P. 1
Ksiega Cmentarna Miednoje Tom2

Ksiega Cmentarna Miednoje Tom2

|Views: 690|Likes:
Wydawca: martini966

More info:

Published by: martini966 on Apr 07, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/17/2014

pdf

text

original

MIEDNOJE

MIEDNOJE
Ksiêga Cmentarna

Polskiego Cmentarza Wojennego

Rada Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa Warszawa 2005

Opracowa³ zespó³:

Grzegorza Jakubowskiego
Redakcja merytoryczna: Zuzanna Gajowniczek Bernadetta Gronek Korekta: Oficyna Wydawnicza RYTM Reprodukcja zdjêæ: W³odzimierz Dusiewicz Aleksander Za³êski Skanowanie i obróbka zdjêæ: Ma³gorzata Chruœliñska Zdzis³aw Sawicki

Zuzanna Gajowniczek Bernadetta Gronek Bernard Kayzer przy wspó³pracy Krystiana Bedyñskiego Wandy Chudzik pod kierunkiem

© Copyright by Rada Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa Warszawa 2005 ISBN 83-89474-06-9 Ksiêgê przygotowa³a do druku Oficyna Wydawnicza RYTM Nak³ad 1500 egzemplarzy Druk i oprawa: Drukarnia Wydawnictw Naukowych w £odzi

Spis treœci

Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Jeñcy obozu w Ostaszkowie zamordowani przez NKWD wiosn¹ 1940 roku w Kalininie, spoczywaj¹cy na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje tom 2 M (Józef Macczak–W³adys³aw Myœliwiec) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . N (Jan Nabia³ek–Stefan Nowosielski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . O (Ignacy Fabian Antoni Oborski–Ludwik O¿óg). . . . . . . . . . . . . . P (Leon Pabich–Emil Pytlik) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . R (Piotr Rabiasz vel Rabiarz–Jan Micha³ Rzymek) . . . . . . . . . . . . . S (Franciszek Saar–Jan Szyszko). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Œ (Szczepan Œci¹¿ko–W³adys³aw Œwitalski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . T (Stefan Tabachowicz–Wasyl Tytyk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . U (W³adys³aw Uberman–Jerzy Uziêb³o) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V (Stanis³aw Zygmunt Van der Coghen) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . W (Roman Wachowiak–Alojzy Wzientek) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Z (Jan Zabary³o–Kazimierz Zyngier). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ¯ (Antoni ¯abniak–Jakub ¯yzik). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zmarli w obozie w okresie X 1039–V 1940 (Edward Ani³ucki lub Oni³ucki–Wojciech Wi¿yn-Jastrzêbski) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliografia selektywna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

VII

523 607 634 653 739 782 916 927 955 962 963 1038 1071 1079 1085

Wykaz skrótów

A
adm. art. asp. aud. awans. AWF – – – – – – administracyjny artyleria aspirant audytor awansowany Akademia Wychowania Fizycznego

B
baon BKZ BMzaDS³. bryg. – – – – batalion Br¹zowy Krzy¿ Zas³ugi Br¹zowy Medal za D³ugoletni¹ S³u¿bê brygada

C
Centr. Lab. Centr. Szk. MS dla SW chor. CIWF ckm CSk³. San. CSS CWSan. CW¯and. CZak³. Zaop. San. – – – – – – – – – – Centralne Laboratorium Centralna Szko³a MS dla SW chor¹¿y Centralny Instytut Wychowania Fizycznego ciê¿ki karabin maszynowy Centralna Sk³adnica Sanitarna Centralna Szko³a Strzelañ Centrum Wyszkolenia Sanitarnego Centrum Wyszkolenia ¯andarmerii Centralny Zak³ad Zaopatrzenia Sanitarnego

D
dal dca deleg. Dep. DOK DP DP Leg. DStrzel. Dtwo dyon dyw. – – – – – – – – – – – dywizjon artylerii lekkiej dowódca delegowany Departament Dowództwo Okrêgu Korpusu Dywizja Piechoty Dywizja Piechoty Legionów Dru¿yny Strzeleckie Dowództwo dywizjon dywizja

E
eksp. – ekspozytura

VII

etap.

– etapowy

G
gen. GISZ gosp. gran. GSzPWŒl. GŒl. GwGŒl. GwOPrzemyœla – – – – – – – – genera³ Generalny Inspektorat Si³ Zbrojnych gospodarczy graniczny, graniczna G³ówna Szko³a Policji Województwa Œl¹skiego Górny Œl¹sk Gwiazda Górnoœl¹ska Gwiazda Obrony Przemyœla

I
Insp. – Inspektorat, inspektor

K
kan. kanc. kand. kontr. KAOch. kaw. Kda KDowb. KFLit. Bia³. KG kier. KKan. KKOOP KLeg. kmdt Kmdt Pow. KN KnaŒl.WWiZ KNzM komis. Komis. komp. kontr. KOP KPOW kpr. kpt. Ks. KUL KW KWAO KWzGw. KZWLŒr. KZzaDz. K¯Pol. KIKPol. – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – kanonier kancelaria, kancelaryjny kandydat kontraktowy Krzy¿ Armii Ochotniczej kawaleria Komenda Krzy¿ Dowborczyków Krzy¿ Frontu Litewsko Bia³oruskiego Komenda G³ówna kierownik Krzy¿ Kaniowski Krzy¿ Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski Krzy¿ Legionowy komendant Komendant Powiatu Krzy¿ Niepodleg³oœci Krzy¿ na Œl¹skiej Wstêdze Walecznoœci i Zas³ugi Krzy¿ Niepodleg³oœci z Mieczami komisarz Komisariat kompania kontraktowy Korpus Ochrony Pogranicza Krzy¿ POW kapral kapitan Ksiêstwo Katolicki Uniwersytet Lubelski Krzy¿ Walecznych Krzy¿ Walecznoœci Armii Ochotniczej gen. Ba³achowicza Krzy¿ Wo³yñski z Gwiazd¹ Krzy¿ Zas³ugi Wojsk Litwy Œrodkowej Krzy¿ Zas³ugi za Dzielnoœæ Krzy¿ ¯o³nierzy Polskich z Ameryki Krzy¿ I Korpusu Polskiego

VIII

M
m.p. MDzON MGPom. M J. Pi³sudski mjr MH mian. ML MMiejsk. MN MOdosob. MPODdoM. MPzaW MS MSW MSWojsk. MzaDS³. MzaRG – – – – – – – – – – – – – – – – – – miejsce postoju Medal Dziesiêciolecia Odzyskanej Niepodleg³oœci Medal Gryfa Pomorskiego Medal Józef Pi³sudski. 1920–1930. Geniuszem Wodza – Mêstwem ¯o³nierza – Wysi³kiem Narodu major Miecze Hallerowskie mianowany Milicja Ludowa Milicja Miejska Medal Niepodleg³oœci Miejsce Odosobnienia Medal Pami¹tkowy XV-lecia Odzyskania Dostêpu do Morza Medal Pami¹tkowy za Wojnê 1918–1921 Ministerstwo Sprawiedliwoœci Ministerstwo Spraw Wewnêtrznych Ministerstwa Spraw Wojskowych Medal za D³ugoletni¹ S³u¿bê Medal za Ratowanie Gin¹cych

N
nacz. nadkomis. NSzF – naczelnik – nadkomisarz – Normalna Szko³a Fachowa dla Szeregowych PP

O
Oddz. Odzn. Odzn. V Dyw. Syb. ofic. Ogen. ogn. OH „Orlêta” OK Okr. Szef. Bud. Okrêg. OMSO OOP OPDzWiêŸ. OPWI OZ OZU OzaOŒl.Ciesz. OZG – – – – – – – – – – – – – – – – – – Oddzia³ Odznaczony Odnaka V Dywizji Syberyjskiej oficer Okrêg Generalny ogniomistrz Odznaka Honorowa „Orlêta” Okrêg Korpusu Okrêgowe Szefostwo Budownictwa Okrêgowy Odznaka Ma³opolskiej Stra¿y Obywatelskiej Order Odrodzenia Polski Odznaka Pami¹tkowa Dziesiêciolecia Wiêziennictwa Polskiego Odznaka Pami¹tkowa WiêŸniów Ideowych Oœrodek Zapasowy Okrêgowy Zak³ad Ubezpieczeñ Odznaka za Obronê Œl¹ska Cieszyñskiego Okrêgowy Zak³ad Gospodarczy

P
p. art. p. lot. p.o. – pu³k artylerii – pu³k lotniczy – pe³ni¹cy obowi¹zki

IX

p. s. podh. p. sap. p. strz. kon. p. strz. kres. p. strz. wlkp. p. szwol. p. u³. pac pal pap pers. PGran. PGŒl. PKom. PKP PKU plut. p³k PMiejsk. pn. podinsp. Podkomis. podkomis. podof. pol. por. posp. rusz. Post., post. post. POW PP pp pp Leg. pp³k ppolit. ppor. PPS ps. prac. przod. PW PWojsk. PWŒl.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

pu³k strzelców podhalañskich pu³k saperów pu³k strzelców konnych pu³k strzelców kresowych pu³k strzelców wielkopolskich pu³k szwole¿erów pu³k u³anów pu³k artylerii ciê¿kiej pu³k artylerii lekkiej pu³k artylerii polowej personalny Policja Graniczna Policja Górnego Œl¹ska Policja Komunalna Polski Korpus Posi³kowy Powiatowa Komenda Uzupe³nieñ plutonowy, pluton pu³kownik Policja Miejska pod nazw¹ podinspektor Podkomisariat podkomisarz podoficer polowa porucznik pospolite ruszenie Posterunek, posterunkowy posterunkowy Polska Organizacja Wojskowa Policja Pañstwowa pu³k piechoty pu³k piechoty Legionów podpu³kownik policja polityczna podporucznik Polska Partia Socjalistyczna pseudonim pracownik przodownik Przysposobienie Wojskowe Policja Wojskowa Policja Województwa Œl¹skiego

R
ref. refer. Rez. Rez. Szer. PP rtm. – – – – – referat referent Rezerwa, rezerwy Rezerwa Szeregowych PP przy KG w ¯yrardowie rotmistrz

S
sam. ref. inf. sanit. SBezp. – samodzielny referat informacyjny – sanitarny – Stra¿ Bezpieczeñstwa

X

SG SGmin. SGO sier¿. SK SKZ SL s³. zdr. SMzaDS³. SMzaRG SObyw. SP SPchor. dla Podof. SPPiech. SPPiech. Rez. SPPiech. Wojsk £¹cz. st. st. sp. stra¿n. strz. SW SzPWŒl. szer. Szp. Okr. Szt. Gen. szw.

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Stra¿ Graniczna Stra¿ Gminna Samodzielna Grupa Operacyjna sier¿ant Stra¿ Kolejowa Srebrny Krzy¿ Zas³ugi Stra¿ Ludowa s³u¿ba zdrowia Srebrny Medal za D³ugoletni¹ S³u¿bê Srebtrny Medal za Ratowanie Gin¹cych Stra¿ Obywatelska Stra¿ Po¿arna Szko³a Podchor¹¿ych dla Podoficerów Szko³a Podchor¹¿ych Piechoty Szko³a Podchor¹¿ych Piechoty Rezerwy Szko³a Podchor¹¿ych Wojsk £¹cznoœci starszy stan spoczynku stra¿nik strzelec Stra¿ Wiêzienna Szko³a Policji Województwa Œl¹skiego szeregowy Szpital Okrêgowy Sztab Generalny szwadron

Œ
œledcz. Œledcz. SzF. – œledczy – Œledcza Szko³a Fachowa dla Szeregowych PP

T
tab. techn. – tabory, taborowy – techniczny

U
UAM UJ UJK UJP u³. USB uzbr. – – – – – – – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Jagielloñski w Krakowie Uniwersytet im. Jana Kazimierza we Lwowie Uniwersytet im. Józefa Pi³sudskiego w Warszawie u³an Uniwersytet im. Stefana Batorego w Wilnie uzbrojenie

V
VM – Order Virtuti Militari

W
wachm. wart. WK – wachmistrz – wartownicza – Wojska Kolejowe

XI

Wlkp. WlkpKP WP WSG WSK WSO WSWoj. Wydz.

– – – – – – – –

Wielkopolska Wielkopolski Krzy¿ Powstañczy Wojsko Polskie Wojskowa Stra¿ Graniczna Wojskowa Stra¿ Kolejowa Wojskowy S¹d Okrêgowy Wy¿sza Szko³a Wojenna Wydzia³

Z
zapas. zaw. z-ca ZHP – – – – zapasowy zawodowy zastêpca Zwi¹zek Harcerstwa Polskiego

¯
¿and. ¯and. GŒl. ¯and. Kraj. – ¿andarm, ¿andarmeria – ¯andarmeria Górnego Œl¹ska – ¯andarmeria Krajowa

XII

Jeñcy obozu w Ostaszkowie zamordowani przez NKWD wiosn¹ 1940 roku w Kalininie. spoczywaj¹cy na Polskim Cmentarzu Wojennym w Miednoje .

bezpoœrednio lub za poœrednictwem zarz¹dów stowarzyszeñ Rodziny Katyñskie. Niezale¿nego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyñskiej. Muzeum Katyñskiego i ksi¹¿ek wymienionych w bibliografii.Reprodukowane fotografie zosta³y w wiêkszoœci przekazane przez rodziny zamordowanych. . Rady Ochrony Pamiêci Walk i Mêczeñstwa oraz Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji. W Ksiêdze Cmentarnej Miednoje znalaz³y siê równie¿ fotografie ze zbiorów Centralnego Archiwum Wojskowego. Zarz¹du Federacji Rodzin Katyñskich.

677. Jana i Anny z Muruniaków. stanis³awowskim. 1919–1921. tarnopolskiego. 720/3355. M L. 2 III 1912 w Siadczy. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. BMzaDS³. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Antoniego i Wiktorii. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w pow. ur. w Kdzie Rez. L. ur. Osadnik wojskowy. W WP w l. Do policji przyjêty 28 XII 1936 w charakterze kand. sto³pecki. 1 XII 1893 w D¹browie Górniczej. Tomasza. Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 045/1 (21). St. post. lwowskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 523 . 5 VIII 1912 w G³ownie. Post. na szer. 044/2 (17). 10 VII 1897 w Dolinie. mian. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Do PWŒl. w Boguminie Nowym pow. 038/4 (71). 033/3 (88). 044/2 (11). PP Józef MACCZAK s. Józef MACHER s. L. PP Jan MACH s. Post. frysztacki. PP Jan MACEWICZ s. w 1939 zamieszka³y w Puzieniewiczach pow. 1 XI 1938 skierowany do Komis. jaros³awski. ur. czortkowski. Post. w 1896. Roberta i Marii z Jendruschów. Józefa i Józefy z Marsza³ków. Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 1 XI 1938. L. 2808. w Sieniawie pow. mian. w Bortkowcach pow. Kpr. stryjski. w Katowicach. kand. ur. przyjêty 22 XI 1937 jako szer. 2449. kontr. 1 IV 1933.Post. post. 1632. kontr. Odzn. L. ur. kontr. Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand. 23 II 1913 w Tarnowicach Starych. z przydzia³em do 2 komp. PP Szczepan Marian MACHNIEWSKI s. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. PWŒl. w U³aszkowicach pow. MDzON. ur. na szer. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. rez. L. z przydzia³em do KG. St. W policji co najmniej od 1922. BKZ. Karola i Antoniny. Antoni MACHNIEWSKI s. 821. 062/2 (49).

frysztacki. Seweryna i Stefanii. nastêpnie przeniesiony na Post. L. Post. rawski. w Tarnopolu. PP Józef MACHOWIAK s. 1662. 1 XI 1938 mian. ¯o³nierz Legionów Polskich i Armii gen. W policji co najmniej od 1925. Kdy Rez. Uczestnik wojny 1920. i skierowany na Post. 026/4 (6). w 1899 w Œmi³owie. Jana i Izabeli. 2595.M St. w Stanis³awowie. L. 15 IV 1899 w Bohorodczanach. PP Antoni MACHNIK s. 033/1 (24). L. 023/3 (72). nastêpnie w woj. MPzaW. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Katowicach. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w II Komis. 80. 037/3 (16). L. post. Konny w Bielsku i tam we wrzeœniu 1939. L. 6 II 1901. Józefa i Marii z Hirników. przyjêty 23 II 1938 i przydzielony do 2 komp. w Darkowie pow. S³u¿bê w policji pe³ni³ m. post. Odzn. 023/5 (40). PP W³adys³aw MACHOWSKI s. Mieczys³aw Albin MACHNOWSKI s. Œledcz. w Kodniu pow. 1 III 1913. gdzie s³u¿y³ do 2 III 1939. PP Marceli MACIEJCZYK s. post. Hallera. w Lubyczy Królewskiej pow. ur. Bia³egostoku. 4481. Andrzeja i Marianny z Zaj¹ców. ur. 051/1 (59). PWŒl. Antoni MACHNIK s. ur. Do PWŒl. bialski. 3297. ur. Jana. 524 . ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. Post. Wincentego i Antoniny. 1451. MDzON. lwowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. 11 VI 1913 w Czy¿owicach. Przod.in. kand. m. L. St. 4 VIII 1893 w Dzikowie.

17 IX 1900 w Nie¿ywiêci. St. w Dziemianach na Post. 2 XII 1899 w Dobrzyniu. 1 X 1922. wileñskiego. w Lublinie. Odzn. 026/1 (55). przod. [4] (64). katowicki. Jana i Julianny z Wycisków. koœcierskim – w sierpniu 1938 przeniesiony z Post. 3206. post. ur. Wincentego i Zofii z Koczanów. m. 1 II 1935. Post. w Kosztowach pow. nastêpnie do 11 VII 1935 na Post. 037/2 (28). ur. Ludwika i Agnieszki z Paluszkiewiczów. MPzaW. ur. MPzaW. Przod. z którego przeniesiony zosta³ na Post. PP Józef MACIEJEWSKI s. Odzn. W policji od 1923. w Rypinie. M L. ur. PWŒl. PP W³adys³aw MACIKOWSKI s. bêdziñskim – 15 IX 1934 przeniesiony z Post. L. MDzON. 044/1 (15). post. Post. L. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. Jana i Józefy z Wargu³ów. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w II Komis. Konrad MACIOSZEK s. 762. L. sk¹d 19 III 1926 przeniesiony do woj. 3082. – 1 I 1928. 2900. Wilna. ur. Do 21 XII 1932 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. Od 1935 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PP Józef MACIEJEWSKI s. PP Ignacy MACIEJEWSKI s. wêgrowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. 31 VII 1898 w Parzêczewie. pszczyñski jako kmdt. 16 I 1889 w ¯ukowie. W policji od 1929. Juliana i Jadwigi ze Œniadeckich. mian. mian. post. w Go³onogu i tam nadal we wrzeœniu 1939. 30 XI 1899 w Rudominie. przod. w Koœcierzynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. MPzaW. w Kazimierzu na stanowisko kmdta Post. Jana i Katarzyny. 525 .St. Od 1 VII 1923 w policji woj. [2] (26). w Nowej Wsi pow. Odzn. w Stoczku pow. 15 II 1896 w Radoni. PP Franciszek MACIEJEWSKI s. lubelskiego z przydzia³em do Kdy Pow. W policji od 1920. w £aziskach Górnych na stanowisko kmdta i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. L. Przod. 023/3 (45). ur. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. W WP od 1919 do 1923. L.

Ks. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Komis. St. ur. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow.in. stanis³awowskiego. W policji od 1 VIII 1922. 8 IX 1894 w Berezówce. m. cieszyñski. L. 7813. od 1 II 1935 na Post. post. 050/1 (32). post. w Wiœle pow. Kolejowym w Stanis³awowie. BMzaDS³. ur. L. 05/4 (77). Komis. Cieszyñskiego.M Walenty MACIUK s. MN. nastêpnie ponownie w Komis. w Cieszynie. BKZ. ur. L. post. PWŒl. Przod. Juliusza i Marianny z Franków. St. Odzn. L. MDzON. post. 019/1 (5). L. Odzn. post. na Post. PP Franciszek MACKIEWICZ s. PP W³adys³aw MACKIEWICZ s. 29 IX 1893 w Koñskiej. nadwórniañskiego do pow. sk¹d w 1929 przeniesiony na Post. 4260. MDzON. nastêpnie skierowany do woj.st. 2169. Odzn. w Brzeœciu n. 062/2 (3). Do PWŒl. ur. w Cieszynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Paw³a i Anny. PP Wincenty MACNER s. w Czarnocinie. Franciszka i Antoniny. w 1916. W WP od 8 IV 1919 do 25 V 1921. stanis³awowskiego – w czerwcu 1938 przeniesiony z pow. ³ódzkiego. Do 14 VII 1922 w ¯and. Warszawy. Odzn. 1 VII 1928. Przod. ur. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. mian. MPzaW. ur. PP m. Bugiem. 3252. Micha³a i Anny z Iliczów. 526 . Uczestnik III powstania œl¹skiego. PP Leon MACKIEWICZ s. 1949. Kraj. 28 V 1884 w Dzierbie. Przod. St. 4860. w Kowlu. Paw³a i Marii. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – we wrzeœniu 1939 w Rez. ³ódzkim. W policji od 15 X 1920 przyjêty do Kdy Woj. 033/1 (83). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 2 X 1896 w Piñsku. kowelskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. przyjêty 15 VII 1922 w stopniu st. 1 I 1938. 8 VIII 1899 w G³êbokiem. BKZ. w Radogoszczu i tam nadal we wrzeœniu 1939. 033/2 (1). Eustachego. St. mian. Franciszek MACOSZEK s.

012/1 (20). L. 1 VII 1928. Antoniego. 027/3 (5). L. 24 X 1890 w Koñskiej. Juliusza i Marianny z Franków. ur. przyjêty 3 XI 1938 w stopniu post. Jana i Marianny z Urbañczyków. w Karwinie pow. ur. Tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 15 VII 1909 w Raju. 323. z przydzia³em do 1 komp. nastêpnie w PWŒl. kontr. kand. 787. 1 XI 1938 mian. L. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w pow. Andrzeja i Barbary z Fuka³ów. 012/2 (5). 5516. w Katowicach. PWŒl. ur. Post. PP Dionizy MACZEK s. 054/2 (36). Do PWŒl. Wojciecha. Onufrego. ur. przod. frysztacki. w 1911. Karol MACURA s. L. i przydzielony do Komis. w Hajdukach Wielkich pow. przyjêty 22 XI 1937 w charakterze kand. Post. Do PWŒl. w 1893 w Rohatynie. 21 XII 1938 mian. Cieszyñskiego. pszczyñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. PWŒl. Do 14 VII 1922 w ¯and. Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. frysztacki.St. Do PWŒl. M Post. Od 6 II 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PWŒl. 1541. w Suchej Górnej pow. w £azach pow. œwiêtoch³owicki (od 1934 pn. PWŒl. 573. Kdy Rez. kmdtem Post. ur. L. 033/3 (74). rybnickim. Henryk MACURA s. od 1 XI 1922 do grudnia 1938 na stanowisku kmdta Post. Józef MACURA s. frysztacki. St. post. Kraj. ur. Józef MACOSZEK s. L. przod. stanis³awowskiego. w Paw³owicach pow. 527 . 24 IX 1913 w Otrêbowie. z przydzia³em na Post. 045/3 (16). Ks. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. w stopniu przod. Chorzów). w Bystrzycy na Zaolziu i tam nadal we wrzeœniu 1939. 2678. mian. przyjêty 3 XI 1938 w stopniu post. i przydzielony na Post. w 1906. Jakub MACZENKA s.

St. i³¿ecki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 1 XII 1908 w Szamotu³ach. PP Jan MADEJ s. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. 027/4 (23). w Staszowie pow. na szer. ur. Antoniego i Wiktorii z Gromadziñskich. 050/1 (36). L. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. 28 V 1913 w Herne. 038/3 (30). 2 XI 1894 w Wielkiej Wsi. ur. W policji od 1923. 7 VII 1899 we Wróblowej. Wojciecha i Apolonii. St. PP Czes³aw MAÆKOWIAK s. St. 79. w Tarnopolu.M Post. 1826. L. kieleckim – 2 VII 1938 przeniesiony z Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. 28 IX 1898 w Olesznie. w Borys³awiu. kontr. 3717. Walentego i Franciszki z Matuszaków. £odzi. w Czêstochowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Stefan MAÆKOWIAK s. Do policji przyjêty 29 X 1936 w charakterze kand. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Rez. 023/3 (100). ur. MDzON. 3724. 528 . PP Edward MAÆKOWIAK s. kieleckiego. 15 XII 1937 przydzielony na Post. Post. w Wierzbniku pow. ur. ur. w³oszczowski do II Komis. L. W policji od 1922. Marcina i Pelagii. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê na Post. Jana i Franciszki. 023/5 (33). Odzn. PP Jan MADEJ s. L. Pieszej m. 4230. post. L. ur. w Lelowie pow. post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Marcin MADEJ s. post. 12 VII 1907 w Œwi¹tnikach. drohobyckiego – we wrzeœniu 1939 w Komis. 023/4 (25). sandomierski i tam nadal we wrzeœniu 1939. 954. Jana i Rozalii. MPzaW.

L. Ppor. ze starszeñstwem 15 X 1935. 051/2 (59). 520. 044/3 (44). od 1928 kmdt tego¿ Post. w 1881. por. przod. 6 IV 1894 w Wymys³owie. Uczestnik wojny 1920. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Tarnopolu. 7057. Od 1934 w Kdzie Pow. na Post. S³u¿y³ m.in. ur. L. M L. St. 038/1 (13). radomszczañski. Marcina i Ludwiki. W 1939 s³u¿y³ w KOP. 15 V 1913 w Siedlcach. krakowskiego – we wrzeœniu 1939 w Tarnowie. 2 VIII 1895 w Lubzinie. Stra¿n. 5274. 5 XI 1900 w Kielanowicach. 026/2 (90). Por. post. SW Stanis³aw MADEJ s. – 19 III 1939. W 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu w Radomiu. Henryk Jan MADYJEWSKI s. 1982. 529 . Kazimierza i Leokadii z Wiêcaszków. w Kruszynie pow. piech. L. w Wieluniu i tam te¿ we wrzeœniu 1939. Józef MAGDZIAK s. Franciszka i Zofii z Owczarskich. W policji od 1921.Przod. 5147. piech. ur. St. PP Józef MADEJCZYK s. Józefa i Marianny. 3865. ur. w 1895 w Radomsku. ur. L. ur. Józefa. 037/3 (81). PP Jan W³adys³aw MAGDOÑ s. 012/1 (65). PP Marcin MADEJ s. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Adama. L.

037/2 (91). 530 . ur. ur. w Ozorkowie pow. z którego zosta³ przeniesiony do I Komis. w Kowlu. 037/2 (79). 30 II 1887 w Sarnowie. L. PP Boles³aw MAJCHROWICZ s. L. w Katowicach. 045/2 (92). Odzn. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. na szer. 4667. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Komis. katowicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Zdo³bunowie. ur. St.M St. 3 II 1900 we W³oc³awku. Antoniego i Franciszki. L. Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. przyjêty 18 VI 1922 w stopniu st. MPzaW. 3771. PP Jan MAJ s. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. w czerwcu 1891 w Polanach. BKZ. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. 25 IV 1913 w S³onowicach. 781. Odzn. tarnopolskiego. Odzn. 050/2 (69). Do PWŒl. od 2 IV 1933 kmdt Post. Marcina. nastêpnie (do 19 X 1932) na Post. Jana i Marii. MPzaW. w Katowicach. ur. przod. 037/4 (2). BKZ. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 012/1 (99). ur. przod. 1353. w 1900 w Ciê¿kowicach. 3973. katowicki na stanowisku kmdta. L. PP Jan MAJCHER s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. Przod. w Koñczycach pow. PP Stanis³aw MAJ s. w Giszowcu pow. Do policji przyjêty 16 I 1925. L. Do policji przyjêty 29 X 1936 w charakterze kand. PWŒl. Jana i Wiktorii. St. Franciszek MAJCHER s. 13 VII 1899 w Strzelcach Ma³ych. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 38. Post. przod. kontr. post. Szczepana i Marianny. L. W policji od 1923. post. ³êczycki. ur. MDzON. PP Jan MAJ s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta Lwowa. Antoniego i Joanny. St. BKZ.

W policji od 1925. krzemienieckim – we wrzeœniu 1939 na Post. Antoniego i Julianny. post. Warszawy. St. Przez wiele lat s³u¿y³ w pow. W WP od 25 VI 1919 do 30 XII 1920 i od 18 III 1921 do 6 VII 1921 oraz od 21 IV 1922 do 26 VI 1923. PP Józef MAJCHRZAK s. 12 VIII 1896 w Ch³¹dowie. Andrzeja i Magdaleny. W WP od 9 VI 1919 do 21 XI 1920 i ponownie od 22 IV 1921 do 20 VI 1923. post. W policji od 1933. L. ur. ur. w Szumsku. W policji od 1925. ur. L. L. rawski. 531 .in. m. Pieszej m. We wrzeœniu 1939 na placówce w Charzykowach pow. 05/5 (51). ur. L. PP W³adys³aw MAJCHRZAK s. 4994. 051/2 (78). Post. B³a¿eja i W³adys³awy z Sadowów. [3] (28). 023/4 (18). 9 X 1903 w Sroczynie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Poznaniu. w Zahajcach. 7 III 1901 w Obo³okach. i w Rez. Wawrzyñca i Katarzyny. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w pow. Post. W policji od 16 I 1925. PP Boles³aw MAJCZYNA s. 027/3 (50). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. W s³u¿bie od 1923. L. 1991. PP Józef MAJCHRZAK s. w III Komis. 012/2 (23). 2487. Stanis³awa. 11 I 1901 w Topoli Ma³ej. ur.st. 3965.Bronis³aw MAJCHRZAK s. M L. St. Józefa i Wiktorii z Przerywaczów. Stra¿n. tam nadal we wrzeœniu 1939. Bra³ udzia³ w ochronie Prezydenta RP w trakcie jego pobytów w Spale. SG Jan MAJCHRZAK s. 1 IX 1908 w Warszawie. ur. chojnicki. 9 X 1901 w Piotrkowie Trybunalskim. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 5678. w Czerniewicach pow. krzemienieckim – we wrzeœniu 1939 na Post.

Odzn. BMzaDS³. PP Jan MAJEWSKI s. ³aski. MDzON. w Kdzie Woj. w Brzeœciu n. PP Józef MAJDA s. 17 IX 1899 w £odzi. post. w Kroœnie. 1 II 1935. piotrkowskim – jako kmdt Post. Wawrzyñca i Marii z Kumeniuków. krakowski. 7 II 1898 w Rembieñskiem. 24 XII 1900 w Weresce Ma³ej. ur. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. Stanis³awa i Franciszki. W policji od 6 VII 1923 z przydzia³em do Kdy Pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. ur. Odzn. 20 XII 1912 w Bie¿uniu. L. 058/2 (23). PP Zygmunt MAJDZIK s. 023/1 (97). 498. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Radomsku. 037/3 (77). 2658. PP Henryk MAJEWSKI s. Odzn. Post. St. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. mian. L. 033/2 (42). ur.in. MDzON. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. Od 8 XI do 11 XII 1924 s³u¿y³ w Kdzie Pow. MPzaW. W³adys³awa i Weroniki. Bugiem. w Pabianicach pow. w Tarnopolu. Post. w Krzemieñcu. Przod. Przod. w £odzi oraz pow. w Brzeœciu n. post. W policji od 1931.M Post. w 1908 w Radomsku. L. L. na szer. L. ³ódzkim. 5477. Woli Kamockiej i Rêcznie. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. W WP od 2 II 1920 do 21 XI 1922. Do policji przyjêty 4 I 1937 w charakterze kand. L. Uczestnik wojny 1920. W 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Skawinie pow. lwowskiego i skierowany do Kdy Pow. St. MPzaW. 29 IV 1899 w Pabianicach. 5318. Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. kontr. 3912. Franciszka i Marii ze Szprotów. 532 . w: Wadlewie. od 12 XII 1924 w I Komis. MPzaW. ur. Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939. MDzON. Szczepana. 4271. W policji od 1923. Franciszka i Anastazji z Michelów. ur. 050/1 (67). m. PP W³adys³aw MAJDECKI s. PP Feliks MAJEWSKI s. 050/3 (31).

26 IX 1900 w Lendowie. ur. w 1897.Post. 3 XII 1895 w Sieradzu. nowogródzkiego do Kdy Pow. 027/2 (3). Odzn. W policji od 1923. MPzaW. Odzn. 050/1 (81). ur. 1208. ur. konecki i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 027/1 (24). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow.in. Romana. 2661. w Skotnikach pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PP Micha³ MAJEWSKI s. MPzaW. PP Jan MAJEWSKI s. W policji od 16 VI 1923. kontr. 3 VII 1936 przeniesiony z Post. ur. L. w Kroœnie. 30 X 1912 w Ciechanowie. M L. 5054. 533 . Aleksandra i Marii. L. Pilic¹. 14506. Rocha i Wiktorii ze S³usiñskich. W policji od 1935. ur. Do policji przyjêty 13 III 1937 w charakterze kand. koneckim na Post. Tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Stra¿n. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Jana i Anny. 4699. 058/2 (42). ur. w Wêgrowie i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu w Sieradzu. W WP od 3 III 1920 do 28 XI 1922. MDzON. S³u¿y³ m. w pow. 17 XI 1896 w Koñskich. PP Czes³aw MAJKA s. lwowskiego i skierowany do Kdy Pow. L. L. Post. Jan Marian MAJEWSKI s. BKZ. w 1907 w Niechcickiej Woli. W wiêziennictwie od 1923. nowogródzkim. Wojciecha i Józefy z Mikulskich. 3335. BMzaDS³. Rudzie Malenieckiej i Przedborzu n. 027/3 (44). w Koñskich na Post. w Kuszelewie. Ignacego i Henryki z Zawistowskich. W maju 1937 skierowany z woj. na szer. Post. Post. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Poczapowie na Post. 15 X 1937 przeniesiony z Kdy Pow. Odzn. we W³odzimierzu Wo³yñskim. SW Stefan MAJEWSKI s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Kielcach. L. 020/3 (19). PP Stanis³aw MAJKOWSKI s. MDzON. w Szyd³owcu.

4900. 534 . L. PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ m. Tadeusza i Bronis³awy. 7 XII 1912 w Lubliñcu Starym. Jana i Stefanii z Paw³owskich. Józef MAJNERT s. S³u¿y³ m. L. w wiêzieniach w £ucku. St. Post. 744. Pogotowia w Chorzowie pow. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz wiêzienia w Przeworsku. PP Franciszek MAKARUK s.M Post. 2 XI 1900 w Toporowie. Paw³ów pow. Józef MAKAREWICZ s. w Królewskiej Hucie w: II Komis. Ponownie przyjêty do PwŒl. We wrzeœniu 1939 nadal w policji. ur. w II Komis. nie jest jednak znany przydzia³. L. Do policji przyjêty 2 III 1937 w charakterze kand. SMzaDS³. Oddz. Cieszyñskiego od 16 VII do 9 IX 1921. katowicki i tam we wrzeœniu 1939. S³u¿y³ na Post. 4780. w Kroœnie. ur. Cz³onek POW GŒl. Adama i Marii z Bajów. L. (do 28 IX 1924). ur. (do 28 II 1926). Post. Paw³a i Katarzyny. W PWŒl. na Post. kontr. Odzn. MPzaW. nastêpnie emerytowany. 13 V 1900 w T³uszczu. 682. na szer. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. W I wojnie w armii austriackiej. Ks. W 1929 ukoñczy³ XVI kurs Centr. tu s³u¿bê pe³ni³ do 7 II 1937. Z³oczowie i Wilnie. potem na Post. 1 II 1928 do II Komis. 019/1 (26). 016/1 (21). w Królewskiej Hucie. W ¯and. PP Marian MAKOWIEC s. Wilhelma i Florentyny z Janków. Uczestnik wojny 1920. Odzn. MDzON. od 24 VI 1922. 027/3 (38). lwowskiego i skierowany do Kdy Pow. 22 XI 1899. L. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. w Barwinku pow.in. Kraj. 027/3 (10). Departamentu Karnego MS. kroœnieñski. 16 IX 1887 w Brzozowicach. w Miêdzyrzecu. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. SW Mieczys³aw MAJSTERKIEWICZ s. MN. Szk. Konnym (do 24 IV 1925). Zamoœciu. ur. 058/3 (76). katowicki (do 14 IX 1922). Uczestnik powstañ œl¹skich. 1495. ur. stra¿n.in.

L. Pocz¹tkowo w s³u¿bie œledcz. m. W³adys³awa i Anny von Busse. w Kostopolu. ur. w Kdzie Pow.in. Osadnik wojskowy. 80 pp. 27 V 1894. Szczepana i Ma³gorzaty. St. 5862. nowotomyski. 012/1 (117). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. kieleckiego. woj. MPzaW. L. PKU Wilejka. Komis. w Sosnowcu i tam zapewne we wrzeœniu 1939. 05/2 (78). 30 V 1893 w Warszawie. Antoniego i Katarzyny. pomorskiego. W policji od 1923. Post. 054/1 (63). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. W policji od 15 IX 1922 do 31 I 1923 i ponownie od 1 VI 1923. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 3398. ze starszeñstwem 1 VI 1919. MDzON. kostopolskim – we wrzeœniu 1939 na Post. 023/5 (81). ur. PP Adam MAKOWSKI s. 1013. W WP od 1 VII 1919 do 29 IV 1928. ur. ze starszeñstwem 1 VI 1919.Kazimierz MAKOWIECKI s. 27 XI 1891 w Radzyniu. ur. PP Feliks MAKSAJDOWSKI s. 85 i 86 pp. 4821. KW. Por. Henryka Andrzeja i Karoliny z Kubeckich. PP Gracjan Leonard MAKOWSKI s. 710. 05/2 (65). SG Edward MAKOWSKI s. w 1896. w Tczewie i Chojnicach. w Opalenicy pow. ur. Oficerska kadra Okrêgu nr IV. m. Œledcz. Nastêpnie przeniesiony do woj. Odzn. 5345. Cz³onek POW. Asp. Przod. W SG od 1928. Ppor. ur. L. Odzn. Ignacego i Julii. Wilno-Troki. 16 XII 1895 w Kotuni. W 1938 w stopniu asp. we wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Rawie Ruskiej. 535 . Wojciecha i Karoliny z Witkowskich. we wrzeœniu 1939 w Kobryniu. ¯o³nierz Legionów Polskich. post. PKU Wieluñ.in. W WP od 20 VII 1919 do 23 VI 1922 – 21. skierowany do Wydz. L. 058/2 (6). W policji od 1 VIII 1919. 22 XI 1894 w Kobylinie. PP Julian MAKOWSKI s. L. wileñskiego. M L.

na szer. 498. Po ukoñczeniu 5 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. 037/4 (20). PP Wojciech MALAK s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 819. 28 IV 1899 w Boryniczach. 20 I 1904 w El¿bietowie. Post. post. w Chojnach pow. bialski. 3950. W policji od 1919. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w pow. 536 . toruñski i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Szymona i Marii z Bóbrków. ur. Mateusza. ur. 020/3 (47). u³. St. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Kazimierz MAKSYMIUK s. W lutym 1938 przeniesiony z II Komis. 15 XI 1905 w Czosnówce pow. 4942. W policji od 1919. w Toruniu na Post. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 na Post. bia³ostockiego. L. L. ³om¿yñskim. Jana i Marty z Lewczuków. Stefana i Józefy z Kiryluków. PP Andrzej MALAROWSKI s.M Post. Zmobilizowany 28 VIII 1939 do ¿and. BKZ. rolnik zamieszka³y w rodzinnej miejscowoœci. PP Stanis³aw MALARZ s. L. L. St. L. 1926–1928 w WP. 14 XI 1901 w Zbydniowie. 18 XI 1888 w £odzi. St. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PP Roman August MAKUTRA s. 016/2 (55). zaleszczycki. w Uhryñkowcach pow. Antoniego. 25 p. post. PP Józef MAKSIMIAK s. 3382. w Bia³ej Podlaskiej. w Che³m¿y pow. Do policji przyjêty 27 IX 1929 w charakterze kand. ur. 058/3 (2). L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Odzn. 2973. ur. 037/4 (36). W l. ni¿añski. post. w Je¿owem pow. ³ódzki. 17 IV 1889 w Karminie. Uczestnik wojny 1920. 038/3 (83). kontr. Józefa i Marii z Zieliñskich. W policji od 1 IV 1924.

MDzON. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Piotrkowie Trybunalskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. L. 13 V 1897 w Radomsku. S³u¿y³ m. m. post. Jana i Wiktorii z Zarêbów. ur. W wiêziennictwie od stycznia 1939. Post. We wrzeœniu 1939 nadal w Warszawie. M L. St. ur. SW Jan MALCHAREK s. Stra¿n. 1252. w Kodniu pow. PP W³adys³aw MALEWSKI s. W policji od 1923. [3] (16). w Czortkowie. 044/3 (97).St. od 1927 na Post. BKZ. lubelskiego – w paŸdzierniku 1937 przeniesiony z Post. Witalisa i Antoniny z NiedŸwieckich. w 1912 w Soœnicy. w Œwierzach pow. St. che³mski na Post. W policji s³u¿y³ od 1922 m. 27 V 1898 w Str¹kowej Górze. PP Jan MALESZYK s. Wincentego i Marii ze Œwierszczyñskich. 4229.in. PP Jan MALASIEWICZ s. Post. w Urzêdzie Œledcz.in. Odzn. ur. L. Szczepana i Marianny z Klekowskich. W³adys³awa i Filipiny. 027/3 (75). W policji od 1919. [4] (40). ur. 023/4 (24). 24 VI 1902 w Lipnicy. L. L. Odzn. MPzaW. a od 1937 do wrzeœnia 1939 w Kdzie Miejskiej w Tarnopolu. post. Odzn. w Jagielnicy. w policji woj. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Bochni. PP Jacenty MALINA s. PP Czes³aw MALESZEWSKI s. Warszawy. L. 2757. SKZ. 3296. ur. Edmunda.in. w Kdzie Pow. 038/2 (22). bialski i tam nadal we wrzeœniu 1939. 537 . S³u¿bê pe³ni³ m. BMzaDS³. 17 XII 1903 w Ostrowie. post. ur.st. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu w Sosnowcu. Uczestnik wojny 1920. 11 VIII 1891 w Baczynie. Uczestnik wojny 1920.

i Kdzie Miasta. PP Wojciech MALINOWSKI s. Bugiem – w Komis. Komis. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. ur. PP Józef MALINOWSKI s. od 13 I 538 . nastêpnie w Brzeœciu n. w 1929 pomocnika naczelnika. 030/1 (72). 033/2 (41). St. poleskiego i przydzielony na Post. 29 VI 1901 w Wilnie. na stanowiska: st. MPzaW. brzeski (do 15 III 1928). 033/3 (59). Gran. L. W policji od 16 XII 1922. Przod. Jana. 5772. 4307. 1 IV 1934. mian. W policji od 1927. ¯o³nierz I Korpusu Polskiego. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Poznaniu. Bugiem (do 10 VI 1927). Potem s³u¿y³ w Komis. L. St. kancelisty. w Radomiu i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 05/1 (21).in.M St. L. W 1936 ukoñczy³ Kurs Wy¿szy Szko³y SW w Warszawie. BKZ. w Jaœle. 20 VII 1904 w Turzysku. w Piñsku (do 31 VIII 1925).in. w I Komis. w Eksp. Od 1928 w VIII Komis. MDzON. Od 1 X do 31 XII 1922 w Inspektoracie Szkolnym. Odzn. w 1933. w Kdzie Rez. nr 64 w Prypeci pow. St. Od 20 XI 1918 w ML. sk¹d przeniesiony zosta³ do woj. 6018. Gorlice (od 1929) oraz Kozienice (od 1937) i tam nadal we wrzeœniu 1939. ³uniniecki (do 29 II 1925). Œledcz. Podkomis. Leona i Franciszki Rozalii z Sujeckich. W policji od 1929. post. PP Adam MALINOWSKI s. W WP od 19 VI 1919 do 19 VII 1922. ur. W I wojnie w armii rosyjskiej. W WP od 2 VIII 1919 do 29 IX 1922. SKZ. PP Franciszek MALINOWSKI s. w Bia³obrzegach pow. Jana i Marianny z Krzeœniaków. m. Nastêpnie awans. We wrzeœniu 1939 naczelnik wiêzienia w Dubnie. ur. 23 II 1895 w Za³uskach Koœcielnych. 26 IX 1893 w Bukowie. jako kmdt Post. w £odzi (do 16 VII 1924). £odzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. na Post. MN. ur. post. 4629.. 6 pap. radomski do II Komis. (do 16 III 1933). adiunkta. Kolejowym (do 12 I 1938). Franciszka i Anny z Bañkowskich. w Tarnowie. Feliksa i Anieli ze Stefanowiczów. w Ratajczycach pow. mian. na Post. od 1926 na stanowisku kier. W policji od 8 I 1923. W wiêziennictwie od 1919 jako kancelista wiêzienia w Bia³ymstoku. L. W policji od 24 VII 1919. post. Przeniesiony 25 X 1934 z Post. Podkomis. m. St. KIKPol. Kolejowym w Brzeœciu n. w 1894 w Solcy Wielkiej. ur. post. Kmdt Pow. SW Boles³aw MALINOWSKI s. 026/4 (64). ur. s³u¿y³ m. 12 IV 1899 w Sowiñcach. Wawrzyñca i Marii z Wiœniewskich. Od 1931 naczelnik wiêzienia w Kobryniu. L. PP Piotr MALINOWSKI s. post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi.

Józefa i Marii. Szer. w 1907. kieleckiego z przydzia³em na Komis. Józefa i Apolonii. ur. 7 XI 1905. mian.1938 w II Komis. L. pomorskiego do woj. Przod. Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. W³adys³aw MALSKI s. PP przy KG w ¯yrardowie pow. na szer. 3021. Od 22 I 1937 przeniesiony z policji woj. PP Micha³ MALISZEWSKI s. 038/1 (30). w Ostrowcu. 165. Stanis³awa i Florentyny z Bia³asów. ur. 4671. Post. MPzaW. 058/2 (51). Jana. PP Józef MALMUR s. 2 X 1938 skierowany na Post. b³oñski. PP Kazimierz MALKA s. 3214. Do policji przyjêty 17 IX 1935 w charakterze kand. 539 . w Uhorsku. ur. z przydzia³em do KG. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Alojzy MALISZEWSKI s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta Poznania. 019/2 (76). L. 16 VII 1924. w Opatowie i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. kontr. St. L. i tam nadal we wrzeœniu 1939. MDzON. ¿ó³kiewski przydzielony do Rez. Post. 1 VIII 1906 w Skroniowie. 1795. 027/3 (11). 026/3 (22). krzemienieckim – we wrzeœniu 1939 na Post. 05/3 (59). 13 VIII 1910 w Krei. W policji od 16 V 1930. Konstantego. M L. ur. przod. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Warszawie. w 1893 w Kutnie. BMzaDS³. 3053. Odzn. ur. L. Post.

Niwce pow. opoczyñski (od 2 IX 1937) i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Piotr MA£ECKI s. 4670. m. Wincentego i Wincentyny ze Stachów. w Katowicach. 058/3 (68). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 31 VIII 1901 w Pabianicach pow. Oficerska kadra Okrêgu nr III. ur. post. 5315. 058/2 (43). bêdziñski (od 31 III 1936) oraz Korytkowie pow. L. 023/1 (39). 3924. w Kdzie Pow. 030/1 (33). ze starszeñstwem 1 VII 1925. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. 11 XI 1898 w Micha³owicach. W policji od 1921. L. PP Kazimierz MA£ECKI s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Poznaniu. PKU Suwa³ki. 7 I 1901 w Lipowej. 540 . 4807.in. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. Post. 1569. rez. W sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PWŒl. 23 IX 1901 w Jeziorach. w: Górkach pow. Podkomis. PP Józef MA£KIEWICZ s. St. Jana i El¿biety ze Stêpniów. 26 VIII 1938 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w rodzinnej miejscowoœci. przod.M St. L. 3706. Nastêpnie kmdt Post. L. Ppor. Micha³ MA£ECKI s. BKZ. St. kieleckim. w Piñczowie. Antoniego i Antoniny. PP Piotr MA£ECKI s. PWŒl. piñczowski (od 1 VI 1935). 050/2 (89). w Kolnie. W policji od 1924. w D¹browie Górniczej pow. Przod. ur. post. Uczestnik wojny 1920. SG Marcin MA£EK s. ur. w 1887 w Kostrzynie. L. ur. Józefa. Miko³aja. 7 I 1895. ³aski. W policji od 1919. Jana i Kunegundy z Grzebinioków. Odzn. ur. ur. bêdziñski. 023/4 (65).

Wachm. rez. W³adys³aw MA£KOWSKI s. Andrzeja i Agnieszki, ur. 15 V 1915 w Jêdrzejówce. Pracownik Nadleœnictwa Ostro³êka, zamieszka³y w Dulrasach pow. ostro³êcki. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP.

M

L. 058/2 (24), 5478.

Przod. PP Micha³ MA£KUS s. Józefa i Józefy z Rutów, ur. 28 IV 1891 w Stachlewie. W policji od 1919. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. skierniewickim – we wrzeœniu 1939 na Post. w Kawêczynie na stanowisku kmdta.

L. 019/2 (87), 4019.

St. post. PP Leon MA£OLEPSZY s. Micha³a i Marianny z Flisikowskich, ur. 11 II 1888 w Gembach. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku z-cy kmdta Post. w P³u¿nicy pow. w¹brzeski. Odzn. MPzaW, MDzON.

L. 023/5 (82), 1856.

St. post. PP Ludwik MA£OWIEJSKI s. Jakuba i Marianny z Jagie³³ów, ur. 22 VIII 1890 w ¯ychlinie. ¯o³nierz I Korpusu Polskiego, plut. W policji od 1919. Od 14 I 1930 przeniesiony do Rez. Konnej m. £odzi i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Do Ostaszkowa przeniesiony ze szpitala w Szepietówce. Odzn. MN, MPzaW, MDzON.

L. 050/3 (76), 7783.

Post. PP Stanis³aw MAMCARZ s. Ignacego i Balbiny z Piêtaków, ur. 27 IV 1904 w Skar¿ysku Koœcielnym. W policji od 1928. Od 15 XII 1936 przeniesiony z Kdy Pow. w Wierzbniku na Post. w I³¿y, nastêpnie skierowany na Post. w Mircu pow. i³¿ecki i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.

L. 023/5 (19), 4283.

Post. PP Tadeusz Józef MAMULSKI s. Walentego, ur. w 1911 w D¹browicy. Do policji przyjêty 9 V 1938 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do 4 Komp. Rez. PP w Herbach Starych pow. czêstochowski. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. poznañskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Koœcielcu pow. kolski.

L. 023/2 (67), 3817.

541

M

Pawe³ MAMZEROWSKI s. Tomasza i Rozalii z Dryga³ów, ur. 23 I 1897 w Krzyworzece. ¯o³nierz Legionów Polskich. Osadnik wojskowy. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Berezowcu pow. sto³pecki.

L. 054/2 (16), 7006.

Post. PP Tadeusz Zygmunt MANIA s. Franciszka i Pelagii, ur. 17 IV 1916 w Œwinicach Warckich. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. kieleckiego i przydzielony do I Komis. w Radomiu, zaœ 2 VI 1938 przeniesiony do Kdy Pow. w Olkuszu i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.

L. 045/1 (1), 4276.

St. post. PP W³adys³aw MANIARA s. Micha³a, ur. w 1904 w Jakubówce. Do policji przyjêty 1 XII 1928 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do KG. Po ukoñczeniu 25 V 1929 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. kieleckiego, tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.

L. 012/4 (57), 2168.

Post. PP Bernard Franciszek MAÑCZAK s. Antoniego, ur. 28 III 1913. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Nowomalinie pow. rówieñski.

L. 020/2 (93), 380.

Post. PP Kazimierz Czes³aw MAÑKOWSKI s. Stanis³awa i Józefy z Muchów, ur. 13 VI 1911 w Juchnowcu Dolnym. Rolnik, 28 VIII 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP z przydzia³em do III Komis. m. Bia³egostoku.

L. 058/3 (38), 3361.

Przod. PP Ignacy MARACHA s. Franciszka, ur. 10 X 1899 w Iwanowicach. W policji od 1924. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w Sochaczewie.

L. 045/2 (56), 1237.

542

Ignacy MARASEK s. Micha³a i Franciszki, ur. 14 XI 1900 w Sosnowcu. We wrzeœniu 1939 w S³u¿bie Pomocniczej PP w Sosnowcu.

M

L. 058/3 (12), 2098.

Post. PP Franciszek MARASZ s. Jana, ur. w 1899 w Wêgrzynowie Starym. 28 VIII 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Bêdzinie – ochrona elektrowni.

L. 058/3 (59), 3579.

St. post. PP B³a¿ej MARCHEWKA s. Jana, ur. w 1899 w Sosnówce. W policji od 1924. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. stopnickim – we wrzeœniu 1939 na Post. w Pacanowie. Odzn. MPzaW, MDzON, Kleg., OH „Orlêta”.

L. 033/1 (69), 5469.

St. post. PWŒl. Jan MARCHLEWSKI s. Franciszka i Marianny z Niemiaszewskich, ur. 21 VII 1899 w LeŸnie Ma³ym. W WP od 1 X 1919 do 23 XI 1921. Do PWŒl. przyjêty 16 IV 1924 i przydzielony do Kdy Rez. w Katowicach. Od 5 VI 1924 do 28 II 1938 s³u¿bê pe³ni³ w pow. katowickim – w Komis. Gran. Bytom-Dworzec (od 26 VI 1934 pn. Komis. Gran. Chorzów), od 1 III 1938 w I Komis. m. Chorzowa i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 31 III 1939. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 027/1 (97), 962.

Post. PP Konstanty MARCHLEWSKI s. Ignacego, ur. w 1900 we W³oszycy. 25 VIII 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Che³mnie.

L. 058/3 (39), 5497.

Post. PP Teofil MARCHLEWSKI s. Jana i Marianny z Tyburzów, ur. 22 III 1896 w Niemieckim Brzoziu. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ³ódzkiego – we wrzeœniu 1939 na Post. w Wilczynie pow. koniñski.

L. 030/1 (65), 5568.

543

M

Józef MARCHWICKI s. Ignacego i Franciszki z Pacynów, ur. 7 II 1897 w Klonowej. W sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Rakowie pow. mo³odecki.

L. 058/4 (54), 277.

Post. PP Stanis³aw MARCHWICKI s. Paw³a i Anieli, ur. 7 IV 1889 w Okrzei. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. rówieñskiego – we wrzeœniu 1939 na Post. w Buhryniu.

L. 027/2 (73), 3270.

Post. PP Adam MARCIAK s. Piotra i Agnieszki, ur. 4 XI 1909 we Lwowie. Do policji przyjêty 3 XI 1935 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. poznañskiego. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu – w czerwcu 1939 przeniesiony z I do III Komis. i tam nadal we wrzeœniu 1939.

L. 023/5 (61), 2867.

Przod. PP Edward MARCINIAK s. Szczepana i Marii, ur. 13 X 1896 w Olkuszu. W policji od 27 III do 17 IX 1920, ponownie przyjêty 1 X 1920. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Kowlu. Odzn. BKZ.

L. 044/2 (90), 923.

Post. PP Henryk MARCINIAK s. Franciszka, ur. w 1914. Do policji przyjêty 7 II 1938 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Komp. „E” Rez. PP w Poznaniu. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do Rez. Szer. PP przy KG w ¯yrardowie pow. b³oñski. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.

L. 05/5 (9), 4498.

St. post. PP Jan MARCINIAK s. Jana i Marii, ur. 5 III 1890 w Gródku Jagielloñskim. W policji od 1920. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Nowym S¹czu.

L. 020/2 (26), 3631.

544

St. post. PP Jan MARCINIAK s. Stanis³awa i Marii, ur. 1 VI 1897. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w Stanis³awowie.

M

L. 058/3 (58), 2459.

Post. PP Jan MARCINIAK s. Stanis³awa i Marii, ur. 26 VI 1901 w Zbiersku. W policji od 1927. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim. W 1930 przeniesiony z Kdy Pow. w Kaliszu do Kdy Pow. w Radomsku, w listopadzie 1931 skierowany do Komis. w Radomsku i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.

L. 044/1 (26), 4227.

Szer. Józef MARCINIAK s. Antoniego, ur. w 1901. We wrzeœniu 1939 ¿o³nierz WP.

L. 058/4 (86), 6607.

St. post. PWŒl. Józef MARCINIAK s. Józefa i Magdaleny z Przybylskich, ur. 19 II 1897 w Pietrkowicach. W PWŒl. od 1 IX 1924. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w ref. ppolit. Kdy Pow. w Tarnowskich Górach jako wywiadowca. Od 1 XII 1926 na Post. w Tarnowicach Starych pow. tarnogórski, od 1 II 1927 na Post. Oficerskim w Miko³owie pow. pszczyñski, najpierw w s³u¿bie mundurowej, potem œledcz. i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 13 IV 1938. Odzn. BKZ, MDzON, BMzaDS³.
L. 045/1 (48), 2050.

Przod. PP Józef MARCINIAK s. Walentego i Agnieszki, ur. w 1885 w Walentynowie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako kier. Komis. w Ostrowie Wielkopolskim.

L. 038/3 (15), 4113.

St. post. PP Stanis³aw MARCINIAK s. Józefa i Magdaleny z Przybylskich, ur. w 1905 w Borowie. Do policji przyjêty 20 V 1930 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. pomorskiego. W kwietniu 1938 przeniesiony z II Komis. w Gdyni na Post. w Kartuzach i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.

L. 019/1 (19), 2687.

545

M

St. post. PP Stanis³aw MARCINIAK s. Wincentego, ur. w 1885 w Gradowicach. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Rudnikach pow. wieluñski.

L. 023/4 (92), 4013.

Przod. PP Zygmunt MARCINIAK s. Stanis³awa i Eleonory, ur. 6 II 1900 w Unierzy¿u. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. w Dziatkowicach pow. kobryñski. St. post. mian. 1 IV 1939. Odzn. BKZ.

L. 050/2 (90), 1099.

St. post. PP Stanis³aw MARCINKOWSKI s. Stanis³awa, ur. w 1893. Od 22 II 1939 przeniesiony z Komis. w Baranowiczach na Post. w Rubie¿ewiczach pow. sto³pecki i tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.

L. 026/3 (43), 3337.

St. post. PP Stanis³aw MARCINKOWSKI s. Franciszka, ur. w 1904 w Kielcach. W policji od 1927. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. kieleckim, 2 III 1936 przeniesiony z Komis. w Kielcach na Post. w Bia³ogonie, od 2 XI 1936 ponownie do Komis. w Kielcach i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 II 1937. Odzn. BKZ.

L. 012/2 (71), 5623.

Post. PP W³adys³aw MARCINKOWSKI s. Józefa, ur. w 1890. W policji od 1919. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. kieleckim, ostatnio w Kielcach – 4 VII 1937 przeniesiony z Kdy Pow. do Urzêdu Œledcz., nastêpnie do Komis. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. BKZ.

L. 050/1 (53), 1879.

Post. PP Andrzej MARCINÓW s. Jana i Anny, ur. w 1902 w Jamelnej. 21 IV 1937 przeniesiony z policji woj. lwowskiego do woj. kieleckiego. S³u¿bê pe³ni³ w pow. bêdziñskim – na Post. w £osieniu, nastêpnie w Sosnowcu w Rez. Konnej, a 15 VI 1938 skierowany zosta³ do I Komis. i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.

L. 020/2 (11), 5351.

546

Post. PWŒl. Leon MARCOL s. Józefa, ur. w 1912. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Lipinach pow. œwiêtoch³owicki.

M

L. 038/4 (55), 1261.

Mieczys³aw MARCOÑ s. Józefa, ur. 8 V 1906.

L. 05/3 (67), 5437.

Post. PP Franciszek W³adys³aw MARCZAK s. Paw³a i Nepomuceny z Wierzbowskich, ur. 2 XII 1908 w Zgierzu. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. kowelskiego – 1 IX 1937 przeniesiony z Post. w Kupiczowie na Post. w Bob³ach i tam nadal we wrzeœniu 1939.

L. 023/2 (74), 993.

Post. PP Wac³aw MARCZAK s. Stanis³awa i Ludwiki, ur. 3 IV 1903 w Œniadowie. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku – 2 IV 1939 przeniesiony z II do I Komis. i tam nadal we wrzeœniu 1939.

L. 045/1 (73), 5448.

Kpr. Wac³aw MARCZAK s. Adama i Ma³gorzaty z B³aszczyków, ur. 16 XII 1897 w Rajmundowie. Agronom. W 1939 wójt gminy Sieñkowszczyzna pow. s³onimski. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP.

L. 054/2 (12), 7235/204.

Przod. PP Jan Mieczys³aw MARCZEWSKI s. Stanis³awa i Franciszki z Rutkowskich, ur. 24 VI 1893 w Warszawie. W policji od 1 II 1920. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. II KG.

L. 045/1 (59), 1370.

547

M

St. stra¿n. SW Piotr MARCZEWSKI s. Piotra i Magdaleny, ur. 12 X 1890 w Wolanowie. W wiêziennictwie od 1920, s³u¿y³ m.in. w wiêzieniu w Sieradzu, w 1939 w wiêzieniu w Radomiu.

L. 012/1 (2), 1981.

Przod. PP Józef MAREK s. Jana i Konstancji z Konradowskich, ur. 9 III 1901 w Grembowie. W policji od 1921. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. poznañskim, ostatnio w Poznaniu, m.in. na stanowisku kmdta Post. w Winiarach. We wrzeœniu 1939 kier. I Komis. m. Poznania. Przod. mian. 1 IV 1934.

L. 030/1 (13), [.]856.

St. post. PP Józef MARGRAF s. Jakuba i Katarzyny, ur. 17 XII 1892 w Lubaczowie. W WP od 7 XII 1918 do 26 VIII 1919 i od 6 VII 1920 do 6 X 1921. W policji od 15 II 1923. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim w pow. kostopolskim – 9 IV 1938 przeniesiony z Post. w Ma³yñsku na Post. w Michalinie, zaœ 2 VI 1938 na Post. w D¹browicy pow. sarneñski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.

L. 037/3 (49), 848.

Karol MARIITZ s. Adama, ur. w 1899 w Przeroœli. W policji od 1926. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Wychodnem pow. suwalski.

L. 05/4 (53), 3286.

St. post. PWŒl. Izydor MARKIEL s. Walentego i Marii, ur. 1 IV 1901 w Wyrach. Do PWŒl. przyjêty w 1923. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach, m.in. w Kdzie Rez. i w I Komis., we wrzeœniu 1939 w KG.

L. [4] (41).

Post. PP Alojzy Stefan MARKIEWICZ s. Boles³awa i Stanis³awy, ur. 24 XII 1913 w £odzi. Do policji przyjêty 3 III 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. lwowskiego. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. w Kroœnie, nastêpnie na Post. w Dukli pow. kroœnieñski i tam te¿ we wrzeœniu 1939.

L. 020/4 (99), 687.

548

Antoni MARKIEWICZ s. Stanis³awa i Emilii z Wydrzyckich, ur. 3 V 1907 w Starych Wasiliszkach. W 1939 nauczyciel zamieszka³y w Ostrynie. Specjalnoœæ wojskowa ¿andarmeria. Zmobilizowany prawdopodobnie do Nowogródzkiej Brygady Kawalerii.

M

L. 058/3 (98), 1078.

St. przod. PP Boles³aw MARKIEWICZ s. Józefa i Rozalii z Górskich, ur. 13 XII 1887 w Pierzchnicy. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Piotrkowicach pow. stopnicki na stanowisku kmdta. Odzn. SMzaDS³., BMzaDS³.

L. 016/1 (7), 5416.

Post. PP Feliks MARKIEWICZ s. Feliksa i Józefy z Rzêbów, ur. 18 V 1913 w D¹browie Górniczej. Do policji przyjêty 25 II 1938 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. lwowskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Samborze.

L. 033/3 (90), 2504.

Kpr. Ludwik MARKIEWICZ s. Micha³a i Marii z Bobków, ur. 1 I 1915 w Grazu. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w ¿andarmerii w Przemyœlu.

L. 020/1 (91), 3996.

St. post. PP Mieczys³aw MARKIEWICZ s. Antoniego, ur. w 1907 w Parchaczu. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Budzanowie pow. trembowelski.

L. 026/2 (68), 4544.

Mieczys³aw MARKIEWICZ-TUROSIÑSKI s. Stanis³awa, ur. w 1900.

L. 026/4 (22), 64.

549

M

St. post. PP Jan MARKOCKI s. Marcina i Zofii, ur. w 1902 w Rehberg. W policji od 16 X 1927. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku z-cy kmdta Post. w Czerniejowie pow. stanis³awowski.

L. 054/1 (40), 2422.

Post. PP Zygmunt MARKONI s. Józefa, ur. w 1906 w £odzi. W policji od 1932. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Okêcie-Lotnisko pow. warszawski.

L. 038/1 (80), 1346.

Post. PP Zbigniew W³adys³aw MARKOWICZ s. Jana, ur. w 1914. Do policji przyjêty w sierpniu 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Grupy Rez. PP w Warszawie. Po ukoñczeniu 1 VII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. lubelskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Zwierzyñcu pow. zamojski.

L. 019/2 (98), 737.

Adolf MARKOWSKI s. Jana, ur. w 1897.

L. 037/2 (76), 5278.

St. post. PP Franciszek MARKOWSKI s. Walentego i Anieli z Harenzów, ur. 10 I 1889 w Arcugowie. W policji od 1920. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w Rawiczu, nastêpnie w l. 1925–1932 na Post. w Sarnowej pow. rawicki, potem na Post. i w Kdzie Pow. w Rawiczu. Od 1937 s³u¿y³ w Kdzie Pow. w Obornikach i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 IV 1933.

L. 016/1 (91), 3131.

Post. PP Stanis³aw MARKOWSKI s. Adolfa i Teofili z Batyldów, ur. 2 II 1879 w Grodzisku. Od 10 X 1919 do 22 XI 1920 pracowa³ przy budowie kolei £ódŸ–Zgierz–Kutno. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w policji woj. ³ódzkiego i w £odzi – w Kdzie Miasta (od 1 I 1921), w Komis.: V (od 1 IV 1927), XIV (od 14 XI 1933) i I (od 14 X 1934), sk¹d przeniesiony zosta³ do woj. poleskiego. Od 15 VII 1936 w Komp. Wartowniczej MOdosob. w Berezie Kartuskiej pow. pru¿añski, zaœ od 21 VII 1936 do wrzeœnia 1939 w I Komis. w Brzeœciu n. Bugiem. Odzn. MDzON, BMzaDS³.
L. 044/1 (45), 893.

550

St. post. PP Stefan MARKOWSKI s. Rajmunda, ur. w 1895. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji pow. ³om¿yñskiego.

M

L. 050/3 (92), 6063/7764.

Przod. PP W³adys³aw MARKOWSKI s. Stanis³awa i Marianny z Chruœcielskich, ur. 4 II 1904 w £odzi. W policji od 1928. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w £asku.

L. 050/3 (10), 4261.

Post. PP W³adys³aw MARKOWSKI s. Dominika i Zofii, ur. 20 X 1907 w D¹browie. Do policji przyjêty 19 IX 1934 w charakterze kand. kontr. na szer. z przydzia³em do Kdy Woj. w Poznaniu. Po ukoñczeniu 21 III 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do Poznania. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w ¯ninie.

L. 023/3 (36), 5640.

Post. PWŒl. Karol MAROSZ s. Jana, ur. 1 X 1914 w Bystrzycy. W PWŒl. od 1938. Do 5 II 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Boguminie Nowym pow. frysztacki, zaœ od 6 II 1939 na Post. w Strumieniu pow. bielski i tam nadal we wrzeœniu 1939.

L. 020/1 (36), 2736.

Post. PP Henryk MARSZA£EK s. Walentego i Antoniny, ur. 15 I 1905 w Warszawie. W policji od 1932. Od 2 VIII 1936 przydzielony do II Komis. w Sosnowcu i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.

L. 023/4 (22), 3722.

St. post. PP Józef MARSZA£EK s. Wojciecha i Florentyny z Burzyñskich, ur. 17 III 1905 w Zawierciu. Do policji przyjêty 12 XI 1928 w charakterze kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 25 V 1929 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. wo³yñskiego, gdzie pe³ni³ s³u¿bê w pow. krzemienieckim – we wrzeœniu 1939 w Wydz. Œledcz. w Krzemieñcu.

L. 026/3 (67), 473.

551

Cz³onek POW GŒl. Adm. post. BMzaDS³. S³u¿bê pe³ni³ w woj. w Mys³owicach pow. KnaŒl. 2070. Stra¿n. L. L. Dani³owiczowskiej w Warszawie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 023/3 (98). nastêpnie w Kdzie Pow. Jakuba i Marii z Kurtzów. 5113. w II Komis. We wrzeœniu 1939 nadal pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. pow. m. w Opatowie (od stycznia 1934) i Æmielowie pow. PWŒl. mian. mian. Odzn. Stanis³aw MARSZO£EK s. ur. 22 IX 1898 w Gos³awicach. Andrzeja i W³adys³awy. 5420. ur. Antoniego. w Kdzie Rez. 909. Techn. Do policji przyjêty 16 II 1924. SW Stanis³aw MARUK s. W PWŒl. 19 XII 1882. W policji od 1919. w Oddz. w Katowicach. MDzON. 1 VII 1928. Potem przeniesiony na krótko do Komis. ur. Uczestnik powstañ œl¹skich. opatowski (od 2 XI 1937). St. Odzn. post. (do 13 IX 1924) jako goniec i w III Komis. W policji od 1919. St. tam te¿ nadal we wrzeœniu 1939. 3 I 1892 w Gorzkowicach. od 7 VII 1922. PP Julian MARTELA s. poleskim na Post. kieleckim na stanowisku kmdta Post. Od maja 1933 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu przy ul. w Katowicach. L. W I wojnie w armii niemieckiej. Post. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – do 14 VIII 1922 w Oddz. w 1932. ur. 2 V 1898 w Rêczajach. Przod. Aleksandra i Jadwigi. KG. – 1 I 1938. katowicki (do 7 XI 1924) powróci³ do Kdy Pow. 023/5 (7). post.. Po³owcach (od 1 II 1928) oraz Wysokiem Litewskiem (od 15 V 1931) i tam te¿ we wrzeœniu 1939. L. ur. Paw³a i Marii z Micha³owskich.WWiZ. (do 30 IX 1924) jako woŸny. 045/3 (90).in. 037/2 (77). post. St. L.M Post. 045/3 (74). w której by³ woŸnym do 30 VI 1928. St. 552 . KG (do 30 IV 1924) jako ni¿szy urzêdnik. (do 31 I 1923). S³u¿bê pe³ni³ w £odzi. S³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Piotr MARSZA£EK s. 2365. 7 V 1908 w Wilnie. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. PP Walenty MARSZA£EK s. brzeskiego w: Dworcach.

post. w Bob³ach. 338. post. 037/3 (6). 18 I 1898 w Dalewicach.. PP Franciszek MARYNOWICZ s. w Zgierzu pow. 3 VI 1911 w £¹kach. Jana i Józefy. Jana i Józefy z Ja³mu¿nych. 1616. 020/1 (37). Wac³aw MARUSZYÑSKI s. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 w Komis. Eliasza. M L. Oficerski w Pszczynie. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. 027/4 (92). 534. 026/3 (91). W policji od 16 VII 1923. ³ódzki. 15 XI 1938. Odzn. BKZ. ³ódzkim i w £odzi – m. Uczestnik wojny 1920. ur. PWŒl. PP Józef MARUSIK s. Paw³a.. ur. Rudolf MARYNIOK s. L. ur. PWŒl. od 1938. L. 553 . od 1929 ponownie w Kdzie Pow. 045/1 (94). 058/4 (43). i tam nadal we wrzeœniu 1939. i przydzielony na Post. w 1912 w Karwinie. L. w 1898. W WP od 19 XII 1919 do 14 VII 1922. PP Stanis³aw MARZEC s. 4238. Post. nastêpnie w V i VI Komis. tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. L. nastêpnie w pow. kowelskim – we wrzeœniu 1939 na Post. Józefa. ur. Post. W policji od 1920. post. 3923.St. Cieszyna. 7 I 1898 w £aznowie. S³u¿bê pe³ni³ w pow. w Pietwa³dzie i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. W PWŒl. w Boguminie Nowym. m. W policji od czerwca 1925. frysztackim w Komis. Marcelego. Ernest MARUSZCZAK s.in. w Kdzie Pow. Post. 6999. St. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Komis. mian. 9 X 1885 w Skomlinie. L. 3 XI 1938 mian. sk¹d 1 IV 1939 przeniesiony zosta³ do Komis. Post.

kieleckim. w Bêdzinie i na Post. St. przod. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w pow. 033/3 (98). Jan MAS£OWSKI s.M Post. 4644. w 1901 w Zamoszach. kontr. 2636. PP Józef MASIERAK s. S³u¿bê pe³ni³ w woj. Przod. 2645. Jana. PP W³adys³aw MAS£OÑ s. Odzn. tarnopolskiego. 27 II 1913 w Skrzynicach. 038/1 (19). Józefa. 4262. w Charsznicy pow. 05/5 (81). w £odzi. konecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. 023/4 (6). na szer. post. Po ukoñczeniu w grudniu 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. kontr. ur. Teodora i Urszuli. SKZ. PP Antoni MAS£OWSKI s. L. Odzn. w Skar¿ysku Kamiennej pow. L. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkiego – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Woj. St. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. Do policji przyjêty 16 X 1936 w charakterze kand. PP Mateusz MAS£OWSKI s. na szer. St. ur. L. Do policji przyjêty 20 V 1930 w charakterze kand. w 1897.in. w 1894 w Sosnowcu. 4 VI 1886 w Dmosinie. 12 III 1896 w Sosnowcu. sk¹d 1 I 1935 przeniesiony zosta³ do Komis. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Tomasza i Jadwigi. W policji od 1919. Mateusza i Zofii z Pawlików. [1] (94). L. ur. 4645. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Micha³a i Teofili. 030/1 (68). kieleckim – we wrzeœniu 1939 w Sosnowcu. BKZ. W policji od 1920. L. 554 . ur. miechowski na stanowisku kmdta. ur. w Kdzie Pow. PP W³adys³aw MAS£OÑ s. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. stanis³awowskiego. ¿ó³kiewski skierowany do woj. przod. m. œniatyñskim.

M L. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ³ódzkiego i skierowany do Kdy Pow. kieleckiego i przydzielony do Komis.Post. 027/4 (85). PP Ryszard MAS£OWSKI s. 5648. w Kamienicy pow. z przydzia³em do KG. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF Mostach Wielkich pow. na szer. ur. PP Ludwik MASNY s. 058/3 (55). MPzaW. 5624. L. w Wieluniu. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand. L. ur. 23 VII 1891 w £¹kach. Post. Micha³a i Marii. [1] (34). PP Jan MASTALSKI s. 25 VIII 1911 w £odygowicach. 20 V 1912 w Pietrzykowicach. kontr. L. MPzaW. 2 I 1892 w Szczawnicy. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PP Stefan MATACZ s. Przod. tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. w Zawierciu i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 023/1 (46). b³oñski do Komis. Jana i Rozalii. L. Jana i Marii. mian. krakowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. 19 IX 1900 w Sarnowie. Paw³a i Heleny. Odzn. St. Przod. Post. Jakuba i Zofii. 3 IV 1909 w Wilnie. 555 . 5148. Odzn. w Nowym S¹czu na stanowisku kmdta. ur. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. krakowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. MDzON. na szer. 1 III 1924. w Kielcach. L. 05/1 (98). post. PP przy KG w ¯yrardowie pow. Przod. ur. w Krasnymstawie. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. PP Feliks MASTALARZ s. Szer. ur. BKZ. W czerwcu 1934 przeniesiony z Rez. ur. Odzn. kontr. limanowski na stanowisku kmdta. W policji od 1 XII 1919. 037/2 (69). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand. MDzON. Szymona i Franciszki. PP Ludwik MAŒLANKA s. W policji od 1 XII 1919. 3377. BKZ.

Po ukoñczeniu 1 VIII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. w Kotlinie pow. 4634. Po ukoñczeniu 1 VIII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Wyszogródku pow. Antoniego i Katarzyny z Mizgalskich. Józefa i Ewy z Brysiów. jarociñski.in. post. Uczestnik wojny 1920. 038/2 (37). w marcu 1932.. post. 3 X 1880 w Poznaniu. bia³ostockiego. Franciszka. SMzaDS³. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. Tomasza i Agnieszki z d. 31 III 1914 w Lwówku. Do policji przyjêty w lipcu 1937 w charakterze kand. 471. W policji od 1919. Ignacego i Franciszki z Ma³eckich. ur. ur. „G” Rez. kontr. L. Odzn. m. PP Edward MATCZAK s. St. „H” Rez. PP Andrzej MATEJKO s. 10 IV 1880 w Siedmiorogowie. MDzON. Do policji przyjêty 15 XI 1937 w charakterze kand. L. w Ko³omyi i Stanis³awowie. 556 . na Post. na szer. wo³yñskiego. St. Nastêpnie przeniesiony do woj. tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 044/3 (3). PP w Gdyni. poznañskiego. PP Stanis³aw MATECKI s. Melchiora. Post. 1111. L. 68. na szer. poznañskim – we wrzeœniu 1939 w Poznaniu. L.in. BMzaDS³. w 1913. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Banasiek. PP Florian MATECKI s. L. PP w Jaworznie pow. BKZ. chrzanowski. 027/3 (91). z przydzia³em do Komp. L. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Kórniku. stanis³awowskiego – we wrzeœniu 1939 jako kmdt Post. Odzn. ur. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 012/3 (18). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Przod. mian. 05/5 (10). 019/2 (75). post. Ukoñczy³ Okrêgow¹ Szko³ê Przodowników PP w Kielcach. w T³umaczu. stanis³awowskiego. z przydzia³em do Komp. 3661. kontr. gdzie s³u¿y³ m. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Kielcach. post. Post.M St. a we wrzeœniu 1939 na Post. krzemieniecki. 4905. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ur. PP Jan MATELA s. 20 IV 1885 w Kielcach. 25 XI 1897 w Podhajcach. PP Wojciech MATA£OWSKI s.

Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. Post. Walentego i Katarzyny. mian. £odzi. ¿ó³kiewski przydzielony do Kdy Pow.Post. Po ukoñczeniu w grudniu 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. mian. We wrzeœniu 1939 nadal w policji m.in. Józefa i Józefy z Bieñkowskich. L. 045/2 (43). M L. od 1927 na Post. w £êczycy. 12 I 1910 w Podwie¿yñcach. W 1931 awans. w Kdzie Pow. ur. PP Stanis³aw MATERNOWSKI s. 3963. sk¹d w listopadzie 1928 przeniesiony do Kdy Pow. a we wrzeœniu 1939 w XII Komis. w Kdzie Miasta £odzi. W WP w 3 pp Leg. Od lutego 1938 ponownie w Kdzie Miasta £odzi. ³aski jako z-ca kmdta. St. L. przod. Benedykta. L. St. PP Adam MATERKA s. L. brzeziñski. w Turku. m. PP Józef MATERKA s. 026/3 (68). ur. m.st.in. post. W policji od 16 II 1932. czêstochowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP w Herbach Starych pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Henryk MATRASZEK s. W policji od wrzeœnia 1921. ur. a we wrzeœniu 1939 na Post. m. ur. W policji od 1925. na ppor. Do policji przyjêty w 1933 w charakterze kand. w Pabianicach pow. Od 1 V 1938 pe³ni³ s³u¿bê jako d-ca plut. 2939. 1964. Aleksandra i Anny. Asp. na szer. w Kole. 22 XII 1897 w Woli Trembskiej. 9 V 1938. asp.in. ³ódzkim na Post. w Kdzie Pow. St. mian. 18 III 1895 w £odzi. ³ódzkim. St. 3116. 3995. ur. Odzn. L. W³adys³awa i Marceli z Makuszyñskich. w Jaros³awiu. Odzn. w £odzi. m. Warszawy. 033/2 (17). S³u¿bê pe³ni³ w woj. 557 . w 1905. 3379. Tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. PP Miko³aj MATJATKO s. w marcu 1934. – 1 V 1939. 4 IV 1910 w Pu³awach. post. kontr. w marcu 1923. Kdzie Pow. Micha³a. w XVI Komis. ur. w 1887. post. Rez. 4 Komp. post. St. w £odzi. w Je¿owie pow. Jan MATJAS s. ³ódzkim. BKZ. w Chojnach i Zgierzu. 026/1 (45). Nastêpnie s³u¿y³ w pow. 037/4 (78). BMzaDS³. 037/4 (63).

1087. ³ódzkim. ur. Antoniego i Franciszki z JóŸwiaków. 12 VI 1900 w Warszawie. VII. S³u¿bê pe³ni³ na Post. VIII i XIII Komis. PP Franciszek MATUSIK s. L. 1769. PWŒl. Józefata i Heleny z Wiktorowskich. Jan MATURA s. na Post. Post. w Giera³towicach pow. a we wrzeœniu 1939 jako kmdt Post. 026/4 (83). L. Wilno-Troki) i ponownie w woj. w Kdzie Miasta £odzi oraz jako kier. w Lipinach Œl¹skich pow. Komis. L. nastêpnie w woj. ur. 038/3 (36).M Komis. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. m. W policji od 24 VII 1921. SMzaDS³. pocz¹tkowo (do 27 XII 1936) w Kdzie Rez. ur.in. Odzn.in. na stanowisku Kmdta Pow. W 1938 skierowany do Zgierza pow. BMzaDS³. Jana i Katarzyny. Kaspra i Joanny z Sapiów. MPzaW. W³adys³aw MATULKA s. PP Kazimierz MATULEWICZ s. W PWŒl. ur. nastêpnie w Kdzie Woj. W sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Bia³ym £ugu pow. We wrzeœniu 1939 kier. w Niemowiczach. Konrad MATUSIK s. rybnicki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 4932.. m. £odzi. tam te¿ we wrzeœniu 1939. MDzON. ur. L. [1] (88). ur. kostopolskim. L. 519. m. post. W policji od 1 I 1923. w Toruniu i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. ³ódzki na stanowisko kier. Piotra i Katarzyny. W policji od 1927. St. PWŒl. 058/3 (84). post. 026/4 (40). Post. wileñskim (m. 558 . XI Komis. L.in. nastêpnie na Post. PP Stanis³aw MATUSIAK s. 038/2 (75). œwiêtoch³owicki i Reptach Œl¹skich pow. 11 V 1889 w Grodnie. tarnogórski. 21 X 1903 w £odzi. 9 VII 1898 w Siedlcach. Do 1935 s³u¿bê pe³ni³ we W³odzimierzu Wo³yñskim. Jacentego i Julii z GwoŸdziów. w Bystrzycy na stanowisku kmdta. w Katowicach. ³ódzkim. w 1911 w Koch³owicach. 5125. grójecki. 19 II 1913 w Reptach.

i tam nadal we wrzeœniu 1939. W styczniu 1934 przeniesiony do I Komis. w Wieluniu. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. olkuski. 11 XI 1891 w Krzepicach. PP Jan MATUSZEK s. PP Teodor MATUSZKIEWICZ s. W policji od 1929. Post.Post. M L. w Skomlinie pow. St. Post. w Sosnowcu i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Paw³a i Michaliny z Be³ków. W policji od 1919. Po ukoñczeniu w lipcu 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow. St. Nastêpnie pe³ni³ s³u¿bê na Post. 5042. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. sk¹d 21 XII 1931 przeniesiony zosta³ do Wydz. ur. ur. kontr. PP W³adys³aw MATYJA s. post. 027/3 (23). L. Tomasza i Marianny z Krêgielskich. 044/2 (43). Odzn. PP Jan MATYJA s. BKZ. Jana i Józefy. 27 XII 1900 w Wygiez³owie. na szer. 5310. 2948. ur. 1898. 559 . Stanis³awa i Wiktorii z Koperów. PP Józef MATYCH s. 25 II 1905 w Rokitnie. w 1934. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. 3736. Œledcz. [2] (21). 044/1 (52). post.. Post. Do policji przyjêty w 1932 w charakterze kand. L. Franciszka i Marii. w Czêstochowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. w Ogrodzieñcu pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. W policji od 1923. 28 III 1890 w KoŸminie. L. 25 VII 1901 w Prusimiu. 012/3 (20). nastêpnie w Kielcach – w Kdzie Pow. 033/3 (84). ur. post. czêstochowskiego – 2 III 1935 przydzielony do I Komis. ur. wieluñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. ³ódzkiego i skierowany do Kdy Pow. mian. Odzn. St. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ na Post. ³uckiego. Piotra i Anny. ur. 19 X 1908 w Warszawie. PP Stanis³aw MATYJA s. BKZ.

MDzON. ur. L. Aleksandra. ur. jaros³awski. 023/4 (2). L. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. w Jeziornej. 2778. 5043.. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. ur. S³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Antoni MATYKIEWICZ s. 19 III 1894 w Sosnowcu. PP Tomasz MATYS s. I KG i tam nadal s³u¿bê pe³ni³ we wrzeœniu 1939. L. w Piaskach. w Sosnowcu i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Krakowie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. MN. 026/2 (7).M Post. PP Antoni MATYSZKIEWICZ s. W policji od 1925. BMzaDS³. W policji od 1920. w 1894 w Kaliszkowicach. Teofila i Rozalii z Czechowskich. St. MDzON. 033/3 (66). Paw³a. Do 1923 s³u¿y³ w Okrêgu IV Poleskim. KnaŒl. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. krakowskim – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. BKZ. Odzn. W policji od 1919.WWiZ. 15 III 1900 w Szczyrzycu. Odzn. w Sieniawie pow. 020/4 (88). Józefa i Agnieszki z Pyzelów. Oficerskiej PP w Warszawie przeniesiony do Wydz. ¯o³nierz Legionów Polskich. 050/2 (95). ur. L. W l. St. BKZ. ur. PP Zygmunt MATYJAS s. Uczestnik powstañ œl¹skich. nastêpnie w Warszawie. W 1929 z kanc. PP Jan MATYJASIAK s. warszawskiego – we wrzeœniu 1939 na Post. Uczestnik wojny 1920. 020/4 (94). Odzn. BMzaDS³. 1920–1922 w WP. w Czeladzi na Post. ur. Do policji przyjêty w 1922. 16 V 1893 w Jeziornej Królewskiej. 4 IX 1898 w Warszawie. Post. w Chojnicach. 3070. Przod. w 1903 w Warszawie. MDzON. bêdziñskim – w 1934 przeniesiony z Komis. post. przod. GwGŒl. PP Franciszek MATYSIK s. 560 . 3323. post. L. L. Odzn. 3702. 3509. W policji od 1 XII 1919. Wojciecha i Antoniny ze Strusiów. Stanis³awa i Anieli z Biliñskich. MPzaW. 2 IV 1935 skierowany do I Komis. Szk. St.

w BereŸniaku pow. St. PP Józef MAZA£O s. Oficerska kadra Okrêgu nr III. Uczestnik powstañ œl¹skich. Cieszyñskiego od 1 XI 1918 do 30 VI 1919. 24 X 1896 w Warszawie. L. BMzaDS³. w Wydz. Odzn. Od 1 III do 31 X 1921 pracowa³ w Dyrekcji Okrêgu Skarbowego Cieszyn. gdzie s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Pruchnej pow. L. Andrzeja i Domicelli. £añcut i tam te¿ we wrzeœniu 1939. Józefa. 058/4 (72). Od 16 VIII 1932 w Komis. Jan MAZIARZ s. (od 6 II 1933) i na Post. Gosp. Odzn. rez. 023/1 (55). 012/4 (48). 5833. w Cieszynie. 10 IX 1934 przeniesiony do woj. Do PWŒl. 1248. jako Kmdt Pow. W WP od 11 XI 1918 do 20 XII 1923. poznañskiego. Gran. St. post. Do policji przyjêty 16 IV 1930 z przydzia³em na Post. nastêpnie w Katowicach – w Oddz. W policji od 1 V 1924 do 31 III 1926 i ponownie od 1 XI 1926 – pocz¹tkowo w KG. od 1 VI 1920 do 14 II 1921 w PMiejsk. mian. 561 . ¯nin. L. gdzie s³u¿y³ m. PKU Warszawa-Miasto III. post. 5067. PP Leonard MATYSZKIEWICZ s. W ¯and. W 1939 w s³u¿bie czynnej w WP.in. ur. W I wojnie w armii austriackiej. w Cieszynie i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Podkomis. w 1906. ze starszeñstwem 1 VI 1921. przyjêty 10 VII 1922 w stopniu st. St. 026/1 (97). Stefana i Anny z Kraskowskich. brzeskiego.WWiZ II kl. Bugiem – w Komis. Nastêpnie s³u¿y³ w Brzeœciu n. Franciszek MAYER s. ur. Por. PWŒl. 26 VI 1895 w Albigowej. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w pow. w Czernawczycach (od 6 IX 1934) i Czerniach (od 3 VIII 1937).Przod. M L. Kpr. ur. 1509. post. Ks. KnaŒl. ur. post. PP Jan Walenty MAZANEK s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Warszawie. Kolejowym (od 19 VIII 1934). cieszyñski (do 31 X 1923). tarnogórskim w Radzionkowie na Post. Kraj. Odzn. II KG przy Kdzie Rez. 5661. (do 30 XI 1922) i w Komis. 24 III 1906 w Niechniewiczach. Nastêpnie skierowany na stanowisko Kmdta Pow. ³uniniecki. SKZ. sk¹d przeniesiony do pow. KG (do 6 I 1924). potem na Post. 1 IV 1939. 05/4 (24). Jana i Marcjanny. ur. tam nadal we wrzeœniu 1939. L. 7 IX 1889 w Weikersdorf. Franciszka i Amalii z Rotterów. (do 14 III 1923).

Micha³a i Anny ze S³omków. 5447. 051/2 (55). Odzn. L. m. kontr. post. lubelskiego w pow. 045/2 (14). w Tarnopolu. Ppor. 038/4 (21). J. 24 pp. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. sier¿. Andrzeja i Józefy z Cho³otów. 9 XII 1885 w Bielinach. 2 XII 1905 w Przemyœlu. Po ukoñczeniu 5 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. BMzaDS³. St. Mateusza i Stefanii. Ró¿y. przod. PP Marian MAZIÑSKI s. piech. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Do policji przyjêty 28 IX 1929 w charakterze kand. 6 VI 1913 w Lublinie. ur. 562 . ze starszeñstwem 1 I 1937. Pawe³ MAZUR s. W WP ochotniczo od 12 XI 1918 do 31 I 1922. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego. MPzaW.M St. L. pszczyñskim na Post. 1288. janowskim. Józefa i Marii. pu³awski. W policji od 1 IX 1922.in. PP Wincenty MAZUR s. W 1939 zmobilizowany do WP do 15 pp. BKZ. Post. S³u¿bê pe³ni³ na Post. L. St. Kosztowach (do 15 V 1933) i ponownie w Tychach od 16 V 1933 a¿ do wrzeœnia 1939. post. 6912/100. Od wrzeœnia 1935 pracowa³ jako nauczyciel na terenie woj. ur. ur. tarnopolskiego. Ppor. W policji co najmniej od 1922. a we wrzeœniu 1939 w Wydz. w Kaletach (do 4 V 1926) i Kochcicach (do 14 XII 1926). 3129. nastêpnie w pow. PP Andrzej MAZUR s. ur. w Urzêdzie Œledcz. przyjêty 26 VI 1922 w stopniu st. post. Do PWŒl. PWŒl. 023/3 (12). w Morszynie-Zdroju pow. ostatnio na stanowisku z-cy kmdta i tam we wrzeœniu 1939. rez. Tadeusz Jan MAZUR s. ur. W policji od 1919. lublinieckim na Post. piech. w: Tychach (do 30 XI 1932). Od wrzeœnia 1937 kierownik szko³y w Niesio³owicach pow. PP Jan MAZUR s. pu³awski. 019/1 (52). L. w Irenie pow. L. MDzON. [4] (44). 472. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. stryjski. IV KG. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. z przydzia³em do Stra¿nicy KOP w Sto³pcach. w 1890 w Rakowie. 19 X 1899.. St. 8 XII 1900 w Warszawie. S³owackiego w Lublinie. L. post. Aleksandra. ur. na szer. W 1934 ukoñczy³ Pañstwowe Seminarium Nauczycielskie Mêskie im.

krasnostawski. 3008. BKZ. ur. w Pionkach.st. L. ur. Ukoñczy³ SP Piech. Macieja. Antoniego i Aleksandry z Lejsnerów. Karola i Rozalii ze Œliwów. 17 III 1891 w Drohiczynie.Wojsk £¹cz. L. PP Wac³aw MAZUREK s. 21 XII 1935 przeniesiony do policji m. 038/3 (72). Po ukoñczeniu 23 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. post. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. por. St. ur.Por. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Zygmunt MAZUR s. 1896 w Krasnem. PP Józef MAZUREK s. w Radomiu. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post.st. 14 XI 1896 w Kozienicach. w Tomaszowie Lubelskim. ur. Jana i Wiktorii z Ceglarzów. 563 . Sieciechowie i Zajezierzu. kozienickim. ze starszeñstwem 15 VIII 1931. w Kozienicach na stanowisko kmdta Post. Ignacego i Marii z Jurczaków. Przod. 30 IV 1938 skierowany do IX Komis.in. 4267. 1 VII 1935 przeniesiony z Kdy Pow. L. w Izbicy pow. Wincentego i Marianny. 9 I 1907 w Ostojowie. PP Mieczys³aw MAZUREK s. kieleckim. post. 26 I 1907 w Warszawie. 5818. 05/4 (13). 4604. Post. Odzn. Post. W policji od 1919. ur. 050/2 (73). w 1898 w Lublinie. m. Do policji przyjêty w 1935 w charakterze kand. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 045/2 (63). 2056. PP Franciszek MAZUREK s. kontr. na Post. Ppor. M L. We wrzeœniu 1939 w CW¯and. PP Antoni Adolf MAZURKIEWICZ s. m. 1943. 038/1 (14). ur. – 23 II 1934. L. 05/3 (46). St. ostatnio w pow. w Jedlni i tam nadal we wrzeœniu 1939. tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Warszawy i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. L. na szer. kieleckiego i skierowany do II Komis. Warszawy. W lipcu 1928 powo³any do WP.

MDzON.M St. nowogródzkiego i skierowany na Post. Przod. W I wojnie w armii austriackiej. Post. 21 X 1898 w Bóbrce. rudecki i Rudkach. a od 31 XII 1934 na stanowisku kmdta Post. Piotra i Anny z Jurkiewiczów. L. L. Post. L. 058/1 (36). na Post. w 1913. w Pabianicach pow. 5072. lidzki. poleskiego. Piotra i Józefy z Wajdów. w Hrebennem pow. 5376. na szer. Do policji przyjêty 7 XII 1937 w charakterze kand. plut. PP W³adys³aw MAZURKIEWICZ s. W wiêziennictwie od 1926. ur. ur. 058/3 (67). ur. tam nadal we wrzeœniu 1939. L. 3485. od 1 IX 1918 do 1 II 1919 w niewoli w³oskiej. 10 III 1907. 564 . w 1904. lwowskim. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. z przydzia³em do Komp. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. w 1896 w Grodnie. 5916. 051/2 (2). PP W³adys³aw MAZURKIEWICZ s. S³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. Tomasza. W 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako instruktor w szkole ogrodniczej Wiêzienia Karnego w Drohobyczu. PP we Lwowie. tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. kontr. Micha³a i Magdaleny. 033/1 (50). L. St. Funkcjonariusz policji woj. „F” Rez. ³aski. Odzn. w Zab³ociu pow. 42 pp. SW Micha³ MAZURKIEWICZ s. W WP do 1925. Do 17 V 1921 w WP. rawski. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. PP Jan MAZURSKI s. w Dubaniowicach pow.in. 044/2 (10). Kazimierz MAZURKIEWICZ s. 2034. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w rodzinnym mieœcie. ur. post. W policji od 1923. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. post. [3] (34). PP Józef MAZURKIEWICZ s. ¿and. L. ur. Micha³a. m. Bernarda i Marty. 8 IX 1898 w Drohomyœlu.

W policji od 1 VI do 30 IX 1924. Post. 058/2 (36). ur. 4779. Antoniego. w Wiœniowczyku pow. W marcu 1938 przeniesiony z woj. Józefa. M L. Post. ur. PP Wac³aw M¥DRY s. Bronis³awa i Emilii. w 1909.Przod. PP Stefan Kazimierz M¥CZKA s. w Czeladzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Ponownie przyjêty 1 XII 1926. w 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w rodzinnej miejscowoœci. w Pruszkowie pow. podhajecki. L. 5232. 037/2 (32). Antoniego i Wiktorii. zwolniony dla odbycia s³u¿by wojskowej. bêdziñskim – 15 XII 1937 przeniesiony z Rez. 2111. 2987. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. w listopadzie 1903 w Baranowie. 05/3 (76). ur. L. warszawski. Konnej w Sosnowcu do Komis. Jana. 565 . 4631. 038/1 (71). Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. L. ur. ostrowski. ur. Antoni M¥KA-M¥CZYÑSKI s. Post. 023/4 (17). w 1911 w Winkowcach. PP Czes³aw M¥CZYÑSKI s. [3] (52). W policji od 1932. PP Ryszard M¥CZYÑSKI s. L. W policji od 1933. lubelskiego do Wydzia³u II KG. Jana. 9 XI 1899 w Micha³kowie pow. w 1907 w Warszawie. PP Stanis³aw M¥DRY s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w 1907 w G³azowie. L. Post.

kontr. 566 . w 1913 w Borowej. 2969. 027/4 (40). potem œledcz. w Tarnopolu. W paŸdzierniku 1937 przyjêty do policji w charakterze kand. W policji od 1928. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji m. pocz¹tkowo w s³u¿bie mundurowej. L. 1 V 1938. i Miejskiej w Bielsku (do 31 I 1924). 21 V 1907 w Stefanowie. na szer. Szopienice) i Zawodzie (do 1 VII 1929). Miko³aja. œwiêtoch³owicki. nastêpnie w pow. ur. Post. St. ur. RoŸdzieñ (póŸniej pn. Post. ur. ur. warszawskiego – we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Post. W PWŒl. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. Artur MENDRALA s. PWŒl. z którego przeniesiony zosta³ na Post. PP Eliasz MENDIUK s. w Katowicach. w Bieruniu Starym pow. L. L. Od 21 IV 1938 s³u¿y³ w Komis. pu³tuski. 05/4 (82). Walentego i Waleski. post. mian. Adama. PP W³adys³aw M¥KOWSKI s. 11 VI 1891 w Jaworznie. 05/3 (72). L. w 1900. w Bielsku.st. 1539. katowickim do 31 VIII 1927 w Komis. Ignacego. Wawrzyñca i Marianny z Listopadów. post. 3033. 030/1 (57). i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Roman Józef MEDWID s. Po ukoñczeniu 1 VIII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. post. 027/1 (19). 969. PP w Jaworznie pow. Jan MENDROK s. kand. 2 VIII 1901 w P³otyczy. Kdy Rez. Warszawy. z przydzia³em do Komp. w Obrytem pow. w 1913. od 14 VIII 1922. Edmund MEJER s. ur. „G” Rez. 019/1 (53). Józefa. i skierowany do Komis. 1 V 1939 mian. w Lipinach pow. przyjêty 15 I 1939 z przydzia³em do 1 komp. tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. PWŒl. 3674. 1746. ur. L. Do PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow.M St. pszczyñski. Post. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. L. chrzanowski.

MN. 2423. L. ur. Post. PP Stanis³aw MERTA s. 10 IX 1915 w Bottrop. w 1881. 4244. KZzaDz. w Stanis³awowie i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. L. Od 1 XI 1935 do 21 IV 1937 w KOP. Jana. przyjêty 16 XII 1937 z przydzia³em do 1 komp. 5791. L.Podkomis. Jana i Karoliny z Kardelów. L. Antoniego i Pauliny z Materzoków. w Radomiu. Odzn. PP W³adys³aw MERTA s. 027/4 (57). Micha³ MÊCIÑSKI s. post. PP Stanis³aw MENTEL s. 19 IV 1887 w Miñsku Litewskim. 023/2 (83). MPzaW. frysztacki. Œledcz. ur. PP Lucjan Wac³aw MENKE s. W sierpniu 1939 przeniesiony z policji pow. Post. w Potworowie pow. Opoczno i tam nadal we wrzeœniu 1939. Hilarego. Henryk MEN¯YK s. tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 567 . sk¹d 10 VII 1937 skierowany na Post. W policji od 1923. PWŒl. W WP od 13 VIII 1919 do 1 IX 1920. W policji od 2 X 1920. Paw³a i Magdaleny. ur. 24 XII 1899 w Rakówku. 2026. ur. 4734. Post. i skierowany na Post. ur. SKZ. 3553. 15 IX 1907 w Tucznejbabie. 05/4 (75). MDzON. ur. kand. radomski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. w Katowicach. Od 1 XI 1938 mian. Edmunda i Amalii z Wicherkiewiczów. Od 26 I 1936 przeniesiony z Komis. W policji od 1929. M L. 012/2 (70). L. bia³ostockim – we wrzeœniu 1939 w Wydziale Œledcz. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 026/2 (97). w 1904 w Go³onogu. Odzn. Kdy Rez. w Bia³ymstoku. Do PWŒl. 020/1 (35). Od kwietnia 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku Kmdta Pow. Przod. w Kielcach do I Komis. ko³omyjskiego do Wydz. w £azach pow.

PP Aleksander MIAZGA s. na szer. Stanis³awa i Wiktorii. 30 IX 1899 w Warszawie. 4008. L. L. 21 VII 1913 w Nowej Wilejce. Wac³awa i Stanis³awy z Macha³owskich. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. z przydzia³em do KG. i³¿ecki. lubelskiego. L. Kielce. kontr. w Mirczach. m. 050/1 (97). 14 VII 1904. ur. m. 19 IX 1935 przeniesiony do woj. Do policji przyjêty 3 XI 1935 w charakterze kand. 22 II 1886 w Ostrowie. ur. PP Wac³aw MʯYÑSKI s. Post. MDzON. 2343. lwowskiego. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. poznañski. hrubieszowskim na Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta £odzi. PP Hieronim MIAZGA s. w Komis. w Czêstochowie. ur. post. ostatnio w pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. BMzaDS³. Post. 038/4 (81). Jana i Michaliny. W³adys³awa i Franciszki z Kieniskich. w Horodle. 568 . 3362. PP Zygmunt MIASTKOWSKI s. 21 IX 1908 w Warszawie. St. St.in. m. kieleckiego i skierowany do Komis. ur. ur. Jakuba i Anny.M Post. W policji od 1932. 050/1 (11). [4] (12). w Puszczykowie pow. w Ciepielowie pow. a we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. W policji od 1921. post. czêstochowskim – we wrzeœniu 1939 w II Komis. L. w Zamoœciu. 19 VII 1900 w Warszawie. PP Stefan MÊDRZYCKI s. [1] (55). 271.in. PP Wac³aw MÊTKA s. Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. B³a¿eja. Odzn. ur. 044/3 (91). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta Lwowa. L. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. w XXVI i XIII Komis.

kostopolski. MPzaW. Marcina i Józefy ze Œwitalskich. 037/1 (46). PP w Czêstochowie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. przod. BMzaDS³. 4239. 012/1 (134). 2 I 1898 w Kolonii Szczerbeckiej. Post. Józefa. ur. 31 I 1904 we W³oc³awku. VI i VII Komis. L. SMzaDS³. w Ludwipolu pow.in. 14 VII 1885 w Wolborzu. 5454. SKZ. ¯o³nierz Legionów Polskich. W policji od 1920. Wincentego. PP Stanis³aw MI¥SEK s. ur. Odzn. L. SW Jan MI¥¯EK s. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w KG. Post. wo³yñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. PP Boles³aw MICHALAK s. garwoliñski. W policji od 1928. W policji od 1 X 1921. Antoniego i Cecylii z Rutkowskich. w 1910. 569 . Po ukoñczeniu w listopadzie 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. KN. Kazimierza i Katarzyny z Hy¿yków. „D” Rez. W wiêziennictwie od 1929. tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 3175. z przydzia³em do Komp. ur. 27 IV 1886 w Sobieniach Szlacheckich. nowogródzkiego. m. BKZ. kontr. w Górznie pow. Odzn. PP Franciszek MICHALAK s. na szer. L. St. S³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. w I. M L. 037/3 (22). L.Post. 033/2 (72). i tam nadal we wrzeœniu 1939.. Uczestnik wojny 1920. Cz³onek POW. 5006. Przod. PP Franciszek MICHALAK s.. 3827. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. St. ¯o³nierz Legionów Polskich. 3073. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. PP Ignacy MICHALAK s. post. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. W policji od lipca 1920. we wrzeœniu 1936 skierowany do XI Komis. ur. 027/1 (14). MDzON. 016/1 (74). Do policji przyjêty 25 VI 1936 w charakterze kand. 24 XII 1888 w Mas³owie. Antoniego i Józefy z Matyasów. L.

mian. PP Ignacy MICHALCZYK s.. 023/4 (28). post. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego. 4 I 1890 w Granówku. post. KZzaDz. W policji od 1922. 1 I 1929.M St. 11 VII 1886 w Jarochowie. ³ódzkiego. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ we W³odzimierzu Wo³yñskim. 1918–1921. 4906. PP Antoni MICHALCZYK s. PP Stanis³aw MICHALCZYK s. w Krotoszynie. L. ur. 26 VII 1897 w £ubnicy. L. mian. MDzON. BKZ. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 w Komis. BKZ. rawicki na Post. Andrzeja i Marii z Franków. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Rez. MPzaW. Odzn. St. MPzaW. 1 III 1935. m. 030/1 (67). m. Jana. ur. W policji od 1919.in. 044/1 (37). £odzi. W policji od 1919. Odzn. w XI Komis. 12 IX 1896 w £odzi. Przod. sk¹d przeniesiony zosta³ do woj... Andrzeja i Salomei z Olkiewiczów. MDzON. W I wojnie w armii rosyjskiej. 037/4 (45). obornicki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Konnej. L. Odzn. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Poznaniu. Odzn. W WP w l. ur. Piotra. s³u¿y³ w £odzi. L. L. PP W³adys³aw MICHALAK s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. St. ur. St. 570 . 21 VIII 1885 w Konstantynowie. post. w RogoŸnie pow. przod. MDzON. 016/2 (56). St. Przod. 2870. 4907. BKZ. post. Józefa i Ludwiki. Do 1923 s³u¿bê pe³ni³ w policji w GnieŸnie na stanowisku kmdta Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 5398. 4258. PP Stanis³aw MICHALAK s. post. ur. W sierpniu 1939 przeniesiony z Post. a we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. ³ódzki. MDzON. w Domas³awicach pow. MPzaW. Odzn. PP Stanis³aw MICHALAK s. ur. W policji od 1919. Piotra i Konstancji z Nowaków. L. MPzaW. w Zgierzu pow. 3866. St. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 w VI Komis. BMzaDS³. 012/1 (95). w 1892 w Lubnicy.

Uczestnik wojny 1920. PP Leon MICHALECKI s. L. PP Jan Kornel MICHALIK s. mian. St. w Katowicach. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Post. mian. ur. S³u¿bê pe³ni³ w pow. w 1898. ¯ebracze (do 1 I 1932) i Strumieñ (do 22 II 1939). sk¹d skierowany do Lwowa. wileñskiego do woj. W³adys³awa. 25 VIII 1925 skierowany do II Komis. lublinieckim na Post. post. Do PWŒl. w Lutyni Niemieckiej pow. Odzn. L. w Pawonkowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. bielskim na Post. MPzaW. 038/4 (46). 2 X 1906 w Borszczowie. Ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. 19 III 1899 w Garwolinie. w 1896 w Sempert. Odzn. 25 IX 1887 w Skalmierowicach. PWŒl. Jan MICHALIK s. Erazma. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. Stefan MICHALEWICZ s. post. post. drohobyckiego. St. ¿ó³kiewski. L. nastêpnie do woj. 1 IV 1934. do 22 VIII 1939 w Komis. 05/3 (16). Od 21 XII 1938 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Cz³onek POW. BKZ. post. nastêpnie w Komis. Romana i Anastazji. przyjêty 1 VII 1925 z przydzia³em do Kdy Rez. 514. PWŒl. M L. 038/4 (54). 31 III 1939. mian. 1778. ur. Przeniesiony 4 IV 1932 z woj. W I wojnie w armii niemieckiej. St. pomorskiego. Walerian MICHALEWICZ s. L. 685. w Lubliñcu (od 2 V 1928). 023/3 (25). Od 1 I do 30 XI 1924 w Stra¿y Celnej. L. ur. St. 3242. ur. frysztacki. w Truskawcu Zdroju i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. przyjêty 6 IX 1922. ur. 571 . Erazma i Michaliny z B³oñskich. w Koronowie pow. Bogumin Nowy pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. Katowice. 1 VII 1937. Do PWŒl. PWŒl. W policji od 1923. St. 030/1 (80). Boronów pow. W WP od 18 I 1919 do 26 VIII 1921. post. 15 XII 1898 w Wijewie.St. post. sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. lubliniecki i tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Ignacego i Stefanii z Michalskich. poznañskiego. Józefa i Józefy z Winkowskich. od VI 1935 na Post. ur. W I wojnie w armii niemieckiej. Post. w Tarnopolu. bydgoski. 572. z którego zosta³ przeniesiony na Post. PP Marian MICHALIK s. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Kaletach. [1] (15). S³u¿bê pe³ni³ w pow. m.

St. przod. L. w Kdzie Pow. Drugnia. w Czernawczycach. PP Jan Tadeusz MICHALSKI s. ur. Od 1922 w Stra¿y Celnej. m. 2229. przod. Ignacego i Bronis³awy z Ratajczyków. 1 V 1926. L. 15 VIII 1898 w m. 054/1 (84). PP Filip MICHALKIEWICZ s. zaœ we wrzeœniu 1939 na Post. w Brzeœciu n. post. 27 I 1893 w Szczerbowie. St. mian. Do policji pow.M St. post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. u³. Antoniego i Józefy. Post. W policji od 1921. Do 1931 s³u¿bê pe³ni³ w Czersku. kpr. w Jurkowicach. post. L. 2591. L. w Osieku. St. w Sandomierzu oraz na Post. nastêpnie w Bydgoszczy i tam nadal we wrzeœniu 1939. 2881. [4] (29). 027/2 (60). brzeskiego przyjêty 15 XI 1920 z przydzia³em na Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 3 X 1908. w £yszczycach.in. post. 050/3 (61). Paw³a i Magdaleny z Dulków. ur. W policji od 1922. W I wojnie w armii niemieckiej. 027/4 (82). 17 XI 1899 w Nochowie. Józefa i Kazimiery z Kêdzierskich. ¯o³nierz I Korpusu Polskiego. z której w 1928 automatycznie przeszed³ do SG w Pomorskim Inspektoracie Okrêgowym. ur. od 5 XII 1935 w I Komis. Stefan MICHALIK s. sandomierskim. Przod. 3 X 1897 w £odzi. 3291. – 1 I 1929. St. MN. nastêpnie od 1 III 1924 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 6073. 6 XII 1897. MPzaW. w Bielsku. 572 . 05/2 (30).. PP Henryk MICHALSKI s. ur. Przez wiele lat – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w policji w Warszawie. Stefana. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. BMzaDS³. W WP od 6 IV 1919 do 23 X 1920. 13 p. SG Franciszek MICHALSKI s. ur. PP Franciszek MICHALSKI s. Franciszka i Katarzyny ze Skotarczaków. L. Uczestnik powstañ œl¹skich i wojny 1920. MDzON. Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. Odzn. PWŒl. L. bielskim – we wrzeœniu 1939 w Komis.

Do policji przyjêty 20 VII 1938 w charakterze kand. ur. [4] (89). 058/4 (8). przod. 1 I 1928. pomorskiego. W WP od 1 VI 1919 do 30 IX 1921. L. 393.St. L. 2977. ur. katowicki (do 1 XI 1930). Do PWŒl. na szer. frysztacki i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Siemianowice pow. Stanis³awa i Heleny z Matuszewskich. 1 VII 1928. gdzie s³u¿y³ na Post. Gran. 3803. Post. MiedŸna (do 1 VIII 1933). PWŒl. Rudzka KuŸnia pow. od 2 III 1939 na Post. St. w Or³owej pow. Micha³a i Katarzyny. 026/2 (3). ur. Ottona i Emmy. St. 5 VIII 1915. 22 VIII 1911 w Warszawie. MDzON. PP Stefan MICHALSKI s. L. PWŒl.: £aziska Œrednie (do 31 X 1931) i Górne (do 1 IV 1933). Piotra i Katarzyny z Gründów. 573 . Post. kontr. post. 7069. Woszczyce (do 1 III 1939). post. pszczyñskiego. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. Odzn. œwiêtoch³owicki (do 9 VI 1923). PP Józef MICHALSKI s. 019/2 (16). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Warszawie. W policji od 1935. Jerzego i Marianny z Raszków. mian. L. ur. 12 VI 1912 w Nawsiu. PP Eryk MICHELIS s. Wawrzyniec MICHALSKI s. Che³m i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. 038/3 (24). z przydzia³em do IX Komp. mian. 05/3 (30). St. potem w Komis. BKZ. Przez wiele lat – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. ur. 8 VIII 1898 w Porêbie. Rez. sto³pecki. W policji od 1 X 1921. IV KG. Micha³a. Jan MICHA£EK s. przod. L. 5 X 1893 w Bañgowie. Tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. od 7 VII 1922 na Post. przyjêty 2 XI 1938 z przydzia³em do Komis. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. PP w Bia³ymstoku. BMzaDS³. W PWŒl. 3632. Osadnik wojskowy. Maksymilian MICHALSKI s. M L. 22 IV 1889 w Trembowli. Post. Od 6 VII 1921 do 24 VI 1922 w SGmin. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Puzieniewiczach pow. sk¹d przeniesiony zosta³ do pow.

5149. post. post. Tam te¿ nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 020/4 (10). Odzn. post. St.M St. z przydzia³em do Szw. 6 XII 1893 w Bielowicku. 1 I 1928. L.W WP od 25 XI 1918 do 10 IX 1919. PP we Lwowie. W PWŒl. 05/1 (49). w Œwiêtoch³owicach (do 14 X 1925). MPzaW. mian. SW Konstanty MICHNIEWSKI s. stra¿n. 19 IV 1903 w Uniszowicach. Antoniego. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. od 15 VII 1922. Kraj. na Post. L. Paw³a i Franciszki z Nowakowskich. Jana i Heleny z Gañczarczyków. Alojzy MICHNIK s. St. Paw³a i Katarzyny. Micha³a i Zofii z Gawrysiów. MDzON. Odzn. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. frysztacki jako kmdt. w 1890. Od 15 XI 1919 do 14 VII 1922 w ¯and. 1430. OH „Orlêta”. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Gorlicach. na szer. 17 II 1898 w Rzemieniu. ur. rybnicki. PP Stanis³aw MICHELLA s. Konnej m. W 1939 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w Sieradzu. Post. sier¿. St. Do policji przyjêty w paŸdzierniku 1937 w charakterze kand. 019/2 (18). 22 VII 1882 w S³awnie. PWŒl.in. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. PP Józef MICHNIEWICZ s. 019/1 (66). L. 20 pp. kontr. 574 . £azy pow. 038/4 (70). Rez. Kaczyce pow. 033/3 (21). ur. £odzi. przeniesiony na Post. Od 15 X 1925 do 20 XII 1938 kmdt Post. przod. S³u¿y³ m. wileñskiego. ur. 5179. L. w 1912. ur. PP Stefan MICHOÑ s. Cieszyñskiego. L. ur. St. Ks. ur. 2895. cieszyñski (do 1 IV 1925) i w Kdzie Pow. Józefa. ³ódzkiego. 4080. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Rez. PP Ignacy MICHNO s. Wodzis³aw pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Tarnopolu. W wiêziennictwie od 1920. MPzaW. St. przod.

pszczyñskim na Post. 05/2 (99). W policji od 1923. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post.. Gran. Uczestnik wojny 1920. przod. mian. Post. PWŒl. Antoniego i Katarzyny z Miczków. Klemensa. w Pabianicach oraz Sêdziejowicach. St. MDzON. w Paw³owicach pow. Pol. w Œwiêtoch³owicach.in. Przod. w Kosztowach (do 10 VIII 1939) – od 14 VII 1939 jako kmdt. [4] (58). nastêpnie w pow. 045/2 (39). St. Odzn. W PWŒl. od 11 VIII 1939 kmdt Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Konnym w Katowicach (do 20 XII 1938). 1256. sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. Karola.St. 038/4 (2). ur. post. St. oraz w Komis. 020/4 (17). m. Kacpra. 575 . 3 VII 1896 w Œcierninie. GŒl. post. W policji od 1923. Po jej ukoñczeniu s³u¿bê pe³ni³ w Œwiêtoch³owicach – od 20 IX 1923 na Post. 2366. m. i przydzielony na Post. ur. Do PWŒl. PWŒl. ur. W I wojnie w armii niemieckiej. w Pabianicach na stanowisku kmdta. ur. 25 X 1916 w £y¿bicach. L. pszczyñski. ostatnio w Kdzie Pow. ³ódzkim. W policji od 1919. 28 III 1897 w Markach. PP Miko³aj MICU£A s. (do 9 XII 1938). 8 III 1934. Odzn. nastêpnie do 13 IX 1921 w ¯and. pe³ni³ s³u¿bê od 26 VI 1922. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. ur. Uczestnik powstania wielkopolskiego. w Oddz. 1294. w 1897 w Kêszycach. Augustyn MICZKO s. w Tarnowicach Starych pow. ³askim na Post. We wrzeœniu 1939 ponownie s³u¿y³ na Post.in. St. M L. 6 XII 1938 mianowany post. tarnogórski (do 30 I 1923). Antoniego i Katarzyny z Kostków. 3455.. makowski na stanowisku kmdta. w Ró¿anej pow. na Post. w Kostuchnej i tam nadal we wrzeœniu 1939. w XII Komis. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. Franciszek MICZEK s. L. Od 15 IV do 6 V 1921 w PGŒl. 5 IX 1884 w ¯arnowcu. ur. przyjêty 18 VI 1923 do Kdy GSzPWŒl. Leopold MICZEK s. post. Konny w Or³owej pow. PP Jan Zygmunt MICIÑSKI s. BKZ. 5538. BKZ. 10 XII 1900 w MiedŸnej. L. L. PP Józef MICKA s. PWŒl. a we wrzeœniu 1939 w XXV Komis. post. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. 044/3 (20). w £asku i pow. Stanis³awa i Heleny z Borkowskich.

051/1 (71). Do policji przyjêty 19 IX 1934 w charakterze kand. ur. PP Wies³aw Roman MIECIÑSKI s. Warszawy. stra¿n. w 1924 – 18 pp. Post. na szer. PP Antoni MIELCZAREK s. St. w Kielcach.in. wieluñski. ¿ó³kiewski. na Post. Do 28 II 1933 pracownik Powszechnego Zak³adu Ubezpieczeñ Wzajemnych w Nieœwie¿u. W WP ochotniczo od 1919. 7 XI 1897 w Skierniewicach. krakowskiego do policji m. Jana i Antoniny z Pawe³czyków. St. L. W policji od 1 VII 1920. 038/4 (17). 24 VIII 1906 w Krzyworzece. s³u¿bê pe³ni³ m. w Kielcach i Suchedniowie pow. 1 DPLeg. L. post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. BMzaDS³.st. 1 VIII 1924. ³ódzkiego. 6106. PP Jan MIED WIED s. Od 1921 do 1922 ponownie w WP. 16 VI 1933 mian. BKZ. Feliksa i Marii. ur. uczestnik walk z bolszewikami i Ukraiñcami oraz wojny 1920. 26 XI 1906 w Warszawie. Od 3 VI 1938 przeniesiony z woj. Stanis³awa i Bronis³awy z Rozenbaumów. i przydzielony do NSzF w Mostach Wielkich pow. 020/1 (2). BMzaDS³. Odzn.M St. post. ur. MPzaW. warszawskiego. post. W policji od 1929. W wiêziennictwie od 1930. 1816. 8 IX 1896 w Bia³ej. W policji od 18 III 1922. 30 I 1909 w Nieroœnie. S³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Jan MIDEK s. post.. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie m. L. 033/2 (37). SMzaDS³. w Tczewie i tam nadal we wrzeœniu 1939.. pocz¹tkowo na Post. 2038. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. a we wrzeœniu 1939 na Post. St. Odzn. sier¿. Odzn. plut. W czasie wojny 1920 w niewoli bolszewickiej. KZzaDz. 3637. St. MDzON. Po jej ukoñczeniu 14 XII 1933 skierowany do policji woj. post. L. 4574. w Wieluniu.st. w Kiernozi. ³owickim. L. krakowskiego z przydzia³em do Komis. kielecki. Warszawy. w Bolimowie. W WP ochotniczo od 1918. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Bia³ej. w £êkawie pow. ur. Post. kontr. mian. 4128. 051/2 (3).. MDzON. L. Od 5 XI 1930 skierowany do woj. Stanis³awa i Rozalii z Sepków. Po ukoñczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. 18 VI 1886 w Biechowie. we wrzeœniu 1939 na Post. 033/2 (75). Bra³ udzia³ w rozbrajaniu Niemców w Warszawie w listopadzie 1918. Jana i Konstancji z Owczarków. BKZ. Ignacego i Katarzyny z Furczpaniaków. we wrzeœniu 1939 w Komis. SW Józef MIECZYÑSKI s. ur. ¯o³nierz Legionów Polskich. S³u¿bê – tak¿e we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ w wiêzieniu przy Dani³owiczowskiej w Warszawie. ur. PP Jan MIELCAREK s. 576 .

058/2 (44). 050/3 (7). 12606. pow. post. pru¿añski. Mniów i tam nadal we wrzeœniu 1939. w 1893. W policji od 1924. L. M L. w VII Komis. czêstochowski. ur. zmobilizowany do pracy w PP w £asku. wo³yñskiego. Rolnik. 037/4 (72). 25 I 1898 w Gadce. Na pocz¹tku 1938 skierowany do woj. PP Siemion MIELNIK s. kieleckim. Micha³a i Józefy z Gajdów. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Bilewie pow. „D” Rez. 577 . od 9 I 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. St. BKZ. Jakuba i Katarzyny. St.. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz policji. 5479. 7757/6047. 10 VI 1938 przydzielony na Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. PP w Herbach Starych. kieleckim – od 7 VIII 1936 kmdt Post.in. L. 26 V 1910. PP Pawe³ MIELCZAREK s. m. W ostatnim kwartale 1936 przeniesiony z policji woj. w £opusznie na Post. Odzn. w Piekoszowie. 2 IV 1935 przeniesiony z Post. ur. nastêpnie do woj. L. Pocz¹tkowo wiêziony w obozie rówieñskim. Przod. PP Józef MIERNIK s. L. W policji od 1924. Józefa i Magdaleny. Odzn. 259. ³ódzkiego do Komp. Post. w ¯abince pow. BMzaDS³. Jana i Katarzyny. w Szczerczewie pow. kobryñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. nie jest znany jego przebieg s³u¿by ani ostatni przydzia³.Feliks MIELCZAREK s. MDzON. PP Franciszek MIERNIK s. ³aski. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. w 1906 w Gadce. W³adys³aw MIELNICKI s. 30 XI 1898 w £êkach. ur. ur. BKZ. ostatnio w pow. ur. 05/1 (82). 058/2 (49). ur. 05/1 (22). L. poleskiego. Iwana. post. Jana. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w ¿andarmerii w Warszawie. 20 VIII 1901.

W WP ochotniczo od 1919. 760. 027/3 (4). 16 I 1905 w Zambrowie. 960. Odzn. ur. W policji od 1933. na Post. Jana i Rozalii z Socierów. 578 . 2721. opatowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Post. Lwowa. St. St. Post. w Chropaczowie. L. Œledcz. PP Stanis³aw MIERWIÑSKI s. PP Józef MIESZALSKI s. 050/1 (84). w Hajnówce pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Bia³ymstoku. Odzn. Post. L. Gerhard MIERZWA s. 3240. Do PWŒl. PWŒl. m. Do PWŒl. na szer. PWŒl. Jan MIERZWA s. Œledcz. BKZ. w Boguminie Nowym pow. i skierowany do Komis. kontr. post. ur. 7726/6094. bielski. BKZ. w Opatowie. 24 IX 1912 w Chorzowie. przyjêty 5 XI 1937 w charakterze kand. do 5 XI 1937 w Komis. a we wrzeœniu 1939 w Wydz. Andrzeja i Franciszki z Rajchelów. Aleksandra i W³adys³awy. frysztacki. w £agiewnikach. PP Bernard MIERZWA s. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. z przydzia³em do komp. L. S³u¿bê pe³ni³ m. 05/5 (29). œwiêtoch³owickim – do 11 VIII 1936 na Post. 038/2 (30). W policji od lipca 1923. post. ur. Franciszka i Anny z Malejków. Zdemobilizowany w 1923 w stopniu plut. 1 III 1936.M Post. Wawrzyñca. St. w 1912. post. w Ostrowcu pow. L.in. ur. mian. w Katowicach. kand. 026/1 (70). 033/2 (96). 1 II 1904 w Maciejkowicach. nastêpnie ponownie na Post. L. w Chropaczowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 4120. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. w Bielsku Podlaskim. w 1900 w Netrebie. ur. ur. w 1903 w Kopkach. przyjêty 1 V 1930. PP Franciszek MIESZKO s. post. L. sk¹d 2 I 1937 przeniesiony zosta³ do Komis. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Kdy Rez. Szczepana i Anny z Dziedziców. 1 XI 1938 mian.

05/1 (47). kpr.. 958. SMzaDS³. 579 . ur. nastêpnie do 31 VII 1919 w PKom. ur. Jana i Marii z Tatuñczyków. od 1 VIII 1928. Od listopada 1918 do 15 XII 1921 ochotniczo w WP. 051/2 (19). Chor. 15 X 1921. 6909. Przod. W I wojnie w armii austriackiej. w Tarnopolu i tam nadal we wrzeœniu 1939. W PWŒl. poleskiego i skierowany do I Komis. PP Kazimierz MIGDALSKI s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ur. 5952. BMzaDS³. post. 207. 15 V 1936 skierowany do Komis. BKZ. L. 25 XI 1893 w Warszawie.Post. ur. 044/3 (69). PWŒl. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. Bugiem. – 1 XII 1923. ur. mian. 045/1 (3). W 1939 w czynnej s³u¿bie w WP. Roberta i Marii z Bartników. w Katowicach. 21 I 1895 w Œwirze. PP W³adys³aw MIKA s. Odzn. L.. MDzON. 6 VII 1936 przeniesiony do woj. w 1892. BKZ. 2411. Adam MIKA s. BMzaDS³. przod. M L.. w Horodence. St. post. PP Piotr MIKLASIÑSKI s. w Stanis³awowie. St. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. MDzON. PP W³adys³aw MIGACZ s. Daniela. w 1890 w Karniowie. z której automatycznie przeszed³ do policji z przydzia³em do IV Komis. 5 XII 1904 w Makoszowach. Post. post. Jana i Katarzyny. mian. L. W policji od 16 XII 1923. L. 016/1 (15). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – od 1 VIII 1917 do 14 II 1919 w MMiejsk. Odzn. 1 II 1937. ur. St. Antoniego. m. w Brzeœciu n. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w II Komis. tarnopolskim. Warszawy. Stanis³aw MIGDA£EK s. 3 I 1905 w Klimontowie. Od 26 IX 1934 w II Komis.st. St. 050/3 (22). post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. Aleksandra i Józefy z Kuœmierskich.

st. 16 IX 1899 w £odzi. 14 II 1910 w Kielcach. 050/2 (42). PP W³adys³aw MIKO£AJCZAK s. L. Od 1 II 1924 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Brzeœciu n. 1 VII 1924. Ho³owickie pow. Adama i Ewy z Sobierajów. 1212. Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. post. 4226.. post. 3992. L. w Piñsku. PP Stanis³aw MIKLER s. L. w 1897 w Soko³ach. Odzn. (od 6 VII 1930). We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Dyonie Konnym m. przod. St. Od 2 I 1935 przeniesiony z Post. Kolejowym na stanowisku z-cy kmdta (od 15 IV 1930) i ponownie w Komis. Z dniem 1 IV 1925 przeniesiony do Brzeœcia n. ur. S³u¿y³ w Komis. w Kosowie Poleskim. MDzON. Bugiem. £ukasza i Agnieszki. piñski. BMzaDS³. St. – 1 VII 1929. Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939. 5286. 580 . Szczepana i Marianny z Biernackich. piñczowski. 12 VII 1888 w Œniatyniu. ur. Przod. w £uniñcu. ur. L. W policji od 1932. ur. od 21 XII 1936 s³u¿y³ na Post. 044/2 (48). 9 V 1903 w Wiktorowie. Warszawy.M St. w £ahiszynie pow. Do policji przyjêty 1 VIII 1923 z przydzia³em do Komis. PP Piotr MIKO£AJCZAK s. kosowski jako kmdt. 12 XI 1935 na Post. 3415. Wojciecha. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Kaliszu. post. opoczyñski. w Parady¿u pow. mian. W policji od 1928. w Kolosach pow. PP Edward MIKO£AJCZYK s. Antoniego i Józefy z Wiœniewskich. 037/3 (57). w Opocznie na Post. Post. ur. 012/2 (9). L. W WP od 15 V 1919 do 14 I 1921. SMzaRG. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – we wrzeœniu 1939 w XII Komis. post. W policji od 15 I 1921 do 15 V 1923 i od 23 I 1925. 020/1 (80). na Post. PP W³adys³aw MIKO£AJCZAK s. od 5 V 1924 w Kdzie Pow. z którego 5 XII 1930 zosta³ skierowany na Post. od 15 III 1938 w II Komis. St.

St. W policji od 1 II 1928. w Kdzie Rez. PP Józef MIKO£AJCZYK s. Do PWŒl. w 1891 w Kutach. L. przyjêty 1 VI 1923 z przydzia³em do Kdy Pow. BKZ. Post. PWŒl. w Warbi¹¿u Ni¿nym pow. post. Przod. Do policji przyjêty 16 IV 1930 z przydzia³em na Post. M L. ur. 2549. Odzn. L. ur. w Ludwipolu pow. ur. Jana. kmdta Post. PP Wincenty MIKO£AJCZYK s. MDzON. 019/1 (27). MPzaW. kostopolski. ur. 016/1 (56). stanis³awowskiego. Odzn. Józefa. Miko³aja i Barbary. 3301. Uczestnik wojny 1920. Post. PP Józef MIKO£AJCZYK s. 037/3 (13). 26 VI 1902 w Radoczy. 3826. ko³omyjski..in. w 1896 w Radziwiu. Post. 026/2 (33). 038/2 (63). w Katowicach. w Korcu. W policji od maja 1925. i Kdzie Miasta. L. Pieszej. we wrzeœniu 1939 ponownie w Kdzie Rez. Adolfa Adama i Zygmunty. m. ur. MPzaW. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ jako p. L. KN. W WP ochotniczo od 24 XI 1918 do 26 XII 1920 i od 24 X 1924 do 17 II 1925. PP Witold Kazimierz MIKOSZA s. w XI Komis.Post. Pieszej. Jana i Katarzyny z Jêdrzejowskich. PP Piotr MIKO£AJEWICZ s. 517. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 20 IV 1898. tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Micha³a. ur. 027/1 (55). L. 3968. 26 II 1903 w Bia³ej Podlaskiej. Tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. KZzaDz. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. 581 .o. 7 VIII 1904 w Wilnie. Wojciech MIKO£AJCZYK s. 5119. rówieñskim – we wrzeœniu 1939 na Post.

6 II 1939 przeniesiony na Post. w Radziechowie. 941. W policji od 2 III 1921. St. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w £ucku. SKZ. L. Jana i Wiktorii z £obzów. PP Dominik Jan MIKU£A s. 3409. Komis. Franciszka. 28 VII 1894 w G³êbowicach. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. MDzON. œwiêtoch³owicki i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. BMzaDS³. Teofila i Franciszki z Kasów. ur. 020/1 (41). Post. w 1894 w Jadowie Kolonii. 1301. Ernest MIKU£A s. SW Henryk MIKU£KO s. post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w 1904.-pers. 22074/7821. Stanis³awa. PWŒl. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 038/2 (53). St. Odzn. W WP od 18 XI 1918 do 11 VII 1919 i od 1 IX 1919 do 1 III 1921. rez. MDzON. MPzaW. 3671. w £odzi – we wrzeœniu 1939 kier. Komis. L. 25 I 1895 w Chorzelowie. ur. L. 033/1 (79). 020/2 (98). ref. przyjêty 2 XI 1938 i przydzielony na Post. w Dzieæmorowicach pow. 2779. L. ze starszeñstwem 1 VI 1923. Stra¿n. w Orzegowie pow. w Wo³ominie pow. Dominika i Katarzyny z Malickich. 27 I 1918 w Stonawie. Odzn. post. Do PWŒl. W policji od 1919. ur. L. Ppor.M Kpt. Wac³awa i Zofii. W 1939 kapelan w junackim hufcu pracy w Hrubieszowie. 062/2 (39). mian. adm. L. ur. 582 . w 1930. PKU £ódŸ-Miasto II. ur. Józef MIKUCZEWSKI s. 26 IX 1910 w Plutej. PP Wojciech MIKULSKI s. frysztacki. ur. rez. radzymiñski. 033/2 (7). PP Boles³aw MIKULSKI s.

ur. ur. Post. Szymon Jan MIKUSZ s. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. od 27 IX 1935 jako telefonista w Kdzie Miasta Chorzowa i tam nadal we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Teodora i Marii. Józefa i Balbiny. L. PWŒl. katowicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. na Post. 2262. (do 3 V 1934) oraz w I Komis. KG. w Bielsku. W policji od 1920. a we wrzeœniu 1939 w Kielcach. w Wo³ominie pow. w lipcu 1939 do Rez. przyjêty 10 X 1922 w stopniu st. W³adys³awa i Marii. Post. 24 III 1901 w Janowie.in. Jana i Zofii. nastêpnie w Katowicach – w Kdzie SzPWŒl. III Komis. 20 VIII 1904 w £odzi. (do 14 VII 1935). 21 VIII 1911 w Siadczy. kontr. m. L. Warszawy i tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 026/3 (28). 5030. ur. katowickim – do 1 XI 1926 w Komis. w 1892 w Serbinowie. 026/1 (6). post. ur. 317. PP Teodor MILCZEWSKI s. L. L. Józefa i Antoniny. PP Bronis³aw MILEJSKI s. w Bia³ogonie. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. L. ur. radzymiñski. W policji od 1934. 051/1 (37). Ryszard MILDNER s. Do 1 V 1929 s³u¿y³ w Komis. W marcu 1939 skierowany do II Wydz. post. PP W³adys³aw MILCARZ s. w Chorzowie (od 1934 pn. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. PP m. 05/1 (57). Od 15 VII 1935 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Wojs³awicach pow. Post. M St. che³mski. PP Józef MILCZAREK s. Po ukoñczeniu 5 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. W I wojnie w armii niemieckiej. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. w Siemianowicach. Post. PWŒl. Do PWŒl. Do PWŒl. ur. L. Franciszka i Franciszki z Hodenów. nastêpnie do 26 IX 1935 w Komis.St. lubelskiego. post. w listopadzie 1901 w Warszawie. przyjêty 1 XI 1923. 583 . 038/2 (89). na szer. 1881. Do policji przyjêty 26 IX 1929 w charakterze kand. 033/3 (9). kieleckim. w Mys³owicach pow. 1497.st. 24 V 1890 w Lipinach. Chorzów).

warszawskiego. L. 30 IV 1911 w m. 023/2 (23). ur. czêstochowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. ur. W I wojnie w armii rosyjskiej. St. Jana i Franciszki z Falkiewiczów. 16 II 1898 w Bini¹tkach. PP w Jaworznie pow. MDzON. w Bia³ymstoku – we wrzeœniu 1939 w ref. przod. PP Bogumi³ Wiktor MILEWSKI s. Fryderyka i Józefy z Rozentalów. 21 XII 1884 w Bia³ymstoku. 5205. [1] (11). „G” Rez. Stanis³awa i Pauliny z Guców. Milewo R¹czki. Karola i W³adys³awy z Ko³akowskich. Odzn. 019/2 (46). MN. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. w Popowie. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 22 VI 1892 w £odzi. Post. kontr. na szer. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w 1908. stanis³awowskiego. z przydzia³em do Komp. W policji od 1919. W policji od 1922. chrzanowski. 045/1 (89). w Kutach. PP Jan MILEWSKI s. ur. PP Alfred MILLER s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PP Leon MILEWSKI s. SW W³adys³aw MILKA s. L. werbunkowo-emerytalnym. BKZ. Odzn. brzeski. post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. Do policji przyjêty w paŸdzierniku 1937 w charakterze kand. w 1903 we Lwowie. Stra¿n. Po ukoñczeniu 1 VIII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. Antoniego. w Obrytem pow.M Post. Post. St. kosowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. w £yszczycach pow. MPzaW. ur. 584 . L. Jana. 020/1 (13). Od 1928 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w Dubnie. L. PP Stanis³aw MILEWSKI s. pu³tuski. MDzON. L. 3061. 4447. ur. 1169. [2] (34). L. ostatnio w pow.

w pow. post. ur. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w Stanis³awowie. 1 VII 1930. Uczestnik powstañ œl¹skich. W³adys³awa. na szer. 764. 020/3 (16). Ksi¹dz Jan MIODUSZEWSKI s. PWŒl. katowickim – do 15 IX 1937 na Post.WWiZ. 1 I 1938. Podkomis. W policji od 15 VIII 1919 do 28 II 1925 i ponownie od 1 IV 1926. 5859. mian. Wyœwiêcony w kwietniu 1933.st. PP Eugeniusz Franciszek MINCZANOWSKI s. Podkomis. poznañskim i warszawskim.in. 044/3 (60). Sochaczew. L. Cz³onek POW. ur. Filipa i Waleski z Biskupków. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. MPzaW. St. M L. Kapelan ze starszeñstwem 1 I 1939. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP. ostatnio na stanowisku Kmdta Pow. mian. Ppor. kontr. nastêpnie na Post. PP Mieczys³aw Andrzej MILSKI s. PP Bronis³aw MI£OSZ s. w Tarnopolu. Rudolf MIOZGA s. w Orzeszu pow. L. 038/3 (96). PKU Warszawa-Miasto III. 6 IV 1908. Do PWŒl.Post. 1 II 1897 w Ziuninie. przyjêty 16 VIII 1922. Stefana i Jadwigi. L. Jana. Od 20 II do 1 VIII 1919 w ML. 27 I 1912 w Rzeszowie. post. 026/4 (60).in. 17 IV 1898. Post. 761. rez. 14 X 1893 w Sorgowcach. Œledcz. Do policji przyjêty 9 IV 1938 w charakterze kand. 1347. z którego w 1938 zosta³ przeniesiony jako Kmdt Pow. Odzn. ur. Jana i Anny. KnaŒl. post. PP w Warszawie. 05/3 (64). ze starszeñstwem 1 IX 1931. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji m. w Paw³owie. 9 II 1907 w Petrykowie. ur. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Skierniewice i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Ukoñczy³ Seminarium Duchowne w £om¿y. z przydzia³em do Grupy Rez. PP Ignacy Jan Piotr MIÑSKI s. W 1939 wikariusz w Sejnach. S³u¿bê pe³ni³ m. L. St. w woj. pszczyñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Ksi¹dz. S³u¿bê pe³ni³ m. 5844. stanis³awowskiego. 518. Stanis³awa i Magdaleny z Jermakowów. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. Warszawy. L. 019/3 (30). ¯o³nierz Legionów Polskich. ur. ur. MDzON. 585 .

L. 586 . MN. post. post. 044/1 (79). St. W policji od 1919. Uczestnik powstañ œl¹skich. 5603. w Zebrzydowicach pow. Jana i Józefy z Koñczyków. do Kdy Woj. bia³ostockiego. PWŒl. L. w 1895. lubelskiego. Tam we wrzeœniu 1939. w 1909 w Piotrkowie Trybunalskim. Wincentego i Marianny z Dyrgów. Odzn. L. kieleckim. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. frysztacki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 10 XII 1910 w £odzi. 045/3 (45). 28 IX 1897 w Rowieniu. PP Konstanty MISIAK s. 2028. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. Józefa i Anieli. ur. i tam te¿ we wrzeœniu 1939.. W policji od 1936. post. 030/1 (75). w Komis. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. 05/5 (69). KN. 26 X 1885 w Brójcach. Antoniego i Julianny. Post. Do 20 XII 1938 w s³u¿bie gran. L. ur. 4383. Konstantego i Franciszki. 3609. a we wrzeœniu 1939 na Post. cieszyñski. z którego 21 XII 1938 przeniesiony zosta³ do Komis. ur. 016/1 (53). w Boguminie Nowym pow. St. PP Alfons Bronis³aw MIRECKI s. PP Karol MIROWICZ. MDzON. kozienicki. m. ostatnio w Bia³ymstoku – 25 I 1939 przeniesiony do II Komis. ur. Odzn. przyjêty 16 XI 1924. PP Edward MISIAK s. w Kdzie Pow. nastêpnie na Post. BKZ. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj.M St.in. 25 VII 1896 w Chlewicach. ostatnio w Lublinie – 18 III 1938 przeniesiony z Kdy Miasta i I Komis. w Kozienicach. w Garbatce pow. ur. 179. Do PWŒl. Franciszek MISA£A s. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w £odzi i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. L. PP Jakub MIRAŒ s. 033/3 (19). Post. ur. Post. 705. W policji od 1922.WWiZ. KnaŒl. L.

na Post. St. tarnopolskiego. W ¯and. Od 26 VIII 1917 do 1 VII 1918 w I Korpusie Polskim. ur. L. PP Feliks MISZCZAKvel MISZCZUK s. Bugiem (1936). Kolejowym. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. kmdt Post.in. BMzaDS³. Warszawy. w Tomaszówce pow. SW Micha³ MISKÓW s. m. Rez. brzeski. przod. MPzaW. We wrzeœniu 1939 nadal w policji m. 2548. 044/2 (21). kobryñskim (1924). PP Karol MISSA s. i III Komis. 5668. L. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. Odzn. 9 dyon ¿and. 587 . Post. OH „Orlêta”. ur. MPzaW. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. Odzn. S³u¿bê pe³ni³ w woj. M L. pru¿añski. S³u¿bê pe³ni³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. BKZ. 037/3 (7). 037/1 (51).st.St. PP Edward MISIÑSKI s. w 1896 w Darachowie. ur. PP W³odzimierz MIŒKIEWICZ s. 1211. XX Komis. MDzON. Jakuba. Kolejowym Brzeœæ n. St. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Stanis³awowie. Uczestnik bitwy warszawskiej. ur. 3521. W sierpniu 1939 zmobilizowany do ¿andarmerii. 1582. przod. post. L. w Szereszowie pow. ur. 1 I 1925. w pow. w IV Komis. L. Krajowej w Lubinie od 18 II 1919. 6 IX 1893 w Nowosió³kach. 023/4 (41). Piotra. poleskim..in. MN. 15 VIII 1897 w Warszawie. Jana i Karoliny. 037/4 (92). OH I Korpusu.. W WP od 20 XI 1920 do 11 III 1922. Pieszej. St. Jakuba i Agaty. Przod. W policji od 1 IV 1922. Micha³a i Marianny z Sacharczuków. stra¿n. mian. 15 I 1896 w Zalesiu. W policji od 1919. w 1903. m.

nastêpnie w PWŒl. W policji od 1922. 058/3 (77). przod. L. post. L. 13 XII 1891 w Czekaju. kontr. ¿ó³kiewski przydzielony do woj.in. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. sk¹d 1 IV 1939 przeniesiony zosta³ do Komis. na szer. 3918. S³u¿bê pe³ni³ w pow. w Turku. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. z przydzia³em do Grupy Rez. od 21 XII 1938 kmdt Post. 4 I 1898 w Garwolinie. 3243. Cieszyñskiego. przod. mian. w 1912. Lublina i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. Do PWŒl. w 1899. ur. 023/4 (13). w Pietwa³dzie i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP w Warszawie. L. post. Wojciecha. PP Kazimierz MITEK s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. Franciszka. w Katowicach (do 9 IV 1928). ur. w Pogwizdowie pow. ³ódzkiego. 4257. w Klonowej pow. ur. garwoliñskim. w Kdzie Pow. 4902. Odzn. Józefa i Anny z Gluzów. ur. frysztackim pocz¹tkowo w Komis. W I wojnie w armii austriackiej. ur. 1 III 1925. PWŒl. st. Po ukoñczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. kieleckiego i skierowany do Rez. Józefa i Zuzanny z Bortlików. Ks. m. Od 10 IV 1928 do 20 XII 1938 na stanowisku kmdta Post. PWŒl. mian. L. St. 752. 044/2 (71). BKZ. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. L. Jan MITRÊGA s. Od 25 XI 1918 do 14 VII 1922 w ¯and. w Boguminie Nowym. St. Józef MITRENGA s. Przod. 050/1 (65).M Stanis³aw MIŒLAK s. 337. nastêpnie od 1936 w IV Komis. St. 050/1 (73). PP Jan MIZERA s. Do policji przyjêty w sierpniu 1937 w charakterze kand. Franciszka i Antoniny z Koronów. 588 . cieszyñski. m. Kraj. Przod. W 1938 przeniesiony na stanowisko z-cy kmdta Post. Wojciecha. 027/3 (93). w marcu 1932. – 31 III 1937. w Oldrzychowicach na Zaolziu i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. Konnej w Sosnowcu. Post. PP Franciszek MITA£ s. sieradzki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Post. 19 III 1914 w Trzyñcu. W WP ochotniczo od 1918. 13 XI 1895 w Bobrku. w Cieszynie (do 2 II 1924) i II Komis. przyjêty 15 XI 1938 w stopniu post.

05/3 (92). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 1 I 1938. 019/2 (55). Podkomis. Odzn. m. w 1930.Post. ur. Lublina. L. w Ko³omyi. Jana i Anny ze Sklarzów. 1718. Kazimierza i Ulianny. Odzn. na szer. kontr. Kolejowym w Sto³pcach. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. nastêpnie w 53 Pu³ku Strzelców Kresowych. 31 XII 1910. W marcu 1938 deleg. W 1933 przeniesiony na Post. W policji od 1 IX 1928. mian. 28 X 1900 w Kazanowie. 026/4 (26). Antoniego i Walerii z Jab³oñskich. 19 IX 1897 w Drupi. Odzn. MPzaW. nowos¹decki. 30 XII 1898 w Beñkowej Wiszni. post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. mian. Post. PP Józef W³adys³aw M£ODOWICZ s. rez. ur. MPzaW. 701. 19 II 1886 w Chytrowie. potem s³u¿y³ w Stanis³awowie i Krakowie. PP w Warszawie. Pocz¹tkowo w ¿andarmerii. 020/2 (53). MDzON. W WP w l. PP w Golêdzinowie i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. ur. W WP od 4 II 1920 do 31 VIII 1928. 1919–1926. W czerwcu 1939 skierowany ponownie do Grupy Rez. L. PP Franciszek M£YNARCZYK s. St. 4314. lubelskiego. od wrzeœnia 1938 w Grupie Rez. w Peczyni¿ynie pow. 589 . w Staninie pow. Stanis³awa i Katarzyny z Patraszewskich. PP Adam M£ODZIKOWSKI s. PP w Golêdzinowie. KW. M L. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. PP Bronis³aw M£YNARCZYK s. w Krynicy pow. 033/2 (87). Podkomis. 037/3 (97). Ludwika i Katarzyny. Do policji przyjêty w 1927 na stanowisko kmdta Post. PP Czes³aw M£ODECKI s. L. do Grupy Rez. ur. 5161. 656. ur. Po ukoñczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. Ppor. 1431. MDzON. MN. Konstantego. L. ³ukowski. Podkomis. PP Jan MIZERSKI s. ur. SKZ. BKZ. Podkomis. Od 1934 Kmdt Pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. ze starszeñstwem 1 XI 1931. Szubin i tam we wrzeœniu 1939. ko³omyjski. L. Odzn. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. 8 I 1889 w Sêtkach. Do policji przyjêty 19 IX 1934 w charakterze kand. Post.

nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ na Post. Paw³a i Marii ze Strzelczyków. ur. w Wiœle. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. W policji od 1919. L. kand. Rozalii. S³u¿bê pe³ni³ na Post. przyjêty 1 III 1924. Jan MOCZA£A s. sk¹d 21 XII 1938 przeniesiony zosta³ na Post. przyjêty 17 IV 1937 i przydzielony do 1 komp. PP Boles³aw Kazimierz MOCEK s. Odzn. w Œwierczynowcu na Zaolziu i tam nadal we wrzeœniu 1939. PWŒl.in. Do PWŒl. 590 . z przydzia³em do Grupy Rez. Post. w Jastrzêbiu Zdroju pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – we wrzeœniu 1939 w XX Komis. m. Wilhelma i Wiktorii z Januasków. Stanis³awa i Józefy z Nowakowskich. w Berezowie Œrednim i tam nadal we wrzeœniu 1939. Tam tak¿e we wrzeœniu 1939. od 1935 na Post. Post. cieszyñski (do 1 IX 1928). Post. ur. 016/2 (94). post. L. na szer. 5667. L. Warszawy. kontr. ur. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. w Komis. stanis³awowskiego i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. L. Do PWŒl. Kdy Rez. rybnicki (od 1 I 1938). ur. ur. L. PWŒl. post. PP W³adys³aw M£YNARCZYK s. w Cieszynie (do 10 VI 1931) i ponownie na Post. w Wiœle pow. 27 I 1905 w Borkach. 6 III 1912 w Czarnej Hucie. m. 26 V 1900 w £azach. 044/3 (21). ur. PWŒl. PP Bronis³aw MOCZYD£OWSKI s. 2543. St. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. 2563. w Katowicach. ko³omyjskiego. Franciszka. Do policji przyjêty 7 XII 1937 w charakterze kand. 054/1 (15). 026/1 (56). St. w Podbrodziu (od 1931).st. [4] (9). PP w Warszawie. L. w 1884 w D¹browie. 11 II 1899. Ryszard MOCEK s. BKZ. na Post. 1450. 012/4 (49). Jakuba.M Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie w Katowicach. w 1916. 1095. Walenty M£YNARCZYK s.

m. Ks. Odzn. ur. 1765. St. w Kamieñcu Litewskim (od 10 II 1936) oraz Dmitrowiczach (od 12 I 1938) i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. BMzaDS³. Poznania. PWŒl. w £agiewnikach pow. Franciszka i W³adys³awy z Jastrzêbskich. L. W policji od 1924. post. Józefa i Bronis³awy ze Schmotalów. œwiêtoch³owicki (do 19 X 1937). [4] (2). 051/1 (72). ur. BKZ. w Zebrzydowicach. Potem s³u¿bê pe³ni³ na Kresach – w woj. Pniaki (do 20 IV 1936). Od 2 XII 1918 do 14 VII 1922 w ¯and. PP W³adys³aw MODRZEJEWSKI s. PP Czes³aw MODZELEWSKI s. nastêpnie w pow. w Królewskiej Hucie – w II Komis. W policji od 1 VIII 1927. w Wapienicy pow. Pniaki (do 31 VII 1924). w Bia³ymstoku. bielskim na Post. nastêpnie w pow. poleskim na Post. 012/1 (98). w Puñcowie. katowicki (do 19 IV 1937) oraz w Komis. nastêpnie ponownie w Królewskiej Hucie – w Komis. mian. MN. Jana i Ewy z Zawadów. w Wyszkach (od 16 IX 1927) i Brañsku (od 1 XI 1929). 026/1 (10). post. 9 XII 1901 w Tupad³ach. Cieszyñskiego. 31 V 1890 w Brennej. Hallera. w Komis. w Radzionkowie pow. PWŒl. post. w woj. na Post. bielski (do 2 XI 1924). W PWŒl. 11 I 1896 w Zaborzu. z którego 30 VI 1931 przeniesiony zosta³ do IV Komis. Od 7 IX 1938 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ur. Pawe³ MOKRHARDT s. koszyrski (od 3 IX 1932). 591 . Cz³onek POW GŒl. w Kaletach pow. S³u¿bê pe³ni³ w pow. tak¿e we wrzeœniu 1939. S³u¿y³ m. na Post. Jan MOJEŒCIK s. Post. od 16 VIII 1922. tarnogórski (do 9 I 1924). W I wojnie w armii niemieckiej. St. MPzaW. w Nowych Czerwiszczach pow. St. MDzON.St. w stopniu st. W I wojnie w armii austriackiej. Odzn. Jakuba i Konstancji. grodzieñski (od 7 XII 1932). w Tobolach pow. post. zaœ we wrzeœniu 1939 w Komis. (do 1 II 1933) i na Post. na Post. post. Od 2 IX 1921 do 20 VI 1922 w PGŒl. 1428. (do 23 I 1924) i na Post. L. bia³ostockim na Post. nastêpnie przyjêty do PWŒl. cieszyñskim. 27 XII 1902 w Zamoœciu. 4619.in. M L. lubliniecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi.in. Kraj. Od 13 V 1918 do 11 VII 1920 w Armii gen. ur. L. brzeskim na Post. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Kdzie Pow. Pogotowia w Chorzowie pow. m. 1 II 1937. Odzn.

ur. Post. ³ódzkiego. nowogródzkiego – 10 III 1936 przeniesiony ze stanowiska kmdta Post. Bazylego i Marii. ur. ur. [1] (6). w Pajêcznie pow. 27 V 1889 w Zabrzegu. Do policji przyjêty 17 IX 1935 w charakterze kand. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Tomasz MOKROSIÑSKI s. Kajetana. w Janowie i na Post. Dworzec pow. L. 050/2 (50). 20 I 1894 w Majdanie Nepryskim. 4407. w Czêstochowie. ur. 6 XII 1888 w Uniejowie. kontr.in. post. Franciszka i Marii. sto³pecki na stanowisko kmdta Post. radomszczañski. od 18 VI 1922. W kwietniu 1938 przeniesiony do Kdy Pow. nowogródzki i tam nadal we wrzeœniu 1939. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. na Post. 044/1 (35). w Giszowcu. „D” Rez. W³adys³awa. w Tomaszowie Lubelskim i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. w styczniu 1938. Prac. L. PP Maciej MOMOT s.M Post. MDzON. w Nakryszkach pow. St. ur. 7020. 592 . Pawe³ MOKRY s. w 1898 w Tomaszowie. m. Wawrzyñca i Anny z Knapów.in. post. w Radzanowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. kontr. katowickim – w Komis. 28 VI 1938 skierowany do II Komis. W PWŒl. Post. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 023/5 (8). w Wyœmierzycach na Post. w 1897. St. Przod. czêstochowski. w Bi³goraju. 22 XII 1911 w ¯ydaczowie. W policji od 1 VIII 1919 jako prac. L. w Zamoœciu i Jarocinie. L. mian. PP Roman MOMENTOWICZ s. Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Stefan MONASTYRSKI s. 051/1 (82). we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 5628. ur. m. ³ódzkim. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. kontr. PP Leon MOLGA s. w Katowicach. na szer. PWŒl. W listopadzie 1936 przeniesiony do Komp. w pow. 1657. PP w Herbach Starych pow. Odzn. BMzaDS³. radomskiego – 19 IX 1938 przeniesiony z Post. 7758/6083. Jana i Ewy z Ryszków. nastêpnie 1 IX 1938 do Kdy Pow. 026/4 (18). We wrzeœniu 1939 nadal w woj. L. S³u¿bê pe³ni³ m. kieleckiego.in. tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.

515. 5188. Micha³ MORAWIEC s. w £aziskach Œrednich oraz £aziskach Górnych (do 1 IX 1932). ur. 045/1 (14). Odzn. Do PWŒl. od 1 XII 1922. S³u¿bê pe³ni³ w pow. St. przyjêty 1 VIII 1925. w Bielsku. 023/2 (52). L. L. na Post. KnaŒl. post. 593 . Wojciech MONDRY s. w Szopienicach pow. w Komis. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Józef MONKA s. 045/2 (22). (do 1 XII 1932). Andrzeja. i do wrzeœnia 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. 020/3 (18). sk¹d automatycznie 1 VIII 1922 w stopniu st. W policji od 1919. przeniesiony zosta³ do PWŒl. mian. w D¹browie pow. 13 IX 1912 w ¯arkach. w Bielsku. Do PWŒl. Odzn. 31 III 1890 w Krasowach. pszczyñskim na Post. na szer. Franciszka i Julianny z Cembalów. post. w Szarleju (do 1 X 1926) i Lipinach (do 4 II 1928). ur. 2742. 1 I 1928. L. w Dziedzicach (do 15 VII 1932). przyjêty 27 VI 1922 w stopniu st. ur. St. sk¹d 21 XII 1938 przeniesiony zosta³ na Post. przod. post. W I wojnie w armii austriackiej. Franciszka i Katarzyny z Kubiszów. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. na Post. katowicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. MDzON. w 1886 w Dêbkach. 1 VI 1923. 016/2 (54). PWŒl. mian.WWiZ. M Post. frysztacki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. ur. Do policji przyjêty 31 VII 1936 w charakterze kand. ur. bielskim na Post. post. ¿ydaczowskim. Przod. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Bydgoszczy. 26 V 1902 w Zawierciu. Oficerski w Pszczynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Strumieniu (do 4 IV 1934) oraz w Komis. W I wojnie w armii austriackiej. Post. PP Wac³aw MORAWIEC s. Klemensa i Marii. w Klimzowcu (od 19 I 1928) oraz w I Komis. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. nastêpnie w pow. Franciszka i Magdaleny z Gryców. Franciszek MORAWIEC s.St. post. MN. kontr. PWŒl. 4280. 20 IX 1891 w Czechowicach. L. MPzaW. w Bielsku.. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w Królewskiej Hucie – w II Komis. Post. z którego przeniesiony zosta³ do Komis. 3285. w Drogomyœlu (do 9 X 1924). Karol MORAWIEC s. ur. St. 044/1 (27). 16 IX 1894 w Bielsku. œwiêtoch³owickim w Komis. PWŒl. PWŒl. stanis³awowskiego. sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. L. 2027. Micha³a i Karoliny. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w pow. W PWŒl. Od 1 IV 1919 do 31 VII 1922 w PMiejsk. L. BMzaDS³.

w Tarnopolu. m. w sierpniu 1929. bielskim na Post. a 13 VII 1938 przeniesiony do VI Komis. BKZ. Rudzicy (od 12 IV 1926). St. tarnopolskiego – we wrzeœniu 1939 refer. Do PWŒl. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. ur. ur. ur. Wac³awa. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Warszawy i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Marcelego i Katarzyny z Debelskich. poznañskiego. 892. ur. w grudniu 1931 skierowany do X Komis. W policji od 1932. przod. L. w Tarnopolu. PP Franciszek MORAWSKI s. PP Szczepan MORAWSKI s. 594 . W policji od 1933. L. Przod. PWŒl. L. L. ur. Wiktor MORAWIEC s. 027/1 (88). do spraw dyscyplinarnych w Kdzie Woj. mian. 20 VII 1910 w Gie³zowie. 3204. 24 IV 1894 w Bucniowie. sk¹d przeniesiony zosta³ do Komis. Jana. L. Warszawy.st. 25 I 1899 w D¹browie Górniczej. L. PP Antoni MORAWSKI s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – w 1929 przeniesiony z VI Komis. do Rez. Odzn. Pieszej m. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 016/2 (85). Post. przyjêty 26 VI 1922. 05/3 (32).. 2 V 1904 w Bucniowie. PP Stanis³aw MORAWSKI s. zaœ we wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Miasta. 842. Po ukoñczeniu w 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. 1226. w Bielsku i tam nadal we wrzeœniu 1939. £odzi.M Post. W policji od 1927. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Pieszej m. Józefa i Rozalii. ur. Przod. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Poznaniu. PP Tadeusz MORAWSKI s. Marcelego i Katarzyny z Debelskich. Stanis³awa i Zofii z Michunów. nastêpnie w Mikuszowicach (do 4 XII 1929) i Miêdzyrzeczu Górnym (do 30 IV 1935). post. nowogródzkim. 2 XI 1903 w £odzi. 4 XII 1900 w Nowej Wsi. 038/4 (93). 5693. Post. w Czechowicach. [3] (15). 023/4 (11). z którego 16 X 1935 zosta³ przeniesiony do woj.st. St. W policji od 1 VI 1921. ¿ó³kiewski skierowany do Rez.

