Mojej żonie — Bożenie Janusz Sztumski STĘP DO METOD I TECHNIK BADAŃ SPOŁECZNYCH Katowice 1995 Projekt okładki: Marek

Piwko ISBN 83-8583l-69-X Copyright © 1995 by „Śląsk", Sp. z o.o, Katowice Skład i łamanie: SOFT-REM „Śląsk",, Sp. z o.o, Katowice, ul. Korfantego 51 SPIS TREŚCI Od autora........................................................................................................................................ 9 Część pierwsza. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.6. Metodologiczne problemy badań społecznych..............................................................13 Specyfika nauk społecznych...............................................................................................13 Przedmiot i cel badań społecznych.....................................................................................19 Filozoficzne podstawy badań społecznych..........................................................................22 Moralne aspekty badań społecznych...................................................................................28 Wpływ komercjalizacji nauki na postawy i zachowania badających.................................28 Propozycja „Dekalogu badacza rzeczywistości społecznej"...............................................29 Typy badań.........................................................................................................................31 Badania typu poznawczego................................................................................................33 Badania dla potrzeb praktyki..............................................................................................34 Proces badawczy.................................................................................................................36

1.6.1. 1.6.2. 1.7. 1.7.1. 1.7.2. 1.7.3. 1.7.4. 1.8. 1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. 1.9. 1.9.1. 1.9.2. 1.9.3. 1.9.4. 1.10.

Strategia badań w naukach społecznych............................................................................36 Projektowanie procesu badawczego...................................................................................37 Problem badawczy..............................................................................................................38 Problem badawczy a problem społeczny............................................................................38 Postawy wobec problemów społecznych............................................................................43 Postawa naukowa wobec problemów społecznych............................................................46 Typy i formy problemów badawczych................................................................................47 Hipotezy..............................................................................................................................48 Co to jest hipoteza?............................................................................................................48 Typy hipotez.......................................................................................................................49 Tworzenie hipotez..............................................................................................................50 Wskaźniki zjawisk społecznych..........................................................................................51 Proces kształtowania się pojęcia wskaźnika zjawisk społecznych......................................51 Pojęcie wskaźnika zjawisk społecznych.............................................................................53 Właściwości wskaźników społecznych...............................................................................57 Funkcje spełniane przez wskaźniki.....................................................................................58 Metody badań.....................................................................................................................59

1.10.1. Potoczne i naukowe ujmowanie zjawisk społecznych........................................................59 1.10.2. Pojęcie metody i jej związek z teorią..................................................................................60 1.10.3. Typologia metod.................................................................................................................64 1.10.4. Metody i techniki badań.....................................................................................................68 111. 5 1.11.1. Ukazanie problemu........................................................................................................... 69 1.11.2. Zasadny rygoryzm metodologiczny a osobliwe próby unaukowiania nauk społecznych . 70 1.11.3. Możliwości przezwyciężenia osobliwego rygoryzmu i anarchizmu metodologicznego ... 78 Rygoryzm i anarchizm metodologiczny..............................................................................69

Cześć druga. PROCES BADAWCZY 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. Eksperyment w naukach społecznych.......................................................................... 85 Pojmowanie eksperymentów w badaniach społecznych................................................... 85 Rodzaje eksperymentów stosowanych w naukach społecznych....................................... 88 Eksperyment projektowany w terenie.............................................................................. 88 Eksperyment laboratoryjny............................................................................................... 90 Eksperyment ex—post—facto.......................................................................................... 91 Eksperyment projekcyjny................................................................................................. 92 Eksperymenty jednoczesne i sukcesywne......................................................................... 93 Badania terenowe........................................................................................................... 96 Określenie badań terenowych.......................................................................................... 96 Typy badań terenowych.................................................................................................... 97 Przygotowanie badań terenowych.................................................................................... 97 Zachowanie badającego w badaniach terenowych...........................................................100 Badania całościowe i reprezentacyjne.........................................................................103 Określenie badań reprezentacyjnych i próbki reprezentacyjnej.......................................103 Wielkość próbki reprezentacyjnej....................................................................................104 Metody wyboru próbki reprezentacyjnej..........................................................................105 Wybór według przekonań badającego..............................................................................105 Wybór w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa........................................................107 Zastosowanie metody reprezentacyjnej............................................................................108 Kłopoty związane z doborem próbki reprezentacyjnej i jej zmianami.............................110 Obserwacja.....................................................................................................................112 Postrzeganie przypadkowe a obserwacjajako metoda badawcza....................................112 Rodzaje obserwacji...........................................................................................................115 Obserwacja bezpośrednia i pośrednia..............................................................................115 Obserwacja kontrolowana i niekontrolowana..................................................................116

.........141 ......130 Charakterystyka badań ankietowych....................................................... Uwagi na temat przydatności badań ankietowych...................................1...2............................. 6............................121 Wywiad skategoryzowany i nieskategoryzowany.....................................2................................................ Forma i treść ankiety.................135 7......5....130 Typy ankiet stosowanych w badaniach społecznych.2.3..................134 Zasady opracowania ankiety.......................2.... 7........... 8................................................................................................. 6..........................................................2.............. 5................................... 8.120 Określenie wywiadu jako metody badań....................................................................................................2............ 7.............................................................117 Wywiad......................................... 6........................................................................................... 127 Badania ankietowe..... Struktura ankiety..................................................................... 6 6.............................................................1....................3..................................1.................... Obserwacja jawna i ukryta................ 7........... 137 7........................... 6........................................4............................120 Typy wywiadu...................121 Wywiad jawny i ukryty......123 Warunki określające poprawne przeprowadzenie wywiadu......................2....................... 140 Typy dokumentów pisemnych i zasady ich wykorzystywania.......................................141 Dokumenty zebrane w sposób systematyczny......3.............................2.................................2..........116 Próba systematyzacji.............120 Wywiady ustne i pisemne........... Wygląd zewnętrzny ankiety...1.3...................................................................3............3..................... 7..........5..........................1.................................... 8..................... 6.............................................................. 140 Pojęcie dokumentu w badaniach faktów społecznych...............................................1............2..........3....3.......................1.......134 7......124 Środki pomocnicze stosowane przy wywiadach. 6.... 6..........4..2.................................1....................................3...... 6............4............................................134 7.....1..................137 Badania oparte na dokumentach............. 7........... 6..........................3.1...................2..............122 Wywiady indywidualne i zbiorowe..........2............. 132 Wymogi metodologiczne badań ankietowych................................................ 8...123 Wywiad panelowy.....2.................................3........116 Zalety obserwacji i trudności związane ze stosowaniem tej metody badań................. 5..

........................ 9.......... Skalowanie.....2...............145 Socjometria.........................................................2........................................................................... 198 Podstawy zaufania i podejrzliwości......... 11.........152 Opracowanie zebranych materiałów badawczych..........................................143 Problem wiarygodności danych zawartych w dokumentach........................................................8.... 190 Metodologiczne aspekty zaufania i podejrzliwości..........................2.....182 Rozwój poglądów na temat naukowego wyjaśniania.....180 Wyjaśnianie zjawisk społecznych..............................................1.....160 10....1........................3.................................................................................156 10...............................5............................2....1............................................................. 198 Analiza uwarunkowań zaufania i podejrzliwości....... 9...............................................................3..208 7 OD AUTORA Trzecie wydanie książki pt...................................:................................................... Klasyfikacja............ 10..................4......................................................................................... 12..2..........2.............. która ukazała się nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego już przed laty zniknęła z rynku księgarskiego................ Zapotrzebowanie na tego rodzaju wprowadzenie w złożoną .....................................1.....................................1....................................... podobnie jak dwa poprzednie wydania z lat 1976 i 1979..........176 Sprawozdanie z badań.......... (Warszawa 1984)...............................................167 Analiza jakościowa..................3............................... Analiza ilościowa.......................................... 11... 12................156 Przygotowanie danych do analizy ilościowej ijakościowej............158 10...................... Weryfikacja.................................................................................. 8..............201 Wybrana literatura.........157 10..............................1................... 10..........................................1................................................2..... Kategoryzacja....1..................................................................................................................158 10....3.. opublikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego......... 11.........................................................................................................................................1.......................................186 Typy wyjaśnień faktów społecznych.......148 Ilościowe analizy socjogramu........ 156 10.................................... 12........... 11.............. 10.....................4..148 Założenia socjometrii i jej zastosowanie........................ 10..............1..........................................................: „Wstęp do metod i technik badań społecznych".... 182 Określenie problemu....................... Selekcja............. 9....................... Dokumenty okolicznościowe.......

Dlatego jednym z jego celów jest także wskazanie pełniejszych opracowań z tego zakresu. Jest to jednak przecież tylko „wstęp". jak i wady. co i w jakim stopniu możemy właśnie poprzez badania wyjaśnić w naukach społecznych. że nie wszystko o czym można pod tym tytułem napisać zostało przeze mnie w pełni przedstawione. Chałasiński.problematykę metodologii badań społecznych zachęciło mnie do dalszych prac nad kolejnym wydaniem wymienionej publikacji.in. wskazując zarówno na ich zalety. . dodajmy nie zawsze łatwo dostępnych. uwzględniającą także nowszą literaturę przedmiotu. Książka ta jest napisana przede wszystkim dla studentów tych kierunków studiów. uczulić Czytelnika na złożoność i specyfikę metod i technik badań tej dziedziny. Weber. Toteż w mojej książce. Sorokin czy M. jak metody i techniki badań społecznych. P. Chcę także przestrzec Czytelnika przed naiwną wiarą w możliwość osiągnięcia cudów poznawczych poprzez bezkrytyczne stosowanie do badań rzeczywistości społecznej metod zaczerpniętych z innych nauk niż nauki społeczne. jak np. którzy acz nie mająprogramowych zajęć z wymienionego przedmiotu. np. krytycyzmem i oczywiście znajomością stosowanych metod. starałem się również przybliżyć ją przynajmniej w pewnym stopniu Czytelnikowi. a nawet zarysowane skrótowo. Znaniecki. Są one jednak rozsiane nie tylko w różnych książkach. W pierwszej — ogólnej chcę m. W pierwszym z nich staram się ukazać. uwzględniając nowsze pozycje. Natomiast w części drugiej omawiam bardziej szczegółowo stosowane sposoby badania rzeczywistości społecznej. jakie wymieniam w „Literaturze uzupełniającej". a nie podręcznik metod i technik badań. W. Mam świadomość tego. prezentując problemy metodologiczne badań społecznych i wskazując na istniejącą literaturę przedmiotu. czy „wprowadzenie" w określoną problematykę. W drugim — z kolei — podejmuję krytyczną refleksję o charakterze ogólnometodologicznym. niemniej trudno osiągalnych. a równocześnie wskazać na konieczność postawy nacechowanej dużą rzetelnościąbadawcząi otwartościąna osiągnięcia metodologii. w jakich występują refleksje metodologiczne. przypominając poglądy głoszone na ten temat przez tak wybitnych przedstawicieli nauk społecznych. J. St. W polskojęzycznej literaturze nie brak oczywiście publikacji. w związku z przygotowaniami pracy dyplomowej i potrzebą zbierania przeróżnych danych. Wskazuję także na istniejącą literaturę obcojęzyczną. których programy przewidują taki przedmiot. Ossowski. aby ułatwić im poruszanie się wśród złożonych problemów metodologicznych. to jednak są zmuszeni do korzystania z metod i technik badań społecznych. Ale — korzystając z doświadczeń związanych z wcześniejszymi wydaniami — starałem się uwzględnić także jego przydatność dla tych studentów. poświęcone wyjaśnianiu zjawisk społecznych oraz metodologicznym aspektom zaufania i podejrzliwości. Dilthey. ale także w licznych czasopismach fachowych. zarówno o charakterze ogólniejszym —jak też odnoszących się do badań w poszczególnych naukach społecznych. Brak natomiast publikacji uogólniających dotychczasowe refleksje na ten temat i stanowiących swoisty przewodnik po tej problematyce. Obecne wydanie jest zmodyfikowanąi poszerzoną wersjąlll-go wydania. Czy i o ile moje zamierzenia zostały zrealizowane? Odpowiedź na te pytania należy do Czytelnika. Swoistym zakończeniem tej części są ostatnie dwa fragmenty. 9 Książka ta składa się z dwóch części. FI.

Okazało się. . 13 Stanisław Ossowski — podejmując tego rodzaju refleksje — stwierdził trafnie. poszukiwania wsparcia dla nauk społecznych w innych naukach jest w pełni zasadne. Oczywiście.in. ale również i środowisko społeczne.(1) z dawna obserwowany wpływ rezultatów badań na rzeczywistość. METODOLOGICZNE PROBLEMY BADAŃ SPOŁECZNYCH SPECYFIKA NAUK SPOŁECZNYCH Pod wpływem osiągnięć poznawczych nauk przyrodniczych. ponieważ są one zbieżne z wysuwanym przez metodologów postulatem jedności nauki oraz wynikającym z niego postulatem jedności założeń metodologicznych. luty 1995 r. m. mało precyzyjna i nie odpowiada wzrastającym potrzebom poznawczym i praktycznym. Skłania to jednak również do intensyfikacji poszukiwań skutecznych sposobów przezwyciężenia istniejących słabości. że wiedza o rzeczywistości społecznej jest raczej nikła. Pomimo jednak teoretycznej zasadności koncepcji wykorzystania metod nauk przyrodniczych do badań zjawisk społecznych. zaznaczyły się dążenia zmierzające do użycia metod badawczych stosowanych dotąd we wspomnianych naukach również do badań zjawisk społecznych w całym ich bogactwie i złożoności. I wówczas ujawnia się słabość wspomnianych nauk.Katowice. do której wnioski z badań mają się odnosić. współtworzących to. (4) konflikt pomiędzy ograniczeniem się do metod standaryzowanych a miarodajnością wskaźników i subtelnością praktyki. nie ograniczone wyznacznikami historycznymi. że coraz bardziej pojawiała się konieczność krytycznej refleksji nad możliwościami adaptacji metod badawczych nauk przyrodniczych do potrzeb badań rzeczywistości społecznej. (3) konflikt pomiędzy postulatem systematyczności badań i postulatem ubiegania się o wnioski ogólne. a zwłaszcza socjologią. że ich życie określa nie tylko środowisko naturalne. co skrótowo jest nazywane rzeczywistością społeczną. (2) bezpośredni wpływ samych czynności badawczych na badaną rzeczywistość. 1. podejmowane w tym zakresie próby nastręczają wiele problemów.1. wzrasta ich zainteresowanie osiągnięciami poznawczymi i praktycznymi nauk zajmujących się środowiskiem społecznym. a także dzięki możliwościom ich wykorzystania w przeobrażaniach świata. Bowiem w miarę upowszechniania się wśród ludzi przekonania o tym. (5) udział doświadczenia wewnętrznego w praktyce badawczej"1.. Wszelkie bezkrytyczne przenoszenia owych metod do badań zjawisk społecznych nie dawały wcale spodziewanych efektów poznawczych i kończyły się co najwyżej próbąjakiego udziwnienia nauk społecznych. Janusz Sztumski Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Nic więc dziwnego. że w interesującym nas przypadku trzeba rozpatrzyć następujące zagadnienia: „.. poprzez podejmowanie prób zmierzających do wykorzystania doświadczeń metodologicznych nauk przyrodniczych.

że „. a tym samym stały się jednym z czynników zapobiegających katastrofie tego ustroju2. ponieważ każde z nich wskazuje na specyfikę nauk społecznych. postawami dotyczącymi określonych spraw i nie widzieliby powodów do ich ewentualnej zmiany. jeżeli popełnią jakieś uchybienie metodologiczne. Chemik. Natomiast już sam fakt opublikowania teorii dotyczących problemów społecznych może spowodować określone zmiany w tych społeczeństwach. spowodowały z ich strony działania obronne. a w dalszej konsekwencji do określonych zmian społecznopolitycznych. jakie spowodowała np.. że wyniki wszelkich badań naukowych. przez Karola Marksa zagrożenia kapitalizmu. które z czasem doprowadziły m. że „najostrzej wszakże różnica pomiędzy przyrodnikiem a badaczem .". A dalej wskazywał. gdzie dane teorie będą znane. na terenie nauk społecznych wyniki badań mogą powodować zmiany nie mające analogii w sferze nauk przyrodniczych. o których być może nigdy by nie myśleli. socjologa lub psychologa. to na ogół nie może swoich badań powtórzyć w tym samym środowisku społecznym. czy też nad swoimi poglądami. jeśli przenikną do ich świadomości. Niewątpliwie osiągnięcia nauk przyrodniczych i wiedza o nich mają także wpływ na sytuację społeczną. tzn. 2. ponieważ badani nie sąjuż tymi samymi ludźmi. na tym samym zbiorze ludzi... Pouczającym przykładem są skutki. 1. w społeczeństwie francuskim przed rewolucją w XVIII wieku tzw. Jeżeli natomiast podobny błąd popełni socjolog. Słusznie jednak wskazywał Ossowski. jak w badaniach np. a więc zarówno przyrodniczych. Ukazane np. przed uczestnictwem w badaniach. Ale ze względu na powtarzalność zjawisk przyrodniczych niebezpieczeństwo to nie jest tak poważne w sferze badań przyrodnika. mogą zmieniać daną rzeczywistość. jakimi byli wcześniej. czyli będą użyte do celowego działania. Jednakże żadne z tych odkryć czy też inne odkrycia dokonane w naukach przyrodniczych nie kształtuje przecież przez sam fakt swego zaistnienia przyrody czy poszczególnych jej zjawisk dopóki nie zostanie do tego celu wykorzystane przez człowieka. że proces badawczy niszczy normalne warunki istnienia przedmiotu badań. jak i społecznych. a tym samym nie zastanawialiby się nad nimi. Bowiem rezultaty badań albo oparte na nich przewidywania kształtują nie tylko zachowanie badających. 3. którą trzeba i należy brać pod uwagę wtedy.in. Otóż pod jej wpływem zaczynają dokonywać się w świadomości ludzi określone procesy przewartościowań. ale również badanych. występuje niebezpieczeństwo polegające na tym. fizyk czy biolog. gdy podejmujemy badania zjawisk należących do sfery zainteresowań wspomnianych nauk.. „teoria umowy społecznej". jeśli zostaną zastosowane w praktyce. to mogą z reguły powtórzyć swoje doświadczenia na tym samym przedmiocie lub na identycznym. gdy zostały potwierdzone także przez innych badaczy i przeniknęły do świadomości kapitalistów. Wiadomo. Tytułem przykładu przypomnijmy o wpływie heliocentrycznej teorii Kopernika czy też o odkryciach fizyki jądrowej w naszych czasach na świadomość i postawy ludzkie. jak i społecznych. do prze14 obrażenia się „poddanych" w „obywateli". „Analogia pomiędzy socjologią empiryczną a naukami przyrodniczymi zawodzi także w sprawie zasięgu wniosków indukcyjnych opartych na systematycznych badaniach" — zauważył nie bez racji Ossowski3.Przyjrzyjmy się bliżej wyróżnionym zagadnieniom. opiniami. Zarówno w sferze nauk przyrodniczych. Otóż pod wpływem badań nasunęły im się problemy.

np. Jak trudno sformułować metodologicznie poprawne pytania w ankiecie i jak liczne pułapki czyhają na badających przy interpretacji zebranych odpowiedzi ukazują socjologowie. nie będą wcale identyczne w każdym miejscu i czasie. a w tej mierze socjologa lub psychologa są zatem ważne hic et nunc i wszelkie próby ich uogólnień mogą opierać się jedynie na rachunku prawdopodobieństwa. Stwierdzenia przedstawiciela nauk społecznych. studentów jakiegoś typu szkoły wyższej. jak np. redukującego do minimum wpływ osoby badacza na osiągane wyniki5. uwzględniające właściwości poszczególnych respondentów. w badaniach ankietowych dąży się do standaryzacji pytań. w jakich przeprowadza się doświadczenie przyrodnicze nie powodujątak poważnych ograniczeń sytuacyjnych. np. jednakowe odpowiedzi na to samo pytanie nie wskazują bynajmniej na identyczne postawy czy opinie respondentów. Ewentualne różnice w opiniach i postawach można ujawnić dopiero wówczas. ale równocześnie upraszcza też badaną rzeczywistość. Standaryzacja usprawnia niewątpliwie opracowanie odpowiedzi. Natomiast ze zjawiskami społecznymi sprawa się przedstawia inaczej: uwarunkowanie kulturowe odbiera neutralność współczynnikom czasowo-przestrzennym. uhistorycznia materiały. „pytań otwartych" w ankietach i zastępowanie ich „pytaniami zamkniętymi" w celu osiągnięcia standaryzacji nie daje badającemu wcale takich samych możliwości. norm itp. W naukach społecznych możliwości standaryzacji są nader ograniczone specyfiką tych nauk. Bowiem o ile równe słupki rtęci w jednakowych termometrach są niewątpliwymi wskaźnikami identycznych temperatur. z dążeniem do tego. . fizykowi stosowanie identycznych narzędzi pomiaru dla określenia danych parametrów. gdyby je przeprowadzono w czasach faraonów lub w czasach paleolitu.zjawisk społecznych przy budowaniu indukcyjnych uogólnień objawia się w ich stosunku do materiałów z przeszłości". gdzie dany metal występuje. którzy zajmują się problemami metodologicznymi6. ponieważ pozwala na uchwycenie tylko tego. Możliwość względnie swobodnego kształtowania warunków. co łączy się jednak z odejściem od standardowych metod7. o której wcześniej była mowa. „Ograniczenie się w badaniach socjologicznych do ścisłych standaryzowanych metod wedle wzoru nauk przyrodniczych nie tylko eliminuje materiały z przeszłości. Każda z osób odpowiadających „tak" albo „nie" może przecież kierować się zupełnie różnymi motywami. ale —jak zauważył Ossowski — pociąga za sobą inne jeszcze skutki nieznane naukom przyrodniczym". aby w badaniach empirycznych osiągnąć reprezentatywność próbki badanej populacji i taką normalizację danych. gdy zastosujemy zróżnicowane techniki badawcze. co da się sprowadzić do przyjętych standardów. Unikanie tzw. „Mamy więc prawo sądzić — pisał Ossowski — że eksperymenty Galileusza. redukując przez to samo ogólność wniosków indukcyjnych"4. jakie występują w badaniach eksperymentalnych prowadzonych w naukach społecznych. to np. W socjologii standaryzacja wiąże się np. 15 4. Natomiast znane nam właściwości psycho-socjo-demograficzne badanej zbiorowości. Ustalone właściwości żelaza lub innego metalu będą sprawdzały się w każdym miejscu i czasie. Dlatego też jednogłośność nie oznacza wcale jednomyślności. Z powyższych dążeń wynikają szczegółowe dyrektywy dla konkretnych metod stosowanych w empirycznej socjologii. Newtona czy Einsteina nie wypadłyby inaczej. aby nadawały się one do opracowań statystycznych oraz do maksymalnej depersonifikacji procesu badawczego.

Uwzględniając swoistość nauk społecznych. według którego wzrostowi dochodu narodowego towarzyszy wzrost konsumpcji. ponieważ to właś16 nie wczuwanie się pozwala jemu o wiele lepiej czy głębiej zrozumieć dane zjawisko. Kiedy mówimy o roli doświadczenia wewnętrznego w poznaniu zjawisk społecznych. że zagrożenie zewnętrzne wzmaga zwartość grupy — są lepiej zrozumiałe. można wskazać na te cechy wspólne. jakie występują we wszystkich naukach. historyk czy ekonomista wczuwa się po prostu volens nolens w sytuację i stosunki społeczne. pozwalającąna wyodrębnienie tychże nauk spośród innych. a tym samym daje jemu lepsze szanse na poznanie badanych zjawisk.in. Otóż nauki społeczne — podobnie jak wszystkie inne — są: 17 . a więc np. Wadliwość tego rodzaju poglądów została już dawno wykazana przez takich uczonych. socjologa w sytuacje społeczne badanych ludzi pozwala zrozumieć ich sposób myślenia. którzy twierdzili. Istnieje także możliwość przenoszenia metod badawczych z jednych nauk do drugich. jak też i odrębność nauk społecznych. ale wszelkie działania w tym zakresie powinny uwzględniać zarówno to. Dilthey i Husserl. jeżeli wczuwamy się w sytuację ludzi. Alfred Vierkandt i Karl Mannheim. zjawiska przyrody. co nie znaczy wcale.5. W naukach społecznych — w przeciwieństwie do nauk przyrodniczych — wpływ doświadczenia wewnętrznego badacza jest nie tylko trudny do wyeliminowania. co wspólne wszystkim naukom. których dochody wzrosły. z jakim bada np. Wczuwanie się np. które bada. że zostały one do końca przezwyciężone i nie mają dzisiaj swoich zwolenników. wpływ ten nie zawsze jest negatywny. Max Weber. że zjawiska świata duchowego i społecznego nie mogą być badane takimi samymi metodami jak przyroda i dlatego postulowali rozumowe „wczuwanie się" w przedmiot poznania i jego intuicyjne zgłębianie10. Chodzi jedynie o ukazanie wpływu i znaczenia czynnika subiektywnego w badaniach społecznych. jest wyższe od innych sposobów poznawania9. Jaką rolę odgrywa doświadczenie wewnętrzne w zrozumieniu mechanizmów zależności wykrytych w sferze zjawisk społecznych ukazująnastępujące przykłady. jaka stanowi właśnie owądif-ferentia specifica. Również ukazywanie odrębności nauk społecznych nie powinny skłaniać do wniosku. z nauk przyrodniczych do nauk społecznych. do jakiego doszli ongiś m. a nawyki konsumpcyjne nie pozwalają zmienić dotychczasowego stylu życia lub w sytuację np. Socjolog. ale co więcej. jak np. Postulowana przez metodologów jedność nauki i jego założeń metodologicznych nie wyklucza wcale odrębności poszczególnych nauk. czyli wpływu doświadczeń życiowych danego badacza i jego intelektu na poznawanie rzeczywistości społecznej. Trudno wyobrazić sobie. wolniejszy od wzrostu dochodu lub ukazane przez Simmela prawo socjologiczne. członka oddziału wojskowego zagrożonego przez wroga8. to nie mamy oczywiście zamiaru przekonywania o tym. istniejące opinie i odpowiadające im postawy. Otóż znane twierdzenie Keynesa. że poznanie intuicyjne. w spinozjańskim lub bergsonowskim rozumieniu. aby człowiek badający zjawiska społeczne —jako istota społeczna — mógł je badać z takim samym obiektywizmem.

czyli w sposób wolny od irracjonalnych koncepcji. jak i jakościowym. lecz są dostępne każdemu poznającemu człowiekowi. nie stanowią one zamkniętych zbiorów twierdzeń.2. poprzez logiczną krytykę. który jest określony w swoim istnieniu i rozwoju świadomością istot ludzkich. uczuć. ale również dlatego. etnologia. d) intersubiektywne — dążąc do ujęć swoich ustaleń. tzn. opisów. np. że pomimo pewnych zbieżności i podobieństw o charakterze metodologicznym z innymi naukami. 18 1.. w jakiej wymieniono powyższe cechy nie świadczy o stopniu ich ważności. nie są więc zbiorami dogmatów. socjologia. są w sposób konieczny wyznaczone przez ogół kształtujących je warunków. czyli sine irra et studio. b) deterministyczne — ponieważ zakładając. z których każda dąży do rozpoznania poszczególnych jej fragmentów. tzn. Kolejność. Zauważmy. Niewątpliwie problematyka metod i technik badawczych stosowanych w interesujących nas naukach łączy się przede wszystkim z właściwościami wymienionymi na końcu. które mogą być uzupełniane nowymi i modyfikowane na skutek rozwoju danej nauki. historia. prawidłowości itp. że wszelkie zdarzenia i zjawiska. Bowiem wszystkie wespół potwierdzają autentyczność nauk społecznych.a) obiektywne — nie tylko w tym znaczeniu. zjawiskami i procesami społecznymi. z ich sprawdzalnością. czyli mówiąc bardziej skrótowo — tzw. iż starają się badać go w sposób wolny od uprzedzeń. nauki społeczne różnią się jednak od pozostałych specyficznym charakterem przedmiotu swoich badań. przeczuć. jakie badają. zgodnie ze swoją specyfiką. f) otwarte i dopuszczające zmiany — tzn. że traktują przedmiot swoich badań jako byt istniejący niezależnie od poznającego przedmiotu. lecz twierdzeń. tzn. poprzez przedmiotową i społeczną praktykę. wewnętrzną spójność. jak i w sposób empiryczny. ustalonych raz na zawsze zarówno pod względem ilościowym. PRZEDMIOT I CEL BADAŃ SPOŁECZNYCH Rozmaitymi tworami życia zbiorowego ludzi. rzeczywistością społeczną — zajmuje się wiele nauk. a stosowane w niej metody i techniki badawcze — podobnie jak też jej kategoria i prawa — są stosowane w pozostałych naukach społecznych. zdarzeniami na podstawie uogólniania swoich efektów poznawczych. ekonomia polityczna i in. c) generalizujące — bowiem zmierzają do ustalenia ogólniejszych zasad i praw rządzących badanymi zjawiskami. ponieważ nauka ta stwarza najszersze podstawy do penetracji rzeczywistości społecznej. faktami itp. g) s p r a w d z a 1 n e są też ich wyniki i metody zarówno na drodze teoretycznej. które nie są zależne wyłącznie od doznań. czy myśli jakiegoś podmiotu. jak też z uwagi na dążność do racjonalnego przedstawiania badanych faktów. e) logiczne — zarówno ze względu na swoją strukturę. a tym samym podlegają określonym prawidłowościom. konstatacji w kategoriach. Rozważania dotyczące przedmiotu badań zawężam do socjologii. przeróżnymi strukturami. .

rudym czy łysym nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji społecznych. różne zbiorowości społeczne). ponieważ w nich właśnie kształtują się opinie.Przechodząc do charakterystyki przedmiotu badań socjologii trzeba już na początku wskazać. że praktycznie możliwa jest styczność . Do najbardziej typowych zbiorów społecznych zaliczamy zbiorowiska społeczne i kategorie społeczne. np. zarówno materialne (np. które badający zastaje w istniejących zbiorowościach. postawy i zachowania ludzi oraz wartości. który na podstawie dowolnej cechy. że przedmiotem tych badań jest wszystko to. jakimi kierują się oni na co dzień. Zbiorowościami społecznymi nazywamy wszystkie takie zbiory ludzi. ktoś jest blondynem. Zbiory np. że jest on bardzo złożony. a. czyli z przynależnością do nich nie łączą się żadne obowiązki lub uprawnienia społeczne. w których pomiędzy tworzącymi je osobnikami. kolektywy itp. Natomiast zbiory utworzone przez postronnego obserwatora jakiejś licznej grupy ludzi. co składa się na rzeczywistość społeczną. pozwalających w konsekwentny sposób podzielić daną grupę na pewną ilość mniejszych grup. że np. Do najistotniejszych jej składników zaliczamy: a) zbiorowości i zbiory społeczne. które powstały w praktyce życia społecznego. jak również idealne. do których zaliczamy np. cech przypadkowych. To. brunetem. Spróbujmy przyjrzeć się bliżej temu. wynikające z faktu ich przynależności do danego zbioru. czy też wierzenia ludzi. czyli zostały ukształtowane w procesie współżycia ludzi ze sobą w obrębie danej zbiorowości. rodzina. Przykładowo zalicza się do tego typu tworów społecznych: grupy. idee. W ostatnich latach np. np. Zbiorami społecznymi nazywamy takie twory. barwy włosów lub rodzaju nakrycia głowy itp. grupy koleżeńskie. w przeciwieństwie do zbiorów logicznych. na którym opiera się wymienione wyróżnienie jest cechą ukształtowaną w życiu społecznym i odpowiednio wartościowaną społecznie. bowiem wykształ19 cenie. Są to zatem zbiory. dla potrzeb marketingu itp. co z socjologicznego punktu widzenia składa się na tą rzeczywistość społeczną. Tego rodzaju zbiory mogą być niekiedy przydatne dla celów praktycznych. klasy i warstwy społeczne. występującej u interesujących go ludzi. kliki. Zbiorowisko społeczne tworzy zbiór ludzi przebywających mniej lub więcej stale w pewnych określonych ramach przestrzennych w takim skupieniu. jakie możemy wyróżnić wśród załóg wielu zakładów pracy. występują jakieś wzajemne oddziaływania. tzn. dużym zainteresowaniem nie tylko socjologów cieszą się przeróżne małe grupy społeczne. przesądy. różnego rodzaju publiczności itp. jak np. Obejmuje bowiem rozmaite twory życia społecznego. jakie sam tworzy dla określonych potrzeb na podstawie dowolnej cechy wspólnej. są przykładem zbiorów logicznych. Bez przesady można powiedzieć. wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników. są przykładem zbiorów społecznych. b) instytucje społeczne oraz c) procesy i zjawiska społeczne. Nie posiadają one jednak walorów zbiorów społecznych.

pokrewieństwa. Stąd wielość znaczeń tego terminu. że łączy się z nimi określone obowiązki. np. które są zróżnicowane w poszczególnych grupach społecznych i które ulegająprzeobrażeniom wraz z rozwojem społecznym.wykształcenia i zawodu. stowarzyszenia itp. 5) także role społeczne mogą stać się swoistymi instytucjami. (czyli „pozycje społeczne")11. „wielebny" itd. postawy i . rola męża i ojca. 4) poszczególne osoby fizyczne. małżeństwo. kręgu kulturowego oraz stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego danego zbiorowiska. wspólnota religijna itp. Zjawiskami społecznymi nazywamy z kolei wszelkie uzewnętrznione i masowe wytwory współżycia oraz wzajemnego oddziaływania na siebie ludzi. b. które różnią się zarówno wielkością jak też innymi cechami charakterystycznymi np. w jednym z wyróżnionych znaczeń. fundacje. spółdzielcze. Termin „instytucja społeczna" nie jest jednoznaczny. godności lub funkcji społecznych i w świadomości ludzi danych społeczności występują nie jako konkretne osoby. 3) zasady i normy społeczne regulujące zachowanie i współżycie ludzi. Procesami społecznymi nazywamy rozmaite. którym określa się proces upowszechnienia się i utrwalania jakiegoś sposobu postępowania. Z terminem „instytucja" łączy się pochodny — mianowicie — „instytucjonalizacja". powołane do realizacji określonych funkcji powszechnie użytecznych. jak np. wieku. ale są utożsamiani z zajmowanym stanowiskiem. kapitana statku—jako „pierwszego po Bogu" itp. Spotykamy się z wieloma zbiorowiskami społecznymi. „szef.bezpośrednia osób tego zbioru ze sobą. „prezes". przebiegające regularnie po sobie. zachowania itp. jakich naruszenie spotyka się ze społeczną dezaprobatą. Kategorią społeczną nazywa się z kolei zbiór ludzi wydzielony w praktyce życia społecznego w obrębie różnych struktur społecznych ze względu na określone cechy fizyczne lub inne. „Zbiorowisko miejscowości X" jest określeniem oznaczającym po prostu wszystkich ludzi zamieszkujących stale lub okresowo na terenie danej miejscowości. jak też kulturowo-antropologicznych. jak np. faktów społecznych. spośród których wskażemy następujące: 20 1) zorganizowane twory społeczne. jako „głowy rodziny". Zet". wydają się ludziom na tyle ważne. rodzina. c.Iksiński" czy „p. stających się z czasem instytucjami. np. „p. które same przez się lub przez swój rzeczywisty czy domniemany związek strukturalny lub funkcjonalny z innymi cechami. np. (czyli „funkcje") i uprawnienia. samorządowe. które stają się ucieleśnieniem urzędów. Posługujemy się nim zarówno dla oznaczenia przeróżnych tworów prawnych lub organizacyjnych. stanu cywilnego. wzajemnie warunkujące się przeobrażenia w różnych tworach społecznych lub w życiu danego społeczeństwa. ruchliwość społeczna. 2) względnie ustabilizowane i prawnie określone formy społecznego współżycia. dla danego regionu geograficznego. urzędem lub godnością czyli jawią się w świadomości innych jako np. opinie. Do najbardziej powszechnych kategorii społecznych zalicza się kategorie: płci. różne agendy państwowe. Z przynależności do każdej z kategorii społecznych wynikają określone zwyczajowo i prawnie obowiązki i uprawnienia.

dotyczy kwestii ontologicznych. celem podejmowanych badań jest — najogólniej biorąc — naukowe poznanie badanej rzeczywistości. wierzenia. że refleksje ontologiczne nie wywierają istotnego wpływu na przebieg lub wyniki badań. W związku z tym . Badania empiryczne przyczyniająsię zatem niewątpliwie do poznania uwarunkowań i prawidłowości zjawisk i procesów społecznych. Powyższe mniemanie nie jest jednak zasadne. że rozwój teoretycznych i praktycznych możliwości socjologii jest również istotny dla innych nauk społecznych.zachowania ludzi. Poprzez badania empiryczne w socjologii zmierza się więc zarówno do rozwijania teorii. Oprócz realizowania celu poznawczego ważne jest także kształtowa-n i e rzeczywistości społecznej. dotyczących tego. zachodzące w nim procesy. w związku z tym prognozowanie i planowanie jej przeobrażeń. usystematyzowanej wiedzy odnoszącej się do rzeczywistości społecznej.3. zainteresowania itp. co umożliwia właśnie stymulowanie procesów społecznych. które mogą okazać się przydatne zarówno dla celów poznawczych. 3) wzbogacenie dotychczasowej wiedzy o poszczególnych przejawach życia społecznego poprzez uzupełnienie jej nowymi danymi i wynikającymi z nich wnioskami. które opierają się na badaniach empirycznych. tzn. Jednakże dla współczesnych nauk społecznych nie jest to wcale cel jedyny. wytwory życia społecznego. aby służyć potrzebom praktyki społecznej. Odpowiedź na pytanie o to czym jest dla nas przedmiot badań. że poprzez badania empiryczne w socjologii uzyskujemy możliwość: 21 1) sprawdzenia prawdziwości istniejących już teorii oraz wniosków. jakaś grupa społeczna itp. co chcemy badać — podobnie też to —jak chcemy realizować nasze zamierzenia badawcze. Biorąc powyższe pod uwagę zasadną jest teza. Wielu badaczy zjawisk społecznych jest skłonnych mniemać. FILOZOFICZNE PODSTAWY BADAŃ SPOŁECZNYCH To. czyli niezbadanych faktach i zjawiskach społecznych. 4) uzyskanie wiadomości o nieznanych dotąd. Zauważmy też. społeczeństwo. wiąże się z potrzebą świadomego lub milczącego przyjęcia określonych podstaw filozoficznych. jak też do tego. rodzaju i istoty. czym jest dla nas wybrany przedmiot badań oraz jakie są uwarunkowania jego poznania. ukazując możliwości jej kształtowania. Podobnie jak we wszystkich naukach. materialne i niematerialne twory życia zbiorowego ludzi. jak i praktycznych możliwości socjologii. a ponadto mogą ich niepotrzebnie wikłać w mniej lub bardziej jałowe spory filozoficzne. do jego charakteru. ponieważ przyczynia się do ich rozwoju. Uwaga ta odnosi się również do pozostałych nauk społecznych. a w tej mierze i w socjologii. 2) uściślenia zakresu stosowalności poszczególnych teorii do potrzeb praktyki. np. dostarczając wspominanym naukom podstawowej wiedzy o prawidłowościach istnienia i przeobrażeń rzeczywistości społecznej. tzn. jakie z nich wynikają. moda. jak i praktycznych. co pozwala rozszerzenie penetracji naukowej na nowe obszary rzeczywistości społecznej. które — najogólniej — odnoszą się do natury danego przedmiotu. tak też w naukach społecznych. 1. a tym samym i do poszerzenia zarówno poznawczych.

c) istota i zjawisko. Jej wpływ na konkretne stawianie zagadnień i na toczące się w socjologii spory był nieraz podkreślany12. ponieważ umożliwiają zrozumienie rozmaitych prawidłowości oraz przeobrażeń jakie mają w nich miejsce. Na szczególną uwagę zasługują następujące kategorie: a) wzajemny związek badanych zjawisk. które mają zarówno obiektywne podłoże. jak i społeczeństwa. 23 a. szczególne i ogólne w badanej sferze. a nawet cechami tego samego zjawiska. które są przydatne zarówno do badań przyrody.Odzwierciedlają one zarówno istniejące w rzeczywistości społecznej prawidłowości. iż zmiany jednego . h) możliwość i rzeczywistość oraz i) przyczyna i s k u t e k w rzeczywistości społecznej. uzyskują względną niezależność i przeciwstawiają się każdemu nowemu doświadczeniu poznawczemu. w jakich przejawia się ona ludziom. czy jest wyraźnie sformułowany. Dobrą ilustracją powyższego poglądu są refleksje Tadeusza Szczurkiewicza związane z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie czym jest grupa społeczna. d) treść i forma. e) konieczność i przypadkowość. to jednak nie są one wcale obojętne dla podejścia do empirycznych badań wspomnianego tworu społecznego13. Ogólna teoria 22 rzeczywistości — czy jest ona konsekwentną doktryną filozoficzną.trafna jest wypowiedź Jana Szczepańskiego. kiedy pojawią się. Kategoriami danej nauki nazywamy jej podstawowe pojęcia. ponieważ są uogólnieniami ludzkiego poznania. które sprawiają. cojednostkowe. Zauważmy.in. lecz ulegają zmianom i przeobrażeniom w miarę dokonywania się postępu wiedzy ludzkiej o życiu społecznym i jego wytworach. g) miara. a nie dowolnymi lub umownymi tworami. czy też milcząco przyjęty. że pomiędzy poszczególnymi zjawiskami przyrody czy też zjawiskami społecznymi. a tym samym wpływają w pewnym stopniu a p r i o -r i na nasze poznanie. na które należałoby zwrócić uwagę. takie relacje. jak też kolejne szczeble poznania tejże rzeczywistości przez ludzi. lecz także ram odniesienia dla interpretacji materiałów. b) określenie tego. niezależnie od tego. Jako subiektywne formy ujmowania obiektywnych zależności nie są one stabilne. Jednak z tą chwilą. istniejąm. Przyjrzyjmy się bliżej walorom poznawczym wymienionych kategorii w odniesieniu do nauk społecznych. I chociaż odpowiedzi na pytanie dotyczące rzeczywistości grupy społecznej oraz jej charakteru są bardziej ważne dla socjologii teoretycznej niż empirycznej. Badając rzeczywistość społeczną w całym bogactwie jej przeróżnych wytworów. f)jakość i ilość. jak też obiektywnie określoną treść. Oprócz wyboru założeń ontologicznych lub epistemologicznych w przypadku filozoficznych podstaw badań społecznych wchodzą w grę także określone kategorie ogólnej metodologii. odwołujemy się przede wszystkim do następujących kategorii metodologicznych. jako istniejące już formy ujęcia danej rzeczywistości. czy też tylko zlepkiem potocznych wyobrażeń — dostarcza nie tylko aparatu pojęciowego. ma reperkusje w ogólnych dyrektywach metodologicznych oraz w technikach zbierania i interpretowania materiałów. że „każdy pogląd na rzeczywistość społeczną.

Natomiast zjawisko jest szerszym ujęciem. nie ma . b. np. Wśród badanych zjawisk społecznych możemy wyróżnić nie tylko powtarzalne właściwości. jakie występują w różnych zjawiskach i procesach albo też pomiędzy nimi. obejmującym całokształt cech i relacji. Doświadczenia osobnicze powodują m. która jest szczególnym przypadkiem świadomości rozumianej ogólnie. Tego rodzaju stosunki nazywa się właśnie wzajemnymi związkami. to.Otóż istniejący związek powoduje. co jednostkowe i ogólne. Oprócz ogólnego możemy także wyróżnić to. tzn. które przeciwstawiamy ogólnym. oraz ogólnych prawidłowości rozwojowych. a w odniesieniu do zjawisk społecznych. uniwersum. trwałe i powtarzające się związki. Konkretna wojna jest np.. W filozofii istniejąróżne poglądy na temat wzajemnych związków między istotą a zjawiskiem. charakteryzuje swoista świadomość. czyli ogólne. jako odzwierciedlenie w ludzkiej głowie danych warunków bytu społecznego. Ogólność przejawia się więc w powtarzalności danych cech i relacji w odniesieniu do badanych zjawisk. jako to. jak się produkuje i za pomocą jakich narzędzi — określa istotę poszczególnych formacji społecznoekonomicznych. ale również właściwości swoiste. d. obejmującym oprócz właściwości wspólnych wielu faktom. Dla zilustrowania tych różnic posłużymy się takim przykładem: to. Podobną różnorodność poglądów można odnotować wśród filozofów odnośnie treści i formy. Tytułem przykładu wymieńmy taki związek wzajemny: świadomość ludzi a społeczno-gospodarcze warunki ich życia. Natomiast to. także w odniesieniu do zjawisk społecznych. co jednostkowe i temu. co istotne. c. także pewne specyficzne elementy często jednostkowe. a ponadto oprócz tego. co ogólne. składających się na stronę zjawiskową. że obie omawiane kategorie trzeba rozpatrywać łącznie. co jest powtarzalne dla wszystkich przedmiotów danej klasy. co stanowi główną cechę.in. danego tworu społecznego obejmuje wewnętrzne. że obie te kategorie są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się warunkują. Poszukiwania istoty zmierzają do ukazania najgłębszych związków wewnę24 trznych. określającą dany twór społeczny lub proces społeczny od występujących w jego przypadku przejawów zewnętrznych. Uważam. jednostkowe. co najogólniejsze. tzn. a przeobrażenia świadomości z kolei na materialne warunki ich życia. przejawia się w jednostkowym. zaliczamy do ich zjawiskowej strony14. które określają jego tendencje i kierunki rozwoju. c o się produkuje. Jednostkowym — jest więc konkretne zjawisko lub proces czy też ich część składowa. określając tym terminem wszechświat. całokształt zjawisk społecznych. w którym przejawiają się właściwości charakterystyczne dla każdej wojny. zdarzeniem jednostkowym. Istota np. Kategoria ta służy więc dla odróżnienia tego. że każdego człowieka np. zawiera też to. Dlatego też możemy mówić o wzajemnym związku między tym. Szczegółowym —jest natomiast to. co ogólne. Uważam.zjawiska (lub cechy) zależą od zmian innego zjawiska (lub cechy). co nieistotne. ukształtowana jego osobistymi dziejami. określających tendencje rozwojowe danych procesów itp. jakie zachodzą w materialnych warunkach życia (obejmujących także sferę kultury) danych ludzi rzutują nieuchronnie — acz nie automatycznie — na przeobrażenia ich świadomości. co w pewnej mierze jest właściwe temu. że zmiany.

co ma charakter drugorzędny. np. zetknięcie się kapitalisty z robotnikiem na rynku pracy jest koniecznością. przypadkiem będzie natomiast. jakie między nimi występują. Natomiast formą jest jej struktura lub organizacja. np. liczebność. w czym się dana treść przejawia. O jakości mówimy wówczas. Posługując się tą kategorią możemy ująć przedmiot jako jedność. temperatura. objętość. Z tą chwilą kiedy obowiązująca miara zostanie zachwiana. W kapitalistycznym systemie społeczno-gospodarczym np. 25 Ilość obejmuje z kolei takie cechy danych przedmiotów i zjawisk. jakie dają się określić za pomocą liczby. Tak np. który kapitalista spotka się z danym robotnikiem.czyli syntezę jego cech ilościowych i jakościowych. cechuje go własna miara. g. Koniecznym jest więc wszystko to. co wynika z istoty danego procesu lub zjawiska. Dopiero w naszych czasach przekonano się do koncepcji wskazujących na to. tzn. intensywność współżycia ludzi. ponieważ dokonała się właśnie jego zmiana jakościowa. wskazujących na to. tętno itp. Ale w różnych systemach metodologicznych obie te kategorie ujmowano rozłącznie.in. procesów i zjawisk jest znana od dawna. Rozmaite twory i zjawiska społeczne mają także swoje miary.treści bez formy i formy bez treści. czym jest dany przedmiot i zjawisko i czym różnią się one od innych. fluktuacyjne. A kiedy zmiany ilościowe przekroczą tą granicę dotychczasowa miara przestanie odpowiadać danemu przedmiotowi. czy też w jakim miejscu i czasie to spotkanie nastąpi. żywy organizm ludzki posiada sobie właściwe temperatury. co określamy koniecznością i przypadkowością. ponieważ nie dostrzegano wzajemnych zależności. odnoszących się do żywych organizmów.dla żywego organizmu: ciśnienie krwi. i że każda jakość da się ująć ilościowo. jak długo dany przedmiot istnieje. gdy mamy po prostu na myśli całokształt cech. czyli to. f. Miara określa więc do jakiego momentu zmiany ilościowe. że nie mogą być one oddzielnie badane. jak np. Miara jest jedną z ważnych kategorii metodologii ze względu na jej przydatność w badaniach. co jest uwarunkowane przyczynami głównymi Natomiast przypadkowym nazywamy to wszystko. Nie znaczy to jednak. co modyfikuje jedynie przebieg danego procesu lub zjawiska i jest określone przyczynami pobocznymi. Inaczej mówiąc: jakość ukazuje nam specyfikę danego przedmiotu lub zjawiska. Na przykład: grupa społeczna musi posiadać określone minimum członków. natężenie itp. Nie mniej kontrowersji budzi wzajemna relacja między tym. którzy ją tworzą itd. e. Uważam. nie pociągają za sobą jeszcze zmian jakościowych. szybkość tętna itp. miary (parametry) — tak długo też pozostaje on żywy. . Ilościowa i jakościowa charakterystyka struktur. ciśnienia w układzie krwionośnym. że obie te kategorie pozostają w ścisłym i wzajemnym związku. Jak długo utrzymują się zatem dopuszczalne np. treścią określonej zbiorowości społecznej są wszystkie wzajemne oddziaływania i związki między osobnikami przynależnymi do tej zbiorowości. następuje zmiana jakościowa i do danego tworu nie można już stosować praw ważnych dla niego dotychczas. prędkość. że każdej ilości odpowiada określona jakość. Miara wyrażona w określonych jednostkach liczbowych stanowi poniekąd granicę bytu danego przedmiotu. od stopnia integracji danej zbiorowości zależy m.

Można wyróżnić następujące typy przyczyn: 1) zewnętrzne i wewnętrzne. które w ramach jednego związku przyczynowego tworząjedność dialektyczną. Bowiem wszystko. i. Przez przyczynowość rozumiemy związek między dwoma przedmiotami. co istnieje realnie. przyczyny wewnętrzne działajątylko poprzez przyczyny zewnętrzne na dowolny układ materialny i na odwrót. co może zaistnieć. działanie przyczyny na skutek jest silniejsze niż skutek na przyczynę. że pojęcie związku przyczynowego. ponieważ 26 może uchronić od błędów wynikających z przyjmowania postulatów za rzeczywistość. podobnie jak przyczyny i skutki. ale również wszystko to. tzn. Związek przyczynowy możemy wyrazić poprzez dwuczłonową relację łączącą dwa obiekty. zależne od punktów odniesienia. ustalamy poprzez wnioskowanie z danych. zjawiskami itp. Rzeczywistość jest z kolei konkretna. iż może zaistnieć w przyszłości. Poprzez badania empiryczne możemy ustalić nie tylko to. czyli to. ponieważ jest właśnie zrealizowaną możliwością. co jest rzeczywiście możliwe jest po prostu zdolnością obiektywnie istniejącej materii do stałego rozwijania i przeobrażania się z jednego stanu — w drugi. odnosi się wyłącznie do zjawisk. Dlatego też pytanie o przyczynę zjawisk ogólnych. czyli pojawić się w określonych warunkach. co stanowi rzeczywistość. a więc tym. procesami. jakie uzyskujemy poprzez badania. a więc wysoce prawdopodobne. Możliwość i rzeczywistość są przydatnymi kategoriami we wszystkich badaniach społecznych. . wyrażająca się w tym. które trzeba ujmować łącznie. z których jeden — jako przyczyna —powoduje nieuchronnie nastąpienie drugiego — zwanego skutkiem. Zdawanie sobie sprawy z różnic. co stało się faktem. faktami świata materialnego. i 3) asymetria. tak. Należy szczególnie podkreślić. co jest realnie możliwe. Możliwość jest oczywiście bogatsza niż rzeczywistość. czy też z myślenia ukierunkowanego życzeniami. a więc zdolnością do określonych transformacji. 2) konieczność. Obejmuje bowiem szereg potencjalnych alternatyw. że istniejąca przyczyna musi w odpowiednich warunkach wywołać dany skutek. Wszystko. np. jakie występują między możliwością a rzeczywistością jest ważne także w procesie badań społecznych. pojęcia przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych są względne.h. Przyczyna i skutek — pozostają w ścisłym związku i współokreśląją zjawisko przyczynowości. z których każda może stać się rzeczywistością w odpowiednich warunkach. przy czym cechami charakterystycznymi tej relacji są: 1) sprawczy charakter przyczyny. co jest przyczyną materii jest bezsensowne.

że badania w jakiejś dziedzinie zaliczanej do nauk społecznych. Podkreślając istnienie organicznego związku społeczeństwa i przyrody nie można oczywiście zapominać o istotnej różnicy. 1. aby badania były prowadzone z uwzględnieniem jego interesów. które wywołują konieczne i istotne cechy skutku. Uważam również.4. Nic więc dziwnego. ten może także wymagać. Dotyczy to zwłaszcza badań o charakterze empirycznym. ale także narzędzia badawcze. . Do tego rodzaju badań potrzebni sanie tylko ludzie o określonych kwalifikacjach. jakie służą zaspokojeniu innych jego oczekiwań itp. 3. Natomiast prawa społeczne realizują się poprzez świadomą— mniej lub bardziej — działalność ludzi.2) główne i uboczne — główne to takie. umożliwiające szybkie zebranie niezbędnych danych oraz wyposażenie techniczne umożliwiające przetworzenie zebranych materiałów badawczych oraz przygotowanie analizy ilościowej i jakościowej. 3) ponadto w procesach społecznych występują przyczyny obiektywne i subiektywne. doboru problemów badawczych. przypadkowe cechy skutku. które tak oto ujmuję: 1. że w badaniach społecznych jest zasadnym przyjęcie następujących założeń. jeśli nie pozyskają sobie sponsorów gotowych pokryć koszty danych badań. że podejmowane współcześnie badania społeczne wymagają niekiedy sporych nakładów finansowych i nie mogą być podejmowane samodzielnie przez poszczególnych badaczy. jaka występuje między prawami życia społecznego i prawami przyrody. ujmować społeczeństwo w świetle najogólniejszych prawidłowości właściwych przyrodzie. jako część materialnego świata. 2. spraw. mogą to być przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne. powoduje. MORALNE ASPEKTY BADAŃ SPOŁECZNYCH 1. rozpatrywać społeczeństwo ludzkie jako swoiste przedłużenie przyrody. opartym na odbiciu obiektywnych prawidłowości w ich intelekcie. na doświadczeniach codziennej praktyki itp. Subiektywne łączą się natomiast ze świadomym działaniem ludzi. które działają niezależnie od woli i świadomości ludzi.4. uwzględniać w historii kształtowania się stosunku ludzi do przyrody decydujące znaczenie ich rozwoju cywilizacyjnego. sposobów interpretacji wyników. które mogą być prowadzone przy współudziale zespołów badawczych.1. W przyrodzie obiektywne prawa realizują się poprzez zderzanie się ślepych i przypadkowych sił. przyczyny uboczne to te. a nawet poszczególnych jej fragmentów. zakresu ich prezentacji. Obiektywnymi są te. są pracochłonne i kosztowne. dostrzegać obiektywności praw dotyczących życia społecznego oraz 27 4. które mogą dotyczyć np. Sponsorzy nie zawsze bywają bezinteresownymi fundatorami badań i często kierują się powszechną zasadą: kto płaci. danych. Wpływ komercjalizacji nauki na postawy i zachowania badających Złożoność rzeczywistości społecznej. zasięgu badań. ograniczenia publikacji wyników godzących w interesy sponsora i upowszechniania takich. które wywołują nieistotne.

mogą znacznie łatwiej znaleźć sponsora niż badania. 28 Bez względu także na to czy sponsorem badań jest państwo. czy nawet żądania skierowane pod adresem badających. które mogą dotyczyć: uczestników badań. Oczywiście. A konsekwencją tego mogą być badania nierzetelne lub takie. które tym różnią się od tych ostatnich. bowiem w tym przypadku przedmiotem badań są na ogół ludzie. W odniesieniu do badań społecznych to poczucie odpowiedzialności musi być szczególnie duże. że nie ma takich produktów lub koncepcji politycznych. a więc badania. że każde badanie sponsorowane lub zlecone jest już z tego powodu moralnie wątpliwe i podejrzane. Propozycja „Dekalogu badacza rzeczywistości społecznej" Osoby prowadzące badania powinny być świadome swojej odpowiedzialności za skutki własnej działalności poznawczej. Byłby to niewątpliwie za daleko idący i nieusprawiedliwiony wniosek. Są to niestety badania co najwyżej n a -u k a w e. że badania odpowiadające na tzw.in.4.Wypada także zwrócić uwagę na to. gdy jest on narażony na zniszczenie albo na nieodwracalne zmiany. aby trzeba było więcej niż dziesięć zaleceń proponować po to. Z tych względów wydaje się celowym zastanowienie się nad pewnymi propozycjami porządkującymi tą sprawę.2. Trudno przecież dziwić się temu. 29 Nazwa zbioru proponowanych przykazań dla osób podejmujących badania społeczne nie jest przypadkowa. które chce się realizować dla osiągnięcia celów wyłącznie poznawczych. Stąd też propozycja tego swoistego „Dekalogu". że uczeni chcą mieć środki na badania i nie być abnegatami w życiu osobistym. a nie naukowe. jak też w innych — starają się często wychodzić nawet naprzeciw życzeniom swoich sponsorów lub zleceniodawców i dostarczać takich wyników badań. które pomimo metodologicznej poprawności — sugerują bezpodstawne wnioski itp. które nie uzyskałyby pozytywnych atestów lub opinii opartych oczywiście na naukowych badaniach. badania starające się zrobić dobre wrażenie na odbiorcy swoimi wynikami ze względu na zachowanie pozorów naukowości. Ponadto nie wydaje mi się wcale. . Zauważmy. nie znaczy to wcale. które mają służyć dla osiągnięcia jakichś doraźnych celów koniunkturalnych. a zwłaszcza zlecone badania — zarówno w naukach społecznych. W czasach mody na tą nazwę i ukształtowanego przez wieki jej odbioru. jeżeli znacznie więcej spraw zdołano przecież uregulować tylko dziesięciorgiem przykazań. Nie należy jednak pomijać związanych z tym zagrożeń. „zapotrzebowanie społeczne" —jak się to ongiś mawiało — lub na potrzeby „wolnego rynku". na które zwracałem uwagę. osoby postronne oraz przedmiot badań — zwłaszcza wtedy. Komercjalizacja nauki i poddawanie jej bezwzględnej władzy pieniądza staje się źródłem rozterek moralnych uczonych i niekiedy także ich cynizmu15. wydaje się być ona bardziej trafna niż każda inna. różni się herbata słodkawa od słodkiej. czym np. I świadomość tego faktu powoduje. że podejmujący sponsorowane. czy jakaś prywatna instytucja zawsze mogą wchodzić w grę mniej lub bardziej dobitnie wyartykułowane postulaty. szalbierstwa w imieniu nauki oraz przeróżne inne przejawy nieuczciwości badawczej. aby ukierunkować postawy i zachowania badaczy. jakie są przez nich oczekiwane. Nie zamierzoną więc konsekwencją komercjalizacji badań są m. a tym samym lekceważyć ukazanego problemu. występujący w rozmaitych strukturach społecznych i sytuacjach życiowych. 1.

Bądź otwarty i uczciwy wobec uczestników badań. X. że badanym zagrażają jakieś nieprzewidziane skutki negatywne. co gwarantuje ich skuteczność. należy zatem wskazać teraz w czym upatruję postaw i zachowań badacza. zaprezentowanego przezAmerican Psychological As-sociation16.W przedstawionej propozycji nawiązuję do analogicznego Dekalogu dla badań psychologicznych. A oto proponowane zalecenia: I. VI. II. Otóż łączę je z takimi postawami i zachowaniami wobec osób dysponujących pieniędzmi lub władzą. lecz ze względu na autentyczne efekty osiągane w sposób metodologicznie poprawny i moralnie godny. 30 Moralność ludzi badających różne aspekty życia społecznego nie może być zabezpieczona jakimiś przykazaniami czy też zaleceniami. Pamiętaj. jakie mogą się u nich pojawić. Stanie się to tym samym drobnym przyczynkiem w procesie kształtowania morale badających rzeczywistość społeczną. aby uczestnicy badań darzyli ciebie zaufaniem. Przyjmij osobistą odpowiedzialność za prowadzone badania i ich skutki. które jest tak ważne w tej właśnie dziedzinie. na ile jest to możliwe ze względu na dobro badań. a nie do zaspokajania niegodziwych zamierzeń. Dbaj o to usilnie. O metodologicznej poprawności badań wspominałem wcześniej. Uczeni —jak wszyscy ludzie — mająprzecież nie mniej dobre prawo do: komfortu wynikającego z osiągnięć współczesnej cywilizacji. ale także koszty i straty. a więc uwzględniać aspekty pragmatyczne. solidny i sine irra et studio. Staraj się jak najlepiej współpracować z dobrowolnymi uczestnikami badań. Szanuj także ich czas i cierpliwość. Nie wykorzystuj badanych pod żadnym względem. IV. V. Jestem oczywiście daleki od naiwnej wiary w skuteczność jakichkolwiek przykazań. Bądź zawsze gotowy do uczciwego wyjaśnienia badanym wszelkich wątpliwości. a co dopiero takich. Byłoby także przesadą domagać się od uczonych takich cnót. IX. Być może jednak skłonią one do pewnych refleksji. VIII. które mogą być pożądane u mnichów niektórych zakonów. że w badaniach należy pamiętać nie tylko o tym. Można jednak za ich pomocą zwracać uwagę na to. Jeżeli zaś dostrzeżesz. Informuj uczestników badań o celach i założeniach badań na tyle. które są wolne . ale nie tylko z tego tytułu. Przy podejmowaniu badań bierz pod uwagę nie tylko spodziewane pożytki lub zyski. wyróżnień z tytułu swoich sukcesów badawczych i zadowolenia z życia. a te z kolei zainspirują pożądane postawy i zachowania w czasie prowadzenia badań naukowych. że są badaczami określonych zjawisk. VII. to staraj się temu natychmiast przeciwdziałać. ale również i moralne. które mają przyczynić się do rozwijania nauki. że zasadniczym celem badań powinno być uzyskanie danych zebranych w sposób metodologicznie zasadny. III. które zasługują na miano moralnie godnych. ubóstwo. jak np. przesadna skromność i bezinteresowność dla spraw doczesnych lub postaw abnegatów życiowych. ponieważ od tego zależy wiele przy realizacji twoich zamierzeń badawczych. które są przykazaniami w cudzysłowiu. i to nawet popartych sankcjami. Zapewnij badanym ochronę przed wszelkimi szkodami możliwymi do przewidzenia.

