P. 1
Ksiega Cmentarna Miednoje Tom2

Ksiega Cmentarna Miednoje Tom2

|Views: 759|Likes:
Wydawca: martini966

More info:

Published by: martini966 on Apr 07, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2014

pdf

text

original

MIEDNOJE

MIEDNOJE
Ksiêga Cmentarna

Polskiego Cmentarza Wojennego

Rada Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa Warszawa 2005

Opracowa³ zespó³:

Grzegorza Jakubowskiego
Redakcja merytoryczna: Zuzanna Gajowniczek Bernadetta Gronek Korekta: Oficyna Wydawnicza RYTM Reprodukcja zdjêæ: W³odzimierz Dusiewicz Aleksander Za³êski Skanowanie i obróbka zdjêæ: Ma³gorzata Chruœliñska Zdzis³aw Sawicki

Zuzanna Gajowniczek Bernadetta Gronek Bernard Kayzer przy wspó³pracy Krystiana Bedyñskiego Wandy Chudzik pod kierunkiem

© Copyright by Rada Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa Warszawa 2005 ISBN 83-89474-06-9 Ksiêgê przygotowa³a do druku Oficyna Wydawnicza RYTM Nak³ad 1500 egzemplarzy Druk i oprawa: Drukarnia Wydawnictw Naukowych w £odzi

Spis treœci

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeñcy obozu w Ostaszkowie zamordowani przez NKWD wiosn¹ 1940 roku w Kalininie, spoczywaj¹cy na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje tom 2 M (Józef Macczak–W³adys³aw Myœliwiec) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N (Jan Nabia³ek–Stefan Nowosielski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O (Ignacy Fabian Antoni Oborski–Ludwik O¿óg). . . . . . . . . . . . . . P (Leon Pabich–Emil Pytlik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R (Piotr Rabiasz vel Rabiarz–Jan Micha³ Rzymek) . . . . . . . . . . . . . S (Franciszek Saar–Jan Szyszko). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Œ (Szczepan Œci¹¿ko–W³adys³aw Œwitalski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . T (Stefan Tabachowicz–Wasyl Tytyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U (W³adys³aw Uberman–Jerzy Uziêb³o) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V (Stanis³aw Zygmunt Van der Coghen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W (Roman Wachowiak–Alojzy Wzientek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z (Jan Zabary³o–Kazimierz Zyngier). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¯ (Antoni ¯abniak–Jakub ¯yzik). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmarli w obozie w okresie X 1039–V 1940 (Edward Ani³ucki lub Oni³ucki–Wojciech Wi¿yn-Jastrzêbski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliografia selektywna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII

523 607 634 653 739 782 916 927 955 962 963 1038 1071 1079 1085

Wykaz skrótów

A
adm. art. asp. aud. awans. AWF – – – – – – administracyjny artyleria aspirant audytor awansowany Akademia Wychowania Fizycznego

B
baon BKZ BMzaDS³. bryg. – – – – batalion Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi Br¹zowy Medal za D³ugoletni¹ S³u¿bê brygada

C
Centr. Lab. Centr. Szk. MS dla SW chor. CIWF ckm CSk³. San. CSS CWSan. CW¯and. CZak³. Zaop. San. – – – – – – – – – – Centralne Laboratorium Centralna Szko³a MS dla SW chor¹¿y Centralny Instytut Wychowania Fizycznego ciê¿ki karabin maszynowy Centralna Sk³adnica Sanitarna Centralna Szko³a Strzelañ Centrum Wyszkolenia Sanitarnego Centrum Wyszkolenia ¯andarmerii Centralny Zak³ad Zaopatrzenia Sanitarnego

D
dal dca deleg. Dep. DOK DP DP Leg. DStrzel. Dtwo dyon dyw. – – – – – – – – – – – dywizjon artylerii lekkiej dowódca delegowany Departament Dowództwo Okrêgu Korpusu Dywizja Piechoty Dywizja Piechoty Legionów Dru¿yny Strzeleckie Dowództwo dywizjon dywizja

E
eksp. – ekspozytura

VII

etap.

– etapowy

G
gen. GISZ gosp. gran. GSzPWŒl. GŒl. GwGŒl. GwOPrzemyœla – – – – – – – – genera³ Generalny Inspektorat Si³ Zbrojnych gospodarczy graniczny, graniczna G³ówna Szko³a Policji Województwa Œl¹skiego Górny Œl¹sk Gwiazda Górnoœl¹ska Gwiazda Obrony Przemyœla

I
Insp. – Inspektorat, inspektor

K
kan. kanc. kand. kontr. KAOch. kaw. Kda KDowb. KFLit. Bia³. KG kier. KKan. KKOOP KLeg. kmdt Kmdt Pow. KN KnaŒl.WWiZ KNzM komis. Komis. komp. kontr. KOP KPOW kpr. kpt. Ks. KUL KW KWAO KWzGw. KZWLŒr. KZzaDz. K¯Pol. KIKPol. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – kanonier kancelaria, kancelaryjny kandydat kontraktowy Krzy¿ Armii Ochotniczej kawaleria Komenda Krzy¿ Dowborczyków Krzy¿ Frontu Litewsko Bia³oruskiego Komenda G³ówna kierownik Krzy¿ Kaniowski Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Krzy¿ Legionowy komendant Komendant Powiatu Krzy¿ Niepodleg³oœci Krzy¿ na Œl¹skiej Wstêdze Walecznoœci i Zas³ugi Krzy¿ Niepodleg³oœci z Mieczami komisarz Komisariat kompania kontraktowy Korpus Ochrony Pogranicza Krzy¿ POW kapral kapitan Ksiêstwo Katolicki Uniwersytet Lubelski Krzy¿ Walecznych Krzy¿ Walecznoœci Armii Ochotniczej gen. Ba³achowicza Krzy¿ Wo³yñski z Gwiazd¹ Krzy¿ Zas³ugi Wojsk Litwy Œrodkowej Krzy¿ Zas³ugi za Dzielnoœæ Krzy¿ ¯o³nierzy Polskich z Ameryki Krzy¿ I Korpusu Polskiego

VIII

M
m.p. MDzON MGPom. M J. Pi³sudski mjr MH mian. ML MMiejsk. MN MOdosob. MPODdoM. MPzaW MS MSW MSWojsk. MzaDS³. MzaRG – – – – – – – – – – – – – – – – – – miejsce postoju Medal Dziesiêciolecia Odzyskanej Niepodleg³oœci Medal Gryfa Pomorskiego Medal Józef Pi³sudski. 1920–1930. Geniuszem Wodza – Mêstwem ¯o³nierza – Wysi³kiem Narodu major Miecze Hallerowskie mianowany Milicja Ludowa Milicja Miejska Medal Niepodleg³oœci Miejsce Odosobnienia Medal Pami¹tkowy XV-lecia Odzyskania Dostêpu do Morza Medal Pami¹tkowy za Wojnê 1918–1921 Ministerstwo Sprawiedliwoœci Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych Ministerstwa Spraw Wojskowych Medal za D³ugoletni¹ S³u¿bê Medal za Ratowanie Gin¹cych

N
nacz. nadkomis. NSzF – naczelnik – nadkomisarz – Normalna Szko³a Fachowa dla Szeregowych PP

O
Oddz. Odzn. Odzn. V Dyw. Syb. ofic. Ogen. ogn. OH „Orlêta” OK Okr. Szef. Bud. Okrêg. OMSO OOP OPDzWiêŸ. OPWI OZ OZU OzaOŒl.Ciesz. OZG – – – – – – – – – – – – – – – – – – Oddzia³ Odznaczony Odnaka V Dywizji Syberyjskiej oficer Okrêg Generalny ogniomistrz Odznaka Honorowa „Orlêta” Okrêg Korpusu Okrêgowe Szefostwo Budownictwa Okrêgowy Odznaka Ma³opolskiej Stra¿y Obywatelskiej Order Odrodzenia Polski Odznaka Pami¹tkowa Dziesiêciolecia Wiêziennictwa Polskiego Odznaka Pami¹tkowa WiêŸniów Ideowych Oœrodek Zapasowy Okrêgowy Zak³ad Ubezpieczeñ Odznaka za Obronê Œl¹ska Cieszyñskiego Okrêgowy Zak³ad Gospodarczy

P
p. art. p. lot. p.o. – pu³k artylerii – pu³k lotniczy – pe³ni¹cy obowi¹zki

IX

p. s. podh. p. sap. p. strz. kon. p. strz. kres. p. strz. wlkp. p. szwol. p. u³. pac pal pap pers. PGran. PGŒl. PKom. PKP PKU plut. p³k PMiejsk. pn. podinsp. Podkomis. podkomis. podof. pol. por. posp. rusz. Post., post. post. POW PP pp pp Leg. pp³k ppolit. ppor. PPS ps. prac. przod. PW PWojsk. PWŒl.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

pu³k strzelców podhalañskich pu³k saperów pu³k strzelców konnych pu³k strzelców kresowych pu³k strzelców wielkopolskich pu³k szwole¿erów pu³k u³anów pu³k artylerii ciê¿kiej pu³k artylerii lekkiej pu³k artylerii polowej personalny Policja Graniczna Policja Górnego Œl¹ska Policja Komunalna Polski Korpus Posi³kowy Powiatowa Komenda Uzupe³nieñ plutonowy, pluton pu³kownik Policja Miejska pod nazw¹ podinspektor Podkomisariat podkomisarz podoficer polowa porucznik pospolite ruszenie Posterunek, posterunkowy posterunkowy Polska Organizacja Wojskowa Policja Pañstwowa pu³k piechoty pu³k piechoty Legionów podpu³kownik policja polityczna podporucznik Polska Partia Socjalistyczna pseudonim pracownik przodownik Przysposobienie Wojskowe Policja Wojskowa Policja Województwa Œl¹skiego

R
ref. refer. Rez. Rez. Szer. PP rtm. – – – – – referat referent Rezerwa, rezerwy Rezerwa Szeregowych PP przy KG w ¯yrardowie rotmistrz

S
sam. ref. inf. sanit. SBezp. – samodzielny referat informacyjny – sanitarny – Stra¿ Bezpieczeñstwa

X

SG SGmin. SGO sier¿. SK SKZ SL s³. zdr. SMzaDS³. SMzaRG SObyw. SP SPchor. dla Podof. SPPiech. SPPiech. Rez. SPPiech. Wojsk £¹cz. st. st. sp. stra¿n. strz. SW SzPWŒl. szer. Szp. Okr. Szt. Gen. szw.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Stra¿ Graniczna Stra¿ Gminna Samodzielna Grupa Operacyjna sier¿ant Stra¿ Kolejowa Srebrny Krzy¿ Zas³ugi Stra¿ Ludowa s³u¿ba zdrowia Srebrny Medal za D³ugoletni¹ S³u¿bê Srebtrny Medal za Ratowanie Gin¹cych Stra¿ Obywatelska Stra¿ Po¿arna Szko³a Podchor¹¿ych dla Podoficerów Szko³a Podchor¹¿ych Piechoty Szko³a Podchor¹¿ych Piechoty Rezerwy Szko³a Podchor¹¿ych Wojsk £¹cznoœci starszy stan spoczynku stra¿nik strzelec Stra¿ Wiêzienna Szko³a Policji Województwa Œl¹skiego szeregowy Szpital Okrêgowy Sztab Generalny szwadron

Œ
œledcz. Œledcz. SzF. – œledczy – Œledcza Szko³a Fachowa dla Szeregowych PP

T
tab. techn. – tabory, taborowy – techniczny

U
UAM UJ UJK UJP u³. USB uzbr. – – – – – – – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie Uniwersytet im. Józefa Pi³sudskiego w Warszawie u³an Uniwersytet im. Stefana Batorego w Wilnie uzbrojenie

V
VM – Order Virtuti Militari

W
wachm. wart. WK – wachmistrz – wartownicza – Wojska Kolejowe

XI

Wlkp. WlkpKP WP WSG WSK WSO WSWoj. Wydz.

– – – – – – – –

Wielkopolska Wielkopolski Krzy¿ Powstañczy Wojsko Polskie Wojskowa Stra¿ Graniczna Wojskowa Stra¿ Kolejowa Wojskowy S¹d Okrêgowy Wy¿sza Szko³a Wojenna Wydzia³

Z
zapas. zaw. z-ca ZHP – – – – zapasowy zawodowy zastêpca Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego

¯
¿and. ¯and. GŒl. ¯and. Kraj. – ¿andarm, ¿andarmeria – ¯andarmeria Górnego Œl¹ska – ¯andarmeria Krajowa

XII

spoczywaj¹cy na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje .Jeñcy obozu w Ostaszkowie zamordowani przez NKWD wiosn¹ 1940 roku w Kalininie.

. Niezale¿nego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyñskiej. W Ksiêdze Cmentarnej Miednoje znalaz³y siê równie¿ fotografie ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego. Muzeum Katyñskiego i ksi¹¿ek wymienionych w bibliografii. Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa oraz Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji. bezpoœrednio lub za poœrednictwem zarz¹dów stowarzyszeñ Rodziny Katyñskie. Zarz¹du Federacji Rodzin Katyñskich.Reprodukowane fotografie zosta³y w wiêkszoœci przekazane przez rodziny zamordowanych.

L. kontr. ur. 5 VIII 1912 w G³ownie. L. 033/3 (88). PP Jan MACEWICZ s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w pow. BMzaDS³. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. 523 . 821. frysztacki. 2808. 677. 23 II 1913 w Tarnowicach Starych. W policji co najmniej od 1922. M L. L. stanis³awowskim. z przydzia³em do KG. PWŒl. ur. Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. 045/1 (21). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Józefa i Józefy z Marsza³ków. Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Jana i Anny z Muruniaków. w 1939 zamieszka³y w Puzieniewiczach pow. czortkowski. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Osadnik wojskowy. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. L. kontr. Odzn. tarnopolskiego. L. BKZ. ur. Post. 062/2 (49). w Bortkowcach pow. lwowskiego. sto³pecki. Antoniego i Wiktorii. z przydzia³em do 2 komp. w U³aszkowicach pow. PP Szczepan Marian MACHNIEWSKI s. ur. post. Post. stryjski. PP Józef MACCZAK s. mian. 038/4 (71). Post. w Boguminie Nowym pow. Do PWŒl. Józef MACHER s. na szer. 1919–1921. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ur. kontr. Post. 10 VII 1897 w Dolinie. Kpr. w 1896. 2 III 1912 w Siadczy. St. post. 2449. W WP w l. 1 XI 1938 skierowany do Komis. rez. 1 IV 1933. na szer. w Kdzie Rez. kand. przyjêty 22 XI 1937 jako szer. 1632. mian. 1 XI 1938. PP Jan MACH s. Do policji przyjêty 28 XII 1936 w charakterze kand. 720/3355. Antoni MACHNIEWSKI s. 1 XII 1893 w D¹browie Górniczej. ur. MDzON. St. Tomasza. 044/2 (17). 044/2 (11). Karola i Antoniny. jaros³awski. Roberta i Marii z Jendruschów.Post. w Sieniawie pow. w Katowicach.

026/4 (6). bialski. Odzn. 2595. L. PP W³adys³aw MACHOWSKI s. frysztacki. Antoni MACHNIK s. 3297. Przod. Seweryna i Stefanii. L. 1 III 1913. Uczestnik wojny 1920. w Stanis³awowie. post. 037/3 (16). 524 . MDzON. PP Antoni MACHNIK s. PP Marceli MACIEJCZYK s. w Lubyczy Królewskiej pow. w Katowicach. ur. L. w Kodniu pow. post. ¯o³nierz Legionów Polskich i Armii gen. m. Józefa i Marii z Hirników. Wincentego i Antoniny. rawski. ur. L. kand. Andrzeja i Marianny z Zaj¹ców. Bia³egostoku. 11 VI 1913 w Czy¿owicach. Jana i Izabeli. Do PWŒl. Œledcz. Konny w Bielsku i tam we wrzeœniu 1939. post. 033/1 (24). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w 1899 w Œmi³owie. MPzaW. ur. W policji co najmniej od 1925. Hallera. nastêpnie przeniesiony na Post. i skierowany na Post. 15 IV 1899 w Bohorodczanach. 023/5 (40). L. ur. lwowskim – we wrzeœniu 1939 na Post.in. 4 VIII 1893 w Dzikowie. 1662. w Tarnopolu. Kdy Rez. 051/1 (59). ur. 1451. gdzie s³u¿y³ do 2 III 1939. St. S³u¿bê w policji pe³ni³ m. w Darkowie pow. Post. Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w II Komis. nastêpnie w woj. przyjêty 23 II 1938 i przydzielony do 2 komp. PP Józef MACHOWIAK s. 4481. 80.M St. 023/3 (72). PWŒl. Jana. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. 6 II 1901. 1 XI 1938 mian. Mieczys³aw Albin MACHNOWSKI s. ur.

w Dziemianach na Post. Juliana i Jadwigi ze Œniadeckich. 525 . 30 XI 1899 w Rudominie. Ludwika i Agnieszki z Paluszkiewiczów. w £aziskach Górnych na stanowisko kmdta i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. MPzaW. wileñskiego. St. z którego przeniesiony zosta³ na Post. mian. Wincentego i Zofii z Koczanów. 2900. L. PWŒl. W policji od 1929. W policji od 1923. Jana i Julianny z Wycisków. w Lublinie. Przod. Post. PP Ignacy MACIEJEWSKI s. w Rypinie. 037/2 (28). PP Józef MACIEJEWSKI s. Post. 1 X 1922. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. M L. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. MPzaW. w Nowej Wsi pow. w Kazimierzu na stanowisko kmdta Post. bêdziñskim – 15 IX 1934 przeniesiony z Post. W policji od 1920. 2 XII 1899 w Dobrzyniu. L. 026/1 (55). [2] (26). mian. PP Józef MACIEJEWSKI s. w Koœcierzynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 16 I 1889 w ¯ukowie. ur. post. sk¹d 19 III 1926 przeniesiony do woj. 3206. katowicki. post. 023/3 (45). Od 1935 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ur. wêgrowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. ur. 15 II 1896 w Radoni. lubelskiego z przydzia³em do Kdy Pow. PP Franciszek MACIEJEWSKI s. MPzaW. przod. Jana i Józefy z Wargu³ów. m. Wilna. PP W³adys³aw MACIKOWSKI s. nastêpnie do 11 VII 1935 na Post. Odzn. MDzON. 31 VII 1898 w Parzêczewie. – 1 I 1928. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w II Komis. w Stoczku pow. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. post. Do 21 XII 1932 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Kosztowach pow. L. Od 1 VII 1923 w policji woj. 17 IX 1900 w Nie¿ywiêci. ur. Odzn. 1 II 1935. koœcierskim – w sierpniu 1938 przeniesiony z Post. pszczyñski jako kmdt. Jana i Katarzyny. ur. L. 3082. 762. W WP od 1919 do 1923. St. Odzn. w Go³onogu i tam nadal we wrzeœniu 1939. [4] (64). L. Konrad MACIOSZEK s. Przod. 044/1 (15).St. przod. St.

w Kowlu.M Walenty MACIUK s. Odzn. Franciszka i Antoniny. 3252. W WP od 8 IV 1919 do 25 V 1921. Franciszek MACOSZEK s. Do PWŒl. post. sk¹d w 1929 przeniesiony na Post. 8 IX 1894 w Berezówce. ur. w Brzeœciu n. Komis. stanis³awowskiego. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 1949. m. MN. ur. 050/1 (32). L. Warszawy. przyjêty 15 VII 1922 w stopniu st. L. BMzaDS³. Do 14 VII 1922 w ¯and. Ks. 2 X 1896 w Piñsku. Odzn. Paw³a i Anny. MDzON. Eustachego. stanis³awowskiego – w czerwcu 1938 przeniesiony z pow. cieszyñski. St. ³ódzkiego. nastêpnie skierowany do woj. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. na Post. Juliusza i Marianny z Franków. post. 28 V 1884 w Dzierbie. Kraj. PP Wincenty MACNER s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. ³ódzkim. ur. nadwórniañskiego do pow. ur. w Radogoszczu i tam nadal we wrzeœniu 1939. PWŒl. MPzaW. nastêpnie ponownie w Komis. w 1916. w Czarnocinie. kowelskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. Przod. Odzn. BKZ. 1 I 1938. ur. St. St. Odzn. L. mian. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – we wrzeœniu 1939 w Rez.st. post. Bugiem. 05/4 (77). 1 VII 1928. W policji od 15 X 1920 przyjêty do Kdy Woj. Przod. od 1 II 1935 na Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Komis. w Cieszynie. 29 IX 1893 w Koñskiej. W policji od 1 VIII 1922. 2169. 4260. MDzON. PP Leon MACKIEWICZ s. St. L. ur. Przod. 526 . 7813. mian. PP W³adys³aw MACKIEWICZ s. BKZ. post. PP m. PP Franciszek MACKIEWICZ s. post. Paw³a i Marii. Cieszyñskiego. Kolejowym w Stanis³awowie. L. 019/1 (5). 062/2 (3). Uczestnik III powstania œl¹skiego. 033/1 (83). 4860. 8 VIII 1899 w G³êbokiem. Micha³a i Anny z Iliczów.in. L. w Wiœle pow. 033/2 (1). w Cieszynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj.

PWŒl. i przydzielony do Komis. ur. L. Kdy Rez. Karol MACURA s. w 1911. w 1906.St. L. 054/2 (36). 573. w 1893 w Rohatynie. Od 6 II 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ur. rybnickim. przyjêty 3 XI 1938 w stopniu post. przyjêty 3 XI 1938 w stopniu post. 027/3 (5). kontr. œwiêtoch³owicki (od 1934 pn. Józef MACURA s. 24 IX 1913 w Otrêbowie. Do 14 VII 1922 w ¯and. L. 033/3 (74). pszczyñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Suchej Górnej pow. w Bystrzycy na Zaolziu i tam nadal we wrzeœniu 1939. Wojciecha. 1 VII 1928. Post. PWŒl. post. w Hajdukach Wielkich pow. stanis³awowskiego. w stopniu przod. Post. od 1 XI 1922 do grudnia 1938 na stanowisku kmdta Post. M Post. i przydzielony na Post. w Karwinie pow. kand. kmdtem Post. Andrzeja i Barbary z Fuka³ów. St. w Paw³owicach pow. L. Chorzów). 24 X 1890 w Koñskiej. 5516. 045/3 (16). Jakub MACZENKA s. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Juliusza i Marianny z Franków. 15 VII 1909 w Raju. L. Do PWŒl. Jana i Marianny z Urbañczyków. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w pow. Do PWŒl. frysztacki. Antoniego. ur. PWŒl. 323. PP Dionizy MACZEK s. ur. 1541. ur. Henryk MACURA s. Onufrego. Józef MACOSZEK s. z przydzia³em na Post. Post. ur. Kraj. z przydzia³em do 1 komp. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. frysztacki. 527 . frysztacki. L. 012/1 (20). Cieszyñskiego. 1 XI 1938 mian. w £azach pow. Ks. nastêpnie w PWŒl. 21 XII 1938 mian. w Katowicach. PWŒl. Tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. przod. przod. 787. Do PWŒl. 2678. mian. przyjêty 22 XI 1937 w charakterze kand. 012/2 (5).

M Post. 528 . 15 XII 1937 przydzielony na Post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Wojciecha i Apolonii. PP Edward MAÆKOWIAK s. 3724. ur. L. w³oszczowski do II Komis. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Borys³awiu. 023/5 (33). 954. 023/3 (100). Odzn. L. MPzaW. post. L. 1 XII 1908 w Szamotu³ach. 2 XI 1894 w Wielkiej Wsi. L. ur. post. ur. £odzi. w Czêstochowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. W policji od 1923. PP Jan MADEJ s. 4230. 050/1 (36). Jana i Rozalii. St. 023/4 (25). w Wierzbniku pow. 1826. 79. post. na szer. PP Marcin MADEJ s. drohobyckiego – we wrzeœniu 1939 w Komis. L. 038/3 (30). PP Czes³aw MAÆKOWIAK s. ur. i³¿ecki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Do policji przyjêty 29 X 1936 w charakterze kand. w Staszowie pow. kieleckiego. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. St. 3717. w Lelowie pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. Antoniego i Wiktorii z Gromadziñskich. Pieszej m. L. 28 V 1913 w Herne. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Jan MADEJ s. 027/4 (23). kieleckim – 2 VII 1938 przeniesiony z Post. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê na Post. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Rez. Post. PP Stefan MAÆKOWIAK s. Post. MDzON. 12 VII 1907 w Œwi¹tnikach. Marcina i Pelagii. Walentego i Franciszki z Matuszaków. kontr. W policji od 1922. 7 VII 1899 we Wróblowej. sandomierski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Jana i Franciszki. w Tarnopolu. 28 IX 1898 w Olesznie. ur. ur.

Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. piech. 520.Przod. SW Stanis³aw MADEJ s. Henryk Jan MADYJEWSKI s. krakowskiego – we wrzeœniu 1939 w Tarnowie. ur. 012/1 (65). Stra¿n. Adama. Franciszka i Zofii z Owczarskich. por.in. L. W policji od 1921. PP Marcin MADEJ s. – 19 III 1939. L. w Kruszynie pow. L. 5274. Józefa. ur. na Post. ur. od 1928 kmdt tego¿ Post. M L. post. Józefa i Marianny. St. Por. 044/3 (44). 1982. 038/1 (13). Józef MAGDZIAK s. Od 1934 w Kdzie Pow. piech. 2 VIII 1895 w Lubzinie. 051/2 (59). ur. w Wieluniu i tam te¿ we wrzeœniu 1939. ze starszeñstwem 15 X 1935. 529 . ur. 3865. Uczestnik wojny 1920. ur. Ppor. Marcina i Ludwiki. radomszczañski. 7057. 026/2 (90). 5 XI 1900 w Kielanowicach. W 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu w Radomiu. W 1939 s³u¿y³ w KOP. S³u¿y³ m. 5147. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Tarnopolu. PP Józef MADEJCZYK s. L. w 1881. L. w 1895 w Radomsku. St. PP Jan W³adys³aw MAGDOÑ s. przod. 6 IV 1894 w Wymys³owie. 037/3 (81). 15 V 1913 w Siedlcach. Kazimierza i Leokadii z Wiêcaszków.

530 . PP Boles³aw MAJCHROWICZ s. PWŒl. BKZ. w Koñczycach pow. Przod. 25 IV 1913 w S³onowicach. L. St. Marcina. St. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³êczycki. przod. Odzn. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta Lwowa. 037/2 (79). Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Jana i Wiktorii. 3771. 13 VII 1899 w Strzelcach Ma³ych. W policji od 1923. Odzn. MPzaW. L. BKZ. w Giszowcu pow. L. Antoniego i Joanny. Jana i Marii. 4667. ur. ur. w Zdo³bunowie. post. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 3973. 037/4 (2). w 1900 w Ciê¿kowicach.M St. ur. ur. 012/1 (99). 3 II 1900 we W³oc³awku. PP Jan MAJCHER s. 30 II 1887 w Sarnowie. Antoniego i Franciszki. 1353. 050/2 (69). Do policji przyjêty 29 X 1936 w charakterze kand. BKZ. przod. katowicki na stanowisku kmdta. Szczepana i Marianny. w Katowicach. z którego zosta³ przeniesiony do I Komis. kontr. 38. przod. Odzn. katowicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. L. 045/2 (92). 037/2 (91). Franciszek MAJCHER s. PP Stanis³aw MAJ s. Do PWŒl. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Ozorkowie pow. w Kowlu. tarnopolskiego. PP Jan MAJ s. Do policji przyjêty 16 I 1925. post. w czerwcu 1891 w Polanach. Post. MPzaW. od 2 IV 1933 kmdt Post. PP Jan MAJ s. St. na szer. przyjêty 18 VI 1922 w stopniu st. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. nastêpnie (do 19 X 1932) na Post. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Komis. ur. 781. L. w Katowicach. MDzON.

Stra¿n. i w Rez. PP Boles³aw MAJCZYNA s. w Szumsku. 2487. rawski. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w pow. post. ur. W policji od 1925. St. 7 III 1901 w Obo³okach. L. Antoniego i Julianny. B³a¿eja i W³adys³awy z Sadowów. ur.st. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Poznaniu. 1 IX 1908 w Warszawie. Post. 027/3 (50). W s³u¿bie od 1923. 05/5 (51). Przez wiele lat s³u¿y³ w pow. w III Komis. St. Józefa i Wiktorii z Przerywaczów. 023/4 (18). Warszawy. Stanis³awa. m. ur. M L.in. 12 VIII 1896 w Ch³¹dowie. W policji od 1925. krzemienieckim – we wrzeœniu 1939 na Post. 11 I 1901 w Topoli Ma³ej. 3965. chojnicki. PP Józef MAJCHRZAK s. ur. Andrzeja i Magdaleny. tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. PP Józef MAJCHRZAK s. krzemienieckim – we wrzeœniu 1939 na Post. w Czerniewicach pow. 051/2 (78). L. 9 X 1901 w Piotrkowie Trybunalskim. [3] (28). Bra³ udzia³ w ochronie Prezydenta RP w trakcie jego pobytów w Spale. Post. ur. We wrzeœniu 1939 na placówce w Charzykowach pow. 531 . Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. 012/2 (23).Bronis³aw MAJCHRZAK s. post. L. PP W³adys³aw MAJCHRZAK s. Wawrzyñca i Katarzyny. L. SG Jan MAJCHRZAK s. 1991. W policji od 1933. 9 X 1903 w Sroczynie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 4994. W WP od 25 VI 1919 do 30 XII 1920 i od 18 III 1921 do 6 VII 1921 oraz od 21 IV 1922 do 26 VI 1923. W WP od 9 VI 1919 do 21 XI 1920 i ponownie od 22 IV 1921 do 20 VI 1923. L. Pieszej m. 5678. W policji od 16 I 1925. w Zahajcach.

Franciszka i Marii ze Szprotów. 1 II 1935. 023/1 (97). 4271. 17 IX 1899 w £odzi. Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 5318. Odzn. L. w Brzeœciu n. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. m. Odzn. 033/2 (42). 037/3 (77). ur. ur. Uczestnik wojny 1920. w Brzeœciu n. L. post. W³adys³awa i Weroniki. W policji od 1931. ur. kontr. ³aski. 24 XII 1900 w Weresce Ma³ej. Przod. W WP od 2 II 1920 do 21 XI 1922. 2658. Stanis³awa i Franciszki. piotrkowskim – jako kmdt Post. PP Jan MAJEWSKI s. w Pabianicach pow. W policji od 6 VII 1923 z przydzia³em do Kdy Pow. St. BMzaDS³. Bugiem. MPzaW. ur. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. W 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Skawinie pow. od 12 XII 1924 w I Komis.in. L. 5477. 058/2 (23). mian. MPzaW. Post. post. 050/1 (67). 29 IV 1899 w Pabianicach. 532 . ur. MDzON. 20 XII 1912 w Bie¿uniu. Przod. ur. w Kdzie Woj. L.M Post. krakowski. lwowskiego i skierowany do Kdy Pow. w: Wadlewie. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 498. MDzON. MPzaW. 050/3 (31). PP Zygmunt MAJDZIK s. PP Józef MAJDA s. w £odzi oraz pow. PP W³adys³aw MAJDECKI s. w Kroœnie. L. Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939. Post. w Tarnopolu. Od 8 XI do 11 XII 1924 s³u¿y³ w Kdzie Pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Radomsku. w Krzemieñcu. St. Woli Kamockiej i Rêcznie. PP Feliks MAJEWSKI s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. MDzON. PP Henryk MAJEWSKI s. 7 II 1898 w Rembieñskiem. Wawrzyñca i Marii z Kumeniuków. 3912. Do policji przyjêty 4 I 1937 w charakterze kand. na szer. w 1908 w Radomsku. ³ódzkim. Franciszka i Anastazji z Michelów. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. L. Odzn. Szczepana. W policji od 1923.

L. Wojciecha i Józefy z Mikulskich.in. Post. ur. Romana. nowogródzkiego do Kdy Pow. we W³odzimierzu Wo³yñskim. ur. ur. Odzn. MDzON. PP Micha³ MAJEWSKI s. Stra¿n. PP Czes³aw MAJKA s. 26 IX 1900 w Lendowie. ur. w Koñskich na Post. Rudzie Malenieckiej i Przedborzu n. Odzn. kontr. W policji od 1923. w Wêgrowie i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. M L. w 1897. W policji od 16 VI 1923. Jana i Anny. w Kroœnie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Kielcach. Odzn. Do policji przyjêty 13 III 1937 w charakterze kand. PP Stanis³aw MAJKOWSKI s. W policji od 1935. Rocha i Wiktorii ze S³usiñskich. Jan Marian MAJEWSKI s. Ignacego i Henryki z Zawistowskich. L. 027/1 (24). 020/3 (19). w Poczapowie na Post. w Kuszelewie. W WP od 3 III 1920 do 28 XI 1922. 17 XI 1896 w Koñskich. Post. 15 X 1937 przeniesiony z Kdy Pow. 058/2 (42). MPzaW. nowogródzkim. SW Stefan MAJEWSKI s. koneckim na Post.Post. 027/2 (3). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. BMzaDS³. S³u¿y³ m. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. lwowskiego i skierowany do Kdy Pow. w pow. ur. MDzON. 050/1 (81). 2661. W maju 1937 skierowany z woj. 3 XII 1895 w Sieradzu. W wiêziennictwie od 1923. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 30 X 1912 w Ciechanowie. 1208. PP Jan MAJEWSKI s. 3 VII 1936 przeniesiony z Post. Post. 027/3 (44). w 1907 w Niechcickiej Woli. L. Pilic¹. 533 . 5054. 14506. 3335. w Szyd³owcu. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu w Sieradzu. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. na szer. Tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 4699. w Skotnikach pow. L. BKZ. L. MPzaW. Aleksandra i Marii. konecki i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.

Post. 019/1 (26). Jana i Stefanii z Paw³owskich. Odzn. We wrzeœniu 1939 nadal w policji. lwowskiego i skierowany do Kdy Pow. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz wiêzienia w Przeworsku. L. MPzaW. w wiêzieniach w £ucku. Wilhelma i Florentyny z Janków. W PWŒl. potem na Post. MDzON. Kraj. (do 28 II 1926). PP Franciszek MAKARUK s. W 1929 ukoñczy³ XVI kurs Centr. PWŒl. Józef MAJNERT s. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Uczestnik powstañ œl¹skich. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. St. 1 II 1928 do II Komis. 027/3 (10). Cieszyñskiego od 16 VII do 9 IX 1921. Pogotowia w Chorzowie pow.in. S³u¿bê pe³ni³ m. SMzaDS³. Uczestnik wojny 1920. kontr. L. Oddz. 7 XII 1912 w Lubliñcu Starym. 1495. w Królewskiej Hucie. Z³oczowie i Wilnie. W I wojnie w armii austriackiej. nastêpnie emerytowany. na Post. 16 IX 1887 w Brzozowicach. Ponownie przyjêty do PwŒl. ur. stra¿n. Departamentu Karnego MS. 534 . Konnym (do 24 IV 1925). ur. na szer. 4780. kroœnieñski. Do policji przyjêty 2 III 1937 w charakterze kand. (do 28 IX 1924). nie jest jednak znany przydzia³. Szk. Józef MAKAREWICZ s. Adama i Marii z Bajów. W ¯and. 027/3 (38). L. katowicki (do 14 IX 1922). 016/1 (21). w II Komis. ur. MN.M Post. katowicki i tam we wrzeœniu 1939. ur. Paw³ów pow. PP Marian MAKOWIEC s. L. 4900. SW Mieczys³aw MAJSTERKIEWICZ s. 22 XI 1899. Zamoœciu. L. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. Odzn. od 24 VI 1922. Cz³onek POW GŒl. w Kroœnie.in. 058/3 (76). 682. Paw³a i Katarzyny. w Barwinku pow. 2 XI 1900 w Toporowie. Ks. w Królewskiej Hucie w: II Komis. w Miêdzyrzecu. Tadeusza i Bronis³awy. 13 V 1900 w T³uszczu. tu s³u¿bê pe³ni³ do 7 II 1937. S³u¿y³ m. S³u¿y³ na Post. 744. Post.

w Tczewie i Chojnicach. MPzaW. nowotomyski. St. L. 5862. 85 i 86 pp. Nastêpnie przeniesiony do woj. L. 012/1 (117). W SG od 1928. 535 . We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. KW. kostopolskim – we wrzeœniu 1939 na Post. MDzON. w 1896. W³adys³awa i Anny von Busse. ur. we wrzeœniu 1939 w Kobryniu. Ignacego i Julii. skierowany do Wydz. PP Adam MAKOWSKI s. 16 XII 1895 w Kotuni. Henryka Andrzeja i Karoliny z Kubeckich. Wojciecha i Karoliny z Witkowskich. 058/2 (6).in. 05/2 (78). PP Gracjan Leonard MAKOWSKI s. W policji od 15 IX 1922 do 31 I 1923 i ponownie od 1 VI 1923.Kazimierz MAKOWIECKI s. Œledcz. W WP od 20 VII 1919 do 23 VI 1922 – 21. we wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Rawie Ruskiej. ze starszeñstwem 1 VI 1919. w Kdzie Pow. SG Edward MAKOWSKI s. L. 1013. 3398. 023/5 (81). Szczepana i Ma³gorzaty. PP Feliks MAKSAJDOWSKI s. ur. 4821. 27 V 1894. 30 V 1893 w Warszawie. 80 pp. PKU Wilejka. w Opalenicy pow. ur. Odzn. PKU Wieluñ. 054/1 (63). woj. 5345. W WP od 1 VII 1919 do 29 IV 1928. ze starszeñstwem 1 VI 1919. Przod. 710. Post. wileñskiego. kieleckiego. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 22 XI 1894 w Kobylinie. Cz³onek POW. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. 27 XI 1891 w Radzyniu. post. L. w Kostopolu. ur. W policji od 1923. ur. L. Osadnik wojskowy. Ppor. M L. m. Asp. Por. pomorskiego. Komis. Pocz¹tkowo w s³u¿bie œledcz. PP Julian MAKOWSKI s. m. 05/2 (65). Oficerska kadra Okrêgu nr IV. Wilno-Troki.in. Odzn. ¯o³nierz Legionów Polskich. w Sosnowcu i tam zapewne we wrzeœniu 1939. W policji od 1 VIII 1919. Antoniego i Katarzyny. W 1938 w stopniu asp.

ur. St. 25 p. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Kazimierz MAKSYMIUK s. 498. W lutym 1938 przeniesiony z II Komis. bialski. PP Stanis³aw MALARZ s. Mateusza. w Che³m¿y pow. Antoniego. w Chojnach pow. St. BKZ. Uczestnik wojny 1920. Odzn. 18 XI 1888 w £odzi. ur. Zmobilizowany 28 VIII 1939 do ¿and. W policji od 1919. Józefa i Marii z Zieliñskich. u³. 2973. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. toruñski i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 058/3 (2). 4942. L. 037/4 (36). ³om¿yñskim. zaleszczycki. 020/3 (47). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Szymona i Marii z Bóbrków. w Uhryñkowcach pow. PP Józef MAKSIMIAK s. Stefana i Józefy z Kiryluków. 819. ³ódzki. 3950. 016/2 (55). 536 . ur. 038/3 (83). 037/4 (20). ur. ur. post. Jana i Marty z Lewczuków. ni¿añski. ur. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 na Post. L. W policji od 1 IV 1924. L. post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 17 IV 1889 w Karminie. post. PP Wojciech MALAK s. St. Do policji przyjêty 27 IX 1929 w charakterze kand. L. 1926–1928 w WP. Po ukoñczeniu 5 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. rolnik zamieszka³y w rodzinnej miejscowoœci. PP Andrzej MALAROWSKI s. 20 I 1904 w El¿bietowie. w Bia³ej Podlaskiej. bia³ostockiego. 15 XI 1905 w Czosnówce pow. L. 14 XI 1901 w Zbydniowie. w Toruniu na Post. 3382. PP Roman August MAKUTRA s. L. 28 IV 1899 w Boryniczach.M Post. kontr. W l. na szer. Post. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w pow. w Je¿owem pow.

post. Stra¿n. 027/3 (75). 2757. ur. Odzn. M L. Szczepana i Marianny z Klekowskich. bialski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Uczestnik wojny 1920. Uczestnik wojny 1920. L. lubelskiego – w paŸdzierniku 1937 przeniesiony z Post. w Kdzie Pow. L. ur. 537 . PP Jan MALASIEWICZ s.St. w Kodniu pow. w 1912 w Soœnicy. 4229. od 1927 na Post. L. PP Czes³aw MALESZEWSKI s. Wincentego i Marii ze Œwierszczyñskich. 24 VI 1902 w Lipnicy. W policji s³u¿y³ od 1922 m. [3] (16). w policji woj. w Czortkowie. L.in. Warszawy. MPzaW. post. ur. W policji od 1923. w Jagielnicy. 17 XII 1903 w Ostrowie. W³adys³awa i Filipiny.in. post. ur. 11 VIII 1891 w Baczynie. PP W³adys³aw MALEWSKI s.in. ur. Edmunda. 27 V 1898 w Str¹kowej Górze. a od 1937 do wrzeœnia 1939 w Kdzie Miejskiej w Tarnopolu. Post. 13 V 1897 w Radomsku. S³u¿y³ m. [4] (40). S³u¿bê pe³ni³ m. w Œwierzach pow. SW Jan MALCHAREK s. Witalisa i Antoniny z NiedŸwieckich. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Bochni. SKZ. che³mski na Post. ur.st. 038/2 (22). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Piotrkowie Trybunalskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. 044/3 (97). 1252. BKZ. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu w Sosnowcu. W wiêziennictwie od stycznia 1939. W policji od 1919. BMzaDS³. Odzn. L. Odzn. m. 3296. MDzON. 023/4 (24). Post. PP Jan MALESZYK s. w Urzêdzie Œledcz. St. We wrzeœniu 1939 nadal w Warszawie. PP Jacenty MALINA s. St. Jana i Wiktorii z Zarêbów.

026/4 (64). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. na Post. W wiêziennictwie od 1919 jako kancelista wiêzienia w Bia³ymstoku. L. Od 1 X do 31 XII 1922 w Inspektoracie Szkolnym. Potem s³u¿y³ w Komis. 5772.. radomski do II Komis. Œledcz. MN. 033/3 (59). 12 IV 1899 w Sowiñcach. Bugiem – w Komis. w Jaœle. w Kdzie Rez. w Tarnowie. w £odzi (do 16 VII 1924). We wrzeœniu 1939 naczelnik wiêzienia w Dubnie. poleskiego i przydzielony na Post. W WP od 19 VI 1919 do 19 VII 1922. Od 20 XI 1918 w ML. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. w 1894 w Solcy Wielkiej. Jana i Marianny z Krzeœniaków. 26 IX 1893 w Bukowie.in. ur. W I wojnie w armii rosyjskiej. nr 64 w Prypeci pow. L. Od 1931 naczelnik wiêzienia w Kobryniu. BKZ. 20 VII 1904 w Turzysku. Gorlice (od 1929) oraz Kozienice (od 1937) i tam nadal we wrzeœniu 1939. Kolejowym (do 12 I 1938). Komis. MPzaW. PP Franciszek MALINOWSKI s. Nastêpnie awans. PP Adam MALINOWSKI s. St. PP Piotr MALINOWSKI s. m. L. ³uniniecki (do 29 II 1925). Gran. w Bia³obrzegach pow. adiunkta. w Radomiu i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 030/1 (72). W policji od 24 VII 1919. 1 IV 1934. ur. post. nastêpnie w Brzeœciu n. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Poznaniu. 4629. W policji od 1929. 23 II 1895 w Za³uskach Koœcielnych. (do 16 III 1933). ur. ur. Kolejowym w Brzeœciu n. ur. Przeniesiony 25 X 1934 z Post. w 1933. 05/1 (21). SW Boles³aw MALINOWSKI s. i Kdzie Miasta. Jana.M St. St. Od 1928 w VIII Komis. 033/2 (41). Podkomis. 6018. Leona i Franciszki Rozalii z Sujeckich. SKZ. Kmdt Pow. jako kmdt Post. Feliksa i Anieli ze Stefanowiczów. L. W policji od 16 XII 1922. w Eksp. ¯o³nierz I Korpusu Polskiego. 4307. mian. na Post. PP Józef MALINOWSKI s. w I Komis. s³u¿y³ m. £odzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. KIKPol. L. W policji od 8 I 1923. w 1929 pomocnika naczelnika. PP Wojciech MALINOWSKI s. m. 6 pap. brzeski (do 15 III 1928). na stanowiska: st. Odzn. od 1926 na stanowisku kier. mian. W policji od 1927. post. Podkomis. MDzON. post. Wawrzyñca i Marii z Wiœniewskich. Bugiem (do 10 VI 1927). Przod. St.in. w Piñsku (do 31 VIII 1925). kancelisty. W WP od 2 VIII 1919 do 29 IX 1922. w Ratajczycach pow. 29 VI 1901 w Wilnie. ur. post. St. W 1936 ukoñczy³ Kurs Wy¿szy Szko³y SW w Warszawie. post. sk¹d przeniesiony zosta³ do woj. od 13 I 538 . Franciszka i Anny z Bañkowskich.

mian. PP Micha³ MALISZEWSKI s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta Poznania. ur. kontr.1938 w II Komis. przod. L. BMzaDS³. 3214. MDzON. 2 X 1938 skierowany na Post. Od 22 I 1937 przeniesiony z policji woj. Konstantego. w 1893 w Kutnie. PP przy KG w ¯yrardowie pow. Jana. L. ur. krzemienieckim – we wrzeœniu 1939 na Post. Post. 7 XI 1905. 3053. 1 VIII 1906 w Skroniowie. W³adys³aw MALSKI s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Warszawie. b³oñski. 058/2 (51). ¿ó³kiewski przydzielony do Rez. na szer. 165. 13 VIII 1910 w Krei. L. ur. W policji od 16 V 1930. Odzn. w Uhorsku. MPzaW. 05/3 (59). w 1907. L. pomorskiego do woj. 019/2 (76). Szer. Post. 026/3 (22). 16 VII 1924. W policji od 1919. Józefa i Apolonii. 3021. i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. z przydzia³em do KG. w Opatowie i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. PP Józef MALMUR s. Józefa i Marii. Do policji przyjêty 17 IX 1935 w charakterze kand. Post. Stanis³awa i Florentyny z Bia³asów. Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. kieleckiego z przydzia³em na Komis. Przod. L. 539 . 4671. 1795. PP Kazimierz MALKA s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Alojzy MALISZEWSKI s. M L. ur. 027/3 (11). 038/1 (30). St. w Ostrowcu.

1569. L. 4670. L. Micha³ MA£ECKI s. Ppor. Nastêpnie kmdt Post. 26 VIII 1938 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w rodzinnej miejscowoœci. 023/1 (39). 030/1 (33). Podkomis. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Katowicach. 058/3 (68). Oficerska kadra Okrêgu nr III. Post. rez. 11 XI 1898 w Micha³owicach. 31 VIII 1901 w Pabianicach pow. Niwce pow. St. PP Kazimierz MA£ECKI s. W policji od 1924.M St. ³aski. L. Przod. 7 I 1901 w Lipowej. Józefa. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Poznaniu. kieleckim. 540 . Miko³aja. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. SG Marcin MA£EK s. ur. PKU Suwa³ki. 5315. 3706. ur.in. 058/2 (43). St. w Piñczowie. przod. 3924. 050/2 (89). W sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PWŒl. 023/4 (65). W policji od 1921. Jana i El¿biety ze Stêpniów. PWŒl. ur. opoczyñski (od 2 IX 1937) i tam nadal we wrzeœniu 1939. w 1887 w Kostrzynie. L. W policji od 1919. bêdziñski (od 31 III 1936) oraz Korytkowie pow. w Kdzie Pow. BKZ. ze starszeñstwem 1 VII 1925. w D¹browie Górniczej pow. PP Piotr MA£ECKI s. Wincentego i Wincentyny ze Stachów. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. Jana i Kunegundy z Grzebinioków. 23 IX 1901 w Jeziorach. post. w: Górkach pow. PP Piotr MA£ECKI s. post. Antoniego i Antoniny. ur. L. bêdziñski. Uczestnik wojny 1920. 4807. m. piñczowski (od 1 VI 1935). Odzn. PP Józef MA£KIEWICZ s. w Kolnie. 7 I 1895. ur.

Wachm. rez. W³adys³aw MA£KOWSKI s. Andrzeja i Agnieszki, ur. 15 V 1915 w Jêdrzejówce. Pracownik Nadleœnictwa Ostro³êka, zamieszka³y w Dulrasach pow. ostro³êcki. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP.

M

L. 058/2 (24), 5478.

Przod. PP Micha³ MA£KUS s. Józefa i Józefy z Rutów, ur. 28 IV 1891 w Stachlewie. W policji od 1919. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. skierniewickim – we wrzeœniu 1939 na Post. w Kawêczynie na stanowisku kmdta.

L. 019/2 (87), 4019.

St. post. PP Leon MA£OLEPSZY s. Micha³a i Marianny z Flisikowskich, ur. 11 II 1888 w Gembach. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku z-cy kmdta Post. w P³u¿nicy pow. w¹brzeski. Odzn. MPzaW, MDzON.

L. 023/5 (82), 1856.

St. post. PP Ludwik MA£OWIEJSKI s. Jakuba i Marianny z Jagie³³ów, ur. 22 VIII 1890 w ¯ychlinie. ¯o³nierz I Korpusu Polskiego, plut. W policji od 1919. Od 14 I 1930 przeniesiony do Rez. Konnej m. £odzi i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Do Ostaszkowa przeniesiony ze szpitala w Szepietówce. Odzn. MN, MPzaW, MDzON.

L. 050/3 (76), 7783.

Post. PP Stanis³aw MAMCARZ s. Ignacego i Balbiny z Piêtaków, ur. 27 IV 1904 w Skar¿ysku Koœcielnym. W policji od 1928. Od 15 XII 1936 przeniesiony z Kdy Pow. w Wierzbniku na Post. w I³¿y, nastêpnie skierowany na Post. w Mircu pow. i³¿ecki i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.

L. 023/5 (19), 4283.

Post. PP Tadeusz Józef MAMULSKI s. Walentego, ur. w 1911 w D¹browicy. Do policji przyjêty 9 V 1938 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do 4 Komp. Rez. PP w Herbach Starych pow. czêstochowski. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. poznañskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Koœcielcu pow. kolski.

L. 023/2 (67), 3817.

541

M

Pawe³ MAMZEROWSKI s. Tomasza i Rozalii z Dryga³ów, ur. 23 I 1897 w Krzyworzece. ¯o³nierz Legionów Polskich. Osadnik wojskowy. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Berezowcu pow. sto³pecki.

L. 054/2 (16), 7006.

Post. PP Tadeusz Zygmunt MANIA s. Franciszka i Pelagii, ur. 17 IV 1916 w Œwinicach Warckich. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. kieleckiego i przydzielony do I Komis. w Radomiu, zaœ 2 VI 1938 przeniesiony do Kdy Pow. w Olkuszu i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.

L. 045/1 (1), 4276.

St. post. PP W³adys³aw MANIARA s. Micha³a, ur. w 1904 w Jakubówce. Do policji przyjêty 1 XII 1928 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do KG. Po ukoñczeniu 25 V 1929 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. kieleckiego, tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.

L. 012/4 (57), 2168.

Post. PP Bernard Franciszek MAÑCZAK s. Antoniego, ur. 28 III 1913. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Nowomalinie pow. rówieñski.

L. 020/2 (93), 380.

Post. PP Kazimierz Czes³aw MAÑKOWSKI s. Stanis³awa i Józefy z Muchów, ur. 13 VI 1911 w Juchnowcu Dolnym. Rolnik, 28 VIII 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP z przydzia³em do III Komis. m. Bia³egostoku.

L. 058/3 (38), 3361.

Przod. PP Ignacy MARACHA s. Franciszka, ur. 10 X 1899 w Iwanowicach. W policji od 1924. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w Sochaczewie.

L. 045/2 (56), 1237.

542

Ignacy MARASEK s. Micha³a i Franciszki, ur. 14 XI 1900 w Sosnowcu. We wrzeœniu 1939 w S³u¿bie Pomocniczej PP w Sosnowcu.

M

L. 058/3 (12), 2098.

Post. PP Franciszek MARASZ s. Jana, ur. w 1899 w Wêgrzynowie Starym. 28 VIII 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Bêdzinie – ochrona elektrowni.

L. 058/3 (59), 3579.

St. post. PP B³a¿ej MARCHEWKA s. Jana, ur. w 1899 w Sosnówce. W policji od 1924. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. stopnickim – we wrzeœniu 1939 na Post. w Pacanowie. Odzn. MPzaW, MDzON, Kleg., OH „Orlêta”.

L. 033/1 (69), 5469.

St. post. PWŒl. Jan MARCHLEWSKI s. Franciszka i Marianny z Niemiaszewskich, ur. 21 VII 1899 w LeŸnie Ma³ym. W WP od 1 X 1919 do 23 XI 1921. Do PWŒl. przyjêty 16 IV 1924 i przydzielony do Kdy Rez. w Katowicach. Od 5 VI 1924 do 28 II 1938 s³u¿bê pe³ni³ w pow. katowickim – w Komis. Gran. Bytom-Dworzec (od 26 VI 1934 pn. Komis. Gran. Chorzów), od 1 III 1938 w I Komis. m. Chorzowa i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 31 III 1939. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 027/1 (97), 962.

Post. PP Konstanty MARCHLEWSKI s. Ignacego, ur. w 1900 we W³oszycy. 25 VIII 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Che³mnie.

L. 058/3 (39), 5497.

Post. PP Teofil MARCHLEWSKI s. Jana i Marianny z Tyburzów, ur. 22 III 1896 w Niemieckim Brzoziu. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ³ódzkiego – we wrzeœniu 1939 na Post. w Wilczynie pow. koniñski.

L. 030/1 (65), 5568.

543

M

Józef MARCHWICKI s. Ignacego i Franciszki z Pacynów, ur. 7 II 1897 w Klonowej. W sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Rakowie pow. mo³odecki.

L. 058/4 (54), 277.

Post. PP Stanis³aw MARCHWICKI s. Paw³a i Anieli, ur. 7 IV 1889 w Okrzei. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. rówieñskiego – we wrzeœniu 1939 na Post. w Buhryniu.

L. 027/2 (73), 3270.

Post. PP Adam MARCIAK s. Piotra i Agnieszki, ur. 4 XI 1909 we Lwowie. Do policji przyjêty 3 XI 1935 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. poznañskiego. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu – w czerwcu 1939 przeniesiony z I do III Komis. i tam nadal we wrzeœniu 1939.

L. 023/5 (61), 2867.

Przod. PP Edward MARCINIAK s. Szczepana i Marii, ur. 13 X 1896 w Olkuszu. W policji od 27 III do 17 IX 1920, ponownie przyjêty 1 X 1920. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Kowlu. Odzn. BKZ.

L. 044/2 (90), 923.

Post. PP Henryk MARCINIAK s. Franciszka, ur. w 1914. Do policji przyjêty 7 II 1938 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Komp. „E” Rez. PP w Poznaniu. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do Rez. Szer. PP przy KG w ¯yrardowie pow. b³oñski. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.

L. 05/5 (9), 4498.

St. post. PP Jan MARCINIAK s. Jana i Marii, ur. 5 III 1890 w Gródku Jagielloñskim. W policji od 1920. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Nowym S¹czu.

L. 020/2 (26), 3631.

544

St. post. PP Jan MARCINIAK s. Stanis³awa i Marii, ur. 1 VI 1897. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w Stanis³awowie.

M

L. 058/3 (58), 2459.

Post. PP Jan MARCINIAK s. Stanis³awa i Marii, ur. 26 VI 1901 w Zbiersku. W policji od 1927. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim. W 1930 przeniesiony z Kdy Pow. w Kaliszu do Kdy Pow. w Radomsku, w listopadzie 1931 skierowany do Komis. w Radomsku i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.

L. 044/1 (26), 4227.

Szer. Józef MARCINIAK s. Antoniego, ur. w 1901. We wrzeœniu 1939 ¿o³nierz WP.

L. 058/4 (86), 6607.

St. post. PWŒl. Józef MARCINIAK s. Józefa i Magdaleny z Przybylskich, ur. 19 II 1897 w Pietrkowicach. W PWŒl. od 1 IX 1924. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w ref. ppolit. Kdy Pow. w Tarnowskich Górach jako wywiadowca. Od 1 XII 1926 na Post. w Tarnowicach Starych pow. tarnogórski, od 1 II 1927 na Post. Oficerskim w Miko³owie pow. pszczyñski, najpierw w s³u¿bie mundurowej, potem œledcz. i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 13 IV 1938. Odzn. BKZ, MDzON, BMzaDS³.
L. 045/1 (48), 2050.

Przod. PP Józef MARCINIAK s. Walentego i Agnieszki, ur. w 1885 w Walentynowie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako kier. Komis. w Ostrowie Wielkopolskim.

L. 038/3 (15), 4113.

St. post. PP Stanis³aw MARCINIAK s. Józefa i Magdaleny z Przybylskich, ur. w 1905 w Borowie. Do policji przyjêty 20 V 1930 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. pomorskiego. W kwietniu 1938 przeniesiony z II Komis. w Gdyni na Post. w Kartuzach i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.

L. 019/1 (19), 2687.

545

M

St. post. PP Stanis³aw MARCINIAK s. Wincentego, ur. w 1885 w Gradowicach. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Rudnikach pow. wieluñski.

L. 023/4 (92), 4013.

Przod. PP Zygmunt MARCINIAK s. Stanis³awa i Eleonory, ur. 6 II 1900 w Unierzy¿u. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. w Dziatkowicach pow. kobryñski. St. post. mian. 1 IV 1939. Odzn. BKZ.

L. 050/2 (90), 1099.

St. post. PP Stanis³aw MARCINKOWSKI s. Stanis³awa, ur. w 1893. Od 22 II 1939 przeniesiony z Komis. w Baranowiczach na Post. w Rubie¿ewiczach pow. sto³pecki i tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.

L. 026/3 (43), 3337.

St. post. PP Stanis³aw MARCINKOWSKI s. Franciszka, ur. w 1904 w Kielcach. W policji od 1927. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. kieleckim, 2 III 1936 przeniesiony z Komis. w Kielcach na Post. w Bia³ogonie, od 2 XI 1936 ponownie do Komis. w Kielcach i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 II 1937. Odzn. BKZ.

L. 012/2 (71), 5623.

Post. PP W³adys³aw MARCINKOWSKI s. Józefa, ur. w 1890. W policji od 1919. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. kieleckim, ostatnio w Kielcach – 4 VII 1937 przeniesiony z Kdy Pow. do Urzêdu Œledcz., nastêpnie do Komis. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. BKZ.

L. 050/1 (53), 1879.

Post. PP Andrzej MARCINÓW s. Jana i Anny, ur. w 1902 w Jamelnej. 21 IV 1937 przeniesiony z policji woj. lwowskiego do woj. kieleckiego. S³u¿bê pe³ni³ w pow. bêdziñskim – na Post. w £osieniu, nastêpnie w Sosnowcu w Rez. Konnej, a 15 VI 1938 skierowany zosta³ do I Komis. i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.

L. 020/2 (11), 5351.

546

Post. PWŒl. Leon MARCOL s. Józefa, ur. w 1912. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Lipinach pow. œwiêtoch³owicki.

M

L. 038/4 (55), 1261.

Mieczys³aw MARCOÑ s. Józefa, ur. 8 V 1906.

L. 05/3 (67), 5437.

Post. PP Franciszek W³adys³aw MARCZAK s. Paw³a i Nepomuceny z Wierzbowskich, ur. 2 XII 1908 w Zgierzu. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. kowelskiego – 1 IX 1937 przeniesiony z Post. w Kupiczowie na Post. w Bob³ach i tam nadal we wrzeœniu 1939.

L. 023/2 (74), 993.

Post. PP Wac³aw MARCZAK s. Stanis³awa i Ludwiki, ur. 3 IV 1903 w Œniadowie. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku – 2 IV 1939 przeniesiony z II do I Komis. i tam nadal we wrzeœniu 1939.

L. 045/1 (73), 5448.

Kpr. Wac³aw MARCZAK s. Adama i Ma³gorzaty z B³aszczyków, ur. 16 XII 1897 w Rajmundowie. Agronom. W 1939 wójt gminy Sieñkowszczyzna pow. s³onimski. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP.

L. 054/2 (12), 7235/204.

Przod. PP Jan Mieczys³aw MARCZEWSKI s. Stanis³awa i Franciszki z Rutkowskich, ur. 24 VI 1893 w Warszawie. W policji od 1 II 1920. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. II KG.

L. 045/1 (59), 1370.

547

M

St. stra¿n. SW Piotr MARCZEWSKI s. Piotra i Magdaleny, ur. 12 X 1890 w Wolanowie. W wiêziennictwie od 1920, s³u¿y³ m.in. w wiêzieniu w Sieradzu, w 1939 w wiêzieniu w Radomiu.

L. 012/1 (2), 1981.

Przod. PP Józef MAREK s. Jana i Konstancji z Konradowskich, ur. 9 III 1901 w Grembowie. W policji od 1921. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. poznañskim, ostatnio w Poznaniu, m.in. na stanowisku kmdta Post. w Winiarach. We wrzeœniu 1939 kier. I Komis. m. Poznania. Przod. mian. 1 IV 1934.

L. 030/1 (13), [.]856.

St. post. PP Józef MARGRAF s. Jakuba i Katarzyny, ur. 17 XII 1892 w Lubaczowie. W WP od 7 XII 1918 do 26 VIII 1919 i od 6 VII 1920 do 6 X 1921. W policji od 15 II 1923. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim w pow. kostopolskim – 9 IV 1938 przeniesiony z Post. w Ma³yñsku na Post. w Michalinie, zaœ 2 VI 1938 na Post. w D¹browicy pow. sarneñski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.

L. 037/3 (49), 848.

Karol MARIITZ s. Adama, ur. w 1899 w Przeroœli. W policji od 1926. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Wychodnem pow. suwalski.

L. 05/4 (53), 3286.

St. post. PWŒl. Izydor MARKIEL s. Walentego i Marii, ur. 1 IV 1901 w Wyrach. Do PWŒl. przyjêty w 1923. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach, m.in. w Kdzie Rez. i w I Komis., we wrzeœniu 1939 w KG.

L. [4] (41).

Post. PP Alojzy Stefan MARKIEWICZ s. Boles³awa i Stanis³awy, ur. 24 XII 1913 w £odzi. Do policji przyjêty 3 III 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. lwowskiego. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. w Kroœnie, nastêpnie na Post. w Dukli pow. kroœnieñski i tam te¿ we wrzeœniu 1939.

L. 020/4 (99), 687.

548

Antoni MARKIEWICZ s. Stanis³awa i Emilii z Wydrzyckich, ur. 3 V 1907 w Starych Wasiliszkach. W 1939 nauczyciel zamieszka³y w Ostrynie. Specjalnoœæ wojskowa ¿andarmeria. Zmobilizowany prawdopodobnie do Nowogródzkiej Brygady Kawalerii.

M

L. 058/3 (98), 1078.

St. przod. PP Boles³aw MARKIEWICZ s. Józefa i Rozalii z Górskich, ur. 13 XII 1887 w Pierzchnicy. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Piotrkowicach pow. stopnicki na stanowisku kmdta. Odzn. SMzaDS³., BMzaDS³.

L. 016/1 (7), 5416.

Post. PP Feliks MARKIEWICZ s. Feliksa i Józefy z Rzêbów, ur. 18 V 1913 w D¹browie Górniczej. Do policji przyjêty 25 II 1938 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. lwowskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Samborze.

L. 033/3 (90), 2504.

Kpr. Ludwik MARKIEWICZ s. Micha³a i Marii z Bobków, ur. 1 I 1915 w Grazu. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w ¿andarmerii w Przemyœlu.

L. 020/1 (91), 3996.

St. post. PP Mieczys³aw MARKIEWICZ s. Antoniego, ur. w 1907 w Parchaczu. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Budzanowie pow. trembowelski.

L. 026/2 (68), 4544.

Mieczys³aw MARKIEWICZ-TUROSIÑSKI s. Stanis³awa, ur. w 1900.

L. 026/4 (22), 64.

549

M

St. post. PP Jan MARKOCKI s. Marcina i Zofii, ur. w 1902 w Rehberg. W policji od 16 X 1927. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku z-cy kmdta Post. w Czerniejowie pow. stanis³awowski.

L. 054/1 (40), 2422.

Post. PP Zygmunt MARKONI s. Józefa, ur. w 1906 w £odzi. W policji od 1932. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Okêcie-Lotnisko pow. warszawski.

L. 038/1 (80), 1346.

Post. PP Zbigniew W³adys³aw MARKOWICZ s. Jana, ur. w 1914. Do policji przyjêty w sierpniu 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoñczeniu 1 VII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. lubelskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Zwierzyñcu pow. zamojski.

L. 019/2 (98), 737.

Adolf MARKOWSKI s. Jana, ur. w 1897.

L. 037/2 (76), 5278.

St. post. PP Franciszek MARKOWSKI s. Walentego i Anieli z Harenzów, ur. 10 I 1889 w Arcugowie. W policji od 1920. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w Rawiczu, nastêpnie w l. 1925–1932 na Post. w Sarnowej pow. rawicki, potem na Post. i w Kdzie Pow. w Rawiczu. Od 1937 s³u¿y³ w Kdzie Pow. w Obornikach i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 IV 1933.

L. 016/1 (91), 3131.

Post. PP Stanis³aw MARKOWSKI s. Adolfa i Teofili z Batyldów, ur. 2 II 1879 w Grodzisku. Od 10 X 1919 do 22 XI 1920 pracowa³ przy budowie kolei £ódŸ–Zgierz–Kutno. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w policji woj. ³ódzkiego i w £odzi – w Kdzie Miasta (od 1 I 1921), w Komis.: V (od 1 IV 1927), XIV (od 14 XI 1933) i I (od 14 X 1934), sk¹d przeniesiony zosta³ do woj. poleskiego. Od 15 VII 1936 w Komp. Wartowniczej MOdosob. w Berezie Kartuskiej pow. pru¿añski, zaœ od 21 VII 1936 do wrzeœnia 1939 w I Komis. w Brzeœciu n. Bugiem. Odzn. MDzON, BMzaDS³.
L. 044/1 (45), 893.

550

St. post. PP Stefan MARKOWSKI s. Rajmunda, ur. w 1895. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji pow. ³om¿yñskiego.

M

L. 050/3 (92), 6063/7764.

Przod. PP W³adys³aw MARKOWSKI s. Stanis³awa i Marianny z Chruœcielskich, ur. 4 II 1904 w £odzi. W policji od 1928. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w £asku.

L. 050/3 (10), 4261.

Post. PP W³adys³aw MARKOWSKI s. Dominika i Zofii, ur. 20 X 1907 w D¹browie. Do policji przyjêty 19 IX 1934 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Kdy Woj. w Poznaniu. Po ukoñczeniu 21 III 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do Poznania. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w ¯ninie.

L. 023/3 (36), 5640.

Post. PWŒl. Karol MAROSZ s. Jana, ur. 1 X 1914 w Bystrzycy. W PWŒl. od 1938. Do 5 II 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Boguminie Nowym pow. frysztacki, zaœ od 6 II 1939 na Post. w Strumieniu pow. bielski i tam nadal we wrzeœniu 1939.

L. 020/1 (36), 2736.

Post. PP Henryk MARSZA£EK s. Walentego i Antoniny, ur. 15 I 1905 w Warszawie. W policji od 1932. Od 2 VIII 1936 przydzielony do II Komis. w Sosnowcu i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.

L. 023/4 (22), 3722.

St. post. PP Józef MARSZA£EK s. Wojciecha i Florentyny z Burzyñskich, ur. 17 III 1905 w Zawierciu. Do policji przyjêty 12 XI 1928 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 25 V 1929 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. wo³yñskiego, gdzie pe³ni³ s³u¿bê w pow. krzemienieckim – we wrzeœniu 1939 w Wydz. Œledcz. w Krzemieñcu.

L. 026/3 (67), 473.

551

(do 31 I 1923). 2 V 1898 w Rêczajach. mian. w Katowicach. mian. KnaŒl. 552 . post. ur. 2070.M Post. 023/5 (7). post. 1 VII 1928. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. W policji od 1919. St. pow. St. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi. W I wojnie w armii niemieckiej. BMzaDS³. 045/3 (74). w Kdzie Rez. Dani³owiczowskiej w Warszawie i tam nadal we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 nadal pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. Adm. Od maja 1933 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu przy ul. 7 V 1908 w Wilnie. opatowski (od 2 XI 1937). L. KG. PP Walenty MARSZA£EK s. (do 13 IX 1924) jako goniec i w III Komis. 5113. – 1 I 1938. Jakuba i Marii z Kurtzów. L. St. 2365. w 1932. Stanis³aw MARSZO£EK s. PWŒl. w Mys³owicach pow. SW Stanis³aw MARUK s. Andrzeja i W³adys³awy. L. 3 I 1892 w Gorzkowicach. Do policji przyjêty 16 II 1924. W policji od 1919. Techn. 037/2 (77). L. Stra¿n. post. Antoniego. 22 IX 1898 w Gos³awicach. 909. W PWŒl. nastêpnie w Kdzie Pow. L. PP Piotr MARSZA£EK s. Odzn. w której by³ woŸnym do 30 VI 1928.in. brzeskiego w: Dworcach. m. w Katowicach. Paw³a i Marii z Micha³owskich. post. S³u¿bê pe³ni³ w woj.WWiZ. ur. Uczestnik powstañ œl¹skich. w Oddz. KG (do 30 IV 1924) jako ni¿szy urzêdnik. S³u¿bê pe³ni³ w woj. Po³owcach (od 1 II 1928) oraz Wysokiem Litewskiem (od 15 V 1931) i tam te¿ we wrzeœniu 1939. Przod. 19 XII 1882. Odzn. 023/3 (98). Potem przeniesiony na krótko do Komis. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – do 14 VIII 1922 w Oddz. ur. w II Komis. w Opatowie (od stycznia 1934) i Æmielowie pow. kieleckim na stanowisku kmdta Post. katowicki (do 7 XI 1924) powróci³ do Kdy Pow. Aleksandra i Jadwigi. ur. MDzON. (do 30 IX 1924) jako woŸny. poleskim na Post. tam te¿ nadal we wrzeœniu 1939. ur. Cz³onek POW GŒl.. 045/3 (90). PP Julian MARTELA s. 5420. St. Post. od 7 VII 1922.

.St.in. Eliasza. Jana i Józefy z Ja³mu¿nych. L. ³ódzkim i w £odzi – m. w Boguminie Nowym. BKZ. Odzn. 058/4 (43). Józefa. Jana i Józefy. w Kdzie Pow. tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Komis. od 1938. post. W policji od czerwca 1925. ur. L. W policji od 1920. nastêpnie w pow. 3923. 7 I 1898 w £aznowie. post. PP Józef MARUSIK s. i tam nadal we wrzeœniu 1939. W WP od 19 XII 1919 do 14 VII 1922. L. 027/4 (92).. Paw³a. 037/3 (6). W PWŒl. m. i przydzielony na Post. od 1929 ponownie w Kdzie Pow. 534. 020/1 (37). PWŒl. Marcelego. 338. 4238. 045/1 (94). Wac³aw MARUSZYÑSKI s. Post. post. ur. Oficerski w Pszczynie. mian. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 w Komis. ur. w Bob³ach. 15 XI 1938. M L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. W policji od 16 VII 1923. ur. 3 VI 1911 w £¹kach. ur. ³ódzki. 1616. w 1912 w Karwinie. S³u¿bê pe³ni³ w pow. St. 6999. 3 XI 1938 mian. 026/3 (91). kowelskim – we wrzeœniu 1939 na Post. Ernest MARUSZCZAK s. Post. 18 I 1898 w Dalewicach. Cieszyna. L. PWŒl. Post. PP Franciszek MARYNOWICZ s. nastêpnie w V i VI Komis. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. sk¹d 1 IV 1939 przeniesiony zosta³ do Komis. Post. 553 . w 1898. Uczestnik wojny 1920. w Pietwa³dzie i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. w Zgierzu pow. frysztackim w Komis. L. ur. 9 X 1885 w Skomlinie. Rudolf MARYNIOK s. PP Stanis³aw MARZEC s.

St. PP W³adys³aw MAS£OÑ s. 4645. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Józefa. na szer. L. L. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. PP W³adys³aw MAS£OÑ s. [1] (94). œniatyñskim. przod. ur. kieleckim. w £odzi. Micha³a i Teofili. Mateusza i Zofii z Pawlików. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. Jan MAS£OWSKI s. sk¹d 1 I 1935 przeniesiony zosta³ do Komis. St. w Charsznicy pow. kontr. ur. m. Po ukoñczeniu w grudniu 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. w 1894 w Sosnowcu. 4644. post. ³ódzkiego – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Woj. 4 VI 1886 w Dmosinie. stanis³awowskiego. 023/4 (6). w Kdzie Pow. PP Józef MASIERAK s. ur. L. Przod. Do policji przyjêty 20 V 1930 w charakterze kand. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. kontr.M Post. Tomasza i Jadwigi. PP Mateusz MAS£OWSKI s.in. 12 III 1896 w Sosnowcu. miechowski na stanowisku kmdta. tarnopolskiego. L. przod. 033/3 (98). Odzn. L. w Skar¿ysku Kamiennej pow. Teodora i Urszuli. w Bêdzinie i na Post. 038/1 (19). na szer. Odzn. 4262. 2636. PP Antoni MAS£OWSKI s. 05/5 (81). Do policji przyjêty 16 X 1936 w charakterze kand. W policji od 1920. L. W policji od 1919. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. kieleckim – we wrzeœniu 1939 w Sosnowcu. S³u¿bê pe³ni³ w woj. BKZ. konecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. 554 . ur. Jana. 2645. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w pow. w 1897. ur. 27 II 1913 w Skrzynicach. w 1901 w Zamoszach. SKZ. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. 030/1 (68).

Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand. 058/3 (55). z przydzia³em do KG. na szer. ur. w Krasnymstawie. 25 VIII 1911 w £odygowicach. w Zawierciu i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. w Wieluniu. na szer. W czerwcu 1934 przeniesiony z Rez. Przod. 037/2 (69). Jana i Marii. Odzn. kieleckiego i przydzielony do Komis. PP Ryszard MAS£OWSKI s. 05/1 (98). PP Stefan MATACZ s. L. w Kielcach. L. PP Jan MASTALSKI s. Przod. PP Feliks MASTALARZ s. Post. Przod. ur. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. BKZ. kontr. 23 VII 1891 w £¹kach. W policji od 1 XII 1919. W policji od 1 XII 1919. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF Mostach Wielkich pow. L. L. 023/1 (46). ur. L. mian. MPzaW. Post. St. 2 I 1892 w Szczawnicy. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 1 III 1924. Odzn. w Nowym S¹czu na stanowisku kmdta. MDzON. Szymona i Franciszki. b³oñski do Komis. limanowski na stanowisku kmdta. Jana i Rozalii. 3 IV 1909 w Wilnie. 027/4 (85). MPzaW. [1] (34). MDzON. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand. ur. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Micha³a i Marii. BKZ.Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. 5648. ur. PP Ludwik MASNY s. krakowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. 19 IX 1900 w Sarnowie. w Kamienicy pow. 5148. post. M L. ³ódzkiego i skierowany do Kdy Pow. krakowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. S³u¿bê pe³ni³ w woj. Odzn. Szer. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. PP przy KG w ¯yrardowie pow. tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 555 . 3377. 20 V 1912 w Pietrzykowicach. Paw³a i Heleny. Jakuba i Zofii. PP Ludwik MAŒLANKA s. 5624. kontr.

31 III 1914 w Lwówku. PP Edward MATCZAK s. L. z przydzia³em do Komp. post. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 05/5 (10). Uczestnik wojny 1920. ur. bia³ostockiego. post. poznañskiego. 20 IV 1885 w Kielcach. ur. m. PP Florian MATECKI s. L. L. St. post. 019/2 (75). PP Andrzej MATEJKO s. ur. Post. na szer. Antoniego i Katarzyny z Mizgalskich. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 4905. w T³umaczu. stanis³awowskiego – we wrzeœniu 1939 jako kmdt Post. Post. L. Józefa i Ewy z Brysiów. BMzaDS³. jarociñski. 3661. a we wrzeœniu 1939 na Post. w 1913. 4634. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. na szer. PP w Jaworznie pow. Odzn. mian. L. PP Wojciech MATA£OWSKI s. 027/3 (91). MDzON. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Kielcach. wo³yñskiego. kontr. chrzanowski. 556 . Tomasza i Agnieszki z d. kontr. PP w Gdyni. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. „H” Rez. Franciszka. w marcu 1932. tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. w Kórniku. 471. PP Jan MATELA s. BKZ. w Kotlinie pow. Po ukoñczeniu 1 VIII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. 68. Melchiora. w Ko³omyi i Stanis³awowie. Po ukoñczeniu 1 VIII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. „G” Rez.. St. PP Stanis³aw MATECKI s.in. poznañskim – we wrzeœniu 1939 w Poznaniu. z przydzia³em do Komp. stanis³awowskiego. L. gdzie s³u¿y³ m. Banasiek. St.M St. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Ignacego i Franciszki z Ma³eckich. Ukoñczy³ Okrêgow¹ Szko³ê Przodowników PP w Kielcach. post. Nastêpnie przeniesiony do woj. na Post. 012/3 (18). 25 XI 1897 w Podhajcach. 044/3 (3). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 3 X 1880 w Poznaniu. 1111. Do policji przyjêty 15 XI 1937 w charakterze kand. W policji od 1919. krzemieniecki.in. 10 IV 1880 w Siedmiorogowie. 038/2 (37). ur. w Wyszogródku pow. Odzn. Do policji przyjêty w lipcu 1937 w charakterze kand. SMzaDS³. Przod. ur.

3995. ur. 037/4 (78). Post. Odzn. w marcu 1923. ³ódzkim na Post. PP Stanis³aw MATERNOWSKI s. m. w Turku. Asp. BKZ. w £odzi. 3379. w Kole. S³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. na szer. czêstochowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. asp. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. £odzi. 037/4 (63). W WP w 3 pp Leg. L.Post. w XVI Komis. Rez. w £êczycy. ur. 557 . ur. Walentego i Katarzyny. na ppor. W policji od wrzeœnia 1921. PP Miko³aj MATJATKO s. mian. w Chojnach i Zgierzu. L. PP Józef MATERKA s. w Kdzie Pow. Tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. W policji od 16 II 1932. a we wrzeœniu 1939 w XII Komis. – 1 V 1939. m.st. St. w 1905.in. St. w Kdzie Pow.in. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. PP Henryk MATRASZEK s. Kdzie Pow. 3963. ur. St. Jan MATJAS s. Po ukoñczeniu w grudniu 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. W 1931 awans. St. 026/1 (45). 9 V 1938. w £odzi. St. w Kdzie Miasta £odzi. M L. Benedykta. PP w Herbach Starych pow. w Je¿owie pow. Odzn. Warszawy. Nastêpnie s³u¿y³ w pow. 3116. L. od 1927 na Post. kontr. W³adys³awa i Marceli z Makuszyñskich. w 1887. sk¹d w listopadzie 1928 przeniesiony do Kdy Pow. mian. post. 045/2 (43). m. m. ¿ó³kiewski przydzielony do Kdy Pow. post. w marcu 1934. 4 IV 1910 w Pu³awach. Aleksandra i Anny. L. post. a we wrzeœniu 1939 na Post. Od lutego 1938 ponownie w Kdzie Miasta £odzi.in. Micha³a. 12 I 1910 w Podwie¿yñcach. ³aski jako z-ca kmdta. We wrzeœniu 1939 nadal w policji m. w Pabianicach pow. 1964. mian. 18 III 1895 w £odzi. 22 XII 1897 w Woli Trembskiej. w Jaros³awiu. 026/3 (68). 2939. BMzaDS³. ³ódzkim. W policji od 1925. Do policji przyjêty w 1933 w charakterze kand. ur. brzeziñski. PP Adam MATERKA s. Od 1 V 1938 pe³ni³ s³u¿bê jako d-ca plut. przod. 4 Komp. Józefa i Józefy z Bieñkowskich. ³ódzkim. 033/2 (17). post. L.

ur. St. W 1938 skierowany do Zgierza pow. Wilno-Troki) i ponownie w woj. post. [1] (88). W policji od 24 VII 1921. XI Komis. w 1911 w Koch³owicach. 026/4 (40). W³adys³aw MATULKA s. Odzn. 11 V 1889 w Grodnie. w Bystrzycy na stanowisku kmdta. tarnogórski. W sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Bia³ym £ugu pow. 1769. ³ódzkim. 4932. Konrad MATUSIK s. Jana i Katarzyny. PP Franciszek MATUSIK s.in. na Post. ur. Do 1935 s³u¿bê pe³ni³ we W³odzimierzu Wo³yñskim. w Toruniu i tam nadal we wrzeœniu 1939. m. 21 X 1903 w £odzi. MDzON.. ur. 026/4 (83). Antoniego i Franciszki z JóŸwiaków. 558 . L. S³u¿bê pe³ni³ w pow. L. L. L. ³ódzki na stanowisko kier. m. We wrzeœniu 1939 kier. w Katowicach. VIII i XIII Komis. Kaspra i Joanny z Sapiów. nastêpnie na Post. 519. £odzi. w Lipinach Œl¹skich pow.in. L. w Giera³towicach pow. tam te¿ we wrzeœniu 1939. grójecki. 038/3 (36). rybnicki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. pocz¹tkowo (do 27 XII 1936) w Kdzie Rez. w Kdzie Miasta £odzi oraz jako kier. ur. ur. PP Kazimierz MATULEWICZ s. w Niemowiczach. S³u¿bê pe³ni³ na Post.M Komis. Jacentego i Julii z GwoŸdziów.in. St. ³ódzkim. m. BMzaDS³. Piotra i Katarzyny. na stanowisku Kmdta Pow. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. W PWŒl. L. 038/2 (75). a we wrzeœniu 1939 jako kmdt Post. 19 II 1913 w Reptach. Jan MATURA s. W policji od 1927. W policji od 1 I 1923. Józefata i Heleny z Wiktorowskich. Post. 12 VI 1900 w Warszawie. PWŒl. SMzaDS³. 9 VII 1898 w Siedlcach. PWŒl. nastêpnie w woj. Komis. PP Stanis³aw MATUSIAK s. post. nastêpnie w Kdzie Woj. 5125. wileñskim (m. VII. ur. kostopolskim. œwiêtoch³owicki i Reptach Œl¹skich pow. 1087. MPzaW. 058/3 (84). Post.

³uckiego. post. i tam nadal we wrzeœniu 1939. 2948. 27 XII 1900 w Wygiez³owie. 28 III 1890 w KoŸminie. PP Teodor MATUSZKIEWICZ s. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. W policji od 1929. 25 VII 1901 w Prusimiu. czêstochowskiego – 2 III 1935 przydzielony do I Komis. 5042. nastêpnie w Kielcach – w Kdzie Pow. w 1934. PP Jan MATYJA s. Jana i Józefy. w Czêstochowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Piotra i Anny. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. ur. PP Józef MATYCH s. Paw³a i Michaliny z Be³ków. BKZ. 044/1 (52). L. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. 027/3 (23). Tomasza i Marianny z Krêgielskich. L. Stanis³awa i Wiktorii z Koperów. 559 . Do policji przyjêty w 1932 w charakterze kand. post.Post. W policji od 1923. L. wieluñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Ogrodzieñcu pow. PP W³adys³aw MATYJA s. ³ódzkiego i skierowany do Kdy Pow. 044/2 (43). Post. Franciszka i Marii. BKZ. St. PP Stanis³aw MATYJA s. na szer. Post. 033/3 (84). ur. ur. ur. Odzn.. M L. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 3736. Odzn. ur. W styczniu 1934 przeniesiony do I Komis. Nastêpnie pe³ni³ s³u¿bê na Post. 11 XI 1891 w Krzepicach. w Sosnowcu i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ na Post. mian. L. 1898. post. L. Œledcz. 012/3 (20). 5310. Post. St. Po ukoñczeniu w lipcu 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow. olkuski. [2] (21). W policji od 1919. kontr. w Skomlinie pow. 25 II 1905 w Rokitnie. ur. PP Jan MATUSZEK s. sk¹d 21 XII 1931 przeniesiony zosta³ do Wydz. 19 X 1908 w Warszawie. St. w Wieluniu.

3509. w Krakowie. BMzaDS³. 050/2 (95). L. Odzn. ur. 15 III 1900 w Szczyrzycu. PP Antoni MATYSZKIEWICZ s. 020/4 (88). L. PP Franciszek MATYSIK s. BMzaDS³. W policji od 1925. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Józefa i Agnieszki z Pyzelów. 2 IV 1935 skierowany do I Komis. krakowskim – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. ur. Aleksandra. Stanis³awa i Anieli z Biliñskich. L. w Sosnowcu i tam nadal we wrzeœniu 1939. 033/3 (66). PP Antoni MATYKIEWICZ s. PP Tomasz MATYS s. ur. Odzn. 16 V 1893 w Jeziornej Królewskiej. Do 1923 s³u¿y³ w Okrêgu IV Poleskim. Uczestnik wojny 1920. BKZ. Do policji przyjêty w 1922. w 1903 w Warszawie. W 1929 z kanc. I KG i tam nadal s³u¿bê pe³ni³ we wrzeœniu 1939. MN. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 560 . St.M Post. GwGŒl. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 4 IX 1898 w Warszawie. PP Zygmunt MATYJAS s. Oficerskiej PP w Warszawie przeniesiony do Wydz. ur. 3323. 026/2 (7). St. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. W l. MPzaW. Odzn. L. w Jeziornej. 5043. ur. ¯o³nierz Legionów Polskich. 020/4 (94). 19 III 1894 w Sosnowcu. w Piaskach. W policji od 1 XII 1919. Paw³a. 3702. nastêpnie w Warszawie. 1920–1922 w WP. warszawskiego – we wrzeœniu 1939 na Post. w Czeladzi na Post. w Chojnicach. post. Post. w Sieniawie pow. Przod. L. ur. 023/4 (2). W policji od 1919. BKZ. Odzn.WWiZ. Uczestnik powstañ œl¹skich. L. Wojciecha i Antoniny ze Strusiów. MDzON. w 1894 w Kaliszkowicach. Teofila i Rozalii z Czechowskich. post. PP Jan MATYJASIAK s.. St. MDzON. bêdziñskim – w 1934 przeniesiony z Komis. MDzON. jaros³awski. Szk. KnaŒl. W policji od 1920. 3070. 2778. przod.

Bugiem – w Komis. L. L. 026/1 (97). Gosp. PWŒl. Franciszka i Amalii z Rotterów. Andrzeja i Domicelli. Jana i Marcjanny. Por. II KG przy Kdzie Rez. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Warszawie. KnaŒl. Nastêpnie s³u¿y³ w Brzeœciu n. PP Leonard MATYSZKIEWICZ s. sk¹d przeniesiony do pow. mian. St. 561 . ur. 24 III 1906 w Niechniewiczach. w Czernawczycach (od 6 IX 1934) i Czerniach (od 3 VIII 1937). KG (do 6 I 1924). 1248. 26 VI 1895 w Albigowej. W policji od 1 V 1924 do 31 III 1926 i ponownie od 1 XI 1926 – pocz¹tkowo w KG. Kolejowym (od 19 VIII 1934). Podkomis. 1509. post. PP Jan Walenty MAZANEK s. potem na Post. L. 5833. w BereŸniaku pow. Kpr. ze starszeñstwem 1 VI 1921. BMzaDS³. Do policji przyjêty 16 IV 1930 z przydzia³em na Post. 012/4 (48). Do PWŒl. w 1906. 058/4 (72). Ks. ³uniniecki.in. post. 5067. w Cieszynie. (od 6 II 1933) i na Post. Stefana i Anny z Kraskowskich. PKU Warszawa-Miasto III. post. (do 14 III 1923). St. post. L. w Pruchnej pow. jako Kmdt Pow. 023/1 (55). 10 IX 1934 przeniesiony do woj. w Wydz. Kraj. Odzn. Uczestnik powstañ œl¹skich. Od 16 VIII 1932 w Komis. W I wojnie w armii austriackiej. Józefa. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w pow. W 1939 w s³u¿bie czynnej w WP. ur. Gran. tarnogórskim w Radzionkowie na Post. 5661. gdzie s³u¿y³ m. gdzie s³u¿bê pe³ni³ na Post. ur. 1 IV 1939. Od 1 III do 31 X 1921 pracowa³ w Dyrekcji Okrêgu Skarbowego Cieszyn. brzeskiego. (do 30 XI 1922) i w Komis.WWiZ II kl. 24 X 1896 w Warszawie. Franciszek MAYER s. PP Józef MAZA£O s. SKZ. £añcut i tam te¿ we wrzeœniu 1939. Jan MAZIARZ s. ur.Przod. przyjêty 10 VII 1922 w stopniu st. ur. cieszyñski (do 31 X 1923). tam nadal we wrzeœniu 1939. rez. od 1 VI 1920 do 14 II 1921 w PMiejsk. 7 IX 1889 w Weikersdorf. W WP od 11 XI 1918 do 20 XII 1923. poznañskiego. M L. Odzn. Oficerska kadra Okrêgu nr III. W ¯and. Odzn. nastêpnie w Katowicach – w Oddz. 05/4 (24). w Cieszynie i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. St. ¯nin. Nastêpnie skierowany na stanowisko Kmdta Pow. Cieszyñskiego od 1 XI 1918 do 30 VI 1919.

Tadeusz Jan MAZUR s. 5447. L. stryjski. ur. Po ukoñczeniu 5 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. BKZ. 045/2 (14).in. 051/2 (55). W policji co najmniej od 1922. St. [4] (44). IV KG. S³owackiego w Lublinie. sier¿. ze starszeñstwem 1 I 1937. L. post. Od wrzeœnia 1937 kierownik szko³y w Niesio³owicach pow. Mateusza i Stefanii. W 1934 ukoñczy³ Pañstwowe Seminarium Nauczycielskie Mêskie im. 562 . PP Wincenty MAZUR s. lublinieckim na Post. w Tarnopolu. MPzaW. Ppor. Post. kontr. Odzn. W policji od 1 IX 1922.M St. rez. 2 XII 1905 w Przemyœlu. ur. 6912/100. PP Marian MAZIÑSKI s. L. nastêpnie w pow. St. Ró¿y. 1288. St. a we wrzeœniu 1939 w Wydz. MDzON. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Jan MAZUR s. PP Andrzej MAZUR s. ur. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego. tarnopolskiego. 9 XII 1885 w Bielinach. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Pawe³ MAZUR s. Aleksandra. Do PWŒl. ur. Józefa i Marii. w 1890 w Rakowie. 3129. pu³awski. L. 023/3 (12). lubelskiego w pow. ur. post. Od wrzeœnia 1935 pracowa³ jako nauczyciel na terenie woj. L. W WP ochotniczo od 12 XI 1918 do 31 I 1922. piech. L. Andrzeja i Józefy z Cho³otów. janowskim. PWŒl. ostatnio na stanowisku z-cy kmdta i tam we wrzeœniu 1939. na szer. w Urzêdzie Œledcz. w Kaletach (do 4 V 1926) i Kochcicach (do 14 XII 1926). 038/4 (21). przod. S³u¿bê pe³ni³ na Post. post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. piech. 472. 019/1 (52). m. w Morszynie-Zdroju pow. J. przyjêty 26 VI 1922 w stopniu st. pu³awski. 19 X 1899. z przydzia³em do Stra¿nicy KOP w Sto³pcach. 8 XII 1900 w Warszawie. 6 VI 1913 w Lublinie. w Irenie pow. 24 pp. Micha³a i Anny ze S³omków. post. pszczyñskim na Post. BMzaDS³. Kosztowach (do 15 V 1933) i ponownie w Tychach od 16 V 1933 a¿ do wrzeœnia 1939. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. Do policji przyjêty 28 IX 1929 w charakterze kand. W policji od 1919. W 1939 zmobilizowany do WP do 15 pp. Ppor. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow.. ur. w: Tychach (do 30 XI 1932).

kontr. PP Franciszek MAZUREK s. 05/4 (13). 26 I 1907 w Warszawie. 1943. w Tomaszowie Lubelskim. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. m. L.st. M L. post. por. Post. 30 IV 1938 skierowany do IX Komis. Karola i Rozalii ze Œliwów. Odzn. Zygmunt MAZUR s. ur. 038/1 (14). Macieja. 9 I 1907 w Ostojowie. BKZ. 14 XI 1896 w Kozienicach.Wojsk £¹cz. Do policji przyjêty w 1935 w charakterze kand. post. 563 . 1896 w Krasnem. w Jedlni i tam nadal we wrzeœniu 1939. 3008. m. ur. tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Przod. kozienickim. ur. kieleckiego i skierowany do II Komis. 5818. 2056. We wrzeœniu 1939 w CW¯and. Ppor. L. PP Józef MAZUREK s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 1 VII 1935 przeniesiony z Kdy Pow. PP Mieczys³aw MAZUREK s. PP Wac³aw MAZUREK s. Po ukoñczeniu 23 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. Warszawy. 038/3 (72).st. 045/2 (63). kieleckim. Wincentego i Marianny. W policji od 1919. 4604. Ukoñczy³ SP Piech. W lipcu 1928 powo³any do WP.Por. PP Antoni Adolf MAZURKIEWICZ s. ur. ur. – 23 II 1934. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 17 III 1891 w Drohiczynie. ze starszeñstwem 15 VIII 1931. Jana i Wiktorii z Ceglarzów. na szer. Warszawy i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. w 1898 w Lublinie. w Radomiu.in. ur. 050/2 (73). 05/3 (46). Post. St. krasnostawski. Sieciechowie i Zajezierzu. St. L. w Pionkach. 21 XII 1935 przeniesiony do policji m. Antoniego i Aleksandry z Lejsnerów. Ignacego i Marii z Jurczaków. 4267. ostatnio w pow. w Izbicy pow. L. w Kozienicach na stanowisko kmdta Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. na Post.

w Hrebennem pow. 058/1 (36). kontr. rudecki i Rudkach. nowogródzkiego i skierowany na Post. 044/2 (10). W 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako instruktor w szkole ogrodniczej Wiêzienia Karnego w Drohobyczu. ur. w 1913. 21 X 1898 w Bóbrce. 5072.in. ur. a od 31 XII 1934 na stanowisku kmdta Post. w Pabianicach pow. poleskiego. PP W³adys³aw MAZURKIEWICZ s. 8 IX 1898 w Drohomyœlu. Post. PP Józef MAZURKIEWICZ s. ur. Odzn. 058/3 (67). L. plut. Post. ¿and. Micha³a. S³u¿bê pe³ni³ w woj. W policji od 1923. 5376. Tomasza. L. Bernarda i Marty. Kazimierz MAZURKIEWICZ s. rawski. W wiêziennictwie od 1926. Do policji przyjêty 7 XII 1937 w charakterze kand. 564 . We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 051/2 (2). L. Funkcjonariusz policji woj. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. 10 III 1907. tam nadal we wrzeœniu 1939. 033/1 (50). [3] (34). ³aski. 2034. Piotra i Anny z Jurkiewiczów. na szer. Przod. L. L. lwowskim. post. 3485. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. ur. w 1896 w Grodnie. SW Micha³ MAZURKIEWICZ s. w Dubaniowicach pow. tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. od 1 IX 1918 do 1 II 1919 w niewoli w³oskiej. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w rodzinnym mieœcie.M St. PP Jan MAZURSKI s. St. m. W I wojnie w armii austriackiej. na Post. lidzki. w Zab³ociu pow. „F” Rez. w 1904. post. 5916. z przydzia³em do Komp. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Piotra i Józefy z Wajdów. L. PP W³adys³aw MAZURKIEWICZ s. PP we Lwowie. ur. Do 17 V 1921 w WP. W WP do 1925. 42 pp. MDzON. Micha³a i Magdaleny. ur.

L. W marcu 1938 przeniesiony z woj. Bronis³awa i Emilii. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. lubelskiego do Wydzia³u II KG. Antoni M¥KA-M¥CZYÑSKI s. Jana. Antoniego i Wiktorii. L. Antoniego. 023/4 (17). w 1907 w G³azowie. w 1907 w Warszawie. PP Wac³aw M¥DRY s. 5232. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. Post. ur. w Wiœniowczyku pow. Jana. 4631. w 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w rodzinnej miejscowoœci. 058/2 (36). 9 XI 1899 w Micha³kowie pow. PP Czes³aw M¥CZYÑSKI s. L. 05/3 (76). ur. w 1909. PP Ryszard M¥CZYÑSKI s. PP Stanis³aw M¥DRY s. W policji od 1 VI do 30 IX 1924. podhajecki. w listopadzie 1903 w Baranowie. PP Stefan Kazimierz M¥CZKA s. warszawski. W policji od 1933. w Czeladzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. 2987. Konnej w Sosnowcu do Komis. 565 . ur. zwolniony dla odbycia s³u¿by wojskowej. L. [3] (52). W policji od 1932. Post. 038/1 (71). 037/2 (32). Ponownie przyjêty 1 XII 1926. ostrowski. ur. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. M L. ur. Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. bêdziñskim – 15 XII 1937 przeniesiony z Rez.Przod. L. 2111. 4779. w 1911 w Winkowcach. w Pruszkowie pow. Post. Józefa.

PWŒl. 030/1 (57). Edmund MEJER s. Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji m. tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. ur. pu³tuski. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. RoŸdzieñ (póŸniej pn. L. Post. ur. przyjêty 15 I 1939 z przydzia³em do 1 komp. ur. pszczyñski. w Tarnopolu. w 1913 w Borowej. „G” Rez.st. 969. post. mian. Józefa. 21 V 1907 w Stefanowie. w Lipinach pow. 1 V 1939 mian. W paŸdzierniku 1937 przyjêty do policji w charakterze kand. L. 027/4 (40). 566 . PP Roman Józef MEDWID s. katowickim do 31 VIII 1927 w Komis.M St. od 14 VIII 1922. 2969. Post. Wawrzyñca i Marianny z Listopadów. L. PP w Jaworznie pow. Po ukoñczeniu 1 VIII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. Artur MENDRALA s. w Katowicach. potem œledcz. Ignacego. Od 21 IV 1938 s³u¿y³ w Komis. post. 1746. kand. 3674. w Obrytem pow. PP W³adys³aw M¥KOWSKI s. Adama. Kdy Rez. L. L. 2 VIII 1901 w P³otyczy. pocz¹tkowo w s³u¿bie mundurowej. w Bieruniu Starym pow. 1539. 05/4 (82). Miko³aja. Warszawy. Jan MENDROK s. PP Eliasz MENDIUK s. z przydzia³em do Komp. 019/1 (53). 027/1 (19). 1 V 1938. Walentego i Waleski. kontr. ur. L. œwiêtoch³owicki. nastêpnie w pow. 05/3 (72). 11 VI 1891 w Jaworznie. na szer. i skierowany do Komis. w 1900. ur. W PWŒl. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. PWŒl. Szopienice) i Zawodzie (do 1 VII 1929). ur. post. St. W policji od 1928. i tam nadal we wrzeœniu 1939. w 1913. w Bielsku. Do PWŒl. i Miejskiej w Bielsku (do 31 I 1924). z którego przeniesiony zosta³ na Post. chrzanowski. warszawskiego – we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 3033. Post.

PP Lucjan Wac³aw MENKE s. w Kielcach do I Komis. SKZ. 012/2 (70). post. KZzaDz. kand. 567 . Post. Jana i Karoliny z Kardelów. W sierpniu 1939 przeniesiony z policji pow. frysztacki. PWŒl. PP Stanis³aw MENTEL s. 5791. ur. MDzON. 2026. Hilarego. W policji od 1929. ur. ur. w £azach pow. 19 IV 1887 w Miñsku Litewskim. w Stanis³awowie i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. w 1881. Post. bia³ostockim – we wrzeœniu 1939 w Wydziale Œledcz. L. 023/2 (83). 4244. Post. 10 IX 1915 w Bottrop. MPzaW. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Od 1 XI 1935 do 21 IV 1937 w KOP. 4734. i skierowany na Post. Henryk MEN¯YK s. w Radomiu. Od 1 XI 1938 mian. w Katowicach. Antoniego i Pauliny z Materzoków. w Potworowie pow. Micha³ MÊCIÑSKI s. ur. L. 020/1 (35). w 1904 w Go³onogu. Od 26 I 1936 przeniesiony z Komis. L. Odzn. W WP od 13 VIII 1919 do 1 IX 1920. ur. 026/2 (97). PP W³adys³aw MERTA s. radomski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 2423. 24 XII 1899 w Rakówku. Œledcz. przyjêty 16 XII 1937 z przydzia³em do 1 komp. w Bia³ymstoku. Edmunda i Amalii z Wicherkiewiczów. Odzn. sk¹d 10 VII 1937 skierowany na Post. 027/4 (57). W policji od 2 X 1920. tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. L. W policji od 1923. Opoczno i tam nadal we wrzeœniu 1939. 15 IX 1907 w Tucznejbabie. Paw³a i Magdaleny. PP Stanis³aw MERTA s. Przod. ur. 3553. Kdy Rez.Podkomis. Do PWŒl. ko³omyjskiego do Wydz. MN. Od kwietnia 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku Kmdta Pow. 05/4 (75). Jana. M L.

ur. 568 . z przydzia³em do KG. L. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. BMzaDS³. w Zamoœciu. 21 IX 1908 w Warszawie. poznañski. 050/1 (97). a we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. Jana i Michaliny. MDzON. 038/4 (81). w Komis. w Czêstochowie. PP Stefan MÊDRZYCKI s. w Horodle. Wac³awa i Stanis³awy z Macha³owskich. PP Aleksander MIAZGA s. W policji od 1921. kieleckiego i skierowany do Komis. Post. w Puszczykowie pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. m. L. PP Hieronim MIAZGA s. w Mirczach. W³adys³awa i Franciszki z Kieniskich. PP Zygmunt MIASTKOWSKI s. post. 14 VII 1904. 050/1 (11). Stanis³awa i Wiktorii. na szer. ur. w XXVI i XIII Komis. [1] (55). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta £odzi. ur. czêstochowskim – we wrzeœniu 1939 w II Komis. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ur. Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ostatnio w pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Jakuba i Anny. St. 19 IX 1935 przeniesiony do woj. Post. post. Odzn. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. w Ciepielowie pow. 21 VII 1913 w Nowej Wilejce. PP Wac³aw MʯYÑSKI s. Post. i³¿ecki. [4] (12). Kielce. L. 22 II 1886 w Ostrowie. Do policji przyjêty 3 XI 1935 w charakterze kand. ur. 2343. L. St. 19 VII 1900 w Warszawie. 044/3 (91). 30 IX 1899 w Warszawie. ur.in. lwowskiego. B³a¿eja.in. PP Wac³aw MÊTKA s. lubelskiego. m. 271. hrubieszowskim na Post. L. L. W policji od 1932.M Post. kontr. m. 3362. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta Lwowa. 4008.

012/1 (134). nowogródzkiego. 016/1 (74). BKZ. garwoliñski.Post.. kontr. wo³yñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. SMzaDS³. St. W wiêziennictwie od 1929. L. Józefa. 14 VII 1885 w Wolborzu. BMzaDS³. 2 I 1898 w Kolonii Szczerbeckiej. 24 XII 1888 w Mas³owie. ¯o³nierz Legionów Polskich. M L. 037/1 (46). L. W policji od 1928.in. post. PP Stanis³aw MI¥SEK s. tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. z przydzia³em do Komp. 033/2 (72). Cz³onek POW. ur. 5454. Uczestnik wojny 1920. Antoniego i Józefy z Matyasów. w I. SW Jan MI¥¯EK s. 569 . 4239. PP Franciszek MICHALAK s. Marcina i Józefy ze Œwitalskich. S³u¿bê pe³ni³ w woj.. „D” Rez. 037/3 (22). 3827. i tam nadal we wrzeœniu 1939. VI i VII Komis. Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w KG. kostopolski. ur. Po ukoñczeniu w listopadzie 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 027/1 (14). PP Franciszek MICHALAK s. na szer. L. m. PP Ignacy MICHALAK s. w Górznie pow. L. 31 I 1904 we W³oc³awku. Do policji przyjêty 25 VI 1936 w charakterze kand. 5006. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. W policji od 1 X 1921. 3073. ur. L. ¯o³nierz Legionów Polskich. Wincentego. SKZ. MPzaW. PP Boles³aw MICHALAK s. ur. W policji od lipca 1920. Odzn. MDzON. w Ludwipolu pow. St. Kazimierza i Katarzyny z Hy¿yków. KN. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. W policji od 1920. ur. 3175. Antoniego i Cecylii z Rutkowskich. Odzn. w 1910. 27 IV 1886 w Sobieniach Szlacheckich. PP w Czêstochowie. Przod. przod. we wrzeœniu 1936 skierowany do XI Komis. Post.

PP Ignacy MICHALCZYK s. PP Stanis³aw MICHALAK s. ³ódzki. W I wojnie w armii rosyjskiej. mian. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. mian. ur. ur. w Domas³awicach pow. post. PP W³adys³aw MICHALAK s. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego. L. PP Antoni MICHALCZYK s. Piotra i Konstancji z Nowaków. Odzn. post. Andrzeja i Salomei z Olkiewiczów. 570 . We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Poznaniu. MPzaW. MDzON. W policji od 1922. BKZ. St. KZzaDz. w 1892 w Lubnicy. 030/1 (67). Odzn. 016/2 (56). 12 IX 1896 w £odzi. w Zgierzu pow. PP Stanis³aw MICHALCZYK s. 023/4 (28). m. Piotra. BKZ.. m. ur.M St. 4906. a we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow.in. 21 VIII 1885 w Konstantynowie. Przod. MDzON. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 w Komis. obornicki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. L. L. w Krotoszynie. W policji od 1919. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. przod. 3866. w XI Komis. Do 1923 s³u¿bê pe³ni³ w policji w GnieŸnie na stanowisku kmdta Post. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Rez.. Józefa i Ludwiki. ³ódzkiego. W policji od 1919. Jana. post. W policji od 1919. w RogoŸnie pow. ur. PP Stanis³aw MICHALAK s. MPzaW. 5398. L. Przod. post.. BMzaDS³. 044/1 (37). 26 VII 1897 w £ubnicy. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 w VI Komis. 037/4 (45). Konnej. 2870. Odzn. 1918–1921. St. St. ur. L. St. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ we W³odzimierzu Wo³yñskim. MPzaW. W sierpniu 1939 przeniesiony z Post. BKZ. 012/1 (95). £odzi. Odzn. ur. 4907. rawicki na Post. 1 III 1935. 4258. L. s³u¿y³ w £odzi. St. MPzaW. Odzn. 11 VII 1886 w Jarochowie. MDzON. W WP w l. MDzON. post. 1 I 1929. Andrzeja i Marii z Franków. sk¹d przeniesiony zosta³ do woj. 4 I 1890 w Granówku.

post. w Koronowie pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. nastêpnie w Komis. 038/4 (46). w Kaletach. PP Leon MICHALECKI s. St. Ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. post. w Pawonkowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. W I wojnie w armii niemieckiej. mian. 1 VII 1937. od VI 1935 na Post. lublinieckim na Post. 15 XII 1898 w Wijewie. Od 21 XII 1938 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Cz³onek POW. PWŒl. przyjêty 1 VII 1925 z przydzia³em do Kdy Rez. Przeniesiony 4 IV 1932 z woj. 030/1 (80). mian. Ignacego i Stefanii z Michalskich. L. W³adys³awa. post. L. 25 VIII 1925 skierowany do II Komis.St. ur. w Truskawcu Zdroju i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. 514. Erazma. PP Jan Kornel MICHALIK s. w 1896 w Sempert. L. w Lutyni Niemieckiej pow. Józefa i Józefy z Winkowskich. Romana i Anastazji. Uczestnik wojny 1920. W I wojnie w armii niemieckiej. Boronów pow. St. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. 31 III 1939. 038/4 (54). BKZ. PP Marian MICHALIK s. przyjêty 6 IX 1922. S³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. post. 25 IX 1887 w Skalmierowicach. MPzaW. 571 . Do PWŒl. 2 X 1906 w Borszczowie. 1778. Walerian MICHALEWICZ s. Post. ¿ó³kiewski. bielskim na Post. Post. lubliniecki i tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 572. Do PWŒl. w Tarnopolu. ur. Odzn. 3242. W policji od 1923. 1 IV 1934. w Lubliñcu (od 2 V 1928). S³u¿bê pe³ni³ w pow. Katowice. nastêpnie do woj. Jan MICHALIK s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. 023/3 (25). pomorskiego. w Katowicach. sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. ¯ebracze (do 1 I 1932) i Strumieñ (do 22 II 1939). St. Od 1 I do 30 XI 1924 w Stra¿y Celnej. frysztacki. W WP od 18 I 1919 do 26 VIII 1921. drohobyckiego. wileñskiego do woj. PWŒl. M L. mian. do 22 VIII 1939 w Komis. St. ur. sk¹d skierowany do Lwowa. St. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. Erazma i Michaliny z B³oñskich. w 1898. ur. 685. Odzn. PWŒl. [1] (15). L. poznañskiego. L. m. post. Bogumin Nowy pow. post. bydgoski. z którego zosta³ przeniesiony na Post. Stefan MICHALEWICZ s. 19 III 1899 w Garwolinie. post. ur. 05/3 (16).

u³. 2229. L. St. w Osieku. [4] (29). St. ¯o³nierz I Korpusu Polskiego. Stefan MICHALIK s. Franciszka i Katarzyny ze Skotarczaków.M St. w Sandomierzu oraz na Post. w Kdzie Pow. post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. w Bielsku. 050/3 (61). Od 1922 w Stra¿y Celnej. L. 17 XI 1899 w Nochowie. ur. W WP od 6 IV 1919 do 23 X 1920. 027/4 (82). Ignacego i Bronis³awy z Ratajczyków. nastêpnie od 1 III 1924 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. 054/1 (84). ur.in. BMzaDS³. PWŒl. Józefa i Kazimiery z Kêdzierskich. brzeskiego przyjêty 15 XI 1920 z przydzia³em na Post. ur. w £yszczycach. ur. w Brzeœciu n. Post. m. 6073. od 5 XII 1935 w I Komis. 3 X 1908. 05/2 (30). W policji od 1922. nastêpnie w Bydgoszczy i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. L. Drugnia. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. w Czernawczycach. 1 V 1926. post. zaœ we wrzeœniu 1939 na Post. kpr. 13 p. 572 . PP Filip MICHALKIEWICZ s. sandomierskim. 3 X 1897 w £odzi. Paw³a i Magdaleny z Dulków. W policji od 1921. Przez wiele lat – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w policji w Warszawie. PP Franciszek MICHALSKI s. St. 3291. SG Franciszek MICHALSKI s. 15 VIII 1898 w m. 27 I 1893 w Szczerbowie. L. MN. mian. Stefana. Odzn. w Jurkowicach. Do 1931 s³u¿bê pe³ni³ w Czersku. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. 2881. Antoniego i Józefy. – 1 I 1929. St. Przod. z której w 1928 automatycznie przeszed³ do SG w Pomorskim Inspektoracie Okrêgowym. 027/2 (60). MDzON.. PP Henryk MICHALSKI s. ur. Uczestnik powstañ œl¹skich i wojny 1920. ur. 2591. MPzaW. Do policji pow. 6 XII 1897. PP Jan Tadeusz MICHALSKI s. przod. bielskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. W I wojnie w armii niemieckiej. L. przod.

Przez wiele lat – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. M L. St. Od 6 VII 1921 do 24 VI 1922 w SGmin. 7069. 22 IV 1889 w Trembowli. przod. 5 VIII 1915. Post. MDzON. gdzie s³u¿y³ na Post. W PWŒl. mian. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Warszawie. Rudzka KuŸnia pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. L. BMzaDS³. Do policji przyjêty 20 VII 1938 w charakterze kand.: £aziska Œrednie (do 31 X 1931) i Górne (do 1 IV 1933). w Or³owej pow. od 7 VII 1922 na Post. na szer. pomorskiego. katowicki (do 1 XI 1930). Piotra i Katarzyny z Gründów. z przydzia³em do IX Komp. frysztacki i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Post. Jerzego i Marianny z Raszków. Stanis³awa i Heleny z Matuszewskich. Jan MICHA£EK s. Tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. post. 038/3 (24). 573 . od 2 III 1939 na Post. Odzn. Che³m i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP w Bia³ymstoku. L. ur. sk¹d przeniesiony zosta³ do pow. Do PWŒl. sto³pecki. W policji od 1935. 026/2 (3). PWŒl. L. przyjêty 2 XI 1938 z przydzia³em do Komis. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Puzieniewiczach pow. L. 8 VIII 1898 w Porêbie. 3632. Gran. potem w Komis. St. St. 1 I 1928. MiedŸna (do 1 VIII 1933). mian. Micha³a. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. BKZ. 058/4 (8). PP Stefan MICHALSKI s. œwiêtoch³owicki (do 9 VI 1923). Maksymilian MICHALSKI s. IV KG. ur. Siemianowice pow. W WP od 1 VI 1919 do 30 IX 1921. pszczyñskiego. PWŒl. 05/3 (30). 019/2 (16). ur. Micha³a i Katarzyny. post. [4] (89). PP Józef MICHALSKI s. 393. 12 VI 1912 w Nawsiu. 22 VIII 1911 w Warszawie. ur. 5 X 1893 w Bañgowie.St. Wawrzyniec MICHALSKI s. Osadnik wojskowy. Ottona i Emmy. ur. W policji od 1 X 1921. 2977. Woszczyce (do 1 III 1939). przod. Post. kontr. PP Eryk MICHELIS s. Rez. L. 1 VII 1928. 3803.

574 . 4080.M St. Paw³a i Franciszki z Nowakowskich. Tam te¿ nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 6 XII 1893 w Bielowicku. Odzn. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. 033/3 (21). Paw³a i Katarzyny. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Rez. wileñskiego. przod. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Tarnopolu. PP Józef MICHNIEWICZ s. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. L. Alojzy MICHNIK s. Konnej m. Rez. L. kontr. 17 II 1898 w Rzemieniu. ur. Jana i Heleny z Gañczarczyków. W wiêziennictwie od 1920.in. mian. £odzi. L. ³ódzkiego. rybnicki. S³u¿y³ m. ur. MPzaW. 038/4 (70). L. Post. w 1912. St. Kraj. SW Konstanty MICHNIEWSKI s. L. z przydzia³em do Szw. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. na Post. Ks. stra¿n. od 15 VII 1922. Józefa. 1430. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Gorlicach. W PWŒl. Kaczyce pow. 19 IV 1903 w Uniszowicach. St. Wodzis³aw pow. PP Stanis³aw MICHELLA s. Od 15 XI 1919 do 14 VII 1922 w ¯and. Od 15 X 1925 do 20 XII 1938 kmdt Post. 22 VII 1882 w S³awnie. PP we Lwowie. w Œwiêtoch³owicach (do 14 X 1925). 2895. 020/4 (10). PP Stefan MICHOÑ s. OH „Orlêta”. L. W 1939 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w Sieradzu. 05/1 (49). St. 5149. post. cieszyñski (do 1 IV 1925) i w Kdzie Pow. 019/1 (66). 20 pp. 019/2 (18).W WP od 25 XI 1918 do 10 IX 1919. post. PP Ignacy MICHNO s. MPzaW. na szer. Cieszyñskiego. Micha³a i Zofii z Gawrysiów. ur. 5179. Antoniego. sier¿. frysztacki jako kmdt. 1 I 1928. w 1890. St. przod. ur. £azy pow. przeniesiony na Post. Odzn. ur. Do policji przyjêty w paŸdzierniku 1937 w charakterze kand. MDzON. ur. St. post. PWŒl.

3 VII 1896 w Œcierninie. nastêpnie w pow. w Ró¿anej pow. tarnogórski (do 30 I 1923). 2366. PWŒl. Po jej ukoñczeniu s³u¿bê pe³ni³ w Œwiêtoch³owicach – od 20 IX 1923 na Post. Uczestnik powstania wielkopolskiego. post. PP Józef MICKA s. ur. L. w Kostuchnej i tam nadal we wrzeœniu 1939. ostatnio w Kdzie Pow. 5 IX 1884 w ¯arnowcu. makowski na stanowisku kmdta. ur. w 1897 w Kêszycach. przyjêty 18 VI 1923 do Kdy GSzPWŒl. ur. w Kosztowach (do 10 VIII 1939) – od 14 VII 1939 jako kmdt. ³askim na Post.St. Uczestnik wojny 1920. PWŒl. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. GŒl. 020/4 (17). Leopold MICZEK s. w Pabianicach oraz Sêdziejowicach. 6 XII 1938 mianowany post. PWŒl. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. post. w Pabianicach na stanowisku kmdta. ur. w Oddz. PP Miko³aj MICU£A s. Stanis³awa i Heleny z Borkowskich.. Przod. W I wojnie w armii niemieckiej. Klemensa. w £asku i pow. W policji od 1919. post. We wrzeœniu 1939 ponownie s³u¿y³ na Post. m. St. oraz w Komis. na Post. pszczyñski. i przydzielony na Post. 045/2 (39).in. Od 15 IV do 6 V 1921 w PGŒl. w Paw³owicach pow. W policji od 1923. Karola. Post. St. sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. BKZ. (do 9 XII 1938). Kacpra. pe³ni³ s³u¿bê od 26 VI 1922. W PWŒl. Do PWŒl. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. post. BKZ. 575 . 10 XII 1900 w MiedŸnej. Odzn. L. St. 28 III 1897 w Markach. 3455.. ur. 1256. nastêpnie do 13 IX 1921 w ¯and. 1294. Odzn. 8 III 1934. Gran.in. Konnym w Katowicach (do 20 XII 1938). ur. 038/4 (2). M L. MDzON. pszczyñskim na Post. a we wrzeœniu 1939 w XXV Komis. przod. PP Jan Zygmunt MICIÑSKI s. [4] (58). Antoniego i Katarzyny z Kostków. W policji od 1923. Augustyn MICZKO s. w Tarnowicach Starych pow. Konny w Or³owej pow. Franciszek MICZEK s. St. Pol. L. mian. od 11 VIII 1939 kmdt Post. 5538. 25 X 1916 w £y¿bicach. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. w XII Komis. Antoniego i Katarzyny z Miczków. m. 044/3 (20). L. w Œwiêtoch³owicach. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ³ódzkim. 05/2 (99).

576 . MDzON. kielecki. post. we wrzeœniu 1939 w Komis. ³ódzkiego. krakowskiego do policji m. uczestnik walk z bolszewikami i Ukraiñcami oraz wojny 1920. W policji od 18 III 1922.M St. W czasie wojny 1920 w niewoli bolszewickiej. 1816. 051/2 (3). 051/1 (71). 24 VIII 1906 w Krzyworzece.st. a we wrzeœniu 1939 na Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ na Post. Post.. 26 XI 1906 w Warszawie. PP Jan MIED WIED s. Po ukoñczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. Odzn. Odzn. 8 IX 1896 w Bia³ej. na Post. pocz¹tkowo na Post. W WP ochotniczo od 1919. mian. Jana i Konstancji z Owczarków. St. plut. Od 3 VI 1938 przeniesiony z woj. St. L. 1 VIII 1924. Warszawy. w Kielcach i Suchedniowie pow. PP Wies³aw Roman MIECIÑSKI s. ur. warszawskiego. ur. w Bolimowie. 020/1 (2).st. Warszawy. ¿ó³kiewski. Ignacego i Katarzyny z Furczpaniaków. BKZ. L. W wiêziennictwie od 1930. w Tczewie i tam nadal we wrzeœniu 1939.. 6106. post. KZzaDz. 2038. Od 1921 do 1922 ponownie w WP. St. BKZ. 18 VI 1886 w Biechowie. we wrzeœniu 1939 na Post. Do 28 II 1933 pracownik Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ Wzajemnych w Nieœwie¿u. Stanis³awa i Bronis³awy z Rozenbaumów. Post. Stanis³awa i Rozalii z Sepków. krakowskiego z przydzia³em do Komis. kontr. Odzn. BMzaDS³. 033/2 (37). W WP ochotniczo od 1918. w Wieluniu. ³owickim. Od 5 XI 1930 skierowany do woj. 4574. 30 I 1909 w Nieroœnie. Feliksa i Marii. S³u¿bê pe³ni³ w pow. SMzaDS³. PP Jan MIELCAREK s. L. s³u¿bê pe³ni³ m. MDzON. L. L. wieluñski. 3637. ur. ur. post. w Bia³ej. 1 DPLeg. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie m. Po jej ukoñczeniu 14 XII 1933 skierowany do policji woj. w Kiernozi. S³u¿bê – tak¿e we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ w wiêzieniu przy Dani³owiczowskiej w Warszawie. MPzaW. 16 VI 1933 mian. sier¿. na szer. BMzaDS³. Jana i Antoniny z Pawe³czyków. ur. PP Antoni MIELCZAREK s.. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 033/2 (75). SW Józef MIECZYÑSKI s. ur. W policji od 1929. Do policji przyjêty 19 IX 1934 w charakterze kand. Bra³ udzia³ w rozbrajaniu Niemców w Warszawie w listopadzie 1918.in. PP Jan MIDEK s. w £êkawie pow. post. w 1924 – 18 pp. post. 4128. W policji od 1 VII 1920. ¯o³nierz Legionów Polskich. St. stra¿n. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. 038/4 (17). L. i przydzielony do NSzF w Mostach Wielkich pow. w Kielcach. 7 XI 1897 w Skierniewicach.

pow. PP Pawe³ MIELCZAREK s. zmobilizowany do pracy w PP w £asku. w ¯abince pow. PP Józef MIERNIK s. w £opusznie na Post. L. ur. m. ur. Post.in. Odzn. St. PP Franciszek MIERNIK s. Na pocz¹tku 1938 skierowany do woj. ur. L. L. M L. nie jest znany jego przebieg s³u¿by ani ostatni przydzia³. 26 V 1910. „D” Rez. w Piekoszowie. w Szczerczewie pow. ³ódzkiego do Komp. czêstochowski. ur. Józefa i Magdaleny. post. 20 VIII 1901. 30 XI 1898 w £êkach. 5479. L. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz policji. 7757/6047. kobryñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. kieleckim – od 7 VIII 1936 kmdt Post. ur. 050/3 (7). Jana. Pocz¹tkowo wiêziony w obozie rówieñskim. 037/4 (72). 25 I 1898 w Gadce. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w ¿andarmerii w Warszawie. 259. L. PP Siemion MIELNIK s.. od 9 I 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. nastêpnie do woj. Jakuba i Katarzyny. 577 . post. ur. PP w Herbach Starych. Micha³a i Józefy z Gajdów. poleskiego. wo³yñskiego. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Mniów i tam nadal we wrzeœniu 1939. ostatnio w pow. 05/1 (22).Feliks MIELCZAREK s. Przod. Odzn. MDzON. BMzaDS³. w VII Komis. 058/2 (49). 05/1 (82). w 1893. W policji od 1924. BKZ. 10 VI 1938 przydzielony na Post. 2 IV 1935 przeniesiony z Post. W³adys³aw MIELNICKI s. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. w 1906 w Gadce. St. W policji od 1924. kieleckim. BKZ. ³aski. Jana i Katarzyny. Rolnik. 12606. W ostatnim kwartale 1936 przeniesiony z policji woj. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Bilewie pow. pru¿añski. Iwana. 058/2 (44).

Do PWŒl. BKZ. przyjêty 1 V 1930. Szczepana i Anny z Dziedziców. ur. St. w Opatowie. post. a we wrzeœniu 1939 w Wydz. L. ur. w 1912. post. PP Stanis³aw MIERWIÑSKI s. Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Bia³ymstoku. St. Aleksandra i W³adys³awy. 1 II 1904 w Maciejkowicach. PWŒl. ur. Franciszka i Anny z Malejków. w Chropaczowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Kdy Rez. na szer. 3240. œwiêtoch³owickim – do 11 VIII 1936 na Post. L. mian. Odzn. 050/1 (84). Œledcz. PWŒl. w £agiewnikach. nastêpnie ponownie na Post. ur. Odzn. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. w Chropaczowie. 05/5 (29). ur. 1 XI 1938 mian. ur. BKZ. w Hajnówce pow. w 1903 w Kopkach. frysztacki. Lwowa. 16 I 1905 w Zambrowie. L. W WP ochotniczo od 1919. z przydzia³em do komp.in. 7726/6094. m. St. Andrzeja i Franciszki z Rajchelów. W policji od lipca 1923. 760. 4120. 1 III 1936. Wawrzyñca. w Bielsku Podlaskim. W policji od 1933. 033/2 (96). L. w Ostrowcu pow. na Post. w 1900 w Netrebie. Post. 2721. w Boguminie Nowym pow. Do PWŒl. Jana i Rozalii z Socierów. Zdemobilizowany w 1923 w stopniu plut. 960. w Katowicach. L. L. 038/2 (30). i skierowany do Komis. PP Józef MIESZALSKI s. PP Franciszek MIESZKO s. sk¹d 2 I 1937 przeniesiony zosta³ do Komis. Œledcz. Post. przyjêty 5 XI 1937 w charakterze kand. kontr. post. kand. PP Bernard MIERZWA s. S³u¿bê pe³ni³ m. S³u¿bê pe³ni³ w pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. 24 IX 1912 w Chorzowie. post. Gerhard MIERZWA s. 578 . 027/3 (4). Post. opatowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Jan MIERZWA s. bielski. do 5 XI 1937 w Komis.M Post. 026/1 (70).

mian. Roberta i Marii z Bartników. L. od 1 VIII 1928. 3 I 1905 w Klimontowie. BKZ. w Horodence.. 2411. 958. w Katowicach. MDzON. M L. 016/1 (15). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w II Komis. 044/3 (69). L. Od 26 IX 1934 w II Komis. PP Piotr MIKLASIÑSKI s. St. Adam MIKA s. Przod. w Brzeœciu n. 5 XII 1904 w Makoszowach.. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. L. ur. St. Stanis³aw MIGDA£EK s. w Tarnopolu i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur.. PP Kazimierz MIGDALSKI s. Jana i Marii z Tatuñczyków. post. W policji od 16 XII 1923. W 1939 w czynnej s³u¿bie w WP. w 1892. ur. Odzn. St. 21 I 1895 w Œwirze. tarnopolskim. post. 25 XI 1893 w Warszawie. ur. L. St. poleskiego i skierowany do I Komis. w Stanis³awowie. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 5952. Post. Aleksandra i Józefy z Kuœmierskich. Bugiem. 15 V 1936 skierowany do Komis. L. PP W³adys³aw MIKA s. SMzaDS³. Warszawy. BMzaDS³. BMzaDS³.Post. nastêpnie do 31 VII 1919 w PKom. 051/2 (19). post. 1 II 1937. PWŒl. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. m. Jana i Katarzyny. 045/1 (3). z której automatycznie przeszed³ do policji z przydzia³em do IV Komis.st. 05/1 (47). przod. – 1 XII 1923. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Daniela. kpr. W I wojnie w armii austriackiej. Od listopada 1918 do 15 XII 1921 ochotniczo w WP. Odzn. w 1890 w Karniowie. 15 X 1921. 050/3 (22). ur. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – od 1 VIII 1917 do 14 II 1919 w MMiejsk. 6 VII 1936 przeniesiony do woj. W PWŒl. Antoniego. 579 . MDzON. post. 207. PP W³adys³aw MIGACZ s. BKZ. Chor. mian. 6909. ur.

post. od 21 XII 1936 s³u¿y³ na Post. £ukasza i Agnieszki. 020/1 (80). Kolejowym na stanowisku z-cy kmdta (od 15 IV 1930) i ponownie w Komis. St. piñczowski. w Opocznie na Post. L.M St. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Kaliszu. w £ahiszynie pow. (od 6 VII 1930). L. ur. 044/2 (48). PP Piotr MIKO£AJCZAK s. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Dyonie Konnym m. w Piñsku. 16 IX 1899 w £odzi. 050/2 (42). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – we wrzeœniu 1939 w XII Komis. post. 037/3 (57). 14 II 1910 w Kielcach. w Kosowie Poleskim. ur. Do policji przyjêty 1 VIII 1923 z przydzia³em do Komis. Bugiem. ur. post. 580 . mian. 12 XI 1935 na Post. w Parady¿u pow. 5286. PP W³adys³aw MIKO£AJCZAK s. W policji od 1928. 3992. Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939. w £uniñcu. w Kolosach pow. opoczyñski. w Brzeœciu n. w 1897 w Soko³ach. – 1 VII 1929. BMzaDS³. L. na Post. ur. Od 1 II 1924 s³u¿bê pe³ni³ na Post. L. PP Edward MIKO£AJCZYK s. post. Szczepana i Marianny z Biernackich.st. Adama i Ewy z Sobierajów. 9 V 1903 w Wiktorowie. 1212. od 5 V 1924 w Kdzie Pow. L. W policji od 1932.. Antoniego i Józefy z Wiœniewskich. W policji od 15 I 1921 do 15 V 1923 i od 23 I 1925. S³u¿y³ w Komis. przod. Odzn. Przod. Wojciecha. kosowski jako kmdt. SMzaRG. PP Stanis³aw MIKLER s. Z dniem 1 IV 1925 przeniesiony do Brzeœcia n. PP W³adys³aw MIKO£AJCZAK s. 12 VII 1888 w Œniatyniu. 4226. 3415. St. MDzON. Post. 012/2 (9). piñski. 1 VII 1924. Warszawy. St. W WP od 15 V 1919 do 14 I 1921. z którego 5 XII 1930 zosta³ skierowany na Post. ur. Ho³owickie pow. Od 2 I 1935 przeniesiony z Post. od 15 III 1938 w II Komis.

KN. W WP ochotniczo od 24 XI 1918 do 26 XII 1920 i od 24 X 1924 do 17 II 1925. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. w Warbi¹¿u Ni¿nym pow. ur. w 1891 w Kutach. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ jako p. Przod. m. W policji od 1 II 1928. Tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 2549. 038/2 (63). i Kdzie Miasta. 7 VIII 1904 w Wilnie. PWŒl. Miko³aja i Barbary. MPzaW. St.. MPzaW.Post. 027/1 (55). Wojciech MIKO£AJCZYK s. L. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. Pieszej. L. post. stanis³awowskiego. ur. 3301. Post. M L. Uczestnik wojny 1920. Jana. 581 . Jana i Katarzyny z Jêdrzejowskich. 3826. w Katowicach. BKZ. 037/3 (13). 517. Adolfa Adama i Zygmunty. 019/1 (27). 20 IV 1898. 26 II 1903 w Bia³ej Podlaskiej. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. w XI Komis. w Korcu. KZzaDz. Do policji przyjêty 16 IV 1930 z przydzia³em na Post. Micha³a. L. 26 VI 1902 w Radoczy.in. Józefa. kmdta Post. 3968. przyjêty 1 VI 1923 z przydzia³em do Kdy Pow. Odzn. L. PP Józef MIKO£AJCZYK s. PP Wincenty MIKO£AJCZYK s. Do PWŒl. w Ludwipolu pow. tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.o. Post. Post. 026/2 (33). PP Witold Kazimierz MIKOSZA s. W policji od maja 1925. kostopolski. we wrzeœniu 1939 ponownie w Kdzie Rez. PP Józef MIKO£AJCZYK s. ur. ko³omyjski. Pieszej. ur. w 1896 w Radziwiu. L. MDzON. Odzn. w Kdzie Rez. PP Piotr MIKO£AJEWICZ s. rówieñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. 5119. ur. ur. 016/1 (56).

przyjêty 2 XI 1938 i przydzielony na Post. PWŒl. 062/2 (39). ur. ur. 27 I 1918 w Stonawie. œwiêtoch³owicki i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. 033/1 (79). W policji od 2 III 1921. SW Henryk MIKU£KO s. MDzON. rez. rez. L.M Kpt. ur. PKU £ódŸ-Miasto II. ze starszeñstwem 1 VI 1923. L. w 1894 w Jadowie Kolonii. adm. w £odzi – we wrzeœniu 1939 kier. Wac³awa i Zofii. ref. w Orzegowie pow. 941. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w £ucku. W WP od 18 XI 1918 do 11 VII 1919 i od 1 IX 1919 do 1 III 1921. 22074/7821. Do PWŒl. 033/2 (7). post. Odzn. post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. MDzON. 020/2 (98). Franciszka. MPzaW. Ppor. L. Komis. W 1939 kapelan w junackim hufcu pracy w Hrubieszowie. PP Wojciech MIKULSKI s. L. St. Stra¿n. W policji od 1919. w 1904. frysztacki. mian. w Radziechowie. Teofila i Franciszki z Kasów. Jana i Wiktorii z £obzów. radzymiñski. Dominika i Katarzyny z Malickich.-pers. 2779. Stanis³awa. Józef MIKUCZEWSKI s. 3671. Komis. Post. L. 1301. L. St. BMzaDS³. 6 II 1939 przeniesiony na Post. w Dzieæmorowicach pow. 26 IX 1910 w Plutej. ur. 28 VII 1894 w G³êbowicach. 038/2 (53). Ernest MIKU£A s. 582 . ur. Odzn. 020/1 (41). 25 I 1895 w Chorzelowie. SKZ. PP Dominik Jan MIKU£A s. PP Boles³aw MIKULSKI s. 3409. w 1930. w Wo³ominie pow. ur.

Post. PP m. (do 3 V 1934) oraz w I Komis. kieleckim. w Bielsku. m. 026/3 (28). L. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. na Post. Józefa i Balbiny. (do 14 VII 1935). 2262. III Komis. 026/1 (6). przyjêty 1 XI 1923. Warszawy i tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. w listopadzie 1901 w Warszawie. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. M St. w Chorzowie (od 1934 pn. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. przyjêty 10 X 1922 w stopniu st. Chorzów). 20 VIII 1904 w £odzi. ur.in. PP Teodor MILCZEWSKI s. W policji od 1934. nastêpnie do 26 IX 1935 w Komis. w lipcu 1939 do Rez. Do policji przyjêty 26 IX 1929 w charakterze kand. ur. na szer. w 1892 w Serbinowie. PP Bronis³aw MILEJSKI s. 1497. L. 583 . lubelskiego. post. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. nastêpnie w Katowicach – w Kdzie SzPWŒl. Jana i Zofii. katowickim – do 1 XI 1926 w Komis. w Mys³owicach pow. ur. post. L. ur. ur. 24 III 1901 w Janowie. W³adys³awa i Marii.st. KG. W marcu 1939 skierowany do II Wydz. 1881. PP Józef MILCZAREK s. radzymiñski. Józefa i Antoniny. PWŒl. 24 V 1890 w Lipinach. ur. Post. Post. Teodora i Marii. Szymon Jan MIKUSZ s. w Bia³ogonie. katowicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Franciszka i Franciszki z Hodenów. Do PWŒl. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Wojs³awicach pow. w Wo³ominie pow. Post. L. 317. 5030. 033/3 (9). L. a we wrzeœniu 1939 w Kielcach. 05/1 (57). Od 15 VII 1935 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. 038/2 (89). kontr. Ryszard MILDNER s. PWŒl.St. S³u¿bê pe³ni³ w pow. post. od 27 IX 1935 jako telefonista w Kdzie Miasta Chorzowa i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP W³adys³aw MILCARZ s. W policji od 1920. w Siemianowicach. Po ukoñczeniu 5 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. 21 VIII 1911 w Siadczy. W I wojnie w armii niemieckiej. Do PWŒl. 051/1 (37). che³mski. Do 1 V 1929 s³u¿y³ w Komis.

w Bia³ymstoku – we wrzeœniu 1939 w ref. na szer. L. przod. 3061. Post. 019/2 (46). St. czêstochowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. Antoniego. 16 II 1898 w Bini¹tkach. Jana. PP Alfred MILLER s. w Popowie. Jana i Franciszki z Falkiewiczów. 584 . ur. kontr. Odzn. Karola i W³adys³awy z Ko³akowskich. 30 IV 1911 w m. stanis³awowskiego. ur. Post. ur. 020/1 (13). L. w Obrytem pow. ur. L. L. kosowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. 5205. w £yszczycach pow. SW W³adys³aw MILKA s. 045/1 (89). ur. „G” Rez. brzeski. PP Stanis³aw MILEWSKI s. pu³tuski. Fryderyka i Józefy z Rozentalów. L. Stra¿n. w 1903 we Lwowie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. W I wojnie w armii rosyjskiej. z przydzia³em do Komp. MN. [2] (34). W policji od 1919. w 1908. MDzON. MPzaW. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. St.M Post. 4447. Milewo R¹czki. 21 XII 1884 w Bia³ymstoku. Odzn. chrzanowski. 1169. MDzON. Do policji przyjêty w paŸdzierniku 1937 w charakterze kand. ostatnio w pow. [1] (11). ur. BKZ. post. W policji od 1922. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. Po ukoñczeniu 1 VIII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Jan MILEWSKI s. werbunkowo-emerytalnym. PP Bogumi³ Wiktor MILEWSKI s. Stanis³awa i Pauliny z Guców. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. warszawskiego. PP w Jaworznie pow. 023/2 (23). PP Leon MILEWSKI s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. w Kutach. 22 VI 1892 w £odzi. L. Od 1928 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w Dubnie.

Cz³onek POW. KnaŒl. W policji od 15 VIII 1919 do 28 II 1925 i ponownie od 1 IV 1926. nastêpnie na Post. 5844. W 1939 wikariusz w Sejnach. z przydzia³em do Grupy Rez. Jana i Anny.in. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. Od 20 II do 1 VIII 1919 w ML. Stefana i Jadwigi. Stanis³awa i Magdaleny z Jermakowów. z którego w 1938 zosta³ przeniesiony jako Kmdt Pow. kontr. L. Do PWŒl. Jana. St. Podkomis. w Orzeszu pow. post. w Tarnopolu. Œledcz. Wyœwiêcony w kwietniu 1933. 761. 14 X 1893 w Sorgowcach. 5859. ¯o³nierz Legionów Polskich. Sochaczew. MDzON. 05/3 (64). PKU Warszawa-Miasto III. W³adys³awa. post. ze starszeñstwem 1 IX 1931. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. 518. 019/3 (30). PP w Warszawie. L. 1 II 1897 w Ziuninie. S³u¿bê pe³ni³ m. Skierniewice i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. L. 764. w Stanis³awowie.in. Ukoñczy³ Seminarium Duchowne w £om¿y. 1347. ur. 6 IV 1908. przyjêty 16 VIII 1922. ur. w pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. PWŒl. w Paw³owie. 17 IV 1898. stanis³awowskiego. pszczyñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. M L. S³u¿bê pe³ni³ m.st. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Kapelan ze starszeñstwem 1 I 1939. PP Bronis³aw MI£OSZ s. Filipa i Waleski z Biskupków. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji m. Podkomis. St. Post. L. 044/3 (60). 038/3 (96). ur. PP Mieczys³aw Andrzej MILSKI s. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP. 026/4 (60). 27 I 1912 w Rzeszowie. mian. Ksi¹dz. Ksi¹dz Jan MIODUSZEWSKI s. MPzaW. 585 . St. Ppor. 1 VII 1930. post. Rudolf MIOZGA s. Do policji przyjêty 9 IV 1938 w charakterze kand. rez. ur. ur. Uczestnik powstañ œl¹skich. PP Eugeniusz Franciszek MINCZANOWSKI s. katowickim – do 15 IX 1937 na Post. mian. Odzn. 020/3 (16). ostatnio na stanowisku Kmdta Pow. Warszawy.WWiZ. 1 I 1938. w woj. 9 II 1907 w Petrykowie.Post. poznañskim i warszawskim. na szer. PP Ignacy Jan Piotr MIÑSKI s.

030/1 (75). ur. w 1909 w Piotrkowie Trybunalskim.M St. 033/3 (19). 705. PP Jakub MIRAŒ s. kieleckim. 28 IX 1897 w Rowieniu. i tam te¿ we wrzeœniu 1939. Wincentego i Marianny z Dyrgów. 26 X 1885 w Brójcach. lubelskiego. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. MDzON. nastêpnie na Post.WWiZ. w 1895. ur. KN. w Boguminie Nowym pow. Józefa i Anieli. kozienicki. w Kozienicach. przyjêty 16 XI 1924. Do 20 XII 1938 w s³u¿bie gran. 3609. Post. Odzn. frysztacki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 2028.. ostatnio w Lublinie – 18 III 1938 przeniesiony z Kdy Miasta i I Komis. ur. ostatnio w Bia³ymstoku – 25 I 1939 przeniesiony do II Komis. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w £odzi i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. 045/3 (45). 016/1 (53). w Kdzie Pow. PP Konstanty MISIAK s. z którego 21 XII 1938 przeniesiony zosta³ do Komis. ur. a we wrzeœniu 1939 na Post. PP Alfons Bronis³aw MIRECKI s. Franciszek MISA£A s. Konstantego i Franciszki. PP Karol MIROWICZ. PWŒl. PP Edward MISIAK s. m. 25 VII 1896 w Chlewicach. W policji od 1922. w Garbatce pow. L. BKZ. w Komis. ur. W policji od 1919. w Zebrzydowicach pow. Antoniego i Julianny. Jana i Józefy z Koñczyków. 586 . L. MN. Post. L. L. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. Odzn. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. cieszyñski.in. 5603. 10 XII 1910 w £odzi. post. 044/1 (79). 05/5 (69). post. Post. Tam we wrzeœniu 1939. W policji od 1936. St. Uczestnik powstañ œl¹skich. post. 4383. bia³ostockiego. Do PWŒl. St. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. KnaŒl. ur. do Kdy Woj. L. 179.

tarnopolskiego. m. L. OH „Orlêta”. ur. W policji od 1 IV 1922. 6 IX 1893 w Nowosió³kach. 5668. w IV Komis. kobryñskim (1924). W ¯and. Kolejowym Brzeœæ n. mian. Przod. MPzaW. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 587 . 037/3 (7). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. na Post. PP W³odzimierz MIŒKIEWICZ s. MDzON. Jakuba i Agaty. Od 26 VIII 1917 do 1 VII 1918 w I Korpusie Polskim. BMzaDS³. MPzaW. ur. Warszawy.St. L. We wrzeœniu 1939 nadal w policji m. 15 VIII 1897 w Warszawie. post. PP Feliks MISZCZAKvel MISZCZUK s. Pieszej. 2548. Jana i Karoliny. pru¿añski. PP Karol MISSA s. OH I Korpusu. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Tomaszówce pow. St. Kolejowym.. L..st. przod. 9 dyon ¿and. Odzn. 15 I 1896 w Zalesiu. W policji od 1919. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. w 1903. 037/4 (92). Uczestnik bitwy warszawskiej. Odzn. brzeski. S³u¿bê pe³ni³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. BKZ. 3521. St. w 1896 w Darachowie. ur. XX Komis. M L. PP Edward MISIÑSKI s. poleskim. W WP od 20 XI 1920 do 11 III 1922. SW Micha³ MISKÓW s. Krajowej w Lubinie od 18 II 1919. ur. 044/2 (21). przod. Post. m. Rez. w Szereszowie pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. 023/4 (41). W sierpniu 1939 zmobilizowany do ¿andarmerii. w pow. Micha³a i Marianny z Sacharczuków. i III Komis. Bugiem (1936). ur. Piotra. kmdt Post. 037/1 (51). stra¿n. MN.in.in. w Stanis³awowie. L. 1582. 1211. Jakuba. 1 I 1925. St.

nastêpnie od 1936 w IV Komis. BKZ. Lublina i tam nadal we wrzeœniu 1939. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. post. Kraj. nastêpnie w PWŒl. 023/4 (13). w 1899. w Pogwizdowie pow. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 3918. st. z przydzia³em do Grupy Rez. kieleckiego i skierowany do Rez. St. 044/2 (71). Konnej w Sosnowcu. mian. Post. 027/3 (93). garwoliñskim. Przod. 050/1 (73). 4257. frysztackim pocz¹tkowo w Komis. Od 25 XI 1918 do 14 VII 1922 w ¯and. 13 XI 1895 w Bobrku. 058/3 (77). PP Jan MIZERA s. w 1912. ur. 3243. w Turku. post. w Boguminie Nowym. Do policji przyjêty w sierpniu 1937 w charakterze kand. ur. ur. S³u¿bê pe³ni³ w Komis.M Stanis³aw MIŒLAK s. L. PWŒl. m. w Katowicach (do 9 IV 1928). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.in. L. przod. L. mian. Józef MITRENGA s. W WP ochotniczo od 1918. 4 I 1898 w Garwolinie. Odzn. na szer. W 1938 przeniesiony na stanowisko z-cy kmdta Post. 13 XII 1891 w Czekaju. Franciszka i Antoniny z Koronów. 050/1 (65). Jan MITRÊGA s. Wojciecha. w marcu 1932. W policji od 1922. St. 1 III 1925. PWŒl. sieradzki i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. ³ódzkiego. Józefa i Zuzanny z Bortlików. od 21 XII 1938 kmdt Post. W I wojnie w armii austriackiej. Ks. w Kdzie Pow. ur. cieszyñski. przod. ur. PP Kazimierz MITEK s. Cieszyñskiego. Przod. Od 10 IV 1928 do 20 XII 1938 na stanowisku kmdta Post. m. Po ukoñczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. Wojciecha. 337. 4902. w Klonowej pow. Józefa i Anny z Gluzów. 588 . L. 752. Post. L. ur. kontr. w Pietwa³dzie i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Cieszynie (do 2 II 1924) i II Komis. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. L. Do PWŒl. w Oldrzychowicach na Zaolziu i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Franciszek MITA£ s. przyjêty 15 XI 1938 w stopniu post. 19 III 1914 w Trzyñcu. PP w Warszawie. Franciszka. – 31 III 1937. sk¹d 1 IV 1939 przeniesiony zosta³ do Komis.

1431. M L. Podkomis. ur. Post. W WP w l. 019/2 (55). MPzaW. PP Czes³aw M£ODECKI s. PP w Golêdzinowie i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. PP Jan MIZERSKI s. KW. 589 . 19 II 1886 w Chytrowie. Lublina. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. BKZ. Szubin i tam we wrzeœniu 1939. Kazimierza i Ulianny. W czerwcu 1939 skierowany ponownie do Grupy Rez. Odzn. w Staninie pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. PP Józef W³adys³aw M£ODOWICZ s. nowos¹decki. W policji od 1 IX 1928. PP Adam M£ODZIKOWSKI s. w Peczyni¿ynie pow. PP Franciszek M£YNARCZYK s. 1919–1926. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. Post. Jana i Anny ze Sklarzów. 05/3 (92). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. Ppor. 1718. 1 I 1938. PP w Warszawie. od wrzeœnia 1938 w Grupie Rez. 020/2 (53). 701. 8 I 1889 w Sêtkach. L. PP w Golêdzinowie. lubelskiego. 656. 28 X 1900 w Kazanowie. W 1933 przeniesiony na Post. St. ur. w Ko³omyi. Po ukoñczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. Odzn. 5161. w 1930. mian. ³ukowski. PP Bronis³aw M£YNARCZYK s. Ludwika i Katarzyny. Stanis³awa i Katarzyny z Patraszewskich. W marcu 1938 deleg. potem s³u¿y³ w Stanis³awowie i Krakowie. L. Podkomis. rez. m. Do policji przyjêty w 1927 na stanowisko kmdta Post. L. 026/4 (26). MN. Pocz¹tkowo w ¿andarmerii. L. mian. ur. MDzON. nastêpnie w 53 Pu³ku Strzelców Kresowych. Antoniego i Walerii z Jab³oñskich. L. W WP od 4 II 1920 do 31 VIII 1928. Podkomis. Od 1934 Kmdt Pow. Do policji przyjêty 19 IX 1934 w charakterze kand. 19 IX 1897 w Drupi. kontr. 4314. Odzn. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 30 XII 1898 w Beñkowej Wiszni. SKZ. ko³omyjski. ze starszeñstwem 1 XI 1931. ur. Konstantego. Podkomis. Odzn. MPzaW. 037/3 (97). w Krynicy pow. 31 XII 1910. ur. 033/2 (87). Kolejowym w Sto³pcach.Post. ur. na szer. post. MDzON. do Grupy Rez.

kand. 044/3 (21). z przydzia³em do Grupy Rez. Wilhelma i Wiktorii z Januasków. W policji od 1919. ur. [4] (9). ur. przyjêty 1 III 1924. 016/2 (94). PP w Warszawie. Post. L. stanis³awowskiego i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. PWŒl. ko³omyjskiego. 5667. PP Boles³aw Kazimierz MOCEK s. w 1884 w D¹browie. 1450. Tam tak¿e we wrzeœniu 1939. kontr. ur. 2543. Kdy Rez. St. na szer. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. Warszawy. L. 012/4 (49). L. 590 . Paw³a i Marii ze Strzelczyków. St. PP W³adys³aw M£YNARCZYK s. BKZ. Rozalii. Jan MOCZA£A s. rybnicki (od 1 I 1938). w Wiœle. Franciszka. w 1916. PWŒl. L. w Œwierczynowcu na Zaolziu i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Katowicach. Do PWŒl. 6 III 1912 w Czarnej Hucie. m. cieszyñski (do 1 IX 1928). m. PWŒl. przyjêty 17 IV 1937 i przydzielony do 1 komp. post. w Komis. w Podbrodziu (od 1931). Post. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. 26 V 1900 w £azach. post. Ryszard MOCEK s.M Post. 2563. 026/1 (56). Stanis³awa i Józefy z Nowakowskich. w Berezowie Œrednim i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. 1095. 054/1 (15). ¿ó³kiewski przydzielony do woj. w Jastrzêbiu Zdroju pow. PP Bronis³aw MOCZYD£OWSKI s. Jakuba. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – we wrzeœniu 1939 w XX Komis.st. nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ na Post. 27 I 1905 w Borkach. sk¹d 21 XII 1938 przeniesiony zosta³ na Post. ur. na Post. w Wiœle pow. Do policji przyjêty 7 XII 1937 w charakterze kand. L. S³u¿bê pe³ni³ na Post. od 1935 na Post.in. w Cieszynie (do 10 VI 1931) i ponownie na Post. Do PWŒl. ur. Odzn. Walenty M£YNARCZYK s. 11 II 1899. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie w Katowicach. Post.

ur. mian. Od 2 XII 1918 do 14 VII 1922 w ¯and. w Bia³ymstoku. MDzON. W PWŒl. 31 V 1890 w Brennej. w £agiewnikach pow. Cz³onek POW GŒl. w Puñcowie. nastêpnie w pow. cieszyñskim. BKZ. (do 23 I 1924) i na Post. Od 2 IX 1921 do 20 VI 1922 w PGŒl. W I wojnie w armii niemieckiej. ur. œwiêtoch³owicki (do 19 X 1937). w Radzionkowie pow. 11 I 1896 w Zaborzu. w stopniu st. bielskim na Post. BMzaDS³. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Kdzie Pow. koszyrski (od 3 IX 1932). lubliniecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Kaletach pow. 026/1 (10). z którego 30 VI 1931 przeniesiony zosta³ do IV Komis. w Królewskiej Hucie – w II Komis. Hallera. Pniaki (do 31 VII 1924). tarnogórski (do 9 I 1924). St.in. PP Czes³aw MODZELEWSKI s. w Tobolach pow. Od 7 IX 1938 pe³ni³ s³u¿bê na Post. m. w Komis. nastêpnie w pow. tak¿e we wrzeœniu 1939. 012/1 (98). S³u¿y³ m. Post. post. Cieszyñskiego. 9 XII 1901 w Tupad³ach. MPzaW. na Post. ur. w Nowych Czerwiszczach pow. m. Ks. 1 II 1937. 27 XII 1902 w Zamoœciu. katowicki (do 19 IV 1937) oraz w Komis. [4] (2). M L. PWŒl. zaœ we wrzeœniu 1939 w Komis. W policji od 1924. bielski (do 2 XI 1924). L. Odzn. S³u¿bê pe³ni³ w pow. post. (do 1 II 1933) i na Post. w Wyszkach (od 16 IX 1927) i Brañsku (od 1 XI 1929). Odzn. brzeskim na Post. 591 . 051/1 (72). Pniaki (do 20 IV 1936). Poznania. L. St. PP W³adys³aw MODRZEJEWSKI s. bia³ostockim na Post. od 16 VIII 1922. grodzieñski (od 7 XII 1932). ur. 4619.St. Jan MOJEŒCIK s. L. nastêpnie przyjêty do PWŒl. w Wapienicy pow. 1428. 1765. nastêpnie ponownie w Królewskiej Hucie – w Komis. Józefa i Bronis³awy ze Schmotalów. post. poleskim na Post. Franciszka i W³adys³awy z Jastrzêbskich.in. MN. W I wojnie w armii austriackiej. na Post. Odzn. W policji od 1 VIII 1927. post. w woj. PWŒl. Pawe³ MOKRHARDT s. w Zebrzydowicach. Jana i Ewy z Zawadów. St. w Kamieñcu Litewskim (od 10 II 1936) oraz Dmitrowiczach (od 12 I 1938) i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. Jakuba i Konstancji. Kraj. Pogotowia w Chorzowie pow. Potem s³u¿bê pe³ni³ na Kresach – w woj. post. Od 13 V 1918 do 11 VII 1920 w Armii gen. na Post.

Bazylego i Marii. L. L. w Janowie i na Post. 023/5 (8). 27 V 1889 w Zabrzegu. 5628. Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. 044/1 (35). PP Stefan MONASTYRSKI s. tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Odzn. 592 . ur. m. w Wyœmierzycach na Post. w Bi³goraju. ur. L. Przod. kontr. Jana i Ewy z Ryszków. w 1897. Post.M Post. w styczniu 1938. Post. ur. Wawrzyñca i Anny z Knapów. katowickim – w Komis. W kwietniu 1938 przeniesiony do Kdy Pow. L. PP Roman MOMENTOWICZ s. w Zamoœciu i Jarocinie. w Radzanowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Katowicach. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. mian. nastêpnie 1 IX 1938 do Kdy Pow. W policji od 1 VIII 1919 jako prac. czêstochowski. 6 XII 1888 w Uniejowie. 7758/6083. nowogródzki i tam nadal we wrzeœniu 1939. 20 I 1894 w Majdanie Nepryskim. PP w Herbach Starych pow. na szer. w Pajêcznie pow. BMzaDS³. w pow. L. radomszczañski. od 18 VI 1922. S³u¿bê pe³ni³ m. 1657. PP Leon MOLGA s. m. W PWŒl. w Czêstochowie. kontr. ³ódzkim. L. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. post. na Post. „D” Rez.in. 28 VI 1938 skierowany do II Komis. Franciszka i Marii. Prac. post. MDzON. ³ódzkiego. ur. PP Maciej MOMOT s. St. ur. Do policji przyjêty 17 IX 1935 w charakterze kand. PP Tomasz MOKROSIÑSKI s. Kajetana. 22 XII 1911 w ¯ydaczowie. 026/4 (18). 051/1 (82). W³adys³awa. kieleckiego. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Tomaszowie Lubelskim i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 nadal w woj. w Nakryszkach pow. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 050/2 (50). w 1898 w Tomaszowie. PWŒl. Pawe³ MOKRY s. Dworzec pow. nowogródzkiego – 10 III 1936 przeniesiony ze stanowiska kmdta Post. W listopadzie 1936 przeniesiony do Komp. 7020. sto³pecki na stanowisko kmdta Post. St. w Giszowcu.in. [1] (6). kontr.in. ur. radomskiego – 19 IX 1938 przeniesiony z Post. 4407. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj.

St. PP Wac³aw MORAWIEC s. PWŒl. na Post. ur. L. Klemensa i Marii. St. 045/2 (22). od 1 XII 1922. 13 IX 1912 w ¯arkach. Andrzeja. KnaŒl. Franciszka i Magdaleny z Gryców. Wojciech MONDRY s. 593 . W PWŒl. post. W policji od 1919. 26 V 1902 w Zawierciu. Franciszka i Julianny z Cembalów. mian. Franciszek MORAWIEC s. Do policji przyjêty 31 VII 1936 w charakterze kand. 3285. sk¹d 21 XII 1938 przeniesiony zosta³ na Post. przod. przeniesiony zosta³ do PWŒl. 1 VI 1923. (do 1 XII 1932). Karol MORAWIEC s. L. 2027. na Post. nastêpnie w pow. w Szarleju (do 1 X 1926) i Lipinach (do 4 II 1928). Przod. ur. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. Franciszka i Katarzyny z Kubiszów. w Dziedzicach (do 15 VII 1932). 1 I 1928. sk¹d automatycznie 1 VIII 1922 w stopniu st. post. w Szopienicach pow. Micha³ MORAWIEC s. bielskim na Post. post. 31 III 1890 w Krasowach. ur. Oficerski w Pszczynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. w D¹browie pow. w Bielsku. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w pow. frysztacki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Od 1 IV 1919 do 31 VII 1922 w PMiejsk. St. Post. L. ur. L. Micha³a i Karoliny. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Bydgoszczy. Do PWŒl.WWiZ. w Strumieniu (do 4 IV 1934) oraz w Komis. Odzn. ur. kontr. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. na szer. 044/1 (27).. MPzaW. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 045/1 (14). Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w Królewskiej Hucie – w II Komis. 016/2 (54). Do PWŒl. L. sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. BMzaDS³. przyjêty 27 VI 1922 w stopniu st. MN. w Komis. Post. post. z którego przeniesiony zosta³ do Komis. œwiêtoch³owickim w Komis. 16 IX 1894 w Bielsku. MDzON. ur. mian. Odzn. w Bielsku. 020/3 (18). pszczyñskim na Post. 5188. PWŒl. 20 IX 1891 w Czechowicach. PWŒl. i do wrzeœnia 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Klimzowcu (od 19 I 1928) oraz w I Komis. stanis³awowskiego. w Drogomyœlu (do 9 X 1924). post. W I wojnie w armii austriackiej. w £aziskach Œrednich oraz £aziskach Górnych (do 1 IX 1932). St. w 1886 w Dêbkach. katowicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. 023/2 (52). 2742. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. PWŒl. ¿ydaczowskim. W I wojnie w armii austriackiej. PP Józef MONKA s. L. w Bielsku. 515. M Post. przyjêty 1 VIII 1925. 4280.