SKZ. W policji od 1921.. 027/4 (15). w 1900. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Jakuba i Anny z Kuligów. Od 11 XI 1918 do 30 XI 1919 w ¯and. tarnopolskiego. 2 IX 1903 w Kleczy Górnej. w 1894 w Powsinie. poleskiego. ur. na szer. Józefa i Józefy z £uczaków. w 1899 w Krakowie. PP Józef MORDAL s. Podkomis. St. nastêpnie 9 I 1939 przeniesiony do I Komis. 045/1 (54). Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand. MDzON. 10 XI 1889 w Baworowie. pocz¹tkowo w Przemyœlu. Dymitra i Katarzyny. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. MPzaW. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. PP Piotr MORMUL s. 12 I 1938 skierowany na Post. PP Józef MOSKALUK s. L. SMzaDS³. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. 038/2 (67). grodzieñskiego – we wrzeœniu 1939 w II Komis. kontr. ur. ur. post. St. Polskiej w £añcucie. L. Przod. ur. L. 050/1 (55). 5830. Bugiem i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 2825. 033/3 (25). L. Jana. [3] (35). Miko³aja i Antoniny z Zubków. ur. Kraj. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1 XII 1919. PP W³adys³aw MOSI¥DZ s. ur. w Wo³ynce pow. w Tarnopolu. post. BMzaDS³. Jana.Post. M L. 595 . Odzn. 23 X 1912 w Olsztynie. Józef MOROZOWSKI s. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w KG. PP Szczepan MOSIAK s. mian. w Grodnie. 632. 879. brzeski. Od 1931 Kmdt Pow. Do policji przyjêty 5 III 1929 z przydzia³em do woj. w Brzeœciu n. 1 IV 1939. Post. 7765/6085. Borszczów i tam nadal we wrzeœniu 1939.

Konnym Chorzów pow. 24 IV 1910 w Kaliszu. 027/3 (13). Maksymilian MOSKWA s. 3 I 1898 w Buczaczu. L. w Stanis³awowie do woj. S³u¿y³ w Katowicach – w Komis. pszczyñski. na Post. 2086. przyjêty 2 XI 1938 w stopniu post. Do PWŒl. ur. sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. Józef MOTYKA s. BKZ. Do PWŒl. 17 V 1905 w Królewskiej Hucie. w Rybniku. w Kostuchnej pow. i przydzielony na Post. Pogotowia). œwiêtoch³owicki (do 8 XI 1933). Józefa i Zofii. 012/4 (56). L. Królewska Huta do 3 I 1935 (od 18 I 1934 pn. PWŒl. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. Post. ur. tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Odzn. 045/1 (35). 31 V 1930 przeniesiony z Kdy Woj. W I wojnie w armii austriackiej. Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Zygmunt Wojciech MOSSAKOWSKI s. 033/3 (29). L. b³oñski. 596 . we Lwowie. Dworzec (do 1 XII 1931). Œledcz. Jerzy MOSZ s. od 10 XII 1935 na Post. (do 9 I 1932). PWŒl. frysztacki i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Post. Królewska Huta (do 15 IX 1933). PWŒl. 1828. W policji od 1934. na Post. PP Adolf MOTYKIEWICZ s. przyjêty 17 VI 1922 w stopniu st. 1478. Józefa i Józefy z Brodów. Kdzie Rez. Brzeziny pow. 4799. ur. nastêpnie w Pszowie oraz Giera³towicach (do 9 XII 1935). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w P³oñsku. w Kdzie Rez. 1313. ur. lwowskiego. 23 IV 1899 w Zawidzu. 2391. 012/4 (50). L. w Mistrzowicach na Zaolziu. 054/1 (6). kontr. W PWŒl. PP W³odzimierz MOTYLEWSKI s. St. Konny w Or³owej pow. L. ³ódzkiego. Józefa i Janiny. warszawskiego – we wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Do policji przyjêty 3 XI 1935 w charakterze kand. na szer. L. Kdzie Rez. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Pow. Franciszka i Karoliny. Post. rybnickim na Post. katowicki (do 20 XII 1938). Franciszka i Marii z Nawrathów. przod. Post. w Mszanie (do 19 III 1926). ur. ur. post. W policji od 24 VIII 1921. zaœ w lutym 1932 skierowany do woj. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. w Mszczonowie pow. 20 VII 1896. Post. 24 VII 1915 w £¹kach. Walentego i Karoliny z Niemczyckich.M St. W WP od 5 VIII 1920 do 8 IV 1921. post. od 1 VI 1928.

w Miko³owie pow. PWŒl. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. 19 II 1911 w Bydgoszczy. 023/3 (34). 044/1 (46). Post. garwoliñski na stanowisku kmdta. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Kdy Rez. w Kdzie Rez. BKZ. Przod. 597 . Teofila i Marii z Bandurskich. 026/1 (90). w 1897 w Uzdrygo³owiczach. Ludwik MOZOLEWSKI s. we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand. Walentego i Marii z £ysiów. Karola i Magdaleny z Klimowiczów. 753. w 1911. Post. 044/1 (17). Paw³a. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w ¯elechowie pow. 1 XI 1938. L. frysztacki. ur. PP Henryk MRÓWCZYÑSKI s. 4904. 516. L. w Tarnopolu. w Katowicach (do 27 XII 1936). ur. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. Nie jest znany jego stopieñ s³u¿bowy. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Krzywiczach pow. L. PP Kazimierz MO¯EJKO s. 027/3 (52). ur. 891. Odzn. L. przyjêty 22 XI 1937 i przydzielony do 1 komp. na Post. kand. kontr. mian. pszczyñski (do 14 X 1932). w Pietwa³dzie pow. PP Stanis³aw MROWICKI s. wilejski. PWŒl. 5065. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. L.Post. Przod. ur. 19 XII 1917. 2478. w Pszowie pow. na szer. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Katowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. tarnopolskiego. PP Franciszek MO¯D¯EÑ s. 058/4 (29). ur. M L. w 1891. 28 IV 1895 w £owiczu. ur. w Brzezinach i tam nadal we wrzeœniu 1939. Walentego. Jana. Post. Post. W policji od 1919. od 17 XII 1937 ponownie w Kdzie Rez. rybnicki (do 16 XII 1937). w Katowicach. Do PWŒl. Jerzy MOZLER s.

BKZ.in. 1918–1922 w Armii gen. Od 1934 w Toruniu. Przod. 045/3 (28). We wrzeœniu 1939 radiotelegrafista w Kdzie Woj. ur. Od 1927 s³u¿bê pe³ni³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie. stra¿n. ur. L. a 16 IV 1939 do Komis. PP Józef MRÓZ s. MDzON. W l. 17 XI 1906 w Grêbowie. L. 5976. Wawrzyñca i Katarzyny z Piotrowskich. MDzON. zaœ we wrzeœniu 1939 w I Komis. Kolejowym. W l. S³u¿bê pe³ni³ m. 037/2 (57). 023/3 (95). We wrzeœniu 1939 kier. 2 V 1901 w £ysininie. W WP ochotniczo od 6 V 1920 do 4 VIII 1923. Post. Franciszka. w Kowlu. Odzn. St. sk¹d 19 I 1939 przeniesiony zosta³ do Kdy Rez. w Sosnowcu i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 28 II 1915 w ¯ywocicach. L. mian. w Czêstochowie. Antoniego i Anny z Jab³oñskich. Post. w Lublinie. PP w Czêstochowie. w Boguminie Nowym pow. Wojciecha i Agnieszki z Deców. Jana. PP Jan MUCHA s. 037/1 (48). w Pietwa³dzie pow. Wawrzyñca i Katarzyny z Piotrowskich. ur. Odzn. SW W³adys³aw MRÓWCZYÑSKI s.M St. Do PWŒl. w Bêdzinie do Komp. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. MPzaW. 27 X 1895 w Komratowie. Odzn. ur. 1929–1931 w WP. w Toruniu. frysztacki i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. w Katowicach. lubelskiego – we wrzeœniu 1939 w Wydz. m³yna i piekarni przy wiêzieniu. Jan MRÓZEK s. MPzaW. W policji od 1932. W policji od 16 IV 1924. ur. MN. post. BMzaDS³. Hallera oraz WP. 798. 2640. 19 X 1936 do I Komis. 598 . „D” Rez. w 1894. przyjêty 3 XI 1938 i przydzielony do Komis. 26 IV 1936 przeniesiony z Kdy Pow. 1 II 1935. L. St. sk¹d 3 III 1937 skierowany zosta³ do II Komis. BKZ. 5726. PP Józef MUCHLA s. na Post. 050/3 (38). L. ur. Œledcz. m. post. 3647. BKZ. 05/1 (60). PP Stanis³aw MRÓWCZYÑSKI s. post. L.in. 18 III 1894 w Wanatach. St. PWŒl. frysztacki.

Komis. Wilno-Troki (1923–1925). ref. MDzON. Odzn. W kampanii wrzeœniowej 1939 w Sztabie DOK I jako kier. Jaros³aw (1928–1932). z której automatycznie przeszed³ do policji. ur. 5867. oficera inspekcyjnego Kdy Okrêgu Bydgoszcz. 45. Kowel i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. 4357. piech. 027/3 (60). Adama i Marianny z Kolendów. jako dca komp. BMzaDS³. Przod. PP Stefan MULL s. „D” Rez. 1 II 1935.o. mobilizacyjno-uzupe³niaj¹cego. 2649. SG Jan MULARCZYK s. w Wo³kowie pow. Kpt. Hipolita i Marii. Franciszka i Antoniny z Pakulskich. PKU Warszawa-Miasto I. w Baonie Podchor¹¿ych Rez. nastêpnie na stanowisku Kmdta Pow. PP Stanis³aw MUDRYK s. [1] (47). MPzaW. Nie jest znany przebieg jego s³u¿by i przydzia³ we wrzeœniu 1939. 6 III 1892 w Warszawie. W policji od 28 IX 1929. L. St. L. W l. S³u¿bê pe³ni³ jako Kmdt Pow. wartowniczej w Brzeœciu n. PP Marian MUCOWSKI s. nastêpnie do wrzeœnia 1939 p.in. post. gródecki na stanowisku kmdta i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. St. 9 VII 1898 w Œwierzach. Józefa i Michaliny z Jezierskich. przemyœlañski na stanowisku kmdta i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. Od 24 IV 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Kazimierza i Agnieszki. ur. Nowy Targ (1926–1928). W WP od 1 IX 1919. 020/1 (84). 18 III 1898 w Bystrowicach. 81 pp. 17 XI 1892 w Trzemesznie. 599 . dca III i IX Baonu Wartowniczego. od 5 VIII 1928 dca komp. od 11 XI 1918 do 30 VII 1919. Hermana i Cecylii. M L. PP Józef Mieczys³aw MUNK s. 020/1 (50). BKZ. Radom (1933–1935). mian. Nadkomis. post. Odzn. L. Piechoty Nr 5. W MMiejsk. KW. Od 3 VII 1938 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 05/2 (68). post. L. 28 VII 1894 w Supraœlu. dca Komp. ur. W I wojnie w armii rosyjskiej. 05/2 (79). Odzn. w Uhercach Niezabitowskich pow. Od 15 VII 1917 do 4 V 1918 w II Korpusie Wschodnim.St. 5879. SKZ. W³adys³aw MUKLEWICZ s. Bugiem. 9 III 1906 w ¯ó³kwi. S³u¿y³ m. w 79 pp. ur. 1933–1936 kmdt Okrêgu „Gdynia”. SKZ.: Garwolin (1922). PP w Kielcach.

Jakub MURCZAK s. 739. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w baonie KOP „Orany”. rolnik. L. 19 XI 1908 w Moczyd³owie. Macieja i Katarzyny z Kwaœnych. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. 23 XII 1901 w Buku. 027/1 (36). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. L. W PWŒl. 051/2 (22). 5114. PP Franciszek MURAWSKI s. ur. L. BKZ. Szk. 051/1 (63). Karola i Zofii. Bronis³awa i Boles³awy z Banaszuków. sier¿. Antoniego i Marianny. Post. 033/2 (79). 13 XI 1896 w Nurze. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Wiêzieniu Warszawa-Pawiak. 023/1 (20). SW Jan MURAWIÑSKI s. St. w 1901 w Retkach pow. MS dla SW. Józef MURAS s. 5031. w Katowicach (do 4 VI 1924) oraz w pow. BKZ. Marcina i Marii ze Œwierczewskich. stra¿n. 6072. we wrzeœniu 1939 w Bydgoszczy. 600 . ur. 13 II 1901 w £aziskach Œrednich. ur. od 1 V 1924. Kolejowym w Lublinie. L. St. PWŒl. ur. Jan MURASZ s. w 1893 w Zalesiu Ma³ym. St. w Piaœnikach i tam nadal we wrzeœniu 1939. œwiêtoch³owickim – w Komis. Ukoñczy³ w 1931 Centr. nastêpnie na Post. [4] (79). L. Józefa i Antoniny z Trawskich. stra¿n. 4755.M Post. w Lipinach (do 19 X 1937). Odzn. w sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w rodzinnej miejscowoœci. Odzn. W s³u¿bie od 1929. ³owicki. ur. Od 10 II 1919 do 10 VI 1922 dzia³a³ w polskich organizacjach narodowych na Œl¹sku. L. SG Ignacy MURAWSKI s.

Do policji przyjêty w 1930 w charakterze kand. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w PWŒl. post. post. S³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie. St. BKZ. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. Od 1 III 1928 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w Nowym Wiœniczu pow. 7 X 1891. tarnopolskiego. w³oszczowski na stanowisku kmdta. 22 XII 1906 w Januszowicach. kontr. PP Józef MUSIA£ s. 038/4 (8). Micha³a. w Komis. 601 . PP Piotr MUSIA£ s. kieleckim – we wrzeœniu 1939 w Radomiu. – 1 II 1925 przyjêty i przydzielony do Kdy Rez.Post. L. L. na szer. w Bêdzinie. 038/1 (18). L. ur. post.. Grzegorza. 326. bocheñski i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. Odzn. w 1898 w Piekarach. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 1822. Wojciecha i Rozalii. od 15 VIII 1936 na Post. zaœ we wrzeœniu 1939 w I Komis. PP Jan MURZYN s. 5712. post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. St. ur. w Chrz¹stowie pow. PP Franciszek MUSIA£ s. SW Andrzej MUS s. 18 I 1900 w Sosnowcu. stanis³awowskiego. tam nadal we wrzeœniu 1939. pocz¹tkowo w Kdzie Pow. 020/2 (32). 14 III 1901 w Nieszkowicach Wielkich. 1 I 1938. w Katowicach. ur. W policji od 1924. Ludwika. L. Nastêpnie przeniesiony do policji w Sosnowcu i tam nadal we wrzeœniu 1939. m. M L. mian. 020/1 (77). 5556. PP Józef MUSIA£ s. 026/3 (30). w 1890 w Radomiu. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. 012/3 (98). Tomasza. St. ur. 3621.. we W³oszczowej. Stra¿n. ur.in. Odzn. BKZ. 1019. kieleckim. L. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Franciszka. W policji od 1919. Post. w Kdzie Pow. St.

ur. PP Józef MUSIELAK s. PP Feliks MUSZYÑSKI s. Do PWŒl. ur. (do 15 II 1926). Œledcz. 1 I 1928. Paw³a i Florentyny z Tomiczków. 05/2 (94). 1658. 4725. 1 V 1939 mian. przod. 5 III 1891. St. 1 VI 1923. 22 XI 1892 w Radlinie. Wincentego i Florentyny. Stanis³aw MUSIA£OWSKI s. pszczyñski. Do PWŒl. St. i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – w II Komis. Jakuba i Katarzyny. Przod. MDzON. przod. kand. PWŒl. post. Do PWŒl. PWŒl. BKZ. PWŒl. 30 Pu³k Strzelców Kaniowskich. W policji od 1930. 6 V 1898 w Tomaszowie Mazowieckim. mian. Józef MUSIOLIK s. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. przyjêty 17 VI 1922. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w pow. 3041. w Wodzis³awiu (do 1 XII 1930). w Katowicach i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. MPzaW. L. 058/1 (74). Brunon MUSIO£ s. w Bia³ej pow. mian. Do PWŒl. 023/2 (85). ur. [3] (41). 038/1 (70). Od 1 V 1939 w stopniu post. L. Kdy Rez. 020/4 (47). Odzn. Jana i Jadwigi z Wachowiaków.M Post. Antoniego i Heleny z Chroboków. L. S³u¿bê pe³ni³ w pow. BKZ. ur. Stefan Franciszek MUSIEDLAK s. 1918–1921. L. Przod. Odzn. w Katowicach. St. 5 V 1914 w Lubinie Wielkiej. przydzielony do III Komis. od 16 IX 1931 w Chwa³owicach jako z-ca kmdta i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. rybnickim na Post. 4703. przyjêty 1 VII 1922. w Katowicach. horodeñskim. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na stanowisku z-cy kmdta Post. 7 VIII 1913 w Hamm. kand. przyjêty 21 XII 1938 z przydzia³em do 1 komp. 2647. Post. nastêpnie w Wydz. ur. W WP w l. St. PWŒl. post. czortkowski. w Wyrach pow. L. przyjêty 20 XII 1938 z przydzia³em do 1 komp. Witalisa i Antoniny z Jarkowskich. 6 VIII 1899 w Witos³awicach. Kdy Rez. – 1 I 1928. nastêpnie w Boguszowicach na stanowisku kmdta. post. i przydzielony na Post. 602 .

22 VIII 1898 w Kalwarii Zebrzydowskiej. Post. Por. 038/1 (89). PP Roman MUŒ s. Dawida. czêstochowskiego. piech. W policji od 1920. 026/3 (16). Hilarego. m. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 24 II 1896 w Zakuœciach. PP Jan MUSZYÑSKI s. post.in. SKZ. Odzn. w 1891 w Baranowiczach. 3360. ur. 05/5 (30). PP Konstanty MUŒNICKI s. nieœwieski. W policji od 1921. Do policji przyjêty 1 V 1924 z przydzia³em na Post. 14 XII 1888 w W¹growcu. Józefa i Marii z Golisiów. PKU Koœcierzyna. post. ur. Odzn. w Tarnopolu. Ignacego i Ewy. 051/2 (47). ur. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Okrêgu w Bydgoszczy. kieleckiego z przydzia³em na Post. 24 X 1936 przeniesiony z woj. olkuski i tam s³u¿y³ nadal we wrzeœniu 1939. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. Jana i Aleksandry z Witkowskich. w 1892 w Rawie Ruskiej. W s³u¿bie gran. 4365. Œledcz. od 1922. ze starszeñstwem 1 VI 1919. 3785. MPzaW. L. L. 28 II 1897 w Czêstochowie. L. L. St. Leona i Franciszki. 603 . PP Piotr MUŒNICKI s. St. w Bydgoszczy. post. baranowickim. MDzON. Oficerska Kadra Okrêgu nr VIII. w Kroczycach pow. rez. 2 VII 1927 przeniesiony do pow. SG Marian Karol MUTKA s. we W³oszczowej. 026/4 (19). £añ pow. 026/4 (50). BKZ. Kolejowym w Czêstochowie. Post. nowogródzkiego do woj. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post.St. Komis. PP Jakub MÜHLMEISTER s. 2375. ur. 3558. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. 3620. M L.

M Przod. 2912. post. we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w XXII Komis. Do policji przyjêty w czerwcu 1930 w charakterze kand. Oskara. ur. 27 I 1889. PP m. 9 X 1902 w Warszawie. ¿ó³kiewski przydzielony do policji m. PP Jan Boles³aw MYKIETOWICZ s. krakowskiego. ur. L. w Chmielniku. krakowskiego do Grupy Rez. 604 . Fryderyka i Katarzyny. Kazimierza. bia³ostockiego. 1 I 1938. W policji od 1932. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand. Do policji przyjêty 1 III 1921 z przydzia³em do woj. 05/2 (92). ur. L. kieleckiego. a w kwietniu 1937 do Szko³y Oficerów PP w Warszawie. 3 X 1935 przeniesiony z woj. kontr.st. stopnickim na Post. Franciszka i Antoniny. Odzn. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. St. na szer. z przydzia³em do KG. PP w Bia³ymstoku. L. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Edward Zygmunt MÜLLER s. L. Post. L. L. Post. PP Stefan MÜLLER s. Warszawy. Jana i Marii. na szer. ¿ó³kiewski przydzielony do policji m. ur. tarnopolskiego do woj. 3 VIII 1908 w £odzi. 012/4 (30). Przod. nastêpnie przeniesiony do woj. 3759. w kwietniu 1939 przydzielony do policji m. 29 III 1905 w Œwirze. z którego 2 III 1936 skierowany zosta³ na Post. w Kurozwêkach i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP W³adys³aw MYDLARZ s. W policji od 16 III 1921. 20 III 1912 w Stanis³awowie. [4] (65). ur. 22 IX 1895 w Krakowie. W styczniu 1938 skierowany do Komp. W 1936 przeniesiony z woj. 051/1 (21). Bia³egostoku i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 2750. „I” Rez. w Stanis³awowie. 188. Post. KW. Warszawy i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 1344. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w KG. 027/3 (12). mian. ur. S³u¿bê pe³ni³ w pow. kontr. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. Post. Jana i Tekli z Polesiñskich. PP Edward Franciszek MYCEK s.st.st. PP Kazimierz MYSACZUK s. Warszawy. 012/4 (29).

W I wojnie w armii austriackiej. PP Franciszek MYŒLIÑSKI s. 012/3 (87). mian. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Urzêdzie Œledcz. post. W policji zatrudniony jako prac. 605 .. KW. 2 II 1900 w Piotrkowie Trybunalskim. nastêpnie w l. L. 1921–1939 m.Stra¿n. Kpt. ze starszeñstwem 1 VI 1921. Karola Józefa i Klementyny Aleksandry z So³aciñskich. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu w Ostrogu pow. 16 XII 1899 w Warszawie. W policji od 1924. pe³ni¹c ró¿ne funkcje m. przod. Por. Uczestnik wojny 1920. – 1 I 1935. przod. w 2 Dyonie ¯and. 5768. w 1900. M L. Czes³aw MYSTKOWSKI s. MDzON. w Lublinie. ur. konnego.. Odzn. PP Marian MYŒLIÑSKI s. ur. SMzaDS³. SW Cezary MYS£OWSKI s. w Bielsku. ur. Piotr MYŒLIÑSKI s. 1 II 1902. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 w £odzi. kontr. BMzaDS³. L. 1 XI 1922. z-cy dcy. Feliksa. ur. 027/2 (22). BMzaDS³. MDzON. 050/1 (80). 038/1 (45). Micha³a i El¿biety. jako dca plut. Szk. 5309. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. przy GO Lublin. zdo³bunowski. 1855. d-cy oddz. 6095/7745. w Lublinie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 020/1 (93). 23 IX 1896 w Dolsku. 6 I 1895 w ¯yznowie. St. Kraj. ¿and. BKZ. kpt. Józefa i Anieli z Zaj¹ców. MPzaW. W PKom. St. St. ur. post. St. Departamentu Karnego MS. W policji od 1 VIII 1919. 3390. SMzaDS³.in. Odzn. Piotra i Marianny z Wyszomirskich. L. ¿and. L. We wrzeœniu 1939 pracowa³ jako archiwista w KG. 1766. w ¯and. 026/3 (35). ur. ZKZ. od 5 XI 1920. PP Franciszek MYŒLIWIEC s. Franciszka i Bronis³awy. Od 9 I 1919 ochotniczo w WP jako pchor. L. od 11 XI 1918 do 19 II 1919.in. W 1932 ukoñczy³ XXIII Kurs Centr. Od 1 XI 1935 pe³ni³ s³u¿bê w Urzêdzie Œledcz.

033/3 (83).M Post. PP W³adys³aw MYŒLIWIEC s. L. 606 . 667. Wojciecha. Po ukoñczeniu 30 X 1934 NSzF w Sosnowcu skierowany do policji woj. w 1905 we Wrotkowie. lwowskiego. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. w Kroœnie.

054/1 (80). w Pru¿anie. 037/3 (3). BMzaDS³. Przez wiele lat s³u¿y³ w pow. 2 VIII 1938 przeniesiony do II Komis.in. 2138.. 1877. L. 4903. w VIII i IX Komis. ur. m. mian. Przod. Micha³ NADWYCZAWSKI s. m. ur. 30 III 1888 w Jankowie Przygrodzkim. i na Post. i Rez. poznañskiego. oraz na stanowisku z-cy kmdta XII Post. PP W³adys³aw NACHMAN s. Przod. w Czêstochowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. gostyñski. W policji od 1922. w 1891 w Turowie. na Post. czêstochowskim.. MDzON. SMzaDS³. Od 15 III 1919 do 30 VI 1920 w Dtwie ¯and. tam tak¿e we wrzeœniu 1939. Odzn. MPzaW. L. Witolda. m. na Post. w Lesznie. 8 IX 1933 przeniesiony do woj. we Wronkach pow. Kraj. post. W 1939 zamieszka³y w Oszmianie. 275. w Puszczewie. W I wojnie w armii niemieckiej. L. w Lesznie. 05/3 (85). PP Franciszek NADSTAWEK s. 20 XII 1936 skierowany na Post. 4896.in. PP Jan NABIA£EK s. S³u¿y³ w Kdzie Pow.Post. w 1898 w Wi¹zownicy. L. w Pru¿anie i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Od 1 IX 1927 do 7 IX 1933 w Kdzie Pow. w Poznaniu. 026/1 (32). W policji od 1919. nastêpnie w policji woj. na Post. w Kdzie Pow. w Gnaszynie. szamotulski. Poznania. Andrzeja. Józefa. w 1929. na stanowisku kmdta XIII Post. Pieszej. 607 . w 1897. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. Poznania. wachm. N L. ur. ur. 5 XII 1899 w £odzi. Antoni NADACHOWSKI s. w Szamotu³ach. Jana i Zofii ze Œmigielów. St. sk¹d 21 X 1936 skierowany zosta³ do Kdy Pow. 058/1 (26). Wojciecha i Katarzyny. poleskiego z przydzia³em na Post. m. ur. w Pêpowie pow.

PP W³adys³aw NAHALEWICZ s. MH. post. 4323. 030/1 (5). 820. PP Bronis³aw NAJA s. 7 II 1897 w Steniatyniu. Jana i Franciszki. Antoniego i Julianny z Zakrzewskich. 020/1 (83). ³om¿yñski.N Stra¿n. Post. krakowskiego i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. St. w Suchodnicy pow. Stefana i Marii z Wêglarzów. 05/4 (79). MDzON. ur. L. Przod. L. ur. doliñskim. drohobycki. St. 676. L. KnaŒl. 95. przod. PP Antoni NAGÓRSKI s. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. na szer. 608 . w 1890 w Nadwórnej.WWiZ. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. 054/2 (63). PP Stefan NAJDA s. Stanis³awa i Herminy. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu w Czortkowie. 668. Przod. nastêpnie na stanowisku kmdta Post. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w pow. L. Miko³aja. SKZ. kontr. Tam te¿ we wrzeœniu 1939. SW Wojciech NADYBSKI s. 023/4 (84). Odzn. Stanis³awa i Marianny. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Tarnopolu. ur. L. ¯o³nierz Legionów Polskich. 31 I 1909 w Czukwi. ur. W wiêziennictwie od 1937. 24 VIII 1890 w Pelplinie. ur. 027/3 (15). 21 V 1911 w Ko³omyi. 5449. PP W³adys³aw NAGÓRNY s. MPzaW. 6 VIII 1898 w Jeziorku. w Ma³ym P³ocku pow. Do policji przyjêty 14 VIII 1936 w charakterze kand. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w policji w Œniatyniu.

St. L. L. nastêpnie wcielony do Baonu Obrony Narodowej. MDzON. od 1933 kmdt Post. St. PP Adam Maciej NAJWER s. Odzn. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. w B³ogiem pow. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w I³¿y. ur. ur. 7 III 1900 w Maluniszkach. opoczyñski. ur. 044/2 (13). w 1901.in. L. nastêpnie w s³u¿bie zasadniczej. m. MPzaW. L. s³u¿bê pe³ni³ m. PP Antoni NAKIELSKI s. MPzaW. Uczestnik obrony Lwowa i wojny 1920. stanis³awowskiego – we wrzeœniu 1939 w Urzêdzie Œledcz. w Rypinie i na Post. 020/1 (53). ur. PP Henryk NALBERSKI s. 21 I 1898 w Paw³owie. 609 . zawierciañski i tam nadal we wrzeœniu 1939. W 1926 przeniesiony do pow. post. 05/5 (74). post. stra¿n. ur. 3095. 033/1 (14). W policji od 1922. 012/3 (22). Feliksa i Anieli z Ka³uziñskich.St. w Niegowej pow. Od 1926 funkcjonariusz wiêzienia w Œwiêcianach. rypiñskiego. mian. Odzn. 20 XI 1898 w Zakrzowie. ur. BKZ. Andrzeja i Marianny z Drywków. Piotra i Katarzyny ze Skowroñskich. W policji od 1922. po odbyciu której w 1922 skierowany do s³u¿by przygranicznej. kieleckim. a 3 III 1937 na Post. w ¯arkach pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w I Komis. BKZ. Józefa i Franciszki. St. zawierciañski na Post. w Opatowie. St. Kazimierza i Teodory z Misiunasów. w Zbójnie. 5185. 20 XII 1900 w Janowie. Odzn. 023/1 (9). PP Franciszek NAKONIECZNY s. W WP ochotniczo od 1918 do 1920. Bia³egostoku. Jana. 2 VII 1935 przeniesiony zosta³ z Post. L. W policji od 1923. PP Feliks Ignacy NAJMANOWICZ s. 4290. 3686. 20 II 1897 w Rytlu. SW Karol NALEWAJKO s. post. N L. od 1934 do wrzeœnia 1939 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w £ucku. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 1 II 1935. Odzn. 3013. Przod. w Œwiedziebnej i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. post. post. St. 2177. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Stanis³awowie.

Feliks NAPIERA£A s. S³u¿y³ m. 037/4 (82). 1 VII 1930. BMzaDS³. 779. ur. L. w Cieszynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Przod.in.. Rocha i Marianny. Jana i Teofili z Kaczmarków. BMzaDS³. w Husaku pow. od 18 III do 13 VII 1921 i od 22 IV 1922 do 1 VIII 1923. od 1 VIII 1925. Wartowniczej MOdosob. Od 21 I 1919 w ¯and.N Pchor. Oswalda Ludgarda Jana i Michaliny Marii z Wilczyñskich. MDzON. na szer. PWŒl. w Katowicach (do 24 IX 1925). L. Kolejowym w Katowicach. L. w Kdzie Rez. Grzegorz NALIWAJKO s. brzeski. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 019/3 (47). (do 15 X 1929). We wrzeœniu 1939 w s³u¿bie czynnej w WP. w Zdo³bunowie. 610 . b. PP Tadeusz Marian Zygmunt NA£ÊCZ-ZAREMBA s. mian. od 1 IV 1938 w Kdzie Woj. od 16 III 1937 do wrzeœnia 1939 na Post. w Berezie Kartuskiej. Andrzeja. w Tczewie do Torunia z przydzia³em do I Komis. 058/4 (21). L. Przod. Dzielnicy Pruskiej. 2688. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. (do 1 II 1930). nastêpnie na Post. Odzn. 387. PP Jakub NAPIERA£A s. Ludwik NAPIERA£A s. ur. W PWŒl. pomorskim. z przydzia³em do KG. a od 20 XII 1928 w I Komis. od 16 VII 1925. W PWŒl. Post. Post. Stanis³awa i Ewy. Jana i Michaliny z Urbanów. w 1914. PWŒl. poleskiego i skierowany do Komp. L. ur. sk¹d 1 VII 1920 automatycznie przeszed³ do policji. W lutym 1938 przeniesiony z Kdy Pow. (do 1 V 1930). St. i tam nadal we wrzeœniu 1939. 044/3 (33). 4101. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Po ukoñczeniu 24 V 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. Od 3 III 1936 s³u¿y³ w Komis. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Katowicach w: III Komis. w Koch³owicach pow. Odzn. ur. katowicki (do 15 V 1930) i Komis. W WP od 19 XI 1919 do 1 I 1921. 24 V 1910 w Nadbrzeziu. 05/3 (90). MPzaW. [4] (8). 399. w Katowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. Post. 10 X 1901 w Babulczynie. L. 21 XII 1938 skierowany zosta³ do Komis. Bugiem. SMzaDS³. post. 13 VIII 1888 w Kamyku. BKZ. 4 VII 1892 w Wilanowie. Kraj. ur. kontr. Do policji przyjêty 20 X 1934 w charakterze kand. W policji od 1 III 1920. w Brzeœciu n. Uczestnik powstania wielkopolskiego. PP Stanis³aw NAPIERAJ s. 26 VIII 1902 w Cieszynie. I Komis. Kdzie Rez. ur..

Odzn. L. ur. VI i III Komis. 611 . £odzi. W I wojnie w armii rosyjskiej. W policji od 1922. 038/3 (31)..in. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta Lwowa. St. 499. 11 IX 1900 w Krzywanicach. L. 027/2 (85). 037/1 (36). we wrzeœniu 1939 w Kdzie Rez. St. 1897. 054/1 (36). L. 020/1 (63). post. ur. mian. w Kdzie Miasta. 12 X 1895 w Krasnosielcu. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. Andrzeja i Marceli. m. 8 III 1934. IX. Miko³aja. PP Antoni NATALI s. W policji od 1919. warszawskim – we wrzeœniu 1939 na Post. post. Piotra. PP Wincenty NAREWSKI s.Post. w Ró¿anej pow. Feliksa i Józefy. Józefa i Józefy z Kaczmarków. PP Micha³ NASTAROWICZ s.st. L. 5516. MPzaW. MDzON. Od 1917 ¿o³nierz I Korpusu Polskiego. BKZ. w 1901 w Kutach. St. St. Jan NARON s. 027/3 (57). makowski. m. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Pieszej m. post. PP Boles³aw NARZELSKI s. 2594. ur. 25 IX 1891 w £odzi. w Kutach pow. ur. L. post. PP Jan NAPP s. kosowski. BMzaDS³. ur. 4475. 4096. ur. w 1888 w Ska³acie. stanis³awowskiego – we wrzeœniu 1939 na Post. Przod. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – we wrzeœniu 1939 w VI Komis. N L. W policji od 1919. Stanis³awa i Anny z Niewirowskich. Warszawy. w 1902 w £atkach. BKZ. Odzn.

5685. przyjêty 18 VI 1922 w stopniu st. post. w Rybniku. St. Józefa i Franciszki z Cichych. ur. mian. 690. od wrzeœnia 1937 do 20 XII 1938 w Komis. 033/3 (41). St. 020/2 (19). Cieszyñskiego. miêdzychodzki. NiedŸwiedŸ. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Czêstochowie – we wrzeœniu 1939 w I Komis. z której przeszed³ do PWŒl. BKZ. Do 19 VI 1928 s³u¿y³ w eksp. W policji od 1919. Paw³a i Marii. BKZ. sk¹d zosta³ skierowany do Wydz. PWŒl. post. ur. 4895. Uczestnik powstania wielkopolskiego. 14 IX 1888 w Rêbielicach. Do policji przyjêty 16 V 1924. St. Œledcz. Ks. 2295. 023/4 (8). Jana i Julianny z Koperskich. L. BMzaDS³. 6003. L. przod. Do 14 VII 1922 w ¯and. 3223. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Nikodema i Agnieszki z Absalonów. MPzaW. L. Odzn. post. nastêpnie – do 31 XII 1931 – w Komis. post. PP Edmund NAWARA s. MDzON. Stanis³aw NATORA s. Odzn. L. mian. 26 IX 1898 w m. Do policji przyjêty w 1921 i przydzielony na Post. ur. L. (od 23 III 1926) i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. ur. we Frysztacie i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. w Piotrkowie Trybunalskim i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. nastêpnie w Kdzie Pow. 1 I 1928. PWŒl. œledcz. W WP od 14 II 1919 do 13 IX 1921. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – do 22 III 1926 w I Komis. PP Ignacy NAWROCIK s. Odzn. post. BKZ. BKZ. mian. Kraj. Jana i Anastazji z WoŸniaków. Przod. 24 I 1896 w Cieszynie. 27 VII 1892 w Dzia³yniu. w Lewicach pow. PP Wac³aw NATKANIEC s. Przod. w Bielsku (w s³u¿bie œledcz. L. w stopniu st. Micha³a. post. 038/1 (35). w 1908. Od 14 IV 1939 skierowany do Komis. 045/1 (45). St. 7 V 1899 w Bogucicach. Józef NAWRAT s. 612 . 1 I 1938. ur. ur. Odzn.. 033/3 (73). Stanis³aw NAWA s. w Królewskiej Hucie.). Przod. Do PWŒl.N St. 1 VII 1929.

N L. 020/1 (90). W styczniu 1934 mian. w £awaryszkach pow. przod. ur. PP Stanis³aw NAWROCKI s. 4864. 4898. 823. Jana i Anny. kieleckiego. PP Witold NAZAREK s. 058/1 (66).Przod. ur. tarnopolskiego. 4615. ur. St. wileñsko-trocki. PP Edward NAWROT s. Przez wiele lat funkcjonariusz policji woj. Post. Józefa. w 1888. Odzn. MPzaW. post. MDzON. L. 037/3 (55). W policji od 1919. L. w Za³oŸcach pow. przod. 026/2 (70). Odzn. w 1888 w Wymys³owie. L. St. L. 1125. ur. Marian NAWROCKI s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. lwowskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ur. Warszawy do woj. L. 650. w Radomiu i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. w 1900 w Sabnie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Tarnopolu. ur. PP W³adys³aw NAZARCZYK s. 29 I 1932 przeniesiony z policji m. 6 XI 1894 w Æmielowie. MDzON. zborowski. 027/4 (30). w 1900. Jana. 613 . Józefa. Wojciecha. w 1896 w Kobryniu. w Garbatce. Bazylego i Apolonii z Fedczyków.st. PP Aleksander NAWROCKI s. 2 XI 1935 przeniesiony do I Komis. MPzaW. kmdtem Post. St. 044/2 (45). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj.

Post. 2444. L. 614 . post. 1815. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. w Borszczowie. MPzaW. 020/4 (28). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – we wrzeœniu 1939 w XII Komis. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. m. W policji od 1919. 1701. Micha³a. 24 XII 1900 w Lutówku. 027/3 (99). ur. Feliksa. 3 II 1897 w Omulach. 3416. L. Przez wiele lat s³u¿y³ w pow. 037/4 (97). 1941.in. kowelskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. ur. w 1888 w Warszawie. Augusta. MDzON. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Do s³u¿by przygotowawczej w policji przyjêty 3 XI 1935 w charakterze kand.st. Aleksy NICKEL s. kontr. w Grodzisku pow.. Józefa i Marianny. warszawskiego. Przod. 4 III 1891 w Charupach. Franciszka i Franciszki z Rollków. L. w Kowlu. PP Antoni NAZAREWICZ s. Jana i Antoniny. we wrzeœniu 1939 nadal s³u¿y³ w Warszawie. Post. m. 030/1 (76). 23 III 1885 w Warszawie. W policji od 1 XII 1919. PP Henryk NENTWICH s. L. ur. na szer. 044/3 (90). 16 VI 1910 w Kamieñcu. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. L.N Post. Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. w XVII Komis. L. w Stanis³awowie. St. Odzn. 020/4 (44). Warszawy. ur. ur. PP Józef NEUMAN s. PP Adolf Julian NEJBAUER s. 3248. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. b³oñski. ur. PP Józef NICIÑSKI s.

Jana i Katarzyny. krakowskim. post. L. Funkcjonariusz policji w Warszawie. ur. w Majdanie Sopockim. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj.st. 037/1 (60). Roberta. 23 XI 1897 w D¹browej. 713. w £aszczowie. ur. W policji od 1923. PP Ryszard NICKEL s. Do policji przyjêty 10 III 1938 w charakterze kand. w 1912. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. tomaszowskim. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 25 IX 1899 w D¹browej. L. PP Edward NIDZGORSKI s. L. w XI Komis. m. Warszawy. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow.St. a we wrzeœniu 1939 na Post.in. S³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Franciszek NIECHWIEJ s. bocheñskim. w 1914. lubelskiego. na szer. Post. 2062. ur. lwowskiego i skierowany do pow. krakowskim – we wrzeœniu 1939 w pow. W policji od 1924. kontr. L. na Post. ur. ur. Józef NIEBOROWSKI s. drohobyckiego. m. Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 615 . Leopolda. 1494. N L. PP w Poznaniu. ostatnio w pow. Piotra. Post. s³u¿y³ m. „E” Rez. 6 V 1895 w Szczebrzeszynie. nastêpnie w £odzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. Miko³aja. 2670. 023/1 (95). L. 2965.in. i przydzielony do Komp. We wrzeœniu 1939 nadal pe³ni³ s³u¿bê w Warszawie. w 1900 w £odzi. post. PP Andrzej NIECHWIEJ s. 038/3 (82). 037/3 (66). 2828. ur. Post. PP Piotr NIECHAJ s. 019/1 (29). St. Jana i Katarzyny. 054/1 (99).

Do PWŒl. Bugiem. 1 I 1937. we W³odzimierzu Wo³yñskim i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. w Brzeœciu n. w Paw³owie na stanowisku kmdta (do 9 II 1925). Od 1 do 28 II 1939 w 1 komp. w Motyka³ach (od 5 X 1930) oraz Radwaniczach (od pocz¹tku 1939) i tam nadal we wrzeœniu 1939. 038/3 (26). ur. MPzaW.N Post. w Katowicach. 045/3 (44).. asp. MDzON. St. ur. L. ur. 616 . nastêpnie w pow. MPzaW. 1 V 1939 skierowany do I Komis. KnaŒl. L. mian. Do policji przyjêty 1 XI 1927 i przydzielony do Komis. ur. w kancelarii Kdy Pow. 045/3 (38). 21 VI 1938 przeniesiony z Post.WWiZ. ponownie w II Komis. w Mys³owicach (do 1 XI 1927). post. 020/3 (28). 21 X 1914. Dyrekcji (do 14 XI 1923). Micha³a i Marianny ze Strzelców. 027/1 (85). L. PP Jan NIEDZIA£KOWSKI s. sk¹d automatycznie przeniesiony 18 VI 1922 do PWŒl. post. Szczepan NIEDZIELA s. (do 19 XII 1922). Œledcz. 1 X 1922. Jana i Anny ze Stanikowskich. II Komis. post. przyjêty 15 I 1939 i przydzielony do II plut. w Kowlu. St. St. PP Aleksander NIEDZIELSKI s. PWŒl. 3203. na Post. Paw³a i Franciszki z Babatzów. w £udzinie na Post. 1200. Jana i Julii. Oddz. Odzn. Od 1 III 1919 do 6 IX 1920 cz³onek POW GŒl. Komis. – 18 VII 1933. (do 31 III 1923). w Katowicach (do 30 VI 1925). MDzON. BKZ. Alfons Pawe³ NIEDWOROK s. 22 VIII 1903 w Markuszowej. L. w Katowicach i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. St. III Komis. ostatnio w pow. Œledcz. 1263. PWŒl. Od 7 IX 1920 do 17 VI 1922 w PGŒl. BMzaDS³. w Nowej Wsi (do 27 XII 1936) oraz w Szopienicach i tam we wrzeœniu 1939. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach i pow. 2677. kowelskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. St. 543. piñski. katowickim – w I Komis. (do 4 VIII 1933). SKZ. Od 1 XII 1927 s³u¿y³ na Post. na stanowisku kier. (do 9 III 1928). Zawodzie (do 1 V 1931). W I wojnie w armii niemieckiej. W WP od 15 VII 1920 do 1 I 1921 i ponownie od 1 X 1924 do 1 X 1926. Odzn. brzeskim na Post. mian. 13 II 1888 w P³omianach. ur. 1 IX 1892 w Muchenicach. W policji od 1 XII 1927. Kdy Rez. w³odzimierskim. Przez wiele lat s³u¿y³ w pow. Odzn. kand. KG (do 28 II 1924). W policji od 1 XII 1919. przod. w stopniu st. Jana i Katarzyny. L. przod. w Komis. w Morocznie pow. Oddz. 22 XI 1903 w Rudnej. Asp. PP Józef NIEDZIELA s. (do 31 X 1924). w Komis. przod.

Przez wiele lat s³u¿y³ w pow. W WP od 2 XII 1919. 05/2 (69). St. Post. 30 X 1896 w Rokietnicy. 05/3 (6). Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. PP Marceli NIEMCZYCKI s. Uczestnik wojny 1920. PP Micha³ NIEMASZEK s. post. 5 VIII 1892 w Wiêzowej. 33 pp. ZKZ. Od 1 IV 1921 s³u¿y³ w 2 Armii. ko³omyjski. ¿and. 829. W policji od 16 VII 1923. Od 27 XI 1927 Szef S³u¿by Uzbrojenia w Dtwie KOP i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. L. ¿ó³kiewski skierowany do policji woj. ur. PP Antoni NIED WIECKI s. Kpt. W I wojnie w armii rosyjskiej. [1] (46). 023/1 (48). Po ukoñczeniu w lipcu 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. 1922–1924 OZU nr 3. ur. 617 . We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. N L. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. ur. 058/2 (88). post. MPzaW. Wojciecha. Pp³k uzbr. 24 I 1893 w Kolorynach. nastêpnie w Generalnym Inspektoracie Artylerii. 2554. ur. Micha³a i Amalii. Marian NIED WIECKI s. St. Odzn. L. 016/1 (94). W policji od 1933. Marcina i Franciszki z Resmerów. Absolwent Odeskiej Szko³y Wojennej. Przod. MDzON. L. Piotra i Zofii. pp³k – 1 I 1936. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Grudzi¹dzu. lwowskiego. Micha³a i Eufrozyny. PP Jan NIED WIECKI s. ur. kostopolskim – we wrzeœniu 1939 na Post. KKOOP. Odzn. 2463. L. S³oboda Rungurska pow. Teofila i Marii z Leszczyñskich. 5 II 1891 w P³oskirowie. W 1918 w Armii hetmana Skoropadskiego. MPzaW. PP Józef NIEDZIELSKI s. 24 IX 1899 w Wielkim Komorsku. w l. w 1912 w Stebniku. mjr – 1 VII 1923. Do 1928 w WP. BKZ.Post. w Stanis³awowie. MDzON. ze starszeñstwem 1 VI 1919. 5875. 3060. w Siedliszczanach.

nastêpnie w Katowicach – w Kdzie SzPWŒl. L. jaros³awski. Jana. post. w 1911. Alojzy NIEWIADOMSKI s. Józefa i Franciszki. 4701. 15 XI 1938 mian. w Wiœle Wielkiej pow. 058/3 (3). œwiêtoch³owicki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. ur. œwiêtoch³owickim (do 2 XI 1927). ur. S³u¿bê pe³ni³ w pow. PP W³adys³aw NIESTRATA s. Konstantego. 045/3 (13). 24 V 1895 w Szombierkach. w £agiewnikach pow. 618 . 14 X 1910 w ¯ywocinach. Post. 6 XII 1938 mian. ur. L. Post. przod. pszczyñski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. i skierowany do Komis. PWŒl. L. i skierowany na Post. 12 XII 1901 w Morawsku pow.N Post. Augustyna i Katarzyny z GwoŸdziów. 038/1 (50). PWŒl. L. Franciszka i Marianny z Górskich. – 1 X 1928. w sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w rodzinnej miejscowoœci. 1 I 1924. frysztacki. Kazimierz NIETUPSKI s. w sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w rodzinnej miejscowoœci. 4749. 2700. (do 15 X 1928) i w I Komis. PWŒl. ur. 050/2 (62). turecki. post. L. ur. St. w Boguminie Nowym pow. post. rolnik.Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. L. mian. Ludwik NIEROSTEK s. w 1911. 4087. Pawe³ NIES£AWNIK s. 1552. 058/3 (62). (do 1 XII 1929). 038/3 (86). 351. Tomasz NIETRZEBA s. Paw³a. Nieznana jest data wst¹pienia do PWŒl. Przod. 11 IV 1900 w Orzepowie pow. sk¹d przeniesiony zosta³ do Komis. ur.

045/1 (79). w 1898. Post. Post. 026/1 (69). 14 XII 1894 w Szombierkach. Franciszka i Pauliny z Sakowskich. z którego 16 X 1932 przeniesiony zosta³ do Komis. 020/2 (12). Odzn. L. Franciszka. Micha³a i Franciszki. Komis. „E” Rez. PP Jan NIEWIAROWSKI s. 3887. i przydzielony do Komp. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. stanis³awowskiego. S³u¿y³ m. w Miejskiej i Pow. Post. ur. PP Micha³ NIEWIADOMSKI s. 4990. (do 1931). Tomasz Stefan NIEWIADOMSKI s. 619 . PWŒl. 7707/6082. (do 15 X 1932). ¿ó³kiewski skierowany do woj. poznañskim. na szer. 3 XII 1935 z Kdy Pow. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. i przydzielony do Grupy Rez. Zwolniony. Przez wiele lat – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. ur. miêdzychodzki. œwiêtoch³owicki i tam we wrzeœniu 1939.in. poznañskiego i skierowany na Post. Zygmunta. L. 23 II 1939 przeniesiony do woj. poleskiego. L. w 1913. post. 321. w Brzeœciu n. baranowickiego. ur. w 1891 w Worociszczu. w I Komis. kontr. Katowice-Dworzec (od 1 II 1924). kontr. PP Wincenty NIEWIAROWSKI s. w Katowicach – w Kdzie Rez. L. w pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. Kdzie w Bielsku (do 31 I 1924). lwowskiego. 2 IX 1932 przeniesiony do woj. BMzaDS³. PP W³adys³aw NIEZBRZYCKI s. œwiêtoch³owickim (do 18 XII 1922). 050/2 (65). ur. L.in. stanis³awowskiego. w Horodence. W policji od 1 VII 1923. Post. ur. 603. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. 026/3 (89).St. s³u¿y³ m. 28 I 1911 w Kutrowie. na szer. a 10 XII 1926 ponownie przyjêty. 058/4 (41). 6997. w 1892 w Podbu¿u. Do policji przyjêty w listopadzie 1936 w charakterze kand. w Lipinach Œl¹skich pow. Uczestnik powstañ œl¹skich. N L. Post. PP w Poznaniu. w Lewicach pow. PP w Warszawie. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. W PWŒl. PP Józef NIEWIADOMSKI s. Franciszka. Bugiem skierowany do Pru¿any i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Józefa i Franciszki z Nowarów. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Po ukoñczeniu w grudniu 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. Do policji przyjêty 10 XII 1937 w charakterze kand.

ur. 52. L. Od 1938 a¿ do wrzeœnia 1939 w Bia³ymstoku. L. S³u¿bê pe³ni³ w woj. L.in. Boles³awa i Julii z Izbickich. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 620 . Kpr. w 1914. w Bielsku Podlaskim i Siemiatyczach pow. w 1900 w Modlinie. m. w Zielonej pow. PP Antoni NIWIÑSKI s. St. Odzn. MPzaW. SW Jerzy NIZINA s. ur. 019/2 (37). 2955. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w baonie KOP „Ska³at”. L. 13 VI 1901 w Brañsku. a we wrzeœniu 1939 w Grodzisku Mazowieckim. bielski. St. w 1892. t³umackiego i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Franciszka. PP Henryk Kajetan NIWIÑSKI s. post. Miko³aja i Julii. L. MDzON. ur. W 1939 funkcjonariusz wiêzienia przy ul. warszawskim – w P³ocku. P³oñsku i Przasnyszu. ur. ur. Ignacego. 6706. W policji od 1921. Stra¿n. 683. 058/4 (42). 2 VIII 1937 przeniesiony zosta³ z policji w Ko³omyi na Post. 045/3 (42). 533. 016/1 (55). post. 6 VIII 1891 w Warszawie. w 1900 w K³ubowcach. 7055. Rakowieckiej w Warszawie. bia³ostockim. 012/3 (62). Józef NITKA s. Uczestnik wojny 1920. L. ur. PP Stanis³aw NIEZGODZKI s. 058/4 (49). Micha³ NIWACKI s. Stefana. W lipcu 1939 skierowany do pow.N Post. W policji od 1922. nadwórniañski. Juliana i Anny z Ko³oszkiewiczów.

St. Odzn. L. w 1901 w Boryczówce. L. Stanis³awa i Antoniny. na szer. Ignacego i Anieli. 184. w Œniatyniu. 18 IV 1892 w £obzowie. Do policji przyjêty 9 VI 1936 charakterze kand. ur. L. Post. 045/1 (16). St. Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W policji od 1919. 621 . PP Brunon NOCH s. Piotra i Marceli. ¯o³nierz Legionów Polskich. w 1902 w m. PP Antoni NIZIO£ s. w Rudniku i tam nadal we wrzeœniu 1939. Andrzeja. 8 V 1899 w M³ynkach. post. Weißelburg. PP Stanis³aw NOCOÑ s. St. olkuski. 045/2 (91). ur. St. PP w Warszawie. L. post. Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Po ukoñczeniu 3 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. lubelskiego – we wrzeœniu 1939 na Post. 15 I 1908 w Piñczowie. ur. pu³awski. 058/1 (60). PP Tadeusz Karol NIZIÑSKI s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. krasnostawskim – 20 V 1938 przeniesiony z Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Sto³pcach. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w 1889 w Tarnogórze. w Kraœniczynie na Post. ur. mian. BKZ. 4175. PP Stefan NIZIO s. ostatnio w pow. kontr. 605. 788. N L. 1 I 1938. w Ogrodzieñcu pow. Tomasza i Ma³gorzaty z Pielków. PP Stanis³aw NOCEÑ s. lubelskiego. ur. w Godowie pow. ¿ó³kiewski przydzielony do Grupy Rez. 037/1 (34). 050/1 (60). 1562. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. post. 4435. post. Juliana i Anny. 012/2 (43).Post. Uczestnik wojny 1920.

622 . 1703. w Szczawory¿u pow. Kêpie. 5470. St. Post. lubelskiego i skierowany na stanowisko kmdta Post. ur. katowicki (do 16 II 1939). W policji od 16 XII 1922. 24 VIII 1888 w Pud³owie. katowickim (1931). L. ur. W I wojnie w armii niemieckiej. w Chlewiskach pow. t³umacki. L. w 1899. MN. MDzON. post. S³u¿bê pe³ni³ w pow. sk¹d przeniesiony zosta³ do Komis. 026/4 (66). 24 XI 1906. Wincentego. 336. 027/2 (33). stopnicki. Ks. MPzaW. Franciszka i Jadwigi. PP Franciszek NOWACZEK s. Andrzeja i Katarzyny. w Wêgrowie. W WP ochotniczo od 29 XII 1919 do 13 VI 1922. 26 p. Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. na Post. w III Komis. BKZ. konecki do policji woj. przyjêty 6 IX 1930. w Micha³kowicach pow. 027/1 (11). Kraj. 1 IX 1899 w Stêbowie. ur. Odzn. post. PP Stanis³aw NOGA s. 12 VI 1889 w m.N Post. nastêpnie w Kdzie Pow. 027/1 (42). z której automatycznie przeszed³ do PWŒl. L. 1 I 1934. ur. PWŒl. L. 4324. Odzn. w Or³owej pow. St. ur. Cieszyñskiego. w Kowlu i tam nadal we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Od 11 IV 1938 s³u¿bê pe³ni³ jako dzielnicowy w Komis. przod. Karola i Marii z M¿yków. ur. PP Piotr NOCUÑ s. MDzON. 1516. Józefa i Marii z Poloków. u³. w Œwiêtoch³owicach. BKZ. przod. Przeniesiony zosta³ 10 XI 1938 z Post. frysztacki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Józef NOWACZEK s. PP Jan NOGALSKI s. mian. Do PWŒl. w stopniu st. w Katowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. 2618. Do 12 IV 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. Przod. PWŒl. St. Józefa i Marianny z Kucyperów. W policji od 1919. w Ottyni pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. St. L. L. 2 V 1895 w Pacholewie. Tomasz NOSEK s. post. Do 14 VII 1922 w ¯and. BMzaDS³. w Katowicach (do 6 VIII 1935). 037/4 (96). 026/2 (99).

BKZ. St. BKZ. na Post. Stanis³awa i Marianny z Nowaków. 11 VII 1902 w Wielichowie. L. 023/3 (26). Ignacego i Marii. W policji od 27 IX 1929. w Wielgom³ynach. PWŒl. krzemienieckim – we wrzeœniu 1939 na Post. 623 . PP Antoni NOWAK s. post. pomorskim – we wrzeœniu 1939 w Tczewie. ur. W policji od 1 VII 1920. W WP od 27 III do 1 VII 1919. 2980. a we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 037/3 (86). L. L. w 1882 w Radomsku. L. Jana. PP Ludwik NOWACZYK s. pru¿añski i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. 736. 984. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 033/1 (5). Ostatnio s³u¿y³ w policji pow. Uczestnik powstania wielkopolskiego. w Obornikach.in. post. Micha³a i Antoniny. Józefa i Ma³gorzaty. post. 1280. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 3019. PP Antoni NOWACZYK s. L. ur. 020/1 (3). Odzn. Franciszka. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. 9 VI 1901 w Sosnowcu. BMzaDS³. post. Odzn. ur. 033/2 (12). post.St. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. w Radomsku. w Lutyni Niemieckiej pow. St. Post. 033/3 (7). œwiêtoch³owicki. m. w Zahajcach. W policji od 1919. Od 1933 s³u¿y³ na Post. z którego przeniesiony zosta³ na Post. ur. PP Sylwester NOWADZKI s. St. 4992. Do PWŒl. ¿and. N L. PP Jan NOWACZYK s. 26 VIII 1887 w Chicago. ur. w 1894 w Gniewkowie. w 1889 w Olszewie. Karol-Emmanuel pow. radomszczañskiego. przyjêty 15 I 1925. St. Adam NOWAK s. w Suchopolu pow. W policji od 1919. Do 20 XII 1938 s³u¿y³ na Post.

W 1936 przeniesiony w stan nieczynny. ur. Zamieszka³y w Jaraczewie pow. w Bêdzinie i Kdy Miasta Sosnowca z siedzib¹ w Bêdzinie. Jana. 18 IV 1883 w Warszawie. ur. zdo³bunowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. Od 1 III 1920 do 31 VII 1921 urzêdnik w Ministerstwie Aprowizacji. PP Boles³aw NOWAK s. XIV Komis. ur. 5436. post. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 05/1 (38). W lutym 1937 przywrócony do s³u¿by i przeniesiony z policji m. w 1915. w Sosnowcu. S³u¿y³ nastêpnie m. ur. 044/3 (9). PP Antoni NOWAK s. W policji od 1919. W 1939 zmobilizowany do WP. Tomasza i Joanny. Od 15 V 1919 do 29 II 1920 urzêdnik w starostwie w Sochaczewie. 012/2 (2). W maju 1930 deleg. ur. pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. mian.st.st. w czerwcu 1930. L. jarociñski. Warszawy. w Koniecpolu pow. Konstantego i Eleonory. L. 7 V 1895 w WoŸnikach. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ na Post. St. ³ódzkim. L. Post. 1 VI 1901. L. 4970. Franciszka. radomszczañski i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. Przez wiele lat s³u¿y³ w pow. 4081. III Komis. 023/2 (9). 3321. W policji od 2 VII 1923. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta Poznania. Warszawy do Kdy Pow. W WP od 25 II 1920 do 31 VII 1921. z Kdy Miasta £odzi do KG.in. 624 . Podkomis. W policji od 1 VI 1924. Od 24 VI 1938 kier. Bogus³aw W³adys³aw NOWAK s. Józefa. jako kier. PP Boles³aw NOWAK s.N St. rez. post. w 1903 w Borucinie. m. w Noworodczycach. 038/2 (69). Ppor. PP Antoni NOWAK s. L. Podkomis.

in. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. 19 VI 1894 w Wêgrzynowicach. St. ur. w Soœniach pow. 24 IV 1922. 030/1 (48). 4046. St. 3 XII 1891 w m. Wo³kowysku. Przod. L. Ukoñczy³ Seminarium Duchowne we W³oc³awku. MDzON. przod. na stanowisku kier. 3402. Pó³wiosek Stary. wyœwiêcony 7 III 1915. post. Franciszka i Marii. PP Jan NOWAK s. W policji od 16 III 1921. przod. wyrzyski. Kazimierza. w 1937 na stanowisku kmdta Post. W I wojnie w armii niemieckiej. Od 18 II 1937 kmdt Post. 020/1 (46). ur. w Miasteczku pow. ze starszeñstwem 1 VI 1919. Od 5 V 1920 ochotniczo w WP – kapelan 3 p. 1331. BKZ. 14 XII 1894 w Paw³owicach. 05/3 (71). i tam nadal we wrzeœniu 1939. SMzaDS³. L. mian. mjr – 1 I 1934. mian. poznañskiego – we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. St. PP Jan NOWAK s. MDzON. Proboszcz parafii wojskowych w Grodnie. L. S³u¿y³ w woj. 29 VIII 1878 w Brennie. post. Komis. pp³k – 19 III 1939. 1923–1924). lwowskim. Andrzeja i Petroneli z Wieczorkiewiczów. 020/1 (79). Nowej Wilejce (1932). 10 VII 1890 w Myjach. odolanowski. Uczestnik wojny 1920. ur. MPzaW. Go³añcz pow. St. 3613. Stanis³awa i Marii z Raburskich. Gran. 045/3 (76). poznañskiego – we wrzeœniu 1939 w Nakle pow. PP Hilary NOWAK s. u³. w W¹growcu i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. poznañskim. 1 IV 1934. L. PP Jakub NOWAK s. N St. BKZ. We wrzeœniu 1939 szef s³u¿by duszpasterskiej Armii „Lublin”. 2746. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 2807. Odzn. MPzaW.Pp³k Edmund NOWAK s. Odzn. ZKZ. w 1938 przydzielony do Komis. wyrzyski. przod. Teodora i El¿biety z Wawrzynkowskich. w 1892 w Miel¿ynku. L. Kpt. Z³oczowie (w l. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. BMzaDS³. Post. oraz Kdzie Pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. nastêpnie w Ostrowie Wielkopolskim – w Komis. MPzaW. 625 . Franciszka i Zuzanny z Przêdzików. poznañskiego. PP Jan NOWAK s. 023/4 (62). MN. Odzn. w Jaros³awiu i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. w¹growiecki. od 1934 w Lublinie – dziekan OK II. Dr teologii. MDzON. ur. ur. m. W policji od 1920. Odzn.

post. w 1893. ur. w 1915. przod. przod. Jan NOWAK s. Ludwika i Rozalii. St. kontr. w Irz¹dzach pow. 026/1 (41). BMzaDS³. i przydzielony do 8 Komp. stra¿n. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Warszawie. L. 2814. w Zawierciu na Post. post. ur. w Bli¿anowie pow. L. L. W policji od 1929. 4328. Udorz. kaliski. ur. 15 VII 1893 w Mo³odatyniu. 038/4 (16). kieleckim – 3 VIII 1938 przeniesiony zosta³ z Komis. Jana i El¿biety z Plutów. i przydzielony do Wydz. Jana i Pauliny. Tam we wrzeœniu 1939. 4162. St. 045/1 (83). Franciszka i Marii. PP Karol NOWAK s. na szer. St. 054/1 (11). L. 20 VIII 1899 w m. ur. 626 . kontr. st. MPzaW. Odzn. L. St. W policji od 1923. MDzON. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 16 III 1902 w Radomiu. W s³u¿bie od 1929. Do policji przyjêty 1 III 1939 w charakterze kand. 026/4 (28). ur. Franciszka. w³oszczowski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Rez. Kand. L. post. SG Julian NOWAK s. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. PP w Gdyni.N St. PP Kazimierz Sylwester NOWAK s. 1779. w 1903 w Krzyszkowicach. 023/3 (37). Jana. PP Jan NOWAK s. PP Józef NOWAK s. W WP od 23 III 1919 do 30 IX 1921. MDzON. IV KG. ur. wachm. 4452. MzaDS³. Odzn. 542. Do policji przyjêty 1 X 1921 w stopniu st. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj.

Odzn. Przod. Piotra i Marianny. tarnopolskiego do pow. 474. W styczniu 1938 przeniesiony zosta³ z policji woj. W 1939 zamieszka³y w Piñsku.Post. w marcu 1898 w Ostrowitem. PP Romuald Marian NOWAK s. 1713. w Klewaniu na Post. ur. SW Piotr NOWAK s. w 1899 w £agiszynie. 027/3 (61). W policji od 16 VI 1924. czortkowski. ur. St. mian. W sierpniu 1939 zmobilizowany do 73 pp. 28 VI 1899 w Trzebnicy. PP Marcin NOWAK s. ostatnio w pow. 050/1 (12). w Kolêdzianach pow. 1 III 1936. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Stryju. W policji od 15 V 1923. 2 II 1900 w Bolechowie. 1 IX 1892 w Napruszowej. MPzaW. MPzaW. ur. Andrzeja i Leokadii ze Sztolfów. St. BMzaDS³. St. post. MDzON. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 1063. Od 1934 funkcjonariusz wiêzienia w Krakowie. PP Leon NOWAK s. 058/1 (9). 016/1 (68). 322. 044/1 (31). stryjskiego. N L. poleskim – w styczniu 1938 przeniesiony do II Komis. Stra¿n. Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Brzeœciu n. rówieñskim – 15 VII 1938 przeniesiony z Post. wo³yñskim. Dominika i Marianny. PP Marian NOWAK s. post. 4196. Kazimierza i Pelagii. Nie jest znany przebieg jego s³u¿by. 6 VII 1898 w £odzi. w Hoszczy i tam nadal we wrzeœniu 1939. W WP od 11 XI 1918 do 9 VI 1921. post. MDzON. Wojciecha i Jadwigi z Golenibków. Jana i Marii. Odzn. L. L. 058/2 (52). 4880. post. L. Odzn. PP Kazimierz NOWAK s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ur. ur. 627 . St. ur.

L. ur. w Szkole PWŒl. w Siemianowicach pow. w kwietniu 1933. i przydzielony do Grupy Rez. W PWŒl. St. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. m. St. we wrzeœniu 1939 ponownie w Kdzie Pow. 1912. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 037/4 (1). oraz w Komis. Oficerskim w Miko³owie pow. L. L. w Katowicach. Odzn. i w I Komis. tarnopolskiego i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 6 XI 1883 w M³ynach. 28 IV 1900 w m. BMzaDS³. Antoniego i Ewy z Kulentów. post. a we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 5231. wieluñskim – do 1937 s³u¿y³ na Post. PP Teofil NOWAK s. St. post. Tomasz NOWAK s. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. 037/4 (42). w Rudnikach. W PWŒl. 045/3 (18). w Œwiêtoch³owicach skierowany do I Komis. Sielpija Wielka. PP Stanis³aw NOWAK s. Post. od 15 I 1924. MPzaW. Od sierpnia 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 054/1 (56). 7 XII 1885 w Olszewie. 1702. 026/1 (61). w Koñczycach pow. Wojciecha. Sebastiana i Zofii. PP W³adys³aw Andrzej NOWAK s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Krakowie. w Kdzie Pow. post. post. gdzie przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê – we wrzeœniu 1939 na Post. L. w Katowicach. ur. katowicki. St. pszczyñski. MDzON. Do policji przyjêty w sierpniu 1937 w charakterze kand. od 1925. 1 VII 1927.N St. post. w Tarnowie. wadowicki. 381. 53 pp. Do policji przyjêty 1 VI 1920 i przydzielony do woj. W policji od 1 XII 1920. krakowskiego. PP Stanis³aw NOWAK s. W WP od 3 II do 8 V 1920 i od 10 III 1922 do 1 V 1923. w 1911. MDzON. nastêpnie na Post. Micha³a i Tekli z Wdowskich. 12 IV 1895 w Stobiernej. na szer. mian. 037/1 (8). PWŒl. 628 . post. L. nastêpnie na Post. w Warszawie. Odzn. ur. katowicki. ur. St. w Stryszowie pow. KW. 1 VII 1930. ur. Post. 16 XI 1896 w Chyszowie. w Wieruszowie i tam te¿ we wrzeœniu 1939. Karola i Józefy z Bukalskich. St. PWŒl. ur.in. post. kontr. 5230. Wojciecha i Marianny. Po ukoñczeniu 4 VII 1924 kursu post. L. 3970. W policji od 1922. mian. mian. Stanis³aw NOWAK s. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Katowicach.

w Szczekocinach pow. PP Leon NOWAKOWSKI s. Przez wiele lat s³u¿y³ w woj. Boles³awa i Katarzyny z Pow¹zków. Wojciech NOWAK s. st. Stanis³awa. przyjêty 29 VI 1922 w stopniu st. ur. przod. L. ur. 012/4 (6). BMzaDS³. PWŒl. Post. 045/1 (66). w³oszczowski i Charsznicy pow. 21 IV 1889. Odzn. miechowski. od 12 VIII 1926 ponownie w I Komis. radomszczañski. 10 IV 1937 skierowany zosta³ do Komis. 19 I 1897 w Pop³awach. PP Jan NOWAKOWSKI s. BMzaDS³. mian. Do policji przyjêty 16 VI 1924 i przydzielony do pow. 1919–1923. 1 III 1936. N L. Józefa i Pauliny z Osmalskich.in. przod. Post. 020/4 (20). post. 027/2 (91). od 1 VI 1931 s³u¿bê pe³ni³ na Post. post. post. 4 X 1901 w ¯yrardowie. PP Antoni NOWAKOWSKI s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Uczestnik wojny 1920. S³u¿bê pe³ni³ w Królewskiej Hucie – w I Komis. 1477.st. przod. W policji od 1933. St. BKZ. W WP w l.St. w 1906 w Warszawie. W³adys³awa i Katarzyny z Kozio³ów. 3417. ur. L. BKZ. m.. w Niemowiczach i tam nadal we wrzeœniu 1939. 1899. w Kielcach i tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. W policji od 1923. L. Andrzeja. na Post. Do PWŒl. 629 . 033/2 (74). ur. sier¿. kieleckim. St. W policji od 1919. Odzn. kieleckim. St. Warszawy. MDzON. MDzON. Chorzów) i tam nadal we wrzeœniu 1939. 3055. od 1923 do 11 VIII 1926 w kancelarii Kdy Miasta. (od 1934 pn. PP Marian NOWAKOWSKI s. w Wielgom³ynach pow. Odzn. 4580. 2 V 1936 przeniesiony z Kdy Pow. we W³oszczowej i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. St. L. Karola. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji m. w Kielcach do Kdy Pow. 020/1 (54). w 1889 w Warszawie. ur. kostopolskiego. 5017. L. 24 XII 1898 w P³awnie. PP Jan NOWAKOWSKI s. W policji od 1925.

1809. PP Stanis³aw NOWAKOWSKI s. W policji od 1 XI 1920 w Okrêgu Pomorskim. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Kmdt Pow. St. 32. w kwietniu 1939. i tam nadal we wrzeœniu 1939. 630 . S³u¿bê pe³ni³ w Toruniu – pocz¹tkowo w I Komis. Podkomis. komis. 05/1 (96). PKU Postawy. Odzn. mian. W sierpniu 1930 przeniesiony do woj. 4 X 1885 w Gozdowie. W policji od 1921. mian. 26 IV 1900 we Wrzeœni. Od 1937 s³u¿y³ w pow. Morskiego (1926) i Toruñ (1927). Oficer rez. Nie jest znany przebieg jego s³u¿by i ostatni przydzia³. post. MDzON. ur. post. od sierpnia 1938 w Kdzie Woj. – 2 VII 1930.N Post. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 1 pp Leg. L. rez. Józefa i Józefy z Fr¹ckowiaków. Nowe Sio³o pow. L. W 1936 przeniesiony zosta³ do Bydgoszczy. Rzeszów (1938) potem Wo³kowysk (od 3 II 1939). Edmunda i El¿biety z Rajnertów.. MDzON. 1 X 1922.: £añcut (od kwietnia 1931). Józefa. L. PP Florian NOWICKI s. W 1934 przeniesiony z policji woj. Komis. pomorskiego. adm. ref. we wrzeœniu 1939 – Toruñ. Tadeusz Stefan NOWAKOWSKI s. MPzaW. 019/3 (5). ze starszeñstwem 1 I 1935. MPzaW. Antoniego i Marii. zbaraski. We wrzeœniu 1939 w baonie KOP „Podœwile”. 2172. St. Kdy Okrêgu. na szer. kontr. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. Ppor. post. tarnopolskiego. i przydzielony do KG. 21 VII 1898 w Berlinie. Odzn. w Tustanowicach. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. W 1932 ukoñczy³ Pañstwowe Seminarium Nauczycielskie Mêskie w D¹browie Górniczej. 4186. St. lwowskiego do woj. 16 III 1912 w £odzi. post. piech. ur. a we wrzeœniu 1939 na Post. 22 XI 1911 w Sosnowcu. ur. ur. 020/3 (12). lwowskiego na stanowisko Kmdta Pow. KZzaDz. 051/2 (67). L. Che³mno (od 24 VI 1939). od 1 I 1923 kier. Stefana i Apolonii z Bia³ych. PP Ryszard Marian NOWAKOWSKI s. Odzn. 016/2 (48). Ukoñczy³ 4 lata medycyny. 13 XI 1893 w Gorazdowie. PP Witold Walenty Kurt NOWAKOWSKI s. St. Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand. ur. PP Andrzej NOWICKI s. Ppor. ur. w Borys³awiu. Antoniego i Marianny z Koteckich. MDzON. 75. 033/1 (99). drohobyckim – na Post.

We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. 14 V 1900 w Babczowie. 030/1 (59). post. 023/2 (25). Od 1929 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w Sosnowcu. w Aurelowie pow. Józefa i Marianny z Polakiewiczów. PP Karol NOWICKI s. W policji od 1921. Józefa. i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. ur. 1332. post. 012/1 (105). ur. m. w 1899. 30 VIII 1911 w Urzêdowie. radomszczañski. Jana i Franciszki. post. 1026. PP Henryk NOWICKI s. w XII i IX Komis. ur. [3] (61). W policji od 1924. w Stanis³awowie. 4020. 026/1 (33). 22 XI 1893 w Warszawie. Tomasza i Marianny. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 25 II 1895 w Ziemiêcinie. PP Henryk NOWICKI s.. 2941. Boles³awa. L.St. Post. ur. L. 038/3 (69). Do policji przyjêty 2 I 1935 w stopniu post. SW Jan NOWICKI s. L. 29 V 1907 w Sosnowcu. N L. od paŸdziernika 1938 ponownie w XII Komis. Stra¿n. ur. Post. St. PP Józef NOWICKI s. 4614. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. PP Longin Mieczys³aw NOWICKI s.in. St. Od 22 VII 1937 s³u¿bê pe³ni³ w Wydziale IV KG i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. ur. L. 631 . Jana i Antoniny. W policji od 1919.

W styczniu 1938 mian. Antoniego i Franciszki ze Skwarczów. L. krakowskiego. Odzn. Józefata i Amelii z Banasiewiczów. MN. nastêpnie na Post. od 1 I 1937 w III Komis. w Zarzeczu i tam nadal we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. PP Franciszek NOWIÑSKI s. W PWŒl. St. 4174. Franciszka. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PP Ludwik NOWORYTA s. w Stanis³awowie. w 1936 na stanowisku kmdta Post. Jana i Walerii. Feliksa. BKZ. przod. PP Feliks NOWORYTA s. 18 I 1897 w Hrubieszowie. od 1 IV 1923. MDzON. 9 II 1898. w Mstowie. ur. Do policji przyjêty 1 XII 1928 i przydzielony do woj. W policji od 1923. Przeniesiony 2 III 1937 z Kdy Pow. St. L. 2298. 044/2 (42). S³u¿y³ w pow. [3] (76). PWŒl. w Koñskich do II Komis. pow.N Przod. ur. bielskim – do 9 IX 1923 na Post. i skierowany do woj. ur. Przod. 019/2 (52). 20 VII 1894 w Borszczowie. St. [4] (3). mian. St. L. sk¹d przeniesiony zosta³ do woj. ur. 1 III 1936. Post. post. post. L. Od 13 XII 1918 w PKom. Wojciecha i Agnieszki. L. 5937. 1571. Odzn. Walenty NOWICKI s. BKZ.in. 19 VIII 1895 w Czêstochowie. PP Stanis³aw NOWICKI s. 632 . w Czêstochowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 044/3 (87). z której automatycznie w 1919 przeszed³ do policji. 045/1 (7). post. ur. w III Komis. ur. lwowskiego. PP Stefan NOWICKI s. st. czêstochowskiego.. m. 19 X 1905. L. przod. w Czêstochowie i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 6 II 1890 w D¹browie.in. S³u¿bê pe³ni³ w pow. w Rohatynie. stanis³awowskiego. w Zabrzegu. we wrzeœniu 1939 nadal w Bia³ymstoku. S³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. czêstochowskim. m.

pru¿añski. w Kdzie Miasta i I Komis. PP Stefan NOWOSIELSKI s. 038/2 (86). post. BMzaDS³. poleskiego i przydzielony do Komp. 12 VI 1938 przeniesiony do woj. 633 . S³u¿y³ m. W l. ur. we Lwowie i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.St. 054/1 (57). 21. lubelskiego. Jana i Rozalii. Wartowniczej MOdosob. Odzn. Do policji przyjêty 30 XI 1929 i przydzielony do woj. N L. w Berezie Kartuskiej pow. Wasyla.in. Tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. PP Jakub NOWOSIAD£Y s. Post. W styczniu 1939 przydzielony do Urzêdu Œledcz. ur. w Lublinie. L. 1926–1928 z poboru w wojsku sowieckim. 3108. 29 III 1905 w S³obódce. w 1899 w Rudzie Krechowskiej. BKZ.

BKZ. mian. W policji od 1919. £¹ki pow. VIII Komis. Augusta i Anny. we wrzeœniu 1939 nadal we Lwowie – kier. na Zaolzie. 020/2 (65). Ukoñczy³ Szko³ê Przod. ur. ur. sk¹d przeniesiony do II Komis. w l. Od 2 VIII 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w III Komis. 1 IV 1934. We wrzeœniu 1939 kapelan w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. Ks. X Komis. Piotra. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ na Post. do 21 III 1938 na Post. PP w Grudzi¹dzu. 058/1 (28). ur. Od 21 XII 1938 kmdt Post. post. przod. 2288. w Gniewoszowie pow. 4588. L. ur. 1480. tarnopolskim. nastêpnie w Cieszynie jako rzecznik s¹dowy i w Komis. w Bêdzinie. Komis. L. w Przysusze pow. St. cieszyñskim. BKZ. sk¹d automatycznie przeszed³ do PWŒl. Kraj. 21 XI 1887 w Rzêdowicach. 11 V 1939 przeniesiony do woj. Do 14 VII 1922 w ¯and. MDzON. frysztacki. sk¹d 2 VI 1934 przeniesiony do Komis. 5499. ur. w Radomiu i tam nadal we wrzeœniu 1939. PWŒl. 2 XII 1889 w £êczycy. Robotnik budowlany zamieszka³y w Zbara¿u. W 1939 zmobilizowany do KOP. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. Przod. Odzn. 033/2 (98). PP Jan OBST s. Asp. Kpr. Cieszyñskiego. BMzaDS³. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. opoczyñski. Lwowa. lwowskiego z przydzia³em na stanowisko kier. ur. kozienicki. Franciszka i Rozalii. W policji od 1 XI 1924. 5985. 026/1 (63). w Tarnopolu. St. w Sosnowcu. 21 X 1889 w Petrykowie. Franciszka. Odzn. Walczy³ o Œl¹sk Cieszyñski w 1919. Ksi¹dz W³odzimierz OCHAB s. S³u¿bê pe³ni³ w Œwiêtoch³owicach. L. L. 016/2 (13). 25 VI 1896 w £¹kach. Wojciecha i Józefy z Maleñczaków. Józef OCZAD£Y s. w pow. 20 XII 1906 w Zbara¿u. w Cieszynie. W policji od 1919. Kazimierza i Agnieszki z Wojczewskich. 038/2 (54). m. PP Andrzej OCZKOWICZ s. L. 634 . kieleckim.O Asp. w 1900. Tomasz OCHMAÑSKI s. 5636. 3 X 1938 deleg. PP Ignacy Fabian Antoni OBORSKI s. L. 1935–1936 z-ca kier.

Ukoñczy³ 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. mgr. we wrzeœniu 1939 pracownik stacji meteorologicznej w rodzinnej miejscowoœci. Post. Wieloletni kwatermistrz 2 dyonu ¿and. 13 XII 1910. Micha³a Jana i Marii. W policji od 16 II 1932. post. Post. ur. 027/4 (70). L. ¿and. Stanis³awa i Anny z Huków. w Ohladowie pow. W policji od 1918. £odzi. 11 VII 1912 w Ciechanowcu. W³adys³awa. L. w Lublinie. Po ukoñczeniu 27 VII 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow. Julian OGIÑSKI s. 4076. ur. ¿ó³kiewski. Kpt. radziechowski. L. L. piñski. L. We wrzeœniu 1939 OZ¯and. 020/3 (38). PP Jan OGONOWSKI s. od 1927 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. tarnopolskiego. ur. Antoniego i Franciszki. 5802. SKZ. mian. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Czêstochowie. 18 XII 1895 w Chrzanowie. 17 IX 1895 w ¯abnie. Ukoñczy³ wy¿sze studia. Franciszek Micha³ OGAREK s. O L. MN. Konstantego i Anny. ur. St. PP Leonard ODORKIEWICZ s. 4023. W 1919 powiatowy dca ¿and. 045/3 (37). We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Rez. Odzn. ur. MPzaW. post. 1608. PP Witold OGONOWSKI s. Pieszej m. PP Jan Tomasz OCZKOWSKI s. BMzaDS³. St. 635 . 5019. 14 V 1901 w Horodyszczu pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Franciszka i Marii. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Piotrkowie Trybunalskim jako szofer.Przod. 058/2 (78). ur. W policji od 1935. Od 2 XII 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ na Post. w Bochni. 1 III 1907 w Pleszczyñcach. 016/2 (92). 4489. 1 I 1938. 027/1 (4). MDzON.

]050. Odzn. post. w Rudzie Œl¹skiej pow. 3276. lubelskiego. L. 1925–1928 w Brzeœciu n. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. St. St. St. 795. 3 XI 1900 w Wieliszewie. ur. Gran. 21 XII 1889 w Bugaju. Po ukoñczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. MPzaW. 29 VII 1911 w Ha³dunowie Starym. w Brzeœciu n. 023/5 (80). ¿ó³kiewski skierowany do policji woj. 5311. Dani³owiczowskiej w Warszawie. 037/3 (96). Walentego i Józefy. Odzn. 019/1 (1). We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w policji woj. ur. poleskiego – w 1924 na Post. kand.. przod. lubelskiego. Marcina i Michaliny z Sawiñskich. w Kotlicach pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Kazimierz Ludwik OGORZA£EK s. w l. 058/3 (51). ur. 016/1 (92). W wiêziennictwie od 1923. L. 11 XII 1913 w Ró¿ance. PP Jan OGRODOWICZ s. od 1 VIII 1938 w 1 komp. 5112. 5 V 1939 ukoñczy³ kurs szer. 636 . Tomasza i Rozalii z Jêdraszków. œwiêtoch³owicki. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. ur. L. W PWŒl. St. L. MDzON. W policji od 1919. kobryñski. w Opatowie pow. w MajoroszczyŸnie pow. ur. Józefa. 27 II 1892. Post. kêpiñski. BKZ. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Ostrzeszowie.O Post. tomaszowski. Wilhelm OKOÑ s. [. i zosta³ skierowany do Komis. ur. PWŒl. Bugiem. 11 XI 1900 w Warszawie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu przy ul. PP Leonard OKTABA s. 012/4 (55). 4774. Bugiem. L. PP Stanis³aw OKSIUTA s. we wrzeœniu 1939 na Post. stra¿n. Micha³a i Zofii z Puców. post. SW Marcin OGRODNIK s. Jana i Marii z GwoŸdziów.

w Rohatynie (1925) i pow. L. 5 IV 1898 w Brzózce. Andrzeja i Marianny z B³aszczyków. KW czterokrotnie. gran. Franciszka i Marii. Post. KLeg. Insp. W WP ochotniczo od listopada 1918 do 1922 i ponownie w l. ur. ur. 05/3 (23). L. w Stanis³awowie jako obchodowy. w Tczewie. stanis³awowskim na Post. Karol OLBRZYMEK s. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Piotr Pawe³ OLBRYŒ s. Post. 13 VII 1891 w Wieliczce. W WP od 5 XI 1918 do 26 IX 1921. PP Stanis³aw OKULARCZYK s. Odzn. ¿ó³kiewski od 5 XII 1930 pe³ni³ s³u¿bê w woj. W policji od 16 V 1930. Przod. L. 020/2 (31). do pow. Od 15 XI 1938 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 3964. Jana i Marii z W³odarczyków. w Borowej pow. W 1935 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 2433. PWŒl. Jana i Rozalii. VM. 1 pp Leg. 25 I 1893 w BrzeŸnicy. stanis³awowskim. Od 14 XII 1927 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis.Post. ³uniniecki. MDzON. w Boguminie Nowym. 26 XI 1911 we Frysztacie. W policji od 1922. w Gomunicach pow. 637 . 037/4 (77). KN. ur. rohatyñskim w: Bukaczowcach.. 2412. BMzaDS³. 5156. rez. w Katowicach. Od sierpnia 1914 do 1917 w Legionach Polskich. 1923–1926. eksp. Przod. W SG od 1929. ur. Józefa i Rozalii z Okrasów. w 1908 w Janowie. frysztackiego. Bo³szowcach (od 5 V 1926). L. W PWŒl. 016/1 (48). ur. PP Edward OLBRYCHOWSKI s. cieszyñski (do 20 XII 1938). nastêpnie na Post. SG Edward Karol OKULSKI s. piech. 1912–1914 cz³onek Sta³ych Dru¿yn Polowych Soko³a w Wieliczce. Jana. 22 pp. 10 X 1894 w Borownie. 019/1 (8). Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. L. O Nadkomis. w Cierlicku Górnym na Zaolziu. od 21 XII 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. PWŒl. Co najmniej od 1938 i nadal we wrzeœniu 1939 w Komis. W l. Ukoñczy³ seminarium nauczycielskie. W 1933 kier. 2998. ur. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Obwodu w Jaœle. Odzn. Karol OLBRYCH s. kpr. w Zebrzydowicach pow. radomszczañski. L. potem w armii austriackiej. 023/4 (75). od 18 VI 1922 w II Komis. W policji od 28 IX 1923 jako prowizoryczny post. w Radomsku. w Tenetnikach (od 24 VII 1925). 4063. w III komp. SKZ. sk¹d 8 X 1938 deleg. kpt.

. L. w 1906 w Henningsdorfie. W I wojnie w armii niemieckiej. S³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie. 2165. ur. 5650. 1 I 1938. 05/5 (75). ur. W policji od 1930. w 1903. kieleckiego. Od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ na Post.in. strz. 2442. W policji od 1932. 3 I 1891 w Wirach. w I Komis. we wrzeœniu 1939 w I Komis. Post. nastêpnie w Opatowie – w Kdzie Pow. Jana. na Post. Kolonia (od 5 XI 1936). 023/4 (73).O Post. w Radomiu. Post. ³ódzkiego. W policji od 1934. G³ównym w Stanis³awowie. Walentego i Magdaleny z M¹czyñskich. (od 12 XII 1936). PP Ignacy OLEJNICZAK s. L. Od 1 III 1934 w Wydz. Walentego i Pauliny. W³adys³aw OLEJARCZYK s. w Tczewie. post. Antoniego i Marianny. w 1902. 3517. L. Po ukoñczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. ur. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. opatowski. w Opatowie. w Æmielowie pow. na Post. 5377. 037/1 (39). Belweder (od 12 XII 1935). ur. post. L. w 1907 w Krasówce. 9 VIII 1909. PP Stanis³aw OLECH s. radomszczañski.in. w Kielcach. 1 p. (od 1 IX 1934) i na Post. Post. 051/1 (75). 051/1 (49). w Komis. PP Roman Marian OLCZAK s. PP Wawrzyniec OLEJNICZAK s. 05/4 (70). BMzaDS³. St. MDzON. Miko³aja i Jadwigi. MPzaW. Post. m. PP Leon OLCHOWIK s. w Stobiecku Miejskim pow. 4079. wlkp. Œledcz. Odzn. W policji od 4 III 1921 jako prowizoryczny post. 638 . Juliana. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. (55 pp). L. St. ¿ó³kiewski skierowany do woj. mian. Od 17 VI 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow. Œledcz. SMzaDS³. W WP ochotniczo od 27 XII 1918 do 24 XI 1920. S³u¿bê pe³ni³ m.

019/1 (4). PP Antoni OLEKSIUK s. 3002. L. tarnopolskim – s³u¿bê pe³ni³ na Post. Miejskim. w Miedznej pow. MPzaW. MN. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. 2995. 1 III 1936. poleskim. Tomasza i Franciszki. ¿ó³kiewski skierowany do woj. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Micha³a i Zofii. W policji od 1 XII 1928. 894. lwowskiego. Asp. ur. O L. W policji od 3 XI 1920. Co najmniej od 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ na Post. post. Od 12 I 1938 kmdt Post. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. st. St. 3666. post. 639 . kontr. St. 023/2 (73). L. 020/2 (22). ostatnio w Kostopolu – od 2 X 1937 na Post. St. ur. przod. w Adamkowie pow. na szer. Post. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. wêgrowski. 28 IV 1911 w Tarnówce. 13 III 1904 w Sosnowcu. tarnopolskim. Ukoñczy³ Szko³ê Handlow¹ w £ucku. MDzON. ur. post. Bugiem. 5 pp Leg. poleskiego. 6 XII 1888 w Wêgrowie. 05/5 (37). Od 25 V 1929 przeniesiony do woj. BKZ. Stefana i Katarzyny z Konopków. W WP w l. w Brzeœciu n. Odzn. 1919–1920. mian. sier¿. Aleksandra i Anny. BMzaDS³. Nastêpnie w woj. Post. Odzn. W policji od 1 VII 1923. w 1910 w £odzi. W policji od 1919. 649. PP Dyonizy OLENDZKI s. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Miko³aj OLEKSIÑSKI s. W policji od 8 IV 1936 jako kand. 1 VII 1921. PP Tadeusz OLEJNIK s. 2724. brzeski. 037/4 (15). w Borszczowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. w Kowlu. S³u¿bê pe³ni³ w Wydz. wo³yñskiego.St. mian. St. ur. 7 IX 1889 w Muszkatówce. PP Leon OLEKSIAK s. Micha³a i Justyny. ur. od 1 XI 1937 w Kdzie Pow. Œledcz.. PP Stefan OLEJNIK s. L. 15 XII 1893 w Starokonstantynowie. post. 033/2 (77). ur. Mariana i Michaliny.

8 IX 1894 w Wo³kowysku. ur. Po ukoñczeniu 27 VII 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow.. Teofila. W policji od 23 II 1919. L. 476. w Uœcieczku pow. We wrzeœniu 1939 nadal s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. PP Stefan OLESIAK s. zaleszczycki. W policji od 1922. st. w 1895. S³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu S¹du Powiatowego w Jaœle. MDzON. Co najmniej od 1936 i nadal we wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Pow. poleskim. 4 XI 1906 w Niedrzwicy Koœcielnej. Odzn. PP Franciszek OLESZCZYK s. BMzaDS³. L. 2 VIII 1898 w Harklowej. 1 VII 1930. 027/3 (34). Warszawy. Edwarda i Marii. 026/3 (85). 17 VI 1908 w Bukownie. Szk. PP Bronis³aw OLESZKIEWICZ s. L. 020/4 (8). St. SW Wac³aw OLESZAK s. W I wojnie w armii austriackiej. m. Bugiem. Odzn. 5000. S³u¿bê pe³ni³ w woj. BKZ. ur. Uczestnik wojny 1920. ur. tarnopolskiego. 5 XI 1895 w Zduñskiej Woli. L. SW W³adys³aw OLESZKIEWICZ s. Post. W policji od 16 II 1932. Wincentego. Filipa i Franciszki. L. MS dla SW w Warszawie. W 1929 odby³ przeszkolenie w Centr. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ur. 019/2 (62).O Post. Szymona i Zofii z Wojnarowiczów. Od 1926 dozorca w wiêzieniu w Lublinie. W policji od 30 XI 1929 w I Komis. 640 . SMzaDS³. mian. stra¿n. W I wojnie w armii rosyjskiej. 2471. Od 11 II 1929 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Woj. 045/3 (46). Przod. Wincentego. Skoñczy³ 2 kursy seminarium nauczycielskiego. L. ur. w Brzeœciu n. Stra¿n. 023/2 (84). Przod. 4093. Od sierpnia 1939 z-ca kmdta Post. Post. w Sieradzu. BMzaDS³. ur. 1770. PP Zygmunt OLESZYÑSKI s. 3519.

3595.st. PP Wincenty Franciszek OLOŒ s. 058/2 (77). „Oskierko”.]06. MDzON. Post. Od 14 VIII do 20 IX 1928 z-ca kier. w 1916 w m. poznañskiego z przydzia³em na Post. w Stêszewie. Ludwika i Pelagii z Czekalskich. L. Warszawy jako szofer. i Z-ca Kmdta Pow. PP Jan OLSZEWSKI s. ur. St. 033/1 (47). ur. post. W 1937 w Biurze Rejestracji Urzêdu Œledcz. asp. 12 VI 1919. sk¹d przeniesiony do pow. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Borszczowie. S³u¿bê pe³ni³ m. L. – 1 VII 1928. Od 19 VI 1931 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kier. w V Komis. ur. Lublina i tam nadal we wrzeœniu 1939. Ukoñczy³ Szko³ê PP w Lublinie. St. m. w Kórniku pow. Jakuba i Józefy. Post. 2 VI 1886 w Siedliszczu. w 1905 w Warszawie.. od 1 VI 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. Œledcz. w Kaliszu. 026/2 (98).st. Cz³onek Narodowego Zwi¹zku Robotniczego ps. Podkomis. m. L. 5040. w Lublinie. 050/3 (63). SMzaDS³. W 1915 internowany przez Niemców. PP Jan OLSZEWSKI s. 050/3 (95). W I wojnie w armii rosyjskiej. potem w IV Komis.Aleksander OLIWKO s. Teofila i Walerii. We wrzeœniu 1939 w policji m. W policji s³u¿y³ od 17 V 1930. PP Józef OLKO s. m. œremski. Od 1917 w MMiejsk. BMzaDS³. Post. L. 641 . Paw³a i Marii z Maciejewskich. MPzaW. Do 22 II 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 1876.in. W policji od 11 XI 1918. Komis. w Puszczykowie. Odzn. Wydz. MN. ur. 023/3 (53). 20 III 1898 w Warszawie. 2175. ur. PP Jan OLSZEWSKI s. 350/27. 5[. £odzi (do 1927). Piotrków Trybunalski. 20 VI 1890 w £odzi. MPzaW. poznañskiego. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w policji woj. MDzON. S³u¿bê pe³ni³ w I. Adama i Magdaleny z KuŸniczów. Jamio³ki Piechowiêta. Odzn. L. przod. w 1900. Andrzeja. O L. ur. nastêpnie w policji. mian. Warszawy.

1512. Bugiem (1935). St. W 1933 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. ur. BKZ. w Brzeœciu n. na Post. ur. Bia³egostoku. Od 1930 dozorca w wiêzieniu w £ucku. m. MPzaW. kieleckim. Odzn. W policji od 11 IX 1920. w Komis. Franciszka i Marianny z Michalskich. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. 21 V 1898 w Szamotu³ach. 038/2 (14). 037/2 (3). Feliksa. w Janowie Lubelskim. L. post. poznañskim. w Kosowie (1933). Przod.O Post. L. od 12 I 1938 w Brzeœciu nad Bugiem – w I Komis. Andrzeja. St. St. w paŸdzierniku 1890. W 1930 s³u¿bê pe³ni³ na Post. S³u¿bê w policji rozpocz¹³ 1 V 1922 w woj. L. BMzaDS³. ur. L. brzeskim na Post. PP Edward OLSZÓWKA s. L. PP Mieczys³aw Julian OLSZEWSKI s. 1 V 1932. Odzn. Od 1 VII 1924 s³u¿y³ w policji woj. 642 . ur. 5 X 1894. W 1925 ukoñczy³ NSzF w Sosnowcu. Wincentego i Teresy z Mederskich. kosowski (1926). Hallera. Jana i Aleksandry. ur. We wrzeœniu 1939 w I Komis. 5453. 31 XII 1899 w D¹browie Górniczej. 038/2 (15).. 012/2 (67). 033/3 (47). 1 V 1921. poleskiego – na Post. Jakuba i Franciszki z Maœlanów. W I wojnie w armii niemieckiej. w £êczycy. St. SW Stanis³aw OLSZEWSKI s. Od 1 II 1934 w woj. St. L. Stra¿n. Od 1 VI 1918 w Armii gen. 2 VI 1884 w Lipowcu. w: O³tuszu i Wysokiem Litewskiem. 374. post. PP Stefan OLSZEWSKI s. We wrzeœniu 1939 w Wydz. MDzON. ur. 045/1 (62). uczestnik walk z bolszewikami. Œledcz. 5749. PP £ukasz OLSZEWSKI s. post. 5245. w Ostrowie Wielkopolskim. post. w Bielewiczach pow. PP W³adys³aw OLSZEWSKI s. 3624. post. od 3 II 1939 w biurze Kdy Pow. mian. 12 XI 1905 w Warszawie. w pow. mian.

soko³owski. nastêpnie w I Komis. Warszawy. 4306. ur. PP Stanis³aw O£UBEK s. 15 IX 1893 w Kobylinie. w pow. L. rez. 058/2 (34). Ukoñczy³ oœmioklasow¹ szko³ê polsk¹ w Siedlcach. PP Eugeniusz OPATOWSKI s. Wydzia³ Prawa na UJP i SPPiech. 027/1 (53). Aleksandra i Marianny. Stanis³awa i Józefy. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. L. ur. Nastêpnie w policji. St. zmobilizowany 25 VIII 1939. W policji od 23 VII 1920. 24 III 1890 w Równem. Andrzeja i Heleny z B³oszyków. Jana i Albiny ze Œlepowroñskich. Stanis³aw OPASKA s. 6021. 023/1 (41). W 1935 pe³ni³ s³u¿bê jako kmdt Post. post. Od 1916 cz³onek POW. W 1920 w stra¿y bankowej. ppor. 22 VII 1895 w Witkowicach. 643 . post. L. W WP ochotniczo od 23 IV 1919. ur.. w Kosowie Lackim pow. Œledcz. O Post. PP Józef O£TARZEWSKI s. ur. w Bielszowicach (od 2 I 1930) i w Koñczycach (od 2 IV 1933). Józefa i Antoniny z Liberadzkich.st. frysztacki. z przydzia³em do 2 p. Rez. 11 X 1901 w Adamowie. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – w 1936 w XIII Komis. 5520. w Bydgoszczy.Asp. w Boguminie Nowym pow. m. w Katowicach. ur. W I wojnie w armii rosyjskiej. PP W³oc³awek. nastêpnie od 1 III 1939 w Wydz. L. w Warszawie. Józefa i Stanis³awy z Rytelów. 026/4 (1). piech. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Woj. St. L. na Zaolzie. 15 IV 1889 w O³tarzach. 4248. ur. 2057. Od 21 XII 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. 3319. PP Hipolit OPA££O s. W WP od 20 VI 1919 do 30 IX 1921. we Frysztacie. PWŒl. Post. od 1 V 1925 w Kdzie Rez. W policji od 1 VI 1921. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w XI. podh. sk¹d 8 X 1938 deleg. s. katowickim na Post. 023/2 (90). 038/3 (51). PP Micha³ O£DAKOWSKI s. walczy³ na froncie litewsko-bia³oruskim. W PWŒl. 16 I 1898 w Sêdzinach. Przod.

sk¹d automatycznie przeszed³ do policji. W policji od 1 XII 1931 z przydzia³em do Kdy m. 4722. 054/1 (27). 05/1 (56). post. St. PP Józef ORKISZ s. Post. W policji od 1923. PP Piotr ORACZ s. MPzaW. BKZ. ur. St. ur. ur. 045/3 (81). 16 II 1899 w Jasieñcu. 1918–1919 w 5 Dyonie ¯and. bêdziñski. mian. St. w 1887 w Ko³omyi. warszawskiego. L. PP Stanis³aw ORCZAKOWSKI s. ur. w 1899 w Sosnowcu. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. 044/1 (11). W policji od 9 IX 1936 jako kand. W 1932 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Franciszka. 3258. w Bêdzinie. we wrzeœniu 1939 w V Komis. we wrzeœniu 1939 na Post. L. Antoniego i Anny z Kwietników. PP Bronis³aw ORLEWSKI s. Od 11 V 1937 s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. ¿ó³kiewski skierowany do woj. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w policji pow. L. L. W I wojnie w armii austriackiej. ur. W l. bia³ostockiego. post. w Krakowie. Adama i Wiktorii. S³u¿bê pe³ni³ w Krakowie. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji m. 18 IX 1909 w ¯ulinie. ur.st.O Post. 3802. III KG. Piotra i Marii z Sucheckich. 9 II 1892 w Inwa³dzie. Ludwika i Marii z Wêgrzynów.st. 058/2 (32). PP Stefan ORDON s. Jana i Marii. stanis³awowskiego. Warszawy. BMzaDS³. Kraków-Podgórze. PP W³adys³aw OPRZ¥DEK s. L. 5039. kontr. 22 IV 1911 w Ruchwie.. 5118. przod. Warszawy. 1 V 1938. Post. 644 . SMzaDS³. w Czeladzi pow. L. na szer. 012/4 (23). St. Odzn.

. Kpt. W policji od 1923.. ur. 21 VII 1891 w Warszawie. kres. w Matyjowcach pow. w 1897 w m. post. piech. Micha³a i Józefy z Dereñskich. PP Stanis³aw OR£OWSKI vel OPTACY s. kpt. od marca 1934 baon KOP „Czortków”. w 1890 w D¹brówce. od 1 I 1931 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow. m. stanis³awowskiego. we wrzeœniu 1939 na Post. ur. 19 I 1920.. Od 6 V 1922 s³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie pocz¹tkowo na Post. SMzaDS³. kosowski. ur. strz. W I wojnie w armii rosyjskiej. ur. mian. 1643. 1 VII 1925. Odzn. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Szymon ORLIKOWSKI s. 4134. ur. MPzaW. Odzn. i WSWoj. plut. SPPiech. BKZ. 054/2 (26). KN. L. OPWI. BMzaDS³. W l. w Stanis³awowie. MH. post. St. mian. 038/2 (3). post. nastêpnie w PP. 645 . St. BMzaDS³.. w 1888 w Klwowie. 027/2 (7). L. ze starszeñstwem 1 I 1932. 6 VII 1884 w Buczaczu. Odzn. KW. 532. – 19 III 1937. post. W policji od 28 VI 1920 na Post. St. 5936. poleskiego.St. w Iwacewiczach pow. nastêpnie w II Korpusie Polskim. 045/2 (45). 020/4 (87). Henryk OR£OWSKI s. Ukoñczy³ gimnazjum w Radomiu. W 1918 wiêziony w Moskwie. dypl. W WP ochotniczo od 4 XI 1918 do 26 VI 1920. Warszawy. Kolejowym. BKZ. L. stanis³awowski. Nastêpnie w Armii gen. Por. PP Jan ORLICKI s. 152. 026/1 (85). Hallera. PP Stanis³aw ORLIK s. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Warszawie. KKan. St. W l. Feliksa i Magdaleny. od 7 II 1919 w PKom. Od 3 I 1919 w SK w Warszawie. post. Paw³a i Antoniny z Wiszniewskich. Odzn. MDzON. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w XVII Komis. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. St.. ur. Od 9 VI 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. Jana i Józefy. O L. 1909–1914 w PMiejsk.st. W I wojnie w armii austriackiej. post. L. Odzn. 1924–1934 s³u¿bê pe³ni³ w 62 pp. PP Kazimierz OR£OWSKI s. 46 p. ostatnio 1 DP Leg. BKZ. kwatermistrz. w Haliczu pow. 759. Czarniec. BKZ. Stanis³awa i Józefy z Matuszewskich. post. St. 13 XII 1906 w Tyflisie. Józefa i Anny. ko³omyjski.

post. St. t³umackim – na Post. grodzieñski. kontr. ur. PP W³adys³aw OR£OWSKI s. L. PP Stefan ORNOWSKI s. 5 p. Po ukoñczeniu 19 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. Skoñczy³ 3 klasy Gimnazjum im. Post. w 1899 w Dzianiszu. w Tyœmienicy. L. W policji od 1920. [4] (37). w Brodnicy. 5 V 1911 w Oryszkowcach. ur. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. St. 2997. na szer. BMzaDS³. Piotra i Marianny z Je¿ewskich. L. we wrzeœniu 1939 na Post. Post. Uczestnik wojny 1920. 1 XII 1923. MPzaW. ¿ó³kiewski skierowany do I Komis. stanis³awowskiego. 475. ostatnio w pow. w Oleszowie. Micha³a i Katarzyny. Dworcowych m. W policji s³u¿y³ od 1919. W I wojnie w armii rosyjskiej. ur. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. W policji od 1 VII 1923. Piotra i Stanis³awy z Serwów. u³. Józefa i Marianny z Bziuków. PP Stanis³aw ORYÑSKI s. L. L. 020/4 (26). we wrzeœniu 1939 na Post. 027/2 (62). 2278. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Jana i Marii. W policji od 8 IV 1936 jako kand. 05/3 (79). ur. post. Od 1 III 1939 s³u¿bê pe³ni³ w pow. czortkowskim. Micha³a i Bronis³awy z Krasuckich. PP Albin ORNATOWSKI s. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. ur. mian. PP Bronis³aw ORZECHOWSKI s. w Kolêdzianach. MDzON. W WP od 28 XII 1918 do 14 V 1921. Boles³awa Chrobrego w rodzinnym mieœcie. mian. BKZ. Odzn. St.st. 14 I 1896 w I³owcu. We wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. przod. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 15 XII 1879 w Jab³onnej. przod. 1 I 1938. w Dubnie pow. St. ur. BMzaDS³. L. W policji od 17 IX 1935 jako kand. 3596. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. tarnopolskiego. 13 IV 1911 w Piotrkowie Trybunalskim. 6068/7750. Warszawy. Odzn. PP Józef ORSZULAK s. Post. na szer. 038/2 (72).O Post. 646 . kontr. 11 III 1890 w Œwieciu. 050/3 (55). w Czêstochowie i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.

ur. stra¿n. w Bêdzinie. bêdziñskim – w 1927 w IV Komis. W policji od 1920. Wojciecha. w Drohobyczu. Przod. b³oñski. we wrzeœniu 1939 w D¹browie Górniczej. 2539. ur. 6243. w Sosnowcu. BKZ. MPzaW. St. W 1927 – i tak¿e we wrzeœniu 1939 – na Post. w Grodzisku Maz. 5003. Uczestnik wojny 1920. W 1932 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis.Przod. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ na Post. W policji od 1919. Karola i Julianny z Pietrzyków. 016/1 (6). 2 X 1899 w Julianowie. Przod. PP Józef ORZE£ s. 1829. nastêpnie w III Komis. St. 25 VIII 1899 w G³ogowie. bêdziñski. lwowskiego (1936) i we Lwowie (1937). w pow. ur. PP Ludwik OSINIAK s. 019/1 (38). 020/2 (40). L. Odzn. w Myszyñcu Obwód SG £om¿a. 9 II 1895 w D¹browie Górniczej. We wrzeœniu 1939 na Post. w ¯yrardowie pow. PP Stanis³aw ORZECHOWSKI s. Jana i Franciszki z B¹ków. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. W s³u¿bie od 1921. 051/2 (84). 038/3 (43). post. sk¹d 2 II 1935 przeniesiony do II Komis. W policji s³u¿y³ od 1920. Józefa i Marii. ur. SG Anastazy OSOWICKI s. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. Odzn. 26 IX 1895 w Woli Wrzeszczowskiej. PP Roman OSIÑSKI s. 13 I 1892 w Glewie. BKZ. w D¹browie Górniczej pow. St. PP Edmund OSKÓLSKI s. Franciszka i Apolonii z Tiddów. O L. We wrzeœniu 1939 w Komis. L. W 1934 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. w D¹browie Górniczej. 3720. 12 VII 1889 w ¯yrardowie. L. miechowskim w Brzesku Nowym i Proszowicach jako z-ca kmdta (od 10 IV 1934). 054/1 (28). 5417. L. ur. od 2 III 1938 w Komis. Jana i Katarzyny z Kauszów. W policji od 1919. post. w Sosnowcu i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. L. 647 .

Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. we wrzeœniu 1939 na Post. post. we wrzeœniu 1939 w Poznaniu. w Królewskiej Hucie (do 14 III 1928). w Jab³onkowie na Zaolziu.in. 026/1 (62). 045/3 (19). Pieszej. poznañskiego. Post. rawski i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. Franciszka i Franciszki z Pawelskich. BKZ. Post. nowotomyski. 3969. Marcina i Katarzyny z Wawrzyniaków. MPzaW. PP Jan OSÓBKA s. L. 033/1 (66). PWŒl. 21 pal. ur. 050/3 (14). St. frysztacki. Od 1 III 1933 pe³ni³ s³u¿bê w woj. post. W WP od 21 IX 1920 do 6 VII 1921. Gran. PP Józef OSSOWSKI s. Miko³aj OSTROWICZ s. w Chorzowie pow. sk¹d 10 III 1939 przeniesiony na Post. ³ucki. PP Józef OSOWSKI s. w I Komis. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – w 1938 w Kdzie Rez. W 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Siedlcach. mian. 6 I 1906 w Koœcierzynie. Maksymiliana. post. w 1899. S³u¿y³ w: Kdzie Rez. m. w Katowicach (do 4 IX 1924). St. L. St. wo³yñskim. MDzON. katowicki. W policji od 1 II 1929. PP Julian OSTALSKI s. 2228. ur. 19 III 1909 w Nadolnej Karczmie. L. BMzaDS³. W PWŒl. W WP od 15 III 1919 do 24 VII 1922. Tomasza i Joanny. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. od 21 XI 1933 woj. Józefa. Gran. ur. Post. L. ur. L. 1813. 044/3 (39). we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. 3951. od 16 VI 1924. I Komis. L. warszawskim – od 24 III 1936 kmdt Post. 648 . w Ko³kach pow. pomorskiego. Wojciecha i Józefy z Durlików. 25 X 1901 w Biernacicach. 539. na Post. Bytom Dworzec (od 26 VI 1934 pn. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. 3942. Komis. w Czerniewicach pow. Komis.O Post. PP Antoni OSTROWSKI s. 1 IV 1934. w Nawsiu pow. 6 VIII 1899 w Dro¿d¿owie. w Chorzowie) – do 31 V 1938. 19 I 1905 w Zambrowie. ur. Odzn. 050/2 (59). W policji od 16 X 1932. W policji od 1930. W policji od 1923. w Zb¹szyniu pow.

Macieja. BKZ. 1 IV 1934. 044/2 (86). St. Polskiej. w 1910 w Warszawie. 25 IX 1896 w Trzebini. L. KW. Post. ur. Piotra i Katarzyny z Markiewiczów. w Œmiglu pow. Odzn.).St. post. wo³yñskiego – w 1934 na Post. koœciañski. ur. mian. Piotra i Zofii. Odznak¹ I Brygady Leg. PP Piotr OSTROWSKI s. Œledcz. Ignacego i Józefy z Cubów. 30 VI 1894 w Bia³ogonie. lwowskiego. MPzaW. PP W³adys³aw OSTROWSKI s. O St. PP Feliks OSTROWSKI s. w Dubnie. 05/5 (87). przod. 2728. W policji od 28 IX 1929. L. Od 25 VIII 1914 w Legionach Polskich. 033/2 (95). We wrzeœniu 1939 na Post. PP Leon OSTROWSKI s. warszawskiego. 012/4 (28). We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w woj. 2762. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. W policji od 1923. 037/2 (23). W policji od 1919.d. Pol. sk¹d automatycznie przeszed³ do policji. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 1830. 033/3 (69). We wrzeœniu 1939 na Post. post. w T³uszczu pow. MPzaW. St. Od 7 II 1919 do 30 XI 1919 w ¯and. Karola i Julii z Pstruchów. MDzON. BMzaDS³. MN. Odzn. 4988. L. BMzaDS³. 649 . KN. St.. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. w 1903 w Majdanie Wielkim. warszawskim. Odzn. KN. SMzaDS³. L. woj. St. PP Józef OSUCHOWSKI s. Od 16 X 1936 przeniesiony do woj. nastêpnie w Krzemieñcu. przod. ur. mian. ur. Od 16 VIII 1914 do 15 II 1918 w Legionach Polskich. ur. 4608. post. PP Stanis³aw OSTROWSKI s. ur. Kraj. w Rabie Wy¿nej pow. ostatnio w Wydz. 1 III 1936. radzymiñski. 21 X 1905 w Kielcach. L. post. w £ucku. post. wo³yñskiego. Po ukoñczeniu w 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. 13 IV 1885 w Ma³ym £¹cku. St. nowotarski. Od 16 II 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê jako kmdt Post. W policji od 1930. (b. L. MDzON. 5359.

w³oszczowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Franciszek OTOLIÑSKI s. Odzn. ur. L. Niedobczyce (do 7 V 1935). ur. Od 1 IX 1921 do 31 X 1923 s³u¿bê pe³ni³ w okrêgu wo³yñskim PP. 2102. St. œwiêtoch³owicki. ostrowski. L. Tomasza i Barbary z Schypullów. Ignacego i Marianny z Urbanów. post. 17 III 1889 w Jaraczewie. Edwarda. Przod. Rybnik (do 14 VIII 1923) i w pow. L. Uczestnik powstañ œl¹skich. Karol OŒLI LOK s. w Lipinach pow. Edward OTRÊBSKI s.. 026/3 (79). nastêpnie (do 15 II 1938) na Post. 012/1 (17). kieleckiego z przydzia³em na Post. PWŒl. W policji od 1928. ur. sk¹d 22 XII 1938 deleg. Post. 020/2 (68). poznañskiego. 2874. mian. dubieñski. nastêpnie w PWŒl. PWŒl. post. 1 IV 1933.: Wodzis³aw (do 2 VIII 1925). L. 1491. Ignacy OWCZAREK s. S³u¿y³ w Komis. ur. BKZ. Do 26 III 1935 w Kdzie Rez. Od 22 VI 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow. Antoniego i Wiktorii z Waligórów. Od 3 XII 1937 na Post. 012/4 (37). BKZ. nastêpnie Wilcza Dolna i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Krasocinie pow. 016/1 (55). PWŒl. Od 5 VI 1924 w Komis. 27 I 1893 w Rzêdowicach. w Dubnie. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. œwiêtoch³owicki (do 28 II 1923). w Dubnie. w Gorzycach pow. wo³yñskim. kpr. w Raszkowie pow. rybnicki. PP Wojciech OWCZARSKI s. 650 . 1 VII 1928. w Targowicy pow. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w rodzinnej miejscowoœci od 15 I 1919 do 30 VI 1921. W PWŒl. od 18 XI 1937 przeniesiony do woj. Post. mian. 023/3 (84). L.: £agiewniki pow. w Katowicach. w Katowicach. W policji od 6 X 1920. St. Franciszka. L. rybnickim na Post. 1 I 1928. post. 4422. na Zaolzie. 29 XII 1891 w Marklowicach Górnych. St. Od 7 VII 1921 do 30 VI 1922 w SGmin. MDzON. ur. Przod. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. od 1934. Przod. 1493. mian. 10 X 1898 w Makowiskach. od 16 V 1924 w Kdzie Rez. W WP od 15 IV 1919 do 1 IV 1921. ur. Odzn. PP Ignacy OTWINOWSKI s. W PWŒl. ³ódzkim. 549. BMzaDS³. 21 VII 1894 w O³oboku. post. nastêpnie na Post. 6 V 1910. Kmdt POW GŒl. Jana i Michaliny.O St.

051/1 (61). w Gorzycach. 18 X 1894 w Kolbuszowej. L. 477. uczeñ Liceum w Oszmianie. 1 IV 1934. Odzn. rybnickim na Post. nastêpnie na Post. W 1939 w Kdzie Pow. 18 II 1890 w Radzyniu Podlaskim. 4232. Komis. 22 XI 1897 w Dzierzbinie. Antoniego i Wiktorii z Ka³uszyñskich. Odzn. 2 VII 1922 w Kolbuszowej. Post. we wrzeœniu 1939 kier. 651 . ur. ¿ó³kiewski. W policji od 15 IX 1921. w Jastrzêbiu Dolnym (do 24 II 1936). St. L. post. St. w Suchowoli pow. 1892. ur. post. Od 20 III 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. ur. w Krzemieñcu. Andrzeja i Stanis³awy. L. post. PWŒl. Franciszka i Marii. Uczestnik III powstania œl¹skiego. od 1 XII 1926. L. Stanis³aw OZIMEK s. mian. 020/4 (43). Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Ukoñczy³ 3 VIII 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. krzemienieckim (1938). W policji od 1923. BKZ. ostatnio w pow. L. w Miêdzyrzecu pow. PP Ignacy OWORUSZKO s. ur. 2945. W PWŒl. Jana i Jadwigi z Winiarskich. wo³yñskim. W WP od 22 II 1919 do 9 XI 1920. tarnopolskiego. w 1896 w Chocieczu. PP Jan OZIMEK s. Piotra i Józefy z Golisów. 033/2 (3). PP Józef OWSIÑSKI s. brodzki. 058/2 (1). Józef OWCZARZ s. 033/3 (71). O L. radzyñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. Odzn. 27 XI 1902 w Chwa³êcicach. 05/4 (56). PP Wojciech OWCZARZAK s. Klemensa i Marii z Szymurów. L. 1145. BMzaDS³. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. Przod. BKZ. St. Od 1933 s³u¿bê pe³ni³ na Post. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Oszmianie jako kancelista. 7626. S³u¿bê pe³ni³ w pow. w Rybniku.Post.

ur. ur. 8 I 1898 w Samborze. 15 I 1907 w Czêstochowie. 020/4 (6). W³adys³awa i Marii. stanis³awowskiego. Franciszka i Marii. St.O Post. PP Ludwik O¯ÓG s. 652 . Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. SW Antoni O¯GA s. ¿ó³kiewski skierowany do Poznania. PP Józef O¯D¯YÑSKI s. 5980. 050/1 (83). L. kontr. 2693. L. 026/2 (51). Jana i Marii. post. W policji od 3 XI 1935 jako kand. na szer. s³u¿bê pe³ni³ w I i III Komis. we wrzeœniu 1939 w Krakowie. 12 VII 1899 w Bakowcach. 5622. L. Stra¿n. Od 20 V 1936 przeniesiony do woj. ur. we wrzeœniu 1939 w Stanis³awowie. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Drohobyczu. krakowskiego.

Od 1925 s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – w II. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ¿ywiecki. MPzaW. L. uczestnik II i III powstañ œl¹skich – adiutant 1 baonu 6 pu³ku pszczyñskiego.. od 26 VI 1922. plut. Od 16 X 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – z-ca kmdta Post. Przod. 14 XI 1896 w BrzeŸcach. MPzaW. 653 . post. MDzON. Wojciecha i Julianny z Witczaków. kieleckim. pszczyñskim. w obozie Plonaret. w II Komis.WWiZ. PP Micha³ PACHO£EK s. L. 019/1 (36). P L. w Czêstochowie (do 2 X 1934). V. Odzn. brzeziñski. PWŒl. 2349. w Niedobczycach. Jeden z organizatorów plebiscytu w pow. nastêpnie w I Korpusie Polskim. S³u¿y³ w pow. Ignacego i Marii z Nowakowskich. post. 05/2 (50). w Krzepicach.in. 691. W I wojnie w armii rosyjskiej. W PWŒl. ur. ur. Jakuba. St. w 1898 w Mszanie Dolnej. w Zab³ociu pow. Przod. 12 VI 1920 zwolniony z WP do akcji plebiscytowej. MDzON. I i III Komis. W I wojnie w armii niemieckiej i niewoli angielskiej. 15 komp. w Koluszkach pow. ur. Odzn. ur. PP Leon PABICH s. potem dca 1 komp. od 18 V 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. post.St. 24 XII 1892 w Brzozowie. W policji od 21 IX 1929. 5144. PP Wac³aw PACH s. 045/3 (31). w eksp. Odzn. We wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. walczy³ na froncie ukraiñskim. 1 komp. od 10 III 1919 w 2 Dywizji. we wrzeœniu 1939 na Post. czêstochowski. £ukasza i Heleny z Pawlikowskich. 1 I 1938. przod. mian. 24 III 1890 w Warcie. MH. 1929. BMzaDS³. w Szymanowie pow. L. Hallera. rybnickim na Post. St. BKZ. magazynu broni. we wrzeœniu 1939 kier. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. Paw³a i Agnieszki z Kempnych. Odzn. 016/2 (76). MPzaW. KW. 027/4 (66). Od 22 XI 1918 w Armii gen. 1845. 6 pp.. w: Boguszowicach (do 1 IX 1928) nastêpnie w Chwa³owicach. St. W policji s³u¿y³ od 1921. sochaczewskiego. 18 X 1903 w Czêstochowie. m. w Krzepicach pow. sochaczewski. W policji od 1920 na Post. sk¹d przeniesiony na Post. Po powrocie do kraju s³u¿y³ w V „Baonie B³êkitnych”. KnaŒl. MDzON. Pawe³ PACHÓ£ s. przy kopalni „Emma” (do 1 III 1933) i Radlinie – od 1937 jako kmdt. PP Józef PACHNIEWSKI s. ur. MN. L.

Przod. W policji s³u¿y³ od 1928. MDzON. We wrzeœniu 1939 na Post. We wrzeœniu 1939 kier. ur. 054/2 (53). bielski. St. 4974. Przod. W policji s³u¿y³ od 1919. 8 V 1899 w m. Jana i Magdaleny. 4291. 654 . MN. 1195. We wrzeœniu 1939 w Grodnie. OPWI. 023/1 (64). krzemieniecki. BMzaDS³. 22 VIII 1896 w Radomiu. W WP od 11 XI 1919 do 14 IV 1921. 058/1 (1). Malutkie. ur.. MDzON. L. w Wymys³ówce. w Ko³odnie pow. post. St.P Post. PP Boles³aw PACYNKO s. m. Odzn. Poznania. 7 XI 1895 w Ostrówku. w 1898 w Sp³awie. „Gop³o”. W policji od 15 I 1920. W policji od 1929. BMzaDS³. L. post. konnym w Bia³ymstoku. PP Franciszek PACIOREK s. Jana i Józefy ze Stanis³awskich. we wrzeœniu 1939 na Post. ur. Konstantego. wo³yñskim. L. MPzaW. Odzn. 3878. 3462. ³uniniecki. PP Antoni PACIUKIEWICZ s. Do 1937 s³u¿bê pe³ni³ w oddz. w Radomsku. bra³ czynny udzia³ w walkach z Litwinami o £oŸdzieje i Sejny. SMzaDS³. ur. Kacpra. PP Stanis³aw PACHUCZ s. w Czerwonym Borze pow. 027/1 (56). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Odzn. Przod. jednego z Komis. radomszczañskim – w 1934 w Stobiecku Miejskim. Józefa i Julianny z Czosnków. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. w Chotyniczach pow. MPzaW. ur. w 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow. PP Stanis³aw PACHURA s.. 6092/7763. L. We wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. W policji od 15 VII 1921. 054/1 (10). PP Stanis³aw PACZEŒNIAK s. L. W POW od 1 IV 1919 ps. 054/2 (45). 13 VI 1895 w £oŸdziejach. w 1895 w Rzeszowie. ur. Kazimierza i Eleonory ze Stankiewiczów. Przez wiele lat (co najmniej od 1933) s³u¿bê pe³ni³ w pow.

in. w Bia³ymstoku (1937). podh. w Krzemieñcu. Bia³e B³ocie. ur. Wojciecha i Marii z Oœwiêcimskich. post. W policji od 1 XI 1927. 655 .St. MDzON. Józefa i Katarzyny. MPzaW. SW Józef PADEREWSKI s. SG Wewnêtrznej w Bia³ymstoku. post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 31 XI 1895 w m. 5134. ze starszeñstwem 1 I 1933. warszawskim. 050/1 (100). L. L. St. 13 IV 1902 w Siedlcach. piech. 012/1 (6). W policji od 1924. sokólski (1926). 5175. We wrzeœniu 1939 naczelnik Komis. S³u¿bê pe³ni³ m. post. wo³yñskim. PP Stefan PADALAK s. W WP ppor. ur. 019/1 (6). We wrzeœniu 1939 na Post. w Krzemieñcu (do 5 VI 1935). SG Mieczys³aw Zbigniew PADO£ s. od 1933 w pow. Odzn. 72 pp i 1 p. sk¹d przeniesiony na Post. 5813.in. Co najmniej od 1937 w woj. PP Józef PADUCH s. PKU Nowy S¹cz. ³om¿yñski. L. Stanis³awa i Franciszki z Bargielów. ur. 2875. Franciszka i Marii. St. L. w Bia³ozórce. L. 050/2 (53). We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu we Wronkach pow. Stanis³awa. Odzn. szamotulski. Uczestnik wojny 1920. Jana. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ostatnio w pow. PP Franciszek PACZUSKA s. na Post. W policji od 1925. 424. 044/3 (25). przasnyskim. ur. ur. 7759/6075. BMzaDS³. Podkomis. S³u¿bê pe³ni³ m. w Modzelach pow. we wrzeœniu 1939 na Post. W policji od 1926. od 1 IV 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. w 1903 w Kar³owicach. St. 16 X 1907 w Nowym S¹czu. w 1896 w Skierkach. w D¹browie pow. krzemienieckim – w Komis. ur. nastêpnie w Rez. 023/4 (15). Post. 28 X 1899 w Królówce. w Chorzelach. stra¿n. PP w Krzemieñcu. we wrzeœniu 1939 w D¹browie Tarnowskiej. s. rez. krakowskim. P L. PP Boles³aw PACZEWSKI s. Do grudnia 1939 internowany na Litwie.

od 4 VII 1922 w Wyrach pow. 012/1 (89). Post.. Marcina i Anny z Kaków. L. Józefa. St. lwowskim (1935) i we Lwowie (1936). 045/1 (20). w 1895 w Kopkach. ur. post. ur. [1] (1). post. Gran. ¿and. 6 sotnia Rybnik. W 1939 na Post. w Zasaniu pow. S³u¿y³ w policji plebiscytowej. i SG Min. myœlenicki. w £agiewnikach i powsta³ym z niego Komis. Andrzeja i Tekli. ur.in. W PWŒl. PP Marian PAJ¥K s. Gran. Wilhelm PAJ¥K s. Od marca 1919 cz³onek POW GŒl. Uczestnik trzech powstañ œl¹skich. 062/2 (50). œwiêtoch³owickim na Post. 14 VI 1891 w £aziskach Œrednich. 3953. Kryspina i Marianny. S³u¿bê pe³ni³ m. 8 VIII 1894. We wrzeœniu 1939 w Komis. ur. post. PWŒl. Nieradów. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. PP Wiktor PAJ¥K s. PWŒl. W policji od 1923. ur. Bytom-Dworzec. w 1896. w Bieruniu Starym pow. W 1923 s³u¿bê pe³ni³ na Post. L. PP Jan PAJDO s. L. St. pszczyñski. 1 II 1937. 656 . ³aski. osadnik wojskowy zamieszka³y w Berezowcu pow. L. 7075/5310. 038/1 (82). w Wyrach pow. od 13 IX 1922. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w pow. 777. L. 961. post. w Siennicy Królewskiej pow. St. We wrzeœniu 1939 na Post. St. pszczyñski. L. ur. pszczyñski. 30 X 1895 w Kopkach. w 1906. 4570. sto³pecki. w woj. W PWŒl. W I wojnie w armii niemieckiej. Stanis³aw PAJOR s. krasnostawski. pol. w Pabianicach pow. 016/1 (99). nadwachm. Jakuba i Anny z d. Jan PAJ¥K s. Jana i Magdaleny.P St. mian. post.

nastêpnie – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. przod. 23 XI 1911 w Piaskach Ligockich. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. 4995. od 1936 w Kdzie Rez. Mateusza i Karoliny z Lidków. ur. PP Witold PAKIELEWICZ s. ur. wyrzyski jako kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. przod. mian. ³askim. Józefa. 023/1 (77). ³ódzkiego. L. 030/1 (1). w Rez. w Katowicach. na Wartowni Kolumna. St. W WP ochotniczo od 11 XI 1918 do 20 XII 1920. mian. L. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Boguminie Nowym pow. L. P L. PP Stanis³aw PALACZ s. 23 VI 1916 w m. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ jako Kmdt Rez. Wincentego. BKZ. we wrzeœniu 1939 w Komis. m. 1 IX 1894 w Bedlnie. Kdy Pow. St. Franciszka i Marianny z Cieœlików. 1 II 1937. Juliana. [4] (86). SW Mateusz PALICA s. St. 657 . ur. PP Piotr PALUCHOWSKI s. Odzn. Konnej i Pieszej w £odzi (1933). Franciszka i Marii. W policji od 14 IX 1936 jako kand. Odzn. ¿ó³kiewski skierowany do woj. PP Stefan PAKULSKI s. W policji od 1 I 1921. w Pabianicach. PWŒl. 3899. w 1888. Przed wst¹pieniem do policji cz³onek PPS. 13 XI 1894 w £odzi. S³u¿bê pe³ni³ m. Józef PAK s.in. 026/2 (65). 3907. BKZ. W PWŒl. na szer.in. 027/1 (43). L. ur. stra¿n. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Nakle pow. Przod. St. 045/3 (87). 1 VII 1921. kontr. L. 2585. W policji od 1918. ur.Post. przod. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta £odzi. sk¹d przeniesiony na Post. 10 XI 1890 w Poznaniu. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. Zaj¹czki II. w Szubinie (do 24 VIII 1938). frysztacki. przod. W policji od 1919. St. w Warszawie. Od 1927 dozorca w wiêzieniu we Lwowie przy ul. Post. 32. Batorego.

PP Jan PA£CZYÑSKI s. 23 III 1894 w £odzi. Lublina. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w £odzi w Urzêdzie Œledcz. Post. w Silnie pow. ³ucki. Od 1938 s³u¿bê pe³ni³ w policji m. 019/2 (45). 5008. Od 16 VIII 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wydz.P Przod. Do 15 VI 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Rez. Józefa. St. L.. L. 12 XI 1888 w Palmiuwej. i tam nadal we wrzeœniu 1939. 027/2 (52). St. 038/4 (20). 1 VII 1925. W policji od 1920. od 26 XI 1932 w III Komis. L. post. W policji od 1 II 1933. Jana. sk¹d przeniesiony do Komis. 24 IV 1904 w Karolowie. L. 22 XI 1889 w £odzi. W policji od 26 IX 1929. W policji od 16 XII 1919. m. Macieja i Marianny. s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. BMzaDS³. Franciszka i Józefy z Wojciechowskich. w 1902. Piotra i Marianny z Zarêbskich. na Post. 027/2 (36). ur. 22 XII 1907 w Dyl¹gówce. Konnej w Sosnowcu. St.in. w Stanis³awowie w pionie œledcz. ur. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. post. 2101. w Bêdzinie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 4496. – 1 VIII 1927. ur. Walentego i Marianny. S³u¿y³ w Komis. m. W policji od 1921. PP Stanis³aw PA£ASZYÑSKI s. lubelskim. 037/2 (80). post. ur. Odzn.in. w Soko³owie Podlaskim. 026/3 (69). 2455. PP Stanis³aw PA£KA s. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj.. KZzaDz. wo³yñskim. Œledcz. We wrzeœniu 1939 nadal w £odzi. mian. 2072. W 1937 na Post. PP Tomasz PA£AC s. stanis³awowskiego. L. 28 II 1935 przeniesiony do woj. MPzaW. w I Komis. co najmniej od 1936. przod. 658 . Post. (1938). Post. 1832. Odzn. ur. MDzON. w £ucku. Ostatnio. W I wojnie sanitariusz na stacji £ódŸ Kaliska. PP W³adys³aw PALUSZEK s. PP Andrzej PA£YGA s. ur.

post. ur. 2708. W policji od 7 VII 1936 jako kand. Jakuba.in. Konstanty PANFIL s. kpr. ur. Od 9 VIII 1935 przeniesiony do W³odzimierza Wo³yñskiego.Podkomis. ostatnio w pow. 037/3 (11). Przasnysz.o. 11 VI 1912 w Dortmundzie. W policji od 15 III 1923. W policji od 1 IX 1921. W 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – p. we wrzeœniu 1939 w Brzeœciu n. PP Józef PANEK s. mian. PP Marian Zdzis³aw PANEK s. 4097. Post. Odzn. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. w 1904. 1 IX 1924. BMzaDS³. PP Zygmunt PAMPUCH s. Od 28 II 1935 pozostawa³ w dyspozycji Komendanta G³ównego. od 21 IV 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w III Komis. Ukoñczy³ 15 VI 1932 Szko³ê dla Oficerów PP w Warszawie. Poznania jako instruktor wf. Jana i Salomei. krzemienieckim. Bugiem. w 1939. m. na szer. mian. 027/1 (28). ur. 15 IX 1895 w Dobrowniku. Jana. W WP od 13 XII 1918 do 8 VIII 1921. L. L. St. S³u¿bê pe³ni³ pocz¹tkowo w I. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. poznañskiego. St. 1279. 5845. nastêpnie Kmdt Pow. P Przod. post. L. m. Andrzeja i Emilii z £uszkiewiczów. 865. w 1905. w Zahajcach. SKZ. 659 . ¿ó³kiewski skierowany do woj. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê we Lwowie. 17 I 1897 w Goni¹dzu. W I wojnie w armii austriackiej. nastêpnie w woj. 050/3 (79). w Katerburgu. wo³yñskim (1936). od 1 IX 1927 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – na Post.. Józefa i Emilii z Klimaszewskich. ur. 026/2 (94). Micha³ PANASIUK s. MPzaW. w 1899 w Czarnej £añcuckiej. nowogródzkim – w S³onimiu. ur. Odzn. PP Piotr PANASIK s. 062/2 (14). kontr. L. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. Jana i Marianny. Podkomis. L. 026/4 (87). na Post. poleskiego. Absolwent gimnazjum w Bia³ymstoku. W WP ochotniczo od 20 XII 1918 do 7 XI 1921. ur. MDzON. 7825.

w Czarnej pow. ur. ur. ur. 05/2 (21). w 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w VI Komis. PP Zygmunt Dionizy PAÑKOWSKI s. 11 IX 1881 w m. L. na szer. 4027. Post. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. S³u¿bê pe³ni³ na Post. Wojciech PAÑKOWSKI s. PP Zdzis³aw Artur PAPROCKI s. w 1914. Wojciecha. 016/1 (97). We wrzeœniu 1939 kmdt Post. Stanis³awa i Józefy. Micha³a i Rozalii.P St. Przod. Karola i Wiktorii. PP Antoni PAPIE¯ s. L. m. 660 . ³ódzkim. 11 X 1915 w Czarnokoñcach Wielkich. m. We wrzeœniu 1939 w Warszawie. W policji od 2 II 1921. Odzn. PP Franciszek PAPRZYCKI s. rawski. PP Korneliusz PANKIEWICZ s. 1309. BMzaDS³. 019/3 (19). Bóbrko. W policji od 1919. Kolejowego w Zdo³bunowie. 1336. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 3 VI 1896 w Ro¿niatach.in. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 507. W policji s³u¿y³ od 1919. kontr. ur. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. Odzn. 051/1 (17). 4892. w 1881 w Gadachach. w O¿eninie pow. St. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. 026/4 (85). MDzON. Odzn. jako kmdt Post. ur. 027/1 (70). ur. wo³yñskim. £odzi. 4870. zdo³bunowski. Antoniego i Agnieszki. leski. L. lwowskiego. Piotra i Agaty. L. MPzaW. BKZ. Co najmniej od 1931 s³u¿bê pe³ni³ w woj. przod. w 1883 w Bobrujsku. W policji od 29 XII 1936 jako kand. L. w Lubyczy Królewskiej pow. L. Post. lwowskiego. przod.

13 IX 1909 w Zawierciu. ur. kontr. 050/2 (12). L. skierniewicki. post. w 1914 w Klewaniu. Andrzeja i Józefy. od 24 VI 1922. 12 XII 1901 w Sierakowicach. w Ska³acie. w Szczebrzeszynie pow. w 1898. PWŒl. L. 058/1 (84). tarnopolskiego. kontr. 791. 19 I 1887 w Bronówce. na szer. ur. W PWŒl. PP Jan PARADOWSKI s. Marcin PARAFENIUK s. We wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. 4123. Post. Zmobilizowany do WP. L. Robotnik zamieszka³y ostatnio w Borowinach pow. ur. 1193. L. P L. PP Bronis³aw PARADOWSKI s. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. 5483. 2031. Po ukoñczeniu 14 XII 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. St. W policji od 16 VI 1933 jako kand. 661 . L. £ukasza. 18 pp. PP Julian PARDELA s.Post. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. 21 XI 1894 w D¹brówce Ma³ej. Feliksa i Marianny. Feliksa i Antoniny. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 058/3 (89). poznañskiego. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 050/2 (100). 045/2 (7). skierniewickiego. Post. Post. ur. œwiêtoch³owickim. Antoniego i Marianny ze Œwi¹tków. Antoniego i Marii. Rezerwa PP pow. PP Jan PARADOWSKI s. ¿ó³kiewski skierowany do woj. zamojski. 044/1 (5). ur. 1081. W policji od 1938 jako kand. ur. na szer. Konrad PARKIETA s.

W policji od 8 IV 1936. MDzON. ur. 14 X 1898 w K¹tach. Ukoñczy³ dwie klasy szko³y wydzia³owej. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Kazimierz PARTYKA s. St. Franciszka i Amalii z Koniecznych. L. w Tarnopolu. L. ur. Henryka i Marianny z Golów. We wrzeœniu 1939 w Miechowie. Skoñczy³ 6 klas wieczorowych kursów maturalnych. Pogotowia. L. PP Franciszek PARTYKA s. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 5 I 1911 w Radomiu. post. PWŒl. od 21 XI 1938 w pow. Tomasza i W³adys³awy.P Post. ur. Post. ostatnio w pow. Przod. 038/3 (95). 023/3 (6). 05/1 (30). w 1892 w Konaszewce. Franciszek PARZYK s. 2930. 2023. L. W PWŒl. Jan PARUS s. 020/3 (99). We wrzeœniu 1939 zmobilizowany do Rezerwy PP w Kostopolu. s³u¿bê pe³ni³ w Chorzowie – na Post. W policji s³u¿y³ od 1921. L. w L¹dku. L. 662 . W policji od 1 X 1923. w 1935 kmdt Post. tarnopolskim. w Tarnopolu. PP Mieczys³aw PARKOT s. katowickim. 023/2 (55). Robotnik w kamienio³omach w Janowej Dolinie pow. 4770. Antoniego. Post. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. ur. w Œlesinie. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. S³u¿bê pe³ni³ – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w Komis. 16 VII 1893 w Czartorii. 058/1 (85). Odzn. ur. gnieŸnieñskim. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Józefa i Marii. 26 IX 1915 w Szumbarku. ur. Franciszka i Tekli. poznañskiego. 598. sk¹d 2 VI 1939 przeniesiony do II Komis. 31 VIII 1904 w pow. kostopolski. PP Edward PARUS s. koniñskim. 3843. tarnopolskiego. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj.

W policji od 1932. lubomelski. Jana i El¿biety ur. S³u¿bê pe³ni³ w woj. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. 05/4 (17). ur. 3113. 663 . Od 1 IV 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ na Post. od 20 XI 1928 w Kdzie Pow. PP Józef PASTUCHA s. Odzn. w Ho³ownie pow. PP W³adys³aw PASEK s. W WP od 23 V 1919 do 23 V 1921. PP Adam Kazimierz PASIONEK s. ³ódzkiego. L. 012/1 (119). Kraj. w Zamoœciu oraz na Post. Od 4 V do 25 VIII 1917 ¿o³nierz Legionów Polskich. PP Mieczys³aw PASEK s. post.in. St. St. Od 1928 w pionie œledcz. BMzaDS³. Od 28 IX 1932 pracownik biurowy w Komis. wo³yñskim. BMzaDS³. borszczowskim w policji gran. St. 996. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Odzn. L. 20 VI 1909 w Czyszkach. myœlenicki. BMzaDS³. w Che³mie Lubelskim. post. Wincentego i Balbiny z Psonków. Marcina i Marianny. PP Aleksander PASKA s. 1609. ur.. 1 II 1937. PP Antoni PASTUSZAK s. w Borszczowie – na Post. L. Polskiej. w Kukurykach pow. P L. 023/1 (59). L. Odzn. St.Post. Jana i Antoniny. MDzON. we wrzeœniu 1939 jako przewodnik psa.. w 1908 w Choszczówce. 4 VIII 1889 w Zagrodziu. W policji od 1 II 1925. 038/1 (69). krakowskiego. od 15 XI 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w s³u¿bie zewnêtrznej na Post. mian. Post. we wrzeœniu 1939 na Post. W policji od 1923. Od 11 XI 1918 do 1 IX 1921 w ¯and. S³u¿y³ w pow. Tomasza i Michaliny z Rzepów. Ignacego i Katarzyny. Od 1 III do 7 VII 1919 urzêdnik w PKom. w Raciechowicach pow. Post. 30 VII 1916 w Lutczy. 023/3 (65). wiejskich pow. na Post. MPzaW. W policji od 1 II 1933. kpr. post. m. we wrzeœniu 1939 na Post. zamojskiego w Zawadzie i Skierbieszowie. 24 III 1897 w Sosnowcu. mian. St. 4512. w Zduñskiej Woli pow. w Zamoœciu i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Niwie i (od 15 XI 1926) Germakówce. wo³yñskim. kontr. 1 IV 1934. ur. ur. post. S³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. na szer. L. post. sieradzki (1937) oraz w £odzi – w 1938 w Kdzie Miasta. lubomelski. 2225. ¿ó³kiewski skierowany do woj. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. W policji od 14 V 1937 jako kand. policji woj. 16 I 1899 w Nisku. 027/2 (19). a po jej likwidacji od 1 IV 1925 na Post. 1791.. ur. W policji od 15 V 1924.

W PWŒl. rybnicki do 31 VII 1930. PP Adam PASTWA s. Emil PASZEK s. Post. sandomierski. 1 IX 1895 w Haleñsku. L. lwowskiego i m. katowicki. w Staszowie pow. ur. od 1 VIII 1928. St. 44. Za protest przeciwko oderwaniu Che³mszczyzny wysiedlo- 664 . Hajduki Wielkie pow. sp. 038/3 (18). sk¹d 11 X 1938 deleg. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. na Post. W PWŒl. II KG przy Kdzie Szko³y w Katowicach. Pozbawiony prawa powrotu do Ko³a osiad³ w £om¿y. 5703. Uczestnik powstañ œl¹skich. Karol PASZEK s. ³ódzkim. 033/2 (6).]951. Stanis³awa i Katarzyny. We wrzeœniu 1939 na Post. [. wikary w Zgierzu. post. PWŒl. Karol PASTUSZKA s. PP Pawe³ PASZEK s. 17 XII 1903 w Jasienicy Brzesku. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. PWŒl. W policji od 1934. 020/3 (29). Lwowa. 1 VI 1878 w Stokach. w Piekoszowie pow. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. Do 15 II 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. z którego zosta³ przeniesiony do Komis. od 18 VI 1922. L. od 1 X 1929. w Rydu³towach pow. frysztackiego. 3371. sk¹d 17 X 1935 przeniesiony do Komis. L. Ukoñczy³ Gimnazjum Klasyczne w £odzi i fakultet teologiczny na Uniwersytecie w Dorpacie. w Kielcach. w Lipinach pow. Za pisemny protest przeciwko biciu ludnoœci i dzia³alnoœæ niepodleg³oœciow¹ aresztowany przez Niemców i osadzony w obozach jeñców cywilnych (od 29 VII 1915 do 24 VI 1916) w Dänholm i Celle. ur. Franciszka i Walerii z Kalusów. kielecki. ur. Na ksiêdza ewangelicko-augsburskiego wyœwiêcony 24 VI 1900. PWŒl. 8 VIII 1905 w Bujakowie. St. S³u¿bê pe³ni³ na Post.P St. œwiêtoch³owicki. P³k st. nastêpnie w Wydz. 19 I 1906 w Lipnicach Cieszyñskich. L. post. Konnym w Chorzowie pow. Jerzego i Zuzanny. i Kole. W PWŒl. œwiêtoch³owicki. Konnym w Or³owej. Tomaszowie Maz. frysztacki. 023/1 (70). 712. Ryszard PASZKO s. Post. w 1908 w Zarzeczu. licencjat teologii uzyska³ w 1899. Adolfa Gustawa i Karoliny z Kieberników. Jana i Marianny. ur. do pow. tam nadal we wrzeœniu 1939. 045/2 (5). od 21 XII 1938 na Post. ur. przod. ur. w Pietwa³dzie pow. L. od 12 XI 1935 przydzielony na Post. Edwarda.

L. St. ur. Kierownik Wydz. w Zab³otowie pow. Stanis³awa i Katarzyny. W policji od 1932. Odzn. L. SW Tomasz PATKOWSKI s. post. 4140. PP Micha³ PATELA s. we wrzeœniu 1939 w £odzi jako szofer. 665 . Antoniego i Marianny z Borowiaków. od 1 III 1924. W st. mian. sk¹d w 1936 – przeniesiony do woj. œniatyñski. MPzaW. PP Jan PATELSKI s. Pocz¹tkowo wiêziony w Kozielsku. gdzie odda³ siê pracy pedagogicznej. p³k. 020/1 (70). 4330. Co najmniej od 1929 s³u¿bê pe³ni³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Antoni PATEK s. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. KKOOP. 026/3 (37). 25 XI 1884 w Koninie. 058/1 (75). W WP ochotniczo od 25 IX 1919 – naczelny kapelan wyznania ewangelicko-augsburskiego. ³ódzkiego z przydzia³em do Kdy Miasta £odzi. ur. post. 012/1 (85). 1159. Post. Post. 5883. MDzON. we wrzeœniu 1939 pe³ni³ j¹ w ¯yrardowie pow. MDzON. S³u¿bê pe³ni³ w Bielsku – na Post. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. stanis³awowskiego. L. 1 I 1921 mian. seniorem. Wyznañ Niekatolickich MSWojsk. we wrzeœniu 1939 na Post. St. nastêpnie w Komis. Tomasza i Marii. 027/3 (33). w 1910 w Raczkowie. St. ur. L. 038/2 (87). W³adys³aw PATAN s. Od 1 I 1921 odkomenderowany do jednoczesnego pe³nienia funkcji duszpasterskich przy ewangelickim koœciele garnizonowym w Warszawie. w 1900. post. 16 IX 1899 w Bucharzewie. PWŒl. Odzn. stra¿n. Do s³u¿by w policji przyjêty w 1937. przeniesiony 30 IX 1933. Józefa i Antoniny z Paszewskich. KN. W³adys³awa. lwowskim. KW. ur. 942. Konnym do 3 II 1939. sp.ny do £odzi. L. w 1907 w £odzi. b³oñski jako szofer. 4469. L. Odzn. P St. sk¹d 24 XII 1939 wywieziony do Ostaszkowa. W PWŒl. 1 I 1928.

od 27 VIII 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. i uczestnik powstañ œl¹skich. L. 020/2 (48). 016/1 (26). Frysztat. w Komis.. 26 VII 1885. W policji od 1918. na Post. od 16 X 1925. w 1890 w Kikowie. 05/2 (98). Od 16 IV 1920 do 30 VIII 1922 s³u¿y³ w Okr. (do 1 III 1930). nastêpnie w Komis. Józef PAULY s. we Frysztacie. post. frysztacki (do 25 V 1939). 1 VIII 1923. St. L. 666 . Od 1930 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. Dworzec (do 30 IX 1927). ur. w Eksp. Gran. St. PWŒl. Bogumin Nowy pow. Œledcz. 020/4 (95). doliñskim pocz¹tkowo na Post. w £agiewnikach w: Komis. i Wydz.P Post. Stanis³awa i El¿biety z Maniów. 26 II 1912 w Rudzie Wielkiej. kontr. 30 III 1897 w S¹czkowie. W WP od 3 VIII 1920 do 2 VII 1923 w baonie celnym. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. mian. œwiêtoch³owickim na Post. ur. L. od 18 VI 1922. 5 V 1887 w S¹czkowie. Komis. 4189. sk¹d 15 X 1938 przeniesiony do Kdy Pow. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Katowicach – w sekcji œledcz. W PWŒl. post. L. sk¹d 22 XII 1938 deleg. PWŒl. Œledcz. w Chmielniku pow. Karol-Emanuel (do 30 IX 1926). 2931. 2797. post. PP Stanis³aw PAWELEC s. Przod. post. ur. L. W policji od 1 V 1929. Post. ur. w Zawodziu. (do 31 III 1928). Józefa i Marii z Kapuszów. 2716. 1408. Bielsko (do 30 IX 1924). 28 IX 1900 w Ludwikówce. Stanis³aw PAUCH s. Odzn. w We³dzirzu. w Siemianowicach co najmniej do 1936. stopnicki jako pracownik kancelaryjny. W PWŒl. Stanis³awa i El¿biety z Maniów. Stanis³awa i Zofii. BMzaDS³. katowickim – do 1 III 1927 w Komis. ur. mian. 016/2 (69). PP Stanis³aw PATRO s. PP Józef PAWELEC s. w Bolechowie. w Wierzbniku. Lwowskim PP. ponownie w Komis. W policji od 18 XI 1936 jako kand. kpr. 670. Œledcz. PWŒl. nastêpnie w Wydz. Cz³onek POW GŒl. St. na Zaolzie. w pow. w Wierzbniku na jednoroczn¹ praktykê w s³u¿bie œledcz. Od 6 III 1939 w Wydz. Post. 054/1 (17). Franciszek PAUCH s. od 31 VIII 1922 w Kdzie Pow. Piekary Œl¹skie (do 20 XII 1938). W PWŒl. St. L. ur. kieleckim. w Komis. na szer. ¿ó³kiewski przydzielony na Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Friedricha (Frydolina) i Marianny. Antoniego i Urszuli. (do 28 V 1937). S³u¿bê pe³ni³ w pow. 1 I 1928.

St. St. L. PP Jan PAWE£CZUK s. St. ur. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. od 1 VIII 1938 p. 10 XI 1902 w m. PWŒl. w Lalikowie i Powiciu. kieleckiego. Mateusza i Heleny z Osiewa³ów. 2382. ur. W policji od 1920. 22 VII 1900 w Krzêtowie. ur. S³u¿bê pe³ni³ w pow. W PWŒl. od 22 VI 1922.. L. lublinieckim na Post. Od 12 I 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pracownik biurowy w II Komis. uczestnik wojny 1920. we wrzeœniu 1939 na Post. kobryñski. 020/1 (40). przod. sk¹d przeniesiony do woj. 26 VI 1926. mian. Franciszek PAWE£CZYK s. Wincentego. kieleckim – w pow. 020/1 (89). w Wodzis³awiu. jêdrzejowskim – od 2 IX 1937 na Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. miechowski. mian. MPzaW. ur. Odzn. ostatnio w pow. Andrzeja. 054/1 (76). kmdta Post. SMzaDS³. 21 II 1886 w Popowie. We wrzeœniu 1939 kmdt Post.o. 667 . St. post. mian. Ignacego i Marianny. w Zaostrowieczu (do marca 1928) i Horodzieju. Chotel.Post. L. kieleckim – do 11 IX 1937 w Bia³ogonie. w Niewachlowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Ostatnio s³u¿y³ na Post. Odzn. w: Kochcicach (do 1 IX 1928). w Kolosach (do 2 XI 1936). w Oksie. mian. 4037. 5613. 1 IV 1939. W policji od 1923. piñczowskim na Post. w Sêdziszowie. W policji od 1927. nowogródzkim w pow. 1 II 1937. w Brzeœciu n. PP Andrzej PAWE£CZYK s. 1333. PP Józef PAWE£CZYK s. ur. 058/2 (29). w Górach. MzaDS³. sk¹d 25 VIII 1932 przeniesiony do woj. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. przod. Przod. Od 15 IX 1922 w pow. 1 VI 1923. PP Franciszek PAWE£CZYK s. 1110. L. L. post. 6 XII 1888 w Bojarach na Polesiu. Odzn. w Charsznicy pow. MDzON. od 29 II 1928 na Post. St. sk¹d skierowany jako kmdt na Post. P L. w pow. St. koszyrskim na Post. co najmniej od 1935 w Lubszy. BKZ. post. PP Wac³aw PAWELSKI s. w ¯abince pow. Józefa i Agnieszki. St. BMzaDS³. tureckim. ur. sk¹d przeniesiony na Post. poleskiego. 012/2 (56). W WP od 17 XI 1918. Przod. Kazimierza. Bugiem. w 1900 w Budach. 10 X 1893. Rezerwa PP P³oñsk. nieœwieskim na Post. W policji od 29 XI 1918. 027/3 (89). 3000. post. Uczestnik powstañ œl¹skich. nastêpnie w Piasku. post.

Przod. BKZ. PP Jan PAWIÑSKI s. Nastêpnie – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. 1 V 1939. 023/3 (30). 8 III 1895 w D¹browie Górniczej. L. SW Konstanty PAWLACZYK s. W policji od 1920. L. d¹browski. Mateusza. przod. w Czêstochowie. 24 XII 1880 w Raszewach. od 1918 w ¿andarmerii w Ko³omyi. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. we wrzeœniu 1939 w Sto³pcach. St. 1 IV 1934. 054/1 (52). MPzaW. ur. Co najmniej od lutego do 30 IV 1939 w 1 komp. W I wojnie w armii austriackiej. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Józefa. Odzn. 2 IX 1887 w Uœciu Zielonym. kand. Kazimierza i Teofili. wyrzyski. L. PP Jan PAWE£KIEWICZ s. w 1887 w Sieradzu. krakowskiego – w 1927 na Post. Przod. Odzn. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Pru¿anie i tam nadal we wrzeœniu 1939. BMzaDS³. PP Jan PAWE£KA s. w Nakle pow. 659. mian. przod. PWŒl. nastêpnie w woj. ur. 3100. W l. ur. We wrzeœniu 1939 w Komis. w 1899 w Inowroc³awiu. 1920–1924 s³u¿bê pe³ni³ we W³odzimierzu Wo³yñskim. Romana i Barbary z Koz³owskich. 5400. ur. mian. L. post. [4] (59). Post. 4704.P St. ur. St. 051/1 (7). 668 . Jakuba i Ma³gorzaty z Siadków. 13 VI 1912 w Szkaradowie. PP Piotr PAWE£KO s. W policji od 1919. [3] (42). Stra¿n. Nie jest znany jego przydzia³ s³u¿bowy. Kdy Rez. Post. MDzON. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 058/1 (31). Dymitra i Heleny z Foremskich. we wrzeœniu 1939 w kancelarii Kdy Pow. nowogródzkiego. Odzn. kieleckim. Antoni PAWLAK s. w Katowicach. w Ko³omyi jako dzielnicowy. na szer. ur. L. stanis³awowskim. L. w Oleœnie pow.

ur. PP Leon PAWLAK s. [3] (70). 037/3 (64). 016/1 (83). mian. W policji s³u¿y³ od 1926. We wrzeœniu 1939 w Poznaniu. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. 30 XII 1901 w Niewieszu. Franciszka i Józefy. PP m. 3898. 4073. 5 VI 1901 w Radgoszczy. Post. BMzaDS³. w Opatowie jako radiotelegrafista. St. Warszawy. PP Jan PAWLAK s. ur. 15 XII 1885 w Morawcach. L. St. ur. 05/4 (52). P L. na szer. St. ur. 5638. S³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Micha³ PAWLAK s. L. 1919. W policji od 1919. w Zabramiu pow. 19 XI 1905. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Rez. L. 12 XI 1882 w Ro¿niatowie. ur. PP Bronis³aw PAWLAK s. do 13 V 1938 na Post. L. krakowskim. 026/1 (22). Feliksa i Antoniny z Nowaków. Odzn. St. £odzi. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ w woj. kowelski. post. PP Feliks PAWLAK s. sk¹d przeniesiony na Post. sarneñski. £odzi. post. post. St. post. W policji od 1 IV 1919 do 7 VII 1920. wo³yñskim. post. mian. W policji od 8 VII 1936 jako kand. 669 .st. w Chojnach pow. St. Ponownie wst¹pi³ do policji 1 IX 1921. we wrzeœniu 1939 w Mielcu. 3491. 05/3 (49). L. ur. w Sarnach. Od 22 IV 1938 przydzielony do Kdy Pow. m. w Maciejowie pow. ¿ó³kiewski skierowany do m. Od 22 VI 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. post. ³ódzki i tam nadal we wrzeœniu 1939. W policji od 1 II 1925 z przydzia³em do X Komis.Post. Jana i Eufrozyny. 1 III 1936. Andrzeja i Marianny z Janiaków. W WP od 7 IX do 18 XI 1920. kontr. Od 28 XII 1933 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Wojciecha i Marianny z Kaczorów. 1 IV 1934. Walentego. 2 VI 1910 w Herne. PP Józef PAWLAK s.