Na tej zasadzie wyróżniamy więc badania: poznawcze. Koncentrując naszą uwagę na wspomnianych typach potrzeb możemy wskazać na odpowiadające im typy badań. to one właśnie nadają zasadnicze piętno naszym badaniom. przy równoczesnym niedostrzeganiu konieczności ciągłego prowadzenia badań poznawczych. że w konkretnym przypadku nie można prowadzić badań o przewadze elementów teoretycznych albo praktycznych. i o ile istniejące twierdzenia i teorie są przydatne do rozwiązywania konkretnych problemów. problemy związane z dalszymi uogólnieniami dotychczasowych osiągnięć poznawczych itp. 1. że podział badań na teoretyczne i praktyczne jest fikcyjny. teoretycznych w tych naukach. że u podstaw wymienionego podziału badań tkwią przecież określone cele. związane z istniejącymi możliwościami zastosowań osiągnięć danej nauki. biorąc pod uwagę ten fakt. są inspirowane przez liczne i różnorodne potrzeby. problemy ważne dla rozwoju każdej nauki oraz dla potrzeb praktyki. TYPY BADAŃ Badania we wszystkich naukach. ponieważ prowadzi ona do ich deformacji. Nawet badania nieprzydatne w danym . Oczywiście. potwierdzając tym samym słuszność postulatu metodologicznego. czyli obejmuje wszystkie te potrzeby. głoszącego jedność teorii i praktyki w procesie badawczym pomimo istniejących między nimi różnic. Z uwagi na ową jedność ważne są więc oba typy badań. którym odpowiadają określone typy badań. Uwzględniając ogólną ważność zasadyjedności teorii i praktyki należy też stwierdzić. jakie pojawiają się w codziennej działalności ludzi. Szczególnie szkodliwa jest pragmatyczna fascynacja potrzebami praktyki w naukach społecznych. jakie sobie stawiamy. ale nie znaczy to wcale. nazywane niekiedy badaniami podstawowymi. bezwzględnego realizowania ich każdego życzenia oraz manifestacyjnego podziwu dla ich możliwości lub próżności. oba typy badań współokreślają rozwój każdej nauki. Drugi — łączymy z kolei z różnorodnymi potrzebami praktyki. Pierwszy z nich łączy się z potrzebami o charakterze teoretyczn ym lub p o z n a w c z y m. że wszelkie próby preferowania tylko jednego typu badań są szkodliwe dla rozwoju nauki. a nie sam charakter danych badań. jakie wiążą się z rozwojem danej nauki. Skoncentrowanie się na praktycznych celach w konkretnych badaniach nie narusza zatem ogólnej zasady jedności teorii i praktyki.od pochlebstw. co wcale nie znaczy. Inaczej mówiąc służą one uściślaniu oraz fragmentarycznej weryfikacji istniejących twierdzeń i teorii. związane z doraźnymi potrzebami. ponieważ w rzeczywistości nie ma teorii bez praktyki i praktyki bez teorii. że nie wymaga to wcale heroizmu. Wniosek taki nie jest jednak w pełni zasadny. Z tego względu istniejące potrzeby zredukujemy do dwóch zasadniczych typów. obejmujące problemy metodologiczne. Natomiast rezultatem badań dla potrzeb praktyki są ustalenia czy. 31 Rezultatem badań poznawczych są nowe twierdzenia lub teorie. lecz jedynie rezygnacji z postawy oportunistycz-nej. sprawdzające wycinkowo prawdziwość jej ustaleń i ukazujące nowe problemy badawcze17. że nie ma lub nie może w nich być elementów teoretycznych. Istnienie jedności teorii i praktyki w wymienionym zakresie może skłaniać do wniosku.5. Uważam. tzn. a w tej mierze i w naukach społecznych. która także uczonym nie jest przecież obca. Jeżeli więc stawiamy sobie cele praktyczne.

Nowe twierdzenie lub nowa teoria Punktem wyjścia badań omawianego typu jest problem zastany lub sformułowany na podstawie dotychczasowego stanu wiedzy. a końcowym efektem jest jego rozwiązanie w formie określonego twierdzenia lub teorii. stawiane hipotezom i skorygować je. ale także potwierdzenia uzyskane przez innych uczonych i różne zespoły badające dany problem. Z reguły konieczne są wielokrotne badania kontrolne. dającym np. Problem wynikający z dotychczasowych . tzn. i w jakim stopniu spełniają one wymogi metodologiczne. porównawcze. Tego rodzaju badania prowadzone w oparciu o przyjęte założenia metodologiczne. Sprawdzone w ten sposób wstępnie hipotezy można w dalszej kolejności weryfikować poprzez stosowne badania empiryczne. konieczne sanie tylko badania kontrolne przeprowadzone przez tego samego uczonego. można by drogę od postawienia problemu do jego rozwiązania przedstawić następująco: problem —> hipoteza —> logiczne sprawdzenie hipotezy —> weryfikacja —> potwierdzenie albo obalenie hipotezy — a w przypadku potwierdzenia — nowa teza lub teoria. Spróbujmy nieco szerzej omówić ten schemat i jego wcześniejsze objaśnienia. czy też poprzez jeden i ten sam zespół badawczy. Badania typu poznawczego Schemat badań typu poznawczego można przedstawić następująco: Rys. początek jakiejś teorii naukowej. Ponadto. czysto poznawcze. pozwalają następnie stwierdzić. są ważne dla rozwoju nauki. 1. Ma to na celu obiektywizację wyników badań i eliminację lub choćby ograniczenie ewentualnych subiektywnych zniekształceń. i w jakim stopniu dana hipoteza jest zgodna z badaną rzeczywistością społeczną. czy.5. jeśli okaże się to konieczne. 32 1. potwierdzające uzyskane poprzednio wyniki. czyli poprzez swój twórczy wysiłek poznawczy. czy.1. aby sprawdzić. badający uzyskuje wstępne hipotezy badawcze lub prowizoryczne „wyjaśnienia ". Ponadto wymagają one także konfrontacji z istniejącym stanem wiedzy na dany temat. Nawiązując do rys. czy też „rozwiązania" danego problemu. Rezultatu takiego nie osiąga się jednak w wyniku jednego badania. Uzyskane hipotezy trzeba z kolei poddać krytyce logicznej po to.momencie dla praktyki. aby dana hipoteza stała się twierdzeniem.l. jakie zdarząjąsię poszczególnym badaczom. Otóż poprzez swoistą „obróbkę intelektualną" podjętego problemu. a w bliższej lub dalszej przyszłości mogą okazać się cenne dla praktyki.

oparte na rzetelnych publikacjach wyników wcześniejszych badań na ten temat. które stanowią pewien pomost między ogólnymi teoriami.2. mogą być trudne do zweryfikowania po upływie pewnego okresu lub w innym społeczeństwie tego samego typu. jego swoistymi warunkami życia ukształtowanymi własnymi wartościami. iż jest ona po prostu fałszywa lub częściowo fałszywa. niż z rzetelnych badań i dlatego w każdej nauce postuluje się ostre rygory metodologiczne dotyczące badań poznawczych. Stają się one też niekiedy przydatne dla tworzenia tzw. że jakaś hipoteza nie zostanie potwierdzona przez badania albo zostanie tylko częściowo zweryfikowana. lecz tylko tyle: w określonych warunkach nie potwierdziła się ona i tym samym nie może być uznana. na których specyfikę wskazywaliśmy wcześniej. Bowiem te same zjawiska nie muszą wcale przebiegać w taki sam sposób nawet w społeczeństwach żyjących w analogicznym ustroju politycznym czy społeczno-ekonomicznym. 1. „teorii średniego zasięgu". Każda nauka dąży bowiem do maksymalnego zabezpieczenia się przed takimi „twierdzeniami" czy „teoriami". Badania dla potrzeb praktyki . są na ogół modyfikowane specyficznym rozwojem historycznym danego społeczeństwa. obyczajami i tradycją. rzetelne weryfikacje hipotez sąszczególnie trudne do przeprowadzenia. Wszelkie procesy zachodzące w poszczególnych społeczeństwach. Proces rozwiązania danego problemu poprzez badania typu poznawczego jest więc złożony i wielostopniowy. choćby w jakimś stopniu do uchwycenia pewnych prawidłowości.5. a teoriami odnoszącymi się do konkretnych zjawisk rzeczywistości społecznej oraz stanowią też punkt dla nowych hipotez18. makroteoriami. że w naukach społecznych. czyli tzw. ponieważ przyczyniają się one przecież zawsze.uogólnień -> -Teoretyczne wyjaśnienie problemu: hipoteza -» Weryfikacja logiczna i empiryczna hipotezy 33 Zauważmy jednak. Dlatego też może się zdarzyć. jako ogólnie ważna. Jednak nawet częściowo potwierdzone hipotezy nie są bezwartościowe. Otóż nawet zasadne hipotezy dotyczące jakiegoś zjawiska. które w większym stopniu wynikają z pobożnych życzeń. umożliwiających uszczegółowienie istniejących teorii. czy nawet społecznościach. co nie zawsze znaczy.

2. . co raczej w tak ukształtowanej postaci. problem wynikający zpotizeb praktyki -» ustalenia hipotez w oparciu o istniejące teorie lub badania empiiyczne ~+ krytyka logiczna i weryfikacja danych teorii -> twierdzenia typu: diagnostycznego. hipotezy w badaniach dla potrzeb praktyki uzyskujemy w sposób analogiczny. jakie są ich uwarunkowania. którą przedstawia. na jakie poszukujemy odpowiedzi poprzez badania empiryczne. Nie zasługuje więc na takie określenie opis tendencyjny.Badania wymienionego typu wynikają z potrzeb związanych z konkretnymi działaniami. Oczywiście. jaka jest ich dynamika i tendencja rozwojowa itp. aby wywołał on pożądane wrażenie. Niekiedy jednak.). podejmowanymi w sferze gospodarczej. jakie powodują one następstwa. ale ich efekty są niekiedy przydatne nie tylko dla praktyki. Zwróćmy jednak uwagę na ten fakt. kulturalnej itp. które dostarczają nam możliwie wiernych opisów interesujących nas faktów społecznych". nie są wcale wstępnymi „wyjaśnieniami" problemu. jaki wynika z określonych potrzeb praktycznych. jak w badaniach typu poznawczego. lecz służą również rozwojowi teorii. gdy jest on w pełni zgodny z rzeczywistością. Badania tego typu można przedstawić schematycznie w następujący sposób: 34 Rys. a tym samym wpływał na pożądane opinie i postawy ludzi. etnograficznym itp. politycznej. terapeutycznego lub prognostycznego Chociaż w interesujących nas badaniach punktem wyjścia jest problem. że hipotezy. poprzez który chce się nie tyle ukazać dane obiektywnie. struktur. lecz raczej próbami bardziej uszczegółowionych pytań wynikających z badań danego problemu. (czyli do badań o charakterze historiograficznym. aby uzyskać hipotezy badawcze trzeba odwołać się do badań faktograficznych. że opis zjawisk społecznych zasługuje na miano np. do jakich dochodzimy w omawianych badaniach.. socjograficznym. Warunkiem praktycznej i teoretycznej efektywności tych badań jest wszakże solidność ich metodologicznych podstaw oraz rzetelność realizacji samych badań. Zauważmy również. Postępowanie takie jest zwłaszcza wówczas konieczne. wzbogacając wiedzę o danych zjawiskach społecznych. Mogą one zatem dotyczyć: a) ustalenia stanu faktycznego (diagnozy). a celem ich jest znalezienie odpowiedzi na pytania typu: jakie zjawiska lub procesy występują w danej strukturze społecznej. procesów lub zjawisk społecznych brak nam jakichkolwiek danych albo też brak nam aktualnych lub dostatecznie szczegółowych danych. kiedy na temat badanych np. historiograficznego czy też socjograficznego opisu tylko wtedy.

ulegającą określonym emocjom. 36 Kolejny problem. na co wskazywaliśmy wcześniej. że badania w naukach społecznych nie powinny być podejmowane tylko wyłącznie wtedy.1. która obejmie wszystkie środki. jak doprowadzić do określonych przekształceń lub zmian badaną rzeczywistość społeczną. uczony. nastrojom itd. Bardzo często zdarza się bowiem. Nie jest on tylko i wyłącznie uczonym. że człowiek badający. c) tendencji rozwojowych (tzn. które orzekają o istniejącym stanie faktycznym badanego zjawiska lub procesu społecznego. na jaki trzeba tu zwrócić uwagę wynika stąd. Zawężania badań do sfery problemów ważnych tylko dla praktyki ogranicza w konsekwencji rozwój danej dyscypliny naukowej. Jest istotą nie tylko zdeterminowaną swoją funkcją i pozycją .6. Przystępując do konstrukcji takiego planu trzeba sobie uświadomić.6. które orzekają o przyszłych stanach badanych procesów lub zjawisk społecznych. co chce zmienić). tzn. jakie chcemy faktycznie wykorzystać dla osiągnięcia zamierzonego celu poznawczego. 1. Diagnostycznymi — nazywamy takie twierdzenia. czyli powinny być poddane logicznej krytyce i empirycznej weryfikacji. które dają odpowiedź na pytanie. Stąd też obok badań nad problemami stosowanymi w praktyce są również konieczne badania nad problemami podstawowymi w danej nauce. Prognostycznymi są takie twierdzenia. z jakim trzeba się koniecznie rozprawić. ale równocześnie istotą żyjącą w konkretnych warunkach społecznych.b) sposobów przeobrażeń (czyli swego rodzaju „terapii" czegoś. Po przeprowadzeniu sprawdzenia danych hipotez uzyskujemy twierdzenia. zajmujący się problemami społecznymi nie działa tak jak np. trzeba wcześniej osiągnąć wiedzę o określonych zjawiskach społecznych na podstawie właśnie przeprowadzonych badań. Strategia badań w naukach społecznych Kiedy mówimy o strategii w wyróżnionym znaczeniu to mamy na myśli po prostu o wszechstronne określenie działalności badawczej. Terapeutycznymi — określamy z kolei twierdzenia. które mogą mieć charakter diagnostyczny. że aby dany problem społeczny można było dojrzeć. 35 Uzyskane hipotezy podlegają takiej samej procedurze weryfikacyjnej — jak w przypadku badań poznawczych. Każde z tych twierdzeń może być przydatne nie tylko dla praktyki. ale również dla teorii. gdy istnieje określony problem społeczny. Istotnym elementem służącym do tego celu jest plan badań. Inaczej mówiąc: badania te nie powinny wynikać tylko z motywacji utylitarnej czy pragmatystycznej. terapeutyczny lub prognostyczny. komputer. Do podjęcia badań wystarczy zatem zarówno motywacja poznawcza jak i praktyczna. Dla rozwoju nauki przydatne są więc także badania podejmowane z motywów czysto poznawczych. prognozy) badanych zjawisk lub procesów społecznych. PROCES BADAWCZY 1.

określony zbiór ludzi. modnym teoriom naukowym. na jego nowość lub powtarzalność itp. lansowanym przez środki masowego przekazu autorytetom. ludzi uczestniczących w badaniach i wyposażenie techniczne). jeżeli po prostu obawiamy się ich wyników. Dlatego też u podstaw jego badań mogą tkwić przeróżne założenia. kręgów społecznych itp. rzeczywistą wielkość populacji itp. że nie mogą być inne niż spodziewane. które trzeba poprzez badania zweryfikować. Dobre opracowanie założeń strategii badań umożliwia efektywne projektowanie procesu badawczego. aby ten proces był efektywny. niż rzeczywistym świadectwem jego pracy naukowej20. Nie można też prowadzić efektywnych badań naukowych w interesujących nas naukach. a w dalszej konsekwencji realizację samych badań. 1. wynikających z niego konsekwencji poznawczych i praktycznych. b) sformułowanie hipotez (najczęściej w formie pytań). Toteż jeżeli chcemy. zasoby archiwalne itp. d) ustalenie kogo lub co należy zbadać. jeżeli wyniki badań są z góry przesądzone. zwrócenie uwagi na jego dotychczasowe ujęcia w nauce. Z tych więc wzglę37 dów bardzo ważną sprawąjest właściwe zaprogramowanie badań. które są efektem różnych presji społecznych. Projektowanie procesu badawczego Proces badawczy należy w każdej nauce do bardzo złożonych przedsięwzięć. gdy sponsor nie stawia żadnych warunków co do ich wyników. jakie są realne możliwości przeprowadzenia zamierzonych badań biorąc pod uwagę np. Następny problem wiąże się z tym. Oczywiście badania podejmowane tylko dla „pokrzepienia serc" nie mają wielkiej wartości naukowej i nawet najstaranniejszy dobór metod badawczych nic nie pomoże. wpływom lub naciskom. co też powoduje — że ich wyniki są często raczej swoistą daniną składaną oczekiwaniom społecznym ze strony uczonego. Przed opracowaniem strategii badań trzeba więc zdawać sobie sprawę z tego. lecz także człowiekiem przynależnym do różnych grup społecznych. determinujące zamierzone badania. jakie elementy pozanaukowe mogą wpływać na proces badawczy i w jakim stopniu wpływ ten może przyczynić się do deformacji uzyskanych wyników badań. środki przeznaczone do tego celu (tzn. .6.2. właściwości). Tak zwane badania sponsorowane są wtedy niezależne. możliwości poruszania się w terenie. c) określenie danych potrzebnych do zweryfikowania hipotez. Ulega on więc — chcąc nie chcąc — określonym zapotrzebowaniom społecznym. trzeba wówczas dołożyć wiele starań w okresie poprzedzającym zamierzone badania. Dlatego przed przystąpieniem do badań należy sporządzić ich projekt zawierający co najmniej następujące punkty: a) ustalenie p r o b 1 e m u. aby uzyskać potrzebne dane: np. przeróżnym presjom społecznym itp. w którym przeprowadzamy badania. choćby dlatego.: dopuszczalny czas badań. panującym racjom politycznym. czynniki. jaki zamierzamy rozstrzygnąć poprzez badania oraz ukazanie jego specyfiki (np.społeczną wynikającą z tytułu pełnionego zawodu..

zjawiska są właśnie problemami społecznymi. przyrodniczych. Ale oprócz 38 ogólnej orientacji. tzn. że migracje ludzi czy też procesy integracji lub dezintegracji. czyli po prostu to. a wreszcie g) sporządzenie kosztorysu badań. tzn. Mówiąc w tym znaczeniu o problemach społecznych odróżniamy owe problemy od tych wszystkich. Popper na jednym ze swych wykładów przeprowadził następujące doświadczenie ze słuchaczami21. medycznych itp. Pierwszą reakcją na to polecenie były pytania typu: „co mamy obserwować?" „Co ma być celem naszej obserwacji?" Okazało się więc. 1.1. Ściślej biorąc są . Polecił im krótko: „proszę wziąć kartkę papieru. Opracowany wcześniej plan badań ulega często modyfikacji i aktualizacji w procesie realizacji i dlatego nie należy traktować go zbyt sztywno. co jest przedmiotem wysiłków badawczych. f) ustalenie czasu badani poszczególnych etapów procesu badawczego. co orientuje nasze przedsięwzięcia poznawcze. Dlatego też słuchacze Poppera domagali się zarówno określenia jak i uszczegółowienia problemu ewentualnych badań. że dobrze opracowany projekt badań usprawnia istotnie proces badawczy. np. Problem badawczy a problem społeczny „Problemem badawczym" nazywamy to.7. że w przypadku stosowania różnych metod badawczych może się okazać konieczne uwzględnienie dodatkowych elementów. jakie występują w przeróżnych zbiorowościach itp. Stąd też mogą okazać się konieczne różne korekty planu badawczego nawet w trakcie realizowanych badań. uściślenie problemu.e) określenie metod. o których nie wspominaliśmy powyżej. że nawet najprostsze przedsięwzięcie badawcze nie jest możliwe bez określenia problemu. jakie wynikają ze specyfiki danej metody. Należy jednak zwrócić uwagę na ten fakt. a nie przyrodniczymi czy technicznymi. Karl R. Co nazywamy z kolei problemem społecznym? Możemy wyróżnić dwa znaczenia tego terminu: szerokie i wąskie. to wówczas używamy tego terminu po prostu w omawianym znaczeniu. „nauk społecznych". technicznych. czyli ogólnego określenia problemu badań. który chcemy badać. jakie są nie tylko przedmiotem refleksji uczonych ale również przedmiotem powszechnego zainteresowania ludzi danego społeczeństwa. technik i narzędzi badawczych oraz zasad weryfikacji i zebranego materiału. PROBLEM BADAWCZY 1..7. które wywołują rezonans w świadomości ludzi danego społeczeństwa lub społeczności. Natomiast wwęższym znaczeniu określamy tym terminem tylko te zjawiska spośród stanowiących przedmiot zainteresowań socjologii lub innej nauki społecznej. spośród tzw. W szerokim znaczeniu posługujemy się nim wtedy. obserwować i opisać swoje obserwacje". Pamiętajmy o tym. Są to po prostu problemy powstałe w związku z pojawieniem się takich zjawisk. które stanowią przedmiot zainteresowań innych nauk. Kiedy twierdzimy np. gdy stosujemy go do określania różnych zjawisk będących aktualnie lub potencjalnie przedmiotem zainteresowań socjologii lub innej nauki. w punktach od a) do g). ważna jest również jego konkretyzacja.

Znanieckiego pojawiła się koncepcja Clarence M. Oczywiście w dalszym rozwoju socjologicznych ujęć problemu społecznego można wyróżnić także inne poglądy na jego temat. Case. U podstaw tych ujęć tkwiło przeświadczenie. jakie nie dają się pogodzić z powszechnie uznanymi w danym społeczeństwie normami. jak np.to problemy wynikające z sytuacji. miasta. według której problem społeczny — to „sytuacje poruszające większą część kompetentnych obserwatorów. sprawiło. „Szkoły ekologicznej" w socjologii. zjawiska mają podłoże organiczne i świadczą o pewnych odchyleniach (somatycznej lub psychicznej) od normy osobników. że zjawiska. nieprzystosowanie społeczne. Socjologowie doszukujący się w czynnikach psychologiczno-kulturowych determinantów procesów społecznych. Czym jest jednak problem społeczny w węższym znaczeniu. że problemy społeczne są następstwem takich procesów. ale nie każdy problem socjologiczny jest lub nawet może być problemem społecznym w węższym znaczeniu. miasteczka. aby odwracać uwagę od ich rzeczywistych uwarunkowań. tkwiących w sferze społeczno-gospodarczej22. czy też takie. Nowatorskim uzupełnieniem wspomnianych stanowisk były koncepcje wywodzące się z tzw. Pod wpływem np. Na podstawie zdarzających się przypadków zbieżności odchyleń od normy społecznej i psychosomatycznej danego osobnika wysuwano więc wnioski.I. u których występują. Akcentowanie szczególnej roli opinii zbiorowej owej „większości kompetentnych obserwatorów" przy określeniu tego. biologicznie zorientowanych teorii socjologicznych pojawiają się próby ujmowania problemów społecznych jako zjawisk patologii społecznej. powodującymi przeróżne sprzeczności. Dotychczasowe rozważania skłaniają do wniosku. . są zarówno obiektywne i dziedziczne. że mogą być rozwiązane lub przezwyciężone poprzez aktywność społeczną. której przedstawiciele starali się wykazać. jakie nazywamy problemami społecznymi. alkoholizm. że każdy problem społeczny (w szerokim tego słowa znaczeniu) jest lub może stać się problemem socjologii. starali się z kolei tłumaczyć występowanie problemów społeczny eh dysproporcjami rozwoju kulturalnego różnych środowisk. wsie. jeżeli spojrzymy na niego z punktu widzenia socjologii? Pierwsze próby zmierzające do jego socjologicznego zdefiniowania nawiązywały do zastanego i potocznego rozumienia terminu „problem społeczny". sytuacje jakim można zapobiec tylko przez zbiorowe działanie". jakimi są np. Ale niebawem pod wpływem koncepcji metodologicznych W. że zaburzenia umysłowe. ruchliwość społeczna i wynikające z niej zjawiska dezorganizacji życia zbiorowego w obrębie poszczególnych jednostek ekologicznych. niedorozwój intelektualny itp. z jakich wynikają konflikty dezorganizujące życie społeczne. że interesujące nas zjawisko zaczęto ujmować 39 w kategoriach psychospołecznych. standardami. co jest problemem społecznym. a nawet regiony kraju. Thomasa i F. co do których istnieje przekonanie. O ile pierwszy z tych wniosków jest trafny — to drugi — wskazujący na dziedziczność problemów społecznych był niewątpliwie przesadny i zmierzał do tego.

jak np. jakie występują w różnych strukturach społecznych oraz w skłonnościach do anomalii ludzi żyjących w tych strukturach. porusza znaczną liczbę ludzi. A oto inny przykład. które uważane jest na ogół jako niepożądane. Jeżeli np. ponieważ do zwalczania takich wybryków wystarczą zwyczajne środki zapobiegawcze. częstotliwość. 1) Problemem społecznym nazywamy to. alkoholizm. wówczas zmienia się zarówno opinia o danych używkach. Według tych koncepcji wszelkie działania sprzeczne z istniejącymi warunkami funkcjonowania życia społecznego. Przyjrzyjmy się bliżej przedstawionej charakterystyce problemów społecznych. gdzie tego rodzaju wybryki są zjawiskiem bardzo częstym stają się one już tym samym problemem społecznym. gdzie dominuje pogląd. tzn. Wspomnijmy tu o ewolucji opinii na temat alkoholu czy narkotyków i o współczesnym zasięgu walki z alkoholizmem czy narkomanią. jak i o ludziach. a więc takie. że korzystanie z przeróżnych używek jest charakterystyczne dla wszystkich społeczeństw ludzkich i nie stanowi to problemu społecznego tak długo. którzy z nich korzystają zwłaszcza bez umiaru. Problem społeczny — ich zdaniem — powstaje w związku z zaistnieniem takiego zjawiska. Rzecznicy idei humanizacji wymiaru sprawiedliwości podjęli krytykę tego rodzaju stanowiska i uczulili na te sprawy szerszą opinię publiczną co doprowadziło do . ale poprzez zbiorowe działanie.. które powodują m. czym są problemy społeczne jest koncepcja. cechy ilościowe danego zjawiska określająjegokwalifikację jakościową. pojawianie się zakłóceń w życiu zbiorowym. co w danym społeczeństwie staje się zjawiskiem niepożądanym czy kłopotliwym. przestępczość. ukształtowane w danym społeczeństwie funkcjonowanie życia zbiorowego.W pewnym związku z wyżej wymienionymi koncepcjami pozostawały próby traktowania problemów społecznych. czyli takich procesów. że problemy społeczne są przejawami odchyleń czy zboczeń w stosunku do istniejącego porządku społecznego. prostytucja. Ale kiedy takie następstwa stają się coraz bardziej dostrzegalne. Tytułem przykładu wymieńmy kilka takich zjawisk. Wiadomo np. że kara powinna być odwetem za popełnione przestępstwo i spełniać rolę czynnika odstraszającego. Źródeł owych odchyleń upatrywali w braku spójności iwnapięciach. Ale tam wszędzie. Bowiem natężenie. wydaje się możliwe do przezwyciężenia. jaką zaprezentowali Paul B.in. A dalszą konsekwencją tego jest pojawienie się wiele rozmaitych problemów społecznych. a więc powiedzmy—wzmożona aktywność władz porządkowych. Warunki odbywania kary pozbawienia wolności nie stanowią problemu społecznego tam. które naruszają przeróżne instytucjonalne związki lub też blokują jednostkom możliwości urzeczywistniania ich aspiracji lub potrzeb — są właśnie działaniami społecznie dysfunkcjonalnymi. czyli do zachowań nie liczących się z normami prawnymi lub zwyczajowymi. narkomania itp. Swoistą próbą uogólnienia dotychczasowych refleksji socjologów wokół tego. dopóki nie powoduje zbyt negatywnych następstw w życiu zbiorowym. Horton i Gerald R. 40 Niektórzy socjologowie nawiązując do wcześniejszych koncepcji uważają. jako następstwa procesów dysfunkcyjnych.23. zasięg itp. jakie istnieją w danym systemie społecznym. nie jest to jeszcze problemem społecznym. które utrudniają normalne. Leslie24. w jakimś społeczeństwie zdarzają się od czasu do czasu wybryki chuligańskie.

jako pewien fakt obiektywny. np. Nie wystarczą też nawet wyspecjalizowani profesjonaliści od danych problemów (np. Z reguły najpierw dostrzegająje ludzie bardziej zaangażowani w życiu społecznym oraz zdolni do refleksji nad zjawiskami i oni też wskazują na istnienie danego zjawiska innym. a w innych — bezrobocie. zjawiska. przesądy rasowe. kiedy dostrzegają możliwość jego rozwiązania. czyli spotka się z ich strony z krytyczną oceną. reformator. istnieją obiektywnie. ale ponadto wywołująu nich szczególne zaangażowanie intelektualne i emocjonalne. jeżeli brak będzie masowego wsparcia ze strony zainteresowanego społeczeństwa. co jest problemem społecznym w jednej zbiorowości ludzkiej nie musi być takim samym problemem w innej. który może stać się problemem społecznym. Ludzie są bowiem tylko wtedy skłonni do autentycznego zaangażowania się danym problemem. 4) Kolejną cechą istotną problemu społecznego jest to. lecz o rozwiązanie praktyczne. które nie tylko znajdują swoje odbicie w świadomości ludzi danego społeczeństwa. że jest ono możliwe do przezwyciężenia.kiedy znajdzie swoiste odzwierciedlenie w świadomości ludzi żyjących w danym społeczeństwie. czyli niezależnie od metod ich badań i stanu teorii. kiedy zostanie podjęty przez wiele ludzi powodując ich zaangażowanie intelektualne i uczuciowe. prawodawca itp. Problemy społeczne są więc faktami społecznymi. 2) Każde zjawisko. Natomiast mogą być one przezwyciężone poprzez działanie wielu ludzi i przy masowym poparciu ze strony danego społeczeństwa. a ci którzy go dostrzegają nie przeżywają w równym stopniu. tzn. Problemu społecznego nie może przezwyciężyć nawet genialna jednostka. ponieważ problem społeczny nie pojawia się w sferze teorii. że może on być rozwiązany tylko poprzez zbiorowe działanie. W jednych społeczeństwach problemem społecznym może być brak mieszkań 1 nadmierne spożycie alkoholu. policja — w przypadku walki z przestępczością).licznych dyskusji nad warunkami odbywania kary i resocjalizacji przestępców. To. Nie chodzi tu raczej o rozwiązanie teoretyczne. W taki to sposób obiektywne zjawisko przeobraża się z wolna w pewien ogólniejszy problem. stanie się wówczas niepożądane społecznie. ale właśnie w sferze praktyk codziennego życia społecznego. 3) Aby dane zjawisko mogło spowodować intelektualne i emocjonalne zaangażowanie szerszego zbioru ludzi — a więc aby mogło stać się problemem społecznym w interesującym nas znaczeniu — musi istnieć przekonanie. Oczywiście nie wszyscy ludzie muszą go dostrzegać. 41 przestępczość nieletnich itp. Są to jednak takie fakty społeczne. Jedynie szerokie zaangażowanie ze strony danego społeczeństwa i zbiorowy wysiłek może być więc skuteczny w przezwyciężaniu problemów społecznych. W ten sposób w wielu społeczeństwach humanizacja systemu penitencjarnego stała się swoistym problemem społecznym. ukazując jego różne aspekty i konsekwencje. Problemy tego typu pojawiają się i giną w określonych warunkach społeczno--gospodarczych i politycznych wraz z postępującym rozwojem danych społeczności. jakie wyraża się w opiniach i posta42 . polityk.

którzy chcą badać. Tytułem przykładu 43 wymieńmy niechęć biurokracji w państwach kapitalistycznych do ujawnienia przeróżnych problemów społecznych powstałych na skutek jej zaniedbań. religijna. jego rzeczywistych przyczyn i w tuszowaniu jego przejawów. Znajomość ich specyfiki może być przydatna dla tych. aby ciągnący zyski z płatnej protekcji byli zgorszeni istniejącym protekcjonalizmem czy kumoterstwem.. Ponadto w każdym społeczeństwie są ludzie zainteresowani w ukrywaniu zła społecznego. teologów. Problemy te nie rozwiązują się też na ogół same ani nie zanikająz upływem czasu. Toteż zanim pojawiły się przesłanki dla naukowej analizy owych problemów istniało już wiele popularnych opinii na ich temat. że nie wszyscy ludzie danego społeczeństwa są przecież w równym stopniu zainteresowani poszczególnymi problemami lub ich likwidacją. jakie po prostu swoim istnieniem i wynikającymi stąd konsekwencjami dla zbiorowego życia ludzi bulwersują opinię społeczną. lecz również tego. Uświadomienie sobie specyfiki problemów społecznych—w interesującym nas znaczeniu — wydaje się celowe ze względu na istniejące rozbieżności na temat tego. Istnieją one bez względu na to. Problemy społeczne nie są zatem ani wymysłem uczonych. chyba. 1. ani też zjawiskiem wywołanym przez tych ludzi. Sądzę. czyli zarówno dla teoretyków jak i praktyków życia społecznego. jak i tych. cyniczna. Słowem problemów społecznych nie wywołuje się jak przysłowiowego wilka z lasu.czy dziewiętnastowiecznych filantropów. którzy nie tyle szukali przyczyn danych problemów. którzy o danych problemach mówią. ale raczej koncentrowali swoje wysiłki na poszukiwaniach sposobów przezwyciężania skutków. ponieważ sapo prostu faktami obiektywnymi. . Są to fakty. a tym samym wskazująna ich istnienie. Trudno spodziewać się np. jakie doprowadziły do ich powstania. ekonomistów itp. ażeby pokątni sprzedawcy wódki byli poruszeni rozwojem alkoholizmu lub. jakie powodowały w sferze życia społecznego.wach. Istnienie różnych postaw wobec problemów społecznych jest jednak następstwem nie tylko wielu opinii na ich temat. przez których sąone po prostu często wcześniej dostrzegane. że zmienią się warunki. Przypomnijmy tu różnorodne działania i propozycje osiemnasto. których celem było przezwyciężenie społeczno-ekonomicznych skutków spowodowanych przez pierwszą rewolucję przemysłową. którzy chcą rozwiązywać owe problemy.. prawników. ludzi. fatalistyczna.2. co jest albo nie jest problemem omawianego typu. Stąd też refleksje wokół socjologicznych aspektów problemów społecznych wydąjąsię pożyteczne. Przyjrzyjmy się bliżej wyróżnionym postawom.7. że wobec problemów społecznych istnieją następujące postawy: indyferentna. że oprócz wymienionych można by wskazać jeszcze dwie postawy — dodajmy nader częste —jak konformistyczna i opor-tunistyczna oraz trzecią— raczej rzadziej spotykaną — jaką jest postawa heroiczna. czy się o nich mówi czy milczy na ich temat. Horten i Lesłie stwierdzają. które doprowadziły do ukształtowania się swoistych postaw.. Postawy wobec problemów społecznych Przeróżne problemy społeczne były dostrzegane przed pojawieniem się socjologii i zanim stały się przedmiotem badań socjologów już wcześniej były przedmiotem zainteresowań reformatorów moralistów. sentymentalna oraz naukowa25.

a w tej mierze i zjawiskami społecznymi. z którego wszystkie zdarzenia wynikają w sposób konieczny i nieuchronny. że ludzi mających takie przekonania trudno zachęcić do zajmowania się problemami społecznymi. Oprócz cynizmu wynikającego z tego rodzaju przesłanek możemy wyróżnić też inny. Uważam. moralizatorów itp. wynikający raczej ze skłonności do anomalii. Postawa ta może być przecież również następstwem frustracji spowodowanej np. czyli taka. Postawa cyniczna może być zatem zarówno przejawem szaleństwa rozsądnych. co teistycz-nie zorientowana. że przesłanki omawianej postawy są bardziej złożone. zjawiskami. np. w celu przeciwdziałania danym problemom społecznym. z egocentryzmu. zakłamaniem. która opiera się na założeniu. zmieniać d o r a ź n i e. a tym samym i bieg wszelkich procesów społecznych. którą cechuje obojętność wobec wszelkich poważniejszych problemów. powszechną hipokryzją. a w tej mierze i problemów społecznych. Sądzę. np. jak również z przyczyn sytuacyjnych. niż to się na pierwszy rzut oka wydaje. Postawa fatalistyczna wynika z przekonania o nieuchronności danych zjawisk. iż owe siły nadprzyrodzone mogą ustalony przez siebie porządek świata. a ci. które mogą wywoływać swoisty krytycyzm i apatie w stosunku do wszelkich problemów społecznych. Dlatego też uważają. charakterystycznym dla przeróżnych utopistów. rozbieżnościami między ideałami a rzeczywistością itp. zarówno jednostek jak i grup. „cwaniaków życiowych".Indyferentna jest taka postawa. „niebieskich ptaków" itp. przez modlitwę. Chodzi mi w tym przypadku o cynizm wynikający po prostu ze skłonności do zachowań odbiegających od przyjętych zasad życia społecznego. jaki przejawiają przeróżni osobnicy 44 zaliczani do tzw. Ten brak zainteresowań dla problemów społecznych może wynikać z przyjętej przez danego człowieka koncepcji życia. Postawa ta — w przeciwieństwie do fatalistycznej — łączy się wszakże z pewną aktywnością. sprawujących władzę nad całą rzeczywistością. Na czym polega postawa cyniczna? Otóż zdaniem wcześniej wymienionych uczonych wiąże się ona z przekonaniem. którzy głoszą coś innego są albo układnymi łotrami albo pobożnymi szalbierzami. zarówno jednostkowych jak i zbiorowych. przysłaniających ludziom niekiedy wszystkie inne sprawy. np. Bez względu na motywację każdy osobnik przyjmujący fatalistyczna postawę nie wierzy po prostu w skuteczność jakichkolwiek działań. tzn. Wiąże się ona z reguły z wiarą w istnienie ponadnaturalnych sił i ustalonego przez owe siły porządku. Postawa religijna wobec problemów społecznych — podobnie jak fatalistyczna — opiera się na wierze w istnienie sił nadprzyrodzonych. jak też przejawem amoralnych skłonności. Postawa sentymentalnaw odniesieniu do problemów społecznych wyraża się w żarliwym i pełnym współczucia zaangażowaniu. braku dostatecznej wiedzy o danych zjawiskach społecznych i ich skutkach lub z nadmiaru własnych kłopotów. podejmowanych w celu likwidacji owych niepożądanych zjawisk społecznych. przejawiająca się w apelowaniu do owych sił. Postawa ta może też wiązać się z wiarą w jakieś inne konieczności dziejowe —jak mi się wydaje. że jest to jednak postawa nie tyle deistycznie. karząc lub nagradzając ludzi za ich uczynki czy też czyniąc zadość ich prośbom. np. . że wszyscy ludzie kierują się tylko własnym interesem oraz mniej czy bardziej niskimi motywami.

3. . Najogólniej biorąc moralna wartość każdej z nich jest oczywiście różna. ponieważ wychodziłoby to poza zakres tematu.. że żadna z nich nie może być zalecana badaczom zjawisk społecznych. ale co więcej. Badania problemów społecznych wymagają zatem postawy zwanej n a u -ko wą. Ale jest on niewątpliwie szczególnie istotny w odniesieniu do badań społecznych. jak rzeczywiście wyglądaj ą — biorąc pod uwagę ich rozmiary. z których opinią się liczy — anie tak. Konformista lęka się zazwyczaj przejawiania własnego zdania. Jeszcze bardziej etycznie wątpliwą jest postawa oportunistyczna. aby uzyskać możliwe korzyści. ale również na ocenę ze względu na przydatność poznawczą. konsekwencje społeczne itp. gdy jest to niebezpieczne. „socjalistów utopijnych". Zaprezentowane postawy zasługuj anie tylko na ocenę m o r a 1 n ą. czyli postawy sine ira et studio. 1. jest skłonny wyzyskać powstałą w związku z danym problemem sytuację. Człowiek o takiej postawie przejawia nie tylko bierność wobec wszelkich problemów społecznych. że problem obiektywizmu naukowego był wielokrotnie podnoszony właśnie przez metodologów nauk społecznych. jakie zostały zagrożone w związku z pojawieniem się danego problemu społecznego. bądź też mniejszości. ponieważ żadna nie służy obiektywizmowi. 45 Łączy się ona z silnym zaangażowaniem emocjonalnym oraz intelektualnym po stronie tych wartości. ale równocześnie ograniczają się zazwyczaj do zwalczania ich objawów a nie przyczyn. a stąd też znacznie większa trudność w utrzymaniu dystansu do przedmiotu badań. Postawa naukowa wobec problemów społecznych Obiektywizm jest oczywiście jednym z istotnych wymogów postawy naukowej w każdej dziedzinie i w stosunku do każdego problemu badawczego.sprawujący władzę. Nie będziemy tu wszakże rozpatrywać owych różnic. czy jest to opłacalne w danym momencie. Skrajnym przeciwieństwem postaw konformistycznej i oportunistycznej jest postawa. stopień nasilenia. Z tych więc względów nie jest przypadkiem. jak trzeba je widzieć z punktu widzenia ludzi. w których możliwość osobistego zaangażowania badającego jest niewspółmiernie większa niż w każdej innej nauce. czyli ujawnienia swojego autentycznego stosunku do danych problemów społecznych. Problemy te widzi po prostu tak.7. O postawie konformistycznej wobec problemów społecznych mówimy zazwyczaj wtedy. Tytułem przykładu wymieńmy propozycje tzw. Wyraża się ona w gotowości podejmowanych problemów społecznych nie tylko bez względu na to. które miały zaradzić negatywnym następstwom społecznym pierwszej rewolucji przemysłowej. gdy dany człowiek prezentuje tylko taki punkt widzenia na te problemy. którą spróbujemy bliżej scharakteryzować. . który jest zgodny bądź to ze stanowiskiem większości. jeżeli oczywiście stanowiąjąludzie. Natomiast oceniając postawy z punktu widzenia ich przydatności badawczej — sądzę. ale wówczas.Ludzie prezentujący taką postawę są niekiedy nawet skłonni do stawiania trafnych diagnoz występujących niedomagań społecznych. którą określamy mianem heroiczna. fakty. czyli takiemu nastawieniu psychicznemu. które jest wolne od uprzedzeń i namiętności.

Istnieje więc potrzeba wypracowania takich sposobów badania problemów społecznych. Pamiętać o tym. . Nie tylko badający. trzeba go analizować w związku z innymi problemami tego typu. c. pojawiającymi się na zasadzie deus ex machina. a więc powiedzmy z alkoholizmem. Ta uwaga odnosi się oczywiście także do przedstawicieli pozostałych nauk społecznych. dokonujący takich a nie innych wyborów wartości właśnie ze względu na wspomniane zaangażowania i uwikłania w sferze społeczno-politycznej i ideowej. norm moralnych. Socjolog badający problemy społeczne nie jest wyobcowany z rzeczywistości społecznej. które pozwolą na ukazanie ich: przyczyn głównych i pobocznych: współzależności z innymi zjawiskami społecznymi oraz bezpośrednich i pośrednich następstw. Rozpatrywać badane zjawiska w ich uwarunkowaniach przyczynowych oraz modyfikacjach spowodowanych przez inne. Badać w sposób wolny od lęku przed niepożądanymi wynikami badań oraz ukazywać osiągnięte wyniki bez uproszczeń. Dlatego też badając te problemy należałoby: a. Podejmując np. zwyczajów i obyczajów. jakie swym istnieniem powodują aktualnie. dewaluacją norm moralnych czy prawnych. Są one zdeterminowane określonymi warunkami społecznymi charakterystycznymi dla danego społeczeństwa. gdy bada te problemy w jakimś sobie obcym społeczeństwie czy społeczności. tzn. dotyczących zwłaszcza przyczyn i uwarunkowań badanych zjawisk. zjawiskami. tzn. może być zrealizowany jedy46 nie w stopniu względnym Badaniami zjawisk społecznych nie zajmują się przecież aniołowie. a także w dającej się przewidzieć przyszłości. lecz ludzie uwikłani w rozmaite sytuacje społeczne. rzutując swoiście na kształtowanie się życia społecznego i świadomości ludzi. Ujmować je jak obiektywne zjawiska. d. pozostaje pod wpływem panującego systemu wartości. o różnych zaangażowaniach intelektualnych i emocjonalnych. że jest on w takim samym stopniu realny. zjawiska istniejące niezależnie od woli badającego i teorii naukowych. ale również problemy społeczne nie są też wyobcowane z rzeczywistości społecznej. Nie są także związane ze zjawiskami nienaturalnymi. jakie te problemy powodują w świadomości każdego już poprzez sam fakt ich istnienia. co przy badaniach wszelkich zjawisk społecznych. że każdy problem społeczny ulega przeobrażeniom i powoduje przeróżne konsekwencje. dezintegracją życia rodzinnego. I nawet wtedy. Czy wobec tego postulat badania owych problemów sine ira et studio jest w ogóle realny? Uważam. w danym społeczeństwie badania nad takim problemem społecznym.W badaniach problemów społecznych w wyróżnionym przez nas znaczeniu. b. nie może wyzwolić się od przeróżnych ogólnoludzkich wartości oraz od jakże ludzkich sentymentów czy resentymentów. jak przestępczość nieletnich. istniejącym kryzysem gospodarczym itp. zachowanie obiektywizmu przez badającego wydaje się szczególnie trudne ze względu na rezonans. współwystępujące z nimi zjawiska i procesy istniejące w danym społeczeństwie.

Wyróżnia się np. prognostycznej (przewidującej). relatywizującej (wskazującymina różne zależności między danymi zjawiskami) oraz optymalizującej (tzn. Znajomość typu i formy danego problemu umożliwia nam dobranie optymalnej dla niego metody lub techniki badań. ale i konieczne dla lepszego zrozumienia jednego z istotnych elementów procesu badawczego. I tak np. a jego polskim odpowiednikiem jest słowo „przypuszczenie" lub „domysł". dowodzącej (np. Zauważmy jednak.1. c) podstawowe i cząstkowe. eksplanacyjnej (wyjaśniającej). demonstracyjnej (doświadczalnej).8. zakres. Na tej podstawie wyróżniamy problemy: 47 a) teoretyczne i praktyczne. problemy ujmowane w formie: deskryptywnej (opisowej). ponieważ w jednym wypadku służą one przede wszystkim teorii. ponieważ hipotezy są na ogół punktem wyjścia wszelkich badań. Co to jest hipoteza? Słowem „hipoteza" posługiwałem się już wcześniej. która jest przypuszczeniem czy też domysłem naukowym. HIPOTEZY 1. Typy i formy problemów badawczych Wszelkie problemy badawcze możemy dzielić na pewne typy przyjmując za podstawę podziału np.1. b) ogólne i szczegółowe. Chodzi tu więc o przypuszczenie lub domysł wysunięty prowizorycznie dla określenia lub wyjaśnienia czegoś. Oprócz typów możemy wyróżnić swoiste formy problemów. określone ich postacie. zmierzającej do możliwie najkorzystniejszych rozwiązań danych zagadnień)26. Wyodrębniając powyższe typy problemów trzeba zdawać sobie sprawę ze względności dokonanych wyróżnień. Przydatna dla badań jest tylko taka hipoteza. który oczywiście wymaga sprawdzenia. ich właściwości. diagnostycznej (konstatującej). podobnie —jak problemy praktyczne — aspekty teoretyczne. czyli weryfikacji poprzez odpowiednie badania stosowane w danej nauce. założeń danej teorii). eksplikacyjnej (tłumaczącej). a w drugim — doraźnym potrzebom praktyki. że nie każda hipoteza jest przydatna w badaniach. przedmiot. Nie przeczy to oczywiście zasadności wspomnianego podziału.4. 1. Już z tego choćby względu refleksje nad pojęciem. definicyjnej (określającej). rolę jaką spełnia dany problem w nauce itp.8. w jakich są ukazywane w konkretnych badaniach. tzn. Czas zatem na zajęcie się tym istotnym w badaniach terminem. czyli spełniająca pewne wymogi metodologiczne. „Hipoteza" wywodzi się z greckiego słowa „hipothesis".7. problemy teoretyczne mają zawsze pewne aspekty praktyczne. Stąd postulat aby hipotezy naukowe były: 48 . cechami i typami hipotez sanie tylko pożyteczne.

wyrażone w jednoznacznych terminach.a) o tyle nowe. Inaczej mówiąc nie powinna zawierać sformułowań będących po prostu powtórzeniami poprawnych schematów myślowych. lat" itp. czy wobec tego zgodność jego postępowania z normami grupy jest mniejsza niż osoby C? 49 c) W drużynie piłki Z nożnej zawodnik D zajmuje średnią pozycję społeczną. tzn.. procesów. który — w moim odczuciu—jest dość istotny. Otóż hipoteza nie powinna być ani t a u -t o 1 o g i ą. 1. Różnice między nimi można ukazać posługując się przykładem podanym przez G. to należy je odpowiednio zdefiniować. czyli dające się zweryfikować. młody.. który podaje taką oto ogólną hipotezę: „im wyższą pozycję zajmuje jednostka w grupie — tym większa zgodność jej postępowania z normami danej grupy". ani banałem. niż zawodników zajmujących wyższe pozycje? . tzn. okoliczności.. ponieważ są właśnie stwierdzeniami na ogół znanymi lub frazesami. można wyróżnić hipotezy: podstawowe. do . ta zależność rzeczywiście występuje. składające się na dany problem. Typy hipotez Biorąc pod uwagę cel. Ze względu na zasięg wyróżniamy hipotezy: ogólne i szczegółowe. tzn. np. Przedstawiony wykaz wymogów uzupełnimy jeszcze jednym. potwierdzić lub obalić poprzez badania27.2. to wówczas trzeba zbadać czy w poszczególnych. jakie nie wymagają żadnego dowodu czy też weryfikacji. zjawisk. e) empirycznie sprawdzalne. duży. aby nie zawierały zdań wzajemnie sprzecznych.8. czy wobec tego możemy stwierdzić. możliwie dostatecznie ostrych. że zgodność jego postępowania z normami obowiązującymi w tej drużynie jest większa niż zawodników zajmujących niższe pozycje albo też mniejsza. ich uwarunkowań itp. jak np. których celem jest wyjaśnienie zasadniczych problemów danej nauki oraz częściowe. Homansa28.. „młodymi nazywam ludzi w wieku od.C. Poszukując wymienionej zależności musimy sformułować kilka hipotez szczegółowych. Otóż jeżeli tą hipotezę będziemy chcieli zweryfikować empirycznie.). stary. Oto one: a) w grupie młodzieżowej X osoba A zajmuje najwyższą pozycję społeczną — czyjego postępowanie jest najbardziej zgodne z normami grupy? b) W grupie roboczej X osoba B ma o dwa szczeble niższą pozycję społeczną w porównaniu z osobą C. (a jeżeli używa się terminów nieostrych. b) na tyle ogólne.. że wskazywały na jakieś nieznane dotąd aspekty badanych faktów. jakich dotyczą. jakiemu dane hipotezy służą. wyjaśniające fragmentaryczne zagadnienia. procesy czy zjawiska. czyli powinny być tak sformułowane. dowolnych grupach. mały itp. c) pojęciowo j a s ne. żeby obejmowały swoim zakresem wszelkie fakty. d) wolne od sprzeczności wewnętrzny eh.

Do najbardziej znanych sposobów tworzenia hipotez w naukach społecznych należą: a) wysnuwanie wniosku hipotetycznego z istniejącej teorii. a ich celem jest po prostu ogólna orientacja badawcza. tzn.Hipoteza szczegółowa jest więc ukonkretnieniem hipotezy ogólnej. czy też w zaciszu gabinetu uczonego nie ma przecież żadnego wpływu na jej prawdziwość. Dla wstępnej oceny ewentualnego stopnia prawdopodobieństwa danej hipotezy sposób jej uzyskania nie jest jednak sprawą bez znaczenia i dlatego warto go brać pod uwagę. jako określony domysł naukowy oparty na uogólnieniach dotychczasowych rezultatów poznawczych. To. Oprócz wymienionych sposobów należałoby także wskazać na inspirację wynikającą z codziennej praktyki. czy hipotezę uzyskało się 50 bezpośrednio w kontakcie z badaną rzeczywistością. c) swoiste „wczuwanie się" badającego w określone sytuacje społeczne. czyli odkrywcze i hipotezy robocze. podobnie intuicyjnie powstałej hipotezy nie należy a priori uważać za fałszywą. . które mają charakter pomocniczy. Bowiem o prawdziwości albo fałszywości hipotezy decyduje nie jej źródło lub sposób uzyskania. Z punktu widzenia efektów poznawczych nie jest wcale najważniejszą sprawą to. Tworzenie hipotez Każda hipoteza. średnio i mało-prawdopodobnych. Ustalenie jednak rzeczywistego stopnia prawdopodobieństwa danej hipotezy nie jest jednak łatwe bez weryfikujących badań. w sprawozdaniach statystycznych. takie. żeby przeciwdziałać pewnym złudzeniom. co pozwala na wyodrębnienie hipotez: wysoko. Hipotezy możemy podzielić także ze względu na stopień ich prawdopodobieństwa. Wskazanie na ten fakt jest ważne m. Najczęściej jednak konkretyzujemy daną hipotezę ogólną kilkoma hipotezami szczegółowymi. która hipoteza jest prawdziwa albo fałszywa rozstrzygają badania weryfikujące albo szeroko rozumiana praktyka. 1. lecz rzetelność procesu weryfikacji30. tymczasowy.in. Tworzenie hipotez łączy się zatem z określoną aktywnością poznawczą poszczególnych ludzi lub zespołów. która jest przecież istotnym źródłem danych.8. umożliwiająca sformułowanie hipotezy zasadniczej. czyli wysnuwanie przez niego wniosków w oparciu o własne doświadczenia życiowe i wykorzystywanie umiejętności tworzenia własnych domysłów29. przydatnych do tworzenia hipotez. z tego powodu. jak doszło do utworzenia danej hipotezy. O tym. Niekiedy wyróżnia się także hipotezy heurystyczne. b) „odkrywanie" hipotezy poprzez uogólnienie zebranych danych zawartych np.3. jak to zostało powyżej ukazane. Tego rodzaju rozróżnienia mają istotne znaczenie przy ostatecznym wyborze hipotez do zamierzonych badań. jest zawsze mniej lub bardziej twórczym dziełem osoby badającej albo zespołu badającego. nieodłączną we wszystkich wysiłkach badawczych. Otóż nawet hipoteza wysnuta logicznie poprawnie z zebranych danych nie jest wcale przez tego rodzaju postępowanie po prostu prawdziwą.

rodzaj 51 odpoczynku. WSKAŹNIKI ZJAWISK SPOŁECZNYCH 1. a pierwszą dojrzałą próbą metodologicznego uporządkowania owych poszukiwań była teoria indukcji F.1 chociaż nie używali oni słowa „wskaźnik". Bootha nad życiem ludności Londynu. wyróżnienie hipotez alternatywnych i zerowych31. co umożliwia m. np. Pawłowski34. jakość mieszkania. Quetelet (Sur 1'homme et le develop-pement de ses facultes ou essai de physigue sociale. których twórcami byli m.9. Zeugina. który podejmował próby ustalenia różnych wskaźników przeobrażeń społecznoekonomicznych w USA. Milla32. że pojęcie „wskaźnik społeczny" zostało użyte dopiero przez Raymonda Bauera w 1966 r. Warto tu wspomnieć chociażby o siedemnastowiecznych opracowaniach statystycznych. jakości życia. lecz raczej służyły do uzyskania przeróżnych teorii czy programów społeczno-politycznych. Le Playa nad życiem rodzin robotniczych czy C. „statystyki społecznej". 1864) i in. wysokość zarobku. bo w 1944 r. jak: sposób odżywiania się rodziny. trudno zgodzić się z tezą głoszoną przez M. Nadmieńmy tu również. W naukach przyrodniczych poszukiwanie tak pojętych wskaźników było podejmowane przez uczonych od wielu wieków.in. że wystąpienie jej sygnalizuje obecność tej drugiej. które nie poddają się bezpośredniej obserwacji — na co wskazuje trafnie T.Szczególnym sposobem ustalania stopnia prawdopodobieństwa hipotez jest odwołanie się do zasad stosowanych w statystyce.1933 Research Committee on Social Trends. jedna z prób tzw. Proponowane wskaźniki. 1835). a także o badaniach prowadzonych przez F.in. Bacona. udoskonalona następnie przez J.35 Już znacznie wcześniej. zadowolenia itp. status ekonomiczny czy społeczny badanych rodzin na podstawie takich danych. można także odnotować analogiczne działania wynikające z potrzeb praktyki. to przecież poszukiwali właśnie takich cech. charakter wykonywanej pracy. . A. 1.33. liczebność rodziny itp.9. Petersa i R. Proces kształtowania się pojęcia wskaźnika zjawisk społecznych Termin „wskaźnik" w metodologicznym znaczeniu służy do określenia pewnej cechy przedmiotu lub zjawiska pozostającej w takich związkach z inną jego cechą. John Graunt (Obsewa-tion ofthe Bills ofMortality.. Wymieńmy dla przykładu powołany przez prezydenta Hoovera w latach 1929 . Socjologiczna koncepcja wskaźnika pojawia się w latach czterdziestych naszego stulecia jako m. 1662). jakie były podejmowane z inspiracji poznawczych.S.. W naukach społecznych poszukiwania tego rodzaju wskaźników sięgają czasów pojawienia się tzw. „unaukowiania socjologii" poprzez możliwość mierzenia i ujmowania w sposób intersubiektywny zjawisk. nie tyle ukazywały rzeczywiste uwarunkowania danych zjawisk. jakie charakteryzują funkcje wskaźników badanych faktów ekonomicznych lub społecznych. że odwoływanie się do socjologicznych wskaźników bywało często nadużywane dla potrzeb praktyki. dobrobytu. Wymienieni uczeni starali się określić np.1. Adolph Wagner (Statistisch-anthropologische Untersuchungen der Gesetzmdssigkeit in den scheinbar willkiirlichen menschlichen Handlungen. czyli z inspiracji działaczy społeczno-ekonomicznych czy politycznych. Biorąc pod uwagę ten dość złożony proces kształtowania się koncepcji omawianych wskaźników. a następnie dojścia do głosu socjologii.in. Oprócz wysiłków zmierzających do poszukiwań wskaźników różnych zjawisk społecznych.

które traktują wskaźniki jako swoiste jednostki miary charakteryzujące istniejący stan oraz zachodzące przeobrażenia poszczególnych przedmiotów i zjawisk społecznych39. Do grupy drugiej natomiast zaliczamy te defincje. gdzie m. jakie mogą być wykorzystane w planowaniu i polityce społecznej. natężeniu danego zjawiska itp. Jest to materialne lub behawioralne ukazanie sprawdzalnego dowodu istnienia cech. Pojęcie wskaźnika zjawisk społecznych Istnieje wiele prób zmierzających do określenia tego pojęcia będących przykładem jego różnych definicji projektujących. Pomimo ich różnorodności występują jednak pewne elementy wspólne.9. wielkości. polityki społecznej itp. o obecności. co pozwala na ich uporządkowanie ze względu na: a) sposób określenia wskaźnika zjawisk społecznych oraz b) zakres jego zastosowania. 52 1. Biorąc pod uwagę pierwszą spośród wymienionych sfer. Obecnie stało się ono nie tylko ważnym instrumentem w sferze poznawczej. Zdaniem tego autora. które akcentują szczególnie fakt. częstotliwości. 2) w sferze praktycznej jako pewne orientujące dane (informujące np. należy zwrócić uwagę na fakt. znajdziemy pojęcie interesującego nas wskaźnika. okolicznościach procesów społecznych). a więc do działalności w dziedzinie gospodarki narodowej. jak też przez organizatorów i reformatorów życia społecznego. Do kategorii tej zaliczamy także takie definicje.2. Do grupy pierwszej zaliczamy tu takie definicje. ale także czynnikiem pozwalającym na konstruowanie oraz ocenianie programów i planów odnoszących się do sfery społeczno-ekonomicznej. że interesujące nas wskaźniki mogą mieć zastosowanie: 1) w sferze poznawczej jako dostępne obserwacji odpowiedniki istotnych cech różnorodnych tworów rzeczywistości społecznej wynikających z teorii i przez nią określonych czy też elementy modeli poszczególnych faktów i zjawisk społecznych.in. jakie on reprezentuje36. ujawniając empirycznie dostępne (bezpośrednio albo pośrednio) właściwości badanych przedmiotów oraz umożliwiając wysnuwanie na ich podstawie hipotez o danych zjawiskach i procesach społecznych. zestawili aż 35 takich definicji37. które ujmują interesujące nas wskaźniki instrumentalnie.ukazało się studium Dimension of Society autorstwa Stuarta Cartera Dodda. Wspomniani Peters i Zeugin np. Możemy zatem powiedzieć. czyli jako narzędzia umożliwiające naukowe badanie i opis społecznej rzeczywistości oraz zachodzących w niej przeobrażeń38. że wskaźniki spełniają tu ważną funkcję pośredniczącą w procesie poznawczym między językiem teorii a językiem praktyki. że pojęcie wskaźnika zjawisk społecznych ukształtowało się w procesie długotrwałej działalności teoretycznej i praktycznej prowadzonej zarówno przez socjologów. . wskaźnik jest obiektywnie obserwowalnym znakiem pewnej cechy.