L. m. S³u¿bê pe³ni³ w pow. tarnopolskiego – we wrzeœniu 1939 refer. z którego 16 X 1935 zosta³ przeniesiony do woj. post. St. w sierpniu 1929. 24 IV 1894 w Bucniowie. 016/2 (85). PP Antoni MORAWSKI s. Stanis³awa i Zofii z Michunów. a 13 VII 1938 przeniesiony do VI Komis. ¿ó³kiewski skierowany do Rez. w Czechowicach. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Poznaniu. BKZ. Przod. do Rez. 2 XI 1903 w £odzi. mian. L. 892. 842. 038/4 (93).. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – w 1929 przeniesiony z VI Komis. poznañskiego.M Post.st. PWŒl. Rudzicy (od 12 IV 1926). 05/3 (32). 023/4 (11). L. w Tarnopolu. 594 . nowogródzkim. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. przod. £odzi. 25 I 1899 w D¹browie Górniczej. ur. Wiktor MORAWIEC s. 5693. Po ukoñczeniu w 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. w Bielsku i tam nadal we wrzeœniu 1939. nastêpnie w Mikuszowicach (do 4 XII 1929) i Miêdzyrzeczu Górnym (do 30 IV 1935). 027/1 (88). Warszawy. 2 V 1904 w Bucniowie. 3204. Pieszej m. PP Franciszek MORAWSKI s. 4 XII 1900 w Nowej Wsi. Józefa i Rozalii. PP Tadeusz MORAWSKI s. Marcelego i Katarzyny z Debelskich. W policji od 1 VI 1921. 20 VII 1910 w Gie³zowie.st. L. St. Wac³awa. Post. ur. Jana. zaœ we wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Miasta. L. Post. [3] (15). W policji od 1933. sk¹d przeniesiony zosta³ do Komis. Odzn. Pieszej m. do spraw dyscyplinarnych w Kdzie Woj. ur. w grudniu 1931 skierowany do X Komis. bielskim na Post. L. ur. 1226. W policji od 1932. PP Szczepan MORAWSKI s. W policji od 1927. Warszawy i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Do PWŒl. przyjêty 26 VI 1922. Marcelego i Katarzyny z Debelskich. w Tarnopolu. Przod. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. PP Stanis³aw MORAWSKI s.

632.Post. Józef MOROZOWSKI s. w 1899 w Krakowie. L. Dymitra i Katarzyny. 2825. 595 . L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. W policji od 1921. 7765/6085. na szer. pocz¹tkowo w Przemyœlu. 5830. Jana. mian. ur. w Tarnopolu. SMzaDS³. Jana. grodzieñskiego – we wrzeœniu 1939 w II Komis. 23 X 1912 w Olsztynie.. Polskiej w £añcucie. Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand. Post. Podkomis. 879. 033/3 (25). SKZ. nastêpnie 9 I 1939 przeniesiony do I Komis. Józefa i Józefy z £uczaków. Kraj. [3] (35). brzeski. w 1894 w Powsinie. w Wo³ynce pow. ur. St. Miko³aja i Antoniny z Zubków. 2 IX 1903 w Kleczy Górnej. Jakuba i Anny z Kuligów. 1 IV 1939. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. Od 1931 Kmdt Pow. MDzON. poleskiego. 027/4 (15). ur. PP Szczepan MOSIAK s. PP Piotr MORMUL s. ur. Przod. 12 I 1938 skierowany na Post. 038/2 (67). Bugiem i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. PP Józef MORDAL s. L. PP W³adys³aw MOSI¥DZ s. tarnopolskiego. ur. BMzaDS³. Do policji przyjêty 5 III 1929 z przydzia³em do woj. kontr. w Grodnie. Od 11 XI 1918 do 30 XI 1919 w ¯and. MPzaW. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1 XII 1919. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. post. 045/1 (54). post. 10 XI 1889 w Baworowie. w Brzeœciu n. Odzn. Borszczów i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. L. M L. PP Józef MOSKALUK s. w 1900. 050/1 (55). St. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w KG.

PP Zygmunt Wojciech MOSSAKOWSKI s. katowicki (do 20 XII 1938). 4799. Franciszka i Marii z Nawrathów. ur. 1313. 1478. 3 I 1898 w Buczaczu. Post. tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Królewska Huta do 3 I 1935 (od 18 I 1934 pn. ur. w Mszanie (do 19 III 1926). 596 . na Post. St. L. Post. Post. W policji od 1934. Odzn. S³u¿y³ w Katowicach – w Komis. Konnym Chorzów pow. ur. PWŒl. Maksymilian MOSKWA s. PWŒl. warszawskiego – we wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Do policji przyjêty 3 XI 1935 w charakterze kand. Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. post. pszczyñski. ur. frysztacki i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. i przydzielony na Post. 2391. Józefa i Zofii. Józef MOTYKA s. W I wojnie w armii austriackiej. L. w Stanis³awowie do woj. Post. Józefa i Józefy z Brodów. Franciszka i Karoliny. PWŒl. przyjêty 2 XI 1938 w stopniu post. 23 IV 1899 w Zawidzu. 17 V 1905 w Królewskiej Hucie. Kdzie Rez. sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. (do 9 I 1932). PP Adolf MOTYKIEWICZ s. 027/3 (13). œwiêtoch³owicki (do 8 XI 1933). L. we Lwowie. post. Œledcz. 012/4 (50). w Kostuchnej pow. b³oñski. W PWŒl. L. Brzeziny pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w P³oñsku. Walentego i Karoliny z Niemczyckich. Do PWŒl. Dworzec (do 1 XII 1931). w Kdzie Rez. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Pow. Królewska Huta (do 15 IX 1933). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. W WP od 5 VIII 1920 do 8 IV 1921. W policji od 24 VIII 1921. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Kdzie Rez. od 1 VI 1928. L. nastêpnie w Pszowie oraz Giera³towicach (do 9 XII 1935).M St. Józefa i Janiny. na Post. od 10 XII 1935 na Post. ur. 2086. ur. Do PWŒl. na szer. lwowskiego. 012/4 (56). rybnickim na Post. PP W³odzimierz MOTYLEWSKI s. Pogotowia). zaœ w lutym 1932 skierowany do woj. 24 VII 1915 w £¹kach. L. 20 VII 1896. 054/1 (6). 31 V 1930 przeniesiony z Kdy Woj. przod. w Mszczonowie pow. 033/3 (29). 24 IV 1910 w Kaliszu. w Mistrzowicach na Zaolziu. ³ódzkiego. Konny w Or³owej pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. kontr. BKZ. 1828. Jerzy MOSZ s. 045/1 (35). przyjêty 17 VI 1922 w stopniu st. w Rybniku. Post.

026/1 (90). 5065. ur. w Pietwa³dzie pow. 516. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. od 17 XII 1937 ponownie w Kdzie Rez. kand. ur. w Krzywiczach pow. Teofila i Marii z Bandurskich. Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand. ur. w Pszowie pow. Paw³a. w Tarnopolu. Karola i Magdaleny z Klimowiczów. 753. w ¯elechowie pow. Jerzy MOZLER s. Walentego. L. 2478. M L. w Brzezinach i tam nadal we wrzeœniu 1939. Jana. Post. PP Franciszek MO¯D¯EÑ s. PWŒl. 891. pszczyñski (do 14 X 1932). L. Walentego i Marii z £ysiów. wilejski. Do PWŒl. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 597 . ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. Przod. przyjêty 22 XI 1937 i przydzielony do 1 komp. we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w 1911. Post. PP Stanis³aw MROWICKI s. 044/1 (46). ur. L. PWŒl. 1 XI 1938. tarnopolskiego. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. Ludwik MOZOLEWSKI s. w Kdzie Rez. rybnicki (do 16 XII 1937). ¿ó³kiewski przydzielony do woj. W policji od 1919. Przod. w 1897 w Uzdrygo³owiczach. Nie jest znany jego stopieñ s³u¿bowy. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. frysztacki. 19 XII 1917. mian. 19 II 1911 w Bydgoszczy. 027/3 (52). 023/3 (34).Post. w Katowicach (do 27 XII 1936). BKZ. L. w Miko³owie pow. w Katowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Kazimierz MO¯EJKO s. 058/4 (29). kontr. na szer. L. garwoliñski na stanowisku kmdta. w Katowicach. Odzn. PP Henryk MRÓWCZYÑSKI s. Kdy Rez. na Post. Post. 28 IV 1895 w £owiczu. 044/1 (17). Post. ur. w 1891. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 4904.

1 II 1935. w Sosnowcu i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. a 16 IV 1939 do Komis. ur. PWŒl. lubelskiego – we wrzeœniu 1939 w Wydz. Od 1927 s³u¿bê pe³ni³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. SW W³adys³aw MRÓWCZYÑSKI s. Wojciecha i Agnieszki z Deców. 798. Post. 27 X 1895 w Komratowie. Post. 2 V 1901 w £ysininie. W l. PP Stanis³aw MRÓWCZYÑSKI s.M St. Przod. m. Odzn. Wawrzyñca i Katarzyny z Piotrowskich.in. 037/2 (57). w Czêstochowie. W policji od 1932. ur. 19 X 1936 do I Komis. L. post. BKZ. stra¿n. PP Józef MRÓZ s. W l. 3647. 26 IV 1936 przeniesiony z Kdy Pow. przyjêty 3 XI 1938 i przydzielony do Komis. BMzaDS³. 1918–1922 w Armii gen. MDzON. S³u¿bê pe³ni³ m. m³yna i piekarni przy wiêzieniu. MPzaW. 18 III 1894 w Wanatach. L. w 1894. 5976. PP Jan MUCHA s. ur. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie. We wrzeœniu 1939 radiotelegrafista w Kdzie Woj. zaœ we wrzeœniu 1939 w I Komis. Œledcz. W WP ochotniczo od 6 V 1920 do 4 VIII 1923. w Toruniu. 050/3 (38). w Kowlu.in. Odzn. BKZ. post. MN. Odzn. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. post. w Bêdzinie do Komp. PP Józef MUCHLA s. St. Jana. sk¹d 19 I 1939 przeniesiony zosta³ do Kdy Rez. We wrzeœniu 1939 kier. L. ur. sk¹d 3 III 1937 skierowany zosta³ do II Komis. Do PWŒl. 5726. Kolejowym. w Boguminie Nowym pow. 045/3 (28). na Post. Antoniego i Anny z Jab³oñskich. 17 XI 1906 w Grêbowie. MDzON. Jan MRÓZEK s. PP w Czêstochowie. 598 . 05/1 (60). 28 II 1915 w ¯ywocicach. Od 1934 w Toruniu. „D” Rez. St. MPzaW. L. frysztacki i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 023/3 (95). 037/1 (48). Hallera oraz WP. frysztacki. mian. ur. w Lublinie. Wawrzyñca i Katarzyny z Piotrowskich. 1929–1931 w WP. w Katowicach. St. 2640. BKZ. w Pietwa³dzie pow. L. W policji od 16 IV 1924. Franciszka. ur.

ur. 1933–1936 kmdt Okrêgu „Gdynia”. dca III i IX Baonu Wartowniczego.: Garwolin (1922). przemyœlañski na stanowisku kmdta i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. „D” Rez. SKZ. 9 III 1906 w ¯ó³kwi. ur. ref. L. 28 VII 1894 w Supraœlu. L. SKZ. Franciszka i Antoniny z Pakulskich. wartowniczej w Brzeœciu n. Hermana i Cecylii. W kampanii wrzeœniowej 1939 w Sztabie DOK I jako kier. Nowy Targ (1926–1928). oficera inspekcyjnego Kdy Okrêgu Bydgoszcz. Adama i Marianny z Kolendów. Józefa i Michaliny z Jezierskich. ur. post. 2649. jako dca komp. 027/3 (60). 5879. mobilizacyjno-uzupe³niaj¹cego. Kowel i tam nadal we wrzeœniu 1939. 81 pp. Odzn. ur. z której automatycznie przeszed³ do policji. gródecki na stanowisku kmdta i tam nadal we wrzeœniu 1939. 5867. ur. W I wojnie w armii rosyjskiej. Kpt. 05/2 (68). nastêpnie na stanowisku Kmdta Pow. Od 24 IV 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. [1] (47). S³u¿y³ m. Od 15 VII 1917 do 4 V 1918 w II Korpusie Wschodnim. Wilno-Troki (1923–1925). MPzaW. w Wo³kowie pow. Nie jest znany przebieg jego s³u¿by i przydzia³ we wrzeœniu 1939. M L. W³adys³aw MUKLEWICZ s. 1 II 1935. Nadkomis. od 5 VIII 1928 dca komp. St. 18 III 1898 w Bystrowicach. W MMiejsk. KW. PP Stanis³aw MUDRYK s. Przod. Kazimierza i Agnieszki. L. BMzaDS³. W l. 020/1 (50). PP Marian MUCOWSKI s. piech. Piechoty Nr 5. Odzn. Hipolita i Marii. Od 3 VII 1938 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 6 III 1892 w Warszawie. od 11 XI 1918 do 30 VII 1919. Jaros³aw (1928–1932). ur. Komis. dca Komp. mian. w 79 pp. 17 XI 1892 w Trzemesznie. PP Stefan MULL s. St. PKU Warszawa-Miasto I. SG Jan MULARCZYK s. post. 9 VII 1898 w Œwierzach. nastêpnie do wrzeœnia 1939 p. MDzON. w Baonie Podchor¹¿ych Rez. BKZ. 599 . PP Józef Mieczys³aw MUNK s. W policji od 28 IX 1929. PP w Kielcach. Odzn. w Uhercach Niezabitowskich pow. L.o. 020/1 (84). Bugiem.in. S³u¿bê pe³ni³ jako Kmdt Pow. Radom (1933–1935).St. 4357. post. 45. W WP od 1 IX 1919. 05/2 (79).

w Piaœnikach i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. 739. L. St. SG Ignacy MURAWSKI s. Jakub MURCZAK s. 051/1 (63). Józef MURAS s. PP Franciszek MURAWSKI s. 5114. Odzn. nastêpnie na Post. ur. L. Jan MURASZ s. Bronis³awa i Boles³awy z Banaszuków. 033/2 (79). 13 II 1901 w £aziskach Œrednich. 6072. w 1893 w Zalesiu Ma³ym. w Katowicach (do 4 VI 1924) oraz w pow. Macieja i Katarzyny z Kwaœnych. 23 XII 1901 w Buku. W s³u¿bie od 1929. St. L. ur. Ukoñczy³ w 1931 Centr. BKZ. Antoniego i Marianny. 4755. L. ur. BKZ. SW Jan MURAWIÑSKI s. w 1901 w Retkach pow. stra¿n. 600 . od 1 V 1924. Karola i Zofii. [4] (79). rolnik. ur. sier¿. ur. Józefa i Antoniny z Trawskich. Od 10 II 1919 do 10 VI 1922 dzia³a³ w polskich organizacjach narodowych na Œl¹sku. ³owicki. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. 13 XI 1896 w Nurze. ur. we wrzeœniu 1939 w Bydgoszczy. w Lipinach (do 19 X 1937). 5031. L.M Post. 051/2 (22). Odzn. Post. L. stra¿n. w sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w rodzinnej miejscowoœci. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w baonie KOP „Orany”. 023/1 (20). œwiêtoch³owickim – w Komis. W PWŒl. Kolejowym w Lublinie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Marcina i Marii ze Œwierczewskich. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Wiêzieniu Warszawa-Pawiak. 19 XI 1908 w Moczyd³owie. MS dla SW. Szk. 027/1 (36). PWŒl.

w Chrz¹stowie pow. BKZ. w Komis. BKZ. Odzn. ur. Od 1 III 1928 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w Nowym Wiœniczu pow. 5712. Wojciecha i Rozalii. 012/3 (98). Tomasza.Post. w Kdzie Pow. na szer. kieleckim – we wrzeœniu 1939 w Radomiu. ur. w 1890 w Radomiu. PP Józef MUSIA£ s. tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Franciszek MUSIA£ s. Do policji przyjêty w 1930 w charakterze kand. Franciszka. L. post. – 1 II 1925 przyjêty i przydzielony do Kdy Rez. post. we W³oszczowej. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. ur. Grzegorza. PP Piotr MUSIA£ s. 3621. w 1898 w Piekarach. 5556. 14 III 1901 w Nieszkowicach Wielkich. Ludwika. 020/1 (77). St. kieleckim. ur. ¿ó³kiewski przydzielony do woj.. W policji od 1924. L. W policji od 1919. pocz¹tkowo w Kdzie Pow. 026/3 (30). SW Andrzej MUS s. Odzn. PP Jan MURZYN s. ur. Nastêpnie przeniesiony do policji w Sosnowcu i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Józef MUSIA£ s. 1822. 1 I 1938. St. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. 326. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. 22 XII 1906 w Januszowicach. Micha³a. Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. w³oszczowski na stanowisku kmdta. mian. St. zaœ we wrzeœniu 1939 w I Komis. w Bêdzinie. stanis³awowskiego. ur. post.in. tarnopolskiego. 038/1 (18). 601 . L. S³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie. 7 X 1891. w Katowicach. 18 I 1900 w Sosnowcu. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w PWŒl. od 15 VIII 1936 na Post. post. L. 1019. M L. Stra¿n. m. 020/2 (32). bocheñski i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. St.. 038/4 (8). kontr. L.

BKZ. S³u¿bê pe³ni³ w pow. mian. ur. Kdy Rez. post. przod. Brunon MUSIO£ s. horodeñskim. 6 VIII 1899 w Witos³awicach. Odzn. Do PWŒl. od 16 IX 1931 w Chwa³owicach jako z-ca kmdta i tam nadal we wrzeœniu 1939. 1 VI 1923. – 1 I 1928. post. w Bia³ej pow. 3041. Jakuba i Katarzyny. nastêpnie w Wydz. MPzaW. 020/4 (47). Stefan Franciszek MUSIEDLAK s.M Post. post. 05/2 (94). W WP w l. pszczyñski. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na stanowisku z-cy kmdta Post. 1 V 1939 mian. 023/2 (85). L. L. Do PWŒl. W policji od 1930. ur. Jana i Jadwigi z Wachowiaków. Przod. nastêpnie w Boguszowicach na stanowisku kmdta. 602 . Post. Odzn. 5 V 1914 w Lubinie Wielkiej. Kdy Rez. w Wodzis³awiu (do 1 XII 1930). PWŒl. Antoniego i Heleny z Chroboków. Œledcz. St. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – w II Komis. czortkowski. 1 I 1928. w Katowicach. mian. przyjêty 1 VII 1922. (do 15 II 1926). 058/1 (74). Józef MUSIOLIK s. przyjêty 20 XII 1938 z przydzia³em do 1 komp. PP Feliks MUSZYÑSKI s. w Katowicach i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. L. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. i przydzielony na Post. 4703. przydzielony do III Komis. BKZ. kand. 2647. ur. PWŒl. PP Józef MUSIELAK s. przyjêty 21 XII 1938 z przydzia³em do 1 komp. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w pow. przod. [3] (41). St. i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. L. St. PWŒl. rybnickim na Post. post. Witalisa i Antoniny z Jarkowskich. 038/1 (70). St. w Wyrach pow. 5 III 1891. 1918–1921. kand. MDzON. Do PWŒl. Od 1 V 1939 w stopniu post. 30 Pu³k Strzelców Kaniowskich. 22 XI 1892 w Radlinie. Paw³a i Florentyny z Tomiczków. ur. 4725. ur. PWŒl. 7 VIII 1913 w Hamm. Stanis³aw MUSIA£OWSKI s. L. przyjêty 17 VI 1922. L. Wincentego i Florentyny. 6 V 1898 w Tomaszowie Mazowieckim. Do PWŒl. 1658. w Katowicach. Przod.

w Kroczycach pow. Post. 05/5 (30). MDzON. 026/4 (19). Jana i Aleksandry z Witkowskich. MPzaW. olkuski i tam s³u¿y³ nadal we wrzeœniu 1939. w Bydgoszczy. 2375. 3620. 026/3 (16). L. 3785. Leona i Franciszki. nowogródzkiego do woj. W policji od 1920. SKZ. ur. Hilarego. Komis. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. L. Ignacego i Ewy. PP Piotr MUŒNICKI s. ur. BKZ. L. post.St. Dawida. SG Marian Karol MUTKA s. M L. 038/1 (89). 28 II 1897 w Czêstochowie. ur. 14 XII 1888 w W¹growcu. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. 24 X 1936 przeniesiony z woj. L. baranowickim. post. kieleckiego z przydzia³em na Post. 24 II 1896 w Zakuœciach. ze starszeñstwem 1 VI 1919. czêstochowskiego. m. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. Odzn. Do policji przyjêty 1 V 1924 z przydzia³em na Post. ur. w 1891 w Baranowiczach. 026/4 (50). L. w 1892 w Rawie Ruskiej. Odzn. 051/2 (47). St. W s³u¿bie gran. £añ pow. 4365. PP Roman MUŒ s.in. 603 . We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Post. w Tarnopolu. 3558. nieœwieski. od 1922. Œledcz. PP Jakub MÜHLMEISTER s. Por. 22 VIII 1898 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Kolejowym w Czêstochowie. post. W policji od 1921. PP Jan MUSZYÑSKI s. rez. St. Józefa i Marii z Golisiów. ur. ur. PP Konstanty MUŒNICKI s. 3360. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Okrêgu w Bydgoszczy. PKU Koœcierzyna. 2 VII 1927 przeniesiony do pow. Oficerska Kadra Okrêgu nr VIII. we W³oszczowej. piech.

St. PP Edward Zygmunt MÜLLER s. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. 20 III 1912 w Stanis³awowie. post. bia³ostockiego. Post. Jana i Marii. nastêpnie przeniesiony do woj. ¿ó³kiewski przydzielony do policji m. 188. „I” Rez. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. W 1936 przeniesiony z woj. Franciszka i Antoniny. Do policji przyjêty 1 III 1921 z przydzia³em do woj. 27 I 1889. Kazimierza.st. L. Jana i Tekli z Polesiñskich. we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w XXII Komis. PP W³adys³aw MYDLARZ s. Bia³egostoku i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. KW. 29 III 1905 w Œwirze. w Chmielniku. S³u¿bê pe³ni³ w pow. w Stanis³awowie. krakowskiego do Grupy Rez. Do policji przyjêty w czerwcu 1930 w charakterze kand. tarnopolskiego do woj.st. krakowskiego. PP Kazimierz MYSACZUK s. Post. 3 VIII 1908 w £odzi. 9 X 1902 w Warszawie.st. Fryderyka i Katarzyny. kieleckiego. PP Jan Boles³aw MYKIETOWICZ s. ur. L. a w kwietniu 1937 do Szko³y Oficerów PP w Warszawie. L. Przod. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w KG. PP w Bia³ymstoku. 05/2 (92). Warszawy i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. ur. ur. w kwietniu 1939 przydzielony do policji m. ¿ó³kiewski przydzielony do policji m. Oskara. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand. 051/1 (21). 1344. 012/4 (29). w Kurozwêkach i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. z przydzia³em do KG. na szer. 604 . PP Stefan MÜLLER s. ur. Warszawy. Odzn. 012/4 (30). 3 X 1935 przeniesiony z woj. 3759. mian. L. 22 IX 1895 w Krakowie. Post. W policji od 1932. 1 I 1938. Warszawy. W policji od 16 III 1921. Post. kontr. L. kontr. stopnickim na Post. 2750.M Przod. 2912. ur. ur. na szer. z którego 2 III 1936 skierowany zosta³ na Post. PP m. W styczniu 1938 skierowany do Komp. [4] (65). PP Edward Franciszek MYCEK s. 027/3 (12).

PP Franciszek MYŒLIÑSKI s. SMzaDS³. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ¿and. L. Czes³aw MYSTKOWSKI s. ur. KW. od 5 XI 1920. Kraj. pe³ni¹c ró¿ne funkcje m. We wrzeœniu 1939 pracowa³ jako archiwista w KG. Departamentu Karnego MS. Piotr MYŒLIÑSKI s. PP Franciszek MYŒLIWIEC s. W policji od 1 VIII 1919. przod. ur. W PKom. Franciszka i Bronis³awy. w ¯and. w Bielsku. 6 I 1895 w ¯yznowie. BMzaDS³.. MDzON. 3390. 16 XII 1899 w Warszawie. w Lublinie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 038/1 (45). ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 w £odzi. ZKZ. 1766. W I wojnie w armii austriackiej.in. L. MDzON. Uczestnik wojny 1920. W 1932 ukoñczy³ XXIII Kurs Centr. St. Józefa i Anieli z Zaj¹ców. 23 IX 1896 w Dolsku. Szk. 605 . Micha³a i El¿biety. 5768. St. BMzaDS³. W policji zatrudniony jako prac. SMzaDS³. nastêpnie w l. M L. 1921–1939 m. ze starszeñstwem 1 VI 1921. St. Feliksa. w 1900. L. PP Marian MYŒLIÑSKI s. Odzn. d-cy oddz.. jako dca plut. W policji od 1924. Piotra i Marianny z Wyszomirskich. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu w Ostrogu pow. post. Od 1 XI 1935 pe³ni³ s³u¿bê w Urzêdzie Œledcz. Karola Józefa i Klementyny Aleksandry z So³aciñskich. od 11 XI 1918 do 19 II 1919. 020/1 (93). Od 9 I 1919 ochotniczo w WP jako pchor. Kpt. ur. 050/1 (80). St. – 1 I 1935. 6095/7745. 5309. ur. Odzn. ¿and. BKZ. 2 II 1900 w Piotrkowie Trybunalskim. post. 012/3 (87). przy GO Lublin. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Urzêdzie Œledcz. 1855. mian. zdo³bunowski. SW Cezary MYS£OWSKI s. MPzaW.in. 1 XI 1922. przod. kontr. 026/3 (35). 1 II 1902. w Lublinie. kpt. L.Stra¿n. w 2 Dyonie ¯and. L. 027/2 (22). konnego. z-cy dcy. ur. Por.

L. 033/3 (83). w 1905 we Wrotkowie. Wojciecha. PP W³adys³aw MYŒLIWIEC s. ur.M Post. Po ukoñczeniu 30 X 1934 NSzF w Sosnowcu skierowany do policji woj. w Kroœnie. lwowskiego. 606 . 667. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow.

4903. w Poznaniu. ur. 1877. PP W³adys³aw NACHMAN s. gostyñski. na Post.. w VIII i IX Komis. 20 XII 1936 skierowany na Post.. wachm. Od 15 III 1919 do 30 VI 1920 w Dtwie ¯and. Od 1 IX 1927 do 7 IX 1933 w Kdzie Pow. Kraj. ur. m. we Wronkach pow. PP Franciszek NADSTAWEK s. ur. w Pêpowie pow. W I wojnie w armii niemieckiej. w Kdzie Pow. BMzaDS³. Poznania. poleskiego z przydzia³em na Post. Józefa. m. tam tak¿e we wrzeœniu 1939. w Szamotu³ach. 4896.in. W policji od 1919. nastêpnie w policji woj. szamotulski. Odzn. 058/1 (26). w 1891 w Turowie. S³u¿y³ w Kdzie Pow. 8 IX 1933 przeniesiony do woj. Micha³ NADWYCZAWSKI s. post. 054/1 (80). Jana i Zofii ze Œmigielów. czêstochowskim. ur. St.in. 05/3 (85). Przez wiele lat s³u¿y³ w pow. L. w 1929. Przod. 607 . Pieszej. w Pru¿anie i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. w 1898 w Wi¹zownicy. L. 2138. L. na Post. m. w Czêstochowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. poznañskiego. Poznania. 2 VIII 1938 przeniesiony do II Komis. 5 XII 1899 w £odzi. na stanowisku kmdta XIII Post. 30 III 1888 w Jankowie Przygrodzkim. w Puszczewie. Wojciecha i Katarzyny. 275. MDzON. w Lesznie. W policji od 1922. w 1897. w Gnaszynie. SMzaDS³. oraz na stanowisku z-cy kmdta XII Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. MPzaW. N L. PP Jan NABIA£EK s. sk¹d 21 X 1936 skierowany zosta³ do Kdy Pow. w Lesznie. mian. Przod. na Post. i Rez. i na Post. L. Andrzeja.Post. m. w Pru¿anie. ur. 026/1 (32). W 1939 zamieszka³y w Oszmianie. Witolda. 037/3 (3). Antoni NADACHOWSKI s.

7 II 1897 w Steniatyniu. 020/1 (83). 05/4 (79). w Suchodnicy pow. krakowskiego i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 820. Post. 6 VIII 1898 w Jeziorku. 027/3 (15). L. Miko³aja. MH. ¯o³nierz Legionów Polskich. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w policji w Œniatyniu. KnaŒl. PP Antoni NAGÓRSKI s. 31 I 1909 w Czukwi. ur. St. 676. ³om¿yñski. 608 . Stefana i Marii z Wêglarzów.WWiZ. Antoniego i Julianny z Zakrzewskich. Tam te¿ we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. ur. post. 5449. 95. przod. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. L. Stanis³awa i Herminy. St. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu w Czortkowie. 24 VIII 1890 w Pelplinie. 21 V 1911 w Ko³omyi. 023/4 (84). ur. w 1890 w Nadwórnej. ur. nastêpnie na stanowisku kmdta Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Tarnopolu. L. MPzaW. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w pow. L. na szer. SKZ. PP Bronis³aw NAJA s. 030/1 (5). SW Wojciech NADYBSKI s. L. PP W³adys³aw NAGÓRNY s. ur. 668. 054/2 (63). Do policji przyjêty 14 VIII 1936 w charakterze kand. PP Stefan NAJDA s. 4323. Przod. kontr. Przod. PP W³adys³aw NAHALEWICZ s.N Stra¿n. Odzn. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. W wiêziennictwie od 1937. Stanis³awa i Marianny. Jana i Franciszki. drohobycki. MDzON. w Ma³ym P³ocku pow. doliñskim.

012/3 (22). mian. W WP ochotniczo od 1918 do 1920. Uczestnik obrony Lwowa i wojny 1920. nastêpnie w s³u¿bie zasadniczej. post. St. Odzn. St. 3686. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w I Komis. stanis³awowskiego – we wrzeœniu 1939 w Urzêdzie Œledcz. kieleckim. w Opatowie. Odzn. N L. St. St. 20 XII 1900 w Janowie. L. 3013. post. PP Franciszek NAKONIECZNY s. L. w Zbójnie. 2 VII 1935 przeniesiony zosta³ z Post. MDzON. 20 II 1897 w Rytlu. ur. ur. Andrzeja i Marianny z Drywków. Od 1926 funkcjonariusz wiêzienia w Œwiêcianach. 21 I 1898 w Paw³owie. w Œwiedziebnej i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. od 1934 do wrzeœnia 1939 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w £ucku. Jana. w Niegowej pow. w Stanis³awowie. m. w B³ogiem pow. Kazimierza i Teodory z Misiunasów. BKZ. 20 XI 1898 w Zakrzowie. Bia³egostoku. PP Feliks Ignacy NAJMANOWICZ s. od 1933 kmdt Post. SW Karol NALEWAJKO s. 020/1 (53). St. BKZ. W 1926 przeniesiony do pow. rypiñskiego. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow.St. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w I³¿y. MPzaW. 3095. Odzn. L. w Rypinie i na Post. 044/2 (13). PP Antoni NAKIELSKI s. zawierciañski i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. Piotra i Katarzyny ze Skowroñskich. s³u¿bê pe³ni³ m. Odzn. Przod. 5185. ur. 05/5 (74). 609 . PP Henryk NALBERSKI s. w ¯arkach pow. 4290. po odbyciu której w 1922 skierowany do s³u¿by przygranicznej. W policji od 1922. 1 II 1935. ur. 2177. a 3 III 1937 na Post. L. stra¿n. W policji od 1922. zawierciañski na Post. post. 7 III 1900 w Maluniszkach. 023/1 (9). w 1901. post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. opoczyñski. MPzaW.in. W policji od 1923. Feliksa i Anieli z Ka³uziñskich. L. 033/1 (14). nastêpnie wcielony do Baonu Obrony Narodowej. PP Adam Maciej NAJWER s. Józefa i Franciszki. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. post. ur.

Uczestnik powstania wielkopolskiego. kontr. St. 610 . mian. Po ukoñczeniu 24 V 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow.. sk¹d 1 VII 1920 automatycznie przeszed³ do policji. Post. ur. Bugiem. b. L. od 16 III 1937 do wrzeœnia 1939 na Post. Oswalda Ludgarda Jana i Michaliny Marii z Wilczyñskich. W WP od 19 XI 1919 do 1 I 1921. pomorskim. post. Odzn. 399. od 16 VII 1925. ur. Jana i Teofili z Kaczmarków. Od 21 I 1919 w ¯and. ur. nastêpnie na Post. Przod. L. Post. 21 XII 1938 skierowany zosta³ do Komis. 4 VII 1892 w Wilanowie.in. na szer. MPzaW. L. w Kdzie Rez. (do 1 V 1930). BKZ. 13 VIII 1888 w Kamyku. Dzielnicy Pruskiej. Odzn. Kolejowym w Katowicach. Andrzeja. brzeski. w Husaku pow. 1 VII 1930. Feliks NAPIERA£A s. PP Tadeusz Marian Zygmunt NA£ÊCZ-ZAREMBA s. (do 15 X 1929). BMzaDS³. z przydzia³em do KG. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Stanis³awa i Ewy. 387. MDzON. 4101. Do policji przyjêty 20 X 1934 w charakterze kand. 019/3 (47). 10 X 1901 w Babulczynie. We wrzeœniu 1939 w s³u¿bie czynnej w WP. w 1914. L. 058/4 (21). w Cieszynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Brzeœciu n. W lutym 1938 przeniesiony z Kdy Pow. W policji od 1 III 1920. 2688. I Komis. 037/4 (82). a od 20 XII 1928 w I Komis. Kraj. S³u¿y³ m. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Katowicach w: III Komis. w Katowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. Od 3 III 1936 s³u¿y³ w Komis. L. od 1 IV 1938 w Kdzie Woj. od 18 III do 13 VII 1921 i od 22 IV 1922 do 1 VIII 1923. PP Stanis³aw NAPIERAJ s. 24 V 1910 w Nadbrzeziu. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. [4] (8). Przod. poleskiego i skierowany do Komp. w Koch³owicach pow. 26 VIII 1902 w Cieszynie. Rocha i Marianny. Post. L. W PWŒl. Wartowniczej MOdosob. ur. Grzegorz NALIWAJKO s. PP Jakub NAPIERA£A s. PWŒl. BMzaDS³. Ludwik NAPIERA£A s. w Berezie Kartuskiej. w Katowicach (do 24 IX 1925). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. SMzaDS³. 044/3 (33). Jana i Michaliny z Urbanów.. 779. W PWŒl. (do 1 II 1930). w Tczewie do Torunia z przydzia³em do I Komis. 05/3 (90).N Pchor. ur. katowicki (do 15 V 1930) i Komis. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. PWŒl. Kdzie Rez. ur. od 1 VIII 1925. w Zdo³bunowie.

w 1888 w Ska³acie. Andrzeja i Marceli. BKZ. MDzON. mian. IX. ur. post. 4475. 027/3 (57). W policji od 1919. stanis³awowskiego – we wrzeœniu 1939 na Post.st. PP Wincenty NAREWSKI s. 027/2 (85). w 1902 w £atkach. 038/3 (31). L. w 1901 w Kutach. m.. St. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta Lwowa. Stanis³awa i Anny z Niewirowskich. W policji od 1919. W policji od 1922. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Rez. L. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 611 . BKZ. Od 1917 ¿o³nierz I Korpusu Polskiego. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. warszawskim – we wrzeœniu 1939 na Post. ur. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. MPzaW. w Ró¿anej pow. St. 1897. PP Boles³aw NARZELSKI s. N L. St. Pieszej m. VI i III Komis. L. ur. PP Antoni NATALI s. Odzn. w Kdzie Miasta. Warszawy. post. ur. 5516. w Kutach pow. PP Jan NAPP s. Jan NARON s. Odzn. 037/1 (36). ur. ur. Przod. 11 IX 1900 w Krzywanicach. 499. 2594. L. PP Micha³ NASTAROWICZ s. Feliksa i Józefy. 020/1 (63). Józefa i Józefy z Kaczmarków. W I wojnie w armii rosyjskiej. Piotra. L. Miko³aja. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – we wrzeœniu 1939 w VI Komis. kosowski. BMzaDS³. 4096. post. 8 III 1934. 25 IX 1891 w £odzi. post.Post. 054/1 (36). 12 X 1895 w Krasnosielcu. m. £odzi. makowski.in.

L. 14 IX 1888 w Rêbielicach. mian. miêdzychodzki. w Piotrkowie Trybunalskim i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 2295. PP Edmund NAWARA s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Czêstochowie – we wrzeœniu 1939 w I Komis. St. ur. ur. Nikodema i Agnieszki z Absalonów. St. BMzaDS³. przyjêty 18 VI 1922 w stopniu st. 033/3 (41). Kraj.). post. Stanis³aw NAWA s. BKZ. œledcz. post. St. Odzn. 5685. PP Wac³aw NATKANIEC s. 6003. nastêpnie w Kdzie Pow. sk¹d zosta³ skierowany do Wydz. L. PP Ignacy NAWROCIK s. Przod. we Frysztacie i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. przod. 1 VII 1929. Micha³a. w Lewicach pow. 690. 045/1 (45). Odzn. Do 14 VII 1922 w ¯and. (od 23 III 1926) i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. Do 19 VI 1928 s³u¿y³ w eksp. Przod. 26 IX 1898 w m. nastêpnie – do 31 XII 1931 – w Komis. W WP od 14 II 1919 do 13 IX 1921. Jana i Julianny z Koperskich. z której przeszed³ do PWŒl. post. Przod.N St. BKZ. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – do 22 III 1926 w I Komis. L. Do policji przyjêty 16 V 1924. 033/3 (73). Do policji przyjêty w 1921 i przydzielony na Post. 020/2 (19). Paw³a i Marii. W policji od 1919. Józef NAWRAT s. 023/4 (8). BKZ.. MDzON. w 1908. mian. BKZ. Odzn. ur. mian. Od 14 IV 1939 skierowany do Komis. ur. w Bielsku (w s³u¿bie œledcz. w Rybniku. L. Ks. w Królewskiej Hucie. Józefa i Franciszki z Cichych. MPzaW. 3223. post. 7 V 1899 w Bogucicach. Jana i Anastazji z WoŸniaków. Do PWŒl. Odzn. St. Uczestnik powstania wielkopolskiego. ur. Cieszyñskiego. PWŒl. od wrzeœnia 1937 do 20 XII 1938 w Komis. post. 27 VII 1892 w Dzia³yniu. 1 I 1928. 24 I 1896 w Cieszynie. 4895. Stanis³aw NATORA s. w stopniu st. 612 . 038/1 (35). post. Œledcz. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. L. 1 I 1938. L. NiedŸwiedŸ. PWŒl. ur.

tarnopolskiego. PP Witold NAZAREK s. MDzON. Wojciecha. ur. Odzn. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w 1900. w 1896 w Kobryniu. N L. ur. przod. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Tarnopolu. w Radomiu i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 020/1 (90). w 1888 w Wymys³owie. lwowskiego. 027/4 (30). post. L. PP Edward NAWROT s. 1125. w Garbatce. Warszawy do woj. 4615. 4898.st. w Za³oŸcach pow. wileñsko-trocki. ur. kieleckiego. ur. ur. St. PP Stanis³aw NAWROCKI s. 4864. przod.Przod. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. L. 026/2 (70). L. ur. 650. PP W³adys³aw NAZARCZYK s. Marian NAWROCKI s. L. Przez wiele lat funkcjonariusz policji woj. Odzn. St. w 1888. Post. MPzaW. zborowski. 29 I 1932 przeniesiony z policji m. 037/3 (55). L. w 1900 w Sabnie. PP Aleksander NAWROCKI s. St. 613 . MPzaW. w £awaryszkach pow. kmdtem Post. 058/1 (66). Jana. 6 XI 1894 w Æmielowie. W policji od 1919. 044/2 (45). 2 XI 1935 przeniesiony do I Komis. 823. Józefa. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. Bazylego i Apolonii z Fedczyków. W styczniu 1934 mian. Jana i Anny. MDzON. Józefa.

in. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. ur. 614 .. Odzn. W policji od 1919. ur. 16 VI 1910 w Kamieñcu. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. 037/4 (97). L. m. na szer. ur. post. PP Józef NICIÑSKI s. Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. kowelskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. w 1888 w Warszawie.st. 3 II 1897 w Omulach. Micha³a. Feliksa. 4 III 1891 w Charupach. we wrzeœniu 1939 nadal s³u¿y³ w Warszawie. 23 III 1885 w Warszawie. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – we wrzeœniu 1939 w XII Komis. 020/4 (28). L. MPzaW. Augusta. w Grodzisku pow. PP Antoni NAZAREWICZ s. m. PP Henryk NENTWICH s. w Kowlu. Franciszka i Franciszki z Rollków. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. PP Adolf Julian NEJBAUER s. 044/3 (90). w Stanis³awowie. Jana i Antoniny. Józefa i Marianny. w Borszczowie. St. Warszawy. ur. w XVII Komis. 1815. Przod.N Post. 1701. 1941. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. L. 027/3 (99). ur. warszawskiego. 030/1 (76). L. W policji od 1 XII 1919. 3416. 24 XII 1900 w Lutówku. Aleksy NICKEL s. MDzON. PP Józef NEUMAN s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Post. Przez wiele lat s³u¿y³ w pow. Do s³u¿by przygotowawczej w policji przyjêty 3 XI 1935 w charakterze kand. b³oñski. L. 020/4 (44). Post. 3248. 2444. kontr.

L. 037/1 (60). 6 V 1895 w Szczebrzeszynie. L. PP w Poznaniu. w Majdanie Sopockim. 1494. 615 . 2828. ur. m. 2670. 023/1 (95). ur. St. na Post. Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. post. bocheñskim. 23 XI 1897 w D¹browej. 713. a we wrzeœniu 1939 na Post. w 1912. w 1914. S³u¿bê pe³ni³ w woj.in.St. „E” Rez. m. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. Leopolda. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. w XI Komis. We wrzeœniu 1939 nadal pe³ni³ s³u¿bê w Warszawie. 2062. Post. 037/3 (66). i przydzielony do Komp. Post. lubelskiego. PP Franciszek NIECHWIEJ s. ur. Miko³aja. W policji od 1923. w £aszczowie. Post. kontr. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. 2965.in. nastêpnie w £odzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. w 1900 w £odzi. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. na szer. drohobyckiego. krakowskim. Józef NIEBOROWSKI s. ostatnio w pow. lwowskiego i skierowany do pow. 25 IX 1899 w D¹browej. Jana i Katarzyny. L. Warszawy. PP Ryszard NICKEL s. Roberta. PP Andrzej NIECHWIEJ s. N L. Funkcjonariusz policji w Warszawie. 038/3 (82). krakowskim – we wrzeœniu 1939 w pow. ur. L. W policji od 1924. tomaszowskim. PP Piotr NIECHAJ s. ur. L.st. 054/1 (99). PP Edward NIDZGORSKI s. Do policji przyjêty 10 III 1938 w charakterze kand. Piotra. ur. 019/1 (29). s³u¿y³ m. post. Jana i Katarzyny.

W policji od 1 XII 1927. W policji od 1 XII 1919. MPzaW. MDzON. St. ostatnio w pow. ur. mian. Micha³a i Marianny ze Strzelców. ur. w Mys³owicach (do 1 XI 1927). ur. St. BKZ. (do 4 VIII 1933). L. 3203. 1 X 1922. ur. KnaŒl. Paw³a i Franciszki z Babatzów. w Brzeœciu n. katowickim – w I Komis. Od 1 XII 1927 s³u¿y³ na Post. Alfons Pawe³ NIEDWOROK s. mian. przyjêty 15 I 1939 i przydzielony do II plut. Odzn. 027/1 (85). Od 1 do 28 II 1939 w 1 komp. PWŒl. W WP od 15 VII 1920 do 1 I 1921 i ponownie od 1 X 1924 do 1 X 1926. III Komis. St. kand. w Komis. (do 9 III 1928). (do 19 XII 1922). 2677. W I wojnie w armii niemieckiej. PP Józef NIEDZIELA s. 045/3 (38). asp. Od 7 IX 1920 do 17 VI 1922 w PGŒl. w Katowicach (do 30 VI 1925). 22 XI 1903 w Rudnej. St. 020/3 (28). 038/3 (26). post. 1263. Od 1 III 1919 do 6 IX 1920 cz³onek POW GŒl. (do 31 X 1924). w³odzimierskim. Zawodzie (do 1 V 1931). Jana i Katarzyny. 21 VI 1938 przeniesiony z Post. w Motyka³ach (od 5 X 1930) oraz Radwaniczach (od pocz¹tku 1939) i tam nadal we wrzeœniu 1939. Szczepan NIEDZIELA s. przod. Bugiem. w Paw³owie na stanowisku kmdta (do 9 II 1925). w Nowej Wsi (do 27 XII 1936) oraz w Szopienicach i tam we wrzeœniu 1939. 1 IX 1892 w Muchenicach. ur.N Post. Do policji przyjêty 1 XI 1927 i przydzielony do Komis. 21 X 1914. PP Jan NIEDZIA£KOWSKI s. nastêpnie w pow. przod. kowelskim – we wrzeœniu 1939 w Komis.WWiZ. Odzn. piñski. 22 VIII 1903 w Markuszowej. w stopniu st. w Morocznie pow. post. L. 543. w Kowlu. SKZ.. (do 31 III 1923). brzeskim na Post. 1 I 1937. w Komis. we W³odzimierzu Wo³yñskim i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Oddz. w Katowicach i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. sk¹d automatycznie przeniesiony 18 VI 1922 do PWŒl. L. MPzaW. MDzON. Œledcz. w Katowicach. PWŒl. Komis. BMzaDS³. II Komis. – 18 VII 1933. Jana i Julii. w £udzinie na Post. post. Kdy Rez. L. Odzn. ponownie w II Komis. 045/3 (44). Jana i Anny ze Stanikowskich. 13 II 1888 w P³omianach. 616 . Przez wiele lat s³u¿y³ w pow. na Post. 1200. L. St. w kancelarii Kdy Pow. 1 V 1939 skierowany do I Komis. Asp. Œledcz. Do PWŒl. KG (do 28 II 1924). Dyrekcji (do 14 XI 1923). Oddz. PP Aleksander NIEDZIELSKI s. przod. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach i pow. na stanowisku kier.

Pp³k uzbr. L. 33 pp. St. Uczestnik wojny 1920. L. Piotra i Zofii. MPzaW. [1] (46). Post. W policji od 1933. PP Józef NIEDZIELSKI s. Od 27 XI 1927 Szef S³u¿by Uzbrojenia w Dtwie KOP i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. 617 . w l. W 1918 w Armii hetmana Skoropadskiego. 24 I 1893 w Kolorynach. ur. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. N L. ZKZ. 3060. BKZ. MDzON. W policji od 16 VII 1923. MDzON. nastêpnie w Generalnym Inspektoracie Artylerii. Marian NIED WIECKI s. 5 VIII 1892 w Wiêzowej. post. Marcina i Franciszki z Resmerów. 016/1 (94). Wojciecha. 30 X 1896 w Rokietnicy. pp³k – 1 I 1936. PP Jan NIED WIECKI s. Do 1928 w WP. mjr – 1 VII 1923. KKOOP. PP Marceli NIEMCZYCKI s. lwowskiego. ¿ó³kiewski skierowany do policji woj. W I wojnie w armii rosyjskiej. PP Antoni NIED WIECKI s. 058/2 (88). 5875. Micha³a i Amalii. kostopolskim – we wrzeœniu 1939 na Post. ur. Przez wiele lat s³u¿y³ w pow. post. Po ukoñczeniu w lipcu 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ko³omyjski. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. 2463. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Grudzi¹dzu. w Stanis³awowie. Teofila i Marii z Leszczyñskich. ur. Odzn. ¿and. L. 1922–1924 OZU nr 3. W WP od 2 XII 1919. S³oboda Rungurska pow. Od 1 IV 1921 s³u¿y³ w 2 Armii. MPzaW. 829. Micha³a i Eufrozyny. ze starszeñstwem 1 VI 1919. 2554. L. 023/1 (48). 05/3 (6). Kpt. Absolwent Odeskiej Szko³y Wojennej. w Siedliszczanach. ur. ur. 24 IX 1899 w Wielkim Komorsku.Post. L. PP Micha³ NIEMASZEK s. Przod. w 1912 w Stebniku. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. 05/2 (69). 5 II 1891 w P³oskirowie. Odzn.

w sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w rodzinnej miejscowoœci. – 1 X 1928. (do 1 XII 1929). Jana. w sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w rodzinnej miejscowoœci. 058/3 (3).N Post. przod. Ludwik NIEROSTEK s. 038/1 (50). Przod. 4749. 058/3 (62). ur. S³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. œwiêtoch³owicki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Post. 4701. 12 XII 1901 w Morawsku pow. jaros³awski. PWŒl. ur. Post. Alojzy NIEWIADOMSKI s. 351. Augustyna i Katarzyny z GwoŸdziów. w Wiœle Wielkiej pow. Franciszka i Marianny z Górskich. nastêpnie w Katowicach – w Kdzie SzPWŒl. 24 V 1895 w Szombierkach. 038/3 (86). (do 15 X 1928) i w I Komis. Kazimierz NIETUPSKI s. 1552. pszczyñski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 2700. 15 XI 1938 mian. L. frysztacki. 4087. w Boguminie Nowym pow. œwiêtoch³owickim (do 2 XI 1927). L. ur. ur. sk¹d przeniesiony zosta³ do Komis. w 1911. St. Józefa i Franciszki. PWŒl. 1 I 1924. 6 XII 1938 mian. post. 050/2 (62). L. 045/3 (13). Pawe³ NIES£AWNIK s. turecki.Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. rolnik. PP W³adys³aw NIESTRATA s. L. Paw³a. Tomasz NIETRZEBA s. 618 . post. ur. i skierowany na Post. mian. L. Nieznana jest data wst¹pienia do PWŒl. post. w £agiewnikach pow. 14 X 1910 w ¯ywocinach. Konstantego. i skierowany do Komis. w 1911. L. PWŒl. 11 IV 1900 w Orzepowie pow.

PP Wincenty NIEWIAROWSKI s. poznañskim. L. na szer. baranowickiego. w 1892 w Podbu¿u. kontr. Post. miêdzychodzki. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. w Lipinach Œl¹skich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 4990. Franciszka. w Lewicach pow. 058/4 (41). ur. w Miejskiej i Pow. 3 XII 1935 z Kdy Pow. PP Micha³ NIEWIADOMSKI s. na szer.in. Post. PP w Warszawie. W policji od 1 VII 1923. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. Zygmunta. Do policji przyjêty 10 XII 1937 w charakterze kand. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. „E” Rez.in. a 10 XII 1926 ponownie przyjêty. (do 1931). L. 619 . 026/3 (89). Katowice-Dworzec (od 1 II 1924). 28 I 1911 w Kutrowie. Micha³a i Franciszki. 14 XII 1894 w Szombierkach. BMzaDS³. (do 15 X 1932). i przydzielony do Komp. 2 IX 1932 przeniesiony do woj. z którego 16 X 1932 przeniesiony zosta³ do Komis. 045/1 (79). post. w 1891 w Worociszczu. Po ukoñczeniu w grudniu 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP w Poznaniu. Bugiem skierowany do Pru¿any i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 321. lwowskiego. PWŒl. w Brzeœciu n. 050/2 (65). w 1913. kontr. 23 II 1939 przeniesiony do woj. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. N L. 7707/6082. ur. Franciszka i Pauliny z Sakowskich. PP W³adys³aw NIEZBRZYCKI s. i przydzielony do Grupy Rez. Zwolniony. Do policji przyjêty w listopadzie 1936 w charakterze kand. 3887. ur. stanis³awowskiego. Odzn. s³u¿y³ m. Komis. w Katowicach – w Kdzie Rez. Franciszka. œwiêtoch³owicki i tam we wrzeœniu 1939. w 1898. ur. 020/2 (12). stanis³awowskiego. Post. Przez wiele lat – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. poznañskiego i skierowany na Post. L. ur. poleskiego. Tomasz Stefan NIEWIADOMSKI s. S³u¿y³ m. ¿ó³kiewski skierowany do woj. W PWŒl. Józefa i Franciszki z Nowarów. Uczestnik powstañ œl¹skich. 026/1 (69). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Post. PP Jan NIEWIAROWSKI s. w Horodence. PP Józef NIEWIADOMSKI s. Kdzie w Bielsku (do 31 I 1924). 603. 6997. L. œwiêtoch³owickim (do 18 XII 1922). w pow. w I Komis. Post.St. ur.

019/2 (37). t³umackiego i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Józef NITKA s. St. PP Antoni NIWIÑSKI s. W lipcu 1939 skierowany do pow. L. ur. warszawskim – w P³ocku. 6706. 7055. w Zielonej pow. a we wrzeœniu 1939 w Grodzisku Mazowieckim. Franciszka. ur. MDzON. m. post. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 012/3 (62). L. 2955. bia³ostockim. St. SW Jerzy NIZINA s. 620 . L. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w baonie KOP „Ska³at”. S³u¿bê pe³ni³ w woj. Kpr. Stra¿n. 2 VIII 1937 przeniesiony zosta³ z policji w Ko³omyi na Post. PP Stanis³aw NIEZGODZKI s. 058/4 (42). w Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach pow. 6 VIII 1891 w Warszawie. bielski. L. Miko³aja i Julii. PP Henryk Kajetan NIWIÑSKI s. Ignacego. 016/1 (55). 683. Uczestnik wojny 1920. Juliana i Anny z Ko³oszkiewiczów. ur. 058/4 (49). ur. 045/3 (42). W policji od 1921. 533. Stefana. 13 VI 1901 w Brañsku. w 1900 w K³ubowcach.N Post. 52. Boles³awa i Julii z Izbickich. w 1900 w Modlinie. nadwórniañski. MPzaW. W 1939 funkcjonariusz wiêzienia przy ul. P³oñsku i Przasnyszu. Rakowieckiej w Warszawie. Od 1938 a¿ do wrzeœnia 1939 w Bia³ymstoku. Odzn. L.in. w 1892. w 1914. ur. ur. Micha³ NIWACKI s. W policji od 1922. L. post.

ur. PP w Warszawie. Post. Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. W policji od 1919. post. mian. post. krasnostawskim – 20 V 1938 przeniesiony z Post. w Kraœniczynie na Post. St. ostatnio w pow. Do policji przyjêty 9 VI 1936 charakterze kand. ur. 037/1 (34). Juliana i Anny. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Tadeusz Karol NIZIÑSKI s. 621 . w Œniatyniu. ur. PP Stefan NIZIO s. Weißelburg. ¯o³nierz Legionów Polskich. 045/2 (91). Andrzeja. St. 788. w 1902 w m. w Rudniku i tam nadal we wrzeœniu 1939. Stanis³awa i Antoniny. w Godowie pow. pu³awski. 012/2 (43). 605. PP Stanis³aw NOCEÑ s. post. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. St. Po ukoñczeniu 3 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do Grupy Rez. 8 V 1899 w M³ynkach. 4175. 4435. BKZ. Piotra i Marceli. 1 I 1938. w 1889 w Tarnogórze. N L. na szer.Post. kontr. PP Brunon NOCH s. L. ur. Uczestnik wojny 1920. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. L. w Ogrodzieñcu pow. lubelskiego. Tomasza i Ma³gorzaty z Pielków. 184. 045/1 (16). PP Antoni NIZIO£ s. 18 IV 1892 w £obzowie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. L. 1562. 058/1 (60). ur. olkuski. lubelskiego – we wrzeœniu 1939 na Post. PP Stanis³aw NOCOÑ s. ur. 050/1 (60). Post. post. Ignacego i Anieli. St. w 1901 w Boryczówce. Odzn. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Sto³pcach. 15 I 1908 w Piñczowie.

St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 2618. Do PWŒl. Odzn. Józefa i Marii z Poloków. ur. Odzn. L. Józef NOWACZEK s. L. w III Komis. 026/4 (66). post. L. Ks. Andrzeja i Katarzyny. Przeniesiony zosta³ 10 XI 1938 z Post. w 1899. z której automatycznie przeszed³ do PWŒl. 26 p. post. frysztacki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Do 14 VII 1922 w ¯and. lubelskiego i skierowany na stanowisko kmdta Post. PWŒl. stopnicki. w Chlewiskach pow. post. St. MN. S³u¿bê pe³ni³ w pow. PWŒl. ur. ur. w stopniu st. katowicki (do 16 II 1939). BMzaDS³. w Micha³kowicach pow. Wincentego. MDzON. W I wojnie w armii niemieckiej. Tomasz NOSEK s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Kowlu i tam nadal we wrzeœniu 1939. t³umacki. katowickim (1931). BKZ. Józefa i Marianny z Kucyperów. PP Jan NOGALSKI s. 1 IX 1899 w Stêbowie. Cieszyñskiego. w Œwiêtoch³owicach. 1703. L. W policji od 1919. nastêpnie w Kdzie Pow. w Szczawory¿u pow. 1 I 1934. 4324. 026/2 (99). 2 V 1895 w Pacholewie. ur. 24 VIII 1888 w Pud³owie. w Katowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. 12 VI 1889 w m. na Post. Do 12 IV 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. MDzON. w Ottyni pow. mian. Karola i Marii z M¿yków. 027/2 (33). ur. ur. konecki do policji woj. 24 XI 1906. Przod. PP Franciszek NOWACZEK s. St. w Wêgrowie. MPzaW.N Post. St. 037/4 (96). Kraj. 1516. Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. W policji od 16 XII 1922. 027/1 (11). 5470. L. PP Piotr NOCUÑ s. W WP ochotniczo od 29 XII 1919 do 13 VI 1922. BKZ. 027/1 (42). Franciszka i Jadwigi. sk¹d przeniesiony zosta³ do Komis. Kêpie. L. 622 . w Or³owej pow. u³. Post. przyjêty 6 IX 1930. przod. w Katowicach (do 6 VIII 1935). PP Stanis³aw NOGA s. przod. 336. Od 11 IV 1938 s³u¿bê pe³ni³ jako dzielnicowy w Komis.

Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Zahajcach. Adam NOWAK s. post. BKZ. Karol-Emmanuel pow. Od 1933 s³u¿y³ na Post. BKZ. post. W policji od 1 VII 1920. 033/2 (12). 037/3 (86). ¿and. Ignacego i Marii. w 1882 w Radomsku. a we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 623 . Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. St. Jana. 984. Do PWŒl. PP Antoni NOWACZYK s. ur. L. w Radomsku. 2980. Odzn. 020/1 (3). 736. 033/3 (7). w Wielgom³ynach. L. PP Ludwik NOWACZYK s. w 1889 w Olszewie. ur. 033/1 (5). W policji od 1919. 11 VII 1902 w Wielichowie.in. pru¿añski i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. BMzaDS³. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Józefa i Ma³gorzaty. m. Micha³a i Antoniny. pomorskim – we wrzeœniu 1939 w Tczewie. krzemienieckim – we wrzeœniu 1939 na Post. L. Do 20 XII 1938 s³u¿y³ na Post. ur.St. St. z którego przeniesiony zosta³ na Post. w Suchopolu pow. post. Ostatnio s³u¿y³ w policji pow. na Post. 9 VI 1901 w Sosnowcu. post. post. PP Jan NOWACZYK s. 1280. ur. St. Uczestnik powstania wielkopolskiego. Odzn. 4992. 3019. L. Post. ur. radomszczañskiego. Franciszka. ur. PWŒl. w Obornikach. 023/3 (26). L. PP Sylwester NOWADZKI s. Stanis³awa i Marianny z Nowaków. 26 VIII 1887 w Chicago. w 1894 w Gniewkowie. N L. W policji od 27 IX 1929. przyjêty 15 I 1925. W policji od 1919. W WP od 27 III do 1 VII 1919. St. PP Antoni NOWAK s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Lutyni Niemieckiej pow. œwiêtoch³owicki.

³ódzkim. 4081. ur. ur. w Sosnowcu. post.st. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. W 1936 przeniesiony w stan nieczynny. W policji od 1919.st. L. Warszawy. z Kdy Miasta £odzi do KG. W 1939 zmobilizowany do WP. ur. jarociñski. Przez wiele lat s³u¿y³ w pow. PP Antoni NOWAK s. 1 VI 1901. ur. w 1915. W maju 1930 deleg. 038/2 (69). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta Poznania. Od 24 VI 1938 kier. L. w 1903 w Borucinie. Józefa. pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. w czerwcu 1930. Zamieszka³y w Jaraczewie pow. 5436. Od 1 III 1920 do 31 VII 1921 urzêdnik w Ministerstwie Aprowizacji. XIV Komis. III Komis. Konstantego i Eleonory. w Bêdzinie i Kdy Miasta Sosnowca z siedzib¹ w Bêdzinie. jako kier. w Koniecpolu pow. St. Tomasza i Joanny. L. 3321. PP Boles³aw NOWAK s. 044/3 (9). w Noworodczycach. Od 15 V 1919 do 29 II 1920 urzêdnik w starostwie w Sochaczewie. Jana. zdo³bunowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. mian. Podkomis. W policji od 2 VII 1923. Ppor. post. W WP od 25 II 1920 do 31 VII 1921. 4970. 05/1 (38). Warszawy do Kdy Pow. W policji od 1 VI 1924. Podkomis. 012/2 (2). 023/2 (9). L. 7 V 1895 w WoŸnikach. Franciszka. 18 IV 1883 w Warszawie. Post. rez. S³u¿y³ nastêpnie m.N St. W lutym 1937 przywrócony do s³u¿by i przeniesiony z policji m. m.in. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ na Post. 624 . L. PP Antoni NOWAK s. ur. PP Boles³aw NOWAK s. Bogus³aw W³adys³aw NOWAK s. radomszczañski i tam tak¿e we wrzeœniu 1939.

wyœwiêcony 7 III 1915. Pó³wiosek Stary. Stanis³awa i Marii z Raburskich.in. Dr teologii. W policji od 1920. ze starszeñstwem 1 VI 1919. MPzaW. Uczestnik wojny 1920. na stanowisku kier. i tam nadal we wrzeœniu 1939. MPzaW. 4046. u³. St. ur. L. Kpt. Komis. post. od 1934 w Lublinie – dziekan OK II. Gran. poznañskim. St. 29 VIII 1878 w Brennie. lwowskim. BKZ. 023/4 (62). m. St. BKZ. przod. Go³añcz pow. Odzn. W I wojnie w armii niemieckiej. odolanowski. 19 VI 1894 w Wêgrzynowicach. We wrzeœniu 1939 szef s³u¿by duszpasterskiej Armii „Lublin”. 030/1 (48). Franciszka i Zuzanny z Przêdzików. St. Post. PP Jan NOWAK s. oraz Kdzie Pow. MDzON. ur. Andrzeja i Petroneli z Wieczorkiewiczów. poznañskiego – we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. wyrzyski. 1923–1924). w Soœniach pow. ur. SMzaDS³. mjr – 1 I 1934. Odzn. Nowej Wilejce (1932). PP Hilary NOWAK s. pp³k – 19 III 1939. PP Jakub NOWAK s. poznañskiego. poznañskiego – we wrzeœniu 1939 w Nakle pow. 2746. 3 XII 1891 w m. mian. Ukoñczy³ Seminarium Duchowne we W³oc³awku. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Wo³kowysku. MN. Teodora i El¿biety z Wawrzynkowskich. 3402. 020/1 (79). ur. Z³oczowie (w l. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 10 VII 1890 w Myjach. 1331. Od 18 II 1937 kmdt Post. 3613. Franciszka i Marii. L. PP Jan NOWAK s. w 1938 przydzielony do Komis. 14 XII 1894 w Paw³owicach. MDzON. 045/3 (76). 625 . 2807. post. w¹growiecki. BMzaDS³. ur. Kazimierza. Odzn. W policji od 16 III 1921. 24 IV 1922. L. w Miasteczku pow. Przod. w 1937 na stanowisku kmdta Post. mian. 05/3 (71). Od 5 V 1920 ochotniczo w WP – kapelan 3 p. ur. przod. MDzON. przod. S³u¿y³ w woj. 020/1 (46). wyrzyski. w Jaros³awiu i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.Pp³k Edmund NOWAK s. L. N St. PP Jan NOWAK s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. 1 IV 1934. ZKZ. Proboszcz parafii wojskowych w Grodnie. nastêpnie w Ostrowie Wielkopolskim – w Komis. MPzaW. w W¹growcu i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. w 1892 w Miel¿ynku. Odzn. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj.

MPzaW. 20 VIII 1899 w m. PP w Gdyni. PP Kazimierz Sylwester NOWAK s. Tam we wrzeœniu 1939. w Bli¿anowie pow. MDzON. St. w 1915. Jana i El¿biety z Plutów. St. 054/1 (11). Kand. 626 . Franciszka. MzaDS³. Jan NOWAK s. L. Do policji przyjêty 1 X 1921 w stopniu st. na szer. stra¿n. 542. 038/4 (16). Odzn. Jana. 026/4 (28). kontr. MDzON. ur. W policji od 1929. i przydzielony do 8 Komp. 045/1 (83). St. 026/1 (41). W WP od 23 III 1919 do 30 IX 1921. BMzaDS³. 4452. w 1893. post. L. w 1903 w Krzyszkowicach. kaliski. IV KG. 4328. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. kontr. PP Józef NOWAK s. 4162. W policji od 1923. PP Karol NOWAK s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Warszawie. ur. st. w³oszczowski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Rez. Odzn. w Zawierciu na Post. 1779. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. W s³u¿bie od 1929. 16 III 1902 w Radomiu. PP Jan NOWAK s. post. L. przod. ur. ur. 023/3 (37). Jana i Pauliny. 15 VII 1893 w Mo³odatyniu. L. ur. SG Julian NOWAK s. L. Ludwika i Rozalii. Udorz. i przydzielony do Wydz. wachm. kieleckim – 3 VIII 1938 przeniesiony zosta³ z Komis. post. przod. Franciszka i Marii. St. ur.N St. w Irz¹dzach pow. 2814. L. Do policji przyjêty 1 III 1939 w charakterze kand.

w Hoszczy i tam nadal we wrzeœniu 1939. 050/1 (12). ur. 28 VI 1899 w Trzebnicy. Kazimierza i Pelagii. ur. ur. 058/1 (9). post. 627 . L. Odzn. w Klewaniu na Post. ur. ur. Piotra i Marianny. 016/1 (68). Nie jest znany przebieg jego s³u¿by. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Stryju. L. w 1899 w £agiszynie. 1 III 1936. 058/2 (52). w Brzeœciu n. wo³yñskim. PP Leon NOWAK s. w marcu 1898 w Ostrowitem. rówieñskim – 15 VII 1938 przeniesiony z Post. Wojciecha i Jadwigi z Golenibków. Odzn. 4196. 027/3 (61). Od 1934 funkcjonariusz wiêzienia w Krakowie. 4880. PP Kazimierz NOWAK s. PP Marian NOWAK s. poleskim – w styczniu 1938 przeniesiony do II Komis. Andrzeja i Leokadii ze Sztolfów. 1713.Post. 1063. mian. MDzON. 322. 1 IX 1892 w Napruszowej. MDzON. Przod. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. stryjskiego. SW Piotr NOWAK s. 6 VII 1898 w £odzi. post. N L. St. czortkowski. St. St. Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939. Dominika i Marianny. BMzaDS³. L. w Kolêdzianach pow. post. W policji od 16 VI 1924. Odzn. MPzaW. 474. W styczniu 1938 przeniesiony zosta³ z policji woj. 2 II 1900 w Bolechowie. PP Romuald Marian NOWAK s. St. post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ostatnio w pow. PP Marcin NOWAK s. L. W 1939 zamieszka³y w Piñsku. W WP od 11 XI 1918 do 9 VI 1921. MPzaW. tarnopolskiego do pow. W sierpniu 1939 zmobilizowany do 73 pp. Stra¿n. Jana i Marii. 044/1 (31). ur. W policji od 15 V 1923.

Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Krakowie. post. MDzON. St. MPzaW. w Kdzie Pow. Wojciecha i Marianny. Antoniego i Ewy z Kulentów. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. 16 XI 1896 w Chyszowie. Sebastiana i Zofii. Do policji przyjêty 1 VI 1920 i przydzielony do woj. 3970. mian. L. 628 . katowicki. post. i w I Komis. Post. post. oraz w Komis. 037/4 (42). 5230.N St. PWŒl. MDzON. 12 IV 1895 w Stobiernej. w Katowicach. Po ukoñczeniu 4 VII 1924 kursu post. tarnopolskiego i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 7 XII 1885 w Olszewie. W PWŒl. BMzaDS³. w Tarnowie. PWŒl. Od sierpnia 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PP Teofil NOWAK s. 381. L. krakowskiego. ur. nastêpnie na Post. Do policji przyjêty w sierpniu 1937 w charakterze kand. we wrzeœniu 1939 ponownie w Kdzie Pow. wadowicki. Micha³a i Tekli z Wdowskich. post. post. 037/1 (8). 6 XI 1883 w M³ynach. pszczyñski. w Koñczycach pow. Tomasz NOWAK s. w Katowicach. w 1911. 1912. 026/1 (61). w Wieruszowie i tam te¿ we wrzeœniu 1939. od 15 I 1924. mian. Sielpija Wielka. W WP od 3 II do 8 V 1920 i od 10 III 1922 do 1 V 1923. ur. St. ur. St. Stanis³aw NOWAK s. mian. od 1925. w Warszawie. L. w kwietniu 1933. w Œwiêtoch³owicach skierowany do I Komis. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. St. 037/4 (1). W policji od 1 XII 1920. w Stryszowie pow. KW. ur. Post. m. L. PP W³adys³aw Andrzej NOWAK s. PP Stanis³aw NOWAK s. 054/1 (56). katowicki. Wojciecha. 1702. Odzn.in. 045/3 (18). post. Odzn. w Szkole PWŒl. gdzie przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê – we wrzeœniu 1939 na Post. na szer. post. wieluñskim – do 1937 s³u¿y³ na Post. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Katowicach. w Siemianowicach pow. i przydzielony do Grupy Rez. 53 pp. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. St. 5231. L. St. a we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. PP Stanis³aw NOWAK s. 28 IV 1900 w m. kontr. W policji od 1922. w Rudnikach. 1 VII 1927. Karola i Józefy z Bukalskich. nastêpnie na Post. W PWŒl. ur. 1 VII 1930. Oficerskim w Miko³owie pow.

St. PP Marian NOWAKOWSKI s. 3417. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 24 XII 1898 w P³awnie. L. miechowski. St. radomszczañski. Boles³awa i Katarzyny z Pow¹zków. w Niemowiczach i tam nadal we wrzeœniu 1939.st. post. 4 X 1901 w ¯yrardowie. L. od 12 VIII 1926 ponownie w I Komis. S³u¿bê pe³ni³ w Królewskiej Hucie – w I Komis. Do PWŒl. BKZ. przod. Odzn. PP Jan NOWAKOWSKI s. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji m. na Post. BMzaDS³. 629 . 1477. St. Post. Chorzów) i tam nadal we wrzeœniu 1939. 3055. we W³oszczowej i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Kielcach i tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 045/1 (66). MDzON. w³oszczowski i Charsznicy pow. Stanis³awa. przyjêty 29 VI 1922 w stopniu st. ur. N L. 19 I 1897 w Pop³awach. 21 IV 1889. W policji od 1919. W³adys³awa i Katarzyny z Kozio³ów. 4580. PP Antoni NOWAKOWSKI s. post. 020/4 (20). kostopolskiego. ur. 1919–1923. od 1923 do 11 VIII 1926 w kancelarii Kdy Miasta. BMzaDS³. od 1 VI 1931 s³u¿bê pe³ni³ na Post. L. w Wielgom³ynach pow. m. W policji od 1933. sier¿.in. w Szczekocinach pow. Andrzeja. mian. ur. Post. W policji od 1925. (od 1934 pn. 020/1 (54). w 1906 w Warszawie. Warszawy. L. kieleckim. 012/4 (6). L. post. W policji od 1923. st. przod. w Kielcach do Kdy Pow. 1899. Józefa i Pauliny z Osmalskich. Do policji przyjêty 16 VI 1924 i przydzielony do pow. 10 IV 1937 skierowany zosta³ do Komis. PWŒl. Odzn. BKZ. kieleckim. Wojciech NOWAK s. Przez wiele lat s³u¿y³ w woj. 027/2 (91). Karola. 033/2 (74). W WP w l. 5017. PP Leon NOWAKOWSKI s. 2 V 1936 przeniesiony z Kdy Pow. 1 III 1936. ur. w 1889 w Warszawie. przod. St.. Uczestnik wojny 1920. PP Jan NOWAKOWSKI s. St. Odzn. ur. ur. MDzON.

Che³mno (od 24 VI 1939). MPzaW. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. L. 13 XI 1893 w Gorazdowie. KZzaDz. drohobyckim – na Post. 21 VII 1898 w Berlinie. Edmunda i El¿biety z Rajnertów. w kwietniu 1939. Józefa i Józefy z Fr¹ckowiaków. 22 XI 1911 w Sosnowcu. rez. we wrzeœniu 1939 – Toruñ. 630 . 16 III 1912 w £odzi. L. 32. w Tustanowicach. PP Andrzej NOWICKI s. W 1932 ukoñczy³ Pañstwowe Seminarium Nauczycielskie Mêskie w D¹browie Górniczej. Morskiego (1926) i Toruñ (1927). W 1936 przeniesiony zosta³ do Bydgoszczy. 1 X 1922. w Borys³awiu. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. – 2 VII 1930. lwowskiego na stanowisko Kmdta Pow. St. i przydzielony do KG. St. 020/3 (12). MPzaW. Podkomis. na szer. 1809. ze starszeñstwem 1 I 1935. zbaraski. adm. Komis.. 26 IV 1900 we Wrzeœni. Ppor. Ukoñczy³ 4 lata medycyny. i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. L. PP Stanis³aw NOWAKOWSKI s. PKU Postawy. Rzeszów (1938) potem Wo³kowysk (od 3 II 1939). Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand. ur. MDzON. post. 2172. ¿ó³kiewski skierowany do woj. St. L. Kmdt Pow. W policji od 1 XI 1920 w Okrêgu Pomorskim. ur. 019/3 (5). Józefa. 1 pp Leg. od 1 I 1923 kier. 016/2 (48). S³u¿bê pe³ni³ w Toruniu – pocz¹tkowo w I Komis. Antoniego i Marii. 051/2 (67). tarnopolskiego. We wrzeœniu 1939 w baonie KOP „Podœwile”. Tadeusz Stefan NOWAKOWSKI s. Odzn. W sierpniu 1930 przeniesiony do woj. Odzn. PP Ryszard Marian NOWAKOWSKI s. piech. od sierpnia 1938 w Kdzie Woj. 05/1 (96). a we wrzeœniu 1939 na Post. 4186. pomorskiego. mian.N Post. ur. W policji od 1921. ur. L. Stefana i Apolonii z Bia³ych. ur. kontr. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PP Witold Walenty Kurt NOWAKOWSKI s. post. MDzON. Ppor. Od 1937 s³u¿y³ w pow. 4 X 1885 w Gozdowie. komis. Kdy Okrêgu.: £añcut (od kwietnia 1931). PP Florian NOWICKI s. Nowe Sio³o pow. post. St. 75. Nie jest znany przebieg jego s³u¿by i ostatni przydzia³. ref. Antoniego i Marianny z Koteckich. Oficer rez. 033/1 (99). W 1934 przeniesiony z policji woj. Odzn. L. mian. MDzON. lwowskiego do woj.

4020. ur.. radomszczañski. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. ur. 026/1 (33). ur. post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. 1026. ur. PP Longin Mieczys³aw NOWICKI s.in. post. w XII i IX Komis. Tomasza i Marianny. w 1899. 012/1 (105). L. m. ur. Post. Józefa. post. Jana i Antoniny. PP Karol NOWICKI s. St. w Stanis³awowie.St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PP Józef NOWICKI s. SW Jan NOWICKI s. 038/3 (69). L. W policji od 1921. PP Henryk NOWICKI s. St. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Do policji przyjêty 2 I 1935 w stopniu post. 29 V 1907 w Sosnowcu. 631 . Od 1929 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w Sosnowcu. Od 22 VII 1937 s³u¿bê pe³ni³ w Wydziale IV KG i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. 1332. 14 V 1900 w Babczowie. 023/2 (25). Boles³awa. [3] (61). 30 VIII 1911 w Urzêdowie. 2941. w Aurelowie pow. L. od paŸdziernika 1938 ponownie w XII Komis. Stra¿n. W policji od 1919. Post. W policji od 1924. L. 030/1 (59). N L. L. Józefa i Marianny z Polakiewiczów. PP Henryk NOWICKI s. 25 II 1895 w Ziemiêcinie. Jana i Franciszki. 4614. ur. 22 XI 1893 w Warszawie.

PP Ludwik NOWORYTA s.in. post. Józefata i Amelii z Banasiewiczów. 044/2 (42). lwowskiego. S³u¿y³ w pow. stanis³awowskiego.N Przod.. we wrzeœniu 1939 nadal w Bia³ymstoku. L. sk¹d przeniesiony zosta³ do woj. 632 . m. BKZ. Wojciecha i Agnieszki. ur. Feliksa. Do policji przyjêty 1 XII 1928 i przydzielony do woj. Walenty NOWICKI s. Franciszka. ur. 9 II 1898. MN. w Mstowie. St. L. w III Komis. czêstochowskiego. 019/2 (52). W PWŒl. 4174. Od 13 XII 1918 w PKom. ur. Post. mian. Odzn. od 1 I 1937 w III Komis. 044/3 (87). w Czêstochowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Koñskich do II Komis. nastêpnie na Post. S³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. 20 VII 1894 w Borszczowie. PP Franciszek NOWIÑSKI s. W styczniu 1938 mian. ur. przod. St. z której automatycznie w 1919 przeszed³ do policji. 2298. i skierowany do woj. St. w Zabrzegu. krakowskiego. m. St. PWŒl. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. [3] (76). BKZ. PP Stanis³aw NOWICKI s. w Zarzeczu i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. 18 I 1897 w Hrubieszowie. Przeniesiony 2 III 1937 z Kdy Pow. ur. w Stanis³awowie. Antoniego i Franciszki ze Skwarczów. W policji od 1923. w Rohatynie. 6 II 1890 w D¹browie. w Czêstochowie i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 045/1 (7). [4] (3). bielskim – do 9 IX 1923 na Post. Przod. L. czêstochowskim. Odzn. PP Stefan NOWICKI s. 1 III 1936.in. L. od 1 IV 1923. L. L. pow. Jana i Walerii. post. MDzON. PP Feliks NOWORYTA s. 1571. 19 X 1905. st. przod. 19 VIII 1895 w Czêstochowie. 5937. w 1936 na stanowisku kmdta Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow.

ur. ur. PP Jakub NOWOSIAD£Y s. W styczniu 1939 przydzielony do Urzêdu Œledcz. w Kdzie Miasta i I Komis. 054/1 (57). PP Stefan NOWOSIELSKI s. pru¿añski. Tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. w 1899 w Rudzie Krechowskiej. 633 . Jana i Rozalii. BKZ. Odzn. 3108. 21. W l. L. N L. Wartowniczej MOdosob. poleskiego i przydzielony do Komp. Do policji przyjêty 30 XI 1929 i przydzielony do woj. 038/2 (86). we Lwowie i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.St.in. 29 III 1905 w S³obódce. Post. Wasyla. lubelskiego. BMzaDS³. post. w Berezie Kartuskiej pow. S³u¿y³ m. w Lublinie. 12 VI 1938 przeniesiony do woj. 1926–1928 z poboru w wojsku sowieckim.

w Cieszynie. PP w Grudzi¹dzu. 634 . Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ na Post. 2288. frysztacki. ur. Józef OCZAD£Y s. opoczyñski. 058/1 (28). Asp. 1480. 3 X 1938 deleg. BKZ. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Ignacy Fabian Antoni OBORSKI s. Robotnik budowlany zamieszka³y w Zbara¿u. 1935–1936 z-ca kier. ur. L. BMzaDS³. sk¹d przeniesiony do II Komis. w pow. 2 XII 1889 w £êczycy. przod. na Zaolzie. ur. Wojciecha i Józefy z Maleñczaków. Piotra. w Tarnopolu. we wrzeœniu 1939 nadal we Lwowie – kier. PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ w Œwiêtoch³owicach. 033/2 (98). W policji od 1919. Walczy³ o Œl¹sk Cieszyñski w 1919. m. Przod. We wrzeœniu 1939 kapelan w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. £¹ki pow. 4588. 016/2 (13). Kpr. ur. w 1900. 5985. L. Odzn. 21 X 1889 w Petrykowie. Franciszka i Rozalii. 026/1 (63). tarnopolskim. W policji od 1919. cieszyñskim. Ukoñczy³ Szko³ê Przod. 038/2 (54). VIII Komis. Do 14 VII 1922 w ¯and. Kazimierza i Agnieszki z Wojczewskich. BKZ. PP Andrzej OCZKOWICZ s. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. Cieszyñskiego. ur. 11 V 1939 przeniesiony do woj. Kraj. St. w Bêdzinie. w Przysusze pow. sk¹d 2 VI 1934 przeniesiony do Komis. Augusta i Anny. kieleckim. Od 21 XII 1938 kmdt Post. w Sosnowcu. L. kozienicki. L. lwowskiego z przydzia³em na stanowisko kier. Franciszka. Komis. w l. 20 XII 1906 w Zbara¿u. 25 VI 1896 w £¹kach. nastêpnie w Cieszynie jako rzecznik s¹dowy i w Komis. Lwowa. Od 2 VIII 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w III Komis.O Asp. 5636. Ksi¹dz W³odzimierz OCHAB s. X Komis. 5499. Odzn. sk¹d automatycznie przeszed³ do PWŒl. do 21 III 1938 na Post. St. Ks. L. W 1939 zmobilizowany do KOP. ur. 020/2 (65). MDzON. PP Jan OBST s. L. Tomasz OCHMAÑSKI s. W policji od 1 XI 1924. mian. w Radomiu i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Gniewoszowie pow. post. 21 XI 1887 w Rzêdowicach. 1 IV 1934.

4489.Przod. ¿and. we wrzeœniu 1939 pracownik stacji meteorologicznej w rodzinnej miejscowoœci. tarnopolskiego. 016/2 (92). Pieszej m. L. mian. PP Leonard ODORKIEWICZ s. Ukoñczy³ 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Czêstochowie. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Piotrkowie Trybunalskim jako szofer. Julian OGIÑSKI s. 18 XII 1895 w Chrzanowie. 13 XII 1910. PP Jan Tomasz OCZKOWSKI s. SKZ. ¿ó³kiewski skierowany do woj. MDzON. mgr. L. Od 2 XII 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ na Post. Micha³a Jana i Marii. w Bochni. 5802. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Rez. Konstantego i Anny. 045/3 (37). O L. Franciszka i Marii. Ukoñczy³ wy¿sze studia. 4023. 11 VII 1912 w Ciechanowcu. w Lublinie. 058/2 (78). W policji od 1935. od 1927 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. PP Jan OGONOWSKI s. Odzn. 1 III 1907 w Pleszczyñcach. St. Stanis³awa i Anny z Huków. MN. We wrzeœniu 1939 OZ¯and. L. Franciszek Micha³ OGAREK s. Wieloletni kwatermistrz 2 dyonu ¿and. Po ukoñczeniu 27 VII 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow. 4076. ur. St. ur. 635 . BMzaDS³. Post. PP Witold OGONOWSKI s. £odzi. 1 I 1938. Post. ¿ó³kiewski. ur. L. W 1919 powiatowy dca ¿and. Kpt. 17 IX 1895 w ¯abnie. W³adys³awa. piñski. W policji od 1918. ur. W policji od 16 II 1932. post. 020/3 (38). 5019. ur. Antoniego i Franciszki. ur. L. radziechowski. 027/1 (4). w Ohladowie pow. 027/4 (70). 1608. MPzaW. post. 14 V 1901 w Horodyszczu pow.

11 XII 1913 w Ró¿ance. post. W PWŒl. Odzn. [. St. przod. Gran. ur. L. ur. 012/4 (55). PWŒl. 019/1 (1). PP Leonard OKTABA s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. MPzaW. 1925–1928 w Brzeœciu n. L. 037/3 (96). kêpiñski. 11 XI 1900 w Warszawie. BKZ. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Ostrzeszowie. w Kotlicach pow. Bugiem. L. 058/3 (51). œwiêtoch³owicki. ur. 3276. ur. 5311. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w policji woj. post. w Rudzie Œl¹skiej pow. St. w l. 5112. ur. 5 V 1939 ukoñczy³ kurs szer. 29 VII 1911 w Ha³dunowie Starym. kand. w Brzeœciu n.. 27 II 1892. 023/5 (80). Walentego i Józefy. tomaszowski.O Post. kobryñski. 3 XI 1900 w Wieliszewie. od 1 VIII 1938 w 1 komp. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. Józefa. 636 . 016/1 (92). 21 XII 1889 w Bugaju. Wilhelm OKOÑ s. w Opatowie pow. 795. W wiêziennictwie od 1923. PP Kazimierz Ludwik OGORZA£EK s. L. w MajoroszczyŸnie pow. ur.]050. Jana i Marii z GwoŸdziów. Micha³a i Zofii z Puców. lubelskiego. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. PP Stanis³aw OKSIUTA s. Dani³owiczowskiej w Warszawie. ¿ó³kiewski skierowany do policji woj. L. St. Post. lubelskiego. W policji od 1919. poleskiego – w 1924 na Post. L. St. SW Marcin OGRODNIK s. stra¿n. we wrzeœniu 1939 na Post. Po ukoñczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. Marcina i Michaliny z Sawiñskich. PP Jan OGRODOWICZ s. MDzON. Tomasza i Rozalii z Jêdraszków. Bugiem. 4774. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu przy ul. Odzn. i zosta³ skierowany do Komis.

Karol OLBRZYMEK s. BMzaDS³. 10 X 1894 w Borownie. PP Edward OLBRYCHOWSKI s. od 21 XII 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. Co najmniej od 1938 i nadal we wrzeœniu 1939 w Komis. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Obwodu w Jaœle. L. w III komp. w Zebrzydowicach pow. w 1908 w Janowie. W PWŒl. Ukoñczy³ seminarium nauczycielskie. w Cierlicku Górnym na Zaolziu. MDzON. VM. cieszyñski (do 20 XII 1938). nastêpnie na Post. eksp. W policji od 1922. Odzn. 13 VII 1891 w Wieliczce. od 18 VI 1922 w II Komis. Post. L. ur. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w woj. Post. w Gomunicach pow. 25 I 1893 w BrzeŸnicy. 037/4 (77). PWŒl. 1 pp Leg. w Tenetnikach (od 24 VII 1925). Franciszka i Marii. Józefa i Rozalii z Okrasów. Od 15 XI 1938 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 637 . stanis³awowskim. Od sierpnia 1914 do 1917 w Legionach Polskich. ur. W policji od 16 V 1930. w Tczewie. L. potem w armii austriackiej. Od 14 XII 1927 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. Insp. 2412. 5156. L. kpr. rohatyñskim w: Bukaczowcach. ur. 019/1 (8). KW czterokrotnie. 1912–1914 cz³onek Sta³ych Dru¿yn Polowych Soko³a w Wieliczce. O Nadkomis. W 1935 pe³ni³ s³u¿bê na Post. W l. Przod. w Borowej pow. w Boguminie Nowym. Odzn. piech. 2433. W WP ochotniczo od listopada 1918 do 1922 i ponownie w l. PWŒl. ur. W 1933 kier. 016/1 (48). W policji od 28 IX 1923 jako prowizoryczny post. kpt. w Rohatynie (1925) i pow. Karol OLBRYCH s. radomszczañski. 1923–1926. ³uniniecki. 2998. 020/2 (31). SKZ. Jana. do pow. L. ur. 023/4 (75). gran. KN. Jana i Rozalii. W WP od 5 XI 1918 do 26 IX 1921. 4063.. L. ur. Bo³szowcach (od 5 V 1926). frysztackiego. 26 XI 1911 we Frysztacie. sk¹d 8 X 1938 deleg. Jana i Marii z W³odarczyków. rez. 22 pp. w Katowicach. ¿ó³kiewski od 5 XII 1930 pe³ni³ s³u¿bê w woj. w Stanis³awowie jako obchodowy. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Piotr Pawe³ OLBRYŒ s. Przod. PP Stanis³aw OKULARCZYK s. 5 IV 1898 w Brzózce.Post. 3964. 05/3 (23). SG Edward Karol OKULSKI s. Andrzeja i Marianny z B³aszczyków. W SG od 1929. w Radomsku. stanis³awowskim na Post. KLeg.

Juliana. w 1903. 037/1 (39). Od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ na Post. 051/1 (75). w Tczewie. Jana. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Belweder (od 12 XII 1935). kieleckiego. Post. St. w Radomiu. 9 VIII 1909. W WP ochotniczo od 27 XII 1918 do 24 XI 1920. wlkp. W I wojnie w armii niemieckiej. S³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie. 023/4 (73). w 1902. Kolonia (od 5 XI 1936). BMzaDS³. nastêpnie w Opatowie – w Kdzie Pow.in. w Komis. w 1906 w Henningsdorfie. W policji od 4 III 1921 jako prowizoryczny post. SMzaDS³. Antoniego i Marianny. 2442. na Post. mian. (od 12 XII 1936). Post.O Post. ur. na Post. 4079. (od 1 IX 1934) i na Post.. Od 1 III 1934 w Wydz.in. opatowski. we wrzeœniu 1939 w I Komis. Post. Post. Walentego i Magdaleny z M¹czyñskich. St. w 1907 w Krasówce. 5650. Walentego i Pauliny. ur. w Kielcach. MPzaW. S³u¿bê pe³ni³ m. 638 . L. w I Komis. Œledcz. PP Ignacy OLEJNICZAK s. PP Wawrzyniec OLEJNICZAK s. 1 I 1938. ur. G³ównym w Stanis³awowie. ur. m. 3517. L. W³adys³aw OLEJARCZYK s. W policji od 1930. 3 I 1891 w Wirach. ur. L. 05/5 (75). L. w Opatowie. ¿ó³kiewski skierowany do woj. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. PP Leon OLCHOWIK s. PP Roman Marian OLCZAK s. 1 p. PP Stanis³aw OLECH s. L. L. Miko³aja i Jadwigi. strz. 2165. Odzn. post. 051/1 (49). Od 17 VI 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow. radomszczañski. w Stobiecku Miejskim pow. W policji od 1932. (55 pp). MDzON. ³ódzkiego. Œledcz. W policji od 1934. 5377. Po ukoñczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Æmielowie pow. ur. post. 05/4 (70).

Post. L. Od 12 I 1938 kmdt Post. Bugiem. 1 VII 1921. Mariana i Michaliny. 2995. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 1 III 1936. L. Micha³a i Justyny. ¿ó³kiewski skierowany do woj. St. 6 XII 1888 w Wêgrowie. Post. Micha³a i Zofii. PP Leon OLEKSIAK s. W policji od 1919. post. W policji od 3 XI 1920. BKZ.. Odzn. 5 pp Leg. post. post. wêgrowski. O L. 3666. lwowskiego. PP Miko³aj OLEKSIÑSKI s. Nastêpnie w woj. w Adamkowie pow.St. Asp. ur. Stefana i Katarzyny z Konopków. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Borszczowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. mian. post. 037/4 (15). tarnopolskim. 3002. 1919–1920. ur. 15 XII 1893 w Starokonstantynowie. Miejskim. ur. wo³yñskiego. Œledcz. Co najmniej od 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ na Post. Od 25 V 1929 przeniesiony do woj. W WP w l. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. poleskim. 023/2 (73). 639 . tarnopolskim – s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Miedznej pow. BMzaDS³. 05/5 (37). ur. brzeski. L. 019/1 (4). 7 IX 1889 w Muszkatówce. L. 649. ur. Odzn. ostatnio w Kostopolu – od 2 X 1937 na Post. 894. W policji od 8 IV 1936 jako kand. PP Tadeusz OLEJNIK s. 13 III 1904 w Sosnowcu. PP Dyonizy OLENDZKI s. 28 IV 1911 w Tarnówce. S³u¿bê pe³ni³ w Wydz. 033/2 (77). mian. MDzON. w 1910 w £odzi. MPzaW. kontr. sier¿. St. 020/2 (22). PP Antoni OLEKSIUK s. PP Stefan OLEJNIK s. poleskiego. Tomasza i Franciszki. Ukoñczy³ Szko³ê Handlow¹ w £ucku. W policji od 1 VII 1923. MN. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. St. Aleksandra i Anny. W policji od 1 XII 1928. st. w Kowlu. przod. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. na szer. od 1 XI 1937 w Kdzie Pow. St. ur. w Brzeœciu n. 2724.

ur. W policji od 1922. Filipa i Franciszki. 3519. S³u¿bê pe³ni³ w woj. S³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu S¹du Powiatowego w Jaœle. Uczestnik wojny 1920. w 1895. We wrzeœniu 1939 nadal s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. W 1929 odby³ przeszkolenie w Centr. ur. St. W policji od 23 II 1919. Szk. 476. Post. W policji od 30 XI 1929 w I Komis. zaleszczycki. BMzaDS³. W I wojnie w armii austriackiej. PP Franciszek OLESZCZYK s. tarnopolskiego. mian. ur. 17 VI 1908 w Bukownie. ur. Od 11 II 1929 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Woj. 4 XI 1906 w Niedrzwicy Koœcielnej. 045/3 (46). Bugiem. poleskim.. BKZ. SMzaDS³. BMzaDS³. Edwarda i Marii. Po ukoñczeniu 27 VII 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow. MS dla SW w Warszawie. SW W³adys³aw OLESZKIEWICZ s. 2471. ¿ó³kiewski skierowany do woj. w Brzeœciu n. Szymona i Zofii z Wojnarowiczów. Od 1926 dozorca w wiêzieniu w Lublinie. Warszawy. 2 VIII 1898 w Harklowej. Co najmniej od 1936 i nadal we wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Pow. 020/4 (8). L. PP Zygmunt OLESZYÑSKI s. 027/3 (34). L. 026/3 (85). 4093. 1770.O Post. st. w Uœcieczku pow. 023/2 (84). W policji od 16 II 1932. ur. W I wojnie w armii rosyjskiej. 640 . Odzn. SW Wac³aw OLESZAK s. Wincentego. 5000. Stra¿n. L. Od sierpnia 1939 z-ca kmdta Post. PP Bronis³aw OLESZKIEWICZ s. Przod. w Sieradzu. MDzON. Skoñczy³ 2 kursy seminarium nauczycielskiego. PP Stefan OLESIAK s. Odzn. stra¿n. m. L. L. Post. L. 5 XI 1895 w Zduñskiej Woli. 019/2 (62). Teofila. Przod. 8 IX 1894 w Wo³kowysku. Wincentego. 1 VII 1930. ur.

w Stêszewie. Post. post. ur. œremski. ur. „Oskierko”. ur. ur.]06. W 1937 w Biurze Rejestracji Urzêdu Œledcz. L. 350/27. w 1916 w m. Cz³onek Narodowego Zwi¹zku Robotniczego ps. w 1905 w Warszawie. W I wojnie w armii rosyjskiej. Adama i Magdaleny z KuŸniczów. i Z-ca Kmdta Pow. MDzON. L. Œledcz. ur. Od 19 VI 1931 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kier. – 1 VII 1928. Post. MPzaW. St. S³u¿bê pe³ni³ w I.st. PP Jan OLSZEWSKI s. Warszawy. Od 14 VIII do 20 IX 1928 z-ca kier. 026/2 (98). S³u¿bê pe³ni³ m. O L. 033/1 (47).in. W 1915 internowany przez Niemców. Jakuba i Józefy. w Lublinie. MPzaW. 2175. poznañskiego z przydzia³em na Post. Od 1917 w MMiejsk. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Borszczowie. 050/3 (95). PP Jan OLSZEWSKI s. L. PP Jan OLSZEWSKI s. Lublina i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. Ukoñczy³ Szko³ê PP w Lublinie. 3595. 023/3 (53). 641 . Podkomis. sk¹d przeniesiony do pow. 5040. Ludwika i Pelagii z Czekalskich. mian. We wrzeœniu 1939 w policji m. w Puszczykowie. 2 VI 1886 w Siedliszczu. PP Józef OLKO s. 12 VI 1919. przod. nastêpnie w policji. w V Komis. w Kórniku pow. 058/2 (77). MDzON. 20 VI 1890 w £odzi. poznañskiego. Warszawy jako szofer. m. 050/3 (63). £odzi (do 1927). Teofila i Walerii. Wydz. PP Wincenty Franciszek OLOŒ s. 20 III 1898 w Warszawie.. W policji od 11 XI 1918. BMzaDS³. 1876. Jamio³ki Piechowiêta. w Kaliszu. Post. Do 22 II 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. m.st. asp. W policji s³u¿y³ od 17 V 1930. od 1 VI 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post.Aleksander OLIWKO s. ur. m. Komis. 5[. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w policji woj. Odzn. Piotrków Trybunalski. L. Andrzeja. L. potem w IV Komis. MN. w 1900. Paw³a i Marii z Maciejewskich. SMzaDS³. Odzn.

Œledcz. ur. W 1925 ukoñczy³ NSzF w Sosnowcu. W 1933 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. post. St. ur. post. Wincentego i Teresy z Mederskich. 012/2 (67). 12 XI 1905 w Warszawie. w Bielewiczach pow. 3624. Bugiem (1935). 374. w Ostrowie Wielkopolskim. 1 V 1932. kieleckim. St. W policji od 11 IX 1920. 1 V 1921. Bia³egostoku. L. L. Hallera. Od 1 VII 1924 s³u¿y³ w policji woj. w Brzeœciu n. w pow. Jakuba i Franciszki z Maœlanów. 033/3 (47). 2 VI 1884 w Lipowcu. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. PP W³adys³aw OLSZEWSKI s. poznañskim. 1512. 31 XII 1899 w D¹browie Górniczej. S³u¿bê w policji rozpocz¹³ 1 V 1922 w woj. 21 V 1898 w Szamotu³ach. w £êczycy. Od 1 VI 1918 w Armii gen. w Komis. post. St. MPzaW. PP Stefan OLSZEWSKI s. 038/2 (15). Franciszka i Marianny z Michalskich. Od 1 II 1934 w woj. 5245. PP Edward OLSZÓWKA s. Od 1930 dozorca w wiêzieniu w £ucku. post. Odzn. Andrzeja. brzeskim na Post. Jana i Aleksandry. poleskiego – na Post. BMzaDS³. w Janowie Lubelskim. m. na Post. ur. mian. w paŸdzierniku 1890. w Kosowie (1933). We wrzeœniu 1939 w Wydz. We wrzeœniu 1939 w I Komis. Przod. Stra¿n. 642 . kosowski (1926). 5 X 1894. L. L. W I wojnie w armii niemieckiej. mian. 5749. post. 037/2 (3). od 12 I 1938 w Brzeœciu nad Bugiem – w I Komis. PP Mieczys³aw Julian OLSZEWSKI s.O Post. BKZ. St. uczestnik walk z bolszewikami. ur. L. ur. MDzON. Odzn. PP £ukasz OLSZEWSKI s. W 1930 s³u¿bê pe³ni³ na Post. SW Stanis³aw OLSZEWSKI s. 045/1 (62).. Feliksa. L. w: O³tuszu i Wysokiem Litewskiem. 038/2 (14). 5453. St. ur. od 3 II 1939 w biurze Kdy Pow.

rez. Stanis³awa i Józefy. Przod. Œledcz. podh. w Bydgoszczy. ur. w pow. W WP ochotniczo od 23 IV 1919. PP Eugeniusz OPATOWSKI s. w Katowicach. Józefa i Stanis³awy z Rytelów. Jana i Albiny ze Œlepowroñskich. frysztacki. katowickim na Post. W 1920 w stra¿y bankowej. Od 1916 cz³onek POW. L. soko³owski. 2057. 22 VII 1895 w Witkowicach. 023/1 (41). od 1 V 1925 w Kdzie Rez. nastêpnie od 1 III 1939 w Wydz. O Post. Andrzeja i Heleny z B³oszyków. we Frysztacie. Wydzia³ Prawa na UJP i SPPiech. L. ur. post. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. W policji od 1 VI 1921. Ukoñczy³ oœmioklasow¹ szko³ê polsk¹ w Siedlcach. 038/3 (51). post. 4248. 15 IX 1893 w Kobylinie. 6021. W policji od 23 VII 1920. 3319. ur. Nastêpnie w policji. ur. 24 III 1890 w Równem. Józefa i Antoniny z Liberadzkich. PP W³oc³awek. L. nastêpnie w I Komis. W PWŒl. W 1935 pe³ni³ s³u¿bê jako kmdt Post. PP Józef O£TARZEWSKI s. zmobilizowany 25 VIII 1939.Asp. St. PP Hipolit OPA££O s. 4306. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Woj.st. 023/2 (90). L. z przydzia³em do 2 p. 026/4 (1). walczy³ na froncie litewsko-bia³oruskim.. m. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w XI. Rez. L. na Zaolzie. 15 IV 1889 w O³tarzach. w Bielszowicach (od 2 I 1930) i w Koñczycach (od 2 IV 1933). w Kosowie Lackim pow. St. PP Stanis³aw O£UBEK s. 058/2 (34). ppor. w Warszawie. Warszawy. sk¹d 8 X 1938 deleg. W WP od 20 VI 1919 do 30 IX 1921. Stanis³aw OPASKA s. w Boguminie Nowym pow. 11 X 1901 w Adamowie. Aleksandra i Marianny. ur. L. PP Micha³ O£DAKOWSKI s. 643 . Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – w 1936 w XIII Komis. 5520. ur. 16 I 1898 w Sêdzinach. 027/1 (53). s. W I wojnie w armii rosyjskiej. PWŒl. Od 21 XII 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. piech.

045/3 (81). St. 18 IX 1909 w ¯ulinie. W I wojnie w armii austriackiej. L. W policji od 1 XII 1931 z przydzia³em do Kdy m. ur. bêdziñski. 9 II 1892 w Inwa³dzie. post. w Krakowie. we wrzeœniu 1939 na Post. St. W policji od 1923.st. 1918–1919 w 5 Dyonie ¯and. 644 . 3258. L. ur. kontr. sk¹d automatycznie przeszed³ do policji. Post. 1 V 1938. PP Stefan ORDON s. warszawskiego. 3802. Odzn. S³u¿bê pe³ni³ w Krakowie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji m. PP Bronis³aw ORLEWSKI s. 058/2 (32). w Czeladzi pow. post. MPzaW. 4722. PP Stanis³aw ORCZAKOWSKI s. 044/1 (11). We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w policji pow. Kraków-Podgórze. Piotra i Marii z Sucheckich. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Warszawy. PP Józef ORKISZ s. III KG. Post. W policji od 9 IX 1936 jako kand. W 1932 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 5118. w Bêdzinie. post. Antoniego i Anny z Kwietników. St. ur.st. 054/1 (27). L. L. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ur. SMzaDS³. 5039. St. Franciszka. we wrzeœniu 1939 w V Komis. Jana i Marii. w 1899 w Sosnowcu. mian. stanis³awowskiego. PP Piotr ORACZ s. w 1887 w Ko³omyi. L.. bia³ostockiego. 16 II 1899 w Jasieñcu. ur. Ludwika i Marii z Wêgrzynów. na szer. BKZ. 05/1 (56). Warszawy. PP W³adys³aw OPRZ¥DEK s. 22 IV 1911 w Ruchwie. Adama i Wiktorii. ur.O Post. BMzaDS³. L. W l. Od 11 V 1937 s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. 012/4 (23). Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. przod.

od 7 II 1919 w PKom. W l. 038/2 (3). We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w XVII Komis. St. 5936. L. kosowski.. dypl. Nastêpnie w Armii gen. 1 VII 1925. 645 .St. 46 p. ur. i WSWoj. ostatnio 1 DP Leg. kres. w 1890 w D¹brówce. Feliksa i Magdaleny. St. Stanis³awa i Józefy z Matuszewskich. W policji od 1923. MDzON. 4134. ze starszeñstwem 1 I 1932. L. BKZ. Kolejowym. L. 027/2 (7). MPzaW. w Iwacewiczach pow. 045/2 (45). OPWI. 759. Od 6 V 1922 s³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie pocz¹tkowo na Post. KW. W l. Odzn. kwatermistrz. 532. W I wojnie w armii austriackiej. Henryk OR£OWSKI s.. mian. Od 3 I 1919 w SK w Warszawie. 054/2 (26). poleskiego. post. PP Stanis³aw ORLIK s. W 1918 wiêziony w Moskwie. plut. L. PP Szymon ORLIKOWSKI s. 6 VII 1884 w Buczaczu. kpt. post. Czarniec. – 19 III 1937. PP Kazimierz OR£OWSKI s. post. PP Stanis³aw OR£OWSKI vel OPTACY s. W I wojnie w armii rosyjskiej.st. post. 1924–1934 s³u¿bê pe³ni³ w 62 pp. L. KKan. 19 I 1920. Odzn. O L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Odzn. ur. 21 VII 1891 w Warszawie. nastêpnie w II Korpusie Polskim. post. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Od 9 VI 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. Józefa i Anny. post. Hallera. post. m. Jana i Józefy. w Stanis³awowie. Odzn. St. strz. W WP ochotniczo od 4 XI 1918 do 26 VI 1920. ur. od marca 1934 baon KOP „Czortków”. BMzaDS³. stanis³awowski. w 1888 w Klwowie. ur. w Haliczu pow. St. Odzn. Por. W policji od 28 VI 1920 na Post. Paw³a i Antoniny z Wiszniewskich. ur. Ukoñczy³ gimnazjum w Radomiu. 152. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Warszawie. BKZ. 1909–1914 w PMiejsk. ko³omyjski. SMzaDS³. BKZ. St. we wrzeœniu 1939 na Post. BMzaDS³. KN. 020/4 (87).. mian. BKZ. St. od 1 I 1931 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow. 026/1 (85). 13 XII 1906 w Tyflisie. PP Jan ORLICKI s. 1643. stanis³awowskiego. piech.. Warszawy. SPPiech. ur. MH.. Kpt. nastêpnie w PP. Micha³a i Józefy z Dereñskich. w Matyjowcach pow. w 1897 w m.

post.O Post. Uczestnik wojny 1920. Jana i Marii. grodzieñski. BKZ. 3596. w Dubnie pow. na szer. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. L. 1 I 1938. Odzn. w Brodnicy. Józefa i Marianny z Bziuków. kontr. t³umackim – na Post. tarnopolskiego. na szer. ostatnio w pow. przod. W policji od 1920. 020/4 (26). L. Piotra i Stanis³awy z Serwów. L. Micha³a i Katarzyny. ur. ¿ó³kiewski skierowany do I Komis. ur. PP W³adys³aw OR£OWSKI s. ur. St. 038/2 (72). u³. BMzaDS³. kontr. W policji od 17 IX 1935 jako kand. [4] (37). Odzn. PP Stefan ORNOWSKI s. we wrzeœniu 1939 na Post. 13 IV 1911 w Piotrkowie Trybunalskim. w Tyœmienicy. Boles³awa Chrobrego w rodzinnym mieœcie. 5 V 1911 w Oryszkowcach. BMzaDS³. w Czêstochowie i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. W I wojnie w armii rosyjskiej. St. MDzON. 027/2 (62). 05/3 (79). ur. przod. W WP od 28 XII 1918 do 14 V 1921. ur. St. 2278. L. 5 p. 475.st. Warszawy. Micha³a i Bronis³awy z Krasuckich. PP Bronis³aw ORZECHOWSKI s. Po ukoñczeniu 19 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. Skoñczy³ 3 klasy Gimnazjum im. St. mian. W policji od 8 IV 1936 jako kand. Post. w 1899 w Dzianiszu. we wrzeœniu 1939 na Post. post. w Oleszowie. mian. 6068/7750. 14 I 1896 w I³owcu. L. stanis³awowskiego. w Kolêdzianach. PP Stanis³aw ORYÑSKI s. 050/3 (55). Od 1 III 1939 s³u¿bê pe³ni³ w pow. 15 XII 1879 w Jab³onnej. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. 2997. L. Post. Dworcowych m. W policji od 1 VII 1923. Post. PP Albin ORNATOWSKI s. We wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. MPzaW. PP Józef ORSZULAK s. ur. W policji s³u¿y³ od 1919. 646 . 1 XII 1923. ¿ó³kiewski skierowany do woj. czortkowskim. Piotra i Marianny z Je¿ewskich. 11 III 1890 w Œwieciu. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj.

we wrzeœniu 1939 w D¹browie Górniczej. Odzn. Franciszka i Apolonii z Tiddów. 051/2 (84). BKZ. 019/1 (38). ur. Przod. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 1829. w Bêdzinie. 054/1 (28). Odzn. Wojciecha. O L. BKZ. bêdziñski. Józefa i Marii. PP Stanis³aw ORZECHOWSKI s. L. ur. w Myszyñcu Obwód SG £om¿a. 13 I 1892 w Glewie. w Grodzisku Maz. w D¹browie Górniczej pow. 2539. ur. 038/3 (43). 3720. w ¯yrardowie pow. Karola i Julianny z Pietrzyków. ur. PP Józef ORZE£ s. W policji od 1920. PP Ludwik OSINIAK s. 12 VII 1889 w ¯yrardowie. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ na Post. 5417. ur. PP Edmund OSKÓLSKI s. Uczestnik wojny 1920. 647 . lwowskiego (1936) i we Lwowie (1937). w Drohobyczu. SG Anastazy OSOWICKI s.Przod. 5003. PP Roman OSIÑSKI s. stra¿n. w D¹browie Górniczej. W 1927 – i tak¿e we wrzeœniu 1939 – na Post. ur. W s³u¿bie od 1921. St. 9 II 1895 w D¹browie Górniczej. 016/1 (6). 020/2 (40). w pow. nastêpnie w III Komis. W 1934 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. Odzn. w Sosnowcu. post. miechowskim w Brzesku Nowym i Proszowicach jako z-ca kmdta (od 10 IV 1934). L. bêdziñskim – w 1927 w IV Komis. W 1932 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. L. b³oñski. W policji s³u¿y³ od 1920. Jana i Katarzyny z Kauszów. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. MPzaW. 26 IX 1895 w Woli Wrzeszczowskiej. w Sosnowcu i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. Jana i Franciszki z B¹ków. St. 2 X 1899 w Julianowie. 6243. We wrzeœniu 1939 na Post. W policji od 1919. W policji od 1919. St. od 2 III 1938 w Komis. L. 25 VIII 1899 w G³ogowie. Przod. post. sk¹d 2 II 1935 przeniesiony do II Komis. We wrzeœniu 1939 w Komis.

050/2 (59). Post. Odzn. w 1899. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. Bytom Dworzec (od 26 VI 1934 pn. Komis. 045/3 (19). 6 I 1906 w Koœcierzynie. 2228. BMzaDS³. poznañskiego. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. ur. Wojciecha i Józefy z Durlików. Od 1 III 1933 pe³ni³ s³u¿bê w woj. PP Antoni OSTROWSKI s. pomorskiego. Józefa. we wrzeœniu 1939 w Poznaniu. MPzaW. L. I Komis. Pieszej. ur. W WP od 15 III 1919 do 24 VII 1922. w Królewskiej Hucie (do 14 III 1928). Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – w 1938 w Kdzie Rez. PP Józef OSOWSKI s. 3942. post. Gran. L. W policji od 1 II 1929. W WP od 21 IX 1920 do 6 VII 1921. w Katowicach (do 4 IX 1924). W policji od 1923. S³u¿y³ w: Kdzie Rez.in. 3951. we wrzeœniu 1939 na Post. 6 VIII 1899 w Dro¿d¿owie. Gran. 1813. od 21 XI 1933 woj. Maksymiliana. rawski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Franciszka i Franciszki z Pawelskich. 050/3 (14). mian. 21 pal. 3969. post. 033/1 (66). St. MDzON. w Chorzowie pow. W policji od 16 X 1932. 19 III 1909 w Nadolnej Karczmie. Tomasza i Joanny. 1 IV 1934.O Post. W 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Siedlcach. W PWŒl. m. w I Komis. ur. L. od 16 VI 1924. w Nawsiu pow. ur. warszawskim – od 24 III 1936 kmdt Post. Marcina i Katarzyny z Wawrzyniaków. 25 X 1901 w Biernacicach. 648 . wo³yñskim. PP Józef OSSOWSKI s. w Czerniewicach pow. sk¹d 10 III 1939 przeniesiony na Post. PP Julian OSTALSKI s. L. L. St. W policji od 1930. post. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. L. Post. 026/1 (62). w Zb¹szyniu pow. katowicki. w Jab³onkowie na Zaolziu. ³ucki. PP Jan OSÓBKA s. Post. 19 I 1905 w Zambrowie. Komis. Miko³aj OSTROWICZ s. 539. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. na Post. w Ko³kach pow. ur. frysztacki. ur. BKZ. nowotomyski. w Chorzowie) – do 31 V 1938. 044/3 (39). St. PWŒl.

Od 16 II 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê jako kmdt Post. wo³yñskiego – w 1934 na Post. KN. MN. MDzON.. PP Piotr OSTROWSKI s. wo³yñskiego. Odzn. post. warszawskim. St. L. koœciañski. nowotarski. 5359. Kraj. W policji od 28 IX 1929.). St.St. L. Polskiej. PP Józef OSUCHOWSKI s.d. 4988. 033/3 (69). MPzaW. ur. 4608. post. KN. woj. Macieja. 2762. L. 30 VI 1894 w Bia³ogonie. Po ukoñczeniu w 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. Odzn. PP Stanis³aw OSTROWSKI s. 044/2 (86). Od 16 VIII 1914 do 15 II 1918 w Legionach Polskich. ur. 033/2 (95). 13 IV 1885 w Ma³ym £¹cku. Piotra i Katarzyny z Markiewiczów. O St. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. We wrzeœniu 1939 na Post. KW. PP Feliks OSTROWSKI s. Odzn. 05/5 (87). Odznak¹ I Brygady Leg. post. mian. w T³uszczu pow. Od 7 II 1919 do 30 XI 1919 w ¯and. w Dubnie. w Rabie Wy¿nej pow. Pol. nastêpnie w Krzemieñcu. w £ucku. L. radzymiñski. 21 X 1905 w Kielcach. MPzaW. przod. BMzaDS³. PP W³adys³aw OSTROWSKI s. W policji od 1923. post. St. 649 . Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. 25 IX 1896 w Trzebini. W policji od 1919. Karola i Julii z Pstruchów. lwowskiego. L. 1830. ur. W policji od 1930. Od 25 VIII 1914 w Legionach Polskich. St. sk¹d automatycznie przeszed³ do policji. St. Œledcz. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Od 16 X 1936 przeniesiony do woj. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w woj. PP Leon OSTROWSKI s. ostatnio w Wydz. ur. Piotra i Zofii. post. mian. w 1903 w Majdanie Wielkim. Ignacego i Józefy z Cubów. We wrzeœniu 1939 na Post. ur. Post. 037/2 (23). 1 III 1936. MDzON. 012/4 (28). w 1910 w Warszawie. L. 2728. przod. ur. (b. BKZ. warszawskiego. w Œmiglu pow. BMzaDS³. SMzaDS³. 1 IV 1934.

PP Wojciech OWCZARSKI s. Jana i Michaliny. kieleckiego z przydzia³em na Post. mian. Kmdt POW GŒl. MDzON. 2874. na Zaolzie. 012/4 (37). post. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. S³u¿y³ w Komis. 026/3 (79). ur. rybnicki. 10 X 1898 w Makowiskach. ur. Edwarda. 1 IV 1933. ur. Uczestnik powstañ œl¹skich. PWŒl. nastêpnie w PWŒl. od 1934. 023/3 (84). Ignacy OWCZAREK s. Od 22 VI 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow. ur. 012/1 (17).. Antoniego i Wiktorii z Waligórów. poznañskiego. BMzaDS³. 650 . w Dubnie. 016/1 (55). w Krasocinie pow. W WP od 15 IV 1919 do 1 IV 1921. 27 I 1893 w Rzêdowicach. St. 2102. St. 549. w Gorzycach pow. Tomasza i Barbary z Schypullów. Przod. 1491. w Dubnie. post. L. Post. 1 I 1928. PP Ignacy OTWINOWSKI s. nastêpnie na Post. St. Od 1 IX 1921 do 31 X 1923 s³u¿bê pe³ni³ w okrêgu wo³yñskim PP. w³oszczowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. mian. 4422. Karol OŒLI LOK s. w Targowicy pow. nastêpnie (do 15 II 1938) na Post. Do 26 III 1935 w Kdzie Rez.O St. L. 1493. W policji od 1928. Rybnik (do 14 VIII 1923) i w pow. W PWŒl. Franciszka. wo³yñskim. 21 VII 1894 w O³oboku. w Raszkowie pow. ostrowski. w Katowicach. post. od 16 V 1924 w Kdzie Rez. œwiêtoch³owicki (do 28 II 1923).: £agiewniki pow. od 18 XI 1937 przeniesiony do woj. Ignacego i Marianny z Urbanów. BKZ. L. W policji od 6 X 1920. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. dubieñski. Przod. w Katowicach. w rodzinnej miejscowoœci od 15 I 1919 do 30 VI 1921. Niedobczyce (do 7 V 1935). Post.: Wodzis³aw (do 2 VIII 1925). 020/2 (68). Przod. Odzn. ³ódzkim. 17 III 1889 w Jaraczewie. Od 7 VII 1921 do 30 VI 1922 w SGmin. PWŒl. PP Franciszek OTOLIÑSKI s. kpr. Od 3 XII 1937 na Post. rybnickim na Post. PWŒl. W PWŒl. post. 1 VII 1928. Edward OTRÊBSKI s. œwiêtoch³owicki. sk¹d 22 XII 1938 deleg. L. Od 5 VI 1924 w Komis. 29 XII 1891 w Marklowicach Górnych. w Lipinach pow. nastêpnie Wilcza Dolna i tam nadal we wrzeœniu 1939. 6 V 1910. Odzn. L. mian. ur. L. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. BKZ.

18 II 1890 w Radzyniu Podlaskim. w Suchowoli pow. L. uczeñ Liceum w Oszmianie. St. 1892. w Jastrzêbiu Dolnym (do 24 II 1936). wo³yñskim. L. Komis. ur. post. 18 X 1894 w Kolbuszowej. Ukoñczy³ 3 VIII 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. Franciszka i Marii. krzemienieckim (1938). PP Józef OWSIÑSKI s. od 1 XII 1926. 477. W WP od 22 II 1919 do 9 XI 1920. 033/2 (3). 1 IV 1934. ur. w Krzemieñcu. ¿ó³kiewski. rybnickim na Post. 05/4 (56). w Oszmianie jako kancelista. ur. Józef OWCZARZ s. 7626. radzyñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. 651 . Stanis³aw OZIMEK s. post. Post. 058/2 (1). Jana i Jadwigi z Winiarskich. W 1939 w Kdzie Pow. w Rybniku. Przod. BMzaDS³. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Od 1933 s³u¿bê pe³ni³ na Post. St. Odzn. W policji od 15 IX 1921. Odzn. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. L.Post. 27 XI 1902 w Chwa³êcicach. ur. St. BKZ. 020/4 (43). Andrzeja i Stanis³awy. PP Jan OZIMEK s. Piotra i Józefy z Golisów. 051/1 (61). w Gorzycach. BKZ. tarnopolskiego. 4232. L. Antoniego i Wiktorii z Ka³uszyñskich. Od 20 III 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. O L. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. brodzki. nastêpnie na Post. L. w 1896 w Chocieczu. 033/3 (71). Odzn. PP Ignacy OWORUSZKO s. Uczestnik III powstania œl¹skiego. post. Klemensa i Marii z Szymurów. 1145. 22 XI 1897 w Dzierzbinie. ur. 2945. W policji od 1923. ur. L. W PWŒl. PWŒl. mian. PP Wojciech OWCZARZAK s. ostatnio w pow. w Miêdzyrzecu pow. we wrzeœniu 1939 kier. 2 VII 1922 w Kolbuszowej.

Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 15 I 1907 w Czêstochowie. PP Józef O¯D¯YÑSKI s. SW Antoni O¯GA s. stanis³awowskiego. 5980. kontr. we wrzeœniu 1939 w Stanis³awowie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Drohobyczu. krakowskiego. 12 VII 1899 w Bakowcach. na szer. Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow.O Post. Od 20 V 1936 przeniesiony do woj. 050/1 (83). 8 I 1898 w Samborze. L. ur. Stra¿n. 2693. 652 . s³u¿bê pe³ni³ w I i III Komis. Jana i Marii. we wrzeœniu 1939 w Krakowie. 5622. W³adys³awa i Marii. L. Franciszka i Marii. St. W policji od 3 XI 1935 jako kand. 020/4 (6). 026/2 (51). L. ¿ó³kiewski skierowany do Poznania. ur. ur. post. PP Ludwik O¯ÓG s.

Wojciecha i Julianny z Witczaków. we wrzeœniu 1939 na Post. Przod. post. 027/4 (66). Ignacego i Marii z Nowakowskich. post. MPzaW. 18 X 1903 w Czêstochowie. w Zab³ociu pow. m.St. czêstochowski. MPzaW. Od 1925 s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – w II. w obozie Plonaret. PP Leon PABICH s. P L. Od 16 X 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – z-ca kmdta Post. Hallera. potem dca 1 komp. St. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. W I wojnie w armii rosyjskiej. w Krzepicach pow. kieleckim. pszczyñskim. w Szymanowie pow. 6 pp. ¿ywiecki. ur. MDzON. W I wojnie w armii niemieckiej i niewoli angielskiej. 045/3 (31). PWŒl. MH. 5144. S³u¿y³ w pow. przod. 1929. mian. Odzn. 12 VI 1920 zwolniony z WP do akcji plebiscytowej. plut. 05/2 (50). 1 komp. St. L. walczy³ na froncie ukraiñskim. od 26 VI 1922. magazynu broni. sk¹d przeniesiony na Post. przy kopalni „Emma” (do 1 III 1933) i Radlinie – od 1937 jako kmdt. od 10 III 1919 w 2 Dywizji. w 1898 w Mszanie Dolnej. 15 komp.in. PP Józef PACHNIEWSKI s. post. We wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. 24 III 1890 w Warcie. 14 XI 1896 w BrzeŸcach.WWiZ. w II Komis. MN. L. KnaŒl. rybnickim na Post. £ukasza i Heleny z Pawlikowskich. 019/1 (36). ur. MDzON. 016/2 (76). w Koluszkach pow. 653 . Po powrocie do kraju s³u¿y³ w V „Baonie B³êkitnych”. 2349. W policji od 21 IX 1929. L. V. w eksp. we wrzeœniu 1939 kier. sochaczewski. sochaczewskiego. I i III Komis. Pawe³ PACHÓ£ s. 1 I 1938. 1845. PP Wac³aw PACH s. brzeziñski. W PWŒl. W policji od 1920 na Post. w Krzepicach. Odzn. w: Boguszowicach (do 1 IX 1928) nastêpnie w Chwa³owicach. Jeden z organizatorów plebiscytu w pow. 24 XII 1892 w Brzozowie. 691. Odzn. nastêpnie w I Korpusie Polskim. St. w Czêstochowie (do 2 X 1934). ur. Paw³a i Agnieszki z Kempnych. Odzn. ur. uczestnik II i III powstañ œl¹skich – adiutant 1 baonu 6 pu³ku pszczyñskiego. MPzaW. W policji s³u¿y³ od 1921. MDzON. BKZ. L.. od 18 V 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. w Niedobczycach. PP Micha³ PACHO£EK s. ur. KW. Od 22 XI 1918 w Armii gen. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. Przod. BMzaDS³. Jakuba..

W policji s³u¿y³ od 1919. jednego z Komis. 6092/7763. MPzaW. PP Antoni PACIUKIEWICZ s. ur. BMzaDS³.. Przod. 3462. We wrzeœniu 1939 w Grodnie. w 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow. radomszczañskim – w 1934 w Stobiecku Miejskim. w Wymys³ówce. MN. Przod. L. 058/1 (1). bra³ czynny udzia³ w walkach z Litwinami o £oŸdzieje i Sejny. BMzaDS³. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. W WP od 11 XI 1919 do 14 IV 1921. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Odzn. bielski. w Czerwonym Borze pow. konnym w Bia³ymstoku. 4974. PP Stanis³aw PACHURA s. PP Stanis³aw PACZEŒNIAK s. We wrzeœniu 1939 kier. w 1898 w Sp³awie. PP Stanis³aw PACHUCZ s. w Radomsku. L. 054/2 (53). w Ko³odnie pow. krzemieniecki.. „Gop³o”.P Post. MDzON. Józefa i Julianny z Czosnków. PP Boles³aw PACYNKO s. 4291. St. We wrzeœniu 1939 na Post. w Chotyniczach pow. 054/1 (10). W policji od 15 VII 1921. ur. L. W POW od 1 IV 1919 ps. We wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. St. post. ur. OPWI. MPzaW. 1195. SMzaDS³. 054/2 (45). Kacpra. 7 XI 1895 w Ostrówku. Przez wiele lat (co najmniej od 1933) s³u¿bê pe³ni³ w pow. Do 1937 s³u¿bê pe³ni³ w oddz. L. post. ur. W policji od 1929. Przod. Kazimierza i Eleonory ze Stankiewiczów. Malutkie. ur. 22 VIII 1896 w Radomiu. 3878. 8 V 1899 w m. w 1895 w Rzeszowie. Poznania. Konstantego. 023/1 (64). 13 VI 1895 w £oŸdziejach. Jana i Józefy ze Stanis³awskich. Jana i Magdaleny. wo³yñskim. ur. Odzn. MDzON. 654 . W policji od 15 I 1920. 027/1 (56). PP Franciszek PACIOREK s. we wrzeœniu 1939 na Post. L. L. W policji s³u¿y³ od 1928. m. Odzn. ³uniniecki.

we wrzeœniu 1939 w D¹browie Tarnowskiej. Co najmniej od 1937 w woj. We wrzeœniu 1939 naczelnik Komis. PP Stefan PADALAK s. PP Franciszek PACZUSKA s.in. PKU Nowy S¹cz. W policji od 1926. W policji od 1 XI 1927. Jana. MPzaW. 28 X 1899 w Królówce. szamotulski. Wojciecha i Marii z Oœwiêcimskich.in. L. w 1903 w Kar³owicach. 012/1 (6). ³om¿yñski. 31 XI 1895 w m. Odzn. post. ur. Uczestnik wojny 1920. ur. Franciszka i Marii. L. St. w Chorzelach. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 5134. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. sk¹d przeniesiony na Post. rez. ur. w Bia³ymstoku (1937). Stanis³awa i Franciszki z Bargielów. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu we Wronkach pow. w Krzemieñcu (do 5 VI 1935). podh. piech. warszawskim. w Modzelach pow. od 1933 w pow. w Bia³ozórce. W WP ppor. 5813. post. PP Boles³aw PACZEWSKI s. L. 655 . ur. krzemienieckim – w Komis. Post. wo³yñskim. L. S³u¿bê pe³ni³ m. 023/4 (15). Odzn. ur. 050/2 (53). L. 16 X 1907 w Nowym S¹czu. 5175. BMzaDS³. Podkomis. przasnyskim. 7759/6075. 050/1 (100). Do grudnia 1939 internowany na Litwie. na Post. post. W policji od 1924. SG Wewnêtrznej w Bia³ymstoku. 2875. 044/3 (25). sokólski (1926). w Krzemieñcu. St.St. 019/1 (6). St. S³u¿bê pe³ni³ m. We wrzeœniu 1939 na Post. w D¹browie pow. PP Józef PADUCH s. 72 pp i 1 p. ze starszeñstwem 1 I 1933. Józefa i Katarzyny. stra¿n. w 1896 w Skierkach. SG Mieczys³aw Zbigniew PADO£ s. SW Józef PADEREWSKI s. we wrzeœniu 1939 na Post. od 1 IV 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. ostatnio w pow. Bia³e B³ocie. Stanis³awa. MDzON. nastêpnie w Rez. s. W policji od 1925. 424. krakowskim. ur. 13 IV 1902 w Siedlcach. PP w Krzemieñcu. P L.

w 1906. 038/1 (82). Gran. w Zasaniu pow. 016/1 (99). 3953. W 1923 s³u¿bê pe³ni³ na Post. L. pszczyñski. œwiêtoch³owickim na Post. w Pabianicach pow. L. St. [1] (1). Andrzeja i Tekli. 14 VI 1891 w £aziskach Œrednich. ur.P St. w 1895 w Kopkach. Od marca 1919 cz³onek POW GŒl. ¿and. L. St. ur. PP Jan PAJDO s. PP Marian PAJ¥K s. od 13 IX 1922. ur. myœlenicki. 7075/5310.in. Jana i Magdaleny. 777. krasnostawski. W I wojnie w armii niemieckiej. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w pow. 045/1 (20).. nadwachm. St. Gran. W PWŒl. PP Wiktor PAJ¥K s. Marcina i Anny z Kaków. w Wyrach pow. Bytom-Dworzec. St. Józefa. pszczyñski. ur. W PWŒl. w £agiewnikach i powsta³ym z niego Komis. Wilhelm PAJ¥K s. post. Jan PAJ¥K s. W policji od 1923. post. 961. post. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. osadnik wojskowy zamieszka³y w Berezowcu pow. pol. L. lwowskim (1935) i we Lwowie (1936). post. Uczestnik trzech powstañ œl¹skich. Stanis³aw PAJOR s. S³u¿y³ w policji plebiscytowej. PWŒl. 30 X 1895 w Kopkach. post. 8 VIII 1894. i SG Min. W 1939 na Post. 656 . w woj. Nieradów. od 4 VII 1922 w Wyrach pow. Kryspina i Marianny. We wrzeœniu 1939 na Post. L. 062/2 (50). L. pszczyñski. PWŒl. 4570. Post. w Bieruniu Starym pow. sto³pecki. S³u¿bê pe³ni³ m. Jakuba i Anny z d. mian. ur. w 1896. 012/1 (89). ³aski. 1 II 1937. ur. w Siennicy Królewskiej pow. 6 sotnia Rybnik. We wrzeœniu 1939 w Komis.

Franciszka i Marii.in. L. Przod. ³askim. Józefa. 657 . od 1936 w Kdzie Rez. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ jako Kmdt Rez. Przed wst¹pieniem do policji cz³onek PPS. [4] (86). Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ na Post. St. L. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. mian. stra¿n. ur. Juliana. PP Stanis³aw PALACZ s. 027/1 (43). BKZ. PP Witold PAKIELEWICZ s. Odzn. sk¹d przeniesiony na Post. na szer. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta £odzi. na Wartowni Kolumna. 13 XI 1894 w £odzi. w Katowicach. 2585. PP Stefan PAKULSKI s. Wincentego. wyrzyski jako kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. 030/1 (1). Zaj¹czki II.in. W policji od 1918. przod. St. St. PWŒl. 32. W policji od 1919. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. W policji od 1 I 1921. Józef PAK s. kontr. 1 IX 1894 w Bedlnie. w Rez. Franciszka i Marianny z Cieœlików. 1 VII 1921. frysztacki. 045/3 (87). ur. S³u¿bê pe³ni³ m. w Pabianicach. ur. 23 VI 1916 w m. W policji od 14 IX 1936 jako kand. Od 1927 dozorca w wiêzieniu we Lwowie przy ul. L. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Boguminie Nowym pow. P L. St. W WP ochotniczo od 11 XI 1918 do 20 XII 1920. przod. ur. 023/1 (77). 3899. 10 XI 1890 w Poznaniu. SW Mateusz PALICA s. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ³ódzkiego. przod. w 1888.Post. L. Post. 1 II 1937. PP Piotr PALUCHOWSKI s. nastêpnie – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. m. Mateusza i Karoliny z Lidków. w Nakle pow. L. ur. Konnej i Pieszej w £odzi (1933). w Warszawie. Kdy Pow. 4995. 026/2 (65). ur. W PWŒl. Odzn. 3907. przod. mian. BKZ. w Szubinie (do 24 VIII 1938). 23 XI 1911 w Piaskach Ligockich. Batorego. we wrzeœniu 1939 w Komis.

5008. i tam nadal we wrzeœniu 1939. (1938). Macieja i Marianny.in. L. 2072. St. BMzaDS³. W policji od 1 II 1933. Œledcz. 027/2 (52). ³ucki. przod. w 1902. 658 . Post. lubelskim. ur. 12 XI 1888 w Palmiuwej. sk¹d przeniesiony do Komis. PP Jan PA£CZYÑSKI s. m. PP Stanis³aw PA£ASZYÑSKI s. w Soko³owie Podlaskim. PP W³adys³aw PALUSZEK s. L. PP Tomasz PA£AC s. ur. 027/2 (36). w £ucku. Post. Odzn. post. wo³yñskim. W policji od 26 IX 1929. S³u¿y³ w Komis. L. na Post. ur. 4496. 28 II 1935 przeniesiony do woj. St. w Bêdzinie i tam nadal we wrzeœniu 1939. MPzaW. – 1 VIII 1927. 019/2 (45). post. post. 2101. Od 1938 s³u¿bê pe³ni³ w policji m. w I Komis. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 026/3 (69). KZzaDz. 24 IV 1904 w Karolowie. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Piotra i Marianny z Zarêbskich. m.. L.in. L. 1 VII 1925. ur. MDzON. 23 III 1894 w £odzi. W policji od 16 XII 1919. w Stanis³awowie w pionie œledcz. 1832. Konnej w Sosnowcu. 2455. stanis³awowskiego.. ur. W I wojnie sanitariusz na stacji £ódŸ Kaliska. We wrzeœniu 1939 nadal w £odzi. ur. Franciszka i Józefy z Wojciechowskich. Odzn. Jana. W policji od 1920. PP Andrzej PA£YGA s. co najmniej od 1936. L.P Przod. Do 15 VI 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Rez. mian. s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w £odzi w Urzêdzie Œledcz. Józefa. W 1937 na Post. 038/4 (20). Lublina. w Silnie pow. W policji od 1921. 22 XII 1907 w Dyl¹gówce. 037/2 (80). 22 XI 1889 w £odzi. Walentego i Marianny. Post. od 26 XI 1932 w III Komis. Ostatnio. St. Od 16 VIII 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wydz. PP Stanis³aw PA£KA s.

w Zahajcach. 4097. post. BMzaDS³. Podkomis. ur. Ukoñczy³ 15 VI 1932 Szko³ê dla Oficerów PP w Warszawie. PP Marian Zdzis³aw PANEK s. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. Od 9 VIII 1935 przeniesiony do W³odzimierza Wo³yñskiego. PP Piotr PANASIK s. W 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – p. Absolwent gimnazjum w Bia³ymstoku. Bugiem. Andrzeja i Emilii z £uszkiewiczów. 026/4 (87). 5845. od 1 IX 1927 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – na Post. S³u¿bê pe³ni³ pocz¹tkowo w I. 037/3 (11). mian. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. PP Zygmunt PAMPUCH s. nastêpnie Kmdt Pow. w 1899 w Czarnej £añcuckiej. W WP od 13 XII 1918 do 8 VIII 1921. w 1905. W WP ochotniczo od 20 XII 1918 do 7 XI 1921. 17 I 1897 w Goni¹dzu. 027/1 (28). Post. ostatnio w pow. P Przod. 2708. 062/2 (14). 11 VI 1912 w Dortmundzie. krzemienieckim. 026/2 (94). Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê we Lwowie. w 1904. ur. w 1939. post. L. Poznania jako instruktor wf. 7825. L. W policji od 1 IX 1921. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. mian. 1279. ur. 659 . MDzON. na Post. poznañskiego. Odzn. MPzaW. SKZ. 15 IX 1895 w Dobrowniku. m. L. na szer. m. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Jakuba.o. L. od 21 IV 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w III Komis. L. 865. Odzn. Jana i Marianny. Micha³ PANASIUK s. Jana i Salomei. St.. ur. we wrzeœniu 1939 w Brzeœciu n.Podkomis. 050/3 (79). w Katerburgu. nowogródzkim – w S³onimiu. W policji od 15 III 1923. 1 IX 1924. W policji od 7 VII 1936 jako kand. Przasnysz. kontr. Konstanty PANFIL s. W I wojnie w armii austriackiej. ur. Józefa i Emilii z Klimaszewskich. Jana. L.in. nastêpnie w woj. wo³yñskim (1936). ur. PP Józef PANEK s. poleskiego. St. kpr. Od 28 II 1935 pozostawa³ w dyspozycji Komendanta G³ównego.

wo³yñskim. w O¿eninie pow. MDzON. kontr. Co najmniej od 1931 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Bóbrko. ur. PP Franciszek PAPRZYCKI s. L. m. W policji od 1919. BKZ. 507. W policji od 2 II 1921. L. St. w 1881 w Gadachach. Stanis³awa i Józefy. BMzaDS³. 1336. W policji od 29 XII 1936 jako kand. 660 . PP Korneliusz PANKIEWICZ s. w 1883 w Bobrujsku. ur. W policji s³u¿y³ od 1919. przod. L. 11 IX 1881 w m. ¿ó³kiewski skierowany do woj. zdo³bunowski. ur. w 1914. Post. na szer. PP Antoni PAPIE¯ s. w 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w VI Komis. jako kmdt Post. 4870.P St. rawski. L. ³ódzkim. 1309. Post. PP Zygmunt Dionizy PAÑKOWSKI s. przod. w Lubyczy Królewskiej pow. £odzi. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. S³u¿bê pe³ni³ na Post. 05/2 (21). ur. Odzn. Kolejowego w Zdo³bunowie. 11 X 1915 w Czarnokoñcach Wielkich. 4892.in. L. 051/1 (17). m. w Czarnej pow. 016/1 (97). 026/4 (85). Wojciecha. 4027. Piotra i Agaty. MPzaW. Odzn. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Antoniego i Agnieszki. Wojciech PAÑKOWSKI s. Micha³a i Rozalii. ur. Karola i Wiktorii. 3 VI 1896 w Ro¿niatach. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Przod. We wrzeœniu 1939 w Warszawie. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. lwowskiego. 019/3 (19). 027/1 (70). L. leski. ur. Odzn. lwowskiego. PP Zdzis³aw Artur PAPROCKI s.

na szer. 791. 19 I 1887 w Bronówce. ur. post. We wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. w 1914 w Klewaniu. na szer. Antoniego i Marii. St. w Ska³acie. PWŒl. ur. 1081. Rezerwa PP pow. poznañskiego. ¿ó³kiewski skierowany do woj. PP Jan PARADOWSKI s. 045/2 (7). £ukasza. 050/2 (12). We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. skierniewickiego. Po ukoñczeniu 14 XII 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Bronis³aw PARADOWSKI s. Andrzeja i Józefy. Feliksa i Marianny. 13 IX 1909 w Zawierciu. zamojski. P L. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. W policji od 16 VI 1933 jako kand. W PWŒl.Post. 050/2 (100). ur. Feliksa i Antoniny. 4123. ur. Post. Post. 12 XII 1901 w Sierakowicach. ur. kontr. Post. Marcin PARAFENIUK s. 5483. L. od 24 VI 1922. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 058/1 (84). 1193. L. 18 pp. L. skierniewicki. 2031. 058/3 (89). 661 . PP Jan PARADOWSKI s. PP Julian PARDELA s. L. tarnopolskiego. œwiêtoch³owickim. 044/1 (5). Konrad PARKIETA s. W policji od 1938 jako kand. L. ¿ó³kiewski skierowany do woj. w Szczebrzeszynie pow. 21 XI 1894 w D¹brówce Ma³ej. ur. Zmobilizowany do WP. Robotnik zamieszka³y ostatnio w Borowinach pow. kontr. Antoniego i Marianny ze Œwi¹tków. w 1898.

katowickim. L. Jan PARUS s. ur. L. PP Franciszek PARTYKA s. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. Henryka i Marianny z Golów. L. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. PWŒl. w Tarnopolu. 14 X 1898 w K¹tach. Franciszek PARZYK s. w 1935 kmdt Post. We wrzeœniu 1939 w Miechowie. L. 2930. ur. 058/1 (85). 662 . ostatnio w pow. W policji od 1 X 1923. Franciszka i Amalii z Koniecznych. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Skoñczy³ 6 klas wieczorowych kursów maturalnych. w 1892 w Konaszewce. W PWŒl. St. Post. 038/3 (95). 598. ur. We wrzeœniu 1939 zmobilizowany do Rezerwy PP w Kostopolu. w Tarnopolu. W policji s³u¿y³ od 1921.P Post. 5 I 1911 w Radomiu. 4770. Tomasza i W³adys³awy. PP Kazimierz PARTYKA s. Antoniego. Post. 020/3 (99). tarnopolskim. S³u¿bê pe³ni³ – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w Komis. 05/1 (30). Pogotowia. Franciszka i Tekli. MDzON. s³u¿bê pe³ni³ w Chorzowie – na Post. 16 VII 1893 w Czartorii. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. Odzn. Przod. koniñskim. L. w Œlesinie. L. ur. poznañskiego. w L¹dku. ur. tarnopolskiego. 31 VIII 1904 w pow. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. gnieŸnieñskim. 023/2 (55). Ukoñczy³ dwie klasy szko³y wydzia³owej. od 21 XI 1938 w pow. 3843. 2023. PP Mieczys³aw PARKOT s. kostopolski. Robotnik w kamienio³omach w Janowej Dolinie pow. sk¹d 2 VI 1939 przeniesiony do II Komis. PP Edward PARUS s. post. 023/3 (6). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Józefa i Marii. 26 IX 1915 w Szumbarku. ur. W policji od 8 IV 1936.

P L. post. 4 VIII 1889 w Zagrodziu. St. St. S³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. 023/3 (65).. Od 11 XI 1918 do 1 IX 1921 w ¯and. w 1908 w Choszczówce. Post.. PP Mieczys³aw PASEK s. L. ur. PP Aleksander PASKA s. 1 IV 1934. w Zamoœciu i tam nadal we wrzeœniu 1939. W policji od 1923. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. od 15 XI 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w s³u¿bie zewnêtrznej na Post. Od 1 IV 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ na Post. wo³yñskim. 1791. lubomelski. 012/1 (119). Wincentego i Balbiny z Psonków. St. PP W³adys³aw PASEK s. W policji od 15 V 1924. 24 III 1897 w Sosnowcu. St. ur. W policji od 1 II 1925. mian. Post. 663 . Jana i Antoniny. Od 1928 w pionie œledcz.in. post. Odzn. post. 3113. 1609. we wrzeœniu 1939 na Post. S³u¿y³ w pow. St. Od 28 IX 1932 pracownik biurowy w Komis. PP Adam Kazimierz PASIONEK s. kpr. krakowskiego. L. BMzaDS³. post. BMzaDS³. 16 I 1899 w Nisku. kontr. w Niwie i (od 15 XI 1926) Germakówce. sieradzki (1937) oraz w £odzi – w 1938 w Kdzie Miasta. w Ho³ownie pow. borszczowskim w policji gran. W WP od 23 V 1919 do 23 V 1921. we wrzeœniu 1939 na Post. 2225. wiejskich pow. na Post. w Zduñskiej Woli pow. L. ur. W policji od 14 V 1937 jako kand. Marcina i Marianny. Polskiej. na szer. L. w Raciechowicach pow. wo³yñskim. policji woj. ur. Kraj. od 20 XI 1928 w Kdzie Pow. W policji od 1932. zamojskiego w Zawadzie i Skierbieszowie. L. m. Ignacego i Katarzyny. Od 4 V do 25 VIII 1917 ¿o³nierz Legionów Polskich. ur. w Che³mie Lubelskim. 30 VII 1916 w Lutczy. mian. lubomelski. we wrzeœniu 1939 jako przewodnik psa. Od 1 III do 7 VII 1919 urzêdnik w PKom. 996. 05/4 (17).Post. ³ódzkiego. 027/2 (19). w Kukurykach pow. 038/1 (69). S³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Zamoœciu oraz na Post. Jana i El¿biety ur. W policji od 1 II 1933. myœlenicki. Tomasza i Michaliny z Rzepów. PP Józef PASTUCHA s. MDzON.. PP Antoni PASTUSZAK s. w Borszczowie – na Post. 023/1 (59). BMzaDS³. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Odzn. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. 20 VI 1909 w Czyszkach. a po jej likwidacji od 1 IV 1925 na Post. 1 II 1937. Odzn. MPzaW. post. 4512. S³u¿bê pe³ni³ w woj.

Franciszka i Walerii z Kalusów. St. na Post. sp. L. w Staszowie pow. 19 I 1906 w Lipnicach Cieszyñskich. Stanis³awa i Katarzyny. œwiêtoch³owicki. Za protest przeciwko oderwaniu Che³mszczyzny wysiedlo- 664 .P St. L. od 12 XI 1935 przydzielony na Post. tam nadal we wrzeœniu 1939. Na ksiêdza ewangelicko-augsburskiego wyœwiêcony 24 VI 1900. St. Do 15 II 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. 712. 1 IX 1895 w Haleñsku. L.]951. w Kielcach. z którego zosta³ przeniesiony do Komis. 44. Lwowa. w Piekoszowie pow. frysztacki. W PWŒl. 17 XII 1903 w Jasienicy Brzesku. II KG przy Kdzie Szko³y w Katowicach. Ukoñczy³ Gimnazjum Klasyczne w £odzi i fakultet teologiczny na Uniwersytecie w Dorpacie. S³u¿bê pe³ni³ na Post. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. 5703. ³ódzkim. PWŒl. sandomierski. Post. Edwarda. lwowskiego i m. Post. Hajduki Wielkie pow. PP Pawe³ PASZEK s. Emil PASZEK s. frysztackiego. 020/3 (29). w Pietwa³dzie pow. w Lipinach pow. Adolfa Gustawa i Karoliny z Kieberników. katowicki. i Kole. Tomaszowie Maz. post. œwiêtoch³owicki. ur. 023/1 (70). W PWŒl. Za pisemny protest przeciwko biciu ludnoœci i dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹ aresztowany przez Niemców i osadzony w obozach jeñców cywilnych (od 29 VII 1915 do 24 VI 1916) w Dänholm i Celle. L. PWŒl. post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. 3371. Karol PASTUSZKA s. rybnicki do 31 VII 1930. 045/2 (5). wikary w Zgierzu. Karol PASZEK s. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. Pozbawiony prawa powrotu do Ko³a osiad³ w £om¿y. ur. PP Adam PASTWA s. sk¹d 17 X 1935 przeniesiony do Komis. 038/3 (18). [. od 1 X 1929. od 18 VI 1922. Jerzego i Zuzanny. od 21 XII 1938 na Post. P³k st. sk¹d 11 X 1938 deleg. nastêpnie w Wydz. od 1 VIII 1928. Konnym w Chorzowie pow. ur. licencjat teologii uzyska³ w 1899. kielecki. do pow. w 1908 w Zarzeczu. W PWŒl. L. 1 VI 1878 w Stokach. W policji od 1934. przod. ur. 8 VIII 1905 w Bujakowie. Uczestnik powstañ œl¹skich. We wrzeœniu 1939 na Post. PWŒl. Ryszard PASZKO s. 033/2 (6). Konnym w Or³owej. Jana i Marianny. ur. w Rydu³towach pow.

post. Odzn. Odzn. sk¹d 24 XII 1939 wywieziony do Ostaszkowa. 4330. W³adys³awa. sp. b³oñski jako szofer. Stanis³awa i Katarzyny. we wrzeœniu 1939 pe³ni³ j¹ w ¯yrardowie pow. PP Micha³ PATELA s. 16 IX 1899 w Bucharzewie. W³adys³aw PATAN s. 665 . W PWŒl. KN. L. ur. 026/3 (37). 012/1 (85). lwowskim. KW. nastêpnie w Komis. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. 4140. 1159. St. ur. 027/3 (33). p³k. Odzn. 942. S³u¿bê pe³ni³ w Bielsku – na Post. od 1 III 1924. ur. we wrzeœniu 1939 na Post.ny do £odzi. w Zab³otowie pow. Kierownik Wydz. 25 XI 1884 w Koninie. Tomasza i Marii. Pocz¹tkowo wiêziony w Kozielsku. we wrzeœniu 1939 w £odzi jako szofer. przeniesiony 30 IX 1933. 5883. PP Antoni PATEK s. W policji od 1932. Od 1 I 1921 odkomenderowany do jednoczesnego pe³nienia funkcji duszpasterskich przy ewangelickim koœciele garnizonowym w Warszawie. 038/2 (87). 4469. gdzie odda³ siê pracy pedagogicznej. PWŒl. L. L. Wyznañ Niekatolickich MSWojsk. Post. L. W st. 058/1 (75). PP Jan PATELSKI s. 1 I 1921 mian. ³ódzkiego z przydzia³em do Kdy Miasta £odzi. mian. stanis³awowskiego. w 1900. post. MDzON. œniatyñski. stra¿n. St. L. St. Antoniego i Marianny z Borowiaków. w 1910 w Raczkowie. 020/1 (70). MPzaW. Post. Co najmniej od 1929 s³u¿bê pe³ni³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu i tam nadal we wrzeœniu 1939. MDzON. KKOOP. P St. W WP ochotniczo od 25 IX 1919 – naczelny kapelan wyznania ewangelicko-augsburskiego. Konnym do 3 II 1939. seniorem. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. Do s³u¿by w policji przyjêty w 1937. post. w 1907 w £odzi. 1 I 1928. Józefa i Antoniny z Paszewskich. sk¹d w 1936 – przeniesiony do woj. ur. SW Tomasz PATKOWSKI s.

na szer. w Wierzbniku na jednoroczn¹ praktykê w s³u¿bie œledcz. Józef PAULY s. L. Komis. PP Stanis³aw PATRO s. kieleckim. L. Antoniego i Urszuli. we Frysztacie. Lwowskim PP. i uczestnik powstañ œl¹skich. 1 I 1928. 670. 26 VII 1885. 05/2 (98). W policji od 1 V 1929. post. Piekary Œl¹skie (do 20 XII 1938). Stanis³aw PAUCH s. L. Franciszek PAUCH s. Odzn. 020/2 (48). Cz³onek POW GŒl. 5 V 1887 w S¹czkowie. St. 666 . 2797. Józefa i Marii z Kapuszów. W policji od 1918. od 16 X 1925. BMzaDS³. 1 VIII 1923. W PWŒl. Stanis³awa i Zofii. PP Stanis³aw PAWELEC s. W PWŒl. 28 IX 1900 w Ludwikówce. Bogumin Nowy pow. ur. ur. mian. ur. w 1890 w Kikowie. 016/2 (69). (do 28 V 1937). Karol-Emanuel (do 30 IX 1926). Post. w Chmielniku pow. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Katowicach – w sekcji œledcz. 26 II 1912 w Rudzie Wielkiej. Frysztat. 2931. sk¹d 15 X 1938 przeniesiony do Kdy Pow. ¿ó³kiewski przydzielony na Post. 054/1 (17). na Zaolzie. Œledcz. ur. w pow. PP Józef PAWELEC s. Przod. ponownie w Komis. PWŒl. frysztacki (do 25 V 1939). Stanis³awa i El¿biety z Maniów.. 30 III 1897 w S¹czkowie. Œledcz. Friedricha (Frydolina) i Marianny. (do 31 III 1928). doliñskim pocz¹tkowo na Post. nastêpnie w Komis. stopnicki jako pracownik kancelaryjny. Od 6 III 1939 w Wydz. 2716. od 31 VIII 1922 w Kdzie Pow. St. W PWŒl. St. kontr. 4189. W WP od 3 VIII 1920 do 2 VII 1923 w baonie celnym. Gran. St. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. (do 1 III 1930). ur. w £agiewnikach w: Komis. post. sk¹d 22 XII 1938 deleg. od 18 VI 1922. Post. mian. w Zawodziu. PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ w pow. i Wydz. w Bolechowie. post. S³u¿bê pe³ni³ w pow. w Eksp. Dworzec (do 30 IX 1927). Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. 1408. W policji od 18 XI 1936 jako kand.P Post. ur. L. w Komis. œwiêtoch³owickim na Post. Od 16 IV 1920 do 30 VIII 1922 s³u¿y³ w Okr. kpr. nastêpnie w Wydz. w We³dzirzu. 016/1 (26). Od 1930 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. 020/4 (95). PWŒl. na Post. Bielsko (do 30 IX 1924). Œledcz. L. katowickim – do 1 III 1927 w Komis. w Wierzbniku. w Siemianowicach co najmniej do 1936. w Komis. post. od 27 VIII 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. Stanis³awa i El¿biety z Maniów.

2382. nieœwieskim na Post. 020/1 (40). W policji od 29 XI 1918. PP Jan PAWE£CZUK s. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. 1110. w Niewachlowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Mateusza i Heleny z Osiewa³ów.. 21 II 1886 w Popowie. Od 15 IX 1922 w pow. lublinieckim na Post. kmdta Post. MzaDS³. Ostatnio s³u¿y³ na Post. L. post. w Zaostrowieczu (do marca 1928) i Horodzieju. post. PP Wac³aw PAWELSKI s. piñczowskim na Post. 027/3 (89). w 1900 w Budach. P L. przod. 667 . mian. sk¹d skierowany jako kmdt na Post. kieleckiego. W PWŒl. poleskiego. ur. 6 XII 1888 w Bojarach na Polesiu.o. W policji od 1920. 10 XI 1902 w m. Andrzeja. Odzn. 3000. Wincentego. mian. w Kolosach (do 2 XI 1936). 012/2 (56). we wrzeœniu 1939 na Post. Bugiem. przod. w pow. St. PP Andrzej PAWE£CZYK s. Odzn. Józefa i Agnieszki. ur. post. sk¹d 25 VIII 1932 przeniesiony do woj. 10 X 1893. 020/1 (89). 5613. L. S³u¿bê pe³ni³ w pow. tureckim. 1 II 1937. W WP od 17 XI 1918. 4037. w Wodzis³awiu. St.Post. miechowski. co najmniej od 1935 w Lubszy. w Górach. Od 12 I 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pracownik biurowy w II Komis. 22 VII 1900 w Krzêtowie. St. 058/2 (29). ur. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. St. St. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. Franciszek PAWE£CZYK s. W policji od 1927. post. W policji od 1923. w: Kochcicach (do 1 IX 1928). Ignacego i Marianny. L. uczestnik wojny 1920. sk¹d przeniesiony do woj. PP Franciszek PAWE£CZYK s. w Brzeœciu n. koszyrskim na Post. MDzON. w ¯abince pow. BKZ. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. Rezerwa PP P³oñsk. 1 VI 1923. Uczestnik powstañ œl¹skich. w Lalikowie i Powiciu. ostatnio w pow. PP Józef PAWE£CZYK s. nastêpnie w Piasku. 26 VI 1926. Przod. Kazimierza. Chotel. w Sêdziszowie. nowogródzkim w pow. Przod. post. od 1 VIII 1938 p. 1 IV 1939. kobryñski. w Oksie. MPzaW. od 29 II 1928 na Post. w Charsznicy pow. mian. St. mian. od 22 VI 1922. ur. SMzaDS³. kieleckim – w pow. BMzaDS³. 1333. jêdrzejowskim – od 2 IX 1937 na Post. Odzn. ur. PWŒl. kieleckim – do 11 IX 1937 w Bia³ogonie. L. ur. St. 054/1 (76). sk¹d przeniesiony na Post.

na szer. [3] (42). Kazimierza i Teofili. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Pru¿anie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 2 IX 1887 w Uœciu Zielonym. krakowskiego – w 1927 na Post. PP Jan PAWE£KIEWICZ s. 3100. 24 XII 1880 w Raszewach. W l. 051/1 (7). d¹browski. 13 VI 1912 w Szkaradowie. w Katowicach. w 1899 w Inowroc³awiu.P St. St. Przod. Kdy Rez. 058/1 (31). MPzaW. przod. W policji od 1920. w Oleœnie pow. Mateusza. kieleckim. SW Konstanty PAWLACZYK s. St. L. stanis³awowskim. W I wojnie w armii austriackiej. We wrzeœniu 1939 w Komis. L. ur. Romana i Barbary z Koz³owskich. [4] (59). Józefa. PP Piotr PAWE£KO s. BKZ. L. Nie jest znany jego przydzia³ s³u¿bowy. ur. post. mian. Antoni PAWLAK s. Odzn. 4704. MDzON. we wrzeœniu 1939 w kancelarii Kdy Pow. PWŒl. Post. L. Stra¿n. mian. ur. nowogródzkiego. 8 III 1895 w D¹browie Górniczej. Nastêpnie – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. nastêpnie w woj. Co najmniej od lutego do 30 IV 1939 w 1 komp. L. 668 . Przod. Jakuba i Ma³gorzaty z Siadków. 1920–1924 s³u¿bê pe³ni³ we W³odzimierzu Wo³yñskim. kand. wyrzyski. 023/3 (30). W policji od 1919. w Nakle pow. w Ko³omyi jako dzielnicowy. ur. 5400. Post. PP Jan PAWE£KA s. BMzaDS³. przod. Odzn. ur. we wrzeœniu 1939 w Sto³pcach. 659. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 1 V 1939. Dymitra i Heleny z Foremskich. PP Jan PAWIÑSKI s. w 1887 w Sieradzu. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 054/1 (52). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. od 1918 w ¿andarmerii w Ko³omyi. 1 IV 1934. Odzn. ur. w Czêstochowie.

mian. sk¹d przeniesiony na Post. 19 XI 1905. L. w Maciejowie pow. St. Andrzeja i Marianny z Janiaków. post. [3] (70). w Sarnach. ur. 5638. PP m. Odzn.Post. 05/3 (49). W policji od 8 VII 1936 jako kand. 1 III 1936. Feliksa i Antoniny z Nowaków. 12 XI 1882 w Ro¿niatowie. post.st. 026/1 (22). w Chojnach pow. ur. PP Jan PAWLAK s. kontr. mian. 1919. Ponownie wst¹pi³ do policji 1 IX 1921. 3898. Od 22 IV 1938 przydzielony do Kdy Pow. St. Warszawy. PP Bronis³aw PAWLAK s. PP Feliks PAWLAK s. St. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Zabramiu pow. ur. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 15 XII 1885 w Morawcach. L. we wrzeœniu 1939 w Mielcu. St. m. post. Franciszka i Józefy. Walentego. post. w Opatowie jako radiotelegrafista. W policji od 1 IV 1919 do 7 VII 1920. £odzi. 016/1 (83). L. 4073. ur. ¿ó³kiewski skierowany do m. Od 28 XII 1933 s³u¿bê pe³ni³ na Post. £odzi. Jana i Eufrozyny. P L. post. W policji od 1 II 1925 z przydzia³em do X Komis. 30 XII 1901 w Niewieszu. PP Józef PAWLAK s. St. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. ur. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Rez. na szer. post. sarneñski. 2 VI 1910 w Herne. W policji s³u¿y³ od 1926. 3491. wo³yñskim. L. BMzaDS³. St. krakowskim. W policji od 1919. Wojciecha i Marianny z Kaczorów. 669 . ur. PP Leon PAWLAK s. 5 VI 1901 w Radgoszczy. ³ódzki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Post. kowelski. 05/4 (52). W WP od 7 IX do 18 XI 1920. 037/3 (64). 1 IV 1934. do 13 V 1938 na Post. We wrzeœniu 1939 w Poznaniu. Od 22 VI 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. PP Micha³ PAWLAK s.