W 1939 w Kdzie Pow. PWŒl. ur. 25 II 1908.. I KG kustosz Muzeum. i Zwi¹zku Soko³ów Polskich w Przyszowicach. W WP ochotniczo od 5 V 1919 do 3 XII 1920. st. St. 5037. MDzON. wojsk kolejowych. GwGŒl. St. Odzn. Bugiem – w Komis. 4 II 1881 w Osinach. 058/2 (74).P St. Józef PAWLAS s. od 15 I 1935. brzeskim na Post. St. W PWŒl. w Katowicach. Ukoñczy³ dwuklasow¹ szko³ê przemys³ow¹. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. Odzn. Post. L. We wrzeœniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w £owiczu. post. L. Ukoñczy³ dwuklasow¹ szko³ê rzemieœlnicz¹. Co najmniej od 17 II do 3 VI 1939 s³u¿y³ w II Komis. Rolnik. W I wojnie w armii niemieckiej. m. 670 . Szczepana i Antoniny z Walczaków. Œledcz. mian. 012/1 (84). 334. Post. L. PWŒl. Jana i Marianny z Winklerów. PWŒl.. Piotr PAWLATA s. Od 25 II 1919 do 31 VIII 1921 w POW GŒl. (od 4 III 1929). 698. KN. PP Stanis³aw PAWLAK s. w ¯orach pow. Od 12 I 1939 w Wydz. post. katowicki. 24 I 1899 w Oporówku. Odzn. MPzaW. BMzaDS³. w Kustyniu (od 18 IX 1933) oraz od 27 VII 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wo³czynie. w Rybniku. Wilhelma i Marii z Kierothów. 9728. 30 VIII 1901 w £owiczu. rybnicki. w maju 1899 w Lisiewicach. L. 1938. Uczestnik III powstania œl¹skiego.st. St. W policji od 7 IV 1923. Jana i Anny z Jaworków. MPzaW. W WP ochotniczo od 25 VI 1919 do 23 VII 1922. post. BMzaDS³. mian. Walentego i Wiktorii z Kazimierowiczów. od 27 VI 1922. PP Stefan PAWLICKI s. ur. ur. Pocz¹tkowo wiêziony w obozie rówieñskim. BMzaDS³. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Brzeœciu n. Warszawy. 058/1 (5). W PWŒl. nastêpnie w VII Komis. plut. saper. 023/3 (91). W 1920 odkomenderowany do PGŒl. w Wydz. KW. L. post. Kolejowym (od 2 VIII 1929). L. ur. 1 IV 1939. 05/1 (63). post. na Post. 1 IV 1934. (od 23 I 1933).WWiZ. 6 IX 1908 w B³êdowicach Dolnych. W policji od 16 II 1929. w Chorzowie pow. ur. 3 p. KnaŒl. MDzON. Józefa i Anny z Burzyñskich. 027/3 (24). KZWLŒr. Karol PAWLAS s. Wilhelm PAWLICZEK s. ur. nastêpnie w pow. S³u¿y³ na Post. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Sochaczewie.

Alojzego i Julii z ¯ó³tanieckich. Post. poleskiego. 1 I 1938. St. od 28 VII 1938 na Post. L. 05/5 (16). ¿ó³kiewski. P L. w Stanis³awowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. S³u¿bê pe³ni³ na Post. sk¹d 22 XII 1938 deleg. 12 I 1899. L. ur. we wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. Po jej ukoñczeniu 21 VII 1932 skierowany do woj. PWŒl. Od 24 VI 1939 na Post. w Chropaczowie pow. 2685. 6 X 1907 w Busku. w Brzeszczach pow. Post. [3] (65). w pow. Od 4 IX 1936 ponownie w I Komis. ur. ur. w Œwiêtoch³owicach.Post. L. 020/3 (63). krakowskim. PP Franciszek PAWLIK s. 621. od 1 IV 1925 w Kdzie Pow. stanis³awowskiego. œwiêtoch³owicki (do 20 III 1938). Rezerwa PP M³awa. Boles³awa i Marty. 058/2 (35). PP Jan Hubert PAWLITKA s. Post. W policji od 16 II 1932 z przydzia³em do NSzF w Mostach Wielkich pow. post. S³u¿bê pe³ni³ w I Komis. PP Franciszek PAW£OWSKI s. ur. w Starogardzie Gdañskim. 8 IV 1900 w M³awie. 2041. rybnicki. W policji od 1920 w woj. 18 III 1908. 3 XI 1900 w Suchej. Franciszka. Odzn. w Wyrach (do 23 VI 1938) i Mizerowie. PP Miko³aj PAWLUS s. W PWŒl. na Post. L. starogardzki. St. oœwiêcimski. Ignacego i Teofili. Przod. ur. 3198. ur. 5476. w Jaremczu pow. BKZ. L. Franciszek PAW£OWSKI s. w Zblewie pow. PP Longin PAWLISZ s. pszczyñskim na Post. w Stanis³awowie (od 22 VII 1932). Karola. w Jastrzêbiu Dolnym pow. Jana i Julianny. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ na Post. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w policji woj. w 1900 w Lutyni Polskiej. nadwórniañski (od 9 VII 1936). post. na Zaolzie. 045/2 (48). 671 . 023/1 (72). mian.

Odzn. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. St. w 1900. ur. we wrzeœniu 1939 na Post. ur. post. PP przy KG w ¯yrardowie pow. 577. PP Marceli PAW£OWSKI s. 023/1 (4). BKZ. Jana i Anny. w 1899 w Bo¿ej Darówce. w Ma³achowcach. ostatnio w pow. 050/1 (52). 023/2 (53). 3 V 1885. 672 . PP Stefan PAW£OWSKI s. L. SW Stanis³aw PAW£OWSKI s. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. b³oñski. baranowickim m. wo³yñskiego. ur. 5728. sk¹d 17 II 1933 przeniesiony do Rez. 5467. Szer. w Kaliszu. 5080. ur. 019/2 (33). w Kole. ur. 3139. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w policji m. Franciszka i Stanis³awy. Józefa i Boles³awy z Nowackich. Przod. PP Mieczys³aw PAW£OWSKI s. Przod. Józefa. post. Warszawy jako szofer. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wydz. Tomasza.st. 2938. wileñsko-trocki. Œledcz.P Post. 7 VII 1897 w Pabianicach. PP Leon PAW£OWSKI s. L. Od 1923 dozorca w wiêzieniu w Pru¿anie. PP W³adys³aw Wac³aw PAW£OWSKI s. BKZ. w Ostrowcu pow. Stra¿n. 1 III 1936. ur. w 1908 w Warszawie. nowogródzkiego. L. St. jako kmdt Post. wileñskiego. PóŸniej zosta³ administratorem maj¹tku rolnego jednego z wiêzieñ. L. Leona. w Leœnej i tam nadal we wrzeœniu 1939. 026/2 (2). Przod.in. Od 1938 w Kdzie Pow. od 5 VI 1939 kmdt Post. 18 XI 1896 w ¯ychlinie. L. Odzn. mian. 038/2 (56). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj.

Odzn. 3496. post. od 2 IV 1935 w I Komis. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Gorlicach. 227. BMzaDS³. St. W policji od 1921. na Post. P L. PP Józef PAZEK s. w 1889 w Bogufa³owie. Ignacego i Marii. W policji od 1932. 4534. Micha³a. krakowskiego. post. 058/1 (82). 944. pocz¹tkowo w II. w Milatynie. Post. ostatnio w pow. Jana i Antoniny. krakowskiego. i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur.St. uczestnik wojny 1920. 051/1 (29). we wrzeœniu 1939 na Post. 4741. S³u¿bê pe³ni³ w Czêstochowie. na szer. 3 III 1908 w Mieleszynie. czortkowski. PP Józef P¥CZEK s. gorlicki. 3559. Jana i Marii. Kaspra i Julianny. w 1899 w Psarach. ur. Post. L. L. Tomasza. ur. 020/4 (32). Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. 019/2 (59). 033/2 (54). m. L. L. S³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. w 1906 w £añcucie. L. ur. PP Józef PA s. w 1895 w £añcucie. Rezerwa PP woj. W WP od 26 III 1919 do 13 VII 1922. w Bieczu pow. Zmobilizowany 28 VIII 1939. PP Stanis³aw PELC s. ¿ó³kiewski skierowany do woj. W policji od 5 X 1936 jako kand. tarnopolskiego. 673 .in. kontr. PP Józef PAZDYKA s. Post. PP Leon PELC s. w 1900 w Morawsku. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. wo³yñskim. Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. ur. zdo³bunowskim. w Kolêdzianach pow. 030/1 (63). W policji od 25 VI 1923.

051/1 (53). ur. Karola i Tekli. Do grudnia 1939 internowany na Litwie.P Leon PELIKANT s. ur. MDzON. Post. 31 V 1900 w Gêbicach. W 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w X Komis. m. PP Stanis³aw PELIKS s. Kazimierza i Franciszki z Owczarków. 7714/148[. post. 7805. W policji od 1920. W policji od 1929. PP Józef PE£KA s. W 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. ur. w Sieradzu. S³u¿bê pe³ni³ m. Józefa. [2] (29). W policji od 1 V 1929 z przydzia³em do V Komis. BMzaDS³. 4442. we wrzeœniu 1939 w Ostrowie Wielkopolskim. 23 XI 1901 w Woli Kruszyñskiej. [1] (43). 9 IV 1905 w Pó³borze.in. sk¹d 3 IV 1934 przeniesiony na Post. PP Bogumi³ PE£KA s. PP Marian PE£CZYÑSKI s. L. w Czêstochowie: w Oddz. L. 27 I 1898 w Nowej. w K³obucku pow. W policji od 1922. Józefa i Zuzanny z Górków. od 1931 w woj. 23 V 1889 w Cz³opach. Jana.]. III Komis. 2 IX 1937 skierowany do Czêstochowy z przydzia³em do I Komis. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w pow. ur. i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. St. L. L.. £odzi. w 1901. 050/3 (29). £odzi. St. ur. Odzn. od 15 II 1938 w III Komis. 4459. Adolfa. 012/2 (15). czêstochowski. tureckim. PP Stanis³aw PE£KA s. ur. Post. 674 . Konnym (1923). post. L. Post. 058/1 (34). m. poznañskim..

w Toruniu. Odzn. 675 . Odzn. rawski. stra¿n. 044/1 (21). ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. W policji od 1920. w Chorostkowie pow. IV KG. Od 1922 dozorca w wiêzieniu w Lublinie. 5874. sk¹d w 1931 przeniesiony do Wiêzienia Karnego w Drohobyczu i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Józefa i Marianny z Krysów. ur. lwowskim. specjalista w zakresie zwalczania przestêpstw fa³szowania paszportów. 240. 12 III 1892 w Rosianówce. P L. 4 XI 1886 w Woli Piaseckiej. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. SKZ. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. kopyczyniecki. 4185. PP Sebastian PEPERA s. G³embiecko-Kuby. 033/3 (82). ur. W policji od 9 IX 1919. Piotra. Jana i Anny z Zawadków. we wrzeœniu 1939 na Post. 05/1 (27). 2686. 20 I 1904 w Woli Dembowieckiej. Kdy Pow. post. PP Adam PENTOŒ s. SW Franciszek PENDRAK s. 7 VIII 1889 w Borku. 05/2 (67). We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Pow.Stanis³aw PE£KOWSKI s. we wrzeœniu 1939 w Wydz. w Hujczach pow. Przod. L. Nadkomis. W policji od 1929. tarnopolskiego. ur. w Warszawie. BKZ. St. 050/2 (94). ur. 5729. L. w 1893. Jerzego i Zofii z Heilerów. PP Karol PENKALA s. Andrzeja i Katarzyny. L. L. Post. w 1888 w m. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. St. L. Józefa. PP Wawrzyniec PENKALA s. Œledcz. 030/1 (2). ur.

w ostatnim kwartale 1936 przeniesiony do s³u¿by mundurowej. ur. 2 I 1908 w Kielcach. L. MPzaW. 3306. Bugiem (od 1 II 1928 ). Odzn. Post. Franciszka i Rozalii. PP Eugeniusz PERKOWSKI s. sk¹d 16 III 1937 przeniesiony na Post. 10 X 1901 w Ni¿atycach. lwowskiego i we Lwowie. brzeskim na Post. We wrzeœniu 1939 w Komis. 3 II 1901 w Pep³owie. 17 pp. Wielkoryta (od 4 VIII 1927). ur. w pow. Franciszka i Marii. BKZ. 2690. PP Walenty PEP£OWSKI s. Komis. 023/4 (44). S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W WP od 1 VII 1919 do paŸdziernika 1921. mian. W l. 051/1 (62). ur. 023/1 (67). 676 . w Mokranach. w Kartuzach. W policji od 1930. 10 VI 1903 we W³oc³awku. L. potem w Komp. L. Walczy³ na froncie litewsko-bia³oruskim i Ukrainie. Ostatnio (co najmniej od 1936) s³u¿bê pe³ni³ w woj. warszawskiego. 027/2 (66). BKZ. Mateusza i Florentyny. W WP od 17 XI 1918 do 29 IV 1923. Adolfa i Stefanii. 2217. Brzeœæ n. L. przod. Odzn. policji woj. PP Henryk PERENDYK s. 167. 258. wo³yñskim. Brzeœæ n. Bugiem (od 12 VI 1925). Adama i Józefy z Pawlaków. post. 678. Miejsk. St.P St. 8 I 1899 w Marianowie. od 1 XI 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. ur. ur. PP Franciszek PEPLIÑSKI s. St. 1 IV 1891 w Hucie. Radwanicze. 1935–1936 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. PP Franciszek PEREC s. Post. we wrzeœniu 1939 w Kroœnie. Do 30 IX 1938 w Plut. 050/1 (4). PP Stanis³aw PERGU£ s. Od 1 VI 1924 s³u¿y³ w policji woj. Odzn. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 1 V 1938. Odzn. Post. Rzecznym we W³oc³awku. poleskiego – w £uniñcu. ur. L. Konnym w Kowlu. „L”. BMzaDS³. 033/2 (91). lwowskim. W policji od 1924. post. L. BMzaDS³. W policji s³u¿y³ od 1920. Odzn. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Komis. W policji od 18 VII 1923. Józefa i Marii z Ilaszów. Post.

Wojciech PERNIAK s. 058/3 (88). 012/4 (43). Piotra i Heleny ze Studenckich. W WP od 13 VII 1919 do 15 VII 1922. Œledcz. PKU Lwów-Miasto. rez. S³u¿bê pe³ni³ w woj. Odzn. m. 4 IX 1899 w Gniewoszowie. Józefa i Konstancji. 421.Post. W WP ppor. mgr. Przod. rez. ZKZ. St. 22 V 1900 w Cerusowej Woli. We wrzeœniu 1939 w III Komis. w 1914 w Radzielu. lwowskiego. 5394. We wrzeœniu 1939 naczelnik Urzêdu Œledcz. Franciszka i Marianny. Szer. 4 IV 1911 w Rudkach. 045/1 (78). MDzON. PP Jan PETRI s. lubelskim. PP Stanis³aw PETRYCZEWSKI s. W policji od 5 VI 1937. MPzaW. Lublina. ur. We wrzeœniu 1939 kier. St. 677 . ur. Do stopnia podkomis. w Czêstochowie. awansowany 1 VI 1937 i przydzielony do Wydz. por. L. PP Antoni PERSKI s. sk¹d przeniesiony do woj. L. P L. art. we Lwowie. w £odzi. MPzaW. 5876. piech. ur. Robotnik fabryczny w Rudzie Pabianickiej pow. 24 III 1887 w Czêstochowie. w I Komis. 2 pal Leg. a stamt¹d w 1934 do woj. ³ódzki. Piotra i Heleny ze Studenckich. L. W policji od 15 III 1922. W WP ochotniczo od 4 VI 1919 do 9 II 1922. Odzn. Ukoñczy³ 6 klas gimnazjum i Szko³ê Kadetów. II Komis. post. w Przemyœlu. L. KKOOP. m. mian. 5304. 033/1 (90). MDzON. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP W³adys³aw PERLIÑSKI s. ³ódzkiego. 14 IX 1895 w Dublanach. Œledcz. Ukoñczy³ Wydzia³ Prawa UJ. ostatnio kmdt plut. Podinsp. ur. stanis³awowskim (do 1932). Podkomis. 05/2 (70). PP w £odzi. PP Teofil PETRI s. BMzaDS³. Stanis³awa i Emmy. ¿and. 48 pp. 5911. W policji s³u¿y³ od 1927. W sierpniu 1939 zmobilizowany do Rez. 1 III 1936. Bia³egostoku. ur. 4030. L. zmobilizowany do WP 31 VIII 1939. Karola i Natalii. ur. W I wojnie w armii austriackiej. post. Kdy Woj. ze starszeñstwem 1 VI 1919. W policji od 15 II 1923. 058/1 (79). ze starszeñstwem 1 I 1937.

Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. ¿ó³kiewski skierowany do woj. W 1936 s³u¿y³ w Kdzie Pow. PWŒl. mian. 016/1 (87). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Radomsku. St. Jana i Rozalii. PP W³adys³aw PETRYNOWSKI s. Nastêpnie funkcjonariusz w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. post. w Mys³owicach (do 9 VII 1925). w Katowicach. MPzaW. ur. stra¿n. IV KG. 1628. piotrkowski. 05/1 (84). Wincentego i Franciszki. w Makoszowach i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Jakub PÊCAK s. Apolinarego i Zofii. L. katowickim – w Komis. Od 9 VIII 1919 do 15 XI 1922 w WP. 31 III 1939. L. 4 IX 1894 w Warszawie. 3 XII 1900 w Chojnie.P St. L. St. PP Tadeusz Aleksander Ignacy PETRYKOWSKI s. od 15 IV 1924. Marcina i Agnieszki z F¹ferków. 576. We wrzeœniu 1939 w Wydz. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. 3 p. L. Post. we Lwowie. St. lot. 020/1 (42). stanis³awowskiego. 1531. 5730. 3971. w Kamieñsku pow. 14 VII 1889 w Wygnañcach. lwowskiego. ur. Stanis³awa i Katarzyny z Michalaków. BKZ. ur. 027/1 (27). we wrzeœniu 1939 w pionie œledcz. L. post. ur. Do 10 III 1937 s³u¿bê pe³ni³ w PP woj. ³ódzkiego. w 1905 w Weso³ej. Przod. Franciszek PIASEK s. na Post. 037/3 (72). W WP od 1 XII 1918. w Horodence. lwowskiego. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1 XI 1921. Do 4 IX 1924 s³u¿y³ w Kdzie Rez. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. SW Stanis³aw PÊCHEREK s. na szer. We wrzeœniu 1939 na Post. 023/5 (38). PP Stanis³aw PÊKALAK s. nastêpnie w pow. L. W PWŒl. Post. Odzn. zwolniony w stopniu post. 2 VI 1910 w Skierniewicach. 678 . W policji od 25 IV 1936 jako kand. 20 I 1906 w Trêbaczewie. kontr. Paw³a i Rozalii. przod.

Post. St. stanis³awowskiego. Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. W policji od 1920. BKZ. 3701. Post. 051/1 (36). post. ur. PP Kazimierz PIASKOWSKI s. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Toruniu jako rusznikarz. kontr. krakowskiego – w pow. 679 . 22 XII 1901 w Wasylkowcach. w Mielcu (1938). W policji od 17 IX 1935 jako kand. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Od 1931 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu mokotowskim w Warszawie. od 1937 w woj. L. SW Józef PIASKOWSKI s. w Tarnopolu. Wincentego i Karoliny. 39. Józefa i Stefanii z Tarczyñskich. Antoniego i Marianny. 058/4 (112). ¿ó³kiewski skierowany do s³u¿by w Kdzie Woj. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Bronis³aw PI¥TEK s. L. L. 6360/78. 13 I 1884 w Barczewie. Jana. ur. [2] (33). w Z³otnikach pow. Odzn. we wrzeœniu 1939 na Post. 05/4 (74). 4183. kmdta Post. lwowskim. PP Andrzej PI¥TEK s. PP Ludwik Piotr PIASZCZYK s.Stra¿n. w 1909 w Czeladzi. mieleckim (1920). 18 I 1912 w £odzi. Józefa. Skoñczy³ szko³ê rzemieœlniczo-przemys³ow¹. P L. sieradzki. PP Józef PIASKOWSKI s. W policji od 1919. na Post. 1783. Post. 027/1 (29). we wrzeœniu 1939 kmdt. 05/2 (48). ur. mielecki. Wincentego i Agnieszki. St. w Br¹szewicach pow. post. ur.o. W policji od 1934. ur. 29 I 1893 w Rokosowie. na szer. w 1899 w Jaworniku. ur. L. Od 1936 s³u¿bê pe³ni³ jako p.

pomorskiego. BMzaDS³. 14 XI 1891 w Mikuszowicach. St. Wawrzyñca. MDzON. w polskiej Stra¿y Skarbowej do 31 I 1920. st. PP Jan Andrzej PI¥TEK s. sp. St. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. od 2 XII 1931 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – na Post. W I wojnie w armii austriackiej. 019/1 (43). PP Franciszek PI¥TKIEWICZ s. Od 11 IX 1905 do 31 X 1918 nadstra¿nik w Ma³opolskiej Stra¿y Skarbowej. Uczestnik walk z Ukraiñcami w l. PWŒl. od 1932 w woj. ref. Franciszka i Marii z Flagów. Asp. tarnobrzeski. 012/1 (23). lwowskim i Lwowie. Polskiej we Lwowie. bielski (do 31 VII 1932) jako kmdt. asp. Odzn. w Rozwadowie pow. potem w Bielsku – w Komis. L. Od 10 VI 1919 w ¯and. Jakuba i Zofii z Niwów. Odzn. poznañskim. 680 . przod. Post. Jan PI¥TEK s. Œledcz. post. W policji od 4 IX 1920. S³u¿bê pe³ni³ w woj. PWŒl. w Giera³towicach. Józefa i Magdaleny. L. S³u¿bê pe³ni³ w Dyonie Konnym m. S³u¿bê pe³ni³ na Post. L. przeniesiony w st. Lwowa. (do 14 VI 1933) i w kancelarii Kdy Pow. PP Walenty PI¥TEK s. 1 VII 1886 w Paw³osiowie. 4926. nastêpnie – i nadal we wrzeœniu 1939 – kier. rybnickim na Post. We wrzeœniu 1939 na Post. 2324. od 24 VI 1922. W PWŒl. Cieszyñskiego. Warszawy. Od 1 VII 1922 s³u¿y³ w pow. przod. ur. Do 23 XI 1933 kier. 1 X 1922. 3734. Szymona i Zofii z Kubiców. 5260. w Poznaniu. ur. MPzaW. PP Stanis³aw PI¥TEK s. W I wojnie w armii austriackiej. 1918–1919. w 1897 w Trzcianej. – 1 I 1924. w Chybiu pow. Ks. brygady kryminalnej w Wydz. kryminalnego w Urzêdzie Œledcz. L. ur. 033/2 (66). ur.st. L. w 1933 instruktor w IV Komis.P St. m. Ludwik PI¥TEK s. mian. Do 14 VII 1922 w ¯and. 1 V 1922. 23 XI 1889 w Suchej. mian. Kraj. PóŸniej s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Jana i Anny z Klytów. w 1914. lwowskiego. Przod. ur. Przod. w Knurowie. Uczestnik powstañ œl¹skich. nastêpnie w PWŒl. 05/3 (21). 058/1 (63). – 1 I 1925. 054/2 (65). Kraj. MDzON. L. 3586. Przod. przod. ur. 420. 24 VI 1890 w Gardawicach.

w Kdzie Rez. nastêpnie w KG. L. 15 I 1901 w Jastrzêbiej. ponownie w Pawonkowie (do 15 VIII 1930). w Œwiêtoch³owicach jako kursant. 033/2 (36). nastêpnie na Post. W policji od 1919. od 15 I 1924 w GSzPWŒl. kieleckiego – w pow. W policji od 1932. sk¹d 26 VIII 1929 przeniesiony do woj. 16 VI 1906 w Wieluniu. poleskiego. ur. Od 16 XI 1927 s³u¿y³ w policji woj. mian. w Katowicach do 12 IV 1924. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1929. ur. £yszczycach (do 4 VII 1938) i Adamkowie (od 20 VII 1938) – tam nadal we wrzeœniu 1939. lublinieckim na Post. St. BMzaDS³. w pow. PP Józef PIECHOTA s. bêdziñskim i Kielcach. w Pud³owie pow. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. St. St. w Bêdzinie do obs³ugi radiostacji i tam nadal we wrzeœniu 1939. i Komis. ur. brzeskim w: Kustyniu (od 4 VII 1936). W WP od 2 I 1919 do 10 X 1920. tarnopolskim. ur. Marcina. post. P L. Poznania. sk¹d 3 VIII 1936 przydzielony do Kdy Pow. L. 4279. 4293. post. Warszawy. w pow. W WP od 1919. Od 1 V 1931 w Brzeœciu n. Wawrzyñca. L. post. L. W PWŒl. Rusinowicach (do 1 IX 1928). Od 23 XII 1920 do 29 IX 1923 s³u¿y³ w XVI Okrêgu PP. Odzn.Post. PP Boles³aw PIEC s. 3370. 016/2 (9). post. W I wojnie w armii rosyjskiej. Lubliñcu (do 9 VI 1937). 05/1 (70). We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w policji m. Solarni (do 14 VII 1926). w Bielsku (do 22 II 1939). Stanis³awa i Marianny z Dro¿eñskich. post. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. 020/1 (25). PP Boles³aw PIECHOCIÑSKI s. 1 IV 1934. Ukoñczy³ 28 III 1931 NSzF w Sosonowcu. Józefa i Leokadii ze Strzelczyków. Kmdt Post. 681 . St. 31 III 1939. We wrzeœniu 1939 w Poznaniu. Bugiem – w Kdzie Pow. w 1883 w Chrzêstowie. Józefa i Marianny z Karasiów. Post. ur. 1403. PP Jan PI¥TKOWSKI s. St. w: Pawonkowie (do 31 XII 1924). Herbach Œl¹skich (do 13 VI 1935). od 30 IV 1917 do 1 VI 1918 w I Korpusie Polskim. mian. sk¹d w 1934 przeniesiony do PP m. PWŒl. 8 X 1896 w Warszawie. 016/1 (60). Franciszek PIECHOCKI s. Komis.st. w 1904 w S¹czkowie.

W policji od 1920. Józefa. 4478. 033/2 (81). PP Stanis³aw PIECHOTA s. w 1894. przod. L. Post. ur. L. L. Do 14 VII 1922 w ¯and. W policji od 16 VI 1933. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Cieszyñskiego. w 1890 w £odzi. we wrzeœniu 1939 nadal w £odzi. nastêpnie Dêbowiec (do 1924). Jana i Pauliny z Rutkowskich. PP Józef PIECYK s. W PWŒl. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 012/3 (49). nowogródzkiego. 026/1 (35). Istebna (do 1 IV 1930). 11 VII 1889 w Koñczycach Ma³ych. ur. Józefa. ur.st. we wrzeœniu 1939 na Post. Post. od 15 VII 1922. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – w 1935 w VI Komis. PP Marian PIECHOWICZ s. 3331. w Hrycewiczach pow. L.: Wis³a-Czarne (od 1 VII do 15 XII 1923). Józefa i Barbary z Owczarzów. 2367. 17 XII 1884 w Rykach. 4130. PP Kazimierz PIECHOWSKI s. 15 VIII 1909 w Warszawie. Józef PIECZKA s. B³êdowice Dolne pow.P Post. Tomasza i Kazimiery.. Ogrodzona. L. w Kamieniu pow. ur. od 1931 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. St. Warszawy jako szofer. lubelskiego. L. ur. [4] (16). Ks. 1642. 026/3 (90). pu³awski. cieszyñskim jako kmdt Post. na Zaolzie. 027/2 (35). Stanis³aw PIECZEWSKI s. PWŒl. post. S³u¿y³ w pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w PP m. w 1901. Wincentego. sk¹d 4 X 1938 deleg. Od 21 XII 1938 kmdt Post. St. nieœwieski. 682 . Kraj.

PP Aleksander PIEKARSKI s. L. od 20 X 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. 5027. post. L.. [3] (85). 683 . L. ur. 1908. Józefa i Joanny ze Szmigielskich. w Mielnicy. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w baonie KOP „Dederka³y”. 6 pac. St. W policji od 16 IV 1929. Nastêpnie s³u¿y³ w woj. Odzn. na szer. m. St. przod. ur. w Ho³obach. lwowskim. krzemienieckim – kmdt Post. PP Ludwik PIEKAÑSKI s. Stanis³awa. P L. Post. mian.in. 21 V 1904. BMzaDS³. 2008. Od 21 XII 1922 w Kdzie Okrêg. Od 3 X 1921 w policji w Toruniu. 016/1 (29). BMzaDS³. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. w 1897 w Rac³awicach. Aleksander W³adys³aw PIEKARSKI s. w Ro¿yszczu pow. 540. Od 1 IV 1925 na Post. w pow. miechowski. wo³yñskim. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. tarnopolskim – w Grzyma³owie pow. W WP od 4 VII 1919 do 10 VII 1921. ska³acki. L. W policji od 1938 jako kand. St. W WP ochotniczo od 20 VII 1920 do 8 VII 1921. MDzON. W policji od 1 XII 1920. PP Henryk PIEKARD s. L. sk¹d 2 VIII 1937 przeniesiony na Post. ur. W policji od 1934. 7 XI 1900 w Wytrêbowicach. Piotra i Stanis³awy z Osieckich. w 1902 w Lotowiczach. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. przod. Szczepana i Marianny. 026/4 (24). w 1909 w Porêbie. 058/4 (81).Post. w Szumsku. Odzn. BMzaDS³. St. Borki Wielkie. 1 IV 1934. ur. kowelskim na Post. We wrzeœniu 1939 ponownie na Post. w Kowlu. 5508. PP Franciszek PIEKARUS s. Józefa i Julianny. ostatnio w Tarnopolu – od 1 XII 1928 w Kdzie Woj. ur. PP Jan PIECZYRAK s. 1 IV 1933. wo³yñskim. ³ucki. post. ¿ó³kiewski 1 VII 1939 podj¹³ s³u¿bê w woj. Post. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. tarnopolski. mian. od 5 XI 1930 w Komis. Antoniego. 050/1 (45). kontr. Odzn. ostatnio w pow. Borki Wielkie pow. 027/4 (16). ur. 30 IX 1912 w Komarówce. w Tarnopolu. w S³omnikach pow.

post. £ukasza i Natalii. w Pietwa³dzie pow. w 1907. I w Królewskiej Hucie (do 1931). 1 III 1936. Franciszka i Marianny. potem w pow. St. ur. ur. Od 15 IX 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Poznaniu. L. 3086. post. od 1 X 1922. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. PP Stanis³aw PIENIʯNY s.P St. St. sk¹d przeniesiony 5 II 1939 do Komis. W policji od 1928. w³oszczowski. w: Pszczynie (do 1 V 1928). 3483. W policji od 1927. post. w Irz¹dzach pow. S³u¿y³ w Komis. 17 II 1905 w Rychcicach. post. ur. Instruktor nauki zawodu tkacza w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. 684 . 023/2 (72). opatowski (1929). 044/3 (34). w 1884 w Szpakach. BKZ. mian. ur. sandomierski. w 1890. 045/1 (77). ur. 4540. L. L. Post. SW Maciej PIELECH s. 4275. PP Gabriel PIEKOŒ s. 727. Walenty PIEKORZ s. Micha³a i Rozalii. Józefa. 1 XI 1901 w Rozdra¿ewie. 038/2 (58). w Koprzywnicy pow. Jana. Tomasza i Zofii z Rzapeków. PWŒl. w £uniñcu. Ostatnio na Post. w Lelowie pow. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Józef PIELUCHA s. St. mian. katowickim w Komis. 020/2 (55). nastêpnie jako asysta w Urzêdzie Celnym w Pietwa³dzie. W 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Lublinie. 13 II 1893 w Œwierczyñcu. St. w Nowej Wsi i Chorzowie – w I (od 1936) i III (do 18 IX 1938). w³oszczowski jako kmdt. L. L. frysztacki. Odzn. post. 1 V 1926. ur. poleskiego. L. St. Post. stra¿n. 5639. W PWŒl. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w O¿arowie pow. PP Pawe³ PIELASKI s. 019/3 (31). sk¹d 14 VIII 1936 przeniesiony na Post.

mian. We wrzeœniu 1939 w baonie KOP „Kleck”. 24 Pu³k Strzelców Kaniowskich. 1 IV 1934. 019/3 (36). W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. Odzn. 4911. St. Adama i Antoniny z d. Chor. St. sk¹d przeniesiony na Post. 1 II 1937. 5882. MDzON. od 27 VI 1922. L. We wrzeœniu 1939 w Kielcach. W WP ochotniczo od 16 VI 1919 do 17 XI 1920. BMzaDS³. 05/2 (59). 25 IV 1897 w Kamieniu. 1 komp. œwiêtoch³owicki do 15 III 1939. ur. KnaŒl. buczackim w Koœmierzynie (od 6 VII 1925) i Koropcu (od 1 VI 1931) – od 1 II 1936 z-ca kmdta.WWiZ. 1 baonu 50 p. 3 pu³ku ¿orskiego. P L. Franciszek PIERCHA£A s. PP Leon PIEPIÓRKA s. w pow. PWŒl. St. Paw³owice pow. post. Odzn. St. post. Uczestnik III powstania œl¹skiego. 13 DP. W policji od 1 V 1924. Post. PP Ignacy PIEÑ s. 012/1 (113). W WP ochotniczo od 8 III 1919. s³u¿y³ w PGŒl. 4216. w Tarnopolu. od 8 XII 1930 w KOP 19 Baon „S³obódka”. MPzaW. W 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. mian. Od 20 II 1920 do 12 II 1921 skierowany z ramienia POW GŒl. 4820. MPzaW. w 1905 w S¹czkowie. Schubart de Klefeld. 1 I 1928. strz. Orzegów pow. 29 XI 1901 w Kamionce Strumi³owej. rybnickim. ur. ur. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1929. ur. post. Uczestnik I powstania œl¹skiego. wileñskiego. Antoniego i Heleny z Kowalskich. ur. w³oszczowskim. Od 15 IX 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. tarnopolskim na Post. 045/1 (88). Tomasza i Tekli z Borczuchów. Wawrzyñca. Józefa i Jadwigi z Boberów. w: Buczaczu (od 13 V 1924). 3 komp. kres. w 1898. ur. 23 IX 1902 w £odzi. L. Piotra. 40 Pu³k Strzelców Lwowskich. mian. W PWŒl. 023/4 (37). GwGŒl. W policji od 1919. 29 VIII 1893 w Brzostkowie.Post. S³u¿bê pe³ni³ na Post. 019/3 (78). We wrzeœniu 1939 w Poznaniu. Edward PIEÑKOWSKI s. pszczyñski. 685 . do akcji plebiscytowej w pow. L. 1123. post. L. MDzON. 66 Pu³k Strzelców Kaszubskich. W WP ochotniczo od 1 VIII 1919 do 2 XII 1921. S³u¿bê pe³ni³ w woj. post. 1001. St. post. Odzn. L. PP Antoni PIERNIKARSKI s. St. PP Franciszek PIERNIK s.

w Poddêbicach pow. W policji s³u¿y³ od 1927. 3098. L. ur. L.. 4182. Przod. Jana. w 1897 w Mo³odowie. L. Marka. Wac³aw PIESZEWSKI s. w Buczaczu. ³ódzkiego. ³êczycki. m. w 1903. we wrzeœniu 1939 nadal w £odzi. post. ur. L. 037/1 (41). ur. Ostatnio s³u¿y³ w £odzi – w 1938 w VI Komis. w Czêstochowie. w 1898. Karnistrup. W policji od 1923. Stra¿n. 012/2 (1). We wrzeœniu 1939 kmdt Post. Jana. Schubart de Klefeld. PP Alfons PIESIK s. sk¹d 1 VI 1933 przeniesiony do woj. Wawrzyñca. ur. 045/2 (72). Franciszka i Julii.in. St. [3] (93). 686 .. SW Piotr PIERUN s. W policji od 1 X 1926.P Post. PP Tomasz PIERSIAK s. 019/3 (50). We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu w Pru¿anie. 7 IX 1904 w £odzi. ur. w 1896 w Górnie. We wrzeœniu 1939 w II Komis. 4455. W policji s³u¿y³ od 1923. PP Zygmunt PIERSO s. Adama i Antoniny z d. L. PP Micha³ PIERNIKARSKI s. tarnopolskim. poleskim. Od 4 VI 1934 przeniesiony do woj. L. 5333. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. 2443. ur. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. w 1899 w m. 037/4 (18). ³ódzkiego. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w woj. Ostatnio w £odzi – w 1938 w VI Komis. Post.

P Post. post. PKU £ódŸ-Miasto III. Ostatnio w £odzi – w 1936 w I. miechowskim – na Post. Od 1917 w I Korpusie Polskim. ur. 2404. S³u¿bê pe³ni³ w woj. we wrzeœniu 1939 w Wilnie. 75 i 82 pp. St. 23 IX 1912 w Mostach. L. piech. MN. 687 . lwowskiego. w 1897. PWŒl. 1366. PP Stefan PIETLICKI s. 6 VIII 1889 w Wa³kowienach. ur. L. Ukoñczy³ Korpus Kadetów w Po³ocku. por. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. 020/3 (67). MDzON. St. 027/1 (37). ur. L. post. MPzaW. V Komis. ur. PP Stanis³aw PIETKIEWICZ s. rez. w Katowicach. Katowice-Za³ê¿e. ur. wileñskim. Feliksa. Odzn. L. St. 054/1 (70). wileñskim. 425. 054/1 (48). nastêpnie ³ódzkiego. 1 IV 1934. mian. Kazimierza. w 1896. post. W PWŒl. Od 27 XII 1938 w Komis. ze starszeñstwem 1 VI 1919. 28 VII 1898 w Kabakach. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. we wrzeœniu 1939 w Wilnie. Asp. L.Asp. Alojzy PIETER s. w Luborzycy i tam nadal we wrzeœniu 1939. Melchior PIETLIK s. Eliasza i Eudokii. 3585. sk¹d 2 IX 1935 przeniesiony na Post. W latach 1919–1921 ochotniczo w WP. L. 15 III 1932. s³u¿y³ od listopada 1938 w Kdzie Rez. W policji od 1 VIII 1924. ostatnio w pow. PP Ignacy PIETRALIK s. ur. Adolfa i Józefy z Or³owskich. 020/4 (90). w S³omnikach. W policji od 1923. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. kieleckiego. wileñskiego. we wrzeœniu 1939 kier. W WP od 4 VI 1919 do 10 V 1923. 10 IX 1894 w Borysowie. W I wojnie w armii rosyjskiej. post. mian. 5324. St. PP Józef PIEŒLAK s. Jana. Józefa. sk¹d w 1932 przeniesiony do woj. 4143. 020/4 (52).

przod. St. Odzn. ur. 4687. 2 III 1903 w Kurianach. w Sosnowcu jako kier. st. Post. PP Zygmunt PIETRASZEWSKI s. 1 VII 1930. 058/3 (61). 26 X 1900 w D¹brówce. 037/4 (43). przod. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP. mian. PP Stanis³aw PIETRASIK s. w Myœlenicach. W WP ochotniczo w l. przydzielony do ¿and. St. internowany w Szczypiornie. – 1 III 1936. ur. w 1915. w Turku. Rezerwa PP pow. MPzaW. Odzn. L. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ na Post. W policji od 1922. 5450. Stanis³awa i Marii z Sza³ajów. 601. 688 . L. We wrzeœniu 1939 w III Komis.P Post. 26 III 1892 w Opatowcu. we wrzeœniu 1939 w Pru¿anie. w 1908. 2296. St. poleskiego. PP Stanis³aw PIETRALIK s. ur. Od 1919 w WSK. 23 I 1897 w D¹browie Górniczej. ur. PP Piotr PIETRASZEWSKI s. post. KN. Przod. ref. 019/3 (14). ur. 033/3 (72). PP Stanis³aw PIETRASZEK s. BKZ. L. przod. 1137. Adama. MDzON. 1918–1921. Od 15 V 1915 w Legionach Polskich. Piotr PIETRASZEWSKI s. Feliksa i Zofii z Wêgrzynów. L. Od 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. 020/1 (81). BKZ. finansowego. L. 1143. L. Sylwestra i Marianny z Imbierów. 058/2 (39). Jakuba. bia³ostockiego. Józefa.

PP Edward PIETROÑ s. W policji od 1922.. w 1899 w £apanowie. Post. W PWŒl. SW Józef PIETRUSIAK s. St. MDzON. Wojciecha. BKZ. od 21 I 1938 w Wydz. ur. S³u¿bê pe³ni³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. Przod. 14 IV 1912 w Bytomiu. W PWŒl. przod. m. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pomorskiego Okrêgu w Bydgoszczy. L. St. L. ur. post. we wrzeœniu 1939 w IV Komis. PP Aleksander PIETRUNIK s. St. Gran.. PWŒl. 023/3 (38). Józefa i Magdaleny z Wyszomirskich.Przod. od 27 VI 1922. Wojciecha i Agnieszki. sk¹d 3 II 1938 przeniesiony do woj. 1680. w Komis. ur. 020/4 (37). œwiêtoch³owickim. Jan PIETREK s. 6363. przod. 037/4 (11). 033/3 (45). 4 II 1883 w Warszawie. S³u¿bê pe³ni³ w Tczewie.in. w Katowicach do 31 X 1938. 051/1 (70). Co najmniej do 1 XII 1931 s³u¿y³ w pow. lwowskiego. 5403. Œledcz. frysztacki. L. PWŒl. ur. w Skrzeczoniu pow. Rudolf PIETRUCHA s. w 1900 w Bêdzinie. MPzaW. w Rzeszowie. mian. [4] (100). ur. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 18 II 1900 w Zdziechowie. W policji od 1919. Nastêpnie s³u¿y³ na Post. Post. 24 XI 1893. kand. m. L. w Kdzie Rez. 2362. P L. ur. we wrzeœniu 1939 w Komis. Przod. Krakowa. 1 I 1930. w 1 komp. KN. SG Jan PIETRUSZEWSKI s. krakowskim. mian. Odzn. Micha³a i Franciszki. 1 XI 1938. L. 2777. Teodora i Agaty. 689 . W s³u¿bie od 1922. Piotra i Jadwigi.

5441. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Warszawie. W policji od 1918. od 23 II 1938 w 2 komp. Tomasza i Julianny z So³tysiaków. Post.in. od 3 XII 1931 w Wo³czyñcu.P St. KZzaDz. od 23 VI 1922. od 1 VI 1924 w I Komis. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. PWŒl. L. Jakuba. Odzn. ur. w 1911. 16 V 1908 w Pozarzynie. ur. ¿ó³kiewski od 1 VII 1939 s³u¿y³ w policji woj. Józefa i Rozalii. 890. we wrzeœniu 1939 na Post. 038/4 (15). katowicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP W³adys³aw PIETRZAK s. PP Józef PIETRYKOWSKI s. 10 VI 1910 w Warszawie. ur. 690 . 054/2 (49). PP Jan PIETRZAK s. pszczyñskim – na Post. W PWŒl. w pow.in. PWŒl. Od 14 IV 1925 w Komis. sk¹d 12 XII 1922 przeniesiony na Post. 2558. S³u¿bê pe³ni³ na Zaolziu. w 1889 w Sannikach. Katowice-Dworzec. Karol PIETRYKOWSKI vel PIETRZYKOWSKI s. post. Post. Post. w 1914 we Wróblewie. L. lwowskiego (1936). Antoniego. na Post. 019/1 (35). PP Tadeusz PIETRZAK s. ur. w Kowlu (1932). kand. lwowskiego. S³u¿y³ m. L. Teodora i Agnieszki z Handych. 333. stanis³awowskim. St. nastêpnie w Komis. S³u¿bê pe³ni³ m. w pionie œledcz. w Chodorowie pow. Krasowy. 628. policji woj. Szopienice-RoŸdzieñ pow. w Katowicach. 012/3 (74). W PWŒl. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. Stanis³awa i Zofii z Krysiaków. 037/3 (27). 5269. W policji od 1 XII 1931. post. w Królewskiej Hucie. 14 I 1898 w Mys³owicach. L. ur. od 4 VI 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Uhornikach. Kdy Rez. 033/1 (2). bobrecki. W³adys³aw PIETRZAK s. Post. L. w MiedŸnej. ur.

044/3 (17). w Lutyni Polskiej. Mieczys³aw PIETRZYK s. tarnopolskim. 575. PP Józef PIETRZYK s. Piotra. W PWŒl. 05/4 (15). na froncie bolszewickim 25 VI–1 IX 1920. w 1897 w Pietrzykowie. SW Edward PIETRZYK s. PWŒl. st. Post. 6016. BMzaDS³. szer. 1753. Od 12 IX 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. L. Stra¿n. ur. 27 pp. nastêpnie w woj. w Chorzowie pow. Jana i Weroniki z Marków. 027/3 (35). Odzn.Post. Œwierczyniec pow. 023/3 (44). L. PP Ignacy PIETRZYK s. borszczowski. Andrzeja. podhajecki jako z-ca kmdta. ur. 1 IV 1939. Nastêpnie s³u¿y³ w II Komis. od 15 XI 1938. 12 II 1915 w Or³owej. a tak¿e w Ostro³êce. W policji od 1 IV 1921 w woj. od 31 III 1939 w Komis. buczacki. 4967. 1368. L. w pow. w Karwinie. 12 XII 1899 w Rawicy. St. Joachima i Aleksandry. m. lubelskiego. mian. P L. Od 21 XII 1938 na Post. post. 22 VII 1893 w Micha³owie. sk¹d od 16 II 1939 deleg. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Radomiu. Franciszka. w Katowicach. 4045. Dominik PIETRZYK s. W 1934 s³u¿y³ w policji woj. S³u¿bê pe³ni³ w pow. w Opalenicy pow. frysztackiego. poznañskim. 1 IV 1934. W policji od 1 VII 1924. 027/4 (53). post. sk¹d 2 X 1938 deleg. frysztackim – w Komis. pszczyñski. 016/2 (80). w Boguminie Nowym. Od 20 VII 1939 ponownie w Kdzie Rez. ur. post. od 15 XII 1928 na Post. St. post. PWŒl. do pow. w 1909. Bilcze Z³ote pow.in. od 10 VI 1937 na Post. 691 . na Post. w Koropcu pow. L. St. zbaraskim. St. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. katowicki. ur. W WP od 25 VI 1919 do 30 VI 1922. St. ur. przod. W PWŒl. ur. w Wo³oszczyŸnie pow. Od 1934 funkcjonariusz jednego z wiêzieñ w Wilnie. w 1912 w Olkuszu. mian. nowotomyski. Ukoñczy³ 3 V 1935 NSzF w Sosnowcu. w Kdzie Rez. Romana. L. PP Boles³aw PIETRZYKOWSKI s. w Katowicach do 27 XII 1936.

na Post. L. Ignacego i Marii. Przod. w Równem. PP Stanis³aw PIÊTA s. mian. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – w 1938 w V. PP Józef PIÊKOSZ s. 1 III 1932. 012/1 (82). 23 IX 1907 w Pilawie. W I wojnie w armii niemieckiej. uczestnik walk z Niemcami i bolszewikami. L. sarneñski. 692 . w 1905 w £odzi. ur. 1 II 1932. wo³yñskim. 5228. we wrzeœniu 1939 w IX Komis. 054/2 (2). W policji s³u¿y³ od 1932. post. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 354. PP Jan PIÊTKA s. [1] (42). Kolejowym w Zdo³bunowie. plut. Odzn. bialski. W policji od 16 IV 1930. kowelski. 422. m. L. St. w 1901 w Borzêcinie. PP W³adys³aw PIETRZYKOWSKI s. ur. Odzn. ¿ó³kiewski. W 1930 ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. BKZ. St. Przod. w Tucznej pow. zmobilizowany do KOP. 033/1 (100). ur. mian. Jana. Stanis³aw PIEWIÑSKI s. Jana. W policji od 1923. PP Jan PIÊTKA s. 012/1 (78). L. 110/7713. Odzn. Ignacego i Aleksandry. w Czudlu pow. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. 027/1 (78).P Post. ur. 29 VIII 1894 w Wilkowyjach. Odzn. BMzaDS³. W WP od 9 III 1920 do 8 II 1921. 17 IV 1900 w Bukowcu. nastêpnie w woj. BMzaDS³. w 1897. Od 18 II 1923 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ na Post. L. post. W WP ochotniczo od 24 XI 1918 do 6 V 1921. Antoniego i Anny. St. L. post. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Miasta £odzi.in. w Bia³ozórce pow. ur. Przod. ur. BKZ dwukrotnie. Odzn. W policji od 16 I 1925. Marcina. w 1938 na Post. W policji od 1 VIII 1921 z przydzia³em do Komis. BKZ. 3165. lubelskim. BMzaDS³.

L. W policji od 1938 jako kand. We wrzeœniu 1939 w Kdzie m. w Milanowie pow. L. Odzn. kontr. Wartowniczej w Baranowiczach. przod. 6 XII 1914 w Wolbromiu. 693 . Wojciecha. Antoniego i Franciszki. post. ur. baranowicki. PP Antoni PIG£OWSKI s. 023/2 (37). L. Uczestnik wojny 1920. L. We wrzeœniu 1939 na Post. MPzaW. Post. L. Antoniego. Piotr PIGOÑ s. 026/1 (66). 4395. zmobilizowany i przydzielony do Komp. 253. w 1904. 2029. MDzON. ¯andarm. 044/1 (82). 062/2 (23). ur. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1920. Andrzeja. 25 II 1899 w Bielanach. ur. 012/2 (52). [3] (55). St. 7 III 1894 w Nag³owicach. PP Bart³omiej PIGULSKI s. we W³oszczowej. rez. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w osadzie Planta pow. PP Wiktor PIÊTKA s.St. radzyñski. w 1916. Warszawy jako instruktor. 8 VI 1894 w Warszawie. PP Franciszek PIJARSKI s. na szer. ur.st. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. post. St. ¿ó³kiewski skierowany do woj. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Sarnach. Kpr. ur. lubelskiego. P L. Piotr PIJAJ s. Jana i Magdaleny z Pe³ków. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Kpr. 4389. ur. Józefa i Wiktorii. W policji s³u¿y³ od 1918. 23145/7816. rez.

ur. Uczestnik wojny 1920. 045/2 (9). w 1898 w Siedlentkowie. Po ukoñczeniu NSzF w Sosnowcu skierowany do woj. w Boguminie Nowym pow. St. L. katowicki. PP Józef Karol PIKULSKI s. 2934. 027/3 (20). cieszyñskim – na Post. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. w: Rudzie pow. £odzi. L. 26 XI 1896 w Chroœcinie. L. do 1 I 1928 na Post. w Ogrodzonej jako kmdt. Rudolf PIKSA s. 2322. od 2 V 1930 w Komis. Funkcjonariusz wiêzienia w £odzi. SW Stanis³aw PILARCZYK s. Teodor PILESZA s. W policji od 1929. S³u¿bê pe³ni³ w sekcjach œledcz. 1 VII 1929. mian. przod. sk¹d przeniesiony na Post. W PWŒl. L. Szopienicach (do 7 X 1936). Mateusza. MDzON. 21 XII 1938 z Post. St. 1 I 1923. ³ódzkiego. 12 VI 1908 w Brzezówce. 13 II 1895 w Szerokiej. Od lutego 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wydz. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. ur.P St. 5100. 1247. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi. Komis. Augusta. – 1 I 1928. Antoniego. L. Wojciecha i Wiktorii. przod. W s³u¿bie od 1929. We wrzeœniu 1939 pracownik kancelarii wiêziennej. 5297. m. Uczestnik powstañ œl¹skich. Œledcz. Siemianowicach (do 7 V 1929). PWŒl. 038/1 (92). PWŒl. ur. ur. L. 4997. Odzn. w Puñcowie. KZzaDz. Stra¿n. w 1938 na Post. od kwietnia 1933 w Kdzie Pow. w 1912. nastêpnie w pow. Odzn. PP Jan PIKU£A s. od 19 VI 1922. w Zebrzydowicach przeniesiony do Komis. Jana i Katarzyny z Nowaków. Karola i Kunegundy. MPzaW. w Koñczycach Wielkich. Przod. 033/3 (43). mian. przod. w Stanis³awowie. Oficerskim w Janowie pow. katowickim w: Za³ê¿u (do 15 III 1927). St. 033/3 (56). 033/3 (68). przod. 694 . 18 VIII 1890 w Petlikowcach. post. ur. Piotr PIKOS s. ostatnio w s³u¿bie mundurowej. Post. w Zebrzydowicach. w £êczycy. frysztacki. ur. œwiêtoch³owicki (do 15 X 1923).

PP Stefan PI£ASZEWICZ s. Pszczyna i Miko³ów pow. St. PWŒl. w pow. 026/2 (25). œledcz. w eksp. St. starogardzki. lubelskiego. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 027/2 (94). w sekcji œledcz.St. post. L. Od 7 IX 1914 w Legionach Polskich. 7741/6050. post. St. KW. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. przasnyski. Kraj. Zawodzie pow. S³u¿bê pe³ni³ w Oddz. internowany. Przod. katowicki (13 XI 1924). 1 I 1923. Józefa i Marii ze Stawowioków. w 1895. KN. Ks. przod. Do 14 XI 1921 w ¯and. PP Adolf PI£AT s. jako z-ca kier. rybnicki.: ¯ory pow. w Komis. P L. Franciszka. 4610. ¯ory (do 30 XI 1932). nastêpnie w PWŒl. Pszczyna (do 15 VI 1934). m. 026/4 (36). W policji od 1918. MDzON. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. ciechanowskim (1925). pszczyñski. 14 I 1894 w P³aszczewie. Gran. post. ur. m. Józef PILLICH s. KG (do 15 I 1923). W policji od wrzeœnia 1923. che³mski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Cieszyñskiego. 15 XII 1901 w Chlewiskach. Œledcz. 6 VII 1893 w £ukowie. Od lipca 1916 w Legionach Polskich. Jana i Klementyny. W WP ochotniczo od listopada 1918 do kwietnia 1923. 695 . L. Bytom-Dworzec podleg³emu Kdzie Miasta Królewska Huta (do 29 XII 1923). we wrzeœniu 1939 w Przasnyszu. kmdt Post. w Katowicach. œledcz. MPzaW. 2077. Oficerskiego Miko³ów. ur. 27 V 1894 w Pierœcu. w pow. 663. Odzn. sk¹d 20 XII 1938 przeniesiony do Wydz. 051/1 (79). ur. st. uczestnik wojny 1920. BKZ. na Post. Adm. ur. Co najmniej od paŸdziernika 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. Krzynow³oga Ma³a pow. ³ukowskim (1930). Post. strz.in. Od grudnia 1923 s³u¿bê pe³ni³ na Post. nastêpnie na Post. Piotra ur. w Osiecznej pow.in. mian. Odzn. 2283. warszawskim. 016/2 (16). L. Karola i Rozalii z Przednowków. PP Antoni PI£KOWSKI s. w eksp. MPzaW. Rybnik (do 19 IV 1927). we Frysztacie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. Komis. PP Henryk Miko³aj PILSKI s. Kdy Pow. przod. St. L. 3 pp. w Rejowcu pow. Kdy Pow.

St. 1 II 1937.in. w Katowicach. 050/3 (19). St. 1 VII 1929. piñczowski. 7 VIII 1899 w Œremie. L. Komis. St. 030/1 (14). PWŒl. mian. 033/3 (65). strz. w Lidzbarku pow. Œledcz. w Kielcach. mian. 11 p. post. Od 1 X 1927 post. PP Wiktor PIÑSKI s. 1 X 1901 w Kijach. ur. 3681. 12 VII 1908 w Rostowie. Piotra i Agnieszki z Powelców. frysztacki. Odzn. S³u¿y³ w Bielsku – w Miejskiej i Pow. Wojciecha i Anny z Misiornych. BMzaDS³. Stefan PIOTROWIAK s. Antoniego i Antoniny. z przydzia³em do Wydz. PP Franciszek PINKOSZ s. mian. 508. Od 2 XI 1938 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 1 I 1906 w Podorosku. PWŒl. L. BKZ. W³adys³awa i Anny. m.. ur. L. w Skalbmierzu pow. 051/1 (10). od 1 VII 1931 w sekcji œledcz. i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. Odzn. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ w VII Komis. post. sk¹d przeniesiony na Post. PP Edward PIOTROWICZ s. 4368. 696 . 033/1 (73). post. Borysa i Jadwigi z To³³oczków. kpr. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Wêdryni pow. PP Wac³aw PIOTROWICZ s. Bia³egostoku. 050/2 (77). L.P Post. Emil PINDEJ s. brodnicki. W PWŒl. Post. w Komis. 1 I 1938. ur. W policji od 1930. St. MPzaW. uczestnik walk z bolszewikami. Kdzie. W WP od 23 I 1919 do 19 IX 1922. 1034. 3324. W PWŒl. post. ur. wlkp. post. 7 VIII 1898 w Dalachowie. W policji od 1 X 1923. L. MDzON. Jerzego i Joanny z Szewców. St. od 8 III 1924. w Tarnopolu i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. ur. S³u¿bê pe³ni³ m. ur. 1565. W WP od 14 II 1919 do 6 IX 1921. s³u¿by œledcz. od 1938 pocz¹tkowo w Kdzie Rez. w Kielcach (do 2 II 1935). St. St. post. L. 3 VI 1911 w Darkowie. MDzON. Od 10 X 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis.

¿ó³kiewski skierowany do woj. Od 3 III 1937 przydzielony na Post. Od 12 VIII 1936 z woj. pomorskiego. MDzON. 14 XII 1913 w Uhornikach.Post. St. L. L. W policji od 1922. We wrzeœniu 1939 w PP w Toruniu jako buchalter. Odzn. przod. PP Jan PIOTROWSKI s. 2723. Franciszka i Agnieszki z Sawickich. czortkowskim na Post. S³u¿bê pe³ni³ m. 2697. 044/1 (65). ur. Odzn. W policji od 1933. L. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. w P³ocku. L. 697 . 1706. PP Konstanty PIOTROWSKI s. w 1899 w Kozielcu. sk¹d przeniesiony do III Komis. BKZ. 026/4 (70).in. warszawskiego – w 1925 w pow. z³oczowskim – kmdt Post. Onufrego. w Kielcach (1930). kontr. 24 III 1891 w K¹tach Sulejowskich. 037/3 (51). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. w T³uszczu pow. sk¹d 2 VII 1935 przeniesiony do Kdy Pow. Post. 023/1 (61). w 1907 w Wilnie. 027/4 (94). w 1896 w Brodach. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. Walentego i Barbary. w Krasnem (do 24 IV 1939). ostatnio w pow. w Kdzie Woj. BKZ. PP Antoni PIOTROWSKI s. P L. radzymiñskim. PP Micha³ PIOTROWSKI s. post. Odzn. w Jêdrzejowie do pracy biurowej. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. Od 1 IV 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ na Post. W policji od 1922. Odzn. sk¹d przeniesiony jako kmdt na Post. Micha³a i Katarzyny z Gmurów. kieleckiego skierowany do woj. 4277. 4184. nowotarski. ur. w Rabie Wy¿nej pow. 10 V 1896 w Jastrzêbiu. wileñskim (1935). St. w Zab³otowie (1924). S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. ur. PP Karol PIOTROWSKI s. tarnopolskiego – w pow. 1122. poznañskiego. ur. w Irz¹dzach pow. Jakuba. PP Feliks PIOTROWSKI s. L. na szer. od 1934 do 15 III 1938 kmdt Post. radzymiñski. we wrzeœniu 1939 na Post. kieleckim – w Czêstochowie na Post. 020/4 (86). Kolejowym do 10 VI 1934. w Za³oŸcach i tam nadal we wrzeœniu 1939. w³oszczowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Kolêdzianach. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W policji od 12 XII 1936 jako kand. Józefa i Eufrozyny. Przod. ur. BKZ. Post.

St. ur. w Zgierzu pow. W policji od 1933. mian. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. 050/2 (49). St. St. Post. Antoniego. 045/1 (81). we wrzeœniu 1939 na Post. We wrzeœniu 1939 w Wydz. 7743/6045. BKZ. W 1931 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 044/1 (6). w Kamieñczyku pow. 24 VI 1887 w m. L. L. 020/3 (36). S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Ukoñczy³ 21 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. W 1937 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. poleskim. Co najmniej od 1936 s³u¿y³ w woj. St. w Che³mku pow. w Bostyniu pow. kieleckiego. Odzn. BKZ. 3936. W policji od 1922. w 1904 w Jarocinie. PP W³adys³aw PIOTROWSKI s. Piotra i Walentyny. w Radomiu. PP Antoni PIÓRKOWSKI s. Franciszka i Teofili. L. 15 II 1895 w KrawcowiŸnie. PP Wincenty PIOTROWSKI s. 026/4 (81). Odzn. ³ódzki. Stanis³awa i Franciszki z Trzciñskich. we wrzeœniu 1939 na Post. Edwarda. ur. 026/4 (61). W policji od 1920. ur. Odzn. ur. ur. 5588. Post. w Sobolewie. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1928. ¿ó³kiewski. PP Stanis³aw PIOTROWSKI s. garwoliñskim – na Post. Œledcz.P St. Józefa. 5258. w Irenie (1938). w 1898. 22 IX 1909 w Warszawie. ³uniniecki. Jezioro. we wrzeœniu 1939 w £odzi. chrzanowski. post. L. siedlecki. post. ur. PP Witold Tomasz PIOTROWSKI s. L. 1 IV 1934. 4331. post. post. przod. w 1893 w £odzi. w Radzyminie. PP W³adys³aw PIOTROWSKI s. BKZ. 698 . L. 5146. We wrzeœniu 1939 na Post. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow.

Pieñ. post. We wrzeœniu 1939 w Tarnopolu. PP Antoni PISARKIEWICZ s. m. Jana. 16 VIII 1898 w Sz³apach. kontr. ur. nowotarski. 1 XII 1910 w Stanis³awowie. S³u¿bê pe³ni³ na Post. kontr. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi. BMzaDS³. 4167. wo³yñskim. sk¹d 16 IV 1936 przeniesiony do woj. tarnopolskiego. 648. St. Post. w Budy³owie pow. 5395. w 1906 we Lwowie. Jana i Agnieszki. 020/3 (97). ¿ó³kiewski skierowany do woj. 26 IX 1911 w Przybyszówce. 4066. W policji od 23 I 1937 jako kand. na szer. ¿ó³kiewski skierowany do woj. na szer. 016/2 (63). w Przedbórzu pow. Post. Co najmniej od 1938 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w VII Komis. w Rabie Wy¿nej pow. konecki jako instruktor wf. L. Paw³a i Justyny z Kwiatkowskich. w Grabowej pow. ur. We wrzeœniu 1939 na Post. 20 X 1906 w m. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. W policji od 27 IX 1929. Odzn. z którego skierowany na Post. L. Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. 882. PP Teofil PIRÓG s.st. Tomasza i Zofii. PP Edward PISAREK s. W policji od 17 IX 1935 jako kand. £odzi. Do 5 III 1938 na Post. L. ur. Post.St. 020/2 (18). 699 . ur. S³u¿bê – tak¿e we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ w I Komis. PP Stanis³aw PIPCZYÑSKI s. Karola i Heleny. brze¿añski. Warszawy. kamionecki. PP Julian PIÓRKOWSKI s. post. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w policji m. 27 IV 1900 w Modlinie. ¿ó³kiewski. W 1932 ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Karol PIS s. sarneñski. w Czêstochowie. 023/4 (16). w Niemowiczach pow. Co najmniej od 1936 s³u¿y³ w woj. ur. W policji s³u¿y³ od 1933. Post. ur. kieleckiego. W policji od 1929. [4] (22). krakowskiego. P L. we wrzeœniu 1939 na Post. 033/2 (71). Rocha i Franciszki. Ukoñczy³ œredni¹ szko³ê handlow¹. L.

lublinieckim. BKZ. S³u¿bê pe³ni³ na Post. 05/5 (36). L. od 20 XII 1938 woŸny na Post. Józefa i Franciszki z Zajonców. 2290. PWŒl. Konnym w Or³owej. 23 XI 1899 w Wendzinie. od 22 VI 1922 w pow. ur. w Bia³ej Krakowskiej. Przod. 3525. 3704. Odzn. 1 V 1932. 700 . 020/4 (68). w Lubliñcu (do 15 VII 1929). BMzaDS³. Kdy Pow. Do 14 IV 1926 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. wo³yñskiego 5 XI 1933 przeniesiony do woj. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w pow. nastêpnie w I Komis. 8 III 1891. W 1939 nadal w pow. 1367. Z woj. 11 XI 1895. L. PWŒl. w I Komis. Kraj. przod. W policji od 4 IV 1920. od 1 IV 1924 w pow.P St. sk¹d przeniesiony na Post. i uczestnik powstañ œl¹skich – w III powstaniu w 2 komp. 038/1 (12). W I wojnie w armii rosyjskiej. 1 VII 1930. Jana. ur. W PWŒl. ³uninieckim. L. lubliniecki. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – do 1 X 1929 w III .. sk¹d 2 XII 1938 deleg. Œledcz. 538. przod. lublinieckim. Przod. L. PP Stefan PISZCZA£KO s. Andrzeja. St. 27 VIII 1896 w Gos³awicach. ur. W policji s³u¿y³ od 1918. od 1 IV 1925. 18 XI 1893 w Warszawie. Od 4 II do 11 IV 1922 w ¯and. W PWŒl. mian. Ernesta. w Cieszynie. Post. st. Jana i Aleksandry z Pe³kowskich. St. post. PWŒl. w 1939 ponownie w III Komis. ur. Odzn. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. ur. Józef PISULSKI s. PP Franciszek PISZ s. 030/1 (94). W PWŒl. 5143. w Lisowie pow. – 31 III 1939. Co najmniej od 1931 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. post. 3 baonu lublinieckiego. Odzn. MBzaDS³. Sebastiana. katowickim. w Katowicach. 012/4 (46). Pracowa³ jako pomocniczy woŸny na Post. katowicki do 19 XII 1938. od 13 VI 1922. Przod. L. Jan PISULSKI s. frysztackiego. kieleckiego. w 1885 w Ka³cznowie. L. Jan PISZEK s. We wrzeœniu 1939 kmdt plut. Œledcz. 030/1 (51). do pow. w Chorzowie pow.. mian. Cz³onek POW GŒl. ur. Konnym w Królewskiej Hucie do 20 XII 1935. MDzON. w Czêstochowie. Gustaw PISZCZA£KA s. Uczestnik powstañ œl¹skich. W PWŒl. nastêpnie woŸny w Wydz.

5142. Post. 8 VIII 1899 w Witaszynie. St. ur. We wrzeœniu 1939 w Urzêdzie Œledcz. PP Marian PIWOÑSKI s. W policji s³u¿y³ od 1922. w Zwoleniu. poleskim (1935). w 1908. BKZ. L. lwowskiego (1935) i krakowskiego. PP Stanis³aw PIWOWARCZYK s. We wrzeœniu 1939 na Post. ur. 3975. kozienickim. 9 VIII 1898 w Kielcach. w Kielcach. Józefa i Franciszki z Barszczów. na Post. post. 058/2 (76).in. S³u¿bê pe³ni³ m. 045/2 (64). w Kozienicach i tam nadal we wrzeœniu 1939 jako telefonista. BMzaDS³. Jana. ur. St. MDzON. Odzn. L. Post. Od 1 VIII 1938 w Kdzie Pow. ³owicki. 5327. Micha³a. S³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Hipolit PIWOWAR s. ur. L. L. 020/3 (73). ur. 044/1 (56). St. 1837. Odzn. post. post. MPzaW. W policji od 1924. lwowskim (1936). 1 IV 1934. w 1901 w Kozienicach. Grzegorza. Jana i Salomei z Bartoszków.Jan PITURA s. 058/1 (30). ur. w 1897 w Szczepanowie. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Kozienicach i pow. wileñskim (1937). mian. w Tarnowie. Marian PIWOCKI s. W policji od 1924. PP Jan PIWOWARCZYK s. w policji woj. w Nieborowie pow. we wrzeœniu 1939 na Post. P L. 701 . 4353. Jana i Walerii. m. w 1902. BKZ. 044/3 (92).in. L. 4782.

L. w Bielsku. kontr. ¯ebracze pow. w woj. post. Uczestnik powstañ œl¹skich. MN. w Dokszycach pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. PP Stanis³aw PIZIORSKI s. Józef PLACKOWSKI s. nastêpnie w Komis. dziœnieñski. PP Andrzej PLISIUK s. 050/3 (4). Do grudnia 1939 internowany na Litwie. Mizerowie (do 1 IV 1933) i ponownie w Woszczycach. ur. W PWŒl. We wrzeœniu 1939 na Post. St. ur. post. 426. W policji od 1938 jako kand. 7 II 1910 w Warszawie. ur. Od stycznia 1921 w polskiej policji plebiscytowej. 16 XI 1896 w MiedŸnej. BKZ. na szer. 6079/7760. 019/2 (69). post. 051/1 (18). 31 VII 1906 w S³ocinie. Post. ³añcucki. PWŒl. [4] (35). MDzON. ¿ó³kiewski awans. PP Roman PIWOWARSKI s. 3812. Klemens PLEWNIA s. w 1903. ¿ó³kiewski skierowany do woj. w KG. ³ódzkiego. Po ukoñczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. pszczyñskim – na Post. Odzn. post. St. Jana. ur. 044/3 (82). ur. PP Ludwik PLEŒNIAK s. post. 1152. wileñskiego. ur. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. Tomasza. W I wojnie w armii niemieckiej. od 28 VI 1922. Do 30 IV 1935 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 702 . w £odzi.in. w 1900 w Radomiu. w: Woszczycach (do 6 III 1927). We wrzeœniu 1939 na Post. bielski. lwowskim (1936). PWŒl. L. L. Jana i Konstancji. policji woj. S³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. Odzn. w 1905. St. S³u¿bê pe³ni³ m. L. Ignacego i Stanis³awy z Rutków. Micha³a i Anieli. S³u¿bê pe³ni³ w pow. do stopnia st. St. Józefa i Marianny z Cofa³ów.P Post. L. w ¯o³yni pow. 988. W policji od 1929. 027/1 (12).

Marcin PLUDRA s. szamotulski. L. Jerzego i El¿biety. 3233. PP Florian Marian PLUCIÑSKI s. 023/5 (48). post. bêdziñskim – m. PP Jan PLUCIÑSKI s. PP Wojciech PLUTA s. MDzON. 1 II 1937. MDzON. Marcina. do 1 XI 1932 w Komis. 11 p. MPzaW. W policji od 1 VII 1929. L. Przod. sk¹d 28 XII 1938 deleg. 6012. w Kaliszu. Odzn. Jana i Jadwigi z Pietrzyków. Po odbytej s³u¿bie wojskowej pracowa³ jako instruktor PW w Sierszewie i Lubini Ma³ej pow. W WP od lutego 1919 do 27 XI 1921. 3140. ur. Odzn. na Post. 020/3 (20). cieszyñskim – na Post. W policji s³u¿y³ od 16 IV 1923. m. 28 IV 1909. W WP ochotniczo od 5 X 1919 do 1 XII 1922. ur. Odzn. mian. ur. PP W³adys³aw PLUCIÑSKI s. 10 VI 1903 w m. Post. w Pniewach pow. Bia³egostoku. 037/4 (57). post. w Skoczowie do 4 II 1927. 033/3 (55). 27 XI 1900 we wsi Pluta. kpr. BKZ.St. w oddz. MN. Uczestnik powstania wielkopolskiego. Grab. S³u¿y³ w pow. 1846. 703 . Ukoñczy³ 16 II 1937 kurs specjalny dla szer. w Ogrodzonej. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 24 X 1900 w Wydawach. post. W PWŒl. strz. BKZ. 1 VII 1889 w GnieŸnie. na Post.in. wlkp. Post. konnym przy Szkole Oficerów PP w Warszawie. St. L. w Oddz. 012/1 (92). ur. w 1896. Antoniego i Anny z Dêbowieckich. P L. 05/4 (30). od 1 III 1924. jarociñski. St. Ludwika. 3824. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w Kdzie Pow. Odzn. Jan PLUTA s. MPzaW. BMzaDS³. Konnym w Sosnowcu. we wrzeœniu 1939 w D¹browie Górniczej. w Brennej. BMzaDS³. ur. L. Wincentego i Marii. We wrzeœniu 1939 w III Komis. PWŒl. L. 1468. w Cieszynie. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. ur.

BKZ. MDzON. MPzaW. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. Jana i Franciszki z Zieliñskich. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W policji od 1923.P Przod. w Gocza³kowicach. w Miedznej jako kmdt. na Post. L. L. 2 III 1894 w Królikowie. 16 IV 1883 w Nowej Wsi. ur. w Pszczynie (do 31 VII 1922). Pawe³ P£ACHETKA s. W PWŒl. w Gocza³kowicach (do 1 XI 1933). W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Ksi¹¿u Wielkim pow. jako kmdt Post. Co najmniej od 1933 s³u¿y³ w Bydgoszczy. Odzn. m. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. Uczestnik powstania wielkopolskiego. MN. Sylwestra i Eufemii z Pytlów. w Sosnowcu (1935). w Komis. w £osinie pow. w Œlesinie pow. Ko³kach oraz W³odzimierzu Wo³yñskim. 1 XI 1897 w Szczodrkowicach. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1918. W WP do 22 XI 1920. W WP ochotniczo od 1920. w Bêdzinie (od 2 IV 1935). mian. Kazimierza i Zofii z Koœciuków. L. post. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. 3028. Przod. na Post. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. post. St. MPzaW. w Uhercach Niezabitowskich pow. kieleckim – w Komis. BKZ. 7736/6052. ³uckiego w Torczynie. L. ur. PWŒl. PP Stanis³aw P£AWSKI s. 033/2 (8). 25 I 1893 w Jaroszowicach. Nastêpnie w ¿andarmerii pow. L. ur. nowogródzkiego. lwowskiego. pszczyñskim – w eksp. ur. w I Komis. w Wieluniu. PP Jan P£ATNERZ s. PP Jan P£ATEK s. ur. 47. 023/5 (75). Stanis³awa i Katarzyny. W policji od 1 IV 1921. 023/4 (3). BKZ. œledcz. MDzON. 1112. Odzn.in. PP Rudolf P£ATEK s. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Przod. w 1890. Jana i Agnieszki. nastêpnie na Post. Przez wiele lat s³u¿y³ w woj. Post. 704 . 2725. w Orzeszu. gródecki (1934). w 1897 w Zalesiu. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. Odzn. 050/3 (72). 050/2 (51). Od 20 III 1939 kmdt Post. ur. St. L. bydgoski. Micha³a. 3931. w 1931. przod. 027/1 (60). PP Leon Lucjan PLUTECKI s. gródecki. W I wojnie w armii niemieckiej. Odzn. BKZ. w Miko³owie (do 15 V 1929). w Zawierciu (1928). miechowski. od 25 VI 1922. MDzON. St.

We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. 705 . St. Stra¿n. 836. Post. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1919. ur. 038/3 (71). ur. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. 058/3 (34). przod. P L. L. Co najmniej od 1936 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Miasta £odzi.13 IV 1891 w Kutnie. 050/3 (99). 4766. 033/1 (89). 26 X 1898 w Siemiatyczach. w 1900 w Frydrychowicach. Uczestnik powstañ œl¹skich. Co najmniej od 1936 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w Stanis³awowie. BKZ. L. Do 13 IV 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. PP Stanis³aw P£OCHARCZYK s. 2416. PP Jan P£AZA s. post. lwowskiego. post. St. L. W PWŒl. ur. Jana i Józefy. 026/1 (37). St. L. w Œwiêtoch³owicach. grodzieñski. w 1896 w Woli Rusinowskiej. katowicki. w Marcinkañcach pow. nastêpnie w Kdzie Miasta Chorzowa pow. 016/2 (46). od 24 VI 1922 w pow. Pawe³ P£ONKA s. 4352. Teofila i Marii z Wencelów. Senackiej w Krakowie. Jana i Lucji. Jana i Agnieszki. 25 I 1887 w Katowicach. œwiêtoch³owickim.St. Odzn. 4972. ur. 46. PP Piotr P£AZA s. Od 1929 dozorca w wiêzieniu przy ul. post. SW Józef P£ONKA s. ur. PWŒl. PP Jan P£OÑSKI s. Józefa. Wojciecha i Anny z Rymarzów. ur. 5 XII 1890 w Ostrowie.

We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Warszawie jako szofer. 706 . w 1887 w Warszawie. We wrzeœniu 1939 w Pomorskim Okrêgu w Bydgoszczy. przod. ur. post. w £owiczu. PP Bronis³aw POBO¯A s. W 1935 kmdt Post. 05/4 (67). PP Adam P£UDOWSKI s. S³u¿bê pe³ni³ w woj. ³uniniecki. St. St. ur. 020/2 (92). Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w pow. Teofila i Tekli z Karczów. przod. We wrzeœniu 1939 w PP m. 3372. Juliana i Marianny. PP Franciszek P£YWACZ s. w Sierszy. L. W policji od 1919. Od 1937 funkcjonariusz wiêzienia w Brzeœciu n. ur. Przod.st. L. W policji s³u¿y³ od 1920. 023/1 (71). poleskim. w 1903 w D¹browie Starej. w 1908. Bugiem. Odzn. L. 5117. BKZ. ur. Post. 6362. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. W policji od 1918. L. Micha³a. 5229. SG Wincenty PNIEWSKI s. PP Józef PNIAK s. Alberta. Józefa i Teofili. 051/1 (20). W policji od 1929. w 1897 w GnieŸnie. w BereŸniakach pow. Apolinarego i Katarzyny z Rederów. St. 4603. L. chrzanowskim – w 1922 na Post. ur. 24 XII 1890 w Warszawie. L. Warszawy. W s³u¿bie od 1934. ur. 019/2 (31). we wrzeœniu 1939 na Post. w Jêzorze. SW Ludwik P£OSKONKA s. 050/1 (90). 541. 18 III 1894 w Œleszowicach.P Stra¿n.

ur. W policji od 15 IX 1921. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Pucha³ach pow. Piotra. ¿ó³kiewskim w: Kulikowie. ur. PP Boles³aw POCHWA£A s. 020/2 (3). 023/1 (6). 13 IX 1899 w O¿arowie. 3756. PP Franciszek POCHRZÊST s. SW Józef POCIECHA s. post. stanis³awowskiego. w Horodence pow. W WP do 15 IX 1921. L. PP Franciszek POCZEKAJ s.. PKU Lwów-Miasto. stra¿n. We wrzeœniu 1939 na Post. Józefa i Stanis³awy. 15 III 1898 w Mêcinie. w pow. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. St. 13 III 1895 w Wojkowie. ze starszeñstwem 1 IX 1931. ko³omyjski. L. w ¯ó³kwi. brzeziñski. ur. ur. 050/3 (27). Piotra i Józefy. S³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. Hallera. w Rogowie pow. BMzaDS³. Wojsk. post. policji woj. W niewoli bolszewickiej do 23 VI 1921. P L. Zmobilizowany do 71 pp. W I wojnie w armii austriackiej. III Dyon ¯and. Uczestnik walk z Ukraiñcami i bolszewikami. w 1931 Z-ca Kmdta 707 . przydzielony do 39 pp. ur. Piotra i Antoniny z Antyszewskich. Marcina i Zofii z Galiców. ostatnio na Post. Norbert Antoni PODBIELSKI s. L. W policji od 1923. lwowskim – kmdt Post. Od 1 III 1927 Z-ca Kmdta Pow. St. 3161. [1] (86). w Brzezinach. i refer. post. L. ppor. Odzn. ur. w Lipnie. 1 VII 1915 w £om¿ycy. 5468. Dobrosinie i Mostach Wielkich. 30 XI 1906 w Rynarzewie. PP Józef Marian PODBRO¯NY s. W policji s³u¿y³ od 1919. Od 1927 funkcjonariusz Wiêzienia Karnego w Drohobyczu.St. ³om¿yñski. 53481/7824. Jana i Anny z Katzów. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ na Post. St. adm. Asp. 062/2 (16). 6 III 1897 we Lwowie. piech. Od 7 XI 1918 w Armii gen. Ukoñczy³ 6 klas gimnazjum. rez. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj.

sk¹d 16 I 1925 przeniesiony do Kdy Pow. BKZ. ur. 030/1 (15). Post. w policji woj. St. post. W l. MDzON. W WP ochotniczo od 1 X 1919. nastêpnie na Post. PP Kazimierz PODGÓRSKI s. Józefa. Borkach Wielkich. St. MPzaW. Jaworów. Post. MPzaW. 020/2 (35). MPzaW. MDzON. 1 III 1936. BMzaDS³. 1919–1921 w ¿and. lwowskim w Przeworsku. OMSO. przod. L. Boles³awa i Bronis³awy. Od 1937 w woj. 050/2 (75). rybnicki. w Zdo³bunowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Antoni PODESZWA s. w pow. tarnopolskim w Radziechowie i pow. 1918–1919 w Ma³opolskiej Stra¿y Obywatelskiej. w Jaros³awiu. 353. L. mian.P Pow. L. St. Karola. w Jankowcach. PP Stanis³aw PODGÓRSKI s. ur. brzeski. [4] ( 99). Do PWŒl. L. Nie jest znany przebieg jego s³u¿by ani ostatni przydzia³. ur. Jana i Anny z Nawrockich. Mikuliñcach oraz Tarnopolu. MPzaW. mian. 016/1 (40). w 1900 w maj¹tku Romanów. 255. wojskowej. 3506. w 1912 w Mostach. BKZ. w Gorzycach pow. tarnopolskim na Post. 1 II 1937. W policji od 1 VIII 1923 – s³u¿y³ w Kdzie Pow. 05/5 (94). L. PP Stefan PODKÓWKA s. post. 25 XI 1897 w Pod³êczu. MDzON. Franciszka i Anny z Salomonów. PP Andrzej PODGÓRSKI s. Komis. St. Odzn. BMzaDS³. zdemobilizowany 10 II 1922. Od 8 II 1925 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Odzn. Pu³k U³anów Krechowieckich. we wrzeœniu 1939 na Post. PWŒl. Odzn. ur. post. W l. radziechowskim na Post. 2821. W policji od 1921. W policji od 1 VII 1924 przydzielony do PGran. L.. III Komis. OH „Orlêta”. Odzn. We wrzeœniu 1939 z-ca kier. w Kosowie Poleskim. w Sarnach. Ukoñczy³ 4 klasy szko³y handlowej. w Stojanowie i Cho³ojowie. zdo³bunowski. We wrzeœniu 1939 kier. 651. w Lublinie. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w woj. w Motyka³ach pow. MDzON. ur. Od 2 XII 1938 do 20 IV 1939 s³u¿y³ w Komis. 24 VIII 1897 w S³owicie. krakowskiego. w Ostrogu pow. w Rybniku. Od 1932 r. 708 . w 1912. post. St. przyjêty w 1938.

post. wo³yñskim. 4272. 1 IV 1933. 05/2 (89). ostatnio w pow.Przod. Post. PP Antoni PODZIELNY s. do 2 XII 1938 na Post. w 1905. Ostatnio s³u¿y³ w pow. Jana. Stra¿n. PP Stanis³aw PODRAZA s. 4325. 709 . nastêpnie w Jaznie i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Kozinie. Post. we wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. Aleksandra. 030/1 (3). L. post. W WP od 4 III 1920 do 15 XI 1922. ur. SW Marian PODOLAK s. 012/2 (49). St. w 1901. 033/1 (33). 18 III 1900 w £êkach Dolnych. 2960. 1155. 2024. soko³owski. W l. ur. dziœnieñskim na Post. PP Stefan PODWORSKI s. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. P L. w Kozinie. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. St. do 5 VII 1939 na Post. ur. MDzON. Walentego. ur. dubieñskim – w l. w Plisie. mian. 1937–1938 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. ur. 5699. w Kosowie Lackim pow. w 1887. Juliana. BMzaDS³. w 1884 w Kalinówce. L. Józefa i Heleny. lubelskiego jako kmdt Post. 027/1 (30). we W³oszczowej. ur. Stra¿n. L. L. Odzn. PP Jan PODOLAK s. Od 1926 dozorca wiêzienia w Stanis³awowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 026/2 (27). BKZ. w Dubnie. S³u¿bê pe³ni³ w woj. SW Sebastian PODOLAK s. 1925–1934 na Post. W policji od 16 IV 1923. w 1904. L. Piotra i Katarzyny. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz Wiêzienia Karnego w Drohobyczu. w Malinie.

£odzi. Józef POD¯YCKI s. ur. przod. L.st. PP Jan POGORZELSKI s. post. ³ódzki. St. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. ur. 23 XI 1898 w D¹browie Wielkiej. ³om¿yñski. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w jednym z Komis. W policji od 1921. Franciszka. ur. ur. 20 XI 1899 w £odzi. We wrzeœniu 1939 na Post. post. L. we wrzeœniu 1939 na Post. ur. W 1937 pe³ni³ s³u¿bê w IV Komis. 037/1 (54). w 1926 na Post. 4355. lubelskim – od 1922 w pow. m. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. 2266. Kaspra i Marianny z Niemczyków. L. Orzech. ³ódzki. 050/3 (96). 05/3 (99). 4384. PP Jan POGODZIK s. St. w Szumowie pow. Przod. Marcelego i Pauliny. Uczestnik wojny 1920. 058/3 (28). 6067/7734. Franciszka i Marii. SW Augustyn PODZIMSKI s. Marcina. PP Feliks POGODA s. PP W³adys³aw POGORZELSKI s. St. 15 X 1893 w m. W policji od 1923. Rezerwa PP Zgierz pow. 5080. Ignacego i Antoniny z Pawlaków. 4322. w 1900 w Zgierzu. L. w 1934. 30 IX 1890 w ¯uradzie. 027/3 (42). Post. w Radogoszczy pow. 710 . che³mskim. w Ocho¿y. L. 050/1 (68). W policji od 1915. m. L. mian. ur.P Stra¿n. Od 1928 funkcjonariusz wiêzienia w Tarnowskich Górach. 27 V 1897 w Tykocinie. w Krzywiczkach. S³u¿bê pe³ni³ w woj. Warszawy.

Walentego i Franciszki. W³adys³awa. BKZ. ur. w Kdzie Pow. 5256. w £asku. podhajeckim – od 14 X 1925 na Post. ur. PP Micha³ POHOSKI s. We wrzeœniu 1939 na Post. MPzaW. L. Od 11 XI 1918 do 15 VIII 1919 pracowa³ w Pañstwowym Urzêdzie Powrotu Jeñców. 037/4 (90). W policji od 19 XI 1921. W policji s³u¿y³ od 1 VI 1928. St. 3167. Odzn. m. P L. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1922. MDzON. w Siekierzyñcach. 05/4 (5). PP Leon POKORSKI s. W policji od 16 VI 1923 jako prowizoryczny post. od 1 XII 1937 jako z-ca kmdta i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Artur POKRANT s. w Ho³hoczach. 23 VII 1898 w Zielonkach. 05/1 (37). w Kopyczyñcach – na Post. w Sosnowie.Komis. od 1 I 1926 na Post. post. L. 27 VII 1886 w Warszawie. W policji od 1929. 1 IV 1933. Odzn.in. BMzaDS³. Od 11 XI 1918 do 1 IX 1927 pracowa³ jako nauczyciel. 1 VI 1906 w £odzi. 051/1 (74). post. L. w 1918. 711 . S³u¿bê pe³ni³ m. PP B³a¿ej POJA£OWSKI s. ur. BMzaDS³. Witold POKLEWSKI s. W WP od 19 III 1920 do 24 IV 1922. L. PP Kazimierz POKRAKA s. 7 XI 1900 w Sieradzu. St. ur. 7050. Odzn. Odzn. Olkusz. Kobryñ (do 24 VIII 1936). MDzON. L. Nastêpnie w pow. Andrzeja i Marianny z Majdziñskich. We wrzeœniu 1939 Kmdt Pow. mian. ur. post. Aleksandra i Anny z Hromych. Józefa Juliusza i Ma³gorzaty. w Ho³hoczach. £odzi. SKZ. jako Kmdt Pow. Post. 85 pp. St. uczestnik walk z bolszewikami. 17 XI 1897 w £owiczu. 3025. ur. Post. 117. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w II Komis. 044/2 (89). ponownie na Post. Józefa. Od 1938 w Szkole Oficerów PP w Warszawie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 054/2 (19).

– 1 I 1934. ur. 037/1 (37). Jana i Franciszki z Makowskich. ur. Od 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w KG. ur. Aleksandra i Marii. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w IV Komis. PP Piotr POLAK s. W policji od 1 III 1929. Józefa. L. 22 VI 1886 w Go³êszewie. W policji s³u¿y³ od 1919. w Lublinie. adm. 023/5 (41). PKU Warszawa-Miasto III. 038/3 (54). Przod. 027/1 (6). kpt. 023/1 (63). ze starszeñstwem 15 VIII 1931. Przod. 14 X 1899 w £odzi. Absolwent gimnazjum realnego we Lwowie. W I wojnie w armii austriackiej. Poznania. m. W 1926 s³u¿bê pe³ni³ w eksp. ze starszeñstwem 1 VI 1919. 14 III 1907 w Siekierkach. por. W policji s³u¿y³ od 1923. L. 3132. 5826. Komis. 037/1 (55). Kpt. Ppor. m. ur. S³u¿bê cywiln¹ pe³ni³ od 16 X 1925 do 28 II 1929. L. S³u¿bê pe³ni³ w 1 pp Leg. Post. wieluñski. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1918. PP Augustyn POLAK s. 4178. PP Józef POKRZYWIÑSKI s. œledcz. we wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. Stanis³awa i Józefy. PP Zdzis³aw Henryk Teodor POLERSKI s. – 19 III 1939. 25 X 1887 w S¹dowej Wiszni. We wrzeœniu 1939 dca komp. Wojciecha. 712 . w Boles³awcu pow. por. 5951. w I baonie macierzystego pu³ku. 15 VIII 1886. ur. Tomasz POLAK s. rez. £odzi. ur. L. Wolfa i Tauby z Baumwolów. 3333. 1619.P Przod. 18 VIII 1888 w Wieruszowie. L. piech. W WP od 11 XI 1918 do 20 X 1921. L. Od 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. PP Wac³aw POLAKOWSKI s.

3862. Absolwent Szko³y Handlowej w rodzinnym mieœcie. 3881. 21 II 1912 w £odzi. leszczyñski. 5931. 1 II 1935. b³oñski. L. PP Henryk POLIÑSKI s. W policji od 26 IX 1936 jako kand. 027/4 (56). PP Stanis³aw POLITOWSKI s. na szer. St. Post. L. Józefa i Salomei. PP Edward POLLAK s. 045/2 (24). Nastêpnie w I Komis. – 1 VI 1939. Szer. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ we Lwowie. 058/3 (93). kontr. ur. 2735. 5268. Nie jest znany przebieg jego s³u¿by ani ostatni przydzia³. L. poznañskiego. w Krzemieniewie pow. ur. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1919. 10 V 1909 w Rajsku. toruñski – tam nadal we wrzeœniu 1939. Od 1 VI 1939 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. Stanis³awa i Heleny. ¿ó³kiewski skierowany do woj.Post. w 1904. 045/2 (99). W 1936 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. L. ur. PP Karol POLICZKIEWICZ s. 012/2 (69). ur. lwowskiego. PP przy KG w ¯yrardowie pow. przod. PP Andrzej POLNIK s. PP Jan POLICHT s. post. 14 I 1890 w Omulewie. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. makowski. Piotra i Józefy z BruŸdziaków. wo³yñskiego. P L. Tomasza i Leokadii. w Bia³ymstoku (1934) i na Post. ur. W³adys³awa. Ukoñczy³ 8 klas gimnazjum. 4 XI 1909 w Sosnowcu. 5935. w Grêbocinie pow. w Ró¿anie pow. post. W policji od 2 I 1934. post. ur. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 026/3 (11). stanis³awowskiego. Do 12 XI 1932 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. St. L. mian. Stanis³awa i Emilii. St. Po ukoñczeniu 2 VI 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. w 1888 w Krzywczy. Post. 713 . Przod. Od 1932 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. sk¹d zosta³ przeniesiony do Rez.

bielski. 4915. W PWŒl.P St. 019/1 (12). 13 V 1913 w Bielszowicach. L. mian. Jana i Józefy z Handzelów. 050/1 (37). W PWŒl. 05/3 (88). 05/4 (83). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. nastêpnie w Kdzie Rez. kand. – 1 VII 1928. PP Edward PO£AWSKI s. Franciszek POLUSIK s. w Darkowie pow. w Katowicach i Komis. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. PWŒl. 714 . 8 XII 1893 w Radlinie. nastêpnie w Urzêdzie Œledcz. ur. Do 1939 s³u¿bê pe³ni³ w katowickim pow. w 1903 w Warszawie. Jan POLOK s. Karol POLOK s. Kdy Rez. sk¹d 27 XII 1938 przeniesiony na Post. Odzn. PWŒl. wiejskim i miejskim. mian. Antoni POLOK s. 1788. w Stanis³awowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. 2347. 019/1 (89). 1663. Józef POLNIK s. 045/3 (88). PWŒl. kand. w Katowicach. St. post. 1 XI 1938. od 26 V do 5 IX 1937 instruktor komp. BKZ. w Miêdzyrzeczu pow. frysztacki. od 23 VI 1922. nastêpnie na Zaolziu. PWŒl. Pawonkowie (do 1 IX 1928) i Rusinowicach (do 1931). Przod. ur. œwiêtoch³owicki. mian. w Katowicach. od 2 XII 1931 w Kdzie Rez. Jana i Albiny z Marszolików. L. Sylwestra i Celestyny z Jorczyków. Franciszka. Post. L. lublinieckim na Post. St. St. post. S³u¿y³ na Post. L. St. w 1897. przy Kdzie Rez. 1 III 1925. ur. w Koœmidrach (do 1 II 1927). ur. L. L. przod. 15 VIII 1925. 5035. ur. Kdzie Rez. od 4 XI 1930. 2074. post. st. Pocz¹tkowo – do 31 X 1938 w 2 komp. Post. ur. 4 III 1899. przod. w £agiewnikach pow. (do 12 III 1934). S³u¿y³ w Katowicach – w KG. Antoniego. 17 X 1903 w Wiœlicy. Leonarda i Rozalii z Kowalskich.

MDzON. Paw³a i Klary. tarnopolskiego. Tczewie.St. Dziub.in. w Wyszogródku. od 25 II 1938 kmdt Post. ur. 3962. w Toruniu. St. PP W³adys³aw PO£OMSKI s. krzemienieckim. w T³ustem pow. W policji od 1924. L. Odzn. Ukoñczy³ 14 XII 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. 054/1 (92). ur. Gdyni. w Kamieñsku. w £ucku. potem w Warszawie. Ignacego. W policji od 1 IV 1924 w woj. we wrzeœniu 1939 na Post. Od 22 VI 1938 w ref. Co najmniej od 1934 s³u¿y³ w pow. kieleckim. St. post. pomorskim. Wejherowie. przod. post. 023/4 (70). Micha³ PONADA s. zaleszczycki. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. L. PP Anastazy PO£OM s. BKZ. post. wo³yñskim. we wrzeœniu 1939 na Post. 062/2 (1). ur. ostatnio w pow. S³u¿y³ w Tucholi. L. w Komis. 1 III 1936. mian. 019/1 (79). We wrzeœniu 1939 na Post. Szczepana. ur. Kdy Woj. L. gosp. Przod. L. m. Odzn. Odzn. sk¹d 8 VI 1939 zosta³ przeniesiony na Post. w 1900. 1 VII 1929. 1811. Post. w 1900 w £¹¿ku. PP Józef PO£EÆ s. 5393. 24 II 1900 w Œliwicy Wielkiej. St. Wojciecha i Józefy z ¯arneckich. 3623. piotrkowskim. St. w 1897 w Koprusie. ur. 715 . BMzaDS³. w £anowcach. bêdziñskim. W policji od 1922. Marcina i Józefy. w Klementowie. 13 I 1898 w £odzi. 1059. 7833. Od 17 VII 1934 w woj. 037/3 (33). mian. post. od 1936 w pow. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Krzemieñcu (do 19 VIII 1937). BKZ. PP Ignacy POMORSKI s. – 1 IV 1934. przod. ³ódzkiego i w £odzi (1933). 037/3 (43). ¿ó³kiewski. Józefa i Julianny. PP Leon PO£OM s. 25 VIII 1896 w m. ur. P L. Co najmniej od 1938 s³u¿bê pe³ni³ w pow.

1 II 1935. ur. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. poznañskiego. Uciekinier z niewoli niemieckiej. ur. ur. zamojski. 05/4 (41). Post. w 1907. Szer. post. 012/2 (38). Karola i Florentyny. W policji od 1933. PP Adam PONIATOWSKI s. W policji od 1920. Post. w 1893 w Ma³ym Mêdromierzu. lubelskiego. Poznania. ur. St. Teofila. 020/3 (41). St. 2190. PP Tarnopol. L. poznañskim. we wrzeœniu 1939 w PP m. Wojciecha. post. w 1916. Antoniego. Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. w 1937 w Zamoœciu. 4986. w Witkowie pow. 5549. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Warszawie. 21 V 1907 w Niko³ajewie. PP Stanis³aw PONARSKI s. ¿ó³kiewski skierowany do woj. L. 8 IV 1900. 3679. 716 . mian. PP Franciszek PONKAU s. 2025. gnieŸnieñski. przod. 5267. 058/4 (83). Post. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Radecznicy pow. 012/1 (71). L. L. nie jest znany jego przydzia³ wojskowy. ur. PP Wac³aw POPIO£EK s. W policji od 3 XI 1935. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 4 XII 1910 w Przysusze. Józefa i Sabiny. Stanis³aw PONTES s. Józefa.P St. L. 037/4 (70). PP Piotr POPIELAREK s. ur.

MDzON. nowogródzkim. St. Odzn. aresztu w II Komis. BMzaDS³. 3967.. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP. 717 . bêdziñskim.. 1 I 1938. od 4 VII 1934 kier. we wrzeœniu 1939 na Post. 1 VI 1924. od 15 IX 1933 w Wydz. Pieszej. Œledcz. przod. Franciszka i Franciszki z Jackowskich. plut. W wiêziennictwie od 1 III 1939. W policji od 1924. ur. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w woj. 026/3 (45). od 28 V 1936 w Wydz. 828. od 21 III 1933 w Rez. w £agiszy. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. 050/1 (78). Stanis³awa. BKZ. post.. 6071/7771. mian. w Przemyœlu. ur. Od 18 VII 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – instruktor w Rez. ³ódzkim. Pieszej.: I (od 1 IV 1931). 9 XII 1894 w Radymnie. Przod. Odzn. ur. Wawrzyñca. W policji od 26 IX 1932. w Kdzie Pow. VI (od 6 V 1931) i IV (od 29 XII 1932) jako dzielnicowy oraz kmdt plut. w 1899. L. w 1907. PP Tomasz POPKIEWICZ s.. mian. ur. W I wojnie w armii austriackiej. 23 II 1906 w Zielonej. 4326. PP m. Macieja i Magdaleny z Kowalskich. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta £odzi. post. 020/4 (53). PP Borys POPOW s. Œledcz. 05/4 (18). L. Ostatnio s³u¿y³ w pow. post. 023/2 (89).St. – 1 VIII 1928. PP Micha³ POP£ONKOWSKI s. Micha³a i Emilii z Szymañskich. Lwowa. PP Stanis³aw POPIÓ£ s. L. SW Kazimierz POP£AWSKI s. Od 1 VI 1933 pe³ni³ s³u¿bê w woj. St. 6 Dyon ¯and. W WP ochotniczo od 21 V 1920. 3592. L. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ we Lwowie – w Komis. P L. ur. od 23 II 1937 kier. post. Stra¿n. St. S³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w S³onimiu. Od 1 X 1923 w policji jako prowizoryczny post. 1 XI 1901 w Go³uchowicach. Post. aresztu Rez.

Post. L. 051/1 (65).P Florian POPOWICZ s. pomorskiego. kontr. L. 28 II 1914 w Rusocicach. s³u¿y³ w 3 pp Leg. (1921). We wrzeœniu 1939 na Post. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Toruniu. od 23 VI 1922. Odzn. piech. Post. kpt. w Komis. SKZ. Od 6 VIII 1914 w Legionach Polskich. W policji od 1 VIII 1936. Odzn. mian. w Sto³pcach. Nadkomis. mian. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. 31 X 1892 w Zgo¿u. L. Andrzeja. – 1 I 1930. 012/2 (75). S³u¿bê pe³ni³ na Post. KW czterokrotnie. w Kokotku (do 4 V 1926). KN. ur. PWŒl.in. ze starszeñstwem 1 VI 1919. 1364. kpt. 2380. 027/4 (32). post. na szer. lublinieckim – kmdt Post. ur. MDzON. Uczestnik powstañ œl¹skich. MPzaW. W policji od 16 I 1925. L. W WP od 1 XI 1918 do 24 VII 1920. w Kdzie Pow. post. 718 . Stanis³awa. W PWŒl. 5811. 05/5 (43). 1 IV 1939. We wrzeœniu 1939 Kmdt Pow. PP Ignacy POPRAWSKI s. 23 XII 1899 w Heinzendorfie. rez. PP Tadeusz Jan PORZYCKI s. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. ¿ó³kiewski 1 VII 1939 skierowany do woj. ur. do 13 XI 1933 Lubszy i Lubliñcu. 11 pp (w l. Przod. L. ur. Warszawa. w Lubliñcu (do 14 X 1923) i w pow. Walentego i Anny z Panickich. m. 20 pp (w l. 1932–1935). St. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Przod. ur. 2 i 3 pp. 19 III 1901 w £odzi. 045/3 (23). wo³yñskim. PP Stanis³aw Jan PORÊBSKI s. kmdt Post. w Dubnie. 1928). w Smydze pow. 3966. BMzaDS³. dubieñski. 1923–1924. 1 VI 1923. Tomasza i Jadwigi. PP Stanis³aw PORADA s. por. Józefa i Franciszki z Kobusiñskich. W policji od 1938 jako kand. 26 IV 1898 w Zembrzycach Wadowickich. W WP od 4 III 1920 do 27 I 1921. w: Piasku (do 12 XI 1926). w 1901. St. 2691. w Lubliñcu (do 24 IX 1926). 7814. Franciszka i Wiktorii. Franciszek PORWO£ s. L. nastêpnie w niewoli bolszewickiej oraz w WP od 4 IV 1921 do 31 VII 1936. 062/2 (13).

Uczestnik walk o niepodleg³oœæ. Jana. z której zbieg³. Œwiêtoch³owice (do 1 VIII 1933) oraz w Katowicach – w I Komis. L. Od 10 II 1934 z-ca kmdta Post. w Dolinie. ur. post. Kdzie Miasta Królewska Huta (do 9 III 1930). OPWI. 4913. w 1936 w Kdzie Pow. Od 22 V 1935 na Post. ¿ó³kiewski. PWŒl. MPzaW. 044/3 (36). 020/2 (28). 384. W PWŒl. Franciszek POTEMPA s. 17 IV 1890 w Gorzycach. 14 I 1907 w Mieronicach. PWŒl. 058/2 (5). mian. 25 III 1894. ur. w Rybniku. PP Wojciech POSTAREMCZAK s. na Post. Odzn. Nastêpnie s³u¿y³ w Kdzie Pow.St. (do 6 I 1935). w Komis. Odzn. W 1909 zes³any na Sybir. L. w Dolinie. Oficerskim w Tarnowskich Górach.). Franciszka. St. St. Kdzie Pow. ³ódzkiego. We wrzeœniu 1939 na Post. w 1911. Franciszka. W³adys³awa i Wiktorii z Umarlaków. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Za³ê¿e (od 13 I 1939). gdzie pe³ni³ s³u¿bê jako obchodowy. BKZ. Handlowiec ze Skar¿yska Kamiennej pow. post. Wilhelm POŒPIECH s. ur. nastêpnie na Post. w Tarnowicach Starych (do 2 VI 1926). od 26 VI 1922. Do PWŒl. doliñski. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 7012. ur. w Komis. PP Stanis³aw POTASIÑSKI s. (do 11 XI 1926) i Komis. w Turku. mian. W policji od 1920. St. PP Antoni POSTRACH s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 37[. m. We wrzeœniu 1939 w VI Komis. 05/3 (77). nastêpnie w Armii Czerwonej. 023/1 (35). doliñski. Post. Od 26 VI 1939 kmdt Post. cz³onek PPS. Franciszka i Marii. przod. L. Od 1 IV 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. poznañskim. L. 13 II 1891 w Wieszowej. do pow. ur. (w tym od 26 V do 14 VII 1937 jako instruktor w komp. w We³dzirzu pow. w Goszczanowie pow. kand. po ukoñczeniu której 27 VII 1932 skierowany na Post. œwiêtoch³owickiego. post. przyjêty 16 IX 1922 w stopniu przod. L. w Bobrownikach (do 12 V 1937). W I wojnie w armii rosyjskiej. 1 II 1937. W policji od 26 II 1932 z przydzia³em do NSzF w Mostach Wielkich pow. Zygmunt POSTUPALSKI s. post. 044/1 (63). P L. konecki. sk¹d przeniesiony do Kdy Rez. w Turzy Wielkiej pow. ur. w Radzionkowie (do 20 IV 1927). 719 . tarnogórskim na Post. St. Jastrzêbie Dolne pow. 1 IV 1939. 998. Poznania. MDzON. Kacpra i Anastazji. turecki. rybnicki. 19 IV 1890 w Dobrej. post. St. 618.]6.

Polskiej. BKZ. ka³uski. ³ódzkim. L. Szczepana. post. 4978. BKZ. sk¹d automatycznie przeszed³ do policji. L. Jana. 276. Eugeniusz POTKOWICZ s. ur. Antoniego i Marianny z Chañków. mian. BKZ. 27 I 1896 w Próchniku. bielskim. PP Jan POTERA£A s. St. w Kosowie Pokuckim. W I wojnie w armii austriackiej. w 1878. PP Jan POTOCKI s. kancelarii. 023/3 (78). W policji od 1923. stanis³awowskim. Od 1 I 1919 w ¯and. Stanis³awa i Julii z Gryzieckich. KLeg. PP Stefan POTÊGA s. Antoniego i Józefy z Bore³ów. L. post. MPzaW. St. 720 . Kraj. 7752/6081.P St. Odzn. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. St. 1 I 1938. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 25 V 1895 w Zapolicach. KN. w 1912. KKan. w Wierzchniej pow. 033/1 (53). w 1932 na Post. L. L. przod. Paw³a. od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow.. Ukoñczy³ dwuklasow¹ szko³ê przemys³ow¹. ur. We wrzeœniu 1939 na Post. w Bielsku Podlaskim. w 1898. 050/1 (31). przod. Odzn. ur. post. 4538. m. ur. ur. St. 643. w 1894 w Dzikiem. 4228. Od 5 III 1916 w Legionach Polskich. MzaRG. Franciszek POWAK s. ur. L. W 1929 s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku jako kier. S³u¿bê pe³ni³ w woj. Odzn. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Ludwik POTOPOWICZ s. 012/1 (93). £odzi. 023/3 (61). 027/1 (94). We wrzeœniu 1939 w III Komis. BMzaDS³. BKZ. bia³ostockim – od 1 IV 1926 w pow. 4 pp. W policji od lipca 1923. Odzn.

Post. Od 26 V 1919 w 1 Pu³ku Strzelców Bytomskich. MPzaW. MN. ur. Nastêpnie w SGmin. Odzn. dca 2 plut. Kazimierz PÓ£CH£OPEK s. SW Franciszek POZORSKI s. Jan POWA£A s. Walentego i Pauliny z Gilnerów. w Wilczej Dolnej i tam nadal we wrzeœniu 1939. 1 VII 1930. mian. MDzON. post. 023/4 (79). MH. sk¹d 19 V 1937 przeniesiony jako kmdt na Post. L. S³u¿bê pe³ni³ na Post. stra¿n. W PWŒl. MPzaW. Jeñców Wojennych. w Trzycie¿u pow. W 1920 ukoñczy³ kurs podoficerski. PP Franciszek POWA£A s. Jastrzêbiu Dolnym (do 1 III 1930) oraz Suminie (do 18 V 1937). Franciszka. ur. 8 III 1881 w Szwagrowie. St. BMzaDS³. sier¿. ur.. w 1912 w Trzycie¿u. Uczestnik III powstania œl¹skiego. Odzn. Od 12 XI 1920 oddelegowany do prac plebiscytowych. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Bydgoszczy. 692. W wiêziennictwie od 1920. 023/1 (7). St. 5255. St. – 1 I 1938. 020/4 (64). BKZ. rybnickim na Post. Przod. dca 4 komp. 5272. w 1914. 5210. W wojnie 1920 w 167 pp. nowos¹decki. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1920. L. P L. 7 II 1896 w Pszowie. 023/4 (54). Augustyna i Rozalii ze Skuczyñskich. od 16 IV 1924. przod. ur. przod. sztabowy. Odzn.st. We wrzeœniu 1939 w VIII Komis. Warszawy. L. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Karola i Marii. m. ur. stan¹³ na czele organizacji bojowej pn. L. PP Jan PÓ£GRABSKI s. 21 VIII 1897 w Falmirowie. 721 . Od grudnia 1918 w POW GŒl. Towarzystwo Samopomocy b. 14 pu³ku wodzis³awskiego. KW. [4] (39). PWŒl. Jana. w: Lyskach. 3 komp.

26 XI 1887 w Piñczowie. 1 I 1928. w Chorzowie pow. Odzn. post. BKZ. ur. 4193. mian. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. – po 1931. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Franciszek PRASKI s. mian. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Warszawie. Post. ur. ur. mian. 1 I 1938. L. w Piñczowie. L. St. Józefa i Józefy. post. W policji od 1925. uczestnik II i III powstania œl¹skiego. L. PP Antoni PRACHNIO s. L. 5270. post. w 1900 w Zakrzewie. ur. W policji od 1919. 016/1 (34). 020/3 (2). W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1919. Karola i Julii z Kuklów. Cz³onek POW GŒl. W policji od 1921. post. od 24 VI 1922. ¯aby. Franciszek PRADELOK s. lwowskiego. Przod. od 2 VI 1934 na Post. w 1932 we W³oszczowej. L.P Post. 3347. PP Miko³aj PRA¯UCH s. Kdy Pow. St. PP Stefan PRARAT s. przod. sk¹d 20 VII 1937 przeniesiony na Post.. 020/2 (21). w Górach jako jego kmdt. PWŒl. Odzn. ur. 5910. a po jej likwidacji w Wydz. w 1896 w m. post. 3 VIII 1895 w Baraku. 3 I 1895 w Stoczku £ukowskim. Juliana i Julianny. Franciszka i Anny z Puczkowskich. St. œledcz.o. 020/3 (51).. Œledcz. piñczowskim – jako p. od 16 I 1934 kmdt Post. MN. 1762. 026/1 (73). w Sosnowcu. St. Tomasza i Marianny z Burków. W PWŒl. We wrzeœniu 1939 na Post. kieleckim. PP Antoni PÓ£TORAK s. S³u¿bê pe³ni³ w eksp. 1844. ur. we wrzeœniu 1939 w Czêstochowie. Przod. Œwiêtoch³owice (do 12 IV 1939). 1 IV 1933. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. 045/2 (38). 11 V 1899 w Boronowie. w Z³otej. katowicki. St. L. 722 . Waleriana.

st. ur. L.st. rówieñskim. post. St. W policji od 1 I 1921. 4 XI 1895 w Poznaniu. w 1902. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Franciszka. Przod. BKZ. W policji od 1918 – w 1920 w XIV Komis. 26 X 1886 w Olejowie. Stefan PROCHAZ s. W WP w 1920. 723 . m. Warszawy. post. ur. Przod. mian. 020/2 (9). 213 ochotniczy policyjny pp. post. 038/3 (40). Leonarda i Weroniki. Stanis³awa. L. 1586. w Korszowie pow. PP Grzegorz PROCHOCKI s. Odzn. w 1886 w Potuszynie. 25 VIII 1889 w Maciejowicach. Odzn. 1092. 4737. 058/2 (15). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. Jana i Anastazji z Bojków. 023/5 (78). 045/2 (8). We wrzeœniu 1939 w Poznaniu s³u¿y³ jako buchalter. Odzn. Warszawy. PP Micha³ PROC s. ur. BMzaDS³. P L. 038/1 (54). 5259. m. w 1911. ko³omyjski. St. PP Jan PREJZNER s. W 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w XXV Komis. St. ur.]358.Franciszek PREDKO s. L. Stefana i Anieli z Karbowików. Józefa i Anny. ur. We wrzeœniu 1939 na Post. 1 I 1938. SMzaDS³. 419. w lipcu 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w pow. wo³yñskim. ur. PP Mieczys³aw PROBAÑSKI s. [. stanis³awowskiego.

lubelskim. 1010. Przod. Ks. Andrzeja i Katarzyny. kpt. Przod. PWŒl. kier. W I wojnie w armii austriackiej i V Dywizji Syberyjskiej. Absolwent II Gimnazjum w Tarnowie. Odzn. St. ur. Kraj. 020/1 (49). mian.P St. L. Józefa i Ewy z Czubów. nieœwieski. przod. S³u¿y³ w ¯and. 30 III 1887 w Szynwa³dzie. W PWŒl. nowogródzkiego. W WP od 11 XI 1918 do 30 VI 1923. 724 . KN. Od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. 4993 Post. 012/1 (75). L. L. MDzON. 17 III 1899 w Dynowie. ur. studiowa³ prawo na UJ. rez PKU Lublin Miasto. Od 1936 do wrzeœnia 1939 w Kdzie Woj. S³u¿bê – tak¿e we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. ostatnio na Post. Nadkomis. W policji od 1 VII 1923. w 1933 w Kdzie Woj. L. Józefa i Anny. wojskowego. S³u¿y³ w woj. w D¹brówce Ma³ej (do 14 XI 1928). 20 X 1904 w Bodzechowie. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. lwowskim. PP Franciszek PROKOP s. 027/2 (97). stra¿n. SKZ dwukrotnie. mian. Cieszyñskiego. w 1885 we Lwowie. katowickim jako kmdt Post. opoczyñski. PP Boles³aw PROKOPOWICZ s. w BereŸniakach pow. 21 XII 1892 w Straconce. 5827. we Lwowie. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Macieja i Katarzyny z Robaków. 17 II 1890 w Wysokiej Górze. 1 II 1935. w Lublinie. mian. poleskiego. krakowskim. KW. 4237. od 1935 w woj. 027/3 (45). od 1936 woj. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Koch³owicach (do 23 VI 1939) i Micha³kowicach (od 24 VI 1939). 2701 Post. SW Gabriel PROKOP s. ref. Szczepan PROCNER s. L. przod. w Hrycewiczach pow. 1 VII 1930. 058/1 (56). Komis. 1 VII 1929. Jakuba i Katarzyny. ³uniniecki. 050/3 (91). PP W³adys³aw PRONOBIS s. piech. MPzaW. ur. W policji od 1927. od 15 VII 1922. St. Antoniego i Julii z Matusiewiczów. w Drzewicy pow. ur. 2410. PP Stanis³aw PROKOP s. L. ur. ur.

023/1 (1). PP Stanis³aw PROSTAK s. S³u¿bê pe³ni³ w Pru¿anie. Ukoñczy³ w 1933 Szko³ê dla Ni¿szych Funkcjonariuszy SW. 3518. ur. SW Marian PROROK s. BKZ. Józefa i Karoliny ze Skubiszów. w 1901. W WP kpr. we wrzeœniu 1939 na Post. Odzn. SW Antoni PRUS s. MDzON. PP Stefan PRÓCHNIAK s. Odzn. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. post. 669. mian. [4] (14). Post. 725 . Stra¿n. post.. 4287. w ¯ninie podleg³ym Kdzie Pow. 1 IV 1933. stanis³awowskiego. ur. Stanis³awa i Franciszki z Nososkich. Post. PP Jan PROSZAK s. 026/1 (1). We wrzeœniu 1939 nadal pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w Ostrogu. 16 IV 1907 w Lublinie. P L. w W¹growcu. 016/1 (43). 29 II 1908 w D¹browie Górniczej. s³u¿y³ w KOP. St. ur. L. Od 1930 dozorca w wiêzieniu w Ostrogu pow. ur. ur. St. Ludwika. 8 XII 1901 w Buczaczu.Stra¿n. w 1885. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Antoni PROST s. 5465. L. w Wiœniewie pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w 1888 w Malawie. Franciszka i Teresy z Giemzów. ur. we wrzeœniu 1939 na Post. L. L. 1597. lwowskim. L. W policji od 1922. Micha³a. zdo³bunowski. 058/1 (70). 030/1 (4). Miko³aja i Ewy z Gugu³ków. kroœnieñski. w Dolinie.

BKZ. w Czerniejowie pow. 2 VI 1903 w Ko³omyi. mian. Józefa i Rozalii z Moszorów. L. Franciszka i Józefy z Ciarków. post. kieleckim. W policji od 27 IX 1929. post. PP Boles³aw PRZECHERA s. woj. Antoniego. Bia³egostoku. m. Romana i Jadwigi z Kulpiñskich. w Trzciannem pow.P Post. W WP ochotniczo od 17 VII do 25 X 1920. PP w Bia³ymstoku. PP Franciszek PRUSAK s. 7 V 1890 w D³ugosiedlcach. stanis³awowski. 28 VIII 1904 w Jaœle. S³u¿bê pe³ni³ w woj. W policji od 1919. 2436. We wrzeœniu 1939 na Post. W policji od 17 V 1929. w Miêdzyrzeczu pow. S³u¿bê pe³ni³ w woj. bia³ostocki. 023/3 (87). Po ukoñczeniu 7 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. 24 I 1904 w Warszawie. 1776. w Przystajni. St. Od 17 VIII 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. W policji od 1923. PP W³adys³aw PRZ¥CZAK s. wo³kowyski. ur. 5995. W policji od 1927. Odzn. L. od 1 I 1932 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. PP Hieronim PRUSINOWSKI s. Odzn. St. ur. L. Post. L. L. ¿ó³kiewski skierowany do Rez. Post. post. 033/3 (60). 4980. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w £om¿y. 016/1 (58). BMzaDS³. ur.in. 4515. w Puszczewie. Kazimierza i Marianny z Czy¿ów. m. PP Franciszek PRUSIÑSKI s. PP Boles³aw PRUSZKOWSKI s. Odzn. od 8 II 1938 na Post. 726 . 1 I 1938. w 1896 w Samuli. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ na Post. St. ur. Od 1917 cz³onek Zwi¹zku Strzeleckiego w rodzinnym mieœcie. stanis³awowskim. 033/2 (78). od 25 III 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. 2887. 12 X 1901 w Pieczonogach. ur. w Bêdzinie. w Suwa³kach. 016/1 (78). w II Komis. czêstochowskiego – od 2 VIII 1936 na Post. BMzaDS³. post. S³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. w Czêstochowie. Od 2 III 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. 05/2 (32). St. sk¹d zosta³ przeniesiony do pow. Jana i Rozalii z Sêpkowskich. L. kieleckiego.

W I wojnie w armii rosyjskiej. Henryk PRZES£AÑSKI s. We wrzeœniu 1939 kier. Marcina i Katarzyny. 3216. 25 I 1902 w Chynowie. S³u¿bê pe³ni³ w woj. BKZ. Pawe³ PRZYBYLAK s. 5780. Plut. dubieñskim. kmdt Post. L. W 1936 skierowany do woj. w 1901 w Bo¿enczynie. rez. Odzn.. 050/3 (24). W WP od 6 VI 1919 do 30 III 1921. Teofila i Petroneli. Od 1919 w PKom. w Rzezawie pow. Post. m. Franciszka. PP Stanis³aw PRZERADOWSKI s. 058/1 (76). Szymona i Zofii. 033/2 (46). L. od 16 VIII 1925 z przydzia³em do pow. post. ostatnio w Kdzie Rez. BKZ. na Post. w Komis. ur. Œledcz. 3308. ur. w 1906 w Czêstochowie. Œledcz. W policji od 10 II 1920. opoczyñski. W PWŒl. ur. w 1899 w Zwiahlu. katowickiego. poznañskiego. BKZ. W³adys³awa i Marii z Moraczewskich.in. St. W policji od 1924. stamt¹d przeniesiony do Wydz. bocheñski (1938). w Kielcach (1932). radomskiego. St. BMzaDS³. 038/1 (96). PP Jan PRZEW£OCKI s. Komis. 4118. Asp. ur. w 1939 w pow. wo³yñskim.Asp. 016/1 (22). L. w Uœciu Solnym pow. W policji od 1 V 1924. W policji od 1 II 1928. w Skórkowicach pow. w Poznaniu. ur. ur. krakowskim. BMzaDS³. pow. kieleckim. L. We wrzeœniu 1939 na Post. Od 16 XI 1925 do 1 VI 1927 pracowa³ w Konsulacie Polskim w Pary¿u. 6 VI 1895 w Radomiu. bocheñski. w Radomiu. Ukoñczy³ 15 VI 1932 oficerski kurs œledcz. S³u¿bê pe³ni³ w woj. MPzaW. Odzn. 054/2 (32). S³u¿bê pe³ni³ w woj. L. w Warszawie. w Kielcach. 727 . P L. gdzie do 28 V 1937 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. PP Jan PRZEW£OCKI s. PP Bronis³aw PRZEMSZA s. Józefa. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – w 1933 w I Komis. Odzn. Od 4 IV 1919 w VIII Inspektoracie WSK. ¿and. 983. PWŒl. 4 IX 1901. post. 5373.

£ob¿enica Inspektorat Nak³o. Post. PP Stanis³aw PRZYBYLAK s. W I wojnie w armii rosyjskiej. w Stawiskach pow. L. w 1925 w IX. MPzaW. od 10 IV 1924 w Komis. od 1 X 1920 na Post. brzeskim kmdt Post. brzeski. 4951. 1 IX 1923 przeniesiony do Komis. Uczestnik powstania wielkopolskiego w pow. nastêpnie w SG. W I wojnie w armii niemieckiej. na kurs sanitarny do 7 komp. nastêpnie w I . Bugiem. od 7 V 1927 z-ca kmdta Post. BKZ. w Wo³czynie i kmdt Post. stoliñski. od 6 IV 1926 w Komis. 728 . od 24 IV 1927 kmdt wartowni w Wilamowiczach. od grudnia 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w III Komis. od 5 IV 1928 z-ca kmdta Post. jako pomocnik kier.P St. ur. w Po³owcach. – 1 VII 1925. 20 IV 1886 w £odzi. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Policji Kresowej Okrêgu Podolskiego. przod. W WP ochotniczo od 8 IV 1919. Czarnków.. w l. ur. 4968. w BereŸnem pow. Jana i Marianny z Bruczyñskich. MN. Bugiem. od 12 I 1938 w I Komis. w £yszczycach pow. œremskim i gostyñskim. Sylwestra i Marianny ze Skibów. 6361. Od 8 IX 1923 w Kdzie Pow. przod. w Stolinie. w Poznaniu skierowany 16 X 1920. w Brzeœciu n. MDzON. przod. 050/2 (33). Ranny pod Warszaw¹ 10 VIII 1920. mian. L. 19 VIII 1895 w Studziannej. W policji od listopada 1918. ur.. Odzn. L. PP Wojciech PRZYBYLAK s. 1035. od 18 XII 1928 na Post. St. w Wysokiem Litewskiem. Józefa i Marianny z Nowaków. stra¿. Od 29 II 1928 w Komis. MDzON. post. od 8 VIII 1925 w Siemichaczach. Kamieñ. MPzaW. w Wysokiem Litewskiem pow. Od 16 X 1923 w pow. 61 pp. 1927–1933 w III. 8 V 1921. 10 IV 1892 w D¹browie Górniczej. sanit. – 1 II 1922. Stanis³awa. od 8 VI 1933 na Post. w Brzeœciu n. Od 8 V 1921 w Inspektoracie Chodzie¿ placówka BrzeŸno – od 1 II 1922 jako kier. PP Stanis³aw PRZYBYLAK s. Ukoñczy³ Szko³ê Stra¿y Celnej w Wieluniu (7 V 1921) i Centraln¹ Szko³ê Stra¿y Celnej w Górze Kalwarii (25 III 1925).. od 15 X 1927 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pomocnik kier. ur. w 1886. – 1 IV 1922. 038/1 (78). 027/3 (79). zdemobilowany 20 XI 1920. SG Stanis³aw PRZYBYLAK s. od 1 III 1924 w Inspektoracie Chojnice – placówka Sypniewo jako kier. Sypniewo jako pomocnik kier. Odzn. ³om¿yñski. w £uniñcu. Odzn. Komis. st. w Po³owcach. L. S³u¿bê pe³ni³ w Stra¿y Celnej. 037/2 (7). W 1935 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Stra¿n. BMzaDS³. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi. brzeski. st. post.. St. od 12 XII 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post.

od 1927 przeniesiony do Wiêzienia Karnego we Wronkach pow. BKZ dwukrotnie. ur. w Rudniku pow. VM i dwukrotnie KW. post. St. St. przod. ur. 05/4 (85). na szer. L. L. Józefa i Jadwigi z Obieg³ych. ni¿añski. W WP ochotniczo od 8 II 1919 – walczy³ w obronie Lwowa i podczas wojny 1920. PWŒl. 038/2 (17). nastêpnie na Post. W policji od 11 XI 1918. 31 XII 1913 w Jarogniewicach. ur. 3791. 038/4 (69). Leona. Odzn. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. 1104. szamotulski i tam nadal we wrzeœniu 1939. 2094. w Lubliñcu. MPzaW. PP Stefan PRZYBYLSKI s. I KG. W PWŒl. lwowskiego. W policji od 11 II 1937 jako kand. ur. ur. w 1881 w Chlebowie. 28 VI 1900 w Doruchowie. od 1 VII 1923 – woŸnica w Kdzie Pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Warszawie. 019/3 (11). 20 XII 1899 we Wrzeœni. ur. Juliana. 3422. W policji od 1926. St. L. L. w 1902 w Solcu. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w policji Ostrowa Wielkopolskiego. PP Sylwester PRZYBYLSKI s. SW Szczepan PRZYBYLSKI s. co najmniej od 1938 w Wydz. Franciszek PRZYBY£ s. w Pawonkowie pow. Odzn. stra¿n. BKZ. Wawrzyñca. Post. Uczestnik powstania wielkopolskiego. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 4337. 019/3 (60). P L. Uczestnik powstania wielkopolskiego. 21 IX 1896 w Warszawie. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. St. Franciszka. Odzn. Marcina i Wiktorii. post. kontr. lubliniecki. Ukoñczy³ trzyletni¹ szko³ê zawodow¹. Do 1 IV 1933 s³u¿y³ na Post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Rawiczu. PP Stanis³aw PRZYBYLSKI s. w Lubliñcu. post. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. W wiêziennictwie od 1922. PP Jan PRZYBYLSKI s. L. 729 .St. [4] (96).

20 IX 1912 w Jedroniku. w 1934 w Komis. Gerard PRZYBY£A s. 1272. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w KOP – stra¿nica „Kamienny Wóz”. L. od 18 VI 1922. ur. Franciszka i Marii. 054/2 (17). w Nowej Wsi. w Or³owej pow. kand. w 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. Post. Adolfa. 604. cieszyñski. Kdy Rez. w Koniecpolu. radomszczañskim. Jan PRZYBY£A s. 924. L. Franciszka i Brygidy z Binieków. PWŒl.P Post. Kpr. 033/2 (23). w Halembie. 050/3 (44). 28 VI 1919 w Zabrzu. 3976. post. Karol PRZYBY£A s. katowickim. Od 15 I 1932 pe³ni³ s³u¿bê jako obchodowy w I Komis. 6 XII 1908 w Wysokiej. 19 VIII 1897 w Okrêglicy. ur. ur. L. 730 . Ukoñczy³ 12 III 1938 kurs specjalny dla szer. ur. sk¹d 1 I 1938 przydzielony do II Komis. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 019/2 (97). 1402. PP Franciszek PRZYBY£A s. Paw³a i Marianny z Bronowskich. ur. post. L. 9 II 1915 w Stanis³owicach. Gabriela i Ludwiki z Lataczów. L. frysztacki. PP Edward PRZYBY£A s. w Katowicach. W PWŒl. ur. 019/3 (62). we wrzeœniu 1939 w Komis. od 21 V 1937 na Post. sk¹d 4 IV 1939 przeniesiony na Post. stanis³awowskiego. L. w Nowej Wsi. W policji od 1 I 1932 z przydzia³em do woj. W PWŒl. W policji od 1925. Teodora i Marty. Józef PRZYBY£A s. St. PWŒl. 051/1 (33). Od 3 XI 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. PWŒl. 27 VIII 1895 w Zabrzu. w Stanis³awowie. w Kdzie Woj. St. Co najmniej od 1935 pe³ni³ s³u¿bê w pow. w Katowicach. w Ogrodzonej pow. od 1 IV 1937 z przydzia³em do komp. w Stanis³awowie. 5043. Post.

b³oñski. w Zaleszczykach. L. posp. SKZ dwukrotnie. w 1911. 15 IV 1890 w Makowie. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. L. Komis. W WP od 10 VIII 1920 do 12 X 1922. w ref. w Królewskiej Hucie. Od 2 XII 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê jako instruktor i z-ca kier. W I wojnie w armii rosyjskiej. 020/3 (33). Andrzeja.st. w Siedlcach. Pow. ur. BKZ. w Œwiêtoch³owicach (do 13 IV 1939). tarnopolskiego. œwiêtoch³owicki. post. – 1 VII 1924. W policji od 1 VIII 1919. 027/4 (84). komis. Od 1 I do 23 VI 1918 w Zwi¹zku Wojskowych Polaków przy 7 Armii rosyjskiej. Komis. L. Romana i Marianny z Gutkowskich. 24 X 1891 w Warszawie. Odzn. mian. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. 731 . 1357. Œledcz. 1 VII 1930. Warszawy. 1 IX 1924. w Chorzowie pow. w £agiewnikach pow. rybnickim. 012/1 (79). W l. Jana i Joanny. Od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – Kmdt Pow. Józefa i Aleksandry za Szlienerów. Kdy Pow. katowicki (do 16 VI 1939). 037/4 (7).Przod. politycznym Wydz. PP Zdzis³aw Zenon PRZYBY£OWSKI s. PWŒl. mian. ur. od 15 XI 1923 do 1 XII 1926 Kmdt. 3643. 1922–1923 kier. 5 VII 1893 w Gilnie. œwiêtoch³owicki. L. Po raz pierwszy w policji od 14 XI 1918. w eksp. MPzaW. PP Leon Mieczys³aw PRZYGODA s. St. St. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. ur. St. m. w Tarnowie. Komis. nastêpnie w sekcji œledcz. Przod. przod. Zamoœæ nastêpnie (do 21 XII 1929) Siedlce sk¹d przeniesiony do Urzêdu Œledcz. P Post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. od 27 IV 1922. Podkomis. rusz. w ¯yrardowie pow. nastêpnie na Post. eksp. PP Czes³aw PRZYBYSZEWSKI s. 1952. MDzON. w Wydz. Ponownie do policji przyjêty 1 XII 1922. PP Wac³aw PRZYBY£A s. Rawa Mazowiecka. mian. Konstanty PRZYBY£A s. 1 XII 1920. œledcz. Œledcz. Micha³a. ur. W PWŒl. 1 VIII 1906 w Grajewie. 05/1 (32). w Nowych Hajdukach pow. Odzn. od 1931 jako z-ca nacz. chor. œledcz. L. przod. 5888.

8 VII 1913 w Wyszkowie. W policji od 16 I 1925. ur. kontr. W 1939 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – na Post. w Radgoszczy pow. w³odzimierski. wo³yñskim.in. L. Hufcowy ZHP. St. BMzaDS³. PP Eugeniusz PSZONKA s. doliñski. Post. St. m. 027/2 (72). ur. W policji od 29 XII 1936 jako kand. L. na szer. 732 . 30 X 1900 w Wojakowie. nastêpnie – tak¿e we wrzeœniu 1939 – na Post. w We³dziszu pow. Marianny. 026/4 (20). ur. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz Wiêzienia Karnego w Drohobyczu. poznañskiego. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. post. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Micha³ PTASZKOWSKI s. Feliksa i El¿biety. ur. Uczestnik wojny 1920. Stra¿n. W policji od 1934. PP Karol PRZYWARA s. we W³odzimierzu Wo³yñskim. PP Roman PRZYSTUP s. Jana i Marii z Michalików. L. sk¹d 17 VI 1935 przeniesiony do woj. [4] (77). W policji od 15 X 1923. w Kdzie Pow. 2529. ur. S³u¿bê w policji rozpocz¹³ w 1923 w Oœwiêcimiu i tam pe³ni³ j¹ do 1935. Odzn. we W³odzimierzu Wo³yñskim. we wrzeœniu 1939 w Obornikach. do 16 XI 1937 na Post. 033/3 (85). Tomasza i Franciszki z Delaków. L. S³u¿bê pe³ni³ na Post. PP Stanis³aw PRZYGODA s. Post. 14 X 1904 w Rychcicach. post. 6 I 1901 w Ptaszkowej. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w woj. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Warszawie. d¹browski. 2919. 14 VIII 1896 w P³ocku. L. ¿ó³kiewski skierowany do woj. SW Szymon PSIUK s. 019/3 (41).P Post. 3177. Antoniego. Ukoñczy³ szko³ê rzemieœlnicz¹. £ukasza. wileñskim. 5466. w Mikuliczach pow. L. stanis³awowskiego. [1] (25). w 1907 w Stawieszczycy.

020/1 (56). 1 VII 1930. Gran. zdo³bunowski. Odzn. mian. post. ur. 1 III 1936. W I wojnie w armii rosyjskiej. w Ostrogu. post. We wrzeœniu 1939 w Komis. ur. ur. w Ostrogu pow.18 V 1892 w Subkowach pow. PP Jan PUCH s. w l. w 1894 w £ubniach. W 1939 na Post. 4 XI 1904 w Krynkach. St. W policji od 1922. W policji od 1 XII 1928. Wac³awa i Walerii. 3469. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 037/3 (65). Wincentego i Marianny z Mierzwiñskich. Bia³egostoku. w Wysokiem Mazowieckiem. w rodzinnej miejscowoœci. St. PP Piotr Pawe³ PUCI£O s. ur. St. Piotra i Wiktorii z Sieñków. tczewski. mian. Nie jest znana data przyjêcia do policji. PP Leon PUCHOWSKI s.St. PP Franciszek PUCHALSKI s. St. 5750. Józefa i Barbary z Jab³oñskich. L. post. w Klonowej pow. W I wojnie w armii rosyjskiej. L. BMzaDS³. Odzn. 4976. lubelskiego. wo³yñskim. We wrzeœniu 1939 w Komis. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. 776. PP Florian PUCI£OWSKI s. 733 . m. 027/4 (49). P L. St. W policji od 2 VII 1923 z przydzia³em do s³u¿by gran. post. w Hrubieszowie. MDzON. we wrzeœniu 1939 na Post. post. KN. 14 IX 1905 w Wólce Kañskiej. MGPom. Odzn. uczestnik walk z Grenzschutzem. post. post. wysokomazowiecki. W policji s³u¿y³ od 1930. W policji s³u¿y³ od 15 IX 1919. w £apach pow. Od 25 V 1929 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. St. Józefa i Anny z Flejszów. post. ur. L. PP Stanis³aw PUCHALSKI s. 2 VI 1884 w Janowie. BMzaDS³. 26 VII 1884 w Wysokiem Mazowieckiem. We wrzeœniu 1939 w IV Komis. Wincentego. L. 05/2 (91). 4071. 027/4 (87). L. W 1920 w SObyw. od 18 II 1931 s³u¿y³ na Post. 997. sieradzki. 020/1 (97). St. 1917–1918 w Armii Polskiej we Francji. ur. w Tczewie.

w Piotrowicach. Post. 4068. PP Antoni PULSAKOWSKI s. 3166. w Pawonkowie pow. poleskiego. ur. Co najmniej do paŸdziernika 1923 s³u¿y³ w agenturze Wydz. ur. przod. Przod. Przez wiele lat – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w £odzi. Bugiem. na Post. KW. 3084. Tomasza i Marianny. St. 038/3 (94). Adama i Bronis³awy. Jan PUKA£A s. 026/1 (21). W PWŒl. PP Józef PU£ACZEWSKI s. L. MDzON. w 1914. L. Post. MPzaW. koszyrski (1925). 151. KN. 5587. PP Boles³aw PUPKIEWICZ s. 3 IX 1889 w £odzi.P Rudolf PUCZEK s. sk¹d przeniesiony do pow. 13 III 1883 w Droguszy.in. ur. w VIII Komis. przod. Jana. ur. 019/1 (34). Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Miasta £odzi. 1467. w 1909 w Ko³pinie. 026/1 (12). jako kmdt Post. 038/1 (34). lublinieckim. od 29 VI 1922 w pow. ur. pszczyñskiego na Post. w Tychach. w Lubliñcu. L. nastêpnie w Kdzie Pow. W I wojnie w armii rosyjskiej. lubliniecki (do 31 I 1927). L. Po ukoñczeniu NSzF w Sosnowcu zosta³ skierowany do woj. IV D w Lubliñcu. We wrzeœniu 1939 w Komis. w 1883 w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim. 734 .in. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1919. St. PP Stefan PUDLARZ s. ur. L. Uczestnik wojny 1920. Józefa i Marii z Kotajnych. W policji s³u¿y³ od 1921. od 16 VIII 1938 na Post. Kolejowym w Brzeœciu n. Odzn. w Samarach pow. m. Piotra i Józefy. Justyna i Emilii. PWŒl. Co najmniej od 1925 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 023/3 (33). 23 IV 1897 w Siemianowicach. m. L. lwowskiego i tam pe³ni³ s³u¿bê co najmniej od 1936.

25 X 1891 w £odzi. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. 058/4 (98). w Piasecznie pow. L. 038/1 (67). w Rajtarowicach pow. w 1912 w Z³oczowie. W PWŒl. ur. L. PP Tomasz PUREK s. W policji od 1919. [1] (3). 7 XII 1890 w Brudzewie. w Makoszowach pow. ur. PWŒl. BKZ. £odzi. ur. W I wojnie w armii rosyjskiej. 6704. 735 . Ukoñczy³ specjalny kurs kmdtów Post. gnieŸnieñski. Przod. 24 XII 1887. PP Józef PURZYÑSKI s. ur. frysztackiego. 1 I 1929. Miko³aja. 027/3 (80). 3948. ur. Odzn. do pow. MDzON. Jana. m. L. w Powidzu pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Franciszka i Wiktorii. St. Antoniego i Teodozji z Borowskich. warszawski. od 21 VIII 1922 w pow. Do 19 XII 1938 s³u¿y³ na Post. katowicki. BKZ. Przod. Post. w Miêdzyrzecu pow. L. 2155. Odzn. P L.Post PP Jan PUPKO s. 044/2 (29). W 1934 s³u¿bê pe³ni³ na Post. PP Kazimierz Boles³aw PURZYCKI s. w Szkole Oficerów PP w Warszawie. sk¹d 2 X 1938 deleg. MPzaW. PP Adam PUSZKARSKI s. ur. 012/2 (59). co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w VII Komis. samborski. Wiktora. Józef PUTNIARZ s. radzyñski. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. 31 III 1900. mian. post. 25 XII 1908 w M³awie. 2063. Przod. BMzaDS³. w Darkowie. od 20 XII 1938 kmdt Post. Post. 5073. Franciszka. bielskim.

1 IV 1934. 054/2 (55).. SMzaDS³. 2445. 4 XI 1891 w Warszawie. 7 IV 1897 w Jod³ówce. W policji od 25 IV 1936 jako kand. ¿ó³kiewski skierowany do woj. rohatyñski jako z-ca kmdta. od 15 II do 31 VII 1919 w PKom. w Rafa³ówce pow. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. Micha³a i Agnieszki z Misztalów. W 1927 ciê¿ko ranny w s³u¿bie. Stanis³awa i Józefy. W policji od 1921. Od 15 VII 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. PP Józef PUTOWSKI s. 3 VII 1903 w Czêstochowie. ur.st... gorlicki. 3984. w Stanis³awowie. MPzaW. w Bursztynie pow. 05/1 (31). Post. PP Karol PYC s. Co najmniej od 1937 s³u¿bê pe³ni³ na Post. W policji od 8 II 1929. 213 ochotniczy policyjny pp.st. kontr. 1148. mian. Post. L. PP Stefan PYRA s. L. w 1897. przod. nastêpnie w MMiejsk. L. 1 IV 1922. wo³yñskim. w Gorlicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur.P Przod. Warszawy. Odzn. St. mian. 051/1 (16). w Bieczu pow. W 1920 walczy³ z bolszewikami w obronie Warszawy. ur. post. Pieszej w £odzi. MDzON.. L. 5145. MDzON. Warszawy. post. ³ódzkiego. sk¹d przeniesiony 10 I 1938 na Post. sarneñski. S³u¿bê pe³ni³ w policji w Stanis³awowie. sk¹d automatycznie przeszed³ do policji z przydzia³em do IX Komis. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Rez. BMzaDS³. w IX Komis. 038/3 (63). post. St. PP Jan PYDZIÑSKI s. PP Józef PUZIO s. ur. na szer. St. m. od 15 VII 1938 w Kdzie Pow. – 1 I 1929. w Sarnach. 736 . Od 29 V 1935 na Post. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. m. Odzn. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Warszawie: od 4 VIII 1915 do 31 I 1916 w SObyw. Jana. post. 037/1 (97). ur. Od 1 I 1929 kmdt plut. Józefa i Weroniki. We wrzeœniu 1939 na Post. Franciszka i Aleksandry. St. 31 X 1910 w Go³êbiu.

PP Józef PYTEL s. w Jab³onkowie na Zaolziu. od 1 I 1925. Jana i Anny z Du³awów. wo³yñskiego.St. Ks. w Berezie Kartuskiej pow. pru¿añski. post. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. (do 1 VIII 1931) i Kdzie Szko³y (do 1 I 1933). W 1925 pe³ni³ s³u¿bê w pow. 450. 21 I 1909 w Warszawie. Wiktor PYTEL s. ¿ó³kiewski skierowany do policji woj. PP Henryk PYSIAK s. nastêpnie w Katowicach – w Kdzie Rez. PP Stanis³aw PYRKA s. b³oñski. frysztackiego. L. Od 4 V 1936 przeniesiony do woj. 050/2 (82). ur. od 17 V 1920 do 14 VII 1922 w ¯and. We wrzeœniu 1939 na Post. Po ukoñczeniu 22 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. 027/1 (8). W³adys³awa i Anny z Serwiñskich. w Koñczycach pow. cieszyñski (do 14 II 1925). 20 XII 1894 w Chybiu. w Katowicach. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w Rez. post. Micha³a i Zuzanny z Batorów. 737 . poleskiego. Post. w Puñcowie pow. Ukoñczy³ SzPWŒl. kowelski. na Post. w Lubliñcu. W I wojnie w armii austriackiej. 1098. sk¹d 4 X 1938 deleg. w 1911 w Warszawie. Szer. 14 V 1900 w Zwakowej. ur. 2254. P L. 17 II 1895 w Chylinie. St. St. ur. 3274. W PWŒl. Od 21 VII 1919 do 7 II 1920 w Milicji Œl¹ska Cieszyñskiego. w stopniu st. katowicki (do 14 XI 1923). PWŒl. Jana i Bronis³awy ze Stanis³awskich. PWŒl. cieszyñski. L. w Bodzanowie pow. p³ockim. 012/1 (77). sk¹d przejêty do PWŒl. nowogródzkiego. Cieszyñskiego. S³u¿y³ na Post. 023/1 (24). p³ocki. L. PP przy KG w ¯yrardowie pow. post. Od 21 XII 1938 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê na Post. W policji od 1922. Uczestnik powstañ œl¹skich. 1315. post. We wrzeœniu 1939 na Post. 05/4 (84). L. ur. w Brennej pow. w Niesuchoi¿ach pow. ur. Od 1935 w policji woj. przeniesiony na Post. Kraj. Alojzy PYRTEK s. Post. Stanis³awa i Walerii. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. do pow.

L. ur. mian. 044/1 (84). W policji od 1927. w Katowicach. St. Od 21 XI 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. Wyw³a. We wrzeœniu 1939 w pionie œledcz. PP Mieczys³aw PYTLARZ s. Ukoñczy³ cztery klasy szko³y wydzia³owej. 045/3 (2). 25 IV 1903 w m. PP w Czêstochowie. Emil PYTLIK s. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 4572. ur. 10 VI 1917 w £azach. post. 1 IV 1934.P St. L. 1191. post. Post. Micha³a i Katarzyny. 738 . Franciszka i Zofii z Folwarcznych. PWŒl. kieleckim.

frysztacki.St. Od 6 IV 1925 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. w Motyka³ach pow. L. Stanis³awa i Karoliny. 4899. ur. brzeski. przod. Jana i Antoniny z ¯abskich. W PWŒl. w £uniñcu. Brzeœæ n. w Siemianowicach pow. MDzON. w 1905. nastêpnie w Komis. 5 VI 1899 w Tymowej. £ukasza. L. ur. 045/2 (57). Post. PP Stanis³aw RABIEJ s. PP Andrzej RACZKIEWICZ s. Od wrzeœnia 1919 do 13 VIII 1920 w Armii gen. ur. PP Piotr RABIASZ vel RABIARZ s. w Rykach pow. gdzie s³u¿y³ do 22 II 1939. Odzn. post. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1918. PWŒl. W policji od 1921. Bugiem. 3149. w Karwinie pow. 020/4 (50). Rezerwa PP Chorostków pow. 24 VI 1896 w Siemianowicach. [4] (27). katowicki. post. L. L. sk¹d 29 III 1925 przeniesiony do Kdy Pow. Jana i Marianny. 2 I 1892 w Brzezinach. L. 23 IV 1897 w Warszawie. od 1 VII 1928 z przydzia³em do Komis. 058/3 (35). 1 IV 1934. W WP od 15 XII 1918 do 7 VII 1921. we wrzeœniu 1939 na Post. 739 . garwoliñski. Hallera. i³¿eckim. Odzn. Marcina i Marii z Górskich. R Post. W I wojnie w armii austriackiej. St. w Starachowicach. Co najmniej od 1936 s³u¿y³ w pow. 5 II 1902 w Uwiœle. ur. post. Warszawy jako kier. mian. ur. PP Jan RABONG s. 5023. St. W I wojnie w armii niemieckiej. poleskim – od 1 VII 1923 w Kdzie Pow. L. We wrzeœniu 1939 w XII Komis. W policji s³u¿bê pe³ni³ w woj. 5924. 4920. BMzaDS³. 038/2 (50). 016/1 (59). Piotr RACKI s.st. Stanis³awa i Joanny z Maleskich. kopyczyniecki. St. gosp. ref. MPzaW. m. ur. Józef RAC£AWSKI s. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post.

Jana i Józefy z Kubiców. MDzON. w Czêstochowie. plut. 1903. St. Od 24 I 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ jako dzielnicowy w III Komis. 18 XI 1895 w Zawieprzycach. Od 16 VI 1937 z woj. (2 VII 1938). Od 8 IX 1920 do 1 IX 1921 cz³onek POW GŒl. instruktor w grupie kand. MDzON. Od 2 IX 1928 do 1933 w III Komis. L. we wrzeœniu 1939 na Post. [1] (29). 045/2 (20). W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji we Lwowie. PP Kazimierz RACZYÑSKI s. Pow. m. L. W Legionach Polskich od 3 VIII 1915. W PWŒl. L. Katowice-Ligota. mian. 026/4 (21). nastêpnie PKP do 3 XI 1918. (do 1 XII 1931). MPzaW. nastêpnie w Katowicach – w Kdzie Rez. W WP do 26 IV 1921. 6 IX 1903 w Marklowicach Górnych. 16 XI 1910 w Stanis³awowie. 6 V 1899 w Koñskowoli. Od 16 XI 1927 do 31 XII 1929 w PP woj. post. PWŒl. KG. We wrzeœniu 1939 w Stanis³awowie. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 21 II 1899 w Do³oszycach. kieleckiego. Ludwik RADECKI s. PP Teofil RACZYÑSKI s. Lublina. post. KN. ur. post. gdzie s³u¿y³ do 15 XI 1931. Od 16 III 1919 w Armii gen. Antoniego i Pauliny ze Stasiewiczów. ur. Józefa i Anny. post. lubelskiego przeniesiony do woj. kontr. sk¹d przeniesiony do Kdy Rez. 05/4 (86). W policji od 1 VII 1923. Uczestnik III powstania œl¹skiego. 2822. Hallera. post. BMzaDS³. Stanis³awa i Marii. 14 pu³ku. L. walczy³ w szeregach 5 komp. Jana i Marii z Sadurskich. St.. St. lubelskim. PP Karol RADEK s. W 1937 w Zamoœciu. ur. 1895. 038/4 (30). 1 I 1930. PP Feliks RADOMSKI s. St. w Swojczowie pow. BMzaDS³. w³odzimierski. we wrzeœniu 1939 na Post. ur. tarnopolskiego. Co najmniej od 1936 s³u¿y³ w policji woj. Odzn. S³u¿bê pe³ni³ w woj. Przod. W policji od 15 X 1922. W policji od 1 IV 1922. wo³yñskim. L. PP Tadeusz RACZKOWSKI s. St. L. W WP ochotniczo od 11 XII 1918 do 15 XI 1921.R St. Odzn. mian. czortkowski. BMzaDS³. od 1 I 1930 z przydzia³em na Post. ur. w 1895 w Wo³czynie. kieleckiego. 1190. uczestnik walk z bolszewikami. ur. w Kolendzianach pow. Micha³a i Anny z Nosków. 6 baon I Brygady. 1893. Post. post. Odzn. 050/3 (68). SMzaDS³. 740 . 1 IV 1934. W WP od 5 VI 1919 do 17 VI 1921.

MPzaW. lubelskim. W PWŒl. 16 IV 1900 w Annopolu. 1 VIII 1936.. por. 027/2 (65). 22 pp. Od 15 I do 30 XI 1922 ponownie w policji woj. KFLit. PP Julian Jan RADONIEWICZ s. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Krakowie. W WP ochotniczo od 10 VIII 1920 do 25 VII 1921. lublinieckiego – s³u¿bê pe³ni³ na Post. w I Komis. 05/1 (4). St. 6 XII 1906 w Tupad³ach. (do 1 III 1927). L.St. Od 1 I 1926 w s³u¿bie mundurowej. Koœciuszki. Ksawerego i Wiktorii. w³odzimierskim. ur. MMiejsk. [3] (56). BMzaDS³. Œledcz. 2671. PP Leon RADTKE vel RADKE s. 23 pp. SKZ. ur. PWŒl. Od 1936 do lutego 1939 s³u¿bê pe³ni³ jako Kmdt Pow. Boles³aw RADOS£AWSKI vel PUSTY s. 15 II 1920. w 1934 baon KOP „Podœwile”. ZKZ.. W WP od 4 XII 1918 do 15 X 1921. Miasta Lublina. MDzON. nastêpnie w WP. od 3 II 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – Kmdt Pow. od 1 VIII 1925 w Katowicach – w Kdzie Rez. W latach trzydziestych w s³u¿bie œledcz. KN. (do 24 X 1925) i w I Komis. mian. mian. PP Zygmunt RADOMSKI s. PP we W³odzimierzu Wo³yñskim. W policji od 25 XI 1936 jako kand. 1914–1916 w tajnym skautingu – I Lubelska Dru¿yna Junacka im. Nadkomis. W 1935 odkomenderowany do KG PP. We wrzeœniu 1939 w Wydz. Jakuba i Marii z Majchów. kontr. Odzn. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. SMzaDS³. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskiego w pow. ur. nastêpnie w Pawonkowie. Odzn. Ukoñczy³ specjalny kurs dla oficerów WP przechodz¹cych do policji w Szkole Oficerów PP w Warszawie. 2 DP Leg. ur. S³u¿y³ w 4 pp Leg. Od 1 II 1924 urzêdnik kontr. przod. MPzaW. W l. na szer. ¿ó³kiewski skierowany do woj. w Kochcicach (do 1 VIII 1929). m. Post. post. 037/3 (5).. L. i PKom. kpt.Bia³. 8 X 1895 w ¯migrodzie Nowym. plut. horochowskim i rówieñskim. Ukoñczy³ NSzF w Sosnowcu. 741 . Nadkomis. Od 15 II do 6 VIII 1920 w Kdzie Pow. MPzaW. Lublina. – 1 I 1930. St. lwowskiego. KW dwukrotnie. Lublin. Ostrów Mazowiecka. sk¹d przeniesiony do pow. Wojciecha i Marianny z Lizoniów. 26 XI 1897 w Cykarzewie. od 9 III 1931 baon KOP „Wo³o¿yn”. L. w Lublinie. 8 pp Leg. SMzaDS³. Od 10 XII 1921 do 30 IX 1924 w PP w Czêstochowie. Od 5 IX 1914 w 2 pp Legionów Polskich. Pustej KuŸnicy (do 30 IV 1931). Ukoñczy³ Rosyjsk¹ Szko³ê Kolejow¹ w Lublinie i Wieczorow¹ Ni¿sz¹ Szko³ê Handlow¹. przod. Kazimierza i Genowefy z Gnatowskich. ze starszeñstwem 1 VI 1919. Odzn. Od 1 VI 1917 do 6 II 1920 w I Komis.. T. BKZ. 5871. W WP od 11 XI 1918 do 31 VII 1936. R L. plut.

MN. 1 XI 1905 w Ma³kowie. MDzON. 05/3 (11). w Berezowie Œrednim pow. nastêpnie ochotniczo od paŸdziernika 1918 w V Dywizji Syberyjskiej. Post. Wojciecha i Józefy. Odzn. ur. PP Kazimierz RADZIKOWSKI s. 020/3 (59). L. MPzaW. 1560. sto³pecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. 597. Post. od 1933 w pow. lwowskiego. L. Ukoñczy³ 28 IV 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. tomaszowskim – kmdt Post. mian. nowogródzkim. W policji od 1 V 1923. 012/3 (51). ostatnio w £odzi – w 1938 w Kdzie Miasta. w 1934 na Post. tarnopolskim. w Tyszowcach. 24 XII 1915 w Przystajni. PP Józef RAJ s. Ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Stanis³aw RADZKI s. Ignacego i Walerii z Mrozowskich. we wrzeœniu 1939 ponownie kmdt Post. W policji od 1 VII 1923 – s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. Od 16 I 1937 kmdt Post. 3993. Przod. Od 26 XI 1918 do 24 II 1922 ochotniczo w WP. we wrzeœniu 1939 w Dyonie Konnym. 1 II 1937. Mateusza i Antoniny z Dudziaków. 16 X 1901 w Micha³owie. 6 IV 1897 w LemszczyŸnie. 11 X 1895 w Szczebrzeszynie. na szer. zbaraskim. PP Franciszek RAJCA s. ur. strz. w Koszlakach. W WP do 30 XII 1921. W I wojnie w armii rosyjskiej. S³u¿bê pe³ni³ w woj. Post. ¿ó³kiewski. PP Józef RADZIOCH s. kontr. W policji od 16 II 1932. ¿ó³kiewski. ur. L. Micha³a i Marii. 25 XI 1912 w Krakowie. MDzON. Po ukoñczeniu 12 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. MPzaW. w Tyszowcach. 020/1 (20). ¿and. 4 p. we wrzeœniu 1939 na Post. L. Odzn. Skoñczy³ szko³ê handlow¹. Ukoñczy³ 27 VII 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow.R Post. Przod. Do kraju powróci³ 22 XI 1921. kon. BMzaDS³. ur. PP Wincenty RADZISZEWSKI s. 3366. ko³omyjski. Przez wiele lat s³u¿y³ w policji woj. Co najmniej od 2 IX 1928 pe³ni³ s³u¿bê w pow. ¿ó³kiewski. Przod. 1275. 2564. 05/4 (61). Stanis³awa i Marii. Teofila i Marianny. L. ³ódzkiego. w Kotlicach. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 742 . BMzaDS³. ur. St. przod. mian. W policji od 17 IX 1936 jako kand. 1 VII 1930. 044/3 (81). w Nalibokach pow. nastêpnie skierowany na Post.

ur. Przod. Franciszka i Ludwiki. od 15 I 1924 z przydzia³em do GSzPWŒl. sk¹d 21 III 1931 przeniesiony do woj. 4461. PP Edward RAJCZYK s. PP Jan RAJM s. lwowskiego. BKZ. 2752. L. Rez. w Katowicach. 743 . do pow. w 1896 w Niestanicach. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Marcina i Michaliny z Mokrzyckich. sk¹d 4 X 1938 deleg. L. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Piotra i Marii. MPzaW. w Kdzie Pow. gostyniñskim. Odzn. Od 5 VII 1924 do 3 IV 1939 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. Odzn. ur. 732. L. Od 4 IV 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. PP W³adys³aw RAJEWSKI s. Karol RAJNER s. Odzn. 033/3 (33). w Cieszynie. MDzON. R St. 23 IX 1900 w £odzi. w Tarnopolu. 25 XII 1901 w Czêstochowie. L. Andrzeja. 027/4 (37). ur. warszawskim na Post. post. 6 pac. 044/3 (10). w Œwiêtoch³owicach. Od 25 VIII 1927 w Kdzie Miasta £odzi z przydzia³em do XIII Komis. w 1893. Lucjan RAJCHERT s. pomorskim. w Brzezinach jako telefonista. czêstochowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. w 1883 w Gustawowie. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. ur. L. w Pecynie i Szczawinie w pow. Karola i Katarzyny z Fija³ków. Jana. W policji s³u¿y³ od 1923. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. 5 X 1895 w Choroniu. Przod. W WP od 3 III 1920 do 15 IV 1921. nastêpnie w woj. sk¹d w kwietniu 1939 przeniesiony do 4 Komp. 4054. Uczestnik wojny 1920. 2076. PP w Herbach Starych pow. Co najmniej od 1933 pe³ni³ s³u¿bê w Grudzi¹dzu. post. W policji od 1920. ur. we wrzeœniu 1939 w pionie œledcz. W policji od 1925. PWŒl. post. 012/2 (76). 023/5 (67). W PWŒl.St. PP Florian Franciszek RAJPOLD s. 019/2 (92). 5062. L. ur. St. cieszyñskiego. tarnopolskiego. BKZ.

1605. Post. kieleckim. We wrzeœniu 1939 w II Komis. W policji od 1919. 5399. 744 . BMzaDS³. PP Jan RAKIEJ-ROKICKI s. KW. post. Wojciecha. W³aœciciel piwiarni w Grodnie. w Chorowie pow. PP Jan RAKOWSKI s. L. w 1890 w Poczesnej. kontr. Post. Józefa.in. ur. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Krakowie. od 21 IX 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. m. 511. 15 VI 1898 w Lipnikach. L. 026/2 (69). W WP od 11 XI 1918 do 28 IV 1923. St. 020/4 (35). 023/2 (16). L.R Jan Bronis³aw RAJTKOWSKI s. post. ur. 666. na szer. PP Stanis³aw RAPAK s. (od 10 IV 1934). L. 6499. 2113. Mieczys³awa i Jadwigi. 023/2 (40). krakowskiego. Uczestnik walk z Ukraiñcami. 23 XII 1911 w Zab³ociu. w Czêstochowie. nastêpnie w Czêstochowie – w III Komis. ur. na Post. Co najmniej od 1933 s³u¿y³ w woj. Odzn. ur. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Co najmniej od 1934 pe³ni³ s³u¿bê w pow. St. ur. czêstochowskim. w 1914. Kazimierz RAJTNER s. Józefa i Barbary z Szurków. W policji od 1924. L. w 1900 we Lwowie. KN. Wojciecha i Katarzyny. L. W policji od 18 XII 1936 jako kand. Jana. horochowski (1936). PP Jan RAKOCZY s. ur. W policji od 15 VII 1923. 062/2 (47). 023/2 (77). w 1900 w Wielêcinie. ¿ó³kiewski skierowany do woj. w K³obucku. w 1933 na Post. wo³yñskim.

Przod. PP Józef RAPALSKI s. Aleksandra i Marianny z Sobiesiñskich, ur. 18 VIII 1897 w Kakawie. W WP od 1919. Ukoñczy³ 4 XII 1929 NSzF w Sosnowcu. Od 1923 s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. kaliskiego – na Post. w Iwanowicach, od 1926 p.o. kmdta Post. w Choczu, w l. 1930–1937 kmdt Post. w Brzezinach, od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. w KoŸminku. Odzn. BKZ, MDzON, MPzaW.

R

L. 045/1 (53), 4039.

Stanis³aw RAPLEWICZ s. Adama, ur. w 1915.

L. 019/1 (47), 4719.

St. post. PP Wincenty RASA£A s. Macieja i El¿biety z Kralów, ur. 14 VII 1889 w Strza³kowie. W policji od 1919. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. kieleckim. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Rez. Konnej w Sosnowcu. Odzn. BKZ.

L. 012/3 (36), 5002.

Wac³aw RASPOÑCZYK s. Adama, ur. w 1908.

L. [2] (46).

St. post. PWŒl. £ucjan RASZKE s. Stanis³awa i Stefanii z d. Grzanko, ur. 14 I 1899 we W³oc³awku. W WP od 26 VI 1919 do 23 VI 1922, 12 pp. W PWŒl. od 15 I 1924 w pow. katowickim. S³u¿y³ w Kdzie. Rez. w Katowicach (do 18 II 1925), na Post. Za³êska Ha³da pow. katowicki (do 16 VII 1936), w Komis. Katowice-Za³ê¿e (do 21 X 1936), nastêpnie w Wydz. Bud¿et.-Gospod. Kdy Rez. w Katowicach.

L. 020/4 (22), 1390.

Przod. PWŒl. Robert RASZYK s. Józefa i Joanny z Rokitów, ur. 1 IX 1895 w Darkowie. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. lubelskiego – w 1929 kmdt Post. w Soækach pow. ³ukowski, nastêpnie w woj. poleskim (1936). Od 21 III 1939 w PWŒl. z przydzia³em do Komis. w Boguminie Nowym pow. frysztacki.

L. 038/3 (13), 780.

745

R

Przod. PP Andrzej RATAJ s. Jana i Józefy z W¹sików, ur. 29 XI 1900 w Osmo³odzie. Hallerczyk, uczestnik walk z Ukraiñcami i wojny 1920. Ukoñczy³ (12 XI 1928) NSzF w Sosnowcu i Powszechny Uniwersytet Korespondencyjny (1935). W policji od 1 VII 1923 w Tarnopolu, nastêpnie w pow. kamioneckim na Post. Po³oniczna i Kamionka Strumi³owa, od 26 IV 1929 kmdt Post. Dziedzi³ów. Ostatnio s³u¿y³ w Tarnopolu – od 25 VII 1939 w Kdzie Woj., od 1 IX 1939 w Urzêdzie Œledcz. Przod. mian. 1 IV 1933. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 020/3 (5), 277.

Post. PP Stanis³aw RATAJCZAK s. Wawrzyñca, ur. w 1913. W policji od 1937 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu w 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. lwowskiego. S³u¿bê pe³ni³ na Post. w Krasiczynie pow. przemyski.

L. 026/3 (61), 2182.

Post. PWŒl. W³adys³aw RATAJCZAK s. Stanis³awa i Stanis³awy z Piaseckich, ur. 7 IV 1900 w Œremie. W WP od 11 XI 1919 do 5 III 1923. W PWŒl. od 1 XI 1923 w GSzPWŒl. w Œwiêtoch³owicach. S³u¿y³ w Komis. Katowice-Dworzec (do 16 IX 1927) i na Post. w Micha³kowicach pow. katowicki. Zwolniony ze s³u¿by 31 III 1928, ponownie przyjêty 1 VII 1928 z przydzia³em na Post. w Istebnej pow. cieszyñski.
L. [4] (83).

Post. PP Alfons RATAJEK s. Józefa i Marii, ur. 29 III 1913 w Bartni. Skoñczy³ 5 klas gimnazjum. W policji od 1 XII 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 12 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. pomorskiego.

L. 045/2 (100), 3234.

St. post. PP Adam RATUSZYÑSKI s. Paw³a i Marianny z Bujakowskich, ur. 10 X 1887 w Nowym Korczynie. W policji od 1919. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. kieleckim, ostatnio w Sosnowcu – w Rez. Konnej, sk¹d 15 VI 1938 przeniesiony do II Komis. i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 III 1936.

L. [1] (80).

St. post. PP Aleksander RAUBO s. Franciszka i Emilii z Rodziewiczów, ur. 12 V 1896 w zaœcianku Rauby. W I wojnie w armii rosyjskiej, w 1916 zdezerterowa³ i wst¹pi³ do I Korpusu Polskiego. W l. 1920–1921 w Dywizji Litewsko-Bia³oruskiej. W policji od 1930 z przydzia³em do NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski, po jej ukoñczeniu skierowany do woj. tarnopolskiego. Ostatnio s³u¿y³ w pow. tarnopolskim – w 1933 na Post. w H³uboczku Wielkim, we wrzeœniu 1939 na Post. w Borkach Wielkich. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn. MN.
L. 033/2 (60), 2257.

746

Przod. PP Wilhelm RAUTSZKO s. Wilhelma, ur. w 1898 w Starej Sieniawie. W policji od 1 XI 1920. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Chinoczach pow. sarneñski. Odzn. BMzaDS³.

R

L. 027/2 (90), 1746.

Kpt. piech. Stanis³aw RAWA s. Daniela i Jadwigi ze Zwierzyñskich, ur. 9 I 1900 w Ostro³êce. Skoñczy³ 6 klas Szko³y Realnej Gi¿yckiego w Warszawie. W WP ochotniczo od 15 VII 1920, 18 pac. Ukoñczy³ SPPiech. w Warszawie (1923). S³u¿y³ w 62 pp i 79 pp. Od 26 I do 17 XI 1931 wyk³adowca w CSS w Toruniu, od 14 X 1932 w 18 pp. Od 1 VI 1938 w KOP – dca komp. „Bakszty Ma³e” baonu KOP „Krasne”. Ppor. ze starszeñstwem 1 VII 1923, por. – 1 VII 1925, kpt. – 1 I 1936. Odzn. SKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 051/2 (32), 7059/54.

Józef RAWSKI s. Mariana, ur. w 1895.

L. 044/3 (48), 3977.

Post. PWŒl. Leon R¥CZKA s. Franciszka i Albiny z Putzków, ur. 10 IV 1899 w Józefowcu. W PWŒl. od 16 X 1925. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – w Kdzie Rez. (do 1 III 1932) jako muzyk w orkiestrze policyjnej, nastêpnie w Komis. Katowice-Za³ê¿e, w 1933 w III Komis.

L. 027/1 (38), 331.

St. post. PP Julian R¥CZYÑSKI s. Gracjana i Bronis³awy, ur. 19 IV 1899 w Homlu. W policji s³u¿y³ od 1 V 1928. We wrzeœniu 1939 w Wydz. I KG. Odzn. BKZ.

L. 038/1 (48), 3748.

St. post. PWŒl. Leopold R¥PA£A s. Józefa i Joanny z Marczyków, ur. 24 XI 1898 w O³pinach. W WP od 4 III 1920 do 2 XII 1921, 52 pp. Od 1 VII do 30 XI 1923 w PP woj. poleskiego. W PWŒl. od 1 IX 1924 w Kdzie Rez. w Katowicach (do 17 IX 1924), nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w pow. lublinieckim na Post. w: Boronowie (do 4 I 1927), Brusieku (do 30 IV 1927), Pawonkowie (do 1 X 1931) i Herbach Œl¹skich.

L. 19/3 (40), 959.

747

R

St. post. PWŒl. Józef RDUCH s. Franciszka i Franciszki, ur. 15 VI 1898 w Chorzowie. Uczestnik trzech powstañ œl¹skich. W PWŒl. od 23 VIII 1922. S³u¿y³ w pow. bielskim, we wrzeœniu 1939 w Komis. m. Bielska. Odzn. KnaŒl.WWiZ, BMzaDS³.

L. 020/3 (85), 1276.

St. post. PP Franciszek REBIZAK s. Jakuba i Marii z Wandasów, ur. 11 XII 1899 w Bartkówce. W I wojnie w armii austriackiej. W WP ochotniczo od listopada 1918 do lipca 1922, 37 pp, st. szer. W policji od 1924. S³u¿bê pe³ni³ w woj. stanis³awowskim, w 1924 w Stryju, w 1934 z-ca kmdta Post. w Bolechowie pow. doliñski, w 1935 na Post. w Oknie pow. horodeñski. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Bolechowie. Odzn. BMzaDS³., GwOPrzemyœla, OH „Orlêta”.
L. 023/5 (34), 4018.

Józef REDLIÑSKI s. Jana, ur. w 1905 w m. Ha³ówki Du¿e.

L. 058/3 (27), 1131.

Przod. PWŒl. Roch REGINEK s. Ignacego i Anny z Bartoszków, ur. 4 VIII 1899 w Wielkim Dobrzyniu. W WP od 18 III 1919 do 22 IX 1920. Od 20 X 1920 do 17 VI 1922 w PGŒl., nastêpnie w PWŒl. Pocz¹tkowo w s³u¿bie œledczej w Katowicach i pow. katowickim w: Komis. w Bogucicach (do 30 XI 1922), eksp. œledcz. w Katowicach (do 31 III 1923), Dyrekcji Policji (do 14 XI 1923), Oddz. Œledcz. (do 15 IV 1924), w Komis.: Za³ê¿e (do 31 VIII 1924), Wirek (do 14 XII 1924), RoŸdzieñ (do 8 VII 1925), w Urzêdzie Œledcz. w Katowicach (do 4 III 1926), nastêpnie w s³u¿bie mundurowej w Kdzie Rez. w Katowicach (do 3 V 1926), w Komis. w Rybniku (do 15 IV 1931) i na Post. w pow. rybnickim w: Czerwionce (do 15 XI 1933), Knurowie jako z-ca kmdta (do 31 III 1939), z którego przeniesiony jako kmdt na Post. w Giera³towicach. St. post. mian. 1 XII 1923, przod. – 1 II 1937.

L. 054/2 (62), 2323.

Post. PP Edward REGIÑCZAK s. Feliksa Aleksandra i Katarzyny, ur. w 1899 w Tr¹bkach. W WP od 14 VIII 1919 do 1 VII 1923. W policji od 2 VII 1923. S³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim. We wrzeœniu 1939 na Post. w Chorowie pow. zdo³bunowski. Odzn. BMzaDS³.

L. 038/2 (60), 480.

748

St. post. PP Mieczys³aw REGULSKI s. Józefa i Józefy, ur. 1 VI 1899 w ¯bikowie. W policji od 1923. Przez wiele lat s³u¿y³ w woj. warszawskim, m.in. na Post. w B³oniu (1936), we wrzeœniu 1939 na Post. w O¿arowie pow. warszawski.

R

L. 045/3 (86), 3275.

St. stra¿n. SW W³adys³aw REGULSKI s. W³adys³awa i Anieli, ur. 27 II 1908 w m. Bo¿e. W wiêziennictwie od 1933. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Pu³tusku, we wrzeœniu 1939 w areszcie œledczym przy ul. Dani³owiczowskiej w Warszawie.

L. 033/3 (46), 3520.

Post. PP Marian Zbigniew REICH s. Gottfrieda i Józefy, ur. w 1910 w Podwo³oczyskach. Po ukoñczeniu w 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski s³u¿y³ w policji woj. lwowskiego.

L. 044/2 (77), 2932.

Post. PWŒl. Antoni REICHENBACH s. Paw³a, ur. w 1916 w Mostach. W PWŒl. od 1938. S³u¿bê pe³ni³ w pow. frysztackim – od 15 XI 1938 do 31 III 1939 w Komis. w Boguminie Nowym, sk¹d 7 II 1939 deleg., a od 1 IV 1939 przeniesiony do Komis. w Pietwa³dzie.

L. 027/2 (24), 2136.

Post. PP Feliks REICHERT s. Józefa i Kornelii, ur. 30 VI 1907 w Demni. W policji od 16 II 1932. Po ukoñczeniu 27 VII 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego.

L. 033/3 (62), 592.

St. przod. PWŒl. Leon REIMER s. W³adys³awa i Marianny z Romanowskich, ur. 29 IX 1892 w Nowym Mieœcie Lubawskim. Od 19 II 1920 do 26 IX 1921 w PP woj. pomorskiego, do 24 VII 1922 w Rejonowym Urzêdzie Wybrze¿a Morskiego w Wejherowie. W PWŒl. od 25 VII 1922. S³u¿y³ w pow. tarnogórskim na Post. w Suchej Górze (do 19 II 1923), Nakle (do 1 I 1931), w Komis. w Radzionkowie (do 17 VIII 1939), sk¹d przeniesiony jako kmdt Post. w Tarnowicach Starych. St. post. mian. 1 XI 1922, przod. – 1 I 1929, st. przod. – 31 III 1939.
L. 051/1 (80), 1456.

749

R

Post. PWŒl. Józef REINERT s. Ignacego i Franciszki z Polczyñskich, ur. 8 I 1893 w Masanowie. W WP od 11 II 1919 do 31 VII 1921. W PWŒl. od 16 IV 1924 w Kdzie Rez. w Katowicach (do 4 IX 1924), nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. w Królewskiej Hucie (do 11 X 1936), sk¹d przeniesiony na Post. Chorzów-Klimzowiec pow. katowicki.

L. 033/2 (47), 370.

St. przod. SG Franciszek REINKE s. Andrzeja i Pauliny z d. Losse, ur. 23 VIII 1896 w m. Paulina. W s³u¿bie od 1922, do 1928 w WP, st. sier¿., nastêpnie w SG. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pomorskiego Okrêgu w Bydgoszczy jako rusznikarz. Odzn. MPzaW, MDzON.

L. 051/2 (23), 6495.

St. post. PP Kazimierz REITER s. Tomasza, ur. w 1892 w Studzieñcu. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji w GnieŸnie.

L. 045/3 (73), 5746.

Antoni REJMAN s. Filipa, ur. w 1904.

L. 050/3 (64), 7391.

St. post. PP W³adys³aw REJMAN s. Szymona, ur. w 1892. W l. 1936–1938 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Brodach. Odzn. BKZ.

L. 023/5 (87), 3913.

Jan REJT s. Antoniego, ur. w 1909.

L. 051/2 (49), 98.

750

Post. PP Józef REKLIÑSKI s. Jakuba i Ewy ur. w 1900 w Mostach Wielkich. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. lwowskiego, we wrzeœniu 1939 na Post. w Chodorowie pow. bobrecki.

R

L. 050/3 (43), 7705/6093.

Przod. PP Wiktor REL s. Wojciecha, ur. w 1897 w Stefankowie. W policji od 1926. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w jednym z Komis. w Czêstochowie.

L. 023/4 (67), 5020.

St. post. PP Andrzej REMBACZ s. Wojciecha i Jadwigi z Kuchtów, ur. 25 XI 1898 w Koninie. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1919. We wrzeœniu 1939 na Post. w Bys³awiu pow. tucholski.

L. 012/1 (69), 3183.

St. stra¿n. SG Stefan REMBACZ s. Wojciecha i Jadwigi z Kuchtów, ur. 15 XI 1896 w Koninie. W s³u¿bie od 1922. We wrzeœniu 1939 w Pomorskim Okrêgu w Bydgoszczy.

L. 050/3 (30), 6496.

Post. PP Józef REMBECKI s. Józefa i Franciszki z Hwa³ków, ur. 16 VIII 1890 w Ochêdzyniu. W policji od 21 II 1923 w Kdzie Woj. w £odzi. W 1926 ukoñczy³ kurs post. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi, m.in. w XI Komis., w l. 1929–1936 w Kdzie Rez. Pieszej m. £odzi, nastêpnie w VI Komis.

L. 05/5 (80), 4179.

Wac³aw REMUZA s. Stanis³awa, ur. w 1911 w Przygodach.

L. 058/3 (6), 4874.

751

R

Post. PP Mieczys³aw RENC s. Hermana i Marianny, ur. w 1908 w Go³onogu. W policji od 16 XI 1932. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim, ostatnio na Post. w Uchowiecku pow. kowelski, z którego 10 VIII 1939 przeniesiony do I Komis. w Równem. Odzn. BKZ.

L. 037/2 (70), 813.

Post. PP Izydor REPECZKO s. Antoniego i Weroniki z Markiewiczów, ur. 23 VII 1887 w Andrzejkiszkach. Ukoñczy³ 5 klas gimnazjum, buchalter. W l. 1908–1918 urzêdnik w Szkole Junkrów w Wilnie i Po³tawie. W I wojnie w armii rosyjskiej. W WP ochotniczo w l. 1919–1922. W policji od 16 VII 1923 w pow. wileñsko-trockim w II komp. PGran., na Post. w: Szumsku, Rudominie, Kaplicy-Powursku. Od 15 XI 1924 w Kdzie Pow. w £uniñcu w VIII komp. PGran., w Bieszczanikach i na Post. w £uniñcu. Z policji zwolniony 31 III 1925 i ponownie przyjêty 1 I 1927 z przydzia³em na Post. w Kosowie Poleskim. Od 8 XI 1927 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Bia³awiczach pow. wo³kowyski, Kosowie (1933), Komis. w Brzeœciu n. Bugiem (od 3 XI 1935). Od 16 III 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. w Wierzchowicach pow. brzeski.

L. 027/2 (58), 2968.

Jerzy RERYCH s. Jana, ur. w 1899.

L. 058/3 (54), 4868.

St. przod. PP Jan RESZKA s. Józefa i Marii z Warychów, ur. 2 I 1897 w Zawadzie. Od 1912 w skautingu, od 1916 cz³onek POW ps. „Babinicz”. W WP ochotniczo od 11 XI 1918 do 5 VIII 1921. W wojnie 1920 w za³odze poci¹gu pancernego „Bartosz G³owacki”, kpr. W policji od 1 XII 1921. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim. W 1932 kier. Komis. w Tomaszowie Mazowieckim pow. brzeziñski. W l. 1936–1937 i tak¿e we wrzeœniu 1939 kmdt Post. w £asku. Przod. mian. 1 XII 1926. Odzn. KN, BKZ, MPzaW, MDzON.
L. 027/2 (10), 3935.

Przod. PP Józef RESZKO s. Marcina i Antoniny, ur. 21 I 1901 w Wy¿nicy. We wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. w £osicach pow. siedlecki.

L. 038/3 (41), 5647.

752

Post. PP Szczepan REZLER s. Stanis³awa i Rozalii z Fingasów, ur. 8 XII 1889 w Kamionce. W policji od 15 VII 1923. S³u¿bê pe³ni³ w woj. tarnopolskim, we wrzeœniu 1939 w Kdzie Woj. w Tarnopolu.

R

L. 020/3 (55), 596.

St. post. PWŒl. Stanis³aw RÊGOWSKI s. Walentego i Marianny z Bede³ków, ur. 21 IV 1898 w Zawadach. W PWŒl. od 15 I 1924. S³u¿y³ w pow. katowickim, m.in. na Post. w Paw³owie (1934), we wrzeœniu 1939 na Post. w Koñczycach.

L. 045/2 (50), 5191.

St. post. PP Ignacy RÊKOŒ s. Marcina i Anastazji z Jankowiaków, ur. 18 VII 1888 w Górsku. W policji od 1921. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Tarnopolu, nastêpnie na Post. w Grucznie pow. œwiecki. Od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. w Tucholi.

L. 019/3 (54), 2745.

Antoni RICZIK s. Andrzeja, ur. w 1901.

L. 023/3 (52), 3669.

Przod. PP Feliks RINGWELSKI s. Jana, ur. w 1901 w Kanoszynach. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. poznañskim, we wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Opalenicy pow. nowotomyski. Przod. mian. 1 IV 1934. Odzn. BKZ.

L. 027/3 (54), 4417.

St. post. PP Józef ROBAK s. Walentego, ur. 18 I 1897 w Krasocinie. W policji od 1922. Co najmniej od 1933 pe³ni³ s³u¿bê w woj. kieleckim – od 1934 w pow. opatowskim, w Komis. w Ostrowcu do 10 III 1938, sk¹d przeniesiony na Post. w £agowie jako jego kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939.

L. 016/2 (44), 5383.

753

R

St. post. PP Józef ROBAK s. Jakuba i Agnieszki, ur. 15 III 1893 w Zawadzie. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w III Komis. m. Lublina.

L. 033/2 (86), 1838.

Pawe³ ROBAK s. Paw³a i Julii, ur. 29 VI 1900 w Stryjówce. W 1921 pe³ni³ s³u¿bê jako post. na Post. Kolejowym w Lublinie. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Stryjówce pow. zbaraski.

L. 058/1 (38), 5498.

St. post. PP Stanis³aw ROBERT s. Jana i Franciszki z Jêdrzejewskich, ur. 29 XII 1900 w Moszczenicy. W policji s³u¿y³ od 1924. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow. w £odzi. Odzn. BKZ.

L. 062/2 (31), 6897.

St. post. PP Bronis³aw ROCZEK s. Rocha i Katarzyny, ur. 24 III 1892 w Nowej Wsi. W policji od 1923. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie.

L. 026/2 (86), 5257.

Pp³k piech. st. sp. Boles³aw Konrad RODKIEWICZ s. Stanis³awa i Teofili z Czubowiczów, ur. 2 IV 1889 w Siennicy. Absolwent Gimnazjum Filologii Polskiej Chrzanowskiego w Warszawie. Ukoñczy³ 3 lata studiów na Politechnice Lwowskiej, aktywny dzia³acz Zwi¹zku Strzeleckiego i Zwi¹zku Walki Czynnej. Od 6 VIII 1914 w Legionach Polskich – kmdt koszar „Oleandry” w Krakowie, na front wyruszy³ z 1 pp Leg. Po kryzysie przysiêgowym internowany w Szczypiornie. Kmdt IV Okrêgu POW. W WP ochotniczo od lutego 1919. S³u¿bê pe³ni³ w 33 pp, w Misji Wojskowej na Dalekim Wschodzie, w II oddz. III Armii. W l. 1921–1922 attaché wojskowy w Pradze, nastêpnie w DOK II i Oddz. II Sztabu G³ównego. W l. 1924–1925 Kier. Ref. Wywiadowczego Dtwa 13 DP. Od lipca 1926 w KOP w sztabie 5, potem w 6 Brygadzie. W 1927 dca 3 komp. 21 Brygady KOP. W 1928 szef Oddz. Informacyjnego w Ministerstwie Skarbu. Od 1929 szef Oddz. II Kdy SG. W maju 1935 przeniesiony w st. sp. Kpt. ze starszeñstwem 1 VI 1919, mjr – 1 I 1928. Odzn. VM 5 kl. nr 4960, KKOOP, KN, KW, ZKZ, MPzaW, MDzON.

L. 058/3 (20), 5870.

754

Andrzej RODOCHOÑSKI s. Mateusza, ur. w 1897.

R

L. 026/4 (80), 616.

Przod. PP Roman RODZYNKIEWICZ s. Stanis³awa i Anny, ur. w 1892 w Dobromilu. Co najmniej od 1936 s³u¿y³ w policji woj. stanis³awowskiego, we wrzeœniu 1939 w Stanis³awowie.

L. [3] (83).

St. post. PP Franciszek ROGA s. Teodora i Katarzyny z Krejczych, ur. 4 X 1903 w £odzi. W policji od 15 XII 1933. Ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi – na Post. £ódŸ-Chojny, od 1938 w Wydz. Œledcz.

L. 027/3 (76), 3659.

Post. PP Tadeusz ROGACKI s. Walentego i Michaliny z Jaroszewskich, ur. 2 II 1911 w Tomicach. Absolwent Szko³y Handlowej w Zgierzu. W policji od 17 V 1935. Po ukoñczeniu 22 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski 24 X 1935 przydzielony do I Komis. w Bia³ymstoku. Od 16 VI 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w Kdzie m.st. Warszawy w ref. gosp.

L. 027/4 (12), 1956.

Micha³ ROGALA s. Miko³aja, ur. w 1894.

L. 037/2 (53), 1277.

Przod. PP Stanis³aw ROGALA s. Wincentego i Marii, ur. w 1896 w Opatowie. W POW od 3 V 1916 do 1 XI 1918. W WP od 17 VI 1919 do 31 V 1922, 1 pp Leg., plut. W policji od 16 VII 1923 przydzielony do s³u¿by gran. jako instruktor powiatowy, potem instruktor w komis. Do 5 VIII 1938 s³u¿y³ na Post. w Dorosinach pow. ³ucki. Od 24 XI 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. w Milatynie pow. zdo³bunowski. Przod. mian. 1 IV 1930. Odzn. MN, MPzaW, MDzON, BMzaDS³.
L. 033/3 (80), 5733.

755

756 . W sierpniu 1939 zmobilizowany. post. 2238. ¿ó³kiewski skierowany do woj. w Brzeœciu n. St. ur. w Bêdzinie. PP Antoni ROGALSKI s. Stefana i Franciszki z Kijków. Post. ur. Od 9 IX 1924 na Post. 026/4 (82). L. 14 I 1896 w Suchatówce. 32 pp. Bugiem. 033/1 (27). 1 I 1931. walczy³ w obronie Wilna. ¿ó³kiewski skierowany do policji woj. w Grodnie. Odzn. W policji od 7 XII 1936 jako kand. L. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. pru¿añski. post. 027/1 (34). nastêpnie s³u¿y³ w Kamieniu Koszyrskim – od 15 II 1935 w Kdzie Pow. kontr. poleskim. lidzkim. L. przydzielony do s³u¿by gran. 617. Od 3 V 1934 do 28 II 1935 w Szkole Tresury Psów Policyjnych w Poznaniu.o. na szer. Konstantego i Heleny. 10 I 1914 w WiŸnie. bia³ostocki. w pow. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. Stanis³awa i Zofii z Ma³achowskich. W WP od 5 VII 1919 do 1922. w Linowie pow. mian. St. 5473. od 17 VIII 1936 na Post. bomb. Post. 17 X 1912 w Petersburgu. BMzaDS³. od 28 I do 10 IX 1920 na froncie bolszewickim. 4866. 140. 058/4 (13). pru¿añski. St. W Legionach Polskich s³u¿y³ jako woŸnica. garwoliñski. ukoñczy³ 9 I 1926 w Brzeœciu n. Ukoñczy³ 10 II 1931 Szko³ê Podof. MPzaW. stanis³awowskiego. PP Micha³ ROGALSKI s. ur. MDzON. Józefa i Julianny z Kwiatuñskich. L. W policji od 25 VI 1923 p. Bugiem. ur.. kieleckiego. L. Co najmniej od 1936 s³u¿y³ w woj. w Berezie Kartuskiej pow. post. Wiktor ROGALSKI s. W policji od 1925 z przydzia³em na Post. We wrzeœniu 1939 na Post. w Sobolewie pow. s³u¿bê pe³ni³ w Dolinie. 026/1 (100). PP Tadeusz ROGALEWSKI s. rez.R Post. Kurs dla przod. Odzn. MDzON. st. Fryzjer zamieszka³y w Czarnej Wsi pow. PP Czes³aw ROGALIÑSKI s. Od 12 I 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w II Komis. Jana i Katarzyny z Popowskich. ur. 22 IX 1899 w £ysobykach.7 II 1908 w Kiszyniowie. szer. Od 23 X 1935 pe³ni³ s³u¿bê w Komis.

Józefa i Heleny z Mallutów. olkuski i tam nadal we wrzeœniu 1939. Józefa i Zofii z Monetów. w Koñczycach Wielkich (do 10 VI 1931) i Ustroniu (do 29 XI 1938). 3638. PWŒl. W 1937 pe³ni³ s³u¿bê jako instruktor. Post. ur. St. We wrzeœniu 1939 na Post. kieleckim – na Post. sk¹d automatycznie przeszed³ do policji. 038/4 (85). L. w Tarnowie. i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. warszawski. 15 V 1886 w £aznowie. w 1909 w Grodnie. L. 2 VI 1937 przydzielony na Post. post. PP Stefan ROGUT s. Warszawy. 3039. w S³awkowie pow. 4513. L. Odzn. PP Walenty ROGOWSKI s. 4440. We wrzeœniu 1939 w Kdzie m. Tomasza i Anny. w £oœniu pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 019/3 (85). MPzaW. W policji od 1919. L. w Istebnej. 24 I 1904 w Borsku. bêdziñski. Adama i Heleny z Szyma³ów. w Opocznie. nastêpnie kmdt Post. Od listopada 1918 w MMiejsk. post. z którego 3 III 1937 przeniesiony na Post. 1 I 1899 w Bierach. W policji od 1927. III Komis. czêstochowskim w: Parzymiechach (do 30 IX 1933). L. R L. ur. S³u¿y³ w Komis. 044/1 (14). 3587. 757 . przod. w Charsznicy. St. Leona. PP Leon ROGOWSKI s. Przod. S³u¿bê nadal pe³ni³ w £odzi – w I. PP Pawe³ Jan ROHS s. Œl¹ska Cieszyñskiego. W policji od 1920. PP W³adys³aw ROJEWSKI s. sk¹d przeniesiony do pow. w Cieszynie (do 19 III 1925) i Lipinach pow. kier. 13 I 1888 w Zam³yniu. z której automatycznie przeszed³ do PWŒl. Wiktor ROJCZYK s.st. 045/3 (30). Kraj. cieszyñskiego – s³u¿bê pe³ni³ na Post. 3815. 023/3 (42). w £odzi. Romana i Natalii z Olczaków. ur. ur. St. we wrzeœniu 1939 na Post. a od listopada 1937 w II Komis. kieleckim – ostatnio na Post.St. W policji s³u¿y³ od 1932. 5 III 1898 w Warszawie. w pow. ur. œwiêtoch³owicki (do 1 XII 1927). Lipiu (1936). 027/2 (1). Ostatnio s³u¿y³ w woj. ur. Od 27 XI 1918 do 14 VII 1922 w ¯and. post. w Pyrach pow. MDzON.

023/3 (5). dyscyplinarny Kdy Woj. Ostatnio pe³ni³ s³u¿bê jako p. ur. Franciszka i Ewy z P³ochockich. Pieszej w £odzi. Józefa i Julii z Kilarskich. 4541. Od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Rez. L. ur. Odzn. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. BKZ. Co najmniej od pocz¹tku 1939 – i nadal we wrzeœniu – w KG. 1 IV 1939. w 1898 w Chodaczkowie. ur. PP Stanis³aw ROLAÑSKI vel MIA£SZYGROSZ s.. ur. W policji od 1923. S³u¿bê pe³ni³ w woj. mian. 3882. nowogródzkim. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 149. PP Franciszek ROKICKI s. W WP ochotniczo w l. post. L.o. Przod. w Nowogródku. wo³yñskim. Przod. MDzON. BMzaDS³. Przod. w £ucku. 012/3 (58). Jana i Agnieszki z Kwapiñskich. 05/2 (13). Co najmniej od 1935 s³u¿y³ w woj. PP Karol ROKWISZ s. w 1891 w Opatowcu. ur. L. Karolina. 1919–1921. post. PP Stanis³aw ROKICKI s. 023/5 (79). od 1 X 1938 kmdt Post.R St. w Radomiu. PP Józef ROKITA s. Ostatnio s³u¿y³ w II Komis. B³a¿eja i Marii z Miko³ajów. St. radomski jako jego kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. Post. Odzn. 1 IV 1934. Przod. 4457. Macieja i Franciszki. Odzn. W policji od 1934. przod. ur. 020/1 (21). 038/3 (42). sk¹d 21 III 1938 przeniesiony na Post. L. 758 . 12 IX 1910 w m. We wrzeœniu 1939 refer. Andrzeja i Katarzyny z Rychterów. 2233. w 1898 w Grabowie Starym. W policji od 5 VIII 1919. W policji od 1924. L. 30 XII 1894 w Klimontowie. 3946. we wrzeœniu 1939 w Sto³pcach. mian. w Jastrzêbiu pow. MPzaW. ³ódzkim. w Stromcu pow. PP Józef ROMALDOWSKI s. W policji od 1919. W policji od 1919. 25 I 1889 w Wólce Jagielloñskiej. radomski i tam nadal we wrzeœniu 1939.

14 VII 1907 w £aziskach. MDzON. W policji od 1927. 026/1 (36). 038/1 (11). St. Jana i Kazimiery. 23 p. PP Boles³aw ROMANOWSKI s. 6884. ur. 1 III 1936.st. Odzn. 759 . BKZ. Co najmniej od 1938 pe³ni³ s³u¿bê w Bia³ymstoku. we wrzeœniu 1939 w I Komis. post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. u³. kpr. 012/3 (76). Uczestnik wojny 1920. Mateusza. St. L. L. ur. PP Julian ROMAN s. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Policji Konnej m. W policji od 1 XII 1921. Odzn. St. krakowskim. Antoniego i Anny. 05/1 (62). PP Antoni ROMANOWSKI s. Odzn. W policji od 16 II 1932 jako kand. mian. W policji od 1921. w Oœwiêcimiu. Post. Ukoñczy³ 27 VII 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow. Nieprzerwanie – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Urzêdzie Œledcz. 5769. post. 058/4 (82). post.. 23 XI 1898 w Krzeszowie. Uczestnik wojny 1920. ur. Przod. PP Henryk ROMANOWSKI s. post. ur. St. zmobilizowany 3 IX 1939. 050/1 (70). na szer. W policji od 1921. PP Edmund Ludwik ROMANOWSKI s. 15 VII 1900 w Wilnie. ur. MPzaW. kontr. Rezerwa PP Wilno. 3232. L. 4517. ¿ó³kiewski. Jakuba i Julii. mian. 31 I 1887 w Dobrzyniewie Fabrycznym. Asp. Warszawy. Andrzeja. W WP od 7 XII 1918.St. BMzaDS³. Przez wiele lat s³u¿y³ w woj. 1 I 1938. 5141. We wrzeœniu 1939 na Post. L. R L. w 1884 w £asiczkach. w Radomiu. L. Kazimierza i Antoniny z Bernackich. post. PP W³adys³aw ROMANOWICZ s. ur. 25 VI 1902 w Libawie.

Œwiêcenia kap³añskie uzyska³ 7 IV 1921. L. ZKZ. ze starszeñstwem 1 I 1932. Ukoñczy³ 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Grudzi¹dzu. Od 2 IX 1939 Kmdt Woj. woj. post.in. Warszawa. Ukoñczy³ 30 VII 1921 Szko³ê Oficersk¹ PP w Warszawie. BKZ. PP W³adys³aw ROMANOWSKI s. 1942. 05/3 (74). Emeryt. ze starszeñstwem 1 VI 1919. w woj. 05/3 (12). kapelana 1 VII 1935. 1996. MPzaW. piech. 058/4 (2). warszawskim. janowski. PP Karol Jan ROMAÑCZYK s. L. 760 . Dziekan prawos³awny DOK I (stan na 3 VIII 1938). Jana i Klary z Dziurzyñskich. Absolwent Szko³y Oficerskiej w Opawie. uczestnik odsieczy Lwowa. Podinsp. MDzON. Post. Jana i Antonii z Rocz³awskich. poznañskim (od 5 IV 1935). od 19 VIII 1936 w woj.R Mjr Wiktor ROMANOWSKI s. ur. Od 1930 kapelan pomocniczy garnizonu we W³odzimierzu Wo³yñskim. 5796. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Komis. Józef ROMAÑSKI s. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y we Lwowie. ¿ó³kiewski. KW. L. ur. por. Przemianowany do s³u¿by czynnej w stopniu st. St. Antoniego. Konstantego i Wiery z W³odzimirskich. S³u¿bê pe³ni³ m. W policji s³u¿y³ od 1920. 52 pp. w 1882 w Drohobyczu. Kolejowym w Zaklikowie pow. rez. pomorskim. Jana i Marianny. We wrzeœniu 1939 w II Komis. Absolwent Studium Teologii Prawos³awnej UJP. by³y pracownik Ubezpieczalni Spo³ecznej. PP Boles³aw Andrzej ROSA s. 019/1 (44). L. 2 XI 1899 w Ciemnohajcach. 2654. policji woj. OH „Orlêta”. w Krakowie i Rz¹dowej SBezp. W WP ochotniczo od 1 XI 1918 do 8 V 1920 – w PWojsk. Odzn. PP Leon RONOWSKI s. L. 037/2 (97). ur. ur. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. 1859. 23 V 1892 w Warlubiu. we Lwowie. Przod. Kapelan rez. Ponadto kapelan PP w Warszawie. 3051. poleskiego. Odzn. 16 X 1895 w Grybowie. L. ur. 05/3 (20). ur. Odzn. ZKZ. 30 XI 1910 w D¹browie Górniczej. w 1909. Tadeusza i Julii.

W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. Rezerwa PP Jagielnica pow. 25 III 1889 w pow. 1682. Juliana. ur. we wrzeœniu 1939 na Post. czortkowski. L. Przod. 1 IV 1934. nowogródzkiego. post. 012/1 (12). w Milatynie Nowym pow. L. St. We wrzeœniu 1939 w Komis. Józefa i Ewy. ur.St. 4940. 3322. 4543. We wrzeœniu 1939 w Wydz. w Brze¿anach. Po ukoñczeniu 14 XII 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. St. kamionecki. kowelskim. BKZ. PP W³adys³aw ROSIAK s. tarnopolskiego. 027/2 (14). L. Ignacego. w Nalibokach pow. 22 IX 1909 w Lublinie. Od 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. L. 058/3 (43). ur. 050/3 (47). Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Wawrzyñca i Julii z Maniowskich. PP Maksymilian ROSNER s. Jakuba i W³adys³awy z Jurków. PP woj. Albert ROS£ANOWSKI s. 761 . L. grójeckim. BMzaDS³. W policji od 1919. ur. ur. Ostatnio pe³ni³ s³u¿bê w woj. w 1898. 027/3 (51). tarnopolskiego. Wojciecha i Antoniny. Post. PP Jan ROSIKOÑ s. ³ódzkim. PP Franciszek ROSIAK s. Post. 18 VII 1909 w Czortkowie. wo³yñskim – w 1936 w pow. 18 I 1893 w Ostro³êce. W 1938 s³u¿y³ na Post. 1153. w Mogielnicy. post. W policji od 10 X 1922. ¿ó³kiewski skierowany do woj. post. w Kowlu. W policji od 16 VI 1933. 3305. 044/3 (74). Odzn. we wrzeœniu 1939 na Post. Œledcz. W policji od 18 I 1921. w 1893 w Kicicach. sto³pecki. ur. R L. mian. PP Stanis³aw ROSIAK s.

Gran. BKZ. 016/1 (39). L. Ponownie przyjêty do s³u¿by 1 XI 1928 – Kda Woj. ur. post. 1935–1938 na Post. w Komis. warszawskiego. PP Stanis³aw ROSO£OWSKI s.R Post. 1 IV 1934. w T³ustem pow. L. W policji od 1 XII 1928. Od 25 V 1929 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 4795. L. ur. mian. Od 27 XI 1923 w s³u¿bie gran. ur. BMzaDS³. w 1908. L. Karol ROSSA s. Antoniego. 1 I 1929. w Czerniewicach. rawskim – w l. St. W s³u¿bie od 1931. 15 IX 1903 w Staniszewie. Post. zaleszczycki. 1028. Gran. 7 III 1902 w Wasylkowcach. PP Leon ROSZKOWSKI s. pszczyñskim na Post. Franciszka i Józefy. 3423. nadwórniañski. Komis. 5946. PP Stefan ROSZCZAK s. zwolniony. post. w Kostopolu i tam nadal we wrzeœniu 1939. nastêpnie w pow. 26 XII 1900 w Katowicach. stra¿n. Wincentego i Heleny z Godziszewskich. Kdy Pow. w Katowicach (do 4 VI 1924). Komis. Bytom-Dworzec – od 4 III 1926 pn. Od 1 II 1932 w ref. Bytom-Dworzec. 023/3 (23). w Katowicach. sk¹d 5 X 1938 przeniesiony do Kdy Rez. w Stanis³awowie. Mizerów (do 15 V 1934) i Paw³owice. wo³yñskim. œledcz. Co najmniej od 1936 s³u¿y³ w woj. Maksymiliana i Moniki z Fojcików. Józefa i Rozalii z K¹kolów. 023/3 (15). 054/2 (9). post. Królewska Huta (do 29 XII 1933). Od 1 VI 1924 do 31 III 1925 w policji woj. post. 20 XI 1906 w Piñsku. St. W policji od 16 XI 1932. ur. 026/4 (7). W PWŒl. PWŒl. SG Feliks Kazimierz ROSZKIEWICZ s. wo³yñskim. we wrzeœniu 1939 na Post. sk¹d w 1935 przeniesiony do woj. L. 762 . Odzn. od 1 V 1924. 1695. St. 033/2 (33). ur. Woronienka pow. w ¯elechlinie Wartownia w Spale. Kazimierza i Wandy z Rajewskich. Odzn. tarnopolskim. St. Gran. ur. mian. we wrzeœniu 1939 na Post. L. ostatnio w pow. w II Komis. S³u¿y³ w Kdzie Rez. tarnopolskiego. 22 VIII 1904 w Rudzie Guzowskiej. Królewska Huta – (do 15 VI 1929). St. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w woj. W³adys³aw ROSPORA s. BKZ. Ukoñczy³ gimnazjum w rodzinnej miejscowoœci. 3983. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na granicy czeskiej w m.

L. m. od 7 II 1935 w I Komis. ur. 037/1 (25). L. ur. Post. 3 IX 1901 w Poznaniu. 020/4 (54). potem w WSK. PP Aleksander ROZBICKI s. 012/1 (10). W policji s³u¿y³ od 1929.st. w £odzi. St. ³ódzki. ³askim – w 1938 na Post. Odzn. 29 I 1893 w Nowej Wsi. 026/2 (40). St. Od wrzeœnia 1931 w Kdzie Pow. w Poznaniu. w £apach pow. w Pabianicach. 012/1 (45). w Zgierzu pow. PP Adam ROWIÑSKI s. PP Nikodem ROSZYK s. W l. nastêpnie w I Korpusie Polskim. Do 1930 w Kdzie Pow. w 1899. Odzn. W I wojnie w armii rosyjskiej. ur. PP Henryk ROWIÑSKI s. 292. BMzaDS³. MDzON. 5813. L. Przod. Juliusza Hermana i Karoliny. w Sêdziejowicach. Od 28 XII 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w V Komis. W policji od 1923. ur.Post. R L. L. 24 VIII 1894 w £odzi. w 1921 ukoñczy³ Okrêgow¹ Szko³ê PP. 1972. Wawrzyñca. m. przeniesiony do Komis. 4064. 05/3 (93). W policji od 1927. We wrzeœniu 1939 w XII Komis. wileñskiego. KIKPol. L. w £odzi. 763 . 1924–1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ¿ó³kiewski. S³u¿bê pe³ni³ na Post. BKZ. – 1 III 1923. Micha³a i Katarzyny z Fr¹ckowiaków. 5201. nastêpnie – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w Komis. st. MPzaW. przod. przod. 7 IX 1906 w Maniewie. 5271. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. przod. £odzi. W policji od 10 IV 1919 w £odzi. wysokomazowiecki oraz w II Komis. 1 IV 1887 w Warszawie. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1918. Bia³egostoku i tam nadal we wrzeœniu 1939. Uczestnik wojny 1920. We wrzeœniu 1939 w pionie œledcz. w Radomsku. 29 XII 1933 skierowany do Kdy Pow. Edmunda i W³adys³awy z Góreckich. Ukoñczy³ 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. Warszawy. Wojciecha. ur. Post. BKZ. mian. Post. Andrzeja i Marianny z Kubiaków. ur. 1 VIII 1919. PP Juliusz ROTH s. £odzi jako sekretarz. m. Odz. m. PP Franciszek ROSZYK s.

w Kdzie GSzPWŒl. ur. nastêpnie w Katowicach – w II Komis. Przod. 1931. (do 30 IV 1930). L. BKZ. w Katowicach. od 24 V 1939 w Dtwie komp. katowickim – w Komis. PP Adam ROZWADOWSKI s. wo³yñskiego. 058/1 (72). woŸny z przydzia³em do Komp. w Samsonowie. Od 3 XII 1938 zatrudniony w Komis. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. w Nowej Wsi (do 26 X 1925) jako z-ca kier. „D” Rez. 697. w Zabramiu pow. W I wojnie w armii austriackiej. w Œwiêtoch³owicach (do 8 VI 1926). katowicki (do 14 VI 1927). Micha³a i Marianny z Krukowskich. w Radzionkowie pow. 1185. Post. w 1898 w Wólce £abuñskiej. Do policji przyjêty 1 XI 1936 jako kontr. 4754. dubieñski. Stanis³aw ROZLAZ£Y s. (do 15 X 1929) i Kdzie Rez. PP w Herbach Starych pow. Wojciecha i Antoniny ze Stefañczyków. w Chêcinach jako kmdt. L. kieleckim – na Post. 012/3 (34). 5561. Odzn. 026/3 (81). tarnogórski (do 1 XII 1925). 4 IV 1904 w Latoszynie. sp. Józefa i Magdaleny. w Komis. Kraj. ur. kand. ur. Œl¹ska Cieszyñskiego. sk¹d 1 II 1935 przeniesiony na Post. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w pow. W policji od 1921. 020/3 (65). Wincentego i Julianny. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Warszawie. ur. kiedy zosta³ przeniesiony w st. w Kdzie Pow. 30 IV 1905 w D³utowie. potem w PWŒl. 045/3 (29). ur. PP Tadeusz ROZPÊDEK s. w Piekoszowie.R Przod. Jan ROZBRÓJ s. w Kdzie Pow. PWŒl. PP Wincenty ROZKRES s. Od 1 I 1919 do 14 VII 1922 w ¯and. w Kielcach i tam nadal we wrzeœniu 1939. na Post. we wrzeœniu 1939 na Post. L. Od 2 IV 1938 przyjêty ponownie do s³u¿by z przydzia³em do I Komis. W policji od 1929. we Frysztacie. L.. 13 X 1897 w Dziep³oci. L. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Ukoñczy³ 3 V 1935 NSzF w Sosnowcu. Józefa i Marii. w Makoszowach pow. od 16 IX 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. 25 XII 1894 w Suchej Górnej. 764 . w Katowicach (do 2 XI 1926). St. post. czêstochowski. w Bielsku (do 9 X 1926).

nastêpnie w Hoszczy i tam nadal we wrzeœniu 1939. 1 komp. W I wojnie w armii rosyjskiej. Od 1 XI 1918 w PKom. 6 X 1886 w W¹sowie. 045/1 (58). Uczestnik powstania wielkopolskiego. Józefa i Agnieszki z Gor¹cych. W policji s³u¿y³ od 1919.in. 16 XI 1897 w T³usteñkiem. post. PP Józef RÓG s. 1 II 1896 w £odzi. 023/2 (56). Post. W policji s³u¿y³ od grudnia 1920. Miejskim w Bi³goraju. Odzn. 4069. Odzn. mian. ur. post. lubelskim. bi³gorajski. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 016/1 (10). PP Roman ROZWADOWSKI s. w Tarnogrodzie pow. L. 023/5 (39). Przod. ur. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Tarnopolu. (1936). L. Wojciecha i Franciszki.St. w 1900 w Przyjêku. L. 7 pu³ku II Dyw. PP Jan RO¯EK s. w Majkowie (do 15 XII 1938). ur. z której automatycznie przeszed³ do policji. nastêpnie w I Korpusie Polskim. 1003. Co najmniej od 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w PP m. 11 III 1894 w Paw³owie. 1 VII 1930. Jana i Marianny z Pawlików. – 1 III 1936. ur. Pol. 6 VIII 1893 w Do³hobyczowie. 482. przod. w VI Komis. We wrzeœniu 1939 na Post. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. 1547. ur. w £asku. 3901. L. m. Piotra i Agnieszki z Milczyñskich. 030/1 (18). KN. St. W I wojnie w armii niemieckiej. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. Edward RO¯KIEWICZ s. MPzaW. St. £odzi. Juliana i Marianny. R L. Odzn. W policji od 1 VIII 1924. BKZ. w Nowym Tomyœlu. Seweryna i Józefy. Strz. W policji s³u¿y³ od 1919. W WP od 1 IV 1920 do 7 VII 1923. BKZ. przod. ur. Odzn. rówieñskim na Post. Przod. MDzON. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. KW. BMzaDS³. PP Józef Feliks RÓ¯ALSKI s. 765 . PP Ignacy RO¯NIECKI s. 050/2 (91). 4036. wo³yñskim w Równem i pow.

Od 4 VII 1927 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w III Komis. Bydgoszczy jako dzielnicowy. w Wieluniu i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. w Bydgoszczy. 30 III 1912 w Gowarzowie. L. We wrzeœniu 1939 w Toruniu. Post. che³miñski. L. ur. PP Czes³aw RÓ¯AÑSKI s. kostopolski. w GnieŸnie. 026/3 (82). 29 IV 1892 w Barcinie. W policji od 2 I 1934 z przydzia³em do NSzF w Mostach Wielkich pow. w Sokolnikach pow. post. wo³yñskim. 2 II 1889 w Zielonczynie. 766 . ur. Od 1 XII 1919 do 14 VIII 1920 w PKom. Adama i Marianny. Odzn. L. PP Stanis³aw RUCIÑSKI s. 027/1 (13). Przod. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1924.R St. BKZ. 045/2 (10). z której automatycznie przeszed³ do policji. Przod. L. z którego przeniesiony na Post. W policji od 1922. Po jej ukoñczeniu 2 VI 1934 skierowany do woj. mian. 3658. Odzn. poznañskiego. St. BMzaDS³. ur. Post. 5314. Józefa i Marii z Gaców. 020/1 (39). 4 I 1923. 6041. w Siedliszczu Ma³ym pow. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. W policji od 1 III 1923. w Lisewie pow. Odzn. Jana i Franciszki z Zatoniów. we wrzeœniu 1939 na Post. MPzaW. MDzON. 1 II 1901 w Rakowicach. 045/3 (60). BMzaDS³. post. ur. PP Eugeniusz RUBIK s. 2747. PP Marian RÓ¯AÑSKI s. PP Marian RUBASZEWSKI s. ur. Jana. m. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. Jana i Agnieszki. 2711. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. [2] (8). Post. Józefa i £ucji. wieluñski. 21 V 1897 w Dzia³oszynie. ¿ó³kiewski. PP Konstanty RÓ¯AÑSKI s. ur. 15 VII 1894 w Parczewie. L. W 1939 s³u¿y³ na Post.

5086. We wrzeœniu 1939 w PP m. L. MPzaW. L. St. Post. MN. PP Henryk RUDZIÑSKI s. ur. Juliana i Stefanii. nastêpnie w policji. Ignacego i Katarzyny. 10 VII 1907. ur. we wrzeœniu 1939 w Urzêdzie Œledcz. PP W³adys³aw RUDZIEWICZ s. MDzON. ur. przod. 1957. sier¿. 767 . ur. Odzn. Kraj. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w KG jako szofer. w Jab³onowie pow. L. 023/3 (11). Hieronima. mian. Od 26 XII 1918 w POW w Ko³omyi. Warszawy. Potem w ¯and. Post. PP Stanis³aw RUCZAK s. w Lublinie. kontr. w 1911. w 1900 w Bajkowcach. 1 VIII 1928. ur. OH „Orlêta”.st.. 023/3 (77). bia³ostockiego. Odzn. 054/2 (68). ¿ó³kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego. L. Micha³a i Heleny z Borkowskich. L. 012/1 (76). 019/3 (77). w 1903 w B³oniu. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 2541. St. stanis³awowskim. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 1644. Franciszka. 29 XI 1893 w Ko³omyi. przod. W I wojnie w armii austriackiej – w 1915 ³¹cznik z II Brygad¹ Legionów Polskich. 4058. S³u¿y³ w woj. Post. Od 1913 w Zwi¹zku Strzeleckim. ur. W WP od 21 VI do 31 X 1919. KLeg. Piotra. R L.Post. PP Franciszek RUCZYÑSKI s. lubelskiego. Polskiej. St. BKZ. PP Kazimierz RUCKI s. Po ukoñczeniu w 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. 044/1 (62). BKZ. W policji od 1937 jako kand. 591. W policji s³u¿y³ od 1934. przod. na szer. w 1906 w Osadzie Gerok. PP Andrzej RUDYK s. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. ko³omyjski. W policji od 1930.

10 X 1895 w Czerwieñczycach. Konstantego i Marianny z Powirskich. W policji od 10 VI 1920. Uczestnik powstañ œl¹skich.. w 1906. kmdt Post. warszawskim – w 1932 na Post.st. BMzaDS³. Franciszka i Genowefy. 1685. Adolf RUFERT s. 768 . 026/3 (78). w 1929 w woj. 17 IX 1923. post. Jan Alfons RUGOR s. przod. Giera³towicach (do 1 VIII 1931). post. w Makowie. L. St. PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ na Post. w: Œwierklanach (do 5 XI 1925). L. œwiêtoch³owicki. przod. tarnogórski. 026/3 (10). Augustyna i Katarzyny z Piechaczków. nastêpnie w PWŒl. L. Józef Stefan RULIK s. KN. W I wojnie w armii niemieckiej. nastêpnie w Gorzycach i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Piasecznej pow. BKZ. ur. PWŒl. w Szarleju pow. st. L. ur. w Rydu³towach (do 15 VII 1935). 2392. 012/1 (8). tarnogórski (do 28 V 1936). post. we wrzeœniu 1939 w M³awie. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. Warszawy. St. Odzn. ur. St. PP W³adys³aw RUDZIÑSKI s. ur. 1488. Od 4 VII 1921 do 30 VII 1922 w SGmin. Przod. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Piotra. KnaŒl. mian. K¯Pol. 023/5 (74).WWiZ. nastêpnie w Komis. KnaŒl. 30 III 1904 w Policznej. 13 X 1892 w Borowem.. ur. W policji s³u¿y³ od 1928. W PWŒl. Boles³awa i Marianny z Wojciechowskich. Po powrocie do kraju bra³ udzia³ w walkach z Ukraiñcami i bolszewikami. Odzn. nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ na Post. SMzaDS³. L. przod. od 27 VI 1922 z przydzia³em na Post. z Ameryki.WWiZ. 2 baonu 13 pu³ku (¿orskiego). MDzON. w Miasteczku Œl¹skim pow. MH. w III powstaniu walczy³ w szeregach 7 komp. Post. 044/2 (32). Od 13 XII 1917 ochotniczo w Armii Polskiej we Francji.R St. PP m. GwGŒl.. MDzON. rybnickim – na Post. 31 VII 1896 w Œwierklanach Dolnych. Od 16 V 1919 do 30 VI 1921 w POW GŒl. – 1 I 1928. £yskach (do 26 IV 1927). Odzn. ³ódzkim. MH. We wrzeœniu 1939 w pionie œledcz. MPzaW. – 3 V 1927. PWŒl. Rydu³towach (do 1 XI 1927) jako z-ca kmdta. PP Leon Franciszek RUDZKI s. w Œwiêtoch³owicach. 1458. 1650.

769 . Ponownie przyjêty do s³u¿by 1 III 1925 z przydzia³em do pow. Józefa i El¿biety. frysztacki. sk¹d przeniesiony do woj. w Zebrzydowicach. 3990. 1293. Ignacego i Antoniny z Zygmuntów. Do 1938 s³u¿y³ w policji czeskiej w Ostrawie. 27 IV 1912 w Piotrowicach. ur. Przod. sk¹d 8 X 1938 deleg. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. frysztackiego i skierowany do Komis. R L. St. w Kustyniu. W policji od 16 IV 1930 z przydzia³em na Post. 05/3 (100). Od 2 XI 1938 w PWŒl. ur. £odzi. 6073/7737. post. zwolniony na w³asn¹ proœbê. Józefa i Józefy. z przydzia³em na Post. Erwin RUSEK s. 10 I 1880 w K¹tach. 25 X 1906 w Mioduchowie. w 1897 w Jezupolu. PP Julian RUSEK s. ur. L. Uczestnik powstañ œl¹skich. w Lubliñcu. ur. ur. PP Stefan RUMIÑSKI s. 050/2 (41). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. We wrzeœniu 1939 ponownie na Post. W policji od 1919. Post. pru¿añski. Stefana i Antoniny z Markiewiczów. stanis³awowskim – do 26 I 1938 w pow. w Boguminie Nowym. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w XIII Komis. ostatnio (do 20 XII 1938) s³u¿bê pe³ni³ na Post. 050/1 (13). w Rewiatyczach pow. w Zebrzydowicach. brzeskim – od 10 IX 1933 na Post. w D¹browej pow. PWŒl. W policji od 1919. cieszyñskiego. Wawrzyñca. L. ostatnio s³u¿y³ w pow. 050/3 (13). Antoni RUPA£A s. 012/1 (124). L.. stryjskim. W 1922 s³u¿y³ na Post. L. PWŒl. 019/1 (61). Odzn. L. 5 I 1896. Jakuba i Moniki. we wrzeœniu 1939 na Post.St. ur. m. £odzi. 14 XII 1888 w Luæmierzu. BMzaDS³. ³ódzkiego. PP Edward RUSAKIEWICZ s. a 21 XII 1938 przeniesiony do pow. post. w £yszczycach. We wrzeœniu 1939 w III Komis. 1172. Post. Post. 1454. 5061. PP Wilhelm RUPP s. m.

St. PP Kazimierz RUSIÑSKI s. W policji od 1928. St. Adama i Marii. ur. post. St. kpr. Od 1920 w policji woj. w Komis. ur. w Borszczowie (od 21 IX 1925).. St.R St. L. MDzON. SMzaDS³. kieleckim. 1 VII 1930.in. sk¹d 11 X 1938 deleg. St. Odzn. BMzaDS³. post.. PP Micha³ RUSIECKI s. katowickim. ¿and. w Sufczynie pow. w za³odze poci¹gów pancernych „Œmia³y” i „Œmieræ”. BKZ. St. 31 I 1895 w Brze¿anach. i s³u¿y³ na Litwie – kordon I. post. poleskiego (1924). nowogródzkim. krakowskiego w pow. L. w Tarnopolu. Do 19 XII 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Oddz. PWŒl. 1 szw. BKZ. Konnym w Or³owej. Franciszka i Anny z Wiliñskich. od 20 XII 1938 na Post. Onufrego. 050/3 (3). co najmniej od 1936 w woj. m. post. 4497. Odzn. bialskim. OH „Orlêta”. mian. Odzn. W I wojnie w armii austriackiej. frysztackiego. PP Jan RUSIECKI s.. PP Antoni RUSIN s. z której zbieg³ w 1917 i przeszed³ liniê frontu. 016/1 (96). 27 XII 1899 w Or³owej. W PWŒl. 6072/7738. 1 IV 1934. w 1902. 1 IV 1934. Jana. we wrzeœniu 1939 w Opatowie. Od 10 XI 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – dzielnicowy w Komis. MPzaW. post. 770 . 5140. 050/2 (67). Jan RUSSEK s. dosta³ siê do niewoli rosyjskiej. w Tarnopolu (od 16 II 1926). ur. mian. 12 V 1897 w Kopkach. post. w Iwaniach Pustych pow. 479. we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ur. od 25 XI 1920 odby³ kurs ¿and. W WP ochotniczo od 4 XII 1918 do 31 I 1922. post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 2862. L. BKZ. L. nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ na Post. St. OMSO. L. Franciszka. do pow. 037/4 (75). od 24 VI 1922 w pow. 033/1 (4). w 1891 w Sufczynie. W policji od 16 VIII 1922 z przydzia³em na Post. brzeski. mian. ur. Konnym w Katowicach. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. borszczowski. przod.

nastêpnie w Stanis³awowie w: Kdzie Pow. Komis. Miejskim ( od 2 IX 1922). W 1935 z Rez.. Antoniego i Lucyny. w Niesuchoi¿ach pow. – 1 VII 1930. w Bielsku co najmniej do 4 IX 1937.St. Od 27 V do 30 XI 1919 w ¯and. 023/4 (39). 1 II 1920. mian. Komis. PP Tadeusz RUSZKOWSKI s. 771 . 1 XII 1923. P³oñsk. mian. Do 1 VII 1929 s³u¿bê pe³ni³ na Post. PWŒl. R L. Odzn. przod. Kraj. W 1939 w Kdzie Pow. z którego przeniesiony do Komis. w Nowicy pow. (od 1 I 1922). od 4 XII 1924 ponownie w Komis. L. w Myszynie pow. MPzaW. Odzn. L. W PWŒl. Post. 020/4 (66). Polskiej. Œledcz. b³oñski przeniesiony do woj. 1 I 1928. We wrzeœniu s³u¿y³ 1939 na Post. PWŒl.. St. BMzaDS³. post. Od 17 VII 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. W policji od 1934. St. Józefa i Anastazji z Wierzgallów. L. 1 IV 1939. w Stanis³awowie. przod. W I wojnie w armii austriackiej. w Chorzowie pow. post. w Majdanie (od 10 VII 1935). w Bielsku. PP Karol RUSZCZYSZYN s. MDzON. Jan RUST s. Komis. Szer. ur. Gran. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ jako Kmdt Pow. St. PP przy KG w ¯yrardowie pow. 3289. Od 16 V 1920 na Post. Rudolf RUŒNIOK s. S³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. Bronis³awa i Pelagii. stanis³awowskim – na Post. 11 IX 1890 w £agunach. 5 XI 1901 w Jaworzu. Konnym w Królewskiej Hucie. Jerzego i Marceli z G³owaczewskich. Przod. 8 V 1899 w Rudkach. z której automatycznie przeszed³ do policji. PP Stefan RUSZCZYÑSKI s. Bytom-Dworzec (do 24 VI 1934). 2454. Delejowie (od 18 VI 1928). SKZ. Od 16 VII 1932 w s³u¿bie œledcz. w pow. ur. post. 1 VI 1901 w Lipinach. od 21 IX 1922. Jêdrzejów i tam nadal we wrzeœniu 1939. Miejsk. 050/1 (49). 05/1 (24). wo³yñskiego. mian. Kolejowym (od 11 VII 1923). w 1908 w Kêsach Du¿ych. z której automatycznie przeszed³ do policji z przydzia³em na Post. Od 11 XI 1918 do 31 VII 1919 w MMiejsk. ponownie w Wiktorowie jako z-ca kmdta (od 29 V 1930). nastêpnie w Wydz. w Katowicach. ur. ur. St. i Wydz. katowicki. w: Wiktorowie (od 12 IX 1927). Komis. mian. kowelski. ur. 5782. Komis. L. 019/2 (96). Kdy Pow. 2080. przod. sk¹d 29 V 1937 przeniesiony na stanowisko Kmdta Pow. ko³omyjski jako z-ca kmdta. Jana. st. ka³uski. Œledcz.

post. – 1 V 1939. ur. W WP ppor. L. lubelskim. hrubieszowski. L. 05/3 (28). 1508. 6 p. We wrzeœniu 1939 na Post. St. w Kielcach. Od 17 VII 1936 ponownie w Warszawie – do 10 V 1938 w Grupie Rez.R St. w 1931 na Post. 27 IV 1902 w Karolówce. mian. 050/1 (50). Aleksego i Józefy. w 1910 w Nasielsku. 026/3 (1). PP Roman RUTKOWSKI s. Antoniego i Aleksandry z Walendziuków. Co najmniej od 1936 w woj. 76 pp. 478. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. kon. Odzn. w 1899 w Starosielcach. w Podhajcach (od 31 I 1936). kaw. w Wiœniowczyku pow. W WP od 10 I 1919 do 20 VII 1922. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. 27 II 1909 w Kamieñcu Podolskim. w Tarnopolu i tam nadal we wrzeœniu 1939. wo³yñskiego. potem w Komis. z którego 11 V 1939 przeniesiony do Kdy Pow. Po ukoñczeniu kursu oficerskiego 29 IV 1938 skierowany do I Komis. Józefa i Franciszki. 1 XI 1900 w Nowym Dworze. L. ze starszeñstwem 1 I 1933. post. 4026. w 1935 przeniesiony do woj. Asp. St. w Sosnowcu. kowelski. W policji od 1 IX 1925. 019/3 (53). ur. W policji od 7 VII 1923. w Kaszówce pow. asp. W policji od 3 XI 1932. PP Wac³aw RUTKOWSKI s. ur. Post. Przod. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w woj.in.. BMzaDS³. BKZ. Absolwent Gimnazjum Humanistycznego w ¯ó³kwi. strz. Franciszka i Janiny z Kulczyckich. wo³yñskim. ur. 3831. ur. PP Jan RUTKOWSKI s. S³u¿bê pe³ni³ m. Odzn. W policji od 1936. Ludwika i Agnieszki. w Werbkowicach pow. BKZ. jako z-ca kmdta Post. 254. 772 . podhajecki. rez. L. post. Odzn. 1 III 1936. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. L. ewidencyjnie przynale¿ny do PKU Warszawa-Miasto III. PP. PP Stanis³aw RUTKOWSKI s. PP Józef RUTKOWSKI s. 020/3 (50).

717/4890. L. Osadnik wojskowy z Puzieniewicz pow. 05/2 (51). L. Odzn. St. W policji od 1 VII 1923. PP Adam RUZINOWICZ s. ¿ó³kiewski skierowany do woj. w Wêgrowie. Józefa. 1005. w maju 1900 w Sieniakówce. sto³pecki. R L. w Hoszczy pow. mian. Józef RYBA s. Od 1929 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Jaœle. Józefa i Michaliny ze Szczepañskich. od 16 XI 1923 w pow. Odzn. W PWŒl. Marian RUTYNA s. 24 XII 1895. w Zawodziu pow. 038/1 (58). PWŒl. 23 XI 1894 w Jaœle. 4333. 11 III 1886. Józefa i Wiktorii. rówieñski. ur. Post. 773 . MDzON. post. L. ur. Stefana i Marii. PP Zygmunt RUTKOWSKI s. BMzaDS³. Przod. L. W 1933 s³u¿bê pe³ni³ na Post. ur. wo³yñskim. post. 355. We wrzeœniu 1939 na Post. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. W WP od 19 VIII 1919 do 30 VI 1923. Po ukoñczeniu 12 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. 027/4 (67). na szer. Jana. 3. kontr. Antoniego. warszawskiego. ur. katowicki. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. St. Przod. ur. W wiêziennictwie od 1924. ur. 062/2 (46). 1 VI 1912 w Aleksandrowie. Plut. 038/4 (83). MPzaW. 5463. L. 020/4 (5). katowickim.Post. SW Andrzej RYBA s. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. PP Pawe³ RYBACKI s. W policji od 21 VIII 1936 jako kand. 1 IV 1934. w 1898 w Strachczycy.

Œledcz. W l. St. ur. L. w Tarnopolu. W policji od 9 VII 1934 jako kand. MPzaW. Odzn. Post. BKZ. m. We wrzeœniu 1939 w II Komis. 1 IV 1934. 5912. Jana i Emilii z Voglów. sk¹d zosta³ przeniesiony do woj. L. na szer. mian. 19 VI 1909 w Piotrkowie Trybunalskim. Ludwika i Marii. ur. m. Odzn.. Miko³aja i Cecylii. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 023/1 (68). W policji od 1 XI 1927. 24 VI 1894 w m. St. St. z przydzia³em do NSzF w Mostach Wielkich pow. kontr. Do 1933 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W³adys³awa i Józefy. ur. Od 20 II do 12 XII 1922 pracowa³ jako kancelista w Wydz. PP Alfred RYBAK s. Gulcz. BMzaDS³. 012/2 (55). 4 X 1903 w £êcznej. 020/3 (44). Co najmniej od 1932 s³u¿y³ w policji woj. 14 I 1899 w Witkowicach. we wrzeœniu 1939 w Ko³omyi. 1 V 1932. Konstantego i Wilhelminy z Zejdelów. ur. PP W³adys³aw RYBAK s. post. Przod. Do 28 IX 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 05/1 (13). PP woj. L. St. W 1928 s³u¿bê pe³ni³ na Post. ur. nastêpnie pracownik biurowy i tam nadal we wrzeœniu 1939. wolsztyñski. 481. Po jej ukoñczeniu 6 XII 1934 skierowany do woj. PP Boles³aw RYBCZYÑSKI vel SKOWROÑSKI s. przod. W WP ochotniczo od 7 I 1919 do 30 XI 1921. Œledcz. Ukoñczy³ 4 klasy gimnazjum. Finansowym Zarz¹du Miejskiego w Lublinie. mian. nastêpnie w pionie œledcz. Post. 1 I 1938. 7 VII 1889 w ¯o³yni.R St. 25 VIII 1899 w Bodzewie. PP Pawe³ RYBARCZYK s. St. 1918–1921 ochotniczo w WP. We wrzeœniu 1939 w Wydz. PP Marian RYBARCZYK s. L. post. bia³ostockiego. 774 . Micha³owo-Bia³ystok. ¿ó³kiewski. poznañskim. w Borui Koœcielnej pow. ur. 4861. lwowskiego. we wrzeœniu 1939 w Wydz. W policji od 1 VI 1922. 037/2 (59). post. 595. w Bia³ymstoku. post. od 1936 w s³u¿bie œledcz. Lublina pocz¹tkowo jako dzielnicowy. stanis³awowskiego. 4270. poznañskiego. tarnopolskiego. 026/1 (80). L. Poznania. Od 24 IV 1935 pe³ni³ s³u¿bê w III Komis. PP Tomasz RYBACKI s. mian. post. L. Franciszka i Joanny z Gronowskich.

L. 14 III 1903 w Ksi¹¿u Wielkim. w Kocku. w Trzebieszowie. PP Józef RYBCZYÑSKI s. sk¹d w 1934 przeniesiony na Post. Wac³awa i Marii z Kokotów. Las. ur. 1566. ostatnio w pow. 4052. 5857. ZKZ. Tomasza i Anny. ur. 18 XII 1904 w Helenowie. w Przemyœlu i tam nadal we wrzeœniu 1939. BMzaDS³. Odzn. 1115. post. Hallera. w 1898 w m. PP Franciszek RYBICKI s. 050/2 (87). – dca plut. Odzn. 038/1 (56). L. w L¹dku pow. MPzaW. mjr – 19 III 1937. VIII. L. VI i IX dyonie ¿and. R L. Filipa i Marii z Sydorów. w Dubnie. ur. Post. We wrzeœniu 1939 urzêdnik magistratu w Brodach. Od 20 XI 1918 w Armii gen. od 16 VI 1921 do 2 X 1923 w I. St. Absolwent IV Gimnazjum we Lwowie. W policji od 16 IV 1930. kpt. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w IV Komis. Miko³aja i Rozalii z Cynków. dubieñskim. Mjr ¿and. MDzON. Od 19 VIII 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pracownik biurowy na Post.. ze starszeñstwem 1 VI 1919. nastêpnie w CW¯and. MDzON. Bia³egostoku.. PP Tadeusz RYBUS s. – 15 VIII 1924. 5695. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. PP Boles³aw RYBICKI s. MPzaW. BMzaDS³. Odzn. 775 . s³upecki. Piotr RYCERZ s. lubelskiego. ³ukowskim – na Post. ur. od 31 X 1935 I zastêpca dcy 10 dyonu ¿and. m. V. 019/3 (10). 012/2 (54). ur. instruktor i dca komp. Por. w 1887 w Brodach. Feliksa. Post. Jana. 026/4 (91). L. post. L. 5512. W WP s³u¿y³ w 51 i 49 Pu³kach Strzelców Kresowych.St. 038/4 (79). S³u¿bê pe³ni³ w pow. 24 I 1893 we Lwowie. Jan Józef RYBOWSKI s. szkolnej. Od 1 VI 1933 kwatermistrz. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako kmdt Post. w 1906 w Grzegorzowie.

PP Pawe³ RYCHTER s. 776 . w Limanowej s³u¿y³ do 2 IV 1938. na Post. Odzn. kowelski. Od 5 IX 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – profos bloku oddzia³u aresztowanych w Komp. sk¹d 15 V 1934 przeniesiony na Post. 11 I 1891 w Czernicy. PWŒl. w Czerwionce jako kmdt.R Ignacy RYCHTER s. BKZ. od 4 V 1938 w II Komis. post. BKZ. St. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. Przod. 1 baonu 5 pu³ku (rybnickiego). W policji od 1929. Wartowniczej MOdosob. 020/4 (70). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. W policji od 1923. 21 I 1907 w Grodzisku Dolnym. ur.. Uczestnik III powstania œl¹skiego. 4176. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 019/3 (56). W PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. 05/4 (50). pru¿añski. w Kotrze pow. pru¿añski. ur.. poleskiego. Do 1932 w WP jako podoficer nadterminowy. od 19 VI 1922. w Walenczowie. L. Odzn. krakowskiego. w Gorlicach. PP Jan RYCZAJ s. Wojciecha. walczy³ w szeregach 9 komp. 050/2 (61). od 10 VIII 1939 na Post. Przod. Na Post. w Berezie Kartuskiej pow. L. Franciszka i Franciszki z Wróbliñskich. poleskim. rybnickim na Post. Micha³a. ur. Post. z którego w 1936 przeniesiony do woj. Szymona i Marii z Józefczyków. W policji od 16 XII 1932 z przydzia³em do woj. PP Wincenty RYDZIK s. PP Adam RYGALSKI s. [4] (70). 375. w Datyniu pow. Wilhelm RYDYGIEL s. Walentego i Katarzyny. L. L. ur. ur. 012/1 (90). 24 XII 1900 w Malniówce. w Brzeziu. Mateusza i Julii z Newych. St. kieleckim – od 1933 w pow. 1262. we wrzeœniu 1939 na Post. W policji od 1918. Od 3 VIII 1937 skierowany do Czêstochowy z przydzia³em do I Komis. 30 XII 1903 w Sulikowie. 4732. w 1884 w Kruszynie. 3255. wo³yñskim – w 1935 w Kowlu. L. w Przyrowie jako jego kmdt. w 1913. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. czêstochowskim na Post. post. L.

Post. Ignacego i Marianny. Co najmniej od 1926 s³u¿bê pe³ni³ w pow. 12 XII 1908 w Karwinie. Jana i Anny. w Choroszczy. w 1938 w I Komis. i PKom. 789. ¿ó³kiewski 1 VII 1939 skierowany do policji woj. 020/1 (18). Jana i Joanny z Brzozowskich. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. w Boguminie Nowym. bia³ostockim na Post. III oraz w 1938 XXIII Komis. frysztackim w Komis. w Zamoœciu i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Horodence. Ostatnio – od 15 XI 1938 s³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. Ignacego. Leon RYGIEL s. 777 . 5831. 012/3 (22). PP Franciszek RYMASZEWSKI s. nastêpnie w PP. PP Szczepan RYMARKIEWICZ s. 11 X 1888 w G¹sówce Skwarkach. PWŒl. W policji od 1919. Bia³ystok. 3660. chojnicki. w Pietwa³dzie. sk¹d 7 II 1939 deleg. w 1913 w Che³mnie. Odzn. Kazimierza i Katarzyny z Hajdzionych. BKZ. post. 026/2 (34). Komis.in. w Zgierzu. PP Jan RYKOWSKI s. 045/3 (15). Od 11 XI 1918 do 31 VII 1919 w MMiejsk. a nastêpnie przydzielony na sta³e (od 1 IV 1939) do Komis. W policji od 1919. deleg. L. ³ódzkim. ur. Józefa i Marii. ur. w Bia³ymstoku. L. W 1939 przeniesiony do Komis. St. jako kier. Od 1922 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w II Komis. w Karsinie pow.. stanis³awowskiego. we wrzeœniu 1939 kier. Turoœni Koœcielnej i Lewickich. 17 IX 1890 w Zgierzu. BMzaDS³. jako konwojent archiwum Kdy Woj. We wrzeœniu 1939 na Post. Podkomis. 3144. 26 XII 1908 w Koœcielnej. ur. L. W I wojnie w armii rosyjskiej. 019/2 (80). R L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 3465. 033/2 (58). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Grudzi¹dzu. w 1934 w Komis. L.Post. 12 III 1883 w Warszawie. PP Józef RYMBARCZYK s. W policji od 1 I 1932. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. G³ównym. Post. 633. ur. W policji od 1915.. L. m. PP Boles³aw RYKIERT s. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. Odzn. ur. Przod.

PP W³adys³aw RYSIOWSKI s. PWŒl. Rez. MN. PP Gdynia. w Giszowcu (do 1 IV 1933). ¿ó³kiewski skierowany do policji woj. jako kmdt Post. PKU Czortków. –1 II 1937. Po ukoñczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. Kaspra i Antoniny z Mazurów. 05/2 (20). Od 19 IX 1920 w Policji GŒl. L. „G” Rez. od 10 XII 1936 na Post. Tomasza i Ludwiki. mian. Pawe³ RYPA s. MH. Lotnisko.WWiZ. mian. Od 18 XII 1918 w Armii gen. [2] (4). [2] (49). SKZ. PP Edward RYPEŒÆ s. ur. Piotra i El¿biety. Lotnisko (do 9 VI 1929). 1905. lubliniecki. 13 XI 1898 w Oryszkowcach. Absolwent szko³y rzemieœlniczo-przemys³owej.R Czes³aw RYMSZA s. Rez. w Ma³ej D¹brówce (do 12 XII 1934) i Makoszowach a¿ do wrzeœnia 1939. 020/1 (22). PP Jaworzno pow. lwowskiego. ur. katowicki (do 5 VIII 1927). od 11 IX 1938 w 8 Komp. 1 IX 1931. w 1912. 1 VI 1925. S³u¿y³ na Post. ps. Wiktor RYSZKA s. przod. post. ur. L. L. St. chrzanowski. S³u¿bê pe³ni³ w pow. na Post. lubaczowski. Asp. 13 I 1895 w Komornej. 050/1 (23). 318. S³u¿y³ m. PP Mikuliñce pow. w Micha³kowicach pow. mian. W PWŒl. Aleksandra. Odzn. przod. 6023. St. Odzn. MDzON. St. 778 . nastêpnie kmdt Post. Franciszka i Franciszki ze Sk³odowskich. Cz³onek POW GŒl. L. post. 4 IX 1894 w Rudzie Œl¹skiej. w Cieszanowie pow. we wrzeœniu 1939 na Post. Post. piech. PWŒl. PP Stanis³aw RYSIK s. asp. rez. sk¹d powróci³ na Post. tarnopolski. 18 IV 1896 w Narolu. „Rybnik Piotr”. od 8 VII 1922. 3947. Hallera. 3 V 1910 w Bielicach.in.. MPzaW. 1 X 1922. MPzaW. MDzON. St. 20 pp. w WoŸnikach pow. L. ur. Przod. poleskiego. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W PWŒl. katowickim. 05/4 (25). KnaŒl. ur. Podhajce (20 X 1935). W WP do 7 VII 1920. W policji od 10 VI 1923. Od 19 I 1939 dca 11 Komp. od 22 II 1937 w Komp. Piotra i Honoraty. ur. W WP ochotniczo od 1 XI 1918 do 15 IV 1919 i od 10 III 1920 do 4 VII 1921. ppor. L. nastêpnie w Katowicach – na Post. w III Komis. Uczestnik powstañ œl¹skich i dzia³acz plebiscytowy. od 18 VI 1922.

2865. w Karwinie. we wrzeœniu 1939 na Post. £¹ka. wo³yñskiego. warszawski. W I wojnie w armii austriackiej. mian. gran. Adama. post. w 1936 na Post. Ludwik RYŒ s. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. R L. ur. post. ³êczycki. ³ódzkim. PWŒl. 20 III 1899 w m. post. PP Wiktor RYZOP s. L. Post. 779 . w 1912. 038/1 (93). 045/2 (93). 1679. Józefa. ostatnio w pow. w Poddêbicach pow. PP Józef RYŒ s. W policji s³u¿y³ od 1932. Jana i Antoniny z Bar³ogów. w Piotrkowie Trybunalskim. sk¹d 5 X 1938 deleg. ur. w Katowicach. 016/2 (7). W policji od 1925. piñski. W WP od 20 II 1919 do 18 VII 1922. BKZ. Post. w ¯ukowie pow. 8 XII 1909 w Warszawie. PP Stefan RYTEL s. w Antonówce i BereŸnicy. 012/4 (4). 4070. do pow. We wrzeœniu 1939 w policji drogowej w £odzi. krzemieniecki. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. Szczepana i W³adys³awy. 027/1 (52). L. W policji od 15 VI 1923 przydzielony do II komp. w Otwocku pow. kowelskim na Post. Do 20 XII 1938 s³u¿bê pe³ni³ w II Komis. W policji s³u¿y³ od 1923. 8 VIII 1897 w P³ocku. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Boles³awa i Marii. w Dederka³ach pow. 019/2 (36). L. 2 XI 1901 w Sk¹pej. St. ur. ur. Post. w 1900 w Raci¹¿u. 5089. frysztackiego. PP Józef RYŒ s. 1907. Aleksandra i Zofii z Paw³owskich. kartuski. 14 IV 1937. Odzn. L. PP Teofil RYTER s. St. 4509. Od 12 XI 1924 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Dobros³awce pow. ur. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. przod. St. ur.St. od 21 XII 1938 w Komis.

St. 23 XII 1896 w Zawadzkiem. w Kaletach i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Krasnymstawie. w Turzysku pow. nastêpnie na Post. do 1 XII 1927 na Post. 1511.WWiZ. ur. 2256. 19 VIII 1879 w Œremie. kand. PWŒl. Katowice. S³u¿bê pe³ni³ w pow. post. ur. 9 VI 1888 w Krobanowie. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ na Post. L . S³u¿y³ w pow. Jan RZEPKA s. GwGŒl. Koñczyce pow. frysztacki. 780 . 8 X 1914 w Lisowie. katowickim w Komis. Micha³a. MDzON. W policji s³u¿y³ od 1919.R Przod. kowelski. ur. 1557. w Darkowie pow. W PWŒl. Katowice-Za³ê¿e. Franciszek RZEKA s. w Wieluniu. 5745. ¯o³nierz Armii gen. w Koœmidrach. w Kowlu i tam nadal we wrzeœniu 1939. Hallera. Franciszka. sk¹d 15 XII 1938 przeniesiony do Komis. PP Antoni RZESZEWSKI s. KnaŒl. St. Emanuela i Matyldy z Kowolików.. Odzn. lubliniecki i na Post. w Lisowie pow. PWŒl. Do 31 X 1938 w 2 komp. W PWŒl. post. PP Franciszek RZEPKA s. 8 V 1891 w Kobylnicy. w¹growiecki. jako szer. L.: Chorzów. – 1 XII 1923. w Wapnie pow. PP Franciszek RY¯YÑSKI s. Nowa Wieœ.katowicki. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. Antoniego i Teresy z Ordonów. ur. przod. – 1 IV 1927. 1555. PWŒl. Ignacego. BMzaDS³. 026/4 (45). lublinieckim. 23 III 1898 w Kamienicy Œl¹skiej. Post. St. Wincentego i Krystyny z Soœnioków. L. S³u¿bê pe³ni³ na Post. L. od 1922. MPzaW. przod. Odzn. 037/1 (73). Od 15 VII 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. ur. wo³yñskim – na Post. od 26 VI 1922. W policji od 16 VII 1923.05/5 (96). Przod. L. nastêpnie w woj. 051/1 (30). ur. Uczestnik walk z bolszewikami i powstañ œl¹skich. post. 038/1 (25). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako kmdt Post. Wiktor RZEPCZYK s. 3945. mian. 020/3 (75). St. MH. L.

Post. W I wojnie w armii austriackiej. 3163.Walerian RZESZOTKO s. S³u¿bê pe³ni³ w woj. w Mielcu jako jego kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939. Siedlcach. Dunajcem. PP Jan Micha³ RZYMEK s. w Porêbie pow. Gródku n. Jana. L. PP Stanis³aw RZÊSIKOWSKI s. W policji od 1936. [1] (23). Rytrze i Starym S¹czu. w: Trzetrzewinie. R L. 3 III 1895 w Biegonicach. Wawrzyñca i Ma³gorzaty z Majcherów. wadowicki. ur. na Post. 14 IV 1910 w Sanoku. Kura. 026/4 (44). w Wieprzu pow. L. 781 . w 1916 w m. Przod. ur. Bronis³awa i Marii. S³u¿bê pe³ni³ na Post. ur. ostrowski. W policji od 1918. 037/2 (40). z którego 20 IX 1938 przeniesiony na Post. krakowskim – od 1925 w pow. nowos¹deckim na Post. 3564.

post. St. Leona i Julii. S³u¿bê pe³ni³ – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Miasta £odzi. w 1900. przod. PP Franciszek SAAR s. PWŒl.S Post. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. 26 III 1886 w Ludwikowie. 1 I 1929. w Poœwiêtnem n. Odzn. na szer. W policji od 25 IV 1936 jako kand. rybnickim na Post. 52[. w którym walczy³ w 4 komp. nowogródzkiego. 050/2 (71). W WP ochotniczo od 1919. 7743/6065. L. Franciszka i Teresy. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. ³ucki. 6 VIII 1911 w Stani¹tkach. ur. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. Przod. L. (radliñskiej) 2 baonu 14 pp. ¿ó³kiewski skierowany do woj. PP Jan SAD£OWSKI s. Andrzeja i Barbary. we wrzeœniu 1939 na Post. ³ódzkiego. Bia³egostoku. L. St. Pilic¹. ur. PP Józef SADKOWSKI s. 1660. w Rybniku. Józefa i Wiktorii. 020/3 (53). od 1 VII 1922 w pow. wo³yñskiego. Do 3 VI 1926 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. kontr. Cz³onek POW GŒl. L. 058/3 (53). Przod. w Kiwercach pow. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w II Komis. m. W policji od 1919. ur. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. sk¹d 29 III 1936 przeniesiony do woj. 020/4 (67). w 1891 w Wilnie. PP Jan SADOWSKI s. Post. W PWŒl. ur. œwiêtoch³owickim. St. w Ruptawie i Niedobczycach. augustowski. 17 VII 1896 w Bottrop. 1039. uczestnik wojny 1920. ur. post. mian. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 020/4 (93).. BKZ. ur. Jakuba i Ewy z Markociñskich. L. 4919. PP Franciszek SABATOWSKI s. L. w Sopoækiniach pow. nastêpnie w pow.]6. bra³ udzia³ w przygotowaniach do III powstania œl¹skiego. 058/1 (15). Pawe³ SACHS s. w 1904 w Nowodworcach. opoczyñskim. Józefa. 782 . 3909.

w 1897. kieleckiego. L. St. ur.in. w Zwoleniu. BKZ. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. bêdziñski (do 10 VIII 1937). przod. L. L. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1922. ur. Post. ur. w 1895. nastêpnie w S³omnikach. W policji s³u¿y³ od 1923. Antoniego i Józefy. L. 037/3 (37). Niwce pow.St. ur. Przod. W policji od 1928. L. ur. 15 II 1901 w Grzybowie. 1 II 1935. w G³usku pow. w 1899 w m. lubelski. stoliñski. Przod. PP Jan SADURSKI s. w Ksi¹¿u Wielkim. 3657. Czechy. w Bêdzinie. ponownie w pow. MPzaW. post. wieluñski. sk¹d przeniesiony na Post. We wrzeœniu 1939 w III Komis. Od 18 V 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. Józefa. MDzON. Odzn. 030/1 (35). w: Brzesku Nowym (do 25 V 1934) oraz Igo³omii (do 2 VIII 1936). w Skomlinie pow. Nastêpnie na Post. m. L. w Kozienicach. 3761. 4483. post. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. PP Józef SADOWSKI s. 130. w Garbatce (do 2 I 1934). w 1896 w Koñskowoli. PP W³adys³aw SADOWSKI s. 037/3 (4). [. Odzn. 020/1 (67). miechowskim na Post. w Pionkach jako kmdt. PP Micha³ SAGAN s. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. S St. St. sk¹d 25 III 1939 przeniesiony na Post. w pow. 05/5 (73). Co najmniej od 1938 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – na Post. 783 . w Horodnie pow. BKZ. 05/1 (3). Antoniego i Marianny. PP W³adys³aw SADOWSKI s. Odzn. kozienickim na Post. mian. Jana i Marianny. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. ur. Kazimierza. PP Nikodem SADOWSKI s. Jana i Agaty. post. 11 VIII 1890 w Rossoszycy.]087. miechowskim w Ksi¹¿u Wielkim (do 2 X 1937).

wo³yñskim. 012/2 (40). konecki. BMzaDS³. w Domas³owicach pow. Post. L. 3920. 1 VII 1929. ur. 3 XI 1891 w Ku³aczkowcach. St. MDzON. nastêpnie w Horodence – od 22 XII 1924 na Post. Odzn. Odzn. ur. Odzn. 30 VIII 1887 w Cie³uszkach.. przyjêty 21 XI 1938 z przydzia³em na Post. MPzaW. 2562. L. St. L. PP Micha³ SAJEWICZ s. BMzaDS³. 026/4 (69). PWŒl. w Ko³odnie pow. St. BMzaDS³. Od 1 XI 1918 do 30 VI 1919 ochotniczo w ¯and. Ukoñczy³ szko³ê nauczycielsk¹ II stopnia. Kraj. 038/4 (74). Józefa. Ukoñczy³ szko³ê rzemieœlniczo-przemys³ow¹ i 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. BKZ. 023/1 (78). BKZ. przod. mian. w Stanis³awowie. Do PWŒl. 947.. w Bia³ymstoku. konecki oraz Iwaniskach pow. PP Antoni SAJ s. 054/2 (47). krzemieniecki. W WP od 2 VIII 1920 do 4 VII 1923. od 1 VI 1928 w Kdzie Pow. 5542. Co najmniej od 1932 s³u¿y³ w woj. S³u¿bê pe³ni³ w pow. post. Z Rosji powróci³ w 1921. frysztacki i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. L. W policji od 2 VIII 1919. ur. Kacpra i Ludwiki z ¯urawskich. BMzaDS³. SMzaDS³. L. MDzON. na Post. Józefa i Agaty. mian. 13 XII 1915 w £azach. post. opatowski. Karol SAGITTARIUS s. 24 VII 1909 w Sokó³ce. ¿ó³kiewski. przod. We wrzeœniu 1939 na Post. post. 15 I 1900 w Ku³aczkowcach. BKZ.S Post. W I wojnie w armii austriackiej. W policji od 15 VII 1923. Uczestnik wojny 1920. Od 10 I 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pracownik biurowy w I Komis. Ludwika i Anny z Handziuków. 16 VI 1924. 13 VI 1897 w Krupcu. ur. Jana i Anny z Gasiów. Od 9 III 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. Odzn. W I wojnie w armii austriackiej. kieleckim. W policji od 16 XI 1923. post. Post. L. Miko³aja i Eufemii z Miszewiczów. St. w Radoszycach pow. 2835. St. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ jako radiotelegrafista w Kdzie Woj. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. 784 .in. 026/3 (41). PP Stanis³aw SAJEWICZ s. kpr. St. mian. PP Micha³ SAKOWICZ s. ur. Ostatnio pe³ni³ s³u¿bê w woj. PP Jerzy SAJEWSKI s. w Serafiñcach. 5060. m. 1 V 1932. Polskiej. W policji od 16 VII 1923. w Bli¿ynie pow. ur. horodeñskim na Post.

w Grudzi¹dzu. L. ur. Post. post. Jana i Doroty. 054/1 (91). 4798. Micha³a. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. przy Rez. ur. 1 V 1932. mian. ur. SzF w Warszawie. 012/4 (18). 15 VIII 1892 w D¹browicy. PP W³adys³aw SAKOWICZ s. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. Post. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. W policji s³u¿y³ od 1926. Odzn. BMzaDS³. W policji od 10 V 1935. Przod.Przod. we wrzeœniu 1939 w Radomiu. Szer. ur. Odzn. St. skierniewickim. jêdrzejowskim. MDzON. 25 XII 1885 w Lekartach. Stanis³awa i Balbiny z Kusiaków. 2125. We wrzeœniu 1939 na Post. 27 IX 1911 w Koziej Woli. L. PP Franciszek SALAMOÑSKI s. w Bedlnie pow. 020/3 (30). w Go³yminie pow. BKZ. Ukoñczy³ 25 II 1936 Kurs Specjalny dla Szer. 020/2 (15). PP W³adys³aw SALEWSKI s. Jana i Katarzyny. PP Feliks SALAMON vel SALOMON s. PP Józef SALATA s. Od 8 V do 28 X 1935 odby³ przeszkolenie na kursie œledcz. BKZ. post. 026/4 (68). 785 . 15 II 1901 w Koziej Woli. MPzaW. S L. BKZ. ur. Stanis³awa i Balbiny z Kusiaków. w 1899 w Ug³ach. W policji s³u¿y³ od 1920. ur. kutnowski. We wrzeœniu 1939 w I Komis. 058/4 (102). 3188. PP W³adys³aw SALATA s. Od 14 II 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. PP w ¯yrardowie pow. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. b³oñski. Odzn. L. W policji od 1919. 2696. 27 XI 1898 w ¯abiñcu. wileñskiego. ciechanowski. Przod. Odzn. W policji od 1924. L. w Œledcz. kieleckiego – w 1937 w pow. 7149. policji woj. 3911. St. L. Antoniego.

poleskim m. w £asku i Kdzie Miasta £odzi. BKZ. Miejskim w Brzeœciu n. Bugiem. W policji od 26 IX 1932 w Kdzie Rez. W policji od 1920. W policji od 1930. Pieszej w £odzi. Antoniego. 058/1 (51). Jana i Anny ze Studzieñskich. ur. 3640.in. PP Franciszek SA£ACIÑSKI s. bêdziñski. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Rez. 4336. 058/4 (12). 012/1 (94). 058/4 (61). w Kamieñcu Litewskim pow. w 1904. L. We wrzeœniu 1939 sekretarz w Komis. na Post. w Kdzie Pow. Antoniego. 12 X 1894 w Warszawie. PP Zygmunt SA£ACIÑSKI s. we wrzeœniu 1939 w D¹browie Górniczej pow. 14 VIII 1906 w Zduñskiej Woli. ³ódzkim – w £odzi. 6562. L. ur. Tomasza i Ludwiki. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj.S Post. L. Co najmniej od 1932 pe³ni³ s³u¿bê w woj. b³oñski. L. Antoniego i Anny z Minorów. 22. ur. Pow. L. w ¯yrardowie pow. 058/3 (96). 27 II 1904 w Podlesiu. Przod. Ignacy SAMEK s. ur. kieleckim. L. Od 1 VI 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Odzn. 786 . ur. 1011. Feliksa i W³adys³awy. Post. 05/1 (72). Andrzej SA£ATA s. PP Kazimierz SAMEK s. Karol SA£ATA s. w 1898. ur. brzeski. 11 IX 1904 w Moszczenicy.

w Chorowie pow. ur. i³¿ecki. Po ukoñczeniu 27 VII 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. W 1931 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. trembowelski oraz w pow. wo³yñskim. w Ciechanowie. 05/5 (62). w Boguminie Nowym pow. Post. Antoniego i Franciszki. S L. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. ciechanowskiego. 7 VI 1908 w Augustowie. L. 22 X 1897 w S³omowie. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. 045/3 (25). W policji od 1915. tarnopolskiego – w 1936 s³u¿y³ na Post. Odzn. PP Aleksy Edward SAMOTEJKIN s. 910. ur. PP Teodor SAMELAK s. post. St. W policji od 16 X 1923. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Lesznie. 4480. w Strusowie pow. 1 IV 1934. Józefa i Cecylii z Jasperów. mian. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 706. PP Ignacy SAMO£YK s. kroœnieñski. buczackim. Post. 037/3 (47). Karol SAMIEC s. Miko³aja. 05/2 (82). L. W WP od 28 XII 1918 do 1 VIII 1923. zdo³bunowski. Józefa i Ewy. PWŒl. St. nastêpnie na Post. 012/1 (129). Do 5 II 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Pszowie pow. W lipcu 1939 przeniesiony do woj. 2160. 023/1 (62). rybnicki. przod. Przod. PP Zygmunt SAMEL s. 874. 787 .Post. Ignacego. L. ur. ur. w grudniu 1913 na £otwie. w Kroœnie. 2820. w Solcu pow. BKZ. W 1925 s³u¿y³ w policji pow. BMzaDS³. Ludwika i Katarzyny. L. w 1889 w Motyczach Szlacheckich. We wrzeœniu 1939 szofer na Post. w Jedliczach pow. PP Stanis³aw SAMSELSKI s. Przod. W policji od 16 II 1932. 6 VII 1884 w Pecynie. poznañskiego. frysztacki. ur. We wrzeœniu 1939 na Post. 4 VI 1908 w £y¿bicach. kieleckiego. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ur.

Józefa. w 1908. w Karsinie pow. Bonawentura SANOCKI s. PP Józef SANECKI s. ur. 1151. L. ur. Miko³aja. BMzaDS³. Juliusza Waleriana i Marii Wilhelminy z Karczewskich. Odzn. L. 038/1 (22). PP Stanis³aw Higin SANKOWSKI s. Przod. Jana i Petroneli z WoŸniaków. 058/3 (42). We wrzeœniu 1939 w Wydz. ur. 10 VIII 1902. MPzaW. chojnicki. Jana i Apolonii. ¿ydaczowski. 3145. 2090. ur. 05/2 (34). W WP od 5 VII 1919 do 30 I 1922. Odzn. w 1899. [1] (24). 019/3 (6). Stanis³aw SANLICKI s. PP Józef SANECKI s. 788 . BKZ. W³adys³aw SANEK s. L. W WP od 5 VII 1919 do 30 I 1922. 29 I 1899 w Szklanowie. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. 11 I 1898 w Warszawie. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Rozdole pow. ur. MPzaW. Przod. MDzON. MDzON.S Przod. 9 III 1900 w Wolicy. 016/1 (67). L. ur. Józefa i Marii. W policji s³u¿y³ od 1920. L. W policji s³u¿y³ od 15 III 1922. L. 2242. 5056. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 15 III 1922. I KG. We wrzeœniu 1939 w Wydziale IV KG jako daktyloskop.

w Wieniawie pow. Ks. S L. 020/4 (48). 4677. £odzi. 058/3 (90). w Pietwa³dzie (od 3 XI 1938). nastêpnie w PWŒl. w Trzyñcu.. [1] (28). 1890. a nastêpnie przeniesiony do pow. frysztackiego. ur. nastêpnie w PWŒl. sk¹d deleg. w Katowicach. na Post. i 12 XII 1918 przyjêty do ¯and. post. pozosta³ na dotychczasowym miejscu s³u¿by na Post. radomski.. w Wojkowicach (od 21 XII 1938). PWŒl. 30 VII 1912 w Leñczach Górnych. W policji od 12 XII 1936 jako kand. m. sk¹d przeniesiony do pow. nastêpnie na Post. 1894. na szer. OzaOŒl. Cieszyñskiego. w Chybiu pow. Józef SANTARIUS s. Karol SANTARIUS s. Karola. kontr. Józef SAPIEJA s. Kraj. Rezerwa PP Barycz pow.Przod. Od 6 II 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. L. PP Piotr SARAPATA s. L. L. Oficerskim w Miko³owie pow. Karola i Magdaleny z Rzymanów. L. katowickim w Komis. pszczyñski (od 30 VIII 1937). bielski. ur. PWŒl. ¿ó³kiewski skierowany do woj. PP Micha³ SAR s. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Rez. 789 . w Istebnej pow. 012/1 (80). s³u¿bê pe³ni³ od 25 II 1924 w Kdzie Rez. S³u¿bê pe³ni³ na Post. Karola i Magdaleny z Rzymanów. ur. w Chybiu. Cieszyñskiego. w Komis. w 1900 w Tuszynie. Odzn. 1030. cieszyñski. 058/2 (58). Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. konecki. Pozosta³ (do 30 IX 1923) na dotychczasowym miejscu s³u¿by na Post. sk¹d 4 X 1938 deleg. w pow.Ciesz. Post. W I wojnie w armii austriackiej. kieleckiego. Post. St. MPzaW. frysztackiego. od 22 XII 1938 s³u¿y³ w Komis. 3 VI 1891 w Datyniach Dolnych. do pow. ur. Od 2 XII 1918 do 14 VII 1922 w ¯and. Kraj. w Za³ê¿u (od 3 VI 1924) i Zawodziu (od 16 III 1929). Ks. Od 6 V do 1 VIII 1912 w ¯and. Zweryfikowany w stopniu przod. Franciszka i Franciszki. bielskiego na Post. Józefa i Józefy. w Katowicach. na Post. tu s³u¿y³ do 14 VII 1922. od 6 XI 1912 do 31 X 1918 w krakowskiej policji wojskowej. w Zabrzegu (do 15 VIII 1930). ur. Kraj. w Opawie. 22 VIII 1886 w Datyniach Dolnych. 20 VIII 1901 w Proæwinie.

post. Antoniego i Heleny z Lichodziejów. SG Józef SARNOWSKI s. ur. Odzn. 4001. Andrzeja i Franciszki. Jana. 1097. Jana i Stefanii. Przod. post. we wrzeœniu 1939 w Sosnowcu. W policji od 1920. w Jeremiczach pow. 5929. PP Leon SARNIAK s. Ostatnio s³u¿y³ na Post. Hallera. St. 037/1 (99). Co najmniej od 1936 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. 3648. ur. wcielony do armii austriackiej. tarnopolskim. w 1903 w Zawierciu. We wrzeœniu 1939 na Post. turecki. 027/3 (63). 2 VII 1894 w ¯abnie. mian. 20 IX 1897. w Dobrotworze pow. PP Adam SARNOWSKI s. BKZ. w Klimontowie pow. Od marca 1919 w Armii gen. L. internowany. w 1900 w Mioduchowie. Micha³a i Anny z Perkoszów. uczestnik walk z Ukraiñcami i bolszewikami. sk¹d 7 XII 1935 przeniesiony na Post. W 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Tarnopolu. ur. 050/2 (7). W policji od 1927. 023/2 (39). kobryñski. Do kraju powróci³ w lipcu 1919. 3816. post. sandomierski. PP Boles³aw SARNECKI s. 790 . opoczyñski jako jego kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. W 1935 na Post. ur. L. Przod. St. 012/2 (29). ostatnio na Post. kamionecki. L. Odzn. Od 12 VII 1915 w Legionach Polskich. ur. Macieja. 030/1 (77). w 1900 w Zalesiu. 1 I 1938. PP Lucjan SARNECKI s. St. KN.S St. poleskiego. w Odrzywole pow. post. w 1899 w Pietrachach. St. mian. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. St. post. bêdziñskim. ur. 3910. L. 1 IV 1934. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. Co najmniej od 1933 pe³ni³ s³u¿bê w woj. PP Stanis³aw SARLEJ s. w Turku. L. w Dobrej pow. stra¿n.

1534. od 13 VIII 1921 z-ca kmdta w Waœkowcach. 1 VI 1920. L. PP Jan SASIN s. Od 24 I do 30 XI 1919 ochotniczo w ¯and. we Frysztacie.St. 058/4 (5). 23 X 1900 w Augustynowie. Od 4 XI 1935 do 21 IX 1937 s³u¿y³ w KOP. 020/1 (29). BMzaDS³. Micha³ SAUSZYN s. 026/2 (63). od 16 XII 1937 w 2 komp. 1 II 1935. St. Paw³a i Marty z Jorgów. mian. od 8 VIII 1923 do wrzeœnia 1939 w Kdzie Woj. L. W policji od 1926. kieleckim. ur. SMzaDS³.. 1 XI 1938 mianowany post. w: Perehiñsku – z-ca kmdta. ref. 023/4 (86). ostatnio kier. 058/1 (10). ur. MDzON. 1 II 1937. Polskiej. i przydzielony do Komis. 16 I 1898 w Warszawie. PP Reinhold SAUER s. PP Andrzej SAS s. Odzn. Henryka i Luizy. 9 III 1901 w Jerzmanowicach. Kraj. Post. mian. W policji od 1 VIII 1922. 495. St. kand. post. We wrzeœniu 1939 w II Komis. od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w jego XI Brygadzie. ur. post. BMzaDS³. w Katowicach. post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. mian. Poznania. 2291. PWŒl. st.. ur. 15 VI 1890 w Boratynie. 037/2 (87). Antoni SAUERMAN s. Odzn. Kdy Rez. przod. w 1901. ur. m. 5541. S L. 1055. 791 . post. post. W policji s³u¿y³ od 1923. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Urzêdzie Œledcz. doliñskim na Post. we wrzeœniu 1939 w Czêstochowie. przod. W PWŒl. St. – 1 XI 1925. 2458. Jana i Ewy. od 3 II 1921 kmdt w Ludwikówce. 30 XI 1913 w Brynowie. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w pow. post. w Warszawie. L. – 1 VIII 1923. Sergiusza. St. MDzON. BKZ. przod. PP W³adys³aw SAROTA s. Józefa i Wiktorii. L. Jakuba i Julianny. L. gosp. nastêpnie w policji. St. St. w Stanis³awowie kancelista w dziale gosp. ur.

w Stanis³awowie. Józefa i Jadwigi z Olejkowiczów. Onufrego i Antoniny. [3] (14). KLeg. 1 IX 1897 w Dolinie.S Komis. Komis. We wrzeœniu 1939 kmdt Post.: Cucu³owce. L. 051/2 (82). Bursztyn pow. L. ostro³êcki. 18 III 1894 w Nadybach. nastêpnie w Ministerstwie Skarbu. 026/2 (31). w Che³mie. rohatyñski (od 15 VII 1933). Kraj. ur. PP Miko³aj SAWICKI s. w Dolinie. Do policji powróci³ 1 XII 1937. Absolwent Gimnazjum w Samborze i Instytutu Kryminologicznego w Wiedniu. MDzON. Polskiej. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – Kmdt Pow. nastêpnie w policji na Post. siedlecki. PP Wiktor Hugo SAUTER s. W policji s³u¿y³ od 31 I 1919. ¯ydaczów (od 22 XII 1926). W l. w Lelisie pow. Komis. KN. S³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. BKZ. Józefa i Zofii ze Œlusarenków. L. 7 II 1887 w Woli Korybutowej. PP Micha³ SAWICKI s. 6 pp. MDzON. Stanis³awów-Kolonia (od 19 V 1937). 05/1 (20). Odzn. ur. Miko³ajów (od 12 VI 1928). post. 1 IV 1934. W Legionach Polskich od 4 IX 1914 do 21 III 1918. MPzaW. L. ur. Jana i Zofii z Praszyliskich. 792 . BMzaDS³. Od 9 I 1923 w Kdzie Pow. Œledcz. [3] (87). PP Józef Ludwik SAWCZYN s. 1918–1921 urzêdnik w Poselstwach Polskich w Wiedniu i Belgradzie. 17 III 1909 w Starej Wilejce. kosowski. W policji od 1 IV 1921 do 31 V 1932. 28 I 1896 w I³owie. Wolsztyn. mian. Jan SAWICKI s. Karola i Natalii. Odzn. 24 V 1895 w Brze¿anach. mian. ur. w Skórcu pow. We wrzeœniu 1939 na Post. 1 I 1931. Plut. Antoniego i Tekli. 5891. Odzn. 2498. ¿ydaczowskim na Post. L. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1923. ¿and. ur. 2036. Od 17 VII do 30 XI 1919 w ¯and. 023/2 (12). w ¯abiem pow. post. PP Franciszek SAWICKI s. Od 28 VI 1938 do wrzeœnia 1939 w Wydz. St. ur. W pierwszej po³owie lat trzydziestych s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. We wrzeœniu 1939 ekspert grafolog w KG. MDzON. Post. Od 26 II 1925 w pow. L. Przod. St.

026/4 (62). lubelskiego. 1 IV 1934. W policji s³u¿y³ od 1920. BMzaDS³. 3170. Kazimierza i Anny. Krakowa. m. PP Stanis³aw SAWICKI s. 045/2 (30). 2196. S L. post. Miko³aja i Marianny z Hukaluków. ur.St. We wrzeœniu 1939 na Post. Andrzeja. St. Franciszka i Julii. mian. L. m. Odzn. ur. w Ostrowi Mazowieckiej. 2186. post. 026/3 (71). Pawe³ SAWICZ s. Józefa i Kamili. post. PP Stanis³aw SAWICKI s. Od 1 XII 1929 do 31 XII 1931 pracowa³ jako urzêdnik w wydziale melioracyjnym Dyrekcji Lasów Pañstwowych w £ucku. L. L. 8 V 1906 w Ho³obach. 793 . w £ucku i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Stanis³aw SAWICKI s. PP Stanis³aw SAWIN s. PP Nikodem SAWICKI s. we wrzeœniu 1939 na Post. w 1898. w Berezie Kartuskiej pow. ur. W policji od 16 III 1932. St. We wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. lwowskiego. MDzON. pru¿añski. L. St. St. 045/1 (34). ur. poleskiego. L. 20 IV 1899 w Mariampolu. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. St. MPzaW. 05/1 (39). 5139. Lwowa. 044/1 (1). BKZ. post. w Zalesiu pow. we wrzeœniu 1939 w I Komis. Odzn. 26 IX 1898 w Jurkach. w 1894 w Krakowie. BKZ. Co najmniej od 1936 w policji woj. Ostatnio pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. W 1932 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 12 IV 1904 w Grodnie. Jana i Józefy. 606. bialski. S³u¿bê pe³ni³ w charakterze biuralisty w Kdzie Woj. ur. post. ur. post.

ur. stanis³awowskiego. PP Stanis³aw SAWIÑSKI s. Post. Post. MDzON. L. Przod. 20 VII 1910. w 1896 w Dubrynowie. PP Stanis³aw SCHMIDT s. sk¹d 5 I 1939 przeniesiony do woj. we wrzeœniu 1939 w Komis. 5550. W policji od 1 VII 1923. 27 I 1895 w Jezierzanach.S Stefan SAWINKOWSKI s. 3752. We wrzeœniu 1939 w I Komis. PP Czes³aw SAWTYRUK s. 050/1 (3). w Tarnopolu. Bydgoszczy. m. 023/5 (95). Walentego i Katarzyny z Fija³kowskich. Leona i Wiktorii z Dziewickich. 027/4 (29). L. Józefa. Co najmniej od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Tarnopolu. L. L. Przod. St. 794 . post. ur. Od 10 X 1938 na kursie instruktorów wf w AWF w Warszawie. MPzaW. 045/1 (65). L. 3388. 044/3 (51). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Stanis³awa. L. Tomasza i Rozalii. ur. 296. PP Feliks SCHMIDT s. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Piotrkowie Trybunalskim. W³adys³awa. 5 XI 1885 w Borownie. w 1894. m. Uczestnik wojny 1920. Co najmniej od 1937 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. We wrzeœniu 1939 w I Komis. 1506. tarnopolskiego. 2811. ur. pomorskiego. w 1907. PP Franciszek SCHMIDT s. 019/1 (22). ur. Torunia. W policji s³u¿y³ od 1920. ur. Odzn.

PP Gustaw Adolf SCHÖNTAG s. w Miko³ajowie pow. w Stryju i Oddz. rez. od 21 IX 1927 ponownie kmdt Post. We wrzeœniu 1939 kier. PKU Gniezno. 1 V 1921. W I wojnie w armii austriackiej. w Radczy pow. 3420. 2606. ze starszeñstwem 1 VI 1919 przydzielony do kadry zapasowej 7 Szpitala Okrêg.Post. 4738. adm. Absolwent gimnazjum w W¹growcu i Wydzia³u Lekarskiego w Würzburgu. egzamin maturalny z³o¿y³ eksternistycznie. s³. szefostwo sanitarne II Armii. SMzaDS³. w 1915. w Rosulnej pow. Kpt. rez. W WP od 15 VI 1919 do 25 VII 1921. z przydzia³em do NSzF w Mostach Wielkich pow. poznañskiego. zdr. Ukoñczy³ 6 klas gimnazjum. S L. 026/3 (38). rez. przod. 037/2 (68). Jerzy Wojciech Bernard SCHNITTER s. ze starszeñstwem 1 XII 1922. ¿ydaczowski. St. od 23 I 1931 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. mian. W I wojnie w armii austriackiej. 25 IV 1892 w Brze¿anach. 2707. Po jej ukoñczeniu 31 III 1936 skierowany do woj. Odzn. ur. ¿ó³kiewski.. 14 VIII 1908 w Drobinie. post. w ¯urakach. – 1 VIII 1923. w ¯urakach pow. Odzn. Polskiej. SKZ. 038/1 (21). Od 1935 przeniesiony do Kdy Rez. L. Przod. Kontroli Ruchu Osobowego – Dworzec. stanis³awowski.. 702 Szpital Polowy. w £odzi. od 12 IX 1920 w Kdzie Pow. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ jako z-ca nacz. ur. Karola i Julii z Hetmañczuków. Jana. ur. bohorodczañski. BMzaDS³. Franz SCHREIBER s. ur. MPzaW. od 6 IX 1921 na Post. W³adys³awa i Marii z Cywiñskich. ur. na szer. Od 1 VI do 1 XII 1919 w ¯and. 24 IV 1887 w Po³ajewie. kpt. w £odzi. 051/2 (34). Lekarz dentysta zamieszka³y we Wrzeœni. PP Stefan SCHMIDT s. W I wojnie w armii niemieckiej. w 1928 w 9 Okr. od 26 VII 1929 z-ca kier. 795 . MDzON. Urzêdu Œledcz. L. Kraj. od 20 VI 1920 na Post. 154.. III Komis. od 4 XII 1926 kmdt Post. nastêpnie w Stanis³awowie – od 6 V 1929 w I Podkomis. Kpt. w £odzi. Szef. W policji od 3 XI 1935 jako kand. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. L. Bud. od 21 VI 1923 jego kmdt. 058/3 (45). nadwórniañski. kontr. 20 I 1896 w Dolinie. Jana i Stanis³awy z Michalskich. PP Stanis³aw SCHÖBERLE s. W 1939 zmobilizowany do WP. W policji od 3 X 1930 w Stanis³awowie. nastêpnie w policji na Post. Uczestnik wojny 1920. Komis. Jana Grzegorza i Pauliny z Hoszowskich. W WP ochotniczo od 21 V 1919 do 30 IX 1930. L. Wydz. Œledcz.

MPzaW. Post. Od 18 IV 1933 w woj. z przydzia³em do Grupy Rez. kontr. Od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – Kmdt Pow. na szer. post. 5837. Poznañ. do woj. w Walenczowie. SKZ. Stanis³awa i Katarzyny. Odzn. post. Ukoñczy³ Szko³ê Oficerów PP w Warszawie. PP Wilhelm Piotr SCHREIBER s. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. 019/2 (95). L. kpt. St. 194. PP w Warszawie. W WP od 25 VII 1919 do 17 X 1921. BMzaDS³. 2274. Uzyska³ absolutorium nauk prawnych na UJK. L. L. ur. jako Kmdt Pow. mian. ur. 054/2 (66). PP Stanis³aw SCHULTK s. w Zdo³bunowie. 054/2 (57). tarnopolskiego. w Opatowie jako z-ca kmdta. MDzON. czêstochowskim na Post. W I wojnie w armii austriackiej. 796 . W policji od 1 V 1923. St. wo³yñskim.in. w Ko³omyi. W policji od 1 VII 1923. Micha³a. W policji od 1 IV 1938 jako kand. W WP ochotniczo od 11 XI 1918 do 31 I 1923. we wrzeœniu 1939 w Komis. Od 1 VII 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 5 VIII 1895 w Popowie. tarnopolski. 019/2 (54). Tarnobrzeg. w 1899 w Skale. ze starszeñstwem 1 VI 1919. stanis³awowskiego. w 1889 w Turce. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. Po ukoñczeniu 30 VI 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. m. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 1 VIII 1889 we Lwowie. L. w Borkach Wielkich pow. ur. post. w 1913. W policji od 1923. L. sk¹d 2 V 1934 przeniesiony na Post. piech. wo³yñskiego. PP Stanis³aw SCHRÖDER s. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Bogdan SCZERACKI s. 2551. Micha³a i Pauliny z Leschków. post. 3538. rez. 1 IV 1934. Od 20 III 1923 w SG. ur. od 11 I 1938 na Post. ur. Bazylego i Karoliny. ¿ó³kiewski skierowany do woj. We wrzeœniu 1939 na Post. 12 XI 1913 w Nowym Kliñczu. Józefa Jana i Katarzyny. 016/2 (84). poznañskim. 493. Odzn. w Krzepicach. St. L. Jana i Bronis³awy z Urbanków. 020/1 (32). lwowskim. PP Jan SCHRENK s. ur. St.S Nadkomis. Od 10 VIII 1938 deleg. PP Tytus SEBASTIAÑSKI s.

St. Micha³a i Julii z Kwaœnych. Od 27 XII 1938 w Wydz. 033/1 (40). mian. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. m. Post. L. 051/1 (77). W 1937 ze Lwowa przeniesiony do Zamoœcia i tam nadal we wrzeœniu 1939. 2234. ur. katowicki. Andrzeja. 027/1 (79). PP Franciszek SELWIÑSKI s. W PWŒl. lwowskiego. w 1938. wo³yñskim. w Ostrogu pow. w 1899. sk¹d 4 X 1938 deleg. L. L. post. w 1901. Andrzeja i Julianny. ur. Przod. Miko³aja i Katarzyny. 77731/6077. 038/4 (90). PP Bronis³aw SELAK s. W 1926 s³u¿bê pe³ni³ w III Komis. PP B³a¿ej SENDOR s. Odzn. St. post. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. w Chorzowie pow. ur.Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Pow. zdo³bunowski. wojskowej od 15 I do 31 XI 1919. 1 I 1938. 050/2 (54). St. 26 VI 1911 w D¹brówce Ma³ej. Alfons Jan SEKTA s. ur. frysztackiego. St. sk¹d skierowany zosta³ do woj. Do 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. od 10 I 1935 w II Komis. w Kosowie Pokuckim. Wawrzyñca. 24 VI 1893 w Sokolnikach. Zygmunta i El¿biety. post. PWŒl. w Bohuka³ach pow. Lublina. w 1900 w Zaczopkach. PP W³adys³aw SEMPRUCH s. mian. w Katowicach. We wrzeœniu 1939 na Post. lubelskim. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. do pow. post. nastêpnie w policji od 1 XII 1919. od 12 XI 1934. 020/4 (56). BMzaDS³. S L. Œledcz. w 1895 w Graniu. 784. W ¿and. 2435. PP Jan SELWESIUK s. ur. L. 855. we wrzeœniu 1939 w Komis. St. we Frysztacie i tam nadal we wrzeœniu 1939. konstantynowski. 700. 797 . post. ur.

Post. 3 XII 1890 w Stasinie. Miko³aja i Marii. w 1892 w £owczycach. Przod. wo³yñskim na Post. stra¿n. post. Odzn. poleskim. SW Roman SENTKOWSKI s. 050/3 (94). 1008. Tomasza i Marii. ranny. 5115. Nauczyciel. 4593. 051/2 (6). ur. W policji od 1919. L. St. 23 I 1898 w Warszawie. MPzaW. 2 pp Leg. Co najmniej od 1937 s³u¿bê pe³ni³ w woj. W wiêziennictwie od 1927. L. W 1929 ukoñczy³ NSzF w Sosnowcu. Micha³ Józef SEREDNICKI s. we wrzeœniu 1939 w Komis. kroœnieñski. PP Grzegorz SENIURA s. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. janowski). lubelskim – na Post. sarneñski. Ppor. PP Franciszek SERAFIN s. w 1926 w Be³¿ycach. 4884. L. – 19 III 1939. ur. w Za³awiu pow. W policji od 1922. rez. BKZ.S Przod. w Jedliczach pow. w 1887 w Warszawie. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP. PP Mieczys³aw SERWINOWSKI s. S³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. Od 2 I 1930 na Post. piech. PKU Ostrowiec. BMzaDS³. Antoniego i Rozalii. por. S³u¿bê pe³ni³ w jednym z wiêzieñ w Warszawie. ur. W I wojnie w armii austriackiej. St. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ we Lwowie. 026/4 (78). W policji od 1 III 1920. mian. 31 X 1897 w Sanoku. od 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. w Piaskach Luterskich. W WP ochotniczo od 1 XII 1918 do 17 XII 1920. 673. W l. ur. 051/1 (28). L. W policji od 1924. nastêpnie w woj. Michaliny. lubelskim (pow. MDzON. [3] (75). w 1893 w Krz¹stce. w Jab³onnej. 1918–1922 w WP. ¯o³nierz Legionów Polskich. Micha³a i Katarzyny. od 1922 w woj. ze starszeñstwem 1 VII 1925. Odzn. w Me³gwi. We wrzeœniu 1939 na Post. 1 VII 1930. L. Ambro¿ego i Zofii z Brunów. post. L. ur. Na froncie bolszewickim od marca 1920 do 14 IX 1920. St. kieleckim. We wrzeœniu 1939 w Sarnach. w Sosnowcu. Por. 798 . w K¹tach. PP B³a¿ej SERAFIN s. Absolwent seminarium nauczycielskiego i austriackiej szko³y oficerskiej. We wrzeœniu 1939 wys³any z konwojem wiêŸniów do Równego. 054/1 (54). Od 10 XI do 31 XI 1918 w MMiejsk.

Post. Przod. Micha³ SIDOROWICZ s. L. L. Odzn. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. W WP od sierpnia do listopada 1920. ur. 5529. Jana. 26 II 1938. BMzaDS³. w 1892 w Starej Wsi. 012/4 (25).st. mian. St. w 1909 w Wielkich £ukach. Warszawy. Antoniego i Józefy. w 1934 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w XIV Komis. Warszawy. S L. We wrzeœniu 1939 w PP m. Stra¿n.st. 020/3 (34). W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. wo³yñskiego. Do kwietnia 1929 dozorca w wiêzieniu we W³odzimierzu Wo³yñskim. L. W policji od 1920. 15 VIII 1891 w Radomsku. Stefana i Emilii. sarneñski. Rolnik. potem w wiêzieniu w Lublinie. ur. PP Stanis³aw SÊKOWSKI s. S³u¿bê w policji rozpocz¹³ w latach dwudziestych w Okrêgu I w s³u¿bie œledcz. poleskiego. PP Micha³ SIDORYK s. 033/1 (64). 4938. 799 . ur. Przod. Nastêpnie przeniesiony do woj. PP W³adys³aw SIBIELSKI s. W policji od 1 XII 1920. L. w 1900 w Zdziechowie. Co najmniej do 31 III 1938 w XIII Komis. 2805. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Podbrodziu pow. ur. 058/4 (34). w 1901. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz Wiêzienia Karnego w Drohobyczu. PP Jan SIECZKOŒ s. m. Ignacego i Katarzyny z Poteralskich. post. ur. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Miasta £odzi.St. 5190. 045/1 (23). SW Stanis³aw SIEDELSKI s. 4977. Antoniego. 4397. w 1898. w Klesowie pow. œwiêciañski. post. 012/1 (120). L. Juliana.

S³u¿bê pe³ni³ na Post. 019/2 (71). 800 . 027/3 (59). mian. Od 1 VI 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. 045/3 (48). ur. St. Józefa. Œledcz. w 1888. 8 V 1901 w Brzozowie. Urzêdu Œledcz. Absolwent NSzF w ¯yrardowie pow. b³oñski (28 IX 1931) oraz Œledcz. brzeski. m. 037/4 (47). post. ur. post. PP W³adys³aw SIEJKOWSKI s. 1 III 1936. W policji od 1929. Paw³a i Karoliny z Piotrowiczów. 5014. L. w 1898 w Rac³awicach. Odzn. od 20 VII 1933 w Wydz. PP Józef SIEJKO s. Bugiem. ur. Ukoñczy³ kurs maturalny dla doros³ych. Post. L. we wrzeœniu 1939 wywiadowca w jego I Oddz. w Wysokiem Litewskiem pow. Micha³a i Heleny. Post. PP Stanis³aw SIEKIERSKI s. w Kuchockiej Woli pow. Przod. 1373. 026/2 (41). poleskim. L. ur. 2220. BMzaDS³. BKZ. PP Stanis³aw SIEJKO s. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. W³adys³awa i Józefy. L. PP Stanis³aw SIEJKA s. w Brzeœciu n. 24 X 1905 w Ko¿uszkach. Odzn. ur. PP Adam SIEK s. lwowskiego. w Kraœniczynie pow. St. 810. Józefa i Józefy. Co najmniej od 1937 s³u¿bê pe³ni³ w IV Bryg. St. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj.st. L. Bia³egostoku. 27 VI 1900. krasnostawski. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Warszawy. Marcina i Agaty. post. piñski. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis m. W policji od 1 VIII 1928. [1] (75). W policji od 1 XII 1928. BKZ. ur. L.S St. 50. post. 21 III 1904 w Kopanej. SzF w Warszawie (13 IV 1933).

2 I 1909 w Piaskach. Marcina. we wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. Przod. Odzn. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1922. od 1937 w pow. od 1936 w woj. PP Stanis³aw SIEMASZKO s. PP Wojciech SIEMEK s. w Je¿owem. PP Jan SIEMBIDA s. post. Aleksandra i Agnieszki. ur. ni¿añskim. We wrzeœniu 1939 w VI Komis. ur. S L. L. BKZ. L.12 IV 1899 w Regulicach. 05/3 (14). 1696.st. 801 . L. w 1891. krakowskim. PP Lucjan SIEKLUCKI s. L. 3922. ur. post. PP Wincenty SIEKIERZYCKI s.st. ur. ¿ó³kiewski. Kazimierza i Anny. Post. L. 13 XII 1899 w Ga³kach.Post. 10 XII 1893 w Kurzynie Wielkiej. St. lwowskim. ur. We wrzeœniu 1939 w VI Komis. Warszawy. Ukoñczy³ 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. Jana i Heleny. 27 XI 1891 w Sojtowiczach. ur. Donata i Feliksy. 4204. tarnopolskim. W policji s³u¿y³ od 1919. 1649. m. PP Brunon SIELSKI s. che³mski. [3] (54). w Czerniejowie pow. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Warszawy. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w woj. W policji od 1922. 05/5 (4). Jana i Katarzyny. 033/3 (11). 020/1 (87). m. 4089. 027/2 (54). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. St. Post. W policji od 16 VI 1924.

na szer. 802 . 6576. Józefa i Marii z Tarpi³owskich. post. ur. SG Józef SIERADZKI s. BMzaDS³. PP Bronis³aw SIEMIENIECKI s. mian. w Kazimierzy Wielkiej pow. PP Jan SIERADZY s. [1] (73). L. Po ukoñczeniu 14 XII 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. Szymona i Agnieszki z Ramzów. w Kijach pow. w Wieluniu i Sieradzu (1936). 4527. St. St. ³ódzkiego. Przod.in. W policji od 16 VI 1933 jako kand. 16 IX 1908 w Sosnowcu. Adam SIENICKI s. St. Sienica Pietrasie pow.S St. w Sieradzu. PP Stanis³aw SIENKIEWICZ s. 1 I 1938. poleskiego. PP Tadeusz SIEMIÑSKI s. BKZ. post. katowicki. ur. 1 II 1935. W 1926 s³u¿bê pe³ni³ w III Komis. Odzn. Macieja. Odzn. L. 20 XII 1896 w Piotrowicach. BKZ. w Tarnopolu jako kier. L. w 1918 w m. w Bêdzinie. 033/1 (96). piñczowski. kontr. ur. stra¿n. sk¹d 2 VII 1935 przeniesiony na Post. ur. W policji od 1922. ur. 5174. m. Józefa. Przod. w Wo³czynie pow. L. post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. brzeski. mian. Co najmniej od 1931 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Antoniego i Marii. w 1883 w Gruszczycach. w Nowej Wsi pow. wysokomazowiecki i tam zamieszka³y we wrzeœniu 1939. 4829. 320. L. tarnopolskiego. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Woj. 020/1 (64). 20 III 1903 w Brzeœciu n. 050/1 (14). we wrzeœniu 1939 na Post. 026/2 (100). Od 13 V 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. radiostacji. ur. Od 1927 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. Bugiem. 019/1 (55). 6 III 1893 w Golejowie. piñczowski. St. Adama i Rozalii. post.

drohicki. W WP od 18 IX 1933 do 17 IX 1934. L. W policji od 18 II 1937 jako kand. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. St. 05/1 (2). 051/2 (54). post. 16 XI 1912 w Herbowie. SW Micha³ SIERAKOWSKI s. ur. ukoñczy³ Dywizyjny Kurs Podchor¹¿ych Rez. L. Kpt. ur. PP Stanis³aw SIERAÑSKI s. ze starszeñstwem 1 I 1936. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Szczuczynie. Piechoty w 77 pp. 3841. na szer. w 1903. Józef SIERBIEÑ s. na szer. 28 pp. 7212. kontr. nowogródzkiego. Antoniego. 051/2 (68). L. Æwiczenia odbywa³ w baonie KOP „Wilejka” (1936). w Braszewiczach pow. Ewidencyjnie przydzielony do PKU £ódŸ-Miasto II. PP Marian SIERPIÑSKI s. Post. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz wiêzienia w Bydgoszczy. ur. Post. W policji od 8 IV 1936 jako kand. 4825. ur. 033/1 (82). Ppor. ur. S L. w £aniu pow. nieœwieski. 14 IX 1914 w £askarzewie. ze starszeñstwem 1 VI 1919.St. PP Czes³aw SIERANT s. W 1939 zmobilizowany do baonu KOP „Mo³odeczno”. W wiêziennictwie od 1920. 96. L. Wojciecha i Katarzyny z D³u¿niakiewiczów. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. Jan Henryk SIEROS£AWSKI s. Henryka i Józefy ze ¯mudów. kontr. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. Nauczyciel. rez. Nauczyciel. Stanis³awa i Michaliny. ur. w Tomaszowie Mazowieckim. Ppor. [1] (52). kpt. 7 XI 1897 w Zasowie. rez. 016/1 (27). Por. – 19 III 1939. ³ódzkiego. piech. piech. Stanis³awa i Stanis³awy. 28 I 1913 w Kalenicy. stra¿n. 6 IX 1889 w £abiszynie. We wrzeœniu 1939 zmobilizowany do s³u¿by pomocniczej PP – Komis. piech. 803 . L. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Piotra i W³adys³awy z Sobieskich.

Andrzeja i Marianny. frysztackim – od 15 XI 1938 do 31 III 1939 w Komis. od 27 XII 1938 w Komis. Franciszek SIKORA s. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. w 1911 w Mostach. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 2921. w Katowicach. 027/4 (71). Adam SIKORA s. ur. a od 1 IV 1939 przydzielony do Komis. W 1934 stra¿nik wiêzienia S¹du Grodzkiego w Drohobyczu. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz wiêzienia w Bydgoszczy. Alojzy SIKORA s. Ukoñczy³ 3 klasy szko³y wydzia³owej. Post. W policji od 25 IV 1936 jako kand. PWŒl. katowicki – w I. na szer. 2253. w Pietwa³dzie. Post. w 1898 w Chyrowie. w Boguminie Nowym pow. w Karwinie pow. ur. katowicki. w 1914. Od 3 XI 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. sk¹d 7 II do 8 III 1939 deleg. L. w Boguminie Nowym. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 1723. 2806. 16 II 1913 w Zabierzowie. PWŒl. ur. kontr. w Szopienicach pow. Post. Jana. Piotra i Marii. 030/1 (10). ur. od 2 XI 1938 z przydzia³em do Komis. PWŒl. Miko³aja i Katarzyny. 804 .. 24 I 1909 w Œmi³owicach. rybnicki. W PWŒl. L. warszawskiego. 038/4 (28). od 21 VII 1939 w V Komis. L. w Niedobczycach pow. w Rybniku.S Stra¿n. frysztacki. PP Edmund SIKOCIÑSKI s. poleskiego. 17 I 1916 w Nawsiu. sk¹d przeniesiony na Post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ur. 019/1 (16). L. 509. W 1938 w komp. ur. Kdy Rez. Post. Od 23 II 1939 s³u¿y³ w Chorzowie pow. 045/1 (22). Adama i Emilii ze Sko³pów. PP Antoni SIKORA s. frysztacki. od 6 II do 5 VI 1939 w Komis. 026/1 (86). 4316. SW Franciszek SIEWIERSKI s. L. L. kand. Post. Andrzeja.

nastêpnie w Katowicach – w Kdzie Szko³y (do 30 IX 1928) jako instruktor i w Wydz. ur. mian. L. 037/2 (38). Kalety pow. nastêpnie w eksp. w Goduli pow. post. 20 II 1899 w Cieszynie. S St. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pomorskiego Okrêgu w Bydgoszczy. od 1 VII 1922 z przydzia³em na Post. 805 . Jana i Katarzyny z M³odzików. Karol SIKORA s. 050/1 (16). Jana i Katarzyny z Grzesiaków. 1689. Pawe³ SIKORA s. post. Siemianowice pow. L. PWŒl. katowicki. (do 1 XII 1929). Od 7 X 1921 do 17 I 1922 na kursie ¯and. od 15 VII 1922. Ludwik SIKORA s. St. Ukoñczy³ 31 XII 1926 Szko³ê Policyjn¹ w Brzeœciu n. post. w dzia³aniach polowych. Franciszka i Joanny z Halamów. od 4 VII 1922 z przydzia³em na Post. PP Jan SIKORA s. W s³u¿bie od 1923. przod. lubliniecki. 28 VIII 1897 w T³ukomach. œledcz. PWŒl. post. SG Józef SIKORA s. we wrzeœniu 1939 w Radziechowie. od 5 V do 5 VIII 1921 w ¯and. Œledcz. PP Karol SIKORA s. Tarnowskie Góry. St. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W PWŒl. ur. gdzie pe³ni³ s³u¿bê do 15 II 1930. post. L. od 2 III 1929 w Komis. Od 2 III 1928 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. 038/3 (60). 5 VI 1892 w Radkowicach. Kdy Pow. L. 045/2 (27). ur. L. w Brzeœciu n. poleskiego – w pow. 6548. W PWŒl. St. 1 I 1928. 29 VI 1882 w Tarnowskich Górach. brzeskim. GŒl. Adama i i Ewy z Czudeków. S³u¿y³ w Kdzie Miasta Królewska Huta (do 15 V 1927). Od 16 VIII 1921 w policji woj. ³uninieckim. Od 16 IV 1932 do wrzeœnia 1939 na Post. Bugiem. w Wierzbniku pow. 1599. Od 12 I 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w II Komis.Przod. w Cieszynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. [2] (37). ur. M³yn Szombierski. 1460. mian. Œl¹ska Cieszyñskiego. L. MDzON. Bugiem. BMzaDS³. tarnopolskiego. Odzn. Po raz pierwszy s³u¿bê w policji podj¹³ 15 VII 1920 i do 31 V 1921 pe³ni³ j¹ na Post. Gran. od 12 II 1924 w pow. zwolniony na w³asn¹ proœbê. Tomasza i Marianny z Musia³ów. przod. 045/1 (11). 1 I 1928. ur. w 1898 w Witkowicach. Franciszka i Joanny z Jergasów. 29 VIII 1892 w Kornowacu. ur. nastêpnie – a¿ do wrzeœnia 1939 – na Post. Tarnowskie Góry. W PWŒl. 1576. St. W polskich organizacjach niepodleg³oœciowych od 8 III 1921. St. œwiêtoch³owicki. PWŒl. i³¿ecki. St. ¯o³nierz Legionów Polskich i uczestnik powstañ œl¹skich. Kraj.

w 1936 w woj. w Radomiu. PP Karol SIKORSKI s. Stanis³awa i Katarzyny z Otczyków. 1 IV 1934. Uczestnik wojny 1920. St. W policji od 1923. PWŒl. 3 X 1899 w Wilnie i tam zamieszka³y. mian. 1 I 1938. Odzn. St. w 1901. i tam nadal we wrzeœniu 1939. w 1893 w Morawicy. sk¹d 11 XII 1933 przeniesiony do woj. St. W policji od 1923. post. 20 X 1900 w Szczypcu. 1318. 4 pp Leg. MPzaW. a od 8 VIII 1938 w III Komis. PP Bronis³aw SIKORSKI s. 5842. jako wyk³adowca w NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. Post. MDzON. nastêpnie w policji. Jana i Jadwigi. 044/2 (73). Uczestnik wojny 1920. L. L. BKZ. piñczowskim – na Post. St. We wrzeœniu 1939 na Post. 29 IV 1905 w M³ynowie. 3393. sier¿. SKZ. ur. 6028. MDzON. Teofila. St. Jan SI£KO s. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w KOP. 806 . pomorskiego. Odzn. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w pow. Szymona i Katarzyny z Olszewskich. Cezary SILICKI s.in. Ostatnio pe³ni³ s³u¿bê w Grudzi¹dzu pocz¹tkowo w I. BMzaDS³. ur. mian. W 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Stanis³aw SIKORA s. Odzn. bielskim. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Dzia³oszycach do 25 IV 1934. sk¹d przeniesiony na Post. L. ur. L. MPzaW. PP Franciszek Ksawery SIKORSKI s. rówieñski. w Z³otej jako kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939. I Komis. ur. wo³yñskiego. 1914–1918 cz³onek PPS. kieleckim. 4 IV 1897 w Sosnowcu. W ML od 1 I do 31 VII 1919. post. L. 3254. Co najmniej od 1933 w pow. w Kobyli pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Ukoñczy³ gimazjum i policyjn¹ szko³ê oficersk¹. W l. 058/1 (54). post. tarnopolskiego. 5284. ur. Prokopa. post. Podkomis. W WP od 7 II 1920. ¿ó³kiewski. Od 1 IV 1939 – i nadal we wrzeœniu – kier. 027/1 (75). W policji od 1913. L. poznañskim. 038/2 (52). post. Stefana i Antoniny z Basaków. 05/3 (83). Odzn.S St. 037/1 (98). S³u¿bê pe³ni³ m.

w Komis. w Siemianowicach pow. Ukoñczy³ w 1926 kurs dla posterunkowych w Okrêg. 4609. w Podkamieniu pow. PP Józef SIMA s.. W WP ochotniczo od 12 VI 1919 do 3 I 1923. ur. ur. 3937. Wola Chojnata. St. 17 VII 1899 w Ludomach. PWŒl. 1 I 1938. Do 28 I 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. L. 058/3 (5). 050/2 (5). przod. Jakuba i Anieli z Sankowskich. Ukoñczy³ kurs przodowników w Woj. 1 I 1938. S³u¿bê pe³ni³ w Kielcach. m. mian. mian. brodzki. Przod. Marcina. od 13 I 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pracownik biurowy w Wydz. L. post.. BKZ. 4 VIII 1896 w Paw³owie. ur. ur. od 1 I 1932 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wydz. tarnopolski. 3982. 716. ¿ó³kiewski. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 18 XII 1900 w Piórkowie. Przod. Józefa. Franciszek SIMKA s. Przod. W PWŒl. od 25 VI 1922 w stopniu st. kontr. L. St. W policji od 1 VII 1938 jako kand. BMzaDS³. od 7 XI 1928 ponownie w Komis. Œledcz. PP W³adys³aw SITARSKI s. Post. W policji od 18 VI 1923. 051/1 (67). 4 VII 1914 w m. z przydzia³em do Grupy Rez. Wojciecha i Tekli z Rejów. ur. w Borkach Wielkich pow. przod. Stefan SIRKA s. katowicki. SKZ. PP Wincenty SIOD£O s. w Gocza³kowicach pow. 037/1 (14). Œledcz. PP w Warszawie. na szer. tarnopolskiego. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W policji od 1 VII 1923. tarnopolskiego. w Pszczynie. BKZ.St. ur. Odzn. we wrzeœniu 1939 na Post. MDzON. L. 5489. Odzn.in. Antoniego i Agnieszki. od 1 XII 1927 w Urzêdzie Œledcz. L. S L. w 1905. pszczyñski (do 10 VIII 1939). PP Jan SITAREK s.. 019/2 (19). Po ukoñczeniu 21 VI 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. Szkole PP w Piotrkowie Trybunalskim i tu pe³ni³ s³u¿bê – do 1 X 1932 w Komis. Odzn. post. Szkole PP w Sosnowcu oraz kurs œledczy w NSzF w Mostach Wielkich pow. nastêpnie w Komis. 038/3 (73).. Od 1 VII 1939 s³u¿y³ na Post. Andrzeja i Katarzyny z Kêdzierskich. 807 . 168. sk¹d przeniesiony jako kmdt na Post. pracowa³ tam równie¿ jako oskar¿yciel publiczny w S¹dzie Grodzkim. 11 III 1892 w Piotrkowie Trybunalskim. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz PP w Stanis³awowie.

Konnym. BMzaDS³. Od 22 VII 1919 do 13 VIII 1920 w 1 Pu³ku Strzelców Bytomskich. 050/3 (69).. sk¹d skierowany do £ucka – ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Oddz. Augustyn SITKO s. PP Jan SITARZ s. Cz³onek POW GŒl. 1133. MH. ur. ostatnio jego dca. mjr – 15 VIII 1924. Józefa i Anieli z Marciniaków. Szarlej (do 26 II 1932). Uczestnik III powstania œl¹skiego. 1730. 012/3 (4). 1 V 1926. MPzaW. S³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie – w Komis. 5869. 2405. I Komis. 12 X 1902 w Niebieszczanach. L. ¯ory (do 26 IX 1935). 383. L. 808 . rybnickim. L. od 11 VII 1931 w III Komis. 038/2 (33). post. w Bielsku i pow. MDzON. 1 IV 1934. rybnickim na Post. ur. w l. Ukoñczy³ 12 III 1938 specjalny kurs dla szeregowych w Kdzie Woj. Stanis³aw SITEK s. St. L. Kpt. W PWŒl. W kampanii wrzeœniowej 1939 szef ¿and.. Kolejowym. post. St. ur. Walentego. W WP od 11 XI 1918 do 7 X 1919. W PWŒl. 17 XI 1890 w Warszawie. post. W policji od 1 III 1928.S St. w s³u¿bie zewnêtrznej. Wawrzyñca i Karoliny z Nielabów. W policji od 1 I 1932. od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w pionie œledcz. Odzn. 038/3 (65). Robert SITEK s. 037/3 (79). Od 1932 do 28 VIII 1938 kmdt CW¯and. 5 VII 1900 w Zamys³owie. ur. L. MPzaW. bielskim na Post. Wac³awa i Walerii z £adów. od 20 VI 1932 w I Komis. ur. od 1 VIII 1928. ze starszeñstwem 1 VI 1919. i tam nadal we wrzeœniu 1939. nastêpnie w Komis. œwiêtoch³owickim na Post. w Miêdzyrzeczu Górnym. od 27 VI 1922. St. 1922–1928 w 3 dyonie ¿and. i tu nadal we wrzeœniu 1939. KNzM. Przod. 10 XI 1897 w Warszawie. PP Stanis³aw SITEK s. Wojciecha i Anny z Weso³ych. w Stanis³awowie. mian. 4359. st¹d przeniesiony do Komis. KKOOP. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. G³ównym. Rybnik – od 24 VI 1938 w s³u¿bie œledcz. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w pow. od 1 III 1931 w Komis. w 1929 dca 8 dyonu ¿and. mian. 3 IX 1907 w Kurzeszynie. 1 I 1938. A¿ do wrzeœnia 1939 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. Pp³k ¿and. Edwarda i Franciszki z Maciejczyków. na Post. W 1921 s³u¿y³ w 1 dyonie ¿and. KW dwukrotnie. ur. L. nastêpnie w pow. 14 X 1905 w Czy¿owicach. Piekary Wielkie (do 21 XI 1928). Post. PWŒl. PWŒl. mian. St. post. pp³k – 1 I 1933. SGO „Polesie”. od 5 XII 1938 kmdt Post. w Dziedzicach. w Stanis³awowie jako obchodowy. w Komis. MDzON. ZKZ. Hajduki Wielkie (do 10 IV 1934) i D¹brówka Wielka (do 28 VIII 1934). PP Lucjan SITKIEWICZ s. 05/2 (71). Odzn. W policji w Dêblinie od 22 II 1920 do 1 III 1924. MN. jako obchodowy. z którego 30 IX 1938 przeniesiony do Komis. Post. Odzn. post.

6087. [2] (43). PP Piotr Józef SITKOWSKI s. W policji od 15 I 1921. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ jako kier. mian. Od 2 XII 1918 do 9 VII 1919 w s³u¿bie samorz¹dowej. 037/3 (92). Podkomis. 809 . 1671. 5253. kontr. w Borkach Wielkich pow. – 1 IV 1934. brygady kobiecej i Izby Zatrzymañ w Wydz. 1 VIII 1894. Odzn. 050/3 (6). post. BMzaDS³. – 1 IV 1939. Œledcz. St. L. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – kmdt Post. ¿ó³kiewski skierowany 1 VII 1939 do woj. PP Leon SITKOWSKI s. W policji od 1923. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. w 1913.Post. SKZ. XXII Komis. ur. Józefa. 019/2 (24). PP Stanis³aw SIUDA s. Post. ur. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie jako szofer. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. w £odzi. ur. S³u¿bê pe³ni³ na Post. S L. podkomis. w 1890. kontr. na szer. 5832. ¿ó³kiewski skierowany do woj. [3] (47). ur. ur. L. Józefa. ur. Piotra. L. Boernerowo. Po ukoñczeniu 21 VI 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. tarnopolski. Miko³aja. Post. PP Ignacy SITNICKI s. W³adys³awa. 058/1 (44). Karola i Magdaleny z Jankiewiczów. St. przod. w 1894 w Nowym Mieœcie. W policji od 1938 jako kand. 17 XI 1914. w 1901 w Warszawie. W policji od 1939 jako kand. BKZ. we wrzeœniu 1939 kier. 1 X 1921. W policji od 1922. asp. bia³ostockiego. PP Miko³aj SITKO s. PP W³adys³aw SITKO s. na szer. tarnopolskiego. Przod. L.

S St. przod. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Feliks SIWA s. MN. kostopolski jako jego kmdt. mian. Post. Odzn. BMzaDS³. przod. wo³yñskim. 16 VIII 1895 w Grobli. Ukoñczy³ 31 VII 1934 kurs kmdtów posterunków w Szkole PP w Warszawie. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 045/3 (11). Uczestnik powstania wielkopolskiego. Co najmniej od 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w Kdzie Pow. Karola i Heleny z Eichenholzów. w Beresteczku pow. ur. St. BKZ.. W WP od 25 XII 1918 do 5 IX 1921. od 3 VIII 1938 na Post. post. ur. post. 1 I 1929. Józefa i Marianny. Walczy³ na froncie litewsko-bia³oruskim. strz. Przod. BMzaDS³. W WP od 1 VI 1919 do 19 XII 1921. 05/5 (92). PP Benedykt SIWAK s. ur. 67 pp. Cz³onek Dru¿yn Bartoszowych. w 1897 w Moninie. 810 . wo³yñskim. 3271. Odzn. w 1890 w Grabowcu. sk¹d 7 XI 1938 przeniesiony na Post. Od 8 IV 1938 na Post. 062/2 (17). Odzn. w Dubnie. PP W³adys³aw SIWAK s. w 1901. W policji od 12 IX 1921. 1743. L. ur. post. MDzON. Przod. L. Apoloniusza. mian. 22151/7840. L. Uczestnik I wojny. S³u¿bê pe³ni³ w woj. St. We wrzeœniu 1939 na Post. 1184. w Korcu pow. St. W I wojnie w armii niemieckiej. Jana i Magdaleny. 1 IV 1934. We wrzeœniu 1939 w Bochni. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. W WP od 1919. PP Jan SIUDAK s. PP Jan SIWEK s. w W¹growcu. wo³yñskim. L. wlkp. horochowski. PP Adam SIWEK s. 019/2 (93). koœcierskim – na Post. BMzaDS³. Od 1920 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Krakowie. BKZ. 038/4 (43). w 1900 w Podhajczykach. MPzaW. St. 3 V 1890 w Goœcieszynie. L. 9 p. W policji od 1 VIII 1921. L. sier¿. w Skarszewach (luty 1938). rówieñski. 2712. 019/3 (63). ur. w Nowej Karczmie. ur. Odzn. W policji od 15 VI 1923. Tomasza i Jadwigi. 991. Piotra i Katarzyny ze Stoffów. w 1938 na Post. W WP od 19 XI 1918 do 28 IV 1921. w Mokwinie pow.

kontr. w 1889 w Sosnowie. L. w 1901. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. We wrzeœniu 1939 nadal w woj. W I wojnie w armii austriackiej. 023/1 (80). Antoniego. PP Józef SIWIEC s. ur. KW. W PWŒl. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W policji od 8 IV 1936 jako kand. we wrzeœniu 1939 dca 12 plut. Kazimierza i Petroneli z Fr¹ckiewiczów. ze starszeñstwem 15 VIII 1931. post. brzeski. PP Dominik SKAFAROWSKI s. St. mian. 045/3 (84). W policji od 16 VII 1923. ur. Grzegorza i Marii. Post. Ppor. ur. w Micha³owicach pow. Marian SIWIEC s. W l. MPzaW. 1290. – 1 I 1934. w Domaczewie pow. 811 . 058/2 (12). ur. 1932–1935 s³u¿bê pe³ni³ w 80 pp. S L. miechowski. Ukoñczy³ SPPiech. Por. W WP od 26 VI 1919 do 21 VIII 1921. ¿ó³kiewski skierowany do woj. L. od 1 III 1924 z przydzia³em na Post. Ukoñczy³ 18 VIII 1923 Szko³ê Posterunkowych PP w Sarnach. Odzn. 31 III 1939. Kazimierz SIWKO s. L. ¿and. Leonarda i Marianny z Rosiaków. 28 XI 1907 w Wilnie. Post. stanis³awowskiego. L. 21 V 1910 w Wilnie. post. 1 I 1929. ur. 045/3 (36). 044/2 (28). ¿and. Józefa i Anieli. W 1933 s³u¿bê pe³ni³ jako z-ca kmdta Post. ur. Od 1938 w 4 dyonie ¿and. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. 7073. L. 4815. 14 X 1899 w Krakowie. St. por. Adolfa i Adeli. w Zarzeczu pow. 9 IX 1898 w Albertowie. kieleckiego.. sk¹d 15 I 1928 przeniesiony na Post. bielski. W³adys³aw SIWEK s. W WP ochotniczo od 2 XI 1918 do 1 VII 1923. BMzaDS³.St. post. na szer. Od 15 IX 1925 s³u¿bê pe³ni³ w Bielsku – w Komis. post. 2427. PWŒl. Absolwent Gimnazjum w Wilejce. Konny i tam nadal we wrzeœniu 1939. nastêpnie w CW¯and. mian. 1839. 1363. poleskim. PP Stanis³aw SIWICKI s. W WP od 17 VII 1928. 033/2 (31). Odzn. St.

w 1912. 1255. KN. w Chorzowie pow. mian. W 1918 cz³onek POW w woj. 5890. MDzON. 1470. W policji od 1 IX 1920 – w stopniu asp. ¯o³nierz Armii gen. Od 24 V 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – Kmdt Miasta i kier. w Równem i Krzemieñcu. komis. We wrzeœniu 1939 w Brzeœciu n. post. w £ucku. kieleckim ps. œledczej w Cieszynie (20 IX 1923). St. w Tczewie (1932). 023/1 (65). BKZ. L. Podkomis. do 4 II 1927 w pow. mian. ur. Komis. nastêpnie kier. Bernarda i Józefy z Dybowskich. Przod. poleskiego. 045/1 (24). L. ur. Co najmniej od 1926 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 812 . Odzn. Cieszyñskiego. kancelaryjny w Kdzie Woj. Sarny (do 3 VII 1935). MDzON. 033/2 (13). w pow. L. Kmdt Pow. Jana. rówieñski. Tomasza i Marii z Grendysów. Ignacego i Marii z Koz³owskich. L. L. Odzn. Do 14 VII 1922 w ¯and. 1 I 1927. PWŒl. Tczew (1937). z którego zosta³ przeniesiony do pionu œledcz. Od 25 X 1930 prac. – 1 I 1933. od 1938. Komis. PP Józef SKA£ECKI s. MPzaW. Odzn. w Poznaniu. lubomelskim (do 22 X 1930). w Cieszynie. nastêpnie w I i II Korpusach Polskich. W policji od 1 VII 1923.S Nadkomis. W WP od 27 VI 1919 do 13 II 1922. S³u¿bê pe³ni³ m. „Mœcis³aw”. 1 VII 1924. I Komis. post. Ks. Od 1 VII 1939 Kmdt Pow. 5822. ZKZ. Waldemar SKARSKI s. Ukoñczy³ kurs posterunkowych w ¯ytyniu pow.in. ur. politycznych i œledcz. Uczestnik wojny 1920. 14 I 1898 w Witkowicach. St. 038/1 (76). kier. katowicki. w Lublinie. Uczestnik obrony Lwowa i wojny 1920. 23 XI 1896 w D¹browie Górniczej. post. W³adys³aw SKA£UBA s. St. Telesfora i Bronis³awy. Absolwent Szko³y Handlowej w Sosnowcu i G³ównej Szko³y PP w Warszawie. Ukoñczy³ wy¿sze studia. BMzaDS³. katowickim. Hallera. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w eksp. Od 14 VIII 1914 w Legionach Polskich. MPzaW. Dzisna i Lubawa (1931). Podkomis. PWŒl. ur. V Komis. Pszczyna. Wydz. mgr. Œledcz. w Katowicach. Nastêpnie w SG w Korcu pow. Gran. ur. Nowy Targ i Lublin. kier. rówieñski. Kmdt Pow. nadkomis. PP Tadeusz Ignacy SKALSKI s. W PWŒl. 026/2 (16). 22 XII 1897 w Warszawie. 524. BKZ. w 1899 w Dobrzelinie. PP Kazimierz SKARBEK s. eksp. S³u¿bê pe³ni³ jako kier. nastêpnie w PWŒl. – 1 IV 1937. Kraj. Bugiem. Do 8 VIII 1938 w Kdzie Rez.

od 1 V 1924 w Kdzie Rez. Marcina i Agnieszki z Kaczmarków. w III – z-ca szefa Oddz. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Bydgoszczy. Oddz. m. Post. 020/2 (14). 1807. 22 XI 1896 w Warszawie. Przydzielony do Sztabu Dtwa Grupy gen. L. Uczestnik wszystkich trzech powstañ œl¹skich. Józef SKIBIÑSKI s. W WP od 1918. Szeptyckiego. Ludwika. Warszawy. 5513. W policji od 1919 z przydzia³em na Post. w Sosnowcu. L. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w Koœcianie (1920). 026/3 (33). Uczestnik powstania wielkopolskiego. POW i SObyw. S L. Od 28 VI 1919 do 10 VII 1922 w WP. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Woj. Andrzeja i Józefy. SG Marian Roman SKIBIÑSKI s. PWŒl. Nadkomis. Po ukoñczeniu Szko³y Handlowej w rodzinnym mieœcie studiowa³ dwa lata na UAM. ur. L. post. wywiadowczego w Oœwiêcimiu przy Eksp. w Jab³onnej pow. ur. przod. 058/1 (94). w £agiewnikach pow. PP Stefan SKIBA s. 019/1 (91). w Rawie Ruskiej. 7 III 1901 w Kamienicy. ur. 023/4 (36). Organizator POW GŒl. W PWŒl. ur. w Rakoniewicach pow.st. stanis³awowskiego. Od stycznia 1919 kmdt Post. sk¹d 5 IX 1924 przeniesiony do Komis. PP Kazimierz SKIBIÑSKI s. 4115. wolsztyñski (1922). W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 na Post. w Warszawie. 16 XII 1882 w Trzciance. Wincentego i Katarzyny z Jagniewskich. II Naczelnego Dtwa. BKZ. W l. 12 II 1901 w Inowroc³awiu. PP Stefan Szczepan SKIBA s. 15 IV 1913 w Katowicach. Romana i Praksedy z Kordiaczyñskich. St. St. na Post. Odzn. Ukoñczy³ szko³ê podchor¹¿ych POW. 1661. S³u¿bê pe³ni³ w XV Komis. wolsztyñski. 15 VIII 1893 w Sosnowcu. W policji od 1923. sk¹d 28 VI 1929 przeniesiony do woj. II Naczelnego Dtwa Wojsk Powstañczych. w Katowicach. Post. 4717. œwiêtoch³owicki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. ur. 1923–1928 pe³ni³ s³u¿bê wywia- 813 . ur. Cz³onek „Zarzewia”. Wojciecha i Emilii z Rakowskich. L.Pawe³ Józef SKATU£A s.

S³u¿bê pe³ni³ na Post. Piotra i Franciszki z Wañków. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. lwowskiego. 18 I 1898. 2277. lubelskiego. ur. kontr. w 1894 w Niestanicach. awansowany 1928. radziechowski. W policji od 25 IV 1936 jako kand. w Wieruszowie pow. PP W³adys³aw SKIBIÑSKI s. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. na szer. 3012. Przod. 058/4 (75). Edwarda i Pauliny. wieluñski. KW trzykrotnie. MPzaW. 058/1 (3). Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. Jana. 037/4 (25). PP Wiktor SK£ODOWSKI s. ur. ur. L. Od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – z-ca kmdta Zachodnio-Ma³opolskiego Okrêgu. PP Zdzis³aw Jan SKIBIÑSKI s. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. Post. 4160. L. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 14 VII 1913 w Pajêcznie. Jakuba i Aleksandry z Kryñskich. ur. ³ódzkiego. gródecki. kontr. ur. bialski. W policji od 15 IX 1936 jako kand. w 1907. Do stopnia kpt. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 814 . 5154. Od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Rawiczu. MDzON. 93. Nastêpnie przeniesiony do woj. 3479. na szer. 030/1 (12). w £ozinie pow. L. L. Józefa. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. Stra¿n. SW Brunon SKIERA s. SKZ. 054/1 (42). w Sieñkowie pow. Przod.S dowcz¹ na terenie Gdañska i Niemiec. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Toruniu jako telefonista. L. tarnopolskiego – w 1934 kmdt Post. 030/1 (41). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. w Konstantynowie pow. Nastêpnie przeniesiony do SG. pomorskiego. nr 7887. PP Józef Micha³ SKIBSKI s. 1 I 1912 w Porozowie. Odzn. Post. KN. VM V kl.

Od marca 1938 w woj. 058/2 (57). W policji od 1934. 051/2 (15). Do WP zmobilizowany 25 VIII 1939.St. post. w Grudzi¹dzu. PP Wincenty SKOCZEK s. 5773. Konnym w Kowlu (do 11 IX 1937). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Mjr Józef SKOREL s. Bugiem. ur. Szer. St. w 1935 na Post. I Szp. walczy³ na froncie litewsko-bia³oruskim – kapelan Bia³ostockiego Pu³ku Strzelców. (od 1932). (w l. 4011. w 1938 w Komis. ur. Jakuba i Anny. wo³yñskim. Na kap³ana wyœwiêcony w 1916. 8 IX 1882 w Jastrzêbiem. Piotra i Julii Heleny z Banasiów. Aleksandra i Marii z Orlickich. Od 9 IV 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. 19 I 1888 w Radomyœlu. w Podwo³oczyskach pow. w³odzimierski. w Werbie do 15 II 1938. Post. KN. post. PP Jan Szczepan SKOCZYLAS s. 931. ze starszeñstwem 1 VI 1919. BMzaDS³. St. 037/4 (51). Józefa i Katarzyny. 1922–1928). L. MDzON. S³u¿bê pe³ni³ w Plut. w 1900 w Biskupicach. z którego przeniesiony na Post. BMzaDS³. PP Apolinary SKOBELSKI s. MPzaW. ur. Odzn. wo³yñskiego. St. Ferdynanda i Karoliny. L. ZKZ. Absolwent Wydz. 2176. 4935. S L. BKZ. nastêpnie w pow. CWSan. W policji od 1918. ur.. Odzn. Do 16 XII 1939 wiêziony w Kozielsku. ur. w Marjance. ska³acki. W policji od 1 I 1924. PP Józef SKOREK s. post. w 1896 w Hadyñkowcach. mjr – 1 I 1934. 05/2 (22). Odzn. w Trzcianie pow. 050/1 (59). w Krzemieñcu i tam nadal we wrzeœniu 1939. i Miasta w Grudzi¹dzu. We wrzeœniu 1939 kapelan Szp. dubieñskim na Post. Co najmniej od grudnia 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow. 282. post. nowogródzkiego (1924). mian. 12 VI 1893 w Nowogródku. L. Jana. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. CWSan. 26 XII 1908 w Lublinie. b³oñski. 815 . ur. bocheñski. Pocz¹tkowo w Rez. 016/2 (10). L. W policji s³u¿y³ od 1920. post. W WP od 25 IX 1919. Szp. ostatnio w Czêstochowie. Okr. PP przy KG w ¯yrardowie pow. 1 III 1936. ropczycki. w Grzybowicy pow. tarnopolskim. L. sk¹d w 1935 przydzielony do woj. Teologicznego UJP. W WP od 10 XII 1918 do 17 IX 1921. St. kapelan 2 pp Leg. w Ocieku pow. PP Jakub SKONIECZKA s. Kpt. We wrzeœniu 1939 na Post. twierdzy Brzeœæ n. Okr.

Œledcz. Od 28 VII 1935 w woj. 020/3 (32). Asp. Wydz. Post. Leopolda i Wiktorii z Kubitzów. 058/2 (17). 4881. 1 pp Leg. mian. w Katowicach do 9 I 1935. Jakuba i Heleny. L. PP woj. St.S St. Józefa i Anny z Riegerów. w Kamieniu Koszyrskim. ur. poleskim. cieszyñski. W policji od 1 VII 1923. w Piotrkowie Trybunalskim. 3630. pu³awski. 2 X 1911 w KuŸni Raciborskiej. L. wo³yñskim. PP Stanis³aw SKORUPSKI s. w Zdo³bunowie. ur. w 1937 w I Komis. poznañskiego. post. 037/1 (31). uczestnik odsieczy Lwowa i wojny 1920. cieszyñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Ustroniu pow. St. 016/1 (47). mian. w Skalitem pow. St. 13 I 1902 w Su³kowicach. PP Leonard SKORNÓG s. PP Józef SKOWRON s. 1 IV 1933. MPzaW. w Piñsku (do 3 VIII 1933). Œledcz. ³ódzki. PP Jan Stanis³aw SKOTNICKI s. W WP od 11 XI 1918 do 15 XI 1919 i od 18 VIII do 23 XII 1920. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. W policji s³u¿y³ od 1925. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w woj. PWŒl. Asp. nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ na Post. w 1930. ur. 23 VII 1888. w Radogoszczy pow. m. nowogródzkiego – kier. L. post. L. w Toruniu. W PWŒl. W 1931 s³u¿bê pe³ni³ na Post. we wrzeœniu 1939 na Post. W policji od 1 I 1920. kier. w Nowogródku i S³onimiu. pomorskim jako kier. Wydz. 05/1 (97). post. ur. sk¹d przeniesiony do woj. Od 6 X 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kier. Komis. sk¹d 12 I 1939 przeniesiony na Post. 12 V 1898 w Berbetie. £odzi. We wrzeœniu 1939 na Post.in. ur. Wojciecha. Brunon SKORUPA s. W WP od 24 XII 1918 do 31 XII 1919. Franciszka i Józefy ze Zborowskich. Œledcz. od 12 XI 1934 w Kdzie Rez. 2817. I Komis. m. W WP ochotniczo od 14 XI 1918 do 16 IV 1921. BKZ. MDzON. Odzn. S³u¿bê pe³ni³ w Rez. 026/3 (52). Wydz. W 1932 w V. w Karczmiskach pow. 5834. 816 . Stanis³awa i Konstancji z Soko³ów. 15 VI 1901 w Bojanicach. L. 1559. i kier. 20 XII 1898 w Okocimiu. post. PP Leon SKORUPKA s. ur. Post. Ukoñczy³ 6 klas gimnazjum.

We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Lipinach pow. W policji s³u¿y³ od 1924. Stefana i Apolonii. 18 X 1911 w Osieku. W PWŒl. pszczyñski. Od 10 I 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. sk¹d 22 XII 1938 deleg. PP Bronis³aw SKOWROÑSKI s. Od 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – dzielnicowy w Komis. 3920/7220a.. L. w Kowlu. od 12 XI 1934 z przydzia³em do Kdy Rez. post. wo³yñskiego. 1 I 1894 w Sosnowcu. Odzn. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. 14 XII 1893 w Niepo³omicach. w Sieradzu. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. ur. przod. ur. L. 019/1 (37). Erwin SKOWRONEK s. 24 XI 1898 w Trynosach. bêdziñski. Odzn. 038/2 (16). Od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. Przod. sk¹d przeniesiony do woj. 3952. mian. 012/2 (68). ³ódzkiego i przydzielony do Kdy Pow. ³ódzkim. MDzON. w 1937 w IX Komis. PWŒl. 1 IV 1909 w Nowych Hajdukach. L. St. we wrzeœniu 1939 nadal w £odzi. ur. W policji od 1918. ¿ó³kiewski skierowany do woj. W WP od 20 III 1919 do 15 VI 1923. w Katowicach. Jana.Post. Pocz¹tkowo (do 30 VI 1927) s³u¿bê pe³ni³ w woj. BKZ. we Wróblewie pow. Co najmniej od 1929 s³u¿bê pe³ni³ w woj. na szer. 038/1 (98). W policji od 25 IV 1936 jako kand. 5277. w Sierszy pow. 1 dyon ¿and. PP Jan SKOWROÑSKI s. sieradzki. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. chrzanowski. Od 15 V 1939 na Post. PP W³adys³aw SKOWROÑSKI s. 037/1 (26). Post. Micha³a. wojsk. BMzaDS³. Marcina. w 1894 w Pabianicach. 1 X 1924. L. Jana i Agnieszki z Widuchów. ur. 4078. Post. ur. œwiêtoch³owicki. post. W policji od 1922. 5227. W policji od 1 VII 1923. St. na Zaolzie. kieleckim. 5192. 062/2 (33). w Milowicach pow. PP Jan SKOWROÑSKI s. Jana i Marii. BKZ. S L. 817 . St. kontr. w Wyrach pow. ur. L. PP W³adys³aw SKÓRA s.

od 24 III 1925 w II Komis. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W 1934 ponownie na Post. Kazimierz SKROCHOWSKI s. post. w Œwiêtoch³owicach. od 5 III 1923 w GSzPWŒl. Kdy Rez. tarnopolski. L. El¿biety. œwiêtoch³owickim – od 18 VI 1923 na Post. W PWŒl. post. w Chebziu. 7666. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach. St. ur. We wrzeœniu 1939 na Post. frysztackiego. S³u¿bê pe³ni³ w pow. w Brzezinach i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. post. Franciszka i Katarzyny z Sikorów. PWŒl. 051/2 (20). Hajduki Wielkie pow. Kazimierza. Piotra i Katarzyny. [3] (86). 1 VII 1938. sk¹d 1 X 1929 przeniesiony na Post. Franciszka. St. œwiêtoch³owicki. od 15 I 1924 na kursie posterunkowych. brzeski. W PWŒl. sk¹d 4 X 1938 deleg. w £omnej Dolnej. post.. w Chodaczkowie Wielkim pow. ur. w Katowicach. PWŒl. w Cieszynie. ur. w Czchowie pow. kand.S Post. 045/1 (13). 020/2 (81). 10 X 1897 w Miedniku. Odzn. Karol SKÓRKIEWICZ s. St. 033/1 (49). W PWŒl. Juliusz SKROBIŒ s. L. Post. 793. Od 13 V 1920 do 7 VII 1921 uczestnik powstañ œl¹skich i dzia³acz plebiscytowy. w 1911. ur. L. od 2 VIII 1937 w komp. W policji s³u¿y³ od 1922. Filipa i Joanny z Jakowtawietzów. ur. 17 VIII 1911 w Goleszowie. w 1895. PP Andrzej SKRABSKI s. w Brzezinach. 501. Od 16 V 1919 do 28 XII 1922 w WP. L. L. MPzaW. na Zaolzie – od 1 IV 1939 w Komis. St. 818 . w 1899 w K¹tach. tarnopolskiego. do pow. Od 1 VII 1938 s³u¿y³ w Komis. Dworzec. od 5 VII 1924 w Komis. 28 pap. 016/2 (11). 1891. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. mian. PP Aleksander SKRʯYNA s. 1 VII 1892 w Szarleju. w Katowicach. sk¹d 22 XII 1938 deleg. L. PWŒl. 1744. We wrzeœniu 1939 nadal w II Komis. 21 VI 1939 przeniesiony na Post. Bronis³aw SKÓRKA s.

Stanis³awa. Paw³a i Antoniny . 7 VII 1912 w Dzierzanowie. ur. Jana. KW. £ukasza i Marianny. lwowskiego i we Lwowie. 038/1 (60). Od czerwca 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Rez. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Bohdan SKRZÊDZIEJEWSKI s. PP Stanis³aw SKROMNY s. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. 25 IV 1890 w Skar¿ysku. na szer.Post. We wrzeœniu 1939 w XX Komis. L. MN. 044/1 (95). Zmobilizowany. Pieszej w £odzi. post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 28. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Technik geodeta. 819 .st. ur. Przydzielony do 74 pp. 968. w 1889 w m. Por. w Brzezinach. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. MDzON. 037/1 (80). Przod. 023/1 (75). W policji od 1920. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Samostrza³ach pow. 020/2 (29). W policji s³u¿y³ od 1919. aresztowany i wiêziony w Moskwie. w 1897 w Osmolinie. L. Staw. L. W policji od 25 IV 1936 jako kand. ur. Odzn. PP W³adys³aw SKRZYDLAK s. Post. wo³yñskiego. KZzaDz. St. ur. 5076. m. Cypriana i Apolonii z Witów. L. 4259. 026/1 (17). Pracowa³ jako geodeta Urzêdu Ziemskiego w Bia³ymstoku. 2244. Piotra i Julii z Oksztelów. Post. rez. PP Franciszek SKRZOS s. w 1936 na Post. ur. w 1886 w Warszawie. kontr. przed 1935. Do Polski powróci³ 2 II 1923. Od wrzeœnia 1918 ochotniczo w Polskim Legionie w Omsku i w V Dywizji Syberyjskiej. we wrzeœniu 1939 walczy³ pod Wilnem. post. 27 VI 1884 w D¹browie Górniczej. PP W³adys³aw SKRZYCKI s. W policji od 1920. Warszawy. Odzn. S L. Absolwent seminarium nauczycielskiego. ³ódzkim – w Radomsku. L. 6034. mian. PP Stanis³aw SKRZYNECKI s. St. MPzaW. rówieñski. W I wojnie w armii rosyjskiej.

Konnym w Or³owej pow. 054/1 (45). Micha³a i Antoniny. 4769. Rez. 1918–1921. 038/3 (34). 3737. w 1938 w pow. ur. sarneñskim. 1737. Post. W policji od 1920. 038/4 (10). ¯o³nierz Legionów Polskich. W 1939 s³u¿y³ we Lwowie. Micha³a i Anastazji z Kreugelów. BMzaDS³. we wrzeœniu 1939 w Czêstochowie. kand. 21 XII 1895 w Kamyku. Kdy Rez. 820 . Odzn. L. Od 1 VII 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. SG Piotr SKRZYPCZAK s. Grzegorza. L. 5475. W policji od 1939 z przydzia³em do 4 Komp. Marcina i Agnieszki ze Œcieborów. W WP w l. tarnopolskim. L.S Post. Jakuba i Marianny z £opatów. Franciszka i Walerii z Ozimków. czêstochowski. sk¹d 11 VI 1934 przeniesiony do woj. kieleckiego. frysztacki. L. St. 058/3 (85). w Sarnach. wo³yñskim. 11 III 1892 w Grabownicy. Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. W PWŒl. 3571. we wrzeœniu 1939 na Post. 6 II 1914 w Opolu. ur. 9 V 1914 w Sochaczewie. Kurt SKRZYPCZYK s. 051/1 (38). ur. ur. Post. W s³u¿bie od 1924. PP Edmund SKRZYPCZAK s. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. W policji od 17 IX 1935 jako kand. W policji od 16 VII 1923. PP Stefan SKRZYPCZYÑSKI s. 6547. Przod. PP W³adys³aw SKRZYPCZYK s. kontr. Skoñczy³ szko³ê zawodow¹. L. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pomorskiego Okrêgu w Bydgoszczy. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. lwowskiego. L. PP Tomasz SKRZYPCZAK s. od 2 III 1939 z przydzia³em do komp. Absolwent gimnazjum w Nowym Bytomiu. na szer. 033/1 (98). ur. 14 II 1890 w Goskowie. PP w Herbach Starych pow. Post. w Katowicach. 18 X 1911 w Ewing. PWŒl. przod.

. Post. BKZ. sêpoleñskim – na Post. w Wa³dowie i (od 14 I 1938) Kamieniu Pomorskim. Cieszyñskiego a¿ do utworzenia PWŒl. u³. L. 027/3 (78). 2 p. Adamków pow. S Post. Od 11 VIII 1919 w ¯and. Józef SKUPNIK s. Odzn. 3264. 1 IV 1894 w Lutyni Polskiej. Franciszka i Franciszki z Ujmów. BMzaDS³. MPzaW. nieœwieski. L. L. 1232.St. sk¹d 2 XI 1936 przeniesiony do woj. post. pomorskiego. Jana. Stanis³aw SKULSKI s. KN. L. wo³yñskim – na Post. internowany. Bugiem. od 1934 w Komis. post. 3375. St. PP Jan SKUPIÑSKI s. 033/2 (80). Odzn. Od 2 VII 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Czudzin (1926) i Czuczewicze (1927). Jana i Józefy z Kuba³ków. W Legionach Polskich od 30 VIII 1914 do 19 II 1918. W PWŒl. bielski. Post. ur. Chorostów pow. W policji od 16 VI 1924 w woj. Ks. 7081. PP Piotr SKUBA£A s. ³uninieckim na Post. w 1910. MDzON. Karola i Joanny z WoŸniców. w Bielsku. mian. post. 319. Ukoñczy³ 3 klasy szko³y wydzia³owej. W WP od 28 V 1919 do 13 X 1921. Franciszek SKUPNIK s. L. tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. brzeski. PP W³adys³aw SKULIMOWSKI s. w 1909. od 2 XII 1938 z przydzia³em na Post. Zaostrowiecze pow. W policji od 2 X 1933. w pow. S³u¿bê pe³ni³ na Post. Od 12 I 1938 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – na Post. Co najmniej od 1933 s³u¿y³ na Post. w Dziedzicach pow. 29 VI 1897 w Czêstochowie. 019/1 (58). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Mielcu. i na Post. Kolejowym w Brzeœciu n. ur. 1 III 1936. 9 IV 1915 w Wierzniowicach. Kraj. poleskim. ostatnio w pow. 051/1 (5). L. Stanis³awa. 026/4 (11). 05/1 (29). w 1881. w Gnojniku na Zaolziu i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Stanis³awa. Sêdzia S¹du Apelacyjnego we Lwowie. ur. w³odzimierski. PWŒl. ur. ur. 15 VII 1922 z przydzia³em do Komis. 821 . 3 pp. St. PWŒl.

ur. sk¹d 2 XII 1935 przeniesiony na Post. Wojciecha i Eugenii z Szewczyków. BKZ. tarnopolskim. mian. MDzON. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Jan SKWAREK s. tarnopolskiego. buczacki. 051/1 (19). St. post. stanis³awowskiego. 5292.o. Odzn. BMzaDS³. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Komis. ur. Co najmniej od 1933 w woj. W policji od 1922. opatowskim – na Post. L. post. Ludwika i Julianny. Post. w Stanis³awowie. w Berezie Kartuskiej pow. L. sk¹d 2 XI 1934 przeniesiony na Post. MPzaW. Uczestnik wojny 1920. sk¹d 15 IV 1939 przeniesiony na Post. Od czerwca 1939 funkcjonariusz w MOdosob. 2496. St. krakowskim – w 1923 na Post. W policji od 6 XI 1922. Jana i Marianny. w Budy³owie pow. PP Piotr SKWARA s. 23 XII 1930. L. brze¿añski jako jego kmdt. 50[3]9/66. post. we wrzeœniu 1939 w Komis. ur. 6 pap. St. 1722. w Rakowie. w 1936 w Kdzie Pow. 822 . St.S Przod. chrzanowski. 284. – 1 I 1938. 023/4 (85). PP Jan SKWAREK s. ur. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w pow. 4 XII 1899 w Ubrze¿u.. 026/3 (39). przod. ur. Odzn. KZzaDz. w Wojkowicach Komornych. w Piaskach. kmdta Post. w 1891 w Chlebowicach Œwirskich. 026/2 (23). PP Jan SKURA s. Adama i Antoniny z Kalinowskich. L. Micha³a i Wiktorii z £apigów. Ostatnio p. Odzn. sk¹d 20 XI 1934 przeniesiony do woj. MPzaW. MDzON. 051/2 (44). PP Józef SKUZA s. od 6 XII 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. w 1913 w Starokrzepicach. L. w Boremianach pow. MPzaW. w D¹browie pow. Micha³a i Marianny z Æwik³ów. pru¿añski. L. W WP od 6 III 1919 do 12 VIII 1922. Post. PP Andrzej S£ABICKI s. bêdziñskim – na Post. w Denkowie. ur. 24 VIII 1899 w Kargowie. w S¹czowie. 2284. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Zamoœciu. 020/3 (100). MDzON. w Opatowie. 27 III 1902 w Zawierciu. 10 V 1897 w Koñskowoli. post.

ur. Wac³aw S£ABOLEPSZY s.Post. 1 VII 1928. PWŒl. 2949. S L. w Kustyniu (od 29 V 1929). kpr. brzeskim na Post. MH. mian. Do listopada 1929 dozorca wiêzienia w Cieszynie. post. w Katowicach. nastêpnie pracowa³ w wiêzieniu w Bielsku. Uczestnik wojny 1920. uczestnik powstania 20/21 VI 1919. MN. MPzaW. MDzON. po ukoñczeniu której skierowany 25 V 1929 do woj. W WP ochotniczo od 16 VII 1919 w 12 komp. L. L. nastêpnie w pow.: Gran. 1 IV 1939. od 11 VII 1922. 17 VI 1896. L. poleskiego. 823 . Nastêpnie ponownie w PGŒl. Rybnik (do 17 V 1934). 037/3 (99). PWŒl. Alojzy S£AWIK s. post. Alojzego i Anny ze S³awiñskich. PWŒl. W III powstaniu w 3 szw. 1418.. Odzn. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Antoniego i Albertyny z Kostków. Antoniego i Albertyny z Kostków. Kdy Pow. 012/4 (52). i tam s³u¿y³ do 25 VIII 1921. Odzn. Micha³a i Magdaleny. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. rybnickim na Post. Post. PP Lucjan S£AWIÑSKI s. w ¯orach (do 14 VII 1932). Od 3 III do 30 VI 1938 w komp. mian. [4] (63). W PWŒl. I brygady szturmowej. 5 I 1900. nastêpnie w pionie œledcz. ur. 5296. rybnickim – na Post. Z polecenia POW wst¹pi³ 1 X 1920 do PGŒl. Tam zosta³ pobity przez Niemców i 25 VIII 1921 zwolniony jako niezdolny do s³u¿by. W PWŒl. GwGŒl. od 1 X 1928. Czerwionce (do 25 VI 1934). b³oñski. aresztowany przez Grenzschutz zbieg³ i przedosta³ siê do Polski. Stra¿n. SW Ernest S£AWIÑSKI s. œledcz. 1 pu³ku Strzelców Bytomskich. Wodzis³aw. St. 4 I 1905 w Choiñskich Budach. Od 15 X 1921 do 1 VII 1922 w SGmin. kand. Kdy Rez. Bra³ udzia³ w II œl¹skim powstaniu jako dca komp. BMzaDS³. W policji od 1 XII 1928 z przydzia³em do NSzF w ¯yrardowie pow. Od stycznia 1919 w POW GŒl. Jastrzêbie Górne. w Lubliñcu. w Dziergowicach. 1556. Od 12 VIII 1920 urlopowany do akcji plebiscytowej. cieszyñski. ostatnio na Post. w Istebnej pow. 167 pp. w Ustroniu pow. Przod. Alfons S£AWIK s. Odzn. 037/1 (38). Boguszowice (1928). cieszyñski. w Pszczynie (do 1 II 1929). St. 30 X 1901 w Nowym Bytomiu. ur. Post. w eksp. ur. ur. w Wierzchowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. Wilhelma. St. Olza (do 31 I 1924). Od wrzeœnia 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Katowicach. S³u¿bê pe³ni³ w pow. BKZ. sk¹d 18 IX 1933 przeniesiony na Post. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 9 IX 1912. wachm. 019/1 (88). post. L.

SK w Tarnowie. krakowskiego. We wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. 4010. 824 . 16 XII 1892 w Sochaczewie. zwolniony. Odzn. ur. Justyna. MPzaW. w: Urmaniu pow. Przod. 020/1 (57). ur. ur. post. od 1 VII 1929 w Kdzie Woj. ur. w Tarnopolu i tam nadal s³u¿bê pe³ni³ we wrzeœniu 1939. Ignacego i Julii z Grudowskich. w 1887 w Czêstochowie. post. Nastêpnie w woj. PP Jan S£OCKI s. Tomasza i Marii z Ostrowskich. ur. w Nowym S¹czu. ur. PP Piotr S£AWIÑSKI s. Post. 023/3 (10). Odzn. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Komis. W policji od 1919. MDzON. Co najmniej od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê w Radomsku. L. Od 1 VII 1924 do 31 III 1925 w policji woj. St. L. W 1921 w eksp. We wrzeœniu 1939 w Kielcach. 6019. Wac³awa i Marii. L. brze¿añski i Uœciu Zielonym pow. 24 VI 1897 w Bóbrce.S Miko³aj S£AWIÑSKI s. 13 XI 1899 w £êkach Górnych. PP Tomasz S£AWIÑSKI s. 5555. PP Stanis³aw S£AWIÑSKI s. BKZ. W policji s³u¿y³ od 1920. W policji od 1919. 293. Jana i Józefy. 3900. L. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1929. w 1900 w Warszawie. Odzn. m. 027/1 (84). BKZ. St. L. 058/4 (31). Miko³aja. 044/2 (83). St. Warszawy. Uczestnik wojny 1920. post. PP Aleksander S£OCIÑSKI s. Krakowa i tam nadal we wrzeœniu 1939. tarnopolskim na Post. buczacki. sk¹d 3 VI 1938 przeniesiony do III Komis.st. w 1898. m. 05/5 (8). 4300. L.

5653. post. BKZ. w Skar¿ysku Kamiennej – tu 1 I 1935 przeniesiony do pracy biurowej. w 1900 w Wiêcborku. 7762/6048. Warszawy. Œledcz. Od 15 VI 1916 do 2 XI 1918 cz³onek POW ps. Aleksandra i Zuzanny. Odzn. PP Józef S£OMA s. We wrzeœniu 1939 w VII Komis. Odzn. 05/4 (94). sier¿. st. w 1893. ur.. ur. Odzn. PP Aleksander S£OMACZYÑSKI s. St. Wojciecha i Marianny z Polaków. nastêpnie pracowa³ w Polskiej Macierzy Szkolnej na Ukrainie. I Baon Radomski. Tam ukoñczy³ kursy handlowe. 3690. PP W³adys³aw S£OKA s. 1 IV 1934. 4646. S L. L. przod. 26 III 1895 w Warszawie. L. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. uczestnik odsieczy Lwowa. 05/1 (66). PP Andrzej S£OMA s. Józefa i Matyldy. W l. W policji od 25 XI 1920. PP Adam S£ODZIÑSKI s. nastêpnie w Wydz. 050/2 (47). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w W¹growcu. St. Piotra.st. 030/1 (98). A¿ do wrzeœnia 1939 nieprzerwanie s³u¿bê pe³ni³ w Komis. L. 825 . Od 1929 w s³u¿bie œledcz. 019/2 (64). Przod. MN. W policji od 1919. ur. post. W policji s³u¿y³ od 1916. Post. BKZ. 1913–1918 w Stra¿y Ogniowej w Wierzbniku. W WP ochotniczo od 18 XI 1918 do 18 XI 1920. 5 VIII 1892 w D¹browie.Post. ur. w Ostrowcu pow. m. w Starachowicach Wierzbniku. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. opatowski. w Komis. Franciszka. ur. mian. Uczestnik strajku szkolnego 1905 w Starachowicach i Wierzbniku. „Skrzetuski”. 19 XII 1884 w Bogorii. Zagro¿ony zes³aniem wyjecha³ do Kijowa. St. L.

kieleckim – na Post. m. [1] (10). 28 II 1892 w Strusowie. L. L.S St. w Strusowie pow. sk¹d w 1932 przeniesiony do woj. BKZ. we wrzeœniu 1939 w Nisku. kmdta. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Romana i Barbary. Jana. L. Odzn. BKZ. L. 023/1 (74). Przod. post. w G³owaczowie. 026/3 (42). ur. 023/1 (79). St. St. ur. 3814. W s³u¿bie samorz¹dowej od 27 XII 1918 do 31 VII 1919 nastêpnie w policji. L. Jana i Franciszki. Odzn. W policji od 1929. w Górze Pu³awskiej. 019/3 (34). Alojzy S£OMKA s. od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Czerwionce. 4360. St. w Œwierzach Górnych jako p. w Biertu³towach (do 15 VII 1923). Warszawy. [1] (60). we wrzeœniu 1939 kmdt Post. Odzn. ur. lwowskim. nastêpnie w Radlinie. rybnickim na Post. ur. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj.st. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. W PWŒl. trembowelski.o. Ostatnio ponownie w woj. Uczestnik walk o Lwów. radzyñski. sk¹d 2 VII 1935 skierowany do pow. L. PP Bronis³aw S£OMKOWSKI s. w 1900. Jana. PP Jan S£OMSKI s. w 1883 w Szczytnikach. PP Franciszek S£OMKA s. Wojciecha i Pauliny z Hermanów. 748. post. w Kozienicach. Odzn. PWŒl. tarnopolskim. SMzaDS³. ur. 13 X 1900 w Dolinie. tarnopolskiego. lwowskiego. przod. W policji od 1919. 826 . 18 VIII 1897 w Warszawie. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w XV Komis. 18 VI 1898 w ¯erdzinie. we wrzeœniu 1939 na Post. post. kozienickiego na Post. 1665. Post. w Jab³oni pow. S³u¿bê pe³ni³ w pow. St. mian. 17 VII 1938 przeniesiony na Post. Marcina i Marii. BKZ. w 1926. przod. MPzaW. od 18 VI 1922. Osadnik wojskowy. PP Stefan S£ONIEWSKI s. ur. MDzON. PP Leon S£OMIÑSKI s.

w Markach pow.. W I wojnie w armii niemieckiej. Przod.. 051/2 (50). 4049. post. mian. Franciszek S£OTA s. L. w Królewskiej Hucie (do 2 VI 1935). 05/5 (33). w Komis. BKZ. PWŒl. 6 II 1884 w Kosowie Lackim. W³odzko. Franciszka i Anny ze Slebrzaków. Post. w £agiewnikach pow.St. SMzaDS³. S L. z której 1 VII 1920 automatycznie przeszed³ do policji. 6844. L. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Stanis³awowie. St. 9 XI 1883 w Mikstacie. 1 V 1938. PWŒl. od 1 X 1928. Odzn. nastêpnie w I Komis. Pogotowia w Chorzowie pow. 012/2 (11). 24 V 1904 w Sosnowcu. poznañskim – w 1927 w Lesznie. w 1906 w Krechowicach. L. rez. Od 16 I 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. PP Jan S£OWIKOWSKI s. Ukoñczy³ Szko³ê Rzemieœlnicz¹ w Soko³owie Podlaskim. Józefa i Marii z Trzcieliñskich. Katowice-Za³ê¿e (do 5 IV 1938) i ponownie na Post. 019/2 (22). 1160. 012/3 (8). koœciañski. 5632. Sylwester S£UPIK s. art. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ na Post. Post. ur. ur. – 19 III 1939. W I wojnie w armii rosyjskiej. nastêpnie w Obronie Krajowej. ur. Kraj. L. PP Marcin S£OWIÑSKI s. warszawski. MDzON. ur. W PWŒl. 1567. S³u¿bê pe³ni³ na Zaolziu. mian. w Katowicach. Filipa i Marii z d. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w £ucku. œwiêtoch³owicki (do 5 XI 1937). post. Franciszka i Wiktorii z Szyjów. Od 19 XII 1918 do 1 VII 1919 w SL w rodzinnej miejscowoœci. Stanis³aw S£OWIKOWSKI s. we wrzeœniu 1939 w Horodence. S³u¿bê pe³ni³ w woj. w Kamieñcu pow. Architekt. St. Por. Pogotowia w Chorzowie. 038/3 (92). Uczestnik wojny 1920. Przod. W³adys³awa i Eudokii. katowicki (do 9 VIII 1936). por. 827 . Co najmniej od 1928 w Bia³ymstoku. we wrzeœniu 1939 w III Komis. post. Ppor. Do 31 VIII 1933 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. BMzaDS³. ur. PP W³adys³aw S£ONIEWSKI s. ur. 1 IX 1922. MPzaW. 10 XII 1917 w Dêbieñsku. na Post. L. Stanis³awa i Ró¿y. ze starszeñstwem 1 I 1932. 26 I 1903 w Warszawie. Od 10 XI 1919 w ¯and. 722. w Komis.

L. we wrzeœniu 1939 w Zblewie. w 1894 w D³ugoszynie. 2351. 3573. 1962. W wiêziennictwie od 1931. w Bokowie. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Stra¿n. ur. w Suchowoli pow. SW Walenty SMELA s. w Brodach jako jego kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939. 023/5 (77). ur. ostatnio na Post. 3279. ur. L. w Grudkowie. w 1881 w S³upi. w £odzi. 30 X 1886 w Bzowie. S³u¿bê pe³ni³ w Toruniu. brodzki. 037/1 (61). w Lubichowie. nastêpnie w pow.S Post. bêdziñskim – w 1934 na Post. W policji od 1920. BKZ. L. W policji od 20 XII 1922 w Kdzie Woj. PP Józef SMAK s. Co najmniej od 1936 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. sk¹d 20 V 1939 przeniesiony na Post. ur. w 1889 w Pra¿mowie. PP Stanis³aw SMEKTA£A s. w Toruniu. podhajeckim na Post. 038/3 (62). 23 XI 1898 w Toruniu. Post. Antoniego. ostatnio w pow. w £agiszy. ur. 4597. Tomasza i Józefy. tarnopolskiego. Przod. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz w jednym z wiêzieñ w Warszawie. 033/3 (61). ur. 21 IV 1888 w Domachowie. Jana. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Woj. L. sk¹d 5 I 1939 przeniesiony na Post. L. post. tarnopolskim. PP Kazimierz SMENTEK s. 3698. Co najmniej od 1930 s³u¿y³ w pow. starogardzkim na Post. 023/4 (19). Odzn. 023/1 (28). W policji od 1919. 828 . Jana i Anny z Kocików. L. w Zawa³owie i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. W policji s³u¿y³ od 1920. PP Antoni SMARZ s. Antoniego i Michaliny z Macio³ków. we wrzeœniu 1939 na Post. Wincentego i Anastazji z Winiarskich. PP Stanis³aw S£U¯A£OWSKI s. St.

Jakuba. 023/1 (15). PWŒl. na szer. BMzaDS³. 829 . SW Jakub SMIERZCHA£A s. Do 14 V 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. W 1929 pomocnik dozorcy w wiêzieniu w Drohobyczu. w Zamoœciu. ur. Nastêpnie w woj. Konnym w Bielsku. Pocz¹tkowo s³u¿y³ na granicy litewskiej. We wrzeœniu 1939 w Przemyœlu. L. post. w 1913. w 1898. Od 25 I do 31 X 1938 w 2 komp. wileñskim. PP Kazimierz SMOCZKIEWICZ s. ur. ur. Jana i Tekli z Piwków. Arseniusza. 1715. frysztacki. kontr. Po jej ukoñczeniu 31 III 1936 od 2 VI 1936 skierowany do woj. w Ostrogu. W policji od 15 IX 1922 w Kdzie Pow. L. wileñskiego. Od 1936 na Post. Od 1 I 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w II Komis. w Katowicach. ¯ycin. sk¹d przeniesiony do woj. Post. w 1925 na Post. post. W policji od 3 XI 1935 jako kand. 2047. kand. Miko³aja i Agnieszki z Osznakiewiczów. w Or³owej pow. L. Skoñczy³ trzyletnie kursy dokszta³caj¹ce. w Kosiczach. w Brzeœciu n. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. 8 X 1888 w Drohobyczu. 038/3 (39). 5998. 033/2 (38). stra¿n. od 14 XII 1926 na Post. MDzON. Odzn. PP Wincenty SMOL¥G s. St. Nr 23 Otoki. L. od 30 XI 1925 na Post. z przydzia³em do NSzF w Mostach Wielkich pow. Post. Nr 18 gm. nastêpnie w woj. lwowskiego. brzeskim – od 15 X 1923 na Post. Bugiem. 012/3 (40). W I wojnie w armii austriackiej. S L. Ignacego i Marianny. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ we Lwowie. w 1888. 19 VII 1900 w Majdanie Ma³ym. L. 376. W policji od 1923. Teodora. Odzn. walczy³ na froncie litewsko-bia³oruskim. ur. 012/4 (20). Kdy Rez. 6 X 1912 w Ko³aczkowicach. 5291. ur. St. nastêpnie na Post. ur. w Kamienicy ¯yrowieckiej. Szczepan SMOLANKO s. 3047. poleskim w pow. 058/4 (32). W WP od 1918. ¿ó³kiewski. Alfred SMOLIK s. KW. PP Bronis³aw SMOLIÑSKI s.St.

Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Katowicach. „Tadeusz Sas”. 054/1 (68). Gimnazjum ukoñczy³ w rodzinnym mieœcie. lwowskim. Prawa UJK. kand. Kdy Rez. w Cmolasie pow. L. W policji od 20 I 1921. St. œwiêtoch³owicki. 24 III 1904 w Wide³ce. Co najmniej od 1931 s³u¿y³ w policji woj. w Katowicach. Od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Urzêdzie Œledcz. W 1935 w Urzêdzie Œledcz. ref. w £odzi. tarnopolskiego. 830 . sk¹d 22 XII 1938 deleg. 1592. 17 I 1895 w Chroœcicach. wo³yñskim.. Do 14 VIII 1923 s³u¿y³ na Post. we Frysztacie. Od 20 IV 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Dtwie III komp. 7 IV 1894 we Lwowie. Jana i Katarzyny. Warszawy. Alojzy SMUSZ s. 17 III 1939 skierowany do Kdy Rez. m. w 1936 w s³u¿bie œledcz. Odzn. Wojciecha i Marty. we wrzeœniu 1939 na Post. 038/4 (75). w Pawonkowie pow. Józef SMO£KA s. Post. 012/2 (7). od 12 X 1914 w Legionach Polskich ps. przod. do 21 VII 1926 na Post. ur.S St. L. W 1938 st. 5841. sk¹d 3 VIII 1932 przeniesiony do KG – kier. Komis. 1 V 1932. nastêpnie w Komis. L. W policji od 1929. Post. w Chropaczowie pow. w Trzyñcu pow. mian. PP Antoni SMYRSKI s. Katowice-Zawodzie. tarnogórski. MN. nastêpnie na Post. w Radzionkowie pow. Henryka. L. uzyska³ absolutorium na Wydz. Wincentego i Marii. wywiadowca w Komis. PP Tadeusz Józef Leopold SMOLNICKI s. BKZ. PP Leopold SMOLIÑSKI s. post. ur. we wrzeœniu 1939 w Tarnopolu. Nastêpnie w Legionie Wschodnim. 4592. Do 17 XII 1937 w komp. Przod. Odzn. 033/1 (9). frysztacki. 8 VII 1913 w Darkowie. ur. W l. PWŒl.st. w Lubliñcu. w 1898 w Jankowcach. 1918–1920 w Czerwonym Krzy¿u w Ska³acie. od 24 VI 1922. SKZ. Od 1912 w II Dru¿ynie Soko³a Macierzy we Lwowie. MDzON. PWŒl. 4119. 5644. W PWŒl. kolbuszowski. L. ur. OH „Orlêta”. Antoniego i Leonii z Wanczarowskich. spraw przeciwpañstwowych w Centrali S³u¿by Œledcz. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. kand. 044/2 (16). ur. lubliniecki. do Komis.

ur. w 1899 w S³omnikach. L. w Siedlcach. Jana i Agnieszki z Kurczabiñskich. PP Jan SOBCZAK s. Ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. w 1903 w Warszawie. Post. w Sosnowcu. L. bêdziñskim. St. ur. 044/2 (65). Co najmniej od 1931 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê w Komis. che³mskiego. W policji od 1927. PP Stanis³aw SNAKOWSKI s. Przod. Kdy Pow. w £ucku. Jana. post. Przod. PP Eugeniusz SOBAÑSKI s. che³mski. L. 058/4 (110). 05/2 (87). 4273. 1721. Odzn. mian. internowany. w Rako³upach pow. W s³u¿bie samorz¹dowej od 15 I 1921 do 30 IX 1922. sier¿. 6091. PP Karol SMYRSKI s. KN. BKZ. We wrzeœniu 1939 w Urzêdzie Œledcz. jako ma³oletni zwolniony 12 III 1918. MPzaW. W 1932 s³u¿bê pe³ni³ na Post. S³u¿bê pe³ni³ w woj. We wrzeœniu 1939 w 8 baonie KOP „Sto³pce”. 026/2 (24). 1612. Ludwika.st. W Legionach Polskich od 1 VIII 1915 do 17 VII 1917. Tomasza i Zofii. ¿ó³kiewski. 831 . L. ur. L. 030/1 (99). ur. ur. ¿and. S St. post. W WP od 1 IX 1920 do 8 I 1921. W 1936 w pionie œledcz. St. BMzaDS³. 4 IV 1896 w Strzeszkowicach. MDzON. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. PP Franciszek SNOPKOWSKI s. Odzn. 4728. 15 I 1899 w Kolbuszowej. 019/1 (13). W policji od 1 X do 31 XII 1922 i ponownie od 1 X 1923. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w IX Komis. 5041. wo³yñskim. we wrzeœniu 1939 w IV Komis. Kraj. 1 I 1938. 6 II 1899 w Zaklikowie. Warszawy. W policji od 1923. Julian Józef SOBASZCZYK s. W WP od listopada 1918 do 1 VIII 1921. w Tomaszowie Lubelskim. Polskiej. Od 15 I 1923 w policji pow. W WP od 1924. S³u¿y³ w baonie KOP „Osmolin”. Konstantego i Marianny z Rokickich. 14 II 1902 w Zduñskiej Woli. Od 1 XII 1918 do 1 IV 1919 w ¯and. Józefa i Józefy.Przod. L. m.

w 1919 w PKom. Leona i Katarzyny. W 1938 w Kdzie Pow. m. Franciszka i Antoniny z Kujawów. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. Stra¿n. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – od 1918 w MMiejsk. W policji od 1924. w Józefowie pow. Odzn. w Tczewie. m. post. PP Stanis³aw SOBCZYK s. W grudniu 1938 s³u¿bê pe³ni³ na Post. ur. w Z³oczowie. Odzn. w Przedrzeczu pow. ur. W policji od 1 III 1923. 24 VI 1899 we W³odzimierzu Wo³yñskim. W l. BMzaDS³.. Warszawy. 25 IV 1891 w Sojkach. We wrzeœniu 1939 zbrojmistrz w Kdzie Woj. 027/3 (43). Odzn. Franciszka i Marianny. 1868. L. 29 VI 1898 w £odzi. XI i XIII Komis. zdo³bunowski. post. ur. Paw³a i Pelagii z Serafinów. Andrzeja i Marianny. L. post. 28 VIII 1898 w Krasnymstawie. PP Micha³ SOBCZAK s. 21 IX 1900 w Sadowie. We wrzeœniu 1939 na Post. w 1897 w Podhorcach. bi³gorajski. sier¿. St. St. PP Micha³ SOBCZAK s. L. we wrzeœniu 1939 w XXV Komis. Wojciecha i Katarzyny z Dzia³ochów. 020/4 (85). III. PP Jan SOBCZAK s. L. 5293. Odzn. Gran. MDzON. 3229. BKZ. PP Stefan SOBCZYK s. w Warszawie. W 1938 w VI. St. post. sierpeckim. MPzaW. SW Józef SOBCZYÑSKI s.st. L. w³oc³awski.. ur. post. ur. 4203. S³u¿bê pe³ni³ w VII. 4586. BKZ. St. 044/2 (20). 012/1 (74). L. 016/2 (28). 030/1 (89). W 1934 s³u¿bê pe³ni³ na Post. nastêpnie w policji. ur. 2066.S St. SMzaDS³. £odzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Ostrogu pow. W policji od 1923. 1919–1923 w WP. 832 .

Post. od 26 VI 1922. rybnickim. 044/1 (7). St. L. PWŒl. 1 VIII 1897 w Przyszowicach. we wrzeœniu 1939 w Sto³pcach. Edwarda. w Stanis³awowie. Jan SOBECZEK s. W WP od 23 VIII 1919 do 30 IV 1920. Uczestnik trzech powstañ œl¹skich i dzia³acz plebiscytowy. PP Stefan SOBIECKI s. 030/1 (44). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. Karol SOBEL s. W policji pocz¹tkowo jako kontr. Franciszka i Heleny. pol. W policji s³u¿y³ od 1935. w Ko³omyi. W 1939 w Kdzie Pow. S Przod. Przod. Marii. 044/2 (68). w pow. 05/4 (14). S³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. ur. leszczyñskim. Uczestnik powstañ œl¹skich. w Kielcach. post. MPzaW. W policji od 1923. L. W PWŒl. 10 V 1888 w £opatynie. Lubliniec. 2958. 050/1 (17). 833 . w ¿and. 25 X 1900 w Majtuszkowcach. nastêpnie w pow. na Post. ur. post. Karola i Joanny z Kostoniów. katowickim na Post. Adama. Odzn. 2556. Od 5 IX 1924 a¿ do wrzeœnia 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako obchodowy w Komis. We wrzeœniu 1939 w Komis. W PWŒl.Post. PP Jeremiasz SOBECKI s. lublinieckim. 4205. ur. W I wojnie w armii austriackiej i niewoli rosyjskiej. L. Ukoñczy³ w 1933 kurs dla kmdtów posterunków w Œledcz. w 1904 w Za³ê¿u. St. nastêpnie – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Makoszowach. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. 952. 2947. Odzn. L. nowogródzkim. od 1 XII 1923. St. 16 XII 1897 w Zabrzu. Od 5 III 1919 w POW GŒl. PP Franciszek SOBEL s. Ukoñczy³ 14 VIII 1925 kurs posterunkowych przy Kdzie Pow. ¿ó³kiewski. mian. PP Joachim SOBEK s. 7 XI 1910 w Pu³tusku. 012/1 (60). woŸnica (od 1 V 1920 do 31 I 1923) w Ko³omyi. PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ w woj. w Paw³owie (do 1 VI 1928). 1922. ko³omyjski. ur. w Godach pow. L. ur. Franciszka i Genowefy z B³aszczyków. 1 IV 1939. MN. Ukoñczy³ 22 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. post. L. od 1 II 1923 prowizoryczny post. SzF w Warszawie.

1510. Post.S Post. 834 . Ludwika i Anieli z Kanczewskich. 5263. Lublina. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. ur. 26 VII 1897 w Wólce Batorskiej. ur. PP Antoni SOBKOWIAK s. PP Wiktor SOBIESZCZAÑSKI s. W policji od 1920. ur. ¯o³nierz Legionów Polskich. L. 05/1 (67). w 1900. W policji od 1 XII 1928. bi³gorajski. Przod. w 1902. w 1934 woj. Antoniego i Antoniny z Reszelewskich. 016/2 (29). Post. We wrzeœniu 1939 Kmdt Pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w XIII Komis. tarnopolskiego. PP Boles³aw SOBIERAÑSKI s. L. We wrzeœniu 1939 na Post. L. w Janowie Podlaskim. 18 XII 1894. ur. PP Stefan Edmund SOBIESZCZAÑSKI vel REGMUNT s. 045/1 (68). W 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. w Warszawie. BKZ. W policji od 1925. 26 XII 1905 w Ewing. W 1933 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 12 X 1890 w Warszawie. Grójec. Franciszka i Stanis³awy. 050/1 (42). m. Komis. Konstantego i Anieli z Rzepków. internowany. PP Stefan Aleksander SOBIESZCZAÑSKI s. siedlecki. 4021. m. ur. ur. bia³ostockim. L. 044/2 (53). 2032. Odzn. S³u¿bê pe³ni³ w II Komis. w Skórcu pow. Od 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wieluniu. Od 25 V 1929 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 1918–1920. L. W WP w l. na Post. W policji od 1924. w Puszczy Solskiej pow. 023/3 (88). £odzi. lwowskiego. PP Franciszek SOBIERAJ s. 3949. Franciszka. Walentego. L. Przod.

Przod. PWŒl. Jan SOBKOWIAK s. Szczepana, ur. 5 XII 1893. S³u¿bê pe³ni³ w katowickim pow. miejskim i wiejskim, we wrzeœniu 1939 w Komis. w Szopienicach. St. post. mian. 1 XII 1923, przod. – 1 I 1928.

S

L. 012/1 (52), 1240.

St. stra¿n. SG Józef SOBLIK s. Franciszka, ur. w 1893 w Chropaczowie. W s³u¿bie od 1922. We wrzeœniu 1939 w Komis. w Rajczy pow. ¿ywiecki.

L. 050/2 (28), 6544.

St. post. PP Aleksander SOBOL s. Wincentego, ur. 26 II 1903. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. nowogródzkiego, w 1938 na Post. w Nieœwie¿u, od 2 I 1939 na Post. w So³tanowszczyŸnie pow. nieœwieski. St. post. mian. 1 IV 1939.

L. 038/4 (57), 851.

Post. PP Ignacy SOBOL s. Micha³a i Anny, ur. w 1900 w Gromniku. W policji od 1920. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. lwowskim, we wrzeœniu 1939 na Post. w Hubiczach pow. drohobycki.

L. 054/1 (81), 679.

Post. PP Jan SOBOL s. Antoniego i Wiktorii, ur. w 1908 w Powi³ajcach. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. wo³yñskiego, we wrzeœniu 1939 na Post. w Ob³apach pow. kowelski.

L. 023/3 (58), 2222.

Post. PP Mieczys³aw SOBOL s. Jana, ur. w 1907. W policji od 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. nowogródzkiego. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. w S³onimiu, sk¹d 15 XII 1938 przeniesiony na Post. w Ho³ynce pow. s³onimski.

L. 045/2 (85), 822.

835

S

Post. PP Feliks SOBOLEWSKI s. Feliksa i Marianny z Wiesio³ków, ur. 18 V 1899 w Pu³tusku. W policji od 1922. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. pu³awskim, nastêpnie w pow. pu³tuskim na Post. w Serocku i Obrytem. We wrzeœniu 1939 w Miñsku Mazowieckim.

L. 05/5 (98), 1705.

Przod. PP Marian SOBOLEWSKI s. Feliksa i Pauliny, ur. 17 VII 1898 w Ró¿anie. W WP od 7 III 1919 do 5 III 1922. W policji od 15 IV 1923. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim, we wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Tomaszgrodzie pow. sarneñski. Przod. mian. 14 IV 1937. Odzn. KW, MPzaW, MDzON, BMzaDS³.

L. 027/4 (54), 1986.

Przod. PP Micha³ Stanis³aw SOBOLEWSKI s. Józefa i Klary z £uczyñskich, ur. 13 XI 1899 w Bohorodczanach. Od 11 II 1916 do 16 IV 1918 w Legionach Polskich. Od 20 XII 1918 do 1 II 1921 w Armii gen. Hallera. W policji od 1 I 1925 na Post. w Berezowie pow. ko³omyjski. Od 16 VIII 1928 na Post. w Wo³osowie pow. nadwórniañski, od 1 IV 1934 z-ca kmdta. Od 24 X 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kancelista w Urzêdzie Œledcz. w Stanis³awowie. Odzn. KN, BKZ, MDzON, BMzaDS³., KLeg.
L. 027/2 (32), 2462.

Post. PP W³adys³aw Maciej SOBOÑ s. Macieja i Katarzyny, ur. 2 VII 1902 w Wojs³awicach. W policji od 18 V 1930. Od 5 XI 1930 s³u¿bê pe³ni³ w woj. stanis³awowskim, od 1936 w woj. lwowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. w Niemirowie pow. rawski.

L. 027/3 (95), 291.

Roman SOBOTA s. Walentego, ur. w 1897.

L. 050/3 (62), 7723/309.

Post. PP Wojciech SOBÓR s. Jana i Zofii z Gajewskich, ur. 14 IX 1897 w Krakuszowicach. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. wo³yñskiego, ostatnio na Post. w Ludwipolu pow. kostopolski.

L. 05/1 (68).

836

Post. PP Leon SOBUCKI s. Miko³aja i Marianny z Nowaków, ur. 2 XI 1886 w Czersku. W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1920. We wrzeœniu 1939 w Komis. Rzecznym m.st. Warszawy.

S

L. 044/1 (51), 1970.

Komis. SG Stanis³aw SOCHA s. Jana i Józefy z Nerlów, ur. 4 I 1891 w Przybyszewie. W SG od 1929. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Wejherowie. Od kwietnia 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Obwodu w Sanoku.

L. 050/1 (8), 4383.

St. post. PP Jan SODOLSKI s. Ignacego i Marianny z Misiów, ur. 23 VI 1900 w Kot³owie. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. wileñskim, sk¹d 2 II 1934 przeniesiony do woj. pomorskiego. Kmdt Post. w pow. œwieckim w Nowem, we wrzeœniu 1939 w Je¿ewie. Odzn. BKZ.

L. 020/1 (62), 1835.

St. post. PP Kazimierz SODU£A s. Antoniego i Wiktorii z B³aszczyñskich, ur. 4 XII 1900 w £odzi. Uczestnik wojny 1920, 27 p. u³. W policji od 1924. Do 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. Konnej w £odzi. Od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – z-ca kmdta Post. w Jeziorsku pow. turecki. Odzn. VM, MPzaW, MDzON, SMzaDS³., BMzaDS³.

L. 030/1 (28), 2255.

Post. PWŒl. Józef SOJKA s. Wincentego, ur. w 1911. Od 22 XI 1937 do 31 X 1938 s³u¿y³ w 1 komp. kand. Kdy Rez. w Katowicach. Post. mian. 1 XI 1938. Nie jest znany przydzia³ s³u¿bowy.

L. 020/1 (38), 626.

St. post. PP Aleksy SOKALSKI s. Grzegorza i Marianny, ur. 5 X 1902 w Lubieniu. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. stanis³awowskiego, we wrzeœniu 1939 w Stanis³awowie. Odzn. BKZ.

L. 020/2 (17), 2497.

837

S

Przod. PP Lucjan SOKOCKI s. Rudolfa, ur. w 1893 w £êczycy. W policji s³u¿y³ od 1923. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Olsztynie pow. czêstochowski.

L. 038/2 (12), 4282.

Post. PP Antoni SOKO£OWSKI s. Józefa i Marii, ur. 17 V 1913 w Ko³omyi. Skoñczy³ 6 klas gimnazjum. W policji od 25 IV 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ³ódzkiego. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ w Sieradzu, w 1938 i nadal we wrzeœniu 1939 na Post. w Annopolu pow. sieradzki.

L. 05/4 (49), 3994.

St. post. PP Dionizy SOKO£OWSKI s. Stanis³awa i Weroniki, ur. w 1890 w Sejnach. W policji s³u¿y³ od 1 VIII 1919. We wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. m.st. Warszawy. Odzn. MDzON, SMzaDS³., BMzaDS³.

L. 05/5 (60), 5752.

Eugeniusz SOKO£OWSKI s. Rocha, ur. w 1914.

L. 058/3 (16), 2852.

St. post. PP Jan SOKO£OWSKI s. Wincentego i Antoniny z Owsianików, ur. 5 IX 1896 w Nowych M³ynach. W I wojnie w armii rosyjskiej i Armii Polskiej we Francji. W WP od 11 XI 1918 do 23 VII 1921, 48 p. strz. kres., sier¿. W policji od 1 VII 1923. Co najmniej od 1931 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim, ostatnio w pow. krzemienieckim na Post. w Horynce (1932), Zahajcach (do 5 VII 1938), we wrzeœniu 1939 w Katerburgu. Odzn. KW, MN, BMzaDS³.
L. 045/1 (2), 1175.

Post. PP Józef SOKO£OWSKI s. Józefa, ur. w 1914. W policji od 1938 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 21 VI 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego. Od 1 VII 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Budzanowie pow. trembowelski.

L. 044/2 (57), 4745.

838

Mjr st. sp. Józef SOKO£OWSKI s. Wincentego i Katarzyny z Soko³owskich, ur. 16 VII 1888 w Wilnie. Absolwent V Gimnazjum w Moskwie i Szko³y Oficerskiej V Dywizji Syberyjskiej. W WP od 1 XI 1918, w niewoli sowieckiej do 12 I 1920. Do Polski powróci³ 20 VIII 1921, przydzielony do 41 pp. Od 5 XI 1927 s³u¿y³ w 23 baonie KOP. Od 18 IV 1932 DOK III, 76 pp. W st. sp. przeniesiony 31 VII 1934. Ewidencyjnie przydzielony do DOK II. Por. ze starszeñstwem 1 VI 1919, kpt. – 1 I 1927. Odzn. SKZ.
L. 012/1 (67), 3762.

S

St. post. PP Leonard SOKO£OWSKI s. Franciszka i Marii, ur. 18 X 1900 w Borze Miêdzyrzeckim. W policji od 9 VII 1923. Do 1925 pe³ni³ s³u¿bê graniczn¹ w pow. ostrogskim. Nastêpnie w pow. zdo³bunowskim na Post. w: Mogilanach, Miêdzyrzeczu, Wielbownie, we wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. w Chorowie. Odzn. MPzaW, MDzON, BMzaDS³.

L. 020/4 (59), 1012.

Post. PP Piotr SOKO£OWSKI s. B³a¿eja, ur. 1 I 1888 w Ostrowi Mazowieckiej. W policji od 1922. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. bia³ostockim na Post. w pow. ostrowskim w Porêbie, Ma³kini (1933), we wrzeœniu 1939 w Zarêbach Koœcielnych.

L. 050/3 (40), 3197.

Przod. PP W³adys³aw SOKO£OWSKI s. Piotra i Julii, ur. 28 VI 1898 w Nadoro¿nej. Ukoñczy³ Szko³ê Przemys³ow¹ w T³umaczu. W I wojnie w armii austriackiej. Od 25 XII 1918 do 1 I 1920 w Armii gen. Hallera, nastêpnie w WP do 13 V 1921, 47 pp, plut. W policji od 1 VII 1921. W l. 1922–1924 s³u¿bê pe³ni³ w woj. lubelskim, nastêpnie w stanis³awowskim – w 1935 w Kdzie Pow. w T³umaczu, w 1936 w Stanis³awowie, w pow. t³umackim do 1 IX 1938, sk¹d przeniesiony do pow. stanis³awowskiego. St. post. mian. 1 VII 1925. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON, MH.
L. 033/1 (75), 2431.

Post. PP Zdzis³aw SOKO£OWSKI s. Dominika i Stefanii, ur. 15 VI 1910 w Warszawie. W policji od 1933. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Zelowie pow. ³aski. We wrzeœniu 1939 w PP m.st. Warszawy.

L. 037/3 (82), 3987.

Stra¿n. SW Józef SOKÓ£ s. Tomasza, ur. w 1907. Od 1 VIII 1935 funkcjonariusz wiêzienia w Stanis³awowie.

L. 016/1 (72), 2021.

839

S

St. post. PP Micha³ SOLAK s. Franciszka i Marii z Tobo³ów, ur. 22 IX 1886 w Strzelcach Wielkich. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. stanis³awowskim, we wrzeœniu 1939 w Stanis³awowie. Odzn. BKZ.

L. 044/1 (48), 2408.

Przod. PP Stanis³aw SOLCZYÑSKI s. Jana i Katarzyny z Kopczyñskich, ur. 14 XII 1890 w £odzi. W policji od 1919. S³u¿bê pe³ni³ m.in. na Post. w Œlesinie pow. koniñski. Nastêpnie w Kdach Pow. w Koninie i S³upcy. W 1936 w Urzêdzie Œledcz. w £odzi. We wrzeœniu 1939 w Pabianicach pow. ³aski. Odzn. BMzaDS³.

L. [1] (12).

Stra¿n. SW Boles³aw SOLECKI s. Teodora i Katarzyny z WoŸniaków, ur. 11 VI 1907 w Drohobyczu. W marcu 1935 stra¿nik w Zak³adzie Poprawczym w KoŸminie pow. krotoszyñski, w tym samym roku przeniesiony do wiêzienia w Rawiczu, 31 VIII 1939 deleg. do wiêzienia w Bia³ymstoku.

L. 023/1 (29), 2068.

Przod. PP Jan SOLECKI s. Szczepana i Magdaleny, ur. w 1894 w Uszkowicach. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. tarnopolskiego.

L. 05/2 (26), 492.

Post. PP Kazimierz SOLECKI s. Wincentego i El¿biety, ur. 3 I 1898 w D¹browie Górniczej. W WP od 24 IV 1919 do 1 IX 1921. W policji od 16 I 1925. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim, we wrzeœniu 1939 na Post. w Starym Oleksiñcu pow. krzemieniecki. Odzn. BMzaDS³.

L. 019/3 (43), 1188.

Jan SO£OWIEJ s. Kazimierza, ur. w 1883.

L. 045/2 (3), 6006.

840

Podkomis. PP Tadeusz Ignacy SO£TYS s. Bronis³awa i Marii z Sienkowskich, ur. 21 VIII 1897 we Lwowie. W Legionach Polskich od 15 VII 1915 do 26 IX 1918, plut. W policji od 4 XII 1918 w pow. w³oc³awskim. W 1931 kmdt Post. w Kowalu pow. w³oc³awski. Ukoñczy³ Szko³ê dla Wy¿szych Funkcjonariuszy PP w Warszawie. Do 1 IX 1938 kier. II Komis. w Bydgoszczy, nastêpnie wyk³adowca w NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski. We wrzeœniu 1939 kier. III Komis. m. £odzi. Podkomis. mian. 1 IV 1939. Odzn. KN, MPzaW, MDzON.
L. 026/2 (10), 5800.

S

St. post. PP Antoni SO£TYSIAK s. Kazimierza, ur. 25 VII 1882 w Bolowie. W policji s³u¿y³ od 1918. Co najmniej od 1933 w pow. wieluñskim, w 1937 na Post. w Lututowie, we wrzeœniu 1939 w Wieluniu.

L. 020/3 (84), 4529.

St. post. PP Teodor SONCIÑSKI s. Andrzeja, ur. w 1898 w Wolborzu. W policji od 1922. W 1932 s³u¿bê pe³ni³ w Ostro³êce, we wrzeœniu 1939 w £om¿y.

L. 045/3 (49), 5547.

Przod. PP Józef SONDEJ s. Ignacego i Zofii, ur. 5 X 1895 w Jaros³awiu. W I wojnie w armii austriackiej. W WP ochotniczo od 25 XI 1918 do 20 X 1919. W policji od 1 V 1920. S³u¿bê pe³ni³ w woj. lwowskim, co najmniej od 1930 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w pionie œledcz. Kdy Pow. w Jaros³awiu. Przod. mian. 16 XII 1932. Odzn. BKZ.

L. 058/4 (35), 4781.

Post. PP Józef SOÑDA s. Macieja i Antoniny, ur. 9 I 1902 w £odzi. W policji s³u¿y³ od 1929. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Rez. PP m. £odzi.

L. 016/2 (27), 4077.

St. post. PP Antoni SOPEL s. Jana i Pelagii, ur. w 1900 w Oleszycach. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w woj. lwowskim. St. post. mian. 1 II 1937.

L. 012/4 (3), 290.

841

S

Post. PP Kazimierz SOPIÑSKI s. Stanis³awa, ur. 19 IX 1914 w Kaliszu. W policji od 1938 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 21 VI 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego. Od 1 VII 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Budzanowie pow. trembowelski.

L. 050/1 (26), 1973.

Franciszek SOPKOW s. Szymona, ur. w 1900.

L. 050/3 (45), 3543.

Post. PWŒl. Augustyn SOREMSKI s. Piotra, ur. w 1906. Do 14 VII 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. w Katowicach, nastêpnie w II Komis. w Chorzowie pow. katowicki i Komis. w Bielsku – do 21 VII 1938 w s³u¿bie mundurowej, potem œledcz.

L. 026/3 (47), 3288.

Post. PP Antoni SOSINKA s. Bernarda i Franciszki, ur. 1 VI 1904 w Katowicach. W policji od 1929. Do 2 IX 1932 s³u¿bê pe³ni³ w woj. poznañskim, sk¹d przeniesiony do woj. poleskiego, we wrzeœniu 1939 w Brzeœciu n. Bugiem.

L. 026/3 (31), 1334.

Mieczys³aw SOSIÑSKI s. Antoniego i Filomeny, ur. w 1900 w Zdziêciole. We wrzeœniu 1939 urzêdnik PP w Warszawie.

L. 012/3 (92), 1959.

Post. PP Edmund SOSNA s. Piotra i Marii z RaŸniaków, ur. 1 VIII 1914 w Czêstochowie. W policji od 1938 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. lwowskiego. Od 1 VII 1939 s³u¿y³ na Post. w Horodyszczu pow. samborski.

L. 026/4 (67), 620.

842

Jan SOSNOWSKI s. Andrzeja i Katarzyny, ur. w kwietniu 1899. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Piñsku.

S

L. 058/3 (33), 3488.

St. post. PP Ludwik SOSNOWSKI s. Stanis³awa i £ucji, ur. 24 VIII 1900 w £odzi. W policji od 1924. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. sieradzkim, we wrzeœniu 1939 w Komis. w Zduñskiej Woli. Odzn. MPzaW, MDzON.

L. 026/1 (91), 3938.

St. post. PWŒl. Stanis³aw SOSNOWSKI s. Wojciecha i Katarzyny z Jurkowskich, ur. 16 IV 1899 w Wi¹zownej. W PWŒl. od 15 I 1924. S³u¿bê pe³ni³ w I Komis. w Katowicach, sk¹d 4 X 1938 deleg. do pow. frysztackiego.

L. [3] (67).

St. post. PP Stanis³aw SOSNOWSKI s. Jana i Franciszki z Musia³ów, ur. 29 VII 1900 w Nowej Wsi. Rezerwa PP pow. mogileñski. W sierpniu 1939 zmobilizowany do SG.

L. 058/1 (93), 3576.

St. post. PP Stanis³aw SOSNOWSKI s. Adama i Marii, ur. w 1900 w Kotelance. W policji od 16 VIII 1923. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ jako goniec w Kdzie Woj. w £ucku, potem w Kowlu – do 30 IX 1938 w Plut. Konnym, nastêpnie – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. Post. mian. 1 XII 1923, st. post. – 1 II 1935. Odzn. BKZ, MDzON, BMzaDS³.

L. 037/4 (23), 274.

St. post. PP W³adys³aw SOSNOWSKI s. Jana i Stanis³awy, ur. 27 IV 1899 w Kromo³owie. W policji od 1923. Co najmniej od 1927 s³u¿bê pe³ni³ w pow. kozienickim, we wrzeœniu 1939 w Kozienicach. Odzn. BKZ.

L. 020/3 (9), 5521.

843

S

Post. PWŒl. Ludwik SOSZKA s. Józefa i Zofii z Malcherów, ur. 16 VII 1912 w Bronowie. W PWŒl. od 25 I do 31 X 1938 w 2 komp. kand. Kdy Rez. w Katowicach. Od lutego 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Suchej Górnej pow. frysztacki.

L. [3] (68).

Post. PP Henryk SOSZYÑSKI s. Kamili, ur. 24 I 1912 w Warszawie. W policji od 28 XII 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. stanis³awowskiego. Od 15 XII 1937 s³u¿y³ w Kdzie Pow. w Kosowie Pokuckim.

L. [4] (7).

St. post. PP Stefan SOSZYÑSKI s. Antoniego, ur. w 1898. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. nowogródzkiego, ostatnio w pow. nieœwieskim na Post. w Klecku, sk¹d 3 I 1939 przeniesiony na Post. w Howeznej. Odzn. BKZ, BMzaDS³.

L. 044/2 (64), 2928.

Przod. PP Stefan SOŒNIERZ s. Piotra i Reginy, ur. w 1900 w Kromo³odzie. W WP od 6 VII 1919 do 8 VIII 1922. W policji od 1 I 1923. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim, ostatnio w pow. sarneñskim – do 3 II 1937 kmdt Post. w Klesowie, sk¹d przeniesiony na Post. w Rokitnie. Odzn. MN, BMzaDS³.

L. 05/2 (15), 1736.

Przod. PP Edward SOUKUP s. Antoniego i Matyldy, ur. w 1899 w Maniawie. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. stanis³awowskim. W 1935 kmdt Post. w Tyszkowcach pow. horodeñski.

L. 023/1 (76), 1086.

St. post. PP Adam SOWA s. Jana i Katarzyny z Kunzów, ur. 11 XII 1895 w Osmo³odzie. W I wojnie w armii austriackiej. Potem w ¯and. Kraj. Polskiej. W policji od 1 VII 1923. S³u¿bê pe³ni³ w woj. tarnopolskim, ostatnio w pow. radziechowskim, we wrzeœniu 1939 na Post. w Radziechowie. St. post. mian. 1 II 1937. Odzn. BKZ, BMzaDS³.

L. 027/4 (55), 2329.

844

Post. PP Jan SOWA s. Bart³omieja i Józefy z Fornickich, ur. 18 IX 1888 w Brzostku. W policji od 1919. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. czêstochowskim. We wrzeœniu 1939 w III Komis. w Czêstochowie. Odzn. SMzaDS³., BMzaDS³.

S

L. 016/2 (31), 3693.

St. post. PP Jan SOWA s. B³a¿eja i Katarzyny z Dziurów, ur. 30 XI 1904 w B³a¿owej. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ na Post. w DŸwiniaczu pow. zaleszczycki, sk¹d 11 IV 1939 przeniesiony na Post. w Bia³ym Kamieniu pow. z³oczowski jako z-ca kmdta.

L. 037/2 (6), 4127.

Post. PP Józef SOWA s. Wojciecha i Marianny, ur. 10 IX 1914 w Czarnej. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski 1 VII 1939 skierowany do woj. poznañskiego.

L. 05/2 (81), 3439.

Ryszard SOWA s. Franciszka, ur. 15 XII 1917 w Szczedryku.

L. 05/2 (80), 792.

Post. PP Adam SOWIÑSKI s. Stanis³awa i Józefy, ur. w 1906 w Gostyninie. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. w Krasnej Woli pow. ³uniniecki.

L. 026/3 (53), 5237.

Post. PP Franciszek SPA£A s. Andrzeja i Rozalii z Dziubów, ur. 4 IX 1890 w Bodzechowie. W policji od 1924. Ostatnio pe³ni³ s³u¿bê w woj. kieleckim – do 15 XII 1937 na Post. w Siennie pow. i³¿ecki, sk¹d przeniesiony na Post. w I³¿y. Odzn. MPzaW, MDzON.

L. 027/3 (29), 1840.

845

w Tucholi. Hallera. 21 X 1899 w Cerekwicy. BKZ. MDzON. L. L. Do 25 X 1938 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. 5918. PP Augustyn SPECHT s. Adam SPIEÑ s. potem w II Komis. MPzaW. w Katowicach. w 1899 w Stanis³awowie. ¿and. L. Jan SPORYSZ s. nastêpnie przeniesiony do III Komis. Kdy Rez. sk¹d przeniesiony na Post. 497. 1909. 4516. 058/1 (17).. Ukoñczy³ 2 VI 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Radzionkowie pow. 846 . Od 27 XII 1938 s³u¿bê pe³ni³ w II Komis. 3694. 058/3 (91). post. post. St. w Chorzowie pow. 062/2 (20). katowicki. ur. 19 I 1914 w Podlesiu. ur. 22 XII 1893 w Œmi³owicach. 12 p. sk¹d przeniesiony do Kdy Rez. w Chorzowie. ur. W I wojnie w armii niemieckiej. Do kraju powróci³ 15 V 1919. nastêpnie w PWŒl. mian. L. St. frysztacki. art. 7835. tarnopolskim. Antoniego. w Karwinie pow. Do 14 VII 1922 w ¯and. Micha³a i Marianny z Szymczaków. frysztacki do 28 II 1939.S St. Kraj. ur. bielski. w 1891 w Chylonii. 016/2 (30). Co najmniej od 1933 do 1938 s³u¿bê pe³ni³ w woj. tarnogórski. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. we wrzeœniu 1939 na Post. MH. PWŒl. kand. Konstantego i Ludmi³y. w 1902 w Rydzynie. Od 6 II 1939 na Post. Od 24 V 1939 w Dtwie 3 komp. St. we Frysztacie. post. W policji od 15 X 1923. plut. Odzn. Antoni SPIONEK s. w Grudzi¹dzu. ¿ó³kiewski. Bogumin Miasto pow. nastêpnie w Komis. Hallera. ur. Ks. Tadeusz SPÓZIAK s. potem (do 1 II 1930) w Komis. nastêpnie w niewoli francuskiej. Cieszyñskiego. 045/1 (98). Uczestnik kampanii ukraiñskiej w Armii gen. SKZ. Post. cieszyñskim. w Wapienicy pow. L. Paw³a i Anny z Sikorów. Odzn. PWŒl. 1 II 1935. W WP do 24 XI 1921. ¯o³nierz Armii gen. L. ur. PP Franciszek SPRINGER s. przod. Józefa. St. szer.. 037/3 (41). Andrzeja i Anny z Wojnarów.

Uczestnik II i III powstañ œl¹skich. Ze s³u¿by w policji zwolniony w 1937. Piotr SPRYŒ s. MH. St. Wilhelm SPYRA s. ur.St. w Rudnikach. S L. w Wieluniu. W PWŒl. 5055. od 22 XI 1920 do 18 VIII 1921. Józef SPRUŒ s. Kraj. Ludwika i Pauliny z Kaczmarków. 16 III 1893 w Górnikach. 023/3 (13). ur. 7 sotnia w G³ogówku. 016/1 (57). MDzON. Józefa. 13 VII 1893 w Starych Sio³kowicach. ostatnio w pow. L. post. MDzON. Hallera. przod. potem w PWŒl. Jakub SPUCHLIK s. ur. Zmobilizowany 29 VIII 1939 z przydzia³em do Rez. PWŒl. PWŒl. Przod.. wieluñskim – w 1934 na Post. W PWŒl. Od 1 VII 1922 do wrzeœnia 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. Miko³aja i Emilii z Jankowskich. 847 . Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow.WWiZ. MN. w 1937 na Post. œwiêtoch³owicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. KnaŒl. ur. 2311. Cieszyñskiego. Post. GwGŒl. W WP do 3 VI 1920. Odzn. Romana i Józefy z Basiów. 2104. 25 V 1900 w Strzelewie. od 18 VI 1922. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 058/2 (97). 016/1 (36). Uczestnik I i III (od 6 V 1921) powstañ œl¹skich. PP Antoni SROCZYÑSKI s. Od 20 V 1920 w POW GŒl. we wrzeœniu 1939 nadal w Wieluniu. MPzaW. Micha³a i Emilii ze Szwedów. KN. post. St. 6 IV 1896 w Imielinie. 4936. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. PWŒl. od 22 VI 1922. 2352. zwolniony do akcji plebiscytowej na Œl¹sku. ³ódzkim. Odzn. KnaŒl. W I wojnie w armii niemieckiej. Uczestnik III powstania œl¹skiego. Zawód – mistrz rzeŸnicki. 026/4 (53). 1475. sk¹d 15 VII 1929 przeniesiony do Komis. L. w Hajdukach Wielkich pow. œwiêtoch³owicki (od kwietnia 1939 pn. PP Stefan SPYCHA£A s. 2 VIII 1900 w Warszawie.WWiZ. Odzn. ur. w Koñczycach Wielkich (do 1 IV 1929) i Skoczowie. MPzaW. tarnogórskim. Chorzów Batory). cieszyñskim na Post. ur. MDzON. Od 27 V 1919 w Armii gen. PP w Poznaniu. w Hajdukach Wielkich pow. w 1888. 05/3 (5). W PGŒl. L. W policji od 1924. Od 15 VI 1920 w POW GŒl. L. Od 16 VII 1921 do 26 VI 1922 w ¯and. Ks. Józefa i Marii z Waindoków. L.

W policji od 16 X 1924 na Post. Od wrzeœnia 1914 do kwietnia 1915 w Legionach Polskich. Ukoñczy³ dwa kursy seminarium nauczycielskiego. Józefa i Zofii ze Skutników. poznañskiego. nastêpnie w armii austriackiej. L. St. wo³yñskiego. PP Franciszek SROKOWSKI s. w ¯urowie pow. L. 848 . ur. Izydora i Katarzyny z Witowskich. frysztacki. przod. PP Jan SROKA s. w Podwo³oczyskach pow. L. Odzn. W PWŒl.S Post. St. od 30 IX 1929 w Kworzowie. [4] (98). 20 V 1900 w Wolicy £ugowej. ur. W policji od 1 VII 1923 w Kdzie Miasta Lwowa. od 18 II 1932 na Post. Prawdopodobnie w 1933 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. od 30 III 1930 w Jab³onowie. Do 13 VII 1937 w Kdzie Rez. Ludwik SROKA s. PWŒl. frysztackiego. w Rychwa³dzie pow. ur. od 23 II 1939 na Post. S³u¿bê pe³ni³ w pow. W PWŒl. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. lwowskim. sk¹d skierowany do pow. W WP plut. Ukoñczy³ 16 XII 1924 Szko³ê Posterunkowych w Stanis³awowie oraz (4 XII 1929) kurs dla szeregowych w ¯yrardowie pow. od 7 XII 1934 w Stanis³awowie w Komis. post. w Katowicach. Dionizego i Domiceli. Augustyna i Marii z Lisoniów. Wilhelm STABIÑSKI s. sk¹d zosta³ przeniesiony do woj. od 19 X 1936. Sebastiana i Agaty. Ostatnio w III Komis. tarnopolskim. 18 VIII 1895 w Wachowie. L. b³oñski.. rohatyñski. ur. 1544. od 6 III 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. St. PP Jan SROKOWSKI s. w Szubinie. Do 16 VI 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Matyjowcach (od 5 XII 1925). Co najmniej od 1936 w woj. w Katowicach. Odzn. do pow. Post. 4 VII 1913 w Œwierklañcu. Kolonia. ur. ostatnio na Post. post. od grudnia 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow. sk¹d od 29 XII 1938 do 16 III 1939 deleg. 287. BMzaDS³. 019/3 (76). s³u¿bê pe³ni³ na Post. 4430. Ostatnio s³u¿y³ na Post. od 8 VII 1922. 28 I 1899 w ¯yrawie. ko³omyjskim na Post. w Godowie i Pszowie. 038/3 (45). 16 X 1897 w Oleszkowie. L. w Szubinie. Odzn. 019/1 (57). od 12 VI 1928 w Chlebiczynie Leœnym. BKZ. 058/1 (88). w B³udnikach pow. gdzie ukoñczy³ Szko³ê Posterunkowych (1924) i kurs przodowników (1926). rybnickiego. 356. stanis³awowski. BKZ. katowickim. ska³acki. PWŒl.

St. W WP od 4 II 1920 do 20 XI 1922. w lipcu 1938. 22 V 1891 w Ujanowicach. Plut. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w £owiczu. Odzn. wileñskim. 020/1 (92). St. 29 V 1912 w Ostrowie Wielkopolskim. 038/1 (36). St. 2628. W policji od 16 VI 1923. poznañskim. MS dla SW. w Czarnkowie. 11 V 1889 w PrzeŸmierowie. BMzaDS³. 05/4 (73). Franciszka. W policji od 25 IV 1936 jako kand. Przod. L.Jan Antoni STACH s. 023/1 (27). Pelagii. W³adys³aw STACHOWIAK s. 849 . w Stryju. sêdzia S¹du Grodzkiego w Drohobyczu. L. W 1932 ukoñczy³ Centr. we wrzeœniu 1939 w Stanis³awowie. 7095/100. Józefa. W policji od 1 XII 1928. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. na szer. ze starszeñstwem 1 VIII 1924. w Radomiu. L. Post. post. post. S L. ¿ó³kiewski. Od 1 XII 1936 s³u¿y³ w II Komis. post. Antoniego i Marii. na Post. ur. sarneñski. 044/3 (30). L. 11 X 1913 w Langendreer. mian. PP Antoni STACHOWIAK s. Ostatnio w woj. sarneñski jako jego kmdt. mian. w 1903 w Miko³ajewie Starym. Szk. SW Ignacy STACHLEWSKI s. 4912. Stra¿n. Od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w 6 dyonie ¿and. Kpt. i skierowany do policji woj. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 1 IV 1934. 3552. w Teodorówce pow. Wiktora i Marii. ur. kieleckiego. 10 II 1901 w Chmielniku. 1141. w Czudelce pow. wo³yñskim. m. 051/2 (31). ur. Ukoñczy³ kurs przodowników æwiczeñ ruchowych w Sierakowie. kontr. S³u¿bê pe³ni³ w woj. ¿ó³kiewski mianowany post. ur. Dr praw. ur. ¿and. Ukoñczy³ 1 III 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow.in. w st. PKU Rawa Ruska. L. ur. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. Od 25 V 1929 s³u¿bê pe³ni³ w woj. aud. Ludwika. 5701. PP Jan STACHOWIAK s. PP Bronis³aw STACHOWICZ s. sp.

PWŒl. ur. 1004.. przod. L. SKZ. 19 XI 1889 w Morownicy. W WP od 15 IX 1920 do 29 III 1922. ur. Od 13 X 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – z-ca kmdta Post. PP Roland Stefan STACZYÑSKI s. w Gostyninie. W WP od 11 XI 1918 do 9 XII 1921 i od 2 IX 1922 do 31 XII 1923. Czes³awa i Matyldy z Szolców. MPzaW. PP Andrzej STACHOWSKI s. MDzON. Do 1929 w PWŒl. Odzn. PKU Warszawa-Miasto III. bud¿. L. Odzn. bia³ostockiego. PP Zygmunt STALA s. 050/3 (80). We wrzeœniu 1939 w Wydz. Ponownie przyjêty do policji 29 III 1922 jako post. Miejsk.-gosp. ur. MDzON. L. Jana i Stanis³awy ze Starczyñskich. Absolwent Wydzia³u Filozoficznego UJ. ze starszeñstwem 1 VI 1919.. 05/2 (60). Ukoñczy³ 7 IV 1921 kurs przodowników przy Kdzie Woj. Odzn. Post. od 17 V 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w ref. MDzON. BMzaDS³. 016/1 (4). kpt. w Kutnie. piech. 15 I 1916 w Zawierciu. Juliana i Ludwiki. w 1900 w Lublinie. IV KG. KKOOP. ¿ó³kiewski skierowany do woj. BKZ.S St. PP Tymoteusz STALKOWSKI s. MPzaW. W policji pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ (od 18 XI 1918) jako goniec w Kdzie Pow. W policji s³u¿y³ od 1937. Wydz. Przod. rez. Micha³a i Franciszki z Wojtkowiaków. w Stanis³awowie. 850 . Podinsp. kontr. S³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie – od 16 IV 1920 jako prowizoryczny post. 280. w Gostyninie. 4925. 19 I 1935. post. jako p. ur. St. oficer inspekcyjny szkó³ policyjnych. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow...o. W I wojnie w armii niemieckiej. 5877. We wrzeœniu 1939 zmobilizowany do Rez. mian. ur. 23 X 1912 w Warszawie. w Katowicach. L. PP Karol Ludwik STADLER s. 28 I 1886 w Rohatynie. Paw³a i Sabiny z Janganów. L. 058/1 (48). ur. od 1937 kmdt plut. w Komis. W policji od 1 I 1924 jako oficer inspekcyjny Okrêgu Wileñskiego. Jana i Janiny z Majewskich. 24 I 1898 w Szamowie. na Post. I. na szer. 030/1 (91). W 1929 zwolniony z powodu przejœcia do s³u¿by s¹dowej – urzêdnik w S¹dzie Grodzkim w Tarnowskich Górach. W I wojnie w armii austriackiej. 045/2 (12). w Kdzie SzPWŒl. Tadeusz STACHURSKI s. 1681. 4 pp Leg. 2609. W policji od 6 IV 1936 jako kand. post. Post. od 1929 dzielnicowy w Komis. Kdy Woj. We wrzeœniu 1939 na Post. L. Od 1927 w KG – nacz. w Kosowie Pokuckim. 64 pp.

ur. 5744. 2363. w 1900 w Stê¿ycy. 038/1 (38).St. post. 4681. St. Józefa i Wiktorii. w Buds³awiu pow. 19 XII 1901 w Zaborowcu. od 7 VII 1922 w Komis. we wrzeœniu 1939 w Komis. W policji s³u¿y³ od 1928. ur. 045/2 (76). W policji od 1928. PWŒl. W PWŒl. MPzaW. Stanis³awa i Julii. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 1 III 1937. cieszyñski (do 1 VIII 1931). MPzaW. W III powstaniu œl¹skim od 3 V do 6 VII 1921. Artur STANICZEK s. W policji od 1 XII 1928. PP Stanis³aw STANEK s. St. w Borys³awiu pow. katowickim w Komis. post. 20 VII 1901 w Skrzyñsku. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 6 VIII 1896 w Zaborzu. Królewska Huta i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. Poznania. 027/4 (51). 851 . 640. w Dolinie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. sk¹d przeniesiony do II Komis. L. Od 25 V 1929 do 1937 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 05/3 (51). Post. L. na Post. PP Zygmunt Czes³aw STANDO s. 4 XII 1893 w Niek³aniu. post. PP Szczepan STANEK s. ur. ur. sk¹d zosta³ przeniesiony do woj. 97. m. post. post. PP Aleksander STANGIERSKI s. 054/1 (51). Odzn. MDzON. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Ustroñ pow. wilejski. ur. S L. mian. We wrzeœniu 1939 na Post. KW. St. drohobycki. Grzegorza. Bielszowice (do 15 VI 1924) i Za³ê¿e (do 3 II 1925). wo³yñskim. MDzON. Aleksandra i Sabiny z Barañskich. St. nastêpnie (do 26 VI 1922) w PGŒl. L. Karola i Augusty z Pytlików. stanis³awowskiego. 283. W policji s³u¿y³ od 1927. Odzn. w Niek³aniu pow. Katowice Dworzec (do 31 VIII 1922). 054/2 (43). Post. PP Tomasz STANIAK s. 30 II 1900 w Kleczy. Ostatnio w V Komis. konecki. ur. L. Franciszka i Katarzyny. W I wojnie w armii niemieckiej. lwowskim.

L. W WP od 9 III do 24 XI 1919. – 15 VIII 1929. œwiêtoch³owicki (do 1 V 1929). w 1917. Franciszek STANKIEWICZ s. BKZ. 24 VI 1892. 30 III 1898 w Skrzynnie. art. Przod. Józefa i Nepomuceny. ¿ó³kiewski. W policji od 1 IX 1936. ze starszeñstwem 15 VIII 1927. 9 XI 1908 w Mertensdorf. w Kdzie Pow. MPzaW. Feliksa i Zofii z Kisielów. 3399. I KG. 033/1 (91). Komis. w Kaliszu. w Kaliszu. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w III Komis. w Cekowie pow. L. Uczestnik walk z bolszewikami. w 1932 w 11 pal. Przod. Od 18 V 1920 do 14 VII 1922 w ¯and. Franciszek STANIEK s. 852 .S Przod. PP Edward STANISZEWSKI s. L. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ jako kier. Kraj. m. Œl¹skiej. 1022. w 1928 s³u¿y³ w 11 pap. BMzaDS³. 050/3 (73). SMzaDS³. Cieszyn (do 19 VII 1925). Odzn. Franciszka. Tomasza i Marcjanny. MDzON. 019/2 (49). cieszyñski (do 31 X 1923)). W policji od 16 II 1932 z przydzia³em do NSzF w Mostach Wielkich pow. Zab³ocie pow. PWŒl. PP Gustaw STANKIEWICZ s. ur. Bia³. nastêpnie kmdt Post. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. 12 IV 1892 w £êczycy. ur. ref. bielski i tam we wrzeœniu 1939. Post. Ppor. por. rybnicki (do 19 XII 1938). Post. Pogwizdów pow. Odzn. na Post. L. KW. Karola i Leopoldy ze Ska¿ików. Juliana i Heleny z Trybulskich. Czerwionka pow. 12 pp. Od 1 VI 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w Wydz. 4217. Bia³egostoku jako sekretarz. 2189. potem w PWŒl. L.. Komis. Cieszyn (do 9 V 1923). ur. L. ur. 05/2 (76). 4318. 22 IX 1895 w Szynochlu. 045/2 (32). Ukoñczy³ Szko³ê Oficersk¹ w Bydgoszczy i dwuletnie studium wf w CIWF. wychowania fizycznego w Wydz. St. mian. Œledcz. kaliski.. 054/2 (13). 5878. w Choczu pow. post. ur. Od 1 I 1938 przeniesiony do s³u¿by œledcz. W 1935 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. Przod. po ukoñczeniu której skierowany do Kdy Pow. Chropaczów pow. KFLit. PP Wincenty Ryszard STANISZEWSKI s. W WP od 10 III 1919 do 31 VIII 1936. 1 I 1928. kaliski. ur. PP Ignacy STANISZEWSKI s.

L. Odzn. 045/1 (15). Post. Stanis³awa i Franciszki z Kalupów. Szymona i £ucji. S L. 7072/4891. Ferdynand STAÑCZUK s. w II i XIII Komis. m. 2704. do Brze¿an. stra¿n. do 21 IX 1938 w Plut. ostrowski. L. L. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP. Wojciecha i Marianny.. Szer. Andrzeja. MDzON. przod. Franciszka i Marii z Zientarów. BKZ. zmobilizowany do WP. 29 V 1900. 853 . 18 V 1898 w Steczkach. ur. sto³pecki. 026/3 (5). Od 1 III 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. 15 XI 1908 w D³ugowoli. Konnym w Kowlu. i PKom.. nastêpnie w policji. Antoni STAÑCZAK s. w 1900. MPzaW. 058/2 (56).in. St. 3644. L. PP Henryk STAÑCZAK s. S³u¿ba Pomocnicza PP w Siedlcach. ur. ur. Ignacy STAÑCZUK s. L. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP. sk¹d deleg. 23 IX 1909 w Strzale. Osadnik wojskowy zamieszka³y w Puzieniewiczach pow. SW Micha³ STANKIEWICZ s. [2] (32). W policji od 26 IX 1932. S³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Drohobyczu. W sierpniu 1939 zamieszka³y w S³upie pow. Odzn. ur. 062/2 (45). ur. wo³yñskim. 3096. SMzaDS³. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – od 11 XI 1918 do lipca 1919 w MMiejsk. 058/3 (7). 10 IX 1895 w Zgierzu. 3786. BKZ. PP Stanis³aw STAÑCZYK s.St. w 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w XI Komis. Micha³a i Apolonii z Mazurów.

w Raczycach pow. post. PP Wincenty STAROÑ s. St. ³ódzkim. BKZ. St. 2884. 3685. post. BKZ. 15 VIII 1897 w Kornicy. mian. Post. ur. kontr. 30 IX 1911 w Starym Samborze. ¿ó³kiewski skierowany do woj. w Leœnej Podlaskiej. Marcina. 027/1 (86). 05/3 (36). post. Post. ur. L. 05/1 (69). Andrzeja i Feliksy z Siechowskich. ur. L. Józefa. w Koñskich. W policji od 1920. St. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Czerminie pow. poleskiego.S Przod. w 1896 w Toni Ma³ej. w 1937 w Kdzie Miasta £odzi. kieleckim. PP Marian STARECKI s. 1 I 1938. bialskim – w 1937 kmdt Post. mielecki. Odzn. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. PP Marcin STAROÑ s. kieleckim. We wrzeœniu 1939 na Post. ur. 016/1 (20). [1] (59). PP Marian Franciszek STARUSZKIEWICZ s. PP Piotr STARSIAK s. PP Roman STARCZYÑSKI s. W policji s³u¿y³ od 1920. Szczepana i Katarzyny. Od 5 XI 1930 co najmniej do 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. na szer. L. St. Grzegorza i Antoniny z Peruckich. w 1900 w Szarkówce. 1870. 30 VII 1904. W policji od 19 V 1930. lubelskim w pow. ur. 3210. L. ur. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. 033/3 (97). Odzn. We wrzeœniu 1939 na Post. post. stopnicki. W policji od 9 VI 1936 jako kand. L. we wrzeœniu 1939 na Post. w Rokitnie. Józefa. Co najmniej od 1929 s³u¿bê pe³ni³ w woj. We wrzeœniu 1939 na Post. 854 . W policji od 1924. w 1889.

We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. st. 1704. 4149. PP Stanis³aw STARZYÑSKI s. L. Co najmniej od 1929 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w £odzi.Post. SMzaDS³. PP Jan STARZYÑSKI s. £odzi. [1] (20). Henryka i Marii. W policji od 1931. i tak¿e ochotniczo od 1 VII 1920 do 15 II 1921. Józefa. we wrzeœniu 1939 w VIII Komis. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow.. janowskim i ponownie od 15 I 1923. 012/1 (70). BMzaDS³. 2 dyon ¿and. krasnostawskim jako kmdt Post.. W policji po raz pierwszy od 28 VI 1919 w pow. 20 II 1900. przod. W policji s³u¿y³ od 1925. ur. m. Józefa i Jadwigi. Teodora i Teofili z Rychterów. 4 IV 1887 w £odzi. ur. ur. L. w £odzi. Post. Od 4 VIII 1915 w SObyw. ¿and. 8 IX 1904 w Kijowie. radzymiñski. W 1928 s³u¿bê pe³ni³ w XI Komis. PP Jan STASIAK s. 4618. Ignacego i Józefy. m.. w l. W policji od 1923. Przod. L. od 1 II 1916 do 30 X 1918 w MMiejsk. 29 III 1893 w Feliksówce. St. PP Leon STASIAK s. w £odzi. 19 III 1894 w Warszawie. S L. w Warszawie. PP Boles³aw Stanis³aw STASIECKI s. w Wo³ominie pow. 05/2 (96). ur. Ukoñczy³ kurs przodowników w G³ównej Szkole PP w Warszawie. Warszawy. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 033/2 (69). Odzn. PP Józef STASIAK s. Post. W WP ochotniczo od listopada 1918. W policji od 1 VIII 1919. 6 XI 1899 w Zleszynie. Jana i Józefy.st. Ukoñczy³ 3 klasy gimnazjum. w Fajs³awicach (do 19 III 855 . 1933–1936 w VII Komis. MDzON. W policji s³u¿y³ od 1919. we wrzeœniu 1939 nadal w Warszawie. L. ur. w 1938 w VII. post. 5926. ur. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. St. 050/3 (18).

Od 30 VIII 1937 s³u¿bê pe³ni³ na Post. sk¹d przeniesiony na Post. w 1893 w Szklarach. post. W WP od 26 III 1919 do 4 VIII 1922. ur. 4044. mian. L. kostopolski. 856 . W policji od 1 V 1923. L. Odzn. Wojciecha i Marii. Gorzkowie (do 27 II 1934). We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. wo³yñskim. L. zdo³bunowskim – do 17 IX 1937 na Post. L. w Kostopolu. Od 16 VI 1934 z policji woj. BMzaDS³. 044/1 (75). mian. St. L. sk¹d przeniesiony na Post. 696. Odzn. Ukoñczy³ 3 VIII 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. St. ur. 28 XI 1898 w Moœciskach. 026/2 (79). PP Jakub STASZCZAK s. w Mogilanach. ³ódzkiego przeniesiony do woj. wo³yñskim. ur. MPzaW. 1 IV 1933. BKZ. 054/1 (26). Odzn. Ostatnio w pow. L. w Ko³omyi. 1920–1921 ukoñczy³ Szko³ê Przodowników w Warszawie. St. MDzON. ¿ó³kiewski. ur. 044/1 (2). St. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 023/1 (81). W policji od 11 XI 1918 w Kdzie Miasta £odzi. post. przod. St. Co najmniej od 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w Siedlcach. Post. PP Józef STASZCZYK s. BMzaDS³. MDzON. od 1 VIII 1939 kmdt Post. MPzaW. 1 I 1938. post. w Ujœciu pow. Paw³a i Agaty. W l. 3782. post. 2623. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. w Chorowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. poznañskiego. PP Jan STASZAK s.S 1928). Odzn. PP Stanis³aw STASZCZUK s. stanis³awowskiego. Józefa i Wiktorii z Kameckich. Odzn. W WP od 4 XII 1918 do 25 VIII 1919 i od 12 VII do 1 XII 1920. w Poznaniu. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PP Stanis³aw STASIÑSKI s. 6 I 1901. 019/1 (15). BMzaDS³. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 1618. MPzaW. Andrzeja. St. BKZ. W policji od 16 VII 1923. w Izbicy i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. 30 XII 1894 w £odzi. BKZ. 2011. Ludwika i Antoniny. 4 IV 1898 w Œniatyniu.

29 XI 1892 w Górkach Wielkich. post. Od 24 XI 1918 do 14 VII 1922 w ¯and. 023/4 (56). W WP od stycznia 1920. lubliniecki. cieszyñskim na Post. 23 I 1891 w Kraszewiczach. L. L. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. 027/2 (25). St. MPzaW. Ligota pow. piñczowski. W I wojnie w armii niemieckiej. PWŒl. Odzn. Leszna Górna. Stefan STASZKIEWICZ s. Przod. od 2 III 1930 do 20 XII 1938 kmdt Post. mian. post. Jana i Heleny z Kohutów. Przod. Od 1918 cz³onek POW. Stanis³awa i Marianny ze Œliwów. Józefa i Marii. we wrzeœniu 1939 – wartownia Komis. L. MDzON. Kraj. Skoczów (do 31 I 1924) i Wis³a (do 19 VII 1925). BMzaDS³. kieleckim. PP Czes³aw STASZEWSKI s. 738. 5077. 26 II 1898 w Niwkach. nastêpnie w WP. Od 27 XI 1918 do 14 VII 1922 w ¯and. Wiktor STAŒ s. 4157. S L. Odzn. 14 I 1887 w Powidzu. Odzn. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. S³u¿y³ w pow. Cieszyñskiego. W policji od 1922. Post. BKZ. St. 24 IX 1897 w Œwiêtoszówce. Leszno-wieœ. St. 1 I 1938. W policji od 1 IV 1922 w Kdzie Woj. We wrzeœniu 1939 na Post. 058/4 (60). Przod. Œlusarz. od 1934 w pow. post. Józefa i Marii z KaŸmierskich. nastêpnie w PWŒl. plut. [3] (94). ur. L. ur. ur. L. 55 pp. 10 IV 1899 w Kazimierzy Wielkiej. 1325. w Nowogródku. Do 19 VII 1925 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. Œledcz. Kraj. 1 VII 1928. ponownie w pow. 023/4 (69). w Choczu pow. Ks. kaliski. co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. PP Franciszek STAŒKOWIAK s.St. MPzaW. Jana i Heleny z Kohutów. Cieszyñskiego. w Cieszynie. od 2 III 1939 w Wydz. Franciszek STAŒ s. w³oszczowskim. W I wojnie w armii rosyjskiej. W I wojnie w armii austriackiej. ur. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Kazimierzy Wielkiej pow. post.. mian. od 2 X 1931 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. w Kaliszu. 4281. w Cieszynie. cieszyñski. PWŒl. w Kuszelowie. Ukoñczy³ w 1926 Szko³ê Policyjn¹ w Nowogródku. cieszyñskim na Post. w Skoczowie pow. Istebna. PP Stanis³aw STASZEK s. Ks. w Kaliszu-Tyñcu w Pañstwowym Monopolu Tytoniowym. ur. Wac³awa i Antoniny. z której automatycznie przeszed³ do PWŒl. mian. ur. nastêpnie ponownie w Kdzie Pow. rybnicki (do 1 XII 1928). St. W policji od 1920 na Post. 038/3 (85). post. nastêpnie we Frysztacie – w Komis. do 9 VI 1926 na Post. 857 . GwGŒl. 1 VII 1937. w Piasku pow.

w £odzi. Odzn. W WP od 8 IV 1920 do 13 VII 1922. ur. we wrzeœniu 1939 w Ko¿angródku. 037/3 (17). 3767. Józefa i Stanis³awy z Kubalów. Od 1 VII 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ¿ó³kiewski. ³aski. MDzON. We wrzeœniu 1939 w I Komis. zaleszczycki. 858 . St. 3 XII 1901 w £odzi. ur. poleskim – od 16 VI 1926 w pow. S³u¿bê pe³ni³ w woj. Odzn. Miko³aja i Marii z Gajzlerów. BMzaDS³. W policji od 1924. w Równem. post. w 1938 w pow. tarnopolskiego. W WP od 1921. ur. 051/1 (99). L. na szer. piñskim na Post. 5312. 526. L. wo³yñskim. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 17 I 1899 w Pabianicach. w 1900 w Durdach. Post. Wiktor STAWICKI s. 2996. W policji od 16 VII 1923. 058/4 (47). L. Józef STAWICKI s. kontr. PP Jakub STAWIARSKI s. ur. BKZ. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w baonie KOP „Sto³pce” jako telefonista. MPzaW. W policji od 1938 jako kand. PP Wincenty STATKIEWICZ s. Micha³a i Antoniny. 038/3 (66). Do 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Urzêdzie Œledcz. nastêpnie w Pohoœcie Zahorodzkim. Micha³a i Jadwigi. Po ukoñczeniu 21 VI 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Narcyz Euzebiusz STAWICKI s. skierowany do woj. W policji od 15 VI 1923. 1101. PP Jan STAWOWY s. ur.S St. w 1903. BMzaDS³. L. Odzn. L. sier¿. 058/2 (20).: stacja kolejowa w Horodyszczu. we wrzeœniu 1939 w Pabianicach pow. Post. Wojciecha i Katarzyny. W³adys³awa. 5 III 1914 w Pabianicach. Post. w Uœcieczku pow. 7775. L. rówieñskim. 5 VII 1899 w Zelkowie. 045/3 (47).

St. mian. 1478. 4 XII 1895 w Komorzem. zdo³bunowski. L. Ukoñczy³ kurs posterunkowych przy Kdzie Woj. 3207. 25 IX 1896 w Jackówce. walczy³ na froncie bolszewickim i ukraiñskim. Emil STEFAN s. 3447. przod. ur. ur. 22 II 1894 w Jackówce. Ukoñczy³ czteroletni¹ Krajow¹ Szko³ê Przemys³ow¹. ur. Józefa i Anny. Odzn. art. MPzaW. 026/3 (24). Franciszka i Idalii. L. S L. 859 . Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W policji od 1920. Józefa. ur.. Hallera. MDzON. 05/1 (7). plut. Odzn. post. w 1939 w Pru¿anie. 19 III 1895 w Poznance Hetmañskiej. pomorskim. we wrzeœniu 1939 w Horodence. w Ska³acie. Nastêpnie funkcjonariusz SW wiêzienia w Równem. S³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie – od 16 IV 1924 prowizoryczny post. w W¹brzeŸnie. w 1937. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w PP w Ostrogu. w 1912. ur. SMzaDS³. PP Micha³ STEC s. Odzn. L. w Komis. BKZ. PP Wojciech STEC s. PP Józef STEBNICKI s. St. pow. 020/4 (3). w Stanis³awowie. 05/2 (17). W I wojnie w armii rosyjskiej. St. 050/3 (17). W 1914 w Legionach Polskich. Zygmunt STECKI s. Przod. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. We wrzeœniu 1939 nadal w Stanis³awowie. MPzaW. Potem w armii austriackiej. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. Jana i Marii z Kwasigrochów. 5294. St. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Pow. Franciszka. 18 p. MDzON. post. 3 III 1890 w m. stanis³awowskiego. Józefa i Anny. [4] (11). potem w WP. PP Tomasz STAWOWY s. ur. Litwa. Nastêpnie w Armii gen. L. przod.

Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. Teofila. w Sosnowcu. 020/3 (72).S Jan STEFANIAK s. ur. 5396. Od 2 VIII 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w II Komis. pol.. na szer. ur. Od sierpnia 1934 w Kdzie Pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Post. „Tarcza-Stefenson”. MPzaW. L. Bart³omieja i Franciszki. PP Zygmunt STEFANKIEWICZ s. na szer. W 1929 ukoñczy³ kurs œledczy w Warszawie. St. 038/1 (77). BKZ. 3845. 026/2 (72). 062/2 (15). nastêpnie w Urzêdzie Œledcz. w l. Œledcz. Od 1920 nieprzerwanie s³u¿bê pe³ni³ w policji w Kaliszu. kmdt oddz. W policji od 15 II 1921. pod koniec sierpnia 1939 w Komis. Odzn. PP Stefan Wincenty STEFANOWSKI s. Œledcz. w 1903. ¿ó³kiewski przydzielony do I Komis. Jakuba i Tekli z Tokarków. KN. W WP ochotniczo od 11 XI 1918 do 14 XI 1920 w ¿and. Od lutego 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wydz. w £odzi. L. 1 I 1928. w £odzi. MDzON. 860 . 033/3 (23). Edwarda i Leonardy z Siwickich. PP Stanis³aw STEFANOWSKI s. 5018. w Sosnowcu. do konwojowania internowanych Niemców do Berezy Kartuskiej pow. 16 XI 1912 w Garbatce D³ugiej. W I wojnie w armii rosyjskiej. Paw³a i Urszuli z Sobkiewiczów. L. W policji od 1935 jako kand. Przod. 1933 i 1938 oraz we wrzeœniu 1939 w Wydz. Od 1916 w POW. 8 I 1894 w £odzi. L. Kdy Miasta. Po ukoñczeniu 23 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. post. KW trzykrotnie. 5950. W policji od 1920 w Kdzie Miasta £odzi. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. przod. ur. sk¹d w paŸdzierniku 1935 przeniesiony do Komis. ³ódzki. stanis³awowskiego. Post. 23 IV 1891 we W³ocinie. Do maja 1932 s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. 23115/4815. Ukoñczy³ Szko³ê Posterunkowych w Kaliszu. St. w Wieluniu. 4387. Józefa i Anastazji z Olewiñskich. L. ur. pru¿añski. Kdy Pow. 13 VIII 1894 w Konecku. ur. w Skulsku pow. kontr. 10 III 1910 w Wasilewiczach. W policji od 9 IX 1936 jako kand. L. kontr. 045/2 (90). Post. Œledcz. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi. PP Romuald STEFANOWICZ s. na froncie litewsko-bia³oruskim. w Zgierzu pow. w Horodence. mian. koniñski ps. ur. – deleg. PP Andrzej STEFANIK s.

Przod. PP Kazimierz STEFANUS s. Cyryla i Joanny, ur. 25 XII 1901 w Buczaczu. W WP od 2 VII 1919 do 17 X 1922. W policji od 16 VII 1923. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim, w pow. krzemienieckim (1938), na Post. w K¹tach pow. lubomelski, sk¹d 12 VI 1939 przeniesiony do Kostopola. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Werbie pow. w³odzimierski. Odzn. BMzaDS³.

S

L. 020/1 (34), 3396.

Post. PP Edmund STEFAÑSKI s. Marcina, ur. 16 IX 1913. W policji od 1937 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu w 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. lubelskiego. Od 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. w Siedlcach.

L. 026/1 (82), 2130.

Post. PP Jan STEFAÑSKI s. Antoniego, ur. w 1889. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie.

L. 012/2 (63), 622.

St. post. PP Szczepan STEFAÑSKI s. Szymona i Katarzyny, ur. 26 XII 1889 w m. Podole. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – w 1918 w MMiejsk., od 14 VII do 31 VII 1919 w PKom., nastêpnie w policji, ostatnio w I, a w 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w XXVI Komis. Odzn. SMzaDS³.

L. 05/4 (7), 2976.

St. post. PWŒl. W³adys³aw STEFAÑSKI s. Józefa, ur. 22 III 1902. W PWŒl. od 3 VII 1922. S³u¿bê pe³ni³ w pow. katowickim – do 5 IV 1926 na Post. w Bytkowie, nastêpnie na Post. w Micha³kowicach do 20 XII 1938, sk¹d przeniesiony do Komis. w Or³owej pow. frysztacki.

L. 026/1 (88), 1926.

St. post. PWŒl. Jan STEFEK s. Paw³a i Marianny z Dziadków, ur. 23 XI 1899 w Dêbowcu. W I wojnie w armii austriackiej. W PWŒl. od 16 IV 1924 w Kdzie Rez. w Katowicach. S³u¿bê pe³ni³ w pow. œwiêtoch³owickim – od 5 VI 1924 do 5 VI 1925 na Post. M³yn Szombierski, nastêpnie w Komis. w Lipinach, gdzie 21 IX 1936 przeniesiony ze s³u¿by mundurowej do œledcz., od 11 VIII 1939 na Post. w Chropaczowie nadal w pionie œledcz. St. post. mian. 31 III 1939.
L. 044/3 (22), 1939.

861

S

Post. PP Edward STEFENS s. Aleksandra i Teofili, ur. 7 V 1914 w £¹czkach. Do grudnia 1939 internowany na Litwie.

L. 050/1 (61), 6088/7725.

Asp. PP Franciszek STEIFER s. Mariana i Marii z Severinów, ur. 15 VII 1893 w Krakowie. Absolwent Szko³y Handlowej w rodzinnym mieœcie. Od 2 VIII 1914 w Legionach Polskich ps. „Nema”, plut. Internowany na Wêgrzech. W policji od 1 I 1919. S³u¿bê pe³ni³ m.in. w woj. tarnopolskim (do 1 VI 1932), sk¹d przeniesiony do woj. lwowskiego, w l. 1935–1936 kier. Komis. w Rzeszowie, nastêpnie w woj. lubelskim, potem warszawskim. W 1936 kier. Komis. w Otwocku pow. warszawski. We wrzeœniu 1939 kier. Komis. w P³ocku. Odzn. KN, OPWI.
L. 030/1 (88), 5819.

Stra¿n. SW Franciszek STEIGEL s. Leopolda, ur. w 1906. W wiêziennictwie od maja 1933 w wiêzieniu w Równem. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w £ucku.

L. 023/1 (26), 5209.

Przod. PWŒl. Szczepan STEMON s. Franciszka i Katarzyny, ur. 21 XII 1899 w Piotrowicach. Do 15 VII 1922 w ¯and. Kraj. Ks. Cieszyñskiego, nastêpnie w PWŒl. W pow. tarnogórskim s³u¿y³ do 25 VII 1926 i zosta³ przeniesiony do pow. bielskiego, do 9 I 1932 w Komis. w Bielsku, z-ca kmdta Post. w Chybiu, kmdt Post. w Miêdzyrzeczu Górnym, od 5 XII 1938 kmdt Post. w Wapienicy i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. MPzaW, MDzON.
L. 038/2 (99), 3265.

Ppor. piech. rez. Leopold STEMPAK s. Jana i Rozalii z Ksi¹¿ków, ur. 28 XI 1912 w Wokowicach. Absolwent Pañstwowego Seminarium Nauczycielskiego w Tarnowie. Ukoñczy³ Dywizyjny Kurs Podchor¹¿ych Rezerwy przy 17 pp. Ppor. ze starszeñstwem 1 I 1936. Przynale¿ny ewidencyjnie do PKU £uniniec. Nauczyciel, we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Lublinie.

L. 050/1 (35), 7062.

Post. PP W³odzimierz STENZEL s. Stanis³awa, ur. 27 XI 1907. Ukoñczy³ Seminarium Nauczycielskie w Przemyœlu. W policji od 1 X 1933 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 1 III 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. poznañskiego.

L. 019/1 (96), 724.

862

St. stra¿n. SW Antoni STEPANOW s. Aleksandra, ur. w 1901 w Koninie. W wiêziennictwie od 1923. W 1929 ukoñczy³ Centr. Szk. MS dla SW. S³u¿bê a¿ do wrzeœnia 1939 pe³ni³ w wiêzieniu w Sieradzu.

S

L. 023/1 (25), 4917.

St. post. PWŒl. Józef STERNADEL s. Jana i Franciszki z Koniecznych, ur. 30 IV 1898 w Ruptawie. W I wojnie w armii niemieckiej. Cz³onek POW GŒl. od 15 III 1919 do 3 VII 1921. Dzia³acz plebiscytowy. Uczestnik I i III powstañ œl¹skich. Od 4 VII 1921 do 30 VI 1922 w SGmin. W PWŒl. od 21 VIII 1922. S³u¿bê pe³ni³ na Post. w Jasienicy pow. bielski (do 31 XII 1923), nastêpnie przeniesiony do pow. rybnickiego na Post. w Godowie, od 2 I 1932 do wrzeœnia 1939 na Post. Jastrzêbie Dolne. St. post. mian. 1 VII 1937. Odzn. KnaŒl.WWiZ, MDzON.
L. 045/1 (30), 2388.

Post. PP Antoni STERNAK s. Aleksandra, ur. w 1911. S³u¿bê pe³ni³ w woj. wileñskim.

L. 033/2 (61), 2992.

St. post. PP Juliusz STERNAK s. Micha³a i Agnieszki ze Stanków, ur. 12 IV 1896 w Piñczowie. W policji od 1923. Ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski. S³u¿bê – a¿ do wrzeœnia 1939 – pe³ni³ nieprzerwanie na Post. w Koñskich. St. post. mian. 1 IV 1934. Odzn. MPzaW, MDzON.

L. 020/2 (80), 4445.

Post. PP Eugeniusz STERNICKI vel PAJ¥K s. Karola i Heleny z Zawiszów, ur. w 1911 w Skar¿ysku. W policji od 1935. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w MOdosob. w Berezie Kartuskiej pow. pru¿añski.

L. 027/4 (86), 3155.

St. post. PP Ignacy STERNIK s. Andrzeja i Franciszki, ur. 21 IX 1895 w Wólce Bodzechowskiej. W policji od 1923. W 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wileñskim. We wrzeœniu 1939 na Post. w Bodzechowie pow. opatowski. Odzn. BKZ.

L. 038/1 (16), 3154.

863

S

Post. PP Józef STÊPA s. Franciszka i El¿biety ze Szczepañskich, ur. 14 I 1911 w Orkowie. W policji od 1937 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. tarnopolskiego. Od 1 II do 11 VII 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Myszkowicach pow. tarnopolski, sk¹d przeniesiony na Post. w Zawa³owie pow. podhajecki.

L. 026/2 (36), 2357.

St. post. PP Ignacy STÊPIEÑ s. Jana, ur. 28 I 1902 w Niewierszychach. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1925, ostatnio w £odzi – w 1935 i 1938 w I Komis., we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta.

L. 019/2 (21), 5075.

Post. PP Jan STÊPIEÑ s. Franciszka i Józefy, ur. w 1896 w M³ynku. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. stanis³awowskiego.

L. 050/3 (52), 5646.

St. post. PP Jan STÊPIEÑ s. Aleksandra i Ludwiki, ur. w 1894 w Zagórzanach. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. tarnopolskiego, we wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Zaleszczykach.

L. 027/4 (38), 1042.

St. post. PP Stanis³aw STÊPIEÑ s. Tomasza i Rozalii ze Œwiecarzów, ur. 7 IV 1903 w Sosnowcu. W policji od 1929. Co najmniej od 1937 s³u¿bê pe³ni³ w pow. bêdziñskim, we wrzeœniu 1939 w Komis. w Sosnowcu.

L. 027/3 (72), 5022.

St. post. PP Stefan STÊPIEÑ s. Józefa i Rozalii z Kowalczyków, ur. 18 VIII 1903 w Porêbach Starych. W policji od 26 IX 1932. Od 1 VI 1933 pe³ni³ s³u¿bê w woj. ³ódzkim. We wrzeœniu 1939 w XVII Komis. m.st. Warszawy.

L. 05/2 (52), 4607.

864

Post. PP Jan STÊPIÑSKI s. Ksawerego, ur. w 1904 w Warszawie. W policji od 1933. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w woj. warszawskim.

S

L. 026/1 (11), 5184.

Post. PP Jan STÊPLEWSKI s. Wawrzyñca i Marianny, ur. w 1886 w Papierni. W policji s³u¿y³ od 1919. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. w Czêstochowie.

L. 033/1 (94), 2157.

St. post. PP Aleksander STÊPNIEWSKI s. Józefa i Tekli z Witkowskich, ur. w sierpniu 1900 w Ma³omierzycach Górnych. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1924. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. kozienickim, we wrzeœniu 1939 na Post. w G³owaczowie. St. post. mian. 1 I 1938. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON, BMzaDS³.

L. [1] (62).

St. post. PP Józef STOCHMAL s. Jana i Magdaleny z Zygmuntów, ur. 13 IX 1894 w Brzozie Królewskiej. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. stanis³awowskiego. We wrzeœniu 1939 na Post. w T³umaczyku pow. ko³omyjski. St. post. mian. 1 I 1938.

L. 054/1 (82), 689.

St. post. PP Jan STOIÑSKI s. Franciszka i Marianny, ur. 23 I 1895 w Rudzie Malenieckiej. ¯o³nierz Armii gen. Hallera. W policji od 1921. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim. W l. 1931–1932 na Post. w Koluszkach pow. brzeziñski, w 1933 w Kdzie Pow. w Brzezinach. Od 1936 w pionie œledcz. policji woj. ³ódzkiego. We wrzeœniu 1939 na Post. w Chojnach pow. ³ódzki. Odzn. BMzaDS³.

L. 019/3 (20), 4108.

Józef STOKARSKI s. Stanis³awa i Marianny, ur. 18 III 1918 w Wyszkowie pow. wêgrowski, we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w rodzinnej miejscowoœci.

L. 058/1 (61), 5896.

865

S

St. post. PP Filip STOLARCZYK s. Stanis³awa i Tekli, ur. 1 II 1892 we Lwowie. W WP w ¿and. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji we Lwowie. Odzn. BKZ.

L. 012/2 (33), 615.

St. post. PP Józef STOLARSKI s. Kazimierza i Julianny z Kasniów, ur. 4 II 1898 w Gródku. W policji od 1923. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. kieleckim – ostatnio w pow. kozienickim na Post. w Grabowie, sk¹d 2 IX 1934 przeniesiony na Post. w Magnuszewie, nastêpnie od 2 IX 1935 ponownie na Post. w Grabowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 III 1936.

L. 023/1 (86), 5706.

Przod. PP Roman STOLARSKI s. Aleksandra i Joanny, ur. 27 XII 1898 w Zawierciu. W policji od 1924. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. kieleckim – w 1928 w Komis. w Zawierciu. We wrzeœniu 1939 na Post. we W³odowicach pow. zawierciañski. St. post. mian. 1 II 1935.

L. 020/4 (79), 4278.

Post. PP Jan STORMOWSKI s. Jana, ur. w 1910 w Bremen. Po ukoñczeniu 22 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do policji woj. nowogródzkiego, ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. poznañskim. We wrzeœniu 1939 w Ostrowie Wielkopolskim.

L. [3] (97).

St. post. PP Antoni STOSZEK s. Józefa i Franciszki z Nowackich, ur. 22 XI 1893 w Wiskitnie. W policji od 11 XI 1918. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi – do 23 IV 1938 w Kdzie Rez. Konnej, z której przeniesiony zosta³ do XIV Komis. i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. post. mian. 1 III 1932. Odzn. m.in. MPzaW, MDzON.

L. 027/3 (46), 4526.

St. post. PP Szczepan STRADOWSKI s. Stanis³awa i Józefy z Olesiñskich, ur. 8 XII 1899 w Chmielniku. W policji od 1923. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w pow. bêdziñskim, w 1936 w Komis. w Czeladzi, od 1 V 1938 przeniesiony do s³u¿by œledcz. We wrzeœniu 1939 nadal w Komis. w Czeladzi. Odzn. BKZ, MPzaW, MDzON.

L. 023/4 (12), 5413.

866

St. post. PP Franciszek STRANZ s. Macieja i Katarzyny z Che³miniaków, ur. 13 V 1885 w ¯ernikach. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu.

S

L. 016/2 (74), 5694.

Franciszek STRAP s. Miko³aja i Anieli, ur. 9 II 1901 w Laszkach Murowanych. Murarz, we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Felsztynie pow. samborski.

L. 045/2 (69), 5771.

Przod. PWŒl. Franciszek STREIBEL s. Karola i Anny z Bielów, ur. 26 XI 1894 w Miko³owie. W WP od 11 X 1919 do 16 XI 1920, kpr. Cz³onek POW (od lutego 1919 do lipca 1921) i uczestnik trzech powstañ œl¹skich. Od 4 II do 12 IX 1921 i od 8 II do 18 VI 1922 w PGŒl., z której automatycznie przeszed³ do PWŒl. S³u¿y³ na Post. Paw³owice pow. pszczyñski (do 19 VIII 1923), sk¹d przeniesiony do Mys³owic pow. katowicki – na Post. (do 1 VIII 1928), nastêpnie a¿ do wrzeœnia 1939 w Komis. Przod. mian. 31 III 1939. Odzn. KnaŒl.WWiZ II kl., MPzaW, MDzON.
L. 020/4 (63), 360.

Przod. PP Józef STROBEJKO s. Henryka i Konstancji, ur. w 1899 w Wilnie. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. wileñskiego. Ukoñczy³ 28 IV 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski. Co najmniej od 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. w Murowanej Oszmiance pow. oszmiañski. Przod. mian. 1 IV 1934.

L. 051/1 (55), 496.

Podkomis. PP Eugeniusz STROBEL s. Gustawa i Marii z Nowosielskich, ur. 30 XI 1896 w Berezowicy Wielkiej. Od 1 VIII 1914 do 30 IV 1918 w Legionach Polskich, internowany. Od 1 XII 1918 do 5 V 1919 w POW w Tarnopolu, od 2 VI 1919 do 14 V 1923 w WP, ppor. piech. rez. mian. 1 I 1923. PKU Lwów-Miasto. W policji od 15 VII 1923. S³u¿bê pe³ni³ m.in. w woj. lwowskim – w 1932 Kmdt Pow. Sambor. Ostatnio w Czêstochowie – od 9 VIII 1934 kier. II, od 1 II 1937 kier. I, we wrzeœniu 1939 kier. II Komis. Odzn. SKZ, BKZ, KLeg., OPWI.
L. 019/1 (86), 5196.

Post. PWŒl. Karol STROKOSZ s. Józefa i Zuzanny z Franków, ur. 13 I 1915 w Puñcowie. Ukoñczy³ 4 klasy gimnazjum. W PWŒl. od 27 XII 1938 z przydzia³em na Post. w Piaœnikach pow. œwiêtoch³owicki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.

L. 044/2 (82), 1940.

867

S

Post. PP Rudolf STROSS s. Emila i Franciszki, ur. w 1904 w Podgórzu. W l. 1932–1935 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. policji pow. stanis³awowskiego. Od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wydz. Œledcz. w Stanis³awowie.

L. 023/4 (23), 2446.

Post. PP Jan STRO¯NIAK s. Tomasza i Józefy, ur. 31 XII 1885 w Otorowie. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. stanis³awowskiego.

L. 05/5 (47), 644.

Post. PP Stefan STRUMID£O s. Józefa i Antoniny, ur. 28 III 1910 w Suliczewie. Ukoñczy³ 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. poleskim.

L. 020/3 (64), 2882.

St. post. PP Piotr STRUZIK s. Marcina, ur. w 1890 w S³awniowie. W policji od 1920. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Sosnowcu – w l. 1930–1935 w III i II, we wrzeœniu 1939 ponownie w II Komis.

L. 045/1 (57), 3998.

Post. PWŒl. Pawe³ STRYCZEK s. Franciszka i Jadwigi z Podeszwów, ur. 25 II 1912 w Rydu³towach. W PWŒl. od 25 I 1938 z przydzia³em do 2 komp. kand. Kdy Rez. w Katowicach. Od 1 XI 1938 do wrzeœnia 1939 s³u¿y³ w Komis. we Frysztacie.

L. 050/1 (63), 2279.

Post. PP Zygmunt STRZEBIECKI s. Jana i Kazimiery, ur. 21 III 1912 w £odzi. Ukoñczy³ 6 klas gimnazjum. W policji od 26 XI 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. stanis³awowskiego. Od 15 XII 1937 przydzielony do Kdy Pow. w Ko³omyi. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Jab³onowie pow. ko³omyjski.

L. 037/4 (5), 289.

868

Post. PP Edward Cyprian STRZEBIÑCZYK s. Franciszka i Marii, ur. 26 IX 1912 w Siemianowicach. W policji od 25 IV 1936 jako kand. kontr. na szer. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. poleskiego.

S

L. 044/3 (71), 398.

Przod. PP Stanis³aw STRZECHA s. Ignacego i Józefy z Maciejewskich, ur. 24 XII 1888 w Trzymszach. W I wojnie w armii rosyjskiej, nastêpnie w niewoli niemieckiej. W policji od 1920. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. w Koninie. Odzn. BKZ, BMzaDS³.

L. 05/3 (62), 4682.

Plut. ¿and. Zygmunt STRZECKI s. Lucjana i Zofii, ur. we wrzeœniu 1915 w Sikutach.

L. 050/2 (84), 4153.

Przod. PP Jan STRZELCZYK s. Macieja i Stanis³awy, ur. w 1894 w Poznaniu. W policji od 1920. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Jeziornej pow. warszawski.

L. 020/4 (78), 5429.

St. post. PP Marcin STRZELCZYK s. Ignacego i Weroniki z Urbanków, ur. 3 XI 1890 w Strykowie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Koœcianie.

L. 012/1 (53), 4057.

Stra¿n. SW Józef STRZELCZYKOWSKI s. Romana, ur. w 1907. W 1933 rozpocz¹³ s³u¿bê w wiêzieniu w Czortkowie, we wrzeœniu 1939 pe³ni³ j¹ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu.

L. 05/3 (58), 5295.

869

S

Post. PP Stanis³aw Zygmunt STRZELEC s. Stanis³awa i Magdaleny, ur. w 1908 w B¹kowcu. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. wo³yñskiego. W 1938 na Post. w Krymnie pow. kowelski. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. w Kowlu.

L. 037/4 (86), 525.

Stra¿n. SW Jan STRZELECKI s. Aleksandra, ur. w 1900 w Julianowie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w jednym z wiêzieñ w Warszawie.

L. 054/2 (8), 5131.

Przod. PP Stanis³aw Eustachy STRZEMECKI s. Jana i Marii z Zaj¹czkowskich, ur. 8 IX 1898 w Haliczanach. ¯o³nierz Legionów Polskich. W WP od 1 I 1919 do 18 VIII 1921. W policji od 1 X 1921. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. policji woj. wo³yñskiego – w 1938 w Wydz. Œledcz. w Równem. We wrzeœniu 1939 w pionie œledcz. Kdy Pow. w Krzemieñcu. Odzn. BKZ, BMzaDS³.

L. 019/2 (61), 1007.

Post. PP W³adys³aw STRZEMECKI s. Wojciecha i Zofii, ur. 28 I 1910 w Husiatynie. W policji od 31 X 1933. Po ukoñczeniu 1 III 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski do 31 V 1935 s³u¿bê pe³ni³ w KG. Od 14 II 1936 w woj. poznañskim, ostatnio w I Komis. m. Poznania.

L. 045/1 (9), 2732.

Wawrzyniec STUBIÑSKI s. Antoniego, ur. w 1891.

L. 038/4 (98), 3787.

Asp. PWŒl. Jan STUDNICZ s. Antoniego, ur. 21 IX 1890 w Zabe³kowie. W I wojnie w armii niemieckiej, niewoli francuskiej i Armii gen. Hallera, 46 pp. Od 20 V 1920 w PGŒl., 3 sotnia w Mys³owicach, nadwachm. W III powstaniu œl¹skim w ¯and. GŒl. W PWŒl. s³u¿bê pe³ni³ od 18 VI 1922, do 1923 kmdt Post. w Bieruniu Nowym pow. pszczyñski, z-ca kier. Komis. w Mys³owicach pow. katowicki (do 1 VII 1928), nastêpnie ponownie kmdt Post. w Bieruniu Nowym, w 1931 w Pszczynie, od 1 II 1937 do 2 VII 1939 kier. Komis. w Lipinach pow. œwiêtoch³owicki, sk¹d przeniesiony (formalnie od 22 VI 1939) jako kier. do Komis. Cho-

870

rzów-Wielkie Hajduki i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. przod. mian. 1 VII 1928, asp. – 1 II 1937. Odzn. KnaŒl.WWiZ.

S

L. [2] (2).

Stra¿n. SW Jan STUDZIÑSKI s. Antoniego i Antoniny, ur. 19 V 1895 w £odzi. W wiêziennictwie od 1923. S³u¿bê – a¿ do wrzeœnia 1939 – pe³ni³ w wiêzieniu w £odzi.

L. [4] (84).

Post. PP Cyryl Metody STULIK s. Feliksa i Emilii, ur. 18 I 1911 w Podzamczu. W policji od 10 V 1935. Ukoñczy³ 25 II 1936 kurs specjalny dla szeregowych w Rez. Szer. przy KG w ¯yrardowie pow. b³oñski. Od 14 III 1936 pe³ni³ s³u¿bê w woj. poznañskim, sk¹d 28 VIII 1936 przeniesiony do woj. warszawskiego.

L. 054/1 (46), 3731.

Edward STYCHNO s. Jana i Marianny, ur. 22 IX 1909 w Groduli. S³u¿ba Pomocnicza PP Piñsk.

L. 058/4 (103), 7370.

Józef STYPURA s. Micha³a, ur. w 1896.

L. 058/4 (79), 7238.

Post. PWŒl. Józef STYSIÑSKI s. Stanis³awa i Franciszki z Soko³owskich, ur. 20 II 1900 w Skrzyd³owie. W WP od 3 II 1920 do 25 I 1922, 56 pp. W PWŒl. od 1 III do 16 IV 1925 w Kdzie Rez. w Katowicach. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w pow. œwiêtoch³owickim w Komis. Ruda (do 30 VI 1926), w Komis. Œwiêtoch³owice (do 1 XII 1929), na Post. Zgoda, sk¹d 5 X 1938 deleg. do pow. frysztackiego. Od 22 XII 1938 do wrzeœnia 1939 na Post. Cierlicko Górne na Zaolziu.
L. 038/3 (1), 4061.

871

Franciszka i Marii. post. PP Andrzej SUCHENKO s. Kolejowym w Tarnowie. m. Od czerwca 1939 – i nadal we wrzeœniu – w Czêstochowie. W policji od 1933. nastêpnie w II Komis. PP Stefan SUDA s. ur. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. Ukoñczy³ seminarium nauczycielskie. nastêpnie na Post. 19 IV 1911 w Przygodach pow. Stanis³awa i Bronis³awy. Floriana i Marii. krakowskiego. W 1930 s³u¿bê pe³ni³ na Post. PP Józef SUDER s. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w rodzinnej miejscowoœci. w Sosnowcu. L. Post. we wrzeœniu 1939 w pow. St. 058/1 (97). St. Jakuba i Karoliny ze Œwiêchów. 3603. 05/3 (75). Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. kontr. 19 XI 1899 w Dziewinie. ur. post. L. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ur. PP Micha³ SUCHECKI s. mian. 4002. Post. w ¯arkach. w Czêstochowie. Post. rolnik. bêdziñskim – do 15 III 1937 na Post. 037/3 (93). Krakowa. m. sk¹d 15 IX 1938 przeniesiony na Post. W policji od 3 IX 1936 jako kand. w³oszczowski jako jego kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w IV Komis. Tomasza i Marii.in. czêstochowski. w Irz¹dzach pow. 30 VII 1905 w Przystai. 1 II 1935. 2776. 4424. 4 II 1909 w Górnej Wsi. W policji od 1931. 4875. PP Jan SUCHAN s. 18 VIII 1912 w Jeziernej. 872 . ur. L. 27 XI 1904 w Czêstochowie. L. siedlecki. ur. W policji od 1927. ur. Ignacego i Michaliny. L. na Post. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. tarnowskim. 05/1 (64). Od 1937 s³u¿bê pe³ni³ w pow. w Dêbowej Górze. zawierciañskim.S Przod. L. 037/4 (80). Marian SUCHO¯EWSKI s. w Popowie pow. 012/1 (114). na szer.

wo³yñskim. PP Hieronim SUGIER s. PP W³adys³aw SUDER s. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w M³awie. Antoniego i Marianny. 044/2 (55). ur. PP Leon SUJKOWSKI s. sk¹d przeniesiony do Kdy Pow. 25 XI 1913 w Biedaczce. Stanis³awa i Anny ze Œwierszczów. L. L. w Borys³awiu pow. W policji od 1937 jako kand. ¿ó³kiewski skierowany do woj. do 14 IV 1938 na Post. Odzn. L. 023/3 (24). 037/3 (54). lwowskim – w Komis. pomorskiego. w Porycku pow. Kolejowego w Borys³awiu. tarnopolski. Micha³a. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. BMzaDS³. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. W policji od 16 XI 1929. 1119. w Porycku. 873 . Od 1 II 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. na szer. Jakuba i Karoliny ze Œwiêchów. Rezerwa PP Skierniewice. Walentego i Natalii z Rezlerów. PP Stanis³aw SUDO£ s. 054/1 (77). 038/2 (68). Przod. ur. W policji od 1919. 24 IV 1891. post. Marcina i Franciszki. lwowskim. Do 21 III 1931 s³u¿bê pe³ni³ w woj. che³mski. w Sarnach. W 1931 s³u¿bê pe³ni³ na Post. St. 4215. 11 IV 1901 w Sanicach. ur. drohobycki. Post. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. 2673. 16 VI 1904 w Górnej Wsi. 11 IV 1883 w Nosarzewie Polnym. 5491. S L. 1866. ur. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. L. 058/2 (100). od 1935 ponownie w woj. 4351. w Siedliszczu pow. Post. tarnopolskiego. PP Ludwik SUDNIK s. sk¹d przeniesiony do woj.Post. L. ur. 6 V 1896 w Cholewianej Górze. W policji od 1921. kontr. ur. w Myszkowicach pow. Post. PP Leon SUDZIARSKI s. w³odzimierski.

033/1 (95). 050/3 (59). w W¹chocku. nowogródzki. wyrzyski. mian. poznañskiego. ur. ¿ó³kiewski i kursu dla kmdtów posterunków w Szkole Oficerskiej PP w Warszawie mian. wcielony do baonu morskiego. PP Walenty SULINOWSKI s. mar. ur. w Horodecznie pow. W WP od 28 IV 1919. w ¯yrmunach pow. PP Józef SULIÑSKI s. L. 443/431. Gospodarowa³ w rodzinnym maj¹tku Janopol pow. Do 6 VI 1939 kmdt Post. W 1934 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. Post. Henryk SU£KOWSKI s. 6090/7749. W policji od 1919. 10 III 1897 w Janopolu. Por. dca pododcinka Janów. nastêpnie w Wy¿szej Szkole Morskiej w Petersburgu. 3 II 1903 w Chroœnie. 874 . sk¹d 13 XI 1933 przeniesiony do woj. Antoniego i Wiktorii z Truszkowskich. nowotomyski. i³¿eckim. VM V kl. lidzki. L.S Józef SULEWSKI s. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. sk¹d 4 X 1919 przeniesiony do Flotylli Piñskiej. Odzn. PP Szymon SU£EK s. dca grupy kutrów na Prypeci i Jasio³dzie. post. L. St. w £ob¿enicy pow. 058/4 (73). w której na okrêcie „Wawel” pe³ni³ s³u¿bê st. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. rez. 027/3 (94). Po zakoñczeniu dzia³añ wojennych krótko s³u¿y³ we Flotylli Piñskiej. Adama i Adeli ze Stêpniowskich. 4214. L. przod. ur. ur. mar. ze starszeñstwem 1 VI 1919. L. – 1 I 1937. Ludwika i Marcjanny ze Stawiarskich. 051/2 (27). Szczególnym mêstwem wyró¿ni³ siê 18 VIII 1920 w rejonie P³ocka. Przod. We wrzeœniu 1939 na Post. W l. We wrzeœniu 1939 zmobilizowany do Flotylli Piñskiej. w Nowogródku. 15 II 1898 w Koñskowoli. W policji od 4 II 1928 w Kdzie Woj. nr 3948. woj. ur. 13 X 1913 w Rakowie. Gran. W 1921 zwolniony do rez. Post. W 1920 skierowany do Flotylli Wiœlanej. drohicki. Po ukoñczeniu 28 IV 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. 3444. oficera. sk¹d przeniesiony do Komis. rolnik z pow. w Nowogródku. 15 VII 1893 w Ciecierówce. we wrzeœniu 1939 na Post. Franciszka i Katarzyny. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. Jana i Ma³gorzaty. 1912–1916 w Morskim Korpusie Kadetów. 7048. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP. kolneñskiego. 1 V 1932. w Zb¹szyniu pow. Kpt. kpt. PKU Piñsk.

ur. ur. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. St. Od 1 X 1924 w WP (przyboczny szwadron Prezydenta RP. we wrzeœniu 1939 na Post. 4758. 21 VIII 1903 w Byszewie. Karola i Zuzanny z Kaletów. L. w Bia³ozórce. Micha³a i Zuzanny z Wójcików. w Starym Oleksiñcu. Post. œwiêtoch³owicki i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. W WP od 7 III 1920 do 11 VIII 1923. 027/2 (59). w 1900 w Goleniowie. W PWŒl. w pow. PP W³adys³aw SURDYKOWSKI s.). BKZ. lubelskiego na Post. post. PP Stefan SUSKI s. Ukoñczy³ 6 XII 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. 16 IV 1895 w Warszawie. ur. Józefa. 875 . Odzn. W policji od 16 I 1925. ur. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 14 X 1897. St. i³¿eckim. BMzaDS³. tarnopolskim. L. PP W³adys³aw SUROWIEC s. 050/2 (4). Odzn. St. PWŒl. Odzn. mian. w £agiewnikach pow. 1 I 1938. L. 044/3 (13). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. W policji od 16 II 1927. PP Franciszek SUPERAT s. sk¹d 1 X 1938 przeniesiony na Post. w 1938 w Poturzynie. BMzaDS³. ¿ó³kiewski. 2127. Stanis³awa i Anny. L. 05/5 (84). 494. post. St. W policji od 1919. BKZ. PP Karol SUROWIEC s. S L. 1 p. szw. Ostatnio w pow. ur. ur. [2] (40). Post. Józefa i Pauliny z Szumowskich. post. tomaszowskim – w 1936 w Majdanie Górnym. wo³yñskim. w Wierzbniku. od 2 XI 1938 z przydzia³em do Komis. Stefana i Rozalii. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. L. krzemienieckim na Post.Przod. 273. post. Karol SUPIK s. we wrzeœniu 1939 w Tarnopolu. 746. 05/5 (89). 1 IX 1911 w Karpentnej. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w 1897 w Bogdanówce.

L. konecki. PWŒl. Franciszka i Marty z Blauthów. Wincenty SUSZKA s. 3810. w Skar¿ysku Kamiennej pow. ur. Od 30 I 1920 do 14 VII 1922 w ¯and. W I wojnie w armii niemieckiej.S Post. W policji od 1920. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. we wrzeœniu 1939 w Sierpcu. Zebrzydowice pow. Przod. Paw³a i Joanny z Burjanów. Od 21 XII 1938 do wrzeœnia 1939 w Wydz. L. ¿ó³kiewski przydzielony do Komis. Ukoñczy³ kurs æwiczeñ ruchowych w Sierakowie (12 VI 1938). potem w Sadowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. lublinieckim na Post. mian. Od 10 IV 1920 do 30 VI 1921 w POW GŒl. kontr. W WP od 21 I 1919 do 5 XI 1920. potem œledcz. 876 . ur. Jana i Marianny. w Katowicach (do 16 IV 1925). L. 1 VII 1928. S³u¿y³ w Komis. We wrzeœniu 1939 na Post. cieszyñski (do 19 VII 1925). Ks. W policji od 16 VII 1921. wo³yñskim. BMzaDS³. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako instruktor wf w Komis. nastêpnie w PWŒl. ur. od 1 IV 1925. 29 VI 1889 w Jagodnem. post. 038/1 (29). na szer. Jana i Franciszki. Odzn. 4332. PP Roman SUSZYÑSKI s. sierpeckim. 5013. 05/1 (5). L. jak i na Post. Post. w Pawonkowie (do 26 II 1935). Józefa. w Mizoczu pow. 1487. w Zebrzydowicach zarówno w Komis. 20 VII 1899 w Bytomiu. nastêpnie w pow. PP Antoni SUSZKA s. 6 I 1895 w Mechlinie. 037/4 (3). w s³u¿bie mundurowej (do 23 VI 1938). L. 1 X 1892 w Karwinie. 020/4 (21). Œledcz. W PWŒl. ur. MN. St. Post. Wiktor SWACZYNA s. ur. 18 XII 1911 w Stajle. Kraj. w I Komis. L. 390. Wiktor SWACZYNA s. Po ukoñczeniu 23 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. 045/2 (96). W policji od 1935 jako kand. w 1912. 026/2 (76). zdo³bunowski. Odzn. we Frysztacie. w Skar¿ysku Kamiennej. Przod. Józefa i Józefy z Tejców. PP Piotr SUSZEK s. Królewska Huta w s³u¿bie mundurowej (do 14 IX 1926) i sekcji œledcz. (do 1 III 1927). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. PWŒl. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. Cieszyñskiego.

nastêpnie w I Komis. lubelskiego – na Post. Do 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Miasta £odzi. w Kotuniu pow. frysztackiego. ur. 5847. MN. w Wysokiem Mazowieckiem. mjr – 19 III 1939. do pow. KW dwukrotnie. 23 IV 1936. na Post. MDzON. W policji od 4 XI 1935 jako praktykant. MPzaW. siedlecki. ze starszeñstwem 1 VI 1919. sk¹d przeniesiony do policji woj. nastêpnie w pow. w Œwieciu. 058/1 (55). Jana i Heleny z Brzeziñskich. Edwarda i Anieli z Combrów.in. Paw³a. 012/4 (45). 027/2 (64). wysokomazowiecki. 1932–1935 – w 24 pp. 2243. por. Jana. pomorskiego. w l. S³u¿bê pe³ni³ w II Komis. mian. ur. PP Franciszek SWOBODA s. St. L. kpt. ur. S³u¿bê pe³ni³ m. Rybnik-Paruszowiec. ur. w 1904. S L. Uczestnik trzech powstañ œl¹skich. ostatnio (od 29 XII 1938) p. we wrzeœniu 1939 w Zamoœciu. rybnickim na Post.Post. Zamoœæ. KnaŒl. Przod. PP Aleksander SWAT s. Jana i Joanny z Ryszków. 1922–1928 s³u¿y³ w 82 pp. PWŒl. ur. w Katowicach w s³u¿bie mundurowej (do 31 V 1931) i sekcji œledcz. L. Nadkomis. 14 V 1895 w Krakowie. Odzn. post. L. – 15 VIII 1924. 8 VIII 1901 w Biertu³towach. od 1 VII 1925. w s³u¿bie od 1 V 1936. SKZ dwukrotnie.WWiZ. w Grudzi¹dzu. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W l. 038/3 (17). L. od 14 VIII 1939 na Post. W WP ochotniczo od 24 XII 1918 (V Dywizja Syberyjska) do 30 IV 1936. (do 6 VIII 1934). 54. Teodor SWOBODA s. Do 18 III 1938 na Post. w Klukowie pow. 877 . Nadkomis. sk¹d 4 X 1938 deleg. 030/1 (11). Odzn. 352. 28 XI 1900 w Starym M³ynie.o. PP Jan SYBICKI s. KW. W PWŒl. w 1907. MPzaW. w Rydu³towach (do 14 II 1935) i Radlinie (do 13 VIII 1939). kmdta Post. 4862. Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Rzeszowie i austriackiej szko³y oficerskiej. MDzON. Post. PP Jan SWOBODA s. S³u¿y³ – tak¿e we wrzeœniu 1939 – jako Kmdt Pow.

w 1891 w Berlinie. ur. 3136. PP Ignacy SYKUT s. 4152. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Nowym Targu. zdo³bunowskim i na Post. W policji od 1922. w Borowiczkach. Grupie Operacyjnej gen. W policji od 1928. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Kpt. Piotra. L. ze starszeñstwem 1 VI 1919. rez. PP Kazimierz SYCHOWICZ s. post. Hetmana ¯ó³kiewskiego.S Post. 12 IV 1894 w Osijeku. 027/4 (14). ur. przod. ur. PP Dionizy SYMCZAK s. L. W policji od 16 IV 1930. 016/1 (41). St. w Zdo³bunowie. Ukoñczy³ Szko³ê Kadetów we Lwowie. 019/3 (8). we wrzeœniu 1939 na Post. ur. piech. 027/2 (18). 1881. ur. ostatnio w pow. 510. Kpt. w 1902 w Skowierzynie. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ na Post. wo³yñskim. PP w Wadowicach. BMzaDS³. St. 023/1 (60). Rez. ur. Józefa. L. 6 DP. piech. 6 I 1902 w Warszawie. 5225. Odzn. L. Dyrektor banku w Zatorze pow. W I wojnie w armii austriackiej. 878 . W WP od 1 XI 1918 do 30 XI 1929 – do 15 III 1921 s³u¿y³ w 13 pp. w Nowym Mieœcie Lubawskim. Józefa i Marii. Adama i Franciszki. Na front wyruszy³ jako Kmdt Pow. post. 019/1 (80). w Tczewie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Teodora i Antoniny z Linhardtów. PP Jan SYNORADZKI s. Stefan SYKORA s. Jana. St. od 15 III 1921 do 30 XI 1929 w 20 pp. Zmobilizowany 27 VIII 1939 do 12 pp im. L. w Wyszogrodzie. L. ¯eligowskiego. sk¹d 16 II 1938 przeniesiony do Kdy Pow. wadowicki. W 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w 1900. 4342. Post. w 1896 w Kromowie. wileñskiego. p³ockim – w 1931 na Post. PP Stanis³aw SYPNIEWSKI s. W policji od 1920.

027/4 (44). 05/2 (42). 1 II 1935. mian. 26 IX 1913 w Wilnie. 3429. ur. 14 I 1896 w Hustynnem. BMzaDS³. W I wojnie w armii rosyjskiej. Nastêpnie – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w jednym z wiêzieñ w Warszawie. post. St. W policji od 16 I 1925. MPzaW. Stra¿n. W policji od 5 III 1921. MDzON. S³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Stefan SYRNICKI s. w Krzemieñcu. ¿ó³kiewski skierowany do woj. PP Stanis³aw SYSAKOWSKI s. 3516. Hieronima i Marii. post. Odzn. w Klebanówce pow. na szer. St. 05/2 (23). SW Roman SZABLEWSKI s. Aleksandra i Heleny. wo³yñskim. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. nastêpnie w Komis. kontr. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. MN. 614. krzemienieckim. w Pelplinie pow. post. 012/3 (1). 038/4 (92). 233.. ur. W WP od 10 VI 1919 do 22 VIII 1922. 3 VIII 1899 w Klimontowie. W lipcu 1938 w pow. BMzaDS³. PP Aleksander SYRGUN s. ur. w 1907 w Nowej Wilejce. W policji od 1 VII 1924. L. przod. ur. ur. Szczepana i Franciszki. 837. strz. mian. 879 . MPzaW. Od 20 I 1932 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pracownik biurowy Urzêdu Œledcz. 1 II 1937. w Tarnopolu. post. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Dolinie. L. L. stanis³awowskiego. L. St. BKZ. PP W³adys³aw SYSKA s. Franciszka i Heleny. L. w 1896 w Nowej Uszycy. W wiêziennictwie co najmniej od 1930 – w wiêzieniu w £ucku. plut. pomorskim. 9 XII 1904 w Ogonowie. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. czêstochowski. kostopolski. w Tarnopolu. nastêpnie w woj. w BereŸnem pow. 020/1 (75). 4 p. Post. W policji s³u¿y³ od 16 VII 1933. Ukoñczy³ Szko³ê Stowarzyszenia Techników w Wilnie. Urszuli. sk¹d przeniesiony do Komis. Aleksandra i Bronis³awy z Gacanowskich. St. Odzn. St. zbaraski. W WP od 20 VII do 14 XII 1920. BMzaDS³. BKZ. 2784. PP w Herbach Starych pow. Od 2 VII 1934 przeniesiony do woj. tczewski. W policji od 4 XII 1936 jako kand. Odzn. tarnopolskim – do 1 VII 1927 na Post. PP Józef SZAB£OWSKI s. W WP ochotniczo od 18 I 1918 (V Dywizja Syberyjska) do 20 VIII 1921. z przydzia³em do Rez. We wrzeœniu 1939 na Post. MDzON. poleskiego. w Kostopolu. kon.Post. S L. Co najmniej od 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê na Post.

w 1894 w Czersku. Kraj. w Uœcieczku. adm. zaleszczycki oraz £opatynie pow. stra¿n. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PWŒl. frysztackiego. BKZ. od 21 XII 1938 do wrzeœnia 1939 kier. 1 VII 1928. katowicki. ref. m. 1 VII 1937. od 1 I 1924 nacz. ur. 054/2 (10). ref. tarnogórskim na Post. 29 I 1886 w Jaœle. ur. St. przod. 6 XII 1896 w Bukowcu Górnym. Cieszyñskiego. L. adm. mian. Koszêcin pow. w Bia³ymstoku. Odzn. od 1 VI 1923 kier. Urzêdów Œledcz. KnaŒl. PP Jan Kazimierz SZAFRAÑSKI s.st. mian. potem w pow. radziechowski (24 IV 1939 ). We wrzeœniu 1939 ponownie kmdt Post. ze starszeñstwem 1 VI 1919. PP Antoni SZABOWSKI s. MN. ur. 020/4 (24).S Przod. Nacz. Or³owa pow. nastêpnie a¿ do wrzeœnia 1939 w III Komis. S³u¿bê w policji rozpocz¹³ w Krakowie – od 1 XII 1919 w Kdzie Okrêg. post. Odzn. post. 037/2 (90). 25 V 1893 w Proboszczowicach. w Chorzowie pow. L. Nadkomis. W PWŒl. St. L. MDzON. w Kosowie Pokuckim. w £ucku (od 6 II 1931) 880 . Gabriela i Marii z Mastalskich. Cieszyñskiego. Urzêdów Œledcz. rez. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. nastêpnie w PWŒl. w Kasperowcach i Uœcieczku pow. Urban SZAFRANEK s. Lipiny pow. Józefa i El¿biety z Raszyków. St. ur. BKZ. przod. Edwarda. Od 1 VII 1929 kier. od 24 VI 1922. Kdy Woj. Kraj. w Krakowie. Ks.. 112/7716. sk¹d 8 X 1938 deleg. Kdzie Rez. od 16 VII do 15 IX 1921 w ¯and. 313. Warszawy (od 24 II 1927) i Bia³egostoku (od 10 X 1927). Odzn. Absolwent Wydzia³u Prawa UJK. 1594. Ks. Nacz. Marcina i El¿biety z Ratajczaków. W I wojnie w armii austriackiej. od 1 III 1921 w Urzêdzie Œledcz. tarnopolskiego. KnaŒl. St. Miasteczko Œl¹skie (do 9 X 1937) i w Komis. PWŒl.. Od 11 XI 1918 do 30 VI 1919 pracowa³ w administracji pañstwowej. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na placówce w S³obódce Komis. Komis. Andrzeja i Julianny. 1266. St. 027/2 (61). S³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. Ppor. Radzionków. Od 27 XI 1918 do 15 VII 1922 w ¯and. Od 1 VIII 1924 kier. L. jego eksp..WWiZ II kl. Kdy Woj. w Katowicach (do 19 VIII 1926).. lubliniecki (1930–1931).WWiZ. 11 IV 1896 w Raju. W I wojnie w armii austriackiej. sekcji œledcz. frysztacki. do pow. SG Miko³aj SZADY s. œwiêtoch³owicki (do 31 I 1926). ur. kmdt Post. Od 7 IX 1920 do 15 VIII 1921 i od 16 IX 1921 do 23 VI 1922 w PGŒl. Alojzy Leon SZAFARCZYK s.

S L. post. 178. Franciszka i Marianny. Józefa i Jadwigi z Piórków. II Komis. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 2450. PWŒl. 1 XI 1935. 1 III 1921. nadkomis. BMzaDS³. MDzON. SKZ. rybnickim na Post. W policji od 16 XII 1922. Kdy Woj. 29 VII 1900 w Studzienicach. Jana. MPzaW. w Piaskach pow. w 1939 na Post. St. bia³ostocki. w 1896 w Bia³ej Wielkiej. 881 . 05/3 (4). od 1 V 1927. 7768/6096. Antoniego i Antoniny. PP Piotr SZAJDA s. 023/1 (66). 026/2 (49). MPzaW. – 1 VIII 1922. BKZ. MPzaW. MDzON. BMzaDS³. Przod. wo³yñskim – w 1935 na Post. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ¿ó³kiewski. Odzn. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Przod. Oficer inspekcyjny woj. L. nowogródzkiego. w £ucku. ZKZ. Odzn. Post. w Sura¿u pow. L. wileñskiego (od 1 III 1932) i lubelskiego (od 3 III 1933). 037/2 (22). ur. Uczestnik I i III powstañ œl¹skich oraz wojny 1920.i Wilnie (od 10 VI 1931). L. 30 XI 1890 w m. ur. Od 20 XI 1937 kier. 1786. stanis³awowskiego. [1] (45). L. Morasko. w 1899 w Ciemierzyñcach. Odzn. ur. Micha³a. ur. PP Mustafa SZAHIDEWICZ s. we wrzeœniu 1939 w Nowogródku. w Paniówkach. Ukoñczy³ 6 XII 1934 NSzF w Mostach Wielkich pow. Post. 050/1 (77). Komis. 5298. w Stanis³awowie. mian. w Czerwionce. Odzn. ³ucki. mian. ref. Ludwik SZAFRON s. PP Jan SZAJ s. Przod. wo³kowyski.. w Radomyœlu pow. adm. SMzaDS³. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W PWŒl. we wrzeœniu 1939 na Post. We wrzeœniu 1939 w Sosnowcu. L. we wrzeœniu 1939 z-ca kier. PP Roman SZAFRAÑSKI s. ur. Do 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w 1891. W WP od 15 XI 1918 do 12 VII 1921. BMzaDS³.

Ewidencyjnie przynale¿ny do 8 pp Leg. w Stanis³awowie. 24 XII 1898 w Zaœcianku. Od maja 1917 cz³onek Macierzy Szkolnej w Kijowie. 054/2 (70). od 19 X 1931 w Rez. Od 6 II 1939 a¿ do wrzeœnia 1939 w Komis. ur. frysztacki. 1 IV 1934. Micha³a i Marii. Co najmniej od 24 VI 1933 do 14 XI 1935 s³u¿bê pe³ni³ w pow. post. Nauczyciel z ¯elechowa pow. W WP od 25 V 1919 do 21 XII 1921. w Borys³awiu pow. 89. Idziego i Julianny z Balcerów. L. ur. W PWŒl. MPzaW.. PP Jan SZAJNIUK s. L. 652. sk¹d przeniesiony do woj. Absolwent gimnazjum w Wiedniu. 882 . 10 VIII 1897 w Gorliczynie. Ppor. Woj. 9 I 1899 w Mariance. od 17 I 1935 w Wydz. L. Odzn. w Pietwa³dzie pow. 012/4 (42). 3705. ur. Stanis³awowa. [2] (36). L. Nastêpnie s³u¿y³ w Stanis³awowie – od 5 XII 1924 obchodowy w Komis. L. potem na Post. stanis³awowskiego. Bytom-Dworzec. katowickim – w Komis. Ludwik Kacper SZA£AJKO s.. PP Micha³ SZAJNER s.. Franciszka i Marii z Koœciñskich. St. St. 3251. ze starszeñstwem 1 IX 1929.. 027/2 (2). od 2 II 1928 w I Podkomis. PWŒl. mian. Post. post.. 050/1 (20). drohobycki. w¹brzeski. w 1900 w Wojciechowie. piech. Ppor. 6 I 1895 w Birczy. PP Leon SZAKIÑSKI s. sap. Antoniego. Od 1 V 1923 w policji woj. tarnopolskiego. L. £ysiec pow. PP Antoni SZALEK s. Do 20 V 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Pogotowia. w Katowicach jako rymarz. MDzON. lwowskiego. 7 p. od 19 VIII 1936 na Post. Wojciecha (Adalberta) i Katarzyny. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako kmdt Post. w 1939 zmobilizowany do WP. potem w niewoli rosyjskiej. ur. Ukoñczy³ 27 X 1924 kurs posterunkowych przy Kdzie Woj. Przod. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji m.S Post. Do kraju powróci³ w lipcu 1920. rez. garwoliñski. Technicznym KG i Kdzie Rez. nastêpnie w Chorzowie – do 14 X 1936 w I Komis. 1801. Antoni SZAJER s. od 16 VII 1923 w Oddz. ur. 027/4 (41). Karola.. Post. ur. Œledcz. we wrzeœniu 1939 w Komis. Gran. w Golubiu pow. bohorodczañski. 13 III 1905. W Legionach Polskich od 20 VIII 1914 do 5 VII 1916. od 1937 a¿ do wrzeœnia 1939 w sekcji bezpieczeñstwa.

gdzie mia³ gospodarstwo rolne. Rezerwa PP Warszawa. we wrzeœniu 1939 w Zaleszczykach. Józefa. S L. ur. Adam SZANOWSKI s. 050/3 (78). 058/4 (17). 2377. 883 . Podoficer I Pu³ku U³anów Krechowieckich. PP Marian SZA£KOWSKI s. 5709. ur.Post. Jana i Marii z Toczyckich. L. 4 X 1906 w Têplikowie. w Brodach. 14 XI 1884 w So³ecznie. PP Edward SZANIAWSKI s. 4695. 6022. L. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. Jana i Franciszki. 058/3 (74). w 1894 w Warszawie. 4531. ur. 027/1 (41). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w paŸdzierniku 1915 w Koczanach woj. 020/3 (52). Stanis³awa i Natalii z Adlerów. 27 VI 1883 w Warszawie. Jan SZARANGOWICZ s. 2801. W policji od 1927. W policji od 1920. we wrzeœniu 1939 na Post. ur. Post. ur. policji woj. 044/3 (24). Leona i Anny z Dubasów. ur. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. w 1899. tarnopolskiego. PP Andrzej SZAMBORSKI s. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. L. wileñskie. L. stanis³awowskiego. Przod. Klemensa. Przod. PP W³adys³aw SZANCER s.

Warszawy. ur. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. BMzaDS³. St. Leona i Balbiny. stanis³awowski. 2 V 1911 w Nakle. stanis³awowskiego. [4] (42). w T³ustem. w Czerniejowie pow. PP W³adys³aw SZARF s. w 1895 w Ko³omyi. 18 VIII 1896 w Smolicach. 2713. Franciszka i Agaty. 1075. 5754. PP Jan SZAREK s. Wawrzyñca i Teresy z Zalewskich. Ukoñczy³ 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. MDzON. m. L. we wrzeœniu 1939 na Post. Warszawy. Post. kontr. W policji od 17 IX 1935 jako kand. Post. w Delatynie pow. 29 V 1910 w Rudzie Wadowickiej. w Berezie Kartuskiej pow. tarnopolskiego. L. Ludwika i Anny. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 884 . post. PP Józef SZAREK s. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post.st. PP Franciszek SZAREK s. PP Marian SZAREK s. 027/2 (86). w Uœcieczku. 1629. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w XIV Komis. post. St. 1545. m. W policji od 15 XI 1919. 038/2 (38). 2 XII 1904 w £omnej. We wrzeœniu 1939 na Post. na szer. ur. W policji od 1921. Post. pru¿añski. 026/3 (55). Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. sk¹d 11 VII 1939 przeniesiony na Post. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Urzêdzie Œledcz.st. Micha³a i Katarzyny z Jaworskich. ur. ur. L. Jana i Katarzyny. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. zaleszczyckim: od 1 II 1939 na Post. L. L. PP Stanis³aw SZARKOWSKI s. W policji od 1937 jako kand.S Post. Skoñczy³ trzyletni¹ szko³ê zawodow¹. w 1892 w Warszawie. 023/2 (75). 044/3 (63). kontr. Odzn. nadwórniañski. ¿ó³kiewski. ur. na szer. L.

Odzn. Oficerskim w Miko³owie pow.St. ur. KN. 4086. St. Go³¹b. W PWŒl. Dêblin-Irena pow. S³u¿bê pe³ni³ w Œniatyniu. ur. w Mys³owicach pow. L. Post. w Otwocku pow. Józef SZAROWICZ s. pszczyñski. PWŒl. 038/2 (95). St. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. przod. ur. 885 . 2 XII 1895 w Leowis. Jan SZAROWICZ s. MPzaW.. W PWŒl. 033/2 (73). pszczyñski. ur. Dzia³acz plebiscytowy. Miko³aja i Olgi. na szer. W policji od 1919. St. Bielsko. 1934–1939 kmdt Post. post. Dzia³acz plebiscytowy. W policji od 1919. 3 pp. L. 2768. 19 X 1914 w Mamajowcach. od 1 XI 1923. MPzaW. L. przod. 038/2 (96). Stanis³awa i Wiktorii z G¹siorów. ur. od 1 IV 1938 na Post. Adama. S L. 012/4 (47). 7 I 1889 w Borysowie. 6 II 1898 w Parnicy. bielskim. W l. W PWŒl. BKZ. rybnicki. internowany. Do 24 X 1926 s³u¿bê pe³ni³ w pow. BMzaDS³. we wrzeœniu 1939 na Post. warszawskim. W Legionach Polskich od 20 VIII 1914 do 17 II 1918. ¿ó³kiewski skierowany do woj. KW dwukrotnie. krakowskiego. Stanis³awa i Wiktorii z G¹siorów. PWŒl. od 27 XII 1938 z przydzia³em na Post. KN. Jerzego. Karol SZARZEC s. [4] (34). – 1 I 1928. w Orzegowie pow. katowicki i na Post. Odzn. PP Franciszek SZARUGA s. œwiêtoch³owicki. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Tadeusz SZARZYÑSKI s. sk¹d zosta³ przeniesiony do woj. W WP od 15 XI 1918 do 30 XI 1919. nastêpnie z-ca. 4340. Do 1 XII 1932 s³u¿bê pe³ni³ na Post. ur. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w Komis.o. pu³awski. warszawski. tarnogórskim. MDzON. od 1 XI 1923. w ¯orach pow. 10 X 1892 w Krasnem. L. Pogotowia w Komis. stanis³awowskiego. 17 V 1914 w Suchej Œredniej. przod. W policji od 22 II 1937 jako kand. St. MDzON. 1 V 1926. 10 pp. PWŒl. L. PP Franciszek SZARLAK s. kontr. post. internowany. 027/2 (29). 6036. Post. mian. Jana i Julianny z d. post. od 16 VIII 1933 kmdt Post. uczestnik walk z Czechami i bolszewikami. potem p. 2105. nastêpnie w pow. w Gocza³kowicach pow. limanowski. Od 21 VIII 1914 do 17 II 1918 w Legionach Polskich. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Mszanie Dolnej pow.

1 II 1900 na Ukrainie. kand. nastêpnie w Plut. Kdy Rez. St. 7 IV 1919 w Mod³ej. PP Wac³aw SZATKOWSKI s. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. ziemianin. mian. 2908. Adama. od 17 XII 1938. ur. poleskiego. 023/5 (26). w Osiêcinach pow. Aleksandra i Czes³awy z Feltychów. Konnym w Cieszynie. L. w Bielinach pow. L. nieszawski. L. nastêpnie w woj. 1154. sk¹d 26 VII 1934 przeniesiony do policji woj. ur. post. poleskiego. W policji od 1923. St. 1 XI 1936 przydzielony do Komis. Dionizy SZAW£OWSKI s. 22 VII 1913 w Golczowicach. kielecki. we wrzeœniu 1899 w Kroœniewicach. 1 I 1938. 1857. Odzn. we wrzeœniu 1939 na Post. Mieczys³aw SZATAN s. Od 4 I 1938 na Post. 044/1 (72). stanis³awowskim. Adama i Anny. W 1936 w woj. w Kielcach. Macieja i Marianny z Wawrzyñczyków. PP Ludwik SZATKO s. ur. post. W PWŒl. L. PP Józef SZAWEL s. 05/3 (18). 5722. ur. w Katowicach. ur. L. post. 051/2 (41). L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w baonie KOP „Wilejka”. Kpr. 5608. Jerzy Ignacy SZAU£O-SZAULIÑSKI s. [1] (22). w lipcu 1891 w Spudwi³ach. Przod. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 20 VIII 1900 w Lisiej Górze. w Wysocku pow. 886 . PWŒl. MDzON. kieleckim. ¿and. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Czêstochowie.S Post. St. stoliñski. 027/4 (90). Zygmunta Antoniego Narcyza i Julii. Micha³a i Rozalii. Do 31 VII 1939 w komp.

w 1888 w Woli Zad³owskiej. Warszawy. toruñski. W policji s³u¿y³ od 1920. Przod. jako instruktor wf. Odzn. BKZ. 12 II 1909 w ¯yrardowie. PP Jan SZCZEPANIK s. Jana i Katarzyny. PP Kazimierz SZCZEBIOTA s. 045/1 (80). W policji od 1 XII 1933. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. poleskim. post. PP Marian SZCZAWIÑSKI s. w 1890 w Staro³êce. 4491. w Zgierzu pow. Od 2 VII 1934 w woj. warszawskiego. w Czêstochowie jako kier. W policji od 1920. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Dyonie Konnym m. L. 4416. 887 . W policji od 1919. St. ur. ur. Jakuba i Marianny. 05/3 (8). tarnopolskim. ur. W policji od 31 VII 1936 jako kand. 2901. Rafa³a i Teodory z Boguckich. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w pow. 044/1 (43). We wrzeœniu 1939 kmdt Post. w Lulkowie pow. na szer. nastêpnie w woj. 5094. Post. Jana. ur.. czêstochowskim. St. PP Stanis³aw SZCZEPANIAK s. 05/5 (21). 13 VIII 1888 w Warszawie. ur. kontr. ³ódzkiego. L. we wrzeœniu 1939 w II Komis. 24 X 1900 w Zagaju.Post. PP Stefan SZCZEPANIAK s. sk¹d 2 XI 1936 przeniesiony do woj. Po ukoñczeniu 12 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow.st. 058/3 (82). ¿ó³kiewski skierowany do woj. Stanis³awa i Wiktorii. ur. L. 4494. adm. 2751. 6 XI 1910 w G³êbokiem. 037/3 (83). L. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Radomsku – w 1937 w Komis. L. Józefa i Stefanii. Post. przod. PP Hipolit SZCZECIÑSKI s. S L. ³ódzki.

PP Piotr SZCZEPAÑSKI s. ur. 2607. L. w Kielcach. 29 IV 1888 w Paw³owie. od 1 III 1932 w II Komis.. ¿ó³kiewski skierowany do woj. PWŒl. we wrzeœniu 1939 w plut. Œledcz. W WP od 1918 w ¿and. 304. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. na szer. MDzON. MPzaW. W I wojnie w armii rosyjskiej. w 1889 w Krajnie. S³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie: od 11 III 1930 w Komis. kontr. sk¹d przeniesiony do Wydz. w Kielcach. We wrzeœniu 1939 na Post. od 25 VI – s³u¿ba w plutonie. ur. L. – w Komis. Post. w Kosowie Poleskim. Od 1 V 1931 w s³u¿bie œledcz. 14 VII 1905 w £odzi. Józef SZCZEPANIK s. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Walentego i Julianny z Baronów. Tomasza i Zofii z Migaczów. PP Micha³ SZCZEPAÑCZYK s. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w baonie KOP „Sto³pce”. w Dziedzicach. 888 . S³u¿bê pe³ni³ w pow. nastêpnie na Post. L. MDzON. jako obchodowy. KZzaDz. do 2 XI 1936 w Komis. stanis³awowskiego. 023/1 (54). 84 pp. 058/4 (48). do 5 II 1939 na Post. 1622. 7784. L. Odzn. ur. Miko³aja. Odzn. sk¹d przeniesiony na Post. BMzaDS³. PP Józef SZCZEPAÑSKI s. ur. Odzn. 27 I 1899 w UjeŸdzie. ur. poleskiego. St. 5326. ur. 037/2 (31). 7 III 1900 w Zg³obieniu. kielecki.S Chor. Post. W PWŒl. BKZ. w Jasienicy. kieleckim. w Bielsku. od 1 III 1924. Po ukoñczeniu 4 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. W policji od 26 IX 1929 jako kand. ¿and. L. Od 15 XII 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – ponownie w Komis. 23 III 1899. Odzn. w Bia³ogonie pow. G³ównym. w Cieszynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. s³u¿bê pe³ni³ w 4 dyonie ¿and. W policji od 1919. Wachm. post. Józef SZCZEPAÑSKI s. Piotra. Jana i Rozalii z Kowalskich. bielskim – do 14 V 1929 w Komis. 058/4 (105).. Przod. 012/3 (55). pol. w Dziedzicach. 2818. 033/3 (52). ¿and. Jan SZCZEPAÑSKI s. L. Józefa i £ucji z Jakubczaków.

W I wojnie w armii niemieckiej i niewoli rosyjskiej.St. 1 II 1935. Franciszek SZCZÊSNY s. PP Micha³ SZCZERBAL s. Post. ur. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. 2780. post. 012/2 (85). Odzn. wo³yñskiego. post. od 16 II 1924 z przydzia³em do Kdy Rez. PP Stanis³aw SZCZEPAÑSKI s. Antoniego i Józefy z Grabców. 17 II 1903 w £aziskach. L. PWŒl. Bart³omiej SZCZÊCH s. W policji od 1920. mian. sarneñski. BMzaDS³. sk¹d 2 X 1938 deleg. We wrzeœniu 1939 na Post. ur. 5947. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. Odzn. 14 IX 1892 w Przysiece Starej. w £agiewnikach pow. we wrzeœniu 1939 w Inowroc³awiu. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Ignacego. Od 22 XII 1938 do wrzeœnia 1939 na Post. 3539. BKZ. BMzaDS³. [3] (96). poznañskiego – w 1935 w Poznaniu. koœciañski. PP Stanis³aw SZCZERKOWSKI s. 889 . w 1886 w Zakrzewie. MDzON. rez. 1670. w Mostach na Zaolziu. St. Wojciecha i Marii z Majchrzaków. St. BKZ. 058/3 (17). post. Plut. 023/5 (89). 11 XII 1892 w D¹browie Biskupiej. do pow. w Kamieñcu pow. 1 IV 1934. post. 05/4 (44). W WP od 8 VII 1919 do 24 VII 1922. w Katowicach. 18 IV 1896 w Turzanach. mian. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ jako z-ca kmdta Post. St. L. ¿and. L. L. ur. W PWŒl. W policji od 22 XI 1920. Od 5 III 1924 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. ur. Franciszka i Franciszki. St. 5495. Odzn. post. 037/1 (13). frysztackiego. 14 VIII 1899 w Chmielniku. w Bydgoszczy. ur. S L. Post. Jana i Tekli z Ziajów. w D¹browicy pow. ur. Od 1 VIII do 1 X 1920 w WP. Walentego i £ucji z Kaliskich. W WP od 10 VI 1919 do 5 VII 1921. PP Alojzy SZCZEPONEK s. S³u¿ba Pomocnicza PP w Rzeszowie. œwiêtoch³owicki.

w pow. 020/4 (15). Do 15 IV 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. œledcz. Paw³a. w Kowlu. w woj. 30 VII 1895 w Hajdukach Nowych. Asp. nastêpnie do 28 VI 1921 w III powstaniu œl¹skim. PP Ludwik SZCZÊSNY s. – 1 II 1937. kowelski. w: Radzionkowie pow. Komis. 1 I 1928. L. 4549. Skoñczy³ trzyletni¹ szko³ê dokszta³caj¹c¹. 22 IV 1895 w Marklowicach Dolnych. ponownie w Radzionkowie. Od 1 VIII 1920 do 3 V 1921 w niemieckiej czêœci PGŒl. Miko³aja i Zofii z Kubitzów. Odzn. w Królewskiej Hucie (do 2 XII 1925). GŒl. L. Œwiêtoch³owicach. Jana i Heleny. Od 10 II 1919 do 2 V 1921 w POW GŒl. od 4 VII 1921 do 30 VI 1922. KnaŒl. Od 11 I do 25 VI 1922 jako nadwachm. S³u¿y³ w oddz. – 1 I 1930. rybnickim na Post. Komis. Pstr¹¿nej (do 1 X 1930). nastêpnie w ¯and. wachm. w³odzimierski. w Paw³owicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. wo³yñskiego. Post. w Szopienicach pow. PWŒl. kier. w Grzybowicy pow. œwiêtoch³owicki. policji kryminalnej w Królewskiej Hucie. przod. w SGmin. marklowskiej 14 pp. We wrzeœniu 1939 w Warszawie. Jastrzêbie Dolne (do 4 VI 1939) i pszczyñskim – od 5 VII 1939 kmdt Post. kontr.WWiZ.. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ur. S³u¿bê pe³ni³ w eksp. z której przeszed³ do PWŒl. 5 XII 1929. dca 5 komp. w: Wodzis³awiu (do 1 V 1929). L. ur. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. 2152. S³u¿bê pe³ni³ m. St.in. instruktor w GSzPWŒl. St.S St. w Œwiêtoch³owicach (do 31 I 1930). Odzn. kmdt Post. W policji od 1919. W policji od 25 IV 1936 jako kand. Post. st. Ignacy SZCZOT s. Feliksa i Zofii. Od 16 X 1935 kier. w Datyniu pow. na szer. kontroli gran. W SGmin. mian. 019/2 (12). PP W³adys³aw SZCZÊŒÆ s. kmdt Post. Teofil SZCZÊSNY s. Od 1 X 1916 do 7 IX 1920 w oddz. sk¹d przeniesiony na Post. przod. Podkomis. w £agiewnikach pow. 044/2 (56). 7 VI 1910 w Babicach. post. ur. post. katowicki. cieszyñski. w Zebrzydowicach pow.. 890 . nastêpnie w PWŒl. w 1895 we W³ochach. lubliniecki (do 1 IV 1928). tarnogórski. Ukoñczy³ dwie klasy szko³y budowlanej w Katowicach i kurs dla instruktorów w G³ównej Szkole PP w Warszawie. ur. przod. Radlinie (do 1 VIII 1930) jako z-ca kmdta. KZzaDz. [1] (49). mian. wo³yñskim – w 1932 na Post. L. PWŒl. w Kaletach pow. 937.

[1] (32). Od maja 1928 dozorca wiêzienia w Bêdzinie. Post. SW Edmund SZCZUCZKO s. 15 VI 1911 w Narowli. Przod. Maturê z³o¿y³ eksternistycznie. Ukoñczy³ trzy klasy szko³y wydzia³owej. 5642. Franciszka i Eleonory. We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz wiêzienia w Brzeœciu n. post. ¿ó³kiewski. 19 VII 1904 w Ciê¿kowicach. ur. post. We wrzeœniu 1939 w Warszawie. BKZ. L. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1919. Wojciecha i Rozalii z Pierzcha³ów.St. w Hajdukach Wielkich pow. 054/1 (31). 3 IX 1911 w Skalmierzu. 20 VIII 1898 w Chmielniku. ur. od 2 XI 1938 z przydzia³em do Komis. Odzn. 05/2 (3). PP Stanis³aw SZCZOTKOWSKI s. L. w Katowicach jako instruktor i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. ur. 012/1 (46). Mieczys³aw SZCZUREK s. L. Ignacego i Marianny z Szafirowiczów. Adolf SZCZUKA s. St. S L. Franciszka. 020/4 (13). 3515. w Pietwa³dzie pow. SW Roman SZCZUKIEWICZ s. PWŒl. 31 III 1939. 3861. ur. 891 . We wrzeœniu 1939 funkcjonariusz wiêzienia w £ucku. 2448. PWŒl. PP Franciszek SZCZUPAK s. Od 1 II 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. W PWŒl. ur. L. Bugiem. sk¹d 2 XII 1931 przeniesiony do Kdy Rez. post. St. mian. 2240. od 1 VII 1928 z przydzia³em do Komis. 3 V 1911 w Koñskiej. Paw³a i Zuzanny z Kluzów. w 1880 w Woli Rasztowskiej. L. Leszno-miasto. ur. Post. Stanis³awa i Katarzyny. Ukoñczy³ w 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. Stra¿n. W PWŒl. 020/4 (31). œwiêtoch³owicki. frysztacki i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939.

Rudniku (1931). Mateusza. Warszawy. PP Edward SZCZYPA s. 1265. We wrzeœniu 1939 w XX Komis. Odzn. Warszawy. Hallera. krasnostawskim jako kmdt Post. BMzaDS³. PP Bronis³aw SZCZY¯OWSKI s. w Rokitnie pow. L. 8 V 1900 w ¯abiej Woli. PP Stanis³aw SZEFLER s.st. Post. Franciszka i Katarzyny z Wiców. ur. 5909. PP Stanis³aw SZCZYGIELSKI s. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. post. W policji od 1920.S St. W PWŒl. PP Józef SZCZYPKOWSKI s. PWŒl. w Cieszynie. 4533. L. mian. Franciszka i Teresy z Pude³ków. Rybczewicach. 2385. 045/1 (74). 045/2 (79). od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. Od 28 XII 1918 do 28 XI 1919 w Armii gen. Józef SZCZYBROCHA s. 2810. W policji od 21 IX 1929. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 044/2 (40). ur. W I wojnie w armii austriackiej. 28 VII 1900 w Dzieba³towie Starym. We wrzeœniu 1939 w XV Komis. MDzON. Odzn. w: Kraœniczynie. ur. kowelski. St. W WP od 4 II 1920 do 7 XI 1923. Józefa. 05/4 (57). 535. Bugiem. Przod. 1 VII 1937. ur. post. w 1938 na Post. Odzn. BMzaDS³. Józefa. w Turzysku pow. MPzaW. ³ukowskim. Odzn. w 1901 w Milowicach. St. ur. sarneñski. Przod. m. w Gorzkowie. W policji od 1 III 1929. m. lubelskim – w 1923 w pow. W 1930 s³u¿bê pe³ni³ w £om¿y. 033/3 (70). w 1906 w P¹gowcu. wo³yñskim. post. Nieprzerwanie a¿ do wrzeœnia 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. 20 VII 1894 w Czechowicach. W policji od 15 II 1920. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Jana i Marianny. BKZ. od 18 IX 1922 z przydzia³em do Komis. w 1883 w Brzeœciu n. post. L. St.st. w Cieszynie. L. ur. 892 . 037/1 (33). L. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. L.

We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Opocznie. 4009. w 1888 w Zakrzewie. Odzn. 7681/201. [. 22 VII 1911 w Nowym S¹czu. L. 038/2 (9). 037/1 (16). MDzON. s. PP Piotr Feliks SZEL¥G vel SCHELLONG s. w Sosnowcu. nowogródzkiego. L. kontr.]470. od 1930 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Rez. 2694. Po ukoñczeniu 20 II 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. 037/4 (83). w Cieszynie. Przydzia³ ewidencyjny PKU ¯ywiec. ur. 026/3 (51). 17 III 1903 w Szopienicach. 30 XI 1899 w Nik³owicach. 1 XII 1890 w £owiczu. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. 18 VI 1912 w £ucku. w ¯elechlinie Wartownia w Spale pow. Post. na szer. warszawskiego. Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. piech. L. w Zb¹szyniu pow. We wrzeœniu 1939 na Post. W³adys³awa i Wiktorii z Wiszniewskich. rez. PP Jakub SZEJRER s. Feliksa i Marii z Wolffów. Ukoñczy³ Dywizyjny Kurs Podchor¹¿ych Rezerwy przy 4 p. Pieszej. PP Teodor SZELENGOWSKI vel SZEL¥GOWSKI s. 033/2 (92). Ppor. ze starszeñstwem 1 I 1937. 051/2 (64). we wrzeœniu 1939 na Post. 893 . Józefa i Heleny z Miodoñskich. podh. rawski. W policji od 1920. Post. L. 5621. Absolwent Wydzia³u Prawa UJ. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi – w l. S L. PP Jan SZEKAÑSKI s. post. Ppor. Jakuba i Barbary ze Schnitterów. PP Jan Wiktor SZEPTYCKI s. ur. W policji od lipca 1920. ur. w Kielcach. W policji od 1934 jako kand. Ignacego. W policji od 16 XI 1927 w Kdzie Woj. nowotomyski. ur. ur. £añ pow. L. 3437. poznañskiego. ur. Wojciecha i Zofii ze Szwaluków. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W 1931 s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. nieœwieski. 1920–1929 w VI i VII Komis.Post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. mgr.. St. Od 14 XI 1933 przeniesiony do woj. Józef SZEMLA s.

Post. ur.S St. post. 1934. 026/1 (67). w Wêglewicach pow. ur. ur. 3205. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1923. ¯ywawoda. kontr. Bia³egostoku. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. post. post. Po ukoñczeniu 21 VI 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. we wrzeœniu 1939 w Ko³omyi. rawski. W policji od 1938 jako kand. L. Stanis³awa i Wiktorii. W policji od 1925. PP Henryk SZERSZENOWICZ s. ur. 4 II 1890 w B³êdnicy. 27 X 1903 w m. 894 . w Uœcieczku pow. 5633. post. wieluñski. [3] (18). w Jasieniówce pow. W 1924 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 026/3 (62). m.w Wêglewicach pow. PP Józef SZESZKO s. w 1914 w Klateczce. W 1934 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w 1901 w Kamyku. w ¯elechlinie Wartownia w Spale pow. 725. post. stanis³awowskim. Micha³a. L. Ludwika. wileñskiego. PP Andrzej SZEWCZYK s. 062/2 (35). rawski. Jana i Katarzyny. L. St. zaleszczycki. Jakuba i Katarzyny. brzeski. St. Stanis³awa i Ludwiki. PP Józef SZEWCZYK s. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ na Post. Od 1 VII 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Co najmniej od 1936 w woj. 4511. L. tarnopolskiego. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 4 II 1901. St. St. 027/3 (49). we wrzeœniu 1939 na Post. ur. PP Józef SZEWCZYK s. 033/3 (5). W I wojnie w armii rosyjskiej. 30 X 1899 w Krobanówku. na szer. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Zamoœciu. L. L. ur. Od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w II Komis. PP Walenty SZERMENT s.

Franciszka i Marii. St. 1936–1937 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. PWŒl. Bart³omieja i Agnieszki ze Spo¿yñskich. w 1891w Grodzisku. St. Tomasza. 16 X 1911 w Korczynie. L. w Ustroniu pow. 05/3 (9). W policji od 3 XI 1935 jako kand. L. od 1 III 1924 w Kdzie Pow. 26 XII 1889 w Konarzewie. rawski. cieszyñski (do 24 III 1926). ur. od 22 XII 1938 do wrzeœnia 1939 na Post. Odzn. Post. 019/2 (3). W l. post. post. BKZ. L. W policji od 1929. 044/3 (53). Mateusza i Agnieszki z d. Odzn. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. mian. w Niemirowie pow. 5 VIII 1900 w £odzi. mian. 3590. PP W³adys³aw SZKOP s. przod. ur. 6 pap. i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Szumbarku. W PWŒl. w Cieszynie. nastêpnie w I Komis. w Komis. PP Jan SZKUD£APSKI s. ur. we wrzeœniu 1939 na Post. St. 058/2 (55). 044/1 (39). lwowskiego. do pow. 359. L. PP Stanis³aw SZKLANNY s. lwowskiego. 023/4 (34). ur. 895 . Jana i Apolonii. W WP od 2 VII 1919 do 21 VII 1922. w Cieszynie. ¿ó³kiewski. 693. Micha³a i Marianny z Dobrowolskich. Cudera. S St. Ukoñczy³ 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. 31 III 1939. St. kontr. post. Pawe³ SZKWAREK s. 1 I 1938. w 1909. BMzaDS³. sk¹d 9 XI 1938 deleg. ur. w Pniewach pow. 1136. post. frysztackiego. L. Micha³ SZEWCZYK s. ur.St. 7 IV 1903 w Sosnowcu. 36. S³u¿bê pe³ni³ na Post. 2913. PP Józef Leopold SZKLARSKI s. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. na szer. L. post. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w Czêstochowie – w II ( do 2 IV 1935). szamotulski.

w 1900. Odzn. W policji od 10 V 1920.S St. L. Od 1926 w IV Komis. 4643. L. Józefa. PP Franciszek SZLAGOWSKI s. L. PP Józef SZLÊZAK s. MDzON. L. 801. Andrzeja i Marianny z Wojtczaków. ur. 05/4 (64). 2826. ur. post. 896 . PP Antoni SZMAGAJ s. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. Franciszka i Józefiny z Cichoszów. œwiêciañski. ur. W policji od 1919. L. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Wojciecha. W l. m. ur. post. 023/5 (22). L. BMzaDS³. 023/1 (56). Przod. uczestnik walk z bolszewikami. PP Antoni SZLAKOWSKI s. Odzn. We wrzeœniu 1939 na Post. Eugeniusz SZLEZNIAK s. St. Jana. MDzON. 026/3 (97). 05/1 (89). Odzn. BMzaDS³. 9 I 1888 w Wodêcy. Wojciecha i Marii. w Piñczowie. post. w 1912. 038/4 (47). 4105. Od 1930 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Miasta £odzi. 10 X 1900 w Nowej Wsi. wileñskim. W policji od 1923. £odzi. 1918–1921 w WP. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. 25 II 1900 w £odzi. ur. 3905. Józef SZLENGA s. St. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w £êczycy. MPzaW. W policji od 1923. w Ignalinie pow. w 1886 w Kamienach. BMzaDS³.

ska³acki. Klebanówka pow. Teofil SZMIDT s. w Tarnopolu jako przewodnik psa. 058/4 (30). 019/1 (20). Zbara¿. w Chebziu (do 15 XII 1929). Uczestnik powstañ œl¹skich. Stanis³awa i Antoniny z Chudziñskich. W policji od 1920. 6 VIII 1887 w £odzi. Czortków. 60 pp. PP Kazimierz SZMYT s. z której automatycznie przeszed³ do PWŒl. L. ur. Co najmniej od 1926 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. krzemieniecki. 5224. We wrzeœniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Kielcach. Jana i Dominiki. Wojciecha. W policji od 1 VII 1923 w Kdzie Pow. zbaraski. w 1896. W POW GŒl. 020/2 (16). Teofila. w 1903. mian. post. Do 23 VI 1922 w SGmin. St. tarnogórski (do 14 VII 1923). PWŒl. PP Tadeusz SZOF s. L. 7227. œwiêtoch³owickim na Post. w Boruszowcu pow. w Tarnowie. ur. Odzn. 045/3 (27). L. PP Roman SZMIGIELSKI s.. 14507. sk¹d przeniesiony na Post. Julian SZMIDT s. ur. ur. 38 Baon SG Podwo³oczyska pow. w Orzegowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 1243. Pocz¹tkowo wiêziony w obozie rówieñskim. ur. Od 4 III 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê w Komis.W³adys³aw SZMARO s. Post. Od 1 XI 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. Od 10 I 1929 w Kdzie Pow. post. 033/2 (84). BMzaDS³. Józefa i Magdaleny z Chromików. 12 IX 1880 w Gogo³owej. MDzON. Antoniego. 1 I 1931. S L. mian. w 1934 w pionie œledcz. ur. 058/1 (67). w eksp. L. 22 III 1900 w Szczepankowie. 897 . Odzn. 1 X 1909 w Warszawie. BKZ. 235. 4953. St. S³u¿bê pe³ni³ na Post. W WP od 10 IV 1919 do 1 VII 1923. St. L. St. w 1927 na Post. post. MDzON. post. nastêpnie w pow. Post. od 19 II 1919 do 5 VII 1921. Bia³ozórka pow. Œledcz. MPzaW. 1 I 1929.

Dominika i Marii z Czerwiñskich. L. We wrzeœniu 1939 na Post. PWŒl. kand. 898 .. w: Radzionkowie pow. w 1 komp. przeniesiony do Komis. L. w Piekarach Œl¹skich pow. post. w Szarleju. 2394. L. kontr. PWŒl. 4 VII 1913 w Przyszowicach. Lubomir Zygmunt SZOMAÑSKI s. Adama i Franciszki z Bojdo³ów. Konstantego. œwiêtoch³owickim na Post. 4306. frysztacki. 29 III 1912 w Fastowie. S³u¿y³ w II Komis. ur. 058/4 (80). ur. St. W PWŒl. PWŒl. 1401. sk¹d 6 II 1939 przeniesiony na Post.S Post. W PWŒl. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Piñsku. ur. Adama i Barbary z Bubalików. 17 XII 1906 w Wyrach. 5662. tarnogórski (do 1 VI 1925). post. Cieszynie (do 31 VII 1926). L. Kdy Rez. 019/1 (76). œwiêtoch³owicki. Ukoñczy³ 5 klas gimnazjum. W PWŒl. St. Henryk SZO£TYSEK s. w Lipinach pow. mian. Od 1 III 1919 do 1 XI 1921 w POW GŒl. cieszyñski. uczestnik powstañ œl¹skich i dzia³acz plebiscytowy. frysztacki. 037/1 (76). Tarnowskich Górach (do 15 VIII 1928). ur. Józef SZO£TYSIK s. od 6 IX 1930. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. Józef SZOMBARA s. 1 VII 1937. w 1897. ur. œwiêtoch³owicki. L. Post. w pow. w Suchej Dolnej pow. nastêpnie w Komis. Karol SZOMSZA s. 038/2 (29). w Brzezinach (do 1 X 1930). w Komis. 037/2 (33). 15 III 1891 w Radzionkowie. w Królewskiej Hucie (do 30 VI 1923). od 1 XII 1922. w Rychwa³dzie pow. w Katowicach. Od 1 XI 1938 do wrzeœnia 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Zebrzydowicach pow. od 5 XI 1937 jako szer. 1745. Adolfa i Jadwigi z Paw³owskich.

PP Piotr SZOSTAK s. BMzaDS³. od 2 XII 1938 z przydzia³em do III Komis. w Stanis³awowie. 1 III 1936. katowicki. stanis³awowskiego. katowicki. St. 24 XII 1926. Antoni SZOTKOWSKI s. wo³yñskiego. w Katowicach. Odzn. 030/1 (74). L. 899 .St. Odzn. 3712. 012/3 (37). post. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Tomaszowie Lubelskim. w D¹brówce Ma³ej pow. sk¹d 27 XII 1938 przeniesiony na Post. SMzaDS³. PP Jan SZOT s. Do 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. w Szopienicach pow. L. ur. sk¹d 1 VII 1919 automatycznie przeszed³ do policji. S³u¿bê pe³ni³ w woj. PP w Herbach Starych pow. 3783. W PWŒl. Post. ur. BKZ. Od 16 X 1936 w Grupie Rez. post. Post. w Katowicach.. L. 55. BKZ. St. Mateusza i Marianny z Knopczyków. 023/1 (50). ur. Od 25 I 1919 w PKom. bia³ostocki. Józefa i Zuzanny z Podeszwów. we wrzeœniu 1939 na Post. Wojciecha. w Wasilkowie pow. 2892. Ukoñczy³ Szko³ê Handlow¹ w £ucku. post. Przod. 25 V 1912 w Tichorecku. 3801. PP Micha³ SZOPA s. Antoni SZOTKOWSKI s. 027/1 (61). w 1893. Od 27 XII 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w Komis. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. sk¹d przeniesiony do woj. z przydzia³em do Rez. L. Post. PP W³odzimierz SZOSTAK s. mian.. 19 IX 1898 w Nede¿owie. 12 X 1880 w Zagoœciu. S L. Od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. w 1911. 027/3 (31). Odzn. BKZ. mian. PP w Warszawie. ur. Przod. 28 XI 1914 w Mostach. MDzON. PWŒl. 1268. Od 7 VI 1907 do 31 VIII 1917 w policji rosyjskiej jako stra¿nik. w Szczawory¿u pow. W policji od 13 XII 1936 jako kand. czêstochowski. PWŒl. ur. ur. kieleckim. na szer. L. kontr. Dawida i Julii z Terleckich. stopnicki. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Bazylego i Marii. Od listopada 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. 038/3 (4). Jana.

we wrzeœniu 1939 w Komis. St. MPzaW. post. 7 XII 1922. mian. post. 5374. sk¹d 18 X 1938 deleg. MN. L. w 1893 w Soninie. Tadeusz SZPARAGA s. BMzaDS³. St. PP Antoni SZPUNAR s. mian.. post. W 1920 s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. Polskiej. ur. 8 VIII 1889 w Jamnicy. 1 I 1938. ur.. do pow. 31 III 1939. we wrzeœniu 1939 na Post. w Lachowiczach pow. PP Eliasz SZPILCZAK s. ur. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. od 15 I 1924. L. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 3754. 1 II 1937. ur. L. od 21 XII 1938 do wrzeœnia 1939 w Komis. ostatnio w Kielcach – w 1930 specjalista daktyloskop w Urzêdzie Œledcz. St. w Ko³omyi. nowogródzkim. frysztackiego. kieleckim. post. L. stanis³awowskiego. St. 2393. PP Stanis³aw SZPARA s. mian. 17 I 1894. Konstantego. Piotra i Marii.. BKZ. potem w ¯and. W I wojnie w armii austriackiej. mian. w Pietwa³dzie. 023/3 (16). St. 019/1 (97). St. Co najmniej od 1925 w woj. Odzn. 2635. w 1885 w Otwocku. Lublin-Dziesi¹ta pow. baranowicki. 29 V 1899 we W³oc³awku. 5756. post. ur. Post. 016/2 (17). MDzON. przod. St. 051/1 (24). L. PP Piotr SZPEJDA s.S St. do 18 II 1924. SMzaDS³. przod. PWŒl. post. S³u¿bê pe³ni³ w woj. L. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – w Kdzie Rez. St. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. MPzaW. 020/1 (58). we wrzeœniu 1939 w Lublinie. Walentego i Katarzyny. W WP od 8 XII 1918 do 28 XII 1921. Wojciecha. Kraj. w I Komis. lubelski. 027/1 (95). ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. 1525. Odzn. Jerzego i Anny. PP Marcin SZPAKOWSKI s. 26 X 1890 w Bêdzinie. Jana i Wandy z Grabowskich. W policji od 15 II 1920. sk¹d 1 XI 1919 automatycznie przeszed³ do policji. oœwiêcimskiego. post. 900 . W PWŒl.

– 31 III 1939. Warszawy. 026/2 (47). piñskiego – nie podj¹³ s³u¿by. W I wojnie w armii niemieckiej.Post. MDzON. sk¹d przeniesiony na Post. sk¹d przeniesiony na Post. 28 VII 1912 w Bystrzycy. w Katowicach (do 14 VII 1923). W policji od 1930. od 25 II 1921 do 17 VI 1922.WWiZ. mian. L. 8 I 1893 w ¯arkach. Jan SZTEFIK s. 30 I 1895 w Woli. przod. w Wêdryni pow. Oficerski w Pszczynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 w KG. 6 pp. Joachima i Zofii ze Œwiderskich. PP Józef SZPURA s. m. lwowskiego. z której automatycznie przeszed³ do PWŒl. ur. Sylwester SZROMEK s. Asp. PKU Warszawa-Miasto III. Rez. W PGŒl. Odzn. L. piech. przydzielony do 13 pp. Walenty SZROMCZYK s. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. Od 1919 w POW GŒl. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. Uczestnik powstañ œl¹skich. PP Marian SZRETTER s. w Œwiêtoch³owicach. MDzON. potem w niewoli rosyjskiej.WWiZ II kl. 23 XII 1885 w Zgoniu. Paw³a i Anny z Konderlów. ze starszeñstwem 1 VII 1925. PWŒl. BKZ. we wrzeœniu 1939 w Wysokiem Mazowieckiem. L. ur. mian. od 27 VI 1922. 1797. PP Edmund SZTAMBKE s. ur. w Piaœnikach i tam nadal we wrzeœniu 1939. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. [3] (66). Franciszka i Katarzyny z Kurpasów. KN. Do 15 VI 1939 nieprzerwanie s³u¿y³ w Komis. Odzn. Jana i Eugenii z Krogóleckich. W policji od 1 VI 1920. Uczestnik powstañ œl¹skich. 051/1 (84). Ukoñczy³ Pañstwow¹ Szko³ê Rzemieœlniczo-Przemys³ow¹ w Siedlcach. w 1909 w £odzi. 4710. 56. Przod. KnaŒl. PWŒl. potem w pow. Odzn. 1 X 1922. MPzaW. MN. 045/1 (37). S L. St. Ppor. L. m³awskim. bia³ostockiego. Katowice-Za³ê¿e i na Post. Post. 22 XII 1922. Od 14 VII 1915 w Legionach Polskich. ur. Jakuba i Katarzyny z Dom¿o³ów. Post. rez. KnaŒl. œwiêtoch³owickim na Post. Od 28 VI 1924 skierowany do pow. PWŒl. w 1928 w XI Komis. 901 . od 2 XII 1938. frysztacki. W PWŒl. 1749. St. ¿ó³kiewski skierowany do woj. post. Jana i Anny z Miszczuków. S³u¿bê pe³ni³ w Rawie Ruskiej i tam nadal we wrzeœniu 1939. KW trzykrotnie. Ukoñczy³ 7 klas Gimnazjum Chrupcza³owskiego w Warszawie. Po ukoñczeniu w 1932 NSzF w Mostach Wielkich pow. post. w Chropaczowie (do 1 VII 1930). W PWŒl. 027/2 (81). 026/3 (87). ur. S³u¿bê pe³ni³ w II Komis. 5178. L. St. post.st. 29 IV 1907 w Szpakach. Ukoñczy³ SPchor. ur. w Berezie Kartuskiej.

L.d. W I wojnie w armii austriackiej. Adama. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Bia³ymstoku. w 1903. ur. 14 I 1898 w Nowo Franciszkowie. (do 1 VIII 1936). 3473. ur.S Post. Post. PP Bronis³aw SZUBZDA s. Od 14 VIII 1916 do 12 XI 1918 w POW ps. 1089. Pawe³ SZTEFIK s. mian. 3359. wo³yñskim. (b. 1 IV 1933. w Chorzowie pow. ur. St. BKZ. MDzON. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. post. Micha³a. W policji od 16 V 1924. L. Józefa i Ewy z Trawiñskich. BMzaDS³. katowicki. MPzaW. 044/1 (30). Paw³a i Anny z Konderlów. od 15 XI 1938. L. L. stanis³awowskiego. 037/4 (14). 012/2 (8). W WP od 6 II 1919 do 30 III 1922. 21 III 1882 w Stanis³awowie. w 1915. Józef SZTURO s. ur. 012/4 (10). Odzn. L. 225. Szczepana i Michaliny. w 1907 w Brzankach. St. 05/2 (11). ur. 902 . PP Stanis³aw SZTYMELSKI s. post. S³u¿bê pe³ni³ w II Komis. 2669. W PWŒl. 1 XII 1910 w Bystrzycy. MN.). ur. nastêpnie w Kostopolu – na Post. PP Maksymilian SZTYLIÑSKI s. Post. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie. PWŒl. 054/1 (78). St. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 3903. w Horodence. „Sokolnicki”. PP W³adys³aw SZUBERT s. L.

9 II 1913 w Charkowie. Od 1936 w Kdzie Woj. kontr. ur. 903 . 502. Józefa i Ewy z Hammerów. chodzieski. PP Jan SZULC s. na szer. 5510. Absolwent seminarium nauczycielskiego. PP Wiktor SZULC s. ref. gosp. W policji od 1919. mian. 1 VIII 1889 w Brzozdowcach. L. post. 012/3 (39). ur. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Post. ur. PP Henryk SZULCBACHER s. Od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. Jana i Heleny. ur. 020/2 (58). 3292. w Kupiczowie pow. PP Wilno. 1 IV 1939. ur. Przod. Post. 058/4 (59). L. PP Marian SZUKA£A s. W policji od 1937 jako kand. Odzn. 045/3 (26). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Sosnowcu i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. w marcu 1908 w Wilnie. 4786. Stanis³awa i Stanis³awy. BKZ. W policji od 16 V 1924 w Kdzie Woj. we wrzeœniu 1939 na Post. w £ucku. Przod. szczuczyñski. kowelski. Bronis³awa i Eugenii. 16 IX 1899 w Poznaniu. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. Komis. tarnopolskim. W policji od 10 VI 1920. L. Szer. W 1939 zmobilizowany do KOP do Rajgrodu pow. 4041. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. S L. Jana i Franciszki z Mików. nastêpnie w II Komis. Od 11 XI 1918 do 9 VI 1920 pracowa³ jako urzêdnik w izbie skarbowej. Do 2 VIII 1936 w I.St. PP Jan Bronis³aw SZULC s. warszawskim. 016/1 (25). Napoleona i Ewy. w 1909 w Œwiêtoczu Dolnym. Stanis³aw SZUKIEL s. 7224. wo³yñskiego. Rez. 019/3 (74). kieleckim. ur. w Budzyniu pow. w Tarnopolu jako kier. 27 V 1891 w Sosnowcu.

L. St. Jana i Weroniki z Milewskich. W 1939 zmobilizowany do WP. BMzaDS³. w Imielinie pow. kadra zap. 026/2 (35). W policji od 1 III 1922. rez. W policji od 1920. W WP od 16 VIII 1919 do 27 X 1921. 2 III 1905. 037/2 (58). BKZ. Odzn. PP Henryk Leonard SZULCZEWSKI s. Józefa i Marianny z Jarnotów. od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Rez. sk¹d 1 IV 1939 przeniesiony na Post. Józefa i Honoraty z Schumannów. PP Andrzej SZUMAN s. katowickim. wyrzyski. St. ur. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. 058/4 (93). st. Jana. L. PKU Warszawa-Miasto III. L. ostro³êcki. pszczyñski. koniñskim na Post. W 1939 kmdt Post. przod. Kdy m. W WSK od 20 I do 15 VIII 1919. [4] (26). przod. W policji s³u¿y³ od 1919. 1 Szp. w L¹dku. W policji od 1923. PWŒl. Izydor SZU£A s. W I wojnie w armii rosyjskiej. Jana i Józefy z Rygielów. Absolwent Wydzia³u Farmaceutycznego Uniwersytetu w Kazaniu. 5339. w Wysokiej pow. mian. MDzON. Micha³a i Marii. 10 V 1897 w Pielgrzymowicach. [1] (51). Warszawy. ur. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi. Uczestnik powstañ œl¹skich. PP Józef SZUMA£A s. We wrzeœniu 1939 oficer dy¿urny oraz nacz. 1 III 1927. Przod. PP Józef SZULCZYÑSKI s. ur. 27 XI 1890 w Zêbowie. L. Odzn.S Podkomis. III KG. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. MDzON. Adm. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. W POW GŒl. W 1933 z-ca nacz. ze starszeñstwem 1 VI 1919. 2006. s³. Wydz. ur. St. 05/4 (16). Józef SZULKOWSKI s. ur. 17 VI 1886 w Warszawie. we W³adys³awowie. od 15 I 1919 do 30 X 1920. st. L. Wydz. 22 II 1891 w £asewie. Okr. zdr. MPzaW. por. BKZ. Odzn. rolnik z Wojszowa pow. Pieszej. 1535. post. 11 V 1896 w Radogoszczy. 904 . ur. – 1 I 1929. L. SKZ. 7056. post. Przod. co najmniej od 1933 w Kdzie Miasta.

St. PP Leon SZURPITA s. ur. ³uninieckim. do dyspozycji Kmdta Pow. 10 I 1893 w Aleksandrowie. 026/2 (52). we W³oc³awku. 1082. ur. BMzaDS³. W policji od 15 VII 1923. post. BKZ. PP Stanis³aw SZUSTOWSKI s. L. od 14 II 1924 w Komis. 5507. Post. Józefa. w Chinoczach pow. wo³yñskiego. ur. Ukoñczy³ Szko³ê Posterunkowych w Sarnach (1925). 023/5 (59). BMzaDS³. 4 Pu³k U³anów Zaniemeñskich. brzeski. ur. ur. W WP od 20 IV 1919 do 20 V 1920. L. S Jan SZUMSKI s. sk¹d 18 III 1939 deleg. Brzeœcia n. Odzn. 038/3 (20). W policji od 1923. [3] (53). Mieczys³awa i Marii. 4465. W policji od stycznia 1919. poleskim. Milcza P³ycza. w 1937 w II Komis. L. nastêpnie w I Korpusie Polskim. sarneñski. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 190. walczy³ na froncie litewsko-bia³oruskim. S³u¿y³ w woj. Ostatnio na Post. Dymitra. w Czernawczycach pow. We wrzeœniu 1939 w Komis. Karola i Wiktorii z Luciñskich. we wrzeœniu 1939 nadal w Kaliszu. 019/2 (86). 2 V 1897 w G³oskowie. 7 V 1890 w m. ur. PP Zygmunt SZUMIGOWSKI s.St. Brze¿any. St. W policji s³u¿y³ od 1929. w Chinoczach. S³u¿bê pe³ni³ w Kaliszu – do 1926 w policji konnej. L. 4471. 027/4 (62). w 1889. 1 II 1925. post. Od 4 VII 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ na Post. 18 VIII 1902 w m. St. PP Stanis³aw SZURMIÑSKI s. Franciszka i Antoniny z Szymczaków. L. L. W I wojnie w armii rosyjskiej. m. w 1900 w Mochnaczu. MDzON. post. post. post. Odzn. Kurza. mian. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. We wrzeœniu 1939 ponownie na Post. Bugiem. Odzn. PP Leonard SZURMIÑSKI s. 905 . St. Od 20 VII 1923 w pow. Józefa i Heleny z Kowalskich.

w £odzi. Ukoñczy³ w 1930 NSzF w ¯yrardowie pow. Marcina i Józefy. ur. Odzn. Od 10 XI 1920 do 28 IV 1922 w PGŒl. Od 15 IV 1919 do 1 IX 1920 w POW GŒl. PWŒl. Ignacego. Odzn. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Rez. 1 VII 1937. St. post. Honorowy Prezes Zwi¹zku Kupiectwa Polskiego w Stanis³awowie. Micha³a i Marianny z Ramockich. Od 1926 w Kdzie Pow. Henryk SZWAN s. ³ódzkim. ur. Katowice-Za³ê¿e. frysztackiego. od 1 VI 1931 w s³u¿bie œledcz. 14 I 1901 w Gilowicach. 25 IV 1889 w Koœcianie. prefekt miejscowego Gimnazjum i Szko³y Handlowej. 906 . mian. 2753. Bronis³aw SZWED s. L. W PWŒl. ur. 4133. 2962. Kapelan wojskowy i wiêzienny w Stanis³awowie. w 1890 w Granowie. MDzON. L. ur. L. post. PP Idzi SZWAJOREK s. 1781. w 1895 w Rudniku. 2491. w Warszawie. Post. 17 VI 1895 w Grójcu. 05/5 (59). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Urzêdzie Œledcz. St. PP Stanis³aw SZWARC s. Jana i Zofii z Ormañców. stanis³awowskiego. W I wojnie w armii niemieckiej. W policji od 1921. BMzaDS³. b³oñski. 023/3 (8). 033/2 (68). Uczestnik powstañ œl¹skich. St. L. w Katowicach.WWiZ II kl. od 26 VIII 1922. 28 VIII 1898 w Zawadzie Ksi¹¿êcej. L. do pow.. nastêpnie w Komis. L. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. We wrzeœniu 1939 w I Komis. W I wojnie w armii rosyjskiej. W PWŒl. ur. W 1934 s³u¿y³ w woj. PP Emil SZWARC s. Kpt. KnaŒl. w Katowicach. Katowice-Zawodzie sk¹d 4 X 1938 deleg. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Koœcianie. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach (do 20 VIII 1936) w I Komis. 054/1 (89). Pieszej w £odzi. ur.. potem w Komis. 019/3 (35). Micha³a i Filipiny z Hauserów. post. przod. 019/2 (83). od 1 VII 1925 jako kursant w Kdzie Rez.S Post. PWŒl. W policji od 1919. 1558. Odzn. Wiktora i Franciszki z Rudzoków. S³u¿y³ w Katowicach – do 1 V 1924 w II Komis. St. Jan SZWAJCA s.

frysztacki. Józefa i Rozalii. Pogotowia Chorzów pow. S L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. kand. 3094. W PWŒl. Od 6 II 1939 do wrzeœnia pe³ni³ s³u¿bê w Komis. Od 1 XI 1938 do wrzeœnia 1939 s³u¿y³ na Post. œwiêtoch³owicki (do 8 XI 1933). Roman SZWEDA s. Brzeziny pow. 907 . ur. (do 22 X 1930). 1748. ur. 91. 3675. w 1895. 1978. L. L. kontr. W policji od 1923. ur. PWŒl. ur. Rybnik (do 19 IV 1927). Ferdynanda i Augustyny. Jana i Katarzyny. Bogumin Nowy pow. w Kdzie Rez. m. PP Jan SZYD£O s.st. od 28 VI 1922 w pow. PP Franciszek SZWEJKOWSKI s. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. nieœwieski. Odzn.St. St. ur. 21 II 1897. (1931). 728. Gerhard SZWEDA s. w II Komis. nastêpnie w Katowicach – w eksp. W policji od 1921. w Zawierciu. 033/3 (18). na Post. 037/2 (61). we wrzeœniu 1939 na Post. Józefa i Stefanii. post. Królewska Huta (do 24 IX 1933). Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. mian. Antoniego i Marianny z Nabrdalików. post. post. zawierciañski. post. na Zaolzie. St. œledcz. Walentego i Jadwigi ze Skrobiszów. St. potem w eksp. 038/2 (76). mian. post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w VII Komis. 26 III 1879 w Skorkach. w Kdzie Rez. PP Kazimierz SZYBEJKO s. post. 05/3 (37). L. w Katowicach. W PWŒl. BKZ. PWŒl. St. 050/3 (77). W policji od 1918. kieleckim – w 1936 w Kdzie Pow. 1 II 1935. 20 X 1889 w O¿arowie. Post. Kdy Rez. œledcz. w 1898 w Mariampolu. 1 III 1936. Warszawy. 027/1 (49). w Niegowej pow. w 2 komp. sk¹d 22 XII 1938 deleg. ur. od 16 VI 1937 jako szer. (do 15 IX 1932). w Siniawce pow. katowicki. na Post. Post. w Rychwa³dzie pow. St. PP Stanis³aw SZWED s. frysztacki. L. 3 II 1915 w Orzegowie. rybnickim. L.

MPzaW. BMzaDS³. w Ksawerowie pow. Jana. sk¹d 2 X 1936 przeniesiony na Post. Odzn. post. Micha³a i Antoniny. 18 VII 1891 w Przyjmie. W policji s³u¿y³ od 1920. L. 016/2 (89). MDzON. 9 X 1895 w m. ur. bêdziñskim. Sotera i Katarzyny ze Schmidtów. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. Józefa i Marianny z Iwacyków. ur. PP Franciszek Ksawery SZYGALSKI s. Odzn. PP Jakub SZYGENDA s. Tomasza. Odzn. 058/2 (83). m. MDzON. PP Stanis³aw SZYD£OWSKI s. MDzON. MPzaW. 4462. 4975. PP Bronis³aw SZYD£OWSKI s. BMzaDS³. na Post. 045/3 (66). wo³yñskim. 19 V 1900 w Z³oczowie. We wrzeœniu 1939 na Post. Arkadiusz SZYJANOWICZ s. MPzaW. W policji od 1922. we wrzeœniu 1939 na Post. 019/3 (2). L. 2986. St. 3895. w 1910. w Strzemieszycach. L. w Piaskach jako kmdt. Rezerwa PP Bia³ystok. W policji od 1923. post. 908 . w Lisnowie pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. grudzi¹dzki. 023/4 (90). ur. 29 I 1894 w Piesczewie. 4958. L. post. Kolejowym w Zdo³bunowie. od 3 III 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj.S St. W policji od 15 II 1921.in. w Wojkowicach Komornych. St. St. ur. przod. ur. Mieczys³aw SZYD£OWSKI s. Jana i Marianny z Wolskich. 1692. Jeziory Ma³e. 05/5 (41). L. 20 XII 1901 w Uhnowie. w 1938 w Kdzie Miasta £odzi. we wrzeœniu 1939 na Post. ur. ³ódzkim. L. ³aski.

L. 1757. od 18 VI 1923 – kursant w GSzPWŒl. w Œwiêtoch³owicach. od 5 III 1923 – kursant w Kdzie GSzPWŒl. nastêpnie w Brzeœciu n. 1 I 1938. MDzON. PP Antoni SZYMANIAK s. Przod. KnaŒl.WWiZ. 2185. Odzn. Kolejowym. St. Odzn. nowogródzkiego. Tomasza i Agnieszki. BMzaDS³. 026/3 (72). Komis. W PWŒl. w Bia³ej Podlaskiej. 163. BKZ. 3851. od 12 I 1938 w II Komis. w Skoczowie pow. post.: nr 1 w Bia³ej Podlaskiej (od 1 I 1929). 23 III 1898 w D¹brówce. W PWŒl. mian. post. post. W policji s³u¿y³ od 1919. Antoniego i Franciszki z Hoffmanów. post. w ¯orach pow. w Œwiêtoch³owicach. i tam nadal we wrzeœniu 1939. 909 . w 1904 w Ma³ej Rusi³ówce. m. St. S³u¿y³ na Post. Wincentego i Malwiny z Leszczyñskich. post. MPzaW. 60 pp. PP Jan SZYMANEK s. w Rybniku (do 26 IX 1935). Od 12 X 1920 do 2 V 1921 w PGŒl. L. mian. w Cieszynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. S³u¿y³ na Post. mian. L. 3300. nastêpnie (do 5 VIII 1921) w ¯and. w Cieszynie (do 9 III 1926). sk¹d przeniesiony na Post. 3 V 1928. L. 026/4 (59). W 1926 s³u¿bê pe³ni³ w pow. 026/2 (46). L. 05/4 (43). nastêpnie ponownie w Komis. ur. We wrzeœniu 1939 w II Komis. PP Feliks SZYKMAN s. MPzaW. W I wojnie w armii niemieckiej. Bugiem – na Post. ur. 027/2 (11). Odzn. ur. Jana i Franciszki z Krollów. W WP ochotniczo od 1918 do 1923. S L. 044/3 (50). Józef SZYMA£A s. sierpeckim. 6 VIII 1900 w Konarach. ur. W policji od 1 VII 1924 w Kdzie Pow. W WP od 30 VIII 1920 do 2 V 1922. St. cieszyñski (do 15 X 1934). w Pszczynie (do 14 VIII 1923). Polowej GŒl. St. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. we wrzeœniu 1939 w Sto³pcach. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. W I wojnie w armii niemieckiej. 1 I 1929. 17 X 1897 w Witoldzinie. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. W policji od 1925. od 2 II do listopada 1920 walczy³ na froncie litewsko-bia³oruskim. Poznania. na Post. bialski jako jego kmdt. St. 24 III 1901 w Serokomli. PWŒl. 9 pap. PWŒl. Przod. rybnicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Jakuba i Wiktorii z Szalechów. ur. 9 V 1886 w Poznaniu. PP Józef SZYMANIAK s. Franciszka i Antoniny z Turowskich. Marcin SZYMANIAK s. 1690. Odzn. od 2 VII 1929 w Huszczy pow. w P³oñsku.Post. post.

Adama. 10 II 1897 w Siedliszczu. 020/3 (4). SW Eustachy SZYMAÑSKI s. 5198. L. BKZ. L. wiêzienia w Ostrogu pow. Szk. post. Pieszej w £odzi. Miko³aj SZYMANOWSKI s. Nastêpnie – i nadal we wrzeœniu 1939 – nacz. PP Henryk SZYMANOWSKI s. w 1895. 5021. ur. post. w Bia³obrzegach pow. Post. L. Jana. W wiêziennictwie od 1920 – podinspektor wiêzienia w Kowlu. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur.S Stra¿n. 2371. post. 05/1 (87). PP Jan SZYMAÑSKI s. sk¹d przeniesiony na Post. 027/1 (98). ur. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Kowlu. 4 I 1903 w Kobielach. ur. 037/3 (68). ur. 630. kieleckim. Od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w 1908 w Petersburgu. mian. Sebastiana i Wiktorii z Siekañskich. L. W 1926 ukoñczy³ Centr. Ostatnio do 2 II 1937 w II Komis. zdo³bunowski. SW Wac³aw SZYMANIS s. 4103. radomski i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. 016/2 (91). w 1908. PP Boles³aw SZYMAÑSKI s. Podkomis. 019/2 (4). W policji od 1923. tarnopolskiego. Micha³a. we wrzeœniu 1939 w Zaleszczykach. w Radomiu. 19 XII 1900 w £aziskach. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Rez. wiêzienia w Sandomierzu. Józefa. MS dla SW. L. St. Odzn. 1 II 1935. Od stycznia 1926 do pocz¹tku 1937 nacz. 910 . St. Józefa i Anny.

³askim. Stanis³awa i Marianny. £odzi. nastêpnie w pow. m. Post. St. 1927–1930 w IV Komis. L. W policji s³u¿y³ od 1920. sk¹d przeniesiony na Post. W policji od 1918. ³ódzki. S L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. post. St. 19 X 1886 w Bukowcu Górnym. Franciszka. ciechanowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. MPzaW. w Mosinie pow. 3176. £odzi. L. ur. 045/2 (58). 5021. PP Jan Kanty SZYMAÑSKI s. œremski. ur. W policji od lutego 1921. 29 IX 1897 w Repkach. w Warszawie. 4957. m. 18 III 1886 w Biernatkach. 020/3 (4). 051/1 (8). Jana. Od lutego 1939 – i nadal we wrzeœniu – w IX Komis. nastêpnie w policji. ur. [4] (32). 10 VI 1898 w Ka³êczynie Starym. Jakuba i Antoniny. ur. We wrzeœniu 1939 na Post. Do lutego 1930 s³u¿bê pe³ni³ w Nieœwie¿u. ur. 32 pp. post. Post.St. 027/3 (56). W policji od 1919. w l. 911 . Post. 26 II 1896 w £odzi. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Urzêdzie Œledcz. L. ur. 4456. W policji s³u¿y³ od 1925. MDzON. 037/2 (21). Stefana i Wiktorii z Idzikowskich. L. PP Micha³ SZYMAÑSKI s. Aleksandra i Ewy z £atuszewskich. w Chojnach pow. BMzaDS³. PP Jan Boles³aw SZYMAÑSKI s. Odzn. PP Ludwik SZYMAÑSKI s. PP Józef SZYMAÑSKI s. PP Kazimierz SZYMAÑSKI s. w 1899 w Poznaniu. W WP od 25 III 1919 do 22 IV 1921. Od marca 1923 do paŸdziernika 1925 w SG. w Regiminie pow. Od 1930 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. post. L. 1267. Od 1925 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Miasta £odzi.

045/1 (4). od 21 VI 1922. uczestnik powstañ œl¹skich i dzia³acz plebiscytowy. sk¹d 14 IV 1939 przeniesiony do Kdy Pow. Ostatnio pe³ni³ s³u¿bê w £odzi. St. W WP od 7 I 1919 do 14 VII 1921. Karol SZYMIK s. 6 I 1883 w Karszycach.. w Katowicach. L. 30 III 1900 w Wanne. w Tarnowskich Górach. przod. W policji od 1919. L. 1874. L. Jana i Katarzyny. Przod. mian. na Zaolzie. Franciszek SZYMKOWIAK s. BKZ. od 21 XII 1938 na Post. MDzON. S³u¿y³ w ¯and. ur. 3104. 05/4 (68). Do koñca lat dwudziestych s³u¿bê pe³ni³ w pow. PWŒl. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. w 1908 w Nowym Dworze. Ukoñczy³ SzPWŒl. Jana i Marianny z Kopców. W PWŒl. 1 VII 1927. W PWŒl. ur. policji woj. Zgoda. w Karwinie pow. St. S³u¿y³ w Bielsku – w Kdzie Pow. PWŒl. 3 IV 1889 w £azach. Od 20 IX 1921 do 24 V 1922 w 17 Baonie Celnym. PWŒl. ur. w Pud³owie. L. L. 1 III 1925. od 5 I 1923. Od 4 VII do 12 XII 1921 w SGmin. KnaŒl. Przod. PWŒl. Odzn. od 3 III 1923. 2384. Od 21 XII 1938 do wrzeœnia 1939 w Komis. St. Wincenty SZYMICZEK s. Post. S³u¿bê pe³ni³ w pow. nastêpnie lublinieckim – na Post. W PWŒl. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Wojciecha i Anny. Augustyna i Joanny. œwiêtoch³owickim w Komis. 912 . ur. 14 I 1897 w Przyborowie. nastêpnie w Komis. W I wojnie w armii niemieckiej. od 15 VII 1922. do pow. W PWŒl. Przod. Ks. plut. post.WWiZ.S St. Kraj. poleskiego. ur. 038/1 (74). post. Nowy Bytom (do 1 II 1930). Cieszyñskiego. bielskim. MPzaW. MN. – 1 II 1937. Od 1918 w POW GŒl. S³u¿bê pe³ni³ w Bielsku – do 19 V 1924 w Kdzie Miejskiej. 60 pp. 016/2 (79). 2909. PP Walenty SZYMAÑSKI s. L. sk¹d 5 X 1938 deleg.: Hajduki Wielkie (w latach dwudziestych). w WoŸnikach do 20 XII 1938. post. PP Kazimierz SZYMKIEWICZ s. ur. 1246. frysztackiego. 016/1 (24). przod.. Uczestnik powstania wielkopolskiego i wojny 1920. Wilhelm SZYMIK s.. [1] (33). Odzn. sk¹d 2 X 1938 deleg. frysztacki. mian. 12 I 1894 w £abêdach. Macieja i Anastazji z Lipowczyków. nastêpnie na Post. nastêpnie w Komis. Aleksandra i Heleny.

Przod. W s³u¿bie samorz¹dowej od 27 XII 1918 do 31 VII 1919. St. L. w Bogorii pow. Franciszka. MPzaW. nastêpnie w policji. Micha³ SZYMKOWIAK s. 610. W policji s³u¿y³ od 1922. 396. PP Wawrzyniec SZYMKOWIAK s. Micha³a i Józefy z Ha³upniczaków. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w XV Komis. 15 VIII 1885 w Sypniewie. 16 XII 1894 w Górze. ur. [4] (76). W WP od 1 I 1919 do 19 II 1921. W I wojnie w armii niemieckiej. 026/1 (54). L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Katowicach i w pow. W PWŒl. S L. m. stanis³awowskiego. 25 IX 1895 w Zaparcinie. SMzaDS³. post. Uczestnik wojny 1920. St. S³u¿bê pe³ni³ w II Komis.st. ur. ¯wirki i Wigury. post. PWŒl. koœciañski. w Katowicach. Antoniego. do pow. 913 . 4548. post. ur. We wrzeœniu 1939 na Post. ur. w Œmiglu pow. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. post. sk¹d 14 XI 1938 deleg. PWŒl. Post. 05/2 (56). od 21 XII 1938 w Komis. PP Jan SZYMKOWSKI s. od 22 IX 1922. Marcina i Rozalii. w Œwiêtoch³owicach. Odzn. Józefa i Agnieszki z Augustyniaków. w 1881 w Rutkach. St. we wrzeœniu 1939 w Stanis³awowie. ur. przy ul. katowickim. frysztackiego.St. 054/2 (41). Uczestnik III powstania œl¹skiego (od 8 V do 25 VI 1921). PP Stefan SZYMONIK s. MDzON. ur. Franciszek SZYMKOWIAK s. Przod. Warszawy jako dzielnicowy. 21 VIII 1896 w Mazówkach. L. od 1 XI 1923 – kursant w GSzPWŒl. 1 VII 1937. [1] (56). 037/4 (81). sandomierski. 13 IV 1890. Odzn. L. mian. w Boguminie Nowym. PP Wojciech SZYMKOWIAK s. 1 VI 1923. St. W PWŒl. W 1939 w Katowicach na Post. mian. post. S³u¿bê pe³ni³ w I Komis. L. Józefa i £ucji. 358.

W I wojnie w armii niemieckiej. St. katowicki.WWiZ. St. Odzn. L. MDzON. sk¹d 4 X 1938 deleg. ur. Konstanty SZYPOWSKI s. przod. Marianny. z którego deleg. od 15 XI 1938 z przydzia³em na Post. PWŒl. frysztacki. kaliski. 019/3 (37). w Boguminie Nowym pow. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ na Post. frysztackiego. w Wirku pow.in. Do 17 XII 1937 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. w Katowicach. W policji od 1919. w Jasienicy pow. nastêpnie w PGŒl. 28 II 1899 w Warszawie. Odzn. PP Piotr SZYPURA s. mian. Od 6 VI 1919 do 8 VII 1920 w Armii gen. PWŒl. MN. Odzn. 717. w Katowicach. katowicki. post.S St. w Katowicach. Odzn. Alfons SZYNOWSKI s. z której 18 VI 1922 przejêty na etat PWŒl. 23 II 1895 w Kutnie. L. Do 1937 s³u¿bê pe³ni³ m. B³onie (z siedzib¹ w Grodzisku Mazowieckim) i tam nadal we wrzeœniu 1939. Walentego i Marii z Simonów. ur. w Cekowie pow. Cz³onek POW GŒl. Do 9 IX 1923 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. Kmdtem Pow. post. Wincenty SZYMURA s. st. w Pszowie pow. w Œwiêtoch³owicach. do konwojowania internowanych Niemców do Berezy Kartuskiej. do pow.. przeniesiony do I Komis. (od 9 VII do 19 IX 1920). post. sk¹d przeniesiony na Post. MDzON. 012/3 (27). ur. kand. L. od 25 III 1937 w komp. 1785. We wrzeœniu 1939 nadal w I Komis. Franciszka i Marii z Siwych. PP Alfons SZYSZKIEWICZ s. PWŒl. sk¹d przeniesiony na Post. 038/1 (41).st. 914 . L. W policji od 1923. St. MPzaW. 385. bielski i tam co najmniej do 8 III 1938. Hallera. ur. 4510. w Siemianowicach pow. Post. ur. 483. W PWŒl. Od 6 II 1939 do wrzeœnia 1939 w Komis. ur. mian. w Boguminie Nowym pow. 038/3 (100). Komis. 18 VII 1913 w B³êdowicach Dolnych. KnaŒl. 29 IV 1898 w Ruchocicach. rybnicki. od 15 I 1924 – kursant w GSzPWŒl. frysztacki i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. W WP od 10 XI 1919 do 4 IV 1922. 033/2 (67). Post. L. PWŒl. w 1912. 28 IV 1895 w Rowieniu. 1 V 1926. Warszawy nastêpnie mian. W PWŒl. Marcelego. L. SKZ. 1 VII 1930. Szymona i Magdaleny. – 31 III 1939. Do 1 VII 1928 s³u¿y³ w Komis. 026/3 (14). Uczestnik wojny 1920. 3843. jako oficer inspekcyjny Kdy m. MH. przod. W PWŒl. MPzaW. Przod. Micha³a i Teofili. Emil SZYPKA s.

1927–1935 Kmdt Pow. u³. ur. MPzaW. S L. 27 II 1898 w Aleksandrowie Czêstochowskim. BKZ. MPzaW. 915 . 6 IV 1894 w £omnej. W policji od 19 XII 1918. PP Jan SZYSZKO s. 4 p. Podkomis. W l.Podkomis. ur. 1 I 1928. W 1936 w Kdzie Pow. L. Odzn. Andrzeja i Jadwigi. BMzaDS³. Feliksa i Marii z Sosiñskich. Odzn. PP Jan SZYSZKIEWICZ s. MDzON. SMzaDS³. SKZ. Ponownie przyjêty 16 X 1927. mian. 019/2 (48). w Stopnicy. nastêpnie – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ jako Kmdt Pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Rez. W WP od 18 II 1919 do 28 VI 1922. Konnej w D¹browie Górniczej pow. Post. Wo³o¿yn. W I wojnie w armii rosyjskiej. 5810. 2287. W policji od 19 I do 31 VII 1925 – zwolniony na w³asn¹ proœbê. bêdziñski. 05/5 (23). Maków Mazowiecki.

Piotra i Ewy z Urbañskich. ur. PP Stanis³aw ŒCIEBURA s. 2289. 680. Wincentego i Marianny z Dysów. St. post. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. radomskiego. 916 . Jana. Uczestnik wojny 1920. W policji od 1919. ur. L. we wrzeœniu 1939 na Post. post. PP Maciej ŒCIGACZ s. olkuskim. 037/4 (37). ur. Od 4 III 1932 s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. sk¹d przeniesiony na Post. W policji od 1921. St. w Wolanowie. Przod. lwowskim. we wrzeœniu 1939 na Post. W³adys³aw ŒCIGAJ s. post. Do obozu przywieziony ze szpitala szepietowskiego. St. post. L. L. ¿ó³kiewski. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu. PP Stanis³aw ŒCIEBURA s. mian. w 1897 w Kamyku. 05/1 (80). W policji od 1921. mian. Odzn. w Kluczach. ur. PP Stanis³aw ŒCIGACZ s. Franciszka i Antoniny. PP Szczepan ŒCI¥¯KO s. 7782. ur. St. w 1891 w Kluczach. ni¿añski. 050/3 (25). ur. w 1900. 027/1 (64). Przod. 020/3 (49). Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 23 II 1890 w Cichowie. 1 I 1938. 3588. w Potworowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Rudniku pow. stanis³awowskiego. Ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. BKZ. L. do 2 V 1934 na Post. 020/3 (96). 6 VII 1892 w Cichowie. w 1892 w Kamyku. 1 IV 1934. L.Œ St. L. Franciszka i Antoniny. 5504. post. Macieja.

¿ó³kiewski skierowany do policji woj. lwowskim. radziechowski. Z zawodu kasjer. 051/2 (66). lubliniecki. w Toporowie pow. 027/4 (58). piech. w 1905 w m. 917 . £ukasza i Marii. Odzn. Od 1 VII 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Krakowie. w Niwce pow. Adolfa i Marii z Scholów. ur. Po ukoñczeniu 21 VI 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. 8 IV 1902 w Radomsku. PP Wac³aw ŒCIS£OWSKI s. drohobyckim. ur. St. Ppor. 4470. bêdziñski. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w 1915 w Mogilnicy. Antoniego. ur. ur. L. Babu³a. Lamberta i Wiktorii. L. Post. W policji od 1922. Ukoñczy³ SPchor. tarnopolskiego. Post. w Borkach Wielkich pow. PP Bronis³aw ŒLÊZAK s. Absolwent gimnazjum w Królewskiej Hucie. We wrzeœniu 1939 na Post. tarnopolski. KZzaDz. 15 VIII 1895 w Golonkach. L. 7680/317. 1572. St. W policji od 1927. we wrzeœniu 1939 na Post. przod. W policji od 1930. radomszczañskim. 3249. post. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Kaletach pow. PP Walenty ŒLEDZIONA s. PP Bronis³aw ŒLÊZAK s. w 1897 w Biskupicach. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. rez. Ignacego. 4003. ur. 019/2 (56). 037/2 (85). Przynale¿ny ewidencyjnie do PKU Tarnowskie Góry. Jerzy ŒLADKOWSKI s. zmobilizowany do 74 pp. 29 VII 1909 w Chorzowie.Post. 675. Wiktora. Rez. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. Ppor. w Koniecpolu. rez. PP Henryk ŒLASKI s. 045/1 (76). 012/2 (12). L. tarnopolskiego. dwukrotnie. ze starszeñstwem 1 I 1935. Œ L. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. ur. we wrzeœniu 1939 w pow.

Józefa i Magdaleny. Post. PP Zygmunt W³adys³aw ŒLISKI s. w Kielcach. Post. instruktora na pow. w Sierszy pow. 012/3 (97). 027/4 (8).Œ Post. handlowiec z Oran pow. BKZ dwukrotnie. w 1932 w Czêstochowie. ur. Odzn. L. kieleckim – w 1928 w pow. w Wojs³awicach pow. Hilarego i Marii. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 17 XII 1913 w D¹browie. stanis³awowskiego. Wojciecha i Marii. czêstochowskim. 5560. 020/3 (60). ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Horodence. kielecki. L. 051/2 (40). Boles³awa i Leokadii z Wojdów. che³mski. w 1904 w ¯ywcu. 21 IV 1891 w Borze. we wrzeœniu 1939 na Post. ur. ¿ó³kiewski skierowany do woj. W policji od 1919. przod. L. Józef ŒLIWIÑSKI s. PP Józef ŒLI¯ s. 918 . kontr. kieleckiego. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W policji od 25 IV 1936 jako kand. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Ignacego. W policji od 21 VIII 1936 jako kand. w Gnaszynie. ur. lubelskiego. Po ukoñczeniu 12 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Leon ŒLÊZAK s. 6 X 1892 w Sokowie. L. Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. chrzanowski. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. kontr. 1095. od 1936 ponownie w pow. co najmniej od 1934 w pow. 4486. w 1895 w Bia³ej Górze. ur. post. L. 5207. 1162. kieleckim. 023/4 (46). na szer. 26 X 1911 w Berlinie. 037/1 (7). St. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. Od 27 II 1934 mianowany p. czêstochowskim.o. na szer. St. Józefa i Teofili. ur. wileñsko-trocki. S³u¿bê pe³ni³ na Post. L. PP Franciszek ŒLUSARCZYK s. PP Roman Hubert ŒLIWIÑSKI s. 2758.

PP Marian ŒMIECHOWSKI s. 045/1 (17). kielecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Antoniego i Michaliny. ur. St. ur. 027/3 (98). PP Wojciech ŒLUSARCZYK s. post. przod. W policji od 23 VII 1923. koœciañski. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Przod. W policji od 25 IV 1936 jako kand. 1 IV 1934. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. St. 05/1 (28). Odzn. w Micha³kowicach pow. Ukoñczy³ 5 klas gimnazjum. frysztackiego. bêdziñski. Stanis³awa i Antoniny. Œ L. PWŒl. Post. 28 VI 1891 w Jezierzanach. w pow. L. BKZ. Post. w Katowicach. mian. w 1903 w Rogaczewie. ur. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. MDzON. krakowskiego. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. kontr. ur. tarnopolskim. W WP od 25 VI 1919 do 1 VI 1922. do pow. St. Odzn. [3] (77). Œledcz. w 1928. stanis³awowskiego. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. BKZ. na szer. post. 1 XII 1923. L. kieleckim – do 2 XI 1937 na Post. 15 VII 1900 w Kasinie Wielkiej. mian. post. L. St. Jakuba. w £agiszy pow. Józefa i Anny. Od 5 X 1938 z Post. 1850. w Œmiglu pow. Jan ŒLUSARCZYK s. 919 . 3190. 023/4 (40). ur. PP W³adys³aw ŒMIESZEK s. L. 3220. katowicki deleg. katowickim – wiejskim i miejskim. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. post. w Chêcinach pow. sk¹d przeniesiony na Post. Antoniego i Agaty z F¹farów. 3128. 24 X 1913 w Skadli. W policji od 5 I 1923. S³u¿bê pe³ni³ na Post. 13 III 1885 w Kozach. PP Józef ŒMIELKOWSKI s. we wrzeœniu 1939 w Stanis³awowie.Przod. BMzaDS³. L. 22 IV 1899 w £¹cznej. w Eksp. Franciszka i Katarzyny. PP Jan ŒLUSARCZYK s. 012/1 (48).

ur. 92. w l. L. przod. W WP od 12 V 1919 do 12 VII 1927. we wrzeœniu 1939 w Bia³ymstoku. 1342. Odzn. Zamieszka³y w folwarku Skiporowce woj. Zmobilizowany 15 IX 1939 do 6 baonu KOP. 2 X 1897 w Orzechówce. BKZ. W l. 1922–1923 s³u¿y³ w 22 pp. W policji od 1919. W I wojnie w armii rosyjskiej. – 1 XII 1923. Przod. lwowskiego. mian. Józefa i Marii z Wiœniewskich. Ewidencyjnie przynale¿ny do PKU Baranowicze. ostatnio oficerska kadra OK IX. 1457. St. Jerzego. 1927–1938 w pow. W l. St. 10 IX 1895 w Jasienicy. 1934–1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. we wrzeœniu 1939 w Komis. post. w Toruniu. 019/2 (99). 044/2 (51). L. Od sierpnia 1917 do lutego 1918 w II Korpusie Polskim. posp. Karol ŒNIEGOÑ s.Œ St. 17 X 1895 w Cieszynie. 026/2 (55). Post. Piotra i Anny. L. piech. post. 062/2 (8). w Domanicach pow. 2933. Odzn. W policji od 1 II 1920 do 31 VIII 1923. w Lewickiem pow. 4817. powtórnie przyjêty 1 IV 1924. ur. W I wojnie w armii rosyjskiej. 13 IX 1898 w Ró¿y Starej. KZzaDz. Odzn. L. ur. rusz. PP Wiktor ŒNIE¯EK s. L. ur. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. PP Franciszek ŒMIGAJ s. ur. PP Stanis³aw ŒNIE¯EK s. ur. 6 XII 1894 w Parady¿u. Franciszka i Antoniny. Miko³aj ŒNIE¯KO s. Antoniego. przod. bia³ostocki. 1 I 1923. st. Micha³a i Józefy. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. w Borys³awiu pow. tarnogórskim. 026/1 (13). 9 IX 1884 w ¯ninie. Por. L. rybnickim. w 1924 – 86 pp. BKZ. 920 . nastêpnie wiêziony w Moskwie i internowany na Bia³orusi. siedlecki. 2731. Post. drohobycki. 026/1 (72). PWŒl. PP Lucjan ŒPIEWAK s. nowogródzkie. W 1934 s³u¿bê pe³ni³ na Post.

ur. W policji od 1924. 020/4 (98). PP Józef ŒWI¥TECKI s. w D¹browie Górniczej.. 019/1 (83). Dederka³y). 6 VII 1897 w Sierpcu. przod. W policji od 1920. od 11 VI 1938 w III Komis. internowany w Szczypiornie. w 1894 w Krasnem. MPzaW. w Brzezinach pow. 045/2 (31). w 1925 w pow. od 5 VIII 1918 w 1 pp. 1 p. 023/1 (73). L. 016/2 (75). we wrzeœniu 1939 we W³oc³awku. przod. St. £odzi. Post. post. i tam nadal we wrzeœniu 1939. W policji od 25 IV 1936 jako kand. we wrzeœniu 1939 na Post. kontr. L. ur. z przydzia³em do Grupy Rez. ur. post. L. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Ludwik ŒWIDERSKI s. 5131. Od 1 XII 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w Komis. w Rogowie pow. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim. 22 IX 1888 w £odzi. PP w Czêstochowie. kpr. 1931–1935 odby³ s³u¿bê wojskow¹ w KOP. u³. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w Toruniu – w I. ³ódzki. wojskowej. We wrzeœniu 1939 w V Komis. Feliksa. Odzn. ur. Od 20 XI 1918 do 18 III 1921 w ¿and. BKZ. 1974. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. 4413. warszawskim. W³adys³awa i Marty z Paw³owskich. L. stanis³awowskiego. 023/2 (48). na szer. PP Józef ŒWIDEREK s. bêdziñskim – w 1937 w Komis. W policji od 1919. W policji od 1923. W l. PP Marcin ŒWIDERSKI s. brzeziñski. Franciszka. PP Feliks ŒPIEWAKOWSKI s. St. PP Jacenty ŒWI¥TEK s. 24 VIII 1886 w Amsee. MDzON. 4648. BKZ. Od 25 IX 1914 do 20 VI 1917 w Legionach Polskich. od 1933 jako nadterminowy (Nowe Œwiêciany. L. 19 VIII 1910 w Uniejowie. 2286. Odzn. W policji od 1915. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. Antoniego i W³adys³awy z Wasiñskich. L. w Stanis³awowie. Kazimierza i Pelagii z Sempiñskich. w Sosnowcu. rypiñskim. St. we wrzeœniu 1939 w Komis. Stanis³awa.Post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 921 . W 1936 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Œ St. m. 3989. 26 VII 1891 w Jarentowskim Polu.

W I wojnie w armii niemieckiej. PWŒl. ur. ¿ó³kiewski skierowany do woj. post. 020/1 (82). Franciszka i Anny. od 1934 dzielnicowy. w Mikuszowicach pow. Ukoñczy³ Szko³ê Rolnicz¹ w Mi³ocinie. ur. w 1902 w £odzi. ur. od 1 XII 1938 w Kdzie Woj. Zatrudniony jako woŸny w Kdzie Pow. post. St. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ na Post. frysztackiego. S³u¿y³ w PGŒl. L. w Stanis³awowie. 016/2 (12). PWŒl. Bielska. od 29 V 1938 na Post. PP Stanis³aw ŒWIDERSKI s. W PWŒl. do pow. Uczestnik III powstania œl¹skiego. Paw³a i Katarzyny. ¯o³nierz Armii gen. 1440. od 3 VII 1922. m. w Lipinach. z przydzia³em do Komp.Œ Post. L. Jakuba i Franciszki ze Œwidergo³ów. Odzn. kontr.WWiZ. Franciszek ŒWIDLIÑSKI s. 4126. 045/2 (78). potem na Post. 1388. „A” Grupy Rez. Uczestnik II i III powstañ œl¹skich. w Lipinach pow. sto³pecki. Od 1 XII 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w I Komis. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. Odzn. m. KnaŒl. L. œwiêtoch³owicki – kmdt patrolu. 3 I 1899 w Ligocie Czamborowej. L. w Wasilkowie pow. 051/1 (57). Od 4 X 1938 deleg. agrotechnik. 051/2 (46). w 1892 w Kielcach. BKZ. od 30 VI 1922. na szer. w Kielcach.. L. St. Do 14 X 1926 s³u¿y³ w Komis. W policji od 1921. 27 VIII 1898 w ¯ytnej. w 1898 w Boczkach. Bielska. 7016. Post. We wrzeœniu 1939 ponownie w Komis. 012/2 (74). bielski. L. ur. Rolnik. Micha³a i Agnieszki. MDzON. 1496. PP w Warszawie. Antoni ŒWIERCZ s. ur. Paulina i Teofili. stanis³awowskiego. Alfons ŒWIERCZEK s. w Mikuszowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. W policji od 25 IV 1936 jako kand. W PWŒl. Stanis³aw ŒWIEBODA s. 922 . 5279. Jana i Anny z Ratowskich. 23 V 1912 w Niechobrzu. PP Piotr ŒWIECA s. bia³ostocki. ur. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Puzieniewiczach pow. Od 1 XI 1933 w Komis. GwGŒl. Hallera.

Od 20 VII 1921 w ¯and. w Lipinach (do 1 XII 1932). w 1885 w Rzekach. 4024. Komis. Asp. Od 9 X 1920 w PGŒl. 045/1 (36). przod. PP Pawe³ ŒWIERZYÑSKI s. Od 3 II 1919 w POW GŒl. BKZ. PWŒl. KLeg. ur. PP W³adys³aw ŒWIESZKOWSKI s. Co najmniej od 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. Ukoñczy³ SPPiech. Ks. I KG. ur. ur. ze starszeñstwem 1 I 1935. we wrzeœniu 1939 na Post. we wrzeœniu 1939 na Post. 2194. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. przod. Uczestnik III powstania œl¹skiego. Ignacego i Pauliny. Odzn. Œ L. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. 1 IX 1927. Antoniego i Józefy z Ga³czyñskich. L. Post. MPzaW. od 17 VI 1922. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Komis. Cieszyñskiego. GwGŒl. 923 . Filipa i Marianny. Józefa i Agnieszki z Kuczków. post. 653. L. pszczyñski. Kraj. rybnickim – kmdt Post. W WP od 25 VII 1920 do 5 IX 1922. kier. w Szarleju (póŸniej pn. MDzON. Komis. w Chwa³owicach (do 31 XII 1924) i Suminie (do 15 IX 1927). W policji od 1 XII 1918 do 24 VII 1920. w Kosmaczu pow. PP Maciej Aleksander ŒWIERCZYÑSKI s. Odzn. 033/2 (52). 1610. W policji od 1919. Pawe³ Józef ŒWIERKOT s. KnaŒl. w Jasieñcu.St. ur. ostatnio – tak¿e we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. St. 699. W policji s³u¿y³ od 5 V 1920. w Biedrusku. St. Ponownie w policji od 1 XII 1922. nastêpnie w pow. Bugiem. L. PP Hieronim Micha³ ŒWIERCZEWSKI s. Odzn. ur. 038/3 (37).WWiZ. 8 I 1893 w K¹tach. L. œwiêtoch³owickim – z-ca kier. w Brzeœciu n. 054/2 (58). 30 IX 1900 w Warszawie. Post. MDzON. ko³omyjski. 4 I 1892 w Dumienicach. 10 IX 1898 w Starej Wsi. piech. Stanis³awa i Marianny. „Kret”. stanis³awowskiego. ps. Ofic. rez. w Miko³owie pow. ppor. MN. 051/1 (9). grójeckim. W PWŒl. Piekary Œl¹skie) – do 4 X 1938. mian..

Albina i Antoniny. 924 . 05/4 (51). W PP od 1 XII 1920. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w pow. W policji od 1918. Szymona. kowelski. w 1896 w Niegos³awicach. St. St. 16 VIII 1889 w Drohomyœlu. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. post. L. PP Wincenty ŒWIGOÑ s. 15 III 1907 w Osieku. w Niwce. PP Julian ŒWIÊCICKI s. ur. post. w 1900. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. we wrzeœniu 1939 na Post. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. w S¹czowie. W policji od 1931. 4525. 4647. sieradzki. przod. nowogródzkiego. we wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. 4111. PP Wincenty ŒWIETLIK s. ur. w 1889 w Stefanowie. nieœwieski. Ludwika. L. od 15 VIII 1930 z-ca. 037/1 (56). Kukie-Huta. kieleckim – w Komis. piñczowskim. L. St. w 1899 w m. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ na Post. BKZ. PP Kazimierz ŒWIÊTALSKI s. L. lwowskim. 020/2 (82). L. Odzn. kowelskim. W I wojnie w armii rosyjskiej. we wrzeœniu 1939 w Sosnowcu. Stanis³awa i Józefy z Gilów. 288. ur. Jana i Anny z Michalików. Tomasza i Marcjanny z Kaczmarków. we Wróblewie pow. w Skalbmierzu. sk¹d 10 III 1938 przeniesiony na Post. ur. w pow. W policji od 1924. zawierciañskim i pow.Œ Post. 045/1 (38). Od 1 XI 1919 do 18 VIII 1920 w policji Zarz¹du Ziem Wschodnich i Frontu Podolskiego. bêdziñskim – na Post. MDzON. L. St. ur. 34. w Mielnicy pow. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. 357. w Siniawce pow. ³ódzki. 038/2 (97). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. w Andrzejowie pow. 054/2 (51). przod. PP Marek ŒWINIARSKI s. ur. W policji od 1918. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Bêdzinie (do 2 XII 1935). BMzaDS³. PP Andrzej ŒWIE¯Y s. Post.

wileñskim. PP Boles³aw ŒWIRKO s. PP Józef ŒWIRSKI s. sk¹d w 1932 przeniesiony do woj. w Tarnopolu. We wrzeœniu 1939 na Post. tarnopolskim. [1] (82). post. policji woj. w 1899 w £oszniowie. Antoniego i Anny z Wasylków. L. ur. Feliksa i Pauliny z Kowalickich. L. BKZ. 1033. Uczestnik wojny 1920. 3014. sarneñski. Przod. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Janczynie pow. Macieja i Marii. L. kieleckiego. 027/3 (3). ur. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. St. przod. 6 XII 1899 w Szaragach. Marcina. 027/2 (77). we wrzeœniu 1939 kmdt Post. We wrzeœniu 1939 w Komis. PP Stefan ŒWIRKO s. post. W policji od 1922. 023/3 (3). 051/1 (98). tarnopolskiego. W policji od 1923. St. przemyœlañski. 1 III 1898 w Piktokañcach. 24 XI 1904 w Uszomieszu. ur. w D¹browicy pow. Œ L. przod. ¿ó³kiewski. Odzn. wileñsko-trocki. St. PP Antoni ŒWIRSKI s. tarnopolskiego. w 1893 w £oszniowie. ur. L. St. co najmniej od 1934 kmdt Post. Feliksa i Antoniny z Godlewskich. policji woj. St. S³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. mian.Przod. przod. W policji od 1925. ur. PP Micha³ ŒWIRSKI s. PP Józef ŒWIRSKI s. Macieja i Marii. w Kielcach. [4] (87). 299. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pionie œledcz. BKZ. ur. 1 II 1937. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 1529. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 925 . L. w £awaryszkach pow. wileñskiego. wo³yñskiego. Odzn. Ukoñczy³ 28 IV 1933 NSzF w Mostach Wielkich pow. 7 IX 1898 w £oszniowie.

ur. przod.: Czuczewicze pow. W policji od maja 1925. na Post. BMzaDS³. uczestnik wyprawy kijowskiej i bitwy warszawskiej. kobryñskim Stryhów i Tewle (1926). Odzn. brzeskim – kmdt Post. Nr 10 gm. W policji w Miñsku na Bia³orusi od 10 IV do 9 VII 1920. BKZ. Absolwent Szko³y Rolniczej w Sobieszynie i Szko³y Lasowej we Lwowie. Odzn. 74 pp. od 1 I 1938 w plut. Od 1 XI 1918 do 25 V 1919 w POW. Ppor. w Lackiem Szlacheckiem pow. W WP ochotniczo od 25 II 1919 do 25 I 1921. Franciszka i Józefy z Zaj¹ców. Nadleœniczy lasów miejskich w Radomsku. Od 25 V do 30 XI 1919 w ¯and. od 12 VIII 1923 w Kniahininie-Belweder. Adam ŒWITAL s. 926 . L. od stycznia 1935 w Kdzie Rez. 1 XII 1921. Jana i Anny z Fedorowskich. ³uniniecki (1925) i w pow. Miedna (od 24 VIII 1929) i Wo³czyn od 10 VI 1937 do wrzeœnia 1939. Kmdt Post. 8 VII 1897 we Wronowie. post. Ukoñczy³ kurs posterunkowych 26 V 1920 w Kdzie Pow. Od 22 XI 1920 s³u¿y³ na Post. ur. post. rez. Micha³a i Teofili z Kaszkanów. t³umacki. w: Czerniejowie. – 1 VIII 1922. post. nastêpnie w policji jako prowizoryczny post. stanis³awowskiego s³u¿bê pe³ni³: od 20 IV 1921 na Post. St. S³u¿y³ krótko w Rez. Polskiej w Stanis³awowie. Cz³onek POW. 054/2 (25). Majdanie.. 1319. 033/1 (15). od 17 XII 1935 w Komis. St. W I wojnie w armii austriackiej. Micha³a i El¿biety z Kap³onów. plut. PP we Lwowie. St. 05/4 (34). mian. Odzn. St. 4805. piech. pracowa³ w Biurze Organizacji Oddzia³ów Ochotników Kresowych.. L. 1 I 1938. mian. i tam nadal we wrzeœniu 1939. 3 III 1896 w Grobieni. MN. ur. PP Pawe³ ŒWIRYD s. PP Józef ŒWISTELNICKI s. rez. L. ur. Zweryfikowany w stopniu post. w Stanis³awowie. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi – w XI Komis. ze starszeñstwem 1 IX 1932. 310. co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Pow. PP W³adys³aw ŒWITALSKI s. KW. MPzaW. od 9 IX 1926 w Bednarowie. MPzaW. od 15 XII 1928 w Stanis³awowie – w II Podkomis. Od 1929 w pow. 7 I 1893 w Lackiem Szlacheckiem. Przeniesiony do pow. Ppor. 1918–1921. w T³umaczu i kurs przodowników 2 VIII 1924 w Kdzie Woj. po³onecka pow. MDzON. Przynale¿noœæ ewidencyjna PKU Radomsko. Kraj. uczestnik wojny 1920. baranowicki. L. 05/5 (76). Pieszej.. BMzaDS³. ewakuowany do Grudzi¹dza.Œ Przod. jako obchodowy. 4415. Odzn. W WP ochotniczo w l. 17 VI 1900 w Czartkach Du¿ych. post.

post. Rolnik. St. i przydzielony do Grupy Rez. w 1913. PP Piotr TABAKA s. St. 045/2 (21). 019/2 (25). ur. L. ur. W PP od 1933. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. w Kostopolu. PP Henryk Stanis³aw TACZANOWSKI s. Po ukoñczeniu 1 VIII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Bêdzinie. w Tarnopolu. W³odzimierza i Matriony. ³uckiego. Antoniego. T L. PP Ludwik TABISZ s. sk¹d 15 VII 1937 przeniesiony do Kdy Pow. 019/1 (40). 950. 058/4 (78). Uczestnik wojny 1920. 927 . Odzn. L. wo³yñskiego. Post. PP w Warszawie. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Komis. kontr. kontr. 272. 24 IV 1896 w Szwajkowicach. ur. sier¿. ³aski i tu zamieszka³y. ur. 31 X 1909 w Sosnowcu. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. post. L. 4565. 019/2 (66). L. ur. z przydzia³em do KG. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. 3804. BMzaDS³. Józef TADYSIAK s. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Post. na szer. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Stanis³awa. MPzaW. Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand.Stefan TABACHOWICZ s. 4 X 1911 w Dobieszewicach. 4900. W sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w £asku. Kazimierza i Marianny. L. na szer. w 1901 w Borszewicach pow. 3639. kieleckiego i przydzielony do Bêdzina. w 1900. ur. PP Tadeusz TABACZYÑSKI s. 058/3 (72). We wrzeœniu 1937 przyjêty do policji w charakterze kand. Antoniego. Jana i Anny z £uczków.

Od 28 II 1919 do 31 I 1920 w WSK. 20 III 1895 w Pod³ê¿u. 27 VII 1894 w Jagodnem. na Post. Do PWŒl. 045/1 (67). post. przyjêty 17 VI 1922 z przydzia³em do Komis. Ppor. 3363. lubelskiego – we wrzeœniu 1939 w Lublinie. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP. 1253. Huta Jerzego (do 5 VI 1926). 928 . 1 VII 1937. mian. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. ur. PP Józef TARABASZ s. ur. W I wojnie w armii rosyjskiej. St. w Koñskich. L. 044/2 (34). ur. Józefa i Marii z Kowalskich. post. we wrzeœniu 1939 na Post. Siemianowice (do 21 XII 1938). m. w Pi³ce i Drawskim M³ynie.in. Absolwent Seminarium Mêskiego w Ursynowie. Stanis³aw TAJER s. w 1900. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. L. L. St. Od 22 XII 1938 na Post. L. SW Boles³aw TALASKA s. Siemianowice pow. sk¹d 6 XI 1924 przeniesiony na Post. 05/4 (90). SW Stefan TALACHA s. Franciszka i Anny z Kuliñskich. PP Ludwik TALAREK s. Jana. 044/2 (72). 5290. Jana i Ewy. ur. L. katowicki. post. Post. nastêpnie w policji Okrêgu Kieleckiego (do 30 VI 1921). Uczestnik powstania wielkopolskiego. 4 I 1896 w Ma³ej £¹ce. nastêpnie ponownie w Komis. w Drawsku. PWŒl. Józefa. 033/3 (50). stra¿n. Stra¿n. 3833. Szymona. czarnkowskiego. L. W 1939 funkcjonariusz w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. 21 IV 1909. 3383. St. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. rez. St. Oldrzychowice na Zaolziu i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. post. 20 IX 1889 w S¹czowie.T St. 058/4 (99). PP Stanis³aw TALARCZYK s. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ur. 6848.

St. m. 045/1 (84). S³u¿y³ na Post. MDzON. w Motyka³ach pow. w Równem. ur. T L. St. 1883. w Tarnowie. w Komis. post. 5907. Micha³a. 5 I 1894 w m. L. krakowskiego – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. Ponownie przyjêty do policji pow. Post. Franciszka i Marianny. 2 XI 1901 w Styrnej. od 3 XII 1936 w Komis. PP Stanis³aw TARANEK s. We wrzeœniu 1939 nadal w policji m. Odzn. St. PP Jan TARAGA s. L. ur. ur. m. na Post. Przod. brzeski (od 1 II 1925). PP Józef TARASIEWICZ s. Zdrochec. post. w Brzeœciu n. 929 . St. 051/2 (26). 2 II 1900 w Sosnowcu. Marcina. PP Józef TARAKOWICZ s. poleskiego – we wrzeœniu 1939 na Post. w Wielkorycie (od 15 IX 1926) i Ma³orycie (od 11 XII 1928). kosowski. Gran. St.st.st. 3750. w Iwacewiczach pow. Stanis³awa i Julii. 2809. 1 II 1937.in. PP Sylwester TARABASZ s. 3 XI 1893 w Warszawie. 05/5 (52). w Radwaniczach i tam nadal we wrzeœniu 1939. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. z którego 10 XI 1937 przeniesiony na Post. post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Stacja Kolejowa w Kowlu (od 14 X 1922). w V Komis. W policji od 1927. post. w Wilnie (od 20 VI 1923). brzeskiego. w XVII i XII Komis. S³u¿y³ na Post. BMzaDS³. w 1896 w G¹sawach. 012/4 (26). Bugiem. i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. 1 IV 1939. mian. Warszawy. Ignacego i Marianny. 038/4 (38). ur. Do policji przyjêty 15 I 1921 i przydzielony do Kdy Pow. w 2 Komp. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. post. ur. L.in. Zwolniony do odbycia s³u¿by w WP – od 3 X 1925 do 15 IX 1926. Odzn. L. Bugiem (od 10 XI 1924). 9 dyon ¿and. mian. BKZ. 567. w Brzeœciu n. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji m. Warszawy.

Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 1958. Miasta Lwowa jako kmdt plut. Post. Uczestnik wojny 1920. L. 930 . W policji od 1919. Œledcz. w 1900. 020/3 (54). W policji od 1920.T Przod. nastêpnie w Wydz. PP Tadeusz TAR£OWSKI s. 3974. warszawskim – we wrzeœniu 1939 na Post. Franciszka.. MPzaW. Tomasza. 28 I 1889 w Czekanowie. 012/2 (32). makowski. ur. W 1923 przeniesiony z policji w Che³mie do woj. BKZ. i tam nadal we wrzeœniu 1939. 19 VI 1887 w £odzi. 044/1 (66). wileñskiego. KN. wileñsko-trocki. ur. MDzON. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta Poznania. Gabriela i Franciszki z Tutków. 050/1 (69). ¯o³nierz Legionów Polskich. PP Karol TARCZYÑSKI s. PP Gabriel TARNOWSKI s. Odzn. Przod. 1 IV 1933. L. przyjêty 15 I 1924. L. 4349. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Marian Dymitr TARATU£A s. w Krasnosielcu pow. Odzn. Tomasza. w 1909. 7 XI 1897 we Lwowie. L. [3] (9). Przod. lwowskim. 6089/7735. Micha³a. W policji od 1 IX 1921. Post. ur. 11 I 1896. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Aleksander TARNO¯EK s. BKZ. KW. W marcu 1938 przeniesiony z Kdy Miasta Lwowa do dyspozycji dcy Grupy Rez. ur. PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ w £odzi – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. i tam nadal we wrzeœniu 1939. Do PWŒl. 045/1 (91). w Rudziszkach pow. Zygmunta i £ucji. Post. ur. ur. Od 14 VI 1938 w Rez. PP Józef TARCHALSKI s. Post. L. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – do 1 XII 1927 w III Komis. PP w Warszawie. 866. mian.

Do PWŒl. z przydzia³em do 2 komp. BKZ. 1919–1921 pracownik PKP. Adolf TATOJ s. mian. 058/1 (99).in. 020/2 (41). przod. mo³odecki.. w £odzi. W l. przyjêty 25 I 1938 jako szer. ³ódzki. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. Odzn. Kazimierza. Do policji przyjêty 15 XI 1938 w charakterze kand. PP we Lwowie i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Przod. 931 . kand. z przydzia³em do VI Komp. Przod. PP Adam Stanis³aw TATARA s. kontr. SMzaDS³. £odzi. 1921–1923. 1 XI 1938 i przydzielony do Komis. 044/2 (5). 10 XII 1913 w Ligocie Pszczyñskiej. Juliana i El¿biety z Szawelskich. ur. m. Kand. Adama i Antoniny ze Szmitów. L. w VI i VII Komis. ur. Paw³a i Marty z GwioŸdzików. 3944. L. Konnej i tam nadal we wrzeœniu 1939. Post. W marcu 1938 przeniesiony do Wydz. 4110. 81 pp. 2904. 23 V 1909 w Myœliwcach. ur. ur. a 6 III 1937 do Kdy Miasta £odzi z przydzia³em do Kdy Rez. Tam te¿ we wrzeœniu 1939. PP Edward TATTOL s. Marian TATARKOWSKI s. kontr. W policji od 1919. L. w Toruniu. od 9 XII 1935 do wrzeœnia 1939 w Kdzie Woj. Post. 027/4 (9). L. w £asku. Post. T L. 1 I 1928. Rez. w Zgierzu pow. w Tczewie.in. w 1915. 4487. ur.St. L. w Or³owej pow. PWŒl. w Komis. Œledcz. 5193. w £odzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. w 1906. PP Leon TAWDUL s. 28 III 1899 w Z³otousie. W listopadzie 1931 przyjêty do policji z przydzia³em do Kdy Pow. ur. w Kdzie Rez. 045/1 (97). m. W policji od 1 VII 1923. Gran. frysztacki. 14 X 1895 w £odzi. kontr. Jana. Post. 1413. Antoniego i Kazimiery z Sarneckich. mian. na szer. nastêpnie s³u¿y³ w Komis. w Radoszkowicach pow. W WP w l. 05/2 (33). MDzON. S³u¿y³ m. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Katowicach. PP Bronis³aw TATARZYÑSKI s. BMzaDS³. W marcu 1934 skierowany do Kdy Pow.

Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. 058/1 (87). Jakuba i Marii ze Œliwów. i³¿ecki. ur. 045/3 (61). Ch³opy. Odzn. 932 . PP Micha³ TELECKI s. 5308. Piotra i Apolonii ze Stefanków. ur. w Brodach pow. L. 023/3 (59). Jakuba i Rozalii.in. Iwana. PP Stanis³aw TEJBOR s. mielecki. Post. 30 IX 1901 w O³pinach. 012/1 (115). w 1895. 3873. MDzON. kroœnieñski. w Mokrzyszowie pow. W policji od 1 XII 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w pow. kieleckim – we wrzeœniu 1939 na Post. PP Józef TENETA s. ur. PP Micha³ TELEGA s.T St. 6 X 1894 w Furmanowie. Józefa i Marii z Dudków. W policji od 1927. S³u¿bê pe³ni³ m. ur. w 1895. St. Sylwester TELLER s. L. post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. L. na Post. tarnobrzeski. We wrzeœniu 1939 na Post. MPzaW. 1540. L. Wasyl TENASIEJCZUK s. 672. W policji od 1920. post. 3 IX 1903 w m. [3] (81). ur. Post. Józefa. ur. W policji od 1924. L. 5973. tarnowskim. 020/3 (7). L. Padew Narodowa pow. w Charkówce pow. 7 VIII 1899 w Studzianie.

w 1904. ur. MPzaW.Post. 5602. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP W³adys³aw TEODORSKI s. W³odzimierz TERESZKO s. 3052. 023/1 (13). Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939. 22 VIII 1896 w Terpi³owiczach Wielkich. 6001. PP Józef TERPI£OWSKI s. 3560. ur. 026/4 (84). SW Antoni TEREBUN s. w Osowcach pow. Józefa i Antoniny. 020/4 (49). nastêpnie w niewoli niemieckiej. Siemiona. w 1895 w Sulejewie. post. w Brzeœciu n. 933 . L. L. Jana i Antoniny. Nie jest znany jego stopieñ i przebieg s³u¿by. W 1939 s³u¿y³ w SG. Józefa i Antoniny ze Szczêsnych. 033/1 (20). St. 10 X 1886 w Kocku. PP Piotr TERLECKI s. ur. W I wojnie w armii rosyjskiej. 058/4 (15). 1861. mian. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji w £ukowie – we wrzeœniu 1939 kmdt Post. Stra¿n. ur. Od 1927 do wrzeœnia 1939 funkcjonariusz wiêzienia w Brzeœciu n. poleskim – w styczniu 1938 skierowany do I Komis. ur. Bugiem. MDzON. Micha³ TETERA s. Józefa. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w 1904. L. 050/3 (8). drohiczyñski. Odzn. Hallera. W PP od 1919. ur. w 1891. Jana. L. ¯o³nierz Armii gen. T L. L. 1 VII 1924. W policji od 16 VII 1921. Przod. Przod. 7064.

T Przod. w Ska³acie. 1 IV 1939. MDzON. KnaŒlWWiZ. 038/1 (44). ur. Przod. 1 VII 1929. 22 XII 1898 w Studzionce. St. ze starszeñstwem 1 VI 1919. BKZ. St. ur. 030/1 (82). post. W policji od 11 V 1922. W I wojnie w armii niemieckiej. post. Bazylego i Marii z Najczuków. ur. Od 27 IX 1918 do 1 III 1919 w niewoli w³oskiej. Dok³adny przebieg s³u¿by nie jest znany. 21 IX 1896 w Posadowie. Przebieg s³u¿by nie jest znany. w £aziskach Œrednich i tam nadal we wrzeœniu 1939. Uczestnik powstañ œl¹skich. L. W WP ochotniczo od 3 III 1920 do 13 VII 1922. przyjêty 1 VII 1925 z przydzia³em do Kdy Rez. PWŒl. 3602. L. BMzaDS³. mian. 30 XI 1895 w Szczypiórnie. St. 300. W policji od 1 XI 1922. W I wojnie w armii austriackiej. S³u¿y³ w 42 pp i 66 pp. Franciszka i Marii z Rzepkowskich. sk¹d przeniesiony zosta³ na stanowisko kmdta Post. MDzON. piech. ur. Godziek. We wrzeœniu 1939 – oficer dy¿urny KG. PP Jan TKACZYK s. jako kmdt Post. Nie jest znany przebieg jego s³u¿by ani ostatni przydzia³. L. w 1891. W WP od 19 VI 1919 do 3 VIII 1923. 1 VII 1930. ¯o³nierz Armii gen. w Lubszy pow. Dok³adny przebieg s³u¿by nie jest znany. ur. PP W³adys³aw TKACZ s. mian. podhajecki i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 756. borszczowski na stanowisko kmdta Post. Od 1 X 1933 do wrzeœnia 1939 s³u¿y³ w Kdzie Pow. m. Oficerskim w Miko³owie. 16 VIII 1896 w Zaborzu. Do PWŒl. ur. PP Joachim TKACZYK s. post. w Lubliñcu. PWŒl. PP Stefan TʯYCKI s. St. Odzn. Uczestnik trzech powstañ œl¹skich.in. L. rez. w Katowicach. 20 VI 1939 przeniesiony z Post. mian. 016/1 (65). Ludwik TKACZ s. pszczyñskim. Hallera. Franciszka i Anny z d. post. Piotra i Matyldy z Sendorów. MPzaW. BKZ. Od 27 III 1917 do 15 V 1918 w I Korpusie Polskim. W policji od 15 III 1924. 3320. MPzaW. 934 . Ppor. 11 I 1932. przyjêty 26 VI 1922 w stopniu st. Jana i Marii z Kapelarzów. lubliniecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. 647. L. Podkomis. 19 V 1898 w Cebrowie. BMzaDS³. post. w Gusztynie pow. Do PWŒl. od 16 VIII 1933 na Post. Podkomis. nastêpnie od 25 VIII 1925 s³u¿y³ na Post. Odzn. 5805. W I wojnie w armii rosyjskiej. Piotra. 016/1 (81). Jan TETLA s. mian. 012/1 (123). PKU Warszawa-Miasto III. L. Post. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 038/3 (70). w Sosnowie pow. Odzn. St. post. nastêpnie na Post. w Lêdzinach (do 1 I 1931). Uczestnik wojny 1920.

019/2 (88). (do 25 IX 1935) i w Komis. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. ostrowski. 5325. lwowskiego. PP Tadeusz TOBOLSKI s. S³u¿y³ w pow. Post. PP w Poznaniu. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kroœnie. 012/2 (14). post. sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. poznañskiego i przydzielony na Post. L. 3 IV 1903 w Nozdrzcu. ponownie na Post. Piotrowice pow. 28 IX 1911 w Zagrodzinie. ur. 935 . ¿ó³kiewski przydzielony do woj. nowogródzkiego. nastêpnie w PWŒl. 16 III 1914 w Ko³ozêbie. Micha³a i Franciszki z Zawieruchów. Stanis³awa i Wiktorii. PP Stanis³aw TKACZYK s. Po ukoñczeniu 12 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. 4690. Wiktor TKOCZ s.]671. ur. Raszczycach (do 1 VII 1931). Asp. 030/1 (8). ur. ur. L.. Emiliana. W policji od 1920. na szer. na szer. Od 2 V 1921 do 21 VI 1922 w PGŒl. (do 9 III 1937). Piotra. post. 044/2 (74). Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. Do policji przyjêty 6 VII 1936 w charakterze kand. w Kielcach. Post. 1270. 5187. Tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. kontr. 020/3 (68). w 1912. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. T L. St. w Rybniku – w Kdzie Rez. w: £yskach (do 4 XI 1925). W listopadzie 1937 przyjêty do policji w charakterze kand. mian. Wodzis³awiu (do 1 II 1929). PP W³adys³aw TOCZEK s. L. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 23 II 1899 w Rudzie Œl¹skiej. PWŒl. ur. w Raszczycach (do 22 II 1939). Jana i Anny. Pstr¹¿nej (do 15 IX 1931). Od 1 I 1936 funkcjonariusz wiêzienia w Ostrogu pow. w Sieroszewicach pow. rybnickim na Post. [. Do policji przyjêty 20 V 1930 w charakterze kand. „E” Rez. kontr. ur. Przod. 023/5 (98). z przydzia³em do Komp. zdo³bunowski i tu tak¿e we wrzeœniu 1939. St. PP Pawe³ T£OMAK s. Aleksandra i W³adys³awy. na szer. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. SW Ryszard TOBER s. 5405. L. w 1890 w Lubnicach. 1 VII 1937. ¿ó³kiewski skierowany do woj.Post. kontr.

Stanis³aw TOKARSKI s. PP Antoni TOMALA s. 936 . m. Miko³aja i Rozalii z Plebañskich. 3 IV 1899 w £odzi. post. przod. St. ur. w 1881 w Warszawie. Jana. Warszawy. SW Wojciech TOMAK s. St. W policji od 1919. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. w VII i X Komis. 20 XI 1888 we Wrzosowej. 051/2 (11). Antoniego i Rozalii. 5287. S³u¿ew. PP Jan TOKARSKI s. ur. Stra¿n. Ignacego i Tekli. w Pankach pow. 3902.in. PP Mieczys³aw TOKARSKI s. ur. w 1901. warszawskim. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. mian. L. 033/2 (99). Piotra i Marianny. post.T Post. 020/3 (86). czêstochowski. L. od lipca 1938 w Rez. 020/4 (4). 1848. pu³tuski. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. PP i tu nadal we wrzeœniu 1939. 023/4 (72).st. St. 038/3 (84). w 1879 w m. 1 I 1929. L. W 1939 zamieszka³y w Wyszkowie pow. ur. W policji od 1921. L. przod. 4142. L. m. PP W³adys³aw TOCZYÑSKI s. W policji od 1920. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w woj. 1687. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta £odzi. St. L. 4698. Wojciecha i Heleny. ur. 10 II 1909 w Wyszkowie.

St. 14 I 1894 w Podhorcach. St. Do PWŒl. 7822. w Jasienicy pow. Józef TOMAN s. PP Franciszek TOMALA s. Marcina. St. L. dubieñski. w Lutyni Niemieckiej pow. Jana. 062/2 (12). Józefa. ze starszeñstwem 1 I 1936. ur. post. ur. 3441.o. Ppor. 937 . 037/1 (32). sk¹d 18 VI 1926 przeniesiony zosta³ na Post. rez. PP Antoni TOMASIK s. PP Kazimierz TOMASZEWSKI s. Józefa. frysztacki. tarnogórski. w Boremlu pow. w Gdyni do Wydz. z przydzia³em do Szko³y Oficerskiej PP w Warszawie. w 1913.Post. 8 X 1908 w Witowie. 20 II 1906. Od 20 XII 1938 do 6 VI 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. w Katowicach. nastêpnie na Post. post. W PWŒl. III Komis. PWŒl. Szymona. W lipcu 1938 przeniesiony ze stanowiska p. kier. PWŒl. Józefa i Joanny z Fuka³ów. od 1 II 1939. 05/5 (99). ur. Do 28 II 1939 w 1 komp. W 1930 przyjêty do policji w stopniu asp. w Tarnopolu. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. sk¹d powróci³ na Post. w Bobrownikach pow. w Kielcach i tam nadal we wrzeœniu 1939. 038/2 (74). L. 050/3 (100). ur. W policji od 1922. 3103. ur. PP Henryk TOMASZEWSKI s. L. T L. Asp. L. Jan TOMANEK s. 31 III 1939. w Kielcach. przyjêty 1 VII 1924 z przydzia³em do Kdy Rez. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Œledcz. ur. kieleckim – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. Dolne Datynie. [1] (58). bielski i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Bobrownikach i tam te¿ we wrzeœniu 1939. 1784. Post. 27 V 1895 w m. L. 4 IX 1895 w Kielcach. mian. 441. kand. Kdy Rez. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. Przod. w Katowicach. post.

od 1934 w Raszynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. a we wrzeœniu 1939 na Post. St. KZ. St. Karola i Bronis³awy. Odzn. 13 XI 1883.T St. PP Micha³ TOMASZEWSKI s. Karczewie (od 1932 do 1933). PP Franciszek TOMAŒ s. Do 1936 funkcjonariusz w wiêzieniu w Krakowie. 3906. Kazimierza i Marii z Noskowiczów. 938 . W³ochach (od 1927 do 1931). 045/3 (5). ur. Marcina. bocheñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. MDzON. Post. ur. PP Józef TOMCZAK s. L. MDzON. L. ur. 3957. MPzaW. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Bydgoszczy. Odzn. 1683. w Rudnikach. Ukoñczy³ gimnazjum i kurs dla p³etwonurków w P³ocku. m. 05/3 (41). 7 IV 1895 w Warszawie. 5212. St. L. 019/1 (70). od stycznia 1937 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Wiœniczu Nowym pow. Jana i Teofili ze Skupiñskich. 1862. 027/4 (74). We wrzeœniu 1939 pe³ni¹c s³u¿bê w III Komis. 023/5 (90). rówieñskim – 22 II 1937 skierowany na Post. in. L. L. od 16 X 1937 kmdt Post. S³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. Ferdynanda Fortunata i Marianny z Redigierów. 5390. w Hoszczy. post. W policji od 1 V 1929. ur. Od 1 XII 1920 do 31 VII 1921 i od 1 IX 1921 do 31 VII 1926 pracowa³ jako urzêdnik. SW W³adys³aw TOMASZEWSKI s. W policji od 1920. PP Szymon TOMASZEWSKI s. w Bia³ymstoku zosta³ zmobilizowany do Batalionu Obrony Narodowej. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. warszawskim na stanowisku kmdta Post. Przod. 28 X 1900 w Brahi³owie. w Wêglewicach. Odzn. na Post. wieluñskiego. L. w: Zaborowie (do 1926). w Kobyli i tam nadal we wrzeœniu 1939. 026/3 (18). PP Leon TOMBAK s. Bystrzek. w 1897 w m. post. stra¿n. 11 VII 1895 w Nieprzeœni. post. Ludwika i Franciszki z Juszczyków. w 1898 w Oporowie.

Franciszka. W WP od 1920. L. 2830.Wachm. 15 VI 1910 w Sroczkowie. ur. ur. BKZ. 05/4 (95). mian. L. Poznañ-£awica. Wac³awa i Aleksandry z Baliloñskich. 3325. 17 pp. 17 III 1899 w Tuszowie Narodowym. Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿and. Do policji przyjêty 17 IX 1935 w charakterze kand. PP Antoni TOMECKI s. 4 II 1899 w Kociubiñcach. ur. St. w Dobrej pow. St. Stefana. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji pow. w 1900. 17 IV 1899. L. BMzaDS³. ur. W WP od 8 IV 1920 do 19 VII 1922. 3884. T L. ur. w 1934. PP przy KG w ¯yrardowie pow. 5168. mian. 13 I 1901 w Chmielniku. 027/1 (100). ur. post. Antoniego i Katarzyny ze Œwistków. post. W policji ponownie od 1 XII 1930 z przydzia³em do Kdy Woj. St. W policji od 1 XI 1922 do 31 VII 1924. sto³peckiego. Tomasza i Rozalii. St. b³oñski. PP Stanis³aw TOMCZYÑSKI s. od 1926 na Post. limanowski i tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 1923–1925 w £ukowie. W l. 434. post. PP Marian TOMCZYK s. ¿ó³kiewski przydzielony do Rez. 05/4 (8). Od 24 VII 1928 do 31 XII 1929 urzêdnik Izby Skarbowej w Grudzi¹dzu. Szer. kontr. Franciszka i Marianny. Tam nadal we wrzeœniu 1939. w 1939 pe³ni³ s³u¿bê w 7 dyonie ¿and. L. 019/2 (53). jako dca Post. Odzn. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Tarnopolu. 05/5 (39). na szer. MPzaW. 026/4 (34). 3313. W policji od 1922. Wojciech TOMCZAK s. Post. PP Marian TOMCZYK s. 939 . z przydzia³em do KG. post. W 1937 skierowany do Rawy Mazowieckiej z przydzia³em do ochrony rezydencji Prezydenta RP w Spale. post. 1 IV 1934. post. St. w Toruniu i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. PP Micha³ TOMCZYSZYN s.

L. PP Stefan TOMYS s. Post. w Grodys³awicach. w Kdzie Pow. SKZ. 023/5 (91). Do policji przyjêty 10 XII 1937 w charakterze kand. w Grodnie. S³u¿y³ m. ur. 1 IV 1933. kieleckim. W 1934 p. Odzn. L. Kmdta Pow. Andrzeja. na szer. Komis. L. Równe. kontr. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w XXV Komis. 1688. Franciszka i Wiktorii z Chmielewskich. L. Warszawy. BKZ. PP w Warszawie. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. 4 I 1911 w Warszawie. ¯o³nierz Legionów Polskich. 5846. z przydzia³em do Grupy Rez. bia³ostockiego. Od 10 XI 1936 kier. Odzn. Tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 037/2 (88). w Czerniatyniu pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. PP W³adys³aw TOR s. 940 . PP Henryk TOPOREK s. ur. m. w 1894 w Kielcach. tomaszowskiego – we wrzeœniu 1939 na Post. Post. jêdrzejowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. 038/1 (24). stanis³awowskiego i skierowany na Post.o. 012/3 (6). Przod. ur. 782. L. w £ucku. SMzaDS³. MDzON.st. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. Jakuba i Franciszki z Jeziornych. 3 V 1914 w KoŸlu. Jana. post. 1 XII 1937 skierowany na stanowisko kmdta Post.. w Brzegach pow. 5 III 1891 w Zaborowie Starym. PP Józef Karol TOMIAK s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 7740/6064. we wrzeœniu 1939 w Komis. L. 5552.in. Bia³egostoku. KLeg. PP Jan TOMKOWIAK s. W policji od 26 XI 1918.T Podkomis.in. 22 VIII 1897 w Chorzeminie. 050/2 (70). ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 27 V 1899 w RogoŸnie. ur. Przod. Szczepana i Marianny z Buœków. m. 4121. PP Wincenty TOPOREK s.. Podkomis. MN. Józefa i Marty z Lorentzów. BMzaDS³. mian. m. 023/1 (53). w IV Komis. horodeñski. St. w Kowlu i tam nadal we wrzeœniu 1939. BKZ. W policji od 1919.

We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Przemyœlu. MDzON. L. zmobilizowany do WP. L. 22 IX 1912 we Lwowie. PP w Gdyni. Stanis³awa i Apolonii z Krajewskich. 1 V 1932. Jana i Marii z Lipiñskich. L. 27 X 1888 w Konarzewie. ur. 054/1 (60). Od 1 II 1932 kmdt Post. Odzn. W policji od 1922. tam te¿ we wrzeœniu 1939. St. mian. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. T L. ur. 316. BMzaDS³.St. Piotra i Marianny. Kpr. Zbigniew TOWARNICKI s. 062/2 (41). tarnopolskiego i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 4594. 22 XII 1900 w Tuliszkowie. do Komp. rez. ur. w Konstantynowie. PP Piotr TORHAN s. 033/2 (55). Waleriana i Wiktorii. 016/2 (2). W sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w rodzinnym mieœcie. PP Stanis³aw TÓRZ s. 18 II 1893 w Nowym Samborze. MPzaW. kamionecki i tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Fryzjer. w ¯elechowie Wielkim pow. Przod. 941 . 7832. 05/4 (88). GwOPrzemyœla. post. 1 X 1913 w Drohiczynie. na szer. kontr. BKZ. Post. PP Mieczys³aw Micha³ TOUSTY s. Józefa i Wandy. Do policji przyjêty 28 II 1938 w charakterze kand. L. W policji od 1923. ur. Micha³a i Anny ze Œwiech³ów. 5 V 1909. 7234. W policji od 19 XI 1919. ³ódzkim na Post. W 1939 zamieszka³y w Bia³ymstoku. L. „H” Rez. Tuczniewie i ponownie w Konstantynowie. PP Czes³aw TORZECKI s. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Dok³adny przebieg s³u¿by nie jest znany. 058/4 (56). ostatnio w pow. PP W³adys³aw TORUÑSKI s. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. ³ódzkim. Post. Odzn. ur. MDzON. ur. post. 1300. Przod. 4522.

PP Wac³aw TREBER s. 1673. Józefa. L. Kazimierz TRAPSZA s. L.. 29 VIII 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w rodzinnej miejscowoœci. L. Post. W policji od 1920. „F” Rez. ur. m. 5743. 942 . Przez wiele s³u¿bê pe³ni³ w woj. VI Komis. 5906. mian. L. warszawskiego.in. ur. toruñski. 2868. 044/1 (29). ur. 27 XII 1888 w Mórce. w 1904 w Pluskow¹sach pow.. 22 XII 1914 w Poznaniu. na szer. ur. poznañskim – we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. do Komp. ¿ó³kiewski skierowany do woj. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Poznaniu. ur. Stanis³awa. W policji od 1919. ur. 28 V 1887 w Krzeszkowicach. PP we Lwowie. Stanis³aw TRAJCHEL s. ponownie w Kdzie Miasta i tam nadal we wrzeœniu 1939. ³ódzkim. p³ocki. 4506. L. 3 III 1892 w Skierniewicach. 3327. Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Przod. W listopadzie 1937 przyjêty do policji w charakterze kand. 038/3 (19). w 1900. 027/2 (47). Antoniego i Józefy. 027/4 (69). 1 IV 1933. Post. Paw³a. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. Józefa i Magdaleny z Ustasiaków. W policji od 1920. L. kontr. w £asku i w £odzi – w Kdzie Miasta. w Szamocinie pow. 058/1 (43). Kdzie Pow. w Kdzie Pow. Franciszka i Marianny.T Przod. PP Tomasz TR¥BA£A s. PP Marian TRAWICKI s. chodzieski. 058/4 (24). PP Jan TRAFAS s. w Drobinie pow.

Józef TREBULSKI s. 2603. PP Edward Jan TRELA s. L. 24 VIII 1893 w Sulêcinie. Post. w Niemowiczach pow. 05/2 (90). ur. L. PP Micha³ TRETER s. ur. w 1897. kieleckiego. 5548. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. Karola. 7830. Antoni TROCHIM s. na szer. Marcina. W 1935 przyjêty do policji w charakterze kand. a od 6 IV 1936 w I Komis. 21 IV 1910 w Broszniowie. Adama. po likwidacji 17 IX 1937 Post. T L. PP Albin TROCEWICZ s. L. Kazimierza i Rozalii. w Tajkurach i tam nadal we wrzeœniu 1939. Wiadomo jedynie. 1 III 1897 w Bia³ymstoku. ur. Andrzeja i Józefy. wo³yñskim. 943 . PP Stanis³aw TRÊBIÑSKI s. 27 X 1901. Po ukoñczeniu 23 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. wo³yñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. 062/2 (19). ¿ó³kiewski przydzielony do woj. L. kontr. 023/5 (23). Post. ostatnio w pow. 026/2 (32). pocz¹tkowo w II. W policji od 16 II 1924. w Mogilanach skierowany na Post. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Przod. 2489. L. i tam nadal we wrzeœniu 1939. zdo³bunowskim. 3662. ur. 594. 038/2 (66). 27 III 1901 w Kamionce. W 1939 zamieszka³y w Suwa³kach. Post. W policji od 16 I 1925. 020/1 (76). ur. Przebieg s³u¿by nie jest znany. ¿e we wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w policji. S³u¿bê pe³ni³ w Radomiu. Wojciecha i Franciszki. kostopolski.

st. L. 045/3 (17).T Post. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – od 6 XII 1938 w I Komis. 019/2 (78). PWŒl. St. SG Józef TROMSKI s. Kdzie w Katowicach. W policji od 1920. ur. i przydzielony na Post. Post. 5307. W I wojnie w armii niemieckiej. 1 VI 1923. 3805. 1913. L. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Jana. St. 012/2 (61). przod. poznañskim – we wrzeœniu 1939 w Poznaniu. 044/3 (83). kieleckim – we wrzeœniu 1939 w Radomiu. frysztacki. w 1939. Augusta i Albiny z Opitzów. 21 X 1898 w Wysokiej. Alojzy TROMBIK s. post. ur. L. w D¹browie pow. w 1898 w Œmieszkowie. Ryszard TROJAN s. ur. przod. St. mian. Post. przod. i tam we wrzeœniu 1939. BKZ. ur. post. 6 XII 1938. PP Boles³aw TROJECKI s. Siemianowice i tam nadal we wrzeœniu 1939. L.: Hajduki Wielkie pow. L.. PWŒl. 6140.. 050/1 (15). W koñcu lat trzydziestych ponownie w Komis. Do PWŒl. mian. nastêpnie jako instruktor w Miejskiej i Pow. 19 VI 1911 w £azach Frysztackich. stra¿n. St. z której automatycznie przeszed³ do PWŒl. w 1895 w Œmieszkowie. ur. [1] (54). Józefa. Przez wiele s³u¿bê pe³ni³ w woj. 944 . Od 1 II 1921 do 16 VI 1922 w SGmin. Jan TROJAK s. przyjêty 2 XI 1938 w stopniu post. ur. L. Wojciecha i Marianny z Rechowiczów. W 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Bydgoszczy. katowicki (od 1 I 1927). Jana. PP Leon TROMBSKI s. W policji od 1925. Odzn. œwiêtoch³owicki (do 30 IX 1923) i Siemianowice pow. Post. 10 IX 1910 w Trzyñcu. w 1892 w Wandowie. Andrzeja. 757. – 1 I 1928. S³u¿y³ w Komis. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. od 20 VII 1939 w Kdzie Rez. PWŒl.

5777. katowicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. PWŒl. L. od 15 XI 1920 do 24 VI 1922. S³u¿y³ w 13 pp oraz 66 pp.. ze starszeñstwem 1 VI 1919. post. PWŒl. Eljasza i Marii. Antoni TROSKA s. 012/1 (50). Odzn. wo³yñskiego – od 1 VII 1932 w Wydz. ur. 6141. Do PWŒl. Walentego i Józefy. na stanowisku Kmdta Pow. œwiêtoch³owicki (do 30 IX 1923). i Miejskiej Kdzie (do 4 I 1924). lubliniecki (do 1 III 1927). Komis. 10 IV 1901 w Smo³owie. Odzn. ur. katowicki. W WP od 1 III 1920 do 25 IV 1921 i od 16 V 1922 do 13 X 1923. Hajduki Wielkie pow. Alojzy TROSZKA s. PP Wac³aw TRYBUCHOWICZ s. L. Kosów Poleski. 1409. 142. woj. 8 II 1888 w Wróblanczynie. St. Franciszka i Julii z Woschnitzów. PP Jan TRUBYCZ s. T L. sk¹d skierowany do Komis. 945 . rez. Uczestnik powstañ œl¹skich. w Postrowie pow. PP Jan TRUSKOWSKI s. nastêpnie w PWŒl. ur. nastêpnie w policji. Œledcz. Chorzów-Maciejkowice i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Wincenty TRUSZKOWSKI s.in. 25 VII 1895 we wsi Najbruch. W policji od 1 VII 1923. ur. przyjêty 1 II 1925. BMzaDS³. S³u¿bê pe³ni³ m. post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. od stycznia 1938 w II Komis. w Siemianowicach pow. W WP od 15 V 1919 do 30 VI 1923. MN. ur. 1865. L. 045/2 (95). S³u¿y³ w Komis.St. L. W marcu 1938 przeniesiony zosta³ z Post. PKU Pru¿ana. St. Post. w Sawinie pow. KnaŒl. nastêpnie w Katowicach w Pow. Wincentego i Franciszki z £ykowskich. w Brzeœciu n. Odzn. poleskiego. nastêpnie w woj. 05/4 (10). w Bêdzinie. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w Komis. Przod. w Brzeœciu n. lubelskiego na stanowisko kmdta Post. por. Kochcice pow. W PGŒl. Chorzów pow. Odzn. 5929. w Kowlu i tam nadal we wrzeœniu 1939. piech. ur. Micha³a i Anny z D¹browskich. na Post. 21 VI 1886 w Suchej Górnej. (do 25 II 1926). 033/1 (56). che³mski i tam nadal we wrzeœniu 1939. kieleckim – we wrzeœniu 1939 kier. 26 V 1899 w Borku. Bugiem. 062/2 (34). Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939.WWiZ. Podkomis. MPzaW. od 20 VII 1939 na Post. KW dwukrotnie. BKZ. Do policji przyjêty 15 VII 1922 z przydzia³em do Kdy Woj. MDzON. 012/2 (60). kpr. Stanis³awa i Anny z Koz³owskich. Przez wiele lat w s³u¿bie œledcz. gdzie pe³ni³ s³u¿bê przez wiele lat. stoliñski do woj. 26 III 1895 w Szawlach. MDzON. post. Kdzie Rez. MDzON. L.

bia³ostockim w pow. Przod. £añ pow. Przod. sk¹d przeniesiony do pow. Piotr TRZASKALIK s. 037/4 (46). w Proszowej i Chodaczkowie pow. a stamt¹d do Ostaszkowa. 2 p. 058/4 (27). PP Ignacy TRZCINKA s. mian. tarnopolski. w Ejsmontach i Wo³pi. PP Miko³aj TRYGUBOW s. W 1932 ukoñczy³ XXIV kurs Centr. Kolnica pow. Od 1 VII 1931 funkcjonariusz wiêzienia w Rawiczu. WK. nieœwieski i tam nadal we wrzeœniu 1939. 05/3 (25). 26 IX 1892 w Pora¿ynie. od 18 IX 1922. Odzn. 012/2 (58). m. Katowice-Dworzec. w Kdzie Miasta £odzi. w 1893. 3287. ur. St. do 26 VII 1939 na Post. L. ³ódzkim. Ludwika i Marianny ze Szczyrbów. Ostroga pow. W policji od 1923 na Post. od 1937 w Tarnopolu i tam nadal we wrzeœniu 1939. w 1939. nastêpnie kmdta Post. katowicki. Szk. 1998. 946 . W grudniu 1939 przeniesiony do obozu w Kozielsku. augustowski. 3452. ur. Od 1925 w woj. sk¹d przeniesiony zosta³ na stanowisko kmdta Post.in. Jana. 30 VIII 1939 otrzyma³ rozkaz wyjazdu s³u¿bowego do wiêzienia w Bia³ymstoku.T Przod. PWŒl. Do 13 V 1936 s³u¿bê pe³ni³ na stanowisku kmdta Post. Pocz¹tkowo nauczyciel w Wielkopolsce. Od 1933 w V Komis. Micha³a i Katarzyny z Janowskich. w Paw³owie pow. MPzaW. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Do 15 XI 1924 s³u¿y³ w Komis. Barg³ów i Bia³obrzegi. St. post. sap. grodzieñskim – kmdt Post. 2 p. ur. augustowskiego – s³u¿y³ na Post.. L. W PWŒl. w £odzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. 030/1 (58). zdo³bunowski i osadzony w tamtejszym wiêzieniu. 30 VIII 1905 w Sielcu. nowogródzkim – w Baranowiczach i Lidzie. ur. L. przod. 1 XII 1892 w Bia³ymstoku. post. Departamentu Karnego MS. ur. w Dobromyœlu pow. L. 5289. Przod. m. Jana i Antoniny z Kaptysów. baranowicki. W policji od 1919. W PP od 1922. BMzaDS³. L. Stra¿n. W 1933 przeniesiony do Urzêdu Œledcz. L. sier¿. lubliniecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. 1 I 1929. nastêpnie w woj. Wo³owiczowce. 22 II 1901 w Czy¿owicach. w Lubszy pow. 023/4 (99).in. PP Jan TRYBU£A s. pe³ni³ s³u¿bê na Kresach Wschodnich. 522. Franciszka i Marii z Klimczaków. SW Stefan TRYBUSZEWSKI s. W WP od 20 V 1920 do 21 IV 1923. 7806. w Grodnie i tam nadal we wrzeœniu 1939. MDzON. Wojciecha i Apolonii z Kasperczaków. 22 I 1889 w Poddêbicach. PP Micha³ TRYBUŒ s. W policji od 1924. Aresztowany po 17 IX 1939 k.. ur.

w Bia³ymstoku i tam we wrzeœniu 1939. 1923–1924 s³u¿y³ w baonie sanit. Przez wiele lat w policji woj. 020/4 (100). Jana i Marianny. W policji od 1919. Uczestnik wojny 1920 i III powstania œl¹skiego. Kpt. PP Franciszek TRZCIÑSKI s. Odzn.Post. Jana. Kpt. Do 1923 dca Post. W l. ur. Wincentego i Marty. W policji od 1 II 1929. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Odzn. 154. Uczestnik wojny 1920. rez. w Brzeœciu n. Ignacego i Heleny z Kleniewskich. Stanis³awa i Marianny. W styczniu 1938 skierowany do II Komis. s³. w Sokó³ce. 13 X 1903 w Stryszawie. MDzON. Mieczys³aw TRZECIAK s. pomorskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. 1417. L. W 1939 zamieszka³y w Kaliszu. Przydzielony do kadry zapasowej 3 Szp. Dr n. ur. post. 1884. ze starszeñstwem 1 VI 1919. wachm. 016/1 (31). poleskiego. 037/4 (8). L. ur. Wojciecha i Wiktorii z Blamowskich. Przod. T L. L. 21 VIII 1889 w Puœnikach. L. PKU Kalisz. Od 1926 z-ca dcy 3 plut. ur. St. W sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP przy I Komis. St. PP Edward TRZOP s. w 1894 w Czeladzi. w 1900 w Czêstochowie. Okr. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. 31 VIII 1903 w Parszczenicy. MDzON. mian. Gran. 1 IV 1939. post. PP Jan TRZEBIATOWSKI s. ur. w Brzeœciu n. MPzaW. ur. Jan TRZPIS s. ¿and. post. 59. L. ¿and. Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939. med. St. 2271. St. Bugiem. w Czêstochowie. 442. zdr. 947 . Do s³u¿by w policji przyjêty 16 I 1929 przez Kdê Woj. w Tczewie. w Sosnowcu. 051/2 (37). 026/2 (60). 027/1 (82). 30 IX 1896 w Kliszowie. MPzaW. W WP ochotniczo od 19 I 1919. PP Franciszek TRZOÑSKI s.

ur.T St. 948 . BKZ. mian. PP Aleksander Dariusz TURCZYN s. Ukoñczy³ dwie klasy gimnazjum. post. Podkomis. PKU Ma³kinia. Odzn. w 1939. w 1901. ur. W WP od 4 I do 25 X 1921. 231. St. przyjêty 1 IX 1924. 027/2 (92). Szczepana i Ma³gorzaty. Józefa. w Czarnej Wsi pow. Juliana i Malwiny z Prusewiczów. W 1936 przeniesiony z woj. MDzON. 019/2 (94). Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W policji od 1 XI 1923. stanis³awowskiego – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Woj. III KG i tam nadal we wrzeœniu 1939. Post. w Stanis³awowie. 8 IV 1897 w maj¹tku Zosin. L. Micha³ TU£ACZ s. ur. PP Witold TUMI£OWICZ s. kieleckim – we wrzeœniu 1939 na Post. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. L. St. Jana. i tam nadal we wrzeœniu 1939. 1814. Przod. mian.. PP Franciszek TURCZYN s. kontr. W WP od 7 VIII do 31 X 1920 oraz od 7 XI 1922 do 29 III 1924. Od 8 VI 1936 przeniesiony z funkcji Kmdta Pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. rez. W Stra¿y Granicznej od 24 II 1922 do 31 X 1923. post. 05/3 (69). Szaniec. KW. bia³ostocki. 5158. 026/4 (23). L. na szer. w 1893 w m. ze starszeñstwem 1 VI 1919. St. PP Leon TUNIKOWSKI s. 027/4 (21). S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – do 1 III 1930 w SzPWŒl. ur. kpr. ¯o³nierz Armii gen. PP Zygmunt TU£AZA s. Przod. ¿ó³kiewski skierowany do woj. bia³ostockiego. W policji od 1920. piech. od 2 III 1930 w III Komis. post. Wojciecha. MPzaW. 25 IX 1900 w Wieruszowie. 30 IV 1911 w G³uszynie. Hallera. w Piñczowie. przez KG. w Czêstochowie i tam we wrzeœniu 1939. ur. 1 II 1937. L. Odzn. Do PWŒl. W WP od 2 XI 1918 do 9 XII 1921. przod. Wêgrów na stanowisko kier. Przydzielony do 30 pp. L. Por. 3732. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand. 2602. 038/4 (88). BKZ. Stanis³awa i Marianny z Matusiaków. W policji od 1 VIII 1924. 8 pp. 4112. ur. 15 XI 1885 w Rudkach. Odzn. wileñskiego do Wydz. PWŒl. I Komis.

Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – we wrzeœniu 1939 w VI Komis. Jana i Emilii. L. PP w Kamionce Strumi³owej i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. W³odzimierz Wo³yñski. T L. Post. ur. W policji od 1924. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 5531. Od 26 VI 1937 przeniesiony z woj. w Horyniu pow. 593. Kazimierza i Franciszki z Laprusów. BMzaDS³. W styczniu 1938 przyjêty do policji w charakterze kand. 023/5 (29). ur. do Komp. MPzaW. wo³yñskiego na stanowisko Kmdta Pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. kontr. 027/4 (77). MDzON. Grzegorza i Heleny. kontr. W policji od 1919. Od 2 IV 1938 kier. 023/3 (67). poznañskiego do woj. ur. 426[. w 1904 w Rybierzynach. 21 IX 1909 w Rozprzy. PP w Jaworznie pow. PP Marcin TUREK s. 030/1 (64). lwowskiego i przydzielony do Kdy Pow. Post. ur. W lipcu 1937 przyjêty do policji w charakterze kand. 019/1 (11). W marcu 1939 przeniesiony do 3 Szw. Józefa i Antoniny.Post. Józefa i Salomei z Kacia³ków. L. ur. L. 3600. Post.]. 05/4 (48). w Rawie Ruskiej. na szer. 12 VIII 1896 w Leoninie. ¿ó³kiewski skierowany do woj. stoliñski. z przydzia³em do Szw. w 1916. Antoniego. w Kdzie Woj. Po ukoñczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. W policji od 1935. Rez. w 1915 w Dziurowie. Rez. L. PP Mieczys³aw TURLEJSKI s. Podkomis. na szer. ref. ur. PP Stanis³aw TUREK s. PP Jan Aleksander TURKIEWICZ s. adm. 4802. w Tarnopolu i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. „G” Rez. w Piotrkowie Trybunalskim. PP Wac³aw TURKOWSKI s. PP Kazimierz TURCZYÑSKI s. Odzn. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. 4624. 27 III 1897 w £odzi. ³ódzkiego. Post. 949 . w Konstantynowie pow. ³ódzki. chrzanowski. PP we Lwowie.

Pawe³ TUROÑ s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PP Romuald TUSTANOWSKI s. BMzaDS³. w Ko³omyi. w czerwcu 1938. W l. Nak³o (do 19 IV 1925). jako kmdt Post. przod. L. post. Pogwizdów pow. Kraj. cieszyñski (do 27 I 1925). 31 X 1893 w Sokolnikach. tarnogórskim – jako z-ca kmdta Post. 2824. L. PP Jan TUSZKIEWICZ s. 027/3 (47). 635. na Post. Marcina. w Rudniku pow. 230. St. ur.T St. ur. Miko³aja i Marii z Komornickich. Jana i Agaty. 023/5 (1). mian. Post. nastêpnie w styczniu 1935 przeniesiony do Kdy Pow. mian. w Brodach. w 1894. w Ko³omyi. przod. BKZ. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 19[. Odzn. kowelskim. Frysztat. 24 VI 1898 w ¯upaniach. post. 1926–1934 s³u¿bê pe³ni³ na Post. W ¯and. b³oñski. ur. 2565. 11 VII 1893 w Wêdryni. post. L. Brynów pow. 17 X 1904 w Gródku Jagielloñskim. Odzn. 3 I 1939 i skierowany do Wydz. w styczniu 1938. w pow. Radzionków (do 2 I 1939). L. L. 037/1 (79). Œledcz. 027/3 (81). S³u¿y³ w Komis. nastêpnie w PWŒl. ko³omyjski. 033/1 (67). Jana i Karoliny. ur. St. potem w Komis. We wrzeœniu 1939 w Komis. Jan TUROSIÑSKI s. s³u¿by œledcz. Ks. 3466. W 1928 ukoñczy³ Szko³ê Policyjn¹ w ¯yrardowie pow. 11 IV 1910 w Zdo³bunowie. w pow. Tam nadal we wrzeœniu 1939. Cieszyn (do 31 V 1924). katowicki (do 10 VIII 1922). w Peczeni¿ynie pow. St. W PP od 13 I 1926. PP Boles³aw TUROWSKI s. 950 . Aleksandra i Anny.]7. 054/1 (79). L. St. Cieszyñskiego od 1 V 1919 do 14 VII 1922. Od grudnia 1937 s³u¿bê pe³ni³ na stanowisku kmdta Post. St. Post. PP Jan Boles³aw TURZAÑSKI s. post. ur. mian. Jana i Erny z Szmoków. ur. PWŒl. ni¿añski i tam we wrzeœniu 1939.

mian. MDzON. ¯o³nierz Legionów Polskich. ur. 30 V 1897 w Œniatyniu. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Brzeœciu n. Odzn. PKU £uniniec. PKU Starogard. 051/1 (56). œwiêtoch³owickim – pocz¹tkowo w £agiewnikach: w Komis. Karola. post. L. na stanowisko oficera inspekcyjnego w Kdzie Woj. St. m. Bugiem. BMzaDS³. W policji od 24 VII 1919.in. 4181. Co najmniej od 1932 Kmdt Pow. m³awskim. ur. mian. ur. 745. od 22 XII 1932 jako z-ca kmdta Post. 3788. Odzn. 1 V 1932. Józefa i Apolonii ze Szczypków. L. 29 VIII 1894 w Bia³ej Podlaskiej. i tam nadal we wrzeœniu 1939. rez. (do 9 V 1928). ur. Od 1 I do 30 VI 1919 urzêdnik samorz¹dowy. Augustyn TWARDAWA s. Albina i Michaliny z Kutasewiczów. 21 III 1896 w m. Od 20 VII 1937 s³u¿bê pe³ni³ w kancelarii Kdy Woj. w Bia³ej Podlaskiej i Komis. PP Józef TWARÓG s. 30 XI 1893 w Wielgolasie. Œledcz. BKZ. W WP od 6 VIII do 14 X 1920. w Tarnopolu i tu nadal we wrzeœniu 1939. 1 VII 1924. MPzaW. Gran. PP Franciszek TWARDOWSKI s. przyjêty 3 VII 1922 w stopniu st. T L. SMzaDS³. Jana i Karoliny z Rychlewskich. mian. W policji od 1 VII 1923. S³u¿bê pe³ni³ w pow. rez. W I wojnie w armii rosyjskiej. Do PWŒl. ur. L. Nadkomis. Podkomis. Augustyna. 026/2 (64). BKZ. 5858. ze starszeñstwem 1 IX 1931. Cz³onek POW. 038/1 (39). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. w Kowlu. w Chropaczowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Eksp. PWŒl. (do 21 XII 1932). ze starszeñstwem 1 VI 1919. Starogard i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. ur. we wrzeœniu 1939 ponownie w Lubowidzu. Komis. SKZ. 951 . W policji od 1 III 1924. L.in. PP Leon TWARDOWSKI s. post. piech. post. 05/5 (63). L. W WP ppor. 19 XII 1888. W policji od 1 II 1919 do 14 IV 1920 i ponownie od 1 VII 1923. post. kier. Odzn. nastêpnie na Post. 6030. ZKZ. MDzON. PP Albert Miko³aj TUWE s. St. KN. Wólka Okr¹glik. Odzn. PP Pawe³ TUZ s. w Siedlcach. S³u¿bê pe³ni³ w pow. piech. w Lubowidzu i Janowcu. MDzON. W WP od 11 XI 1918 do 7 I 1919 i od 15 IV 1920 do 20 I 1923. 038/1 (23). m. Kacpra i Marty z Wójcików. post. St. 13 VIII 1936 przeniesiony z funkcji Kmdta Pow. Przydzielony do 76 pp. por. St.Przod. 12 III 1889 w Dojazdowie. 234. na Post. 1 II 1935. post. St. 023/4 (35).

L. w Zabrzegu pow. m. MPzaW. ur. MDzON. 4909. PWŒl. bielski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 952 . 22 VIII 1900 w Boles³awcu. 3986. 012/4 (5). Odzn. 012/2 (66). Do PWŒl. Andrzeja. W sierpniu 1939 zmobilizowany do KOP „Nowomalin”. Odzn. ur. L. w 1902 w Eljaszówce pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. MPzaW. ur. ur. PP Andrzej TYCZYÑSKI s. w £ucku.in. ur. 872. zdo³bunowski. Prowadzi³ gospodarstwo w rodzinnej wsi. MDzON. L. MDzON. poznañskiego – we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kêpnie. 050/3 (93). 023/5 (97). 29 XI 1895. L. Jana. 3043. Do policji przyjêty 16 I 1925 do Kdy Woj. 050/3 (75). Przod. 1036. BMzaDS³. PP Izydor TYMIÑSKI s. na Post. KW. skierowany na Post. S³u¿y³ w 1 komp. w Katowicach (do 30 VI 1938). Roman TYLICKI s.T Post. PP Stefan TYLKOWSKI s. L. Odzn. sier¿. BKZ. w Stanis³awowie. Post. 058/2 (98). nastêpnie jako próbny post. PP Stanis³aw TYLKOWSKI s. W WP od 11 XI 1918 do 18 III 1922. L. poznañskiego i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. mian. MDzON. 17 XI 1934 z woj. przyjêty pod koniec 1937. Edward TYCZKA s. Jakuba i Jadwigi z Litków. W policji od 9 XI 1923 do 31 III 1925 i ponownie od 1 VII 1925. w £ucku. ur. Odzn. w 1899 w Sokolnikach. S³u¿bê pe³ni³ w pow. post. 3 XI 1893 w Wojtkowej. 1924–1925 pe³ni³ s³u¿bê w KOP. MPzaW. kand. W l. Do policji przyjêty 16 I 1925 z przydzia³em do Kdy Woj. wo³yñskiego przeniesiony do woj. 20 II 1933 z woj. St. w Czernawczycach i tam nadal we wrzeœniu 1939. BMzaDS³. w Kdzie Rez. wo³yñskiego przeniesiony do woj. Przod. 1 VII 1929. Tomasza. Post. 5485. w 1912. brzeskim. Józefa. od 10 IX 1938 na stanowisku kmdta Post. Antoniego i Petroneli. w Tomaszówce.

Odzn. Jan TYTKO s. PP Stanis³aw Szczepan TYNIOWSKI s. kand. PP Ignacy TYRZYK s. w Koszêcinie pow. PP Wiktor TYMPALSKI s. lubliniecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. 016/1 (18). 1 XII 1902 w Gdañsku. w Królewskiej Hucie. PP Boles³aw Brunon TYSARCZYK s. PWŒl. 31 X 1893 w Szombierkach. post.in. ur. kontr. L. 1997. nastêpnie automatycznie w PWŒl. 19 XI 1912 w Radwanowicach. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w I Komis. w Pietwa³dzie pow. Post. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 953 . Leopold Alojzy TYROL s. St. ur. i przydzielony do Komis. mian. post. 4171. a nastêpnie w charakterze t³umacza w Kdzie Pow. BMzaDS³. do I Komis. post.St. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 20 I 1900 w Posadzie Nowomiejskiej. post. Odzn. na szer. przod. 027/1 (44). Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Brzeœciu n. St. W WP w 17 p. w Sto³pcach i tam we wrzeœniu 1939. 033/1 (77). Bugiem – w styczniu 1938 przeniesiony z Komis. S³u¿bê pe³ni³ w woj. nowogródzkim. 1 IV 1939. 12 VII 1913 w Pszowie. od 8 VIII 1922 na Post. i tam nadal we wrzeœniu 1939. frysztacki. Kraj. w Katowicach. ur. Jana i Karoliny z Ostrowskich. Uczestnik powstania wielkopolskiego. kontr. do 1 komp. 386. Post. Augustyna i Pauliny ze Zbieszczyków. 027/3 (86). T L. czêstochowskim – we wrzeœniu 1939 w II Komis. W ¯and. W PP od 1929. L. we Lwowie. Ignacego i Franciszki. 1 VII 1928. w 1903. 3943. Franciszka i Julianny z Menzlów. Kdy Rez. ur. Boles³awa i Anny z Biksów. L. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. u³. MPzaW. w stopniu st. Ukoñczy³ cztery klasy gimnazjum. na Post. w Nalibokach. St. 1422. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand. St. post. 1 XI 1938 mian. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wieluniu. Cieszyñskiego od 7 X 1921 do 17 I 1922 oraz od 18 II do 18 VI 1922. w Czêstochowie. mian. Do policji przyjêty 1 VII 1923 z przydzia³em do Kdy Woj. nastêpnie w policji. Paw³a i Kunegundy. Do 1926 w KOP. 023/5 (85). ur. Odzn. Œl. Do PWŒl. L. na szer. 030/1 (42). ³ódzkiego. BKZ. m. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. MDzON. W I wojnie w armii niemieckiej. przyjêty 16 XII 1937 w charakterze kand. post. PWŒl. ur. BMzaDS³. Przod. 229.

We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. Micha³a. 020/3 (22). PP Wasyl TYTYK s. 29 VII 1888 w Kamionce. ur. 2171. 954 . W policji od 1919. w Bia³ej Krakowskiej. L.T Przod.

4504. Marcina i Julii. w Golasowicach (do 7 V 1939). L. 22 XI 1894. 023/5 (86). ur. jego kmdtem. Klemens UCHER s. BMzaDS³. nastêpnie do 12 V 1939 w Komis. a we wrzeœniu 1939 w IX Komis. przyjêty 16 XI 1923 jako post. od 1 VII 1922. Post. L. tarnogórski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. PP W³adys³aw UGOLNIK s. katowicki (od 24 VI 1934 p.n. wysokomazowiecki. Jana. PP Karol UGONOWSKI s. ur. 21 XI 1899. 17 V 1891 w £añcucie. ur. Piotr UDA£A s. Przod. pszczyñskim na Post. 6100/7733. gdzie pe³ni³ s³u¿bê do 1 I 1929. w Olkuszu. olkuskiego – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w policji pow. nastêpnie w pow. z przydzia³em do Oddz. Odzn. w MiedŸnej i mian. PP Andrzej UDUT s. post. 033/2 (26). Konnego w Katowicach. 1729. w kwietniu 1934. Drogomyœlu (do 4 XII 1929). ur. w 1908. Komis. mian. zosta³ na Post. Post. Karola. MDzON. 955 . Wac³awa i Katarzyny z We¿owiczów. w Kdzie Miasta. post.in. m. PP W³adys³aw UBERMAN s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Warszawie. post. bielskim na Post. St. w: Chybiu (do 1 XII 1927). 058/4 (16). L. z którego deleg. ur. L. w Chorzowie pow. 10 XII 1889 w Szumlanach. 1050. Jana i Magdaleny. sk¹d przeniesiony na Post. 4334. PWŒl. Chorzów). S³u¿y³ kolejno: w Komis. 012/2 (6). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. Do PWŒl. 1 V 1926. 1486. w Bielsku (do 17 IX 1937) i pow. w VII. w Soko³ach pow. w 1914 w Miñsku Litewskim. 058/2 (81). tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. W policji od 1924. Stanis³awa i Józefy. PWŒl. III Komis. W PWŒl.St. 038/1 (79). ur. St. w Œwiêtoch³owicach. post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Mikuszowicach (do 30 X 1933). St. mian. Post. L. w Piasecznej pow. U L.

MDzON. przyjêty 24 VI 1922 w stopniu st. mian. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w pow. 21 III 1897 w £odzi. 4169. 1 VI 1923. pol. 3940. Józef UJEJSKI s. W PWŒl.in. Od 7 IX 1920 do 2 V 1921 w PGŒl. w Stawie. Józefa i Anny z Jobstów. PWŒl. 5643. post. ³askiego – m. [4] (47). we wrzeœniu 1939 w Komis. w £asku. kaliskiego. ur. ur. w Rudzie. Odzn. w Bia³ymstoku. Ruœcu. Do PWŒl. 023/5 (60). w Komis. Przod. w: Tuszynie. od 9 II do 16 III 1923 do Kdy Okrêgu Wilno. Urbana i Jadwigi z Kaniów. w Kurówku. MDzON. w Kaliszu. MPzaW. St. do Kdy Okrêgu Stanis³awów. PP W³adys³aw UKLEJA s. Od 20 III 1923 skierowany do Kdy Pow. PP Walenty UGORNY s. Odzn. Micha³kowice (do 4 XI 1924). œwiêtoch³owickim. PP Boles³aw ULAÑSKI s. Od 7 X 1921 do 17 I 1922 w ¯and. post. W policji od listopada 1922 przyjêty do Kdy Okrêgu £ódŸ. MPzaW. Post. L. St. L. Komis. m. 956 . Przod. we wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. W policji od 1929. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w policji pow. od 17 VI 1922. ur. L. w III powstaniu œl¹skim w ¿and. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. Andrzeja i Ewy. Dowborczyk. na Post. Kraj. L. ur. 045/3 (64). S³u¿y³ w pow. w Kaliszu. sieradzkim – we wrzeœniu 1939 w Komis. 037/4 (17). 20 V 1899 w Odechowie. Makoszowy i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Piotr UHEREK s. [3] (45).U St. post. St. w Zduñskiej Woli. PWŒl. Walentego i Antoniny z B³aszczyków. m.. mian. L. katowickim na Post: Janów (do 14 IV 1923). Bazylego. (od 20 I do 14 VI 1922). Cieszyñskiego. Widawie i Pabianicach. Od 1930 w policji pow.in. sk¹d 16 II 1929 przeniesiony na Post. ur. Marcina i Marcjanny z Pogorzelców. post. 9 VII 1898 w Nowym Bytomiu. 23 I 1882 w Borowem. 054/1 (41). We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. a¿ do 6 X 1921. Ks. post. L. 4060. Zawodzie. w 1895 w Starem. Post. ur.in. PP Nestor UHORCZAK s. na Post. w Œwiêtoch³owicach. Od 4 XII 1922 do 3 II 1923 deleg. nastêpnie do Kdy Pow. 17 III 1884. lwowskiego. 31 III 1939. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w pow. przy której Dtwie odby³ kurs ¿and.

St. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w pow. PP Marcin UMIÑSKI s. 417[. ur. rez. MPzaW. Gracjana i Ksawery z Ruszkowskich. Edwarda i Stefanii. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. przod. Odzn. L. pomorskiego. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. Franciszka i Anieli. W policji od 16 I 1924. PP Boles³aw ULICKI s. ostatnio s³u¿y³ w Bia³ymstoku – od 20 II 1937 kier. ³ódzkim i w £odzi – w Kdzie Miasta i Rez. post. Podkomis. W l. od 2 VI 1938 na Post. 5757. W l.]. W WP od 28 IV 1919 do 25 VI 1921. 4 VII 1893 w Serocku. kontr. SKZ. w Kuczborku. ze starszeñstwem 1 VI 1919. Antoniego i Emilii z Siemiñskich.in. w Warszawie. krakowskiego. W styczniu 1934 przeniesiony z woj. Od 1 X do 21 XII 1929 Kmdt Pow. w sierpniu 1939 kier. w Wierzbniku. We wrzeœniu pe³ni³ s³u¿bê 1939 w Kdzie Miasta Krakowa. w Olkuszu. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w woj. Kielce i Olkusz. 1926–1928 w Urzêdzie Œledcz. Odzn. post. ur. Lwów. 5410.st. 2038. ¯o³nierz Legionów Polskich. St. 957 . Ppor. w Bêdzinie i tam nadal we wrzeœniu 1939. ³ódzkiego do woj. 2 I 1935 skierowany do Komis. ur. 2 VI 1894 w Warszawie. art. Komis. 038/3 (58). w Kdzie Pow. U L. 4 X 1912 w Dobromilu. bêdziñski. 038/4 (27). m. na szer. w 1894 w Warszawie. L. Do policji przyjêty 14 VIII 1936 w charakterze kand. L. kieleckim. W 1936 przeniesiony do woj. 23 X 1899 w O³oboku. Franciszka i Marii z Mrólów. PP Leopold Franciszek URBAN s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji m. olkuskiego na Post. Od 1 XI 1923 do 31 XII 1924 kmdt SG w Duni³owiczach. 023/4 (52). PKU Kielce. kieleckiego i przydzielony do pow. ur. 1 X 1936 przeniesiony na Post. MPzaW. a we wrzeœniu 1939 w Komis. w Kroczycach. 023/4 (14). bia³ostockiego. W policji od 1926. ur. 3784. KN. w Prad³ach. m³awskim – we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. W policji od 1923. St.St. W policji od 1920. II. Post. w Czeladzi pow. PP Jan URBAN s. Pieszej. w 1890 w Ulanowie. MN. Warszawy. ur. 2191. Odzn. PP Jan UNIEWICZ s. I Komis. 038/3 (7). 1933–1934 kier. L. zaœ 12 X 1935 do woj. Leopolda i Stefanii. MDzON. 037/1 (19). L. PP Wac³aw UNGER s. W policji od 1920. post.

rez. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 045/3 (83). 16 X 1904 w PrzyjaŸni. 3 IV 1938 z Wydz. 1532. St. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w jednym z Komis. W policji od 1920. Do PWŒl. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. 3908. 3476. ur. Do policji przyjêty 27 IX 1929 w charakterze kand. Marcina i Heleny z Budków. ur. Ppor. 027/2 (69). W sierpniu 1939 zmobilizowany do baonu KOP „Sto³pce”. na szer. 038/1 (95). Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. w Krzemieñcu. ze starszeñstwem 1 I 1938. Wac³aw URBANEK s. w Kowlu przeniesiony do Wydz. Post. KW. 12 III 1888 w Chwa³kowicach. 033/1 (52). BMzaDS³. PP Józef URBANIAK s. ur. w T³umaczu. Micha³a. L. 023/4 (94). St. piech. Józefa i Anny z Krekorów. Odzn. PP Wincenty URBANIAK s.U Ppor. 14 VII 1898 we Frankowie. Œledcz. przyjêty 1 XI 1923 w stopniu post. W WP od 20 IX 1935 do 19 IX 1936. 958 . W 1939 zamieszka³y w Garbatce pow. ur. Odzn. L. W WP od 13 VII 1919 do 29 III 1923. post. Po ukoñczeniu 5 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. 26 III 1914 w Siekierce Starej. Stanis³aw URBANIAK s. w Katowicach. PWŒl. post. St. post. 051/2 (60). post. Antoniego i Karoliny Heleny z Wiszniewskich. w 1898. L. Œledcz. 14 IV 1900 w Kucharach. ur. L. St. 527. Poznania. PP Antoni URBANOWICZ s. 918. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. L. PP Antoni URBANIAK s. m. wo³yñskiego. Lekarz weterynarii. ³ódzkiego. Szczepana i Marii. z przydzia³em do I Komis. Wawrzyñca. kontr. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. kozienicki. 4.

Piotr URBAÑCZYK s. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – kier. Ludwika. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w pow. 427. W I wojnie w armii niemieckiej. nastêpnie w pow. ur. 05/4 (47). 5981. ur. Józefa i Anny z Radwañskich. Nadkomis. Jan URBAÑCZYK s.Stra¿n. (do 6 I 1932). nastêpnie z-ca Kmdta Pow. L. rybnickim. Jana. 29 VI 1891 w Radzionkowie. 7 II 1896 w Cielnicach. na st. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Do PWŒl. do Insp. Oficerski w Pszczynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 023/4 (50). ur. pszczyñskim kolejno na Post. PWŒl. Post. 29 I 1935 przeniesiony na Post. Feliksa i Klementyny z Korsaków. od 1 III 1925 do 2 VI 1928 kier. 3594. Po ukoñczeniu 1 VIII 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. SW Józef Konrad URBAÑCZYK s. funkcjonariusz PGŒl. Katowice (31 XII 1928 – 28 II 1929). post. L. PWŒl. 012/1 (7). z przydzia³em do Grupy Rez. W 1925 skierowany na kurs dozorców wiêziennych w Centr. Paw³a i Albiny z Janotów. kontr. 023/1 (10). II Komis. przyjêty 24 VI 1922. 11 V 1899 w Kamieñcu Podolskim. U L. L. Uczestnik powstañ œl¹skich. PP w Warszawie. W 1928 awans. w Urzêdzie Œledcz. Komendanta G³ównego (do 10 IX 1930). rez. 012/2 (24). PP Stanis³aw URBAÑCZAK s. ur. Powstaniec œl¹ski. I Komis. Do policji przyjêty we wrzeœniu 1937 w charakterze kand. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji we Lwowie. Od 1 VI 1921 do 25 VI 1922 w PGŒl. post. na szer.. Gocza³kowicach (do 28 I 1935) na stanowisku kmdta. SW Micha³ URBANOWICZ s. Do PWŒl. St. dozorcê (od 1932 st. stra¿n. przyjêty 26 VI 1922 w stopniu podkomis. 1817. L. w 1909. St. Po jego ukoñczeniu rozpocz¹³ s³u¿bê w wiêzieniu w Królewskiej Hucie. ur. nastêpnie w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu i tam te¿ we wrzeœniu 1939. wo³yñskiego. 3404. w: Paw³owicach (do 3 I 1934). Uczestnik III powstania œl¹skiego – dca baonu tarnogórskiego i kmdt miasta Tarnowskie Góry. w 1905. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w wiêzieniu w Dubnie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. stra¿n. potem deleg. Szkole Dep. Ppor. Karnego MS. St. ur.) i skierowany do wiêzienia w Tarnowskich Górach. Lubliniec (od 7 I 1932) i Œwiêto- 959 . Kmdt Pow.. W wiêziennictwie od 1933. PP Józef URBANOWSKI s. w Kostopolu. Bart³omieja i Karoliny z Nalewajków. 23 XI 1897 w £agiewnikach Œl¹skich. tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.

L. 023/5 (68). Wincenty URBAÑCZYK s. Do PWŒl. wo³yñskiego. mian. – 23 III 1939. 037/1 (90). L. 1 VII 1928. w Katowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. jarociñski. kieleckiego – we wrzeœniu 1939 w II Komis. Feliksa i Marianny z Karwowskich. Odzn. Przod. przod. 785. poznañskim – we wrzeœniu 1939 na Post. 023/3 (49). 364. KnaŒl. PP W³adys³aw URBAÑSKI s. nadkomis. w Za³oŸcach pow. 1 IV 1897 w Piaœnikach-Lipinach. Odzn. ur. PP Franciszek URBAÑSKI s. na Post. Chorzowa (do 31 X 1924). Komis. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Lubliniec (do 11 I 1938). W policji od 4 XII 1929. 5856. 11 VI 1899 w Dobrej. przyjêty 18 IX 1922. Uczestnik powstañ œl¹skich. nastêpnie przeniesiony do woj. 960 . We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. MDzON. Od 19 VIII 1919 do 5 VII 1921 w POW GŒl. MPzaW. PP Wac³aw URBAÑSKI s. Ignacego i Józefy ze Skupiñskich. 033/3 (91). Stanis³awa i Feliksy z Ró¿aków. w Radomiu. St. w Kowlu i £ucku. ¯o³nierz Legionów Polskich. Post. w Jab³oni pow. L. 1 II 1935. Wincentego. Odzn. lubelskim. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w woj. m. ur. post. St.WWiZ I kl. s³u¿bê pe³ni³ m. katowickim – w Komis. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 037/4 (65). Od 2 V 1932 w Wydziale Œledcz. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w pow. Post. Odzn. 1869. St. PWŒl. L. MDzON. Uczestnik wojny 1920. L. post. PP Jan Edward URBAÑSKI s. 27 XII 1906 w Wieruszowie. Katowice i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 26 V 1895 w Wojcieszkowie.in. 8 X 1900 w Bar³ó¿nie. 5629. post. Józefa i Pauliny z Pogorza³ków. W I wojnie w armii niemieckiej. ur. ponownie Kmdt Pow. Od 9 VI 1937 w woj. w Koñczycach (do 1 VI 1929) i Brynowie. 1932–1934). radzyñski.U ch³owice (w l. – 1 I 1938. w Pleszewie pow. mian. L. ur. mian. Post. 019/3 (12). ur. MDzON. 5535. 1 I 1929. zborowski. sk¹d przeniesiony na stanowisko Z-cy Kmdta Pow.

038/4 (3). Kpt. ur. ur. S³u¿bê pe³ni³ w pow. lubelskiego i przydzielony na Post. w MiedŸnej pow. w Katowicach. na szer. 74. Po ukoñczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow.. 5171. Wawrzyñca i Marii. przod. St. Por. w 1912. przod. wêgrowski. 023/1 (14). 961 . Ignacego. ¿ó³kiewski skierowany do woj. kpt – 1 I 1928. 1921–1924 oficer 80 pp. 050/2 (39). KW dwukrotnie. 20 X 1898 w Warszawie. L. Funkcjonariusz SW. 15 V 1919. St. w Grodnie. w 1935 w KOP. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku z-cy kmdta Post. PP Józef URSZULAK s. piech. mian.. Ustroniu (do 11 I 1935). 1 I 1929. ur. Mieczys³aw UZAROWICZ s. BMzaDS³. 2 X 1893 w Halembie. L. L. Józefa. L. w Kaczycach i tam nadal we wrzeœniu 1939. Do policji przyjêty w paŸdzierniku 1937 w charakterze kand. Józefa Piotra i Ksawery ze Œwiêtachowskich.. St. Post. BKZ. cieszyñskim na Post. Wiœle Czarnem (do 15 XI 1935). ur. PP w Poznaniu. Od 6 IX 1915 do 31 I 1916 w SObyw. w 1907 w KlukowszczyŸnie. SMzaDS³. Franciszek URSOÑ s. Jana.Przod. Odzn. KZWLŒr. PP Julian URLIÑSKI s. MDzON. L. Walentego i El¿biety z Zió³kowskich. mian. „E” Rez. ur. ze starszeñstwem 1 VI 1919. w Warszawie do 10 XI 1918. post. U L. 21 IV 1895 w Lipnie. sk¹d przeniesiony na stanowisko kmdta Post. w³odawski. W 1939 pe³ni³ s³u¿bê w PKU w Baranowiczach. 5428. W PWŒl. z przydzia³em do Komp. w 1928 – 66 pp. w 1892 w Wojnach. w: Boguszowicach (od 14 V 1923). Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. kontr. 019/1 (84). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu we Lwowie. PP Jerzy UZIÊB£O s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. Julian UZIAK s. 6066. od 3 IV 1923 z przydzia³em do SzPWŒl. w Urszulinie pow. W l. z której automatycznie przeszed³ do policji w charakterze podoficera prowizorycznego. Odzn. nastêpnie w MMiejsk. MPzaW. ur. PWŒl. 4025. Przod. 044/3 (37). 051/2 (29). 1896.

962 . nr 2. szp. zdr. Kpt. MN. Od 1 VI 1921 s³u¿y³ w Kolumnie Dezynfekcyjnej OGen.V Mjr s³. sanit. szef s³u¿by zdrowia. zdr. 153/31. Absolwent UJ. ur. w 1928 7 baon ³¹cznoœci. 051/2 (14). polowego. L. MPzaW. Co najmniej od 1932 w 57 pp. 1921–1922 komp.. mjr – 1 I 1931. rez. zapas. Stanis³aw Zygmunt VAN DER COGHEN s. ze starszeñstwem 1 VI 1919. Kraków. MDzON. 31 X 1890 w Dobromilu. med. W l. Stefana i Józefy z Richterów. Dr n. w l. Naczelny lekarz PKP w Poznaniu. W 1939 zmobilizowany do WP – kier. Odzn. kadra oficerów s³. 1923–1926 7 baon sanit.

kand. i skierowany na Post. ur. ur. 012/1 (102). 13 III 1892 w Turobinie. post. St. w 1902. m³awskiego. 8 VIII 1900 w m. St. w Zamoœciu i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Lubowidzu. ur. W PWŒl. Zawodzie i tam nadal we wrzeœniu 1939. przyjêty 15 I 1939 do 1 komp. Wawrzyñca i Franciszki. Stanis³aw WAÆKOWSKI s. PP Walenty WACHOWIAK s. post. 033/3 (36). Ludwika. Do PWŒl. Jan WAJCHERT s. nastêpnie w Komis. 1414. post. Jana. W L. PP Józef WAJLER s. Odzn. L. na Post. 1392. Kdy Rez. PWŒl. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 963 . L. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. pszczyñski. ponownie w Katowicach – w III Komis. Post. ur. w Strzegowie. post. 1 II 1937. Wojciecha i Petroneli z Nowaków.in. St. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. 023/4 (77). 044/2 (46). ur. 3174. BKZ. L. PWŒl. mian. W policji od 1929. na Post. L. od 15 I 1924. Tomasza. 027/1 (81). Oficerski w Miko³owie pow. Jan WACIK s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 24 I 1891 w Siedlcu. 4341. we wrzeœniu 1939 na Post. 5 IV 1900 w Krzywiu. 027/2 (74). Rosko. Jana. katowicki (do 31 XII 1924). (do 16 IV 1925). 1 V 1939 mian. lubelskiego – w lipcu 1937 przydzielony do Komis. PP Roman WACHOWIAK s. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w Poznaniu i tam nadal we wrzeœniu 1939.St. post. ur. m. St. w Katowicach. 4542. L. w Janowie pow. w 1916. 2043. post. w Katowicach (do 18 V 1924).

L. ur. 187. Józefa i £ucji ze Srebrzyñskich. Wartowniczej MOdosob. z przydzia³em do Grupy Rez. L. L. Po ukoñczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. w S³upi pow. pru¿añski i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. ur. Do policji przyjêty w sierpniu 1937 w charakterze kand. L. Józefa i Michaliny. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. 16 V 1900 w Orenie. 964 . 4 X 1911 w Zawierciu. w Me³gwi. L. 15 VI 1938 przeniesiony z policji woj. 038/2 (92). w B³udowie i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. W policji od 20 IX 1920. W WP od 25 III 1919 do 17 VII 1920. ur. Przod. 2 X 1902 w ¯ebrowie. 2 IX 1932 przeniesiony z policji woj. poleskiego – we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Pru¿anie. 4295. PP Edmund WALCZAK s. Przod. Lublina i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP w Warszawie. m. 100. poznañskiego. PP Wiktor WALASZEK s. horochowskim – 29 VIII 1939 z Post. PP Jan WALCZAK s. PP Leon WALASZCZYK s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 023/4 (68). Franciszka i Marianny. PP Edward Franciszek WALCZAK s. ur. warszawskiego do Komp. 2351.in. w Œwiniuchach przeniesiony na Post. ur. W czerwcu 1937 przeniesiony do III Komis. Post. lubelskiego. L. Józefa i Józefy ze Stêpniewiczów. 038/1 (49). m. 2131. kontr. poznañskiego do woj. 020/4 (40). 023/1 (34). 5914. Franciszka. 15 X 1889 w Oœmieszczowie. ur. Post. na szer. 6 IV 1911 w Szczytach. 020/1 (71). w Berezie Kartuskiej pow. na stanowisku kmdta Post. w 1889.W Marcin WALAS s. kêpiñski. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. Stanis³awa i Karoliny z Politów. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Post.

w Œwiêtoch³owicach (do 1 XII 1928). œwiêtoch³owicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Od 10 IV 1919 w PKom. w Berezie Kartuskiej pow. Bugiem. w Brzeœciu n. Tomasza i Wiktorii z Supeletów. Kazimierza i Marii z Sieczków. przod. na Post. w Katowicach. PP Stanis³aw WALCZUK s. ur. L. frysztacki i tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Od 1 X 1917 ¿o³nierz I Korpusu Polskiego. MPzaW. w Lipinach pow. na Post. w Piekarach Wielkich (do 22 XII 1938). 3472. 1728. Ze stopnia post. ur. mian. PP Wincenty WALCZYK s. Odzn. Franciszek WALCZYBOK s. Jakuba i Marianny z Brychów. Emil WALDER s. W L. 18 I 1937 przeniesiony zosta³ z policji woj. Odzn. w Or³owej pow. SMzaDS³. œwiêtoch³owickim w Komis. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. nastêpnie kier. w Mra¿nicy pow. Przod. Teodora. Szer. 027/1 (87). w Maciejkowicach (do 19 V 1926). Od 20 X 1932 do 2 VII 1939 kmdt Post. w³oszczowskim na Post. St.in. PWŒl. Franciszka. MDzON. Bielszowice pow. sk¹d automatycznie 1 VII 1919 przeszed³ do policji. £uniñcu i Stolinie. MN. MDzON. Pod koniec 1937 skierowany do Komp.. PP Józef Tadeusz WALCZAK s. w £êczycy. S³u¿y³ m. w Bañgowie. BKZ. Stefana i Franciszki. post. nastêpnie w pow. z którego przeniesiony zosta³ do Komis.. Post. 2 II 1894 w Domaradzu. ur. Wartowniczej MOdosob. MDzON. PWŒl. Przod. i tam nadal we wrzeœniu 1939. 05/5 (24). KZzaDz. 012/2 (39). 2 IV 1895 w Wygnankach. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. w I Komis. ³ódzki. katowickim – w Komis. drohobycki. na Post. 012/2 (73). w 1905. w D¹brówce Wielkiej (do 4 IV 1938) oraz w Komis. 1575. kieleckiego do woj. w Szarleju (do 11 VIII 1936) i £agiewnikach (do 4 V 1937). – 1 I 1930. 1 X 1923 za schwytanie bandy Stolorza. 20 II 1896 w Pszowskich Do³ach. nastêpnie ochotniczo w WP. mian. 038/2 (78). Komis. We wrzeœniu 1939 w s³u¿bie czynnej WP. st. St. L. 965 . Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. st. przod. w S³upi i Gorzelowie. L. KZzaDz. 9288. W policji od 15 VII 1923. 5617. sier¿. BMzaDS³. Józef WALCZYSZEWSKI s. w Chojnach pow. ur.Przod. w Nowej Wsi. Do PWŒl. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. w Komis. 12 X 1895 w Chlewiskach. przod. w Chorzowie (do 5 IX 1926) oraz Janowie. przyjêty 16 II 1924. 050/3 (67). L. 6015. 1 II 1937. L. Odzn. ³ódzkiego z przydzia³em do Kdy Pow. pru¿añski – od 2 I 1938 jako dca plut. katowicki. ur. MPzaW. W I wojnie w armii rosyjskiej. ur. 3 XI 1898 w Godziêtowach. Odzn. pow. w³oszczowskiego.

S³u¿bê pe³ni³ w II Komis.W Antoni WALECH s. W policji od 1 XII 1928. PP Stefan WALENDOWSKI s. w Kowlu. 023/3 (47). 803. 8 VIII 1898. (do 3 III 1939). Odzn. 1960. w Boguminie Nowym pow. katowicki w III (do 1 I 1936) oraz w II Komis. 037/2 (100). PWŒl. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. BMzaDS³. na Post. w £êczycy. w Katowicach (do 1 III 1932). Przod. L. post. Do PWŒl. 4484. L. L. ³êczyckim i w Kdzie Pow. ur. we wrzeœniu 1939 na Post. w WoŸnikach pow. 10 II 1898 w Katowicach. kowelskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. 19 III 1902 w Beresteczku. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. L. ur. L. w Kowlu. post. Franciszka. Aleksander WALERUS s. Uczestnik powstañ œl¹skich. St. w LeŸnicy Ma³ej pow. W policji od 1 V 1920. W policji od 1931. mian. post. przyjêty 16 VIII 1922. St. PP Józef WALENCOW s. 5010. ur. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w II Komis. PP Wac³aw WALECKI s. Klemensa i Bronis³awy. 21 VIII 1905 w Baranowie. w Czêstochowie. 966 . kowelskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. 016/2 (6). z którego 4 III 1939 przeniesiony zosta³ do Komis. ur. Post. Jana. 1 VI 1923. ³êczycki na stanowisku kmdta. W WP od 8 VI 1919. 24 VIII 1896 w Piotrkowie Trybunalskim. L. St. 1015. Przod. 051/1 (92). 019/1 (21). w 1900. lubliniecki. nastêpnie w Chorzowie pow. Karola i Marii z Urbañskich. Tomasza i Anny. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Roman WALENCIKIEWICZ s. W policji od 1923. 1551. Miko³aja i Józefy z Karolczaków. plut. 027/2 (13). ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow.

nastêpnie w Stanis³awowie. PP Roman WALEWSKI s. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. St. mian. w 1903 w Ejsmontach pow.in. W L. post. 3541. PP Stanis³aw WALERZAK s. Do PWŒl. Jana i Józefy z Sumków. 13 V 1893 w Kaliszu. szwol. grodzieñski i tam zamieszka³y. od 1 III 1939 na stanowisku kmdta Post. kostopolskim na Post. Andrzeja i Emmy z Weisów. PWŒl. w Bystrzycy. Przod. przyjêty w 1938 i przydzielony do 2 komp. Artura i Marii. Feliksa Szczêsnego i Józefy ze Skokowskich. a 10 XII 1938 z Post. 12 II 1901 w S³awucie. W PP od 1931. 1 XI 1938. L. L. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w pow. w Porycku pow. PP Jan WALICKI s. Adama. Uczestnik wojny 1920. Teofila. 027/3 (9). 585. kand. 054/1 (8). Kdy Rez. 967 . Wilhelm Faustyn WALKE s. m. 4736. 037/4 (34). w Lutyni Polskiej pow. post. 054/2 (52). ur. w Kostopolu.Post. Osadnik wojskowy na Wo³yniu. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w policji w £odzi i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. 058/2 (14). Odzn. 37. wo³yñskiego. St. 15 II 1913 w Gliwicach. w I Komis. ur. ur. ur. Post. BKZ. ur. w Moczulance i tam nadal we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1938 skierowany do Wydz.. MPzaW. post. Micha³ WALICKI s. 3330. 25 V 1929 skierowany do woj. L. Do policji przyjêty 1 XII 1928 z przydzia³em do KG. w³odzimierski przeniesiony na Post. we wrzeœniu 1939 w I Komis. ur. W WP ochotniczo od grudnia 1918 do czerwca 1921 1 p. frysztacki. 9 IV 1909 w Warszawie. 012/3 (94). S³u¿bê pe³ni³ w policji w £ucku. 25 I 1903 w K³êbówce. w Katowicach. 1999. L. I KG i tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. W 1939 s³u¿y³ w WP. i w Kdzie Pow. PP Ignacy WALEWSKI-COLONNA s. St.

W St. Post. pszczyñskim na Post. przod. Józefa. S³u¿bê pe³ni³ w pow. stra¿n. L. W PWŒl. W policji od 1919. w Poznaniu. St. frysztacki i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 30 VIII 1939 otrzyma³ rozkaz s³u¿bowego wyjazdu do wiêzienia w Bia³ymstoku. w 1885 we Wroñsku. Post. 5251. ur. 24 VIII 1894 w Modliszewie. 037/1 (49). w Siedlcu pow. Makarego. ur. PP Jan WALKOWSKI s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. PP Franciszek WALKOWIAK s. 3793. Od paŸdziernika 1934 kmdt Post. poznañskim – we wrzeœniu 1939 w Poznaniu. 6 IX 1894 w Rawiczu. 05/5 (67). 030/1 (40). Franciszka. W policji od 1922. 968 . W policji od 1921. 17 XI 1887 w Miêdzylesiu. L. 4050. PWŒl. 1375. L. w £azach pow. ur. St. Przod. SW Franciszek WALSZEWSKI s. 016/2 (4). Józefa. ref. 026/1 (31). PP Ludwik WALKOWIAK s. [4] (93). Do s³u¿by przyjêty 21 VI 1920 w charakterze stra¿n. ur. L. w Kobiorze (do 14 XI 1926) i Paw³owicach (do 5 II 1939). L. od 16 II 1925. Józefa i Stefanii z Przyjemskich. Ignacy WALKOWIAK s. w wiêzieniu w Rawiczu. Kdy Pow. sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. wolsztyñski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. w Toruniu. 4345. PP Marcin WALKOWIAK s. post. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. ur. gosp. Wojciecha i Józefy z Maækowiaków. We wrzeœniu 1939 nacz. ur. w 1883. 25 VII 1898 w Lubiatowie. W policji od 1920.

ur. 1024. Wojciech WA£ASZEK s. 12 pp. L. w Katowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. 2374. w Komis. i przydzielony do Komis. w Skalitem i tam nadal we wrzeœniu 1939. mian. w Chorzowie pow. 14 IX 1893 w Pawê¿owie. ur. Ks. 1833. Stanis³aw WALUŒ s. Ponownie przyjêty 15 XII 1922. sk¹d automatycznie przeszed³ do PWŒl. L. nastêpnie w Komis. w Bielsku (do 25 I 1925). w stopniu st. nastêpnie w Katowicach – w Kdzie Pow. Uczestnik powstañ œl¹skich. Od 8 V 1919 w ¯and. Od 1 II do 8 VIII 1922 cz³onek Towarzystwa Czuwania – obywatelskiej organizacji samoobrony w Bielsku. Przod. 10 VII 1892 w Kopanej. œwiêtoch³owicki. S³u¿bê pe³ni³ w Bielsku – do 19 V 1924 w Kdzie Pow. 16 XI 1900 w Lipniku. Cieszyñskiego. w Zebrzydowicach (do 1 X 1931) i na Post. PWŒl. w £agiewnikach Œl¹skich pow. 012/3 (17). katowicki. L. 4 XII 1924. Konnych w Bielsku (do 24 VI 1926). MPzaW. 1568. ur. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. i tam nadal we wrzeœniu 1939. 027/2 (30). post. przyjêty 26 VI 1922 w stopniu post. MPzaW. œwiêtoch³owicki (do 30 IX 1923). Konnym i tam nadal we wrzeœniu 1939. 037/4 (87). a od 20 VII 1939 w Kdzie Rez. Odzn. sk¹d automatycznie 15 VII 1922 przeszed³ do PWŒl. w 1914. Do PWŒl. Cz³onek POW GŒl. PWŒl. post. w Œwiêtoch³owicach (do 17 XII 1922). Paw³a i Marianny z Bogaczów. w Hajdukach Wielkich pow. ur. (do 6 I 1924) i Kdzie Rez. post. Karol WALUS s. Emerytowany kmdt Post. sk¹d przeniesiony zosta³ do Katowic – tu s³u¿y³ w I Komis. Józefa i Zuzanny z Wawaków. przod. St. St. Józefa i Julii. w Buczaczu. 8 II 1895 w H³uboczku Wielkim. cieszyñskim w Komis. Macieja. W WP od 7 XII 1918 do 18 XI 1921. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. Jana i Anny. MDzON. Kraj. L. w Istebnej (do 26 III 1939). 037/2 (92). Po ukoñczeniu kursu zawodowego 15 VII 1924 skierowany do Komis. MDzON. Zwolniony na w³asn¹ proœbê. gdzie s³u¿y³ do 30 IX 1922. kpr. 969 . W I wojnie w armii austriackiej.Jan WALTER s. PWŒl. oraz od 2 XII 1929 w Oddz. PWŒl. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w I Komis. W I wojnie w armii niemieckiej.. – 1 I 1928. ur. Odzn. 3850. w £agiewnikach pow. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Tarnopolu. post. œwiêtoch³owicki (do 14 I 1927) i w Królewskiej Hucie (do 1 XII 1927). Post. W L. z którego 27 III 1939 przeniesiony zosta³ na Post. Rudolf WA£ACH s. 045/2 (44). St. nastêpnie s³u¿y³ na Post.

W Post. W I wojnie w armii austriackiej. 13 II 1902 w Dobrzelinie. [3] (39). ur. Uczestnik powstañ œl¹skich. 2681. 8 VII 1913 w Ustroniu. MDzON. 25 I 1896 w Siemianowicach Œl¹skich. w Brzeœciu n. w Pietwa³dzie pow. PP Stanis³aw WARABIDA s. przod. przyjêty 6 XI 1937. L. Ludwik WANTULOK s. Bugiem. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 037/1 (77). PWŒl. 2318. Do PWŒl. 970 . St. 1 I 1923. Pawe³ WARDAS s. 030/1 (81). Józefa i Marii ze Steców. m. 20 IX 1893 w Szarleju. Przod. Od 1 II do 1 XII 1919 w Rz¹dowej Stra¿y Bezpieczeñstwa w Przemyœlu. – 1 VII 1928. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach. nastêpnie od 1 XI 1938 w Komis. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Odzn. Wojciecha i Marianny z Wójciñskich. Walentego i Teresy z Sauermannów. tarnogórski. brzeski i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939.WWiZ. L. ur. ur. w GrodŸcu pow. L. w Przemyœlu. MDzON. SG Pawe³ Mateusz WARECKI s. ¯o³nierz Armii gen. post. W policji od 1932. Komis. 051/1 (87). BKZ. Odzn. kand. MDzON. L. PP Adam WARDA s. 044/2 (94). St. PWŒl. w Wierzbnie pow. bêdziñski. w 1 komp. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. KnaŒl. w Kdzie Rez. ur. 24 XII 1884 w Popowie.. Od 23 V 1927 z-ca kmdta Post. Do PWŒl. W 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. MH. mian. St. Ponownie przyjêty do s³u¿by 1 VII 1923 na stanowisko kier. 027/1 (35). Cz³onek POW. MPzaW. Paw³a i Józefy z Bureisów. w Rybnej pow. L.in. Post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ jako szer. przyjêty w 1923. PP Adam WARCHOLAK s. 1 I 1894 w Posadzie Nowomiejskiej. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Katowicach. Wojciecha i Józefy z Kwolków. MPzaW. L. 2652. Post. przez wiele lat w I Komis. nastêpnie w policji – do 30 IV 1921 w Komis. stra¿n. post. wêgrowski. Hallera. w Wo³czynie pow. kontr. Andrzeja. ur. 5619. Odzn. 314.

PP Jan WARZ¥SZKA s. 7808. nastêpnie w Bielsku – w Komis. St. i tam nadal we wrzeœniu 1939.in. Nowy Bytom (do 19 VIII 1923). w Komis. MDzON. Konnej m. na Post. 026/2 (71). ur. 1141/7774. BMzaDS³. L. 1 VII 1927. ur. przyjêty 24 VI 1922. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji m. 10 X 1897 w Brzeœciu. PP Wincenty WARZECHA s. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Rez.WWiZ II kl. na szer. ur. post. Teodor WARZECHA s. Konnym. mian. Andrzeja. Warszawy. (do 14 I 1928). 051/1 (6). Uczestnik powstañ œl¹skich. 2847. W L. 045/2 (46). w £yskach (do listopada 1923). 4854. przod. na stanowisku kmdta Post. œwiêtoch³owickim. 15 IV 1898 w Budziskach. 054/2 (31). Odzn. Do PWŒl. PP Józef WARZECHA s. do Szw. na Post. w Piñczowie. 1 I 1938.st. mian. Roch WARZECHA s. 2399. w 1889. piñczowskim. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. Odzn. 19 III 1906 w Sosnowcu. L. St. a we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. post. St. w 1914. Andrzeja. PP we Lwowie. kontr. Wojciecha. 038/4 (14). KnaŒl. W policji od 1 IV 1922. post. Kacpra i Apolonii z Domaga³ów. 1 VI 1923. m. 050/1 (74). od 1 III 1939 ponownie w Komis. St. m. W WP od 16 VI 1919 do 16 VI 1921. w Z³otej. L. Micha³a. St. Franciszka. post. BKZ. Rez. PWŒl. w 1893. £odzi. 971 . W 1939 zatrudniony jako urzêdnik w nieustalonej jednostce centralnej administracji pañstwowej. S³u¿bê pe³ni³ w pow.Andrzej WARSZAWSKI s. post. ur. ur. mian. Post.in. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w pow. L. L. ³ódzkiego. 1286. Do policji przyjêty w listopadzie 1937 w charakterze kand. St.

050/2 (74). na Post. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Pu³awach – w 1937 przeniesiony z Kdy Pow. BKZ. 13 XI 1900 w Zakrzówku. Bronis³aw WASILEWSKI s. Czarnkowie. 22 I 1901 w Kobryniu. sekcji przestêpstw antypañstwowych w Wydz. 037/4 (94). W policji od 16 VII 1921. 16 XII 1897 w Œwinkowie. Rolnik zamieszka³y w Piñsku. BMzaDS³. nowotomyski. L. 1 VII 1930. 1502. w Kasperowcach pow. PP Bazyli WASILEWSKI s. Odzn. Odzn. Antoniego i Marii. m. MDzON. PP Tomasz WASIAK s. mian. L. Odzn. mian. 6363. 1058. i tam nadal we wrzeœniu 1939. W WP od 16 V 1919 do 15 VII 1921. w Poznaniu. Przod. St. 044/1 (85). [4] (80). Józefa i Doroty. w Opinogórze pow. L. ur. 1224. PP Eligiusz WASILEWSKI s.W St. PP Antoni WASILEWSKI s. w 1902.in. St. 2 I 1938. St. Odolanowie i Inowroc³awiu. BMzaDS³. Œledcz. St. post. 2954. Franciszka i Klementyny. ur. Zb¹szyniu pow. BKZ. ur. Poznania i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Plut. post. post. post. post. Andrzeja i Marianny. Ostrowcu. MDzON. W 1939 s³u¿y³ w WP. Do policji przyjêty 16 I 1928 z przydzia³em na Post. 26 II 1904 w Przyborowicach Górnych. Od 31 III 1937 kmdt Post. mian. 972 . 058/4 (46). 1 VII 1929. ciechanowski i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. PP Stanis³aw WARZOCHA s. BKZ. post. ³ukowski i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Odzn. 05/4 (9). ur. s³u¿y³ m. ur. W I wojnie w armii niemieckiej. Od 12 XI 1930 kier. L. ur. sier¿. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Staninie pow. St. L. Boles³awa. W policji od 12 VII 1920. L. Przod. Marcina i Pauliny. zaleszczycki. w 1899 w Drohiczynie.

ur. 016/2 (90). £ukasza i Zofii z Mik³oszków. Cz³onek POW. rez. ze starszeñstwem 1 VI 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. W³adys³awa. Stanis³awa i Antoniny z Miechowskich. L. w 1907. 5105. w Górze Pu³awskiej pow. 4871.st. PP Marian WASILEWSKI s. SK Wyszków-Miñsk Maz. 1 II 1896 w Paulinowie. SW Jan WASILEWSKI s. Post. 973 . MPzaW. ur. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Pru¿anie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PKU Poznañ-Miasto. Odzn. L. Od listopada 1918 do marca 1919 z-ca dcy komp. Micha³ WASILEWSKI s. post. Komis. Przeniesiony 5 II 1939 z Post. 019/3 (18). kozienicki. W L. W wiêziennictwie od 1934. L. St. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. 016/1 (49). SKZ. ur. 3314. L. 5570. w Œwiniuchach pow. Osadnik wojskowy. s³u¿y³ w 77 pp. 020/4 (29). PP Jan WASILEWSKI s. 216. Ppor. L. ur. SG Marian WASILEWSKI s. ur. Samuela i Anny z Borowskich. poleskiego. PP Józef WASITA s. MN. 27 XI 1897 w Siechnowiczach. 6 VII 1900 w Jefimowiczach. a w 1933 do Miêdzychodu i tam nadal we wrzeœniu 1939. Warszawy i tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Post. w 1886 w Kozienicach. Jana. W 1930 przeniesiony do Poznania. Aleksandra. horochowski do policji m. Nieprzerwanie – do wrzeœnia 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Tarnowie.Stra¿n. piech. MDzON. 045/3 (91). W policji od 1 II 1929. ur. w 1900 w RedkowiŸnie. 05/4 (66). 4804. W WP od marca 1919 do sierpnia 1921.

L. L. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. Post. w Obornikach. w l. Post. 2473. b³oñski. Do policji przyjêty 17 IX 1935 w charakterze kand. post. Post. ur. 29 VII 1900 w Czamaninku. 012/4 (8). w 1886. frysztacki. Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. Micha³a i Marii. 05/5 (90). W kwietniu 1938 przeniesiony do policji woj. Jana. post. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. stanis³awowskiego. St. L. L. 023/4 (32). Odzn. w l. Wojciecha i Wiktorii z Bruliñskich. post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ur. 1 IV 1934. W WP od listopada 1918 do 16 I 1922. 3130. ur. MPzaW. w Stepaniu. w 1897. w Zamoœciu. PP Piotr WASZKO s. PP Wincenty WASZKIEWICZ s. W policji od 1919. PP przy KG w ¯yrardowie pow. L. mian. Antoniego i Marianny z Wa³oszków. post. ¿ó³kiewski przydzielony do Rez. 1 IX 1911 w Cierlicku Górnym. St. 2 XI 1911 w Radomsku. na szer. Szer. W³adys³aw WASZEK s. ur. zamojskiego – we wrzeœniu 1939 w Komis. 1925–1932 na Post. St. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Jan WASYLKÓW s. w Kostopolu. ur. post. PP Lucjan WASZCZUK s. 7 X 1891 w Kosowie. kontr.W St. 4301. PP Mieczys³aw WASZCZYK s. 1932–1937 na Post. 012/1 (107). BKZ. kostopolskim. Józefa i Petroneli. w Boguminie Nowym pow. [1] (70). W policji od 16 I 1925. 2163. 974 . u³. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. 2106. 27 p. mian. St. 05/2 (18). od 1 IX 1937 na stanowisku kmdta Post. w Ujœciu i tam nadal we wrzeœniu 1939. 15 XI 1938 i skierowany do Komis. PWŒl. Micha³a. warszawskiego i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. L. BMzaDS³.

975 . St. 2305. 1218. ur. w Radziechowie i tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Osadnik wojskowy. 1 I 1898 w Józefowie. Wincentego i Józefy. PP Andrzej WAWER s. ur. nastêpnie w Pomorskim Inspektoracie Okrêgowym w Bydgoszczy i tam nadal we wrzeœniu 1939. W policji od 1919. 28 III 1908 w Ciechocinku. Jana i Marianny z Nowaków. 10 XI 1889. L. Antoniego. post. W 1938 skierowany na Post. w 1916. 044/2 (54). Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 15 X 1892 w G³uchowie. W policji od 1932. 045/2 (75). PP Jan WAŒKOWSKI s. Przod. katowicki. ur. Przez wiele lat – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w policji m. L. 5618. SG Piotr WAŒKOWIAK s. 708. lubelskiego – we wrzeœniu 1939 w Che³mie Lubelskim. PP Konstanty WAWER s. post. ur. stra¿n. ur. 6 XII 1938 mian. sto³pecki. 051/1 (60).Post. Post. 050/2 (34). L. w 1893 w Wilczanach. Józef WAŒNIEWSKI s. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Puzieniewiczach pow. Wojciecha. W l. 058/4 (4). Wojciecha i Józefy. PWŒl. i skierowany na Post. 613. w Koñczycach pow. w Sypniewie. L. St. W L. 1922–1932 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. 027/2 (87).st. L. Eryk WASZUT s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Warszawy. ur. 964. Grzegorza.

ur. w Zduñskiej Woli pow. w Sieradzu. St. 05/4 (60). w Pietwa³dzie pow. 05/3 (45). PP Stanis³aw WAWRZAK s. Florian Antoni WAWRZYK s. ur. Gocza³kowice (do 30 VI 1923) i MiedŸna (do 9 I 1924). Tomasza i Marii. 3 XI 1900 w Szczytach. SMzaDS³. w Chorzowie pow. KnaŒl. stanis³awowskiego. post. L. BMzaDS³. w Katowicach. post. PP Jan WAWRZYK s. pszczyñskim na Post. PP Boles³aw WAWRZYNIAK s. 05/3 (97). BMzaDS³. Rydu³towy (do 1 X 1927) i Jejkowice. kand. 2946. 1651. przyjêty 1 XII 1937 w charakterze kand.W Post. Post. Boguszowice pow. Józefa. Nastêpnie 2 X 1937 przydzielony na Post. L. PWŒl. miechowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. rybnicki (do 30 IX 1924). w Micha³owicach. Wilhelma i Ludwiny z Dyrbusiów. ur. S³u¿bê pe³ni³ w pow. MDzON. 3607. Odzn. 05/2 (36). PP Stanis³aw WAWRO s. Teofil WAWRZYNIAK vel WAWRZYNEK s. L. 037/2 (9).. 1492.WWiZ. Uczestnik powstañ œl¹skich. kontr. miechowskim. L. 214. 05/2 (45). 6 XI 1904 w £odzi. ur. katowicki. Odzn. 28 IV 1893. Andrzeja. którego kmdtem mian. nastêpnie w PWŒl. bia³ostockim – we wrzeœniu 1939 w III Komis. BKZ. Józefa i Zuzanny z Cichych. ponownie na Post. z przydzia³em do komp. Antoniego i Barbary ze Szwajbkowskich. Tam nadal we wrzeœniu 1939. PWŒl. w Charsznicy pow. nastêpnie w Komis. Kdy Rez. Od 1 IX 1921 do 30 VI 1922 w SGmin. 15 IX 1934 przeniesiony z Kdy Pow. w Miechowie na Post. Post. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w woj. S³u¿y³ w pow. ur. 28 IV 1915 w Ustroniu. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. 14 IV 1899 w ¯o³yni. Bia³egostoku.. 976 . Do PWŒl. Do policji przyjêty 1 VII 1929 z przydzia³em do Kdy Pow. W policji od 1 VII 1921. Cz³onek POW GŒl. ur. zosta³ 22 II 1936. 990. L. Post. 21 IV 1894 w Knurowie. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. rybnickim na Post. Gocza³kowice (do 9 X 1925) oraz w pow. Od 1 VII do 26 XII 1938 s³u¿y³ w I Komis. sieradzki. m.

w Chlewiskach. 26 I 1909 w Poznaniu. w Budziszowicach. 977 . Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. w Bêdzinie. ur. Franciszka i Józefy. w Pietwa³dzie pow. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Post. kieleckiego i przydzielony do pow. Tomasz WAWRZYÑCZOK s. ur. z przydzia³em do KG. 28 VIII 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Wolsztynie. 5402. ur. 10 V 1909 w Muninie. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Robotnik. kand. w Borkowicach i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 4882. 033/2 (40). Kdy Rez. nastêpnie skierowany na Post. rawskim. z przydzia³em do KG. Wiktor WAWRZYÑCZYK s. przyjêty 16 XII 1937 z przydzia³em do 1 komp. PP W³adys³aw WAWSZKOWICZ s. 037/3 (8). i skierowany na Post. w ¯elechlinie – wartownia w Spale do ochrony Prezydenta RP. Jana i Julii z Wieczorków. PP Stanis³aw WAWRZYSZKO s. sk¹d 1 VIII 1937 przeniesiony zosta³ na Post. PWŒl. Telesfora i Franciszki. 2166. 16 XII 1914 w D¹brówce Wielkiej. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. BKZ. Po ukoñczeniu 25 XI 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ¿ó³kiewski skierowany do woj. ur. kieleckiego i przydzielony do Komis. Post. 1 V 1939 mian. L. 044/3 (16). Post. L. pocz¹tkowo na Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. 5 VIII 1899 w Obrej. na szer. Do PWŒl. na szer. Do policji przyjêty 25 IV 1936 w charakterze kand. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. PP Kazimierz WA BIÑSKI s. 058/3 (64). kontr. post. PWŒl. Andrzeja i Anny z Ratajczaków. 4286. w Rawie Mazowieckiej. Od 1 XI 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. 1914. L. Post. ur. ur. koneckiego na Post. w Katowicach. kontr. Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Szymona i Magdaleny. Post. 037/3 (56). Odzn. W policji od 1 X 1933. Ignacego i Anny. L. PP Marcin WAWRZYNOWICZ s. 5426. Oficerski w Pszczynie. 045/2 (84). W L. 26 III 1910 w Komborni. 5 I 1913 w Niedobczycach.Post.

5093. na szer. Odzn. In¿ynier. w Warszawie – we wrzeœniu 1939 w Wydziale II KG. W policji od 15 II 1924. Julian W¥SOWSKI s. osadnik wojskowy z Puzieniewicz pow. 062/2 (51). ur. 23 X 1906 w Kopaczówce. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w £ucku. Odzn. PP Walenty W¥SOWSKI s. W WP od 11 XI 1918 do 6 VII 1923. ur. 1601. 012/3 (82). lubelskiego. w Radomiu i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Odzn. mian. ur. sto³pecki. Bugiem. St. ¯o³nierz Legionów Polskich. 1 III 1936. w 1898 w Stró¿y. pracowa³ w Urzêdzie Wojewódzkim. 3343. SKZ. BKZ. St. Po ukoñczeniu 5 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Jan WCIS£O s. post. PP Jan W¥SOWSKI s. PP w Herbach Starych pow. L. czêstochowski. kowelskim. Stanis³aw W¥TOR s. „D” Rez. L. MDzON. S³u¿y³ m. Do policji przyjêty 28 IX 1929 w charakterze kand. post. przod. Szymona i Marii. ur. W marcu 1934 skierowany do II Komis. L. L. KN. 12 V 1899 w Czêstochowie. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w pow. 020/3 (90). 18 IV 1900 w £uczycach. Podkomis. L. S³u¿bê pe³ni³ m. 1 IV 1939. L. 716/4889. 978 . 1350. Piotra i Katarzyny. Bart³omieja i Marianny. Micha³a.in. 027/1 (77). W policji od 10 XII 1919. w 1880 w Brzeœciu n. Franciszka i Anny z Gañków. 062/2 (43). 023/4 (88). Post. 14 II 1890 w Jêdrzejowie. PP Henryk Eustachiusz W¥SALA s. ur. 5923.in. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. kontr. BKZ. w Kielcach – we wrzeœniu 1939 jako dca Komp. MPzaW.W Podkomis. Ewarysta i Teofili. ur. mian. w Komis.

L. koœciañski na stanowisku kmdta. 044/2 (70). PP Micha³ WEC s. w 1897 w m. katowickim – we wrzeœniu 1939 w Komis. Jana. 22 IV 1890 w Wygodzie. PP W³adys³aw WDOWIAK s. Andrzeja. 037/3 (58). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w I Komis. W policji od 1920. 10 I 1898 w Nowej Wsi. St. 30 XI 1904 w Podwo³oczyskach. L. na szer. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. Przod. ¿ó³kiewski skierowany do woj. w Rokitnie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Torunia. sarneñskim. mian. 045/2 (81). 979 . ur. Nastêpnie pe³ni³ s³u¿bê w Warszawie – we wrzeœniu 1939 w KG. PWŒl. 1303. 3532. L. W policji od 28 VI 1923 do 31 III 1925 i ponownie od 1 IX 1925. 361. ur. przyjêty 18 VI 1922. 027/2 (71). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. W WP od 4 III 1919 do 2 VII 1922. Pawe³ WEBS s. 4910. Przod. Odzn. Zachariasza i Apolonii z Piotrowskich.Post. St. post. 5122. 1 I 1929. Do PWŒl. 15 XII 1937 przeniesiony na Post. 1918. ur. Post. kontr. w 1929 na Post. PP Andrzej WEGNER s. Walentego i Agnieszki. w Tomaszgrodzie. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. BKZ. Marcina i Marianny. PP Pawe³ WCZEŒNIAK s. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w £odzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. 28 III 1901 w £odzi. W policji od 1925. mian. w Nowej Wsi. ur. m. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Kawka. Przod. Do policji przyjêty 20 IX 1930 w charakterze kand. PP Wojciech WEBER s. L. 027/1 (40). Przod. 1 III 1937. W L. w Krzywinie pow. ur. ur. 020/2 (94). stanis³awowskiego. Antoniego i Eleonory z Kazimierczaków. 20 VII 1896. L.

tab. L. W policji od 1923. PKU Jas³o. L. MPzaW. na szer. czêstochowski. L. katowicki. szamotulskim. 037/3 (62). post. L. brzeziñskim – w marcu 1930 skierowany na Post. ur. poznañskiego. 5208. Post. ur. post. S³u¿y³ m. w Je¿owie i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. SG Ludwik Leopold WEIGEL s. 5103. ur. (1922–1924) i 6 szw. 3738. 7 XI 1885 w £odzi. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ur. 033/1 (44). 29 I 1910 w Trzycie¿y. Teodora i Katarzyny. ur. Por. 475. Boryszkowy-Lipienica. 3514. SW Adolf WEITBRECHT s. 23 III 1892 we Lwowie. i przydzielony do Komis. tab. L. St. 012/1 (41). Karol WELCHOWSKI s.in. 026/4 (58). Stra¿n.W Komis. PWŒl. L. Adolfa. kontr. W wiêziennictwie od 1932. w 1908 w Warszawie. PP Marcin Stanis³aw WEJNBERG s. z przydzia³em do Komp. Tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. PP Walter WEISS s. ze starszeñstwem 1 VI 1919. 980 . Micha³a i Marianny ze Œwiêchów. we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w pow. nastêpnie w Przasnyszu i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. PP Jan WELKA s. 1 VI 1938 mian. Post. 1936–1939 kmdt Komis. ur. W WP ochotniczo od 30 XI 1918 do 31 V 1930. 31 VIII 1899 we Wrzeszczynie. 28 VI 1913. PP w Herbach Starych pow. 5164. Ignacego Kazimierza i Teresy Jadwigi z Go³¹bów. Szopienice-RoŸdzieñ pow. w £asku na stanowisku z-cy kmdta. W 1939 pe³ni³ s³u¿bê w jednym z wiêzieñ w Warszawie. MDzON. 05/3 (54). Józefa i Zuzanny. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. post. „D” Rez. i przydzielony do woj. w 1 dyonie tab. W l. 7 XII 1938 mian. Przod. Do policji przyjêty w paŸdzierniku 1936 w charakterze kand. 020/2 (84). rez. Daniela i Julianny.

we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Mokranach pow. w Bia³ogonie. 037/4 (54). L.Post. MPzaW. ostatnio w pow. BKZ. 2019. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – w I (do 13 XI 1929) i II Komis. PP przy KG w ¯yrardowie pow. 023/5 (69). 1 X 1909 w Po³once. Emila i Luizy z d. L. 012/1 (66). 1 I 1903 w RoŸdzieniu. post. 13 VI 1901 w Peliszczach. PWŒl. Zygfryd WENDE s. brzeski. nastêpnie w Kdzie Rez. Szer. MDzON. mian. W grudniu 1937 przeniesiony do pow. ur. Do policji przyjêty 16 V 1930 z przydzia³em na Post. PP Józef WERSOCKI s. Odzn. Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. St. L. W Przod. 3169. post. ur. 058/1 (23). ur. L. post. ¿ó³kiewski przydzielony do Rez. Romana i Katarzyny ze Szprinców. Bugiem. w Z³oczowie. i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Zgierzu pow. 033/3 (40). Ukoñczy³ CJWF. w Zgierzu) i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Do policji przyjêty 17 IX 1935 w charakterze kand. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. w Siedliszczu i tam nadal we wrzeœniu 1939. b³oñski. Œledcz. BKZ. 64 pp. kontr. 5481. ur. Post. kand. W PWŒl. na szer. St. PP Stefan WERETYLNIK s. 1 I 1930. 12 XII 1930 przeniesiony do woj. Odzn. W WP od 9 XI 1919 do 28 III 1922. 23 XI 1901 w Sieros³awiu. PP Micha³ WENCEL s. Odzn. 5702. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w pow. Adama i Kazimiery z Seriderskich. mian. Miko³aja i Stefanii z Jurców. 31 III 1936. 019/3 (22). brzeskim na Post. L. w £odzi z pozostawieniem na etacie Komis. 4132. St. od 16 VIII 1928. do Wydz. ³ódzkiego i przydzielony do Komis. post. bokser. Nauczyciel. jako instruktor w komp. (do 9 I 1932). BMzaDS³. Franciszka i Emilii. BMzaDS³. Antoni WERSZKO s. 1 IV 1938. ur. PP Maksymilian WENDORF s. mian. che³mskim – 15 V 1938 przeniesiony z Post. 981 . St. ³ódzki (18 II 1938 deleg. lubelskiego. Dzia³acz sportowy. kieleckiego i skierowany na Post. Od 1 IX 1922 do 31 III 1926 w stra¿y celnej. ur. post. 16 VII 1903 w Ryliszkach. w Brzeœciu n. L. Bady. Maksymiliana i Katarzyny z ¯urawów. St. w Wysokiem (od 1 I 1928) oraz Kamieñcu Litewskim (od 22 VI 1931) i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Leœniowicach na Post. 704. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Do policji przyjêty 1 XII 1927 i skierowany do Komis. 11 I 1904 w Zborowie.

kontr. 5219. L. 4253. 3332. w 1933 przeniesiony do Kdy Pow. L. ur. 6 VII 1897 w Lasocinie. SW Julian WESO£OWSKI s. w Wieluniu. S³u¿bê pe³ni³ m. w £asku. St. na Post. mian. Antoniego i Franciszki z Wielowskich.W Przod. 038/4 (91). BMzaDS³. w wiêzieniu w Tarnowie. L. ³aski oraz w Kdzie Pow. MDzON. chrzanowski. ur. w Lisiej Górze oraz Klikowej (od 4 XI 1935) i tam nadal we wrzeœniu 1939. na szer. w Rossoszycy. MS dla SW. ¿ó³kiewski przydzielony do policji woj. stra¿n. PP Józef WERTKA s. Post. Uczestnik wojny 1920. L. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. sieradzkim. MPzaW. S³u¿bê pe³ni³ m. post. Antoniego i Marianny. ur. w maju 1929. W policji od 27 IV 1920. L. post. w £êczycy i tam nadal we wrzeœniu 1939. mian. Zygmunta i El¿biety. Szk. 14 III 1907 w Dzier¿awach. St. ur. „G” Rez. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. tarnowskim na Post. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. w Sieradzu i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. na Post. 3524. w Lutomiersku pow. BKZ. PP w Jaworznie pow. ³ódzkiego. W I wojnie w armii austriackiej. 14 VII 1888 w Zagórzu. PP Jan WESO£OWSKI s. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. We wrzeœniu 1939 naczelnik wiêzienia w Mielcu.in. W maju 1929 przeniesiony do Kdy Pow. Do policji przyjêty 3 I 1938 w charakterze kand. 982 . L. St. ¯o³nierz Legionów Polskich. w 1897 w Mogielnicy. MPzaW. Ludwika i Marianny z Baranów. pomorskiego. post. St. kontr. PP Józef WESO£OWSKI s. w 1914. PP W³adys³aw WESO£OWSKI s. PP Tadeusz WESO£OWSKI s. W policji od 1 X 1924. Karola. S³u¿y³ m.in. Do policji przyjêty 18 V 1930 w charakterze kand. przod. Przod. m. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. 033/3 (49). na szer. W wiêziennictwie od 1933. 012/2 (79). Odzn. W policji od 1922. Absolwent Centr. 023/3 (46). St. w Tarnowie i w pow.in. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Miasta £odzi.in. Odzn. z przydzia³em do Komp. 1 IV 1934. 5670. ur. 13 VII 1899 w Stró¿ach. [2] (44). 05/5 (66). Wojciecha.

S³u¿bê pe³ni³ w pow. i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. frysztacki (do 2 I 1939). katowickim na Post. piech. PWŒl. Franciszka. w Kdzie Rez. Odzn. Franciszka i Heleny. MPzaW. Karol WÊGLORZ s. 026/3 (93). z którego przeniesiony zosta³ do Kdy Pow. L. W st. MDzON. w Mys³owicach (do 21 XII 1938). Do PWŒl. przyjêty 16 VII 1924. m. ur. 2567. S³u¿bê pe³ni³ w Komis. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Odzn. Por. 579. W PWŒl. 741.in. ur. 9 VIII 1891. 05/4 (11). St. 5369. RoŸdzieñ-Szopienice (do 21 I 1933). III. 27 XII 1896 w Ostrowie Wielkopolskim. Mys³owicach (do 21 VI 1931). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ jako szer. Od 7 I 1927 w 15 baonie KOP jako dca plut. PWŒl. Por. PWŒl. ze starszeñstwem 1 VIII 1920. a od 17 XI 1934 w VII Komis. post. L. W L. 045/2 (74). nastêpnie na Post. 20 V 1899 w Zebrzydowicach. i przydzielony na Post. L. 05/5 (48). œwiêtoch³owickim na Post. w Piotrowicach pow. sp. przeniesiony przed 1932. Kazimierza i Marianny z Weberów. 3246. Ferdynand WÊGLORZ s. 3 XI 1938 mian. w 5 pp. od 1 XI 1923.in. w Katowicach. we Frysztacie i tam nadal we wrzeœniu 1939. piech. w Chropaczowie (do 14 V 1928) i Piaœnikach (do 6 XI 1934). 22 XII 1901 w Karwinie. PKU £uniniec. nastêpnie na Post. ponownie na Post. kontr. W WP od 27 I 1919. st. 3 III 1895 w Zgierzu. We wrzeœniu 1939 w bryg. Post. Roman WESO£Y s. w Radzionkowie pow. Andrzeja i El¿biety z Dzia³oszyñskich.Post. post. W PWŒl. 22 pp (1922). w Gnojniku na Zaolziu i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. w Paw³owie (do 1 V 1928). ur. MDzON. L. 044/3 (40). w 1914. MPzaW. Alojzy WESO£Y s. od 15 XII 1924. 051/2 (52). w VI. Przod. ur. w Lubliñcu. sp. PWŒl. w D¹brówce Wielkiej i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. S³u¿y³ m. KW. 1923–1924 w 50 pp. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w SK. Józefa i Karoliny. PP Józef WESTFAL s. w l. sk¹d przeniesiony zosta³ na Post. w Komis. Walentego. 983 . nastêpnie w policji w £odzi. ur. tarnogórski (do 2 I 1935). 435/2567. tam nadal we wrzeœniu 1939. Post. KOP „Polesie” w Piñsku. Sylwester WÊGLARZ s.

potem jako p. Katowice-Zawodzie. 3392. katowicki. katowicki. W PWŒl. W policji od 1 XII 1920. 051/1 (64). lublinieckim. S³u¿bê pe³ni³ w pow. sieradzki i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur.o. W policji od 1920. w Miko³owie pow. L. BKZ. ur. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Post. post. 174. Rudolf WÊGLORZ s. nastêpnie w Komis. 1 IV 1924. St. 027/1 (31). i przydzielony do Komis. PWŒl. ur. a we wrzeœniu 1939 w Komis. PP Kazimierz WʯYKOWSKI s. w Kaletach pow. PP W³adys³aw WÊGRZYNEK s. 984 . Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. ur. Wawrzyñca i Stanis³awy. nastêpnie w pow. L. 037/1 (75). krakowskim – we wrzeœniu 1939 w Przemyœlu. 3316. Rudolf WÊGLORZ s. Stanis³awa i Katarzyny. Bia³egostoku. Post. w Nowym Œwier¿eniu na Post. L. St. Józefa i Joanny z Pindurów. sto³peckiego – w styczniu 1939 przeniesiony z Post. 28 VIII 1905 w £odzi. pszczyñski (do 10 XI 1923). w Nowej Wsi pow. PP Józef WÊGRZYN s. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. L. 584. w Lubliñcu (do 14 VIII 1923). Odzn. post. – 15 VIII 1925. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w II Komis. lubliniecki (do 1 IV 1928). L. œwiêtoch³owickim (do 30 XI 1926). PP Micha³ WIATER s. PWŒl. w Sieradzu. 026/3 (60). w Siemianowicach pow. IV £udzkiego Baonu Etapowego. 29 IX 1895 w Bystrzycy. m. Przod. w Zduñskiej Woli pow. 020/3 (8). 2 XII 1938 mian. W policji od 1929. post. 11 III 1896 w Nagoszynie. od 1922. 2680. 4065. ur. 05/5 (61). Stanis³awa i Jadwigi. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. PWŒl. mian. Józefa i Marianny z Komelów. 8 II 1916 w Koñskiej. ur. w Komis. 9 IV 1892. kmdta Post.W Post. Przod. 2 XI 1895 w Mierzwi¹czce. W WP ochotniczo od 11 XI 1918 do 7 X 1919. w Komis. plut. L. Jana. przod. w Sto³pcach i tam nadal we wrzeœniu 1939. na Post. 2 komp.

045/3 (52). 058/4 (7). 5630. L. post. 985 . post. W policji od 1 IV 1924. W L. 027/1 (73). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. Szymona. 2014. Jakuba i Marii. Odzn. MPzaW. ur. PP Franciszek WIATRAK s. Stanis³awa. St. mian. St. PP Leon WICHA s. ur. kowelskim. ur. Osadnik wojskowy. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Nieœwie¿u. sarneñskim – 31 XII 1938 przeniesiony z Post. MDzON. W policji od 1 VIII 1927. 5652. 026/2 (39). ur. L. ur. W WP od 11 XI 1918 do 7 VII 1921. w Zas³awiu i tam nadal we wrzeœniu 1939. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. i tam nadal we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. PP Jan WIATR s. St. Józefa i Marii. Przod. L. w 1896. 1 III 1936. Odzn. w 1898. 7065. L. St. L. kieleckiego – we wrzeœniu 1939 w pow. BKZ. 038/4 (36). post.Franciszek WIATR s. w 1903 w Lipnikach. Odzn. 830. Konnego do Komis. PP Kazimierz WI¥ZOWSKI s. w 1895. ostatnio w Kowlu – 30 IX 1938 przeniesiony z Plut. MPzaW. PP W³adys³aw WI¥CEK s. 4 I 1902 w ¯ukowicach Starych. radomskim. Post. ur. Stanis³awa i Józefy. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 1189. 6 IV 1895 w Zaj¹czkowie. nowogródzkiego. post. w Antonówce na Post. 044/3 (79). Józefa.

Franciszka i Marii z Baranowskich. 054/2 (59). ur. W policji od 1919. ur. w 1897. kontr. post. St. 2832. bia³ostockiego do Kdy Pow. 05/3 (31). we wrzeœniu 1939 w £odzi. L. 019/3 (25). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. w Stanis³awowie. ur. w Brzeœciu n. Piotra i Jadwigi z Kacperskich. Post.W Przod. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. do Grupy Rez. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. w Kole. PP Kazimierz WICZYÑSKI s. ur. Franciszka i Julii. 2572. L. L. 012/1 (58). L. PP w Warszawie. Stanis³awa i Stanis³awy z Kasperów. 4676. tarnopolskiego. wachm. Œledcz. na szer. 3 IX 1915 w Mieœcisku. Antoni WIDELSKI s. w Pyzdrach pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. Alojzy WICZYSTEK s. St. Andrzeja. ur. St. [2] (45). 19 II 1889 w Tadeuszewie. s³upecki oraz w Kdzie Pow. 7 IV 1896 w Kutnie. PP Jan WICIJOWSKI s. W 1932 przeniesiony z policji woj. na Post. 1241. Do policji przyjêty 11 V 1938 w charakterze kand. Stanis³awa. 29 IX 1895 w Wadowicach. PP Edward WICHANEK s. PP W³adys³aw WICH£ACZ s.in. w Brodnicy. 1843. Nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ m. ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w 9 dyonie ¿and. L. Bugiem. w 1913. 986 . 027/2 (8). Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. przod. L. w Koninie.

]. 19 I 1895 w Baborowie. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. 23 II 1896 w m. 439[. Jana i Katarzyny. nastêpnie w pow. ur. MDzON. 24 II 1899 w Bielsku Starym. 012/1 (30). w Niwce i tam nadal we wrzeœniu 1939. na Post. przod. W PWŒl. L. St. rybnickim. W L. przod. SKZ. Komis. 5861. 026/1 (75). post. PWŒl. od 18 VI 1922.in. L. katowickim – do 19 XII 1938 w Oddz. od 1923 w pow.Post. Stanis³awa. rybnickim. [4] (17). PWŒl. Franciszka i Anieli. nastêpnie na Post.in. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w pow. mian. Antoniego i Julianny z Chcio³ów. 1 VI 1923. w Wodzis³awiu i tam nadal we wrzeœniu 1939. W PWŒl. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. od 15 X 1922. ur. L. dubieñskiego – 22 VI 1939 przeniesiony z Post. frysztackim na stanowisku kmdta Post. bêdziñskiego. Odzn. Odzn. Post. Grójec. PP Antoni WIECZOREK s. przod. Jana i Anny. Franciszek WIDERA s. BKZ. Wawrzyñca. 05/2 (64). ur. ur. Nastêpnie od 15 VII 1919 do 15 I 1920 w WSK. m. Andrzej WIDLOK s. m. We wrzeœniu 1939 Kmdt Pow. 15 IX 1897. w Rybniku. 3512. rybnickim. od 19 VIII 1920 do 30 IX 1923 i od 1 X 1924. ur. 22 XII 1896 w Warszawie. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. na stanowisku kmdta Post. w Strzemieszycach. w 1896 w Czeladzi. od 16 VII 1922. Konnym w Katowicach. Skrzynka. od 15 IX 1937 kmdta Post. w Kniahininie na Post. St. Wilczej Dolnej (do 1 VIII 1929). i PKom. MPzaW. L. W policji od 3 II do 23 VI 1920. 023/5 (43). w Radlinie (do 1 V 1929). L. MDzON. Odzn. S³u¿y³ w MMiejsk. w Dubnie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 987 . St. nastêpnie Raszczycach. 4973. PP Lucjan WIECHECKI s. – 3 V 1927. kpr. w Niedobczycach (do 19 VIII 1926). W WP od 5 VII 1920 do 27 V 1921. 1727. S³u¿bê pe³ni³ w pow. w Rychwa³dzie. od 15 XI 1918 do 2 VI 1919.in. Konnego w Or³owej. m. ur. na Post. Post. PWŒl. Emanuel WIECZOREK s. S³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Tomasz WIDELSKI s. W PWŒl. a we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. 05/2 (97).

016/1 (46). ur. Ignacy WIECZOREK s. na szer. Przod. wieluñski. kontr. mian. w Chorzowie (do 20 XII 1938). Eksp. S³u¿bê pe³ni³ w pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 4577. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w 3 dyonie ¿and.W Post. Bytom-Dworzec). S³u¿bê pe³ni³ m. w Komis. w Skomlinie pow. PWŒl. PWŒl. 13 V 1897 w Wieñcu. w Siemianowicach pow. PWŒl. post. 050/3 (51). 037/2 (51). w Rydu³towach i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. ur. katowicki. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w KOP w Sto³pcach. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Komis. od 15 VIII 1922. Hermana i £ucji. Jakuba i Franciszki. W PWŒl. Post. od 1 II 1924. w Boguminie Nowym pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji pow. Jana. ur. [1] (92). 1445. w Królewskiej Hucie (do 23 VII 1934). Odzn. 28 I 1910 w Goœcieszynku. frysztacki i tam te¿ we wrzeœniu 1939. Œledcz. PP Jan WIECZOREK s. wachm. Jana i Weroniki z Grajkowskich. ko³omyjskiego. Po ukoñczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. St. L. w I Komis. L. w Lidzie. Jan WIECZOREK s. w Karwinie pow. 1 IX 1896 w D¹browie Górniczej. Uczestnik powstañ œl¹skich. ur. Antoniego i Konstantyny z Poloczków. 988 . 1 XI 1925. Rados³aw WIECZOREK s. 31 I 1902 w Bujakowie. 027/3 (6). 15 X 1912 w Goduli. St. nastêpnie w pow. 2878. Eryk WIECZOREK s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. L.in. ur. L. w Rybniku. Do policji przyjêty w 1937 w charakterze kand. 2193. rybnickim. Post. IV D. frysztacki i tam tak¿e we wrzeœniu 1939. PP w Warszawie. L. w I Komis. 1925. Klimzowiec (do 5 XI 1934). (d. ³ódzkiego. 045/3 (62). MPzaW. ur. Gran. Micha³a i Katarzyny ze Stolarków. od 2 I 1932 na Post. w 1895 w Dêbsku. PP Franciszek WIECZOREK s. katowickim w: Chorzowie – na Post. Baranowiczach i Nieœwie¿u. do Grupy Rez. w agenturze oddz. sk¹d przeniesiony zosta³ do Komis. MDzON. W PWŒl. L. Przod. od 23 XII 1938 w Komis.

post. 050/3 (90). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 050/1 (88). 12 VI 1910 w Czeladzi.st. Œledcz. 4857. 016/1 (8). w Buszczach pow. 1463. Post. w Czeladzi pow. Odzn. BKZ.St. L. w Ko³omyi. 5625. w 1910. 11 II 1900 w £odzi. PP W³adys³aw WIECZOREK s. L. Jana i Katarzyny ze Str¹kowskich. St. W L. ur. W 1918 w ML. w Kosowie Pokuckim. MPzaW. w Gomunicach. BKZ. kontr. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 1 II 1937. L. w Kdzie Pow.in. kieleckim – 1 V 1937 przydzielony do Komis. Od paŸdziernika 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. Sebastiana. 31 VIII 1893. MDzON. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Stanis³awa. Post. w 1907 w Rokitnie. St. Do policji przyjêty 20 V 1930 w charakterze kand. ur. ur. post. PP Stanis³aw WIECZOREK s. 1021. Rzecznym m. Odzn. na szer. ur. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. W lipcu 1939 przeniesiony do woj. stanis³awowskiego. Grzegorza i Marianny. Post. L. kopyczyniecki. post. 223. Antoniego. PP Stanis³aw WIECZOREK s. PP Wac³aw WIECZOREK s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wydz. W policji od 1 IX 1923. Józefa. 037/2 (71). PP Zygmunt Antoni WIECZOREK s. ur. PP W³adys³aw WIECZOREK s. tarnopolskiego i przydzielony na Post. m. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. radomszczañskim – we wrzeœniu 1939 na Post. bêdziñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. W WP ochotniczo od 22 V 1919 do 28 XI 1921. 3 VIII 1906 w Dêbsku. L. 054/2 (56). stanis³awowskiego. w Chorostkowie pow. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. post. Warszawy i tam te¿ we wrzeœniu 1939. 989 . [2] (27). mian. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. brze¿añski. St.

1 IV 1934. Józefa i Marii z Jaroszewiczów. m. MDzON. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W sierpniu 1939 zmobilizowany do WP w Wo³o¿ynie. od 15 IX 1938 w Komis. 1936–1938 w WP.in. 3728. Post. Juliana i Stanis³awy z Pietruszewiczów. W l. W PWŒl. 990 . Odzn. BMzaDS³. mo³odecki. L. L. Gran. gnieŸnieñski.W St. w O³yce i Kiwercach. poznañskiego – we wrzeœniu 1939 kmdt Post. 4705. Bytom-Dworzec. ur. Leona i Katarzyny. MPzaW. L.in. 28 II 1895.. katowicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. 027/4 (3). Przod. S³u¿bê pe³ni³ w Królewskiej Hucie. 023/2 (4).. S³u¿y³ w CW¯and. (do 14 III 1928). Helmut WIENDLAND s. ur. W WP ochotniczo od 11 XI 1918 do 3 XI 1923. 2799. w Witkowie pow. ur. L. od 2 XI 1922. SMzaDS³. wachm. 058/4 (23). PP Aleksander WIELEBNOWSKI s. ur. Przod. rez. w 1905. Leopolda. 033/2 (10). PWŒl. L. [. Jakuba. W 1929 przeniesiony do woj. W policji od 1 I 1924. Alojzy WIELEBSKI s. w £ucku i tam nadal we wrzeœniu 1939. 12 VIII 1899 w Nieszawie. S³u¿bê pe³ni³ w woj. nastêpnie w Siedlcach. ur. PP Micha³ WIERCIÑSKI s. z którego wraz z ca³¹ za³og¹ zosta³ w styczniu 1938 w³¹czony do I Komis. BKZ. Od 1938 zamieszka³y w Daubuciszkach pow. Przod. m. mian. w I Komis. lubelskiego. L. Lidzie i Mo³odecznie. przod. ³uckim na Post. 1274. Józefa. nastêpnie w Komis. 24 IV 1915 w Rymcelach. mian. Feliks WIENC£AWOWICZ s.]624. 4708. w pow. ur. 5 XII 1903 w Lublinie. 1 III 1936. wo³yñskim. 058/3 (40). 7 VII 1897 w Rad³owie. Józef WIERCIÑSKI s. 023/1 (38). w Chorzowie pow. Kpr.

Odzn. post. 22 I 1898 w Wójcinie. 2 II 1900 w Juliopolu. w 1895.Jan WIEROBEK vel WYROBEK s. PP Jan WIERZCHOS£AWSKI s. Po ukoñczeniu 30 IX 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. Przod. krakowski. 4651. 5360. Jakuba i Józefiny. Józefa i Jadwigi z Jasiñskich. L. w Ho³ubli. MN. 023/3 (81). MDzON. 31 III 1912 w Bolechowicach. w Mogilanach pow.in. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. w Rakowcu oraz od 1935 jako kier. 3421. Franciszka i Antoniny z Jab³oñskich. Uczestnik powstania wielkopolskiego. KW. W L. BMzaDS³. L. ur. Komis. w Inspektoracie w Poznaniu. Odzn. a tak¿e jako kier. Józefa. 012/1 (38). ur. ur. BKZ. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Tarnopolu. Odzn. mian. Komis. MDzON. KW. 044/1 (88). L. m. krakowskiego. W policji od 1920. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Komis. Przod. 2935. MPzaW. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PP Wac³aw WIERZBICKI s. Od 1938 Z-ca Kmdta Inspektoratu w Koœcierzynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. PP Józef WIERZBOWSKI s. w Tczewie. SG Antoni WIERZCHOWSKI s. ur. 600. 012/1 (35). St. ur. MPzaW. Franciszka i Agnieszki z Sasów. siedleckiego – we wrzeœniu 1939 na Post. Post. nastêpnie (od 1922) w SG. 20 XII 1896 w Kiekrzu. SMzaDS³.. w Gniewie. 044/3 (54). 027/3 (21). 991 . Jana i Marii. L. Przod. Do policji przyjêty 25 VIII 1936 w charakterze kand. Uczestnik powstania wielkopolskiego. 9 III 1895 w DŸwierznie. MDzON. 1852. PP Micha³ WIERZCHOWSKI s. kontr. 22 III 1939. na szer. Od 1 VII 1921 pe³ni³ s³u¿bê w Stra¿y Celnej. ur.

W Przod. 037/3 (91). post. PP Jan WIÊCEK s. na szer. L. S³u¿bê pe³ni³ m. katowicki. £odzi. plut. W PWŒl. W WP od 6 II 1920 do 15 XI 1922. L. W policji od 1922. m. SMzaDS³. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. PWŒl. w Klecku pow. St. 992 . ur. 2872. Jana i Marianny z Tomczyków. Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w I Komis. 1196. 012/3 (89). post. w 1899 w KuŸnicy pow. œwiêtoch³owicki. Józefa i Franciszki z Nale¿ytych. w 1899 w Iwanowicach. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w³oszczowski. L. ur. PP Stanis³aw WIEWIÓRA s. od 16 XI 1924. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. W policji od 15 VI 1923. nastêpnie na Post. ur. Jacentego. 2400. 11 I 1911 w Jeziornej. St. ur. L. Walentego. w Klewaniu. Cz³onek POW. W sierpniu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w rodzinnej miejscowoœci. 020/2 (95). Marii. w Nowym Bytomiu pow. rówieñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. Jana i Matyldy ze Skowronków.in. 26 I 1895 w £odzi. Odzn. w Cieszynie (do 1 X 1932). 4479. BMzaDS³. 020/2 (8). Augustyn WIESZA£A s. w Bielszowicach pow. L. nieœwieski. L. 058/1 (6).. 030/1 (47). ur. 3036. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Warszawie. Do policji przyjêty 25 VI 1936 w charakterze kand. PP Aleksy WIETRZYK s. w Komis. Post. nowogródzkiego. 20 V 1900. PP Boles³aw WIES£AWSKI s. KN. ur. 8 V 1896 w Strzelcach. 4296. we wrzeœniu 1939 na Post. kontr. Jan WIÊCEK s.

L. Zmobilizowany 29 VIII 1939 do Rezerwy PP w ¯abince pow. ur. w 1933. post. St. St. w Tarnopolu i pow. L. 10 V 1893 w Kobylej Wólce. St. PP Franciszek WIÊCKOWSKI s. Wawrzyñca i Petroneli. L. ur. BMzaDS³. lubelskiego. 038/4 (99). ur. W policji od 16 XII 1924. 2314. L. 037/2 (66). 05/1 (91). post. PP Wincenty WIKTOREK s. dzia³acz PPS. 28 II 1903 w Dynowie. w XVI Komis. kobryñski. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W 1932 ukoñczy³ XXIII kurs w Centr. 062/2 (30). L. Franciszka. ur.St. PP Franciszek WIKIE£ s. Od 4 VI 1929 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Drohobyczu. Departamentu Karnego MS. siedlecki na stanowisku kmdta. Bugiem. Karola i Ludwiki. Józefa i Zofii z K³yszów. Józef WIÊCKOWSKI s. we wrzeœniu 1939 w Lublinie. We wrzeœniu 1939 nadal w policji m. na Post. BKZ. post. Odzn. od 25 XI 1937 na stanowisku kmdta Post. w Ho³hoczach pow.in. 4224/5885. 054/2 (5). mian. Warszawy. 7 I 1892 w Wólce Papliñskiej. ur. S³u¿bê pe³ni³ m. Przod. PP Jan WIÊCKOWSKI s. w 1895. Szk. 5615. post. 1032. m. SW Antoni WIKTOR s. m. Zamieszka³y w Brzeœciu n.in. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. nastêpnie w niewoli rosyjskiej. w Nowosió³ce oraz Kasperowcach. stra¿n.in. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 4664. St. post. 30 I 1897 w Starej Wsi. ur. St. W L. W I wojnie w armii austriackiej. Wincentego. 05/2 (12). 993 . w 1897 w Warszawie. urzednik w magistracie. 1 III 1936.st. podhajecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. mian. zaleszczyckim na Post. Józefa i Anny z Leœniaków. w Wiœniewie pow. w Wêgrowie. W policji od 1919.

054/1 (47). wileñskiego. ur. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Królewskiej Hucie (od 1934 p. Franciszka i Wiktorii. post. ur. Czes³aw WILCZAK s. PP Jan WILCZYÑSKI s. 044/2 (60). 023/3 (70). ¿ó³kiewski przydzielony do woj. przod. 037/2 (47).n. PP Boles³aw WILCZAK s. Po ukoñczeniu 3 V 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. 1 VII 1907. 74. L. L. stanis³awowskiego. L. 12 VII 1900 w Konarach. Chorzów). L. Jana. ur. 2577. kontr. w Wo³ominie pow. od 1 II 1924. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. St. 1533. Jana i Teodozji z Darczewskich. 457. 4661. W PWŒl. 1 VI 1913 w Widogoszczy. 994 . L. na szer. w Krasnymstawie na stanowisku kmdta. w 1899 w Mostkówce. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta Chorzowa pow. St. ur. 045/2 (13). Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Roman WIL s. warszawskiego – we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Post. PWŒl. 05/3 (7). Jana. w 1912. Do policji przyjêty 1 XII 1928 z przydzia³em do KG. L. 25 V 1929 skierowany do woj. W³adys³awa i Heleny.W W³adys³aw WIKTOROWICZ s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. radzymiñski. PP Stanis³aw WILCZAK s. ur. ur. Ludwika i Marii z Paprockich. 30 X 1889 w Pu³tusku. 2389. Do policji przyjêty 25 VI 1936 w charakterze kand. katowicki. Post.

w 1898 w Medyce. Juliana. Odzn. [3] (100). w £añcucie i tam nadal we wrzeœniu 1939. a we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. L. 1 IX 1937 przeniesiony z Post. w Komis. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow.St. St. 020/2 (78). BKZ. L. œwiêtoch³owickiego. i skierowany do pow. mian. PP Zygmunt WILCZYÑSKI s. ur. w Lipinach. PWŒl. w Lubitowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Józef WILCZYÑSKI s. przod. 27 II 1898. post. Przod. S³u¿bê pe³ni³ w woj. We wrzeœniu 1939 nadal s³u¿y³ w £odzi. ur. lwowskim. PP Leon WILCZYÑSKI s. post. w Trojanówce na Post. W³adys³awa. w listopadzie 1938 przeniesiony na stanowisko kmdta Post. Wincentego i Heleny. kowelskiego. [3] (5). 023/3 (27). 3 IX 1898. w 1897 w GnieŸnie. 995 . rzeszowski.in. W³odzimierza. post. w marcu 1932. m. ur. mian. L.in. Do PWŒl. w B³a¿owej pow. Eliasza i Michaliny. MN. Roman WILIM s. PP W³adys³aw Stefan WILECKI s. Alojzego i Anny. [3] (84). St. Przod. Post. s³u¿bê pe³ni³ m. W L. 1800. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. w Kdzie Miasta £odzi i XI Komis. Odzn. PP Ludwik WILCZYÑSKI s. 4 IV 1887 w Zamoœciu. L. St. W policji od 1919. ur. Przod. przyjêty 24 VI 1922 w stopniu st. ur. w Kdzie Pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. m. w Rzeszowie i na Post. w Wolsztynie. ur. L. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Bia³ymstoku. post.in. W policji od 1919. w 1911 w Bukowsku. w Œwiêtoch³owicach. 5681. ³ódzkim. 05/1 (41). 1 IV 1934.

w Kdzie Pow. kowelskim – we wrzeœniu 1939 na Post. We wrzeœniu 1939 nadal s³u¿y³ w pow. PP Henryk WILK s.W Post. Stanis³awa i Agnieszki. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. Po ukoñczeniu 5 V 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. we wrzeœniu 1939 w Komis. 72. w 1903. L. L. W PWŒl. Stanis³aw WINCLECHTER s. Zawodzie (do 21 XII 1938). m.in. Franciszek WILK s. Leona i Marianny z Urbaniaków. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 023/2 (96). 922. 30 VI 1896 w Dubnie. w £êczycy. Ruchu Ko³owego. St. Józefa. PWŒl. 3568. 051/1 (97). ur. St. w Wydz. m. ur. Przod. gdzie s³u¿bê pe³ni³ m. ur. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. rówieñskim. ³ódzkiego. PP Konstanty WILKOWSKI s. w I Komis. 5261. W policji od 14 XI 1920. od 16 V 1928. 996 . w Trzyñcu na Zaolziu. L. na szer. w Kaszówce. Franciszka i Berty z Aleksych. 19 III 1905 w Ciê¿kowie. stanis³awowskiego.in. PP Marian WILMAÑSKI s. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach. ur. kontr. (do 20 VIII 1936). St. w £odzi. L. post.in. rówieñskim. w 1898 w Lubieniu. Jana. 3 XII 1905 we Wroninie. 050/2 (76). 21 IX 1904 w Koch³owicach. ³uniniecki. Nastêpnie przeniesiony do woj. L. 038/2 (65). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ur. PP Ludwik WILK s. w Krupcu na stanowisku kmdta. na Post. Post. mian. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 05/1 (43). 1 IV 1939. w Komis. 05/4 (78). 586. L. post. W policji od 1933. Do policji przyjêty 26 IX 1929 w charakterze kand. w Leninie pow. ur. Franciszka i Katarzyny z P³aszewskich. post.

ur. PP w Herbach Starych pow. W policji od 1931. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach. mian. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – w czerwcu 1939 przeniesiony do IX Komis. PP Wiktor WINIARZ s. post. 29 I 1902. 016/1 (90). Post. L. I Komis. wieluñski. Paw³a. L. w Rudnikach pow. 20 IV 1898 w Uœcierykach. z przydzia³em do Komp. m. w Katowicach. Ignacy WINKLER s. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. doliñski. ur. W PWŒl. 016/1 (16). 1 VII 1928. „D” Rez. nastêpnie w sekcji œledcz. w Rypnem pow. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. L. L. PP Stefan WINIARCZYK s. od 18 VI 1922. we wrzeœniu 1939 na Post.. kontr. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. Po ukoñczeniu 1 VI 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Kdzie Pow. m. Post. W L. 1528. ur. Tomasza i Antoniny z d. 997 . Józefa i Józefy z Wieruchów. 044/2 (97). St. 3642. i tam nadal we wrzeœniu 1939. 027/3 (19). ur. Post. 4136. St. œledcz. 2664. PWŒl. w eksp.in. Kazimierza i Anny z Wronów.Stefan WINDJARSKI s. 1917. czêstochowski. Post. ³ódzkiego.in. Jana. 037/3 (10). PP W³adys³aw WINIARSKI s. Do policji przyjêty w czerwcu 1937 w charakterze kand. w Brzezinach. Jana i Marii. w 1912 w D³ugowoli. ur. 8 VII 1908 w Przybyszówce. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. W policji od 16 II 1932. 020/1 (52). w G³ownie. (do 14 XI 1926). w 1912. PP Józef WINIARSKI s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. R¹cza. L. na szer. post. 3153. brzeziñskiego. 25 VII 1899.

post. przyjêty 18 VI 1922 w stopniu st. 012/2 (98). PP Aleksander WINKOWSKI s. W policji od 1922. Pawe³ WISTUBA s. W policji od 3 XI 1932. Odzn. Przod. W III powstaniu w ¯and. w Oddz. Juliana i Franciszki. ur. Stanis³aw WINOGRADZKI s. ur. Wiktora i Magdaleny. KG (do 15 VIII 1930). L. PP Stanis³aw WISZNIEWSKI s. Odzn. 012/3 (59). 2018. Przestrzel. 045/3 (34). W 1934 przeniesiony do woj. GŒl. 3226. ur. 998 . nadwachm. L. 2598. Konnym. w komp. L. mian. ur. MN. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Katowicach – w Oddz. 4 I 1890 w £añskich £anach. w Lubomi pow. stanis³awowskiego. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w policji woj. 058/1 (35). sztabowej w Katowicach. KnaŒl. Dzia³acz plebiscytowy. garwoliñski. 020/1 (86). Micha³a i El¿biety z Wróblów. L. 012/2 (95).. Joachima i Feliksy.. ur. Do PWŒl. St. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Miasta £odzi. Post. 1 IV 1898 w Aleksandrowie. MDzON. W PGŒl. Maciej WIÑKOWSKI s. BKZ. nastêpnie na Post. Wiktora. 5655. BKZ. poleskiego. Marcina i Franciszki z Buczków. Od 10 II 1919 do 30 VIII 1921 w POW GŒl. w 1902. L. 6 IX 1907 w m. PP Czes³aw WIŒLICKI s. wileñskiego. 6 VI 1923. post. 17 V 1896 w Niewirkowie. rybnicki jako kmdt i tam te¿ we wrzeœniu 1939. PWŒl. w 1909 w Wilnie. L. 5204.W Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. Techn. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Przod. ur. w Miastkowie Koœcielnym pow. 4740. i ponownie w PGŒl.WWiZ I kl.

05/5 (35). kontr. Przod. W policji od 1929. Jana. ur. St. Od 1928 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Piñczowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 020/4 (83). Do policji przyjêty w 1938 w charakterze kand. L. kontr. ur. 3 V 1906 w Sosnowcu. PP Henryk WIŒNIEWSKI s. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 na Post. w Piekoszowie pow. na szer. 3471. 023/1 (33). PP Jan WIŒNIEWSKI s. W policji od 1920. SW Antoni WIŒNIEWSKI s. Leonarda i Wiktorii z Mizerów. L.Post. W L. BKZ. w Rawie Mazowieckiej. 4858. w 1900. ur. w 1915. Joachima i Feliksy. 027/4 (47). 1308. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 224. w Ilji pow. post. Odzn. Do policji przyjêty w sierpniu 1937 w charakterze kand. PP Alfred Bronis³aw WIŒNIEWSKI s. ur. L. PP w Poznaniu. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. na szer. wilejski. Stanis³awa i Zofii. Józefa. 020/3 (61). L. W³adys³awa. 3904. post. 17 V 1913 w Aleksandrowie. „E” Rez. 038/2 (82). Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Stra¿n. wileñskiego i skierowany na Post. ur. 5536. 14 I 1888. 999 . We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Antoni WIŒNIEWSKI s. poznañskiego. St. Post. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. kielecki. 20 VI 1887 w Tuszynie. PP W³adys³aw Kazimierz WIŒLICKI s. z przydzia³em do Komp. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. L. ³ódzki. Przez wiele s³u¿bê pe³ni³ w woj. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. w Chojnach pow. ur.

MDzON. 033/3 (13). PP Jan WIŒNIEWSKI s. MN. w 1908. Post. ur. 3395. Józefata i Antoniny z Ma³asiñskich. 058/4 (85). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Bydgoszczy. L. w BereŸniakach pow. 5 VI 1909 w Wychodzi. Warszawy do woj. ur. 1924–1926. we wrzeœniu 1939 w Wydz. ur. Post. 2 V 1903 w Ignacowie. W policji od 1929. 033/1 (61). 023/1 (89). Jana i Anny. Œledcz. ur. 6 XII 1889 w Szymborzu. Przez wiele lat – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Tczewie. BMzaDS³. 1000 . m. Jana i Marii. 5240. post. Tam te¿ s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 18 II 1898 w Mieckach. Kazimierz WIŒNIEWSKI s. Przeniesiony 2 IV 1938 z policji m.. 1922–1923. Leopolda i Konstancji z Go³aszewskich. PP Romuald WIŒNIEWSKI s.W St. L. W policji od 1932. ur. Piotra i Katarzyny z Lipeckich. PP Jan WIŒNIEWSKI s. Przez wiele lat – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. PP Teodor WIŒNIEWSKI s. ³uniniecki. 2718. W policji od 1920. w Kdzie Pow. W policji od marca 1927. L. L. L. ur. 18 VI 1905 w Odessie. W policji od 1930. 020/2 (85).in. BKZ. 1851. poleskiego z przydzia³em na Post. Odzn. 1918–1922. Urzêdnik Poczty Polskiej w l. W Stra¿y Celnej w l. Jana. 012/1 (40). PP Jan WIŒNIEWSKI s. W WP w l. Przod. Post. 3608. L. 7122.st.

2 dyon ¿and. S³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Jan WITAMBORSKI s. MDzON. W PWŒl. BMzaDS³. Kolejowym (od 7 IV 1925) oraz w pow. Tomasz WIŒNIEWSKI s. Przod. Grêbkowie. w Wo³czynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Andrzeja. brodnicki na Post. W policji od 1919. Odzn. od 1 IV 1925. w Pokrzydowie pow. W policji od 1 III 1922 w Kdzie Pow. m. St. Post. 051/1 (42). nastêpnie na Post. 05/3 (95). (od 11 XI 1924) i na Post. na Post. ¯ycie (od 21 II 1926). wêgrowskim. w Czeladzi pow. PP Tomasz WITCZAK s. ur. St. kmdta. katowicki. Kajetana i Marianny z Janeckich. BKZ. PP Zygmunt WIŒNIEWSKI s. 2269. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. 012/4 (32).in. W kwietniu 1938 przeniesiony z Post. w: Wêgrowie. 1001 . Przod. post. BMzaDS³. 27 XI 1899 w Zieliñcu.o. 22 III 1889 w ¯elechowie. 023/1 (36). Szczepana i Katarzyny z Gapiñskich. 4535. Ludwika i Tekli. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Królewskiej Hucie. O³tusz (od 22 VI 1933) – od 25 IV 1936 p. Radzie¿ (od 20 VII 1930) jako kmdt.Post. MDzON.in. 15 XI 1891 w Sosnowcu-Sielcu. 31 I 1900 w Piotrkowie Trybunalskim. 11 VII 1938 przeniesiony na Post. ur. ur. (do 10 XII 1931). i tam nadal we wrzeœniu 1939. PWŒl. m. brzeskim na Post. W policji od 1919. W WP od 1 I 1920 do 15 II 1922. Uczestnik wojny 1920. Juliana i Józefy. Bugiem – w Komis. £ochowie i MiedŸnej. 1796. 027/2 (99). W policji od 1923. W policji od 1920. Nastêpnie s³u¿y³ w Brzeœciu n. w Chojnicach na stanowisko kmdta i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. L. We wrzeœniu 1939 ponownie na Post. ur. 3290. 27 XI 1883 w Wymys³owie. 122. PP Stanis³aw WITAN s. w Krzemieñcu. 033/1 (78). w czerwcu 1939 przeniesiony do I Komis. 3474. MDzON. PP Konrad WIŒNIOWSKI s. ur. L. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 w £odzi. Pogotowia w Chorzowie pow. L. W L. Konstantego i Anny z £otków. 26 XII 1894 w Rogatce. w £ochowie. Odzn. bêdziñski. ur. MPzaW. w II Komis. post. L. L. Odzn.

PP Zdzis³aw WITCZYÑSKI s. pomorskim. post. 18 XI 1897 w Dynowie. w Koszêcinie. na Post. sarneñskim. W kwietniu 1937 przeniesiony do Rez. m. W I wojnie w armii austriackiej. ur. BKZ. W WP od 10 III 1920 do 22 V 1921. post. Przod. jako kmdt Post. PP W³adys³aw WITKOWIAK s. 7744/6053. Odzn. W WP od 23 XI 1918 do 30 VII 1923. we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. W policji od 1919. Wawrzyñca i Karoliny. poleskiego. 037/1 (11). W PWŒl. 012/2 (82). Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. lublinieckim. w Brodnicy. W policji od 4 VIII 1923. PWŒl. mian. od 26 VI 1922. w listopadzie 1937 do woj. PP Feliks Andrzej WITKOWSKI s. St. L.in. BKZ. przod. post. w Nowym Mieœcie Lubawskim. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 2 I 1910 w Kowlu. w Szczebrzeszynie. 6 II 1893 w Gos³awicach. m.in. 05/1 (73). Przod. w Kdzie Pow. m. L.in. W policji od 1 XI 1922. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. Tomasza i Józefy z Gruszeckich. jaros³awski. 4 X 1893 w Zamoœciu. 1 IV 1939. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. Mieczys³awa. w Zamoœciu. L. ur. MDzON. ¯o³nierz Legionów Polskich. Odzn. Józefa i Marianny ze Stotków. 050/1 (18). ur. m. 1613. PP przy KG w ¯yrardowie pow. wileñskiego – we wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w III Komis. St. od 11 VIII 1939 w Kdzie Rez. L. St. na Post. w Wi¹zownicy pow. PP Jan Adam WITIUK s. Franciszek WITEK s. zamojskiego.in. Wojciecha. od 1934 na stanowisku kmdta Post. post. Szer. w Rokitnie i tam nadal we wrzeœniu 1939. b³oñski. St. L. Do policji przyjêty 19 IX 1934 z przydzia³em do woj. w Katowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. 24 I 1895 w Sokolnikach Wielkich. 1 VI 1923. ur. MPzaW. ur. MDzON. Stanis³awa i Marianny z Lechów. 012/1 (36). St.W Post. 030/1 (92). a we wrzeœniu 1939 w Komis. MDzON. 28 X 1900 w Pogwizdowie. Ukoñczy³ Szko³ê Handlow¹ w £ucku. Odzn. 1017. mian. PP Józef WITEK s. Wilna. m. Uczestnik powstañ œl¹skich. 2638. w Tomaszgrodzie i Rafa³ówce. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. 1002 . 2265.

mian. 5938. w 1898 w Marcinkowie. 033/3 (22). 5 II 1901 w Karwinie. Uczestnik wojny 1920. St. w Wydz. Franciszka i Amalii. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. przod. 2184. 1003 . W policji od 16 VII 1927. w kwietniu 1934.in. Jerzego i El¿biety. 038/3 (22). ostatnio w Opatowie – 17 VII 1938 przeniesiony z Post. ostatnio w Grudzi¹dzu – w maju 1938 przeniesiony z II do I Komis. 6004. PP Stefan WITKOWSKI s. w pow. L. L. post. stanis³awowskiego. W PWŒl. Komis. w Karwinie (do 22 VI 1939). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. w Ho³obach i tam nadal we wrzeœniu 1939. w 1897 w Lnianem. Przod. W WP od 10 X 1919 do 11 I 1921. 2844. St. PP Tadeusz WITKOWSKI s. ur. i tam nadal we wrzeœniu 1939. MDzON. Rudolf WITOSZEK s. przod. post. w Kupiczowie. w Boguminie Nowym i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. 30 V 1939 przeniesiony zosta³ na Post. Tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Jana i Franciszki. 5748. 030/1 (90). sk¹d przeniesiony zosta³ do sekcji œledcz. St. MPzaW. 037/2 (12). 1 XII 1901 w Przeworsku. Do policji przyjêty w 1923 i skierowany do Bia³egostoku. Post. S³u¿bê pe³ni³ m. ur. 019/1 (9). Œledcz. ur. – 1 VII 1929. PP Gustaw Franciszek WITT s. Nastêpnie w pow. Antoniego i El¿biety z Chudzikiewiczów. kowelskim – od 7 IX 1933 na stanowisku kmdta Post. 6 II 1887 w Œwieciu. W policji od 1920.Post. ur. Nastêpnie urzêdnik na kolei w Tomaszowie. 1 X 1922. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Mieczys³awa Albina i Wiktorii z G³owackich. mian. od 1922. Odzn. PP Franciszek Aleksander WITKOWSKI s. L. Komis. m. pomorskim.in. kieleckiego. ur. PP Franciszek WITKOWSKI s. ur. S³u¿bê pe³ni³ w pow. do Kdy Pow. katowickim i Katowicach. post. MPzaW. L. 033/2 (34). 10 X 1896 w Dynowie. W L. i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. MDzON. Przod. Odzn. St. Ludwika i Franciszki. L. 1 I 1930. St. ¯o³nierz Legionów Polskich. PWŒl. frysztackim – od 21 XII 1938 w sekcji œledcz. 2856. W WP ponownie od 26 IV 1922 do 12 V 1924. mian.

w Chojnicach. 016/1 (44). Warszawy i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Juliana i Katarzyny. Jana i Józefy z M¹drych. – 19 III 1938. L. Ppor. w Katowicach i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 15 III 1938 skierowany do Urzêdu Œledcz. L. Pieszej m. Kpt. 4733. 17 II 1893 w £odzi. 1004 . SKZ. ur. Przod.W Kand. 19 XI 1890 w Winnej. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Rez. ur. 9 V 1899 w Bratkowie. 051/2 (30). Micha³a. ze starszeñstwem 9 II 1922. grójeckim – we wrzeœniu 1939 w Grójcu. B³a¿eja i Emilii. 20 V 1885 w Gniewczycach. BMzaDS³. Od 9 II 1922 przydzielony do 76 pp. Odzn. 3546. ur. m. Przod. ur. Uczestnik powstania wielkopolskiego i wojny 1920. L.in. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji w £odzi. 012/3 (52).. Stanis³awa. Miko³aj W£ASZCZYK s. PP Kazimierz WITULSKI s. w 1912.st. Kdy Rez. Odzn. ur. Kdzie Miasta. MDzON. PP Andrzej WITUCKI s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. 3534. 050/1 (76). 012/4 (38). 27 II 1931 przeniesiony do baonu KOP „Iwieniec”. por. £odzi. ur. W WP od 29 XI 1920. W policji od 1919. L. 2 VI 1911 w Zduñskiej Woli. L. PP Henryk WLAZ£O s. 2147. Post. m. kontr. kpt. Teodor WITTAS s. 2313. 038/4 (7). L. Post. 10 VII 1934 do pu³ku KOP „G³êbokie” baon „Podœwile” i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939 jako kwatermistrz. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku z-cy kmdta Post. Walentego. adm. BMzaDS³. – 1VII 1923. 1 baon strzelców bia³oruskich. PP Jan WLA NIK s. Powo³any 15 I 1939 do I plut. 7053. w V Komis. PWŒl.

kartuskim. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w pow. Post. che³mski. ³ódzkiego. 5595. wieluñskim: na Post. W policji od 1920. 10 IX 1933 przeniesiony na Post. L. 155. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. PP Jan W£ODARCZYK s. St. przod. St. S³u¿bê pe³ni³ – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w policji woj. nastêpnie od 1929 kmdt Post. Antoniego. w 1890 w Smoszewie. kobryñski (od 6 XII 1923) i Kobryñ (od 19 VIII 1925). Ponownie przyjêty 1 XI 1923 i przydzielony do Kdy Pow. BMzaDS³. 1 VI 1938. w Kobryniu. Aleksandra i Eleonory Ewy z Koz³owskich. w Dzia³oszynie. L. w Ska³acie. L. [2] (7). Odzn. Post. S³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. Post. lubelskiego – we wrzeœniu 1939 na Post. 026/3 (25). 1005 . w Wojs³awicach pow. PP Micha³ W£ODARCZYK s. 2 II 1896 we Wronowicach. L. W L. 10 I 1903 w Siodle. w Wieluniu (od 1925) na stanowisku kmdta. 1283. S³u¿bê pe³ni³ na Post. w Berezie Kartuskiej pow. ur. 5370. Karol W£ODARCZYK s. 012/3 (44). zwolniony na w³asn¹ proœbê. PP Kazimierz Piotr Antoni W£ODARCZYK s. post. ur. ¯abinka pow.St. Jakuba i Marianny z Supskich. 033/1 (85). ur. brzeski i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. PP Boles³aw W£ODARCZYK s. pru¿añski. 5 VII 1891 w Woli Bychawskiej. a od kwietnia 1934 do wrzeœnia 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku kmdta Post. Wojciecha i Ma³gorzaty ze S³odowników. ur. w Praszce. Kamienica ¯yrowiecka pow. ur. w Skomlinie. Stanis³awa i Katarzyny. mian. mian. 21 X 1891 w Krasocinie. Ignacego i Julii z Pasowskich. 21 VI 1916. W WP od 7 V 1919 do 16 VII 1921. PP Jan W£ODARCZYK s. post. MDzON. 05/4 (37). L. W policji od 1920. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Po raz pierwszy w policji od 12 X 1922 do 31 III 1923 w Kdzie Pow. 027/3 (48). St. 871. 1 VII 1930.

L. Andrzeja i Marianny. 10 XI 1894 w Targowisku. w Mykanowie. ur. ³ódzkiego. ur. Uczestnik wojny 1920. m. bocheñski. Warszawy. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. 033/3 (86). PP W³adys³aw W£ODARCZYK s. 038/2 (57). m. W wiêziennictwie od 1927 – w Wiêzieniu Pawiak w Warszawie. L. post. 5577. 1 V 1938. St. mian. ur. 012/3 (28). we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Puzieniewiczach pow. ur. £odzi. We wrzeœniu 1939 nadal w £odzi. 7004. L. PP Stefan W£ODARCZYK s. m. S³u¿bê pe³ni³ w policji woj. St. w pow.st. czêstochowskiego.W St. SW Aleksander WNUK s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 1 IV 1924. W policji od 1 XII 1919. 2767. £odzi. Józefa i Salomei. PP Piotr W£OSZCZAL s. mian. 26 IX 1896 w Studziankach. m. Przod. 29 VI 1895 w Bobrowem. we wrzeœniu 1939 na Post.in. 27 VIII 1901. Przod. ¯o³nierz Legionów Polskich. 5564. Osadnik wojskowy. Kazimierz W£ODARSKI s. w Krzepicach. Wawrzyñca i Katarzyny. na Post. wieluñskim na Post. L.in. 23 IV 1900 w Rêczajach. St. Jana i Tekli z Œlêczków. Wojciecha i Aleksandry z Jaremków. Pieszej m. ur. sto³pecki. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w jednym z wiêzieñ w Warszawie. chor. Józefa i Leokadii z Balcerowskich. [2] (15). 19 II 1897 w Skrzymnie. w Kdzie Rez. Od kwietnia 1938 do wrzeœnia 1939 s³u¿bê pe³ni³ w XVI Komis. 020/3 (78). 1006 . w Niepo³omicach pow. 5104. krakowskim – we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. L. ur. w Skomlinie i Praszce oraz w VI Komis. post. post. post. 054/2 (18). L. PP Micha³ W£ODARCZYK s. Stra¿n.

L. 054/1 (86). Jana i Pauliny. PP Boles³aw WOJCIECHOWSKI s. Przod. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta £odzi. Micha³a i Marianny z Rokuszewskich. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji we Lwowie. 3350. post. stoliñskiego – we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. PP Józef WNUK s. PP Antoni WOJCIECHOWSKI s. Warszawy. L. Wojciecha. ur. PP Stanis³aw WODYÑSKI s. 4302. St. Jana. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. ur. ur. PP Boles³aw WOJCIECHOWSKI s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. Odzn. Przod. ur. Od wrzeœnia 1938 do wrzeœnia 1939 pe³ni³ s³u¿bê w KG. 30. 1636. w Horyniu. 6 I 1895 w Janowie. 1 VIII 1894 w Wo³kowie. 05/4 (65). L. bia³ostockiego do policji m. W policji od 1927. 2576. 1007 .st. Jana. 027/3 (70). L. W lipcu 1934 przeniesiony z woj. W policji od 1923. 054/2 (69). 4 X 1899 w £aniêtach. L. St. w Ko³omyi. ur. BMzaDS³. 038/4 (60). post. 24 V 1907 w Warszawie. W L. 1548.Post. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. PP Jan WOIÑSKI s. 9 I 1891 w Koszkach. Micha³a i Eleonory z Czesnych. 062/2 (29). post. St. w 1898 w Dêbowcu.

ur. w Chojnie pow. PP Kazimierz Boles³aw WOJCIECHOWSKI s. w 1908.in. w Katowicach. W 1922 przyjêty do policji w Bydgoszczy. ur. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Szer. 026/1 (18). Do policji przyjêty 20 V 1930 w charakterze kand. Odzn. 058/4 (100). post. Do policji przyjêty 10 XI 1937 w charakterze kand. ur. w 1917. szamotulski. L. Piotra i Zofii z Czy¿ewskich. 27 VII 1913 w Bytomiu. [4] (43). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 7107. Rajmund WOJCIECHOWSKI s.. Jana. we wrzeœniu 1939 nadal w Warszawie. 1254. St. L. ur. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. na szer. L. BMzaDS³. Feliksa i Marianny z Sikorów. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. Po ukoñczeniu 1 II 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. 4059. 13 VI 1904 w Warszawie. Od 1 XI 1938 s³u¿y³ na Post. ¿ó³kiewski przydzielony do policji m. Post. PWŒl. w Piotrowicach pow. Karola i Waleski z Musio³ów. z przydzia³em do Grupy Rez. Post. 1008 . w Bia³ej Podlaskiej i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 5574. Uczestnik Powstania Wielkopolskiego. przy Kdzie Rez. powstañ œl¹skich i wojny 1920.W Post. PP Piotr WOJCIECHOWSKI s. Do PWŒl. kontr. 044/3 (32). kontr. w 1883 w Kar³owie. L. MPzaW. w XXVI i I Komis. w Dolinie. Walentego. BKZ. 044/2 (95). kand. ur. stanis³awowskiego i skierowany do Kdy Pow. L. na szer. na szer. PP Franciszek WOJCIECHOWSKI s. MDzON. L. PP w Warszawie. 16 IX 1892 w Starym S³ominiu. ur. przyjêty 25 I 1938 i przydzielony do 2 komp. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. Warszawy. 1 X 1937 przeniesiony na Post. s³u¿y³ m. Franciszka. Jan WOJCIECHOWSKI s.st. Post. PP Czes³aw WOJCIECHOWSKI s. 2317. 037/1 (92).

PP Stanis³aw WOJDA s. 1083/12. Nie jest znany jego przydzia³ mobilizacyjny. ur. post. post. L. L. 4396. Do policji przyjêty 10 III 1938 w charakterze kand. 016/1 (28). Uczestnik wojny 1920. PP we Lwowie. 4 V 1913 w Kaliszu. 3 III 1901.st. 1306. 050/1 (24). PP W³adys³aw WOJCIECHOWSKI s. PP Julian WOJCIESZEK s. L. w 1893 w Warszawie. W policji od 1 XII 1922 do 31 V 1923 i ponownie od 1 VI 1924.in. przod. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – we wrzeœniu 1939 w XIII Komis. ur. kontr. W³adys³awa i Antoniny. [1] (19). 15 IV 1894 w Warszawie. PP Tadeusz WOJCZYÑSKI s. St. Tomasza i Antoniny z Markiewiczów. we wrzeœniu 1939 w wiêzieniu w Drohobyczu. L. W wiêziennictwie co najmniej od 1926. Warszawy. 1583. rez. w Warkowiczach. w wiêzieniu w Brzeœciu n. z przydzia³em do Komp. Post. Adolfa i Pauliny z Puchalskich. ur. ur. ¿ó³kiewski przydzielony do Dyonu Konnego m. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w IX Komis. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. St. 026/3 (100). m. Po ukoñczeniu 1 VII 1939 NSzF w Mostach Wielkich pow. Bugiem. 2 XI 1897 w Gniewkowie. Warszawy. W 1939 zamieszka³y w Bia³ymstoku. SW Wawrzyniec WOJCIECHOWSKI s. 1009 .st. Micha³a i Wiktorii z Dyrgów. 18 IX 1902 w Grajewie. Odzn. S³u¿bê pe³ni³ m. dubieñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. 045/2 (41). W policji od 1919. „F” Rez. Ludwika. Stefan WOJCIECHOWSKI s. ur. Stra¿n. 1102. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. ur. W L. W WP od 6 I 1919 do 6 VII 1921. mistrz w fabryce Beckera. 038/2 (83). L. na szer. W policji od 1919. Juliana i Józefy Heleny ze Szpotowiczów.Kpr. BKZ.

St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post.W St. W policji od 1922. mian. w Irenie pow. ur. L. 14 I 1888 w Nowym Dêblinie. 1 VII 1930. W policji od 1922. Andrzeja i Zofii z Motyków. Aleksandra i Anny z Pawelców. w Ropczycach. Karol WOJNAR s. ur. w Cieszynie (do 24 III 1926). S³u¿bê pe³ni³ w Komis. nastêpnie w PWŒl. post. przasnyskim – we wrzeœniu 1939 na Post. St. post. PP Stanis³aw WOJDECKI s. post. 1010 . w 1895 w Warszawie. Ignacego i Anny. ur. 2663. ur. 1476. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. pu³awski. 020/2 (44). 3 V 1896 w Karwaczu. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. L. 20 III 1897 w Dymitrowie Du¿ym. Wojciecha. ur. L. przyjêty w stopniu st. w Dukli pow. 045/3 (58). 033/2 (94). Andrzeja. L. z którego przeniesiony zosta³ do Komis. kroœnieñski. we Frysztacie i tam nadal we wrzeœniu 1939. 026/3 (83). 038/2 (35). w Przasnyszu. 1741. w Puñcowie (do 31 VII 1926) i Zebrzydowicach (do 20 XII 1938). 045/1 (5). 17 X 1890 w Grodziszczu. St. W policji od 1919. ur. post. w pow. L. post. Odzn. post. MPzaW. PP Stanis³aw WOJDAT s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Tarnopolu. S³u¿y³ w ¯and. cieszyñskim na Post. W policji od 1 XII 1919. post. St. PP Jan WOJDY£A s. Kraj. Przez wiele lat – tak¿e we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ na Post. St. PP Antoni WOJEWODA s. 9 X 1898 w Tarnogórze. Ks. krakowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. Post. 5738. L. PWŒl. PP Jan WOJEWODA s. 1257. Cieszyñskiego. 2846. Jerzego i Heleny ze Stonawskich.

ur. Post. Jana i Antoniny z Morawskich. Odzn. mian. post. ur. PWŒl. L. PP Józef WOJNOWSKI s. wilejski. ur. PP Piotr WOJSZWI££O s. post. 1 II 1900 w Dziemiance. ostatnio w pow. Od 27 III 1939 w I Komis. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 4006. Jerzego i Anny z Gogo³ków. ur. 458. Jana i Antoniny z Szaranowskich. w Krzywiczach pow. Wart. PP Edward WOJNAROWSKI s. post. 102. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. L. 7 XI 1938 mian. MOdosob. Komis. 012/4 (1). w Karwinie pow. Warszawy s³u¿bê pe³ni³ od 15 IX 1931. m.Post. St. Nastêpnie pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. 026/3 (50). 584. 038/1 (88). St. W L. St.st. w Berezie Kartuskiej pow. 4765. z którego 21 VII 1938 przeniesiony zosta³ do Komp. lwowskim. w 1896 w Dzikowcu. We wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. W policji m. St. 8 III 1934. i przydzielony do Komis. 051/1 (27). PP Józef WOJNI£OWICZ s. W³adys³awa i Marii. (od 10 II 1936). Bugiem i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. (od 11 V 1933) i Komis. potem w Stryju – w Kdzie Pow. PP W³adys³aw WOJTAL s. drohobyckim. Karol WOJNAR s. w Brzeœciu n. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. na stanowisku kmdta Post. pru¿añski. W policji od 1929. Franciszka i Marianny. stanis³awowskiego. 1011 . S³u¿bê pe³ni³ w woj. 038/1 (62). L. w Borys³awiu. 3172. Miko³aja. ur. ur. L. w 1904 w Warszawie. post. W policji od 1919.in. w Stanis³awowie (od 9 V 1933). 24 XII 1915 w Koñskiej. 19 VIII 1908 w Janowicach. ¿ó³kiewski. frysztacki. post. BKZ. w Tustanowicach. post. 030/1 (60). Do policji przyjêty 3 II 1932 i przydzielony do NSzF w Mostach Wielkich pow. 14 VIII 1896 w Haczowie. St. L. we wrzeœniu 1939 kier.

od stycznia 1934 na stanowisku kmdta Post. m. w 14 pp i 53 pp. rez. 2 IX 1935 przeniesiony do II Komis. W WP od 7 IV 1919 do 23 VII 1922. ³uckim – we wrzeœniu 1939 w Komis. nastêpnie w pow. I Komis. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. Od 1930 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w Stanis³awowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. W policji od 1 VII 1923. W WP od 6 XII 1918 do 30 VI 1923. Paw³a. BKZ. 13 II 1900 w Potoku. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na stanowisku Kmdta Pow. 1012 . W 1939 zamieszka³y w Sieradzu. L. Antoniego i Zofii z Horaków. 5779. ur. Paw³a. ur. ur. 044/2 (78). [1] (35). Jana i Anny. w 1905. ZKZ. L. W policji od 1927.in. PP Boles³aw WOJTAR s. 051/2 (21). ur. piech. w 1902. KW. MPzaW. 2922. 051/1 (11). 027/1 (23).W St. 4246. Franciszka. post. S³u¿bê pe³ni³ w woj. kieleckim. 14 XI 1938 mian. Stra¿n. BMzaDS³. Franciszek WOJTASIK s. s³u¿y³ m. 7 VIII 1899 w Gliniku Dolnym. Radziechów. 27 XI 1893 w Przeworsku. Plut. radomskim – na stanowisku kmdta Post. w Radomiu. w Pysznicy. w £ucku. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. MDzON. ur. St. PP Ludwik WOJTANOWSKI s. plut. Komis. opatowski. L. w Przytyku (od 26 I 1936) i Firleju (od 1 X 1936). ni¿añskim – we wrzeœniu 1939 na Post. PKU Kamionka Strumi³owa. 5617. PP Józef WOJTANOWSKI s. 033/1 (37). L. Odzn. W policji od 15 VII 1923. Przod. Jana i Anny z Kalinów. L. Odzn. Por.in. Odzn. W policji od 1922. post. ze starszeñstwem 1 VI 1919. L. 29 V 1903 w Gliñsku. SW Jan WOJTASIK s. ur. w Waœniowie pow. PP Teofil WOJTAS s. 913. kier. w Radomiu i tam nadal we wrzeœniu 1939.

L. 2 IX 1897 w Koziej Górze. St. W policji od 1928. 6 X 1889 w Bibiannej. 054/1 (69). Macieja i Katarzyny z Hofmanów. 3508. 1 V 1895 w Warszawie. We wrzeœniu 1939 nadal w policji m. ur. PP Piotr WOJTCZAK s. Stanis³awa. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w policji w £odzi. Odzn.. ur. i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. w Korcu. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Przez wiele lat – tak¿e we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta £odzi. PP Edward WOJTCZAK s. L. 832. 5365. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. W policji od 18 XI 1922. PP Stanis³aw Franciszek WOJTAŒ s. Wincentego i Marianny z Siudaków. 051/1 (12). sk¹d 1 II 1936 przeniesiony zosta³ na Post.in. post. W WP od 14 VIII do 20 X 1920. Odzn. St. ur.St. Post. 5 XII 1897 w Sosnowcu. Post. MDzON. L. post. rówieñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. w Rez. PP Stanis³aw WOJTASZEK s. BMzaDS³. W policji od 23 II 1921. We wrzeœniu 1939 naczelnik wiêzienia w Krakowie. Post. W wiêziennictwie od 1926 jako inspektor wiêzienia w Siedlcach. 1013 . 4953. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w £odzi. 1919–1921. Ignacego i Agnieszki z Michalskich. m. Konnej i w III Komis. PP W³adys³aw WOJTASIÑSKI s. L. 5850. 019/3 (71). ur. MDzON. SW Stanis³aw Zygmunt WOJTCZAK s. w czerwcu 1934. sandomierskim. 3549. Od 1929 podkomisarz – naczelnik wiêzieñ w Czortkowie i w Tarnowie. 019/3 (13). w 1910. Józefa i Emilii. mian. 21 I 1907 w Maleszowej. post. Od 1927 inspektor wiêzienia na Zamku Lubelskim. ur. W WP w l. Komis. L. ostatnio w Sandomierzu – w Kdzie Pow. W L. £odzi. Józefa i Stanis³awy. 026/1 (79). 038/4 (1).

PP Dydak WOJTKOWSKI s. L. post. PP Jan WOJTKOWSKI s. 037/4 (52). Post.W Post. 012/2 (97). L. ur. 038/2 (62). Po ukoñczeniu 14 XII 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. W policji od 1928. Post. 18 XI 1910 w Nekli. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. El¿biety. bêdziñski. St. 4566. i Miasta Gniezna. Józefa i Mariii z Cichoñskich. W WP od 11 XI 1918 do 24 XI 1920. w Stobiecku Miejskim pow. Do policji przyjêty 15 X 1936 w charakterze kand. L. radomszczañski. post. na szer. 13 IX 1891 w Gaju Wielkim. Jakuba i Antoniny z Ludwiczaków. ur. 29 VII 1891 w m. w Ujœciu pow. St. PP Stanis³aw WOJTKOWIAK s. 1014 . We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. post. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. 4519. bia³ostockiego do woj. kontr. St. 315. W policji od 1919. 22 VI 1905 w Mnichu. brzeski. ur. 5300. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 038/2 (31). L. wo³yñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 15 VII 1890 w Nurze. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. kostopolski. w Czeladzi pow. ur. 019/3 (65). Franciszka i Janiny z Fajkisów. ur. w Poznaniu. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 3110. Adolfa i Apolonii. 019/3 (29). W policji od 1919. PP Tomasz WOJTKOWIAK s. W policji od 1922. kieleckiego i przydzielony do Komis. Od 14 IV 1937 przeniesiony z woj. poleskiego i przydzielony na Post. 7 IV 1898 w Bielejewie. Jana i Antoniny. L. PP Jan WOJTKOWSKI s. PP Micha³ WOJTKOWIAK s. Nu¿e. w Wysokiem Litewskiem pow. ur. Do policji przyjêty 1 VII 1923. 3612.

Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Wydz. We wrzeœniu 1939 ponownie w Kdzie Miasta. W³adys³awa i Marianny. ur. 058/1 (50). PP Józef WOLAK s. St. Odzn. od grudnia 1919 proboszcz 14 DP. 1546. L. Walentego i Agnieszki. w Drohobyczu. Stanis³awa i Franciszki z Tworków. Pp³k ze starszeñstwem 1 VI 1919. Uczestnik wojny 1920. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. Micha³a i Konstancji.St. St. przod. od 1930 dziekan OK IX. ur. St. ur. 3020. 5367. 1 II 1897 w Smardzewie. St. post. Odzn. SKZ. 1015 . Katowice-Za³ê¿e. Hieronima i Marii z Urbanków. post. ur. 045/1 (75). W 1939 kanclerz Kurii Polowej WP w Warszawie. post. PP Wac³aw WOLANIN s. PWŒl. 101. MPzaW. 045/2 (82).in. L. 027/4 (95). z-c¹ szefa S³u¿by Duszpasterskiej OK VII. KW dwukrotnie. Roman Pawe³ WOJTYCZKA s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Bia³ymstoku. MN. L. w Kdzie Miasta i XIII Komis. Franciszka. Odzn. Cz³onek Zwi¹zku Strzeleckiego i Soko³a. PP Kazimierz WOLAK s. w 1898 w Bia³ymstoku. W L. 20 XI 1901 w Katowicach. KOP w Nowogródku. ur. W 1922 mian. mian. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. W policji od 1925. Œledcz. 19 VII 1891 w Puszczykowie. W policji od 1 VIII 1919. P³k Czes³aw WOJTYNIAK s.. mian. [2] (48). MDzON. 26 IX 1891 w Bi³goraju. 20 VII 1902 w Miesi¹cach. L. PP Alfons WOJTULEWSKI s. Przez wiele s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. St. MPzaW. w Zamoœciu i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. L. MDzON. St. W WP od stycznia 1919 – kapelan 15 p. BMzaDS³. pra³at. u³. w kwietniu 1939. m. Od 1 IX 1929 kapelan Bryg. W I wojnie w armii rosyjskiej. 027/4 (73). ur. post. post. Absolwent seminariów duchownych w Poznaniu i GnieŸnie. 1 I 1928. 2161. Uczestnik powstañ œl¹skich. Ksi¹dz wyznania rzymskokatolickiego. p³k – 19 III 1937. post.

W policji pe³ni³ s³u¿bê od 1932. 5893. ³ódzkiego oraz w £odzi – w VI Komis. We wrzeœniu 1939 kmdt Wartowni w Spale Post.W Przod. Józefa i Józefy. w Che³mie Lubelskim i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. w 1919. £odzi. w Czerniejowie pow. ur. 058/2 (2). L. Post. w ¯elechlinie pow. Nikifora. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. 050/2 (83). i Rez. 5368. w 1899. Romana. w Obrazowie pow. L. 3794. kieleckiego – we wrzeœniu 1939 na stanowisku kmdta Post. rawski w ochronie Prezydenta RP. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 5 III 1903 w BrzeŸnie. Post. Wawrzyñca i Emilii. 044/3 (73). 1016 . 019/3 (9). ur. nastêpnie woj. Józefa. m. 016/1 (37). Przod. L. Bernarda i Antoniny z Duszyñskich. sandomierski. kutnowski. ³uninieckiego. w 1889 w Dani³owcach. 4339.in. 4859. na stanowisku kmdta Post. w Kroœniewicach pow. PP Tadeusz WOLIN s. ur. ur. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. che³mski do Komis. PP Marian WOLGIEMUT s. 15 VI 1938 przeniesiony z Post. ur. 3 XI 1897 w Warszawie. 459. lubelskiego. ur. 05/5 (78). PP W³odzimierz WOLESZCZUK s. Eryk WOLF s. Jan WOLEWICZ s. L. L. PP Feliks WOLIÑSKI s. m. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w policji pow. 2 V 1899 w £odzi.

Micha³a i W³adys³awy z Makarewiczów. zdr. W paŸdzierniku 1938 przeniesiony z II do I Komis. a w listopadzie 1932 przeniesiony na Post. ur. post. W 1935 naczelny lekarz baonu KOP „Ludwikowo” i tam te¿ we wrzeœniu 1939. 051/2 (13). 6793.. w Krakowie. 30 XII 1927. dr n.. Od 1 VII 1921 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Rawiczu. Jana i Anny z Koz³owskich. 6 XI 1889 w Ostrowie. 1017 . W policji od 1921. St. 037/1 (45). MDzON. nastêpnie w 5 pal. mian. Feliksa. Odzn. 30 VIII 1939 otrzyma³ rozkaz wyjazdu do wiêzienia w Bia³ymstoku i tam pozostawa³ we wrzeœniu 1939. w Krasnobrodzie pow.. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Brzezinach. Od 1921 naczelny lekarz 13 dyw. Mjr s³. post. Lekarskiego UJK.Przod. konnej. Nastêpnie mian. kroœnieñski oraz Kroœnie. BMzaDS³. 2667.in. na Post. w: Tarnobrzegu. med. Odzn. Absolwent Wydz. SW Ignacy WOLNY s. 020/2 (42). 30 XII 1927 skierowany na stanowisko kmdta Post. 18 II 1900 w Elizówce. W³adys³aw WOLIÑSKI s. ¯o³nierz Armii gen. 1930–1935 w CWSan. Por. 012/2 (3). PP Stanis³aw WOLIÑSKI s. St. Piotra i Agaty z K³yminków. PP Józef WOLIÑSKI s. w Lublinie. Przod. w 1893 w NiedŸwiadach. 033/2 (97). Odzn. 22 VIII 1900 w Kaliszu. ur. ur. L. w 1933 ponownie skierowany do Kdy Pow. Miejscu Piastowym pow. BMzaDS³. MDzON. L. L. w Bydgoszczy i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. w Barwinku pow. nastêpnie w Ostaszkowie. 5954. 6 V 1896 w Winogradzie. ze starszeñstwem 1 VI 1919. PP Marcin WOLNIASZCZYK s. zamojski. pocz¹tkowo w Kdzie Pow. W l. 16 VI 1896 we Lwowie. kpt. L. W L. St. W policji od 1921. Pocz¹tkowo wiêziony w Starobielsku. i tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. ur. W policji od 15 III 1922. 4856. 1842. od 1 VII 1934 kmdt Post. MPzaW. ur. kroœnieñski i tam nadal we wrzeœniu 1939. art. przydzielony do szp. W policji od 1929. Hallera. – 1 I 1927. Jakuba i Jadwigi. ZKZ. W WP ochotniczo od listopada 1918. ur. MPzaW. w £ochowie pow. St. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. PP Stefan WOLIÑSKI s. post. 019/3 (3). Sanoku. stra¿n. S³u¿y³ m. mjr – 1 I 1936. kmdtem Post. wêgrowski i tam nadal we wrzeœniu 1939. 5252. Ignacego. MDzON. W 1929 naczelny lekarz 6 pac. L.

Uczestnik powstania wielkopolskiego i wojny 1920. Nepomucena i Konstancji z Sutarczewskich. m. w Dmitrowiczach i tam nadal we wrzeœniu 1939. 460. PP Konstanty Ludwik WOLSKI s. L. w pow. PP Kazimierz WOLSKI s. 020/1 (68). ³ódzkim. w Klonowej. w Wojkowie. Przod. w Kaliszu. Pieszej m. przod.W Przod.in. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w woj. w XII Komis. przod. W policji od 1923. PP Stanis³aw WOLSKI s. w £odzi. L. PP Józef WO£¥GIEWICZ s. Aleksandra i Jolanty. 31 VII 1899 w Wieruszowie. L. S³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. PP Ignacy WO£KANIN s. L. W policji od 1919. poleskim. w Domaczewie. 24 XI 1900 w Czêstochowie. 19 III 1897 w Brzeœciu n. brodnicki. m. 023/2 (17). 2293. Przod. od 15 VII 1934 kmdt Post. 20 IV 1891 w Radoszkach. Odzn. Ludwika i Rozalii z Kasprzyków. 050/3 (50). w czerwcu 1932 skierowany na stanowisko kmdta Post. w marcu 1932. mian. £odzi jako instruktor gimnastyki. 023/4 (63). L. Karola. w Z³oczewie. we wrzeœniu 1939 w Komis. 19 XI 1897 w Krobanówku. ur. sieradzkim. brzeskim – od 1 IX 1929 kmdt Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. W policji od 1 VIII 1921. Odzn. St. Pocz¹tkowo pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. ur. St. 023/2 (86). Post. 5015. na stanowisku kmdta Post. w Sosnowcu. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Rez.in. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w III Komis. Bugiem. w Jab³onowie pow. 5567. post. BMzaDS³. BKZ. 012/3 (16). L. MPzaW. mian. 29 XI 1889 w Kaliszu. ur. 5590. od paŸdziernika 1932 w £odzi – w Kdzie Miasta. 3034. W policji od 1921. pocz¹tkowo w pow. ur. Piotra i Anieli z Nowickich. w Zgierzu pow.. ostatnio w pow. Przod. ³ódzkim. ur. BMzaDS³. Nastêpnie w Kdzie Pow. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. ³ódzki. Józefa. 1 VII 1924. 1018 . PP Ignacy Nepomucen WOLNY s. sieradzkim. St.

PP Jan WO£OWSKI s. Wilna. Andrzeja i Wiktorii. w Kielcach oraz (od 2 IX 1937) na Post. krakowskim – we wrzeœniu 1939 na Post. PWŒl. mielecki. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 1 VII 1928. Jana. m. 1019 . 13 IV 1889. w 1914. w 1896. St. Micha³a i El¿biety. Post. kolski. W L. post. in. PP Jan WO£KOWICZ s. m. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Kdzie Pow. 2771.. ur. w Komis. 038/4 (95). Franciszek WOREK s. L. w Olkuszu. ur. ur. We wrzeœniu 1939 ponownie s³u¿y³ w Kielcach. w Turku. 019/2 (67). 8 I 1897 w Siedliskach. Karola. ³ódzkiego. post. Wojciecha i Zofii z Motyków. St. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – od 6 XII 1938 do 19 VII 1939 w II Komis. ur. Post. St. nastêpnie w Kdzie Rez.in. 15 VIII 1885. L. m. ur. Antoni WO£UÑ s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w VII Komis. na Post. kieleckim. 6 XII 1938. W policji od 1919. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Oszmianie. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w woj. L. 2698. 3775. L. w Budzis³awiu pow. w Gaw³uszowicach pow. mian. i tam te¿ we wrzeœniu 1939. 045/2 (33). post. ur.St. PP Longin Franciszek WO£OSEWICZ s. 037/3 (50). 3819. w 1896 w Wilnie. Post. Do policji przyjêty 1 XII 1919. mian. 3529. L. Piotra i Salomei ze Œwiderskich. PP Micha³ WO£OWIEC s. Przez wiele lat pe³ni³ s³u¿bê w woj. 037/4 (74). 462. post. 037/2 (37).

a tak¿e w I i II Komis. katowicki i tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. St. 023/1 (16). Pogotowia (od 24 VII 1934) i w II Komis. 29 VI 1899 w Lutyni Polskiej. Dominik WOWRA s. Kdy Rez. post. L. Nastêpnie w Chorzowie pow. w Tarnobrzegu. 1 IV 1934. L. 1 V 1939. W PWŒl.. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako g³ówny ksiêgowy w wiêzieniu w Stanis³awowie. post. bielski oraz w pow. L. Post. Stanis³awa i Aleksandry z Roszkowskich. Konnym. L. Dominika. 2 I 1930 skierowany do II Komis. w 1910 w Rudzie. ur. Jana. KG. ur. St. W wiêziennictwie od 1934. katowicki – na Post. Techn. w Katowicach. 16 III 1903 w Warszawie. i tam nadal we wrzeœniu 1939. 030/1 (97). œwiêtoch³owickim i tarnogórskim. 023/1 (88). w Dziedzicach pow. mian. 7 VIII 1897 w Raszowej. w I Komis. mian. W WP w 1920. Paw³a i Balbiny z Czasaków. St. ur. W styczniu 1936 ukoñczy³ II Kurs Bezpieczeñstwa w Szkole SW w Warszawie. 1020 . 2040. 4596. 148. ur. (od 29 IX 1937). PWŒl. 389. L. post. ur. post. 050/3 (83). Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Komis. 027/3 (69). PWŒl. stra¿n. Bronis³aw WOROSZY£O s. 1 V 1939 skierowany do Komis.W Plut. W policji od 1 II 1921. od 17 VI 1922. PP Wojciech WOSZCZAK s. St. w Królewskiej Hucie w s³u¿bie œledcz. mian. Pawe³ WOSKA s. od 1 II 1929 w Oddz. post. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. W I wojnie w armii austriackiej. PWŒl. Franciszka i Karoliny. St. 20 VI 1896 w Ulicku Zarêbanym. Wawrzyniec WOŒKO s. Od 15 I 1939 w II plut. we Frysztacie i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Post. 2300. L. w 1914. W PWŒl. od 31 XII 1926. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w ¿andarmerii w Bia³ymstoku. 3494. St. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – w Oddz. Tomasza i Wiktorii z Gordzielików. Uczestnik powstañ œl¹skich. 037/1 (2). z którego 23 II 1939 przeniesiony zosta³ do Kdy Pow. w Szopienicach pow. 1 I 1928. SW Henryk WOSZCZYK s.

m. post. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. W L. 2990. post. w Œwiêtoch³owicach (do 1 IV 1928) i £agiewnikach pow. 13 X 1895. w Komis. 15 VII 1912 w £odzi. (do 13 XI 1933) oraz na Post. frysztacki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Bonifacy WO NIAK s. z którego przeniesiony zosta³ na Post. 1052. Post. 1021 . w Tarnopolu (1933). St. W czerwcu 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Skar¿ysku Kamiennej pow. kieleckiego i przydzielony do I Komis. Sier¿. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. od 16 IV 1924. L. 1 I 1929. 058/3 (95). We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. W PWŒl. mian. Adama i Katarzyny z Nowackich. Gran. od 7 VII 1922. Piekary Œl¹skie). L. z przydzia³em do KG. PWŒl. Maksymilian WOZAB s. Franciszek WO NIAK s. PWŒl. Ukoñczy³ kurs specjalny dla radiotelegrafistów przy Kdzie Woj. ur. Antoniego. 020/4 (33). ur. Do policji przyjêty 17 IX 1935 w charakterze kand. Józefa i Feliksy. w Nowej Wsi. post. Stanis³awa. 5 VI 1897 w £odzi. 1553. L. rez. PP Czes³aw WO NIAK s.St. ur. Tam te¿ pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Uczestnik wojny 1920. 28 IX 1908 w Maluszynie. 044/3 (58). katowickim. L. Post. PP Feliks WO NIAK s. 037/4 (35). ur. kontr. Bogumin-Miasto pow. Jana i Anny. w Czêstochowie. Po ukoñczeniu 18 II 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. ur. 2354. od 15 I 1924. W PWŒl. ur. Post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 14 IX 1899 w Smagowie. konecki. w Mostach na Zaolziu i tam nadal we wrzeœniu 1939. œwiêtoch³owicki (póŸniej pn. œwiêtoch³owicki – w Komis. w Katowicach. W PWŒl. z którego przeniesiony zosta³ na Post. Do 22 II 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. 2167. w Szarleju pow. na szer. Jan WO NIAK s. 2971. L. (do 19 XII 1938). PWŒl. Emanuela. 027/2 (57). 026/3 (46).in. W policji od 1933. nastêpnie od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Kopyczyñcach. St. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 30 XI 1900.

m. PP Józef WO NIAK s. L. 21 XII 1894 w Lipowym Polu. mian.. 31 III 1907 w Miêdziakowie. w Bob³ach na Post. 1074. 019/3 (45). 4288. Post. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Miasta. Konnym (do 2 VII 1928). kowelskiego – 1 IX 1937 przeniesiony z Post. ur. Jana. PP Józef WO NIAK s. 5106. post. bielski (do 7 VI 1936). Konnej m. (do 1 IX 1928) i Post. w Kdzie Rez. nastêpnie w Baranowiczach. ³ódzkim – we wrzeœniu 1939 w VII Komis. £odzi. 020/2 (86).W St. Oficerskim w Pszczynie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Adama i Ma³gorzaty. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. w Kupiczowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 1022 . post. ponownie w Komis. 17 I 1901 w Zielonczynie. Józefa i Marii. Wincentego i Ma³gorzaty. z którego przeniesiony zosta³ na Post. PP Stefan WO NIAK s. L. W PWŒl. St. St. £odzi i w VIII Komis. 019/1 (23). (do 14 I 1928). Do 1929 pe³ni³ s³u¿bê jako stra¿nik w wiêzieniu w Piotrkowie Trybunalskim. 4084. L. post. 3531. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Bielsku – w Komis. na Post. L. stra¿n. 1 I 1938. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. Konnym (do 6 X 1930). Andrzeja i Rozalii z Pyciów. Post. w 1891. bêdziñski na Post. 020/3 (6). PP Stanis³aw Marian WO NIAK s. post. 4 II 1898 w £odzi. 1 I 1937. W 1937 przeniesiony do Wiêzienia Karnego w Drohobyczu i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. ur. w Katowicach (do 18 VIII 1937) oraz na Post. St. m. ur. nastêpnie w Kdzie Rez. 012/1 (28). Julian WO NIAK s. post. W policji od sierpnia 1925. kieleckim – 2 XII 1938 przeniesiony z Post. w Komis (do 31 VII 1935). St. ur. L. ur.in. w Miedzierzy pow. od 1 III 1924. PWŒl. 24 V 1896 w Mieleszynie. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Kazimierzu pow. w Chybiu pow. Konrada. W policji od 1920. W policji od 1919. 2332. 045/3 (50). konecki i tam nadal we wrzeœniu 1939. mian. L. SW Stanis³aw WO NIAK s.

Post. PP Leonard WÓJCICKI s. MDzON. Do policji przyjêty 1 V 1924. W policji od 1929. W policji od 1920. ur. przasnyski na stanowisku kmdta. L. MDzON. PP Leopold WO NIEWICZ s. w Je¿ykach pow. w Jednoro¿cu pow. 019/1 (60). gnieŸnieñski. ur. w 1901 w Zawierciu. ur. Szczepana. rawski. 150. 023/2 (91). w 1891. Iwacewiczach pow. w 1896 w Stanis³awówce. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Tarnopolu. 020/3 (91). 019/2 (9). ur. Bugiem i tam nadal we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Mieleszynie pow. Micha³a. 1637. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. od 5 XII 1935 w I Komis. Jakuba. ur. BKZ. w Kielcach. 020/2 (34). lwowskiego – we wrzeœniu 1939 na stanowisku z-cy kmdta Post. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Odzn. L. BMzaDS³. Antoniego i Marii z Kalenników. 31 XI 1894 w Warszawie. 4 VIII 1888 w Sierakowie. 15 XI 1897 w Zadniszówce. Post. Post. Micha³a i Agnieszki z Potelickich. PP Stefan WO NIAK s. 5005. St. Stanis³awa i Anny. PP W³adys³aw WO NICKI s. 1023 . Post. PP Józef WÓJCICKI s. ur. 203. w Lubyczy Królewskiej pow. post. 05/5 (72). 3180. L. w Brzeœciu n. kosowski (od 8 VII 1926) oraz Kosowie Poleskim (od 29 X 1927). poleskim na Post. kobryñski (od 1 V 1924).Post. 4546. W L. L. Odzn. PP W³adys³aw WO NICKI s. L. S³u¿bê pe³ni³ w woj.

Polskiej – kmdt Post. post. 5569. ur. (do 1 II 1929). mian. Przod. na Post. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. od 18 II 1928 na Post. Antoniego i Anny z Królów. nieœwieski. 29 IX 1887 w Uwinie. w Parzêczewie. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – w II (do 31 XII 1924) i III Komis. lidzki. St. Przod. Kraj. przod. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. doliñski. Od 28 VIII 1920 do 25 VI 1922 w PGŒl. L. w Gniewoszowie. 033/1 (45). we wrzeœniu 1939 na Post. Jan WÓJCIK s. 023/5 (88). kontr. nieœwieski. 4611. i tam te¿ we wrzeœniu 1939. Wyszków. we wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. Jana. 1 VI 1923.. BMzaDS³. 18 IX 1892 w Dobrodzieniu Œl¹skim. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ na Post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. Od 17 VII do 30 XI 1919 w ¯and. w Zwoleniu. 30 III 1889 w Wielontkach.W St. mian. L. na szer. m. katowicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. Obertyn i w Stanis³awowie – od 13 IX 1933 w Komis. nastêpnie na stanowisku kmdta Post. od 25 VI 1934 w Kdzie Woj. ³êczyckim. Kdzie ¯and. z przydzia³em do KG.WWiZ II kl. w Nowogródku. a 2 I 1937 na Post. ur. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. PP Micha³ WÓJCICKI s. L. w Siniawce pow. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow. Adama. od 4 X 1922. 020/1 (30). horodeñskim – od 1 VII 1920 jako kmdt Post. BMzaDS³. 2204. Uczestnik powstañ œl¹skich. 3533. Post. przod. w Garbatce. ur. w Horodzieju pow. L. kozienickim. 2 VIII 1935 przeniesiony na Post. przod. W policji od 1 XII 1919 na Post. w Kozienicach. 1024 . PP Boles³aw WÓJCIK s. Serafiñce. W PWŒl.in.. W policji od 1920. Odzn. Góra Œwiêtej Ma³gorzaty. MDzON. 29 XI 1899 w Kijanach. 2485. 27 III 1911 w Aleksandrowie. PWŒl. BKZ. 037/2 (94). Post. MPzaW. przod. Odzn. st. ur. 1 VII 1929. PP Aleksander WÓJCIK s. L. BKZ. KnaŒl. Ludwika i Tekli ze Œluzów. Józefa i Joanny z Zajontzów. na Post. St.. w Paw³owie pow. L. nastêpnie w pow. potem w Kdzie Pow. w ¯yrmunach pow. ur. W policji od 1919. Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand. 884. Wyszków pow. od 26 VI do 30 IX 1922 stra¿nik w wiêzieniu s¹dowym w Lubliñcu. nowogródzkiego i przydzielony na Post. St. ur. 19 XII 1895 w Radomiu. Radziechów. z którego 20 VIII 1936 przeniesiony zosta³ do Komis. – 1 XII 1924. Do 1 XI 1918 w 5 Kraj. 038/3 (57). PP Andrzej WÓJCIK s. ¿ó³kiewski skierowany do woj. PP Wac³aw Adam WÓJCICKI s. 027/1 (89). Odzn. Józefa i Julianny z £ysakowskich.

24 XI 1907 w Wide³kach. Odzn. L. ¿ó³kiewski skierowany do woj. I Komis. post. w Katowicach (od 13 IX 1926). 026/2 (28). Potem instruktor w Szkole w Œwiêtoch³owicach (od 15 II 1925). PP Stefan WÓJCIK s. œwiêtoch³owicki. MPzaW. 020/3 (57). Nastêpnie w WP od 17 VII 1920 do 3 IV 1923. najpierw na Post. 1210. ppor. PP Marian Franciszek WÓJCIK s. tarnopolskiego. W WP ochotniczo od 11 XI 1918 do 21 IV 1922. Komis. w Katowicach. PWŒl. Odzn. ur. II KG w Katowicach. 1927–1930 pracownik Pañstwowej Fabryki Amunicji w Skar¿ysku Kamiennej. S³u¿bê pe³ni³ w pow. L. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. podhajeckim. nastêpnie w dziale gosp. I Komis. 17 XII 1897 w Sosnowcu. ur. 21 XII 1907 w Nikisió³ce Ma³ej. w Miechowie. w Porycku pow. Wojciecha. St. Wo³oszczyzna i tam nadal we wrzeœniu 1939. Szkole w Katowicach (do grudnia 1926). 16 VIII 1896 w Chlewczanach. 1077. W l. w Zawa³owie na stanowisku z-cy kmdta (do 30 IX 1936). mian. Od 3 II 1939 ponownie kier. L. do Kdy Pow. Kdy Pow. 10 VI 1925. od 3 IV 1923. Paw³a i Anny ze Szmidtów. m. nastêpnie kier. Kdzie Rez. Kolejowym na stanowisku kmdta. ur. Ponownie przyjêty do policji 4 IV 1923. ur. Asp. Józefa i Józefy. Od 1 IV 1927 do 15 X 1928 kier. L. PP Jan WÓJCIK s. na szer. W Komis. PKU Katowice. 027/4 (26). Józefa. m. PP Jan Adam WÓJCIK s. we Frysztacie. BKZ. W policji od 15 XII 1919 do 16 VII 1920 w Lublinie. Lublina. podkomis. 2876. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w IV Komis. MDzON.– 24 XII 1927. sk¹d 5 I 1939 deleg. przod. kontr.St. ur. 5407. 1025 . Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Lublinie. Kdzie Rez. Do policji przyjêty 17 V 1930 w charakterze kand. piech. w I Komis. 26 XII 1895 w Sterkowcu. SKZ. W PWŒl. St. Jan WÓJCIK s. L. w³odzimierski. Tomasza i Anny ze Szmajdów. W I wojnie w armii austriackiej. Post. ¯o³nierz Legionów Polskich. Pocz¹tkowo s³u¿y³ w Oddz. w Rybniku. ze starszeñstwem 1 VI 1919. nastêpnie kmdt Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. w Katowicach i tam nadal pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. Ukoñczy³ gimnazjum w Sokalu. rez. w Katowicach. 050/2 (11). post.in. oraz na Post. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 012/1 (39). w Hajdukach Wielkich pow. 2786.

1026 . post. St. 5554. Onufrego. L. 23 IV 1936 przeniesiony z woj.W Post. ur. 564. Po ukoñczeniu 15 X 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. Do policji przyjêty 8 IV 1936 w charakterze kand. [3] (95). 2525. Stanis³aw WÓJTOWICZ s. 5126. w 1891 w Milatynie. Odzn. PP Bazyli WÓJTOWICZ s. 026/3 (73). L. Nie jest znany przebieg jego s³u¿by w policji ani przydzia³ we wrzeœniu 1939. poleskiego do woj. post. 7 X 1901 w Dzikowie. w Toruniu jako ksiêgowy. w 1898. w Tomaszowie Lubelskim. W policji od 1 VII 1923. 020/2 (79). w Kielcach. Odzn. MPzaW. 4658. Jana. 4 I 1896 w Trzciance. PP Szymon WÓJCIK s. 019/1 (98). PP Jan WÓJTOWICZ s. Berelusy. pru¿añskim. lubelskiego i przydzielony na Post. ur. L. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. ur. W policji od 1922. Uczestnik wojny 1920. PP Micha³ WÓJCIKOWSKI s. Stanis³awa i Barbary. ur. kieleckiego i przydzielony do Komis. kontr. Jana i Ewy z Majków. 23 II 1901 w Woli Rzeczyckiej. 8 II 1914 w m. St. Andrzeja i Karoliny. Przod. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Tarnopolu. Piotra i Katarzyny. Tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. post. na szer. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Woj. BKZ. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. 026/4 (31). L. 054/2 (48). ur. ¿ó³kiewski skierowany do woj. St. MDzON. ur. PP W³adys³aw WÓJTOWICZ s. L. L.

lubelskiego. w Tomaszowie Mazowieckim pow. post. w Piaskach Luterskich.in. PP Antoni WRONA s. Franciszka. post. Lublina i tam nadal we wrzeœniu 1939. Leona. 5386. PP Zygmunt WRÊBIAKOWSKI s. ur. L. L. 20 IX 1892 w Popowie. m. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. 1 II 1935. L. w 1938 przeniesiony do pow. w 1902. St. 4284. Post. W maju 1939 przeniesiony z policji pow. W L. [3] (7). w Rêcznie pow. Odzn. PP Micha³ WROCHNIEWSKI s. St.in.Przod. mian. ur. w Kdzie Pow. Post. ur. Post. w Piotrkowie Trybunalskim i na Post. 020/2 (47). ³ódzkim. pu³awskiego i tam nadal we wrzeœniu 1939. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. we wrzeœniu 1939 w Komis. Post. PP Mieczys³aw WRONA s. m. ur. na Post. L. W policji od 4 II 1929. PP Micha³ WRONA s. 023/3 (75). 5335. kozienicki na stanowisku kmdta. S³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. 1027 . Karola. Tomasza i Marianny. Od 1 XII 1937 pe³ni³ s³u¿bê w III Komis. 16 VI 1889 w Cegielni. 2181. Jana i Marianny z Toporkiewiczów. 3227. w 1910. brzeziñski. piotrkowski. 05/3 (84). BMzaDS³. W policji od 1923. 016/1 (100). L. w 1893 w Bia³obrzegach. 033/3 (64). w Janowcu pow. Piotra i Agnieszki. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji w Czêstochowie – we wrzeœniu 1939 w III Komis. grodzieñskiego do KG i tam pe³ni³ s³u¿bê we wrzeœniu 1939. PP Stanis³aw WROC£AWSKI s. m. ur. 23 III 1905 w Bodzentynie.

w Radzionkowie (do 21 XII 1938). post. 14 VIII 1893 w Tuszowie Narodowym. ur. w 1897 w Hancewiczach pow. w Komis. 033/3 (10). 8 V 1900 w Podlasiu. 1028 . L. Leon WRONIECKI s. Piotra i Marianny. Paw³a i Katarzyny. 038/4 (59). S³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Stanis³aw WROÑSKI s. 12 II 1901 w Zazamczu. L. L. ur. 965. z którego przeniesiony zosta³ do Komis. ur. ponownie 1 IX 1925. PP Piotr WRONOWSKI s. Stanis³awa i Katarzyny. ur. Przebieg s³u¿by i ostatni przydzia³ nieznane. Feliks WRONO s. PWŒl. [1] (21).W Post. Post. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. W policji od 1919. St. post. przod. Józefa. Po raz pierwszy do PWŒl. 044/2 (91). w Rozprzy pow. PP Walenty WROÑSKI s. L. Wojciecha i Katarzyny. 14 II 1898 w Piotrkowie Trybunalskim. PP Julian WROÑSKI s. 4947.in. piotrkowski. 012/1 (55). w Trzyñcu na Zaolziu i tam nadal we wrzeœniu 1939. 2559. 3569. m. 19 I 1891 w £odzi. L. tarnopolskiego. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Miasta £odzi. L. tarnogórskim. przyjêty w 1922. St. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. Stefana i Bronis³awy z Wejmanów. 5684. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w rodzinnej miejscowoœci. 058/3 (83). ³uniniecki. ur. ur.

PWŒl. w 1939.St. nastêpnie w Katowicach – w Oddz. lublinieckim. ur. na Post. w Ostrowie Wielkopolskim. Do 19 IX 1926 s³u¿bê pe³ni³ w Królewskiej Hucie. 012/4 (36). Konnym oraz do 15 I 1932 w Kdzie Rez. 4 X 1893 w Ostrowie Wielkopolskim. post. Franciszek WRÓBEL s. BKZ. W PWŒl. PP Franciszek WRÓBEL s. S³u¿bê pe³ni³ w pow. bielskim – we wrzeœniu 1939 na Post. ur. Post. Murcki. ur. katowickim – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. pocz¹tkowo w s³u¿bie mundurowej. nastêpnie w pow. 058/3 (100). Józefa i Julii.. sk¹d przeniesiony zosta³ do pow. 026/1 (83). PWŒl. 2845. 1 I 1928. Karol WRÓBEL s. L. Jana. w Katowicach. m. od 18 VI 1922. post. We wrzeœniu 1939 w S³u¿bie Pomocniczej PP w Oszkowicach pow. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. przod. 044/3 (31). od 16 IV 1924. 15 III 1901 w £¹ce. 027/2 (79). W PWŒl. 22 VII 1901 w Trêbach. St. ³owicki. Przod. L. 4 I 1887. lublinieckim. przod. post. Odzn. w Lubliñcu. Funkcjonariusz policji niemieckiej przyjêty do PWŒl. 1 II 1925 w stopniu st. St. post. Tomasza i Antoniny. Franciszek WRÓBEL s. Od 7 IX 1934 na Post. ur. L. we wrzeœniu 1939 w Komis. Paw³a i Anny z Seku³ów. w Czechowicach. w 1939 skierowany na Post. W L. L. W PWŒl. 2903. PWŒl. Po weryfikacji post. pszczyñskiego na Post. 5913. PWŒl. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Józefa i Jadwigi. L. Stanis³awa i Anieli z Janickich. Jaworze Dolne i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. w Lubliñcu. mian. Orzesze. od 28 V 1923.in. 6 I 1899 w Pisarzowej. 023/4 (31). 1029 . Franciszek WRÓBEL s. 392. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Komis. 1362. ur. 1 I 1923. 3273. Ignacy WRÓBEL s. St. mian. Post. 12 VII 1898 w Lêdzinach.. nastêpnie œledcz. ur.

krakowskiego. przod. kroœnieñski. Post. PP Kazimierz Jakub WRÓBEL s. 2790. w I. St. St. PP Kazimierz WRÓBEL s. ur. Post. Franciszka i Joanny ze Smo³uchów. PP Szczepan WRÓBLEWICZ s. W policji od 1925. ¯o³nierz Legionów Polskich. ur. 3217. L. w Rudniku pow. 19. L. a we wrzeœniu 1939 w III Komis. W policji od 1922. W policji od 1919. Jana.W Przod. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. ska³acki na stanowisku kmdta. L. post. ur. 1030 . W³adys³awa i Teofili. Do policji przyjêty 16 IV 1937 w charakterze kand.in. MDzON. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. 25 XII 1891 w K³êbowie. 2653. L. L. 29 XII 1896 w Ulanowie. 033/3 (16). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Krakowie. W policji od 1923. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w Wolsztynie. ur. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. L. w Miejscu Piastowym pow. ni¿añski. 033/3 (87). ur. Post. MPzaW. Macieja i Marii. w 1883 w Biskupicach Lubelskich. ¿ó³kiewski skierowany do woj. [2] (5). ¯o³nierz Legionów Polskich. na szer. Odzn. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Tomasz WRÓBEL s. 051/1 (50). w 1900 w Romanowie. Józefa. PP Kazimierz WRÓBEL s. Macieja i Rozalii. [4] (50). ur. 023/2 (38). kontr. w Grzyma³owie pow. w 1889 w Piko³owicach. PP Andrzej WRÓBLEWSKI s. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 24 V 1911 w Ryglicach. m.

MN. Micha³a i Rozalii. L. Henryk WRÓBLEWSKI s. St. W policji od 1923. Komis. ur. w 1939. L. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. post. ur. Do PWŒl. mian. Cz³onek POW. BKZ. Podkomis. w 1916. [3] (21). Jana i Józefy ze Szczeciñskich. W¹growiec-G¹sawa. 1031 . Post. Uczestnik powstania wielkopolskiego. W I wojnie w armii niemieckiej. KnaŒl. MDzON. 1 XI 1938. 019/3 (16). post. W policji od 18 V 1921. Sylwestra i Joanny. Rogowy (do 28 X 1923). Odzn. pocz¹tkowo w s³u¿bie mundurowej. [3] (58). ur. L. Post. Jana i Marianny. PP Józef WRÓBLEWSKI s. PP Jan WRÓBLEWSKI s.in. Odzn. Franciszek Maksymilian WRÓBLEWSKI s. w Katowicach. w Hajdukach Wielkich pow. PP Henryk WRÓBLEWSKI s. przemyskim – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. w Tomaszowie Lubelskim. i tam nadal we wrzeœniu 1939. 778. 2 VII 1898 we W³odawie. L. bielskiego. Odzn. w Poznaniu oraz jako Kmdt Pow. 4665. post. w Katowicach. 3651. ur. S³u¿bê pe³ni³ w pow. We wrzeœniu 1939 nadal pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Rez. 29 III 1898 w m.WWiZ. Do PWŒl. lubelskiego – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji pow. przyjêty w 1938 do 2 komp.Przod. PWŒl. w 1900. ur. œwiêtoch³owicki. potem œledcz. w Przemyœlu. mian. L. St. Uczestnik III powstania œl¹skiego. Kdy Rez. przyjêty 24 VI 1922 w stopniu st. 037/4 (59). kand. W Przod. w GnieŸnie i tam nadal we wrzeœniu 1939. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Bronis³awa. Huczko. w Kdzie Woj. PWŒl. Adama. 7 X 1884 w Lipinach. PP Jan WRÓBLEWSKI s. S³u¿bê pe³ni³ m. ur. W 1938 z funkcji Kmdta Pow. Nowy Tomyœl skierowany na stanowisko kier. 3317. nastêpnie w Komis. SKZ. 051/1 (48). L. 21 X 1895 w G¹sawie. Przod. rybnickim na Post. 026/4 (65).

– 19 III 1939. Por. 038/3 (90). PKU S³onim. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê jako dca plut. bia³ostocki na stanowisku kmdta. ¿and. w 1904. W WP od 14 VIII 1929. We wrzeœniu 1939 pracownik Zarz¹du Dróg Wodnych w S³onimiu. 05/3 (78). MDzON. w 44 pp i 17 pp. piech. L. 058/3 (19). 7664/240. ur. L. ur. ur. Ppor. MDzON. Ppor. 1 VI 1899 w Kowalewie. L. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Nie jest znany przebieg jego s³u¿by ani przydzia³ we wrzeœniu 1939. 8 IX 1897 w Warszawie. PP Jan WTULICH s. Józef Alfred WRZEŒNIOWSKI s. 050/2 (25). W³adys³awa. post. grójecki. rez. St. ze starszeñstwem 1 IX 1931. ze starszeñstwem 15 VIII 1932. w 1895. 5 DP. 903. Andrzeja. Franciszka i Anieli z Rygalskich. 14 IX 1908 w Januszkowicach. – 1 I 1935. We wrzeœniu 1939 w S³u¿bie Pomocniczej PP w Uwielinach pow. Post. ur. PP Roman WRÓBLEWSKI s. PP Ludwik WRÓBLEWSKI s. 3507. por. 1032 . Osadnik wojskowy. ¿and. w 1900. por. L.in. Zygmunt Marian WRÓBLEWSKI s. S³u¿y³ m. 139. L. 051/2 (58). Wilhelma i Anny. L. Odzn. Por. ur. Hipolita i Kamili z Przegaliñskich. 144. Odzn. ur. 4928.W Post. w Starosielcach pow. piech. Stanis³aw WUBOLC s. MPzaW. Napoleona. 037/3 (40).

We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Chorowie pow. 1 X 1922. PWŒl. St. Franciszka i Joanny z Marcolów. 05/1 (1). We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. Jana i Zofii z Zalewskich. ostro³êcki. W policji od 1929. nastêpnie w pow. 1 X 1922. Aleksandra i Marianny. przod. mian. 30 I 1900 w Kolnie. PP Antoni WYGNA£ s. w Szopienicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. Od 1 IV 1924 w pow. w Rybniku (do 14 VIII 1923). 058/4 (66). L. 027/2 (55). 1834. L. St. W 1939 w s³u¿bie czynnej w WP. PWŒl. L. ur. Nowa Wieœ i tam nadal we wrzeœniu 1939. rybnickim. Wiktor WYPCHO£ s. 2350. 026/2 (53). Od 5 V 1936 w Komis. 309. Szer. 5 VII 1885 w Stodo³ach. S³u¿bê pe³ni³ w pow. L. katowickim i tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Walenty WYLʯEK s. 18 VI 1922 przeszed³ do PWŒl. w Zbójnej pow. Post. od 23 VI 1922. ponownie w pow. ur. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. w Bañgowie. przod. 027/1 (91). 4080. St. w 1905. L. w Komis. od 18 VI 1922. Józefa. post. Aleksander WYKOWSKI s. ur. 037/3 (67). w Koch³owicach – w l. PWŒl. post. katowickiego na stanowisko kmdta Post. Z PGŒl. Stanis³aw WYLE¯UCH s. St. od 4 V 1934 w Komis. W L. ur. katowickim na Post. 11 II 1893 w Sobiszowicach (obecnie dzielnica Gliwic). z którego 7 IX 1934 przeniesiony zosta³ do pow. Stanis³awa. zdo³bunowski. 1922–1931 na stanowisku z-cy kmdta. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. mian. W PWŒl. 18 III 1900 w Dêbowej Górze. 18 IV 1895 w Suszcu. Post. w Giera³towicach (do 14 X 1923) i Paw³owie.Wac³aw WYCZECHOWSKI s. 1033 . 1614. pszczyñskim jako kmdt Post. rybnickim na Post. ur. bielskim (do 24 XI 1926). w Miedznej (do 1 III 1928) i Orzeszu. W PWŒl. ur. Teodora i Franciszki z Ferdinów.

1014. Adama i Anny z Dymiñskich. nastêpnie w Kielcach. St. BMzaDS³. L. 051/2 (45). we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Puzieniewiczach pow. w 1904. Borze Marcisze. L. Odzn. ur. bielskim na Post. BMzaDS³. œwiêtoch³owickim (do 14 XII 1926). 4166. PP Boles³aw WYROBEK s. Po ukoñczeniu 28 II 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. Uczestnik wojny 1920. Micha³ WYREMBLEWSKI s. MPzaW. Tam s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. Od 18 VII 1938 pe³ni³ s³u¿bê w Kdzie Pow. ur.W Przod. Szk. L. Do policji przyjêty 5 IV 1937 w charakterze kand. ur. W 1931 ukoñczy³ XX kurs Centr. Franciszka. wo³yñskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. potem w pow. 1 VIII 1924. 2250. SW Stanis³aw WYRZYKOWSKI s. przod. Od 1930 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w Stanis³awowie. mian. Romana i Apolonii z Czypasów. ur. w Jasienicy oraz na Post. 038/2 (90). Osadnik wojskowy. bielskim. post. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. mian. krakowskiego. 580. BKZ dwukrotnie. sto³pecki. Franciszka. St. Starachowice-Wierzbnik i tam nadal we wrzeœniu 1939. Józefa i Marii z Piasecznych. W 1923 s³u¿bê pe³ni³ w pow. kontr. w Kowlu. 26 VIII 1889 w Wilczej. 20 VII 1916 w Petersburgu. PWŒl. na szer. 1034 . post. Stra¿n. 037/3 (12). 27 XII 1887 w Oœwiêcimiu. Boles³aw WYRZYKOWSKI s. Post. rez. PP Jan WYRWIAK s. W WP od 4 XII 1918 do 4 II 1920 i od 9 IX 1920 do 17 VII 1923. 11 IX 1893 w Zakroczymiu. L. Kpr. ur. ur. 012/3 (56). PP Wac³aw WYRZYKOWSKI s. 7023. MDzON. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w wiêzieniu w Siedlcach. St. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 062/2 (44). w 1898 w m. L. 1 VI 1923. Odzn. Stanis³awa i Franciszki z Trygierów. St. przod. Departamentu Karnego MS. W policji od 1 I 1924. w Dziedzicach (od 5 XII 1938) i tam nadal we wrzeœniu 1939. – 1 VII 1928. 012/4 (2). L. 719/2351. W policji od 1 VIII 1922. ponownie w pow. post.

Franciszka i Julianny z Przemylskich. 038/4 (73). Pocz¹tkowo s³u¿y³ w policji m. L. Przod. 2619. i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Konrad WYS£OUCH s. ur. w sierpniu 1932 przeniesiony na stanowisko kmdta Post. 2156. Jana i Walerii. Lutyñ. MPzaW. W WP od 29 II 1920 do 16 XI 1922. piñski. W policji od 1921. sieradzki. MDzON. 1 II 1924. Przod. L. PP Karol WYSOCKI s. sier¿. wo³yñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. W L. w Ko³odnie pow. 1611. post. Odzn. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w Czêstochowie – 28 V 1937 przydzielony do II Komis. PP Hieronim WYSOCKI s. w 1896 w Warszawie. Franciszka. w Sieradzu. w Kowlu. Od 1927 pe³ni³ s³u¿bê w wiêzieniu w Stanis³awowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Od wrzeœnia 1932 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Miasta £odzi i tam te¿ we wrzeœniu 1939. 020/1 (94). S³u¿bê pe³ni³ w woj. w Wyszowicach pow. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê na Post. 037/2 (99). krzemieniecki. L. PP Feliks WYSOKIÑSKI s. L. 1035 . SW Marcin WYSKUP s. 019/2 (100). St. W policji od 5 VII 1923. przod. Antoniego i Franciszki z Dr¹¿kiewiczów. L. 11 XI 1883 w Baryszu. Warszawy. 1355. 18 XI 1901 w Kurowie. ur. W WP od 20 XI 1918 do 30 VI 1923. Feliksa i El¿biety. St. mian. BMzaDS³. 038/4 (48). Post. Przod. 461. 1897 w m. w Rossoszycy pow. 5525. 13 I 1899 w Ostrowie. 045/3 (51). W policji od 16 I 1925.Stra¿n. ur. ur.st. ur. ³ódzkiego i przydzielony na Post. PP Feliks WYSOKIÑSKI s. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w woj. 30 IX 1891 w Ostrogu. 29 I 1932 skierowany do woj. Wilhelma. ur. wo³yñskim – we wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow.

na stanowisku kmdta Post. 027/1 (54). MDzON. ur. 026/4 (37). We wrzeœniu 1939 kmdt Post. ur. Franciszka i Marii z Kwaœnych. L. ur. bocheñskim – we wrzeœniu 1939 na Post. Warszawy. Przez wiele lat s³u¿bê pe³ni³ w pow.st. BMzaDS³. 058/2 (85). 755. PP W³adys³aw WYSOKIÑSKI s. 2791.W Szer. m. ur. Post. kostopolski. L. PP Stanis³aw WYWIA£ s. L. 4250. 1016. W 1939 s³u¿y³ w KOP. w Huszlewie. Adam WYSZYÑSKI s. Józef WYSOKIÑSKI s. S³u¿bê pe³ni³ w policji pow. Odzn. MPzaW. 1901. BKZ. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w jednym z Komis. Jana. L. L. 1 III 1903 w Janowie. 8 II 1895 w Niepo³omicach. w 1895. ur. 1036 . Odzn. Wiktora i Emilii. Józefa i Kamili. ¯o³nierz Legionów Polskich. Osadnik wojskowy.in. L. 2042. W policji od 1 XII 1919. 023/4 (66). Paw³a. siedleckiego. 012/4 (17). Przod. 11 XI 1901 w Zaborze. PP Wac³aw WYSZKOWSKI s. Franciszek WYWIA£ s. m. 15 IV 1895 w Czury³ach. 29 VIII 1939 zmobilizowany do S³u¿by Pomocniczej PP w Moczulance pow. w Wiœniewie. w Uœciu Solnym. w 1911. W³adys³awa i Antoniny z Kukliñskich. 058/4 (53). Przod. ur.

Odzn. Post. Alojzego i Filipiny z Wieczorków. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. w Katowicach. mian. ur. PWŒl. Kdy Rez. 4117. Alojzy WZIENTEK s. 13 V 1890 w Linowie. L. Nie jest znany przebieg jego s³u¿by i przydzia³ we wrzeœniu 1939. 5472. w Czeladzi. 1 XI 1938. Post. W policji od 1923. bêdziñskim – we wrzeœniu 1939 w Komis. £ukasza i Marianny ze Œwi¹tków. BKZ.St. 026/2 (26). ur. przyjêty 25 I 1938 i przydzielony do 2 komp. Do PWŒl. PP W³adys³aw WZI¥TEK s. W L. post. 23 IV 1916 w Raciborzu. 012/2 (64). kand. 1037 .

PP Micha³ ZAB£OTNY s. L. 05/1 (54). 6892. ³uniniecki. 026/4 (17). Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj.Z St. 058/4 (57). £odzi. w 1896 w Dziebiendach. ur. Przod. rówieñski. Jana i Marianny z Bazylewiczów. Do 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. lwowskiego i tam nadal w 1936. ur. 1038 . PP Jan ZABARY£O s. ur. 033/1 (35). Po ukoñczeniu Szko³y PP w Lublinie przydzielony do Kdy Pow. St. Od 1929 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. We wrzeœniu 1939 na Post. 15 VII 1899 w Dominowie. we W³odawie. PP Ignacy ZABOROWSKI s. L. W policji od 16 IV 1930. BMzaDS³. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Rez. 16 XI 1907 w Guzowie. post. PP Micha³ ZAB£OCKI s. wo³yñskim. PP Jan ZACHARCZUK s. post. w 1892 w Krasnem. Post. St. L. 012/1 (97). ur. w Hoszczy pow. m. 467. we wrzeœniu 1939 w Kdzie Woj. 1 IV 1939. Grzegorza i Wiktorii. mian. w 1890 w Miodusach Warszawskich. 13 IX 1894 w Nowotañcach. W policji od 1 II 1923. w S³awatyczach i Hañsku. PP Adam ZABOREK s. S³u¿bê pe³ni³ w woj. L. 898. ur. Jana i Antoniny. post. L. L. poleskiego. w Tarnopolu. post. tarnopolskiego. w £achwie pow. Ukoñczy³ 3 klasy gimnazjum. Szymona i Katarzyny. 3193. MDzON. St. 038/1 (4). s³u¿bê pe³ni³ na Post. Odzn. sk¹d przeniesiony do woj. post. MPzaW. Micha³a i Ewy z Krupiczów. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. St. BMzaDS³. Od 14 III 1939 na Post. Odzn. 124. PP m. ur. tarnopolskiego. Micha³a. Lublina.

St. 1 II 1937. W 1931 s³u¿bê pe³ni³ w Che³mie Lubelskim. St. Co najmniej od 1930 s³u¿y³ w woj. 038/3 (64). L. L. drohobycki. 23 VI 1895 w Szczawnicy. tarnopolskiego. St. Odzn. 062/2 (42). 24 X 1889. We wrzeœniu 1939 pe³ni³ s³u¿bê w policji w Rypinie. KN. L. 3795. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Tarnopolu. 5358. ur. L. Micha³a i Katarzyny. Stanis³awa i Anny. w Œniatyniu. 17 I 1898 w Wilkowie Polskim. 13 IV 1900 we Lwowie. Z L. post. PP Wincenty ZACHARJASZ s. We wrzeœniu 1939 w Komis. 7831. Post. Stanis³aw ZACHARSKI s. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Hilarego i Józefy z Henyselów. borszczowski. 1039 . we wrzeœniu 1939 na Post. 05/4 (33). 016/1 (35). W I wojnie w armii austriackiej. post. ur. 3772. 05/1 (71). PP Józef ZADOÑ s. Józefa i Marii. Od 10 VIII 1913 w Zwi¹zku Strzeleckim. Odzn. w listopadzie 1907. PP Franciszek ZADROGA s. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Jakuba i Rozalii z Jamów. lwowskim. St. ur. mian. PP Antoni ZACHWIEJA s. W policji od 1 VII 1920. MPzaW. w Borys³awiu pow. ur. L. stanis³awowskiego. Antoniego. ur. 18 I 1907 w Kolnie. 045/3 (95). 2629. przod. ur. w Skale pow.Post. we wrzeœniu 1939 na Post. MDzON. post. MDzON. PP Józef ZACHARSKI s.

ur.Z St. 037/1 (27). 1050. PP Andrzej ZAGALSKI s. Co najmniej od 1936 pe³ni³ s³u¿bê w policji woj. w Dzierzgowie pow. post. We wrzeœniu 1939 na Post. Stanis³awa i Anastazji. Micha³a i Agnieszki. W 1932 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. MPzaW. 033/3 (1). czêstochowski. PP Antoni ZAJ¥C s. ur. we wrzeœniu 1939 w Ko³omyi. PP Jan ZADRO¯NY s. w 1894 w Mo³odyczy. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. L. mian. 1339. W policji od 1919. 1040 . Józefa. 10 VII 1887 w Stegnach. nastêpnie w Czêstochowie – do 10 X 1935 w II. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. St. L. 9 IV 1911 w Secyminku. Józefa i Marianny z Janiaków. Franciszka i Katarzyny. Odzn. w 1913. we Wrzosowie pow. post. 212. 033/3 (31). 1 IV 1933. 044/3 (93). We wrzeœniu 1939 ponownie kmdt Post. W policji od 1924. lwowskiego. w 1887 w Kluczewie. 4650. Post. ur. 038/3 (8). potem w III Komis. Przod. Pawe³ ZAGORA s. W l. St. 1933–1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. PP Andrzej ZAGROBELNY s. przasnyski. 23 IV 1897 w Krzykowie. Post. Józefa. przasnyskim. L. [3] (80). ur. ur. we Wrzosowie. L. 6035. PP Florian ZAGANIACZ s. L. stanis³awowskiego. post.

15 II 1900 w £ukowicy. wileñskim. L. w 1898. W policji od 3 IV 1934. 1041 . PP Wojciech ZAJ¥C s. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Post. Z L. 016/2 (25). W policji od 1938 jako kand. w Wyszewiczach pow. Ukoñczy³ 4 klasy gimnazjum. S³u¿bê rozpocz¹³ na Post. ur. L. Post. L. Post. piñski. ur. PP Antoni ZAJ¥C s. 3022. Piotra i Sabiny. ur. we wrzeœniu 1939 na Post. bras³awski. W policji od 1923. Józefa. ur. Od 15 X 1926 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 4897. 463. we wrzeœniu 1939 na Post. na szer. Post. poleskiego. PP Franciszek ZAJ¥C s. stanis³awowskiego. Jana i Anny. w Derwanach pow. Piotra i Marii. ¿ó³kiewski 1 VII 1939 skierowany do woj. 038/3 (87). L. Zmobilizowany 25 VIII 1939. w 1897 w Korolówce. BKZ. w 1913. 020/2 (75). W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Cypriana i Katarzyny z Haduków. ur. Rezerwa PP woj. 5074. w Grodnie i tam nadal pe³ni³ j¹ we wrzeœniu 1939. kontr.Post. ur. pomorskiego. PP Jan ZAJ¥C s. 058/1 (91). 058/2 (93). Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. Odzn. 2798. ³ódzkiego. 8 IV 1909 w Przemyœlu. w 1900 w Stradzewie. PP Czes³aw ZAJ¥C s. PP W³adys³aw ZAJ¥C s. [3] (19). Post. Ignacego. L.

w Ko³odnie pow. Skoñczy³ 2 klasy szko³y handlowej. ur. w 1907 w Zawierciu. ur. 7 X 1907 w Aleksandrowie Kujawskim. PP Lucjan Józef ZAJDEL s. L. ³om¿yñski. Paw³a. we wrzeœniu 1939 na Post.Z Post.st. w 1900. W policji od 3 XI 1935 jako kand. W 1931 s³u¿bê pe³ni³ na Post. poznañskiego. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Józefa i Wiktorii z Opasiñskich. L. Bia³egostoku. Post. 027/4 (5). we wrzeœniu 1939 w IV Komis. 1042 . kontr. 53. We wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. PP Józef ZAJCZYK s. 027/1 (66). W policji s³u¿y³ od 1927. L. Konstantego i Józefy z Ku¿ajkowskich. Post. m. Marcina i Stefanii ur. skoszarowanej. we wrzeœniu 1939 na Post. Post. w Rutkach pow. 19 VIII 1911 w Grodnie. 2059. 012/2 (83). 050/1 (87). 466. 026/2 (87). Post. 1437. na szer. ur. w Skale. Jana i Wiktorii. PP Józef ZAJDA s. w Kudryñcach. PP Szczepan ZAJDLER s. m. L. w 1899 w ¯arnówce. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Co najmniej od 1937 s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku – w komp. L. L. ur. Post. tarnopolskiego – w pow. Józefa i Heleny. 016/1 (98). nastêpnie borszczowskim na Post. krzemieniecki. ur. wo³yñskiego. PP Krzysztof Karol ZAJEWSKI s. w 1905 w Warszawie. brodzkim. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 2320. 703. PP Leonard ZAJ¥CZKOWSKI s. Warszawy. Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow.

We wrzeœniu 1939 w X Komis. prefekt w M³awie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. L. W 1932 s³u¿bê pe³ni³ w eksp. 012/1 (33). na szer. W policji od 1920. MPzaW. We wrzeœniu 1939 urzêdnik w Zak³adzie Ubezpieczeñ Spo³ecznych w Poznaniu. Bronis³awa i Marianny z Cichowskich. 1105. Po ukoñczeniu 31 III 1936 NSzF w Mostach Wielkich pow. post. Z L. wo³yñskim. W 1939 zmobilizowany do 7 dyonu ¿and. Jana i Marii. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 1 X 1900 w Oporowie. 3 V 1896 w £odzi. PP Edmund ZAKOLSKI s. W policji od 16 III 1933. KW. we wrzeœniu 1939 na Post. PP Kazimierz Adam ZALEJSKI s. 13 X 1901 w Turku. Post. W policji od 1922. ur. 5438. BMzaDS³. 023/2 (43). ur. 058/2 (59). Kpr. L. Ksi¹dz Franciszek ZAKRZEWSKI s. post. 016/1 (62). 5559. m. œledcz. 21 I 1902 w Gawronkach. ur. Konstantego. 4585. w Dubnie. ur. Odzn. 2886. w £odzi. 3578. £odzi. ¿and. St. MDzON. PP Józef ZAJNA s. PP Józef ZAKRZEWSKI s. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Koœcianie. L. rez. L.St. 050/2 (29). 22 XII 1908 w Czêstochowie. 051/2 (33). w 1896 w Przeszkodzie. ur. Feliksa i Leonardy. Wawrzyñca. Post. Uczestnik powstania wielkopolskiego i wojny 1920. Franciszek ZAKRZEWSKI s. Odzn. Odzn. 1043 . W policji od 3 XI 1935 jako kand. Kapelan ze starszeñstwem 1 I 1939. kontr. ur. BKZ. Micha³a i Marianny z Ha³upniczaków. L. S³u¿bê pe³ni³ w woj. poznañskiego.

Micha³a i Marceli. BMzaDS³. post. St. w II Komis. Franciszka i Joanny z Górskich. PP Franciszek ZALEWSKI s. W policji od 16 IX 1927 jako p. na Post. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1923. iwacewicki (od 21 XI 1928). post. sarneñskim. BMzaDS³. Józefa i Wiktorii z Pe³ków. W policji od 1 XI 1919. w 1894 w Jagielnicy. Przod. S³u¿bê pe³ni³ na Post. W WP ochotniczo od 24 III 1919 do 22 IV 1922. PP Józef ZALEWSKI s. 1548. mian. Komis. ur. 23 III 1898 w Tarkowie Wielkim. ur. ur. [1] (77). 026/2 (12). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w KG. 7 III 1909 w P³ocku. 1044 . w Kosowie pow. ur. We wrzeœniu 1939 na Post. 13 IX 1900 w m. Jana i Leonory. Radomsko. w Brzeœciu n. w 1888 w Augustowie.o. 019/3 (21). L. MDzON. warszawski. 3069. W policji od 1 VII 1920. L. Bugiem (od 12 I 1928). Odzn. 050/3 (85). 5238. w Kamieñcu Litewskim pow. Ukoñczy³ czteroletni¹ szko³ê rzemieœlnicz¹ w Warszawie. 033/1 (88). 5789. w Raszynie pow. ur. post. brzeski (od 1 XII 1927). Franciszka i Marianny z Baranowskich. L. Od 3 XI 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – ponownie w II Komis. Post. Post. W l. MPzaW. PP Józef Tomasz ZALEWSKI s. BKZ. 1934–1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. strz. L. Odzn. 026/1 (59). 1 I 1889 w Warszawie. 1 IV 1934. PP Stefan ZALESKI s. 3005. Co najmniej od 1933 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ jako Kmdt Pow. SKZ. St. L. w Brzeœciu n. PP Feliks ZALEWSKI s. 3 p. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. gran.Z St. L. 13 pp. tarnopolskiego. post. ur. Aleksandra i Stanis³awy. Bugiem. w pow. Odzn. PP Boles³aw ZALEWSKI s. Palikus.

BMzaDS³. post. Od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. S³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku – pocz¹tkowo na Post. L. L. 1 II 1935. L. 05/3 (43). we wrzeœniu 1939 w IV Komis. BKZ. w 1909. W policji od 1923. 038/3 (81). 48. Stanis³awa. Leon ZALEWSKI s. 058/2 (41). Odzn. jako dzielnicowy. ur. Z L. 29 III 1905 we wsi M³yny. Kolejowym. ur. 4941. St. Stanis³aw ZAMKOWSKI s. w 1915. we wrzeœniu 1939 w Zaleszczykach. PP Mieczys³aw ZA£USKA s. tarnopolskiego. w 1915. w Krzynow³odze Ma³ej pow. L. We wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. Konstantego i Konstancji. post. ur. Ludwika. St. miñskim. ur. Franciszka. 5084. przasnyski. w 1909 w Kotowie. 038/2 (79). W policji od 20 III 1929. 1310. post. ur. 1045 . PP Leon ZALEWSKI s. 027/2 (44). Walenty ZAMIERSKI s. Jana i El¿biety z Kaczmarków. 5247. 020/4 (80). 465. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Piotr ZA£ÊSKI s. 28 III 1899 w Krzynow³odze Ma³ej.St. mian. L. Wincentego. Post. ur.

post. 8 XII 1899 w Tyœmienicy. we Lwowie (5 XI 1919). m. Ukoñczy³ kurs w Dtwie ¯and. 5727. Warszawy. SzF w Warszawie (13 III 1932). NSzF w Sosnowcu (31 III 1931) i Œledcz.st. St. Od 26 V do 30 XI 1919 w ¯and. 05/1 (94). BMzaDS³. (od 30 XII 1929). na Post. 1 IV 1933. L. 11 VI 1898 w Sosnowie. nowos¹decki. mian. BKZ. St. w Ko³omyi. Ostatnio (do 9 IV 1938) pe³ni³ s³u¿bê na Post. w £abowej pow. ur. We wrzeœniu 1939 zatrudniony w kancelarii Urzêdu Œledcz. Polskiej. Przod. PP Teodozjusz ZAMORSKI s. z której automatycznie przeszed³ do policji na Post. L. PP Stanis³aw ZAMOROKA s. nastêpnie s³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie – w Komis. post. 1738. BMzaDS³. w Stanis³awowie. Miejskim (od 19 III 1924) i III Komis. w 1889 w Woli W³adys³awowskiej. Kraj. L. 5215. Paw³a i Kornelii z Prusinkowskich.. W policji od 1919. W policji od 1923. PP Franciszek ZAMOJSKI s. Kdy m. L. kurs posterunkowych przy Kdzie Woj. MN. w T³umaczu (od 15 I 1930). We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w jednym z Komis. W I wojnie w armii austriackiej. 044/3 (67). PP Teofil ZAPA£OWSKI s. w Warcie pow. MDzON. W POW od listopada 1918 do maja 1919. w Nowym S¹czu i tam nadal we wrzeœniu 1939. SMzaDS³. Micha³a i Pauliny. ur. BKZ. 1046 . Od 1932 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ s³u¿bê jako kmdt Post. W policji od 1 VII 1919. 118. Odzn. 5 VI 1889 w Gie³czynie. Franciszka. 050/2 (46). W policji od 1919. Przod. sk¹d przeniesiony do Komis.Z St. MPzaW. MDzON. od 1 X 1932 w s³u¿bie œledcz. Warszawy. 037/2 (98). We wrzeœniu 1939 w Urzêdzie Œledcz. sieradzki. Wincentego i Zofii. w Bassurze Dolnym. SKZ. ur. 13 V 1898 w Netrebie. L.st. Odzn. ur. Zwolniony do odbycia s³u¿by wojskowej 1 VII 1923 ponownie przyjêty do policji z przydzia³em na Post. 033/3 (58). post. ur. Micha³a i Anny. Feliks Wincenty ZAORSKI s. w Stanis³awowie (10 III 1926). Odzn.

Odzn. Ewidencyjnie przydzielony do PKU Ostrów Wielkopolski. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. post. 18 I 1901. L. ur. 3381.St. bielskim – w l. 12 X 1895 w Kamieñsku. PP Stanis³aw ZARÊBA s. L. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Woj. Post. 13 IV 1884 w Kaleniu. mian. ¯o³nierz II Brygady Legionów Polskich. od 1 XII 1922. ur. PP Zygmunt ZAREMBA s. post. 1931–1936 na Post. ppor. ur. Wawrzyñca i Barbary z Jakubiaków. 038/3 (16). 1 IV 1935. 1047 . Edwarda. St. Komis. L. 1 VI 1923. 3916. przod. W WP do 1929. – 19 III 1939. ze starszeñstwem 1 VII 1925. 26 VI 1886. gnieŸnieñski. Józefa i Marianny. L. Bielsko-Bia³a (1937–1938). 5385. Odzn. 026/3 (65). S³u¿y³ w Kdzie Ostrów Wlkp. rez. Przod. 3859. MDzON. nastêpnie – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w Kdzie Obwodu Cieszyn. ur. St. 037/4 (73). 16 II 1899 w D¹browie Wielkiej. w Czerniejewie pow. ur. 3196. 012/4 (15). post. Piotr ZAP£ATA s. Walentego i Józefy z Graj-Grajkowskich. PP Wojciech ZAP£ATA s. por. Z L. ur. mian. 019/1 (81). W SG od 1929. W policji od 1919. 019/3 (68). Co najmniej od 1930 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Kaliszu. SG Edward ZAPRZALSKI s. w Strumieniu. PP Marek ZAREMBA s. W policji od 1920. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Nowy Targ (1936–1937). 1452. (1929–1936). art. Konstantego. St. MDzON. W PWŒl. Bart³omieja i Apolonii z Pierzchotów. w Poznaniu. Komis. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. W policji od 1922. PWŒl. 6 III 1891 w Darnowie.

post. 3932/7233. Uczestnik walk z Ukraiñcami. w Czeladzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. Uczestnik wojny 1920. w 1907 w Woli Klasztornej. BKZ. 038/1 (3). 3058. 1048 . 5 II 1911 w Szlachcinie. 045/2 (28). 1937–1938 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. L. W WP ochotniczo od listopada 1918 do 1922. w Lipnie. m. BKZ. We wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. 3493. St. w Sosnowcu. 1217. 3065. ur. ur. ostatnio – do 2 XII 1937 w III Komis. L. Bia³egostoku. Jana i Agnieszki z Pakoszów. PP Stefan ZARÊBSKI s. Od 4 I 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. Andrzeja i Józefy z Wolskich. W 1927 s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. Piotra. BMzaDS³. 2 VII 1892 w Warszawie. PP Franciszek ZARÊBSKI s. ur. m. St. 038/1 (46). Odzn. 18 V 1892 w Kukule. w Pabianicach pow. W policji od 1919. Warszawy. Mateusza i Marii. L. Co najmniej od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ na Post. L. Przod. PP Wac³aw ZARÊBA s. 012/4 (53).. Antoniego i Marii z Lubianieckich. nastêpnie na Post. L. bia³ostocki. W policji od 1918. ur. post. BKZ. ³aski. 044/2 (50). St. PP W³adys³aw ZARÊBSKI s. W policji s³u¿bê pe³ni³ od 1919. w Warszawie. Od 1927 s³u¿bê pe³ni³ w pow. Odzn. 209.Z St. 058/4 (111). Jaros³aw ZARUDZKI s. W policji od 1 III 1922. Odzn. sk¹d przeniesiony do Komis. W l. 213 ochotniczy policyjny pp. Szczepana i Pauliny ze Sztajerów. 1 II 1937. L. post. 14 II 1900 w Albertowie. SMzaDS³. ur. w Micha³owie pow. W 1920 w XIV Komis.st. 12 II 1889 w Czeladzi. Przod. wojny 1920 i III powstania œl¹skiego. bêdziñskim. 25 pp. PP Józef ZARÊBSKI s. post. ur. mian.

w Moszkowie pow. W WP do 19 X 1922. w Bydgoszczy. 64 pp. 2848. ur. 29 pp. ur. 1 VI 1919. Z L. St. Szk. 05/4 (39). 1932–1937 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Post. sokalski. 44 pp. 8 VIII 1895 w Samborze. MN. PP Antoni ZASADOWSKI s. [2] (38). ur. Organizator oddzia³ów polskich w Ameryce. we wrzeœniu 1939 na Post. rez. sk¹d przeniesiony do wiêzienia w Poznaniu. Co najmniej od 1924 s³u¿bê pe³ni³ w woj. MS dla SW. W l. [3] (2). L. Ukoñczy³ szko³ê oficersk¹ Canady Camp Borden. lwowskiego. 11 VIII 1901. PP Wiaczes³aw ZARZYCKI s. 1049 . ur. poznañskim. L. we wrzeœniu 1939 na Post. MPzaW. W policji od 1919. MDzON. poleskiego. L. post. III Komis. Do Polski powróci³ z Armi¹ gen. St. Marcina i Aleksandry z Buszyñskich. MDzON. We wrzeœniu 1939 Kmdt Pow. Odzn. 1577. Bydgoszcz. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Urzêdzie Œledcz. Od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w jednym z wiêzieñ w Krakowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. w 1938 kier. PP Ludwik ZARYTKIEWICZ s. Od 1925 do 1927 dozorca w wiêzieniu w Chêcinach. w Iwieñcu pow. L. W 1925 odby³ przeszkolenie zawodowe w Centr. ur. wo³o¿yñski. por. 22 III 1892 w Soko³ach. 5886. 8 I 1902 w Krzeszowie. Wawrzyñca i Marii z Borkowskich. mian. L. MPzaW. 020/2 (51). 05/1 (8). w Toruniu. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W policji od 1919. Od 31 III 1918 w Armii Polskiej we Francji. Podkomis. 22 VII 1896 w Toruniu. Hallera. Post. Józefa i Julii z Sza³êgów.Przod. 05/2 (63). ur. Stanis³awa i Emilii. W policji od 15 XI 1922. stra¿n. Odzn. Adama i Anieli. PP Kazimierz ZARZYCKI s. Piotra i Antoniny z Duplagów. w 1909 w Ostrowie. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. SW Stanis³aw ZARZYCKI s. nowogródzkim. piech. PP Wac³aw Joachim ZARZECKI s.

ur. opatowski. na szer. ur. w Brennej.st. BKZ. warszawskiego – przydzielony do Grodziska pow. ur. 16 IX 1899 w Wiœle Czarnem. 6059/326. nastêpnie w Komis. L. L. St. L. 1050 . Wiktora. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. 044/3 (96). Przod. post. 1808. przod. St. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Jan ZASOÑ s. 050/2 (64). ¿ó³kiewski. Warszawy. Marian ZASTAWNY s. PP Teofil ZATKA s. W policji od 1919. poznañskiego. Do grudnia 1939 internowany na Litwie. wo³kowyski. w 1913. PWŒl. m. ur. cieszyñskim – do 15 XI 1935 na Post. sk¹d przeniesiony na Post. ur. S³u¿bê pe³ni³ w pow. od 1 III 1924. W policji od 1938 jako kand. 3502. Paw³a. 20 XI 1891w Radomiu. w Ostrowcu Œwiêtokrzyskim pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w £odzi. 1 II 1935. W PWŒl. Ukoñczy³ 4 VIII 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. 038/4 (56). PP Antoni ZASKALSKI s. Piotra i Marianny. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. L. b³oñski. 020/3 (81). 8 V 1905. W policji od 1919. Przod. Odzn. sk¹d w 1936 przeniesiony do woj. Antoniego i Marianny z Madczaków. post. ur. we W³oc³awku. We wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. St. w 1893 w £odzi. 3847. 18 I 1898. post. Piotra i Walerii. Co najmniej od 1932 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. w Piaskach pow. 3821. Wis³a Czarne. BKZ. ¿ó³kiewski od 1 VII 1939 przydzielony do woj. PP Stanis³aw ZASTAWNY s. PP Jan ZASUÑ s. stanis³awowskim. kontr. 5704.Z Post. Odzn. kieleckiego. L. Franciszka. L. 050/3 (98). mian. 012/3 (53). St.

MPzaW. ur. Jana i Walerii. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. SW Stanis³aw ZAUCHA s. starogardzki. Ruda Guzowska. MDzON. ur.. 019/2 (85). 1282. MPzaW. St. L. Co najmniej od 1936 w pow. 31 I 1899 w m. w 1900. we wrzeœniu 1939 w Lidzie. Feliksa i Anastazji z Wieteszków. w D¹browie Górniczej. 5338. W PWŒl. w Zblewie pow. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Z L. 037/3 (9). post. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. L. BKZ. PP Józef Piotr ZATORSKI s. ur. we wrzeœniu 1939 w Komis. skierniewickim. St. 044/3 (6). mian. 7770/6054.. 1 I 1929. ur. katowickim (do17 IV 1926) i Katowicach – Kdzie Rez. MDzON. przod. od 16 IV 1924. na Zaolzie. Odzn. 7 IV 1909 we Wrotkach. post. 2849. sk¹d 22 XII 1938 deleg. L. S³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Bronis³aw ZAWADZKI s. 28 VIII 1898 w Rakowicach. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w Tarnowie. w 1897. 3067. L. bêdziñskim. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. Adama. Franciszka. Post. 19 III 1909 w Kowlu. W policji od 1922. L. PWŒl. St. w I Komis. PP Aleksander ZAWADZKI s. zdo³bunowski. 050/3 (46). St. Stra¿n. Marcelego. 1051 . W policji od 1922. Odzn. nowogródzkiego. PP Józef ZAWADZKI s. od listopada 1934 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w wiêzieniu w Ostrogu pow. Micha³a i Franciszki z Jagielskich. 020/3 (94). Post. mian. ur. ur. 1 IV 1933. poleskiego.Post. 051/2 (8). Boles³aw ZAWADZKI s. post. 5460.

W PWŒl. Floriana i Marii z Mendlów. ur. PP Jan ZAWARTKA s. W WP od 3 III 1919 do 16 X 1921. Od 1 VIII 1929 s³u¿bê pe³ni³ w woj. St. Stanis³awa i Józefy. 012/2 (22). Uczestnik powstañ œl¹skich. Micha³a i Stefanii. w Jeremiczach pow. 033/1 (34). sk¹d 27 III 1939 deleg. post. w WoŸnikach. przod. ur. 5 IX 1906 w Skar¿ycach. post. Aleksandra i Aleksandry z Miniewskich. St. L. 2970. 05/4 (81). od 11 VIII 1939 na Post. 20 XI 1906 w £ukowie. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. mian. PP Pawe³ ZAWISZA s. W policji od 1 II 1922. 037/2 (39). PWŒl. L. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Wydziale III KG. post. Odzn. Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Starogardzie. na Post. W policji od 2 I 1933. L. 3983. ur. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 2149. ur.Z St. ur. L. ostatnio w Komis. 12 IV 1902 w £êtkowicach. post. Od 1928 a¿ do wrzeœnia 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 1505. w Lubliñcu. S³u¿bê pe³ni³ w pow. PP Piotr ZAWISTOWSKI s. katowicki. St. PP Stefan ZAWADZKI s. Tomasza i Wiktorii z Pilichów. 8 I 1900 w Zabrzu. W policji od 1933. St. 3199. Wilhelm ZAWIERUCHA s. 1 VII 1930. 22 XII 1900 w Supraœlu. L. od 19 VI 1922. L. 3699. Antoniego i Marianny z Perelów. w Koch³owicach pow. BKZ. lublinieckim – do 10 VIII 1939 na Post. ur. post. BKZ. wo³yñskim. St. 10 IX 1892 w Bia³ymstoku. PP W³odzimierz ZAWADZKI s. Odzn. 038/1 (83). kobryñski. 012/4 (27). w Kowlu. bia³ostockim. 1052 .

Ukoñczy³ Szko³ê Kolejow¹ w £ukowie. st. sk¹d przeniesiony na Post. 5560. m. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Ostrowie Wielkopolskim. 027/1 (67). ur. we wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Toruniu. Od 7 V 1934 ponownie w woj. Od 20 VII 1936 na Post. Warszawy.Post. PP Edward ZBARASZEWSKI s. 23 VIII 1906 w Piñsku. 14 V 1908 w Drwa³ach. drohicki. w Janowie pow. 6 VII 1882 w Warszawie. poznañskim. 2953. Antoni ZAWROT s. w Kamieniu Koszyrskim. L. ur. Post. od 15 I 1924. ur. W PWŒl. 044/2 (1). Antoni ZBOROWSKI s. [4] (95). 2880. 3 VII 1891. Peliszczu (od 20 III 1930) i Czernawczycach (od 18 III 1932). W policji od 1923. Post. L. Micha³a i Heleny. poznañskiego. 023/2 (92). Franciszka i Franciszki. w: Ma³orycie (od 1 III 1928).. BMzaDS³. 306. L. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. Post.o. w Brzeœciu n. Bugiem. w woj. Od 5 X do 20 XI 1938 deleg. ur. 1053 . ¿ó³kiewski skierowany do woj. Po ukoñczeniu 4 III 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. L. S³u¿bê pe³ni³ w Katowicach – w 1934 w pionie œledcz. Z L. Od 12 I 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w II Komis. Odzn. poleskim. PP Wac³aw ZBIERAÑSKI s. Wojciecha. W policji od 1919. poleskiego z przydzia³em do Kdy Pow.. Walentego. Post. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w XIV Komis. W policji od 1 II 1928 jako p. 1724. ur. frysztackiego. PP Aleksander ZBOROWSKI s. PWŒl. W policji od 26 IX 1929. brzeskim na Post. w 1897 w Kamieñsku. post. 058/4 (84). Absolwent Seminarium Nauczycielskiego w Pru¿anie. Katowice-D¹b jako z-ca kmdta. 050/2 (26). ur. do 26 VIII 1938 w I Komis. sk¹d 2 IX 1932 przeniesiony do woj. Antoniego i Anieli z Guzów. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w £asku. Józefa i Ewy z Miêgociów. Kdy Pow. PP Stanis³aw ZAWIŒLAÑSKI s. Stra¿ak. do pow. L. 22 X 1904 w Kocku.

PP Jan ZBRZE NIAK s.Z Post. Józefa i Julianny z Milczków. MN. Nowa Wieœ (do 12 VI 1933). L. w: Hnilicach (od 17 VIII 1924). w Jedliñsku pow. MDzON. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Stanis³awa. 1139. PP Julian ZBUCKI s. w Radomiu. ur. Tomasza. w Okrêgu Tarnopolskim. siedlecki. 16 V 1900 w Oksie. Rocha. L. Do 17 X 1920 walczy³ na froncie bolszewickim. Pawe³ ZDEBEL s. St. Wirek (1923). Odzn. ¿and. 020/3 (26). St. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. mian. W WP od 13 X 1919 do 31 XII 1922. MPzaW. 19 II 1896 w Wiœniewie. Halemba (do 15 X 1930) i D¹brówka Ma³a (do 1 IV 1933). L. Odzn. Franciszek ZDANOWICZ s. ur. radomskim – do 3 III 1937 na Post. W PWŒl. Siemianowice (do 30 IX 1926). Post. PWŒl. Halemba. w 1895 w Ro¿nicy. radomskim – do 2 II 1935 na Post. St. post. mian. 378. MDzON. L. PP Edward ZBROIÑSKI s. w Komis. w 1910 w Ostaszkach. Dobromirce (od 16 VII 1926). 020/2 (90). Od 30 III 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – na Post. na Post. 016/2 (78). W policji od 1921. 1 II 1937. 058/3 (52). St. w Komis. 5328. Hallera. sk¹d przeniesiony na Post. sk¹d przeniesiony na Post. 796. nastêpnie nadal w pow. 1054 . W policji od 1 VIII 1924 jako prowizoryczny post. 14 VI 1890 w Koch³owicach. PP Wojciech ZDAÑSKI s. 1 I 1938. Od 5 X 1918 w Armii gen. Od 1924 s³u¿bê pe³ni³ w woj. kieleckim. w Oroñsku. w tym na froncie bolszewickim od 5 V 1920. Lisieczyñcach (od 20 XI 1925). MPzaW. Kpr. Uczestnik III powstania œl¹skiego. post. w Firleju. ur. ur. 723. radomski. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Wilnie. od 1 V 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w £ubiankach Wy¿szych. MN. S³u¿y³ w pow. post. BMzaDS³. ur. Józefa i Marii z Jaskulskich. W policji od 1927. od 18 VI 1922. L. 038/1 (47). ostatnio w pow. w 1900 w Dobrem. ur. post. zbaraskim na Post. Od 1931 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ na Post. 044/3 (19). katowickim i Katowicach. Andrzeja i Balbiny. St. w Bia³obrzegach i tam nadal we wrzeœniu 1939. katowickim na Post. post. sk¹d przeniesiony do II Komis. Odzn. 3764. rez. w Zbuczynie pow. L.

L. Z L. PP Micha³ ZDROJEK s. PP Micha³ ZDUN s. L. PP Ludwik ZDUNEK s. St. W³adys³awa. Micha³ ZDYB s. Krakowa. 050/2 (68). piech. 5216. w 1897. post. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie – w 1928 w X Komis. 5994. L. rez. post. 2395. Ppor. 13 IX 1899 w Szczurowej. ur. 4824. We wrzeœniu 1939 nadal s³u¿y³ w Warszawie. Co najmniej od 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. 1055 . S³u¿ba Pomocnicza PP Tomaszów Lubelski. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w VI Komis. ur. w 1887 w Skierniewicach. 045/2 (52). ur. lwowskim. 4386. ur. Eugeniusz ZDROJKOWSKI s. Ewidencyjnie przynale¿ny do PKU Hrubieszów. m. Stanis³awa. 037/4 (6).Post. ur. L. 058/3 (32). Franciszka i Marianny. 13 X 1900 w Chojnowie. 058/1 (19). L. Post. 023/2 (58). ur. W policji od 1914. W policji od 1918. 4929. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w policji pow. Ppor. w Kaliszu. Mateusza. Stanis³awa i Marii z Tokajów. 17 VIII 1886 w Lipie. W policji od 1930. ze starszeñstwem 1 VI 1919. Tomasza i Agnieszki. PP Stanis³aw ZDUNOWSKI s. grójeckiego. 3 XII 1891. St. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj.

PP Józef ZELEK s. ³uckim: do 3 I 1938 na Post. 038/1 (63). W WP od 20 XI 1918 do 20 VII 1919. od 11 VI 1935 w Wydz. ur. 033/2 (22). we wrzeœniu 1939 kmdt Post. W I wojnie w armii rosyjskiej.. L. od 14 I 1936 w III Komis. 11 IX 1899 w Wysokiej. we wrzeœniu 1939 w Komis. w 1892 w Hucie Bankowej.. PP Micha³ ZEMBROÑ s. W policji od 1 I 1932. od 2 I 1934 w Urzêdzie Œledcz. 25 IX 1907 w Smolanach. Ignacego i Julianny. Œledcz. L. 5720. W policji od 1933. Post. 1056 . w 1921. W policji od 1920. Post. S³u¿bê pe³ni³ w woj. III (do 1935). od 1 III 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w Urzêdzie Œledcz. ostatnio w pow.. 05/4 (76). ur. z którego przeniesiony do Komis. ur. We wrzeœniu 1939 w Wydz. 7017. w Nieœwiczu. BMzaDS³.Z Kazimierz ZDZIUBANY s. 1 IV 1934. post. w D¹browie Górniczej. [1] (18). W policji od 1 II 1923. L. PP Adam ZEMBRZUSKI s. 020/3 (82). Po ukoñczeniu 28 X 1935 Œledcz. 468. pocz¹tkowo jako obchodowy w I Komis. ur. mian. Post. 058/4 (70). w Nieœwiczu. S³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie. MDzON. W policji od 1 X 1920. w Czartorysku. Œledcz. L. wo³yñskim. jako kancelista. Antoniego i Franciszki z Goœciejów. post. ur. PP Antoni ZEM£A s. tarnopolskim. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. St. PP Miko³aj B³a¿ej ZEMBAL s. nastêpnie na Post. od marca 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w V Komis. 4 II 1909 w Sosnowcu. post. w Czeladzi. St. 1758. Walentego i Katarzyny. Nastêpnie w £odzi – w VIII. Adama i Anny ze Szczepkowskich. SzF w Warszawie przeniesiony do pionu œledcz. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w S³upcy.. St. L. Ksawerego. 25 IV 1892 we W³odzimierzu. Odzn. w Tarnopolu. bêdziñskim: do 2 IV 1935 w II Komisariacie w Sosnowcu. L. Jana i Marianny z Kopaczewskich. 2583. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow.

lwowskiego. ur. ur. W 1935 naczelnik wiêzienia w Wilnie. St. MPzaW. mian. w Radomiu. St. IV KG i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. S³u¿bê rozpocz¹³ w 1925 jako praktykant na inspektora wiêzienia II klasy w wiêzieniu w Grodnie. S³u¿bê – tak¿e we wrzeœniu 1939 – pe³ni³ w wiêzieniu w Bêdzinie. wo³yñskim. PP Szczepan ZIARKO s. W 1928 odby³ przeszkolenie w Centr. Asp. W policji od 16 I 1925. 054/1 (9). Ludwika. BKZ. 4101. z przydzia³em do 5 Komp. post. L. PP w Poznaniu. 026/1 (44). L. W 1932 skierowany do Wydz. St. Od 1927 asystent wiêzienia w Kowlu. Nastêpnie asystent w wiêzieniach w Lidzie (1928) i Wilejce (1931). St. Józefa i Wiktorii z Musialików. 1 IV 1934. PP Wac³aw ZGÓRSKI s. na szer. 5751. w Radomiu. 4 VII 1888 w I³¿y. w 1914. L. BMzaDS³. MDzON. Od 1932 pomocnik naczelnika wiêzienia w Oszmianie. SW Witold ZGIRSKI s. ur. L. Odzn. Post. W policji od 11 XI 1918. sk¹d 8 V 1938 przeniesiony do woj. Odzn. 045/1 (19). Aleksandra i Olimpii z Bartoszewiczów. 045/2 (19). ur. ur. 1170. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. SW Miko³aj ZEM£A s.Przod. St. w 1901. sk¹d 10 VII 1929 przeniesiony do woj. 05/1 (93). W wiêziennictwie od 1919. 20 IX 1896 w Warszawie. 1 III 1936. wileñskim. MS dla SW. kontr. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w IV Komis. mian. MN. post. Z L. Micha³a. post. PP Stefan ZÊBALA s. 2 XII 1887 w Przybyszowie. Odzn. 1057 . Od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – naczelnik wiêzienia w Pru¿anie. Rez. 027/2 (41). post. W policji od 1939 jako kand. Józefa i Walerii z Wo³oszyñskich. 5182. przod. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 30 V 1902 w Chrypkowie. we W³odzimierzu Wo³yñskim. KAOch. we wrzeœniu 1939 na Post. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. Szk. ur. BKZ. W policji od 1923. kieleckiego z przydzia³em do II Komis. 62. L. Juliana i Anieli z Zuszczynów. PP W³adys³aw ZGÓRSKI s.

do pow. post. PP W³adys³aw ZIELENIEC s. Ukoñczy³ NSzF w Mostach Wielkich pow. Franciszka. Konnym w Or³owej pow. frysztackiego. bêdziñskim. 020/3 (62). ur. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w pow. L. lwowskim. Henryk ZICHLARZ s. BKZ. 839. 050/2 (55). Brak danych o przebiegu jego s³u¿by. PP. we wrzeœniu 1939 na Post. post. 5378. od maja 1939 w 6 Komp. L. od koñca 1936 we Lwowie – w Komp. ur. 2926. W PWŒl. post. Antoniego i Franciszki. sk¹d 11 X 1938 deleg. 24 II 1908 w Grzegorzewie. W policji od 1918. L. w 1911. 019/1 (7). ur. 7024. frysztacki. ur. PP. kieleckim w NSzF w Sosnowcu. 016/2 (43). w 1901. „F” Rez. mian.Z Post. L. przod. 3112. 050/3 (37). W policji od 1933. Józefa. 051/1 (73). Od 27 IV 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Strzemieszycach. ur. 58 pp. L. od 1 VI 1924 – stajenny i woŸnica w Oddz. Od 13 I 1939 do wrzeœnia 1939 na Post. PP Kazimierz Jan ZIELENIEWSKI s. W I wojnie w armii niemieckiej. Konnym w Katowicach. W WP od 10 II 1919 do 13 VII 1921. w 1898 w Wysocku Ma³ym. w Jêdrzejowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. Odzn. 4362. St. L. Antoni ZIELIÑSKI s. W³adys³aw ZIELEÑSKI s. W³adys³awa. W policji od 1929. S³u¿bê pe³ni³ w woj. Post. St. ur. Jana i Ewy z Incewskich. 1058 . PWŒl. sk¹d 24 IX 1935 przeniesiony do Kdy Pow. PP Walenty ZIELEZIÑSKI s. Henryka. St. 4 VI 1898 w Kaczkówce. Rez. ¿ó³kiewski. 1 IV 1939. PWŒl. w 1885 w Klimontowie. St.

Franciszka. St. mian. 24 VI 1894 w Posadzie Olchowskiej. 05/1 (81). PP Czes³aw ZIELIÑSKI s. stanis³awowskiego. 026/4 (2). W policji od 1921. St. we wrzeœniu 1939 na Post. 1059 . BKZ. [4] (46).St. Z L. Mariana i Marii. ur. BKZ.in. L. 037/1 (74). L. post. 1 VII 1913 w Pskowie. ur. PP Franciszek ZIELIÑSKI s. 019/3 (80). Od czerwca 1928 s³u¿bê pe³ni³ w pow. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. W policji od czerwca 1923. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. St. PP Marian ZIELIÑSKI s. 05/1 (83). w Kosowie Pokuckim. w Jêdrzejowie. post. PP Feliks ZIELIÑSKI s. L. PP Kazimierz ZIELIÑSKI s. L. ur. Przod. w Proboszczowicach oraz Chojnach i tam nadal we wrzeœniu 1939. w 1897 w Miedznej. Antoniego i Julii. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. S³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. Stanis³awa i Marii. PP Józef ZIELIÑSKI s. ³ódzkim. Przod. m. Odzn. 14 III 1894 w Gorostowie. 23 II 1900 w Œlepietnicy k. 1 II 1937. Post. ur. poleskiego. L. w Kielcach i tam nadal we wrzeœniu 1939. post. post. 5372. £odzi. 3670. 2249. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. Franciszka i Marii. na Post. ur. Stanis³awa ur. Odzn. w 1897 w Krasocinie.

BMzaDS³. PP Józef ZIELONKA s. 4213. Przod. W policji od 1 VII 1927. SMzaDS³. ur. post. St. post. PP Wincenty ZIELIÑSKI s. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Lubaszu (1934). PP Tomasz ZIELIÑSKI s. 054/1 (37). 21 I 1895 w Tuchlinie. L. L. Sarbii (1924). Antoniego i Teofili z Budziszewskich. 1060 . brzeskim – w Ratajczycach (od 1 XI 1928). 26 III 1893 w Grylewie. St. 23 XI 1892 w Poizdowie. pu³awskim. Józefa i Ewy. 1 XI 1904 w Wysokiem Litewskiem. L. 15 VIII 1896 w £obodnej. we wrzeœniu 1939 na Post. post. St. We wrzeœniu 1939 w jednym z Komis. Jana i Anny. Karola. PP Leon ZIELONKA s. 36 pp. w Niechanowie pow. Od maja 1935 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. W policji od 1918. S³u¿bê pe³ni³ w Policji Konnej w Poznaniu (1921).. w: Pi³ce (1922). mian. Jana i Antoniny ze Stachowiaków. poleskim na Post. W policji od 1920. Post. 037/4 (67). 2842. ur. gnieŸnieñski. 045/3 (32). 037/4 (19). w Do³hinowie pow. 050/2 (66).Z St. Warszawy. MPzaW. w pow. sk¹d 3 X 1938 przeniesiony na Post. ur.in. BKZ. Odzn. mian. S³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. ur. 3930. Ukoñczy³ 11 XI 1928 NSzF w Sosnowcu. MDzON. BMzaDS³. Przod. nastêpnie w WP do 1920. post. Walentego i Franciszki. ur. czarnkowskim na Post. Uczestnik powstania wielkopolskiego. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. 058/1 (64).st. wileñskiego. PP W³adys³aw ZIELONKA s. L. 1 IV 1934. post. W policji od 1923. 4927. 259. kartuski. m. 1 IV 1934. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Jêdrzejowie. Odzn. m. St. w Gorêczynie pow. 1697. wilejski. w Wierzchowicach i tam nadal we wrzeœniu 1939. L. potem w pow. W 1925 s³u¿bê pe³ni³ w pow. L. 12 VI 1901 w Jêdrzejowie. PP Stanis³aw ZIELIÑSKI s.

W l. hrubieszowski. PP w Przemyœlu. od 18 V 1932 w I Komis. Co najmniej od 1934 pe³ni³ s³u¿bê jako p. 5266.o. 1923–1924 s³u¿y³ w 74 pp. od 1 VI 1922 wywiadowca w Komis. Œledcz. Jana i Marcjanny. L. mian. PP Piotr ZIEMIAK s. do pow. 21 VIII 1895. rez. Feliksa i Agnieszki ze Œwisterskich. Przod. L. 051/1 (32). St. BMzaDS³. post. ur. Od 11 VI do 30 XI 1919 ochotniczo w ¯and. Przod. Wydz. i Z-ca Kmdta Pow. Odzn. Franciszka. L. 10 IX 1891 w Chroœcinie. w Jadownikach pow. od 2 II 1925 na Post. Kraj. Od 5 I 1920 s³u¿y³ w Rez. Ewidencyjnie przynale¿ny do PKU Baranowicze. W PWŒl. mian. w Siemianowicach deleg. PWŒl. W policji od 1918. ur. MPzaW. 2545. piech. ur. St. Asp. Polskiej w Samborze. od 16 I 1939 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis. 1061 . 1 IV 1934. L. Por. W WP od 11 XI 1918 do 20 I 1920. 3027. Por. Tadeusz ZIEMLIÑSKI s. Knihinin-Kolonia. frysztackiego.Asp. W policji od 21 I 1920. 4373/252. od 15 XI 1933 na Post. L. Franciszka. w Samborze. 1 I 1938. 1 VI 1890 w Olszaniku. PP Józef ZIEMEK s. Boles³aw ZIEMACKI s. w 1934 – 78 pp. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. Kolejowym. 3974. 050/3 (86). W policji od 1 XII 1919 na Post. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. 019/3 (84). w Mi¹czynie pow. od 1 V 1926. ur.. Rzeszów. Ukoñczy³ 14 XI 1932 kurs oficerski w Oficerskiej Szkole PP w Warszawie. 038/1 (42). ze starszeñstwem 1 VI 1919. St. 4 X 1938 z Komis. Miko³aja i Salomei. PP W³adys³aw ZIELSKI s. S³u¿bê pe³ni³ w pow. ur. w 1890 w Branicy.. katowickim. 026/3 (27). post. Kolonia. ur. nastêpnie kier. 34/7663. Franciszka i Anny. Z L. Od 17 V 1921 w Stanis³awowie – w SK. brzeski. 051/2 (62). 2 I 1891. post. PP Konstanty ZIENDARSKI vel ¯ANDARSKI s. 8 II 1892 w Rudniku.

1062 . W policji od 22 XI 1929.in. Odzn. w 1893 w Barczkowie. ur. Cieszyñskiego. 019/3 (83). wo³yñskim. w Karwinie-Raju pow. post. St. L. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. ur. BMzaDS³. W policji od 1920. L. St. w Busku. Andrzej ZIERUK s. w Kaczycach pow. 045/2 (4). w 1901 w Sandomierzu. St. We wrzeœniu 1939 na Post. 16 XII 1888 w Karpentnej. sk¹d 3 III 1935 deleg. Go³kowice i Godów. St. 563. BMzaDS³. MzaRG. Andrzeja. Micha³a. Piotra i Antoniny. St. 1 IV 1934. mian. 019/2 (1). MPzaW. Jana i Zuzanny. kieleckim. L. frysztacki. do NSzF w Mostach Wielkich pow. St. 2905. BKZ. 31 I 1900 w Go³onogu. PWŒl. St. rybnickim na Post. mian. L. PP Stanis³aw ZIÊBA s. MDzON. w 1920. S³u¿y³ w ¯and. ur. post. Ustroñ (do 30 IX 1923) i Dêbowiec. w 1935 w Kdzie Pow. W policji od 1930. mian. 3373. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w pow. od 15 VII 1922. post. w Krzemieñcu. Jan ZIENTEK s. 037/2 (46). S³u¿bê pe³ni³ w woj. W policji od 18 II 1925. nastêpnie w pow. w Wydz. 25004/7827. PP Ignacy ZIÊBA s. ¿ó³kiewski. z którego 22 XII 1938 przeniesiony na Post. 3369. PP Piotr ZIÊBA s. Œledcz. 1443. Odzn. 051/1 (85).in. sk¹d 7 I 1937 skierowany na Post. ostatnio w pionie œledcz. cieszyñskim na Post. Kraj. BMzaDS³. 1 IV 1934. m. ur. Busko Zdrój pow. ur. Jejkowice (do 1 X 1927). MPzaW. L. MDzON. stopnicki. Józefa i Antoniny z Durajów. Odzn. Ks. w 1906 w Falniowie.. post. PP Józef ZIENTARA s. W PWŒl. post. 1 II 1937. we wrzeœniu 1939 w Chodzie¿y. Co najmniej od 1937 s³u¿bê pe³ni³ w Poznaniu.Z St. post. cieszyñski. ur. post. Jana. 062/2 (2). m. post. Odzn. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie.

Konnej w £odzi. ur. w 1898. 1063 . 26 II 1906 w Kasinie Górnej. Andrzeja. MPzaW. 75 pp. olkuski. 4684. S³u¿ba Pomocnicza PP w S³awkowie pow. 25 V 1896 w Borownicy. 050/1 (99). Bernarda i Marianny. W WP kpr. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ we Lwowie. kieleckim – na Post. w Rybotyczach pow. Nauczyciel w szko³ach œrednich i powszechnych. 1471. 2 XII 1900 w £obodnie. Walenty ZIÊTAL s. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. we wrzeœniu 1939 w Warszawie. L. Wojciecha i Marii. Post. ur. Z L. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. St. piech. L. dobromilski. W policji od 1919. post. L. ur. Sier¿. Kpr. rez. 044/1 (38). 14 XII 1889 w Olszowie. 019/1 (90). 31 III 1899 w S³awkowie. PP W³adys³aw ZIMOÑ s. Józefa i Karoliny z Mików. ur. ¿and.St. ur. post. L. 1329. 3510. w Szczekocinach pow. ur. w Wólce Lipowej pow. L. post. PP Antoni ZIMNICKI s. St. 044/3 (89). 2174. 027/2 (38). sk¹d 2 X 1935 przeniesiony na Post. PP Antoni ZIÊBACZEWSKI s. Rezerwa PP Czêstochowa. W 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Leon ZIÊTEK s. 4210. 058/4 (69). krakowskiego. opatowski. PP Franciszek ZIÊCINA s.. Odzn. Tomasza. W 1938 na Post. Uczestnik III powstania œl¹skiego. Ukoñczy³ Seminarium Nauczycielskie w Czêstochowie i Konserwatorium Muzyczne w Warszawie. Jana i Józefy z P³ucienków. w Czêstochowie. w³oszczowski. rez. od 28 I 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – w I Komis.

We wrzeœniu 1939 na Post. 16 I 1897. MDzON. Szymona. PP Kazimierz ZIOMEK s. mian. sk¹d 19 XII 1938 przeniesiony na Post. 3 II 1888 w Albertowie. w Szczuczynie. Odzn. 1513. Wincentego i Antoniny z Momarów. L. Józef ZIMOÑCZYK s. Odzn. KN. Post. L. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. 899. 6 IV 1890 we W³oc³awku. PWŒl. 027/1 (20). nieœwieski. nowogródzkiego. PP Józef ZIOMKIEWICZ s. w ¯orach. Od 15 VII 1921 do 1 VII 1922 w SGmin. ur. 045/3 (20). post. 3617. W policji od 1919. Huta Laury (do 14 IX 1923). 881. 13 V 1896 w Niedobczycach. Ludwika. w Katowicach. W PWŒl. w Horodzieju pow. Adama. S³u¿bê pe³ni³ w pow. sk¹d 22 XII 1938 deleg. nastêpnie na Post. od sierpnia 1920 w PGŒl. wachm. w Suminie. 019/2 (35). w 1934 w Komis. 26 X 1906 w Œwiêcanach. Cz³onek POW GŒl. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Komis. ostatnio na Post. stanis³awowskiego. L. 044/3 (61). post. Odzn. Co najmniej od 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w £odzi.. w Katowicach – w Komis. L. 5 pp rybnickiego. 027/2 (31). ur. PWŒl. od 17 VII 1922. post. w Piotrkowie Trybunalskim. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. bohorodczañski. W policji od 19 V 1930 jako kand. 5440. 1064 . BKZ. 012/3 (68). St. St. w £yœcu pow. ur.. w ¯orach. Stanis³awa i Marii z Marsza³ków. W policji od 1922. kontr. rybnickim – do 3 XI 1932 na Post. na szer. ¿ó³kiewski skierowany do woj. BMzaDS³.. Po ukoñczeniu 5 XI 1930 NSzF w Mostach Wielkich pow. post. St. PP Jakub ZIMOSTRAD s. ur. ur. post. w rodzinnej miejscowoœci. Post. L. Katowice-Zawodzie. S³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Pow. 20 VII 1897 w Horodzieju. w I Komis. 1 IV 1939. PP Czes³aw ZIÓ£KOWSKI s. od 18 VI 1922. Uczestnik III powstania œl¹skiego od 2 V do 30 VI 1921. ur. na Zaolzie. ostatnio w Kdzie Pow. 3 komp. Romana i Moniki z Szosteków. St.Z St. 1570. MN. W PWŒl. Wilhelm ZIO£A s. L.

1 X 1909 w Kamionce. Antoniego i Anny. 1065 . Leona. BKZ. w Katowicach. Po ukoñczeniu 12 VI 1937 NSzF w Mostach Wielkich pow. Lotnisko (do 1 X 1928). 027/2 (37). w Komis. 3 X 1893 w Klementowicach. 038/1 (17). t³umackim. Przod. 14 VI 1898 w Radymnie. katowickim na Post. PP Czes³aw Z£OTKOWSKI s. ur. L. Bielszowice (do 15 X 1931).in. Jan ZOG£ÓWEK s. ur. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Wilnie. PP Franciszek ZIÓ£KOWSKI s. 037/1 (91). œredzki. Post. kontr. Do PWŒl. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. w pow. PP Leonard ZIUKO s. katowicki do 5 VIII 1927. w I Komis. KG (1923) i Kdzie Rez. sk¹d przeniesiony do I Komis. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Warszawie. ponownie w Katowicach – kmdt Post. St. w 1894. PP Franciszek ZNOJKO s. W policji od 10 VII 1936 jako kand. przod. 023/4 (53). Kazimierza i Weroniki. ur. W policji od 1920. L. w 1910 w WasilewszczyŸnie. Co najmniej od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Od 15 VII 1939 kmdt Post. w pow. poznañskiego. Andrzeja i Franciszki. m. L. w Komis. Z L. Od 17 VI 1922 s³u¿y³ w Katowicach – urzêdnik w Oddz. RoŸdzieñ-Szopienice pow. post. ur. 1595. We wrzeœniu 1939 kmdt Post. W 1934 s³u¿bê pe³ni³ w policji w £odzi. 2396. przeszed³ z PGŒl. 22 XI 1896 w Nakle. cieszyñski. 4439. (do 15 IV 1929). Nowa Wieœ (do 3 VI 1935). Podkomis. Odzn. 23363/7819. 1229. Oficerskiego Wis³a pow. 062/2 (27). w Roszniowie pow. stanis³awowskiego. PWŒl. ur. (do 14 VI 1926). ¿ó³kiewski skierowany do woj. Adm. na szer. ka³uski. Stanis³awa i Marianny. L. Tomasza. [1] (48).St. ur. w Nekli pow. L. Bronis³aw ZO£OTAR s.

Pawe³ ZOREMBIK s. L. S³u¿bê pe³ni³ w pow. 033/1 (19). 23 XII 1907 w Podwójtowstwie. 15 I 1891 w Gielnicy. w 1915. L. ur. ur. tarnogórskim (1923) i œwiêtoch³owickim (co najmniej do 1931) – we wrzeœniu 1939 w Komis. MPzaW. Ruda. 23 p. St. Obywatelstwo polskie uzyska³ 28 XII 1926. Ignacego. Od 1918 w armii ochotniczej gen. post. 6212/133. S³u¿bê pe³ni³ – tak¿e we wrzeœniu 1939 – w I Komis. L. 8 XI 1897 we wsi Obbiedo-Wasiljewka. Marcina i Jadwigi. 038/3 (52). GwGŒl. u³. 23 IX 1899 w Krzy¿kowicach. w Stanis³awowie. 794. w Lipinach (do 30 VI 1923). potem w SGmin. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 1645. kpr. Odzn. W policji od 1 I 1932. nastêpnie w WP do 25 VIII 1920. W WP od czerwca do listopada 1920 w brygadzie kozackiej. L. na szer.. L. œwiêtoch³owickim – na Post. ur. w Piaœnikach-Lipinach i tam nadal we wrzeœniu 1939. w Stanis³awowie jako obchodowy. MDzON. ur. Dracenki. W PWŒl. Joachima. 051/2 (16). 1 VI 1923. MN. Post. kontr. St. S³u¿bê pe³ni³ w pow. Ukoñczy³ 12 III 1938 kurs specjalny dla szeregowych przy Kdzie Woj. Od 3 V do 20 VII 1921 walczy³ w III powstaniu œl¹skim. podesau³. Szarlociniec-Piaœniki (do 9 X 1924). Jana i Marianny z Kaców. nastêpnie w PWŒl. W 1926 ukoñczy³ kurs œledczy w Katowicach. 4 doñska sotnia kozacka. Cz³onek POW GŒl. w Sieradzu.WWiZ. sk¹d przeniesiony jako kmdt na Post. PP W³adys³aw ZUCHOWICZ s.. W armii carskiej od grudnia 1914. PWŒl. od 1 II do 2 VI 1919. 012/1 (26). 1740. post. MH. Wykszta³cenie 6 klas gimnazjum. mian. W policji od 1937 jako kand. – 1 II 1937. 167 pp. przod. Do 23 VI 1922 w PGŒl. Hipotecznym S¹du Okrêgowego w Piñsku. przod. KnaŒl. od 30 VI 1922. Po ukoñczeniu w 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. przod. 054/2 (39). St. W 1929 pracowa³ w Wydz. PWŒl. – 1 III 1925. Edward ZULSKI s. Józefa i Marii z Hausmanów. Post. st.Z Micha³ ZO£OTOJ s. Od 3 XI 1920 w Polskiej Komisji Plebiscytowej w Rybniku i Prudniku na OpolszczyŸnie. ur. 1066 . kmdt eksp. PP Stanis³aw ZUCHMAÑSKI s. Ukoñczy³ 7 klas Szko³y Handlowej w Chersoniu.. ³ódzkiego z przydzia³em do Kdy Pow. 3120.

PP Józef ZWIERZCHOWSKI s. PP przy KG w ¯yrardowie pow. PP Walenty ZUTEREK s. polowej. przod. L. KZzaDz. Odzn. St. b³oñski. sarneñski. BKZ. w Turzysku pow. BKZ. post. w Rez. w Berezie Kartuskiej pow. W policji od 2 X 1933 jako post. plut. w 1905 w Zaborówku. St. 1067 . 050/3 (57). Bugiem. 29 VII 1892 w Strutynie. w Katowicach. W WP od 30 VIII do 23 IX 1920. MDzON. L. Œledcz. PP Jan ZWARYCZ s. We wrzeœniu 1939 z-ca kmdta Post. MPzaW. Wartowniczej MOdosob. St. Od 14 XI 1934 w Komp. W 1938 s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. BMzaDS³.. od 1924. Micha³a i Jadwigi z Pietrzaków. BKZ. Rybnik-Paruszowiec (do 13 VIII 1933). 83. 807. Z L. PP Boles³aw ZWOLIÑSKI s. w Brzeœciu n. Od 25 VI 1934 s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. ur. pru¿añski. Szer. 22 III 1909 w Kowlu. w Szczyg³owicach pow. w Rokitnie pow. w 1890 w Wielgom³ynach. We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Wydz. Odzn. L. 6 dyon ¿and. Marcina i Florentyny. Odzn. w Brzeœciu n. Od 1919 ochotniczo w ¿and. 019/1 (92). ur. W policji od 14 XII 1918. poleskim. W 1935 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. KG jako specjalista daktyloskop. Odzn. Józefa i Anny z Madurów. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w IV Wydz. ur. w 1887 w Warszawie. Po ukoñczeniu 12 III 1938 kursu przy Kdzie Woj. ur. L. 953. 1514. post. sk¹d przeniesiony na Post. W I wojnie w armii austriackiej. PP Antoni ZWOLIÑSKI s. 026/2 (11). 21 V 1900 w Czermie. Bugiem przeszed³ do pionu œledcz. ur. Antoni ZUSZEK s. Franciszka i Heleny. 012/3 (71). W policji od 1 X 1920. kowelski. W PWŒl. nastêpnie na Post. £ukasza i Konstancji. Post. rybnicki i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. Przod. W policji od 1 XII 1923. 027/2 (17). PWŒl. 198. kordonowy nr 8 w Sokalu. [3] (74).Post. Odzn. Do 16 VI 1932 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez. Józefa.

wo³yñskim. Paw³a i Karoliny z Mazurkiewiczów. 20 XI 1900 w £uszczanowicach. W policji od 16 V 1924. w 1890 w Jankowie. ur. post. Po ukoñczeniu 22 X 1935 NSzF w Mostach Wielkich pow. m. mian. W policji od 1925. W WP ochotniczo od 12 XII 1918. 038/4 (86). w Czêstochowie i tam nadal we wrzeœniu 1939. poleskiego. w Zgierzu pow. ³ódzki i tam nadal we wrzeœniu 1939. PP Zygmunt ZWOLIÑSKI s. w Korcu pow. sk¹d 4 V 1936 przeniesiony do woj. post. 033/1 (22). Odzn. nastêpnie w woj. 026/4 (42). L. przod. 2067. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. post. ¿ó³kiewski skierowany do woj. 581. W 1931 s³u¿bê pe³ni³ na Post. L. L. Franciszka i Augustyny. L.Z St. St. ur. 012/1 (87). £odzi i tam nadal we wrzeœniu 1939. St. Kolejowym w Lublinie. 5691. W policji od 1934 jako kand. Seweryna i Anny. 17 III 1902 w Lublinie. 1068 . L. PP Józef ZYBLEWSKI s. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ jako kier. PP Józef ZWOLIÑSKI s. 4 III 1910 w Karsach. St. W WP od 20 VII 1920 do 10 II 1921. Ignacego i Jadwigi z Bia³asiaków. W policji od 6 IX 1923. W 1937 s³u¿bê pe³ni³ w policji w Zamoœciu. XI Komis. 045/2 (17). St. rówieñski. post. kontr. PP Aleksander ZYBERT s. Antoniego i Marianny. BKZ. 1 III 1936. ur. MDzON. we wrzeœniu 1939 na Post. 19 VII 1894 w £ucku. L. PP Lucjan Kazimierz ZWOLIÑSKI s. ur. W policji od 1917. kieleckim – 19 XI 1937 przydzielony do I Komis. post. ur. 10 II 1902. 731. Uczestnik walk z Ukraiñcami i bolszewikami – na froncie litewsko-bia³oruskim. St. 050/2 (38). 4564. BMzaDS³. St. na szer. Ukoñczy³ Szko³ê PP w Lublinie. PP Klemens ZYBURA s. ur. post. 5169. Andrzeja. nowogródzkiego.

027/1 (72). Edwarda i Franciszki z Labrów.Przod. Mateusza i Józefy z Bojanowskich. ¿ó³kiewski skierowany do woj. na Post. W policji od 1937 jako kand. w Stanis³awowie. warszawski. mian. Odzn. W policji od 1937 jako kand. wo³yñskiego. strz. St. Franciszka. 1 p. MDzON. ¿ó³kiewski skierowany do woj. Post. od 10 VII 1926 w eksp. Odzn. 10 II 1896 w Kromo³owie. L. 023/2 (11). W policji od 1918. Kdy Pow. 5200. Od 1 X 1926 s³u¿y³ w pow. post. Stanis³awa i Marianny z Branszteterów. ur. Wojciecha i Marii z Owczarków. PP Adrian ZYGMUNT s. PP Józef ZYCH s. 1158. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ na Post. St. MDzON. Po ukoñczeniu w 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. PP Jan Ryszard ZYGADLIÑSKI s. na szer. Uczestniczy³ w walkach o Lwów i z bolszewikami na froncie litewsko-bia³oruskim. stanis³awowskim z przydzia³em na Post. W WP ochotniczo od 2 I 1919 do 21 XI 1920. Z L. kontr. L. L. 55 pp. od 1 II 1924 w eksp. Przod. MPzaW. Uczestnik wojny 1920. Knihinin-miasto pow. Miejskim w Stanis³awowie. PP Wawrzyniec ZYGMAÑSKI s. Od 20 XI 1923 s³u¿bê pe³ni³ w Komis. 1069 . kontr. w Legionowie pow. w Stanis³awowie. W policji od 2 XI 1921 jako prowizoryczny post. SW Adolf ZYGMAÑSKI s. krzemieniecki. ur. 8 I 1895 w Cieœlach. od 12 VIII 1936 – i nadal we wrzeœniu 1939 – z-ca kmdta Post. 044/2 (62). w Wyszogródku pow. 026/1 (42). w 1913 w Turku. Ukoñczy³ 23 VI 1923 kurs posterunkowych przy Kdzie Woj. w Jezupolu. ur. ur. Kdy Pow. na szer. BMzaDS³. Odzn. W wiêziennictwie od 1925. post. dubieñski. 20 III 1913 w Skrzyñsku. Post. 1198. 10 VIII 1896 w Poznaniu. Po ukoñczeniu w 1938 NSzF w Mostach Wielkich pow. BKZ. 1 II 1935. S³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu na Pawiaku w Warszawie. w Sieradzu. œledcz. w Medusze. 033/1 (76). We wrzeœniu 1939 s³u¿y³ na Post. plut. ³ódzkiego z przydzia³em do Kdy Pow. ur. L. MPzaW. 5719. wlkp. 2476. œledcz. W I wojnie w armii niemieckiej. w Stryju.

ur. Stanis³awa. do 11 VIII 1939 w Wydz. 4012. W policji od 1919. na Post. w Zagórzu jako jego kmdt i tam nadal we wrzeœniu 1939. ur. z którego przeniesiony do woj. poleskiego. Œledcz. kieleckiego. Karola i Józefy z Turkowskich. w Z¹bkowicach. 202. S³u¿bê pe³ni³ m.Z St. 5 VIII 1891 w Gaszynie. St. 037/4 (44). post. Bugiem. bêdziñskim.in. sk¹d 2 III 1938 przeniesiony na Post. 023/2 (30). W policji od 1919. policji woj. w Czêstochowie. 1070 . Odzn. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w pow.in. w 1893 w Radomiu. przod. PP Kazimierz ZYNGIER s. w pionie œledcz. m. L. L. we wrzeœniu 1939 w Brzeœciu n. BKZ. PP Aleksy ZYGMUNT s.

piotrkowski. S³u¿bê rozpocz¹³ w 1929 jako praktykant na urzêdnika II kategorii w wiêzieniu w Koninie. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – pomocnik naczelnika wiêzienia w Sandomierzu. tarnopolski. W WP od 1918. Od 1934 kmdt Post. W 1935 pomocnik naczelnika wiêzienia w Radomiu. 033/3 (81). w £êczycy. PP Zygmunt ¯ANDAROWSKI s. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. ¯ L. 1022. W policji od 3 IV 1934. MS dla SW. w Wadlewie pow. MDzON. m. ur. PP Czes³aw ¯AK s. Podkomis. Cz³onek POW.Post. 15 IV 1894 w m. 25 V 1910 w Izbicy. we wrzeœniu 1939 na Post. Od 7 VIII 1914 w II Brygadzie Legionów Polskich. 027/4 (36). GwOPrzemyœla. Kraj. Wojciecha i Heleny. SW Feliks ¯ABOKLICKI s. W 1933 s³u¿y³ w V Komis. Odzn. Wawrzyñca. Krakowa. 261. L. Od 15 I 1919 w ¯and. Jana i Katarzyny z Giermków. Szk. OH „Orlêta”. internowany. ur. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. L. KW. 2918. Od maja 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. L. BKZ. Post. Od paŸdziernika 1930 asystent w wiêzieniu w Sandomierzu. W policji od 1924 w Kdzie Pow. Porêba ¯egota. W policji od 14 V 1934. 9 XII 1901w Ma³czu. Do s³u¿by ponownie przyjêty od 16 I 1925. Polskiej. MPzaW. ur. KN. 026/1 (43). 020/4 (34). w Rêcznie pow. Feliksa i Eleonory z Michalskich. Co najmniej od 1937 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w Bia³ymstoku. post. 033/3 (37). 3 VI 1908 w Warszawie. 4303. PP Jan ¯BIK s. 3 VII 1902 w Sosnowcu. Aleksandra i Marianny. uczestnik walk o Przemyœl i Lwów. 5787. PP Zdzis³aw Jan ¯ABOKLICKI s. PP Antoni ¯ABNIAK s. piotrkowski. w Chodaczkowie Wielkim pow. Walentego i Joanny. L. 3209. 030/1 (17). Od 1 XII 1919 do 7 I 1920 w policji. Ukoñczy³ szko³ê rzemieœlnicz¹. Przod. zwolniony. Odzn. tarnopolskiego. 12 XI 1902 w Grójcu. ur. L. Post. We wrzeœniu 1939 nadal w Krakowie. W 1930 odby³ przeszkolenie w Centr. 1071 . St. BKZ. lwowskim. ur. ur.

od 10 X 1926 w Komis. mo³odecki i Nowe Troki pow. ur. Franciszka i Heleny z Kastnerów. 29 XII 1879 w Rostkach Du¿ych.. ur. potem w Armii gen. Nastêpnie w wojskowej stra¿y gran. 2467. 1072 . piech. Ukoñczy³ 4 klasy gimnazjum. Komis. KW. lwowskim. Co najmniej od 1933 s³u¿y³ w woj. wileñskim na Post. ur. St. 023/4 (98). KN. L.in. Co najmniej od 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – Kmdt Pow. Jakuba i Antoniny. 5265. 29 X 1896 w Grablinie. 2642. Ukoñczy³ Szko³ê Oficerów PP w Warszawie. we wrzeœniu 1939 na Post. PP Józef ¯ELAZIÑSKI s. MDzON. 026/3 (13). przod. W WP od 29 XI 1918 do 25 X 1921. 05/1 (51). Przod. w Krasnem pow. w IX Komis.. Micha³a. w 1904. ur. Jana i Marceli. m. w woj. od 1 I 1935 i nadal we wrzeœniu 1939 – fotograf. posp. Cz³onek POW. Jan ¯EBIEL s. Jana i Antoniny z Kotarskich. ppor. Œledcz. W policji od 14 II 1921. W policji od 1 VIII 1919. PP Jan ¯EBRACKI s. 1919–1920 uczestnik walk z bolszewikami. PP Roman ¯ELECHOWSKI s. na Kresach. Warszawy. L. L. Odzn. rusz. L. Heliodora i Józefy z Karpiñskich. œledcz. 020/2 (54). S³u¿bê pe³ni³ w woj. Pocz¹tkowo wiêziony w Wilnie. Ukoñczy³ 4 klasy gimnazjum. rez. Od 1 VIII 1926 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w PP m. piech. W policji od 1 II 1925. ur. L. Odzn. MPzaW. PP Tadeusz ¯BIKOWSKI s. Hallera. Od 1917 w Armii Polskiej we Francji. 3530. nastêpnie ppor. Post. lwowskim. 020/2 (6). S³u¿bê pe³ni³ m. sk¹d w po³owie paŸdziernika 1939 przekazany do Ostaszkowa. od 5 II 1927 w Wydz. Wyrzysk. W WP od 1 XI 1918 do 17 III 1919 i od 9 VIII do 21 XII 1920. ur. L. 9 VIII 1899 w Warszawie. poznañskiego. W policji od 15 VI 1921. Odzn. sk¹d 19 III 1932 przeniesiony do woj. SKZ dwukrotnie. 5864. PP Tomasz ¯BIKOWSKI s. 16 VI 1895 w Moœciskach. wileñsko-trocki. W l. w Ostrowie pow. BMzaDS³. 3 XI 1894 w Warszawie. od 1 VII 1925 w eksp.. SMzaDS³. S³u¿bê pe³ni³ w Stanis³awowie – w Urzêdzie Œledcz. MDzON. ze starszeñstwem 1 VI 1919.¯ Przod.in. wileñsko-trocki.st. W I wojnie w armii austriackiej. W policji od 16 V 1927.. 030/1 (85). pocz¹tkowo jako sekretarz.

We wrzeœniu 1939 w Kdzie Pow. 037/1 (88). Antoni ¯GOL s. PP Teofil ¯ELECHOWSKI s. L. post. 1073 . od 1 I 1925. L. 1 IV 1933. PP Bazyli ¯MURKIEWICZ s. W policji od 2 I 1935 jako kand. St. 050/3 (2). PWŒl. Karola i Joanny. PP Feliks ¯MUDZIÑSKI s. L. 027/3 (68). 023/5 (92). ur. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ jako kmdt Post. ur. 24 VIII 1892 w Sierpcu. 25 XII 1910 w Boryni. 15 IV 1891 w Radoszycach.Post. w Nowym Tomyœlu. 26 X 1897. W policji od 12 II 1920. 2487. W PWŒl. ostatnio w Komis. ur. Jana i Marii. We wrzeœniu 1939 w PP m. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. wo³yñskim – w 1936 w Kowlu. 044/3 (5). katowicki. w Bia³oszewie pow. W 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. 044/1 (90). S³u¿bê pe³ni³ w Komis. Jana i Katarzyny. PP Wincenty ¯MIJSKI (poprzednie nazwisko ZIMIÑSKI) s. Franciszka. kontr. L. L. PP Bart³omiej Mieczys³aw ¯MIJEWSKI s. St. Tam nadal s³u¿y³ we wrzeœniu 1939. ¯ L. Miros³awa i Józefy. W policji od 16 VI 1924. W policji od 1 X 1922. Przod. Warszawy. lwowskiego. 90. Post.st. 1236. Bugiem. ur. poleskim – w 1925 w Brzeœciu n. Odzn. ur. St. W policji od 1 V 1923. w Katowicach. Po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich pow. Przod. stanis³awowskim. na szer. BKZ. 15 XI 1885 w Dolinie. 204. nastêpnie w III (do 18 II 1935) i II Komis. 4051. ³ódzkim. 16 XI 1900 w Niewólnej. ¿ó³kiewski przydzielony do woj. 1242. post. grajewski. w Nowej Wsi. Andrzeja i Marii. przod. mian. Pocz¹tkowo s³u¿bê pe³ni³ w woj. We wrzeœniu 1939 w woj. w Nowej Wsi pow. ur.

post.. Jana. PP Józef Piotr ¯O£NIERKIEWICZ s. PWŒl. od 10 II 1939 – tak¿e we wrzeœniu 1939 – kmdt Post. PP W³adys³aw ¯OCHOWSKI s. PP Antoni ¯UDRO s. w Katowicach. W policji od 1 IV 1919. St. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w policji woj. Odzn. St. w Wo³o¿ynie. BKZ. ko³omyjski. L. St. 66. 6601. 051/2 (71). L. L. rybnicki (do 21 XII 1938). i PKom. ur.¯ Przod. 4621. L. W 1938 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿y³ w XI Komis. we wrzeœniu 1939 kmdt Post. SMzaDS³. L. Wac³aw ¯UCHOWICKI s. ur. post.st. m. nastêpnie w policji w Warszawie. Co najmniej od 1933 s³u¿bê pe³ni³ w woj. ur. nowogródzkim. w 1908. ur. 1 I 1938. 019/1 (14). 25 II 1898 w zaœcianku Borowszczyzna. Gwidona i Adeli. Post. 058/2 (3). nastêpnie na Post. stanis³awowskiego. w Boguminie Nowym pow. 5046. L. ur. Odzn. S³u¿bê pe³ni³ w woj. 1074 . w Kosmaczu pow. post. mian. w 1882 w Warszawie. 1 IV 1934. St. w Hrycewiczach pow. 25 VIII 1897 w Niezbudce. w 1938 w Kdzie Pow. Odzn. bia³ostockim. nieœwieski. frysztacki. Post. W policji od 15 II 1924. mian. Od 11 XI 1918 do 31 VII 1919 w MMiejsk. BKZ. post. Ewald ¯ÓRAWIK s. Jana. Stanis³awa i Józefy. w Godowie pow. Jana i Marianny z Jêdrusiaków. ur. [4] (13). 201. Antoniego. w 1896. 019/3 (15). Warszawy. 24 VII 1908 w Lubieniu. 023/5 (65). PP W³adys³aw ¯Ó£TOWSKI s. sk¹d przeniesiony do Komis. Do 27 II 1936 s³u¿bê pe³ni³ w Kdzie Rez.

w Ko³omyi. PP Romuald ¯ULIÑSKI s. L. St. W policji od 15 VIII 1924. Post. ¿and. W policji od 9 VII 1919. Zdemobilizowany w 1921. Strzelców gen. W 1933 s³u¿bê pe³ni³ na Post. ur. St. 05/4 (97). 469. plut. W policji od 1 V 1920. W policji od 1 VII 1923. ostatnio w pow. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w KG. ¿and. 1914. przod. Jana i Aleksandry. nastêpnie w policji. SKZ. 037/1 (52). Józefa i Pauliny z Szymañskich. 2555. ur. Od 1934 s³u¿bê pe³ni³ w 3 dyonie ¿and.. Odzn. 18 VII 1904 w Warszawie. Edwarda i Anastazji. 186. ur. wysokomazowiecki. sk¹d przeniesiony do woj. Uczestnik wojny 1920. 7 II 1898 we wsi Pikowiec.Post. post. ur. ¯ L. we wrzeœniu 1939 kmdt Post.. stanis³awowskiego. we wrzeœniu 1939 s³u¿y³ w Komis. przod. 020/3 (24). bia³ostockiego przeniesiony do woj. Kpr. 19 VI 1887 w Witkówce. L. KZzaDz. L. 1075 . ur. tarnopolskim. Antoniego i Pauliny z Tukowskich. w Ciechanowcu pow. Albina i Konstancji z Lubowskich. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. MDzON. 19 V 1897 w Bia³ymstoku. Ukoñczy³ szko³ê handlow¹. ³uninieckim – w maju 1939 z-ca kmdta Post. 054/1 (35). plut. BKZ. Szymona i Marianny. PP Jan ¯UR s. ur. L. PP Stefan Kamil ¯UKOWSKI s. we wrzeœniu 1939 w Tarnopolu. post. Od 31 I 1938 z woj. MPzaW. Do 1928 s³u¿y³ w £ucku. Mikaszewicze. Edward ¯UKOWSKI s. poleskiego. Od lutego 1919 w 4 Dyw. 1 IV 1934. BKZ. 11 VIII 1914 w Œwiacku. Grodno. L. St. bia³ostockim. BMzaDS³. Odzn. Do lipca 1926 w Stra¿y Po¿arnej w £ucku. PP Franciszek ¯UKIEWICZ s. mian. 4207. St. PP W³adys³aw ¯URAKOWSKI s. 4833. ¯eligowskiego. Co najmniej od 1929 – i nadal we wrzeœniu 1939 – s³u¿bê pe³ni³ w woj. w Leninie. 019/2 (10). Ukoñczy³ 4 klasy gimnazjum w Odessie. 14 XII 1898 w Rypience. Odzn. 023/3 (18).

05/3 (15). mian.. PP Józef ¯URAWSKI s. PP Aleksander ¯URAWSKI s. L. W policji od 1 IV 1923. sarneñskim. post. post. sk¹d 25 IX 1929 deleg. S³u¿bê pe³ni³ w Kdach Pow. borszczowskim: z-ca kmdta Post. W WP od 22 XI 1918 do 20 II 1922 oraz od 16 XII 1922 do 30 VI 1923. post. 044/2 (3). W policji od 1 XII 1919. ostatnio na Post. w Kdzie Woj.¯ St. 27 IV 1894 w Starym Samborze. Borszczów. Ska³acie i Zbara¿u jako Z-ca Kmdta Pow. Ostatnio s³u¿bê pe³ni³ w woj. Piotra i Zofii. w 1891 w Kanopiskach. St. post. w £ukowie pow. w Gusztynie (1939). 1 IV 1934. w Ho³ownie pow. BKZ. rez. L. PP Robert Henryk ¯YCHOWSKI s. 051/2 (72). Nadkomis. Eligiusza. W I wojnie w armii austriackiej. ur. Co najmniej od 1936 s³u¿bê pe³ni³ w woj. Komis. 1449. Odzn. L. PP Franciszek ¯UREK s. Co najmniej od 1935 s³u¿bê pe³ni³ w woj. We wrzeœniu 1939 w Wydz. w Burdiakowcach (1938) oraz kmdt Post. Od 23 V 1928 Z-ca Kmdta Pow. sk¹d przeniesiony na Post. od 1 IV 1925 kier. We wrzeœniu 1939 s³u¿bê pe³ni³ w Czêstochowie. W policji od 1922. St. W policji od 25 IX 1920. BMzaDS³. Eugeniusza i Rozalii. horochowski. 373. w Sarnach. a nastêpnie przeniesiony do NSzF w Mostach Wielkich pow. 31 V 1898 we Lwowie. mian. piech. wo³yñskim – w 1938 w pow. 31 X 1901 w Podkamieniu. ur. ze starszeñstwem 1 VI 1919. 1076 . Jakuba i Jadwigi z Maciejków. tarnopolskim w pow. kowelski (do 3 VI 1938). St. ref. post. Odzn. 033/2 (25). St. 1 I 1938. W policji od 1 VII 1923. St. Odzn. ur. ¿ó³kiewski w charakterze instruktora. I KG. ur. L. KW. 5825. post.. Od 10 VII 1929 kier. 11 VII 1891 w Snarkach. w Ho³obach pow. wo³yñskim – na Post. lubomelski. Wojciecha i Marii z Muców. PKU Warszawa-Miasto III. Odzn. PP Jan ¯YCKI s. ZKZ.. we wrzeœniu 1939 na Post. w Zaleszczykach. BMzaDS³. L. w Z³oczowie. ur. 4363. Por. [3] (49). od 15 XII 1926 kmdt Post. adm. w Tarnopolu.

piech. L. Paw³a i Marianny. 051/2 (4). St. bielski. w Miêdzyrzeczu Górnym pow. S³u¿bê rozpocz¹³ w 1927 jako praktykant na urzêdnika II klasy w wiêzieniu we Lwowie. SW Edward Antoni ¯Y£A s. L. ur. We wrzeœniu 1939 pracowa³ jako urzêdnik w Bia³ej Podlaskiej. 13 X 1883 w Krakowie. 13 VIII 1911. ¯ L. 1163. 21 III 1899 w Wiœle. Asystent w wiêzieniach w Ko³omyi (1928) i Lwowie (1929). W 1937 s³u¿bê pe³ni³ w wiêzieniu w £ucku. Micha³a i Leokadii z Jastrzêbskich. bielski. SW Józef ¯YGAD£O s. MS dla SW. Ignacego i Jadwigi. ze starszeñstwem 1 I 1935. w Bielsku (do 26 VII 1939). W policji od 22 II 1932. 4263/136. w 1893. 026/4 (29). Do listopada 1937 s³u¿bê pe³ni³ w Piotrkowie Trybunalskim. 033/3 (8). 4151. Ppor. PKU Rzeszów. Od 1930 naczelnik wiêzienia w Rzeszowie. Wilhelm ¯YWCZAK s. 3244. Szk. 26 VII 1903 w Warszawie. Por. post. w Chybiu pow. od stycznia 1939 w Kdzie Pow. W 1936 skierowany na emeryturê. L. od 18 VI 1922. 016/1 (54). PP Henryk ¯YGALSKI s. 18 VI 1890 w Zawadzie. 012/3 (2). W 1928 odby³ przeszkolenie w Centr. Przod. 058/2 (86). Alojzy ¯Y£KA s. ur.St. sk¹d przeniesiony na Post. S³u¿bê rozpocz¹³ w 1934 w Wiêzieniu Karnym w Drohobyczu. 2095. 1 V 1926. Post. W 1936 mian. ur. L. od kwietnia 1938 w Kdzie Miejskiej. piech. PWŒl. 4377. nastêpnie w £odzi – w Kdzie Woj. z-c¹ cz³onka Komisji Dyscyplinarnej przy Prokuratorze S¹du Apelacyjnego we Lwowie. katowickim (1923) – na Post. do 15 IX 1933 na Post. L. Podkomis. W PWŒl. rez. ze starszeñstwem 1 VI 1919. SW Jan Stanis³aw ¯YTARIUK s. nastêpnie w Komis.. rez. 1077 . ur. ur. ur. mian. w We³nowcu jako z-ca kmdta (1924). post. Józefa. Franciszka. stra¿n. S³u¿bê pe³ni³ w pow. St. Franciszka.

cieszyñski (do 1 III 1933). ur. 30 III 1892 w Zgierzu. 29 V 1900. 1 III 1916. W policji od 2 VII 1919. Franciszka. przod. Student Wydzia³u Lekarskiego USB. post. W pow. Paw³a i Heleny. sk¹d przeniesiony na Post. nastêpnie na Post. PWŒl. PP Ryszard ¯YWIECKI s. L. Karol-Emanuel pow. ur. 1078 . Do 15 IX 1930 s³u¿bê pe³ni³ na Post. St. We wrzeœniu 1939 zamieszka³y w Nowej Wilejce. ur. œwiêtoch³owickim s³u¿y³ co najmniej do 1937. w Ustroniu pow. L.¯ Feliks ¯YWIECKI s. od 24 VI 1922. 05/5 (22). Konstanty ¯YWUSZKO s. BKZ. St. 051/2 (43). œwiêtoch³owicki. mian. L. Ostatnio pe³ni³ s³u¿bê jako kmdt Post. 43. 6026. 1 I 1928. L. 058/1 (27). bia³ostocki. 5492. ur. w Czarnej Wsi pow. Czarny Las pow. œwiêtoch³owicki. post. Walentego i Franciszki ze Stronkowskich. Jakub ¯YZIK s. St. 1726. 25 VII 1897. W PWŒl. Wojciecha. 054/1 (90). Odzn.

Zmarli w obozie w Ostaszkowie w okresie X 1939–V 1940 .

PP Stanis³aw GIBCZYÑSKI s. 3828. s³. 023/4 (38). nie jest znane miejsce pochówku. PP Boles³aw GLIT s. w 1890 w £odzi. Szymona. Por. Jana ur. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Zmar³ w kwietniu lub maju 1940. przod. Klemens BRANICKI s. L. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. zdr. Zmar³ 23 IV 1940. Zmar³ 30 III 1940. Aleksander FICZKO s. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. post. Zmar³ 30 III 1940. Zmar³ 10 X 1939. Policjant. Józefa ur. 2596. Adama ur. Miko³aja ur. St. 037/3 (69). Post. w st. Zmar³ 26 I 1940. w 1898. Józefa ur. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Zmar³ 10 III 1940. 28 VI 1898. Franciszka. 023/4 (71). w 1914. St. L. 050/2 (52). 1935. Adolfa ur. 5098. w 1899. sp. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. L. Antoniego ur. Zmar³ 3 II 1940. 012/1 (101).Edward ANI£UCKI lub ONI£UCKI s. 037/2 (74). w 1886. w 1912. w 1895. Zmar³ 5 I 1940. Witold GALLUS s. Adam DOLATOWSKI s. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. ur. Feliksa ur. w 1900. L. PP Franciszek BUDZYÑSKI s. Micha³a. L. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. w 1887. w 1897. Zmar³ 6 I 1940. PP Walenty BAJER s. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. ur. St. Jana ur. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. kwatera 6. grób 65. Edward CYCLING s. 4289. 033/3 (39). L. Franciszek FELCENLABEN s. Stefan BÊDKOWSKI s. Zmar³ 26 XII 1939. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Marek GRABOWSKI s. w 1894. 13 VII 1901. 7769/6084. 1081 . post. L. 2611. Zmar³ w Kalininie w 1939. Nie jest znana data œmierci. Wilhelma ur. ur. pochowany w Twerze na cmentarzu Pieriemierskim.

lat 38. Paw³a. Wojciecha. PP Nikodem £OMANIA s. w 1886. Piotra. ur. Franciszka. PP Jan MARTYÑSKI s. Konstantego. ur. Policjant. Zmar³ 4 V 1940. 054/2 (34). Zmar³ 1 XI 1939. ur. 5355. Stanis³aw KOWALSKI s. St.St. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. 045/2 (87). w 1900. PP Stanis³aw GRUDNIEWSKI s. ur. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Zmar³ 11 XI 1939. 13 XII 1894. 1700. Zmar³ 29 XII 1939. Post. Ignacego. post. 28 VII 1889. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. ur. Stanis³aw MIELCZAREK s. w 1900. Jana. nie jest znane miejsce pochówku. Zmar³ 31 XII 1939. St. Zmar³ 12 X 1939. Micha³ NIENA£TOWSKI s. L. ur. Ludwika. Wojciech KOWALCZYK s. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. nie jest znane miejsce pochówku. PP Mieczys³aw Witold GUZENDA s. 28 VIII 1900. w 1905. Iwan JU¯YÑSKI s. ur. Zmar³ 23 I 1940. Zmar³ 21 XII 1939. Nie jest znana data œmierci. przod. ur. 14 VII 1898. L. 1082 . 037/3 (36). L. w 1885. St. Szczepana. post. Antoni KRZY¯ANIAK s. pochowany na cmentarzu pod Œwietlica. 2422. post. Franciszka. Zmar³ 20 IV 1940. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Zmar³ 27 XII 1939. w 1889. Post. nie jest znane miejsce pochówku. 135. PP Jan GRANAS s. ur. ur. 037/1 (69). pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. ur. w 1893. w 1884. Stanis³awa. Józefa. PP Edward KOWALEC s. ur. Zmar³ 24 II 1940. Antoni JARZ¥BEK s. L. Zmar³ 26 II 1940. Józefa.

ur. PP Stanis³aw RA NIAK s. PP Leon SIBILSKI s. PP Antoni PÊCAK s. nie jest znane miejsce pochówku. L. Przod. nie jest znane miejsce pochówku. Jakuba. ur. 012/1 (81). Nie jest znana data œmierci. w 1895. Adama. w 1908. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Zmar³ 1 X 1939. Post. post.. 423. w 1891. Gabriela. Ignacego. ur. St. St. ur. nie jest znane miejsce pochówku. ur.Franciszek NOWAK s. Wojciecha. ur. W³adys³aw PIETRZAK s. 044/1 (71). pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Zmar³ 31 I 1940. L. Zmar³ 5 V 1940. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Zmar³ 22 IV 1940. ur. Post. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. ur. Ignacy OLSZEWSKI s. W³adys³aw RADZIUNOWICZ lub RADZIUKOWICZ s. Przod. 23 XI 1898. Czes³aw SADOWSKI s. 15 VIII 1893. L. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Zmar³ w listopadzie 1939. Micha³a. Zmar³ 12 X 1939. ur. 6 VI 1888. post. Stanis³awa. nie jest znane miejsce pochówku. 1083 . Zygmunt POP£AWSKI s. Zmar³ 10 XI 1939. 3689. Zmar³ 1 XII 1939. Jana. ur. Zmar³ 14 IV 1940. PP Kazimierz POLAK s. 050/1 (96). pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Zmar³ w lutym 1940. ur. ur. 790. Mateusza. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. w 1892. Feliksa. Zmar³ 30 XI 1939. Piotra. ur. w 1903. L. SG Andrzej PTAK s. Zmar³ 6 I 1940. Mateusza. w 1888. PP Józef PIETRUSZKA s. 7 I 1903. w 1899. w 1898. 1161. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. w 1900. Kazimierza. Julian RIMISZA vel RESCZYNIEC s. pochowany na cmentarzu pod Œwielic¹. 050/1 (10).

Micha³ ŒWI¥TEK s. Zmar³ 25 XII 1939. ur. 26 IX 1899. ur. Juliana. 1084 . ur. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹.Post. Miko³aja. 1888. Zmar³ 17 II 1940. 4335. 027/3 (66). PP Lucjan TARMAS s. ur. w 1889. 038/3 (47). Zmar³ 4 IV 1940. Komis. 936. Zmar³ 8 III 1940. Wincentego. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. Zmar³ 2 V 1940. Roman WITOSZYÑSKI s. L. Plut. Sêdzia. L. Romana. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. w 1881. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. L. rez. Józefa. SG Wojciech WI¯YN-JASTRZÊBSKI s. Wojciecha. Przod. St. ur. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹. 026/3 (23). 8 X 1895. 1536. w 1888. ur. Zmar³ 10 IV 1940. PP Wac³aw WIŒNICKI s. przod. PP Antoni SPAD£O s. pochowany na cmentarzu pod Swietlic¹.

1937. Mianowanie oficerów 1936 – 1939. 352. poznañskiego 1932 – 1937. sygn. 990. d. Ewidencja szeregowych PP z Warszawy. sygn. 919. 1741. Skorowidz funkcjonariuszy PP odznaczonych Krzy¿em i Medalem Niepodleg³oœci 1931 – 1939. Przydzia³ nowo mianowanych posterunkowych PP 1935. sygn. sygn. 1085 . 1000. Ksiêga ewidencyjna szeregowych PP 1936. Ewidencja szeregowych PP. sygn. 276. sygn. 24 – 28. Skorowidz oficerów i szeregowych PP odznaczonych Krzy¿em Walecznych 1920 – 1922. 1492.. Obsada stanowisk oficerskich PP 1937 – 1939. sygn. Rozkazy Komendy G³ównej Milicji Ludowej 1918 – 1919. 956. Dziennik szkolny NSzF w Mostach Wielkich 1938 – 1939. 1937. 317. 983. 1089. 300. Imienne wykazy szeregowych s³u¿by œledczej Komendy PP w £ucku 1936. sygn. 107. sygn. Lista komisarzy PP 1937 – 1938. sygn. Ewidencja wyszkolonych szeregowych PP woj. NSzF w Mostach Wielkich (spis nazwisk) b. sygn. 398. Odznaczeni Krzy¿em Zas³ugi za Dzielnoœæ 1926 – 1939. d. sygn... sygn. Ewidencja szeregowych z cenzusem oficerów i podchor¹¿ych 1937 – 1939. 339. 1 – 21. 1009. 76. którzy ukoñczyli kurs komendantów posterunków 1936. 935. sygn. sygn. Komenda G³ówna PP 1918 – 1939 (dop³yw z MSW) Alfabetyczny spis oficerów PP b. 407. Ewidencja urzêdników PP 1918 – 1937. krakowskiego. sygn. Ewidencja szeregowych PP woj. którzy ukoñczyli kurs komendantów posterunków 1933 – 1935.Bibliografia selektywna Archiwalia Archiwum Akt Nowych Komenda G³ówna PP 1918 – 1939 Sprawy personalne funkcjonariuszy PP 1924 – 1939. 333. sygn. Skorowidz odznaczonych Krzy¿em Odrodzenia Polski b. 58 – 59. 341. sygn. 347. sygn. sygn. sygn. Dyplomy odznaczenia Br¹zowym Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê 1938. 1939. którzy ukoñczyli kurs komendantów posterunków 1934 – 1935. d. sygn. sygn. Rozkazy Komendanta G³ównego PP 1919 – 1939. Imienny wykaz oficerów PP odznaczonych Z³otym Krzy¿em Zas³ugi 1939. 1102. 295. sygn. 81. Ewidencja wy¿szych funkcjonariuszy PP 1919 – 1939. sygn.

329. którzy ukoñczyli kurs komendantów posterunków 1933 – 1935. Wnioski odznaczeniowe 1926. 303. 975. 1014. sygn. sygn. 1007. 281. 269. 1091 – 1092. 324. którzy ukoñczyli kurs komendantów posterunków 1933 – 1935. Wykaz przeszkolonych funkcjonariuszy PP 1932 – 1936. sygn. Wykaz szeregowych PP z ukoñczon¹ szko³¹ oficersk¹ 1933. sygn. 358. Wykaz szeregowych PP woj. 357. sygn. 1034 – 1038. sygn. 1002. 931. warszawskiego. 963. Wykaz szeregowych PP 1936 – 1937. 1040. sygn. Wykaz szeregowych PP z cenzusem 1937. urzêdników i szeregowych PP odznaczonych Krzy¿em Zas³ugi 1924 – 1939. Spisy imienne funkcjonariuszy PP (województwa wschodnie) 1931 – 1933. 1933. sygn. 273. sygn. Wykaz imienny oficerów PP odznaczonych Orderem Odrodzenia Polski 1939. Wykaz aspirantów PP 1934 – 1938. sygn. kieleckiego 1932. sygn. 1057. Wykaz wyszkolonych szeregowych PP woj. 1099. 1032. którzy ukoñczyli kurs komendantów posterunków 1932 – 1934. sygn. 965. 343. sygn. 308. Wykaz szeregowych PP maj¹cych œrednie wykszta³cenie 1933 – 1937. 327. sygn. Wnioski awansowe 1930. 1006. 999. Wykaz nadkomisarzy PP 1921 – 1939. sygn. sygn. 1088. Spis funkcjonariuszy PP 1938 – 1939. 334. Wykaz szeregowych PP woj. Wykaz kandydatów kontraktowych PP 1936 – 1939. warszawskiego 1936 – 1937. poznañskiego. sygn. 323. 1934. sygn. 1070 – 1076. 964. Wykaz szeregowych NSzF PP w Sosnowcu 1932 – 1934. sygn. kieleckiego 1936 – 1937.318. 957. 1934 – 1935. sygn. Wykaz wyszkolonych i niewyszkolonych funkcjonariuszy PP Toruñ 1936 – 1937. 322. Wykaz szeregowych PP w ¯yrardowie 1934 – 1935. 927. 997. 1928. 360. sygn. Wykaz uczniów NSzF w Mostach Wielkich 1930 – 1937. 1045 – 1055. krakowskiego 1932. sygn. sygn. 351. bia³ostockiego 1936. ³ódzkiego. 337. sygn. 285. sygn. Wykaz niewyszkolonych szeregowych PP woj. 968. Sprawy odznaczeniowe 1928 – 1939. 1937 – 1939. 948. Wykaz szeregowych PP woj. 1028. 525. sygn. 356. 1934 – 1936. sygn. Wykaz oficerów PP 1933 – 1939. 400. Wykaz szeregowych PP woj. 959 – 961. 1003 – 1004. Wykaz szeregowych PP woj. sygn. Wykaz przeszkolonych funkcjonariuszy PP 1932 – 1937. 328. Wykaz szeregowych PP woj. sygn. poznañskiego 1937. sygn. 278. lubelskiego. Wykaz przodowników PP woj. 1932. sygn. Wykaz starszych posterunkowych i posterunkowych bêd¹cych oficerami rezerwy WP 1937. Skorowidz pracowników PP odznaczonych Medalem za Ratowanie Gin¹cych 1934. 266. 1078 – 1079. 1937. pomorskiego 1932. 972. 1095 – 1097. sygn. 980. sygn. Wykaz szeregowych PP woj. którzy ukoñczyli kurs komendantów posterunków 1933 – 1935. sygn. 1938 – 1939. 349. kieleckiego 1933. 1086 . sygn. Wykaz wyszkolonych szeregowych PP woj. Wykaz podkomisarzy PP 1920 – 1938. 979. 332. sygn. 350. 1937 – 1939. 1013. Wykaz szeregowych PP woj. 1939.Skorowidz oficerów. sygn. 396. 1937 –1939. 355. 1937. 1081– 1087. 1061 – 1068. 361. 394. 291. krakowskiego 1932. 970. Wykaz niewyszkolonych szeregowych PP woj.

6019. 7454. 9 X. 35/10390. 2869. 1038. 94/27997. 653. 1101. 2 V. 3484. 21 VI. 874. 1933 – 25 I. 9 XI. 2842+7491. 153/45697. 18014. Komenda Wojewódzka PP we Lwowie Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP we Lwowie 1929. 9263. sygn. 162/48372. sygn. 2 VIII. 99/10004. 90/26681. 1935. sygn. sygn. 5705. 243. 3151+5186+8593+9230. 25955. 1936 – 1937. 3250+3834+3902. 4567+6871+7148. 921. 1930. 413+30926. 8311. 3 V. 4433. 13805. 6710. 9974. 11 XII. 13215. 2.Wykazy absolwentów NSzF w Mostach Wielkich 1934 – 1938. Wykazy szeregowych PP przyjêtych do NSzF w Mostach Wielkich. 86/8192. 4550. 6397+17785. 21675. 7 X. 31437. 6 XII. 5429. 374. 70. 149/44566. 13228+18766. 18 XII. Akta personalne. 8857+10710. 301. 1931 – 12 V. 1932. 3846+3947+4014+5458. 18 X. podhajeckim 1926 – 1927. 105/11020. 19133. 20 XII. 31350. 4893. 12 IX. 4957. 9066. 2 V. 3822+3643. 4617. 275. 6035. sygn. 11184. 11749. 9763. 16040. 1939. 2 VIII. Centralne Archiwum Wojskowe Kolekcja akt personalnych i odznaczeniowych oficerów i podoficerów Wojska Polskiego 1918 – 1939. sygn. 84/25300. 25 VI. 1934 – 1938. 9 X. 19 XII. 25 VII. 21679. 339. 1709. 26988. 7172. 28 XII. 4 XI. 114/33618. 163/48682. 2405+7037+7261. 11480. Krzy¿ Niepodleg³oœci 1931 – 7 VII. 1932 – 3 II. 1932 – 15 IV. 2548. 20 VII. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Tarnopolu 1923 – 1924. 24 X. 3384. 931. sygn. 6 VI. 26 VI. 26983. ¯yrardowie i Sosnowcu 1931 – 1932. 1938 – 21 VI. 3456. Ap 6. 3665. 2 – 3. 14 XII. 2320+7365+7618. 1. 15 IV. 13 XI. 1939 – 13 III. 371. 6592. 1932 – 9 I. 3380+5322. 5254+26114. 1939 – 9 III. 1937 – 16 III. 68/20568. 8730. Komenda Wojewódzka PP w £ucku Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w £ucku 1928. 8310. 4115. 3401+7279+14828. 616. 30 V. 53/16109. 1118. 1933 – 16 III. 162/48409. 901. 22 II. 4618+11657. 27 VI. 7 III. 136/40819. Wykazy imienne oficerów. 6235+27451. sygn. 6042. 2374+12485. 3 VI. 135. 9 XI. 9 XI. 926. szeregowych i urzêdników PP 1937 – 1939. 7180. 1682. 118. 1982. 301. 4215. 99–9976. 9 XI. 126/37714. 66/19836. 17024. 15345. 16041. 32/9680. 6582. 4890. Krzy¿ i Medal Niepodleg³oœci. 2400. wo³yñskim 1939. 29 XI. 2238. 2180. 9 XI. 5 XI. 3346. 4373. 21 II. 3350. 28/8543. 4566. 5689. 1935 – 12 VI. 121. 1455. 1245+6579+6781. 25 X. sygn. 15 VI. 13072. 1930 – 1933. 369. sygn. 4970. 287+3753+3942+3955. 782. 15320. 30 V. 371. 1244. 20 VII. 2216.1938 – 31 I. 1250. 2632. 5480. Komenda Wojewódzka PP w Tarnopolu Polityka kadrowa w pow. 372. 3979. 1672. 12. 20 XII. 17 III. 7500. 1936 – 2 III. 14542. 1938 – 24 VI. 15154+11767+15193+15352. 16344. 4159. 204. 111/32898. 13 IX. 7772. 9261. 6841. 1592. 2613. 23 XII. 2275. 3763. 740+2462. 3477. 22 XII. 14 XI. 122. Virtuti Militari. 588+2055. 10 XII. 5 IX. 2403. 7359. 3104. 4304. 17 IX. 9 XI. 13 IX. 19 IV. 5552. 2626. 1925. Medal Niepodleg³oœci. 247. 1938. 1313. sygn. 25 VI. 12 IX. 1933 – 17 I. 2976. 41/3201. 5600. 29/8594. sygn. 7105+18219+ +23253+28366+3091. 7078. 2773. 3668. 17 IX. Wykazy oficerów i szeregowych PP odznaczonych Krzy¿em Zas³ugi 1930. 123 – 125. 9279. 2080+4001. 2762+633. Wnioski odrzucone przez Komitet Krzy¿a i Medalu Niepodleg³oœci. 114/33857. 3624. 1937 – 25 I. 11601. sygn. 29 XII. 87. 16 VIII. 5987. 1732+4593+9835. 2881. 1203. Wnioski odznaczeniowe funkcjonariuszy PP w woj. 1. 2 V. 3099+20741. sygn. 4026. 1087 . 2476. 4 II. 2815.

1937. 11-662. B IV/652/F. B IV/924/F. 1932. B IV/273/F – B IV/407/F. B IV/801/F. Imienne wykazy funkcjonariuszy PP pow. 13-437. sygn. sygn. U VIII/1/F – U VIII/2/F. 32/461. B IV/774/F. B IV109/F – B IV/170/F. B IV/771/F. B IV/689/F. B IV/751/F. B IV/782/F – B IV/783/F. B IV/548/F. B IV/985/F – B IV/987/F. 25-1740. B IV/756/F. B IV/637/F. B IV/678/F. sygn. 3/214. 41/247. B IV/505/F – 506/F. B IV/882/F. B IV/707/F – B IV/709/F. B IV/109/F – B IV/170/F. B IV/541/F. Krzy¿ Zas³ugi – 10-406. B IV/765/F. B IV/859/F – B IV/861/F. B IV/726/F. 62/5188. B IV/511/F – B IV/512/F. B IV/567/F.138/277. 15/3341. sygn. 28-53. 101/941. B IV/608/F. B IV/639/F.B IV/994/F.Krzy¿ Walecznych. B IV/851/F. B IV/776/F. 50/1758. B IV/681/F. 64/5775. 13-439. Ankiety personalne funkcjonariuszy PP woj. B IV/763/F. 16/123. 23-464. B IV/966/F – B IV/971/F. B IV/997/F – B IV/999/F. B IV/618/F. B IV/717/F. 138/278. B IV/835/F – B IV/837/F. B IV/728/F. 37/2118. 1937. B IV/989/F – B IV/991/F. B IV/584/F. B IV/572/F – B IV/573/F. B IV/844/F. B IV/949/F. B IV866/F. U VIII/572/F. 82/3278. Odznaka Pami¹tkowa WiêŸniów Ideowych. B IV/790/F – B IV/794/F. B IV/758/F. B IV/554/F – B IV/561/F. 142/435. Archiwum Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych i Administracji Komenda Wojewódzka PP w Bia³ymstoku Akta osobowe funkcjonariuszy PP woj. B IV/826/F. B IV/620/F. B IV/735/F – B IV/738/F. B IV/701/F – B IV/702/F.U II/105/F. B IV/1006/F – B IV/1011/F. B IV/628/F – B IV/629/F. B IV/624/F. 127/949. sygn. bia³ostockiego. B IV/579/F. B IV/958/F. 20/2363. B IV/831/F. B IV/589/F – B IV/593/F. B IV/569/F – B IV/570/F. B IV/974/F – B IV/978/F. B IV/931/F – B IV/940/F. B IV/1002/F – B IV/1003/F. B IV/543/F. B IV/551/F. B IV/754/F. B IV/695/F. 16-91. 5/631. B IV/846/F – B IV/848/F. 39/5376. B IV/667/F – B IV/668/F. Komenda Wojewódzka PP w Brzeœciu n. B IV/503/F. B IV/856/F. B IV/894/F. 44/986. 1930. poleskiego. B IV/107/F – B IV/108/F. brzeskiego 1926. B IV/664/F. 127/807. 17-1092. B IV/1013/F. B IV/929/F. B IV/34/F. 99/298. B IV/692/F – B IV/693/F. poleskiego 1920 – 1938. B IV/942/F – B IV/947/F. 1088 . B IV/905/F – B IV/906/F. 1923. sygn. 32/547. B IV/868/F – B IV/869/F. B IV/645/F. B IV/815/F – B IV/817/F. B IV/993/F . B IV/819/F. B IV/803/F – B IV/805/F. 2/485. B IV/35F – B IV/95/F. 1938. B IV/747/F – B IV/749/F. B IV/97/F – B IV/106/F. B IV/485/F – B IV 486/F. B IV/779/F. B IV/711/F. B IV/498/F. B IV/744/F. B IV/650/F. 111/1874. B IV/597/F – B IV/599/F. Imienne wykazy funkcjonariuszy Komendy Powiatowej PP w Piñsku 1921 – 1922. B IV/878/F. 29-156. Imienne wykazy funkcjonariuszy PP w Brzeœciu 1919 – 1920. B IV 172 – B IV/263/F. 35/4368. 90/49. B IV/685/F. sygn. B IV/796/F – B IV/799/F. B IV/909/F – B IV/911/F. B IV/821/F – B IV/822/F. B IV/896/F – B IV/900/F. B IV/920/F – B IV/922/F. B IV/586/F – B IV/587/F. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Bia³ymstoku 1921 – 1939. B IV/595//F. 2/154. B IV/854/F. B IV/632/F – B IV/633/F. 11-264. B IV/951/F – B IV/953/F. 142/22. 25/3061. 1929. B IV/916/F – B IV/918/F. B IV/889/F. B IV/534/F – B IV/540/F . B IV/808/ F – B IV/813/F. B IV/883/F. B IV/961/F. Bugiem Akta osobowe policjantów woj. B IV/964/F. B IV/495/F. B IV/720/F – B IV/724/F. 27/1385. B IV/582/F. sygn. B IV/671/F. B IV/704/F. B IV/500/F. B IV/715/F. B IV/611/F. B IV/841/F. B IV/1030/F – B IV/1032/F. B IV/576/F. B IV/656/F. B IV/926/F. 13-1289. B IV/829/F. B IB/981/F – B IV/982/F. 9/1736. B IV/518/F. B IV/601/F – B IV/603/F. sygn. 23-586. B IV/1015/F – B IV/1028/F. B IV/874/F – B IV/876/F. B IV/767/F – B IV/768/F. 26/1004. U VII/1/F – U VII/2/F. B IV/902/F – B IV/903/F. 139/596. 13-1206. 4/490. B IV/732/F.

Dru¿yny Strzeleckie) 1933 – 1934. którzy nale¿eli do polskich organizacji niepodleg³oœciowych (Legiony Polskie. U II/103/F. brzeskiego 1929. B IV/21/F. Ksiêga ewidencyjna policjantów woj. sygn. 1939. B IV/31/F. Spisy policjantów Komisariatu Kolejowego Brzeœæ – Centralny 1925 – 1932. sygn. Wykaz funkcjonariuszy i urzêdników Komendy Powiatowej PP w Brzeœciu n. 1089 . B IV/25/F. sygn. B IV/430/F. Wykazy funkcjonariuszy PP pow. Karty przebiegu s³u¿by policjantów z Komisariatu Miejskiego w Brzeœciu n. B IV/432/F – B IV/433/F. Karty przebiegu s³u¿by policjantów z pow. Wykaz szeregowych PP z pow. sygn. Wnioski o nadanie odznaczenia Za D³ugoletni¹ S³u¿bê funkcjonariuszom PP pow. sygn. B IV/443/F. R I/104/F. Listy kwalifikacyjne szeregowych PP woj. poleskiego 1935. U VII/3/F – U VII/4/F Sprawy personalne policjantów woj. Bugiem odznaczonych Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê 1939. sygn. sygn. B IV/409/F –B IV/412/F. sygn. Wykaz imienny szeregowych PP pow. którzy odbywali s³u¿bê wojskow¹ w jednostkach ³¹cznoœci 1933. sygn. 1929. B IV/435/F. Rozkazy Komendanta Powiatowego PP w Piñsku 1920 – 1924. B IV/450/F. B IV/30/F. 1930. Wykaz pracowników Komendy Powiatowej PP w Brzeœciu n. poleskiego 1937 – 1938. Bugiem.1936. 1936. sygn. B IV/501/F – B IV 502/F. B IV/1/F – B IV/3/F. 1932. Wykaz oficerów i szeregowych PP Urzêdu Œledczego w Brzeœciu n. sygn. B IV/439/F. brzeskiego zamieszka³ych tam od ponad siedmiu lat 1938. B IV/468/F – B IV/472/F. sygn. sygn. poleskiego1920 – 1923. B IV/437/F. B IV/414/F. sygn. B IV/431/F. Bugiem 1932. Wykazy funkcjonariuszy s³u¿by œledczej PP w Brzeœciu n. B IV/496/F. B IV/474/F – B IV/478/F. poleskiego 1924 – 1938. sygn. brzeskiego 1922. Wykaz imienny szeregowych Komendy Powiatowej PP w Brzeœciu n. Bugiem 1922 – 1923. POW. B IV/419/F – B IV/428/F. sygn. sygn. B IV/9/F – B IV/20/F.Imienne wykazy Rezerwy PP Komendy Powiatowej w Brzeœciu 1927. sygn. 1926 – 1928. poleskiego 1923 – 1925. poleskiego. B IV/453/F. Bugiem 1921 – 1928. Bugiem 1939. brzeskiego 1938. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Brzeœciu n. B IV/454/F. Wykaz zmian w ewidencji wyszkolonych i niewyszkolonych szeregowych PP pow. B IV/489/F – B IV/494/F. brzeskiego 1933. Wykaz szeregowych PP z woj. B IV/497/F. B IV/519/F. Bugiem 1936 – 1938. Spisy szeregowych PP pow. B IV/481/F. 1936. B IV/4/F – B IV/5/F. pru¿añskiego 1938. B IV/22/F – B IV/23/F. Bugiem 1921 – 1939. sygn. sygn. Karty ewidencyjne policjantów woj. B IV/444/F. sygn. Bugiem 1935 – 1938. sygn. sygn. R I/111/F. Rozkazy Komendanta Powiatowego PP w Brzeœciu n. B IV/466F – B IV/467/F. Wnioski o nadanie odznaczenia funkcjonariuszom PP Komendy Powiatowej w Piñsku 1938 – 1939. brzeskiego 1919 – 1939. sygn. sygn. Wykaz policjantów i pracowników kontraktowych PP woj. B IV/24/F. Wykaz policjantów z Brzeœcia n.

U II/58/F. rudeckiego 1921 – 1939. B/IV/264/F – B IV/268/F. Husaku. sygn. sygn. U V/27/F. sygn. B IV/513/F. U VII/5/F – U VII/6/F. drohobycki 1921 – 1938. Karty przebiegu s³u¿by funkcjonariuszy PP pow. U V/19/F. U V/28/F – U V/30/F. U V/33/F – U V/35/F. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Kielcach 1937 – 1939. sygn. Miednej. B IV/531/F – B IV/532/F. sygn. U VIII/6/F. Sprawy personalne policjantów woj. U VII/7/F – U VII/8/F. B IV/455/F – B IV/459/F. R I/123/F – R I/124/F. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Lublinie 1928 – 1939. R I/101/F. B IV/508/F. sygn. B IV/445/F – B IV/447/F. sygn. U VIII/3/F – U VIII/4/F. Karty przebiegu s³u¿by funkcjonariuszy PP z Komisariatu w Borys³awiu pow. Wo³czynie. B IV/514/F. Wykazy imienne funkcjonariuszy PP z pow. Wykazy imienne funkcjonariuszy PP pow. Ma³orycie. Bugiem przedstawionych do odznaczenia Medalem Dziesiêciolecia Odzyskanej Niepodleg³oœci 1929. 1090 . U V/17/F. U V/49/F. Komenda Wojewódzka PP w Kielcach Rozkazy Komendanta Powiatowego PP w Kielcach1938. U V/25/F. U V/80/F. lwowskiego 1931 – 1939. sygn. U VIII/5/F. sygn. Komenda Wojewódzka PP w Lublinie Listy p³ac policjantów woj. drohobyckiego 1921 – 1939. B IV/499/F. piñskiego 1937. piñskiego z podaniem daty przydzia³u do s³u¿by 1925. Rozkazy Komendanta Powiatowego PP we W³odawie 1923 – 1936. B IV/515/F – B IV/516/F. U VIII/573/F. B IV/509/F. Kamienicy ¯yrowieckiej. U V/21/F – U V/23/F. sygn. sygn. Karty przebiegu s³u¿by policjantów z Posterunku w Koniuszkach Siemianowskich pow. U V/79/F. U V/1/F. sygn. Karty przebiegu s³u¿by funkcjonariuszy PP pow. U VIII/577/F – U VIII/578/F. lwowskiego. U V 84/F. U VII/9/F – U VII/10/F. U VII/238/F. brzeskiego z Posterunków PP w: Domaczewie. R I/129/F – R I/130/F. sygn. U VIII/574/F – U VIII/576/F. piñskiego 1924 – 1929. Karty przebiegu s³u¿by funkcjonariuszy PP pow. sygn. II/9/F. lwowskiego. sygn. lubelskiego 1939. Wykazy imienne szeregowych PP z Komendy Powiatowej w Piñsku przedstawionych do odznaczenia Br¹zowym Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê 1937 – 1938. Komenda Wojewódzka PP we Lwowie Akta osobowe funkcjonariuszy PP woj. Wierzchowicach i Wysokiem Litewskiem 1923 – 1939. Wykazy imienne policjantów pow. Wykazy imienne rezerwistów przydzielonych do Komendy Powiatowej PP w Miechowie 1939. U V/55/F – U V/64/F. Komenda Wojewódzka PP w Krakowie Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Krakowie 1937 – 1939. B IV/510/F. Wykazy imienne funkcjonariuszy PP w³adaj¹cych obcymi jêzykami oraz oficerów WP odbywaj¹cych s³u¿bê w policji pow. U II/9/F. B IV/438/F. B IV/429/F. Peliszczach. 1937. R I/94/F. Akta osobowe funkcjonariuszy SW woj. sygn. Mokranach. Radwaniczach. sygn. U V/82/F. U V/66/F – U V/77//F. U V/86/F. sygn. sygn. B IV/525/F – B IV/529/F.Wykazy policjantów z Komendy Powiatowej PP w Brzeœciu n. B IV/449/F. sygn. B IV/436/F. R I/113/F. sygn. rudecki 1921 – 1939. samborskiego 1921 – 1939. U V/36/F. U V/31/F – U V/32/F. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP we Lwowie 1939.

sygn. Komenda Wojewódzka PP w £odzi Akta osobowe funkcjonariuszy PP woj. sygn. U II/19/F. U II/93/F. U II/92/F. U II/91/F. Wykazy oficerów i szeregowych PP woj. Raporty dzienne Komendy Powiatowej PP w £ucku 1935. Wykazy funkcjonariuszy PP z komend powiatowych woj. U II/229/F. wo³yñskiego 1934. U II/189/F. Rozkazy i raporty Komendanta Wojewódzkiego PP w £ucku 1939. 1937 – 1939. £ucku. Horochowie. 1931. sygn. sygn. U II/98/F. U II/231/F – U II/232/F. Raporty dzienne Komendy Powiatowej PP w Kowlu 1936 – 1937. U II/29/F. sygn. sygn. Imienne wykazy policjantów oraz wykazy uzbrojenia Komend Powiatowych PP w Kowlu. Rozkazy Komendantów Powiatowych PP w Dubnie. Kowlu. U II/84/F. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego w £odzi 1932 – 1939. Kowlu. Rozkazy Komendanta Powiatowego PP w £ucku 1929 – 1930. Raporty dzienne Komendy Powiatowej PP we W³odzimierzu Wo³yñskim 1937. sygn. U II/224/F. którzy po ukoñczeniu NSzF w Mostach Wielkich zostali mianowani posterunkowymi w woj. którzy s³u¿yli w Legionach Polskich lub byli cz³onkami POW 1937. U II/87/F. sygn. sygn. U V/26/F. U V/37/F. U II/94/F. sygn. sygn. Zdo³bunowie 1937. drohobycki 1937. U V/15/F – U V/16/F. lwowskim 1938. Wykazy kandydatów kontraktowych. Krzemieñcu. Lista p³atnicza funkcjonariuszy SW w £ucku 1937. B IV/171/F. B IV/267/F. U II/226 – U II/227/F. U II/220/F. U V/9/F – U V/11/F. Sarnach. 1091 . U V/24/F. Spis imienny oficerów PP woj. 1932. U II/191/F – U II/192/F. 1939. sygn. U VII/9/F. sanockiego 1939. którzy posiadaj¹ wyszkolenie kawaleryjskie i cenzus naukowy 1936 – 1939 . Wykazy policjantów Komendy Miasta Lwowa stan na dzieñ 1 stycznia 1939. Równem. 1938. sygn. U V/3/F. U II/31/F. W³odzimierzu i Zdo³bunowie 1938 – 1939. U V/12/F. U II/88/F – U II/90/F. U VIII/35/F. U II/18/F. B IV/172/F – B IV/263/F. £ucku. sygn. Wykaz szeregowych PP zamieszka³ych w Borys³awiu pow. Rozkazy Komendanta PP Miasta £ucka 1921 – 1925. 1934 – 1935. Imienne wykazy policjantów Komend Powiatowych PP w Dubnie. Sarnach. sygn. ³ódzkiego. 1937. U V/85/F. U V/6/F. U II/225/F. U II/221/F – U II/223/F. Krzemieñcu. 1936. Komenda Wojewódzka PP w £ucku Adresy prywatne szeregowych i urzêdników zatrudnionych w Komendzie Wojewódzkiej PP w £ucku. sygn. U II/17/F. U II/10/F – U II/13/F. sygn. Raporty dzienne Komendy Wojewódzkiej PP w £ucku 1937. kowelski . Zdo³bunowie 1939. U II/43/F. U II/197/F. U II/95/F. Rozkazy Komendanta PP Miasta £odzi 1932. sygn. lwowskiego. 1935 – 1939. U II/119/F. sygn.Wykaz imienny funkcjonariuszy PP pow. Kostopolu. 1937. sygn. Wykazy szeregowych PP. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w £ucku 1932 – 1933. U II/8/F – U II/9/F. lwowskiego 1921. U II/194/F. sygn. Spis policjantów Posterunku PP Stare Koszary pow. U II/3/F – U II/5/F. U VIII/579/F. U V/5/F. sygn. Lubomlu. sygn. sygn. U II/82/F. sygn. wo³yñskiego wg przydzia³ów i pe³nionych funkcji 1937 – 1938. U V/3/F. sygn. sygn. Imienny wykaz oficerów PP woj. B IV/460/F. Wykazy oficerów i szeregowych PP w Borys³awiu cz³onków stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1938. U II/195/F.

Wykazy imienne szeregowych pow. U II/15/F. w³odzimierskiego. sygn. U II/158/F – U II/159/F. U II/26/F. U II/60/F – U II/61/F. rówieñskiego. sygn. sygn. U II/30/F. U VIII/580/F. U II/40/F. krzemienieckiego. U II/169/F.. 1931 – 1934. wo³yñskiego 1929 – 1930. Wykaz szeregowych Wydzia³u Œledczego PP w £ucku oraz imienny wykaz szeregowych PP. U II/210/F. Wykaz policjantów pow. lubomelskiego. dubieñskiego. R I/89/F. B IV/270/F – B IV/272/F. B IV/415/F – B IV/416/F. Wykaz wyszkolonych i niewyszkolonych policjantów pow. U II/25/F. rówieñskiego. sygn. Wykazy imienne szeregowych PP pow. sygn. Wykaz funkcjonariuszy i pracowników Komendy Wojewódzkiej PP w £ucku 1931. U II/154/F. U II/172/F – U II/176/F. sygn. Sarnach. Wykazy odznaczonych policjantów woj. sarneñskiego. sygn. sygn. R I/128/F. lubomelskiego. sygn. wo³yñskiego 1932 – 1933. sygn. B IV/267/F. 1092 . U II/178/F – U II/183/F. Krzemieñcu. Wykazy policjantów pow. Sprawy personalne policjantów woj. lubomelskiego. sygn. U II/165/F. Wykazy pracowników i funkcjonariuszy PP woj. wo³yñskiego 1932. U II/77/F. rówieñskiego. Wykazy przodowników PP woj. U II/153/F. kowelskiego bd. R I/96/F. Wykaz policjantów pow. U II/32/F – U II/39/F. Kostopolu. sygn. U II/202/F. Wykazy szeregowych s³u¿by œledczej Komend Powiatowych PP w Dubnie. krzemienieckiego. sygn. U II/41/F. B IV/461/F – B IV/465/F. U II/24/F. kowelskiego. w³odzimierskiego. R I/114/F. ³uckiego 1939. sarneñskiego 1937. Wykaz policjantów pow. Wykaz policjantów pow. R I/97/F. sygn. sarneñskiego 1931. wo³yñskiego 1932.: dubieñskiego. U II/27/F. sygn. W³odzimierzu Wo³yñskim.. U II/164/F. sarneñskiego 1939. U II/214/F. sygn. R I/120/F. kowelskiego. sygn. Spisy policjantów Wydzia³ów Œledczych Komend Powiatowych PP w Dubnie. Zdo³bunowie 1938. wo³yñskiego 1932 – 1939. Horochowie. zdo³bunowskiego 1938. sygn. U II/184/F. U II/161/F. Lubomlu. wo³yñskiego 1935. sygn. R I/98/F. R I/105/F. ³uckiego. U II/196/F. zdo³bunowskiego w³adaj¹cych obcymi jêzykami 1939. Spis policjantów Wydzia³u Œledczego PP w £ucku bd. sygn. Sprawy personalne funkcjonariuszy PP woj. £ucku. sygn. krzemienieckiego. kostopolskiego. wo³yñskiego oraz Komendy Wojewódzkiej i Urzêdu Œledczego PP w £ucku 1938. zdo³bunowskiego 1937. U II/20/F. Równem. Równem. sygn. Krzemieñcu. Horochowie. horochowskiego. Kowlu. Wykazy policjantów Komend Powiatowych woj. Wykaz imienny oficerów i szeregowych PP pow. U VIII/7/F – U VIII/8/F. nowogródzkiego 1932 – 1938. U II/160/F. Kowlu. rówieñskiego 1933. Wykazy imienne policjantów pow. rówieñskiego. sygn. R I/117/F. U II/28/F. Sarnach. ³uckiego. sygn. W³odzimierzu i Zdo³bunowie 1939. którzy ukoñczyli w WP kurs ³¹cznoœci 1939. kostopolskiego. R I//103/F.Spis policjantów woj. U II/230/F. horochowskiego. Wykazy policjantów s³u¿by œledczej Komendy Wojewódzkiej PP w £ucku 1930. Komenda Wojewódzka PP w Nowogródku Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Nowogródku 1929 – 1939. kandydatów do s³u¿by ³¹cznoœci w oddzia³ach Rezerwy Policji 1938. U II/162/F. U II/212/F. R I/87/F. U II/217/F. U II/63/F. Wykaz imienny oficerów i szeregowych rezerwy przyby³ych w celu wzmocnienia obsady PP pow. sygn. w³odzimierskiego. sygn. Wykazy policjantów woj. U VII/11/F – U VII/12/F. krzemienieckiego uprawnionych do odznaczenia Medalem Dziesiêciolecia Odzyskanej Niepodleg³oœci 1928 – 1929. 1932 – 1933. Kostopolu. U II/206/F.

sygn. U VIII/29/F. U VIII/36/F – U VIII/41/F. sygn. U VIII/583/F. U VIII/590/F. U VIII/31/F. sygn. sygn. sygn.Komenda Wojewódzka PP w Poznaniu Rozkazy Komendanta Powiatowego PP w Wyrzysku 1935. ko³omyjskim 1939. stryjskim 1935. Stan osobowy policjantów w Komendzie Powiatowej PP w T³umaczu i podleg³ych Posterunkach. U VIII/557/F – U VIII/571/F. Przeniesienia s³u¿bowe policjantów w pow. Przeniesienia s³u¿bowe policjantów w pow. Wykaz imienny policjantów pow. U VIII/585/F. sygn. 1093 . U VIII/42/F. sygn. nadwórniañskiego 1939. U VIII/28/F. Przeniesienia s³u¿bowe policjantów w pow. Wykazy imienne policjantów pow. Wykazy imienne policjantów woj. Wykazy imienne policjantów pow. U VIII/20/F. U VIII/32/F. U II/106/F. Stan osobowy policjantów w Komendzie Powiatowej PP w ¯ydaczowie i podleg³ych Posterunkach. sygn. rohatyñskim 1938. szkolenie. U VIII/18/F. sygn. R I/99/F. U VIII/13/F. stanis³awowskiego (ewidencja. Komenda Wojewódzka PP w Stanis³awowie Akta osobowe policjantów woj. Wykazy imienne policjantów pow. U V/38/F. Ewidencja i przeniesienia s³u¿bowe policjantów woj. Wnioski o nadanie Srebrnego i Br¹zowego Medalu za D³ugoletni¹ S³u¿bê policjantom w Stryju 1938 – 1939. U VIII/16/F. Przeniesienia s³u¿bowe policjantów Komendy Wojewódzkiej w Stanis³awowie 1939. Wykazy imienne policjantów pow. sygn. sygn. sygn. stanis³awowskiego 1921 – 1939. rohatyñskiego 1938. U VIII/26/F. Wykazy imienne pracowników Komendy Wojewódzkiej w Stanis³awowie 1939. Lista funkcjonariuszy s³u¿by œledczej w Stanis³awowie do 1939. U VI/1/F. R I/121/F. stanis³awowskiego. U VIII/587/F. U VIII/581/F. awanse) 1933 – 1939. U VIII/25/F. R I/127/F. R I/107/F. sygn. U II/1/F. U VIII/43/F – U VIII/555/F. Wykaz imienny funkcjonariuszy SW w Stanis³awowie od 1 stycznia 1929. Akta osobowe funkcjonariuszy SW woj. U VIII/23/F. R I/131/F. sygn. sygn. Przeniesienia s³u¿bowe policjantów w pow. U II/14/F. U VIII/556/F. stanis³awowskiego. sygn. Wnioski o nadanie Srebrnego Krzy¿a Zas³ugi policjantom z Komendy Powiatowej PP w Stryju 1937. Sprawy personalne policjantów woj. U VIII/9/F – U VIII/11/F. sygn. U VIII/588/F. sygn. U VIII/33/F. R I/109/F. U VIII/586/F. U VIII/21/F. stanis³awowskiego 1927 – 1938. U VIII/30/F. U V/39/F – U V/41/F. horodeñskiego 1939. U VIII/582/F. nadwórniañskim 1938. R I/88/F. Wykaz policjantów woj. sygn. sygn. sygn. Przeniesienia s³u¿bowe policjantów w pow. stanis³awowskim 1937 – 1939. U VIII/591/F. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Poznaniu 1937 – 1939. U VII/13/F. sygn. Wykazy policjantów ze Stanis³awowa 1923 – 1939. stanis³awowskiego maj – czerwiec 1939. sygn. sygn. U VIII/610/F – U VIII/808/F. kosowskiego 1939. U VIII/22/F. Wykaz wy¿szych funkcjonariuszy i urzêdników w Komendzie Wojewódzkiej PP w Stanis³awowie 1938. sygn. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Stanis³awowie 1937 – sierpieñ 1939. ka³uskiego 1939.

U VII/14/F –U VII/20/F. L I/3/F – L I/4/F. U II/6/F – U II/7/F. wileñskiego odznaczonych Srebrnym Medalem za D³ugoletni¹ S³u¿bê 1938. R I/114/F. tarnopolskiego 1938 – 1939. U II/14/F. Sprawy personalne policjantów woj. sygn. U VII/206/F – U VII/230/F. sygn. sygn. tarnopolskiego 1939. U II/14/F. Wykazy imienne policjantów woj. Listy p³ac szeregowych PP w pow. R I/106/F. Komenda Wojewódzka PP w Toruniu Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Toruniu 1938 – 1939. U II/107/F – U II/108/F. Komenda Wojewódzka PP w Warszawie Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Warszawie 1938. sygn. Wykazy oficerów i szeregowych s³u¿by œledczej i mundurowej PP woj. wileñskiego 1938.Komenda G³ówna Policji Województwa Œl¹skiego Rozkazy Komendanta G³ównego Policji Województwa Œl¹skiego 1938 – 1939. L I/2/F. wileñskiego 1934. L I/5/F. B III/768/F – B III/790/F. R I/97/F. sygn. Wykaz policjantów Komendy PP pow. U VII/23/F. Archiwum Pañstwowe m. Wykaz policjantów woj. wileñskiego. L I/53/F – L I/55/F. woŸnych posiadaj¹cych maturê lub stopieñ oficera ewentualnie podchor¹¿ego rezerwy WP 1933 – 1939. U VII/21/F – U VII/22/F. R I/119/F. Rozkazy Komendanta PP Miasta Wilna 1937. tarnopolskiego. Listy p³ac funcjonariuszy i pracowników PP w Wilnie 1939. sygn. urzêdników. B III/756/F. Wykaz wyszkolonych szeregowych PP pow. L I/1/F. L I/48/F. Komenda Wojewódzka PP w Tarnopolu Akta osobowe policjantów woj. U VII/231/F – U VII/232/F. tarnopolskiego 1936 – 1939. Karty uzbrojenia policjantów woj. U VII/56/F – U VII/204/F. 1094 . R I/96/F. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego w Wilnie 1937 – 1939. R I/118/F. sygn. Sprawy personalne policjantów woj. R I/108/F. Warszawy Komenda PP m. sygn. 330. szeregowych. B III/749/F. Wykazy policjantów woj. wileñskiego 1929 – 1935. R I/112/F. wilejskiego 1936. wilejskiego 1939. Karty przebiegu s³u¿by policjantów woj. Listy p³ac policjantów woj. wileñskiego 1932 – 1939. U II/2/F. sygn. sygn. 328. sygn. R I/93/F. sygn. U VII/237/F – U VII/238/F. R I/126/F. U VII/240/F – U VII/307/F. sygn. L I/50/F. sygn.st. R I/132/F. L I/57/F. sygn. Komenda Wojewódzka PP w Wilnie Akta osobowe funkcjonariuszy SW wiêzienia w Wilejce. sygn. Wykaz policjantów pow. sygn. sygn. B III/760/F. U VIII/14/F. R I/102/F. sygn. U VII/8/F. U II/104/F. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Wilnie 1939. sygn. R I/99/F. Warszawy Ewidencja funkcjonariuszy Urzêdu Œledczego wg przydzia³u do Powiatowych Komend Uzupe³nieñ. sygn. wilejskiego przedstawionych do odznaczeñ 1938. Rozkazy Komendanta Wojewódzkiego PP w Tarnopolu 1938 – 1939. B III/748/F. Ewidencja oficerów. L I/6/F – L I/46/F.st. postawskim 1939. R I/90/F – R I/92/F. U VII/24/F – U VII/54/F.

Sprawy personalne – przeniesienia s³u¿bowe. „Biuletyn OKBZH przeciwko Narodowi Polskiemu w £odzi IPN”. Warszawa 2000. Bedyñski Krystian. £ódŸ 1995 nr IV.Gromadzenie materia³ów dotycz¹cych udzia³u policji w wojnie 1920 roku. „Archiwum Historii i Filozofii Medycyny”. sygn. Mieszkañcy Kaliskiego – wiêŸniowie Kozielska. Blombergowa Maria Magdalena. Wykazy funkcjonariuszy Urzêdu Œledczego. 101 Sprawy personalne – wykazy funkcjonariuszy przedstawionych do odznaczenia. 143. „Przegl¹d Wieziennictwa Polskiego” 2002 nr 34/35. £ódŸ 1998 nr VI. sygn. sygn. Blombergowa Maria Magdalena. sygn. „Biuletyn OKBZH przeciwko Narodowi Polskiemu w £odzi IPN”. sygn. 315. Pietrzak Jan. Blombergowa Maria Magdalena. 1095 . Wykaz oficerów i szeregowych odznaczonych Krzy¿em Zas³ugi za Dzielnoœæ. nr 2. 93. Bedyñski Krystian. sygn. jeñców obozów w Ostaszkowie i Starobielsku. Zaolziañskie ofiary obozów i wiêzieñ w ZSRR. „Forum Penitencjarne” 2003 nr 9. Zbrodnie radzieckie pope³nione na funkcjonariuszach i pracownikach polskiego wiêziennictwa w latach 1939–1941. Brzeziñski Witold. sygn. 94. sygn. „Biuletyn OKBZH przeciwko Narodowi Polskiemu w £odzi IPN”.st. Mieszkañcy Skierniewickiego – wiêŸniowie Kozielska. Borák Meèislav. Warszawa 1995. Bedyñski Krystian. Wykaz imienny wszystkich funkcjonariuszy znajduj¹cych siê w stanie Urzêdu Œledczego 1937. 63. 84. ród³a i opracowania wydane drukiem Banaszek Kazimierz. Warszawy 1938. 91. 314. Lista starszeñstwa urzêdników Komendy PP m. sygn. Symbol Katynia. Materia³y dotycz¹ce 213 ochotniczego policyjnego pu³ku piechoty oraz jego likwidacji. Wykazy funkcjonariuszy Urzêdu Œledczego przewidywanych do awansu 1937. Wykaz akt osobistych funkcjonariuszy Urzêdu Œledczego (skorowidz) 1938. sygn. Stra¿ Wiêzienna II Rzeczypospolitej. 323 – 325. 318. £ódŸ 1994 nr III. Kawalerowie Orderu Virtuti Militari w mogi³ach katyñskich. Wykazy funkcjonariuszy. Wykaz funkcjonariuszy i urzêdników PP przedstawionych do odznaczenia Br¹zowym Krzy¿em Zas³ugi 1939. 144. Starobielska i Ostaszkowa – zamordowani przez NKWD wiosn¹ 1940 r. 1 – 666. sygn. Archiwum Pañstwowe w Katowicach Policja Województwa Œl¹skiego. sygn. „Rodowód.. Nowakowski W³odzimierz. Ostaszkowa i Starobielska – zamordowani przez NKWD wiosn¹ 1940 r.. Lista oficerów s³u¿by zdrowia. sygn. Biuletyn Informacyjny” 2004 nr 3. 95 – 99. Sawicki Zdzis³aw. Ostaszkowa i Starobielska – zamordowani przez NKWD wiosn¹ 1940 r. Czeski Cieszyn 1991. Kawalerowie Krzy¿a Virtuti Militari. Roman Wanda Krystyna. Mieszkañcy Sieradzkiego – wiêŸniowie Kozielska.. 112. którzy s³u¿yli w wojsku jako ochotnicy 1920 – 1921.

Warszawa 1998. 3. Warszawa 2001. Lista strat ziemiañstwa polskiego 1939 – 1956. Zag³ada. Œmieræ przysz³a wiosn¹. Nowos¹decka lista katyñska. Studia Kieleckie 1977 nr 2. Dziesiêciolecie Polski Odrodzonej. Dyskant Józef Wies³aw. Policja Pañstwowa w województwie kieleckim w latach 1919 – 1939. nr 4(5). Kancelaria i pozosta³oœæ aktowa policji województwa œl¹skiego. ¯ory 2000. T. Rumfeld Danuta. Delowicz Jan. Flotylla rzeczna Marynarki Wojennej 1918 – 1939. w Hajdukach Wielkich. Jadach J. Katyñ. Tucholski Jêdrzej. Ostaszków zamordowani w roku 1940 w Katyniu. Skorowidz miejscowoœci Rzeczpospolitej Polskiej z oznaczeniem terytorialnie im w³aœciwych w³adz i urzêdów oraz urz¹dzeñ komunikacyjnych. Monografia Komisariatu PWŒl. Sidorkiewicz Krzysztof. Gdynia 2000. Siemiñski Henryk. 1. Jasiewicz Krzysztof. Dziesiêciolecie Polski Odrodzonej 1918 – 1928 pod red.Wodzis³awskiej z obozów Kozielsk. £ódŸ 1997. Aneks. Katyñ 1940. Rumfeld Danuta. Monografia nekrologiczna.Bystrzycki Tadeusz. Rozstrzelany ¿ycia los . Jastrzêbski W³odzimierz.. Jab³okow Anatolij. Kutno 1993. Bydgoszcz 1997. Bydgoszcz 1995. Obozy jeñców wojennych w Ostaszkowie 1939 – 1940. Katyñczycy Ziemi Kutnowskiej... Warszawa 1997. P. Katyñ. Mieszkañcy Ziemi Rybnicko . Warszawa 1990. D¹browskiego. Warszawa 1933. Iwanicki Ryszard. Gajowniczek Zuzanna. 2. T. „Przesz³oœæ i Pamiêæ”. Katyñ. Starobielsk. Warszawa 1994. 3. Kozielsk. Filipek Stanis³aw. Chorzów 2002. Dokumenty zbrodni. Dokumenty zbrodni. Giza Jerzy. Czernielewski Konrad. M. Kraków 1991. 1943 – 47. T. „Wojskowy Przegl¹d Historyczny” 1992 nr 1. Ksiêga Pami¹tkowa 1918 – 1928 pod red. Ja¿borowska Inessa. Dziesiêciolecie s³u¿by bezpieczeñstwa w Polsce Odrodzonej pod red. Starobielsk. Przemyœl – Warszawa 1936. Warszawa 1997. Ostaszków. Sidorkiewicz Krzysztof. Grabiñski Zygmunt Z dziejów Policji Województwa Œl¹skiego w latach 1922 – 1939. Warszawa 1995. E. D³ugajczyk Edward. Losy ocala³ych. Kraków – Warszawa 1928. Jastrzêbski W³odzimierz. Katyñ 1940. Rozstrzelani w Twerze. Gdynia 1995. 1096 . Warszawa 1925. Polscy jeñcy zmarli w Ostaszkowie i Starobielsku. Zbrodnia chroniona tajemnic¹ pañstwow¹. Zoria Jurij. Katyñska Rodzina w Gdyni. Indeks represjonowanych. Warszawa 1995. Katyñ. Charkowie i Kalininie. Charków Katyñ Miednoje. Dokumenty zbrodni. Polskie cmentarze wojeenne. Lota. Jeñcy nie wypowiedzianej wojny. Warszawa 1998. Grabowieckiego. T.

Kraków 1997. Studia i materia³y. Moszyñski Adam. Toruñ 1995. Lublin 1997. Powstanie. Katyñ. Warszawa 1990. kierunki dzia³ania. Lista Katyñska.. Monitor Polski. Kalisz 1999. Starobielsk. £ukomski Grzegorz Wybrane problemy zwi¹zane z obron¹ granic II Rzeczypospolitej. Andrzeja Marka. Ostaszków. Mój 0jciec. Andrzeja Misiuka. „Zeszyt Naukowy Kaliskiego Towarzystwa Lekarskiego”. Tom 1 pod red. Katyñ. Policyjne ¿yciorysy. Tragiczne losy lekarzy kaliskich podczas II wojny œwiatowej. Busko Zdrój 1995. Naznaczeni piêtnem Ostaszkowa. Warszawa 2000. W: Z dziejów polskich formacji granicznych 1918 – 1939. Studia i materia³y pod red. oprac. M¹czyñski M. Majer Piotr. Sandomierz 1995. Szczytno 1995. Biogramy jeñców. oprac. oprac. Zbrodnia przeciwko ludzkoœci. Ocaleni z niepamiêci. Czêstochowa 1998. Kledecki Zbigniew. Policja Pañstwowa w II Rzeczypospolitej. Misiuk Andrzej. Lista Ostaszkowska. Lublin 2001. Nasi najbli¿si. Kozielsk. oprac. Adam Winiarz. Szczytno 1996. Kraków 1994. Warszawa 1994. Mikulski Teofil. Warszawa 1926 – 1939. Myjak Józef. Przerwane ¿yciorysy. Losy policjantów polskich po 1 wrzeœnia 1939. Katyñ. organizacja. Ostaszkowie i Starobielsku. Katowice 1995. zespó³ pod kierunkiem Emilii Maækowiak. Or³owski Bogdan. Historia s³u¿b policyjnych na ziemiach polskich. Warszawa 1996. Czêœæ 1 Ostaszków. Geneza i organizacja Stra¿y Granicznej i Korpusu Ochrony Pogranicza. Lebiediewa Natalia. Warszawa 1997. Kozielsk – Starobielsk – Ostaszków – Ukraina – zaginieni. Spis polskich policjantów i funkcjonariuszy s³u¿b granicznych zamordowanych i zaginionych po 1 wrzeœnia 1939 roku pod red. Policja Pañstwowa 1919 – 1939. Perczak Wanda. Lubelska lista katyñska. Koszalin 1998. Policja Pañstwowa w województwie lubelskim w latach 1919 – 1939. W³odzimierz Staroœciak. Losy polskich jeñców wojennych obozów NKWD w Kozielsku. Piotra Majera i Andrzeja Misiuka. Gdañsk 2001. oprac. oprac. Jankowski Stanis³aw Maria. Londyn 1949. Wroc³aw 1999. Kotarski Marian Policyjna historia. Bernadetta Gronek. Jeñcy obozów Kozielsk – Ostaszków – Starobielsk zaginieni w Rosji sowieckiej. Polska Stra¿ Graniczna w latach 1928 – 1939. oprac. Ksiêga Katyñska. Ksiêga jubileuszowa wiêziennictwa polskiego 1918 – 1988 pod red. Organizacyjno-prawne podstawy funkcjonowania. Kula Henryk Mieczys³aw. Litwiñski Robert. 1097 . Zuzanna Gajowniczek. Siemak Zbigniew.Kayzer Bernard. Szczytno 1993. Bogus³awa Polaka.

Polscy in¿ynierowie i technicy. i T. Rubas Miros³aw Jan. 1940 – 1998. w Katowicach. Pierwszy spis abonentów centrali sieci telefonicznych Œl¹ska Zaolziañskiego Dyrekcji Okrêgu P. red.Ostaszków. Korpus Ochrony Pogranicza w przededniu wojny. Siedlce 1996. Pawe³czyk W³odzimierz. oprac. ¯o³nierze Korpusu Ochrony Pogranicza i funkcjonariusze Stra¿y Granicznej pomordowani i zaginieni na wschodzie na prze³omie lat 1939/1940. Pomnik Katyñski we Wrzeœni. 1098 . Bia³ystok 1998. Katyñska lista strat polskich formacji granicznych. Tucholski Jedrzej. Puchalski Zbigniew. Rocznik Oficerski 1932. Roman Wanda Krystyna. Warszawa 1998. 1995 nr 1 – 4. 1992 nr 1 – 4. Warszawa 1934. Wawrzyñski Tadeusz. Policja Pañstwowa w Toruniu 1920 – 1939. Warszawa 1990. Lista ofiar Zbrodni Katyñskiej z terenu ziemi piotrkowskiej. Rocznik Oficerski 1924. Kielce 1995. Starobielska i Ostaszkowa – straceni w Katyniu i innych miejscach zag³ady. „Wojskowy Przegl¹d Historyczny” 1996 nr 3. Wrzesieñ 1939 – maj 1940. ¯andarmi polscy zamordowani na wschodzie. Stepan Kamil. Warszawa 1938. Tucholski Jêdrzej. Koszalin 1998. Pawlak Karol Wiêziennictwo polskie w latach 1918 – 1939. Podlasiacy w Katyniu. jeñcy obozów Kozielska. Epitafia policyjne. Tadeusz Skarzyñski. 1993 nr 1 – 4. Rubas Maria. Charków. Miednoje. Kraków 2003. 2. 1997 nr 1 – 3. Rybka Ryszard. Olsztyn 1998. 4. Epitafia ostaszkowskie. Transporty œmierci z Ostaszkowa do Kalinina. Ostatnia droga. Tragedia katyñska. Sprengel B. £ódŸ – Piotrków Trybunalski 1997 nr V. Krzy¿ i Medal Niepodleg³oœci. Warszawa 1991. Warszawa 1924.. Pamiêci bliskich. Katowice 2002. Katyñ 1940. Nigdy nie zapomnimy. Starobielsk. „Wojskowy Przegl¹d Historyczny” 1994 nr 3/4. Mord w Katyniu. Warszawa 1932. 1998 nr 3 – 4. Toruñ 1999. Polcyn Stanis³awa i Jerzy. Kalisz 1995. Prochwicz Jerzy. 1994 nr 1. Piêædziesiêciolecie zbrodni. „Wojskowy Przegl¹d Historyczny” 1994 nr 1/2. „Biuletyn OKBZH przeciwko Narodowi Polskiemu w £odzi IPN”. Rodzina policyjna 1939. Awanse oficerskie w Wojsku Polskim 1935 – 1939. Wrzeœnia 1995. oprac. Œlady wydobyte z do³ów œmierci. naukowy Piotr Matusak. Charków – Katyñ – Miednoje. Warszawa 1994. 1996 nr 1. W¹brzeŸno 1995. Kozielsk. Katyñ. „Przegl¹d Policyjny”. Rocznik Oficerski Rezerw. Warszawa 2000.

Tuszyñski Bogdan. Warszawa 1992. nr 6. Katyñ – Twer – Charków pod red. Katyñ w albumach rodzinnych. „Zeszyty Katyñskie” Warszawa 1996. Ocaliæ od zapomnienia. Ostaszkowa i Starobielska. Londyn 1948. Warszawa [1993]. Warszawa 1996. Wo³¹giewicz Ryszard. Marka Tarczyñskiego. Droga do prawdy. Materia³y pokonferencyjne pod red. Soko³ów Podlaski 1992. Zaj¹c Stanis³aw. Pokój Wam. Zadro¿ny Tomasz. Kraków 1994. Szczecin 1991. Szczytno 1999. Andrzeja Misiuka. Listy proskrypcyjne funkcjonariuszy Policji Pañstwowej sporz¹dzone przez NKWD. Wojtkowski Ryszard. Zbrodnia katyñska w œwietle dokumentów. Szczecin 1993. Sportowcy z Kozielska. Przerwany bieg. 1099 . Marka Tarczyñskiego. pod red. Zbrodnia nie ukarana. Zbrodnia katyñska. Udzia³ policji w wojnie polsko-radzieckiej 1919 – 1920. Soko³owiacy zamordowani i zaginieni w Rosji sowieckiej w 1940 roku. „Zeszyty Katyñskie” nr. Suplement. Katyñ w albumach rodzinnych. Wo³¹giewicz Ryszard.