. Aktualnie możemy odnotować istnienie metod operacjonalistycznych opartych na dostatecznie solidnych podstawach logicznych oraz takich. Istnieją zatem cechy: zerowy-m i ar o we. Przystępując do bliższej charakterystyki określenia wskaźnika. czyli cechy którą właśnie wskazuje). a więc sprawdzalne. jakie przysługują pewnej liczbie przedmiotów. które powodują różnorodne i wielokierunkowe zmiany (np. działalność rekreacyjna danego człowieka). są one nazywane także wielkościami zmiennymi. gdy pojawia się poważne zagrożenie zewnętrzne dla danej grupy. W związku z tym wystąpił też problem reguł odpo-wiedniości pozwalających na możliwie równoważne przekładanie pojęć J. kwalifikacje zawodowe) oraz wielowymiarowe. należałoby pokrótce zająć się pojęciem „cecha". oraz domniemane (zarówno zasadnie. i Jp. płeć). które dają się zbadać w sposób empiryczny. Możemy wyróżnić właściwości istniejące obiektywnie. takie. np. że cechy społeczne przejawiają się w różnym stopniu w poszczególnych elementach. jej natężenie i wpływ na inne rodzaje aktywności. to drugie prowadzą do powstawania wskaźników fikcyjnych.Dążenie do znalezienia sposobów przekształceń teoretycznych ujęć poszczególnych elementów rzeczywistości społecznej w zespoły takich pojęć. Mówiąc w nieco inny sposób. jeżeli stwierdzamy. które nie powodują żadnych zmian ilościowych (np. że W jest po prostu warunkiem koniecznym (sine ąua non) albo choćby wystarczającym dla /. na podstawie potocznej wiary w ich istnienie). itp. czyli takie. . wydaje mi się przydatne następujące jego określenie: przyjęta przez nas cecha JTjest wskaźnikiem („indicator") jakiejś innej cechy / (tzn. które mają swoiste wymiary. Zanim przejdziemy do bliższego omówienia związków wymienionych między Wal. (2) logicznym lub (3) statystycznym. i bezzasadnie. czyli indicatum) są możliwe do ustalenia na drodze empiryczn ej. zmniejszanie (np. (1) Trwałe związki rzeczowe między WaI{Vzxi. ustalić rodzaj tej działalności. które są raczej przykładem naiwnych sposobów zachowania odpowiedniości pojęć 53 J. Jeśli pierwsze z nich dają szanse na uzyskanie wskaźników rzeczy-w i s t y c h. bowiem funkcjonują w świadomości ludzi i wywierająokreślony wpływ na myślenie i zachowanie zarówno jednostek. między wskaźnikiem a cechą wskazywaną. fakty. jeżeli istnieją pomiędzy nimi jakiekolwiek trwałe związki o charakterze (1) rzeczowym. to możemy powiedzieć. Na podstawie istnienia pewnych właściwości wspólnych wielu przedmiotom mogą powstawać określone zbiory lub klasy danych przedmiotów. zajmiemy się analizą wymienionych związków między Wal. jednowymiarowe. w przypadku których możemy. doprowadziły do pojawienia się różnych operacjonalistycznych metod przekładania pojęć języka teorii (J. dajmy na to. Ze względu na to. jak też zbiorowości. Jeżeli poprzez empiryczne badania stwierdzimy np. ponieważ jedne i drugie są społecznie ważne. że wzrost solidarności członków grupy i ich skłonności nawet do dużych poświęceń następuje zawsze wtedy. „indica-tum". Uogólniając istniejące definicje wskaźnika. iż pomiędzy W {W— solidarność i altruizm) a / (/— zagrożenie zewnętrzne) występują określone związki rzeczowe. tzn. które powodują wzrost. jako hipotetyczne. Otóż terminem tym nazywamy równe lub podobne właściwości. na/p.) na język praktyki (Jp). ilość czasu przeznaczonego na jej uprawianie.

zmienną reprezentującą continuum danej postawy lub dyspozycji psychospołecznej. Na tej podstawie. na co wskazują. Dlatego też wskaźniki pozostające w związkach określonego rodzaju z tym. że przyporządkowanie liczb poszczególnym stopniom indicatum nie opiera się tu na żadnej z wymienionych wyżej procedur 55 pomiarowych. normatów. o jakich istnieniu wnioskujemy czy domniemywamy w taki sposób. że przy wskaźnikach inferencyjnych może pojawić się pytanie: Jaka jest podstawa takiego przyporządkowania liczb poszczególnym stopniom indicatum? Nie jest to pomiar podstawowy. Nowaka definicyjnymi41. nazywanych przez S. Czy można uznać zatem. Do tego rodzaju wskaźników. Są to zatem dość dowolne konstrukcje. niedostrzegalnych bezpośrednio. co jest bezpośrednio niedostrzegalne. wnioskujemy. obowiązujących prawnie lub zwyczajowo w danym społeczeństwie lub też w jego poszczególnych środowiskach. . ankiety lub testy. Torgerson ukuł określenie „pomiar per fiat"A}. dochodzimy zatem poprzez rozumową analizę różnych standardów. Trafnie zauważa jednak T. że się „wstydzi". to /— oznaczające w tym przypadku to. określeń. kryteriów itp. ponieważ bogactwo łączy się na ogół w ocenie ludzi z posiadaniem właśnie dużej ilości pieniędzy. lecz wyłącznie na pewnej konwencji terminologicznej. stanów. że w związku z występującą tendencją w naukach społecznych do ilościowej charakterystyki badanych przedmiotów i zjawisk pojawiają się różne próby pomiarów zmierzające do przyporządkowania postrzeganym cechom badanych obiektów pewnych liczb rzeczywistych jako ich miary. iż nie zawsze wypieki na twarzy świadczą o czyimś uczuciu wstydu i mogą być również następstwem innych przyczyn. za bogatego człowieka. ponieważ istotnie tak często się dzieje. których indicatum może być np. nazywamy wskaźnikami rzeczowymi40. Liczby te są niekiedy uważane za wskaźniki metryczne. nazywamy wskaźnikami inferencyjnymi43. Wskażmy także na to. dla którego to zabiegu W. którymi są w danym przypadku kwestionariusze. (3) Niekiedy przyjmujemy za wskaźniki takie cechy. Wskaźniki. że ktoś stał się np. „czerwony jak burak". zjawisk itp. (2) Istniejące związki logiczne między W a /są możliwe do ustalenia na drodze rozumowej analizy zakresu pojęć wskaźnika i indicatum. chociaż wiadomo również.54 to mamy podstawy twierdzić. Jeszcze inni sądzą. S. że mamy tu do czynienia z pomiarem pochodnym? Według niektórych opinii jest Jo rodzaj pomiaru podobny pod względem metodologicznym do pomiaru za pomocą instrumentów kalibrowanych. Milionera uważa się np. ponieważ owe cechy wydają nam się czy też są zewnętrznym przejawem danych zdarzeń. w których najczęściej w luźnym związku pozostają ze sobą szeregi liczb i cechy. które uważamy za swoiste symptomy zdarzeń. a ich brak z kolei — wskaźnikiem ubóstwa. jakie mają rzekomo określać. Ilość posiadanych pieniędzy staje się więc definicyjnym wskaźnikiem bogactwa. Częstotliwość współwystępowania W i / skłania nas po prostu do wnioskowania według następującego schematu: jeżeli W. iż istnieje między nimi określony związek rzeczowy. Pawłowski.

5) korelacyjne. tzn. ale nie każda zmienna jest wskaźnikiem. Bun-ge44. 4) ilościowe — podające charakterystyczne dla nich „miary".Każdy wskaźnik możemy w badaniach traktować jako zmienną. 2) fikcyjne. 6) przyczynowo-skutkowe — wskazujące na podstawie danych przyczyn ewentualne skutki albo oparte na zaistniałych skutkach — przyczyny. czyli pola zmienności intensywności danej cechy i zarazem pola jej zmian ilościowych45. wskazujące na ich wzajemne uwarunkowania. Wskaźnikiem są tylko zmienne m i e rzal-ne. Działając w tym kierunku. Właściwości wskaźników społecznych Zastanawiając się nad właściwościami interesujących nas wskaźników. Otóż wyróżnił on: obserwowalne ¦ możliwe do bezpośredniej oceny (np. czyli pozorne. 3) jakościowe — ukazujące atrybuty danych przedmiotów lub zjawisk. liczba mieszkańców) możliwe do oceny poprzez wskaźniki (np. . wydaje się celowe pewne ich uporządkowanie.uczucia narodu) Nie negując teoretycznej czy praktycznej użyteczności wyróżnionych rodzajów wskaźników. Poprzez operacjonalizację można —jak wiadomo — zmiennym niemierzalnym przyporządkować mierzalne. a więc dostępne empirycznie. odpowiadające obiektywnie istniejącym cechom).9. 56 1. wyróżniamy zatem następujące wskaźniki: 1) rzeczywiste (tzn. społeczna zwartość) ukryte i niedostępne (np. wielkość sil policyjnych) ¦ nieobserwowalne ¦ dostępne w badaniach i sprawdzalne poprzez wskaźniki (np.3. trzeba uwzględnić co najmniej dwa istotne aspekty: a) c z y m te wskaźniki powinny być oraz b) czemu mają one służyć. Wzajemny stosunek między wskaźnikami a zmiennymi przedstawił M.

Otóż przyjmuje się. O tym czy jest to właśnie wskaźnik wspomnianego zjawiska zadecydują dopiero dodatkowe dane. że wskaźniki te. że interesujące nas wskaźniki powinny być zawsze relatywizowane do konkretnych warunków społeczno-ekonomicznych i kulturowych tych społeczeństw. jak i długoterminowych tendencji rozwojowych i przeobrażeń społecznych. jak: możliwość długotrwałej obserwacji oraz sprowadzalność do teoretycznych konstrukcji modelowych. Zauważmy nadto. czyli łatwość przystosowywania do doraźnych celów46. anie tylko jego część. d) być porównywalne w c za s i e. regionalnych. ale wydaje się. Natomiast praktycy szczególnie cenią sobie polityczną przydatność wskaźników. rozbudowanych zainteresowań społeczno-politycznych czy kulturalnych ludzi przynależnych do niego. czyli poziomo. do których chcemy je zastosować. e) być porównywalne regionalnie. 1.9. że opinie na temat właściwości wskaźników społecznych są zróżnicowane. co umożliwia analizę różnych struktur.. powinny: a) charakteryzować całość danego zbioru. że uwzględniają te najważniejsze i dlatego też zasługują na naszą uwagę. istnieje na ogół zgoda odnośnie do pewnych cech. b) być wielowymiarowe w tym znaczeniu. „czemu". czyli możliwość przekładania na język codziennej działalności w sferze społeczno-politycznej oraz ich „plastyczność".Brak jednomyślności w interpretacji wspomnianych aspektów powoduje oczywiście. społecznych. Funkcje spełniane przez wskaźniki . Oczywiście wspomniane właściwości wskaźników społecznych. czyli pionowo. ile raczej „komu" dane wskaźniki mogą służyć. c) nadawać się do rozłożenia na takie części składowe. jak i subiektywne właściwości badanych przedmiotów lub zjawisk. np. takie właściwości wskaźników. aby pozwalały one na różne analizy ilościowe odzwierciedlające przeróżne „miary" badanych tworów rzeczywistości społecznej. sygnalizując zarówno obiektywne. Ponadto niekiedy chodzi im może nie tyle o to. co umożliwia badanie zarówno krótko-. co do których istnieje zgoda. a w związku z powyższym także możliwości zaspokojenia przez ludzi.4. jakie właściwości powinny charakteryzować wskaźniki społeczne. Teoretycy szczególnie mocno akcentują np. jakie istnieją w poszczególnych regionach. ponieważ tylko na tej drodze można w pełni wydobyć zawarte w nich dane. jakie wynikają z przesłanek teoretycznych. ustalenie popytu i podaży na różne asortymenty papieru w danym społeczeństwie. którzy w nim żyją przeróżnych potrzeb związanych z tego rodzaju produktem. politycznych itp. nie wyczerpują wszystkich związanych z nimi problemów. Jednak mimo różnic co do tego. chociaż dają się także zauważyć pewne zbieżności w wypowiedziach teoretyków i praktyków. Dla zilustrowania 57 tego posłużmy się następującym przykładem: duża konsumpcja gazet i książek w danym społeczeństwie nie zawsze może być uznana za wskaźnik np.

faktów. przy potocznym ujmowaniu. jakie one spełniają. Wskaźniki spełniają zatem co najmniej następujące funkcje: 1) opisowe — umożliwiające ukazanie stanu rozwoju danego społeczeństwa czy środowiska albo też różnych systemów. tzn. jakie powinny być ich właściwości. doświadczenia lub obserwacje są zbyt pobieżne i fragmentaryczne. Zdrowy rozsądek zaś —jako ongiś pisał Engels — „ów wielce czcigodny.1. a tym samym umożliwiające ustalenie prognoz. oświatowej. które pozwaląjąnam na lepsze zrozumienie tego. ewentualne zmiany. gdy zajmujemy się zagadnieniami badań społecznych. jak też zdrowy rozsądek i intuicja. Wiadomo bowiem. 2) analityczne — pozwalające na uchwycenie przeobrażeń. trendy i in.Wskazywałem wcześniej na to. 5) ostrzegawcze — ukazując różne tendencje. 3) oceniające — umożliwiające szacunkowe określenie wartości rozmaitych programów i działań podejmowanych w dowolnych dziedzinach np. Istniejąc wszakże spełniająone różne funkcje i to nie tylko w sferze poznawczej. że wskaźniki stosowane w naukach społecznych ukształtowały się — ogólnie biorąc — pod wpływem różnorodnych potrzeb. ochrony środowiska naturalnego i w tym podobnych sferach działalności. są przecież uwarunkowane historycznie. które zachodzą w badanej sferze. zakresie polityki społecznej. Do tego. 4) normatywne —jeżeli są stosowane jako pewne wielkości czy miary (standardy) umożliwiające np. a nawet przeróżne autorytety. jak też ludzie żyjący ongiś na wszystkich etapach rozwoju cywilizacyjnego. I z tego już choćby względu prezentacja problematyki związanej ze wskaźnikami społecznymi jest uzasadniana wtedy. Potoczne i naukowe ujmowanie zjawisk społecznych Zarówno współcześni ludzie wysokocywilizowanych społeczeństw. wynikających z rozwoju tychże nauk. wyjaśnianiu i tłumaczeniu zjawisk społecznych lub przyrodniczych. skoro odważy się zapuścić w szeroki świat badań"47. odwołują się na ogół do własnych doświadczeń i obserwacji. jaką tworzy przyroda i społeczeństwo. Wymienione funkcje wskaźników nie wyczerpują oczywiście wszystkich funkcji. METODY BADAN 1. jakie mogą się pojawić. ponieważ nawet najbardziej autentyczne spośród znanych. czym są omawiane wskaźniki oraz tego. ponieważ zarówno własne doświadczenia i obserwacje. że własne. które w nim istnieją. ale i praktycznej.Swoje opinie i twierdzenia opierają więc na mniej lub bardziej wątpliwych przesłankach. Zawodna jest też wiara w autorytety. ustalenie stopnia realizacji danych celów. nie są wcale niezawodną podstawą wiedzy o obiektywnej rzeczywistości. Dlatego ich opinie —jeżeli nawet wybiegają daleko wprzód — nie mogą . jakości danych programów itp. aby mogły stanowić solidną podstawę wiedzy o postrzeganych zjawiskach. Są to wszakże —jak sądzę ważniejsze funkcje. domorosły doradca w obrębie swoich własnych czterech ścian. 58 1. przeważnie przypadkowe.10. zdrowego rozsądku. intuicji i autorytetów. kulturalnej. żeby poznać rzeczywistość społeczną nie wystarczy również intuicja. są one wytworem określonego czasu i miejsca. doświadcza wielu osobliwych przygód.10.

Autorami różnych pomysłów dotyczących teorii metodologicznych byli tak wybitni filozofowie.Wszelka zaś działalność. celową i zamierzoną czynnością poznającego podmiotu. który porównywał ją do latarni. dotyczących badanych faktów. przyczynia się do powstawania coraz to nowych metod badawczych. jaką posłużył się dany uczony dokonując jakiegoś ważnego odkrycia. tak też i aktywność poznawcza. aby można było osiągnąć cel. zwanego metodologią. mieliśmy do czynienia z wieloma próbami poszukiwania jakiejś jednej. a widocznym tego przejawem jest wyodrębnienie się specjalnego działu w filozofii. Odnosi się to w szczególności do czynności badawczych. oświetlającej wędrowcowi drogę w ciemnościach. jak też sposobów ich interpretacji i uogólnień. czyli do nauki zajmującej się problemami związanymi z budową jej twierdzeń i teorii oraz ze zbieraniem danych. Podobnie jak działalność praktyczna. tej. Podobnie A. Toteż potoczne sposoby ujmowania i interpretowania zjawisk obiektywnej rzeczywistości — tzn. Ich ilość rośnie wraz ze zwiększającymi się możliwościami bardziej dogłębnego wnikania w prawidłowości zjawisk świata. Pojęcie metody i jej związek z teorią Proces badawczy. 59 1. że nawet człowiek kulawy. że coraz bardziej wzrasta również znaczenie metod. Kartezjusz. za pomocąktórej dałoby się poznać cały świat i która by jednocześnie miała charakter metody niezawodnej. jako czynność teoretyczna. Przez metodę rozumie się na ogół system założeń i reguł pozwalających na takie uporządkowanie praktycznej lub teoretycznej działalności. Celem tej nauki jest poszukiwanie i badanie przydatności poszczególnych metod stosowanych w procesie naukowego poznania. ani w naukach społecznych.one przewidywać. Hegel i Comte. Z tych to powodów każda z nauk odwołuje się do metodologii. Bacon. „uniwersalnej" metody. La Mettrie. Laplace głosił. Ponadto wraz z rozwojem specjalizacji wiedzy wzrasta też ilość stosowanych metod. zmierzających do poznania danych faktów lub zjawiska w sposób zapewniający maksymalny stopień efektywności. ma dla nauki znaczenie nie mniejsze niż samo to odkrycie. jak np. kto biegnie po bezdrożu. które są niezawodne i pozwalająna wysunięcie logicznie zasadnych wniosków. jest świadomą. wyprzedzi tego. Fr. Kant. Dla ukazania jej znaczenia posługiwał się jeszcze innym porównaniem: wskazując. jakie mają miejsce w obrębie rzeczywistości społecznej lub ogólnej — w świecie.10. która istnieje niezależnie od człowieka — nie wystarczają ani w naukach przyrodniczych. która ma prowadzić do określonego celu. że poznanie metody. powinna być sterowana metodycznie za pomocą określonych reguł i wskazań determinujących i kontrolujących postępowanie człowieka. Bacon. Nic zatem dziwnego. Na doniosłą rolę metody w tworzeniu obrazu świata wskazał m. do jakiego się świadomie zmierza. Dlatego każda z nauk dążąc do uchwycenia obiektywnych prawidłowości badanych zjawisk musi opierać się na takich podstawach. jeśli idzie po drodze. ani tym bardziej tłumaczyć wszystkich zdarzeń. W historii nauki. to jest w najkrótszym czasie i przy najmniejszym nakładzie sił i środków. . jak każdy proces poznawczy. zwłaszcza nowożytnej.in.2.

najlepszą oraz w pełni 60 wystarczającą. że były po prostu arbitralnym zbiorem reguł. indukcji. syntezie. tzn. jak i narzędzia badawcze są zawsze produktem określonego rozwoju cywilizacyjnego. czy pragmatyczna „zasada użyteczności" itp. Inaczej mówiąc: cele poznawcze. Tak więc metodę badania. podmioty poznające) i narzędzia badawcze. szerzej — poznania — zalicza się — jak wiadomo — ludzi (tzn. rodzaj. skutecznością i kolejnością. można rozpatrywać ze względu na owe trojakie uwarunkowania. W rzeczywistości jednak proponowane przez nich metody badań nigdy nie były absolutnie dowolne w tym znaczeniu. Wziąwszy pod uwagę wieloczynnikowe uwarunkowania metody. gdy odzwierciedla obiektywne prawa danej rzeczywistości. zatem pośrednio metoda badania jest uzależniona dodatkowo od aktualnie osiągniętego stanu kultury i techniki danego społeczeństwa. jak np. Do środków badania. które opisują przedmiot badania czy poznania oraz są sformułowane w postaci odpowiedniej teorii. Cele te bywają różnorodne i są zazwyczaj osiągane za pomocą ściśle określonych operacji. że metody są środkiem umożliwiającym zrealizowanie tego celu. o jakie nam chodzi nie są na ogół . ani też jako zbioru kategorii czysto subiektywnych. niezależnego. w krytycyzmie i dialektyce pojęć wspomniani filozofowie wychodzili z przekonania o możliwości dokonywania w zasadzie arbitralnego wyboru metody badania i uznania jej za jedyną. które w rezultacie zapewnia uzyskanie poprawnego i możliwie wiernego obrazu świata. podmiotu i narzędzi badania. jakimi w danej sytuacji historycznej dysponujemy. lecz wyrazem prawidłowości odnoszących się do przyrody i społeczeństwa. Dzieje się tak dlatego. Dlatego też raczej „wymyślali" proponowane przez siebie metody i traktowali je jako coś samodzielnego. określonych tylko za pomocą dowolnie obranych zasad postępowania takich. Po pierwsze — metoda opiera się na obiektywnych prawidłowościach (i jest z nich wyprowadzona). Ponieważ zaś podmiot badający jest sam zdeterminowany przez wiele różnych czynników. Wynika to z faktu. a narzędzia badania są określone przez możliwości techniczne człowieka. że leżące u jej podstaw „kategorie myślenia" nie są wyłącznie środkami pomocniczymi wymyślonymi przez człowieka. 61 Istotną cechą metody jest jej celowość. Przeprowadzenie tych operacji jest poprzedzone na ogół rozważaniami nad ich rodzajem. uzewnętrzniając tym samym rolę czynnika subiektywnego w wyborze i preferowaniu jakiejś metody. A po trzecie — metody zależą od środków badania. Po drugie — metoda jest określona i wyznaczona przez charakter badanego przedmiotu. przyrodniczych i społecznych. które zostały poznane i wyartykułowane przez ludzi48. oderwanego od całokształtu teorii i praktyki. a ściślej mówiąc jej wybór. że metoda badania i poznawania rzeczywistości może być tylko wtedy naukowa i prawidłowa. Uważam. jakie zbliżają nas krok po kroku do zamierzonego efektu. neopozytywistyczna zasada „oszczędnego myślenia". dedukcji. ze strony teorii naukowej. Otóż zarówno ludzie. użyteczność i charakter. w analizie. ponieważ każda metoda badań jest zawsze systemem reguł. Obiektywny charakter metody naukowej wynika stąd. jaki sobie stawiamy. wskazań i przepisów potrójnie uwarunkowanym.Upatrując takiej właśnie metody uniwersalnej np. nie traktuję jej jako zespołu reguł dowolnie tworzonych przez uczonego w celu ułatwienia badań. Bowiem ich znajomość pozwala na metodologicznie zasadne ujmowanie zjawisk przyrody i społeczeństwa oraz na takie ich badania.

że zasadniczym celem teorii jest odzwierciedlenie rzeczywistości. Zależność ta obowiązuje zarówno dla relacji między metodą a teorią. to praktycznie sprowadza się ona do tego. Prawo naukowe staje się tylko wówczas bazą dla odpowiedniej reguły postępowania. że opracowanie nowej metody naukowej staje się jednocześnie zalążkiem odpowiedniej teorii i na odwrót. że wraz z teoriądana jest już także metoda w gotowej postaci. znajduje swój wyraz w regulatywnej funkcji praw naukowych. odzwierciedlając to. ujmowana jako jedność dialektyczna. Żadna bowiem teoria nie pojawiła się dotąd bez udziału odpowiedniej metody. jak i dla relacji pochodnej między regułą a wypowiedzią prawa danej teorii. że metoda naukowa. aby określone za jej pomocą systemy operacji prowadziły zawsze do zamierzonych rezultatów. Im większy jest zakres warunków realizacji prawa naukowego. 62 Jedność — pomimo różności — metody i teorii. Od metody wymaga się. a metody — kierowania celowymi czynnościami człowieka. Warunkiem spełnienia postulatu adekwatności jest istnienie obiektywnej zależności między określonym stanem rzeczy a jego poznaniem w postaci odpowiedniej teorii. . Zależność między metodą a odpowiadającą jej teorią. współwystępujące i wzajemnie na siebie oddziaływające strony poznania obiektywnej rzeczywistości. tym większą ilość reguł można z niego wywieść. Ważną rolę w formułowaniu metody odgrywa też czynnik subiektywny. Każde bowiem prawo naukowe. W pewnym sensie można powiedzieć. ma charakter obustronny. Dlatego też można powiedzieć. a z drugiej — stanowi narzędzie metodologiczne dla rozwiązywania licznych problemów z zakresu wymienionych dyscyplin naukowych. jakie podejmujemy w czasie badania zjawisk społecznych.. stanowi odpowiednią postawę dla formułowania metody. Prawo naukowe stwarza więc obiektywne warunki dla ukształtowania się odpowiedniej metody naukowej. jaką ona wyraża. jak należy myśleć i postępować przy badaniu odpowiedniej dziedziny rzeczywistości. a także skutki działania tej prawidłowości. czy nawet skomplikowany system operacji. Ukazując związek wzajemny między metodą a teoriąjako jedność. Teoria ma więc charakter deskrypcyjny. Teoria. Co się tyczy różnicy między teorią a metodą. wzajemny. to teoria potwierdzona przez praktykę i dająca się stosować do podejmowania nowych badań naukowych lub do nowej działalności przekształcającej świat. prawo powszechnego ciążenia z jednej strony opisuje i wyjaśnia zjawiska astronomii i mechaniki. że metoda i teoria stanowią dwie nierozerwalnie ze sobą związane. aby spełniała postulat adekwatności. Ścisły związek między metodą a teorią albo między prawem a regułą nie oznacza. gdy ukazuje ono w sposób wyraźny niezbędne warunki dla realizacji obiektywnej prawidłowości. Tak np. ale przez ciąg operacji.osiągane poprzez dokonanie jednej czynności badawczej. tj. Jedność teorii i metody rozumie w ten sposób. wskazujemy tym samym na ich oddziaływanie wzajemne na siebie. ukazując i odzwierciedlając istotę jakościowej i ilościowej charakterystyki przedmiotu i praw jego rozwoju. co jest w rzeczywistości wskazuje zarazem na to. jeżeli tylko są spełnione odpowiednie warunki początkowe określające jej stosowanie. której szczególnym przypadkiem jest zależność między prawem naukowym a regułą. ale nie tworzy jej automatycznie. a metoda — proskrypcyjny. na który składają się wypracowane w praktyce naukowej na podstawie poznanych prawidłowości swoiste sposoby oraz indywidualne pomysły działania teoretycznego i praktycznego.

adekwatnie) odzwierciedla obiektywną rzeczywistość. . jest m.3. której miernikiem jest jej skuteczność. pobocznych. tzn. Biorąc powyższe pod uwagę można spotkać się z koncepcjami dzielenia metod ze względu np. lecz nie mniej ważnych dla tej samej lub innej dziedziny nauki.10. Wiadomo. czyli tego aby była w stanie dostarczać oprócz zasadnych rezultatów jeszcze innych. nauki filozoficznej o metodach poznania i przekształcania rzeczywistości albo ściślej nauki badającej metody badań naukowych.by pozwalała osiągnąć zamierzone rezultaty przy najniższym stopniu zużycia odpowiednich środków i czasu.tzn. by zabezpieczała uzyskanie zamierzonego rezultatu w maksymalnie wysokim stopniu prawdopodobieństwa. c) ukierunkowania. że im bardziej rozwinięta i lepiej opracowana jest jakaś metoda. sądu poznawczego. klasyfikacja znanych metod poznania naukowego. Od poprawnej metody naukowej oczekuje się spełnienia wymogów: a) jasności. tj. że w metodzie zawarte są twierdzenia danej teorii przekształconej w reguły i przepisy. aby wykluczała dowolność stosowania odpowiednich zasad regulatywnych. a tym samym i lepiej realizuje wymogi. Pomimo to spotyka się w literaturze poświęconej tej problematyce rozmaite podziały metod. jakie jej stawiamy. Dotychczas jednak nie ma wyczerpującej ipoprawnej klasyfikacji takich metod z powodu niezadowalającego stopnia zaawansowania samej metodologii oraz ze względu na zbyt duże różnice w rozwoju poszczególnych metod badań naukowych. Typologia metod Jednym z podstawowych zasad metodologii ogólnej. g) ekonomiczności. przy czym dokonane są one w oparciu o d o w o 1 n i e obrane podstawy klasyfikacji. na ich stopień ogólności.in. f) niezawodności. aby cechowała ją powszechna zrozumiałość i rozpoznawalność. które wskazują. d) skuteczności. tym więcej spełnia wspomnianych postulatów.Zależność metody od teorii przejawia się w tym. Jednakże daje się zauważyć. tzn. wyrażającej się w zabezpieczeniu realizacji zamierzonego celu. jest przede wszystkim uzależniona od tego. W tym także przejawia się przewaga czy „pierwotność " teorii w porównaniu z metodą. 1. Rola czynnika subiektywnego ujawnia się więc także w dokonaniu wyboru jednej z konkurujących ze sobą teorii i uczynienia z niej „obiektywnej bazy" dla wypracowania odpowiedniej metody. Wartość metody. że nie każda ze znanych i stosowanych metod w działalności poznawczej i praktycznej spełnia wszystkie wymienione postulaty. 63 e) owocności. aby doprowadził on do nowego wiarygodnego rezultatu — tzn. b) jednoznaczności. polegającej na tym. jak dalece leżąca u podstaw danej metody teoria prawidłowo (tzn. ce 1. czyli aby była podporządkowana określonemu celowi. tego. jakiemu służą posiadaną strukturę oraz przedmiot poznania. jak powinno przebiegać myślenie i działanie w procesie poznawczym.

Metody badawcze dzieli się również ze względu na cele. które można uporządkować ze względu na stopień ich ogólności. Przez ogólność metody rozumie się tutaj zakres i powszechność jej stosowalności. w astronomii — w postaci teorii genezy i rozwoju układów gwiezdnych. praktycznie biorąc. eksperyment. wykorzystywana przez matematykę. W dalszej kolejności można by wymienić metody porównania. Oczywiście z grubsza można wyróżnić metody służące: praktyce czyli przydatne do przekształcania rzeczywistości. Jednak ostry podział metod na podstawie omawianej zasady jest niemożliwy. o stopniu ogólności świadczy ilość nauk szczegółowych. struktury społecznej. Ponadto różnice pomiędzy metodami ogólnymi a metodami szczególnymi sprowadzają się do tego. nie znajduje zastosowania w biologii i medycynie. że charakterystyczną cechą pierwszych z nich — w przeciwieństwie do drugich — jest ich uniwersalność. obserwacji. filozoficzna zasada historyzmu konkretyzuje się w biologii w postaci ewolucjonizmu. jakim mają służyć. — a z drugiej — zamierzenia poznawcze są na ogół realizowane poprzez celowo dokonywane przekształcenia. do jej poznawania lub do obu tych celów łącznie. a nie w matematyce. metod ogólnych. Różnica między metodami filozoficznymi a metodami nauk szczegółowych polega na tym.Podział metod ze względu na stopień ich ogólności jest dość ważny z punktu widzenia badań naukowych. obserwację i eksperyment szeroko stosuje się w biologii i medycynie. 64 A rezultatem ich dociekań i badań są rozmaite metody. natomiast metoda aksj oma tyczna. tj. Tak np. analizy. wyróżnić metody służące uzyskiwaniu nowych sądów poznawczych oraz metody działania techniczno-produkcyjnego lub przydatne do działań w sferze społecznej. Przyjmując istnienie metody uniwersalnej można też mówić o najogólniejszej metodzie. że włączają się one do poznania naukowego we wszystkich jego sferach i konkretyzują się w poszczególnych naukach. w socjologii — w postaci teorii rozwoju społeczeństwa. że metody ogólne. Wymienione wyżej metody tworzą grupę tzw. która polega na tym. idealizacja. i po drugie — są wykorzystywane tylko na niektórych szczeblach procesu poznania (np. formalizacji itp. . Problem znalezienia takiej uniwersalnej metody zaprzątał umysły uczonych w ciągu całych niemal dotychczasowych dziejów kształtowania się refleksji metodologicznej począwszy od Arystotelesa aż do naszych czasów. po pierwsze — nie znajdują zastosowania we wszystkich obszarach wiedzy (np. W klasyfikacji metod ze względu na stopień ogólności na czołowym miejscu znajdują się metody „matematyczne" i „cybernetyczne". syntezy i eksperymentu. których stosowalność jakkolwiek bardzo rozległa jest jednak ograniczona określonymi założeniami. jakiemu z tych celów dana metoda przede wszystkim i pierwotnie służy. które daną metodę mogą z powodzeniem stosować. zaś obserwacja. Na tej zasadzie każda z metod może zostać podporządkowana innemu celowi i stosowana do różnych dziedzin rzeczywistości. mając na myśli taką która może być wykorzystywana do realizacji badań podejmowanych przez każdą naukę szczegółową w odniesieniu do dowolnego zjawiska. metody są szeroko stosowane tylko na poziomie poznania teoretycznego. Wyróżnia się przy tym metody ogólne oraz metody szczegółowe. ponieważ — z jednej strony — wszelkie celowe przekształcanie jakiejś np. zwanych także filozoficznymi. Niemniej jednak można w zależności od tego. zakłada na ogół jednocześnie jej poznanie i tym samym przyczynia się do wzbogacenia teorii. porównanie i pomiar — przede wszystkim na poziomie poznania empirycznego).

indukcja i dedukcja. aksjomatyczne itp. zaś idealizacja i formalizacja w badaniach empirycznych. Pierwsza grupa metod służy do poznawania i przekształcania obiektów przyrodniczych oraz różnych struktur społecznych. Te dwie grupy metod dają się stosunkowo ostro odróżnić od siebie tak. jeśli stanie się kiedyś możliwa. analiza i synteza. prawidłowości jej rozwoju i charakteru organizacji można wyróżnić dwie podstawowe płaszczyzny nauk: empiryczną i teoretyczną. są uogólnione. . pomiarów itp. przydatnych w równej mierze w poznaniu empirycznym i teoretycznym. do badania sposobów myślenia i do badania tworów językowych (tzn. łatwo bowiem zauważyć.).informacji o badanych zjawiskach dzięki przeprowadzaniu obserwacji. metoda historycznego i logicznego poznania naukowego. Na podstawie analizy historycznego rozwoju nauki. to okaże się lepsza od dotychczas proponowanych. jak abstrahowanie. Dla badań dokonywanych w ramach każdej z wymienionych płaszczyzn nauki — dla określonego. a inne — na płaszczyźnie poznania teoretycznego.Tutaj pojęcia i sądy. Do pierwszej z nich zaliczymy takie metody. Tworzy się tu pojęcia. formalizację i metodę aksjornatyczną. a trzecia analizy i syntezy języków naukowych. tj. pomiar i eksperyment. metody semiotyczne). które stają się powszechnie stosowanymi w języku nauki. do drugiej zaś — konkretyzację. sztucznych i sformalizowanych. świadczących o osiągnięciu przez naukę wyższego stopnia roz-woju. dedukcyjne. że np. porównanie lub doświadczenie myślowe odgrywająteż pewną rolę w badaniach teoretycznych. stosuje się inną grupę ogólnych metod poznania — a mianowicie grupę metod badania empirycznego oraz grupę metod badania teoretycznego. Podział metod ze względu na ich strukturę jest jak dotąd mało realny. Na płaszczyźnie teoretycznej uzyskuje się głębszą i doskonalszą syntezę nauki. za pomocą których wypowiada się prawa rządzące jakąś sferą zjawisk. ponieważ w ramach współczesnych badań metodologicznych zbyt niewiele można uzyskać informacji o strukturach poszczególnych metod naukowych. że niektóre metody przeważają na płaszczyźnie poznania empirycznego. Na płaszczyźnie empirycznej rozwija się proces gromadzenia faktów. ani teoretycznego.65 Ze względu na przedmiot poznania da się podzielić metody na takie. z góry założonego celu badań naukowych. W rzeczywistości należałoby raczej mówić o tym. redukcyjne. jak obserwację. porównań. metoda modelowania. Metody te tworzą poniekąd trzecią grupę metod badawczych. które można stosować do badania realnie i obiektywnie istniejących przedmiotów. idealizację. a nadto formuje się prawa empiryczne w oparciu o proste uogólnienie obserwowanych prawidłowości i zależności. schematów lub wykresów. Istnieją jednak takie metody badania. sprzężone wzajemnie i zjednoczone pewną wspólną myślą — ideą teorii. Ten podział wydaje się najbardziej naturalny i jednoznaczny. w postaci odpowiednio sformułowanych teorii naukowych. Być może jednak w przyszłości taka klasyfikacja metod badań. dokonuje się pierwotnej systematyzacji nauki w postaci tablic. Inny rodzaj klasyfikacji metod uzyskuje się ze względu na strukturę poznania naukowego49. druga grupa obejmuje metody myślenia (np. że podział na metody empiryczne i teoretyczne spełnia w pewnym stopniu postulat rozłączności. bez których nie można się obejść ani 66 na poziomie poznania empirycznego. porównanie.

Zaobserwowano po prostu. które starano się ograniczyć przez użycie słowa „technika". iż w jednym i drugim obszarze nauk. braki poszczególnych metod i ich ograniczoność. to musimy rozstrzygnąć szereg zagadnień szczegółowych dotyczących zbierania materiału. ale też dzięki konfrontacji ich ze sobą wzajemne przenikanie się metod. Tak więc wyróżnia się metody nauk przyrodniczych wyłączając nauki techniczne oraz metody nauk humanistycznych. oparte zresztą o praktykę badań naukowych. Podsumowując rozważania dotyczące metod badawczych. w przyrodoznawstwie i humanistyce. co będzie wymagało odwołania się do szeregu metod w węższym znaczeniu. Z drugiej jednak strony próby klasyfikacji metod. Sposób stosowania poszczególnych metod w różnych dziedzinach nauki zależy od specyfiki danej nauki. Szczepański . gdy staramy się ogólnie określić charakter i zakres danych badań. O metodzie badań wszerokim znaczeniu mówimy wówczas. Jednakże coraz powszechniejsze staje się przekonanie. Tak pojęte metody mogą być szeroko i wąsko rozumiane50. ich specyfikę. Wieloznaczność terminu „metoda" rodzi wiele niedogodności. czyli społecznych. J. Mówi się np. Jeżeli zdecydujemy się np. jako „ekspansję metod naukowych". oceny zebranych danych itp. ukazują bowiem nie tylko różnice pomiędzy poszczególnymi metodami. o metodzie monograficznej. analizowania itp. mówiąc np. że jeżeli jakaś metoda daje zadowalające rezultaty w badaniach jednej dyscypliny nauki. związanych z realizacją badań poprzez przyjętą metodę w znaczeniu szerokim. w których są one stosowane. wykorzystuje się te same metody. sprawy. skalowania. O metodzie w węższym znaczeniu mówimy wtedy. o „technice" lub „metodzie " — obserwacji. 67 1. Metody i techniki badań Aby rozwiązać dowolny problem teoretyczny lub praktyczny trzeba dokonać wyboru odpowiedniej metody badań. acz nie zawsze w ten sam sposób i takim samym stopniu. Słowa „metoda" i „technika" są jednak. Optymizm ten wynika stąd. jaka spełniałaby wszystkie wymogi stawiane podziałowi logicznemu. W takim znaczeniu używamy terminu „metoda". nie tylko w języku potocznym.Wreszcie można również spotkać podział metod badawczych ze względu na charakter nauk. metodzie dokumentów osobistych itp. to istnieje dość duże prawdopodobieństwo tego. Ale jeśli niektóre z metod stosowane w jednej dziedzinie wiedzy jeszcze nie dadzą się stosować w innej.4. którą można określić. Wszystko to doprowadza do przekonania o możliwości i potrzebie kompleksowego stosowania metod. ich opracowania itp. że w dziejach nauki stwierdza się działanie pewnej prawidłowości. tzn. należy podkreślić ten fakt. jakkolwiek obarczone wadami. że nie ma — jak dotąd — klasyfikacji metod. często używane wymiennie. które umożliwiają nam realizację zamierzonego celu. to próbuje się — często skutecznie. poszukiwania kompleksowej metody badań naukowych w postaci ich uogólnienia. na badanie terenowe. że w przyszłości będzie to możliwe. wywiadu. czynnościach badawczych. tam wszędzie gdzie chodzi właśnie o szczegółowe zagadnienia dotyczące sposobu zbierania danych. doboru badanych. rozprzestrzeniać tę metodę na inne obszary wiedzy i na inne nauki szczegółowe.. gdy określamy powtarzalne sposoby rozstrzygania przeróżnych konkretnych zagadnień. o metodzie historyczno-porównaw-czej. spełniają określone zadanie w praktyce poznania naukowego i w metodologii. czyli takich powtarzalnych i systematycznie uporządkowanych sposobów postępowania.10.

Ale w realizacji tej poniekąd naturalnej skłonności charakterystycznej przecież. możemy zaobserwować także przeróżne próby „unauko-wiania" poszczególnych dyscyplin omawianej kategorii.in.. jak np. Chcę jedynie poddać krytycznej ocenie tylko niektóre próby pozornych działań w tym zakresie. jakie zaznaczyły się od XIX w. można dostrzec także pewne przedsięwzięcia będące —jak się zdaje — następstwem czegoś. o technikach badawczych. W tym znaczeniu mówimy o metodzie dialektycznej. zaczął z wolna narastać kompleks niższości u humanistów. Konsekwentne stosowanie terminu „metoda" i „technika" w różnych znaczeniach jest oczywiście możliwe. a pewną próbą jego przezwyciężania była—jak sądzę — filozofia pozytywistyczna. nie liczące się z ich specyfiką.. .1. 68 1. uściślenie terminologii stosowanej w tych naukach czy też modelowych analiz. Zauważamy. Sorokin czy St. Ukazanie problemu Dążenie do nieustannego doskonalenia metodologii nauk społecznych jest niewątpliwie pożyteczne i wynika w poważnym stopniu z chęci stałego korygowania stosowanych metod i technik badawczych. „empiryzm logiczny"52. Pod wpływem wspomnianego kompleksu oprócz uzasadnionych i rzetelnych wysiłków zmierzających do rozwoju metodologii nauk humanistycznych poprzez wypracowanie zasad ilościowych badań zjawisk społecznych. P. przynajmniej w obrębie metodologii. Na czym polega ów „kompleks humanistów"? Otóż pod wpływem efektownych osiągnięć nauk matematyczno-przyro-dnicznych czy technicznych. W podjętych rozważaniach nie zamierzam więc występować przeciwko pożytecznym — wskazywałem wcześniej — próbom doskonalenia metodologii nauk społecznych. będziemy mieli na myśli zespół czynności związanych z różnymi sposobami przygotowania i przeprowadzania badań społecznych"51. a więc zarówno przy omawianiu sposobów zbierania danych w badaniach społecznych jak też przy prezentacji zasad analizy danych.. wskazujących pewne sposoby postępowania badawczego.dla każdej z nauk. Weber. metodzie indukcyjnej. co można by nazwać „kompleksem humanistów". W kolejnych częściach zajmiemy się metodami i technikami stosowanymi w badaniach społecznych. że owe próby podejmowano pomimo zdecydowanych przestróg w tym względzie wypowiadanych przez tak wybitnych przedstawicieli humanistyki. metodzie introspekcji itp. RYGORYZM I ANARCHIZM METODOLOGICZNY 1..11. Ossowski. Dlatego mówiąc. M.proponował ongiś stosowanie tych słów w następujących znaczeniach. jakie uzyskujemy poprzez wymienione badania. Lecz w ramach tak określonych metod możemy stosować technicznie różne sposoby badania .11. postulująca m. dla wyeliminowania ewentualnych nieporozumień: „Nazwy „metoda" używamy dla oznaczenia kompleksów dyrektyw i reguł opartych na założeniach ontologicznych.. ale wymaga upowszechnienia takiego rozumienia wymienionych słów. zwłaszcza ukształtowana w jej obrębie neopozytywistyczna koncepcja nauki.

in. Korzystanie z możliwości poznawczych. jak to pisano kilka wieków temu. Spinozy. stwarzają poniekąd szczególne warunki do fetyszyzacji tej nauki. Newtona i innych uczonych. Dilthey. mianowicie: do jakich granic można matematyzować socjologię. że jest to nauka nam najbliższa. czy też prezentacji różnych problemów w postaci równań itp.Skoncentrujmy się zatem na próbach „unaukowienia" socjologii nie tylko dlatego. a więc określić liczbowo oraz b) z nikłej znajomości matematyki. 1. Jednak swoisty urok mate-matyzacji socjologii przejawiający się w osobliwej efektowności matematycznych analiz. Durkheim. ale również z tego względu. ze względu na swoistość każdego z nich. która — podobnie jak inne nauki społeczne — nie jest i ze względu na swoją specyfikę nie może być nauką wysoce sformalizowaną. Upatrujemy je głównie w następujących zjawiskach: 1) w bałwochwalczym stosunku do matematyki. ich mierzenie. testomanii. brak metodologicznej rzetelności czy też nawet zwykłej . Zasadny rygoryzm metodologiczny a osobliwe próby unaukowiania nauk społecznych Bałwochwalczy stosunek do matematyki. 3) w tzw. określanie trendów ewentualnych przeobrażeń itp. skrywający jej formułkami własne niedostatki intelektualne. 69 I chociaż każde z wymienionych zjawisk wynika z tej samej skłonności do unaukowiania socjologii za wszelka cenę. 4) w przesadnej pogoni za tzw. iż m. jakie daje matematyka nie musi jednak prowadzić zawsze do fetyszyzacji tej nauki. co da się zmierzyć. kiedy np.11. Weber. możliwości. co występuje powszechnie. Współcześni uczeni. że analizowanie zjawisk społecznych w kategoriach matematyki pozwala na nieco inne spojrzenie na badane zjawiska. Upatrywanie w matematyce wzoru idealnego dla innych nauk ma za sobą długą historię. Zjawisko to zdaje się wynikać co najmniej z dwóch powodów: a) z wiary. Ale pomimo tego w znacznie bardziej wyrafinowany sposób nadużywają matematyki.in. że pierwsze próby matematycznego ujmowania zjawisk będących przedmiotem badań socjologii były podejmowane przez V. poprzez socjologię właśnie przenikają one do innych nauk społecznych. Nie ulega oczywiście wątpliwości. empirycznymi danymi oraz 5) w udziwnionym żargonie pseudonaukowym. ustalanie współzależności stanów ilościowych i jakościowych. którzy ulegli temu fetyszowi nie dodają wprawdzie do tytułów swych rozpraw. Przypomnijmy. Umożliwia np. Znaniecki i in. dla podkreślenia naukowości przedstawianych dociekań. Ale w związku z powyższym pojawia się jednak istotny problem. Pareto. iż są one modo lub ordine geometrico demonstrata. 2) w swoistym kulcie dla cybernetyki. to jednak trzeba przyjrzeć się im oddzielnie. że naukowy charakter ma tylko to. Tego rodzaju tendencje spotykamy u Kartezjusza. Wskazywali na to m.2. zmian. zwłaszcza u humanistów.

70 uczciwości badawczej, starają się równocześnie wywrzeć określone wrażenia na czytelniku. Na skutek wspomnianej fetyszyzacji matematyki pojawiają się w socjologii skłonności do tzw. ąuantophrenii czy metrophrenii — jak to ujmował P. A. Sorokin53. Pojawia się to właśnie w bezkrytycznym odwoływaniu się do pojęć matematyki, w złudnym stosowaniu metod numerycznych do zjawisk nie dających się wcale jednoznacznie zmierzyć, w nadużyciu teorii grafów, metod skalowania, metod statystycznych itp. Ma to na celu raczej „sprawianie wrażenia" na czytelnikach zwłaszcza tych, którym matematyka przysparza trudności, niż rzeczywiste unaukowienie socjologii czy pogłębienie wiedzy o zjawiskach społecznych. Maniakalne wręcz niekiedy dążenia do ma-tematyzacji socjologii służą też czasem do ukrywania nikłości osiągnięć poznawczych, jak to nie bez racji zauważył S. Andreski54. Pod wpływem bałwochwalczego stosunku do matematyki pojawiło się m.in. takie zjawisko: umiejętność wyliczenia testu Chi-kwadrat czy współczynników korelacji dowolnie dobranych faktów. Stało się ono dla wielu swoistym kryterium naukowości. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z faktu, że korzystanie z matematyki w socjologii, czy też w innych naukach społecznych, może przyczynić się do wzrostu naszej wiedzy o badanych zjawiskach i do doskonalenia metod badań społecznych, a w tym również do rozwoju danej nauki. Nie chodzi zatem o eliminację matematyki z socjologii, ale o takie stosowanie jej pojęć i metod, które będzie wolne od wszelkiego fetyszyzowania, jak również od prezentowania przeróżnych banałów w matematycznej szacie dla nadania im rzekomo bardziej „naukowego" charakteru. Warto też przypomnieć, że społeczna rzeczywistość jest zbyt bogata, aby można było ją wyrazić za pomocą nawet złożonych formułek matematycznych, a choćby najbardziej wszechstronne analizy nie zastąpią nie mniej ważnych w tym względzie jakościowych analiz.

Kult cybernetyki. Kult, o jakim wyżej mowa, jest ściśle związany z bałwochwalczym stosunkiem do matematyki. Przejawia się on w rozmaitych próbach „systemowych" czy „modelowych" ujęć zjawisk społecznych w kategoriach cybernetyki, czyli nauki zajmującej się m.in. badaniem różnych układów, jakie cechuje znaczny stopień samosterowalności, a za takie układy uważa się także żywe organizmy i społeczności. Istotnym elementem cybernetyki jest modelowanie, tzn. konstruowanie układów możliwie mało skomplikowanych, mających podstawowe właściwości podobne do tych, jakie ma przedmiot, którego uproszczonym odzwierciedleniem jest dany układ, czyli model. 71 Niewątpliwie modelowanie pozwala na lepsze dostrzeżenie istotnych powiązań strukturalnych czy funkcjonalnych danych przedmiotów. Im bardziej wszakże przedmioty te są złożone, tym większa trudność z ich modelowaniem, ponieważ nie można całego ich bogactwa zmieścić w modelu i trzeba ograniczyć się po prostu do ich najbardziej typowych, czyli banalnych właściwości. Dlatego

modelowanie daje na ogół skromne efekty odkrywcze, choć jest pożyteczne, np. ze względów dydaktycznych, ponieważ pozwala na lepszą prezentację tego, co chcemy przekazać innym. Przypomnijmy, że próby uproszczonych ujęć różnych tworów biologicznych, technicznych czy społecznych były podejmowane w dość odległych czasach, np. przez Kartezjusza, La Mettrie, Condillaca i in. i nie były one nigdy zbyt obiecujące poznawczo, ponieważ ukazywały jedynie mechaniczne powiązania i zależności55. Z tych więc względów trudno też obecnie przeceniać zalety modelowania, zwłaszcza że dotychczasowe efekty nie okazały się wcale rewelacyjne. Testomania. Przecenianie możliwości poznawczych testów — to jeden z osobliwych problemów metodologicznych dzisiejszej socjologii oraz psychologii społecznej — na jaki trafnie wskazywał P. A. Sorokin56. Jego zdaniem nasz wiek stał się poniekąd wiekiem „testokracji", ponieważ od 1905 r., w którym opublikowano pierwsze testy inteligencji, opracowane przez A. Bineta i Th. Simona pojawiła się swoista „epidemia " przeróżnych testów, za których pomocą usiłowano ustalić nie tylko stopień inteligencji, ale również szereg danych dotyczących osobowości poszczególnych ludzi. Tak doszło do opracowania m.in. testów pozwalających rzekomo na ustalenie różnych cech osobowości, biegłości, uzdolnień, cech przywódczych, normalności i anormalności psychicznej, skłonności i upodobań, lojalności i wywrotowości itp. Zjawisko to nasiliło się jeszcze bardziej od kiedy wynaleziono wariograf, czyli tzw. wykrywacz kłamstwa, uchodzący w powszechnym mniemaniu za urządzenie umożliwiające weryfikację wypowiedzi badanych osób. W rzeczywistości znane i stosowane aparaty tego typu rejestrująjedynie różne procesy fizjologiczne, jakie zachodzą w organizmie żywego człowieka pod wpływem określonych bodźców, jakimi są m.in. „pytania drażniące". Nie są one jednak w stanie przesądzić o tym, czy i w jakim stopniu zarejestrowane zmiany fizjologiczne pozostają w przypadku każdego osobnika w ścisłym związku z przeżyciami psychicznymi. Nie stwierdzająwięc w sposób jednoznaczny istnienia korelacji między np. poczuciem winy i kłamstwem dla uniknięcia odpowiedzialności, a określonymi zmianami fizjologicznymi, jakie zostają zarejestrowane przez wariograf, ponieważ nie każdy człowiek reaguje identycznie na testy stosowane przy tych badaniach. 72 Jednak pomimo tego — o ograniczonych możliwościach badań wariogra-ficznych wiadomo teoretykom i praktykom — ich stosowanie w wielu krajach wyszło poza sferę kryminalistyki. W USA testy wariograficzne są stosowane przy ustaleniu prawdomówności osób deklarujących wysokość poniesionych szkód w zakładach ubezpieczających, składających oświadczenia podatkowe, a nawet urzędników, deklarujących — lojalność pracodawcy. Już Montaigne spostrzegł — co przypomina Sorokin — że człowiek jest tak zdumiewająco próżną, płochą i chwiejną istotą, iż trudno o niej wypowiedzieć jakiś pewny czy jednolity sąd. Ujmując ten problem w sposób bardziej uczony współcześni psychologowie wskazują także na psychiczną niepowtarzalność każdego indywiduum, potwierdzając tym samym tezę o trudności formułowania pewnych i jednolitych sądów dotyczących świadomości jednostek i grup ludzi oraz ich reakcji i zachowań. Pomimo więc występowania pewnych typowych cech dla poszczególnych kategorii społecznych, dających się uchwycić w badaniach testowych, cechy te są niekiedy tak dalece modyfikowane przez różne indywidualne właściwości poszczególnych osobników oraz sytuacji, w jakich badania są przeprowadzane, że uzyskane na tej drodze dane pozwalają jedynie na wysunięcie

bardzo ostrożnych hipotez. Natomiast opieranie na nich wszelkich kategorycznych wniosków jest po prostu nieuzasadnione. Przesadna pogoń za „empirycznymi danymi". Danymi nazywamy wszelkie wiadomości, zarówno o charakterze ilościowymjaki jakościowym, dotyczące interesujących nas zdarzeń, procesów, faktów. Mogą być one uzyskiwane w sposób systematyczny albo przypadkowy. Ze względów poznawczych bardziej cenne są te, które zostały uzyskane w sposób właściwie systematyczny, tzn. poprzez różne metody i techniki badawcze. Dla procesu poznawczego w każdej z nauk wszelkie dane są ważne zarówno przy weryfikacji wcześniejszych twierdzeń oraz jako przesłanki kolejnych wniosków. Nic więc dziwnego, że dążenie do osiągania możliwie licznych danych stało się zjawiskiem powszechnym we wszystkich naukach. W naukach przyrodniczych podstawowym źródłem danych są doświadczenia przeprowadzane zarówno w pracowniach, jak też poza nimi. Pod wpływem tych nauk pojawia się empiryzm metodologiczny także w naukach społecznych, co zaznacza się w socjologii w dążeniach do opierania się w badaniach na danych empirycznych. Zwolennikom tego rodzaju tendencji chodziło o to, aby wszelkie spekulacje o zjawiskach społecznych, zastąpić badaniami opartymi na istniejących obiektywnie danych, tzn. na danych niezależnych od poznającego podmiotu, które możemy uzyskać i sprawdzić poprzez doświadczenia. 73 Dostrzeganie ścisłych związków teorii i praktyki w procesie badania rzeczywistości społecznej było i jest sprawą ważną także w metodologii nauk społecznych, ze względu na efekty poznawcze. Z czasem jednak pojawiła się w socjologii skłonność do przeceniania roli empirii w badaniach zjawisk społecznych, co też powodowało zawężenie ambicji poznawczych oraz ograniczenie się do gromadzenia faktów i ich opisywania. Na skutek tego coraz mniej spotyka się prób uogólniania danych i konstruowania mniej lub bardziej odkrywczych hipotez, a równocześnie coraz częściej pojawiają się socjograficz-ne ujęcia poszczególnych faktów społecznych. Nic więc dziwnego, że zamiast ambitnych hipotez czy teorii spotykamy w naukach społecznych coraz częściej mniej czy bardziej banalne faktografie. Wspomniana tendencja prowadzi niekiedy do tak osobliwych wynaturzeń, jaką jest faktofagia (tzn. pochłanianie faktów), czy f a k t o 1 a t r i a (tzn. kult faktów). Ludzie, którzy ulegli owym wynaturzeniom metodologicznym, poszukują z kolei takich metod i technik badań, jakie pozwolą im na stosunkowo szybkie gromadzenie dużej liczby danych oraz na standaryzację tych danych, ułatwiającą ich mechaniczne obliczanie i analizę. Stąd też szczególnie modne stają się np. badania ankietowe czy wywiady skategoryzowane. Pod wpływem tej mody pojawia się dość rozpowszechnione mniemanie, że są to właśnie najlepsze metody, a w dalszej konsekwencji — ankietomania — czyli skłonność do nadużywania ankiet lub kwestionariuszy w przeróżnych przedsięwzięciach badawczych. Nie zamierzam oczywiście negować przydatności poznawczej badań ankietowych czy też wywiadów skategoryzowanych. Chcę jedynie przestrzec przed naiwną wiarą w przesadne możliwości poznawcze takich badań, jak też w ich łatwość. Żargon pseudonaukowy. Każda nauka tworzy sobie właściwe terminy, składające się na jej specyficzny język, nie zawsze pozostający w pełnej zgodności z normami socjolingwistycznymi, jakie obowiązują w

Kuhn przyczynił się do upowszechnienia terminu „paradygmat". że te nowe terminy utrzymują się nieraz na zasadzie swoistej mody. Dla przykładu wspomnijmy takie terminy przeniesione na teren nauk społecznych. Obok terminów ukazujących nowo odkryte właściwości badanych zjawisk czy procesów. co jest na razie przedmiotem . który rozumiał jako: 1) „całą konstelację przekonań. zanim nie zostaną porządnie zdefiniowane. zanim zostanie odpowiednio zdefiniowany i przystosowany do potrzeb danej nauki i jej ducha. Nie przeszkadza to jednak wcale wielu gustującym w tym niewątpliwie naukowo brzmiącym terminie. S. O „uspołecznionym zakładzie pracy" mówi się często mając na myśli po prostu znacjonalizowany czy upaństwowiony zakład. wartości. Struktura rewolucji naukowych. pojawiają się również terminy udziwniające.. które jeśli nawet zostaną uzupełnione przymiotnikiem „społeczny" czy „społeczna". posługiwać się nim tak. Zakładając tego rodzaju „równorzędność" tworzy się fikcję. „paradygmat" itp. jak: „rozwój dynamiczny". to i tak niewiele pomagają nam w poznawaniu społecznej rzeczywistości ze względu na ich wieloznaczność lub mętność. jak gdyby były to określenia równoznaczne.in.. starające się sprawiać wrażenie bardziej naukowych już samą swą formą lub brzmieniem. Odrębną kategorię w pseudonaukowym żargonie stanowią terminy utworzone przez publicystów i przypadkowych popularyzatorów nauk społecznych. technik. co znajduje swój wyraz m. „rola". jak „anatomia". Zapożyczony i stosowany w socjologii lub w innej nauce społecznej. Thomas S. gdy są gorsze od tych. Niewątpliwie. Wiadomo też. Z punktu widzenia marksistowskiej dialektyki termin „rozwój dynamiczny" jest po prostu zwykłą bzdurą. w jakiej powstał i służy do oznaczania badanych przez nią zjawisk. „system". jakie usiłują wyrugować. Przykładowo wspomnijmy tu o takich. każdy z wymienionych przykładowo terminów ma sobie właściwe znaczenie w tej nauce. „status". która pozwala uznać za rzeczywiste to.. ale nawet w książkach uchodzących za naukowe. „struktura". „świadomość społeczna" itp. jak „organizm". że język każdej z nauk wzbogaca się wraz z jej rozwojem. nie zawsze okazuje się w równym stopniu przydatny. Godzi się tu zauważyć. „patologia". opiera się właśnie swoisty pseudonaukowy żargon. pompatyczne. Kuhn. Często są to nowotwory językowe albo terminy językowe zapożyczone z innych nauk. jak gdyby był on jednoznaczny. Nie wszystkie nowe terminy sąjednak rezultatem osiągnięć poznawczych danej nauki.. który byłby jego dialektycznym dopełnieniem. „organizm". T. 74 Tytułem przykładu wymieńmy takie terminy. wspólnych członkom danej społeczności" i 2) pewien szczególny element tej konstelacji: konkretny sposób na łamigłówki (zob. z którymi spotykamy się nader często nie tylko w publicystyce. „rozwinięte społeczeństwo socjalistyczne". Często wyrazy te są definiowane na zasadzie analogii i wówczas stają się najczęściej tak zawodne. w pojawianiu się coraz to nowych terminów. Mimo to z lubością posługiwali się tym terminem nie tylko politycy. Ma on ponadto znacznie więcej znaczeń. które w danym momencie cieszą się dużym prestiżem. „uspołeczniony zakład pracy".in. jak wnioskowanie oparte na podobieństwach. Nie jest to termin w jego ujęciu zbyt jasny. nowe ich aspekty czy możliwości uściśleń. zwłaszcza tych. „atmosfera".poszczególnych językach naturalnych. Na nich m. Warszawa 1968). nawet wtedy. ponieważ nie ma czegoś takiego jak „rozwój statyczny".

tzn. Prowadzi . Nacjonalizacja czy upaństwowienie danego zakładu pracy jest zawsze pewnym zabiegiem formalno-prawnym. jako swoisty punkt na tym osobliwym ekranie. koncepcjach. Termin „rozwinięte społeczeństwo socjalistyczne" był w użyciu nie tylko w języku publicystów. „nierozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego". Jak powszechnie wiadomo świadomość nie istnieje poza jednostkami ludzkimi. Każdemu. będące uosobieniem indywidualnych świadomości przemieszczają się i zanikają — to ów ekran — będący z kolei uosobieniem tzw. z tym co jest aktualnie dopiero postulowane prowadzi oczywiście do błędów zarówno w sferze teorii. m. Uważam więc. że każdy z nich. ponieważ każdy człowiek jest —jak wiadomo—by t e m społecznym. Dlatego też mówienie o „świadomości społecznej" nasuwa szereg wątpliwości. które jest określonym faktem polityczno-prawnym. choć oni właśnie powinni byli wskazywać zarówno na jego niestosowność praktyczną. że posługiwanie się tego rodzaju terminem jest nie tylko błędne z punktu widzenia teorii. jak i nieprzydatność poznawczą.in. które legły u podstaw późniejszych „kryzysów"? Znowu z faktu istnienia państwa socjalistycznego. kiedy to właśnie narastały sprzeczności między teorią a praktyką. I w tej indywidualnej świadomości zawiera się zarówno świadomość w o gole. jak też „świadomość s p o ł e c z n a". że chociaż te punkty. kto zapoznał się z marksistowską teorią rozwoju społecznego trudno niewątpliwie przyjąć możliwość istnienia np. ale także świadomość ludzi57. ale także niektórych socjologów. nie wynika przecież wcale w sposób automatyczny socjalistyczne społeczeństwo. Zarówno świadomość jednostek. Ponadto czy w ogóle można było mówić o „społeczeństwie socjalistycznym" w PRL w latach „propagandy sukcesu". Równocześnie traktowano świadomość każdego z ludzi. czy „świadomości społecznej" nie wydaje się zasadne i stanowi swoisty relikt myślowy po minionych epokach. jak i praktyki. wspólnej wszystkim ludziom stanowiącej jak gdyby ponadindywidualny ekran. jakiego nie da się zrealizować z dnia na dzień. a więc pewnego procesu obejmującego swoim zasięgiem nie tylko stosunki produkcyjne. natomiast uspołecznienie — długotrwałym procesem. zakładając. dopóki istnieje dane społeczeństwo58. świadomości społecznej — trwa niewzruszenie. jak też różnych zbiorów ludzi jest zawsze s p o ł e c zn a. Społeczeństwo takie może być dopiero wynikiem długotrwałego rozwoju. Mamy tu znowu do czynienia ze wspomnianą wcześniej skłonnością do przyjmowania pragnień za rzeczywistość. po heglowskim „duchu obiektywnym" itp. w którym odbija się cała rzeczywistość. W ujęciu tym zakłada się ponadto. w których głowach dokonują się określone procesy odbicia. Mylenie tego. ale też szkodliwe ze względów metodologicznych. indywidualnych świadomości odbija także całą rzeczywistość. Z tych też względów przeciwstawienie 76 świadomości indywidualnej — świadomości „w ogóle". co do sensu tego terminu. o czym należy zawsze pamiętać.75 naszych pragnień. co rzeczywiste. spotykamy się ze skłonnością do ujmowania świadomości jako pewnej powszechnej właściwości. Już od czasu materializmu francuskiego XVIII w.