I KG kustosz Muzeum. plut. W policji od 7 IV 1923. 1938. od 27 VI 1922. Szczepana i Antoniny z Walczaków. MDzON. 698. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. MPzaW. L. mian. na Post.P St. 9728. Ukoñczy³ dwuklasow¹ szko³ê przemys³ow¹. st. PP Stanis³aw PAWLAK s. w ¯orach pow. 25 II 1908. KnaŒl. Kolejowym (od 2 VIII 1929). 012/1 (84). PP Stefan PAWLICKI s. BMzaDS³. ur. Józef PAWLAS s. w Chorzowie pow. w Kustyniu (od 18 IX 1933) oraz od 27 VII 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wo³czynie. Pocz¹tkowo wiêziony w obozie rówieñskim.WWiZ. Walentego i Wiktorii z Kazimierowiczów. 3 p. Warszawy. L. L. Post. Co najmniej od 17 II do 3 VI 1939 s³u¿y³ w II Komis. Wilhelm PAWLICZEK s. We wrzeœniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w £owiczu. w maju 1899 w Lisiewicach. 30 VIII 1901 w £owiczu. post. L.st. PWŒl. Odzn. KZWLŒr. ur.. m. W WP ochotniczo od 5 V 1919 do 3 XII 1920. Uczestnik III powstania œl¹skiego. W PWŒl. Ukoñczy³ dwuklasow¹ szko³ê rzemieœlnicz¹. nastêpnie w VII Komis. 670 . 1 IV 1939. katowicki. (od 4 III 1929). i Zwi¹zku Soko³ów Polskich w Przyszowicach. (od 23 I 1933). Od 25 II 1919 do 31 VIII 1921 w POW GŒl. L. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Sochaczewie. 027/3 (24). post. ur. w Rybniku. W PWŒl. BMzaDS³. L. 023/3 (91). Piotr PAWLATA s. KW. St. wojsk kolejowych. Jana i Anny z Jaworków. 334. post. W I wojnie w armii niemieckiej. W 1939 w Kdzie Pow. Odzn. GwGŒl. Bugiem – w Komis. 6 IX 1908 w B³êdowicach Dolnych. mian. Od 12 I 1939 w Wydz. 4 II 1881 w Osinach. St. MDzON. Karol PAWLAS s. ur. BMzaDS³. post. ur. nastêpnie w pow. MPzaW. rybnicki. ur. W WP ochotniczo od 25 VI 1919 do 23 VII 1922. 1 IV 1934. W policji od 16 II 1929. Œledcz. Wilhelma i Marii z Kierothów. St. 24 I 1899 w Oporówku. PWŒl.. w Wydz. S³u¿y³ na Post. post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Brzeœciu n. brzeskim na Post. Jana i Marianny z Winklerów. St. Józefa i Anny z Burzyñskich. saper. 5037. Post. 05/1 (63). w Katowicach. KN. Odzn. 058/1 (5). W 1920 odkomenderowany do PGŒl. Rolnik. od 15 I 1935. PWŒl. 058/2 (74).

sk¹d 22 XII 1938 deleg. 6 X 1907 w Busku. PP Franciszek PAW£OWSKI s. Po jej ukoñczeniu 21 VII 1932 skierowany do woj. ur. PP Longin PAWLISZ s. w Chropaczowie pow. oœwiêcimski. L. L. w Stanis³awowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 045/2 (48). we wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. ur. 020/3 (63). P L. w Zblewie pow. 2685. St. Post. Franciszek PAW£OWSKI s. ur. ¿ó³kiewski. 058/2 (35). Przod. 3198. na Post. L. w Stanis³awowie (od 22 VII 1932). mian. 3 XI 1900 w Suchej. poleskiego. PP Miko³aj PAWLUS s. St. 023/1 (72). post. BKZ. W policji od 1920 w woj. 2041. Karola. PP Jan Hubert PAWLITKA s. post. W PWŒl. Jana i Julianny. w pow. S³u¿bê pe³ni³ w I Komis. w Jastrzêbiu Dolnym pow. L. ur. pszczyñskim na Post. Odzn. œwiêtoch³owicki (do 20 III 1938). nadwórniañski (od 9 VII 1936). Franciszka. krakowskim. Post. stanis³awowskiego. 05/5 (16). PWŒl. w Brzeszczach pow. PP Franciszek PAWLIK s. W policji od 16 II 1932 z przydzia³em do NSzF w Mostach Wielkich pow. S³u¿bê pe³ni³ na Post. 8 IV 1900 w M³awie. od 1 IV 1925 w Kdzie Pow. 1 I 1938. 671 . na Zaolzie. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ na Post. w 1900 w Lutyni Polskiej. Od 24 VI 1939 na Post. 621. ur. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w policji woj. w Œwiêtoch³owicach. od 28 VII 1938 na Post. ur. w Starogardzie Gdañskim. Alojzego i Julii z ¯ó³tanieckich. Rezerwa PP M³awa. Ignacego i Teofili. Boles³awa i Marty. starogardzki. rybnicki. L. Post. w Jaremczu pow. w Wyrach (do 23 VI 1938) i Mizerowie.Post. [3] (65). 5476. 18 III 1908. Od 4 IX 1936 ponownie w I Komis. 12 I 1899.

Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wydz. Szer. sk¹d 17 II 1933 przeniesiony do Rez. 5080. L. post. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w policji m. 5728. Przod. L. w 1908 w Warszawie. 672 . w Ma³achowcach. ur. Œledcz. Jana i Anny. Józefa i Boles³awy z Nowackich. w 1899 w Bo¿ej Darówce. wo³yñskiego. L. PP przy KG w ¯yrardowie pow. 1 III 1936. post. w Ostrowcu pow. BKZ.in. Leona. 3139. od 5 VI 1939 kmdt Post. PP Marceli PAW£OWSKI s. wileñskiego. PP Leon PAW£OWSKI s. PP Mieczys³aw PAW£OWSKI s. Od 1938 w Kdzie Pow. w Leœnej i tam nadal we wrzeœniu 1939. SW Stanis³aw PAW£OWSKI s. Odzn. 038/2 (56). PóŸniej zosta³ administratorem maj¹tku rolnego jednego z wiêzieñ. mian. 026/2 (2). Tomasza. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. nowogródzkiego. L. PP Stefan PAW£OWSKI s. ur. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Od 1923 dozorca w wiêzieniu w Pru¿anie. ur. 577. Warszawy jako szofer. Józefa. 019/2 (33). jako kmdt Post. Przod. w Kaliszu. ur. ur. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP W³adys³aw Wac³aw PAW£OWSKI s. 3 V 1885. ostatnio w pow. 023/1 (4). b³oñski. Franciszka i Stanis³awy. 5467. w Kole. wileñsko-trocki. L. w 1900. Stra¿n.P Post. Przod. 023/2 (53). St. L.st. 2938. baranowickim m. 18 XI 1896 w ¯ychlinie. 050/1 (52). St. 7 VII 1897 w Pabianicach. ur. we wrzeœniu 1939 na Post. Odzn. BKZ.

in. ur. na szer. PP Józef PAZDYKA s. St. Jana i Marii. PP Józef P¥CZEK s. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Kolêdzianach pow. Tomasza. Post. W WP od 26 III 1919 do 13 VII 1922. w 1889 w Bogufa³owie. W policji od 5 X 1936 jako kand. 058/1 (82). uczestnik wojny 1920. L. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Kaspra i Julianny. Odzn. 020/4 (32). w 1900 w Morawsku. krakowskiego. w 1899 w Psarach. tarnopolskiego. Jana i Antoniny. S³u¿bê pe³ni³ w Czêstochowie. kontr. ur. L. 4534. ostatnio w pow. Post. post. post. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Gorlicach. 051/1 (29). Rezerwa PP woj. 3 III 1908 w Mieleszynie. PP Józef PAZEK s. 227. L. ur. Post. PP Leon PELC s. pocz¹tkowo w II. krakowskiego. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. we wrzeœniu 1939 na Post. Post. 033/2 (54). ur. 3496. Micha³a. wo³yñskim. PP Józef PA s. 673 . 019/2 (59). We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. P L. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ur. PP Stanis³aw PELC s. w 1895 w £añcucie. 944. ur. w 1906 w £añcucie. L. BMzaDS³. 3559. Ignacego i Marii. czortkowski. W policji od 25 VI 1923. 030/1 (63). Zmobilizowany 28 VIII 1939. w Bieczu pow. na Post. m. S³u¿bê pe³ni³ w woj. od 2 IV 1935 w I Komis. 4741. W policji od 1921. gorlicki. w Milatynie. W policji od 1932.St. zdo³bunowskim.

Józefa i Zuzanny z Górków. 9 IV 1905 w Pó³borze. we wrzeœniu 1939 w Ostrowie Wielkopolskim. L. III Komis.P Leon PELIKANT s. 050/3 (29). i tam nadal we wrzeœniu 1939. Adolfa. L. 4459. 674 . ur. Post. 27 I 1898 w Nowej. [1] (43). od 15 II 1938 w III Komis. St. W policji od 1929. St. L. w Czêstochowie: w Oddz. Józefa. 7714/148[. w K³obucku pow. Post. PP Bogumi³ PE£KA s.]. Kazimierza i Franciszki z Owczarków. 23 V 1889 w Cz³opach. ur. 23 XI 1901 w Woli Kruszyñskiej. Odzn. Karola i Tekli. 051/1 (53). [2] (29). w 1901. 7805. 4442. BMzaDS³. Konnym (1923). £odzi. S³u¿bê pe³ni³ m. Post.. L. W policji od 1920. L. MDzON. m..in. od 1931 w woj. 058/1 (34). W 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w X Komis. Jana. PP Marian PE£CZYÑSKI s. ur. ur. poznañskim. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. 31 V 1900 w Gêbicach. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w pow. W 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. post. czêstochowski. W policji od 1 V 1929 z przydzia³em do V Komis. W policji od 1922. sk¹d 3 IV 1934 przeniesiony na Post. w Sieradzu. PP Józef PE£KA s. ur. post. £odzi. PP Stanis³aw PELIKS s. 2 IX 1937 skierowany do Czêstochowy z przydzia³em do I Komis. tureckim. ur. PP Stanis³aw PE£KA s. m. L. 012/2 (15).

L. 7 VIII 1889 w Borku. kopyczyniecki. Odzn. w Toruniu. Józefa i Marianny z Krysów. W policji od 1929. Œledcz. L. St. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Warszawie. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Karol PENKALA s. we wrzeœniu 1939 w Wydz. 12 III 1892 w Rosianówce. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Pow. PP Sebastian PEPERA s. lwowskim. 05/1 (27). ur. Nadkomis. BKZ. 675 . L. ur. Piotra. ur. specjalista w zakresie zwalczania przestêpstw fa³szowania paszportów. rawski. 033/3 (82). w 1893. SW Franciszek PENDRAK s. W policji od 1920. ur. P L. 4185. L. w Hujczach pow. 20 I 1904 w Woli Dembowieckiej. Jerzego i Zofii z Heilerów. Józefa. 05/2 (67). Andrzeja i Katarzyny. Jana i Anny z Zawadków.Stanis³aw PE£KOWSKI s. Kdy Pow. L. ur. 5874. 044/1 (21). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. sk¹d w 1931 przeniesiony do Wiêzienia Karnego w Drohobyczu i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. W policji od 9 IX 1919. 240. G³embiecko-Kuby. Od 1922 dozorca w wiêzieniu w Lublinie. ur. Post. w Chorostkowie pow. 5729. St. w 1888 w m. we wrzeœniu 1939 na Post. 050/2 (94). post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. tarnopolskiego. 4 XI 1886 w Woli Piaseckiej. 030/1 (2). IV KG. PP Wawrzyniec PENKALA s. PP Adam PENTOŒ s. stra¿n. Odzn. Przod. SKZ. 2686.

brzeskim na Post. 676 . Odzn. Odzn. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. w pow. 8 I 1899 w Marianowie. BKZ. Adama i Józefy z Pawlaków. PP Franciszek PEREC s. w Kartuzach. 10 VI 1903 we W³oc³awku. Ostatnio (co najmniej od 1936) s³u¿bê pe³ni³ w woj. Miejsk. Brzeœæ n. St. Walczy³ na froncie litewsko-bia³oruskim i Ukrainie. lwowskiego i we Lwowie. post. ur. Komis. ur. W WP od 17 XI 1918 do 29 IV 1923. 1 V 1938. L. Mateusza i Florentyny. Do 30 IX 1938 w Plut. 10 X 1901 w Ni¿atycach. L. Wielkoryta (od 4 VIII 1927). sk¹d 16 III 1937 przeniesiony na Post. lwowskim. L. Józefa i Marii z Ilaszów. we wrzeœniu 1939 w Kroœnie. L. policji woj. L. Konnym w Kowlu. BMzaDS³. MPzaW. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. We wrzeœniu 1939 w Komis. od 1 XI 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. post. ur. 2217. 1 IV 1891 w Hucie. ur. BKZ. Post. Post. W l. 1935–1936 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. Odzn. PP Walenty PEP£OWSKI s. 17 pp. W policji od 1930. 258. mian. warszawskiego. Odzn. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w ostatnim kwartale 1936 przeniesiony do s³u¿by mundurowej. „L”. Brzeœæ n. w Komis. Post. Od 1 VI 1924 s³u¿y³ w policji woj. poleskiego – w £uniñcu. PP Eugeniusz PERKOWSKI s. Adolfa i Stefanii. wo³yñskim. St. Odzn. W WP od 1 VII 1919 do paŸdziernika 1921. 678. Franciszka i Rozalii. Radwanicze. W policji od 1924. 2 I 1908 w Kielcach. PP Henryk PERENDYK s. przod. Bugiem (od 1 II 1928 ). 167. 027/2 (66). PP Stanis³aw PERGU£ s. 3306. W policji od 18 VII 1923. ur. Bugiem (od 12 VI 1925). 023/1 (67). 050/1 (4). ur. 023/4 (44). 3 II 1901 w Pep³owie. 033/2 (91). L. 2690. BMzaDS³. PP Franciszek PEPLIÑSKI s. 051/1 (62). Franciszka i Marii. potem w Komp. W policji s³u¿y³ od 1920. w Mokranach. Rzecznym we W³oc³awku.P St. Post.

Piotra i Heleny ze Studenckich. ostatnio kmdt plut. 012/4 (43). W WP od 13 VII 1919 do 15 VII 1922. 058/3 (88). W policji s³u¿y³ od 1927.Post. ZKZ. zmobilizowany do WP 31 VIII 1939. ze starszeñstwem 1 VI 1919. Franciszka i Marianny. post. 5876. II Komis. 045/1 (78). Lublina. 24 III 1887 w Czêstochowie. ³ódzki. MDzON. rez. Odzn. Stanis³awa i Emmy. 421. L. W policji od 15 III 1922. 5394. sk¹d przeniesiony do woj. ³ódzkiego. L. Robotnik fabryczny w Rudzie Pabianickiej pow. PP Teofil PETRI s. Piotra i Heleny ze Studenckich. PKU Lwów-Miasto. ur. St. W sierpniu 1939 zmobilizowany do Rez. Odzn. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. awansowany 1 VI 1937 i przydzielony do Wydz. We wrzeœniu 1939 naczelnik Urzêdu Œledcz. 677 . ur. mgr. MPzaW. 058/1 (79). P L. 033/1 (90). PP w £odzi. Kdy Woj. 4 IX 1899 w Gniewoszowie. piech. we Lwowie. W WP ochotniczo od 4 VI 1919 do 9 II 1922. Wojciech PERNIAK s. ze starszeñstwem 1 I 1937. Œledcz. W policji od 5 VI 1937. PP Jan PETRI s. W I wojnie w armii austriackiej. PP W³adys³aw PERLIÑSKI s. 22 V 1900 w Cerusowej Woli. w Czêstochowie. Szer. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. lubelskim. ur. St. por. ¿and. Podkomis. w I Komis. L. lwowskiego. 2 pal Leg. 1 III 1936. L. L. Ukoñczy³ 6 klas gimnazjum i Szko³ê Kadetów. Ukoñczy³ Wydzia³ Prawa UJ. 4030. m. W policji od 15 II 1923. Józefa i Konstancji. mian. 14 IX 1895 w Dublanach. S³u¿bê pe³ni³ w woj. w 1914 w Radzielu. MPzaW. Bia³egostoku. Do stopnia podkomis. 48 pp. w £odzi. a stamt¹d w 1934 do woj. w Przemyœlu. 5911. Œledcz. KKOOP. 05/2 (70). ur. stanis³awowskim (do 1932). rez. Przod. 5304. Karola i Natalii. We wrzeœniu 1939 w III Komis. PP Stanis³aw PETRYCZEWSKI s. post. ur. MDzON. W WP ppor. PP Antoni PERSKI s. m. art. We wrzeœniu 1939 kier. ur. Podinsp. 4 IV 1911 w Rudkach. BMzaDS³.

ur. 3 XII 1900 w Chojnie. BKZ. 037/3 (72). ³ódzkiego. Paw³a i Rozalii. 020/1 (42). 3 p.P St. od 15 IV 1924. stanis³awowskiego. IV KG. PP Stanis³aw PÊKALAK s. post. Do 10 III 1937 s³u¿bê pe³ni³ w PP woj. Nastêpnie funkcjonariusz w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu i tam nadal we wrzeœniu 1939. W WP od 1 XII 1918. 2 VI 1910 w Skierniewicach. Do 4 IX 1924 s³u¿y³ w Kdzie Rez. w Katowicach. St. 3971. ur. zwolniony w stopniu post. na Post. L. L. 1628. St. 05/1 (84). Stanis³awa i Katarzyny z Michalaków. w Kamieñsku pow. L. ur. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Jana i Rozalii. 1531. Marcina i Agnieszki z F¹ferków. lot. We wrzeœniu 1939 w Wydz. w 1905 w Weso³ej. W PWŒl. PP W³adys³aw PETRYNOWSKI s. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ur. We wrzeœniu 1939 na Post. lwowskiego. 20 I 1906 w Trêbaczewie. W 1936 s³u¿y³ w Kdzie Pow. Od 9 VIII 1919 do 15 XI 1922 w WP. post. 027/1 (27). Post. lwowskiego. katowickim – w Komis. ur. w Mys³owicach (do 9 VII 1925). ur. 678 . 016/1 (87). 576. 4 IX 1894 w Warszawie. St. w Makoszowach i tam nadal we wrzeœniu 1939. 023/5 (38). Przod. L. 31 III 1939. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1 XI 1921. W policji od 25 IV 1936 jako kand. Post. SW Stanis³aw PÊCHEREK s. 5730. Odzn. kontr. L. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. stra¿n. na szer. MPzaW. przod. piotrkowski. Apolinarego i Zofii. PP Tadeusz Aleksander Ignacy PETRYKOWSKI s. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. PWŒl. w Horodence. PP Jakub PÊCAK s. we wrzeœniu 1939 w pionie œledcz. w Radomsku. mian. nastêpnie w pow. Franciszek PIASEK s. we Lwowie. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 14 VII 1889 w Wygnañcach. Odzn. Wincentego i Franciszki.

L. L. L. we wrzeœniu 1939 na Post. na szer. w 1909 w Czeladzi. Wincentego i Agnieszki. Józefa i Stefanii z Tarczyñskich. post. ¿ó³kiewski skierowany do s³u¿by w Kdzie Woj. ur. W policji od 1920. Odzn. 18 I 1912 w £odzi. mieleckim (1920). W policji od 17 IX 1935 jako kand. St.o. 13 I 1884 w Barczewie. kontr. w Z³otnikach pow. BKZ. w 1899 w Jaworniku. PP Ludwik Piotr PIASZCZYK s. mielecki. L. od 1937 w woj. Post. 4183. Post. kmdta Post. PP Kazimierz PIASKOWSKI s. P L. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. na Post. w Tarnopolu. PP Bronis³aw PI¥TEK s. we wrzeœniu 1939 kmdt. 29 I 1893 w Rokosowie. Wincentego i Karoliny. ur. lwowskim.Stra¿n. 6360/78. 05/2 (48). w Br¹szewicach pow. 679 . Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. 058/4 (112). stanis³awowskiego. Skoñczy³ szko³ê rzemieœlniczo-przemys³ow¹. St. Józefa. L. ur. 3701. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Toruniu jako rusznikarz. 05/4 (74). krakowskiego – w pow. w Mielcu (1938). 39. PP Andrzej PI¥TEK s. Post. W policji od 1919. sieradzki. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Józef PIASKOWSKI s. 22 XII 1901 w Wasylkowcach. Od 1936 s³u¿bê pe³ni³ jako p. W policji od 1934. Antoniego i Marianny. Jana. [2] (33). ur. ur. post. ur. Od 1931 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu mokotowskim w Warszawie. SW Józef PIASKOWSKI s. 027/1 (29). 1783. 051/1 (36).

st. od 1932 w woj. 058/1 (63). Jana i Anny z Klytów. m. W PWŒl. Przod. 24 VI 1890 w Gardawicach. lwowskim i Lwowie. 054/2 (65). 14 XI 1891 w Mikuszowicach. PP Franciszek PI¥TKIEWICZ s. MDzON. Œledcz. post. L. mian. Uczestnik powstañ œl¹skich. 05/3 (21). w 1933 instruktor w IV Komis. asp. w 1897 w Trzcianej. PP Jan Andrzej PI¥TEK s. Polskiej we Lwowie. 1 V 1922. PP Stanis³aw PI¥TEK s. Post. BMzaDS³. w Chybiu pow. S³u¿bê pe³ni³ w Dyonie Konnym m. tarnobrzeski. L. pomorskiego. Do 14 VII 1922 w ¯and. od 2 XII 1931 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – na Post. przod. – 1 I 1925. Kraj. Jan PI¥TEK s. Wawrzyñca. L. MPzaW. bielski (do 31 VII 1932) jako kmdt. nastêpnie – i nadal we wrzeœniu 1939 – kier. Szymona i Zofii z Kubiców.P St. 23 XI 1889 w Suchej. kryminalnego w Urzêdzie Œledcz. brygady kryminalnej w Wydz. 4926. Jakuba i Zofii z Niwów. 019/1 (43). L. od 24 VI 1922. 033/2 (66). w Knurowie. Od 11 IX 1905 do 31 X 1918 nadstra¿nik w Ma³opolskiej Stra¿y Skarbowej. Od 10 VI 1919 w ¯and. Franciszka i Marii z Flagów. We wrzeœniu 1939 na Post. 5260. Do 23 XI 1933 kier. Asp. w Rozwadowie pow. – 1 I 1924. Odzn. St. ur. 1 X 1922. Cieszyñskiego. ur. 1 VII 1886 w Paw³osiowie. PP Walenty PI¥TEK s. poznañskim. W I wojnie w armii austriackiej. St. w polskiej Stra¿y Skarbowej do 31 I 1920. S³u¿bê pe³ni³ w woj. przod. PWŒl. ur. potem w Bielsku – w Komis. ur. lwowskiego. L. ur. PWŒl. Kraj. rybnickim na Post. PóŸniej s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W policji od 4 IX 1920. Uczestnik walk z Ukraiñcami w l. Od 1 VII 1922 s³u¿y³ w pow. 1918–1919. w Poznaniu. Lwowa. MDzON. przod. L. Odzn. Przod. Przod. 3734. (do 14 VI 1933) i w kancelarii Kdy Pow. mian. w 1914. S³u¿bê pe³ni³ na Post. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. nastêpnie w PWŒl. ur. ref. st. w Giera³towicach. W I wojnie w armii austriackiej. Józefa i Magdaleny. 3586. 012/1 (23). 680 . 420. Warszawy. Ludwik PI¥TEK s. 2324. sp. Ks. przeniesiony w st.

od 30 IV 1917 do 1 VI 1918 w I Korpusie Polskim. nastêpnie w KG. 3370. Józefa i Leokadii ze Strzelczyków. L. w Katowicach do 12 IV 1924. L. Solarni (do 14 VII 1926). 4293. PP Jan PI¥TKOWSKI s.st.Post. St. Komis. W PWŒl. i Komis. 016/1 (60). PWŒl. ur. ur. 15 I 1901 w Jastrzêbiej. ur. Warszawy. ponownie w Pawonkowie (do 15 VIII 1930). post. 016/2 (9). St. Franciszek PIECHOCKI s. PP Józef PIECHOTA s. lublinieckim na Post. 033/2 (36). 31 III 1939. P L. post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. Poznania. 1 IV 1934. Wawrzyñca. 020/1 (25). w: Pawonkowie (do 31 XII 1924). mian. Rusinowicach (do 1 IX 1928). w Kdzie Rez. We wrzeœniu 1939 w Poznaniu. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w policji m. 681 . St. w Œwiêtoch³owicach jako kursant. L. Kmdt Post. Bugiem – w Kdzie Pow. £yszczycach (do 4 VII 1938) i Adamkowie (od 20 VII 1938) – tam nadal we wrzeœniu 1939. w Pud³owie pow. mian. Herbach Œl¹skich (do 13 VI 1935). W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1929. post. Józefa i Marianny z Karasiów. bêdziñskim i Kielcach. w pow. Marcina. od 15 I 1924 w GSzPWŒl. ur. poleskiego. post. Ukoñczy³ 28 III 1931 NSzF w Sosonowcu. Od 23 XII 1920 do 29 IX 1923 s³u¿y³ w XVI Okrêgu PP. w Bielsku (do 22 II 1939). 16 VI 1906 w Wieluniu. Odzn. w 1904 w S¹czkowie. w Bêdzinie do obs³ugi radiostacji i tam nadal we wrzeœniu 1939. w 1883 w Chrzêstowie. ur. sk¹d 3 VIII 1936 przydzielony do Kdy Pow. W policji od 1932. W WP od 2 I 1919 do 10 X 1920. 05/1 (70). Od 16 XI 1927 s³u¿y³ w policji woj. brzeskim w: Kustyniu (od 4 VII 1936). kieleckiego – w pow. w pow. 1403. PP Boles³aw PIEC s. sk¹d w 1934 przeniesiony do PP m. St. PP Boles³aw PIECHOCIÑSKI s. 8 X 1896 w Warszawie. Stanis³awa i Marianny z Dro¿eñskich. L. St. W WP od 1919. post. Lubliñcu (do 9 VI 1937). 4279. Od 1 V 1931 w Brzeœciu n. sk¹d 26 VIII 1929 przeniesiony do woj. Post. nastêpnie na Post. BMzaDS³. W I wojnie w armii rosyjskiej. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. W policji od 1919. tarnopolskim.

Od 21 XII 1938 kmdt Post. St. Józefa. W policji od 1920.P Post. 033/2 (81). nowogródzkiego. 1642. pu³awski. od 1931 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. L. [4] (16). ur. Post. Wincentego. w 1894. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – w 1935 w VI Komis. sk¹d 4 X 1938 deleg. Cieszyñskiego. ur. Józefa i Barbary z Owczarzów. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w PP m. Istebna (do 1 IV 1930). we wrzeœniu 1939 na Post. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. od 15 VII 1922. 026/1 (35). nastêpnie Dêbowiec (do 1924). w 1901. na Zaolzie. L. B³êdowice Dolne pow. L. PWŒl. Post. cieszyñskim jako kmdt Post. Kraj. we wrzeœniu 1939 nadal w £odzi. 682 . S³u¿y³ w pow. Do 14 VII 1922 w ¯and. 15 VIII 1909 w Warszawie.st. PP Kazimierz PIECHOWSKI s. Józefa. 17 XII 1884 w Rykach. 026/3 (90). 012/3 (49). lubelskiego. 4478. 027/2 (35)..: Wis³a-Czarne (od 1 VII do 15 XII 1923). 11 VII 1889 w Koñczycach Ma³ych. Ogrodzona. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. w Hrycewiczach pow. ur. St. W PWŒl. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. 2367. W policji od 16 VI 1933. PP Stanis³aw PIECHOTA s. przod. PP Marian PIECHOWICZ s. Tomasza i Kazimiery. Józef PIECZKA s. Stanis³aw PIECZEWSKI s. Ks. Jana i Pauliny z Rutkowskich. ur. Warszawy jako szofer. PP Józef PIECYK s. ur. L. nieœwieski. w Kamieniu pow. 4130. 3331. w 1890 w £odzi. L.

na szer. 016/1 (29). 683 . ¿ó³kiewski 1 VII 1939 podj¹³ s³u¿bê w woj. kontr. wo³yñskim. PP Aleksander PIEKARSKI s. tarnopolski. ur. 21 V 1904. L. St. przod. miechowski. ostatnio w Tarnopolu – od 1 XII 1928 w Kdzie Woj. Od 3 X 1921 w policji w Toruniu. w Ho³obach. We wrzeœniu 1939 ponownie na Post. ska³acki. L. w pow.Post. Odzn. przod. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. mian.. Odzn. post. 6 pac. od 20 X 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. od 5 XI 1930 w Komis. Szczepana i Marianny. 1908. w Kowlu. ³ucki. Józefa i Joanny ze Szmigielskich. L. St. krzemienieckim – kmdt Post. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. w 1909 w Porêbie. Stanis³awa. 7 XI 1900 w Wytrêbowicach. 30 IX 1912 w Komarówce. tarnopolskim – w Grzyma³owie pow. 5508. ostatnio w pow. PP Henryk PIEKARD s. w S³omnikach pow. m. ur. [3] (85). L. 058/4 (81). 1 IV 1934. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Szumsku. W policji od 1 XII 1920. Antoniego. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w baonie KOP „Dederka³y”. mian. 050/1 (45). w Mielnicy. post. St. lwowskim. W policji od 16 IV 1929. w 1902 w Lotowiczach. 5027. wo³yñskim. PP Franciszek PIEKARUS s. W WP od 4 VII 1919 do 10 VII 1921. 026/4 (24). sk¹d 2 VIII 1937 przeniesiony na Post. 540. PP Ludwik PIEKAÑSKI s. L. P L. Piotra i Stanis³awy z Osieckich. Od 21 XII 1922 w Kdzie Okrêg. Post. Nastêpnie s³u¿y³ w woj. 2008. PP Jan PIECZYRAK s. Borki Wielkie. Borki Wielkie pow.in. Aleksander W³adys³aw PIEKARSKI s. St. BMzaDS³. 1 IV 1933. 027/4 (16). kowelskim na Post. W WP ochotniczo od 20 VII 1920 do 8 VII 1921. W policji od 1938 jako kand. w Tarnopolu. Odzn. w Ro¿yszczu pow. BMzaDS³. ur. ur. W policji od 1934. MDzON. Od 1 IV 1925 na Post. Józefa i Julianny. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. BMzaDS³. w 1897 w Rac³awicach.

019/3 (31). PP Józef PIELUCHA s. 1 V 1926. 3086. Odzn. L. £ukasza i Natalii. I w Królewskiej Hucie (do 1931). 023/2 (72). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. post. L. St. 1 III 1936. ur. w 1890. w³oszczowski. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Poznaniu. St. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w O¿arowie pow. W PWŒl. w: Pszczynie (do 1 V 1928). ur. w 1907. opatowski (1929). 044/3 (34). Józefa. Walenty PIEKORZ s. ur. 020/2 (55). ur. 5639. w Koprzywnicy pow. w Lelowie pow. W policji od 1927. katowickim w Komis. Micha³a i Rozalii. 4275. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. nastêpnie jako asysta w Urzêdzie Celnym w Pietwa³dzie. 727. w 1884 w Szpakach. Post. post. ur. S³u¿y³ w Komis. St.P St. 684 . Jana. stra¿n. Post. PWŒl. od 1 X 1922. sandomierski. frysztacki. Franciszka i Marianny. Od 15 IX 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. post. 045/1 (77). 038/2 (58). 1 XI 1901 w Rozdra¿ewie. post. Instruktor nauki zawodu tkacza w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. w³oszczowski jako kmdt. St. w Nowej Wsi i Chorzowie – w I (od 1936) i III (do 18 IX 1938). 13 II 1893 w Œwierczyñcu. sk¹d 14 VIII 1936 przeniesiony na Post. PP Gabriel PIEKOŒ s. post. Ostatnio na Post. potem w pow. 4540. L. 3483. mian. w Pietwa³dzie pow. sk¹d przeniesiony 5 II 1939 do Komis. St. 17 II 1905 w Rychcicach. L. PP Pawe³ PIELASKI s. Tomasza i Zofii z Rzapeków. w Irz¹dzach pow. W policji od 1928. BKZ. W 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Lublinie. mian. w £uniñcu. ur. PP Stanis³aw PIENIʯNY s. poleskiego. SW Maciej PIELECH s.

w Tarnopolu. 05/2 (59). 24 Pu³k Strzelców Kaniowskich. 1 II 1937. 1 baonu 50 p. Odzn. W WP ochotniczo od 1 VIII 1919 do 2 XII 1921. 1 I 1928. Tomasza i Tekli z Borczuchów. St. Odzn. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 w baonie KOP „Kleck”. Adama i Antoniny z d. S³u¿bê pe³ni³ w woj. w 1898. strz. w pow. MDzON. L. Wawrzyñca. ur. 019/3 (36).WWiZ. MPzaW. 1 IV 1934. post. 40 Pu³k Strzelców Lwowskich. GwGŒl. 045/1 (88). Uczestnik III powstania œl¹skiego. w 1905 w S¹czkowie. L. ur. post. 1123. MDzON. post. 29 XI 1901 w Kamionce Strumi³owej. St. ur. 29 VIII 1893 w Brzostkowie. rybnickim. KnaŒl. 1001. 3 komp. Edward PIEÑKOWSKI s. w³oszczowskim. 4216. Uczestnik I powstania œl¹skiego. Orzegów pow. Józefa i Jadwigi z Boberów. 5882. Od 15 IX 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. St. od 8 XII 1930 w KOP 19 Baon „S³obódka”. sk¹d przeniesiony na Post. 1 komp. ur. L. w: Buczaczu (od 13 V 1924). PP Franciszek PIERNIK s. 3 pu³ku ¿orskiego. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. 019/3 (78). Piotra. Schubart de Klefeld. PP Leon PIEPIÓRKA s. kres. W PWŒl. ur. Franciszek PIERCHA£A s. We wrzeœniu 1939 w Poznaniu. œwiêtoch³owicki do 15 III 1939. MPzaW. s³u¿y³ w PGŒl. mian. mian. W WP ochotniczo od 16 VI 1919 do 17 XI 1920. W WP ochotniczo od 8 III 1919. St. BMzaDS³. buczackim w Koœmierzynie (od 6 VII 1925) i Koropcu (od 1 VI 1931) – od 1 II 1936 z-ca kmdta. PP Ignacy PIEÑ s.Post. od 27 VI 1922. 023/4 (37). 25 IV 1897 w Kamieniu. W policji od 1 V 1924. PP Antoni PIERNIKARSKI s. Paw³owice pow. We wrzeœniu 1939 w Kielcach. S³u¿bê pe³ni³ na Post. 66 Pu³k Strzelców Kaszubskich. mian. Od 20 II 1920 do 12 II 1921 skierowany z ramienia POW GŒl. L. Antoniego i Heleny z Kowalskich. post. 23 IX 1902 w £odzi. 4820. 4911. ur. do akcji plebiscytowej w pow. 685 . St. St. P L. post. pszczyñski. 012/1 (113). tarnopolskim na Post. PWŒl. Odzn. W 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1929. L. post. Chor. wileñskiego. 13 DP. Post.

Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. 2443. Ostatnio s³u¿y³ w £odzi – w 1938 w VI Komis. Schubart de Klefeld. 037/4 (18).. ³êczycki. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu w Pru¿anie. w Czêstochowie. post. poleskim. PP Tomasz PIERSIAK s. 4455. Adama i Antoniny z d. [3] (93). ur. 686 . Jana. w Buczaczu. Karnistrup. 5333.. We wrzeœniu 1939 w II Komis. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. ³ódzkiego. PP Micha³ PIERNIKARSKI s.P Post. w Poddêbicach pow. 045/2 (72). Marka.in. ur. ur. m. 3098. ³ódzkiego. w 1896 w Górnie. PP Zygmunt PIERSO s. L. 4182. 7 IX 1904 w £odzi. sk¹d 1 VI 1933 przeniesiony do woj. Wawrzyñca. 037/1 (41). W policji s³u¿y³ od 1923. Ostatnio w £odzi – w 1938 w VI Komis. w 1898. St. Jana. W policji od 1 X 1926. L. 019/3 (50). Franciszka i Julii. ur. L. W policji od 1923. Stra¿n. SW Piotr PIERUN s. w 1897 w Mo³odowie. L. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. 012/2 (1). w 1899 w m. PP Alfons PIESIK s. we wrzeœniu 1939 nadal w £odzi. w 1903. Post. W policji s³u¿y³ od 1927. tarnopolskim. ur. Od 4 VI 1934 przeniesiony do woj. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w woj. Wac³aw PIESZEWSKI s. Przod. L. L. ur.

425. W policji od 1 VIII 1924. Katowice-Za³ê¿e. we wrzeœniu 1939 kier. PP Stefan PIETLICKI s. W latach 1919–1921 ochotniczo w WP. post. s³u¿y³ od listopada 1938 w Kdzie Rez. w S³omnikach. L. 687 . we wrzeœniu 1939 w Wilnie. P Post. Alojzy PIETER s. Melchior PIETLIK s. wileñskim. 10 IX 1894 w Borysowie. Odzn. 2404. 28 VII 1898 w Kabakach. rez. 020/4 (90). W WP od 4 VI 1919 do 10 V 1923. ostatnio w pow. piech. 020/4 (52). lwowskiego. L. Kazimierza. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. wileñskim. w Luborzycy i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. 5324. MPzaW. ur. PWŒl. 15 III 1932. we wrzeœniu 1939 w Wilnie. V Komis. w 1897. por. 4143. 020/3 (67). Ostatnio w £odzi – w 1936 w I. S³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. post. W PWŒl. St. post. Adolfa i Józefy z Or³owskich. w 1896. 054/1 (48). PKU £ódŸ-Miasto III. W policji od 1923. ur. MDzON. 75 i 82 pp. St. ur. sk¹d 2 IX 1935 przeniesiony na Post. 6 VIII 1889 w Wa³kowienach. miechowskim – na Post. PP Ignacy PIETRALIK s. PP Stanis³aw PIETKIEWICZ s. sk¹d w 1932 przeniesiony do woj. wileñskiego. Józefa. 23 IX 1912 w Mostach. L. ur. mian. Jana. Od 27 XII 1938 w Komis. 1366. post. St. 027/1 (37). kieleckiego. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. Feliksa. PP Józef PIEŒLAK s. Eliasza i Eudokii. L. 054/1 (70). ze starszeñstwem 1 VI 1919. Od 1917 w I Korpusie Polskim. nastêpnie ³ódzkiego. L. St.Asp. ur. mian. Ukoñczy³ Korpus Kadetów w Po³ocku. 1 IV 1934. MN. 3585. W I wojnie w armii rosyjskiej. Asp. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Katowicach.

w Turku. w 1915. Jakuba. 1918–1921. 058/2 (39). w Myœlenicach. Przod. L. 037/4 (43). 26 III 1892 w Opatowcu. finansowego. 4687. L. Feliksa i Zofii z Wêgrzynów. PP Zygmunt PIETRASZEWSKI s. ur. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP. Sylwestra i Marianny z Imbierów. 1 VII 1930. MPzaW. st. ur. Stanis³awa i Marii z Sza³ajów. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ na Post. – 1 III 1936. bia³ostockiego. ref. 688 . 5450. mian. 26 X 1900 w D¹brówce. St. Od 1919 w WSK. PP Stanis³aw PIETRASZEK s. w 1908. Odzn. post. PP Stanis³aw PIETRASIK s. PP Stanis³aw PIETRALIK s. 2 III 1903 w Kurianach. 019/3 (14). W WP ochotniczo w l. 2296. ur. Od 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. MDzON. przod. We wrzeœniu 1939 w III Komis. BKZ. Piotr PIETRASZEWSKI s. St. 23 I 1897 w D¹browie Górniczej. w Sosnowcu jako kier. poleskiego.P Post. 033/3 (72). L. St. internowany w Szczypiornie. PP Piotr PIETRASZEWSKI s. ur. przydzielony do ¿and. L. L. Odzn. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 1137. 601. 058/3 (61). Post. W policji od 1922. Józefa. BKZ. Rezerwa PP pow. KN. przod. 1143. L. przod. ur. 020/1 (81). ur. Od 15 V 1915 w Legionach Polskich. we wrzeœniu 1939 w Pru¿anie. Adama.

w 1899 w £apanowie. Post. przod. w Kdzie Rez. Co najmniej do 1 XII 1931 s³u¿y³ w pow. w Komis. 5403. MPzaW. ur. 18 II 1900 w Zdziechowie. St. Wojciecha i Agnieszki. 037/4 (11). BKZ. m. P L. Jan PIETREK s. St. w Skrzeczoniu pow. Piotra i Jadwigi. œwiêtoch³owickim. Teodora i Agaty.. Nastêpnie s³u¿y³ na Post. 1680. W s³u¿bie od 1922. 2777. Post. W policji od 1919.. krakowskim. 1 XI 1938. mian. ur. 689 . L. [4] (100). 6363. w 1900 w Bêdzinie. W PWŒl. we wrzeœniu 1939 w Komis. SW Józef PIETRUSIAK s. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pomorskiego Okrêgu w Bydgoszczy. S³u¿bê pe³ni³ w woj. Wojciecha. Krakowa. przod. L. post. W PWŒl. kand. 1 I 1930. KN. St. 4 II 1883 w Warszawie. 14 IV 1912 w Bytomiu.Przod. Przod. ur. S³u¿bê pe³ni³ w Tczewie. Odzn. SG Jan PIETRUSZEWSKI s. we wrzeœniu 1939 w IV Komis. 051/1 (70). 24 XI 1893. w Katowicach do 31 X 1938. w 1 komp. ur. ur. mian. MDzON. Micha³a i Franciszki. L. L. Rudolf PIETRUCHA s. W policji od 1922.in. Józefa i Magdaleny z Wyszomirskich. PWŒl. od 27 VI 1922. 023/3 (38). Œledcz. od 21 I 1938 w Wydz. L. PP Edward PIETROÑ s. 2362. PWŒl. w Rzeszowie. S³u¿bê pe³ni³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. 020/4 (37). PP Aleksander PIETRUNIK s. 033/3 (45). m. lwowskiego. Przod. Gran. ur. sk¹d 3 II 1938 przeniesiony do woj. frysztacki.

w pow. KZzaDz. kand. 033/1 (2). w Królewskiej Hucie. Katowice-Dworzec. ur. L. Post. 14 I 1898 w Mys³owicach. W policji od 1918. we wrzeœniu 1939 na Post. Karol PIETRYKOWSKI vel PIETRZYKOWSKI s. w 1889 w Sannikach. sk¹d 12 XII 1922 przeniesiony na Post. od 23 VI 1922. 019/1 (35). lwowskiego (1936). w Kowlu (1932).in. 037/3 (27). katowicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. w 1914 we Wróblewie. Od 14 IV 1925 w Komis. L. ¿ó³kiewski od 1 VII 1939 s³u¿y³ w policji woj. Jakuba. L. 16 V 1908 w Pozarzynie. bobrecki. PWŒl. PWŒl. Odzn. L. 333. lwowskiego. Kdy Rez. 890. Post. 5441. 038/4 (15). ur. W PWŒl. 054/2 (49). w pionie œledcz. W PWŒl. w Chodorowie pow. 10 VI 1910 w Warszawie. Antoniego. Stanis³awa i Zofii z Krysiaków. ur. PP Jan PIETRZAK s. 690 . W³adys³aw PIETRZAK s. w Katowicach. 5269. policji woj. 012/3 (74). Post. Józefa i Rozalii. PP Tadeusz PIETRZAK s.in. S³u¿bê pe³ni³ na Zaolziu. Krasowy.P St. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Warszawie. od 23 II 1938 w 2 komp. S³u¿bê pe³ni³ m. ur. nastêpnie w Komis. L. 628. L. Post. Tomasza i Julianny z So³tysiaków. ur. ur. na Post. W policji od 1 XII 1931. od 4 VI 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Uhornikach. Teodora i Agnieszki z Handych. Szopienice-RoŸdzieñ pow. od 3 XII 1931 w Wo³czyñcu. St. pszczyñskim – na Post. PP W³adys³aw PIETRZAK s. post. w 1911. post. S³u¿y³ m. od 1 VI 1924 w I Komis. 2558. stanis³awowskim. PP Józef PIETRYKOWSKI s. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. w MiedŸnej.

zbaraskim. Post. na Post. w 1897 w Pietrzykowie. w Katowicach do 27 XII 1936. S³u¿bê pe³ni³ w pow. St. W policji od 1 VII 1924. 12 II 1915 w Or³owej. PWŒl. st. Franciszka. pszczyñski. Od 1934 funkcjonariusz jednego z wiêzieñ w Wilnie. sk¹d od 16 II 1939 deleg. 12 XII 1899 w Rawicy. W WP od 25 VI 1919 do 30 VI 1922. Ukoñczy³ 3 V 1935 NSzF w Sosnowcu. w Opalenicy pow. 1 IV 1939. frysztackiego. 4045. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Radomiu. w Karwinie. od 10 VI 1937 na Post. poznañskim. mian. ur. Bilcze Z³ote pow. ur. L. sk¹d 2 X 1938 deleg. W PWŒl. w pow. 023/3 (44). Mieczys³aw PIETRZYK s. w Kdzie Rez. a tak¿e w Ostro³êce. Od 12 IX 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. 1753. w Katowicach. PP Ignacy PIETRZYK s. szer. post. nowotomyski. 1 IV 1934. ur. L. Dominik PIETRZYK s. od 15 XI 1938. 4967. Jana i Weroniki z Marków.in. do pow. St. Odzn. w Lutyni Polskiej. 1368. St. frysztackim – w Komis. borszczowski. nastêpnie w woj. od 31 III 1939 w Komis. Andrzeja. Od 20 VII 1939 ponownie w Kdzie Rez. P L. St. W policji od 1 IV 1921 w woj. Romana. Joachima i Aleksandry. Œwierczyniec pow. w 1909. tarnopolskim. lubelskiego. W 1934 s³u¿y³ w policji woj. w Wo³oszczyŸnie pow. Stra¿n. post. PP Józef PIETRZYK s. w Chorzowie pow. mian. SW Edward PIETRZYK s. ur. 05/4 (15). 044/3 (17). 27 pp. PP Boles³aw PIETRZYKOWSKI s. w Boguminie Nowym. W PWŒl. 027/3 (35). m. ur. Od 21 XII 1938 na Post. podhajecki jako z-ca kmdta. Piotra. Nastêpnie s³u¿y³ w II Komis. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. L. 027/4 (53). 691 . BMzaDS³. 6016. przod. 575. L. w Koropcu pow. od 15 XII 1928 na Post. ur. St. katowicki.Post. na froncie bolszewickim 25 VI–1 IX 1920. post. w 1912 w Olkuszu. 016/2 (80). buczacki. PWŒl. post. 22 VII 1893 w Micha³owie.

PP Stanis³aw PIÊTA s. 110/7713. Kolejowym w Zdo³bunowie. w Czudlu pow. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – w 1938 w V. Marcina. uczestnik walk z Niemcami i bolszewikami. L. w 1938 na Post. zmobilizowany do KOP. post. we wrzeœniu 1939 w IX Komis. w 1901 w Borzêcinie. mian. Odzn. Odzn. w Tucznej pow. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Bia³ozórce pow. Ignacego i Aleksandry. Jana. ur. 17 IV 1900 w Bukowcu. sarneñski. Odzn. Przod. Antoniego i Anny. ur. 23 IX 1907 w Pilawie. w Równem. wo³yñskim. 033/1 (100). [1] (42). 027/1 (78). lubelskim. w 1905 w £odzi. W WP ochotniczo od 24 XI 1918 do 6 V 1921. ur. bialski. post. L. W 1930 ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. 012/1 (82). PP W³adys³aw PIETRZYKOWSKI s. L.P Post. BMzaDS³. Odzn. 692 . 054/2 (2). S³u¿bê pe³ni³ w woj. BMzaDS³. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Stanis³aw PIEWIÑSKI s. 1 III 1932. w 1897. L. ur. St. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Miasta £odzi. BMzaDS³. W policji od 1 VIII 1921 z przydzia³em do Komis. Przod. PP Józef PIÊKOSZ s. L. Jana. post. na Post. Przod. L.in. ur. St. 5228. 422. W policji od 16 IV 1930. St. Ignacego i Marii. 3165. W I wojnie w armii niemieckiej. ¿ó³kiewski. Od 18 II 1923 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ na Post. W policji od 16 I 1925. m. 354. plut. PP Jan PIÊTKA s. nastêpnie w woj. BKZ dwukrotnie. ur. wo³yñskim. 012/1 (78). Odzn. mian. BKZ. W WP od 9 III 1920 do 8 II 1921. 1 II 1932. W policji s³u¿y³ od 1932. kowelski. W policji od 1923. 29 VIII 1894 w Wilkowyjach. PP Jan PIÊTKA s. BKZ.

044/1 (82). Kpr. kontr.St. MDzON. 6 XII 1914 w Wolbromiu. Józefa i Wiktorii. Antoniego i Franciszki. PP Franciszek PIJARSKI s. post. 026/1 (66). W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1920. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Sarnach. [3] (55). Andrzeja. 062/2 (23). Wojciecha. 023/2 (37). L. 253. Uczestnik wojny 1920. We wrzeœniu 1939 na Post. ur. radzyñski. 25 II 1899 w Bielanach. post. rez. L. ur. w 1904. L. 7 III 1894 w Nag³owicach. 2029. w 1916. MPzaW. 23145/7816. lubelskiego. Post. Piotr PIGOÑ s. Piotr PIJAJ s. zmobilizowany i przydzielony do Komp.st. ur. ur. 4395. w Milanowie pow. Jana i Magdaleny z Pe³ków. St. ¯andarm. ur. Antoniego. Odzn. W policji od 1938 jako kand. Warszawy jako instruktor. St. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Wiktor PIÊTKA s. PP Antoni PIG£OWSKI s. L. we W³oszczowej. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 693 . na szer. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w osadzie Planta pow. PP Bart³omiej PIGULSKI s. L. W policji s³u¿y³ od 1918. 4389. 012/2 (52). Wartowniczej w Baranowiczach. P L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. We wrzeœniu 1939 w Kdzie m. rez. przod. Kpr. baranowicki. 8 VI 1894 w Warszawie. ur.

033/3 (56). Odzn. 027/3 (20). ³ódzkiego. MPzaW. S³u¿bê pe³ni³ w sekcjach œledcz. 033/3 (68). Komis. W PWŒl. PWŒl. w 1938 na Post. Karola i Kunegundy. SW Stanis³aw PILARCZYK s. m. w Ogrodzonej jako kmdt. w 1898 w Siedlentkowie. 21 XII 1938 z Post. Rudolf PIKSA s. L. PP Jan PIKU£A s. Odzn. 18 VIII 1890 w Petlikowcach. L. L. W policji od 1929. L. ur. Od lutego 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wydz. œwiêtoch³owicki (do 15 X 1923). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. Szopienicach (do 7 X 1936). w Zebrzydowicach. w £êczycy. frysztacki. 045/2 (9). cieszyñskim – na Post. MDzON. 26 XI 1896 w Chroœcinie. Œledcz. 12 VI 1908 w Brzezówce. 1 I 1923. ur. Augusta. Teodor PILESZA s. Wojciecha i Wiktorii. post. do 1 I 1928 na Post. 4997. St. Piotr PIKOS s. 1 VII 1929. 2322. PP Józef Karol PIKULSKI s. mian. Oficerskim w Janowie pow. od kwietnia 1933 w Kdzie Pow. Po ukoñczeniu NSzF w Sosnowcu skierowany do woj. 13 II 1895 w Szerokiej. od 19 VI 1922. KZzaDz. ur.P St. przod. sk¹d przeniesiony na Post. PWŒl. ur. w Stanis³awowie. Stra¿n. w: Rudzie pow. Jana i Katarzyny z Nowaków. Antoniego. 033/3 (43). Funkcjonariusz wiêzienia w £odzi. mian. w 1912. w Puñcowie. 2934. od 2 V 1930 w Komis. 5297. – 1 I 1928. 5100. 038/1 (92). w Boguminie Nowym pow. Przod. £odzi. L. przod. ostatnio w s³u¿bie mundurowej. katowicki. St. St. ur. L. 1247. We wrzeœniu 1939 pracownik kancelarii wiêziennej. w Koñczycach Wielkich. Siemianowicach (do 7 V 1929). Post. 694 . W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. przod. Mateusza. nastêpnie w pow. Uczestnik wojny 1920. Uczestnik powstañ œl¹skich. ur. przod. katowickim w: Za³ê¿u (do 15 III 1927). S³u¿bê pe³ni³ w £odzi. w Zebrzydowicach przeniesiony do Komis. W s³u¿bie od 1929.

026/2 (25). Gran. Oficerskiego Miko³ów.: ¯ory pow. PP Stefan PI£ASZEWICZ s. sk¹d 20 XII 1938 przeniesiony do Wydz. w Rejowcu pow. 026/4 (36). nastêpnie na Post. œledcz. ³ukowskim (1930). m. w sekcji œledcz. Rybnik (do 19 IV 1927). st. 1 I 1923. Od grudnia 1923 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Kdy Pow. Pszczyna (do 15 VI 1934). w pow. Franciszka. L. m. w pow. w Komis. L. przod.St. St. 14 I 1894 w P³aszczewie. ciechanowskim (1925). w 1895. Pszczyna i Miko³ów pow. KN. uczestnik wojny 1920. 663. S³u¿bê pe³ni³ w Oddz. 6 VII 1893 w £ukowie. Odzn.in. Józefa i Marii ze Stawowioków. internowany. w Osiecznej pow. Kraj. MPzaW. 016/2 (16). œledcz. Krzynow³oga Ma³a pow. L. nastêpnie w PWŒl. 7741/6050. W policji od 1918. PWŒl. 027/2 (94). przasnyski. MPzaW. Józef PILLICH s. rybnicki. Ks. 2077. 695 . 3 pp. w eksp. W policji od wrzeœnia 1923. jako z-ca kier. we Frysztacie i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. MDzON. St. Odzn. Do 14 XI 1921 w ¯and. strz. St. Komis. post. przod. pszczyñski. PP Henryk Miko³aj PILSKI s. 15 XII 1901 w Chlewiskach. 4610. 2283. Od lipca 1916 w Legionach Polskich. PP Adolf PI£AT s. Odzn. Post. Bytom-Dworzec podleg³emu Kdzie Miasta Królewska Huta (do 29 XII 1923). L. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. Cieszyñskiego.in. Co najmniej od paŸdziernika 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. St. KW. 051/1 (79). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Jana i Klementyny. lubelskiego. we wrzeœniu 1939 w Przasnyszu. ur. Zawodzie pow. Adm. W WP ochotniczo od listopada 1918 do kwietnia 1923. Kdy Pow. ur. na Post. PP Antoni PI£KOWSKI s. Karola i Rozalii z Przednowków. warszawskim. ¯ory (do 30 XI 1932). starogardzki. Od 7 IX 1914 w Legionach Polskich. ur. w eksp. mian. BKZ. che³mski i tam nadal we wrzeœniu 1939. P L. Przod. Œledcz. Piotra ur. post. w Katowicach. katowicki (13 XI 1924). kmdt Post. KG (do 15 I 1923). 27 V 1894 w Pierœcu.

w Komis. PP Wiktor PIÑSKI s. PWŒl. PP Wac³aw PIOTROWICZ s. Od 10 X 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. post. St. post.. St. 3324. 050/3 (19). Antoniego i Antoniny. m. L. St. 3681. mian. S³u¿bê pe³ni³ m. PP Franciszek PINKOSZ s. 7 VIII 1898 w Dalachowie. W WP od 23 I 1919 do 19 IX 1922. 696 . Kdzie. L. MPzaW. MDzON. Post. 050/2 (77). 12 VII 1908 w Rostowie. Piotra i Agnieszki z Powelców. ur. W PWŒl. ur. St. ur. MDzON. W PWŒl. L. brodnicki. 1 II 1937. w Kielcach. w Tarnopolu i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. kpr. PP Edward PIOTROWICZ s. mian. W³adys³awa i Anny.in. wlkp. 1034. 033/1 (73). S³u¿y³ w Bielsku – w Miejskiej i Pow. Odzn. L. L. 7 VIII 1899 w Œremie. Komis. od 1938 pocz¹tkowo w Kdzie Rez. post. w Kielcach (do 2 II 1935). w Skalbmierzu pow. post. W policji od 1 X 1923. 1 VII 1929. L. w Katowicach. od 1 VII 1931 w sekcji œledcz. St. uczestnik walk z bolszewikami. post.P Post. Jerzego i Joanny z Szewców. i tam nadal we wrzeœniu 1939. mian. sk¹d przeniesiony na Post. strz. 508. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ w VII Komis. od 8 III 1924. post. 1565. z przydzia³em do Wydz. 051/1 (10). Od 1 X 1927 post. W policji od 1930. PWŒl. St. BMzaDS³. Odzn. ur. 030/1 (14). 033/3 (65). Emil PINDEJ s. BKZ. w Wêdryni pow. post. Bia³egostoku. 1 I 1938. 11 p. 1 I 1906 w Podorosku. St. Stefan PIOTROWIAK s. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Lidzbarku pow. 3 VI 1911 w Darkowie. Œledcz. s³u¿by œledcz. 1 X 1901 w Kijach. Wojciecha i Anny z Misiornych. ur. piñczowski. frysztacki. Borysa i Jadwigi z To³³oczków. Od 2 XI 1938 s³u¿bê pe³ni³ na Post. ur. W WP od 14 II 1919 do 6 IX 1921. 4368.

10 V 1896 w Jastrzêbiu. St. nowotarski. W policji od 12 XII 1936 jako kand. w Za³oŸcach i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. kieleckiego skierowany do woj. W policji od 1922. 2723. Franciszka i Agnieszki z Sawickich. w Kielcach (1930). w Rabie Wy¿nej pow. ur. Przod. w³oszczowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Od 12 VIII 1936 z woj. tarnopolskiego – w pow. w Zab³otowie (1924). w 1899 w Kozielcu. 1122. L. 24 III 1891 w K¹tach Sulejowskich. Od 3 III 1937 przydzielony na Post. ur. 2697. 037/3 (51). we wrzeœniu 1939 na Post. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Jan PIOTROWSKI s. w Krasnem (do 24 IV 1939). BKZ. Jakuba. w Jêdrzejowie do pracy biurowej. wileñskim (1935). We wrzeœniu 1939 w PP w Toruniu jako buchalter. przod. Odzn. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Odzn. kieleckim – w Czêstochowie na Post. MDzON. PP Karol PIOTROWSKI s. BKZ. w 1896 w Brodach. 020/4 (86). w Kdzie Woj. kontr. czortkowskim na Post. 026/4 (70). 4184. PP Feliks PIOTROWSKI s. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Irz¹dzach pow. w 1907 w Wilnie. Józefa i Eufrozyny. pomorskiego. PP Konstanty PIOTROWSKI s.Post. W policji od 1922. w T³uszczu pow. L. S³u¿bê pe³ni³ m. ur. 697 . sk¹d przeniesiony do III Komis. St. Odzn. radzymiñskim. 1706. poznañskiego. Kolejowym do 10 VI 1934. 044/1 (65). PP Micha³ PIOTROWSKI s. ur. w P³ocku. od 1934 do 15 III 1938 kmdt Post. P L. warszawskiego – w 1925 w pow. ur. 023/1 (61). Post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. radzymiñski. z³oczowskim – kmdt Post. w Kolêdzianach. sk¹d 2 VII 1935 przeniesiony do Kdy Pow. PP Antoni PIOTROWSKI s. Walentego i Barbary. 027/4 (94). 14 XII 1913 w Uhornikach. sk¹d przeniesiony jako kmdt na Post. Odzn. ostatnio w pow. L. BKZ. L. Post. W policji od 1933.in. na szer. post. 4277. Micha³a i Katarzyny z Gmurów. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Onufrego. ur. Od 1 IV 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ na Post.

post. 5588. We wrzeœniu 1939 w Wydz. 698 . Antoniego. ur. Józefa. 050/2 (49). 5146. w 1904 w Jarocinie. W policji od 1933. L. w Che³mku pow. St. 045/1 (81). 5258. 3936. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. post. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 044/1 (6). L. 15 II 1895 w KrawcowiŸnie. siedlecki. Post. Franciszka i Teofili. PP W³adys³aw PIOTROWSKI s. Post. ur. w Bostyniu pow. 026/4 (61). Œledcz. Odzn. kieleckiego. W policji od 1920. Co najmniej od 1936 s³u¿y³ w woj. poleskim. PP W³adys³aw PIOTROWSKI s. 7743/6045. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1928. we wrzeœniu 1939 w £odzi. Jezioro. 1 IV 1934. PP Antoni PIÓRKOWSKI s. we wrzeœniu 1939 na Post. post. ¿ó³kiewski. chrzanowski. L. 24 VI 1887 w m. St. przod. Stanis³awa i Franciszki z Trzciñskich. BKZ. 020/3 (36). 026/4 (81). L. W 1931 s³u¿bê pe³ni³ na Post. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. we wrzeœniu 1939 na Post. w 1893 w £odzi. Odzn. ur. Ukoñczy³ 21 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. post. garwoliñskim – na Post. w Irenie (1938). mian. BKZ. Odzn. PP Stanis³aw PIOTROWSKI s. Edwarda. ³uniniecki. w Radomiu. w Kamieñczyku pow. w 1898. ur. St. W policji od 1922. BKZ. PP Wincenty PIOTROWSKI s. We wrzeœniu 1939 na Post. Piotra i Walentyny. L. St. 4331. ³ódzki. L.P St. W 1937 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. PP Witold Tomasz PIOTROWSKI s. ur. w Zgierzu pow. w Radzyminie. w Sobolewie. 22 IX 1909 w Warszawie. ur.

nowotarski. 016/2 (63). 020/3 (97). L. Rocha i Franciszki. PP Julian PIÓRKOWSKI s. We wrzeœniu 1939 w Tarnopolu. Pieñ. brze¿añski. L. W policji od 17 IX 1935 jako kand. 20 X 1906 w m. ur. 1 XII 1910 w Stanis³awowie. wo³yñskim. Co najmniej od 1936 s³u¿y³ w woj. W policji od 23 I 1937 jako kand. w Rabie Wy¿nej pow. 033/2 (71). BMzaDS³. S³u¿bê pe³ni³ na Post. Post. 27 IV 1900 w Modlinie. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w policji m. we wrzeœniu 1939 na Post. 023/4 (16). 4066. sarneñski. Karola i Heleny. Co najmniej od 1938 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w VII Komis. 699 . Post. Odzn. PP Teofil PIRÓG s. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi. w 1906 we Lwowie. Warszawy. PP Edward PISAREK s. post. PP Stanis³aw PIPCZYÑSKI s. ur. z którego skierowany na Post. ur. [4] (22). w Przedbórzu pow. 4167. W policji s³u¿y³ od 1933. L. m. PP Karol PIS s. ¿ó³kiewski skierowany do woj. W policji od 27 IX 1929. Paw³a i Justyny z Kwiatkowskich. na szer. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. post. 26 IX 1911 w Przybyszówce. 648. L. L. Jana i Agnieszki. kontr. 882. W 1932 ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. Post. Ukoñczy³ œredni¹ szko³ê handlow¹. krakowskiego. ur. W policji od 1929. konecki jako instruktor wf. kieleckiego. Post. w Czêstochowie. St. Tomasza i Zofii. 16 VIII 1898 w Sz³apach. Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. £odzi. PP Antoni PISARKIEWICZ s. ¿ó³kiewski skierowany do woj. We wrzeœniu 1939 na Post. w Budy³owie pow. 020/2 (18). S³u¿bê – tak¿e we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ w I Komis.St. ur. kontr. Jana. na szer. tarnopolskiego. Do 5 III 1938 na Post. w Niemowiczach pow. P L.st. sk¹d 16 IV 1936 przeniesiony do woj. 5395. kamionecki. w Grabowej pow. ¿ó³kiewski. ur.

2290. ur. ³uninieckim. 8 III 1891. Odzn. Kraj.P St. W policji od 4 IV 1920. ur. 18 XI 1893 w Warszawie. Odzn. od 22 VI 1922 w pow. w Katowicach. Przod. 27 VIII 1896 w Gos³awicach. Kdy Pow. ur. katowickim. w Chorzowie pow.. Uczestnik powstañ œl¹skich. MDzON. W policji s³u¿y³ od 1918. W I wojnie w armii rosyjskiej. w Bia³ej Krakowskiej. 3 baonu lublinieckiego. od 1 IV 1924 w pow. W 1939 nadal w pow. W PWŒl. 5143. nastêpnie w I Komis. w 1885 w Ka³cznowie. mian. Jana i Aleksandry z Pe³kowskich. BMzaDS³. post. przod. w Cieszynie. Od 4 II do 11 IV 1922 w ¯and. Jana. 012/4 (46). od 20 XII 1938 woŸny na Post. 038/1 (12). Józefa i Franciszki z Zajonców. PP Stefan PISZCZA£KO s. w Lubliñcu (do 15 VII 1929). lublinieckim. 700 . od 13 VI 1922. mian. Jan PISZEK s. Andrzeja. Cz³onek POW GŒl. PWŒl. 1 V 1932. od 1 IV 1925. L. W PWŒl. Przod. lublinieckim. Co najmniej od 1931 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. 030/1 (94). We wrzeœniu 1939 kmdt plut. Gustaw PISZCZA£KA s. L. ur. st. 3525. 538. – 31 III 1939. ur. 3704. L. Józef PISULSKI s. katowicki do 19 XII 1938. 1 VII 1930. 23 XI 1899 w Wendzinie. Do 14 IV 1926 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. post. Post. przod. Jan PISULSKI s. Z woj. Œledcz. Ernesta. Konnym w Or³owej. Przod. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – do 1 X 1929 w III . Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w pow. 1367. L. do pow. S³u¿bê pe³ni³ na Post. w 1939 ponownie w III Komis. Konnym w Królewskiej Hucie do 20 XII 1935. PWŒl. W PWŒl. 05/5 (36). ur. nastêpnie woŸny w Wydz. PP Franciszek PISZ s. PWŒl. Odzn. Sebastiana. 11 XI 1895. w Lisowie pow. kieleckiego. 030/1 (51). sk¹d przeniesiony na Post. L. BKZ. 020/4 (68). St. sk¹d 2 XII 1938 deleg. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. W PWŒl. w Czêstochowie. lubliniecki. MBzaDS³. w I Komis. Pracowa³ jako pomocniczy woŸny na Post. Œledcz. frysztackiego. wo³yñskiego 5 XI 1933 przeniesiony do woj. St.. L. i uczestnik powstañ œl¹skich – w III powstaniu w 2 komp.

w policji woj. We wrzeœniu 1939 na Post. w Kozienicach i tam nadal we wrzeœniu 1939 jako telefonista. L. P L. post. 020/3 (73). Marian PIWOCKI s. MPzaW. St. We wrzeœniu 1939 w Urzêdzie Œledcz. PP Marian PIWOÑSKI s. we wrzeœniu 1939 na Post. BKZ. 9 VIII 1898 w Kielcach. m. kozienickim. w Tarnowie. ur. 5142. lwowskim (1936). 8 VIII 1899 w Witaszynie. W policji od 1924. Józefa i Franciszki z Barszczów. 4782. post. ur. W policji od 1924. ³owicki. ur. w 1897 w Szczepanowie. w Nieborowie pow. post. Post. 1 IV 1934. Jana. 1837. PP Stanis³aw PIWOWARCZYK s. St. wileñskim (1937). S³u¿bê pe³ni³ w woj. Jana i Walerii. poleskim (1935). Odzn. MDzON.in. Micha³a. 058/1 (30). Grzegorza.Jan PITURA s. L. 044/1 (56). lwowskiego (1935) i krakowskiego. L. L. na Post. Od 1 VIII 1938 w Kdzie Pow. L. 5327. w Zwoleniu. 045/2 (64). Odzn. w 1908. ur. 058/2 (76). w 1901 w Kozienicach. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Kozienicach i pow. W policji s³u¿y³ od 1922. PP Hipolit PIWOWAR s. St. Jana i Salomei z Bartoszków. S³u¿bê pe³ni³ m. 701 . Post. 044/3 (92). w Kielcach. 4353. BKZ. BMzaDS³. w 1902. ur. mian. PP Jan PIWOWARCZYK s.in. 3975. ur.

post. na szer. Micha³a i Anieli. w Dokszycach pow. post. ¯ebracze pow. ur. post. w 1905. L. St. w 1900 w Radomiu. Do 30 IV 1935 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. wileñskiego. ur. 6079/7760. ur. Jana. 027/1 (12). ¿ó³kiewski skierowany do woj. S³u¿bê pe³ni³ w pow. W PWŒl. [4] (35). PP Stanis³aw PIZIORSKI s. w Bielsku. Po ukoñczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. w woj. policji woj. dziœnieñski. lwowskim (1936). post. do stopnia st. St. L. od 28 VI 1922. 019/2 (69). Odzn. pszczyñskim – na Post. PWŒl. 702 . PWŒl. 044/3 (82). ³ódzkiego. ur. ¿ó³kiewski awans. 31 VII 1906 w S³ocinie. BKZ. Klemens PLEWNIA s. W policji od 1938 jako kand. w: Woszczycach (do 6 III 1927). St. L. w KG. L. S³u¿bê pe³ni³ m. Jana i Konstancji. L. Post. Tomasza. Józefa i Marianny z Cofa³ów. ur. St. W policji od 1929. 051/1 (18).in. w ¯o³yni pow. Ignacego i Stanis³awy z Rutków. w 1903. Uczestnik powstañ œl¹skich. 988. W I wojnie w armii niemieckiej.P Post. bielski. PP Ludwik PLEŒNIAK s. S³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. Odzn. We wrzeœniu 1939 na Post. Mizerowie (do 1 IV 1933) i ponownie w Woszczycach. 3812. ur. post. nastêpnie w Komis. PP Roman PIWOWARSKI s. w £odzi. ³añcucki. 050/3 (4). Do grudnia 1939 internowany na Litwie. Od stycznia 1921 w polskiej policji plebiscytowej. We wrzeœniu 1939 na Post. MN. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. 16 XI 1896 w MiedŸnej. PP Andrzej PLISIUK s. 426. MDzON. kontr. Józef PLACKOWSKI s. L. 1152. 7 II 1910 w Warszawie.

ur. mian. m. L. W WP od lutego 1919 do 27 XI 1921. Odzn. w Ogrodzonej. St. ur. 020/3 (20). do 1 XI 1932 w Komis. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Ukoñczy³ 16 II 1937 kurs specjalny dla szer. 1 II 1937. strz. W policji od 1 VII 1929. w Skoczowie do 4 II 1927. Ludwika. 033/3 (55). BKZ. L. 3824. konnym przy Szkole Oficerów PP w Warszawie. 10 VI 1903 w m. 023/5 (48). Jana i Jadwigi z Pietrzyków. w oddz.in. ur. MDzON. w 1896. ur. Post. BMzaDS³. L. na Post. BMzaDS³. 6012. MN. We wrzeœniu 1939 w III Komis. Jerzego i El¿biety. 012/1 (92). PWŒl. sk¹d 28 XII 1938 deleg. 27 XI 1900 we wsi Pluta. Grab. Uczestnik powstania wielkopolskiego.St. 1846. post. od 1 III 1924. ur. Marcin PLUDRA s. na Post. 3233. post. kpr. 037/4 (57). w Oddz. Odzn. Konnym w Sosnowcu. Przod. Po odbytej s³u¿bie wojskowej pracowa³ jako instruktor PW w Sierszewie i Lubini Ma³ej pow. 11 p. Wincentego i Marii. Marcina. 28 IV 1909. cieszyñskim – na Post. P L. L. BKZ. 05/4 (30). We wrzeœniu 1939 kmdt Post. Odzn. w Brennej. bêdziñskim – m. Bia³egostoku. PP Wojciech PLUTA s. 1468. Antoniego i Anny z Dêbowieckich. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w Kdzie Pow. wlkp. Jan PLUTA s. PP Florian Marian PLUCIÑSKI s. Odzn. W WP ochotniczo od 5 X 1919 do 1 XII 1922. PP W³adys³aw PLUCIÑSKI s. 703 . jarociñski. szamotulski. ur. W PWŒl. 3140. MDzON. w Kaliszu. w Pniewach pow. we wrzeœniu 1939 w D¹browie Górniczej. S³u¿y³ w pow. 24 X 1900 w Wydawach. MPzaW. Post. W policji s³u¿y³ od 16 IV 1923. w Cieszynie. 1 VII 1889 w GnieŸnie. St. L. post. MPzaW. PP Jan PLUCIÑSKI s.

Jana i Franciszki z Zieliñskich. W WP do 22 XI 1920. kieleckim – w Komis. 47. 3931. 050/3 (72). ur. Odzn. L. L. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. 050/2 (51). PP Rudolf P£ATEK s. ur. ur. St. na Post. 023/4 (3). ³uckiego w Torczynie. w Miedznej jako kmdt. bydgoski. L. BKZ. Kazimierza i Zofii z Koœciuków. 2725. w £osinie pow. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. 027/1 (60). BKZ. W policji od 1923. 25 I 1893 w Jaroszowicach. 704 . Stanis³awa i Katarzyny. 033/2 (8). na Post. PP Stanis³aw P£AWSKI s. Ko³kach oraz W³odzimierzu Wo³yñskim. w 1931. w Pszczynie (do 31 VII 1922). BKZ. W policji od 1 IV 1921. Jana i Agnieszki. L. MPzaW.in. Przez wiele lat s³u¿y³ w woj. nastêpnie na Post. w 1897 w Zalesiu. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. MDzON. Pawe³ P£ACHETKA s. post. PP Jan P£ATEK s. St. w Bêdzinie (od 2 IV 1935). w 1890. w Ksi¹¿u Wielkim pow. MDzON. w Uhercach Niezabitowskich pow. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. œledcz. Przod. Co najmniej od 1933 s³u¿y³ w Bydgoszczy. Odzn. w Gocza³kowicach (do 1 XI 1933). 1 XI 1897 w Szczodrkowicach. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. jako kmdt Post. L. gródecki. w Orzeszu. w Komis. Odzn. PP Jan P£ATNERZ s. w Zawierciu (1928). MN. 16 IV 1883 w Nowej Wsi. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. od 25 VI 1922. Od 20 III 1939 kmdt Post. Uczestnik powstania wielkopolskiego. w I Komis. ur. W WP ochotniczo od 1920. przod. w Gocza³kowicach. S³u¿bê pe³ni³ w pow. pszczyñskim – w eksp. nowogródzkiego. w Œlesinie pow. post. 3028. W PWŒl. mian. PWŒl. w Miko³owie (do 15 V 1929). Nastêpnie w ¿andarmerii pow. miechowski. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1918. w Sosnowcu (1935). 1112. W I wojnie w armii niemieckiej. Sylwestra i Eufemii z Pytlów. 023/5 (75). ur. 2 III 1894 w Królikowie. 7736/6052.P Przod. lwowskiego. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. MPzaW. Przod. ur. w Wieluniu. Odzn. Post. Micha³a. PP Leon Lucjan PLUTECKI s. BKZ. gródecki (1934). St. m. MDzON. L.

W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1919. post. ur. Jana i Józefy. P L. post. od 24 VI 1922 w pow. Jana i Lucji. 26 X 1898 w Siemiatyczach. Uczestnik powstañ œl¹skich. Jana i Agnieszki. 4766. nastêpnie w Kdzie Miasta Chorzowa pow. BKZ. Odzn. lwowskiego. w Marcinkañcach pow. Senackiej w Krakowie. 4352. Post. 050/3 (99). w 1900 w Frydrychowicach.13 IV 1891 w Kutnie. Teofila i Marii z Wencelów. L. W PWŒl. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. St. Od 1929 dozorca w wiêzieniu przy ul. St. 5 XII 1890 w Ostrowie. ur. PP Jan P£AZA s. Do 13 IV 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. L. St. ur. L. PP Stanis³aw P£OCHARCZYK s. w 1896 w Woli Rusinowskiej. Stra¿n. ur. 25 I 1887 w Katowicach. Co najmniej od 1936 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Miasta £odzi. post. Pawe³ P£ONKA s. PP Jan P£OÑSKI s. 026/1 (37). L. 46. 016/2 (46). œwiêtoch³owickim. Wojciecha i Anny z Rymarzów. grodzieñski. 836. Co najmniej od 1936 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w Stanis³awowie. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. w Œwiêtoch³owicach. 058/3 (34). 705 . ur. przod. 033/1 (89). 2416. katowicki. 4972. PP Piotr P£AZA s. L.St. PWŒl. ur. SW Józef P£ONKA s. Józefa. 038/3 (71).

We wrzeœniu 1939 w PP m. w 1897 w GnieŸnie. PP Franciszek P£YWACZ s. 023/1 (71). 4603. 051/1 (20). PP Bronis³aw POBO¯A s. S³u¿bê pe³ni³ w woj. w 1908. poleskim. Bugiem. L. Alberta. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w pow. 18 III 1894 w Œleszowicach. Przod. W policji od 1929. 020/2 (92). post. SW Ludwik P£OSKONKA s. PP Adam P£UDOWSKI s. Od 1937 funkcjonariusz wiêzienia w Brzeœciu n. ur. BKZ. przod. L. St. Józefa i Teofili.P Stra¿n.st. 541. ur. 5229. Apolinarego i Katarzyny z Rederów. ur. 6362. 05/4 (67). we wrzeœniu 1939 na Post. We wrzeœniu 1939 w Pomorskim Okrêgu w Bydgoszczy. 050/1 (90). w 1887 w Warszawie. W 1935 kmdt Post. w 1903 w D¹browie Starej. Teofila i Tekli z Karczów. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Warszawie jako szofer. SG Wincenty PNIEWSKI s. 706 . L. Warszawy. 019/2 (31). ur. przod. chrzanowskim – w 1922 na Post. w £owiczu. W policji s³u¿y³ od 1920. Micha³a. w Jêzorze. 5117. L. W s³u¿bie od 1934. Odzn. w BereŸniakach pow. 3372. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. Post. W policji od 1919. St. L. L. ur. W policji od 1918. 24 XII 1890 w Warszawie. w Sierszy. Juliana i Marianny. St. PP Józef PNIAK s. ³uniniecki. ur.

w Rogowie pow. adm. Asp. lwowskim – kmdt Post. [1] (86). post. 30 XI 1906 w Rynarzewie. 1 VII 1915 w £om¿ycy. w pow. 020/2 (3). 13 III 1895 w Wojkowie. Od 1927 funkcjonariusz Wiêzienia Karnego w Drohobyczu. post.. ur. piech. P L. Jana i Anny z Katzów. 023/1 (6). ur. Odzn. 3161. L. Norbert Antoni PODBIELSKI s. 13 IX 1899 w O¿arowie. policji woj. We wrzeœniu 1939 na Post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. Od 1 III 1927 Z-ca Kmdta Pow. 3756. 050/3 (27). III Dyon ¯and. 6 III 1897 we Lwowie. Wojsk. ¿ó³kiewskim w: Kulikowie. brzeziñski. L. SW Józef POCIECHA s. w 1931 Z-ca Kmdta 707 . ostatnio na Post. 062/2 (16). Dobrosinie i Mostach Wielkich. stanis³awowskiego. 53481/7824. W policji od 1923. St. rez. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. w ¯ó³kwi. Józefa i Stanis³awy. St. W policji od 15 IX 1921. w Horodence pow. w Lipnie. ³om¿yñski. St. S³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. 5468. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ na Post. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Pucha³ach pow. ur. PP Franciszek POCHRZÊST s. PP Boles³aw POCHWA£A s. BMzaDS³. PP Franciszek POCZEKAJ s. stra¿n. Uczestnik walk z Ukraiñcami i bolszewikami. Piotra i Antoniny z Antyszewskich. Marcina i Zofii z Galiców. i refer. Zmobilizowany do 71 pp. ze starszeñstwem 1 IX 1931. PKU Lwów-Miasto. PP Józef Marian PODBRO¯NY s. ppor. 15 III 1898 w Mêcinie. W I wojnie w armii austriackiej. ur. ko³omyjski. post. przydzielony do 39 pp. L. ur. L. Hallera. w Brzezinach. ur. W niewoli bolszewickiej do 23 VI 1921. Ukoñczy³ 6 klas gimnazjum. Piotra. W policji s³u¿y³ od 1919. Piotra i Józefy.St. Od 7 XI 1918 w Armii gen. W WP do 15 IX 1921.

Karola. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w woj. W policji od 1921. w Kosowie Poleskim. 708 . Franciszka i Anny z Salomonów. Odzn. rybnicki. St. BMzaDS³. w Rybniku. w Zdo³bunowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Ukoñczy³ 4 klasy szko³y handlowej. Jana i Anny z Nawrockich. PWŒl. MPzaW. ur. L. L. MDzON. w 1900 w maj¹tku Romanów. W l. PP Stanis³aw PODGÓRSKI s. Do PWŒl. St. Odzn. 016/1 (40). 353. We wrzeœniu 1939 kier. BMzaDS³. L. tarnopolskim na Post. III Komis. przod. PP Kazimierz PODGÓRSKI s. mian. Pu³k U³anów Krechowieckich. W policji od 1 VII 1924 przydzielony do PGran. MPzaW. w 1912 w Mostach. W WP ochotniczo od 1 X 1919. ur. OH „Orlêta”. L. w policji woj. ur. Józefa. St. ur. Borkach Wielkich. MPzaW. Post. W policji od 1 VIII 1923 – s³u¿y³ w Kdzie Pow. w Sarnach.. Odzn. MDzON. w 1912. post. post. nastêpnie na Post. We wrzeœniu 1939 z-ca kier. 1 III 1936. 030/1 (15). w pow. przyjêty w 1938. wojskowej. 1918–1919 w Ma³opolskiej Stra¿y Obywatelskiej. MDzON. MDzON. zdemobilizowany 10 II 1922. Boles³awa i Bronis³awy. post. L. w Jankowcach. BKZ. Antoni PODESZWA s. Odzn. Jaworów. St. w Stojanowie i Cho³ojowie. w Lublinie. sk¹d 16 I 1925 przeniesiony do Kdy Pow. 020/2 (35). 255. Od 1937 w woj. brzeski. St. Od 1932 r. w Ostrogu pow. W l. 651. 1 II 1937. w Gorzycach pow. 24 VIII 1897 w S³owicie. OMSO. PP Andrzej PODGÓRSKI s. 3506. [4] ( 99). krakowskiego. Post. post. 05/5 (94). radziechowskim na Post. tarnopolskim w Radziechowie i pow. L. Od 8 II 1925 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 25 XI 1897 w Pod³êczu. w Motyka³ach pow. Mikuliñcach oraz Tarnopolu. 1919–1921 w ¿and. Komis. ur. 2821. lwowskim w Przeworsku. Nie jest znany przebieg jego s³u¿by ani ostatni przydzia³. PP Stefan PODKÓWKA s. MPzaW. we wrzeœniu 1939 na Post. 050/2 (75).P Pow. w Jaros³awiu. zdo³bunowski. BKZ. mian. Od 2 XII 1938 do 20 IV 1939 s³u¿y³ w Komis.

Post. 033/1 (33). BMzaDS³. w Kozinie. w Plisie. Juliana. ur. 030/1 (3). post. PP Stefan PODWORSKI s. PP Jan PODOLAK s. ur. 1937–1938 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. w Kozinie. Aleksandra. L. do 2 XII 1938 na Post. 026/2 (27). w 1905. 4272. w Malinie. soko³owski. L. P L. w 1904. 05/2 (89). we W³oszczowej. BKZ. L. 2960. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz Wiêzienia Karnego w Drohobyczu. Ostatnio s³u¿y³ w pow. w Dubnie. L. 2024. Walentego. SW Marian PODOLAK s. 1155. Piotra i Katarzyny. ur. 1925–1934 na Post. St. Stra¿n. W policji od 16 IV 1923. we wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. L. 18 III 1900 w £êkach Dolnych. wo³yñskim. 1 IV 1933. PP Antoni PODZIELNY s. do 5 VII 1939 na Post. w 1887. S³u¿bê pe³ni³ w woj. dziœnieñskim na Post. ur. 709 . Jana. W WP od 4 III 1920 do 15 XI 1922. Odzn. ostatnio w pow. w 1901. post. PP Stanis³aw PODRAZA s. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. w Kosowie Lackim pow. lubelskiego jako kmdt Post. Post. ur. MDzON. nastêpnie w Jaznie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 027/1 (30). 012/2 (49).Przod. w 1884 w Kalinówce. W l. Józefa i Heleny. SW Sebastian PODOLAK s. Od 1926 dozorca wiêzienia w Stanis³awowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. mian. dubieñskim – w l. St. 4325. 5699. Stra¿n.

w Radogoszczy pow. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. Marcelego i Pauliny. L. £odzi. W 1937 pe³ni³ s³u¿bê w IV Komis. Warszawy. ur. lubelskim – od 1922 w pow. w 1926 na Post. Przod. Od 1928 funkcjonariusz wiêzienia w Tarnowskich Górach.P Stra¿n. Rezerwa PP Zgierz pow. W policji od 1921. L. St. ur. Józef POD¯YCKI s. 4322. mian. S³u¿bê pe³ni³ w woj.st. 20 XI 1899 w £odzi. 058/3 (28). 30 IX 1890 w ¯uradzie. PP Feliks POGODA s. Kaspra i Marianny z Niemczyków. w Szumowie pow. przod. ³ódzki. ³ódzki. L. St. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. W policji od 1915. w Krzywiczkach. Marcina. ur. 23 XI 1898 w D¹browie Wielkiej. W policji od 1923. L. Franciszka. ur. Franciszka i Marii. w Ocho¿y. 050/1 (68). 27 V 1897 w Tykocinie. ur. m. We wrzeœniu 1939 na Post. post. 4384. Uczestnik wojny 1920. 05/3 (99). Post. ³om¿yñski. 050/3 (96). SW Augustyn PODZIMSKI s. m. Ignacego i Antoniny z Pawlaków. L. 027/3 (42). w 1934. 5080. PP Jan POGODZIK s. 710 . We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w jednym z Komis. ur. w 1900 w Zgierzu. post. 15 X 1893 w m. 037/1 (54). Orzech. 2266. we wrzeœniu 1939 na Post. 6067/7734. St. che³mskim. PP W³adys³aw POGORZELSKI s. PP Jan POGORZELSKI s. L. 4355.

We wrzeœniu 1939 na Post. 17 XI 1897 w £owiczu. Odzn. L. Kobryñ (do 24 VIII 1936). 7050. L.Komis. W WP od 19 III 1920 do 24 IV 1922. L. MDzON. St. podhajeckim – od 14 X 1925 na Post. Andrzeja i Marianny z Majdziñskich. 051/1 (74). jako Kmdt Pow. Od 1938 w Szkole Oficerów PP w Warszawie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Józefa Juliusza i Ma³gorzaty. 1 VI 1906 w £odzi. We wrzeœniu 1939 Kmdt Pow. Witold POKLEWSKI s. 117. PP Kazimierz POKRAKA s. Józefa. w Ho³hoczach. S³u¿bê pe³ni³ m. L.in. BMzaDS³. St. £odzi. post. uczestnik walk z bolszewikami. 05/4 (5). ur. W policji od 16 VI 1923 jako prowizoryczny post. w 1918. w Kopyczyñcach – na Post. w Ho³hoczach. W policji s³u¿y³ od 1 VI 1928. PP Micha³ POHOSKI s. 85 pp. 5256. W policji od 1929. MDzON. BMzaDS³. Od 11 XI 1918 do 15 VIII 1919 pracowa³ w Pañstwowym Urzêdzie Powrotu Jeñców. W policji od 19 XI 1921. 23 VII 1898 w Zielonkach. ur. Post. w Kdzie Pow. Aleksandra i Anny z Hromych. Nastêpnie w pow. w £asku. m. ur. P L. BKZ. PP B³a¿ej POJA£OWSKI s. 05/1 (37). W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1922. PP Artur POKRANT s. MPzaW. 044/2 (89). Odzn. Walentego i Franciszki. SKZ. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w II Komis. ur. ur. post. 3167. Odzn. od 1 XII 1937 jako z-ca kmdta i tam nadal we wrzeœniu 1939. od 1 I 1926 na Post. post. Post. Olkusz. 3025. w Siekierzyñcach. Od 11 XI 1918 do 1 IX 1927 pracowa³ jako nauczyciel. 711 . 7 XI 1900 w Sieradzu. ponownie na Post. w Sosnowie. ur. PP Leon POKORSKI s. St. 1 IV 1933. 27 VII 1886 w Warszawie. 054/2 (19). 037/4 (90). Odzn. W³adys³awa. mian. L.

1619. 023/5 (41). ur. W 1926 s³u¿bê pe³ni³ w eksp.P Przod. adm. 18 VIII 1888 w Wieruszowie. 15 VIII 1886. Tomasz POLAK s. L. œledcz. w I baonie macierzystego pu³ku. Kpt. m. W I wojnie w armii austriackiej. ur. 038/3 (54). L. PKU Warszawa-Miasto III. 5951. L. 027/1 (6). ur. 25 X 1887 w S¹dowej Wiszni. 037/1 (55). ur. w Boles³awcu pow. S³u¿bê cywiln¹ pe³ni³ od 16 X 1925 do 28 II 1929. 14 III 1907 w Siekierkach. Ppor. We wrzeœniu 1939 dca komp. piech. Wojciecha. por. m. 3132. 4178. kpt. Absolwent gimnazjum realnego we Lwowie. we wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. Józefa. Od 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w KG. PP Augustyn POLAK s. S³u¿bê pe³ni³ w 1 pp Leg. Komis. W WP od 11 XI 1918 do 20 X 1921. – 19 III 1939. ur. PP Józef POKRZYWIÑSKI s. L. PP Piotr POLAK s. L. PP Zdzis³aw Henryk Teodor POLERSKI s. L. 22 VI 1886 w Go³êszewie. wieluñski. W policji s³u¿y³ od 1923. W policji s³u¿y³ od 1919. 3333. ze starszeñstwem 15 VIII 1931. Jana i Franciszki z Makowskich. Od 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. Poznania. – 1 I 1934. w Lublinie. 023/1 (63). 037/1 (37). 14 X 1899 w £odzi. £odzi. Post. por. Wolfa i Tauby z Baumwolów. W policji od 1 III 1929. 712 . 5826. Stanis³awa i Józefy. rez. ur. PP Wac³aw POLAKOWSKI s. Przod. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w IV Komis. ze starszeñstwem 1 VI 1919. Przod. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1918. Aleksandra i Marii.

L. L. Od 1 VI 1939 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. na szer. W³adys³awa. przod. w 1904. 5931. 21 II 1912 w £odzi. mian. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. wo³yñskiego. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Post. St. 045/2 (99). 1 II 1935. b³oñski. W policji od 26 IX 1936 jako kand. Nastêpnie w I Komis. 026/3 (11). Post. post. w Ró¿anie pow. leszczyñski. poznañskiego. Józefa i Salomei. ur. 713 . L. ur. stanis³awowskiego. PP Henryk POLIÑSKI s. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1919. – 1 VI 1939. 012/2 (69). Szer. PP Edward POLLAK s. ur. 045/2 (24). ur. 14 I 1890 w Omulewie. PP przy KG w ¯yrardowie pow. Stanis³awa i Heleny. post. ur. Absolwent Szko³y Handlowej w rodzinnym mieœcie. w Krzemieniewie pow. 5935. PP Andrzej POLNIK s. Tomasza i Leokadii. 058/3 (93). L. P L. Stanis³awa i Emilii. 027/4 (56). 5268. w 1888 w Krzywczy. Piotra i Józefy z BruŸdziaków.Post. W 1936 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. W policji od 2 I 1934. 2735. Nie jest znany przebieg jego s³u¿by ani ostatni przydzia³. Ukoñczy³ 8 klas gimnazjum. w Bia³ymstoku (1934) i na Post. post. 4 XI 1909 w Sosnowcu. makowski. Po ukoñczeniu 2 VI 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. St. Do 12 XI 1932 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Grêbocinie pow. toruñski – tam nadal we wrzeœniu 1939. Przod. sk¹d zosta³ przeniesiony do Rez. ¿ó³kiewski skierowany do woj. lwowskiego. L. kontr. PP Jan POLICHT s. PP Stanis³aw POLITOWSKI s. 10 V 1909 w Rajsku. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ we Lwowie. ur. 3862. 3881. PP Karol POLICZKIEWICZ s. Od 1932 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. St.

– 1 VII 1928. kand. St. 2074. od 2 XII 1931 w Kdzie Rez. Kdzie Rez. 1 XI 1938. Odzn. przy Kdzie Rez. od 4 XI 1930. 8 XII 1893 w Radlinie. nastêpnie w Kdzie Rez. w 1897. 1663. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. 4 III 1899. st. Kdy Rez. lublinieckim na Post. Karol POLOK s. 05/3 (88). od 23 VI 1922. Do 1939 s³u¿bê pe³ni³ w katowickim pow. ur. St. post. 15 VIII 1925. Jana i Józefy z Handzelów. Pocz¹tkowo – do 31 X 1938 w 2 komp. w Katowicach i Komis. w Miêdzyrzeczu pow. w Katowicach. ur. 050/1 (37). bielski. Sylwestra i Celestyny z Jorczyków. 17 X 1903 w Wiœlicy. 4915. PP Edward PO£AWSKI s. 1 III 1925. mian. Józef POLNIK s. ur. PWŒl. Jana i Albiny z Marszolików. Leonarda i Rozalii z Kowalskich. nastêpnie w Urzêdzie Œledcz. 019/1 (12). nastêpnie na Zaolziu. L. L. S³u¿y³ na Post. 019/1 (89). L. w 1903 w Warszawie. PWŒl. L. w Stanis³awowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Post. Antoni POLOK s. kand. w Koœmidrach (do 1 II 1927). PWŒl. w Katowicach. ur. 2347. od 26 V do 5 IX 1937 instruktor komp. Antoniego. Franciszka. œwiêtoch³owicki. W PWŒl. frysztacki. przod. St. Jan POLOK s. W PWŒl. post. 5035. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. Post. Pawonkowie (do 1 IX 1928) i Rusinowicach (do 1931). w Darkowie pow. przod. S³u¿y³ w Katowicach – w KG. BKZ. Franciszek POLUSIK s. post. 13 V 1913 w Bielszowicach. 05/4 (83). mian. (do 12 III 1934). post. St. 714 . ur. w £agiewnikach pow. sk¹d 27 XII 1938 przeniesiony na Post. L. 045/3 (88). wiejskim i miejskim.P St. PWŒl. mian. ur. 1788. Przod. L.

1 III 1936. w 1897 w Koprusie. krzemienieckim. L. W policji od 1 IV 1924 w woj. od 25 II 1938 kmdt Post. zaleszczycki. we wrzeœniu 1939 na Post. Wejherowie. PP Anastazy PO£OM s. ur. BKZ. pomorskim. ur. – 1 IV 1934. piotrkowskim. od 1936 w pow. Odzn. tarnopolskiego. 25 VIII 1896 w m. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. post. w 1900. Odzn. W policji od 1924. Paw³a i Klary. Co najmniej od 1934 s³u¿y³ w pow. 3962. w £anowcach. 062/2 (1). Przod. Kdy Woj. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w policji woj.in. PP Ignacy POMORSKI s. w Komis. 24 II 1900 w Œliwicy Wielkiej. 7833. Ukoñczy³ 14 XII 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. 5393. ur. post. ur. przod. S³u¿y³ w Tucholi. MDzON. w T³ustem pow. We wrzeœniu 1939 na Post. St. Micha³ PONADA s. ¿ó³kiewski. Co najmniej od 1938 s³u¿bê pe³ni³ w pow. L. 1059. przod. Józefa i Julianny. 1811. Ignacego. w Toruniu. BKZ. St. potem w Warszawie. bêdziñskim. ostatnio w pow. Od 22 VI 1938 w ref. 023/4 (70). PP Józef PO£EÆ s. 037/3 (33). wo³yñskim. L. Od 17 VII 1934 w woj. St. PP Leon PO£OM s. ³ódzkiego i w £odzi (1933). sk¹d 8 VI 1939 zosta³ przeniesiony na Post. W policji od 1922. gosp. ur. w 1900 w £¹¿ku. P L. 019/1 (79). L. Tczewie. 054/1 (92). Wojciecha i Józefy z ¯arneckich. St. m. 037/3 (43). w £ucku.St. Dziub. 3623. Marcina i Józefy. w Wyszogródku. post. post. kieleckim. Gdyni. w Klementowie. w Krzemieñcu (do 19 VIII 1937). Post. w Kamieñsku. PP W³adys³aw PO£OMSKI s. 13 I 1898 w £odzi. BMzaDS³. Odzn. 715 . we wrzeœniu 1939 na Post. ur. mian. L. Szczepana. 1 VII 1929. mian.

1 II 1935. ur. 5267. w 1937 w Zamoœciu. ur. 4 XII 1910 w Przysusze. ur. PP Tarnopol. 012/1 (71). Post. L. W policji od 1920. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. 2025. zamojski. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. W policji od 3 XI 1935. w Witkowie pow. 012/2 (38). PP Piotr POPIELAREK s. L. L. Wojciecha. PP Stanis³aw PONARSKI s. Uciekinier z niewoli niemieckiej. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. PP Franciszek PONKAU s. poznañskim. nie jest znany jego przydzia³ wojskowy. 8 IV 1900. 037/4 (70). 020/3 (41). poznañskiego. Szer. 3679. we wrzeœniu 1939 w PP m. PP Adam PONIATOWSKI s. 716 . 21 V 1907 w Niko³ajewie. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Karola i Florentyny. 2190. Antoniego. St. Post. 05/4 (41). Poznania. lubelskiego. 5549. w 1916. St. Teofila. w 1893 w Ma³ym Mêdromierzu. PP Wac³aw POPIO£EK s. ur. przod. L. gnieŸnieñski. ¿ó³kiewski skierowany do woj. post. L. mian. Post. L. post. Stanis³aw PONTES s. ur. W policji od 1933. w 1907.P St. Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. Józefa. w Radecznicy pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Warszawie. Józefa i Sabiny. 4986. 058/4 (83).

w £agiszy. od 21 III 1933 w Rez. L. MDzON. Pieszej. Micha³a i Emilii z Szymañskich. 1 I 1938. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta £odzi. St. Pieszej. w 1907. 4326. 050/1 (78). 23 II 1906 w Zielonej. 020/4 (53). Wawrzyñca. mian. przod. L. aresztu w II Komis. W wiêziennictwie od 1 III 1939. Do grudnia 1939 internowany na Litwie.. Odzn. 1 VI 1924. 023/2 (89). ur. od 4 VII 1934 kier. Przod. Od 1 VI 1933 pe³ni³ s³u¿bê w woj. ur. S³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w S³onimiu. PP Borys POPOW s. bêdziñskim. W WP ochotniczo od 21 V 1920. we wrzeœniu 1939 na Post. Œledcz. od 15 IX 1933 w Wydz.St. Franciszka i Franciszki z Jackowskich. – 1 VIII 1928. PP Tomasz POPKIEWICZ s. 3967. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ we Lwowie – w Komis. Ostatnio s³u¿y³ w pow. post. nowogródzkim. VI (od 6 V 1931) i IV (od 29 XII 1932) jako dzielnicowy oraz kmdt plut. ur. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w woj. Od 18 VII 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – instruktor w Rez. PP m. ³ódzkim. od 23 II 1937 kier. w Kdzie Pow. W policji od 1924. Odzn. 6071/7771. post. w Przemyœlu. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP. L. W I wojnie w armii austriackiej. PP Stanis³aw POPIÓ£ s. St. ur. Post. od 28 V 1936 w Wydz. Od 1 X 1923 w policji jako prowizoryczny post. BMzaDS³. 6 Dyon ¯and. PP Micha³ POP£ONKOWSKI s. Stra¿n. w 1899. Lwowa. 026/3 (45).: I (od 1 IV 1931). 1 XI 1901 w Go³uchowicach. post. 828. 05/4 (18). Macieja i Magdaleny z Kowalskich. 9 XII 1894 w Radymnie. plut. Stanis³awa. ur... St. L.. post. SW Kazimierz POP£AWSKI s. P L. Œledcz. 3592. W policji od 26 IX 1932. mian. BKZ. 717 . aresztu Rez.

PP Ignacy POPRAWSKI s. mian. Franciszka i Wiktorii. ze starszeñstwem 1 VI 1919. Stanis³awa. St. na szer. W WP od 4 III 1920 do 27 I 1921. L. 051/1 (65). 718 . w Kokotku (do 4 V 1926). ur. Walentego i Anny z Panickich. w Sto³pcach. 05/5 (43). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Toruniu. 20 pp (w l. Franciszek PORWO£ s. 045/3 (23). BMzaDS³. kpt. ur. KN. MDzON. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Smydze pow. W policji od 1938 jako kand. KW czterokrotnie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. W policji od 1 VIII 1936. w Kdzie Pow. 11 pp (w l. 3966. ur. L. pomorskiego. 2691. 1932–1935). We wrzeœniu 1939 Kmdt Pow. dubieñski. Andrzeja.P Florian POPOWICZ s. Tomasza i Jadwigi. 062/2 (13). ur. SKZ. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. w Dubnie. Przod. Przod. w Komis. rez. mian. wo³yñskim. post. ur. w Lubliñcu (do 14 X 1923) i w pow. 7814. por. w 1901. ur. 1923–1924. 1 IV 1939. 23 XII 1899 w Heinzendorfie. Uczestnik powstañ œl¹skich. Józefa i Franciszki z Kobusiñskich. 1364. Od 6 VIII 1914 w Legionach Polskich. Odzn. St. w: Piasku (do 12 XI 1926). 027/4 (32). L. Odzn. 2 i 3 pp. PWŒl. L. W policji od 16 I 1925. od 23 VI 1922. PP Stanis³aw Jan PORÊBSKI s. L. kmdt Post. 5811. Warszawa. PP Tadeusz Jan PORZYCKI s. 28 II 1914 w Rusocicach. 19 III 1901 w £odzi. 1 VI 1923. kpt. Post. nastêpnie w niewoli bolszewickiej oraz w WP od 4 IV 1921 do 31 VII 1936. Post. post. – 1 I 1930. m. Nadkomis. s³u¿y³ w 3 pp Leg. kontr. w Lubliñcu (do 24 IX 1926). L. W PWŒl. PP Stanis³aw PORADA s. do 13 XI 1933 Lubszy i Lubliñcu. 26 IV 1898 w Zembrzycach Wadowickich. 31 X 1892 w Zgo¿u. 2380. MPzaW. We wrzeœniu 1939 na Post. piech. ¿ó³kiewski 1 VII 1939 skierowany do woj. 012/2 (75). W WP od 1 XI 1918 do 24 VII 1920. 1928). (1921). S³u¿bê pe³ni³ na Post. lublinieckim – kmdt Post.in.

po ukoñczeniu której 27 VII 1932 skierowany na Post. W I wojnie w armii rosyjskiej. cz³onek PPS. m. W policji od 26 II 1932 z przydzia³em do NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. w Dolinie. PWŒl. Handlowiec ze Skar¿yska Kamiennej pow. turecki. w Komis. 384. ur. Kdzie Miasta Królewska Huta (do 9 III 1930). L. PP Wojciech POSTAREMCZAK s. doliñski. w Rybniku. post. 19 IV 1890 w Dobrej. konecki. tarnogórskim na Post. przod. Poznania. (do 6 I 1935). Wilhelm POŒPIECH s. Franciszka. przyjêty 16 IX 1922 w stopniu przod. 998. Nastêpnie s³u¿y³ w Kdzie Pow. ¿ó³kiewski. w Komis. Odzn. ur. post. Jastrzêbie Dolne pow. Odzn. Do PWŒl. 17 IV 1890 w Gorzycach. 4913. nastêpnie na Post. Uczestnik walk o niepodleg³oœæ. poznañskim. MDzON. 020/2 (28). We wrzeœniu 1939 w VI Komis. Franciszka. doliñski. W 1909 zes³any na Sybir. St. Za³ê¿e (od 13 I 1939). L. W policji od 1920. St. w Dolinie. 25 III 1894. 05/3 (77). MPzaW. w We³dzirzu pow. Od 10 II 1934 z-ca kmdta Post. 719 . W PWŒl. z której zbieg³. 023/1 (35). Jana. St. 1 IV 1939. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. kand. ³ódzkiego.). 14 I 1907 w Mieronicach. ur. P L. sk¹d przeniesiony do Kdy Rez. Post. PP Stanis³aw POTASIÑSKI s. ur. w 1936 w Kdzie Pow. We wrzeœniu 1939 na Post. do pow. nastêpnie w Armii Czerwonej. na Post. Oficerskim w Tarnowskich Górach. 7012. gdzie pe³ni³ s³u¿bê jako obchodowy. Franciszka i Marii. (do 11 XI 1926) i Komis. Od 1 IV 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. 058/2 (5). 044/3 (36). w Radzionkowie (do 20 IV 1927). mian. 618. Œwiêtoch³owice (do 1 VIII 1933) oraz w Katowicach – w I Komis.]6. w Bobrownikach (do 12 V 1937). St. w Turku. od 26 VI 1922. post. Od 26 VI 1939 kmdt Post. 13 II 1891 w Wieszowej. mian. 37[. BKZ. w Tarnowicach Starych (do 2 VI 1926). w Goszczanowie pow. S³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Antoni POSTRACH s. œwiêtoch³owickiego.St. Kacpra i Anastazji. post. L. PWŒl. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. W³adys³awa i Wiktorii z Umarlaków. 044/1 (63). (w tym od 26 V do 14 VII 1937 jako instruktor w komp. St. Od 22 V 1935 na Post. w Turzy Wielkiej pow. Kdzie Pow. w 1911. rybnicki. L. Franciszek POTEMPA s. Zygmunt POSTUPALSKI s. OPWI. L. post. 1 II 1937.

050/1 (31). We wrzeœniu 1939 w III Komis. 4538. w 1878. post. BKZ. Eugeniusz POTKOWICZ s. w Bielsku Podlaskim. Jana. W I wojnie w armii austriackiej. przod. Odzn. 276. W 1929 s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku jako kier. bia³ostockim – od 1 IV 1926 w pow. L. L. 1 I 1938. Odzn. 012/1 (93). KKan. Odzn. 4228. kancelarii. St. 720 . w 1932 na Post. Antoniego i Józefy z Bore³ów. PP Ludwik POTOPOWICZ s. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Kosowie Pokuckim. ur. ur.P St. Antoniego i Marianny z Chañków. PP Jan POTERA£A s. w Wierzchniej pow. Odzn. ur. Od 1 I 1919 w ¯and. mian. 027/1 (94). sk¹d automatycznie przeszed³ do policji. L. 4978.. m. ur. 023/3 (78). 033/1 (53). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. post. MPzaW. ur. w 1898. BMzaDS³. KN. W policji od lipca 1923. stanis³awowskim. Franciszek POWAK s. ur. Stanis³awa i Julii z Gryzieckich. Szczepana. We wrzeœniu 1939 na Post. KLeg. St. ³ódzkim. 27 I 1896 w Próchniku. post. bielskim. BKZ. 4 pp. Paw³a. ka³uski. Kraj. MzaRG. St. przod. £odzi. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. PP Jan POTOCKI s. Polskiej. od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow. Od 5 III 1916 w Legionach Polskich. BKZ. 25 V 1895 w Zapolicach. w 1912. St. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 643. 023/3 (61). w 1894 w Dzikiem. L. W policji od 1923. L. PP Stefan POTÊGA s. 7752/6081. L. Ukoñczy³ dwuklasow¹ szko³ê przemys³ow¹. BKZ.

W PWŒl. 3 komp. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Bydgoszczy. w 1912 w Trzycie¿u. przod. BMzaDS³. Towarzystwo Samopomocy b. w Wilczej Dolnej i tam nadal we wrzeœniu 1939. 721 . sztabowy. Kazimierz PÓ£CH£OPEK s. We wrzeœniu 1939 w VIII Komis. ur. dca 4 komp. L. w Trzycie¿u pow. Przod. PP Franciszek POWA£A s. [4] (39). Uczestnik III powstania œl¹skiego. 21 VIII 1897 w Falmirowie.Post. 023/4 (79). Od 26 V 1919 w 1 Pu³ku Strzelców Bytomskich. L. 5255. Odzn. Odzn. MPzaW. Karola i Marii. PWŒl. Odzn. 5210. 023/1 (7). St.st. 14 pu³ku wodzis³awskiego. St. MH. w 1914. Franciszka. BKZ. St. 8 III 1881 w Szwagrowie. stra¿n. 023/4 (54). W wojnie 1920 w 167 pp. Jan POWA£A s. w: Lyskach. KW. ur. MN. PP Jan PÓ£GRABSKI s. Walentego i Pauliny z Gilnerów. – 1 I 1938. 7 II 1896 w Pszowie. 5272. ur. Od 12 XI 1920 oddelegowany do prac plebiscytowych. m. Jeñców Wojennych. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Jana. MPzaW. sk¹d 19 V 1937 przeniesiony jako kmdt na Post. od 16 IV 1924.. S³u¿bê pe³ni³ na Post. post. Warszawy. 692. Od grudnia 1918 w POW GŒl. ur. MDzON. nowos¹decki. dca 2 plut. sier¿. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1920. W wiêziennictwie od 1920. 1 VII 1930. P L. ur. Nastêpnie w SGmin. rybnickim na Post. Jastrzêbiu Dolnym (do 1 III 1930) oraz Suminie (do 18 V 1937). SW Franciszek POZORSKI s. L. Augustyna i Rozalii ze Skuczyñskich. stan¹³ na czele organizacji bojowej pn. mian. przod. L. W 1920 ukoñczy³ kurs podoficerski. 020/4 (64).

Przod. W PWŒl. mian. L. PP Franciszek PRASKI s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. PP Antoni PRACHNIO s. 5270. mian. mian. St. Karola i Julii z Kuklów.. 722 . We wrzeœniu 1939 na Post. Franciszek PRADELOK s. S³u¿bê pe³ni³ w eksp. Odzn. post. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Antoni PÓ£TORAK s. Œwiêtoch³owice (do 12 IV 1939). We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Warszawie. w 1932 we W³oszczowej. 1 I 1938. ur. lwowskiego. ur. w Sosnowcu. 045/2 (38). 4193. Juliana i Julianny. w Z³otej. post. ¯aby. 3 VIII 1895 w Baraku. Waleriana. piñczowskim – jako p. W policji od 1919. PWŒl. St. L.P Post. St. post. 016/1 (34). 026/1 (73). 020/2 (21). 3 I 1895 w Stoczku £ukowskim. – po 1931. od 16 I 1934 kmdt Post. BKZ. W policji od 1921. a po jej likwidacji w Wydz. 5910. 1762. L. Œledcz. Przod. Franciszka i Anny z Puczkowskich. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. 020/3 (51). 26 XI 1887 w Piñczowie. przod. katowicki. kieleckim. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1919. sk¹d 20 VII 1937 przeniesiony na Post. uczestnik II i III powstania œl¹skiego. St. we wrzeœniu 1939 w Czêstochowie. œledcz. w Piñczowie. Post. Józefa i Józefy. od 2 VI 1934 na Post. L.o. MN. w Górach jako jego kmdt. od 24 VI 1922. 11 V 1899 w Boronowie. St. post. post. W policji od 1925. 1844. w 1900 w Zakrzewie. PP Miko³aj PRA¯UCH s. w Chorzowie pow. 020/3 (2). Tomasza i Marianny z Burków. PP Stefan PRARAT s.. ur. ur. 3347. Kdy Pow. Cz³onek POW GŒl. 1 I 1928. ur. L. 1 IV 1933. ur. w 1896 w m. Odzn.

ur. w 1886 w Potuszynie. PP Micha³ PROC s. St. w 1911. L. Józefa i Anny. W policji od 1918 – w 1920 w XIV Komis. rówieñskim. 020/2 (9). 1586. P L. 058/2 (15). BKZ.st. 723 . We wrzeœniu 1939 na Post. W WP w 1920.Franciszek PREDKO s. 5259. Przod. ur. m. Odzn. post. 1092. We wrzeœniu 1939 w Poznaniu s³u¿y³ jako buchalter. Stefan PROCHAZ s.]358. W 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w XXV Komis. Jana i Anastazji z Bojków. L. Leonarda i Weroniki. L. 038/3 (40). 4 XI 1895 w Poznaniu. St. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. post. ko³omyjski. w Korszowie pow. 045/2 (8). Warszawy. St. w lipcu 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w pow. Przod. Stefana i Anieli z Karbowików. Odzn. 213 ochotniczy policyjny pp. 419. BMzaDS³. ur. L. Warszawy. ur. Stanis³awa. 26 X 1886 w Olejowie. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 4737. [. wo³yñskim. PP Jan PREJZNER s. w 1902. PP Mieczys³aw PROBAÑSKI s. stanis³awowskiego. m. SMzaDS³. ur. L. 023/5 (78). 1 I 1938. Franciszka. post. PP Grzegorz PROCHOCKI s. Odzn. 25 VIII 1889 w Maciejowicach. mian. W policji od 1 I 1921. 038/1 (54).st.

Andrzeja i Katarzyny. L. ur. 027/3 (45). MDzON. L. w 1933 w Kdzie Woj. nieœwieski. KW. Komis. 027/2 (97). mian. ur. krakowskim. 058/1 (56). katowickim jako kmdt Post. Antoniego i Julii z Matusiewiczów. 17 II 1890 w Wysokiej Górze. Przod. w Hrycewiczach pow. 724 . w 1885 we Lwowie. Józefa i Ewy z Czubów. mian. ³uniniecki. 30 III 1887 w Szynwa³dzie. KN. kier. we Lwowie. od 15 VII 1922. Ks. Kraj. PP Stanis³aw PROKOP s. wojskowego. St. 1 II 1935. nowogródzkiego. Józefa i Anny. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. rez PKU Lublin Miasto. Nadkomis. 4237. 2701 Post. L. S³u¿bê pe³ni³ w pow. stra¿n. studiowa³ prawo na UJ. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. Jakuba i Katarzyny. opoczyñski. Szczepan PROCNER s. poleskiego. W I wojnie w armii austriackiej i V Dywizji Syberyjskiej. W WP od 11 XI 1918 do 30 VI 1923. przod. Macieja i Katarzyny z Robaków. 2410. ur. S³u¿y³ w ¯and. lubelskim. w BereŸniakach pow. Koch³owicach (do 23 VI 1939) i Micha³kowicach (od 24 VI 1939). Cieszyñskiego. 020/1 (49). PP Boles³aw PROKOPOWICZ s. lwowskim. MPzaW. 21 XII 1892 w Straconce. 20 X 1904 w Bodzechowie. 1 VII 1929. ur. PP Franciszek PROKOP s. od 1936 woj. ur. od 1935 w woj. 5827. SKZ dwukrotnie. St. SW Gabriel PROKOP s. 012/1 (75).P St. ostatnio na Post. W policji od 1927. L. 1 VII 1930. Od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. PP W³adys³aw PRONOBIS s. mian. W policji od 1 VII 1923. Przod. ref. przod. 050/3 (91). w Lublinie. PWŒl. ur. W PWŒl. L. 17 III 1899 w Dynowie. Odzn. S³u¿bê – tak¿e we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. kpt. 4993 Post. Absolwent II Gimnazjum w Tarnowie. L. 1010. w D¹brówce Ma³ej (do 14 XI 1928). w Drzewicy pow. Od 1936 do wrzeœnia 1939 w Kdzie Woj. S³u¿y³ w woj. piech.

we wrzeœniu 1939 na Post. kroœnieñski. Antoni PROST s. St. 023/1 (1). PP Stanis³aw PROSTAK s. Stra¿n. L. ur. We wrzeœniu 1939 nadal pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w Ostrogu. w 1901.. w Dolinie. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 16 IV 1907 w Lublinie. post. P L. ur. Odzn. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. Miko³aja i Ewy z Gugu³ków. 030/1 (4). St. SW Marian PROROK s. Józefa i Karoliny ze Skubiszów. SW Antoni PRUS s. L. w 1885. mian. s³u¿y³ w KOP. Micha³a. PP Stefan PRÓCHNIAK s. 29 II 1908 w D¹browie Górniczej. ur. Post. 026/1 (1). 3518. stanis³awowskiego. MDzON. zdo³bunowski. 5465. S³u¿bê pe³ni³ w Pru¿anie. 1 IV 1933. w 1888 w Malawie. Stanis³awa i Franciszki z Nososkich. Odzn. 669. 4287. L. 058/1 (70). post. PP Jan PROSZAK s. 725 . 8 XII 1901 w Buczaczu. w ¯ninie podleg³ym Kdzie Pow. Ludwika. W WP kpr. ur. Ukoñczy³ w 1933 Szko³ê dla Ni¿szych Funkcjonariuszy SW. w W¹growcu. Post.Stra¿n. Franciszka i Teresy z Giemzów. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. ur. lwowskim. L. Od 1930 dozorca w wiêzieniu w Ostrogu pow. L. 1597. [4] (14). 016/1 (43). BKZ. w Wiœniewie pow. we wrzeœniu 1939 na Post. W policji od 1922.

ur. 4515.P Post. Franciszka i Józefy z Ciarków. ur. post. 033/3 (60). w Suwa³kach. PP W³adys³aw PRZ¥CZAK s. w 1896 w Samuli. Odzn. W policji od 1923. 12 X 1901 w Pieczonogach. Od 1917 cz³onek Zwi¹zku Strzeleckiego w rodzinnym mieœcie. wo³kowyski. w Bêdzinie. 4980. Bia³egostoku. 726 . od 1 I 1932 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. 05/2 (32). St. w Czerniejowie pow. sk¹d zosta³ przeniesiony do pow. L. 033/2 (78). 1776. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Czêstochowie. 28 VIII 1904 w Jaœle. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w £om¿y. ur. ¿ó³kiewski skierowany do Rez. PP Franciszek PRUSIÑSKI s. Po ukoñczeniu 7 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. Odzn. Józefa i Rozalii z Moszorów. Kazimierza i Marianny z Czy¿ów. ur. kieleckim. 2436. Post. 1 I 1938. m. stanis³awowski. w II Komis. Post. St. BMzaDS³. L. od 25 III 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. w Miêdzyrzeczu pow. post. 2 VI 1903 w Ko³omyi. L. 016/1 (58). L. S³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. W policji od 1927. PP Boles³aw PRZECHERA s. ur. W WP ochotniczo od 17 VII do 25 X 1920. BMzaDS³. W policji od 17 V 1929. kieleckiego. w Przystajni. S³u¿bê pe³ni³ w woj. L. w Puszczewie. Romana i Jadwigi z Kulpiñskich. PP Franciszek PRUSAK s. W policji od 27 IX 1929. S³u¿bê pe³ni³ w woj. L. St. Odzn. PP Hieronim PRUSINOWSKI s. BKZ. Od 2 III 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. 2887. w Trzciannem pow. St. PP w Bia³ymstoku. W policji od 1919. Jana i Rozalii z Sêpkowskich. woj. 24 I 1904 w Warszawie. Antoniego. od 8 II 1938 na Post. PP Boles³aw PRUSZKOWSKI s. 023/3 (87). post. We wrzeœniu 1939 na Post. Od 17 VIII 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. czêstochowskiego – od 2 VIII 1936 na Post.in. 7 V 1890 w D³ugosiedlcach. stanis³awowskim. bia³ostocki. m. ur. 5995. post. 016/1 (78). mian.

katowickiego. Post. ur. BKZ. Ukoñczy³ 15 VI 1932 oficerski kurs œledcz. Odzn. Od 4 IV 1919 w VIII Inspektoracie WSK. Teofila i Petroneli. 058/1 (76). w Kielcach. Od 1919 w PKom. St. Odzn. W policji od 1924. Œledcz. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 016/1 (22). 033/2 (46). w Komis. ur. Plut. ur. radomskiego. post. Odzn. poznañskiego. MPzaW. W 1936 skierowany do woj. BKZ. pow. W³adys³awa i Marii z Moraczewskich. rez. W WP od 6 VI 1919 do 30 III 1921. Pawe³ PRZYBYLAK s. W PWŒl. w 1901 w Bo¿enczynie. 038/1 (96). W policji od 1 II 1928. PP Jan PRZEW£OCKI s. od 16 VIII 1925 z przydzia³em do pow. S³u¿bê pe³ni³ w woj. W policji od 1 V 1924. L. S³u¿bê pe³ni³ w woj. Marcina i Katarzyny. 050/3 (24). m.. 5373. kmdt Post. stamt¹d przeniesiony do Wydz. 25 I 1902 w Chynowie. W I wojnie w armii rosyjskiej. ur. w 1939 w pow. BMzaDS³. opoczyñski. 5780. ur. 983. na Post. gdzie do 28 V 1937 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. L. w Radomiu. Józefa. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – w 1933 w I Komis. Szymona i Zofii. Franciszka. Henryk PRZES£AÑSKI s. We wrzeœniu 1939 na Post. krakowskim. kieleckim. 4 IX 1901. St. PP Bronis³aw PRZEMSZA s. 727 . ¿and. 3216. 3308. w Poznaniu. PP Stanis³aw PRZERADOWSKI s. wo³yñskim. ostatnio w Kdzie Rez.in. 6 VI 1895 w Radomiu. Œledcz. bocheñski. BKZ. w 1899 w Zwiahlu. w Uœciu Solnym pow. Komis. w Warszawie. 4118. w Rzezawie pow. P L.Asp. 054/2 (32). We wrzeœniu 1939 kier. Asp. post. Od 16 XI 1925 do 1 VI 1927 pracowa³ w Konsulacie Polskim w Pary¿u. PP Jan PRZEW£OCKI s. ur. w Kielcach (1932). BMzaDS³. L. PWŒl. dubieñskim. w Skórkowicach pow. w 1906 w Czêstochowie. L. bocheñski (1938). L. W policji od 10 II 1920.

MPzaW. post. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Policji Kresowej Okrêgu Podolskiego. w Po³owcach. Od 16 X 1923 w pow. Ukoñczy³ Szko³ê Stra¿y Celnej w Wieluniu (7 V 1921) i Centraln¹ Szko³ê Stra¿y Celnej w Górze Kalwarii (25 III 1925)... st. PP Stanis³aw PRZYBYLAK s. Ranny pod Warszaw¹ 10 VIII 1920. od 12 I 1938 w I Komis. od 1 III 1924 w Inspektoracie Chojnice – placówka Sypniewo jako kier. BMzaDS³. L. od 8 VIII 1925 w Siemichaczach. zdemobilowany 20 XI 1920. w Po³owcach. sanit. stra¿. st. MPzaW. jako pomocnik kier. 027/3 (79). mian. przod. 728 . Uczestnik powstania wielkopolskiego w pow. nastêpnie w I . w Wysokiem Litewskiem. w Brzeœciu n. brzeski. 4951. Stra¿n. od 1 X 1920 na Post. – 1 II 1922. ur. œremskim i gostyñskim. Odzn. 038/1 (78). St. Od 29 II 1928 w Komis. – 1 VII 1925. – 1 IV 1922. MDzON. £ob¿enica Inspektorat Nak³o. od 15 X 1927 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pomocnik kier. od 8 VI 1933 na Post. Stanis³awa. 1 IX 1923 przeniesiony do Komis. Bugiem. 20 IV 1886 w £odzi. od 18 XII 1928 na Post. od 7 V 1927 z-ca kmdta Post. w Stawiskach pow. S³u¿bê pe³ni³ w Stra¿y Celnej. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi. 8 V 1921. 19 VIII 1895 w Studziannej. w £yszczycach pow. MN. L.. 10 IV 1892 w D¹browie Górniczej. Od 8 IX 1923 w Kdzie Pow. 6361. SG Stanis³aw PRZYBYLAK s. L. od 6 IV 1926 w Komis. w l. Od 8 V 1921 w Inspektoracie Chodzie¿ placówka BrzeŸno – od 1 II 1922 jako kier. W I wojnie w armii rosyjskiej. PP Wojciech PRZYBYLAK s. w Stolinie. 037/2 (7). w Wysokiem Litewskiem pow. w BereŸnem pow. w Wo³czynie i kmdt Post. 61 pp. brzeskim kmdt Post. 4968. Sylwestra i Marianny ze Skibów. Odzn. w 1886. ur. Bugiem. nastêpnie w SG. Jana i Marianny z Bruczyñskich. na kurs sanitarny do 7 komp. brzeski. W 1935 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 1927–1933 w III. przod. L. od grudnia 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w III Komis. W policji od listopada 1918. Józefa i Marianny z Nowaków. St. BKZ. w 1925 w IX. przod. MDzON. PP Stanis³aw PRZYBYLAK s. od 12 XII 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. Sypniewo jako pomocnik kier.. 1035. post. od 5 IV 1928 z-ca kmdta Post. W I wojnie w armii niemieckiej. Czarnków. ur. Odzn. ³om¿yñski. od 24 IV 1927 kmdt wartowni w Wilamowiczach. od 10 IV 1924 w Komis. 050/2 (33). Kamieñ.P St. w Poznaniu skierowany 16 X 1920. Komis. ur. w £uniñcu. stoliñski. W WP ochotniczo od 8 IV 1919. Post. w Brzeœciu n.

W wiêziennictwie od 1922. post. MPzaW. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Warszawie. PP Stefan PRZYBYLSKI s. [4] (96). VM i dwukrotnie KW. I KG. 20 XII 1899 we Wrzeœni. ur. od 1927 przeniesiony do Wiêzienia Karnego we Wronkach pow. W policji od 11 XI 1918. w Rudniku pow. PP Jan PRZYBYLSKI s. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. Odzn. 3422. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. w Lubliñcu. post. L. L. nastêpnie na Post. W policji od 11 II 1937 jako kand. w Lubliñcu. na szer. 05/4 (85). PP Stanis³aw PRZYBYLSKI s. Odzn. Juliana. 1104. St. PP Sylwester PRZYBYLSKI s. stra¿n. 28 VI 1900 w Doruchowie. 038/2 (17). L. ur. Wawrzyñca. SW Szczepan PRZYBYLSKI s. Leona. Ukoñczy³ trzyletni¹ szko³ê zawodow¹. 3791. Post. Do 1 IV 1933 s³u¿y³ na Post. przod. BKZ dwukrotnie. kontr. 21 IX 1896 w Warszawie. ur. W WP ochotniczo od 8 II 1919 – walczy³ w obronie Lwowa i podczas wojny 1920. ur. 729 .St. od 1 VII 1923 – woŸnica w Kdzie Pow. 2094. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w policji Ostrowa Wielkopolskiego. Marcina i Wiktorii. Franciszek PRZYBY£ s. PWŒl. 31 XII 1913 w Jarogniewicach. w 1881 w Chlebowie. co najmniej od 1938 w Wydz. St. ni¿añski. ur. w Pawonkowie pow. BKZ. St. Odzn. Józefa i Jadwigi z Obieg³ych. Franciszka. W PWŒl. Uczestnik powstania wielkopolskiego. L. lwowskiego. w 1902 w Solcu. 019/3 (60). P L. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. szamotulski i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. ¿ó³kiewski skierowany do woj. lubliniecki. St. 019/3 (11). 038/4 (69). W policji od 1926. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Rawiczu. post. 4337. Uczestnik powstania wielkopolskiego.

w 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. w Stanis³awowie. Franciszka i Brygidy z Binieków. cieszyñski. St. PWŒl. w Koniecpolu. w Stanis³awowie. 054/2 (17). S³u¿bê pe³ni³ w pow. 19 VIII 1897 w Okrêglicy. 019/2 (97). W policji od 1 I 1932 z przydzia³em do woj. od 18 VI 1922. radomszczañskim. Post. L. L. w Katowicach. W PWŒl. od 21 V 1937 na Post. 9 II 1915 w Stanis³owicach. Gabriela i Ludwiki z Lataczów. stanis³awowskiego. 27 VIII 1895 w Zabrzu. Co najmniej od 1935 pe³ni³ s³u¿bê w pow. w 1934 w Komis. Kdy Rez. L. Karol PRZYBY£A s. L. St. w Nowej Wsi. Od 15 I 1932 pe³ni³ s³u¿bê jako obchodowy w I Komis. 019/3 (62). Adolfa. Post. post. Franciszka i Marii. PWŒl. PP Franciszek PRZYBY£A s. L. Teodora i Marty. 20 IX 1912 w Jedroniku. we wrzeœniu 1939 w Komis. ur. ur. 730 . katowickim. 924. Kpr. w Ogrodzonej pow.P Post. 5043. w Or³owej pow. w Halembie. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w KOP – stra¿nica „Kamienny Wóz”. 1272. 050/3 (44). 604. Paw³a i Marianny z Bronowskich. w Katowicach. Jan PRZYBY£A s. PP Edward PRZYBY£A s. w Nowej Wsi. sk¹d 1 I 1938 przydzielony do II Komis. ur. PWŒl. Gerard PRZYBY£A s. sk¹d 4 IV 1939 przeniesiony na Post. w Kdzie Woj. ur. 3976. frysztacki. 28 VI 1919 w Zabrzu. kand. 051/1 (33). od 1 IV 1937 z przydzia³em do komp. 6 XII 1908 w Wysokiej. post. 033/2 (23). L. Józef PRZYBY£A s. Od 3 XI 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. 1402. Ukoñczy³ 12 III 1938 kurs specjalny dla szer. ur. W PWŒl. W policji od 1925.

ur. mian. Œledcz. w Siedlcach. MDzON. L. 5 VII 1893 w Gilnie. przod. St. W I wojnie w armii rosyjskiej. posp. BKZ. ur. 731 . Ponownie do policji przyjêty 1 XII 1922. 1 XII 1920. mian. w Tarnowie. w 1911. W policji od 1 VIII 1919. w Zaleszczykach. Od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – Kmdt Pow. chor. Józefa i Aleksandry za Szlienerów. Micha³a. ur. Odzn. PP Czes³aw PRZYBYSZEWSKI s. 3643. Warszawy. rusz. œledcz. Andrzeja. w ¯yrardowie pow. œwiêtoch³owicki. St. Jana i Joanny. Po raz pierwszy w policji od 14 XI 1918. Przod.Przod. Pow. L. b³oñski. L. St. P Post. 1952. od 15 XI 1923 do 1 XII 1926 Kmdt. 1 VIII 1906 w Grajewie. Rawa Mazowiecka. ur. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. post. Romana i Marianny z Gutkowskich. Komis. PP Wac³aw PRZYBY£A s. 24 X 1891 w Warszawie. tarnopolskiego. katowicki (do 16 VI 1939). rybnickim. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w ref. mian. od 27 IV 1922. PWŒl. Konstanty PRZYBY£A s. nastêpnie w sekcji œledcz. 15 IV 1890 w Makowie. Odzn. w Œwiêtoch³owicach (do 13 IV 1939). œledcz. Œledcz. w eksp. W PWŒl. PP Zdzis³aw Zenon PRZYBY£OWSKI s. przod. 1 VII 1930. 027/4 (84). eksp. SKZ dwukrotnie. Zamoœæ nastêpnie (do 21 XII 1929) Siedlce sk¹d przeniesiony do Urzêdu Œledcz. 020/3 (33). W l. Podkomis. MPzaW. Od 1 I do 23 VI 1918 w Zwi¹zku Wojskowych Polaków przy 7 Armii rosyjskiej. w £agiewnikach pow.st. 1922–1923 kier. 037/4 (7). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. œwiêtoch³owicki. – 1 VII 1924. Komis. 05/1 (32). Komis. od 1931 jako z-ca nacz. L. Od 2 XII 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê jako instruktor i z-ca kier. 012/1 (79). nastêpnie na Post. Kdy Pow. w Wydz. 5888. W WP od 10 VIII 1920 do 12 X 1922. w Chorzowie pow. PP Leon Mieczys³aw PRZYGODA s. L. komis. m. ur. politycznym Wydz. 1357. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. 1 IX 1924. w Nowych Hajdukach pow. w Królewskiej Hucie.

ur. Hufcowy ZHP. do 16 XI 1937 na Post. kontr. Tomasza i Franciszki z Delaków. ur. 5466. Antoniego. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. W policji od 16 I 1925. ur. SW Szymon PSIUK s. Feliksa i El¿biety. 019/3 (41). na szer. poznañskiego. sk¹d 17 VI 1935 przeniesiony do woj. L.in. post. 6 I 1901 w Ptaszkowej. we W³odzimierzu Wo³yñskim. 732 . ur. 14 X 1904 w Rychcicach. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz Wiêzienia Karnego w Drohobyczu. wo³yñskim. stanis³awowskiego. L. Jana i Marii z Michalików. L. we W³odzimierzu Wo³yñskim. 8 VII 1913 w Wyszkowie. Stra¿n. m. PP Karol PRZYWARA s. 14 VIII 1896 w P³ocku. 033/3 (85). post. BMzaDS³. S³u¿bê w policji rozpocz¹³ w 1923 w Oœwiêcimiu i tam pe³ni³ j¹ do 1935. 027/2 (72). ur. [4] (77). L. St. 3177. [1] (25). we wrzeœniu 1939 w Obornikach. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. St. Ukoñczy³ szko³ê rzemieœlnicz¹. nastêpnie – tak¿e we wrzeœniu 1939 – na Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Warszawie. Uczestnik wojny 1920. W 1939 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – na Post. w 1907 w Stawieszczycy. £ukasza. Post. W policji od 1934. w We³dziszu pow. PP Roman PRZYSTUP s. w³odzimierski. Odzn. w Mikuliczach pow. d¹browski. S³u¿bê pe³ni³ na Post. w Kdzie Pow. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w woj.P Post. 026/4 (20). Post. L. PP Stanis³aw PRZYGODA s. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Marianny. PP Micha³ PTASZKOWSKI s. w Radgoszczy pow. 2919. 2529. L. wileñskim. doliñski. W policji od 15 X 1923. PP Eugeniusz PSZONKA s. W policji od 29 XII 1936 jako kand. ur. 30 X 1900 w Wojakowie.

5750. Józefa i Barbary z Jab³oñskich. P L. zdo³bunowski. 4071. m. W 1920 w SObyw. w 1894 w £ubniach. wo³yñskim. w Klonowej pow. St. St. 020/1 (56). mian. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. post. post. Od 25 V 1929 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Józefa i Anny z Flejszów. w Ostrogu. we wrzeœniu 1939 na Post. Gran. W policji od 1922. post. w Hrubieszowie. lubelskiego. 2 VI 1884 w Janowie. Wac³awa i Walerii. 05/2 (91). Nie jest znana data przyjêcia do policji. KN. W policji s³u¿y³ od 15 IX 1919. wysokomazowiecki. 733 . BMzaDS³. L. 027/4 (49). 037/3 (65).St. od 18 II 1931 s³u¿y³ na Post. 26 VII 1884 w Wysokiem Mazowieckiem. Odzn. w l. PP Franciszek PUCHALSKI s. w Tczewie. BMzaDS³. ur. Wincentego i Marianny z Mierzwiñskich. W policji od 1 XII 1928. St. MGPom. 1917–1918 w Armii Polskiej we Francji. ur. ur. Piotra i Wiktorii z Sieñków. PP Piotr Pawe³ PUCI£O s. post. W policji od 2 VII 1923 z przydzia³em do s³u¿by gran. PP Florian PUCI£OWSKI s. w Ostrogu pow. PP Stanis³aw PUCHALSKI s. 776. post. w Wysokiem Mazowieckiem. W I wojnie w armii rosyjskiej. 3469. 020/1 (97). post. St. 14 IX 1905 w Wólce Kañskiej. post.18 V 1892 w Subkowach pow. MDzON. PP Leon PUCHOWSKI s. sieradzki. We wrzeœniu 1939 w Komis. W I wojnie w armii rosyjskiej. PP Jan PUCH s. 1 III 1936. tczewski. St. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. uczestnik walk z Grenzschutzem. w rodzinnej miejscowoœci. L. ur. St. L. w £apach pow. Odzn. 4 XI 1904 w Krynkach. mian. 997. ur. We wrzeœniu 1939 w IV Komis. St. W policji s³u¿y³ od 1930. L. Bia³egostoku. Odzn. 027/4 (87). Wincentego. ur. We wrzeœniu 1939 w Komis. 1 VII 1930. 4976. W 1939 na Post. post.

4068. lwowskiego i tam pe³ni³ s³u¿bê co najmniej od 1936. m. jako kmdt Post. 026/1 (21). Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Miasta £odzi. We wrzeœniu 1939 w Komis. 3 IX 1889 w £odzi. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1919. w VIII Komis. 3166. L. w Tychach. poleskiego. 038/1 (34). od 16 VIII 1938 na Post. Co najmniej do paŸdziernika 1923 s³u¿y³ w agenturze Wydz. Po ukoñczeniu NSzF w Sosnowcu zosta³ skierowany do woj. w 1883 w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim. w 1909 w Ko³pinie. w Pawonkowie pow.in. nastêpnie w Kdzie Pow. ur. 019/1 (34). 734 . przod.P Rudolf PUCZEK s. Kolejowym w Brzeœciu n. Tomasza i Marianny. przod.in. m. ur. Uczestnik wojny 1920. Piotra i Józefy. 13 III 1883 w Droguszy. od 29 VI 1922 w pow. Przod. MDzON. Post. St. 023/3 (33). L. lublinieckim. L. Odzn. sk¹d przeniesiony do pow. Post. Justyna i Emilii. W I wojnie w armii rosyjskiej. pszczyñskiego na Post. lubliniecki (do 31 I 1927). MPzaW. Jana. Co najmniej od 1925 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. koszyrski (1925). Józefa i Marii z Kotajnych. 3084. w 1914. Jan PUKA£A s. ur. 026/1 (12). 1467. ur. Przez wiele lat – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w £odzi. L. w Samarach pow. KN. L. w Piotrowicach. PWŒl. St. 038/3 (94). ur. PP Boles³aw PUPKIEWICZ s. ur. 23 IV 1897 w Siemianowicach. PP Stefan PUDLARZ s. PP Antoni PULSAKOWSKI s. Bugiem. PP Józef PU£ACZEWSKI s. W policji s³u¿y³ od 1921. w Lubliñcu. W PWŒl. 151. 5587. Adama i Bronis³awy. IV D w Lubliñcu. KW. na Post.

735 . sk¹d 2 X 1938 deleg. Post. gnieŸnieñski. [1] (3). BMzaDS³. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. 7 XII 1890 w Brudzewie. w Szkole Oficerów PP w Warszawie.Post PP Jan PUPKO s. PP Adam PUSZKARSKI s. Józef PUTNIARZ s. W policji od 1919. samborski. od 20 XII 1938 kmdt Post. 044/2 (29). Miko³aja. Wiktora. 1 I 1929. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Franciszka. PP Tomasz PUREK s. w Powidzu pow. do pow. Przod. Antoniego i Teodozji z Borowskich. 24 XII 1887. L. Przod. 058/4 (98). Przod. BKZ. 027/3 (80). Jana. L. 25 X 1891 w £odzi. ur. co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w VII Komis. 012/2 (59). w 1912 w Z³oczowie. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. P L. W I wojnie w armii rosyjskiej. ur. katowicki. w Makoszowach pow. Odzn. 2063. L. ur. 6704. Odzn. PWŒl. Do 19 XII 1938 s³u¿y³ na Post. bielskim. 31 III 1900. W PWŒl. MDzON. 2155. od 21 VIII 1922 w pow. w Piasecznie pow. MPzaW. radzyñski. warszawski. Ukoñczy³ specjalny kurs kmdtów Post. BKZ. L. St. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. 5073. 25 XII 1908 w M³awie. frysztackiego. w Rajtarowicach pow. mian. 038/1 (67). ur. PP Józef PURZYÑSKI s. post. ur. PP Kazimierz Boles³aw PURZYCKI s. ur. Post. £odzi. Franciszka i Wiktorii. w Miêdzyrzecu pow. w Darkowie. 3948. W 1934 s³u¿bê pe³ni³ na Post. m.

Odzn. ur. PP Józef PUTOWSKI s. mian. w Bursztynie pow. ur. kontr. PP Jan PYDZIÑSKI s. PP Stefan PYRA s. post. Od 1 I 1929 kmdt plut. W policji od 1921... mian. 037/1 (97). Stanis³awa i Józefy. Od 29 V 1935 na Post. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Warszawie: od 4 VIII 1915 do 31 I 1916 w SObyw. – 1 I 1929. St. 7 IV 1897 w Jod³ówce.st. Franciszka i Aleksandry. S³u¿bê pe³ni³ w policji w Stanis³awowie. Warszawy. Pieszej w £odzi. 2445. W 1920 walczy³ z bolszewikami w obronie Warszawy. 054/2 (55). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. BMzaDS³. L. Od 15 VII 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. 1 IV 1934. L. ³ódzkiego. m. 3 VII 1903 w Czêstochowie. L. 051/1 (16). St. ur. post. L. Post. sarneñski. ur. PP Karol PYC s. na szer. MPzaW. W 1927 ciê¿ko ranny w s³u¿bie. Józefa i Weroniki. gorlicki. Micha³a i Agnieszki z Misztalów. 1 IV 1922. 736 . MDzON. od 15 II do 31 VII 1919 w PKom. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Bieczu pow. w Gorlicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. przod. Odzn. Post. 038/3 (63). Warszawy. St. 213 ochotniczy policyjny pp. SMzaDS³.. post. w IX Komis. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Rez. w 1897. 05/1 (31). St. W policji od 8 II 1929. 3984.st. sk¹d automatycznie przeszed³ do policji z przydzia³em do IX Komis. 1148. nastêpnie w MMiejsk. MDzON. ur. 5145. 31 X 1910 w Go³êbiu. We wrzeœniu 1939 na Post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Co najmniej od 1937 s³u¿bê pe³ni³ na Post. L. w Stanis³awowie. PP Józef PUZIO s. 4 XI 1891 w Warszawie. Jana. wo³yñskim.. sk¹d przeniesiony 10 I 1938 na Post. rohatyñski jako z-ca kmdta. od 15 VII 1938 w Kdzie Pow. w Sarnach. w Rafa³ówce pow. m. post.P Przod. W policji od 25 IV 1936 jako kand.

050/2 (82). ¿ó³kiewski skierowany do policji woj. w Bodzanowie pow. 450. Micha³a i Zuzanny z Batorów.St. Ukoñczy³ SzPWŒl. katowicki (do 14 XI 1923). Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w Rez. w Lubliñcu. S³u¿y³ na Post. frysztackiego. 14 V 1900 w Zwakowej. cieszyñski (do 14 II 1925). Cieszyñskiego. w stopniu st. ur. Jana i Bronis³awy ze Stanis³awskich. PWŒl. od 17 V 1920 do 14 VII 1922 w ¯and. Od 4 V 1936 przeniesiony do woj. P L. nastêpnie w Katowicach – w Kdzie Rez. ur. L. 1098. 737 . We wrzeœniu 1939 na Post. na Post. ur. (do 1 VIII 1931) i Kdzie Szko³y (do 1 I 1933). w Brennej pow. Post. Alojzy PYRTEK s. w Berezie Kartuskiej pow. p³ocki. Od 1935 w policji woj. Stanis³awa i Walerii. post. do pow. Uczestnik powstañ œl¹skich. przeniesiony na Post. 17 II 1895 w Chylinie. St. Po ukoñczeniu 22 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. We wrzeœniu 1939 na Post. PP Henryk PYSIAK s. w Koñczycach pow. post. pru¿añski. Post. sk¹d przejêty do PWŒl. 2254. ur. Szer. w Katowicach. w Jab³onkowie na Zaolziu. L. Od 21 VII 1919 do 7 II 1920 w Milicji Œl¹ska Cieszyñskiego. post. 3274. 027/1 (8). cieszyñski. Wiktor PYTEL s. w Puñcowie pow. PP Józef PYTEL s. W PWŒl. p³ockim. 012/1 (77). poleskiego. ur. W policji od 1922. Ks. Jana i Anny z Du³awów. post. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. b³oñski. sk¹d 4 X 1938 deleg. W I wojnie w armii austriackiej. w Niesuchoi¿ach pow. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. PWŒl. 1315. 023/1 (24). kowelski. L. w 1911 w Warszawie. od 1 I 1925. W³adys³awa i Anny z Serwiñskich. St. PP przy KG w ¯yrardowie pow. nowogródzkiego. L. PP Stanis³aw PYRKA s. Kraj. 20 XII 1894 w Chybiu. 21 I 1909 w Warszawie. wo³yñskiego. Od 21 XII 1938 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê na Post. W 1925 pe³ni³ s³u¿bê w pow. 05/4 (84).

post. 1191. Emil PYTLIK s. Od 21 XI 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. Wyw³a. 045/3 (2). PWŒl.P St. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. 044/1 (84). 25 IV 1903 w m. w Katowicach. Franciszka i Zofii z Folwarcznych. L. 738 . post. PP Mieczys³aw PYTLARZ s. Ukoñczy³ cztery klasy szko³y wydzia³owej. 1 IV 1934. Micha³a i Katarzyny. W policji od 1927. Post. ur. We wrzeœniu 1939 w pionie œledcz. St. kieleckim. mian. 10 VI 1917 w £azach. ur. PP w Czêstochowie. 4572.

St. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. L. ur. L. 739 . post. 5924. Stanis³awa i Joanny z Maleskich. garwoliñski. Józef RAC£AWSKI s. L. w 1905. sk¹d 29 III 1925 przeniesiony do Kdy Pow. Marcina i Marii z Górskich. Odzn. w Siemianowicach pow. Odzn. brzeski. 1 IV 1934. 016/1 (59). W PWŒl. mian. W I wojnie w armii austriackiej. 038/2 (50). 058/3 (35). Od wrzeœnia 1919 do 13 VIII 1920 w Armii gen. we wrzeœniu 1939 na Post. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1918. gosp. ur. W WP od 15 XII 1918 do 7 VII 1921. [4] (27). katowicki. w Starachowicach. Piotr RACKI s. ur. St. ur. frysztacki. PWŒl. £ukasza. 5023. ur. 4899. BMzaDS³. w Motyka³ach pow. 24 VI 1896 w Siemianowicach. W I wojnie w armii niemieckiej. od 1 VII 1928 z przydzia³em do Komis. PP Jan RABONG s. Jana i Marianny. poleskim – od 1 VII 1923 w Kdzie Pow. przod. Warszawy jako kier. W policji s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. Od 6 IV 1925 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. PP Piotr RABIASZ vel RABIARZ s. L. 4920. Rezerwa PP Chorostków pow. MPzaW. We wrzeœniu 1939 w XII Komis. Bugiem. kopyczyniecki. W policji od 1921. R Post. nastêpnie w Komis. L. 020/4 (50). post. Co najmniej od 1936 s³u¿y³ w pow. gdzie s³u¿y³ do 22 II 1939. ur. m. 045/2 (57). St. w Rykach pow. 3149. Post.St. Stanis³awa i Karoliny. 23 IV 1897 w Warszawie. w £uniñcu. w Karwinie pow. 2 I 1892 w Brzezinach. 5 II 1902 w Uwiœle. Hallera. Jana i Antoniny z ¯abskich. ref. PP Stanis³aw RABIEJ s. PP Andrzej RACZKIEWICZ s. MDzON. Brzeœæ n.st. post. i³¿eckim. 5 VI 1899 w Tymowej.

Micha³a i Anny z Nosków. 740 . 6 IX 1903 w Marklowicach Górnych. PP Feliks RADOMSKI s. Od 2 IX 1928 do 1933 w III Komis. ur. 18 XI 1895 w Zawieprzycach. St. mian. 16 XI 1910 w Stanis³awowie. Hallera. L. Józefa i Anny. w Czêstochowie. PP Tadeusz RACZKOWSKI s. 1903. lubelskim. nastêpnie PKP do 3 XI 1918. W PWŒl. Od 8 IX 1920 do 1 IX 1921 cz³onek POW GŒl. ur. we wrzeœniu 1939 na Post. PP Karol RADEK s. W policji od 1 VII 1923. W Legionach Polskich od 3 VIII 1915. 1 I 1930.R St. Katowice-Ligota. tarnopolskiego. ur. lubelskiego przeniesiony do woj. St. mian. Przod. post. Post. sk¹d przeniesiony do Kdy Rez. W WP do 26 IV 1921. 21 II 1899 w Do³oszycach. L. L. MPzaW. 6 V 1899 w Koñskowoli. post. 1895. 2822. L. nastêpnie w Katowicach – w Kdzie Rez. St. w³odzimierski. 05/4 (86). 026/4 (21). W policji od 1 IV 1922. uczestnik walk z bolszewikami. instruktor w grupie kand. Jana i Józefy z Kubiców. gdzie s³u¿y³ do 15 XI 1931. Od 16 III 1919 w Armii gen. Antoniego i Pauliny ze Stasiewiczów. BMzaDS³. w Kolendzianach pow. Lublina. Pow. Ludwik RADECKI s. (2 VII 1938). kieleckiego. walczy³ w szeregach 5 komp. kontr. Jana i Marii z Sadurskich. L. 050/3 (68). MDzON. ur. St. plut. W WP ochotniczo od 11 XII 1918 do 15 XI 1921. SMzaDS³. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. w 1895 w Wo³czynie. w Swojczowie pow. L. MDzON. Stanis³awa i Marii. BMzaDS³. Od 16 VI 1937 z woj.. czortkowski. post. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 1 IV 1934. Co najmniej od 1936 s³u¿y³ w policji woj. Odzn. KG. 1893. post. od 1 I 1930 z przydzia³em na Post. Od 24 I 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ jako dzielnicowy w III Komis. ur. W WP od 5 VI 1919 do 17 VI 1921. KN. 038/4 (30). Odzn. wo³yñskim. we wrzeœniu 1939 na Post. Odzn. kieleckiego. m. post. Od 16 XI 1927 do 31 XII 1929 w PP woj. 6 baon I Brygady. post. PP Kazimierz RACZYÑSKI s. [1] (29). (do 1 XII 1931). PP Teofil RACZYÑSKI s. 1190. W policji od 15 X 1922. BMzaDS³. 14 pu³ku. St. Uczestnik III powstania œl¹skiego. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji we Lwowie. ur. W 1937 w Zamoœciu. 045/2 (20). We wrzeœniu 1939 w Stanis³awowie. PWŒl.

Œledcz. PP Julian Jan RADONIEWICZ s. Od 1 II 1924 urzêdnik kontr. Od 1 I 1926 w s³u¿bie mundurowej. Lublina. od 3 II 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – Kmdt Pow. Ostrów Mazowiecka. Koœciuszki. Odzn. T. MDzON. Odzn. BKZ. KFLit. L. MPzaW. lublinieckiego – s³u¿bê pe³ni³ na Post. W WP od 4 XII 1918 do 15 X 1921. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Nadkomis. w 1934 baon KOP „Podœwile”.. PP Leon RADTKE vel RADKE s. Boles³aw RADOS£AWSKI vel PUSTY s. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie. w³odzimierskim. kontr. W 1935 odkomenderowany do KG PP. BMzaDS³. (do 24 X 1925) i w I Komis. 23 pp. W latach trzydziestych w s³u¿bie œledcz. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. SMzaDS³. nastêpnie w WP. post. ZKZ. Wojciecha i Marianny z Lizoniów. Od 15 I do 30 XI 1922 ponownie w policji woj. PP we W³odzimierzu Wo³yñskim. od 1 VIII 1925 w Katowicach – w Kdzie Rez. Ukoñczy³ specjalny kurs dla oficerów WP przechodz¹cych do policji w Szkole Oficerów PP w Warszawie. PP Zygmunt RADOMSKI s. R L. plut. MMiejsk. Lublin. przod. Pustej KuŸnicy (do 30 IV 1931). W l. 741 . Nadkomis. SKZ. MPzaW. sk¹d przeniesiony do pow. W policji od 25 XI 1936 jako kand.Bia³. W PWŒl. KN. 05/1 (4). 2 DP Leg. Kazimierza i Genowefy z Gnatowskich. 1914–1916 w tajnym skautingu – I Lubelska Dru¿yna Junacka im. MPzaW. mian. Od 1936 do lutego 1939 s³u¿bê pe³ni³ jako Kmdt Pow. S³u¿y³ w 4 pp Leg. ze starszeñstwem 1 VI 1919.... [3] (56). 2671. na szer. nastêpnie w Pawonkowie. ur. kpt. St. od 9 III 1931 baon KOP „Wo³o¿yn”. 037/3 (5).St. Od 1 VI 1917 do 6 II 1920 w I Komis. 5871. Jakuba i Marii z Majchów. m. 26 XI 1897 w Cykarzewie. 15 II 1920. Od 10 XII 1921 do 30 IX 1924 w PP w Czêstochowie. 22 pp. Ksawerego i Wiktorii. W WP ochotniczo od 10 VIII 1920 do 25 VII 1921. L. 8 pp Leg. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Od 15 II do 6 VIII 1920 w Kdzie Pow. i PKom. plut. We wrzeœniu 1939 w Wydz. 027/2 (65). przod. lwowskiego. Miasta Lublina. 8 X 1895 w ¯migrodzie Nowym. ur. w Lublinie. 6 XII 1906 w Tupad³ach. Odzn. (do 1 III 1927). ur. Post. horochowskim i rówieñskim. ur. W WP od 11 XI 1918 do 31 VII 1936. Ukoñczy³ NSzF w Sosnowcu. Od 5 IX 1914 w 2 pp Legionów Polskich. wo³yñskiego w pow. 16 IV 1900 w Annopolu. lubelskim. PWŒl. w Kochcicach (do 1 VIII 1929). 1 VIII 1936. KW dwukrotnie. – 1 I 1930. Ukoñczy³ Rosyjsk¹ Szko³ê Kolejow¹ w Lublinie i Wieczorow¹ Ni¿sz¹ Szko³ê Handlow¹. w I Komis. L. mian. SMzaDS³. por. St.

kon. MN. Po ukoñczeniu 12 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. Post. Mateusza i Antoniny z Dudziaków. L. 05/4 (61). ¿and. L. PP Józef RAJ s. W policji od 1 V 1923. sto³pecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. zbaraskim. 3366. w Koszlakach. L. Ignacego i Walerii z Mrozowskich. BMzaDS³. Ukoñczy³ 27 VII 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow. tarnopolskim.R Post. 24 XII 1915 w Przystajni. Post. Przod. Przez wiele lat s³u¿y³ w policji woj. PP Józef RADZIOCH s. 012/3 (51). 3993. 11 X 1895 w Szczebrzeszynie. kontr. we wrzeœniu 1939 ponownie kmdt Post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Przod. 1560. MPzaW. nastêpnie skierowany na Post. we wrzeœniu 1939 w Dyonie Konnym. Przod. ur. Od 26 XI 1918 do 24 II 1922 ochotniczo w WP. w Berezowie Œrednim pow. ostatnio w £odzi – w 1938 w Kdzie Miasta. Skoñczy³ szko³ê handlow¹. Odzn. W WP do 30 XII 1921. przod. MDzON. 16 X 1901 w Micha³owie. w Tyszowcach. 1 VII 1930. Od 16 I 1937 kmdt Post. PP Kazimierz RADZIKOWSKI s. 1 II 1937. ur. 2564. 25 XI 1912 w Krakowie. w Tyszowcach. L. od 1933 w pow. tomaszowskim – kmdt Post. PP Franciszek RAJCA s. ur. ur. 597. lwowskiego. MDzON. L. ¿ó³kiewski. mian. L. Post. Stanis³awa i Marii. we wrzeœniu 1939 na Post. 044/3 (81). 1275. W policji od 16 II 1932. 742 . Wojciecha i Józefy. ur. Ukoñczy³ 28 IV 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. W policji od 17 IX 1936 jako kand. Teofila i Marianny. MPzaW. ¿ó³kiewski. 6 IV 1897 w LemszczyŸnie. 1 XI 1905 w Ma³kowie. Ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. w Nalibokach pow. 4 p. ur. mian. Micha³a i Marii. w 1934 na Post. nastêpnie ochotniczo od paŸdziernika 1918 w V Dywizji Syberyjskiej. W policji od 1 VII 1923 – s³u¿bê pe³ni³ w woj. ¿ó³kiewski. 020/1 (20). Co najmniej od 2 IX 1928 pe³ni³ s³u¿bê w pow. Do kraju powróci³ 22 XI 1921. W I wojnie w armii rosyjskiej. ³ódzkiego. na szer. BMzaDS³. PP Stanis³aw RADZKI s. S³u¿bê pe³ni³ w woj. strz. St. Odzn. PP Wincenty RADZISZEWSKI s. 05/3 (11). w Kotlicach. ko³omyjski. nowogródzkim. 020/3 (59).

tarnopolskiego. ur. L. post. PP Jan RAJM s. w 1896 w Niestanicach. Lucjan RAJCHERT s. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. Przod. w 1883 w Gustawowie. Marcina i Michaliny z Mokrzyckich. PP w Herbach Starych pow. W policji od 1925. ur. 743 . 25 XII 1901 w Czêstochowie. sk¹d w kwietniu 1939 przeniesiony do 4 Komp. 033/3 (33). Uczestnik wojny 1920. St. Jana. Co najmniej od 1933 pe³ni³ s³u¿bê w Grudzi¹dzu. w 1893. w Katowicach. W policji od 1920. Rez. Piotra i Marii. 4461. 019/2 (92). post. 23 IX 1900 w £odzi. BKZ. Odzn. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. 2076. BKZ. L. post. 027/4 (37). sk¹d 21 III 1931 przeniesiony do woj. PP Edward RAJCZYK s. ur. 732. do pow. W WP od 3 III 1920 do 15 IV 1921. w Œwiêtoch³owicach. ur. w Cieszynie. L. Odzn.St. w Kdzie Pow. Od 4 IV 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. 5062. W PWŒl. od 15 I 1924 z przydzia³em do GSzPWŒl. Karol RAJNER s. L. Karola i Katarzyny z Fija³ków. MDzON. Andrzeja. we wrzeœniu 1939 w pionie œledcz. nastêpnie w woj. w Brzezinach jako telefonista. 4054. Od 25 VIII 1927 w Kdzie Miasta £odzi z przydzia³em do XIII Komis. PP Florian Franciszek RAJPOLD s. Przod. w Tarnopolu. MPzaW. PWŒl. cieszyñskiego. PP W³adys³aw RAJEWSKI s. 5 X 1895 w Choroniu. 6 pac. L. i tam nadal we wrzeœniu 1939. W policji s³u¿y³ od 1923. gostyniñskim. pomorskim. Odzn. Franciszka i Ludwiki. 023/5 (67). sk¹d 4 X 1938 deleg. czêstochowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. lwowskiego. L. w Pecynie i Szczawinie w pow. 044/3 (10). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Od 5 VII 1924 do 3 IV 1939 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. 2752. ur. warszawskim na Post. 012/2 (76). ur. R St.

horochowski (1936). KN. Post. 1605. Post.R Jan Bronis³aw RAJTKOWSKI s. PP Stanis³aw RAPAK s. post. 15 VI 1898 w Lipnikach. PP Jan RAKOWSKI s. Józefa i Barbary z Szurków. krakowskiego. ur. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 020/4 (35). Mieczys³awa i Jadwigi. w Czêstochowie. (od 10 IV 1934). L. 062/2 (47). W policji od 1924. w 1900 w Wielêcinie. ur. wo³yñskim. W policji od 15 VII 1923. Co najmniej od 1933 s³u¿y³ w woj. 6499. 511. w Chorowie pow. PP Jan RAKIEJ-ROKICKI s. BMzaDS³. ur. W³aœciciel piwiarni w Grodnie. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow.in. L. 023/2 (40). ur. 023/2 (16). Wojciecha i Katarzyny. We wrzeœniu 1939 w II Komis. Jana. Odzn. L. St. 744 . 023/2 (77). PP Jan RAKOCZY s. 5399. w 1914. ur. w 1933 na Post. Kazimierz RAJTNER s. 2113. w 1890 w Poczesnej. 026/2 (69). kontr. 23 XII 1911 w Zab³ociu. Uczestnik walk z Ukraiñcami. nastêpnie w Czêstochowie – w III Komis. KW. L. Co najmniej od 1934 pe³ni³ s³u¿bê w pow. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Krakowie. w K³obucku. w 1900 we Lwowie. na Post. W policji od 18 XII 1936 jako kand. St. kieleckim. m. L. Józefa. W WP od 11 XI 1918 do 28 IV 1923. na szer. 666. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. post. od 21 IX 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. W policji od 1919. L. Wojciecha. czêstochowskim. ur.

