You are on page 1of 12

List otwarty, prolegomena 20130407 Stefan Kosiewski Zarys estetyki Chazarow FO158 ZR

Terminu literackiego "list otwarty" u¿ywa siê - zgodnie z definicj¹ (Sùownik terminów literackich, Stanisùaw Sierotwiñski, Wrocùaw 1986, s. 132) w stosunku do listu, który jest "...skierowany do okreœlonego adresata lub adresatów, ale opublikowany celem zainteresowania ogóùu wa¿n¹ spraw¹ w nim poruszon¹. Forma funkcjonalna w publicystyce charakter artykuùu". 23:28 Dariusz Karczmarczyk Szanowny Panie Stefanie, jakie jest Pana stanowisko wobec poni¿szego listu otwartego: List otwarty prof. dr hab. M.D. Majewskiej do Prezydenta RP w.s. nowelizacji ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaênych Posted on 23 lipca 2012 by monitorpolski

Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

O

W

A

Escrito por sowa (») hoy en 08:25 en categoría Servire Veritati, leído: 3×

QR code for this recording:

MP odsyùa do kanaùu monitorpolski na youtube, zaùo¿onego 3 grudnia 2006 r. i prezentuj¹cego amatorskie filmy z udziaùem osób przedstawianych i przedstawiaj¹cych siê jako uczestnicy dziaùañ protestacyjnych przeciwko bezprawiu w Polsce, m.in.: Jerzy Jachnik, Rafaù Gawroñski, Zbigniew Kêkuœ, Sieglinde Broda, Teresa Kawiak, Bogdan Goczyñski, Zdzisùaw Raczkowski, Helena Fleszar i inni; kolejnoœã nazwisk przepisanych 7 kwietnia 2013 r. z pierwszej strony kanaùu jest przypadkowa. Wùaœciciel kanaùu monitorpolski na youtube tak¿e nie zostaù nazwany. Na gùównej stronie MP umieszczona zostaùa grafika GIF (5,5 KB, 150px × 259px) o treœci: 1 % Stowarzyszenie Przeciw Bezprawiu www.aferyibezprawie.org KRS 0000273382. Stowarzyszenie przeciw Bezprawiu ma siedzibê w Bielsku-Biaùej. Za zgodnoœã statutu z uchwaù¹ z 28.02 .2011 podpisaù prezes Zarz¹du Jerzy Jachnik. Ta sama osoba ¿yczy czytelnikom MP "zdrowych i wesoùych Swi¹t Wielkanocnych wraz z melodi¹" podaj¹c link do filmu na youtube: Ýyczenia Wielkanocne Alleluja Miùoœã Trwa - Eleni. W akapicie poprzedzaj¹cym ¿yczenia "zdrowych i wesoùych Swi¹t Wielkanocnych" Jerzy Jachnik zapowiada: "Nie bêdê podejmowaù najmniejszej polemiki z p. Dariuszem Kosiurem", po czym stwierdza arbitralnie i bezprawnie: "Szkoda czasu na idiotyczne oœwiadczenia i teksty panów Kosiurów". Jedynym zaœ powodem do naruszenia Praw Czùowieka i Obywatela Dariusza Kosiura jak równie¿ ob¿ydliwego
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

M

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

"List otwarty prof. dr hab. M.D. Majewskiej do Prezydenta RP w.s. nowelizacji ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaênych" opublikowany zostaù 23 lipca 2012 r. na stronie internetowej zaùo¿onej 30 kwietnia 2012 r. pod tytuùem: Monitor Polski (dalej: MP) oraz nosz¹cej podtytuù "Tego nie przeczytasz w œcierwomediach!". Adres internetowy strony: www.monitor-polski.pl Kontakt: monitorpolski @yahoo.com Wydawca ukrywa swoj¹ to¿samoœã zastrzegaj¹c przy tym: Copyright © 2013 Monitor Polski - All Rights Reserved

yn

Eu ro

Prolegomena

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

O

W

A

pomówienia wymienionej osoby o to, ¿e jest idiot¹, autorem jakiegoœ idiotycznego oœwiadczenia i tekstów. Jachnik stwierdza przy tym: " A ju¿ chêã bycia Prezydentem stawia go wœród kandydatów do leczenia a nie do polityka. Czùowiek, którego popiera dwadzieœcia kilka osób na FB jest wart tego co napisaù i nic wiêcej. Szkoda, ¿e w Polsce nie mo¿na nic zmieniã wùaœnie przez takich Kosiurów".

M

ag

Zrozumienie zacytowanej wypowiedzi Jerzego Jachnika mo¿liwe bêdzie dopiero po poddaniu szczegóùowej analizie sensu ka¿dego z trzech zdañ prostych skùadaj¹cych siê na wspomniane curiosum. Autor omawianej wypowiedzi jest bowiem zdania, ¿e sama ju¿ tylko chêã bycia Prezydentem stawia Czùowieka i Obywatela RP "wœród
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

az

yn

http://sowa.quora.com/

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

O

W

A

W Bielsku-Biaùej byùem tak¿e jakieœ 10 lat temu wchodz¹c do Honorowego Komitetu Wyborczego ludowca a wczeœniej mojego kolegi z jednego roku na studiach, tak¿e pisz¹cego w ùodzieñczych czasach liryczne wiersze. Jurek Pistelok byù Posùem do Sejmu RP, lecz nie byù z pewnoœci¹ idiot¹ kandyduj¹c na posadê posùa, czy radnego; miaù po prostu tak¹ sam¹ ludzk¹ potrzebê aktywnoœci spoùecznej niczym Jerzy Jachnik, o którym nie mówi siê tu przecie¿ ex cathedra, ¿e wyb¿ydza idiotycznie na Kosiura, czy te¿ wpùywa na Warszawsk¹ Prokuraturê Wojskow¹, ¿eby ta wysùaùa notorycznego kandydata na premiera i prezydenta RP, Jarosùawa Kaczyñskiego w celu uznania go ew. za osobê niepoczytaln¹ i przez to niezdoln¹ do odpowiedzialnoœci karnej przez niezale¿nym s¹dem Rzeczypospolitej za spowodowanie katastrofy powietrznej pod Smoleñskiem 10 kwietnia 2010 r. i œmierã 96 osób poprzez nakùonienie ich do udziaùu w zorganizowanej z ra¿¹cym naruszeniem prawa, bez ubezpieczenia, a tak¿e wszelkich procedur prywatnej wycieczce zagranicznej pod przewodem Lecha Kaczyñskiego, chc¹cego wtedy kandydowaã ponownie, bez szans na Prezydenta znanego z eskapad idiotycznego ryzyka, np. na froncie wojny antyrosyjskiej w Gruzji, w które to eskapady wci¹gaù ju¿ wczeœniej nieodpowiedzialnie innych prezydentów i sam tak¿e byù wci¹gany pod obstrzaù nocny tylko z jedn¹ noki¹ w dùoni, w dodatku nie naùadowan¹. Fatalna rozmowa braci zarejestrowana zostaùa z pewnoœci¹ na wielu noœnikach przez kilka zaprzyjaênionych sùu¿b pañstwowych, których dziaùalnoœã mogê powiedzieã, ¿e znam na wùasnym ciele, albowiem podsùuchuj¹ m.in. moje rozmowy telefoniczne, kontroluj¹ pocztê a tak¿e na bie¿¹co mój komputer, wszyùy mi poza tem bez mojej wiedzy chipa i nachodz¹ bez uzgodnienia moje mieszkanie nasyùaj¹c tzw. emisariuszy robi¹cych m.in. za agentów, szpiegów RP w RFN, jak ostatnio we Wigiliê odebrania
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

M

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j

kandydatów do leczenia" a zatem Jarosùaw Kaczyñski, który ostatnio kandydowaù tak samo jak wczeœniej brat jego Lech Kaczyñski i drugi Lech z Magdalenki Waùêsa a tak¿e Stanisùaw Tymiñski z Ameryki, pomawiany o zwi¹zki z ubowcami, o którym Edward Zyman nakrêciù naówczas dla TVP ob¿ydliwy paszkwil przypisuj¹c w nim expresis verbis Tymiñskiemu b¿ydko bicie ¿ony, Aleksander Kwaœniewski a tak¿e Dariusz Kosiur, którego kandydaturê na Prezydenta zgùaszaù sam re¿yser Porêba, bêd¹cy m.in. autorem inscenizacji pastiszu Wesela Wyspiañskiego, wystawionego w Paùacu Kultury i Sztuki Królewskiej w Warszawie z okazji kandydowania Andrzeja Leppera na Prezydenta. Wszystkie te osoby jak równie¿ nie¿yj¹cy ju¿ dr Jan Pyszko, który zadzwoniù do mnie ze Szwajcarii ujawniaj¹c swoje ambicje polityczne w tamtym okresie, kiedy Jan Kobylañski z Ameryki Poùudniowej, od którego dostaùem poczt¹ przepiêkne znaczki pocztowe z pomnikami jp2, popieraù w tym samym czasie kandydowanie Lecha Kaczyñskiego. Ja natomiast popieraùem naówczas kolegê zwi¹zkowego z Niezale¿nego i Samorz¹dnego Zwi¹zku Zawodowego, który zakùadaùem osobiœcie w kilkudziesiêciu zakùadach pracy, ró¿nych bran¿ w trzech województwach Polski poùudniowej: Katowickim, Czêstochowskim i Bielsko-Bialskim peùni¹c w nim szereg funkcji nieodpùatnie, na zasadzie honorowej.

sk iS

O

W

Buy RoboPDF

A

Jerzy Jachnik nie dostrzega wspomnianego zjawiska, a wrêcz odwrotnie: walcz¹c rzekomo z bezprawiem w Polsce wytyka palcem w tym samym tekœcie, dwa zdania dalej Dariusza Kosiura opluwaj¹c go przy tym jako rzekomego antysemitê arbitralnym stwierdzeniem:"...u¿ywanie okreœleñ „¿ydo-system” czy „¿ydo-media” dyskwalifikuje poni¿sz¹ publikacjê jako antysemick¹".

Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j
Buy RoboPDF

sk iS

O

W

A

przeze mnie listu poleconego z Prokuratury Rejonowej Katowice Poùudnie (RR 547716790 PL) wysùanego 14.03.2013 za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w sprawie zorganizowanych grup przestêpców etnicznego pochodzenia ¿ydowskiego lub (i) o ¿ydowskich nazwiskach, które to bandy ¿ydowskie dziaùaj¹ w strukturach Ministerstwa Sprawiedliwoœci i w Policji Polskiej.

Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

Szkoda, ¿e Jerzy Jachnik nie wierzy w Pana Boga pisz¹c: "Czùowiek, którego popiera dwadzieœcia kilka osób na FB jest wart tego co napisaù i nic wiêcej". Stowarzyszenie Europejskie PONS GAULI

yn

Leczenie zaœ ludzi pisz¹cych idiotyczne oœwiadczenia i teksty a tak¿e wygùaszaj¹cych takie¿ przemówienia (vide: mowa Jarosùawa Kaczyñskiego pomawiaj¹ca o patriotyzm polski byùego Czùonka Biura Politycznego PZPR, mordercê zza biurka, wspóùodpowiedzialnego za zbrodniê przeciwko Narodowi Polskiemu w grudniu 1970 r. na Wybrze¿u) przeprowadza siê na gùowê, a nie na wzrok, u psychiatry, a nie u okulisty. Je¿eli wiêc zamiarem Jachnika miaùo byã skierowanie Kaczyñskiego na badania psychiatryczne, np. w zwi¹zku z treœci¹ wspomnianej wypowiedzi publicznej w Sosnowcu jak równie¿ z ujawnion¹ informacj¹ o leczeniu niestabilnej sytuacji psychicznej Jarosùawa Kaczyñskiego przed trzema laty przy pomocy leków psychotropowych, to nale¿y postawiã w tym miejscu pytanie: kto ma interes w tym, ¿eby Wojskowa Prokuratura w Warszawie wysùaùa Jarosùawa Kaczyñskiego na badania psychiatryczne i po co ¿ydy wyzywaj¹ siê nawzajem od antysemitów? Polaków nie ruszaj¹ ju¿ przecie¿ tego rodzaju chucpy.

Eu ro

pe j

sk iS

Zanim wrócimy do analizy zacytowanych wczeœniej trzech zdañ Jachnika, przypomnijmy tylko o analizie jêzykowej nazwiska : Kosiur, dokonanej przez ni¿ej podpisanego dla potrzeb pewnej publikacji internetowej; jej wynikiem byùo stwierdzenie, i¿ sùowa: Kosiur i koszer zapisuje siê tymi samymi literami jêzyka hebrajskiego, tzn. nie ma ró¿nicy w pisowni jednego i drugiego sùowa, zatem bli¿szy prawdy w ocenie "¿ydo-systemu" panuj¹cego w Polsce, czyli wùadzy ukrytych band ¿ydowskich, na mocy zmowy podpisanej w Magdalence w 1989 r. przez kryptosyjonistów/ ukrytych ¿ydów takich samych jak Koszer i Gottesmann, czy Bogusùawski, bo Jachnik zapisuje siê przecie¿ po hebrajsku czterema literami, z których pierwsza jest ta sam, co w imieniu Boga Moj¿esza i przedwojennych, jawnych ¿ydów we Wschodniej Europie.

O

W
Buy RoboPDF

A

Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j

Jak to nic nie mo¿na zmieniã w Polsce przez takich Kosiurów? Jerzy Jachnik zmieniù przecie¿ w idany sposób nazwê swojego stowarzyszenia w Bielsku-Biaùej, która wczeœniej brzmiaùa:Stowarzyszenie na rzecz Osób Pokrzywdzonych przez Organa Wùadzy Pañstwowej, Samorz¹dowej i ZUS w Bielsku-Biaùej. Czy Koszer mu w czymœ przeszkadzaù? Czy caùa ta tzw. opozycja rewizjonistów syjonistycznych z KOR-u nie byùa wytworem ¿ydokomunistycznego systemu? Czy Jachnik nie rozumie, ¿e w oczach Polaków robi on tylko za popùuczynê po Romaszewskim?

sk iS

O

Gùupi jak but nie z tej nogi, na któr¹ siê zakùada jest wyb¿ydzaj¹cy: "Szkoda, ¿e w Polsce nie mo¿na nic zmieniã wùaœnie przez takich Kosiurów".

W

Nauka stawia w tym miejscu pytanie: po co komu a¿ dwadzieœcia kilka osób? Do zaùo¿enia stowarzyszenia rzeciwko bezprawiu zgodnie z prawem dziaùaj¹cym w Polsce potrzeba tylko kilkanaœcie osób, zaœ w Niemczech zaledwie siedem, o których mówi prawo ¿ydowskie. Czy nauczycielowi potrzeba wiêcej, ni¿ dwunastu sprawiedliwych, ¿eby gùosiã Prawdê a gùupot nie robiã, nie klikaã bezmyœlnie na fejsbuku: To lubiê! Nie czytaj¹c tego, co Nauczyciel kijem pisze na piasku i resetuje sandaùem.

Buy RoboPDF

A

Pamiêtam jak za Prezydenta robiù Aleksander Kwaœniewski, Jurek Pistelok byù wtedy posùem ludowym a ja na Do¿ynkach Prezydenckich w Spale, na które przywiozùem z Litwy polskiego posùa do Sejmu Litwy i polski zespóù folklorystyczny z Litwy na dodatek z piosenkark¹ polsk¹, która mieszka na Litwie, dla której napisaùem liryczne teksty, a ona uùo¿yùa do tego przepiêkn¹ muzykê, miaùem niew¹tpliw¹ przyjemnoœã zjeœã porz¹dnego kotleta przy stoliku z Kwaœniewskim, który idiot¹ nie byù, chocia¿ dwa razy kandydowaù na Prezydenta i byù przy tym Balazs, który do biednych te¿ nie nale¿y, a ja przytrzymaùem mu szatê wierzchni¹, a¿eby mógù spo¿yã, co byùo mu pisane.

Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Eu ro

pe j

Z Waùês¹ chciaùbym jeszcze porozmawiaã bez œwiadków, czipów i rozrusznika wszytego w Stanach Zjednoczonych, tzn. w lepszym zdrowiu, ¿eby siê nie szarpaã. Z Tymiñskim mam kontakt od paru lat przez internet i cieszy mnie, ¿e udziela wywiadów dla wolnej prasy na Biaùorusi, co obala pomówienia o antyamerykañskie nastawienie miejscowego re¿imu. Nie cieszy mnie, ¿e nad Polsk¹ maj¹ lataã wkrótce drony amerykañskie potrzebne do œledzenia wszywanych Polakom chipów na potêgê, bo kto odwa¿y siê pójœã z tak¹ rzecz¹ do chirurga i po co, kiedy mo¿na sobie to wyci¹ã samemu ¿yletk¹ jak esperal bez znieczulenia i groêby zapalenia, czy chorób zakaênych, o czym pisze prof. dr hab. M.D. Majewska w Liœcie otwartym do Prezydenta, za którego aktualnie robi Komorowski ¿onaty z ¿ydówk¹ i córk¹ ubowców o uprzednio u¿ywanym nazwisku Dziadzia.

sk iS

O

W

Buy RoboPDF

A

Z Romaszewskim i œp. Wassermanem nie chciaùem siê spotykaã w Olkuszu na otwarciu wystawy upamiêtniaj¹cej Solidarnoœã, bo z nimi nie dziaùaùem, co innego Waùêsa, który rozmawiaù ze mn¹ na Zjeêdzie Solidarnoœci (jako dziennikarzem) i nie chciaù adiustowaã rozmowy mówi¹c: "Pisz jak chcesz; jak êle napiszesz, to ciebie opieprz¹, a jak napiszez dobrze, to mnie pochwal¹".

Zamykaj¹c na tym niniejsze prolegomena do analizy "Listu otwartego prof. dr hab. M.D. Majewskiej do Prezydenta RP w.s. nowelizacji ustawy o zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaênych powiedzmy jeszcze mo¿e tylko, i¿ wg. Dithleya rozumienie "...nale¿y do doœwiadczenia bezpoœredniego. Ono okreœla sposób rozumienia nas samych i innych..." . Aktywni w tym procesie "...wychodzimy w rozumieniu ze zwi¹zku caùoœciowego, który dany jest nam w sposób ¿ywy, aby nastêpnie uchwyciã to, co jednostkowe" (Wilhelm Dithley, Geschichte Schriften. B.5, Leipzig 1924, S. 247). Papie¿ Franciszek zadziwil odzianego jedynie w czarn¹ koszulê i sweter kardynaùa z Filipin, zwracaj¹c siê do arcybiskupa Manilii nazajutrz po dokonanym wyborze, przy wychodzeniu z windy: "Och, jaki mùody chùopiec. To jest sportowy wygl¹d! Podoba mi siê twój wygl¹d". Wprawiony w zadziwienie zostaù filipiñski dostojnik Koœcioùa œw., hierarcha wymeniany przed konklawe czêsto przez prasê poœród ew. kandydatów, nie zaœ poœród idiotów, jak mo¿e by chciaù purimowy wesoùek, który zdaniem Kosiura robi b¿ydko za faùszyw¹, ¿ydowsk¹ opozycjê w za¿ydzonej Polsce. Z Panem Bogiem Z Frankfurtu nad Menem w pierwsz¹ niedzielê po Wielkanocy 2013 r. mówiù Stefan Kosiewski http://shoudio.com/user/sowa/status/6566

Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

yn

Franciszek, którego imiê przybraù sobie kardynaù, który nie byù idiot¹ kandyduj¹c w zeszùym miesi¹cu na papie¿a, prowadziù zaiste ¿ywot najbardziej chyba oryginalnego ze wszystkich œwiêtych, którzy zachowaniem swoim niezwyczajnym wprawiaj¹ bliênich w zadziwienie poprzez niepokój wywoùywany w ich umysùach. Otó¿ zdarzyùo siê, ¿e œw. Franciszek wysùaù tylko w majtkach brata Rufinusa, by ten gùosiù kazanie w katedrze w Asy¿u, a potem sam tak samo odziany daù siê prowadzaã ze stryczkiem na szyi po mieœcie przez brata innego, który gùosiù rzekome ob¿arstwo œw. Franciszka. Sw. Franciszek zjadù wczeœniej trochê kurzego miêsa, jak nie przymierzaj¹c Poeta Polski wieprzowych kotletów na kateringu w Spale. Innym razem daù siê patron obecnego papie¿a obiã kijem przez wùaœciciela winnicy, z której zerwaù wczeœniej i spo¿yù kilka kiœci winnej latoroœli nie pytaj¹c nikogo o pozwolenie. Podajê te anegdoty za ksi¹¿k¹: Franz von Asisi, von Ivan Gobry, przetùumaczon¹ z francuskiego na niemiecki i wydan¹ w Hamburgu w 1958 r. po przejrzeniu tekstu przez zakonnika Kajetana Essera OFM (ISBN3499500167), ze str. 63-64.

Eu ro

pe j

sk iS

O
Buy RoboPDF

W

A

KONSERWATYSTA Bóg, Naród, Ojczyzna. Ojcowizna otwarta na œwiat - od 1999 jako biuletyn Konserwatysta Maùopolski ISSN 1773-3946 czwartek, 21 paêdziernika 2010 CHIP. Oni wstrzykuj¹ nam te czipy... Stefan Kosiewski:

dodaù: sowa, data publikacji: 21-10-2010

yn

M

ag

21-10-2010 Oni wstrzykuj¹ nam te czipy... Zaledwie przeczytaùem dzisiaj przed poùudniem informacjê w internecie o ogùoszeniu Rosjanki Julii Awdiejewej zwyciê¿czyni¹ w XVI Konkursie Chopinowskim a ju¿ rozdzwoniù siê telefon i gùosem starszego Niemca (tak gdzieœ okoùo 70) zapytano mnie o numer Konsulatu RP w Köln.

az

Eu ro

CHIP

CHIP. Oni wstrzykuj¹ nam te czipy... sowa
Liczba ogl¹daj¹cych:

2.776

2010-10-20 22:13:55: sowa: Chip RFID, lokalizacja zabitych BOR-owców w

- Nie znam na pamiêã - odpowiedziaùem, to jest Leyboldstrasse 74, ale konsulat zajmuje siê udzielaniem pomocy obywatelom polskim, a pan mówi po niemiecku; czy
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

pe j
10:55
Buy RoboPDF

sk iS

prawda, caùa prawda i nie tylko prawda

O

Pamiêtnik Starego Obiekta

W

A

Wczoraj odezwaùa siê starsza kobieta po niemiecku. - Czy pani mówi po polsku, zapytaùem? Bo zaczêùa mówiã nieskùadnie i bez jakiegokolwiek akcentu. - Tak, ja wysùaùam do pana list? - A jak godnoœã pani? - Tak i tak. - To potwierdzam, otrzymaùem ten list. - Dziêkujê panu, ¿e pan potwierdza, bo jak tylko komuœ powiem, ¿e mnie truj¹, to nikt nie chce ze mn¹ rozmawiaã. - Bo nie nale¿y zaczynaã od tego, ¿e oni pani¹ truj¹ - wyjaœniùem, lecz nale¿y mówiã lekarzowi o objawach. - Mnie dusi w gardle ta trucizna; gazy mi wpuszczaj¹ i w uchu mi wszczepili coœ, ja ci¹gle to sùyszê. - Oni pani powiedz¹, ¿e to jest tinitus, psychosomatyczne bóle, których istnienia medycyna nie jest w stanie stwierdziã - orzekùem zgodnie z powszechnie powtarzan¹ prawd¹. - A tak, lekarz tak powiedziaù. - Proszê pani, ja chciaùbym pani pomóc, bo jestem ¿yczliwy dla pani, proszê iœã do innego lekarza; mo¿e pani przecie¿ zmieniã lekarza. Proszê jednak nie zaczynaã od tego, ¿e oni pani gdzieœ wszczepili czipa, a pani to rozpoznaùa, bo nikt pani nie uwierzy. Bo proszê pani, kiedy oni wszczepiaj¹ czipy to nie po to, ¿eby zainteresowany mógù je odkrywaã i poznawaã, ¿e czip siedzi w uchu, albo w gardle. Oni pani mogli tego czipa zaszyã w ùokieã.
Home

Edition

M

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ag

az

Zaœ wczoraj rozdzwoniù siê telefon, kiedy tylko wszedùem w internecie na stronê z informacj¹ o chorym chyba umysùowo czùowieku, który myœlaù, ¿e w Biurze Poselskim zastanie jakiegoœ Posùa i wtargn¹ù w zwi¹zku z tym do biura europosùa Janusza Wojciechowskiego, ¿eby siê zamachn¹ã na posùa Jarosùawa Kaczyñskiego, brata Lecha Kaczyñskiego, który zamachn¹ù siê nad Smoleñskiem na siebie zgodnie z rol¹ odegran¹ przez Jerzego Radziwiùùowicza w edukacyjnym filmie Wajdy "Czùowiek z marmuru", gdzie murarza tak na UB skoùowaùo, ¿e samokrytycznie przyznaù siê nie bity do tego, ¿e tak siê umówiù z koleg¹, ¿e jeden zamachnie siê na drugiego i dlatego podrzuciù mu tê rozgrzan¹ do czerwonego cegùê.

yn

Eu ro

pe j

mógùbym panu mo¿e w czymœ pomóc? - W Polsce zakoñczyù siê teraz Turniej Chopinowski i bêdzie Koncert Laureatów a ja chciaùbym go obejrzeã - wyjaœniù rozmówca. - Czy pan dzwoni z Frankfurtu i chce jechaã do Warszawy, zapytaùem? - Dzwoniê z Frankfurtu i chciaùbym obejrzeã ten koncert w telewizji; jak to siê nazywa, "Kultura"? - Ma pan mo¿liwoœã odbierania tego kanaùu? - Tak mam. - To proszê nacisn¹ã wideotext i przejrzeã program. - Próbowaùem - tùumaczyù strapiony meloman, lecz kiedy nacisnê, to pokazuj¹ siê ró¿ne rzeczy: pasmo, itd, ale nie ma programu. Nie mogùem rzecz jasna widzieã, kto i po co naciska z drugiej strony, wiêc ubogaciùem rozmowê o rzeczowe wyjaœnienie: - Konsulat zajmuje siê udzielaniem pomocy obywatelom polskim, lecz Ambasada w Berlinie ma Wydziaù Kulturalny; mo¿e oni panu pomog¹? - A czy zna pan numer do Ambasady? - Niestety, nie znam na pamiêã. Ale mo¿e informacja telefoniczna zna? Rozmówca podziêkowaù mi uprzejmie i tak skoñczyùa siê ta przygoda.

sk iS

O

W

Buy RoboPDF

A

- A sk¹d pan wie? zapytaùa znagùa strwo¿ona kobieta. - Nie wiem, gdzie pani wszczepili; mogli w nogê. - Acha, mogli w nogê, od spodu, przyznaùa œciszonym gùosem. Nie wiem, sk¹d wiedziaùa, ¿e przed tygodniem spotkaùem w sklepie inn¹ kobietê, której nie widziaùem od lat a ta mi siê rozpùakaùa w ùokieã, ¿e ma raka w stopie, czerniak zùoœliwy. Wróciù siê po trzech latach od operacji przeprowadzonej w Klinice Uniwersyteckiej. Zrobiùo mi siê przykro, odezwaùo siê we mnie wspóùczucie. Wysùuchiwaùem przed laty o kùopotach rodzinnych tej nieszczêsnej kobiety. - Moja mama zmarùa niedawno na raka - powiedziaùem. Miaùa 83 lata. A ile pani ma lat? zapytaùem chc¹c j¹ pocieszyã. - 77, odparùa. - Nie wygl¹da pani na tyle; co pani robi, ¿e tak dobrze wygl¹da? spytaùem. - Je¿d¿ê na rowerze, odparùa. - Bo wie pan, jak nie mogùam chodziã po operacji, to kupiùam sobie rower i zaczêùam jeêdziã. - No i bardzo dobrze: nie wolno siê poddawaã, czùowiek musi byã aktywny. A w medycynie cuda siê zdarzaj¹; nie trzeba byã zlej myœli. Teraz, kiedy ju¿ pani poznaùa prawdê o chorobie, to przecie¿ ju¿ nic pani nie zaskoczy gorszego. A ¿yã trzeba i trzeba wierzyã. Bêdê siê za pani¹ dziœ modliù - zapewniùem, bo inaczej nie potrafiê przecie¿ pomóc. - Kobieta uœmiechnêùa siê serdecznie i powiedziaùa cicho: dziêkujê.

Nie wiem, kto jutro zadzwoni i z jak¹ spraw¹, kiedy tylko wejdê do internetu, ale to nic. - Nie trzeba siê tym wszystkim przejmowaã, poradziùem wczoraj kobiecie; oni zakùadaj¹ podsùuchy, podgl¹daj¹ komputery, ma pani w mieszkaniu osiem kamer. - Osiem? - To Orwell napisaù, taki pisarz, nie trzeba siê tym przejmowaã. Nie wolno braã sobie do serca. Oni wstrzykuj¹ nam te czipy, bo taki jest ich zawód. http://pl.gloria.tv/?media=104823

M

ag

az

Nie wiem, kto jutro zadzwoni i z jak¹ spraw¹, kiedy tylko wejdê do internetu.... Teraz ktoœ dzwoni. - Halo. Dzieñ dobry, tak to ja..., ale wczoraj rozmawialiœmy i ta rozmowa zostaùa zakoñczona. Proszê pani, pani jest ograniczona automatem, a ja jestem ograniczony innymi moimi sprawami. A nie, prosze pani. Ja skoñczyùem z pani¹ rozmowê. Ja nie widzê mo¿liwoœci do pani jechaã, pomagaã pani na miejscu. A przez telefon nie mo¿emy rozmawiaã caùymi godzinami, dniami. No, to dziêkujê pani. Wszystkiego dobrego.

yn

Bibliografia: Stefan Kosiewski do Ministra Sprawiedliwosci Krzysztofa Kwiatkowskiego, chip RFID, gen. Marian Janicki http://pl.gloria.tv/?media=104616 http://sowa.quicksnake.org/Polnisches-Kulturzentrum/Stefan-Kosiewski-doMinistra-Sprawiedliwosci-Krzysztofa-Kwiatkowskiego-chip-RFID-gen-MarianJanicki Tagi: chip czip Link, czas na normalnoϋ http://sowa.quicksnake.es/Servire-Veritati/List-otwarty-prolegomena-20130407Stefan-Kosiewski-Zarys-estetyki-Chazarow-FO158-ZR

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

Eu ro

http://insilesia.pl/blogi/post/83/52/CHIP

pe j

sk iS

O

W
Buy RoboPDF

A