zwyczajach. Po lekturze wielu z nich można odnieść wrażenie. W tym rozumieniu świadomość kolektywna występuje u wszystkich lub większości ludzi danej grupy społecznej i jest m.wytworach powstałych pod wpływem współżycia ludzi w różnych społecznościach i grupach społecznych oraz współprzeżywania pewnych szanowanych w nich wartościach.bowiem do wiary w istnienie takiego fikcyjnego bytu. 77 1. obyczajach. wierzeniach itp.11. czy też dla osiągnięcia pozornej oryginalności. przesądach. * Czy ukazane postawy i zachowania badawcze niektórych socjologów służą rzeczywiście zaostrzeniu rygorów metodologicznych w socjologii.in. wyobrażeniach. co nie tylko nie służy dążeniom do coraz to większego doskonalenia metodologii. tym. Możliwości przezwyciężenia osobliwego rygoryzmu i anarchizmu metodologicznego Zarówno pod wpływem zasadnych metodologicznie działań zmierzających do zwiększenia efektywności poznawczych nauk społecznych. jak też na skutek przeróżnych osobliwych dążeń wynikających ze wspomnianych wcześniej przyczyn. Przejawia się ona w swoistych stereotypach. która jest rezultatem intelektualnej działalności ludzkości. lecz w dążeniach do pewnego ich udziwniania dla uzyskania efektów raczej formalnych niż merytorycznych. będącej więc z tego powodu wytworem życia społecznego.3. Oczywiście przedmiotem tych badań jest świadomość konkretnych ludzi. że naiwne jest mniemanie. Trafna jest więc myśl. że przedstawione . wypowiedziana przed laty przez naszego znakomitego myśliciela — Kazimierza Twardowskiego — że nawet najbardziej złożone problemy mogą być przedstawione w sposób ścisły i jasny60. jak „świadomość społeczna" i skłania do czynienia tej fikcji niekiedy nawet przedmiotem badań. a nie jakiegoś społeczeństwa. ale — co gorsze — sprzyja przeróżnym szarlatańskim praktykom w nauce. przejawiająca się w dążeniu do zachowania przesadnego niekiedy rygoryzmu metodologicznego. co odróżnia daną grupę od innych. opiniach. precyzji i naukowości. Ukazane krytyczne uwagi dotyczące żargonu naukowego skłaniają do wniosku. iż posługiwanie się udziwnionym językiem lub zawiłym i mętnym sposobem wyrażania myśli jest następstwem złożonoś-ci przedmiotu badań łub też konieczności zachowania naukowego charakteru wywodu na dany temat. co potwierdza właśnie naszą tezę. ukształtowała się w socjologii swoista maniera. Owe postawy i zachowania łączą się bowiem z wiarą w określone fikcje czy też skuteczność swoistej magii. czy nawet społeczności. Upatruję go nie tyle w pożytecznym dla każdej nauki dążeniu do stałego doskonalenia własnych metod i narzędzi badawczych. że pozytywna odpowiedź na to pytanie byłaby nieuzasadniona. czy też poszczególnych zbiorów ludzi. Uzasadnione wydaje się natomiast przeciwstawianie świadomości indywidualnej — świadomości kolektywnej 59. Tego rodzaju rygoryzm jest szczególnie widoczny w niektórych publikacjach poświęconych metodologii badań społecznych. a tym samym służą i wzrostowi tej naukowości? Otóż uważam. a tym samym swoistym przejawem świadomości danych społeczności lub społeczeństw.

a tym samym do podważenia zaufania do każdej z nauk. Zamiast anarchizmu metodologicznego postulujemy więc kry ty cyzm i umiar w stosowaniu metod. Można zgodzić się oczywiście z tezą że żadna metoda nie gwarantuje nam absolutnie prawdziwego poznania. niedawno zmarły wybitny nasz socjolog — Józef Chałasiński. tzn. zaznaczające się nie tylko w umiarkowanych ale i w skrajnych krytykach. Natomiast najbardziej skutecznym sposobem podniesienia naukowości badań zjawisk społecznych jest moralnie właściwa postawa badającego. nawiązując do poglądów K. czyli swoistym przykładem sztuki dla sztuki. wiedzy. Metody badań są zatem obiektywnie zróżnicowane. że stosowanie danej metody przez dwóch lub więcej badaczy nie prowadzi także zawsze do identycznych efektów poznawczych. umiejętności i inne tego rodzaju cechy badaczy.in. dzięki czemu można je zhierarchizować według stopnia ich jakości. jak teza. tak i ten oczywiście spowodował pewne reperkusje. na co wskazywał m. Feyerabend — postuluje odrzucenie wszelkiej demagogii naukowości w badaniach. Żadnej metody badań nie należy więc absolutyzować. Jak każdy przejaw skrajności. ze względów subiektywnych. 78 Jak poucza doświadczenie metoda metodzie nie jest równa ani ze względu na jej możliwości poznawcze. który w rzeczywistości zmierza do podważenia wartości poznawczych wszelkich metod. będące przejawem przesadnego rygoryzmu metodologicznego nie służą podniesieniu naukowości badań zjawisk społecznych. ani też biorąc pod uwagę tkwiące w niej pułapki. że wszystkie metody są w takim samym stopniu dobre. postulująca relatywizm metodologiczny. krytycyzmu. jaki ma prowadzić do wyzwolenia nauki od szarlatańskich praktyk metodologicznych i tyranii ich zwolenników. symptomatycznych dla poszczególnych metod. tzn. technik i kategorii badawczych. Zanim więc przystąpimy do stosowania jakichkolwiek metod czy technik badawczych dobrze jest uświadomić sobie powyższe problemy i zachować w stosunku do tych metod czy technik postawę na . Poppera o braku jakiejś specyficznie naukowej metody badań61. z uwagi na różnice rzetelności. zwłaszcza zapożyczonych z innych nauk. Czy tego rodzaju fakty powinny skłaniać nas do odrzucania wszystkich metod badawczych? Pozytywna odpowiedź na to pytanie byłaby również błędna.w tych publikacjach metody i techniki badań nie są określonym środkiem służącym danym celom poznawczym. ponieważ każda jest w jakimś stopniu zawodna. Możemy mówić nie tylko o metodach lepszych i gorszych. lecz raczej celem samym dla siebie. polegająca na przestrzeganiu zasady rzetelności i uczciwości w badaniach. Czołowy przedstawiciel tego anarchizmu — Paul K. ale ponadto trzeba i o tym pamiętać. możliwości uchwycenia badanych zjawisk. Warunkiem przezwyciężenia wszelkich zbędnych wynaturzeń metodologicznych nie jest wcale anarchizm metodologiczny. bowiem każda daje nam tylko nader ograniczone możliwości poznawcze i przyczynia się do powstania tzw. „błędów standardowych". Podobnie przeróżne udziwniające praktyki w odniesieniu do metod badawczych. wnikliwości. tzn. Pod wpływem właśnie skrajnej krytyki zrodził się „a n a r c h i z m metodologiczny".

s.Heidelberg . Ibidem.55 n. 79 PRZYPISY 1 S.N. Methoden der empirischen Sozialforschung. Kapitał. Warszawa 1973. Gedeon Sjeberg. s. J. s.3 n. Ibidem.231. Hartmann. s. Szczurkiewicz. Cambridge Mass. Psychologische Forschung im Umriss. 13 T.York 1983. s. Nowak. cit. Berlin .. Hamburg 1963. s. N. Szczepański. w: Ethics. op.York . s. O osobliwościach nauk społecznych. Empirische Sozialforschung. Szczepański. 10 Wskazywali oni na potrzebę „rozumnego wżycia się w przedmiot poznania" („verstehendes Einleben" in das Erkenntnisobject"). Warszawa 1967. Ossowski. Pod red. 16 Porównaj: Ethical Principles in the Conduct of Research with Humań Participants. s.242-245.Niektóre uwagi krytyczne o ankietach. Ossowski. Odmiany czasu teraźniejszego.cit. s.327 n. Ibidem.I. H.tyle krytyczną aby nie ulec różnym iluzjom. The Stages of Social Research. op. w: Studia socjologiczne. Ibidem. Orlans.337 n. 15 Zob. 14 Zob. K. s.41 n. rozwój problematyki i metod.. s. Marks. s. oraz T. 1967. w: Mi-riam Lewin. Politics. op. Zob. 9 Spinoza przez poznanie intuicyjne rozumiał rozumowe wnikanie w istotę przedmiotu. co do ich wartości oraz na tyle rozsądną aby nie odrzucać żadnej z nich ze względu na przeróżne uprzedzenia. E. t. 2 3 4 5 S.229.Ossowski. 7 8 S. natomiast Bergson przeciwstawiał poznanie intuicyjne poznaniu racjonalnemu. s. T.III.222. Studia socjologiczne. 1' Zob.653. D. oraz H. a także na „intuicyjne wgłębienie się" („intuitive Ver-tiefung"). Szczurkiewicz. Caplovitz. Berlin 1969.8 .219. 12 J.27 i n.214. np.331-332. s. s.s. Warszawa 1951. s. 191.cit. 17 Zob.3-24.. Warszawa 1970. Warszawa 1969.Tokyo 1986. s.op.213-214. Warszawa 1962. Utnfragen in der Massengesellschaft. Atteslander. Studia socjologiczne. Einfuhrung in die Methoden der Demoskopie. Socjologia. Zob. też S. cit. Szczurkiewicz. 6 Zob. P. Wyd. Noelle. Munchen 1970. Ethical Problems in the Relations of Research Sponsors and Investigetors.32. Metodologia badań socjologicznych. andSocialResearch.

19 Socjografia jest pomocniczą dziedziną nauk społecznych. H. s. Atteslander. Cyt.90-97. Five Essays. s. The Sociology of Social Problems. N.54 n. Merton. Zob.: J. . s.4 oraz J. Warszawa 1975. Metodologiczne zagadnienia humanistyki. R. Cooley. op. Zob. H.York 1967 i tegoż Teoria socjologiczna i struktura społeczna. 23 Zob. Dodd. P. s. s. Zob. C. Popper. Problem społeczny jako przedmiot badań socjologii. Zeugin. s. op. Szczepański.York 1942.IV. w: Public Administration Review 27 VI1967) i C. w: Studia Socjologiczne nr 3 1977. Social Process. zaP. Zeugin. op... Social Indicators. Wykłady z dziejów logiki. Methoden der marxistisch-leninistischen Sozialforschung. Łódź 1957. Hartmann. A Quantitative Systematics for the Social Sciences. Peters i R.290. Girardeau (Social Indicators. N. s.. Warszawa 1955 oraz T.46. że jej dość udziwniony tytuł nie przesądza w sposób negatywny o treści. jakie podejmował nad teoretycznymi i metodologicznymi problemami socjologii. N. Leslie. 21 K. 20 Zob. w: Social Science Information 11III/IV 1972).164165.23. s.22-26. op. Kotarbiński.York 1918. op. T. Bacon. The Study of Social Problems. Zob. . wyd. On Theoretical Sociology. S. P. s. op..: M. Pawłowski. s. 13 do 15 80 26 Zob. N. Old and New.M. s. Warszawa 1969. B. Atteslander.92 n. Leslie.215n. W. C. 1966. Bliżej na ten temat zob. Zob. Tak ujmuje to np. zjawisk i procesów społecznych. M. Rozwój problematyki i metod. Eine Einfuhrung. Zob. P. Rice (Social Accounting and Statistics for the Great Society.cit. s. Sociology ofDeviant Behavior. SA.Die Theorie der sozialen Gruppe. Bauer. Homans. s.R. 24 Zob.York 1974. Clinard. Atteslander. Berlin 1970.153-168 orazE. Conjectures and Refutations . London 1963.139. gdzie wymieniają oni następującą rozprawę: R.cit. Stuttgart 1979. Zob. s. 22 Zob. Koln Opladen 1960. s. R. M.C. s.71 -73. Na przykładzie tej książki można też dostrzec. Horton i G. s. s.135. Empirische Sozialforschung.cit. RubingtoniM.l. Friedrich. Statystyka dla socjologów. H. Por.York 1970. K. S.cit.18 Refleksje Mertona dotyczące budowy teorii średniego zasięgu należą do najbardziej interesujących i płodnych wśród tych. Sozialindikatorenforschung.232 n. Dimension ofSociety. Peters i R.. R. Zob.23. Novum organum. F.Atte-slanderem. B.cit. s. op. s. P.the Growth of Scientific Knowledge.cit.. 25 P.. N. Sztumski.171 n. która zajmuje się sporządzaniem możliwie dokładnych opisów zbiorowości. Cambridge Mass.York 1971.. Socjologia. N. The Sociology of Social Problems.17. G. Blalock. B. op. Warszawa 1982. Wein-berg.cit.cit. Horton i G.

Tugarinow w książce Fiłosofija sozna-nija. Oczywiście można by znaleźć również przykłady w rodzimej literaturze. s. jakie zaprezentowali np. Modę und Mani-pulation einer Wissenschaft. Pawłowski. Dla uzupełnienia można by także wskazać na próbę formalizacji Homansa tzw..C. Chicago 1956. op. Zresztą w nauce ważniejszą sprawą wydająsię błędy niż ludzie. 346-347.. przedstawiona przez La Mettrie w jego książce Czlowiek-maszyna. podobnie jak i dla innych przypadków. „teorii interakcji" podjętąprzez H. S.49n. Engels. Pawłowski.126 i n.P. Zob. Tak określa je T.J. s. A. Warszawa 1977. Bliższą charakterystykę „miary" zob. Giddensa.cit. Sztumski. żenominasunt adiosa. op. 121 i in. Brown i in. F. cit. Materializm dialektyczny a współczesne nauki szczegółowe. Andreski. Durkheima. Fads and Foibles in Modern Sociology and Related Sciences. London 1975.M. którzy je popełniają.. s.F. op. Warszawa 1953.l05 n. op. Twardowski. Implicalions for Research. K. S. T. s. Pozostawiamy to Czytelnikowi pomni zasadzie. 82 Część druga . M.l02 i n. Moskwa 1971. Simona. s..51.s. Odnośnie polemik z neopozytywizmem w socjologii zob.237. pod red. Bauer (op. London 1975. s. s. PA. Szczepański. S.29. Zob. O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym [w:] Wybrane pisma filozoficzne. Missbrach. Outline ofAn Anarchistic Theory Knowledge. vol. N. Sztumski i W. Ilustruje on tego typu skłonności próbami matematyzacji. Zob.51.l 80 n.l04. Die Hexenmeister der Sozialwissenschaften. II. Lewin. Łódź 1951.) i P. s. Zob. Zob. Ibidem. Sorokin. P. nr 1. 81 Zob. Saint-Simon. Munchen 1974. Metody i formy naucznogo poznanija. J. Techniki badań społecznych. P. VI 1975. Warszawa 1948.A.35. Interesujące wywody na ten temat przedstawił W.K. Zdawał sobie z tego sprawę np.: J. Anty-Diihring.cit. s. Klasycznym przykładem takiego ujęcia jest mechanistyczna koncepcja człowieka.cit. K. Zeugin.69. s.. Wykłady z logiki i metodologii nauk. Sicziwica. op..200-201. Dodd. Kmita. J. Bunge. Porównaj: J.York 1972). s. s.: Positivism and Sociology. Moskwa 1972. że za jego czasów kilkakrotnie zmieniły się konstytucje Francji. a społeczeństwo nie uległo wcale tak szybko przemianom.cit. Zob. op. Warszawa 1965. Metodologia badań socjologicznych.cit. O. Sorokin. Porównaj: S. What is a Quality ofLife Indicator? w: Social Indicators Research..Najbardziej zdecydowanie wyrażają taki pogląd R. Nowak. wskazując.cit. s.103. ale ujmujemy ją w kategoriach psychospołecznych. Henriot (Political Aspects of Social Indicators. Nowak.. M. Peters i R. s. Proponowany termin „świadomość kolektywna" nawiązuje wprawdzie do koncepcji conscien-ce collective E.A. Warszawa 1977. s. Feyerabend.. Against Method. Zob.

nie tylko w naukach przyrodniczych.in. EKSPERYMENT W NAUKACH SPOŁECZNYCH POJMOWANIE EKSPERYMENTÓW W BADANIACH SPOŁECZNYCH Słowo eksperyment znaczy tyle. do których zaliczali m. zwłaszcza wcześniejsi. uzyskanych w warunkach laboratoryjnych. z realizacji przeróżnych idei. które są ściśle określone i przeprowadzone w celowo stworzonych warunkach. że wnioski wynikające z takich porównań nie zawsze są prawdziwe i nie zawsze . Comte i Durkheim uważali np. że w naukach społecznych nie można odwoływać się do takich samych eksperymentów. Korzystanie jedynie z eksperymentów w powyższym rozumieniu zakładało. Eksperyment w naukowym znaczeniu jest bardzo istotnym przedsięwzięciem poznawczym. Przyjmując taki punkt widzenia na eksperyment w naukach społecznych nie dopuszczali oni możliwości kształtowania zjawisk społecznych. Przykładem takich działań może być osadnictwo na terenach nie zamieszkałych. Także w naukach społecznych można odwoływać się do eksperymentu. w jakich zdarzyło się coś tak szczególnego. Kiedy używamy tego słowa w nauce. „eksperymenty naturalne". nie mamy na myśli doświadczeń w potocznym rozumieniu. Obejmuje zatem swoim zakresem przeróżne doświadczenia żywiołowe. jaki wpływ wywierają one na procesy społeczne tych zbiorowości. porównującego społeczności. że socjolog może właściwie analizować przyczyny i skutki badanych zjawisk tylko z pozycji biernego obserwatora. działania. zjawiska oraz badać. 85 Niebawem dostrzeżono jednak. jakie są stosowane w naukach przyrodniczych. które mogą być przedmiotem badań naukowych. czyli w sytuacjach ekstremalnych. Akceptacja eksperymentu nie była jednak powszechna w naukach społecznych i to nawet wśród socjologów.PROCES BADAWCZY 2. jakie wynikająnp. czyli takie badania danego faktu lub procesu. ani też nie zalecali sprawdzania hipotez w sytuacjach ekstremalnych. budowa nowych zakładów przemysłowych wraz z nowymi osiedlami i dzielnicami czy nawet miastami w regionach rolniczych itp. jakie są udziałem poszczególnych ludzi oraz doświadczenia naukowe. dających się z reguły powtarzać. wojny. co „doświadczenie". ponieważ działania tego rodzaju powodują zawsze określone skutki społeczne. czy też reform społecznych. klęski żywiołowe. iż można to zdarzenie uznać właśnie za swoisty eksperyment — z tymi — w których nic podobnego nie wystąpiło. Niektórzy z nich. potoczne czy życiowe. W praktyce okazało się jednak.1. Sądzili natomiast. 2.. jak np. programów. lecz tylko doświadczenia naukowe. ponieważ pozwalają nam one na : a) prawie pełne kontrolowanie i kształtowanie uwarunkowań sytuacyjnych danego zjawiska lub procesu oraz b) sprawdzenie hipotez w sytuacjach. że oprócz eksperymentów naturalnych można wyróżnić także tak swoiste eksperymenty. w których występują. nie dostrzegali możliwości czy potrzeby odwoływania się do eksperymentów przy badaniach problemów społecznych. „patologii społecznej". zjawiska tzw. alkoholizm itp. że socjolog może wykorzystywać tzw. które są dla nich najbardziej istotne.

a także dążenia do wykrywania rzeczywistych przyczyn i skutków zjawisk społecznych. jakie uzyskano w wyniku przebadania tych niezbyt wielkich zbiorowości. a także w przeprowadzaniu 86 doświadczeń. wchodząjeszcze w grę czynniki gospodarcze. Na przykład: uwzględnienie w eksperymencie dwóch grup — eksperymentalnej i kontrolnej — powoduje konieczność badania każdej z nich w różnym czasie. Przeciwnicy eksperymentów w socjologii wskazują również na ten fakt. kulturowe i psychiczne. nie może być wielka. Na różnice. nie mogą mieć waloru uniwersalnego. Wiadomo np. stosowanych bodźców itp. Dlatego też uogólnienia. jakie zostały przez nas wyróżnione i nie zawsze pominięte przez badającego są trzeciorzędne.i ontogenetycznym rozwoju człowieka. co jest oczywiście zawsze fikcją. Przyczynia się to stopniowo do kształtowania się nowych ocen eksperymentów. jakie stwierdzimy w opiniach i postawach tych obu grup. Problemy związane z trudnościami metodologicznymi wynikają — ogólnie biorąc — z dużej złożoności i dynamiki rzeczywistości społecznej. W rzeczywistości wchodzi w grę znacznie więcej czynników. Ograniczając się w danym eksperymencie tylko do kilku — zdaniem badającego najważniejszych zmiennych kontrolowanych — zakłada się milcząco. jako przedsięwzięć poznawczych podejmowanych w naukach społecznych.nadają się do szerszych uogólnień. gdyby nie owe badania. jak i społecznego). niż te. Duża złożoność i zmienność zjawisk społecznych powoduje poważne trudności w prowadzeniu badań społecznych wszelkiego typu. Trzeba bowiem pamiętać. ponieważ z reguły nie można prowadzić tych badań równocześnie. formułowane na podstawie danych. czyli ukazywać ogólnych prawidłowości. że zbiorowość na której dokonuje się eksperymentu. że pod wpływem stawianych pytań. chociażby ze względów technicznych. jeśli nawet nie są szkodliwe dla organizmów ludzkich. skłaniają uczonych coraz bardziej do poszukiwania możliwości odwoływania się do eksperymentów inspirowanych przez nich samych. Wątpliwe efekty jakie uzyskiwano przyjmując pozycję biernego obserwatora. jakie ukształtowały się w filo. jakie współkształtują dane zjawisko społeczne. praktyk badawczych mogą pojawiać się u badanych takie stany świadomości. które mogą rzutować na efekty eksperymentu. istotny wpływ mogą zatem wywierać wzajemne . lecz odnoszą się w rzeczywistości tylko do przebadanych zbiorów. Oprócz problemów natury moralnej pojawiły się także problemy wynikające z trudności natury metodologicznej. Przeprowadzanie eksperymentów w sferze społecznej na szerszą skalę nie było i nie jest jednak sprawą łatwą. Pierwsze spośród wymienionych problemów wynikały głównie z wątpliwości co do tego. to przecież mimo wszystko mogą powodować określone zmiany w świadomości osobników będących przedmiotem badań. czy i w jakim stopniu wolno uczonemu poddawać ludzi próbom badawczym — które. które pozwoliłyby na objęcie kontrolą wszystkich czynników. aby nadawały się do tego rodzaju porównań. Niełatwo bowiem znaleźć tak dalece podobne społeczności. które nie miałyby miejsca i ewentualne stresy.. że pozostałe czynniki nie mają istotnego znaczenia dla tegoż eksperymentu. że w odniesieniu do omawianych zjawisk oprócz czynników środowiskowych (czyli wynikających zarówno z oddziaływania środowiska geofizycznego. Ponadto wskazywano także na pewne problemy techniczno-organizacyjne. Zastrzeżenia natury moralnej nie są tu więc bezzasadne.

Mogą oni uprzedzać swoim zachowaniem domniemywane przez siebie życzenia badającego i zachowywać się tak. ponieważ opierają się tylko na tych realiach.kontakty między nimi w czasie przeprowadzonego eksperymentu. z jakimi spotykamy się w naukach społecznych. że należy się właśnie zachowywać ze względu na potrzebę badań. Ale tego rodzaju ograniczenia eksperymentu powodują jednak. .2. czyli w szerzej pojętej praktyce2. Konieczny dystans czasowy.2. W przypadku niechęci do badającego mogą też swoim zachowaniem wprowadzić go w błąd. może więc utrudniać rozstrzygnięcie kwestii czy stwierdzone różnice są naturalnym następstwem ich specyfiki warunków życia. że aby udowodnić prawdziwość jakiejś tezy trzeba odwoływać się nie tylko do eksperymentów. co może rzutować na autentyczność ich zachowań. Okazuje się więc. jak im wydaje się. Na skutek tego uogólnienia oparte na eksperymencie są często zawodne w praktyce. Jego istotną cechą jest to. Kolejnym ich argumentem jest selektywność eksperymentu. Oczywiście nie zawsze konieczne jest posługiwanie się grupą kontrolną czy też większą ilością grup eksperymentalnych. 2. jeżeli nie są one badane równocześnie. co znowu nie jest wcale łatwe do zrealizowania w perspektywie badawczej. które trudno wyeliminować całkowicie. czyli to. ale sprawdzać daną tezę także w sytuacjach pozaeksperymen-talnych. że każdy eksperyment uwzględnia rzeczywistość społeczną w niepełny sposób. ograniczając się tylko do pewnych jej wycinków czy aspektów. Przeciwnicy eksperymentu zwracają też uwagę na to. b) eksperymenty ex— post — facto i eksperymenty projekcyjne oraz c) eksperymenty j e d n o c z e s n e i eksperymenty sukcesywne. Toteż uczeni starają się prowadzić badania eksperymentalne możliwie z uwzględnieniem grup kontrolnych. czy też efektem wtórnym spowodowanym przez przenikania danych o przeprowadzonym eksperymencie z grupy eksperymentalnej do grupy kontrolnej. jakie zostały uwzględnione w eksperymencie. że badani — świadomie lub nieświadomie — nastawiają się odpowiednio psychofizycznie do warunków 87 eksperymentu. Rodzaje te możemy ująć w takie oto pary: a) eksperymenty projektowane w terenie i eksperymenty laboratoryjne. że ich wyniki są bardziej ubogie1. jaki istnieje między badaniami każdej z grup. z jakim spotykamy się w naukach przyrodniczych.1. dążąc przy tym do maksymalnego ograniczenia skutków ruchliwości i dynamiki społecznej. 2. RODZAJE EKSPERYMENTÓW STOSOWANYCH W NAUKACH SPOŁECZNYCH Ze względu na sposób przeprowadzania eksperymentu i jego charakter można wyróżnić kilka rodzajów eksperymentów. Eksperyment projektowany w terenie Jest on najbardziej zbliżony do tego rodzaju eksperymentu. że badany zespół ludzi nie jest wyobcowany ze swego środowiska naturalnego w czasie przeprowadzanych badań.

czyli tzw. aby były ze sobą porównywalne. właściwości ważnych dla badającego. czyli badanymi zbiorami. czy i w jakim stopniu różnice występujące między grupą eksperymentalną a kontrolną zostały spowodowane właśnie przez eksperyment. 88 Przed przeprowadzaniem zamierzonego eksperymentu oba wybrane zbiory. np. poddaje się badaniom dla ustalenia porównywalnych cech i wspólnych właściwości każdego z nich. tzn. „eksperymentalny" i „kontrolny". Zasadniczą sprawą w omawianym rodzaju eksperymentu jest objęcie kontrolą istotnych zmiennych dla danej zbiorowości oraz takie zapewnienie izolacji pomiędzy wybranymi grupami. Cechy te. Porównanie to pozwala stwierdzić.Przy przeprowadzaniu eksperymentu omawianego rodzaju posługujemy się z reguły dwoma zbiorami ludzi: grupą eksperymentalną i grupa kontrolną. „zmienne". Po dokonaniu powyższych ustaleń na zbiór eksperymentalny oddziałuje się w sposób przewidziany w planie badań. stosuje się określone bodźce. a uzyskane wyniki porównuje się z tymi. która dobiera się tak. Po zakończeniu eksperymentu oba zbiory bada się ponownie. na zasadzie podobieństwa cech społeczno-demograficznych i in. środki. aby bodźce stosowane przez eksperymentatora na zbiór eksperymentalny nie przenikały do zbioru kontrolnego. które są ważne ze względu na dany rodzaj doświadczenia. przekazuje odpowiednie informacje itp. powinny być ściśle określone i ujęte w mierzalne kategorie. Posługiwanie się grupą eksperymentalną i grupą kontrolną w badaniach zjawisk społecznych można przedstawić schematycznie w następujący sposób: GRUPA EKSPERYMENTALNA pierwotny pomiar zmienn>'ch zależnych 1 stosowany bodziec w czasie eksperymentu (zmiennelniezależne) porównanie _______________> i_______________ GRUPA KONTROLNA P°™wny pomiar zmiennych zależnych w celu ustalenia zgodności . tzn. jakie zebrano przed przeprowadzeniem eksperymentów. są następstwem działania zmiennej lub zmiennych modyfikowanych w czasie eksperymentu. ściślej mówiąc.

2. w oparciu o i------------------ . w którym badający tworzy wyizolowaną. W tym celu wyłoniono pewien zbiór osób. ukazującym doniosłą rolę Murzynów w historii Ameryki. w celu ustalenia istniejących przesądów. czyli właśnie laboratoryjną sytuację dla dobranego przez siebie zbioru ludzi.2. po czym porównano wyniki tych badań i stwierdzono zbieżności przesądów rasowych w obu grupach. Kolejnym przedsięwzięciem badawczym było poddanie grupy eksperymentalnej odpowiednim bodźcom przewidywanym w doświadczeniu. a następnie podzielono go na dwie grupy — maksymalnie podobne do siebie ze względu na cechy społeczno-demograficzne — czyli na grupę: kontrolną i eksperymentalną. które zgodziły się na uczestnictwo w badaniach. wydawały się potwierdzać przyjęte przypuszczenie. Za pomocą odpowiednich technik badawczych ustalono jakie przesądy rasowe są charakterystyczne w każdej z nich i jakie powodują one opinie i postawy.ponowny pomiar zmiennych zależnych porównanie ------------------> w celu ustalenia niezgodności jako następstwa zastosowanego bodźca ponowny pomiar zmiennych zależnych 89 Dla zilustrowania przedstawionego schematu posłużymy się badaniami przeprowadzonymi w Stanach Zjednoczonych nad możliwością kształtowania opinii i postaw poprzez przezwyciężanie istniejących przesądów rasowych. a ich wyniki poddano kolejnemu porównaniu. że zostały one spowodowane właśnie przez zastosowane bodźce. R. W tym celu posłużono się filmem dokumentalnym. Eksperyment laboratoryjny Eksperyment laboratoryjny jest takim przedsięwzięciem badawczym. Babbie. jakie pojawiły się między badanymi grupami. jakie omawia E. Po tym eksperymencie przeprowadzono ponowne badania obu grup oddzielnie. 2. Różnice.

Następnie odebrał im zabawki. systemy kodyfikacji i miar różnych typów i rodzajów zachowań. aby obie były podobne ze względu na cechy społeczno-demograficzne. W eksperymencie laboratoryjnym badający ma możliwość kontrolowania każdego kroku w podjętych przez siebie badaniach oraz modyfikowania warunków przeprowadzonego doświadczenia. Dlatego też jeszcze przed podjęciem badań trzeba ustalić możliwie dokładnie warunki eksperymentu 90 i zaplanować jego przebieg. iż wzięły zabawki. aby prowadzić szczegółową obserwację zachowań badanych i ustalić kierunek ich agresji4. a istotnymi czynnikami ograniczającymi sąw zasadzie względy natury etycznej. wielkości badanego zbioru. Dla ilustracji eksperymentu tego rodzaju omówimy pokrótce badania. Tworzenie określonych. że po paru minutach eksperymentator powrócił do pomieszczenia. czasu trwania itp. z tym jednak. a celem eksperymentu jest stwierdzenie czy dane zmienne — zależne i niezależne.hipotetycznie zestawione zmienne. pozostawiając jedynie dużego pluszowego niedźwiadka. Zależności między tymi zmiennymi są weryfikowane poprzez manipulację jedną lub więcej zmiennymi i poprzez sprawdzenie potencjalnego wpływu zmiennych. mają istotnie taki wpływ na zachowanie ludzi. W tym celu można stosować różne sposoby doboru grup. sztucznych sytuacji ma na celu wykluczenie wpływu wszystkich innych czynników poza tymi. Eksperyment ex—post—facto Eksperyment ten polega na badaniu określonego zaszłego zdarzenia społecznego. tzn. starając się ustalić. Klasycznym poniekąd przykładem eksperymentu omawianego typu są badania Heleny Christiansen nad prawdziwością hipotezy: „im większa ilość lat nauki szkolnej — tym lepsza kariera ekonomicznozawodowa. czy tłumaczy nam po prostu genezę danego faktu. jakie zamierzamy obserwować w badaniach. a więc wszystkie te elementy. jakie ułatwiają modyfikowanie procesu badań. które . Przedstawiony przykład ukazuje wyraźnie. które badający podzielił na dwie grupy: A — grupę kontrolną i B — grupę eksperymentalną — dbając o to. Wywołując w ten sposób frustrację u dzieci z grupy B. Dalsze czynności eksperymentatora były następujące: dzieci z grupy A poproszono do pomieszczenia pełnego zabawek i zachęcano do zabawy według ich upodobań.2. sposobów jego realizacji. zasady doboru uczestników. Do zamierzonego eksperymentu wybrano 20 dzieci. w jakim ta grupa przebywała i zaczął krzyczeć na dzieci za to. W eksperymencie omawianego typu zachowanie badanych jest więc kształtowane przez badającego. Podobnie postąpiono z dziećmi z grupy B. Trudno bowiem uważać za dopuszczalne bez wszelkich skrupułów takie np. elementów. dobór losowy. czy np. przyjęty przez nas kompleks uwarunkowań potwierdza się rzeczywiście.3. których celem było ustalenie zależności między frustracją a agresją w przypadku dzieci. badający udał się do ukrytego pomieszczenia obserwacyjnego. jakie się im przypisuje. którego uwarunkowania i rozwój analizuje się retrospektywnie. np. że możliwości inicjatyw eksperymentów są w tego rodzaju doświadczeniu duże. przejawiająca się w awansach i we wzroście uposażenia danego osobnika". traktowanie przez badającego ludzi. 2. które nie należą do sprawdzanych hipotez3. jakie powoduje ich frustracje.

testów wolnych skojarzeń rysunków. umożliwiających uzewnętrznianie uczuć. jak duży jest wpływ przeróżnych stereotypów i przesądów na wyobrażenia ludzi o kapitaliście. „metodach projekcyjnych". zawód ojca. które nie uzyskały matury. ze zbioru. Powyższe badania pozwoliły także uchwycić wpływ tzw. które poza badanym czynnikiem.2. zbiorowości6. test tematycznej apercepcji TAT. test Rorschacha. Badania tego rodzaju ukazały m. pacyfistę. im większy jest właśnie upływ czasu. działaczu robotniczym. jednego rocznika. w których stosowano różne testy. długością lat nauki. tzn. Za pomocą owych metod. uczonym oraz o ludziach tym podobnych kategorii społecznych. 2. 91 spośród których wyselekcjonowano pewien zbiór osób. stanów psychicznych badanych. starano się ustalić zaangażowanie uczuciowe. ponieważ uczęszczały krócej do szkoły. działacza robotniczego. Nieco później metody te zastosowano również w badaniach socjologicznych. mogą mieć wpływ na sukcesy lub niepowodzenia zawodowe. uczonego itd. „czynnika czasu" i związanego z nim „efektu śmiertelności". Poprzez skrupulatną eliminację. który przejawia się w tym.4. np. właściwości badanych osób. Właściwie eksperymentalny charakter tego rodzaju badań polega po prostu na próbach rekonstrukcji uwarunkowań danych zjawisk społecznych i na odtwarzaniu ich prawdopodobnego przebiegu. na zestawieniu wyselekcjonowanych osób parami z punktu widzenia przyjętych zmiennych. Okazywano badanym np.przeprowadzono w 1935 r. kilka zdjęć osób nieznanych szerszemu 92 ogółowi i proszono o wskazanie kto. który w momencie podjęcia badań obejmował 2127 nazwisk. jaki można było poddać badaniom szczegółowym w celu weryfikacji wymienionej hipotezy. . Uzyskano w ten sposób zbiorowość choć statystycznie niewielką ale metodologicznie poprawnie ustaloną co pozwoliło na potwierdzenie hipotezy. kategorii społecznych itp. że wyższa ilość nauki ma pozytywny wpływ na karierę zawodową5. Wyselekcjonowany zbiór podzielono na dwa podzbiory—e ksperymen-t a 1 n y —obejmujący tych. że z upływem czasu w każdym zbiorze ludzi następują pewne naturalne ubytki. zdolności umysłowe (ustalone według ocen szkolnych) itp. Jest to niewątpliwie swoisty rodzaj eksperymentu możliwego w naukach społecznych. a ściślej biorąc po prostu wygląda na kapitalistę. zdolności kojarzeń itp. Następnie ustalono pewną ilość zmiennych. przesądy. Do wymienionych badań wytypowano absolwentów z przed dziesięciu lat. czyli po 23 w każdej grupie. narodowość rodziców. jak np.in. płeć. tym większe. np. Ubytki tego rodzaju powodują oczywiście określone zmiany w strukturze społecznej danego zbioru. obrazków itp. spośród owych osób jest. opartą m. pozostało tylko 46 osób. pragnień itp.in. czyli w latach wielkiego kryzysu. dla ustalenia wpływu stereotypów na opinie i postawy ludzi w stosunku do przedstawicieli innych ras. Eksperyment projekcyjny Omawiany eksperyment opiera się na tzw. które pierwotnie były stosowne przez psychologów i psychiatrów dla celów diagnostycznych. co nie może być faktem obojętnym dla badającego. którzy uzyskali maturę oraz kontrolny — obejmujący osoby.. grup etnicznych.

Eksperymenty te — w porównaniu z poprzednimi — polegają na tym. jakie wywołują one skutki u badanych. dwóch lub nawet więcej zbiorów ludzi. Wymaga to — rzecz jasna — ścisłej obserwacji i selektywnej kontroli nad poszczególnymi czynnikami. Aby uczynić zadość wymogowi równoczesności przy badaniu co najmniej dwóch grup. różnym bodźcom. pomieszczeń itp.Eksperyment projekcyjny — ogólniej biorąc — polega na badaniu danego zjawiska społecznego w każdej sytuacji. czyli grupy które poddajemy np.2. Ilustrując tę drugą możliwość Atteslander wymienia np. współokreślającymi dane zjawisko. jaki wpływ na procesy dezintegracyjne ma przeniesienie części dotychczasowych mieszkańców baraków dla ubogich do nowych bloków mieszkalnych7. Badający może sam zaplanować taki eksperyment. które są przeprowadzane w różnym czasie. badania dotyczące tego. Z reguły badania takie prowadzi się przed i po zastosowaniu określonych bodźców w stosunku do zbiorów ludzi poddanych eksperymentowi. 2. ale może też wykorzystać do tego celu przedsięwzięcia różnych instytucji. np. odpowiedniej ilości przeszkolonych eksperymentatorów.5. 93 Schematycznie eksperyment sukcesywny można przedstawić w następujący sposób8: Przed zastosowaniem bodźca Po zastosowaniu bodźca Grupa kontrolna Grupy eksperymentalne B C D utrzymanie bodźca na tym samym poziomie natężenia wzrost intensywności bodźca do x wzrost intensywności bodźca do 2x . zamierzone badania muszą być prowadzone równolegle. co oczywiście wymaga odpowiednich środków kadrowych i technicznych. że dany zbiór lub zbiory ludzi poddaje się dwom badaniom. Eksperymenty jednoczesne i sukcesywne Sąto eksperymenty polegające na równoczesnym badaniu jednego. kiedy wprowadzamy nowe bodźce i obserwujemy.

Cambridge 1939. Selltiz. Meyer. gdzie znajduje się m. Federico. Reading. Methods in Social Research. Tripodi i H. Hatt. Methoden der empirischen Sozialforschung. postępujących po sobie badań.C r = D. s. Dickson. -------------------------> Porównanie wyników badań uzyskanych przed i p o zastosowaniu bodźca pozwoli na uchwycenie różnicy (r) według następującego wzoru: r = A. * Zob. Eksperymenty sukcesywne mogą być oczywiście mniej i bardziej złożone w porównaniu z przedstawionym schematem. Ale nawet najbardziej prosty eksperyment tego typu wymaga przynajmniej dwóch kolejnych. s. Hatt. Procedury i techniki badań socjologicznych (Skrypt).J.J. 8 Zob. Jahoda. Zob. 433-481.57-58 i J. tłumaczenie fragmentu w/w książki W. też „Badania eksperymentalne".14. Szostkiewicz. 5 Porównaj: St. M. P. s.wzrost intensywności bodźca do 3x B. 2 3 Zob.-A r = Ci . Doby. Nowaka.J. cit. Wybór tekstów pod red. E. J. odwołując się do swoich badań prowadzonych w Western Electric Hawthorne Works w Chicago. Sociology. Deutsch i S. s. 7 Zob. Babbie. 1975. Atteslander.95.R.York-Toronto-London 1952.C. Exemplars of Social Research. R. T. S. Teil II.-D Na podstawie stwierdzonych różnic można ustalić.K. zob. s. wyd. s. i uzupełn.in.254 i nast. Warszawa 1961.33-34. C.. s.II popraw. D. s. 181. Neuwied-Darmstedt 1972.W.J. op. Roethlisberger i W. Zob. 94 PRZYPISY 1 Na dużąprzydatność grup kontrolnych w badaniach socjologicznych wskazali m. The Praclice of Social Research.J. Goode i P. W. Untersuchungsmethoden der Soziolfor-schung. F. Belmont California 1975. Management and the Worker. w: Metody badań socjologicznych.61 i nast. 6 Zob. Itasca. York 1967. czy i jaki jest wpływ stosowanych bodźców na badane zbiory ludzi. Illinois 1969. Mass. Dickson. Cook. M. Goode i P. Ph.K. N. N. Warszawa 1965. An Introducion to Social Research. Fellin. F. s.J. Roethlisberger i W. 95 .182 i nast..in. T.

Do niematerialnych natomiast zaliczymy np. twory świadomości ludzi3. Badania te są dogodną okazją do penetracji kompleksowej danych środowisk. technikami badań. jakie występująnp. jak i ilościowym na temat interesujących nas problemów. obserwacją. że musi on czynnie uczestniczyć w życiu badanych. analizą dokumentu itp.3. struktury społeczne. co jest sprawą ważną dla socjologa lub etnologa. np. instytucje społeczne itp. kiedy interesujące nas fakty czy zjawiska chcemy postrzegać w ich naturalnym kształcie społecznym. Badania terenowe można prowadzić w zbiorowościach zwartych przestrzennie. W socjologii są one stosowane wówczas. W badaniach terenowych można posługiwać się różnego rodzaju technikami w celu zebrania potrzebnych nam danych. w których przypadku badający uczestniczy w codziennym życiu interesującej go zbiorowości i na podstawie poczynionych obserwacji stara się wyjaśniać interesujące go zjawiska społeczne.2. w takich. np. Jeżeli jednak badający ma możliwość brania udziału w życiu badanej zbiorowości. opinie. ponieważ uzyskuje wówczas dodatkowe szanse zebrania ciekawych danych lub wzbogacenia posiadanych wiadomości o ludziach. w opiniach badanych ludzi. tzn. w których badający może bez większych trudów dotrzeć do każdej jednostki badanej populacji. Do materialnych zaliczymy np. BADANIA TERENOWE OKREŚLENIE BADAŃ TERENOWYCH Badania terenowe zostały zapoczątkowane przez etnologów i etnografów. Pouczającym przykładem takiej właśnie postawy są doświadczenia badawcze wybitnego polskiego etnosocjo-loga Bronisława Malinowskiego2. 3. Nie znaczy to. TYPY BADAŃ TERENOWYCH Ze względu na zakres badań i stosowane techniki badawcze można wyróżnić następujące typy badań terenowych4: a) Badania typu etnologicznego. Przedmiotem badań terenowych mogą być warunki życia poszczególnych społeczności ludzkich oraz wytwory materialne i niematerialne. że uwzględnia się w nich również dane ilościowe. Badania te stwarzają nie tylko możliwości lepszego poznania uwarunkowań i złożoności danych zjawisk. to powinien z tego skorzystać. Jedną z istotnych cech tych badań jest konieczność utrzymywania przez badającego osobistych związków z daną zbiorowością'. przeróżne wierzenia. W zależności od stosowanych metod i technik zbierania danych. 3. sposoby produkcji. pomijając ilościowe aspekty. którzy go interesują. można 96 zgromadzić różne materiały badawcze zarówno pod względem jakościowym. które trudno ustalić za pomocą innych metod badawczych znanych naukom społecznym. częstotliwość ich występowania. dane zawarte w różnych sprawozdaniach. wywiadem. b) Badania typu socjologicznego—są podobne do wcześniej wymienionych — ale różnią się od nich tym. Można posługiwać się np. stereotypy itp. .1. ankietą. ale pozwalają także na uchwycenie ich tendencji rozwojowych. Badania terenowe pozwalająteż dostrzec wiele drobnych różnic.

że badający musi w czasie ich prowadzenia podejmować doraźnie różne decyzje. Poprzez badania tego typu uzyskuje się więc materiały wskazujące nie tylko na występowanie określonych zjawisk.3. Wskazane jest pozyskanie dla badań lokalnych przywódców. częstotliwości itp. które powinno zawierać określenie problemu i metod badawczych oraz zbiorowości. Uściślenie planu możliwe jest dopiero po dokonaniu odpowiedniego rozeznania terenu badań.których celem jest umożliwienie zebrania materiałów dotyczących określonych stanów świadomości badanych ludzi. 97 przewidywanej do badań ze względu na podjęty problem. czyli rozpoznanie danego terenu. które chcemy poprzez badania zweryfikować. zarówno od strony teoretycznej. specyficznych dla danego środowiska. o jakich warto wiedzieć podejmując badania. Wstępne planowanie zamierzeń badawczych. jak i techniczno-organizacyjnej. polegająca na tym. że należałoby zbadać i poznać. który powinien zawierać następujące punkty5: a. np. PRZYGOTOWANIE BADAŃ TERENOWYCH Jedną z istotnych zalet badań terenowych jest niewątpliwie ich elastyczność. co też powinno znaleźć odzwierciedlenie w naszym planie badawczym. Otóż właśnie ze względu m. Kiedy mówimy o aspektach merytorycznych programu badań. jakie zamierzamy podjąć oraz hipotez. źródłach. Dla realizacji tego celu stosuje się zróżnicowane techniki badawcze. że badania tego rodzaju opierają się po prostu na improwizacji. Słowem chodzi tu o to wszystko. wskaźniki ilościowe. — wreszcie ustalenie nietypowych zjawisk. a). co umożliwia przeprowadzenie analiz o charakterze ilościowo-jakościowym. o dobrze zorientowanych informatorach itp. którzy będą przedmiotem dalszych zainteresowań badawczych. pozwalające na zebranie zarówno materiałów o charakterze jakościowym jak i ilościowym. c) Badania typu socjo-psychologicznego. Z tego faktu nie należy jednak wysnuwać wniosku. w którym zostaną uwzględnione aspekty merytoryczne i metodologiczne danych przedsięwzięć. Zwiad terenowy —jego celem jest uściślenie założeń wymienionych w pkt. . a ściślej biorąc zbiorowości. powiększania ilości badanych itp. co chcemy lub uważamy. jaką zamierzamy poddać badaniom. w powiązaniu z warunkami ich życia społecznego. ale również ukazujące ich rozmiary. Istotnym elementem przygotowań jest opracowanie schematu postępowa-ma badawczego. ponieważ ułatwia to kontakty z danym środowiskiem. Opracowanie programu badań. nawiązanie pierwszych nieformalnych kontaktów z ludźmi. na wspomnianą cechę wymagają one szczególnie starannego przygotowania. mamy na myśli ukazanie w sposób możliwie wyraźny problemów. Rezultaty zwiadu terenowego umożliwiają dokonanie korekt zamierzeń badawczych oraz sformułowanie szczególnego programu badań. o istniejących zbiorach dokumentów.in. natężenie. b. Aby uzyskać tego rodzaju informacje konieczny jest rekonesans.rejestrach itp. rozeznanie istniejących w terenie źródeł informacji o badanych problemach. dotyczące sposobu zbierania materiałów. a ponadto: zebranie danych umożliwiających ogólną charakterystykę zbiorowości. 3. c. jaką zamierza się badać.

Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmujemy wszakże dopiero po sprawdzeniu planowanych metod i narzędzi badawczych. Ewentualne zmiany. ponieważ zastosowanie obu analiz pozwala na pełniejsze i bardziej wnikliwe wykorzystanie zebranego materiału. że w badaniach terenowych można zbierać potrzebne dane za pomocą różnych metod i narzędzi badawczych. aby nie doprowadziły do zniweczenia zamierzeń badawczych.b). to wówczas istotną sprawą jest zapewnienie odpowiedniej koordynacji pracy całego zespołu. f. pkt. Sprawdzenie metod i narzędzi badawczych. ponieważ niekiedy wystarcza w zupełności opis jakościowy. Natomiast w przypadku bardziej pobieżnych przygotowań konieczność takich korekt jest z reguły pewna i może być bardzo duża6. Wstępne koncepcje na ten temat możemy niekiedy modyfikować po dokonanym zwiadzie (zob. czy też uzupełnia się przewidywane wcześniej narzędzia — nowymi. pkt. gdy badania mają charakter zespołowy. jakim są zamierzone badania terenowe. które są przedmiotem zainteresowań. ale także konsekwentnie realizowany. Oczywiście najlepiej dysponować takimi danymi. Nie wszystkie dane dadzą się łatwo wyrazić liczbowo a jeśli nawet. jaka analiza może być zastosowana w konkretnym przypadku. jaki chcemy badać. jak i jakościowej. Czynności przewidywane w punktach a) — d) miały na celu przygotowanie głównego przedsięwzięcia. a także po badaniach próbnych. To. Już we wstępnej fazie zamierzeń badawczych przewidujemy metody i techniki. które kwalifikują się zarówno do analizy ilościowej. czyli na zbiorze podobnym ze względu na swoje właściwości społecznodemograficzne do tego. Jego realizacja wszakże wiąże się z wejściem badającego (lub zespołu badających) na przewidziany teren oraz z przeprowadzeniem zaplanowanych badań. Po zakończeniu badań zebrane materiały muszą być poddane analizie ilościowej lub jakościowej. Realizacja badań. jakimi chcemy się posługiwać (zob. Warto też wspomnieć o tym. zależy od danego materiału.Metodologiczne aspekty dotyczą z kolei refleksji nad tym jak realizować zamierzenia badawcze. e. Jest to niewątpliwie decydujący moment w badaniach terenowych i dlatego musi być on nie tylko starannie przygotowany. 98 Jeżeli nawet pierwotny wybór był trafny. że zawsze wtedy. Analiza i opracowanie zebranych materiałów. w konstrukcji ankiet czy kwestionariuszy wywiadów).a). to z reguły po przeprowadzonych próbach dokonuje się jeszcze pewnych poprawek narzędzi badawczych (np. jakie z reguły przeprowadza się na zbiorowości kontrolnej. Jeżeli badania zasadnicze są poprzedzone starannymi przygotowaniami zwłaszcza (zwiadem terenowym i próbą metod i narzędzi). ze względu na podjęty problem. muszą być przeprowadzone ostrożnie tak. jeżeli okażą się konieczne. to konieczność dokonywania większych korekt w czasie ich trwania jest mało prawdopodobne. specyfikę społeczności i terenu. Toteż w każdych badaniach omawianego typu istotną sprawą jest dobór właściwych metod i narzędzi. . to nie zawsze kwantyfikacja jest nam rzeczywiście potrzebna. Wspominaliśmy wcześniej. zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. d.

to wówczas musi przypisać sobie taką rolę. życzliwość. skłonność do krytykowania czy pouczania badanych — może ich łatwo zrazić do badającego. że nie będzie wywoływała u nich zgorszenia. d) wyłączny obserwator7. to często po prostu „wnioski naciągane". która będzie zarówno wysoce prawdopodobna. Raymond Gold — zastanawiając się nad możliwymi postawami badającego zjawiska społeczne — wymienia cztery następujące postawy: a) wyłączny uczestnik. nieufności. . a wówczas trudno prowadzić badania i liczyć na wielkie efekty w zbieraniu danych. to sugeruje się Poniekąd działanie na siłę. Brak cierpliwości. co naprawdę z nich wynika. czyli takie formułowanie wniosków. zniechęcenie. które nie są logicznym następstwem istniejących przesłanek.Po przeprowadzonej analizie można przystąpić do sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych badań. W kontaktach z badanymi należy zachowywać maksymalną cierpliwość i nie okazywać zniechęcenia ani zaangażowań uczuciowych w odniesieniu do określonych opinii. lecz co gorsze robi. głośne powątpiewanie co do prawdziwości słyszanych wypowiedzi. uzasadniającymi jego obecność wśród danych ludzi. Należy przy tym pamiętać. Zwróćmy tu uwagę na to. postaw czy występujących konfliktów. ani nie powinno się też manifestować tego. etnolog czy socjolog. niechęci itp. jak też możliwa do przyjęcia dla badanych. jakie wynikają z zebranego materiału i zostały ujawnione poprzez analizę ilościową lub jakościową. a nie '. że kiedy mówi się o „wyciąganiu wniosków". bez względu na to. powinien dysponować również przekonywającymi racjami. które wcale 99 nie wynikają logicznie z danych przesłanek. w tym znaczeniu. wyrażanym przez daną osobę. b) uczestnik — obserwator. Jeżeli nie może występować jako np. a więc takie. wchodząc w obce środowisko. który prowadzi badania.wyciągane" jak to się często nie tylko mówi. Sprawozdanie takie powinno zawierać wnioski. c) obserwator — uczestnik.4. uczuć lub wrogich postaw.Taktowność. lecz arbitralnym sądem. uprzejmość — na poziomie przyjętym w danym środowisku — oraz neutralność — w przypadku sporów środowiskowych — są nieodzownymi wymogami zachowania badającego. „Wnioski wyciągane". że wie się o czymś lepiej niż badani. a wówczas powinny one być po prostu wysnuwane. ale również powinna posiadać zdolność łatwego nawiązywania kontaktu z ludźmi i szybkiej adaptacji do danych warunków środowiskowych. 3. Każdy badający. że zestawione wnioski powinny wynikać z danego materiału. ZACHOWANIE BADAJĄCEGO W BADANIACH TERENOWYCH Osoba prowadząca badania omawianego typu powinna być nie tylko dobrze przygotowana w zakresie znajomości metod badawczych i umiejętności posługiwania się nimi.