Przod. PP Józef RAPALSKI s. Aleksandra i Marianny z Sobiesiñskich, ur. 18 VIII 1897 w Kakawie. W WP od 1919. Ukoñczy³ 4 XII 1929 NSzF w Sosnowcu. Od 1923 s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. kaliskiego – na Post. w Iwanowicach, od 1926 p.o. kmdta Post. w Choczu, w l. 1930–1937 kmdt Post. w Brzezinach, od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. w KoŸminku. Odzn. BKZ, MDzON, MPzaW.

R

L. 045/1 (53), 4039.

Stanis³aw RAPLEWICZ s. Adama, ur. w 1915.

L. 019/1 (47), 4719.

St. post. PP Wincenty RASA£A s. Macieja i El¿biety z Kralów, ur. 14 VII 1889 w Strza³kowie. W policji od 1919. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. kieleckim. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Rez. Konnej w Sosnowcu. Odzn. BKZ.

L. 012/3 (36), 5002.

Wac³aw RASPOÑCZYK s. Adama, ur. w 1908.

L. [2] (46).

St. post. PWŒl. £ucjan RASZKE s. Stanis³awa i Stefanii z d. Grzanko, ur. 14 I 1899 we W³oc³awku. W WP od 26 VI 1919 do 23 VI 1922, 12 pp. W PWŒl. od 15 I 1924 w pow. katowickim. S³u¿y³ w Kdzie. Rez. w Katowicach (do 18 II 1925), na Post. Za³êska Ha³da pow. katowicki (do 16 VII 1936), w Komis. Katowice-Za³ê¿e (do 21 X 1936), nastêpnie w Wydz. Bud¿et.-Gospod. Kdy Rez. w Katowicach.

L. 020/4 (22), 1390.

Przod. PWŒl. Robert RASZYK s. Józefa i Joanny z Rokitów, ur. 1 IX 1895 w Darkowie. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. lubelskiego – w 1929 kmdt Post. w Soækach pow. ³ukowski, nastêpnie w woj. poleskim (1936). Od 21 III 1939 w PWŒl. z przydzia³em do Komis. w Boguminie Nowym pow. frysztacki.

L. 038/3 (13), 780.

745

R

Przod. PP Andrzej RATAJ s. Jana i Józefy z W¹sików, ur. 29 XI 1900 w Osmo³odzie. Hallerczyk, uczestnik walk z Ukraiñcami i wojny 1920. Ukoñczy³ (12 XI 1928) NSzF w Sosnowcu i Powszechny Uniwersytet Korespondencyjny (1935). W policji od 1 VII 1923 w Tarnopolu, nastêpnie w pow. kamioneckim na Post. Po³oniczna i Kamionka Strumi³owa, od 26 IV 1929 kmdt Post. Dziedzi³ów. Ostatnio s³u¿y³ w Tarnopolu – od 25 VII 1939 w Kdzie Woj., od 1 IX 1939 w Urzêdzie Œledcz. Przod. mian. 1 IV 1933. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 020/3 (5), 277.

Post. PP Stanis³aw RATAJCZAK s. Wawrzyñca, ur. w 1913. W policji od 1937 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu w 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. lwowskiego. S³u¿bê pe³ni³ na Post. w Krasiczynie pow. przemyski.

L. 026/3 (61), 2182.

Post. PWŒl. W³adys³aw RATAJCZAK s. Stanis³awa i Stanis³awy z Piaseckich, ur. 7 IV 1900 w Œremie. W WP od 11 XI 1919 do 5 III 1923. W PWŒl. od 1 XI 1923 w GSzPWŒl. w Œwiêtoch³owicach. S³u¿y³ w Komis. Katowice-Dworzec (do 16 IX 1927) i na Post. w Micha³kowicach pow. katowicki. Zwolniony ze s³u¿by 31 III 1928, ponownie przyjêty 1 VII 1928 z przydzia³em na Post. w Istebnej pow. cieszyñski.
L. [4] (83).

Post. PP Alfons RATAJEK s. Józefa i Marii, ur. 29 III 1913 w Bartni. Skoñczy³ 5 klas gimnazjum. W policji od 1 XII 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 12 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. pomorskiego.

L. 045/2 (100), 3234.

St. post. PP Adam RATUSZYÑSKI s. Paw³a i Marianny z Bujakowskich, ur. 10 X 1887 w Nowym Korczynie. W policji od 1919. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. kieleckim, ostatnio w Sosnowcu – w Rez. Konnej, sk¹d 15 VI 1938 przeniesiony do II Komis. i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 III 1936.

L. [1] (80).

St. post. PP Aleksander RAUBO s. Franciszka i Emilii z Rodziewiczów, ur. 12 V 1896 w zaœcianku Rauby. W I wojnie w armii rosyjskiej, w 1916 zdezerterowa³ i wst¹pi³ do I Korpusu Polskiego. W l. 1920–1921 w Dywizji Litewsko-Bia³oruskiej. W policji od 1930 z przydzia³em do NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski, po jej ukoñczeniu skierowany do woj. tarnopolskiego. Ostatnio s³u¿y³ w pow. tarnopolskim – w 1933 na Post. w H³uboczku Wielkim, we wrzeœniu 1939 na Post. w Borkach Wielkich. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn. MN.
L. 033/2 (60), 2257.

746

Przod. PP Wilhelm RAUTSZKO s. Wilhelma, ur. w 1898 w Starej Sieniawie. W policji od 1 XI 1920. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Chinoczach pow. sarneñski. Odzn. BMzaDS³.

R

L. 027/2 (90), 1746.

Kpt. piech. Stanis³aw RAWA s. Daniela i Jadwigi ze Zwierzyñskich, ur. 9 I 1900 w Ostro³êce. Skoñczy³ 6 klas Szko³y Realnej Gi¿yckiego w Warszawie. W WP ochotniczo od 15 VII 1920, 18 pac. Ukoñczy³ SPPiech. w Warszawie (1923). S³u¿y³ w 62 pp i 79 pp. Od 26 I do 17 XI 1931 wyk³adowca w CSS w Toruniu, od 14 X 1932 w 18 pp. Od 1 VI 1938 w KOP – dca komp. „Bakszty Ma³e” baonu KOP „Krasne”. Ppor. ze starszeñstwem 1 VII 1923, por. – 1 VII 1925, kpt. – 1 I 1936. Odzn. SKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 051/2 (32), 7059/54.

Józef RAWSKI s. Mariana, ur. w 1895.

L. 044/3 (48), 3977.

Post. PWŒl. Leon R¥CZKA s. Franciszka i Albiny z Putzków, ur. 10 IV 1899 w Józefowcu. W PWŒl. od 16 X 1925. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – w Kdzie Rez. (do 1 III 1932) jako muzyk w orkiestrze policyjnej, nastêpnie w Komis. Katowice-Za³ê¿e, w 1933 w III Komis.

L. 027/1 (38), 331.

St. post. PP Julian R¥CZYÑSKI s. Gracjana i Bronis³awy, ur. 19 IV 1899 w Homlu. W policji s³u¿y³ od 1 V 1928. We wrzeœniu 1939 w Wydz. I KG. Odzn. BKZ.

L. 038/1 (48), 3748.

St. post. PWŒl. Leopold R¥PA£A s. Józefa i Joanny z Marczyków, ur. 24 XI 1898 w O³pinach. W WP od 4 III 1920 do 2 XII 1921, 52 pp. Od 1 VII do 30 XI 1923 w PP woj. poleskiego. W PWŒl. od 1 IX 1924 w Kdzie Rez. w Katowicach (do 17 IX 1924), nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w pow. lublinieckim na Post. w: Boronowie (do 4 I 1927), Brusieku (do 30 IV 1927), Pawonkowie (do 1 X 1931) i Herbach Œl¹skich.

L. 19/3 (40), 959.

747

R

St. post. PWŒl. Józef RDUCH s. Franciszka i Franciszki, ur. 15 VI 1898 w Chorzowie. Uczestnik trzech powstañ œl¹skich. W PWŒl. od 23 VIII 1922. S³u¿y³ w pow. bielskim, we wrzeœniu 1939 w Komis. m. Bielska. Odzn. KnaŒl.WWiZ, BMzaDS³.

L. 020/3 (85), 1276.

St. post. PP Franciszek REBIZAK s. Jakuba i Marii z Wandasów, ur. 11 XII 1899 w Bartkówce. W I wojnie w armii austriackiej. W WP ochotniczo od listopada 1918 do lipca 1922, 37 pp, st. szer. W policji od 1924. S³u¿bê pe³ni³ w woj. stanis³awowskim, w 1924 w Stryju, w 1934 z-ca kmdta Post. w Bolechowie pow. doliñski, w 1935 na Post. w Oknie pow. horodeñski. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Bolechowie. Odzn. BMzaDS³., GwOPrzemyœla, OH „Orlêta”.
L. 023/5 (34), 4018.

Józef REDLIÑSKI s. Jana, ur. w 1905 w m. Ha³ówki Du¿e.

L. 058/3 (27), 1131.

Przod. PWŒl. Roch REGINEK s. Ignacego i Anny z Bartoszków, ur. 4 VIII 1899 w Wielkim Dobrzyniu. W WP od 18 III 1919 do 22 IX 1920. Od 20 X 1920 do 17 VI 1922 w PGŒl., nastêpnie w PWŒl. Pocz¹tkowo w s³u¿bie œledczej w Katowicach i pow. katowickim w: Komis. w Bogucicach (do 30 XI 1922), eksp. œledcz. w Katowicach (do 31 III 1923), Dyrekcji Policji (do 14 XI 1923), Oddz. Œledcz. (do 15 IV 1924), w Komis.: Za³ê¿e (do 31 VIII 1924), Wirek (do 14 XII 1924), RoŸdzieñ (do 8 VII 1925), w Urzêdzie Œledcz. w Katowicach (do 4 III 1926), nastêpnie w s³u¿bie mundurowej w Kdzie Rez. w Katowicach (do 3 V 1926), w Komis. w Rybniku (do 15 IV 1931) i na Post. w pow. rybnickim w: Czerwionce (do 15 XI 1933), Knurowie jako z-ca kmdta (do 31 III 1939), z którego przeniesiony jako kmdt na Post. w Giera³towicach. St. post. mian. 1 XII 1923, przod. – 1 II 1937.

L. 054/2 (62), 2323.

Post. PP Edward REGIÑCZAK s. Feliksa Aleksandra i Katarzyny, ur. w 1899 w Tr¹bkach. W WP od 14 VIII 1919 do 1 VII 1923. W policji od 2 VII 1923. S³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim. We wrzeœniu 1939 na Post. w Chorowie pow. zdo³bunowski. Odzn. BMzaDS³.

L. 038/2 (60), 480.

748

St. post. PP Mieczys³aw REGULSKI s. Józefa i Józefy, ur. 1 VI 1899 w ¯bikowie. W policji od 1923. Przez wiele lat s³u¿y³ w woj. warszawskim, m.in. na Post. w B³oniu (1936), we wrzeœniu 1939 na Post. w O¿arowie pow. warszawski.

R

L. 045/3 (86), 3275.

St. stra¿n. SW W³adys³aw REGULSKI s. W³adys³awa i Anieli, ur. 27 II 1908 w m. Bo¿e. W wiêziennictwie od 1933. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Pu³tusku, we wrzeœniu 1939 w areszcie œledczym przy ul. Dani³owiczowskiej w Warszawie.

L. 033/3 (46), 3520.

Post. PP Marian Zbigniew REICH s. Gottfrieda i Józefy, ur. w 1910 w Podwo³oczyskach. Po ukoñczeniu w 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski s³u¿y³ w policji woj. lwowskiego.

L. 044/2 (77), 2932.

Post. PWŒl. Antoni REICHENBACH s. Paw³a, ur. w 1916 w Mostach. W PWŒl. od 1938. S³u¿bê pe³ni³ w pow. frysztackim – od 15 XI 1938 do 31 III 1939 w Komis. w Boguminie Nowym, sk¹d 7 II 1939 deleg., a od 1 IV 1939 przeniesiony do Komis. w Pietwa³dzie.

L. 027/2 (24), 2136.

Post. PP Feliks REICHERT s. Józefa i Kornelii, ur. 30 VI 1907 w Demni. W policji od 16 II 1932. Po ukoñczeniu 27 VII 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego.

L. 033/3 (62), 592.

St. przod. PWŒl. Leon REIMER s. W³adys³awa i Marianny z Romanowskich, ur. 29 IX 1892 w Nowym Mieœcie Lubawskim. Od 19 II 1920 do 26 IX 1921 w PP woj. pomorskiego, do 24 VII 1922 w Rejonowym Urzêdzie Wybrze¿a Morskiego w Wejherowie. W PWŒl. od 25 VII 1922. S³u¿y³ w pow. tarnogórskim na Post. w Suchej Górze (do 19 II 1923), Nakle (do 1 I 1931), w Komis. w Radzionkowie (do 17 VIII 1939), sk¹d przeniesiony jako kmdt Post. w Tarnowicach Starych. St. post. mian. 1 XI 1922, przod. – 1 I 1929, st. przod. – 31 III 1939.
L. 051/1 (80), 1456.

749

R

Post. PWŒl. Józef REINERT s. Ignacego i Franciszki z Polczyñskich, ur. 8 I 1893 w Masanowie. W WP od 11 II 1919 do 31 VII 1921. W PWŒl. od 16 IV 1924 w Kdzie Rez. w Katowicach (do 4 IX 1924), nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. w Królewskiej Hucie (do 11 X 1936), sk¹d przeniesiony na Post. Chorzów-Klimzowiec pow. katowicki.

L. 033/2 (47), 370.

St. przod. SG Franciszek REINKE s. Andrzeja i Pauliny z d. Losse, ur. 23 VIII 1896 w m. Paulina. W s³u¿bie od 1922, do 1928 w WP, st. sier¿., nastêpnie w SG. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pomorskiego Okrêgu w Bydgoszczy jako rusznikarz. Odzn. MPzaW, MDzON.

L. 051/2 (23), 6495.

St. post. PP Kazimierz REITER s. Tomasza, ur. w 1892 w Studzieñcu. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji w GnieŸnie.

L. 045/3 (73), 5746.

Antoni REJMAN s. Filipa, ur. w 1904.

L. 050/3 (64), 7391.

St. post. PP W³adys³aw REJMAN s. Szymona, ur. w 1892. W l. 1936–1938 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Brodach. Odzn. BKZ.

L. 023/5 (87), 3913.

Jan REJT s. Antoniego, ur. w 1909.

L. 051/2 (49), 98.

750

Post. PP Józef REKLIÑSKI s. Jakuba i Ewy ur. w 1900 w Mostach Wielkich. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. lwowskiego, we wrzeœniu 1939 na Post. w Chodorowie pow. bobrecki.

R

L. 050/3 (43), 7705/6093.

Przod. PP Wiktor REL s. Wojciecha, ur. w 1897 w Stefankowie. W policji od 1926. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w jednym z Komis. w Czêstochowie.

L. 023/4 (67), 5020.

St. post. PP Andrzej REMBACZ s. Wojciecha i Jadwigi z Kuchtów, ur. 25 XI 1898 w Koninie. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1919. We wrzeœniu 1939 na Post. w Bys³awiu pow. tucholski.

L. 012/1 (69), 3183.

St. stra¿n. SG Stefan REMBACZ s. Wojciecha i Jadwigi z Kuchtów, ur. 15 XI 1896 w Koninie. W s³u¿bie od 1922. We wrzeœniu 1939 w Pomorskim Okrêgu w Bydgoszczy.

L. 050/3 (30), 6496.

Post. PP Józef REMBECKI s. Józefa i Franciszki z Hwa³ków, ur. 16 VIII 1890 w Ochêdzyniu. W policji od 21 II 1923 w Kdzie Woj. w £odzi. W 1926 ukoñczy³ kurs post. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi, m.in. w XI Komis., w l. 1929–1936 w Kdzie Rez. Pieszej m. £odzi, nastêpnie w VI Komis.

L. 05/5 (80), 4179.

Wac³aw REMUZA s. Stanis³awa, ur. w 1911 w Przygodach.

L. 058/3 (6), 4874.

751

R

Post. PP Mieczys³aw RENC s. Hermana i Marianny, ur. w 1908 w Go³onogu. W policji od 16 XI 1932. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim, ostatnio na Post. w Uchowiecku pow. kowelski, z którego 10 VIII 1939 przeniesiony do I Komis. w Równem. Odzn. BKZ.

L. 037/2 (70), 813.

Post. PP Izydor REPECZKO s. Antoniego i Weroniki z Markiewiczów, ur. 23 VII 1887 w Andrzejkiszkach. Ukoñczy³ 5 klas gimnazjum, buchalter. W l. 1908–1918 urzêdnik w Szkole Junkrów w Wilnie i Po³tawie. W I wojnie w armii rosyjskiej. W WP ochotniczo w l. 1919–1922. W policji od 16 VII 1923 w pow. wileñsko-trockim w II komp. PGran., na Post. w: Szumsku, Rudominie, Kaplicy-Powursku. Od 15 XI 1924 w Kdzie Pow. w £uniñcu w VIII komp. PGran., w Bieszczanikach i na Post. w £uniñcu. Z policji zwolniony 31 III 1925 i ponownie przyjêty 1 I 1927 z przydzia³em na Post. w Kosowie Poleskim. Od 8 XI 1927 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Bia³awiczach pow. wo³kowyski, Kosowie (1933), Komis. w Brzeœciu n. Bugiem (od 3 XI 1935). Od 16 III 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. w Wierzchowicach pow. brzeski.

L. 027/2 (58), 2968.

Jerzy RERYCH s. Jana, ur. w 1899.

L. 058/3 (54), 4868.

St. przod. PP Jan RESZKA s. Józefa i Marii z Warychów, ur. 2 I 1897 w Zawadzie. Od 1912 w skautingu, od 1916 cz³onek POW ps. „Babinicz”. W WP ochotniczo od 11 XI 1918 do 5 VIII 1921. W wojnie 1920 w za³odze poci¹gu pancernego „Bartosz G³owacki”, kpr. W policji od 1 XII 1921. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim. W 1932 kier. Komis. w Tomaszowie Mazowieckim pow. brzeziñski. W l. 1936–1937 i tak¿e we wrzeœniu 1939 kmdt Post. w £asku. Przod. mian. 1 XII 1926. Odzn. KN, BKZ, MPzaW, MDzON.
L. 027/2 (10), 3935.

Przod. PP Józef RESZKO s. Marcina i Antoniny, ur. 21 I 1901 w Wy¿nicy. We wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. w £osicach pow. siedlecki.

L. 038/3 (41), 5647.

752

Post. PP Szczepan REZLER s. Stanis³awa i Rozalii z Fingasów, ur. 8 XII 1889 w Kamionce. W policji od 15 VII 1923. S³u¿bê pe³ni³ w woj. tarnopolskim, we wrzeœniu 1939 w Kdzie Woj. w Tarnopolu.

R

L. 020/3 (55), 596.

St. post. PWŒl. Stanis³aw RÊGOWSKI s. Walentego i Marianny z Bede³ków, ur. 21 IV 1898 w Zawadach. W PWŒl. od 15 I 1924. S³u¿y³ w pow. katowickim, m.in. na Post. w Paw³owie (1934), we wrzeœniu 1939 na Post. w Koñczycach.

L. 045/2 (50), 5191.

St. post. PP Ignacy RÊKOŒ s. Marcina i Anastazji z Jankowiaków, ur. 18 VII 1888 w Górsku. W policji od 1921. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Tarnopolu, nastêpnie na Post. w Grucznie pow. œwiecki. Od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. w Tucholi.

L. 019/3 (54), 2745.

Antoni RICZIK s. Andrzeja, ur. w 1901.

L. 023/3 (52), 3669.

Przod. PP Feliks RINGWELSKI s. Jana, ur. w 1901 w Kanoszynach. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. poznañskim, we wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Opalenicy pow. nowotomyski. Przod. mian. 1 IV 1934. Odzn. BKZ.

L. 027/3 (54), 4417.

St. post. PP Józef ROBAK s. Walentego, ur. 18 I 1897 w Krasocinie. W policji od 1922. Co najmniej od 1933 pe³ni³ s³u¿bê w woj. kieleckim – od 1934 w pow. opatowskim, w Komis. w Ostrowcu do 10 III 1938, sk¹d przeniesiony na Post. w £agowie jako jego kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939.

L. 016/2 (44), 5383.

753

R

St. post. PP Józef ROBAK s. Jakuba i Agnieszki, ur. 15 III 1893 w Zawadzie. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w III Komis. m. Lublina.

L. 033/2 (86), 1838.

Pawe³ ROBAK s. Paw³a i Julii, ur. 29 VI 1900 w Stryjówce. W 1921 pe³ni³ s³u¿bê jako post. na Post. Kolejowym w Lublinie. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Stryjówce pow. zbaraski.

L. 058/1 (38), 5498.

St. post. PP Stanis³aw ROBERT s. Jana i Franciszki z Jêdrzejewskich, ur. 29 XII 1900 w Moszczenicy. W policji s³u¿y³ od 1924. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow. w £odzi. Odzn. BKZ.

L. 062/2 (31), 6897.

St. post. PP Bronis³aw ROCZEK s. Rocha i Katarzyny, ur. 24 III 1892 w Nowej Wsi. W policji od 1923. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie.

L. 026/2 (86), 5257.

Pp³k piech. st. sp. Boles³aw Konrad RODKIEWICZ s. Stanis³awa i Teofili z Czubowiczów, ur. 2 IV 1889 w Siennicy. Absolwent Gimnazjum Filologii Polskiej Chrzanowskiego w Warszawie. Ukoñczy³ 3 lata studiów na Politechnice Lwowskiej, aktywny dzia³acz Zwi¹zku Strzeleckiego i Zwi¹zku Walki Czynnej. Od 6 VIII 1914 w Legionach Polskich – kmdt koszar „Oleandry” w Krakowie, na front wyruszy³ z 1 pp Leg. Po kryzysie przysiêgowym internowany w Szczypiornie. Kmdt IV Okrêgu POW. W WP ochotniczo od lutego 1919. S³u¿bê pe³ni³ w 33 pp, w Misji Wojskowej na Dalekim Wschodzie, w II oddz. III Armii. W l. 1921–1922 attaché wojskowy w Pradze, nastêpnie w DOK II i Oddz. II Sztabu G³ównego. W l. 1924–1925 Kier. Ref. Wywiadowczego Dtwa 13 DP. Od lipca 1926 w KOP w sztabie 5, potem w 6 Brygadzie. W 1927 dca 3 komp. 21 Brygady KOP. W 1928 szef Oddz. Informacyjnego w Ministerstwie Skarbu. Od 1929 szef Oddz. II Kdy SG. W maju 1935 przeniesiony w st. sp. Kpt. ze starszeñstwem 1 VI 1919, mjr – 1 I 1928. Odzn. VM 5 kl. nr 4960, KKOOP, KN, KW, ZKZ, MPzaW, MDzON.

L. 058/3 (20), 5870.

754

Andrzej RODOCHOÑSKI s. Mateusza, ur. w 1897.

R

L. 026/4 (80), 616.

Przod. PP Roman RODZYNKIEWICZ s. Stanis³awa i Anny, ur. w 1892 w Dobromilu. Co najmniej od 1936 s³u¿y³ w policji woj. stanis³awowskiego, we wrzeœniu 1939 w Stanis³awowie.

L. [3] (83).

St. post. PP Franciszek ROGA s. Teodora i Katarzyny z Krejczych, ur. 4 X 1903 w £odzi. W policji od 15 XII 1933. Ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi – na Post. £ódŸ-Chojny, od 1938 w Wydz. Œledcz.

L. 027/3 (76), 3659.

Post. PP Tadeusz ROGACKI s. Walentego i Michaliny z Jaroszewskich, ur. 2 II 1911 w Tomicach. Absolwent Szko³y Handlowej w Zgierzu. W policji od 17 V 1935. Po ukoñczeniu 22 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski 24 X 1935 przydzielony do I Komis. w Bia³ymstoku. Od 16 VI 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w Kdzie m.st. Warszawy w ref. gosp.

L. 027/4 (12), 1956.

Micha³ ROGALA s. Miko³aja, ur. w 1894.

L. 037/2 (53), 1277.

Przod. PP Stanis³aw ROGALA s. Wincentego i Marii, ur. w 1896 w Opatowie. W POW od 3 V 1916 do 1 XI 1918. W WP od 17 VI 1919 do 31 V 1922, 1 pp Leg., plut. W policji od 16 VII 1923 przydzielony do s³u¿by gran. jako instruktor powiatowy, potem instruktor w komis. Do 5 VIII 1938 s³u¿y³ na Post. w Dorosinach pow. ³ucki. Od 24 XI 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. w Milatynie pow. zdo³bunowski. Przod. mian. 1 IV 1930. Odzn. MN, MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 033/3 (80), 5733.

755

W policji od 7 XII 1936 jako kand. poleskim. W WP od 5 VII 1919 do 1922. Odzn. L. 026/4 (82). 1 I 1931. mian. W policji od 25 VI 1923 p. Stefana i Franciszki z Kijków. 140. ur. L. garwoliñski. post. Odzn. W sierpniu 1939 zmobilizowany. post. bomb. pru¿añski. w Grodnie. od 17 VIII 1936 na Post. Wiktor ROGALSKI s. rez. 2238. od 28 I do 10 IX 1920 na froncie bolszewickim. MDzON.. bia³ostocki. Józefa i Julianny z Kwiatuñskich. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. 17 X 1912 w Petersburgu. BMzaDS³. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 14 I 1896 w Suchatówce. kieleckiego. w pow. na szer. PP Antoni ROGALSKI s. 617. st.7 II 1908 w Kiszyniowie. szer. Kurs dla przod. 026/1 (100).o. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. 033/1 (27). ¿ó³kiewski skierowany do policji woj. 32 pp. W Legionach Polskich s³u¿y³ jako woŸnica. Jana i Katarzyny z Popowskich. Bugiem. 756 . L. post. PP Tadeusz ROGALEWSKI s. 5473. Konstantego i Heleny. ur. Post. W policji od 1925 z przydzia³em na Post. MPzaW. w Sobolewie pow. nastêpnie s³u¿y³ w Kamieniu Koszyrskim – od 15 II 1935 w Kdzie Pow. Fryzjer zamieszka³y w Czarnej Wsi pow. PP Micha³ ROGALSKI s. We wrzeœniu 1939 na Post. ur. Post. Od 9 IX 1924 na Post. 027/1 (34). ukoñczy³ 9 I 1926 w Brzeœciu n. L. pru¿añski. MDzON. przydzielony do s³u¿by gran. Od 3 V 1934 do 28 II 1935 w Szkole Tresury Psów Policyjnych w Poznaniu. ur. Stanis³awa i Zofii z Ma³achowskich. s³u¿bê pe³ni³ w Dolinie. PP Czes³aw ROGALIÑSKI s. lidzkim. 10 I 1914 w WiŸnie. w Brzeœciu n. L. kontr. St. Bugiem. Od 23 X 1935 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. Co najmniej od 1936 s³u¿y³ w woj. St.R Post. walczy³ w obronie Wilna. 4866. 22 IX 1899 w £ysobykach. w Linowie pow. w Berezie Kartuskiej pow. w Bêdzinie. St. Od 12 I 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w II Komis. stanis³awowskiego. 058/4 (13). Ukoñczy³ 10 II 1931 Szko³ê Podof.

4440. cieszyñskiego – s³u¿bê pe³ni³ na Post. czêstochowskim w: Parzymiechach (do 30 IX 1933). w Opocznie. MPzaW. w Pyrach pow. PP Walenty ROGOWSKI s. L. i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. W policji od 1927. MDzON. 044/1 (14). œwiêtoch³owicki (do 1 XII 1927). kieleckim – na Post. olkuski i tam nadal we wrzeœniu 1939. w 1909 w Grodnie. kier. 038/4 (85). 3587. Wiktor ROJCZYK s. Odzn. W 1937 pe³ni³ s³u¿bê jako instruktor. 3039. W policji s³u¿y³ od 1932. Od listopada 1918 w MMiejsk. post. S³u¿y³ w Komis. 3815. ur. L. 15 V 1886 w £aznowie. W policji od 1919. 757 . 027/2 (1). L.St. w pow. a od listopada 1937 w II Komis. 019/3 (85). 3638. PP Leon ROGOWSKI s. Józefa i Heleny z Mallutów. ur. post. 045/3 (30). Œl¹ska Cieszyñskiego. R L. w Istebnej. w Charsznicy. W policji od 1920. nastêpnie kmdt Post. sk¹d przeniesiony do pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. Post. ur. sk¹d automatycznie przeszed³ do policji. We wrzeœniu 1939 w Kdzie m. Lipiu (1936). warszawski. 2 VI 1937 przydzielony na Post. Leona. 023/3 (42). Ostatnio s³u¿y³ w woj. przod. w Cieszynie (do 19 III 1925) i Lipinach pow. Romana i Natalii z Olczaków. we wrzeœniu 1939 na Post.st. L. Przod. w £oœniu pow. ur. S³u¿bê nadal pe³ni³ w £odzi – w I. St. 13 I 1888 w Zam³yniu. PP Stefan ROGUT s. Od 27 XI 1918 do 14 VII 1922 w ¯and. PP Pawe³ Jan ROHS s. ur. III Komis. Adama i Heleny z Szyma³ów. 24 I 1904 w Borsku. 5 III 1898 w Warszawie. w S³awkowie pow. post. 4513. w Tarnowie. w £odzi. z którego 3 III 1937 przeniesiony na Post. We wrzeœniu 1939 na Post. Józefa i Zofii z Monetów. kieleckim – ostatnio na Post. St. PP W³adys³aw ROJEWSKI s. 1 I 1899 w Bierach. Warszawy. w Koñczycach Wielkich (do 10 VI 1931) i Ustroniu (do 29 XI 1938). Kraj. z której automatycznie przeszed³ do PWŒl. Tomasza i Anny. PWŒl. St. bêdziñski. L.

post.R St. Andrzeja i Katarzyny z Rychterów. ur. wo³yñskim. Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. 038/3 (42). 023/3 (5). dyscyplinarny Kdy Woj. L. PP Józef ROMALDOWSKI s. Przod. Odzn. L. 023/5 (79). Macieja i Franciszki. Przod. Józefa i Julii z Kilarskich. ur. L. MPzaW. 1 IV 1934. Franciszka i Ewy z P³ochockich. radomski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Ostatnio s³u¿y³ w II Komis. 3882. 25 I 1889 w Wólce Jagielloñskiej. Przod. 4541. St. Odzn.o. Co najmniej od 1935 s³u¿y³ w woj. 30 XII 1894 w Klimontowie. we wrzeœniu 1939 w Sto³pcach. 4457. BKZ. w £ucku. w Nowogródku. 12 IX 1910 w m. Co najmniej od pocz¹tku 1939 – i nadal we wrzeœniu – w KG. w 1898 w Grabowie Starym. MDzON. W policji od 1919. w 1898 w Chodaczkowie. radomski jako jego kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939. Przod. w Jastrzêbiu pow. PP Stanis³aw ROLAÑSKI vel MIA£SZYGROSZ s. L. St. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 05/2 (13). przod. W policji od 1934. W WP ochotniczo w l. nowogródzkim. 2233. 149. We wrzeœniu 1939 refer. 3946. L.. Pieszej w £odzi. mian. Karolina. W policji od 1919. od 1 X 1938 kmdt Post. 758 . post. ur. L. BMzaDS³. PP Stanis³aw ROKICKI s. mian. W policji od 1923. PP Józef ROKITA s. ur. Jana i Agnieszki z Kwapiñskich. B³a¿eja i Marii z Miko³ajów. 012/3 (58). ur. PP Franciszek ROKICKI s. ³ódzkim. 020/1 (21). w 1891 w Opatowcu. 1919–1921. sk¹d 21 III 1938 przeniesiony na Post. Ostatnio pe³ni³ s³u¿bê jako p. w Stromcu pow. PP Karol ROKWISZ s. Odzn. 1 IV 1939. W policji od 5 VIII 1919. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. W policji od 1924. w Radomiu. Od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Rez. ur.

W policji od 16 II 1932 jako kand. MPzaW. L. Jakuba i Julii. St. 5141. Jana i Kazimiery. 6884. 4517. post. na szer. Rezerwa PP Wilno. kpr. mian. mian. W policji od 1921. Warszawy. St. PP Henryk ROMANOWSKI s.St. 23 XI 1898 w Krzeszowie. W policji od 1921. R L. Andrzeja. PP Antoni ROMANOWSKI s. MDzON. 23 p. 1 III 1936. Uczestnik wojny 1920. St. ur. L. post. ur. PP W³adys³aw ROMANOWICZ s. 026/1 (36). Co najmniej od 1938 pe³ni³ s³u¿bê w Bia³ymstoku. 14 VII 1907 w £aziskach. u³. post. L. W WP od 7 XII 1918. Kazimierza i Antoniny z Bernackich. L. Ukoñczy³ 27 VII 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow. Przez wiele lat s³u¿y³ w woj. post. 759 . BKZ. w 1884 w £asiczkach. We wrzeœniu 1939 na Post. 038/1 (11). we wrzeœniu 1939 w I Komis. PP Edmund Ludwik ROMANOWSKI s. Odzn. ¿ó³kiewski. W policji od 1 XII 1921. Odzn. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Policji Konnej m. Mateusza. Uczestnik wojny 1920. 15 VII 1900 w Wilnie. BMzaDS³. w Radomiu. 5769. 31 I 1887 w Dobrzyniewie Fabrycznym. kontr. post. Asp.st. 1 I 1938. PP Julian ROMAN s. St. 058/4 (82). W policji od 1927. w Oœwiêcimiu. ur. Post. ur. 012/3 (76). Nieprzerwanie – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Urzêdzie Œledcz. Odzn. ur.. zmobilizowany 3 IX 1939. 05/1 (62). krakowskim. PP Boles³aw ROMANOWSKI s. Antoniego i Anny. Przod. 3232. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. ur. 050/1 (70). 25 VI 1902 w Libawie.

we wrzeœniu 1939 zamieszka³y we Lwowie. MPzaW. 058/4 (2). 23 V 1892 w Warlubiu. Dziekan prawos³awny DOK I (stan na 3 VIII 1938). PP Boles³aw Andrzej ROSA s. ze starszeñstwem 1 VI 1919. PP W³adys³aw ROMANOWSKI s. piech. ur. ur. KW. Odzn. Od 1930 kapelan pomocniczy garnizonu we W³odzimierzu Wo³yñskim. Absolwent Szko³y Oficerskiej w Opawie. ze starszeñstwem 1 I 1932. 05/3 (20). 760 . Konstantego i Wiery z W³odzimirskich. w 1882 w Drohobyczu. janowski.in. poznañskim (od 5 IV 1935). Odzn. uczestnik odsieczy Lwowa. we Lwowie. L. Od 2 IX 1939 Kmdt Woj. W WP ochotniczo od 1 XI 1918 do 8 V 1920 – w PWojsk. 16 X 1895 w Grybowie. 1942. Ukoñczy³ 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. Kolejowym w Zaklikowie pow. w woj. W policji s³u¿y³ od 1920. 05/3 (74). ¿ó³kiewski. post. Kapelan rez. 1996. ur. L. PP Leon RONOWSKI s. poleskiego. w Grudzi¹dzu. MDzON. We wrzeœniu 1939 w II Komis. L. woj. 05/3 (12). PP Karol Jan ROMAÑCZYK s. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Komis. Œwiêcenia kap³añskie uzyska³ 7 IV 1921. Józef ROMAÑSKI s. Antoniego. ur. Jana i Antonii z Rocz³awskich. policji woj. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. por. 5796. rez. ZKZ. Jana i Klary z Dziurzyñskich. Ponadto kapelan PP w Warszawie. L. 019/1 (44). kapelana 1 VII 1935. 1859. Post. Ukoñczy³ 30 VII 1921 Szko³ê Oficersk¹ PP w Warszawie. 037/2 (97). by³y pracownik Ubezpieczalni Spo³ecznej. Przemianowany do s³u¿by czynnej w stopniu st. Tadeusza i Julii. L. 3051. L. ur. 2 XI 1899 w Ciemnohajcach. od 19 VIII 1936 w woj. 52 pp. Odzn. 30 XI 1910 w D¹browie Górniczej. St. Emeryt. 2654. w 1909. Przod. Warszawa. OH „Orlêta”. warszawskim. S³u¿bê pe³ni³ m. BKZ. ZKZ.R Mjr Wiktor ROMANOWSKI s. w Krakowie i Rz¹dowej SBezp. Absolwent Studium Teologii Prawos³awnej UJP. ur. Podinsp. pomorskim. Jana i Marianny.

post. tarnopolskiego. Œledcz. kamionecki. We wrzeœniu 1939 w Wydz. w Brze¿anach. Post. 18 VII 1909 w Czortkowie. L. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. 25 III 1889 w pow. W 1938 s³u¿y³ na Post. ur. 22 IX 1909 w Lublinie. ur. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Maksymilian ROSNER s. BMzaDS³. R L. Post. w 1898. we wrzeœniu 1939 na Post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. L. We wrzeœniu 1939 w Komis. Wawrzyñca i Julii z Maniowskich. Juliana. 012/1 (12). 1 IV 1934. we wrzeœniu 1939 na Post. W policji od 16 VI 1933. ur. Po ukoñczeniu 14 XII 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. 1682. St. 058/3 (43). PP woj. Jakuba i W³adys³awy z Jurków. w Milatynie Nowym pow. ur. kowelskim. Ostatnio pe³ni³ s³u¿bê w woj. post. czortkowski. w Kowlu. L. 027/2 (14). W policji od 18 I 1921. 4543. Ignacego. Odzn. St. W policji od 10 X 1922. mian. 1153. Albert ROS£ANOWSKI s. sto³pecki. PP W³adys³aw ROSIAK s.St. 761 . tarnopolskiego. w 1893 w Kicicach. 044/3 (74). 3322. ³ódzkim. Wojciecha i Antoniny. w Nalibokach pow. L. Józefa i Ewy. PP Jan ROSIKOÑ s. nowogródzkiego. post. 050/3 (47). 3305. L. 4940. BKZ. ur. W policji od 1919. Rezerwa PP Jagielnica pow. grójeckim. Przod. w Mogielnicy. PP Franciszek ROSIAK s. PP Stanis³aw ROSIAK s. Od 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. 18 I 1893 w Ostro³êce. wo³yñskim – w 1936 w pow. 027/3 (51). ur.

tarnopolskiego. ur. Od 27 XI 1923 w s³u¿bie gran. Franciszka i Józefy. Bytom-Dworzec – od 4 III 1926 pn. Kazimierza i Wandy z Rajewskich. post. ur. W PWŒl. St. wo³yñskim. w Katowicach. BKZ. Komis. zwolniony. 016/1 (39). sk¹d w 1935 przeniesiony do woj. ur. 023/3 (15). Gran. Od 25 V 1929 s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Kostopolu i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Stanis³awowie. sk¹d 5 X 1938 przeniesiony do Kdy Rez. stra¿n. Kdy Pow. St. L. Antoniego. 3983. w II Komis. rawskim – w l. 1 IV 1934. SG Feliks Kazimierz ROSZKIEWICZ s. 4795. ostatnio w pow. W s³u¿bie od 1931. Maksymiliana i Moniki z Fojcików. Odzn. St. Post. Józefa i Rozalii z K¹kolów. Gran. Co najmniej od 1936 s³u¿y³ w woj. tarnopolskim. post. od 1 V 1924. w T³ustem pow. 054/2 (9). W policji od 16 XI 1932. w ¯elechlinie Wartownia w Spale. mian. 033/2 (33). L. Woronienka pow. 15 IX 1903 w Staniszewie. Odzn. we wrzeœniu 1939 na Post. ur. 1028. W policji od 1 XII 1928. 20 XI 1906 w Piñsku. Komis. 3423. Gran. 7 III 1902 w Wasylkowcach. Karol ROSSA s. w Komis. warszawskiego. PP Stefan ROSZCZAK s.R Post. L. 1695. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w woj. Od 1 VI 1924 do 31 III 1925 w policji woj. BMzaDS³. Ponownie przyjêty do s³u¿by 1 XI 1928 – Kda Woj. L. 023/3 (23). 1 I 1929. 1935–1938 na Post. W³adys³aw ROSPORA s. Od 1 II 1932 w ref. L. Wincentego i Heleny z Godziszewskich. Ukoñczy³ gimnazjum w rodzinnej miejscowoœci. mian. St. 762 . we wrzeœniu 1939 na Post. w Katowicach (do 4 VI 1924). We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na granicy czeskiej w m. L. wo³yñskim. BKZ. 22 VIII 1904 w Rudzie Guzowskiej. Bytom-Dworzec. w 1908. zaleszczycki. 26 XII 1900 w Katowicach. Królewska Huta – (do 15 VI 1929). nadwórniañski. Królewska Huta (do 29 XII 1933). Mizerów (do 15 V 1934) i Paw³owice. S³u¿y³ w Kdzie Rez. ur. nastêpnie w pow. 026/4 (7). PP Leon ROSZKOWSKI s. 5946. PWŒl. œledcz. pszczyñskim na Post. ur. St. post. PP Stanis³aw ROSO£OWSKI s. w Czerniewicach. post.

st.Post. ur. Juliusza Hermana i Karoliny. PP Adam ROWIÑSKI s. 1972. PP Nikodem ROSZYK s. PP Henryk ROWIÑSKI s. W policji s³u¿y³ od 1929. PP Aleksander ROZBICKI s. 5201. St. ¿ó³kiewski. Uczestnik wojny 1920. L. Andrzeja i Marianny z Kubiaków. Post. MDzON. wileñskiego. w £apach pow. przod. w 1899. w Sêdziejowicach. wysokomazowiecki oraz w II Komis. w Pabianicach. PP Juliusz ROTH s. W I wojnie w armii rosyjskiej. S³u¿bê pe³ni³ na Post. 037/1 (25). m. – 1 III 1923. L. BMzaDS³. w 1921 ukoñczy³ Okrêgow¹ Szko³ê PP. Micha³a i Katarzyny z Fr¹ckowiaków. 4064. L. 1 IV 1887 w Warszawie. przod. Odzn. W policji od 1923. Wojciecha. PP Franciszek ROSZYK s. We wrzeœniu 1939 w pionie œledcz. potem w WSK. Bia³egostoku i tam nadal we wrzeœniu 1939. W policji od 10 IV 1919 w £odzi. Wawrzyñca. We wrzeœniu 1939 w XII Komis. nastêpnie w I Korpusie Polskim. Post. 29 XII 1933 skierowany do Kdy Pow. w £odzi. w Zgierzu pow. nastêpnie – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w Komis. 292. w Radomsku. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. W l. £odzi. BKZ. ur. Edmunda i W³adys³awy z Góreckich. ur. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1918. Warszawy. przeniesiony do Komis. 5271.st. Od wrzeœnia 1931 w Kdzie Pow. 1 VIII 1919. L. R L. W policji od 1927. m. przod. m. 7 IX 1906 w Maniewie. 1924–1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Odzn. MPzaW. 05/3 (93). ³ódzki. Post. BKZ. w £odzi. 012/1 (10). mian. w Poznaniu. 020/4 (54). Ukoñczy³ 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. 012/1 (45). m. L. 026/2 (40). 5813. Od 28 XII 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w V Komis. 3 IX 1901 w Poznaniu. ur. St. KIKPol. £odzi jako sekretarz. Do 1930 w Kdzie Pow. ur. ur. 24 VIII 1894 w £odzi. ³askim – w 1938 na Post. Przod. Odz. 29 I 1893 w Nowej Wsi. od 7 II 1935 w I Komis. 763 .

w Kdzie GSzPWŒl. kieleckim – na Post. ur. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w pow. 058/1 (72). od 16 IX 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. w Kdzie Pow. Micha³a i Marianny z Krukowskich. ur. ur. Od 1 I 1919 do 14 VII 1922 w ¯and. Do policji przyjêty 1 XI 1936 jako kontr. Post. w Nowej Wsi (do 26 X 1925) jako z-ca kier.R Przod. W policji od 1929. PP Adam ROZWADOWSKI s. 5561. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Warszawie. katowickim – w Komis. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Od 3 XII 1938 zatrudniony w Komis. w Katowicach (do 2 XI 1926). we wrzeœniu 1939 na Post. czêstochowski. 30 IV 1905 w D³utowie. W policji od 1921. post. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Tadeusz ROZPÊDEK s. 4754. katowicki (do 14 VI 1927). Odzn. 012/3 (34). 020/3 (65). (do 15 X 1929) i Kdzie Rez. 1185. w Chêcinach jako kmdt. L. w Piekoszowie. ur. potem w PWŒl. PWŒl. 25 XII 1894 w Suchej Górnej. St. nastêpnie w Katowicach – w II Komis. dubieñski. kiedy zosta³ przeniesiony w st. w Bielsku (do 9 X 1926). wo³yñskiego. w Zabramiu pow. we Frysztacie. w 1898 w Wólce £abuñskiej. 026/3 (81). 13 X 1897 w Dziep³oci. 4 IV 1904 w Latoszynie. w Makoszowach pow. PP w Herbach Starych pow. w Samsonowie. 1931. w Œwiêtoch³owicach (do 8 VI 1926). PP Wincenty ROZKRES s. Przod. Wincentego i Julianny. L. BKZ. w Komis. Od 2 IV 1938 przyjêty ponownie do s³u¿by z przydzia³em do I Komis. 045/3 (29). Wojciecha i Antoniny ze Stefañczyków. 764 . Stanis³aw ROZLAZ£Y s. Jan ROZBRÓJ s. L.. Œl¹ska Cieszyñskiego. sk¹d 1 II 1935 przeniesiony na Post. L. kand. ur. Józefa i Magdaleny. woŸny z przydzia³em do Komp. 697. L. Józefa i Marii. w Katowicach. Kraj. Ukoñczy³ 3 V 1935 NSzF w Sosnowcu. W I wojnie w armii austriackiej. sp. na Post. od 24 V 1939 w Dtwie komp. w Kdzie Pow. tarnogórski (do 1 XII 1925). w Radzionkowie pow. (do 30 IV 1930). w Kielcach i tam nadal we wrzeœniu 1939. „D” Rez.

W policji s³u¿y³ od grudnia 1920. Edward RO¯KIEWICZ s. 6 X 1886 w W¹sowie. W I wojnie w armii niemieckiej. w 1900 w Przyjêku. PP Ignacy RO¯NIECKI s. We wrzeœniu 1939 na Post. 1547. – 1 III 1936. St. Od 1 XI 1918 w PKom. 1003. w £asku. Przod. Odzn. MDzON. 016/1 (10). KW. przod. L. R L. MPzaW. 765 . BKZ. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. PP Józef RÓG s. W I wojnie w armii rosyjskiej. w Tarnogrodzie pow. Odzn. St. 11 III 1894 w Paw³owie. PP Roman ROZWADOWSKI s. wo³yñskim w Równem i pow. 3901. 4069. PP Jan RO¯EK s. 045/1 (58).in. 050/2 (91). 6 VIII 1893 w Do³hobyczowie. lubelskim. 7 pu³ku II Dyw. PP Józef Feliks RÓ¯ALSKI s. w Majkowie (do 15 XII 1938). 030/1 (18). post. przod. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Tarnopolu. L. Wojciecha i Franciszki. ur. Co najmniej od 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w PP m. nastêpnie w Hoszczy i tam nadal we wrzeœniu 1939. Jana i Marianny z Pawlików. W policji s³u¿y³ od 1919. 4036. Miejskim w Bi³goraju. KN. Odzn. 16 XI 1897 w T³usteñkiem. Juliana i Marianny. z której automatycznie przeszed³ do policji. Przod. (1936).St. ur. L. W WP od 1 IV 1920 do 7 VII 1923. Strz. ur. 1 II 1896 w £odzi. w VI Komis. L. m. Odzn. W policji s³u¿y³ od 1919. S³u¿bê pe³ni³ w woj. rówieñskim na Post. 1 komp. Piotra i Agnieszki z Milczyñskich. 1 VII 1930. post. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. ur. L. nastêpnie w I Korpusie Polskim. Pol. £odzi. Seweryna i Józefy. ur. bi³gorajski. Józefa i Agnieszki z Gor¹cych. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. W policji od 1 VIII 1924. Post. 023/2 (56). 023/5 (39). ur. mian. Uczestnik powstania wielkopolskiego. BMzaDS³. BKZ. 482. w Nowym Tomyœlu.

kostopolski. 2 II 1889 w Zielonczynie. wieluñski. w Bydgoszczy. mian. Odzn. Jana i Franciszki z Zatoniów. post. 21 V 1897 w Dzia³oszynie. We wrzeœniu 1939 w Toruniu. ur. PP Eugeniusz RUBIK s. wo³yñskim. z którego przeniesiony na Post. [2] (8). w GnieŸnie. Jana i Agnieszki. ur. W 1939 s³u¿y³ na Post. Józefa i Marii z Gaców. w Siedliszczu Ma³ym pow. 2711. w Lisewie pow. we wrzeœniu 1939 na Post. L. PP Czes³aw RÓ¯AÑSKI s. 1 II 1901 w Rakowicach. MDzON. 29 IV 1892 w Barcinie. 045/2 (10).R St. 045/3 (60). w Wieluniu i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. poznañskiego. ur. L. 4 I 1923. 5314. Bydgoszczy jako dzielnicowy. L. w Sokolnikach pow. z której automatycznie przeszed³ do policji. 3658. 6041. BMzaDS³. Przod. PP Marian RÓ¯AÑSKI s. BKZ. 15 VII 1894 w Parczewie. post. Po jej ukoñczeniu 2 VI 1934 skierowany do woj. m. St. W policji od 1922. W policji od 1 III 1923. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 30 III 1912 w Gowarzowie. ur. L. Post. PP Stanis³aw RUCIÑSKI s. L. Od 1 XII 1919 do 14 VIII 1920 w PKom. 026/3 (82). W policji od 2 I 1934 z przydzia³em do NSzF w Mostach Wielkich pow. Józefa i £ucji. 027/1 (13). W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1924. 766 . Od 4 VII 1927 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w III Komis. Przod. BMzaDS³. Post. PP Konstanty RÓ¯AÑSKI s. Jana. ¿ó³kiewski. PP Marian RUBASZEWSKI s. L. 2747. MPzaW. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. Odzn. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. che³miñski. Post. Odzn. Adama i Marianny. 020/1 (39). ur.

2541. L. Odzn. we wrzeœniu 1939 w Urzêdzie Œledcz. Post. 023/3 (77). w 1900 w Bajkowcach. przod. L. 4058. na szer. Juliana i Stefanii. kontr. 023/3 (11). W policji s³u¿y³ od 1934. 044/1 (62). OH „Orlêta”. 1957. MPzaW. w 1903 w B³oniu. lubelskiego. St. We wrzeœniu 1939 w PP m. bia³ostockiego. sier¿. Piotra. Warszawy. mian. KLeg. L. St. 591. Hieronima. W WP od 21 VI do 31 X 1919. w 1906 w Osadzie Gerok. PP Kazimierz RUCKI s. 1644. 1 VIII 1928.. S³u¿y³ w woj. 019/3 (77). 054/2 (68). 5086. ur. przod. ur. Kraj. ur. PP Stanis³aw RUCZAK s. L. W I wojnie w armii austriackiej – w 1915 ³¹cznik z II Brygad¹ Legionów Polskich. Od 26 XII 1918 w POW w Ko³omyi. ¿ó³kiewski skierowany do woj. MDzON. PP Andrzej RUDYK s. ur. nastêpnie w policji. R L. przod.Post. St. 012/1 (76). w Lublinie. BKZ. 10 VII 1907. Ignacego i Katarzyny. tarnopolskiego. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w KG jako szofer. Franciszka. Post. PP Henryk RUDZIÑSKI s. Potem w ¯and. W policji od 1937 jako kand. 767 . Post. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Po ukoñczeniu w 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ko³omyjski. w Jab³onowie pow. W policji od 1930. PP Franciszek RUCZYÑSKI s. L. MN. Od 1913 w Zwi¹zku Strzeleckim. Micha³a i Heleny z Borkowskich. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. stanis³awowskim. 29 XI 1893 w Ko³omyi. BKZ. Odzn. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. w 1911.st. Polskiej. PP W³adys³aw RUDZIEWICZ s.

044/2 (32). Po powrocie do kraju bra³ udzia³ w walkach z Ukraiñcami i bolszewikami. przod. Giera³towicach (do 1 VIII 1931). w: Œwierklanach (do 5 XI 1925). W PWŒl. PP Leon Franciszek RUDZKI s. mian. – 1 I 1928. £yskach (do 26 IV 1927). MDzON. PWŒl. z Ameryki. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. KnaŒl. nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Miasteczku Œl¹skim pow. – 3 V 1927. MDzON. post. nastêpnie w Gorzycach i tam nadal we wrzeœniu 1939. 768 . We wrzeœniu 1939 w pionie œledcz. PWŒl. MH. ur. 026/3 (78). 30 III 1904 w Policznej. MPzaW. przod. St. w 1929 w woj. tarnogórski (do 28 V 1936). ur. Post. ³ódzkim. 1488. w Œwiêtoch³owicach. W policji od 10 VI 1920. Odzn.. ur. Odzn. W policji s³u¿y³ od 1928. ur.WWiZ. 13 X 1892 w Borowem. nastêpnie w Komis. warszawskim – w 1932 na Post. Rydu³towach (do 1 XI 1927) jako z-ca kmdta. GwGŒl. KN. 023/5 (74). PP W³adys³aw RUDZIÑSKI s. w III powstaniu walczy³ w szeregach 7 komp. MH. Franciszka i Genowefy. 1458. Józef Stefan RULIK s. K¯Pol. Konstantego i Marianny z Powirskich. w Piasecznej pow. BKZ. BMzaDS³. we wrzeœniu 1939 w M³awie. W I wojnie w armii niemieckiej. tarnogórski. Od 13 XII 1917 ochotniczo w Armii Polskiej we Francji. ur. w Makowie. S³u¿bê pe³ni³ na Post. post. post. Od 4 VII 1921 do 30 VII 1922 w SGmin. Adolf RUFERT s. 1650. rybnickim – na Post. Uczestnik powstañ œl¹skich. PWŒl. 17 IX 1923. S³u¿bê pe³ni³ w pow..st. w Szarleju pow.WWiZ. œwiêtoch³owicki. od 27 VI 1922 z przydzia³em na Post. kmdt Post. KnaŒl. w Rydu³towach (do 15 VII 1935). 012/1 (8). w 1906. 10 X 1895 w Czerwieñczycach. Od 16 V 1919 do 30 VI 1921 w POW GŒl. 31 VII 1896 w Œwierklanach Dolnych. Boles³awa i Marianny z Wojciechowskich. L.. Jan Alfons RUGOR s. St. 2392. Przod. nastêpnie w PWŒl. 026/3 (10). Piotra. przod. st. Warszawy. L. St. L. L. 1685. Augustyna i Katarzyny z Piechaczków. 2 baonu 13 pu³ku (¿orskiego). PP m. Odzn.R St. L. SMzaDS³.

050/3 (13). z przydzia³em na Post. stryjskim. R L. 5 I 1896. 050/2 (41). ur. W policji od 1919. stanis³awowskim – do 26 I 1938 w pow. PP Edward RUSAKIEWICZ s. L. Od 2 XI 1938 w PWŒl. ur. We wrzeœniu 1939 w III Komis. Przod. w Zebrzydowicach. 05/3 (100). frysztacki. Post. pru¿añski. w Zebrzydowicach. Ignacego i Antoniny z Zygmuntów. 10 I 1880 w K¹tach. 3990. Józefa i El¿biety. w Kustyniu. W policji od 16 IV 1930 z przydzia³em na Post. w £yszczycach. Odzn. Uczestnik powstañ œl¹skich. ³ódzkiego. Erwin RUSEK s. £odzi. sk¹d przeniesiony do woj. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w XIII Komis. w Boguminie Nowym. post. Wawrzyñca. 27 IV 1912 w Piotrowicach. ur. frysztackiego i skierowany do Komis. PWŒl. 5061. L. Stefana i Antoniny z Markiewiczów. a 21 XII 1938 przeniesiony do pow. ostatnio (do 20 XII 1938) s³u¿bê pe³ni³ na Post. ur. w Lubliñcu. PP Wilhelm RUPP s. 25 X 1906 w Mioduchowie. BMzaDS³. brzeskim – od 10 IX 1933 na Post. 019/1 (61). Ponownie przyjêty do s³u¿by 1 III 1925 z przydzia³em do pow. PP Stefan RUMIÑSKI s. m. W policji od 1919. w Rewiatyczach pow. we wrzeœniu 1939 na Post. ur. w D¹browej pow. cieszyñskiego.. Józefa i Józefy. L. post. Jakuba i Moniki. Antoni RUPA£A s. m. PWŒl. 769 . ur. 1454. Do grudnia 1939 internowany na Litwie.St. We wrzeœniu 1939 ponownie na Post. ostatnio s³u¿y³ w pow. PP Julian RUSEK s. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. w 1897 w Jezupolu. 012/1 (124). Post. sk¹d 8 X 1938 deleg. 6073/7737. L. Post. St. £odzi. 1293. L. zwolniony na w³asn¹ proœbê. 14 XII 1888 w Luæmierzu. 050/1 (13). 1172. Do 1938 s³u¿y³ w policji czeskiej w Ostrawie. W 1922 s³u¿y³ na Post.

w 1902. 5140. 050/3 (3). post. W WP ochotniczo od 4 XII 1918 do 31 I 1922. m. W policji od 16 VIII 1922 z przydzia³em na Post. PP Kazimierz RUSIÑSKI s. w Sufczynie pow. W I wojnie w armii austriackiej. BMzaDS³. sk¹d 11 X 1938 deleg. mian. ur. 770 . w 1891 w Sufczynie. 2862. w Komis. ur. Jan RUSSEK s. w Tarnopolu (od 16 II 1926). PP Jan RUSIECKI s. nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ na Post. Odzn. z której zbieg³ w 1917 i przeszed³ liniê frontu. BKZ. L. w za³odze poci¹gów pancernych „Œmia³y” i „Œmieræ”.. 27 XII 1899 w Or³owej. ur. Od 1920 w policji woj. 31 I 1895 w Brze¿anach. MDzON. St. i s³u¿y³ na Litwie – kordon I. L. Jana. poleskiego (1924). OH „Orlêta”. post. 037/4 (75). 6072/7738. 016/1 (96). w Iwaniach Pustych pow. we wrzeœniu 1939 w Opatowie. St. St. bialskim. krakowskiego w pow. post. borszczowski. PP Micha³ RUSIECKI s. Odzn. od 20 XII 1938 na Post. ur. Konnym w Or³owej. L. L. St. mian. w Borszczowie (od 21 IX 1925). Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Franciszka.. brzeski. dosta³ siê do niewoli rosyjskiej. we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 1 IV 1934. post.in. post. ur. 479. BKZ. frysztackiego. W PWŒl. ¿and. od 24 VI 1922 w pow. post. Od 10 XI 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – dzielnicowy w Komis. BKZ. kpr. PWŒl. Konnym w Katowicach. St. St. 12 V 1897 w Kopkach. St. od 25 XI 1920 odby³ kurs ¿and. L.. Odzn. w Tarnopolu. SMzaDS³. 4497. OMSO. 1 VII 1930. MPzaW. Onufrego. kieleckim. Franciszka i Anny z Wiliñskich. nowogródzkim. przod. 050/2 (67). 1 IV 1934. post. do pow. PP Antoni RUSIN s. co najmniej od 1936 w woj. W policji od 1928. Adama i Marii. katowickim. 1 szw. 033/1 (4). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. mian. Do 19 XII 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Oddz.R St.

w 1908 w Kêsach Du¿ych. stanis³awowskim – na Post. 019/2 (96).. od 4 XII 1924 ponownie w Komis. Œledcz. St. Jerzego i Marceli z G³owaczewskich. 050/1 (49). PP przy KG w ¯yrardowie pow. ko³omyjski jako z-ca kmdta. z którego przeniesiony do Komis. PWŒl. ur. Jan RUST s. PWŒl. Polskiej. 1 XII 1923. L. 023/4 (39). w Majdanie (od 10 VII 1935). 1 I 1928. Odzn. 771 . L. ponownie w Wiktorowie jako z-ca kmdta (od 29 V 1930). Bytom-Dworzec (do 24 VI 1934). Post. 8 V 1899 w Rudkach. ka³uski. Przod. Kraj. Komis. Od 16 VII 1932 w s³u¿bie œledcz. PP Tadeusz RUSZKOWSKI s. Œledcz. 020/4 (66). Jana. Komis. Delejowie (od 18 VI 1928). w Stanis³awowie. w Katowicach. z której automatycznie przeszed³ do policji. nastêpnie w Wydz. b³oñski przeniesiony do woj. przod. 3289. nastêpnie w Stanis³awowie w: Kdzie Pow. mian. Do 1 VII 1929 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Józefa i Anastazji z Wierzgallów. mian. L. Komis. st. Gran. 1 IV 1939. W policji od 1934. PP Stefan RUSZCZYÑSKI s. Rudolf RUŒNIOK s. Komis. 5782. w pow. – 1 VII 1930. i Wydz. post. 1 II 1920. ur. w Bielsku co najmniej do 4 IX 1937. Kolejowym (od 11 VII 1923). Jêdrzejów i tam nadal we wrzeœniu 1939. 2454. ur. Od 11 XI 1918 do 31 VII 1919 w MMiejsk. w Bielsku. BMzaDS³.St. post. 11 IX 1890 w £agunach. St. w Nowicy pow. z której automatycznie przeszed³ do policji z przydzia³em na Post. od 21 IX 1922. W 1935 z Rez. Komis. 5 XI 1901 w Jaworzu. We wrzeœniu s³u¿y³ 1939 na Post. przod. w Niesuchoi¿ach pow. Odzn. W PWŒl.. ur. MPzaW. przod. 05/1 (24). Kdy Pow. wo³yñskiego. W I wojnie w armii austriackiej. SKZ. MDzON. W 1939 w Kdzie Pow. St. Miejsk. post. katowicki. Miejskim ( od 2 IX 1922). L. mian. mian. w Myszynie pow. Od 16 V 1920 na Post. Konnym w Królewskiej Hucie. R L. St. Od 17 VII 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. S³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. w Chorzowie pow. PP Karol RUSZCZYSZYN s. w: Wiktorowie (od 12 IX 1927). kowelski. 2080. sk¹d 29 V 1937 przeniesiony na stanowisko Kmdta Pow. Bronis³awa i Pelagii. Od 27 V do 30 XI 1919 w ¯and. P³oñsk. 1 VI 1901 w Lipinach. Antoniego i Lucyny. Szer. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ jako Kmdt Pow. (od 1 I 1922). ur.

4026. BMzaDS³. mian. ze starszeñstwem 1 I 1933. PP Stanis³aw RUTKOWSKI s. podhajecki. PP Wac³aw RUTKOWSKI s. W policji od 1936. L. S³u¿bê pe³ni³ m. w Kielcach. 6 p. kowelski. ur. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w woj. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. strz. Przod. post. 026/3 (1). ur. Post. w 1910 w Nasielsku. hrubieszowski. w 1935 przeniesiony do woj. W policji od 7 VII 1923. potem w Komis. W WP od 10 I 1919 do 20 VII 1922. post. Odzn. Odzn. St. w Podhajcach (od 31 I 1936). 1508. L. 478. 05/3 (28). 254. rez. jako z-ca kmdta Post. post. w Werbkowicach pow. 3831. Franciszka i Janiny z Kulczyckich. PP Jan RUTKOWSKI s. ewidencyjnie przynale¿ny do PKU Warszawa-Miasto III. 772 . Józefa i Franciszki. We wrzeœniu 1939 na Post. ur. kon.R St. z którego 11 V 1939 przeniesiony do Kdy Pow. 27 II 1909 w Kamieñcu Podolskim. 050/1 (50). Po ukoñczeniu kursu oficerskiego 29 IV 1938 skierowany do I Komis. BKZ. W policji od 1 IX 1925. 1 III 1936. asp. ur. – 1 V 1939. PP Józef RUTKOWSKI s. BKZ. PP Roman RUTKOWSKI s. Od 17 VII 1936 ponownie w Warszawie – do 10 V 1938 w Grupie Rez. wo³yñskiego. w Wiœniowczyku pow. w 1899 w Starosielcach. w Sosnowcu. 76 pp. Absolwent Gimnazjum Humanistycznego w ¯ó³kwi. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. w Kaszówce pow. L. W WP ppor. Antoniego i Aleksandry z Walendziuków. Odzn. PP. 020/3 (50). Ludwika i Agnieszki. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. W policji od 3 XI 1932. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. L.. L. lubelskim. ur. St. Asp.in. w 1931 na Post. w Tarnopolu i tam nadal we wrzeœniu 1939. 27 IV 1902 w Karolówce. wo³yñskim. Co najmniej od 1936 w woj. 1 XI 1900 w Nowym Dworze. 019/3 (53). Aleksego i Józefy. kaw.

W policji od 21 VIII 1936 jako kand. W policji od 1 VII 1923. katowicki. 038/1 (58). Osadnik wojskowy z Puzieniewicz pow. Post. W PWŒl. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. Józefa i Michaliny ze Szczepañskich. sto³pecki. mian. w Hoszczy pow. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. MPzaW. post. 1 VI 1912 w Aleksandrowie. katowickim. SW Andrzej RYBA s. ur. 1 IV 1934. Stefana i Marii. 717/4890. ¿ó³kiewski skierowany do woj. wo³yñskim. 062/2 (46). R L. W WP od 19 VIII 1919 do 30 VI 1923. ur.Post. w Zawodziu pow. L. Józef RYBA s. We wrzeœniu 1939 na Post. w Wêgrowie. od 16 XI 1923 w pow. PP Adam RUZINOWICZ s. Plut. ur. L. post. 773 . MDzON. 4333. ur. St. BMzaDS³. Odzn. Od 1929 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Jaœle. warszawskiego. 05/2 (51). Odzn. 23 XI 1894 w Jaœle. St. 1005. PP Pawe³ RYBACKI s. 020/4 (5). 027/4 (67). W wiêziennictwie od 1924. Józefa. Po ukoñczeniu 12 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. 3. na szer. Józefa i Wiktorii. kontr. Jana. 11 III 1886. w maju 1900 w Sieniakówce. rówieñski. Przod. W 1933 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 038/4 (83). Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Marian RUTYNA s. w 1898 w Strachczycy. Przod. 5463. L. 355. Antoniego. PP Zygmunt RUTKOWSKI s. ur. 24 XII 1895. L. PWŒl. L.

Lublina pocz¹tkowo jako dzielnicowy. St. L. 012/2 (55). post. Przod. Post. We wrzeœniu 1939 w II Komis. 1 IV 1934. 1918–1921 ochotniczo w WP. we wrzeœniu 1939 w Ko³omyi. nastêpnie pracownik biurowy i tam nadal we wrzeœniu 1939. 026/1 (80). W 1928 s³u¿bê pe³ni³ na Post. L. Od 24 IV 1935 pe³ni³ s³u¿bê w III Komis. PP W³adys³aw RYBAK s. ur. Ukoñczy³ 4 klasy gimnazjum. Œledcz. L. St. L. poznañskim. z przydzia³em do NSzF w Mostach Wielkich pow. L. MPzaW. PP Marian RYBARCZYK s. L. 481. ur. BKZ. na szer. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. przod.R St. 05/1 (13). Finansowym Zarz¹du Miejskiego w Lublinie. Od 20 II do 12 XII 1922 pracowa³ jako kancelista w Wydz. 4270. 020/3 (44). Po jej ukoñczeniu 6 XII 1934 skierowany do woj. 7 VII 1889 w ¯o³yni. 19 VI 1909 w Piotrkowie Trybunalskim. 023/1 (68). St. ur. post. 25 VIII 1899 w Bodzewie. Poznania. Konstantego i Wilhelminy z Zejdelów. Jana i Emilii z Voglów. kontr. 037/2 (59). stanis³awowskiego. W policji od 1 XI 1927. PP Boles³aw RYBCZYÑSKI vel SKOWROÑSKI s. W³adys³awa i Józefy. Odzn. od 1936 w s³u¿bie œledcz. tarnopolskiego. PP Alfred RYBAK s.. 774 . Franciszka i Joanny z Gronowskich. Do 28 IX 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 4861. We wrzeœniu 1939 w Wydz. 5912. nastêpnie w pionie œledcz. m. post. poznañskiego. mian. Odzn. post. bia³ostockiego. 14 I 1899 w Witkowicach. sk¹d zosta³ przeniesiony do woj. BMzaDS³. m. W policji od 1 VI 1922. Miko³aja i Cecylii. ur. mian. 595. w Borui Koœcielnej pow. mian. post. Co najmniej od 1932 s³u¿y³ w policji woj. Post. 1 V 1932. St. ur. 24 VI 1894 w m. 1 I 1938. W policji od 9 VII 1934 jako kand. Œledcz. 4 X 1903 w £êcznej. ur. w Tarnopolu. Gulcz. PP Pawe³ RYBARCZYK s. Micha³owo-Bia³ystok. W WP ochotniczo od 7 I 1919 do 30 XI 1921. Do 1933 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Ludwika i Marii. PP Tomasz RYBACKI s. ¿ó³kiewski. wolsztyñski. PP woj. lwowskiego. w Bia³ymstoku. we wrzeœniu 1939 w Wydz. St. W l.

L.. MDzON. PP Józef RYBCZYÑSKI s. ur. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Boles³aw RYBICKI s. Hallera. We wrzeœniu 1939 urzêdnik magistratu w Brodach. nastêpnie w CW¯and. Odzn. VI i IX dyonie ¿and. ur.St. BMzaDS³. MPzaW. 775 . ur. mjr – 19 III 1937. Odzn. Absolwent IV Gimnazjum we Lwowie. 18 XII 1904 w Helenowie. Por. ur. s³upecki. 4052. w 1906 w Grzegorzowie. ZKZ. Tomasza i Anny. MDzON. W policji od 16 IV 1930. m. Filipa i Marii z Sydorów. 038/4 (79). 14 III 1903 w Ksi¹¿u Wielkim. Miko³aja i Rozalii z Cynków. dubieñskim. w Przemyœlu i tam nadal we wrzeœniu 1939. w 1898 w m. od 16 VI 1921 do 2 X 1923 w I. W WP s³u¿y³ w 51 i 49 Pu³kach Strzelców Kresowych. ostatnio w pow. ze starszeñstwem 1 VI 1919. L. kpt. ur. 050/2 (87). Bia³egostoku. szkolnej. ur. 5512. w Trzebieszowie. VIII. V. Od 1 VI 1933 kwatermistrz. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako kmdt Post. 1566. 012/2 (54). lubelskiego. od 31 X 1935 I zastêpca dcy 10 dyonu ¿and. Wac³awa i Marii z Kokotów. – dca plut. sk¹d w 1934 przeniesiony na Post. 5695. MPzaW. L. 026/4 (91). PP Franciszek RYBICKI s. 24 I 1893 we Lwowie. Las. post. Od 19 VIII 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pracownik biurowy na Post. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w IV Komis. Piotr RYCERZ s. w L¹dku pow. Post. Od 20 XI 1918 w Armii gen. L. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 1115. BMzaDS³. 038/1 (56). Odzn. R L.. L. PP Tadeusz RYBUS s. – 15 VIII 1924. Mjr ¿and. Feliksa. w 1887 w Brodach. 019/3 (10). ³ukowskim – na Post. St. w Kocku. w Dubnie. Post. post. 5857. instruktor i dca komp. Jana. Jan Józef RYBOWSKI s.

BKZ. L. w Gorlicach. L. PWŒl.. 11 I 1891 w Czernicy. post. Od 3 VIII 1937 skierowany do Czêstochowy z przydzia³em do I Komis. L. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. poleskim. w Brzeziu. od 10 VIII 1939 na Post. W PWŒl. Odzn. 776 . w Czerwionce jako kmdt. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. w Kotrze pow.R Ignacy RYCHTER s. PP Adam RYGALSKI s. od 19 VI 1922. W policji od 1923. w Datyniu pow. St. 1262. Przod. we wrzeœniu 1939 na Post. Od 5 IX 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – profos bloku oddzia³u aresztowanych w Komp. 020/4 (70). Szymona i Marii z Józefczyków. Franciszka i Franciszki z Wróbliñskich. Wojciecha. poleskiego. Na Post. w 1913. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 050/2 (61). 30 XII 1903 w Sulikowie. ur. 012/1 (90). czêstochowskim na Post. z którego w 1936 przeniesiony do woj. Micha³a. Odzn. L. 05/4 (50). w Przyrowie jako jego kmdt. PP Pawe³ RYCHTER s. Uczestnik III powstania œl¹skiego. ur.. Do 1932 w WP jako podoficer nadterminowy. 1 baonu 5 pu³ku (rybnickiego). walczy³ w szeregach 9 komp. 375. kieleckim – od 1933 w pow. post. W policji od 1918. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. [4] (70). Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. 3255. kowelski. pru¿añski. na Post. Przod. ur. w 1884 w Kruszynie. ur. Post. PP Jan RYCZAJ s. L. pru¿añski. w Berezie Kartuskiej pow. PP Wincenty RYDZIK s. wo³yñskim – w 1935 w Kowlu. Mateusza i Julii z Newych. St. BKZ. sk¹d 15 V 1934 przeniesiony na Post. 4732. 21 I 1907 w Grodzisku Dolnym. W policji od 1929. Wartowniczej MOdosob. ur. krakowskiego. W policji od 16 XII 1932 z przydzia³em do woj. rybnickim na Post. 24 XII 1900 w Malniówce. L. S³u¿bê pe³ni³ w pow. w Limanowej s³u¿y³ do 2 IV 1938. od 4 V 1938 w II Komis. 4176. 019/3 (56). w Walenczowie. Walentego i Katarzyny. Wilhelm RYDYGIEL s.

Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. w Choroszczy. w 1934 w Komis. stanis³awowskiego. i PKom. L. post. III oraz w 1938 XXIII Komis. 11 X 1888 w G¹sówce Skwarkach. 045/3 (15). ¿ó³kiewski 1 VII 1939 skierowany do policji woj. Jana i Joanny z Brzozowskich. w Horodence. L. w Pietwa³dzie. ur. G³ównym. Józefa i Marii. frysztackim w Komis. Komis. ur. Bia³ystok.. 3144.. PP Franciszek RYMASZEWSKI s. ur. we wrzeœniu 1939 kier. L. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. Ignacego i Marianny. 3465. w Boguminie Nowym. Podkomis. BKZ. PP Józef RYMBARCZYK s. m. 026/2 (34). 020/1 (18). W policji od 1915. Co najmniej od 1926 s³u¿bê pe³ni³ w pow. Post. nastêpnie w PP. 26 XII 1908 w Koœcielnej. 033/2 (58). ³ódzkim. W I wojnie w armii rosyjskiej. w Zgierzu. 12 III 1883 w Warszawie. Ostatnio – od 15 XI 1938 s³u¿bê pe³ni³ w pow. 012/3 (22). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Grudzi¹dzu.in. w Zamoœciu i tam nadal we wrzeœniu 1939. 3660. 5831. Od 1922 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w II Komis.Post. PWŒl. 633. W policji od 1 I 1932. deleg. w Karsinie pow. PP Jan RYKOWSKI s. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. BMzaDS³. We wrzeœniu 1939 na Post. L. 019/2 (80). w 1913 w Che³mnie. PP Szczepan RYMARKIEWICZ s. 17 IX 1890 w Zgierzu. PP Boles³aw RYKIERT s. 12 XII 1908 w Karwinie. 789. W 1939 przeniesiony do Komis. Jana i Anny. w Bia³ymstoku. jako konwojent archiwum Kdy Woj. St. Leon RYGIEL s. Od 11 XI 1918 do 31 VII 1919 w MMiejsk. Post. w 1938 w I Komis. W policji od 1919. Przod. jako kier. L. 777 . Ignacego. ur. a nastêpnie przydzielony na sta³e (od 1 IV 1939) do Komis. Kazimierza i Katarzyny z Hajdzionych. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. Odzn. bia³ostockim na Post. Turoœni Koœcielnej i Lewickich. ur. R L. chojnicki. ur. sk¹d 7 II 1939 deleg. Odzn.

Od 18 XII 1918 w Armii gen. 778 . asp. od 18 VI 1922. lubaczowski. katowickim. lubliniecki. Odzn. ¿ó³kiewski skierowany do policji woj. sk¹d powróci³ na Post. Absolwent szko³y rzemieœlniczo-przemys³owej. MN. Rez. W policji od 10 VI 1923. PWŒl. PKU Czortków. mian. PP Gdynia. Rez. MDzON. L. 1 IX 1931. od 22 II 1937 w Komp. ppor. [2] (4).WWiZ. S³u¿y³ na Post. 13 I 1895 w Komornej. Pawe³ RYPA s. St. Post. ur. St. MPzaW. L. chrzanowski. Asp. L. 18 IV 1896 w Narolu. nastêpnie kmdt Post. MPzaW. we wrzeœniu 1939 na Post. w Cieszanowie pow. –1 II 1937. MDzON. L. S³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Edward RYPEŒÆ s. 1 X 1922.. Piotra i El¿biety. W PWŒl. w III Komis. piech. ur. S³u¿y³ m. od 10 XII 1936 na Post. W PWŒl. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. od 11 IX 1938 w 8 Komp. ur. Podhajce (20 X 1935). mian. Franciszka i Franciszki ze Sk³odowskich. 20 pp. L. w Giszowcu (do 1 IV 1933). w 1912. Piotra i Honoraty. 05/2 (20). przod. 05/4 (25). Hallera.in. W WP do 7 VII 1920. Kaspra i Antoniny z Mazurów. Od 19 IX 1920 w Policji GŒl. post. rez. „G” Rez. Uczestnik powstañ œl¹skich i dzia³acz plebiscytowy. [2] (49). Lotnisko. PP W³adys³aw RYSIOWSKI s. przod. ur. od 8 VII 1922. 6023. L. 1 VI 1925. jako kmdt Post. PP Stanis³aw RYSIK s. na Post. ps. St. lwowskiego. Wiktor RYSZKA s. PP Jaworzno pow. „Rybnik Piotr”. Cz³onek POW GŒl. KnaŒl. 4 IX 1894 w Rudzie Œl¹skiej. MH. PWŒl.R Czes³aw RYMSZA s. W WP ochotniczo od 1 XI 1918 do 15 IV 1919 i od 10 III 1920 do 4 VII 1921. post. tarnopolski. 13 XI 1898 w Oryszkowcach. Od 19 I 1939 dca 11 Komp. Po ukoñczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. Przod. 1905. 020/1 (22). St. w WoŸnikach pow. poleskiego. ur. nastêpnie w Katowicach – na Post. Lotnisko (do 9 VI 1929). katowicki (do 5 VIII 1927). SKZ. 3 V 1910 w Bielicach. Odzn. w Ma³ej D¹brówce (do 12 XII 1934) i Makoszowach a¿ do wrzeœnia 1939. PP Mikuliñce pow. w Micha³kowicach pow. 3947. mian. Tomasza i Ludwiki. 050/1 (23). Aleksandra. ur. 318.

W policji s³u¿y³ od 1932. sk¹d 5 X 1938 deleg. L. Post. 5089. Aleksandra i Zofii z Paw³owskich. 779 . post. 2 XI 1901 w Sk¹pej. wo³yñskiego. 4070. w Poddêbicach pow. Do 20 XII 1938 s³u¿bê pe³ni³ w II Komis. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. frysztackiego. ur. w 1912. Odzn. kartuski. ur. 1907. w Dederka³ach pow. przod. gran. ³ódzkim. Boles³awa i Marii. piñski. L. 019/2 (36). post. PP Józef RYŒ s. krzemieniecki. 20 III 1899 w m. od 21 XII 1938 w Komis. BKZ. w 1936 na Post. kowelskim na Post. ur. 045/2 (93). St. L. Post. Ludwik RYŒ s. w Katowicach. warszawski. W WP od 20 II 1919 do 18 VII 1922. W policji od 15 VI 1923 przydzielony do II komp. ur. ostatnio w pow. ³êczycki. w 1900 w Raci¹¿u. w Antonówce i BereŸnicy. W policji od 1925. w Dobros³awce pow. 1679. St. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. PWŒl. PP Stefan RYTEL s. 4509. W I wojnie w armii austriackiej. w Karwinie. 14 IV 1937. ur. Post. 027/1 (52). 016/2 (7). post. Szczepana i W³adys³awy. PP Teofil RYTER s. ur. w ¯ukowie pow. w Otwocku pow. Od 12 XI 1924 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. mian. £¹ka. PP Wiktor RYZOP s. R L. Józefa. Jana i Antoniny z Bar³ogów. We wrzeœniu 1939 w policji drogowej w £odzi. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. 8 VIII 1897 w P³ocku. PP Józef RYŒ s. 2865. 012/4 (4). Adama. St. w Piotrkowie Trybunalskim. 8 XII 1909 w Warszawie. W policji s³u¿y³ od 1923. we wrzeœniu 1939 na Post.St. 038/1 (93). do pow.

lublinieckim. w Koœmidrach. w Wieluniu.. 9 VI 1888 w Krobanowie. 1511. do 1 XII 1927 na Post. 19 VIII 1879 w Œremie. 8 V 1891 w Kobylnicy. PP Antoni RZESZEWSKI s. L . Uczestnik walk z bolszewikami i powstañ œl¹skich. W PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ w pow. S³u¿y³ w pow. katowickim w Komis. – 1 XII 1923. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako kmdt Post. ur. post. 037/1 (73).katowicki. 1555. Koñczyce pow. GwGŒl. w¹growiecki. St. w Lisowie pow. przod. wo³yñskim – na Post. L.: Chorzów.WWiZ. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ na Post. St. Antoniego i Teresy z Ordonów. PP Franciszek RZEPKA s. L. PWŒl. 8 X 1914 w Lisowie. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. ur. 020/3 (75). 1557. lubliniecki i na Post. przod. KnaŒl. 026/4 (45). BMzaDS³. 780 . ur. Franciszka. w Kowlu i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. St. ¯o³nierz Armii gen. Nowa Wieœ. W PWŒl. 051/1 (30). w Turzysku pow.R Przod. 5745. jako szer. Franciszek RZEKA s. MPzaW. ur. PP Franciszek RY¯YÑSKI s. W policji s³u¿y³ od 1919. Katowice. Micha³a. Przod. – 1 IV 1927. 23 III 1898 w Kamienicy Œl¹skiej. kowelski. od 26 VI 1922. Ignacego. PWŒl. 038/1 (25). w Kaletach i tam nadal we wrzeœniu 1939. 23 XII 1896 w Zawadzkiem. 3945. Odzn. frysztacki. Jan RZEPKA s. W policji od 16 VII 1923. MH. post. w Darkowie pow. w Wapnie pow. Katowice-Za³ê¿e. L. 2256. St. ur. Do 31 X 1938 w 2 komp. od 1922. L. nastêpnie na Post. S³u¿bê pe³ni³ na Post. L. kand. w Krasnymstawie. Hallera. Wincentego i Krystyny z Soœnioków. nastêpnie w woj. Odzn. PWŒl. Emanuela i Matyldy z Kowolików.05/5 (96). Wiktor RZEPCZYK s. mian. Post. sk¹d 15 XII 1938 przeniesiony do Komis. Od 15 VII 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. ur. MDzON.

W policji od 1918. [1] (23). L. 3163. nowos¹deckim na Post. Dunajcem. wadowicki. 037/2 (40). W I wojnie w armii austriackiej. 3564. w: Trzetrzewinie. ostrowski. w Porêbie pow. S³u¿bê pe³ni³ na Post. Wawrzyñca i Ma³gorzaty z Majcherów. w Wieprzu pow. w Mielcu jako jego kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Jan Micha³ RZYMEK s. 3 III 1895 w Biegonicach. Kura. 026/4 (44). 781 . w 1916 w m. Siedlcach. S³u¿bê pe³ni³ w woj. W policji od 1936. Bronis³awa i Marii. na Post.Walerian RZESZOTKO s. ur. L. ur. R L. Post. PP Stanis³aw RZÊSIKOWSKI s. z którego 20 IX 1938 przeniesiony na Post. Jana. Przod. krakowskim – od 1925 w pow. 14 IV 1910 w Sanoku. ur. Rytrze i Starym S¹czu. Gródku n.

058/3 (53). Jakuba i Ewy z Markociñskich. L. 26 III 1886 w Ludwikowie. PP Jan SAD£OWSKI s. 050/2 (71). PP Józef SADKOWSKI s. od 1 VII 1922 w pow. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w którym walczy³ w 4 komp. bra³ udzia³ w przygotowaniach do III powstania œl¹skiego. PP Franciszek SAAR s. ur. W policji od 25 IV 1936 jako kand. L. w 1900. 020/4 (67). Franciszka i Teresy.]6. Józefa. post. post. L.. Andrzeja i Barbary. St. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. BKZ. œwiêtoch³owickim. kontr. we wrzeœniu 1939 na Post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 058/1 (15). Post. 020/3 (53). L. PP Jan SADOWSKI s. Bia³egostoku. w 1891 w Wilnie. przod. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w II Komis. m. 52[. w 1904 w Nowodworcach. 6 VIII 1911 w Stani¹tkach. w Rybniku. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. 3909. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. PWŒl. L. ur. ur. 020/4 (93). S³u¿bê pe³ni³ – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Miasta £odzi. augustowski. nastêpnie w pow. w Kiwercach pow. ur. Józefa i Wiktorii. Przod. Leona i Julii. 1 I 1929. St. L. w Sopoækiniach pow. nowogródzkiego. 4919. Pilic¹. opoczyñskim. uczestnik wojny 1920. St. W WP ochotniczo od 1919. w Poœwiêtnem n. na szer. Odzn. Pawe³ SACHS s. sk¹d 29 III 1936 przeniesiony do woj. ur. Do 3 VI 1926 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. ³ucki. ur. Cz³onek POW GŒl. W PWŒl. W policji od 1919. (radliñskiej) 2 baonu 14 pp. 1039. mian. 1660. 782 . ³ódzkiego. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. 17 VII 1896 w Bottrop.S Post. 7743/6065. rybnickim na Post. Przod. wo³yñskiego. PP Franciszek SABATOWSKI s. w Ruptawie i Niedobczycach.

PP Józef SADOWSKI s. ur. Jana i Marianny. Przod. 130. L. Niwce pow. Post. Antoniego i Marianny. ur. ur. Odzn. Odzn. St. 1 II 1935. ur. PP Jan SADURSKI s. BKZ. sk¹d 25 III 1939 przeniesiony na Post. 05/5 (73). BKZ. 783 . stoliñski. miechowskim w Ksi¹¿u Wielkim (do 2 X 1937). mian. post. 05/1 (3). w pow. Nastêpnie na Post. PP Micha³ SAGAN s. 3761. w 1897. kieleckiego. [. w 1899 w m. Czechy. Antoniego i Józefy. kozienickim na Post. 15 II 1901 w Grzybowie. m. nastêpnie w S³omnikach. w Kozienicach. 030/1 (35).]087. w Bêdzinie. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1922. miechowskim na Post. lubelski. 037/3 (4). PP W³adys³aw SADOWSKI s. w: Brzesku Nowym (do 25 V 1934) oraz Igo³omii (do 2 VIII 1936). w Skomlinie pow. sk¹d przeniesiony na Post. w Garbatce (do 2 I 1934). 037/3 (37). Jana i Agaty. w Horodnie pow. Co najmniej od 1938 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – na Post. MPzaW. przod. L. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. L. w Ksi¹¿u Wielkim. W policji s³u¿y³ od 1923.in. ur. Odzn. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Pionkach jako kmdt. w 1896 w Koñskowoli. PP W³adys³aw SADOWSKI s. ponownie w pow. ur. Od 18 V 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. W policji od 1928. w 1895. Józefa. We wrzeœniu 1939 w III Komis. MDzON. 3657. post. post. 4483. St. Przod.St. wieluñski. w Zwoleniu. L. 11 VIII 1890 w Rossoszycy. w G³usku pow. S St. L. Kazimierza. L. 020/1 (67). PP Nikodem SADOWSKI s. bêdziñski (do 10 VIII 1937). Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow.

16 VI 1924. od 1 VI 1928 w Kdzie Pow. w Bli¿ynie pow. w Bia³ymstoku. nastêpnie w Horodence – od 22 XII 1924 na Post. 5060. 3 XI 1891 w Ku³aczkowcach. PP Micha³ SAJEWICZ s. Miko³aja i Eufemii z Miszewiczów.in. 13 XII 1915 w £azach. horodeñskim na Post. BMzaDS³. ur. przyjêty 21 XI 1938 z przydzia³em na Post. 038/4 (74). post. L. L. BKZ. St. W policji od 2 VIII 1919. przod. Odzn. 054/2 (47). W policji od 16 XI 1923. konecki. MDzON. opatowski. ¿ó³kiewski.S Post. 026/3 (41). post. 026/4 (69). Karol SAGITTARIUS s. Co najmniej od 1932 s³u¿y³ w woj. w Stanis³awowie. ur. 15 I 1900 w Ku³aczkowcach. We wrzeœniu 1939 na Post. 023/1 (78). Odzn. PP Jerzy SAJEWSKI s. W policji od 15 VII 1923. L. 3920. Jana i Anny z Gasiów. kpr. W policji od 16 VII 1923. Ukoñczy³ szko³ê rzemieœlniczo-przemys³ow¹ i 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. MPzaW. ur. ur. Kacpra i Ludwiki z ¯urawskich. S³u¿bê pe³ni³ w pow. St. 2835. Odzn. Post. Od 10 I 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pracownik biurowy w I Komis. BMzaDS³. W I wojnie w armii austriackiej. w Domas³owicach pow. przod. 947. PP Stanis³aw SAJEWICZ s. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ jako radiotelegrafista w Kdzie Woj. St. MDzON. kieleckim. Z Rosji powróci³ w 1921. w Ko³odnie pow. 2562. PP Micha³ SAKOWICZ s. 784 . mian.. w Serafiñcach. St. post. 30 VIII 1887 w Cie³uszkach. L. m. 1 V 1932. Ukoñczy³ szko³ê nauczycielsk¹ II stopnia. ur. BKZ. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. Kraj. wo³yñskim. 1 VII 1929. W WP od 2 VIII 1920 do 4 VII 1923. St. St. 5542. konecki oraz Iwaniskach pow. 13 VI 1897 w Krupcu. Uczestnik wojny 1920. W I wojnie w armii austriackiej. L. Post. BKZ. Ostatnio pe³ni³ s³u¿bê w woj. mian. Polskiej. Od 1 XI 1918 do 30 VI 1919 ochotniczo w ¯and. Od 9 III 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. na Post. BMzaDS³. Do PWŒl. Odzn. Ludwika i Anny z Handziuków. Józefa i Agaty. w Radoszycach pow. L. post. ur. BMzaDS³. SMzaDS³. frysztacki i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Józefa.. mian. krzemieniecki. 012/2 (40). PP Antoni SAJ s. 24 VII 1909 w Sokó³ce. PWŒl.

BKZ. PP w ¯yrardowie pow. w Bedlnie pow. PP Feliks SALAMON vel SALOMON s. St. We wrzeœniu 1939 w I Komis. MPzaW. Post. post. b³oñski. Szer. w Œledcz. 25 XII 1885 w Lekartach. S L. Odzn. we wrzeœniu 1939 w Radomiu. BKZ. L. 4798. ciechanowski. Antoniego. policji woj. mian. We wrzeœniu 1939 na Post. L. wileñskiego. 020/2 (15). 785 . MDzON. W policji od 1924. ur. w Go³yminie pow. 7149. 020/3 (30). skierniewickim. Od 8 V do 28 X 1935 odby³ przeszkolenie na kursie œledcz. przy Rez. L. 054/1 (91). 27 XI 1898 w ¯abiñcu. ur. PP W³adys³aw SAKOWICZ s. Jana i Doroty. Przod. Odzn. PP W³adys³aw SALEWSKI s.Przod. SzF w Warszawie. PP W³adys³aw SALATA s. Przod. L. BMzaDS³. W policji s³u¿y³ od 1920. 27 IX 1911 w Koziej Woli. St. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 15 II 1901 w Koziej Woli. 3911. 2125. W policji od 1919. Ukoñczy³ 25 II 1936 Kurs Specjalny dla Szer. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. kutnowski. PP Franciszek SALAMOÑSKI s. 15 VIII 1892 w D¹browicy. kieleckiego – w 1937 w pow. Odzn. W policji s³u¿y³ od 1926. jêdrzejowskim. ur. post. Post. Stanis³awa i Balbiny z Kusiaków. 058/4 (102). ur. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. BKZ. w Grudzi¹dzu. Micha³a. Odzn. Od 14 II 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. L. ur. 2696. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. 1 V 1932. Stanis³awa i Balbiny z Kusiaków. 012/4 (18). W policji od 10 V 1935. 026/4 (68). 3188. PP Józef SALATA s. Jana i Katarzyny. w 1899 w Ug³ach.

786 . L. Przod. Bugiem. b³oñski. bêdziñski. Andrzej SA£ATA s. Antoniego. 058/4 (61). Jana i Anny ze Studzieñskich. PP Kazimierz SAMEK s. L. w ¯yrardowie pow. na Post. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Rez. 11 IX 1904 w Moszczenicy. Co najmniej od 1932 pe³ni³ s³u¿bê w woj. 3640. ur. 22. Antoniego. w 1904. W policji od 1930. Miejskim w Brzeœciu n. ur. Antoniego i Anny z Minorów. Ignacy SAMEK s. 12 X 1894 w Warszawie. PP Zygmunt SA£ACIÑSKI s. 058/1 (51). ur. W policji od 26 IX 1932 w Kdzie Rez. W policji od 1920. Post. BKZ. 012/1 (94). Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 4336. We wrzeœniu 1939 sekretarz w Komis. 27 II 1904 w Podlesiu. L.in. L.S Post. ur. Odzn. Feliksa i W³adys³awy. L. Pow. ³ódzkim – w £odzi. we wrzeœniu 1939 w D¹browie Górniczej pow. 1011. poleskim m. w 1898. 14 VIII 1906 w Zduñskiej Woli. PP Franciszek SA£ACIÑSKI s. 6562. brzeski. Karol SA£ATA s. Pieszej w £odzi. 05/1 (72). w Kdzie Pow. 058/3 (96). Od 1 VI 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 058/4 (12). ur. kieleckim. w Kamieñcu Litewskim pow. L. Tomasza i Ludwiki. w £asku i Kdzie Miasta £odzi. ur.

i³¿ecki. PP Aleksy Edward SAMOTEJKIN s. Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Lesznie. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. W WP od 28 XII 1918 do 1 VIII 1923. Miko³aja. Po ukoñczeniu 27 VII 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow. We wrzeœniu 1939 na Post. Karol SAMIEC s. 023/1 (62). 787 . w Strusowie pow. zdo³bunowski. ur. L. BMzaDS³. ur. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Ludwika i Katarzyny. w 1889 w Motyczach Szlacheckich. poznañskiego. PP Ignacy SAMO£YK s. Józefa i Cecylii z Jasperów. 7 VI 1908 w Augustowie. Przod. 012/1 (129). 045/3 (25). 6 VII 1884 w Pecynie. W policji od 16 II 1932. PP Teodor SAMELAK s. w Kroœnie. W lipcu 1939 przeniesiony do woj. Odzn. trembowelski oraz w pow. mian. wo³yñskim. ur. PP Stanis³aw SAMSELSKI s. L. 22 X 1897 w S³omowie. PP Zygmunt SAMEL s. We wrzeœniu 1939 szofer na Post. w Chorowie pow. w Jedliczach pow. kieleckiego. ur. w grudniu 1913 na £otwie. 037/3 (47). Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. BKZ. Przod. Post. W policji od 16 X 1923. Do 5 II 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. buczackim. 1 IV 1934. Ignacego. 4 VI 1908 w £y¿bicach. nastêpnie na Post. W 1931 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post.Post. L. W 1925 s³u¿y³ w policji pow. Antoniego i Franciszki. ur. rybnicki. ciechanowskiego. w Solcu pow. 4480. W policji od 1915. 874. w Boguminie Nowym pow. PWŒl. St. w Pszowie pow. St. frysztacki. ¿ó³kiewski skierowany do woj. L. 05/2 (82). 2160. 05/5 (62). 910. ur. tarnopolskiego – w 1936 s³u¿y³ na Post. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. Józefa i Ewy. kroœnieñski. przod. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. 706. L. w Ciechanowie. post. 2820. S L.

ur. ur. Bonawentura SANOCKI s. PP Józef SANECKI s. L. L. ur. chojnicki. w 1899. ¿ydaczowski. 058/3 (42).S Przod. L. BMzaDS³. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. PP Józef SANECKI s. 2242. MDzON. ur. ur. Józefa. 038/1 (22). We wrzeœniu 1939 w Wydz. Józefa i Marii. L. W policji s³u¿y³ od 1920. 5056. 3145. W WP od 5 VII 1919 do 30 I 1922. MDzON. MPzaW. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 15 III 1922. L. 29 I 1899 w Szklanowie. Miko³aja. Juliusza Waleriana i Marii Wilhelminy z Karczewskich. I KG. w 1908. Jana i Petroneli z WoŸniaków. 10 VIII 1902. We wrzeœniu 1939 w Wydziale IV KG jako daktyloskop. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Rozdole pow. L. W³adys³aw SANEK s. 11 I 1898 w Warszawie. 05/2 (34). Stanis³aw SANLICKI s. [1] (24). 788 . Odzn. w Karsinie pow. 019/3 (6). Odzn. MPzaW. Przod. BKZ. 016/1 (67). W policji s³u¿y³ od 15 III 1922. 1151. 9 III 1900 w Wolicy. 2090. ur. PP Stanis³aw Higin SANKOWSKI s. Przod. W WP od 5 VII 1919 do 30 I 1922. Jana i Apolonii.

Karola i Magdaleny z Rzymanów. kieleckiego. w Za³ê¿u (od 3 VI 1924) i Zawodziu (od 16 III 1929). PP Micha³ SAR s. nastêpnie w PWŒl. ur. Kraj. w Zabrzegu (do 15 VIII 1930). Franciszka i Franciszki. na szer. ur. frysztackiego.. w 1900 w Tuszynie. bielskiego na Post. Post. L. PWŒl. 4677. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Rez. w Pietwa³dzie (od 3 XI 1938). Ks. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. w Istebnej pow. MPzaW. Oficerskim w Miko³owie pow. bielski. St. Cieszyñskiego. Kraj. 012/1 (80). sk¹d przeniesiony do pow. L. 22 VIII 1886 w Datyniach Dolnych. [1] (28). w Chybiu. i 12 XII 1918 przyjêty do ¯and. 3 VI 1891 w Datyniach Dolnych. Cieszyñskiego. tu s³u¿y³ do 14 VII 1922. sk¹d deleg. w Wojkowicach (od 21 XII 1938). m. post. pozosta³ na dotychczasowym miejscu s³u¿by na Post. 789 . katowickim w Komis. Kraj. 1030. w pow. kontr. Odzn. w Komis. 20 VIII 1901 w Proæwinie. Post. Rezerwa PP Barycz pow. radomski. od 22 XII 1938 s³u¿y³ w Komis. do pow. Zweryfikowany w stopniu przod. w Trzyñcu. w Katowicach.Przod. W policji od 12 XII 1936 jako kand. cieszyñski. OzaOŒl. 30 VII 1912 w Leñczach Górnych. w Wieniawie pow. Pozosta³ (do 30 IX 1923) na dotychczasowym miejscu s³u¿by na Post. a nastêpnie przeniesiony do pow. Od 2 XII 1918 do 14 VII 1922 w ¯and.Ciesz. £odzi. 1894. Karola i Magdaleny z Rzymanów. L. Józef SANTARIUS s. w Chybiu pow. s³u¿bê pe³ni³ od 25 II 1924 w Kdzie Rez. 020/4 (48).. ur. w Opawie. Karol SANTARIUS s. ¿ó³kiewski skierowany do woj. nastêpnie w PWŒl. ur. 058/2 (58). w Katowicach. od 6 XI 1912 do 31 X 1918 w krakowskiej policji wojskowej. W I wojnie w armii austriackiej. sk¹d 4 X 1938 deleg. na Post. Od 6 V do 1 VIII 1912 w ¯and. 058/3 (90). frysztackiego. nastêpnie na Post. konecki. 1890. PP Piotr SARAPATA s. Józef SAPIEJA s. S L. Od 6 II 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. Karola. pszczyñski (od 30 VIII 1937). ur. na Post. Józefa i Józefy. PWŒl. Ks. S³u¿bê pe³ni³ na Post.

PP Stanis³aw SARLEJ s. w Jeremiczach pow. 037/1 (99). Co najmniej od 1933 pe³ni³ s³u¿bê w woj. w Turku. uczestnik walk z Ukraiñcami i bolszewikami. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. 5929. Przod. Co najmniej od 1936 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. Od marca 1919 w Armii gen. St.S St. mian. w 1900 w Mioduchowie. post. St. 012/2 (29). post. ur. L. w Dobrej pow. Micha³a i Anny z Perkoszów. 050/2 (7). ur. w 1903 w Zawierciu. Jana. sandomierski. ur. internowany. W policji od 1927. stra¿n. Odzn. Odzn. 20 IX 1897. tarnopolskim. St. PP Lucjan SARNECKI s. wcielony do armii austriackiej. SG Józef SARNOWSKI s. 3648. L. w Odrzywole pow. 3910. 4001. 1 I 1938. We wrzeœniu 1939 na Post. St. PP Boles³aw SARNECKI s. Jana i Stefanii. 3816. Andrzeja i Franciszki. ur. 1097. ostatnio na Post. ur. we wrzeœniu 1939 w Sosnowcu. Od 12 VII 1915 w Legionach Polskich. ur. 027/3 (63). Macieja. Ostatnio s³u¿y³ na Post. L. L. 023/2 (39). post. L. kobryñski. opoczyñski jako jego kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939. 030/1 (77). 1 IV 1934. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. W policji od 1920. w Dobrotworze pow. w 1900 w Zalesiu. W 1935 na Post. PP Adam SARNOWSKI s. Przod. bêdziñskim. post. 790 . w 1899 w Pietrachach. poleskiego. kamionecki. PP Leon SARNIAK s. post. 2 VII 1894 w ¯abnie. Do kraju powróci³ w lipcu 1919. sk¹d 7 XII 1935 przeniesiony na Post. W 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Tarnopolu. BKZ. w Klimontowie pow. L. Hallera. St. mian. Antoniego i Heleny z Lichodziejów. KN. turecki.

post. St. BKZ. 020/1 (29). post. St. PWŒl.St. Odzn. mian. W PWŒl. ur. 495. ref. ostatnio kier. st. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Urzêdzie Œledcz. 16 I 1898 w Warszawie. przod. 1055. St. kand. PP W³adys³aw SAROTA s. Poznania. od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w jego XI Brygadzie. post. Jana i Ewy. od 13 VIII 1921 z-ca kmdta w Waœkowcach. 5541. post. St. BMzaDS³. Od 24 I do 30 XI 1919 ochotniczo w ¯and. 037/2 (87). Kraj. PP Andrzej SAS s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Henryka i Luizy. Polskiej. m. L. W policji s³u¿y³ od 1923. St. 1 XI 1938 mianowany post. Od 4 XI 1935 do 21 IX 1937 s³u¿y³ w KOP. ur. MDzON. S L. Sergiusza. mian. W policji od 1 VIII 1922. w Stanis³awowie kancelista w dziale gosp. 15 VI 1890 w Boratynie. We wrzeœniu 1939 w II Komis. 1 II 1937. 058/4 (5). 791 . Post. 026/2 (63). Kdy Rez.. 1 VI 1920. L. PP Reinhold SAUER s. kieleckim. w 1901. mian. przod. nastêpnie w policji. od 3 II 1921 kmdt w Ludwikówce. ur. 2291. L. 2458. L. 023/4 (86). post. 9 III 1901 w Jerzmanowicach. przod. Odzn. W policji od 1926. i przydzielony do Komis. post.. w Warszawie. 1 II 1935. ur. SMzaDS³. Jakuba i Julianny. St. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w pow. we Frysztacie. L. – 1 VIII 1923. w: Perehiñsku – z-ca kmdta. gosp. ur. od 16 XII 1937 w 2 komp. Antoni SAUERMAN s. MDzON. PP Jan SASIN s. – 1 XI 1925. 23 X 1900 w Augustynowie. 30 XI 1913 w Brynowie. we wrzeœniu 1939 w Czêstochowie. 1534. BMzaDS³. Paw³a i Marty z Jorgów. Micha³ SAUSZYN s. Józefa i Wiktorii. od 8 VIII 1923 do wrzeœnia 1939 w Kdzie Woj. w Katowicach. ur. 058/1 (10). doliñskim na Post.

MDzON. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. Post. L. W l. St. Antoniego i Tekli. [3] (14). w Stanis³awowie. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1923. ur. MPzaW. w ¯abiem pow. Odzn. 24 V 1895 w Brze¿anach. Karola i Natalii. nastêpnie w Ministerstwie Skarbu. 2036. MDzON. Absolwent Gimnazjum w Samborze i Instytutu Kryminologicznego w Wiedniu. Onufrego i Antoniny. Polskiej. L. PP Miko³aj SAWICKI s. 6 pp. Kraj. S³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. W pierwszej po³owie lat trzydziestych s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. Œledcz. W Legionach Polskich od 4 IX 1914 do 21 III 1918. ur. Od 17 VII do 30 XI 1919 w ¯and. W policji s³u¿y³ od 31 I 1919. ur. ostro³êcki. St. mian. Józefa i Zofii ze Œlusarenków. mian. 023/2 (12). 18 III 1894 w Nadybach. We wrzeœniu 1939 na Post. BKZ. 051/2 (82). kosowski. PP Józef Ludwik SAWCZYN s. L. L. PP Wiktor Hugo SAUTER s. nastêpnie w policji na Post. Od 26 II 1925 w pow. Od 28 VI 1938 do wrzeœnia 1939 w Wydz. Miko³ajów (od 12 VI 1928). w Dolinie. 05/1 (20). Jana i Zofii z Praszyliskich. ur. 1 IV 1934. Od 9 I 1923 w Kdzie Pow. Do policji powróci³ 1 XII 1937. Komis. w Che³mie. 1918–1921 urzêdnik w Poselstwach Polskich w Wiedniu i Belgradzie. Jan SAWICKI s. We wrzeœniu 1939 ekspert grafolog w KG. 1 IX 1897 w Dolinie. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – Kmdt Pow. PP Franciszek SAWICKI s. post. w Skórcu pow. Komis. [3] (87). KLeg. BMzaDS³. Odzn. Przod. 28 I 1896 w I³owie. 5891. MDzON. rohatyñski (od 15 VII 1933).S Komis. 7 II 1887 w Woli Korybutowej. L. ¿and. Odzn. 17 III 1909 w Starej Wilejce. 1 I 1931. W policji od 1 IV 1921 do 31 V 1932. 2498. Plut. ur. Józefa i Jadwigi z Olejkowiczów. siedlecki. ur. post. Bursztyn pow. KN. Wolsztyn. 026/2 (31). L.: Cucu³owce. Stanis³awów-Kolonia (od 19 V 1937). w Lelisie pow. 792 . ¿ydaczowskim na Post. PP Micha³ SAWICKI s. ¯ydaczów (od 22 XII 1926).

ur. W policji od 16 III 1932. Andrzeja. St. MPzaW. bialski. PP Nikodem SAWICKI s. post. 20 IV 1899 w Mariampolu. PP Stanis³aw SAWIN s. L. Kazimierza i Anny. 045/1 (34). 044/1 (1). 3170. S L. BKZ. 12 IV 1904 w Grodnie. mian. 05/1 (39). St. PP Stanis³aw SAWICKI s. BKZ. w 1894 w Krakowie. 8 V 1906 w Ho³obach. m. W 1932 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w 1898. Miko³aja i Marianny z Hukaluków. pru¿añski. BMzaDS³. St. St. S³u¿bê pe³ni³ w charakterze biuralisty w Kdzie Woj. 2196. ur. post. Jana i Józefy. Lwowa. Co najmniej od 1936 w policji woj. Odzn. Franciszka i Julii. w Berezie Kartuskiej pow. post. MDzON. L. 2186. St. we wrzeœniu 1939 na Post. 1 IV 1934. post. Pawe³ SAWICZ s. 026/4 (62). m. Krakowa. ur. lubelskiego. w £ucku i tam nadal we wrzeœniu 1939. lwowskiego. w Ostrowi Mazowieckiej. L. we wrzeœniu 1939 w I Komis. Odzn. post. We wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. post. PP Stanis³aw SAWICKI s. 045/2 (30). L.St. ur. Od 1 XII 1929 do 31 XII 1931 pracowa³ jako urzêdnik w wydziale melioracyjnym Dyrekcji Lasów Pañstwowych w £ucku. poleskiego. Józefa i Kamili. 793 . W policji s³u¿y³ od 1920. ur. w Zalesiu pow. Ostatnio pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. PP Stanis³aw SAWICKI s. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 26 IX 1898 w Jurkach. L. ur. 606. 5139. 026/3 (71). We wrzeœniu 1939 na Post.

Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 5550. L. St. 3388. L. stanis³awowskiego. 3752. m. w Tarnopolu. ur. L. w 1907. 5 XI 1885 w Borownie. L. PP Feliks SCHMIDT s. ur. 2811. 1506. 296. We wrzeœniu 1939 w I Komis. pomorskiego. Torunia. 044/3 (51). L. Odzn. 050/1 (3). Co najmniej od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Tarnopolu. 019/1 (22). w 1894. Walentego i Katarzyny z Fija³kowskich. post. 023/5 (95).S Stefan SAWINKOWSKI s. ur. m. We wrzeœniu 1939 w I Komis. 027/4 (29). 045/1 (65). Post. ur. Józefa. sk¹d 5 I 1939 przeniesiony do woj. PP Stanis³aw SAWIÑSKI s. PP Czes³aw SAWTYRUK s. W³adys³awa. Przod. tarnopolskiego. Stanis³awa. Leona i Wiktorii z Dziewickich. Post. Tomasza i Rozalii. 20 VII 1910. MDzON. Przod. Co najmniej od 1937 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. W policji od 1 VII 1923. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Piotrkowie Trybunalskim. PP Stanis³aw SCHMIDT s. W policji s³u¿y³ od 1920. L. 794 . MPzaW. we wrzeœniu 1939 w Komis. Uczestnik wojny 1920. 27 I 1895 w Jezierzanach. Od 10 X 1938 na kursie instruktorów wf w AWF w Warszawie. w 1896 w Dubrynowie. Bydgoszczy. ur. ur. PP Franciszek SCHMIDT s.

W I wojnie w armii niemieckiej. od 26 VII 1929 z-ca kier. od 6 IX 1921 na Post. w 1915. PKU Gniezno. Œledcz. kpt. kontr.. od 20 VI 1920 na Post. 037/2 (68). z przydzia³em do NSzF w Mostach Wielkich pow. W WP ochotniczo od 21 V 1919 do 30 IX 1930. Po jej ukoñczeniu 31 III 1936 skierowany do woj. L. w £odzi. Uczestnik wojny 1920. ur. 795 . 702 Szpital Polowy. SMzaDS³. egzamin maturalny z³o¿y³ eksternistycznie. S L. w £odzi. od 12 IX 1920 w Kdzie Pow. 038/1 (21). PP Stanis³aw SCHÖBERLE s. w 1928 w 9 Okr. s³. 14 VIII 1908 w Drobinie. nadwórniañski. L. na szer. Komis. W I wojnie w armii austriackiej. ze starszeñstwem 1 VI 1919 przydzielony do kadry zapasowej 7 Szpitala Okrêg. ur. Od 1935 przeniesiony do Kdy Rez.Post. L. III Komis. Od 1 VI do 1 XII 1919 w ¯and. stanis³awowski. rez. PP Stefan SCHMIDT s. 1 V 1921. MPzaW. rez. ¿ydaczowski. w Miko³ajowie pow. od 21 VI 1923 jego kmdt. Odzn. w Rosulnej pow. 2707. poznañskiego. mian. 24 IV 1887 w Po³ajewie. Kraj.. W WP od 15 VI 1919 do 25 VII 1921. Bud. Jana i Stanis³awy z Michalskich. ur. BMzaDS³. 051/2 (34). W I wojnie w armii austriackiej. SKZ. w Stryju i Oddz. Urzêdu Œledcz. 026/3 (38). Karola i Julii z Hetmañczuków. Absolwent gimnazjum w W¹growcu i Wydzia³u Lekarskiego w Würzburgu. W policji od 3 X 1930 w Stanis³awowie. od 4 XII 1926 kmdt Post. Polskiej. Przod. Kontroli Ruchu Osobowego – Dworzec. MDzON. Szef. rez. 058/3 (45). Jerzy Wojciech Bernard SCHNITTER s. Franz SCHREIBER s. post. od 21 IX 1927 ponownie kmdt Post. Ukoñczy³ 6 klas gimnazjum. w £odzi. bohorodczañski. szefostwo sanitarne II Armii. W³adys³awa i Marii z Cywiñskich. Lekarz dentysta zamieszka³y we Wrzeœni. przod. PP Gustaw Adolf SCHÖNTAG s. ur. L. 3420. We wrzeœniu 1939 kier. w ¯urakach. od 23 I 1931 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. 2606. nastêpnie w policji na Post. zdr. Jana. Kpt. ze starszeñstwem 1 XII 1922. adm. – 1 VIII 1923. 154. Kpt. W 1939 zmobilizowany do WP. 4738. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu.. nastêpnie w Stanis³awowie – od 6 V 1929 w I Podkomis. W policji od 3 XI 1935 jako kand. 20 I 1896 w Dolinie. w ¯urakach pow. ¿ó³kiewski. Odzn. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ jako z-ca nacz. Jana Grzegorza i Pauliny z Hoszowskich. w Radczy pow. 25 IV 1892 w Brze¿anach. ur. Wydz. St.

W policji od 1 VII 1923. 3538. czêstochowskim na Post. BMzaDS³. 2551. Micha³a. 019/2 (54). 054/2 (66). kontr. ur. Od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – Kmdt Pow. W policji od 1923. Bazylego i Karoliny. Józefa Jana i Katarzyny. 054/2 (57). L. Odzn. PP Stanis³aw SCHRÖDER s. Od 10 VIII 1938 deleg.in. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. W WP od 25 VII 1919 do 17 X 1921. piech. 020/1 (32). Ukoñczy³ Szko³ê Oficerów PP w Warszawie. stanis³awowskiego. 194. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Od 20 III 1923 w SG. L. 5837. Tarnobrzeg. w Zdo³bunowie. w Walenczowie. rez. w 1889 w Turce. W I wojnie w armii austriackiej. Micha³a i Pauliny z Leschków. post. SKZ. Stanis³awa i Katarzyny. Post. 2274. lwowskim. St. L. sk¹d 2 V 1934 przeniesiony na Post. St. kpt. S³u¿bê pe³ni³ w woj. z przydzia³em do Grupy Rez. do woj. na szer. w Opatowie jako z-ca kmdta. ur. 493. poznañskim. ur. w Borkach Wielkich pow. 016/2 (84). Jana i Bronis³awy z Urbanków. PP Tytus SEBASTIAÑSKI s. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. 1 IV 1934. post. Od 1 VII 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. tarnopolskiego. ur. tarnopolski. w Krzepicach. PP w Warszawie. 796 . post. L. St. wo³yñskim. jako Kmdt Pow. St. ur. L. w 1913. od 11 I 1938 na Post.S Nadkomis. Poznañ. 12 XI 1913 w Nowym Kliñczu. ur. Bogdan SCZERACKI s. Od 18 IV 1933 w woj. Uzyska³ absolutorium nauk prawnych na UJK. W policji od 1 IV 1938 jako kand. wo³yñskiego. w 1899 w Skale. Po ukoñczeniu 30 VI 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. W policji od 1 V 1923. PP Wilhelm Piotr SCHREIBER s. w Ko³omyi. 1 VIII 1889 we Lwowie. m. post. ze starszeñstwem 1 VI 1919. MDzON. MPzaW. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Odzn. 019/2 (95). PP Stanis³aw SCHULTK s. 5 VIII 1895 w Popowie. L. mian. we wrzeœniu 1939 w Komis. We wrzeœniu 1939 na Post. W WP ochotniczo od 11 XI 1918 do 31 I 1923. PP Jan SCHRENK s.

w Kosowie Pokuckim. w 1895 w Graniu. post.Post. wojskowej od 15 I do 31 XI 1919. Przod. PWŒl. post. post. ur. w 1899. Odzn. Do 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. lubelskim. od 10 I 1935 w II Komis. 1 I 1938. Alfons Jan SEKTA s. St. BMzaDS³. Post. do pow. ur. W 1926 s³u¿bê pe³ni³ w III Komis. Micha³a i Julii z Kwaœnych. w 1938. PP B³a¿ej SENDOR s. PP Bronis³aw SELAK s. nastêpnie w policji od 1 XII 1919. Miko³aja i Katarzyny. ur. 24 VI 1893 w Sokolnikach. frysztackiego. W 1937 ze Lwowa przeniesiony do Zamoœcia i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. Andrzeja. ur. mian. m. post. L. w Katowicach. post. L. PP Jan SELWESIUK s. mian. Andrzeja i Julianny. 050/2 (54). we wrzeœniu 1939 w Komis. w 1900 w Zaczopkach. W ¿and. St. konstantynowski. w Bohuka³ach pow. Od 27 XII 1938 w Wydz. wo³yñskim. 797 . 77731/6077. w 1901. W PWŒl. PP Franciszek SELWIÑSKI s. katowicki. zdo³bunowski. Lublina. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 855. St. 020/4 (56). Do grudnia 1939 internowany na Litwie. sk¹d skierowany zosta³ do woj. ur. 2234. L. od 12 XI 1934. Zygmunta i El¿biety. We wrzeœniu 1939 na Post. w Ostrogu pow. 038/4 (90). S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. St. Œledcz. 700. Wawrzyñca. PP W³adys³aw SEMPRUCH s. 027/1 (79). L. ur. sk¹d 4 X 1938 deleg. L. 2435. we Frysztacie i tam nadal we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Pow. 26 VI 1911 w D¹brówce Ma³ej. S L. lwowskiego. 033/1 (40). 051/1 (77). w Chorzowie pow. 784.

PP Mieczys³aw SERWINOWSKI s. W policji od 1919. 5115. w Jab³onnej. Co najmniej od 1937 s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. 798 . W wiêziennictwie od 1927. L. Antoniego i Rozalii. ranny. od 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. Por. St. w 1892 w £owczycach. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. 23 I 1898 w Warszawie. w K¹tach. W policji od 1924. w Sosnowcu. od 1922 w woj. 026/4 (78). sarneñski. W l. L. Przod. We wrzeœniu 1939 w Sarnach. 4884. Na froncie bolszewickim od marca 1920 do 14 IX 1920. S³u¿bê pe³ni³ w pow. w 1926 w Be³¿ycach. stra¿n. w Piaskach Luterskich. post. ur. 673. wo³yñskim na Post. Miko³aja i Marii. MDzON. Micha³a i Katarzyny. W policji od 1922. Post. 054/1 (54). St. w Jedliczach pow. Nauczyciel. L. PP B³a¿ej SERAFIN s. BKZ. W 1929 ukoñczy³ NSzF w Sosnowcu. We wrzeœniu 1939 na Post. 31 X 1897 w Sanoku. L.S Przod. SW Roman SENTKOWSKI s. mian. ur. we wrzeœniu 1939 w Komis. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP. S³u¿bê pe³ni³ w jednym z wiêzieñ w Warszawie. rez. L. 1918–1922 w WP. lubelskim (pow. St. W WP ochotniczo od 1 XII 1918 do 17 XII 1920. Odzn. [3] (75). 1 VII 1930. ze starszeñstwem 1 VII 1925. post. L. ur. MPzaW. w 1887 w Warszawie. w 1893 w Krz¹stce. W I wojnie w armii austriackiej. Od 2 I 1930 na Post. por. 051/2 (6). 050/3 (94). ur. 1008. nastêpnie w woj. Od 10 XI do 31 XI 1918 w MMiejsk. 2 pp Leg. PP Grzegorz SENIURA s. BMzaDS³. 4593. w Me³gwi. Odzn. PP Franciszek SERAFIN s. kroœnieñski. Ppor. poleskim. ur. ¯o³nierz Legionów Polskich. Michaliny. Micha³ Józef SEREDNICKI s. 3 XII 1890 w Stasinie. lubelskim – na Post. kieleckim. W policji od 1 III 1920. Tomasza i Marii. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ we Lwowie. – 19 III 1939. Absolwent seminarium nauczycielskiego i austriackiej szko³y oficerskiej. 051/1 (28). janowski). piech. PKU Ostrowiec. Ambro¿ego i Zofii z Brunów. w Za³awiu pow. We wrzeœniu 1939 wys³any z konwojem wiêŸniów do Równego.

w 1909 w Wielkich £ukach. post. Post. ur. Rolnik. mian. Warszawy. 058/4 (34). w Klesowie pow. potem w wiêzieniu w Lublinie. S³u¿bê w policji rozpocz¹³ w latach dwudziestych w Okrêgu I w s³u¿bie œledcz. ur. ur. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Miasta £odzi. W WP od sierpnia do listopada 1920. 799 .st. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post.st.St. St. Antoniego. Nastêpnie przeniesiony do woj. Do kwietnia 1929 dozorca w wiêzieniu we W³odzimierzu Wo³yñskim. Przod. w 1900 w Zdziechowie. Ignacego i Katarzyny z Poteralskich. 012/1 (120). post. Stra¿n. L. W policji od 1920. L. Micha³ SIDOROWICZ s. PP W³adys³aw SIBIELSKI s. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Podbrodziu pow. w 1898. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W policji od 1 XII 1920. PP Jan SIECZKOŒ s. 020/3 (34). Odzn. w 1892 w Starej Wsi. L. 2805. Warszawy. 26 II 1938. 15 VIII 1891 w Radomsku. Antoniego i Józefy. 033/1 (64). Przod. 012/4 (25). We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz Wiêzienia Karnego w Drohobyczu. w 1901. œwiêciañski. m. 5190. S L. 5529. L. wo³yñskiego. Co najmniej do 31 III 1938 w XIII Komis. poleskiego. PP Stanis³aw SÊKOWSKI s. 4397. sarneñski. ur. We wrzeœniu 1939 w PP m. ur. 4977. ur. w 1934 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w XIV Komis. Jana. Juliana. 045/1 (23). SW Stanis³aw SIEDELSKI s. BMzaDS³. PP Micha³ SIDORYK s. 4938. Stefana i Emilii. L.

Post. W policji od 1 VIII 1928. 8 V 1901 w Brzozowie. 5014. L. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W³adys³awa i Józefy. m. we wrzeœniu 1939 wywiadowca w jego I Oddz. od 20 VII 1933 w Wydz. w Brzeœciu n. PP W³adys³aw SIEJKOWSKI s. post. SzF w Warszawie (13 IV 1933). Absolwent NSzF w ¯yrardowie pow. Józefa i Józefy. Post. PP Stanis³aw SIEJKO s. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 2220. Od 1 VI 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. post. w Kraœniczynie pow. post. ur. Odzn. L. PP Adam SIEK s. 27 VI 1900. 026/2 (41). 037/4 (47). post. BKZ. St. ur. piñski.S St. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis m. ur. w 1898 w Rac³awicach. w Wysokiem Litewskiem pow. 50. S³u¿bê pe³ni³ na Post. Bia³egostoku. 1 III 1936. w Kuchockiej Woli pow. Ukoñczy³ kurs maturalny dla doros³ych. Przod. BMzaDS³. [1] (75). W policji od 1929. St. 24 X 1905 w Ko¿uszkach. PP Józef SIEJKO s. Marcina i Agaty. ur. Bugiem. Józefa. 045/3 (48). b³oñski (28 IX 1931) oraz Œledcz. PP Stanis³aw SIEKIERSKI s. Warszawy. L. L. 810. ur. 21 III 1904 w Kopanej. 019/2 (71). St. PP Stanis³aw SIEJKA s.st. mian. Œledcz. w 1888. W policji od 1 XII 1928. 1373. Paw³a i Karoliny z Piotrowiczów. BKZ. L. L. Co najmniej od 1937 s³u¿bê pe³ni³ w IV Bryg. Urzêdu Œledcz. 027/3 (59). Micha³a i Heleny. poleskim. 800 . Odzn. krasnostawski. brzeski. lwowskiego. ur.

st. Aleksandra i Agnieszki. 05/3 (14). 10 XII 1893 w Kurzynie Wielkiej. 27 XI 1891 w Sojtowiczach. 4204. PP Jan SIEMBIDA s.12 IV 1899 w Regulicach.st. 801 . W 1938 s³u¿bê pe³ni³ na Post. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1922. W policji od 16 VI 1924. PP Wojciech SIEMEK s. 020/1 (87). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. od 1937 w pow. L. 3922. ur. Jana i Katarzyny. PP Wincenty SIEKIERZYCKI s. Warszawy. St. Marcina. S L. We wrzeœniu 1939 w VI Komis. Post. tarnopolskim. w 1891. 027/2 (54). Donata i Feliksy. 033/3 (11). ur. ur. PP Lucjan SIEKLUCKI s. Post. W policji od 1922. 4089. [3] (54). che³mski. m. 2 I 1909 w Piaskach. 1649. post. Ukoñczy³ 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Czerniejowie pow. L. lwowskim. Przod. Kazimierza i Anny. We wrzeœniu 1939 w VI Komis. Jana i Heleny.Post. ur. 05/5 (4). Warszawy. ¿ó³kiewski. ni¿añskim. post. m. od 1936 w woj. L. PP Stanis³aw SIEMASZKO s. 1696. L. 13 XII 1899 w Ga³kach. L. PP Brunon SIELSKI s. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w woj. krakowskim. ur. ur. we wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. BKZ. w Je¿owem. Odzn. W policji s³u¿y³ od 1919. St.

L. Od 13 V 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. post. Józefa. w Wo³czynie pow. Antoniego i Marii. w Kijach pow. piñczowski. sk¹d 2 VII 1935 przeniesiony na Post. St. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Woj. ur. post. Bugiem. Od 1927 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. radiostacji. w Tarnopolu jako kier. stra¿n. Józefa i Marii z Tarpi³owskich. poleskiego. w Nowej Wsi pow. Macieja. 050/1 (14). post. W policji od 16 VI 1933 jako kand. ³ódzkiego. Po ukoñczeniu 14 XII 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. m. L. w Wieluniu i Sieradzu (1936). w Bêdzinie. 1 II 1935. brzeski. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ur. PP Jan SIERADZY s. 026/2 (100). Adam SIENICKI s. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. BMzaDS³. 033/1 (96). L. 16 IX 1908 w Sosnowcu. Adama i Rozalii. St. 20 XII 1896 w Piotrowicach. katowicki. 320. 019/1 (55). Odzn. 802 . piñczowski. PP Stanis³aw SIENKIEWICZ s.S St. L. we wrzeœniu 1939 na Post. kontr. BKZ. BKZ. L. [1] (73). 4527. w Kazimierzy Wielkiej pow. Sienica Pietrasie pow. w 1918 w m. 20 III 1903 w Brzeœciu n. St. mian. tarnopolskiego. SG Józef SIERADZKI s. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. PP Tadeusz SIEMIÑSKI s. Przod. 5174. wysokomazowiecki i tam zamieszka³y we wrzeœniu 1939. L. Co najmniej od 1931 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. W 1926 s³u¿bê pe³ni³ w III Komis. ur. 4829. St.in. w Sieradzu. post. W policji od 1922. 020/1 (64). 1 I 1938. Odzn. 6 III 1893 w Golejowie. mian. na szer. Przod. 6576. ur. PP Bronis³aw SIEMIENIECKI s. w 1883 w Gruszczycach. Szymona i Agnieszki z Ramzów.

¿ó³kiewski skierowany do woj. Stanis³awa i Michaliny. rez. 4825. [1] (52). ze starszeñstwem 1 I 1936. w £aniu pow. 803 . ur. Ppor. post. Józef SIERBIEÑ s. W 1939 zmobilizowany do baonu KOP „Mo³odeczno”. 3841. Por. ur. ur. ur. 05/1 (2). Nauczyciel. 7212. 28 pp. Kpt. Wojciecha i Katarzyny z D³u¿niakiewiczów. Ppor. piech. 96. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. stra¿n. 016/1 (27). We wrzeœniu 1939 kmdt Post. rez. Stanis³awa i Stanis³awy. W wiêziennictwie od 1920. – 19 III 1939. na szer. kontr. 16 XI 1912 w Herbowie. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Szczuczynie. Nauczyciel. Æwiczenia odbywa³ w baonie KOP „Wilejka” (1936). 28 I 1913 w Kalenicy. 033/1 (82). We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. kpt.St. Post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Henryka i Józefy ze ¯mudów. 6 IX 1889 w £abiszynie. piech. piech. drohicki. We wrzeœniu 1939 zmobilizowany do s³u¿by pomocniczej PP – Komis. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. W policji od 8 IV 1936 jako kand. L. L. S L. Piotra i W³adys³awy z Sobieskich. ze starszeñstwem 1 VI 1919. kontr. ³ódzkiego. ur. 7 XI 1897 w Zasowie. nowogródzkiego. L. Piechoty w 77 pp. Antoniego. w Braszewiczach pow. na szer. PP Marian SIERPIÑSKI s. Post. L. PP Czes³aw SIERANT s. St. Ewidencyjnie przydzielony do PKU £ódŸ-Miasto II. 051/2 (54). PP Stanis³aw SIERAÑSKI s. w Tomaszowie Mazowieckim. ukoñczy³ Dywizyjny Kurs Podchor¹¿ych Rez. L. w 1903. nieœwieski. W policji od 18 II 1937 jako kand. 14 IX 1914 w £askarzewie. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz wiêzienia w Bydgoszczy. W WP od 18 IX 1933 do 17 IX 1934. Jan Henryk SIEROS£AWSKI s. SW Micha³ SIERAKOWSKI s. 051/2 (68). ur.

16 II 1913 w Zabierzowie. Adam SIKORA s. Adama i Emilii ze Sko³pów. Jana. 030/1 (10). w Karwinie pow. L. ur. 2806. 24 I 1909 w Œmi³owicach. ur. kand.. Post. Post. poleskiego. w Szopienicach pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. w 1898 w Chyrowie. 027/4 (71). warszawskiego. PWŒl. W policji od 25 IV 1936 jako kand. na szer. w Katowicach. 1723. Andrzeja i Marianny. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz wiêzienia w Bydgoszczy. L. Od 3 XI 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. SW Franciszek SIEWIERSKI s. w Boguminie Nowym. Franciszek SIKORA s. sk¹d przeniesiony na Post. w Niedobczycach pow. katowicki – w I. 804 . L. W PWŒl. Alojzy SIKORA s. w 1911 w Mostach. L. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. kontr. PP Edmund SIKOCIÑSKI s. PWŒl. ur. 045/1 (22). 038/4 (28). od 2 XI 1938 z przydzia³em do Komis. Post. frysztacki. L. 2921. od 27 XII 1938 w Komis. ur. W 1934 stra¿nik wiêzienia S¹du Grodzkiego w Drohobyczu. ur. w Pietwa³dzie. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Piotra i Marii. Post.S Stra¿n. w 1914. 509. L. sk¹d 7 II do 8 III 1939 deleg. W 1938 w komp. Kdy Rez. 026/1 (86). Od 23 II 1939 s³u¿y³ w Chorzowie pow. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Antoni SIKORA s. w Boguminie Nowym pow. frysztackim – od 15 XI 1938 do 31 III 1939 w Komis. Post. w Rybniku. rybnicki. frysztacki. od 21 VII 1939 w V Komis. 2253. Ukoñczy³ 3 klasy szko³y wydzia³owej. Andrzeja. ur. Miko³aja i Katarzyny. a od 1 IV 1939 przydzielony do Komis. od 6 II do 5 VI 1939 w Komis. katowicki. PWŒl. 4316. 019/1 (16). 17 I 1916 w Nawsiu.

post. od 5 V do 5 VIII 1921 w ¯and. Kdy Pow. 5 VI 1892 w Radkowicach. nastêpnie w eksp. PWŒl. w dzia³aniach polowych. 1689. Ludwik SIKORA s. St. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pomorskiego Okrêgu w Bydgoszczy. BMzaDS³. M³yn Szombierski. S³u¿y³ w Kdzie Miasta Królewska Huta (do 15 V 1927). W PWŒl. Siemianowice pow. od 12 II 1924 w pow. Gran. œwiêtoch³owicki. 28 VIII 1897 w T³ukomach. L. w 1898 w Witkowicach. poleskiego – w pow. Po raz pierwszy s³u¿bê w policji podj¹³ 15 VII 1920 i do 31 V 1921 pe³ni³ j¹ na Post. lubliniecki. post. Karol SIKORA s. Bugiem. W polskich organizacjach niepodleg³oœciowych od 8 III 1921. 050/1 (16). Jana i Katarzyny z Grzesiaków. [2] (37). PWŒl. (do 1 XII 1929). brzeskim. ur. 037/2 (38). L. St. W PWŒl. Bugiem. Œledcz. Ukoñczy³ 31 XII 1926 Szko³ê Policyjn¹ w Brzeœciu n. PP Jan SIKORA s. post. L. ur. ur. nastêpnie w Katowicach – w Kdzie Szko³y (do 30 IX 1928) jako instruktor i w Wydz. Pawe³ SIKORA s. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. od 1 VII 1922 z przydzia³em na Post. 1576. GŒl. post. Franciszka i Joanny z Jergasów. od 15 VII 1922. W PWŒl. Tarnowskie Góry. 6548. PP Karol SIKORA s. St. w Brzeœciu n. L. post. zwolniony na w³asn¹ proœbê. Kalety pow. i³¿ecki. 045/2 (27). przod. 038/3 (60). œledcz. ³uninieckim. 805 . MDzON. mian. katowicki. S St. Œl¹ska Cieszyñskiego. 1599. w Goduli pow. PWŒl. Od 12 I 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w II Komis. mian. L. od 2 III 1929 w Komis. w Cieszynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. gdzie pe³ni³ s³u¿bê do 15 II 1930. przod. Tarnowskie Góry. 29 VIII 1892 w Kornowacu. 1 I 1928. Jana i Katarzyny z M³odzików. Od 16 IV 1932 do wrzeœnia 1939 na Post. nastêpnie – a¿ do wrzeœnia 1939 – na Post. Franciszka i Joanny z Halamów. 29 VI 1882 w Tarnowskich Górach. 1 I 1928. 045/1 (11). SG Józef SIKORA s. ur. 20 II 1899 w Cieszynie. Adama i i Ewy z Czudeków. St. ur. St. od 4 VII 1922 z przydzia³em na Post. Od 7 X 1921 do 17 I 1922 na kursie ¯and. St. W s³u¿bie od 1923. ur. tarnopolskiego. Od 2 III 1928 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. ¯o³nierz Legionów Polskich i uczestnik powstañ œl¹skich. L. Odzn. Kraj. Tomasza i Marianny z Musia³ów.Przod. Od 16 VIII 1921 w policji woj. 1460. we wrzeœniu 1939 w Radziechowie. w Wierzbniku pow.

1 I 1938. St. 20 X 1900 w Szczypcu. 5842. S³u¿bê pe³ni³ m. Podkomis. W l. sier¿. bielskim. 1914–1918 cz³onek PPS. 1 IV 1934. We wrzeœniu 1939 na Post. a od 8 VIII 1938 w III Komis. post. Uczestnik wojny 1920. 044/2 (73). Cezary SILICKI s. 6028. w 1893 w Morawicy. L. I Komis. St. ur. mian. 806 . W policji od 1913. Odzn. Od 1 IV 1939 – i nadal we wrzeœniu – kier. w Kobyli pow. sk¹d 11 XII 1933 przeniesiony do woj. Jana i Jadwigi. w 1936 w woj. L. BKZ. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Stanis³aw SIKORA s. L. w Radomiu. 4 pp Leg. L. W 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ¿ó³kiewski. St. Post. ur. 4 IV 1897 w Sosnowcu. 038/2 (52). ur. Stefana i Antoniny z Basaków. PP Karol SIKORSKI s.in. ur.S St. St. Odzn. nastêpnie w policji. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 1318. Stanis³awa i Katarzyny z Otczyków. SKZ. w 1901. wo³yñskiego. PP Franciszek Ksawery SIKORSKI s. Co najmniej od 1933 w pow. Ukoñczy³ gimazjum i policyjn¹ szko³ê oficersk¹. Ostatnio pe³ni³ s³u¿bê w Grudzi¹dzu pocz¹tkowo w I. BMzaDS³. L. 29 IV 1905 w M³ynowie. sk¹d przeniesiony na Post. w Dzia³oszycach do 25 IV 1934. poznañskim. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w KOP. W ML od 1 I do 31 VII 1919. W policji od 1923. 3254. kieleckim. Jan SI£KO s. Odzn. Uczestnik wojny 1920. rówieñski. post. PWŒl. post. jako wyk³adowca w NSzF w Mostach Wielkich pow. MPzaW. 037/1 (98). i tam nadal we wrzeœniu 1939. 5284. pomorskiego. PP Bronis³aw SIKORSKI s. ur. MDzON. post. W WP od 7 II 1920. piñczowskim – na Post. 027/1 (75). W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w pow. Prokopa. Odzn. 3393. ur. 058/1 (54). w Z³otej jako kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939. 05/3 (83). W policji od 1923. tarnopolskiego. 3 X 1899 w Wilnie i tam zamieszka³y. L. Teofila. Szymona i Katarzyny z Olszewskich. post. St. mian. MDzON. MPzaW.

ur. mian. Œledcz. W WP ochotniczo od 12 VI 1919 do 3 I 1923.. 807 . Franciszek SIMKA s. przod. w 1905. S L. 4 VIII 1896 w Paw³owie.in. St. w Pszczynie. ur. ur. m. Antoniego i Agnieszki. 11 III 1892 w Piotrkowie Trybunalskim. kontr. od 25 VI 1922 w stopniu st.. w Borkach Wielkich pow. 038/3 (73). od 1 XII 1927 w Urzêdzie Œledcz. 168. Przod. PWŒl. W PWŒl. Przod. tarnopolski. tarnopolskiego. PP Jan SITAREK s. 037/1 (14). W policji od 1 VII 1923. Ukoñczy³ w 1926 kurs dla posterunkowych w Okrêg. pracowa³ tam równie¿ jako oskar¿yciel publiczny w S¹dzie Grodzkim. L. Szkole PP w Piotrkowie Trybunalskim i tu pe³ni³ s³u¿bê – do 1 X 1932 w Komis. PP Wincenty SIOD£O s. przod. Œledcz. Andrzeja i Katarzyny z Kêdzierskich. 1 I 1938. w Siemianowicach pow. sk¹d przeniesiony jako kmdt na Post. PP w Warszawie. Odzn. Wola Chojnata. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Odzn. ur.St. Józefa. brodzki. BKZ. w Podkamieniu pow. 1 I 1938. L. Szkole PP w Sosnowcu oraz kurs œledczy w NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski. katowicki. post. 716. z przydzia³em do Grupy Rez. Po ukoñczeniu 21 VI 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. BMzaDS³. 17 VII 1899 w Ludomach. pszczyñski (do 10 VIII 1939). Marcina. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz PP w Stanis³awowie. St. post. we wrzeœniu 1939 na Post. L. 019/2 (19). 058/3 (5). Stefan SIRKA s. 051/1 (67). w Gocza³kowicach pow. tarnopolskiego. 3937. od 13 I 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pracownik biurowy w Wydz. na szer.. 4 VII 1914 w m. W policji od 1 VII 1938 jako kand. BKZ. PP W³adys³aw SITARSKI s. od 7 XI 1928 ponownie w Komis. w Komis. W policji od 18 VI 1923. ur. ur. Do 28 I 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. S³u¿bê pe³ni³ w Kielcach. MDzON. 3982. Jakuba i Anieli z Sankowskich.. 5489. 18 XII 1900 w Piórkowie. Przod. Post. L. od 1 I 1932 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wydz. Ukoñczy³ kurs przodowników w Woj. Wojciecha i Tekli z Rejów. 050/2 (5). SKZ. L. Od 1 VII 1939 s³u¿y³ na Post. 4609. nastêpnie w Komis. PP Józef SIMA s. mian. Odzn.

post. od 27 VI 1922. PP Lucjan SITKIEWICZ s. Od 1932 do 28 VIII 1938 kmdt CW¯and. Walentego. od 20 VI 1932 w I Komis. Augustyn SITKO s. w Dziedzicach. KKOOP. 050/3 (69). na Post. W policji w Dêblinie od 22 II 1920 do 1 III 1924. post. 5869.S St. MPzaW. Stanis³aw SITEK s. w l. 1 I 1938. Ukoñczy³ 12 III 1938 specjalny kurs dla szeregowych w Kdzie Woj. mian. 012/3 (4). Post. Konnym. 3 IX 1907 w Kurzeszynie. PWŒl. 038/2 (33). St. od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w pionie œledcz. MN. A¿ do wrzeœnia 1939 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. KNzM. w Stanis³awowie jako obchodowy. 1 IV 1934. MPzaW. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w pow. 05/2 (71). L. Pp³k ¿and. w Komis. ¯ory (do 26 IX 1935). 12 X 1902 w Niebieszczanach. 1 V 1926. w 1929 dca 8 dyonu ¿and. MDzON. W PWŒl.. L. W kampanii wrzeœniowej 1939 szef ¿and. G³ównym. rybnickim na Post. nastêpnie w pow. St. z którego 30 IX 1938 przeniesiony do Komis. Robert SITEK s. Kolejowym.. 1133. sk¹d skierowany do £ucka – ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Oddz. i tam nadal we wrzeœniu 1939. nastêpnie w Komis. jako obchodowy. post. W policji od 1 III 1928. mjr – 15 VIII 1924. st¹d przeniesiony do Komis. Odzn. MDzON. Wawrzyñca i Karoliny z Nielabów. mian. KW dwukrotnie. ostatnio jego dca. 2405. Odzn. Rybnik – od 24 VI 1938 w s³u¿bie œledcz. Wac³awa i Walerii z £adów. L. od 1 III 1931 w Komis. pp³k – 1 I 1933. ur. Kpt. Post. 037/3 (79). L. ur. 808 . 383. W 1921 s³u¿y³ w 1 dyonie ¿and. ze starszeñstwem 1 VI 1919. PWŒl. post. Odzn. L. L. od 1 VIII 1928. W PWŒl. SGO „Polesie”. mian. ur. Hajduki Wielkie (do 10 IV 1934) i D¹brówka Wielka (do 28 VIII 1934). I Komis. od 11 VII 1931 w III Komis. 10 XI 1897 w Warszawie. 1922–1928 w 3 dyonie ¿and. S³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie – w Komis. i tu nadal we wrzeœniu 1939. PP Stanis³aw SITEK s. W policji od 1 I 1932. Uczestnik III powstania œl¹skiego. ur. w Stanis³awowie. ur. St. Piekary Wielkie (do 21 XI 1928). ur. w s³u¿bie zewnêtrznej. Józefa i Anieli z Marciniaków. Cz³onek POW GŒl. w Miêdzyrzeczu Górnym. Szarlej (do 26 II 1932). post. 17 XI 1890 w Warszawie. 4359. bielskim na Post. PP Jan SITARZ s. 14 X 1905 w Czy¿owicach. 038/3 (65). Od 22 VII 1919 do 13 VIII 1920 w 1 Pu³ku Strzelców Bytomskich. œwiêtoch³owickim na Post. W WP od 11 XI 1918 do 7 X 1919. rybnickim. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. 5 VII 1900 w Zamys³owie. BMzaDS³. Edwarda i Franciszki z Maciejczyków. ZKZ. Przod. St. od 5 XII 1938 kmdt Post. MH. Wojciecha i Anny z Weso³ych. w Bielsku i pow. 1730.

przod. 058/1 (44). L. Post. ur. W policji od 1922. 1671. 5253. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. we wrzeœniu 1939 kier. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – kmdt Post. ur. PP Miko³aj SITKO s. post. PP Piotr Józef SITKOWSKI s. kontr. ¿ó³kiewski skierowany do woj. brygady kobiecej i Izby Zatrzymañ w Wydz. tarnopolski.Post. Przod. Piotra. w 1901 w Warszawie. ur. Œledcz. asp. w £odzi. 019/2 (24). Do grudnia 1939 internowany na Litwie. W policji od 1939 jako kand. ur. 1 X 1921. ¿ó³kiewski skierowany 1 VII 1939 do woj. PP Stanis³aw SIUDA s. 6087. St. na szer. PP Ignacy SITNICKI s. w 1913. ur. [2] (43). bia³ostockiego. BMzaDS³. 5832. S L. Józefa. 037/3 (92). W policji od 1923. Podkomis. 050/3 (6). Odzn. W policji od 15 I 1921. Karola i Magdaleny z Jankiewiczów. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie jako szofer. Po ukoñczeniu 21 VI 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. SKZ. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ jako kier. XXII Komis. PP Leon SITKOWSKI s. Boernerowo. W policji od 1938 jako kand. w Borkach Wielkich pow. Józefa. W³adys³awa. na szer. L. w 1890. 809 . 1 VIII 1894. L. kontr. tarnopolskiego. L. S³u¿bê pe³ni³ na Post. L. 17 XI 1914. BKZ. Miko³aja. [3] (47). podkomis. PP W³adys³aw SITKO s. mian. – 1 IV 1934. Post. St. w 1894 w Nowym Mieœcie. Od 2 XII 1918 do 9 VII 1919 w s³u¿bie samorz¹dowej. – 1 IV 1939.

kostopolski jako jego kmdt. W policji od 12 IX 1921. rówieñski. PP Benedykt SIWAK s. Józefa i Marianny. L. Odzn. mian. 1743. 991. MN. 22151/7840. ur. Post. w 1900 w Podhajczykach. Ukoñczy³ 31 VII 1934 kurs kmdtów posterunków w Szkole PP w Warszawie. We wrzeœniu 1939 w Bochni. ur. post. Karola i Heleny z Eichenholzów. St. wlkp. ur. mian. wo³yñskim. L. 3 V 1890 w Goœcieszynie. 038/4 (43). wo³yñskim. L. w Skarszewach (luty 1938). 045/3 (11). Odzn. Cz³onek Dru¿yn Bartoszowych. Odzn. W WP od 19 XI 1918 do 28 IV 1921. W policji od 1 VIII 1921. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 810 . ur. Odzn. W WP od 1 VI 1919 do 19 XII 1921. W WP od 1919. Od 8 IV 1938 na Post. wo³yñskim. St. przod. w Dubnie. Przod. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. 019/2 (93). MPzaW. 67 pp. Przod. BMzaDS³. sier¿. w W¹growcu. 9 p. 062/2 (17). w 1901. St. 3271. PP Jan SIWEK s. BMzaDS³. od 3 VIII 1938 na Post. W WP od 25 XII 1918 do 5 IX 1921. w Beresteczku pow. w Korcu pow. horochowski. PP Adam SIWEK s. PP Feliks SIWA s.. BMzaDS³. Co najmniej od 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w Kdzie Pow. post. ur. L. W policji od 15 VI 1923. St. W I wojnie w armii niemieckiej. 1184. Walczy³ na froncie litewsko-bia³oruskim. przod. MDzON.S St. koœcierskim – na Post. w 1938 na Post. 16 VIII 1895 w Grobli. Od 1920 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Krakowie. We wrzeœniu 1939 na Post. ur. sk¹d 7 XI 1938 przeniesiony na Post. w Nowej Karczmie. Piotra i Katarzyny ze Stoffów. Tomasza i Jadwigi. post. BKZ. 1 I 1929. 2712. Uczestnik I wojny. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. w Mokwinie pow. BKZ. strz. Jana i Magdaleny. Apoloniusza. PP Jan SIUDAK s. Uczestnik powstania wielkopolskiego. w 1897 w Moninie. 1 IV 1934. 05/5 (92). L. PP W³adys³aw SIWAK s. w 1890 w Grabowcu. 019/3 (63).

31 III 1939. L. ur. Leonarda i Marianny z Rosiaków. W l. KW. Odzn. Por. kontr. ur. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Post. 4815.. S L. W WP od 17 VII 1928. na szer. ur. L. Marian SIWIEC s. nastêpnie w CW¯and. L. w 1889 w Sosnowie. 023/1 (80). poleskim. Antoniego. od 1 III 1924 z przydzia³em na Post. BMzaDS³. brzeski. W WP od 26 VI 1919 do 21 VIII 1921. Grzegorza i Marii. 811 . 033/2 (31). Ukoñczy³ 18 VIII 1923 Szko³ê Posterunkowych PP w Sarnach. 1839. 045/3 (84). Post. w Micha³owicach pow. W PWŒl. W I wojnie w armii austriackiej. St. ur. St. ze starszeñstwem 15 VIII 1931. W policji od 16 VII 1923. 14 X 1899 w Krakowie. St. 044/2 (28). Absolwent Gimnazjum w Wilejce. post. PP Stanis³aw SIWICKI s. Kazimierza i Petroneli z Fr¹ckiewiczów. ¿and. PP Dominik SKAFAROWSKI s. 21 V 1910 w Wilnie. w Domaczewie pow. – 1 I 1934. PP Józef SIWIEC s. 28 XI 1907 w Wilnie. Ukoñczy³ SPPiech. stanis³awowskiego. Od 15 IX 1925 s³u¿bê pe³ni³ w Bielsku – w Komis. Adolfa i Adeli. we wrzeœniu 1939 dca 12 plut. w Zarzeczu pow. 9 IX 1898 w Albertowie. 1363. 2427. 1290. W 1933 s³u¿bê pe³ni³ jako z-ca kmdta Post. W³adys³aw SIWEK s. 058/2 (12). Józefa i Anieli. post. L. PWŒl.St. ur. L. W policji od 8 IV 1936 jako kand. sk¹d 15 I 1928 przeniesiony na Post. miechowski. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. bielski. 045/3 (36). 1 I 1929. MPzaW. mian. ur. post. post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ¿and. w 1901. 1932–1935 s³u¿bê pe³ni³ w 80 pp. Ppor. W WP ochotniczo od 2 XI 1918 do 1 VII 1923. kieleckiego. Od 1938 w 4 dyonie ¿and. Odzn. Konny i tam nadal we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 nadal w woj. por. mian. Kazimierz SIWKO s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 7073.

Telesfora i Bronis³awy. – 1 IV 1937. nadkomis. nastêpnie w PWŒl. w Chorzowie pow. Ukoñczy³ wy¿sze studia. W WP od 27 VI 1919 do 13 II 1922. rówieñski. W³adys³aw SKA£UBA s. Komis. Cieszyñskiego. w Cieszynie. mian. MPzaW. œledczej w Cieszynie (20 IX 1923). L. Podkomis. Wydz. Od 1 VII 1939 Kmdt Pow. W PWŒl. Jana. BKZ. Ukoñczy³ kurs posterunkowych w ¯ytyniu pow. Odzn. kieleckim ps. nastêpnie kier. post. 1255. kier. Bugiem. post. Œledcz. S³u¿bê pe³ni³ m. ur. ur. Do 8 VIII 1938 w Kdzie Rez. BKZ. 023/1 (65). 5822. 045/1 (24). Pszczyna. 033/2 (13). 5890. w £ucku. od 1938. Odzn. mgr. post. PP Kazimierz SKARBEK s. L. Ignacego i Marii z Koz³owskich. Odzn. Nastêpnie w SG w Korcu pow. L. St.in. W policji od 1 IX 1920 – w stopniu asp. PP Tadeusz Ignacy SKALSKI s. V Komis. Nowy Targ i Lublin. MPzaW. rówieñski. PWŒl. 23 XI 1896 w D¹browie Górniczej. poleskiego. ur. – 1 I 1933. Ks. L. Waldemar SKARSKI s. Tczew (1937). 14 I 1898 w Witkowicach. Dzisna i Lubawa (1931). KN. Uczestnik obrony Lwowa i wojny 1920. MDzON. w Lublinie. w Tczewie (1932). w Katowicach. Sarny (do 3 VII 1935). do 4 II 1927 w pow. nastêpnie w I i II Korpusach Polskich. Podkomis. PWŒl. Od 24 V 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – Kmdt Miasta i kier. Bernarda i Józefy z Dybowskich. Hallera. Od 25 X 1930 prac. w 1912. 22 XII 1897 w Warszawie. eksp. Komis. ¯o³nierz Armii gen. lubomelskim (do 22 X 1930). S³u¿bê pe³ni³ jako kier. w Poznaniu. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w eksp. W policji od 1 VII 1923. w Równem i Krzemieñcu. 038/1 (76). „Mœcis³aw”. Absolwent Szko³y Handlowej w Sosnowcu i G³ównej Szko³y PP w Warszawie. We wrzeœniu 1939 w Brzeœciu n. 524. Od 14 VIII 1914 w Legionach Polskich. I Komis. W 1918 cz³onek POW w woj. Co najmniej od 1926 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. kancelaryjny w Kdzie Woj. Tomasza i Marii z Grendysów.S Nadkomis. ZKZ. w pow. PP Józef SKA£ECKI s. z którego zosta³ przeniesiony do pionu œledcz. Do 14 VII 1922 w ¯and. Kmdt Pow. Kmdt Pow. 1470. politycznych i œledcz. Kraj. mian. Przod. 812 . 1 I 1927. 026/2 (16). komis. w 1899 w Dobrzelinie. L. Gran. Uczestnik wojny 1920. St. katowickim. BMzaDS³. 1 VII 1924. ur. ur. MDzON. St. katowicki. kier.