Ale jest to też postawa nie łatwa. nieautentycznie. ponieważ trudno niekiedy uczestniczyć w różnych zdarzeniach tak dalece biernie. op.cit. Dzięki takiej właśnie postawie badającego — badani nie zdają sobie nawet sprawy z tego faktu. s. 197-9.cit. jakie mają miejsce w danym środowisku i są przedmiotem jego zainteresowań naukowych. świadomi tego. a jego uczestnictwo w danej sytuacji jest mniej lub bardziej drugoplanowe. Wyłączny obserwator jest przykładem skrajnej postawy. N.. s. Dużych umiejętności wymaga również tak dyskretne zainstalowanie się wśród badanych. że są przez kogoś badani. Geer. Dwoisty charakter postawy badającego może wszakże powodować m. op. s.331-350. takie niebezpieczeństwa: 1) ludzie. pod red. (Warszawa 1967). W przypadku przyjęcia postawy pełnego i wyłącznego uczestnika. w: Sociologists at Work. jakąprzyj-muje badający. jak Szkice z teorii kultury (Warszawa 1958) {Argonauci zachodniego Pacyfiku. bierze pełny udział w życiu danych ludzi. że są przedmiotem naukowej penetracji. 101 PRZYPISY 1 Zob. np.. to osobnik. Lofland. s.30-33.28-29. Szostkiewicz. który przyjął postawę uczestnika — obserwującego. 4 5 Zob. Adc. też: Metody badań socjologicznych. żeby można było zachować tylko postawę obserwatora. B. 2) badający może ulec tak daleko posuniętej identyfikacji z badanymi. 6 Zob. Hammond. Szostkiewicz. Badający. badający stara się uczestniczyć autentycznie w tych wszystkich zdarze100 niach. Babbie. op. s. Malinowskiego. Zob. Ad d. który jeśli znajdzie się dajmy na to wśród demonstrantów czy na boisku sportowym. Porównaj: St. . Biorąc pod uwagę powyższe trudności. St.cit.E.. że zatraci potrzebny dla obiektywizmu dystans.Przyjrzyjmy się bliżej charakterystyce wyróżnionych postaw: Ad a.. tzn.in. Ph. op. aby nie zwrócili oni uwagi na ten fakt. Obserwator — uczestnik. First Days in thie Field. Oczywiście konsekwencje obu tych niebezpieczeństw mogą być istotne dla rezultatów badań. s. który identyfikuje się przede wszystkim z rolą badającego. że postawa taka nie daje tak dużych możliwości naukowej penetracji. że występuje przede wszystkim jako obserwator. że są przedmiotem badań mogą zachowywać się w sposób sztuczny. jakie dająpostawy zakładające uczestnictwo w życiu badanej zbiorowości. takie dzieła Br. E. Analyzing Social Settings.cit. Jest to typowa postawa sprawozdawcy. wydaje się. że prowadzi badania. Ad b. 3 J.York-London 1964.14-15. 2 Zob. nie zapomina o tym. a swoje uczestnictwo traktuje w sposób drugorzędny. California 1971. praca zbiór.R. Belmont. ale też nie kryje się z tym.341.

z którego ona pochodzi (czyli ten zbiór reprezentuje). McCall i J. BADANIA CAŁOŚCIOWE I REPREZENTACYJNE OKREŚLENIE BADAŃ REPREZENTACYJNYCH I PRÓBKI REPREZENTACYJNEJ W badaniach społecznych możemy niekiedy przebadać wszystkich osobników w danej zbiorowości. czyli całąpopulację. Omawiana metoda została wypracowana przez różne instytuty zajmujące się badaniami opinii publicznej. 4. Wówczas badania takie mają charakter całościowy.1. a jej początków możemy upatrywać już w XVIII w. że będą one zbyt narażone na niekorzystne skutki badań — i dlatego właśnie badania całościowe byłyby nie wskazane. w których badany przedmiot ulegałby zniszczeniu — a w odniesieniu do osób. Rolf Ludwig1 — zastanawiając się nad tym. pod red. mogą być ważne dla całego zbioru. G. Mass. jeżeli jej dobór jest właściwy pod względem metodologicznym. 102 4.J.L. Jeżeli z jakiejś populacji wyłonimy w dowolny sposób kilka ludzi. c) możliwość dokładnego przeprowadzenia zamierzonych badań oraz d) w sytuacjach. kiedy istnieją uzasadnione przypuszczenia. a zasady doboru takiej próbki stanowią ważny problem metodologiczny. czyli obejmuje tylko jakiś fragment (podzbiór). Reading. w których nie mamy realnych możliwości przebadania wszystkich osób interesującej nas populacji. zwany na ogół próbką reprezentacyjną danego 103 zbioru. Z tych więc względów istotnym elementem w omawianych badaniach jest próbka reprezentacyjna. jaka nas interesuje. 1969.L. praca zbiór. Badania metodą reprezentacyjną obejmująwięc wszelkie zbiorowości ludzkie i mają na celu dostarczenie ilościowych i porównywalnych danych w tych sytuacjach. b) mniejsze koszty badań. jakie wynikająz badań tej próbki. Gold. Dlatego też często pojawia się konieczność przeprowadzania badań reprezentacyjnych. że obejmuje ona tylko część osób przynależnych do badanego zbioru. gdy dana populacja nie jest zbyt liczna. Często mamy jednak do czynienia z tak licznymi zbiorowościami. Są one w zasadzie wtedy możliwe.7 Zob. to będą oni stanowili niewątpliwie . Zwróćmy uwagę. jak np. lub też wchodzą w grę wymienione argumenty. że trudno byłoby przebadać wszystkich osobników.30-39. którzy do nich przynależą.2. co skłania najczęściej do wyboru metody reprezentacyjnej — wymienia następujące argumenty: a) możliwość zebrania aktualnych danych w stosunkowo krótkim czasie. s. R. słynny Instytut Gallupa. Istotną cechą badań metodą reprezentacyjną jest to. Simmons. że próbka reprezentacyjna nie jest po prostu dowolnym fragmentem danego zbioru. które koncentrują się tylko na jakiejś części osobników interesującej nas zbiorowości. Roles in Sociological Field Observation. Dlatego też wnioski.

jak i jego właściwości. WIELKOŚĆ PRÓBKI REPREZENTACYJNEJ Jak wielka powinna być próbka reprezentacyjna? Na to proste pytanie niełatwo odpowiedzieć w jednym zdaniu. Zaliczamy tu np. 1/100. błędy. 1/10. Jest to zatem swoisty model. Jeżeli chcemy np. Czy będąjednak próbką reprezentacyjną— to odrębna kwestia. Próbka jest tylko wówczas reprezentacyjna. który też określa z góry ustalone i dopuszczalne granice błędu4. jakie wynikająz jej właściwości są ważne dla całej populacji. z którego została pobrana. 4. którego część stanowi. jakie wynikają z takich cech badanej zbiorowości. którą badana próbka reprezentuje3. że struktura i zróżnicowanie właściwości (np. której fragment ona stanowi. z której ta próbka pochodzi. jakie zostały uzyskane w wyniku przebadania próbki reprezentacyjnej. Błędy przy tworzeniu reprezentacji mogą mieć charakter: a) przedmiotowy lub b) wynikać z błędów metodologicznych popełnionych przy doborze próby. który pod względem swojej struktury i składu odpowiada wiernie temu zbiorowi. Najogólniej biorąc podstawą obliczenia wielkości próbki jest rachunek statystyczny. O tym jak wielka powinna być dana reprezentacja decydujemy biorąc pod uwagę następujące okoliczności: a) stopień r ó ż n o r o d n o ś c i. ściślej podzbiór danej populacji. im bardziej różnorodna zbiorowość — tym większa musi być próbka. 104 D) ilość kategorii statystycznych na jakie ma być podzielona badana zbiorowość. czyli z jakiego został wyłoniony. to wnioski. dwukrotnie podnieść stopień pewności próbki reprezentacyjnej to musimy podnieść jej liczebność czterokrotnie. stanowiący jak gdyby miniaturę tego układu. Ad a. I w oparciu o takie założenia dopuszcza się możliwość wysnuwania wniosków dotyczących całości danego zbioru ludzi z materiałów badawczych. im większą badamy reprezentację — tym większa dokładność naszych wniosków o zbiorowości. Reprezentację może stanowić bowiem np. Na podstawie rachunku prawdopodobieństwa przyjmuje się. c) stopień dokładności i pewności jakie zamierzamy osiągnąć w badaniach. poglądów i postaw) w badanej próbce reprezentacyjnej odpowiada proporcjonalnie strukturze i zróżnicowaniu tychże właściwości w całej populacji. 1/4. im więcej kategorii chcemy uwzględnić w naszych badaniach — tym większa powinna być próbka. której rozstrzygnięcie wymaga oceny zarówno sposobów utworzenia tego podzbioru. jeżeli jest takim podzbiorem. Bliższą charakterystykę zasad doboru próbki reprezentacyjnej przedstawimy nieco później. jaki cechuje badaną zbiorowość. Inaczej mówiąc: jeżeli próbka została dobrana w sposób metodologicznie zasadny. a nawet 1/25 000 czy 1/50 000 wielkiej zbiorowości.pewien fragment.2. które utrudniają pełne rozpoznanie jej .

na podstawie których tworzymy sobie jej modelową wizję. . dobiera próbkę która powinna być odzwierciedleniem tego modelu. jakie w niej występują) błędy powstałe na skutek przyjęcia fałszywych założeń itp. czyli udziały danych kategorii w próbce. określamy odpowiednie „kwoty". że badający — wykorzystuje posiada-ną wiedzę o badanej zbiorowości — stara się domniemywać. jak licznie są reprezentowane wyróżnione zawody itd. jak przedstawia się struktura badanej zbiorowości według przyjętych kategorii społecznych. które zawsze przeszkadzająw ustalaniu owych typowych cech badanej rzeczywistości. np. swoistych kategorii społecznych. przyjętych według przekonań badającego ze względu na szczególne cechy danej zbiorowości lub cele badań i 2) na rachunku prawdopodobieństw. którą następnie według kwot dobieramy. Zasadniczym mankamentem omawianego sposobu doboru próbki jest mniejszy lub większy subiektywizm.rzeczywistej struktury lub poszczególnych elementów struktury (np. na występujących w niej podstawowych kategoriach społecznych. jaki jest odsetek mężczyzn i kobiet. Ad b. zawodu itp. Jest to szczególnie niebezpieczne w odniesieniu do zjawisk społecznych. 40% mężczyzn.3. Ad a. Ze względu na strukturę badanej zbiorowości. a dla kobiet 3/5. to wówczas przyjmiemy następujące kwoty w próbce: dla mężczyzn 2/5. np. Jeżeli np. Najogólniej biorąc metody te możemy podzielić na takie. jaki występuje niestety zawsze przy próbach ustalenia przez badacza typowych cech danej zbiorowości i konstruowania jej modelu. Następnie staramy się ustalić. 4. jak np.3. kategoria płci. wieku. Przy wyborze kwotowym opieramy się na znanych nam obiektywnych składnikach danej zbiorowości. ludzi w poszczególnych klasach wieku. METODY WYBORU PRÓBKI REPREZENTACYJNEJ W praktyce badawczej ukształtowały się swoiste metody wyboru próbki reprezentacyjnej. Wybór celowy polega na tym. Nikt nie jest wolny od różnych stereotypów czy nawet przesądów. Ad b. stwierdzamy. 4.1. takich. które powodują że przy doborze próby nie uwzględnia się całej zbiorowości objętej badaniami. że w badanej zbiorowości jest np. które opierają się: 1) na dowolnych zasadach. Następnie. Wybór wediug przekonań badającego Wyróżniamy tu: a) celowy i b) kwotowy wybór próbki. a 60% kobiet. Wchodzą tu w grę wszystkie takie przyczyny. jaką ustalamy w oparciu o przyjęte kategorie. jakie są typowe składniki społeczno-demograficzne tej zbiorowości i w ten sposób tworzy 105 sobie jej swoisty model. uwzględniając tym samym istniejące proporcje w strukturze płci danego zbioru.

listy wyborców itp. jakie między nimi występują. Jednak ze względu na pewne różnice. d) wielowarstwowy. jakimi są niewątpliwie właściwości strukturalne badanej zbiorowości. listy abonentów. że będzie to zawsze próbka rzeczywiście reprezentacyjna.Ze względu na duże podobieństwo celowego i kwotowego sposobu wyboru próbki reprezentacyjnej. nie przesądza po prostu o tym. rozpoczynając liczenie od pozycji losowo ustalonej.. („Zufallszahlen"). spośród wielu obiektywnych właściwości czy elementów struktury przy doborze próbki. to pierwsza wejdzie do próbki osoba z pozycji 5. b) warstwowy. dokonywany w taki sposób. Wybór w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa Pod wymienionym tytułem ujmujemy wszelkie takie sposoby. posłużymy się kostką do gry. Nie należy wszakże nie dostrzegać tego. a następnie dokonuje się spośród nich wyboru za pomocą specjalnych tabel liczb przypadkowych („random numbers"). Wchodzą tu w grę następujące wybory: a) losowy.3. Jeżeli dla ustalenia liczby. a po wymieszaniu tych kartek losujemy spośród nich pewną ilość. znajdującą się na danej liście według przyjętej zasady. . na podstawie listy płac. które spośród właściwości strukturalnych uznamy za istotne dla reprezentatywności danej próbki. bardziej zasadnym wydaje się ich oddzielne omówienie. którą uważamy za wyłonioną próbkę. 106 4. W kwotowym sposobie wyboru próbki opieramy się wprawdzie na bardziej zobiektywizowanych przesłankach.2. niż dobór celowy. c) proporcjonalny. Ad a. Można wyróżnić następujące przykłady wyboru losowego: 1) według zasad loterii — tzn. a następnie z pozycji 15 później 25 itd. które znajdują się w podręcznikach statystyki lub teorii prawdopodobieństwa. że dla każdej osoby badanej zbiorowości przygotowujemy kartkę z jej nazwiskiem. Przyjęcie przez nas tylko pewnych. od której zaczniemy liczyć co dziesiątą osobę. badający wybiera konsekwentnie do reprezentacji co którąś osobę. które w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa zakładają równe szanse znalezienia się w próbie każdemu spośród składników danej zbiorowości. 3) według tabeli liczb przypadkowych—wymaga to ponumerowania wszystkich elementów badanej zbiorowości. np. że i w tym przypadku decydujemy arbitralnie. 2) na podstawie imiennej listy — najlepiej ustalonej w porządku alfabetycznym — np. niektórzy metodologowie traktują oba łącznie6. Dobór kwotowy nie jest zatem niezawodnym sposobem doboru próbki reprezentacyjnej. co dziesiątą osobę. choć jest w pewnym stopniu bardziej zobiektywizowany. a ta wskaże 5.

. tworząc określoną próbkę złożoną z konkretnych osób. osobników najstarszych wiekiem. mieszkańców miasta. badania. które zamierza się poddać badaniom. zwłaszcza wtedy. aby żaden z elementów zbiorowości nie wchodził równocześnie do więcej niż jednego podzbioru. jest stosowany wtedy. Add. Tego rodzaju wybór zapewnia nam większe prawdopodobieństwo udziału nie tylko przedstawicieli poszczególnych podzbiorów. pozwala nam na opisanie.Ad b. az kolei w wylosowanych województwach — miasta i gminy. jaką dobieramy z każdego podzbioru może być równa albo proporcjonalna do jego wielkości7. w wylosowanych miastach i gminach — dzielnice i wsie. Wyróżnione podzbiory traktujemy jako warstwy. wielkości posiadanych gospodarstw. że wielkość próbki. obejmujących np. które dotyczyłyby całej ludności Polski. wybór losowy nie stwarza dużych szans na wybór próbki reprezentacyjnej. poprzez które zmierza się do ustalenia opinii postaw. przestrzegając tego. które możemy dobierać nawet w sposób losowy.in. kraju itp. w zależności od potrzeb badań. Możemy jedynie dowiedzieć się czegoś o tych zbiorowościach na podstawie danych statystycznych i ustalić niektóre ich właściwości społeczno-demograficzne.4. danych. jednostek terytorialnych. tzn. Metoda ta m. kobiety. należałoby wylosować najpierw województw a. Przeprowadza się go w sposób następujący: badaną zbiorowość dzieli się na dające się w jej obrębie wyróżnić podzbiory. osoby. ale także ich możliwie 107 optymalny rozkład. z których z każdej oddzielnie — wybieramy następnie w sposób losowy próbkę. W oparciu o tego rodzaju informacje można wyróżnić wśród danej zbiorowości swoiste kategorie. zatrudnienia. na skutek braku odpowiednich danych o całej zbiorowości. Wówczas lepsze efekty osiąga się poprzez wybór warstwowy. Z kategorii tych wybiera się następne losowo w stosunku proporcjonalnym.zwany także terytorialnym8. rozmieszczenia badanych na dużym terenie itp. Podejmując np. zwany także stratyfikowanym. Kiedy badana zbiorowość składa się z wielu różnych elementów. że nie można w ich przypadku wyodrębnić możliwie ściśle elementów. w dzielnicach — u 1 ice. Ad c. mężczyzn itp. gdy dysponujemy dokładnymi danymi o cechach społeczno-demograficznych tej zbiorowości. Wybór proporcjonalny ma zastosowanie w badaniach dużych zbiorowości. z jakich się one składają. regionu. wreszcie z poszczególnych mieszkań lub zagród wybiera się np. W taki oto sposób otrzymuje się próbkę wyłonioną z wielkich zbiorowisk terytorialnych poprzez wybór wielowarstwowy. motywów. jak przedstawia się struktura wieku. a więc ustalić z grubsza np. a we wsiach — zagrody. Wybór wielowarstwowy. przeszkód. oczekiwań. czyli warstw w danej próbce. płatników podatku dochodowego itp. 4. w zależności od wielkości danej kategorii. Jest to metoda szczególnie przydatna do badań sondażowych. ulice — bloki. ZASTOSOWANIE METODY REPREZENTACYJNEJ Zalety metody reprezentacyjnej są niewątpliwe. jaki odsetek stanowią mężczyźni i kobiety. a następnie — mieszkania. gdy trudno stosować inne sposoby wyboru np. zachowań itp. które nie daje się zbadać w sposób całościowy. Wypada także zauważyć. badanie i wyjaśnienie różnych zjawisk i masowych procesów społecznych. Wielkość zbiorowości sprawia.

co może spowodować utratę ich reprezentatywności. o jaką nam chodzi. z niedoskonałości koncepcji systematyzacji populacji. związane z wielkością i objętością próbki. ponieważ z reguły nie uzyskuje się zwrotu wszystkich ankiet. a pominięcie którejś z nich lub zbadanie innej osoby w zastępstwie. Jeżeli nie uda nam się uzyskać odpowiedzi od wszystkich osób. Jedną z zalet metody reprezentacyjnej jest również to. stanach ludzi. Nie mniejsze przeszkody i trudności występują także wówczas. że nie mogą być uogólnione. powtarzalnych na tej samej próbce w celu uchwycenia ewentualnych zmian. jakie zaszły w opinii. w których przypadku można uzyskać wszystkie ankiety. Przypadki takie mogą wynikać z następujących przyczyn: . jak też błędy rzeczowe. które znalazły się w próbce i przebadać je. Należy także zwrócić uwagę na ten fakt.108 Przy stosowaniu omawianej metody można posługiwać się różnymi technikami badawczymi. wchodzących w skład danej próbki albo na nowej próbce. KŁOPOTY ZWIĄZANE Z DOBOREM PRÓBKI REPREZENTACYJNEJ I JEJ ZMIANAMI Jednym z istotnych problemów związanych z badaniami reprezentacyjnymi jest ograniczenie błędów w doborze próbki reprezentacyjnej. że nawet poprawnie dobrana próbka reprezentacyjna nie zawsze jest rzeczywiście przydatna ze względu na cel zamierzonych badań. Nie możemy więc w każdym przypadku korzystać z badań reprezentacyjnych biorąc pod uwagę cel naszych zamierzeń badawczych oraz ich zasięg. wówczas badania przestają być reprezentatywne. postawach itp. gdy decydujemy się na wybór losowy. która jest przedmiotem badań i z tym podobnych przyczyn. jak też kilkakrotnych. ponieważ często po prostu nie wiadomo czy dane listy są pełne. które znalazły się w danej próbce. Najlepsze sąjednak te. że daje ona możliwość prowadzenia badań zarówno jednorazowy eh. czy obejmują rzeczywiście całą zbiorowość. wynikające np. z niejasnych definicji przedmiotu badań. gdy stosuje się inne metody wyboru próbki. np. jeśli oczywiście o to zadbamy.5. Wyjątek stanowią ankiety środowiskowe. Zauważmy ponadto. Mniej przydatne są natomiast badania ankietowe. z której pochodzi ta próbka. Niemniej ważnym problemem są zmiany zachodzące w wybranych już próbkach na skutek wypadania z nich poszczególnych osób. tzn. która znalazła się w próbce — narusza reprezentatywność próbki i w konsekwencji rzutuje na jakość badań. Nie znaczy to wszakże. jakie badanym rozdano. w miejsce tej. które zapewniająnam możliwość uzyskania odpowiedzi od wszystkich osób jakie znalazły się w próbce reprezentacyjnej. że wbrew pozorom niełatwo uzyskać próbkę reprezentacyjną i to nawet wtedy. że niełatwo też osiągnąć wszystkie osoby. Bardziej przydatną techniką badawczą— ze względu na zapewnienie maksimum odpowiedzi — jest wywiad skategoryzowany. tzn. czyli wnioski. jakie z nich wynikają nie mogą być uogólniane na całą zbiorowość. Jak wiadomo mogą tu wchodzić w grę zarówno błędy standardowe. chodzi po prostu o to. Należy również wskazać na to. że tracą one wszelką wartość poznawczą. z listy. 109 4.

Oddzielnym oczywiście problemem jest z kolei to. nie uwzględnione przy losowaniu itd. Ludwiga. jaki wskaźnik procentowy ubytków osób z wybranej próbki reprezentacyjnej jest dopuszczalny. s. OBSERWACJA . Umfragen in der Messengesellschaft. Niemniej przydatne wydają się również refleksje dotyczące tego. Tamże. aby uznać jej reprezentatywność.48-72. s. itp. J. Hamburg 1963. np.York 1969.cit. mniej lub bardziej zasadnych racji. na ile błędy w wyborze próbki lub też zaszłe w niej zmiany mogą mieć lub mają wpływ na jej reprezentatywność. tom 3a. op.222. s.cit. Zob.274.. W. braku czasu.1) wybrane do próbki osoby w okresie między wyborem a badaniami np. Zob. Szostkiewicz. W. op. niechęci do badających. a tym samym i na zasadność wysnuwania ogólniejszych wniosków z danych badań. Noelle. Hatt. E. Zob.cit.s.21 inast. N..L. Stuttgart 1974. s. s.12 i n. Zob. znalazły się w innej kategorii wieku. W. Zob.41. s. Przekład Wandy Lipnik. a tym samym może być tolerowany w badaniach o charakterze reprezentacyjnym9. np. którą nieco modyfikuję. na danej ulicy pojawiły się nowe zabudowania. Friedrich. zmarły. Holm i P. s. na skutek choroby lub innych przeszkód uniemożliwiających kontakt z badającymi. St. jak i rzeczowych.21 i n.. 111 5.3. Biorąc powyższe pod uwagę ze wszech miar uzasadnione są wszelkie wysiłki zmierzające do eliminacji ewentualnych przyczyn popełniania błędów w doborze próbki reprezentacyjnej poprzez wypracowanie skuteczniejszych „strategii doborów" tego rodzaju próbek oraz ogólnej formuły błędów w jej doborze. op. przeprowadziły się. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. wyd.cit. ale nie są zdolne do uczestnictwa w badaniach. Friedrich. s. Szczegółowe informacje na ten temat znajdzie Czytelnik w książce: Handbuch der empiri-schen Sozialforschung. 3) odmowy uczestnictwa w badaniach osób wybranych do próbki. 2) wybrane do próbki osoby są wprawdzie osiągalne. Pod red. 110 PRZYPISY Zob.. Methods in Social Research.275. Warszawa 1985. Mayntz.. które mogą wynikać z rozmaitych powodów. Simon. w których zamieszkały nowe w danej populacji osoby.230. Hubner. uwzględniającej zarówno przyczyny błędów standardowych. K. Einfurung in die Methoden der Demoskopie. R. op. Goode i P.K. Konig. Opieram się na propozycji R. R. Basic Research Methods in Social Science: The Art ofEmpirical Investigation.J.

Obserwacja — to nie tylko oddziaływanie świata zewnętrznego na narządy zmysłowe człowieka i powstające w jego umyśle —jak w zwierciadle — odbicia tego. A wtedy to. Także w planowych obserwacjach postrzegamy to. Posługując się obserwacją jako metodą badawczą mamy do czynienia z subiektywnym postrzeganiem i interpretowaniem obiektywnych faktów. tzn. jak i naukowy. Obserwujemy poszczególne przedmioty tak. Przez obserwację rozumie się celowe. co widać. co postrzegaliśmy dotąd mniej lub bardziej przypadkowo. w którym dany człowiek żyje. co jest ich przyczyną itd. obserwowanie to postrzeganie planowe. aby dojrzeć to.. co chcą zobaczyć. tzn. pragnienia i uczucia. niezależnie od nich istnieje i co rzeczywiście widać. W niektórych przypadkach nasze zainteresowania danymi spostrzeżeniami idą jeszcze dalej.1. ukierunkowane i zamierzone oraz systematyczne postrzeganie badanego przedmiotu. Otóż intelekt nie tylko steruje narządami zmysłowymi człowieka. Jest to znacznie bardziej złożony proces. POSTRZEGANIE PRZYPADKOWE A OBSERWACJA JAKO METODA BADAWCZA Postrzegamy otaczający nas świat prawie w każdym momencie naszego życia w sposób mniej lub bardziej świadomy. a nie to. zaczynamy postrzegać z większą uwagą i w sposób planowy. W przypadkowych obserwacjach ludzie widzą to. skłania go do ujmowania tegoż świata w strukturze pojęciowej odpowiadającej jego poziomowi 112 intelektualnego rozwoju. Ale tylko na niektórych spośród docierających do nas postrzeżeń skupiamy naszą uwagę. co jest przedmiotem naszych zainteresowań w sposób subiektywny. Obserwacja jest najbardziej elementarną metodą poznania empirycznego. wyjaśnić ich genezę i istotę. a niekiedy nawet owe postrzeżenia czynimy przedmiotami poważniejszych refleksji. co obiektywnie. Receptory człowieka chłoną bowiem bez względu na jego wolę. jakie z tymi zachowaniami łączy się w danym społeczeństwie. tzn. jak pozwalają nam na to nasze zmysły i jak nasz intelekt i uczucia umożliwiają nam pojmowanie tego. gdy wypatrywałem by zauważyć. jego oczekiwania. w którym dochodzi do głosu także intelekt człowieka. Słuszna jest więc następująca uwaga T. ale również narzuca jemu określony sposób postrzegania świata. kto posługuje się tą metodą badawczą. staramy się np. kiedy patrzymy tak. Gdy zauważyłem coś niechcący. Pożądana jest zatem zarówno wnikliwość obserwującego w poznawaniu tego. Ponadto w odniesieniu do obserwacji zjawisk społecznych. zaobserwowałem". Kotarbińskiego: „. jak i jego intelekt. poznać bliżej to. W procesie obserwacji istotną rolę odgrywa: zarówno sprawność zmysłów danego człowieka. a nawet wbrew woli. jakie pochodzą z otaczającej go rzeczywistości. jaki . masę impulsów.5. jaka wchodzi w skład innych metod tej grupy. które mogą mieć charakter zarówno potoczny. co widzimy. postrzegłem tylko. z czego powinien zdawać sobie sprawę każdy.. co nas interesuje w danym przedmiocie — wówczas obserwujemy go i poznajemy. a nawet w kategoriach pozostających w zgodzie z jego uczuciami i pragnieniami. Kiedy patrzymy się po prostu na dany przedmiot — to ten przedmiot tylko widzimy. badający powinien posiadać umiejętność odczytywania subiektywnych znaczeń obserwowanych zachowań badanych osób dla nich samych i ukazywania obiektywnych funkcji. Postrzegamy zatem przedmioty przez pryzmat naszych stereotypów. Wówczas też nasze postrzeganie osiąga nową jakość i staje się obserwacją. procesu lub zjawiska.

że w obserwacji intelekt dochodzi do głosu dopiero przy analizowaniu zebranych danych. Obserwacja dostarcza nam pierwotnych informacji o świecie. wyrażonych w postaci mnogości twierdzeń empirycznych. Warto również zwrócić uwagę na to. Zauważmy. ale też od możliwości zarejestrowania wyników obserwacji. aby metoda ta była stosowana według planu odpowiadającego celowi obserwacji. nabytych w uprzednio przeprowadzonych obserwacjach. Zauważmy tu. które mogą różnić się zasadniczo od sensu. że występują ograniczone możliwości Postrzegania za pomocą narządów zmysłowych. Na skutek tego obserwacje uzależnione sanie tylko od czułości receptorów narządów zmysłowych lub przyrządów obserwacyjnych. a rezultaty uzyskane dzięki obserwacji powinny być w dalszym ciągu procesu poznawczego opracowywane za pomocą porównywania.sens mają dla badanych określone fakty społeczne. m. jak i znajomość przypisywanych im funkcji w życiu społecznym danych ludzi. Dzięki rozwojowi technicznych środków poznania oraz pojawieniu się przeróżnych tzw. . Otóż występowanie procesów wrażliwości i progów bólu powoduje. analizy i syntezy. a zdolność obserwacyjna i spostrzegawczość jest jedną z najważniejszych cech badacza. wskażmy. Obserwacja — jako metoda badawcza — powinna charakteryzować się następującymi cechami1: a) premedy tacj ą. c) celowością dzięki której uwaga obserwatora skupia się tylko na interesujących go z punktu widzenia rezultatu poznania zjawiskach. to wówczas będzie on skłonny interpretować zaobserwowane fakty w oparciu o własne odczucia i doświadczenia.in. że jeśli badającemu zabraknie wspomnianych umiejętności. wspomagając zmysły. Dlatego obserwacja jest jednąz najważniejszych metod otrzymywania informacji o świecie. narzędzi poznawczych większość postrzeżeń 113 i obserwacji przeprowadzana jest za pomocą rozmaitych przyrządów obserwacyjnych i przy użyciu urządzeń utrwalających ich wynik. poprzez umożliwienie wykorzystywania przez obserwatora nagromadzonej wiedzy o badanym przedmiocie i o sposobach obserwacji oraz o doświadczeniach w zakresie przygotowania i zorganizowania planowego postrzegania. b) planowością— polegającą na tym. że pełną informację o przedmiocie poznania daje połączenie obserwacji detali z obserwacją całości przedmiotu. A wówczas też wiarygodność i wartość poznawcza poczynionych obserwacji może budzić wątpliwości. Bowiem już wcześniej uczestniczy on w całym procesie obserwacji. ponieważ dla uzyskania wiarygodnej wiedzy o świecie obserwacja musi zostać uzupełniona innymi metodami zdobywania danych. Oczywiście nie należy tej metody przeceniać i na niej tylko poprzestawać. w których żyją. że planowość pozwala wykluczyć luki w obserwacji i pozwala skoncentrować się na tym. uogólnienia itp. operacji myślowych. że nie wszystkie postrzeżenia mogą być bezpośrednie. Nie należy zatem sądzić. co najważniejsze i najbardziej istotne w zamierzonych badaniach. jaki przypisują im badani i społeczności. że obserwacja jest przeprowadzona w celu rozwiązania ściśle i w pełni określonego zadania sformułowanego dokładnie i szczegółowo. Rezultaty obserwacji stanowią pierwsze przesłanki czynności poznawczych człowieka. wyrażającą się w tym.

np.2. RODZAJE OBSERWACJI Ze względu na sposoby dokonywania obserwacji w badaniach społecznych możemy wyróżnić następujące jej rodzaje: a) bezpośrednią i pośrednią.. tzn. że przy obserwacji bezpośredniej badający nie tylko zbiera dane. odwołując się do innych metod badawczych. to znaczy poszukuje interesujących go cech przedmiotu. historycy. 5.. polegająca na tym. Jest to obserwacja przeprowadzana z pozycji uczestnika. A kiedy stanie się dobrym obserwatorem będzie osiągał w podjętych badaniach większą ilość danych. np. 114 „Nauka rozpoczyna się od obserwacji i musi ostatecznie powracać do obserwacji dla potwierdzenia swoich wyników. aby wykorzystać do swoich celów badawczych wcześniej zgromadzone dane. jakie zawarte są np. obserwacja nie może być bowiem postrzeganiem przypadkowym.2. Obserwacja kontrolowana i niekontrolowana . w sprawozdaniach. lecz dokonuje ich selekcji. że obserwator nie rejestruje wszystkich spostrzeżeń. b) kontrolowaną i niekontrolowaną. z jakich korzystają np. którzy ją współtworzą. dokonującym się jednorazowo (w jednym akcie czynności poznawczych).2. do wywiadu. 115 5.1. w historii czy etnologii. że obserwator na okres badań stara się wejść do badanej zbiorowości by obserwować ją od wewnątrz. c) jawną i ukrytą. W obserwacji pośredniej wykorzystuje się po prostu wszystkie takie źródła informacji. ale powinna ona trwać ciągle i być przeprowadzona wedle określonego systemu pozwalającego spostrzegać obiekt wielokrotnie i w różnorodnych warunkach jego istnienia. ale ma również możliwość sprawdzenia wiarygodności tych danych. jako jeden z tych uczestników. dokumentach itp. Natomiast przy obserwacji pośredniej badający nie uczestniczy w zbieraniu danych i nie ma wpływu na ich powstawanie. Obserwacja bezpośrednia i pośrednia Różnica między wymienionymi rodzajami obserwacji polega na tym. wykorzystując do tego cały zapas posiadanej wiedzy i doświadczenia. Nie jest to jednak rodzaj obserwacji najbardziej typowy dla badań socjologicznych. eksperymentu itp. Szczególnym przykładem obserwacji bezpośredniej jest obserwacja uczestnicząca.2. choć może być przydatny w innych naukach społecznych. Socjolog musi więc uczyć się starannego obserwowania. Hatt2. e) systematycznością." — stwierdzają słusznie William J. archiwach.d) aktywnością która polega na tym. jakie docierajądo niego od przedmiotu poznania. 5. Ogranicza się on do tego. Coode i Paul K. będącą bardzo ważnym postulatem stawianym omawianej metodzie.

Natomiast obserwacja niekontrolowana. że są przedmiotem badań. spodziewane — ich zdaniem — życzenia badającego itd. że powinni się zachowywać ze względu na ich społeczny status. przy czym każda z nich może być jawna albo ukryta. normy itp. aby bardziej przejrzyście to przedstawić posłużmy się następującym schematem: Obserwacja naiwna i Hipotezy . Obserwator może więc wówczas uzyskać fałszywe dane o zachowaniu badanych. schematy.2. czyli po prostu zwyczajne. Celem obserwacji skategoryzowanej jest zebranie danych o charakterze ilościowym. czyli naukowej. która nie peszy obserwowanych i pozwala na uchwycenie ich naturalnych zachowań. aby wyeliminować przyczyny nieautentycznych zachowań u badanych. jaki prowadzący badania uzna za właściwy w każdym konkretnym przypadku. że obserwacja naukowa w badaniach socjologicznych może być skategoryzowana. Jeżeli jednak ludzie są świadomi tego. czyli niekontrolowana. Dlatego.2. kwestionariusze. powierzchowna i niesystematyczna) przyczynia się do powstawania hipotez.Obserwacja kontrolowanajest prowadzona w oparciu o określone narzędzia systematyzujące. to z kolei obserwacja prowadzona bez narzędzi systematyzujących. są dane głównie o charakterze jakościowym4. Na skutek możliwości względnie swobodnego postępowania badającego trudno byłoby jednak innemu badaczowi powtórzyć tak przeprowadzoną obserwację lub skontrolować jej wyniki. natomiast celem obserwacji nieskategoryzowanej. Wskazuje następnie. kontrolowana albo też nieskatego116 ryzowana. 5. tzn. „obserwacją żywiołową". której nie należy jednak utożsamiać z tzw. I w tym można upatrywać pewnych niedostatków obserwacji niekontrolowanej. Podejmując z kolei weryfikację owych hipotez przechodzimy do obserwacj i systematycznej. ale przeprowadzana swobodnie. gdyby ich zachowanie było autentyczne. jak np. tak. inne niż zaobserwowałby wtedy. że obserwacja naiwna (tzn. tzn. Obserwacja jawna i ukryta Obserwacja jest j awnajeżeli badani wiedząo tym. Powyższe ujęcie porządkuje w poprawny sposób spojrzenie na metodę obserwacji.3. że są przedmiotem zainteresowań obserwatora. Bowiem jest to również obserwacja planowa. 5. czyli niekontrolowanej. czy nieskategoryzowana.4. które tworzymy sobie w wyniku tej obserwacji w oparciu o znane nam teorie. prowadzi się niekiedy obserwację ukrytą czyli taką. czyli nabiera cech sztuczności. Obie mogą być prowadzone z wysokim albo z ograniczonym stopniem uczestnictwa obserwatora. chociaż nie są dokładnie poinformowani o celach badań lub ich przedmiocie. wówczas ich zachowanie staje się nieautentyczne.3. Próba systematyzacji Peter Atteslander zastanawiając się nad różnymi rodzajami obserwacji wskazuje. w sposób taki. Zachowują się np. jak im się wydaje.

wespół z badanymi. Badacz. co się zaobserwowało wcześniej. co się obserwuje. Ale pomimo powyższych zalet ma ona także sobie właściwe wady. Sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonych w ciągu dnia obserwacji jest niekiedy też trudne ze względu na istniejące warunki.i Obserwacja systematyczna (lub naukowa) Obserwacja skategoryzowana X •ir •* Obserwacja z wysokim stopniem uczestnictwa /\ Jawna Ukryta /\ Obserwacja zograniczonym stopniem uczestnictwa /\ Jawna Ukryta Obserwacja nieskategoryzowana _________L____________ •* Obserwacja z wysokim stopniem uczestnictwa /\ Jawna Ukryta Jawna Ukryta Obserwacja zograniczonym stopniem uczestnictwa ~* (zebranie danych ilościowych) 5. jak np. a tym samym stwarza okazję do wnikliwego poznania badanych zjawisk. spowodowana zżyciem się z badanymi. jeżeli badający mieszka w tych samych pomieszczeniach. że prowadzenie obserwacji uczestniczącej — więc tej najbardziej ważnej obserwacji dla badań socjologicznych — nie jest wcale łatwe i wymaga dużego doświadczenia i przygotowania. m. zwłaszcza uczestnicząca umożliwia niewątpliwie bezpośredni kontakt z badaną rzeczywistością społeczną.in. Jeżeli próbuje się natomiast odtwarzać po pewnym czasie to. pracując np. chyba że prowadzi się obserwację jawną. . Wchodzą też w grę również inne przeszkody. (zebranie danych głównie jakościowych) ZALETY OBSERWACJI I TRUDNOŚCI ZWIĄZANE ZE STOSOWANffiM TEJ METODY BADAŃ Obserwacja. utrata dystansu do badanych zjawisk. ale nawet poznania ich motywacji.3. co pozostali członkowie badanej zbiorowości lub też z powodu zmęczenia. 117 wówczas istnieje niebezpieczeństwo pominięcia wielu szczegółów. np. na skutek zapomnienia. Wszystko to powoduje. który uczestniczy w życiu badanych ludzi. Jedną z poważniejszych jest brak możliwości bezpośredniego rejestrowania tego. ma znacznie większe szanse na poznanie nie tylko ich warunków życia czy sposobów zachowania w różnych sytuacjach. zawężenie pola obserwacji na skutek uczestnictwa tylko w jednym kręgu czy grupie badanej zbiorowości itp.

Obserwacja zewnętrzna jest wolna od wspomnianych problemów. tzn. czy badani zachowują się w czasie obserwacji tak. * Zob. Hatt. P. czy też zaobserwowane zachowanie jest spowodowane jego obecnością. .9-10..cit. Zwróćmy uwagę także na ten fakt. Ale i ten rodzaj obserwacji nie jest łatwy. Uethodes des Sciences sociales. która w danej roli występuje. CM. podczas której posługujemy się narzędziami pomiarowymi. Doktór. Atteslander. K. Mietody i formy naucznogo poznanija. przeprowadzana np. 2 Lob. Ponadto badający nigdy nie może być pewien. studenta piszącego pracę dyplomową itp. s.76-89. w: Studia Socjologiczne 1961. jakie wynikają ze stosowania obserwacji uczestniczącej. Ważną zaletą obserwującego jest również spokojne i cierpliwe obserwowanie danych zjawisk życia społecznego. Wiadomo. ograniczającej się do postrzegania widocznych cech jakościowych. gdzie znajduje się przetłumaczony fragment w/w książki.45-60. w. a tym samym wywoływała u badanych uczucie sympatii i zaufania.l 19. bywa też nazywana obserwacjąkwantytatywną(ilościową). w warunkach laboratoryjnych. inne znowu — wywołują niechęć. Moskwa 1972. s. jaką akceptują badani (np. w czasie kontrolowanych eksperymentów i w tym podobnych okolicznościach. że obserwator musi nie tylko dobrze wybrać sobie rolę społeczną. uczucia. podejrzliwość itp. Jedne — sprawiają. Paris 1972. jak też wynikających przy posługiwaniu się obserwacją zewnętrzną. s. K. aby wybrana przez badacza rola była akceptowana. s. s.też: Metody badań socjologicznych. Methods in Social Research. op. jak zachowują się normalnie w danych sytuacjach.J.). roli dziennikarza.805 i nast. a więc jest zachowaniem na pokaz. koncentrującą się na cechach mierzalnych i przeciwstawiana obserwacji kwalitatywnej. a tym samym wywoływać uczucie podejrzliwości u badanych5. Goode i P. a więc umiejętność zachowania postawy wolnej od emocjonalnych zaangażowań. Wszelka sztuczność może go bowiem dekonspi-rować. ponieważ wówczas zanika podejrzliwość i uczucie obcości w stosunku do obserwatora. uprzedzeń i zniecierpliwienia. Przy posługiwaniu się obserwacją ukrytą istotną sprawą jest wybranie przez obserwatora takiej roli społecznej. ale również posiadać umiejętność łatwego przystosowania się do danej roli.. Ważne jest więc. nie każdą z nich akceptują w równym stopniu. 3 Obserwacja kontrolowana. ponieważ pozwala unikać zarówno tych kłopotów. nr 2. 118 PRZYPISY 1 Zob.cit. Sicziwica. O stosowalności obserwacji uczestniczącej jako metody badań socjologicznych w przemyśle. ale też nie umożliwia takiego zbliżenia obserwatora do badanych jak obserwacja uczestnicząca i to jest jej zasadniczym brakiem. jest obserwacja ukryta. op. że poszczególne społeczności ludzkie bardzo różnie reagują na określone role społeczne. op. 5 Zob. Bardzo przydatną w badaniach socjologicznych (prowadzonych nawet przy nikłym uczestnictwie w życiu badanych)..cit. Madeleine Grawitz. s. Zob. że badani są zafascynowani i pełni zaufania do osoby. Zob. tzn.134.

możliwe są także wywiady. przekazanych prowadzącemu badania. w których pytania są zadawane na piśmie (np. poprzez rozmowę badającego z jednym lub z większą liczbą rozmówców. że rozmowa.1. który umożliwia poznanie zjawisk występujących właśnie w świadomości badanych.1). Dlatego socjologowie słusznie wskazują na ten fakt. Szczególnie przydatną metodą badań w naukach społecznych jest również wywiad. The Tools of Social Science. indywidualne i zbiorowe oraz panel owe. bezpośrednio na pytania wymienione w kwestionariuszu albo też w inny sposób. poprzez którą badający chce uzyskać od respondenta dane określone celem badań. przekonań itp. Poprzez obserwację nie można np. zamiarów. 6. Wywiad — najogólniej biorąc — jest rozmową kierowaną. . Nie można również osiągnąć na tej drodze danych dotyczących przeszłych zachowań lub intymnych przeżyć badanych osób. 119 6. a pytania i odpowiedzi mogą być niekiedy przekazywane również w formie pisemnej.138-153.Interesujące informacje na temat praktycznego stosowania obserwacji w badaniach znajdzie Czytelnik w książce J. lecz taka rozmowa. Wywiad jest więc pewnym procesem. WYWIAD OKREŚLENIE WYWIADU JAKO METODY BADAŃ Nie wszystkie fakty. np. jakie interesują nauki społeczne są możliwe do ustalenia poprzez obserwację. tzn. na dowolnych kartkach. że jest to swoista metoda badań. 6. jakie są stosowane w naukach społecznych. motywacji. jaką jest wywiad może być nader symboliczna.1. w którym badający stara się oddziaływać na badanego stawianymi pytaniami i skłonić go do udzielenia wypowiedzi na temat będący przedmiotem badań1. 6. s. Praktyka pokazuje jednak. Wywiady ustne i pisemne Biorąc pod uwagę poprzednio podane określenie wywiadu. co uzasadnia powyższy podział.York 1965. uczuć. TYPY WYWIADU Ze względu na formę wypowiadania się respondentów i sposób przeprowadzania wywiadu. Jest to jedna z metod badawczych.2. Możemy zatem wyróżnić następujące wywiady: ustne i pisemne. Nie jest to po prostu konwersacja. a także ze względu na zachowanie się badającego i ilość uczestników — można wyróżnić kilka typów wywiadów. skategoryzowane i nieskategoryzowane. w ankiecie). Aby tego rodzaju dane uzyskać trzeba więc sięgać do innych metod. stanów psychicznych ludzi. Obok wywiadów przeprowadzanych w sposób poniekąd klasyczny. N.2. jaka umożliwia równoległe stosowanie innej — mianowicie obserwacji. 120 6. poznać wyobrażeń. wyróżnienie ustnych i pisemnych wywiadów może budzić pewne zastrzeżenia. jawne i ukryte. Jest to również jedna z najbardziej elastycznych i wnikliwych metod badań społecznych — jak zauważa trafnie J. w której zakłada się ścisłe współdziałanie ze sobą badającego i respondenta. a odpowiedzi są także udzielane na piśmie. Szczepański2. jako swoistej rozmowy (zob. w której biorą udział co najmniej dwie osoby: prowadzący wywiad i respondent. Madge.

zachowań poszczególnych respondentów. nie jest sprawą przypadku lub swobodnej decyzji badającego.. jak prowadzić rozmowę. czyli tzw. że wówczas możemy swobodnie nadać temu wywiadowi charakter jawny albo ukryty. Kiedy zamierzamy natomiast przeprowadzić wywiad nieskategoryzowany — może pozornie wydawać się. W rzeczywistości jednak i w tego rodzaju wywiadzie nie mamy wcale pełnej swobody wyboru jego charakteru. wykazu przedmiotów.2. w których badający korzysta z wykazu problemów. jeżeli badający jest . w formie uznanej przez prowadzącego za stosowną i w dowolnej kolejności. postaw itp. Tego rodzaju wywiad. jakie uzyskano od innych respondentów na ten sam temat. 6. a równocześnie pozwala na pewne ujednolicenie danych. Jeżeli istnieje np.6. a ponadto jest powiadomiony o rzeczywistej roli badającego i o celu badań. daje badającemu większą możliwość manewru w trakcie jego przeprowadzania. czy prowadzi się wywiad jawny albo ukryty. w których badający ma pełną inicjatywę co do tego. w związku ze stawianymi pytaniami oraz zebranie takich danych. „kwestionariuszowy". Celem omawianego wywiadu jest uchwycenie możliwie wszystkich szczegółów dotyczących wypowiedzi i zachowań respondenta. lecz umożliwiają zebranie danych. czyli takie. Wywiady te nie pozwalająna uzyskane danych porównywalnych. drażliwych itp. trudno prowadzić wówczas wywiad jawny. to następstwem przyjęcia takiej formy wywiadu jest prowadzenie go w sposób jawny. Jeżeli bowiem wywiad ten dotyczy np.2. potrzeba zebrania danych głównie ilościowych i z tego względu decydujemy się na wywiad skategoryzowany. czyli kwestionariuszowy. Poprzez wywiady nieskategoryzowane uzyskuje się dane jakościowe pogłębiające znajomość poszczególnych zjawisk. spraw intymnych. Wywiad skategoryzowany i nieskategoryzowany Wywiad skategoryzowany.3. Podobnie. rodzajem problemów. Wywiad jawny i ukryty Wywiad jest wtedy j awny. W przeciwnym przypadku możemy mówić jedynie o wywiadzie mniej lub bardziej ukrytym. środków. zawartych w kwestionariuszu. które należy postawić. jakie należy ewentualnie okazać badanemu itp. ukazujących uwarunkowania i okoliczno121 ści kształtowania się określonych opinii i postaw poszczególnych respondentów. motywacji prezentowanych opinii. Badającemu w takim wywiadzie nie wolno zmienić nie tylko słów użytych w poszczególnych pytaniach. kiedy respondent jest poinformowany o tym.2. ale nawet kolejności pytań. które powinien poruszyć w trakcie wywiadu: listy pytań. że prowadzi się z nim wywiad.. kierując się jedynie celem. lecz następstwem określonych konieczności i wynikających z niej potrzeb. jakie stawiać pytania itd. które będzie można porównać z tymi. Powyższy podział jest uwarunkowany formą wywiadu. czyli danych o charakterze ilościowym. jest przeprowadzany ściśle według wcześniej przygotowanego kwestionariusza. jakie chce się poruszać w wywiadach oraz rolą społeczną w jakiej badający występuje wśród badanych. To. Wywiady nieskategoryzowane — to wywiady prowadzone w sposób swobodny. np. jaki określa dane przedsięwzięcie badawcze. jakie uzyskuje się w wywiadach na ten sam temat3. Oprócz wysoce skategoryzowanych można wyróżnić wywiady częściowo skategoryzowane.

Słusznie też zauważa J.2. .2. ponieważ trudno spodziewać się wówczas publicznej dyskusji wokół takich problemów5. że w wywiadzie zbiorowym nie należy podejmować problemów. wówczas mamy do czynienia z wywiadem zbiorowym. aby w nim uczestniczyć lub nawet utrwalać jej wypowiedzi. w którym świadomie ukrywa się przed badanym rzeczywistą rolę społeczną badającego lub cel badań. również na co najmniej dwóch kolejnych spotkaniach. gdy pozycje społeczne poszczególnych uczestników wywiadu zbiorowego są zróżnicowane i występują między nimi różne zależności. ponieważ uczestnicy korygują i uzupełniają nawzajem swoje wypowiedzi. jakim jest wywiad jawny nieformalny. Wywiad panelowy Jest to swoisty rodzaj wywiadu6. a tym samym nie przejawiać dużej gotowości do szczerych wypowiedzi. (albo też została o tym fałszywie poinformowana)4. Warto jednak zwrócić uwagę i na ten temat. rozdzielonych pewnym czasookresem. ale pomimo to nie zostaje ona poinformowana o rzeczywistej roli badającego lub o celu danych badań. Wywiad zbiorowy wymaga dużego doświadczenia badawczego oraz odpowiedniego wyposażenia technicznego ze względu na trudności związane z notowaniem wypowiedzi poszczególnych uczestników przy równoczesnym kierowaniu taką zbiorową rozmową. np. Jest to zatem taki wywiad. Celem takiego wielorazowego wywiadu jest stwierdzenie. Oprócz tych dwóch. odbywających się po pewnej przerwie. oraz jakie czynniki mogą kształtować niezmienność prezentowanych opinii i postaw7. Druga z tych form natomiast polega na zadawaniu pytań przez jednego badającego kilku respondentom. Możliwe jest też powtarzanie tych samych pytań tymże uczestnikom wywiadu na kilkakrotnych spotkaniach. Zaznaczy się to szczególnie zwłaszcza wtedy. 6. które stanowią „tabu" w danym środowisku. Wywiad zbiorowy umożliwia w krótszym czasie zbadanie większej liczby osób i stwarza okazję do tego. przeciwstawnych sobie rodzajów wywiadu — ze względu na ich charakter — można wyróżnić rodzaj pośredni. gdy badana osoba została wprawdzie poinformowana o tym. Szczepański. Ma on miejsce wówczas.znany w środowisku badanym — ma on wtedy ograniczone możliwości prowadzenia wywiadu ukrytego. Wywiady indywidualne i zbiorowe Wywiad jest wtedy indywidualny. Kiedy prowadzimy wywiad więcej niż z jedną osobą. że poszczególni uczestnicy takiego wywiadu mogą się także czuć nawzajem skrępowani swoją obecnością. na początku i pod koniec dyskusji prowadzonej w prasie. że przeprowadza się z nią wywiad i godzi się na to. jaki wpływ na prezentowane opinie i postawy respondenta (ów) ma upływ czasu oraz inne oddziaływania środowiskowe itp. aby uzyskać bardziej wiarygodne dane. 122 6. który może występować w dwóch różnych formach. na co najmniej dwóch kolejnych spotkaniach.4.5. Pierwsza z nich polega na zadawaniu pytań przez kilku badających jednemu respondentowi. jeżeli jest prowadzony tylko z jedną osobą.

Ad a. od przygotowania wywiadu. — takich zachowań. WARUNKI OKREŚLAJĄCE POPRAWNE PRZEPROWADZENIE WYWIADU Poprawne przeprowadzenie wywiadów zależy od wielu różnych czynników np. — przejawiania własnych opinii i postaw dotyczących badanych faktów. przeprowadzać wywiad o panujących stosunkach w zakładzie pracy z robotnikami w obecności ich przełożonych. jakie mogą mieć miejsce przy stosowaniu tej metody badawczej. ani też wywoływać podejrzeń. aby zgodziła się na udział w badaniach omawianego typu.123 6. które w nim nie uczestniczą a tym bardziej 124 tolerować wpływ osób trzecich. Mamy tu na myśli wszelkie uchybienia popełniane przez badającego w czasie organizowania wywiadu. od atmosfery wywiadu. że może być ona przez kogoś postronnego obserwowana czy podsłuchiwana. Nie podejmując wysiłków. d) uchybienia w interpretacji wypowiedzi. których celem byłoby wyliczenie wszystkich możliwych uwarunkowań. w którym chcemy wywiad prowadzić. np. w jakim się wywiad prowadzi. b) uchybienia w stawianiu pytań. c) uchybienia w rejestrowaniu wypowiedzi. czyli wtedy. od umiejętności nawiązywania rozmowy przez badającego i umiejętności stawiania pytań. a wtedy będzie on skłonny traktować badającego jako przeciwnika. Na tym etapie należy w szczególności wystrzegać się: — złej prezentacji charakteru i celu badań. Miejsce wywiadu nie powinno być krępujące dla osoby badanej. ponieważ może to zrazić daną osobę do udziału w badaniach. które mogłyby doprowadzić do błędnych wyobrażeń. postawy. — wszelkich form krytyki poglądów i postaw prezentowanych przez osobę. aby nie zniechęcać jej do badającego. którą chcemy badać. unikanie słowa „wywiad" ze względu na jego wieloznaczność i emocjonalne obciążenia tego terminu. respondenta o badającym i wywołać u niego podejrzliwość. Do podstawowych uchybień popełnianych przy przeprowadzaniu wywiadów zaliczyć można następujące: a) uchybienia w organizacji wywiadu. których celem jest pozyskanie danej osoby do tego. kiedy podejmuje on wysiłki. nastroju respondentów i wielu różnych czynników. ponieważ mogą być one inne niż respondenta. brak zaufania itp.3. ograniczę się więc do wskazania kilku istotnych uchybień. Ponadto trzeba na tym etapie dbać również o właściwy wybór miejsca. miejsca. niekiedy wskazane jest np. . Nie należy więc prowadzić wywiadu w obecności osób. Eliminacja owych uchybień określa bowiem poprawność wywiadu.

a tym samym nie zawiera wiele danych. Wówczas jednak polemika nie powinna być agresywna. czyli typu: „tak" albo „nie". a przede wszystkim uważać na to. Ad b. a jeśli nie jest to wywiad ściśle skategoryzowany. Kiedy np. wypowiadanych nie zawsze na temat. Nie powinno się jednak ingerować tak. aby zniechęcić lub rozdrażnić respondenta. Wskażmy także na to. aby nie wpływać w ten sposób na wypowiedzi respondenta. a ewentualne komentarze czynić na marginesie notatek. Jeżeli stwierdzimy. aby mógł ustalić jego zaangażowanie społeczne. W obu przypadkach musi on jednak wykazywać maksymalną cierpliwość i taktowność. Problemy pytań stawianych na piśmie omówimy wtedy. . Nie należy również godzić się łatwo z twierdzeniem respondenta typu „nie wiem" albo „nie potrafię" itp. zachowania mogą—jak wiadomo — sugerować badanemu nasz stosunek do tego. milczenie respondenta przedłuża się można powtórzyć pytanie. pouczeń oraz krytyki sposobu wypowiadania się respondenta. że badany próbuje wyprowadzić nas w pole lub stara się nas „przerobić". ani też wyrażać jego myśli we własnych słowach. Ludzie bowiem na ogół niechętnie odnoszą się do pouczających i krytykujących ich osób. konieczna jest wówczas taktowna ingerencja. wówczas należy raczej podziękować taktownie za wywiad niż podejmować jakiekolwiek polemiki.. gestów. Przy stawianiu pytań trzeba powstrzymać się od wszelkich sugestywnych zachowań. Nie należy również formułować za niego myśli. jak też poziomu jego wypowiedzi. Lepiej zatem zaczynać pytania od słowa „co" bowiem zmuszają one do dłuższej wypowiedzi8. aby nie zrazić sobie rozmówcy. Należy unikać pytań zaczynających się od słowa „czy" — ponieważ taka konstrukcja pytania sprawia. Ograniczymy się tu do kilku uwag dotyczących pytań stawianych w czasie rozmowy z badanym. 125 Kiedy natomiast respondent zasypuje nas lawiną słów. Ponadto pytania należy formułować w zrozumiały sposób. Trzeba wówczas zachęcać po prostu respondenta w sposób taktowny do dalszych refleksji i prób znalezienia odpowiedzi na Postawione pytanie. że jest to umiejętna próba skłonienia ich do bardziej pełnego uzasadnienia swego stanowiska. Inaczej mówiąc należy po prostu notować wiernie te wypowiedzi. oraz związane z tym bariery uczuciowe.W momencie aranżacji wywiadu badający powinien też dokonać takiego rozeznania partnera. Na wstępie parę uwag ogólnych. że odpowiedź jest lakoniczna. jakie się słyszy na interesujący nas temat. Badający nie powinien wykazywać swojej intelektualnej przewagi i nie powinien angażować się zbyt emocjonalnie w ewentualną polemikę. jak i opanowania ewentualnego gadulstwa. np. o co pytamy i tym samym oddziaływać na jego wypowiedzi. gdy przejdziemy do charakterystyki badań ankietowych. czy udzielać pouczeń. Nie należy jednak w żadnym przypadku podpowiadać lub sugerować odpowiedzi. Należy również unikać tonu mentorskiego. polityczne itp. że dla przeprowadzającego wywiad może być problemem zarówno pobudzenie respondenta do wypowiedzi. umożliwiając lepsze zrozumienie stawianego pytania. można powtórzyć nawet w innej formie. intonacji itp. ironia wyrażona w głosie itp. Grymas na twarzy pytającego. Nie jest wskazana polemika z respondentami chyba. w celu skierowania rozmowy na pożądany przedmiot rozważań.

nawet jeśli jest ona prawdopodobna. może przyczyniać się do jego chwały lub upokorzeń. chodzi więc o to. itp. Ad d. czy też wtedy. ale mogą po prostu nie posiadać umiejętności wyjawienia swoich stanów . co powiedział respondent. znane nam teorie. Wypowiedzi respondenta możemy interpretować dosłownie. co do jego prawdomówności. ponieważ brak nam dostatecznych racji aby im przeczyć. kiedy z faktu uznania danej wypowiedzi za prawdziwą nie wynikają żadne istotne konsekwencje. w jakich prowadzono wywiad oraz dotyczące naszych spostrzeżeń o zachowaniu respondenta i przypuszczeń. utrudnia prowadzenie wywiadu. zapytany. wywiad zbiorowy. jakie żywi do danego człowieka. ponieważ rozmowa staje się bardziej urzędowa i musi przebiegać wolniej. co sądzi o aktorze X powie — „on jest straszny". zaangażowań ze względów osobistych lub społecznych. a badacz koncentrując swoją uwagę na notowaniu ma mniejsze możliwości śledzenia wypowiedzi i zachowania badanego. W każdym przypadku do sprawozdania z wywiadu należy dołączyć uwagi na temat okoliczności. nawet jeżeli na to godzi się badany. lecz uwzględniamy także sytuacje w jakich te wypowiedzi padały. motywacji. Z tych względów lepsze są magnetofony. Przy notowaniu wywiadu można posługiwać się różnymi technikami zapisu. iż ów osobnik boi się danego aktora. myśli. w wywiadzie jawnym. ale też nie każdy wywiad jawny jest w równym stopniu łatwy do utrwalenia. w oparciu o które możemy tłumaczyć słyszane słowa itp. ważne jest jednak. Zapisywanie każdej wypowiedzi. Częstokroć dane wypowiedzi są wyrazem określonych sposobów mówienia. Zdarza się oczywiście również. które nie są wcale adekwatne do rzeczywistych przeżyć czy opinii respondentów. W wywiadzie ukrytym na ogół trudności związane z notowaniem mogą być większe niż np. trzeba zaraz po jego zakończeniu postarać się odtworzyć szczególnie interesujące nas wypowiedzi. Jeżeli wywiad nie może być notowany „na gorąco". lecz po prostu daje tylko wyraz swoim uczuciom. 126 Nie każdą też wypowiedź możemy uznać za prawdziwą. a więc nie są też prawdziwe. w których uznanie danej tezy za prawdziwą może rzutować na sytuację badanego. jakie z kolei znajdą swoje odbicie w dalszych wypowiedziach. tzn. np. przekonań. które mogą być także bardzo przydatne w wywiadach ukrytych. a tym samym rzutować na jego opinie i postawy. naszą wiedzę o respondencie. Kiedy nasz znajomy np. że jesteśmy skłonni do uznania słyszanych wypowiedzi za prawdziwe mimo pewnych wątpliwości. co twierdzi badający. W zależności od charakteru wywiadu mogą występować różne trudności w notowaniu wypowiedzi. Trzeba również być świadomym tego. aby nie nastąpiło pomieszanie tego. ale z reguły nie ograniczamy się tylko do formalnego ich rozumienia. z tym. nie oznacza to wcale. Jednak w tych wszystkich przypadkach. aby stosowane techniki nie deformowały wypowiedzi. Należy wszakże o tym pamiętać.' w których przedstawiamy wypowiedzi badanego. okoliczności. zachowując możliwie słowa używane przez respondenta. że wszelkie nasze własne komentarze muszą być wyraźnie wydzielone z tych partii.Ad c. trzeba z większą dozą ostrożności oceniać dane wypowiedzi. że ludzie mogą nie tylko opierać się przed uzewnętrznieniem swoich rzeczywistych uczuć.

opinie. 127 Jedne z pierwszych badań tego typu zostały przeprowadzone przez E. a wnioski jakie staramy się z nich wysnuć. o komentarz. op. Goode i P. Wywiad przez telefon umożliwia stosunkowo łatwe dotarcie do osób wytypowanych do badań i to jest jego niewątpliwą zaletą. jak np. Szczepański. Psychologie des Interviews in Praxis und Theorie. Szczepański. s. The Focused Interview. Podobny problem badali K. N. op. 4 Zob. s.York 1956.4. ale również dorosłych osób. Horowitza (1936) w czasie badań dzieci na temat ich przesądów rasowych.B.. Clark. J. 6. ponieważ już dwoje dzieci było czarne. 2 3 J. s. Kiedy mówimy o środkach pomocniczych stosowanych przy wywiadach.cit. to należy również wspomnieć o możliwości korzystania z telefonu w tym celu"... Obserwacja reakcji na dane zdjęcia. też: G. Merton.77. fotografie. op cit. analiza kryteriów poszczególnych ludzi itp. posługując się białą i czarną lalką10. aby pokazały w której z okazanych grup bawiłyby się najchętniej. społecznych. 5 Zob. Tego rodzaju środki pomocnicze mogą być przydatne nie tylko w badaniach nieletnich. M. ale i filmami w czasie badań postaw studentów. Techniki badań społecznych. 186 i nast. Gutjahr. rysunki.H. na drugim zdjęciu w miejsce jednego z dzieci białych znajdowało się dziecko czarne. Lickert posługiwali się nie tylko fotografiami. 128 PRZYPISY 1 WJ. op. Zob.. o wytypowanie osób określonych profesji czy przynależności etnicznej itp.emocjonalnych lub racjonalnych. Kendall.P.L. takimi. Szostkiewicz. Zob. powinny być ostrożnie formułowane z uwzględnieniem całokształtu uwarunkowań danych wypowiedzi. na kolejnym zdjęciu przeważały zdecydowanie dzieci czarne. Clark i M. s. R.78. laleczki (przy badaniu dzieci) itp. . Murphy i R.l 10.K. Okazując badanym odpowiednio przygotowane zdjęcia czy rysunki prosimy ich np. etnicznych itp. Wszelkie próby oceny słyszanych wypowiedzi wymagają więc wnikliwego i krytycznego podejścia ze strony badacza. St. Mannheim 1985. Badający prosił dzieci. fakty pozwalają na wysnuwanie wniosków o stereotypach czy przesądach zakorzenionych w świadomości badanych oraz ich zaangażowaniach politycznych. co może wynikać z ich niedorozwoju uczuciowego lub nieuświadomienia sobie dostatecznie jasno tego rodzaju przeżyć9. ŚRODKI POMOCNICZE STOSOWANE PRZY WYWIADACH W czasie prowadzenia wywiadów istnieje również możliwość posługiwania się środkami pomocniczymi.cit. Friske i P. trzecie ukazywało tę grupę dzieci w jeszcze bardziej zmienionym składzie. Hatt.cit. Okazywał on badanym dzieciom kilka zdjęć pięcioosobowych grup zabawowych: na pierwszym cała pięcioosobowa grupa składa się z dzieci białych. G.

Zasady przeprowadzania wywiadów. E. BADANIA ANKIETOWE CHARAKTERYSTYKA BADAŃ ANKIETOWYCH Badania ankietowe stosuje się najczęściej w celu możliwie szybkiego przebadania bardzo licznych zbiorowości. oraz Metody badań socjologicznych.L. op.83. . Z.327. op. Z zagadnień socjologii wywiadu. czyli tzw. La-zarsfeldowi. wyboru osób.. s. Jahoda. który w roku 1940 przeprowadził takie badania odnośnie intencji wyborczych dotyczących elekcji prezydenta USA. Pierwsze większe badania panelowe przypisuje się Paulowi F. Doby. 1 Zob. i 267 i nast. wskazania sposobu ich zwrotu oraz zebrania zwróconych ankiet.H. op.405-432.T. Zasadnicza rola w tych badaniach przypada zatem niewątpliwie ankiecie. ponieważ jej jakość rzutuje w sposób istotny na jakość danych. op. J.149 i nast. Bezosobowy charakter ankiety. Simon. cit. rozprowadzając albo rozsyłając odpowiednią ilość ankiet. Basic Research Methods in Social Sciense. ankieterów. Frey.. Caplovitz. Polegają one na swoistym typie wywiadu — mianowicie na wywiadzie pisemnym..6 Siowo „panel" w tym przypadku odnosi się do listy obejmującej pewien zbiór osób wybranych dla określonego celu. Przeprowadzający badania tego typu zamiast organizowania spotkań i odbywania czasochłonnych rozmów z każdym z respondentów z osobna. 7. Noelle. Selltiz. Deutsch i S.9 i nast. Warszawa-Łódź 1972. Survey Research by Telephone. Gostkowski. J. 8 J. a nie badający. Umfra-gen in der Massengesellschaft. s. Las Vegas 1989. The Stages o/SocialResearch. jakie są następnie wypełniane bez jego udziału.. Pod red. może znacznie szybciej przebadać nawet liczną zbiorowość.York 1967. 7 Zob. K.W. Z. jaki stosuje się w skategoryzowanym wywiadzie ustnym — wypełnia respondent.521 i nast.1. M. s.s. Zob. nr 2. Cook.cit. cit. Szczepański. 10 Tamże. N. niż wywiad ustny.333 i nast. s.. Zob. też: Podręcznik ankietera.cit. 129 7. skłaniając go do refleksji nad problemami. jakim jest np..289 i nast. wyd. op.69-75 oraz G. Bowiem ankietę — w przeciwieństwie do kwestionariusza. s. które rozprowadzają i zbierają ankiety. jakie są w niej zawarte. podjętymi w badaniach. w: Studia Socjologiczne 1961. Gostkowskiego. standardowe pytania. s. Rola badającego przy zbieraniu danych tą metodą ogranicza się więc do opracowania odpowiedniej ankiety. rozprowadzania ankiet.cit.cit. które zamierza się poddać badaniom. Oczywiście analiza zebranych ankiet jest sprawą dalszą i nie zawsze jest dziełem tych osób. kilkakrotne udzielenie odpowiedzi na dany temat w pewnych odstępach czasu. omówiony w poprzednim rozdziale... ale oddziaływają także w określony sposób na respondenta. s.2. s. J.. ich kolejność nie tylko ułatwiają opracowanie danych. w którym istotną rolę odgrywa właśnie ankieta Jest to wywiad bardziej oszczędny ze względu na czas i środki. uzyskiwanych przy jej pomocy1. op. An Introduction to SocialResearch. D.

i to nawet wykształconych. e. Zwróćmy uwagę przynajmniej na niektóre z nich: a. ani z jednolitym zaangażowaniem uczuciowym. mimikę itp. którzy w ten sposób odpowiedzieli. Nie można m. Istotną słabościąbadań ankietowych jest to. że zapewniona w ankiecie anonimowość wypowiedzi sprzyja o wiele bardziej szczerym wynurzeniom respondentów niż nawet wywiady przeprowadzone w cztery oczy.Zauważmy też. Odsetek ten będzie tym wyższy. Badania ankietowe takich możliwości nie stwarzają. nie mamy jeszcze wystarczających podstaw. że badający ma też możliwość kształtowania odpowiedniej atmosfery jego przebiegu. czy wszyscy. nie mówiąc już o tym. a tym samym powodować rozbieżności w ich interpretacji oraz w odpowiedziach. Dlatego też z faktu. I każdy może w bezpośredniej rozmowie wypowiedzieć mniej czy bardziej precyzyjnie swoje myśli oraz wyrazić swoje uczucia w stosunku do poruszanych problemów. mają one również swoje słabe strony. że pewna liczba respondentów ankiety odpowiedziała np. b. dotyczących spraw intymnych itp. które mogą wywoływać różne skojarzenia u poszczególnych osób.in. c. Szczególnie duży odsetek ankiet nie wraca. W celu pewnego przezwyciężenia powyższych słabości badań ankietowych należy zwracać szczególną uwagę na następujące okoliczności: 131 . ankiet pocztowych. gdy korzystamy z tzw. W bezpośrednich rozmowach można uwzględnić indywidualne różnice respondentów. aby wnioskować o ich jednomyślnej aprobacie. Przyczyn tego zjawiska jest oczywiście wiele. ale również jak mówi. Badający w wywiadzie ustnym może nie tylko notować co respondent mówi. że wiele ludzi. że duży odsetek spośród rozesłanych czy rozprowadzonych ankiet w inny sposób. zapominać także o tym. natomiast w badaniach ankietowych jest to niemożliwe. im bardziej złożoną jest dana ankieta. jeżeli nic albo niewiele wiemy o tym. którzy z różnych przyczyn nie są w stanie wypełnić należycie ankiety. zwracając uwagę na jego gesty. Trudno byłoby dostosować ankietę do każdego z bliżej nieznanych nam respondentów. d. W każdej zbiorowości istnieje poważny odsetek ludzi. w porównaniu z wywiadem ustnym2. Oczywiście w wywiadzie ustnym istnieje zawsze możliwość doraźnego wyjaśniania wszelkich nieporozumień dotyczących pytań. ma pewne trudności w pisemnym formułowaniu swych myśli i na skutek tego przejawiają po prostu niechęć do wypełniania wszelkich ankiet. 130 Pomimo pewnych. Nawet w najbardziej starannie opracowanej ankiecie oprócz pytań jednoznacznych występują też takie. „tak". niewątpliwych zalet badań ankietowych. uczynili to z równym zaangażowaniem i kierowali się tymi samymi motywami. gromadząc dane głównie o charakterze ilościowym. ponieważ w tego rodzaju wywiadach występuje także pewne skrępowanie zwłaszcza przy pytaniach drażliwych. po prostu przepada i z tym faktem trzeba się poważnie liczyć przy badaniach tego typu. Jednogłośność nie jest równoznaczna ani z jednomyślnością. przejawy uczuć. Rozmawiać można natomiast w zasadzie z każdym przystosowując się do jego poziomu.

a. Właściwy dobór instytucji firmującej badania, jakie wymienia się w ankiecie. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że stopień autorytetu i prestiżu danej sytuacji w konkretnym środowisku, w jakim chcemy przeprowadzić badania ankietowe, wpływa zawsze na ich powodzenie. Najlepiej korzystać zatem z „szyldu" takich instytucji, które są najbardziej akceptowane i budzące zaufanie w danym środowisku. Jeżeli do ankiety dołączamy list towarzyszący, to powinien być on uprzejmy w treści i formie, a ponadto zawierać takie argumenty uzasadniające potrzebę danych badań, jakie mogą się liczyć w danym środowisku. b. Staranne zaaranżowanie badań, a więc dbałość o właściwy dobór respondentów, sposób i miejsce rozprowadzenia i zbierania ankiet itp. c. Poprawne pod względem metodologicznym opracowanie ankiety. Należy przy tym pamiętać, że nawet najstaranniej przygotowana ankieta nie powinna być za długa, czyli tak opracowana, aby wymagała od badającego zbyt wiele czasu i mogła go znużyć w trakcie wypełniania. Dobra ankieta powinna być tak opracowana, aby była łatwa do wypełnienia. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń badawczych zauważono, że w badaniach ankietowych nie tyle ankieter musi być mądry, co właśnie sama ankieta. 7.2. TYPY ANKIET STOSOWANYCH W BADANIACH SPOŁECZNYCH

Stosowane w badaniach ankiety możemy dzielić na podstawie różnych zasad. Ze względu np. na sposób rozprowadzenia ankiet wyróżniamy ankiety: a) środowiskowe, czyli bezpośrednio rozprowadzane przez ankietera w danym środowisku, np. wśród uczniów klasy, wśród pracowników określonego wydziału itp.; b) prasowe, tzn. zamieszczone na łamach gazety lub czasopisma albo też dołączone do nich; c) pocztowe, czyli takie, które badający rozsyła przez pocztę na adres poszczególnych osób wybranych do badań, jak to ma miejsce przy badaniach reprezentacyjnych. (Zob. 4.3) Każda z wymienionych rodzajów ankiet ma sobie właściwą przydatność w badaniach społecznych. Ankietę środowiskową można stosować w tych wszystkich przypadkach, kiedy osoby badane są skupione w jednym miejscu, np. na terenie zakładu pracy. Bezpośrednie rozprowadzenie ankiety, przez prowadzącego badania lub osoby pomagające, gwarantuje szybkość jej dotarcia do potencjalnego respondenta, ale nie przesądza o tym, czy na pytania 132 w niej zawarte — osoba, która ją otrzyma — odpowie w pełni lub choćby częściowo. Z praktyki wiadomo jednak, że zwroty wypełnionych ankiet tego typu są dość duże. Ważną sprawą przy posługiwaniu się omawianą ankietą jest takie zorganizowanie jej zwrotów, aby nikt z respondentów nie był narażony na to, że jego poglądy zostaną ujawnione osobom postronnym. Respondenci, jeszcze przed wypełnieniem ankiety powinni więc być powiadomieni o tym, w jaki sposób mają zwracać ankiety, a sposób ten powinien być tak pomyślany, aby gwarantował im anonimowość.

Ankietę prasową podobnie jak i pocztową stosuje się w tych sytuacjach, gdy badani są rozproszeni na rozległym terenie. Z uwagi na to, że tego rodzaju ankieta nie powoduje wielkich kosztów związanych z jej drukiem oraz rozprowadzeniem, może być ona stosowana w dużych ilościach, np. odpowiadających nakładowi danej gazety. Nadaje się więc szczególnie do przeróżnych sondaży opinii czytelników itp. badań. Natomiast ankieta pocztowa wiąże się z większym nakładem sił i środków, co niestety nie jest doceniane przez respondentów i wskaźnik zwrotów tego rodzaju ankiet jest na ogół niski. Stąd też efektywność badawcza ankiet pocztowych jest niewielka. Oprócz wymienionych typów ankiet możemy wyróżnić także ankiety: jawne i anonimowe. Jawnymi nazywamy wszystkie takie ankiety, jakie są bądź imienne, bądź też mogą jednoznacznie wskazywać na osobę respondenta ze względu na zawarte w nich pytania, np. pytania o zawód ojca, miejsce urodzenia, miejsce pracy itp. Anonimowymi nazywamy z kolei ankiety, które nie tylko nie są podpisywane, ale ponadto nie zawierają żadnych takich pytań, jakie by mogły ujawnić osobę respondenta, gdyby na te pytania odpowiedział. Pomijanie tego drugiego warunku, jaki musi być spełniony, aby ankieta była rzeczywiście anonimowa nie należy do rzadkości, zwłaszcza w ankietach opracowanych przez mniej doświadczonych badaczy. Ze względów etycznych nie dopuszczalne jest oczywiście zapewnianie badanych, że ankieta jest anonimowa, wtedy, gdy nie spełnia ona omawianego warunku, czyli zawiera pytania, jakie mogą ujawnić kto jest respondentem. 133 7.3. WYMOGI METODOLOGICZNE BADAŃ ANKIETOWYCH

7.3.1. Zasady opracowania ankiety Opracowanie ankiety jest bardzo ważnym przedsięwzięciem przygotowawczym w badaniach omawianego typy. Wiadomo bowiem o tym, że tylko metodologicznie poprawnie opracowana ankieta może stać się pożytecznym narzędziem badawczym. Zwróćmy również uwagę na ten fakt, że byle jak opracowana ankieta, tzn. nie licząca się z wymogami metodologicznymi, nie jest po prostu godnym zaufania narzędziem metodologicznym. Przystępując do opracowania ankiety należy odpowiedzieć sobie co najmniej na następujące pytania: a) z jakich elementów powinna składać się ankieta, jaką chcemy się posłużyć w zamierzonych badaniach; b) jaką formę i treść powinny mieć poszczególne jej elementy oraz c) jaki wygląd zewnętrzny powinna mieć dana ankieta. Przyjrzyjmy się bliżej problemom zawartym w powyższych pytaniach. 7.3.1.1. Struktura ankiety W ankiecie należy unikać wszystkiego, co nie jest konieczne ze względu na cele, jakie chcemy osiągnąć przy jej pomocy. Należy więc dbać usilnie o to, aby ankieta była narzędziem w pełni funkcjonalnym.

Koniecznymi elementami każdej w zasadzie ankiety stosowanej w badaniach społecznych są: 1) informacja o instytucji firmującej badania; 2) zwięzła informacja o celu,jakiemu ma służyć ankieta; 3) dodatkowe wyjaśnienia, których charakter zależy od rodzaju ankiety; może tu wchodzić w grę np. uzasadnienie wyboru danego respondenta, a wówczas posługujemy się dajmy na to słowami jakie zapewne zyskająjego przychylność: „...biorąc pod uwagę pana (i) aktywność społeczną liczymy na pozytywny stosunek do naszych badań..."; w przypadku np. ankiet anonimowych — wyraźne podkreślenie tego faktu; podziękowanie respondentom za trud związany z wypełnianiem ankiety; określenie sposobu zwrotu ankiety itp. sprawy;

4) pytania, odnoszące się do celów dla jakich daną ankietę sporządzono. Możemy wyróżnić pytania dotyczące badanego problemu oraz odnoszące się do respondenta, które należy umieszczać na końcu ankiety. Chodzi po 134 prostu o to, aby nie rozpoczynać ankiety od pytań odnoszących się do społeczno-demograficznych właściwości respondenta; 5) instrukcje dotyczące tego, jak odpowiadać na poszczególne pytania, czasem wystarczająbardzo lakoniczne wskazania typu: „niepotrzebne skreślić" czy „stosowne podkreślić" itp., ale niekiedy konieczne są też bardziej szczegółowe pouczenia. 7.3.1.2. Forma i treść ankiety Forma i treść poszczególnych elementów ankiety powinna najogólniej uwzględniać zarówno charakter danej ankiety, jak też właściwości potencjalnych respondentów, np. stopień dojrzałości intelektualnej, przywiązanie do tradycji, obowiązujące w środowisku badanych zasady grzecznościowe itp. cechy. Nieco więcej miejsca poświęcimy pytaniom stawianym w ankiecie. Należy tu zwrócić uwagę przede wszystkim na następujące zagadnienia: 1. Jeżeli pytania mają być rzeczowe, to powinny być formowane na podstawie znajomości problemów, których dotyczą. Trzeba o tym pamiętać, że takie pytania, które w odczuciu respondenta są nierzeczowe czy naiwne nie skłaniają go wcale do poważnego traktowania danej ankiety, ani też badającego. 2. Pytania powinny być tak formowane, aby można było udzielić na nie wiarygodnej odpowiedzi. Ponadto w przypadku ankiet anonimowych pytania nie mogą dotyczyć takich kwestii, które mogłyby ujawnić osobę respondenta, gdyby na to pytanie odpowiedział. Choć wskazywaliśmy na to wcześniej, akcentujemy ten wymóg, ze względu na jego znaczenie. 3. Pytania należy tak stawiać, aby umożliwiały one uzyskiwanie danych obiektywnych, porównywalnych i sprawdzalnych, 4. Pytania nie powinny być sugestywne, dwuznaczne, ani też podejmować spraw drażliwych w taki sposób, który mógłby u danych respondentach wywoływać oburzenie.

Pytania otwarte — dają respondentowi natomiast całkowitą swobodę odpowiedzi.. Każde pytanie w ankiecie i każda odpowiedź na nie ma określoną wartość wskaźnikową w zależności od kolejności i struktury wszystkich poprzednich. uważając ją drugorzędną itd... którą z nich stawia na pierwszym miejscu. z pewnym zestawem pytań zawierających od razu propozycję ewentualnych odpowiedzi. gdyż wymagają z jego strony znacznie większego wysiłku intelektualnego na sformułowanie odpowiedzi..........".. W tym celu pozostawiamy stosunkowo więcej miejsca w ankiecie na odpowiedź.. według opinii badanych.. Mogą one mieć różny kształt. czyli są tak pomyślane. typu: „Proszę wskazać inne przyczyny poza wymienionymi.. Oto przykład takiego pytania: „Jak to się stało.. „Jak to się stało.... tzn.. Niewątpliwie pytania omawianego typu są trudniejsze dla respondenta.... 135 Zamkniętymi — nazywamy takie pytania.... uważa za pierwszorzędną... tzn. jakie są tu zapisane może Pan (i) wybrać więcej niż jedną: a) sam (a) dokonałem (am) wyboru. Pytający powinien zdawać sobie sprawę ze znaczenia kolejności stawianych pytań w ankiecie oraz z wpływu tej kolejności na jakość. pytaniem półotwartym. . b) posłuchałem (am) rodziców. półotwartych i otwartych. że spośród wielu możliwych zawodów wybrał (a) Pan (i) zawód nauczyciela?. Nie. Nie mam zdania".. jak i następujących po nim pytań oraz najbliższego jego kontekstu"3... że wybrał Pan (i) obecny kierunek studiów? Z pośród przyczyn..... którą na drugim miejscu. np. a przez to prowadzić może do odmiennej odpowiedzi.. Tego rodzaju wskazania dokonane przez respondentów pozwalają badającemu ustalić hierarchię ważności odpowiedzi lub przyczyn.5.. kafeterią p y -t a ń. d) udałem (a) się za namową kolegów". 6.... niż pytania zamknięte. „To samo pytanie przy innej kolejności i w innym kontekście konsteluje inaczej świadomość odpowiadającego.. Co zrobić kiedy respondent może wskazać więcej niż jedną z ewentualnych odpowiedzi czy przyczyn danego zachowania? Otóż wówczas trzeba prosić.. aby odpowiedzi respondenta trafiały po prostu w możliwości przewidywane przez pytającego... Jeżeli taką kafeterię kończymy pytaniem np... c) zostałem (am) skierowany (a) na studia..." — pozostawiając tym samym pewną swobodę respondentom co do odpowiedzi — to mamy wówczas do czynienia z tzw.. aby wskazał. W tym ostatnim przykładzie mamy do czynienia z tzw. Kolejność stawianych pytań nie jest więc sprawą obojętną w ankiecie..: „W którym roku urodził się Pan (i)"? „Czy jest Pan (i) zadowolony (a) z wyboru kierunku studiów? Tak.. Pytania stawiane w ankietach mogą mieć charakter pytań: zamkniętych... które są zaopatrzone z góry w przewidywane odpowiedzi..

Nastręczają one też więcej trudności badającemu przy opracowaniu zebranych ankiet. Dbając o rozsądne wykorzystanie każdej strony.1. Jeżeli w ankiecie stawiamy pytania zamknięte albo półotwarte.3. Określa go w pewnym sensie charakter ankiety. W przypadku wielostronicowych ankiet dobrze zachować przynajmniej jedną stronę niezadrukowaną. a równocześnie są stosunkowo tanie i pozwalają na szybkie przebadanie nawet dużych zbiorowości. ponieważ odpowiedzi tego rodzaju wymagają wcześniejszej kategoryzacji. Z uwagi na to. to w tych wszystkich przypadkach. Każdą grupę problemową.2. 7. Uwagi na temat przydatności badań ankietowych Badania ankietowe. ażeby pozwalały one na możliwie jednoznaczne rozdzielanie treści wypowiedzi w sposób wyraźny i zdecydowany. stawiane wtedy. że trudno byłoby podać wyczerpujący katalog wskazań dla wszystkich możliwych ankiet.3. które jednakże nie są ściśle związane z tematem badań. Wygląd zewnętrzny ankiety Wygląd zewnętrzny ankiety nie jest także bez znaczenia w badaniach. że w odczuciu . wpływającą negatywnie na przejrzystość i estetykę ankiety.Instytut Gallupa). w przeciwieństwie do innych badań podejmowanych w naukach społecznych. podobnie jak każde pytanie. nie wymagają wielkich zespołów badawczych. należy posługiwać się na tyle klarownymi i ostrymi alternatywami. Otóż —jak wiadomo — rozmiar ankiety nie powinien być taki. Należy również zachować odpowiednie odstępy między wierszami. aby ankieta była bardzo zadrukowana. nie należy wszakże popadać w przesadę. Szczególnym typem pytań stosowanych w ankietach są tzw. pytania filtrujące. którego ta odpowiedź dotyczy. Nie jest więc przypadkiem. zaznaczając w części instruktażowej. Ale też nie jest jednak również wskazane. 7. Rozmiar ankiety zależy więc ograniczać głównie poprzez eliminację pytań stawianych po prostu „na wszelki wypadek" lub ze względu na „interesujące kwestie". ponieważ może wówczas stać się mało przejrzysta. aby dać szansę na szerszą wypowiedź. gdy chcemy spośród respondentów dokonać eliminacji tych osób. Ankieta powinna być także czytelna i przejrzysta. 7. Mamy wówczas pewną szansę na uzyskanie dodatkowych wypowiedzi. należy wyraźnie oznaczyć liczbami albo literami. a ich wyniki przedostają się częściej niż nine do wiadomości szerokich mas. które nie mają nic do powiedzenia na dany temat. aby respondenci wykorzystywali ją dla ewentualnych szerszych wypowiedzi podając numer pytania. w których zawierają one propozycje alterna136 tywnych odpowiedzi. zwłaszcza przy pytaniach otwartych. ograniczę się zatem do kilku ogólnych uwag na ten temat.3. żeby zniechęcał respondenta do jej wypełnienia. Na skutek tego są one często stosowane przy rozległych badaniach prowadzonych przez różne instytucje zajmujące się badaniami opinii publicznej (np.

Holm.s. nr 4. 8. Wiśniewski. co może być lub jest po prostu źródłem danych o przeszłych albo istniejących faktach i zjawiskach społecznych.s. Do tej kategorii dokumentów zaliczamy zatem np. Mayntz. Artykuł ten znajdzie Czytelnik również w książce tegożAutora pt. s.cit.41-53. którzy byli ich twórcami. 1963. op.. Toruń 1968.. osoby przeprowadzającej badania tego typu. Grawitz pt. narzędzia i przedmioty codziennego użytku. . Methodes des sciences sociales. Zob.137 społecznym badania ankietowe są uważane za najbardziej typowe zwłaszcza dla socjologii. Zob. Hubner. C. BADANIA OPARTE NA DOKUMENTACH POJĘCIE DOKUMENTU W BADANIACH FAKTÓW SPOŁECZNYCH Spośród wielu znaczeń słowa „dokument" ograniczymy się do dwóch: a) dokument —jako występujący w dowolnej postaci dowód istnienia określonych faktów i wydarzeń społecznych. E. też: R. a nie tylko fikcyjnym. filmy. s. Studia socjologiczne.133-146. op. wytwory artystyczne —jako źródła danych o kulturze materialnej i duchowej ludzi. Niektóre uwagi krytyczne o ankietach. a ankieta —jest niekiedy nawet uważana za podstawowe narzędzie badawcze tej nauki. Umfragen in der Massengesellschaft. b) dokument jako pisemne świadectwo zaszłych faktów i wydarzeń społecznych. M. Zob. ale i wówczas oczywiście nie powinno się korzystać z nich w sposób nie liczący się z wymogami metodologicznymi. op. jak też i dobrego przygotowania metodologicznego. nagrania magnetofonowe —jako źródła danych o różnych wydarzeniach społecznie ważnych itp. s. Wskażmy również na to. Selltiz. to wymagają zarówno dużego doświadczenia badawczego.57-71. Dużo informacji na temat badań ankietowych zawiera książka M. s. Pomimo wspomnianych zalet badania ankietowe nie są wcale tak łatwe do przeprowadzenia.668-717.. T. 138 PRZYPISY Zob.4.1. obrazy. K. jak to się wielu amatorom socjologii wydaje. w: Studia Socjologiczne.cit.54-94. s. M. rzeźby itp. W pierwszym — szeroko pojmowanym znaczeniu interesującego nas słowa — dokumentem nazywamy wszystko to. Wpływ sposobu stawiania pytań w ankiecie na rodzaj odpowiedzi. Jeżeli są rzeczywistym.cit. wytwory o charakterze zabytkowym lub użytecznym1.. fotogramy. czyli pseudonaukowym przedsięwzięciem. op.. że ze względu na wspomniane właściwości badań ankietowych są one zalecane wszędzie tam. 8. w: Zeszyty Naukowe UMK Filozofia II.12-17. W. Noelle. Szczurkiewicz. P. op. Jak wiele potocznych mniemań. tak i to również jest niesłuszne. Deutsch i S. Jahoda.cit. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Cook. cit. gdzie trudno stosować inne metody badawcze.

jakimi sąnp. czyli napisy zamieszczone w materiale trwałym (tzn. ale i o panującej tam modzie. w czasopismach. proto140 koty. obrazy Rembrandta. jakie miały miejsce w przeszłości. wyglądzie miast itp. 8. jak i wąskim znaczeniu są nazywane również źródłami danych zwłaszcza przez historyków. notatki. faktach. pisma. czyli swoiste „informacje" o przeróżnych faktach i wydarzeniach. co może być źródłem historycznym i czym ono jest2. Dokumenty zebrane w sposób systematyczny Do tego typu dokumentów zaliczamy: a Dokumenty naukowe — na tak określony zbiór składają się sprawozdania naukowe. przedstawiające sceny z życia ludzi jego epoki. ponieważ zawierają utrwalone ślady.2. przedmiotach. w codziennej prasie i w innych zapisach. Jest to oczywiście jeden z możliwych podziałów tych dokumentów. dostarczają nam nie tylko danych o warunkach życia mieszkańców ówczesnych Niderlandów. archiwalia. czy sprawozdania prywatne albo urzędowe. Są one niezbędnym materiałem źródłowym dla każdego badacza zjawisk społecznych.Każdy dokument w wyróżnionym znaczeniu może być źródłem danych dotyczących różnych faktów. świadectwa faktów i wydarzeń interesujących nauki społeczne. Nie brak też sporów na temat określenia tego.1. Socjolog lub historyk koncentrując się w swych badaniach głównie na dokumentach — w węższym znaczeniu tego słowa — powinien korzystać również z dokumentów szerzej pojętych. wszelkie inskrypcje. zwłaszcza przy interpretacji różnych zjawisk społecznych z przeszłości. 8. np. monetach i in. sceny z życia ludzi odległych epok stanowią także dla socjologów interesujące źródło wiedzy o owych czasach i mogą być pomocne w zrozumieniu różnych zjawisk społecznych3. Atteslandera4 wyróżniamy pisemne dokumenty: 1) zebrane w sposób systematyczny oraz 2) okolicznościowe. rękopisy. W drugim — węższym znaczeniu słowa „dokument" — chodzi nam o wszelkie pisemne źródła danych dotyczących zjawisk społecznych. Zarówno przeróżne eksponaty muzealne lub obrazy przedstawiające np. pamiętniki itp. jakimi sąnp. Bowiem wszelkie badania empiryczne są poprzedzane studiami nad danym . Do tej grupy zaliczamy także listy. jakie możemy znaleźć w przeróżnych publikacjach o charakterze książkowym.2. Dlatego też ten sam dokument może być przedmiotem zainteresowań badawczych przedstawicieli różnych nauk społecznych. ze względu na jego znaczenie metodologiczne. Zarówno dokumenty w szerokim. w kamieniu i metalu) znajdujące się na nagrobkach. artykuły w czasopismach naukowych itp. budynkach. którego człony omówimy bardziej szczegółowo. TYPY DOKUMENTÓW PISEMNYCH I ZASADY ICH WYKORZYSTYWANIA Nawiązując do koncepcji P. druki itp.

Jeżeli mamy do czynienia z danymi wyrażonymi w liczbach względnych (procentowych) należy przekonać się nie tylko o tym. 4. — w jakim stopniu wnioski te będą godne zaufania ze względu na wiarygodność ich opracowań.Problemem badawczym dla pogłębienia wiedzy o nim. ale także o tym. czy też stanowią jedynie fragmenty. Trzeba ustalić czy dane. spełniające poprzednio wymienione postulaty (1) i (2). np. Należy sprawdzić czy występuje homogeniczność danych. jakie dane są nam rzeczywiście potrzebne. „desk research" tzn. — w czym tkwią przyczyny ewentualnych deformacji rzeczywistości społecznej. czyli ich jednorodność i czy jest ona wystarczająca dla naszych potrzeb. 6. 3) czy posiadane dokumenty są kompletne. „badań przy biurku". np. tzn. np. czy nie ukazały się jakieś nowe. A.in. na następujące fakty: 141 1) czy dane dokumenty są godne zaufaniaz naukowego punktu widzenia. które tworzą badany zbiór. czy istnieje związek pomiędzy licznikiem i mianownikiem. dane. zawierają rzeczywiście właściwości. okresowe sprawozdania. . w których tak istotną rolę odgrywają wymienione dokumenty. dokładniejsze i pełniejsze na ten sam temat. jakiej one dotyczą. odnosząc się tylko do pewnego regionu. czy czynią zadość wymogom metodologicznym. jakie należy uwzględniać przy ocenie danych statystycznych: 1. Przed wykorzystaniem materiałów statystycznych istnieje konieczność rozpatrzenia następujących problemów: — jakie wnioski są dopuszczalne na podstawie tych dokumentów. zestawienia itp. Istnieje konieczność zdefiniowania jednostek. 3. tzn. 5. Dopiero po ustaleniu tego faktu można odpowiedzieć na pytanie. czyli rozpoczynają się °d tzw. czy licznik i mianownik są jednakowe. Przed wykorzystaniem materiałów statystycznych należy też ustalić. roczniki. bazę źródłowąitp. Przy porównywaniu dwóch wielkości statystycznych trzeba ustalić. czy są one po prostu porównywalne. czy biorąc np. przy badaniu robotników trzeba określić dokładnie. Bowley podaje dziewięć następujących zasad. Przy analizie tego rodzaju dokumentów należy zwracać uwagę m. 2) czy uzyskane dokumenty są jeszcze aktualne.L. jakie nas interesują. 2.Opracowania statystyczne — czyli różnego rodzaju periodyczne zestawienia danych statystycznych. czy zebrane dokumenty statystyczne są wystarczające. jakie pomijająróżne elementy. b. tzn. załączniki. pod uwagę ich zasięg można formułować wnioski ogólne czy raczej szczegółowe. kogo określamy terminem „robotnik".

na jakich opierano się przy sporządzaniu danych dokumentów. które wyrażają osobiste cechy ich autora w sposób na tyle wyraźny. Wskazane jest również ustalenie na ile zebrane dane pozwalają rzeczywiście na wysnucie wniosków. ani odkrywcze. wyznania itp. doświadczyło podobnych przygód. Dla sformułowania ogólniejszych twierdzeń należałoby sięgnąć do więcej niż jednego dokumentu osobistego. Kompilacjami nazywamy takie dzieła. czyli wszystkie takie dokumenty. książka telefoniczna. Nie można jednak na ich podstawie formułować ogólniejsze tezy. typu: „taki sam los był udziałem wszystkich" itp. na ile mogą być przydatne w badaniach nad interesującym nas problemem. które ze względu na swoją treść jak i formę mają charakter subiektywny. płci itd. że być może wiele innych ludzi — powiedzmy — z tej samej miejscowości. Myślę. pochodzących od różnych autorów. dzienniki. a także do bardziej obiektywnych źródeł. a tym samym i najbardziej przydatnymi do badań socjologicznych są autobiografie6. Oczywiście prawdziwość 143 takiej hipotezy wymaga sprawdzenia. 8. Istnieje potrzeba sprawdzenia zasadności metodologicznych podstaw. kolejowy rozkład jazdy. książka adresowa. Dokumenty osobiste. kartoteka księgowości itp. ale nie są wystarczające dla uogólnień. np. Nie są to więc twory ani oryginalne. np. czyli przygodne. Przeróżne dokumenty kompilacyjne. Czyjeś przygody wojenne opisane np. wystarczają do tego.2. że wszelkie dane zawarte w tych dokumentach dotyczą z reguły jednostkowych doświadczeń hib przeżyć i dlatego mogą być jedynie podstawą dla sformułowania hipotez. Do tego typu dokumentów zaliczamy: a. ponieważ ukazują one autora w ciągłości do jego rozwoju osobniczego. lecz najczęściej po prostu zbiory danych metodycznie uporządkowane. czy zawarte w nich dane są wiarygodne.2. o jakie nam chodzi i czy nie potrzeba uzupełnienia ich innymi danymi5. że powyższe zasady są przydatne przy wstępnej weryfikacji opracowań statystycznych. czyli stwierdzenie tego. pamiętniki. wywiady. że czytelnik może poznać jego stosunek do zdarzeń. aby wysunąć hipotezę. czy podane liczby zostały zebrane w dostatecznie długim czasookresie. Najpełniejszymi spośród wymienionych dokumentów. 9. w pamiętniku.7. są to takie dokumenty. autobiografie. Wymienione dokumenty wymagają krytycznej oceny ich zasadności naukowej oraz tego. na tle istniejących warunków społeczno-gospodarczych i wydarzeń historycznych. Wykorzystywanie dokumentów osobistych w badaniach socjologicznych wymaga jednak dużej ostrożności i uświadomienia sobie tego faktu. . czy są też przypadkowe. 142 8. katalog biblioteczny. które składają się z wielu fragmentów. czy tego samego wieku. Dokumenty okolicznościowe Dokumenty okolicznościowe. c. których dany dokument dotyczy. Zaliczamy tu przede wszystkim: listy. Należy stwierdzić. nadany im przez autora danego dokumentu.

która je sporządziła. czy też nieporozumienia wynikające z różnic kulturowych. przyczyn związanych ze złą wolą. Podobnie zafałszowania dokonane przez osoby trzecie mogą być żarnie-r z o n e. Natomiast zafałszowania niezamierzone mogą wynikać np. PROBLEM WIARYGODNOŚCI DANYCH ZAWARTYCH W DOKUMENTACH Wiarygodność danych zawartych w dokumentach. Jeżeli są rzeczywiście wiernym odbiciem wydarzeń. Są to też często wyjątkowe przykłady „radosnej twórczości". Notatki. misjonarzom. Zafałszowania popełniane przez samych autorów danych dokumentów osobistych mogą wynikać nie tylko np. miesiąca czy nawet kilku miesięcy różnice w czasie mogą być znaczne. c.. Zafałszowania te mogą być dziełem samych autorów lub też osób trzecich. wytłumaczenia własnego postępowania itp. które przedstawiają. które różniąsię od notatek tym. z chęci przedstawienia siebie w korzystniejszej sytuacji. to wówczas — rzecz jasna — nie przedstawiają poznawczych wartości. Do tej kategorii zaliczamy: protokoły. jakie zdarzały się np. dokumenty. ze względów koniunkturalnych itp. Z tych względów niebezpieczeństwa zafałszowania są w nich tym większe. czyli „na gorąco" ale z pewnym opóźnieniem. im dłuższy czas upłynął od danego wydarzenia 144 • relacji o nim. b. Hla tzw. Do kategorii tej zaliczamy: doniesienia. co działo się rzeczywiście. zjawiskach. z trudności. co zostało w nich utrwalone. Sprawozdania. Zamierzone — mogą wynikać np. lecz wymaga określonych zabiegów. z braku dostatecznych wiadomości. zależnych od typu i rodzaju dokumentów. np.Najistotniejszą słabością dokumentów osobistych są częste zafałszowania w nich rzeczywistości społecznej. że przedstawiają dane fakty nie bezpośrednio. stenogramy. powodów. zależnym od tego. dotyczących wydarzeń tygodnia. Wartość wymienionych dokumentów zależy od rzetelności osoby. o siłach nadprzyrodzonych. jaki jest ich charakter. utrwalone na taśmach magnetofonowych itp. zapisy. „pokrzepienia ducha". Mogą tu wchodzić w grę również nieporozumienia semantyczne. Jeżeli są niedokładne. ponieważ wiąże się z nią wartość poznawcza tych dokumentów. 8 3. w odniesieniu do sprawozdań okresowych. jakie relacjonują. meldunki. których cechą jest to. często nie mającymi nic wspólnego z tym. wśród których działali. jakie skłaniają ludzi do lukrowania rzeczywistości społecznej lub osób. jak również niezamierzone. ale także złej wiedzy. . na skutek naiwności itp. jakie badamy jest sprawą bardzo istotną. niepełne lub mogą być wypełniane dowolnymi treściami. Ustalenie wiarygodności danego dokumentu nie jest jednak sprawą łatwą. a tym samym zrekonstruować dane wydarzenia. raporty itp. bóstwach itp. jakie ma dana osoba w dokładnym przedstawianiu cudzych myśli czy rozumienia cudzych intencji lub odczuć. z przeróżnych złudzeń. że umożliwiają względnie dokładne i bezpośrednie odtworzenie danych wydarzeń. to można na ich podstawie odtworzyć wszystko. niezależnych od złej lub dobrej woli piszącego. próbującym opisywać wyobrażenia ludzi plemion.

n.: Walter Benjamin. np. jakie istniały w Europie ^ czasach ostatniej wojny. niż np. Frankfurt/ M. Tylko ludzie prymitywni i dzieci darzą kultem wszelkie słowo drukowane. Bez trudu można znaleźć takie przykłady. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Z tego względu wartość poznawcza dokumentów prywatnych nie jest ani mniejsza. kiedy wątpimy w wiarygodność danych dokumentów. że wartość poznawcza dokumentów pochodzących od osób Prywatnych jest większa niż dokumentów oficjalnych. . która umożliwia osobom zwiedzającym muzea. która jest autorem dokumentu. na coś. jeżeli chcemy. Frankfurt/M. jakie chcemy wykorzystać w celu odtworzenia przeróżnych wydarzeń i faktów społecznych może być przyczyną istotnych błędów w rekonstrukcji czy interpretacji owych wydarzeń lub faktów. że w tych sytuacjach. że mająrację ci. Dlatego też wydaje się. a —jak wiadomo — grube księgi mogą zawierać nie mniej głupstw niż notatki grafomana. oraz Pierre Bourdien. ponieważ zawarta w nim myśl ma — jak sądzę — szersze zastosowanie. rodzi się swoista „aura". na jakich się opierają. ani gorsza niż dokumentów oficjalnych. sporządzony przez dziecko. którzy twierdzą. 18 i nast. że bez większej przesady można powiedzieć. grubym księgom. Godzi się w tym miejscu przypomnieć następujące powiedzenie Waltera Lippmana: „Sprawozdania wprowadzające w błąd są gorsze od braku wszelkich sprawozdań". niż opierać się na takich źródłach. s. Bliżej na ten temat zob. jakim jest „Dziennik Anny Frank". a także ewentualne jej intencje. 1963. jakie ukazują. jakie spowodowały powstanie danego dokumentu. Przypisywanie większej wiarygodności dokumentom drukowanym. jak i pisanych odręcznie. co można by nazwać wczuwaniem się w dawną epokę lub sytuację. a zwłaszcza posiadających pewną wiedzę z zakresu historii czy też dotyczącąoglądanych eksponatów. to lepiej z nich zrezygnować i szukać innych źródeł. Potrzeba krytycznej oceny nie dotyczy też tylko dokumentów pochodzących od osób prywatnych. zasadności ich założeń metodologicznych. PRZYPISY Uważam. ale również i dokumentów oficjalnych. zarówno drukowanych. 1970. pochodzącymi niekiedy z bardzo odległych czasów lub ze szczególnych miejsc.b. aby stały się one podstawą ewentualnych uogólnień.W przypadku dokumentów systematycznych można o ich wiarygodności sądzić na podstawie np. sposobów gromadzenia danych i rzetelności źródeł. Dotyczy to więc zarówno dokumentów systematycznych. iż wszelkie dane zawarte w przeróżnych dokumentach wymagają solidnej weryfikacji. jest bowiem bezpodstawne. jak i okolicznościowych. ponieważ w tych ostatnich nie bark przeróżnych tendencyjnych wypaczeń7. W przypadku dokumentów okolicznościowych problem jest bardziej złożony i oprócz wymienionych przesłanek trzeba brać pod uwagę wiarygodność osoby. Zur Soziologie der symbolischen Formen. jest znacznie większa. Uważam. Tytułem przykładu Wymieńmy dokument. Bezkrytyczny stosunek do dokumentów. czy nawet w różnych publikacjach popularno-naukowych. iż pod wpływem fascynacji autentycznymi przedmiotami. oficjalnych enuncja145 cji drukowanych na temat losu ludności żydowskiej w prasie kontrolowanej przez okupanta. Otóż — jak wiadomo — wartość poznawcza tego dokumentu dla rekonstrukcji warunków życia ludzi w gettach.

Madge. w: FI.Research Strategy and Tactics. oraz J. L. Boston 1918. 9. s. I. P. s. Warszawa 1977.35-69. Warszawa 1938. Chałasińskiegp: Drogi awansu społecznego robotnika (1931). Zdaniem Moreno interesujące go struktury społeczne są swoistymi „socjo-metrycznymi konfiguracjami". załogi okrętów) oraz mniej sformalizowane. Dulczewski. N. nazywając je właśnie socjometria. A. zaproponował nowe podejście do badań wymienionych zjawisk. Zob. Mogą tu wchodzić w grę zarówno struktury o wysokim stopniu sformalizowania. op. (np..Zob. Kwileckiego. czyli próbuje się na podstawie ich wypowiedzi określić ich postawy wobec innych członków danej grupy. jakie mają miejsce w danych grupach. S.I.1. „Who Shall Survive".cit. też: Z. An Elementary Manuał ofStatistics. s. Moszczańska. układami tkanki społecznej1. . W.75 i nast. Phillips. Warszawa 1976. B. które umożliwiałyby dokładne rozpoznanie występujących w nich: 1) stosunków sympatii i antypatii między członkami danej grupy. W badaniach socjometrycznych istotną rolę przypisuje się wskaźnikom. Moreno.Atteslander. Secondary Research Information Sources and Methods. jako partnerów współdziałania w rozmaitych strukturach społecznych. Metodologii historii zarys krytyczny. Warszawa 1979 i tegoż Autora czterotomowe dzieło: Młode pokolenie chłopów. Florian Znaniecki jako twórca metody autobiograficznej w socjologii. A. s. Zob. s. (ukazała się ona w 1934 roku). rodziny).75-88. 1945. 2) przejawianych preferencji między współdziałającymi ze sobą ludźmi oraz 3) rzeczywistych współdziałań. (polskie wydanie ukazało się pod tytułem Chłop polski w Europie i Ameryce (5 tomów). Stewart.125-134. London —New Delhi 1984. Jej twórcąjest Jacob L. Znanieckiego The Polish Peasant in Europę and America. Bowley.York —London 1967.W. red. Thomasa i FI. Znaniecki i jego rola w socjologii. s. (jakimi sąnp. który w opublikowanej książce pt. W celu uchwycenia wspomnianych wskaźników stosuje się na ogół a) obserwację zachowań ludzi w badanej strukturze b) przeprowadza się z nimi wywiady odnośnie ich preferencji. s. umożliwiającym określenie stosunków sympatii albo antypatii występującym między członkami danej grupy oraz uwarunkowań ewentualnych innych preferencji przy wyborach określonych ludzi. SOCJOMETRIA ZAŁOŻENIA SOCJOMETRIII JEJ ZASTOSOWANIE Socjometria pojawiła się w wyniku dążeń do takich empirycznych badań zachowań ludzi w małych grupach. Znanymi przykładami naukowej analizy autobiograficznej stały się następujące publikacje: wielotomowa monografia W. London 1958. Zob. Poznań 1975. 9. tzn.95 i nast. Zob. The Tools ofSocial Science.81. Praca zbiorowa pod. czy też powstałe spontanicznie grupy zabawowe.64 i nast. D.

techniki badawcze. Wyniki badań socjometrycznych porządkuje się graficznie. do ustalenia: a) kto. czy też wyrażane z okazji różnych spotkań danych ludzi (np. tym bardziej wiarygodny powinien być socjogram. zagrożenia ze strony innych)? Do budowy socjogramów tzn. graficznie przedstawionych wyników badań socjometrycznych potrzebne są nam dane. na przeróżnych zebraniach). jakimi są np. większego zżycia się grupy) albo zewnętrznych (np. wykorzystując do tego celu rozmaite techniki matematyczne. drugim i kolejnym miejscu. Stopień wiarygodności socjogramu zależy oczywiście od solidności danych.in. wskazujący na słabą więź wzajemną. W tym celu stosuje się też niekiedy w ankietach czy w wywiadach po prostu takie pytania: „kogo wybrałbyś spośród Twoich kolegów do reprezentacji klasy?" „z kim spośród Twoich przyjaciół chciałbyś spędzać wolny czas?". = wybór jednostronny. zespoły współpracowników. jest odrzucany przez ludzi danego zbioru lub grupy i znajduje się na marginesie albo nawet w całkowitej izolacji? c) czy występuj ą w danym zbiorze lub w grupie osoby. w zależności np. jego liczebności itp. Do podstawowych strukturalnych określeń wzajemnych stosunków między ludźmi należą następujące oznaczenia symboliczne: 149 (A) (A) —>• (b) = element izolowany. bądź też nawet na niedostrzeganie poszczególnych ludzi w badanych zbiorach lub grupach społecznych. 148 Socjometria jest stosowana do badania małych zbiorów ludzi lub też małych grup społecznych. czynników. od charakteru badanego zbioru. czyli zestawia w tzw. a tym samym odgrywa rolę przywódcy? b) czy i kto. Jeżeli wypowiedzi badanych wskazują więcej osób. tzn. których wyniki analiz poddaje się dalszym opracowaniom. i służy m. Trzeba wszakże o tym pamiętać. a te z kolei — zależą od rzetelności metod i technik badawczych oraz od staranności i uczciwości badającego. np. kogo respondent wskazuje na pierwszym. które są ze sobą szczególnie powiązane uczuciowo. osiągnięte poprzez badania testowe itp. wówczas może zaistnieć potrzeba uszeregowania dokonanych wyborów. jakie wskazują na pozytywne albo negatywne wybory. jakie mogą mieć różną postać. wypowiedzi spontaniczne zawarte w dokumentach osobistych (np. w listach. czyli na aprobatę lub dezaprobatę. „komu zwierzyłbyś się ze swoich problemów życiowych?" itp. Ich źródłem mogą być np. . odpowiedzi zawarte w różnych ankietach. kliki? d) jakie zmiany zachodzą w sytuacji poszczególnych jednostek i w danych zbiorach lub grupach w ciągu pewnych okresów pod wpływem różnych czynników wewnętrznych (np. klasy szkolne itp. tworząc swoiste podgrupy. że im bardziej pełną diagnozę socjome-tryczną chcemy uzyskać. grupy koleżeńskie. spośród osób tworzących dany zbiór lub grupę społeczną jest najbardziej uznawany i popularny. uporządkowania ich według tego. dziennikach). Dane tego typu mogą być uzyskiwane w różny sposób. socjogramy.Zebrane dane służą do budowy socjogramów i macierzy socjometrycznych. tzw.

& . = niechęć do kogoś.XX*\ (G) © 150 © . ® *it—\ // *\^ (A) ąpżL (c) = trójkąt.® = odrzucenie osobnika A przez pozostałych. <-0~> """^O*. -±X* ©" 1 "® ® = gwiazda socjometryczna. antypatia-antypatia. =para.(a) -<—> (b) lub (A) <~^" @ = wybór obustronny. można utworzyć następujące modele struktur stosunków międzyludzkich: (A) "^-^ (b) aprobata. jedna z osób (A) jest szczególnie (e) często wybierana przez pozostałe.= aktywne i pasywne uczestnictwo w stosunkach wzajemnych. antypatia. lub = wybór wzajemny. sympatia lub wybór pozytywny. czyli sympatia-(A) "fc>. antypatia lub wybór negatywny. w jakim występują zróżnicowane wzajemne interakcje. Posługując się powyższymi oznaczeniami symbolicznymi. . czyli wzajemna . wskazujący na mocną więź wzajemną. pozytywno-negatywny. (b) (A)<->CB) lub = wzajemny wybór negatywny. wjakiej występuje obustronny wybór. 0^-> 0<"= przychylność do kogoś.łańcuch wzajemnych wyborów.

stanowiące przykład bardziej złożonej struktury. W tym celu można skorzystać np. Uzyskane dane umieszcza się na tarczy posiadającej tyle okręgów ile wynosi maksymalna ilość wyborców + 1. z takiej oto tabelki. uzyskując poziomy socjometryczne. Sporządza się osobny dla wyborów pozytywnych i negatywnych.© © ® ^V ^V ^^ piramida lub drzewo so-cjometryczne. licząc od środka. jakie odpowiadają ilościom wyborców. 2) kołowy (zwany także „tarczowym") oraz 3) hierarchiczny. wówczas każdy z nich umieszczamy w innej połowie okręgu. zaproponowanej przez Atteslandera2: Wybierani A A B C D E + + + B + + C D + + + E F + 2 2 1 1 2 Dokonane wybory 0 1 2 1 0 razem 2 3 3 2 2 . Posługując się takim socjogra-mem można łatwo uchwycić pozycję każdej osoby oraz wykryć istnienie różnych podgrup. Podzbiory możemy umieścić po różnych stronach socjogramu. Ad 1. 151 9. Jeżeli badany zbiór dzieli się na podzbiory.2. Ad 3. Posługując się wymienionymi modelami struktur stosunków międzyludzkich sporządza się różne socjogramy. w kolejności malejącej. Ad 2. z tą różnicą że poszczególne osoby umieszczamy między pionowymi skalami o tylu jednostkach ile mamy wyborców +1. Najwyżej umieszczamy osobę o największej ilości wyborów a następnie o kolejnych ilościach. Do najbardziej znanych zalicza się socjogram: 1) nieuporządkowany. Służy do wstępnego uporządkowania danych socjometrycznych. ILOŚCIOWE ANALIZY SOCJOGRAMU Niezależnie od analiz graficznych zebrany materiał socjometryczny można poddać także analizie ilościowej. w zależności od potrzeb badawczych. Konstrukcja jego jest analogiczna do konstrukcji socjogramu kołowego. Jest to najbardziej czytelny układ socjogramu szczególnie przydatny przy badaniu większych zbiorów ludzi. Każdemu z nich przypisujemy pewne wartości.

1 .dotyczące: 1) pozycji jednostki w grupie ze względu na ilość wyborów pozytywnych. Dokonując ilościowej analizy danych socjometrycznych możemy ustalić wskaźniki: I. 0 = obojętność. OSx = 0 = liczba osób wybierających i odrzucających jest równa. 2) pozycji jednostki w grupie ze względu na ilość wyborów negatywnych. czyli jej pozytywny status socjometryczny. że osoba x nie będzie wybierać samej siebie. tzn. czyli jej negatywny status socjometryczny. obliczany analogicznie _ liczba osób odrzucających x N-\ Oba te wskaźniki mieszczą się v\ przedziale wartości od 0 do +1. uwzględniając PS„ i NSX OSx = PSX-NSX przy czym wartość tego wskaźnika mieści się od -1 poprzez 0 do +1. według wzoru liczba osób odrzuconych przez x NE------------------------------------------N. Indywidualne. OSx=+l = całkowita akceptacja x: 4) pozytywnej ekspansywności osoby x według wzoru liczba pozytywnych wyborów dokonanych przez x PE =-------------------------------------------------------------N-\ 5) negatywnej ekspansywności społecznej osoby x. 152 3) Ogólnej pozycji danej jednostki.F Ilość głosów Ogółem + + 0 3 3 1 2 1 0 2 2 0 1 1 1 2 1 3 4 1 1 1 9 5 2 14 + = sympatia. a +1 najwyższej pozycji w danym zbiorze.= antypatia. występuje ocena kontrowersyjna. czyli 0 = najniższej pozycji. jest ona pomniejszona o 1. czyli OSx= -1 = całkowite odrzucenie x. . przy założeniu. obliczany według wzoru _ liczba osób wybierających x gdzie N = liczba osób danego zbioru.

obliczono według wzoru Up gdzie R = liczbie wyborów odwzajemnionych. do jakich dochodzi się na ogół w oparciu o badania socjome-tryczne. G r u p o w e. q =l-p: 153 4) integracji grupy. metodologii badań psychologicznych i pedagogicznych3. C. U = liczbie wyborów nieodwzajemnionych. . co--------r-----. obliczone według wzoru liczba par o wzajemnym wyborze SG = CN przyjmując. Pomimo dużej popularności socjometrii należy jednak zauważyć także zdecydowanie krytyczne jej oceny.wskaźniki PE i NE mieszczą się w przedziale wartości od 0 do +1 II. ci P---------. a d = liczbie wyborów dopuszczalnych dla każdej osoby. obliczany według wzoru 1 IG =-----------------------------liczba osób izolowanych Bliższe informacje na temat socjometrii i jej zastosowań znajdzie Czytelnik m. oznacza więc ogólną liczbę par 3) zwartości grupy. _ N(N. w publikacjach poświęconych metodom badań socjologicznych. że każda osoba ma prawo dokonywać nieograniczonej liczby v możliwych.1) wyborów. obliczane według wzoru _ suma wyborów dokonanych przez całą grupę h(j----------------------------------------------------------------------2) spoistości grupy. Otóż ze względu na banalność wniosków poznawczych.in. odnoszące się do ustalenia: 1) ekspansywności grupy. Stanislav Andreski uważa tą metodę za jedną z prób służących do „kwantyfikacyjnego kamuflażu" —jak to nazywa — rozmaitych frazesów lub półprawd i przypisywnia im znaczenia naukowego nie współmiernego do rzeczywistego4.

w: Materiały do nauczania psychologii. Wege zur Neuordnung der Gesell-schaft. będziemy mogli odpowiedzieć na interesujące nas pytania. Hflbner. Modę und Manipu-lation einer Wissenschaft. wymagają odpowiedniego przygotowania. 1967. jej technika badawcza i zastosowanie w pracy wychowawczej. 10. Obejmuje ona nie tylko te czynności. Mika. Wołoszynowej. op. 10. np. Bowiem wówczas dopiero.1.. Warszawa 1972. Die Hexenmeister der Sozialwissenschaften. jakie uzyskano w wyniku badań. jak: 1) weryfikacja. co jest szczególnie ważne wtedy. Wstęp do psychologii społecznej. II. Metody badań socjologicznych. tom I. w kwe- . PRZYPISY Zob. s. Atteslander. Molak. Wybór tekstów pod red. kiedy uzyskane dane poddamy analizie. Andreski. Koln — Opladen. których celem jest sprawdzanie samych danych. J. jaki poprzedza analizę. R.cit. Moreno.287-308..cit. s. L. Munchen 1974. P. Powtarzające się np. 2) selekcja.1.482-511. 4) kategoryzacja.cit. Die Grundlagen der Soziometrie. Weryfikacja Postępowanie to obejmuje wszystkie czynności. Missbrauch. op. OPRACOWANIE ZEBRANYCH MATERIAŁÓW BADAWCZYCH 10. np. których celem jest ustalenie czy i j a k ą wartość naukową mają zebrane materiały. Elementy metodologii badań psychologicznych. PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ Zebranie danych nie kończy jeszcze całego procesu badawczego. Warszawa 1980.. S. Warszawa 1965. że powyższy pogląd zasługuje na uwzględnienie i powinien skłaniać do krytycznego stosunku do wszelkich metod podobnego typu. S. wszystkie dane. jakich celem jest sprawdzenie zgodności sposobów zbierania danych z przyjętym planem badań. Wyd. Zob. Zanim to jednak nastąpi. A.251-258. s. Methoden der empirischen Sozialforschung. L. sprawozdaniach z obserwacji kontrolowanych itp. J. poprzedzającego wnikliwą analizę ilościową i jakościową. prowizorycznego opracowania. Zob. Nowaka. Socjometria. s.. 3) klasyfikacja. chociaż nie wszystkie z nich muszą występować w każdym przypadku opracowań materiałów badawczych ani też w przedstawionej kolejności. op. s. 5) skalowanie danych. czy też ocena rzetelności realizowania tego planu przez osoby uczestniczące w badaniach. kwestionariuszach wywiadów skategoryzowanych. ankieterów. Seria III. zawartych w ankietach. Na kolejnym etapie procesu badawczego. Holm. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. s. K. S. należy zatem przewidzieć takie oto czynność.Uważam.130-131. jaki realizujemy. czyli wstępnego. Ma-yntz. Zaliczamy tu również te wszystkie czynności.262. 156-170. pod red. P.1. Brzeziński. gdy korzystano z pomocy wielu osób.

Toteż po przeprowadzeniu weryfikacji danych konieczna jest także ich selekcja. Celem tej wtórnej selekcji jest uporządkowanie danych według stopnia ich ważności. Polega ona na gromadzeniu i podziale danych według pewnych. jaka z tych ewentualności wchodzi w danym przypadku w grę. czyli taki wybór. wywierających wpływ na zebrany materiał badawczy. Postępując w ten sposób uzyskujemy szansę wyróżnienia danych o znaczeniu pierwszorzędnym. jaki jest wątpliwy ze względów metodologicznych. W ten sposób zostanie wyeliminowany spośród materiału. jaki poddamy dalszym zabiegom badawczym. ptaki. dokonywali przeróżnych uproszczeń. przyjętych przez badającego. Aby rozstrzygnąć. płazy i ryby. np. który powinien być dwuetapowy.1. gady. jakie uzyskano w badaniach. Pojęcie rodzajowe (nadrzędne). pozwalający na eliminację tego materiału. jak głęboko czy szeroko chcemy przeprowadzić podjęte badania. nazywa się . ich niekiedy także nieszczerości.1. Pierwszy etap powinien polegać na wyselekcjonowaniu spośród nagromadzonych danych tych.2. Dzięki temu możemy wówczas skoncentrować już dalsze wysiłki badawcze tylko np. drugorzędny i n-to rzędnym dla badanego problemu. czyli takie działanie. jakie są rzeczywiście potrzebne ze względu na podjęty temat badań.. mawiana weryfikacja ma zatem wstępny charakter. które opiera się na wyróżnianiu pojęć podrzędnych względem danego pojęcia nadrzędnego. przeprowadzam podział logiczny pojęcia „liczba całkowita" względnie pojęcia „kręgowiec". przy kolejnych badaniach.3. ten. jakie mogły pojawić się na skutek zaangażowań emocjo-lnych respondentów. czyli wstępne sprawdzenie danych. Drugi etap selekcji odnosi się do materiału pierwotnie już wyselekcjonowanego. w zależności od tego.156 stionariuszach czy w sprawozdaniach z wywiadów wypowiedzi respondentów mogą świadczyć zarówno o małej sumienności badających. Weryfikacja ma na celu również eliminację ewentualnych przeróżnych eformacji danych. których wyróżnienie uważamy za konieczne. Zasadniczą rolę odgrywa w tym przypadku podział logiczny. którzy zamiast wiernie notować zasłyszane wypowiedzi. dla osiągnięcia większej precyzji. Pozostały materiał może być oczywiście wykorzystany np. Stwierdzając np. Może to być np. nawet wartościowego poznawczo. że „liczby całkowite dzielą się na liczby parzyste i nieparzyste lub stwierdzając. jak też wielu narzędzi badawczych sprawiają że na ogół uzyskujemy w badaniach znacznie więcej danych. na podobny temat. ich afirmujący albo negujący charakter. dla którego wymienia się w podziale pojęcia względem niego gatunkowe (podporządkowane). zebrane wypowiedzi dzielimy według cech. a tym samym ich -wiarygodnienie. konieczna jest właśnie weryfikacja. Selekcja Zarówno chłonność naszych receptorów. cech. Klasyfikacja Jest to kolejna czynność porządkująca materiały. fałszywych bicji itp. Osta-eczną weryfikacją wszakże stanie się dopiero konfrontacja wyników badań z tą rzeczywistością społeczną jakiej dotyczą. obaw. czyli ujmowali owe wypowiedzi w sposób stereotypowy. niż jest to potrzebne ze względu na podjęty problem. 10. że kręgowce dzielą się na ssaki. na danych o pierwszorzędnym znaczeniu i zrezygnować z pozostałych. czynników. 157 10.

Drugą — analogicznie traktowane — będą współtworzyły wypowiedzi negujące. Sposób porządkowania zależy zarówno od rodzaju danych. że suma zakresu członów podziału powinna równać się zakresowi pojęcia dzielonego oraz b)rozłączności. mogą stanowić jedną kategorię. do których chcemy sprowadzić poszczególne odpowiedzi. jakie obejmują swoim zakresem np. wymieniane zaś pojęcia gatunkowe zowią się członami podziału (membra divisionis)'". np. Wszystkie wypowiedzi — bez względu na formę — afirmujące coś. Czynności te są stosunkowo proste. Na podstawie podziału logicznego uzyskujemy klasy wypowiedzi czy przedmiotów. powinny być formułowane w sposób podobny do tego. umożliwiające ewentualnie zsumowanie odpowiedzi oraz dalsze opracowanie. w jakim stopniu został on już wcześniej uporządkowany. Na ogół wszakże zanim przystąpimy do jakiejkolwiek analizy nagromadzonych danych trzeba je odpowiednio uporządkować. Jeżeli jednak pytania w ankiecie albo pytania stawiane nawet w czasie wywiadu skategoryzowanego były otwarte — wówczas odpowiedzi te wymagają oczywiście także skategoryzowania. Jeżeli np. czyli odpowiedniego uporządkowania. w zależności od konkretnych potrzeb oraz tego. tzn. polegającego na tym. ponieważ wiąże się z potrzebą opracowania schematu kategoryzacji. Kategoryzacja W niektórych sytuacjach badawczych jest to jedna z pierwszych czynności porządkujących dane. 2) zakodowanie pytań i przeniesienie ich na karty perforowane. wszystkie wypowiedzi określonej treści. przy czym żaden element jednego zbioru nie będzie równocześnie zaliczany do drugiego zbioru. co najczęściej nie jest takie łatwe. pytania stawiane respondentom były zamknięte.4. dotyczących np. właściwości badanych. że człony podziału powinny wykluczać się nawzajem2. jakim posługiwaliśmy się przy budowie danego kwestionariusza lub ankiety. Istniejąjednak również reguły ogólnie ważne przy kategoryzowaniu. który polega na tym. w ciągu samego procesu zbierania. wysokości zarobku itp.1. W ten sposób uzyskujemy wyczerpującąi r o zł ączną klasyfikację danych. Poprawny podział logiczny powinien spełniać dwa warunki: a) adekwatność i. Zaliczymy do nich następujące: . zbieraliśmy dane za pomocą ankiet albo kwestionariuszy. Kategorie. wieku. 10. wówczas z porządkowaniem łączą się następujące czynności: 158 1) sprawdzenie czy zebrane ankiety lub kwestionariusze zostały należycie wypełnione. wyselekcjonowany i poklasyfikowany materiał badawczy wymaga zatem skategoryzowania. Kategoryzacja polega na łączeniu danych. wypowiedzi respondentów ze względu na wspólne ich właściwości w określone klasy (czy kategorie). jak też od techniki ich zbierania. jakie stosujemy przy wywiadach skategoryzowanych. jeżeli np. czyli takie zbiory. Zweryfikowany.pojęciem dzielonym (totum divisionis).

obejmującą po prostu „inne wypo159 wiedzi". Jeżeli okaże się. że przy właściwie dokonanej kategoryzacji. na jakie należałoby zwrócić uwagę. 2000-2500.19-25. Mnogość poglądów czy stanowisk. kategoria obejmująca „inne wypowiedzi". nie wiem — 3. aby mogły ująć wszystkie przypadki. dla wieku: „do lat 18. np. czyli niezbyt liczebnie wielka. 25-30 itd. ale też wymaga dodatkowych czynności przygotowawczych. które by utrudniały możliwości podziału. 3. Zastosowanie maszyn statystycznych do opracowania zebranych materiałów przyczynia się poważnie do usprawnienia ilościowych analiz.1.2500-3000 itd. np. 24-30. powinna być raczej symboliczna.". Otóż można np. tzw. b. że niełatwo jest ustalić pewnej ilości klas (czy kategorii). gdzie zaliczyć osobę.. Przeniesienie ustalonych symboli na karty perforowane za pomocą odpowiednich maszyn dziurkujących. Najistotniejszymi są następujące: a. jak np. 18-24. powinny eliminować takie sytuacje. a dla zarobków: „do 2000. dotyczące danej kwestii. „dziurkarek". 2501-3000 itd. Kiedy ustalamy kategorie w oparciu o cechy mierzalne — najniższe i najwyższe kategorie pozostawiamy z reguły otwarte. Kategorie powinny być na tyle ogólne. Jak wspomnieliśmy wcześniej najwięcej kłopotów sprawia zazwyczaj kategoryzacja odpowiedzi na pytanie otwarte. Oznaczenie symbolami wypowiedzi. Przy tak określonych kategoriach mogąpowstać kłopoty typu. Należy wszakże o tym pamiętać. Poszczególne kategorie powinny się nawzajem wykluczać. 19-24. że jakieś wypowiedzi nie dadzą się podporządkować pod żadną z istniejących kategorii. czy też kategorii utworzonych według wysokości zarobku: do 2000. nie — 2. itd. Każda kategoria. czyli swoiste ujęcie jednego ze wskaźników powinna być tworzona ze względu na cel badań. Wypracowano jednak kilka sposobów postępowania w takich przypadkach. ponad 50 lat. Dlatego też. według których dałoby się uporządkować wszystkie uzyskane wypowiedzi. Należy przy tym pamiętać o właściwym rozdziale przypadków granicznych i unikać tworzenia takich kategorii. w których nie wiadomo do jakiej kategorii przyporządkować daną odpowiedź." oraz dla innych rym podobnych zjawisk3. np. na podstawie 10% —20% wylosowanych wypowiedzi utworzyć wykaz. która ukończyła 18 lat lub zarabia 2500 zł. 2001-2500. przy ustalaniu kategorii wieku tworzymy następujące kategorie: do lat 18.tak — 1. aby uniknąć wszelkich takich sytuacji.41-50.31-40. np. a pozostałe uporządkować według tego wykazu. byłoby w przypadku utworzenia następujących kategorii wieku: do lat 18. wypowiedzi respondentów ankiet. to wówczas tworzymy dla nich kategorię dodatkową. z jaką spotykamy się zazwyczaj w tego rodzaju odpowiedziach sprawia. obejmujący kilka typowych wypowiedzi. tzn. Poszczególne rodzaje wypowiedzi oznacza się niekiedy symbolami liczbowymi. . 2.26-30. trzeba ustalić jednoznacznie kategorie. jakie mogą być kłopotliwe.

przy której pomocy zmierzamy do ilościowego uchwycenia jakościowych aspektów badanych zjawisk. którzy nawiązując do prawa Ernsta H. które w bardzo szybkim czasie dokonują złożonych obliczeń ilościowych. W podręcznikach poświęconych metodologii badań społecznych podaje się różne sposoby skalowania.c. Jest to zatem swego rodzaju technika pomiaru. tworzy określone skale. umożliwiające porównania i głębszą analizę ilościowo-jakościową. czy są one dziełem: a) respondentów czy też b) badającego.in. Sortowanie kart perforowanych za pomocą elektronicznych sorterów lub tabulatorów. gdy odpowiadając na zadane im pytania. że jednym z ważniejszych jest podział skalowań według tego. Webera i Gustawa T. 160 W naukach przyrodniczych tego rodzaju techniki pomiaru są od dawna stosowane i posługiwanie się wyskalowanymi instrumentami pomiarowymi jest powszechnym zjawiskiem. szeregują swoje odpowiedzi według stopnia ważności. jakie chcemy poddać skalowaniu. Peter Atteslander5 uważa. które umożliwia pewnym właściwościom interesujących nas przedmiotów przyporządkować wartości.1.5. Fechnera4 starali się w sposób matematyczny ująć zachowania ludzkie. Stąd też wynika trudność ich klasyfikacji. . Porządek skalowania jest zazwyczaj następujący: a) dokonuje się wyboru stosownych danych. porządkując zebrany materiał. Ad b. Respondenci tworzą określone skale już w czasie badań wówczas. Obecnie przeświadczenie o tym. b) określa się ich przydatność ze względu na badany problem. a pierwsze próby w tym zakresie podejmowane były przez psychologów. liczby lub inne symbole w celu kreślonego uporządkowania badanych stanów rzeczy i wyrażenia tego w sposób liczbowy lub wartościowy. Skala jest więc pomyślana jako narzędzie pomiaru. d) dokonuje się wyboru matrycy (miary). Badający. aby tworzyły continuum. Skalowanie Skalowaniem nazywamy takie postępowanie. Ad a. c) ustala się stopień ich pewności lub wiarygodności. Natomiast w naukach społecznych są one stosowane od około pół wieku. że właściwości przedmiotów można uporządkować i oznakować wynika m. 10. czyli pewien ciągły zbiór dowolnej liczby elementów przechodzących jeden w drugi. z występowania zgodności — przynajmniej pod pewnym względem — między różnymi przedmiotami a ich modelami. umożliwiającej takie ułożenie danych w sposób uporządkowany.