Wojciecha i Emilii z Rakowskich. BKZ. w Jab³onnej pow. Szeptyckiego. PP Kazimierz SKIBIÑSKI s. w Rakoniewicach pow. ur. Wincentego i Katarzyny z Jagniewskich. 7 III 1901 w Kamienicy. od 1 V 1924 w Kdzie Rez. II Naczelnego Dtwa. 4115. We wrzeœniu 1939 na Post. Oddz. St. Post. W PWŒl. 22 XI 1896 w Warszawie. Po ukoñczeniu Szko³y Handlowej w rodzinnym mieœcie studiowa³ dwa lata na UAM. wywiadowczego w Oœwiêcimiu przy Eksp.Pawe³ Józef SKATU£A s. wolsztyñski. W policji od 1923. 15 VIII 1893 w Sosnowcu. ur. Ludwika. w Rawie Ruskiej. 026/3 (33). S L. sk¹d 5 IX 1924 przeniesiony do Komis. m. w Katowicach. PP Stefan Szczepan SKIBA s. Uczestnik wszystkich trzech powstañ œl¹skich. post. Romana i Praksedy z Kordiaczyñskich. w Warszawie. Józef SKIBIÑSKI s. przod. 058/1 (94). W WP od 1918. L. wolsztyñski (1922). W l. Andrzeja i Józefy. L. W policji od 1919. ur. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Woj. ur. w III – z-ca szefa Oddz. Uczestnik powstania wielkopolskiego. 12 II 1901 w Inowroc³awiu. S³u¿bê pe³ni³ w XV Komis. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Bydgoszczy. 023/4 (36). 019/1 (91). na Post. 5513. POW i SObyw. 1923–1928 pe³ni³ s³u¿bê wywia- 813 . Od stycznia 1919 kmdt Post. W policji od 1919 z przydzia³em na Post. PP Stefan SKIBA s. 020/2 (14). w £agiewnikach pow. 15 IV 1913 w Katowicach. Od 28 VI 1919 do 10 VII 1922 w WP. 4717. Warszawy. L. Post. w Sosnowcu. ur. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w Koœcianie (1920). Przydzielony do Sztabu Dtwa Grupy gen. L. 1807. sk¹d 28 VI 1929 przeniesiony do woj. Ukoñczy³ szko³ê podchor¹¿ych POW. SG Marian Roman SKIBIÑSKI s. 16 XII 1882 w Trzciance. Cz³onek „Zarzewia”. St. stanis³awowskiego. 1661. Organizator POW GŒl. PWŒl. Marcina i Agnieszki z Kaczmarków. II Naczelnego Dtwa Wojsk Powstañczych. ur. œwiêtoch³owicki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Odzn.st. Nadkomis.

S³u¿bê pe³ni³ na Post. KN. Odzn.S dowcz¹ na terenie Gdañska i Niemiec. awansowany 1928. MPzaW. Jakuba i Aleksandry z Kryñskich. 037/4 (25). 058/1 (3). Post. ur. radziechowski. PP Józef Micha³ SKIBSKI s. nr 7887. 030/1 (12). L. W policji od 15 IX 1936 jako kand. MDzON. W policji od 25 IV 1936 jako kand. Nastêpnie przeniesiony do woj. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Przod. na szer. Piotra i Franciszki z Wañków. w 1894 w Niestanicach. Edwarda i Pauliny. Do stopnia kpt. ur. pomorskiego. ³ódzkiego. lwowskiego. Post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 2277. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. 4160. L. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 3012. SKZ. ur. PP Wiktor SK£ODOWSKI s. gródecki. w Wieruszowie pow. kontr. w Sieñkowie pow. lubelskiego. Od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Rawiczu. 054/1 (42). 1 I 1912 w Porozowie. w 1907. 18 I 1898. kontr. SW Brunon SKIERA s. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. wieluñski. 14 VII 1913 w Pajêcznie. KW trzykrotnie. Przod. 5154. ur. L. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. L. 814 . w £ozinie pow. 058/4 (75). Jana. w Konstantynowie pow. L. bialski. 93. PP W³adys³aw SKIBIÑSKI s. 030/1 (41). Od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – z-ca kmdta Zachodnio-Ma³opolskiego Okrêgu. na szer. Nastêpnie przeniesiony do SG. VM V kl. PP Zdzis³aw Jan SKIBIÑSKI s. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Toruniu jako telefonista. L. Józefa. tarnopolskiego – w 1934 kmdt Post. Stra¿n. 3479. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ur.

. Absolwent Wydz. L. bocheñski.St. ur. walczy³ na froncie litewsko-bia³oruskim – kapelan Bia³ostockiego Pu³ku Strzelców. S³u¿bê pe³ni³ w Plut. Aleksandra i Marii z Orlickich. Post. CWSan. St. w 1900 w Biskupicach. 050/1 (59). L. W WP od 10 XII 1918 do 17 IX 1921. Jakuba i Anny. ska³acki. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. MDzON. mjr – 1 I 1934. i Miasta w Grudzi¹dzu. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ na Post. ropczycki. Mjr Józef SKOREL s. 931. w 1896 w Hadyñkowcach. ur. w Ocieku pow. 282. 1 III 1936. BKZ. We wrzeœniu 1939 na Post. ostatnio w Czêstochowie. Szp. L. Szer. (od 1932). L. Pocz¹tkowo w Rez. PP Jakub SKONIECZKA s. 058/2 (57). ur. dubieñskim na Post. Od marca 1938 w woj. ur. kapelan 2 pp Leg. Ferdynanda i Karoliny. mian. 2176. Józefa i Katarzyny. wo³yñskiego. Okr. w Trzcianie pow. ur. post. 051/2 (15). tarnopolskim. CWSan. I Szp. Do WP zmobilizowany 25 VIII 1939. 016/2 (10). PP przy KG w ¯yrardowie pow. 26 XII 1908 w Lublinie. Odzn. PP Apolinary SKOBELSKI s. nowogródzkiego (1924). Od 9 IV 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. 05/2 (22). sk¹d w 1935 przydzielony do woj. KN. z którego przeniesiony na Post. St. S L. ur. 8 IX 1882 w Jastrzêbiem. post. St. nastêpnie w pow. 19 I 1888 w Radomyœlu. W policji od 1 I 1924. ze starszeñstwem 1 VI 1919. w Marjance. twierdzy Brzeœæ n. post. 4011. PP Jan Szczepan SKOCZYLAS s. St. post. MPzaW. w³odzimierski. 037/4 (51). Bugiem. BMzaDS³. BMzaDS³. Piotra i Julii Heleny z Banasiów. L. post. 4935. w Krzemieñcu i tam nadal we wrzeœniu 1939. (w l. Odzn. 1922–1928). 12 VI 1893 w Nowogródku. Co najmniej od grudnia 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow. W policji od 1934. Do 16 XII 1939 wiêziony w Kozielsku. W policji s³u¿y³ od 1920. PP Józef SKOREK s. w 1938 w Komis. Okr. 815 . wo³yñskim. Teologicznego UJP. w Podwo³oczyskach pow. PP Wincenty SKOCZEK s. w Werbie do 15 II 1938. W policji od 1918. ZKZ. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Grzybowicy pow. b³oñski. W WP od 25 IX 1919. w Grudzi¹dzu. Konnym w Kowlu (do 11 IX 1937). Odzn. w 1935 na Post. Jana. 5773. We wrzeœniu 1939 kapelan Szp. Kpt. Na kap³ana wyœwiêcony w 1916.

Œledcz. m. mian. W policji od 1 I 1920. St. sk¹d przeniesiony do woj. nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ na Post. Stanis³awa i Konstancji z Soko³ów. Od 6 X 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kier. 026/3 (52). L. post. kier. Wydz. W policji od 1 VII 1923. 13 I 1902 w Su³kowicach. Ukoñczy³ 6 klas gimnazjum. wo³yñskim. w Katowicach do 9 I 1935. MPzaW. 1559. w Radogoszczy pow. 816 . PWŒl. i kier. L. 23 VII 1888. PP Stanis³aw SKORUPSKI s. Brunon SKORUPA s. 5834. £odzi. L. pu³awski. cieszyñski. PP woj. 3630. w Nowogródku i S³onimiu. mian. Wydz. nowogródzkiego – kier. 1 IV 1933. Post. 058/2 (17). St. poznañskiego. Wydz. L. w 1930. Œledcz. Jakuba i Heleny. ur. w Karczmiskach pow. W WP od 11 XI 1918 do 15 XI 1919 i od 18 VIII do 23 XII 1920. w Piñsku (do 3 VIII 1933). S³u¿bê pe³ni³ w Rez. I Komis. w Ustroniu pow. MDzON. w Kamieniu Koszyrskim. ur. W WP ochotniczo od 14 XI 1918 do 16 IV 1921. post. uczestnik odsieczy Lwowa i wojny 1920. 037/1 (31). PP Józef SKOWRON s. W policji s³u¿y³ od 1925. 2 X 1911 w KuŸni Raciborskiej. L. od 12 XI 1934 w Kdzie Rez. w Toruniu. pomorskim jako kier. cieszyñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Asp. PP Leonard SKORNÓG s. Asp. 12 V 1898 w Berbetie. PP Jan Stanis³aw SKOTNICKI s. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 05/1 (97).in. W WP od 24 XII 1918 do 31 XII 1919. w Zdo³bunowie. 4881. W 1932 w V. W PWŒl. we wrzeœniu 1939 na Post. Post. Od 28 VII 1935 w woj. Franciszka i Józefy ze Zborowskich. W 1931 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 20 XII 1898 w Okocimiu. PP Leon SKORUPKA s. w 1937 w I Komis. poleskim. St.S St. Odzn. w Piotrkowie Trybunalskim. post. ur. We wrzeœniu 1939 na Post. ur. post. L. BKZ. 020/3 (32). Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w woj. ³ódzki. 15 VI 1901 w Bojanicach. m. ur. Józefa i Anny z Riegerów. ur. 016/1 (47). Wojciecha. 1 pp Leg. Œledcz. sk¹d 12 I 1939 przeniesiony na Post. Leopolda i Wiktorii z Kubitzów. 2817. w Skalitem pow. Komis.

ur. L. L. L. PP Bronis³aw SKOWROÑSKI s. St. 1 I 1894 w Sosnowcu. na Zaolzie. Przod. Od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. W policji od 1918. przod. Odzn. BKZ. ur. kieleckim. na szer. Post. post. S L. sk¹d przeniesiony do woj. W policji od 1 VII 1923. L. bêdziñski. L. post. ur. chrzanowski. we Wróblewie pow. BKZ. 037/1 (26). Jana. w Katowicach. 18 X 1911 w Osieku. w 1937 w IX Komis. 1 IV 1909 w Nowych Hajdukach. PP Jan SKOWROÑSKI s. sieradzki. we wrzeœniu 1939 nadal w £odzi. W PWŒl. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Jan SKOWROÑSKI s. od 12 XI 1934 z przydzia³em do Kdy Rez.. w Milowicach pow. Co najmniej od 1929 s³u¿bê pe³ni³ w woj. W WP od 20 III 1919 do 15 VI 1923. w Sierszy pow. w Sieradzu. PP W³adys³aw SKÓRA s. Pocz¹tkowo (do 30 VI 1927) s³u¿bê pe³ni³ w woj. Jana i Marii. Post. W policji od 1922. 1 dyon ¿and. w Kowlu.Post. PP W³adys³aw SKOWROÑSKI s. ur. Od 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – dzielnicowy w Komis. wojsk. mian. sk¹d 22 XII 1938 deleg. wo³yñskiego. 817 . 14 XII 1893 w Niepo³omicach. Marcina. Jana i Agnieszki z Widuchów. Od 15 V 1939 na Post. 5277. Stefana i Apolonii. Odzn. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. Erwin SKOWRONEK s. 019/1 (37). W policji s³u¿y³ od 1924. ur. St. œwiêtoch³owicki. 1 X 1924. PWŒl. 062/2 (33). MDzON. 5227. W policji od 25 IV 1936 jako kand. 038/1 (98). pszczyñski. St. w Lipinach pow. 4078. Micha³a. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 3952. BMzaDS³. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 5192. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. w Wyrach pow. ³ódzkim. 012/2 (68). 038/2 (16). kontr. Od 10 I 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. w 1894 w Pabianicach. 3920/7220a. 24 XI 1898 w Trynosach. ur. ³ódzkiego i przydzielony do Kdy Pow.

W PWŒl. Kdy Rez. od 5 III 1923 w GSzPWŒl. 7666. PWŒl. St. ur. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. ur. Bronis³aw SKÓRKA s. tarnopolskiego. post. w Œwiêtoch³owicach. 818 . w £omnej Dolnej. Odzn. ur. L. od 15 I 1924 na kursie posterunkowych. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach. PP Aleksander SKRʯYNA s. ur. Kazimierza. 1 VII 1938. od 2 VIII 1937 w komp. PWŒl. 17 VIII 1911 w Goleszowie. Od 1 VII 1938 s³u¿y³ w Komis. brzeski. ur. 1 VII 1892 w Szarleju. sk¹d 22 XII 1938 deleg. 21 VI 1939 przeniesiony na Post. w Katowicach. W 1934 ponownie na Post. W policji s³u¿y³ od 1922. Dworzec. L. post. œwiêtoch³owicki. 045/1 (13). sk¹d 4 X 1938 deleg. We wrzeœniu 1939 na Post. w Brzezinach. w Chodaczkowie Wielkim pow. Od 16 V 1919 do 28 XII 1922 w WP. El¿biety. sk¹d 1 X 1929 przeniesiony na Post. 051/2 (20). tarnopolski. w 1899 w K¹tach. frysztackiego. L. Franciszka i Katarzyny z Sikorów. ur. PWŒl. 28 pap.S Post. W PWŒl.. Karol SKÓRKIEWICZ s. St. post. œwiêtoch³owickim – od 18 VI 1923 na Post. Piotra i Katarzyny. St. Od 13 V 1920 do 7 VII 1921 uczestnik powstañ œl¹skich i dzia³acz plebiscytowy. 033/1 (49). od 5 VII 1924 w Komis. na Zaolzie – od 1 IV 1939 w Komis. Franciszka. post. MPzaW. 1744. Post. L. 793. We wrzeœniu 1939 nadal w II Komis. od 24 III 1925 w II Komis. 501. w Czchowie pow. w 1911. do pow. w Katowicach. w Brzezinach i tam nadal we wrzeœniu 1939. mian. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. Hajduki Wielkie pow. L. w 1895. Filipa i Joanny z Jakowtawietzów. W PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Juliusz SKROBIŒ s. Kazimierz SKROCHOWSKI s. [3] (86). St. w Cieszynie. kand. 10 X 1897 w Miedniku. 016/2 (11). 020/2 (81). w Chebziu. 1891. PP Andrzej SKRABSKI s.

MDzON. KW. Cypriana i Apolonii z Witów. w 1936 na Post. Piotra i Julii z Oksztelów. W I wojnie w armii rosyjskiej. w Brzezinach. 968. ur. PP W³adys³aw SKRZYCKI s. PP Franciszek SKRZOS s. Jana. ur. 023/1 (75). w 1897 w Osmolinie. w 1886 w Warszawie. Do Polski powróci³ 2 II 1923. w Samostrza³ach pow. ur. ¿ó³kiewski skierowany do woj. wo³yñskiego. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. Przydzielony do 74 pp. L. Pracowa³ jako geodeta Urzêdu Ziemskiego w Bia³ymstoku. W policji s³u¿y³ od 1919. Staw. Stanis³awa. w 1889 w m. Paw³a i Antoniny . We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 4259. post. kontr. Odzn. St. MPzaW. 026/1 (17). ³ódzkim – w Radomsku. Warszawy. MN. m. 020/2 (29). 038/1 (60). ur. we wrzeœniu 1939 walczy³ pod Wilnem. Przod. We wrzeœniu 1939 w XX Komis. mian. 5076. 27 VI 1884 w D¹browie Górniczej. 25 IV 1890 w Skar¿ysku. L. Pieszej w £odzi. W policji od 25 IV 1936 jako kand. Bohdan SKRZÊDZIEJEWSKI s. aresztowany i wiêziony w Moskwie. Absolwent seminarium nauczycielskiego. lwowskiego i we Lwowie. 044/1 (95). post. rówieñski. KZzaDz. 2244. 819 . W policji od 1920. W policji od 1920.st. 7 VII 1912 w Dzierzanowie.Post. PP Stanis³aw SKROMNY s. 037/1 (80). St. na szer. przed 1935. Technik geodeta. Post. S L. 28. PP W³adys³aw SKRZYDLAK s. Od wrzeœnia 1918 ochotniczo w Polskim Legionie w Omsku i w V Dywizji Syberyjskiej. L. Odzn. £ukasza i Marianny. Od czerwca 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Rez. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ur. 6034. PP Stanis³aw SKRZYNECKI s. Zmobilizowany. ur. Por. rez. Post. L.

Jakuba i Marianny z £opatów. 11 III 1892 w Grabownicy. 038/3 (34). ur. sk¹d 11 VI 1934 przeniesiony do woj. PP Tomasz SKRZYPCZAK s. Kdy Rez. BMzaDS³. 3737. kieleckiego. L. 051/1 (38). w Katowicach. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. 1918–1921. Marcina i Agnieszki ze Œcieborów. 033/1 (98). W PWŒl. PP W³adys³aw SKRZYPCZYK s. W s³u¿bie od 1924. sarneñskim. wo³yñskim. L. Od 1 VII 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. ur. czêstochowski. Przod. Micha³a i Antoniny. ur. L. Post. w 1938 w pow. L. przod. SG Piotr SKRZYPCZAK s. we wrzeœniu 1939 na Post. we wrzeœniu 1939 w Czêstochowie. Grzegorza. 14 II 1890 w Goskowie. W WP w l. ur. W policji od 16 VII 1923. Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¯o³nierz Legionów Polskich. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Odzn. 058/3 (85). lwowskiego. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pomorskiego Okrêgu w Bydgoszczy. St. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. tarnopolskim. 18 X 1911 w Ewing. frysztacki. L. od 2 III 1939 z przydzia³em do komp. PP Stefan SKRZYPCZYÑSKI s. 1737. kontr. W policji od 1920. W 1939 s³u¿y³ we Lwowie. 3571. w Sarnach. Konnym w Or³owej pow. Rez. 21 XII 1895 w Kamyku. 820 . 038/4 (10). 5475. 6547. W policji od 17 IX 1935 jako kand. L. na szer. 9 V 1914 w Sochaczewie. Micha³a i Anastazji z Kreugelów. ur. 6 II 1914 w Opolu. kand. Absolwent gimnazjum w Nowym Bytomiu. 4769. Skoñczy³ szko³ê zawodow¹. PWŒl. 054/1 (45). PP w Herbach Starych pow. PP Edmund SKRZYPCZAK s. Post. ur. Kurt SKRZYPCZYK s.S Post. Franciszka i Walerii z Ozimków. W policji od 1939 z przydzia³em do 4 Komp. Post.

Stanis³aw SKULSKI s. 027/3 (78). W Legionach Polskich od 30 VIII 1914 do 19 II 1918. ur. Stanis³awa. post. Franciszek SKUPNIK s. Odzn. 319. 05/1 (29). Chorostów pow. mian. bielski. 1 III 1936. wo³yñskim – na Post. 821 . L. w 1881. brzeski. Jana. W policji od 16 VI 1924 w woj. post. i na Post. Od 2 VII 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj.St. 3264. w 1909. PWŒl. Odzn. 7081. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Mielcu. Kraj. Józef SKUPNIK s.. S Post. od 1934 w Komis. St. W PWŒl. PP Piotr SKUBA£A s. PWŒl. L. pomorskiego. KN. BKZ. S³u¿bê pe³ni³ na Post. L. Czudzin (1926) i Czuczewicze (1927). Co najmniej od 1933 s³u¿y³ na Post. w pow. 2 p. 019/1 (58). 026/4 (11). Od 11 VIII 1919 w ¯and. 3 pp. St. Kolejowym w Brzeœciu n. u³. internowany. Cieszyñskiego a¿ do utworzenia PWŒl. ur. ³uninieckim na Post. 29 VI 1897 w Czêstochowie. Od 12 I 1938 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – na Post. Adamków pow. Franciszka i Franciszki z Ujmów. Post. Bugiem. PP Jan SKUPIÑSKI s. w Gnojniku na Zaolziu i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. MDzON. 9 IV 1915 w Wierzniowicach. PP W³adys³aw SKULIMOWSKI s. L. sêpoleñskim – na Post. w Wa³dowie i (od 14 I 1938) Kamieniu Pomorskim. Stanis³awa. post. ur. Ukoñczy³ 3 klasy szko³y wydzia³owej. 1232. MPzaW. L. tam nadal we wrzeœniu 1939. 051/1 (5). Jana i Józefy z Kuba³ków. poleskim. w Bielsku. Zaostrowiecze pow. 15 VII 1922 z przydzia³em do Komis. 1 IV 1894 w Lutyni Polskiej. ur. ur. W WP od 28 V 1919 do 13 X 1921. W policji od 2 X 1933. w 1910. 3375. od 2 XII 1938 z przydzia³em na Post. L. Ks. sk¹d 2 XI 1936 przeniesiony do woj. ur. w³odzimierski. w Dziedzicach pow. nieœwieski. Sêdzia S¹du Apelacyjnego we Lwowie. BMzaDS³. Karola i Joanny z WoŸniców. 033/2 (80). Post. ostatnio w pow.

W WP od 6 III 1919 do 12 VIII 1922. PP Piotr SKWARA s. L. 020/3 (100). sk¹d 15 IV 1939 przeniesiony na Post. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w pow. St. Ostatnio p. Post. 50[3]9/66. Ludwika i Julianny. pru¿añski. Odzn. w 1891 w Chlebowicach Œwirskich. W policji od 6 XI 1922. we wrzeœniu 1939 w Komis. 6 pap. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Komis. opatowskim – na Post. L. krakowskim – w 1923 na Post. Odzn. 24 VIII 1899 w Kargowie. BKZ. L. St. mian. PP Jan SKWAREK s. post. w S¹czowie. MPzaW. w Rakowie. w Piaskach. stanis³awowskiego. 051/1 (19). 822 . kmdta Post. przod. 10 V 1897 w Koñskowoli. ur. w Zamoœciu. chrzanowski. 5292. Micha³a i Marianny z Æwik³ów. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. 4 XII 1899 w Ubrze¿u. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 284. w Berezie Kartuskiej pow. w Denkowie. ur. Micha³a i Wiktorii z £apigów. 026/2 (23). MDzON. ur.S Przod. 27 III 1902 w Zawierciu. L. w Wojkowicach Komornych. ur. ur. bêdziñskim – na Post. w Budy³owie pow. MDzON. Uczestnik wojny 1920. w 1936 w Kdzie Pow. sk¹d 2 XI 1934 przeniesiony na Post. Wojciecha i Eugenii z Szewczyków. Jana i Marianny. MDzON. sk¹d 20 XI 1934 przeniesiony do woj. – 1 I 1938. L. 23 XII 1930. 051/2 (44). MPzaW. Adama i Antoniny z Kalinowskich. Co najmniej od 1933 w woj. BMzaDS³. L. Post.. PP Jan SKURA s. w D¹browie pow. 2496. od 6 XII 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. MPzaW. w Boremianach pow. 023/4 (85). post. 026/3 (39).o. PP Jan SKWAREK s. 1722. ur. w Stanis³awowie. w 1913 w Starokrzepicach. buczacki. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w pow. sk¹d 2 XII 1935 przeniesiony na Post. post. w Opatowie. brze¿añski jako jego kmdt. W policji od 1922. Odzn. tarnopolskim. St. KZzaDz. St. Od czerwca 1939 funkcjonariusz w MOdosob. post. PP Andrzej S£ABICKI s. PP Józef SKUZA s. 2284. tarnopolskiego.

Boguszowice (1928). Alojzego i Anny ze S³awiñskich. 4 I 1905 w Choiñskich Budach. kand. Stra¿n. 037/3 (99). PWŒl. 1 pu³ku Strzelców Bytomskich. Przod. 823 . w Istebnej pow. Tam zosta³ pobity przez Niemców i 25 VIII 1921 zwolniony jako niezdolny do s³u¿by. Z polecenia POW wst¹pi³ 1 X 1920 do PGŒl. Wodzis³aw. po ukoñczeniu której skierowany 25 V 1929 do woj. w Ustroniu pow. 9 IX 1912. aresztowany przez Grenzschutz zbieg³ i przedosta³ siê do Polski. w Kustyniu (od 29 V 1929).Post. Antoniego i Albertyny z Kostków. œledcz. w ¯orach (do 14 VII 1932). ur. Uczestnik wojny 1920. Antoniego i Albertyny z Kostków. ostatnio na Post. [4] (63). cieszyñski. nastêpnie pracowa³ w wiêzieniu w Bielsku. Odzn. Wilhelma. 17 VI 1896. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. S L. Od 3 III do 30 VI 1938 w komp. W WP ochotniczo od 16 VII 1919 w 12 komp. post. 5296. Rybnik (do 17 V 1934). Do listopada 1929 dozorca wiêzienia w Cieszynie. od 11 VII 1922. L. i tam s³u¿y³ do 25 VIII 1921. Od stycznia 1919 w POW GŒl. uczestnik powstania 20/21 VI 1919. rybnickim na Post. 1 VII 1928. w Pszczynie (do 1 II 1929). w Lubliñcu. S³u¿bê pe³ni³ w pow. BMzaDS³. ur. od 1 X 1928. post. Alojzy S£AWIK s. Czerwionce (do 25 VI 1934). cieszyñski. St. Odzn. SW Ernest S£AWIÑSKI s. w eksp. Wac³aw S£ABOLEPSZY s. rybnickim – na Post. Od 12 VIII 1920 urlopowany do akcji plebiscytowej. W III powstaniu w 3 szw.. MH. poleskiego. GwGŒl. W PWŒl. Alfons S£AWIK s. L. wachm. 012/4 (52). St. Bra³ udzia³ w II œl¹skim powstaniu jako dca komp. BKZ. 30 X 1901 w Nowym Bytomiu. mian. Odzn. sk¹d 18 IX 1933 przeniesiony na Post. Post. 1 IV 1939. W policji od 1 XII 1928 z przydzia³em do NSzF w ¯yrardowie pow. Micha³a i Magdaleny. 5 I 1900. 019/1 (88). S³u¿bê pe³ni³ w pow. MPzaW. Od wrzeœnia 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Katowicach. W PWŒl. 1418. PWŒl. ur. Kdy Pow.: Gran. PP Lucjan S£AWIÑSKI s. MDzON. w Wierzchowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. brzeskim na Post. kpr. 167 pp. Kdy Rez. Olza (do 31 I 1924). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. L. 2949. ur. w Katowicach. 037/1 (38). nastêpnie w pow. St. L. w Dziergowicach. Od 15 X 1921 do 1 VII 1922 w SGmin. mian. Jastrzêbie Górne. 1556. PWŒl. Post. nastêpnie w pionie œledcz. MN. I brygady szturmowej. b³oñski. ur. Nastêpnie ponownie w PGŒl. post.

ur. 13 XI 1899 w £êkach Górnych. 24 VI 1897 w Bóbrce. Justyna. L. Ignacego i Julii z Grudowskich. L. W policji od 1919. St. w: Urmaniu pow. L. 023/3 (10). tarnopolskim na Post. SK w Tarnowie. 020/1 (57). 3900. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Komis. 044/2 (83).S Miko³aj S£AWIÑSKI s. W policji od 1919. Przod. ur. Krakowa i tam nadal we wrzeœniu 1939. 293. 05/5 (8). w 1898. Uczestnik wojny 1920. zwolniony. w Tarnopolu i tam nadal s³u¿bê pe³ni³ we wrzeœniu 1939. St. 6019. Miko³aja. L. sk¹d 3 VI 1938 przeniesiony do III Komis. L. post. buczacki. Co najmniej od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê w Radomsku. 058/4 (31). 824 . ur. PP Piotr S£AWIÑSKI s. Jana i Józefy. Warszawy. W policji s³u¿y³ od 1920. post. Odzn. Post. post. ur.st. Odzn. brze¿añski i Uœciu Zielonym pow. 027/1 (84). m. ur. Odzn. 16 XII 1892 w Sochaczewie. 5555. krakowskiego. MPzaW. Tomasza i Marii z Ostrowskich. Od 1 VII 1924 do 31 III 1925 w policji woj. L. PP Jan S£OCKI s. w Nowym S¹czu. od 1 VII 1929 w Kdzie Woj. PP Tomasz S£AWIÑSKI s. W 1921 w eksp. PP Stanis³aw S£AWIÑSKI s. w 1900 w Warszawie. Nastêpnie w woj. 4010. m. BKZ. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1929. We wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. 4300. PP Aleksander S£OCIÑSKI s. Wac³awa i Marii. w 1887 w Czêstochowie. MDzON. BKZ. We wrzeœniu 1939 w Kielcach. ur. St.

Tam ukoñczy³ kursy handlowe. mian. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w W¹growcu. 1913–1918 w Stra¿y Ogniowej w Wierzbniku. post. sier¿. W policji s³u¿y³ od 1916. Œledcz. Warszawy. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. Piotra. I Baon Radomski. m. We wrzeœniu 1939 w VII Komis. 030/1 (98). Józefa i Matyldy. W WP ochotniczo od 18 XI 1918 do 18 XI 1920. Wojciecha i Marianny z Polaków. L. Przod. 019/2 (64). PP Aleksander S£OMACZYÑSKI s. Uczestnik strajku szkolnego 1905 w Starachowicach i Wierzbniku. Odzn.. 825 . 050/2 (47). w Ostrowcu pow. w Skar¿ysku Kamiennej – tu 1 I 1935 przeniesiony do pracy biurowej. 05/4 (94). Post. PP W³adys³aw S£OKA s. 5653. przod. post. ur. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 26 III 1895 w Warszawie. Odzn. opatowski. 4646. PP Andrzej S£OMA s. ur. PP Adam S£ODZIÑSKI s. 3690. ur. Zagro¿ony zes³aniem wyjecha³ do Kijowa. Od 1929 w s³u¿bie œledcz. BKZ. Odzn. BKZ. nastêpnie w Wydz. 19 XII 1884 w Bogorii.Post. 05/1 (66). A¿ do wrzeœnia 1939 nieprzerwanie s³u¿bê pe³ni³ w Komis. Od 15 VI 1916 do 2 XI 1918 cz³onek POW ps. w Komis. L. 5 VIII 1892 w D¹browie. St. Aleksandra i Zuzanny. 1 IV 1934. w Starachowicach Wierzbniku. St. L. 7762/6048. S L. st.st. L. nastêpnie pracowa³ w Polskiej Macierzy Szkolnej na Ukrainie. „Skrzetuski”. Franciszka. w 1893. W policji od 25 XI 1920. PP Józef S£OMA s. ur. W policji od 1919. MN. ur. w 1900 w Wiêcborku. uczestnik odsieczy Lwowa. W l.

PP Franciszek S£OMKA s. Jana. post. BKZ. 28 II 1892 w Strusowie. w Kozienicach. ur. PP Leon S£OMIÑSKI s. lwowskiego. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. W PWŒl. 748. Alojzy S£OMKA s. Marcina i Marii. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. sk¹d 2 VII 1935 skierowany do pow. 18 VI 1898 w ¯erdzinie. w Strusowie pow. Romana i Barbary. L. ur. W policji od 1929. nastêpnie w Radlinie. ur. kozienickiego na Post. przod. 3814. ur. kmdta. BKZ. sk¹d w 1932 przeniesiony do woj. L.st. L. 826 . tarnopolskiego. Osadnik wojskowy. w 1900. 18 VIII 1897 w Warszawie. Warszawy. [1] (10). w Biertu³towach (do 15 VII 1923). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. St.S St. PP Bronis³aw S£OMKOWSKI s. L. Ostatnio ponownie w woj. ur. we wrzeœniu 1939 na Post. Przod. [1] (60). w Œwierzach Górnych jako p. rybnickim na Post. Post. od 18 VI 1922. trembowelski. Odzn. kieleckim – na Post. w 1883 w Szczytnikach. od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Czerwionce. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. S³u¿bê pe³ni³ w pow. St.o. m. tarnopolskim. St. post. 023/1 (74). St. BKZ. Jana i Franciszki. lwowskim. 1665. mian. Jana. ur. radzyñski. Uczestnik walk o Lwów. 17 VII 1938 przeniesiony na Post. 026/3 (42). 13 X 1900 w Dolinie. post. przod. 4360. w Jab³oni pow. SMzaDS³. Odzn. Wojciecha i Pauliny z Hermanów. w 1926. Odzn. w G³owaczowie. we wrzeœniu 1939 w Nisku. PP Jan S£OMSKI s. 023/1 (79). W s³u¿bie samorz¹dowej od 27 XII 1918 do 31 VII 1919 nastêpnie w policji. Odzn. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. MPzaW. w Górze Pu³awskiej. W policji od 1919. 019/3 (34). L. PWŒl. PP Stefan S£ONIEWSKI s. MDzON. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w XV Komis.

. Por. we wrzeœniu 1939 w III Komis. Sylwester S£UPIK s. warszawski. W I wojnie w armii niemieckiej. Franciszka i Wiktorii z Szyjów. MDzON. koœciañski. 051/2 (50). BMzaDS³. ur. w Komis.. Stanis³aw S£OWIKOWSKI s. 1 IX 1922. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ na Post. ze starszeñstwem 1 I 1932. w 1906 w Krechowicach. od 1 X 1928. PWŒl.St. 6844. Przod. Ppor. Od 19 XII 1918 do 1 VII 1919 w SL w rodzinnej miejscowoœci. œwiêtoch³owicki (do 5 XI 1937). SMzaDS³. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w £ucku. W³adys³awa i Eudokii. 26 I 1903 w Warszawie. L. w Komis. post. Kraj. Franciszka i Anny ze Slebrzaków. 1567. ur. 019/2 (22). W I wojnie w armii rosyjskiej. Katowice-Za³ê¿e (do 5 IV 1938) i ponownie na Post. w Markach pow. na Post. BKZ. ur. Post. w Katowicach. ur. 012/2 (11). – 19 III 1939. Odzn. we wrzeœniu 1939 w Horodence. Architekt. 5632. Do 31 VIII 1933 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. 9 XI 1883 w Mikstacie. 827 . Pogotowia w Chorzowie. Pogotowia w Chorzowie pow. W³odzko. L. w Królewskiej Hucie (do 2 VI 1935). Przod. S³u¿bê pe³ni³ na Zaolziu. St. rez. Uczestnik wojny 1920. Franciszek S£OTA s. por. 1 V 1938. ur. 6 II 1884 w Kosowie Lackim. mian. Co najmniej od 1928 w Bia³ymstoku. PP Jan S£OWIKOWSKI s. katowicki (do 9 VIII 1936). S³u¿bê pe³ni³ w woj. Filipa i Marii z d. 10 XII 1917 w Dêbieñsku. Od 16 I 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. St. post. post. ur. PP Marcin S£OWIÑSKI s. Stanis³awa i Ró¿y. PWŒl. Post. 4049. Od 10 XI 1919 w ¯and. nastêpnie w Obronie Krajowej. S L. z której 1 VII 1920 automatycznie przeszed³ do policji. 1160. Ukoñczy³ Szko³ê Rzemieœlnicz¹ w Soko³owie Podlaskim. W PWŒl. poznañskim – w 1927 w Lesznie. L. L. 012/3 (8). L. nastêpnie w I Komis. 24 V 1904 w Sosnowcu. 038/3 (92). w £agiewnikach pow. art. mian. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Stanis³awowie. 05/5 (33). 722. w Kamieñcu pow. Józefa i Marii z Trzcieliñskich. PP W³adys³aw S£ONIEWSKI s. MPzaW.

023/1 (28). 21 IV 1888 w Domachowie. PP Stanis³aw SMEKTA£A s. w Grudkowie. w £agiszy. 2351. L. ur. L. L. sk¹d 5 I 1939 przeniesiony na Post. Tomasza i Józefy. BKZ. L. S³u¿bê pe³ni³ w Toruniu. w Suchowoli pow. W policji od 1920. w Zawa³owie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz w jednym z wiêzieñ w Warszawie. Co najmniej od 1930 s³u¿y³ w pow. PP Stanis³aw S£U¯A£OWSKI s. w £odzi.S Post. Antoniego. ur. PP Kazimierz SMENTEK s. post. Wincentego i Anastazji z Winiarskich. 4597. w Brodach jako jego kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939. podhajeckim na Post. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Woj. ur. w 1894 w D³ugoszynie. Jana i Anny z Kocików. W policji od 1919. 023/5 (77). brodzki. PP Antoni SMARZ s. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. we wrzeœniu 1939 na Post. SW Walenty SMELA s. we wrzeœniu 1939 w Zblewie. ur. 1962. ur. w Toruniu. tarnopolskim. 3698. ostatnio w pow. PP Józef SMAK s. 038/3 (62). 037/1 (61). ur. w 1881 w S³upi. nastêpnie w pow. 023/4 (19). Stra¿n. Post. W wiêziennictwie od 1931. tarnopolskiego. St. post. ostatnio na Post. w Lubichowie. 033/3 (61). sk¹d 20 V 1939 przeniesiony na Post. w Bokowie. L. bêdziñskim – w 1934 na Post. 30 X 1886 w Bzowie. Antoniego i Michaliny z Macio³ków. W policji s³u¿y³ od 1920. L. St. Co najmniej od 1936 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. 3573. 3279. Przod. 828 . Jana. W policji od 20 XII 1922 w Kdzie Woj. 23 XI 1898 w Toruniu. w 1889 w Pra¿mowie. starogardzkim na Post.

w Kosiczach. ¿ó³kiewski. Nr 18 gm. ur. Nastêpnie w woj. Od 1 I 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w II Komis. od 14 XII 1926 na Post. St. Teodora. PP Wincenty SMOL¥G s. poleskim w pow. Szczepan SMOLANKO s. W WP od 1918. L. 1715. Po jej ukoñczeniu 31 III 1936 od 2 VI 1936 skierowany do woj. wileñskim. od 30 XI 1925 na Post. w Zamoœciu. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ we Lwowie. 376. walczy³ na froncie litewsko-bia³oruskim. stra¿n. frysztacki. lwowskiego. Od 1936 na Post. w Kamienicy ¯yrowieckiej. w Katowicach. W 1929 pomocnik dozorcy w wiêzieniu w Drohobyczu. sk¹d przeniesiony do woj. 058/4 (32). Miko³aja i Agnieszki z Osznakiewiczów. PP Bronis³aw SMOLIÑSKI s. 5998. MDzON. Skoñczy³ trzyletnie kursy dokszta³caj¹ce. Odzn. W policji od 15 IX 1922 w Kdzie Pow. Pocz¹tkowo s³u¿y³ na granicy litewskiej. PWŒl. ur. 6 X 1912 w Ko³aczkowicach. 5291. nastêpnie w woj. PP Kazimierz SMOCZKIEWICZ s. Jakuba. ur. kand. na szer. W I wojnie w armii austriackiej. L. L. w 1913. Odzn. ur. 038/3 (39). 2047. L. 033/2 (38). ¯ycin. Arseniusza. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. Od 25 I do 31 X 1938 w 2 komp. brzeskim – od 15 X 1923 na Post. w Ostrogu. 023/1 (15). w 1925 na Post. We wrzeœniu 1939 w Przemyœlu. Bugiem. post. w Brzeœciu n. w 1898. W policji od 1923. wileñskiego. Nr 23 Otoki. nastêpnie na Post. 012/3 (40). BMzaDS³. 19 VII 1900 w Majdanie Ma³ym. Do 14 V 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. Jana i Tekli z Piwków.St. 3047. kontr. post. Post. L. Alfred SMOLIK s. S L. Kdy Rez. Ignacego i Marianny. 012/4 (20). w Or³owej pow. KW. 829 . 8 X 1888 w Drohobyczu. W policji od 3 XI 1935 jako kand. SW Jakub SMIERZCHA£A s. St. ur. w 1888. Konnym w Bielsku. Post. z przydzia³em do NSzF w Mostach Wielkich pow.

w Lubliñcu. Od 1912 w II Dru¿ynie Soko³a Macierzy we Lwowie. Henryka. Do 14 VIII 1923 s³u¿y³ na Post.S St. m. lwowskim. 1918–1920 w Czerwonym Krzy¿u w Ska³acie. 24 III 1904 w Wide³ce. PWŒl. Gimnazjum ukoñczy³ w rodzinnym mieœcie. we wrzeœniu 1939 w Tarnopolu.. 033/1 (9). Od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Urzêdzie Œledcz. 044/2 (16). 4592. we Frysztacie. 17 I 1895 w Chroœcicach. Wojciecha i Marty. OH „Orlêta”. wywiadowca w Komis. Od 20 IV 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Dtwie III komp. ur. PP Antoni SMYRSKI s. frysztacki. tarnogórski. Alojzy SMUSZ s. Kdy Rez. L. Co najmniej od 1931 s³u¿y³ w policji woj. 1 V 1932. W policji od 20 I 1921. 5644. ref. nastêpnie na Post. spraw przeciwpañstwowych w Centrali S³u¿by Œledcz. od 12 X 1914 w Legionach Polskich ps. w Pawonkowie pow. MN. do Komis. w Cmolasie pow. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. przod. Prawa UJK. 17 III 1939 skierowany do Kdy Rez. 4119. Post. PP Leopold SMOLIÑSKI s. St. Józef SMO£KA s. Wincentego i Marii. w Katowicach. od 24 VI 1922. Odzn. mian. 7 IV 1894 we Lwowie. w Radzionkowie pow. do 21 VII 1926 na Post. ur. sk¹d 3 VIII 1932 przeniesiony do KG – kier. L. ur. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. SKZ. 1592. Warszawy. Post. uzyska³ absolutorium na Wydz. 5841. ur. W l. kand. post. BKZ. œwiêtoch³owicki. we wrzeœniu 1939 na Post. W 1935 w Urzêdzie Œledcz. L. Przod. MDzON. kand. w Katowicach. W PWŒl. L. W policji od 1929. Katowice-Zawodzie. „Tadeusz Sas”. Jana i Katarzyny. PP Tadeusz Józef Leopold SMOLNICKI s. w 1898 w Jankowcach. Antoniego i Leonii z Wanczarowskich. Komis. sk¹d 22 XII 1938 deleg. 012/2 (7).st. Odzn. tarnopolskiego. ur. lubliniecki. Nastêpnie w Legionie Wschodnim. 8 VII 1913 w Darkowie. w 1936 w s³u¿bie œledcz. w £odzi. 830 . 054/1 (68). kolbuszowski. W 1938 st. w Chropaczowie pow. L. nastêpnie w Komis. w Trzyñcu pow. wo³yñskim. Do 17 XII 1937 w komp. 038/4 (75). PWŒl.

Od 15 I 1923 w policji pow. MPzaW. W policji od 1923. w Sosnowcu. ur. S³u¿bê pe³ni³ w woj. W 1936 w pionie œledcz. 058/4 (110). bêdziñskim. 4728. Warszawy. 026/2 (24). MDzON. 831 . ur. internowany.st. Polskiej. L. S³u¿y³ w baonie KOP „Osmolin”. 6 II 1899 w Zaklikowie. w Tomaszowie Lubelskim. Tomasza i Zofii. Ludwika. post. L. Julian Józef SOBASZCZYK s. Odzn. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w IX Komis. ur. che³mskiego. KN. PP Jan SOBCZAK s.Przod. PP Franciszek SNOPKOWSKI s. BMzaDS³. 4 IV 1896 w Strzeszkowicach. 14 II 1902 w Zduñskiej Woli. w £ucku. Ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. Post. che³mski. 15 I 1899 w Kolbuszowej. 1721. ur. 1612. Odzn. W WP od 1 IX 1920 do 8 I 1921. mian. w 1899 w S³omnikach. w Siedlcach. Kraj. W policji od 1 X do 31 XII 1922 i ponownie od 1 X 1923. wo³yñskim. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. 4273. Konstantego i Marianny z Rokickich. L. Jana. sier¿. ¿and. W s³u¿bie samorz¹dowej od 15 I 1921 do 30 IX 1922. 1 I 1938. PP Eugeniusz SOBAÑSKI s. 05/2 (87). L. Kdy Pow. PP Stanis³aw SNAKOWSKI s. W 1932 s³u¿bê pe³ni³ na Post. we wrzeœniu 1939 w IV Komis. m. W WP od listopada 1918 do 1 VIII 1921. Przod. We wrzeœniu 1939 w Urzêdzie Œledcz. W policji od 1927. 5041. 6091. jako ma³oletni zwolniony 12 III 1918. St. W Legionach Polskich od 1 VIII 1915 do 17 VII 1917. post. 030/1 (99). We wrzeœniu 1939 w 8 baonie KOP „Sto³pce”. L. BKZ. W WP od 1924. ¿ó³kiewski. w Rako³upach pow. St. PP Karol SMYRSKI s. ur. Co najmniej od 1931 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê w Komis. Przod. S St. w 1903 w Warszawie. Jana i Agnieszki z Kurczabiñskich. ur. 019/1 (13). Józefa i Józefy. 044/2 (65). L. Od 1 XII 1918 do 1 IV 1919 w ¯and.

SMzaDS³. sier¿. Andrzeja i Marianny. S³u¿bê pe³ni³ w VII.st. ur. W policji od 1 III 1923. L. W grudniu 1938 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 030/1 (89). We wrzeœniu 1939 zbrojmistrz w Kdzie Woj. Stra¿n. 832 . W policji od 1924. w³oc³awski. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – od 1918 w MMiejsk. post. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. Franciszka i Antoniny z Kujawów. Odzn. XI i XIII Komis. L. L. 4203. w 1897 w Podhorcach. post. w 1919 w PKom. 29 VI 1898 w £odzi. BKZ. W policji od 1923.. Odzn. 25 IV 1891 w Sojkach. Odzn. Warszawy. MPzaW. 28 VIII 1898 w Krasnymstawie. post. W 1934 s³u¿bê pe³ni³ na Post.S St. w Z³oczowie. W 1938 w Kdzie Pow. post. we wrzeœniu 1939 w XXV Komis. SW Józef SOBCZYÑSKI s. L. Odzn. 016/2 (28). W l. 012/1 (74). w Przedrzeczu pow. 020/4 (85). W 1938 w VI. Leona i Katarzyny. w Warszawie. PP Jan SOBCZAK s. Gran. ur. 1919–1923 w WP. ur. bi³gorajski. We wrzeœniu 1939 na Post. St. St.. 3229. St. m. 4586. 027/3 (43). 24 VI 1899 we W³odzimierzu Wo³yñskim. III. zdo³bunowski. ur. post. w Tczewie. sierpeckim. MDzON. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Ostrogu pow. St. Paw³a i Pelagii z Serafinów. Franciszka i Marianny. 5293. m. PP Stefan SOBCZYK s. ur. BMzaDS³. PP Stanis³aw SOBCZYK s. nastêpnie w policji. 2066. L. 044/2 (20). w Józefowie pow. Wojciecha i Katarzyny z Dzia³ochów. ur. BKZ. PP Micha³ SOBCZAK s. 1868. PP Micha³ SOBCZAK s. L. £odzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. 21 IX 1900 w Sadowie.

L. Post. ur.Post. L. Ukoñczy³ 14 VIII 1925 kurs posterunkowych przy Kdzie Pow. od 1 XII 1923. 1 VIII 1897 w Przyszowicach. na Post. Karol SOBEL s. MN. Lubliniec. 2947. ¿ó³kiewski. pol. PWŒl. L. Przod. Jan SOBECZEK s. S Przod. post. L. MPzaW. 952. w 1904 w Za³ê¿u. post. Ukoñczy³ 22 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. Marii. 2556. St. St. w pow. W I wojnie w armii austriackiej i niewoli rosyjskiej. od 1 II 1923 prowizoryczny post. we wrzeœniu 1939 w Sto³pcach. S³u¿bê pe³ni³ w pow. woŸnica (od 1 V 1920 do 31 I 1923) w Ko³omyi. 25 X 1900 w Majtuszkowcach. 833 . Odzn. w Kielcach. Edwarda. lublinieckim. 7 XI 1910 w Pu³tusku. Odzn. w Stanis³awowie. od 26 VI 1922. 044/1 (7). 044/2 (68). L. PP Joachim SOBEK s. Od 5 IX 1924 a¿ do wrzeœnia 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako obchodowy w Komis. rybnickim. mian. ko³omyjski. SzF w Warszawie. ur. 16 XII 1897 w Zabrzu. 1922. nowogródzkim. W 1939 w Kdzie Pow. W PWŒl. W WP od 23 VIII 1919 do 30 IV 1920. 4205. leszczyñskim. PP Stefan SOBIECKI s. PWŒl. PP Franciszek SOBEL s. PP Jeremiasz SOBECKI s. W policji od 1923. Franciszka i Genowefy z B³aszczyków. 012/1 (60). 2958. nastêpnie w pow. 05/4 (14). W PWŒl. w Paw³owie (do 1 VI 1928). w ¿and. katowickim na Post. ur. 10 V 1888 w £opatynie. nastêpnie – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Makoszowach. ur. 1 IV 1939. Uczestnik powstañ œl¹skich. Uczestnik trzech powstañ œl¹skich i dzia³acz plebiscytowy. Adama. post. ur. 050/1 (17). 030/1 (44). ur. S³u¿bê pe³ni³ w woj. St. w Godach pow. Od 5 III 1919 w POW GŒl. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. We wrzeœniu 1939 w Komis. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. Ukoñczy³ w 1933 kurs dla kmdtów posterunków w Œledcz. L. W policji pocz¹tkowo jako kontr. w Ko³omyi. W policji s³u¿y³ od 1935. Karola i Joanny z Kostoniów. Franciszka i Heleny.

w Skórcu pow. Antoniego i Antoniny z Reszelewskich. 26 XII 1905 w Ewing. bi³gorajski. W 1933 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. PP Stefan Aleksander SOBIESZCZAÑSKI s. w Puszczy Solskiej pow. 2032. w 1902.S Post. w Janowie Podlaskim. Od 25 V 1929 s³u¿bê pe³ni³ w woj. We wrzeœniu 1939 na Post. 834 . L. 5263. Odzn. ur. na Post. PP Wiktor SOBIESZCZAÑSKI s. siedlecki. ur. We wrzeœniu 1939 Kmdt Pow. Walentego. W policji od 1920. Przod. lwowskiego. 016/2 (29). Komis. 4021. W policji od 1924. m. m. Lublina. Ludwika i Anieli z Kanczewskich. 1918–1920. 26 VII 1897 w Wólce Batorskiej. w 1934 woj. Post. ur. Post. 023/3 (88). w Warszawie. 3949. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. Grójec. ur. Franciszka. w 1900. PP Boles³aw SOBIERAÑSKI s. 18 XII 1894. W WP w l. L. L. Konstantego i Anieli z Rzepków. Przod. Franciszka i Stanis³awy. 1510. BKZ. ur. PP Antoni SOBKOWIAK s. PP Franciszek SOBIERAJ s. bia³ostockim. W policji od 1925. £odzi. ur. L. 12 X 1890 w Warszawie. tarnopolskiego. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w XIII Komis. W policji od 1 XII 1928. ¯o³nierz Legionów Polskich. internowany. Od 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wieluniu. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. 045/1 (68). 044/2 (53). 05/1 (67). 050/1 (42). L. PP Stefan Edmund SOBIESZCZAÑSKI vel REGMUNT s. S³u¿bê pe³ni³ w II Komis.

Przod. PWŒl. Jan SOBKOWIAK s. Szczepana, ur. 5 XII 1893. S³u¿bê pe³ni³ w katowickim pow. miejskim i wiejskim, we wrzeœniu 1939 w Komis. w Szopienicach. St. post. mian. 1 XII 1923, przod. – 1 I 1928.

S

L. 012/1 (52), 1240.

St. stra¿n. SG Józef SOBLIK s. Franciszka, ur. w 1893 w Chropaczowie. W s³u¿bie od 1922. We wrzeœniu 1939 w Komis. w Rajczy pow. ¿ywiecki.

L. 050/2 (28), 6544.

St. post. PP Aleksander SOBOL s. Wincentego, ur. 26 II 1903. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. nowogródzkiego, w 1938 na Post. w Nieœwie¿u, od 2 I 1939 na Post. w So³tanowszczyŸnie pow. nieœwieski. St. post. mian. 1 IV 1939.

L. 038/4 (57), 851.

Post. PP Ignacy SOBOL s. Micha³a i Anny, ur. w 1900 w Gromniku. W policji od 1920. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. lwowskim, we wrzeœniu 1939 na Post. w Hubiczach pow. drohobycki.

L. 054/1 (81), 679.

Post. PP Jan SOBOL s. Antoniego i Wiktorii, ur. w 1908 w Powi³ajcach. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. wo³yñskiego, we wrzeœniu 1939 na Post. w Ob³apach pow. kowelski.

L. 023/3 (58), 2222.

Post. PP Mieczys³aw SOBOL s. Jana, ur. w 1907. W policji od 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. nowogródzkiego. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. w S³onimiu, sk¹d 15 XII 1938 przeniesiony na Post. w Ho³ynce pow. s³onimski.

L. 045/2 (85), 822.

835

S

Post. PP Feliks SOBOLEWSKI s. Feliksa i Marianny z Wiesio³ków, ur. 18 V 1899 w Pu³tusku. W policji od 1922. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. pu³awskim, nastêpnie w pow. pu³tuskim na Post. w Serocku i Obrytem. We wrzeœniu 1939 w Miñsku Mazowieckim.

L. 05/5 (98), 1705.

Przod. PP Marian SOBOLEWSKI s. Feliksa i Pauliny, ur. 17 VII 1898 w Ró¿anie. W WP od 7 III 1919 do 5 III 1922. W policji od 15 IV 1923. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim, we wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Tomaszgrodzie pow. sarneñski. Przod. mian. 14 IV 1937. Odzn. KW, MPzaW, MDzON, BMzaDS³.

L. 027/4 (54), 1986.

Przod. PP Micha³ Stanis³aw SOBOLEWSKI s. Józefa i Klary z £uczyñskich, ur. 13 XI 1899 w Bohorodczanach. Od 11 II 1916 do 16 IV 1918 w Legionach Polskich. Od 20 XII 1918 do 1 II 1921 w Armii gen. Hallera. W policji od 1 I 1925 na Post. w Berezowie pow. ko³omyjski. Od 16 VIII 1928 na Post. w Wo³osowie pow. nadwórniañski, od 1 IV 1934 z-ca kmdta. Od 24 X 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kancelista w Urzêdzie Œledcz. w Stanis³awowie. Odzn. KN, BKZ, MDzON, BMzaDS³., KLeg.
L. 027/2 (32), 2462.

Post. PP W³adys³aw Maciej SOBOÑ s. Macieja i Katarzyny, ur. 2 VII 1902 w Wojs³awicach. W policji od 18 V 1930. Od 5 XI 1930 s³u¿bê pe³ni³ w woj. stanis³awowskim, od 1936 w woj. lwowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. w Niemirowie pow. rawski.

L. 027/3 (95), 291.

Roman SOBOTA s. Walentego, ur. w 1897.

L. 050/3 (62), 7723/309.

Post. PP Wojciech SOBÓR s. Jana i Zofii z Gajewskich, ur. 14 IX 1897 w Krakuszowicach. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. wo³yñskiego, ostatnio na Post. w Ludwipolu pow. kostopolski.

L. 05/1 (68).

836

Post. PP Leon SOBUCKI s. Miko³aja i Marianny z Nowaków, ur. 2 XI 1886 w Czersku. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1920. We wrzeœniu 1939 w Komis. Rzecznym m.st. Warszawy.

S

L. 044/1 (51), 1970.

Komis. SG Stanis³aw SOCHA s. Jana i Józefy z Nerlów, ur. 4 I 1891 w Przybyszewie. W SG od 1929. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Wejherowie. Od kwietnia 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Obwodu w Sanoku.

L. 050/1 (8), 4383.

St. post. PP Jan SODOLSKI s. Ignacego i Marianny z Misiów, ur. 23 VI 1900 w Kot³owie. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. wileñskim, sk¹d 2 II 1934 przeniesiony do woj. pomorskiego. Kmdt Post. w pow. œwieckim w Nowem, we wrzeœniu 1939 w Je¿ewie. Odzn. BKZ.

L. 020/1 (62), 1835.

St. post. PP Kazimierz SODU£A s. Antoniego i Wiktorii z B³aszczyñskich, ur. 4 XII 1900 w £odzi. Uczestnik wojny 1920, 27 p. u³. W policji od 1924. Do 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. Konnej w £odzi. Od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – z-ca kmdta Post. w Jeziorsku pow. turecki. Odzn. VM, MPzaW, MDzON, SMzaDS³., BMzaDS³.

L. 030/1 (28), 2255.

Post. PWŒl. Józef SOJKA s. Wincentego, ur. w 1911. Od 22 XI 1937 do 31 X 1938 s³u¿y³ w 1 komp. kand. Kdy Rez. w Katowicach. Post. mian. 1 XI 1938. Nie jest znany przydzia³ s³u¿bowy.

L. 020/1 (38), 626.

St. post. PP Aleksy SOKALSKI s. Grzegorza i Marianny, ur. 5 X 1902 w Lubieniu. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. stanis³awowskiego, we wrzeœniu 1939 w Stanis³awowie. Odzn. BKZ.

L. 020/2 (17), 2497.

837

S

Przod. PP Lucjan SOKOCKI s. Rudolfa, ur. w 1893 w £êczycy. W policji s³u¿y³ od 1923. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Olsztynie pow. czêstochowski.

L. 038/2 (12), 4282.

Post. PP Antoni SOKO£OWSKI s. Józefa i Marii, ur. 17 V 1913 w Ko³omyi. Skoñczy³ 6 klas gimnazjum. W policji od 25 IV 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ³ódzkiego. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ w Sieradzu, w 1938 i nadal we wrzeœniu 1939 na Post. w Annopolu pow. sieradzki.

L. 05/4 (49), 3994.

St. post. PP Dionizy SOKO£OWSKI s. Stanis³awa i Weroniki, ur. w 1890 w Sejnach. W policji s³u¿y³ od 1 VIII 1919. We wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. m.st. Warszawy. Odzn. MDzON, SMzaDS³., BMzaDS³.

L. 05/5 (60), 5752.

Eugeniusz SOKO£OWSKI s. Rocha, ur. w 1914.

L. 058/3 (16), 2852.

St. post. PP Jan SOKO£OWSKI s. Wincentego i Antoniny z Owsianików, ur. 5 IX 1896 w Nowych M³ynach. W I wojnie w armii rosyjskiej i Armii Polskiej we Francji. W WP od 11 XI 1918 do 23 VII 1921, 48 p. strz. kres., sier¿. W policji od 1 VII 1923. Co najmniej od 1931 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim, ostatnio w pow. krzemienieckim na Post. w Horynce (1932), Zahajcach (do 5 VII 1938), we wrzeœniu 1939 w Katerburgu. Odzn. KW, MN, BMzaDS³.
L. 045/1 (2), 1175.

Post. PP Józef SOKO£OWSKI s. Józefa, ur. w 1914. W policji od 1938 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 21 VI 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego. Od 1 VII 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Budzanowie pow. trembowelski.

L. 044/2 (57), 4745.

838

Mjr st. sp. Józef SOKO£OWSKI s. Wincentego i Katarzyny z Soko³owskich, ur. 16 VII 1888 w Wilnie. Absolwent V Gimnazjum w Moskwie i Szko³y Oficerskiej V Dywizji Syberyjskiej. W WP od 1 XI 1918, w niewoli sowieckiej do 12 I 1920. Do Polski powróci³ 20 VIII 1921, przydzielony do 41 pp. Od 5 XI 1927 s³u¿y³ w 23 baonie KOP. Od 18 IV 1932 DOK III, 76 pp. W st. sp. przeniesiony 31 VII 1934. Ewidencyjnie przydzielony do DOK II. Por. ze starszeñstwem 1 VI 1919, kpt. – 1 I 1927. Odzn. SKZ.
L. 012/1 (67), 3762.

S

St. post. PP Leonard SOKO£OWSKI s. Franciszka i Marii, ur. 18 X 1900 w Borze Miêdzyrzeckim. W policji od 9 VII 1923. Do 1925 pe³ni³ s³u¿bê graniczn¹ w pow. ostrogskim. Nastêpnie w pow. zdo³bunowskim na Post. w: Mogilanach, Miêdzyrzeczu, Wielbownie, we wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. w Chorowie. Odzn. MPzaW, MDzON, BMzaDS³.

L. 020/4 (59), 1012.

Post. PP Piotr SOKO£OWSKI s. B³a¿eja, ur. 1 I 1888 w Ostrowi Mazowieckiej. W policji od 1922. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. bia³ostockim na Post. w pow. ostrowskim w Porêbie, Ma³kini (1933), we wrzeœniu 1939 w Zarêbach Koœcielnych.

L. 050/3 (40), 3197.

Przod. PP W³adys³aw SOKO£OWSKI s. Piotra i Julii, ur. 28 VI 1898 w Nadoro¿nej. Ukoñczy³ Szko³ê Przemys³ow¹ w T³umaczu. W I wojnie w armii austriackiej. Od 25 XII 1918 do 1 I 1920 w Armii gen. Hallera, nastêpnie w WP do 13 V 1921, 47 pp, plut. W policji od 1 VII 1921. W l. 1922–1924 s³u¿bê pe³ni³ w woj. lubelskim, nastêpnie w stanis³awowskim – w 1935 w Kdzie Pow. w T³umaczu, w 1936 w Stanis³awowie, w pow. t³umackim do 1 IX 1938, sk¹d przeniesiony do pow. stanis³awowskiego. St. post. mian. 1 VII 1925. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON, MH.
L. 033/1 (75), 2431.

Post. PP Zdzis³aw SOKO£OWSKI s. Dominika i Stefanii, ur. 15 VI 1910 w Warszawie. W policji od 1933. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Zelowie pow. ³aski. We wrzeœniu 1939 w PP m.st. Warszawy.

L. 037/3 (82), 3987.

Stra¿n. SW Józef SOKÓ£ s. Tomasza, ur. w 1907. Od 1 VIII 1935 funkcjonariusz wiêzienia w Stanis³awowie.

L. 016/1 (72), 2021.

839

S

St. post. PP Micha³ SOLAK s. Franciszka i Marii z Tobo³ów, ur. 22 IX 1886 w Strzelcach Wielkich. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. stanis³awowskim, we wrzeœniu 1939 w Stanis³awowie. Odzn. BKZ.

L. 044/1 (48), 2408.

Przod. PP Stanis³aw SOLCZYÑSKI s. Jana i Katarzyny z Kopczyñskich, ur. 14 XII 1890 w £odzi. W policji od 1919. S³u¿bê pe³ni³ m.in. na Post. w Œlesinie pow. koniñski. Nastêpnie w Kdach Pow. w Koninie i S³upcy. W 1936 w Urzêdzie Œledcz. w £odzi. We wrzeœniu 1939 w Pabianicach pow. ³aski. Odzn. BMzaDS³.

L. [1] (12).

Stra¿n. SW Boles³aw SOLECKI s. Teodora i Katarzyny z WoŸniaków, ur. 11 VI 1907 w Drohobyczu. W marcu 1935 stra¿nik w Zak³adzie Poprawczym w KoŸminie pow. krotoszyñski, w tym samym roku przeniesiony do wiêzienia w Rawiczu, 31 VIII 1939 deleg. do wiêzienia w Bia³ymstoku.

L. 023/1 (29), 2068.

Przod. PP Jan SOLECKI s. Szczepana i Magdaleny, ur. w 1894 w Uszkowicach. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. tarnopolskiego.

L. 05/2 (26), 492.

Post. PP Kazimierz SOLECKI s. Wincentego i El¿biety, ur. 3 I 1898 w D¹browie Górniczej. W WP od 24 IV 1919 do 1 IX 1921. W policji od 16 I 1925. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim, we wrzeœniu 1939 na Post. w Starym Oleksiñcu pow. krzemieniecki. Odzn. BMzaDS³.

L. 019/3 (43), 1188.

Jan SO£OWIEJ s. Kazimierza, ur. w 1883.

L. 045/2 (3), 6006.

840

Podkomis. PP Tadeusz Ignacy SO£TYS s. Bronis³awa i Marii z Sienkowskich, ur. 21 VIII 1897 we Lwowie. W Legionach Polskich od 15 VII 1915 do 26 IX 1918, plut. W policji od 4 XII 1918 w pow. w³oc³awskim. W 1931 kmdt Post. w Kowalu pow. w³oc³awski. Ukoñczy³ Szko³ê dla Wy¿szych Funkcjonariuszy PP w Warszawie. Do 1 IX 1938 kier. II Komis. w Bydgoszczy, nastêpnie wyk³adowca w NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski. We wrzeœniu 1939 kier. III Komis. m. £odzi. Podkomis. mian. 1 IV 1939. Odzn. KN, MPzaW, MDzON.
L. 026/2 (10), 5800.

S

St. post. PP Antoni SO£TYSIAK s. Kazimierza, ur. 25 VII 1882 w Bolowie. W policji s³u¿y³ od 1918. Co najmniej od 1933 w pow. wieluñskim, w 1937 na Post. w Lututowie, we wrzeœniu 1939 w Wieluniu.

L. 020/3 (84), 4529.

St. post. PP Teodor SONCIÑSKI s. Andrzeja, ur. w 1898 w Wolborzu. W policji od 1922. W 1932 s³u¿bê pe³ni³ w Ostro³êce, we wrzeœniu 1939 w £om¿y.

L. 045/3 (49), 5547.

Przod. PP Józef SONDEJ s. Ignacego i Zofii, ur. 5 X 1895 w Jaros³awiu. W I wojnie w armii austriackiej. W WP ochotniczo od 25 XI 1918 do 20 X 1919. W policji od 1 V 1920. S³u¿bê pe³ni³ w woj. lwowskim, co najmniej od 1930 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w pionie œledcz. Kdy Pow. w Jaros³awiu. Przod. mian. 16 XII 1932. Odzn. BKZ.

L. 058/4 (35), 4781.

Post. PP Józef SOÑDA s. Macieja i Antoniny, ur. 9 I 1902 w £odzi. W policji s³u¿y³ od 1929. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Rez. PP m. £odzi.

L. 016/2 (27), 4077.

St. post. PP Antoni SOPEL s. Jana i Pelagii, ur. w 1900 w Oleszycach. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w woj. lwowskim. St. post. mian. 1 II 1937.

L. 012/4 (3), 290.

841

S

Post. PP Kazimierz SOPIÑSKI s. Stanis³awa, ur. 19 IX 1914 w Kaliszu. W policji od 1938 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 21 VI 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego. Od 1 VII 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Budzanowie pow. trembowelski.

L. 050/1 (26), 1973.

Franciszek SOPKOW s. Szymona, ur. w 1900.

L. 050/3 (45), 3543.

Post. PWŒl. Augustyn SOREMSKI s. Piotra, ur. w 1906. Do 14 VII 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. w Katowicach, nastêpnie w II Komis. w Chorzowie pow. katowicki i Komis. w Bielsku – do 21 VII 1938 w s³u¿bie mundurowej, potem œledcz.

L. 026/3 (47), 3288.

Post. PP Antoni SOSINKA s. Bernarda i Franciszki, ur. 1 VI 1904 w Katowicach. W policji od 1929. Do 2 IX 1932 s³u¿bê pe³ni³ w woj. poznañskim, sk¹d przeniesiony do woj. poleskiego, we wrzeœniu 1939 w Brzeœciu n. Bugiem.

L. 026/3 (31), 1334.

Mieczys³aw SOSIÑSKI s. Antoniego i Filomeny, ur. w 1900 w Zdziêciole. We wrzeœniu 1939 urzêdnik PP w Warszawie.

L. 012/3 (92), 1959.

Post. PP Edmund SOSNA s. Piotra i Marii z RaŸniaków, ur. 1 VIII 1914 w Czêstochowie. W policji od 1938 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. lwowskiego. Od 1 VII 1939 s³u¿y³ na Post. w Horodyszczu pow. samborski.

L. 026/4 (67), 620.

842

Jan SOSNOWSKI s. Andrzeja i Katarzyny, ur. w kwietniu 1899. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Piñsku.

S

L. 058/3 (33), 3488.

St. post. PP Ludwik SOSNOWSKI s. Stanis³awa i £ucji, ur. 24 VIII 1900 w £odzi. W policji od 1924. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. sieradzkim, we wrzeœniu 1939 w Komis. w Zduñskiej Woli. Odzn. MPzaW, MDzON.

L. 026/1 (91), 3938.

St. post. PWŒl. Stanis³aw SOSNOWSKI s. Wojciecha i Katarzyny z Jurkowskich, ur. 16 IV 1899 w Wi¹zownej. W PWŒl. od 15 I 1924. S³u¿bê pe³ni³ w I Komis. w Katowicach, sk¹d 4 X 1938 deleg. do pow. frysztackiego.

L. [3] (67).

St. post. PP Stanis³aw SOSNOWSKI s. Jana i Franciszki z Musia³ów, ur. 29 VII 1900 w Nowej Wsi. Rezerwa PP pow. mogileñski. W sierpniu 1939 zmobilizowany do SG.

L. 058/1 (93), 3576.

St. post. PP Stanis³aw SOSNOWSKI s. Adama i Marii, ur. w 1900 w Kotelance. W policji od 16 VIII 1923. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ jako goniec w Kdzie Woj. w £ucku, potem w Kowlu – do 30 IX 1938 w Plut. Konnym, nastêpnie – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. Post. mian. 1 XII 1923, st. post. – 1 II 1935. Odzn. BKZ, MDzON, BMzaDS³.

L. 037/4 (23), 274.

St. post. PP W³adys³aw SOSNOWSKI s. Jana i Stanis³awy, ur. 27 IV 1899 w Kromo³owie. W policji od 1923. Co najmniej od 1927 s³u¿bê pe³ni³ w pow. kozienickim, we wrzeœniu 1939 w Kozienicach. Odzn. BKZ.

L. 020/3 (9), 5521.

843

S

Post. PWŒl. Ludwik SOSZKA s. Józefa i Zofii z Malcherów, ur. 16 VII 1912 w Bronowie. W PWŒl. od 25 I do 31 X 1938 w 2 komp. kand. Kdy Rez. w Katowicach. Od lutego 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Suchej Górnej pow. frysztacki.

L. [3] (68).

Post. PP Henryk SOSZYÑSKI s. Kamili, ur. 24 I 1912 w Warszawie. W policji od 28 XII 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. stanis³awowskiego. Od 15 XII 1937 s³u¿y³ w Kdzie Pow. w Kosowie Pokuckim.

L. [4] (7).

St. post. PP Stefan SOSZYÑSKI s. Antoniego, ur. w 1898. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. nowogródzkiego, ostatnio w pow. nieœwieskim na Post. w Klecku, sk¹d 3 I 1939 przeniesiony na Post. w Howeznej. Odzn. BKZ, BMzaDS³.

L. 044/2 (64), 2928.

Przod. PP Stefan SOŒNIERZ s. Piotra i Reginy, ur. w 1900 w Kromo³odzie. W WP od 6 VII 1919 do 8 VIII 1922. W policji od 1 I 1923. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim, ostatnio w pow. sarneñskim – do 3 II 1937 kmdt Post. w Klesowie, sk¹d przeniesiony na Post. w Rokitnie. Odzn. MN, BMzaDS³.

L. 05/2 (15), 1736.

Przod. PP Edward SOUKUP s. Antoniego i Matyldy, ur. w 1899 w Maniawie. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. stanis³awowskim. W 1935 kmdt Post. w Tyszkowcach pow. horodeñski.

L. 023/1 (76), 1086.

St. post. PP Adam SOWA s. Jana i Katarzyny z Kunzów, ur. 11 XII 1895 w Osmo³odzie. W I wojnie w armii austriackiej. Potem w ¯and. Kraj. Polskiej. W policji od 1 VII 1923. S³u¿bê pe³ni³ w woj. tarnopolskim, ostatnio w pow. radziechowskim, we wrzeœniu 1939 na Post. w Radziechowie. St. post. mian. 1 II 1937. Odzn. BKZ, BMzaDS³.

L. 027/4 (55), 2329.

844

Post. PP Jan SOWA s. Bart³omieja i Józefy z Fornickich, ur. 18 IX 1888 w Brzostku. W policji od 1919. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. czêstochowskim. We wrzeœniu 1939 w III Komis. w Czêstochowie. Odzn. SMzaDS³., BMzaDS³.

S

L. 016/2 (31), 3693.

St. post. PP Jan SOWA s. B³a¿eja i Katarzyny z Dziurów, ur. 30 XI 1904 w B³a¿owej. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ na Post. w DŸwiniaczu pow. zaleszczycki, sk¹d 11 IV 1939 przeniesiony na Post. w Bia³ym Kamieniu pow. z³oczowski jako z-ca kmdta.

L. 037/2 (6), 4127.

Post. PP Józef SOWA s. Wojciecha i Marianny, ur. 10 IX 1914 w Czarnej. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski 1 VII 1939 skierowany do woj. poznañskiego.

L. 05/2 (81), 3439.

Ryszard SOWA s. Franciszka, ur. 15 XII 1917 w Szczedryku.

L. 05/2 (80), 792.

Post. PP Adam SOWIÑSKI s. Stanis³awa i Józefy, ur. w 1906 w Gostyninie. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. w Krasnej Woli pow. ³uniniecki.

L. 026/3 (53), 5237.

Post. PP Franciszek SPA£A s. Andrzeja i Rozalii z Dziubów, ur. 4 IX 1890 w Bodzechowie. W policji od 1924. Ostatnio pe³ni³ s³u¿bê w woj. kieleckim – do 15 XII 1937 na Post. w Siennie pow. i³¿ecki, sk¹d przeniesiony na Post. w I³¿y. Odzn. MPzaW, MDzON.

L. 027/3 (29), 1840.

845

497. PP Franciszek SPRINGER s. 846 . 7835. 12 p. we wrzeœniu 1939 na Post. w 1891 w Chylonii. 3694. Antoniego. 058/3 (91). w Katowicach. 1 II 1935. mian. Uczestnik kampanii ukraiñskiej w Armii gen. tarnopolskim. Post. w Tucholi. post. nastêpnie przeniesiony do III Komis. Hallera. w Chorzowie pow. MDzON. frysztacki. ur.. 22 XII 1893 w Œmi³owicach. 058/1 (17). Ks. 5918. 016/2 (30). ur. 4516. nastêpnie w PWŒl. w Radzionkowie pow. Do 14 VII 1922 w ¯and. nastêpnie w Komis. Ukoñczy³ 2 VI 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. St. katowicki. plut. sk¹d przeniesiony na Post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. L. L. cieszyñskim. ¿ó³kiewski. Hallera. post. nastêpnie w niewoli francuskiej. ur. Kraj. Józefa. potem (do 1 II 1930) w Komis. w 1899 w Stanis³awowie. W I wojnie w armii niemieckiej. PP Augustyn SPECHT s. w 1902 w Rydzynie. Do 25 X 1938 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. 21 X 1899 w Cerekwicy. art. PWŒl. Micha³a i Marianny z Szymczaków. Od 6 II 1939 na Post. Antoni SPIONEK s. Kdy Rez. Od 24 V 1939 w Dtwie 3 komp. W WP do 24 XI 1921. 045/1 (98). frysztacki do 28 II 1939. Paw³a i Anny z Sikorów. Adam SPIEÑ s. L. we Frysztacie. W policji od 15 X 1923. L. w Grudzi¹dzu. szer. ur. Odzn. MPzaW. Cieszyñskiego. tarnogórski.. bielski. 037/3 (41). St. L. SKZ. w Chorzowie. Odzn. MH. w Wapienicy pow. przod. kand. Do kraju powróci³ 15 V 1919. 062/2 (20). Co najmniej od 1933 do 1938 s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. Konstantego i Ludmi³y. BKZ.S St. ¿and. ¯o³nierz Armii gen. w Karwinie pow. Bogumin Miasto pow. post. Jan SPORYSZ s. sk¹d przeniesiony do Kdy Rez. St. L. St. 1909. PWŒl. potem w II Komis. Od 27 XII 1938 s³u¿bê pe³ni³ w II Komis. Andrzeja i Anny z Wojnarów. Tadeusz SPÓZIAK s. 19 I 1914 w Podlesiu. ur.

L. L. w 1937 na Post. MPzaW. zwolniony do akcji plebiscytowej na Œl¹sku. we wrzeœniu 1939 nadal w Wieluniu. 6 IV 1896 w Imielinie. 1475. W PGŒl. przod. S L. 016/1 (36). Uczestnik I i III (od 6 V 1921) powstañ œl¹skich. ur. potem w PWŒl. post. Józefa. Józefa i Marii z Waindoków. PWŒl. 2352. w Hajdukach Wielkich pow. 2 VIII 1900 w Warszawie. 2104. W WP do 3 VI 1920. MDzON. œwiêtoch³owicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Cieszyñskiego. Ze s³u¿by w policji zwolniony w 1937. KN. w Rudnikach. Od 15 VI 1920 w POW GŒl. 4936. cieszyñskim na Post. MN. ur. Odzn. L. PWŒl. Hallera. W I wojnie w armii niemieckiej. 023/3 (13). PP Antoni SROCZYÑSKI s. w Wieluniu. Wilhelm SPYRA s. St. 2311. L. Zmobilizowany 29 VIII 1939 z przydzia³em do Rez. 16 III 1893 w Górnikach. 058/2 (97). od 22 VI 1922. 847 . w Koñczycach Wielkich (do 1 IV 1929) i Skoczowie. Ludwika i Pauliny z Kaczmarków. post. MH. Od 27 V 1919 w Armii gen.. Zawód – mistrz rzeŸnicki. sk¹d 15 VII 1929 przeniesiony do Komis. MPzaW. tarnogórskim. W PWŒl. Od 16 VII 1921 do 26 VI 1922 w ¯and. Micha³a i Emilii ze Szwedów. w 1888. Odzn. ur. Odzn. L. Miko³aja i Emilii z Jankowskich. ur. 016/1 (57). 5055. Od 1 VII 1922 do wrzeœnia 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis.St. MDzON. Józef SPRUŒ s. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Romana i Józefy z Basiów. GwGŒl. Uczestnik II i III powstañ œl¹skich. w Hajdukach Wielkich pow. Piotr SPRYŒ s. Post. MDzON. wieluñskim – w 1934 na Post. Od 20 V 1920 w POW GŒl. od 22 XI 1920 do 18 VIII 1921. 026/4 (53). ur. KnaŒl. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 25 V 1900 w Strzelewie. 13 VII 1893 w Starych Sio³kowicach. œwiêtoch³owicki (od kwietnia 1939 pn. Chorzów Batory).WWiZ. ostatnio w pow. St. Kraj. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Stefan SPYCHA£A s. Uczestnik III powstania œl¹skiego. ³ódzkim. W PWŒl.WWiZ. ur. W policji od 1924. Jakub SPUCHLIK s. Przod. KnaŒl. PP w Poznaniu. od 18 VI 1922. 05/3 (5). 7 sotnia w G³ogówku. Ks. PWŒl.

356. od 18 II 1932 na Post. St. do pow. 058/1 (88). lwowskim. W WP plut. w Matyjowcach (od 5 XII 1925). ur. 4430. S³u¿bê pe³ni³ w pow. przod. W PWŒl. L. Do 13 VII 1937 w Kdzie Rez. w Katowicach. Ostatnio s³u¿y³ na Post. od 30 III 1930 w Jab³onowie. sk¹d zosta³ przeniesiony do woj. sk¹d od 29 XII 1938 do 16 III 1939 deleg. L. Do 16 VI 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 4 VII 1913 w Œwierklañcu. w Podwo³oczyskach pow. frysztackiego. L. Od wrzeœnia 1914 do kwietnia 1915 w Legionach Polskich. Odzn. rohatyñski. rybnickiego. 20 V 1900 w Wolicy £ugowej. 28 I 1899 w ¯yrawie. Odzn. 019/1 (57).. poznañskiego. post. PP Franciszek SROKOWSKI s. 287. w Szubinie. w Katowicach. katowickim. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. b³oñski. w B³udnikach pow. Ostatnio w III Komis. ur. 1544. post. BKZ. w ¯urowie pow. ostatnio na Post. s³u¿bê pe³ni³ na Post. Józefa i Zofii ze Skutników. 019/3 (76). gdzie ukoñczy³ Szko³ê Posterunkowych (1924) i kurs przodowników (1926). Ludwik SROKA s. od 8 VII 1922. BMzaDS³. 16 X 1897 w Oleszkowie. 848 . Dionizego i Domiceli. w Szubinie. PWŒl. ska³acki. St. tarnopolskim. St. [4] (98). 18 VIII 1895 w Wachowie. PWŒl. sk¹d skierowany do pow. stanis³awowski. w Godowie i Pszowie. od 12 VI 1928 w Chlebiczynie Leœnym. od 23 II 1939 na Post. PP Jan SROKA s. Co najmniej od 1936 w woj. Post. od 30 IX 1929 w Kworzowie. W policji od 16 X 1924 na Post. od grudnia 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow. W policji od 1 VII 1923 w Kdzie Miasta Lwowa. L.S Post. nastêpnie w armii austriackiej. PP Jan SROKOWSKI s. od 6 III 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. od 19 X 1936. Izydora i Katarzyny z Witowskich. ko³omyjskim na Post. w Rychwa³dzie pow. Odzn. Kolonia. L. BKZ. ur. Wilhelm STABIÑSKI s. 038/3 (45). ur. Sebastiana i Agaty. Augustyna i Marii z Lisoniów. frysztacki. W PWŒl. od 7 XII 1934 w Stanis³awowie w Komis. wo³yñskiego. Ukoñczy³ 16 XII 1924 Szko³ê Posterunkowych w Stanis³awowie oraz (4 XII 1929) kurs dla szeregowych w ¯yrardowie pow. Ukoñczy³ dwa kursy seminarium nauczycielskiego. ur. Prawdopodobnie w 1933 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj.

w Radomiu. L. St. W³adys³aw STACHOWIAK s. w st. Od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w 6 dyonie ¿and. 038/1 (36). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w £owiczu. w Czarnkowie. ur. sêdzia S¹du Grodzkiego w Drohobyczu. St. Ludwika. ur. 4912. 22 V 1891 w Ujanowicach. 29 V 1912 w Ostrowie Wielkopolskim. S³u¿bê pe³ni³ w woj. m. kontr. Franciszka. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. 5701. Józefa. 2628. ¿ó³kiewski mianowany post. sp. w Teodorówce pow. BMzaDS³. post. mian. Stra¿n. Szk. Antoniego i Marii. ze starszeñstwem 1 VIII 1924. PKU Rawa Ruska. L. mian. Post. Dr praw. wileñskim. i skierowany do policji woj. 10 II 1901 w Chmielniku. w lipcu 1938. 1141. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. W policji od 16 VI 1923. ¿and. na Post. W 1932 ukoñczy³ Centr. W policji od 25 IV 1936 jako kand. ur. w Stryju. L. PP Bronis³aw STACHOWICZ s. 7095/100. post. W policji od 1 XII 1928. Ukoñczy³ 1 III 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. Od 1 XII 1936 s³u¿y³ w II Komis. Odzn. Ukoñczy³ kurs przodowników æwiczeñ ruchowych w Sierakowie. PP Antoni STACHOWIAK s. ur. Kpt. w Czudelce pow. 11 V 1889 w PrzeŸmierowie. 849 . sarneñski. na szer. ¿ó³kiewski. 05/4 (73). 051/2 (31). wo³yñskim. post. W WP od 4 II 1920 do 20 XI 1922. aud. ur. 020/1 (92). S L. Przod. 11 X 1913 w Langendreer. SW Ignacy STACHLEWSKI s. L. 1 IV 1934.Jan Antoni STACH s. w 1903 w Miko³ajewie Starym. Od 25 V 1929 s³u¿bê pe³ni³ w woj.in. we wrzeœniu 1939 w Stanis³awowie. kieleckiego. 3552. ur. poznañskim. MS dla SW. 023/1 (27). Wiktora i Marii. Ostatnio w woj. St. L. sarneñski jako jego kmdt. PP Jan STACHOWIAK s. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. Plut. Pelagii. 044/3 (30).

w Kosowie Pokuckim. S³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie – od 16 IV 1920 jako prowizoryczny post. oficer inspekcyjny szkó³ policyjnych. ur. Przod. w Gostyninie. W WP od 11 XI 1918 do 9 XII 1921 i od 2 IX 1922 do 31 XII 1923. We wrzeœniu 1939 na Post.. MDzON.. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Odzn. w Katowicach. rez. Ukoñczy³ 7 IV 1921 kurs przodowników przy Kdzie Woj. L. MDzON. W I wojnie w armii niemieckiej. MPzaW. 058/1 (48). L. W I wojnie w armii austriackiej. L. na Post. PP Andrzej STACHOWSKI s. 28 I 1886 w Rohatynie.o. przod. 050/3 (80). PP Karol Ludwik STADLER s. Jana i Janiny z Majewskich. w Kdzie SzPWŒl. KKOOP. MPzaW. BKZ. Czes³awa i Matyldy z Szolców. W policji s³u¿y³ od 1937. Tadeusz STACHURSKI s.. 1681. ur. SKZ. PP Roland Stefan STACZYÑSKI s. w Stanis³awowie. kontr. 045/2 (12). 850 . 23 X 1912 w Warszawie. w Kutnie. Absolwent Wydzia³u Filozoficznego UJ. 15 I 1916 w Zawierciu. 64 pp. W policji pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ (od 18 XI 1918) jako goniec w Kdzie Pow. piech. bia³ostockiego. Micha³a i Franciszki z Wojtkowiaków. na szer. od 1937 kmdt plut. PP Zygmunt STALA s. Odzn.-gosp. 05/2 (60). 280. ze starszeñstwem 1 VI 1919. 5877. PWŒl. St. Post. ur. Wydz. Ponownie przyjêty do policji 29 III 1922 jako post. L. Juliana i Ludwiki. 4 pp Leg. ur. We wrzeœniu 1939 zmobilizowany do Rez. PP Tymoteusz STALKOWSKI s. 016/1 (4). BMzaDS³. 19 I 1935. W 1929 zwolniony z powodu przejœcia do s³u¿by s¹dowej – urzêdnik w S¹dzie Grodzkim w Tarnowskich Górach. 19 XI 1889 w Morownicy. Od 13 X 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – z-ca kmdta Post. bud¿. post. L. L. ur. 1004. Od 1927 w KG – nacz. ur. PKU Warszawa-Miasto III. mian. W policji od 6 IV 1936 jako kand. od 1929 dzielnicowy w Komis. We wrzeœniu 1939 w Wydz. Paw³a i Sabiny z Janganów. 4925. w 1900 w Lublinie. I. Do 1929 w PWŒl. W WP od 15 IX 1920 do 29 III 1922.. Post. Odzn. 2609. Kdy Woj.S St. jako p. W policji od 1 I 1924 jako oficer inspekcyjny Okrêgu Wileñskiego. post. w Komis. w Gostyninie. Podinsp. IV KG. MDzON. kpt. Jana i Stanis³awy ze Starczyñskich. od 17 V 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w ref. 030/1 (91). Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. Miejsk. 24 I 1898 w Szamowie.

054/1 (51). post. m. 038/1 (38). MPzaW. ur. MDzON. sk¹d przeniesiony do II Komis. ur. we wrzeœniu 1939 w Komis. post. Grzegorza. na Post. 6 VIII 1896 w Zaborzu. w Borys³awiu pow. MDzON. lwowskim. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. PP Szczepan STANEK s. 851 . Post. MPzaW. L. S L. Józefa i Wiktorii. wilejski. Karola i Augusty z Pytlików. Królewska Huta i tam nadal we wrzeœniu 1939. 027/4 (51). ur. 4 XII 1893 w Niek³aniu. stanis³awowskiego. 1 III 1937. Katowice Dworzec (do 31 VIII 1922). 97. L. katowickim w Komis. PP Aleksander STANGIERSKI s. nastêpnie (do 26 VI 1922) w PGŒl. Poznania. W policji od 1 XII 1928. wo³yñskim. mian. W policji s³u¿y³ od 1927. W policji od 1928. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 640. drohobycki. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 045/2 (76).St. ur. w 1900 w Stê¿ycy. 19 XII 1901 w Zaborowcu. PP Zygmunt Czes³aw STANDO s. Stanis³awa i Julii. PWŒl. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Dolinie. konecki. L. St. L. 5744. PP Stanis³aw STANEK s. W I wojnie w armii niemieckiej. post. od 7 VII 1922 w Komis. Artur STANICZEK s. Aleksandra i Sabiny z Barañskich. sk¹d zosta³ przeniesiony do woj. 2363. w Niek³aniu pow. PP Tomasz STANIAK s. L. Ostatnio w V Komis. Odzn. Bielszowice (do 15 VI 1924) i Za³ê¿e (do 3 II 1925). w Buds³awiu pow. St. 05/3 (51). post. Odzn. 30 II 1900 w Kleczy. We wrzeœniu 1939 na Post. cieszyñski (do 1 VIII 1931). St. W III powstaniu œl¹skim od 3 V do 6 VII 1921. 283. St. ur. 4681. Od 25 V 1929 do 1937 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Franciszka i Katarzyny. 20 VII 1901 w Skrzyñsku. 054/2 (43). Post. W PWŒl. ur. KW. Ustroñ pow. post. W policji s³u¿y³ od 1928.

Juliana i Heleny z Trybulskich. Komis. post. rybnicki (do 19 XII 1938). 1022. 4318. 033/1 (91). na Post. cieszyñski (do 31 X 1923)). w 1928 s³u¿y³ w 11 pap. ze starszeñstwem 15 VIII 1927. kaliski. MPzaW. ¿ó³kiewski. Ppor. Józefa i Nepomuceny. 22 IX 1895 w Szynochlu. 045/2 (32). ur. ref. 3399. L. ur. L. Czerwionka pow. W 1935 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. SMzaDS³. Tomasza i Marcjanny. 019/2 (49). Odzn. 054/2 (13).. Przod. w 1932 w 11 pal. Post. ur. nastêpnie kmdt Post. L. PP Wincenty Ryszard STANISZEWSKI s. ur. w Cekowie pow. Franciszek STANIEK s. 050/3 (73). BKZ. 852 . – 15 VIII 1929. 4217. PWŒl. Ukoñczy³ Szko³ê Oficersk¹ w Bydgoszczy i dwuletnie studium wf w CIWF. Pogwizdów pow. PP Ignacy STANISZEWSKI s. ur. MDzON. 12 IV 1892 w £êczycy. Kraj. St. Od 18 V 1920 do 14 VII 1922 w ¯and. W policji od 1 IX 1936. Franciszek STANKIEWICZ s. Franciszka. 2189. W policji od 16 II 1932 z przydzia³em do NSzF w Mostach Wielkich pow. 12 pp. Cieszyn (do 19 VII 1925). Uczestnik walk z bolszewikami. Przod. Od 1 VI 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w Wydz. 1 I 1928. L. 30 III 1898 w Skrzynnie. PP Gustaw STANKIEWICZ s. BMzaDS³.. Bia³. mian. w Choczu pow. m.S Przod. por. 05/2 (76). Post. Œl¹skiej. Przod. W WP od 9 III do 24 XI 1919. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. w 1917. Bia³egostoku jako sekretarz. Feliksa i Zofii z Kisielów. 9 XI 1908 w Mertensdorf. po ukoñczeniu której skierowany do Kdy Pow. kaliski. KW. wychowania fizycznego w Wydz. bielski i tam we wrzeœniu 1939. PP Edward STANISZEWSKI s. Chropaczów pow. w Kaliszu. art. KFLit. Od 1 I 1938 przeniesiony do s³u¿by œledcz. Karola i Leopoldy ze Ska¿ików. I KG. L. Komis. w Kaliszu. Odzn. Œledcz. L. W WP od 10 III 1919 do 31 VIII 1936. potem w PWŒl. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ jako kier. Cieszyn (do 9 V 1923). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w III Komis. œwiêtoch³owicki (do 1 V 1929). ur. Zab³ocie pow. 24 VI 1892. 5878. w Kdzie Pow.

7072/4891. Andrzeja. Wojciecha i Marianny. Konnym w Kowlu. w 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w XI Komis. S³u¿ba Pomocnicza PP w Siedlcach. ur. ur. do 21 IX 1938 w Plut. L. 853 . PP Stanis³aw STAÑCZYK s. MDzON. L. wo³yñskim. ur. 10 IX 1895 w Zgierzu. W policji od 26 IX 1932. w 1900. Szymona i £ucji. BKZ. Antoni STAÑCZAK s. Osadnik wojskowy zamieszka³y w Puzieniewiczach pow. L. Od 1 III 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 29 V 1900. L. 3786. 062/2 (45). 23 IX 1909 w Strzale. 2704. 3096. ur. 3644. SW Micha³ STANKIEWICZ s. Odzn. ur. ur. L. W sierpniu 1939 zamieszka³y w S³upie pow. przod. ostrowski. Odzn. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP. i PKom. Szer. St.in. 045/1 (15). 18 V 1898 w Steczkach. Micha³a i Apolonii z Mazurów. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – od 11 XI 1918 do lipca 1919 w MMiejsk. PP Henryk STAÑCZAK s. Post. 058/3 (7)..St. BKZ. sto³pecki. 058/2 (56). MPzaW. Ferdynand STAÑCZUK s. SMzaDS³. S L.. [2] (32). 15 XI 1908 w D³ugowoli. do Brze¿an. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP. stra¿n. 026/3 (5). zmobilizowany do WP. Stanis³awa i Franciszki z Kalupów. S³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Drohobyczu. nastêpnie w policji. Ignacy STAÑCZUK s. Franciszka i Marii z Zientarów. w II i XIII Komis. sk¹d deleg. m.

w 1889. L. 15 VIII 1897 w Kornicy. Odzn. 854 . Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 3685. w Leœnej Podlaskiej. W policji od 1920. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. 1 I 1938. 027/1 (86). L. Od 5 XI 1930 co najmniej do 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Rokitnie. We wrzeœniu 1939 na Post. na szer. we wrzeœniu 1939 na Post. L. St. stopnicki. Grzegorza i Antoniny z Peruckich. PP Roman STARCZYÑSKI s. lubelskim w pow. PP Wincenty STAROÑ s. 1870. Andrzeja i Feliksy z Siechowskich. 016/1 (20). W policji od 19 V 1930. post. BKZ. mielecki. 05/3 (36). St. poleskiego. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. Odzn. ur. 30 IX 1911 w Starym Samborze. St. ur. w 1937 w Kdzie Miasta £odzi. PP Piotr STARSIAK s. 3210. w Koñskich. kieleckim. ur. L. 2884. 30 VII 1904. ³ódzkim. ¿ó³kiewski skierowany do woj. L. kontr. W policji s³u¿y³ od 1920. We wrzeœniu 1939 na Post. w Czerminie pow. BKZ. St. Marcina. PP Marcin STAROÑ s. ur. w 1896 w Toni Ma³ej. L. kieleckim. 05/1 (69). post. Szczepana i Katarzyny. post. w 1900 w Szarkówce. mian.S Przod. bialskim – w 1937 kmdt Post. PP Marian STARECKI s. W policji od 1924. w Raczycach pow. Józefa. Józefa. Post. PP Marian Franciszek STARUSZKIEWICZ s. We wrzeœniu 1939 na Post. ur. Post. W policji od 9 VI 1936 jako kand. [1] (59). Co najmniej od 1929 s³u¿bê pe³ni³ w woj. post. 033/3 (97).

4149. 05/2 (96). L. 20 II 1900. radzymiñski. 033/2 (69). W 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. £odzi. przod. Teodora i Teofili z Rychterów. PP Boles³aw Stanis³aw STASIECKI s.Post. ur. SMzaDS³. W policji od 1 VIII 1919. Henryka i Marii. L.. Post. 2 dyon ¿and. ur. m. L. W WP ochotniczo od listopada 1918. Post. St. ur. St. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow.. w 1938 w VII. 4 IV 1887 w £odzi. st. 1933–1936 w VII Komis. w Wo³ominie pow. m. Odzn. Ignacego i Józefy. we wrzeœniu 1939 w VIII Komis. w £odzi.st. Józefa. W policji po raz pierwszy od 28 VI 1919 w pow. janowskim i ponownie od 15 I 1923. 29 III 1893 w Feliksówce. S³u¿bê pe³ni³ w pow. w £odzi. Co najmniej od 1929 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w £odzi. ur. 6 XI 1899 w Zleszynie. ur. BMzaDS³. 19 III 1894 w Warszawie. 050/3 (18). PP Stanis³aw STARZYÑSKI s.. PP Jan STARZYÑSKI s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. MDzON. W 1928 s³u¿bê pe³ni³ w XI Komis. 4618. Warszawy. Przod. od 1 II 1916 do 30 X 1918 w MMiejsk. L. W policji od 1923. w Warszawie. krasnostawskim jako kmdt Post. PP Jan STASIAK s. Od 4 VIII 1915 w SObyw. W policji s³u¿y³ od 1919. i tak¿e ochotniczo od 1 VII 1920 do 15 II 1921. 8 IX 1904 w Kijowie. 5926. ¿and. post. W policji s³u¿y³ od 1925. Jana i Józefy. Ukoñczy³ kurs przodowników w G³ównej Szkole PP w Warszawie. PP Leon STASIAK s. [1] (20). w Fajs³awicach (do 19 III 855 . PP Józef STASIAK s. we wrzeœniu 1939 nadal w Warszawie. Józefa i Jadwigi. 012/1 (70). Ukoñczy³ 3 klasy gimnazjum. S L. W policji od 1931. w l. ur. 1704.

Odzn. St. L. Andrzeja. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. 1 I 1938. ur. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 044/1 (2). Post. W policji od 16 VII 1923. 30 XII 1894 w £odzi. 4044. BKZ. w Ujœciu pow. post. Ludwika i Antoniny. w Poznaniu. sk¹d przeniesiony na Post. 019/1 (15). PP Stanis³aw STASIÑSKI s. ¿ó³kiewski. w Izbicy i tam nadal we wrzeœniu 1939. wo³yñskim. Od 30 VIII 1937 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Paw³a i Agaty. PP Stanis³aw STASZCZUK s. 026/2 (79). MPzaW. zdo³bunowskim – do 17 IX 1937 na Post. Co najmniej od 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w Siedlcach. post. mian. Wojciecha i Marii. MPzaW. 054/1 (26). post. 023/1 (81). Odzn. 3782. BKZ. St. PP Józef STASZCZYK s. w Ko³omyi. St. 1920–1921 ukoñczy³ Szko³ê Przodowników w Warszawie. 1618.S 1928). BKZ. L. 856 . stanis³awowskiego. 4 IV 1898 w Œniatyniu. post. W policji od 11 XI 1918 w Kdzie Miasta £odzi. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. BMzaDS³. przod. ur. 28 XI 1898 w Moœciskach. BMzaDS³. post. L. Odzn. w 1893 w Szklarach. Odzn. MDzON. 2623. BMzaDS³. ur. 044/1 (75). Józefa i Wiktorii z Kameckich. 6 I 1901. Ostatnio w pow. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. wo³yñskim. 2011. ur. St. mian. w Kostopolu. Odzn. kostopolski. MPzaW. PP Jakub STASZCZAK s. MDzON. St. od 1 VIII 1939 kmdt Post. 1 IV 1933. PP Jan STASZAK s. Gorzkowie (do 27 II 1934). W l. sk¹d przeniesiony na Post. W WP od 26 III 1919 do 4 VIII 1922. poznañskiego. Ukoñczy³ 3 VIII 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. W policji od 1 V 1923. 696. w Mogilanach. ur. St. W WP od 4 XII 1918 do 25 VIII 1919 i od 12 VII do 1 XII 1920. Od 16 VI 1934 z policji woj. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkiego przeniesiony do woj. w Chorowie i tam nadal we wrzeœniu 1939.

Odzn. w³oszczowskim. Istebna. Cieszyñskiego. od 2 III 1930 do 20 XII 1938 kmdt Post. kaliski. L. Przod. Cieszyñskiego. 027/2 (25). L. w Cieszynie. w Choczu pow. cieszyñskim na Post. L. MPzaW. 5077. PWŒl. St. od 2 III 1939 w Wydz. W I wojnie w armii rosyjskiej.. mian. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj.St. 4157. post. St. Przod. St. Post. Od 1918 cz³onek POW. St. Œledcz. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Kazimierzy Wielkiej pow. od 2 X 1931 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. post. Do 19 VII 1925 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. w Kaliszu. 023/4 (69). Jana i Heleny z Kohutów. ur. mian. ur. Franciszek STAŒ s. 10 IV 1899 w Kazimierzy Wielkiej. PWŒl. w Kuszelowie. W I wojnie w armii austriackiej. ur. 55 pp. Leszna Górna. we wrzeœniu 1939 – wartownia Komis. nastêpnie w WP. lubliniecki. rybnicki (do 1 XII 1928). Leszno-wieœ. L. GwGŒl. Wac³awa i Antoniny. 4281. W WP od stycznia 1920. 29 XI 1892 w Górkach Wielkich. plut. nastêpnie ponownie w Kdzie Pow. Od 27 XI 1918 do 14 VII 1922 w ¯and. z której automatycznie przeszed³ do PWŒl. W policji od 1922. cieszyñski. od 1934 w pow. 14 I 1887 w Powidzu. 23 I 1891 w Kraszewiczach. Józefa i Marii z KaŸmierskich. Wiktor STAŒ s. BMzaDS³. W I wojnie w armii niemieckiej. kieleckim. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. MDzON. w Kaliszu-Tyñcu w Pañstwowym Monopolu Tytoniowym. S³u¿y³ w pow. post. L. Odzn. mian. 038/3 (85). 26 II 1898 w Niwkach. Œlusarz. 738. We wrzeœniu 1939 na Post. 24 IX 1897 w Œwiêtoszówce. Od 24 XI 1918 do 14 VII 1922 w ¯and. w Skoczowie pow. w Cieszynie. PP Czes³aw STASZEWSKI s. 1 VII 1937. S L. Przod. Stefan STASZKIEWICZ s. piñczowski. Skoczów (do 31 I 1924) i Wis³a (do 19 VII 1925). 058/4 (60). 857 . do 9 VI 1926 na Post. Józefa i Marii. ponownie w pow. Ligota pow. post. Ks. 1325. MPzaW. w Piasku pow. cieszyñskim na Post. Jana i Heleny z Kohutów. nastêpnie w PWŒl. BKZ. Ks. Ukoñczy³ w 1926 Szko³ê Policyjn¹ w Nowogródku. PP Stanis³aw STASZEK s. 023/4 (56). ur. W policji od 1 IV 1922 w Kdzie Woj. Odzn. 1 VII 1928. [3] (94). nastêpnie we Frysztacie – w Komis. co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. post. W policji od 1920 na Post. Kraj. PP Franciszek STAŒKOWIAK s. ur. w Nowogródku. ur. Kraj. 1 I 1938. Stanis³awa i Marianny ze Œliwów.

kontr. Józefa i Stanis³awy z Kubalów. Micha³a i Antoniny. zaleszczycki. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 3767. Post. Micha³a i Jadwigi. 058/4 (47). w 1900 w Durdach. MDzON. ³aski. 5 VII 1899 w Zelkowie. Po ukoñczeniu 21 VI 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. BKZ.: stacja kolejowa w Horodyszczu. 5 III 1914 w Pabianicach. L. Miko³aja i Marii z Gajzlerów. Odzn. PP Narcyz Euzebiusz STAWICKI s. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. 038/3 (66). piñskim na Post. Od 1 VII 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w £odzi. 2996. Post. St. Wiktor STAWICKI s. 1101. w Równem. post. W policji od 1924. Post. 045/3 (47). W policji od 1938 jako kand. L. Odzn. ur. poleskim – od 16 VI 1926 w pow. 3 XII 1901 w £odzi. Odzn. Wojciecha i Katarzyny. 051/1 (99). 858 . MPzaW. Do 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Urzêdzie Œledcz. PP Wincenty STATKIEWICZ s.S St. 037/3 (17). ur. L. 17 I 1899 w Pabianicach. 7775. ur. 526. skierowany do woj. w Uœcieczku pow. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w baonie KOP „Sto³pce” jako telefonista. wo³yñskim. 058/2 (20). We wrzeœniu 1939 w I Komis. PP Jakub STAWIARSKI s. W policji od 15 VI 1923. W policji od 16 VII 1923. ur. ¿ó³kiewski. w 1903. we wrzeœniu 1939 w Ko¿angródku. 5312. ur. nastêpnie w Pohoœcie Zahorodzkim. Józef STAWICKI s. W³adys³awa. w 1938 w pow. W WP od 8 IV 1920 do 13 VII 1922. L. sier¿. tarnopolskiego. BMzaDS³. PP Jan STAWOWY s. we wrzeœniu 1939 w Pabianicach pow. L. BMzaDS³. na szer. rówieñskim. W WP od 1921.

ur. 25 IX 1896 w Jackówce. Hallera. Odzn. pomorskim. Ukoñczy³ kurs posterunkowych przy Kdzie Woj. 18 p. ur. St. Józefa i Anny. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. S³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie – od 16 IV 1924 prowizoryczny post. Franciszka i Idalii. St. 050/3 (17). MPzaW. L. PP Micha³ STEC s. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Pow. PP Tomasz STAWOWY s. W I wojnie w armii rosyjskiej. Nastêpnie w Armii gen. 3 III 1890 w m. Franciszka. potem w WP. pow. w Komis. post. Józefa. MDzON. ur. L. w W¹brzeŸnie. we wrzeœniu 1939 w Horodence. Odzn. Odzn. w 1937. L. w Ska³acie. 22 II 1894 w Jackówce. przod. w 1939 w Pru¿anie.St. PP Józef STEBNICKI s. Józefa i Anny. w Stanis³awowie. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. BKZ. Przod. Jana i Marii z Kwasigrochów. Zygmunt STECKI s. 3447. W 1914 w Legionach Polskich. Ukoñczy³ czteroletni¹ Krajow¹ Szko³ê Przemys³ow¹. PP Wojciech STEC s. art. ur. 5294. St. ur. przod. SMzaDS³. mian. 026/3 (24). 05/1 (7). Litwa. L. zdo³bunowski. plut. MPzaW. We wrzeœniu 1939 nadal w Stanis³awowie. post. stanis³awowskiego. 3207. 4 XII 1895 w Komorzem. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w PP w Ostrogu. W policji od 1920. MDzON. ur. 859 . 1478. Emil STEFAN s. [4] (11). Potem w armii austriackiej. Nastêpnie funkcjonariusz SW wiêzienia w Równem.. S L. w 1912. L. walczy³ na froncie bolszewickim i ukraiñskim. 05/2 (17). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 19 III 1895 w Poznance Hetmañskiej. 020/4 (3).

St. stanis³awowskiego. przod. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. 5950. Ukoñczy³ Szko³ê Posterunkowych w Kaliszu. mian. 026/2 (72). MPzaW. Od 1916 w POW. w £odzi. pol. 033/3 (23). W policji od 1920 w Kdzie Miasta £odzi. na froncie litewsko-bia³oruskim. Œledcz. kmdt oddz. w Zgierzu pow. 23115/4815. St. 1933 i 1938 oraz we wrzeœniu 1939 w Wydz. 4387. W 1929 ukoñczy³ kurs œledczy w Warszawie.S Jan STEFANIAK s. ur. Kdy Miasta. L. w 1903. 10 III 1910 w Wasilewiczach. na szer. PP Zygmunt STEFANKIEWICZ s. PP Andrzej STEFANIK s. L. kontr. Œledcz. MDzON. 3845. post. Od 1920 nieprzerwanie s³u¿bê pe³ni³ w policji w Kaliszu. Jakuba i Tekli z Tokarków. W policji od 15 II 1921. Po ukoñczeniu 23 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. ur. 13 VIII 1894 w Konecku. Przod. ³ódzki. Bart³omieja i Franciszki. 5396. KN. Od 2 VIII 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w II Komis. 16 XI 1912 w Garbatce D³ugiej. 038/1 (77). nastêpnie w Urzêdzie Œledcz. w Sosnowcu. L. PP Stefan Wincenty STEFANOWSKI s. W policji od 9 IX 1936 jako kand. w Wieluniu. Józefa i Anastazji z Olewiñskich. pod koniec sierpnia 1939 w Komis. KW trzykrotnie. W WP ochotniczo od 11 XI 1918 do 14 XI 1920 w ¿and. sk¹d w paŸdzierniku 1935 przeniesiony do Komis. ur. 5018. koniñski ps. „Tarcza-Stefenson”. ur. w Sosnowcu. PP Romuald STEFANOWICZ s. 020/3 (72). L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. ur. ur. W I wojnie w armii rosyjskiej. 045/2 (90). Od lutego 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wydz. BKZ. w Skulsku pow. 23 IV 1891 we W³ocinie. 860 . w Horodence. w l. Edwarda i Leonardy z Siwickich. Teofila. PP Stanis³aw STEFANOWSKI s. Post. ¿ó³kiewski przydzielony do I Komis. Post. Œledcz. Do maja 1932 s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. pru¿añski. 8 I 1894 w £odzi.. na szer. W policji od 1935 jako kand. Paw³a i Urszuli z Sobkiewiczów. L. 062/2 (15). kontr. do konwojowania internowanych Niemców do Berezy Kartuskiej pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. w £odzi. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi. – deleg. Kdy Pow. Odzn. Post. 1 I 1928. Od sierpnia 1934 w Kdzie Pow.

Przod. PP Kazimierz STEFANUS s. Cyryla i Joanny, ur. 25 XII 1901 w Buczaczu. W WP od 2 VII 1919 do 17 X 1922. W policji od 16 VII 1923. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim, w pow. krzemienieckim (1938), na Post. w K¹tach pow. lubomelski, sk¹d 12 VI 1939 przeniesiony do Kostopola. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Werbie pow. w³odzimierski. Odzn. BMzaDS³.

S

L. 020/1 (34), 3396.

Post. PP Edmund STEFAÑSKI s. Marcina, ur. 16 IX 1913. W policji od 1937 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu w 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. lubelskiego. Od 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Siedlcach.

L. 026/1 (82), 2130.

Post. PP Jan STEFAÑSKI s. Antoniego, ur. w 1889. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie.

L. 012/2 (63), 622.

St. post. PP Szczepan STEFAÑSKI s. Szymona i Katarzyny, ur. 26 XII 1889 w m. Podole. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – w 1918 w MMiejsk., od 14 VII do 31 VII 1919 w PKom., nastêpnie w policji, ostatnio w I, a w 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w XXVI Komis. Odzn. SMzaDS³.

L. 05/4 (7), 2976.

St. post. PWŒl. W³adys³aw STEFAÑSKI s. Józefa, ur. 22 III 1902. W PWŒl. od 3 VII 1922. S³u¿bê pe³ni³ w pow. katowickim – do 5 IV 1926 na Post. w Bytkowie, nastêpnie na Post. w Micha³kowicach do 20 XII 1938, sk¹d przeniesiony do Komis. w Or³owej pow. frysztacki.

L. 026/1 (88), 1926.

St. post. PWŒl. Jan STEFEK s. Paw³a i Marianny z Dziadków, ur. 23 XI 1899 w Dêbowcu. W I wojnie w armii austriackiej. W PWŒl. od 16 IV 1924 w Kdzie Rez. w Katowicach. S³u¿bê pe³ni³ w pow. œwiêtoch³owickim – od 5 VI 1924 do 5 VI 1925 na Post. M³yn Szombierski, nastêpnie w Komis. w Lipinach, gdzie 21 IX 1936 przeniesiony ze s³u¿by mundurowej do œledcz., od 11 VIII 1939 na Post. w Chropaczowie nadal w pionie œledcz. St. post. mian. 31 III 1939.
L. 044/3 (22), 1939.

861

S

Post. PP Edward STEFENS s. Aleksandra i Teofili, ur. 7 V 1914 w £¹czkach. Do grudnia 1939 internowany na Litwie.

L. 050/1 (61), 6088/7725.

Asp. PP Franciszek STEIFER s. Mariana i Marii z Severinów, ur. 15 VII 1893 w Krakowie. Absolwent Szko³y Handlowej w rodzinnym mieœcie. Od 2 VIII 1914 w Legionach Polskich ps. „Nema”, plut. Internowany na Wêgrzech. W policji od 1 I 1919. S³u¿bê pe³ni³ m.in. w woj. tarnopolskim (do 1 VI 1932), sk¹d przeniesiony do woj. lwowskiego, w l. 1935–1936 kier. Komis. w Rzeszowie, nastêpnie w woj. lubelskim, potem warszawskim. W 1936 kier. Komis. w Otwocku pow. warszawski. We wrzeœniu 1939 kier. Komis. w P³ocku. Odzn. KN, OPWI.
L. 030/1 (88), 5819.

Stra¿n. SW Franciszek STEIGEL s. Leopolda, ur. w 1906. W wiêziennictwie od maja 1933 w wiêzieniu w Równem. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w £ucku.

L. 023/1 (26), 5209.

Przod. PWŒl. Szczepan STEMON s. Franciszka i Katarzyny, ur. 21 XII 1899 w Piotrowicach. Do 15 VII 1922 w ¯and. Kraj. Ks. Cieszyñskiego, nastêpnie w PWŒl. W pow. tarnogórskim s³u¿y³ do 25 VII 1926 i zosta³ przeniesiony do pow. bielskiego, do 9 I 1932 w Komis. w Bielsku, z-ca kmdta Post. w Chybiu, kmdt Post. w Miêdzyrzeczu Górnym, od 5 XII 1938 kmdt Post. w Wapienicy i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 038/2 (99), 3265.

Ppor. piech. rez. Leopold STEMPAK s. Jana i Rozalii z Ksi¹¿ków, ur. 28 XI 1912 w Wokowicach. Absolwent Pañstwowego Seminarium Nauczycielskiego w Tarnowie. Ukoñczy³ Dywizyjny Kurs Podchor¹¿ych Rezerwy przy 17 pp. Ppor. ze starszeñstwem 1 I 1936. Przynale¿ny ewidencyjnie do PKU £uniniec. Nauczyciel, we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Lublinie.

L. 050/1 (35), 7062.

Post. PP W³odzimierz STENZEL s. Stanis³awa, ur. 27 XI 1907. Ukoñczy³ Seminarium Nauczycielskie w Przemyœlu. W policji od 1 X 1933 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 1 III 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. poznañskiego.

L. 019/1 (96), 724.

862

St. stra¿n. SW Antoni STEPANOW s. Aleksandra, ur. w 1901 w Koninie. W wiêziennictwie od 1923. W 1929 ukoñczy³ Centr. Szk. MS dla SW. S³u¿bê a¿ do wrzeœnia 1939 pe³ni³ w wiêzieniu w Sieradzu.

S

L. 023/1 (25), 4917.

St. post. PWŒl. Józef STERNADEL s. Jana i Franciszki z Koniecznych, ur. 30 IV 1898 w Ruptawie. W I wojnie w armii niemieckiej. Cz³onek POW GŒl. od 15 III 1919 do 3 VII 1921. Dzia³acz plebiscytowy. Uczestnik I i III powstañ œl¹skich. Od 4 VII 1921 do 30 VI 1922 w SGmin. W PWŒl. od 21 VIII 1922. S³u¿bê pe³ni³ na Post. w Jasienicy pow. bielski (do 31 XII 1923), nastêpnie przeniesiony do pow. rybnickiego na Post. w Godowie, od 2 I 1932 do wrzeœnia 1939 na Post. Jastrzêbie Dolne. St. post. mian. 1 VII 1937. Odzn. KnaŒl.WWiZ, MDzON.
L. 045/1 (30), 2388.

Post. PP Antoni STERNAK s. Aleksandra, ur. w 1911. S³u¿bê pe³ni³ w woj. wileñskim.

L. 033/2 (61), 2992.

St. post. PP Juliusz STERNAK s. Micha³a i Agnieszki ze Stanków, ur. 12 IV 1896 w Piñczowie. W policji od 1923. Ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski. S³u¿bê – a¿ do wrzeœnia 1939 – pe³ni³ nieprzerwanie na Post. w Koñskich. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn. MPzaW, MDzON.

L. 020/2 (80), 4445.

Post. PP Eugeniusz STERNICKI vel PAJ¥K s. Karola i Heleny z Zawiszów, ur. w 1911 w Skar¿ysku. W policji od 1935. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w MOdosob. w Berezie Kartuskiej pow. pru¿añski.

L. 027/4 (86), 3155.

St. post. PP Ignacy STERNIK s. Andrzeja i Franciszki, ur. 21 IX 1895 w Wólce Bodzechowskiej. W policji od 1923. W 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wileñskim. We wrzeœniu 1939 na Post. w Bodzechowie pow. opatowski. Odzn. BKZ.

L. 038/1 (16), 3154.

863

S

Post. PP Józef STÊPA s. Franciszka i El¿biety ze Szczepañskich, ur. 14 I 1911 w Orkowie. W policji od 1937 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego. Od 1 II do 11 VII 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Myszkowicach pow. tarnopolski, sk¹d przeniesiony na Post. w Zawa³owie pow. podhajecki.

L. 026/2 (36), 2357.

St. post. PP Ignacy STÊPIEÑ s. Jana, ur. 28 I 1902 w Niewierszychach. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1925, ostatnio w £odzi – w 1935 i 1938 w I Komis., we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta.

L. 019/2 (21), 5075.

Post. PP Jan STÊPIEÑ s. Franciszka i Józefy, ur. w 1896 w M³ynku. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. stanis³awowskiego.

L. 050/3 (52), 5646.

St. post. PP Jan STÊPIEÑ s. Aleksandra i Ludwiki, ur. w 1894 w Zagórzanach. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. tarnopolskiego, we wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Zaleszczykach.

L. 027/4 (38), 1042.

St. post. PP Stanis³aw STÊPIEÑ s. Tomasza i Rozalii ze Œwiecarzów, ur. 7 IV 1903 w Sosnowcu. W policji od 1929. Co najmniej od 1937 s³u¿bê pe³ni³ w pow. bêdziñskim, we wrzeœniu 1939 w Komis. w Sosnowcu.

L. 027/3 (72), 5022.

St. post. PP Stefan STÊPIEÑ s. Józefa i Rozalii z Kowalczyków, ur. 18 VIII 1903 w Porêbach Starych. W policji od 26 IX 1932. Od 1 VI 1933 pe³ni³ s³u¿bê w woj. ³ódzkim. We wrzeœniu 1939 w XVII Komis. m.st. Warszawy.

L. 05/2 (52), 4607.

864

Post. PP Jan STÊPIÑSKI s. Ksawerego, ur. w 1904 w Warszawie. W policji od 1933. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w woj. warszawskim.

S

L. 026/1 (11), 5184.

Post. PP Jan STÊPLEWSKI s. Wawrzyñca i Marianny, ur. w 1886 w Papierni. W policji s³u¿y³ od 1919. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. w Czêstochowie.

L. 033/1 (94), 2157.

St. post. PP Aleksander STÊPNIEWSKI s. Józefa i Tekli z Witkowskich, ur. w sierpniu 1900 w Ma³omierzycach Górnych. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1924. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. kozienickim, we wrzeœniu 1939 na Post. w G³owaczowie. St. post. mian. 1 I 1938. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDS³.

L. [1] (62).

St. post. PP Józef STOCHMAL s. Jana i Magdaleny z Zygmuntów, ur. 13 IX 1894 w Brzozie Królewskiej. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. stanis³awowskiego. We wrzeœniu 1939 na Post. w T³umaczyku pow. ko³omyjski. St. post. mian. 1 I 1938.

L. 054/1 (82), 689.

St. post. PP Jan STOIÑSKI s. Franciszka i Marianny, ur. 23 I 1895 w Rudzie Malenieckiej. ¯o³nierz Armii gen. Hallera. W policji od 1921. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim. W l. 1931–1932 na Post. w Koluszkach pow. brzeziñski, w 1933 w Kdzie Pow. w Brzezinach. Od 1936 w pionie œledcz. policji woj. ³ódzkiego. We wrzeœniu 1939 na Post. w Chojnach pow. ³ódzki. Odzn. BMzaDS³.

L. 019/3 (20), 4108.

Józef STOKARSKI s. Stanis³awa i Marianny, ur. 18 III 1918 w Wyszkowie pow. wêgrowski, we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w rodzinnej miejscowoœci.

L. 058/1 (61), 5896.

865

S

St. post. PP Filip STOLARCZYK s. Stanis³awa i Tekli, ur. 1 II 1892 we Lwowie. W WP w ¿and. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji we Lwowie. Odzn. BKZ.

L. 012/2 (33), 615.

St. post. PP Józef STOLARSKI s. Kazimierza i Julianny z Kasniów, ur. 4 II 1898 w Gródku. W policji od 1923. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. kieleckim – ostatnio w pow. kozienickim na Post. w Grabowie, sk¹d 2 IX 1934 przeniesiony na Post. w Magnuszewie, nastêpnie od 2 IX 1935 ponownie na Post. w Grabowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 III 1936.

L. 023/1 (86), 5706.

Przod. PP Roman STOLARSKI s. Aleksandra i Joanny, ur. 27 XII 1898 w Zawierciu. W policji od 1924. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. kieleckim – w 1928 w Komis. w Zawierciu. We wrzeœniu 1939 na Post. we W³odowicach pow. zawierciañski. St. post. mian. 1 II 1935.

L. 020/4 (79), 4278.

Post. PP Jan STORMOWSKI s. Jana, ur. w 1910 w Bremen. Po ukoñczeniu 22 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do policji woj. nowogródzkiego, ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. poznañskim. We wrzeœniu 1939 w Ostrowie Wielkopolskim.

L. [3] (97).

St. post. PP Antoni STOSZEK s. Józefa i Franciszki z Nowackich, ur. 22 XI 1893 w Wiskitnie. W policji od 11 XI 1918. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi – do 23 IV 1938 w Kdzie Rez. Konnej, z której przeniesiony zosta³ do XIV Komis. i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 III 1932. Odzn. m.in. MPzaW, MDzON.

L. 027/3 (46), 4526.

St. post. PP Szczepan STRADOWSKI s. Stanis³awa i Józefy z Olesiñskich, ur. 8 XII 1899 w Chmielniku. W policji od 1923. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w pow. bêdziñskim, w 1936 w Komis. w Czeladzi, od 1 V 1938 przeniesiony do s³u¿by œledcz. We wrzeœniu 1939 nadal w Komis. w Czeladzi. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON.

L. 023/4 (12), 5413.

866

St. post. PP Franciszek STRANZ s. Macieja i Katarzyny z Che³miniaków, ur. 13 V 1885 w ¯ernikach. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu.

S

L. 016/2 (74), 5694.

Franciszek STRAP s. Miko³aja i Anieli, ur. 9 II 1901 w Laszkach Murowanych. Murarz, we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Felsztynie pow. samborski.

L. 045/2 (69), 5771.

Przod. PWŒl. Franciszek STREIBEL s. Karola i Anny z Bielów, ur. 26 XI 1894 w Miko³owie. W WP od 11 X 1919 do 16 XI 1920, kpr. Cz³onek POW (od lutego 1919 do lipca 1921) i uczestnik trzech powstañ œl¹skich. Od 4 II do 12 IX 1921 i od 8 II do 18 VI 1922 w PGŒl., z której automatycznie przeszed³ do PWŒl. S³u¿y³ na Post. Paw³owice pow. pszczyñski (do 19 VIII 1923), sk¹d przeniesiony do Mys³owic pow. katowicki – na Post. (do 1 VIII 1928), nastêpnie a¿ do wrzeœnia 1939 w Komis. Przod. mian. 31 III 1939. Odzn. KnaŒl.WWiZ II kl., MPzaW, MDzON.
L. 020/4 (63), 360.

Przod. PP Józef STROBEJKO s. Henryka i Konstancji, ur. w 1899 w Wilnie. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. wileñskiego. Ukoñczy³ 28 IV 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski. Co najmniej od 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. w Murowanej Oszmiance pow. oszmiañski. Przod. mian. 1 IV 1934.

L. 051/1 (55), 496.

Podkomis. PP Eugeniusz STROBEL s. Gustawa i Marii z Nowosielskich, ur. 30 XI 1896 w Berezowicy Wielkiej. Od 1 VIII 1914 do 30 IV 1918 w Legionach Polskich, internowany. Od 1 XII 1918 do 5 V 1919 w POW w Tarnopolu, od 2 VI 1919 do 14 V 1923 w WP, ppor. piech. rez. mian. 1 I 1923. PKU Lwów-Miasto. W policji od 15 VII 1923. S³u¿bê pe³ni³ m.in. w woj. lwowskim – w 1932 Kmdt Pow. Sambor. Ostatnio w Czêstochowie – od 9 VIII 1934 kier. II, od 1 II 1937 kier. I, we wrzeœniu 1939 kier. II Komis. Odzn. SKZ, BKZ, KLeg., OPWI.
L. 019/1 (86), 5196.

Post. PWŒl. Karol STROKOSZ s. Józefa i Zuzanny z Franków, ur. 13 I 1915 w Puñcowie. Ukoñczy³ 4 klasy gimnazjum. W PWŒl. od 27 XII 1938 z przydzia³em na Post. w Piaœnikach pow. œwiêtoch³owicki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.

L. 044/2 (82), 1940.

867

S

Post. PP Rudolf STROSS s. Emila i Franciszki, ur. w 1904 w Podgórzu. W l. 1932–1935 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. policji pow. stanis³awowskiego. Od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wydz. Œledcz. w Stanis³awowie.

L. 023/4 (23), 2446.

Post. PP Jan STRO¯NIAK s. Tomasza i Józefy, ur. 31 XII 1885 w Otorowie. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. stanis³awowskiego.

L. 05/5 (47), 644.

Post. PP Stefan STRUMID£O s. Józefa i Antoniny, ur. 28 III 1910 w Suliczewie. Ukoñczy³ 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. poleskim.

L. 020/3 (64), 2882.

St. post. PP Piotr STRUZIK s. Marcina, ur. w 1890 w S³awniowie. W policji od 1920. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Sosnowcu – w l. 1930–1935 w III i II, we wrzeœniu 1939 ponownie w II Komis.

L. 045/1 (57), 3998.

Post. PWŒl. Pawe³ STRYCZEK s. Franciszka i Jadwigi z Podeszwów, ur. 25 II 1912 w Rydu³towach. W PWŒl. od 25 I 1938 z przydzia³em do 2 komp. kand. Kdy Rez. w Katowicach. Od 1 XI 1938 do wrzeœnia 1939 s³u¿y³ w Komis. we Frysztacie.

L. 050/1 (63), 2279.

Post. PP Zygmunt STRZEBIECKI s. Jana i Kazimiery, ur. 21 III 1912 w £odzi. Ukoñczy³ 6 klas gimnazjum. W policji od 26 XI 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. stanis³awowskiego. Od 15 XII 1937 przydzielony do Kdy Pow. w Ko³omyi. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Jab³onowie pow. ko³omyjski.

L. 037/4 (5), 289.

868

Post. PP Edward Cyprian STRZEBIÑCZYK s. Franciszka i Marii, ur. 26 IX 1912 w Siemianowicach. W policji od 25 IV 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. poleskiego.

S

L. 044/3 (71), 398.

Przod. PP Stanis³aw STRZECHA s. Ignacego i Józefy z Maciejewskich, ur. 24 XII 1888 w Trzymszach. W I wojnie w armii rosyjskiej, nastêpnie w niewoli niemieckiej. W policji od 1920. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. w Koninie. Odzn. BKZ, BMzaDS³.

L. 05/3 (62), 4682.

Plut. ¿and. Zygmunt STRZECKI s. Lucjana i Zofii, ur. we wrzeœniu 1915 w Sikutach.

L. 050/2 (84), 4153.

Przod. PP Jan STRZELCZYK s. Macieja i Stanis³awy, ur. w 1894 w Poznaniu. W policji od 1920. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Jeziornej pow. warszawski.

L. 020/4 (78), 5429.

St. post. PP Marcin STRZELCZYK s. Ignacego i Weroniki z Urbanków, ur. 3 XI 1890 w Strykowie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Koœcianie.

L. 012/1 (53), 4057.

Stra¿n. SW Józef STRZELCZYKOWSKI s. Romana, ur. w 1907. W 1933 rozpocz¹³ s³u¿bê w wiêzieniu w Czortkowie, we wrzeœniu 1939 pe³ni³ j¹ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu.

L. 05/3 (58), 5295.

869

S

Post. PP Stanis³aw Zygmunt STRZELEC s. Stanis³awa i Magdaleny, ur. w 1908 w B¹kowcu. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. wo³yñskiego. W 1938 na Post. w Krymnie pow. kowelski. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. w Kowlu.

L. 037/4 (86), 525.

Stra¿n. SW Jan STRZELECKI s. Aleksandra, ur. w 1900 w Julianowie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w jednym z wiêzieñ w Warszawie.

L. 054/2 (8), 5131.

Przod. PP Stanis³aw Eustachy STRZEMECKI s. Jana i Marii z Zaj¹czkowskich, ur. 8 IX 1898 w Haliczanach. ¯o³nierz Legionów Polskich. W WP od 1 I 1919 do 18 VIII 1921. W policji od 1 X 1921. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. policji woj. wo³yñskiego – w 1938 w Wydz. Œledcz. w Równem. We wrzeœniu 1939 w pionie œledcz. Kdy Pow. w Krzemieñcu. Odzn. BKZ, BMzaDS³.

L. 019/2 (61), 1007.

Post. PP W³adys³aw STRZEMECKI s. Wojciecha i Zofii, ur. 28 I 1910 w Husiatynie. W policji od 31 X 1933. Po ukoñczeniu 1 III 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski do 31 V 1935 s³u¿bê pe³ni³ w KG. Od 14 II 1936 w woj. poznañskim, ostatnio w I Komis. m. Poznania.

L. 045/1 (9), 2732.

Wawrzyniec STUBIÑSKI s. Antoniego, ur. w 1891.

L. 038/4 (98), 3787.

Asp. PWŒl. Jan STUDNICZ s. Antoniego, ur. 21 IX 1890 w Zabe³kowie. W I wojnie w armii niemieckiej, niewoli francuskiej i Armii gen. Hallera, 46 pp. Od 20 V 1920 w PGŒl., 3 sotnia w Mys³owicach, nadwachm. W III powstaniu œl¹skim w ¯and. GŒl. W PWŒl. s³u¿bê pe³ni³ od 18 VI 1922, do 1923 kmdt Post. w Bieruniu Nowym pow. pszczyñski, z-ca kier. Komis. w Mys³owicach pow. katowicki (do 1 VII 1928), nastêpnie ponownie kmdt Post. w Bieruniu Nowym, w 1931 w Pszczynie, od 1 II 1937 do 2 VII 1939 kier. Komis. w Lipinach pow. œwiêtoch³owicki, sk¹d przeniesiony (formalnie od 22 VI 1939) jako kier. do Komis. Cho-

870

rzów-Wielkie Hajduki i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. przod. mian. 1 VII 1928, asp. – 1 II 1937. Odzn. KnaŒl.WWiZ.

S

L. [2] (2).

Stra¿n. SW Jan STUDZIÑSKI s. Antoniego i Antoniny, ur. 19 V 1895 w £odzi. W wiêziennictwie od 1923. S³u¿bê – a¿ do wrzeœnia 1939 – pe³ni³ w wiêzieniu w £odzi.

L. [4] (84).

Post. PP Cyryl Metody STULIK s. Feliksa i Emilii, ur. 18 I 1911 w Podzamczu. W policji od 10 V 1935. Ukoñczy³ 25 II 1936 kurs specjalny dla szeregowych w Rez. Szer. przy KG w ¯yrardowie pow. b³oñski. Od 14 III 1936 pe³ni³ s³u¿bê w woj. poznañskim, sk¹d 28 VIII 1936 przeniesiony do woj. warszawskiego.

L. 054/1 (46), 3731.

Edward STYCHNO s. Jana i Marianny, ur. 22 IX 1909 w Groduli. S³u¿ba Pomocnicza PP Piñsk.

L. 058/4 (103), 7370.

Józef STYPURA s. Micha³a, ur. w 1896.

L. 058/4 (79), 7238.

Post. PWŒl. Józef STYSIÑSKI s. Stanis³awa i Franciszki z Soko³owskich, ur. 20 II 1900 w Skrzyd³owie. W WP od 3 II 1920 do 25 I 1922, 56 pp. W PWŒl. od 1 III do 16 IV 1925 w Kdzie Rez. w Katowicach. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w pow. œwiêtoch³owickim w Komis. Ruda (do 30 VI 1926), w Komis. Œwiêtoch³owice (do 1 XII 1929), na Post. Zgoda, sk¹d 5 X 1938 deleg. do pow. frysztackiego. Od 22 XII 1938 do wrzeœnia 1939 na Post. Cierlicko Górne na Zaolziu.
L. 038/3 (1), 4061.

871

krakowskiego. 012/1 (114). bêdziñskim – do 15 III 1937 na Post. w Popowie pow. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. Post. we wrzeœniu 1939 w pow. W 1930 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Marian SUCHO¯EWSKI s. 4002. 05/1 (64). 037/3 (93). 1 II 1935. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w rodzinnej miejscowoœci. PP Stefan SUDA s. St. 18 VIII 1912 w Jeziernej. PP Micha³ SUCHECKI s. ur. ur. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. L. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. rolnik. L. 4 II 1909 w Górnej Wsi. Ignacego i Michaliny. Post. Stanis³awa i Bronis³awy. kontr. 27 XI 1904 w Czêstochowie. PP Jan SUCHAN s. sk¹d 15 IX 1938 przeniesiony na Post. w Dêbowej Górze. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w IV Komis. Franciszka i Marii. L. ur. 037/4 (80). ur. Post. w³oszczowski jako jego kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. Floriana i Marii. Krakowa. L. zawierciañskim. post. 872 . Od czerwca 1939 – i nadal we wrzeœniu – w Czêstochowie. Kolejowym w Tarnowie. PP Andrzej SUCHENKO s. L. 3603. Tomasza i Marii. W policji od 1931. 30 VII 1905 w Przystai. Od 1937 s³u¿bê pe³ni³ w pow. 19 IV 1911 w Przygodach pow. 4875. 05/3 (75). W policji od 1933. W policji od 3 IX 1936 jako kand. ¿ó³kiewski skierowany do woj. W policji od 1927. czêstochowski. w Irz¹dzach pow. PP Józef SUDER s. Ukoñczy³ seminarium nauczycielskie. mian. L. ur. Jakuba i Karoliny ze Œwiêchów. na szer. w ¯arkach.S Przod. nastêpnie na Post. 2776. na Post. 19 XI 1899 w Dziewinie. siedlecki. 4424. ur. tarnowskim. m. m.in. nastêpnie w II Komis. St. w Czêstochowie. 058/1 (97). w Sosnowcu.

wo³yñskim. 1866. PP Hieronim SUGIER s. St. do 14 IV 1938 na Post. ur. ur. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. W policji od 1921. Walentego i Natalii z Rezlerów. che³mski. L. Antoniego i Marianny. 11 IV 1883 w Nosarzewie Polnym. 5491. sk¹d przeniesiony do woj. 6 V 1896 w Cholewianej Górze. Odzn. ¿ó³kiewski skierowany do woj. w Borys³awiu pow. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. w Porycku pow. S L. drohobycki. 038/2 (68). W policji od 16 XI 1929. 023/3 (24). ur. PP Leon SUDZIARSKI s. 16 VI 1904 w Górnej Wsi. 054/1 (77). W 1931 s³u¿bê pe³ni³ na Post. ur. Post. 11 IV 1901 w Sanicach. PP Ludwik SUDNIK s. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. Rezerwa PP Skierniewice. Przod. w Myszkowicach pow. PP Stanis³aw SUDO£ s. na szer. 4215. PP W³adys³aw SUDER s. 058/2 (100). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w M³awie. BMzaDS³. tarnopolski. W policji od 1937 jako kand. post. 2673. w Sarnach. L. w³odzimierski. w Porycku. Micha³a. lwowskim – w Komis. kontr. w Siedliszczu pow. L. L. sk¹d przeniesiony do Kdy Pow. 25 XI 1913 w Biedaczce. pomorskiego.Post. PP Leon SUJKOWSKI s. Od 1 II 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 4351. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. 044/2 (55). od 1935 ponownie w woj. 037/3 (54). Jakuba i Karoliny ze Œwiêchów. ur. Kolejowego w Borys³awiu. Do 21 III 1931 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Stanis³awa i Anny ze Œwierszczów. Post. Post. 24 IV 1891. 1119. lwowskim. L. tarnopolskiego. Marcina i Franciszki. W policji od 1919. 873 . ur.

– 1 I 1937. poznañskiego. Henryk SU£KOWSKI s. W 1934 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. St. ur. PP Józef SULIÑSKI s. sk¹d 13 XI 1933 przeniesiony do woj. L. Gran. W 1921 zwolniony do rez. 3 II 1903 w Chroœnie. Do 6 VI 1939 kmdt Post. W 1920 skierowany do Flotylli Wiœlanej. Post. Przod. 15 II 1898 w Koñskowoli. 4214.S Józef SULEWSKI s. 1912–1916 w Morskim Korpusie Kadetów. i³¿eckim. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. dca grupy kutrów na Prypeci i Jasio³dzie. Gospodarowa³ w rodzinnym maj¹tku Janopol pow. ur. Franciszka i Katarzyny. PP Szymon SU£EK s. L. 443/431. VM V kl. drohicki. przod. Jana i Ma³gorzaty. Antoniego i Wiktorii z Truszkowskich. Szczególnym mêstwem wyró¿ni³ siê 18 VIII 1920 w rejonie P³ocka. W l. 6090/7749. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. dca pododcinka Janów. 874 . 033/1 (95). w £ob¿enicy pow. rez. 13 X 1913 w Rakowie. sk¹d przeniesiony do Komis. 3444. Adama i Adeli ze Stêpniowskich. L. w której na okrêcie „Wawel” pe³ni³ s³u¿bê st. mar. Post. ze starszeñstwem 1 VI 1919. w Nowogródku. 058/4 (73). 15 VII 1893 w Ciecierówce. ur. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP. PKU Piñsk. L. ur. wyrzyski. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. ¿ó³kiewski i kursu dla kmdtów posterunków w Szkole Oficerskiej PP w Warszawie mian. mian. nowogródzki. Kpt. w W¹chocku. Odzn. w Horodecznie pow. 7048. L. 1 V 1932. Ludwika i Marcjanny ze Stawiarskich. W policji od 1919. woj. We wrzeœniu 1939 na Post. nowotomyski. lidzki. rolnik z pow. W WP od 28 IV 1919. W policji od 4 II 1928 w Kdzie Woj. kpt. post. ur. wcielony do baonu morskiego. Po ukoñczeniu 28 IV 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. w ¯yrmunach pow. oficera. Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych krótko s³u¿y³ we Flotylli Piñskiej. 051/2 (27). w Nowogródku. kolneñskiego. 050/3 (59). 10 III 1897 w Janopolu. nr 3948. sk¹d 4 X 1919 przeniesiony do Flotylli Piñskiej. we wrzeœniu 1939 na Post. nastêpnie w Wy¿szej Szkole Morskiej w Petersburgu. We wrzeœniu 1939 zmobilizowany do Flotylli Piñskiej. Por. mar. PP Walenty SULINOWSKI s. w Zb¹szyniu pow. 027/3 (94).

L. L.). Stefana i Rozalii. ur. w pow. post. 14 X 1897. 05/5 (84). lubelskiego na Post. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. PP Karol SUROWIEC s. i³¿eckim. ur. post. PP W³adys³aw SUROWIEC s. BKZ. [2] (40). sk¹d 1 X 1938 przeniesiony na Post. we wrzeœniu 1939 na Post. 1 p. 494. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. tomaszowskim – w 1936 w Majdanie Górnym. St. S L. w Bia³ozórce. w Wierzbniku. Odzn. St. Stanis³awa i Anny. W policji od 16 I 1925. 2127. PWŒl. ur. BKZ. 875 . Post. BMzaDS³. we wrzeœniu 1939 w Tarnopolu. Post. Micha³a i Zuzanny z Wójcików. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 044/3 (13). Odzn. 4758. St. od 2 XI 1938 z przydzia³em do Komis. œwiêtoch³owicki i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. w 1897 w Bogdanówce. 027/2 (59). tarnopolskim. 050/2 (4). 1 IX 1911 w Karpentnej. ur. mian. W PWŒl. Józefa i Pauliny z Szumowskich. BMzaDS³. W policji od 1919. 1 I 1938. Karol SUPIK s. St. PP W³adys³aw SURDYKOWSKI s. PP Stefan SUSKI s. Józefa. w 1900 w Goleniowie. szw. Odzn. 273. 05/5 (89). post. L. 746. Karola i Zuzanny z Kaletów. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. Ukoñczy³ 6 XII 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. w 1938 w Poturzynie.Przod. krzemienieckim na Post. ur. wo³yñskim. W WP od 7 III 1920 do 11 VIII 1923. W policji od 16 II 1927. ur. 16 IV 1895 w Warszawie. ¿ó³kiewski. L. w Starym Oleksiñcu. Ostatnio w pow. Od 1 X 1924 w WP (przyboczny szwadron Prezydenta RP. PP Franciszek SUPERAT s. 21 VIII 1903 w Byszewie. w £agiewnikach pow. post.

038/1 (29). L. 3810. Paw³a i Joanny z Burjanów. w Katowicach (do 16 IV 1925). Józefa i Józefy z Tejców. w Skar¿ysku Kamiennej pow. 1 VII 1928. lublinieckim na Post. St.S Post. 6 I 1895 w Mechlinie. W PWŒl. L. od 1 IV 1925. wo³yñskim. BMzaDS³. post. (do 1 III 1927). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 4332. w s³u¿bie mundurowej (do 23 VI 1938). 390. ur. Od 21 XII 1938 do wrzeœnia 1939 w Wydz. ur. Jana i Marianny. Przod. w 1912. w Pawonkowie (do 26 II 1935). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako instruktor wf w Komis. w Skar¿ysku Kamiennej. W I wojnie w armii niemieckiej. Franciszka i Marty z Blauthów. 1 X 1892 w Karwinie. W policji od 1920. cieszyñski (do 19 VII 1925). W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. L. 045/2 (96). ur. potem w Sadowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. 29 VI 1889 w Jagodnem. W policji od 16 VII 1921. w Zebrzydowicach zarówno w Komis. mian. W policji od 1935 jako kand. Cieszyñskiego. 18 XII 1911 w Stajle. we Frysztacie. Józefa. ur. Ks. Zebrzydowice pow. Przod. PP Antoni SUSZKA s. Kraj. 20 VII 1899 w Bytomiu. Po ukoñczeniu 23 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. we wrzeœniu 1939 w Sierpcu. 026/2 (76). w I Komis. W WP od 21 I 1919 do 5 XI 1920. 1487. potem œledcz. PWŒl. jak i na Post. Od 30 I 1920 do 14 VII 1922 w ¯and. PWŒl. 876 . kontr. ur. ur. PP Roman SUSZYÑSKI s. sierpeckim. ¿ó³kiewski przydzielony do Komis. Wincenty SUSZKA s. konecki. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. Odzn. Œledcz. Jana i Franciszki. zdo³bunowski. 037/4 (3). 5013. L. na szer. Od 10 IV 1920 do 30 VI 1921 w POW GŒl. We wrzeœniu 1939 na Post. nastêpnie w pow. Ukoñczy³ kurs æwiczeñ ruchowych w Sierakowie (12 VI 1938). MN. L. Wiktor SWACZYNA s. Post. L. PP Piotr SUSZEK s. w Mizoczu pow. Post. 05/1 (5). Królewska Huta w s³u¿bie mundurowej (do 14 IX 1926) i sekcji œledcz. 020/4 (21). Wiktor SWACZYNA s. nastêpnie w PWŒl. S³u¿y³ w Komis.

pomorskiego. w Katowicach w s³u¿bie mundurowej (do 31 V 1931) i sekcji œledcz. w Rydu³towach (do 14 II 1935) i Radlinie (do 13 VIII 1939). MPzaW. ze starszeñstwem 1 VI 1919. L. od 1 VII 1925. w Wysokiem Mazowieckiem. L. we wrzeœniu 1939 w Zamoœciu. 877 . (do 6 VIII 1934). w s³u¿bie od 1 V 1936. ur. ostatnio (od 29 XII 1938) p. Przod. PP Aleksander SWAT s. KW dwukrotnie. w l. mjr – 19 III 1939. wysokomazowiecki. post. ur. w 1907. 23 IV 1936. MDzON. lubelskiego – na Post. do pow. Nadkomis. Zamoœæ. Edwarda i Anieli z Combrów. nastêpnie w I Komis. MPzaW. 027/2 (64).Post. ur. Jana i Joanny z Ryszków. 5847. S³u¿bê pe³ni³ w II Komis. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W policji od 4 XI 1935 jako praktykant. por. W l. kpt. KnaŒl. Rybnik-Paruszowiec. 8 VIII 1901 w Biertu³towach. w Klukowie pow. sk¹d przeniesiony do policji woj. kmdta Post. PWŒl. SKZ dwukrotnie. St. MN. 038/3 (17). 1932–1935 – w 24 pp. na Post. S³u¿y³ – tak¿e we wrzeœniu 1939 – jako Kmdt Pow. W WP ochotniczo od 24 XII 1918 (V Dywizja Syberyjska) do 30 IV 1936. MDzON. L.in. sk¹d 4 X 1938 deleg. ur. L. w Kotuniu pow. Do 18 III 1938 na Post. frysztackiego. Jana. rybnickim na Post. w 1904.o. Jana i Heleny z Brzeziñskich. – 15 VIII 1924. 1922–1928 s³u¿y³ w 82 pp. mian. 54. 030/1 (11). siedlecki. S³u¿bê pe³ni³ m. Nadkomis. 012/4 (45). od 14 VIII 1939 na Post. Teodor SWOBODA s. 2243. w Œwieciu. Uczestnik trzech powstañ œl¹skich. w Grudzi¹dzu.WWiZ. Do 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Miasta £odzi. W PWŒl. Odzn. KW. 28 XI 1900 w Starym M³ynie. 352. PP Franciszek SWOBODA s. 4862. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie i austriackiej szko³y oficerskiej. S L. Odzn. 14 V 1895 w Krakowie. PP Jan SWOBODA s. 058/1 (55). PP Jan SYBICKI s. Post. nastêpnie w pow. Paw³a. ur.

023/1 (60). Hetmana ¯ó³kiewskiego. Kpt. ur. W WP od 1 XI 1918 do 30 XI 1929 – do 15 III 1921 s³u¿y³ w 13 pp. post. 019/3 (8). W policji od 16 IV 1930. 016/1 (41). 027/2 (18). PP w Wadowicach. w Borowiczkach. PP Dionizy SYMCZAK s. Kpt. piech. p³ockim – w 1931 na Post. St. w 1896 w Kromowie. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. w 1900. 4342. Na front wyruszy³ jako Kmdt Pow. Józefa i Marii. 4152.S Post. ostatnio w pow. 019/1 (80). Dyrektor banku w Zatorze pow. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. L. piech. BMzaDS³. W policji od 1920. Grupie Operacyjnej gen. w Tczewie i tam nadal we wrzeœniu 1939. ze starszeñstwem 1 VI 1919. 6 I 1902 w Warszawie. L. we wrzeœniu 1939 na Post. W policji od 1922. ur. rez. sk¹d 16 II 1938 przeniesiony do Kdy Pow. L. ur. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ na Post. 12 IV 1894 w Osijeku. w Wyszogrodzie. wo³yñskim. w Zdo³bunowie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Nowym Targu. W 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 510. L. W I wojnie w armii austriackiej. 6 DP. PP Jan SYNORADZKI s. w 1891 w Berlinie. PP Kazimierz SYCHOWICZ s. 3136. wileñskiego. PP Ignacy SYKUT s. Zmobilizowany 27 VIII 1939 do 12 pp im. ur. Post. Adama i Franciszki. w Nowym Mieœcie Lubawskim. 5225. PP Stanis³aw SYPNIEWSKI s. 1881. Odzn. w 1902 w Skowierzynie. L. Stefan SYKORA s. Piotra. Józefa. ¯eligowskiego. post. Teodora i Antoniny z Linhardtów. St. od 15 III 1921 do 30 XI 1929 w 20 pp. 878 . ur. ur. przod. W policji od 1928. Jana. St. wadowicki. 027/4 (14). Ukoñczy³ Szko³ê Kadetów we Lwowie. Rez. zdo³bunowskim i na Post.

S³u¿bê pe³ni³ w woj. L. PP Józef SZAB£OWSKI s. post. 020/1 (75). kontr. W policji od 4 XII 1936 jako kand. ¿ó³kiewski skierowany do woj. L. BMzaDS³. wo³yñskim. w BereŸnem pow. nastêpnie w Komis. St. 1 II 1937. 3 VIII 1899 w Klimontowie. St. Nastêpnie – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w jednym z wiêzieñ w Warszawie. St. strz. Aleksandra i Heleny. Post. 2784. 038/4 (92). Szczepana i Franciszki. w 1907 w Nowej Wilejce. Hieronima i Marii. na szer. nastêpnie w woj. We wrzeœniu 1939 na Post.Post. 14 I 1896 w Hustynnem. W WP od 20 VII do 14 XII 1920. ur. krzemienieckim. w Kostopolu. czêstochowski. W policji od 1 VII 1924. L. W wiêziennictwie co najmniej od 1930 – w wiêzieniu w £ucku. 233. BMzaDS³. 4 p. sk¹d przeniesiony do Komis. zbaraski. stanis³awowskiego. mian. post. 05/2 (23). St. Franciszka i Heleny. W policji od 16 I 1925. pomorskim. kon. W WP ochotniczo od 18 I 1918 (V Dywizja Syberyjska) do 20 VIII 1921. przod. W I wojnie w armii rosyjskiej. 05/2 (42). W policji od 5 III 1921. PP W³adys³aw SYSKA s. w Klebanówce pow. Co najmniej od 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê na Post. 26 IX 1913 w Wilnie. post. Stra¿n. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Dolinie. PP Stefan SYRNICKI s. Odzn. tczewski. MDzON. 837. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. MN. ur. PP Aleksander SYRGUN s. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. mian. BKZ. MPzaW. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Aleksandra i Bronis³awy z Gacanowskich. 9 XII 1904 w Ogonowie. 1 II 1935. Od 2 VII 1934 przeniesiony do woj. Od 20 I 1932 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pracownik biurowy Urzêdu Œledcz. z przydzia³em do Rez.. Urszuli. W lipcu 1938 w pow. w Krzemieñcu. BKZ. S L. kostopolski. w Tarnopolu. w Tarnopolu. 879 . w 1896 w Nowej Uszycy. 027/4 (44). L. BMzaDS³. PP Stanis³aw SYSAKOWSKI s. 3516. ur. Ukoñczy³ Szko³ê Stowarzyszenia Techników w Wilnie. ur. L. post. MDzON. Odzn. W WP od 10 VI 1919 do 22 VIII 1922. 614. Odzn. plut. 3429. w Pelplinie pow. ur. tarnopolskim – do 1 VII 1927 na Post. 012/3 (1). SW Roman SZABLEWSKI s. ur. poleskiego. PP w Herbach Starych pow. W policji s³u¿y³ od 16 VII 1933. MPzaW. St.

6 XII 1896 w Bukowcu Górnym. ur. w 1894 w Czersku. Alojzy Leon SZAFARCZYK s. lubliniecki (1930–1931). PP Antoni SZABOWSKI s. Kdzie Rez. w Krakowie. stra¿n. MDzON. od 16 VII do 15 IX 1921 w ¯and. Od 1 VIII 1924 kier. W PWŒl. w Uœcieczku. Marcina i El¿biety z Ratajczaków. L. Kraj. 027/2 (61). Gabriela i Marii z Mastalskich. radziechowski (24 IV 1939 ). PWŒl. 1594. Radzionków. od 21 XII 1938 do wrzeœnia 1939 kier. ref. w £ucku (od 6 II 1931) 880 . Ks. Józefa i El¿biety z Raszyków. od 24 VI 1922. L. sk¹d 8 X 1938 deleg. w Kosowie Pokuckim. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na placówce w S³obódce Komis. Odzn.WWiZ II kl. Urzêdów Œledcz. 1 VII 1937. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. Nacz. Ks. Od 7 IX 1920 do 15 VIII 1921 i od 16 IX 1921 do 23 VI 1922 w PGŒl. sekcji œledcz. ur.. post. Urzêdów Œledcz. ur. tarnopolskiego. w Bia³ymstoku. do pow.st. adm. ze starszeñstwem 1 VI 1919. Warszawy (od 24 II 1927) i Bia³egostoku (od 10 X 1927). ur. tarnogórskim na Post. mian. od 1 III 1921 w Urzêdzie Œledcz. adm. jego eksp. 29 I 1886 w Jaœle. od 1 I 1924 nacz. przod. Od 11 XI 1918 do 30 VI 1919 pracowa³ w administracji pañstwowej. frysztackiego. 020/4 (24). Koszêcin pow. Komis. Cieszyñskiego. Od 1 VII 1929 kier. ref. SG Miko³aj SZADY s. L.S Przod. katowicki. St. nastêpnie a¿ do wrzeœnia 1939 w III Komis. Ppor. 1266. ur. Od 27 XI 1918 do 15 VII 1922 w ¯and. BKZ. 313. w Chorzowie pow. Kdy Woj. St. Odzn. Andrzeja i Julianny. post. przod. PP Jan Kazimierz SZAFRAÑSKI s. w Katowicach (do 19 VIII 1926). w Kasperowcach i Uœcieczku pow. W I wojnie w armii austriackiej. 112/7716. Cieszyñskiego. Nadkomis. frysztacki. Miasteczko Œl¹skie (do 9 X 1937) i w Komis. Nacz. 1 VII 1928. St. Kraj. m. St. rez. KnaŒl. St. 037/2 (90). Lipiny pow. Absolwent Wydzia³u Prawa UJK. Kdy Woj.. kmdt Post.WWiZ. 054/2 (10). potem w pow. S³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W I wojnie w armii austriackiej. MN. œwiêtoch³owicki (do 31 I 1926). mian. nastêpnie w PWŒl. Odzn. Edwarda. L. 11 IV 1896 w Raju. od 1 VI 1923 kier. zaleszczycki oraz £opatynie pow. Urban SZAFRANEK s. Or³owa pow. KnaŒl. 25 V 1893 w Proboszczowicach. S³u¿bê w policji rozpocz¹³ w Krakowie – od 1 XII 1919 w Kdzie Okrêg. BKZ... We wrzeœniu 1939 ponownie kmdt Post. PWŒl.

w 1896 w Bia³ej Wielkiej. BKZ. we wrzeœniu 1939 na Post. bia³ostocki. w Stanis³awowie. rybnickim na Post. mian. SKZ. L. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. SMzaDS³. Uczestnik I i III powstañ œl¹skich oraz wojny 1920. stanis³awowskiego. Odzn. ³ucki. S³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. w 1939 na Post. BMzaDS³.i Wilnie (od 10 VI 1931). Odzn. W PWŒl. 023/1 (66). post. BMzaDS³. ur.. PP Jan SZAJ s. w £ucku. w Radomyœlu pow. S L. Franciszka i Marianny. wo³kowyski. MDzON. we wrzeœniu 1939 z-ca kier. Do 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. we wrzeœniu 1939 w Nowogródku. II Komis. Ukoñczy³ 6 XII 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Sura¿u pow. L. MPzaW. Post. L. ZKZ. Przod. Przod. PP Piotr SZAJDA s. 29 VII 1900 w Studzienicach. ur. w 1891. 1 III 1921. MPzaW. wileñskiego (od 1 III 1932) i lubelskiego (od 3 III 1933). 178. MPzaW. We wrzeœniu 1939 w Sosnowcu. Kdy Woj. Komis. 881 . 1786. Oficer inspekcyjny woj. Morasko. Józefa i Jadwigi z Piórków. – 1 VIII 1922. Ludwik SZAFRON s. Jana. Micha³a. W policji od 16 XII 1922. mian. od 1 V 1927. W WP od 15 XI 1918 do 12 VII 1921. ¿ó³kiewski. Odzn. L. 037/2 (22). Odzn. PWŒl. 026/2 (49). w Paniówkach. Antoniego i Antoniny. 050/1 (77). PP Roman SZAFRAÑSKI s. ur. PP Mustafa SZAHIDEWICZ s. 1 XI 1935. w Czerwionce. 30 XI 1890 w m. L. w Piaskach pow. w 1899 w Ciemierzyñcach. ur. [1] (45). BMzaDS³. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 05/3 (4). Post. MDzON. 5298. adm. wo³yñskim – w 1935 na Post. ref. Przod. 7768/6096. St. 2450. Od 20 XI 1937 kier. nowogródzkiego. nadkomis.

Idziego i Julianny z Balcerów. od 16 VII 1923 w Oddz. 1801. mian. Od 6 II 1939 a¿ do wrzeœnia 1939 w Komis. 050/1 (20). Co najmniej od 24 VI 1933 do 14 XI 1935 s³u¿bê pe³ni³ w pow. Woj. W WP od 25 V 1919 do 21 XII 1921. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji m. od 2 II 1928 w I Podkomis. tarnopolskiego. Do kraju powróci³ w lipcu 1920. Antoni SZAJER s. Stanis³awowa. Bytom-Dworzec. Ukoñczy³ 27 X 1924 kurs posterunkowych przy Kdzie Woj. Ppor. L. piech.S Post. katowickim – w Komis. Ppor. ze starszeñstwem 1 IX 1929. St. PP Micha³ SZAJNER s. od 1937 a¿ do wrzeœnia 1939 w sekcji bezpieczeñstwa. 027/2 (2). Odzn. ur. ur. Przod.. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako kmdt Post. 3705. od 17 I 1935 w Wydz. St.. nastêpnie w Chorzowie – do 14 X 1936 w I Komis. ur. Pogotowia. 1 IV 1934. Ewidencyjnie przynale¿ny do 8 pp Leg. w¹brzeski. Karola. 10 VIII 1897 w Gorliczynie. 13 III 1905. L. 9 I 1899 w Mariance. 24 XII 1898 w Zaœcianku. PP Leon SZAKIÑSKI s. MPzaW. Franciszka i Marii z Koœciñskich. post. L. 3251. 6 I 1895 w Birczy.. 027/4 (41). potem w niewoli rosyjskiej. Wojciecha (Adalberta) i Katarzyny.. Absolwent gimnazjum w Wiedniu. lwowskiego. MDzON. w 1939 zmobilizowany do WP. L. Post. od 19 VIII 1936 na Post. £ysiec pow. w Golubiu pow.. w Pietwa³dzie pow.. Nauczyciel z ¯elechowa pow. L. we wrzeœniu 1939 w Komis. 652. [2] (36). 882 . w Katowicach jako rymarz. Antoniego. rez. stanis³awowskiego. Do 20 V 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Micha³a i Marii. Od maja 1917 cz³onek Macierzy Szkolnej w Kijowie. post. bohorodczañski. Œledcz. 012/4 (42). W Legionach Polskich od 20 VIII 1914 do 5 VII 1916. Ludwik Kacper SZA£AJKO s. Od 1 V 1923 w policji woj. Technicznym KG i Kdzie Rez. ur. Gran. ur. PWŒl. w Stanis³awowie. Post. w Borys³awiu pow. ur. sk¹d przeniesiony do woj. w 1900 w Wojciechowie. drohobycki. Nastêpnie s³u¿y³ w Stanis³awowie – od 5 XII 1924 obchodowy w Komis. potem na Post. L. 89. 7 p. frysztacki. sap. 054/2 (70). W PWŒl. garwoliñski. PP Antoni SZALEK s. od 19 X 1931 w Rez. PP Jan SZAJNIUK s.

W policji od 1927. 058/3 (74). L. Przod. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. Jan SZARANGOWICZ s. L. 027/1 (41). ur. 044/3 (24). we wrzeœniu 1939 na Post. Rezerwa PP Warszawa. 14 XI 1884 w So³ecznie. tarnopolskiego. L. Adam SZANOWSKI s. 4 X 1906 w Têplikowie. w 1894 w Warszawie. W policji od 1920. 27 VI 1883 w Warszawie. ur. Jana i Marii z Toczyckich. w 1899. 4531. w Brodach. ur. ur. 4695. PP W³adys³aw SZANCER s. we wrzeœniu 1939 w Zaleszczykach. 6022. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. 050/3 (78). Józefa. w paŸdzierniku 1915 w Koczanach woj. Leona i Anny z Dubasów. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. gdzie mia³ gospodarstwo rolne. Jana i Franciszki. Klemensa. Podoficer I Pu³ku U³anów Krechowieckich. PP Edward SZANIAWSKI s. 020/3 (52). 5709. Stanis³awa i Natalii z Adlerów. Post. L. 2801. S L. 2377. L. ur. PP Marian SZA£KOWSKI s. PP Andrzej SZAMBORSKI s. stanis³awowskiego. 058/4 (17). policji woj.Post. Przod. 883 . Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. wileñskie.

stanis³awowski. L. na szer. Post. PP Marian SZAREK s. W policji od 15 XI 1919. 884 . BMzaDS³. sk¹d 11 VII 1939 przeniesiony na Post. Warszawy. post. 2713. zaleszczyckim: od 1 II 1939 na Post.S Post. Wawrzyñca i Teresy z Zalewskich. Ludwika i Anny. we wrzeœniu 1939 na Post. na szer. L. 027/2 (86). nadwórniañski. stanis³awowskiego. ur. Odzn. W policji od 1937 jako kand. 2 V 1911 w Nakle. Franciszka i Agaty. ur. Post. Warszawy. 18 VIII 1896 w Smolicach. Jana i Katarzyny. 1545. Micha³a i Katarzyny z Jaworskich. L. Skoñczy³ trzyletni¹ szko³ê zawodow¹. St. w 1892 w Warszawie. w Delatynie pow. ¿ó³kiewski. L. PP Józef SZAREK s. [4] (42). PP W³adys³aw SZARF s. Leona i Balbiny. 5754. kontr. PP Franciszek SZAREK s. w Uœcieczku. w Berezie Kartuskiej pow. L. w T³ustem.st. W policji od 1921. Ukoñczy³ 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. pru¿añski. ur. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. 026/3 (55). 038/2 (38). post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w XIV Komis. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. W policji od 17 IX 1935 jako kand. 2 XII 1904 w £omnej. 023/2 (75). ¿ó³kiewski skierowany do woj. PP Stanis³aw SZARKOWSKI s. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. m. m. ur. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Urzêdzie Œledcz. St. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie.st. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. 044/3 (63). w Czerniejowie pow. Post. 1629. tarnopolskiego. 29 V 1910 w Rudzie Wadowickiej. 1075. kontr. We wrzeœniu 1939 na Post. w 1895 w Ko³omyi. ur. PP Jan SZAREK s. ur. MDzON. L.

St. PWŒl. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. St.St. W PWŒl. W WP od 15 XI 1918 do 30 XI 1919. w Gocza³kowicach pow. mian. nastêpnie z-ca. od 1 IV 1938 na Post. œwiêtoch³owicki. pu³awski. kontr. KW dwukrotnie. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w Komis. 19 X 1914 w Mamajowcach. 2105. Miko³aja i Olgi. W policji od 22 II 1937 jako kand. ur. W policji od 1919. na szer. L. Jan SZAROWICZ s. ur. Pogotowia w Komis. S L. PP Franciszek SZARLAK s. – 1 I 1928. przod. 4086. internowany. 012/4 (47). bielskim. przod. ur. Jerzego. Stanis³awa i Wiktorii z G¹siorów. Adama.. warszawski. Post. od 1 XI 1923. PWŒl. Bielsko. W l. w Orzegowie pow. sk¹d zosta³ przeniesiony do woj. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 033/2 (73). L. w Mszanie Dolnej pow. 027/2 (29). 17 V 1914 w Suchej Œredniej. limanowski. 6036. przod. internowany. 6 II 1898 w Parnicy. 1 V 1926. St. krakowskiego. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. BKZ. 2 XII 1895 w Leowis. L. ur. L. 3 pp. W PWŒl. MDzON. Do 24 X 1926 s³u¿bê pe³ni³ w pow. post. w ¯orach pow. tarnogórskim. Stanis³awa i Wiktorii z G¹siorów. KN. L. 885 . 1934–1939 kmdt Post. w Otwocku pow. we wrzeœniu 1939 na Post. W PWŒl. 038/2 (95). PP Franciszek SZARUGA s. w Mys³owicach pow. Go³¹b. 7 I 1889 w Borysowie. 10 X 1892 w Krasnem. post. 2768. 038/2 (96). Dzia³acz plebiscytowy. od 27 XII 1938 z przydzia³em na Post. MPzaW. BMzaDS³. PP Tadeusz SZARZYÑSKI s. nastêpnie w pow. od 16 VIII 1933 kmdt Post. S³u¿bê pe³ni³ w Œniatyniu. W Legionach Polskich od 20 VIII 1914 do 17 II 1918. Dzia³acz plebiscytowy. [4] (34). Post. stanis³awowskiego. pszczyñski. St. 10 pp. 4340. W policji od 1919. Dêblin-Irena pow. Od 21 VIII 1914 do 17 II 1918 w Legionach Polskich. post. potem p. od 1 XI 1923. katowicki i na Post. rybnicki.o. pszczyñski. warszawskim. uczestnik walk z Czechami i bolszewikami. Jana i Julianny z d. Odzn. ¿ó³kiewski skierowany do woj. MPzaW. PWŒl. KN. Oficerskim w Miko³owie pow. Józef SZAROWICZ s. ur. Do 1 XII 1932 s³u¿bê pe³ni³ na Post. ur. Odzn. MDzON. Karol SZARZEC s.

we wrzeœniu 1939 na Post. ur. Odzn.S Post. ur. w Katowicach. PP Józef SZAWEL s. PP Ludwik SZATKO s. w lipcu 1891 w Spudwi³ach. Adama. St. 05/3 (18). we wrzeœniu 1899 w Kroœniewicach. W policji od 1923. L. L. ¿and. ur. poleskiego. Od 4 I 1938 na Post. L. 20 VIII 1900 w Lisiej Górze. w Bielinach pow. 1154. Aleksandra i Czes³awy z Feltychów. St. nastêpnie w woj. post. Do 31 VII 1939 w komp. L. 886 . PWŒl. Mieczys³aw SZATAN s. W 1936 w woj. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w baonie KOP „Wilejka”. 1857. Zygmunta Antoniego Narcyza i Julii. Adama i Anny. 1 I 1938. post. nieszawski. ur. mian. 22 VII 1913 w Golczowicach. 051/2 (41). St. poleskiego. w Kielcach. kand. 044/1 (72). kielecki. 5722. 2908. ur. kieleckim. 027/4 (90). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. sk¹d 26 VII 1934 przeniesiony do policji woj. Dionizy SZAW£OWSKI s. L. ur. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Czêstochowie. od 17 XII 1938. nastêpnie w Plut. 7 IV 1919 w Mod³ej. post. stanis³awowskim. L. Kpr. ziemianin. [1] (22). stoliñski. w Wysocku pow. MDzON. 1 II 1900 na Ukrainie. Micha³a i Rozalii. PP Wac³aw SZATKOWSKI s. W PWŒl. 1 XI 1936 przydzielony do Komis. Przod. w Osiêcinach pow. Macieja i Marianny z Wawrzyñczyków. Jerzy Ignacy SZAU£O-SZAULIÑSKI s. Konnym w Cieszynie. 023/5 (26). Kdy Rez. 5608.

ur. W policji od 1919. 4494. w Czêstochowie jako kier. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. 24 X 1900 w Zagaju. L. 887 . w 1888 w Woli Zad³owskiej. toruñski. 4416. PP Hipolit SZCZECIÑSKI s. L.. L. L. 4491. 044/1 (43). BKZ. ur. jako instruktor wf. Jana. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Radomsku – w 1937 w Komis. ur. ur. kontr. post. Stanis³awa i Wiktorii. ur. Post. 058/3 (82). 6 XI 1910 w G³êbokiem. Odzn. Przod. 13 VIII 1888 w Warszawie. L. 2751. sk¹d 2 XI 1936 przeniesiony do woj. czêstochowskim. Post. Od 2 VII 1934 w woj. W policji od 31 VII 1936 jako kand. 5094. we wrzeœniu 1939 w II Komis. PP Jan SZCZEPANIK s. PP Stefan SZCZEPANIAK s. 05/5 (21). PP Marian SZCZAWIÑSKI s. Po ukoñczeniu 12 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. 045/1 (80). S L. ³ódzkiego. 2901. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 12 II 1909 w ¯yrardowie.st. W policji od 1 XII 1933. ur. adm. 05/3 (8). poleskim. W policji od 1920. PP Kazimierz SZCZEBIOTA s. Rafa³a i Teodory z Boguckich. Warszawy. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. Jana i Katarzyny. tarnopolskim. warszawskiego. 037/3 (83). St. nastêpnie w woj. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Dyonie Konnym m. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w pow. Józefa i Stefanii. w Lulkowie pow. przod. Jakuba i Marianny. W policji s³u¿y³ od 1920. St. w 1890 w Staro³êce. PP Stanis³aw SZCZEPANIAK s. w Zgierzu pow.Post. na szer. ³ódzki.

1622. L. 7 III 1900 w Zg³obieniu. bielskim – do 14 V 1929 w Komis. W I wojnie w armii rosyjskiej. od 25 VI – s³u¿ba w plutonie. 058/4 (105). BMzaDS³. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. od 1 III 1932 w II Komis. MPzaW. Odzn. Post. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w baonie KOP „Sto³pce”. ur. sk¹d przeniesiony do Wydz. PP Józef SZCZEPAÑSKI s. w Dziedzicach. Odzn. 2818. w Kielcach. jako obchodowy. L. PWŒl. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. od 1 III 1924. w Jasienicy. kieleckim. BKZ. Przod. ur. Odzn. 304. ¿and. w Bia³ogonie pow. Odzn. L. PP Piotr SZCZEPAÑSKI s. Jan SZCZEPAÑSKI s. MDzON. 012/3 (55). do 2 XI 1936 w Komis. w 1889 w Krajnie. PP Micha³ SZCZEPAÑCZYK s. pol. Walentego i Julianny z Baronów. Œledcz. W PWŒl. we wrzeœniu 1939 w plut. MDzON. 29 IV 1888 w Paw³owie. 023/1 (54). w Dziedzicach. Od 15 XII 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – ponownie w Komis. kielecki. 27 I 1899 w UjeŸdzie. 84 pp. 5326. w Cieszynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. S³u¿bê pe³ni³ w pow. stanis³awowskiego. 23 III 1899. nastêpnie na Post. L. Miko³aja. Józef SZCZEPANIK s. Józefa i £ucji z Jakubczaków. Jana i Rozalii z Kowalskich. w Kosowie Poleskim. KZzaDz.S Chor. do 5 II 1939 na Post. poleskiego. S³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie: od 11 III 1930 w Komis. 058/4 (48). na szer. Piotra. 2607. ¿ó³kiewski skierowany do woj. G³ównym. ur. 7784. – w Komis. w Bielsku. 14 VII 1905 w £odzi. 888 . W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 na Post. ur. Józef SZCZEPAÑSKI s. s³u¿bê pe³ni³ w 4 dyonie ¿and. ¿and. St. L. kontr. Post. sk¹d przeniesiony na Post. 037/2 (31). W policji od 26 IX 1929 jako kand. post. W WP od 1918 w ¿and. 033/3 (52).. Od 1 V 1931 w s³u¿bie œledcz. L. w Kielcach. ur. Wachm.. Tomasza i Zofii z Migaczów. Po ukoñczeniu 4 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow.

poznañskiego – w 1935 w Poznaniu. 14 IX 1892 w Przysiece Starej. St. post. Franciszka i Franciszki. W policji od 22 XI 1920. BMzaDS³. do pow. Walentego i £ucji z Kaliskich. PWŒl. St. Odzn. post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. w D¹browicy pow. 1670. we wrzeœniu 1939 w Inowroc³awiu. sk¹d 2 X 1938 deleg. w Mostach na Zaolziu.St. ur. Od 22 XII 1938 do wrzeœnia 1939 na Post. St. Wojciecha i Marii z Majchrzaków. Ignacego. koœciañski. W I wojnie w armii niemieckiej i niewoli rosyjskiej. L. post. Odzn. 023/5 (89). W policji od 1920. Bart³omiej SZCZÊCH s. w Katowicach. 5495. ur. Post. sarneñski. 3539. BMzaDS³. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ jako z-ca kmdta Post. w £agiewnikach pow. w Bydgoszczy. 012/2 (85). 889 . mian. w Kamieñcu pow. 18 IV 1896 w Turzanach. œwiêtoch³owicki. S L. frysztackiego. ¿and. wo³yñskiego. Od 1 VIII do 1 X 1920 w WP. L. PP Alojzy SZCZEPONEK s. PP Stanis³aw SZCZERKOWSKI s. PP Stanis³aw SZCZEPAÑSKI s. 2780. ur. BKZ. ur. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. rez. PP Micha³ SZCZERBAL s. mian. L. Od 5 III 1924 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 058/3 (17). Odzn. Plut. L. 5947. ur. od 16 II 1924 z przydzia³em do Kdy Rez. 05/4 (44). post. S³u¿ba Pomocnicza PP w Rzeszowie. MDzON. Antoniego i Józefy z Grabców. w 1886 w Zakrzewie. post. Franciszek SZCZÊSNY s. W WP od 8 VII 1919 do 24 VII 1922. [3] (96). St. We wrzeœniu 1939 na Post. W WP od 10 VI 1919 do 5 VII 1921. 14 VIII 1899 w Chmielniku. W PWŒl. 1 II 1935. Jana i Tekli z Ziajów. 11 XII 1892 w D¹browie Biskupiej. BKZ. Post. 1 IV 1934. ur. 17 II 1903 w £aziskach. 037/1 (13).

przod. Komis. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Jastrzêbie Dolne (do 4 VI 1939) i pszczyñskim – od 5 VII 1939 kmdt Post. Podkomis. ur. dca 5 komp. w pow. w £agiewnikach pow. – 1 I 1930. w woj. We wrzeœniu 1939 w Warszawie. œwiêtoch³owicki. kontr. kmdt Post. st. GŒl. 044/2 (56). Ignacy SZCZOT s. nastêpnie w ¯and. katowicki. Do 15 IV 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. w: Wodzis³awiu (do 1 V 1929). L. kowelski. 890 . marklowskiej 14 pp. PWŒl.WWiZ. L. S³u¿bê pe³ni³ m. Pstr¹¿nej (do 1 X 1930). w³odzimierski. Teofil SZCZÊSNY s. wachm. 22 IV 1895 w Marklowicach Dolnych. PP W³adys³aw SZCZÊŒÆ s. W policji od 25 IV 1936 jako kand. w Szopienicach pow. w SGmin. Ukoñczy³ dwie klasy szko³y budowlanej w Katowicach i kurs dla instruktorów w G³ównej Szkole PP w Warszawie. Œwiêtoch³owicach. w Paw³owicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. sk¹d przeniesiony na Post. St. 019/2 (12). Jana i Heleny. Paw³a. Post. ur.S St. KZzaDz. W policji od 1919. 937. œledcz. wo³yñskim – w 1932 na Post. przod. PWŒl. przod. Radlinie (do 1 VIII 1930) jako z-ca kmdta. od 4 VII 1921 do 30 VI 1922. ponownie w Radzionkowie. ur. w Zebrzydowicach pow. 4549. lubliniecki (do 1 IV 1928). Od 11 I do 25 VI 1922 jako nadwachm. 7 VI 1910 w Babicach. Od 10 II 1919 do 2 V 1921 w POW GŒl. 5 XII 1929. KnaŒl. z której przeszed³ do PWŒl. na szer.in. kmdt Post. mian. – 1 II 1937. post. kontroli gran. instruktor w GSzPWŒl. Feliksa i Zofii. wo³yñskiego. 1 I 1928. w Datyniu pow. [1] (49). w Œwiêtoch³owicach (do 31 I 1930). L. w Królewskiej Hucie (do 2 XII 1925). Post. Miko³aja i Zofii z Kubitzów. S³u¿y³ w oddz. S³u¿bê pe³ni³ w eksp. w 1895 we W³ochach. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Grzybowicy pow. ur. 2152. Od 1 X 1916 do 7 IX 1920 w oddz. Asp. nastêpnie do 28 VI 1921 w III powstaniu œl¹skim. tarnogórski. PP Ludwik SZCZÊSNY s. Komis. 020/4 (15). Od 1 VIII 1920 do 3 V 1921 w niemieckiej czêœci PGŒl. 30 VII 1895 w Hajdukach Nowych. mian.. w Kowlu. St. Odzn. Skoñczy³ trzyletni¹ szko³ê dokszta³caj¹c¹. nastêpnie w PWŒl. rybnickim na Post. cieszyñski. post. L. w Kaletach pow. kier. Od 16 X 1935 kier. policji kryminalnej w Królewskiej Hucie.. Odzn. w: Radzionkowie pow. W SGmin.

PP Stanis³aw SZCZOTKOWSKI s. 020/4 (31). w Pietwa³dzie pow. L. St. ur. ur. 3861. Od 1 II 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 2240. ur. od 2 XI 1938 z przydzia³em do Komis. Ignacego i Marianny z Szafirowiczów. We wrzeœniu 1939 w Warszawie. PP Franciszek SZCZUPAK s. 3515. PWŒl. Wojciecha i Rozalii z Pierzcha³ów. L. w Hajdukach Wielkich pow. 05/2 (3). We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz wiêzienia w £ucku. Maturê z³o¿y³ eksternistycznie. ur. L. post.St. 19 VII 1904 w Ciê¿kowicach. post. frysztacki i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 2448. 15 VI 1911 w Narowli. œwiêtoch³owicki. Leszno-miasto. Bugiem. w 1880 w Woli Rasztowskiej. 054/1 (31). W PWŒl. Ukoñczy³ trzy klasy szko³y wydzia³owej. 891 . ur. Post. St. 3 V 1911 w Koñskiej. Stra¿n. w Katowicach jako instruktor i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. PWŒl. 3 IX 1911 w Skalmierzu. L. W PWŒl. 012/1 (46). SW Edmund SZCZUCZKO s. S L. Paw³a i Zuzanny z Kluzów. BKZ. 5642. ¿ó³kiewski. Stanis³awa i Katarzyny. 31 III 1939. Ukoñczy³ w 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. Odzn. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz wiêzienia w Brzeœciu n. L. Adolf SZCZUKA s. ur. Przod. [1] (32). post. Mieczys³aw SZCZUREK s. 020/4 (13). Od maja 1928 dozorca wiêzienia w Bêdzinie. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1919. Post. Franciszka i Eleonory. SW Roman SZCZUKIEWICZ s. Franciszka. mian. sk¹d 2 XII 1931 przeniesiony do Kdy Rez. od 1 VII 1928 z przydzia³em do Komis. 20 VIII 1898 w Chmielniku.

W policji od 21 IX 1929. BMzaDS³. Mateusza. 5909. W policji od 1 III 1929. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. mian. Rudniku (1931). 2810. od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. ur. MPzaW. W WP od 4 II 1920 do 7 XI 1923. Jana i Marianny. 1 VII 1937. We wrzeœniu 1939 w XX Komis. Rybczewicach. St. PP Bronis³aw SZCZY¯OWSKI s. 535. W I wojnie w armii austriackiej. w: Kraœniczynie. ur. Józef SZCZYBROCHA s. Franciszka i Teresy z Pude³ków.S St. post. Warszawy. L. PP Edward SZCZYPA s. w Rokitnie pow. L. w Gorzkowie. ur. 20 VII 1894 w Czechowicach. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. ³ukowskim. 1265. Od 28 XII 1918 do 28 XI 1919 w Armii gen.st. L. krasnostawskim jako kmdt Post. w 1938 na Post. 037/1 (33). 033/3 (70). post. w 1901 w Milowicach. w Cieszynie. 044/2 (40). Przod. w 1906 w P¹gowcu. Post. Józefa. kowelski. L. Odzn. sarneñski. 4533. Odzn. L. 8 V 1900 w ¯abiej Woli. BKZ. 045/2 (79). PWŒl. L. post. PP Stanis³aw SZEFLER s. Nieprzerwanie a¿ do wrzeœnia 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. Hallera. w Turzysku pow. lubelskim – w 1923 w pow. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 045/1 (74). Przod. 892 . W PWŒl. 2385. post. We wrzeœniu 1939 w XV Komis. ur. W policji od 1920.st. Odzn. W policji od 15 II 1920. od 18 IX 1922 z przydzia³em do Komis. Bugiem. Warszawy. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. m. St. m. Odzn. St. W 1930 s³u¿bê pe³ni³ w £om¿y. 28 VII 1900 w Dzieba³towie Starym. ur. Franciszka i Katarzyny z Wiców. MDzON. PP Stanis³aw SZCZYGIELSKI s. 05/4 (57). Józefa. w Cieszynie. PP Józef SZCZYPKOWSKI s. w 1883 w Brzeœciu n. ur. wo³yñskim. BMzaDS³.

038/2 (9). ur. We wrzeœniu 1939 na Post. 1920–1929 w VI i VII Komis. 30 XI 1899 w Nik³owicach. W policji od 16 XI 1927 w Kdzie Woj. PP Jakub SZEJRER s. W policji od 1934 jako kand. nowotomyski. Post. Post. 037/1 (16). MDzON. 051/2 (64). w Sosnowcu. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Opocznie. Jakuba i Barbary ze Schnitterów. 026/3 (51). L. 033/2 (92). ur. S L. 893 . ur.Post. mgr. post. Józef SZEMLA s. 4009. 17 III 1903 w Szopienicach. w ¯elechlinie Wartownia w Spale pow. podh. £añ pow.]470. PP Jan Wiktor SZEPTYCKI s. nowogródzkiego. Józefa i Heleny z Miodoñskich. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. od 1930 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Rez. we wrzeœniu 1939 na Post. PP Jan SZEKAÑSKI s. W policji od lipca 1920. kontr. Feliksa i Marii z Wolffów. warszawskiego. 22 VII 1911 w Nowym S¹czu. Przydzia³ ewidencyjny PKU ¯ywiec. PP Teodor SZELENGOWSKI vel SZEL¥GOWSKI s. ur. Od 14 XI 1933 przeniesiony do woj. 5621. L. W policji od 1920. na szer. 3437. Absolwent Wydzia³u Prawa UJ. rez. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. w Kielcach. piech. ur. Ppor. [. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. w 1888 w Zakrzewie. L. s. Po ukoñczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Cieszynie. 7681/201. W³adys³awa i Wiktorii z Wiszniewskich. ze starszeñstwem 1 I 1937. L. Ignacego. 18 VI 1912 w £ucku. 1 XII 1890 w £owiczu. 037/4 (83). 2694. poznañskiego. nieœwieski. ur. Pieszej. w Zb¹szyniu pow. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi – w l. St. Wojciecha i Zofii ze Szwaluków. Post. L. Ppor. Ukoñczy³ Dywizyjny Kurs Podchor¹¿ych Rezerwy przy 4 p. W 1931 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. Odzn.. rawski. PP Piotr Feliks SZEL¥G vel SCHELLONG s.

PP Józef SZEWCZYK s. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ na Post.w Wêglewicach pow. 062/2 (35). L. 033/3 (5). St. na szer. post. ¯ywawoda. post. we wrzeœniu 1939 na Post. ur. brzeski. stanis³awowskim. 1934. 725. W policji od 1925. ur. w Wêglewicach pow. PP Józef SZESZKO s. w ¯elechlinie Wartownia w Spale pow. 026/1 (67). W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1923. Co najmniej od 1936 w woj. ur. L. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Zamoœciu. W policji od 1938 jako kand. 27 X 1903 w m. L. Jakuba i Katarzyny. wieluñski. rawski. Ludwika. tarnopolskiego. 027/3 (49). L. 30 X 1899 w Krobanówku. ur. Stanis³awa i Wiktorii. 5633. PP Andrzej SZEWCZYK s. St. Od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w II Komis. St. PP Walenty SZERMENT s. Jana i Katarzyny. m. Stanis³awa i Ludwiki. kontr. w 1914 w Klateczce. Po ukoñczeniu 21 VI 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. wileñskiego. L. W 1924 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 026/3 (62). w Uœcieczku pow. post. we wrzeœniu 1939 w Ko³omyi. 4511. rawski. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. w 1901 w Kamyku. PP Józef SZEWCZYK s. St.S St. [3] (18). post. 3205. w Jasieniówce pow. Post. W I wojnie w armii rosyjskiej. post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. zaleszczycki. 4 II 1901. Bia³egostoku. ur. W 1934 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PP Henryk SZERSZENOWICZ s. 894 . 4 II 1890 w B³êdnicy. Micha³a. L. Od 1 VII 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ur.

mian. 693. PP Jan SZKUD£APSKI s. L. Jana i Apolonii. ur. post. 359. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. 5 VIII 1900 w £odzi. 31 III 1939. St. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Józef Leopold SZKLARSKI s. L. 3590. Pawe³ SZKWAREK s. sk¹d 9 XI 1938 deleg. post. 05/3 (9). L. 1 I 1938. Tomasza. post. w Ustroniu pow. Franciszka i Marii. 6 pap. Odzn. do pow. w Komis. frysztackiego. Micha³ SZEWCZYK s. ur. w 1891w Grodzisku. PWŒl. w Cieszynie. Ukoñczy³ 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. BMzaDS³. 16 X 1911 w Korczynie. S³u¿bê pe³ni³ na Post. 058/2 (55). 044/3 (53). lwowskiego. ur. na szer. W PWŒl. kontr. W l. W policji od 3 XI 1935 jako kand. w 1909. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w Czêstochowie – w II ( do 2 IV 1935). L. 895 . PP Stanis³aw SZKLANNY s. w Niemirowie pow. St. 019/2 (3). St. cieszyñski (do 24 III 1926). ur. 7 IV 1903 w Sosnowcu. post. PP W³adys³aw SZKOP s. St. post. lwowskiego. L. Bart³omieja i Agnieszki ze Spo¿yñskich. w Cieszynie. od 1 III 1924 w Kdzie Pow. mian. w Szumbarku. nastêpnie w I Komis. W policji od 1929. ¿ó³kiewski. przod. 1136. S St. L. 36. rawski. Post. we wrzeœniu 1939 na Post. i tam nadal we wrzeœniu 1939. 044/1 (39). Cudera. 26 XII 1889 w Konarzewie. Odzn. od 22 XII 1938 do wrzeœnia 1939 na Post. 023/4 (34). ur. 2913. ur. BKZ. w Pniewach pow. szamotulski. Mateusza i Agnieszki z d. Micha³a i Marianny z Dobrowolskich.St. W WP od 2 VII 1919 do 21 VII 1922. 1936–1937 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj.

Wojciecha. 25 II 1900 w £odzi. œwiêciañski. L. post. Od 1930 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Miasta £odzi. ur. PP Józef SZLÊZAK s. 896 . Odzn. Józefa. 1918–1921 w WP. 2826. Jana. BMzaDS³. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. St. PP Franciszek SZLAGOWSKI s. Andrzeja i Marianny z Wojtczaków. wileñskim. Wojciecha i Marii. ur. Przod. BMzaDS³. 10 X 1900 w Nowej Wsi. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w £êczycy. PP Antoni SZLAKOWSKI s. L. Józef SZLENGA s. uczestnik walk z bolszewikami. 4105. W policji od 1923. L. w 1886 w Kamienach. 023/5 (22). 038/4 (47). w 1900. post. w Piñczowie. L. 026/3 (97). MPzaW. 801. W l. 023/1 (56). PP Antoni SZMAGAJ s. ur. St. 05/4 (64). £odzi. Franciszka i Józefiny z Cichoszów. 05/1 (89).S St. Odzn. We wrzeœniu 1939 na Post. ur. ur. 4643. post. MDzON. w Ignalinie pow. Od 1926 w IV Komis. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. m. w 1912. Odzn. W policji od 1919. W policji od 1923. L. 9 I 1888 w Wodêcy. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. L. MDzON. 3905. BMzaDS³. ur. Eugeniusz SZLEZNIAK s. W policji od 10 V 1920.

post. 235. 045/3 (27). Odzn. Teofila. S L. ur. 60 pp. 1243. PP Roman SZMIGIELSKI s. Jana i Dominiki. MPzaW. 1 I 1931. mian. Do 23 VI 1922 w SGmin. Odzn. L. 033/2 (84). w eksp. mian. 058/1 (67). Zbara¿. 019/1 (20). w 1903. W POW GŒl. Œledcz. z której automatycznie przeszed³ do PWŒl. W policji od 1920. 4953. St. L. Post. MDzON. ur. post. nastêpnie w pow. Józefa i Magdaleny z Chromików. ur. Wojciecha. w 1927 na Post. ur. 020/2 (16). BMzaDS³. PP Tadeusz SZOF s. ur. 058/4 (30). w 1934 w pionie œledcz. Od 4 III 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê w Komis. PWŒl. 897 . Czortków. Uczestnik powstañ œl¹skich. Bia³ozórka pow. tarnogórski (do 14 VII 1923).W³adys³aw SZMARO s. ur. Julian SZMIDT s. BKZ. post. 5224. Post. Pocz¹tkowo wiêziony w obozie rówieñskim. Od 10 I 1929 w Kdzie Pow. L. w Chebziu (do 15 XII 1929). sk¹d przeniesiony na Post. Od 1 XI 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. St. 12 IX 1880 w Gogo³owej. W WP od 10 IV 1919 do 1 VII 1923. S³u¿bê pe³ni³ na Post. St. L. 6 VIII 1887 w £odzi. œwiêtoch³owickim na Post. 1 I 1929. L. 38 Baon SG Podwo³oczyska pow. w Orzegowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Stanis³awa i Antoniny z Chudziñskich. W policji od 1 VII 1923 w Kdzie Pow. 22 III 1900 w Szczepankowie. We wrzeœniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Kielcach. Klebanówka pow. St. Co najmniej od 1926 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. zbaraski.. 7227. w 1896. ska³acki. w Tarnopolu jako przewodnik psa. w Tarnowie. post. MDzON. 14507. Antoniego. krzemieniecki. PP Kazimierz SZMYT s. w Boruszowcu pow. 1 X 1909 w Warszawie. Teofil SZMIDT s. od 19 II 1919 do 5 VII 1921.

1745. frysztacki. œwiêtoch³owicki.. 29 III 1912 w Fastowie. Józef SZO£TYSIK s. w Szarleju. 1 VII 1937. od 1 XII 1922. 037/1 (76). w Królewskiej Hucie (do 30 VI 1923). w 1897. L. 019/1 (76). przeniesiony do Komis. œwiêtoch³owicki. PWŒl. W PWŒl. œwiêtoch³owickim na Post. Józef SZOMBARA s. w Suchej Dolnej pow. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. kand. 2394. ur. mian. ur. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Piñsku. L. W PWŒl. L. w 1 komp. 5662. Kdy Rez. 1401. w Katowicach. L. PWŒl. w Piekarach Œl¹skich pow. Konstantego. 4 VII 1913 w Przyszowicach. 058/4 (80). Od 1 III 1919 do 1 XI 1921 w POW GŒl. post. We wrzeœniu 1939 na Post. 898 . w Komis. Cieszynie (do 31 VII 1926). Adama i Franciszki z Bojdo³ów. post. od 6 IX 1930. St. Henryk SZO£TYSEK s. ur. w Brzezinach (do 1 X 1930). Ukoñczy³ 5 klas gimnazjum. Post. L.S Post. Lubomir Zygmunt SZOMAÑSKI s. sk¹d 6 II 1939 przeniesiony na Post. S³u¿y³ w II Komis. tarnogórski (do 1 VI 1925). cieszyñski. St. uczestnik powstañ œl¹skich i dzia³acz plebiscytowy. 15 III 1891 w Radzionkowie. PWŒl. ur. 4306. od 5 XI 1937 jako szer. Tarnowskich Górach (do 15 VIII 1928). 038/2 (29). w Zebrzydowicach pow. w Rychwa³dzie pow. w: Radzionkowie pow. Karol SZOMSZA s. kontr. 037/2 (33). Od 1 XI 1938 do wrzeœnia 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Adolfa i Jadwigi z Paw³owskich. W PWŒl. ur. Adama i Barbary z Bubalików. 17 XII 1906 w Wyrach. Dominika i Marii z Czerwiñskich. w Lipinach pow. frysztacki. w pow. nastêpnie w Komis.

PP Jan SZOT s. 1 III 1936. BKZ. mian. Od 16 X 1936 w Grupie Rez. 24 XII 1926. sk¹d 27 XII 1938 przeniesiony na Post. 12 X 1880 w Zagoœciu. Przod. w Szopienicach pow. Antoni SZOTKOWSKI s. Józefa i Zuzanny z Podeszwów. stopnicki. ur. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Tomaszowie Lubelskim. mian. od 2 XII 1938 z przydzia³em do III Komis. Od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. Antoni SZOTKOWSKI s. w 1911. St. Mateusza i Marianny z Knopczyków. Post. PP w Warszawie. S L. w Wasilkowie pow. Od 7 VI 1907 do 31 VIII 1917 w policji rosyjskiej jako stra¿nik. PP Micha³ SZOPA s. SMzaDS³. L. 038/3 (4). Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. 19 IX 1898 w Nede¿owie. ur. w Katowicach. ur. PWŒl. Jana. kontr. 1268. Odzn. czêstochowski. W PWŒl. bia³ostocki. W policji od 13 XII 1936 jako kand. 3801. 899 . w D¹brówce Ma³ej pow. Odzn. we wrzeœniu 1939 na Post. L. St. stanis³awowskiego. Wojciecha. w Katowicach. 030/1 (74). 2892. ur. ur. 55. Dawida i Julii z Terleckich. 023/1 (50). z przydzia³em do Rez. Post. katowicki. Do 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. Bazylego i Marii. 027/3 (31). sk¹d przeniesiony do woj. wo³yñskiego. 25 V 1912 w Tichorecku. 28 XI 1914 w Mostach. PP Piotr SZOSTAK s. Post. w Szczawory¿u pow.. na szer. Przod. PWŒl. Odzn. 3712. sk¹d 1 VII 1919 automatycznie przeszed³ do policji. L. BKZ. post. kieleckim. ur.. 027/1 (61). L. Od 25 I 1919 w PKom. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. S³u¿bê pe³ni³ w woj. post. 012/3 (37). katowicki.St. PP W³odzimierz SZOSTAK s. L. post. BKZ. ¿ó³kiewski skierowany do woj. w 1893. MDzON. BMzaDS³. 3783. PP w Herbach Starych pow. Ukoñczy³ Szko³ê Handlow¹ w £ucku. Od 27 XII 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w Komis. w Stanis³awowie. Od listopada 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez.

020/1 (58). S³u¿bê pe³ni³ w woj. 051/1 (24). PWŒl. 019/1 (97). Post. St. 17 I 1894. SMzaDS³.. PP Stanis³aw SZPARA s. 016/2 (17). Jerzego i Anny. mian. mian. W WP od 8 XII 1918 do 28 XII 1921. sk¹d 18 X 1938 deleg. mian. we wrzeœniu 1939 w Komis. 3754. 5374. W policji od 15 II 1920. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. przod. St. BKZ. L. PP Piotr SZPEJDA s. post. post. sk¹d 1 XI 1919 automatycznie przeszed³ do policji. 29 V 1899 we W³oc³awku. w I Komis. L. Odzn. St. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – w Kdzie Rez. 1525.. kieleckim. od 21 XII 1938 do wrzeœnia 1939 w Komis. do pow. post. St. Odzn. MPzaW. w Pietwa³dzie. BMzaDS³. 7 XII 1922. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ na Post. MPzaW. stanis³awowskiego. ur. nowogródzkim. we wrzeœniu 1939 w Lublinie. 1 II 1937. 31 III 1939. ur. PP Marcin SZPAKOWSKI s. w Ko³omyi. potem w ¯and. frysztackiego. St. 1 I 1938.. do 18 II 1924. St. oœwiêcimskiego. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. ostatnio w Kielcach – w 1930 specjalista daktyloskop w Urzêdzie Œledcz. Kraj. lubelski. post. MDzON. 027/1 (95). ur. 2635. MN. Lublin-Dziesi¹ta pow. Tadeusz SZPARAGA s. 8 VIII 1889 w Jamnicy. ur. L. W PWŒl. St. W I wojnie w armii austriackiej. w 1885 w Otwocku. od 15 I 1924. 5756. post. 900 . Piotra i Marii. Co najmniej od 1925 w woj. PP Antoni SZPUNAR s.S St. Polskiej. w Lachowiczach pow. Jana i Wandy z Grabowskich. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. Walentego i Katarzyny. 2393. L. w 1893 w Soninie. 023/3 (16). mian. L. we wrzeœniu 1939 na Post. 26 X 1890 w Bêdzinie. Wojciecha. baranowicki. PP Eliasz SZPILCZAK s. St. przod. ur. post. ur. Konstantego. W 1920 s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. post.

Katowice-Za³ê¿e i na Post. 045/1 (37). Oficerski w Pszczynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. PWŒl. Ukoñczy³ Pañstwow¹ Szko³ê Rzemieœlniczo-Przemys³ow¹ w Siedlcach. piñskiego – nie podj¹³ s³u¿by. MDzON. od 25 II 1921 do 17 VI 1922. ur. PWŒl. KnaŒl. MDzON. lwowskiego. W PWŒl. przydzielony do 13 pp. z której automatycznie przeszed³ do PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj.st. 29 IV 1907 w Szpakach. [3] (66). 8 I 1893 w ¯arkach. bia³ostockiego. Joachima i Zofii ze Œwiderskich. Walenty SZROMCZYK s. 4710. Jana i Eugenii z Krogóleckich. mian. w Piaœnikach i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. Od 1919 w POW GŒl. ur. post. L. rez. W I wojnie w armii niemieckiej. w 1928 w XI Komis. W policji od 1 VI 1920. Odzn. frysztacki. m³awskim. PKU Warszawa-Miasto III. post. sk¹d przeniesiony na Post. ur. MN. Franciszka i Katarzyny z Kurpasów. PP Marian SZRETTER s. m. 026/3 (87). ur. Do 15 VI 1939 nieprzerwanie s³u¿y³ w Komis. L. w Œwiêtoch³owicach. Uczestnik powstañ œl¹skich.WWiZ II kl. 22 XII 1922. Jan SZTEFIK s.Post. piech. ur. post. PWŒl. we wrzeœniu 1939 w Wysokiem Mazowieckiem. KN. œwiêtoch³owickim na Post. sk¹d przeniesiony na Post. 30 I 1895 w Woli. Po ukoñczeniu w 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow. W PWŒl. L. w Wêdryni pow. Uczestnik powstañ œl¹skich. KW trzykrotnie. Sylwester SZROMEK s. Post. PP Edmund SZTAMBKE s. 027/2 (81). Ukoñczy³ SPchor. mian. 56. PP Józef SZPURA s. w Berezie Kartuskiej. Post. L. od 27 VI 1922. St. ur. S³u¿bê pe³ni³ w II Komis. potem w niewoli rosyjskiej. Odzn. w Chropaczowie (do 1 VII 1930). 1 X 1922. Paw³a i Anny z Konderlów. Rez. Od 28 VI 1924 skierowany do pow. – 31 III 1939. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 5178. Asp. Od 14 VII 1915 w Legionach Polskich. Przod. w Katowicach (do 14 VII 1923). 23 XII 1885 w Zgoniu. Odzn. od 2 XII 1938. w 1909 w £odzi. 026/2 (47). Ppor. St. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. 6 pp. W policji od 1930. KnaŒl. We wrzeœniu 1939 w KG. Ukoñczy³ 7 klas Gimnazjum Chrupcza³owskiego w Warszawie. Warszawy. potem w pow. S³u¿bê pe³ni³ w Rawie Ruskiej i tam nadal we wrzeœniu 1939. W PGŒl. MPzaW. S L. 901 . Jana i Anny z Miszczuków. Jakuba i Katarzyny z Dom¿o³ów. L.WWiZ. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. 1749. 051/1 (84). przod. 28 VII 1912 w Bystrzycy. 1797. ze starszeñstwem 1 VII 1925. BKZ.

St. Adama.d. S³u¿bê pe³ni³ w II Komis. 3903. 21 III 1882 w Stanis³awowie. w Chorzowie pow. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. nastêpnie w Kostopolu – na Post. Józef SZTURO s. 1 IV 1933. Post. BMzaDS³. Józefa i Ewy z Trawiñskich. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. PWŒl. Paw³a i Anny z Konderlów. 14 I 1898 w Nowo Franciszkowie. L. 037/4 (14). MDzON. post. PP Bronis³aw SZUBZDA s. wo³yñskim. ur. katowicki. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. W WP od 6 II 1919 do 30 III 1922. PP Stanis³aw SZTYMELSKI s. ur. 1 XII 1910 w Bystrzycy. Szczepana i Michaliny. PP Maksymilian SZTYLIÑSKI s. 3473. ur. ur. St. stanis³awowskiego. (b. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Bia³ymstoku. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie. PP W³adys³aw SZUBERT s. Post. MN. W I wojnie w armii austriackiej. w 1915. Odzn. BKZ. 902 . L. 1089. post. ur. W policji od 16 V 1924. post. 2669. „Sokolnicki”. L. 044/1 (30). L.). w Horodence. 012/4 (10). Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 054/1 (78). mian. od 15 XI 1938. W PWŒl. 3359. MPzaW. Od 14 VIII 1916 do 12 XI 1918 w POW ps. St. Pawe³ SZTEFIK s. 225.S Post. w 1903. w 1907 w Brzankach. 05/2 (11). Micha³a. (do 1 VIII 1936). L. 012/2 (8).

ur. Jana i Heleny. kieleckim. Post. Rez. Przod. kowelski. PP Wiktor SZULC s. 5510. post. Przod. 27 V 1891 w Sosnowcu. 3292. Post. Stanis³aw SZUKIEL s. warszawskim. w Sosnowcu i tam nadal we wrzeœniu 1939. 019/3 (74). ur. PP Jan Bronis³aw SZULC s. PP Henryk SZULCBACHER s. 16 IX 1899 w Poznaniu. ur. tarnopolskim. 016/1 (25). Odzn. Napoleona i Ewy. 9 II 1913 w Charkowie.St. Józefa i Ewy z Hammerów. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w pow. W policji od 10 VI 1920. Od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 502. w marcu 1908 w Wilnie. Od 11 XI 1918 do 9 VI 1920 pracowa³ jako urzêdnik w izbie skarbowej. 7224. szczuczyñski. nastêpnie w II Komis. PP Jan SZULC s. i tam nadal we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. ur. W policji od 1919. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Jana i Franciszki z Mików. 4041. we wrzeœniu 1939 na Post. Szer. Absolwent seminarium nauczycielskiego. gosp. mian. na szer. L. w Tarnopolu jako kier. ref. L. ur. Stanis³awa i Stanis³awy. W policji od 1937 jako kand. 903 . chodzieski. w £ucku. 012/3 (39). ur. 1 VIII 1889 w Brzozdowcach. L. Od 1936 w Kdzie Woj. Bronis³awa i Eugenii. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. 1 IV 1939. w Budzyniu pow. BKZ. W 1939 zmobilizowany do KOP do Rajgrodu pow. Do 2 VIII 1936 w I. 020/2 (58). PP Wilno. Komis. 045/3 (26). PP Marian SZUKA£A s. W policji od 16 V 1924 w Kdzie Woj. 4786. S L. kontr. wo³yñskiego. w 1909 w Œwiêtoczu Dolnym. w Kupiczowie pow. 058/4 (59). L.

L. 5339. 904 . sk¹d 1 IV 1939 przeniesiony na Post. 11 V 1896 w Radogoszczy. W POW GŒl. Józef SZULKOWSKI s. Pieszej. ur. ur. 058/4 (93). Absolwent Wydzia³u Farmaceutycznego Uniwersytetu w Kazaniu. 1535. Wydz. BMzaDS³. W I wojnie w armii rosyjskiej. Jana i Józefy z Rygielów. PKU Warszawa-Miasto III. BKZ.S Podkomis. Jana. PP Józef SZULCZYÑSKI s. w L¹dku. por. St. W WP od 16 VIII 1919 do 27 X 1921. PP Andrzej SZUMAN s. od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Rez. St. Józefa i Honoraty z Schumannów. Odzn. co najmniej od 1933 w Kdzie Miasta. ur. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. post. MDzON. katowickim. Odzn. BKZ. [1] (51). 1 III 1927. Warszawy. 026/2 (35). we W³adys³awowie. ze starszeñstwem 1 VI 1919. zdr. ur. We wrzeœniu 1939 oficer dy¿urny oraz nacz. 2 III 1905. rez. Kdy m. L. st. przod. Micha³a i Marii. Przod. PP Józef SZUMA£A s. L. w Wysokiej pow. Okr. – 1 I 1929. L. st. St. w Imielinie pow. 22 II 1891 w £asewie. ostro³êcki. Adm. MPzaW. 05/4 (16). Przod. Józefa i Marianny z Jarnotów. mian. W policji od 1923. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. III KG. pszczyñski. ur. 1 Szp. MDzON. W 1939 zmobilizowany do WP. 10 V 1897 w Pielgrzymowicach. Wydz. rolnik z Wojszowa pow. od 15 I 1919 do 30 X 1920. kadra zap. W 1939 kmdt Post. s³. koniñskim na Post. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. 2006. W WSK od 20 I do 15 VIII 1919. W policji s³u¿y³ od 1919. Uczestnik powstañ œl¹skich. post. L. W policji od 1 III 1922. L. przod. ur. Odzn. W 1933 z-ca nacz. SKZ. W policji od 1920. wyrzyski. 17 VI 1886 w Warszawie. Izydor SZU£A s. 7056. Jana i Weroniki z Milewskich. [4] (26). PWŒl. 037/2 (58). PP Henryk Leonard SZULCZEWSKI s. 27 XI 1890 w Zêbowie. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi.

walczy³ na froncie litewsko-bia³oruskim. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. St. 026/2 (52). ³uninieckim. mian. post. 2 V 1897 w G³oskowie. Kurza. 10 I 1893 w Aleksandrowie. W policji od 15 VII 1923. Bugiem. W policji od 1923. [3] (53). Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. brzeski. Dymitra. PP Zygmunt SZUMIGOWSKI s. w Czernawczycach pow. S³u¿y³ w woj. w 1937 w II Komis. We wrzeœniu 1939 w Komis. Post. 4471. W I wojnie w armii rosyjskiej. W WP od 20 IV 1919 do 20 V 1920. 1082. Ostatnio na Post. St. Józefa i Heleny z Kowalskich. we W³oc³awku. ur. ur. ur. 5507. post. Odzn. Karola i Wiktorii z Luciñskich. post. PP Stanis³aw SZURMIÑSKI s. PP Leon SZURPITA s. Brzeœcia n. w 1900 w Mochnaczu. do dyspozycji Kmdta Pow. Milcza P³ycza. PP Leonard SZURMIÑSKI s. Odzn. 7 V 1890 w m. sarneñski. 4465. m. BMzaDS³. Od 4 VII 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ na Post. 190. nastêpnie w I Korpusie Polskim. Odzn. L. St. ur. L. 023/5 (59). post. w Chinoczach. w Chinoczach pow. We wrzeœniu 1939 ponownie na Post. W policji s³u¿y³ od 1929. sk¹d 18 III 1939 deleg. PP Stanis³aw SZUSTOWSKI s. L. we wrzeœniu 1939 nadal w Kaliszu. St. 4 Pu³k U³anów Zaniemeñskich. BMzaDS³. 18 VIII 1902 w m. MDzON. w 1889. ur. L. post. 038/3 (20). wo³yñskiego. S³u¿bê pe³ni³ w Kaliszu – do 1926 w policji konnej. 027/4 (62). W policji od stycznia 1919. Brze¿any. Józefa. od 14 II 1924 w Komis. BKZ. 905 . poleskim. L.St. Ukoñczy³ Szko³ê Posterunkowych w Sarnach (1925). Mieczys³awa i Marii. ur. 019/2 (86). L. Franciszka i Antoniny z Szymczaków. 1 II 1925. S Jan SZUMSKI s. Od 20 VII 1923 w pow.

Odzn. St. Katowice-Za³ê¿e.WWiZ II kl. przod. Marcina i Józefy. ur. PP Emil SZWARC s. 2491. Ukoñczy³ w 1930 NSzF w ¯yrardowie pow. 28 VIII 1898 w Zawadzie Ksi¹¿êcej. w 1895 w Rudniku. PP Stanis³aw SZWARC s. KnaŒl. w Katowicach. w Warszawie. Katowice-Zawodzie sk¹d 4 X 1938 deleg. Micha³a i Marianny z Ramockich. ur. L. St. post. Odzn. stanis³awowskiego. od 26 VIII 1922. do pow. Od 10 XI 1920 do 28 IV 1922 w PGŒl. 4133. Kpt. Kapelan wojskowy i wiêzienny w Stanis³awowie. W policji od 1921. prefekt miejscowego Gimnazjum i Szko³y Handlowej. Uczestnik powstañ œl¹skich. Od 15 IV 1919 do 1 IX 1920 w POW GŒl. 054/1 (89). post. nastêpnie w Komis. od 1 VII 1925 jako kursant w Kdzie Rez. S³u¿y³ w Katowicach – do 1 V 1924 w II Komis. ur. W 1934 s³u¿y³ w woj. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Rez. 023/3 (8).S Post. BMzaDS³. PWŒl. 2753. 019/3 (35). ³ódzkim. W PWŒl. mian. W PWŒl. Honorowy Prezes Zwi¹zku Kupiectwa Polskiego w Stanis³awowie. ur. 1781. 25 IV 1889 w Koœcianie. Henryk SZWAN s. Od 1926 w Kdzie Pow. od 1 VI 1931 w s³u¿bie œledcz. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. We wrzeœniu 1939 w I Komis. PWŒl. frysztackiego. Bronis³aw SZWED s. MDzON. 906 . Odzn. L. Pieszej w £odzi. ur.. 1558. w 1890 w Granowie. 019/2 (83). post. L. potem w Komis. 14 I 1901 w Gilowicach. w £odzi. Wiktora i Franciszki z Rudzoków. 033/2 (68). PP Idzi SZWAJOREK s. L. W policji od 1919. W I wojnie w armii niemieckiej. b³oñski. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach (do 20 VIII 1936) w I Komis.. L. St. W I wojnie w armii rosyjskiej. St. Jana i Zofii z Ormañców. Jan SZWAJCA s. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Urzêdzie Œledcz. L. 05/5 (59). 2962. 17 VI 1895 w Grójcu. Ignacego. Post. w Katowicach. Micha³a i Filipiny z Hauserów. ur. 1 VII 1937. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Koœcianie.

w Rychwa³dzie pow. (do 22 X 1930). St. Ferdynanda i Augustyny. w Kdzie Rez.st. Post. PWŒl. 1 II 1935. 91. BKZ. (1931). w Siniawce pow. Post. od 28 VI 1922 w pow. 1748. Walentego i Jadwigi ze Skrobiszów. w Katowicach. sk¹d 22 XII 1938 deleg. post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w VII Komis. PP Kazimierz SZYBEJKO s. 20 X 1889 w O¿arowie. 037/2 (61). PWŒl. ur. œledcz. 027/1 (49). 26 III 1879 w Skorkach. Brzeziny pow. w Kdzie Rez. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. Od 6 II 1939 do wrzeœnia pe³ni³ s³u¿bê w Komis. W policji od 1923. post. kontr. ur. od 16 VI 1937 jako szer. post. Józefa i Stefanii. w 2 komp. L. frysztacki. W policji od 1921. Roman SZWEDA s. L. Warszawy. Gerhard SZWEDA s. kieleckim – w 1936 w Kdzie Pow. 05/3 (37). St. St. w Niegowej pow. L. na Zaolzie. 907 . St. ur. Antoniego i Marianny z Nabrdalików. we wrzeœniu 1939 na Post. katowicki. m. nastêpnie w Katowicach – w eksp. 21 II 1897. W PWŒl. frysztacki. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. 728. PP Franciszek SZWEJKOWSKI s. Królewska Huta (do 24 IX 1933). post. nieœwieski. post. na Post. 1 III 1936. ur. Rybnik (do 19 IV 1927). S L. Józefa i Rozalii. w 1895. w II Komis. ur. 3 II 1915 w Orzegowie. L. post. Od 1 XI 1938 do wrzeœnia 1939 s³u¿y³ na Post. L. na Post. PP Stanis³aw SZWED s. zawierciañski. 3675. Jana i Katarzyny. œledcz. Kdy Rez. potem w eksp. ur. 3094. Pogotowia Chorzów pow. w 1898 w Mariampolu.St. mian. w Zawierciu. rybnickim. (do 15 IX 1932). œwiêtoch³owicki (do 8 XI 1933). Odzn. St. mian. W policji od 1918. W PWŒl. 050/3 (77). 038/2 (76). 1978. PP Jan SZYD£O s. Bogumin Nowy pow. kand. 033/3 (18).

Mieczys³aw SZYD£OWSKI s. L. Micha³a i Antoniny. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. 2986. MPzaW. W policji s³u¿y³ od 1920. 29 I 1894 w Piesczewie. grudzi¹dzki. Józefa i Marianny z Iwacyków. post. ur. Jana. Odzn. 19 V 1900 w Z³oczowie. Tomasza. W policji od 1923. PP Franciszek Ksawery SZYGALSKI s. 023/4 (90). St. Jana i Marianny z Wolskich. St. L. 058/2 (83). Odzn. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim. we wrzeœniu 1939 na Post. We wrzeœniu 1939 na Post. 4958. ur. L. w Piaskach jako kmdt. w Ksawerowie pow. ³aski. bêdziñskim. 016/2 (89). 045/3 (66). L.in. od 3 III 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. BMzaDS³. W policji od 15 II 1921. 1692. na Post. w 1938 w Kdzie Miasta £odzi. Arkadiusz SZYJANOWICZ s. ³ódzkim. MDzON. Kolejowym w Zdo³bunowie. PP Jakub SZYGENDA s. w 1910. w Wojkowicach Komornych. Sotera i Katarzyny ze Schmidtów. PP Stanis³aw SZYD£OWSKI s. MDzON. 4462. ur. we wrzeœniu 1939 na Post.S St. 019/3 (2). 05/5 (41). post. 9 X 1895 w m. MPzaW. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Rezerwa PP Bia³ystok. ur. Odzn. 20 XII 1901 w Uhnowie. 3895. 908 . L. w Strzemieszycach. post. ur. ur. MPzaW. BMzaDS³. przod. w Lisnowie pow. sk¹d 2 X 1936 przeniesiony na Post. MDzON. 4975. 18 VII 1891 w Przyjmie. St. m. PP Bronis³aw SZYD£OWSKI s. Jeziory Ma³e. W policji od 1922. L.

L. St. ur. W I wojnie w armii niemieckiej. PP Józef SZYMANIAK s. PP Feliks SZYKMAN s.: nr 1 w Bia³ej Podlaskiej (od 1 I 1929). 044/3 (50). Komis. w P³oñsku. Odzn. we wrzeœniu 1939 w Sto³pcach.Post. Przod.WWiZ. St. W WP od 30 VIII 1920 do 2 V 1922. Bugiem – na Post. rybnicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. 60 pp. 17 X 1897 w Witoldzinie. Jana i Franciszki z Krollów. 027/2 (11). 3 V 1928. post. w Œwiêtoch³owicach. Kolejowym. L. 3851. PWŒl. PP Jan SZYMANEK s. St. 1 I 1929. L. post. na Post. 05/4 (43). od 2 VII 1929 w Huszczy pow. BKZ. i tam nadal we wrzeœniu 1939. S³u¿y³ na Post. 6 VIII 1900 w Konarach. nastêpnie (do 5 VIII 1921) w ¯and. 3300. W policji od 1 VII 1924 w Kdzie Pow. PWŒl. 1690. We wrzeœniu 1939 w II Komis. ur. Tomasza i Agnieszki. od 2 II do listopada 1920 walczy³ na froncie litewsko-bia³oruskim. Antoniego i Franciszki z Hoffmanów. w Œwiêtoch³owicach. od 5 III 1923 – kursant w Kdzie GSzPWŒl. od 18 VI 1923 – kursant w GSzPWŒl. sk¹d przeniesiony na Post. sierpeckim. ur. post. Odzn. 1757. MDzON. Odzn. post. St. ur. 026/3 (72). Marcin SZYMANIAK s. 9 pap. W WP ochotniczo od 1918 do 1923. w 1904 w Ma³ej Rusi³ówce. W 1926 s³u¿bê pe³ni³ w pow. w ¯orach pow. 9 V 1886 w Poznaniu. cieszyñski (do 15 X 1934). 026/4 (59). W policji od 1925. W PWŒl. nastêpnie w Brzeœciu n. BMzaDS³. PP Antoni SZYMANIAK s. 1 I 1938. W policji s³u¿y³ od 1919. Od 12 X 1920 do 2 V 1921 w PGŒl. 909 . mian. Poznania. mian. w Rybniku (do 26 IX 1935). m. w Cieszynie (do 9 III 1926). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. nowogródzkiego. Józef SZYMA£A s. Odzn. od 12 I 1938 w II Komis. 24 III 1901 w Serokomli. mian. 2185. post. w Skoczowie pow. w Cieszynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. Franciszka i Antoniny z Turowskich. St. nastêpnie ponownie w Komis. bialski jako jego kmdt. Przod. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Pszczynie (do 14 VIII 1923). w Bia³ej Podlaskiej. Jakuba i Wiktorii z Szalechów. KnaŒl. 23 III 1898 w D¹brówce. W PWŒl. S³u¿y³ na Post. W I wojnie w armii niemieckiej. St. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. 163. MPzaW. Polowej GŒl. S L. ur. Wincentego i Malwiny z Leszczyñskich. post. ur. MPzaW. 026/2 (46).

Szk. 05/1 (87). L.S Stra¿n. W policji od 1923. L. ur. zdo³bunowski. PP Jan SZYMAÑSKI s. 19 XII 1900 w £aziskach. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Kowlu. L. post. 10 II 1897 w Siedliszczu. w 1908. SW Eustachy SZYMAÑSKI s. 5198. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. 037/3 (68). w 1908 w Petersburgu. St. 4 I 1903 w Kobielach. L. ur. Józefa. ur. PP Boles³aw SZYMAÑSKI s. wiêzienia w Sandomierzu. 019/2 (4). 027/1 (98). 2371. W wiêziennictwie od 1920 – podinspektor wiêzienia w Kowlu. we wrzeœniu 1939 w Zaleszczykach. radomski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Podkomis. 020/3 (4). ur. 5021. tarnopolskiego. L. SW Wac³aw SZYMANIS s. St. Miko³aj SZYMANOWSKI s. BKZ. kieleckim. Post. 016/2 (91). MS dla SW. Jana. Adama. Ostatnio do 2 II 1937 w II Komis. PP Henryk SZYMANOWSKI s. 4103. w Radomiu. wiêzienia w Ostrogu pow. Sebastiana i Wiktorii z Siekañskich. mian. sk¹d przeniesiony na Post. Od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Nastêpnie – i nadal we wrzeœniu 1939 – nacz. Józefa i Anny. L. Pieszej w £odzi. 630. 1 II 1935. post. w 1895. w Bia³obrzegach pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Rez. Od stycznia 1926 do pocz¹tku 1937 nacz. post. Odzn. 910 . St. W 1926 ukoñczy³ Centr. Micha³a. ur.

911 . We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. L. W policji od 1919. Stanis³awa i Marianny. 5021. 32 pp. L. S L. w Chojnach pow. 020/3 (4). w Warszawie. post. BMzaDS³. £odzi. 027/3 (56). MDzON. W policji s³u¿y³ od 1925. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Urzêdzie Œledcz. ³ódzki. ur. PP Kazimierz SZYMAÑSKI s. W policji od 1918. PP Micha³ SZYMAÑSKI s. L. ur. W policji od lutego 1921. PP Ludwik SZYMAÑSKI s. post. Stefana i Wiktorii z Idzikowskich. nastêpnie w policji. ³askim. L. 3176. w l. Od 1930 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. We wrzeœniu 1939 na Post. Post. Jakuba i Antoniny. PP Józef SZYMAÑSKI s. W WP od 25 III 1919 do 22 IV 1921. Aleksandra i Ewy z £atuszewskich. Franciszka. St. ur. Post. ur. 037/2 (21). 1267. PP Jan Kanty SZYMAÑSKI s. Od marca 1923 do paŸdziernika 1925 w SG. 051/1 (8). 4957. Jana. £odzi. L. m. Od 1925 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Miasta £odzi. post.St. Od lutego 1939 – i nadal we wrzeœniu – w IX Komis. St. 19 X 1886 w Bukowcu Górnym. nastêpnie w pow. 29 IX 1897 w Repkach. 10 VI 1898 w Ka³êczynie Starym. 045/2 (58). ur. Odzn. œremski. PP Jan Boles³aw SZYMAÑSKI s. w 1899 w Poznaniu. W policji s³u¿y³ od 1920. ciechanowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. [4] (32). ur. 26 II 1896 w £odzi. 4456. 18 III 1886 w Biernatkach. w Regiminie pow. w Mosinie pow. Do lutego 1930 s³u¿bê pe³ni³ w Nieœwie¿u. m. 1927–1930 w IV Komis. sk¹d przeniesiony na Post. Post. MPzaW.

PWŒl. Ks. 1 III 1925. Ukoñczy³ SzPWŒl. W I wojnie w armii niemieckiej.. St. L. frysztackiego. Jana i Katarzyny. 1874. W PWŒl. Post. 3104. œwiêtoch³owickim w Komis. Ostatnio pe³ni³ s³u¿bê w £odzi. sk¹d 2 X 1938 deleg. PWŒl. L. W PWŒl. bielskim. St. L. frysztacki. na Zaolzie. sk¹d 14 IV 1939 przeniesiony do Kdy Pow. Nowy Bytom (do 1 II 1930). 05/4 (68). Macieja i Anastazji z Lipowczyków. post. MPzaW. od 21 XII 1938 na Post. PP Kazimierz SZYMKIEWICZ s. S³u¿bê pe³ni³ w Bielsku – do 19 V 1924 w Kdzie Miejskiej. MN. uczestnik powstañ œl¹skich i dzia³acz plebiscytowy. w Tarnowskich Górach. Od 20 IX 1921 do 24 V 1922 w 17 Baonie Celnym. L. 14 I 1897 w Przyborowie. ur. W WP od 7 I 1919 do 14 VII 1921. policji woj. S³u¿y³ w Bielsku – w Kdzie Pow. 016/2 (79). – 1 II 1937. S³u¿bê pe³ni³ w pow. od 3 III 1923. w Katowicach. w WoŸnikach do 20 XII 1938. 2909.S St. 038/1 (74)... Wincenty SZYMICZEK s. Franciszek SZYMKOWIAK s. w Pud³owie. plut. PP Walenty SZYMAÑSKI s. PWŒl. przod. nastêpnie w Komis. L. Augustyna i Joanny. post. W PWŒl. Odzn. Aleksandra i Heleny. Wilhelm SZYMIK s.WWiZ. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. St. L. W PWŒl. sk¹d 5 X 1938 deleg. w 1908 w Nowym Dworze. Cieszyñskiego. 30 III 1900 w Wanne. do pow. ur.: Hajduki Wielkie (w latach dwudziestych). Od 4 VII do 12 XII 1921 w SGmin. Do koñca lat dwudziestych s³u¿bê pe³ni³ w pow. Przod. ur. Kraj. 016/1 (24). przod. Od 1918 w POW GŒl. W policji od 1919. BKZ. 3 IV 1889 w £azach. 60 pp. ur. ur. 1 VII 1927. mian. Przod. ur. KnaŒl. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Karol SZYMIK s. Od 21 XII 1938 do wrzeœnia 1939 w Komis. 045/1 (4). nastêpnie na Post. mian. Wojciecha i Anny. Przod. [1] (33). PWŒl. poleskiego. od 21 VI 1922. S³u¿y³ w ¯and. od 15 VII 1922. 2384. nastêpnie w Komis. 1246. nastêpnie lublinieckim – na Post. Odzn. od 5 I 1923. post. Uczestnik powstania wielkopolskiego i wojny 1920. w Karwinie pow. 912 . Zgoda. Jana i Marianny z Kopców. 12 I 1894 w £abêdach. 6 I 1883 w Karszycach. MDzON.

Józefa i Agnieszki z Augustyniaków. W s³u¿bie samorz¹dowej od 27 XII 1918 do 31 VII 1919. post. m. MDzON. St. Uczestnik III powstania œl¹skiego (od 8 V do 25 VI 1921). post. od 21 XII 1938 w Komis. PWŒl.st. 037/4 (81). St. SMzaDS³. W policji s³u¿y³ od 1922. ur. W PWŒl. L. L. Antoniego. post. do pow. ur. L. 610. W PWŒl. Franciszka. W 1939 w Katowicach na Post. Józefa i £ucji. od 1 XI 1923 – kursant w GSzPWŒl. 25 IX 1895 w Zaparcinie. katowickim.St. S³u¿bê pe³ni³ w II Komis. 15 VIII 1885 w Sypniewie. w Boguminie Nowym. 396. przy ul. 16 XII 1894 w Górze. post. MPzaW. w 1881 w Rutkach. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. 4548. nastêpnie w policji. S L. 21 VIII 1896 w Mazówkach. 054/2 (41). Post. Franciszek SZYMKOWIAK s. Micha³a i Józefy z Ha³upniczaków. Przod. w Bogorii pow. post. Marcina i Rozalii. 026/1 (54). koœciañski. 358. ur. 913 . ur. Uczestnik wojny 1920. Warszawy jako dzielnicowy. w Katowicach i w pow. Odzn. mian. stanis³awowskiego. Micha³ SZYMKOWIAK s. w Œmiglu pow. ur. sandomierski. [1] (56). PP Wawrzyniec SZYMKOWIAK s. 13 IV 1890. frysztackiego. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w XV Komis. Odzn. Przod. PWŒl. L. PP Jan SZYMKOWSKI s. od 22 IX 1922. S³u¿bê pe³ni³ w I Komis. 1 VI 1923. We wrzeœniu 1939 na Post. sk¹d 14 XI 1938 deleg. W WP od 1 I 1919 do 19 II 1921. 05/2 (56). w Œwiêtoch³owicach. St. St. ¯wirki i Wigury. PP Wojciech SZYMKOWIAK s. mian. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. we wrzeœniu 1939 w Stanis³awowie. PP Stefan SZYMONIK s. 1 VII 1937. [4] (76). w Katowicach. L. W I wojnie w armii niemieckiej.

ur. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ na Post. Warszawy nastêpnie mian.WWiZ. Kmdtem Pow. przod. sk¹d przeniesiony na Post. sk¹d 4 X 1938 deleg. MPzaW. Hallera. Post. W I wojnie w armii niemieckiej. w Cekowie pow. MPzaW. Komis. Konstanty SZYPOWSKI s. 012/3 (27). ur. jako oficer inspekcyjny Kdy m. Marianny. frysztackiego. W WP od 10 XI 1919 do 4 IV 1922. L. przeniesiony do I Komis. KnaŒl. katowicki.S St. post. MDzON. od 25 III 1937 w komp. 038/1 (41). katowicki. 3843. nastêpnie w PGŒl. W PWŒl. z którego deleg. 717. ur. B³onie (z siedzib¹ w Grodzisku Mazowieckim) i tam nadal we wrzeœniu 1939. Do 1937 s³u¿bê pe³ni³ m. 385. 18 VII 1913 w B³êdowicach Dolnych. w Katowicach. 033/2 (67). kand. PWŒl. Do 9 IX 1923 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. St. St. Od 6 VI 1919 do 8 VII 1920 w Armii gen. 1 V 1926. w Jasienicy pow. w Katowicach. L. bielski i tam co najmniej do 8 III 1938. Micha³a i Teofili. z której 18 VI 1922 przejêty na etat PWŒl. post. W PWŒl. ur. 038/3 (100). W policji od 1923. 1 VII 1930. do pow. Do 17 XII 1937 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. rybnicki. SKZ. mian. kaliski. Walentego i Marii z Simonów. Alfons SZYNOWSKI s. PWŒl. PWŒl. 1785. PP Piotr SZYPURA s. ur. 483. 29 IV 1898 w Ruchocicach. Do 1 VII 1928 s³u¿y³ w Komis. od 15 I 1924 – kursant w GSzPWŒl. L. Marcelego. Odzn. St. 019/3 (37). 28 IV 1895 w Rowieniu. do konwojowania internowanych Niemców do Berezy Kartuskiej. 4510. w Wirku pow. MN. w Boguminie Nowym pow. 23 II 1895 w Kutnie. w Katowicach. przod. L. 28 II 1899 w Warszawie. sk¹d przeniesiony na Post. w Pszowie pow. od 15 XI 1938 z przydzia³em na Post. (od 9 VII do 19 IX 1920).. w Boguminie Nowym pow. We wrzeœniu 1939 nadal w I Komis. st. MDzON. PP Alfons SZYSZKIEWICZ s. MH. L. W PWŒl. 914 . PWŒl. Przod. post. W policji od 1919.st. ur. Odzn. Emil SZYPKA s.in. – 31 III 1939. Odzn. w Œwiêtoch³owicach. Odzn. Cz³onek POW GŒl. Od 6 II 1939 do wrzeœnia 1939 w Komis. Post. Uczestnik wojny 1920. frysztacki. frysztacki i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. w Siemianowicach pow. Szymona i Magdaleny. Franciszka i Marii z Siwych. Wincenty SZYMURA s. w 1912. 026/3 (14). mian. L.

u³. BMzaDS³. W 1936 w Kdzie Pow. bêdziñski. W policji od 19 XII 1918. 5810. 915 . MPzaW. BKZ. 2287. Wo³o¿yn. 6 IV 1894 w £omnej. Ponownie przyjêty 16 X 1927. MDzON. Post. Podkomis. Feliksa i Marii z Sosiñskich. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Rez. 1 I 1928. w Stopnicy. Konnej w D¹browie Górniczej pow. Maków Mazowiecki. nastêpnie – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ jako Kmdt Pow. 1927–1935 Kmdt Pow. W WP od 18 II 1919 do 28 VI 1922. SMzaDS³. 4 p. W l. ur. ur. W I wojnie w armii rosyjskiej. 27 II 1898 w Aleksandrowie Czêstochowskim. PP Jan SZYSZKIEWICZ s. PP Jan SZYSZKO s. 019/2 (48).Podkomis. 05/5 (23). Andrzeja i Jadwigi. Odzn. Odzn. MPzaW. L. S L. W policji od 19 I do 31 VII 1925 – zwolniony na w³asn¹ proœbê. mian. SKZ.

St. ur. 680. 916 . ur. w 1891 w Kluczach. Ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. 020/3 (49). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. L. 050/3 (25). 1 IV 1934. Odzn. St. we wrzeœniu 1939 na Post. ur. Od 4 III 1932 s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. 7782. Do obozu przywieziony ze szpitala szepietowskiego. W policji od 1921. ur. post. Przod. w Wolanowie. Macieja. 027/1 (64). Wincentego i Marianny z Dysów. we wrzeœniu 1939 na Post. radomskiego. w Rudniku pow. ni¿añski. post. lwowskim. ¿ó³kiewski. W³adys³aw ŒCIGAJ s. w 1897 w Kamyku. olkuskim. L. 23 II 1890 w Cichowie. w 1892 w Kamyku. 5504. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Potworowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Franciszka i Antoniny. L. PP Stanis³aw ŒCIEBURA s. 037/4 (37). mian. 2289. post. PP Stanis³aw ŒCIGACZ s. 6 VII 1892 w Cichowie. ur. W policji od 1919. St. Franciszka i Antoniny. 05/1 (80). post. PP Maciej ŒCIGACZ s. do 2 V 1934 na Post. w 1900. mian. stanis³awowskiego.Œ St. post. PP Szczepan ŒCI¥¯KO s. w Kluczach. Uczestnik wojny 1920. PP Stanis³aw ŒCIEBURA s. sk¹d przeniesiony na Post. Jana. L. ur. Przod. St. W policji od 1921. 020/3 (96). Piotra i Ewy z Urbañskich. 1 I 1938. BKZ. 3588. L.

We wrzeœniu 1939 na Post. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. rez. L. Lamberta i Wiktorii. 037/2 (85). Absolwent gimnazjum w Królewskiej Hucie. rez. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Borkach Wielkich pow. radomszczañskim. Z zawodu kasjer. tarnopolskiego. piech. L. Wiktora. Ukoñczy³ SPchor. L. ur. drohobyckim. Ppor. Od 1 VII 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. lubliniecki. ur. W policji od 1927. 29 VII 1909 w Chorzowie. tarnopolskiego. 012/2 (12). Adolfa i Marii z Scholów. L. tarnopolski. ur. 045/1 (76). 1572. Ppor. ur. ze starszeñstwem 1 I 1935. lwowskim. 4470. 4003. w 1915 w Mogilnicy. Œ L. w Toporowie pow. Ignacego. we wrzeœniu 1939 na Post. PP Henryk ŒLASKI s. 3249.Post. £ukasza i Marii. 7680/317. Babu³a. w Koniecpolu. 8 IV 1902 w Radomsku. 019/2 (56). St. 027/4 (58). PP Wac³aw ŒCIS£OWSKI s. PP Bronis³aw ŒLÊZAK s. w Krakowie. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Kaletach pow. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. L. radziechowski. Post. St. ur. PP Walenty ŒLEDZIONA s. Rez. w 1897 w Biskupicach. w 1905 w m. Odzn. Po ukoñczeniu 21 VI 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. zmobilizowany do 74 pp. KZzaDz. W policji od 1930. dwukrotnie. Antoniego. 917 . Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Niwce pow. PP Bronis³aw ŒLÊZAK s. 15 VIII 1895 w Golonkach. 675. 051/2 (66). bêdziñski. Przynale¿ny ewidencyjnie do PKU Tarnowskie Góry. przod. W policji od 1922. ¿ó³kiewski skierowany do policji woj. we wrzeœniu 1939 w pow. Jerzy ŒLADKOWSKI s. post. Post.

2758. Boles³awa i Leokadii z Wojdów. 6 X 1892 w Sokowie. Odzn. w Sierszy pow. PP Józef ŒLI¯ s. 1162. w 1904 w ¯ywcu. kieleckim – w 1928 w pow. 023/4 (46). 027/4 (8). L. 020/3 (60). ur. BKZ dwukrotnie. na szer. we wrzeœniu 1939 na Post. Post. na szer. W policji od 25 IV 1936 jako kand. Po ukoñczeniu 12 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. stanis³awowskiego. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Od 27 II 1934 mianowany p. w Kielcach. Post. ur. w 1932 w Czêstochowie. w Wojs³awicach pow. 051/2 (40). Ignacego. ¿ó³kiewski skierowany do woj. che³mski. kontr. Józef ŒLIWIÑSKI s. S³u¿bê pe³ni³ na Post. kielecki. St. czêstochowskim. czêstochowskim. L. instruktora na pow. 4486.o. ur. w 1895 w Bia³ej Górze. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ na Post. PP Leon ŒLÊZAK s. Wojciecha i Marii. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Roman Hubert ŒLIWIÑSKI s. 21 IV 1891 w Borze. ur. w Gnaszynie. kieleckim. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Hilarego i Marii. handlowiec z Oran pow.Œ Post. lubelskiego. kieleckiego. przod. St. 918 . Józefa i Teofili. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Horodence. Józefa i Magdaleny. W policji od 21 VIII 1936 jako kand. PP Franciszek ŒLUSARCZYK s. 5207. 26 X 1911 w Berlinie. wileñsko-trocki. 5560. ur. L. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. 012/3 (97). L. 17 XII 1913 w D¹browie. post. co najmniej od 1934 w pow. ur. kontr. 1095. chrzanowski. PP Zygmunt W³adys³aw ŒLISKI s. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. L. W policji od 1919. od 1936 ponownie w pow. L. 037/1 (7).

PP Wojciech ŒLUSARCZYK s. ur. kontr. bêdziñski. 24 X 1913 w Skadli. 13 III 1885 w Kozach. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. 045/1 (17). w 1928. 027/3 (98). St. 1 IV 1934. PP Jan ŒLUSARCZYK s. ur. w Œmiglu pow. Jakuba. Ukoñczy³ 5 klas gimnazjum. w Eksp. we wrzeœniu 1939 w Stanis³awowie. BKZ. na szer. St. mian. [3] (77). w pow. w £agiszy pow. L. W WP od 25 VI 1919 do 1 VI 1922. 3190. Przod. 919 . frysztackiego. L. BKZ. katowickim – wiejskim i miejskim. L. Odzn. stanis³awowskiego. S³u¿bê pe³ni³ na Post. 22 IV 1899 w £¹cznej. MDzON. Antoniego i Agaty z F¹farów. W policji od 23 VII 1923. 3220. katowicki deleg. post. PWŒl. Franciszka i Katarzyny. Józefa i Anny. ur. 05/1 (28). kieleckim – do 2 XI 1937 na Post. w Micha³kowicach pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 012/1 (48). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. St. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj.Przod. Jan ŒLUSARCZYK s. W policji od 25 IV 1936 jako kand. Antoniego i Michaliny. PP Józef ŒMIELKOWSKI s. PP Marian ŒMIECHOWSKI s. St. post. 28 VI 1891 w Jezierzanach. 3128. Post. Post. Œ L. przod. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. tarnopolskim. PP W³adys³aw ŒMIESZEK s. 023/4 (40). Stanis³awa i Antoniny. mian. Od 5 X 1938 z Post. w 1903 w Rogaczewie. w Katowicach. sk¹d przeniesiony na Post. do pow. 15 VII 1900 w Kasinie Wielkiej. ur. Odzn. Œledcz. W policji od 5 I 1923. koœciañski. 1 XII 1923. L. kielecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. post. w Chêcinach pow. post. krakowskiego. ur. BMzaDS³. 1850.

L. 1 I 1923. W policji od 1919. Antoniego. w Lewickiem pow. powtórnie przyjêty 1 IV 1924. 17 X 1895 w Cieszynie. 1934–1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. nowogródzkie. L. w 1924 – 86 pp. 062/2 (8). ur. L. L. Zmobilizowany 15 IX 1939 do 6 baonu KOP. Post. 026/2 (55). 2933. St. Odzn. ostatnio oficerska kadra OK IX. przod. Micha³a i Józefy. ur. Odzn. piech. 1342. 019/2 (99). rybnickim. BKZ. mian. Odzn. Zamieszka³y w folwarku Skiporowce woj. St. Józefa i Marii z Wiœniewskich. 13 IX 1898 w Ró¿y Starej. BKZ. Miko³aj ŒNIE¯KO s. lwowskiego. Jerzego. drohobycki. 92. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. 6 XII 1894 w Parady¿u. rusz. Od sierpnia 1917 do lutego 1918 w II Korpusie Polskim. ur. PWŒl. 920 .Œ St. post. W l. 2731. 026/1 (72). 9 IX 1884 w ¯ninie. posp. ur. 044/2 (51). Por. 4817. W 1934 s³u¿bê pe³ni³ na Post. siedlecki. st. 2 X 1897 w Orzechówce. bia³ostocki. 10 IX 1895 w Jasienicy. PP Lucjan ŒPIEWAK s. W policji od 1 II 1920 do 31 VIII 1923. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Franciszek ŒMIGAJ s. Przod. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. 1922–1923 s³u¿y³ w 22 pp. Karol ŒNIEGOÑ s. Piotra i Anny. w l. w Borys³awiu pow. W WP od 12 V 1919 do 12 VII 1927. w Domanicach pow. Ewidencyjnie przynale¿ny do PKU Baranowicze. 1457. we wrzeœniu 1939 w Komis. W I wojnie w armii rosyjskiej. KZzaDz. PP Wiktor ŒNIE¯EK s. 1927–1938 w pow. PP Stanis³aw ŒNIE¯EK s. 026/1 (13). Franciszka i Antoniny. L. tarnogórskim. W l. ur. L. ur. post. w Toruniu. W I wojnie w armii rosyjskiej. we wrzeœniu 1939 w Bia³ymstoku. – 1 XII 1923. Post. przod. nastêpnie wiêziony w Moskwie i internowany na Bia³orusi.

w Stanis³awowie. Franciszka. MDzON. post. ur. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Toruniu – w I. L. W l. PP Feliks ŒPIEWAKOWSKI s. W policji od 25 IV 1936 jako kand.. L. warszawskim. 4648. Feliksa. ur. 2286. 020/4 (98). brzeziñski. Od 25 IX 1914 do 20 VI 1917 w Legionach Polskich. we wrzeœniu 1939 we W³oc³awku. ¿ó³kiewski skierowany do woj. z przydzia³em do Grupy Rez. internowany w Szczypiornie. przod. i tam nadal we wrzeœniu 1939. BKZ. Kazimierza i Pelagii z Sempiñskich. kontr. PP Ludwik ŒWIDERSKI s. ³ódzki. rypiñskim. w 1925 w pow. Od 1 XII 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w Komis. post. 921 . u³. PP Marcin ŒWIDERSKI s. We wrzeœniu 1939 w V Komis. PP Józef ŒWI¥TECKI s. przod. od 1933 jako nadterminowy (Nowe Œwiêciany. 3989. L. na szer. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ na Post. PP w Czêstochowie. ur. W³adys³awa i Marty z Paw³owskich. W policji od 1915. Post. w D¹browie Górniczej. 1974. bêdziñskim – w 1937 w Komis. 24 VIII 1886 w Amsee. kpr. Od 20 XI 1918 do 18 III 1921 w ¿and. Odzn. we wrzeœniu 1939 w Komis. Stanis³awa. St. Œ St. St. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Brzezinach pow. 26 VII 1891 w Jarentowskim Polu. 4413. W policji od 1923. 045/2 (31). Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. m. W policji od 1919. Odzn. ur. Antoniego i W³adys³awy z Wasiñskich. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 19 VIII 1910 w Uniejowie.Post. 023/1 (73). PP Józef ŒWIDEREK s. od 5 VIII 1918 w 1 pp. ur. we wrzeœniu 1939 na Post. L. MPzaW. w Sosnowcu. 1931–1935 odby³ s³u¿bê wojskow¹ w KOP. PP Jacenty ŒWI¥TEK s. wojskowej. Dederka³y). w 1894 w Krasnem. 023/2 (48). 016/2 (75). w Rogowie pow. W policji od 1924. ur. 1 p. St. 6 VII 1897 w Sierpcu. 5131. od 11 VI 1938 w III Komis. W policji od 1920. stanis³awowskiego. L. ³ódzkim. BKZ. 019/1 (83). L. 22 IX 1888 w £odzi. £odzi.

Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ na Post. w 1902 w £odzi. 1388. 4126. 5279. potem na Post. We wrzeœniu 1939 ponownie w Komis. Do 14 X 1926 s³u¿y³ w Komis. ur. w 1898 w Boczkach. Rolnik. L. W policji od 1921. 3 I 1899 w Ligocie Czamborowej. BKZ. Od 1 XII 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w I Komis. 045/2 (78). kontr. Uczestnik III powstania œl¹skiego. L. Post. Micha³a i Agnieszki. Zatrudniony jako woŸny w Kdzie Pow. do pow. Bielska. MDzON. „A” Grupy Rez. 051/2 (46). Hallera. Odzn. Odzn. Franciszek ŒWIDLIÑSKI s. PWŒl. Stanis³aw ŒWIEBODA s. post.. GwGŒl. L. bia³ostocki. 27 VIII 1898 w ¯ytnej. L. od 1 XII 1938 w Kdzie Woj. od 3 VII 1922. W policji od 25 IV 1936 jako kand. ¯o³nierz Armii gen. w 1892 w Kielcach. PWŒl. L. Bielska. PP Piotr ŒWIECA s. 1440. Franciszka i Anny. Jana i Anny z Ratowskich. Ukoñczy³ Szko³ê Rolnicz¹ w Mi³ocinie. frysztackiego. W I wojnie w armii niemieckiej. ur. Od 1 XI 1933 w Komis. od 1934 dzielnicowy. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. Antoni ŒWIERCZ s. w Wasilkowie pow. L. Od 4 X 1938 deleg. ur. PP w Warszawie. Paw³a i Katarzyny. 1496. 051/1 (57). Uczestnik II i III powstañ œl¹skich. Alfons ŒWIERCZEK s. m. w Kielcach. ur.WWiZ. 922 . post. bielski. 016/2 (12). na szer. 012/2 (74). od 30 VI 1922. PP Stanis³aw ŒWIDERSKI s. od 29 V 1938 na Post. St. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Puzieniewiczach pow. St. S³u¿y³ w PGŒl. 020/1 (82). W PWŒl. agrotechnik. m. stanis³awowskiego. KnaŒl. w Lipinach pow. œwiêtoch³owicki – kmdt patrolu. w Mikuszowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. Paulina i Teofili. Jakuba i Franciszki ze Œwidergo³ów.Œ Post. z przydzia³em do Komp. ur. w Stanis³awowie. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 23 V 1912 w Niechobrzu. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. W PWŒl. w Lipinach. w Mikuszowicach pow. sto³pecki. 7016.

ur.. Ukoñczy³ SPPiech.St. kier. ko³omyjski. piech. 038/3 (37). MPzaW. PP Maciej Aleksander ŒWIERCZYÑSKI s. 2194. Ignacego i Pauliny. PP W³adys³aw ŒWIESZKOWSKI s. 054/2 (58). L. GwGŒl. PP Hieronim Micha³ ŒWIERCZEWSKI s. MDzON. W WP od 25 VII 1920 do 5 IX 1922. grójeckim. w Chwa³owicach (do 31 XII 1924) i Suminie (do 15 IX 1927). MDzON. L. Antoniego i Józefy z Ga³czyñskich. w Jasieñcu. Ks. rybnickim – kmdt Post. St. PP Pawe³ ŒWIERZYÑSKI s. ostatnio – tak¿e we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. Ofic. 653. 30 IX 1900 w Warszawie. Józefa i Agnieszki z Kuczków. Co najmniej od 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. St. 1610. we wrzeœniu 1939 na Post. w Kosmaczu pow. 1 IX 1927. Od 20 VII 1921 w ¯and.WWiZ. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. Ponownie w policji od 1 XII 1922. przod. 699. W PWŒl. L. we wrzeœniu 1939 na Post. Pawe³ Józef ŒWIERKOT s. 045/1 (36). pszczyñski. Asp. Od 9 X 1920 w PGŒl. W policji od 1919. 923 . Od 3 II 1919 w POW GŒl. ur. KnaŒl. W policji s³u¿y³ od 5 V 1920. Odzn. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 8 I 1893 w K¹tach. Œ L. od 17 VI 1922. przod. W policji od 1 XII 1918 do 24 VII 1920. ppor. Post. Filipa i Marianny. ze starszeñstwem 1 I 1935. KLeg. œwiêtoch³owickim – z-ca kier. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. 051/1 (9). 033/2 (52). Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. Bugiem. Odzn. w Biedrusku. Stanis³awa i Marianny. PWŒl. ur. MN. rez. L. 10 IX 1898 w Starej Wsi. „Kret”. mian. post. 4024. Komis. Post. Cieszyñskiego. Odzn. Uczestnik III powstania œl¹skiego. w Szarleju (póŸniej pn. BKZ. w Brzeœciu n. 4 I 1892 w Dumienicach. ur. I KG. Piekary Œl¹skie) – do 4 X 1938. w 1885 w Rzekach. Komis. ps. stanis³awowskiego. Kraj. ur. w Miko³owie pow. w Lipinach (do 1 XII 1932). nastêpnie w pow.

Œ Post. W policji od 1931. 288. w pow. kieleckim – w Komis. L. ur. 15 III 1907 w Osieku. St. Tomasza i Marcjanny z Kaczmarków. Od 1 XI 1919 do 18 VIII 1920 w policji Zarz¹du Ziem Wschodnich i Frontu Podolskiego. L. Szymona. zawierciañskim i pow. w 1896 w Niegos³awicach. 4647. PP Marek ŒWINIARSKI s. St. ur. PP Andrzej ŒWIE¯Y s. post. 020/2 (82). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. St. BKZ. nowogródzkiego. W policji od 1924. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. Ludwika. W policji od 1918. L. L. w Niwce. L. PP Wincenty ŒWIGOÑ s. ³ódzki. w Siniawce pow. 4525. St. Kukie-Huta. 05/4 (51). L. 038/2 (97). we wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. Stanis³awa i Józefy z Gilów. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. W PP od 1 XII 1920. we wrzeœniu 1939 w Sosnowcu. piñczowskim. BMzaDS³. Odzn. 924 . ur. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ na Post. nieœwieski. PP Kazimierz ŒWIÊTALSKI s. lwowskim. 16 VIII 1889 w Drohomyœlu. Post. we Wróblewie pow. Jana i Anny z Michalików. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w woj. W I wojnie w armii rosyjskiej. bêdziñskim – na Post. we wrzeœniu 1939 na Post. 4111. w Andrzejowie pow. 037/1 (56). 054/2 (51). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Wincenty ŒWIETLIK s. od 15 VIII 1930 z-ca. w Bêdzinie (do 2 XII 1935). kowelski. przod. MDzON. PP Julian ŒWIÊCICKI s. ur. ur. ur. w S¹czowie. 357. sk¹d 10 III 1938 przeniesiony na Post. w 1900. w Mielnicy pow. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. Albina i Antoniny. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w 1899 w m. kowelskim. post. W policji od 1918. 045/1 (38). w 1889 w Stefanowie. 34. przod. sieradzki. w Skalbmierzu.

Przod. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 023/3 (3).Przod. 051/1 (98). S³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. W policji od 1922. co najmniej od 1934 kmdt Post. Odzn. 1033. Feliksa i Pauliny z Kowalickich. Uczestnik wojny 1920. Antoniego i Anny z Wasylków. St. policji woj. 6 XII 1899 w Szaragach. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. sarneñski. 299. St. St. ¿ó³kiewski. Macieja i Marii. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. wileñskim. S³u¿bê pe³ni³ w woj. L. Ukoñczy³ 28 IV 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. We wrzeœniu 1939 w Komis. w Janczynie pow. przod. ur. 1 III 1898 w Piktokañcach. wo³yñskiego. w 1899 w £oszniowie. w Kielcach. L. Feliksa i Antoniny z Godlewskich. 1529. post. w D¹browicy pow. PP Stefan ŒWIRKO s. przod. ur. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. mian. 1 II 1937. tarnopolskim. PP Micha³ ŒWIRSKI s. tarnopolskiego. Œ L. 3014. 027/3 (3). kieleckiego. Marcina. przod. sk¹d w 1932 przeniesiony do woj. BKZ. W policji od 1923. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. L. BKZ. wileñskiego. L. 24 XI 1904 w Uszomieszu. [1] (82). w 1893 w £oszniowie. [4] (87). w £awaryszkach pow. L. wileñsko-trocki. St. Odzn. PP Boles³aw ŒWIRKO s. policji woj. 7 IX 1898 w £oszniowie. post. St. tarnopolskiego. 925 . PP Józef ŒWIRSKI s. ur. Macieja i Marii. ur. W policji od 1925. PP Józef ŒWIRSKI s. PP Antoni ŒWIRSKI s. ur. 027/2 (77). ur. We wrzeœniu 1939 na Post. w Tarnopolu. przemyœlañski.

PP Józef ŒWISTELNICKI s. PP we Lwowie. post. stanis³awowskiego s³u¿bê pe³ni³: od 20 IV 1921 na Post. jako obchodowy. Odzn. BMzaDS³. St. przod. 310. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi – w XI Komis. 054/2 (25). – 1 VIII 1922. uczestnik wojny 1920. od stycznia 1935 w Kdzie Rez. rez. Zweryfikowany w stopniu post. 1319. Ukoñczy³ kurs posterunkowych 26 V 1920 w Kdzie Pow. 74 pp. ur. St. ur. Nadleœniczy lasów miejskich w Radomsku.. kobryñskim Stryhów i Tewle (1926). L. baranowicki. Odzn. L. Franciszka i Józefy z Zaj¹ców. post. PP W³adys³aw ŒWITALSKI s. MDzON. 3 III 1896 w Grobieni. 926 . po³onecka pow. Kraj. i tam nadal we wrzeœniu 1939. W WP ochotniczo w l.. od 17 XII 1935 w Komis. post. W policji w Miñsku na Bia³orusi od 10 IV do 9 VII 1920. 17 VI 1900 w Czartkach Du¿ych. Odzn. Od 25 V do 30 XI 1919 w ¯and. Polskiej w Stanis³awowie. PP Pawe³ ŒWIRYD s. na Post. ewakuowany do Grudzi¹dza. od 12 VIII 1923 w Kniahininie-Belweder. pracowa³ w Biurze Organizacji Oddzia³ów Ochotników Kresowych. plut.: Czuczewicze pow. w: Czerniejowie. post. 4805.Œ Przod. w Lackiem Szlacheckiem pow. Pieszej. BKZ. Od 1 XI 1918 do 25 V 1919 w POW. od 9 IX 1926 w Bednarowie. Cz³onek POW. co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow. piech. Odzn. ze starszeñstwem 1 IX 1932. 1 I 1938. L. MN. uczestnik wyprawy kijowskiej i bitwy warszawskiej. rez. od 1 I 1938 w plut. Absolwent Szko³y Rolniczej w Sobieszynie i Szko³y Lasowej we Lwowie. Nr 10 gm. Od 1929 w pow. 1918–1921. 033/1 (15). ur. S³u¿y³ krótko w Rez. Przynale¿noœæ ewidencyjna PKU Radomsko. brzeskim – kmdt Post. BMzaDS³. Przeniesiony do pow. 1 XII 1921. MPzaW. Jana i Anny z Fedorowskich. 05/5 (76). w T³umaczu i kurs przodowników 2 VIII 1924 w Kdzie Woj. W policji od maja 1925. W WP ochotniczo od 25 II 1919 do 25 I 1921. Miedna (od 24 VIII 1929) i Wo³czyn od 10 VI 1937 do wrzeœnia 1939. Ppor. Od 22 XI 1920 s³u¿y³ na Post. KW. Adam ŒWITAL s. od 15 XII 1928 w Stanis³awowie – w II Podkomis.. 7 I 1893 w Lackiem Szlacheckiem. w Stanis³awowie. MPzaW. ur. nastêpnie w policji jako prowizoryczny post. mian. 4415. 8 VII 1897 we Wronowie. mian. Kmdt Post. Micha³a i El¿biety z Kap³onów. St. Ppor. W I wojnie w armii austriackiej. t³umacki. Micha³a i Teofili z Kaszkanów. 05/4 (34). St. ³uniniecki (1925) i w pow. L. Majdanie.

w Bêdzinie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji pow. 4900. 31 X 1909 w Sosnowcu. 3639. w Kostopolu. Antoniego. ur. wo³yñskiego. PP w Warszawie. 272. 4565. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Komis. sk¹d 15 VII 1937 przeniesiony do Kdy Pow. Kazimierza i Marianny. na szer. post. Post. 24 IV 1896 w Szwajkowicach. We wrzeœniu 1937 przyjêty do policji w charakterze kand. 058/3 (72). 019/1 (40). St. ur. w 1900. 019/2 (66). Stanis³awa. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. W sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w £asku. 4 X 1911 w Dobieszewicach. Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand. i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Józef TADYSIAK s. ³uckiego. i przydzielony do Grupy Rez. L. BMzaDS³. PP Ludwik TABISZ s. Uczestnik wojny 1920. PP Henryk Stanis³aw TACZANOWSKI s. 019/2 (25). L. w 1901 w Borszewicach pow.Stefan TABACHOWICZ s. 045/2 (21). kontr. kontr. 058/4 (78). Po ukoñczeniu 1 VIII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. W³odzimierza i Matriony. ³aski i tu zamieszka³y. Antoniego. PP Piotr TABAKA s. z przydzia³em do KG. PP Tadeusz TABACZYÑSKI s. post. 3804. ¿ó³kiewski skierowany do woj. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. kieleckiego i przydzielony do Bêdzina. w Tarnopolu. ur. W PP od 1933. 950. ur. ¿ó³kiewski skierowany do woj. na szer. MPzaW. ur. St. Rolnik. sier¿. T L. L. 927 . We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. L. w 1913. Jana i Anny z £uczków. L. Post. Odzn. ur.

Siemianowice pow. 3363. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 6848.T St. L. Post. 20 III 1895 w Pod³ê¿u. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. 05/4 (90). 21 IV 1909. Absolwent Seminarium Mêskiego w Ursynowie. St. Do PWŒl. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. post. Od 28 II 1919 do 31 I 1920 w WSK. St. Jana i Ewy. 044/2 (72). Uczestnik powstania wielkopolskiego. 033/3 (50). 5290. w Pi³ce i Drawskim M³ynie. 928 . Franciszka i Anny z Kuliñskich. 1 VII 1937. Szymona. czarnkowskiego. Józefa i Marii z Kowalskich. Jana. 044/2 (34). post. L. L. PP Józef TARABASZ s. rez. ur. PP Stanis³aw TALARCZYK s. przyjêty 17 VI 1922 z przydzia³em do Komis. L. Huta Jerzego (do 5 VI 1926). PWŒl. mian. Od 22 XII 1938 na Post. L. 4 I 1896 w Ma³ej £¹ce. Siemianowice (do 21 XII 1938). katowicki.in. we wrzeœniu 1939 na Post. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP. stra¿n. Ppor. w Koñskich. SW Stefan TALACHA s. lubelskiego – we wrzeœniu 1939 w Lublinie. na Post. post. 1253. ur. L. 045/1 (67). 3833. nastêpnie ponownie w Komis. W I wojnie w armii rosyjskiej. ur. PP Ludwik TALAREK s. ur. nastêpnie w policji Okrêgu Kieleckiego (do 30 VI 1921). 27 VII 1894 w Jagodnem. St. Oldrzychowice na Zaolziu i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. m. 20 IX 1889 w S¹czowie. SW Boles³aw TALASKA s. W 1939 funkcjonariusz w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. w Drawsku. sk¹d 6 XI 1924 przeniesiony na Post. ur. w 1900. Stanis³aw TAJER s. 3383. ur. 058/4 (99). Józefa. Stra¿n. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. St. post.

Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. Przod. poleskiego – we wrzeœniu 1939 na Post. 929 . z którego 10 XI 1937 przeniesiony na Post. ur. na Post. 3 XI 1893 w Warszawie. w 2 Komp. W policji od 1927. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Iwacewiczach pow. ur. od 3 XII 1936 w Komis. 5 I 1894 w m.St. w Wilnie (od 20 VI 1923). S³u¿y³ na Post. T L. 038/4 (38). post. w 1896 w G¹sawach. ur. 012/4 (26). St. w Motyka³ach pow. PP Józef TARASIEWICZ s. PP Józef TARAKOWICZ s. BKZ. L.in. post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji m. m. Warszawy. 3750. m. Bugiem. St. Odzn. Stacja Kolejowa w Kowlu (od 14 X 1922). post. Warszawy. w Wielkorycie (od 15 IX 1926) i Ma³orycie (od 11 XII 1928). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Bugiem (od 10 XI 1924). w XVII i XII Komis. Franciszka i Marianny. 1883. brzeski (od 1 II 1925). i tam tak¿e we wrzeœniu 1939.st. w Brzeœciu n. ur. 2 II 1900 w Sosnowcu. Marcina. 1 II 1937. 2809. w Tarnowie.st. w V Komis. w Radwaniczach i tam nadal we wrzeœniu 1939. kosowski. 045/1 (84). PP Jan TARAGA s. Stanis³awa i Julii. krakowskiego – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. PP Stanis³aw TARANEK s. Micha³a. Ponownie przyjêty do policji pow. post. St. 2 XI 1901 w Styrnej. We wrzeœniu 1939 nadal w policji m. 5907. Zdrochec.in. post. mian. 1 IV 1939. brzeskiego. 051/2 (26). Ignacego i Marianny. w Brzeœciu n. Odzn. mian. L. w Komis. L. 9 dyon ¿and. 567. PP Sylwester TARABASZ s. Gran. L. ur. St. MDzON. Post. 05/5 (52). w Równem. BMzaDS³. Zwolniony do odbycia s³u¿by w WP – od 3 X 1925 do 15 IX 1926. S³u¿y³ na Post. Do policji przyjêty 15 I 1921 i przydzielony do Kdy Pow.

[3] (9). Tomasza. 7 XI 1897 we Lwowie. lwowskim. w Rudziszkach pow. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – do 1 XII 1927 w III Komis. Zygmunta i £ucji. Post. nastêpnie w Wydz. ur. warszawskim – we wrzeœniu 1939 na Post. ur.. 012/2 (32). Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Marian Dymitr TARATU£A s. Gabriela i Franciszki z Tutków. W policji od 1920. Odzn. makowski. MDzON. L. Post. w 1909. BKZ. 28 I 1889 w Czekanowie. 11 I 1896. L. Tomasza. Przod. 19 VI 1887 w £odzi. MPzaW. 1958. 1 IV 1933. 050/1 (69). ur. PP Józef TARCHALSKI s. BKZ. Micha³a. PP Tadeusz TAR£OWSKI s. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. 020/3 (54). mian. 044/1 (66). PP Karol TARCZYÑSKI s.T Przod. Franciszka. i tam nadal we wrzeœniu 1939. W policji od 1919. 4349. Œledcz. Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Miasta Lwowa jako kmdt plut. ur. Aleksander TARNO¯EK s. 6089/7735. 3974. ur. Odzn. ur. W 1923 przeniesiony z policji w Che³mie do woj. 045/1 (91). Do PWŒl. PP Gabriel TARNOWSKI s. 930 . PWŒl. L. KN. przyjêty 15 I 1924. w 1900. W marcu 1938 przeniesiony z Kdy Miasta Lwowa do dyspozycji dcy Grupy Rez. PP w Warszawie. Post. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. wileñsko-trocki. ¯o³nierz Legionów Polskich. 866. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta Poznania. wileñskiego. w Krasnosielcu pow. KW. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1 IX 1921. L. Od 14 VI 1938 w Rez. L. Przod.

L. 23 V 1909 w Myœliwcach. ur. Przod. 1921–1923. Tam te¿ we wrzeœniu 1939. Kand. od 9 XII 1935 do wrzeœnia 1939 w Kdzie Woj. w £odzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. Kazimierza. 81 pp. 027/4 (9). L. ur. L. Juliana i El¿biety z Szawelskich. W WP w l. 05/2 (33). z przydzia³em do VI Komp. w Katowicach. Adolf TATOJ s. Marian TATARKOWSKI s. ur. Rez. Odzn. 1413. 931 . Œledcz. w 1906. W policji od 1 VII 1923.in. w Or³owej pow. ur. 3944. 1 I 1928. 044/2 (5). PP we Lwowie i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 28 III 1899 w Z³otousie. 5193.St. W l. kand. przod. m. z przydzia³em do 2 komp. T L. 020/2 (41). 1919–1921 pracownik PKP. MDzON. ur. PP Edward TATTOL s. L.in. 4487. SMzaDS³. W listopadzie 1931 przyjêty do policji z przydzia³em do Kdy Pow. Przod. W marcu 1934 skierowany do Kdy Pow. ³ódzki. mian. £odzi. w 1915. w Kdzie Rez. BMzaDS³. Post. Do policji przyjêty 15 XI 1938 w charakterze kand. Gran. w Toruniu. w VI i VII Komis. W marcu 1938 przeniesiony do Wydz. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. m. W policji od 1919. Post. PP Bronis³aw TATARZYÑSKI s. 2904. S³u¿y³ m. frysztacki. ur. 045/1 (97). 058/1 (99). w £odzi. mian. w £asku. 14 X 1895 w £odzi. PP Adam Stanis³aw TATARA s. przyjêty 25 I 1938 jako szer. Konnej i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Zgierzu pow. Jana. nastêpnie s³u¿y³ w Komis. w Radoszkowicach pow. Adama i Antoniny ze Szmitów. 10 XII 1913 w Ligocie Pszczyñskiej. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. PP Leon TAWDUL s. Post. PWŒl. a 6 III 1937 do Kdy Miasta £odzi z przydzia³em do Kdy Rez. Paw³a i Marty z GwioŸdzików. w Komis. kontr. Post. kontr. BKZ. 4110.. L. Do PWŒl. w Tczewie. kontr. na szer. mo³odecki. Antoniego i Kazimiery z Sarneckich. 1 XI 1938 i przydzielony do Komis.

932 . [3] (81). W policji od 1 XII 1919. ur. Iwana. ur. w Charkówce pow. 5308. w Mokrzyszowie pow. We wrzeœniu 1939 na Post. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Micha³ TELEGA s. w Brodach pow. 7 VIII 1899 w Studzianie. St. na Post. W policji od 1927. PP Stanis³aw TEJBOR s. S³u¿bê pe³ni³ m. post. ur. 023/3 (59). Piotra i Apolonii ze Stefanków. 3 IX 1903 w m. Odzn. i³¿ecki.in. L. Padew Narodowa pow. 6 X 1894 w Furmanowie. w 1895. Post. L. W policji od 1924. w 1895. MDzON. ur. 1540. PP Micha³ TELECKI s. L. kieleckim – we wrzeœniu 1939 na Post. Ch³opy. Józefa. L. Jakuba i Rozalii. 30 IX 1901 w O³pinach. L. MPzaW. 5973. Wasyl TENASIEJCZUK s. tarnobrzeski. PP Józef TENETA s. Post. L. 672. 058/1 (87). ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w pow. W policji od 1920. post. 020/3 (7). 012/1 (115).T St. kroœnieñski. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Józefa i Marii z Dudków. 045/3 (61). Sylwester TELLER s. ur. tarnowskim. mielecki. Jakuba i Marii ze Œliwów. 3873.

ur. Józefa i Antoniny ze Szczêsnych. Jana i Antoniny. Jana. 058/4 (15). 933 . MDzON. w 1891. Siemiona. W I wojnie w armii rosyjskiej. 22 VIII 1896 w Terpi³owiczach Wielkich. 020/4 (49). w 1904. 023/1 (13). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Odzn. PP Piotr TERLECKI s. PP Józef TERPI£OWSKI s. ur. 026/4 (84). Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939. poleskim – w styczniu 1938 skierowany do I Komis. Józefa i Antoniny. MPzaW. 3052. 033/1 (20). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji w £ukowie – we wrzeœniu 1939 kmdt Post. ur. 1 VII 1924. Micha³ TETERA s. Hallera. 10 X 1886 w Kocku. Przod. w Osowcach pow. w Brzeœciu n. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. St. nastêpnie w niewoli niemieckiej. W 1939 s³u¿y³ w SG. ¯o³nierz Armii gen. post. L. 3560. w 1904. W³odzimierz TERESZKO s. Przod. 6001. mian. W policji od 16 VII 1921. 050/3 (8). ur. 5602. W PP od 1919. 1861. SW Antoni TEREBUN s. L. Józefa. Bugiem. L. Nie jest znany jego stopieñ i przebieg s³u¿by. Od 1927 do wrzeœnia 1939 funkcjonariusz wiêzienia w Brzeœciu n. ur. drohiczyñski.Post. PP W³adys³aw TEODORSKI s. 7064. L. T L. w 1895 w Sulejewie. Stra¿n. ur. L.

w Lubliñcu. nastêpnie od 25 VIII 1925 s³u¿y³ na Post. Od 1 X 1933 do wrzeœnia 1939 s³u¿y³ w Kdzie Pow. 21 IX 1896 w Posadowie. post. od 16 VIII 1933 na Post. 19 V 1898 w Cebrowie. 1 VII 1930. 20 VI 1939 przeniesiony z Post. Ppor. Uczestnik wojny 1920. 22 XII 1898 w Studzionce. Podkomis. nastêpnie na Post. mian. Od 27 IX 1918 do 1 III 1919 w niewoli w³oskiej. ¯o³nierz Armii gen. w Lêdzinach (do 1 I 1931). BMzaDS³. MPzaW. 16 VIII 1896 w Zaborzu. W policji od 15 III 1924. Przod. w £aziskach Œrednich i tam nadal we wrzeœniu 1939. S³u¿bê pe³ni³ w pow. m. MDzON. Odzn. rez. Godziek. post. Do PWŒl. PWŒl. Hallera. 038/1 (44). Oficerskim w Miko³owie. ur. Post. 030/1 (82). St. L. Jan TETLA s.in. 756. MPzaW. KnaŒlWWiZ. BKZ. 012/1 (123). mian. PWŒl. W I wojnie w armii niemieckiej. ur. w Ska³acie. 1 VII 1929. podhajecki i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. S³u¿y³ w 42 pp i 66 pp. Do PWŒl. 647. ze starszeñstwem 1 VI 1919. PKU Warszawa-Miasto III. mian. borszczowski na stanowisko kmdta Post. Franciszka i Marii z Rzepkowskich. przyjêty 1 VII 1925 z przydzia³em do Kdy Rez. L. W I wojnie w armii austriackiej. Ludwik TKACZ s. 3320. ur. MDzON. PP Jan TKACZYK s. Od 27 III 1917 do 15 V 1918 w I Korpusie Polskim. w Gusztynie pow. BMzaDS³. lubliniecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Jana i Marii z Kapelarzów. mian. 11 I 1932. Nie jest znany przebieg jego s³u¿by ani ostatni przydzia³. w Lubszy pow. 30 XI 1895 w Szczypiórnie. post. Odzn. jako kmdt Post. w 1891. PP W³adys³aw TKACZ s. Franciszka i Anny z d. 934 . piech. 300. L. Piotra i Matyldy z Sendorów. w Sosnowie pow. Podkomis. W I wojnie w armii rosyjskiej.T Przod. PP Joachim TKACZYK s. L. W WP od 19 VI 1919 do 3 VIII 1923. PP Stefan TʯYCKI s. Przebieg s³u¿by nie jest znany. Uczestnik powstañ œl¹skich. 016/1 (65). post. 016/1 (81). przyjêty 26 VI 1922 w stopniu st. Odzn. 3602. w Katowicach. 1 IV 1939. ur. ur. St. post. L. ur. St. Piotra. post. W WP ochotniczo od 3 III 1920 do 13 VII 1922. We wrzeœniu 1939 – oficer dy¿urny KG. BKZ. W policji od 1 XI 1922. Dok³adny przebieg s³u¿by nie jest znany. W policji od 11 V 1922. Dok³adny przebieg s³u¿by nie jest znany. Uczestnik trzech powstañ œl¹skich. pszczyñskim. St. St. L. Bazylego i Marii z Najczuków. sk¹d przeniesiony zosta³ na stanowisko kmdta Post. 038/3 (70). 5805.

„E” Rez. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 1 VII 1937. 044/2 (74). Micha³a i Franciszki z Zawieruchów. w Raszczycach (do 22 II 1939). (do 9 III 1937). Tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 019/2 (88). na szer. SW Ryszard TOBER s. Po ukoñczeniu 12 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. nowogródzkiego. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. w 1890 w Lubnicach. Pstr¹¿nej (do 15 IX 1931). Jana i Anny. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. ur. Wiktor TKOCZ s. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. PP Tadeusz TOBOLSKI s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kroœnie. L. post. [. Do policji przyjêty 20 V 1930 w charakterze kand. ostrowski. Piotra. St. 012/2 (14). Aleksandra i W³adys³awy. Do policji przyjêty 6 VII 1936 w charakterze kand. W policji od 1920. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. T L. w Rybniku – w Kdzie Rez. rybnickim na Post. w Sieroszewicach pow. PP W³adys³aw TOCZEK s. 020/3 (68). ur. 23 II 1899 w Rudzie Œl¹skiej. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Wodzis³awiu (do 1 II 1929). St. Emiliana. ur. post. na szer. PP Stanis³aw TKACZYK s. 935 . 16 III 1914 w Ko³ozêbie. Piotrowice pow. 4690. poznañskiego i przydzielony na Post. na szer. L. ponownie na Post.. ur. Asp. Od 2 V 1921 do 21 VI 1922 w PGŒl. 5405. W listopadzie 1937 przyjêty do policji w charakterze kand. S³u¿y³ w pow. nastêpnie w PWŒl. w: £yskach (do 4 XI 1925). 3 IV 1903 w Nozdrzcu. 5325. z przydzia³em do Komp. mian. L. PWŒl. kontr. w 1912. L. Przod. 1270. sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. 28 IX 1911 w Zagrodzinie. w Kielcach. (do 25 IX 1935) i w Komis. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. 030/1 (8). ur. ur. lwowskiego. Od 1 I 1936 funkcjonariusz wiêzienia w Ostrogu pow. PP Pawe³ T£OMAK s. 023/5 (98). kontr. zdo³bunowski i tu tak¿e we wrzeœniu 1939. Raszczycach (do 1 VII 1931). kontr.]671. Post.Post. Stanis³awa i Wiktorii. Post. PP w Poznaniu. 5187.

20 XI 1888 we Wrzosowej. m. W policji od 1920. warszawskim. 020/3 (86). post. w 1901. 4698. Wojciecha i Heleny. 033/2 (99). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. przod. 10 II 1909 w Wyszkowie. PP Jan TOKARSKI s. 051/2 (11). mian. Stra¿n. w 1881 w Warszawie. w Pankach pow. ur. L. ur. Stanis³aw TOKARSKI s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w woj. 1 I 1929. Piotra i Marianny. W policji od 1919. W 1939 zamieszka³y w Wyszkowie pow. PP Mieczys³aw TOKARSKI s. PP Antoni TOMALA s. ur.in. czêstochowski. w 1879 w m. Jana. S³u¿ew.T Post. 023/4 (72). 5287. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. SW Wojciech TOMAK s. ur. PP W³adys³aw TOCZYÑSKI s. 1687. 4142. L.st. ur. m. ur. w VII i X Komis. przod. 038/3 (84). post. L. St. 020/4 (4). 3902. Antoniego i Rozalii. St. St. W policji od 1921. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. pu³tuski. St. od lipca 1938 w Rez. 936 . PP i tu nadal we wrzeœniu 1939. L. Miko³aja i Rozalii z Plebañskich. L. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta £odzi. 3 IV 1899 w £odzi. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Ignacego i Tekli. 1848. Warszawy.

St. Asp. ur. III Komis. St. PP Franciszek TOMALA s. od 1 II 1939. Józefa. kier. dubieñski. St. sk¹d 18 VI 1926 przeniesiony zosta³ na Post. w Bobrownikach pow. 27 V 1895 w m. 3103. Jan TOMANEK s. Jana. L. W PWŒl. z przydzia³em do Szko³y Oficerskiej PP w Warszawie. tarnogórski. Œledcz. L. w Lutyni Niemieckiej pow. W lipcu 1938 przeniesiony ze stanowiska p. PP Henryk TOMASZEWSKI s. w Kielcach i tam nadal we wrzeœniu 1939. W policji od 1922. w Tarnopolu. rez. 441.Post. ur. Marcina. w Katowicach. PWŒl. Do PWŒl.o. Kdy Rez. frysztacki. 4 IX 1895 w Kielcach. Post. [1] (58). 1784. post. post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 038/2 (74). W 1930 przyjêty do policji w stopniu asp. w Gdyni do Wydz. 05/5 (99). Do 28 II 1939 w 1 komp. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. ur. post. w Bobrownikach i tam te¿ we wrzeœniu 1939. 20 II 1906. Szymona. PP Kazimierz TOMASZEWSKI s. Przod. 062/2 (12). L. L. ur. Józef TOMAN s. sk¹d powróci³ na Post. ur. 31 III 1939. Józefa. Ppor. L. 7822. w 1913. 3441. 037/1 (32). ze starszeñstwem 1 I 1936. mian. PWŒl. w Kielcach. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Józefa i Joanny z Fuka³ów. ur. 8 X 1908 w Witowie. w Katowicach. kand. bielski i tam nadal we wrzeœniu 1939. nastêpnie na Post. Dolne Datynie. kieleckim – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 14 I 1894 w Podhorcach. 050/3 (100). Od 20 XII 1938 do 6 VI 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Jasienicy pow. w Boremlu pow. 937 . T L. PP Antoni TOMASIK s. przyjêty 1 VII 1924 z przydzia³em do Kdy Rez.

w Rudnikach. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Bydgoszczy. post. Post. St. ur. 7 IV 1895 w Warszawie. Odzn. w 1898 w Oporowie. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. 019/1 (70). warszawskim na stanowisku kmdta Post. W³ochach (od 1927 do 1931). na Post. od stycznia 1937 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Wiœniczu Nowym pow. w Hoszczy. ur. SW W³adys³aw TOMASZEWSKI s. KZ. L. bocheñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Ferdynanda Fortunata i Marianny z Redigierów. MDzON. post. L. W policji od 1 V 1929. w Kobyli i tam nadal we wrzeœniu 1939. 13 XI 1883. L. w: Zaborowie (do 1926). Karola i Bronis³awy. St. 3957. 1683. 1862. Odzn. w Wêglewicach. Odzn. Kazimierza i Marii z Noskowiczów. ur. 28 X 1900 w Brahi³owie. 05/3 (41). PP Szymon TOMASZEWSKI s. Karczewie (od 1932 do 1933). S³u¿bê pe³ni³ w pow. post. w 1897 w m. 5390. L. Ukoñczy³ gimnazjum i kurs dla p³etwonurków w P³ocku. 023/5 (90). 027/4 (74). PP Micha³ TOMASZEWSKI s. St. od 1934 w Raszynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 938 . Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. Od 1 XII 1920 do 31 VII 1921 i od 1 IX 1921 do 31 VII 1926 pracowa³ jako urzêdnik. W policji od 1920. m.T St. Bystrzek. L. MPzaW. a we wrzeœniu 1939 na Post. PP Józef TOMCZAK s. ur. 026/3 (18). wieluñskiego. Marcina. w Bia³ymstoku zosta³ zmobilizowany do Batalionu Obrony Narodowej. MDzON. stra¿n. Przod. PP Franciszek TOMAŒ s. L. od 16 X 1937 kmdt Post. 3906. Ludwika i Franciszki z Juszczyków. 11 VII 1895 w Nieprzeœni. Jana i Teofili ze Skupiñskich. ur. PP Leon TOMBAK s. 045/3 (5). ur. Do 1936 funkcjonariusz w wiêzieniu w Krakowie. We wrzeœniu 1939 pe³ni¹c s³u¿bê w III Komis. rówieñskim – 22 II 1937 skierowany na Post. 5212. in.

434. b³oñski. post. PP Stanis³aw TOMCZYÑSKI s. 4 II 1899 w Kociubiñcach. mian. W 1937 skierowany do Rawy Mazowieckiej z przydzia³em do ochrony rezydencji Prezydenta RP w Spale. BMzaDS³. 027/1 (100). 939 . W policji ponownie od 1 XII 1930 z przydzia³em do Kdy Woj. Wac³awa i Aleksandry z Baliloñskich. post. St. 3884. 3325. w 1934. Franciszka i Marianny. 026/4 (34). St. ur. 2830. w Toruniu i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. limanowski i tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. PP Micha³ TOMCZYSZYN s. ur. ur. L. Antoniego i Katarzyny ze Œwistków. PP Marian TOMCZYK s. PP Marian TOMCZYK s. w 1900. 17 IV 1899. ur. w Dobrej pow. Poznañ-£awica. ur. Tam nadal we wrzeœniu 1939. ¿ó³kiewski przydzielony do Rez. post. PP przy KG w ¯yrardowie pow. ¿and. ur. W policji od 1922. Post. Szer. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Tarnopolu. L. W WP od 1920. Wojciech TOMCZAK s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji pow. post. 1923–1925 w £ukowie. MPzaW. mian. W l. sto³peckiego. L. 5168. kontr.Wachm. 15 VI 1910 w Sroczkowie. St. St. 05/5 (39). 019/2 (53). St. na szer. od 1926 na Post. L. Tomasza i Rozalii. post. L. PP Antoni TOMECKI s. W policji od 1 XI 1922 do 31 VII 1924. 1 IV 1934. 17 III 1899 w Tuszowie Narodowym. Stefana. W WP od 8 IV 1920 do 19 VII 1922. St. BKZ. T L. 3313. jako dca Post. 05/4 (95). Franciszka. 13 I 1901 w Chmielniku. Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. Od 24 VII 1928 do 31 XII 1929 urzêdnik Izby Skarbowej w Grudzi¹dzu. Odzn. Do policji przyjêty 17 IX 1935 w charakterze kand. post. 05/4 (8). 17 pp. w 1939 pe³ni³ s³u¿bê w 7 dyonie ¿and. z przydzia³em do KG.

4 I 1911 w Warszawie. kontr. tomaszowskiego – we wrzeœniu 1939 na Post. Post. 5846. St. W policji od 1919.T Podkomis. 050/2 (70). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w XXV Komis. S³u¿y³ m. PP Stefan TOMYS s.st. L. Tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Warszawy. 038/1 (24). Andrzeja. SMzaDS³. BKZ. L. 5552. Jakuba i Franciszki z Jeziornych. L. L. Józefa i Marty z Lorentzów. w £ucku. 3 V 1914 w KoŸlu. SKZ. m. ur. ur. 940 . PP w Warszawie. w Kowlu i tam nadal we wrzeœniu 1939. 037/2 (88). Odzn. W policji od 26 XI 1918. PP Wincenty TOPOREK s. jêdrzejowski i tam nadal we wrzeœniu 1939.. Komis. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. we wrzeœniu 1939 w Komis. ur. Franciszka i Wiktorii z Chmielewskich. 023/5 (91). kieleckim. stanis³awowskiego i skierowany na Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. z przydzia³em do Grupy Rez. L. PP Henryk TOPOREK s. 1 XII 1937 skierowany na stanowisko kmdta Post. Podkomis. w Grodnie. w Grodys³awicach. ur. Szczepana i Marianny z Buœków. 27 V 1899 w RogoŸnie. Kmdta Pow.o. w Brzegach pow. 1688. Bia³egostoku.in.in. w Kdzie Pow. w 1894 w Kielcach. 012/3 (6). 5 III 1891 w Zaborowie Starym. BKZ. 023/1 (53). bia³ostockiego. Przod. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. Odzn. ur. m. w IV Komis. Równe. Jana. ur. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. MDzON. m. 7740/6064. post.. PP W³adys³aw TOR s. Od 10 XI 1936 kier. KLeg. PP Józef Karol TOMIAK s. horodeñski. w Czerniatyniu pow. 22 VIII 1897 w Chorzeminie. W 1934 p. Przod. ¯o³nierz Legionów Polskich. L. 1 IV 1933. 782. MN. 4121. Post. na szer. PP Jan TOMKOWIAK s. mian. BMzaDS³. Do policji przyjêty 10 XII 1937 w charakterze kand.

Fryzjer. ur. W policji od 1923. Przod. 7832. Józefa i Wandy. Do policji przyjêty 28 II 1938 w charakterze kand. 1 X 1913 w Drohiczynie. PP Czes³aw TORZECKI s. zmobilizowany do WP. W sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w rodzinnym mieœcie. ur. Kpr. PP Piotr TORHAN s. 016/2 (2). post. w Konstantynowie. 062/2 (41).St. L. Odzn. PP Stanis³aw TÓRZ s. 05/4 (88). tarnopolskiego i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 1 V 1932. PP Mieczys³aw Micha³ TOUSTY s. MPzaW. Odzn. 054/1 (60). ur. Tuczniewie i ponownie w Konstantynowie. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. T L. L. Dok³adny przebieg s³u¿by nie jest znany. do Komp. Przod. Post. tam te¿ we wrzeœniu 1939. W 1939 zamieszka³y w Bia³ymstoku. MDzON. 7234. 058/4 (56). St. ³ódzkim. w ¯elechowie Wielkim pow. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. BKZ. 5 V 1909. ostatnio w pow. 4522. 941 . L. PP W³adys³aw TORUÑSKI s. Post. Piotra i Marianny. W policji od 19 XI 1919. ur. kamionecki i tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 1300. 22 IX 1912 we Lwowie. na szer. kontr. mian. L. 4594. L. rez. 22 XII 1900 w Tuliszkowie. Stanis³awa i Apolonii z Krajewskich. 27 X 1888 w Konarzewie. 18 II 1893 w Nowym Samborze. Waleriana i Wiktorii. ³ódzkim na Post. post. 033/2 (55). W policji od 1922. MDzON. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Przemyœlu. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. Zbigniew TOWARNICKI s. ur. Od 1 II 1932 kmdt Post. BMzaDS³. „H” Rez. 316. Jana i Marii z Lipiñskich. Micha³a i Anny ze Œwiech³ów. PP w Gdyni. GwOPrzemyœla.

w £asku i w £odzi – w Kdzie Miasta. kontr. 2868. Kdzie Pow. Paw³a. 4506. ur. 044/1 (29). Stanis³awa.. w 1904 w Pluskow¹sach pow. ur. Stanis³aw TRAJCHEL s. „F” Rez. Przod. PP Tomasz TR¥BA£A s. L. w Drobinie pow. PP we Lwowie.T Przod. mian. ur. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Poznaniu. 1673. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post.in. 027/4 (69). do Komp. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. 058/4 (24). Post. Post. ur. chodzieski. Kazimierz TRAPSZA s. w Szamocinie pow. m. 1 IV 1933. poznañskim – we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. w Kdzie Pow. 3327. Józefa. 038/3 (19). Post. na szer. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. warszawskiego. 3 III 1892 w Skierniewicach. 27 XII 1888 w Mórce. Franciszka i Marianny. VI Komis. 22 XII 1914 w Poznaniu. 5906.. PP Marian TRAWICKI s. W policji od 1920. PP Jan TRAFAS s. 027/2 (47). w 1900. Przez wiele s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Wac³aw TREBER s. W listopadzie 1937 przyjêty do policji w charakterze kand. L. ur. 28 V 1887 w Krzeszkowicach. L. W policji od 1920. 942 . toruñski. ponownie w Kdzie Miasta i tam nadal we wrzeœniu 1939. Józefa i Magdaleny z Ustasiaków. ur. ¿ó³kiewski skierowany do woj. W policji od 1919. p³ocki. 5743. Antoniego i Józefy. 058/1 (43). 29 VIII 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w rodzinnej miejscowoœci. ³ódzkim.

27 X 1901. Andrzeja i Józefy. L. ostatnio w pow. 2489. 24 VIII 1893 w Sulêcinie. 21 IV 1910 w Broszniowie. Wojciecha i Franciszki. Kazimierza i Rozalii. ur. 3662. 1 III 1897 w Bia³ymstoku. W policji od 16 II 1924. L. W 1939 zamieszka³y w Suwa³kach. Przebieg s³u¿by nie jest znany. ur.Józef TREBULSKI s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. T L. S³u¿bê pe³ni³ w Radomiu. L. PP Edward Jan TRELA s. Przod. w Niemowiczach pow. ur. wo³yñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. wo³yñskim. 023/5 (23). L. kieleckiego. Karola. Post. i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. Wiadomo jedynie. 05/2 (90). ur. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. w Mogilanach skierowany na Post. Post. W 1935 przyjêty do policji w charakterze kand. W policji od 16 I 1925. 27 III 1901 w Kamionce. ur. na szer. 943 . Marcina. 5548. 020/1 (76). 7830. kostopolski. zdo³bunowskim. 038/2 (66). Po ukoñczeniu 23 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. po likwidacji 17 IX 1937 Post. PP Micha³ TRETER s. Adama. w Tajkurach i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. PP Albin TROCEWICZ s. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. w 1897. pocz¹tkowo w II. Post. ¿e we wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w policji. 2603. kontr. 026/2 (32). 062/2 (19). a od 6 IV 1936 w I Komis. 594. Antoni TROCHIM s. PP Stanis³aw TRÊBIÑSKI s.

ur. L. Przez wiele s³u¿bê pe³ni³ w woj. Odzn. Post. 012/2 (61). ur. przod. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – od 6 XII 1938 w I Komis. 019/2 (78). i tam we wrzeœniu 1939. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. L. 044/3 (83). post. PWŒl. w D¹browie pow. St. 5307. Józefa. W policji od 1925. L. Alojzy TROMBIK s. od 20 VII 1939 w Kdzie Rez. PP Leon TROMBSKI s. – 1 I 1928. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. PWŒl. St. S³u¿y³ w Komis. nastêpnie jako instruktor w Miejskiej i Pow.T Post. Kdzie w Katowicach. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Bydgoszczy. poznañskim – we wrzeœniu 1939 w Poznaniu. ur. 045/3 (17). 10 IX 1910 w Trzyñcu. 944 . PP Boles³aw TROJECKI s. Do PWŒl. 21 X 1898 w Wysokiej. BKZ. w 1895 w Œmieszkowie. 1913. ur. Post. w 1898 w Œmieszkowie. w 1939. W I wojnie w armii niemieckiej. Jana. L.. 3805. Jan TROJAK s. Post. i przydzielony na Post. St. Ryszard TROJAN s. post. [1] (54). W koñcu lat trzydziestych ponownie w Komis. St. z której automatycznie przeszed³ do PWŒl. ur. Od 1 II 1921 do 16 VI 1922 w SGmin. stra¿n. 6 XII 1938. Jana. frysztacki. w 1892 w Wandowie. 6140. Andrzeja. przyjêty 2 XI 1938 w stopniu post. œwiêtoch³owicki (do 30 IX 1923) i Siemianowice pow. PWŒl. 050/1 (15). przod. kieleckim – we wrzeœniu 1939 w Radomiu. Augusta i Albiny z Opitzów. 19 VI 1911 w £azach Frysztackich. st. Siemianowice i tam nadal we wrzeœniu 1939. mian. 757. katowicki (od 1 I 1927). W policji od 1920.. L. mian.: Hajduki Wielkie pow. Wojciecha i Marianny z Rechowiczów. ur. 1 VI 1923. przod. SG Józef TROMSKI s.

Œledcz. Przod. wo³yñskiego – od 1 VII 1932 w Wydz. W marcu 1938 przeniesiony zosta³ z Post. Chorzów-Maciejkowice i tam nadal we wrzeœniu 1939. Walentego i Józefy. œwiêtoch³owicki (do 30 IX 1923). 5777. 05/4 (10). ur. MDzON. Post. PP Jan TRUSKOWSKI s. Alojzy TROSZKA s.in. Uczestnik powstañ œl¹skich. i Miejskiej Kdzie (do 4 I 1924). Micha³a i Anny z D¹browskich. L. T L. PWŒl. St. L. Odzn. PP Wac³aw TRYBUCHOWICZ s. Chorzów pow. ze starszeñstwem 1 VI 1919. S³u¿y³ w 13 pp oraz 66 pp. che³mski i tam nadal we wrzeœniu 1939. kpr. Antoni TROSKA s. L. ur. Odzn. rez. 142. 012/2 (60). W WP od 15 V 1919 do 30 VI 1923. w Sawinie pow. MPzaW. Kdzie Rez. gdzie pe³ni³ s³u¿bê przez wiele lat. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w Komis. Stanis³awa i Anny z Koz³owskich. woj. Hajduki Wielkie pow. piech. 26 III 1895 w Szawlach. na stanowisku Kmdta Pow. Franciszka i Julii z Woschnitzów. S³u¿y³ w Komis. Bugiem. MN. nastêpnie w PWŒl. Do PWŒl. katowicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. 012/1 (50). L. 045/2 (95). PP Jan TRUBYCZ s. nastêpnie w policji. 10 IV 1901 w Smo³owie. PKU Pru¿ana. od 20 VII 1939 na Post. 945 . Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 25 VII 1895 we wsi Najbruch. Kochcice pow. S³u¿bê pe³ni³ m. w Brzeœciu n. lubelskiego na stanowisko kmdta Post. 6141. 062/2 (34). MDzON. Do policji przyjêty 15 VII 1922 z przydzia³em do Kdy Woj. Komis. post. Kosów Poleski. poleskiego. w Postrowie pow. por. nastêpnie w woj. KnaŒl. 8 II 1888 w Wróblanczynie.WWiZ. 5929. L. W WP od 1 III 1920 do 25 IV 1921 i od 16 V 1922 do 13 X 1923. ur. Odzn. BKZ. W policji od 1 VII 1923. 1865. od stycznia 1938 w II Komis. Wincentego i Franciszki z £ykowskich. nastêpnie w Katowicach w Pow. Podkomis. St. (do 25 II 1926). kieleckim – we wrzeœniu 1939 kier. lubliniecki (do 1 III 1927). 033/1 (56). przyjêty 1 II 1925. ur. 26 V 1899 w Borku. sk¹d skierowany do Komis. ur. Eljasza i Marii. katowicki. PWŒl. 1409. w Siemianowicach pow. post. na Post. ur. stoliñski do woj. W PGŒl.St. MDzON. Przez wiele lat w s³u¿bie œledcz. od 15 XI 1920 do 24 VI 1922. w Brzeœciu n. KW dwukrotnie. w Bêdzinie.. BMzaDS³. post. 21 VI 1886 w Suchej Górnej. PP Wincenty TRUSZKOWSKI s. w Kowlu i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939.

do 26 VII 1939 na Post. Do 13 V 1936 s³u¿bê pe³ni³ na stanowisku kmdta Post. St. Odzn. Micha³a i Katarzyny z Janowskich. L. a stamt¹d do Ostaszkowa. ur. Ludwika i Marianny ze Szczyrbów. PP Ignacy TRZCINKA s. W PP od 1922. PWŒl. sk¹d przeniesiony zosta³ na stanowisko kmdta Post. w Paw³owie pow. post. w 1893. 3287. Wojciecha i Apolonii z Kasperczaków. 1 I 1929. 2 p. W grudniu 1939 przeniesiony do obozu w Kozielsku. Wo³owiczowce. tarnopolski. w Kdzie Miasta £odzi. L. Kolnica pow.. Od 1 VII 1931 funkcjonariusz wiêzienia w Rawiczu. ur. 22 II 1901 w Czy¿owicach. augustowskiego – s³u¿y³ na Post.. 05/3 (25). WK. Przod. Pocz¹tkowo nauczyciel w Wielkopolsce. w Proszowej i Chodaczkowie pow. augustowski. W 1932 ukoñczy³ XXIV kurs Centr. W WP od 20 V 1920 do 21 IV 1923. w Lubszy pow. mian. w Dobromyœlu pow. ³ódzkim. w £odzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. ur. Barg³ów i Bia³obrzegi. W 1933 przeniesiony do Urzêdu Œledcz. 037/4 (46). MDzON. St. 30 VIII 1939 otrzyma³ rozkaz wyjazdu s³u¿bowego do wiêzienia w Bia³ymstoku. £añ pow. lubliniecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Jana. 522. 012/2 (58). W policji od 1923 na Post. 023/4 (99). L. Od 1933 w V Komis. BMzaDS³. 058/4 (27). 26 IX 1892 w Pora¿ynie. Szk. L. sk¹d przeniesiony do pow. nowogródzkim – w Baranowiczach i Lidzie. w Grodnie i tam nadal we wrzeœniu 1939. SW Stefan TRYBUSZEWSKI s. Przod. Ostroga pow. pe³ni³ s³u¿bê na Kresach Wschodnich. W PWŒl. w 1939. PP Miko³aj TRYGUBOW s. grodzieñskim – kmdt Post. ur. Departamentu Karnego MS.in.T Przod. ur. 946 . L. Jana i Antoniny z Kaptysów. m. PP Micha³ TRYBUŒ s. przod. nastêpnie w woj. MPzaW. katowicki. od 18 IX 1922. baranowicki.in. Piotr TRZASKALIK s. 22 I 1889 w Poddêbicach. 1998. 7806. W policji od 1924. 030/1 (58). 1 XII 1892 w Bia³ymstoku. nastêpnie kmdta Post. Franciszka i Marii z Klimczaków. Od 1925 w woj. Aresztowany po 17 IX 1939 k. Do 15 XI 1924 s³u¿y³ w Komis. Przod. 5289. 3452. Katowice-Dworzec. sier¿. ur. nieœwieski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Stra¿n. sap. w Ejsmontach i Wo³pi. 30 VIII 1905 w Sielcu. m. L. zdo³bunowski i osadzony w tamtejszym wiêzieniu. W policji od 1919. 2 p. PP Jan TRYBU£A s. od 1937 w Tarnopolu i tam nadal we wrzeœniu 1939. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. bia³ostockim w pow.

016/1 (31). St. Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939. Do s³u¿by w policji przyjêty 16 I 1929 przez Kdê Woj. w Brzeœciu n. zdr. Odzn. Jana. mian. Wincentego i Marty. PP Jan TRZEBIATOWSKI s. ¿and. MPzaW. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 21 VIII 1889 w Puœnikach. 026/2 (60). wachm. w Brzeœciu n. Kpt. ur. Stanis³awa i Marianny. W 1939 zamieszka³y w Kaliszu. 442. Przod. 1 IV 1939. ur. 051/2 (37). 027/1 (82). PKU Kalisz. 13 X 1903 w Stryszawie. PP Edward TRZOP s. 154. Bugiem. w 1900 w Czêstochowie. Jan TRZPIS s. Dr n. s³. 1417. rez. post. Ignacego i Heleny z Kleniewskich. L. w Czêstochowie. Do 1923 dca Post. pomorskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. poleskiego. L. 30 IX 1896 w Kliszowie. W styczniu 1938 skierowany do II Komis. St. Jana i Marianny. post. MPzaW. Gran. PP Franciszek TRZCIÑSKI s. MDzON. St. L. w 1894 w Czeladzi. W policji od 1 II 1929. MDzON. Wojciecha i Wiktorii z Blamowskich. 947 . 037/4 (8). Przydzielony do kadry zapasowej 3 Szp. W policji od 1919. L. PP Franciszek TRZOÑSKI s. T L. Od 1926 z-ca dcy 3 plut. Uczestnik wojny 1920 i III powstania œl¹skiego. St. ur. 59. ze starszeñstwem 1 VI 1919. w Tczewie. post. 31 VIII 1903 w Parszczenicy. ¿and. ur. ur. w Sosnowcu. Odzn. Przez wiele lat w policji woj. W l. 1923–1924 s³u¿y³ w baonie sanit. 020/4 (100). 2271. Mieczys³aw TRZECIAK s. ur. W sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP przy I Komis. w Bia³ymstoku i tam we wrzeœniu 1939. w Sokó³ce. Okr. med. L. Uczestnik wojny 1920. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. Kpt. 1884. W WP ochotniczo od 19 I 1919.Post.

W policji od 1920. w 1939. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. St. Przod. Hallera. W WP od 2 XI 1918 do 9 XII 1921. w Czarnej Wsi pow. Od 8 VI 1936 przeniesiony z funkcji Kmdta Pow. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand. Przydzielony do 30 pp. Wêgrów na stanowisko kier. Odzn. Post. stanis³awowskiego – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Woj. Wojciecha. PP Franciszek TURCZYN s. rez. 2602. Odzn. III KG i tam nadal we wrzeœniu 1939. Podkomis. PP Leon TUNIKOWSKI s. bia³ostockiego. W policji od 1 VIII 1924. ur. przez KG. ur. 027/2 (92). wileñskiego do Wydz. 948 . W policji od 1 XI 1923. mian. ¿ó³kiewski skierowany do woj. na szer. W WP od 7 VIII do 31 X 1920 oraz od 7 XI 1922 do 29 III 1924. L. Józefa. i tam nadal we wrzeœniu 1939. 15 XI 1885 w Rudkach. Szaniec. kieleckim – we wrzeœniu 1939 na Post. mian. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. KW. kpr. Odzn. PWŒl. Ukoñczy³ dwie klasy gimnazjum. 3732. w 1893 w m. 8 IV 1897 w maj¹tku Zosin. St. ze starszeñstwem 1 VI 1919. MDzON. L.T St. Jana. piech. W 1936 przeniesiony z woj. 019/2 (94). 038/4 (88). PP Aleksander Dariusz TURCZYN s. 25 IX 1900 w Wieruszowie. BKZ. w Piñczowie. ¯o³nierz Armii gen. Szczepana i Ma³gorzaty. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Do PWŒl. od 2 III 1930 w III Komis. W Stra¿y Granicznej od 24 II 1922 do 31 X 1923. 8 pp. kontr. przod. Micha³ TU£ACZ s. PP Zygmunt TU£AZA s. bia³ostocki. 231. post. 4112. w Czêstochowie i tam we wrzeœniu 1939. Przod. PKU Ma³kinia. L. 5158. Stanis³awa i Marianny z Matusiaków. 05/3 (69). przyjêty 1 IX 1924. 30 IV 1911 w G³uszynie. Juliana i Malwiny z Prusewiczów. post. L.. w Stanis³awowie. post. ur. St. PP Witold TUMI£OWICZ s. ur. 027/4 (21). 1814. 026/4 (23). W WP od 4 I do 25 X 1921. BKZ. Por. L. I Komis. MPzaW. ur. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – do 1 III 1930 w SzPWŒl. 1 II 1937. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w 1901. ur. L.

Rez. 023/3 (67). 030/1 (64). w Konstantynowie pow. 12 VIII 1896 w Leoninie. chrzanowski. Antoniego. W³odzimierz Wo³yñski. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. ¿ó³kiewski skierowany do woj. w Kdzie Woj. T L. stoliñski. ur. MDzON. 4802. Grzegorza i Heleny. Post. Po ukoñczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Mieczys³aw TURLEJSKI s. w Piotrkowie Trybunalskim. PP Jan Aleksander TURKIEWICZ s. kontr. „G” Rez. w Rawie Ruskiej. PP w Jaworznie pow. na szer. Kazimierza i Franciszki z Laprusów. kontr. PP Wac³aw TURKOWSKI s. 023/5 (29). L. w 1904 w Rybierzynach. 3600. L. L.Post. 4624. ur. w 1916. Podkomis. Jana i Emilii. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – we wrzeœniu 1939 w VI Komis.]. W policji od 1924. Rez. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 05/4 (48). W lipcu 1937 przyjêty do policji w charakterze kand. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. w 1915 w Dziurowie. 21 IX 1909 w Rozprzy. BMzaDS³. Józefa i Salomei z Kacia³ków. Józefa i Antoniny. 593. L. 027/4 (77). ³ódzki. PP w Kamionce Strumi³owej i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. W marcu 1939 przeniesiony do 3 Szw. ³ódzkiego. 019/1 (11). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. poznañskiego do woj. Odzn. ur. ¿ó³kiewski skierowany do woj. PP Marcin TUREK s. MPzaW. Od 2 IV 1938 kier. W policji od 1935. ur. w Horyniu pow. PP Kazimierz TURCZYÑSKI s. PP we Lwowie. 426[. ref. 949 . wo³yñskiego na stanowisko Kmdta Pow. Post. na szer. Od 26 VI 1937 przeniesiony z woj. 5531. ur. Post. z przydzia³em do Szw. 27 III 1897 w £odzi. lwowskiego i przydzielony do Kdy Pow. do Komp. W styczniu 1938 przyjêty do policji w charakterze kand. PP Stanis³aw TUREK s. ur. Post. adm. W policji od 1919. w Tarnopolu i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.

W PP od 13 I 1926. Jana i Erny z Szmoków. L. w Peczeni¿ynie pow. przod. Radzionków (do 2 I 1939). PWŒl. w czerwcu 1938. 2824.T St. w pow. w pow. mian. mian. Marcina. 3466. Post. Jana i Agaty. ur. Od grudnia 1937 s³u¿bê pe³ni³ na stanowisku kmdta Post. 19[. L. Frysztat. Miko³aja i Marii z Komornickich. Post. L. Pogwizdów pow. post. na Post. Nak³o (do 19 IV 1925). w Rudniku pow. Ks. 1926–1934 s³u¿bê pe³ni³ na Post. mian. post. Aleksandra i Anny. PP Romuald TUSTANOWSKI s. 054/1 (79). s³u¿by œledcz. 11 IV 1910 w Zdo³bunowie. Cieszyñskiego od 1 V 1919 do 14 VII 1922. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. St. We wrzeœniu 1939 w Komis. 230. 023/5 (1). w styczniu 1938. 2565. PP Jan Boles³aw TURZAÑSKI s. Cieszyn (do 31 V 1924). Brynów pow. 635. w Ko³omyi. Odzn. 3 I 1939 i skierowany do Wydz. PP Jan TUSZKIEWICZ s. tarnogórskim – jako z-ca kmdta Post. nastêpnie w styczniu 1935 przeniesiony do Kdy Pow. St. ur. katowicki (do 10 VIII 1922). jako kmdt Post. Kraj. 24 VI 1898 w ¯upaniach. St. ur. W ¯and. kowelskim. 31 X 1893 w Sokolnikach. W 1928 ukoñczy³ Szko³ê Policyjn¹ w ¯yrardowie pow. przod. b³oñski. w Ko³omyi. St. Jan TUROSIÑSKI s. L. Jana i Karoliny. w Brodach. ur. Pawe³ TUROÑ s. 033/1 (67). Odzn. 950 . L. BMzaDS³. ur. ur. 037/1 (79). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w 1894. L. 11 VII 1893 w Wêdryni. ko³omyjski. ni¿añski i tam we wrzeœniu 1939. S³u¿y³ w Komis. BKZ. 027/3 (47). PP Boles³aw TUROWSKI s. 027/3 (81). post. post. nastêpnie w PWŒl. Œledcz. 17 X 1904 w Gródku Jagielloñskim. W l. Tam nadal we wrzeœniu 1939. potem w Komis. cieszyñski (do 27 I 1925).]7.

MDzON. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. MDzON. PP Albert Miko³aj TUWE s. BKZ. post. L. rez. 6030. 12 III 1889 w Dojazdowie. PKU Starogard. MPzaW. BKZ. w Bia³ej Podlaskiej i Komis. post. SKZ. nastêpnie na Post. St. W policji od 24 VII 1919. od 22 XII 1932 jako z-ca kmdta Post. ur. ¯o³nierz Legionów Polskich. BMzaDS³.in. Nadkomis. 1 VII 1924. Wólka Okr¹glik. Do PWŒl. ur. St. L. 05/5 (63). 745. w Siedlcach. mian. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Albina i Michaliny z Kutasewiczów. 038/1 (39). Co najmniej od 1932 Kmdt Pow. 13 VIII 1936 przeniesiony z funkcji Kmdta Pow. Karola. S³u¿bê pe³ni³ w pow. m. ze starszeñstwem 1 VI 1919. W WP od 11 XI 1918 do 7 I 1919 i od 15 IV 1920 do 20 I 1923. post. 234. 1 II 1935. W I wojnie w armii rosyjskiej. PP Franciszek TWARDOWSKI s. Augustyna. w Chropaczowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. W policji od 1 III 1924. ZKZ. SMzaDS³. 051/1 (56). Odzn. post. 4181. Augustyn TWARDAWA s. 026/2 (64). T L. por. 3788. 29 VIII 1894 w Bia³ej Podlaskiej. PKU £uniniec. ur. Kacpra i Marty z Wójcików. 21 III 1896 w m. Eksp. 1 V 1932. piech. St. ur. L. na stanowisko oficera inspekcyjnego w Kdzie Woj. œwiêtoch³owickim – pocz¹tkowo w £agiewnikach: w Komis. we wrzeœniu 1939 ponownie w Lubowidzu. (do 21 XII 1932). S³u¿bê pe³ni³ w pow. 19 XII 1888. L. mian. przyjêty 3 VII 1922 w stopniu st. w Tarnopolu i tu nadal we wrzeœniu 1939.Przod. Odzn. Od 20 VII 1937 s³u¿bê pe³ni³ w kancelarii Kdy Woj. W policji od 1 II 1919 do 14 IV 1920 i ponownie od 1 VII 1923. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Brzeœciu n. (do 9 V 1928). MDzON. Starogard i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 30 V 1897 w Œniatyniu. piech. PP Józef TWARÓG s. Cz³onek POW. m. ze starszeñstwem 1 IX 1931. W policji od 1 VII 1923. 038/1 (23).in. L. 5858. 951 . mian. PWŒl. ur. Gran. Józefa i Apolonii ze Szczypków. post. 30 XI 1893 w Wielgolasie. Od 1 I do 30 VI 1919 urzêdnik samorz¹dowy. kier. Bugiem. 023/4 (35). ur. W WP ppor. m³awskim. Œledcz. Odzn. Podkomis. na Post. St. Odzn. W WP od 6 VIII do 14 X 1920. KN. rez. Przydzielony do 76 pp. post. w Kowlu. Komis. Jana i Karoliny z Rychlewskich. w Lubowidzu i Janowcu. PP Leon TWARDOWSKI s. PP Pawe³ TUZ s. St.

w 1912. 012/2 (66). nastêpnie jako próbny post. przyjêty pod koniec 1937. L. S³u¿y³ w 1 komp. W WP od 11 XI 1918 do 18 III 1922. Odzn. od 10 IX 1938 na stanowisku kmdta Post. 023/5 (97). BMzaDS³. Prowadzi³ gospodarstwo w rodzinnej wsi. Jana. 1 VII 1929. mian. zdo³bunowski. L. W sierpniu 1939 zmobilizowany do KOP „Nowomalin”. MDzON. Post. wo³yñskiego przeniesiony do woj. w Kdzie Rez. PP Stefan TYLKOWSKI s. w Zabrzegu pow. 3043. Do policji przyjêty 16 I 1925 z przydzia³em do Kdy Woj. ur. sier¿. KW. 952 . MDzON. ur. Post. MPzaW. L. L. post. skierowany na Post. Odzn. MPzaW. W l. 050/3 (75). L. Tomasza. PP Andrzej TYCZYÑSKI s. na Post. 3 XI 1893 w Wojtkowej. w 1902 w Eljaszówce pow. m. PP Izydor TYMIÑSKI s.T Post. w Katowicach (do 30 VI 1938). poznañskiego – we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kêpnie. Odzn. 5485. 17 XI 1934 z woj. 050/3 (93). 20 II 1933 z woj. PP Stanis³aw TYLKOWSKI s. Andrzeja. 4909. brzeskim. 058/2 (98). 3986. BKZ. BMzaDS³. w Stanis³awowie. Józefa. MDzON. W policji od 9 XI 1923 do 31 III 1925 i ponownie od 1 VII 1925.in. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. Do policji przyjêty 16 I 1925 do Kdy Woj. poznañskiego i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. wo³yñskiego przeniesiony do woj. Przod. MPzaW. Odzn. ur. ur. Przod. w £ucku. 1924–1925 pe³ni³ s³u¿bê w KOP. Do PWŒl. ur. 1036. w Czernawczycach i tam nadal we wrzeœniu 1939. 872. w Tomaszówce. Edward TYCZKA s. w 1899 w Sokolnikach. w £ucku. 29 XI 1895. MDzON. St. S³u¿bê pe³ni³ w pow. bielski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Roman TYLICKI s. PWŒl. Antoniego i Petroneli. ur. 012/4 (5). L. Jakuba i Jadwigi z Litków. kand. 22 VIII 1900 w Boles³awcu.

post. u³. 1 VII 1928. ur. Boles³awa i Anny z Biksów. 1 IV 1939. Przod. ur. S³u¿bê pe³ni³ w woj. nastêpnie automatycznie w PWŒl. Odzn. Kdy Rez. T L. Paw³a i Kunegundy. W ¯and. 1 XI 1938 mian. PP Ignacy TYRZYK s. we Lwowie. Do 1926 w KOP. Odzn. 953 . w Czêstochowie. L. mian. w Pietwa³dzie pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wieluniu. St. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Odzn. BMzaDS³. Ukoñczy³ cztery klasy gimnazjum. kontr. Leopold Alojzy TYROL s. ur. PWŒl. Post. do 1 komp.in. Do policji przyjêty 1 VII 1923 z przydzia³em do Kdy Woj.St. nowogródzkim. BMzaDS³. na szer. St. 1997. 3943. 023/5 (85). W PP od 1929. i przydzielony do Komis. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Bugiem – w styczniu 1938 przeniesiony z Komis. post. Cieszyñskiego od 7 X 1921 do 17 I 1922 oraz od 18 II do 18 VI 1922. Augustyna i Pauliny ze Zbieszczyków. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w I Komis. w Koszêcinie pow. 1422. i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Wiktor TYMPALSKI s. L. w Królewskiej Hucie. od 8 VIII 1922 na Post. 12 VII 1913 w Pszowie. post. ³ódzkiego. na szer. mian. BKZ. St. 31 X 1893 w Szombierkach. ur. 030/1 (42). 1 XII 1902 w Gdañsku. Kraj. w stopniu st. 229. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 027/3 (86). czêstochowskim – we wrzeœniu 1939 w II Komis. W WP w 17 p. Franciszka i Julianny z Menzlów. Do PWŒl. do I Komis. w Sto³pcach i tam we wrzeœniu 1939. 19 XI 1912 w Radwanowicach. frysztacki. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand. W I wojnie w armii niemieckiej. PP Boles³aw Brunon TYSARCZYK s. ur. 4171. na Post. Jana i Karoliny z Ostrowskich. w 1903. Uczestnik powstania wielkopolskiego. kontr. 016/1 (18). L. przod. post. post. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Brzeœciu n. a nastêpnie w charakterze t³umacza w Kdzie Pow. 20 I 1900 w Posadzie Nowomiejskiej. przyjêty 16 XII 1937 w charakterze kand. MPzaW. Jan TYTKO s. ur. kand. w Katowicach. 033/1 (77). PP Stanis³aw Szczepan TYNIOWSKI s. nastêpnie w policji. PWŒl. MDzON. Ignacego i Franciszki. Œl. lubliniecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. 027/1 (44). 386. post. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. Post. w Nalibokach. m. L. St.

2171. L.T Przod. Micha³a. 29 VII 1888 w Kamionce. 020/3 (22). W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. 954 . ur. PP Wasyl TYTYK s. w Bia³ej Krakowskiej.

nastêpnie w pow. 4504. 038/1 (79). post. 1729. PP W³adys³aw UGOLNIK s. Jana. PP W³adys³aw UBERMAN s. post. PWŒl. 1050. 21 XI 1899. w Bielsku (do 17 IX 1937) i pow.n. PWŒl. Marcina i Julii. z przydzia³em do Oddz. L. Chorzów). w Kdzie Miasta. ur. w Soko³ach pow. w VII. Post. 012/2 (6). ur. sk¹d przeniesiony na Post. w Golasowicach (do 7 V 1939). nastêpnie do 12 V 1939 w Komis. Mikuszowicach (do 30 X 1933). 023/5 (86). w Olkuszu. St. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w policji pow. post. w Chorzowie pow. L. zosta³ na Post. 1 V 1926. 6100/7733. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Warszawie. S³u¿y³ kolejno: w Komis. pszczyñskim na Post. Karola. Jana i Magdaleny. jego kmdtem. L. Post. w Piasecznej pow. od 1 VII 1922. ur. 033/2 (26). ur. Klemens UCHER s. Post. bielskim na Post. post. W PWŒl.St. Konnego w Katowicach. katowicki (od 24 VI 1934 p. U L. przyjêty 16 XI 1923 jako post. 10 XII 1889 w Szumlanach. Odzn. wysokomazowiecki. gdzie pe³ni³ s³u¿bê do 1 I 1929. Piotr UDA£A s. a we wrzeœniu 1939 w IX Komis. ur.in. III Komis. z którego deleg. Drogomyœlu (do 4 XII 1929). w 1908. Przod. mian. PP Karol UGONOWSKI s. Wac³awa i Katarzyny z We¿owiczów. 4334. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. 955 . 22 XI 1894. Komis. St. tarnogórski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. W policji od 1924. L. Do PWŒl. St. 058/2 (81). BMzaDS³. Stanis³awa i Józefy. olkuskiego – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. w 1914 w Miñsku Litewskim. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ur. m. mian. w kwietniu 1934. w Œwiêtoch³owicach. MDzON. tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 058/4 (16). 17 V 1891 w £añcucie. w: Chybiu (do 1 XII 1927). 1486. w MiedŸnej i mian. L. PP Andrzej UDUT s.

Ruœcu. PP W³adys³aw UKLEJA s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. w Kurówku. w III powstaniu œl¹skim w ¿and. Józefa i Anny z Jobstów. 045/3 (64). Walentego i Antoniny z B³aszczyków. ur. w £asku. ur. PP Boles³aw ULAÑSKI s. w Œwiêtoch³owicach. W policji od 1929. we wrzeœniu 1939 w Komis. nastêpnie do Kdy Pow. 9 VII 1898 w Nowym Bytomiu. Od 7 X 1921 do 17 I 1922 w ¯and. ur. w Rudzie. Od 1930 w policji pow. m. lwowskiego.in. Ks. Przod. Przod. L. L. 5643. mian. Odzn. 023/5 (60). PWŒl. Post. 23 I 1882 w Borowem. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w pow. w Bia³ymstoku. œwiêtoch³owickim. kaliskiego. do Kdy Okrêgu Stanis³awów. post. L. przy której Dtwie odby³ kurs ¿and. na Post.. w Kaliszu. Micha³kowice (do 4 XI 1924). [4] (47). Post.in. Józef UJEJSKI s. MPzaW. Kraj. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w policji pow. 4060.in. L. w Komis. mian. od 9 II do 16 III 1923 do Kdy Okrêgu Wilno. post. m. ur. Dowborczyk. St. 956 . S³u¿y³ w pow. MDzON. przyjêty 24 VI 1922 w stopniu st. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. Cieszyñskiego. na Post. 1 VI 1923. we wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w pow. MDzON. Od 7 IX 1920 do 2 V 1921 w PGŒl. Komis. 31 III 1939. pol. 4169. ³askiego – m. 17 III 1884. post. w 1895 w Starem. 3940. W policji od listopada 1922 przyjêty do Kdy Okrêgu £ódŸ. w: Tuszynie. 054/1 (41). w Zduñskiej Woli.U St. L. w Kaliszu. PWŒl. post. post. L. Makoszowy i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. PP Walenty UGORNY s. Widawie i Pabianicach. Bazylego. 21 III 1897 w £odzi. (od 20 I do 14 VI 1922). katowickim na Post: Janów (do 14 IV 1923). a¿ do 6 X 1921. MPzaW. W PWŒl. Od 4 XII 1922 do 3 II 1923 deleg. od 17 VI 1922. St. [3] (45). Zawodzie. Od 20 III 1923 skierowany do Kdy Pow. 037/4 (17). Do PWŒl. Marcina i Marcjanny z Pogorzelców. w Stawie. Piotr UHEREK s. Urbana i Jadwigi z Kaniów. St. sieradzkim – we wrzeœniu 1939 w Komis. Andrzeja i Ewy. Odzn. ur. PP Nestor UHORCZAK s. sk¹d 16 II 1929 przeniesiony na Post. ur. 20 V 1899 w Odechowie.

Od 1 X do 21 XII 1929 Kmdt Pow. 957 . Ppor. Odzn. Leopolda i Stefanii. w Kuczborku. W policji od 1920. II. Lwów. rez. Franciszka i Anieli. 2 I 1935 skierowany do Komis. post. PP Jan UNIEWICZ s. Odzn. Antoniego i Emilii z Siemiñskich. 038/3 (7). L.in. 3784. w Bêdzinie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 23 X 1899 w O³oboku. Pieszej. m. post. ¯o³nierz Legionów Polskich. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji m. 2191. KN. krakowskiego. bêdziñski. PP Boles³aw ULICKI s. MN. W policji od 1923. PKU Kielce. We wrzeœniu pe³ni³ s³u¿bê 1939 w Kdzie Miasta Krakowa. W policji od 16 I 1924. kieleckim. w Wierzbniku. Komis. W l.st. L. 037/1 (19). 023/4 (14). Podkomis. 038/3 (58). Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w pow. ur. MDzON. St. na szer. L. w 1890 w Ulanowie. 4 VII 1893 w Serocku. pomorskiego. 2 VI 1894 w Warszawie. ³ódzkim i w £odzi – w Kdzie Miasta i Rez. od 2 VI 1938 na Post. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. w 1894 w Warszawie. L. W policji od 1920. 5410. ur. W 1936 przeniesiony do woj. Od 1 XI 1923 do 31 XII 1924 kmdt SG w Duni³owiczach. SKZ. ³ódzkiego do woj. W l. L. w Prad³ach. ze starszeñstwem 1 VI 1919. przod. 1933–1934 kier. Gracjana i Ksawery z Ruszkowskich. Edwarda i Stefanii. Odzn. PP Marcin UMIÑSKI s. w Czeladzi pow. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w woj. kontr. St. ur. w sierpniu 1939 kier. kieleckiego i przydzielony do pow. ur. bia³ostockiego. post. w Warszawie. U L. m³awskim – we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. zaœ 12 X 1935 do woj. 1926–1928 w Urzêdzie Œledcz. W WP od 28 IV 1919 do 25 VI 1921. Do policji przyjêty 14 VIII 1936 w charakterze kand. 2038. PP Wac³aw UNGER s. w Olkuszu. St. PP Leopold Franciszek URBAN s. ur.]. 4 X 1912 w Dobromilu. ostatnio s³u¿y³ w Bia³ymstoku – od 20 II 1937 kier. 038/4 (27). W styczniu 1934 przeniesiony z woj. MPzaW. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. olkuskiego na Post. PP Jan URBAN s. a we wrzeœniu 1939 w Komis. Post. Franciszka i Marii z Mrólów. Warszawy. Kielce i Olkusz. 417[. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. I Komis. art. 023/4 (52). 1 X 1936 przeniesiony na Post. w Kroczycach.St. 5757. W policji od 1926. w Kdzie Pow. MPzaW. ur.

Marcina i Heleny z Budków. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w jednym z Komis. post. St. L. PP Antoni URBANOWICZ s. PP Antoni URBANIAK s. Stanis³aw URBANIAK s. przyjêty 1 XI 1923 w stopniu post. piech. post. W WP od 20 IX 1935 do 19 IX 1936. PP Wincenty URBANIAK s. St. Œledcz. 12 III 1888 w Chwa³kowicach. wo³yñskiego. 16 X 1904 w PrzyjaŸni. 1532. 033/1 (52). Wac³aw URBANEK s. BMzaDS³. 3908. 038/1 (95). rez. 051/2 (60). L. m. Szczepana i Marii. post. L. ³ódzkiego. Post. post. Odzn. 14 IV 1900 w Kucharach. 045/3 (83). w Krzemieñcu. w T³umaczu. Józefa i Anny z Krekorów. L. w Katowicach. 14 VII 1898 we Frankowie. Odzn. Lekarz weterynarii. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. PP Józef URBANIAK s. ur. 527. na szer. 958 . Do PWŒl. St. St. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 4. 023/4 (94). 26 III 1914 w Siekierce Starej. Antoniego i Karoliny Heleny z Wiszniewskich. 3476. L. ur. KW. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Ppor. PWŒl. z przydzia³em do I Komis. kozienicki. Do policji przyjêty 27 IX 1929 w charakterze kand. 3 IV 1938 z Wydz. kontr. w 1898. w Kowlu przeniesiony do Wydz. Œledcz. Po ukoñczeniu 5 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. Poznania. W 1939 zamieszka³y w Garbatce pow.U Ppor. 918. Micha³a. ur. Wawrzyñca. ur. L. W WP od 13 VII 1919 do 29 III 1923. W sierpniu 1939 zmobilizowany do baonu KOP „Sto³pce”. ze starszeñstwem 1 I 1938. ur. W policji od 1920. 027/2 (69).

We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji we Lwowie. Katowice (31 XII 1928 – 28 II 1929). 023/1 (10). II Komis. Po jego ukoñczeniu rozpocz¹³ s³u¿bê w wiêzieniu w Królewskiej Hucie. U L. ur. ur. L. 012/1 (7). W wiêziennictwie od 1933. 29 VI 1891 w Radzionkowie. 5981. SW Józef Konrad URBAÑCZYK s. Feliksa i Klementyny z Korsaków. kontr. Uczestnik III powstania œl¹skiego – dca baonu tarnogórskiego i kmdt miasta Tarnowskie Góry. 23 XI 1897 w £agiewnikach Œl¹skich. ur. I Komis. dozorcê (od 1932 st. PP Stanis³aw URBAÑCZAK s. funkcjonariusz PGŒl. nastêpnie w pow. Ppor. rez. W 1925 skierowany na kurs dozorców wiêziennych w Centr. 023/4 (50). Piotr URBAÑCZYK s. do Insp. Po ukoñczeniu 1 VIII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. Ludwika. Jana. w 1909. Kmdt Pow. Nadkomis. Szkole Dep. Paw³a i Albiny z Janotów. Post. (do 6 I 1932). potem deleg. Gocza³kowicach (do 28 I 1935) na stanowisku kmdta. stra¿n. PWŒl. St. Od 1 VI 1921 do 25 VI 1922 w PGŒl. w Urzêdzie Œledcz. St. Do PWŒl. 427. wo³yñskiego. St. przyjêty 24 VI 1922. L. 012/2 (24). 1817. ur. Powstaniec œl¹ski.) i skierowany do wiêzienia w Tarnowskich Górach. ¿ó³kiewski skierowany do woj. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – kier. przyjêty 26 VI 1922 w stopniu podkomis. W I wojnie w armii niemieckiej. ur. z przydzia³em do Grupy Rez. w Kostopolu. L. Uczestnik powstañ œl¹skich. rybnickim. post. 11 V 1899 w Kamieñcu Podolskim. Oficerski w Pszczynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 05/4 (47). stra¿n. Do PWŒl.Stra¿n.. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w wiêzieniu w Dubnie.. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w pow. w 1905. 7 II 1896 w Cielnicach. Jan URBAÑCZYK s. od 1 III 1925 do 2 VI 1928 kier. PP Józef URBANOWSKI s. tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. L. Karnego MS. 29 I 1935 przeniesiony na Post. nastêpnie w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu i tam te¿ we wrzeœniu 1939. SW Micha³ URBANOWICZ s. nastêpnie z-ca Kmdta Pow. Lubliniec (od 7 I 1932) i Œwiêto- 959 . na st. ur. PWŒl. 3594. Bart³omieja i Karoliny z Nalewajków. PP w Warszawie. w: Paw³owicach (do 3 I 1934). post. Komendanta G³ównego (do 10 IX 1930). pszczyñskim kolejno na Post. Józefa i Anny z Radwañskich. 3404. W 1928 awans. Do policji przyjêty we wrzeœniu 1937 w charakterze kand. na szer.

w Za³oŸcach pow. w Koñczycach (do 1 VI 1929) i Brynowie. w Katowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. MPzaW. L. Józefa i Pauliny z Pogorza³ków. kieleckiego – we wrzeœniu 1939 w II Komis. 1 IV 1897 w Piaœnikach-Lipinach. 019/3 (12). ur. przyjêty 18 IX 1922. MDzON. ¯o³nierz Legionów Polskich. nadkomis. Uczestnik powstañ œl¹skich. 023/5 (68). post. 5535. ur. 1 VII 1928. 1 I 1929. Lubliniec (do 11 I 1938). Komis. w Pleszewie pow. MDzON. Post. ur.in. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. St. na Post. W I wojnie w armii niemieckiej. Odzn. radzyñski. L. Feliksa i Marianny z Karwowskich. m. 27 XII 1906 w Wieruszowie. post. Od 9 VI 1937 w woj. L. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w pow. L. s³u¿bê pe³ni³ m. 023/3 (49). PP Franciszek URBAÑSKI s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Stanis³awa i Feliksy z Ró¿aków. 037/1 (90). mian. W policji od 4 XII 1929. zborowski. 033/3 (91). wo³yñskiego. w Jab³oni pow. Wincenty URBAÑCZYK s. 8 X 1900 w Bar³ó¿nie. Odzn. Przod. – 1 I 1938. PP Jan Edward URBAÑSKI s. 1 II 1935. sk¹d przeniesiony na stanowisko Z-cy Kmdta Pow. 1932–1934). Pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. ponownie Kmdt Pow. 364. 037/4 (65).WWiZ I kl. mian. nastêpnie przeniesiony do woj. ur. katowickim – w Komis. poznañskim – we wrzeœniu 1939 na Post. 5629. Do PWŒl. jarociñski. L. ur. przod. post. w Kowlu i £ucku. PP Wac³aw URBAÑSKI s. L. PWŒl. lubelskim. Odzn. w Radomiu. 5856. 960 . KnaŒl. 11 VI 1899 w Dobrej. PP W³adys³aw URBAÑSKI s. 785. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. St. Post. – 23 III 1939.U ch³owice (w l. Post. mian. 1869. St. Od 19 VIII 1919 do 5 VII 1921 w POW GŒl. Odzn. Ignacego i Józefy ze Skupiñskich. MDzON. Od 2 V 1932 w Wydziale Œledcz. Chorzowa (do 31 X 1924). Katowice i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 26 V 1895 w Wojcieszkowie. Wincentego. Uczestnik wojny 1920.

Kpt. L. w 1892 w Wojnach. na szer. 1896. 21 IV 1895 w Lipnie. PP Józef URSZULAK s. ur. St. lubelskiego i przydzielony na Post. ur. 1 I 1929. SMzaDS³. MPzaW. w 1928 – 66 pp. Józefa. 1921–1924 oficer 80 pp. Odzn. L. W l. Mieczys³aw UZAROWICZ s. St. w 1935 w KOP. ur. 2 X 1893 w Halembie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku z-cy kmdta Post.. Józefa Piotra i Ksawery ze Œwiêtachowskich. BMzaDS³. ¿ó³kiewski skierowany do woj. z której automatycznie przeszed³ do policji w charakterze podoficera prowizorycznego. MDzON. sk¹d przeniesiony na stanowisko kmdta Post. Przod. Julian UZIAK s. 961 . w Kaczycach i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. Odzn. PWŒl. KZWLŒr. Jana. Por. Wawrzyñca i Marii. w Urszulinie pow. piech. od 3 IV 1923 z przydzia³em do SzPWŒl. 15 V 1919. przod. „E” Rez. 6066. L. cieszyñskim na Post.. w: Boguszowicach (od 14 V 1923). 5428. ur. przod. W 1939 pe³ni³ s³u¿bê w PKU w Baranowiczach. Post. Wiœle Czarnem (do 15 XI 1935). Do policji przyjêty w paŸdzierniku 1937 w charakterze kand. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. 023/1 (14). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu we Lwowie. w³odawski. 044/3 (37). w MiedŸnej pow. KW dwukrotnie. Od 6 IX 1915 do 31 I 1916 w SObyw. BKZ. PP Jerzy UZIÊB£O s. ze starszeñstwem 1 VI 1919. w Katowicach. 5171. Ustroniu (do 11 I 1935). St. W PWŒl. 038/4 (3). w Grodnie. wêgrowski. mian. PP w Poznaniu. w 1912. Funkcjonariusz SW. Po ukoñczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. 20 X 1898 w Warszawie. w Warszawie do 10 XI 1918. 019/1 (84). U L. nastêpnie w MMiejsk. z przydzia³em do Komp. 051/2 (29). mian. S³u¿bê pe³ni³ w pow. w 1907 w KlukowszczyŸnie. 4025.. Ignacego. Walentego i El¿biety z Zió³kowskich. kontr. kpt – 1 I 1928.Przod. PP Julian URLIÑSKI s. post. L. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Franciszek URSOÑ s. ur. 74. 050/2 (39).

Od 1 VI 1921 s³u¿y³ w Kolumnie Dezynfekcyjnej OGen. Kraków. mjr – 1 I 1931. sanit. zdr. szef s³u¿by zdrowia. zdr. nr 2. MPzaW. 051/2 (14). Absolwent UJ. W l. L. 1921–1922 komp. Naczelny lekarz PKP w Poznaniu. 153/31. med.V Mjr s³. ur. szp. rez.. 962 . MDzON. ze starszeñstwem 1 VI 1919. Co najmniej od 1932 w 57 pp. w l. Stefana i Józefy z Richterów. Kpt. 31 X 1890 w Dobromilu. Stanis³aw Zygmunt VAN DER COGHEN s. Odzn. 1923–1926 7 baon sanit. w 1928 7 baon ³¹cznoœci. kadra oficerów s³. polowego. MN. W 1939 zmobilizowany do WP – kier. zapas. Dr n.

post. mian. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Roman WACHOWIAK s. St. w Katowicach (do 18 V 1924). 1414. ur. post. post. Rosko. 1392. pszczyñski. 1 V 1939 mian. Zawodzie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Post. i skierowany na Post. w Janowie pow. ur. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w Poznaniu i tam nadal we wrzeœniu 1939. katowicki (do 31 XII 1924). Jan WAJCHERT s. Jan WACIK s. nastêpnie w Komis. L. 8 VIII 1900 w m. PWŒl. na Post. m³awskiego. w Zamoœciu i tam nadal we wrzeœniu 1939. 023/4 (77). kand. przyjêty 15 I 1939 do 1 komp. w 1916. Odzn. 24 I 1891 w Siedlcu. 2043. Jana. Ludwika. w Katowicach. 027/2 (74). post. post. St. L. PWŒl. 4542. Jana. L. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow.in. we wrzeœniu 1939 na Post. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. w 1902. 044/2 (46). od 15 I 1924. W L. ur.St. Stanis³aw WAÆKOWSKI s. lubelskiego – w lipcu 1937 przydzielony do Komis. 5 IV 1900 w Krzywiu. 027/1 (81). 963 . St. Kdy Rez. 012/1 (102). w Strzegowie. ponownie w Katowicach – w III Komis. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. m. Wojciecha i Petroneli z Nowaków. PP Józef WAJLER s. ur. Do PWŒl. Tomasza. BKZ. PP Walenty WACHOWIAK s. Oficerski w Miko³owie pow. na Post. L. ur. ur. post. W PWŒl. 1 II 1937. L. 3174. St. 033/3 (36). 13 III 1892 w Turobinie. Wawrzyñca i Franciszki. (do 16 IV 1925). 4341. w Lubowidzu. W policji od 1929.

Do policji przyjêty w sierpniu 1937 w charakterze kand. W czerwcu 1937 przeniesiony do III Komis. W WP od 25 III 1919 do 17 VII 1920. 038/1 (49). PP Jan WALCZAK s. kêpiñski. 023/4 (68). ur. pru¿añski i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. PP Edmund WALCZAK s. Lublina i tam nadal we wrzeœniu 1939. 2 X 1902 w ¯ebrowie. horochowskim – 29 VIII 1939 z Post. na stanowisku kmdta Post. ur. PP Wiktor WALASZEK s. Po ukoñczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Leon WALASZCZYK s. Franciszka i Marianny. z przydzia³em do Grupy Rez. 15 X 1889 w Oœmieszczowie. 100. Przod. ur. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. PP Edward Franciszek WALCZAK s. 020/4 (40). w Berezie Kartuskiej pow. 023/1 (34). L. 16 V 1900 w Orenie. warszawskiego do Komp. w S³upi pow. 15 VI 1938 przeniesiony z policji woj. Przod.W Marcin WALAS s. L. 5914. 020/1 (71). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. 2351. poleskiego – we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Pru¿anie. 187. 2131. L. w Me³gwi. 038/2 (92). Post. lubelskiego. Post. L. w B³udowie i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. kontr. w 1889. W policji od 20 IX 1920. m. Józefa i £ucji ze Srebrzyñskich. na szer. ur. ur. Stanis³awa i Karoliny z Politów. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Franciszka. 4 X 1911 w Zawierciu. Józefa i Józefy ze Stêpniewiczów. poznañskiego. 964 . L. PP w Warszawie. 4295. Józefa i Michaliny. w Œwiniuchach przeniesiony na Post. Post. ur. poznañskiego do woj. L. 6 IV 1911 w Szczytach.in. 2 IX 1932 przeniesiony z policji woj. Wartowniczej MOdosob. m.

MPzaW. drohobycki. Do PWŒl. st. w Brzeœciu n. ur. PWŒl. 12 X 1895 w Chlewiskach. w 1905. Bugiem. BMzaDS³. ur. PWŒl. 012/2 (39). 1575. 012/2 (73). St. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. £uniñcu i Stolinie. Jakuba i Marianny z Brychów. w £êczycy. Przod. PP Stanis³aw WALCZUK s. MPzaW. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. przyjêty 16 II 1924. œwiêtoch³owickim w Komis. PP Wincenty WALCZYK s. ur. na Post. 6015. w Maciejkowicach (do 19 V 1926). frysztacki i tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. W policji od 15 VII 1923. Franciszka. Pod koniec 1937 skierowany do Komp. katowickim – w Komis. Emil WALDER s. 1 X 1923 za schwytanie bandy Stolorza. w Szarleju (do 11 VIII 1936) i £agiewnikach (do 4 V 1937). Ze stopnia post. W L. w Bañgowie. sier¿. 2 II 1894 w Domaradzu. L. S³u¿y³ m. St. kieleckiego do woj. pru¿añski – od 2 I 1938 jako dca plut. W I wojnie w armii rosyjskiej. Odzn. Józef WALCZYSZEWSKI s. KZzaDz. Komis. Odzn. w Katowicach. Od 20 X 1932 do 2 VII 1939 kmdt Post. Bielszowice pow. w Chorzowie (do 5 IX 1926) oraz Janowie. mian. w³oszczowskim na Post. st. ur. 20 II 1896 w Pszowskich Do³ach. Szer. w Piekarach Wielkich (do 22 XII 1938). w Or³owej pow. Franciszek WALCZYBOK s. 3472. w Mra¿nicy pow. katowicki. z którego przeniesiony zosta³ do Komis. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. 027/1 (87). mian. ³ódzkiego z przydzia³em do Kdy Pow. 1 II 1937. MDzON. SMzaDS³. w I Komis. 05/5 (24). Przod. We wrzeœniu 1939 w s³u¿bie czynnej WP. pow. w D¹brówce Wielkiej (do 4 IV 1938) oraz w Komis. w³oszczowskiego. Odzn. PP Józef Tadeusz WALCZAK s. KZzaDz. MDzON. ur. nastêpnie ochotniczo w WP. przod. w Œwiêtoch³owicach (do 1 XII 1928). MDzON. œwiêtoch³owicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. S³u¿bê pe³ni³ w pow. w S³upi i Gorzelowie. w Lipinach pow. Kazimierza i Marii z Sieczków. w Chojnach pow. na Post. 2 IV 1895 w Wygnankach. L. BKZ. MN.in. Stefana i Franciszki. przod. Odzn. przod. 965 . w Nowej Wsi. 038/2 (78). Wartowniczej MOdosob. 9288. 050/3 (67). 1728. w Berezie Kartuskiej pow. L. Teodora. Post. L. sk¹d automatycznie 1 VII 1919 przeszed³ do policji. i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. 18 I 1937 przeniesiony zosta³ z policji woj. 5617. w Komis.. na Post. nastêpnie kier.Przod. nastêpnie w pow. Od 1 X 1917 ¿o³nierz I Korpusu Polskiego. – 1 I 1930.. 3 XI 1898 w Godziêtowach. Od 10 IV 1919 w PKom. Tomasza i Wiktorii z Supeletów. ³ódzki. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post.

L. BMzaDS³. St. St. Tomasza i Anny. 5010. w LeŸnicy Ma³ej pow. Klemensa i Bronis³awy. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Józef WALENCOW s. na Post. post. (do 3 III 1939). katowicki w III (do 1 I 1936) oraz w II Komis. 1960. L. PP Wac³aw WALECKI s. W policji od 1 XII 1928. ur.W Antoni WALECH s. 019/1 (21). lubliniecki. mian. kowelskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. 027/2 (13). ur. Do PWŒl. Przod. Franciszka. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w II Komis. w 1900. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. post. 023/3 (47). post. Jana. we wrzeœniu 1939 na Post. ur. W policji od 1 V 1920. w WoŸnikach pow. L. W policji od 1923. kowelskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. Miko³aja i Józefy z Karolczaków. z którego 4 III 1939 przeniesiony zosta³ do Komis. w £êczycy. 21 VIII 1905 w Baranowie. 19 III 1902 w Beresteczku. PWŒl. Post. przyjêty 16 VIII 1922. St. L. ur. L. S³u¿bê pe³ni³ w II Komis. 966 . w Kowlu. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Stefan WALENDOWSKI s. Przod. ³êczycki na stanowisku kmdta. w Katowicach (do 1 III 1932). plut. 1551. 24 VIII 1896 w Piotrkowie Trybunalskim. 037/2 (100). ur. w Kowlu. 016/2 (6). 1015. nastêpnie w Chorzowie pow. 8 VIII 1898. w Czêstochowie. PP Roman WALENCIKIEWICZ s. ³êczyckim i w Kdzie Pow. Karola i Marii z Urbañskich. 051/1 (92). w Boguminie Nowym pow. 10 II 1898 w Katowicach. W policji od 1931. Odzn. Uczestnik powstañ œl¹skich. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. 4484. W WP od 8 VI 1919. 803. Aleksander WALERUS s. 1 VI 1923.

S³u¿bê pe³ni³ w policji w £ucku. w Lutyni Polskiej pow. a 10 XII 1938 z Post. w I Komis. St. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. I KG i tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. ur. 15 II 1913 w Gliwicach. 3330. ur. Wilhelm Faustyn WALKE s. Andrzeja i Emmy z Weisów. L. 13 V 1893 w Kaliszu. w Bystrzycy. Osadnik wojskowy na Wo³yniu. 027/3 (9). ur. w Porycku pow. w 1903 w Ejsmontach pow. Uczestnik wojny 1920. St. 054/1 (8). Post. mian. 37. 585.Post. kostopolskim na Post. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w pow. Jana i Józefy z Sumków. m. Adama.in. 3541.. frysztacki. post. i w Kdzie Pow. Przod. grodzieñski i tam zamieszka³y. 9 IV 1909 w Warszawie. 012/3 (94). od 1 III 1939 na stanowisku kmdta Post. Kdy Rez. wo³yñskiego. 058/2 (14). L. we wrzeœniu 1939 w I Komis. Odzn. W 1939 s³u¿y³ w WP. ur. przyjêty w 1938 i przydzielony do 2 komp. L. 4736. 12 II 1901 w S³awucie. w Katowicach. 25 V 1929 skierowany do woj. Artura i Marii. Do PWŒl. szwol. 967 . L. W PP od 1931. St. We wrzeœniu 1938 skierowany do Wydz. kand. ur. Micha³ WALICKI s. Teofila. 25 I 1903 w K³êbówce. W WP ochotniczo od grudnia 1918 do czerwca 1921 1 p. post. PP Ignacy WALEWSKI-COLONNA s. PP Roman WALEWSKI s. w³odzimierski przeniesiony na Post. PP Jan WALICKI s. w Kostopolu. Do policji przyjêty 1 XII 1928 z przydzia³em do KG. MPzaW. 1 XI 1938. L. post. 037/4 (34). 1999. w Moczulance i tam nadal we wrzeœniu 1939. 054/2 (52). PWŒl. PP Stanis³aw WALERZAK s. nastêpnie w Stanis³awowie. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w policji w £odzi i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. BKZ. W L. Feliksa Szczêsnego i Józefy ze Skokowskich.

W St. W PWŒl. ur. ur. w Siedlcu pow. PP Marcin WALKOWIAK s. w £azach pow. 4345. Do s³u¿by przyjêty 21 VI 1920 w charakterze stra¿n. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 3793. przod. Józefa. 026/1 (31). Od paŸdziernika 1934 kmdt Post. 05/5 (67). 968 . pszczyñskim na Post. 25 VII 1898 w Lubiatowie. poznañskim – we wrzeœniu 1939 w Poznaniu. ur. w Kobiorze (do 14 XI 1926) i Paw³owicach (do 5 II 1939). L. ur. od 16 II 1925. 6 IX 1894 w Rawiczu. gosp. 016/2 (4). w Toruniu. W policji od 1922. 030/1 (40). Józefa. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. St. w Poznaniu. 1375. L. ur. frysztacki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. L. Józefa i Stefanii z Przyjemskich. Makarego. PP Franciszek WALKOWIAK s. Przod. Post. Ignacy WALKOWIAK s. W policji od 1919. w 1885 we Wroñsku. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. ref. PP Jan WALKOWSKI s. PP Ludwik WALKOWIAK s. ur. [4] (93). St. L. W policji od 1920. 037/1 (49). L. Kdy Pow. w 1883. Post. Wojciecha i Józefy z Maækowiaków. 4050. We wrzeœniu 1939 nacz. 30 VIII 1939 otrzyma³ rozkaz s³u¿bowego wyjazdu do wiêzienia w Bia³ymstoku. 17 XI 1887 w Miêdzylesiu. stra¿n. w wiêzieniu w Rawiczu. Franciszka. wolsztyñski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. post. W policji od 1921. 24 VIII 1894 w Modliszewie. PWŒl. SW Franciszek WALSZEWSKI s. 5251.

Od 8 V 1919 w ¯and. W L. w Skalitem i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. w Komis. 1833.. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. 027/2 (30). Wojciech WA£ASZEK s. ur. Rudolf WA£ACH s. Stanis³aw WALUŒ s. i przydzielony do Komis. oraz od 2 XII 1929 w Oddz. œwiêtoch³owicki (do 14 I 1927) i w Królewskiej Hucie (do 1 XII 1927). Ponownie przyjêty 15 XII 1922. S³u¿bê pe³ni³ w Bielsku – do 19 V 1924 w Kdzie Pow. 12 pp. 4 XII 1924. ur. Uczestnik powstañ œl¹skich. sk¹d przeniesiony zosta³ do Katowic – tu s³u¿y³ w I Komis. PWŒl. W I wojnie w armii niemieckiej. nastêpnie w Komis. przyjêty 26 VI 1922 w stopniu post. Józefa i Julii. 14 IX 1893 w Pawê¿owie. 045/2 (44). Cieszyñskiego. St. 037/4 (87). – 1 I 1928. 10 VII 1892 w Kopanej. Post. PWŒl. post. PWŒl. nastêpnie w Katowicach – w Kdzie Pow.Jan WALTER s. Przod. MPzaW. L. L. sk¹d automatycznie 15 VII 1922 przeszed³ do PWŒl. nastêpnie s³u¿y³ na Post. Odzn. 012/3 (17). 1024. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. Cz³onek POW GŒl. a od 20 VII 1939 w Kdzie Rez. post. 1568. Emerytowany kmdt Post. w Bielsku (do 25 I 1925). w £agiewnikach pow. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. Po ukoñczeniu kursu zawodowego 15 VII 1924 skierowany do Komis. kpr. w 1914. MPzaW. sk¹d automatycznie przeszed³ do PWŒl. 037/2 (92). 3850. i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Katowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. katowicki. w stopniu st. z którego 27 III 1939 przeniesiony zosta³ na Post. ur. w £agiewnikach Œl¹skich pow. w Œwiêtoch³owicach (do 17 XII 1922). We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Tarnopolu. œwiêtoch³owicki. W WP od 7 XII 1918 do 18 XI 1921. Józefa i Zuzanny z Wawaków. L. Macieja. mian. w Zebrzydowicach (do 1 X 1931) i na Post. Od 1 II do 8 VIII 1922 cz³onek Towarzystwa Czuwania – obywatelskiej organizacji samoobrony w Bielsku. Konnym i tam nadal we wrzeœniu 1939. 8 II 1895 w H³uboczku Wielkim. Ks. œwiêtoch³owicki (do 30 IX 1923). Konnych w Bielsku (do 24 VI 1926). Jana i Anny. w Buczaczu. Karol WALUS s. MDzON. w Hajdukach Wielkich pow. cieszyñskim w Komis. w Istebnej (do 26 III 1939). 2374. L. Zwolniony na w³asn¹ proœbê. post. Paw³a i Marianny z Bogaczów. post. Odzn. gdzie s³u¿y³ do 30 IX 1922. PWŒl. 969 . 16 XI 1900 w Lipniku. (do 6 I 1924) i Kdzie Rez. Kraj. St. przod. w Chorzowie pow. ur. W I wojnie w armii austriackiej. MDzON. Do PWŒl.

mian. St. ur. Odzn.. Pawe³ WARDAS s. MPzaW. 2681. 2318. PP Adam WARCHOLAK s. MDzON. MH. w GrodŸcu pow. w Kdzie Rez. przod. 030/1 (81). 970 . ur. 044/2 (94).WWiZ. kand. L. stra¿n. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ jako szer. w Rybnej pow. ur. post. St. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. [3] (39). 20 IX 1893 w Szarleju. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Przemyœlu. L. Hallera. – 1 VII 1928. w Brzeœciu n. MPzaW. w Katowicach. wêgrowski. tarnogórski. L. 1 I 1923. w Pietwa³dzie pow. Andrzeja. 8 VII 1913 w Ustroniu. Wojciecha i Józefy z Kwolków. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. SG Pawe³ Mateusz WARECKI s. Odzn. 027/1 (35). brzeski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. St. PWŒl. Do PWŒl. W policji od 1932. Bugiem. Post. MDzON. przez wiele lat w I Komis. 314. Walentego i Teresy z Sauermannów. Wojciecha i Marianny z Wójciñskich. Od 1 II do 1 XII 1919 w Rz¹dowej Stra¿y Bezpieczeñstwa w Przemyœlu. w Wo³czynie pow. MDzON. przyjêty 6 XI 1937. post.in. Przod. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. Do PWŒl. ¯o³nierz Armii gen. PP Stanis³aw WARABIDA s. W I wojnie w armii austriackiej. 2652. bêdziñski. w Wierzbnie pow. w 1 komp. L. ur. 5619. L. kontr. 24 XII 1884 w Popowie. m. Paw³a i Józefy z Bureisów. 13 II 1902 w Dobrzelinie. ur. Ludwik WANTULOK s. Ponownie przyjêty do s³u¿by 1 VII 1923 na stanowisko kier. Uczestnik powstañ œl¹skich. nastêpnie od 1 XI 1938 w Komis. Komis. L. 25 I 1896 w Siemianowicach Œl¹skich. BKZ. 037/1 (77).W Post. Post. Józefa i Marii ze Steców. przyjêty w 1923. nastêpnie w policji – do 30 IV 1921 w Komis. Odzn. 051/1 (87). PWŒl. PP Adam WARDA s. Cz³onek POW. 1 I 1894 w Posadzie Nowomiejskiej. Od 23 V 1927 z-ca kmdta Post. KnaŒl. W 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis.

na Post. m. 1 VI 1923. ur. w Z³otej. mian. przod. przyjêty 24 VI 1922. Nowy Bytom (do 19 VIII 1923). nastêpnie w Bielsku – w Komis. L. w Komis. Post. Warszawy. Andrzeja. W L. Andrzeja. 971 . Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. 7808. St. na szer. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji m. Konnym. L. PP Józef WARZECHA s. L. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w pow. Teodor WARZECHA s. £odzi. Uczestnik powstañ œl¹skich. 10 X 1897 w Brzeœciu. ur. St. post.WWiZ II kl. 050/1 (74). w 1914. post. Roch WARZECHA s. piñczowskim. St. Rez. 1141/7774. ur. W 1939 zatrudniony jako urzêdnik w nieustalonej jednostce centralnej administracji pañstwowej. 026/2 (71). ³ódzkiego. Wojciecha. w 1893. Konnej m. a we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 2847. BKZ. Odzn. Kacpra i Apolonii z Domaga³ów. w Piñczowie. post. kontr. Do PWŒl. MDzON. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 2399. mian. 19 III 1906 w Sosnowcu. Do policji przyjêty w listopadzie 1937 w charakterze kand. PP Jan WARZ¥SZKA s. i tam nadal we wrzeœniu 1939. 4854. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Rez. 1286. ur. m. na Post. 1 I 1938.st. (do 14 I 1928). 15 IV 1898 w Budziskach. 045/2 (46).in. na stanowisku kmdta Post. od 1 III 1939 ponownie w Komis. 051/1 (6). W WP od 16 VI 1919 do 16 VI 1921.in. w £yskach (do listopada 1923). ¿ó³kiewski przydzielony do woj. PWŒl. 054/2 (31). do Szw. St. BMzaDS³. St. St. Micha³a. œwiêtoch³owickim. post.Andrzej WARSZAWSKI s. L. L. post. ur. ur. mian. Odzn. 038/4 (14). KnaŒl. 1 VII 1927. Franciszka. W policji od 1 IV 1922. w 1889. PP Wincenty WARZECHA s. PP we Lwowie.

1 VII 1930. mian. Bronis³aw WASILEWSKI s. Plut. 2954. w Kasperowcach pow. Ostrowcu. L. post. PP Tomasz WASIAK s. w Staninie pow. L. Przod.in. post. s³u¿y³ m. W I wojnie w armii niemieckiej. 1502. post. Poznania i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. L. mian. MDzON. Józefa i Doroty. L. Œledcz. post. Od 12 XI 1930 kier. 05/4 (9). Rolnik zamieszka³y w Piñsku. nowotomyski. Odzn. Odolanowie i Inowroc³awiu. L. zaleszczycki. 1 VII 1929.W St. w 1899 w Drohiczynie. Odzn. BKZ. Czarnkowie. BKZ. W policji od 16 VII 1921. Antoniego i Marii. 16 XII 1897 w Œwinkowie. BKZ. 044/1 (85). W 1939 s³u¿y³ w WP. St. ur. [4] (80). ur. St. 058/4 (46). ur. 13 XI 1900 w Zakrzówku. PP Bazyli WASILEWSKI s. ³ukowski i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Andrzeja i Marianny. w Poznaniu. Franciszka i Klementyny. Marcina i Pauliny. PP Eligiusz WASILEWSKI s. St. W WP od 16 V 1919 do 15 VII 1921. Boles³awa. ur. 050/2 (74). Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Pu³awach – w 1937 przeniesiony z Kdy Pow. 037/4 (94). Odzn. sekcji przestêpstw antypañstwowych w Wydz. w Opinogórze pow. mian. PP Antoni WASILEWSKI s. m. St. Odzn. St. Do policji przyjêty 16 I 1928 z przydzia³em na Post. 2 I 1938. Od 31 III 1937 kmdt Post. ur. BMzaDS³. 1058. L. 972 . w 1902. post. 26 II 1904 w Przyborowicach Górnych. Przod. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. sier¿. PP Stanis³aw WARZOCHA s. MDzON. 1224. post. W policji od 12 VII 1920. ciechanowski i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Zb¹szyniu pow. ur. i tam nadal we wrzeœniu 1939. 6363. BMzaDS³. 22 I 1901 w Kobryniu. na Post.

ur. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Warszawy i tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. piech. W policji od 1 II 1929. MPzaW. Cz³onek POW. L. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. L. Odzn.st. Stanis³awa i Antoniny z Miechowskich. W wiêziennictwie od 1934. 4804. ur. w 1886 w Kozienicach. Samuela i Anny z Borowskich. L. MN. 216. PP Józef WASITA s. 973 . Komis. SW Jan WASILEWSKI s. Ppor. poleskiego. PP Marian WASILEWSKI s. SKZ. ze starszeñstwem 1 VI 1919. 4871. 5105. ur. 05/4 (66). horochowski do policji m. kozienicki. Micha³ WASILEWSKI s. W WP od marca 1919 do sierpnia 1921.Stra¿n. w Œwiniuchach pow. ur. W L. 019/3 (18). 016/2 (90). PKU Poznañ-Miasto. 1 II 1896 w Paulinowie. Przeniesiony 5 II 1939 z Post. Jana. 3314. rez. £ukasza i Zofii z Mik³oszków. Osadnik wojskowy. 016/1 (49). MDzON. W 1930 przeniesiony do Poznania. L. L. W³adys³awa. a w 1933 do Miêdzychodu i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. 27 XI 1897 w Siechnowiczach. s³u¿y³ w 77 pp. 5570. Post. 6 VII 1900 w Jefimowiczach. ur. w 1907. Aleksandra. w 1900 w RedkowiŸnie. Od listopada 1918 do marca 1919 z-ca dcy komp. post. Post. w Górze Pu³awskiej pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. SG Marian WASILEWSKI s. 020/4 (29). Nieprzerwanie – do wrzeœnia 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Tarnowie. PP Jan WASILEWSKI s. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Pru¿anie. SK Wyszków-Miñsk Maz. 045/3 (91).

ur. MPzaW. Post. ur. 2106. 1 IV 1934. Szer. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. 05/2 (18). W policji od 1919. Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. Antoniego i Marianny z Wa³oszków. 1925–1932 na Post. Micha³a.W St. na szer. ur. w 1886. w 1897. w l. 7 X 1891 w Kosowie. PP Wincenty WASZKIEWICZ s. w Kostopolu. BMzaDS³. PP Lucjan WASZCZUK s. stanis³awowskiego. St. 012/4 (8). Wojciecha i Wiktorii z Bruliñskich. kontr. post. Józefa i Petroneli. Jana. L. PP przy KG w ¯yrardowie pow. PP Jan WASYLKÓW s. 15 XI 1938 i skierowany do Komis. PP Piotr WASZKO s. w Boguminie Nowym pow. post. 974 . frysztacki. [1] (70). w Ujœciu i tam nadal we wrzeœniu 1939. ¿ó³kiewski przydzielony do Rez. od 1 IX 1937 na stanowisku kmdta Post. 2473. u³. Odzn. 29 VII 1900 w Czamaninku. St. 05/5 (90). BKZ. warszawskiego i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. b³oñski. ur. 27 p. kostopolskim. 023/4 (32). w l. PWŒl. 3130. ur. 012/1 (107). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. W WP od listopada 1918 do 16 I 1922. zamojskiego – we wrzeœniu 1939 w Komis. PP Mieczys³aw WASZCZYK s. St. 4301. L. mian. L. W kwietniu 1938 przeniesiony do policji woj. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. ur. w Obornikach. L. 1932–1937 na Post. mian. Micha³a i Marii. post. L. post. 2163. Post. w Stepaniu. W policji od 16 I 1925. Do policji przyjêty 17 IX 1935 w charakterze kand. W³adys³aw WASZEK s. Post. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. 2 XI 1911 w Radomsku. post. St. w Zamoœciu. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 1 IX 1911 w Cierlicku Górnym.

We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Puzieniewiczach pow. post. ur. Eryk WASZUT s. 044/2 (54).Post. L. St. 10 XI 1889. stra¿n. w Koñczycach pow. W 1938 skierowany na Post. w Sypniewie. 15 X 1892 w G³uchowie. 027/2 (87). L. 050/2 (34). 1 I 1898 w Józefowie. Post. St. PP Konstanty WAWER s. 045/2 (75). 708. 613. W policji od 1919. 6 XII 1938 mian. W policji od 1932. post. 051/1 (60).st. 1218. i skierowany na Post. PP Andrzej WAWER s. 28 III 1908 w Ciechocinku. Przod. 5618. Warszawy. w 1916. Jana i Marianny z Nowaków. nastêpnie w Pomorskim Inspektoracie Okrêgowym w Bydgoszczy i tam nadal we wrzeœniu 1939. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. L. katowicki. lubelskiego – we wrzeœniu 1939 w Che³mie Lubelskim. Antoniego. W l. w 1893 w Wilczanach. ur. 975 . Józef WAŒNIEWSKI s. ur. PP Jan WAŒKOWSKI s. 2305. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W L. Wojciecha i Józefy. Osadnik wojskowy. ur. L. Wojciecha. SG Piotr WAŒKOWIAK s. ur. Grzegorza. PWŒl. 058/4 (4). ur. L. Wincentego i Józefy. 1922–1932 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. sto³pecki. 964. Przez wiele lat – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w policji m. w Radziechowie i tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.

976 . 6 XI 1904 w £odzi. stanis³awowskiego. z przydzia³em do komp. Józefa. 05/3 (97). PP Jan WAWRZYK s. ur. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 28 IV 1893. nastêpnie w PWŒl. L. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w woj. 037/2 (9). PWŒl. Post.WWiZ. katowicki. 28 IV 1915 w Ustroniu. Andrzeja. zosta³ 22 II 1936. St. bia³ostockim – we wrzeœniu 1939 w III Komis. w Miechowie na Post.. Józefa i Zuzanny z Cichych. miechowskim. Gocza³kowice (do 9 X 1925) oraz w pow. Tam nadal we wrzeœniu 1939. miechowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Charsznicy pow. 05/3 (45). ur. 05/4 (60). m. w Zduñskiej Woli pow.W Post. Post. Odzn. Antoniego i Barbary ze Szwajbkowskich. Boguszowice pow. 1492. w Micha³owicach. Nastêpnie 2 X 1937 przydzielony na Post. w Sieradzu. L. S³u¿y³ w pow. L. L. Cz³onek POW GŒl.. Wilhelma i Ludwiny z Dyrbusiów. 14 IV 1899 w ¯o³yni. przyjêty 1 XII 1937 w charakterze kand. 05/2 (45). Tomasza i Marii. kontr. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. MDzON. 1651. w Pietwa³dzie pow. ur. sieradzki. ur. Rydu³towy (do 1 X 1927) i Jejkowice. pszczyñskim na Post. post. 05/2 (36). rybnicki (do 30 IX 1924). nastêpnie w Komis. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. SMzaDS³. Od 1 IX 1921 do 30 VI 1922 w SGmin. Uczestnik powstañ œl¹skich. post. Bia³egostoku. 15 IX 1934 przeniesiony z Kdy Pow. Odzn. Do PWŒl. 3607. Od 1 VII do 26 XII 1938 s³u¿y³ w I Komis. Teofil WAWRZYNIAK vel WAWRZYNEK s. ur. ponownie na Post. 214. PWŒl. w Katowicach. Florian Antoni WAWRZYK s. PP Stanis³aw WAWRZAK s. 21 IV 1894 w Knurowie. Kdy Rez. BMzaDS³. L. PP Stanis³aw WAWRO s. Do policji przyjêty 1 VII 1929 z przydzia³em do Kdy Pow. PP Boles³aw WAWRZYNIAK s. kand. 2946. 3 XI 1900 w Szczytach. BMzaDS³. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. W policji od 1 VII 1921. którego kmdtem mian. L. ur. St. 990. KnaŒl. BKZ. w Chorzowie pow. rybnickim na Post. Gocza³kowice (do 30 VI 1923) i MiedŸna (do 9 I 1924). Post.

Wiktor WAWRZYÑCZYK s. Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand. 045/2 (84). Tomasz WAWRZYÑCZOK s. na szer. 5 I 1913 w Niedobczycach. kontr. 977 . kand. BKZ. PP Stanis³aw WAWRZYSZKO s. ur. pocz¹tkowo na Post. sk¹d 1 VIII 1937 przeniesiony zosta³ na Post. Kdy Rez. przyjêty 16 XII 1937 z przydzia³em do 1 komp. W L. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. nastêpnie skierowany na Post. Post. ur. Post. 16 XII 1914 w D¹brówce Wielkiej. w Chlewiskach. ur. PP W³adys³aw WAWSZKOWICZ s. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 037/3 (56). Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. L. w Pietwa³dzie pow. na szer. rawskim. kontr. 4286. PP Kazimierz WA BIÑSKI s. L. 058/3 (64). 10 V 1909 w Muninie. Post. 28 VIII 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Wolsztynie. ur. 5426. Oficerski w Pszczynie. L. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Do PWŒl. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. i skierowany na Post. 4882. Franciszka i Józefy. w Katowicach. Jana i Julii z Wieczorków. ur. w Bêdzinie. PP Marcin WAWRZYNOWICZ s. 26 I 1909 w Poznaniu. 26 III 1910 w Komborni. Ignacego i Anny. 033/2 (40). Telesfora i Franciszki. w Borkowicach i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.Post. ur. 1 V 1939 mian. Post. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Post. Andrzeja i Anny z Ratajczaków. PWŒl. post. L. w Rawie Mazowieckiej. L. 044/3 (16). kieleckiego i przydzielony do pow. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Od 1 XI 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Budziszowicach. Szymona i Magdaleny. PWŒl. koneckiego na Post. z przydzia³em do KG. kieleckiego i przydzielony do Komis. z przydzia³em do KG. 5402. 037/3 (8). 1914. w ¯elechlinie – wartownia w Spale do ochrony Prezydenta RP. 5 VIII 1899 w Obrej. Odzn. W policji od 1 X 1933. Robotnik. 2166.

in. W WP od 11 XI 1918 do 6 VII 1923. ur. 3343. ur. St. Ewarysta i Teofili. L. St. ur. 978 . w Warszawie – we wrzeœniu 1939 w Wydziale II KG. Piotra i Katarzyny. Bugiem. L. 023/4 (88). L. osadnik wojskowy z Puzieniewicz pow. w Kielcach – we wrzeœniu 1939 jako dca Komp. w 1898 w Stró¿y. 716/4889. mian. MPzaW. 012/3 (82). we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w £ucku. 12 V 1899 w Czêstochowie. W policji od 15 II 1924. czêstochowski. Odzn.in. pracowa³ w Urzêdzie Wojewódzkim. post. Odzn. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. BKZ. w Komis. 027/1 (77). przod. 062/2 (51). ur. mian. w 1880 w Brzeœciu n.W Podkomis. MDzON. St. PP Jan W¥SOWSKI s. Post. 5923. L. L. sto³pecki. post. Julian W¥SOWSKI s. PP w Herbach Starych pow. kowelskim. Podkomis. PP Jan WCIS£O s. 18 IV 1900 w £uczycach. Do policji przyjêty 28 IX 1929 w charakterze kand. Szymona i Marii. 1 IV 1939. 5093. L. Odzn. 23 X 1906 w Kopaczówce. PP Henryk Eustachiusz W¥SALA s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w pow. 062/2 (43). Micha³a. kontr. Bart³omieja i Marianny. ¯o³nierz Legionów Polskich. w Radomiu i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. PP Walenty W¥SOWSKI s. W policji od 10 XII 1919. In¿ynier. S³u¿bê pe³ni³ m. ur. na szer. KN. SKZ. Franciszka i Anny z Gañków. 1350. 020/3 (90). S³u¿y³ m. 1601. „D” Rez. W marcu 1934 skierowany do II Komis. Stanis³aw W¥TOR s. 14 II 1890 w Jêdrzejowie. BKZ. Po ukoñczeniu 5 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. lubelskiego. ur. 1 III 1936.

w 1929 na Post. L. Post. 1303. 037/3 (58). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w I Komis. L. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w £odzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Krzywinie pow. sarneñskim. 28 III 1901 w £odzi. Przod. PP Wojciech WEBER s. Zachariasza i Apolonii z Piotrowskich. Torunia. W policji od 28 VI 1923 do 31 III 1925 i ponownie od 1 IX 1925. PP Micha³ WEC s. na szer. ur. 15 XII 1937 przeniesiony na Post. ur. PP W³adys³aw WDOWIAK s. mian. 044/2 (70). Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. przyjêty 18 VI 1922. 027/2 (71). 20 VII 1896. 020/2 (94). Walentego i Agnieszki. Przod. 22 IV 1890 w Wygodzie. Kawka. PP Pawe³ WCZEŒNIAK s. katowickim – we wrzeœniu 1939 w Komis. kontr. Jana. 027/1 (40). 979 . w Rokitnie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Do PWŒl. Przod. W policji od 1920. 1 III 1937. ¿ó³kiewski skierowany do woj. W policji od 1925. W WP od 4 III 1919 do 2 VII 1922. Andrzeja. mian. Przod. Do policji przyjêty 20 IX 1930 w charakterze kand. PP Andrzej WEGNER s. w Tomaszgrodzie. ur. stanis³awowskiego. post. 10 I 1898 w Nowej Wsi. w 1897 w m. Antoniego i Eleonory z Kazimierczaków. 5122.Post. ur. Nastêpnie pe³ni³ s³u¿bê w Warszawie – we wrzeœniu 1939 w KG. post. 30 XI 1904 w Podwo³oczyskach. W L. 1 I 1929. Marcina i Marianny. 4910. L. BKZ. koœciañski na stanowisku kmdta. 045/2 (81). L. 1918. 3532. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. Odzn. ur. m. w Nowej Wsi. St. ur. 361. PWŒl. St. Pawe³ WEBS s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow.

05/3 (54). Boryszkowy-Lipienica. 033/1 (44). Przod. post. ur. post. Micha³a i Marianny ze Œwiêchów. nastêpnie w Przasnyszu i tam nadal we wrzeœniu 1939. MPzaW. tab. PP Marcin Stanis³aw WEJNBERG s. we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w pow. PP w Herbach Starych pow. 1936–1939 kmdt Komis. 3514. PP Jan WELKA s. post. czêstochowski. 5208. L. Ignacego Kazimierza i Teresy Jadwigi z Go³¹bów. w £asku na stanowisku z-cy kmdta. Karol WELCHOWSKI s. Józefa i Zuzanny. W 1939 pe³ni³ s³u¿bê w jednym z wiêzieñ w Warszawie. Odzn. W wiêziennictwie od 1932. Teodora i Katarzyny. na szer. 5164. w Je¿owie i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. W WP ochotniczo od 30 XI 1918 do 31 V 1930. Szopienice-RoŸdzieñ pow. katowicki. w 1 dyonie tab. L. 475. poznañskiego. tab. S³u¿y³ m. 980 . SG Ludwik Leopold WEIGEL s. MDzON. ze starszeñstwem 1 VI 1919. 7 XII 1938 mian. szamotulskim. L. Post. W policji od 1923. 012/1 (41). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. L. ur. Daniela i Julianny. ur. i przydzielony do woj. PP Walter WEISS s. Stra¿n. z przydzia³em do Komp. 1 VI 1938 mian. Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. i przydzielony do Komis. Adolfa. PKU Jas³o.in. 3738. ur. rez. „D” Rez. brzeziñskim – w marcu 1930 skierowany na Post. Tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. (1922–1924) i 6 szw. SW Adolf WEITBRECHT s. w 1908 w Warszawie. Por. kontr. PWŒl.W Komis. Do policji przyjêty w paŸdzierniku 1936 w charakterze kand. 28 VI 1913. W l. 31 VIII 1899 we Wrzeszczynie. 037/3 (62). 5103. 23 III 1892 we Lwowie. 020/2 (84). ur. 7 XI 1885 w £odzi. 026/4 (58). 29 I 1910 w Trzycie¿y. L. St. L. ur.

w Siedliszczu i tam nadal we wrzeœniu 1939. Bady. w Brzeœciu n. Od 1 IX 1922 do 31 III 1926 w stra¿y celnej. 3169. 23 XI 1901 w Sieros³awiu. L. Bugiem. Dzia³acz sportowy. MPzaW. w £odzi z pozostawieniem na etacie Komis. Franciszka i Emilii. w Leœniowicach na Post. w Zgierzu) i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Nauczyciel. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. St. Miko³aja i Stefanii z Jurców. ostatnio w pow. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w pow. kieleckiego i skierowany na Post. 037/4 (54). w Z³oczowie. nastêpnie w Kdzie Rez. BMzaDS³. Maksymiliana i Katarzyny z ¯urawów. w Wysokiem (od 1 I 1928) oraz Kamieñcu Litewskim (od 22 VI 1931) i tam nadal we wrzeœniu 1939. W grudniu 1937 przeniesiony do pow. 12 XII 1930 przeniesiony do woj. St. 012/1 (66). w Zgierzu pow. Œledcz. ur. Do policji przyjêty 17 IX 1935 w charakterze kand. PP Józef WERSOCKI s. post. post. post. ur. ur. Odzn. Romana i Katarzyny ze Szprinców. W WP od 9 XI 1919 do 28 III 1922. PP Stefan WERETYLNIK s. 704. ³ódzki (18 II 1938 deleg. 11 I 1904 w Zborowie. Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP przy KG w ¯yrardowie pow. W PWŒl. St. 1 X 1909 w Po³once. 5702. jako instruktor w komp. post. kand. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – w I (do 13 XI 1929) i II Komis. Adama i Kazimiery z Seriderskich. Odzn. 4132. 1 IV 1938. (do 9 I 1932). L. Odzn. lubelskiego. do Wydz. ur. BKZ. 033/3 (40). ur. Zygfryd WENDE s. L. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Mokranach pow. od 16 VIII 1928.Post. mian. post. St. mian. L. ³ódzkiego i przydzielony do Komis. Ukoñczy³ CJWF. 019/3 (22). 16 VII 1903 w Ryliszkach. Antoni WERSZKO s. Do policji przyjêty 16 V 1930 z przydzia³em na Post. 5481. brzeski. PWŒl. Post. i tam nadal we wrzeœniu 1939. ¿ó³kiewski przydzielony do Rez. brzeskim na Post. 1 I 1930. mian. b³oñski. L. 981 . Szer. bokser. 64 pp. W Przod. 2019. BKZ. Do policji przyjêty 1 XII 1927 i skierowany do Komis. kontr. che³mskim – 15 V 1938 przeniesiony z Post. ur. PP Micha³ WENCEL s. na szer. 1 I 1903 w RoŸdzieniu. BMzaDS³. St. 023/5 (69). w Bia³ogonie. Emila i Luizy z d. 058/1 (23). PP Maksymilian WENDORF s. 31 III 1936. MDzON. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 13 VI 1901 w Peliszczach.

kontr. PP Tadeusz WESO£OWSKI s. Przod. 982 . St. przod. chrzanowski. 4253. w £asku. ur. L. S³u¿y³ m. 3524. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. w Lisiej Górze oraz Klikowej (od 4 XI 1935) i tam nadal we wrzeœniu 1939. 6 VII 1897 w Lasocinie. Absolwent Centr. St. 5670. 14 VII 1888 w Zagórzu. MS dla SW. W maju 1929 przeniesiony do Kdy Pow. Odzn. St. w maju 1929. pomorskiego. 012/2 (79). PP Józef WERTKA s. Odzn. w Lutomiersku pow.in. stra¿n. na szer. 3332. L. Do policji przyjêty 18 V 1930 w charakterze kand. PP Józef WESO£OWSKI s. Zygmunta i El¿biety. Szk. 05/5 (66). W I wojnie w armii austriackiej. PP Jan WESO£OWSKI s. w wiêzieniu w Tarnowie. ur. post. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. BMzaDS³. mian. W policji od 27 IV 1920.W Przod. ur. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 033/3 (49). w 1933 przeniesiony do Kdy Pow. [2] (44). 023/3 (46). z przydzia³em do Komp. post. post. Post. w Tarnowie i w pow. Uczestnik wojny 1920. We wrzeœniu 1939 naczelnik wiêzienia w Mielcu. w Rossoszycy. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. na szer. ³ódzkiego. Antoniego i Franciszki z Wielowskich. MDzON. Antoniego i Marianny. w 1914. SW Julian WESO£OWSKI s.in. St. 038/4 (91). PP w Jaworznie pow. kontr. S³u¿bê pe³ni³ m. Ludwika i Marianny z Baranów. St.in. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. BKZ. ur. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Miasta £odzi. W policji od 1 X 1924. m. „G” Rez. PP W³adys³aw WESO£OWSKI s. Do policji przyjêty 3 I 1938 w charakterze kand. na Post. ³aski oraz w Kdzie Pow. Wojciecha. W policji od 1922. w 1897 w Mogielnicy. 13 VII 1899 w Stró¿ach. ¿ó³kiewski przydzielony do policji woj.in. S³u¿bê pe³ni³ m. mian. Karola. ur. W wiêziennictwie od 1933. ¯o³nierz Legionów Polskich. MPzaW. 5219. ur. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. w Wieluniu. 1 IV 1934. w Sieradzu i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 14 III 1907 w Dzier¿awach. tarnowskim na Post. L. sieradzkim. w £êczycy i tam nadal we wrzeœniu 1939. na Post. L. L. L. MPzaW.

L. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 3246. ponownie na Post. 983 . w Komis. tarnogórski (do 2 I 1935). Józefa i Karoliny. Kazimierza i Marianny z Weberów. MDzON. tam nadal we wrzeœniu 1939. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. Karol WÊGLORZ s. w Paw³owie (do 1 V 1928). w l. L. przyjêty 16 VII 1924. 051/2 (52). w 5 pp. sp. PWŒl. Odzn. w Lubliñcu. ur. W WP od 27 I 1919. III.Post. i przydzielony na Post. KW. 27 XII 1896 w Ostrowie Wielkopolskim. piech. 435/2567. 741. ur. Sylwester WÊGLARZ s. MPzaW. w Kdzie Rez. Przod. 05/5 (48). L. 3 III 1895 w Zgierzu. frysztacki (do 2 I 1939). Franciszka i Heleny. PWŒl. W PWŒl. L. 579. 2567. RoŸdzieñ-Szopienice (do 21 I 1933). w Chropaczowie (do 14 V 1928) i Piaœnikach (do 6 XI 1934). W st. 1923–1924 w 50 pp. L. PP Józef WESTFAL s. Walentego. Alojzy WESO£Y s. Franciszka. 9 VIII 1891. ur. ur. z którego przeniesiony zosta³ do Kdy Pow. Por. 3 XI 1938 mian. 045/2 (74). Odzn. ze starszeñstwem 1 VIII 1920. 044/3 (40). W PWŒl. œwiêtoch³owickim na Post. w Radzionkowie pow. m. sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. nastêpnie w policji w £odzi. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 20 V 1899 w Zebrzydowicach. Mys³owicach (do 21 VI 1931). 22 pp (1922).in. w VI. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w SK. Ferdynand WÊGLORZ s. MPzaW. sp. Od 7 I 1927 w 15 baonie KOP jako dca plut. w Piotrowicach pow. nastêpnie na Post. przeniesiony przed 1932. Post. katowickim na Post. PWŒl. S³u¿y³ m. post. i tam nadal we wrzeœniu 1939. od 15 XII 1924.in. nastêpnie na Post. od 1 XI 1923. 026/3 (93). w D¹brówce Wielkiej i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ jako szer. MDzON. PWŒl. W L. kontr. PKU £uniniec. Roman WESO£Y s. Por. KOP „Polesie” w Piñsku. ur. we Frysztacie i tam nadal we wrzeœniu 1939. st. Andrzeja i El¿biety z Dzia³oszyñskich. w Gnojniku na Zaolziu i tam nadal we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 w bryg. piech. w Mys³owicach (do 21 XII 1938). 22 XII 1901 w Karwinie. a od 17 XI 1934 w VII Komis. 05/4 (11). Post. Do PWŒl. post. w 1914. w Katowicach. 5369. St. ur.

œwiêtoch³owickim (do 30 XI 1926). Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. W WP ochotniczo od 11 XI 1918 do 7 X 1919. PP W³adys³aw WÊGRZYNEK s. PWŒl. Rudolf WÊGLORZ s.o. 020/3 (8). w Nowej Wsi pow. post. w Zduñskiej Woli pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Stanis³awa i Katarzyny. potem jako p. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w II Komis. ur. W policji od 1920. 2 XII 1938 mian. IV £udzkiego Baonu Etapowego. Rudolf WÊGLORZ s. 3392. w Miko³owie pow. plut. Odzn. PP Józef WÊGRZYN s. 11 III 1896 w Nagoszynie. w Nowym Œwier¿eniu na Post. L. St. W policji od 1929. w Sto³pcach i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Komis. L. 3316. Katowice-Zawodzie. Józefa i Joanny z Pindurów. sto³peckiego – w styczniu 1939 przeniesiony z Post. L. post. i przydzielony do Komis. post. m. na Post. PWŒl. 037/1 (75). w Komis. 984 . sieradzki i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. kmdta Post. 2 XI 1895 w Mierzwi¹czce. 026/3 (60). 174. nastêpnie w pow. mian. nastêpnie w Komis. L. PP Micha³ WIATER s. S³u¿bê pe³ni³ w pow. krakowskim – we wrzeœniu 1939 w Przemyœlu. ur. ur. Józefa i Marianny z Komelów. 2680. Przod. a we wrzeœniu 1939 w Komis. – 15 VIII 1925. od 1922. W policji od 1 XII 1920. 28 VIII 1905 w £odzi. St. 584. W PWŒl. Bia³egostoku. 027/1 (31). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. ur. Jana. Przod. katowicki. pszczyñski (do 10 XI 1923). Stanis³awa i Jadwigi. 8 II 1916 w Koñskiej. L. w Sieradzu. 4065. Post. katowicki. 05/5 (61). 9 IV 1892. PP Kazimierz WʯYKOWSKI s. 051/1 (64). lublinieckim. przod. w Lubliñcu (do 14 VIII 1923). PWŒl. 1 IV 1924. 29 IX 1895 w Bystrzycy. ur. 2 komp.W Post. BKZ. w Kaletach pow. Post. Wawrzyñca i Stanis³awy. lubliniecki (do 1 IV 1928). L. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w Siemianowicach pow.

sarneñskim – 31 XII 1938 przeniesiony z Post. Stanis³awa. Józefa i Marii. St. PP Franciszek WIATRAK s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. St. radomskim. kieleckiego – we wrzeœniu 1939 w pow. ur. PP Kazimierz WI¥ZOWSKI s. w 1896. BKZ. ur.Franciszek WIATR s. 045/3 (52). 2014. MPzaW. W policji od 1 IV 1924. w Antonówce na Post. 5652. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. Osadnik wojskowy. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Leon WICHA s. St. Odzn. MPzaW. Post. Szymona. 985 . Jakuba i Marii. PP W³adys³aw WI¥CEK s. 830. ur. PP Jan WIATR s. 1 III 1936. Odzn. post. L. 6 IV 1895 w Zaj¹czkowie. w Zas³awiu i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. Odzn. 038/4 (36). mian. 1189. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. L. 044/3 (79). Stanis³awa i Józefy. w 1898. w 1895. ostatnio w Kowlu – 30 IX 1938 przeniesiony z Plut. 5630. 058/4 (7). W L. w 1903 w Lipnikach. L. W WP od 11 XI 1918 do 7 VII 1921. i tam nadal we wrzeœniu 1939. 026/2 (39). 4 I 1902 w ¯ukowicach Starych. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Nieœwie¿u. W policji od 1 VIII 1927. Józefa. ur. post. Przod. nowogródzkiego. St. 7065. Konnego do Komis. post. MDzON. post. 027/1 (73). kowelskim.

s³upecki oraz w Kdzie Pow. L. PP W³adys³aw WICH£ACZ s. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. L. ur. Do policji przyjêty 11 V 1938 w charakterze kand. St. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. przod. Post. Franciszka i Marii z Baranowskich. St. PP w Warszawie. Antoni WIDELSKI s. 2572. Franciszka i Julii. w Koninie. w 1913. na Post. 4676. ur. ur. Andrzeja. ur. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ m. do Grupy Rez. kontr. L. 027/2 (8). w Kole. ur. bia³ostockiego do Kdy Pow. 05/3 (31). L. w Brodnicy. Stanis³awa i Stanis³awy z Kasperów. Bugiem. w Stanis³awowie. [2] (45). 1843. Piotra i Jadwigi z Kacperskich. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w 9 dyonie ¿and. Stanis³awa. 3 IX 1915 w Mieœcisku. Alojzy WICZYSTEK s.in. w 1897. L. 7 IV 1896 w Kutnie. 1241. 2832. w Brzeœciu n. ¿ó³kiewski przydzielony do woj.W Przod. wachm. tarnopolskiego. PP Jan WICIJOWSKI s. W policji od 1919. w Pyzdrach pow. na szer. we wrzeœniu 1939 w £odzi. Œledcz. W 1932 przeniesiony z policji woj. PP Kazimierz WICZYÑSKI s. L. 19 II 1889 w Tadeuszewie. 019/3 (25). ur. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 012/1 (58). 986 . 29 IX 1895 w Wadowicach. 054/2 (59). PP Edward WICHANEK s.

Emanuel WIECZOREK s. Konnego w Or³owej. L. Nastêpnie od 15 VII 1919 do 15 I 1920 w WSK. SKZ. Wilczej Dolnej (do 1 VIII 1929). w Rychwa³dzie. W policji od 3 II do 23 VI 1920. W PWŒl. na stanowisku kmdta Post. 026/1 (75). w Rybniku. Odzn. od 15 XI 1918 do 2 VI 1919. w Dubnie i tam nadal we wrzeœniu 1939. frysztackim na stanowisku kmdta Post. od 1923 w pow. Jana i Anny. m. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji pow.]. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. przod.in. kpr. 1727. na Post. PWŒl. przod. We wrzeœniu 1939 Kmdt Pow.in. W PWŒl. Stanis³awa. w Strzemieszycach. nastêpnie na Post. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w pow. Jana i Katarzyny. Antoniego i Julianny z Chcio³ów. Odzn. Konnym w Katowicach. Wawrzyñca. katowickim – do 19 XII 1938 w Oddz. od 15 X 1922. nastêpnie Raszczycach. 15 IX 1897. L.Post. w Radlinie (do 1 V 1929). MDzON. S³u¿bê pe³ni³ w pow. od 19 VIII 1920 do 30 IX 1923 i od 1 X 1924. ur. MPzaW. 5861. 012/1 (30). [4] (17). Franciszek WIDERA s. L. ur. 05/2 (64). 23 II 1896 w m. rybnickim. rybnickim. 3512. 19 I 1895 w Baborowie. Andrzej WIDLOK s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. post. PP Lucjan WIECHECKI s. ur. od 18 VI 1922. 987 . Skrzynka. St. w Niedobczycach (do 19 VIII 1926). w Kniahininie na Post. od 15 IX 1937 kmdta Post. MDzON. m. 1 VI 1923. 4973. PWŒl. rybnickim. w 1896 w Czeladzi. 05/2 (97). 439[. 023/5 (43). – 3 V 1927. L. Franciszka i Anieli. 22 XII 1896 w Warszawie.in. L. od 16 VII 1922. S³u¿y³ w MMiejsk. S³u¿bê pe³ni³ w pow. na Post. ur. ur. w Wodzis³awiu i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Antoni WIECZOREK s. PWŒl. BKZ. Grójec. w Niwce i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. przod. i PKom. a we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. 24 II 1899 w Bielsku Starym. Komis. Odzn. dubieñskiego – 22 VI 1939 przeniesiony z Post. W PWŒl. St. W WP od 5 VII 1920 do 27 V 1921. mian. nastêpnie w pow. bêdziñskiego. Post. W L. PP Tomasz WIDELSKI s. Post. St. m.

w Skomlinie pow. Bytom-Dworzec). w agenturze oddz. L. W PWŒl. Œledcz. Przod. Post. 016/1 (46). Baranowiczach i Nieœwie¿u. Eksp. Uczestnik powstañ œl¹skich. ur. ur. 2878. ur. Po ukoñczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ko³omyjskiego. w Chorzowie (do 20 XII 1938). Do policji przyjêty w 1937 w charakterze kand. 045/3 (62). frysztacki i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. 13 V 1897 w Wieñcu. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji pow. Hermana i £ucji. 2193. [1] (92). 4577. mian. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Królewskiej Hucie (do 23 VII 1934). MPzaW. w Rydu³towach i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w KOP w Sto³pcach. katowickim w: Chorzowie – na Post. od 23 XII 1938 w Komis. w Boguminie Nowym pow. Ignacy WIECZOREK s. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PP w Warszawie. rybnickim. Odzn. katowicki.in. od 15 VIII 1922. Eryk WIECZOREK s. W PWŒl. 15 X 1912 w Goduli. 988 . 31 I 1902 w Bujakowie. Jana. do Grupy Rez. MDzON. L. w 1895 w Dêbsku. kontr. w Karwinie pow. L. post. frysztacki i tam te¿ we wrzeœniu 1939. ¿ó³kiewski przydzielony do woj.W Post. w I Komis. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w 3 dyonie ¿and. nastêpnie w pow. w Rybniku. L. Jana i Weroniki z Grajkowskich. w I Komis. wieluñski. S³u¿bê pe³ni³ m. 28 I 1910 w Goœcieszynku. L. na szer. Klimzowiec (do 5 XI 1934). w Komis. ur. Micha³a i Katarzyny ze Stolarków. Gran. ³ódzkiego. Jakuba i Franciszki. od 1 II 1924. 050/3 (51). od 2 I 1932 na Post. Antoniego i Konstantyny z Poloczków. 1445. w Siemianowicach pow. sk¹d przeniesiony zosta³ do Komis. S³u¿bê pe³ni³ w pow. w Lidzie. IV D. 027/3 (6). PP Jan WIECZOREK s. 1925. L. 037/2 (51). ur. PWŒl. (d. ur. PWŒl. Jan WIECZOREK s. Przod. PWŒl. Rados³aw WIECZOREK s. 1 XI 1925. 1 IX 1896 w D¹browie Górniczej. PP Franciszek WIECZOREK s. Post. St. wachm.

post. [2] (27). kopyczyniecki. 1 II 1937. 037/2 (71). PP W³adys³aw WIECZOREK s. 054/2 (56). 12 VI 1910 w Czeladzi. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. w Buszczach pow. W L. W 1918 w ML. w Kdzie Pow. w Ko³omyi. Grzegorza i Marianny. MDzON. Post. PP Stanis³aw WIECZOREK s. Jana i Katarzyny ze Str¹kowskich. stanis³awowskiego. W WP ochotniczo od 22 V 1919 do 28 XI 1921. ur. Post. St. post. w 1907 w Rokitnie. radomszczañskim – we wrzeœniu 1939 na Post. w Gomunicach. kontr. L. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 5625. L. St. Stanis³awa. W lipcu 1939 przeniesiony do woj. post. St. 3 VIII 1906 w Dêbsku. Józefa. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. Post.St. 31 VIII 1893. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. kieleckim – 1 V 1937 przydzielony do Komis. ur. w Czeladzi pow. 050/3 (90). ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. w Chorostkowie pow. Do policji przyjêty 20 V 1930 w charakterze kand. PP Wac³aw WIECZOREK s. BKZ. 050/1 (88). L. Rzecznym m. ur. W policji od 1 IX 1923. Odzn. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. BKZ. PP Zygmunt Antoni WIECZOREK s. 989 .st. brze¿añski. Antoniego. PP W³adys³aw WIECZOREK s. ur. tarnopolskiego i przydzielony na Post. L. Warszawy i tam te¿ we wrzeœniu 1939. Odzn. PP Stanis³aw WIECZOREK s. bêdziñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. L. m. 11 II 1900 w £odzi. stanis³awowskiego. Sebastiana. post. 1463. 223. 1021. mian. w 1910.in. w Kosowie Pokuckim. na szer. 4857. 016/1 (8). Œledcz. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. MPzaW. Od paŸdziernika 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis.

[. 3728. w Witkowie pow. rez. ur.]624. Leopolda. Juliana i Stanis³awy z Pietruszewiczów. L. 1274. m. w £ucku i tam nadal we wrzeœniu 1939. Gran. L. Przod. PP Aleksander WIELEBNOWSKI s. L. Józef WIERCIÑSKI s. nastêpnie w Siedlcach. Lidzie i Mo³odecznie. 1 III 1936. od 2 XI 1922. 24 IV 1915 w Rymcelach. w I Komis. W PWŒl. SMzaDS³. mo³odecki. 023/1 (38). PWŒl.. Helmut WIENDLAND s. w O³yce i Kiwercach. (do 14 III 1928). 023/2 (4). ur. Post. przod. L. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. nastêpnie w Komis. 28 II 1895. ur. Przod. S³u¿bê pe³ni³ w woj. od 15 IX 1938 w Komis. katowicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. 2799. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP w Wo³o¿ynie. Leona i Katarzyny. Alojzy WIELEBSKI s. m. 990 . S³u¿bê pe³ni³ w Królewskiej Hucie. ur. PP Micha³ WIERCIÑSKI s. w pow. L. MPzaW. 7 VII 1897 w Rad³owie. 1936–1938 w WP. Przod. 5 XII 1903 w Lublinie.in. ³uckim na Post. Kpr. z którego wraz z ca³¹ za³og¹ zosta³ w styczniu 1938 w³¹czony do I Komis. ur. wo³yñskim. mian. Feliks WIENC£AWOWICZ s. 4708. poznañskiego – we wrzeœniu 1939 kmdt Post. wachm. BKZ. 4705. Bytom-Dworzec. w Chorzowie pow. ur. W l. mian. W policji od 1 I 1924. 058/3 (40). Józefa i Marii z Jaroszewiczów. 12 VIII 1899 w Nieszawie. Od 1938 zamieszka³y w Daubuciszkach pow. BMzaDS³. 027/4 (3). Odzn. 1 IV 1934. S³u¿y³ w CW¯and. 033/2 (10). w 1905. Józefa.. Jakuba. lubelskiego. W 1929 przeniesiony do woj. gnieŸnieñski.W St. MDzON. 058/4 (23).in. W WP ochotniczo od 11 XI 1918 do 3 XI 1923.

KW. 2935. w Rakowcu oraz od 1935 jako kier. 31 III 1912 w Bolechowicach. 044/3 (54). krakowskiego. BKZ. L. Uczestnik powstania wielkopolskiego. MDzON. BMzaDS³. 012/1 (38). m.Jan WIEROBEK vel WYROBEK s. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. 044/1 (88). siedleckiego – we wrzeœniu 1939 na Post. Jakuba i Józefiny.. Józefa i Jadwigi z Jasiñskich. ur. w Inspektoracie w Poznaniu. SMzaDS³. MPzaW. 5360. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 4651. Józefa. SG Antoni WIERZCHOWSKI s. 012/1 (35). MDzON. Przod. Post. Komis. 1852. 3421. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. MPzaW. ur. PP Józef WIERZBOWSKI s. w Ho³ubli. Od 1938 Z-ca Kmdta Inspektoratu w Koœcierzynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. a tak¿e jako kier. 20 XII 1896 w Kiekrzu. kontr. 2 II 1900 w Juliopolu. mian. MN. na szer. 9 III 1895 w DŸwierznie. ur. KW. W L. L. Komis. ur. PP Jan WIERZCHOS£AWSKI s. w Tczewie. L. L. krakowski. w 1895. 027/3 (21). nastêpnie (od 1922) w SG. 023/3 (81). W policji od 1920. Do policji przyjêty 25 VIII 1936 w charakterze kand. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Tarnopolu. Od 1 VII 1921 pe³ni³ s³u¿bê w Stra¿y Celnej. 22 I 1898 w Wójcinie. Jana i Marii. Franciszka i Antoniny z Jab³oñskich. Uczestnik powstania wielkopolskiego. ur. 600. ur. Przod. Odzn. 991 . 22 III 1939. L. St. Franciszka i Agnieszki z Sasów. Odzn. MDzON. Odzn. post. PP Micha³ WIERZCHOWSKI s. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Wac³aw WIERZBICKI s. w Mogilanach pow. Komis.in. Przod. w Gniewie. Odzn.

Do policji przyjêty 25 VI 1936 w charakterze kand. w Cieszynie (do 1 X 1932). 030/1 (47). PP Jan WIÊCEK s. w³oszczowski. PWŒl. W WP od 6 II 1920 do 15 XI 1922. L. 2400. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 012/3 (89). plut. SMzaDS³. 4296. ur. w Klewaniu. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. W policji od 15 VI 1923. nastêpnie na Post. Walentego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ur. 992 . w Nowym Bytomiu pow. Post. W policji od 1922. 1196. Odzn. w 1899 w KuŸnicy pow. 020/2 (8). Cz³onek POW. 058/1 (6).in. ur. Marii. nowogródzkiego. 20 V 1900. w 1899 w Iwanowicach. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Warszawie. Józefa i Franciszki z Nale¿ytych. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w I Komis. 26 I 1895 w £odzi. BMzaDS³. ur. m. Post. PP Boles³aw WIES£AWSKI s. W sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w rodzinnej miejscowoœci. ur. we wrzeœniu 1939 na Post. od 16 XI 1924. Jacentego.W Przod. L. w Bielszowicach pow. 2872. kontr. W PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ m. 4479. Jana i Matyldy ze Skowronków. rówieñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. 020/2 (95). L. 8 V 1896 w Strzelcach. £odzi.. L. ur. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. Augustyn WIESZA£A s. Jana i Marianny z Tomczyków. L. KN. 3036. katowicki. na szer. PP Stanis³aw WIEWIÓRA s. 037/3 (91). post. post. L. St. PP Aleksy WIETRZYK s. Jan WIÊCEK s. nieœwieski. 11 I 1911 w Jeziornej. w Komis. w Klecku pow. St. œwiêtoch³owicki.

St. Od 4 VI 1929 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Drohobyczu. BKZ. PP Franciszek WIÊCKOWSKI s. Przod.St. Józef WIÊCKOWSKI s.in. BMzaDS³. 05/2 (12). w 1897 w Warszawie.st. S³u¿bê pe³ni³ m.in. 038/4 (99). ur. w Ho³hoczach pow. Karola i Ludwiki. 993 . We wrzeœniu 1939 nadal w policji m. St. 1 III 1936. we wrzeœniu 1939 w Lublinie. 4224/5885. m. W I wojnie w armii austriackiej. 05/1 (91). ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ur. mian. 10 V 1893 w Kobylej Wólce. Zmobilizowany 29 VIII 1939 do Rezerwy PP w ¯abince pow. w Wiœniewie pow. m. Zamieszka³y w Brzeœciu n. post. W 1932 ukoñczy³ XXIII kurs w Centr. Franciszka. PP Franciszek WIKIE£ s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie.in. 4664. W policji od 16 XII 1924. na Post. dzia³acz PPS. 5615. PP Wincenty WIKTOREK s. L. L. 054/2 (5). lubelskiego. Józefa i Zofii z K³yszów. w Wêgrowie. post. post. ur. stra¿n. Departamentu Karnego MS. Wawrzyñca i Petroneli. Wincentego. 28 II 1903 w Dynowie. siedlecki na stanowisku kmdta. St. St. St. Warszawy. od 25 XI 1937 na stanowisku kmdta Post. ur. Bugiem. Odzn. urzednik w magistracie. SW Antoni WIKTOR s. nastêpnie w niewoli rosyjskiej. L. post. w Nowosió³ce oraz Kasperowcach. L. w XVI Komis. PP Jan WIÊCKOWSKI s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W policji od 1919. 062/2 (30). L. post. 7 I 1892 w Wólce Papliñskiej. podhajecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Szk. zaleszczyckim na Post. W L. ur. kobryñski. 1032. w Tarnopolu i pow. mian. 037/2 (66). w 1933. 2314. w 1895. Józefa i Anny z Leœniaków. 30 I 1897 w Starej Wsi.

74. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta Chorzowa pow. W PWŒl. 25 V 1929 skierowany do woj. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. przod. 023/3 (70). kontr. PWŒl. PP Jan WILCZYÑSKI s. w Wo³ominie pow. 1 VI 1913 w Widogoszczy. L. 054/1 (47). Post. Jana. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. W³adys³awa i Heleny. 037/2 (47). Franciszka i Wiktorii. 4661. katowicki. ur. PP Stanis³aw WILCZAK s. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. warszawskiego – we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. L. Do policji przyjêty 25 VI 1936 w charakterze kand. radzymiñski. 457. 12 VII 1900 w Konarach. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. L. ur. PP Boles³aw WILCZAK s. od 1 II 1924. Do policji przyjêty 1 XII 1928 z przydzia³em do KG. 1 VII 1907. post. 2577. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Królewskiej Hucie (od 1934 p. 994 . Jana i Teodozji z Darczewskich. wileñskiego. L. ur. 044/2 (60). 045/2 (13). 05/3 (7). ur. Jana. ur.n. Roman WIL s. Ludwika i Marii z Paprockich. Chorzów). St. L. stanis³awowskiego. 2389. 1533. ur.W W³adys³aw WIKTOROWICZ s. na szer. w 1899 w Mostkówce. w Krasnymstawie na stanowisku kmdta. 30 X 1889 w Pu³tusku. Post. L. Czes³aw WILCZAK s. w 1912.

St. w £añcucie i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. 5681. 4 IV 1887 w Zamoœciu. St. post. ³ódzkim. We wrzeœniu 1939 nadal s³u¿y³ w £odzi. 3 IX 1898. Odzn. w 1911 w Bukowsku. post. W policji od 1919. W³adys³awa. ur. L. i skierowany do pow. w Lipinach. L. w B³a¿owej pow. Eliasza i Michaliny. 995 . Post. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. Odzn. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. w 1897 w GnieŸnie. ur. W³odzimierza. Roman WILIM s. ur. w Wolsztynie. 023/3 (27). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. Do PWŒl. BKZ. w Komis. PWŒl. s³u¿bê pe³ni³ m. 1 IX 1937 przeniesiony z Post. PP Józef WILCZYÑSKI s. L. 27 II 1898.in. post. 05/1 (41). w Kdzie Pow. rzeszowski. w Œwiêtoch³owicach. 1 IV 1934. 1800. mian. W policji od 1919. [3] (84). a we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Bia³ymstoku. w listopadzie 1938 przeniesiony na stanowisko kmdta Post. St. Przod. w Trojanówce na Post. w 1898 w Medyce. lwowskim. w Rzeszowie i na Post. Przod. przyjêty 24 VI 1922 w stopniu st. w Lubitowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. m. PP W³adys³aw Stefan WILECKI s. œwiêtoch³owickiego. W L. [3] (100). przod. ur. m. Alojzego i Anny. PP Leon WILCZYÑSKI s. PP Ludwik WILCZYÑSKI s. Juliana. [3] (5). w marcu 1932.in. Wincentego i Heleny. PP Zygmunt WILCZYÑSKI s. L. ur. St. S³u¿bê pe³ni³ w woj.in. Przod. MN. mian. w Kdzie Miasta £odzi i XI Komis. kowelskiego. 020/2 (78). L.

We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. W policji od 14 XI 1920. PP Ludwik WILK s. w Leninie pow. post. ur. Do policji przyjêty 26 IX 1929 w charakterze kand. ur. w Kdzie Pow. Józefa. St. w £odzi. 05/1 (43). W PWŒl. gdzie s³u¿bê pe³ni³ m. w Wydz. 038/2 (65). 050/2 (76). Ruchu Ko³owego. Post. kontr. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. St. od 16 V 1928. L. 3568. Przod. St. w Krupcu na stanowisku kmdta. post. 05/4 (78). 023/2 (96). ³ódzkiego.W Post. w 1903. 051/1 (97). we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. m. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. post. PP Marian WILMAÑSKI s. (do 20 VIII 1936). w I Komis. Franciszka i Berty z Aleksych. 21 IX 1904 w Koch³owicach. L. Jana. ur. ur. We wrzeœniu 1939 nadal s³u¿y³ w pow. L. rówieñskim. W policji od 1933. mian. 1 IV 1939.in. L. 19 III 1905 w Ciê¿kowie. w Komis. w Kaszówce. 586. PP Henryk WILK s. 5261. w 1898 w Lubieniu. w £êczycy. we wrzeœniu 1939 w Komis. Stanis³awa i Agnieszki. Leona i Marianny z Urbaniaków. Franciszek WILK s. PP Konstanty WILKOWSKI s. 72.in. 3 XII 1905 we Wroninie. 996 . ur. ³uniniecki.in. Po ukoñczeniu 5 V 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach. na Post. Zawodzie (do 21 XII 1938). stanis³awowskiego. kowelskim – we wrzeœniu 1939 na Post. Nastêpnie przeniesiony do woj. PWŒl. 922. L. Stanis³aw WINCLECHTER s. rówieñskim. Franciszka i Katarzyny z P³aszewskich. w Trzyñcu na Zaolziu. na szer. 30 VI 1896 w Dubnie. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. m.

044/2 (97). St. brzeziñskiego. Post. nastêpnie w sekcji œledcz.in. kontr. Tomasza i Antoniny z d. od 18 VI 1922. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. m. Ignacy WINKLER s. 25 VII 1899. Jana i Marii. Paw³a. mian. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. L. 29 I 1902. ur. 20 IV 1898 w Uœcierykach. Józefa i Józefy z Wieruchów. 2664. ur. Kazimierza i Anny z Wronów. Post.. 1528. PP Stefan WINIARCZYK s. 016/1 (16). W policji od 1931. post. w Katowicach. 997 . L. PP w Herbach Starych pow. we wrzeœniu 1939 na Post. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – w czerwcu 1939 przeniesiony do IX Komis. ur. 3153. L. „D” Rez. 027/3 (19). Post. post. Jana. PP W³adys³aw WINIARSKI s. L. PP Józef WINIARSKI s. ³ódzkiego. PWŒl. Post. doliñski. L. i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. 037/3 (10). w Rudnikach pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 3642. w Rypnem pow. m. 4136. wieluñski. (do 14 XI 1926).Stefan WINDJARSKI s. Do policji przyjêty w czerwcu 1937 w charakterze kand. ur. W L. Po ukoñczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. w G³ownie. na szer. 1917. z przydzia³em do Komp. œledcz. ur. w Brzezinach. R¹cza. 016/1 (90). St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. I Komis. w Kdzie Pow. 8 VII 1908 w Przybyszówce.in. W policji od 16 II 1932. 020/1 (52). w eksp. PP Wiktor WINIARZ s. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. 1 VII 1928. W PWŒl. w 1912. czêstochowski. w 1912 w D³ugowoli.

w 1902. L. Post. w Miastkowie Koœcielnym pow. stanis³awowskiego. 012/2 (95). 2598.. Przod. 998 .W Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. MDzON. ur. 012/2 (98). W policji od 3 XI 1932. 6 IX 1907 w m. nastêpnie na Post. w Oddz. rybnicki jako kmdt i tam te¿ we wrzeœniu 1939. KG (do 15 VIII 1930). 058/1 (35). Juliana i Franciszki. w komp. w 1909 w Wilnie. Pawe³ WISTUBA s. L. Joachima i Feliksy. L. 045/3 (34). GŒl. L. W PGŒl. post. Przod. garwoliñski. Techn. W 1934 przeniesiony do woj. 020/1 (86). 1 IV 1898 w Aleksandrowie. przyjêty 18 VI 1922 w stopniu st. ur. poleskiego. Micha³a i El¿biety z Wróblów. KnaŒl. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Katowicach – w Oddz. Odzn. PP Czes³aw WIŒLICKI s. MN. mian. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. 3226. 6 VI 1923. ur. 5204. L. 4740. Odzn. Od 10 II 1919 do 30 VIII 1921 w POW GŒl. BKZ. W III powstaniu w ¯and. 4 I 1890 w £añskich £anach. Do PWŒl. ur.. 5655. PWŒl. Wiktora. Wiktora i Magdaleny. BKZ. nadwachm. 17 V 1896 w Niewirkowie. PP Aleksander WINKOWSKI s.WWiZ I kl. Przestrzel. Maciej WIÑKOWSKI s. 2018. St. 012/3 (59). i ponownie w PGŒl. sztabowej w Katowicach. ur. Konnym. W policji od 1922. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w policji woj. wileñskiego. Stanis³aw WINOGRADZKI s. Dzia³acz plebiscytowy. w Lubomi pow. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Miasta £odzi. PP Stanis³aw WISZNIEWSKI s. L. post. ur. Marcina i Franciszki z Buczków.

Post. SW Antoni WIŒNIEWSKI s. w 1900. 020/3 (61). 3 V 1906 w Sosnowcu. 1308. 4858. 020/4 (83). Przez wiele s³u¿bê pe³ni³ w woj. Do policji przyjêty w sierpniu 1937 w charakterze kand. Stra¿n. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 17 V 1913 w Aleksandrowie. 027/4 (47). L. na szer. PP Jan WIŒNIEWSKI s. Józefa. w Piekoszowie pow. 3471. w Ilji pow. Leonarda i Wiktorii z Mizerów. PP w Poznaniu. L. 14 I 1888. Do policji przyjêty w 1938 w charakterze kand. 05/5 (35). w 1915. wileñskiego i skierowany na Post. Od 1928 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Piñczowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 na Post. kontr. „E” Rez. ³ódzki. 224. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Odzn. 999 . We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Chojnach pow. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. poznañskiego. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. ur. post. wilejski. W L. 3904. 038/2 (82). w Rawie Mazowieckiej. W³adys³awa. post. BKZ. St. ur. z przydzia³em do Komp. L. St. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. kielecki. Przod. 20 VI 1887 w Tuszynie. PP W³adys³aw Kazimierz WIŒLICKI s. Jana. Stanis³awa i Zofii. ur. W policji od 1920. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. L. PP Antoni WIŒNIEWSKI s. L. PP Henryk WIŒNIEWSKI s. 023/1 (33). ur. Joachima i Feliksy. na szer. W policji od 1929. kontr. PP Alfred Bronis³aw WIŒNIEWSKI s. 5536. Post.

L. we wrzeœniu 1939 w Wydz. W Stra¿y Celnej w l. 1922–1923. ³uniniecki. Odzn. Post. L. Kazimierz WIŒNIEWSKI s. Przod. w BereŸniakach pow. Post. Piotra i Katarzyny z Lipeckich. 5240. W policji od 1932. Józefata i Antoniny z Ma³asiñskich. PP Jan WIŒNIEWSKI s. w Kdzie Pow. 058/4 (85). ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Bydgoszczy. 5 VI 1909 w Wychodzi.st. Jana i Anny. 1851. Jana. Przez wiele lat – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. ur. Warszawy do woj. 3608. 18 II 1898 w Mieckach. W policji od 1929. W policji od 1920. 2 V 1903 w Ignacowie.W St. Przez wiele lat – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. Urzêdnik Poczty Polskiej w l. 020/2 (85). 033/1 (61). PP Romuald WIŒNIEWSKI s. Post. Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Œledcz. L. ur. 033/3 (13). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Tczewie. 1918–1922. Jana i Marii. 1000 . PP Jan WIŒNIEWSKI s. L. 012/1 (40). PP Jan WIŒNIEWSKI s.. post. ur. BKZ. W policji od 1930. ur. Leopolda i Konstancji z Go³aszewskich. w 1908. W WP w l. 023/1 (89). m. Przeniesiony 2 IV 1938 z policji m. BMzaDS³. MDzON. poleskiego z przydzia³em na Post. 1924–1926. PP Teodor WIŒNIEWSKI s. 18 VI 1905 w Odessie. ur.in. 2718. 3395. W policji od marca 1927. 7122. L. L. 6 XII 1889 w Szymborzu. MN.

Uczestnik wojny 1920. MDzON. 27 XI 1883 w Wymys³owie. MDzON. W PWŒl. Kajetana i Marianny z Janeckich. L. Odzn. w £ochowie. 27 XI 1899 w Zieliñcu. w Krzemieñcu. St. w Wo³czynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. na Post. 4535. 31 I 1900 w Piotrkowie Trybunalskim. w czerwcu 1939 przeniesiony do I Komis. O³tusz (od 22 VI 1933) – od 25 IV 1936 p. L. m. 1001 . PP Tomasz WITCZAK s. W policji od 1919. 1796. Grêbkowie. ur. 11 VII 1938 przeniesiony na Post. w Pokrzydowie pow. MPzaW. S³u¿bê pe³ni³ w pow. L. 22 III 1889 w ¯elechowie. (od 11 XI 1924) i na Post. 15 XI 1891 w Sosnowcu-Sielcu.o.in. L. PP Stanis³aw WITAN s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. 26 XII 1894 w Rogatce. Konstantego i Anny z £otków. Andrzeja. PP Jan WITAMBORSKI s. m. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Kolejowym (od 7 IV 1925) oraz w pow. St. W policji od 1919. 012/4 (32).Post. brzeskim na Post. ur. PP Zygmunt WIŒNIEWSKI s. Odzn. katowicki. W WP od 1 I 1920 do 15 II 1922. w Czeladzi pow. 027/2 (99). W policji od 1923. W L. wêgrowskim. Przod. post. Juliana i Józefy. ur. nastêpnie na Post. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Post. 051/1 (42). MDzON. Pogotowia w Chorzowie pow. L. £ochowie i MiedŸnej. 122. ur. PP Konrad WIŒNIOWSKI s. w Chojnicach na stanowisko kmdta i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. W policji od 1 III 1922 w Kdzie Pow. We wrzeœniu 1939 ponownie na Post. 023/1 (36). Odzn. ur. post. w II Komis. Bugiem – w Komis. ¯ycie (od 21 II 1926). ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 w £odzi. 2 dyon ¿and. brodnicki na Post. PWŒl. (do 10 XII 1931). 2269.in. ur. bêdziñski. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Królewskiej Hucie. W policji od 1920. 033/1 (78). Tomasz WIŒNIEWSKI s. BKZ. 05/3 (95). 3474. Ludwika i Tekli. Radzie¿ (od 20 VII 1930) jako kmdt. Nastêpnie s³u¿y³ w Brzeœciu n. w: Wêgrowie. 3290. kmdta. od 1 IV 1925. BMzaDS³. Szczepana i Katarzyny z Gapiñskich. Przod. W kwietniu 1938 przeniesiony z Post. BMzaDS³.

Stanis³awa i Marianny z Lechów. lublinieckim.W Post. ur. Franciszek WITEK s. we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. Józefa i Marianny ze Stotków. 2 I 1910 w Kowlu. w listopadzie 1937 do woj. m. PP Feliks Andrzej WITKOWSKI s. 1002 . MDzON. 012/2 (82). L.in. ur. post. Odzn.in. PP W³adys³aw WITKOWIAK s.in. w Katowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. 6 II 1893 w Gos³awicach. 05/1 (73). 030/1 (92). a we wrzeœniu 1939 w Komis. 050/1 (18). od 1934 na stanowisku kmdta Post. Do policji przyjêty 19 IX 1934 z przydzia³em do woj. PP Józef WITEK s. Mieczys³awa. W PWŒl. 2265. 18 XI 1897 w Dynowie. Odzn. Tomasza i Józefy z Gruszeckich. na Post. ur. od 11 VIII 1939 w Kdzie Rez. 012/1 (36). sarneñskim. BKZ. W policji od 1 XI 1922. St. 1017. w Zamoœciu. przod. 1613. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. PWŒl. m. ur. W kwietniu 1937 przeniesiony do Rez. 1 IV 1939. w Kdzie Pow. Uczestnik powstañ œl¹skich. mian. MDzON. w Koszêcinie. Przod. L. pomorskim. post. na Post. ur. W WP od 10 III 1920 do 22 V 1921. m. PP Zdzis³aw WITCZYÑSKI s. BKZ. St. MDzON. w Nowym Mieœcie Lubawskim. W I wojnie w armii austriackiej. St. wileñskiego – we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w III Komis. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. 4 X 1893 w Zamoœciu. PP przy KG w ¯yrardowie pow. w Tomaszgrodzie i Rafa³ówce. St. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. L. Przod. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. jako kmdt Post. MPzaW. zamojskiego. post. PP Jan Adam WITIUK s. 28 X 1900 w Pogwizdowie. ¯o³nierz Legionów Polskich. 24 I 1895 w Sokolnikach Wielkich. m. Wojciecha. 1 VI 1923. W WP od 23 XI 1918 do 30 VII 1923. poleskiego. Ukoñczy³ Szko³ê Handlow¹ w £ucku. w Wi¹zownicy pow. post. w Rokitnie i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. W policji od 1919. Odzn. L. m. 037/1 (11).in. Szer. St. Wawrzyñca i Karoliny. W policji od 4 VIII 1923. w Szczebrzeszynie. L. mian. jaros³awski. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 2638. Wilna. 7744/6053. od 26 VI 1922. L. b³oñski. w Brodnicy.

1 X 1922. W policji od 1920. 037/2 (12). ur. ur. od 1922. w Karwinie (do 22 VI 1939). w Wydz. ur. 6004. – 1 VII 1929. PP Stefan WITKOWSKI s. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. Tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. post. w pow. MPzaW. W WP ponownie od 26 IV 1922 do 12 V 1924. ur. 1003 . PP Franciszek WITKOWSKI s. S³u¿bê pe³ni³ m. katowickim i Katowicach. 2184. stanis³awowskiego. 030/1 (90). frysztackim – od 21 XII 1938 w sekcji œledcz. MPzaW. MDzON. 30 V 1939 przeniesiony zosta³ na Post. w Kupiczowie. 5748. w 1898 w Marcinkowie. 5938. Rudolf WITOSZEK s. Nastêpnie urzêdnik na kolei w Tomaszowie. W L. St. przod. post. mian. mian. Przod. przod. W policji od 16 VII 1927. L. 038/3 (22). kieleckiego. ostatnio w Grudzi¹dzu – w maju 1938 przeniesiony z II do I Komis. 10 X 1896 w Dynowie. ¯o³nierz Legionów Polskich. kowelskim – od 7 IX 1933 na stanowisku kmdta Post. Komis.Post. 033/2 (34). Przod. w 1897 w Lnianem. W PWŒl. 6 II 1887 w Œwieciu. i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. w Ho³obach i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. MDzON. Odzn. L. ur.in.in. w Boguminie Nowym i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Antoniego i El¿biety z Chudzikiewiczów. ostatnio w Opatowie – 17 VII 1938 przeniesiony z Post. St. sk¹d przeniesiony zosta³ do sekcji œledcz. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Uczestnik wojny 1920. 1 XII 1901 w Przeworsku. St. Franciszka i Amalii. m. 2856. St. Odzn. 033/3 (22). Jana i Franciszki. PP Tadeusz WITKOWSKI s. pomorskim. post. w kwietniu 1934. L. W WP od 10 X 1919 do 11 I 1921. Do policji przyjêty w 1923 i skierowany do Bia³egostoku. Nastêpnie w pow. PP Gustaw Franciszek WITT s. do Kdy Pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 019/1 (9). PP Franciszek Aleksander WITKOWSKI s. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Jerzego i El¿biety. mian. Komis. Post. Mieczys³awa Albina i Wiktorii z G³owackich. Ludwika i Franciszki. 5 II 1901 w Karwinie. PWŒl. ur. Œledcz. i tam nadal we wrzeœniu 1939. 1 I 1930. 2844.

Uczestnik powstania wielkopolskiego i wojny 1920. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Rez. Micha³a. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. PWŒl. w 1912. W policji od 1919. Jana i Józefy z M¹drych. Stanis³awa. PP Jan WLA NIK s. BMzaDS³. w V Komis. 17 II 1893 w £odzi. SKZ. Odzn. Post. 3546. L. ze starszeñstwem 9 II 1922. 2313. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku z-cy kmdta Post. L. 012/3 (52). 4733. Miko³aj W£ASZCZYK s. w Katowicach i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. grójeckim – we wrzeœniu 1939 w Grójcu. 1 baon strzelców bia³oruskich. ur. m. L. 016/1 (44).. 27 II 1931 przeniesiony do baonu KOP „Iwieniec”. por. m. 10 VII 1934 do pu³ku KOP „G³êbokie” baon „Podœwile” i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939 jako kwatermistrz. Powo³any 15 I 1939 do I plut. L. 7053. 2 VI 1911 w Zduñskiej Woli. adm. Kdy Rez. 038/4 (7). Juliana i Katarzyny. w Chojnicach. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji w £odzi. Przod. Odzn. 2147. kpt.st.W Kand. PP Andrzej WITUCKI s. Kdzie Miasta. Walentego. Post. PP Henryk WLAZ£O s.in. £odzi. ur. 051/2 (30). kontr. 012/4 (38). Ppor. Przod. 15 III 1938 skierowany do Urzêdu Œledcz. MDzON. Teodor WITTAS s. 3534. 1004 . Pieszej m. 9 V 1899 w Bratkowie. 050/1 (76). – 19 III 1938. – 1VII 1923. Warszawy i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. W WP od 29 XI 1920. B³a¿eja i Emilii. ur. 19 XI 1890 w Winnej. ur. ur. L. Kpt. ur. BMzaDS³. Od 9 II 1922 przydzielony do 76 pp. L. 20 V 1885 w Gniewczycach. PP Kazimierz WITULSKI s.

w 1890 w Smoszewie. MDzON. L. lubelskiego – we wrzeœniu 1939 na Post. w Wieluniu (od 1925) na stanowisku kmdta. Post. 5370. zwolniony na w³asn¹ proœbê. ¯abinka pow. wieluñskim: na Post. 1005 . pru¿añski. W policji od 1920. S³u¿bê pe³ni³ – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w policji woj. 5 VII 1891 w Woli Bychawskiej. kobryñski (od 6 XII 1923) i Kobryñ (od 19 VIII 1925). Aleksandra i Eleonory Ewy z Koz³owskich. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w pow. [2] (7). Odzn. ur. 871. post. PP Boles³aw W£ODARCZYK s. ³ódzkiego. 1283. Ponownie przyjêty 1 XI 1923 i przydzielony do Kdy Pow. 012/3 (44). 05/4 (37). w Ska³acie. L. W policji od 1920. w Berezie Kartuskiej pow. St. 027/3 (48). Antoniego. nastêpnie od 1929 kmdt Post. BMzaDS³. W L. 2 II 1896 we Wronowicach. ur. 155. Kamienica ¯yrowiecka pow. post. PP Kazimierz Piotr Antoni W£ODARCZYK s. w Wojs³awicach pow. w Skomlinie. L. 033/1 (85). a od kwietnia 1934 do wrzeœnia 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. w Praszce. Wojciecha i Ma³gorzaty ze S³odowników. L. Post. PP Micha³ W£ODARCZYK s.St. che³mski. S³u¿bê pe³ni³ na Post. ur. PP Jan W£ODARCZYK s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 1 VI 1938. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 10 IX 1933 przeniesiony na Post. mian. 21 X 1891 w Krasocinie. 21 VI 1916. Post. ur. S³u¿bê pe³ni³ w pow. kartuskim. 1 VII 1930. Po raz pierwszy w policji od 12 X 1922 do 31 III 1923 w Kdzie Pow. przod. W WP od 7 V 1919 do 16 VII 1921. w Kobryniu. mian. Karol W£ODARCZYK s. w Dzia³oszynie. St. post. Ignacego i Julii z Pasowskich. Jakuba i Marianny z Supskich. ur. St. L. 026/3 (25). 10 I 1903 w Siodle. 5595. PP Jan W£ODARCZYK s. brzeski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Stanis³awa i Katarzyny. ur.

29 VI 1895 w Bobrowem. 2767. we wrzeœniu 1939 na Post. 012/3 (28). We wrzeœniu 1939 nadal w £odzi. w Niepo³omicach pow. Od kwietnia 1938 do wrzeœnia 1939 s³u¿bê pe³ni³ w XVI Komis. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. PP W³adys³aw W£ODARCZYK s. post. Kazimierz W£ODARSKI s. Przod. PP Stefan W£ODARCZYK s.W St. ur. 19 II 1897 w Skrzymnie. Uczestnik wojny 1920. w Skomlinie i Praszce oraz w VI Komis. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 5564. Warszawy. chor. L. ur. ur. m.st. krakowskim – we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. 1006 . PP Micha³ W£ODARCZYK s. St. St. 1 IV 1924. mian. Andrzeja i Marianny. m. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Puzieniewiczach pow. w Mykanowie. PP Piotr W£OSZCZAL s. ur. Jana i Tekli z Œlêczków. Wojciecha i Aleksandry z Jaremków. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w jednym z wiêzieñ w Warszawie. 5104. w Kdzie Rez. L. L. Wawrzyñca i Katarzyny. 033/3 (86). m. L.in. 7004. bocheñski. [2] (15). czêstochowskiego. post. ³ódzkiego. Osadnik wojskowy. 5577. ur. w Krzepicach. Przod. post. SW Aleksander WNUK s. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Stra¿n. post. L. na Post. £odzi. w pow. 27 VIII 1901.in. m. sto³pecki. 054/2 (18). Józefa i Leokadii z Balcerowskich. 26 IX 1896 w Studziankach. 038/2 (57). 10 XI 1894 w Targowisku. ur. £odzi. mian. ¯o³nierz Legionów Polskich. 23 IV 1900 w Rêczajach. St. Pieszej m. L. W policji od 1 XII 1919. Józefa i Salomei. 020/3 (78). wieluñskim na Post. W wiêziennictwie od 1927 – w Wiêzieniu Pawiak w Warszawie. 1 V 1938.

ur. 038/4 (60). ur. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji we Lwowie. w Ko³omyi. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. St. PP Józef WNUK s. 1636. stoliñskiego – we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post.st. 4 X 1899 w £aniêtach. 05/4 (65). post. St. PP Boles³aw WOJCIECHOWSKI s. post. Jana. 054/2 (69). 9 I 1891 w Koszkach. post. 1548. Jana. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta £odzi. 1007 . 6 I 1895 w Janowie. 1 VIII 1894 w Wo³kowie. bia³ostockiego do policji m. L. PP Jan WOIÑSKI s. 4302. BMzaDS³. L. Od wrzeœnia 1938 do wrzeœnia 1939 pe³ni³ s³u¿bê w KG. ur. 062/2 (29). 054/1 (86). 3350. Warszawy. L. PP Boles³aw WOJCIECHOWSKI s. w Horyniu. Przod. ur. W policji od 1927. ur. 30. w 1898 w Dêbowcu.Post. Przod. Micha³a i Eleonory z Czesnych. PP Antoni WOJCIECHOWSKI s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. Micha³a i Marianny z Rokuszewskich. PP Stanis³aw WODYÑSKI s. W L. ur. Odzn. W lipcu 1934 przeniesiony z woj. 027/3 (70). W policji od 1923. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. Wojciecha. Jana i Pauliny. 24 V 1907 w Warszawie. 2576. L.

¿ó³kiewski przydzielony do policji m. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. St. Franciszka. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego. L. L. L. w Chojnie pow. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. 026/1 (18). Walentego. ur. przyjêty 25 I 1938 i przydzielony do 2 komp. L. ur. 1008 .in. we wrzeœniu 1939 nadal w Warszawie. Szer. na szer. Piotra i Zofii z Czy¿ewskich. ur. 4059. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PP Franciszek WOJCIECHOWSKI s. Karola i Waleski z Musio³ów. kand. BKZ. Post. 5574. post. Feliksa i Marianny z Sikorów. 1 X 1937 przeniesiony na Post. MDzON. kontr. z przydzia³em do Grupy Rez. Od 1 XI 1938 s³u¿y³ na Post. Do policji przyjêty 10 XI 1937 w charakterze kand. MPzaW. Do PWŒl. przy Kdzie Rez.W Post. 044/3 (32). ur. na szer. 044/2 (95). Jana. w Katowicach. 1254. w 1883 w Kar³owie. PWŒl.. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. Rajmund WOJCIECHOWSKI s. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. PP w Warszawie. 037/1 (92). ur. W 1922 przyjêty do policji w Bydgoszczy. w 1908.st. stanis³awowskiego i skierowany do Kdy Pow. L. Warszawy. Do policji przyjêty 20 V 1930 w charakterze kand. PP Czes³aw WOJCIECHOWSKI s. 27 VII 1913 w Bytomiu. 7107. Jan WOJCIECHOWSKI s. na szer. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. w XXVI i I Komis. w Dolinie. powstañ œl¹skich i wojny 1920. BMzaDS³. w Piotrowicach pow. PP Piotr WOJCIECHOWSKI s. 058/4 (100). 16 IX 1892 w Starym S³ominiu. Post. 13 VI 1904 w Warszawie. Odzn. w Bia³ej Podlaskiej i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 2317. szamotulski. s³u¿y³ m. ur. Post. kontr. L. [4] (43). w 1917. PP Kazimierz Boles³aw WOJCIECHOWSKI s.

Stra¿n. PP Julian WOJCIESZEK s. ur. W policji od 1919. L. we wrzeœniu 1939 w wiêzieniu w Drohobyczu.Kpr. Nie jest znany jego przydzia³ mobilizacyjny. 15 IV 1894 w Warszawie. Adolfa i Pauliny z Puchalskich. 2 XI 1897 w Gniewkowie. PP Stanis³aw WOJDA s. ur. 050/1 (24). 18 IX 1902 w Grajewie. W 1939 zamieszka³y w Bia³ymstoku. post. 038/2 (83). SW Wawrzyniec WOJCIECHOWSKI s. W wiêziennictwie co najmniej od 1926. 016/1 (28). ur. W WP od 6 I 1919 do 6 VII 1921. St. post. 4 V 1913 w Kaliszu. PP we Lwowie. Do policji przyjêty 10 III 1938 w charakterze kand. Warszawy. Juliana i Józefy Heleny ze Szpotowiczów.st. Tomasza i Antoniny z Markiewiczów. na szer. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. Odzn. ur. Ludwika. L. Uczestnik wojny 1920. 1102. 045/2 (41). ur. Micha³a i Wiktorii z Dyrgów. 4396. W policji od 1 XII 1922 do 31 V 1923 i ponownie od 1 VI 1924. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do Dyonu Konnego m. W³adys³awa i Antoniny. 3 III 1901. 1083/12. w Warkowiczach. St. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – we wrzeœniu 1939 w XIII Komis. L. kontr. Warszawy. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w IX Komis. Post. 1583. L. mistrz w fabryce Beckera. 1009 . 026/3 (100). [1] (19). S³u¿bê pe³ni³ m. w 1893 w Warszawie. ur. BKZ. 1306. W L. z przydzia³em do Komp. PP W³adys³aw WOJCIECHOWSKI s. rez. Stefan WOJCIECHOWSKI s. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.st.in. dubieñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. St. przod. w wiêzieniu w Brzeœciu n. „F” Rez. m. L. Bugiem. W policji od 1919. PP Tadeusz WOJCZYÑSKI s.

St. 9 X 1898 w Tarnogórze. 20 III 1897 w Dymitrowie Du¿ym. post. 2663. Wojciecha. nastêpnie w PWŒl. PP Antoni WOJEWODA s. 1257. 5738. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. 020/2 (44). post. mian. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Tarnopolu. S³u¿y³ w ¯and. post. w Dukli pow. ur. 045/1 (5). 038/2 (35). W policji od 1922. W policji od 1919. post. cieszyñskim na Post. w Przasnyszu. 3 V 1896 w Karwaczu. MPzaW. 1476. Ignacego i Anny. 2846. L. w Ropczycach. St. 14 I 1888 w Nowym Dêblinie. ur. w Irenie pow. St. krakowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. post. Andrzeja. post. Jerzego i Heleny ze Stonawskich. L. L. pu³awski. 17 X 1890 w Grodziszczu. W policji od 1922. Post. L. W policji od 1 XII 1919. PP Stanis³aw WOJDECKI s. L. Aleksandra i Anny z Pawelców. przyjêty w stopniu st. kroœnieñski. 033/2 (94). 1010 . We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ur. PP Jan WOJEWODA s. w Puñcowie (do 31 VII 1926) i Zebrzydowicach (do 20 XII 1938). Odzn. we Frysztacie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Przez wiele lat – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ na Post. w 1895 w Warszawie. PWŒl. przasnyskim – we wrzeœniu 1939 na Post. ur. z którego przeniesiony zosta³ do Komis. Andrzeja i Zofii z Motyków. St. 026/3 (83). PP Stanis³aw WOJDAT s. PP Jan WOJDY£A s. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. 045/3 (58). w pow. Kraj.W St. ur. 1 VII 1930. w Cieszynie (do 24 III 1926). post. Cieszyñskiego. St. Karol WOJNAR s. Ks. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 1741.

Komis. drohobyckim. L. mian. Jerzego i Anny z Gogo³ków. z którego 21 VII 1938 przeniesiony zosta³ do Komp. ur. Bugiem i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. W L. W policji m. Wart. ¿ó³kiewski. w Brzeœciu n. Post. St. post. 458. MOdosob. 102. w 1896 w Dzikowcu. 1011 . w Berezie Kartuskiej pow. St. PP W³adys³aw WOJTAL s. 026/3 (50). St. PWŒl. 4006. ur. W³adys³awa i Marii. 030/1 (60). 038/1 (62). We wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. L. 1 II 1900 w Dziemiance. lwowskim. wilejski. L. 24 XII 1915 w Koñskiej. ur. 584. post. w Stanis³awowie (od 9 V 1933). Odzn. Do policji przyjêty 3 II 1932 i przydzielony do NSzF w Mostach Wielkich pow. 4765. 8 III 1934. Franciszka i Marianny. we wrzeœniu 1939 kier. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Borys³awiu. 012/4 (1). Miko³aja. ostatnio w pow. St. w Karwinie pow. Karol WOJNAR s. Warszawy s³u¿bê pe³ni³ od 15 IX 1931. (od 10 II 1936). PP Piotr WOJSZWI££O s.Post. potem w Stryju – w Kdzie Pow. 038/1 (88).st. Jana i Antoniny z Morawskich. (od 11 V 1933) i Komis. W policji od 1919. Nastêpnie pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. Od 27 III 1939 w I Komis. BKZ. frysztacki. PP Józef WOJNOWSKI s. S³u¿bê pe³ni³ w woj.in. 3172. 7 XI 1938 mian. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. stanis³awowskiego. St. L. ur. w Krzywiczach pow. post. post. 051/1 (27). L. w 1904 w Warszawie. Jana i Antoniny z Szaranowskich. 14 VIII 1896 w Haczowie. post. 19 VIII 1908 w Janowicach. w Tustanowicach. pru¿añski. post. PP Edward WOJNAROWSKI s. na stanowisku kmdta Post. W policji od 1929. ur. i przydzielony do Komis. PP Józef WOJNI£OWICZ s. m.

piech. 5779. ze starszeñstwem 1 VI 1919. 913. post. W policji od 1 VII 1923. Jana i Anny. Jana i Anny z Kalinów. ³uckim – we wrzeœniu 1939 w Komis. 29 V 1903 w Gliñsku. L. Franciszka. S³u¿bê pe³ni³ w woj. od stycznia 1934 na stanowisku kmdta Post. L. ZKZ. L. kier. KW. 044/2 (78).W St. s³u¿y³ m. 2922. W 1939 zamieszka³y w Sieradzu. W WP od 6 XII 1918 do 30 VI 1923. 1012 . ur. plut. 033/1 (37). rez. Stra¿n. 7 VIII 1899 w Gliniku Dolnym. 051/2 (21).in. PKU Kamionka Strumi³owa. St. [1] (35). Paw³a. SW Jan WOJTASIK s. 5617. BKZ. w Radomiu. 027/1 (23). ur. m. w Przytyku (od 26 I 1936) i Firleju (od 1 X 1936).in. post. L. L. 14 XI 1938 mian. 27 XI 1893 w Przeworsku. W policji od 1927. 4246. w 1905. ur. Od 1930 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w Stanis³awowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. I Komis. 13 II 1900 w Potoku. W policji od 15 VII 1923. Antoniego i Zofii z Horaków. w Radomiu i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. w Pysznicy. opatowski. ur. Plut. Przod. MPzaW. Franciszek WOJTASIK s. 051/1 (11). ur. L. W WP od 7 IV 1919 do 23 VII 1922. PP Boles³aw WOJTAR s. w 14 pp i 53 pp. w Waœniowie pow. Komis. 2 IX 1935 przeniesiony do II Komis. Paw³a. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku Kmdta Pow. Odzn. BMzaDS³. Por. PP Teofil WOJTAS s. nastêpnie w pow. W policji od 1922. w £ucku. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. Odzn. MDzON. PP Józef WOJTANOWSKI s. w 1902. ni¿añskim – we wrzeœniu 1939 na Post. radomskim – na stanowisku kmdta Post. Radziechów. kieleckim. PP Ludwik WOJTANOWSKI s. Odzn. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow.

w Rez. Stanis³awa. 3508. Odzn. mian. W WP w l. w Korcu. 1919–1921. ur. W policji od 18 XI 1922. Konnej i w III Komis. We wrzeœniu 1939 nadal w policji m. PP Piotr WOJTCZAK s. St. post. 5 XII 1897 w Sosnowcu. W L. Od 1927 inspektor wiêzienia na Zamku Lubelskim. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w £odzi. Post. 1 V 1895 w Warszawie. Post.in. Ignacego i Agnieszki z Michalskich. W policji od 1928. 019/3 (13). 2 IX 1897 w Koziej Górze. 5850. W wiêziennictwie od 1926 jako inspektor wiêzienia w Siedlcach. rówieñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. Post. Od 1929 podkomisarz – naczelnik wiêzieñ w Czortkowie i w Tarnowie. 3549. Przez wiele lat – tak¿e we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta £odzi. S³u¿bê pe³ni³ w pow. SW Stanis³aw Zygmunt WOJTCZAK s.St. ur. L. m. w czerwcu 1934. i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. St. sk¹d 1 II 1936 przeniesiony zosta³ na Post. 019/3 (71). Józefa i Stanis³awy. 051/1 (12). PP Edward WOJTCZAK s. 5365. post. PP Stanis³aw Franciszek WOJTAŒ s. post. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w policji w £odzi. 038/4 (1). 1013 . We wrzeœniu 1939 naczelnik wiêzienia w Krakowie. W WP od 14 VIII do 20 X 1920. 832. Macieja i Katarzyny z Hofmanów. Komis. ostatnio w Sandomierzu – w Kdzie Pow. W policji od 23 II 1921. Józefa i Emilii. L. PP Stanis³aw WOJTASZEK s. ur. ur. sandomierskim. MDzON. L. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 21 I 1907 w Maleszowej. 026/1 (79). Wincentego i Marianny z Siudaków. £odzi. 6 X 1889 w Bibiannej. PP W³adys³aw WOJTASIÑSKI s. L. MDzON. 4953. w 1910. 054/1 (69). ur.. Odzn. BMzaDS³.

038/2 (62). 1014 . poleskiego i przydzielony na Post. w Wysokiem Litewskiem pow. wo³yñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. 5300. Post. 038/2 (31). St. St. PP Tomasz WOJTKOWIAK s. 18 XI 1910 w Nekli. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ur. ur. Franciszka i Janiny z Fajkisów. L. 019/3 (29). Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. W policji od 1928. 13 IX 1891 w Gaju Wielkim. Do policji przyjêty 1 VII 1923. L. kieleckiego i przydzielony do Komis. w Ujœciu pow. bêdziñski. W policji od 1922. 037/4 (52). W WP od 11 XI 1918 do 24 XI 1920. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. Jakuba i Antoniny z Ludwiczaków. Adolfa i Apolonii. L. L. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. 019/3 (65).W Post. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 4519. PP Micha³ WOJTKOWIAK s. PP Dydak WOJTKOWSKI s. 4566. post. ur. ur. na szer. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Czeladzi pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. W policji od 1919. w Stobiecku Miejskim pow. W policji od 1919. Post. 012/2 (97). brzeski. 29 VII 1891 w m. 315. Józefa i Mariii z Cichoñskich. 3612. 3110. i Miasta Gniezna. St. ur. ur. w Poznaniu. 15 VII 1890 w Nurze. radomszczañski. Jana i Antoniny. 22 VI 1905 w Mnichu. Od 14 IV 1937 przeniesiony z woj. post. kostopolski. S³u¿bê pe³ni³ w woj. bia³ostockiego do woj. 7 IV 1898 w Bielejewie. Do policji przyjêty 15 X 1936 w charakterze kand. PP Jan WOJTKOWSKI s. El¿biety. PP Stanis³aw WOJTKOWIAK s. Nu¿e. PP Jan WOJTKOWSKI s. post. kontr.

1015 . u³. Roman Pawe³ WOJTYCZKA s. 1 I 1928. post.in. PP Alfons WOJTULEWSKI s. MPzaW. W I wojnie w armii rosyjskiej. BMzaDS³. W 1939 kanclerz Kurii Polowej WP w Warszawie. W 1922 mian. St. St. post. przod. [2] (48). L. PP Kazimierz WOLAK s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. Odzn. post. W policji od 1 VIII 1919. 5367. post. w Kdzie Miasta i XIII Komis. 045/2 (82). KW dwukrotnie. KOP w Nowogródku. Œledcz. w Zamoœciu i tam nadal we wrzeœniu 1939. 058/1 (50).St. w Drohobyczu. St. L. SKZ. Micha³a i Konstancji. ur. 20 XI 1901 w Katowicach. 20 VII 1902 w Miesi¹cach.. ur. Absolwent seminariów duchownych w Poznaniu i GnieŸnie. Walentego i Agnieszki. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. W WP od stycznia 1919 – kapelan 15 p. Stanis³awa i Franciszki z Tworków. We wrzeœniu 1939 ponownie w Kdzie Miasta. 1 II 1897 w Smardzewie. od grudnia 1919 proboszcz 14 DP. Przez wiele s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. Katowice-Za³ê¿e. Cz³onek Zwi¹zku Strzeleckiego i Soko³a. m. PP Wac³aw WOLANIN s. Pp³k ze starszeñstwem 1 VI 1919. St. post. 1546. P³k Czes³aw WOJTYNIAK s. ur. w 1898 w Bia³ymstoku. Uczestnik powstañ œl¹skich. St. w kwietniu 1939. PWŒl. W L. ur. z-c¹ szefa S³u¿by Duszpasterskiej OK VII. Uczestnik wojny 1920. Odzn. p³k – 19 III 1937. L. post. 2161. ur. 101. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. Ksi¹dz wyznania rzymskokatolickiego. 19 VII 1891 w Puszczykowie. 3020. MN. W policji od 1925. pra³at. Hieronima i Marii z Urbanków. Od 1 IX 1929 kapelan Bryg. 027/4 (95). Franciszka. 027/4 (73). MDzON. PP Józef WOLAK s. ur. St. MPzaW. od 1930 dziekan OK IX. 045/1 (75). mian. L. 26 IX 1891 w Bi³goraju. mian. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Bia³ymstoku. Odzn. L. W³adys³awa i Marianny. MDzON. Odzn.

3 XI 1897 w Warszawie. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 4859. Bernarda i Antoniny z Duszyñskich. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w policji pow. 3794. 016/1 (37). w Che³mie Lubelskim i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. nastêpnie woj. Post. 05/5 (78). £odzi. Eryk WOLF s. 019/3 (9). 5893. 058/2 (2). w 1919. 2 V 1899 w £odzi. w 1899. i Rez. Józefa. 5 III 1903 w BrzeŸnie. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w policji woj.in. m. w ¯elechlinie pow. w 1889 w Dani³owcach. na stanowisku kmdta Post.W Przod. ur. Przod. We wrzeœniu 1939 kmdt Wartowni w Spale Post. PP Marian WOLGIEMUT s. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. ur. w Kroœniewicach pow. w Czerniejowie pow. Post. ³ódzkiego oraz w £odzi – w VI Komis. ³uninieckiego. lubelskiego. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1932. PP W³odzimierz WOLESZCZUK s. 459. kieleckiego – we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. ur. 5368. 050/2 (83). 044/3 (73). Jan WOLEWICZ s. 4339. L. w Obrazowie pow. PP Feliks WOLIÑSKI s. L. kutnowski. L. Nikifora. ur. rawski w ochronie Prezydenta RP. 1016 . Wawrzyñca i Emilii. ur. sandomierski. L. L. 15 VI 1938 przeniesiony z Post. m. Józefa i Józefy. che³mski do Komis. PP Tadeusz WOLIN s. L. Romana. ur.

MDzON. 6793. W³adys³aw WOLIÑSKI s. w Lublinie. Nastêpnie mian. SW Ignacy WOLNY s. PP Józef WOLIÑSKI s. 5954. Miejscu Piastowym pow. dr n. S³u¿y³ m.. PP Stefan WOLIÑSKI s. 012/2 (3). W policji od 1921. Odzn. przydzielony do szp. na Post. W policji od 1921. BMzaDS³. 2667. PP Stanis³aw WOLIÑSKI s. w Barwinku pow. art. L. 033/2 (97). Mjr s³. zdr. L. ¯o³nierz Armii gen. 019/3 (3). W l. 1017 . 5252. kmdtem Post. w: Tarnobrzegu. kroœnieñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. MDzON. 1842. zamojski. post. w Krasnobrodzie pow. post. W paŸdzierniku 1938 przeniesiony z II do I Komis. post. nastêpnie w 5 pal. St. Sanoku. kpt. L. Pocz¹tkowo wiêziony w Starobielsku. mian. kroœnieñski oraz Kroœnie. Lekarskiego UJK. L. W 1929 naczelny lekarz 6 pac.in. w £ochowie pow. Odzn. Absolwent Wydz. 020/2 (42). W policji od 1929. Piotra i Agaty z K³yminków. ur. Od 1 VII 1921 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Rawiczu. PP Marcin WOLNIASZCZYK s. pocz¹tkowo w Kdzie Pow. Od 1921 naczelny lekarz 13 dyw. ur. 18 II 1900 w Elizówce. ze starszeñstwem 1 VI 1919. MDzON. 6 V 1896 w Winogradzie. 16 VI 1896 we Lwowie. 4856. w Bydgoszczy i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. St.. Przod. Feliksa. W 1935 naczelny lekarz baonu KOP „Ludwikowo” i tam te¿ we wrzeœniu 1939. ur. med. L. Jakuba i Jadwigi. Ignacego. mjr – 1 I 1936. W policji od 15 III 1922. St. MPzaW. konnej. wêgrowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. W WP ochotniczo od listopada 1918. MPzaW. 22 VIII 1900 w Kaliszu. 1930–1935 w CWSan. Hallera. Jana i Anny z Koz³owskich. w Krakowie. i tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Por. a w listopadzie 1932 przeniesiony na Post.Przod. w 1893 w NiedŸwiadach. nastêpnie w Ostaszkowie. od 1 VII 1934 kmdt Post. 30 XII 1927 skierowany na stanowisko kmdta Post. w 1933 ponownie skierowany do Kdy Pow. 6 XI 1889 w Ostrowie. ZKZ. ur. W L. – 1 I 1927. 037/1 (45). St. 30 VIII 1939 otrzyma³ rozkaz wyjazdu do wiêzienia w Bia³ymstoku i tam pozostawa³ we wrzeœniu 1939. BMzaDS³. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Brzezinach. Odzn. 051/2 (13). Micha³a i W³adys³awy z Makarewiczów. stra¿n. 30 XII 1927.. ur.

020/1 (68). ur. PP Ignacy WO£KANIN s. poleskim. mian. Post. Karola. BMzaDS³. BMzaDS³. post. Nepomucena i Konstancji z Sutarczewskich. Aleksandra i Jolanty. PP Konstanty Ludwik WOLSKI s. 023/2 (17). 5590. m. W policji od 1 VIII 1921. m. 29 XI 1889 w Kaliszu. Przod. W policji od 1923. sieradzkim. od 15 VII 1934 kmdt Post. 5567. W policji od 1921. brodnicki. sieradzkim. L. 1018 . Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w Klonowej. Przod. S³u¿bê pe³ni³ w woj. w Sosnowcu. W policji od 1919. przod. 19 III 1897 w Brzeœciu n. Ludwika i Rozalii z Kasprzyków. ur. L. w Kaliszu. 24 XI 1900 w Czêstochowie. 5015. L. Bugiem. Pieszej m. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w III Komis. ³ódzkim. w Jab³onowie pow. St. w Zgierzu pow. 19 XI 1897 w Krobanówku. Odzn. ur. ostatnio w pow. Józefa.in. w Dmitrowiczach i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. ³ódzkim. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. BKZ. 3034. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w woj. w Domaczewie. Piotra i Anieli z Nowickich. PP Kazimierz WOLSKI s.. L. w Z³oczewie. 012/3 (16). St.W Przod. L. 023/2 (86). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 050/3 (50). w XII Komis. ur. 1 VII 1924. pocz¹tkowo w pow. we wrzeœniu 1939 w Komis. 460. w Wojkowie. 2293. w marcu 1932. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Rez. Odzn. na stanowisku kmdta Post. Przod. w £odzi. brzeskim – od 1 IX 1929 kmdt Post. PP Ignacy Nepomucen WOLNY s. PP Józef WO£¥GIEWICZ s. ur. 31 VII 1899 w Wieruszowie. Uczestnik powstania wielkopolskiego i wojny 1920. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. L. MPzaW. £odzi jako instruktor gimnastyki. 023/4 (63). przod. 20 IV 1891 w Radoszkach. w pow. Nastêpnie w Kdzie Pow. w czerwcu 1932 skierowany na stanowisko kmdta Post. ³ódzki. mian.in. PP Stanis³aw WOLSKI s. od paŸdziernika 1932 w £odzi – w Kdzie Miasta.

w 1896. w Olkuszu. m. L. Post. PP Micha³ WO£OWIEC s. mielecki. ur. m. W policji od 1919. 13 IV 1889. Andrzeja i Wiktorii. 3775. ³ódzkiego. 037/2 (37). PP Jan WO£KOWICZ s. kolski. 037/3 (50). Micha³a i El¿biety. mian. 6 XII 1938. ur. nastêpnie w Kdzie Rez. Post. 2698. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Oszmianie. post. m. Franciszek WOREK s. w Komis.. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. L. post. We wrzeœniu 1939 ponownie s³u¿y³ w Kielcach.in. 2771. 3819. kieleckim. 8 I 1897 w Siedliskach. krakowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Pow. ur. 15 VIII 1885. ur. w Kielcach oraz (od 2 IX 1937) na Post. 045/2 (33). L. L. St. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – od 6 XII 1938 do 19 VII 1939 w II Komis. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w VII Komis. w Gaw³uszowicach pow. 1019 . 3529. Wojciecha i Zofii z Motyków. Wilna. 037/4 (74). na Post. 038/4 (95). Do policji przyjêty 1 XII 1919. w Turku. w Budzis³awiu pow. w 1896 w Wilnie. ur. post. post. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w woj. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w woj. 462. i tam te¿ we wrzeœniu 1939. St.St. Jana. Antoni WO£UÑ s. 1 VII 1928. 019/2 (67). w 1914. mian. in. PP Longin Franciszek WO£OSEWICZ s. St. Piotra i Salomei ze Œwiderskich. PWŒl. PP Jan WO£OWSKI s. L. Post. W L. Karola.

Bronis³aw WOROSZY£O s. Nastêpnie w Chorzowie pow. post. (od 29 IX 1937). w Królewskiej Hucie w s³u¿bie œledcz. St. L. we Frysztacie i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.W Plut. 29 VI 1899 w Lutyni Polskiej. W styczniu 1936 ukoñczy³ II Kurs Bezpieczeñstwa w Szkole SW w Warszawie. 1 V 1939 skierowany do Komis. Kdy Rez. 023/1 (16). S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – w Oddz. St. z którego 23 II 1939 przeniesiony zosta³ do Kdy Pow. katowicki – na Post. 037/1 (2). ur. SW Henryk WOSZCZYK s. Post. 4596. 1 I 1928. Jana. 027/3 (69). 023/1 (88). 2300. od 31 XII 1926. L. ur. 1 V 1939. Pawe³ WOSKA s. w Dziedzicach pow. katowicki i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. St. 7 VIII 1897 w Raszowej. Konnym. 1 IV 1934. St. a tak¿e w I i II Komis. od 17 VI 1922. PWŒl. PP Wojciech WOSZCZAK s. 050/3 (83). L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako g³ówny ksiêgowy w wiêzieniu w Stanis³awowie. post. ur. post. 3494. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Komis. stra¿n. ur. Od 15 I 1939 w II plut. 16 III 1903 w Warszawie. post. Franciszka i Karoliny. w 1910 w Rudzie. W wiêziennictwie od 1934. Stanis³awa i Aleksandry z Roszkowskich. 1020 . Techn. mian. w Szopienicach pow. PWŒl. Dominika. L. St. i tam nadal we wrzeœniu 1939. œwiêtoch³owickim i tarnogórskim. Dominik WOWRA s. Post. od 1 II 1929 w Oddz. KG. W WP w 1920. ur. w 1914. mian. 389. post. W PWŒl.. 148. L. Uczestnik powstañ œl¹skich. W I wojnie w armii austriackiej. ur. w I Komis. w Tarnobrzegu. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 2 I 1930 skierowany do II Komis. bielski oraz w pow. 030/1 (97). W policji od 1 II 1921. Tomasza i Wiktorii z Gordzielików. St. 2040. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w ¿andarmerii w Bia³ymstoku. mian. L. Pogotowia (od 24 VII 1934) i w II Komis. Paw³a i Balbiny z Czasaków. w Katowicach. 20 VI 1896 w Ulicku Zarêbanym. PWŒl. W PWŒl. Wawrzyniec WOŒKO s.

L. w Komis. Jana i Anny. Do policji przyjêty 17 IX 1935 w charakterze kand. w Mostach na Zaolziu i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. nastêpnie od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kopyczyñcach. w Szarleju pow. Jan WO NIAK s. Piekary Œl¹skie). ur. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Stanis³awa. 058/3 (95). St. œwiêtoch³owicki (póŸniej pn. m. W PWŒl. 020/4 (33). post. Post. w Œwiêtoch³owicach (do 1 IV 1928) i £agiewnikach pow. rez. œwiêtoch³owicki – w Komis. 2167. 1553. od 7 VII 1922. L. 2990. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. 13 X 1895. PWŒl. na szer. Post. Bogumin-Miasto pow. 026/3 (46). w Katowicach. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 15 VII 1912 w £odzi. (do 13 XI 1933) oraz na Post. Sier¿. ur. L. PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. PWŒl. PP Feliks WO NIAK s. 027/2 (57). Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. katowickim. Bonifacy WO NIAK s. Do 22 II 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. Ukoñczy³ kurs specjalny dla radiotelegrafistów przy Kdzie Woj. 14 IX 1899 w Smagowie. z przydzia³em do KG. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 2354. konecki. W L. kieleckiego i przydzielony do I Komis. W czerwcu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Skar¿ysku Kamiennej pow. PP Czes³aw WO NIAK s. 30 XI 1900. W PWŒl.St. Józefa i Feliksy. 1 I 1929. kontr. 037/4 (35). St. ur. Emanuela. Maksymilian WOZAB s. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. z którego przeniesiony zosta³ na Post.in. Gran. Uczestnik wojny 1920. L. Antoniego. W PWŒl. ur. 1021 . w Tarnopolu (1933). Post. ur. Adama i Katarzyny z Nowackich. ur. W policji od 1933. 28 IX 1908 w Maluszynie. z którego przeniesiony zosta³ na Post. w Czêstochowie. w Nowej Wsi. od 16 IV 1924. od 15 I 1924. 2971. mian. post. 044/3 (58). L. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. (do 19 XII 1938). 5 VI 1897 w £odzi. 1052. Franciszek WO NIAK s.

24 V 1896 w Mieleszynie. 5106. w Chybiu pow. 1022 . L. Post. Julian WO NIAK s. Andrzeja i Rozalii z Pyciów. St. 1074. Wincentego i Ma³gorzaty. 020/3 (6).in. Józefa i Marii. 020/2 (86). w Bob³ach na Post. St. 31 III 1907 w Miêdziakowie. nastêpnie w Kdzie Rez. Konnym (do 2 VII 1928). bêdziñski na Post. kieleckim – 2 XII 1938 przeniesiony z Post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Bielsku – w Komis. w Miedzierzy pow. w Kupiczowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. konecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. post. W 1937 przeniesiony do Wiêzienia Karnego w Drohobyczu i tam nadal we wrzeœniu 1939. z którego przeniesiony zosta³ na Post. 4 II 1898 w £odzi. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. 21 XII 1894 w Lipowym Polu. St. PP Józef WO NIAK s. 3531. w Kazimierzu pow. W policji od 1919. L.W St. post. St. m. 1 I 1937. Konnym (do 6 X 1930). mian. kowelskiego – 1 IX 1937 przeniesiony z Post. W policji od 1920. Konnej m. Post. L. bielski (do 7 VI 1936). 012/1 (28). Konrada. m. 019/3 (45). W PWŒl. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 w VII Komis. 045/3 (50). Jana. 4084. 2332. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. ponownie w Komis. Do 1929 pe³ni³ s³u¿bê jako stra¿nik w wiêzieniu w Piotrkowie Trybunalskim. PP Stefan WO NIAK s. 019/1 (23). mian. St. od 1 III 1924. SW Stanis³aw WO NIAK s. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 1 I 1938. w Komis (do 31 VII 1935). na Post. W policji od sierpnia 1925. L.. L. ur. £odzi i w VIII Komis. w 1891. post. 17 I 1901 w Zielonczynie. w Kdzie Rez. PP Józef WO NIAK s. post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. £odzi. ur. (do 1 IX 1928) i Post. 4288. Adama i Ma³gorzaty. (do 14 I 1928). ur. PP Stanis³aw Marian WO NIAK s. Oficerskim w Pszczynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. stra¿n. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. ur. w Katowicach (do 18 VIII 1937) oraz na Post. PWŒl. nastêpnie w Baranowiczach. L.

We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 020/3 (91). MDzON. 1023 . Odzn. PP W³adys³aw WO NICKI s. 020/2 (34). Szczepana. od 5 XII 1935 w I Komis. ur. Post. ur. 5005. Antoniego i Marii z Kalenników. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Tarnopolu. Odzn. Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Je¿ykach pow. 15 XI 1897 w Zadniszówce. L. W L. 019/1 (60). Post. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 019/2 (9). Micha³a. 31 XI 1894 w Warszawie. L. w 1901 w Zawierciu. 05/5 (72). PP Leopold WO NIEWICZ s. kosowski (od 8 VII 1926) oraz Kosowie Poleskim (od 29 X 1927). w Brzeœciu n. BKZ. St. L. gnieŸnieñski. W policji od 1920. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Mieleszynie pow. PP Stefan WO NIAK s. post. 023/2 (91). PP Józef WÓJCICKI s. 3180. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Jednoro¿cu pow. 203. 4 VIII 1888 w Sierakowie. ur. poleskim na Post. L. Micha³a i Agnieszki z Potelickich. 1637. w 1896 w Stanis³awówce. ur. w Kielcach. Stanis³awa i Anny.Post. ur. Iwacewiczach pow. Jakuba. przasnyski na stanowisku kmdta. Post. kobryñski (od 1 V 1924). rawski. PP W³adys³aw WO NICKI s. Post. 4546. MDzON. W policji od 1929. PP Leonard WÓJCICKI s. lwowskiego – we wrzeœniu 1939 na stanowisku z-cy kmdta Post. BMzaDS³. 150. ur. Do policji przyjêty 1 V 1924. L. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w 1891. w Lubyczy Królewskiej pow.

w Horodzieju pow. PP Micha³ WÓJCICKI s. na szer. L. w Zwoleniu. 1 VI 1923. Post. PWŒl. od 18 II 1928 na Post. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. ur. doliñski. St. L. na Post. przod. Przod. ¿ó³kiewski skierowany do woj. post. Uczestnik powstañ œl¹skich. Antoniego i Anny z Królów. PP Boles³aw WÓJCIK s. katowicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Nowogródku. BKZ. 29 XI 1899 w Kijanach. nieœwieski.WWiZ II kl. z którego 20 VIII 1936 przeniesiony zosta³ do Komis. ur. potem w Kdzie Pow. MDzON. Serafiñce. Do 1 XI 1918 w 5 Kraj. Jana. kozienickim. Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand. W policji od 1919. nastêpnie w pow. kontr. mian. St. L. L. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – w II (do 31 XII 1924) i III Komis.in. we wrzeœniu 1939 na Post. 4611. z przydzia³em do KG.. Odzn. nowogródzkiego i przydzielony na Post. KnaŒl. BMzaDS³. 19 XII 1895 w Radomiu. m. we wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. nastêpnie na stanowisku kmdta Post. ur. 2204. 020/1 (30). BKZ. w Garbatce. 033/1 (45).. 2485. L. ur. Jan WÓJCIK s. a 2 I 1937 na Post. Przod. lidzki. Od 17 VII do 30 XI 1919 w ¯and. przod. od 25 VI 1934 w Kdzie Woj. 1 VII 1929. ³êczyckim. 038/3 (57). Góra Œwiêtej Ma³gorzaty. mian. 3533. 037/2 (94). Józefa i Joanny z Zajontzów. nieœwieski. 18 IX 1892 w Dobrodzieniu Œl¹skim. w Siniawce pow. W PWŒl. MPzaW. Kdzie ¯and. horodeñskim – od 1 VII 1920 jako kmdt Post. 027/1 (89). w Parzêczewie. Wyszków. W policji od 1920. Wyszków pow. 30 III 1889 w Wielontkach. Polskiej – kmdt Post.W St. Odzn. przod. 2 VIII 1935 przeniesiony na Post. od 26 VI do 30 IX 1922 stra¿nik w wiêzieniu s¹dowym w Lubliñcu. 884. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. Obertyn i w Stanis³awowie – od 13 IX 1933 w Komis. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ na Post. BMzaDS³. Radziechów. Kraj. 29 IX 1887 w Uwinie. PP Wac³aw Adam WÓJCICKI s. 1024 . St. Józefa i Julianny z £ysakowskich. ur. W policji od 1 XII 1919 na Post. Od 28 VIII 1920 do 25 VI 1922 w PGŒl. 023/5 (88). L. przod. w Paw³owie pow. od 4 X 1922. i tam te¿ we wrzeœniu 1939. w Gniewoszowie. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. PP Aleksander WÓJCIK s. (do 1 II 1929). Ludwika i Tekli ze Œluzów. Odzn. – 1 XII 1924. PP Andrzej WÓJCIK s. st. w ¯yrmunach pow. Adama. Post. 5569. 27 III 1911 w Aleksandrowie.. na Post. w Kozienicach.

Lublina.in. Asp. œwiêtoch³owicki. oraz na Post. Tomasza i Anny ze Szmajdów. I Komis. Odzn. ze starszeñstwem 1 VI 1919. m. ppor. PP Marian Franciszek WÓJCIK s. ¯o³nierz Legionów Polskich. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Oddz. W Komis. 027/4 (26). L. 2786. MPzaW. SKZ. we Frysztacie. ur. tarnopolskiego. 10 VI 1925. rez. w Katowicach i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Post. Od 1 IV 1927 do 15 X 1928 kier. Kdy Pow. Od 3 II 1939 ponownie kier. I Komis. Potem instruktor w Szkole w Œwiêtoch³owicach (od 15 II 1925). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Lublinie. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w IV Komis. 1025 . L. Jan WÓJCIK s. mian. 26 XII 1895 w Sterkowcu. Ukoñczy³ gimnazjum w Sokalu. post. Kolejowym na stanowisku kmdta. Józefa. Paw³a i Anny ze Szmidtów. 1210. podhajeckim. ur. kontr. ur. przod. W I wojnie w armii austriackiej. w Porycku pow. PP Jan WÓJCIK s. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. nastêpnie kmdt Post. 1927–1930 pracownik Pañstwowej Fabryki Amunicji w Skar¿ysku Kamiennej. Wojciecha. Odzn. podkomis. w Miechowie. PKU Katowice. w Hajdukach Wielkich pow. Komis. m. 17 XII 1897 w Sosnowcu. Józefa i Józefy. Do policji przyjêty 17 V 1930 w charakterze kand. 012/1 (39). do Kdy Pow. 050/2 (11). Nastêpnie w WP od 17 VII 1920 do 3 IV 1923. L. L.– 24 XII 1927. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PP Stefan WÓJCIK s. piech. 2876. Kdzie Rez. Szkole w Katowicach (do grudnia 1926). w I Komis. PP Jan Adam WÓJCIK s. 020/3 (57). od 3 IV 1923. w Zawa³owie na stanowisku z-cy kmdta (do 30 IX 1936). nastêpnie kier. Kdzie Rez. w Rybniku. 026/2 (28). nastêpnie w dziale gosp. 24 XI 1907 w Wide³kach. post. najpierw na Post. na szer. PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ w pow. W policji od 15 XII 1919 do 16 VII 1920 w Lublinie. 21 XII 1907 w Nikisió³ce Ma³ej. II KG w Katowicach. Wo³oszczyzna i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. St. 5407. w Katowicach. w³odzimierski. sk¹d 5 I 1939 deleg. 16 VIII 1896 w Chlewczanach. W l. w Katowicach (od 13 IX 1926). ur. W WP ochotniczo od 11 XI 1918 do 21 IV 1922. Ponownie przyjêty do policji 4 IV 1923. 1077. w Katowicach. BKZ. ¿ó³kiewski skierowany do woj. L. MDzON.St. W PWŒl. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. St.

w 1891 w Milatynie. Nie jest znany przebieg jego s³u¿by w policji ani przydzia³ we wrzeœniu 1939. L. post. ur. ur. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. PP Szymon WÓJCIK s. MPzaW. post. na szer. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 23 II 1901 w Woli Rzeczyckiej.W Post. Onufrego. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. 020/2 (79). pru¿añskim. Piotra i Katarzyny. Jana. lubelskiego i przydzielony na Post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. 4 I 1896 w Trzciance. 5554. ur. L. Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand. St. Uczestnik wojny 1920. Odzn. St. L. poleskiego do woj. 5126. PP Bazyli WÓJTOWICZ s. 8 II 1914 w m. 1026 . Stanis³awa i Barbary. Jana i Ewy z Majków. 4658. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Berelusy. 026/3 (73). 23 IV 1936 przeniesiony z woj. 7 X 1901 w Dzikowie. L. [3] (95). w Tomaszowie Lubelskim. ur. PP W³adys³aw WÓJTOWICZ s. w 1898. PP Micha³ WÓJCIKOWSKI s. W policji od 1922. MDzON. W policji od 1 VII 1923. w Toruniu jako ksiêgowy. kieleckiego i przydzielony do Komis. Odzn. BKZ. St. Przod. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Tarnopolu. ur. 026/4 (31). 019/1 (98). L. 2525. w Kielcach. 054/2 (48). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. PP Jan WÓJTOWICZ s. kontr. ur. Andrzeja i Karoliny. post. L. Stanis³aw WÓJTOWICZ s. 564.

Post. m. PP Stanis³aw WROC£AWSKI s. w 1893 w Bia³obrzegach. Karola. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. Post. 023/3 (75). PP Mieczys³aw WRONA s. grodzieñskiego do KG i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. mian. 033/3 (64). w Rêcznie pow. Piotra i Agnieszki. 016/1 (100). m. PP Micha³ WROCHNIEWSKI s. BMzaDS³. 2181. Tomasza i Marianny. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji w Czêstochowie – we wrzeœniu 1939 w III Komis.in. 05/3 (84). piotrkowski. Odzn. 23 III 1905 w Bodzentynie. Franciszka. w Piotrkowie Trybunalskim i na Post. 16 VI 1889 w Cegielni. we wrzeœniu 1939 w Komis.Przod. L. Od 1 XII 1937 pe³ni³ s³u¿bê w III Komis. w 1938 przeniesiony do pow. Jana i Marianny z Toporkiewiczów. PP Micha³ WRONA s. 4284. w Piaskach Luterskich. PP Zygmunt WRÊBIAKOWSKI s. W policji od 1923. Lublina i tam nadal we wrzeœniu 1939. W L. L. [3] (7). W policji od 4 II 1929. ur. ur. ³ódzkim. w Tomaszowie Mazowieckim pow. 020/2 (47). ur. PP Antoni WRONA s. kozienicki na stanowisku kmdta. 5335. Leona. brzeziñski. L. St. 3227. w Kdzie Pow. Post. ur. ur. m. 1 II 1935. L. 20 IX 1892 w Popowie. pu³awskiego i tam nadal we wrzeœniu 1939. na Post. L. post. S³u¿bê pe³ni³ w woj. w 1910. ur. w 1902. St. post. Post. w Janowcu pow. 1027 .in. lubelskiego. W maju 1939 przeniesiony z policji pow. 5386.

ur. tarnopolskiego. post. Paw³a i Katarzyny. 19 I 1891 w £odzi. m.W Post. St. S³u¿bê pe³ni³ w pow. przyjêty w 1922. 044/2 (91). PP Piotr WRONOWSKI s. Post. Po raz pierwszy do PWŒl. w Trzyñcu na Zaolziu i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Rozprzy pow. Józefa. 965. 3569. piotrkowski. 058/3 (83). 8 V 1900 w Podlasiu. w 1897 w Hancewiczach pow. Stanis³awa i Katarzyny. ur. Leon WRONIECKI s. L. w Komis. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta £odzi. ponownie 1 IX 1925. PWŒl. 5684. 2559. L. L. L. ur. 012/1 (55). Przebieg s³u¿by i ostatni przydzia³ nieznane. PP Walenty WROÑSKI s. ³uniniecki. St. W policji od 1919. 12 II 1901 w Zazamczu. przod. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. tarnogórskim. ur.in. 14 VIII 1893 w Tuszowie Narodowym. z którego przeniesiony zosta³ do Komis. PP Stanis³aw WROÑSKI s. 14 II 1898 w Piotrkowie Trybunalskim. L. 1028 . We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w rodzinnej miejscowoœci. ur. Wojciecha i Katarzyny. PP Julian WROÑSKI s. [1] (21). 038/4 (59). post. 033/3 (10). w Radzionkowie (do 21 XII 1938). L. St. Feliks WRONO s. 4947. ur. Stefana i Bronis³awy z Wejmanów. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. Piotra i Marianny.

W PWŒl.. post. post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. 012/4 (36). St. W PWŒl. 2845. Józefa i Jadwigi. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis.St. Po weryfikacji post. 023/4 (31). Karol WRÓBEL s. 22 VII 1901 w Trêbach. ³owicki. ur. ur. w Ostrowie Wielkopolskim. S³u¿bê pe³ni³ w pow. we wrzeœniu 1939 w Komis. 026/1 (83). Józefa i Julii. Odzn. PWŒl. BKZ. nastêpnie w Katowicach – w Oddz. nastêpnie œledcz. W PWŒl. 1029 . w Katowicach. lublinieckim. Orzesze. Ignacy WRÓBEL s. L. L. w Lubliñcu. 027/2 (79). w Lubliñcu. L. Konnym oraz do 15 I 1932 w Kdzie Rez. post. w Czechowicach. bielskim – we wrzeœniu 1939 na Post. Funkcjonariusz policji niemieckiej przyjêty do PWŒl. ur. St. od 28 V 1923. L. w 1939 skierowany na Post. S³u¿bê pe³ni³ w pow. katowickim – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. Stanis³awa i Anieli z Janickich. przod. lublinieckim. post. PWŒl. ur. Murcki. pszczyñskiego na Post. 392. PWŒl. 2903. 044/3 (31). 4 X 1893 w Ostrowie Wielkopolskim. 5913. We wrzeœniu 1939 w S³u¿bie Pomocniczej PP w Oszkowicach pow. 1 I 1928. sk¹d przeniesiony zosta³ do pow. PP Franciszek WRÓBEL s.in. 1362. mian. Franciszek WRÓBEL s. L. Jaworze Dolne i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Jana.. ur. Paw³a i Anny z Seku³ów. St. W L. nastêpnie w pow. Od 7 IX 1934 na Post. w 1939. Post. Franciszek WRÓBEL s. 058/3 (100). PWŒl. Do 19 IX 1926 s³u¿bê pe³ni³ w Królewskiej Hucie. ur. 1 II 1925 w stopniu st. 15 III 1901 w £¹ce. pocz¹tkowo w s³u¿bie mundurowej. od 16 IV 1924. 12 VII 1898 w Lêdzinach. przod. od 18 VI 1922. Tomasza i Antoniny. na Post. Franciszek WRÓBEL s. Przod. 6 I 1899 w Pisarzowej. 4 I 1887. 3273. Post. m. 1 I 1923. mian.

PP Tomasz WRÓBEL s. ¯o³nierz Legionów Polskich. [4] (50). w I. w Grzyma³owie pow. post. na szer. 19. ¿ó³kiewski skierowany do woj. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wolsztynie. 1030 . w Miejscu Piastowym pow. m. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Krakowie. ni¿añski. PP Szczepan WRÓBLEWICZ s. ska³acki na stanowisku kmdta. ur.in. St. w 1889 w Piko³owicach. L. L. W policji od 1919. [2] (5). L. Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 033/3 (87). Do policji przyjêty 16 IV 1937 w charakterze kand. W policji od 1923. PP Andrzej WRÓBLEWSKI s. MPzaW. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PP Kazimierz WRÓBEL s. 2790. ur. przod. Józefa. ur. Odzn. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. Macieja i Marii. w Rudniku pow. 24 V 1911 w Ryglicach. PP Kazimierz Jakub WRÓBEL s. kontr. 25 XII 1891 w K³êbowie. w 1900 w Romanowie. krakowskiego. L. L. ¯o³nierz Legionów Polskich. St.W Przod. W policji od 1925. 023/2 (38). PP Kazimierz WRÓBEL s. kroœnieñski. W policji od 1922. MDzON. Post. Post. 29 XII 1896 w Ulanowie. Macieja i Rozalii. Franciszka i Joanny ze Smo³uchów. 3217. L. ur. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. 033/3 (16). 2653. W³adys³awa i Teofili. ur. w 1883 w Biskupicach Lubelskich. Jana. a we wrzeœniu 1939 w III Komis. 051/1 (50). ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post.

post. PP Henryk WRÓBLEWSKI s. Do PWŒl. w Katowicach. [3] (58). w Tomaszowie Lubelskim. w Poznaniu oraz jako Kmdt Pow. Podkomis. BKZ. ur. S³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Jan WRÓBLEWSKI s. Przod. 019/3 (16). W Przod. mian. L. 21 X 1895 w G¹sawie. 037/4 (59). L. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn.WWiZ. pocz¹tkowo w s³u¿bie mundurowej. Cz³onek POW. bielskiego. PP Jan WRÓBLEWSKI s. Jana i Józefy ze Szczeciñskich. w Kdzie Woj. Do PWŒl. L. Henryk WRÓBLEWSKI s. Post. Adama. w Hajdukach Wielkich pow. w Przemyœlu. 051/1 (48). Kdy Rez. w 1900. 29 III 1898 w m. Uczestnik powstania wielkopolskiego. przyjêty w 1938 do 2 komp. Odzn. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Micha³a i Rozalii. 3651. Post. Huczko. w GnieŸnie i tam nadal we wrzeœniu 1939. W policji od 18 V 1921. przemyskim – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 1031 . Komis. L. We wrzeœniu 1939 nadal pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Rez. ur. przyjêty 24 VI 1922 w stopniu st. nastêpnie w Komis. W I wojnie w armii niemieckiej. rybnickim na Post. w 1916. 3317. Rogowy (do 28 X 1923). S³u¿bê pe³ni³ m. 7 X 1884 w Lipinach. PWŒl. PWŒl. MN. SKZ. post. post.Przod. St. ur. w 1939. ur. W policji od 1923. KnaŒl. S³u¿bê pe³ni³ w pow. potem œledcz. [3] (21). Franciszek Maksymilian WRÓBLEWSKI s. ur. Sylwestra i Joanny. W¹growiec-G¹sawa. mian. 026/4 (65). kand. 4665. L. Nowy Tomyœl skierowany na stanowisko kier. St. ur. W 1938 z funkcji Kmdta Pow. Uczestnik III powstania œl¹skiego. 2 VII 1898 we W³odawie. Jana i Marianny. lubelskiego – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. PP Józef WRÓBLEWSKI s. œwiêtoch³owicki. Odzn. Bronis³awa. w Katowicach.in. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji pow. 778. L. 1 XI 1938. MDzON.

Ppor. 051/2 (58). 903. Odzn. Ppor. 139. PKU S³onim. bia³ostocki na stanowisku kmdta. ¿and. 058/3 (19). W³adys³awa. w 1900. Por. PP Ludwik WRÓBLEWSKI s. ze starszeñstwem 1 IX 1931. 037/3 (40). 7664/240. piech.W Post. 05/3 (78). ¿and. L. ur. w Starosielcach pow. 4928. 3507. L. post. piech. Nie jest znany przebieg jego s³u¿by ani przydzia³ we wrzeœniu 1939. 144. 1 VI 1899 w Kowalewie. L. Por. PP Jan WTULICH s. w 44 pp i 17 pp. W WP od 14 VIII 1929. 050/2 (25). Osadnik wojskowy. Franciszka i Anieli z Rygalskich. ur. S³u¿y³ m. 14 IX 1908 w Januszkowicach. rez. ze starszeñstwem 15 VIII 1932. Napoleona. ur. We wrzeœniu 1939 pracownik Zarz¹du Dróg Wodnych w S³onimiu. ur. ur. Wilhelma i Anny. St. Józef Alfred WRZEŒNIOWSKI s. Odzn. – 1 I 1935. por. 038/3 (90). Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako dca plut. Zygmunt Marian WRÓBLEWSKI s. We wrzeœniu 1939 w S³u¿bie Pomocniczej PP w Uwielinach pow. 1032 . w 1895. 5 DP. L. por. ur.in. Andrzeja. MDzON. Stanis³aw WUBOLC s. L. PP Roman WRÓBLEWSKI s. grójecki. MDzON. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 8 IX 1897 w Warszawie. MPzaW. w 1904. L. – 19 III 1939. Hipolita i Kamili z Przegaliñskich.

z którego 7 IX 1934 przeniesiony zosta³ do pow. 1614. mian. 1 X 1922. PWŒl. 027/1 (91). L. w Szopienicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Miedznej (do 1 III 1928) i Orzeszu. Teodora i Franciszki z Ferdinów. bielskim (do 24 XI 1926). 30 I 1900 w Kolnie. Od 1 IV 1924 w pow. od 23 VI 1922. PP Antoni WYGNA£ s. Wiktor WYPCHO£ s. 037/3 (67). przod. mian. Od 5 V 1936 w Komis. 05/1 (1). Szer. 2350. ur. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Chorowie pow. przod.Wac³aw WYCZECHOWSKI s. katowickim i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. L. w Giera³towicach (do 14 X 1923) i Paw³owie. St. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. katowickim na Post. Post. nastêpnie w pow. ur. PWŒl. ur. Franciszka i Joanny z Marcolów. w Zbójnej pow. 058/4 (66). W 1939 w s³u¿bie czynnej w WP. W L. 18 VI 1922 przeszed³ do PWŒl. 026/2 (53). PWŒl. L. ur. zdo³bunowski. St. 1033 . od 4 V 1934 w Komis. ponownie w pow. 309. Stanis³aw WYLE¯UCH s. ur. S³u¿bê pe³ni³ w pow. w Komis. Nowa Wieœ i tam nadal we wrzeœniu 1939. 18 III 1900 w Dêbowej Górze. w Rybniku (do 14 VIII 1923). w Koch³owicach – w l. post. ur. od 18 VI 1922. w 1905. Walenty WYLʯEK s. W PWŒl. w Bañgowie. L. 4080. 11 II 1893 w Sobiszowicach (obecnie dzielnica Gliwic). katowickiego na stanowisko kmdta Post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. Z PGŒl. 18 IV 1895 w Suszcu. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Post. rybnickim na Post. L. post. W policji od 1929. St. ostro³êcki. W PWŒl. Aleksander WYKOWSKI s. 1834. pszczyñskim jako kmdt Post. Stanis³awa. rybnickim. Aleksandra i Marianny. 027/2 (55). 5 VII 1885 w Stodo³ach. St. Jana i Zofii z Zalewskich. 1 X 1922. Józefa. 1922–1931 na stanowisku z-cy kmdta.

W WP od 4 XII 1918 do 4 II 1920 i od 9 IX 1920 do 17 VII 1923. Od 18 VII 1938 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. BMzaDS³. w Jasienicy oraz na Post. Micha³ WYREMBLEWSKI s. œwiêtoch³owickim (do 14 XII 1926). PP Jan WYRWIAK s. PP Wac³aw WYRZYKOWSKI s. Stra¿n. Franciszka. 20 VII 1916 w Petersburgu. ur. Od 1930 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w Stanis³awowie. 062/2 (44). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Odzn. w 1904. przod. ur. 580. PP Boles³aw WYROBEK s. W 1931 ukoñczy³ XX kurs Centr. ur. 2250. St. 719/2351. Romana i Apolonii z Czypasów. St. sto³pecki. bielskim na Post. w Kowlu. BMzaDS³. SW Stanis³aw WYRZYKOWSKI s. Starachowice-Wierzbnik i tam nadal we wrzeœniu 1939. ponownie w pow. post. wo³yñskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. – 1 VII 1928. w Dziedzicach (od 5 XII 1938) i tam nadal we wrzeœniu 1939. przod. Szk. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu w Siedlcach. Józefa i Marii z Piasecznych. 012/3 (56). nastêpnie w Kielcach. potem w pow. W policji od 1 VIII 1922. Boles³aw WYRZYKOWSKI s. L. Do policji przyjêty 5 IV 1937 w charakterze kand. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Puzieniewiczach pow. 7023. 11 IX 1893 w Zakroczymiu. L. 26 VIII 1889 w Wilczej. MDzON. rez. 038/2 (90).W Przod. L. 1 VIII 1924. Uczestnik wojny 1920. Tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Osadnik wojskowy. krakowskiego. 1014. 037/3 (12). 27 XII 1887 w Oœwiêcimiu. Franciszka. Stanis³awa i Franciszki z Trygierów. 1034 . BKZ dwukrotnie. na szer. L. St. Kpr. 4166. post. L. 051/2 (45). Adama i Anny z Dymiñskich. Post. bielskim. W policji od 1 I 1924. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. mian. St. post. PWŒl. kontr. W 1923 s³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. mian. MPzaW. Borze Marcisze. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Departamentu Karnego MS. Odzn. 012/4 (2). ur. w 1898 w m. ur. 1 VI 1923.

ur. Post. 461. Przod. W WP od 29 II 1920 do 16 XI 1922. w sierpniu 1932 przeniesiony na stanowisko kmdta Post. L. 11 XI 1883 w Baryszu. w Wyszowicach pow. sieradzki. Przod. W policji od 1921. 2619. 019/2 (100). W policji od 5 VII 1923. 1035 . 1355. Od wrzeœnia 1932 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Miasta £odzi i tam te¿ we wrzeœniu 1939. w Ko³odnie pow. MPzaW. PP Feliks WYSOKIÑSKI s. Jana i Walerii. PP Karol WYSOCKI s. L. 5525. Feliksa i El¿biety. ur.Stra¿n. 29 I 1932 skierowany do woj. w Kowlu. 020/1 (94). w 1896 w Warszawie. Od 1927 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w Stanis³awowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Rossoszycy pow. 038/4 (48). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Czêstochowie – 28 V 1937 przydzielony do II Komis. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Konrad WYS£OUCH s. ur. Franciszka. Lutyñ. S³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkiego i przydzielony na Post. SW Marcin WYSKUP s. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Warszawy. przod. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 13 I 1899 w Ostrowie. BMzaDS³.st. PP Feliks WYSOKIÑSKI s. Franciszka i Julianny z Przemylskich. Antoniego i Franciszki z Dr¹¿kiewiczów. 2156. 1 II 1924. Wilhelma. 038/4 (73). piñski. post. w Sieradzu. St. 045/3 (51). 037/2 (99). L. MDzON. 1611. wo³yñskim – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. Przod. wo³yñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. PP Hieronim WYSOCKI s. L. L. St. ur. Odzn. 1897 w m. krzemieniecki. sier¿. W policji od 16 I 1925. W WP od 20 XI 1918 do 30 VI 1923. W L. ur. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w policji m. mian. 18 XI 1901 w Kurowie. 30 IX 1891 w Ostrogu. ur.

L. Przod. 8 II 1895 w Niepo³omicach. L. ur. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. 012/4 (17). W³adys³awa i Antoniny z Kukliñskich. 058/2 (85). Józefa i Kamili. 29 VIII 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Moczulance pow. Adam WYSZYÑSKI s. 058/4 (53). 2791. w Uœciu Solnym. 11 XI 1901 w Zaborze. 2042. kostopolski. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. Osadnik wojskowy. PP Stanis³aw WYWIA£ s. 027/1 (54). m. PP Wac³aw WYSZKOWSKI s. 023/4 (66). L. L.in. Józef WYSOKIÑSKI s. Warszawy. 1901. ur. 1036 . ur. BMzaDS³. Przod. L. ur. PP W³adys³aw WYSOKIÑSKI s. Paw³a. w 1895. Odzn. Franciszka i Marii z Kwaœnych. W policji od 1 XII 1919. w Wiœniewie.W Szer. Jana. ur. Wiktora i Emilii. m. 4250. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. 1016. MPzaW. siedleckiego. Odzn. ¯o³nierz Legionów Polskich. 026/4 (37). 1 III 1903 w Janowie. L. MDzON. Franciszek WYWIA£ s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w jednym z Komis. Post. ur. w Huszlewie. na stanowisku kmdta Post. bocheñskim – we wrzeœniu 1939 na Post.st. BKZ. 15 IV 1895 w Czury³ach. w 1911. W 1939 s³u¿y³ w KOP. 755.

przyjêty 25 I 1938 i przydzielony do 2 komp. Post. mian. 13 V 1890 w Linowie. W L. Post. Do PWŒl. Odzn. w Katowicach.St. 026/2 (26). bêdziñskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. w Czeladzi. BKZ. 4117. 23 IV 1916 w Raciborzu. L. £ukasza i Marianny ze Œwi¹tków. Alojzego i Filipiny z Wieczorków. ur. PWŒl. W policji od 1923. kand. ur. 012/2 (64). Alojzy WZIENTEK s. 5472. post. Kdy Rez. 1 XI 1938. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. Nie jest znany przebieg jego s³u¿by i przydzia³ we wrzeœniu 1939. 1037 . PP W³adys³aw WZI¥TEK s.

We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Rez. tarnopolskiego. ur. MDzON. tarnopolskiego. PP Micha³ ZAB£OTNY s. ³uniniecki. £odzi. BMzaDS³. post. Szymona i Katarzyny. poleskiego. Do 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Odzn. w Tarnopolu. post. 6892. wo³yñskim. St. MPzaW. 033/1 (35). 1038 . L. w S³awatyczach i Hañsku. PP Jan ZACHARCZUK s. We wrzeœniu 1939 na Post. post. w 1892 w Krasnem. 012/1 (97). BMzaDS³. post. Przod. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Grzegorza i Wiktorii. 124. Jana i Marianny z Bazylewiczów. 15 VII 1899 w Dominowie. we W³odawie. Od 14 III 1939 na Post. PP Adam ZABOREK s. L. ur. lwowskiego i tam nadal w 1936. rówieñski. Ukoñczy³ 3 klasy gimnazjum. w £achwie pow. 058/4 (57). Od 1929 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. 05/1 (54). ur. s³u¿bê pe³ni³ na Post. 467. mian. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w 1890 w Miodusach Warszawskich. L. 16 XI 1907 w Guzowie. 038/1 (4). Micha³a. PP Jan ZABARY£O s. Lublina. m. ur. PP Ignacy ZABOROWSKI s. W policji od 16 IV 1930.Z St. ur. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 3193. ur. PP m. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Woj. post. L. L. PP Micha³ ZAB£OCKI s. Po ukoñczeniu Szko³y PP w Lublinie przydzielony do Kdy Pow. sk¹d przeniesiony do woj. w 1896 w Dziebiendach. 026/4 (17). Jana i Antoniny. St. 1 IV 1939. Micha³a i Ewy z Krupiczów. L. St. w Hoszczy pow. Post. 13 IX 1894 w Nowotañcach. Odzn. St. 898. W policji od 1 II 1923.

MDzON. ur. we wrzeœniu 1939 na Post. we wrzeœniu 1939 na Post. 24 X 1889. Post. PP Antoni ZACHWIEJA s. PP Franciszek ZADROGA s. St. L. post. St. St. 038/3 (64). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 23 VI 1895 w Szczawnicy. 05/4 (33). L. L. 045/3 (95).Post. L. przod. We wrzeœniu 1939 w Komis. PP Józef ZACHARSKI s. Hilarego i Józefy z Henyselów. MPzaW. drohobycki. St. w Œniatyniu. w Borys³awiu pow. Jakuba i Rozalii z Jamów. Odzn. Antoniego. ur. 17 I 1898 w Wilkowie Polskim. KN. tarnopolskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Rypinie. 062/2 (42). W 1931 s³u¿bê pe³ni³ w Che³mie Lubelskim. 05/1 (71). w listopadzie 1907. 3772. Co najmniej od 1930 s³u¿y³ w woj. mian. w Skale pow. ur. PP Józef ZADOÑ s. 1039 . MDzON. Stanis³aw ZACHARSKI s. 7831. 2629. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W policji od 1 VII 1920. 5358. PP Wincenty ZACHARJASZ s. ur. W I wojnie w armii austriackiej. L. Stanis³awa i Anny. Micha³a i Katarzyny. 1 II 1937. 13 IV 1900 we Lwowie. post. 3795. ur. borszczowski. lwowskim. post. ur. Od 10 VIII 1913 w Zwi¹zku Strzeleckim. 016/1 (35). Józefa i Marii. Odzn. 18 I 1907 w Kolnie. Z L. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Tarnopolu. stanis³awowskiego.

L. MPzaW. 037/1 (27). Micha³a i Agnieszki. 212. ur. przasnyski. post. ur. we Wrzosowie pow. we Wrzosowie. W policji od 1924. ur. St. L. Józefa. We wrzeœniu 1939 ponownie kmdt Post. w Dzierzgowie pow. lwowskiego. 1933–1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Andrzej ZAGROBELNY s. L. Pawe³ ZAGORA s. 044/3 (93). Józefa. potem w III Komis. PP Jan ZADRO¯NY s. Franciszka i Katarzyny. w 1913. 1040 . przasnyskim. PP Antoni ZAJ¥C s. 6035. ur. ur. [3] (80). 1339. L.Z St. L. 1 IV 1933. Post. W l. 1050. St. PP Florian ZAGANIACZ s. 23 IV 1897 w Krzykowie. post. czêstochowski. w 1887 w Kluczewie. Przod. w 1894 w Mo³odyczy. Post. W 1932 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. We wrzeœniu 1939 na Post. we wrzeœniu 1939 w Ko³omyi. post. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. 033/3 (1). mian. nastêpnie w Czêstochowie – do 10 X 1935 w II. Odzn. L. Józefa i Marianny z Janiaków. PP Andrzej ZAGALSKI s. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. 9 IV 1911 w Secyminku. Stanis³awa i Anastazji. 10 VII 1887 w Stegnach. 033/3 (31). Co najmniej od 1936 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. 4650. stanis³awowskiego. W policji od 1919. 038/3 (8).

058/1 (91). BKZ. w 1913. ur. PP Antoni ZAJ¥C s. S³u¿bê rozpocz¹³ na Post. 463. L. Józefa. wileñskim. W policji od 1938 jako kand. 020/2 (75). PP Czes³aw ZAJ¥C s. we wrzeœniu 1939 na Post. ur. Od 15 X 1926 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Franciszek ZAJ¥C s. 038/3 (87). stanis³awowskiego. 016/2 (25). Zmobilizowany 25 VIII 1939. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 8 IV 1909 w Przemyœlu. ur. Post. piñski.Post. poleskiego. Post. ³ódzkiego. we wrzeœniu 1939 na Post. L. PP Jan ZAJ¥C s. Jana i Anny. w 1898. PP Wojciech ZAJ¥C s. Post. Ukoñczy³ 4 klasy gimnazjum. na szer. Post. Odzn. Z L. 058/2 (93). 15 II 1900 w £ukowicy. w Derwanach pow. ur. 1041 . pomorskiego. w 1900 w Stradzewie. Ignacego. PP W³adys³aw ZAJ¥C s. W policji od 3 IV 1934. W policji od 1923. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. L. bras³awski. Post. Rezerwa PP woj. Piotra i Marii. w 1897 w Korolówce. [3] (19). ur. ¿ó³kiewski 1 VII 1939 skierowany do woj. Cypriana i Katarzyny z Haduków. ur. w Grodnie i tam nadal pe³ni³ j¹ we wrzeœniu 1939. kontr. 4897. L. Piotra i Sabiny. L. w Wyszewiczach pow. 3022. 5074. 2798.

ur. skoszarowanej. ¿ó³kiewski skierowany do woj. L. 050/1 (87). w 1899 w ¯arnówce. Paw³a. ur. PP Józef ZAJCZYK s. 027/1 (66). Marcina i Stefanii ur. PP Szczepan ZAJDLER s. PP Józef ZAJDA s. 012/2 (83). m. 7 X 1907 w Aleksandrowie Kujawskim. 027/4 (5). krzemieniecki. 466. we wrzeœniu 1939 w IV Komis. Post. w Rutkach pow. Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. we wrzeœniu 1939 na Post. L. poznañskiego. nastêpnie borszczowskim na Post. L.Z Post. W 1931 s³u¿bê pe³ni³ na Post. L. Post. Jana i Wiktorii. Skoñczy³ 2 klasy szko³y handlowej. w Ko³odnie pow. W policji s³u¿y³ od 1927. na szer. m. W policji od 3 XI 1935 jako kand. ur. 19 VIII 1911 w Grodnie. ur. PP Lucjan Józef ZAJDEL s. Józefa i Wiktorii z Opasiñskich. 016/1 (98). w Kudryñcach. Post. ³om¿yñski. tarnopolskiego – w pow. Co najmniej od 1937 s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku – w komp. w 1907 w Zawierciu. 1437. Bia³egostoku. 2059. we wrzeœniu 1939 na Post. Józefa i Heleny. 1042 . 703. We wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj.st. Post. w 1900. w Skale. L. PP Krzysztof Karol ZAJEWSKI s. Post. 53. 2320. brodzkim. wo³yñskiego. Konstantego i Józefy z Ku¿ajkowskich. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Leonard ZAJ¥CZKOWSKI s. 026/2 (87). kontr. Warszawy. ur. L. w 1905 w Warszawie.

kontr. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Bronis³awa i Marianny z Cichowskich. L. PP Edmund ZAKOLSKI s. 050/2 (29). PP Józef ZAJNA s. L. KW. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Koœcianie. 5438. ur. PP Józef ZAKRZEWSKI s. Franciszek ZAKRZEWSKI s. 21 I 1902 w Gawronkach. 023/2 (43). W 1939 zmobilizowany do 7 dyonu ¿and. W policji od 1922. Odzn. poznañskiego. Ksi¹dz Franciszek ZAKRZEWSKI s. Jana i Marii. 058/2 (59). BMzaDS³. L. 1043 . £odzi. post. œledcz. rez. We wrzeœniu 1939 w X Komis. ur. W policji od 1920. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. 051/2 (33). Post. Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. Kapelan ze starszeñstwem 1 I 1939. post. 13 X 1901 w Turku. ur. w £odzi. Odzn. PP Kazimierz Adam ZALEJSKI s. W policji od 16 III 1933. w 1896 w Przeszkodzie. 22 XII 1908 w Czêstochowie. ur. Odzn. w Dubnie. We wrzeœniu 1939 urzêdnik w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Poznaniu. Konstantego. 2886. 012/1 (33). ¿and. Micha³a i Marianny z Ha³upniczaków. W 1932 s³u¿bê pe³ni³ w eksp. S³u¿bê pe³ni³ w woj. Wawrzyñca. MDzON. Post. Feliksa i Leonardy. Kpr. 3 V 1896 w £odzi. na szer. 016/1 (62). we wrzeœniu 1939 na Post. MPzaW.St. 4585. ur. 1105. L. ur. 5559. St. Uczestnik powstania wielkopolskiego i wojny 1920. wo³yñskim. m. prefekt w M³awie. 1 X 1900 w Oporowie. 3578. Z L. W policji od 3 XI 1935 jako kand. BKZ.

gran.Z St. Post. post. 050/3 (85). w Kosowie pow. BMzaDS³. 1 IV 1934. Od 3 XI 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – ponownie w II Komis. St. PP Józef Tomasz ZALEWSKI s. iwacewicki (od 21 XI 1928). 026/2 (12). 7 III 1909 w P³ocku. Aleksandra i Stanis³awy. L. Palikus. 5789. PP Feliks ZALEWSKI s. Franciszka i Joanny z Górskich. L. PP Józef ZALEWSKI s. ur. w pow. w Brzeœciu n. w 1894 w Jagielnicy. Bugiem. W l. MPzaW. 23 III 1898 w Tarkowie Wielkim. 13 IX 1900 w m. L. na Post. 5238. post. Ukoñczy³ czteroletni¹ szko³ê rzemieœlnicz¹ w Warszawie. St. PP Franciszek ZALEWSKI s. w II Komis. sarneñskim. Radomsko. ur. Co najmniej od 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ jako Kmdt Pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w KG. tarnopolskiego. brzeski (od 1 XII 1927). w Brzeœciu n. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. Komis. 1548. MDzON. post. ur. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1923. ur. Józefa i Wiktorii z Pe³ków. BMzaDS³. L. 3 p. [1] (77). w Raszynie pow. PP Stefan ZALESKI s. w Kamieñcu Litewskim pow. 1 I 1889 w Warszawie.o. W WP ochotniczo od 24 III 1919 do 22 IV 1922. BKZ. W policji od 16 IX 1927 jako p. W policji od 1 XI 1919. Odzn. 1044 . Jana i Leonory. Franciszka i Marianny z Baranowskich. W policji od 1 VII 1920. mian. L. Odzn. Bugiem (od 12 I 1928). Post. post. 13 pp. PP Boles³aw ZALEWSKI s. 019/3 (21). w 1888 w Augustowie. Micha³a i Marceli. L. 3005. 026/1 (59). ur. S³u¿bê pe³ni³ na Post. Odzn. SKZ. warszawski. 3069. 1934–1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. We wrzeœniu 1939 na Post. strz. 033/1 (88). Przod.

Stanis³aw ZAMKOWSKI s. 465. 05/3 (43). 1 II 1935. 038/3 (81). L. Kolejowym. 5247. BKZ. Z L. tarnopolskiego. Ludwika. W policji od 1923. jako dzielnicowy. PP Mieczys³aw ZA£USKA s. We wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. ur. ur.St. miñskim. PP Leon ZALEWSKI s. 020/4 (80). post. 5084. L. w 1915. 28 III 1899 w Krzynow³odze Ma³ej. w 1915. w 1909 w Kotowie. Post. post. W policji od 20 III 1929. L. Konstantego i Konstancji. L. we wrzeœniu 1939 w IV Komis. Leon ZALEWSKI s. 48. 1310. we wrzeœniu 1939 w Zaleszczykach. L. St. Wincentego. ur. 038/2 (79). ur. Stanis³awa. mian. ur. ur. BMzaDS³. Jana i El¿biety z Kaczmarków. Walenty ZAMIERSKI s. PP Piotr ZA£ÊSKI s. St. przasnyski. Od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 1045 . Franciszka. post. Odzn. 058/2 (41). S³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku – pocz¹tkowo na Post. w Krzynow³odze Ma³ej pow. w 1909. 29 III 1905 we wsi M³yny. 4941. 027/2 (44). W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow.

MPzaW. 033/3 (58). BKZ. Zwolniony do odbycia s³u¿by wojskowej 1 VII 1923 ponownie przyjêty do policji z przydzia³em na Post. nowos¹decki. w Ko³omyi. Miejskim (od 19 III 1924) i III Komis. sieradzki. od 1 X 1932 w s³u¿bie œledcz. Kdy m. Odzn. MDzON.Z St. nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie – w Komis. 1738. We wrzeœniu 1939 zatrudniony w kancelarii Urzêdu Œledcz. ur. SKZ. Od 26 V do 30 XI 1919 w ¯and. kurs posterunkowych przy Kdzie Woj. 13 V 1898 w Netrebie. we Lwowie (5 XI 1919). ur. BMzaDS³. w £abowej pow.st. MN. ur. 037/2 (98). Przod. SMzaDS³. w 1889 w Woli W³adys³awowskiej. na Post. sk¹d przeniesiony do Komis. MDzON. PP Franciszek ZAMOJSKI s. St. NSzF w Sosnowcu (31 III 1931) i Œledcz. 5727. post. Paw³a i Kornelii z Prusinkowskich. w Stanis³awowie (10 III 1926). z której automatycznie przeszed³ do policji na Post. w Warcie pow. L. St. Feliks Wincenty ZAORSKI s. We wrzeœniu 1939 w Urzêdzie Œledcz. 8 XII 1899 w Tyœmienicy. Warszawy. Franciszka. 5 VI 1889 w Gie³czynie. W I wojnie w armii austriackiej. post. BMzaDS³. 118. 1 IV 1933. w Nowym S¹czu i tam nadal we wrzeœniu 1939. Kraj. Przod. 1046 . SzF w Warszawie (13 III 1932). 044/3 (67). ur. Odzn. w T³umaczu (od 15 I 1930). ur. w Bassurze Dolnym. 050/2 (46). L. w Stanis³awowie. BKZ. W policji od 1923. Ukoñczy³ kurs w Dtwie ¯and. mian. W policji od 1 VII 1919. 11 VI 1898 w Sosnowie. W POW od listopada 1918 do maja 1919. PP Stanis³aw ZAMOROKA s. 05/1 (94). L. 5215. Ostatnio (do 9 IV 1938) pe³ni³ s³u¿bê na Post. Od 1932 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê jako kmdt Post. PP Teodozjusz ZAMORSKI s. Micha³a i Pauliny. Micha³a i Anny. W policji od 1919.. Odzn. L. Warszawy. post. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w jednym z Komis. (od 30 XII 1929). Wincentego i Zofii. PP Teofil ZAPA£OWSKI s. L. m.st. Polskiej.

ur. 3859. L. Piotr ZAP£ATA s. Bart³omieja i Apolonii z Pierzchotów. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. PP Wojciech ZAP£ATA s. PP Stanis³aw ZARÊBA s. ur. 26 VI 1886. Nowy Targ (1936–1937). gnieŸnieñski. art. 019/1 (81). 12 X 1895 w Kamieñsku. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. 18 I 1901. Komis. od 1 XII 1922. w Strumieniu. post. w Czerniejewie pow. 026/3 (65). 038/3 (16). Co najmniej od 1930 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Kaliszu. ¯o³nierz II Brygady Legionów Polskich. nastêpnie – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Obwodu Cieszyn. 012/4 (15). W SG od 1929. PWŒl.St. ze starszeñstwem 1 VII 1925. 3381. S³u¿bê pe³ni³ w pow. post. 019/3 (68). L. Walentego i Józefy z Graj-Grajkowskich. 1 VI 1923. Ewidencyjnie przydzielony do PKU Ostrów Wielkopolski. Post. W policji od 1920. Wawrzyñca i Barbary z Jakubiaków. rez. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. 16 II 1899 w D¹browie Wielkiej. MDzON. W PWŒl. Odzn. Józefa i Marianny. 1452. ppor. mian. Odzn. ur. ur. 3196. 13 IV 1884 w Kaleniu. Bielsko-Bia³a (1937–1938). Przod. L. 1 IV 1935. Konstantego. S³u¿y³ w Kdzie Ostrów Wlkp. ur. Edwarda. St. 6 III 1891 w Darnowie. por. w Poznaniu. ur. 3916. 037/4 (73). St. L. Z L. przod. W WP do 1929. – 19 III 1939. post. St. SG Edward ZAPRZALSKI s. Komis. 1047 . PP Marek ZAREMBA s. mian. 5385. L. MDzON. W policji od 1919. PP Zygmunt ZAREMBA s. bielskim – w l. 1931–1936 na Post. W policji od 1922. (1929–1936).

038/1 (3). Od 1927 s³u¿bê pe³ni³ w pow. W 1927 s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. L. nastêpnie na Post. Warszawy. 3065. 3932/7233. BMzaDS³. W WP ochotniczo od listopada 1918 do 1922. Odzn. 3493. 5 II 1911 w Szlachcinie. sk¹d przeniesiony do Komis. wojny 1920 i III powstania œl¹skiego. 3058. Jaros³aw ZARUDZKI s. post. 1 II 1937. St. Uczestnik walk z Ukraiñcami. ur. 058/4 (111). PP W³adys³aw ZARÊBSKI s. ur. bia³ostocki. w Czeladzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. m. Przod. Mateusza i Marii. ur. St. Przod. Od 4 I 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. Co najmniej od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ na Post. W policji od 1918. w Lipnie. Jana i Agnieszki z Pakoszów. W l. W policji od 1 III 1922. Odzn. L. PP Franciszek ZARÊBSKI s. ur. 2 VII 1892 w Warszawie. Szczepana i Pauliny ze Sztajerów. post. 044/2 (50). 12 II 1889 w Czeladzi. Uczestnik wojny 1920. w Pabianicach pow. 25 pp. BKZ. 038/1 (46). W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1919. 1937–1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. W 1920 w XIV Komis. PP Stefan ZARÊBSKI s. W policji od 1919. post. ur.Z St. Piotra. bêdziñskim. m. Antoniego i Marii z Lubianieckich. 209..st. Andrzeja i Józefy z Wolskich. Odzn. BKZ. L. mian. w Warszawie. ostatnio – do 2 XII 1937 w III Komis. We wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. PP Józef ZARÊBSKI s. 213 ochotniczy policyjny pp. w 1907 w Woli Klasztornej. L. 012/4 (53). L. 1217. 045/2 (28). w Micha³owie pow. SMzaDS³. 14 II 1900 w Albertowie. PP Wac³aw ZARÊBA s. Bia³egostoku. St. BKZ. L. ³aski. w Sosnowcu. ur. post. 18 V 1892 w Kukule. 1048 .

2848. 22 III 1892 w Soko³ach. PP Ludwik ZARYTKIEWICZ s. por. 22 VII 1896 w Toruniu. Hallera.Przod. L. Organizator oddzia³ów polskich w Ameryce. MPzaW. we wrzeœniu 1939 na Post. Od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w jednym z wiêzieñ w Krakowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 5886. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. MDzON. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. MPzaW. SW Stanis³aw ZARZYCKI s. L. St. W policji od 15 XI 1922. 64 pp. w Iwieñcu pow. W l. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Urzêdzie Œledcz. w Moszkowie pow. MN. Post. nowogródzkim. [2] (38). Piotra i Antoniny z Duplagów. Ukoñczy³ szko³ê oficersk¹ Canady Camp Borden. ur. PP Antoni ZASADOWSKI s. L. Z L. Od 31 III 1918 w Armii Polskiej we Francji. Odzn. piech. Marcina i Aleksandry z Buszyñskich. MDzON. Od 1925 do 1927 dozorca w wiêzieniu w Chêcinach. w 1909 w Ostrowie. w Toruniu. W 1925 odby³ przeszkolenie zawodowe w Centr. ur. 8 I 1902 w Krzeszowie. 44 pp. ur. 11 VIII 1901. Do Polski powróci³ z Armi¹ gen. Post. 020/2 (51). 05/2 (63). poznañskim. W policji od 1919. post. Szk. 05/1 (8). sk¹d przeniesiony do wiêzienia w Poznaniu. MS dla SW. wo³o¿yñski. 1049 . Bydgoszcz. We wrzeœniu 1939 Kmdt Pow. Stanis³awa i Emilii. ur. w Bydgoszczy. L. lwowskiego. PP Wiaczes³aw ZARZYCKI s. stra¿n. W policji od 1919. 1577. mian. Adama i Anieli. [3] (2). Wawrzyñca i Marii z Borkowskich. ur. St. Podkomis. poleskiego. we wrzeœniu 1939 na Post. PP Kazimierz ZARZYCKI s. sokalski. 1 VI 1919. rez. w 1938 kier. L. 05/4 (39). 1932–1937 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Józefa i Julii z Sza³êgów. 8 VIII 1895 w Samborze. Odzn. 29 pp. III Komis. PP Wac³aw Joachim ZARZECKI s. Co najmniej od 1924 s³u¿bê pe³ni³ w woj. W WP do 19 X 1922.

Antoniego i Marianny z Madczaków. przod. opatowski. Franciszka. 038/4 (56). wo³kowyski. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. 050/2 (64). 1 II 1935. kieleckiego. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. post. We wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. 1808.Z Post. W policji od 1938 jako kand. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim pow. ur. cieszyñskim – do 15 XI 1935 na Post. W policji od 1919. L. 8 V 1905. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. Ukoñczy³ 4 VIII 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. 1050 . We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. poznañskiego. 5704. Wis³a Czarne. L. PP Stanis³aw ZASTAWNY s. L. 16 IX 1899 w Wiœle Czarnem. Piotra i Walerii. kontr. St. ur. St. na szer. post. St. stanis³awowskim. Marian ZASTAWNY s. Odzn. 3502. w Brennej. 18 I 1898. L. W PWŒl. Piotra i Marianny. ur. w Piaskach pow. m. post. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 3821.st. PP Antoni ZASKALSKI s. 050/3 (98). sk¹d w 1936 przeniesiony do woj. ur. ¿ó³kiewski. we W³oc³awku. Przod. 044/3 (96). BKZ. ur. sk¹d przeniesiony na Post. PP Jan ZASOÑ s. Przod. 020/3 (81). Wiktora. PP Jan ZASUÑ s. warszawskiego – przydzielony do Grodziska pow. L. St. mian. w 1913. ur. Paw³a. ¿ó³kiewski od 1 VII 1939 przydzielony do woj. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. Warszawy. od 1 III 1924. nastêpnie w Komis. 3847. BKZ. 012/3 (53). 6059/326. Odzn. w 1893 w £odzi. PWŒl. b³oñski. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Teofil ZATKA s. L. 20 XI 1891w Radomiu. S³u¿bê pe³ni³ w pow.

w 1900. Adama. starogardzki. sk¹d 22 XII 1938 deleg. 019/2 (85). 31 I 1899 w m. Post. Co najmniej od 1936 w pow. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. St. Marcelego. Boles³aw ZAWADZKI s. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 19 III 1909 w Kowlu. w D¹browie Górniczej. ur.. 037/3 (9). L. mian. MPzaW. od listopada 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w wiêzieniu w Ostrogu pow. W policji od 1922. L. Odzn.Post. MDzON. Jana i Walerii. we wrzeœniu 1939 w Komis. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. 050/3 (46). ur. zdo³bunowski. PP Aleksander ZAWADZKI s. 3067. Franciszka. 28 VIII 1898 w Rakowicach. post. ur. w Zblewie pow. Odzn. St. Ruda Guzowska. S³u¿bê pe³ni³ w pow. nowogródzkiego. PP Józef ZAWADZKI s. katowickim (do17 IV 1926) i Katowicach – Kdzie Rez. MPzaW. 020/3 (94). PWŒl. Z L. na Zaolzie. St. przod. bêdziñskim. w I Komis. 1 I 1929. 2849. 1 IV 1933. 1051 . post.. od 16 IV 1924. W policji od 1922. ur. Post. poleskiego. PP Bronis³aw ZAWADZKI s. L. BKZ. 1282. 044/3 (6). SW Stanis³aw ZAUCHA s. mian. 7770/6054. 5338. 051/2 (8). ur. ur. skierniewickim. St. L. post. Feliksa i Anastazji z Wieteszków. Micha³a i Franciszki z Jagielskich. MDzON. w 1897. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Tarnowie. 7 IV 1909 we Wrotkach. W PWŒl. Stra¿n. we wrzeœniu 1939 w Lidzie. PP Józef Piotr ZATORSKI s. L. 5460.

kobryñski. Uczestnik powstañ œl¹skich. L. 1505. w Lubliñcu. Stanis³awa i Józefy. L. lublinieckim – do 10 VIII 1939 na Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Starogardzie. Odzn. Aleksandra i Aleksandry z Miniewskich. 5 IX 1906 w Skar¿ycach. 20 XI 1906 w £ukowie. L. bia³ostockim. W policji od 2 I 1933. St. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. 2149. post. od 19 VI 1922. 8 I 1900 w Zabrzu. BKZ. 05/4 (81). na Post. Post. w WoŸnikach. Od 1 VIII 1929 s³u¿bê pe³ni³ w woj. St. 12 IV 1902 w £êtkowicach. 012/2 (22). 1052 . W WP od 3 III 1919 do 16 X 1921. 033/1 (34). post. 037/2 (39). w Kowlu. PP Pawe³ ZAWISZA s. St. 038/1 (83). PP W³odzimierz ZAWADZKI s. PWŒl. ur.Z St. 012/4 (27). PP Stefan ZAWADZKI s. ur. PP Jan ZAWARTKA s. L. ur. L. 10 IX 1892 w Bia³ymstoku. W PWŒl. ur. Micha³a i Stefanii. od 11 VIII 1939 na Post. 3199. Floriana i Marii z Mendlów. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wydziale III KG. wo³yñskim. L. ur. 1 VII 1930. Tomasza i Wiktorii z Pilichów. BKZ. post. 2970. Odzn. 22 XII 1900 w Supraœlu. katowicki. Antoniego i Marianny z Perelów. sk¹d 27 III 1939 deleg. przod. Od 1928 a¿ do wrzeœnia 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. post. Wilhelm ZAWIERUCHA s. post. S³u¿bê pe³ni³ w pow. W policji od 1 II 1922. S³u¿bê pe³ni³ w woj. mian. PP Piotr ZAWISTOWSKI s. St. 3699. w Koch³owicach pow. ur. ostatnio w Komis. 3983. w Jeremiczach pow. W policji od 1933. St.

L. 23 VIII 1906 w Piñsku. 306. Walentego. L.Post. 5560. 027/1 (67). sk¹d przeniesiony na Post. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – w 1934 w pionie œledcz. w 1897 w Kamieñsku. Post. PP Wac³aw ZBIERAÑSKI s. BMzaDS³. PP Stanis³aw ZAWIŒLAÑSKI s. L. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Toruniu. Od 12 I 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w II Komis. poleskim. Peliszczu (od 20 III 1930) i Czernawczycach (od 18 III 1932). Antoni ZBOROWSKI s. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w XIV Komis. poznañskim. Po ukoñczeniu 4 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Edward ZBARASZEWSKI s. 3 VII 1891. w woj. L. [4] (95). Od 20 VII 1936 na Post. Bugiem. Od 7 V 1934 ponownie w woj. ur. 023/2 (92). W policji od 1919. poleskiego z przydzia³em do Kdy Pow.. ur. W policji od 26 IX 1929. ur. 1724. Micha³a i Heleny. 1053 . st.. w Kamieniu Koszyrskim. Z L. 22 X 1904 w Kocku. w Brzeœciu n. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ur. W policji od 1923. Franciszka i Franciszki. Warszawy. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. brzeskim na Post. 044/2 (1). Post. Wojciecha. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Ostrowie Wielkopolskim. 2880. m. 14 V 1908 w Drwa³ach. Post. L. ur.o. PP Aleksander ZBOROWSKI s. Ukoñczy³ Szko³ê Kolejow¹ w £ukowie. w: Ma³orycie (od 1 III 1928). Od 5 X do 20 XI 1938 deleg. 6 VII 1882 w Warszawie. w Janowie pow. PWŒl. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w £asku. W PWŒl. post. frysztackiego. Katowice-D¹b jako z-ca kmdta. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Pru¿anie. ur. Józefa i Ewy z Miêgociów. W policji od 1 II 1928 jako p. Antoniego i Anieli z Guzów. do 26 VIII 1938 w I Komis. do pow. Post. drohicki. Odzn. Stra¿ak. poznañskiego. 050/2 (26). 2953. sk¹d 2 IX 1932 przeniesiony do woj. 058/4 (84). Kdy Pow. Antoni ZAWROT s. od 15 I 1924.

St. 5328. w Oroñsku. w Radomiu. 1 I 1938. L. ur. 038/1 (47). Odzn. Od 30 III 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 3764. od 1 V 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w £ubiankach Wy¿szych. mian. kieleckim. 378. katowickim na Post. radomskim – do 2 II 1935 na Post. Od 5 X 1918 w Armii gen. MN. w 1900 w Dobrem. w Firleju. w Zbuczynie pow. radomski. W policji od 1921. Halemba. Hallera. Siemianowice (do 30 IX 1926). Dobromirce (od 16 VII 1926). 14 VI 1890 w Koch³owicach. PP Edward ZBROIÑSKI s. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. mian. MPzaW. siedlecki. Tomasza. PP Julian ZBUCKI s. post. PP Jan ZBRZE NIAK s. zbaraskim na Post. w tym na froncie bolszewickim od 5 V 1920. L. W WP od 13 X 1919 do 31 XII 1922. w Komis. S³u¿y³ w pow. W policji od 1927. 058/3 (52). Wirek (1923). PP Wojciech ZDAÑSKI s. 19 II 1896 w Wiœniewie. w Bia³obrzegach i tam nadal we wrzeœniu 1939. Od 1931 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ na Post. Andrzeja i Balbiny. na Post. od 18 VI 1922. L. L. Odzn. post. Józefa i Julianny z Milczków. ur. ur. St. BMzaDS³. Do 17 X 1920 walczy³ na froncie bolszewickim.Z Post. w Okrêgu Tarnopolskim. w: Hnilicach (od 17 VIII 1924). 016/2 (78). MN. radomskim – do 3 III 1937 na Post. Uczestnik III powstania œl¹skiego. post. MDzON. W policji od 1 VIII 1924 jako prowizoryczny post. L. MDzON. Nowa Wieœ (do 12 VI 1933). w 1895 w Ro¿nicy. PWŒl. w Komis. 044/3 (19). 1054 . w 1910 w Ostaszkach. nastêpnie nadal w pow. sk¹d przeniesiony do II Komis. Odzn. post. Halemba (do 15 X 1930) i D¹brówka Ma³a (do 1 IV 1933). Kpr. 796. Lisieczyñcach (od 20 XI 1925). ur. Post. post. Józefa i Marii z Jaskulskich. ¿and. St. katowickim i Katowicach. St. rez. St. Rocha. L. Od 1924 s³u¿bê pe³ni³ w woj. sk¹d przeniesiony na Post. Stanis³awa. 16 V 1900 w Oksie. 723. ostatnio w pow. 020/3 (26). 020/2 (90). MPzaW. w Jedliñsku pow. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Wilnie. 1139. 1 II 1937. sk¹d przeniesiony na Post. W PWŒl. Pawe³ ZDEBEL s. ur. Franciszek ZDANOWICZ s.

post. Krakowa. L. 023/2 (58). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. Mateusza. 5994. 045/2 (52). S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – w 1928 w X Komis. Z L. 037/4 (6). St. PP Micha³ ZDROJEK s. W³adys³awa. 058/1 (19). St. post. 17 VIII 1886 w Lipie. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w VI Komis. L. w Kaliszu. L. 058/3 (32). PP Micha³ ZDUN s. L. Co najmniej od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. ur. 5216. W policji od 1930. PP Stanis³aw ZDUNOWSKI s. grójeckiego. W policji od 1918. ur. ur. 2395. PP Ludwik ZDUNEK s. Micha³ ZDYB s. lwowskim. ze starszeñstwem 1 VI 1919. 3 XII 1891. S³u¿ba Pomocnicza PP Tomaszów Lubelski. We wrzeœniu 1939 nadal s³u¿y³ w Warszawie. 4386. Ppor. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. Franciszka i Marianny.Post. W policji od 1914. ur. 1055 . w 1887 w Skierniewicach. L. Stanis³awa i Marii z Tokajów. 4824. rez. Stanis³awa. Ppor. Tomasza i Agnieszki. 13 X 1900 w Chojnowie. 13 IX 1899 w Szczurowej. piech. Eugeniusz ZDROJKOWSKI s. w 1897. ur. 4929. Post. m. Ewidencyjnie przynale¿ny do PKU Hrubieszów. 050/2 (68).

Jana i Marianny z Kopaczewskich. w 1892 w Hucie Bankowej. Post. post. ur. Post. 4 II 1909 w Sosnowcu. 2583. PP Micha³ ZEMBROÑ s. St. od 11 VI 1935 w Wydz. Œledcz. St. w 1921. 1056 . W I wojnie w armii rosyjskiej. mian. 033/2 (22). ostatnio w pow. S³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie. wo³yñskim. jako kancelista. w Tarnopolu. PP Adam ZEMBRZUSKI s. We wrzeœniu 1939 w Wydz. 05/4 (76). w Czeladzi. 5720. PP Antoni ZEM£A s. we wrzeœniu 1939 w Komis.Z Kazimierz ZDZIUBANY s. 020/3 (82). w Nieœwiczu.. w D¹browie Górniczej. Walentego i Katarzyny. PP Miko³aj B³a¿ej ZEMBAL s. W policji od 1920. Post. 058/4 (70). BMzaDS³. od marca 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w V Komis. 25 IX 1907 w Smolanach. od 2 I 1934 w Urzêdzie Œledcz. post. III (do 1935). 7017. St. L. 11 IX 1899 w Wysokiej. Po ukoñczeniu 28 X 1935 Œledcz. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. z którego przeniesiony do Komis. L. 468. MDzON. Ksawerego. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w S³upcy. L. S³u¿bê pe³ni³ w woj. W policji od 1 X 1920.. 25 IV 1892 we W³odzimierzu. ur. Ignacego i Julianny. 1758. SzF w Warszawie przeniesiony do pionu œledcz. pocz¹tkowo jako obchodowy w I Komis. Nastêpnie w £odzi – w VIII. L. W WP od 20 XI 1918 do 20 VII 1919. Adama i Anny ze Szczepkowskich. nastêpnie na Post. Odzn. w Czartorysku. W policji od 1 II 1923. ³uckim: do 3 I 1938 na Post. ur. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. tarnopolskim. [1] (18).. PP Józef ZELEK s. 1 IV 1934. W policji od 1933. od 14 I 1936 w III Komis. ur. Antoniego i Franciszki z Goœciejów. ur.. Œledcz. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. L. bêdziñskim: do 2 IV 1935 w II Komisariacie w Sosnowcu. w Nieœwiczu. post. od 1 III 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Urzêdzie Œledcz. 038/1 (63). ur. W policji od 1 I 1932. L.

post. w Radomiu. L. L. W policji od 1939 jako kand. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. 045/1 (19). z przydzia³em do 5 Komp. sk¹d 8 V 1938 przeniesiony do woj. we wrzeœniu 1939 na Post. Micha³a. Nastêpnie asystent w wiêzieniach w Lidzie (1928) i Wilejce (1931). we W³odzimierzu Wo³yñskim. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. W 1932 skierowany do Wydz. Asp. 2 XII 1887 w Przybyszowie. KAOch. L. 4 VII 1888 w I³¿y. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. 5182. 027/2 (41). IV KG i tam nadal we wrzeœniu 1939. w 1901. post. W policji od 11 XI 1918. PP Wac³aw ZGÓRSKI s. W 1928 odby³ przeszkolenie w Centr. 1057 . MS dla SW. Odzn. ur. 05/1 (93). post. S³u¿bê rozpocz¹³ w 1925 jako praktykant na inspektora wiêzienia II klasy w wiêzieniu w Grodnie. 1 IV 1934. MPzaW. ur. St. Post. PP W³adys³aw ZGÓRSKI s. Z L. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w IV Komis. St. post. ur. mian. BKZ. lwowskiego. sk¹d 10 VII 1929 przeniesiony do woj. na szer. Od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – naczelnik wiêzienia w Pru¿anie. Józefa i Wiktorii z Musialików. MDzON. Juliana i Anieli z Zuszczynów. 1 III 1936. 20 IX 1896 w Warszawie. PP Stefan ZÊBALA s. Od 1932 pomocnik naczelnika wiêzienia w Oszmianie. 62. wileñskim. PP w Poznaniu. BKZ. Szk. Rez. kieleckiego z przydzia³em do II Komis. wo³yñskim. ur. mian. St. SW Miko³aj ZEM£A s. 1170. kontr.Przod. w 1914. 5751. SW Witold ZGIRSKI s. W policji od 16 I 1925. BMzaDS³. MN. St. Aleksandra i Olimpii z Bartoszewiczów. ur. Odzn. przod. S³u¿bê – tak¿e we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ w wiêzieniu w Bêdzinie. 30 V 1902 w Chrypkowie. Józefa i Walerii z Wo³oszyñskich. 026/1 (44). Od 1927 asystent wiêzienia w Kowlu. W wiêziennictwie od 1919. W policji od 1923. L. W 1935 naczelnik wiêzienia w Wilnie. St. Odzn. 4101. 054/1 (9). L. w Radomiu. 045/2 (19). Odzn. PP Szczepan ZIARKO s. Ludwika.

PWŒl. Konnym w Katowicach. W³adys³awa. w Strzemieszycach. ur. 7024. L. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. w 1901. ur. od koñca 1936 we Lwowie – w Komp. 3112. PP Walenty ZIELEZIÑSKI s. 4 VI 1898 w Kaczkówce. L. ur. Konnym w Or³owej pow. frysztacki. BKZ. Odzn. 839. W³adys³aw ZIELEÑSKI s. 016/2 (43). W policji od 1929. Od 13 I 1939 do wrzeœnia 1939 na Post. PP Kazimierz Jan ZIELENIEWSKI s. Post. Antoniego i Franciszki. PP. 020/3 (62). Henryka. lwowskim. 051/1 (73). post. Jana i Ewy z Incewskich. L. 58 pp. L. W policji od 1933. mian. ur. 1058 . 24 II 1908 w Grzegorzewie. PP. ur. St. przod. w 1898 w Wysocku Ma³ym. St. Ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. St. w 1911. L. od 1 VI 1924 – stajenny i woŸnica w Oddz. Brak danych o przebiegu jego s³u¿by. W policji od 1918. 050/3 (37). sk¹d 11 X 1938 deleg. post. we wrzeœniu 1939 na Post. Antoni ZIELIÑSKI s. 5378. PWŒl. post. W I wojnie w armii niemieckiej. Henryk ZICHLARZ s. W PWŒl.Z Post. 4362. bêdziñskim. kieleckim w NSzF w Sosnowcu. do pow. w 1885 w Klimontowie. ¿ó³kiewski. Od 27 IV 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. W WP od 10 II 1919 do 13 VII 1921. Rez. od maja 1939 w 6 Komp. 050/2 (55). „F” Rez. 019/1 (7). PP W³adys³aw ZIELENIEC s. 2926. 1 IV 1939. w Jêdrzejowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. frysztackiego. Józefa. sk¹d 24 IX 1935 przeniesiony do Kdy Pow. S³u¿bê pe³ni³ w woj. Franciszka. St. ur.

PP Marian ZIELIÑSKI s. Stanis³awa i Marii. L. post. 1059 . ³ódzkim. PP Kazimierz ZIELIÑSKI s.in. stanis³awowskiego. m. mian. post. Franciszka i Marii. 05/1 (81). 026/4 (2). 5372. Antoniego i Julii. 1 VII 1913 w Pskowie. L. Z L. Stanis³awa ur. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. poleskiego. L. Mariana i Marii. w Proboszczowicach oraz Chojnach i tam nadal we wrzeœniu 1939. [4] (46). ur. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. £odzi. St. 2249. St. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. 037/1 (74). BKZ. ur. Franciszka. BKZ. W policji od czerwca 1923. 14 III 1894 w Gorostowie. 24 VI 1894 w Posadzie Olchowskiej. PP Franciszek ZIELIÑSKI s. L. w Kosowie Pokuckim. 1 II 1937. Odzn. na Post. post. St. 05/1 (83). W policji od 1921. w 1897 w Miedznej. Od czerwca 1928 s³u¿bê pe³ni³ w pow. 23 II 1900 w Œlepietnicy k. w Kielcach i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. ur.St. w 1897 w Krasocinie. we wrzeœniu 1939 na Post. Przod. PP Feliks ZIELIÑSKI s. Post. 019/3 (80). PP Czes³aw ZIELIÑSKI s. w Jêdrzejowie. post. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Józef ZIELIÑSKI s. Przod. 3670. Odzn. ur.

MPzaW. Karola. PP Wincenty ZIELIÑSKI s. PP Leon ZIELONKA s. Uczestnik powstania wielkopolskiego. w Wierzchowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. pu³awskim. L. post. Warszawy. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. poleskim na Post. nastêpnie w WP do 1920. PP W³adys³aw ZIELONKA s. mian. kartuski. 26 III 1893 w Grylewie. Odzn. we wrzeœniu 1939 na Post. Odzn. Przod. 21 I 1895 w Tuchlinie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Lubaszu (1934). wilejski. 4213. w pow. mian. PP Tomasz ZIELIÑSKI s. L. w Do³hinowie pow. post. St. Antoniego i Teofili z Budziszewskich. W policji od 1918. SMzaDS³. L. ur. 259. potem w pow. 1 IV 1934.Z St. brzeskim – w Ratajczycach (od 1 XI 1928). W policji od 1 VII 1927. ur. PP Józef ZIELONKA s. 1060 . 2842. Przod.st. w Niechanowie pow. We wrzeœniu 1939 w jednym z Komis.. 045/3 (32). St. 054/1 (37). ur. 4927. S³u¿bê pe³ni³ w Policji Konnej w Poznaniu (1921). 050/2 (66). Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 36 pp. 1 IV 1934. Walentego i Franciszki. 1 XI 1904 w Wysokiem Litewskiem. BMzaDS³. Jana i Anny. Ukoñczy³ 11 XI 1928 NSzF w Sosnowcu. 3930. 037/4 (19). 058/1 (64). St. 23 XI 1892 w Poizdowie.in. Jana i Antoniny ze Stachowiaków. L. L. BKZ. 15 VIII 1896 w £obodnej. 12 VI 1901 w Jêdrzejowie. post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Jêdrzejowie. ur. Józefa i Ewy. post. Od maja 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. m. w: Pi³ce (1922). wileñskiego. L. 1697. sk¹d 3 X 1938 przeniesiony na Post. Post. m. 037/4 (67). PP Stanis³aw ZIELIÑSKI s. post. gnieŸnieñski. w Gorêczynie pow. BMzaDS³. St. MDzON. ur. ur. Sarbii (1924). W policji od 1920. W policji od 1923. czarnkowskim na Post. S³u¿bê pe³ni³ w woj.

Z L. 1 I 1938. w Mi¹czynie pow. w Samborze. Knihinin-Kolonia. mian. Wydz. PP Józef ZIEMEK s. od 18 V 1932 w I Komis. Kolejowym. 051/1 (32). mian. Jana i Marcjanny. od 1 V 1926. 3974. Od 5 I 1920 s³u¿y³ w Rez. Ewidencyjnie przynale¿ny do PKU Baranowicze. Franciszka. w 1890 w Branicy. w 1934 – 78 pp. 34/7663.Asp. W policji od 1918. Kraj. 1 VI 1890 w Olszaniku. i Z-ca Kmdta Pow. L. PWŒl. od 15 XI 1933 na Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post.. ur. Co najmniej od 1934 pe³ni³ s³u¿bê jako p. Feliksa i Agnieszki ze Œwisterskich. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. PP W³adys³aw ZIELSKI s. W WP od 11 XI 1918 do 20 I 1920. Franciszka. S³u¿bê pe³ni³ w pow. L. Przod. Boles³aw ZIEMACKI s. Por. Miko³aja i Salomei. 8 II 1892 w Rudniku. brzeski. w Jadownikach pow. 1061 . St. PP Piotr ZIEMIAK s. MPzaW.. 050/3 (86). Kolonia. 5266. hrubieszowski. 21 VIII 1895. nastêpnie kier. 019/3 (84). W PWŒl. od 1 VI 1922 wywiadowca w Komis. w Siemianowicach deleg. Przod. 3027. Rzeszów. 4 X 1938 z Komis. ur. katowickim. 2 I 1891. post. rez. Franciszka i Anny. L. Œledcz. ze starszeñstwem 1 VI 1919. Odzn. St. 1 IV 1934. piech. PP Konstanty ZIENDARSKI vel ¯ANDARSKI s. Polskiej w Samborze. PP w Przemyœlu. Por. Od 17 V 1921 w Stanis³awowie – w SK. do pow. 1923–1924 s³u¿y³ w 74 pp. ur. Od 11 VI do 30 XI 1919 ochotniczo w ¯and. ur. frysztackiego. Asp. 026/3 (27). 038/1 (42). 4373/252. W l. 2545. St. W policji od 1 XII 1919 na Post. L. W policji od 21 I 1920. 051/2 (62).o. post. od 16 I 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. Tadeusz ZIEMLIÑSKI s. BMzaDS³. post. 10 IX 1891 w Chroœcinie. Ukoñczy³ 14 XI 1932 kurs oficerski w Oficerskiej Szkole PP w Warszawie. od 2 II 1925 na Post. L. ur. ur.

563. St. Jana. 1 IV 1934. m. W policji od 1920. 1443. L. 1 II 1937. w Krzemieñcu. m. mian. nastêpnie w pow. mian.. S³u¿bê pe³ni³ w woj. Kraj. ur. Odzn. 2905. rybnickim na Post. BMzaDS³. w Wydz. W policji od 22 XI 1929. ¿ó³kiewski. w Kaczycach pow. w Busku. Odzn. w 1906 w Falniowie. We wrzeœniu 1939 na Post. St. Go³kowice i Godów. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. cieszyñski. w 1901 w Sandomierzu. sk¹d 7 I 1937 skierowany na Post. post. BMzaDS³. Józefa i Antoniny z Durajów. MPzaW. 062/2 (2). L. 051/1 (85). Andrzej ZIERUK s. 3369.in. St. St. MPzaW. BMzaDS³. w 1893 w Barczkowie. ur. post. L. Odzn. od 15 VII 1922. do NSzF w Mostach Wielkich pow. cieszyñskim na Post. mian. L. PWŒl. Micha³a. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. L. Jan ZIENTEK s. wo³yñskim.Z St. PP Stanis³aw ZIÊBA s. stopnicki. PP Piotr ZIÊBA s. Jejkowice (do 1 X 1927). St. MDzON. Co najmniej od 1937 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. L. Ustroñ (do 30 IX 1923) i Dêbowiec. z którego 22 XII 1938 przeniesiony na Post. BKZ. frysztacki. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. 3373. Jana i Zuzanny. Busko Zdrój pow. post. 045/2 (4). W policji od 18 II 1925. ur. 16 XII 1888 w Karpentnej. 019/3 (83). Ks. ur. ur. Piotra i Antoniny. W PWŒl. post. post. MDzON. Œledcz. 25004/7827. St. w 1935 w Kdzie Pow. MzaRG. S³u¿y³ w ¯and. post. w 1920. PP Józef ZIENTARA s. 31 I 1900 w Go³onogu. post. Cieszyñskiego. w Karwinie-Raju pow. 1 IV 1934. ur. St. W policji od 1930. kieleckim. 037/2 (46). 1062 . ostatnio w pionie œledcz. post.in. 019/2 (1). we wrzeœniu 1939 w Chodzie¿y. PP Ignacy ZIÊBA s. Andrzeja. sk¹d 3 III 1935 deleg. Odzn.

w Szczekocinach pow. Post. S³u¿ba Pomocnicza PP w S³awkowie pow. 044/1 (38). w Czêstochowie. ur. PP Antoni ZIMNICKI s. ur. PP Franciszek ZIÊCINA s. Sier¿. 1471. post. 14 XII 1889 w Olszowie. 4210.St. sk¹d 2 X 1935 przeniesiony na Post. St. Jana i Józefy z P³ucienków. ¿and. Kpr. L. 4684. 050/1 (99). kieleckim – na Post. olkuski. Uczestnik III powstania œl¹skiego. w Rybotyczach pow. Z L. Tomasza. 058/4 (69). 1329. 027/2 (38). ur. 2174. W policji od 1919. od 28 I 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. Józefa i Karoliny z Mików. post. W WP kpr. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. MPzaW. L. w Wólce Lipowej pow. dobromilski. Andrzeja. L. w 1898. krakowskiego. post. 75 pp. Odzn. 31 III 1899 w S³awkowie. St. 26 II 1906 w Kasinie Górnej. 044/3 (89). Ukoñczy³ Seminarium Nauczycielskie w Czêstochowie i Konserwatorium Muzyczne w Warszawie. 2 XII 1900 w £obodnie. 1063 . Leon ZIÊTEK s. ur. opatowski. w³oszczowski. rez. 3510. piech. we wrzeœniu 1939 w Warszawie.. Konnej w £odzi. Walenty ZIÊTAL s. Nauczyciel w szko³ach œrednich i powszechnych. ur. Bernarda i Marianny. W 1938 na Post. 25 V 1896 w Borownicy. Rezerwa PP Czêstochowa. Wojciecha i Marii. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ we Lwowie. ur. W 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. rez. PP W³adys³aw ZIMOÑ s. PP Antoni ZIÊBACZEWSKI s. 019/1 (90). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. L. L.

S³u¿bê pe³ni³ w pow. 012/3 (68). W PWŒl. St. Wincentego i Antoniny z Momarów. L. W policji od 1922.. od 17 VII 1922. w Horodzieju pow. 1570. Ludwika. Post. 027/1 (20).. 20 VII 1897 w Horodzieju. w 1934 w Komis. L. 16 I 1897. PWŒl. PP Józef ZIOMKIEWICZ s. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. w Katowicach – w Komis. w I Komis. Stanis³awa i Marii z Marsza³ków. Katowice-Zawodzie. na szer. stanis³awowskiego. L. 1513. w £yœcu pow. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W policji od 1919. ostatnio na Post. L. w Suminie. mian. 13 V 1896 w Niedobczycach. St. 3617. 3 komp. kontr. post. Odzn. w rodzinnej miejscowoœci. od 18 VI 1922. ur. We wrzeœniu 1939 na Post. PP Czes³aw ZIÓ£KOWSKI s. post. KN. 1064 . PP Kazimierz ZIOMEK s. 6 IV 1890 we W³oc³awku. L. ur. w Szczuczynie. 899. w Katowicach. Od 15 VII 1921 do 1 VII 1922 w SGmin. Odzn. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. Szymona. ur. Huta Laury (do 14 IX 1923). w ¯orach. nieœwieski. Cz³onek POW GŒl.Z St. Józef ZIMOÑCZYK s. Adama. St. W PWŒl. ur. Odzn. sk¹d 19 XII 1938 przeniesiony na Post. 881. PWŒl. Wilhelm ZIO£A s. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Komis. Uczestnik III powstania œl¹skiego od 2 V do 30 VI 1921. bohorodczañski.. W policji od 19 V 1930 jako kand. w ¯orach. post. sk¹d 22 XII 1938 deleg. post. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. Romana i Moniki z Szosteków. rybnickim – do 3 XI 1932 na Post. na Zaolzie. w Piotrkowie Trybunalskim. nowogródzkiego. 045/3 (20). BKZ. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. wachm. ostatnio w Kdzie Pow. 044/3 (61). Post. 3 II 1888 w Albertowie. L. nastêpnie na Post. 5440. MDzON. BMzaDS³. 027/2 (31). 019/2 (35). od sierpnia 1920 w PGŒl. 5 pp rybnickiego. post. ur. MN. 26 X 1906 w Œwiêcanach. PP Jakub ZIMOSTRAD s. 1 IV 1939. ur. St. ¿ó³kiewski skierowany do woj.

Andrzeja i Franciszki. W policji od 1920. BKZ. St. poznañskiego. Leona. w 1894. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. Kazimierza i Weroniki. [1] (48). ka³uski. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. KG (1923) i Kdzie Rez. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 1065 . 14 VI 1898 w Radymnie. PP Franciszek ZIÓ£KOWSKI s. L. w I Komis. L. Podkomis. 037/1 (91). katowickim na Post. w 1910 w WasilewszczyŸnie. (do 14 VI 1926).in. ur. Z L. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Wilnie. 22 XI 1896 w Nakle. œredzki. w Roszniowie pow. Tomasza. 2396. L. stanis³awowskiego. t³umackim. 1229. w Komis. Stanis³awa i Marianny. katowicki do 5 VIII 1927. L. Od 17 VI 1922 s³u¿y³ w Katowicach – urzêdnik w Oddz. Przod. PP Leonard ZIUKO s. L. 1 X 1909 w Kamionce. cieszyñski. 23363/7819. PWŒl. Nowa Wieœ (do 3 VI 1935). Po ukoñczeniu 12 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. w pow. Od 15 VII 1939 kmdt Post. PP Franciszek ZNOJKO s. na szer. w pow. w Komis.St. Antoniego i Anny. RoŸdzieñ-Szopienice pow. sk¹d przeniesiony do I Komis. Bronis³aw ZO£OTAR s. ur. w Katowicach. 038/1 (17). Do PWŒl. 1595. w Nekli pow. W 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji w £odzi. kontr. Oficerskiego Wis³a pow. przod. ur. m. 062/2 (27). 3 X 1893 w Klementowicach. Post. Adm. 023/4 (53). ur. ponownie w Katowicach – kmdt Post. (do 15 IV 1929). Jan ZOG£ÓWEK s. przeszed³ z PGŒl. post. Bielszowice (do 15 X 1931). Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Lotnisko (do 1 X 1928). PP Czes³aw Z£OTKOWSKI s. 027/2 (37). Odzn. 4439. W policji od 10 VII 1936 jako kand. ur.

Ruda. – 1 II 1937. 6212/133. MH. Ukoñczy³ 7 klas Szko³y Handlowej w Chersoniu. Post. nastêpnie w PWŒl. tarnogórskim (1923) i œwiêtoch³owickim (co najmniej do 1931) – we wrzeœniu 1939 w Komis. œwiêtoch³owickim – na Post. Od 3 V do 20 VII 1921 walczy³ w III powstaniu œl¹skim. w Lipinach (do 30 VI 1923). 038/3 (52). ur.. ur. 23 p. 23 XII 1907 w Podwójtowstwie. Obywatelstwo polskie uzyska³ 28 XII 1926. GwGŒl. 794. PWŒl. nastêpnie w WP do 25 VIII 1920. Wykszta³cenie 6 klas gimnazjum. – 1 III 1925. L. 4 doñska sotnia kozacka. Po ukoñczeniu w 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. MN. Od 1918 w armii ochotniczej gen. W PWŒl. mian. Marcina i Jadwigi. ur. od 1 II do 2 VI 1919. Joachima. przod. post. 1740. 1645. W policji od 1937 jako kand. 1 VI 1923. L. ur. w 1915. PWŒl. kmdt eksp. Szarlociniec-Piaœniki (do 9 X 1924). kontr. W WP od czerwca do listopada 1920 w brygadzie kozackiej. 054/2 (39). post. KnaŒl.WWiZ. Post. PP W³adys³aw ZUCHOWICZ s. ¿ó³kiewski skierowany do woj. kpr. PP Stanis³aw ZUCHMAÑSKI s. Hipotecznym S¹du Okrêgowego w Piñsku. Do 23 VI 1922 w PGŒl.Z Micha³ ZO£OTOJ s. Od 3 XI 1920 w Polskiej Komisji Plebiscytowej w Rybniku i Prudniku na OpolszczyŸnie. 1066 . W 1926 ukoñczy³ kurs œledczy w Katowicach. ur. Jana i Marianny z Kaców. sk¹d przeniesiony jako kmdt na Post.. L. od 30 VI 1922. W 1929 pracowa³ w Wydz. w Stanis³awowie jako obchodowy. Pawe³ ZOREMBIK s. na szer. u³. 8 XI 1897 we wsi Obbiedo-Wasiljewka. S³u¿bê pe³ni³ w pow. podesau³. Józefa i Marii z Hausmanów. Odzn. W armii carskiej od grudnia 1914. St. w Stanis³awowie. MPzaW. S³u¿bê pe³ni³ – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w I Komis. Ukoñczy³ 12 III 1938 kurs specjalny dla szeregowych przy Kdzie Woj. st. ³ódzkiego z przydzia³em do Kdy Pow. w Piaœnikach-Lipinach i tam nadal we wrzeœniu 1939. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Edward ZULSKI s. Ignacego.. 15 I 1891 w Gielnicy. St. 3120. przod. w Sieradzu. L. 012/1 (26). 167 pp. L. MDzON. Dracenki. 051/2 (16). 033/1 (19). Cz³onek POW GŒl. St. 23 IX 1899 w Krzy¿kowicach. W policji od 1 I 1932. potem w SGmin. przod.

Szer. BMzaDS³. Od 25 VI 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Do 16 VI 1932 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. Odzn. PP Jan ZWARYCZ s. L. sk¹d przeniesiony na Post. PP Józef ZWIERZCHOWSKI s. rybnicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. Odzn. BKZ. KG jako specjalista daktyloskop. 21 V 1900 w Czermie. Œledcz. w Brzeœciu n. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w IV Wydz. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. przod.Post. w Katowicach. KZzaDz. w Rokitnie pow. Józefa. 019/1 (92). Od 1919 ochotniczo w ¿and.. MPzaW. Bugiem przeszed³ do pionu œledcz. W policji od 14 XII 1918. PP Antoni ZWOLIÑSKI s. St. w Szczyg³owicach pow. 22 III 1909 w Kowlu. polowej. w 1905 w Zaborówku. 050/3 (57). Odzn. Marcina i Florentyny. W 1935 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Wydz. £ukasza i Konstancji. 198. 026/2 (11). Odzn. 807. Od 14 XI 1934 w Komp. Józefa i Anny z Madurów. w Berezie Kartuskiej pow. w Rez. L. post. 1514. Antoni ZUSZEK s. W PWŒl. ur. 012/3 (71). BKZ. kowelski. PP Boles³aw ZWOLIÑSKI s. PWŒl. Odzn. w 1890 w Wielgom³ynach. Bugiem. pru¿añski. L. plut. w 1887 w Warszawie. Post. 1067 . L. Micha³a i Jadwigi z Pietrzaków. w Brzeœciu n. w Turzysku pow. MDzON. W policji od 1 XII 1923. W policji od 2 X 1933 jako post. St. 83. W I wojnie w armii austriackiej. Po ukoñczeniu 12 III 1938 kursu przy Kdzie Woj. sarneñski. St. ur. ur. W policji od 1 X 1920. kordonowy nr 8 w Sokalu. b³oñski. Franciszka i Heleny. ur. PP przy KG w ¯yrardowie pow. BKZ. [3] (74). Wartowniczej MOdosob. od 1924. ur. We wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. 953. L. ur. 027/2 (17). nastêpnie na Post. W WP od 30 VIII do 23 IX 1920. 29 VII 1892 w Strutynie. 6 dyon ¿and. Rybnik-Paruszowiec (do 13 VIII 1933). Z L. PP Walenty ZUTEREK s. Przod. poleskim.

nastêpnie w woj. St. Antoniego i Marianny. L. ur. W policji od 6 IX 1923. 17 III 1902 w Lublinie. 731. W 1931 s³u¿bê pe³ni³ na Post. poleskiego. Odzn. PP Józef ZYBLEWSKI s. L. St. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ jako kier. 1068 . 012/1 (87). ur. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. W policji od 16 V 1924. w Korcu pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. na szer. £odzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. 026/4 (42). 050/2 (38). L. St. wo³yñskim. w 1890 w Jankowie. PP Klemens ZYBURA s. przod. ur. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Zgierzu pow. 4 III 1910 w Karsach. sk¹d 4 V 1936 przeniesiony do woj. 2067. PP Aleksander ZYBERT s. Ukoñczy³ Szko³ê PP w Lublinie. 1 III 1936. XI Komis. 045/2 (17). 20 XI 1900 w £uszczanowicach. 033/1 (22). rówieñski. 5691. St. L. PP Zygmunt ZWOLIÑSKI s. Po ukoñczeniu 22 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. W WP od 20 VII 1920 do 10 II 1921. we wrzeœniu 1939 na Post. Andrzeja. m. L. W policji od 1925. 581. post. ur. ur.Z St. St. post. W policji od 1934 jako kand. w Czêstochowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Kolejowym w Lublinie. BMzaDS³. 19 VII 1894 w £ucku. BKZ. Uczestnik walk z Ukraiñcami i bolszewikami – na froncie litewsko-bia³oruskim. post. Franciszka i Augustyny. PP Józef ZWOLIÑSKI s. mian. W WP ochotniczo od 12 XII 1918. ur. 5169. Seweryna i Anny. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Zamoœciu. W policji od 1917. ³ódzki i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. 10 II 1902. MDzON. 4564. kontr. Ignacego i Jadwigi z Bia³asiaków. L. nowogródzkiego. kieleckim – 19 XI 1937 przydzielony do I Komis. post. 038/4 (86). Paw³a i Karoliny z Mazurkiewiczów. PP Lucjan Kazimierz ZWOLIÑSKI s. post.

na szer. 044/2 (62). MDzON. Po ukoñczeniu w 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. wlkp. 033/1 (76). krzemieniecki. L. w Sieradzu. PP Jan Ryszard ZYGADLIÑSKI s. 027/1 (72). Stanis³awa i Marianny z Branszteterów. Po ukoñczeniu w 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. na Post. od 12 VIII 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – z-ca kmdta Post. dubieñski. ur. ¿ó³kiewski skierowany do woj. MPzaW. 10 II 1896 w Kromo³owie. Kdy Pow. post. od 10 VII 1926 w eksp. w Stanis³awowie. 5200. W policji od 1937 jako kand. œledcz. Uczestnik wojny 1920. W I wojnie w armii niemieckiej. Post. 10 VIII 1896 w Poznaniu. W policji od 2 XI 1921 jako prowizoryczny post. PP Adrian ZYGMUNT s. 1 p. œledcz. Wojciecha i Marii z Owczarków. Post. w Jezupolu. MDzON. warszawski. ³ódzkiego z przydzia³em do Kdy Pow. 1 II 1935. kontr. 026/1 (42). w Stanis³awowie. ur. PP Wawrzyniec ZYGMAÑSKI s. 5719. Przod. ur. W wiêziennictwie od 1925. Odzn. Knihinin-miasto pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj.Przod. Ukoñczy³ 23 VI 1923 kurs posterunkowych przy Kdzie Woj. w Medusze. W policji od 1918. 2476. ur. 55 pp. Odzn. 20 III 1913 w Skrzyñsku. w Wyszogródku pow. W WP ochotniczo od 2 I 1919 do 21 XI 1920. 8 I 1895 w Cieœlach. S³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu na Pawiaku w Warszawie. Edwarda i Franciszki z Labrów. w Stryju. MPzaW. plut. L. PP Józef ZYCH s. L. BKZ. strz. Od 20 XI 1923 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. SW Adolf ZYGMAÑSKI s. W policji od 1937 jako kand. BMzaDS³. Mateusza i Józefy z Bojanowskich. post. na szer. stanis³awowskim z przydzia³em na Post. ur. 1069 . w Legionowie pow. St. Z L. kontr. Miejskim w Stanis³awowie. Od 1 X 1926 s³u¿y³ w pow. Uczestniczy³ w walkach o Lwów i z bolszewikami na froncie litewsko-bia³oruskim. 1158. 023/2 (11). Kdy Pow. St. wo³yñskiego. mian. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Franciszka. L. od 1 II 1924 w eksp. Odzn. 1198. w 1913 w Turku.

w Zagórzu jako jego kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939. bêdziñskim. w pionie œledcz. z którego przeniesiony do woj. m. kieleckiego. sk¹d 2 III 1938 przeniesiony na Post. BKZ. przod. na Post.in. w Z¹bkowicach. S³u¿bê pe³ni³ m. post. w Czêstochowie. Odzn. L. PP Kazimierz ZYNGIER s. 4012. policji woj. Karola i Józefy z Turkowskich. 5 VIII 1891 w Gaszynie. w 1893 w Radomiu. L. Œledcz. PP Aleksy ZYGMUNT s. poleskiego. 202. do 11 VIII 1939 w Wydz. ur. 1070 .Z St. W policji od 1919. 023/2 (30). Bugiem. 037/4 (44). St. W policji od 1919.in. ur. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w pow. Stanis³awa. we wrzeœniu 1939 w Brzeœciu n.

MS dla SW. 4303. Cz³onek POW. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pomocnik naczelnika wiêzienia w Sandomierzu. 3209. 12 XI 1902 w Grójcu. ur. ur. Krakowa.Post. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. uczestnik walk o Przemyœl i Lwów. Wawrzyñca. We wrzeœniu 1939 nadal w Krakowie. Jana i Katarzyny z Giermków. Wojciecha i Heleny. MPzaW. 033/3 (37). 3 VII 1902 w Sosnowcu. 030/1 (17). Przod. PP Zdzis³aw Jan ¯ABOKLICKI s. PP Jan ¯BIK s. SW Feliks ¯ABOKLICKI s. post. 1071 . Feliksa i Eleonory z Michalskich. Kraj. PP Antoni ¯ABNIAK s. w Rêcznie pow. Od 1 XII 1919 do 7 I 1920 w policji. W policji od 14 V 1934. KN. W WP od 1918. W policji od 3 IV 1934. 033/3 (81). w Chodaczkowie Wielkim pow. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. BKZ. L. piotrkowski. Od maja 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. S³u¿bê rozpocz¹³ w 1929 jako praktykant na urzêdnika II kategorii w wiêzieniu w Koninie. 25 V 1910 w Izbicy. 2918. 027/4 (36). Szk. 026/1 (43). KW. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Podkomis. Polskiej. 020/4 (34). ur. GwOPrzemyœla. W 1935 pomocnik naczelnika wiêzienia w Radomiu. zwolniony. W policji od 1924 w Kdzie Pow. OH „Orlêta”. W 1933 s³u¿y³ w V Komis. ur. Do s³u¿by ponownie przyjêty od 16 I 1925. 9 XII 1901w Ma³czu. ur. Odzn. Porêba ¯egota. Od paŸdziernika 1930 asystent w wiêzieniu w Sandomierzu. BKZ. L. Walentego i Joanny. w Wadlewie pow. 261. tarnopolskiego. PP Zygmunt ¯ANDAROWSKI s. Post. 1022. PP Czes³aw ¯AK s. Odzn. w £êczycy. Post. 3 VI 1908 w Warszawie. ur. W 1930 odby³ przeszkolenie w Centr. m. Aleksandra i Marianny. we wrzeœniu 1939 na Post. L. Ukoñczy³ szko³ê rzemieœlnicz¹. MDzON. L. ¯ L. 15 IV 1894 w m. internowany. tarnopolski. L. lwowskim. 5787. Od 15 I 1919 w ¯and. Od 7 VIII 1914 w II Brygadzie Legionów Polskich. Od 1934 kmdt Post. St. piotrkowski.

S³u¿bê pe³ni³ m. 020/2 (54). przod. KW. ppor. w 1904. lwowskim. W policji od 14 II 1921. 05/1 (51). S³u¿bê pe³ni³ w woj. S³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie – w Urzêdzie Œledcz. MDzON. PP Jan ¯EBRACKI s. W policji od 1 II 1925. Cz³onek POW. ur. SKZ dwukrotnie. ur. nastêpnie ppor. na Kresach. W policji od 15 VI 1921. W policji od 1 VIII 1919. Hallera.in. W WP od 29 XI 1918 do 25 X 1921. Co najmniej od 1933 s³u¿y³ w woj. 2642. L.. L. Ukoñczy³ Szko³ê Oficerów PP w Warszawie. poznañskiego. Komis. posp. BMzaDS³. MPzaW.st. L. 026/3 (13). sk¹d 19 III 1932 przeniesiony do woj. Heliodora i Józefy z Karpiñskich. rusz. ur. 020/2 (6). SMzaDS³. Jana i Marceli. 9 VIII 1899 w Warszawie. wileñsko-trocki. ze starszeñstwem 1 VI 1919. Odzn. L. 29 X 1896 w Grablinie. PP Tomasz ¯BIKOWSKI s. W l. Jana i Antoniny z Kotarskich. 29 XII 1879 w Rostkach Du¿ych. Warszawy. w IX Komis. œledcz. PP Józef ¯ELAZIÑSKI s. Od 1917 w Armii Polskiej we Francji. Nastêpnie w wojskowej stra¿y gran. w woj. W WP od 1 XI 1918 do 17 III 1919 i od 9 VIII do 21 XII 1920. od 10 X 1926 w Komis. 3530. St. Pocz¹tkowo wiêziony w Wilnie. 030/1 (85). pocz¹tkowo jako sekretarz. piech. od 1 I 1935 i nadal we wrzeœniu 1939 – fotograf. Ukoñczy³ 4 klasy gimnazjum. ur. ur.in. Ukoñczy³ 4 klasy gimnazjum. Przod. W policji od 16 V 1927. Œledcz. lwowskim. w Krasnem pow.. rez. od 1 VII 1925 w eksp. wileñsko-trocki..¯ Przod. Franciszka i Heleny z Kastnerów. 1919–1920 uczestnik walk z bolszewikami. wileñskim na Post. Jan ¯EBIEL s. potem w Armii gen. PP Roman ¯ELECHOWSKI s. 5265. L. L. 16 VI 1895 w Moœciskach. Jakuba i Antoniny. W I wojnie w armii austriackiej. Post. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – Kmdt Pow. 2467. Wyrzysk. 023/4 (98). 3 XI 1894 w Warszawie. 1072 . PP Tadeusz ¯BIKOWSKI s. Odzn. ur. MDzON. 5864. Odzn.. mo³odecki i Nowe Troki pow. od 5 II 1927 w Wydz. w Ostrowie pow. KN. m. Od 1 VIII 1926 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w PP m. Micha³a. we wrzeœniu 1939 na Post. sk¹d w po³owie paŸdziernika 1939 przekazany do Ostaszkowa. piech.

ur. St. 044/3 (5). katowicki. ur. W policji od 16 VI 1924. L. ur. nastêpnie w III (do 18 II 1935) i II Komis. 023/5 (92). w Bia³oszewie pow. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. ur. Jana i Marii. L. 15 IV 1891 w Radoszycach. przod. 15 XI 1885 w Dolinie. W PWŒl. Przod. St. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. od 1 I 1925. kontr. W policji od 12 II 1920.st. lwowskiego. Jana i Katarzyny. 027/3 (68). 4051.Post. 1 IV 1933. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. 2487. Przod. 26 X 1897. W policji od 2 I 1935 jako kand. BKZ. ³ódzkim. ostatnio w Komis. PP Feliks ¯MUDZIÑSKI s. Bugiem. w Nowym Tomyœlu. PP Bart³omiej Mieczys³aw ¯MIJEWSKI s. Warszawy. wo³yñskim – w 1936 w Kowlu. 24 VIII 1892 w Sierpcu. ur. 037/1 (88). Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. St. L. Odzn. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. W policji od 1 V 1923. ¯ L. PP Bazyli ¯MURKIEWICZ s. Miros³awa i Józefy. Andrzeja i Marii. na szer. Antoni ¯GOL s. w Nowej Wsi. 044/1 (90). grajewski. Post. 90. post. W policji od 1 X 1922. Karola i Joanny. post. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 204. 1073 . Franciszka. 1242. stanis³awowskim. w Nowej Wsi pow. 050/3 (2). L. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. 16 XI 1900 w Niewólnej. PP Wincenty ¯MIJSKI (poprzednie nazwisko ZIMIÑSKI) s. w Katowicach. mian. We wrzeœniu 1939 w woj. L. ur. poleskim – w 1925 w Brzeœciu n. We wrzeœniu 1939 w PP m. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 1236. PWŒl. PP Teofil ¯ELECHOWSKI s. 25 XII 1910 w Boryni.

24 VII 1908 w Lubieniu. PWŒl. ur. St. L. 6601. Jana i Marianny z Jêdrusiaków. Odzn. ur. Jana. ur. 051/2 (71). w Wo³o¿ynie. 019/1 (14). w Boguminie Nowym pow. W 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w XI Komis. PP Antoni ¯UDRO s. post. 66. w Kosmaczu pow. Odzn. 25 VIII 1897 w Niezbudce. ur. St. bia³ostockim. PP Józef Piotr ¯O£NIERKIEWICZ s. nastêpnie na Post. L. Post. w Godowie pow. S³u¿bê pe³ni³ w woj.¯ Przod. Od 11 XI 1918 do 31 VII 1919 w MMiejsk. W policji od 15 II 1924. L.. w Hrycewiczach pow. w 1938 w Kdzie Pow. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. nastêpnie w policji w Warszawie. Wac³aw ¯UCHOWICKI s. w 1882 w Warszawie. Do 27 II 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. St. 023/5 (65). Odzn. ko³omyjski. Warszawy. Ewald ¯ÓRAWIK s. od 10 II 1939 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. frysztacki. post. 058/2 (3). Antoniego. Post. L. ur. w 1908. i PKom. W policji od 1 IV 1919. SMzaDS³. rybnicki (do 21 XII 1938). BKZ. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. Stanis³awa i Józefy. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. sk¹d przeniesiony do Komis. 1 IV 1934. post. w 1896. BKZ. m. St. mian. nieœwieski. 5046. L. nowogródzkim. 1074 . stanis³awowskiego. 1 I 1938. mian. 25 II 1898 w zaœcianku Borowszczyzna. 201. PP W³adys³aw ¯Ó£TOWSKI s. 019/3 (15).st. Jana. [4] (13). post. Gwidona i Adeli. w Katowicach. 4621. PP W³adys³aw ¯OCHOWSKI s. L.

w Ciechanowcu pow. Do lipca 1926 w Stra¿y Po¿arnej w £ucku. St. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w KG. bia³ostockim. 186. Strzelców gen. 1914. W 1933 s³u¿bê pe³ni³ na Post. BKZ. W policji od 1 VII 1923. plut. Grodno. 037/1 (52). wysokomazowiecki. Mikaszewicze. L. ur. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. L. Zdemobilizowany w 1921. W policji od 1 V 1920. 19 V 1897 w Bia³ymstoku. ¿and. Uczestnik wojny 1920. ¯eligowskiego. 019/2 (10). KZzaDz. BKZ. tarnopolskim. ostatnio w pow. Odzn. 023/3 (18). Albina i Konstancji z Lubowskich. L. w Leninie. ur. Józefa i Pauliny z Szymañskich.. Szymona i Marianny. Od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w 3 dyonie ¿and. Co najmniej od 1929 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. stanis³awowskiego. ur. MDzON. Antoniego i Pauliny z Tukowskich. 19 VI 1887 w Witkówce. 7 II 1898 we wsi Pikowiec. 469. nastêpnie w policji. 020/3 (24). we wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Komis. ur. PP Jan ¯UR s. ur. 4833. PP Stefan Kamil ¯UKOWSKI s. ¯ L. Jana i Aleksandry. Post. ¿and. W policji od 15 VIII 1924. w Ko³omyi. post. W policji od 9 VII 1919. przod. SKZ. Do 1928 s³u¿y³ w £ucku. Ukoñczy³ 4 klasy gimnazjum w Odessie. przod. 4207. poleskiego. Edward ¯UKOWSKI s.Post. Ukoñczy³ szko³ê handlow¹. 054/1 (35). Odzn. ur. 1075 . bia³ostockiego przeniesiony do woj. post. mian. Od 31 I 1938 z woj. Od lutego 1919 w 4 Dyw. ³uninieckim – w maju 1939 z-ca kmdta Post. BMzaDS³. 18 VII 1904 w Warszawie. Edwarda i Anastazji. we wrzeœniu 1939 w Tarnopolu. PP Romuald ¯ULIÑSKI s. plut. 11 VIII 1914 w Œwiacku. L. St.. sk¹d przeniesiony do woj. 05/4 (97). Kpr. MPzaW. St. 1 IV 1934. PP Franciszek ¯UKIEWICZ s. 2555. PP W³adys³aw ¯URAKOWSKI s. Odzn. 14 XII 1898 w Rypience. St.

od 1 IV 1925 kier. w Z³oczowie. w Ho³obach pow. PP Jan ¯YCKI s. We wrzeœniu 1939 w Wydz. Jakuba i Jadwigi z Maciejków. 5825. post. PKU Warszawa-Miasto III. 044/2 (3). Por. L. we wrzeœniu 1939 na Post.. 1449. 033/2 (25). post. 11 VII 1891 w Snarkach. w Ho³ownie pow. 31 V 1898 we Lwowie. L. Ska³acie i Zbara¿u jako Z-ca Kmdta Pow. [3] (49). BMzaDS³. W policji od 1922. horochowski. PP Franciszek ¯UREK s. BKZ. w Zaleszczykach. w Gusztynie (1939). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim – na Post. 05/3 (15). 1 IV 1934. St. ¿ó³kiewski w charakterze instruktora. ur. L. St. ze starszeñstwem 1 VI 1919. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. w £ukowie pow. 4363. Od 23 V 1928 Z-ca Kmdta Pow. Borszczów. rez. Nadkomis. 1076 . post. St. 373. W policji od 25 IX 1920. L. BMzaDS³. L. kowelski (do 3 VI 1938). Odzn. PP Robert Henryk ¯YCHOWSKI s. Piotra i Zofii. od 15 XII 1926 kmdt Post. St.¯ St. ostatnio na Post. S³u¿bê pe³ni³ w Kdach Pow. tarnopolskim w pow. Odzn. sarneñskim. ur. w Kdzie Woj. KW. sk¹d przeniesiony na Post. Odzn. Wojciecha i Marii z Muców. PP Józef ¯URAWSKI s. ur. w Tarnopolu. W policji od 1 VII 1923. W policji od 1 IV 1923.. borszczowskim: z-ca kmdta Post. PP Aleksander ¯URAWSKI s. ur. Komis. 27 IV 1894 w Starym Samborze. Eligiusza. post. w 1891 w Kanopiskach. St. w Burdiakowcach (1938) oraz kmdt Post. lubomelski. W policji od 1 XII 1919. 1 I 1938. wo³yñskim – w 1938 w pow. 31 X 1901 w Podkamieniu. sk¹d 25 IX 1929 deleg. W I wojnie w armii austriackiej. Odzn. piech. mian. W WP od 22 XI 1918 do 20 II 1922 oraz od 16 XII 1922 do 30 VI 1923. adm. Od 10 VII 1929 kier. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. post. ur. I KG. Eugeniusza i Rozalii. mian. post. ref. ZKZ. a nastêpnie przeniesiony do NSzF w Mostach Wielkich pow. w Sarnach. 051/2 (72). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Czêstochowie..

W 1936 skierowany na emeryturê. L. 18 VI 1890 w Zawadzie. piech. L. w 1893. PKU Rzeszów. 13 X 1883 w Krakowie. 21 III 1899 w Wiœle. Do listopada 1937 s³u¿bê pe³ni³ w Piotrkowie Trybunalskim. rez. post. Alojzy ¯Y£KA s. bielski. od stycznia 1939 w Kdzie Pow. od kwietnia 1938 w Kdzie Miejskiej. Podkomis. SW Jan Stanis³aw ¯YTARIUK s. sk¹d przeniesiony na Post. w We³nowcu jako z-ca kmdta (1924). ur. 012/3 (2). W PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ w pow. PWŒl. ze starszeñstwem 1 I 1935. katowickim (1923) – na Post. 13 VIII 1911. nastêpnie w £odzi – w Kdzie Woj. rez. z-c¹ cz³onka Komisji Dyscyplinarnej przy Prokuratorze S¹du Apelacyjnego we Lwowie. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w £ucku. Od 1930 naczelnik wiêzienia w Rzeszowie. 058/2 (86).St. Franciszka. Post. mian. Szk. 033/3 (8). Ignacego i Jadwigi. ur. 2095. w Chybiu pow. 4263/136. piech. od 18 VI 1922. PP Henryk ¯YGALSKI s. W policji od 22 II 1932. Przod. Wilhelm ¯YWCZAK s. St. 051/2 (4). L. Paw³a i Marianny. ur. ur. Micha³a i Leokadii z Jastrzêbskich. Franciszka. bielski. 3244. St. Por. ze starszeñstwem 1 VI 1919. 026/4 (29). ur. 4377. ¯ L. do 15 IX 1933 na Post. SW Edward Antoni ¯Y£A s.. Ppor. 1 V 1926. L. S³u¿bê rozpocz¹³ w 1934 w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. S³u¿bê rozpocz¹³ w 1927 jako praktykant na urzêdnika II klasy w wiêzieniu we Lwowie. We wrzeœniu 1939 pracowa³ jako urzêdnik w Bia³ej Podlaskiej. ur. w Bielsku (do 26 VII 1939). W 1936 mian. SW Józef ¯YGAD£O s. nastêpnie w Komis. post. Józefa. Asystent w wiêzieniach w Ko³omyi (1928) i Lwowie (1929). w Miêdzyrzeczu Górnym pow. W 1928 odby³ przeszkolenie w Centr. 26 VII 1903 w Warszawie. 016/1 (54). stra¿n. L. 4151. 1163. 1077 . MS dla SW.

1078 . mian. nastêpnie na Post. 6026. Odzn. w Ustroniu pow. L. 1726. 43. PP Ryszard ¯YWIECKI s. ur. ur. W pow. 25 VII 1897. L. Franciszka. 30 III 1892 w Zgierzu. 1 I 1928. PWŒl.¯ Feliks ¯YWIECKI s. St. 058/1 (27). od 24 VI 1922. 1 III 1916. St. w Czarnej Wsi pow. Czarny Las pow. W PWŒl. L. Student Wydzia³u Lekarskiego USB. post. post. cieszyñski (do 1 III 1933). ur. 5492. sk¹d przeniesiony na Post. Konstanty ¯YWUSZKO s. St. 054/1 (90). Jakub ¯YZIK s. BKZ. 29 V 1900. L. Walentego i Franciszki ze Stronkowskich. bia³ostocki. 05/5 (22). œwiêtoch³owicki. 051/2 (43). Paw³a i Heleny. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Nowej Wilejce. œwiêtoch³owickim s³u¿y³ co najmniej do 1937. Ostatnio pe³ni³ s³u¿bê jako kmdt Post. przod. Karol-Emanuel pow. ur. W policji od 2 VII 1919. œwiêtoch³owicki. Wojciecha. Do 15 IX 1930 s³u¿bê pe³ni³ na Post.

Zmarli w obozie w Ostaszkowie w okresie X 1939–V 1940 .

Zmar³ 26 XII 1939. Por. 012/1 (101). pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Zmar³ w Kalininie w 1939. w 1899. Feliksa ur. PP Walenty BAJER s. w 1887. 13 VII 1901. 023/4 (71). Policjant. 4289. w st. Antoniego ur. L. Jana ur. w 1914. sp. Edward CYCLING s. Witold GALLUS s. Zmar³ 6 I 1940. Jana ur. 1935. Józefa ur. Zmar³ 30 III 1940. w 1890 w £odzi. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Zmar³ 30 III 1940. 2611. PP Stanis³aw GIBCZYÑSKI s. 050/2 (52). Zmar³ 23 IV 1940. w 1886. ur. St. St. 7769/6084. L. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. przod. Zmar³ 10 III 1940. s³. Adolfa ur. 023/4 (38). 3828. L. grób 65. Franciszek FELCENLABEN s. Micha³a. L. Zmar³ w kwietniu lub maju 1940. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Adama ur. Aleksander FICZKO s. post. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Franciszka. St. Marek GRABOWSKI s. PP Franciszek BUDZYÑSKI s. Zmar³ 26 I 1940. 037/2 (74). L. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. pochowany w Twerze na cmentarzu Pieriemierskim. 2596. Józefa ur. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Nie jest znana data œmierci. w 1898. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Klemens BRANICKI s. kwatera 6. ur. L. post. nie jest znane miejsce pochówku. Miko³aja ur. 037/3 (69). pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. w 1897. Stefan BÊDKOWSKI s. Zmar³ 5 I 1940. Zmar³ 3 II 1940. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. w 1912. w 1900. Wilhelma ur. zdr. Zmar³ 10 X 1939. 033/3 (39). Adam DOLATOWSKI s. w 1894. L. 1081 .Edward ANI£UCKI lub ONI£UCKI s. Szymona. w 1895. 5098. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Post. ur. PP Boles³aw GLIT s. 28 VI 1898.

Zmar³ 21 XII 1939. 135. nie jest znane miejsce pochówku. 037/3 (36). Zmar³ 12 X 1939. 045/2 (87). L. Ludwika. L. ur. St. L. ur. Antoni KRZY¯ANIAK s. post. Piotra. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Policjant. Jana. Franciszka. L. Ignacego. 28 VIII 1900. Paw³a. przod. Wojciecha. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. w 1885. Micha³ NIENA£TOWSKI s. Zmar³ 29 XII 1939. Post. 1082 . 14 VII 1898. ur. w 1889. w 1886. Zmar³ 11 XI 1939. ur. 037/1 (69). ur. w 1884. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Józefa. PP Stanis³aw GRUDNIEWSKI s. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Zmar³ 4 V 1940. Stanis³aw MIELCZAREK s. 1700. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. 5355. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. St. Zmar³ 23 I 1940. Post. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Wojciech KOWALCZYK s. Antoni JARZ¥BEK s. ur. Józefa. Iwan JU¯YÑSKI s. w 1900. ur. PP Mieczys³aw Witold GUZENDA s.St. PP Nikodem £OMANIA s. Franciszka. Konstantego. Zmar³ 31 XII 1939. Nie jest znana data œmierci. ur. Stanis³aw KOWALSKI s. post. ur. ur. lat 38. w 1905. nie jest znane miejsce pochówku. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. post. St. 054/2 (34). Zmar³ 27 XII 1939. PP Edward KOWALEC s. w 1900. Stanis³awa. Zmar³ 26 II 1940. Szczepana. ur. ur. 13 XII 1894. Zmar³ 20 IV 1940. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. nie jest znane miejsce pochówku. PP Jan GRANAS s. 2422. w 1893. Zmar³ 24 II 1940. PP Jan MARTYÑSKI s. pochowany na cmentarzu pod Œwietlica. 28 VII 1889. Zmar³ 1 XI 1939.

Kazimierza. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Zmar³ w lutym 1940. ur. ur. W³adys³aw RADZIUNOWICZ lub RADZIUKOWICZ s. PP Kazimierz POLAK s. PP Antoni PÊCAK s. 050/1 (96). ur. Przod. Zmar³ 10 XI 1939. St. Post. Czes³aw SADOWSKI s. w 1895. Piotra. Zmar³ 22 IV 1940. Adama. W³adys³aw PIETRZAK s. ur. Zmar³ 14 IV 1940.. ur. Nie jest znana data œmierci. w 1899. 1083 . w 1888. 15 VIII 1893. PP Józef PIETRUSZKA s. pochowany na cmentarzu pod Œwielic¹. PP Stanis³aw RA NIAK s. 044/1 (71). Zmar³ 31 I 1940. Zmar³ 1 X 1939. Mateusza. Micha³a. 6 VI 1888. Ignacego. ur. ur. ur. w 1891. ur. Jakuba. Przod. Gabriela. 1161. Julian RIMISZA vel RESCZYNIEC s. w 1908. Zmar³ 1 XII 1939. w 1898. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Wojciecha. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. 012/1 (81). Zmar³ w listopadzie 1939. post. w 1892. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. SG Andrzej PTAK s. L. 3689. Feliksa. Post. 050/1 (10). ur. Zmar³ 6 I 1940. Ignacy OLSZEWSKI s. PP Leon SIBILSKI s. Zmar³ 30 XI 1939. nie jest znane miejsce pochówku. ur. L. St. L. Mateusza. 790. Zmar³ 5 V 1940. 7 I 1903. 423.Franciszek NOWAK s. ur. ur. w 1903. Jana. w 1900. nie jest znane miejsce pochówku. Zygmunt POP£AWSKI s. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Zmar³ 12 X 1939. 23 XI 1898. nie jest znane miejsce pochówku. Stanis³awa. L. nie jest znane miejsce pochówku. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. post.

w 1888. 8 X 1895. Juliana. Wojciecha. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. przod. Micha³ ŒWI¥TEK s. Józefa. Zmar³ 2 V 1940. 027/3 (66). Plut. Sêdzia. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. 038/3 (47). Zmar³ 4 IV 1940. 26 IX 1899. L. 026/3 (23). pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Zmar³ 17 II 1940. Zmar³ 10 IV 1940.Post. w 1881. PP Wac³aw WIŒNICKI s. St. ur. Przod. ur. Komis. ur. rez. 1536. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Romana. ur. PP Lucjan TARMAS s. w 1889. ur. Roman WITOSZYÑSKI s. Zmar³ 8 III 1940. 1084 . 1888. Wincentego. Zmar³ 25 XII 1939. ur. Miko³aja. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. PP Antoni SPAD£O s. SG Wojciech WI¯YN-JASTRZÊBSKI s. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. L. L. 936. 4335.

24 – 28. Skorowidz odznaczonych Krzy¿em Odrodzenia Polski b. sygn. sygn. sygn. którzy ukoñczyli kurs komendantów posterunków 1934 – 1935. Przydzia³ nowo mianowanych posterunkowych PP 1935. 341. Ewidencja urzêdników PP 1918 – 1937. 1937. sygn. 1492. Ewidencja szeregowych z cenzusem oficerów i podchor¹¿ych 1937 – 1939. 300. 1937. d. sygn. 352. Obsada stanowisk oficerskich PP 1937 – 1939. sygn. d. którzy ukoñczyli kurs komendantów posterunków 1936. 1939. 276. 398. Ewidencja wy¿szych funkcjonariuszy PP 1919 – 1939. sygn. Skorowidz oficerów i szeregowych PP odznaczonych Krzy¿em Walecznych 1920 – 1922. Dyplomy odznaczenia Br¹zowym Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê 1938. sygn. 1741. 1000. Ewidencja szeregowych PP woj.. Komenda G³ówna PP 1918 – 1939 (dop³yw z MSW) Alfabetyczny spis oficerów PP b. sygn. NSzF w Mostach Wielkich (spis nazwisk) b. krakowskiego.. Mianowanie oficerów 1936 – 1939. Skorowidz funkcjonariuszy PP odznaczonych Krzy¿em i Medalem Niepodleg³oœci 1931 – 1939. sygn. 317. sygn. którzy ukoñczyli kurs komendantów posterunków 1933 – 1935. 81. sygn. 58 – 59. sygn. sygn. 339. sygn. sygn. sygn. Ksiêga ewidencyjna szeregowych PP 1936. sygn. sygn. 1102. 1089. 76. sygn. sygn. sygn.Bibliografia selektywna Archiwalia Archiwum Akt Nowych Komenda G³ówna PP 1918 – 1939 Sprawy personalne funkcjonariuszy PP 1924 – 1939. 295. d. poznañskiego 1932 – 1937. 935. Odznaczeni Krzy¿em Zas³ugi za Dzielnoœæ 1926 – 1939. 983. 107.. Ewidencja szeregowych PP. 333. sygn. 956. Rozkazy Komendy G³ównej Milicji Ludowej 1918 – 1919. 1085 . sygn. 919. Lista komisarzy PP 1937 – 1938. Imienny wykaz oficerów PP odznaczonych Z³otym Krzy¿em Zas³ugi 1939. Ewidencja wyszkolonych szeregowych PP woj. sygn. Imienne wykazy szeregowych s³u¿by œledczej Komendy PP w £ucku 1936. 407. Dziennik szkolny NSzF w Mostach Wielkich 1938 – 1939. 1009. 990. Rozkazy Komendanta G³ównego PP 1919 – 1939. Ewidencja szeregowych PP z Warszawy. 1 – 21. 347.

którzy ukoñczyli kurs komendantów posterunków 1933 – 1935. 1937 – 1939. Wykaz niewyszkolonych szeregowych PP woj. 308. sygn. Wykaz szeregowych PP woj. sygn. Wykaz wyszkolonych szeregowych PP woj. 931. 394. krakowskiego 1932. sygn. sygn. sygn. Wykaz szeregowych PP woj. 1040. 281. sygn. sygn. 927. 349. sygn. Spis funkcjonariuszy PP 1938 – 1939. 525. kieleckiego 1933. sygn. Wnioski odznaczeniowe 1926. sygn. 959 – 961. 1091 – 1092. sygn. Wykaz szeregowych PP woj. 1003 – 1004. 1078 – 1079. 999. sygn. 400. sygn. Wykaz szeregowych PP maj¹cych œrednie wykszta³cenie 1933 – 1937. krakowskiego 1932. 970. Wykaz niewyszkolonych szeregowych PP woj. sygn. 396. 1057. Wnioski awansowe 1930. sygn. 343. 1937. 323. 1099. urzêdników i szeregowych PP odznaczonych Krzy¿em Zas³ugi 1924 – 1939. Wykaz wyszkolonych szeregowych PP woj. 303. 350. sygn. Spisy imienne funkcjonariuszy PP (województwa wschodnie) 1931 – 1933. sygn. sygn. Wykaz wyszkolonych i niewyszkolonych funkcjonariuszy PP Toruñ 1936 – 1937. sygn. 357. Wykaz przeszkolonych funkcjonariuszy PP 1932 – 1937. 1934. 1934 – 1935. Wykaz nadkomisarzy PP 1921 – 1939. 285. Wykaz kandydatów kontraktowych PP 1936 – 1939. Wykaz aspirantów PP 1934 – 1938. 980. Sprawy odznaczeniowe 1928 – 1939.318. 327. 948. poznañskiego 1937. 968. 355. 334. 1937 – 1939. warszawskiego. 266.Skorowidz oficerów. sygn. Wykaz szeregowych PP woj. sygn. 273. sygn. 1081– 1087. Wykaz podkomisarzy PP 1920 – 1938. 1933. sygn. Skorowidz pracowników PP odznaczonych Medalem za Ratowanie Gin¹cych 1934. Wykaz starszych posterunkowych i posterunkowych bêd¹cych oficerami rezerwy WP 1937. Wykaz szeregowych PP woj. 351. warszawskiego 1936 – 1937. sygn. 1034 – 1038. 1932. 997. 1938 – 1939. 269. sygn. Wykaz szeregowych NSzF PP w Sosnowcu 1932 – 1934. bia³ostockiego 1936. kieleckiego 1936 – 1937. 1937 –1939. 328. 1007. Wykaz szeregowych PP woj. 1095 – 1097. 1013. 1928. 1028. 1045 – 1055. 329. którzy ukoñczyli kurs komendantów posterunków 1933 – 1935. Wykaz szeregowych PP 1936 – 1937. 1002. 1088. 337. sygn. ³ódzkiego. 356. Wykaz szeregowych PP woj. 975. sygn. kieleckiego 1932. 1939. lubelskiego. 979. 332. 1086 . sygn. 361. sygn. Wykaz imienny oficerów PP odznaczonych Orderem Odrodzenia Polski 1939. 964. Wykaz szeregowych PP woj. 1934 – 1936. którzy ukoñczyli kurs komendantów posterunków 1932 – 1934. Wykaz przeszkolonych funkcjonariuszy PP 1932 – 1936. sygn. sygn. Wykaz szeregowych PP z ukoñczon¹ szko³¹ oficersk¹ 1933. 324. sygn. poznañskiego. Wykaz szeregowych PP z cenzusem 1937. Wykaz przodowników PP woj. sygn. 963. pomorskiego 1932. 358. Wykaz szeregowych PP w ¯yrardowie 1934 – 1935. Wykaz uczniów NSzF w Mostach Wielkich 1930 – 1937. 1032. 278. sygn. 1937. 957. którzy ukoñczyli kurs komendantów posterunków 1933 – 1935. sygn. Wykaz oficerów PP 1933 – 1939. 360. 972. 965. 1014. 322. 1070 – 1076. sygn. 291. 1061 – 1068. sygn. 1006.

13 IX. 4550. 2080+4001. 616. sygn. 1672. 121. 413+30926. 4433. 1250. 4026. 9 XI. 26 VI. 7105+18219+ +23253+28366+3091. 2238. 247.1938 – 31 I. 1938 – 21 VI. 126/37714. 9 XI. 1925. 926. 9 XI. 1936 – 2 III. sygn. 11749. podhajeckim 1926 – 1927. 4304. 118. 3822+3643. 3763. 1118. 90/26681. 2 V. 7 III. 35/10390. 4373. 18 X. 7078. Wnioski odznaczeniowe funkcjonariuszy PP w woj. 1930. 11601. 136/40819. 339. 15 VI. 204. 27 VI. 3456. 13 IX. 931. 3151+5186+8593+9230. 4566. 6 XII. 28 XII. 14 XI. 9 XI. 2 – 3. 30 V. 2180. 2476. 1936 – 1937. sygn. 12. 16344. 4890. 20 XII. 9261. 17 IX. 1982. 2320+7365+7618. sygn. 1087 . 17024. 21 II. 13805. 20 VII. 275. 16040. 15 IV. sygn. 1101. 21 VI. 5480. 2 V. Centralne Archiwum Wojskowe Kolekcja akt personalnych i odznaczeniowych oficerów i podoficerów Wojska Polskiego 1918 – 1939. 8311. 1932 – 15 IV. 6019. 2. 114/33618. 32/9680. 3099+20741. 1931 – 12 V. 13228+18766. 31437. 18 XII. sygn. 371. 11480. 3477. 24 X. 8857+10710. sygn. 2773. 4618+11657. 874. 29 XI. 94/27997. 7772. 20 VII. Ap 6. 740+2462. 19 XII. 68/20568. 17 IX. 162/48372. 1938 – 24 VI. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Tarnopolu 1923 – 1924. 22 XII. 3484. 122. sygn. 18014. 2613. 921. 2815. 1938. 5254+26114. 5552. sygn.Wykazy absolwentów NSzF w Mostach Wielkich 1934 – 1938. 374. 1244. 3846+3947+4014+5458. 1038. 1937 – 25 I. 1937 – 16 III. Komenda Wojewódzka PP w Tarnopolu Polityka kadrowa w pow. 19 IV. 2976. 66/19836. 9263. 901. 30 V. 7359. 3384. 6592. 2548. 5429. 153/45697. 20 XII. 2216. 7454. 5600. 6 VI. 162/48409. 2403. 3380+5322. 9 X. 3 VI. 3979. 70. ¯yrardowie i Sosnowcu 1931 – 1932. 372. 4215. sygn. 1932. 2 V. 4 XI. 13 XI. 2632. 1455. 53/16109. 7180. 1935 – 12 VI. 9763. 2881. Wykazy imienne oficerów. 11 XII. Virtuti Militari. 1932 – 3 II. 3104. 6042. 25 VII. Krzy¿ Niepodleg³oœci 1931 – 7 VII. 9066. 14 XII. 23 XII. 6710. 5 IX. 4115. 1. 2762+633. 6035. 6397+17785. 123 – 125. 84/25300. 163/48682. wo³yñskim 1939. sygn. 1939 – 9 III. 8730. Komenda Wojewódzka PP we Lwowie Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP we Lwowie 1929. 4617. 4957. 4 II. 3 V. 369. 3250+3834+3902. 2400. 99–9976. 8310. 21675. 1732+4593+9835. 6235+27451. 2275. 7500. Komenda Wojewódzka PP w £ucku Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w £ucku 1928. 16 VIII. 3346. 17 III. 1933 – 16 III. 653. 12 IX. Wykazy szeregowych PP przyjêtych do NSzF w Mostach Wielkich. 287+3753+3942+3955. 41/3201. 15154+11767+15193+15352. 371. 1933 – 25 I. 2842+7491. 1935. 19133. sygn. 15320. 105/11020. 10 XII. 3624. 7172. 7 X. 243. 3401+7279+14828. 111/32898. 21679. 9279. 3668. 5705. 6841. 4567+6871+7148. 782. Krzy¿ i Medal Niepodleg³oœci. 11184. 4970. 1932 – 9 I. sygn. 1934 – 1938. 2 VIII. 114/33857. 5689. 29 XII. Wykazy oficerów i szeregowych PP odznaczonych Krzy¿em Zas³ugi 1930. 301. szeregowych i urzêdników PP 1937 – 1939. 588+2055. 3350. 22 II. 1682. 99/10004. 16041. 26983. 29/8594. 31350. 28/8543. 4893. 9 XI. 135. 2869. 14542. 13215. 25 VI. 1592. 87. 5 XI. Wnioski odrzucone przez Komitet Krzy¿a i Medalu Niepodleg³oœci. 15345. 1939 – 13 III. 86/8192. 149/44566. 2405+7037+7261. 1313. 12 IX. 1930 – 1933. 25 VI. 25 X. 26988. 2626. 2 VIII. Akta personalne. 9 X. 3665. 5987. 1939. 2374+12485. 9974. Medal Niepodleg³oœci. 4159. 9 XI. 1245+6579+6781. 13072. 301. sygn. 6582. 1709. 1203. 25955. 1. 1933 – 17 I.

sygn. B IV/951/F – B IV/953/F. B IV/584/F. Bugiem Akta osobowe policjantów woj. B IV/624/F. B IV/601/F – B IV/603/F. 127/807.B IV/994/F. B IV/34/F. B IV/495/F.Krzy¿ Walecznych. B IV/931/F – B IV/940/F. B IV/751/F. 2/485. 2/154. Imienne wykazy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PP w Piñsku 1921 – 1922. B IV/826/F. B IV/720/F – B IV/724/F. B IV866/F. Imienne wykazy funkcjonariuszy PP pow. 26/1004. B IV/771/F. B IV/500/F. 13-439. poleskiego. B IV/803/F – B IV/805/F. 39/5376. 5/631. B IV/765/F. B IV/790/F – B IV/794/F. B IV/821/F – B IV/822/F. 13-1206. B IV/958/F. B IV/882/F. sygn. U VIII/572/F. 35/4368. B IV/874/F – B IV/876/F. B IV/554/F – B IV/561/F. B IV/586/F – B IV/587/F. 1938. B IV/974/F – B IV/978/F. B IV/628/F – B IV/629/F. B IV/567/F. B IV/894/F. 25/3061. 139/596. 32/461. 27/1385. Odznaka Pami¹tkowa WiêŸniów Ideowych. B IV/701/F – B IV/702/F. B IV/808/ F – B IV/813/F. B IV/107/F – B IV/108/F. B IV/726/F. B IV/732/F. B IV/689/F. B IV/97/F – B IV/106/F. U VII/1/F – U VII/2/F. 50/1758. 1937. B IV/796/F – B IV/799/F. B IV/1015/F – B IV/1028/F. 4/490. sygn. B IV/763/F. B IV/717/F. 28-53. B IV/498/F. B IV/815/F – B IV/817/F. B IV/758/F. B IV/916/F – B IV/918/F.138/277. B IV/618/F. B IV/942/F – B IV/947/F. 1937. Ankiety personalne funkcjonariuszy PP woj. 138/278. sygn. B IV/35F – B IV/95/F. B IV/652/F. B IV/695/F. B IV/868/F – B IV/869/F. B IV/966/F – B IV/971/F. B IV/572/F – B IV/573/F. 23-464. B IV/846/F – B IV/848/F. B IV/993/F . 127/949. B IV/747/F – B IV/749/F. B IV/1002/F – B IV/1003/F. B IV/548/F. B IV/924/F. B IV/109/F – B IV/170/F. B IV/929/F. U VIII/1/F – U VIII/2/F. 1923. B IV/543/F. 32/547. 111/1874. sygn. B IV/711/F. 1088 . B IV/889/F. Imienne wykazy funkcjonariuszy PP w Brzeœciu 1919 – 1920. B IV/835/F – B IV/837/F. B IV/782/F – B IV/783/F. B IV 172 – B IV/263/F. B IV/681/F. B IV/735/F – B IV/738/F. B IV/1013/F. Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji Komenda Wojewódzka PP w Bia³ymstoku Akta osobowe funkcjonariuszy PP woj. 99/298. B IV/637/F. 13-437. B IV/728/F. B IV/511/F – B IV/512/F. B IV/961/F. B IV/844/F. B IV/656/F. B IV/704/F. B IV/767/F – B IV/768/F. B IV/985/F – B IV/987/F. B IV/664/F.U II/105/F. 44/986. B IV/854/F. B IV/645/F. 142/22. B IV/926/F. B IV/611/F. B IV/589/F – B IV/593/F. 37/2118. B IV/878/F. 9/1736. B IV/1030/F – B IV/1032/F. B IV/989/F – B IV/991/F. B IV/856/F. B IV/608/F. B IV/715/F. 142/435. 17-1092. B IV/841/F. B IV/569/F – B IV/570/F. 11-264. B IV/503/F. 11-662. B IV/273/F – B IV/407/F. B IV/1006/F – B IV/1011/F. 16/123. B IV/949/F. 20/2363. sygn. B IV/579/F. B IV/831/F. B IV/905/F – B IV/906/F. 15/3341. sygn. B IV/678/F. Komenda Wojewódzka PP w Brzeœciu n. Krzy¿ Zas³ugi – 10-406. 1929. bia³ostockiego. B IV/667/F – B IV/668/F. B IV/505/F – 506/F. B IV/595//F. 90/49. B IV/576/F. B IV/639/F. B IV/534/F – B IV/540/F . B IV/685/F. B IV/829/F. B IV/819/F. B IV/774/F. B IV/597/F – B IV/599/F. B IV/896/F – B IV/900/F. poleskiego 1920 – 1938. B IV/909/F – B IV/911/F. B IV/620/F. B IV/671/F. B IV/997/F – B IV/999/F. B IV/541/F. B IV/551/F. 41/247. B IV/485/F – B IV 486/F. 3/214. 101/941. 29-156. B IV/902/F – B IV/903/F. 64/5775. 62/5188. B IV/518/F. B IV/692/F – B IV/693/F. 25-1740. B IV/650/F. B IV/754/F. 1932. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Bia³ymstoku 1921 – 1939. B IV/801/F. B IV/582/F. B IB/981/F – B IV/982/F. B IV/744/F. B IV/779/F. sygn. B IV/859/F – B IV/861/F. B IV/756/F. B IV/920/F – B IV/922/F. B IV/707/F – B IV/709/F. brzeskiego 1926. B IV/964/F. 13-1289. B IV/851/F. B IV/883/F. 1930. B IV/632/F – B IV/633/F. 82/3278. 16-91. B IV/776/F. sygn. B IV109/F – B IV/170/F. 23-586.

poleskiego. 1936. poleskiego1920 – 1923. sygn. B IV/24/F. Spisy policjantów Komisariatu Kolejowego Brzeœæ – Centralny 1925 – 1932. Bugiem 1921 – 1928. Bugiem 1921 – 1939. Karty przebiegu s³u¿by policjantów z pow. B IV/435/F. sygn. U VII/3/F – U VII/4/F Sprawy personalne policjantów woj. R I/104/F. 1939. B IV/468/F – B IV/472/F. B IV/25/F. poleskiego 1923 – 1925. B IV/414/F. B IV/432/F – B IV/433/F. 1932. Listy kwalifikacyjne szeregowych PP woj. POW. Wykazy funkcjonariuszy s³u¿by œledczej PP w Brzeœciu n. B IV/466F – B IV/467/F. sygn. Bugiem 1935 – 1938. sygn. Karty przebiegu s³u¿by policjantów z Komisariatu Miejskiego w Brzeœciu n. sygn. sygn. sygn. sygn. 1926 – 1928. B IV/501/F – B IV 502/F. Wykaz policjantów z Brzeœcia n. B IV/30/F. Wykaz szeregowych PP z pow. Wykaz zmian w ewidencji wyszkolonych i niewyszkolonych szeregowych PP pow. B IV/474/F – B IV/478/F. B IV/453/F. sygn. poleskiego 1924 – 1938. Wykaz oficerów i szeregowych PP Urzêdu Œledczego w Brzeœciu n. B IV/31/F. B IV/21/F. 1936. sygn. sygn. Wykazy funkcjonariuszy PP pow. Ksiêga ewidencyjna policjantów woj. Wykaz pracowników Komendy Powiatowej PP w Brzeœciu n. Dru¿yny Strzeleckie) 1933 – 1934. B IV/454/F. Bugiem 1922 – 1923.1936. Bugiem 1936 – 1938. B IV/450/F. Bugiem odznaczonych Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê 1939. B IV/496/F. Bugiem. Spisy szeregowych PP pow. którzy odbywali s³u¿bê wojskow¹ w jednostkach ³¹cznoœci 1933. sygn. Wykaz policjantów i pracowników kontraktowych PP woj. brzeskiego zamieszka³ych tam od ponad siedmiu lat 1938. którzy nale¿eli do polskich organizacji niepodleg³oœciowych (Legiony Polskie. Wykaz imienny szeregowych Komendy Powiatowej PP w Brzeœciu n. sygn. sygn. sygn. sygn. brzeskiego 1938. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Brzeœciu n. B IV/431/F. B IV/1/F – B IV/3/F. R I/111/F. B IV/409/F –B IV/412/F. sygn. sygn. Bugiem 1932. poleskiego 1937 – 1938. Rozkazy Komendanta Powiatowego PP w Piñsku 1920 – 1924.Imienne wykazy Rezerwy PP Komendy Powiatowej w Brzeœciu 1927. U II/103/F. Wykaz szeregowych PP z woj. brzeskiego 1919 – 1939. Karty ewidencyjne policjantów woj. Wnioski o nadanie odznaczenia funkcjonariuszom PP Komendy Powiatowej w Piñsku 1938 – 1939. B IV/439/F. brzeskiego 1933. B IV/443/F. B IV/419/F – B IV/428/F. sygn. B IV/519/F. B IV/22/F – B IV/23/F. Bugiem 1939. sygn. B IV/4/F – B IV/5/F. B IV/9/F – B IV/20/F. sygn. brzeskiego 1929. B IV/437/F. 1089 . B IV/481/F. Wnioski o nadanie odznaczenia Za D³ugoletni¹ S³u¿bê funkcjonariuszom PP pow. pru¿añskiego 1938. B IV/430/F. 1930. B IV/444/F. sygn. B IV/497/F. 1929. poleskiego 1935. Wykaz imienny szeregowych PP pow. Wykaz funkcjonariuszy i urzêdników Komendy Powiatowej PP w Brzeœciu n. brzeskiego 1922. B IV/489/F – B IV/494/F. sygn. sygn. Rozkazy Komendanta Powiatowego PP w Brzeœciu n. sygn.

Akta osobowe funkcjonariuszy SW woj. R I/113/F. U V/86/F. piñskiego 1937. U V/21/F – U V/23/F. Wykazy imienne funkcjonariuszy PP pow. U V/49/F. drohobycki 1921 – 1938. samborskiego 1921 – 1939. sygn. B IV/445/F – B IV/447/F. U V/17/F. sygn. U V/55/F – U V/64/F. U V/28/F – U V/30/F. R I/94/F. Bugiem przedstawionych do odznaczenia Medalem Dziesiêciolecia Odzyskanej Niepodleg³oœci 1929. piñskiego z podaniem daty przydzia³u do s³u¿by 1925. U VIII/573/F. U V/66/F – U V/77//F. sygn. U VII/5/F – U VII/6/F. Karty przebiegu s³u¿by funkcjonariuszy PP pow. sygn. B IV/455/F – B IV/459/F. sygn. 1937. R I/123/F – R I/124/F. Karty przebiegu s³u¿by policjantów z Posterunku w Koniuszkach Siemianowskich pow. R I/101/F. B IV/510/F. lubelskiego 1939. B IV/531/F – B IV/532/F. Ma³orycie. U VIII/5/F. R I/129/F – R I/130/F. piñskiego 1924 – 1929. U V/25/F. U V/33/F – U V/35/F. Wo³czynie. sygn. sygn. Mokranach. B IV/509/F. U VIII/577/F – U VIII/578/F. B IV/438/F. lwowskiego 1931 – 1939. lwowskiego. B IV/436/F. sygn. Rozkazy Komendanta Powiatowego PP we W³odawie 1923 – 1936. U V/80/F. 1090 . U II/58/F. sygn. sygn. B IV/449/F. U VII/238/F. B IV/508/F. B IV/429/F. Wykazy imienne funkcjonariuszy PP w³adaj¹cych obcymi jêzykami oraz oficerów WP odbywaj¹cych s³u¿bê w policji pow. Radwaniczach. Wykazy imienne szeregowych PP z Komendy Powiatowej w Piñsku przedstawionych do odznaczenia Br¹zowym Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê 1937 – 1938. Kamienicy ¯yrowieckiej. sygn. U VIII/6/F. U V/82/F. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Lublinie 1928 – 1939. sygn. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Kielcach 1937 – 1939. Komenda Wojewódzka PP we Lwowie Akta osobowe funkcjonariuszy PP woj. B/IV/264/F – B IV/268/F. Husaku. Peliszczach. Komenda Wojewódzka PP w Lublinie Listy p³ac policjantów woj.Wykazy policjantów z Komendy Powiatowej PP w Brzeœciu n. sygn. sygn. U VIII/3/F – U VIII/4/F. sygn. drohobyckiego 1921 – 1939. U V/1/F. Wierzchowicach i Wysokiem Litewskiem 1923 – 1939. U V/27/F. U V/31/F – U V/32/F. B IV/514/F. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP we Lwowie 1939. Sprawy personalne policjantów woj. sygn. U V/36/F. lwowskiego. sygn. sygn. U VII/7/F – U VII/8/F. U V 84/F. B IV/513/F. U II/9/F. U VII/9/F – U VII/10/F. Miednej. Komenda Wojewódzka PP w Kielcach Rozkazy Komendanta Powiatowego PP w Kielcach1938. Karty przebiegu s³u¿by funkcjonariuszy PP z Komisariatu w Borys³awiu pow. rudeckiego 1921 – 1939. Wykazy imienne policjantów pow. Karty przebiegu s³u¿by funkcjonariuszy PP pow. brzeskiego z Posterunków PP w: Domaczewie. Wykazy imienne funkcjonariuszy PP z pow. II/9/F. U VIII/574/F – U VIII/576/F. B IV/515/F – B IV/516/F. Wykazy imienne rezerwistów przydzielonych do Komendy Powiatowej PP w Miechowie 1939. Komenda Wojewódzka PP w Krakowie Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Krakowie 1937 – 1939. B IV/525/F – B IV/529/F. Karty przebiegu s³u¿by funkcjonariuszy PP pow. U V/79/F. U V/19/F. rudecki 1921 – 1939. B IV/499/F. sygn. sygn. sygn.

Imienny wykaz oficerów PP woj. którzy po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich zostali mianowani posterunkowymi w woj. U VIII/35/F. Lista p³atnicza funkcjonariuszy SW w £ucku 1937. sygn. Lubomlu. sygn. U II/224/F.Wykaz imienny funkcjonariuszy PP pow. U V/12/F. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego w £odzi 1932 – 1939. Sarnach. sygn. U II/92/F. lwowskiego. Rozkazy Komendantów Powiatowych PP w Dubnie. sanockiego 1939. sygn. Wykazy oficerów i szeregowych PP woj. U II/220/F. sygn. lwowskiego 1921. U V/9/F – U V/11/F. wo³yñskiego 1934. U V/5/F. U II/195/F. U II/98/F. Wykazy policjantów Komendy Miasta Lwowa stan na dzieñ 1 stycznia 1939. U II/17/F. sygn. którzy s³u¿yli w Legionach Polskich lub byli cz³onkami POW 1937. U II/189/F. sygn. sygn. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w £ucku 1932 – 1933. U II/191/F – U II/192/F. sygn. 1936. £ucku. 1931. Sarnach. 1937. Wykazy funkcjonariuszy PP z komend powiatowych woj. sygn. U V/15/F – U V/16/F. sygn. sygn. sygn. U V/85/F. U II/3/F – U II/5/F. U II/29/F. Imienne wykazy policjantów oraz wykazy uzbrojenia Komend Powiatowych PP w Kowlu. U II/225/F. Kowlu. 1932. Krzemieñcu. sygn. sygn. U II/82/F. U II/194/F. U V/37/F. sygn. Rozkazy i raporty Komendanta Wojewódzkiego PP w £ucku 1939. U II/84/F. Spis policjantów Posterunku PP Stare Koszary pow. U II/18/F. Raporty dzienne Komendy Powiatowej PP w £ucku 1935. B IV/460/F. sygn. 1937 – 1939. sygn. U II/87/F. U II/119/F. U VII/9/F. sygn. Raporty dzienne Komendy Powiatowej PP we W³odzimierzu Wo³yñskim 1937. Zdo³bunowie 1939. Wykazy kandydatów kontraktowych. U II/93/F. Krzemieñcu. U V/6/F. sygn. U II/231/F – U II/232/F. U V/3/F. 1938. U V/3/F. B IV/171/F. Równem. £ucku. 1935 – 1939. 1091 . Zdo³bunowie 1937. U II/43/F. U V/24/F. U II/8/F – U II/9/F. B IV/172/F – B IV/263/F. sygn. Rozkazy Komendanta Powiatowego PP w £ucku 1929 – 1930. U II/10/F – U II/13/F. U II/19/F. kowelski . U II/94/F. Rozkazy Komendanta PP Miasta £ucka 1921 – 1925. Wykaz szeregowych PP zamieszka³ych w Borys³awiu pow. Komenda Wojewódzka PP w £ucku Adresy prywatne szeregowych i urzêdników zatrudnionych w Komendzie Wojewódzkiej PP w £ucku. sygn. Horochowie. Kostopolu. U II/95/F. U II/229/F. 1937. ³ódzkiego. drohobycki 1937. którzy posiadaj¹ wyszkolenie kawaleryjskie i cenzus naukowy 1936 – 1939 . Komenda Wojewódzka PP w £odzi Akta osobowe funkcjonariuszy PP woj. sygn. Wykazy szeregowych PP. sygn. U II/221/F – U II/223/F. 1939. U II/88/F – U II/90/F. U II/226 – U II/227/F. Rozkazy Komendanta PP Miasta £odzi 1932. wo³yñskiego wg przydzia³ów i pe³nionych funkcji 1937 – 1938. W³odzimierzu i Zdo³bunowie 1938 – 1939. U VIII/579/F. lwowskim 1938. sygn. Raporty dzienne Komendy Powiatowej PP w Kowlu 1936 – 1937. Raporty dzienne Komendy Wojewódzkiej PP w £ucku 1937. Imienne wykazy policjantów Komend Powiatowych PP w Dubnie. Kowlu. 1934 – 1935. Wykazy oficerów i szeregowych PP w Borys³awiu cz³onków stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1938. B IV/267/F. sygn. U V/26/F. sygn. Spis imienny oficerów PP woj. U II/197/F. U II/91/F. U II/31/F.

Wykaz funkcjonariuszy i pracowników Komendy Wojewódzkiej PP w £ucku 1931. R I/89/F. U II/40/F. Wykazy imienne policjantów pow. Sprawy personalne funkcjonariuszy PP woj. Wykaz policjantów pow. U II/214/F. U II/153/F. Wykazy policjantów pow. U II/184/F. U II/196/F. w³odzimierskiego. Wykaz szeregowych Wydzia³u Œledczego PP w £ucku oraz imienny wykaz szeregowych PP. Kostopolu. Wykazy pracowników i funkcjonariuszy PP woj. U II/25/F. U II/161/F. wo³yñskiego 1929 – 1930. U II/26/F. sygn. U VIII/7/F – U VIII/8/F. kowelskiego. U II/15/F. B IV/267/F. Krzemieñcu. lubomelskiego. Wykaz policjantów pow. wo³yñskiego 1932. U II/27/F. U II/60/F – U II/61/F. sygn. krzemienieckiego. sygn. Sarnach. R I/128/F. kowelskiego bd. 1092 . sygn. Kowlu. horochowskiego. którzy ukoñczyli w WP kurs ³¹cznoœci 1939. sygn. Wykazy policjantów Komend Powiatowych woj. sygn. W³odzimierzu i Zdo³bunowie 1939. Kowlu. sygn. rówieñskiego. U II/212/F. kowelskiego. Kostopolu. Sarnach. Horochowie.. Spisy policjantów Wydzia³ów Œledczych Komend Powiatowych PP w Dubnie. wo³yñskiego 1932. U II/41/F. Wykaz imienny oficerów i szeregowych rezerwy przyby³ych w celu wzmocnienia obsady PP pow. R I/87/F. 1931 – 1934. Krzemieñcu. U II/20/F. Wykaz policjantów pow. krzemienieckiego. sarneñskiego 1931. Równem. sygn. Wykazy imienne szeregowych pow. sygn. U II/154/F. kostopolskiego. U II/28/F. R I/96/F. rówieñskiego. B IV/461/F – B IV/465/F. R I//103/F. Spis policjantów Wydzia³u Œledczego PP w £ucku bd. U II/206/F. R I/98/F. U II/169/F. ³uckiego 1939. Komenda Wojewódzka PP w Nowogródku Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Nowogródku 1929 – 1939.: dubieñskiego. U VII/11/F – U VII/12/F. nowogródzkiego 1932 – 1938. U II/217/F. U II/202/F. U II/172/F – U II/176/F. wo³yñskiego 1932 – 1939. sygn. zdo³bunowskiego 1938. w³odzimierskiego. Wykazy policjantów woj. Horochowie. Wykazy przodowników PP woj. U II/63/F. Wykazy imienne szeregowych PP pow. Lubomlu. U II/164/F. ³uckiego. R I/114/F. R I/120/F.Spis policjantów woj. Sprawy personalne policjantów woj.. Wykaz imienny oficerów i szeregowych PP pow. Wykaz wyszkolonych i niewyszkolonych policjantów pow. krzemienieckiego uprawnionych do odznaczenia Medalem Dziesiêciolecia Odzyskanej Niepodleg³oœci 1928 – 1929. Zdo³bunowie 1938. sarneñskiego. U II/178/F – U II/183/F. U II/158/F – U II/159/F. sygn. £ucku. Wykazy szeregowych s³u¿by œledczej Komend Powiatowych PP w Dubnie. U II/24/F. wo³yñskiego 1935. wo³yñskiego 1932 – 1933. R I/117/F. krzemienieckiego. lubomelskiego. sygn. sygn. R I/105/F. rówieñskiego. sygn. R I/97/F. U II/30/F. lubomelskiego. U II/160/F. sygn. sygn. sygn. kostopolskiego. Wykazy odznaczonych policjantów woj. sygn. sygn. Równem. zdo³bunowskiego w³adaj¹cych obcymi jêzykami 1939. sygn. sygn. ³uckiego. sygn. sygn. kandydatów do s³u¿by ³¹cznoœci w oddzia³ach Rezerwy Policji 1938. U VIII/580/F. zdo³bunowskiego 1937. U II/77/F. dubieñskiego. wo³yñskiego oraz Komendy Wojewódzkiej i Urzêdu Œledczego PP w £ucku 1938. U II/210/F. rówieñskiego. horochowskiego. w³odzimierskiego. U II/162/F. 1932 – 1933. sygn. W³odzimierzu Wo³yñskim. Wykaz policjantów pow. sarneñskiego 1937. sarneñskiego 1939. rówieñskiego 1933. sygn. U II/32/F – U II/39/F. B IV/415/F – B IV/416/F. sygn. U II/165/F. U II/230/F. B IV/270/F – B IV/272/F. Wykazy policjantów s³u¿by œledczej Komendy Wojewódzkiej PP w £ucku 1930.

sygn. U II/14/F. Wykaz imienny funkcjonariuszy SW w Stanis³awowie od 1 stycznia 1929. R I/99/F.Komenda Wojewódzka PP w Poznaniu Rozkazy Komendanta Powiatowego PP w Wyrzysku 1935. stanis³awowskim 1937 – 1939. R I/107/F. U VIII/590/F. U VIII/32/F. sygn. R I/121/F. U VIII/16/F. Wykazy imienne pracowników Komendy Wojewódzkiej w Stanis³awowie 1939. sygn. U VIII/18/F. U VIII/36/F – U VIII/41/F. U VIII/22/F. sygn. Wnioski o nadanie Srebrnego i Br¹zowego Medalu za D³ugoletni¹ S³u¿bê policjantom w Stryju 1938 – 1939. U II/106/F. Lista funkcjonariuszy s³u¿by œledczej w Stanis³awowie do 1939. U VIII/28/F. sygn. U VII/13/F. U VI/1/F. ko³omyjskim 1939. U VIII/583/F. Komenda Wojewódzka PP w Stanis³awowie Akta osobowe policjantów woj. stanis³awowskiego (ewidencja. sygn. stanis³awowskiego maj – czerwiec 1939. sygn. U VIII/29/F. R I/131/F. U VIII/556/F. Wnioski o nadanie Srebrnego Krzy¿a Zas³ugi policjantom z Komendy Powiatowej PP w Stryju 1937. horodeñskiego 1939. sygn. Sprawy personalne policjantów woj. awanse) 1933 – 1939. U VIII/23/F. sygn. U VIII/30/F. sygn. U VIII/587/F. sygn. sygn. Wykazy imienne policjantów pow. rohatyñskiego 1938. Wykaz policjantów woj. U VIII/43/F – U VIII/555/F. sygn. Przeniesienia s³u¿bowe policjantów w pow. stanis³awowskiego 1927 – 1938. Przeniesienia s³u¿bowe policjantów w pow. U II/1/F. U VIII/557/F – U VIII/571/F. Przeniesienia s³u¿bowe policjantów Komendy Wojewódzkiej w Stanis³awowie 1939. U VIII/26/F. sygn. R I/109/F. U VIII/586/F. Stan osobowy policjantów w Komendzie Powiatowej PP w ¯ydaczowie i podleg³ych Posterunkach. Wykazy imienne policjantów pow. sygn. stanis³awowskiego. U VIII/31/F. sygn. Wykazy imienne policjantów woj. U VIII/585/F. U VIII/610/F – U VIII/808/F. U V/39/F – U V/41/F. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Poznaniu 1937 – 1939. sygn. Wykazy policjantów ze Stanis³awowa 1923 – 1939. stanis³awowskiego. sygn. U VIII/21/F. Wykazy imienne policjantów pow. U VIII/581/F. sygn. Przeniesienia s³u¿bowe policjantów w pow. sygn. rohatyñskim 1938. U VIII/13/F. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Stanis³awowie 1937 – sierpieñ 1939. U VIII/9/F – U VIII/11/F. kosowskiego 1939. szkolenie. Stan osobowy policjantów w Komendzie Powiatowej PP w T³umaczu i podleg³ych Posterunkach. sygn. 1093 . Wykaz wy¿szych funkcjonariuszy i urzêdników w Komendzie Wojewódzkiej PP w Stanis³awowie 1938. Wykazy imienne policjantów pow. Przeniesienia s³u¿bowe policjantów w pow. stryjskim 1935. nadwórniañskiego 1939. U VIII/25/F. Ewidencja i przeniesienia s³u¿bowe policjantów woj. U V/38/F. Wykaz imienny policjantów pow. R I/127/F. U VIII/588/F. U VIII/42/F. U VIII/33/F. sygn. U VIII/591/F. sygn. stanis³awowskiego 1921 – 1939. Akta osobowe funkcjonariuszy SW woj. ka³uskiego 1939. Przeniesienia s³u¿bowe policjantów w pow. sygn. U VIII/20/F. nadwórniañskim 1938. U VIII/582/F. R I/88/F. sygn.

R I/96/F. Rozkazy Komendanta PP Miasta Wilna 1937. Sprawy personalne policjantów woj. B III/749/F. wileñskiego 1929 – 1935. R I/118/F. U II/2/F. sygn. L I/3/F – L I/4/F. L I/2/F. Archiwum Pañstwowe m. R I/112/F. tarnopolskiego 1938 – 1939. sygn. Listy p³ac szeregowych PP w pow. sygn.st. sygn. U II/107/F – U II/108/F. Komenda Wojewódzka PP w Toruniu Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Toruniu 1938 – 1939. U II/104/F. U VIII/14/F. U VII/21/F – U VII/22/F. 328. L I/6/F – L I/46/F. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Tarnopolu 1938 – 1939. B III/756/F. R I/106/F. Wykaz wyszkolonych szeregowych PP pow. R I/90/F – R I/92/F. Komenda Wojewódzka PP w Warszawie Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Warszawie 1938. R I/132/F. szeregowych. sygn. postawskim 1939. B III/768/F – B III/790/F. Karty przebiegu s³u¿by policjantów woj. U II/6/F – U II/7/F. wileñskiego. U VII/56/F – U VII/204/F. sygn. tarnopolskiego 1939. Wykaz policjantów Komendy PP pow. 1094 . sygn. wilejskiego 1936. sygn. L I/48/F. Warszawy Komenda PP m. sygn. woŸnych posiadaj¹cych maturê lub stopieñ oficera ewentualnie podchor¹¿ego rezerwy WP 1933 – 1939. B III/748/F. sygn. Wykazy imienne policjantów woj. wileñskiego 1932 – 1939. sygn. Wykaz policjantów pow. R I/119/F. R I/126/F. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Wilnie 1939. B III/760/F. sygn. U VII/206/F – U VII/230/F. sygn. Listy p³ac funcjonariuszy i pracowników PP w Wilnie 1939. wileñskiego 1934. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego w Wilnie 1937 – 1939. wilejskiego przedstawionych do odznaczeñ 1938. U II/14/F. 330. U VII/23/F. Wykazy oficerów i szeregowych s³u¿by œledczej i mundurowej PP woj. sygn. L I/53/F – L I/55/F. L I/1/F. sygn. Komenda Wojewódzka PP w Tarnopolu Akta osobowe policjantów woj. Wykazy policjantów woj. L I/57/F. R I/108/F. sygn. Ewidencja oficerów. R I/93/F. U VII/8/F. R I/99/F.Komenda G³ówna Policji Województwa Œl¹skiego Rozkazy Komendanta G³ównego Policji Województwa Œl¹skiego 1938 – 1939.st. Listy p³ac policjantów woj. wileñskiego odznaczonych Srebrnym Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê 1938. Wykaz policjantów woj. Komenda Wojewódzka PP w Wilnie Akta osobowe funkcjonariuszy SW wiêzienia w Wilejce. U VII/237/F – U VII/238/F. sygn. wileñskiego 1938. Karty uzbrojenia policjantów woj. sygn. Warszawy Ewidencja funkcjonariuszy Urzêdu Œledczego wg przydzia³u do Powiatowych Komend Uzupe³nieñ. urzêdników. R I/114/F. U VII/231/F – U VII/232/F. R I/102/F. wilejskiego 1939. U II/14/F. U VII/24/F – U VII/54/F. tarnopolskiego. sygn. sygn. sygn. L I/5/F. U VII/14/F –U VII/20/F. U VII/240/F – U VII/307/F. L I/50/F. R I/97/F. tarnopolskiego 1936 – 1939. Sprawy personalne policjantów woj.

sygn. Starobielska i Ostaszkowa – zamordowani przez NKWD wiosn¹ 1940 r. Blombergowa Maria Magdalena. 94. 1095 . Wykaz oficerów i szeregowych odznaczonych Krzy¿em Zas³ugi za Dzielnoœæ. Borák Meèislav. nr 2. Bedyñski Krystian. Zaolziañskie ofiary obozów i wiêzieñ w ZSRR. sygn. Stra¿ Wiêzienna II Rzeczypospolitej. Czeski Cieszyn 1991. £ódŸ 1994 nr III. Lista starszeñstwa urzêdników Komendy PP m. 144. Ostaszkowa i Starobielska – zamordowani przez NKWD wiosn¹ 1940 r. 63. ród³a i opracowania wydane drukiem Banaszek Kazimierz. 101 Sprawy personalne – wykazy funkcjonariuszy przedstawionych do odznaczenia. Pietrzak Jan. „Biuletyn OKBZH przeciwko Narodowi Polskiemu w £odzi IPN”. sygn. którzy s³u¿yli w wojsku jako ochotnicy 1920 – 1921. Wykaz funkcjonariuszy i urzêdników PP przedstawionych do odznaczenia Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi 1939. Blombergowa Maria Magdalena. 84. sygn. Ostaszkowa i Starobielska – zamordowani przez NKWD wiosn¹ 1940 r.. 315. Mieszkañcy Sieradzkiego – wiêŸniowie Kozielska. Archiwum Pañstwowe w Katowicach Policja Województwa Œl¹skiego. Kawalerowie Orderu Virtuti Militari w mogi³ach katyñskich.. 314. Wykazy funkcjonariuszy Urzêdu Œledczego. 95 – 99. Symbol Katynia. „Biuletyn OKBZH przeciwko Narodowi Polskiemu w £odzi IPN”. Wykazy funkcjonariuszy Urzêdu Œledczego przewidywanych do awansu 1937. Warszawa 2000. jeñców obozów w Ostaszkowie i Starobielsku. Roman Wanda Krystyna. sygn. sygn. Nowakowski W³odzimierz. Mieszkañcy Skierniewickiego – wiêŸniowie Kozielska. 1 – 666. Wykaz imienny wszystkich funkcjonariuszy znajduj¹cych siê w stanie Urzêdu Œledczego 1937. sygn. „Przegl¹d Wieziennictwa Polskiego” 2002 nr 34/35. Warszawa 1995. Warszawy 1938. sygn. sygn. „Rodowód. 91. 323 – 325. £ódŸ 1995 nr IV. 318. „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”. „Forum Penitencjarne” 2003 nr 9. sygn.Gromadzenie materia³ów dotycz¹cych udzia³u policji w wojnie 1920 roku. Sprawy personalne – przeniesienia s³u¿bowe.st. Wykaz akt osobistych funkcjonariuszy Urzêdu Œledczego (skorowidz) 1938. sygn.. Brzeziñski Witold. Sawicki Zdzis³aw. 143. Blombergowa Maria Magdalena. Biuletyn Informacyjny” 2004 nr 3. sygn. Zbrodnie radzieckie pope³nione na funkcjonariuszach i pracownikach polskiego wiêziennictwa w latach 1939–1941. £ódŸ 1998 nr VI. Materia³y dotycz¹ce 213 ochotniczego policyjnego pu³ku piechoty oraz jego likwidacji. Lista oficerów s³u¿by zdrowia. Mieszkañcy Kaliskiego – wiêŸniowie Kozielska. Bedyñski Krystian. „Biuletyn OKBZH przeciwko Narodowi Polskiemu w £odzi IPN”. sygn. Bedyñski Krystian. 93. 112. Wykazy funkcjonariuszy. Kawalerowie Krzy¿a Virtuti Militari.

1943 – 47. Jab³okow Anatolij. Jasiewicz Krzysztof. Jastrzêbski W³odzimierz. Warszawa 1995. Losy ocala³ych. Warszawa 1998. Skorowidz miejscowoœci Rzeczpospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im w³aœciwych w³adz i urzêdów oraz urz¹dzeñ komunikacyjnych. Warszawa 1998. Zag³ada. Dziesiêciolecie s³u¿by bezpieczeñstwa w Polsce Odrodzonej pod red. Kraków – Warszawa 1928. Ostaszków zamordowani w roku 1940 w Katyniu. Delowicz Jan. T. Bydgoszcz 1997. Policja Pañstwowa w województwie kieleckim w latach 1919 – 1939. Katyñska Rodzina w Gdyni. Warszawa 1994. Dziesiêciolecie Polski Odrodzonej 1918 – 1928 pod red. „Wojskowy Przegl¹d Historyczny” 1992 nr 1. Gdynia 2000. Studia Kieleckie 1977 nr 2. Kancelaria i pozosta³oœæ aktowa policji województwa œl¹skiego. Warszawa 1997. 3. Polscy jeñcy zmarli w Ostaszkowie i Starobielsku. Katyñczycy Ziemi Kutnowskiej. Warszawa 1990. M. Zbrodnia chroniona tajemnic¹ pañstwow¹. Warszawa 1995. 1096 . 2.. Sidorkiewicz Krzysztof. Flotylla rzeczna Marynarki Wojennej 1918 – 1939. Dokumenty zbrodni. Charkowie i Kalininie. ¯ory 2000. Zoria Jurij. Katyñ. Przemyœl – Warszawa 1936. Rumfeld Danuta. Ksiêga Pami¹tkowa 1918 – 1928 pod red. Giza Jerzy. w Hajdukach Wielkich. Nowos¹decka lista katyñska. Katyñ 1940. Ostaszków.Bystrzycki Tadeusz. Rumfeld Danuta. Warszawa 1997. D³ugajczyk Edward. Warszawa 2001. T. £ódŸ 1997. Warszawa 1925. Dyskant Józef Wies³aw. Czernielewski Konrad. 1. Sidorkiewicz Krzysztof. Jadach J. Rozstrzelany ¿ycia los . Katyñ. 3. Chorzów 2002. Jastrzêbski W³odzimierz. Ja¿borowska Inessa. Obozy jeñców wojennych w Ostaszkowie 1939 – 1940. T. Tucholski Jêdrzej. P.. Starobielsk. Kozielsk. Charków Katyñ Miednoje. Dziesiêciolecie Polski Odrodzonej. Katyñ. Katyñ 1940. Dokumenty zbrodni. Siemiñski Henryk. E. Grabowieckiego. Iwanicki Ryszard. Gdynia 1995.. Œmieræ przysz³a wiosn¹. Kraków 1991. Gajowniczek Zuzanna. Filipek Stanis³aw. Aneks. Monografia nekrologiczna. Katyñ. Bydgoszcz 1995. T.Wodzis³awskiej z obozów Kozielsk. Kutno 1993. Indeks represjonowanych. nr 4(5). Mieszkañcy Ziemi Rybnicko . Lota. Rozstrzelani w Twerze. Dokumenty zbrodni. D¹browskiego. Monografia Komisariatu PWŒl. Jeñcy nie wypowiedzianej wojny. Lista strat ziemiañstwa polskiego 1939 – 1956. Grabiñski Zygmunt Z dziejów Policji Województwa Œl¹skiego w latach 1922 – 1939. Starobielsk. Warszawa 1933. „Przesz³oœæ i Pamiêæ”. Polskie cmentarze wojeenne.

„Zeszyt Naukowy Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego”. oprac. oprac. £ukomski Grzegorz Wybrane problemy zwi¹zane z obron¹ granic II Rzeczypospolitej. Koszalin 1998. Moszyñski Adam. Kula Henryk Mieczys³aw. Naznaczeni piêtnem Ostaszkowa. Andrzeja Misiuka. Lublin 2001. Lebiediewa Natalia. Policja Pañstwowa w województwie lubelskim w latach 1919 – 1939. Misiuk Andrzej. Lubelska lista katyñska. Jankowski Stanis³aw Maria. Katyñ. oprac. Katowice 1995. Siemak Zbigniew. Kotarski Marian Policyjna historia. 1097 . Perczak Wanda. Szczytno 1993. Majer Piotr. Litwiñski Robert. Monitor Polski. Katyñ. Geneza i organizacja Stra¿y Granicznej i Korpusu Ochrony Pogranicza. Mikulski Teofil. Adam Winiarz. W: Z dziejów polskich formacji granicznych 1918 – 1939. Spis polskich policjantów i funkcjonariuszy s³u¿b granicznych zamordowanych i zaginionych po 1 wrzeœnia 1939 roku pod red. Studia i materia³y. Czêœæ 1 Ostaszków. Wroc³aw 1999. Polska Stra¿ Graniczna w latach 1928 – 1939. Kalisz 1999. oprac. Szczytno 1996. Losy polskich jeñców wojennych obozów NKWD w Kozielsku. Myjak Józef. Lublin 1997. Warszawa 1996. Kozielsk. Or³owski Bogdan. oprac. Warszawa 1994. Lista Katyñska. zespó³ pod kierunkiem Emilii Maækowiak. Policyjne ¿yciorysy. M¹czyñski M. Policja Pañstwowa 1919 – 1939. Warszawa 1926 – 1939. Ksiêga jubileuszowa wiêziennictwa polskiego 1918 – 1988 pod red. Mój 0jciec. Ocaleni z niepamiêci. Biogramy jeñców. Ksiêga Katyñska. Warszawa 1997. Warszawa 1990. Kraków 1994. Toruñ 1995. Historia s³u¿b policyjnych na ziemiach polskich. W³odzimierz Staroœciak. Kledecki Zbigniew. Lista Ostaszkowska. Kozielsk – Starobielsk – Ostaszków – Ukraina – zaginieni. Ostaszkowie i Starobielsku. Tragiczne losy lekarzy kaliskich podczas II wojny œwiatowej. Piotra Majera i Andrzeja Misiuka. Busko Zdrój 1995.. Sandomierz 1995. Przerwane ¿yciorysy. Bogus³awa Polaka. Jeñcy obozów Kozielsk – Ostaszków – Starobielsk zaginieni w Rosji sowieckiej. Zuzanna Gajowniczek. Powstanie.Kayzer Bernard. Czêstochowa 1998. Ostaszków. oprac. Bernadetta Gronek. Starobielsk. Londyn 1949. Warszawa 2000. kierunki dzia³ania. Nasi najbli¿si. organizacja. Policja Pañstwowa w II Rzeczypospolitej. Zbrodnia przeciwko ludzkoœci. oprac. Tom 1 pod red. Losy policjantów polskich po 1 wrzeœnia 1939. Gdañsk 2001. Studia i materia³y pod red. Katyñ. Szczytno 1995. Andrzeja Marka. Organizacyjno-prawne podstawy funkcjonowania. Kraków 1997.

Korpus Ochrony Pogranicza w przededniu wojny. W¹brzeŸno 1995. Pawlak Karol Wiêziennictwo polskie w latach 1918 – 1939. Koszalin 1998. Kielce 1995. Miednoje. Warszawa 1990. Policja Pañstwowa w Toruniu 1920 – 1939. „Wojskowy Przegl¹d Historyczny” 1994 nr 3/4. Rubas Maria. Mord w Katyniu. Warszawa 1934. oprac.. Katyñ 1940. 1996 nr 1. Rodzina policyjna 1939. „Wojskowy Przegl¹d Historyczny” 1996 nr 3. 1998 nr 3 – 4. red. Warszawa 1994. Pierwszy spis abonentów centrali sieci telefonicznych Œl¹ska Zaolziañskiego Dyrekcji Okrêgu P. Tucholski Jedrzej. w Katowicach. Rocznik Oficerski 1932. Warszawa 1932. Charków. Katowice 2002. oprac. 1992 nr 1 – 4. Kalisz 1995. £ódŸ – Piotrków Trybunalski 1997 nr V. Katyñska lista strat polskich formacji granicznych. Warszawa 2000. i T. Epitafia ostaszkowskie. Rocznik Oficerski 1924. Polscy in¿ynierowie i technicy. Pamiêci bliskich. „Wojskowy Przegl¹d Historyczny” 1994 nr 1/2. „Biuletyn OKBZH przeciwko Narodowi Polskiemu w £odzi IPN”. Piêædziesiêciolecie zbrodni. Pawe³czyk W³odzimierz. Sprengel B. Tucholski Jêdrzej. Tragedia katyñska. Rybka Ryszard. Roman Wanda Krystyna. Kozielsk. Warszawa 1998. 1993 nr 1 – 4. Œlady wydobyte z do³ów œmierci. „Przegl¹d Policyjny”. Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935 – 1939. 1098 . Puchalski Zbigniew. Nigdy nie zapomnimy. Warszawa 1991. Pomnik Katyñski we Wrzeœni. Lista ofiar Zbrodni Katyñskiej z terenu ziemi piotrkowskiej.Ostaszków. Wawrzyñski Tadeusz. 1997 nr 1 – 3. Charków – Katyñ – Miednoje. 1995 nr 1 – 4. Podlasiacy w Katyniu. Katyñ. Kraków 2003. ¯o³nierze Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariusze Stra¿y Granicznej pomordowani i zaginieni na wschodzie na prze³omie lat 1939/1940. Starobielsk. jeñcy obozów Kozielska. Krzy¿ i Medal Niepodleg³oœci. Bia³ystok 1998. ¯andarmi polscy zamordowani na wschodzie. Starobielska i Ostaszkowa – straceni w Katyniu i innych miejscach zag³ady. Ostatnia droga. Rubas Miros³aw Jan. Toruñ 1999. Warszawa 1924. Olsztyn 1998. Transporty œmierci z Ostaszkowa do Kalinina. Siedlce 1996. Tadeusz Skarzyñski. naukowy Piotr Matusak. Warszawa 1938. Epitafia policyjne. Wrzesieñ 1939 – maj 1940. Wrzeœnia 1995. 2. 1940 – 1998. Rocznik Oficerski Rezerw. Stepan Kamil. 4. Polcyn Stanis³awa i Jerzy. Prochwicz Jerzy. 1994 nr 1.

Suplement.Tuszyñski Bogdan. „Zeszyty Katyñskie” nr. Ostaszkowa i Starobielska. Udzia³ policji w wojnie polsko-radzieckiej 1919 – 1920. Warszawa 1996. Ocaliæ od zapomnienia. Zbrodnia nie ukarana. Pokój Wam. Londyn 1948. Zbrodnia katyñska. nr 6. Katyñ w albumach rodzinnych. Soko³owiacy zamordowani i zaginieni w Rosji sowieckiej w 1940 roku. Warszawa 1992. Szczecin 1991. Zaj¹c Stanis³aw. Katyñ – Twer – Charków pod red. Wojtkowski Ryszard. Zadro¿ny Tomasz. pod red. Sportowcy z Kozielska. Zbrodnia katyñska w œwietle dokumentów. Soko³ów Podlaski 1992. Kraków 1994. Droga do prawdy. Materia³y pokonferencyjne pod red. Wo³¹giewicz Ryszard. Marka Tarczyñskiego. Marka Tarczyñskiego. Szczytno 1999. 1099 . „Zeszyty Katyñskie” Warszawa 1996. Katyñ w albumach rodzinnych. Szczecin 1993. Andrzeja Misiuka. Przerwany bieg. Listy proskrypcyjne funkcjonariuszy Policji Pañstwowej sporz¹dzone przez NKWD. Wo³¹giewicz Ryszard. Warszawa [1993].