161 Ad 1. gdy tę skalę uściślimy inną. Ustalenie tego o ile dany przedmiot jest mniejszy albo większy od drugiego stanie się wówczas możliwe. Błędna byłaby natychmiast wypowiedź. a w trzecim: 10°C możemy powiedzieć. 1 = chłodny. Skala interwałowa posiada właściwości skali porządkującej. 2) porządkowe (ordinal scalę). to uzyskamy np. 2 = trochę ciepły. Skala ma wówczas charakter porządkowy. najsłabszą jest skała nominalna Stosując wspomnianą skalę przyporządkowujemy przedmiotom liczby w taki sposób. iż pręt C jest trzy razy dłuższy niż A. że np. w drugim: 20°C. Jeżeli wyróżnionym kolorom w badanym przedmiocie podporządkujemy liczby porządkowe. Posługując się tego rodzaju skalami możemy jedynie stwierdzić. jaki z nich jest większy lub mniejszy od pozostałych. tego rodzaju skalę: zielony = 1. Spośród wymienionych skal. a ponadto pozwala stwierdzić. jeżeli mamy np. jaką wskazuje. czerwony = 2. 4 = gorący. ponieważ nie wynika to wcale z tego rodzaju skali. np. że przedziały wyróżnionych wartości są równe. 3) interwałowe (interval scalę). Ad 2. trochę ciepłą (2) itd. jaka ma 10°C. ze względu na wielkość temperatury. niebieski = 3. trzy pręty o różnej długości: A = 20 cm. oprócz właściwości charakterystycznych dla skali interwałowej.Dotychczasowy rozwój prób zmierzających do liczbowego wyrażenia współzależności rozmaitych faktów czy procesów społecznych doprowadził do pojawienia się wielu mniej lub bardziej skomplikowanych sposobów skalowania. ale i mniejsza od 2. część 1 jest nie tylko różna. że 1 metr = 100 — 0 cm możemy stwierdzić. gdy określając poszczególne własności badanych przedmiotów. 3 = ciepły. Stąd też. Otóż posługując się w tym przypadku dowolnym termometrem możemy jego skalę podzielić na część. Ze względu na stopień dokładności pomiaru można wyróżnić cztery podstawowe typy skal: 1) nominalne (nominał scalę). inne = 4. że woda w pierwszym naczyniu jest trzykrotnie cieplejsza od tej. jakie są stosowane w naukach społecznych. np. B = 40 cm i C = 60 cm. że coś jest mniejsze. bez możliwości wszakże stwierdzenia — o ile mniejsze albo większe. większe lub równe od czegoś innego. posługujemy się również wartością z e r o w ą. 4) ilorazowe (ratio scalę). a tym samym odejdziemy od skali wyłącznie porządkowej. Stwierdzając jednak. Ad 3. że woda w jednym naczyniu ma 30°C. aby odzwierciedlały one jedynie izomorficznie zachodzące miedzy tymi przedmiotami stosunki równości i . Na tej podstawie będzie można stwierdzić. w której użyte liczby sapo prostu tylko symbolem nazw poszczególnych kolorów. ukazuje również. to przyjmując. Ad 4. iż różnice między wodą poszczególnych naczyń wynoszą 10°C. W skali ilorazowej. będącą punktem odniesienia dla badanej wartości. jaką uznamy za chłodną (1).

gdy weźmiemy pod uwagę typologię skalowań zaprezentowaną przez Erwina K. mającemu własność mierzoną w stopniu zerowym6.różności pod względem mierzalnym. że przedmiot trzeci jest dwa razy większy od pierwszego lub. na 2) podstawach matematycznych czy matematyczno-staty-stycznych. ale ukazywało również stosunek większości. Na wysunięcie takich wniosków pozwala dopiero „skala interwałowa". Nie można atoli wnioskować na tej podstawie. że różnice wielkości są równe. tzn. Posługując się tą skalą przyporządkowujemy przedmiotom liczby tak. 8 pozwalają wnioskować. Są one dziełem poszczególnych badaczy i opierają się na dowolnych kryteriach. czystość) ich mieszkań. Wymienione skale nie wyczerpują wszystkich możliwych. to wolno 162 nam tylko wnioskować. 7. Uzyskujemy wówczas praktycznie biorąc zwykłą klasyfikację danych przedmiotów czy faktów— z tą różnicą— że zamiast nazw przyporządkowane zostaną przedmiotom liczby. Nie należy jednak na ich podstawie wnioskować. Na wysnuwanie wniosków dotyczących stosunków wielokrotności miedzy mierzonymi przedmiotami pozwala dopiero najmocniejsza spośród wymienionych skal. ale że trzeci z nich jest pod względem mierzonym większy od drugiego. że piąty jest trzy razy większy od pierwszego.: 2. biorąc pod uwagę wymienione liczby. a ściślej biorąc społeczno-ekonomicznego statusu rodzin na podstawie wyposażenia i stanu (porządek. 5. nawet w odniesieniu do tego samego materiału badawczego. 8 i 5. czyli „skala ilorazów a". że są one równe. jakie są stosowane w naukach społecznych. Mierząc za pomocą tej skali. 163 +5 +4 +3 +2 +1 -1 . w której oprócz tzw. aby to przyporządkowanie odzwierciedlało izomorficznie nie tylko stosunki równości i różności. arbitrary scales) wyróżnia się szereg skal opierających się na bardziej zobiektywizowanych przesłankach. Ad 1. 4. że uporządkowane przy jej pomocy przedmioty są: różne. że są to przedmioty nie tylko różne. przyporządkowuje się przedmiotom liczby w taki sposób. Chapina dla mierzenia warstwy społecznej. a drugi z kolei — od pierwszego. Widać to wyraźnie. 4 i 6 możemy sądzić. Do tego rodzaju skal zalicza się np. chociaż 8 jest większe od 5. 3. 1) skal arbitralnych (Willkurłichen Skaleń. kolejno większe jeden od drugiego i. 2. Nieco większe możliwości stwarza nam „skala porządkująca". aby stosunki między liczbami odzwierciedlały izomorficznie wszystkie takie stosunki. Zastosowane w niej liczby np. skalę Emory Bogardusa dla ustalenia dystansu społecznego i skalę Stuarta F. np. że trzeci jest tyle samo większy od drugiego. chociaż tak to może się wydawać. jakie odzwierciedla skala interwałowa. 6. Nie można natomiast wnioskować na tej podstawie o ich wielkości. ponadto jeszcze — zero zostaje przyporządkowane jedynemu przedmiotowi. Oznaczając na tej skali przedmioty liczbami np. Scheucha7. jaki między nimi występuje. co drugi od pierwszego. Jeżeli jednak w wyniku pomiaru jakichś dwóch przedmiotów za pomocą tej skali zostaną im przyporządkowane dwie dowolne liczby.

. Ad 2.. następujące sposoby skalowania. Skalogram —jak na to wskazuje S..in.A. której przykładem jest skala Likerta. Lazarsfelda (latent structure anylysis). jaki jest stosunek Pana (i) do.. Jednak w praktyce ideał taki jest rzadko w pełni osiągany.in. skalę intensywności. Proszę określić na tej skali. i) skalogram (scalę anylysis) i in. Przyjrzyjmy się nieco bliżej ostatniej spośród wymienionych metod z uwagi na jej szczególną popularność. czego sobie najbardziej życzymy—do najniższej -5. jeden z bliskich współpracowników Guttmana — porządkuje zbiór wypowiedzi w taki sposób..". c) metodą dodatkowo ustalonych interwałów (methods of succesive intervals).. Czym jest skalogram? Otóż jest to technika analizy danych jakościowych. mają na skali wyższe pozycje rangowe w porównaniu z tymi osobami.. d) postępowanie metodą skumulowanych ocen (methods of summated ratings). że — przy optymalnej sytuacji — na podstawie ustalonej punktacji można odtworzyć odpowiedzi na zadane pytania. określenie continuum.. analiza struktury ukrytej Paula F. w jakiej pojawiały się w praktyce: a) postępowanie metodąporównywania parami (paired comparison). stosowaną m. przez Instytut Gallupa.. do jakich zalicza różne probabilistyczne modele pomiaru. Stouffer. e) postępowanie metodą wyróżniającą (scalę discrimination technique). lepszy.-2 -3 -5 Zaliczyłbym do tej kategorii również tzw. czego sobie Pan (i) najbardziej nie życzą.. Wymienia on w tej kategorii m. tzn. w kolejności —jak twierdzi — historycznej. jak np. b) postępowanie metodą równych interwałów (method of equal appearing intervals) oraz zbliżona do niej. licząc od najwyższej pozycji oznaczonej +5. czyli o to. czy też różne koncepcje wielowymiarowych ska-lowań8... które udzieliły na to samo pytanie odpowiedzi negatywnej... Skala intensywności uczuć „Na karcie tej znajduje się dziesięć kratek.. że w idealnym przypadku wszystkie osoby. a następnie zapytanie ich o pozycję każdego z tych bodźców na danym continuum. z jaką łączymy to. gorętszy itp. którego najprostszym przykładem jest zaprezentowanie arbitrom dwóch bodźców.. które odpowiadały pozytywnie na dane pytanie. 164 . Właściwościąska-logramu jest to. która została opracowana przez Louisa Guttmana w latach czterdziestych. jakąż kolei łączymy to. który z nich jest większy. w takiej.

to musi poniekąd odpowiedzieć „tak" na pozostałe. 2) ponadto używa puder do twarzy. Czy masz wzrost ponad 160 cm? Tak. posługując się pytaniami dotyczącymi następujących danych odnośnie wyposażenia: 1) doprowadzona bieżąca woda. 2) WC.Przy tworzeniu skalogramu posługujemy się pytaniami posiadającymi własności komulatywne oraz stwarzające szanse odtwarzalności ich treści. 165 Natomiast w badaniach prowadzonych w RFN posłużono się tą metodą np. przyjmując następujące wskaźniki: 1) używa lakieru do paznokci. Nie. 4) łazienka lub prysznic. stopnia komfortu mieszkań. 5) telefon. to konsekwentnie myśląc powinien odpowiedzieć również „tak" na pozostałe. Jeżeli na pierwsze pytanie odpowie „nie". Możliwe odpowiedzi na powyższe pytania możemy zestawić w następującej tabelce. to i na trzecie powinien odpowiedzieć „tak". zgodnie oczywiście ze zdrowym rozsądkiem. dla ustalenia skali używania kosmetyków przez kobiety. a na drugie „tak". Czy masz wzrost ponad 180 cm? Tak. . 3. że jeżeli ktoś ma w mieszkaniu WC. Szereg rangowy odpowiadających Stopień skali Odpowiedział „nie" na pytania 1 1234 3210 X 2 XX 3 xxx 1 xxx 2 XX Odpowiedział „tak" na pytania 3 X Metodę tę próbowano zastosować we Francji do ustalania np. Otóż jeżeli ktoś odpowie „tak" na pierwsze pytanie. którą nazywa się właśnie skalogramem9. to na pewno ma wodę bieżącą. chociaż z nim wiąże się najwyższy jego standard. Tym bardziej. Nie. jeżeli ma łazienkę. 3) bieżąca gorąca woda. Nie. które powodują że jeżeli ktoś odpowiedział „tak" na pierwsze z nich. Zobaczmy to na przykładzie hipotetycznej skali wzrostu złożonej z odpowiedzi na następujące trzy pytania: 1. Zakładano przy tym trafnie. Czy jednak z istnienia łazienki lub prysznicu wynika konieczność doprowadzenia do danego mieszkania bieżącej wody? Podobnie brak takiej zależności między wyposażeniem mieszkania w telefon. Czy masz wzrost ponad 170 cm? Tak. Są to zatem takie pytania. 2.

Wskazuje to niewątpliwie na trudności związane z konstrukcją sensownych skalogramów oraz z ich stosowaniem w praktyce badawczej. Proponowany w tym przypadku stopień ważności nie daje szans na pewne rozstrzygnięcie.3) perfumy. 2) poprzez odwołanie się do badań grup respondentów. Otóż jeśli przyjmiemy taką hipotezę: „im większa skłonność do fundamentalizmu religijnego. „grupy normalnej" i jeśli stwierdzi się występowanie istotnej różnicy między tymi dwoma średnimi. iż musi używać również soli do kąpieli czy wody kolońskiej10. Obie te skale nie są więc tak idealne. którzy odwołując się do swojej wiedzy i doświadczenia orzekają o przydatności skali. a . Problem przydatności poznawczej skal łączy się więc z ich wartością naukową która może być oczywiście różna. 3) poprzez wysuwanie wniosku prognostycznegoz dotychczasowych wyników badań. Trzeba wówczas jednak rozpatrzyć następujące możliwości: jeżeli hipoteza zostanie sfalsyfikowana. czy i w jakim stopniu ukazują one istnienie związków ilościowo-jakościowych. to na tej podstawie można wysnuć wniosek o jego małym zainteresowaniu lekturą książek i postawić pytanie: czy i w jakim stopniu jego niechęć do nauki jest skorelowana z negatywnym stosunkiem do książek. w zależności od ich trafności w mierzeniu danych zjawisk. albo hipoteza była prawdziwa. które charakteryzują się wysokim albo niskim natężeniem cechy będącej przedmiotem pomiaru. 7) pastę do zębów i mydło. jak omówiona wcześniej skala wzrostu. pudru do twarzy nie wynika wcale. Następnie porównuje się średnią wyników takiej grupy ze średnią tzw. np. która doprowadziła do jej uchwycenia. Otóż interesująca nas przydatność zależy od tego. a skale poprawne. 4) sole do kąpieli. to wówczas uważa się daną skalę za właściwą. a tym samym są rzeczywiście rzetelnym narzędziem pomiaru. Z faktu. Na zakończenie rozważań dotyczących skalowania nieco miejsca poświęcimy problemowi przydatności poznawczej skali. Jeśli np. Stwierdzając występowanie silnej korelacji można uznać trafność skali. to — albo hipoteza była fałszywa. które są przedmiotem badań. 166 4) przez odwołanie się do teoretycznych ustaleń trafności danej skali. że ktoś używa np. 5) wodę kolońskaj 6) krem. tym bardziej negatywna postawa wobec racjonalistów" i zbudujemy skalę fundamentalizmu religijnego oraz skalę postaw wobec racjonalistów — to porównując następnie wyniki obu można zobaczyć czy sprawdza się przyjęta hipoteza. skalą zdrowia psychicznego — w grupie obejmującej pacjentów szpitala psychiatrycznego. wyniki badań jakiegoś respondenta świadczą o jego niechęci do nauki.Trafność tą sprawdza się w następujący sposób: 1) przy pomocy ekspertów.

Dla ilustracji zamieścimy tu tabelkę z własnych badań. jakie wyróżniamy w podjętych badaniach.6 kobiety ogółem 100 Już pierwszy rzut oka pozwala stwierdzić. że często pomiędzy postawami i zachowaniami ludzi brak jednoznacznych i bezpośrednich korelacji. na które nanosi się liczby bezwzględne albo względne. Jeśli natomiast hipoteza zostanie zweryfikowana. Najprostszą postacią wspomnianych konstrukcji porządkujących są tabele ukazujące jednowymiarowy rozkład częstotliwości dostarczając informacji o charakterze opisowym.któraś ze skal bądź też obie skale okazały się nietrafne. konieczne jest posłużenie się również tabelami dwu. m. W dwóch przedsiębiorstwach „Xl" i „X2" mężczyźni przeważają w grupie pracowników fizycznych.4 167 W celu uchwycenia wzajemnych związków między zmiennymi. że i skale są trafne".10. to świadczy również o tym. . jak dalece różnią się poszczególne załogi ze względu na wymienione w tej tabelce relacje. Przedstawione sposoby uzasadniania trafności skal ukazują nader przekonywająco. Tytułem przykładu wymieńmy tabelkę obrazującą strukturę zatrudnionych w dowolnym zakładzie pracy według płci: Pracownicy zakładu (w %) mężczyźni 79.jak też wyliczyć szereg wskaźników korelacji.2. Tym samym trafność skal nie zostaje potwierdzona. 10. ANALIZA ILOŚCIOWA Oprócz omówionych wcześniej czynności przygotowawczych (zob. Natomiast w „X3" spotykamy się z sytuacją odwrotną: kobiety przeważają wśród pracowników fizycznych. że dotychczasowe efekty poznawcze badań opartych na rozmaitych skalach są raczej skromne12. jak bardzo trudno dokonywać rzetelnych pomiarów zjawisk społecznych. a kobiety wśród pracowników umysłowych. kobiety charakter zatrudnienia Ogółem fizyczni umysłowi „X 1" „XT „XT 100 mkmkmk 78 66 68 46 72 82 22 34 32 54 28 18 100 100 100 100 100 Rozbicie procentowe pracowników ze względu na 20. z tego powodu. związane ze wstępnymi opracowaniami ilościowymi zebranego materiału badawczego. ukazującą jak przedstawia się struktura płci i charakteru zatrudnienia w trzech spośród badanych przedsiębiorstw: Przedsiębiorstwo Mężczyźni.1) do przeprowadzenia analizy ilościowej konieczna jest także konstrukcja różnych tabel statystycznych.Trzeba także poszukiwać nowych skal umożliwiających mierzenie interesujących nas zjawisk oraz sposobów sprawdzania trafności stosowanych skal.in. przy czym najbardziej zdecydowana jest ta przewaga w „X2". Pomimo tego nie należy oczywiście zniechęcać się do posługiwania się skalami w badaniach zjawisk społecznych. Na podstawie analizy ilościowej można ustalić istnienie zarówno związków przyczynowych. a mężczyźni wśród pracowników umysłowych. Ponadto wypada tez zauważyć.i wielowymiarowymi.

Powyższe założenia możemy sprawdzić poniekąd optycznie za pomocą właśnie krzyżówki na dwuwymiarowej tabeli z liczbami bezwzględnymi14: Pracownicy zakładu X. to wówczas można uznać. Natomiast wieloprzyczynowy związek (przy istnieniu dwóch niezależnych zmiennych) lub trój członowy łańcuch przyczynowy można wykryć na podstawie analizy trójwymiarowej tabeli. czyli: -X -* -Y. krzyżówka.. którzy od dłuższego czasu nie awansowali odczucie to było silne. co symbolicznie wyrażamy: X ~> Y. U osobników. 2) wieloprzyczynowe związki typu: X i Y określają Z. Jeżeli warunki (1) i (2) są spełnione.Do ważniejszych form związków przyczynowych zalicza się: 1) jednoprzyczynowe związki typu: X określa Y. 3) łańcuchprzyczynowo-skutkowy: X powoduje Y. 168 Każdy związek przyczynowy ma charakter deterministyczny przy następującym układzie: (1) zmienna A" powoduje Y czyli X —» Y. W badaniach. co ukażemy na przykładzie. Zakładamy np. a u tych. spowoduje Z. Najprostszym sposobem wykrywania jednoprzyczynowy eh związków w dwuwymiarowej tabeli jest tzw. że 60% spośród badanych doznaje silnego. że X determinuje Y. (3) X v -Y-> -Z. to brak również Y. Jeżeli dwie zmienne niezależne X i Y powodują wspólnie Z. Otóż jednoprzyczynowy związek można ustalić na podstawie analizy dwuwymiarowej tabeli. (2) jeśli Xnie występuje. czyli x -> y -> z. (2) -X v y-> -Z. a 40% słabego uczucia bezsilności społecznej. które dotyczyły pracowników umysłowych stwierdzono. którzy ostatnio awansowali — słabe. którzy: silne słabe razem 400* 200^ -^100 "^300 500 500 Uczucie bezsilności Od lat nie awansowali W ostatnim czasie awansowali Razem 600 400 1000 . czyli: (X ¦ Y) -» Z. że natężenie tego odczucia jest kształtowane przez karierę zawodową badanych. to wówczas będzie można obie te zmienne uznać za determinanty przy następującym układzie13: (1) XY-> Z.

.......... zle stosunki w brygadzie.. d.... c......................... c..................... 28 21 12 13 I V U IV III 12 13 17 3 11 12 6 8 2 1 75482 .......................... detto................ 169 Oznaczenie wartości wyróżnionych przyczyn przez badanych Kolejność 1 2 3 4 5 N Ocena respondentów przyczyn zlej pracy w „X1" a.............................. delto......................... 24 12 8 12 5 243 130 153 197 110 I IV III II V b....W nieco bardziej złożony sposób założenie to można sprawdzić wyliczając wskaźniki chi-kwadrat.. napięte normy....................................................................... czyli korelacji możemy ustalić także przez pewne wyliczenia............... „X 2" i „X 3").......................... Istnienie wzajemnych związków........ detto...... Ilustrujemy to przykładem z własnych badań dotyczących przyczyn złej pracy w trzech różnych zakładach („X 1"... e................ detto.............. według opinii ich pracowników... c... d..... detto............ e....... 17 10 11 15 11 15 8 17 20 7 43979 232 Ocena respondentów przyczyn zlej pracy w „X3" a... detto.......................................................................... detto.......... Ocena respondentów przyczyn zlej pracy w „X 2" a..... zla organizacja pracy....... 46 21 25 22 22 22 24 23 10 15 16 11 14 15 17 8 9 11 17 19 3 6 13 20 7 385 258 294 249 266 I III II IV V b................ inne.... detto...... Uzyskane odpowiedzi zestawiamy w tabeli na stronie następnej........ 55 243 80 210 144 166 b... posługując się odpowiednimi tabelami......... d.... detto....... brak zrozumienia ze strony samych pracowników...................................

.Ogólna ilość punktów jest sumą iloczynów poszczególnych kolumn danej własności...e. n(m> — określa ilość uzyskanych odpowiedzi na te pytania. a same wartości liczbowe współczynników — jako amplitudę tych wahań....... Przedstawiony powyżej sposób obliczania współczynników korelacyjnych dla odzwierciedlenia zarówno ilości uzyskanych odpowiedzi na postawione pytania. k.. x — numer przedsiębiorstwa x= 1... że rozrzut wartości współczynników traktuję jako swego rodzaju wahania (oscylacje) odpowiedzi. detto. 170 Otóż współczynniki korelacji wprowadziłem za pomocą następującej transformacji: Jeżeli przez N(m) oznaczymy współczynnik korelacji odpowiedzi na w-te pytanie badanych w przedsiębiorstwie „A"' (m — kolejny numer pytania m = 1 2.. jak i hierarchii przyczyn badanego zjawiska wymagają bardziej precyzyjnego wyrażania przy interpretacji matematycznej. 3) to: j\rr=l<*-i)-»M gdzie <1} i — określa stopień ważności przyczyny (czyli hierarchię)..... (Punkty wyliczone w przedostatniej kolumnie uzyskano w następujący sposób: wartość kolumny 1 została pomnożona przez n = 5 (n = ilość kolumn). k— określa ilość pytań (przyczyn)... wartość kolumny 2 przez n — 1.. 171 .. Wartość współczynników wyliczonych ze wzoru (1) zawiera właśnie poniższa tabela. Superpozycja współczynników (odpowiedzi) jest wypadkową uzyskaną za pomocą geometrycznego dodawania wspomnianych amplitud.-. 243 130 153 197 110 243 80 210 144 166 871 468 657 Ń 385 258 294 249 266 Ze względu na dość znaczne rozbieżności liczbowe wspomnianych współczynników sięgające około 50% oraz z uwagi na małą liczbę przedsiębiorstw badanych nie wyliczam wartości średnich tych współczynników... W celu przeprowadzenia matematycznej interpretacji zestawionych w powyższej tabeli współczynników korelacyjnych dla wyróżnionego zjawiska konieczne jest ich zestawienie zbiorcze: Pytania Ilość punktów w badanych przedsiębiorstwach „N1" *.. 2... które wymieniają badani. następnej przez n — 2 itd. abcde 590 542 „JV2" „Nr Ń2 *..... Każdą amplitudę przedstawiam graficznie w postaci Wektora. Zamiast tego dokonuję operacji superpozycji tych współczynników pojętej w ten sposób.. Przy zastosowaniu powyższego sposobu obliczenia punktów o kolejności danej odpowiedzi decyduje oprócz ich ilości również wskazana przez respondentów ważność)..

1 Podstawowe 1 2 0.6 5 38.1 — 2.6 4.1 1.0 1.4 1.2 11.3 12 79. „AT H Przeds.0 od 1501-do 2000 od 2001 do 2500 Niepełne średnie Średnie 3 — Niepełne wyższe Wyższe 5 n.2 1. zatem z kształtu wykresu można wyprowadzić odpowiednie wnioski ogólne dotyczące ustaleń hierarchii ważności przyczyn determinujących według opinii badanych dane zjawisko: im wyższa wartość superpozycji.3 1. z uwzględnieniem kategorii płci. Posłużmy się dla jego ukazania takimi oto obliczeniami.3 60.0 0. gdzie: N = YŃ* (2) x=\ podaje wartości liczbowe superpozycji współczynników. A 10-'N 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ~1 Przeds. 172 Tabela korelacji wysokości zarobków i wykształcenia dla „X 1" (mężczyźni): do 1000 powyżej 3500 H.3 od 1001 do 1500 3 6.7 Oznaczenia używane w obliczeniach: . tym wyższy stopień ważności danej przyczyny.4 0. w których chodziło o ustalenie współczynnika korelacji dla zależności wysokości zarobków od wykształcenia. Wartości superpozycji N spełniają rolę analogiczną do roli wartości średnich.3 0.2 4.7 3.4 4 — 9.7 — — 18.4 4 15.2 44.0 6. Można również zastosować inny sposób obliczania współczynników korelacji. „AT H Przeds.7 — 0. „AT pytanie Wykres ten przedstawia krzywą superpozycji współczynników korelacji w skali 1 : 10 tab.9 0. 21d.0 0.4 2 2. — 0.Ukazuje to poniższy wykres stanowiący przedstawienie graficzne superpozycji współczynników korelacji uzyskanych dla poszczególnych pytań we wszystkich przedsiębiorstwach.

6 ]L"*.3 • 16= 20."'*&> ~*? = l'3 /2>.7 18.6 ax ¦¦ N 0^ = 0.8 2.7 1 = 0.9 i____ ?58 9 .2 _2 ax = J^ ' ' -x-.2 2 "l Xi 0.2 18.6 ¦ 16 = 713.6 32.. 60.0 4.9 1077.0 8.f i 7 — wartości średnie kolumn i wierszy.2 Cxy = ~X "*.0 11. 0.56 -12.6 6. 1 2 3 4 5 ".2 • 25 = 55.0 11. r — współczynnik korelacji y = l.96 = 13./.1 119.0 6.>-*.7 5. i 2 3 4 5 n.4 44. 0.3 18. Cxy — kowariancja.9 1. -x2 = I2ZZiL12.y/ =541.9=107.2 79.0 ¦ 1 = 60.4 y.4.9=165.4 ¦ 25= 160.2 11.3 • 4 = 37.3 2.5.0 4.1 1.0 «.4 \s n>y^ n.0 • 4= 16.7 -y 9. 60.96 = 0.x.0 284. V n x..6 178.0 „ l'L»iyf -2 oy = + V n ".0 35.4 44.9.9 258. 60.6 55. *=3.y.77 79.x. JZsŚ. ax ay — odchyłki kwadratowe od wartości średnich.7 9.4 173 .4 79.

a/=lf^T- = ^f~2'25 = 1'76; c„ r=1,3 :1 crx ery 1,1

^ = V^ = U2

W powyższym przypadku uzyskano współczynnik korelacji = 1, z czego można wnosić, że zachodzi tu bardzo ścisła korelacja między wysokością zarobków a wykształceniem i to nawet funkcyjna zależność liniowa. Tabela korelacji wysokości zarobków i wykształcenia dla „X 1" (kobiety): V ^-\c do 1000 2001 do 2500 powyżej 3500 n, 1 Podstawowe 1 2 1,9 2 4 6,2 3 6,1 0,1 0,3 9,2 4 8,9 0,1 0,2 0,5 3,2 od 1001 do 1500 5 2,1 0,5 0,4 0,5 20,6 0,4 19,0 0,2 od 1501 do 2000 od

Niepełne średnie Średnie 3 -

Niepełne wyższe Wyższe 5 ", 7 = 2,6; J = l,2 2,0

IJnXiyrxiyi = 7l,3 174 C„ = ^2>*„ •*,;>,-J-37=.3,40-3,12 = 0,28 x, 1 2 3 4 5 «. 2,0 6,2 9,2 3,2 0 n,x, 2,0 12,4 27,6 12,8 0 *,*', 2,0 ¦ 1 = 2,0 6,2 4 = 24,8

9,2 ¦ 9= 82,8 3,2 ¦ 16= 51,2 0

20,6 yl 1 2 3 4 5 m, 19,0 0,2 0,5 0,4 0,5 20,6

54,8 n/y, 19,6 0,4 1,5 1,6 2,5 25,0

160,8 »,y, 19,0 • 1 = 19,0 0,2 ¦ 4 = 0,8 0,5 9= 4,5

0,4 16 = 6,4 0,5 ¦ 25 = 12,5 43,2

\y,njxj _2 ax =,r" ' ' -s N ay = Zw? TT2 N 160,8 CTX2=i2^_1>44 = 7j8_1)44 = 6)36; o-x = V°\36=2,6 20,6 ay 2 ai^-6,76 = 2,1-6,76 = -4,66; 20,6 C, _^_= 0,28 028 ^^ ery = yf4^6 = 2,15

twory 2,6 (-2,15) -5,6 Jak widać z powyższego, w przypadku kobiet można mówić o niezależności wysokości zarobków od wykształcenia, ponieważ współczynnik korelacji różni się znikomo od zera. 175 Bardziej szczegółowe wskazania dotyczące ilościowej analizy zawierają podręczniki poświęcone statystyce, zwłaszcza te, które podejmują problemy zastosowania statystyki do badań zjawisk społecznych. 10.3. ANALIZA JAKOŚCIOWA

Najogólniej biorąc o analizie jakościowej materiałów badawczych można mówić co najmniej w dwóch znaczeniach:

a) jako o dopełnieniu analizy ilościowej biorąc pod uwagę ten fakt, że każdej ilości odpowiada zawsze określona jakość; b) jako o względnie niezależnej od stanów ilościowych analizie tych spośród zebranych materiałów badawczych, jakie nie nadają się do analizy ilościowej, m.in. z uwagi np. na brak odpowiednich metod lub technik, a które mogą być źródłem interesujących informacji o rozmaitych faktach społecznych. Ad a. W klasycznych ujęciach kategorie „ilość" i „jakość" określa się następująco: 1) Jakość" — to całokształt cech, które wskazują na to, czym dana rzecz jest; „ilość" — to całokształt cech, wskazujących na jej rozmiary: 2) Jakość" —jest zbiorem cech istotnych, czyli koniecznych; „ilość" natomiast — jest zbiorem cech nieistotnych, tzn. przypadkowych; 3) „jakość" — to coś, czego nie da się wyrazić za pomocą liczby i jednostki odpowiedniego układu miar; a „ilość" — to jest to, co można wyrazić w postaci liczbowej. Wymienione określenia „ilości" i Jakości" w ostatecznym rachunku sugerują zasadność absolutnie rozumianego, dychotomicznego podziału cech na mierzalne i niemierzal-n e, przy czym właściwość mierzalności jest z góry przypisywana jednym cechom, innym zaś nie. Tymczasem historia nauki wskazuje na to, że podział ten nie daje się utrzymać w sposób tak ścisły, ponieważ to, co ongiś wydawało się niemierzalne, przy odpowiednim rozwoju nauki i techniki, a w tej mierze i aparatury badawczej, staje się przynajmniej w jakimś stopniu mierzalne. Dowolny przedmiot możemy zatem opisać zawsze jako zespół jego cech (predykatów). Mnogość cech danego przedmiotu jest więc jego jakościową określonością, czyli krótko mówiąc: Jakością", a mnogość parametrów liczbowych, wyrażających intensywność istniejących cech —jest z kolei jego określonością ilościową— czyli tzw. „ilością". Przyjmując powyższe rozumienie omawianych właściwości uważam, że nie może istnieć taki przedmiot badań empirycznych, który byłby określony tylko 176 jakościowo czy też tylko ilościowo. Zauważmy przy tym, że rozdział kategorii „ilość" od Jakości" jest możliwy, ale jedynie w płaszczyźnie metodologicznej. Natomiast na płaszczyźnie ontologicznej i poznawczej obie te kategorie są zawsze współzależne. Pozbawione wartości poznawczej są zarówno wszelkie określania cechy przedmiotów jako wyłącznie zespołu cech jakościowych bez podania, w jakiej mierze są one w przedmiocie realizowane, jak i określenia przedmiotów jako wyłącznie zespołów parametrów liczbowych, jeśli nie wskaże się, jakich cech one dotyczą. Jest to jedna strona związku wzajemnego między „ilością" a Jakością". Druga strona tej zależności przejawia się w tym, że dla wszystkich przedmiotów materialnych istnieją tylko skończone rozpiętości (zakresy) parametrów liczbowych określających intensywność poszczególnych cech. Dla każdej cechy dowolnego przedmiotu materialnego można wskazać skończone i różne od zera liczby kh Kh które wyznaczają granice zmienności parametru tej cechy i stanowią odpowiednio dolny i górny kres intensywności cechy. W tak określonym przedziale realizuje się związek wzajemny między daną cechą przedmiotu a jej

Analizę jakościową. przymiotników itp. zaangażowań i opcji twórców tekstów poddawanych analizie.wypowiadającymi się a słuchaczami danych wypowiedzi. czyli to zjawisko. . (zob.2).intensywnością. należałoby jeszcze wskazać na możliwość wykorzystywania w odniesieniu do dokumentu — w ścisłym tego słowa znaczeniu — zasad semiotyki. pomijanie pewnych słów czy też szczególnie częste używanie innych może być wskaźnikiem określonych postaw. i na wysnuwaniu na tej podstawie wniosków o istniejących preferencjach. Niemniej przydatne w tego rodzaju analizie jest także odwoływanie się do zasad socjolingwistyki. zjawiskach. Biorąc powyższe pod uwagę. Wykorzystując do wspomnianej analizy zasady semiotyki można dojść nie tylko do ustalania intencjonalnych. czyli do dziedziny socjologii zajmującej się społecznymi uwarunkowaniami kształtowania się języków naturalnych oraz ich rolę w tworzeniu stosunków międzyludzkich. Ponadto przy analizie jakościowej korzysta się także z badań. czyli naukę o relacjach między znakami słownymi a osobami posługującymi się nimi. b) syntaktykę — tzn. czyli nauk o znakach. zaangażowaniach uczuciowych itp. jak i niematerialnymi (np. tendencjach. np. Ad b.8. polegająca na badaniu tekstów ze względu na częstotliwość zawartych w nich słów. istniejące współzależności ilościowo-jakościowe w poszczególnych przedmiotach i zjawiskach itp. aspekty. uwarunkowań sytuacyjnych i kulturowych zebranych materiałów. w której obrębie wyróżnia się: a) semantykę — czyli naukę o znaczeniowej stronie języka. analizę jakościową możemy więc stosować w celu wzbogacenia wniosków uzyskanych na podstawie analizy ilościowej — nowymi wnioskami — wykorzystując zwłaszcza te materiały badawcze. interpretatorami itp. jakie mogą być przedmiotem zainteresowania nauk społecznych oraz 2) do wydobycia z danych. analizując więc ich historyczne i społeczne determinanty. które jest określone jako jedność i różność „ilości " i Jakości" danej cechy. lecz również i ekstencjonal-n y c h znaczeń badanych znaków słownych użytych w danym dokumencie. jakie możemy poddać badaniom ilościowym. zajmującej się badaniem relacji między wyrażeniami danego języka a oznaczanymi przez nie tworami. w tym ostatnim z wyróżnionych znaczeń stosujemy: 1) do badań wszelkich dokumentów. dokumenty osobiste itp. (1) Oprócz zasad stosowanych do badań dokumentów. jakie uzyskano np. sposoby pozwalające na osiągnięcie interesujących nas informacji. naukę o składni znaków słownych i wzajemnych wpływach tych znaków na ich znaczenie oraz 177 c) pragmatykę. różnymi ideami). nieskategoryzowane wywiady. Jak wiadomo. Przy omawianej analizie bywa również stosowana statystyka lingwistyczna. poprzez niekontrolowaną obserwację. np. rzeczowników. zarówno materialnymi. do jakich nie można dojść w inny sposób.

ich zasadność i ważność. ponieważ — w szerokim znaczeniu — możemy mówić poniekąd o analizach różnego rodzaju. Na podstawie dotychczasowych rozważań nasuwa się pytanie: na czym polega zatem analiza danych. jakie są w nich zawarte i mogą być przydatne do udzielenia odpowiedzi na interesujące nas tematy związane z podjętymi badaniami. Dzieje się tak dlatego. biorąc pod uwagę choćby możliwość wyróżnienia omówionych wcześniej rodzajów analiz. 3. 5. jakie umożliwia znalezienie odpowiedzi w zebranych danych na pytania. wyróżnić także: . pierwsze strony czołowych dzienników z lat. W analizie jakościowej możemy wyróżnić następujące etapy: 1. nie tylko takich. polega po prostu na wydobywaniu wszelkich informacji. które będą podstawą zamierzonej analizy. 4. Opracowanie systemu kategorii na podstawie wstępnych badań danego materiału. Dokładne określenie rodzaju badanych materiałów. (np. w ścisłym tego słowa znaczeniu. ukazujące ustalone rezultaty. a które ponadto są nieosiągalne poprzez analizę ilościową15. że termin „analiza" jest stosowany dość szeroko w różnych przedsięwzięciach badawczych. o jakich wspominałem powyżej.. specyfiką stosowanych metod przy zbieraniu danych. Przyjrzenie się tym materiałom w celu stwierdzenia czy i w jakim stopniu odpowiadają zamierzeniom badawczym oraz na ile mogą być przydatne dla rozwiązania danego problemu.Jak widać z powyższego przy analizie omawianego rodzaju staramy się — nawiązując do różnych nauk — wydobywać z zebranych materiałów badawczych wszystkie istotne treści. Oprócz omówionych rodzajów analiz — możemy — ze względu na stopień złożoności tego rodzaju działań. określonych zarówno charakterem badań. Najogólniej biorąc można powiedzieć. Analiza danych..). 2. jakie wynikają z przygotowanego do analizy materiału badawczego. Sprawdzenie zasadności oraz ważności wniosków i hipotez. jakie zostały zebrane poprzez określone badania? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta. Podsumowanie wyników analizy jakościowej. że jest to zróżnicowane postępowanie.Wchodzi tu w grę ustalenie na ile dane wnioski lub hipotezy są uzasadnione w świetle logiki i istniejących teorii dotyczących badanych zjawisk oraz stwierdzenie 178 czy i o ile są one jeszcze aktualne albo mogą stać się przydatne w przyszłości. itp. 6. Zauważmy. a także przydatność teoretyczną (poznawczą) i praktyczną. związane z badanym problemem.protokoły z wywiadów nieskategoryzowanych. Formułowanie wniosków i ewentualnych hipotez... jakie są w nich zawarte i nie zawsze dostrzegalne na pierwszy rzut oka.. teksty kabaretów studenckich z lat. jak też np. nagrane na taśmie magnetofonowej wypowiedzi uczestników dyskusji panelowej.

c. jakie hipotezy zostały zweryfikowane.4. jak też praktyczne. 2) charakterystyki form istniejących relacji w obrębie zebranych danych.a) analizę opisową. a także przy badaniach porównawczych. inspirujące nowe hipotezy oraz kierunki badań itp. d. 3) oceny znaczenia zaobserwowanych różnic i stosunków między danymi. Jej celem jest prezentacja danych w sposób możliwie prosty i dostępny. Im krótsze — . w sposób jasny i przejrzysty. w tym także problemów społecznych w ścisłym tego słowa znaczeniu. 179 10. wyróżnione zmienne. 5) wykrywania głębiej tkwiących związków dla ustalenia bardziej ukrytych zależności. b) bardziej złożone rodzaje analiz mają wówczas miejsce. a więc rozszerzające dotychczasową wiedzę. czyli możliwie krótkie omówienie problemów. Charakterystyka procesu badań. w której powinny znaleźć się m. : 1) statystycznego sprawdzania istnienia różnorodnych relacji pomiędzy zebranymi danymi. 7) uogólnienia i przewidywania dokonywane na podstawie posiadanych danych16. 4) poszukiwania nowych stosunków wśród zebranych danych. jakie stały się punktem wyjścia przedsięwzięcia badawczego. 6) poszukiwania wśród zaobserwowanych relacji przyczynowych zależności. czyli ukazujące możliwość i celowość zastosowań rezultatów badań do rozwiązywania rozmaitych problemów. Wnioski wynikające z badań: chodzi tu zarówno o wnioski poznawcze. określenie badanej populacji..in. Prezentacja wyników ilościowych i jakościowych. Określenie przedmiotu badań. metod i hipotez badawczych. wykresów itp. Należy również pamiętać o tym. jaką rozpoczyna się od standaryzacji danych i od ich porządkowania za pomocą tabel statystycznych. wykazanie tego. b. jak np. występujące trudności w realizacji badań i sposoby ich przezwyciężania.: krótkie omówienie planu badań. które powinno zawierać co najmniej następujące punkty: a. tzn. jaki jest stopień prawdopodobieństwa uzyskanych twierdzeń oraz czy i jakie nowe fakty stwierdzono w czasie badań. gdy dążymy do ustalenia zależności przyczynowych albo przypadkowych. SPRAWOZDANIE Z BADAN Końcowym rezultatem przedsięwzięcia badawczego jest opracowanie sprawozdania charakteryzującego ten proces i jego wyniki. c) ponadto możemy wymienić jeszcze używanie tego terminu dla określenia takich rodzajów procedur badawczych. że sprawozdanie z badań — nazywane niekiedy „raportem z badań" — powinno być napisane tak właśnie jak dobry raport.

4 Według prawa Webera-Fechnera wzrostowi natężania się wrażenia w postępie arytmetycznym odpowiada geometryczny wzrost natężenia bodźca. 9 Zob. Hubner. E. K. s. 180 PRZYPISY 6 1 2 Zob. 13 R. Napisanie dobrego sprawozdania z badań nie jest więc sprawą łatwą. Wybór tekstów. op. Skalierungsverfahren in der Sozialforschung.cit. jak zbyt rozwlekłe sprawozdanie.A. 3a. T. op. Zob. . jeśli nawet zostało w nim zamieszczone.cit. Wskaźniki metryczne w socjologii. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. P. Umfragen in der Massengesellschaft. 274-327.Konig. w: Studia Socjologiczne.cit. Skalogram Guttmana. op. Lutyński. P.83-86.tym lepsze.B. op. Warszawa 1953.240. Mayntz. Pawłowski. s.244. K. R.. Hubner.A. ale także dla każdego potencjalnego czytelnika zainteresowanego zawartą w nim treścią. rozdziały V i VI oraz R. Methoden der empirische Sozialforschung. P. Zehnpfennig. w: Metody badań socjologicznych. s. co jest istotne tonie po prostu w powodzi słów. op.: Metody badań socjologicznych. 3 P. Sianko. w: Hand-buch der empirischen Sozialforschung. s. może być również mało przydatne. Holm. zawierające różne niedomówienia lub niejasności. Bern — Stuttgart —Wien 1974. Nowak.102 inast. Pod red.287 i nast. co oczywiście nie znaczy wcale. Podstawow kategorie klasyfikacyjne w zakresie zmiennych metry czkowy eh. 3. Hubner. s. gdy łączy się to z prezentacją danych lub informacji. 7 E. R. 10 Cytuję wg.Holm. Holm. Probleme der Beschreibung. 1963.153-154. Tamże. pod red.306.Ajdukiewicz. S. Messung und Prognose. Przydatna jest do tego umiejętność zwięzłego wyrażania swoich spostrzeżeń i myśli oraz poczucia odpowiedzialności za słowo.247. Zob. Mayntz. Krócej można to tak wyrazić: siła wrażeń rośnie proporcjonalnie do logarytmu podniety. s. Zbyt lapidarne sprawozdanie z badań. Stouffer. Nippert. P. Metodologia badań socjologicznych.. K. nr 2. Mayntz. że jego sprawozdanie musi być zrozumiałe nie tylko dla niego.też: S. s. Noelle. 1974. Warszawa 1980. Zarys logiki. co jest istotne. Messung gesellschaftlich-politischer Einstellungen mithilfe der RaschSkalierung. s.cit. Nowaka. t. s. wyd. Daniłowicz. K. Atteslander. s..cit.39-40. Warszawa 1970. J.39. Warszawa 1965. Wakenhut. S. R. Sztabiński. w jakim to. Scheuch i H. Stuttgart. Dusseldorf 1972. K. 11 R. Quantifizierung der sozialen Realitat. Zob. 8 Bliższe informacje na ten temat zob. że należy w tym przypadku popadać w przesadę i pomijać to. zwłaszcza. Ponadto piszący powinien być świadom tego.. 5 Zob.cit. op. P.. s. 12 Zob.

334 i nast. czyli opisowe. do których nawiążę w dalszej części podjętych rozważań. co zrozumieliśmy. N. 3) historycznej. Krippendorf. 14 11. 16 Zob. poszukujące prawidłowości i „ideograficzne". Późniejsza rewizja tej koncepcji skłoniła go do przyjęcia dychotomicznego poglądu na temat metod badawczych. . a nauki społeczne do „ideograficznych" nauk. Nauki przyrodnicze zaliczał on do „nomotetycznych". Koncepcja metodologiczna Droysena wywarła duży wpływ na poglądy Wilhelma Diltheya. s. Nawiązując do powyższego podziału starano się wykazać. Z tego też względu ostre przeciwstawianie sobie wymienionych słów nie wydaje się zasadne. czy wymienione zjawiska są możliwe do wyjaśnienia. London — California 1980. a i zrozumienie czegoś warunkuje poniekąd wyjaśnienie tego. natomiast celem nauk społecznych jest dążenie do zrozumienia badanych zjawisk. tzn. Spory te pojawiły się w związku z koncepcją metodologiczną. której autorem był Wilhelm Windelband2. których cele i możliwości są różne.a trzecia do zrozumienia badanych faktów. Bowiem każde wyjaśnienie jakiegoś 182 zjawiska przyczynia się przecież do jego zrozumienia. (Vol. której autorem był znakomity niemiecki historyk o filozoficznych ambicjach — Johann Gustav Droysen (1808-1884). 5. że w tym samym czasie pojawiła się również koncepcja dychotomicznego podziału nauk na „nomotetyczne".1. The Art ofEmpirical Inresti-gation. Basic Research Methods in Social Science. Simon.York 1969. Zauważmy. WYJAŚNIANIE ZJAWISK SPOŁECZNYCH 11.15 Zob. Koncepcja ta w pierwotnej postaci wskazywała na istnienie następujących trzech metod badawczych: 1) filozoficznej. że w języku potocznym czasowniki „wyjaśniać" i „rozumieć" funkcjonują często komplementarnie. Content Analysis. An Introduction to Its Methodology. Zdaniem Droysena pierwsza zmierza do poznawania.L. zaś historii. a także pozostałych nauk społecznych — różniących się od przyrodniczych — jest dążenie do zrozumienia badanych faktów1. OKREŚLENIE PROBLEMU Podejmując problemy związane z wyjaśnianiem zjawisk społecznych wypada już na wstępie wspomnieć o sporach dotyczących tego. 2) fizycznej. J. że wyjaśnianie jest celem nauk przyrodniczych. Uważał więc. K. The Sagę CommText Series). Przypomnijmy też. że celem nauk przyrodniczych jest wyjaśnianie. druga—do w y -jaśniania.

Opis naukowy jest szczególnym wstępem do naukowego wyjaśniania. Poprawność wyjaśnienia tego typu jest określona przez logikę. sąniekiedy tylko bardzo powierzchownymi wyjaśnieniami.. tendencjach itp. ukazującej charakterystyczne cechy za pomocą słów. Niczym więcej. na pytania: 1) „co znaczy słowo. udzielane nawet w naukowych kategoriach. konkretnym faktem. mechanizmów określających jego przeobrażenia.. W pierwszym przypadku chodzi po prostu o ustalenie znaczenia słowa. będące mniej lub bardziej rozwiniętymi hipotezami. W nauce posługujemy się na ogół słowem „wyjaśnienie" w dwóch znaczeniach. symboli. a tym samym potwierdzamy je albo obalamy.?" oraz 2) „co to jest?". co jest wyjaśnianie (exsplanandum). Brak więc dzisiaj po temu racji. Nie ma zatem wyjaśniania tego rodzaju bez określonego opisu. Poprzez wyjaśnienia dążymy do uzyskania nie tylko wiedzy typu „know-how". że odpowiedzi na pytania właśnie tego typu: „co to jest?".W świetle rozwoju metodologii.. „skąd się to wzięło?" itp. aby odmawiać naukom społecznym prawa do wyjaśniania zjawisk. co chcemy wyjaśnić. tzn. Uzyskane wnioski. zgodny z danym poziomem wiedzy. a zbiorem zdań wyjaśniających (explanans). a ściśle biorąc pewnymi opisami.in. którymi się te nauki zajmują—jak na to wskazuje przekonywająco Georg Henrik v. że jego wyjaśnienie będzie wadliwe. podającą mi. ani też nawiązujące do niego koncepcje. a zaobserwowanymi prawidłowościami i aktualnie uznawanymi na ten temat teoriami. nie wydaje się również zasadny zaproponowany przez Windelbanda podział nauk. „jak to powstało?" itp. Pomimo specyfiki nauk społecznych i różnic. jaki zaznaczają się między nimi a naukami przyrodniczymi — umocnił się pogląd o istnieniu monizmu metodologicznego. czy też przesłanki do jego wyjaśnienia. jego ewentualnych tendencji rozwojowych itp. przypisujące wyjaśnianie naukom przyrodniczym. jakie chcemy wyjaśnić i wówczas wyjaśnienie sprowadza się do podania definicji analitycznej albo syntetycznej danego słowa. tzn. Celem wyjaśnienia jest zatem ukazanie uwarunkowań danego faktu. systematycznie uporządkowane. Okazuje się bowiem. konfrontujemy z badaną rzeczywistością poprzez różne formy praktyki. reguły definiowania oraz przez semantykę. aspektów. 183 Każde wyjaśnienie powinno mieć sobie właściwą strukturę logicz-n ą przejawiającą się w określonej zależności między tym. które mogą stać się dopiero swoistymi przygotowaniami do wyjaśnień. Wright4. lecz również typu„know-that". które stają się punktem wyjścia dla naszych wniosków o jego genezie. sposobów. Natomiast naukowe wyjaśnienie — najogólniej biorąc — polega na ukazaniu koniecznych i istotnych współzależności między tym. Dlatego też wszelkie naruszenia zasad logiki lub semantyki przy ustalaniu znaczenia danego słowa spowodują. Znacznie bardziej złożona jest sprawa wyjaśnień poprzez odpowiedzi na pytania drugiego typu. jednoznaczne przedstawienie poznanych faktów w ich materialnej lub idealnej strukturze. który był w dużym stopniu wsparty przez osiągnięcia filozofii analitycznej3. schematów itp. Opisując dany fakt stwarzamy sobie podstawy. ale możliwy jest oczywiście opis bez wyjaśniania. przeobrażeniach. uwarunkowaniach. jak tylko opisem jest przecież możliwie wyczerpujące. . odpowiadając w sposób naukowy. zjawiskach.

Ponadto trzeba być świadomym tego. a tym samym uzyskanie lepszych przesłanek dla następnych prób wyjaśnień. Z poszukiwań odpowiedzi na pytania typu: „co to jest" itp. korzysta z Wu czyli z wyjaśnienia pełniejszego niż W. lecz konsekwentnie nauka.On -> W„ gdzie O oznacza opis pierwotny lub powierzchowny. niezależnie od nas. który może mieć zarówno progresywny albo regresywny charakter. Wyjaśniamy zatem wiele bardzo różnych faktów i zjawisk. wierzenia lub rozmaite stereotypy. jak to przedstawialiśmy w danych hipotezach weryfikujemy te hipotezy. które je poprzedzały. ukształtowane historycznie w procesie działalności poznawczej człowieka. które doprowadziły do kolejnych. a tym samym trudnych do wyjaśnienia. że mają one charakter komplementarny. jak też i idei. nowsze. ale także wszystko to. których treści i formy są często znacznie bardziej bogate niż się to na pierwszy rzut oka wydaje. A im bardziej są złożone wytwory przyrody lub społeczne. co —jak np.in. wskazując na aspekty jakie nie zostały dostrzeżone przez te.analogiczny rodzaj wyjaśnienia tzn. a wyjaśnieniem (W) przedstawić w następujący sposób: 0->W-*Ol->Wl->02-> W2. wyjaśnienie wstępne. które możemy oczywiście rozpatrywać oddzielnie. Opis i wyjaśnienie to po prostu dwie strony tego samego procesu poznawczego. jeśli nawet coś niecoś wiemy na dany temat. tzn. cokolwiek wyjaśniamy. jak i niematerialne. ludzi. że wszystko. istniejąc tym samym subiektywnie lub intersubiektywnie. Opisywanie i wyjaśnianie — to ściśle ze sobą powiązane sposoby badania i poznawania świata w całej złożonej jego postaci. Dotyczy to rozwoju tak przedmiotów. To z kolei umożliwia nam dokładniejszy ich opis. Kiedy mówimy o faktach czy zjawiskach społecznych. W . przybierające niekiedy postać teorii. realnie. idee itp.Wykazując zatem. Odpowiedzi te nawarstwiają się. tworzą się określone struktury złożone z odpowiedzi na pytania omawianego typu. ponieważ m. jakie chce się wyjaśnić — tym też bardziej skomplikowane pojawiają się odpowiedzi na ich temat. że coś jest albo nie jest takie. tzn. zrodziły się pierwsze teorie filozoficzne — inicjujące naukę — i stwarzające przesłanki dla pierwszych prób weryfikacji. zaś -» kierunek wynikania i przyrostu jakości O i W. rozwijające naukę. tzn. jest w ciągłym procesie przeobrażeń i rozwoju. Schematycznie można by tą zależność wzajemną między opisem (O). Jak widać z powyższego schematu 02 jest dokładniejszym przedstawieniem danego faktu niż 0\. że wiele z owych tworów jest nadal w ogóle lub prawie nieznanych. a równocześnie rozszerzamy wiedzę o badanych faktach. gdy formujemy wstępne wyjaśnienia. twory niematerialne — które chociaż nie istnieją przedmiotowo. W taki więc sposób rozwija się z wolna. to mamy na myśli nie tylko to. to jednak występują i jawią się w świadomości ludzi. Kolejne wyjaśnienia prowadzą też z czasem do . Oczywiście trzeba być i tego świadomym. wcześniejsze inspirują na ogół późniejsze. zdając sobie wszakże sprawę z tego faktu. tzn. co istnieje obiektywnie... dążąca nieustannie od swego pojawienia się do poszukiwania odpowiedzi na dręczące ludzi pytania wymienionego typu. zarówno twory 184 materialne. pogłębionych wyjaśnień. Na takiej oto drodze krok po kroku.

że można mówić o wyjaśnieniach bez przepowiadania i o przepowiadaniach bez wyjaśnień. służąc doraźnym celom lub potrzebom sytuacyjnym. im dłużej zajmują się ludzie wyjaśnianiem jakiegoś faktu — tym więcej istnieje wyjaśnień. Jeżeli obecnie odpowiadamy na pytania: „co to jest?" i jemu podobne. Doby. Również krytycznie trzeba odnosić się do wyjaśnień uznawanych w danym momencie jako pozanukowe. Nie każde jednak wyjaśnienie nawet naukowe musi być odkrywcze lub przewidujące. łączy się powstanie i rozwój nauki —jak na to wskazywałem wcześniej. jak i metody naukowe podlegają nieustannemu proce185 sowi weryfikacji. Zdarzają się przecież wcale rzadkie przypadki. odkrywaniem (exploration) i przepowiadaniem (prediction) czy też przewidywaniem określonych zdarzeń. które zostają następnie potwierdzone przez naukę. np. że są one na ogół co najwyżej częściowo. Stąd też istnieją określone związki między wyjaśnianiem (explanation). czyli do wyłonienia się nauk szczegółowych.pojawienia się w obrębie nauki podziałów przedmiotowych. to trzeba też brać pod uwagę wypowiedzi. Trafnie zauważa więc John T. inspirującymi heurystyczne hipotezy. Wszelkie zaś inne wyjaśnienia zaliczymy do rodzaju wyjaśnień pozanaukowych. a następnie społecznej. którzy są skłonni wyważać otwarte drzwi. (jeżeli ukazują np. nie wskazując przy tym na jakieś nieznane następstwa ani też nie odkrywając niczego nowego. A ponadto biorąc pod uwagę trudności weryfikacji poszczególnych teorii. dających początek coraz to nowym dziedzinom naukowym.2. co nas szczególnie mocno angażuje ze względów poznawczych i co stanowi nasz problem badawczy. że podobne do wyjaśnień faktów społecznych są także ich interpretacje. Ale pierwsze . Można przecież wyjaśnić coś poprawnie z naukowego punktu widzenia odwołując się do znanych teorii. które przepowiadają określone następstwa5. Najogólniej biorąc można wyróżnić dwa rodzaje wyjaśnień — naukowe i pozanaukowe. które obowiązują dziś w nauce mogą już w najbliższej przyszłości zostać zmodyfikowane lub nawet sfalsyfikowane i zastąpione przez inne. Bowiem tak teorie. które z reguły mają charakter raczej koniunkturalny lub pragmatyczny. Wyjaśnienia bywają niekiedy odkrywcze. Uważam jednak. ROZWÓJ POGLĄDÓW NA TEMAT NAUKOWEGO WYJAŚNIANIA Z próbami wyjaśnień przeróżnych faktów i zjawisk należących do sfery przyrodniczej. jakie wynikają z takiego faktu. nieznane dotąd aspekty jakiegoś zjawiska) lub przewidujące (przepowiadające). jakie wcześniej zostały przez naukę udzielone na dany temat. Są to jednak na ogół takie sposoby ich tłumaczenia lub komentowania. Zapominając o tym można swoimi wyjaśnieniami przypominać zachowanie ludzi. że takie wyjaśnienia właśnie okazują się odkrywczymi domysłami. jeżeli wskazują na pewne konsekwencje. a także o takich wyjaśnieniach. Oczywiście. czy choćby twierdzeń. Na skutek tego teorie. że oceny i kwalifikacje danego wyjaśnienia nie powinny być traktowane jako ostateczne. Do pierwszego z wyróżnionych rodzajów zaliczamy wszystkie te wyjaśnienia. lub względnie prawdziwe. 11. jak również to. nie jest więc często łatwo wyjaśnić poprzez odwołanie się do nauki to. które opierają się na teoriach i metodach uznawanych i obowiązujących w poszczególnych naukach. Zauważmy. czyli rozmaitych teorii na dany temat.

bezpośrednio nam znane. a tym samym ustalenie prawidłowego sposobu dokonywania się przeobrażeń społecznych8.. który wskazywał m.in. a ta —jak wiadomo —jest niemożliwa bez rozłożenia przedmiotu naszych zabiegów poznawczych na elementarne czynniki. . Atomizacja i symplifikacja pojęć i rzeczy była zatem — jego zdaniem — nieodzownym warunkiem wyjaśnienia naukowego. że właściwości przedmiotów możemy wyjaśniać poprzez badania ich formy. który — wychodząc z pewnych różnic. należało to „coś" rozłożyć na tak proste elementy. że jakiekolwiek idee lub przedmioty dadzą się tak dalece uprościć. że świat zjawisk społecznych jest bardziej naszemu poznaniu dostępny niż przyroda. a inni są do niego podobni. Pierwocin tego rodzaju refleksji dostrzegamy w filozofii Arystotelesa.refleksje metodologiczne dotyczące wyjaśniania — jako pewnego efektu procesu poznawczego — pojawiły się znacznie później. Co można uznać za owe „elementarne czynniki" w odniesieniu do różnych faktów społecznych? Czy są one również zależne po prostu od aktualnego stanu wiedzy o tych faktach. Natomiast Hegel uważał. co wyraźne i określone wyprowadzenie czegoś z pewnej zasady. ponieważ „elementami przyrody są hipotetyczne atomy. przy wyjaśnianiu. okazują się one niewystarczające na skutek rozwoju wiedzy i wzrostu krytycyzmu ludzi. zachęcając tym samym do ich stosowania w innych dziedzinach nauki. Przełomowy charakter dla rozważań wokół problemu wyjaśniania zjawisk społecznych mają koncepcje Diltheya. Zastosowane przez niego reguły dla wyjaśnienia problemów geometrii dały pozytywne efekty i początek geometrii analitycznej.in. Oto istotne problemy. Berkeley. Otóż dla Kanta wyjaśnienie znaczyło tyle. Trudno cokolwiek wyjaśnić w sposób wnikliwy bez dokładnej analizy. części składowe. Samego siebie zna każdy od wewnątrz. Przy poglądach tych ostatnich spośród wymienionych myślicieli zatrzymam się nieco. że aby cokolwiek wyjaśnić.. a następnie Kant i Hegel. jak to ma miejsce w odniesieniu do zjawisk przyrodniczych. przyczyna i cel były więc dla niego zasadami wyjaśniania rzeczy. 186 Zasady Arystotelesa były stosowane przez wiele wieków. Dlatego też uważał on. jak należy posługiwać się poprawnie pojęciami i sondami m. Dopiero w XVII w. co zostało wyrażone w sposób prosty. materia. lub materii. żeby każdy z nich stał się przez to po prostu oczywisty6.. iż dzięki temu staną się powszechnie jasne i oczywiste — uważam — zalecaną przez niego ogólną regułę postępowania za słuszną. gdy rozważamy jego ważność dla nauk społecznych. Odrzucając nieuzasadnioną wiarę Kartezjusza w to. którą musi się wyraźnie poznać i podać7. tzn. a świata społecznego — rzeczywiste jednostki ludzkie. jakie nasuwają się w związku z postulatem Kartezjusza. Jest tak dlatego. Dla Kartezjusza jasnym mogło być tylko to. Hume. że do wyjaśniania zjawisk społecznych potrzebne jest odkrywanie istniejących konieczności w przebiegu wydarzeń historycznych. czyli analizy. bądź też poprzez poszukiwania ich przyczyny sprawczej lub celu Forma. na to. Problemy wyjaśniania podejmowali również Locke.". A jego zasady logiki z kolei wskazywały na to. jakie istnieją między naukami społecznymi i przyrodniczymi — uważał.

187 Dlatego też każdy zna i rozumie elementy świata społecznego, natomiast przyroda jest nam zawsze obca, nieprzenikliwa i niezrozumiała9. Możemy zatem — jego zdaniem — poprzez badania poznawać przyrodę i osiągnąć o niej jedynie hipotetyczną wiedzę. Natomiast zjawiska społeczne możemy rozumieć poprzez bezpośrednie ich przeżywanie i wczuwanie się w nie, czyli poprzez intuicyjne zgłębienie. „Verstehendes Einleben in das Erkenntnisobjekt", „eine intuitive Vertiefung" — oto sposoby poznawania rzeczywistości społecznej umożliwiające jej wyjaśnianie. Z tych więc względów Dilthey uważał, że różne są nasze możliwości wyjaśniania zjawisk przyrody i społeczeństwa. Poglądy Diltheya nawiązują do koncepcji Windelbanda odnośnie różnic między naukami społecznymi (zwanymi także humanistycznymi) a przyrodniczymi. Przypomnijmy, według tej koncepcji pierwsze z nich traktują o tym, co jednostkowe i niepowtarzalne, natomiast drugie, tzn. przyrodnicze o tym, co powtarzalne i ogólne. Uwzględniając powyższe rozróżnienia Windelband uważał, że nauki społeczne ustalają tylko fakty i nazywał je idiograficzny-mi; natomiast przyrodnicze ustalają prawa i dlatego nazywał je monote-tycznymi. Nawiązaniem do wspomnianych koncepcji Windelbanda jest idiograficz-ny i nomotetyczny model Diltheya ujmowania zjawisk, jakimi zajmują się nauki społeczne i przyrodnicze. Pierwszy z nich prowadzi do wyjaśniania jednorazowych i niepowtarzalnych czynników poprzez wyliczanie racji leżących u ich podstaw. Model ten daje szansę możliwie pełnego wyjaśnienia danego faktu. Natomiast drugi model polega na wyróżnianiu tylko tych racji, jakie sąnajważniejsze, tzn. najbardziej charakterystyczne czy istotne, dla całej klasy faktów czy zjawisk, do jakiej przynależy ten, który chcemy wyjaśnić. Ukazanie tylko pewnych racji (uwarunkowań) pozwala na prawdopodobne i częściowe wyjaśnienie danego faktu. Wyjaśnianie stało się również przedmiotem zainteresowań neopozytywi-stów, dla których uprawiać filozofię znaczyło po prostu tyle, co wyjaśniać jej pojęcia i twierdzenia poprzez analizę logicznosemantyczną. Koncepcja ta znalazła zwolenników także poza filozofią, zwłaszcza wśród przedstawicieli nauk społecznych (np. CG. Hempel, K.R. Popper) i pozostaje w ścisłym związku z formalno-logicznym lub opisowym pojmowaniem nauki, w których naukę utożsamia się ze zbiorem wiadomości wyrażonych w zdaniach w sposób uzasadniony, czyli logicznie uporządkowany. Proponowana przez nich koncepcja wyjaśniania ograniczała się zatem do podawania odpowiedzi na pytanie typu: „co znaczy słowo...?, użyte w danej teorii i mogła być przydatna tylko w sensie porządkującym. Rzeczywistość przyrodnicza i społeczna nie składa się jednak z pojęć, ale z obiektywnych 188 faktów i zjawisk, jakie są ujmowane w sposób mniej lub bardziej dokładny poprzez dane pojęcia. Dlatego też wyjaśnianie pojęć — acz jest działaniem poznawczo ważnym — nie jest wyjaśnianiem faktów, do których się te pojęcia odnoszą. Z tych to względów ograniczenie wyjaśnień tylko do sfery pojęciowej —jak to m.in. postulują zwolennicy koncepcji neopozytywistycznych — nie prowadzi do wyjaśniania obiektywnej rzeczywistości, lecz tylko do wyjaśniania terminów lub pojęć przy których pomocy ją opisujemy.

Oczywiście, wyjaśnianie terminów prowadzi do ich uściślenia, a tym samym usprawnia nasze poznanie świata i doskonali teorię. Istotnym wszakże czynnikiem wzbogacenia teorii jest jej ścisły i ciągły kontakt z obiektywną rzeczywistością. Jeżeli jednak chcemy przejść od sfery pojęć do obiektywnej rzeczywistości, to wówczas konieczne jest odwołanie się także do tych metod, jakie pozwalają nawiązać z nią bezpośredni kontakt. W tym celu oprócz metod poznania teoretycznego trzeba więc korzystać także z metod poznania empirycznego, jak np. obserwacja, porównywanie, pomiar czy eksperyment10. Dążąc zatem do wyjaśnień wychodzących poza sferę pojęciową, należy pamiętać o jedności tego, co historyczne i tego, co logiczne, jak poucza nas Hegel. To, co „historyczne" oznacza bowiem obiektywną rzeczywistość, znajdującą się w stanie ciągłego ruchu i rozwoju. Pojęcie „tego, co logiczne", oznacza z kolei konieczny związek myśli odzwierciedlających w świadomości człowieka otaczającą go rzeczywistość. To, co „historyczne" jest pierwotne w stosunku do tego, co „logiczne" — podobnie, jak pierwotny jest byt — wobec świadomości. Logiczne jest odzwierciedleniem historycznego, w świadomości ludzkiej. Ale to odzwierciedlenie historycznego w logicznym może być adekwatne albo też nie. Adekwatność logicznego i historycznego zachodzi wówczas, gdy we wzajemnym związku myśli odtworzony jest rzeczywisty proces historyczny. Niezgodność zaś logicznego z historycznym pojawia się wtedy, gdy tok myśli biegnie w odwrotnym kierunku niż rozwój procesu historycznego. Pełna zgodność logicznego i historycznego nie zawsze zachodzi, ponieważ historia wszelkich form rzeczywistości rozwija się często poprzez skoki i zygzaki, które po prostu nie mogą być odtwarzane w tym, co logiczne, gdyż są zbyt skomplikowane i krótkotrwałe, aby zdążyły przejawić się w myśleniu. Logiczne bowiem odzwierciedla prawidłowość historycznego rozwoju z pominięciem elementów przypadkowych i nieistotnych, a więc nie ukazuje nam całego jego bogactwa. Aby do tego bogactwa można było się zbliżyć trzeba korzystać z rozmaitych metod poznania naukowego, jakie pozwalają nam nawiązać kontakt z obiektywną rzeczywistością. 189 11.3. TYPY WYJAŚNIEŃ FAKTÓW SPOŁECZNYCH W naukach społecznych ukształtowały się swoiste metody umożliwiające w różnym stopniu wyjaśnianie zjawisk, będących przedmiotem zainteresowania tych nauk. Do najbardziej rozpowszechnionych można zaliczyć następujące metody: a) porównawczą, b) historyczną c) dialektyczną d) funkcjonalną e) strukturalną oraz f) systemową które postaramy się bliżej scharakteryzować. Ad a. Metoda porównawcza porządkuje w pewnym stopniu naturalną poniekąd skłonność umysłu ludzkiego do ustalania podobieństw i różnic między postrzeganymi przedmiotami i zjawiskami. Poprzez analizę porównawczą badanych przedmiotów lub zjawisk można więc uzyskać wiedzę o

występujących prawidłowościach jakie rządzą ich istnieniem i rozwojem. Dzięki tej metodzie można też dojść do syntezy tego, co wspólne danym przedmiotom badań, czyli dokonać różnych uogólnień i ustalić pewne ich typ y. Durkheim wyróżniał trzy możliwe postacie tej metody, w zależności od tego, czy brało się pod uwagę fakty: 1) z jednego i tego samego społeczeństwa; 2) dotyczące kilku różnych społeczeństw tego samego typu; 3) przynależne do kilku społeczeństw różnych typów. Uważał on, że najbardziej zasadne jest stosowanie jej tylko do pierwszego z wymienionych przypadków, ponieważ nawet dwa społeczeństwa tego samego typu nie są nigdy identyczne. Stosowanie tej metody wiąże się więc z koniecznością określenia stopnia porównywalności danych przedmiotów lub zjawisk, ponieważ często są one — pomimo zewnętrznych bzy formalnych podobieństw — na tyle różne w swej istocie, że nie kwalifikują się do porównań, z których wynikałyby bardziej zasadne wnioski. Stosowanie tej metody wymaga zatem co najmniej takiej ostrożności, jak wnioskowanie przez analogię. Omawiana metoda bywa często łączona z metodą historyczną, jaką zajmiemy się właśnie w następnej kolejności. Ad b. Metoda historyczna — ogólnie biorąc — odrzuca ponadczasowe ujęcia wszelkich zjawisk społecznych, postulując po prostu takie ich badanie, które będzie nie tylko konkretne, ale będzie także uwzględniało zachodzące w nich zmiany. Posługiwali się niąm.in. G.B. Vico, JJ. Rousseau, J.G. Herder, G.W.F. Hegel, A. Comte i W. Dilthey, choć pojmowali ją różnie. 190 Niewątpliwie poprzez historyczną analizę konkretnych faktów i zjawisk społecznych — ukazującą nie tylko ich części składowe, ale także i etapy kształtowania się owych części, a tym samym powstawania danego przedmiotu badań — można było znacznie lepiej poznać ich uwarunkowania, niż na innej drodze. Wskazywali na to wyraźnie przedstawiciele metodologii, doskonaląc tą właśnie metodę. Ad c. Metoda dialektyczna ma długą historię. Przed Marksem została ona najpełniej wyrażona przez Hegla, który uważał, że ideę —jaka urzeczywistnia się w świecie — rządzi prawo sprzeczności, będące źródłem i zasadą wszelkiego ruchu. Każde pojęcie, wywodząc się z idei absolutnej, ukonkretnia się i tym samym zaprzecza swojej godności. W ten sposób każda teza osiąga swoją antytezę, a ich przezwyciężeniem staje się synteza, która jest też nową tezą, zmierzającą do kolejnej antytezy, a następnie syntezy. Tak zwaną „triadę": teza-antyteza-synteza, Hegel uważał za model rozwoju świata. Według tej koncepcji każda nowa synteza, stająca się kolejną tezą jest równocześnie kontynuacją i zmianą poprzedniej. Prawo to stosował on zarówno do myśli, jak też do istniejącej rzeczywistości, a tym samym i społeczeństwa. Marks — nawiązując krytycznie do koncepcji Hegla — twierdził, że dialektyka jest pierwotnie wyrazem rozwoju świata przyrody, a dopiero wtórnie wyrazem rozwoju myśli, która odbija świat

co j e st. nie zachodzi żadna społeczna czy intelektualna zmiana12. może być nazwa funkcjonalną" — pisał Br. w której próbujemy określić stosunek pomiędzy działalnością kulturową ludzi a ludzkimi potrzebami. nie dokonuje się nowych wynalazków ani rewolucji. jakie spełniają w różnych stadiach rozwoju tego systemu społecznego. można wskazać na takie jej założenia. jakie występują w poglądach poszczególnych zwolenników omawianej metody. a ściślej biorąc od systemu. Z tego też powodu są czynnikiem przeszkadzającym w życiu społecznym i dezintegrującym dane społeczeństwo. które najogólniej ją charakteryzują: a) wszelkie przedmioty i zjawiska nie powinny być ujmowane w sposób oderwany od struktury. jak też we wszystkich jej fragmentach. tkwiących zarówno w całej obiektywnej rzeczywistości. „Analiza . Ponadto wskazywał też na to. w którego właśnie strukturze mają określone znaczenie. a równocześnie — dy sfunkcj onalne —dla innych. podstawowymi lub pochodnymi. Robert H. Metoda funkcjonalna zmierza do wyjaśnienia różnych zjawisk społecznych poprzez ukazanie ich czynności czy zadań.rzeczywisty. że nie świadomość człowieka określa jego byt.. . na prawie przechodzenia zmian ilościowych w jakościowe oraz na prawie ścierania się albo przezwyciężania istniejących przeciwieństw. a także procesów myślenia. b) należy odróżniać aktualnie występujące zjawiska i działania od istniejącego systemu idealnego. lecz przeciwnie —jego byt społeczny określa jego świadomość. Jego zdaniem dzięki funkcjonalnej analizie możemy 191 pokazać.. jakie określają wszelkie myślenie i działanie ludzi. jak też do jego środowiska. niezależnie od specyficznych uwarunkowań społecznych i historycznych. a następnie rozprzestrzeniła na inne nauki społeczne. c) nauka powinna koncentrować się na realnych strukturach i wynikających z nich relacjach między poszczególnymi elementami danej struktury. Ad d. od tego. Malinowski" —jeden z twórców tej właśnie metody. na prawie ciągłości ich rozwoju. Marksistowska metoda dialektyczna — przyjmując ontologicznąpierwot-ność materii. a nie na ich treści. co być powinno. w jakiej tkwią.. będącej w ciągłym ruchu i rozwoju — jest próbą najbardziej ogólnego ujęcia praw przyrody i życia społecznego ludzi. Dlatego też głosił. stanowiącego dla nich pewien abstrakcyjny wzorzec. i to zarówno w odniesieniu do tegoż systemu. że zanim nie powstały nowe potrzeby. że pewne — spośród istniejących wytworów społecznych mogą być funkcjonalne dla jednych grup. Ad e. Przypomnijmy podstawowe założenia tej metody. Merton13 wskazywał na potrzebę wyróżniania obok funkcji jawnych również funkcji ukrytych. istnieje zatem potrzeba rozróżniania w badaniach tego. Pomimo pewnych różnic. Tak ujmowana metoda dialektyczna opiera się na następujących prawach: na prawie wzajemnych powiązań i uwarunkowań zjawisk. czy istocie. Metoda strukturalna ukształtowała się pierwotnie w lingwistyce. d) istnieją pewne uniwersalne struktury myślenia. w którym występują.

3. które go współtworzą. 2.w socjologii przez T. ze względu na ich role w utrzymywaniu i kształtowaniu danego systemu14. co chcemy wyjaśnić. Istniejące metody badania i wyjaśnień zjawisk społecznych stwarzają bynajmniej nie identyczne szanse poznawcze. M. I o tym trzeba stale pamiętać. ze względu na: a) posiadanie sobie właściwej organizacji wewnętrznej oraz b) istniejące współdziałanie ze swoim środowiskiem. jakie spowodowało interesujące nas zdarzenie. Piaget i G. będącego dla niego supersystemem. 4. Wyjaśnienia intencjonalne — czyli zmierzające do ustalenia zamiaru czy też celu. ukazując złożone aspekty ich istoty i uwarunkowań. Homansa. jakie istnieją między poszczególnymi elementami. jakie wskazują na różnego rodzaju tzw. jako pewien subsystem ogólniejszego. J. dokonując wyboru określonej metody. Ad f Metoda systemowa wyrosła z inspiracji cybernetyki oraz z prób prze-zwyciężania różnych niedostatków zarówno metody strukturalnej. 5. Wyjaśnienia genetyczne — opisujące dokładnie lub zarysowujące czasową kolejność zdarzeń prowadzących do powstania tego. Parsonsa i G. ale równocześnie także. tkwiące u podstaw danych zachowań. „racje". Interesujący nas przedmiot może być więc za pomocą określonego sposobu ujęcia ukazany nie tylko jako system. Gurvitch. jaki tkwił u podstaw działania danego człowieka czy ludzi. czy też ich zachowania.C. że oprócz wyjaśnień logiczno-semantycznych. Zastanawiając się nad różnymi wyjaśnieniami faktów społecznych Robert Brown stwierdził. Levi-Strauss. czy tez łączenia różnych elementów poszczególnych metod. N. Metoda ta bywa także łączona z funkcjonalną. można je sprowadzić do następujących siedmiu typów15: 1. Analiza systemowa pozwala nie tylko na kompleksowe badanie faktów społecznych. ale także na ich wszechstronne. Foucault. Barthes. Wyjaśnienia usprawiedliwiające. wieloaspektowe i dynamiczne ujęcie.Za czołowych przedstawicieli metody strukturalnej są uważani: C. 192 W każdym z wyróżnionych systemów możemy zatem poddać analizie różne powiązania i zależności strukturalne oraz funkcjonalne. powodujące niezależnie od ich woli określone zachowania. że wszystko i każdy może być badany jako swoisty s y s t e m. jak i funkcjonalnej. np. Wyjaśnienia zachowań ludzi poprzez wskazywanie na ich skłonności. R. Wyjaśnienia funkcjonalne — odpowiadające na dwa rodzaje pytań: a) jakim potrzebom czyni zadość dany fakt albo . Podstawowym założeniem analizy systemowej jest to. Chomsky.

Oczywiście nie wszystkie spośród wymienionych typów wyjaśnień są przydatne dla naukowych wyjaśnień. rozumianej. jeżeli tylko spełniają one wyżej wymieniony postulat. to wyjaśnienia oparte na teoriach tak pojmowanych nauk mogą być odległe od obiektywnej rzeczywistości. których tezy wynikają w sposób logicznie zasadny z przyjętych założeń. ponieważ od wyboru danych koncepcji zależy wartość teorii do jakich się odwołujemy.b) jakie zadania spełnia interesujący nas fakt w danych warunkach? 6. i że one właśnie były decydujące w danym przypadku. które — chociaż są z logicznego punktu widzenia bez zarzutu — to jednak nie zawierają żadnych twierdzeń sprawdzalnych poprzez przedmiotową praktykę. iż musiały tkwić u podstaw zachowań danych ludzi. Wyjaśnienia genetyczne. jakie typy wyjaśnień są przydatne dla naukowych interpretacji zjawisk społecznych. sapo prostu przyjęte na wiarę. ale przesłanki. ale nie każdy z nich jest w równym stopniu godny zaufania. Wyjaśnienia nomologiczne. Wyjaśnienia poprzez odwoływanie się do teorii. Wyjaśnienia poprzez odwoływania się do empirycznie sprawdzalnych uogólnień. 2.są logicznie poprawne. czyli jak się on ukształtował. Zastanawiając się nad tym. Możemy przecież bez większego trudu znaleźć takie teorie. że są to jedyne cele czy zamiary. dochodzimy do wniosku. rozumianej: a) jako pewna koncepcja hipotetyczna albo b) jako konstrukcja założeń i praw przyjętych w danej nauce. jak doszło do pojawienia się danego faktu. Tym samym stwarzają możliwość zaliczania do rzędu pełnosprawnych teorii naukowych nawet różne pseudonaukowe teorie. Wyjaśnienia te mogą mieć charakter dedukcyjny albo indukcyjny. opowiadamy się za formalno-logiczną czy fenomenologiczną koncepcją nauki. jak to ma miejsce w różnych teoriach filozoficznych. wyjaśnienia typu intencjonalnego czy usprawiedliwiającego. Wspomniane koncepcje nauki bowiem upatrują prawdziwość danej teorii jedynie w logicznej poprawności jej struktury. jaki łańcuch przyczynowo-skutkowy tkwi u jego podstaw. ponieważ nie wszystkie prowadzą do twierdzeń pozwalających się w obiektywny sposób zweryfikować. Są to teorie. odwołujące się do praw obowiązujących w danych naukach. Nasuwa się także pytanie czy wyjaśnianie poprzez odwoływanie się do teorii. ale na ogół trudno wykazać. 7. Chociaż możemy domyślać się celów czy zamiarów danej osoby lub osób i to niekiedy nawet z dużym stopniem prawdopodobieństwa. czyli owe założenia. Fakty i zjawiska społeczne mogą być więc wyjaśnione w różny sposób. ponieważ mogły występować także jakieś inne nieznane nam racje determinujące ich zachowanie. że mogą tu wchodzić w grę następujące typy: 1. teologicznych i itp. 193 Podobnie ma się sprawa z odkrywaniem uzasadniających „racji". Jeżeli np. których celem jest — najogólniej biorąc — ukazanie tego. Inaczej mówiąc trudno po prosty zweryfikować logicznie poprawne domysły na ten temat. które — jeżeli nawet są prawdopodobne — to nie znaczy wcale. Z tego punktu widzenia dyskusyjnymi są np. tzn. . jako system wyjaśnień"16 jest rzeczywiście w każdym przypadku godne wiary? Odpowiedź na powyższe pytanie zależy od tego za jaką koncepcją nauki opowiadamy się.

lecz wynika co najmniej z dwóch powodów: a) ze złożoności i dynamiki rozwojowej zjawisk społecznych oraz b) z nierównomierności naszej wiedzy o tych zjawiskach. czyli powinny być: a) o tyle nowe. Mogą tu wchodzić w grę zarówno wyjaśnienia dedukcyjno-statystyczne. dotyczące interesującego nas faktu czy zjawiska społecznego. czyli dające się zweryfikować poprzez praktykę. jak byśmy sobie tego życzyli. że nie możemy każdego z nich wyjaśnić tak. b) na tyle ogólne. która je wytworzyła i funkcji. przy wyjaśnianiu genetycznym możemy odwoływać się do wyjaśnień nomologicznych. Spośród wymienionych typów wyjaśnień niektóre wykluczają się nawzajem. częstotliwość itp. Wyjaśnienia hipotetyczne.dane. będące poniekąd pogłębionymi wyjaśnieniami strukturalnymi. jak np. Wyjaśnienia strukturalne. ale też inne mogą się uzupełniać. Wyjaśnienia statystyczne. 4. 194 5. żeby obejmowały swoim zakresem wszelkie fakty. cały złożony ciąg jego uwarunkowań. możliwie dostatecznie ostrych. 6. 7. Durkheim. Możemy zatem wyróżnić wyjaśnienia konkurencyjne i komplementarne18. 195 . e) empirycznie sprawdzalne. pozwalające zrozumieć pozycję danego faktu lub zjawiska w konkretnym systemie społecznym. gdy brak nam podstaw do stosowania innych wyjaśnień. c) pojęciowo jasne. czyli wyrażone w jednoznacznych terminach. Wyjaśnienia te powinny spełniać —jak sądzę — postulaty stawiane hipotezom naukowym. Z tego względu słusznie wskazywał E. jak i induk-cyjno-statystyczne. jakich dotyczą. że „kiedy przystępuje się do wyjaśniania zjawiska społecznego. jakie spełnia on w nim funkcje. ważność. które są mało zbadane albo w ogóle nie są zbadane. tzn. d) wolne od sprzeczności wewnętrznych. o jakich niewiele wie dotąd nauka. wskazujące na bezpośrednie i główne przyczyny interesującego nas zdarzenia. ze względu na miejsce w tymże systemie. pomijające równocześnie przyczyny. nomologiczne i hipotetyczne. Znając bowiem miejsce danego faktu w badanym systemie społecznym możemy ustalić. wyjaśnić w sposób nomotetyczny czy genetyczny tych zjawisk. odwołujące się do praw statystyki.Wyjaśnieniami wspomnianego typu można posługiwać się w tych sytuacjach. przyczynę. a tym samym określić jego ważność17. Wyjaśnienia funkcjonalne. żeby wskazywały na jakieś nie znane dotąd aspekty badanych faktów. Wielkość i różnorodność typów wyjaśnień stosowanych do zjawisk społecznych nie jest sprawą przypadkową. próbując poniekąd odgadnąć w sposób poprawny logicznie genezę. Często ujawnienie przyczyny nie wyjaśnia nam jeszcze wszystkiego o danym zjawisku społecznym. a więc tych. np. Wyjaśnienia przyczynowo-skutkowe.3. co też powoduje. procesów lub zjawisk. szukać trzeba oddzielnie przyczyny. jaka to zjawisko wypełnia"19. Nie możemy np. czyli aby nie zawierały zdań nawzajem sprzecznych.

N. ale także z zamiarem ich kształtowania.. 10 Zob. Kant. Sztumski. Sztumski. Tatarkiewicz. 368 do 371. wyd. 8 Zob. ale i społeczeństwa.II. Wykłady z filozofii dziejów. . niż wyjaśnienie przyczynowo-skutkowe. W. w: Gesammelte Schriften. Warszawa 1958. Droysen.Kolejność. t. jak i na korzystanie z tych. Warszawa 1958. 3 Był on w dużym stopniu wsparty rozwojem filozofii analitycznej oraz umocnieniem się ideii monizmu metodologicznego. Godzi się tu przypomnieć starą prawdę ukazaną przez Franciszka Bacona. Frankfurt/M. G. Dotyczy to przecież nie tylko przyrody. Erklaren und Yerstehen.395. 9 Zob. W. Einleitung in die Geisteswissenschaften. 338 i nast.III.1.G. J. 4 5 Zob. v/:Praludien. 7 Zob. Wyjaśnianie zjawisk społecznych wiąże się przecież nie tylko z dążeniem do ich poznania. s.286 i nast.York 1967. że wyjaśnienie genetyczne.. Windelband. Wydaje się też. Jaki pożytek wynika z wyróżnienia typów wyjaśnień mających zastosowanie w odniesieniu do zjawisk społecznych? Uważam. Zob. Krytyka władzy sądzenia. a wyjaśnienie hipotetyczne jest tylko w jakimś stopniu prawdopodobne. s. Uświadomienie sobie istnienia różnych typów wyjaśnień dopuszczalnych w nauce pozwoli zarówno na wyrobienie sobie krytycznego stosunku do każdego z nich. Tiibingen 1907. 196 PRZYPISY 1 2 Zob. 1974. Doby. 11 Br. że tyle mamy władzy ile mamy wiedzy. które ogranicza się tylko do wskazania jego bezpośredniej i głównej przyczyny. W. Wyd. w jakiej zostały wymienione proponowane typy wyjaśnień nie jest przypadkowa. ukazujące proces kształtowania się danego zjawiska jest pełniejszym i stąd bardziej pewnym wyjaśnieniem. Stuttgart 1973.III.. która pozwoli nam skutecznie działać. Hegel. J.224 i nast. 122 i nast.31. Wright.T. Oldenburg — Mtlnchen 1937. W. które uwzględniając specyfikę nauk społecznych mogą być przydatne przy rozwiązywaniu rozmaitych problemów podejmowanych przez te nauki. Kolejność pozostałych typów wyjaśnienia może być oczywiście dyskusyjna.. Rozprawa o metodzie. VII) Warszawa 1970. Szkice z teorii kultury. Dilthey. Niewątpliwie wyjaśnienie nomologiczne jest najbardziej bliskie prawdy. Materializm dialektyczny a współczesne nauki szczegółowe. R. An Introduction to Social Research. Geschichte undNatiirwissenschaft. I. Historia filozofii. 1. a tym samym rozwiązywać określone problemy społeczne. Warszawa 1952. W. Warszawa 1964. Wyjaśnianie trzeba więc traktować. s. że oprócz względów natury teoretycznej wchodzą w grę także pewne aspekty praktyczne. Wstęp. t. (Wyd. s. Malinowski. jak drogę do wiedzy.I. 6 Zob. v. G.. s.H. s. Enzyklopadie undMethodologie der Geschichte.54 do 56. Warszawa 1977. ukazując tym samym jedynie pewien wycinek w jego rozwoju. ponieważ w pewnym stopniu oddaje ich naukową ważność. Kartezjusz. J.

s. ufać wypowiedziom respondentów. oraz tegoż 7eon'a socjologiczna i struktura społeczna. London 1963.) i Argonauci zachodniego Pacyfiku. Warszawa 1968. Zasady metody socjologicznej. 18 Zob. (op. są jednak na ogół bardziej złożone niż to się wydaje i nie zawsze możemy wszystko oceniać w świetle praw nauki ani też weryfikować w praktyce. tzn. w jakich człowiek znajduje się. gdy działają we własnym imieniu. 13 R. K. s. 17 Dobrą ilustracją wyjaśnień tego typu sąnp. Explanation in Social Science. Zaufanie i podejrzliwość są zatem ze sobą ściśle związane i dopełniają się negatywnie.. a w tej mierze także wtedy. jak: Szkice z teorii kultury. P. 14 Zob. 129. ale również w sferze poznawczej. Nowak. a tym samym wysoce prawdopodobne. On Theoretical Sociology.33. danym zawartym w przeróżnych dokumentach. często nawet ludzie tak dalece pozostają pod wpływem swoich pragnień. że jego podstawy są właśnie obiektywne. Jeżeli mamy np. Warszawa 1970. źródłom naszych informacji. to problem. Durkheim. Brown.in w takich jego pracach. 15 Zob. to wówczas stajemy się oczywiście podejrzliwi. s.92 i nast. Czy i w jakim stopniu możemy np.362 i nast. Jeżeli pojawiają się wątpliwości lub co gorsze dochodzimy do wniosku.42 i nast. s. m. Katowice 1987..12 Tamże. Metodologia badań socjologicznych. że nie możemy komuś czy też czemuś ufać.cit. co wprawdzie nie zostało potwierdzone przez praktykę. ale także jako reprezentanci rozmaitych instytucji. Sztompka. s. przeróżnym autorytetom itp. nad którym powinniśmy się nieraz zastanawiać w czasie prowadzonych badań.cit. Teoria i wyjaśnienie. zaufanie do tego. (Warszawa 1967). to możemy powiedzieć. Co więcej.1. Merton. 19 Porównaj: E. gdy podejmujemy badania rzeczywistości społecznej. obiektywnych przesłankach i na mniej zasadnych podstawach o charakterze subiektywnym. że po prostu nie są w stanie myśleć logicznie poprawnie. I to nie tylko wtedy. odwoływać się . wyjaśnienia rozmaitych faktów społecznych czy też kulturowych przedstawione przez Bronisława Malinowskiego. Metodologiczne problemy systemowej analizy społeczeństwa.70. Z metodologicznych problemów socjologii. PODSTAWY ZAUFANIA I PODEJRZLIWOŚCI Zaufanie i podejrzliwość są ważne nie tylko w stosunkach międzyludzkich. op. 104-109.cit. s. o czym pouczają nas prawa naukowe albo do tego. ale jest teoretycznie uzasadnione. Zauważmy. Warszawa 1973. J. METODOLOGICZNE ASPEKTY ZAUFANIA I PODEJRZLIWOŚCI 12. 16 Zob. S. R. Sytuacje życiowe. Ponadto ludzie nie kierują się tylko i wyłącznie rozumem i logiką ale również uczuciami i myśleniem określonym przez ich pragnienia. że zaufanie i podejrzliwość mogą opierać się na zasadnych. Sztumski. czyli występowanie jednego wyklucza drugie. s. 197 12. op.

która odrzuci powszechnie uznawany autorytet. Ponadto —jak wiadomo — ludziom podejrzliwym zdarza się również. np.. Przesłanki te bywają rozmaite i trudno byłoby wymienić wszystkie 198 możliwe. bądź to braku doświadczenia danej osoby. ani opanować wszystkiego. jeżeli w ogóle możliwe. Ograniczymy się zatem do bardziej typowych. pozorne prawdy i to. Wówczas to ich zaufanie jak i podejrzliwość do ludzi i różnych wytworów społecznych. spowodowanych przyczynami obiektywnymi lub subiektywnymi. opierają się na subiektywnych przesłankach. kulturalnych itp. Dlatego też wydaje się. 1. ale także szkodliwe społecznie. z braku zainteresowań. jeśli w ogóle tam się udaje. Ufamy autorytetom różnych formatów. 199 Kult autorytetu i jego następstwa zasługują niewątpliwie na odrębną refleksję. czy choćby do zdrowego rozsądku. Mały krytycyzm może wynikać z lekkomyślności. a tym samym także częściej spotykanych. że bywają oszukani. Do zaufania może więc skłaniać po prostu pragnienie „świętego spokoju" i za tę cenę ludzie są skłonni uznawać różne fikcje. 2. modną teorię czy też stosowaną na ogół metodę badań jest narażona nie tylko na określone epitety. a ci którzy głoszą negację wszelkich autorytetów ulegają z reguły najgorszym. Często nawet jesteśmy bardziej skłonni . Przebiegłość —jako skrajny krytycyzm czy sceptycyzm — skłania do takiego przekonania.do nauki. gdy jest oczekiwane ze strony innych ludzi jako postawa jedynie możliwa do przyjęcia. Inspiruje bowiem nie tylko postawę poważnie utrudniającą współżycie i współpracę. co jest w nauce ostatnim krzykiem mody2. Zaufanie do innych łączy się często z naiwnością będącą następstwem bądź to małego krytycyzmu. „niedowiarka". czy wręcz braku zdolności do wnikliwego myślenia. ponieważ sami nie możemy ani poznać. że byłoby to trudne. „przemądrzałego" itp. 3. Na przykład mieszkaniec zapadłej wsi ma niewątpliwie obiektywne przeszkody w czynnym uczestnictwie w wielu wydarzeniach społeczno-politycznych. nawiązując do koncepcji Mortona Deutscha1. jak również do określonej instytucji lub dzieła ze względu na ich autorytet. ale również na podejrzliwość ze strony konformistów. a jego brak pociąga za sobą określone sankcje społeczne. ponieważ przy takiej postawie na ogół więcej zyskujemy niż tracimy. ale również przeszkadzającą w działalności badawczej. Czy można np. ale jego przyczyny są różne. a także n i c nie jest godne zaufania. W obu przypadkach skutek jest oczywiście taki sam. Przeciwieństwem naiwności jest przebiegłość iz nią łączy się często podejrzliwość wobec ludzi i rzeczy.. Zaufanie może być również następstwem konformizmu. Zaufanie może być następstwem ufności do konkretnego człowieka ze względu na jego osobiste właściwości lub oficjalną pozycję. np. Jesteśmy z konieczności zdani na innych i staramy się ufać ich fachowości i kompetencjom. Pojawia się ono wówczas. podobnie jak i ich moralna ocena. w którym bywa rzadko. Jest to stanowisko nie tylko błędne. że w ostatecznym rozrachunku lepiej nawet być niekiedy oszukanym niż nikomu nie ufać. odrzucić wszelkie autorytety? Sądzę. Zaufanie tego rodzaju jest szczególnie częste u osób podatnych na kult autorytetów. Osoba. że n i k t. może też w tego rodzaju wydarzeniach nie brać udziału. jakie maja miejsce w stolicy lub dużym mieście. Z kolei brak doświadczenia może być rezultatem ograniczonych kontaktów społecznych danego człowieka. Natomiast mieszkaniec stolicy z przyczyn subiektywnych.

że komu jak komu. skłonności do ryzyka. sprzyjającego zaufaniu nawet do rzeczy wątpliwych.in. że człowiek wiarygodny. czego od nich oczekujemy niż dopuszczać myśl o ich ignorancji. ale pozbawiony możliwości korzystania z reklamy lub nie posiadający właściwości sugestywnych. bywają raczej podejrzliwi. czyli stanowią nasze oparcie. Umiarkowani optymiści. ponieważ jedne i drugie —jak uczy najnowsza historia — działają w sposób zniewalający myślenie i działanie ludzi. że przeróżni specjaliści rzeczywiście potrafią zrobić to. 200 Tyrania reklamy i propagandy zniewalająca uczucia i umysły ludzkie oraz paraliżująca krytyczne myślenie psychoza zbiorowa skłaniają ludzi do ufania tym. na których nam szczególnie zależy. że zaufanie jest wytworem reklamy lub stanów psychozy zbiorowej. może nie tylko nie uzyskać zaufania. czyli pewna szczególna wrażliwość na określone bodźce pochodzące od sugerujących. Nawet przeciętnie odważni mogą lękać się głoszenia innych poglądów niż tych. efekty wyborcze różnych polityków. Używany w reklamie czy propagandzie argument typu: „wszyscy ludzie uczciwi opowiadają się za X-em". Oprócz wymienionych uwarunkowań zaufanie może być również następstwem szczególnych stanów psychicznych czy też właściwości charakterologicznych danego człowieka. iż źródłem ich jest szczególna łaska sił nadprzyrodzonych. ale właśnie im musi się udać. zarówno w demokratycznych. Zdarza się również. na których one oddziałują. że autorytety tego typu są nie mniej niebezpieczne dla demokracji niż autorytety oparte na przemocy. powoduje powstanie swoistego klimatu. nie mówiąc już o pesymistach. dopóki nie znajdą dostatecznie przekonujących przesłanek uzasadniających zaufanie. Zaufanie może wynikać m. zwłaszcza tych. że trudno podatne na krytykę sątzw. autorytety charyzmatyczne. 4. Ufanie autorytetom nie musi zatem łączyć się z kultem dla nich. . Rezygnacja z autorytetów jest niemożliwa. 5. lecz z nadziei na pomyślność losu. Ludzie o tego typu wierze czy przekonaniu sądzą po prostu. impulsywno-ści itp. Na podobnej zasadzie wierzymy też w autorytet różnych instytucji czy dzieł. depresji. także z wiary lub z przekonania o istnieniu łaskawości bóstwa lub „szczęśliwej gwiazdy". jak i autokratycznych systemach społecznych. Przerażające wszakże jest również to. a tym samym narazić się na kłopoty związane z poszukiwaniem innych.wierzyć. jak mniemają różni huraoptymiści. Sugestywność osób lub instytucji oraz sugestyjność ludzi. to stymuluje swoistą psychozę zbiorowąprzy ocenie danego osobnika nie liczącą się wcale albo co najwyżej niewiele z realiami. przynajmniej tak długo. opierające się na wierze. Tego rodzaju postawa nie wynika z ufności we własne siły. przejawiający się w dążeniu do weryfikacji i aktualizacji autorytetów. Podobnie lansowanie różnych plotek wokół danych osób może doprowadzić zarówno do powszechnego „cmokania" czy znaczącego chrząkania na ich temat. ponieważ dotąd też się udawało. którzy na to najmniej zasługują. np. Należy tu jednak nadmienić. Zauważmy też. czego dobrym przykładem sąnp. Natomiast możliwy jest krytyczny stosunek do nich. ale — co gorsze — wzbudzać podejrzliwość. które są rzekomo prezentowane przez „wszystkich". Hałaśliwa i zręcznie prowadzona reklama może wzbudzić zaufanie także do ludzi mało wiarygodnych. jeżeli jest dość sugestywnie zaprezentowany. a tym samym do ukształtowania się zaufania albo podejrzliwości do nich. dającej szczególne szanse danej osobie. lecz z rozsądnym krytycyzmem.

nie są bynajmniej problemem czysto teoretycznym. kto z tego zaufania korzysta. zarówno jednostkowych. że na manowce mogą być sprowadzone zarówno jednostki. Bezkrytyczny stosunek do rozmaitych szalbierzy i demagogów.Oczywiście wszystkie wymienione —jak również i niewymienione — subiektywne uwarunkowania zaufania mogą rzutować na postawę badawczą danego człowieka i z tego właśnie względu nas interesują. Różnice. które jest wytworem szczególnych stanów psychicznych czy też określonych dewiacji. jeżeli wynika ono z różnych przesłanek. Zaufanie zaufaniu nie jest więc równe pod względem jakości. że należy stymulować wszelkie zaufanie i równocześnie też zwalczać wszelkąpodejrzliwość w sferze teorii lub praktyki. czyli sprawdzalnych. to jednak nie powinno się z tego faktu wysnuwać wniosku. reprezentujących niekiedy zdezaktualizowane wartości. jak i nawet duże grupy ludzi. jak na to wskazują historyczne doświadczenia różnych społeczeństw czy też poszczególnych osób. jeżeli nie wynika z chorobliwych postaw. Solidność podstaw zaufania. a . zwłaszcza dla tego. zarówno pod względem teoretycznym. Najlepsze wydaje się takie zaufanie. Nie jest to jednak takie obojętne dla ufających. Dlaczego często unikają jakichkolwiek trudów związanych z użyciem swego intelektu do analizy argumentów przemawiających za albo przeciw komuś lub czemuś. lecz z uzasadnionych przesłanek obiektywnych. Pomijając przeróżne skrajne przypadki uważam więc. że uwarunkowania interesujących nas zjawisk sąbardzo zróżnicowane i złożone. jak i praktycznym. Wiadomo przecież. respective podejrzliwości jest określana przez ich uwarunkowania. jakie możemy odnotować pomiędzy poszczególnymi rodzajami zaufania. czy nawet tragedii. emocjonalna postawa wobec różnych symboli. że jakość danego zaufania. ale także praktycznym. Wynikająz tego niewątpliwie określone konsekwencje przy ich ocenie. Można zatem powiedzieć. które opiera się na stosunkowo solidnych przesłankach. W związku z dotychczasowymi rozważaniami nasuwa się pytanie: dlaczego ludzie są skłonni stosunkowo łatwo darzyć kogoś lub coś zaufaniem albo też równie łatwo przejawiać podejrzenia. Chociaż zaufanie jest koniecznym warunkiem życia społecznego. że o wiele bardziej korzystne jest zaufanie oparte na solidnych przesłankach niż na wątpliwych. respective podejrzliwości jest zatem problemem o dużym znaczeniu społecznym. Najgorsze z kolei to takie. ANALIZA UWARUNKOWAŃ ZAUFANIA I PODEJRZLIWOŚCI Dotychczasowe rozważania wskazują. Dla psychologów pozostaje nadal tajemnicą dlaczego wszelka aktywność umysłowa jest tak niechętnie podejmowana przez ludzi. jak i z bezzasadnej podejrzliwości wyniknęło wiele nieszczęść. bałwochwalczy stosunek do różnorodnych teorii czy doktryn — równie atrakcyjnych. jak i zbiorowych. Powody dla których ludzie darzą kogoś zaufaniem są pozornie 201 sprawą obojętną. jak i utopijnych — uleganie uniesieniom powodowanym przez psychozę zbiorową wszystko to rodzi klimat sprzyjający pochopnemu zaufaniu albo podejrzliwości. Również podejrzliwość może być pożyteczna.2. A z bezkrytycznej ufności. 12.

I na tej podstawie dochodzono do wniosku. oszustwem. dopóki nie dotyczy to spraw lub osób szczególnie dla nich bliskich i ważnych. a tym samym nie pożądamy. . Nikła znajomość strzeżonych tajemnic produkcyjnych różnych towarów powoduje z kolei. co intelekt akceptuje. Wydaje się więc. „arcana imperii" ograniczają dopływ danych i powodują. Myślę. Ukazanie wymienionych problemów badającym zjawiska społeczne wydaje mi się dlatego celowe. Jesteśmy ofiarami zarówno braku dostatecznej ilości danych. zadziwiająca jest jego niechęć do myślenia" — zauważają trafnie J. które darzymy zaufaniem. aby uczulić ich na potrzebę zachowania postawy rozsądnego krytycyzmu we wszystkich fazach procesu badawczego. że jeśli nawet istnieją pewne konieczności. to najczęściej po prostu znosimy bez przyjemności. co jest dla nich szczególnie drogie. Bowiem to. iż są one przez nich pożądane. że w pierwszym przypadku brak nam odpowiednich przesłanek dla wysnucia poprawnych wniosków. jak i ich nadmiaru. przeanalizować i zweryfikować. niczym dobrą monetę. marzenia czy też pragnienia. różne kłamstwa o charakterze konwencjonalnym od ludzi. zjawiskami. Ale czy dzisiejsi ludzie chcąbyć również oszukiwani jak ongiś? Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale prosta. jak i zbiorowo.. Być może właśnie z tego powodu zrodziła się już w starożytności myśl o tym. że ulegamy różnym półprawdom lansowanym przez propagandę. gdy liczą na kogoś lub coś. Uważam wszakże. jak podejrzliwości. nie jesteśmy wcale w pełni zabezpieczeni przed kłamstwem. iż koszty tego komfortu są często zbyt duże. Tracą też wtedy zaufanie. abyśmy mogli wszystko sami prześledzić. Istniejące z konieczności w sferze życia politycznego różne tzw. co wynika z konieczności. że ludzie tak długo nie mają o to pretensji. Uznawanie przez człowieka tylko tego. zachowując nawet zdroworozsądkowy krytycyzm oraz skłonność do refleksyjnego traktowania ludzi i rzeczy. a co jest przecież znacznie uboższe od świata ludzkich marzeń i pragnień. a spotyka ich zawód.nawet uważana za bardziej męczącą i wyczerpującą niż praca fizyczna. konformizmu itp. to jednak byłoby nam przykro bez nich. iż są oszukiwani. dla których chcą być oszukiwani. Unikanie odwoływania się do rozsądku daje ludziom swoisty komfort życia — jak to w przekonywający sposób wykazał Rupert Crawshay Williams4. że ulegamy też przeróżnym wymysłom reklamy. Świat jest zbyt złożony. że są one często rezultatem potrzeby „zachowania twarzy". udawania. że należy go oszukiwać. wiarołomstwem itp. ponieważ tylko w ten sposób mogą zachować drogie sobie mity. „Wobec dumy. Powoduje to. Dollard i N.E. a stosunki międzyludzkie nazbyt skomplikowane. że „świat chce być oszukiwany". Wydaje się ponadto. szanowane. jaką człowieka napawa jego «rozum». to nie znaczy wcale. Być może istnieje jakiś jeszcze nieznany nauce powód skłaniający ludzi do bezkrytycznych zachowań i do nader oszczędnego odwoływania się do intelektu. Reaguj atak zarówno jednostkowo. Przyjmujemy. Oczywiście. co da się uzasadnić i rozumieć zmusiłoby go do rezygnacji z całego bogactwa jego marzeń i dążeń. aby warto było go upowszechniać. że ludzie dlatego właśnie są zarówno 202 bardziej bezkrytycznie pełni zaufania. Miller3. a w drugim — możliwości weryfikacji naszych wniosków. z którymi stykamy się na co dzień i chociaż wiemy. Kto wie czy owym powodem nie jest lęk przed tym wszystkim.

W związku z tym nasuwa się pytanie: czy język maskujący rzeczywiste ludzkie myśli lub uczucia może stać się czynnikiem kształtującym klimat zaufania? Pytanie to odnosi się zarówno do języka ludzi uczonych.e. w stosunkach międzyludzkich. Zauważmy.n. co trzeba uczynić. powoduje kryzys o znacznie poważniejszych rozmiarach i następstwach. Trzeba zatem w takim lub podobnym przypadku uprawidłowić dane słowo. Utrata zaufania do bliskiej osoby łączy się z naruszeniem wartości. czyli nadać jemu sens. . lecz nawet zaproponował oryginalną koncepcję sanacji języka poprzez uprawidłowienie n a z w5. Nie chodzi tu więc o konsubstancjalne rozumienie słów. w zależności od tego. jest czynnikiem kształtującym zaufanie albo wywołującym podejrzenia. Na czym polega ta koncepcja? Można ukazać ją najlepiej posługując się następującym przykładem: Jeżeli ktoś uważa się za obywatela danego państwa. aby stał się właśnie językiem tworzącym klimat zaufania. które odpowiada ustalonym znaczeniom i pojęciom. jak też ludzi nie pretendujących do tego miana. że jest obywatelem — albo też „słowo obywatel" ma dla niego inne znaczenie. jak dalece indywidualnych lub powszechnych dotyczy wartości. jaki ma wpływ zarówno na kształtowanie się klimatu zaufania i podejrzliwości jest język. do wyrażania naszych myśli i uczuć. a nie wypełnia podstawowych obowiązków. ale o takie posługiwanie się nimi. trzeba i należy upatrywać jednej z istotnych dróg wiodących do przezwyciężenia podejrzliwości i równocześnie prowadzących do wzajemnego zaufania. jakim posługujemy się.in. jakie kształtują się zarówno w małych. że taki język nie służy oczywiście ani teorii. jakie z tytułu obywatelstwa na nim ciążą-— to albo kłamie.203 Utrata zaufania może zatem mieć charakter jednostkowy i zbiorowy. jak świadczą o tym dzieje filozofii. że język. Natomiast utrata zaufania do powszechnie wyznawanych idei lub wartości w danym społeczeństwie i odpowiadających im instytucji. jaki niełatwo przezwyciężyć. jakie łączyły danych ludzi i powoduje określony kryzys w mikroskali społecznej. ani też klimatowi zaufania i staje się jednym ze źródeł podejrzliwości w wąsko albo szeroko rozumianych stosunkach międzyludzkich. to należy zastanowić się nad tym. 204 Uprawidłowienie słów danego języka jest więc koniecznym warunkiem jego wiarygodności. przynajmniej w krótkim czasie. wyrafinowanym żargonem uczonych. bo na przełomie VI — V wieku p. jakim się ludzie posługują.. czyli rzeczowników. może również służyć do maskowania ich rzeczywistych myśli i uczuć. pełnym podtekstów i uników Językiem dyplomatycznym". Jeżeli zatem język. stając się konwencjonalnym bełkotem.„mową-trawą". że jest to problem intrygujący ludzi nie od dzisiaj. jaki się z nim wiąże i jest ustalony przez tradycję. które stanowią przecież istotny składnik każdego języka. jakim się ludzie porozumiewają. Wiemy jednak też o tym. Jednym z podstawowych czynników. który służy m. Zajmował się nim —jak wiadomo — Sokrates. jak też i w wielkich zbiorowościach ludzkich. ani praktyce. Dlatego właśnie w uprawidłowieniu słów każdego języka. ale przecież już wcześniej. nie tylko podjął go Konfucjusz. Uważam osobiście. skrywającym często ich mizerię intelektualną lub tzw.

mając świadomość tego. które są o b i e k -tywnie optymalne dla hipotez danej dziedziny. są dostępne naszym zmysłom pośrednio za pomocą rozmaitych urządzeń przetwórczych. to jego możliwości poznawcze będą mniejsze w porównaniu z tymi. tym większe możliwości poznawcze każdego. że stosowaliśmy różne. .Oprócz sanacji języka ważną rolę w kształtowaniu obiektywnych postaw zaufania spełniają metody weryfikacji hipotez. oprócz tego.. co do swej jakości metody? Przyczyny tego — ogólnie biorąc — mogą być zarówno obiektywne. które zawężająich możliwości poznawcze. jakimi możemy posługiwać się na danym etapie rozwoju wiedzy i techniki. Stąd każdy nasz sąd o dowolnym przedmiocie. Nasze sądy zależą zatem również od jakości narzędzi poznawczych. Korzystamy oczywiście z wielu różnych metod weryfikacji hipotez. inne bardzo 205 odległe. Kiedy mówimy o subiektywnych uwarunkowaniach. fale elektromagnetyczne — poprzez urządzenia radiowe. jak też dla bardziej subtelnych potrzeb o charakterze poznawczym. Nieprzerwany proces przeobrażeń obiektywnej rzeczywistości. której dane hipotezy dotyczą. Jakie są tego przyczyny. wyrażany w znanym powiedzeniu Heraklita panta rei. biorąc pod uwagę: skuteczność. Podobnie człowiek źle widzący czy też nie umiejący patrzeć przez mikroskop będzie miał znacznie mniejsze możliwości wykorzystania tego narzędzia niż osoba dobrze widząca lub sprawnie posługująca się tym narzędziem. np. c. zdolność sprawdzenia. Korzystanie z różnych metod weryfikacyjnych nie zależy jednak tylko od naszych chęci lub upodobań. Im bogatsza ludzka wiedza. że nie każda z nich jest równie dobra. „prawd". może okazać się niewystarczający już j u t r o. co poznajemy. Nasze poznanie zależy od aktualnego stanu nauki dotyczącej tego. Jedne znajdują się bezpośrednio w zasięgu naszej ręki i są dostępne zmysłom. pomiarem czy eksperymentem. który sprawia. jak i intelektu poszczególnych ludzi. Biorąc powyższe pod uwagę można powiedzieć. W wyniku weryfikacji hipotez dochodzimy do różnych tzw. d. Nie wszystkie przedmioty są nam również dostępne. Na przykład odkrycie komórkowej budowy żywych organizmów stało się możliwe dopiero po wynalezieniu mikroskopu. czy też ewentualne .pułapki". Nie wszędzie jednak możemy posłużyć się obserwacją bezpośrednią. Jakość naszego poznania zależy także od aktualnego rozwoju techniki. jakie w nich tkwią. jakie będzie miał osobnik znający te zagadnienia. Inaczej mówiąc. które różnią się między sobą stopniem prawdopodobieństwa. nie będzie znał dotychczasowych osiągnięć naukowych na temat badanego przedmiotu. ale jest także uwarunkowane specyfiką dziedziny. jakie tworzymy sobie zarówno na codzienny. jeżeli ktoś np. mamy na myśli zarówno ograniczenia w zakresie funkcjonowania zmysłów. kto tę wiedzę spożytkuje w danym akcie poznawczym. ustalony zgodnie z naukową metodą poznania dziś. praktyczny użytek. jak i subiektywne. Do obiektywnych zaliczamy: a. że czynnikiem wspomagającym zaufanie jest dobór takich metod weryfikacji. Obok sprawnych zmysłów. w ścisłym tego słowa znaczeniu. b. że nic nie pozostaje w stanie niezmiennym.

I. Itasca. Meyer H. Warszawa 1968. poszerzone wydanie)... WYBRANA LITERATURA Adamski W. Warszawa 1977. Babbie E... s. Luhmann.. (Istnieje też polskojęzyczne wydanie wymienionej książki Beckera i Barnesa pi. (Praca zbiór. s. Elementy metodologii badań psychologicznych.88 n. The Stages of Social Research. Gostkowski Z. N..wyd. Fikcja a rzeczywistość. Methoden der empirischen Sozialforschung. t.York 1967. Methods in Social research. N.5960.R. 1976.. II. Wstąp do socjologii matematycznej. New Ha-ven and London 1977. Missbrauch.. Survey Research Methods. H. Dyonizak R. R.. Deutsch. Analizy i próby technik badawczych w socjologii.. Kraków 1972. Belmont California 1975. jak dociekliwość. MikulowskiPomorski J. Warszawa 1980. Coleman J. Constructive and Destructive Processe.York 1975. N.195-196.S. J. krytycyzm. Zob. Goode W. Fellin P. (praca zbiór. 5 Zob.. Blalock H. N...J. Warszawa 1969.R. Doby J. Stuttgart 1973.145-148. wyd. Social Thought from Lorę to Science. t.J. H. Andreski S.. pod red. Osobowość i psychoterapia.) 6 Zob. Cicourel A. Methode und Messung in der Soziologie. Paris 1964. umiejętność poprawnego wnioskowania stanowią istotne subiektywne wyznaczniki.York 1969. Miinchen 1974.. „Ruch Filozoficzny" 1958. s. Exemplars of Social Research. Babbie E. Brzeziński J.K.C..)..101-121. Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii. Explanation in Social Science.. Brown R. Hatt P..York 1961. A Study ofthe Motives Behind Irrational Thought. w: Studia Socjologiczne 1969.York 1983. Warszawa 1964. XVIII. s. Duverger M. London 1963. Williams. Berlin — N. O motywach irracjonalnego myślenia.V. Caplovitz D. Vertrauen. 206 PRZYPISY 1 M. Lutyński i. Die Hexenmeister der Sozialwissenschaften. {Wypisy). Frankfurt /M. Becker i H. Metoda „ dokumentów osobistych " w socjologii. 2 3 J. Modę und Manipulation. Statystyka dla socjologów. Illinois 1969. Theory and Methods of Social Research.). Sztumski. .E.. s. w: „Studia filozoficzne" 1979/8. The Practice of Social Research. Sztumski.York—Toronto—London 1952.277. E. The Resolution ofConflict. s. też rec... Methodes des sciences sociales.T. 4 Zob. (II. einer Wissenschaft. Miller. An Introduction to Social Research. London 1947.M.zasobu wiedzy i znajomości metod badań także takie właściwości.121-123. nrl. Oslo—N. Atteslander P. s. Barnes. Tripoldi T. Problemy metodologiczne socjologii. które określają jakość naszych sądów6. The Comforts ofUnreason.. Galtung J. Dollard i N. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexitdt. III. z tej książki: J. Belmont California 1973..

F. zeszyt 3 1974. II 1968. Warszawa 1969. Strategy and Tactics... Cannel C.Wrocław. Mayntz R. Pawłowski T.. pod red. Frankfurt/M. (praca zbiór. Noelle E. Warszawa 1985. Warszawa 1980.. wyd. Warszawa — Łódź 1972. Roth E.. pod red. Sianko A. I 1966. Mannheim 1985. Empiriczeskoje socjologiczeskoje issledovanije. and Cases. Metodologia badań socjologicznych. (praca zbiór.. Lazarsfeld P. V 1975..W. London 1958.). Metodologiczne zagadnienia humanistyki. Chicago 1970. Habenstein R.W.). pod red. The Tools of Social Science. Research Methods in the Social Sciences. Lehr ... Zur Methodik der empirischen Soziologie. Michajłov C. Nachmias C. t. An Introduction to Its Methodology. Heidenreich K. Kahn R.. Werkzeug der Sozialforschung. Warszawa. wyd..1-4. Warszawa 1970. London 1976. Stuttgart 1973. Am Puls der Gesellschaft..B. Harder T. Pathways to Data.). Warszawa 1978. N. Nowak S... III 1970. Phillips B. (pod red.... Paris 1972.) Sociologists at Work..York 1955.. IV 1972. Methodology of Social Sciences.. Grawitz M. Jahoda M.. (praca zbiór. Danilowicz P.. Labovitz S.. Umfragen in der Massengesellschaft. Essays on the Craft of Social Research. Sozialwissenschaftliche Methoden. London 1958. Sztabiński P. Wybór tekstów. Berlin —Wien 1973. Metody badań socjologicznych.. London 1980.).. N.. (praca zbiór. Hamburg 1963.E. Madge J. N. Chicago 1954.. Studia z metodologii nauk społecznych.L. III..S. Gostkowski Z. Hamond P.. Social Research... Krippendorf K. 208 Kaufmann F...) Podręcznik ankietera. t.York — London 1964. Analyzing Social Settings...II. zeszyt 4 1976. Hubner P. Hauptstromungen der Sozialwissenschaftlichen Forschung. Belmont California 1971. Methodes des sciences sociales. Theory. t.H. Introduction to Social Research.York 1965. Z metodologi i metodyki socjologicznych badań terenowych. Holm K. Warszawa 1965. Deutsch M. Podstawowe kategorie klasyfikacji w zakresie zmiennych metryczkowyeh. N. Nowak S.F. t.York 1971. (pod red. pod red.. pod red. Nowak S. Gutjahr G. N. Research Methods in Social Relations.). Techniąue. Hyman H. t. Miinchen 1974. Interviewing in Social Research.York — London 1967. Cook S. Lutyński J. Content Analysis. Nachmias D. Gostkowski Z. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Wienl968... Hagedorn R. A Guide to Qualitative Observation and Analysis. Lazarsfeld P. Zasady prowadzenia wywiadów. KBnig R-.. (praca zbiór. Psychologie des Interviews in Praxis und Theorie. Handbuch der empirischen Sozialforschung. Warszawa 1975. Metodologia pedagogiki pracy. The Dynamics ofInterviewing. Moskwa 1975. Lofland J. t. Nowacki T.F.

Tripodi J.. Warszawa 1973. 1974. Metodologia historii. Fads and Foibles in Modern Sociology andRelated Sciences.L.). pod red. Szczepański L. Simon J. The Assessment of Social Research. Zurawicki S. Itasca. Metodologiczne problemy nauk ekonomicznych. 1972. Warszawa 1969. 1969. Metody statystyczne w socjologii.)... Cambridge Mass. Ziółkowski M. Warszawa 1968. Meyer H... Politics. v. Metoda biograficzna w socjologii. N. Teoria i wyjaśnienia. Erklaren und Verstehen. and Social Research. Information Sources and Methods..W.H. (praca zbiór. s. Sorokin P. Schuessler K..). nr 3. Miinchen — Wien — Oldenburg 1984.. San Francisco — Washington — London 1979.— und Handbuch fur Forschung und Praxis.. pod red. (praca zbiór. Odmiany czasu teraźniejszego. pod red.F. Sociological Methodology 1980. Warszawa —Poznań 1990.. Basic Research Methods in Social Science: the Art of Empirical Inwestigation. Bydgoszcz 1994. Ethics. Secondary Research. Z metodologicznych problemów socjologii. (praca zbiór.J. London — New Delhi 1984.York. Warszawa 1971.. Wiatrowski Z. (praca zbiór.. Steward D. Wright G.). Topolski J. pod red.i mikrosocjologii. Szaniawski K.. Chicago 1956.A. Granice eksperymentu w makro. 1971. Podstawy pedagogiki pracy. Warszawa 1968.. Sulek A.. Fellin P... 209 . Sztompka P. Illinois 1969. Sjoberg G. Frankfurt /M.45-66. w: Studia Socjologiczne. Włodarka J.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful