P. 1
Janusz Sztumski - Wstęp do metod i technik badań społecznych

Janusz Sztumski - Wstęp do metod i technik badań społecznych

|Views: 6,331|Likes:

More info:

Published by: Aleksandra Ciokan on Apr 07, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2014

pdf

text

original

Mojej żonie — Bożenie Janusz Sztumski STĘP DO METOD I TECHNIK BADAŃ SPOŁECZNYCH Katowice 1995 Projekt okładki: Marek

Piwko ISBN 83-8583l-69-X Copyright © 1995 by „Śląsk", Sp. z o.o, Katowice Skład i łamanie: SOFT-REM „Śląsk",, Sp. z o.o, Katowice, ul. Korfantego 51 SPIS TREŚCI Od autora........................................................................................................................................ 9 Część pierwsza. ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.4.1. 1.4.2. 1.5. 1.5.1. 1.5.2. 1.6. Metodologiczne problemy badań społecznych..............................................................13 Specyfika nauk społecznych...............................................................................................13 Przedmiot i cel badań społecznych.....................................................................................19 Filozoficzne podstawy badań społecznych..........................................................................22 Moralne aspekty badań społecznych...................................................................................28 Wpływ komercjalizacji nauki na postawy i zachowania badających.................................28 Propozycja „Dekalogu badacza rzeczywistości społecznej"...............................................29 Typy badań.........................................................................................................................31 Badania typu poznawczego................................................................................................33 Badania dla potrzeb praktyki..............................................................................................34 Proces badawczy.................................................................................................................36

1.6.1. 1.6.2. 1.7. 1.7.1. 1.7.2. 1.7.3. 1.7.4. 1.8. 1.8.1. 1.8.2. 1.8.3. 1.9. 1.9.1. 1.9.2. 1.9.3. 1.9.4. 1.10.

Strategia badań w naukach społecznych............................................................................36 Projektowanie procesu badawczego...................................................................................37 Problem badawczy..............................................................................................................38 Problem badawczy a problem społeczny............................................................................38 Postawy wobec problemów społecznych............................................................................43 Postawa naukowa wobec problemów społecznych............................................................46 Typy i formy problemów badawczych................................................................................47 Hipotezy..............................................................................................................................48 Co to jest hipoteza?............................................................................................................48 Typy hipotez.......................................................................................................................49 Tworzenie hipotez..............................................................................................................50 Wskaźniki zjawisk społecznych..........................................................................................51 Proces kształtowania się pojęcia wskaźnika zjawisk społecznych......................................51 Pojęcie wskaźnika zjawisk społecznych.............................................................................53 Właściwości wskaźników społecznych...............................................................................57 Funkcje spełniane przez wskaźniki.....................................................................................58 Metody badań.....................................................................................................................59

1.10.1. Potoczne i naukowe ujmowanie zjawisk społecznych........................................................59 1.10.2. Pojęcie metody i jej związek z teorią..................................................................................60 1.10.3. Typologia metod.................................................................................................................64 1.10.4. Metody i techniki badań.....................................................................................................68 111. 5 1.11.1. Ukazanie problemu........................................................................................................... 69 1.11.2. Zasadny rygoryzm metodologiczny a osobliwe próby unaukowiania nauk społecznych . 70 1.11.3. Możliwości przezwyciężenia osobliwego rygoryzmu i anarchizmu metodologicznego ... 78 Rygoryzm i anarchizm metodologiczny..............................................................................69

Cześć druga. PROCES BADAWCZY 2. 2.1. 2.2. 2.2.1. 2.2.2. 2.2.3. 2.2.4. 2.2.5. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 4. 4.1. 4.2. 4.3. 4.3.1. 4.3.2. 4.4. 4.5. 5. 5.1. 5.2. 5.2.1. 5.2.2. Eksperyment w naukach społecznych.......................................................................... 85 Pojmowanie eksperymentów w badaniach społecznych................................................... 85 Rodzaje eksperymentów stosowanych w naukach społecznych....................................... 88 Eksperyment projektowany w terenie.............................................................................. 88 Eksperyment laboratoryjny............................................................................................... 90 Eksperyment ex—post—facto.......................................................................................... 91 Eksperyment projekcyjny................................................................................................. 92 Eksperymenty jednoczesne i sukcesywne......................................................................... 93 Badania terenowe........................................................................................................... 96 Określenie badań terenowych.......................................................................................... 96 Typy badań terenowych.................................................................................................... 97 Przygotowanie badań terenowych.................................................................................... 97 Zachowanie badającego w badaniach terenowych...........................................................100 Badania całościowe i reprezentacyjne.........................................................................103 Określenie badań reprezentacyjnych i próbki reprezentacyjnej.......................................103 Wielkość próbki reprezentacyjnej....................................................................................104 Metody wyboru próbki reprezentacyjnej..........................................................................105 Wybór według przekonań badającego..............................................................................105 Wybór w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa........................................................107 Zastosowanie metody reprezentacyjnej............................................................................108 Kłopoty związane z doborem próbki reprezentacyjnej i jej zmianami.............................110 Obserwacja.....................................................................................................................112 Postrzeganie przypadkowe a obserwacjajako metoda badawcza....................................112 Rodzaje obserwacji...........................................................................................................115 Obserwacja bezpośrednia i pośrednia..............................................................................115 Obserwacja kontrolowana i niekontrolowana..................................................................116

.... 8.........................5..................................121 Wywiad jawny i ukryty..................2...............................................2.....3................................................. 6 6...........117 Wywiad.........................................................................................1.......... 7..................121 Wywiad skategoryzowany i nieskategoryzowany........ 6................ 137 7....... 6.............. 132 Wymogi metodologiczne badań ankietowych......................................................2................2..................120 Wywiady ustne i pisemne.........1..4...............3......................................... 6..................1........................4..................2..............................................5..................... Obserwacja jawna i ukryta.........123 Wywiad panelowy............................................................................... 6......... 140 Typy dokumentów pisemnych i zasady ich wykorzystywania.2.134 7....................3.........2.134 7............................................................................................. 7...............1......1........................ Wygląd zewnętrzny ankiety.. 6....................130 Charakterystyka badań ankietowych...................... Forma i treść ankiety............................................................................................................................................................................................................. 8.................... 140 Pojęcie dokumentu w badaniach faktów społecznych......141 Dokumenty zebrane w sposób systematyczny.................135 7.............. 6..........124 Środki pomocnicze stosowane przy wywiadach...... 6.........................120 Określenie wywiadu jako metody badań............................................ 7......................2....2.....3........134 Zasady opracowania ankiety...1.......... 6.............................................130 Typy ankiet stosowanych w badaniach społecznych......... 5.........3..................2....................................1.......................3........123 Warunki określające poprawne przeprowadzenie wywiadu.............137 Badania oparte na dokumentach...................3...116 Zalety obserwacji i trudności związane ze stosowaniem tej metody badań............2................................... 6........1............................................1......1....................... 127 Badania ankietowe........................116 Próba systematyzacji.................................................................................2.. 7..............2...................141 ..4..............2...............120 Typy wywiadu.... 8..... Struktura ankiety............................................3.............................. 7................. Uwagi na temat przydatności badań ankietowych......122 Wywiady indywidualne i zbiorowe......................................................................................................... 8................................................... 5..........3..3.......3.......................................

................2.......................... Skalowanie..........186 Typy wyjaśnień faktów społecznych..............145 Socjometria....4...............................................2............... 156 10..............................: „Wstęp do metod i technik badań społecznych"..........1............167 Analiza jakościowa.......................180 Wyjaśnianie zjawisk społecznych.......................................................... 198 Analiza uwarunkowań zaufania i podejrzliwości.3............. 182 Określenie problemu.............................156 10.................................. Kategoryzacja.................................................................:.................... 11....8.....1.......... 11......................158 10........................ (Warszawa 1984)........3................................... opublikowane przez Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego...1......................182 Rozwój poglądów na temat naukowego wyjaśniania................ 9.................................................. 10................................2......... 9.................................3..............................1....................1............................................................. 12......................... Zapotrzebowanie na tego rodzaju wprowadzenie w złożoną .....2....................................................156 Przygotowanie danych do analizy ilościowej ijakościowej.......................5.......................................................................1......201 Wybrana literatura...................... 11.1...... 198 Podstawy zaufania i podejrzliwości.................................... podobnie jak dwa poprzednie wydania z lat 1976 i 1979............ 11.................................. 12.......................................... 10.............157 10.................3.................2......... która ukazała się nakładem Państwowego Wydawnictwa Naukowego już przed laty zniknęła z rynku księgarskiego.........160 10.........................................................................2............................................1.......................................................................................208 7 OD AUTORA Trzecie wydanie książki pt.... 10........................................................................................................... Klasyfikacja..158 10... 10.................143 Problem wiarygodności danych zawartych w dokumentach.................... Analiza ilościowa................................2............... 12.......176 Sprawozdanie z badań......... 190 Metodologiczne aspekty zaufania i podejrzliwości.........................................................1......................................................................................................1............... Selekcja......................................................................... 9................. Dokumenty okolicznościowe.............................148 Ilościowe analizy socjogramu..................... 8.........................................4.........152 Opracowanie zebranych materiałów badawczych..........................................................148 Założenia socjometrii i jej zastosowanie....... Weryfikacja................................

Dlatego jednym z jego celów jest także wskazanie pełniejszych opracowań z tego zakresu. Mam świadomość tego. Brak natomiast publikacji uogólniających dotychczasowe refleksje na ten temat i stanowiących swoisty przewodnik po tej problematyce. Znaniecki. którzy acz nie mająprogramowych zajęć z wymienionego przedmiotu. czy „wprowadzenie" w określoną problematykę.in. w związku z przygotowaniami pracy dyplomowej i potrzebą zbierania przeróżnych danych. Chcę także przestrzec Czytelnika przed naiwną wiarą w możliwość osiągnięcia cudów poznawczych poprzez bezkrytyczne stosowanie do badań rzeczywistości społecznej metod zaczerpniętych z innych nauk niż nauki społeczne. . starałem się również przybliżyć ją przynajmniej w pewnym stopniu Czytelnikowi. dodajmy nie zawsze łatwo dostępnych. Są one jednak rozsiane nie tylko w różnych książkach. Chałasiński. Dilthey. Natomiast w części drugiej omawiam bardziej szczegółowo stosowane sposoby badania rzeczywistości społecznej. Wskazuję także na istniejącą literaturę obcojęzyczną. wskazując zarówno na ich zalety. Obecne wydanie jest zmodyfikowanąi poszerzoną wersjąlll-go wydania. Książka ta jest napisana przede wszystkim dla studentów tych kierunków studiów. to jednak są zmuszeni do korzystania z metod i technik badań społecznych. P. 9 Książka ta składa się z dwóch części. Ossowski. Weber. W. a równocześnie wskazać na konieczność postawy nacechowanej dużą rzetelnościąbadawcząi otwartościąna osiągnięcia metodologii. jak np. ale także w licznych czasopismach fachowych.problematykę metodologii badań społecznych zachęciło mnie do dalszych prac nad kolejnym wydaniem wymienionej publikacji. W polskojęzycznej literaturze nie brak oczywiście publikacji. Toteż w mojej książce. jak metody i techniki badań społecznych. przypominając poglądy głoszone na ten temat przez tak wybitnych przedstawicieli nauk społecznych. krytycyzmem i oczywiście znajomością stosowanych metod. niemniej trudno osiągalnych. że nie wszystko o czym można pod tym tytułem napisać zostało przeze mnie w pełni przedstawione. uwzględniając nowsze pozycje. np. FI. aby ułatwić im poruszanie się wśród złożonych problemów metodologicznych. Czy i o ile moje zamierzenia zostały zrealizowane? Odpowiedź na te pytania należy do Czytelnika. W pierwszym z nich staram się ukazać. Swoistym zakończeniem tej części są ostatnie dwa fragmenty. co i w jakim stopniu możemy właśnie poprzez badania wyjaśnić w naukach społecznych. Sorokin czy M. uwzględniającą także nowszą literaturę przedmiotu. zarówno o charakterze ogólniejszym —jak też odnoszących się do badań w poszczególnych naukach społecznych. Ale — korzystając z doświadczeń związanych z wcześniejszymi wydaniami — starałem się uwzględnić także jego przydatność dla tych studentów. St. a nie podręcznik metod i technik badań. W pierwszej — ogólnej chcę m. a nawet zarysowane skrótowo. J. jak i wady. których programy przewidują taki przedmiot. Jest to jednak przecież tylko „wstęp". w jakich występują refleksje metodologiczne. jakie wymieniam w „Literaturze uzupełniającej". prezentując problemy metodologiczne badań społecznych i wskazując na istniejącą literaturę przedmiotu. poświęcone wyjaśnianiu zjawisk społecznych oraz metodologicznym aspektom zaufania i podejrzliwości. W drugim — z kolei — podejmuję krytyczną refleksję o charakterze ogólnometodologicznym. uczulić Czytelnika na złożoność i specyfikę metod i technik badań tej dziedziny.

13 Stanisław Ossowski — podejmując tego rodzaju refleksje — stwierdził trafnie. a także dzięki możliwościom ich wykorzystania w przeobrażaniach świata. luty 1995 r. METODOLOGICZNE PROBLEMY BADAŃ SPOŁECZNYCH SPECYFIKA NAUK SPOŁECZNYCH Pod wpływem osiągnięć poznawczych nauk przyrodniczych. (4) konflikt pomiędzy ograniczeniem się do metod standaryzowanych a miarodajnością wskaźników i subtelnością praktyki. że w interesującym nas przypadku trzeba rozpatrzyć następujące zagadnienia: „. że wiedza o rzeczywistości społecznej jest raczej nikła. wzrasta ich zainteresowanie osiągnięciami poznawczymi i praktycznymi nauk zajmujących się środowiskiem społecznym. że ich życie określa nie tylko środowisko naturalne. że coraz bardziej pojawiała się konieczność krytycznej refleksji nad możliwościami adaptacji metod badawczych nauk przyrodniczych do potrzeb badań rzeczywistości społecznej.1. ponieważ są one zbieżne z wysuwanym przez metodologów postulatem jedności nauki oraz wynikającym z niego postulatem jedności założeń metodologicznych. Oczywiście. Skłania to jednak również do intensyfikacji poszukiwań skutecznych sposobów przezwyciężenia istniejących słabości.. Nic więc dziwnego. mało precyzyjna i nie odpowiada wzrastającym potrzebom poznawczym i praktycznym. Okazało się. podejmowane w tym zakresie próby nastręczają wiele problemów. (3) konflikt pomiędzy postulatem systematyczności badań i postulatem ubiegania się o wnioski ogólne. I wówczas ujawnia się słabość wspomnianych nauk.in.(1) z dawna obserwowany wpływ rezultatów badań na rzeczywistość. Wszelkie bezkrytyczne przenoszenia owych metod do badań zjawisk społecznych nie dawały wcale spodziewanych efektów poznawczych i kończyły się co najwyżej próbąjakiego udziwnienia nauk społecznych. co skrótowo jest nazywane rzeczywistością społeczną. Janusz Sztumski Część pierwsza ZAGADNIENIA OGÓLNE 1. Bowiem w miarę upowszechniania się wśród ludzi przekonania o tym. współtworzących to. (2) bezpośredni wpływ samych czynności badawczych na badaną rzeczywistość. Pomimo jednak teoretycznej zasadności koncepcji wykorzystania metod nauk przyrodniczych do badań zjawisk społecznych. m. poprzez podejmowanie prób zmierzających do wykorzystania doświadczeń metodologicznych nauk przyrodniczych. zaznaczyły się dążenia zmierzające do użycia metod badawczych stosowanych dotąd we wspomnianych naukach również do badań zjawisk społecznych w całym ich bogactwie i złożoności. 1. nie ograniczone wyznacznikami historycznymi. ale również i środowisko społeczne. (5) udział doświadczenia wewnętrznego w praktyce badawczej"1. do której wnioski z badań mają się odnosić. poszukiwania wsparcia dla nauk społecznych w innych naukach jest w pełni zasadne. .Katowice. a zwłaszcza socjologią..

że „. występuje niebezpieczeństwo polegające na tym.. Bowiem rezultaty badań albo oparte na nich przewidywania kształtują nie tylko zachowanie badających. postawami dotyczącymi określonych spraw i nie widzieliby powodów do ich ewentualnej zmiany. Otóż pod jej wpływem zaczynają dokonywać się w świadomości ludzi określone procesy przewartościowań. ale również badanych. jeśli przenikną do ich świadomości. Jednakże żadne z tych odkryć czy też inne odkrycia dokonane w naukach przyrodniczych nie kształtuje przecież przez sam fakt swego zaistnienia przyrody czy poszczególnych jej zjawisk dopóki nie zostanie do tego celu wykorzystane przez człowieka.Przyjrzyjmy się bliżej wyróżnionym zagadnieniom. jeżeli popełnią jakieś uchybienie metodologiczne. czyli będą użyte do celowego działania. że „najostrzej wszakże różnica pomiędzy przyrodnikiem a badaczem . tzn. jakimi byli wcześniej. że wyniki wszelkich badań naukowych. to mogą z reguły powtórzyć swoje doświadczenia na tym samym przedmiocie lub na identycznym. A dalej wskazywał. Tytułem przykładu przypomnijmy o wpływie heliocentrycznej teorii Kopernika czy też o odkryciach fizyki jądrowej w naszych czasach na świadomość i postawy ludzkie. spowodowały z ich strony działania obronne. przed uczestnictwem w badaniach. mogą zmieniać daną rzeczywistość. jak w badaniach np. a w dalszej konsekwencji do określonych zmian społecznopolitycznych. gdy podejmujemy badania zjawisk należących do sfery zainteresowań wspomnianych nauk. o których być może nigdy by nie myśleli. „teoria umowy społecznej". 1. a tym samym nie zastanawialiby się nad nimi. 2. jeśli zostaną zastosowane w praktyce.. to na ogół nie może swoich badań powtórzyć w tym samym środowisku społecznym. Pouczającym przykładem są skutki. socjologa lub psychologa. ponieważ każde z nich wskazuje na specyfikę nauk społecznych. Wiadomo.". Słusznie jednak wskazywał Ossowski.. fizyk czy biolog. ponieważ badani nie sąjuż tymi samymi ludźmi. Jeżeli natomiast podobny błąd popełni socjolog. 3.in. na terenie nauk społecznych wyniki badań mogą powodować zmiany nie mające analogii w sferze nauk przyrodniczych. w społeczeństwie francuskim przed rewolucją w XVIII wieku tzw. jakie spowodowała np. gdzie dane teorie będą znane. Zarówno w sferze nauk przyrodniczych. na tym samym zbiorze ludzi. gdy zostały potwierdzone także przez innych badaczy i przeniknęły do świadomości kapitalistów. „Analogia pomiędzy socjologią empiryczną a naukami przyrodniczymi zawodzi także w sprawie zasięgu wniosków indukcyjnych opartych na systematycznych badaniach" — zauważył nie bez racji Ossowski3. a więc zarówno przyrodniczych. które z czasem doprowadziły m. czy też nad swoimi poglądami. jak i społecznych. Otóż pod wpływem badań nasunęły im się problemy. Natomiast już sam fakt opublikowania teorii dotyczących problemów społecznych może spowodować określone zmiany w tych społeczeństwach. Chemik.. którą trzeba i należy brać pod uwagę wtedy. a tym samym stały się jednym z czynników zapobiegających katastrofie tego ustroju2. przez Karola Marksa zagrożenia kapitalizmu. Ukazane np. do prze14 obrażenia się „poddanych" w „obywateli". Niewątpliwie osiągnięcia nauk przyrodniczych i wiedza o nich mają także wpływ na sytuację społeczną. Ale ze względu na powtarzalność zjawisk przyrodniczych niebezpieczeństwo to nie jest tak poważne w sferze badań przyrodnika. opiniami. że proces badawczy niszczy normalne warunki istnienia przedmiotu badań. jak i społecznych.

norm itp. to np. co da się sprowadzić do przyjętych standardów. co łączy się jednak z odejściem od standardowych metod7. Natomiast znane nam właściwości psycho-socjo-demograficzne badanej zbiorowości. Jak trudno sformułować metodologicznie poprawne pytania w ankiecie i jak liczne pułapki czyhają na badających przy interpretacji zebranych odpowiedzi ukazują socjologowie. „pytań otwartych" w ankietach i zastępowanie ich „pytaniami zamkniętymi" w celu osiągnięcia standaryzacji nie daje badającemu wcale takich samych możliwości. Dlatego też jednogłośność nie oznacza wcale jednomyślności. aby w badaniach empirycznych osiągnąć reprezentatywność próbki badanej populacji i taką normalizację danych. którzy zajmują się problemami metodologicznymi6. jednakowe odpowiedzi na to samo pytanie nie wskazują bynajmniej na identyczne postawy czy opinie respondentów. gdzie dany metal występuje. ponieważ pozwala na uchwycenie tylko tego. gdy zastosujemy zróżnicowane techniki badawcze. Natomiast ze zjawiskami społecznymi sprawa się przedstawia inaczej: uwarunkowanie kulturowe odbiera neutralność współczynnikom czasowo-przestrzennym. uwzględniające właściwości poszczególnych respondentów. w badaniach ankietowych dąży się do standaryzacji pytań. jak np. W naukach społecznych możliwości standaryzacji są nader ograniczone specyfiką tych nauk. np. Unikanie tzw. o której wcześniej była mowa. „Ograniczenie się w badaniach socjologicznych do ścisłych standaryzowanych metod wedle wzoru nauk przyrodniczych nie tylko eliminuje materiały z przeszłości. ale równocześnie upraszcza też badaną rzeczywistość. Możliwość względnie swobodnego kształtowania warunków. Newtona czy Einsteina nie wypadłyby inaczej. ale —jak zauważył Ossowski — pociąga za sobą inne jeszcze skutki nieznane naukom przyrodniczym". „Mamy więc prawo sądzić — pisał Ossowski — że eksperymenty Galileusza. np. Bowiem o ile równe słupki rtęci w jednakowych termometrach są niewątpliwymi wskaźnikami identycznych temperatur. nie będą wcale identyczne w każdym miejscu i czasie. Standaryzacja usprawnia niewątpliwie opracowanie odpowiedzi. W socjologii standaryzacja wiąże się np. Każda z osób odpowiadających „tak" albo „nie" może przecież kierować się zupełnie różnymi motywami. fizykowi stosowanie identycznych narzędzi pomiaru dla określenia danych parametrów. Stwierdzenia przedstawiciela nauk społecznych. jakie występują w badaniach eksperymentalnych prowadzonych w naukach społecznych. a w tej mierze socjologa lub psychologa są zatem ważne hic et nunc i wszelkie próby ich uogólnień mogą opierać się jedynie na rachunku prawdopodobieństwa. Ustalone właściwości żelaza lub innego metalu będą sprawdzały się w każdym miejscu i czasie. . aby nadawały się one do opracowań statystycznych oraz do maksymalnej depersonifikacji procesu badawczego. w jakich przeprowadza się doświadczenie przyrodnicze nie powodujątak poważnych ograniczeń sytuacyjnych.zjawisk społecznych przy budowaniu indukcyjnych uogólnień objawia się w ich stosunku do materiałów z przeszłości". 15 4. redukując przez to samo ogólność wniosków indukcyjnych"4. z dążeniem do tego. studentów jakiegoś typu szkoły wyższej. uhistorycznia materiały. redukującego do minimum wpływ osoby badacza na osiągane wyniki5. Ewentualne różnice w opiniach i postawach można ujawnić dopiero wówczas. gdyby je przeprowadzono w czasach faraonów lub w czasach paleolitu. Z powyższych dążeń wynikają szczegółowe dyrektywy dla konkretnych metod stosowanych w empirycznej socjologii.

Trudno wyobrazić sobie. Alfred Vierkandt i Karl Mannheim. jaka stanowi właśnie owądif-ferentia specifica. a więc np. jakie występują we wszystkich naukach. ale wszelkie działania w tym zakresie powinny uwzględniać zarówno to. Uwzględniając swoistość nauk społecznych. jak np. według którego wzrostowi dochodu narodowego towarzyszy wzrost konsumpcji. z nauk przyrodniczych do nauk społecznych. że zostały one do końca przezwyciężone i nie mają dzisiaj swoich zwolenników. pozwalającąna wyodrębnienie tychże nauk spośród innych. że zagrożenie zewnętrzne wzmaga zwartość grupy — są lepiej zrozumiałe. czyli wpływu doświadczeń życiowych danego badacza i jego intelektu na poznawanie rzeczywistości społecznej. Wczuwanie się np. że poznanie intuicyjne. Wadliwość tego rodzaju poglądów została już dawno wykazana przez takich uczonych. socjologa w sytuacje społeczne badanych ludzi pozwala zrozumieć ich sposób myślenia. to nie mamy oczywiście zamiaru przekonywania o tym. w spinozjańskim lub bergsonowskim rozumieniu. członka oddziału wojskowego zagrożonego przez wroga8. Jaką rolę odgrywa doświadczenie wewnętrzne w zrozumieniu mechanizmów zależności wykrytych w sferze zjawisk społecznych ukazująnastępujące przykłady. Otóż nauki społeczne — podobnie jak wszystkie inne — są: 17 . którzy twierdzili. Istnieje także możliwość przenoszenia metod badawczych z jednych nauk do drugich. że zjawiska świata duchowego i społecznego nie mogą być badane takimi samymi metodami jak przyroda i dlatego postulowali rozumowe „wczuwanie się" w przedmiot poznania i jego intuicyjne zgłębianie10. jest wyższe od innych sposobów poznawania9. można wskazać na te cechy wspólne. a tym samym daje jemu lepsze szanse na poznanie badanych zjawisk. W naukach społecznych — w przeciwieństwie do nauk przyrodniczych — wpływ doświadczenia wewnętrznego badacza jest nie tylko trudny do wyeliminowania. jeżeli wczuwamy się w sytuację ludzi. wpływ ten nie zawsze jest negatywny. do jakiego doszli ongiś m. których dochody wzrosły. istniejące opinie i odpowiadające im postawy. które bada.in. wolniejszy od wzrostu dochodu lub ukazane przez Simmela prawo socjologiczne. aby człowiek badający zjawiska społeczne —jako istota społeczna — mógł je badać z takim samym obiektywizmem. Kiedy mówimy o roli doświadczenia wewnętrznego w poznaniu zjawisk społecznych. co wspólne wszystkim naukom. zjawiska przyrody. historyk czy ekonomista wczuwa się po prostu volens nolens w sytuację i stosunki społeczne.5. jak też i odrębność nauk społecznych. a nawyki konsumpcyjne nie pozwalają zmienić dotychczasowego stylu życia lub w sytuację np. z jakim bada np. Max Weber. Socjolog. co nie znaczy wcale. Również ukazywanie odrębności nauk społecznych nie powinny skłaniać do wniosku. Postulowana przez metodologów jedność nauki i jego założeń metodologicznych nie wyklucza wcale odrębności poszczególnych nauk. Otóż znane twierdzenie Keynesa. Dilthey i Husserl. ale co więcej. Chodzi jedynie o ukazanie wpływu i znaczenia czynnika subiektywnego w badaniach społecznych. ponieważ to właś16 nie wczuwanie się pozwala jemu o wiele lepiej czy głębiej zrozumieć dane zjawisko.

faktami itp. PRZEDMIOT I CEL BADAŃ SPOŁECZNYCH Rozmaitymi tworami życia zbiorowego ludzi. socjologia. że wszelkie zdarzenia i zjawiska. czy myśli jakiegoś podmiotu. . przeczuć. tzn. f) otwarte i dopuszczające zmiany — tzn. przeróżnymi strukturami. Kolejność. a tym samym podlegają określonym prawidłowościom. wewnętrzną spójność. zgodnie ze swoją specyfiką. iż starają się badać go w sposób wolny od uprzedzeń. c) generalizujące — bowiem zmierzają do ustalenia ogólniejszych zasad i praw rządzących badanymi zjawiskami. g) s p r a w d z a 1 n e są też ich wyniki i metody zarówno na drodze teoretycznej. ekonomia polityczna i in. Zauważmy.2. który jest określony w swoim istnieniu i rozwoju świadomością istot ludzkich. poprzez logiczną krytykę. nie są więc zbiorami dogmatów. jak i w sposób empiryczny. tzn. uczuć. lecz są dostępne każdemu poznającemu człowiekowi. konstatacji w kategoriach. z ich sprawdzalnością. jak i jakościowym. zjawiskami i procesami społecznymi. nie stanowią one zamkniętych zbiorów twierdzeń. np. czyli mówiąc bardziej skrótowo — tzw. b) deterministyczne — ponieważ zakładając. 18 1. poprzez przedmiotową i społeczną praktykę. w jakiej wymieniono powyższe cechy nie świadczy o stopniu ich ważności. tzn. czyli w sposób wolny od irracjonalnych koncepcji. rzeczywistością społeczną — zajmuje się wiele nauk. ponieważ nauka ta stwarza najszersze podstawy do penetracji rzeczywistości społecznej. czyli sine irra et studio. a stosowane w niej metody i techniki badawcze — podobnie jak też jej kategoria i prawa — są stosowane w pozostałych naukach społecznych. że traktują przedmiot swoich badań jako byt istniejący niezależnie od poznającego przedmiotu. lecz twierdzeń. etnologia. jak też z uwagi na dążność do racjonalnego przedstawiania badanych faktów. ustalonych raz na zawsze zarówno pod względem ilościowym. d) intersubiektywne — dążąc do ujęć swoich ustaleń. opisów. historia. które nie są zależne wyłącznie od doznań. że pomimo pewnych zbieżności i podobieństw o charakterze metodologicznym z innymi naukami. jakie badają. ale również dlatego. Rozważania dotyczące przedmiotu badań zawężam do socjologii. są w sposób konieczny wyznaczone przez ogół kształtujących je warunków.. zdarzeniami na podstawie uogólniania swoich efektów poznawczych. z których każda dąży do rozpoznania poszczególnych jej fragmentów. Bowiem wszystkie wespół potwierdzają autentyczność nauk społecznych. nauki społeczne różnią się jednak od pozostałych specyficznym charakterem przedmiotu swoich badań.a) obiektywne — nie tylko w tym znaczeniu. które mogą być uzupełniane nowymi i modyfikowane na skutek rozwoju danej nauki. e) logiczne — zarówno ze względu na swoją strukturę. Niewątpliwie problematyka metod i technik badawczych stosowanych w interesujących nas naukach łączy się przede wszystkim z właściwościami wymienionymi na końcu. prawidłowości itp.

Bez przesady można powiedzieć. a. jakimi kierują się oni na co dzień. że jest on bardzo złożony. czyli z przynależnością do nich nie łączą się żadne obowiązki lub uprawnienia społeczne. cech przypadkowych. w których pomiędzy tworzącymi je osobnikami. Zbiorowisko społeczne tworzy zbiór ludzi przebywających mniej lub więcej stale w pewnych określonych ramach przestrzennych w takim skupieniu. zarówno materialne (np. wynikające z faktu ich przynależności do danego zbioru. Natomiast zbiory utworzone przez postronnego obserwatora jakiejś licznej grupy ludzi. jakie możemy wyróżnić wśród załóg wielu zakładów pracy. ponieważ w nich właśnie kształtują się opinie. które powstały w praktyce życia społecznego. które badający zastaje w istniejących zbiorowościach. Zbiorowościami społecznymi nazywamy wszystkie takie zbiory ludzi. czy też wierzenia ludzi. jak również idealne. jak np. występują jakieś wzajemne oddziaływania. że praktycznie możliwa jest styczność . Do najbardziej typowych zbiorów społecznych zaliczamy zbiorowiska społeczne i kategorie społeczne. rudym czy łysym nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji społecznych.Przechodząc do charakterystyki przedmiotu badań socjologii trzeba już na początku wskazać. Spróbujmy przyjrzeć się bliżej temu. na którym opiera się wymienione wyróżnienie jest cechą ukształtowaną w życiu społecznym i odpowiednio wartościowaną społecznie. klasy i warstwy społeczne. b) instytucje społeczne oraz c) procesy i zjawiska społeczne. wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych pracowników. postawy i zachowania ludzi oraz wartości. Tego rodzaju zbiory mogą być niekiedy przydatne dla celów praktycznych. idee. że np. brunetem. dla potrzeb marketingu itp. np. tzn. kolektywy itp. np. Do najistotniejszych jej składników zaliczamy: a) zbiorowości i zbiory społeczne. ktoś jest blondynem. w przeciwieństwie do zbiorów logicznych. że przedmiotem tych badań jest wszystko to. jakie sam tworzy dla określonych potrzeb na podstawie dowolnej cechy wspólnej. czyli zostały ukształtowane w procesie współżycia ludzi ze sobą w obrębie danej zbiorowości. bowiem wykształ19 cenie. To. różne zbiorowości społeczne). W ostatnich latach np. występującej u interesujących go ludzi. różnego rodzaju publiczności itp. Obejmuje bowiem rozmaite twory życia społecznego. kliki. do których zaliczamy np. są przykładem zbiorów społecznych. co z socjologicznego punktu widzenia składa się na tą rzeczywistość społeczną. który na podstawie dowolnej cechy. Przykładowo zalicza się do tego typu tworów społecznych: grupy. pozwalających w konsekwentny sposób podzielić daną grupę na pewną ilość mniejszych grup. Są to zatem zbiory. są przykładem zbiorów logicznych. co składa się na rzeczywistość społeczną. przesądy. barwy włosów lub rodzaju nakrycia głowy itp. dużym zainteresowaniem nie tylko socjologów cieszą się przeróżne małe grupy społeczne. rodzina. Zbiory np. grupy koleżeńskie. Zbiorami społecznymi nazywamy takie twory. Nie posiadają one jednak walorów zbiorów społecznych.

np. faktów społecznych. „wielebny" itd. Posługujemy się nim zarówno dla oznaczenia przeróżnych tworów prawnych lub organizacyjnych. opinie. Spotykamy się z wieloma zbiorowiskami społecznymi. 3) zasady i normy społeczne regulujące zachowanie i współżycie ludzi. (czyli „funkcje") i uprawnienia. rola męża i ojca. wzajemnie warunkujące się przeobrażenia w różnych tworach społecznych lub w życiu danego społeczeństwa. stanu cywilnego. pokrewieństwa. kapitana statku—jako „pierwszego po Bogu" itp. jak np. zachowania itp. fundacje. jak też kulturowo-antropologicznych. dla danego regionu geograficznego.wykształcenia i zawodu. stających się z czasem instytucjami. Do najbardziej powszechnych kategorii społecznych zalicza się kategorie: płci. ale są utożsamiani z zajmowanym stanowiskiem. że łączy się z nimi określone obowiązki. „prezes". przebiegające regularnie po sobie. „p. postawy i . powołane do realizacji określonych funkcji powszechnie użytecznych. różne agendy państwowe.bezpośrednia osób tego zbioru ze sobą. Procesami społecznymi nazywamy rozmaite. ruchliwość społeczna. które są zróżnicowane w poszczególnych grupach społecznych i które ulegająprzeobrażeniom wraz z rozwojem społecznym. Stąd wielość znaczeń tego terminu. wieku. którym określa się proces upowszechnienia się i utrwalania jakiegoś sposobu postępowania. (czyli „pozycje społeczne")11. np. np. Z przynależności do każdej z kategorii społecznych wynikają określone zwyczajowo i prawnie obowiązki i uprawnienia. małżeństwo. Zjawiskami społecznymi nazywamy z kolei wszelkie uzewnętrznione i masowe wytwory współżycia oraz wzajemnego oddziaływania na siebie ludzi. spółdzielcze. które różnią się zarówno wielkością jak też innymi cechami charakterystycznymi np. w jednym z wyróżnionych znaczeń. kręgu kulturowego oraz stopnia rozwoju społeczno-gospodarczego danego zbiorowiska. które same przez się lub przez swój rzeczywisty czy domniemany związek strukturalny lub funkcjonalny z innymi cechami. Termin „instytucja społeczna" nie jest jednoznaczny. jakich naruszenie spotyka się ze społeczną dezaprobatą. b. „szef. 2) względnie ustabilizowane i prawnie określone formy społecznego współżycia. urzędem lub godnością czyli jawią się w świadomości innych jako np. samorządowe. „Zbiorowisko miejscowości X" jest określeniem oznaczającym po prostu wszystkich ludzi zamieszkujących stale lub okresowo na terenie danej miejscowości. godności lub funkcji społecznych i w świadomości ludzi danych społeczności występują nie jako konkretne osoby. rodzina. wspólnota religijna itp. 5) także role społeczne mogą stać się swoistymi instytucjami. jako „głowy rodziny". Kategorią społeczną nazywa się z kolei zbiór ludzi wydzielony w praktyce życia społecznego w obrębie różnych struktur społecznych ze względu na określone cechy fizyczne lub inne. wydają się ludziom na tyle ważne. które stają się ucieleśnieniem urzędów. Zet". Z terminem „instytucja" łączy się pochodny — mianowicie — „instytucjonalizacja". spośród których wskażemy następujące: 20 1) zorganizowane twory społeczne. c. stowarzyszenia itp. 4) poszczególne osoby fizyczne. jak np.Iksiński" czy „p.

Badania empiryczne przyczyniająsię zatem niewątpliwie do poznania uwarunkowań i prawidłowości zjawisk i procesów społecznych. a ponadto mogą ich niepotrzebnie wikłać w mniej lub bardziej jałowe spory filozoficzne. wierzenia. które — najogólniej — odnoszą się do natury danego przedmiotu. 4) uzyskanie wiadomości o nieznanych dotąd. Odpowiedź na pytanie o to czym jest dla nas przedmiot badań. które opierają się na badaniach empirycznych. Biorąc powyższe pod uwagę zasadną jest teza. Oprócz realizowania celu poznawczego ważne jest także kształtowa-n i e rzeczywistości społecznej. że refleksje ontologiczne nie wywierają istotnego wpływu na przebieg lub wyniki badań. Zauważmy też. co chcemy badać — podobnie też to —jak chcemy realizować nasze zamierzenia badawcze. Uwaga ta odnosi się również do pozostałych nauk społecznych.3. dotyczy kwestii ontologicznych. a w tej mierze i w socjologii. 3) wzbogacenie dotychczasowej wiedzy o poszczególnych przejawach życia społecznego poprzez uzupełnienie jej nowymi danymi i wynikającymi z nich wnioskami. dostarczając wspominanym naukom podstawowej wiedzy o prawidłowościach istnienia i przeobrażeń rzeczywistości społecznej. ukazując możliwości jej kształtowania. a tym samym i do poszerzenia zarówno poznawczych. które mogą okazać się przydatne zarówno dla celów poznawczych. tzn. usystematyzowanej wiedzy odnoszącej się do rzeczywistości społecznej. 2) uściślenia zakresu stosowalności poszczególnych teorii do potrzeb praktyki. FILOZOFICZNE PODSTAWY BADAŃ SPOŁECZNYCH To. tzn.zachowania ludzi. w związku z tym prognozowanie i planowanie jej przeobrażeń. jak i praktycznych. wiąże się z potrzebą świadomego lub milczącego przyjęcia określonych podstaw filozoficznych. jakaś grupa społeczna itp. że rozwój teoretycznych i praktycznych możliwości socjologii jest również istotny dla innych nauk społecznych. ponieważ przyczynia się do ich rozwoju. co umożliwia właśnie stymulowanie procesów społecznych. moda. Jednakże dla współczesnych nauk społecznych nie jest to wcale cel jedyny. Podobnie jak we wszystkich naukach. Powyższe mniemanie nie jest jednak zasadne. do jego charakteru. materialne i niematerialne twory życia zbiorowego ludzi. Wielu badaczy zjawisk społecznych jest skłonnych mniemać. co pozwala rozszerzenie penetracji naukowej na nowe obszary rzeczywistości społecznej. rodzaju i istoty. 1. W związku z tym . jakie z nich wynikają. czym jest dla nas wybrany przedmiot badań oraz jakie są uwarunkowania jego poznania. aby służyć potrzebom praktyki społecznej. celem podejmowanych badań jest — najogólniej biorąc — naukowe poznanie badanej rzeczywistości. społeczeństwo. dotyczących tego. zainteresowania itp. że poprzez badania empiryczne w socjologii uzyskujemy możliwość: 21 1) sprawdzenia prawdziwości istniejących już teorii oraz wniosków. jak i praktycznych możliwości socjologii. jak też do tego. czyli niezbadanych faktach i zjawiskach społecznych. zachodzące w nim procesy. tak też w naukach społecznych. Poprzez badania empiryczne w socjologii zmierza się więc zarówno do rozwijania teorii. wytwory życia społecznego. np.

Jednak z tą chwilą. h) możliwość i rzeczywistość oraz i) przyczyna i s k u t e k w rzeczywistości społecznej. jak też obiektywnie określoną treść.Odzwierciedlają one zarówno istniejące w rzeczywistości społecznej prawidłowości. Jej wpływ na konkretne stawianie zagadnień i na toczące się w socjologii spory był nieraz podkreślany12. Jako subiektywne formy ujmowania obiektywnych zależności nie są one stabilne. to jednak nie są one wcale obojętne dla podejścia do empirycznych badań wspomnianego tworu społecznego13. Przyjrzyjmy się bliżej walorom poznawczym wymienionych kategorii w odniesieniu do nauk społecznych. które sprawiają. ma reperkusje w ogólnych dyrektywach metodologicznych oraz w technikach zbierania i interpretowania materiałów. 23 a. a nie dowolnymi lub umownymi tworami. Ogólna teoria 22 rzeczywistości — czy jest ona konsekwentną doktryną filozoficzną. b) określenie tego. które są przydatne zarówno do badań przyrody. Na szczególną uwagę zasługują następujące kategorie: a) wzajemny związek badanych zjawisk. Dobrą ilustracją powyższego poglądu są refleksje Tadeusza Szczurkiewicza związane z poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie czym jest grupa społeczna. czy też tylko zlepkiem potocznych wyobrażeń — dostarcza nie tylko aparatu pojęciowego. Zauważmy. g) miara. lecz ulegają zmianom i przeobrażeniom w miarę dokonywania się postępu wiedzy ludzkiej o życiu społecznym i jego wytworach. Badając rzeczywistość społeczną w całym bogactwie jej przeróżnych wytworów. czy jest wyraźnie sformułowany.trafna jest wypowiedź Jana Szczepańskiego. I chociaż odpowiedzi na pytanie dotyczące rzeczywistości grupy społecznej oraz jej charakteru są bardziej ważne dla socjologii teoretycznej niż empirycznej. c) istota i zjawisko. że „każdy pogląd na rzeczywistość społeczną.in. że pomiędzy poszczególnymi zjawiskami przyrody czy też zjawiskami społecznymi. na które należałoby zwrócić uwagę. niezależnie od tego. czy też milcząco przyjęty. które mają zarówno obiektywne podłoże. iż zmiany jednego . jak i społeczeństwa. ponieważ umożliwiają zrozumienie rozmaitych prawidłowości oraz przeobrażeń jakie mają w nich miejsce. jako istniejące już formy ujęcia danej rzeczywistości. jak też kolejne szczeble poznania tejże rzeczywistości przez ludzi. f)jakość i ilość. d) treść i forma. Kategoriami danej nauki nazywamy jej podstawowe pojęcia. w jakich przejawia się ona ludziom. uzyskują względną niezależność i przeciwstawiają się każdemu nowemu doświadczeniu poznawczemu. kiedy pojawią się. lecz także ram odniesienia dla interpretacji materiałów. Oprócz wyboru założeń ontologicznych lub epistemologicznych w przypadku filozoficznych podstaw badań społecznych wchodzą w grę także określone kategorie ogólnej metodologii. a tym samym wpływają w pewnym stopniu a p r i o -r i na nasze poznanie. istniejąm. a nawet cechami tego samego zjawiska. cojednostkowe. takie relacje. szczególne i ogólne w badanej sferze. odwołujemy się przede wszystkim do następujących kategorii metodologicznych. ponieważ są uogólnieniami ludzkiego poznania. e) konieczność i przypadkowość.

tzn. co w pewnej mierze jest właściwe temu. nie ma . Uważam. w którym przejawiają się właściwości charakterystyczne dla każdej wojny. obejmującym oprócz właściwości wspólnych wielu faktom. charakteryzuje swoista świadomość. Tytułem przykładu wymieńmy taki związek wzajemny: świadomość ludzi a społeczno-gospodarcze warunki ich życia. Natomiast to. oraz ogólnych prawidłowości rozwojowych. przejawia się w jednostkowym. tzn. co istotne. a przeobrażenia świadomości z kolei na materialne warunki ich życia. to. co jednostkowe i ogólne. także pewne specyficzne elementy często jednostkowe. Istota np. zaliczamy do ich zjawiskowej strony14. a ponadto oprócz tego. zawiera też to. c. jakie zachodzą w materialnych warunkach życia (obejmujących także sferę kultury) danych ludzi rzutują nieuchronnie — acz nie automatycznie — na przeobrażenia ich świadomości. ukształtowana jego osobistymi dziejami. Szczegółowym —jest natomiast to. jak się produkuje i za pomocą jakich narzędzi — określa istotę poszczególnych formacji społecznoekonomicznych. Natomiast zjawisko jest szerszym ujęciem. że obie te kategorie są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się warunkują. Wśród badanych zjawisk społecznych możemy wyróżnić nie tylko powtarzalne właściwości. co najogólniejsze. Podobną różnorodność poglądów można odnotować wśród filozofów odnośnie treści i formy. a w odniesieniu do zjawisk społecznych. Konkretna wojna jest np. danego tworu społecznego obejmuje wewnętrzne. co jednostkowe i temu. jako odzwierciedlenie w ludzkiej głowie danych warunków bytu społecznego. że obie omawiane kategorie trzeba rozpatrywać łącznie. c o się produkuje.. Poszukiwania istoty zmierzają do ukazania najgłębszych związków wewnę24 trznych.Otóż istniejący związek powoduje. co ogólne. jako to. całokształt zjawisk społecznych. np. Kategoria ta służy więc dla odróżnienia tego. także w odniesieniu do zjawisk społecznych. Dla zilustrowania tych różnic posłużymy się takim przykładem: to.zjawiska (lub cechy) zależą od zmian innego zjawiska (lub cechy). co stanowi główną cechę. określających tendencje rozwojowe danych procesów itp. które przeciwstawiamy ogólnym. określającą dany twór społeczny lub proces społeczny od występujących w jego przypadku przejawów zewnętrznych. Doświadczenia osobnicze powodują m. ale również właściwości swoiste. Jednostkowym — jest więc konkretne zjawisko lub proces czy też ich część składowa. co nieistotne. Ogólność przejawia się więc w powtarzalności danych cech i relacji w odniesieniu do badanych zjawisk. czyli ogólne. uniwersum. Oprócz ogólnego możemy także wyróżnić to. które określają jego tendencje i kierunki rozwoju. Dlatego też możemy mówić o wzajemnym związku między tym. obejmującym całokształt cech i relacji. która jest szczególnym przypadkiem świadomości rozumianej ogólnie. co ogólne. Tego rodzaju stosunki nazywa się właśnie wzajemnymi związkami. określając tym terminem wszechświat. jakie występują w różnych zjawiskach i procesach albo też pomiędzy nimi. składających się na stronę zjawiskową. że zmiany. co jest powtarzalne dla wszystkich przedmiotów danej klasy. jednostkowe. Uważam. trwałe i powtarzające się związki. zdarzeniem jednostkowym. d. b. że każdego człowieka np.in. W filozofii istniejąróżne poglądy na temat wzajemnych związków między istotą a zjawiskiem.

Posługując się tą kategorią możemy ująć przedmiot jako jedność. Miara określa więc do jakiego momentu zmiany ilościowe. natężenie itp. że nie mogą być one oddzielnie badane. f. co jest uwarunkowane przyczynami głównymi Natomiast przypadkowym nazywamy to wszystko. co wynika z istoty danego procesu lub zjawiska. np. zetknięcie się kapitalisty z robotnikiem na rynku pracy jest koniecznością. co modyfikuje jedynie przebieg danego procesu lub zjawiska i jest określone przyczynami pobocznymi. W kapitalistycznym systemie społeczno-gospodarczym np. cechuje go własna miara. Nie mniej kontrowersji budzi wzajemna relacja między tym. Ilościowa i jakościowa charakterystyka struktur. że każdej ilości odpowiada określona jakość. prędkość. Ale w różnych systemach metodologicznych obie te kategorie ujmowano rozłącznie. np. tzn. Natomiast formą jest jej struktura lub organizacja. który kapitalista spotka się z danym robotnikiem. jak np. gdy mamy po prostu na myśli całokształt cech. ponieważ nie dostrzegano wzajemnych zależności. wskazujących na to. 25 Ilość obejmuje z kolei takie cechy danych przedmiotów i zjawisk.in. co określamy koniecznością i przypadkowością. liczebność. od stopnia integracji danej zbiorowości zależy m. g. następuje zmiana jakościowa i do danego tworu nie można już stosować praw ważnych dla niego dotychczas. Dopiero w naszych czasach przekonano się do koncepcji wskazujących na to. Nie znaczy to jednak. nie pociągają za sobą jeszcze zmian jakościowych. Inaczej mówiąc: jakość ukazuje nam specyfikę danego przedmiotu lub zjawiska. objętość. e. miary (parametry) — tak długo też pozostaje on żywy.treści bez formy i formy bez treści. fluktuacyjne. przypadkiem będzie natomiast. Rozmaite twory i zjawiska społeczne mają także swoje miary. ciśnienia w układzie krwionośnym. czym jest dany przedmiot i zjawisko i czym różnią się one od innych. i że każda jakość da się ująć ilościowo. jakie dają się określić za pomocą liczby. że obie te kategorie pozostają w ścisłym i wzajemnym związku. jakie między nimi występują. tętno itp. co ma charakter drugorzędny. procesów i zjawisk jest znana od dawna. żywy organizm ludzki posiada sobie właściwe temperatury. Jak długo utrzymują się zatem dopuszczalne np. w czym się dana treść przejawia. Tak np. Na przykład: grupa społeczna musi posiadać określone minimum członków. Z tą chwilą kiedy obowiązująca miara zostanie zachwiana. temperatura. Miara wyrażona w określonych jednostkach liczbowych stanowi poniekąd granicę bytu danego przedmiotu. czyli to. Koniecznym jest więc wszystko to. którzy ją tworzą itd. szybkość tętna itp.dla żywego organizmu: ciśnienie krwi. czy też w jakim miejscu i czasie to spotkanie nastąpi.czyli syntezę jego cech ilościowych i jakościowych. intensywność współżycia ludzi. treścią określonej zbiorowości społecznej są wszystkie wzajemne oddziaływania i związki między osobnikami przynależnymi do tej zbiorowości. . ponieważ dokonała się właśnie jego zmiana jakościowa. Miara jest jedną z ważnych kategorii metodologii ze względu na jej przydatność w badaniach. A kiedy zmiany ilościowe przekroczą tą granicę dotychczasowa miara przestanie odpowiadać danemu przedmiotowi. jak długo dany przedmiot istnieje. O jakości mówimy wówczas. Uważam. odnoszących się do żywych organizmów.

Obejmuje bowiem szereg potencjalnych alternatyw. Rzeczywistość jest z kolei konkretna. Bowiem wszystko. Należy szczególnie podkreślić. Można wyróżnić następujące typy przyczyn: 1) zewnętrzne i wewnętrzne. co stało się faktem. a więc wysoce prawdopodobne. Dlatego też pytanie o przyczynę zjawisk ogólnych. co stanowi rzeczywistość. odnosi się wyłącznie do zjawisk. 2) konieczność. Przyczyna i skutek — pozostają w ścisłym związku i współokreśląją zjawisko przyczynowości. tzn. co jest przyczyną materii jest bezsensowne. Wszystko. zjawiskami itp. które trzeba ujmować łącznie. że istniejąca przyczyna musi w odpowiednich warunkach wywołać dany skutek. z których jeden — jako przyczyna —powoduje nieuchronnie nastąpienie drugiego — zwanego skutkiem. jakie występują między możliwością a rzeczywistością jest ważne także w procesie badań społecznych. Zdawanie sobie sprawy z różnic. Przez przyczynowość rozumiemy związek między dwoma przedmiotami. faktami świata materialnego. wyrażająca się w tym. przyczyny wewnętrzne działajątylko poprzez przyczyny zewnętrzne na dowolny układ materialny i na odwrót. ponieważ 26 może uchronić od błędów wynikających z przyjmowania postulatów za rzeczywistość. tak. które w ramach jednego związku przyczynowego tworząjedność dialektyczną. że pojęcie związku przyczynowego. a więc zdolnością do określonych transformacji. iż może zaistnieć w przyszłości. co jest rzeczywiście możliwe jest po prostu zdolnością obiektywnie istniejącej materii do stałego rozwijania i przeobrażania się z jednego stanu — w drugi. czy też z myślenia ukierunkowanego życzeniami. z których każda może stać się rzeczywistością w odpowiednich warunkach. co jest realnie możliwe. i. ale również wszystko to. Związek przyczynowy możemy wyrazić poprzez dwuczłonową relację łączącą dwa obiekty.h. co może zaistnieć. podobnie jak przyczyny i skutki. Możliwość i rzeczywistość są przydatnymi kategoriami we wszystkich badaniach społecznych. ustalamy poprzez wnioskowanie z danych. a więc tym. pojęcia przyczyn wewnętrznych i zewnętrznych są względne. co istnieje realnie. zależne od punktów odniesienia. i 3) asymetria. Poprzez badania empiryczne możemy ustalić nie tylko to. przy czym cechami charakterystycznymi tej relacji są: 1) sprawczy charakter przyczyny. czyli to. działanie przyczyny na skutek jest silniejsze niż skutek na przyczynę. np. jakie uzyskujemy poprzez badania. czyli pojawić się w określonych warunkach. . ponieważ jest właśnie zrealizowaną możliwością. procesami. Możliwość jest oczywiście bogatsza niż rzeczywistość.

które tak oto ujmuję: 1. zasięgu badań. opartym na odbiciu obiektywnych prawidłowości w ich intelekcie. przyczyny uboczne to te.2) główne i uboczne — główne to takie. Obiektywnymi są te. sposobów interpretacji wyników. które działają niezależnie od woli i świadomości ludzi.1. jaka występuje między prawami życia społecznego i prawami przyrody. 3. Podkreślając istnienie organicznego związku społeczeństwa i przyrody nie można oczywiście zapominać o istotnej różnicy. uwzględniać w historii kształtowania się stosunku ludzi do przyrody decydujące znaczenie ich rozwoju cywilizacyjnego. Subiektywne łączą się natomiast ze świadomym działaniem ludzi. jakie służą zaspokojeniu innych jego oczekiwań itp. Nic więc dziwnego. Natomiast prawa społeczne realizują się poprzez świadomą— mniej lub bardziej — działalność ludzi. .4. spraw. które mogą dotyczyć np. powoduje. MORALNE ASPEKTY BADAŃ SPOŁECZNYCH 1. na doświadczeniach codziennej praktyki itp. że podejmowane współcześnie badania społeczne wymagają niekiedy sporych nakładów finansowych i nie mogą być podejmowane samodzielnie przez poszczególnych badaczy. doboru problemów badawczych. Wpływ komercjalizacji nauki na postawy i zachowania badających Złożoność rzeczywistości społecznej. są pracochłonne i kosztowne. dostrzegać obiektywności praw dotyczących życia społecznego oraz 27 4. jako część materialnego świata. a nawet poszczególnych jej fragmentów. W przyrodzie obiektywne prawa realizują się poprzez zderzanie się ślepych i przypadkowych sił. że badania w jakiejś dziedzinie zaliczanej do nauk społecznych. Do tego rodzaju badań potrzebni sanie tylko ludzie o określonych kwalifikacjach. które mogą być prowadzone przy współudziale zespołów badawczych. przypadkowe cechy skutku. 2. Dotyczy to zwłaszcza badań o charakterze empirycznym. że w badaniach społecznych jest zasadnym przyjęcie następujących założeń. 3) ponadto w procesach społecznych występują przyczyny obiektywne i subiektywne. ten może także wymagać. umożliwiające szybkie zebranie niezbędnych danych oraz wyposażenie techniczne umożliwiające przetworzenie zebranych materiałów badawczych oraz przygotowanie analizy ilościowej i jakościowej. ujmować społeczeństwo w świetle najogólniejszych prawidłowości właściwych przyrodzie. rozpatrywać społeczeństwo ludzkie jako swoiste przedłużenie przyrody. Uważam również. danych. ograniczenia publikacji wyników godzących w interesy sponsora i upowszechniania takich. jeśli nie pozyskają sobie sponsorów gotowych pokryć koszty danych badań. 1. aby badania były prowadzone z uwzględnieniem jego interesów. które wywołują konieczne i istotne cechy skutku. zakresu ich prezentacji. Sponsorzy nie zawsze bywają bezinteresownymi fundatorami badań i często kierują się powszechną zasadą: kto płaci. które wywołują nieistotne. mogą to być przyczyny wewnętrzne i zewnętrzne. ale także narzędzia badawcze.4.

Wypada także zwrócić uwagę na to. „zapotrzebowanie społeczne" —jak się to ongiś mawiało — lub na potrzeby „wolnego rynku". różni się herbata słodkawa od słodkiej. które pomimo metodologicznej poprawności — sugerują bezpodstawne wnioski itp. że badania odpowiadające na tzw. aby ukierunkować postawy i zachowania badaczy. a tym samym lekceważyć ukazanego problemu. 1. Ponadto nie wydaje mi się wcale. nie znaczy to wcale. które mogą dotyczyć: uczestników badań. Nie zamierzoną więc konsekwencją komercjalizacji badań są m. bowiem w tym przypadku przedmiotem badań są na ogół ludzie. występujący w rozmaitych strukturach społecznych i sytuacjach życiowych. że nie ma takich produktów lub koncepcji politycznych.4. Nie należy jednak pomijać związanych z tym zagrożeń. 28 Bez względu także na to czy sponsorem badań jest państwo. jak też w innych — starają się często wychodzić nawet naprzeciw życzeniom swoich sponsorów lub zleceniodawców i dostarczać takich wyników badań. szalbierstwa w imieniu nauki oraz przeróżne inne przejawy nieuczciwości badawczej. 29 Nazwa zbioru proponowanych przykazań dla osób podejmujących badania społeczne nie jest przypadkowa. jakie są przez nich oczekiwane.in. aby trzeba było więcej niż dziesięć zaleceń proponować po to. które tym różnią się od tych ostatnich. na które zwracałem uwagę. Oczywiście. W odniesieniu do badań społecznych to poczucie odpowiedzialności musi być szczególnie duże. czy nawet żądania skierowane pod adresem badających.2. jeżeli znacznie więcej spraw zdołano przecież uregulować tylko dziesięciorgiem przykazań. czym np. że podejmujący sponsorowane. a zwłaszcza zlecone badania — zarówno w naukach społecznych. czy jakaś prywatna instytucja zawsze mogą wchodzić w grę mniej lub bardziej dobitnie wyartykułowane postulaty. badania starające się zrobić dobre wrażenie na odbiorcy swoimi wynikami ze względu na zachowanie pozorów naukowości. Komercjalizacja nauki i poddawanie jej bezwzględnej władzy pieniądza staje się źródłem rozterek moralnych uczonych i niekiedy także ich cynizmu15. a nie naukowe. Stąd też propozycja tego swoistego „Dekalogu". Trudno przecież dziwić się temu. mogą znacznie łatwiej znaleźć sponsora niż badania. wydaje się być ona bardziej trafna niż każda inna. A konsekwencją tego mogą być badania nierzetelne lub takie. gdy jest on narażony na zniszczenie albo na nieodwracalne zmiany. Są to niestety badania co najwyżej n a -u k a w e. które mają służyć dla osiągnięcia jakichś doraźnych celów koniunkturalnych. osoby postronne oraz przedmiot badań — zwłaszcza wtedy. które nie uzyskałyby pozytywnych atestów lub opinii opartych oczywiście na naukowych badaniach. W czasach mody na tą nazwę i ukształtowanego przez wieki jej odbioru. . I świadomość tego faktu powoduje. Z tych względów wydaje się celowym zastanowienie się nad pewnymi propozycjami porządkującymi tą sprawę. a więc badania. Zauważmy. Propozycja „Dekalogu badacza rzeczywistości społecznej" Osoby prowadzące badania powinny być świadome swojej odpowiedzialności za skutki własnej działalności poznawczej. które chce się realizować dla osiągnięcia celów wyłącznie poznawczych. że uczeni chcą mieć środki na badania i nie być abnegatami w życiu osobistym. Byłby to niewątpliwie za daleko idący i nieusprawiedliwiony wniosek. że każde badanie sponsorowane lub zlecone jest już z tego powodu moralnie wątpliwe i podejrzane.

a więc uwzględniać aspekty pragmatyczne. ale nie tylko z tego tytułu. które mają przyczynić się do rozwijania nauki. które jest tak ważne w tej właśnie dziedzinie. ale również i moralne. lecz ze względu na autentyczne efekty osiągane w sposób metodologicznie poprawny i moralnie godny. Bądź otwarty i uczciwy wobec uczestników badań. na ile jest to możliwe ze względu na dobro badań. że są badaczami określonych zjawisk. a co dopiero takich. to staraj się temu natychmiast przeciwdziałać. III. IX. Jestem oczywiście daleki od naiwnej wiary w skuteczność jakichkolwiek przykazań. Stanie się to tym samym drobnym przyczynkiem w procesie kształtowania morale badających rzeczywistość społeczną. Otóż łączę je z takimi postawami i zachowaniami wobec osób dysponujących pieniędzmi lub władzą. zaprezentowanego przezAmerican Psychological As-sociation16. które mogą być pożądane u mnichów niektórych zakonów. VII. Pamiętaj. VI. co gwarantuje ich skuteczność. IV. Bądź zawsze gotowy do uczciwego wyjaśnienia badanym wszelkich wątpliwości. X. Uczeni —jak wszyscy ludzie — mająprzecież nie mniej dobre prawo do: komfortu wynikającego z osiągnięć współczesnej cywilizacji. ale także koszty i straty. które zasługują na miano moralnie godnych. ubóstwo. Byłoby także przesadą domagać się od uczonych takich cnót. VIII. Szanuj także ich czas i cierpliwość. Dbaj o to usilnie.W przedstawionej propozycji nawiązuję do analogicznego Dekalogu dla badań psychologicznych. i to nawet popartych sankcjami. A oto proponowane zalecenia: I. a te z kolei zainspirują pożądane postawy i zachowania w czasie prowadzenia badań naukowych. II. które są wolne . że w badaniach należy pamiętać nie tylko o tym. ponieważ od tego zależy wiele przy realizacji twoich zamierzeń badawczych. Być może jednak skłonią one do pewnych refleksji. że badanym zagrażają jakieś nieprzewidziane skutki negatywne. aby uczestnicy badań darzyli ciebie zaufaniem. należy zatem wskazać teraz w czym upatruję postaw i zachowań badacza. jak np. solidny i sine irra et studio. Informuj uczestników badań o celach i założeniach badań na tyle. 30 Moralność ludzi badających różne aspekty życia społecznego nie może być zabezpieczona jakimiś przykazaniami czy też zaleceniami. Nie wykorzystuj badanych pod żadnym względem. V. O metodologicznej poprawności badań wspominałem wcześniej. przesadna skromność i bezinteresowność dla spraw doczesnych lub postaw abnegatów życiowych. Przyjmij osobistą odpowiedzialność za prowadzone badania i ich skutki. Jeżeli zaś dostrzeżesz. a nie do zaspokajania niegodziwych zamierzeń. Zapewnij badanym ochronę przed wszelkimi szkodami możliwymi do przewidzenia. że zasadniczym celem badań powinno być uzyskanie danych zebranych w sposób metodologicznie zasadny. Przy podejmowaniu badań bierz pod uwagę nie tylko spodziewane pożytki lub zyski. wyróżnień z tytułu swoich sukcesów badawczych i zadowolenia z życia. Można jednak za ich pomocą zwracać uwagę na to. które są przykazaniami w cudzysłowiu. jakie mogą się u nich pojawić. Staraj się jak najlepiej współpracować z dobrowolnymi uczestnikami badań.

TYPY BADAŃ Badania we wszystkich naukach. to one właśnie nadają zasadnicze piętno naszym badaniom.5. przy równoczesnym niedostrzeganiu konieczności ciągłego prowadzenia badań poznawczych. Uważam. biorąc pod uwagę ten fakt. co wcale nie znaczy. 1. lecz jedynie rezygnacji z postawy oportunistycz-nej. a nie sam charakter danych badań. bezwzględnego realizowania ich każdego życzenia oraz manifestacyjnego podziwu dla ich możliwości lub próżności. jakie pojawiają się w codziennej działalności ludzi. są inspirowane przez liczne i różnorodne potrzeby. i o ile istniejące twierdzenia i teorie są przydatne do rozwiązywania konkretnych problemów. Inaczej mówiąc służą one uściślaniu oraz fragmentarycznej weryfikacji istniejących twierdzeń i teorii. Wniosek taki nie jest jednak w pełni zasadny. 31 Rezultatem badań poznawczych są nowe twierdzenia lub teorie. obejmujące problemy metodologiczne. jakie wiążą się z rozwojem danej nauki. że podział badań na teoretyczne i praktyczne jest fikcyjny. która także uczonym nie jest przecież obca. że w konkretnym przypadku nie można prowadzić badań o przewadze elementów teoretycznych albo praktycznych. związane z doraźnymi potrzebami. jakie sobie stawiamy. związane z istniejącymi możliwościami zastosowań osiągnięć danej nauki. oba typy badań współokreślają rozwój każdej nauki. ponieważ w rzeczywistości nie ma teorii bez praktyki i praktyki bez teorii. Skoncentrowanie się na praktycznych celach w konkretnych badaniach nie narusza zatem ogólnej zasady jedności teorii i praktyki. Nawet badania nieprzydatne w danym . którym odpowiadają określone typy badań. czyli obejmuje wszystkie te potrzeby. ale nie znaczy to wcale. tzn. Oczywiście. że u podstaw wymienionego podziału badań tkwią przecież określone cele. Z tego względu istniejące potrzeby zredukujemy do dwóch zasadniczych typów. że nie ma lub nie może w nich być elementów teoretycznych. ponieważ prowadzi ona do ich deformacji. Szczególnie szkodliwa jest pragmatyczna fascynacja potrzebami praktyki w naukach społecznych. Z uwagi na ową jedność ważne są więc oba typy badań. Drugi — łączymy z kolei z różnorodnymi potrzebami praktyki. Uwzględniając ogólną ważność zasadyjedności teorii i praktyki należy też stwierdzić. problemy ważne dla rozwoju każdej nauki oraz dla potrzeb praktyki. że nie wymaga to wcale heroizmu. Istnienie jedności teorii i praktyki w wymienionym zakresie może skłaniać do wniosku. nazywane niekiedy badaniami podstawowymi. głoszącego jedność teorii i praktyki w procesie badawczym pomimo istniejących między nimi różnic. Natomiast rezultatem badań dla potrzeb praktyki są ustalenia czy. Koncentrując naszą uwagę na wspomnianych typach potrzeb możemy wskazać na odpowiadające im typy badań. Na tej zasadzie wyróżniamy więc badania: poznawcze. że wszelkie próby preferowania tylko jednego typu badań są szkodliwe dla rozwoju nauki. potwierdzając tym samym słuszność postulatu metodologicznego. Jeżeli więc stawiamy sobie cele praktyczne. sprawdzające wycinkowo prawdziwość jej ustaleń i ukazujące nowe problemy badawcze17. a w tej mierze i w naukach społecznych. problemy związane z dalszymi uogólnieniami dotychczasowych osiągnięć poznawczych itp. teoretycznych w tych naukach.od pochlebstw. Pierwszy z nich łączy się z potrzebami o charakterze teoretyczn ym lub p o z n a w c z y m.

Ponadto. Badania typu poznawczego Schemat badań typu poznawczego można przedstawić następująco: Rys. i w jakim stopniu dana hipoteza jest zgodna z badaną rzeczywistością społeczną. aby sprawdzić. Problem wynikający z dotychczasowych . 1. a w bliższej lub dalszej przyszłości mogą okazać się cenne dla praktyki. Ponadto wymagają one także konfrontacji z istniejącym stanem wiedzy na dany temat. czy. czyli poprzez swój twórczy wysiłek poznawczy. Nowe twierdzenie lub nowa teoria Punktem wyjścia badań omawianego typu jest problem zastany lub sformułowany na podstawie dotychczasowego stanu wiedzy. Otóż poprzez swoistą „obróbkę intelektualną" podjętego problemu. czy też poprzez jeden i ten sam zespół badawczy. pozwalają następnie stwierdzić. 32 1. tzn.1. czy też „rozwiązania" danego problemu. Ma to na celu obiektywizację wyników badań i eliminację lub choćby ograniczenie ewentualnych subiektywnych zniekształceń. Nawiązując do rys. Uzyskane hipotezy trzeba z kolei poddać krytyce logicznej po to. badający uzyskuje wstępne hipotezy badawcze lub prowizoryczne „wyjaśnienia ". jakie zdarząjąsię poszczególnym badaczom. Rezultatu takiego nie osiąga się jednak w wyniku jednego badania. czysto poznawcze.5. czy. konieczne sanie tylko badania kontrolne przeprowadzone przez tego samego uczonego. Tego rodzaju badania prowadzone w oparciu o przyjęte założenia metodologiczne. stawiane hipotezom i skorygować je.momencie dla praktyki. dającym np. potwierdzające uzyskane poprzednio wyniki. jeśli okaże się to konieczne.l. porównawcze. Sprawdzone w ten sposób wstępnie hipotezy można w dalszej kolejności weryfikować poprzez stosowne badania empiryczne. Spróbujmy nieco szerzej omówić ten schemat i jego wcześniejsze objaśnienia. i w jakim stopniu spełniają one wymogi metodologiczne. aby dana hipoteza stała się twierdzeniem. a końcowym efektem jest jego rozwiązanie w formie określonego twierdzenia lub teorii. są ważne dla rozwoju nauki. można by drogę od postawienia problemu do jego rozwiązania przedstawić następująco: problem —> hipoteza —> logiczne sprawdzenie hipotezy —> weryfikacja —> potwierdzenie albo obalenie hipotezy — a w przypadku potwierdzenia — nowa teza lub teoria. ale także potwierdzenia uzyskane przez innych uczonych i różne zespoły badające dany problem. początek jakiejś teorii naukowej. Z reguły konieczne są wielokrotne badania kontrolne.

że w naukach społecznych. Badania dla potrzeb praktyki . 1. iż jest ona po prostu fałszywa lub częściowo fałszywa. które w większym stopniu wynikają z pobożnych życzeń. niż z rzetelnych badań i dlatego w każdej nauce postuluje się ostre rygory metodologiczne dotyczące badań poznawczych. oparte na rzetelnych publikacjach wyników wcześniejszych badań na ten temat. na których specyfikę wskazywaliśmy wcześniej. czyli tzw.5. Każda nauka dąży bowiem do maksymalnego zabezpieczenia się przed takimi „twierdzeniami" czy „teoriami". a teoriami odnoszącymi się do konkretnych zjawisk rzeczywistości społecznej oraz stanowią też punkt dla nowych hipotez18. jako ogólnie ważna. „teorii średniego zasięgu". że jakaś hipoteza nie zostanie potwierdzona przez badania albo zostanie tylko częściowo zweryfikowana. Wszelkie procesy zachodzące w poszczególnych społeczeństwach. czy nawet społecznościach. rzetelne weryfikacje hipotez sąszczególnie trudne do przeprowadzenia.2. mogą być trudne do zweryfikowania po upływie pewnego okresu lub w innym społeczeństwie tego samego typu. jego swoistymi warunkami życia ukształtowanymi własnymi wartościami.uogólnień -> -Teoretyczne wyjaśnienie problemu: hipoteza -» Weryfikacja logiczna i empiryczna hipotezy 33 Zauważmy jednak. choćby w jakimś stopniu do uchwycenia pewnych prawidłowości. Otóż nawet zasadne hipotezy dotyczące jakiegoś zjawiska. co nie zawsze znaczy. są na ogół modyfikowane specyficznym rozwojem historycznym danego społeczeństwa. makroteoriami. lecz tylko tyle: w określonych warunkach nie potwierdziła się ona i tym samym nie może być uznana. Proces rozwiązania danego problemu poprzez badania typu poznawczego jest więc złożony i wielostopniowy. Stają się one też niekiedy przydatne dla tworzenia tzw. Jednak nawet częściowo potwierdzone hipotezy nie są bezwartościowe. ponieważ przyczyniają się one przecież zawsze. które stanowią pewien pomost między ogólnymi teoriami. umożliwiających uszczegółowienie istniejących teorii. obyczajami i tradycją. Bowiem te same zjawiska nie muszą wcale przebiegać w taki sam sposób nawet w społeczeństwach żyjących w analogicznym ustroju politycznym czy społeczno-ekonomicznym. Dlatego też może się zdarzyć.

gdy jest on w pełni zgodny z rzeczywistością. wzbogacając wiedzę o danych zjawiskach społecznych.. podejmowanymi w sferze gospodarczej. problem wynikający zpotizeb praktyki -» ustalenia hipotez w oparciu o istniejące teorie lub badania empiiyczne ~+ krytyka logiczna i weryfikacja danych teorii -> twierdzenia typu: diagnostycznego. lecz raczej próbami bardziej uszczegółowionych pytań wynikających z badań danego problemu. do jakich dochodzimy w omawianych badaniach. procesów lub zjawisk społecznych brak nam jakichkolwiek danych albo też brak nam aktualnych lub dostatecznie szczegółowych danych. Oczywiście. lecz służą również rozwojowi teorii. Postępowanie takie jest zwłaszcza wówczas konieczne. terapeutycznego lub prognostycznego Chociaż w interesujących nas badaniach punktem wyjścia jest problem. kiedy na temat badanych np. jak w badaniach typu poznawczego.). politycznej. struktur. poprzez który chce się nie tyle ukazać dane obiektywnie. jakie są ich uwarunkowania. Zwróćmy jednak uwagę na ten fakt. . że hipotezy. Mogą one zatem dotyczyć: a) ustalenia stanu faktycznego (diagnozy). które dostarczają nam możliwie wiernych opisów interesujących nas faktów społecznych".Badania wymienionego typu wynikają z potrzeb związanych z konkretnymi działaniami. jakie powodują one następstwa. a celem ich jest znalezienie odpowiedzi na pytania typu: jakie zjawiska lub procesy występują w danej strukturze społecznej. etnograficznym itp. hipotezy w badaniach dla potrzeb praktyki uzyskujemy w sposób analogiczny. nie są wcale wstępnymi „wyjaśnieniami" problemu. aby wywołał on pożądane wrażenie. jaki wynika z określonych potrzeb praktycznych. Zauważmy również. a tym samym wpływał na pożądane opinie i postawy ludzi. 2. Warunkiem praktycznej i teoretycznej efektywności tych badań jest wszakże solidność ich metodologicznych podstaw oraz rzetelność realizacji samych badań. historiograficznego czy też socjograficznego opisu tylko wtedy. aby uzyskać hipotezy badawcze trzeba odwołać się do badań faktograficznych. jaka jest ich dynamika i tendencja rozwojowa itp. Niekiedy jednak. co raczej w tak ukształtowanej postaci. (czyli do badań o charakterze historiograficznym. Badania tego typu można przedstawić schematycznie w następujący sposób: 34 Rys. Nie zasługuje więc na takie określenie opis tendencyjny. ale ich efekty są niekiedy przydatne nie tylko dla praktyki. na jakie poszukujemy odpowiedzi poprzez badania empiryczne. że opis zjawisk społecznych zasługuje na miano np. którą przedstawia. kulturalnej itp. socjograficznym.

nastrojom itd. że badania w naukach społecznych nie powinny być podejmowane tylko wyłącznie wtedy. na co wskazywaliśmy wcześniej. ulegającą określonym emocjom. Po przeprowadzeniu sprawdzenia danych hipotez uzyskujemy twierdzenia. Istotnym elementem służącym do tego celu jest plan badań. że człowiek badający. ale równocześnie istotą żyjącą w konkretnych warunkach społecznych. jakie chcemy faktycznie wykorzystać dla osiągnięcia zamierzonego celu poznawczego. Zawężania badań do sfery problemów ważnych tylko dla praktyki ogranicza w konsekwencji rozwój danej dyscypliny naukowej. która obejmie wszystkie środki.1.b) sposobów przeobrażeń (czyli swego rodzaju „terapii" czegoś. Do podjęcia badań wystarczy zatem zarówno motywacja poznawcza jak i praktyczna. tzn. które orzekają o przyszłych stanach badanych procesów lub zjawisk społecznych. ale również dla teorii. uczony. co chce zmienić). trzeba wcześniej osiągnąć wiedzę o określonych zjawiskach społecznych na podstawie właśnie przeprowadzonych badań. na jaki trzeba tu zwrócić uwagę wynika stąd. że aby dany problem społeczny można było dojrzeć. terapeutyczny lub prognostyczny. Każde z tych twierdzeń może być przydatne nie tylko dla praktyki. 1. gdy istnieje określony problem społeczny. jak doprowadzić do określonych przekształceń lub zmian badaną rzeczywistość społeczną. PROCES BADAWCZY 1. Stąd też obok badań nad problemami stosowanymi w praktyce są również konieczne badania nad problemami podstawowymi w danej nauce. czyli powinny być poddane logicznej krytyce i empirycznej weryfikacji. które orzekają o istniejącym stanie faktycznym badanego zjawiska lub procesu społecznego. Prognostycznymi są takie twierdzenia. z jakim trzeba się koniecznie rozprawić. Dla rozwoju nauki przydatne są więc także badania podejmowane z motywów czysto poznawczych. Inaczej mówiąc: badania te nie powinny wynikać tylko z motywacji utylitarnej czy pragmatystycznej. 36 Kolejny problem. Nie jest on tylko i wyłącznie uczonym. Bardzo często zdarza się bowiem. zajmujący się problemami społecznymi nie działa tak jak np. c) tendencji rozwojowych (tzn. Jest istotą nie tylko zdeterminowaną swoją funkcją i pozycją . Strategia badań w naukach społecznych Kiedy mówimy o strategii w wyróżnionym znaczeniu to mamy na myśli po prostu o wszechstronne określenie działalności badawczej. komputer. Przystępując do konstrukcji takiego planu trzeba sobie uświadomić. które mogą mieć charakter diagnostyczny. prognozy) badanych zjawisk lub procesów społecznych. które dają odpowiedź na pytanie. 35 Uzyskane hipotezy podlegają takiej samej procedurze weryfikacyjnej — jak w przypadku badań poznawczych.6. Diagnostycznymi — nazywamy takie twierdzenia.6. Terapeutycznymi — określamy z kolei twierdzenia.

społeczną wynikającą z tytułu pełnionego zawodu. które trzeba poprzez badania zweryfikować. Następny problem wiąże się z tym. gdy sponsor nie stawia żadnych warunków co do ich wyników.2. trzeba wówczas dołożyć wiele starań w okresie poprzedzającym zamierzone badania. określony zbiór ludzi. jakie elementy pozanaukowe mogą wpływać na proces badawczy i w jakim stopniu wpływ ten może przyczynić się do deformacji uzyskanych wyników badań. d) ustalenie kogo lub co należy zbadać. zwrócenie uwagi na jego dotychczasowe ujęcia w nauce. determinujące zamierzone badania. Dlatego przed przystąpieniem do badań należy sporządzić ich projekt zawierający co najmniej następujące punkty: a) ustalenie p r o b 1 e m u. przeróżnym presjom społecznym itp. Tak zwane badania sponsorowane są wtedy niezależne. co też powoduje — że ich wyniki są często raczej swoistą daniną składaną oczekiwaniom społecznym ze strony uczonego. jaki zamierzamy rozstrzygnąć poprzez badania oraz ukazanie jego specyfiki (np.6. w którym przeprowadzamy badania. c) określenie danych potrzebnych do zweryfikowania hipotez. . środki przeznaczone do tego celu (tzn. Ulega on więc — chcąc nie chcąc — określonym zapotrzebowaniom społecznym. że nie mogą być inne niż spodziewane. na jego nowość lub powtarzalność itp. czynniki. ludzi uczestniczących w badaniach i wyposażenie techniczne). lecz także człowiekiem przynależnym do różnych grup społecznych. modnym teoriom naukowym. Nie można też prowadzić efektywnych badań naukowych w interesujących nas naukach. jeżeli wyniki badań są z góry przesądzone. Dlatego też u podstaw jego badań mogą tkwić przeróżne założenia. panującym racjom politycznym. Z tych więc wzglę37 dów bardzo ważną sprawąjest właściwe zaprogramowanie badań. Oczywiście badania podejmowane tylko dla „pokrzepienia serc" nie mają wielkiej wartości naukowej i nawet najstaranniejszy dobór metod badawczych nic nie pomoże. rzeczywistą wielkość populacji itp. aby ten proces był efektywny. wynikających z niego konsekwencji poznawczych i praktycznych.: dopuszczalny czas badań. b) sformułowanie hipotez (najczęściej w formie pytań). możliwości poruszania się w terenie. lansowanym przez środki masowego przekazu autorytetom. wpływom lub naciskom. Przed opracowaniem strategii badań trzeba więc zdawać sobie sprawę z tego. aby uzyskać potrzebne dane: np. Toteż jeżeli chcemy.. 1. właściwości). które są efektem różnych presji społecznych. niż rzeczywistym świadectwem jego pracy naukowej20. choćby dlatego. Projektowanie procesu badawczego Proces badawczy należy w każdej nauce do bardzo złożonych przedsięwzięć. zasoby archiwalne itp. kręgów społecznych itp. a w dalszej konsekwencji realizację samych badań. Dobre opracowanie założeń strategii badań umożliwia efektywne projektowanie procesu badawczego. jeżeli po prostu obawiamy się ich wyników. jakie są realne możliwości przeprowadzenia zamierzonych badań biorąc pod uwagę np.

7. w punktach od a) do g). przyrodniczych.. co jest przedmiotem wysiłków badawczych. Pierwszą reakcją na to polecenie były pytania typu: „co mamy obserwować?" „Co ma być celem naszej obserwacji?" Okazało się więc. spośród tzw. Dlatego też słuchacze Poppera domagali się zarówno określenia jak i uszczegółowienia problemu ewentualnych badań. czyli ogólnego określenia problemu badań. Są to po prostu problemy powstałe w związku z pojawieniem się takich zjawisk. f) ustalenie czasu badani poszczególnych etapów procesu badawczego. „nauk społecznych". a wreszcie g) sporządzenie kosztorysu badań. W szerokim znaczeniu posługujemy się nim wtedy. Natomiast wwęższym znaczeniu określamy tym terminem tylko te zjawiska spośród stanowiących przedmiot zainteresowań socjologii lub innej nauki społecznej. Pamiętajmy o tym.e) określenie metod. Co nazywamy z kolei problemem społecznym? Możemy wyróżnić dwa znaczenia tego terminu: szerokie i wąskie. jakie wynikają ze specyfiki danej metody. Karl R. technicznych. gdy stosujemy go do określania różnych zjawisk będących aktualnie lub potencjalnie przedmiotem zainteresowań socjologii lub innej nauki. obserwować i opisać swoje obserwacje".7. że w przypadku stosowania różnych metod badawczych może się okazać konieczne uwzględnienie dodatkowych elementów. Polecił im krótko: „proszę wziąć kartkę papieru. tzn. czyli po prostu to. które stanowią przedmiot zainteresowań innych nauk. PROBLEM BADAWCZY 1. Mówiąc w tym znaczeniu o problemach społecznych odróżniamy owe problemy od tych wszystkich. że nawet najprostsze przedsięwzięcie badawcze nie jest możliwe bez określenia problemu. technik i narzędzi badawczych oraz zasad weryfikacji i zebranego materiału. Kiedy twierdzimy np. to wówczas używamy tego terminu po prostu w omawianym znaczeniu. co orientuje nasze przedsięwzięcia poznawcze. Ale oprócz 38 ogólnej orientacji. jakie są nie tylko przedmiotem refleksji uczonych ale również przedmiotem powszechnego zainteresowania ludzi danego społeczeństwa. uściślenie problemu. Stąd też mogą okazać się konieczne różne korekty planu badawczego nawet w trakcie realizowanych badań. medycznych itp. ważna jest również jego konkretyzacja. np. a nie przyrodniczymi czy technicznymi. który chcemy badać. 1. zjawiska są właśnie problemami społecznymi. Należy jednak zwrócić uwagę na ten fakt. o których nie wspominaliśmy powyżej. że dobrze opracowany projekt badań usprawnia istotnie proces badawczy. które wywołują rezonans w świadomości ludzi danego społeczeństwa lub społeczności.1. jakie występują w przeróżnych zbiorowościach itp. tzn. Ściślej biorąc są . że migracje ludzi czy też procesy integracji lub dezintegracji. Opracowany wcześniej plan badań ulega często modyfikacji i aktualizacji w procesie realizacji i dlatego nie należy traktować go zbyt sztywno. Problem badawczy a problem społeczny „Problemem badawczym" nazywamy to. Popper na jednym ze swych wykładów przeprowadził następujące doświadczenie ze słuchaczami21.

Pod wpływem np. Thomasa i F. czy też takie. . Na podstawie zdarzających się przypadków zbieżności odchyleń od normy społecznej i psychosomatycznej danego osobnika wysuwano więc wnioski. sprawiło. alkoholizm. są zarówno obiektywne i dziedziczne. sytuacje jakim można zapobiec tylko przez zbiorowe działanie". Ale niebawem pod wpływem koncepcji metodologicznych W. nieprzystosowanie społeczne. Czym jest jednak problem społeczny w węższym znaczeniu. biologicznie zorientowanych teorii socjologicznych pojawiają się próby ujmowania problemów społecznych jako zjawisk patologii społecznej. że każdy problem społeczny (w szerokim tego słowa znaczeniu) jest lub może stać się problemem socjologii. ruchliwość społeczna i wynikające z niej zjawiska dezorganizacji życia zbiorowego w obrębie poszczególnych jednostek ekologicznych.to problemy wynikające z sytuacji. Oczywiście w dalszym rozwoju socjologicznych ujęć problemu społecznego można wyróżnić także inne poglądy na jego temat. jakie nie dają się pogodzić z powszechnie uznanymi w danym społeczeństwie normami. że problemy społeczne są następstwem takich procesów. a nawet regiony kraju. O ile pierwszy z tych wniosków jest trafny — to drugi — wskazujący na dziedziczność problemów społecznych był niewątpliwie przesadny i zmierzał do tego. „Szkoły ekologicznej" w socjologii. jeżeli spojrzymy na niego z punktu widzenia socjologii? Pierwsze próby zmierzające do jego socjologicznego zdefiniowania nawiązywały do zastanego i potocznego rozumienia terminu „problem społeczny". miasta. wsie. tkwiących w sferze społeczno-gospodarczej22. co jest problemem społecznym. co do których istnieje przekonanie. aby odwracać uwagę od ich rzeczywistych uwarunkowań. zjawiska mają podłoże organiczne i świadczą o pewnych odchyleniach (somatycznej lub psychicznej) od normy osobników. powodującymi przeróżne sprzeczności. jakimi są np. Case. Akcentowanie szczególnej roli opinii zbiorowej owej „większości kompetentnych obserwatorów" przy określeniu tego. Dotychczasowe rozważania skłaniają do wniosku. jak np. jakie nazywamy problemami społecznymi. Nowatorskim uzupełnieniem wspomnianych stanowisk były koncepcje wywodzące się z tzw. niedorozwój intelektualny itp. U podstaw tych ujęć tkwiło przeświadczenie. starali się z kolei tłumaczyć występowanie problemów społeczny eh dysproporcjami rozwoju kulturalnego różnych środowisk. której przedstawiciele starali się wykazać. że interesujące nas zjawisko zaczęto ujmować 39 w kategoriach psychospołecznych. ale nie każdy problem socjologiczny jest lub nawet może być problemem społecznym w węższym znaczeniu. Znanieckiego pojawiła się koncepcja Clarence M. według której problem społeczny — to „sytuacje poruszające większą część kompetentnych obserwatorów. że zjawiska. u których występują. że zaburzenia umysłowe. miasteczka. Socjologowie doszukujący się w czynnikach psychologiczno-kulturowych determinantów procesów społecznych. z jakich wynikają konflikty dezorganizujące życie społeczne. że mogą być rozwiązane lub przezwyciężone poprzez aktywność społeczną.I. standardami.

gdzie dominuje pogląd. cechy ilościowe danego zjawiska określająjegokwalifikację jakościową. jakie występują w różnych strukturach społecznych oraz w skłonnościach do anomalii ludzi żyjących w tych strukturach. ale poprzez zbiorowe działanie. które utrudniają normalne. pojawianie się zakłóceń w życiu zbiorowym. porusza znaczną liczbę ludzi.in. Wiadomo np. Horton i Gerald R. ponieważ do zwalczania takich wybryków wystarczą zwyczajne środki zapobiegawcze. zasięg itp. a więc takie.23. Jeżeli np. wydaje się możliwe do przezwyciężenia. Swoistą próbą uogólnienia dotychczasowych refleksji socjologów wokół tego. co w danym społeczeństwie staje się zjawiskiem niepożądanym czy kłopotliwym.. Rzecznicy idei humanizacji wymiaru sprawiedliwości podjęli krytykę tego rodzaju stanowiska i uczulili na te sprawy szerszą opinię publiczną co doprowadziło do . jakie istnieją w danym systemie społecznym. Warunki odbywania kary pozbawienia wolności nie stanowią problemu społecznego tam. które naruszają przeróżne instytucjonalne związki lub też blokują jednostkom możliwości urzeczywistniania ich aspiracji lub potrzeb — są właśnie działaniami społecznie dysfunkcjonalnymi. czym są problemy społeczne jest koncepcja. jak i o ludziach. którzy z nich korzystają zwłaszcza bez umiaru. 1) Problemem społecznym nazywamy to. ukształtowane w danym społeczeństwie funkcjonowanie życia zbiorowego. czyli do zachowań nie liczących się z normami prawnymi lub zwyczajowymi. przestępczość. Ale kiedy takie następstwa stają się coraz bardziej dostrzegalne.W pewnym związku z wyżej wymienionymi koncepcjami pozostawały próby traktowania problemów społecznych. jaką zaprezentowali Paul B. A dalszą konsekwencją tego jest pojawienie się wiele rozmaitych problemów społecznych. częstotliwość. jako następstwa procesów dysfunkcyjnych. 40 Niektórzy socjologowie nawiązując do wcześniejszych koncepcji uważają. narkomania itp. tzn. że problemy społeczne są przejawami odchyleń czy zboczeń w stosunku do istniejącego porządku społecznego. a więc powiedzmy—wzmożona aktywność władz porządkowych. czyli takich procesów. gdzie tego rodzaju wybryki są zjawiskiem bardzo częstym stają się one już tym samym problemem społecznym. Problem społeczny — ich zdaniem — powstaje w związku z zaistnieniem takiego zjawiska. Według tych koncepcji wszelkie działania sprzeczne z istniejącymi warunkami funkcjonowania życia społecznego. A oto inny przykład. Wspomnijmy tu o ewolucji opinii na temat alkoholu czy narkotyków i o współczesnym zasięgu walki z alkoholizmem czy narkomanią. jak np. Bowiem natężenie. że kara powinna być odwetem za popełnione przestępstwo i spełniać rolę czynnika odstraszającego. że korzystanie z przeróżnych używek jest charakterystyczne dla wszystkich społeczeństw ludzkich i nie stanowi to problemu społecznego tak długo. prostytucja. nie jest to jeszcze problemem społecznym. w jakimś społeczeństwie zdarzają się od czasu do czasu wybryki chuligańskie. które uważane jest na ogół jako niepożądane. alkoholizm. Przyjrzyjmy się bliżej przedstawionej charakterystyce problemów społecznych. wówczas zmienia się zarówno opinia o danych używkach. dopóki nie powoduje zbyt negatywnych następstw w życiu zbiorowym. Tytułem przykładu wymieńmy kilka takich zjawisk. Ale tam wszędzie. Źródeł owych odchyleń upatrywali w braku spójności iwnapięciach. Leslie24. które powodują m.

ale ponadto wywołująu nich szczególne zaangażowanie intelektualne i emocjonalne. ale właśnie w sferze praktyk codziennego życia społecznego. a w innych — bezrobocie. Problemy społeczne są więc faktami społecznymi. czyli niezależnie od metod ich badań i stanu teorii. lecz o rozwiązanie praktyczne. kiedy zostanie podjęty przez wiele ludzi powodując ich zaangażowanie intelektualne i uczuciowe. zjawiska.licznych dyskusji nad warunkami odbywania kary i resocjalizacji przestępców. 41 przestępczość nieletnich itp. Z reguły najpierw dostrzegająje ludzie bardziej zaangażowani w życiu społecznym oraz zdolni do refleksji nad zjawiskami i oni też wskazują na istnienie danego zjawiska innym. 4) Kolejną cechą istotną problemu społecznego jest to. Natomiast mogą być one przezwyciężone poprzez działanie wielu ludzi i przy masowym poparciu ze strony danego społeczeństwa. tzn. czyli spotka się z ich strony z krytyczną oceną. które nie tylko znajdują swoje odbicie w świadomości ludzi danego społeczeństwa. 2) Każde zjawisko. Oczywiście nie wszyscy ludzie muszą go dostrzegać. Ludzie są bowiem tylko wtedy skłonni do autentycznego zaangażowania się danym problemem. kiedy dostrzegają możliwość jego rozwiązania. który może stać się problemem społecznym. Problemu społecznego nie może przezwyciężyć nawet genialna jednostka. jakie wyraża się w opiniach i posta42 . W taki to sposób obiektywne zjawisko przeobraża się z wolna w pewien ogólniejszy problem. Problemy tego typu pojawiają się i giną w określonych warunkach społeczno--gospodarczych i politycznych wraz z postępującym rozwojem danych społeczności. że jest ono możliwe do przezwyciężenia. przesądy rasowe. policja — w przypadku walki z przestępczością). To. jako pewien fakt obiektywny. Nie chodzi tu raczej o rozwiązanie teoretyczne. np. a ci którzy go dostrzegają nie przeżywają w równym stopniu. W ten sposób w wielu społeczeństwach humanizacja systemu penitencjarnego stała się swoistym problemem społecznym. stanie się wówczas niepożądane społecznie. istnieją obiektywnie. reformator. prawodawca itp. Są to jednak takie fakty społeczne. jeżeli brak będzie masowego wsparcia ze strony zainteresowanego społeczeństwa. że może on być rozwiązany tylko poprzez zbiorowe działanie. ponieważ problem społeczny nie pojawia się w sferze teorii. Nie wystarczą też nawet wyspecjalizowani profesjonaliści od danych problemów (np. co jest problemem społecznym w jednej zbiorowości ludzkiej nie musi być takim samym problemem w innej. 3) Aby dane zjawisko mogło spowodować intelektualne i emocjonalne zaangażowanie szerszego zbioru ludzi — a więc aby mogło stać się problemem społecznym w interesującym nas znaczeniu — musi istnieć przekonanie. polityk. Jedynie szerokie zaangażowanie ze strony danego społeczeństwa i zbiorowy wysiłek może być więc skuteczny w przezwyciężaniu problemów społecznych. W jednych społeczeństwach problemem społecznym może być brak mieszkań 1 nadmierne spożycie alkoholu.kiedy znajdzie swoiste odzwierciedlenie w świadomości ludzi żyjących w danym społeczeństwie. ukazując jego różne aspekty i konsekwencje.

czyli zarówno dla teoretyków jak i praktyków życia społecznego.. Stąd też refleksje wokół socjologicznych aspektów problemów społecznych wydąjąsię pożyteczne. a tym samym wskazująna ich istnienie. chyba... Uświadomienie sobie specyfiki problemów społecznych—w interesującym nas znaczeniu — wydaje się celowe ze względu na istniejące rozbieżności na temat tego. ekonomistów itp. jakie powodowały w sferze życia społecznego.2. którzy chcą rozwiązywać owe problemy. fatalistyczna. cyniczna. Problemy te nie rozwiązują się też na ogół same ani nie zanikająz upływem czasu. 1. Są to fakty. teologów. jak i tych. Istnienie różnych postaw wobec problemów społecznych jest jednak następstwem nie tylko wielu opinii na ich temat. . którzy o danych problemach mówią. przez których sąone po prostu często wcześniej dostrzegane. że nie wszyscy ludzie danego społeczeństwa są przecież w równym stopniu zainteresowani poszczególnymi problemami lub ich likwidacją. Tytułem przykładu 43 wymieńmy niechęć biurokracji w państwach kapitalistycznych do ujawnienia przeróżnych problemów społecznych powstałych na skutek jej zaniedbań. Istnieją one bez względu na to. które doprowadziły do ukształtowania się swoistych postaw. że wobec problemów społecznych istnieją następujące postawy: indyferentna. prawników. lecz również tego. Trudno spodziewać się np. Znajomość ich specyfiki może być przydatna dla tych. sentymentalna oraz naukowa25. że oprócz wymienionych można by wskazać jeszcze dwie postawy — dodajmy nader częste —jak konformistyczna i opor-tunistyczna oraz trzecią— raczej rzadziej spotykaną — jaką jest postawa heroiczna. Przypomnijmy tu różnorodne działania i propozycje osiemnasto. Sądzę. aby ciągnący zyski z płatnej protekcji byli zgorszeni istniejącym protekcjonalizmem czy kumoterstwem.wach. Słowem problemów społecznych nie wywołuje się jak przysłowiowego wilka z lasu. Toteż zanim pojawiły się przesłanki dla naukowej analizy owych problemów istniało już wiele popularnych opinii na ich temat. Ponadto w każdym społeczeństwie są ludzie zainteresowani w ukrywaniu zła społecznego.czy dziewiętnastowiecznych filantropów. jakie po prostu swoim istnieniem i wynikającymi stąd konsekwencjami dla zbiorowego życia ludzi bulwersują opinię społeczną. ani też zjawiskiem wywołanym przez tych ludzi. co jest albo nie jest problemem omawianego typu. że zmienią się warunki. ponieważ sapo prostu faktami obiektywnymi. których celem było przezwyciężenie społeczno-ekonomicznych skutków spowodowanych przez pierwszą rewolucję przemysłową. ale raczej koncentrowali swoje wysiłki na poszukiwaniach sposobów przezwyciężania skutków. Przyjrzyjmy się bliżej wyróżnionym postawom. którzy nie tyle szukali przyczyn danych problemów. ludzi. ażeby pokątni sprzedawcy wódki byli poruszeni rozwojem alkoholizmu lub. Postawy wobec problemów społecznych Przeróżne problemy społeczne były dostrzegane przed pojawieniem się socjologii i zanim stały się przedmiotem badań socjologów już wcześniej były przedmiotem zainteresowań reformatorów moralistów. jakie doprowadziły do ich powstania. religijna. którzy chcą badać. Horten i Lesłie stwierdzają. czy się o nich mówi czy milczy na ich temat. jego rzeczywistych przyczyn i w tuszowaniu jego przejawów.7. Problemy społeczne nie są zatem ani wymysłem uczonych.

np. Uważam. Postawa cyniczna może być zatem zarówno przejawem szaleństwa rozsądnych. jak również z przyczyn sytuacyjnych. która opiera się na założeniu. Dlatego też uważają. np. Postawa ta może też wiązać się z wiarą w jakieś inne konieczności dziejowe —jak mi się wydaje. moralizatorów itp. zarówno jednostek jak i grup. a tym samym i bieg wszelkich procesów społecznych. co teistycz-nie zorientowana. którzy głoszą coś innego są albo układnymi łotrami albo pobożnymi szalbierzami. Chodzi mi w tym przypadku o cynizm wynikający po prostu ze skłonności do zachowań odbiegających od przyjętych zasad życia społecznego. zjawiskami.Indyferentna jest taka postawa. . Oprócz cynizmu wynikającego z tego rodzaju przesłanek możemy wyróżnić też inny. że wszyscy ludzie kierują się tylko własnym interesem oraz mniej czy bardziej niskimi motywami. „niebieskich ptaków" itp. czyli taka. Sądzę. rozbieżnościami między ideałami a rzeczywistością itp. niż to się na pierwszy rzut oka wydaje. wynikający raczej ze skłonności do anomalii. że jest to jednak postawa nie tyle deistycznie. zarówno jednostkowych jak i zbiorowych. jak też przejawem amoralnych skłonności. Bez względu na motywację każdy osobnik przyjmujący fatalistyczna postawę nie wierzy po prostu w skuteczność jakichkolwiek działań. charakterystycznym dla przeróżnych utopistów. że przesłanki omawianej postawy są bardziej złożone. przez modlitwę. którą cechuje obojętność wobec wszelkich poważniejszych problemów. Postawa ta — w przeciwieństwie do fatalistycznej — łączy się wszakże z pewną aktywnością. Na czym polega postawa cyniczna? Otóż zdaniem wcześniej wymienionych uczonych wiąże się ona z przekonaniem. a w tej mierze i problemów społecznych. w celu przeciwdziałania danym problemom społecznym. Postawa ta może być przecież również następstwem frustracji spowodowanej np. Ten brak zainteresowań dla problemów społecznych może wynikać z przyjętej przez danego człowieka koncepcji życia. podejmowanych w celu likwidacji owych niepożądanych zjawisk społecznych. sprawujących władzę nad całą rzeczywistością. powszechną hipokryzją. zakłamaniem. z egocentryzmu. zmieniać d o r a ź n i e. a w tej mierze i zjawiskami społecznymi. Postawa sentymentalnaw odniesieniu do problemów społecznych wyraża się w żarliwym i pełnym współczucia zaangażowaniu. jaki przejawiają przeróżni osobnicy 44 zaliczani do tzw. że ludzi mających takie przekonania trudno zachęcić do zajmowania się problemami społecznymi. przejawiająca się w apelowaniu do owych sił. Postawa religijna wobec problemów społecznych — podobnie jak fatalistyczna — opiera się na wierze w istnienie sił nadprzyrodzonych. braku dostatecznej wiedzy o danych zjawiskach społecznych i ich skutkach lub z nadmiaru własnych kłopotów. które mogą wywoływać swoisty krytycyzm i apatie w stosunku do wszelkich problemów społecznych. a ci. iż owe siły nadprzyrodzone mogą ustalony przez siebie porządek świata. „cwaniaków życiowych". przysłaniających ludziom niekiedy wszystkie inne sprawy. np. np. z którego wszystkie zdarzenia wynikają w sposób konieczny i nieuchronny. Postawa fatalistyczna wynika z przekonania o nieuchronności danych zjawisk. karząc lub nagradzając ludzi za ich uczynki czy też czyniąc zadość ich prośbom. Wiąże się ona z reguły z wiarą w istnienie ponadnaturalnych sił i ustalonego przez owe siły porządku. tzn.

Zaprezentowane postawy zasługuj anie tylko na ocenę m o r a 1 n ą.3. ale również na ocenę ze względu na przydatność poznawczą. . aby uzyskać możliwe korzyści. jak trzeba je widzieć z punktu widzenia ludzi. jakie zostały zagrożone w związku z pojawieniem się danego problemu społecznego. bądź też mniejszości. Nie będziemy tu wszakże rozpatrywać owych różnic. O postawie konformistycznej wobec problemów społecznych mówimy zazwyczaj wtedy.7. Problemy te widzi po prostu tak. że problem obiektywizmu naukowego był wielokrotnie podnoszony właśnie przez metodologów nauk społecznych. stopień nasilenia. ale równocześnie ograniczają się zazwyczaj do zwalczania ich objawów a nie przyczyn. ale wówczas.sprawujący władzę. Jeszcze bardziej etycznie wątpliwą jest postawa oportunistyczna. 1. Konformista lęka się zazwyczaj przejawiania własnego zdania. Skrajnym przeciwieństwem postaw konformistycznej i oportunistycznej jest postawa. które miały zaradzić negatywnym następstwom społecznym pierwszej rewolucji przemysłowej. czy jest to opłacalne w danym momencie. . ponieważ żadna nie służy obiektywizmowi. jak rzeczywiście wyglądaj ą — biorąc pod uwagę ich rozmiary.Ludzie prezentujący taką postawę są niekiedy nawet skłonni do stawiania trafnych diagnoz występujących niedomagań społecznych. fakty. Badania problemów społecznych wymagają zatem postawy zwanej n a u -ko wą. ale co więcej. czyli postawy sine ira et studio. jest skłonny wyzyskać powstałą w związku z danym problemem sytuację. ponieważ wychodziłoby to poza zakres tematu. Postawa naukowa wobec problemów społecznych Obiektywizm jest oczywiście jednym z istotnych wymogów postawy naukowej w każdej dziedzinie i w stosunku do każdego problemu badawczego. który jest zgodny bądź to ze stanowiskiem większości. w których możliwość osobistego zaangażowania badającego jest niewspółmiernie większa niż w każdej innej nauce. Ale jest on niewątpliwie szczególnie istotny w odniesieniu do badań społecznych. którą spróbujemy bliżej scharakteryzować. gdy dany człowiek prezentuje tylko taki punkt widzenia na te problemy.. „socjalistów utopijnych". Najogólniej biorąc moralna wartość każdej z nich jest oczywiście różna. konsekwencje społeczne itp. 45 Łączy się ona z silnym zaangażowaniem emocjonalnym oraz intelektualnym po stronie tych wartości. a stąd też znacznie większa trudność w utrzymaniu dystansu do przedmiotu badań. które jest wolne od uprzedzeń i namiętności. czyli takiemu nastawieniu psychicznemu. Natomiast oceniając postawy z punktu widzenia ich przydatności badawczej — sądzę. z których opinią się liczy — anie tak. gdy jest to niebezpieczne. Wyraża się ona w gotowości podejmowanych problemów społecznych nie tylko bez względu na to. jeżeli oczywiście stanowiąjąludzie. Człowiek o takiej postawie przejawia nie tylko bierność wobec wszelkich problemów społecznych. Tytułem przykładu wymieńmy propozycje tzw. czyli ujawnienia swojego autentycznego stosunku do danych problemów społecznych. którą określamy mianem heroiczna. Z tych więc względów nie jest przypadkiem. że żadna z nich nie może być zalecana badaczom zjawisk społecznych.

Rozpatrywać badane zjawiska w ich uwarunkowaniach przyczynowych oraz modyfikacjach spowodowanych przez inne. może być zrealizowany jedy46 nie w stopniu względnym Badaniami zjawisk społecznych nie zajmują się przecież aniołowie. Dlatego też badając te problemy należałoby: a. zjawiskami. rzutując swoiście na kształtowanie się życia społecznego i świadomości ludzi. że jest on w takim samym stopniu realny. zachowanie obiektywizmu przez badającego wydaje się szczególnie trudne ze względu na rezonans. Ujmować je jak obiektywne zjawiska. w danym społeczeństwie badania nad takim problemem społecznym. zwyczajów i obyczajów. Ta uwaga odnosi się oczywiście także do przedstawicieli pozostałych nauk społecznych. Są one zdeterminowane określonymi warunkami społecznymi charakterystycznymi dla danego społeczeństwa. pozostaje pod wpływem panującego systemu wartości. pojawiającymi się na zasadzie deus ex machina. d. Nie tylko badający. dotyczących zwłaszcza przyczyn i uwarunkowań badanych zjawisk. tzn. które pozwolą na ukazanie ich: przyczyn głównych i pobocznych: współzależności z innymi zjawiskami społecznymi oraz bezpośrednich i pośrednich następstw. . b. Istnieje więc potrzeba wypracowania takich sposobów badania problemów społecznych. jakie te problemy powodują w świadomości każdego już poprzez sam fakt ich istnienia. ale również problemy społeczne nie są też wyobcowane z rzeczywistości społecznej. c. o różnych zaangażowaniach intelektualnych i emocjonalnych. trzeba go analizować w związku z innymi problemami tego typu. Pamiętać o tym. jakie swym istnieniem powodują aktualnie. zjawiska istniejące niezależnie od woli badającego i teorii naukowych. Nie są także związane ze zjawiskami nienaturalnymi. współwystępujące z nimi zjawiska i procesy istniejące w danym społeczeństwie. tzn. norm moralnych. Socjolog badający problemy społeczne nie jest wyobcowany z rzeczywistości społecznej. a więc powiedzmy z alkoholizmem. Czy wobec tego postulat badania owych problemów sine ira et studio jest w ogóle realny? Uważam. a także w dającej się przewidzieć przyszłości. lecz ludzie uwikłani w rozmaite sytuacje społeczne. gdy bada te problemy w jakimś sobie obcym społeczeństwie czy społeczności. dewaluacją norm moralnych czy prawnych. Badać w sposób wolny od lęku przed niepożądanymi wynikami badań oraz ukazywać osiągnięte wyniki bez uproszczeń. jak przestępczość nieletnich. nie może wyzwolić się od przeróżnych ogólnoludzkich wartości oraz od jakże ludzkich sentymentów czy resentymentów. dezintegracją życia rodzinnego. że każdy problem społeczny ulega przeobrażeniom i powoduje przeróżne konsekwencje. I nawet wtedy. co przy badaniach wszelkich zjawisk społecznych. dokonujący takich a nie innych wyborów wartości właśnie ze względu na wspomniane zaangażowania i uwikłania w sferze społeczno-politycznej i ideowej.W badaniach problemów społecznych w wyróżnionym przez nas znaczeniu. Podejmując np. istniejącym kryzysem gospodarczym itp.

problemy ujmowane w formie: deskryptywnej (opisowej). podobnie —jak problemy praktyczne — aspekty teoretyczne. zakres. „Hipoteza" wywodzi się z greckiego słowa „hipothesis". c) podstawowe i cząstkowe. demonstracyjnej (doświadczalnej). Chodzi tu więc o przypuszczenie lub domysł wysunięty prowizorycznie dla określenia lub wyjaśnienia czegoś. określone ich postacie. a jego polskim odpowiednikiem jest słowo „przypuszczenie" lub „domysł". która jest przypuszczeniem czy też domysłem naukowym. Wyodrębniając powyższe typy problemów trzeba zdawać sobie sprawę ze względności dokonanych wyróżnień. w jakich są ukazywane w konkretnych badaniach. Typy i formy problemów badawczych Wszelkie problemy badawcze możemy dzielić na pewne typy przyjmując za podstawę podziału np. dowodzącej (np. definicyjnej (określającej).8. tzn. czyli spełniająca pewne wymogi metodologiczne. czyli weryfikacji poprzez odpowiednie badania stosowane w danej nauce. Już z tego choćby względu refleksje nad pojęciem. diagnostycznej (konstatującej). Nie przeczy to oczywiście zasadności wspomnianego podziału. a w drugim — doraźnym potrzebom praktyki. Stąd postulat aby hipotezy naukowe były: 48 . Co to jest hipoteza? Słowem „hipoteza" posługiwałem się już wcześniej. I tak np. ale i konieczne dla lepszego zrozumienia jednego z istotnych elementów procesu badawczego. Czas zatem na zajęcie się tym istotnym w badaniach terminem. 1. Znajomość typu i formy danego problemu umożliwia nam dobranie optymalnej dla niego metody lub techniki badań.8. który oczywiście wymaga sprawdzenia. że nie każda hipoteza jest przydatna w badaniach. Wyróżnia się np. ich właściwości. zmierzającej do możliwie najkorzystniejszych rozwiązań danych zagadnień)26. eksplanacyjnej (wyjaśniającej). ponieważ w jednym wypadku służą one przede wszystkim teorii.1. HIPOTEZY 1. relatywizującej (wskazującymina różne zależności między danymi zjawiskami) oraz optymalizującej (tzn.4. przedmiot. cechami i typami hipotez sanie tylko pożyteczne. rolę jaką spełnia dany problem w nauce itp. problemy teoretyczne mają zawsze pewne aspekty praktyczne. eksplikacyjnej (tłumaczącej). Oprócz typów możemy wyróżnić swoiste formy problemów. Zauważmy jednak.1. założeń danej teorii). Na tej podstawie wyróżniamy problemy: 47 a) teoretyczne i praktyczne. prognostycznej (przewidującej). Przydatna dla badań jest tylko taka hipoteza. b) ogólne i szczegółowe. ponieważ hipotezy są na ogół punktem wyjścia wszelkich badań.7.

żeby obejmowały swoim zakresem wszelkie fakty. że zgodność jego postępowania z normami obowiązującymi w tej drużynie jest większa niż zawodników zajmujących niższe pozycje albo też mniejsza. potwierdzić lub obalić poprzez badania27. Otóż jeżeli tą hipotezę będziemy chcieli zweryfikować empirycznie. tzn. Inaczej mówiąc nie powinna zawierać sformułowań będących po prostu powtórzeniami poprawnych schematów myślowych.. „młodymi nazywam ludzi w wieku od. aby nie zawierały zdań wzajemnie sprzecznych. procesy czy zjawiska. Oto one: a) w grupie młodzieżowej X osoba A zajmuje najwyższą pozycję społeczną — czyjego postępowanie jest najbardziej zgodne z normami grupy? b) W grupie roboczej X osoba B ma o dwa szczeble niższą pozycję społeczną w porównaniu z osobą C. tzn. jakiemu dane hipotezy służą. których celem jest wyjaśnienie zasadniczych problemów danej nauki oraz częściowe.C. jakie nie wymagają żadnego dowodu czy też weryfikacji. ponieważ są właśnie stwierdzeniami na ogół znanymi lub frazesami. niż zawodników zajmujących wyższe pozycje? . b) na tyle ogólne. to należy je odpowiednio zdefiniować. Typy hipotez Biorąc pod uwagę cel. czyli powinny być tak sformułowane. lat" itp. Przedstawiony wykaz wymogów uzupełnimy jeszcze jednym.. który podaje taką oto ogólną hipotezę: „im wyższą pozycję zajmuje jednostka w grupie — tym większa zgodność jej postępowania z normami danej grupy". duży.8. Poszukując wymienionej zależności musimy sformułować kilka hipotez szczegółowych. możliwie dostatecznie ostrych.. zjawisk. czy wobec tego możemy stwierdzić.). d) wolne od sprzeczności wewnętrzny eh. tzn. c) pojęciowo j a s ne. dowolnych grupach. e) empirycznie sprawdzalne. wyjaśniające fragmentaryczne zagadnienia. np. składające się na dany problem.. jakich dotyczą. że wskazywały na jakieś nieznane dotąd aspekty badanych faktów.2. Homansa28. okoliczności. młody. ani banałem. mały itp. czyli dające się zweryfikować. można wyróżnić hipotezy: podstawowe. (a jeżeli używa się terminów nieostrych. ich uwarunkowań itp. Ze względu na zasięg wyróżniamy hipotezy: ogólne i szczegółowe. czy wobec tego zgodność jego postępowania z normami grupy jest mniejsza niż osoby C? 49 c) W drużynie piłki Z nożnej zawodnik D zajmuje średnią pozycję społeczną. Różnice między nimi można ukazać posługując się przykładem podanym przez G. stary.a) o tyle nowe. 1. do . procesów. to wówczas trzeba zbadać czy w poszczególnych. wyrażone w jednoznacznych terminach. Otóż hipoteza nie powinna być ani t a u -t o 1 o g i ą. ta zależność rzeczywiście występuje. jak np. który — w moim odczuciu—jest dość istotny..

czy też w zaciszu gabinetu uczonego nie ma przecież żadnego wpływu na jej prawdziwość. w sprawozdaniach statystycznych.8. Bowiem o prawdziwości albo fałszywości hipotezy decyduje nie jej źródło lub sposób uzyskania. jest zawsze mniej lub bardziej twórczym dziełem osoby badającej albo zespołu badającego. czy hipotezę uzyskało się 50 bezpośrednio w kontakcie z badaną rzeczywistością. takie. To. tzn. Najczęściej jednak konkretyzujemy daną hipotezę ogólną kilkoma hipotezami szczegółowymi. średnio i mało-prawdopodobnych. podobnie intuicyjnie powstałej hipotezy nie należy a priori uważać za fałszywą. Dla wstępnej oceny ewentualnego stopnia prawdopodobieństwa danej hipotezy sposób jej uzyskania nie jest jednak sprawą bez znaczenia i dlatego warto go brać pod uwagę. z tego powodu. Oprócz wymienionych sposobów należałoby także wskazać na inspirację wynikającą z codziennej praktyki. jak doszło do utworzenia danej hipotezy. b) „odkrywanie" hipotezy poprzez uogólnienie zebranych danych zawartych np. c) swoiste „wczuwanie się" badającego w określone sytuacje społeczne. która jest przecież istotnym źródłem danych. czyli wysnuwanie przez niego wniosków w oparciu o własne doświadczenia życiowe i wykorzystywanie umiejętności tworzenia własnych domysłów29. umożliwiająca sformułowanie hipotezy zasadniczej.in. które mają charakter pomocniczy. lecz rzetelność procesu weryfikacji30. przydatnych do tworzenia hipotez. Hipotezy możemy podzielić także ze względu na stopień ich prawdopodobieństwa. jako określony domysł naukowy oparty na uogólnieniach dotychczasowych rezultatów poznawczych. Ustalenie jednak rzeczywistego stopnia prawdopodobieństwa danej hipotezy nie jest jednak łatwe bez weryfikujących badań. jak to zostało powyżej ukazane. a ich celem jest po prostu ogólna orientacja badawcza. Tego rodzaju rozróżnienia mają istotne znaczenie przy ostatecznym wyborze hipotez do zamierzonych badań. 1. tymczasowy. O tym.3. Z punktu widzenia efektów poznawczych nie jest wcale najważniejszą sprawą to. Wskazanie na ten fakt jest ważne m. żeby przeciwdziałać pewnym złudzeniom.Hipoteza szczegółowa jest więc ukonkretnieniem hipotezy ogólnej. Otóż nawet hipoteza wysnuta logicznie poprawnie z zebranych danych nie jest wcale przez tego rodzaju postępowanie po prostu prawdziwą. co pozwala na wyodrębnienie hipotez: wysoko. Niekiedy wyróżnia się także hipotezy heurystyczne. która hipoteza jest prawdziwa albo fałszywa rozstrzygają badania weryfikujące albo szeroko rozumiana praktyka. Tworzenie hipotez łączy się zatem z określoną aktywnością poznawczą poszczególnych ludzi lub zespołów. Do najbardziej znanych sposobów tworzenia hipotez w naukach społecznych należą: a) wysnuwanie wniosku hipotetycznego z istniejącej teorii. Tworzenie hipotez Każda hipoteza. czyli odkrywcze i hipotezy robocze. nieodłączną we wszystkich wysiłkach badawczych. .

in. bo w 1944 r. Adolph Wagner (Statistisch-anthropologische Untersuchungen der Gesetzmdssigkeit in den scheinbar willkiirlichen menschlichen Handlungen. lecz raczej służyły do uzyskania przeróżnych teorii czy programów społeczno-politycznych. Wymienieni uczeni starali się określić np.S. jak: sposób odżywiania się rodziny.in.Szczególnym sposobem ustalania stopnia prawdopodobieństwa hipotez jest odwołanie się do zasad stosowanych w statystyce. Pawłowski34. Oprócz wysiłków zmierzających do poszukiwań wskaźników różnych zjawisk społecznych. W naukach społecznych poszukiwania tego rodzaju wskaźników sięgają czasów pojawienia się tzw. wysokość zarobku. jakość mieszkania.35 Już znacznie wcześniej. np. Milla32. Zeugina. czyli z inspiracji działaczy społeczno-ekonomicznych czy politycznych. wyróżnienie hipotez alternatywnych i zerowych31. których twórcami byli m. jakości życia. Bootha nad życiem ludności Londynu. to przecież poszukiwali właśnie takich cech. a także o badaniach prowadzonych przez F. że pojęcie „wskaźnik społeczny" zostało użyte dopiero przez Raymonda Bauera w 1966 r. „statystyki społecznej". że odwoływanie się do socjologicznych wskaźników bywało często nadużywane dla potrzeb praktyki. udoskonalona następnie przez J. A.. 1662). a następnie dojścia do głosu socjologii. John Graunt (Obsewa-tion ofthe Bills ofMortality. Proponowane wskaźniki. można także odnotować analogiczne działania wynikające z potrzeb praktyki.1 chociaż nie używali oni słowa „wskaźnik". 1. W naukach przyrodniczych poszukiwanie tak pojętych wskaźników było podejmowane przez uczonych od wielu wieków. a pierwszą dojrzałą próbą metodologicznego uporządkowania owych poszukiwań była teoria indukcji F. 1864) i in.. Wymieńmy dla przykładu powołany przez prezydenta Hoovera w latach 1929 . Petersa i R. Quetelet (Sur 1'homme et le develop-pement de ses facultes ou essai de physigue sociale. . trudno zgodzić się z tezą głoszoną przez M. Nadmieńmy tu również.9. dobrobytu. liczebność rodziny itp. WSKAŹNIKI ZJAWISK SPOŁECZNYCH 1. Bacona. status ekonomiczny czy społeczny badanych rodzin na podstawie takich danych. charakter wykonywanej pracy. nie tyle ukazywały rzeczywiste uwarunkowania danych zjawisk. „unaukowiania socjologii" poprzez możliwość mierzenia i ujmowania w sposób intersubiektywny zjawisk.1933 Research Committee on Social Trends. który podejmował próby ustalenia różnych wskaźników przeobrażeń społecznoekonomicznych w USA. że wystąpienie jej sygnalizuje obecność tej drugiej.1. które nie poddają się bezpośredniej obserwacji — na co wskazuje trafnie T. Le Playa nad życiem rodzin robotniczych czy C.9.in. Proces kształtowania się pojęcia wskaźnika zjawisk społecznych Termin „wskaźnik" w metodologicznym znaczeniu służy do określenia pewnej cechy przedmiotu lub zjawiska pozostającej w takich związkach z inną jego cechą.33. Biorąc pod uwagę ten dość złożony proces kształtowania się koncepcji omawianych wskaźników. Warto tu wspomnieć chociażby o siedemnastowiecznych opracowaniach statystycznych. jakie charakteryzują funkcje wskaźników badanych faktów ekonomicznych lub społecznych. jakie były podejmowane z inspiracji poznawczych. rodzaj 51 odpoczynku. Socjologiczna koncepcja wskaźnika pojawia się w latach czterdziestych naszego stulecia jako m. co umożliwia m. zadowolenia itp. 1835). jedna z prób tzw.

Biorąc pod uwagę pierwszą spośród wymienionych sfer. polityki społecznej itp.9. o obecności. co pozwala na ich uporządkowanie ze względu na: a) sposób określenia wskaźnika zjawisk społecznych oraz b) zakres jego zastosowania. że interesujące nas wskaźniki mogą mieć zastosowanie: 1) w sferze poznawczej jako dostępne obserwacji odpowiedniki istotnych cech różnorodnych tworów rzeczywistości społecznej wynikających z teorii i przez nią określonych czy też elementy modeli poszczególnych faktów i zjawisk społecznych. gdzie m. należy zwrócić uwagę na fakt. 52 1. Pomimo ich różnorodności występują jednak pewne elementy wspólne. Pojęcie wskaźnika zjawisk społecznych Istnieje wiele prób zmierzających do określenia tego pojęcia będących przykładem jego różnych definicji projektujących. które traktują wskaźniki jako swoiste jednostki miary charakteryzujące istniejący stan oraz zachodzące przeobrażenia poszczególnych przedmiotów i zjawisk społecznych39. wskaźnik jest obiektywnie obserwowalnym znakiem pewnej cechy. które ujmują interesujące nas wskaźniki instrumentalnie. Zdaniem tego autora. a więc do działalności w dziedzinie gospodarki narodowej. Jest to materialne lub behawioralne ukazanie sprawdzalnego dowodu istnienia cech. że pojęcie wskaźnika zjawisk społecznych ukształtowało się w procesie długotrwałej działalności teoretycznej i praktycznej prowadzonej zarówno przez socjologów. . jak też przez organizatorów i reformatorów życia społecznego. Wspomniani Peters i Zeugin np. czyli jako narzędzia umożliwiające naukowe badanie i opis społecznej rzeczywistości oraz zachodzących w niej przeobrażeń38. jakie on reprezentuje36. ale także czynnikiem pozwalającym na konstruowanie oraz ocenianie programów i planów odnoszących się do sfery społeczno-ekonomicznej. że wskaźniki spełniają tu ważną funkcję pośredniczącą w procesie poznawczym między językiem teorii a językiem praktyki. jakie mogą być wykorzystane w planowaniu i polityce społecznej. 2) w sferze praktycznej jako pewne orientujące dane (informujące np. Do grupy drugiej natomiast zaliczamy te defincje.2. ujawniając empirycznie dostępne (bezpośrednio albo pośrednio) właściwości badanych przedmiotów oraz umożliwiając wysnuwanie na ich podstawie hipotez o danych zjawiskach i procesach społecznych. zestawili aż 35 takich definicji37. Do kategorii tej zaliczamy także takie definicje.ukazało się studium Dimension of Society autorstwa Stuarta Cartera Dodda. znajdziemy pojęcie interesującego nas wskaźnika. Obecnie stało się ono nie tylko ważnym instrumentem w sferze poznawczej. częstotliwości. okolicznościach procesów społecznych).in. które akcentują szczególnie fakt. natężeniu danego zjawiska itp. Do grupy pierwszej zaliczamy tu takie definicje. Możemy zatem powiedzieć. wielkości.

zajmiemy się analizą wymienionych związków między Wal. które dają się zbadać w sposób empiryczny. które są raczej przykładem naiwnych sposobów zachowania odpowiedniości pojęć 53 J. Jeżeli poprzez empiryczne badania stwierdzimy np. Zanim przejdziemy do bliższego omówienia związków wymienionych między Wal. że wzrost solidarności członków grupy i ich skłonności nawet do dużych poświęceń następuje zawsze wtedy.Dążenie do znalezienia sposobów przekształceń teoretycznych ujęć poszczególnych elementów rzeczywistości społecznej w zespoły takich pojęć. Na podstawie istnienia pewnych właściwości wspólnych wielu przedmiotom mogą powstawać określone zbiory lub klasy danych przedmiotów. płeć). które powodują wzrost. gdy pojawia się poważne zagrożenie zewnętrzne dla danej grupy. jeżeli istnieją pomiędzy nimi jakiekolwiek trwałe związki o charakterze (1) rzeczowym. np. Mówiąc w nieco inny sposób. jednowymiarowe. tzn. oraz domniemane (zarówno zasadnie. ilość czasu przeznaczonego na jej uprawianie.. Istnieją zatem cechy: zerowy-m i ar o we. (2) logicznym lub (3) statystycznym. Przystępując do bliższej charakterystyki określenia wskaźnika. w przypadku których możemy. jako hipotetyczne. a więc sprawdzalne. jeżeli stwierdzamy. jakie przysługują pewnej liczbie przedmiotów. Otóż terminem tym nazywamy równe lub podobne właściwości. W związku z tym wystąpił też problem reguł odpo-wiedniości pozwalających na możliwie równoważne przekładanie pojęć J. Ze względu na to. itp. fakty. między wskaźnikiem a cechą wskazywaną. Jeśli pierwsze z nich dają szanse na uzyskanie wskaźników rzeczy-w i s t y c h. i bezzasadnie. na podstawie potocznej wiary w ich istnienie). . ustalić rodzaj tej działalności. działalność rekreacyjna danego człowieka). ponieważ jedne i drugie są społecznie ważne. bowiem funkcjonują w świadomości ludzi i wywierająokreślony wpływ na myślenie i zachowanie zarówno jednostek. czyli indicatum) są możliwe do ustalenia na drodze empiryczn ej. Uogólniając istniejące definicje wskaźnika. wydaje mi się przydatne następujące jego określenie: przyjęta przez nas cecha JTjest wskaźnikiem („indicator") jakiejś innej cechy / (tzn. i Jp. (1) Trwałe związki rzeczowe między WaI{Vzxi. Aktualnie możemy odnotować istnienie metod operacjonalistycznych opartych na dostatecznie solidnych podstawach logicznych oraz takich. jej natężenie i wpływ na inne rodzaje aktywności. które nie powodują żadnych zmian ilościowych (np. że cechy społeczne przejawiają się w różnym stopniu w poszczególnych elementach. czyli cechy którą właśnie wskazuje). Możemy wyróżnić właściwości istniejące obiektywnie. czyli takie. kwalifikacje zawodowe) oraz wielowymiarowe. na/p. takie. które mają swoiste wymiary. to drugie prowadzą do powstawania wskaźników fikcyjnych. należałoby pokrótce zająć się pojęciem „cecha". które powodują różnorodne i wielokierunkowe zmiany (np.) na język praktyki (Jp). dajmy na to. są one nazywane także wielkościami zmiennymi. to możemy powiedzieć. doprowadziły do pojawienia się różnych operacjonalistycznych metod przekładania pojęć języka teorii (J. iż pomiędzy W {W— solidarność i altruizm) a / (/— zagrożenie zewnętrzne) występują określone związki rzeczowe. że W jest po prostu warunkiem koniecznym (sine ąua non) albo choćby wystarczającym dla /. jak też zbiorowości. zmniejszanie (np. „indica-tum".

zjawisk itp. nazywanych przez S. nazywamy wskaźnikami inferencyjnymi43. dla którego to zabiegu W. że przy wskaźnikach inferencyjnych może pojawić się pytanie: Jaka jest podstawa takiego przyporządkowania liczb poszczególnym stopniom indicatum? Nie jest to pomiar podstawowy. kryteriów itp. Nowaka definicyjnymi41. że przyporządkowanie liczb poszczególnym stopniom indicatum nie opiera się tu na żadnej z wymienionych wyżej procedur 55 pomiarowych. o jakich istnieniu wnioskujemy czy domniemywamy w taki sposób. (3) Niekiedy przyjmujemy za wskaźniki takie cechy. stanów. Trafnie zauważa jednak T. lecz wyłącznie na pewnej konwencji terminologicznej. w których najczęściej w luźnym związku pozostają ze sobą szeregi liczb i cechy. obowiązujących prawnie lub zwyczajowo w danym społeczeństwie lub też w jego poszczególnych środowiskach. ponieważ bogactwo łączy się na ogół w ocenie ludzi z posiadaniem właśnie dużej ilości pieniędzy. Milionera uważa się np. Torgerson ukuł określenie „pomiar per fiat"A}. Pawłowski. że ktoś stał się np. Czy można uznać zatem. chociaż wiadomo również. (2) Istniejące związki logiczne między W a /są możliwe do ustalenia na drodze rozumowej analizy zakresu pojęć wskaźnika i indicatum. że mamy tu do czynienia z pomiarem pochodnym? Według niektórych opinii jest Jo rodzaj pomiaru podobny pod względem metodologicznym do pomiaru za pomocą instrumentów kalibrowanych. ankiety lub testy. Ilość posiadanych pieniędzy staje się więc definicyjnym wskaźnikiem bogactwa. dochodzimy zatem poprzez rozumową analizę różnych standardów. że w związku z występującą tendencją w naukach społecznych do ilościowej charakterystyki badanych przedmiotów i zjawisk pojawiają się różne próby pomiarów zmierzające do przyporządkowania postrzeganym cechom badanych obiektów pewnych liczb rzeczywistych jako ich miary. iż istnieje między nimi określony związek rzeczowy. Częstotliwość współwystępowania W i / skłania nas po prostu do wnioskowania według następującego schematu: jeżeli W. Jeszcze inni sądzą. Do tego rodzaju wskaźników. nazywamy wskaźnikami rzeczowymi40. niedostrzegalnych bezpośrednio. ponieważ istotnie tak często się dzieje. co jest bezpośrednio niedostrzegalne. określeń. zmienną reprezentującą continuum danej postawy lub dyspozycji psychospołecznej. Są to zatem dość dowolne konstrukcje. „czerwony jak burak".54 to mamy podstawy twierdzić. Liczby te są niekiedy uważane za wskaźniki metryczne. iż nie zawsze wypieki na twarzy świadczą o czyimś uczuciu wstydu i mogą być również następstwem innych przyczyn. ponieważ owe cechy wydają nam się czy też są zewnętrznym przejawem danych zdarzeń. . wnioskujemy. którymi są w danym przypadku kwestionariusze. to /— oznaczające w tym przypadku to. na co wskazują. S. Na tej podstawie. jakie mają rzekomo określać. a ich brak z kolei — wskaźnikiem ubóstwa. normatów. Wskaźniki. że się „wstydzi". które uważamy za swoiste symptomy zdarzeń. Dlatego też wskaźniki pozostające w związkach określonego rodzaju z tym. za bogatego człowieka. których indicatum może być np. Wskażmy także na to.

uczucia narodu) Nie negując teoretycznej czy praktycznej użyteczności wyróżnionych rodzajów wskaźników. Właściwości wskaźników społecznych Zastanawiając się nad właściwościami interesujących nas wskaźników.Każdy wskaźnik możemy w badaniach traktować jako zmienną. czyli pola zmienności intensywności danej cechy i zarazem pola jej zmian ilościowych45. 4) ilościowe — podające charakterystyczne dla nich „miary". 3) jakościowe — ukazujące atrybuty danych przedmiotów lub zjawisk. Działając w tym kierunku. liczba mieszkańców) możliwe do oceny poprzez wskaźniki (np. odpowiadające obiektywnie istniejącym cechom). Otóż wyróżnił on: obserwowalne ¦ możliwe do bezpośredniej oceny (np. wydaje się celowe pewne ich uporządkowanie. tzn. 5) korelacyjne. ale nie każda zmienna jest wskaźnikiem. 2) fikcyjne. wskazujące na ich wzajemne uwarunkowania.9. Wzajemny stosunek między wskaźnikami a zmiennymi przedstawił M. społeczna zwartość) ukryte i niedostępne (np. . Wskaźnikiem są tylko zmienne m i e rzal-ne.3. Bun-ge44. 56 1. trzeba uwzględnić co najmniej dwa istotne aspekty: a) c z y m te wskaźniki powinny być oraz b) czemu mają one służyć. wielkość sil policyjnych) ¦ nieobserwowalne ¦ dostępne w badaniach i sprawdzalne poprzez wskaźniki (np. Poprzez operacjonalizację można —jak wiadomo — zmiennym niemierzalnym przyporządkować mierzalne. wyróżniamy zatem następujące wskaźniki: 1) rzeczywiste (tzn. a więc dostępne empirycznie. 6) przyczynowo-skutkowe — wskazujące na podstawie danych przyczyn ewentualne skutki albo oparte na zaistniałych skutkach — przyczyny. czyli pozorne.

jak i długoterminowych tendencji rozwojowych i przeobrażeń społecznych. politycznych itp. regionalnych. jak i subiektywne właściwości badanych przedmiotów lub zjawisk. którzy w nim żyją przeróżnych potrzeb związanych z tego rodzaju produktem. nie wyczerpują wszystkich związanych z nimi problemów. chociaż dają się także zauważyć pewne zbieżności w wypowiedziach teoretyków i praktyków. powinny: a) charakteryzować całość danego zbioru. jakie istnieją w poszczególnych regionach. że interesujące nas wskaźniki powinny być zawsze relatywizowane do konkretnych warunków społeczno-ekonomicznych i kulturowych tych społeczeństw. czyli poziomo. a w związku z powyższym także możliwości zaspokojenia przez ludzi. że opinie na temat właściwości wskaźników społecznych są zróżnicowane. ile raczej „komu" dane wskaźniki mogą służyć. e) być porównywalne regionalnie. jakie właściwości powinny charakteryzować wskaźniki społeczne. Dla zilustrowania 57 tego posłużmy się następującym przykładem: duża konsumpcja gazet i książek w danym społeczeństwie nie zawsze może być uznana za wskaźnik np. „czemu". społecznych. ale wydaje się. sygnalizując zarówno obiektywne. Otóż przyjmuje się. Zauważmy nadto. Funkcje spełniane przez wskaźniki . Teoretycy szczególnie mocno akcentują np. anie tylko jego część. istnieje na ogół zgoda odnośnie do pewnych cech. jak: możliwość długotrwałej obserwacji oraz sprowadzalność do teoretycznych konstrukcji modelowych. c) nadawać się do rozłożenia na takie części składowe. d) być porównywalne w c za s i e. jakie wynikają z przesłanek teoretycznych. Ponadto niekiedy chodzi im może nie tyle o to. rozbudowanych zainteresowań społeczno-politycznych czy kulturalnych ludzi przynależnych do niego. Natomiast praktycy szczególnie cenią sobie polityczną przydatność wskaźników. czyli łatwość przystosowywania do doraźnych celów46. ustalenie popytu i podaży na różne asortymenty papieru w danym społeczeństwie. czyli możliwość przekładania na język codziennej działalności w sferze społeczno-politycznej oraz ich „plastyczność". 1.9. do których chcemy je zastosować. że wskaźniki te. O tym czy jest to właśnie wskaźnik wspomnianego zjawiska zadecydują dopiero dodatkowe dane. Oczywiście wspomniane właściwości wskaźników społecznych.. czyli pionowo. np. ponieważ tylko na tej drodze można w pełni wydobyć zawarte w nich dane. co umożliwia analizę różnych struktur.Brak jednomyślności w interpretacji wspomnianych aspektów powoduje oczywiście. co do których istnieje zgoda. b) być wielowymiarowe w tym znaczeniu. Jednak mimo różnic co do tego. że uwzględniają te najważniejsze i dlatego też zasługują na naszą uwagę. takie właściwości wskaźników. co umożliwia badanie zarówno krótko-. aby pozwalały one na różne analizy ilościowe odzwierciedlające przeróżne „miary" badanych tworów rzeczywistości społecznej.4.

przy potocznym ujmowaniu. że własne. 2) analityczne — pozwalające na uchwycenie przeobrażeń. Wymienione funkcje wskaźników nie wyczerpują oczywiście wszystkich funkcji. są przecież uwarunkowane historycznie. a tym samym umożliwiające ustalenie prognoz. kulturalnej. doświadcza wielu osobliwych przygód. jakie one spełniają. jakie powinny być ich właściwości. intuicji i autorytetów. METODY BADAN 1.Wskazywałem wcześniej na to. zakresie polityki społecznej. doświadczenia lub obserwacje są zbyt pobieżne i fragmentaryczne. a nawet przeróżne autorytety.10. które zachodzą w badanej sferze.Swoje opinie i twierdzenia opierają więc na mniej lub bardziej wątpliwych przesłankach. przeważnie przypadkowe. które pozwaląjąnam na lepsze zrozumienie tego. Do tego. ale i praktycznej. jakości danych programów itp. 58 1. ponieważ nawet najbardziej autentyczne spośród znanych. oświatowej. I z tego już choćby względu prezentacja problematyki związanej ze wskaźnikami społecznymi jest uzasadniana wtedy. Istniejąc wszakże spełniająone różne funkcje i to nie tylko w sferze poznawczej. Potoczne i naukowe ujmowanie zjawisk społecznych Zarówno współcześni ludzie wysokocywilizowanych społeczeństw. wynikających z rozwoju tychże nauk. czym są omawiane wskaźniki oraz tego.1. domorosły doradca w obrębie swoich własnych czterech ścian. skoro odważy się zapuścić w szeroki świat badań"47.10. faktów. Dlatego ich opinie —jeżeli nawet wybiegają daleko wprzód — nie mogą . aby mogły stanowić solidną podstawę wiedzy o postrzeganych zjawiskach. gdy zajmujemy się zagadnieniami badań społecznych. 5) ostrzegawcze — ukazując różne tendencje. Zawodna jest też wiara w autorytety. ponieważ zarówno własne doświadczenia i obserwacje. żeby poznać rzeczywistość społeczną nie wystarczy również intuicja. zdrowego rozsądku. że wskaźniki stosowane w naukach społecznych ukształtowały się — ogólnie biorąc — pod wpływem różnorodnych potrzeb. wyjaśnianiu i tłumaczeniu zjawisk społecznych lub przyrodniczych. nie są wcale niezawodną podstawą wiedzy o obiektywnej rzeczywistości. ewentualne zmiany. jakie mogą się pojawić. ustalenie stopnia realizacji danych celów. odwołują się na ogół do własnych doświadczeń i obserwacji. które w nim istnieją. ochrony środowiska naturalnego i w tym podobnych sferach działalności. Są to wszakże —jak sądzę ważniejsze funkcje. Wiadomo bowiem. Zdrowy rozsądek zaś —jako ongiś pisał Engels — „ów wielce czcigodny. jaką tworzy przyroda i społeczeństwo. 4) normatywne —jeżeli są stosowane jako pewne wielkości czy miary (standardy) umożliwiające np. trendy i in. są one wytworem określonego czasu i miejsca. Wskaźniki spełniają zatem co najmniej następujące funkcje: 1) opisowe — umożliwiające ukazanie stanu rozwoju danego społeczeństwa czy środowiska albo też różnych systemów. jak też zdrowy rozsądek i intuicja. tzn. 3) oceniające — umożliwiające szacunkowe określenie wartości rozmaitych programów i działań podejmowanych w dowolnych dziedzinach np. jak też ludzie żyjący ongiś na wszystkich etapach rozwoju cywilizacyjnego.

Przez metodę rozumie się na ogół system założeń i reguł pozwalających na takie uporządkowanie praktycznej lub teoretycznej działalności. przyczynia się do powstawania coraz to nowych metod badawczych. Kant.in. Z tych to powodów każda z nauk odwołuje się do metodologii. do jakiego się świadomie zmierza. aby można było osiągnąć cel. Bacon. jakie mają miejsce w obrębie rzeczywistości społecznej lub ogólnej — w świecie. jak np. Laplace głosił. ani w naukach społecznych. Bacon. dotyczących badanych faktów. kto biegnie po bezdrożu. jeśli idzie po drodze. że nawet człowiek kulawy. jak każdy proces poznawczy. który porównywał ją do latarni. Ponadto wraz z rozwojem specjalizacji wiedzy wzrasta też ilość stosowanych metod. Kartezjusz. jak też sposobów ich interpretacji i uogólnień. Pojęcie metody i jej związek z teorią Proces badawczy. ani tym bardziej tłumaczyć wszystkich zdarzeń. tej. powinna być sterowana metodycznie za pomocą określonych reguł i wskazań determinujących i kontrolujących postępowanie człowieka. Podobnie A. jaką posłużył się dany uczony dokonując jakiegoś ważnego odkrycia. Dla ukazania jej znaczenia posługiwał się jeszcze innym porównaniem: wskazując. Na doniosłą rolę metody w tworzeniu obrazu świata wskazał m.2. celową i zamierzoną czynnością poznającego podmiotu. Celem tej nauki jest poszukiwanie i badanie przydatności poszczególnych metod stosowanych w procesie naukowego poznania. Dlatego każda z nauk dążąc do uchwycenia obiektywnych prawidłowości badanych zjawisk musi opierać się na takich podstawach. oświetlającej wędrowcowi drogę w ciemnościach. Nic zatem dziwnego. jako czynność teoretyczna.Wszelka zaś działalność. „uniwersalnej" metody. to jest w najkrótszym czasie i przy najmniejszym nakładzie sił i środków. Fr. że coraz bardziej wzrasta również znaczenie metod. zmierzających do poznania danych faktów lub zjawiska w sposób zapewniający maksymalny stopień efektywności. mieliśmy do czynienia z wieloma próbami poszukiwania jakiejś jednej. Autorami różnych pomysłów dotyczących teorii metodologicznych byli tak wybitni filozofowie. zwłaszcza nowożytnej. Odnosi się to w szczególności do czynności badawczych. zwanego metodologią. tak też i aktywność poznawcza. Podobnie jak działalność praktyczna. jest świadomą. Toteż potoczne sposoby ujmowania i interpretowania zjawisk obiektywnej rzeczywistości — tzn. że poznanie metody.10. Hegel i Comte. ma dla nauki znaczenie nie mniejsze niż samo to odkrycie. która istnieje niezależnie od człowieka — nie wystarczają ani w naukach przyrodniczych. W historii nauki. .one przewidywać. a widocznym tego przejawem jest wyodrębnienie się specjalnego działu w filozofii. która ma prowadzić do określonego celu. za pomocąktórej dałoby się poznać cały świat i która by jednocześnie miała charakter metody niezawodnej. La Mettrie. wyprzedzi tego. Ich ilość rośnie wraz ze zwiększającymi się możliwościami bardziej dogłębnego wnikania w prawidłowości zjawisk świata. 59 1. czyli do nauki zajmującej się problemami związanymi z budową jej twierdzeń i teorii oraz ze zbieraniem danych. które są niezawodne i pozwalająna wysunięcie logicznie zasadnych wniosków.

Wynika to z faktu.Upatrując takiej właśnie metody uniwersalnej np. 61 Istotną cechą metody jest jej celowość. uzewnętrzniając tym samym rolę czynnika subiektywnego w wyborze i preferowaniu jakiejś metody. że były po prostu arbitralnym zbiorem reguł. jak np. Tak więc metodę badania. jaki sobie stawiamy. Ponieważ zaś podmiot badający jest sam zdeterminowany przez wiele różnych czynników. skutecznością i kolejnością. szerzej — poznania — zalicza się — jak wiadomo — ludzi (tzn. a narzędzia badania są określone przez możliwości techniczne człowieka. Po drugie — metoda jest określona i wyznaczona przez charakter badanego przedmiotu. najlepszą oraz w pełni 60 wystarczającą. można rozpatrywać ze względu na owe trojakie uwarunkowania. nie traktuję jej jako zespołu reguł dowolnie tworzonych przez uczonego w celu ułatwienia badań. Obiektywny charakter metody naukowej wynika stąd. rodzaj. ponieważ każda metoda badań jest zawsze systemem reguł. Bowiem ich znajomość pozwala na metodologicznie zasadne ujmowanie zjawisk przyrody i społeczeństwa oraz na takie ich badania. tzn. podmiotu i narzędzi badania. Otóż zarówno ludzie. Inaczej mówiąc: cele poznawcze. dedukcji. a ściślej mówiąc jej wybór. gdy odzwierciedla obiektywne prawa danej rzeczywistości. czy pragmatyczna „zasada użyteczności" itp. W rzeczywistości jednak proponowane przez nich metody badań nigdy nie były absolutnie dowolne w tym znaczeniu. zatem pośrednio metoda badania jest uzależniona dodatkowo od aktualnie osiągniętego stanu kultury i techniki danego społeczeństwa. które zostały poznane i wyartykułowane przez ludzi48. Przeprowadzenie tych operacji jest poprzedzone na ogół rozważaniami nad ich rodzajem. Uważam. w krytycyzmie i dialektyce pojęć wspomniani filozofowie wychodzili z przekonania o możliwości dokonywania w zasadzie arbitralnego wyboru metody badania i uznania jej za jedyną. użyteczność i charakter. jakimi w danej sytuacji historycznej dysponujemy. określonych tylko za pomocą dowolnie obranych zasad postępowania takich. wskazań i przepisów potrójnie uwarunkowanym. oderwanego od całokształtu teorii i praktyki. Po pierwsze — metoda opiera się na obiektywnych prawidłowościach (i jest z nich wyprowadzona). lecz wyrazem prawidłowości odnoszących się do przyrody i społeczeństwa. że metody są środkiem umożliwiającym zrealizowanie tego celu. jak i narzędzia badawcze są zawsze produktem określonego rozwoju cywilizacyjnego. Wziąwszy pod uwagę wieloczynnikowe uwarunkowania metody. ze strony teorii naukowej. A po trzecie — metody zależą od środków badania. syntezie. ani też jako zbioru kategorii czysto subiektywnych. podmioty poznające) i narzędzia badawcze. Dlatego też raczej „wymyślali" proponowane przez siebie metody i traktowali je jako coś samodzielnego. które opisują przedmiot badania czy poznania oraz są sformułowane w postaci odpowiedniej teorii. neopozytywistyczna zasada „oszczędnego myślenia". Cele te bywają różnorodne i są zazwyczaj osiągane za pomocą ściśle określonych operacji. Do środków badania. niezależnego. że metoda badania i poznawania rzeczywistości może być tylko wtedy naukowa i prawidłowa. przyrodniczych i społecznych. w analizie. że leżące u jej podstaw „kategorie myślenia" nie są wyłącznie środkami pomocniczymi wymyślonymi przez człowieka. o jakie nam chodzi nie są na ogół . które w rezultacie zapewnia uzyskanie poprawnego i możliwie wiernego obrazu świata. indukcji. Dzieje się tak dlatego. jakie zbliżają nas krok po kroku do zamierzonego efektu.

Ścisły związek między metodą a teorią albo między prawem a regułą nie oznacza. co jest w rzeczywistości wskazuje zarazem na to. że wraz z teoriądana jest już także metoda w gotowej postaci. że metoda naukowa. tym większą ilość reguł można z niego wywieść. Prawo naukowe staje się tylko wówczas bazą dla odpowiedniej reguły postępowania. ale przez ciąg operacji. ale nie tworzy jej automatycznie. Żadna bowiem teoria nie pojawiła się dotąd bez udziału odpowiedniej metody. jak i dla relacji pochodnej między regułą a wypowiedzią prawa danej teorii. to praktycznie sprowadza się ona do tego.osiągane poprzez dokonanie jednej czynności badawczej. Ważną rolę w formułowaniu metody odgrywa też czynnik subiektywny. Warunkiem spełnienia postulatu adekwatności jest istnienie obiektywnej zależności między określonym stanem rzeczy a jego poznaniem w postaci odpowiedniej teorii. tj. Tak np. współwystępujące i wzajemnie na siebie oddziaływające strony poznania obiektywnej rzeczywistości. odzwierciedlając to. ukazując i odzwierciedlając istotę jakościowej i ilościowej charakterystyki przedmiotu i praw jego rozwoju. Dlatego też można powiedzieć. . wzajemny. a metody — kierowania celowymi czynnościami człowieka. Teoria. Teoria ma więc charakter deskrypcyjny. Ukazując związek wzajemny między metodą a teoriąjako jedność. Co się tyczy różnicy między teorią a metodą. że zasadniczym celem teorii jest odzwierciedlenie rzeczywistości. na który składają się wypracowane w praktyce naukowej na podstawie poznanych prawidłowości swoiste sposoby oraz indywidualne pomysły działania teoretycznego i praktycznego. to teoria potwierdzona przez praktykę i dająca się stosować do podejmowania nowych badań naukowych lub do nowej działalności przekształcającej świat. a metoda — proskrypcyjny. 62 Jedność — pomimo różności — metody i teorii. aby określone za jej pomocą systemy operacji prowadziły zawsze do zamierzonych rezultatów. której szczególnym przypadkiem jest zależność między prawem naukowym a regułą. W pewnym sensie można powiedzieć. ma charakter obustronny. a z drugiej — stanowi narzędzie metodologiczne dla rozwiązywania licznych problemów z zakresu wymienionych dyscyplin naukowych. że opracowanie nowej metody naukowej staje się jednocześnie zalążkiem odpowiedniej teorii i na odwrót. czy nawet skomplikowany system operacji. Im większy jest zakres warunków realizacji prawa naukowego. a także skutki działania tej prawidłowości. stanowi odpowiednią postawę dla formułowania metody. Każde bowiem prawo naukowe. jakie podejmujemy w czasie badania zjawisk społecznych. aby spełniała postulat adekwatności. Zależność między metodą a odpowiadającą jej teorią. jaką ona wyraża. gdy ukazuje ono w sposób wyraźny niezbędne warunki dla realizacji obiektywnej prawidłowości. Od metody wymaga się. Zależność ta obowiązuje zarówno dla relacji między metodą a teorią. znajduje swój wyraz w regulatywnej funkcji praw naukowych. jak należy myśleć i postępować przy badaniu odpowiedniej dziedziny rzeczywistości. że metoda i teoria stanowią dwie nierozerwalnie ze sobą związane. Jedność teorii i metody rozumie w ten sposób.. wskazujemy tym samym na ich oddziaływanie wzajemne na siebie. Prawo naukowe stwarza więc obiektywne warunki dla ukształtowania się odpowiedniej metody naukowej. prawo powszechnego ciążenia z jednej strony opisuje i wyjaśnia zjawiska astronomii i mechaniki. ujmowana jako jedność dialektyczna. jeżeli tylko są spełnione odpowiednie warunki początkowe określające jej stosowanie.

jest przede wszystkim uzależniona od tego. jak powinno przebiegać myślenie i działanie w procesie poznawczym. g) ekonomiczności. a tym samym i lepiej realizuje wymogi. c) ukierunkowania. jakie jej stawiamy.3.Zależność metody od teorii przejawia się w tym. Rola czynnika subiektywnego ujawnia się więc także w dokonaniu wyboru jednej z konkurujących ze sobą teorii i uczynienia z niej „obiektywnej bazy" dla wypracowania odpowiedniej metody.tzn. której miernikiem jest jej skuteczność. aby cechowała ją powszechna zrozumiałość i rozpoznawalność. czyli tego aby była w stanie dostarczać oprócz zasadnych rezultatów jeszcze innych. jest m.10. sądu poznawczego. ce 1. Wiadomo. jakiemu służą posiadaną strukturę oraz przedmiot poznania. d) skuteczności. Jednakże daje się zauważyć. Dotychczas jednak nie ma wyczerpującej ipoprawnej klasyfikacji takich metod z powodu niezadowalającego stopnia zaawansowania samej metodologii oraz ze względu na zbyt duże różnice w rozwoju poszczególnych metod badań naukowych. na ich stopień ogólności. aby doprowadził on do nowego wiarygodnego rezultatu — tzn. czyli aby była podporządkowana określonemu celowi.by pozwalała osiągnąć zamierzone rezultaty przy najniższym stopniu zużycia odpowiednich środków i czasu. Biorąc powyższe pod uwagę można spotkać się z koncepcjami dzielenia metod ze względu np. pobocznych. tzn. by zabezpieczała uzyskanie zamierzonego rezultatu w maksymalnie wysokim stopniu prawdopodobieństwa. które wskazują. lecz nie mniej ważnych dla tej samej lub innej dziedziny nauki. Pomimo to spotyka się w literaturze poświęconej tej problematyce rozmaite podziały metod. b) jednoznaczności. nauki filozoficznej o metodach poznania i przekształcania rzeczywistości albo ściślej nauki badającej metody badań naukowych. . aby wykluczała dowolność stosowania odpowiednich zasad regulatywnych. adekwatnie) odzwierciedla obiektywną rzeczywistość. tj. że nie każda ze znanych i stosowanych metod w działalności poznawczej i praktycznej spełnia wszystkie wymienione postulaty. jak dalece leżąca u podstaw danej metody teoria prawidłowo (tzn. Typologia metod Jednym z podstawowych zasad metodologii ogólnej. że w metodzie zawarte są twierdzenia danej teorii przekształconej w reguły i przepisy. 63 e) owocności. W tym także przejawia się przewaga czy „pierwotność " teorii w porównaniu z metodą. wyrażającej się w zabezpieczeniu realizacji zamierzonego celu. przy czym dokonane są one w oparciu o d o w o 1 n i e obrane podstawy klasyfikacji.in. Od poprawnej metody naukowej oczekuje się spełnienia wymogów: a) jasności. klasyfikacja znanych metod poznania naukowego. Wartość metody. że im bardziej rozwinięta i lepiej opracowana jest jakaś metoda. tzn. tym więcej spełnia wspomnianych postulatów. 1. tego. f) niezawodności. polegającej na tym.

obserwacji. zakłada na ogół jednocześnie jej poznanie i tym samym przyczynia się do wzbogacenia teorii. nie znajduje zastosowania w biologii i medycynie. która polega na tym. Problem znalezienia takiej uniwersalnej metody zaprzątał umysły uczonych w ciągu całych niemal dotychczasowych dziejów kształtowania się refleksji metodologicznej począwszy od Arystotelesa aż do naszych czasów. Ponadto różnice pomiędzy metodami ogólnymi a metodami szczególnymi sprowadzają się do tego. struktury społecznej. Wyróżnia się przy tym metody ogólne oraz metody szczegółowe. analizy. w astronomii — w postaci teorii genezy i rozwoju układów gwiezdnych. że metody ogólne. że charakterystyczną cechą pierwszych z nich — w przeciwieństwie do drugich — jest ich uniwersalność. metod ogólnych.Podział metod ze względu na stopień ich ogólności jest dość ważny z punktu widzenia badań naukowych. Na tej zasadzie każda z metod może zostać podporządkowana innemu celowi i stosowana do różnych dziedzin rzeczywistości. zwanych także filozoficznymi. — a z drugiej — zamierzenia poznawcze są na ogół realizowane poprzez celowo dokonywane przekształcenia. syntezy i eksperymentu. Przez ogólność metody rozumie się tutaj zakres i powszechność jej stosowalności. Niemniej jednak można w zależności od tego. obserwację i eksperyment szeroko stosuje się w biologii i medycynie. zaś obserwacja. i po drugie — są wykorzystywane tylko na niektórych szczeblach procesu poznania (np. Tak np. formalizacji itp. metody są szeroko stosowane tylko na poziomie poznania teoretycznego. porównanie i pomiar — przede wszystkim na poziomie poznania empirycznego). Metody badawcze dzieli się również ze względu na cele. których stosowalność jakkolwiek bardzo rozległa jest jednak ograniczona określonymi założeniami. o stopniu ogólności świadczy ilość nauk szczegółowych. jakiemu z tych celów dana metoda przede wszystkim i pierwotnie służy. Wymienione wyżej metody tworzą grupę tzw. 64 A rezultatem ich dociekań i badań są rozmaite metody. wykorzystywana przez matematykę. Oczywiście z grubsza można wyróżnić metody służące: praktyce czyli przydatne do przekształcania rzeczywistości. eksperyment. Przyjmując istnienie metody uniwersalnej można też mówić o najogólniejszej metodzie. wyróżnić metody służące uzyskiwaniu nowych sądów poznawczych oraz metody działania techniczno-produkcyjnego lub przydatne do działań w sferze społecznej. a nie w matematyce. filozoficzna zasada historyzmu konkretyzuje się w biologii w postaci ewolucjonizmu. praktycznie biorąc. ponieważ — z jednej strony — wszelkie celowe przekształcanie jakiejś np. natomiast metoda aksj oma tyczna. W klasyfikacji metod ze względu na stopień ogólności na czołowym miejscu znajdują się metody „matematyczne" i „cybernetyczne". które można uporządkować ze względu na stopień ich ogólności. . po pierwsze — nie znajdują zastosowania we wszystkich obszarach wiedzy (np. mając na myśli taką która może być wykorzystywana do realizacji badań podejmowanych przez każdą naukę szczegółową w odniesieniu do dowolnego zjawiska. do jej poznawania lub do obu tych celów łącznie. w socjologii — w postaci teorii rozwoju społeczeństwa. Jednak ostry podział metod na podstawie omawianej zasady jest niemożliwy. Różnica między metodami filozoficznymi a metodami nauk szczegółowych polega na tym. tj. idealizacja. że włączają się one do poznania naukowego we wszystkich jego sferach i konkretyzują się w poszczególnych naukach. W dalszej kolejności można by wymienić metody porównania. które daną metodę mogą z powodzeniem stosować. jakim mają służyć.

Te dwie grupy metod dają się stosunkowo ostro odróżnić od siebie tak. Istnieją jednak takie metody badania. że niektóre metody przeważają na płaszczyźnie poznania empirycznego. łatwo bowiem zauważyć. z góry założonego celu badań naukowych.). świadczących o osiągnięciu przez naukę wyższego stopnia roz-woju. Inny rodzaj klasyfikacji metod uzyskuje się ze względu na strukturę poznania naukowego49. dedukcyjne. idealizację. prawidłowości jej rozwoju i charakteru organizacji można wyróżnić dwie podstawowe płaszczyzny nauk: empiryczną i teoretyczną. metoda modelowania. zaś idealizacja i formalizacja w badaniach empirycznych. jak abstrahowanie. Metody te tworzą poniekąd trzecią grupę metod badawczych. W rzeczywistości należałoby raczej mówić o tym. to okaże się lepsza od dotychczas proponowanych. pomiar i eksperyment. indukcja i dedukcja. Podział metod ze względu na ich strukturę jest jak dotąd mało realny. schematów lub wykresów. Być może jednak w przyszłości taka klasyfikacja metod badań. a inne — na płaszczyźnie poznania teoretycznego. do drugiej zaś — konkretyzację. analiza i synteza. druga grupa obejmuje metody myślenia (np. tj. porównanie lub doświadczenie myślowe odgrywająteż pewną rolę w badaniach teoretycznych. że np. Na płaszczyźnie teoretycznej uzyskuje się głębszą i doskonalszą syntezę nauki. do badania sposobów myślenia i do badania tworów językowych (tzn. . Dla badań dokonywanych w ramach każdej z wymienionych płaszczyzn nauki — dla określonego. że podział na metody empiryczne i teoretyczne spełnia w pewnym stopniu postulat rozłączności. które można stosować do badania realnie i obiektywnie istniejących przedmiotów. ponieważ w ramach współczesnych badań metodologicznych zbyt niewiele można uzyskać informacji o strukturach poszczególnych metod naukowych. redukcyjne. formalizację i metodę aksjornatyczną. porównań. sztucznych i sformalizowanych.informacji o badanych zjawiskach dzięki przeprowadzaniu obserwacji. za pomocą których wypowiada się prawa rządzące jakąś sferą zjawisk.Tutaj pojęcia i sądy. przydatnych w równej mierze w poznaniu empirycznym i teoretycznym.65 Ze względu na przedmiot poznania da się podzielić metody na takie. ani teoretycznego. Na płaszczyźnie empirycznej rozwija się proces gromadzenia faktów. są uogólnione. metody semiotyczne). aksjomatyczne itp. jak obserwację. dokonuje się pierwotnej systematyzacji nauki w postaci tablic. Ten podział wydaje się najbardziej naturalny i jednoznaczny. Pierwsza grupa metod służy do poznawania i przekształcania obiektów przyrodniczych oraz różnych struktur społecznych. pomiarów itp. a trzecia analizy i syntezy języków naukowych. stosuje się inną grupę ogólnych metod poznania — a mianowicie grupę metod badania empirycznego oraz grupę metod badania teoretycznego. metoda historycznego i logicznego poznania naukowego. jeśli stanie się kiedyś możliwa. porównanie. które stają się powszechnie stosowanymi w języku nauki. Do pierwszej z nich zaliczymy takie metody. w postaci odpowiednio sformułowanych teorii naukowych. Tworzy się tu pojęcia. bez których nie można się obejść ani 66 na poziomie poznania empirycznego. Na podstawie analizy historycznego rozwoju nauki. a nadto formuje się prawa empiryczne w oparciu o proste uogólnienie obserwowanych prawidłowości i zależności. sprzężone wzajemnie i zjednoczone pewną wspólną myślą — ideą teorii.

czyli takich powtarzalnych i systematycznie uporządkowanych sposobów postępowania. jako „ekspansję metod naukowych". sprawy. ukazują bowiem nie tylko różnice pomiędzy poszczególnymi metodami. że w dziejach nauki stwierdza się działanie pewnej prawidłowości. Mówi się np. Podsumowując rozważania dotyczące metod badawczych. mówiąc np.Wreszcie można również spotkać podział metod badawczych ze względu na charakter nauk. czynnościach badawczych. braki poszczególnych metod i ich ograniczoność. O metodzie badań wszerokim znaczeniu mówimy wówczas. Ale jeśli niektóre z metod stosowane w jednej dziedzinie wiedzy jeszcze nie dadzą się stosować w innej. tzn. Zaobserwowano po prostu. którą można określić. w przyrodoznawstwie i humanistyce. które starano się ograniczyć przez użycie słowa „technika". nie tylko w języku potocznym. poszukiwania kompleksowej metody badań naukowych w postaci ich uogólnienia. w których są one stosowane. że jeżeli jakaś metoda daje zadowalające rezultaty w badaniach jednej dyscypliny nauki. oparte zresztą o praktykę badań naukowych. wywiadu. metodzie dokumentów osobistych itp. jakkolwiek obarczone wadami. 67 1.4. doboru badanych. że w przyszłości będzie to możliwe. o metodzie historyczno-porównaw-czej. ich specyfikę. rozprzestrzeniać tę metodę na inne obszary wiedzy i na inne nauki szczegółowe. Optymizm ten wynika stąd. spełniają określone zadanie w praktyce poznania naukowego i w metodologii. wykorzystuje się te same metody. często używane wymiennie.10. że nie ma — jak dotąd — klasyfikacji metod. o „technice" lub „metodzie " — obserwacji. ale też dzięki konfrontacji ich ze sobą wzajemne przenikanie się metod. które umożliwiają nam realizację zamierzonego celu. Tak więc wyróżnia się metody nauk przyrodniczych wyłączając nauki techniczne oraz metody nauk humanistycznych. Tak pojęte metody mogą być szeroko i wąsko rozumiane50. O metodzie w węższym znaczeniu mówimy wtedy. tam wszędzie gdzie chodzi właśnie o szczegółowe zagadnienia dotyczące sposobu zbierania danych. Metody i techniki badań Aby rozwiązać dowolny problem teoretyczny lub praktyczny trzeba dokonać wyboru odpowiedniej metody badań. jaka spełniałaby wszystkie wymogi stawiane podziałowi logicznemu. Wszystko to doprowadza do przekonania o możliwości i potrzebie kompleksowego stosowania metod. Sposób stosowania poszczególnych metod w różnych dziedzinach nauki zależy od specyfiki danej nauki. to musimy rozstrzygnąć szereg zagadnień szczegółowych dotyczących zbierania materiału. W takim znaczeniu używamy terminu „metoda". czyli społecznych. oceny zebranych danych itp. co będzie wymagało odwołania się do szeregu metod w węższym znaczeniu. to istnieje dość duże prawdopodobieństwo tego. o metodzie monograficznej. Szczepański . Wieloznaczność terminu „metoda" rodzi wiele niedogodności. analizowania itp. gdy określamy powtarzalne sposoby rozstrzygania przeróżnych konkretnych zagadnień. na badanie terenowe.. iż w jednym i drugim obszarze nauk. Jeżeli zdecydujemy się np. gdy staramy się ogólnie określić charakter i zakres danych badań. ich opracowania itp. to próbuje się — często skutecznie. związanych z realizacją badań poprzez przyjętą metodę w znaczeniu szerokim. należy podkreślić ten fakt. Z drugiej jednak strony próby klasyfikacji metod. skalowania. Jednakże coraz powszechniejsze staje się przekonanie. Słowa „metoda" i „technika" są jednak. acz nie zawsze w ten sam sposób i takim samym stopniu. J.

in. Dlatego mówiąc. jakie zaznaczyły się od XIX w. o technikach badawczych. będziemy mieli na myśli zespół czynności związanych z różnymi sposobami przygotowania i przeprowadzania badań społecznych"51. P.. nie liczące się z ich specyfiką. uściślenie terminologii stosowanej w tych naukach czy też modelowych analiz... a pewną próbą jego przezwyciężania była—jak sądzę — filozofia pozytywistyczna. „empiryzm logiczny"52. 68 1. postulująca m. metodzie indukcyjnej. a więc zarówno przy omawianiu sposobów zbierania danych w badaniach społecznych jak też przy prezentacji zasad analizy danych.. dla wyeliminowania ewentualnych nieporozumień: „Nazwy „metoda" używamy dla oznaczenia kompleksów dyrektyw i reguł opartych na założeniach ontologicznych. W podjętych rozważaniach nie zamierzam więc występować przeciwko pożytecznym — wskazywałem wcześniej — próbom doskonalenia metodologii nauk społecznych. W tym znaczeniu mówimy o metodzie dialektycznej. Ale w realizacji tej poniekąd naturalnej skłonności charakterystycznej przecież. Lecz w ramach tak określonych metod możemy stosować technicznie różne sposoby badania . co można by nazwać „kompleksem humanistów". można dostrzec także pewne przedsięwzięcia będące —jak się zdaje — następstwem czegoś. Chcę jedynie poddać krytycznej ocenie tylko niektóre próby pozornych działań w tym zakresie. zaczął z wolna narastać kompleks niższości u humanistów. przynajmniej w obrębie metodologii.11. Pod wpływem wspomnianego kompleksu oprócz uzasadnionych i rzetelnych wysiłków zmierzających do rozwoju metodologii nauk humanistycznych poprzez wypracowanie zasad ilościowych badań zjawisk społecznych. M.. Na czym polega ów „kompleks humanistów"? Otóż pod wpływem efektownych osiągnięć nauk matematyczno-przyro-dnicznych czy technicznych. jak np. W kolejnych częściach zajmiemy się metodami i technikami stosowanymi w badaniach społecznych.proponował ongiś stosowanie tych słów w następujących znaczeniach. możemy zaobserwować także przeróżne próby „unauko-wiania" poszczególnych dyscyplin omawianej kategorii. Weber. Konsekwentne stosowanie terminu „metoda" i „technika" w różnych znaczeniach jest oczywiście możliwe. wskazujących pewne sposoby postępowania badawczego. metodzie introspekcji itp.1. Sorokin czy St. zwłaszcza ukształtowana w jej obrębie neopozytywistyczna koncepcja nauki. Ukazanie problemu Dążenie do nieustannego doskonalenia metodologii nauk społecznych jest niewątpliwie pożyteczne i wynika w poważnym stopniu z chęci stałego korygowania stosowanych metod i technik badawczych. jakie uzyskujemy poprzez wymienione badania. ale wymaga upowszechnienia takiego rozumienia wymienionych słów. Ossowski. .dla każdej z nauk. Zauważamy. że owe próby podejmowano pomimo zdecydowanych przestróg w tym względzie wypowiadanych przez tak wybitnych przedstawicieli humanistyki. RYGORYZM I ANARCHIZM METODOLOGICZNY 1.11.

którzy ulegli temu fetyszowi nie dodają wprawdzie do tytułów swych rozpraw. jak to pisano kilka wieków temu. 2) w swoistym kulcie dla cybernetyki. Korzystanie z możliwości poznawczych. 1. zwłaszcza u humanistów. że naukowy charakter ma tylko to. 69 I chociaż każde z wymienionych zjawisk wynika z tej samej skłonności do unaukowiania socjologii za wszelka cenę. ze względu na swoistość każdego z nich. iż są one modo lub ordine geometrico demonstrata. poprzez socjologię właśnie przenikają one do innych nauk społecznych. Jednak swoisty urok mate-matyzacji socjologii przejawiający się w osobliwej efektowności matematycznych analiz. ich mierzenie. empirycznymi danymi oraz 5) w udziwnionym żargonie pseudonaukowym. Nie ulega oczywiście wątpliwości. Weber.Skoncentrujmy się zatem na próbach „unaukowienia" socjologii nie tylko dlatego.in.11. jakie daje matematyka nie musi jednak prowadzić zawsze do fetyszyzacji tej nauki. Durkheim. Dilthey. stwarzają poniekąd szczególne warunki do fetyszyzacji tej nauki. że pierwsze próby matematycznego ujmowania zjawisk będących przedmiotem badań socjologii były podejmowane przez V. a więc określić liczbowo oraz b) z nikłej znajomości matematyki. Pareto. Newtona i innych uczonych. że jest to nauka nam najbliższa.in. skrywający jej formułkami własne niedostatki intelektualne.2. 3) w tzw. Upatrywanie w matematyce wzoru idealnego dla innych nauk ma za sobą długą historię. ale również z tego względu. Zasadny rygoryzm metodologiczny a osobliwe próby unaukowiania nauk społecznych Bałwochwalczy stosunek do matematyki. Spinozy. dla podkreślenia naukowości przedstawianych dociekań. Współcześni uczeni. to jednak trzeba przyjrzeć się im oddzielnie. 4) w przesadnej pogoni za tzw. testomanii. kiedy np. Tego rodzaju tendencje spotykamy u Kartezjusza. określanie trendów ewentualnych przeobrażeń itp. Przypomnijmy. możliwości. mianowicie: do jakich granic można matematyzować socjologię. co występuje powszechnie. Znaniecki i in. że analizowanie zjawisk społecznych w kategoriach matematyki pozwala na nieco inne spojrzenie na badane zjawiska. czy też prezentacji różnych problemów w postaci równań itp. Ale pomimo tego w znacznie bardziej wyrafinowany sposób nadużywają matematyki. Wskazywali na to m. ustalanie współzależności stanów ilościowych i jakościowych. Upatrujemy je głównie w następujących zjawiskach: 1) w bałwochwalczym stosunku do matematyki. zmian. co da się zmierzyć. Zjawisko to zdaje się wynikać co najmniej z dwóch powodów: a) z wiary. Umożliwia np. Ale w związku z powyższym pojawia się jednak istotny problem. brak metodologicznej rzetelności czy też nawet zwykłej . iż m. która — podobnie jak inne nauki społeczne — nie jest i ze względu na swoją specyfikę nie może być nauką wysoce sformalizowaną.

70 uczciwości badawczej, starają się równocześnie wywrzeć określone wrażenia na czytelniku. Na skutek wspomnianej fetyszyzacji matematyki pojawiają się w socjologii skłonności do tzw. ąuantophrenii czy metrophrenii — jak to ujmował P. A. Sorokin53. Pojawia się to właśnie w bezkrytycznym odwoływaniu się do pojęć matematyki, w złudnym stosowaniu metod numerycznych do zjawisk nie dających się wcale jednoznacznie zmierzyć, w nadużyciu teorii grafów, metod skalowania, metod statystycznych itp. Ma to na celu raczej „sprawianie wrażenia" na czytelnikach zwłaszcza tych, którym matematyka przysparza trudności, niż rzeczywiste unaukowienie socjologii czy pogłębienie wiedzy o zjawiskach społecznych. Maniakalne wręcz niekiedy dążenia do ma-tematyzacji socjologii służą też czasem do ukrywania nikłości osiągnięć poznawczych, jak to nie bez racji zauważył S. Andreski54. Pod wpływem bałwochwalczego stosunku do matematyki pojawiło się m.in. takie zjawisko: umiejętność wyliczenia testu Chi-kwadrat czy współczynników korelacji dowolnie dobranych faktów. Stało się ono dla wielu swoistym kryterium naukowości. Oczywiście zdajemy sobie sprawę z faktu, że korzystanie z matematyki w socjologii, czy też w innych naukach społecznych, może przyczynić się do wzrostu naszej wiedzy o badanych zjawiskach i do doskonalenia metod badań społecznych, a w tym również do rozwoju danej nauki. Nie chodzi zatem o eliminację matematyki z socjologii, ale o takie stosowanie jej pojęć i metod, które będzie wolne od wszelkiego fetyszyzowania, jak również od prezentowania przeróżnych banałów w matematycznej szacie dla nadania im rzekomo bardziej „naukowego" charakteru. Warto też przypomnieć, że społeczna rzeczywistość jest zbyt bogata, aby można było ją wyrazić za pomocą nawet złożonych formułek matematycznych, a choćby najbardziej wszechstronne analizy nie zastąpią nie mniej ważnych w tym względzie jakościowych analiz.

Kult cybernetyki. Kult, o jakim wyżej mowa, jest ściśle związany z bałwochwalczym stosunkiem do matematyki. Przejawia się on w rozmaitych próbach „systemowych" czy „modelowych" ujęć zjawisk społecznych w kategoriach cybernetyki, czyli nauki zajmującej się m.in. badaniem różnych układów, jakie cechuje znaczny stopień samosterowalności, a za takie układy uważa się także żywe organizmy i społeczności. Istotnym elementem cybernetyki jest modelowanie, tzn. konstruowanie układów możliwie mało skomplikowanych, mających podstawowe właściwości podobne do tych, jakie ma przedmiot, którego uproszczonym odzwierciedleniem jest dany układ, czyli model. 71 Niewątpliwie modelowanie pozwala na lepsze dostrzeżenie istotnych powiązań strukturalnych czy funkcjonalnych danych przedmiotów. Im bardziej wszakże przedmioty te są złożone, tym większa trudność z ich modelowaniem, ponieważ nie można całego ich bogactwa zmieścić w modelu i trzeba ograniczyć się po prostu do ich najbardziej typowych, czyli banalnych właściwości. Dlatego

modelowanie daje na ogół skromne efekty odkrywcze, choć jest pożyteczne, np. ze względów dydaktycznych, ponieważ pozwala na lepszą prezentację tego, co chcemy przekazać innym. Przypomnijmy, że próby uproszczonych ujęć różnych tworów biologicznych, technicznych czy społecznych były podejmowane w dość odległych czasach, np. przez Kartezjusza, La Mettrie, Condillaca i in. i nie były one nigdy zbyt obiecujące poznawczo, ponieważ ukazywały jedynie mechaniczne powiązania i zależności55. Z tych więc względów trudno też obecnie przeceniać zalety modelowania, zwłaszcza że dotychczasowe efekty nie okazały się wcale rewelacyjne. Testomania. Przecenianie możliwości poznawczych testów — to jeden z osobliwych problemów metodologicznych dzisiejszej socjologii oraz psychologii społecznej — na jaki trafnie wskazywał P. A. Sorokin56. Jego zdaniem nasz wiek stał się poniekąd wiekiem „testokracji", ponieważ od 1905 r., w którym opublikowano pierwsze testy inteligencji, opracowane przez A. Bineta i Th. Simona pojawiła się swoista „epidemia " przeróżnych testów, za których pomocą usiłowano ustalić nie tylko stopień inteligencji, ale również szereg danych dotyczących osobowości poszczególnych ludzi. Tak doszło do opracowania m.in. testów pozwalających rzekomo na ustalenie różnych cech osobowości, biegłości, uzdolnień, cech przywódczych, normalności i anormalności psychicznej, skłonności i upodobań, lojalności i wywrotowości itp. Zjawisko to nasiliło się jeszcze bardziej od kiedy wynaleziono wariograf, czyli tzw. wykrywacz kłamstwa, uchodzący w powszechnym mniemaniu za urządzenie umożliwiające weryfikację wypowiedzi badanych osób. W rzeczywistości znane i stosowane aparaty tego typu rejestrująjedynie różne procesy fizjologiczne, jakie zachodzą w organizmie żywego człowieka pod wpływem określonych bodźców, jakimi są m.in. „pytania drażniące". Nie są one jednak w stanie przesądzić o tym, czy i w jakim stopniu zarejestrowane zmiany fizjologiczne pozostają w przypadku każdego osobnika w ścisłym związku z przeżyciami psychicznymi. Nie stwierdzająwięc w sposób jednoznaczny istnienia korelacji między np. poczuciem winy i kłamstwem dla uniknięcia odpowiedzialności, a określonymi zmianami fizjologicznymi, jakie zostają zarejestrowane przez wariograf, ponieważ nie każdy człowiek reaguje identycznie na testy stosowane przy tych badaniach. 72 Jednak pomimo tego — o ograniczonych możliwościach badań wariogra-ficznych wiadomo teoretykom i praktykom — ich stosowanie w wielu krajach wyszło poza sferę kryminalistyki. W USA testy wariograficzne są stosowane przy ustaleniu prawdomówności osób deklarujących wysokość poniesionych szkód w zakładach ubezpieczających, składających oświadczenia podatkowe, a nawet urzędników, deklarujących — lojalność pracodawcy. Już Montaigne spostrzegł — co przypomina Sorokin — że człowiek jest tak zdumiewająco próżną, płochą i chwiejną istotą, iż trudno o niej wypowiedzieć jakiś pewny czy jednolity sąd. Ujmując ten problem w sposób bardziej uczony współcześni psychologowie wskazują także na psychiczną niepowtarzalność każdego indywiduum, potwierdzając tym samym tezę o trudności formułowania pewnych i jednolitych sądów dotyczących świadomości jednostek i grup ludzi oraz ich reakcji i zachowań. Pomimo więc występowania pewnych typowych cech dla poszczególnych kategorii społecznych, dających się uchwycić w badaniach testowych, cechy te są niekiedy tak dalece modyfikowane przez różne indywidualne właściwości poszczególnych osobników oraz sytuacji, w jakich badania są przeprowadzane, że uzyskane na tej drodze dane pozwalają jedynie na wysunięcie

bardzo ostrożnych hipotez. Natomiast opieranie na nich wszelkich kategorycznych wniosków jest po prostu nieuzasadnione. Przesadna pogoń za „empirycznymi danymi". Danymi nazywamy wszelkie wiadomości, zarówno o charakterze ilościowymjaki jakościowym, dotyczące interesujących nas zdarzeń, procesów, faktów. Mogą być one uzyskiwane w sposób systematyczny albo przypadkowy. Ze względów poznawczych bardziej cenne są te, które zostały uzyskane w sposób właściwie systematyczny, tzn. poprzez różne metody i techniki badawcze. Dla procesu poznawczego w każdej z nauk wszelkie dane są ważne zarówno przy weryfikacji wcześniejszych twierdzeń oraz jako przesłanki kolejnych wniosków. Nic więc dziwnego, że dążenie do osiągania możliwie licznych danych stało się zjawiskiem powszechnym we wszystkich naukach. W naukach przyrodniczych podstawowym źródłem danych są doświadczenia przeprowadzane zarówno w pracowniach, jak też poza nimi. Pod wpływem tych nauk pojawia się empiryzm metodologiczny także w naukach społecznych, co zaznacza się w socjologii w dążeniach do opierania się w badaniach na danych empirycznych. Zwolennikom tego rodzaju tendencji chodziło o to, aby wszelkie spekulacje o zjawiskach społecznych, zastąpić badaniami opartymi na istniejących obiektywnie danych, tzn. na danych niezależnych od poznającego podmiotu, które możemy uzyskać i sprawdzić poprzez doświadczenia. 73 Dostrzeganie ścisłych związków teorii i praktyki w procesie badania rzeczywistości społecznej było i jest sprawą ważną także w metodologii nauk społecznych, ze względu na efekty poznawcze. Z czasem jednak pojawiła się w socjologii skłonność do przeceniania roli empirii w badaniach zjawisk społecznych, co też powodowało zawężenie ambicji poznawczych oraz ograniczenie się do gromadzenia faktów i ich opisywania. Na skutek tego coraz mniej spotyka się prób uogólniania danych i konstruowania mniej lub bardziej odkrywczych hipotez, a równocześnie coraz częściej pojawiają się socjograficz-ne ujęcia poszczególnych faktów społecznych. Nic więc dziwnego, że zamiast ambitnych hipotez czy teorii spotykamy w naukach społecznych coraz częściej mniej czy bardziej banalne faktografie. Wspomniana tendencja prowadzi niekiedy do tak osobliwych wynaturzeń, jaką jest faktofagia (tzn. pochłanianie faktów), czy f a k t o 1 a t r i a (tzn. kult faktów). Ludzie, którzy ulegli owym wynaturzeniom metodologicznym, poszukują z kolei takich metod i technik badań, jakie pozwolą im na stosunkowo szybkie gromadzenie dużej liczby danych oraz na standaryzację tych danych, ułatwiającą ich mechaniczne obliczanie i analizę. Stąd też szczególnie modne stają się np. badania ankietowe czy wywiady skategoryzowane. Pod wpływem tej mody pojawia się dość rozpowszechnione mniemanie, że są to właśnie najlepsze metody, a w dalszej konsekwencji — ankietomania — czyli skłonność do nadużywania ankiet lub kwestionariuszy w przeróżnych przedsięwzięciach badawczych. Nie zamierzam oczywiście negować przydatności poznawczej badań ankietowych czy też wywiadów skategoryzowanych. Chcę jedynie przestrzec przed naiwną wiarą w przesadne możliwości poznawcze takich badań, jak też w ich łatwość. Żargon pseudonaukowy. Każda nauka tworzy sobie właściwe terminy, składające się na jej specyficzny język, nie zawsze pozostający w pełnej zgodności z normami socjolingwistycznymi, jakie obowiązują w

zanim zostanie odpowiednio zdefiniowany i przystosowany do potrzeb danej nauki i jej ducha. z którymi spotykamy się nader często nie tylko w publicystyce. co jest na razie przedmiotem . „rola". „świadomość społeczna" itp. która pozwala uznać za rzeczywiste to. które jeśli nawet zostaną uzupełnione przymiotnikiem „społeczny" czy „społeczna". O „uspołecznionym zakładzie pracy" mówi się często mając na myśli po prostu znacjonalizowany czy upaństwowiony zakład. jak gdyby był on jednoznaczny. w jakiej powstał i służy do oznaczania badanych przez nią zjawisk. jak „organizm". technik. Często są to nowotwory językowe albo terminy językowe zapożyczone z innych nauk. ponieważ nie ma czegoś takiego jak „rozwój statyczny". Nie wszystkie nowe terminy sąjednak rezultatem osiągnięć poznawczych danej nauki. „rozwinięte społeczeństwo socjalistyczne". „patologia".. Ma on ponadto znacznie więcej znaczeń. starające się sprawiać wrażenie bardziej naukowych już samą swą formą lub brzmieniem. S. „status". Struktura rewolucji naukowych. posługiwać się nim tak. „organizm". jakie usiłują wyrugować. „atmosfera". który byłby jego dialektycznym dopełnieniem. Wiadomo też. jak wnioskowanie oparte na podobieństwach. Kuhn przyczynił się do upowszechnienia terminu „paradygmat". każdy z wymienionych przykładowo terminów ma sobie właściwe znaczenie w tej nauce. w pojawianiu się coraz to nowych terminów. jak „anatomia". Mimo to z lubością posługiwali się tym terminem nie tylko politycy. Warszawa 1968). gdy są gorsze od tych. zwłaszcza tych. Nie przeszkadza to jednak wcale wielu gustującym w tym niewątpliwie naukowo brzmiącym terminie. wartości. pojawiają się również terminy udziwniające. Z punktu widzenia marksistowskiej dialektyki termin „rozwój dynamiczny" jest po prostu zwykłą bzdurą. Niewątpliwie. nie zawsze okazuje się w równym stopniu przydatny. Często wyrazy te są definiowane na zasadzie analogii i wówczas stają się najczęściej tak zawodne. Kuhn. „paradygmat" itp. Odrębną kategorię w pseudonaukowym żargonie stanowią terminy utworzone przez publicystów i przypadkowych popularyzatorów nauk społecznych. Zakładając tego rodzaju „równorzędność" tworzy się fikcję. ale nawet w książkach uchodzących za naukowe. opiera się właśnie swoisty pseudonaukowy żargon. że te nowe terminy utrzymują się nieraz na zasadzie swoistej mody. że język każdej z nauk wzbogaca się wraz z jej rozwojem. Dla przykładu wspomnijmy takie terminy przeniesione na teren nauk społecznych. to i tak niewiele pomagają nam w poznawaniu społecznej rzeczywistości ze względu na ich wieloznaczność lub mętność. co znajduje swój wyraz m. Obok terminów ukazujących nowo odkryte właściwości badanych zjawisk czy procesów. „struktura". Thomas S.in. Godzi się tu zauważyć. jak: „rozwój dynamiczny". jak gdyby były to określenia równoznaczne. nowe ich aspekty czy możliwości uściśleń. 74 Tytułem przykładu wymieńmy takie terminy. które w danym momencie cieszą się dużym prestiżem. Na nich m. Nie jest to termin w jego ujęciu zbyt jasny. pompatyczne. Zapożyczony i stosowany w socjologii lub w innej nauce społecznej. „uspołeczniony zakład pracy". wspólnych członkom danej społeczności" i 2) pewien szczególny element tej konstelacji: konkretny sposób na łamigłówki (zob.in. nawet wtedy. który rozumiał jako: 1) „całą konstelację przekonań... Przykładowo wspomnijmy tu o takich.. „system". T.poszczególnych językach naturalnych. zanim nie zostaną porządnie zdefiniowane.

że chociaż te punkty. Już od czasu materializmu francuskiego XVIII w. jako swoisty punkt na tym osobliwym ekranie. Ponadto czy w ogóle można było mówić o „społeczeństwie socjalistycznym" w PRL w latach „propagandy sukcesu". wspólnej wszystkim ludziom stanowiącej jak gdyby ponadindywidualny ekran. które jest określonym faktem polityczno-prawnym. Termin „rozwinięte społeczeństwo socjalistyczne" był w użyciu nie tylko w języku publicystów. tzn. indywidualnych świadomości odbija także całą rzeczywistość. z tym co jest aktualnie dopiero postulowane prowadzi oczywiście do błędów zarówno w sferze teorii. Każdemu. Nacjonalizacja czy upaństwowienie danego zakładu pracy jest zawsze pewnym zabiegiem formalno-prawnym. co rzeczywiste. ale także świadomość ludzi57. m. czy „świadomości społecznej" nie wydaje się zasadne i stanowi swoisty relikt myślowy po minionych epokach. W ujęciu tym zakłada się ponadto. Dlatego też mówienie o „świadomości społecznej" nasuwa szereg wątpliwości. świadomości społecznej — trwa niewzruszenie. Mylenie tego. które legły u podstaw późniejszych „kryzysów"? Znowu z faktu istnienia państwa socjalistycznego. ale także niektórych socjologów. ponieważ każdy człowiek jest —jak wiadomo—by t e m społecznym. o czym należy zawsze pamiętać. Jak powszechnie wiadomo świadomość nie istnieje poza jednostkami ludzkimi. zakładając. dopóki istnieje dane społeczeństwo58. ale też szkodliwe ze względów metodologicznych. jak też „świadomość s p o ł e c z n a".75 naszych pragnień. a więc pewnego procesu obejmującego swoim zasięgiem nie tylko stosunki produkcyjne. kiedy to właśnie narastały sprzeczności między teorią a praktyką. Prowadzi . spotykamy się ze skłonnością do ujmowania świadomości jako pewnej powszechnej właściwości. że każdy z nich. choć oni właśnie powinni byli wskazywać zarówno na jego niestosowność praktyczną. po heglowskim „duchu obiektywnym" itp. jak i praktyki.in. I w tej indywidualnej świadomości zawiera się zarówno świadomość w o gole. kto zapoznał się z marksistowską teorią rozwoju społecznego trudno niewątpliwie przyjąć możliwość istnienia np. Z tych też względów przeciwstawienie 76 świadomości indywidualnej — świadomości „w ogóle". natomiast uspołecznienie — długotrwałym procesem. w których głowach dokonują się określone procesy odbicia. Społeczeństwo takie może być dopiero wynikiem długotrwałego rozwoju. będące uosobieniem indywidualnych świadomości przemieszczają się i zanikają — to ów ekran — będący z kolei uosobieniem tzw. w którym odbija się cała rzeczywistość. Uważam więc. Zarówno świadomość jednostek. że posługiwanie się tego rodzaju terminem jest nie tylko błędne z punktu widzenia teorii. jakiego nie da się zrealizować z dnia na dzień. Mamy tu znowu do czynienia ze wspomnianą wcześniej skłonnością do przyjmowania pragnień za rzeczywistość. jak też różnych zbiorów ludzi jest zawsze s p o ł e c zn a. nie wynika przecież wcale w sposób automatyczny socjalistyczne społeczeństwo. „nierozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego". koncepcjach. co do sensu tego terminu. jak i nieprzydatność poznawczą. Równocześnie traktowano świadomość każdego z ludzi.

W tym rozumieniu świadomość kolektywna występuje u wszystkich lub większości ludzi danej grupy społecznej i jest m. ale — co gorsze — sprzyja przeróżnym szarlatańskim praktykom w nauce. wyobrażeniach. obyczajach.wytworach powstałych pod wpływem współżycia ludzi w różnych społecznościach i grupach społecznych oraz współprzeżywania pewnych szanowanych w nich wartościach. czy też dla osiągnięcia pozornej oryginalności. precyzji i naukowości. iż posługiwanie się udziwnionym językiem lub zawiłym i mętnym sposobem wyrażania myśli jest następstwem złożonoś-ci przedmiotu badań łub też konieczności zachowania naukowego charakteru wywodu na dany temat. że naiwne jest mniemanie. Trafna jest więc myśl. a nie jakiegoś społeczeństwa. przesądach. przejawiająca się w dążeniu do zachowania przesadnego niekiedy rygoryzmu metodologicznego. Ukazane krytyczne uwagi dotyczące żargonu naukowego skłaniają do wniosku. a tym samym swoistym przejawem świadomości danych społeczności lub społeczeństw.in. jak też na skutek przeróżnych osobliwych dążeń wynikających ze wspomnianych wcześniej przyczyn. 77 1. Tego rodzaju rygoryzm jest szczególnie widoczny w niektórych publikacjach poświęconych metodologii badań społecznych.11. lecz w dążeniach do pewnego ich udziwniania dla uzyskania efektów raczej formalnych niż merytorycznych. wierzeniach itp. Owe postawy i zachowania łączą się bowiem z wiarą w określone fikcje czy też skuteczność swoistej magii.3. czy nawet społeczności. że przedstawione . opiniach. jak „świadomość społeczna" i skłania do czynienia tej fikcji niekiedy nawet przedmiotem badań. a tym samym służą i wzrostowi tej naukowości? Otóż uważam. która jest rezultatem intelektualnej działalności ludzkości. Możliwości przezwyciężenia osobliwego rygoryzmu i anarchizmu metodologicznego Zarówno pod wpływem zasadnych metodologicznie działań zmierzających do zwiększenia efektywności poznawczych nauk społecznych. Po lekturze wielu z nich można odnieść wrażenie. będącej więc z tego powodu wytworem życia społecznego. czy też poszczególnych zbiorów ludzi.bowiem do wiary w istnienie takiego fikcyjnego bytu. ukształtowała się w socjologii swoista maniera. co potwierdza właśnie naszą tezę. co nie tylko nie służy dążeniom do coraz to większego doskonalenia metodologii. Oczywiście przedmiotem tych badań jest świadomość konkretnych ludzi. wypowiedziana przed laty przez naszego znakomitego myśliciela — Kazimierza Twardowskiego — że nawet najbardziej złożone problemy mogą być przedstawione w sposób ścisły i jasny60. Przejawia się ona w swoistych stereotypach. tym. że pozytywna odpowiedź na to pytanie byłaby nieuzasadniona. Upatruję go nie tyle w pożytecznym dla każdej nauki dążeniu do stałego doskonalenia własnych metod i narzędzi badawczych. Uzasadnione wydaje się natomiast przeciwstawianie świadomości indywidualnej — świadomości kolektywnej 59. co odróżnia daną grupę od innych. zwyczajach. * Czy ukazane postawy i zachowania badawcze niektórych socjologów służą rzeczywiście zaostrzeniu rygorów metodologicznych w socjologii.

Natomiast najbardziej skutecznym sposobem podniesienia naukowości badań zjawisk społecznych jest moralnie właściwa postawa badającego.in. lecz raczej celem samym dla siebie. że wszystkie metody są w takim samym stopniu dobre. niedawno zmarły wybitny nasz socjolog — Józef Chałasiński. ponieważ każda jest w jakimś stopniu zawodna. ale ponadto trzeba i o tym pamiętać. Podobnie przeróżne udziwniające praktyki w odniesieniu do metod badawczych. jaki ma prowadzić do wyzwolenia nauki od szarlatańskich praktyk metodologicznych i tyranii ich zwolenników. 78 Jak poucza doświadczenie metoda metodzie nie jest równa ani ze względu na jej możliwości poznawcze. Możemy mówić nie tylko o metodach lepszych i gorszych. wnikliwości. zaznaczające się nie tylko w umiarkowanych ale i w skrajnych krytykach. Zamiast anarchizmu metodologicznego postulujemy więc kry ty cyzm i umiar w stosowaniu metod.w tych publikacjach metody i techniki badań nie są określonym środkiem służącym danym celom poznawczym. który w rzeczywistości zmierza do podważenia wartości poznawczych wszelkich metod. Czołowy przedstawiciel tego anarchizmu — Paul K. polegająca na przestrzeganiu zasady rzetelności i uczciwości w badaniach. wiedzy. na co wskazywał m. dzięki czemu można je zhierarchizować według stopnia ich jakości. że stosowanie danej metody przez dwóch lub więcej badaczy nie prowadzi także zawsze do identycznych efektów poznawczych. technik i kategorii badawczych. a tym samym do podważenia zaufania do każdej z nauk. z uwagi na różnice rzetelności. Jak każdy przejaw skrajności. krytycyzmu. możliwości uchwycenia badanych zjawisk. bowiem każda daje nam tylko nader ograniczone możliwości poznawcze i przyczynia się do powstania tzw. Pod wpływem właśnie skrajnej krytyki zrodził się „a n a r c h i z m metodologiczny". tzn. Warunkiem przezwyciężenia wszelkich zbędnych wynaturzeń metodologicznych nie jest wcale anarchizm metodologiczny. Poppera o braku jakiejś specyficznie naukowej metody badań61. Metody badań są zatem obiektywnie zróżnicowane. tzn. Można zgodzić się oczywiście z tezą że żadna metoda nie gwarantuje nam absolutnie prawdziwego poznania. Żadnej metody badań nie należy więc absolutyzować. Czy tego rodzaju fakty powinny skłaniać nas do odrzucania wszystkich metod badawczych? Pozytywna odpowiedź na to pytanie byłaby również błędna. „błędów standardowych". jak teza. Zanim więc przystąpimy do stosowania jakichkolwiek metod czy technik badawczych dobrze jest uświadomić sobie powyższe problemy i zachować w stosunku do tych metod czy technik postawę na . będące przejawem przesadnego rygoryzmu metodologicznego nie służą podniesieniu naukowości badań zjawisk społecznych. ze względów subiektywnych. umiejętności i inne tego rodzaju cechy badaczy. zwłaszcza zapożyczonych z innych nauk. czyli swoistym przykładem sztuki dla sztuki. ani też biorąc pod uwagę tkwiące w niej pułapki. tak i ten oczywiście spowodował pewne reperkusje. Feyerabend — postuluje odrzucenie wszelkiej demagogii naukowości w badaniach. nawiązując do poglądów K. postulująca relatywizm metodologiczny. symptomatycznych dla poszczególnych metod. tzn.

Warszawa 1967. op. s. Gedeon Sjeberg. 191. 14 Zob. s. op. w: Mi-riam Lewin. Zob. Szczurkiewicz.222.Ossowski. 15 Zob. np. 2 3 4 5 S. Berlin . s. s. Ibidem. K. Warszawa 1962. Ibidem. Pod red. Ossowski.III.55 n.8 . rozwój problematyki i metod.32.3 n. s.tyle krytyczną aby nie ulec różnym iluzjom. 13 T. The Stages of Social Research. T. Empirische Sozialforschung. 16 Porównaj: Ethical Principles in the Conduct of Research with Humań Participants. P. Marks. cit. Hamburg 1963. E. Zob. s. Ibidem. s.York 1983. Noelle. natomiast Bergson przeciwstawiał poznanie intuicyjne poznaniu racjonalnemu. Ossowski.cit. Munchen 1970. Szczurkiewicz.27 i n..219. 7 8 S. s. Odmiany czasu teraźniejszego. Einfuhrung in die Methoden der Demoskopie. 1967.Niektóre uwagi krytyczne o ankietach.s.337 n. Szczurkiewicz.I. a także na „intuicyjne wgłębienie się" („intuitive Ver-tiefung"). Politics. Warszawa 1970. co do ich wartości oraz na tyle rozsądną aby nie odrzucać żadnej z nich ze względu na przeróżne uprzedzenia.N. Ibidem. andSocialResearch. s. 10 Wskazywali oni na potrzebę „rozumnego wżycia się w przedmiot poznania" („verstehendes Einleben" in das Erkenntnisobject"). s. H. s.op. 1' Zob. s. Studia socjologiczne. Hartmann. oraz T. Nowak. Wyd.327 n. J.231. 6 Zob. Szczepański. Warszawa 1951. Ethical Problems in the Relations of Research Sponsors and Investigetors. Methoden der empirischen Sozialforschung.cit.653. 17 Zob. Szczepański.Tokyo 1986. s. Cambridge Mass. Psychologische Forschung im Umriss. N. s. też S. s. Metodologia badań socjologicznych.242-245. op. Orlans.214. 12 J. Warszawa 1973. Kapitał.. s. 79 PRZYPISY 1 S.3-24. Studia socjologiczne.229. w: Ethics.Heidelberg . O osobliwościach nauk społecznych.331-332. Berlin 1969. Warszawa 1969. w: Studia socjologiczne. D. s.213-214. 9 Spinoza przez poznanie intuicyjne rozumiał rozumowe wnikanie w istotę przedmiotu. cit. Socjologia. t.41 n. Atteslander.York .. Caplovitz. oraz H. Utnfragen in der Massengesellschaft.

24 Zob. Peters i R.York 1942.232 n. s. która zajmuje się sporządzaniem możliwie dokładnych opisów zbiorowości.. Problem społeczny jako przedmiot badań socjologii.164165. Homans. S. SA.90-97. H. Empirische Sozialforschung. 19 Socjografia jest pomocniczą dziedziną nauk społecznych. Merton.Die Theorie der sozialen Gruppe. Na przykładzie tej książki można też dostrzec. wyd.23. w: Studia Socjologiczne nr 3 1977. op. Szczepański. N. . s. P.cit. 23 Zob. Leslie. Warszawa 1982.92 n. Zeugin. Zob. Social Indicators. s.cit.York 1970. Clinard. s. P. R. T. w: Social Science Information 11III/IV 1972).290. gdzie wymieniają oni następującą rozprawę: R.cit.cit. Dimension ofSociety. s. Cyt.22-26.the Growth of Scientific Knowledge. P.23.cit. s. zaP. Łódź 1957. R. s. Kotarbiński.18 Refleksje Mertona dotyczące budowy teorii średniego zasięgu należą do najbardziej interesujących i płodnych wśród tych.IV. Bauer. Dodd.. B. op. H. Zob. Koln Opladen 1960. Blalock.cit. Popper. Zob. G. B. C. op. N. Por. Bliżej na ten temat zob. A Quantitative Systematics for the Social Sciences. s. s. Conjectures and Refutations . B. op.71 -73. Social Process. C. s. N. zjawisk i procesów społecznych. RubingtoniM. Methoden der marxistisch-leninistischen Sozialforschung. Stuttgart 1979. N.153-168 orazE. H. Cooley. Novum organum. Wein-berg. Rice (Social Accounting and Statistics for the Great Society. jakie podejmował nad teoretycznymi i metodologicznymi problemami socjologii. że jej dość udziwniony tytuł nie przesądza w sposób negatywny o treści. Atteslander. op.cit.Atte-slanderem. Five Essays.l. 20 Zob. s. Sozialindikatorenforschung. S. Horton i G.54 n. M. R. Sociology ofDeviant Behavior.4 oraz J. Zob.215n.. 1966. s. Tak ujmuje to np. Metodologiczne zagadnienia humanistyki. s. Warszawa 1955 oraz T. 22 Zob. Pawłowski.. Zob. 25 P. F.York 1971.: M. On Theoretical Sociology. Leslie. The Sociology of Social Problems.17. Zob. s. Bacon. Friedrich.: J.M.139. Girardeau (Social Indicators. Atteslander. Socjologia.York 1918. Eine Einfuhrung. Rozwój problematyki i metod. Peters i R. s. Old and New. Sztumski. 21 K. W. w: Public Administration Review 27 VI1967) i C. M. s. s. P. op. Zeugin. N. op. Atteslander. Zob. Warszawa 1969. op. Berlin 1970. The Study of Social Problems.cit. Horton i G. Zob.135..R. London 1963. 13 do 15 80 26 Zob.C. s. Hartmann. The Sociology of Social Problems. Statystyka dla socjologów. K..York 1967 i tegoż Teoria socjologiczna i struktura społeczna. Wykłady z dziejów logiki. Warszawa 1975.171 n. s.York 1974. . N.. Cambridge Mass.. s.46.

s. Zob. S. P.. Oczywiście można by znaleźć również przykłady w rodzimej literaturze.C. s. Pozostawiamy to Czytelnikowi pomni zasadzie. vol. Warszawa 1953. Warszawa 1977. pod red. s. s. London 1975.) i P. Chicago 1956.51.l04.200-201. A. J.. PA. Modę und Mani-pulation einer Wissenschaft. Tugarinow w książce Fiłosofija sozna-nija. s. op. Twardowski.cit.cit. Fads and Foibles in Modern Sociology and Related Sciences. M. Łódź 1951.49n. s. Zeugin. s. ale ujmujemy ją w kategoriach psychospołecznych. przedstawiona przez La Mettrie w jego książce Czlowiek-maszyna. Moskwa 1972. Ibidem. Zob. a społeczeństwo nie uległo wcale tak szybko przemianom. Outline ofAn Anarchistic Theory Knowledge. op. Porównaj: J. Zob. 346-347.A.P. s. O jasnym i niejasnym stylu filozoficznym [w:] Wybrane pisma filozoficzne. P. Warszawa 1965. N. M. Feyerabend. żenominasunt adiosa. op. Missbrach. Proponowany termin „świadomość kolektywna" nawiązuje wprawdzie do koncepcji conscien-ce collective E. Giddensa. Kmita. What is a Quality ofLife Indicator? w: Social Indicators Research. Techniki badań społecznych. Lewin. F.l 80 n. T. Warszawa 1977.: Positivism and Sociology. Wykłady z logiki i metodologii nauk. op. wskazując.A.J. Dodd.. Zob. s. Materializm dialektyczny a współczesne nauki szczegółowe.29.. Metody i formy naucznogo poznanija. Henriot (Political Aspects of Social Indicators. op. Odnośnie polemik z neopozytywizmem w socjologii zob. Brown i in. Engels. Szczepański.51.69. Zresztą w nauce ważniejszą sprawą wydająsię błędy niż ludzie. Metodologia badań socjologicznych.237. Peters i R. Anty-Diihring.. Implicalions for Research. Saint-Simon. K. s. jakie zaprezentowali np. Sztumski..: J. S. Zob. Durkheima. II.cit.l05 n. Sorokin. Zob. Bliższą charakterystykę „miary" zob.cit.103. 121 i in. K. London 1975.Najbardziej zdecydowanie wyrażają taki pogląd R. Klasycznym przykładem takiego ujęcia jest mechanistyczna koncepcja człowieka. s. Nowak. „teorii interakcji" podjętąprzez H. VI 1975. Zob. Die Hexenmeister der Sozialwissenschaften.K. 81 Zob.s.F.l02 i n. Warszawa 1948. s. którzy je popełniają.126 i n. 82 Część druga . Bauer (op. Moskwa 1971. Sztumski i W.York 1972). cit. Munchen 1974. J.. Dla uzupełnienia można by także wskazać na próbę formalizacji Homansa tzw. nr 1. Porównaj: S. Sorokin. Interesujące wywody na ten temat przedstawił W. s.35. Tak określa je T. Ilustruje on tego typu skłonności próbami matematyzacji. Simona. Sicziwica.cit. S. Pawłowski. Against Method. Andreski. podobnie jak i dla innych przypadków. Bunge.cit. s. O.. s. op.M. Pawłowski. Zdawał sobie z tego sprawę np. że za jego czasów kilkakrotnie zmieniły się konstytucje Francji.. Nowak.

że wnioski wynikające z takich porównań nie zawsze są prawdziwe i nie zawsze . Niektórzy z nich.. zjawiska oraz badać. że socjolog może właściwie analizować przyczyny i skutki badanych zjawisk tylko z pozycji biernego obserwatora. nie mamy na myśli doświadczeń w potocznym rozumieniu. dających się z reguły powtarzać. Kiedy używamy tego słowa w nauce. 85 Niebawem dostrzeżono jednak. Także w naukach społecznych można odwoływać się do eksperymentu. klęski żywiołowe. że oprócz eksperymentów naturalnych można wyróżnić także tak swoiste eksperymenty. z realizacji przeróżnych idei. które są dla nich najbardziej istotne. Przyjmując taki punkt widzenia na eksperyment w naukach społecznych nie dopuszczali oni możliwości kształtowania zjawisk społecznych. Sądzili natomiast. ponieważ pozwalają nam one na : a) prawie pełne kontrolowanie i kształtowanie uwarunkowań sytuacyjnych danego zjawiska lub procesu oraz b) sprawdzenie hipotez w sytuacjach. porównującego społeczności. ponieważ działania tego rodzaju powodują zawsze określone skutki społeczne. potoczne czy życiowe. że socjolog może wykorzystywać tzw. zjawiska tzw.in.PROCES BADAWCZY 2. lecz tylko doświadczenia naukowe. Eksperyment w naukowym znaczeniu jest bardzo istotnym przedsięwzięciem poznawczym. co „doświadczenie". W praktyce okazało się jednak. Przykładem takich działań może być osadnictwo na terenach nie zamieszkałych. Obejmuje zatem swoim zakresem przeróżne doświadczenia żywiołowe. budowa nowych zakładów przemysłowych wraz z nowymi osiedlami i dzielnicami czy nawet miastami w regionach rolniczych itp.1. jak np. jaki wpływ wywierają one na procesy społeczne tych zbiorowości. że w naukach społecznych nie można odwoływać się do takich samych eksperymentów. jakie są stosowane w naukach przyrodniczych. 2. które są ściśle określone i przeprowadzone w celowo stworzonych warunkach. „eksperymenty naturalne". alkoholizm itp. w których występują. zwłaszcza wcześniejsi. do których zaliczali m. iż można to zdarzenie uznać właśnie za swoisty eksperyment — z tymi — w których nic podobnego nie wystąpiło. Korzystanie jedynie z eksperymentów w powyższym rozumieniu zakładało. uzyskanych w warunkach laboratoryjnych. EKSPERYMENT W NAUKACH SPOŁECZNYCH POJMOWANIE EKSPERYMENTÓW W BADANIACH SPOŁECZNYCH Słowo eksperyment znaczy tyle. jakie wynikająnp. czy też reform społecznych. które mogą być przedmiotem badań naukowych. Akceptacja eksperymentu nie była jednak powszechna w naukach społecznych i to nawet wśród socjologów. programów. wojny. Comte i Durkheim uważali np. ani też nie zalecali sprawdzania hipotez w sytuacjach ekstremalnych. czyli takie badania danego faktu lub procesu. czyli w sytuacjach ekstremalnych. nie tylko w naukach przyrodniczych. „patologii społecznej". działania. w jakich zdarzyło się coś tak szczególnego. jakie są udziałem poszczególnych ludzi oraz doświadczenia naukowe. nie dostrzegali możliwości czy potrzeby odwoływania się do eksperymentów przy badaniach problemów społecznych.

Ponadto wskazywano także na pewne problemy techniczno-organizacyjne. Oprócz problemów natury moralnej pojawiły się także problemy wynikające z trudności natury metodologicznej. Przyczynia się to stopniowo do kształtowania się nowych ocen eksperymentów. formułowane na podstawie danych. a także w przeprowadzaniu 86 doświadczeń. Ograniczając się w danym eksperymencie tylko do kilku — zdaniem badającego najważniejszych zmiennych kontrolowanych — zakłada się milcząco. Pierwsze spośród wymienionych problemów wynikały głównie z wątpliwości co do tego. stosowanych bodźców itp. co jest oczywiście zawsze fikcją. że pod wpływem stawianych pytań. Przeciwnicy eksperymentów w socjologii wskazują również na ten fakt. które pozwoliłyby na objęcie kontrolą wszystkich czynników. Zastrzeżenia natury moralnej nie są tu więc bezzasadne. ponieważ z reguły nie można prowadzić tych badań równocześnie. jakie zostały przez nas wyróżnione i nie zawsze pominięte przez badającego są trzeciorzędne. jakie ukształtowały się w filo..i ontogenetycznym rozwoju człowieka. kulturowe i psychiczne. istotny wpływ mogą zatem wywierać wzajemne . Trzeba bowiem pamiętać. Na przykład: uwzględnienie w eksperymencie dwóch grup — eksperymentalnej i kontrolnej — powoduje konieczność badania każdej z nich w różnym czasie.nadają się do szerszych uogólnień. gdyby nie owe badania. które nie miałyby miejsca i ewentualne stresy. że w odniesieniu do omawianych zjawisk oprócz czynników środowiskowych (czyli wynikających zarówno z oddziaływania środowiska geofizycznego. jako przedsięwzięć poznawczych podejmowanych w naukach społecznych. Duża złożoność i zmienność zjawisk społecznych powoduje poważne trudności w prowadzeniu badań społecznych wszelkiego typu. Wiadomo np. lecz odnoszą się w rzeczywistości tylko do przebadanych zbiorów. jakie stwierdzimy w opiniach i postawach tych obu grup. jakie uzyskano w wyniku przebadania tych niezbyt wielkich zbiorowości. jeśli nawet nie są szkodliwe dla organizmów ludzkich. które mogą rzutować na efekty eksperymentu. a także dążenia do wykrywania rzeczywistych przyczyn i skutków zjawisk społecznych. czy i w jakim stopniu wolno uczonemu poddawać ludzi próbom badawczym — które. że zbiorowość na której dokonuje się eksperymentu. Przeprowadzanie eksperymentów w sferze społecznej na szerszą skalę nie było i nie jest jednak sprawą łatwą. czyli ukazywać ogólnych prawidłowości. to przecież mimo wszystko mogą powodować określone zmiany w świadomości osobników będących przedmiotem badań. nie mogą mieć waloru uniwersalnego. aby nadawały się do tego rodzaju porównań. Niełatwo bowiem znaleźć tak dalece podobne społeczności. że pozostałe czynniki nie mają istotnego znaczenia dla tegoż eksperymentu. wchodząjeszcze w grę czynniki gospodarcze. Na różnice. Problemy związane z trudnościami metodologicznymi wynikają — ogólnie biorąc — z dużej złożoności i dynamiki rzeczywistości społecznej. jakie współkształtują dane zjawisko społeczne. niż te. jak i społecznego). Wątpliwe efekty jakie uzyskiwano przyjmując pozycję biernego obserwatora. W rzeczywistości wchodzi w grę znacznie więcej czynników. Dlatego też uogólnienia. chociażby ze względów technicznych. skłaniają uczonych coraz bardziej do poszukiwania możliwości odwoływania się do eksperymentów inspirowanych przez nich samych. nie może być wielka. praktyk badawczych mogą pojawiać się u badanych takie stany świadomości.

jaki istnieje między badaniami każdej z grup. czyli to.kontakty między nimi w czasie przeprowadzonego eksperymentu. ponieważ opierają się tylko na tych realiach. z jakim spotykamy się w naukach przyrodniczych. że należy się właśnie zachowywać ze względu na potrzebę badań. Kolejnym ich argumentem jest selektywność eksperymentu. Konieczny dystans czasowy. z jakimi spotykamy się w naukach społecznych.2. b) eksperymenty ex— post — facto i eksperymenty projekcyjne oraz c) eksperymenty j e d n o c z e s n e i eksperymenty sukcesywne. może więc utrudniać rozstrzygnięcie kwestii czy stwierdzone różnice są naturalnym następstwem ich specyfiki warunków życia. . Przeciwnicy eksperymentu zwracają też uwagę na to. dążąc przy tym do maksymalnego ograniczenia skutków ruchliwości i dynamiki społecznej. Oczywiście nie zawsze konieczne jest posługiwanie się grupą kontrolną czy też większą ilością grup eksperymentalnych. jakie zostały uwzględnione w eksperymencie. Eksperyment projektowany w terenie Jest on najbardziej zbliżony do tego rodzaju eksperymentu. 2. że badany zespół ludzi nie jest wyobcowany ze swego środowiska naturalnego w czasie przeprowadzanych badań. że aby udowodnić prawdziwość jakiejś tezy trzeba odwoływać się nie tylko do eksperymentów. co może rzutować na autentyczność ich zachowań. Rodzaje te możemy ująć w takie oto pary: a) eksperymenty projektowane w terenie i eksperymenty laboratoryjne. czyli w szerzej pojętej praktyce2. Okazuje się więc. że badani — świadomie lub nieświadomie — nastawiają się odpowiednio psychofizycznie do warunków 87 eksperymentu. Mogą oni uprzedzać swoim zachowaniem domniemywane przez siebie życzenia badającego i zachowywać się tak. W przypadku niechęci do badającego mogą też swoim zachowaniem wprowadzić go w błąd. co znowu nie jest wcale łatwe do zrealizowania w perspektywie badawczej. Jego istotną cechą jest to. ograniczając się tylko do pewnych jej wycinków czy aspektów. RODZAJE EKSPERYMENTÓW STOSOWANYCH W NAUKACH SPOŁECZNYCH Ze względu na sposób przeprowadzania eksperymentu i jego charakter można wyróżnić kilka rodzajów eksperymentów. Ale tego rodzaju ograniczenia eksperymentu powodują jednak. jak im wydaje się. czy też efektem wtórnym spowodowanym przez przenikania danych o przeprowadzonym eksperymencie z grupy eksperymentalnej do grupy kontrolnej. 2. Toteż uczeni starają się prowadzić badania eksperymentalne możliwie z uwzględnieniem grup kontrolnych. które trudno wyeliminować całkowicie. ale sprawdzać daną tezę także w sytuacjach pozaeksperymen-talnych. Na skutek tego uogólnienia oparte na eksperymencie są często zawodne w praktyce. jeżeli nie są one badane równocześnie.2. że każdy eksperyment uwzględnia rzeczywistość społeczną w niepełny sposób. że ich wyniki są bardziej ubogie1.1.

czyli badanymi zbiorami. Posługiwanie się grupą eksperymentalną i grupą kontrolną w badaniach zjawisk społecznych można przedstawić schematycznie w następujący sposób: GRUPA EKSPERYMENTALNA pierwotny pomiar zmienn>'ch zależnych 1 stosowany bodziec w czasie eksperymentu (zmiennelniezależne) porównanie _______________> i_______________ GRUPA KONTROLNA P°™wny pomiar zmiennych zależnych w celu ustalenia zgodności . tzn. czyli tzw. Po zakończeniu eksperymentu oba zbiory bada się ponownie. np. 88 Przed przeprowadzaniem zamierzonego eksperymentu oba wybrane zbiory. „eksperymentalny" i „kontrolny". tzn. właściwości ważnych dla badającego. środki. ściślej mówiąc.Przy przeprowadzaniu eksperymentu omawianego rodzaju posługujemy się z reguły dwoma zbiorami ludzi: grupą eksperymentalną i grupa kontrolną. Zasadniczą sprawą w omawianym rodzaju eksperymentu jest objęcie kontrolą istotnych zmiennych dla danej zbiorowości oraz takie zapewnienie izolacji pomiędzy wybranymi grupami. Cechy te. poddaje się badaniom dla ustalenia porównywalnych cech i wspólnych właściwości każdego z nich. która dobiera się tak. „zmienne". które są ważne ze względu na dany rodzaj doświadczenia. aby bodźce stosowane przez eksperymentatora na zbiór eksperymentalny nie przenikały do zbioru kontrolnego. aby były ze sobą porównywalne. a uzyskane wyniki porównuje się z tymi. przekazuje odpowiednie informacje itp. Po dokonaniu powyższych ustaleń na zbiór eksperymentalny oddziałuje się w sposób przewidziany w planie badań. stosuje się określone bodźce. powinny być ściśle określone i ujęte w mierzalne kategorie. na zasadzie podobieństwa cech społeczno-demograficznych i in. Porównanie to pozwala stwierdzić. jakie zebrano przed przeprowadzeniem eksperymentów. są następstwem działania zmiennej lub zmiennych modyfikowanych w czasie eksperymentu. czy i w jakim stopniu różnice występujące między grupą eksperymentalną a kontrolną zostały spowodowane właśnie przez eksperyment.

w oparciu o i------------------ . w którym badający tworzy wyizolowaną. 2.2. a następnie podzielono go na dwie grupy — maksymalnie podobne do siebie ze względu na cechy społeczno-demograficzne — czyli na grupę: kontrolną i eksperymentalną. Eksperyment laboratoryjny Eksperyment laboratoryjny jest takim przedsięwzięciem badawczym. Różnice. W tym celu wyłoniono pewien zbiór osób. wydawały się potwierdzać przyjęte przypuszczenie. W tym celu posłużono się filmem dokumentalnym. R. czyli właśnie laboratoryjną sytuację dla dobranego przez siebie zbioru ludzi. Kolejnym przedsięwzięciem badawczym było poddanie grupy eksperymentalnej odpowiednim bodźcom przewidywanym w doświadczeniu. jakie omawia E. Babbie. że zostały one spowodowane właśnie przez zastosowane bodźce. które zgodziły się na uczestnictwo w badaniach.2. jakie pojawiły się między badanymi grupami. w celu ustalenia istniejących przesądów. a ich wyniki poddano kolejnemu porównaniu. Za pomocą odpowiednich technik badawczych ustalono jakie przesądy rasowe są charakterystyczne w każdej z nich i jakie powodują one opinie i postawy. Po tym eksperymencie przeprowadzono ponowne badania obu grup oddzielnie. ukazującym doniosłą rolę Murzynów w historii Ameryki. po czym porównano wyniki tych badań i stwierdzono zbieżności przesądów rasowych w obu grupach.ponowny pomiar zmiennych zależnych porównanie ------------------> w celu ustalenia niezgodności jako następstwa zastosowanego bodźca ponowny pomiar zmiennych zależnych 89 Dla zilustrowania przedstawionego schematu posłużymy się badaniami przeprowadzonymi w Stanach Zjednoczonych nad możliwością kształtowania opinii i postaw poprzez przezwyciężanie istniejących przesądów rasowych.

dobór losowy. Wywołując w ten sposób frustrację u dzieci z grupy B. przejawiająca się w awansach i we wzroście uposażenia danego osobnika". a celem eksperymentu jest stwierdzenie czy dane zmienne — zależne i niezależne. 2. starając się ustalić. sztucznych sytuacji ma na celu wykluczenie wpływu wszystkich innych czynników poza tymi. przyjęty przez nas kompleks uwarunkowań potwierdza się rzeczywiście. że możliwości inicjatyw eksperymentów są w tego rodzaju doświadczeniu duże.2. iż wzięły zabawki. czasu trwania itp. zasady doboru uczestników. z tym jednak. tzn. a więc wszystkie te elementy. Eksperyment ex—post—facto Eksperyment ten polega na badaniu określonego zaszłego zdarzenia społecznego. Dlatego też jeszcze przed podjęciem badań trzeba ustalić możliwie dokładnie warunki eksperymentu 90 i zaplanować jego przebieg. czy tłumaczy nam po prostu genezę danego faktu. aby obie były podobne ze względu na cechy społeczno-demograficzne. Dla ilustracji eksperymentu tego rodzaju omówimy pokrótce badania. aby prowadzić szczegółową obserwację zachowań badanych i ustalić kierunek ich agresji4. np. W eksperymencie laboratoryjnym badający ma możliwość kontrolowania każdego kroku w podjętych przez siebie badaniach oraz modyfikowania warunków przeprowadzonego doświadczenia. W eksperymencie omawianego typu zachowanie badanych jest więc kształtowane przez badającego. Przedstawiony przykład ukazuje wyraźnie.hipotetycznie zestawione zmienne. jakie się im przypisuje. czy np. sposobów jego realizacji. Trudno bowiem uważać za dopuszczalne bez wszelkich skrupułów takie np. jakie zamierzamy obserwować w badaniach. traktowanie przez badającego ludzi. a istotnymi czynnikami ograniczającymi sąw zasadzie względy natury etycznej. które badający podzielił na dwie grupy: A — grupę kontrolną i B — grupę eksperymentalną — dbając o to. które nie należą do sprawdzanych hipotez3. których celem było ustalenie zależności między frustracją a agresją w przypadku dzieci.3. elementów. którego uwarunkowania i rozwój analizuje się retrospektywnie. w jakim ta grupa przebywała i zaczął krzyczeć na dzieci za to. że po paru minutach eksperymentator powrócił do pomieszczenia. pozostawiając jedynie dużego pluszowego niedźwiadka. Do zamierzonego eksperymentu wybrano 20 dzieci. Tworzenie określonych. Klasycznym poniekąd przykładem eksperymentu omawianego typu są badania Heleny Christiansen nad prawdziwością hipotezy: „im większa ilość lat nauki szkolnej — tym lepsza kariera ekonomicznozawodowa. Dalsze czynności eksperymentatora były następujące: dzieci z grupy A poproszono do pomieszczenia pełnego zabawek i zachęcano do zabawy według ich upodobań. wielkości badanego zbioru. Zależności między tymi zmiennymi są weryfikowane poprzez manipulację jedną lub więcej zmiennymi i poprzez sprawdzenie potencjalnego wpływu zmiennych. jakie powoduje ich frustracje. jakie ułatwiają modyfikowanie procesu badań. które . Podobnie postąpiono z dziećmi z grupy B. badający udał się do ukrytego pomieszczenia obserwacyjnego. systemy kodyfikacji i miar różnych typów i rodzajów zachowań. W tym celu można stosować różne sposoby doboru grup. mają istotnie taki wpływ na zachowanie ludzi. Następnie odebrał im zabawki.

in. 91 spośród których wyselekcjonowano pewien zbiór osób. działaczu robotniczym. im większy jest właśnie upływ czasu. opartą m. na zestawieniu wyselekcjonowanych osób parami z punktu widzenia przyjętych zmiennych. testów wolnych skojarzeń rysunków. Uzyskano w ten sposób zbiorowość choć statystycznie niewielką ale metodologicznie poprawnie ustaloną co pozwoliło na potwierdzenie hipotezy. umożliwiających uzewnętrznianie uczuć. właściwości badanych osób. . „czynnika czasu" i związanego z nim „efektu śmiertelności". Ubytki tego rodzaju powodują oczywiście określone zmiany w strukturze społecznej danego zbioru. które poza badanym czynnikiem. czyli w latach wielkiego kryzysu. pacyfistę.. że z upływem czasu w każdym zbiorze ludzi następują pewne naturalne ubytki. długością lat nauki. Nieco później metody te zastosowano również w badaniach socjologicznych. czyli po 23 w każdej grupie. „metodach projekcyjnych". Okazywano badanym np. Eksperyment projekcyjny Omawiany eksperyment opiera się na tzw. pozostało tylko 46 osób. np. zdolności umysłowe (ustalone według ocen szkolnych) itp. że wyższa ilość nauki ma pozytywny wpływ na karierę zawodową5. jak duży jest wpływ przeróżnych stereotypów i przesądów na wyobrażenia ludzi o kapitaliście. zbiorowości6. który w momencie podjęcia badań obejmował 2127 nazwisk. mogą mieć wpływ na sukcesy lub niepowodzenia zawodowe. które pierwotnie były stosowne przez psychologów i psychiatrów dla celów diagnostycznych. np. obrazków itp. Następnie ustalono pewną ilość zmiennych. uczonym oraz o ludziach tym podobnych kategorii społecznych. zdolności kojarzeń itp. co nie może być faktem obojętnym dla badającego. Właściwie eksperymentalny charakter tego rodzaju badań polega po prostu na próbach rekonstrukcji uwarunkowań danych zjawisk społecznych i na odtwarzaniu ich prawdopodobnego przebiegu. Do wymienionych badań wytypowano absolwentów z przed dziesięciu lat. Wyselekcjonowany zbiór podzielono na dwa podzbiory—e ksperymen-t a 1 n y —obejmujący tych. Badania tego rodzaju ukazały m. spośród owych osób jest. zawód ojca. starano się ustalić zaangażowanie uczuciowe. ponieważ uczęszczały krócej do szkoły. jak np. którzy uzyskali maturę oraz kontrolny — obejmujący osoby.4. Jest to niewątpliwie swoisty rodzaj eksperymentu możliwego w naukach społecznych. pragnień itp. w których stosowano różne testy. tym większe. kategorii społecznych itp. tzn. kilka zdjęć osób nieznanych szerszemu 92 ogółowi i proszono o wskazanie kto. Poprzez skrupulatną eliminację. grup etnicznych. który przejawia się w tym. Powyższe badania pozwoliły także uchwycić wpływ tzw. działacza robotniczego. jaki można było poddać badaniom szczegółowym w celu weryfikacji wymienionej hipotezy. uczonego itd. test Rorschacha.in. test tematycznej apercepcji TAT.2. stanów psychicznych badanych. a ściślej biorąc po prostu wygląda na kapitalistę. jednego rocznika. płeć. które nie uzyskały matury. dla ustalenia wpływu stereotypów na opinie i postawy ludzi w stosunku do przedstawicieli innych ras. 2. przesądy. ze zbioru. Za pomocą owych metod. narodowość rodziców.przeprowadzono w 1935 r.

dwóch lub nawet więcej zbiorów ludzi. które są przeprowadzane w różnym czasie. jaki wpływ na procesy dezintegracyjne ma przeniesienie części dotychczasowych mieszkańców baraków dla ubogich do nowych bloków mieszkalnych7. Wymaga to — rzecz jasna — ścisłej obserwacji i selektywnej kontroli nad poszczególnymi czynnikami. współokreślającymi dane zjawisko. zamierzone badania muszą być prowadzone równolegle. Aby uczynić zadość wymogowi równoczesności przy badaniu co najmniej dwóch grup. różnym bodźcom.Eksperyment projekcyjny — ogólniej biorąc — polega na badaniu danego zjawiska społecznego w każdej sytuacji.5. Eksperymenty te — w porównaniu z poprzednimi — polegają na tym. ale może też wykorzystać do tego celu przedsięwzięcia różnych instytucji. 2. co oczywiście wymaga odpowiednich środków kadrowych i technicznych. Z reguły badania takie prowadzi się przed i po zastosowaniu określonych bodźców w stosunku do zbiorów ludzi poddanych eksperymentowi. czyli grupy które poddajemy np. 93 Schematycznie eksperyment sukcesywny można przedstawić w następujący sposób8: Przed zastosowaniem bodźca Po zastosowaniu bodźca Grupa kontrolna Grupy eksperymentalne B C D utrzymanie bodźca na tym samym poziomie natężenia wzrost intensywności bodźca do x wzrost intensywności bodźca do 2x . Badający może sam zaplanować taki eksperyment. jakie wywołują one skutki u badanych.2. kiedy wprowadzamy nowe bodźce i obserwujemy. pomieszczeń itp. Eksperymenty jednoczesne i sukcesywne Sąto eksperymenty polegające na równoczesnym badaniu jednego. odpowiedniej ilości przeszkolonych eksperymentatorów. np. Ilustrując tę drugą możliwość Atteslander wymienia np. że dany zbiór lub zbiory ludzi poddaje się dwom badaniom. badania dotyczące tego.

2 3 Zob. Doby. Goode i P. Goode i P. Wybór tekstów pod red.C r = D. Eksperymenty sukcesywne mogą być oczywiście mniej i bardziej złożone w porównaniu z przedstawionym schematem. J. postępujących po sobie badań. T. T. 1975. -------------------------> Porównanie wyników badań uzyskanych przed i p o zastosowaniu bodźca pozwoli na uchwycenie różnicy (r) według następującego wzoru: r = A. s. 6 Zob.95. Zob.J. Methoden der empirischen Sozialforschung. Reading. 7 Zob. Tripodi i H. 95 .R. Dickson. 181..J. * Zob.W.II popraw. P. 433-481. op.C. Procedury i techniki badań socjologicznych (Skrypt). 94 PRZYPISY 1 Na dużąprzydatność grup kontrolnych w badaniach socjologicznych wskazali m. s. Ale nawet najbardziej prosty eksperyment tego typu wymaga przynajmniej dwóch kolejnych.J. gdzie znajduje się m. Ph. zob. Babbie. Selltiz. cit. E.254 i nast. s. Teil II. Roethlisberger i W. Cook. S. W. R. Nowaka. An Introducion to Social Research. Dickson. Mass. Sociology.33-34.J. Hatt.14.. 8 Zob. Belmont California 1975. też „Badania eksperymentalne". M. Itasca.in. Fellin. F. s.-D Na podstawie stwierdzonych różnic można ustalić. Zob. M. Neuwied-Darmstedt 1972. Warszawa 1961. s. Warszawa 1965. 5 Porównaj: St. Roethlisberger i W. s. s. Management and the Worker.-A r = Ci . Meyer.61 i nast. tłumaczenie fragmentu w/w książki W. s. i uzupełn. D. Jahoda. Federico.K. N. F. Untersuchungsmethoden der Soziolfor-schung. The Praclice of Social Research. Hatt. Cambridge 1939.182 i nast. odwołując się do swoich badań prowadzonych w Western Electric Hawthorne Works w Chicago. Szostkiewicz. czy i jaki jest wpływ stosowanych bodźców na badane zbiory ludzi.in.York-Toronto-London 1952. York 1967. s. wyd.J. Atteslander. Methods in Social Research. C.57-58 i J.J. Deutsch i S. w: Metody badań socjologicznych.K.wzrost intensywności bodźca do 3x B. Exemplars of Social Research. N. Illinois 1969.

że uwzględnia się w nich również dane ilościowe. Badania te stwarzają nie tylko możliwości lepszego poznania uwarunkowań i złożoności danych zjawisk. obserwacją. można 96 zgromadzić różne materiały badawcze zarówno pod względem jakościowym. częstotliwość ich występowania. Przedmiotem badań terenowych mogą być warunki życia poszczególnych społeczności ludzkich oraz wytwory materialne i niematerialne. ponieważ uzyskuje wówczas dodatkowe szanse zebrania ciekawych danych lub wzbogacenia posiadanych wiadomości o ludziach. sposoby produkcji. W socjologii są one stosowane wówczas. ankietą. Do materialnych zaliczymy np. technikami badań. analizą dokumentu itp. Jedną z istotnych cech tych badań jest konieczność utrzymywania przez badającego osobistych związków z daną zbiorowością'. stereotypy itp. które trudno ustalić za pomocą innych metod badawczych znanych naukom społecznym. Można posługiwać się np. co jest sprawą ważną dla socjologa lub etnologa. instytucje społeczne itp. Nie znaczy to. Pouczającym przykładem takiej właśnie postawy są doświadczenia badawcze wybitnego polskiego etnosocjo-loga Bronisława Malinowskiego2. jak i ilościowym na temat interesujących nas problemów. W zależności od stosowanych metod i technik zbierania danych. to powinien z tego skorzystać. np. opinie. b) Badania typu socjologicznego—są podobne do wcześniej wymienionych — ale różnią się od nich tym.3. Do niematerialnych natomiast zaliczymy np. . np. przeróżne wierzenia. kiedy interesujące nas fakty czy zjawiska chcemy postrzegać w ich naturalnym kształcie społecznym. dane zawarte w różnych sprawozdaniach. 3. w których badający może bez większych trudów dotrzeć do każdej jednostki badanej populacji. struktury społeczne. że musi on czynnie uczestniczyć w życiu badanych. w których przypadku badający uczestniczy w codziennym życiu interesującej go zbiorowości i na podstawie poczynionych obserwacji stara się wyjaśniać interesujące go zjawiska społeczne. ale pozwalają także na uchwycenie ich tendencji rozwojowych. W badaniach terenowych można posługiwać się różnego rodzaju technikami w celu zebrania potrzebnych nam danych. pomijając ilościowe aspekty. tzn. 3. Badania terenowe pozwalająteż dostrzec wiele drobnych różnic. którzy go interesują.1. w takich. TYPY BADAŃ TERENOWYCH Ze względu na zakres badań i stosowane techniki badawcze można wyróżnić następujące typy badań terenowych4: a) Badania typu etnologicznego. twory świadomości ludzi3.2. w opiniach badanych ludzi. jakie występująnp. wywiadem. BADANIA TERENOWE OKREŚLENIE BADAŃ TERENOWYCH Badania terenowe zostały zapoczątkowane przez etnologów i etnografów. Badania te są dogodną okazją do penetracji kompleksowej danych środowisk. Badania terenowe można prowadzić w zbiorowościach zwartych przestrzennie. Jeżeli jednak badający ma możliwość brania udziału w życiu badanej zbiorowości.

które powinno zawierać określenie problemu i metod badawczych oraz zbiorowości. .rejestrach itp. natężenie. co chcemy lub uważamy. Wskazane jest pozyskanie dla badań lokalnych przywódców. które chcemy poprzez badania zweryfikować. Kiedy mówimy o aspektach merytorycznych programu badań. na wspomnianą cechę wymagają one szczególnie starannego przygotowania. Uściślenie planu możliwe jest dopiero po dokonaniu odpowiedniego rozeznania terenu badań. którzy będą przedmiotem dalszych zainteresowań badawczych. 97 przewidywanej do badań ze względu na podjęty problem. częstotliwości itp. ponieważ ułatwia to kontakty z danym środowiskiem. jakie zamierzamy podjąć oraz hipotez. rozeznanie istniejących w terenie źródeł informacji o badanych problemach. jaką zamierzamy poddać badaniom. specyficznych dla danego środowiska. ale również ukazujące ich rozmiary. PRZYGOTOWANIE BADAŃ TERENOWYCH Jedną z istotnych zalet badań terenowych jest niewątpliwie ich elastyczność. jak i techniczno-organizacyjnej. wskaźniki ilościowe. o jakich warto wiedzieć podejmując badania. 3. np. jaką zamierza się badać. o istniejących zbiorach dokumentów. nawiązanie pierwszych nieformalnych kontaktów z ludźmi. dotyczące sposobu zbierania materiałów. Poprzez badania tego typu uzyskuje się więc materiały wskazujące nie tylko na występowanie określonych zjawisk. Aby uzyskać tego rodzaju informacje konieczny jest rekonesans. że badania tego rodzaju opierają się po prostu na improwizacji. pozwalające na zebranie zarówno materiałów o charakterze jakościowym jak i ilościowym. czyli rozpoznanie danego terenu. b. Zwiad terenowy —jego celem jest uściślenie założeń wymienionych w pkt. Otóż właśnie ze względu m. Rezultaty zwiadu terenowego umożliwiają dokonanie korekt zamierzeń badawczych oraz sformułowanie szczególnego programu badań. c) Badania typu socjo-psychologicznego. a ponadto: zebranie danych umożliwiających ogólną charakterystykę zbiorowości. — wreszcie ustalenie nietypowych zjawisk.których celem jest umożliwienie zebrania materiałów dotyczących określonych stanów świadomości badanych ludzi. a ściślej biorąc zbiorowości. co umożliwia przeprowadzenie analiz o charakterze ilościowo-jakościowym. Opracowanie programu badań.3. że należałoby zbadać i poznać. o dobrze zorientowanych informatorach itp. polegająca na tym. Dla realizacji tego celu stosuje się zróżnicowane techniki badawcze. mamy na myśli ukazanie w sposób możliwie wyraźny problemów. w powiązaniu z warunkami ich życia społecznego. c. zarówno od strony teoretycznej. powiększania ilości badanych itp. a). źródłach. co też powinno znaleźć odzwierciedlenie w naszym planie badawczym.in. Wstępne planowanie zamierzeń badawczych. Słowem chodzi tu o to wszystko. Z tego faktu nie należy jednak wysnuwać wniosku. który powinien zawierać następujące punkty5: a. że badający musi w czasie ich prowadzenia podejmować doraźnie różne decyzje. Istotnym elementem przygotowań jest opracowanie schematu postępowa-ma badawczego. w którym zostaną uwzględnione aspekty merytoryczne i metodologiczne danych przedsięwzięć.

Metodologiczne aspekty dotyczą z kolei refleksji nad tym jak realizować zamierzenia badawcze. Wspominaliśmy wcześniej. ponieważ niekiedy wystarcza w zupełności opis jakościowy. Jest to niewątpliwie decydujący moment w badaniach terenowych i dlatego musi być on nie tylko starannie przygotowany. że w badaniach terenowych można zbierać potrzebne dane za pomocą różnych metod i narzędzi badawczych. pkt.a). jaka analiza może być zastosowana w konkretnym przypadku. które kwalifikują się zarówno do analizy ilościowej. to z reguły po przeprowadzonych próbach dokonuje się jeszcze pewnych poprawek narzędzi badawczych (np. Toteż w każdych badaniach omawianego typu istotną sprawą jest dobór właściwych metod i narzędzi. jakimi chcemy się posługiwać (zob. d. pkt. zależy od danego materiału. Czynności przewidywane w punktach a) — d) miały na celu przygotowanie głównego przedsięwzięcia. Jego realizacja wszakże wiąże się z wejściem badającego (lub zespołu badających) na przewidziany teren oraz z przeprowadzeniem zaplanowanych badań. w konstrukcji ankiet czy kwestionariuszy wywiadów). specyfikę społeczności i terenu. jeżeli okażą się konieczne. to nie zawsze kwantyfikacja jest nam rzeczywiście potrzebna. Jeżeli badania zasadnicze są poprzedzone starannymi przygotowaniami zwłaszcza (zwiadem terenowym i próbą metod i narzędzi). Ostateczną decyzję w tej sprawie podejmujemy wszakże dopiero po sprawdzeniu planowanych metod i narzędzi badawczych. jaki chcemy badać. Analiza i opracowanie zebranych materiałów. Nie wszystkie dane dadzą się łatwo wyrazić liczbowo a jeśli nawet. jak i jakościowej. Wstępne koncepcje na ten temat możemy niekiedy modyfikować po dokonanym zwiadzie (zob. ponieważ zastosowanie obu analiz pozwala na pełniejsze i bardziej wnikliwe wykorzystanie zebranego materiału. Warto też wspomnieć o tym. gdy badania mają charakter zespołowy. to konieczność dokonywania większych korekt w czasie ich trwania jest mało prawdopodobne. Ewentualne zmiany. zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami. aby nie doprowadziły do zniweczenia zamierzeń badawczych. czy też uzupełnia się przewidywane wcześniej narzędzia — nowymi. Już we wstępnej fazie zamierzeń badawczych przewidujemy metody i techniki. To. muszą być przeprowadzone ostrożnie tak. . które są przedmiotem zainteresowań. e. Sprawdzenie metod i narzędzi badawczych. że zawsze wtedy. to wówczas istotną sprawą jest zapewnienie odpowiedniej koordynacji pracy całego zespołu. Natomiast w przypadku bardziej pobieżnych przygotowań konieczność takich korekt jest z reguły pewna i może być bardzo duża6. czyli na zbiorze podobnym ze względu na swoje właściwości społecznodemograficzne do tego. ze względu na podjęty problem. f.b). Realizacja badań. jakie z reguły przeprowadza się na zbiorowości kontrolnej. 98 Jeżeli nawet pierwotny wybór był trafny. Po zakończeniu badań zebrane materiały muszą być poddane analizie ilościowej lub jakościowej. a także po badaniach próbnych. ale także konsekwentnie realizowany. Oczywiście najlepiej dysponować takimi danymi. jakim są zamierzone badania terenowe.

„Wnioski wyciągane". że zestawione wnioski powinny wynikać z danego materiału. jakie wynikają z zebranego materiału i zostały ujawnione poprzez analizę ilościową lub jakościową. który prowadzi badania.4. postaw czy występujących konfliktów. wyrażanym przez daną osobę. które wcale 99 nie wynikają logicznie z danych przesłanek. co naprawdę z nich wynika. a wówczas trudno prowadzić badania i liczyć na wielkie efekty w zbieraniu danych. to często po prostu „wnioski naciągane".wyciągane" jak to się często nie tylko mówi. Zwróćmy tu uwagę na to. uzasadniającymi jego obecność wśród danych ludzi. Raymond Gold — zastanawiając się nad możliwymi postawami badającego zjawiska społeczne — wymienia cztery następujące postawy: a) wyłączny uczestnik. jak też możliwa do przyjęcia dla badanych. która będzie zarówno wysoce prawdopodobna. Każdy badający. ale również powinna posiadać zdolność łatwego nawiązywania kontaktu z ludźmi i szybkiej adaptacji do danych warunków środowiskowych. że nie będzie wywoływała u nich zgorszenia. lecz arbitralnym sądem. życzliwość. głośne powątpiewanie co do prawdziwości słyszanych wypowiedzi. Brak cierpliwości. 3. to sugeruje się Poniekąd działanie na siłę. ZACHOWANIE BADAJĄCEGO W BADANIACH TERENOWYCH Osoba prowadząca badania omawianego typu powinna być nie tylko dobrze przygotowana w zakresie znajomości metod badawczych i umiejętności posługiwania się nimi. uprzejmość — na poziomie przyjętym w danym środowisku — oraz neutralność — w przypadku sporów środowiskowych — są nieodzownymi wymogami zachowania badającego. Sprawozdanie takie powinno zawierać wnioski. wchodząc w obce środowisko. Jeżeli nie może występować jako np. które nie są logicznym następstwem istniejących przesłanek. to wówczas musi przypisać sobie taką rolę. . c) obserwator — uczestnik. Należy przy tym pamiętać. czyli takie formułowanie wniosków. lecz co gorsze robi. a wówczas powinny one być po prostu wysnuwane. d) wyłączny obserwator7. W kontaktach z badanymi należy zachowywać maksymalną cierpliwość i nie okazywać zniechęcenia ani zaangażowań uczuciowych w odniesieniu do określonych opinii. ani nie powinno się też manifestować tego. zniechęcenie.Po przeprowadzonej analizie można przystąpić do sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych badań. niechęci itp. skłonność do krytykowania czy pouczania badanych — może ich łatwo zrazić do badającego. uczuć lub wrogich postaw. w tym znaczeniu. powinien dysponować również przekonywającymi racjami. że wie się o czymś lepiej niż badani. b) uczestnik — obserwator.Taktowność. nieufności. etnolog czy socjolog. a więc takie. że kiedy mówi się o „wyciąganiu wniosków". a nie '. bez względu na to.

4 5 Zob.cit. tzn.331-350.14-15. Hammond. badający stara się uczestniczyć autentycznie w tych wszystkich zdarze100 niach. w: Sociologists at Work. Ad b.341. Zob. op.28-29. 6 Zob. op.R. Lofland. ponieważ trudno niekiedy uczestniczyć w różnych zdarzeniach tak dalece biernie. Dwoisty charakter postawy badającego może wszakże powodować m. że są przedmiotem naukowej penetracji. że występuje przede wszystkim jako obserwator. Dzięki takiej właśnie postawie badającego — badani nie zdają sobie nawet sprawy z tego faktu.. że postawa taka nie daje tak dużych możliwości naukowej penetracji. B. s. 2) badający może ulec tak daleko posuniętej identyfikacji z badanymi. Wyłączny obserwator jest przykładem skrajnej postawy. też: Metody badań socjologicznych. jakąprzyj-muje badający. który przyjął postawę uczestnika — obserwującego. Oczywiście konsekwencje obu tych niebezpieczeństw mogą być istotne dla rezultatów badań. Porównaj: St. Obserwator — uczestnik. świadomi tego. który jeśli znajdzie się dajmy na to wśród demonstrantów czy na boisku sportowym. Szostkiewicz. Malinowskiego.Przyjrzyjmy się bliżej charakterystyce wyróżnionych postaw: Ad a. bierze pełny udział w życiu danych ludzi. jakie dająpostawy zakładające uczestnictwo w życiu badanej zbiorowości.. że zatraci potrzebny dla obiektywizmu dystans. Geer. Analyzing Social Settings. że są przedmiotem badań mogą zachowywać się w sposób sztuczny. s. Badający. Ad d. 3 J. że prowadzi badania. Babbie. takie niebezpieczeństwa: 1) ludzie.York-London 1964.in. s. W przypadku przyjęcia postawy pełnego i wyłącznego uczestnika.cit. aby nie zwrócili oni uwagi na ten fakt. a swoje uczestnictwo traktuje w sposób drugorzędny. pod red. s.cit. to osobnik. 101 PRZYPISY 1 Zob. który identyfikuje się przede wszystkim z rolą badającego. (Warszawa 1967). jak Szkice z teorii kultury (Warszawa 1958) {Argonauci zachodniego Pacyfiku. ale też nie kryje się z tym. takie dzieła Br.30-33. np.. op. Ale jest to też postawa nie łatwa. . Ph. California 1971. First Days in thie Field. 2 Zob. 197-9.. jakie mają miejsce w danym środowisku i są przedmiotem jego zainteresowań naukowych. że są przez kogoś badani. Jest to typowa postawa sprawozdawcy. praca zbiór. Belmont. N.cit.E. Adc. Biorąc pod uwagę powyższe trudności. s. a jego uczestnictwo w danej sytuacji jest mniej lub bardziej drugoplanowe. wydaje się. s. nieautentycznie. St. op. Szostkiewicz. Dużych umiejętności wymaga również tak dyskretne zainstalowanie się wśród badanych. E. nie zapomina o tym. żeby można było zachować tylko postawę obserwatora.

R. jeżeli jej dobór jest właściwy pod względem metodologicznym. zwany na ogół próbką reprezentacyjną danego 103 zbioru.J. pod red. gdy dana populacja nie jest zbyt liczna. Często mamy jednak do czynienia z tak licznymi zbiorowościami. BADANIA CAŁOŚCIOWE I REPREZENTACYJNE OKREŚLENIE BADAŃ REPREZENTACYJNYCH I PRÓBKI REPREZENTACYJNEJ W badaniach społecznych możemy niekiedy przebadać wszystkich osobników w danej zbiorowości. mogą być ważne dla całego zbioru. Roles in Sociological Field Observation. McCall i J. Dlatego też wnioski. że trudno byłoby przebadać wszystkich osobników. Istotną cechą badań metodą reprezentacyjną jest to. s. 1969. w których nie mamy realnych możliwości przebadania wszystkich osób interesującej nas populacji. co skłania najczęściej do wyboru metody reprezentacyjnej — wymienia następujące argumenty: a) możliwość zebrania aktualnych danych w stosunkowo krótkim czasie. kiedy istnieją uzasadnione przypuszczenia. praca zbiór. lub też wchodzą w grę wymienione argumenty. Badania metodą reprezentacyjną obejmująwięc wszelkie zbiorowości ludzkie i mają na celu dostarczenie ilościowych i porównywalnych danych w tych sytuacjach. Gold. z którego ona pochodzi (czyli ten zbiór reprezentuje). jak np. a jej początków możemy upatrywać już w XVIII w. Simmons.L. którzy do nich przynależą. c) możliwość dokładnego przeprowadzenia zamierzonych badań oraz d) w sytuacjach. Jeżeli z jakiejś populacji wyłonimy w dowolny sposób kilka ludzi.L.1. jakie wynikająz badań tej próbki. w których badany przedmiot ulegałby zniszczeniu — a w odniesieniu do osób. Reading. 4. jaka nas interesuje.2. które koncentrują się tylko na jakiejś części osobników interesującej nas zbiorowości. b) mniejsze koszty badań. że próbka reprezentacyjna nie jest po prostu dowolnym fragmentem danego zbioru. Są one w zasadzie wtedy możliwe. Omawiana metoda została wypracowana przez różne instytuty zajmujące się badaniami opinii publicznej. że będą one zbyt narażone na niekorzystne skutki badań — i dlatego właśnie badania całościowe byłyby nie wskazane. czyli całąpopulację. słynny Instytut Gallupa. Dlatego też często pojawia się konieczność przeprowadzania badań reprezentacyjnych. Z tych więc względów istotnym elementem w omawianych badaniach jest próbka reprezentacyjna. Zwróćmy uwagę. to będą oni stanowili niewątpliwie . 102 4. Wówczas badania takie mają charakter całościowy. a zasady doboru takiej próbki stanowią ważny problem metodologiczny.30-39. że obejmuje ona tylko część osób przynależnych do badanego zbioru. Rolf Ludwig1 — zastanawiając się nad tym.7 Zob. Mass. G. czyli obejmuje tylko jakiś fragment (podzbiór).

Bliższą charakterystykę zasad doboru próbki reprezentacyjnej przedstawimy nieco później.2. WIELKOŚĆ PRÓBKI REPREZENTACYJNEJ Jak wielka powinna być próbka reprezentacyjna? Na to proste pytanie niełatwo odpowiedzieć w jednym zdaniu. które utrudniają pełne rozpoznanie jej . ściślej podzbiór danej populacji. Błędy przy tworzeniu reprezentacji mogą mieć charakter: a) przedmiotowy lub b) wynikać z błędów metodologicznych popełnionych przy doborze próby. którą badana próbka reprezentuje3. jeżeli jest takim podzbiorem. który też określa z góry ustalone i dopuszczalne granice błędu4. Ad a. Jest to zatem swoisty model. 104 D) ilość kategorii statystycznych na jakie ma być podzielona badana zbiorowość. Inaczej mówiąc: jeżeli próbka została dobrana w sposób metodologicznie zasadny. który pod względem swojej struktury i składu odpowiada wiernie temu zbiorowi. błędy. a nawet 1/25 000 czy 1/50 000 wielkiej zbiorowości. im bardziej różnorodna zbiorowość — tym większa musi być próbka. z którego została pobrana. Próbka jest tylko wówczas reprezentacyjna. to wnioski. O tym jak wielka powinna być dana reprezentacja decydujemy biorąc pod uwagę następujące okoliczności: a) stopień r ó ż n o r o d n o ś c i. którego część stanowi. im więcej kategorii chcemy uwzględnić w naszych badaniach — tym większa powinna być próbka. której rozstrzygnięcie wymaga oceny zarówno sposobów utworzenia tego podzbioru. Czy będąjednak próbką reprezentacyjną— to odrębna kwestia. jak i jego właściwości. Reprezentację może stanowić bowiem np. Jeżeli chcemy np. 1/100. stanowiący jak gdyby miniaturę tego układu. c) stopień dokładności i pewności jakie zamierzamy osiągnąć w badaniach. czyli z jakiego został wyłoniony. 1/4. 4. której fragment ona stanowi. jakie wynikająz jej właściwości są ważne dla całej populacji. I w oparciu o takie założenia dopuszcza się możliwość wysnuwania wniosków dotyczących całości danego zbioru ludzi z materiałów badawczych. jakie zostały uzyskane w wyniku przebadania próbki reprezentacyjnej. jakie wynikają z takich cech badanej zbiorowości.pewien fragment. z której ta próbka pochodzi. Zaliczamy tu np. im większą badamy reprezentację — tym większa dokładność naszych wniosków o zbiorowości. poglądów i postaw) w badanej próbce reprezentacyjnej odpowiada proporcjonalnie strukturze i zróżnicowaniu tychże właściwości w całej populacji. że struktura i zróżnicowanie właściwości (np. 1/10. Najogólniej biorąc podstawą obliczenia wielkości próbki jest rachunek statystyczny. Na podstawie rachunku prawdopodobieństwa przyjmuje się. dwukrotnie podnieść stopień pewności próbki reprezentacyjnej to musimy podnieść jej liczebność czterokrotnie. jaki cechuje badaną zbiorowość.

które powodują że przy doborze próby nie uwzględnia się całej zbiorowości objętej badaniami. a 60% kobiet. jaką ustalamy w oparciu o przyjęte kategorie. zawodu itp. na występujących w niej podstawowych kategoriach społecznych.1. określamy odpowiednie „kwoty". 4. dobiera próbkę która powinna być odzwierciedleniem tego modelu. jaki jest odsetek mężczyzn i kobiet.3. jakie są typowe składniki społeczno-demograficzne tej zbiorowości i w ten sposób tworzy 105 sobie jej swoisty model. jak przedstawia się struktura badanej zbiorowości według przyjętych kategorii społecznych. że badający — wykorzystuje posiada-ną wiedzę o badanej zbiorowości — stara się domniemywać. uwzględniając tym samym istniejące proporcje w strukturze płci danego zbioru. Zasadniczym mankamentem omawianego sposobu doboru próbki jest mniejszy lub większy subiektywizm.3. Wybór celowy polega na tym. jak licznie są reprezentowane wyróżnione zawody itd. Wybór wediug przekonań badającego Wyróżniamy tu: a) celowy i b) kwotowy wybór próbki. że w badanej zbiorowości jest np. a dla kobiet 3/5. Nikt nie jest wolny od różnych stereotypów czy nawet przesądów. którą następnie według kwot dobieramy. swoistych kategorii społecznych. Następnie staramy się ustalić. np. które opierają się: 1) na dowolnych zasadach. Przy wyborze kwotowym opieramy się na znanych nam obiektywnych składnikach danej zbiorowości. które zawsze przeszkadzająw ustalaniu owych typowych cech badanej rzeczywistości. Najogólniej biorąc metody te możemy podzielić na takie. stwierdzamy. Ze względu na strukturę badanej zbiorowości. jaki występuje niestety zawsze przy próbach ustalenia przez badacza typowych cech danej zbiorowości i konstruowania jej modelu. Ad b. takich. 40% mężczyzn. to wówczas przyjmiemy następujące kwoty w próbce: dla mężczyzn 2/5. wieku. ludzi w poszczególnych klasach wieku. przyjętych według przekonań badającego ze względu na szczególne cechy danej zbiorowości lub cele badań i 2) na rachunku prawdopodobieństw. jak np. Ad b. Wchodzą tu w grę wszystkie takie przyczyny. jakie w niej występują) błędy powstałe na skutek przyjęcia fałszywych założeń itp. kategoria płci. czyli udziały danych kategorii w próbce. 4. Jeżeli np. Następnie. Jest to szczególnie niebezpieczne w odniesieniu do zjawisk społecznych. . Ad a. na podstawie których tworzymy sobie jej modelową wizję.rzeczywistej struktury lub poszczególnych elementów struktury (np. np. METODY WYBORU PRÓBKI REPREZENTACYJNEJ W praktyce badawczej ukształtowały się swoiste metody wyboru próbki reprezentacyjnej.

od której zaczniemy liczyć co dziesiątą osobę. choć jest w pewnym stopniu bardziej zobiektywizowany. Nie należy wszakże nie dostrzegać tego.3. na podstawie listy płac. c) proporcjonalny. d) wielowarstwowy. badający wybiera konsekwentnie do reprezentacji co którąś osobę. 3) według tabeli liczb przypadkowych—wymaga to ponumerowania wszystkich elementów badanej zbiorowości. a następnie dokonuje się spośród nich wyboru za pomocą specjalnych tabel liczb przypadkowych („random numbers"). Można wyróżnić następujące przykłady wyboru losowego: 1) według zasad loterii — tzn. to pierwsza wejdzie do próbki osoba z pozycji 5. Ad a. które znajdują się w podręcznikach statystyki lub teorii prawdopodobieństwa. jakie między nimi występują. . że będzie to zawsze próbka rzeczywiście reprezentacyjna. listy wyborców itp. 106 4. co dziesiątą osobę. które spośród właściwości strukturalnych uznamy za istotne dla reprezentatywności danej próbki. 2) na podstawie imiennej listy — najlepiej ustalonej w porządku alfabetycznym — np. że i w tym przypadku decydujemy arbitralnie. Jeżeli dla ustalenia liczby. posłużymy się kostką do gry. Wybór w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa Pod wymienionym tytułem ujmujemy wszelkie takie sposoby. Dobór kwotowy nie jest zatem niezawodnym sposobem doboru próbki reprezentacyjnej.2. dokonywany w taki sposób. niektórzy metodologowie traktują oba łącznie6. znajdującą się na danej liście według przyjętej zasady. bardziej zasadnym wydaje się ich oddzielne omówienie. b) warstwowy. nie przesądza po prostu o tym. które w oparciu o rachunek prawdopodobieństwa zakładają równe szanse znalezienia się w próbie każdemu spośród składników danej zbiorowości. („Zufallszahlen"). jakimi są niewątpliwie właściwości strukturalne badanej zbiorowości. Wchodzą tu w grę następujące wybory: a) losowy. spośród wielu obiektywnych właściwości czy elementów struktury przy doborze próbki. Przyjęcie przez nas tylko pewnych. niż dobór celowy. a ta wskaże 5. że dla każdej osoby badanej zbiorowości przygotowujemy kartkę z jej nazwiskiem. rozpoczynając liczenie od pozycji losowo ustalonej. a po wymieszaniu tych kartek losujemy spośród nich pewną ilość. którą uważamy za wyłonioną próbkę. listy abonentów. W kwotowym sposobie wyboru próbki opieramy się wprawdzie na bardziej zobiektywizowanych przesłankach.Ze względu na duże podobieństwo celowego i kwotowego sposobu wyboru próbki reprezentacyjnej.. a następnie z pozycji 15 później 25 itd. Jednak ze względu na pewne różnice. np.

a więc ustalić z grubsza np. az kolei w wylosowanych województwach — miasta i gminy. jak przedstawia się struktura wieku. kobiety. wreszcie z poszczególnych mieszkań lub zagród wybiera się np. Wówczas lepsze efekty osiąga się poprzez wybór warstwowy. które zamierza się poddać badaniom. jaki odsetek stanowią mężczyźni i kobiety. pozwala nam na opisanie. gdy trudno stosować inne sposoby wyboru np. z których z każdej oddzielnie — wybieramy następnie w sposób losowy próbkę. poprzez które zmierza się do ustalenia opinii postaw. Wybór wielowarstwowy. aby żaden z elementów zbiorowości nie wchodził równocześnie do więcej niż jednego podzbioru. zwłaszcza wtedy. tworząc określoną próbkę złożoną z konkretnych osób. osoby. Add. W taki oto sposób otrzymuje się próbkę wyłonioną z wielkich zbiorowisk terytorialnych poprzez wybór wielowarstwowy. a następnie — mieszkania. zachowań itp. obejmujących np. Z kategorii tych wybiera się następne losowo w stosunku proporcjonalnym. jest stosowany wtedy. regionu. które dotyczyłyby całej ludności Polski. w zależności od potrzeb badań. ulice — bloki.in. jaką dobieramy z każdego podzbioru może być równa albo proporcjonalna do jego wielkości7. danych. Możemy jedynie dowiedzieć się czegoś o tych zbiorowościach na podstawie danych statystycznych i ustalić niektóre ich właściwości społeczno-demograficzne. należałoby wylosować najpierw województw a. . mieszkańców miasta. W oparciu o tego rodzaju informacje można wyróżnić wśród danej zbiorowości swoiste kategorie. rozmieszczenia badanych na dużym terenie itp. ale także ich możliwie 107 optymalny rozkład. kraju itp. jednostek terytorialnych.4. Podejmując np. w zależności od wielkości danej kategorii. zwany także stratyfikowanym. Kiedy badana zbiorowość składa się z wielu różnych elementów. gdy dysponujemy dokładnymi danymi o cechach społeczno-demograficznych tej zbiorowości. mężczyzn itp. na skutek braku odpowiednich danych o całej zbiorowości. oczekiwań. Wielkość zbiorowości sprawia.Ad b. Metoda ta m. przeszkód. Wybór proporcjonalny ma zastosowanie w badaniach dużych zbiorowości. które możemy dobierać nawet w sposób losowy. że wielkość próbki. w wylosowanych miastach i gminach — dzielnice i wsie. Ad c. Wyróżnione podzbiory traktujemy jako warstwy. Tego rodzaju wybór zapewnia nam większe prawdopodobieństwo udziału nie tylko przedstawicieli poszczególnych podzbiorów. wybór losowy nie stwarza dużych szans na wybór próbki reprezentacyjnej. wielkości posiadanych gospodarstw. tzn. zatrudnienia. płatników podatku dochodowego itp. Przeprowadza się go w sposób następujący: badaną zbiorowość dzieli się na dające się w jej obrębie wyróżnić podzbiory. Jest to metoda szczególnie przydatna do badań sondażowych. badanie i wyjaśnienie różnych zjawisk i masowych procesów społecznych. osobników najstarszych wiekiem. Wypada także zauważyć. motywów. przestrzegając tego. z jakich się one składają. czyli warstw w danej próbce.zwany także terytorialnym8. które nie daje się zbadać w sposób całościowy. 4. w dzielnicach — u 1 ice. badania. a we wsiach — zagrody. ZASTOSOWANIE METODY REPREZENTACYJNEJ Zalety metody reprezentacyjnej są niewątpliwe. że nie można w ich przypadku wyodrębnić możliwie ściśle elementów.

które znalazły się w danej próbce. które zapewniająnam możliwość uzyskania odpowiedzi od wszystkich osób jakie znalazły się w próbce reprezentacyjnej. Jak wiadomo mogą tu wchodzić w grę zarówno błędy standardowe. Nie możemy więc w każdym przypadku korzystać z badań reprezentacyjnych biorąc pod uwagę cel naszych zamierzeń badawczych oraz ich zasięg. jeśli oczywiście o to zadbamy. że daje ona możliwość prowadzenia badań zarówno jednorazowy eh. Niemniej ważnym problemem są zmiany zachodzące w wybranych już próbkach na skutek wypadania z nich poszczególnych osób. z niejasnych definicji przedmiotu badań. że nawet poprawnie dobrana próbka reprezentacyjna nie zawsze jest rzeczywiście przydatna ze względu na cel zamierzonych badań. Należy także zwrócić uwagę na ten fakt. powtarzalnych na tej samej próbce w celu uchwycenia ewentualnych zmian. ponieważ z reguły nie uzyskuje się zwrotu wszystkich ankiet. wówczas badania przestają być reprezentatywne. w których przypadku można uzyskać wszystkie ankiety. Bardziej przydatną techniką badawczą— ze względu na zapewnienie maksimum odpowiedzi — jest wywiad skategoryzowany. postawach itp. Wyjątek stanowią ankiety środowiskowe. chodzi po prostu o to. z której pochodzi ta próbka. że wbrew pozorom niełatwo uzyskać próbkę reprezentacyjną i to nawet wtedy. Zauważmy ponadto. która jest przedmiotem badań i z tym podobnych przyczyn. 109 4. z niedoskonałości koncepcji systematyzacji populacji. a pominięcie którejś z nich lub zbadanie innej osoby w zastępstwie. KŁOPOTY ZWIĄZANE Z DOBOREM PRÓBKI REPREZENTACYJNEJ I JEJ ZMIANAMI Jednym z istotnych problemów związanych z badaniami reprezentacyjnymi jest ograniczenie błędów w doborze próbki reprezentacyjnej.108 Przy stosowaniu omawianej metody można posługiwać się różnymi technikami badawczymi. Jedną z zalet metody reprezentacyjnej jest również to. gdy stosuje się inne metody wyboru próbki. wchodzących w skład danej próbki albo na nowej próbce. Najlepsze sąjednak te. Nie znaczy to wszakże. w miejsce tej. wynikające np. stanach ludzi. Nie mniejsze przeszkody i trudności występują także wówczas. czyli wnioski. z listy. jak też kilkakrotnych. o jaką nam chodzi. jakie zaszły w opinii. że nie mogą być uogólnione. która znalazła się w próbce — narusza reprezentatywność próbki i w konsekwencji rzutuje na jakość badań. jakie badanym rozdano. np. Jeżeli nie uda nam się uzyskać odpowiedzi od wszystkich osób. które znalazły się w próbce i przebadać je. tzn. związane z wielkością i objętością próbki. ponieważ często po prostu nie wiadomo czy dane listy są pełne. Przypadki takie mogą wynikać z następujących przyczyn: . jakie z nich wynikają nie mogą być uogólniane na całą zbiorowość. co może spowodować utratę ich reprezentatywności. Należy również wskazać na to. że niełatwo też osiągnąć wszystkie osoby. że tracą one wszelką wartość poznawczą.5. gdy decydujemy się na wybór losowy. czy obejmują rzeczywiście całą zbiorowość. tzn. jak też błędy rzeczowe. Mniej przydatne są natomiast badania ankietowe.

St. a tym samym i na zasadność wysnuwania ogólniejszych wniosków z danych badań. Ludwiga. N. Stuttgart 1974.12 i n. J. OBSERWACJA . W. na ile błędy w wyborze próbki lub też zaszłe w niej zmiany mogą mieć lub mają wpływ na jej reprezentatywność..cit. Mayntz. Przekład Wandy Lipnik. jaki wskaźnik procentowy ubytków osób z wybranej próbki reprezentacyjnej jest dopuszczalny. Goode i P. przeprowadziły się. niechęci do badających. a tym samym może być tolerowany w badaniach o charakterze reprezentacyjnym9. op. wyd.. tom 3a. s.1) wybrane do próbki osoby w okresie między wyborem a badaniami np. na danej ulicy pojawiły się nowe zabudowania.41. Szostkiewicz. Opieram się na propozycji R. np.York 1969.. R. op. np.. Zob. Holm i P.s. W. Warszawa 1985. s. Zob. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. Simon. Pod red. s. Hamburg 1963. aby uznać jej reprezentatywność. itp.cit. ale nie są zdolne do uczestnictwa w badaniach. znalazły się w innej kategorii wieku. Umfragen in der Messengesellschaft. Oddzielnym oczywiście problemem jest z kolei to. mniej lub bardziej zasadnych racji. Basic Research Methods in Social Science: The Art ofEmpirical Investigation.21 i n. Szczegółowe informacje na ten temat znajdzie Czytelnik w książce: Handbuch der empiri-schen Sozialforschung. zmarły. Hatt. op. 2) wybrane do próbki osoby są wprawdzie osiągalne. Biorąc powyższe pod uwagę ze wszech miar uzasadnione są wszelkie wysiłki zmierzające do eliminacji ewentualnych przyczyn popełniania błędów w doborze próbki reprezentacyjnej poprzez wypracowanie skuteczniejszych „strategii doborów" tego rodzaju próbek oraz ogólnej formuły błędów w jej doborze. w których zamieszkały nowe w danej populacji osoby.222.274. Noelle. s.. nie uwzględnione przy losowaniu itd.275.K. Zob. które mogą wynikać z rozmaitych powodów. jak i rzeczowych. 111 5. s. Konig. s. s.cit. op.3. Hubner.L. Tamże. 110 PRZYPISY Zob. Einfurung in die Methoden der Demoskopie.J. R.48-72.230.21 inast.cit. E. Friedrich. s. Niemniej przydatne wydają się również refleksje dotyczące tego. którą nieco modyfikuję. W. Friedrich. K. Methods in Social Research. braku czasu. Zob. 3) odmowy uczestnictwa w badaniach osób wybranych do próbki. Zob. uwzględniającej zarówno przyczyny błędów standardowych. na skutek choroby lub innych przeszkód uniemożliwiających kontakt z badającymi.

kiedy patrzymy tak. poznać bliżej to. Gdy zauważyłem coś niechcący. Kotarbińskiego: „. Pożądana jest zatem zarówno wnikliwość obserwującego w poznawaniu tego. badający powinien posiadać umiejętność odczytywania subiektywnych znaczeń obserwowanych zachowań badanych osób dla nich samych i ukazywania obiektywnych funkcji. Posługując się obserwacją jako metodą badawczą mamy do czynienia z subiektywnym postrzeganiem i interpretowaniem obiektywnych faktów. a nie to. Obserwacja jest najbardziej elementarną metodą poznania empirycznego. niezależnie od nich istnieje i co rzeczywiście widać. co obiektywnie. tzn. Także w planowych obserwacjach postrzegamy to. procesu lub zjawiska. W przypadkowych obserwacjach ludzie widzą to. Obserwujemy poszczególne przedmioty tak. a nawet w kategoriach pozostających w zgodzie z jego uczuciami i pragnieniami. co postrzegaliśmy dotąd mniej lub bardziej przypadkowo. a nawet wbrew woli. Ale tylko na niektórych spośród docierających do nas postrzeżeń skupiamy naszą uwagę.. jakie z tymi zachowaniami łączy się w danym społeczeństwie. W niektórych przypadkach nasze zainteresowania danymi spostrzeżeniami idą jeszcze dalej. Kiedy patrzymy się po prostu na dany przedmiot — to ten przedmiot tylko widzimy. Słuszna jest więc następująca uwaga T.1. co nas interesuje w danym przedmiocie — wówczas obserwujemy go i poznajemy. Wówczas też nasze postrzeganie osiąga nową jakość i staje się obserwacją. które mogą mieć charakter zarówno potoczny. jak i jego intelekt.5. z czego powinien zdawać sobie sprawę każdy. a niekiedy nawet owe postrzeżenia czynimy przedmiotami poważniejszych refleksji. wyjaśnić ich genezę i istotę. masę impulsów. Otóż intelekt nie tylko steruje narządami zmysłowymi człowieka. jak i naukowy. kto posługuje się tą metodą badawczą. jaka wchodzi w skład innych metod tej grupy. jego oczekiwania. w którym dany człowiek żyje. tzn. pragnienia i uczucia. zaczynamy postrzegać z większą uwagą i w sposób planowy. gdy wypatrywałem by zauważyć.. w którym dochodzi do głosu także intelekt człowieka. co chcą zobaczyć. Jest to znacznie bardziej złożony proces. skłania go do ujmowania tegoż świata w strukturze pojęciowej odpowiadającej jego poziomowi 112 intelektualnego rozwoju. obserwowanie to postrzeganie planowe. Przez obserwację rozumie się celowe. jaki . A wtedy to. co widzimy. Receptory człowieka chłoną bowiem bez względu na jego wolę. co jest ich przyczyną itd. Postrzegamy zatem przedmioty przez pryzmat naszych stereotypów. aby dojrzeć to. zaobserwowałem". POSTRZEGANIE PRZYPADKOWE A OBSERWACJA JAKO METODA BADAWCZA Postrzegamy otaczający nas świat prawie w każdym momencie naszego życia w sposób mniej lub bardziej świadomy. jak pozwalają nam na to nasze zmysły i jak nasz intelekt i uczucia umożliwiają nam pojmowanie tego. ukierunkowane i zamierzone oraz systematyczne postrzeganie badanego przedmiotu. jakie pochodzą z otaczającej go rzeczywistości. co widać. Obserwacja — to nie tylko oddziaływanie świata zewnętrznego na narządy zmysłowe człowieka i powstające w jego umyśle —jak w zwierciadle — odbicia tego. staramy się np. Ponadto w odniesieniu do obserwacji zjawisk społecznych. postrzegłem tylko. tzn. ale również narzuca jemu określony sposób postrzegania świata. W procesie obserwacji istotną rolę odgrywa: zarówno sprawność zmysłów danego człowieka. co jest przedmiotem naszych zainteresowań w sposób subiektywny.

że obserwacja jest przeprowadzona w celu rozwiązania ściśle i w pełni określonego zadania sformułowanego dokładnie i szczegółowo. A wówczas też wiarygodność i wartość poznawcza poczynionych obserwacji może budzić wątpliwości. aby metoda ta była stosowana według planu odpowiadającego celowi obserwacji. m. Obserwacja dostarcza nam pierwotnych informacji o świecie. Bowiem już wcześniej uczestniczy on w całym procesie obserwacji. . Zauważmy tu. poprzez umożliwienie wykorzystywania przez obserwatora nagromadzonej wiedzy o badanym przedmiocie i o sposobach obserwacji oraz o doświadczeniach w zakresie przygotowania i zorganizowania planowego postrzegania. co najważniejsze i najbardziej istotne w zamierzonych badaniach. Obserwacja — jako metoda badawcza — powinna charakteryzować się następującymi cechami1: a) premedy tacj ą. w których żyją. uogólnienia itp. a zdolność obserwacyjna i spostrzegawczość jest jedną z najważniejszych cech badacza. ponieważ dla uzyskania wiarygodnej wiedzy o świecie obserwacja musi zostać uzupełniona innymi metodami zdobywania danych. Dlatego obserwacja jest jednąz najważniejszych metod otrzymywania informacji o świecie. Oczywiście nie należy tej metody przeceniać i na niej tylko poprzestawać. ale też od możliwości zarejestrowania wyników obserwacji. b) planowością— polegającą na tym. operacji myślowych. wspomagając zmysły. jaki przypisują im badani i społeczności. Dzięki rozwojowi technicznych środków poznania oraz pojawieniu się przeróżnych tzw. Warto również zwrócić uwagę na to. że jeśli badającemu zabraknie wspomnianych umiejętności. narzędzi poznawczych większość postrzeżeń 113 i obserwacji przeprowadzana jest za pomocą rozmaitych przyrządów obserwacyjnych i przy użyciu urządzeń utrwalających ich wynik.sens mają dla badanych określone fakty społeczne. jak i znajomość przypisywanych im funkcji w życiu społecznym danych ludzi. że nie wszystkie postrzeżenia mogą być bezpośrednie. Rezultaty obserwacji stanowią pierwsze przesłanki czynności poznawczych człowieka. wyrażonych w postaci mnogości twierdzeń empirycznych. Nie należy zatem sądzić. analizy i syntezy. to wówczas będzie on skłonny interpretować zaobserwowane fakty w oparciu o własne odczucia i doświadczenia. że planowość pozwala wykluczyć luki w obserwacji i pozwala skoncentrować się na tym. nabytych w uprzednio przeprowadzonych obserwacjach. wyrażającą się w tym. które mogą różnić się zasadniczo od sensu.in. Zauważmy. że występują ograniczone możliwości Postrzegania za pomocą narządów zmysłowych. że pełną informację o przedmiocie poznania daje połączenie obserwacji detali z obserwacją całości przedmiotu. c) celowością dzięki której uwaga obserwatora skupia się tylko na interesujących go z punktu widzenia rezultatu poznania zjawiskach. Otóż występowanie procesów wrażliwości i progów bólu powoduje. Na skutek tego obserwacje uzależnione sanie tylko od czułości receptorów narządów zmysłowych lub przyrządów obserwacyjnych. wskażmy. że w obserwacji intelekt dochodzi do głosu dopiero przy analizowaniu zebranych danych. a rezultaty uzyskane dzięki obserwacji powinny być w dalszym ciągu procesu poznawczego opracowywane za pomocą porównywania.

Szczególnym przykładem obserwacji bezpośredniej jest obserwacja uczestnicząca. e) systematycznością. tzn." — stwierdzają słusznie William J.d) aktywnością która polega na tym. którzy ją współtworzą. obserwacja nie może być bowiem postrzeganiem przypadkowym. Hatt2. choć może być przydatny w innych naukach społecznych. odwołując się do innych metod badawczych. że obserwator nie rejestruje wszystkich spostrzeżeń. jakie docierajądo niego od przedmiotu poznania. c) jawną i ukrytą. 115 5. Natomiast przy obserwacji pośredniej badający nie uczestniczy w zbieraniu danych i nie ma wpływu na ich powstawanie. jakie zawarte są np. z jakich korzystają np. b) kontrolowaną i niekontrolowaną. jako jeden z tych uczestników. to znaczy poszukuje interesujących go cech przedmiotu..1.2. że obserwator na okres badań stara się wejść do badanej zbiorowości by obserwować ją od wewnątrz. w sprawozdaniach. w historii czy etnologii. Socjolog musi więc uczyć się starannego obserwowania.2. A kiedy stanie się dobrym obserwatorem będzie osiągał w podjętych badaniach większą ilość danych. Nie jest to jednak rodzaj obserwacji najbardziej typowy dla badań socjologicznych. ale ma również możliwość sprawdzenia wiarygodności tych danych. 5. W obserwacji pośredniej wykorzystuje się po prostu wszystkie takie źródła informacji. polegająca na tym. Coode i Paul K.2. eksperymentu itp. będącą bardzo ważnym postulatem stawianym omawianej metodzie. archiwach. lecz dokonuje ich selekcji. RODZAJE OBSERWACJI Ze względu na sposoby dokonywania obserwacji w badaniach społecznych możemy wyróżnić następujące jej rodzaje: a) bezpośrednią i pośrednią. dokumentach itp. Obserwacja bezpośrednia i pośrednia Różnica między wymienionymi rodzajami obserwacji polega na tym. aby wykorzystać do swoich celów badawczych wcześniej zgromadzone dane. np. 114 „Nauka rozpoczyna się od obserwacji i musi ostatecznie powracać do obserwacji dla potwierdzenia swoich wyników. np. wykorzystując do tego cały zapas posiadanej wiedzy i doświadczenia. że przy obserwacji bezpośredniej badający nie tylko zbiera dane. Ogranicza się on do tego. historycy. Jest to obserwacja przeprowadzana z pozycji uczestnika.2. ale powinna ona trwać ciągle i być przeprowadzona wedle określonego systemu pozwalającego spostrzegać obiekt wielokrotnie i w różnorodnych warunkach jego istnienia. dokonującym się jednorazowo (w jednym akcie czynności poznawczych). 5. do wywiadu.. Obserwacja kontrolowana i niekontrolowana .

prowadzi się niekiedy obserwację ukrytą czyli taką.2. Podejmując z kolei weryfikację owych hipotez przechodzimy do obserwacj i systematycznej. Natomiast obserwacja niekontrolowana. tak. kwestionariusze. natomiast celem obserwacji nieskategoryzowanej. która nie peszy obserwowanych i pozwala na uchwycenie ich naturalnych zachowań. chociaż nie są dokładnie poinformowani o celach badań lub ich przedmiocie. że są przedmiotem zainteresowań obserwatora. czyli niekontrolowanej. tzn. że powinni się zachowywać ze względu na ich społeczny status. „obserwacją żywiołową". jaki prowadzący badania uzna za właściwy w każdym konkretnym przypadku. Jeżeli jednak ludzie są świadomi tego. 5. której nie należy jednak utożsamiać z tzw. powierzchowna i niesystematyczna) przyczynia się do powstawania hipotez. tzn. jak np. że są przedmiotem badań. aby wyeliminować przyczyny nieautentycznych zachowań u badanych. wówczas ich zachowanie staje się nieautentyczne. aby bardziej przejrzyście to przedstawić posłużmy się następującym schematem: Obserwacja naiwna i Hipotezy .Obserwacja kontrolowanajest prowadzona w oparciu o określone narzędzia systematyzujące. Powyższe ujęcie porządkuje w poprawny sposób spojrzenie na metodę obserwacji. są dane głównie o charakterze jakościowym4. czyli niekontrolowana. Celem obserwacji skategoryzowanej jest zebranie danych o charakterze ilościowym. które tworzymy sobie w wyniku tej obserwacji w oparciu o znane nam teorie. Obserwacja jawna i ukryta Obserwacja jest j awnajeżeli badani wiedząo tym. Zachowują się np. gdyby ich zachowanie było autentyczne. Wskazuje następnie. schematy. czyli po prostu zwyczajne. jak im się wydaje. Dlatego. ale przeprowadzana swobodnie. Próba systematyzacji Peter Atteslander zastanawiając się nad różnymi rodzajami obserwacji wskazuje.4. 5.2.3. czyli nabiera cech sztuczności.3. to z kolei obserwacja prowadzona bez narzędzi systematyzujących. inne niż zaobserwowałby wtedy. przy czym każda z nich może być jawna albo ukryta. kontrolowana albo też nieskatego116 ryzowana. że obserwacja naiwna (tzn. że obserwacja naukowa w badaniach socjologicznych może być skategoryzowana. Obie mogą być prowadzone z wysokim albo z ograniczonym stopniem uczestnictwa obserwatora. w sposób taki. spodziewane — ich zdaniem — życzenia badającego itd. Obserwator może więc wówczas uzyskać fałszywe dane o zachowaniu badanych. czy nieskategoryzowana. Na skutek możliwości względnie swobodnego postępowania badającego trudno byłoby jednak innemu badaczowi powtórzyć tak przeprowadzoną obserwację lub skontrolować jej wyniki. czyli naukowej. normy itp. Bowiem jest to również obserwacja planowa. I w tym można upatrywać pewnych niedostatków obserwacji niekontrolowanej.

co pozostali członkowie badanej zbiorowości lub też z powodu zmęczenia. ale nawet poznania ich motywacji. np. na skutek zapomnienia. zawężenie pola obserwacji na skutek uczestnictwa tylko w jednym kręgu czy grupie badanej zbiorowości itp. Jedną z poważniejszych jest brak możliwości bezpośredniego rejestrowania tego. utrata dystansu do badanych zjawisk. jeżeli badający mieszka w tych samych pomieszczeniach. Jeżeli próbuje się natomiast odtwarzać po pewnym czasie to. który uczestniczy w życiu badanych ludzi. spowodowana zżyciem się z badanymi.3. zwłaszcza uczestnicząca umożliwia niewątpliwie bezpośredni kontakt z badaną rzeczywistością społeczną. 117 wówczas istnieje niebezpieczeństwo pominięcia wielu szczegółów. że prowadzenie obserwacji uczestniczącej — więc tej najbardziej ważnej obserwacji dla badań socjologicznych — nie jest wcale łatwe i wymaga dużego doświadczenia i przygotowania. co się zaobserwowało wcześniej. pracując np. chyba że prowadzi się obserwację jawną. . Badacz. Wchodzą też w grę również inne przeszkody. ma znacznie większe szanse na poznanie nie tylko ich warunków życia czy sposobów zachowania w różnych sytuacjach. jak np. a tym samym stwarza okazję do wnikliwego poznania badanych zjawisk. wespół z badanymi. (zebranie danych głównie jakościowych) ZALETY OBSERWACJI I TRUDNOŚCI ZWIĄZANE ZE STOSOWANffiM TEJ METODY BADAŃ Obserwacja.in. Ale pomimo powyższych zalet ma ona także sobie właściwe wady. Wszystko to powoduje. m. co się obserwuje. Sporządzenie sprawozdań z przeprowadzonych w ciągu dnia obserwacji jest niekiedy też trudne ze względu na istniejące warunki.i Obserwacja systematyczna (lub naukowa) Obserwacja skategoryzowana X •ir •* Obserwacja z wysokim stopniem uczestnictwa /\ Jawna Ukryta /\ Obserwacja zograniczonym stopniem uczestnictwa /\ Jawna Ukryta Obserwacja nieskategoryzowana _________L____________ •* Obserwacja z wysokim stopniem uczestnictwa /\ Jawna Ukryta Jawna Ukryta Obserwacja zograniczonym stopniem uczestnictwa ~* (zebranie danych ilościowych) 5.

Madeleine Grawitz. K. w: Studia Socjologiczne 1961. Przy posługiwaniu się obserwacją ukrytą istotną sprawą jest wybranie przez obserwatora takiej roli społecznej. Wszelka sztuczność może go bowiem dekonspi-rować. s.. Sicziwica. przeprowadzana np. ale też nie umożliwia takiego zbliżenia obserwatora do badanych jak obserwacja uczestnicząca i to jest jej zasadniczym brakiem.9-10.cit.też: Metody badań socjologicznych. gdzie znajduje się przetłumaczony fragment w/w książki. a tym samym wywoływała u badanych uczucie sympatii i zaufania. Goode i P. jest obserwacja ukryta. w warunkach laboratoryjnych. * Zob. w czasie kontrolowanych eksperymentów i w tym podobnych okolicznościach. op. Paris 1972.cit. 5 Zob.J. s. K. Uethodes des Sciences sociales. Bardzo przydatną w badaniach socjologicznych (prowadzonych nawet przy nikłym uczestnictwie w życiu badanych). 118 PRZYPISY 1 Zob. tzn. Mietody i formy naucznogo poznanija. aby wybrana przez badacza rola była akceptowana. Ważną zaletą obserwującego jest również spokojne i cierpliwe obserwowanie danych zjawisk życia społecznego. że badani są zafascynowani i pełni zaufania do osoby.Obserwacja zewnętrzna jest wolna od wspomnianych problemów.805 i nast. Hatt. uczucia. Jedne — sprawiają. bywa też nazywana obserwacjąkwantytatywną(ilościową). P. Zwróćmy uwagę także na ten fakt. s. O stosowalności obserwacji uczestniczącej jako metody badań socjologicznych w przemyśle. studenta piszącego pracę dyplomową itp. że poszczególne społeczności ludzkie bardzo różnie reagują na określone role społeczne. ale również posiadać umiejętność łatwego przystosowania się do danej roli. Ponadto badający nigdy nie może być pewien.cit. podejrzliwość itp. Moskwa 1972. Zob. w. op.). Doktór. 2 Lob. inne znowu — wywołują niechęć. podczas której posługujemy się narzędziami pomiarowymi. że obserwator musi nie tylko dobrze wybrać sobie rolę społeczną. 3 Obserwacja kontrolowana. s. czy też zaobserwowane zachowanie jest spowodowane jego obecnością. Atteslander. a więc jest zachowaniem na pokaz.l 19. ponieważ pozwala unikać zarówno tych kłopotów. Methods in Social Research. jak zachowują się normalnie w danych sytuacjach. tzn. ponieważ wówczas zanika podejrzliwość i uczucie obcości w stosunku do obserwatora. Wiadomo.45-60. jakie wynikają ze stosowania obserwacji uczestniczącej.. a więc umiejętność zachowania postawy wolnej od emocjonalnych zaangażowań. a tym samym wywoływać uczucie podejrzliwości u badanych5. .134. uprzedzeń i zniecierpliwienia. nie każdą z nich akceptują w równym stopniu. która w danej roli występuje. jaką akceptują badani (np. Ale i ten rodzaj obserwacji nie jest łatwy.. s. czy badani zachowują się w czasie obserwacji tak. ograniczającej się do postrzegania widocznych cech jakościowych. jak też wynikających przy posługiwaniu się obserwacją zewnętrzną. CM. op. Ważne jest więc. Zob. s. nr 2. roli dziennikarza.76-89. koncentrującą się na cechach mierzalnych i przeciwstawiana obserwacji kwalitatywnej.

który umożliwia poznanie zjawisk występujących właśnie w świadomości badanych. Szczepański2.1. 6. indywidualne i zbiorowe oraz panel owe. np. . a także ze względu na zachowanie się badającego i ilość uczestników — można wyróżnić kilka typów wywiadów. jako swoistej rozmowy (zob. w których pytania są zadawane na piśmie (np. Możemy zatem wyróżnić następujące wywiady: ustne i pisemne. Poprzez obserwację nie można np. jaka umożliwia równoległe stosowanie innej — mianowicie obserwacji. przekonań itp. przekazanych prowadzącemu badania. 6. Jest to jedna z metod badawczych. jawne i ukryte. a odpowiedzi są także udzielane na piśmie. w ankiecie). 119 6. w którym badający stara się oddziaływać na badanego stawianymi pytaniami i skłonić go do udzielenia wypowiedzi na temat będący przedmiotem badań1. Nie można również osiągnąć na tej drodze danych dotyczących przeszłych zachowań lub intymnych przeżyć badanych osób.Interesujące informacje na temat praktycznego stosowania obserwacji w badaniach znajdzie Czytelnik w książce J. że rozmowa. uczuć. Praktyka pokazuje jednak. lecz taka rozmowa. co uzasadnia powyższy podział. że jest to swoista metoda badań. 6. s. a pytania i odpowiedzi mogą być niekiedy przekazywane również w formie pisemnej. w której zakłada się ścisłe współdziałanie ze sobą badającego i respondenta. 120 6. jakie są stosowane w naukach społecznych. jakie interesują nauki społeczne są możliwe do ustalenia poprzez obserwację.York 1965. skategoryzowane i nieskategoryzowane. Madge. Nie jest to po prostu konwersacja. na dowolnych kartkach. poprzez rozmowę badającego z jednym lub z większą liczbą rozmówców. Wywiad — najogólniej biorąc — jest rozmową kierowaną. The Tools of Social Science. zamiarów. motywacji. WYWIAD OKREŚLENIE WYWIADU JAKO METODY BADAŃ Nie wszystkie fakty. bezpośrednio na pytania wymienione w kwestionariuszu albo też w inny sposób. w której biorą udział co najmniej dwie osoby: prowadzący wywiad i respondent.2. TYPY WYWIADU Ze względu na formę wypowiadania się respondentów i sposób przeprowadzania wywiadu. poznać wyobrażeń. N. możliwe są także wywiady.1. Szczególnie przydatną metodą badań w naukach społecznych jest również wywiad. stanów psychicznych ludzi. Wywiady ustne i pisemne Biorąc pod uwagę poprzednio podane określenie wywiadu. Dlatego socjologowie słusznie wskazują na ten fakt. Obok wywiadów przeprowadzanych w sposób poniekąd klasyczny. tzn.1). jaką jest wywiad może być nader symboliczna.138-153.2. poprzez którą badający chce uzyskać od respondenta dane określone celem badań. Aby tego rodzaju dane uzyskać trzeba więc sięgać do innych metod. Wywiad jest więc pewnym procesem. wyróżnienie ustnych i pisemnych wywiadów może budzić pewne zastrzeżenia. Jest to również jedna z najbardziej elastycznych i wnikliwych metod badań społecznych — jak zauważa trafnie J.

postaw itp. To. środków. które należy postawić. rodzajem problemów. trudno prowadzić wówczas wywiad jawny. w formie uznanej przez prowadzącego za stosowną i w dowolnej kolejności. „kwestionariuszowy". jakie stawiać pytania itd.. Kiedy zamierzamy natomiast przeprowadzić wywiad nieskategoryzowany — może pozornie wydawać się. czyli kwestionariuszowy.. np.6. które będzie można porównać z tymi. jakie uzyskuje się w wywiadach na ten sam temat3. Badającemu w takim wywiadzie nie wolno zmienić nie tylko słów użytych w poszczególnych pytaniach. że wówczas możemy swobodnie nadać temu wywiadowi charakter jawny albo ukryty. Wywiady nieskategoryzowane — to wywiady prowadzone w sposób swobodny. jak prowadzić rozmowę. Wywiad skategoryzowany i nieskategoryzowany Wywiad skategoryzowany. które powinien poruszyć w trakcie wywiadu: listy pytań. czyli danych o charakterze ilościowym. czy prowadzi się wywiad jawny albo ukryty. lecz umożliwiają zebranie danych. w związku ze stawianymi pytaniami oraz zebranie takich danych. drażliwych itp. kierując się jedynie celem.2. Podobnie. jeżeli badający jest . to następstwem przyjęcia takiej formy wywiadu jest prowadzenie go w sposób jawny. zawartych w kwestionariuszu. potrzeba zebrania danych głównie ilościowych i z tego względu decydujemy się na wywiad skategoryzowany. a ponadto jest powiadomiony o rzeczywistej roli badającego i o celu badań. Wywiad jawny i ukryty Wywiad jest wtedy j awny. jaki określa dane przedsięwzięcie badawcze. W przeciwnym przypadku możemy mówić jedynie o wywiadzie mniej lub bardziej ukrytym. kiedy respondent jest poinformowany o tym. jest przeprowadzany ściśle według wcześniej przygotowanego kwestionariusza. Jeżeli istnieje np. Poprzez wywiady nieskategoryzowane uzyskuje się dane jakościowe pogłębiające znajomość poszczególnych zjawisk. w których badający ma pełną inicjatywę co do tego. zachowań poszczególnych respondentów. czyli takie. jakie chce się poruszać w wywiadach oraz rolą społeczną w jakiej badający występuje wśród badanych. jakie uzyskano od innych respondentów na ten sam temat. Jeżeli bowiem wywiad ten dotyczy np.2. W rzeczywistości jednak i w tego rodzaju wywiadzie nie mamy wcale pełnej swobody wyboru jego charakteru. w których badający korzysta z wykazu problemów. a równocześnie pozwala na pewne ujednolicenie danych. motywacji prezentowanych opinii. Tego rodzaju wywiad.2.3. Wywiady te nie pozwalająna uzyskane danych porównywalnych. Oprócz wysoce skategoryzowanych można wyróżnić wywiady częściowo skategoryzowane. czyli tzw. jakie należy ewentualnie okazać badanemu itp. spraw intymnych. wykazu przedmiotów. ukazujących uwarunkowania i okoliczno121 ści kształtowania się określonych opinii i postaw poszczególnych respondentów. daje badającemu większą możliwość manewru w trakcie jego przeprowadzania. ale nawet kolejności pytań. lecz następstwem określonych konieczności i wynikających z niej potrzeb. nie jest sprawą przypadku lub swobodnej decyzji badającego. że prowadzi się z nim wywiad. 6. Powyższy podział jest uwarunkowany formą wywiadu. Celem omawianego wywiadu jest uchwycenie możliwie wszystkich szczegółów dotyczących wypowiedzi i zachowań respondenta.

na co najmniej dwóch kolejnych spotkaniach. Oprócz tych dwóch. ponieważ trudno spodziewać się wówczas publicznej dyskusji wokół takich problemów5. ponieważ uczestnicy korygują i uzupełniają nawzajem swoje wypowiedzi. 122 6. (albo też została o tym fałszywie poinformowana)4. że poszczególni uczestnicy takiego wywiadu mogą się także czuć nawzajem skrępowani swoją obecnością. a tym samym nie przejawiać dużej gotowości do szczerych wypowiedzi. które stanowią „tabu" w danym środowisku. Słusznie też zauważa J. Wywiad panelowy Jest to swoisty rodzaj wywiadu6. aby w nim uczestniczyć lub nawet utrwalać jej wypowiedzi. odbywających się po pewnej przerwie.2.4. Szczepański. na początku i pod koniec dyskusji prowadzonej w prasie. przeciwstawnych sobie rodzajów wywiadu — ze względu na ich charakter — można wyróżnić rodzaj pośredni. jakim jest wywiad jawny nieformalny. w którym świadomie ukrywa się przed badanym rzeczywistą rolę społeczną badającego lub cel badań. Zaznaczy się to szczególnie zwłaszcza wtedy. że przeprowadza się z nią wywiad i godzi się na to. że w wywiadzie zbiorowym nie należy podejmować problemów. rozdzielonych pewnym czasookresem.2. wówczas mamy do czynienia z wywiadem zbiorowym. Celem takiego wielorazowego wywiadu jest stwierdzenie. 6. .znany w środowisku badanym — ma on wtedy ograniczone możliwości prowadzenia wywiadu ukrytego. ale pomimo to nie zostaje ona poinformowana o rzeczywistej roli badającego lub o celu danych badań. Ma on miejsce wówczas. np. jaki wpływ na prezentowane opinie i postawy respondenta (ów) ma upływ czasu oraz inne oddziaływania środowiskowe itp. który może występować w dwóch różnych formach. Kiedy prowadzimy wywiad więcej niż z jedną osobą. Pierwsza z nich polega na zadawaniu pytań przez kilku badających jednemu respondentowi. Wywiad zbiorowy wymaga dużego doświadczenia badawczego oraz odpowiedniego wyposażenia technicznego ze względu na trudności związane z notowaniem wypowiedzi poszczególnych uczestników przy równoczesnym kierowaniu taką zbiorową rozmową. Wywiady indywidualne i zbiorowe Wywiad jest wtedy indywidualny. Możliwe jest też powtarzanie tych samych pytań tymże uczestnikom wywiadu na kilkakrotnych spotkaniach. gdy pozycje społeczne poszczególnych uczestników wywiadu zbiorowego są zróżnicowane i występują między nimi różne zależności. gdy badana osoba została wprawdzie poinformowana o tym. oraz jakie czynniki mogą kształtować niezmienność prezentowanych opinii i postaw7. Jest to zatem taki wywiad. Warto jednak zwrócić uwagę i na ten temat. aby uzyskać bardziej wiarygodne dane. Wywiad zbiorowy umożliwia w krótszym czasie zbadanie większej liczby osób i stwarza okazję do tego. Druga z tych form natomiast polega na zadawaniu pytań przez jednego badającego kilku respondentom. również na co najmniej dwóch kolejnych spotkaniach.5. jeżeli jest prowadzony tylko z jedną osobą.

Mamy tu na myśli wszelkie uchybienia popełniane przez badającego w czasie organizowania wywiadu. Do podstawowych uchybień popełnianych przy przeprowadzaniu wywiadów zaliczyć można następujące: a) uchybienia w organizacji wywiadu. które w nim nie uczestniczą a tym bardziej 124 tolerować wpływ osób trzecich. przeprowadzać wywiad o panujących stosunkach w zakładzie pracy z robotnikami w obecności ich przełożonych. b) uchybienia w stawianiu pytań. od przygotowania wywiadu. w jakim się wywiad prowadzi. ponieważ może to zrazić daną osobę do udziału w badaniach. postawy. w którym chcemy wywiad prowadzić. — przejawiania własnych opinii i postaw dotyczących badanych faktów.3. Eliminacja owych uchybień określa bowiem poprawność wywiadu. które mogłyby doprowadzić do błędnych wyobrażeń. c) uchybienia w rejestrowaniu wypowiedzi. — takich zachowań. kiedy podejmuje on wysiłki. respondenta o badającym i wywołać u niego podejrzliwość. których celem byłoby wyliczenie wszystkich możliwych uwarunkowań. ponieważ mogą być one inne niż respondenta. miejsca. — wszelkich form krytyki poglądów i postaw prezentowanych przez osobę. Nie podejmując wysiłków. którą chcemy badać. Nie należy więc prowadzić wywiadu w obecności osób. od atmosfery wywiadu. Ponadto trzeba na tym etapie dbać również o właściwy wybór miejsca. d) uchybienia w interpretacji wypowiedzi. że może być ona przez kogoś postronnego obserwowana czy podsłuchiwana. Ad a. unikanie słowa „wywiad" ze względu na jego wieloznaczność i emocjonalne obciążenia tego terminu. np. których celem jest pozyskanie danej osoby do tego. ani też wywoływać podejrzeń. Na tym etapie należy w szczególności wystrzegać się: — złej prezentacji charakteru i celu badań. aby nie zniechęcać jej do badającego. jakie mogą mieć miejsce przy stosowaniu tej metody badawczej. WARUNKI OKREŚLAJĄCE POPRAWNE PRZEPROWADZENIE WYWIADU Poprawne przeprowadzenie wywiadów zależy od wielu różnych czynników np. czyli wtedy. aby zgodziła się na udział w badaniach omawianego typu. niekiedy wskazane jest np. . nastroju respondentów i wielu różnych czynników. ograniczę się więc do wskazania kilku istotnych uchybień. Miejsce wywiadu nie powinno być krępujące dla osoby badanej. brak zaufania itp.123 6. od umiejętności nawiązywania rozmowy przez badającego i umiejętności stawiania pytań. a wtedy będzie on skłonny traktować badającego jako przeciwnika.

Lepiej zatem zaczynać pytania od słowa „co" bowiem zmuszają one do dłuższej wypowiedzi8. wówczas należy raczej podziękować taktownie za wywiad niż podejmować jakiekolwiek polemiki. konieczna jest wówczas taktowna ingerencja. zachowania mogą—jak wiadomo — sugerować badanemu nasz stosunek do tego. . można powtórzyć nawet w innej formie. że badany próbuje wyprowadzić nas w pole lub stara się nas „przerobić". Badający nie powinien wykazywać swojej intelektualnej przewagi i nie powinien angażować się zbyt emocjonalnie w ewentualną polemikę. Trzeba wówczas zachęcać po prostu respondenta w sposób taktowny do dalszych refleksji i prób znalezienia odpowiedzi na Postawione pytanie. ironia wyrażona w głosie itp. a przede wszystkim uważać na to. że jest to umiejętna próba skłonienia ich do bardziej pełnego uzasadnienia swego stanowiska. gestów. Wówczas jednak polemika nie powinna być agresywna. W obu przypadkach musi on jednak wykazywać maksymalną cierpliwość i taktowność. w celu skierowania rozmowy na pożądany przedmiot rozważań. że dla przeprowadzającego wywiad może być problemem zarówno pobudzenie respondenta do wypowiedzi. aby mógł ustalić jego zaangażowanie społeczne. jak i opanowania ewentualnego gadulstwa. Ponadto pytania należy formułować w zrozumiały sposób. umożliwiając lepsze zrozumienie stawianego pytania. a jeśli nie jest to wywiad ściśle skategoryzowany. jak też poziomu jego wypowiedzi. Kiedy np. Ludzie bowiem na ogół niechętnie odnoszą się do pouczających i krytykujących ich osób. Nie powinno się jednak ingerować tak. jakie się słyszy na interesujący nas temat. Nie jest wskazana polemika z respondentami chyba. Nie należy jednak w żadnym przypadku podpowiadać lub sugerować odpowiedzi. aby nie wpływać w ten sposób na wypowiedzi respondenta. polityczne itp. milczenie respondenta przedłuża się można powtórzyć pytanie. Jeżeli stwierdzimy. że odpowiedź jest lakoniczna. np. aby nie zrazić sobie rozmówcy. ani też wyrażać jego myśli we własnych słowach. Należy również unikać tonu mentorskiego. Ad b. czyli typu: „tak" albo „nie". pouczeń oraz krytyki sposobu wypowiadania się respondenta. oraz związane z tym bariery uczuciowe. 125 Kiedy natomiast respondent zasypuje nas lawiną słów. intonacji itp. Wskażmy także na to. Grymas na twarzy pytającego. Problemy pytań stawianych na piśmie omówimy wtedy. Przy stawianiu pytań trzeba powstrzymać się od wszelkich sugestywnych zachowań. Nie należy również godzić się łatwo z twierdzeniem respondenta typu „nie wiem" albo „nie potrafię" itp. czy udzielać pouczeń. wypowiadanych nie zawsze na temat. Ograniczymy się tu do kilku uwag dotyczących pytań stawianych w czasie rozmowy z badanym. a ewentualne komentarze czynić na marginesie notatek. Inaczej mówiąc należy po prostu notować wiernie te wypowiedzi. a tym samym nie zawiera wiele danych. aby zniechęcić lub rozdrażnić respondenta. Nie należy również formułować za niego myśli. Na wstępie parę uwag ogólnych. gdy przejdziemy do charakterystyki badań ankietowych.W momencie aranżacji wywiadu badający powinien też dokonać takiego rozeznania partnera.. o co pytamy i tym samym oddziaływać na jego wypowiedzi. Należy unikać pytań zaczynających się od słowa „czy" — ponieważ taka konstrukcja pytania sprawia.

Częstokroć dane wypowiedzi są wyrazem określonych sposobów mówienia. a tym samym rzutować na jego opinie i postawy. zachowując możliwie słowa używane przez respondenta. naszą wiedzę o respondencie. np. z tym. chodzi więc o to. co sądzi o aktorze X powie — „on jest straszny". Z tych względów lepsze są magnetofony. Ad d. lecz po prostu daje tylko wyraz swoim uczuciom. Wypowiedzi respondenta możemy interpretować dosłownie. lecz uwzględniamy także sytuacje w jakich te wypowiedzi padały. przekonań. zapytany. Zdarza się oczywiście również. Trzeba również być świadomym tego. W każdym przypadku do sprawozdania z wywiadu należy dołączyć uwagi na temat okoliczności. co do jego prawdomówności. które mogą być także bardzo przydatne w wywiadach ukrytych.Ad c. ale mogą po prostu nie posiadać umiejętności wyjawienia swoich stanów . Przy notowaniu wywiadu można posługiwać się różnymi technikami zapisu. jakie z kolei znajdą swoje odbicie w dalszych wypowiedziach. znane nam teorie. nawet jeżeli na to godzi się badany. które nie są wcale adekwatne do rzeczywistych przeżyć czy opinii respondentów. zaangażowań ze względów osobistych lub społecznych. wywiad zbiorowy. że ludzie mogą nie tylko opierać się przed uzewnętrznieniem swoich rzeczywistych uczuć. tzn. trzeba z większą dozą ostrożności oceniać dane wypowiedzi. ale z reguły nie ograniczamy się tylko do formalnego ich rozumienia. kiedy z faktu uznania danej wypowiedzi za prawdziwą nie wynikają żadne istotne konsekwencje. jakie żywi do danego człowieka. nie oznacza to wcale. że jesteśmy skłonni do uznania słyszanych wypowiedzi za prawdziwe mimo pewnych wątpliwości. aby nie nastąpiło pomieszanie tego. iż ów osobnik boi się danego aktora. w oparciu o które możemy tłumaczyć słyszane słowa itp. czy też wtedy. Należy wszakże o tym pamiętać. w wywiadzie jawnym. motywacji. aby stosowane techniki nie deformowały wypowiedzi. ponieważ brak nam dostatecznych racji aby im przeczyć. Jeżeli wywiad nie może być notowany „na gorąco". ponieważ rozmowa staje się bardziej urzędowa i musi przebiegać wolniej. ale też nie każdy wywiad jawny jest w równym stopniu łatwy do utrwalenia. w których uznanie danej tezy za prawdziwą może rzutować na sytuację badanego. okoliczności. co twierdzi badający. itp. nawet jeśli jest ona prawdopodobna. może przyczyniać się do jego chwały lub upokorzeń. Zapisywanie każdej wypowiedzi. a więc nie są też prawdziwe. W wywiadzie ukrytym na ogół trudności związane z notowaniem mogą być większe niż np. utrudnia prowadzenie wywiadu. Kiedy nasz znajomy np. trzeba zaraz po jego zakończeniu postarać się odtworzyć szczególnie interesujące nas wypowiedzi. a badacz koncentrując swoją uwagę na notowaniu ma mniejsze możliwości śledzenia wypowiedzi i zachowania badanego. myśli. ważne jest jednak. 126 Nie każdą też wypowiedź możemy uznać za prawdziwą. Jednak w tych wszystkich przypadkach. W zależności od charakteru wywiadu mogą występować różne trudności w notowaniu wypowiedzi. co powiedział respondent. w jakich prowadzono wywiad oraz dotyczące naszych spostrzeżeń o zachowaniu respondenta i przypuszczeń.' w których przedstawiamy wypowiedzi badanego. że wszelkie nasze własne komentarze muszą być wyraźnie wydzielone z tych partii.

s.77. etnicznych itp. J. op cit. 127 Jedne z pierwszych badań tego typu zostały przeprowadzone przez E.cit.l 10. Lickert posługiwali się nie tylko fotografiami. Goode i P. op. o komentarz. Podobny problem badali K. co może wynikać z ich niedorozwoju uczuciowego lub nieuświadomienia sobie dostatecznie jasno tego rodzaju przeżyć9. Techniki badań społecznych. G. Murphy i R.. op. Hatt. trzecie ukazywało tę grupę dzieci w jeszcze bardziej zmienionym składzie. Horowitza (1936) w czasie badań dzieci na temat ich przesądów rasowych. rysunki. Clark. ale i filmami w czasie badań postaw studentów. Clark i M. fakty pozwalają na wysnuwanie wniosków o stereotypach czy przesądach zakorzenionych w świadomości badanych oraz ich zaangażowaniach politycznych. ponieważ już dwoje dzieci było czarne. aby pokazały w której z okazanych grup bawiłyby się najchętniej. Szostkiewicz. s. 2 3 J. społecznych. to należy również wspomnieć o możliwości korzystania z telefonu w tym celu". Friske i P. s. Wszelkie próby oceny słyszanych wypowiedzi wymagają więc wnikliwego i krytycznego podejścia ze strony badacza. laleczki (przy badaniu dzieci) itp. Kiedy mówimy o środkach pomocniczych stosowanych przy wywiadach. 4 Zob. Badający prosił dzieci. a wnioski jakie staramy się z nich wysnuć. też: G. Wywiad przez telefon umożliwia stosunkowo łatwe dotarcie do osób wytypowanych do badań i to jest jego niewątpliwą zaletą.York 1956. N..emocjonalnych lub racjonalnych. The Focused Interview.78. na drugim zdjęciu w miejsce jednego z dzieci białych znajdowało się dziecko czarne. Psychologie des Interviews in Praxis und Theorie. s. 186 i nast.cit. Okazując badanym odpowiednio przygotowane zdjęcia czy rysunki prosimy ich np. na kolejnym zdjęciu przeważały zdecydowanie dzieci czarne. Szczepański. Kendall. Zob. 6. o wytypowanie osób określonych profesji czy przynależności etnicznej itp. M. posługując się białą i czarną lalką10. 128 PRZYPISY 1 WJ.B..P. Szczepański. analiza kryteriów poszczególnych ludzi itp.H. powinny być ostrożnie formułowane z uwzględnieniem całokształtu uwarunkowań danych wypowiedzi. fotografie. jak np. St. Okazywał on badanym dzieciom kilka zdjęć pięcioosobowych grup zabawowych: na pierwszym cała pięcioosobowa grupa składa się z dzieci białych. takimi. ŚRODKI POMOCNICZE STOSOWANE PRZY WYWIADACH W czasie prowadzenia wywiadów istnieje również możliwość posługiwania się środkami pomocniczymi.4.L.cit. Tego rodzaju środki pomocnicze mogą być przydatne nie tylko w badaniach nieletnich. op.K. opinie. Obserwacja reakcji na dane zdjęcia. R. Gutjahr. Zob.. ale również dorosłych osób. Merton. . Mannheim 1985. 5 Zob.

a nie badający. Deutsch i S. Jahoda. cit. s. jakie są następnie wypełniane bez jego udziału. rozprowadzania ankiet.. czyli tzw. Bezosobowy charakter ankiety. Noelle.327.. An Introduction to SocialResearch. omówiony w poprzednim rozdziale. K. N. też: Podręcznik ankietera. Szczepański. Gostkowski. Rola badającego przy zbieraniu danych tą metodą ogranicza się więc do opracowania odpowiedniej ankiety.2. The Stages o/SocialResearch. Cook.W. op... oraz Metody badań socjologicznych. Z zagadnień socjologii wywiadu. Caplovitz. op. Selltiz. kilkakrotne udzielenie odpowiedzi na dany temat w pewnych odstępach czasu.H. BADANIA ANKIETOWE CHARAKTERYSTYKA BADAŃ ANKIETOWYCH Badania ankietowe stosuje się najczęściej w celu możliwie szybkiego przebadania bardzo licznych zbiorowości. Pod red.s. s. 7. E. Umfra-gen in der Massengesellschaft.149 i nast. Basic Research Methods in Social Sciense. uzyskiwanych przy jej pomocy1.521 i nast. Pierwsze większe badania panelowe przypisuje się Paulowi F. s. s.333 i nast. Oczywiście analiza zebranych ankiet jest sprawą dalszą i nie zawsze jest dziełem tych osób. s. s. nr 2. podjętymi w badaniach.T.L. M. Frey. Simon.405-432. 1 Zob. op.69-75 oraz G. Survey Research by Telephone. jakim jest np. J. standardowe pytania. wyd. Zob. ponieważ jej jakość rzutuje w sposób istotny na jakość danych. op. Zob. 129 7. . Przeprowadzający badania tego typu zamiast organizowania spotkań i odbywania czasochłonnych rozmów z każdym z respondentów z osobna. La-zarsfeldowi..1. jaki stosuje się w skategoryzowanym wywiadzie ustnym — wypełnia respondent.289 i nast. op. Polegają one na swoistym typie wywiadu — mianowicie na wywiadzie pisemnym. 8 J.83. Doby.cit. wskazania sposobu ich zwrotu oraz zebrania zwróconych ankiet. który w roku 1940 przeprowadził takie badania odnośnie intencji wyborczych dotyczących elekcji prezydenta USA. Las Vegas 1989. cit. ich kolejność nie tylko ułatwiają opracowanie danych. Zasady przeprowadzania wywiadów. które zamierza się poddać badaniom. może znacznie szybciej przebadać nawet liczną zbiorowość. J. w: Studia Socjologiczne 1961. s.cit. wyboru osób. Gostkowskiego. w którym istotną rolę odgrywa właśnie ankieta Jest to wywiad bardziej oszczędny ze względu na czas i środki. J. s.York 1967.cit. niż wywiad ustny. rozprowadzając albo rozsyłając odpowiednią ilość ankiet.... Zasadnicza rola w tych badaniach przypada zatem niewątpliwie ankiecie.9 i nast. jakie są w niej zawarte. Z. 7 Zob.cit. i 267 i nast. Bowiem ankietę — w przeciwieństwie do kwestionariusza.6 Siowo „panel" w tym przypadku odnosi się do listy obejmującej pewien zbiór osób wybranych dla określonego celu. Warszawa-Łódź 1972. Z. D. które rozprowadzają i zbierają ankiety. ankieterów. op. 10 Tamże.. ale oddziaływają także w określony sposób na respondenta. skłaniając go do refleksji nad problemami.

c. Oczywiście w wywiadzie ustnym istnieje zawsze możliwość doraźnego wyjaśniania wszelkich nieporozumień dotyczących pytań. Jednogłośność nie jest równoznaczna ani z jednomyślnością. 130 Pomimo pewnych. Nawet w najbardziej starannie opracowanej ankiecie oprócz pytań jednoznacznych występują też takie. przejawy uczuć. aby wnioskować o ich jednomyślnej aprobacie. Istotną słabościąbadań ankietowych jest to. i to nawet wykształconych. Szczególnie duży odsetek ankiet nie wraca. zwracając uwagę na jego gesty. d. Rozmawiać można natomiast w zasadzie z każdym przystosowując się do jego poziomu. Nie można m. które mogą wywoływać różne skojarzenia u poszczególnych osób. natomiast w badaniach ankietowych jest to niemożliwe. gromadząc dane głównie o charakterze ilościowym. mają one również swoje słabe strony. uczynili to z równym zaangażowaniem i kierowali się tymi samymi motywami. Trudno byłoby dostosować ankietę do każdego z bliżej nieznanych nam respondentów. że badający ma też możliwość kształtowania odpowiedniej atmosfery jego przebiegu. W bezpośrednich rozmowach można uwzględnić indywidualne różnice respondentów.Zauważmy też. W celu pewnego przezwyciężenia powyższych słabości badań ankietowych należy zwracać szczególną uwagę na następujące okoliczności: 131 . nie mamy jeszcze wystarczających podstaw. którzy z różnych przyczyn nie są w stanie wypełnić należycie ankiety. ma pewne trudności w pisemnym formułowaniu swych myśli i na skutek tego przejawiają po prostu niechęć do wypełniania wszelkich ankiet. im bardziej złożoną jest dana ankieta. nie mówiąc już o tym. niewątpliwych zalet badań ankietowych. Badający w wywiadzie ustnym może nie tylko notować co respondent mówi. że zapewniona w ankiecie anonimowość wypowiedzi sprzyja o wiele bardziej szczerym wynurzeniom respondentów niż nawet wywiady przeprowadzone w cztery oczy. zapominać także o tym. dotyczących spraw intymnych itp. „tak". mimikę itp. Przyczyn tego zjawiska jest oczywiście wiele. a tym samym powodować rozbieżności w ich interpretacji oraz w odpowiedziach. jeżeli nic albo niewiele wiemy o tym. Zwróćmy uwagę przynajmniej na niektóre z nich: a. którzy w ten sposób odpowiedzieli. Badania ankietowe takich możliwości nie stwarzają. w porównaniu z wywiadem ustnym2. W każdej zbiorowości istnieje poważny odsetek ludzi. I każdy może w bezpośredniej rozmowie wypowiedzieć mniej czy bardziej precyzyjnie swoje myśli oraz wyrazić swoje uczucia w stosunku do poruszanych problemów. e. gdy korzystamy z tzw. po prostu przepada i z tym faktem trzeba się poważnie liczyć przy badaniach tego typu. ale również jak mówi. czy wszyscy. b. że wiele ludzi. że duży odsetek spośród rozesłanych czy rozprowadzonych ankiet w inny sposób. Odsetek ten będzie tym wyższy. ponieważ w tego rodzaju wywiadach występuje także pewne skrępowanie zwłaszcza przy pytaniach drażliwych. ani z jednolitym zaangażowaniem uczuciowym. Dlatego też z faktu.in. ankiet pocztowych. że pewna liczba respondentów ankiety odpowiedziała np.

a. Właściwy dobór instytucji firmującej badania, jakie wymienia się w ankiecie. Trzeba bowiem pamiętać o tym, że stopień autorytetu i prestiżu danej sytuacji w konkretnym środowisku, w jakim chcemy przeprowadzić badania ankietowe, wpływa zawsze na ich powodzenie. Najlepiej korzystać zatem z „szyldu" takich instytucji, które są najbardziej akceptowane i budzące zaufanie w danym środowisku. Jeżeli do ankiety dołączamy list towarzyszący, to powinien być on uprzejmy w treści i formie, a ponadto zawierać takie argumenty uzasadniające potrzebę danych badań, jakie mogą się liczyć w danym środowisku. b. Staranne zaaranżowanie badań, a więc dbałość o właściwy dobór respondentów, sposób i miejsce rozprowadzenia i zbierania ankiet itp. c. Poprawne pod względem metodologicznym opracowanie ankiety. Należy przy tym pamiętać, że nawet najstaranniej przygotowana ankieta nie powinna być za długa, czyli tak opracowana, aby wymagała od badającego zbyt wiele czasu i mogła go znużyć w trakcie wypełniania. Dobra ankieta powinna być tak opracowana, aby była łatwa do wypełnienia. Na podstawie dotychczasowych doświadczeń badawczych zauważono, że w badaniach ankietowych nie tyle ankieter musi być mądry, co właśnie sama ankieta. 7.2. TYPY ANKIET STOSOWANYCH W BADANIACH SPOŁECZNYCH

Stosowane w badaniach ankiety możemy dzielić na podstawie różnych zasad. Ze względu np. na sposób rozprowadzenia ankiet wyróżniamy ankiety: a) środowiskowe, czyli bezpośrednio rozprowadzane przez ankietera w danym środowisku, np. wśród uczniów klasy, wśród pracowników określonego wydziału itp.; b) prasowe, tzn. zamieszczone na łamach gazety lub czasopisma albo też dołączone do nich; c) pocztowe, czyli takie, które badający rozsyła przez pocztę na adres poszczególnych osób wybranych do badań, jak to ma miejsce przy badaniach reprezentacyjnych. (Zob. 4.3) Każda z wymienionych rodzajów ankiet ma sobie właściwą przydatność w badaniach społecznych. Ankietę środowiskową można stosować w tych wszystkich przypadkach, kiedy osoby badane są skupione w jednym miejscu, np. na terenie zakładu pracy. Bezpośrednie rozprowadzenie ankiety, przez prowadzącego badania lub osoby pomagające, gwarantuje szybkość jej dotarcia do potencjalnego respondenta, ale nie przesądza o tym, czy na pytania 132 w niej zawarte — osoba, która ją otrzyma — odpowie w pełni lub choćby częściowo. Z praktyki wiadomo jednak, że zwroty wypełnionych ankiet tego typu są dość duże. Ważną sprawą przy posługiwaniu się omawianą ankietą jest takie zorganizowanie jej zwrotów, aby nikt z respondentów nie był narażony na to, że jego poglądy zostaną ujawnione osobom postronnym. Respondenci, jeszcze przed wypełnieniem ankiety powinni więc być powiadomieni o tym, w jaki sposób mają zwracać ankiety, a sposób ten powinien być tak pomyślany, aby gwarantował im anonimowość.

Ankietę prasową podobnie jak i pocztową stosuje się w tych sytuacjach, gdy badani są rozproszeni na rozległym terenie. Z uwagi na to, że tego rodzaju ankieta nie powoduje wielkich kosztów związanych z jej drukiem oraz rozprowadzeniem, może być ona stosowana w dużych ilościach, np. odpowiadających nakładowi danej gazety. Nadaje się więc szczególnie do przeróżnych sondaży opinii czytelników itp. badań. Natomiast ankieta pocztowa wiąże się z większym nakładem sił i środków, co niestety nie jest doceniane przez respondentów i wskaźnik zwrotów tego rodzaju ankiet jest na ogół niski. Stąd też efektywność badawcza ankiet pocztowych jest niewielka. Oprócz wymienionych typów ankiet możemy wyróżnić także ankiety: jawne i anonimowe. Jawnymi nazywamy wszystkie takie ankiety, jakie są bądź imienne, bądź też mogą jednoznacznie wskazywać na osobę respondenta ze względu na zawarte w nich pytania, np. pytania o zawód ojca, miejsce urodzenia, miejsce pracy itp. Anonimowymi nazywamy z kolei ankiety, które nie tylko nie są podpisywane, ale ponadto nie zawierają żadnych takich pytań, jakie by mogły ujawnić osobę respondenta, gdyby na te pytania odpowiedział. Pomijanie tego drugiego warunku, jaki musi być spełniony, aby ankieta była rzeczywiście anonimowa nie należy do rzadkości, zwłaszcza w ankietach opracowanych przez mniej doświadczonych badaczy. Ze względów etycznych nie dopuszczalne jest oczywiście zapewnianie badanych, że ankieta jest anonimowa, wtedy, gdy nie spełnia ona omawianego warunku, czyli zawiera pytania, jakie mogą ujawnić kto jest respondentem. 133 7.3. WYMOGI METODOLOGICZNE BADAŃ ANKIETOWYCH

7.3.1. Zasady opracowania ankiety Opracowanie ankiety jest bardzo ważnym przedsięwzięciem przygotowawczym w badaniach omawianego typy. Wiadomo bowiem o tym, że tylko metodologicznie poprawnie opracowana ankieta może stać się pożytecznym narzędziem badawczym. Zwróćmy również uwagę na ten fakt, że byle jak opracowana ankieta, tzn. nie licząca się z wymogami metodologicznymi, nie jest po prostu godnym zaufania narzędziem metodologicznym. Przystępując do opracowania ankiety należy odpowiedzieć sobie co najmniej na następujące pytania: a) z jakich elementów powinna składać się ankieta, jaką chcemy się posłużyć w zamierzonych badaniach; b) jaką formę i treść powinny mieć poszczególne jej elementy oraz c) jaki wygląd zewnętrzny powinna mieć dana ankieta. Przyjrzyjmy się bliżej problemom zawartym w powyższych pytaniach. 7.3.1.1. Struktura ankiety W ankiecie należy unikać wszystkiego, co nie jest konieczne ze względu na cele, jakie chcemy osiągnąć przy jej pomocy. Należy więc dbać usilnie o to, aby ankieta była narzędziem w pełni funkcjonalnym.

Koniecznymi elementami każdej w zasadzie ankiety stosowanej w badaniach społecznych są: 1) informacja o instytucji firmującej badania; 2) zwięzła informacja o celu,jakiemu ma służyć ankieta; 3) dodatkowe wyjaśnienia, których charakter zależy od rodzaju ankiety; może tu wchodzić w grę np. uzasadnienie wyboru danego respondenta, a wówczas posługujemy się dajmy na to słowami jakie zapewne zyskająjego przychylność: „...biorąc pod uwagę pana (i) aktywność społeczną liczymy na pozytywny stosunek do naszych badań..."; w przypadku np. ankiet anonimowych — wyraźne podkreślenie tego faktu; podziękowanie respondentom za trud związany z wypełnianiem ankiety; określenie sposobu zwrotu ankiety itp. sprawy;

4) pytania, odnoszące się do celów dla jakich daną ankietę sporządzono. Możemy wyróżnić pytania dotyczące badanego problemu oraz odnoszące się do respondenta, które należy umieszczać na końcu ankiety. Chodzi po 134 prostu o to, aby nie rozpoczynać ankiety od pytań odnoszących się do społeczno-demograficznych właściwości respondenta; 5) instrukcje dotyczące tego, jak odpowiadać na poszczególne pytania, czasem wystarczająbardzo lakoniczne wskazania typu: „niepotrzebne skreślić" czy „stosowne podkreślić" itp., ale niekiedy konieczne są też bardziej szczegółowe pouczenia. 7.3.1.2. Forma i treść ankiety Forma i treść poszczególnych elementów ankiety powinna najogólniej uwzględniać zarówno charakter danej ankiety, jak też właściwości potencjalnych respondentów, np. stopień dojrzałości intelektualnej, przywiązanie do tradycji, obowiązujące w środowisku badanych zasady grzecznościowe itp. cechy. Nieco więcej miejsca poświęcimy pytaniom stawianym w ankiecie. Należy tu zwrócić uwagę przede wszystkim na następujące zagadnienia: 1. Jeżeli pytania mają być rzeczowe, to powinny być formowane na podstawie znajomości problemów, których dotyczą. Trzeba o tym pamiętać, że takie pytania, które w odczuciu respondenta są nierzeczowe czy naiwne nie skłaniają go wcale do poważnego traktowania danej ankiety, ani też badającego. 2. Pytania powinny być tak formowane, aby można było udzielić na nie wiarygodnej odpowiedzi. Ponadto w przypadku ankiet anonimowych pytania nie mogą dotyczyć takich kwestii, które mogłyby ujawnić osobę respondenta, gdyby na to pytanie odpowiedział. Choć wskazywaliśmy na to wcześniej, akcentujemy ten wymóg, ze względu na jego znaczenie. 3. Pytania należy tak stawiać, aby umożliwiały one uzyskiwanie danych obiektywnych, porównywalnych i sprawdzalnych, 4. Pytania nie powinny być sugestywne, dwuznaczne, ani też podejmować spraw drażliwych w taki sposób, który mógłby u danych respondentach wywoływać oburzenie.

6......... Pytania otwarte — dają respondentowi natomiast całkowitą swobodę odpowiedzi... że wybrał Pan (i) obecny kierunek studiów? Z pośród przyczyn.. którą na drugim miejscu. aby wskazał.. „To samo pytanie przy innej kolejności i w innym kontekście konsteluje inaczej świadomość odpowiadającego.5.. Niewątpliwie pytania omawianego typu są trudniejsze dla respondenta. jakie są tu zapisane może Pan (i) wybrać więcej niż jedną: a) sam (a) dokonałem (am) wyboru... „Jak to się stało.. W tym celu pozostawiamy stosunkowo więcej miejsca w ankiecie na odpowiedź... c) zostałem (am) skierowany (a) na studia. kafeterią p y -t a ń. d) udałem (a) się za namową kolegów". niż pytania zamknięte. półotwartych i otwartych.. uważa za pierwszorzędną. b) posłuchałem (am) rodziców..: „W którym roku urodził się Pan (i)"? „Czy jest Pan (i) zadowolony (a) z wyboru kierunku studiów? Tak.. Pytający powinien zdawać sobie sprawę ze znaczenia kolejności stawianych pytań w ankiecie oraz z wpływu tej kolejności na jakość.. . gdyż wymagają z jego strony znacznie większego wysiłku intelektualnego na sformułowanie odpowiedzi. pytaniem półotwartym. Oto przykład takiego pytania: „Jak to się stało....... Mogą one mieć różny kształt. Jeżeli taką kafeterię kończymy pytaniem np.... którą z nich stawia na pierwszym miejscu. a przez to prowadzić może do odmiennej odpowiedzi...... z pewnym zestawem pytań zawierających od razu propozycję ewentualnych odpowiedzi.. 135 Zamkniętymi — nazywamy takie pytania. Każde pytanie w ankiecie i każda odpowiedź na nie ma określoną wartość wskaźnikową w zależności od kolejności i struktury wszystkich poprzednich. Kolejność stawianych pytań nie jest więc sprawą obojętną w ankiecie...".. że spośród wielu możliwych zawodów wybrał (a) Pan (i) zawód nauczyciela?. Nie mam zdania".. W tym ostatnim przykładzie mamy do czynienia z tzw. uważając ją drugorzędną itd. Co zrobić kiedy respondent może wskazać więcej niż jedną z ewentualnych odpowiedzi czy przyczyn danego zachowania? Otóż wówczas trzeba prosić... czyli są tak pomyślane. które są zaopatrzone z góry w przewidywane odpowiedzi. według opinii badanych. typu: „Proszę wskazać inne przyczyny poza wymienionymi. tzn..... Pytania stawiane w ankietach mogą mieć charakter pytań: zamkniętych. aby odpowiedzi respondenta trafiały po prostu w możliwości przewidywane przez pytającego... jak i następujących po nim pytań oraz najbliższego jego kontekstu"3... np. Nie... tzn. Tego rodzaju wskazania dokonane przez respondentów pozwalają badającemu ustalić hierarchię ważności odpowiedzi lub przyczyn.." — pozostawiając tym samym pewną swobodę respondentom co do odpowiedzi — to mamy wówczas do czynienia z tzw..

a równocześnie są stosunkowo tanie i pozwalają na szybkie przebadanie nawet dużych zbiorowości. aby dać szansę na szerszą wypowiedź. że w odczuciu . Na skutek tego są one często stosowane przy rozległych badaniach prowadzonych przez różne instytucje zajmujące się badaniami opinii publicznej (np. żeby zniechęcał respondenta do jej wypełnienia.Instytut Gallupa). zwłaszcza przy pytaniach otwartych. 7. a ich wyniki przedostają się częściej niż nine do wiadomości szerokich mas. podobnie jak każde pytanie. stawiane wtedy. nie wymagają wielkich zespołów badawczych. w których zawierają one propozycje alterna136 tywnych odpowiedzi. Wygląd zewnętrzny ankiety Wygląd zewnętrzny ankiety nie jest także bez znaczenia w badaniach. które nie mają nic do powiedzenia na dany temat. 7. to w tych wszystkich przypadkach. w przeciwieństwie do innych badań podejmowanych w naukach społecznych. Uwagi na temat przydatności badań ankietowych Badania ankietowe. które jednakże nie są ściśle związane z tematem badań. pytania filtrujące.3. wpływającą negatywnie na przejrzystość i estetykę ankiety. ponieważ odpowiedzi tego rodzaju wymagają wcześniejszej kategoryzacji. Ankieta powinna być także czytelna i przejrzysta. którego ta odpowiedź dotyczy. ażeby pozwalały one na możliwie jednoznaczne rozdzielanie treści wypowiedzi w sposób wyraźny i zdecydowany. należy wyraźnie oznaczyć liczbami albo literami. aby respondenci wykorzystywali ją dla ewentualnych szerszych wypowiedzi podając numer pytania. ograniczę się zatem do kilku ogólnych uwag na ten temat. należy posługiwać się na tyle klarownymi i ostrymi alternatywami. aby ankieta była bardzo zadrukowana. Jeżeli w ankiecie stawiamy pytania zamknięte albo półotwarte. Ale też nie jest jednak również wskazane. ponieważ może wówczas stać się mało przejrzysta. Otóż —jak wiadomo — rozmiar ankiety nie powinien być taki. zaznaczając w części instruktażowej. Dbając o rozsądne wykorzystanie każdej strony. Określa go w pewnym sensie charakter ankiety. 7.3. Mamy wówczas pewną szansę na uzyskanie dodatkowych wypowiedzi. gdy chcemy spośród respondentów dokonać eliminacji tych osób. Nie jest więc przypadkiem. nie należy wszakże popadać w przesadę. Szczególnym typem pytań stosowanych w ankietach są tzw. że trudno byłoby podać wyczerpujący katalog wskazań dla wszystkich możliwych ankiet. Należy również zachować odpowiednie odstępy między wierszami. W przypadku wielostronicowych ankiet dobrze zachować przynajmniej jedną stronę niezadrukowaną. Każdą grupę problemową. Z uwagi na to.1. Rozmiar ankiety zależy więc ograniczać głównie poprzez eliminację pytań stawianych po prostu „na wszelki wypadek" lub ze względu na „interesujące kwestie".Nastręczają one też więcej trudności badającemu przy opracowaniu zebranych ankiet.2.3.

ale i wówczas oczywiście nie powinno się korzystać z nich w sposób nie liczący się z wymogami metodologicznymi. s. Wskażmy również na to. a ankieta —jest niekiedy nawet uważana za podstawowe narzędzie badawcze tej nauki. Jahoda. Niektóre uwagi krytyczne o ankietach.. Zob.668-717.133-146. Pomimo wspomnianych zalet badania ankietowe nie są wcale tak łatwe do przeprowadzenia. W. Noelle. s. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej.s.. Dużo informacji na temat badań ankietowych zawiera książka M. M. jak też i dobrego przygotowania metodologicznego. s. op. Artykuł ten znajdzie Czytelnik również w książce tegożAutora pt. czyli pseudonaukowym przedsięwzięciem.1..cit. wytwory o charakterze zabytkowym lub użytecznym1. w: Zeszyty Naukowe UMK Filozofia II. wytwory artystyczne —jako źródła danych o kulturze materialnej i duchowej ludzi. w: Studia Socjologiczne. E.cit. jak to się wielu amatorom socjologii wydaje. Cook. Wiśniewski. Holm. a nie tylko fikcyjnym. że ze względu na wspomniane właściwości badań ankietowych są one zalecane wszędzie tam. C. też: R. op. Wpływ sposobu stawiania pytań w ankiecie na rodzaj odpowiedzi. Zob. tak i to również jest niesłuszne. 8. b) dokument jako pisemne świadectwo zaszłych faktów i wydarzeń społecznych. filmy.4. Deutsch i S. T. Grawitz pt. .12-17.cit. Do tej kategorii dokumentów zaliczamy zatem np.137 społecznym badania ankietowe są uważane za najbardziej typowe zwłaszcza dla socjologii. M. Studia socjologiczne.. nr 4. rzeźby itp. Toruń 1968.54-94. gdzie trudno stosować inne metody badawcze. Methodes des sciences sociales. op. osoby przeprowadzającej badania tego typu. nagrania magnetofonowe —jako źródła danych o różnych wydarzeniach społecznie ważnych itp.57-71. Selltiz. Mayntz. którzy byli ich twórcami. Hubner. narzędzia i przedmioty codziennego użytku. co może być lub jest po prostu źródłem danych o przeszłych albo istniejących faktach i zjawiskach społecznych. 1963.41-53. cit. op. Jeżeli są rzeczywistym. s.cit. Umfragen in der Massengesellschaft. P.s. 8. obrazy. W pierwszym — szeroko pojmowanym znaczeniu interesującego nas słowa — dokumentem nazywamy wszystko to.. Szczurkiewicz. to wymagają zarówno dużego doświadczenia badawczego. K. BADANIA OPARTE NA DOKUMENTACH POJĘCIE DOKUMENTU W BADANIACH FAKTÓW SPOŁECZNYCH Spośród wielu znaczeń słowa „dokument" ograniczymy się do dwóch: a) dokument —jako występujący w dowolnej postaci dowód istnienia określonych faktów i wydarzeń społecznych. fotogramy. s. op. 138 PRZYPISY Zob. Zob. Jak wiele potocznych mniemań.

Atteslandera4 wyróżniamy pisemne dokumenty: 1) zebrane w sposób systematyczny oraz 2) okolicznościowe. ale i o panującej tam modzie. Nie brak też sporów na temat określenia tego. wszelkie inskrypcje. Socjolog lub historyk koncentrując się w swych badaniach głównie na dokumentach — w węższym znaczeniu tego słowa — powinien korzystać również z dokumentów szerzej pojętych. 8. Jest to oczywiście jeden z możliwych podziałów tych dokumentów. jakimi sąnp. Są one niezbędnym materiałem źródłowym dla każdego badacza zjawisk społecznych.Każdy dokument w wyróżnionym znaczeniu może być źródłem danych dotyczących różnych faktów. dostarczają nam nie tylko danych o warunkach życia mieszkańców ówczesnych Niderlandów. Bowiem wszelkie badania empiryczne są poprzedzane studiami nad danym . proto140 koty. czyli napisy zamieszczone w materiale trwałym (tzn. archiwalia. Zarówno przeróżne eksponaty muzealne lub obrazy przedstawiające np. czyli swoiste „informacje" o przeróżnych faktach i wydarzeniach. Dokumenty zebrane w sposób systematyczny Do tego typu dokumentów zaliczamy: a Dokumenty naukowe — na tak określony zbiór składają się sprawozdania naukowe. TYPY DOKUMENTÓW PISEMNYCH I ZASADY ICH WYKORZYSTYWANIA Nawiązując do koncepcji P. rękopisy. jakimi sąnp. przedmiotach.2. Do tej grupy zaliczamy także listy. co może być źródłem historycznym i czym ono jest2. budynkach. jakie miały miejsce w przeszłości. np. monetach i in. Dlatego też ten sam dokument może być przedmiotem zainteresowań badawczych przedstawicieli różnych nauk społecznych. W drugim — węższym znaczeniu słowa „dokument" — chodzi nam o wszelkie pisemne źródła danych dotyczących zjawisk społecznych. ponieważ zawierają utrwalone ślady. czy sprawozdania prywatne albo urzędowe. 8. Zarówno dokumenty w szerokim. faktach. przedstawiające sceny z życia ludzi jego epoki. pisma. notatki. świadectwa faktów i wydarzeń interesujących nauki społeczne. ze względu na jego znaczenie metodologiczne. jakie możemy znaleźć w przeróżnych publikacjach o charakterze książkowym. zwłaszcza przy interpretacji różnych zjawisk społecznych z przeszłości. pamiętniki itp. sceny z życia ludzi odległych epok stanowią także dla socjologów interesujące źródło wiedzy o owych czasach i mogą być pomocne w zrozumieniu różnych zjawisk społecznych3. w kamieniu i metalu) znajdujące się na nagrobkach. jak i wąskim znaczeniu są nazywane również źródłami danych zwłaszcza przez historyków. obrazy Rembrandta. artykuły w czasopismach naukowych itp. w codziennej prasie i w innych zapisach.2. w czasopismach. którego człony omówimy bardziej szczegółowo. druki itp. wyglądzie miast itp.1.

in.Opracowania statystyczne — czyli różnego rodzaju periodyczne zestawienia danych statystycznych. np. np. tzn.L. czy też stanowią jedynie fragmenty. czy nie ukazały się jakieś nowe. roczniki. jakie należy uwzględniać przy ocenie danych statystycznych: 1. jakie nas interesują. A. Przy analizie tego rodzaju dokumentów należy zwracać uwagę m. Przed wykorzystaniem materiałów statystycznych należy też ustalić. pod uwagę ich zasięg można formułować wnioski ogólne czy raczej szczegółowe. 3) czy posiadane dokumenty są kompletne. w których tak istotną rolę odgrywają wymienione dokumenty. czy są one po prostu porównywalne. dane. kogo określamy terminem „robotnik". Jeżeli mamy do czynienia z danymi wyrażonymi w liczbach względnych (procentowych) należy przekonać się nie tylko o tym. czy licznik i mianownik są jednakowe. tzn. czyli rozpoczynają się °d tzw. Przy porównywaniu dwóch wielkości statystycznych trzeba ustalić. które tworzą badany zbiór. bazę źródłowąitp. 4. Istnieje konieczność zdefiniowania jednostek. 3. b. Bowley podaje dziewięć następujących zasad. 2) czy uzyskane dokumenty są jeszcze aktualne. okresowe sprawozdania. czy zebrane dokumenty statystyczne są wystarczające. czy biorąc np. odnosząc się tylko do pewnego regionu. czy istnieje związek pomiędzy licznikiem i mianownikiem. jakiej one dotyczą. tzn. zawierają rzeczywiście właściwości. Przed wykorzystaniem materiałów statystycznych istnieje konieczność rozpatrzenia następujących problemów: — jakie wnioski są dopuszczalne na podstawie tych dokumentów. czyli ich jednorodność i czy jest ona wystarczająca dla naszych potrzeb. Dopiero po ustaleniu tego faktu można odpowiedzieć na pytanie. na następujące fakty: 141 1) czy dane dokumenty są godne zaufaniaz naukowego punktu widzenia. dokładniejsze i pełniejsze na ten sam temat. 2. — w jakim stopniu wnioski te będą godne zaufania ze względu na wiarygodność ich opracowań. Trzeba ustalić czy dane. 5. spełniające poprzednio wymienione postulaty (1) i (2). jakie pomijająróżne elementy. „badań przy biurku". jakie dane są nam rzeczywiście potrzebne. 6. np. . czy czynią zadość wymogom metodologicznym. „desk research" tzn. — w czym tkwią przyczyny ewentualnych deformacji rzeczywistości społecznej. zestawienia itp. przy badaniu robotników trzeba określić dokładnie. ale także o tym. załączniki. Należy sprawdzić czy występuje homogeniczność danych.Problemem badawczym dla pogłębienia wiedzy o nim.

o jakie nam chodzi i czy nie potrzeba uzupełnienia ich innymi danymi5. Myślę. które składają się z wielu fragmentów. a tym samym i najbardziej przydatnymi do badań socjologicznych są autobiografie6. Dla sformułowania ogólniejszych twierdzeń należałoby sięgnąć do więcej niż jednego dokumentu osobistego. płci itd. . Czyjeś przygody wojenne opisane np. a także do bardziej obiektywnych źródeł. że wszelkie dane zawarte w tych dokumentach dotyczą z reguły jednostkowych doświadczeń hib przeżyć i dlatego mogą być jedynie podstawą dla sformułowania hipotez. aby wysunąć hipotezę. 142 8. Kompilacjami nazywamy takie dzieła. czyli przygodne. wywiady. Nie można jednak na ich podstawie formułować ogólniejsze tezy. Zaliczamy tu przede wszystkim: listy. czy zawarte w nich dane są wiarygodne. nadany im przez autora danego dokumentu. Przeróżne dokumenty kompilacyjne. Nie są to więc twory ani oryginalne. Oczywiście prawdziwość 143 takiej hipotezy wymaga sprawdzenia. pamiętniki. czy podane liczby zostały zebrane w dostatecznie długim czasookresie. wyznania itp. czyli stwierdzenie tego. Do tego typu dokumentów zaliczamy: a. dzienniki. książka adresowa. których dany dokument dotyczy. są to takie dokumenty.2. które ze względu na swoją treść jak i formę mają charakter subiektywny. na jakich opierano się przy sporządzaniu danych dokumentów. doświadczyło podobnych przygód. czy tego samego wieku. że powyższe zasady są przydatne przy wstępnej weryfikacji opracowań statystycznych. lecz najczęściej po prostu zbiory danych metodycznie uporządkowane. typu: „taki sam los był udziałem wszystkich" itp. c. ale nie są wystarczające dla uogólnień. na ile mogą być przydatne w badaniach nad interesującym nas problemem. Wymienione dokumenty wymagają krytycznej oceny ich zasadności naukowej oraz tego. np. 8. kolejowy rozkład jazdy. czy są też przypadkowe. ponieważ ukazują one autora w ciągłości do jego rozwoju osobniczego. autobiografie. 9. książka telefoniczna. w pamiętniku. które wyrażają osobiste cechy ich autora w sposób na tyle wyraźny. Istnieje potrzeba sprawdzenia zasadności metodologicznych podstaw. wystarczają do tego. ani odkrywcze. że czytelnik może poznać jego stosunek do zdarzeń. katalog biblioteczny. np. Wykorzystywanie dokumentów osobistych w badaniach socjologicznych wymaga jednak dużej ostrożności i uświadomienia sobie tego faktu. Najpełniejszymi spośród wymienionych dokumentów. Należy stwierdzić. na tle istniejących warunków społeczno-gospodarczych i wydarzeń historycznych. pochodzących od różnych autorów.7. Dokumenty osobiste. kartoteka księgowości itp. Wskazane jest również ustalenie na ile zebrane dane pozwalają rzeczywiście na wysnucie wniosków. Dokumenty okolicznościowe Dokumenty okolicznościowe.2. że być może wiele innych ludzi — powiedzmy — z tej samej miejscowości. czyli wszystkie takie dokumenty.

Są to też często wyjątkowe przykłady „radosnej twórczości". Zafałszowania popełniane przez samych autorów danych dokumentów osobistych mogą wynikać nie tylko np. zapisy. z chęci przedstawienia siebie w korzystniejszej sytuacji. jakie zdarzały się np. to wówczas — rzecz jasna — nie przedstawiają poznawczych wartości. czy też nieporozumienia wynikające z różnic kulturowych. ponieważ wiąże się z nią wartość poznawcza tych dokumentów. jaki jest ich charakter. niezależnych od złej lub dobrej woli piszącego. c. że przedstawiają dane fakty nie bezpośrednio. raporty itp. czyli „na gorąco" ale z pewnym opóźnieniem. Do kategorii tej zaliczamy: doniesienia.Najistotniejszą słabością dokumentów osobistych są częste zafałszowania w nich rzeczywistości społecznej. Do tej kategorii zaliczamy: protokoły. Ustalenie wiarygodności danego dokumentu nie jest jednak sprawą łatwą. zjawiskach. próbującym opisywać wyobrażenia ludzi plemion. Zamierzone — mogą wynikać np. Hla tzw. zależnym od tego. bóstwach itp. Podobnie zafałszowania dokonane przez osoby trzecie mogą być żarnie-r z o n e. często nie mającymi nic wspólnego z tym. o siłach nadprzyrodzonych. z braku dostatecznych wiadomości. że umożliwiają względnie dokładne i bezpośrednie odtworzenie danych wydarzeń. Zafałszowania te mogą być dziełem samych autorów lub też osób trzecich. np. miesiąca czy nawet kilku miesięcy różnice w czasie mogą być znaczne. jakie ma dana osoba w dokładnym przedstawianiu cudzych myśli czy rozumienia cudzych intencji lub odczuć. które przedstawiają. dotyczących wydarzeń tygodnia. lecz wymaga określonych zabiegów.. im dłuższy czas upłynął od danego wydarzenia 144 • relacji o nim. wytłumaczenia własnego postępowania itp. ale także złej wiedzy. która je sporządziła. PROBLEM WIARYGODNOŚCI DANYCH ZAWARTYCH W DOKUMENTACH Wiarygodność danych zawartych w dokumentach. a tym samym zrekonstruować dane wydarzenia. zależnych od typu i rodzaju dokumentów. jak również niezamierzone. z przeróżnych złudzeń. „pokrzepienia ducha". stenogramy. utrwalone na taśmach magnetofonowych itp. z trudności. Z tych względów niebezpieczeństwa zafałszowania są w nich tym większe. przyczyn związanych ze złą wolą. . dokumenty. jakie skłaniają ludzi do lukrowania rzeczywistości społecznej lub osób. Mogą tu wchodzić w grę również nieporozumienia semantyczne. Wartość wymienionych dokumentów zależy od rzetelności osoby. meldunki. co działo się rzeczywiście. to można na ich podstawie odtworzyć wszystko. Notatki. Natomiast zafałszowania niezamierzone mogą wynikać np. wśród których działali. których cechą jest to. 8 3. jakie badamy jest sprawą bardzo istotną. na skutek naiwności itp. Sprawozdania. misjonarzom. Jeżeli są rzeczywiście wiernym odbiciem wydarzeń. jakie relacjonują. b. ze względów koniunkturalnych itp. niepełne lub mogą być wypełniane dowolnymi treściami. które różniąsię od notatek tym. w odniesieniu do sprawozdań okresowych. powodów. co zostało w nich utrwalone. Jeżeli są niedokładne.

Bezkrytyczny stosunek do dokumentów.W przypadku dokumentów systematycznych można o ich wiarygodności sądzić na podstawie np. którzy twierdzą.b. Bez trudu można znaleźć takie przykłady. jakie ukazują. Frankfurt/M. na coś. ani gorsza niż dokumentów oficjalnych. Bliżej na ten temat zob. jest bowiem bezpodstawne. 18 i nast. 1963. 1970. która umożliwia osobom zwiedzającym muzea. Frankfurt/ M. sposobów gromadzenia danych i rzetelności źródeł. Otóż — jak wiadomo — wartość poznawcza tego dokumentu dla rekonstrukcji warunków życia ludzi w gettach. jest znacznie większa. jeżeli chcemy. pochodzącymi niekiedy z bardzo odległych czasów lub ze szczególnych miejsc. oficjalnych enuncja145 cji drukowanych na temat losu ludności żydowskiej w prasie kontrolowanej przez okupanta. sporządzony przez dziecko. jakie istniały w Europie ^ czasach ostatniej wojny. n. iż pod wpływem fascynacji autentycznymi przedmiotami. jak i pisanych odręcznie. jakie chcemy wykorzystać w celu odtworzenia przeróżnych wydarzeń i faktów społecznych może być przyczyną istotnych błędów w rekonstrukcji czy interpretacji owych wydarzeń lub faktów. że bez większej przesady można powiedzieć. rodzi się swoista „aura". czy nawet w różnych publikacjach popularno-naukowych. Potrzeba krytycznej oceny nie dotyczy też tylko dokumentów pochodzących od osób prywatnych. Uważam. Przypisywanie większej wiarygodności dokumentom drukowanym. że wartość poznawcza dokumentów pochodzących od osób Prywatnych jest większa niż dokumentów oficjalnych. PRZYPISY Uważam. Tylko ludzie prymitywni i dzieci darzą kultem wszelkie słowo drukowane. jak i okolicznościowych. Dlatego też wydaje się. ponieważ w tych ostatnich nie bark przeróżnych tendencyjnych wypaczeń7. ponieważ zawarta w nim myśl ma — jak sądzę — szersze zastosowanie. ale również i dokumentów oficjalnych. np. jakie spowodowały powstanie danego dokumentu. która jest autorem dokumentu. kiedy wątpimy w wiarygodność danych dokumentów. Z tego względu wartość poznawcza dokumentów prywatnych nie jest ani mniejsza. niż np. co można by nazwać wczuwaniem się w dawną epokę lub sytuację. to lepiej z nich zrezygnować i szukać innych źródeł. a także ewentualne jej intencje. . a zwłaszcza posiadających pewną wiedzę z zakresu historii czy też dotyczącąoglądanych eksponatów. Tytułem przykładu Wymieńmy dokument. zarówno drukowanych. aby stały się one podstawą ewentualnych uogólnień. grubym księgom. a —jak wiadomo — grube księgi mogą zawierać nie mniej głupstw niż notatki grafomana.: Walter Benjamin. że mająrację ci. niż opierać się na takich źródłach. Godzi się w tym miejscu przypomnieć następujące powiedzenie Waltera Lippmana: „Sprawozdania wprowadzające w błąd są gorsze od braku wszelkich sprawozdań". Dotyczy to więc zarówno dokumentów systematycznych. s. oraz Pierre Bourdien. iż wszelkie dane zawarte w przeróżnych dokumentach wymagają solidnej weryfikacji. W przypadku dokumentów okolicznościowych problem jest bardziej złożony i oprócz wymienionych przesłanek trzeba brać pod uwagę wiarygodność osoby. na jakich się opierają. jakim jest „Dziennik Anny Frank". zasadności ich założeń metodologicznych. Zur Soziologie der symbolischen Formen. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. że w tych sytuacjach.

Secondary Research Information Sources and Methods. Znanymi przykładami naukowej analizy autobiograficznej stały się następujące publikacje: wielotomowa monografia W.75-88. Zob. A. W badaniach socjometrycznych istotną rolę przypisuje się wskaźnikom. które umożliwiałyby dokładne rozpoznanie występujących w nich: 1) stosunków sympatii i antypatii między członkami danej grupy. Zob. Boston 1918. 1945. zaproponował nowe podejście do badań wymienionych zjawisk. . The Tools ofSocial Science. Florian Znaniecki jako twórca metody autobiograficznej w socjologii.125-134. L. B. oraz J. nazywając je właśnie socjometria.64 i nast. jakie mają miejsce w danych grupach. SOCJOMETRIA ZAŁOŻENIA SOCJOMETRIII JEJ ZASTOSOWANIE Socjometria pojawiła się w wyniku dążeń do takich empirycznych badań zachowań ludzi w małych grupach. Dulczewski. Warszawa 1977.I. Bowley. załogi okrętów) oraz mniej sformalizowane. (np. s. London —New Delhi 1984. W. 9. w: FI. Thomasa i FI.75 i nast.York —London 1967. London 1958. Kwileckiego. An Elementary Manuał ofStatistics. Zob. W celu uchwycenia wspomnianych wskaźników stosuje się na ogół a) obserwację zachowań ludzi w badanej strukturze b) przeprowadza się z nimi wywiady odnośnie ich preferencji. N. (polskie wydanie ukazało się pod tytułem Chłop polski w Europie i Ameryce (5 tomów).. Moszczańska. 9. Metodologii historii zarys krytyczny. czy też powstałe spontanicznie grupy zabawowe. Moreno. Jej twórcąjest Jacob L. Mogą tu wchodzić w grę zarówno struktury o wysokim stopniu sformalizowania. Zdaniem Moreno interesujące go struktury społeczne są swoistymi „socjo-metrycznymi konfiguracjami".Zob. S. (ukazała się ona w 1934 roku). Chałasińskiegp: Drogi awansu społecznego robotnika (1931). (jakimi sąnp. s. D. s. „Who Shall Survive". s. s. Warszawa 1979 i tegoż Autora czterotomowe dzieło: Młode pokolenie chłopów.95 i nast. rodziny). Stewart.35-69.Atteslander. jako partnerów współdziałania w rozmaitych strukturach społecznych. Warszawa 1976. układami tkanki społecznej1.cit. Znaniecki i jego rola w socjologii. A.81. Phillips.W. Znanieckiego The Polish Peasant in Europę and America.1. Praca zbiorowa pod. czyli próbuje się na podstawie ich wypowiedzi określić ich postawy wobec innych członków danej grupy. s. op.Research Strategy and Tactics. P. tzn. umożliwiającym określenie stosunków sympatii albo antypatii występującym między członkami danej grupy oraz uwarunkowań ewentualnych innych preferencji przy wyborach określonych ludzi. też: Z. Poznań 1975. Madge. I. Zob. 2) przejawianych preferencji między współdziałającymi ze sobą ludźmi oraz 3) rzeczywistych współdziałań. Warszawa 1938. s. który w opublikowanej książce pt. red.

spośród osób tworzących dany zbiór lub grupę społeczną jest najbardziej uznawany i popularny. wypowiedzi spontaniczne zawarte w dokumentach osobistych (np. a te z kolei — zależą od rzetelności metod i technik badawczych oraz od staranności i uczciwości badającego.Zebrane dane służą do budowy socjogramów i macierzy socjometrycznych. dziennikach). Wyniki badań socjometrycznych porządkuje się graficznie. zagrożenia ze strony innych)? Do budowy socjogramów tzn.in. jakimi są np. . W tym celu stosuje się też niekiedy w ankietach czy w wywiadach po prostu takie pytania: „kogo wybrałbyś spośród Twoich kolegów do reprezentacji klasy?" „z kim spośród Twoich przyjaciół chciałbyś spędzać wolny czas?". większego zżycia się grupy) albo zewnętrznych (np. od charakteru badanego zbioru. jest odrzucany przez ludzi danego zbioru lub grupy i znajduje się na marginesie albo nawet w całkowitej izolacji? c) czy występuj ą w danym zbiorze lub w grupie osoby. Stopień wiarygodności socjogramu zależy oczywiście od solidności danych. jakie wskazują na pozytywne albo negatywne wybory. wykorzystując do tego celu rozmaite techniki matematyczne. kliki? d) jakie zmiany zachodzą w sytuacji poszczególnych jednostek i w danych zbiorach lub grupach w ciągu pewnych okresów pod wpływem różnych czynników wewnętrznych (np. techniki badawcze. 148 Socjometria jest stosowana do badania małych zbiorów ludzi lub też małych grup społecznych. tzn. grupy koleżeńskie. Do podstawowych strukturalnych określeń wzajemnych stosunków między ludźmi należą następujące oznaczenia symboliczne: 149 (A) (A) —>• (b) = element izolowany. Trzeba wszakże o tym pamiętać. Dane tego typu mogą być uzyskiwane w różny sposób. jego liczebności itp. klasy szkolne itp. do ustalenia: a) kto. zespoły współpracowników. = wybór jednostronny. w listach. że im bardziej pełną diagnozę socjome-tryczną chcemy uzyskać. wówczas może zaistnieć potrzeba uszeregowania dokonanych wyborów. uporządkowania ich według tego. tym bardziej wiarygodny powinien być socjogram. socjogramy. tzw. których wyniki analiz poddaje się dalszym opracowaniom. kogo respondent wskazuje na pierwszym. np. w zależności np. „komu zwierzyłbyś się ze swoich problemów życiowych?" itp. tworząc swoiste podgrupy. Jeżeli wypowiedzi badanych wskazują więcej osób. wskazujący na słabą więź wzajemną. graficznie przedstawionych wyników badań socjometrycznych potrzebne są nam dane. odpowiedzi zawarte w różnych ankietach. czyli zestawia w tzw. osiągnięte poprzez badania testowe itp. jakie mogą mieć różną postać. które są ze sobą szczególnie powiązane uczuciowo. drugim i kolejnym miejscu. czyli na aprobatę lub dezaprobatę. bądź też nawet na niedostrzeganie poszczególnych ludzi w badanych zbiorach lub grupach społecznych. a tym samym odgrywa rolę przywódcy? b) czy i kto. i służy m. czynników. na przeróżnych zebraniach). Ich źródłem mogą być np. czy też wyrażane z okazji różnych spotkań danych ludzi (np.

<-0~> """^O*. =para. antypatia. -±X* ©" 1 "® ® = gwiazda socjometryczna. ® *it—\ // *\^ (A) ąpżL (c) = trójkąt.XX*\ (G) © 150 © . (b) (A)<->CB) lub = wzajemny wybór negatywny.(a) -<—> (b) lub (A) <~^" @ = wybór obustronny. jedna z osób (A) jest szczególnie (e) często wybierana przez pozostałe. antypatia lub wybór negatywny. czyli sympatia-(A) "fc>. Posługując się powyższymi oznaczeniami symbolicznymi. można utworzyć następujące modele struktur stosunków międzyludzkich: (A) "^-^ (b) aprobata.® = odrzucenie osobnika A przez pozostałych. lub = wybór wzajemny.= aktywne i pasywne uczestnictwo w stosunkach wzajemnych. & .łańcuch wzajemnych wyborów. = niechęć do kogoś. wjakiej występuje obustronny wybór. czyli wzajemna . antypatia-antypatia. w jakim występują zróżnicowane wzajemne interakcje. . 0^-> 0<"= przychylność do kogoś. wskazujący na mocną więź wzajemną. sympatia lub wybór pozytywny. pozytywno-negatywny.

© © ® ^V ^V ^^ piramida lub drzewo so-cjometryczne. Konstrukcja jego jest analogiczna do konstrukcji socjogramu kołowego. uzyskując poziomy socjometryczne. Jeżeli badany zbiór dzieli się na podzbiory. jakie odpowiadają ilościom wyborców. ILOŚCIOWE ANALIZY SOCJOGRAMU Niezależnie od analiz graficznych zebrany materiał socjometryczny można poddać także analizie ilościowej. Najwyżej umieszczamy osobę o największej ilości wyborów a następnie o kolejnych ilościach. W tym celu można skorzystać np. Ad 1. licząc od środka. w kolejności malejącej. w zależności od potrzeb badawczych. Ad 2. Jest to najbardziej czytelny układ socjogramu szczególnie przydatny przy badaniu większych zbiorów ludzi. 151 9. Posługując się wymienionymi modelami struktur stosunków międzyludzkich sporządza się różne socjogramy. Sporządza się osobny dla wyborów pozytywnych i negatywnych. Do najbardziej znanych zalicza się socjogram: 1) nieuporządkowany. Służy do wstępnego uporządkowania danych socjometrycznych. 2) kołowy (zwany także „tarczowym") oraz 3) hierarchiczny. stanowiące przykład bardziej złożonej struktury.2. Posługując się takim socjogra-mem można łatwo uchwycić pozycję każdej osoby oraz wykryć istnienie różnych podgrup. Podzbiory możemy umieścić po różnych stronach socjogramu. zaproponowanej przez Atteslandera2: Wybierani A A B C D E + + + B + + C D + + + E F + 2 2 1 1 2 Dokonane wybory 0 1 2 1 0 razem 2 3 3 2 2 . Każdemu z nich przypisujemy pewne wartości. z tą różnicą że poszczególne osoby umieszczamy między pionowymi skalami o tylu jednostkach ile mamy wyborców +1. Uzyskane dane umieszcza się na tarczy posiadającej tyle okręgów ile wynosi maksymalna ilość wyborców + 1. z takiej oto tabelki. Ad 3. wówczas każdy z nich umieszczamy w innej połowie okręgu.

Dokonując ilościowej analizy danych socjometrycznych możemy ustalić wskaźniki: I. czyli 0 = najniższej pozycji. że osoba x nie będzie wybierać samej siebie. czyli OSx= -1 = całkowite odrzucenie x. obliczany według wzoru _ liczba osób wybierających x gdzie N = liczba osób danego zbioru. według wzoru liczba osób odrzuconych przez x NE------------------------------------------N.1 . czyli jej negatywny status socjometryczny. występuje ocena kontrowersyjna.dotyczące: 1) pozycji jednostki w grupie ze względu na ilość wyborów pozytywnych. czyli jej pozytywny status socjometryczny.F Ilość głosów Ogółem + + 0 3 3 1 2 1 0 2 2 0 1 1 1 2 1 3 4 1 1 1 9 5 2 14 + = sympatia. . Indywidualne. OSx = 0 = liczba osób wybierających i odrzucających jest równa. uwzględniając PS„ i NSX OSx = PSX-NSX przy czym wartość tego wskaźnika mieści się od -1 poprzez 0 do +1. 0 = obojętność. 2) pozycji jednostki w grupie ze względu na ilość wyborów negatywnych. jest ona pomniejszona o 1.= antypatia. a +1 najwyższej pozycji w danym zbiorze. obliczany analogicznie _ liczba osób odrzucających x N-\ Oba te wskaźniki mieszczą się v\ przedziale wartości od 0 do +1. przy założeniu. tzn. 152 3) Ogólnej pozycji danej jednostki. OSx=+l = całkowita akceptacja x: 4) pozytywnej ekspansywności osoby x według wzoru liczba pozytywnych wyborów dokonanych przez x PE =-------------------------------------------------------------N-\ 5) negatywnej ekspansywności społecznej osoby x.

in. G r u p o w e. Stanislav Andreski uważa tą metodę za jedną z prób służących do „kwantyfikacyjnego kamuflażu" —jak to nazywa — rozmaitych frazesów lub półprawd i przypisywnia im znaczenia naukowego nie współmiernego do rzeczywistego4. . w publikacjach poświęconych metodom badań socjologicznych. U = liczbie wyborów nieodwzajemnionych.1) wyborów. co--------r-----. obliczone według wzoru liczba par o wzajemnym wyborze SG = CN przyjmując. _ N(N. oznacza więc ogólną liczbę par 3) zwartości grupy. odnoszące się do ustalenia: 1) ekspansywności grupy. Otóż ze względu na banalność wniosków poznawczych. a d = liczbie wyborów dopuszczalnych dla każdej osoby. obliczono według wzoru Up gdzie R = liczbie wyborów odwzajemnionych. C. q =l-p: 153 4) integracji grupy. metodologii badań psychologicznych i pedagogicznych3.wskaźniki PE i NE mieszczą się w przedziale wartości od 0 do +1 II. ci P---------. do jakich dochodzi się na ogół w oparciu o badania socjome-tryczne. że każda osoba ma prawo dokonywać nieograniczonej liczby v możliwych. obliczane według wzoru _ suma wyborów dokonanych przez całą grupę h(j----------------------------------------------------------------------2) spoistości grupy. obliczany według wzoru 1 IG =-----------------------------liczba osób izolowanych Bliższe informacje na temat socjometrii i jej zastosowań znajdzie Czytelnik m. Pomimo dużej popularności socjometrii należy jednak zauważyć także zdecydowanie krytyczne jej oceny.

s. co jest szczególnie ważne wtedy.1. Hflbner. Warszawa 1980. należy zatem przewidzieć takie oto czynność. Wstęp do psychologii społecznej.. 2) selekcja. PRZYPISY Zob. czyli wstępnego..262.. OPRACOWANIE ZEBRANYCH MATERIAŁÓW BADAWCZYCH 10. Die Hexenmeister der Sozialwissenschaften. Nowaka. jaki realizujemy. czy też ocena rzetelności realizowania tego planu przez osoby uczestniczące w badaniach.287-308. Zob. Atteslander. Na kolejnym etapie procesu badawczego. Powtarzające się np. 10. Elementy metodologii badań psychologicznych. op. wszystkie dane. P. np. Koln — Opladen.1. Holm. pod red. Wołoszynowej. prowizorycznego opracowania. sprawozdaniach z obserwacji kontrolowanych itp. że powyższy pogląd zasługuje na uwzględnienie i powinien skłaniać do krytycznego stosunku do wszelkich metod podobnego typu. jakich celem jest sprawdzenie zgodności sposobów zbierania danych z przyjętym planem badań. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. S. gdy korzystano z pomocy wielu osób. Molak. jaki poprzedza analizę. Wege zur Neuordnung der Gesell-schaft. s. K. 5) skalowanie danych. poprzedzającego wnikliwą analizę ilościową i jakościową. tom I. Zaliczamy tu również te wszystkie czynności. s.cit. Warszawa 1965. R.130-131. s. Moreno. w: Materiały do nauczania psychologii. Ma-yntz. Missbrauch. L. w kwe- . Die Grundlagen der Soziometrie.251-258. Seria III.cit. S. których celem jest sprawdzanie samych danych. P.Uważam. 1967. Modę und Manipu-lation einer Wissenschaft. 3) klasyfikacja. Metody badań socjologicznych. J. Bowiem wówczas dopiero. ankieterów. 156-170. op. będziemy mogli odpowiedzieć na interesujące nas pytania. kwestionariuszach wywiadów skategoryzowanych. jakie uzyskano w wyniku badań. s. Obejmuje ona nie tylko te czynności. Mika. kiedy uzyskane dane poddamy analizie. Zob. zawartych w ankietach. chociaż nie wszystkie z nich muszą występować w każdym przypadku opracowań materiałów badawczych ani też w przedstawionej kolejności. 10. II. s. 4) kategoryzacja. Brzeziński. Weryfikacja Postępowanie to obejmuje wszystkie czynności. wymagają odpowiedniego przygotowania. op. jej technika badawcza i zastosowanie w pracy wychowawczej. których celem jest ustalenie czy i j a k ą wartość naukową mają zebrane materiały. jak: 1) weryfikacja. A. S. Wyd. Munchen 1974. Andreski..482-511. Zanim to jednak nastąpi. Socjometria. J. Methoden der empirischen Sozialforschung.cit. PRZYGOTOWANIE DANYCH DO ANALIZY ILOŚCIOWEJ I JAKOŚCIOWEJ Zebranie danych nie kończy jeszcze całego procesu badawczego. np. Wybór tekstów pod red. L.1. Warszawa 1972.

że kręgowce dzielą się na ssaki. zebrane wypowiedzi dzielimy według cech. Celem tej wtórnej selekcji jest uporządkowanie danych według stopnia ich ważności.1. 157 10. Pierwszy etap powinien polegać na wyselekcjonowaniu spośród nagromadzonych danych tych. przyjętych przez badającego. jaki poddamy dalszym zabiegom badawczym. Aby rozstrzygnąć.156 stionariuszach czy w sprawozdaniach z wywiadów wypowiedzi respondentów mogą świadczyć zarówno o małej sumienności badających. dla osiągnięcia większej precyzji. w zależności od tego. cech. 10. Drugi etap selekcji odnosi się do materiału pierwotnie już wyselekcjonowanego. Może to być np. jak głęboko czy szeroko chcemy przeprowadzić podjęte badania. Klasyfikacja Jest to kolejna czynność porządkująca materiały. jakie uzyskano w badaniach.3. pozwalający na eliminację tego materiału. niż jest to potrzebne ze względu na podjęty problem. jaki jest wątpliwy ze względów metodologicznych. drugorzędny i n-to rzędnym dla badanego problemu. który powinien być dwuetapowy. Pojęcie rodzajowe (nadrzędne). fałszywych bicji itp. W ten sposób zostanie wyeliminowany spośród materiału. które opiera się na wyróżnianiu pojęć podrzędnych względem danego pojęcia nadrzędnego. czyli ujmowali owe wypowiedzi w sposób stereotypowy. czyli wstępne sprawdzenie danych.2. Osta-eczną weryfikacją wszakże stanie się dopiero konfrontacja wyników badań z tą rzeczywistością społeczną jakiej dotyczą. Toteż po przeprowadzeniu weryfikacji danych konieczna jest także ich selekcja. dla którego wymienia się w podziale pojęcia względem niego gatunkowe (podporządkowane). że „liczby całkowite dzielą się na liczby parzyste i nieparzyste lub stwierdzając. nawet wartościowego poznawczo. Pozostały materiał może być oczywiście wykorzystany np. których wyróżnienie uważamy za konieczne. obaw. Selekcja Zarówno chłonność naszych receptorów. nazywa się . jaka z tych ewentualności wchodzi w danym przypadku w grę. jak też wielu narzędzi badawczych sprawiają że na ogół uzyskujemy w badaniach znacznie więcej danych. ich afirmujący albo negujący charakter. przeprowadzam podział logiczny pojęcia „liczba całkowita" względnie pojęcia „kręgowiec". jakie są rzeczywiście potrzebne ze względu na podjęty temat badań. konieczna jest właśnie weryfikacja. gady. ich niekiedy także nieszczerości. na podobny temat. Weryfikacja ma na celu również eliminację ewentualnych przeróżnych eformacji danych. Dzięki temu możemy wówczas skoncentrować już dalsze wysiłki badawcze tylko np. ptaki. ten. czyli takie działanie. czyli taki wybór. np. dokonywali przeróżnych uproszczeń. mawiana weryfikacja ma zatem wstępny charakter. którzy zamiast wiernie notować zasłyszane wypowiedzi. Zasadniczą rolę odgrywa w tym przypadku podział logiczny. jakie mogły pojawić się na skutek zaangażowań emocjo-lnych respondentów. czynników. Polega ona na gromadzeniu i podziale danych według pewnych. płazy i ryby. przy kolejnych badaniach. a tym samym ich -wiarygodnienie. Stwierdzając np. na danych o pierwszorzędnym znaczeniu i zrezygnować z pozostałych. wywierających wpływ na zebrany materiał badawczy.. Postępując w ten sposób uzyskujemy szansę wyróżnienia danych o znaczeniu pierwszorzędnym.1.

do których chcemy sprowadzić poszczególne odpowiedzi. 2) zakodowanie pytań i przeniesienie ich na karty perforowane. który polega na tym. wyselekcjonowany i poklasyfikowany materiał badawczy wymaga zatem skategoryzowania. że suma zakresu członów podziału powinna równać się zakresowi pojęcia dzielonego oraz b)rozłączności. czyli takie zbiory. dotyczących np. wieku.1. Na podstawie podziału logicznego uzyskujemy klasy wypowiedzi czy przedmiotów. właściwości badanych. polegającego na tym. Sposób porządkowania zależy zarówno od rodzaju danych. Zaliczymy do nich następujące: . wszystkie wypowiedzi określonej treści. że człony podziału powinny wykluczać się nawzajem2. jeżeli np. W ten sposób uzyskujemy wyczerpującąi r o zł ączną klasyfikację danych. wypowiedzi respondentów ze względu na wspólne ich właściwości w określone klasy (czy kategorie). w jakim stopniu został on już wcześniej uporządkowany. wysokości zarobku itp. mogą stanowić jedną kategorię. Istniejąjednak również reguły ogólnie ważne przy kategoryzowaniu.pojęciem dzielonym (totum divisionis).4. Kategorie. przy czym żaden element jednego zbioru nie będzie równocześnie zaliczany do drugiego zbioru. Na ogół wszakże zanim przystąpimy do jakiejkolwiek analizy nagromadzonych danych trzeba je odpowiednio uporządkować. jak też od techniki ich zbierania. Zweryfikowany. Drugą — analogicznie traktowane — będą współtworzyły wypowiedzi negujące. pytania stawiane respondentom były zamknięte. czyli odpowiedniego uporządkowania. co najczęściej nie jest takie łatwe. powinny być formułowane w sposób podobny do tego. wówczas z porządkowaniem łączą się następujące czynności: 158 1) sprawdzenie czy zebrane ankiety lub kwestionariusze zostały należycie wypełnione. Czynności te są stosunkowo proste. jakie stosujemy przy wywiadach skategoryzowanych. Kategoryzacja W niektórych sytuacjach badawczych jest to jedna z pierwszych czynności porządkujących dane. w ciągu samego procesu zbierania. 10. Jeżeli jednak pytania w ankiecie albo pytania stawiane nawet w czasie wywiadu skategoryzowanego były otwarte — wówczas odpowiedzi te wymagają oczywiście także skategoryzowania. np. jakim posługiwaliśmy się przy budowie danego kwestionariusza lub ankiety. Kategoryzacja polega na łączeniu danych. zbieraliśmy dane za pomocą ankiet albo kwestionariuszy. tzn. ponieważ wiąże się z potrzebą opracowania schematu kategoryzacji. Jeżeli np. Wszystkie wypowiedzi — bez względu na formę — afirmujące coś. w zależności od konkretnych potrzeb oraz tego. umożliwiające ewentualnie zsumowanie odpowiedzi oraz dalsze opracowanie. wymieniane zaś pojęcia gatunkowe zowią się członami podziału (membra divisionis)'". jakie obejmują swoim zakresem np. Poprawny podział logiczny powinien spełniać dwa warunki: a) adekwatność i.

a dla zarobków: „do 2000. jakie mogą być kłopotliwe. Jak wspomnieliśmy wcześniej najwięcej kłopotów sprawia zazwyczaj kategoryzacja odpowiedzi na pytanie otwarte. aby mogły ująć wszystkie przypadki. tzn. Mnogość poglądów czy stanowisk. Otóż można np. Przeniesienie ustalonych symboli na karty perforowane za pomocą odpowiednich maszyn dziurkujących. według których dałoby się uporządkować wszystkie uzyskane wypowiedzi. 24-30. czy też kategorii utworzonych według wysokości zarobku: do 2000." oraz dla innych rym podobnych zjawisk3. np.".. na jakie należałoby zwrócić uwagę. 2000-2500. Najistotniejszymi są następujące: a. Poszczególne kategorie powinny się nawzajem wykluczać. obejmującą po prostu „inne wypo159 wiedzi".2500-3000 itd. nie — 2. aby uniknąć wszelkich takich sytuacji. 25-30 itd. obejmujący kilka typowych wypowiedzi. a pozostałe uporządkować według tego wykazu.tak — 1. że przy właściwie dokonanej kategoryzacji. Jeżeli okaże się. w których nie wiadomo do jakiej kategorii przyporządkować daną odpowiedź. Przy tak określonych kategoriach mogąpowstać kłopoty typu. 3. Wypracowano jednak kilka sposobów postępowania w takich przypadkach. 18-24. jak np. Dlatego też. . kategoria obejmująca „inne wypowiedzi". czyli niezbyt liczebnie wielka.26-30. byłoby w przypadku utworzenia następujących kategorii wieku: do lat 18. Należy przy tym pamiętać o właściwym rozdziale przypadków granicznych i unikać tworzenia takich kategorii. Poszczególne rodzaje wypowiedzi oznacza się niekiedy symbolami liczbowymi. np. powinna być raczej symboliczna. nie wiem — 3. powinny eliminować takie sytuacje.31-40. Należy wszakże o tym pamiętać. 2501-3000 itd. dla wieku: „do lat 18. np.1. z jaką spotykamy się zazwyczaj w tego rodzaju odpowiedziach sprawia. dotyczące danej kwestii. trzeba ustalić jednoznacznie kategorie. 2. wypowiedzi respondentów ankiet. na podstawie 10% —20% wylosowanych wypowiedzi utworzyć wykaz. gdzie zaliczyć osobę. Kategorie powinny być na tyle ogólne. przy ustalaniu kategorii wieku tworzymy następujące kategorie: do lat 18. b. Każda kategoria.41-50. Oznaczenie symbolami wypowiedzi. Zastosowanie maszyn statystycznych do opracowania zebranych materiałów przyczynia się poważnie do usprawnienia ilościowych analiz. to wówczas tworzymy dla nich kategorię dodatkową. 2001-2500. itd. Kiedy ustalamy kategorie w oparciu o cechy mierzalne — najniższe i najwyższe kategorie pozostawiamy z reguły otwarte. „dziurkarek". ale też wymaga dodatkowych czynności przygotowawczych. że jakieś wypowiedzi nie dadzą się podporządkować pod żadną z istniejących kategorii. która ukończyła 18 lat lub zarabia 2500 zł. np.19-25. które by utrudniały możliwości podziału. ponad 50 lat. że niełatwo jest ustalić pewnej ilości klas (czy kategorii). tzw. czyli swoiste ujęcie jednego ze wskaźników powinna być tworzona ze względu na cel badań. 19-24.

Skala jest więc pomyślana jako narzędzie pomiaru. Webera i Gustawa T. b) określa się ich przydatność ze względu na badany problem. Respondenci tworzą określone skale już w czasie badań wówczas. jakie chcemy poddać skalowaniu.in. tworzy określone skale. a pierwsze próby w tym zakresie podejmowane były przez psychologów. Ad b. c) ustala się stopień ich pewności lub wiarygodności. Skalowanie Skalowaniem nazywamy takie postępowanie. umożliwiające porównania i głębszą analizę ilościowo-jakościową. które w bardzo szybkim czasie dokonują złożonych obliczeń ilościowych. szeregują swoje odpowiedzi według stopnia ważności.c. gdy odpowiadając na zadane im pytania. że jednym z ważniejszych jest podział skalowań według tego. Ad a. którzy nawiązując do prawa Ernsta H. d) dokonuje się wyboru matrycy (miary). Jest to zatem swego rodzaju technika pomiaru. które umożliwia pewnym właściwościom interesujących nas przedmiotów przyporządkować wartości. Peter Atteslander5 uważa. aby tworzyły continuum.5. umożliwiającej takie ułożenie danych w sposób uporządkowany. Stąd też wynika trudność ich klasyfikacji. W podręcznikach poświęconych metodologii badań społecznych podaje się różne sposoby skalowania. z występowania zgodności — przynajmniej pod pewnym względem — między różnymi przedmiotami a ich modelami. Badający. że właściwości przedmiotów można uporządkować i oznakować wynika m. Obecnie przeświadczenie o tym. . przy której pomocy zmierzamy do ilościowego uchwycenia jakościowych aspektów badanych zjawisk. liczby lub inne symbole w celu kreślonego uporządkowania badanych stanów rzeczy i wyrażenia tego w sposób liczbowy lub wartościowy. Natomiast w naukach społecznych są one stosowane od około pół wieku. 160 W naukach przyrodniczych tego rodzaju techniki pomiaru są od dawna stosowane i posługiwanie się wyskalowanymi instrumentami pomiarowymi jest powszechnym zjawiskiem. czyli pewien ciągły zbiór dowolnej liczby elementów przechodzących jeden w drugi.1. Fechnera4 starali się w sposób matematyczny ująć zachowania ludzkie. Porządek skalowania jest zazwyczaj następujący: a) dokonuje się wyboru stosownych danych. Sortowanie kart perforowanych za pomocą elektronicznych sorterów lub tabulatorów. porządkując zebrany materiał. 10. czy są one dziełem: a) respondentów czy też b) badającego.

trochę ciepłą (2) itd. B = 40 cm i C = 60 cm.Dotychczasowy rozwój prób zmierzających do liczbowego wyrażenia współzależności rozmaitych faktów czy procesów społecznych doprowadził do pojawienia się wielu mniej lub bardziej skomplikowanych sposobów skalowania. Jeżeli wyróżnionym kolorom w badanym przedmiocie podporządkujemy liczby porządkowe. jaki z nich jest większy lub mniejszy od pozostałych. jeżeli mamy np. Ad 4. Stąd też. 3) interwałowe (interval scalę). to uzyskamy np. w drugim: 20°C. inne = 4. a ponadto pozwala stwierdzić. 2) porządkowe (ordinal scalę). to przyjmując. większe lub równe od czegoś innego. że 1 metr = 100 — 0 cm możemy stwierdzić. jaką uznamy za chłodną (1). 4) ilorazowe (ratio scalę). Ad 2. iż pręt C jest trzy razy dłuższy niż A. trzy pręty o różnej długości: A = 20 cm. niebieski = 3. bez możliwości wszakże stwierdzenia — o ile mniejsze albo większe. w której użyte liczby sapo prostu tylko symbolem nazw poszczególnych kolorów. Ze względu na stopień dokładności pomiaru można wyróżnić cztery podstawowe typy skal: 1) nominalne (nominał scalę). a w trzecim: 10°C możemy powiedzieć. Otóż posługując się w tym przypadku dowolnym termometrem możemy jego skalę podzielić na część. 4 = gorący. Ustalenie tego o ile dany przedmiot jest mniejszy albo większy od drugiego stanie się wówczas możliwe. W skali ilorazowej. tego rodzaju skalę: zielony = 1. posługujemy się również wartością z e r o w ą. że woda w jednym naczyniu ma 30°C. Skala interwałowa posiada właściwości skali porządkującej. Ad 3. że np. Na tej podstawie będzie można stwierdzić. jaka ma 10°C. ale i mniejsza od 2. Posługując się tego rodzaju skalami możemy jedynie stwierdzić. czerwony = 2. Błędna byłaby natychmiast wypowiedź. część 1 jest nie tylko różna. będącą punktem odniesienia dla badanej wartości. 2 = trochę ciepły. np. oprócz właściwości charakterystycznych dla skali interwałowej. gdy określając poszczególne własności badanych przedmiotów. że przedziały wyróżnionych wartości są równe. Spośród wymienionych skal. np. Skala ma wówczas charakter porządkowy. że woda w pierwszym naczyniu jest trzykrotnie cieplejsza od tej. 161 Ad 1. Stwierdzając jednak. a tym samym odejdziemy od skali wyłącznie porządkowej. jakie są stosowane w naukach społecznych. że coś jest mniejsze. jaką wskazuje. iż różnice między wodą poszczególnych naczyń wynoszą 10°C. ponieważ nie wynika to wcale z tego rodzaju skali. gdy tę skalę uściślimy inną. 1 = chłodny. ukazuje również. najsłabszą jest skała nominalna Stosując wspomnianą skalę przyporządkowujemy przedmiotom liczby w taki sposób. ze względu na wielkość temperatury. 3 = ciepły. aby odzwierciedlały one jedynie izomorficznie zachodzące miedzy tymi przedmiotami stosunki równości i .

na 2) podstawach matematycznych czy matematyczno-staty-stycznych.różności pod względem mierzalnym. 8 i 5. 6. aby stosunki między liczbami odzwierciedlały izomorficznie wszystkie takie stosunki. 1) skal arbitralnych (Willkurłichen Skaleń. że piąty jest trzy razy większy od pierwszego. 3. Do tego rodzaju skal zalicza się np. tzn. a drugi z kolei — od pierwszego. ale ukazywało również stosunek większości. jakie odzwierciedla skala interwałowa. chociaż tak to może się wydawać. Chapina dla mierzenia warstwy społecznej. to wolno 162 nam tylko wnioskować. nawet w odniesieniu do tego samego materiału badawczego. ale że trzeci z nich jest pod względem mierzonym większy od drugiego. Jeżeli jednak w wyniku pomiaru jakichś dwóch przedmiotów za pomocą tej skali zostaną im przyporządkowane dwie dowolne liczby. czystość) ich mieszkań. Nie można natomiast wnioskować na tej podstawie o ich wielkości. 8 pozwalają wnioskować. Posługując się tą skalą przyporządkowujemy przedmiotom liczby tak. chociaż 8 jest większe od 5. Scheucha7. 2.: 2. Widać to wyraźnie. Oznaczając na tej skali przedmioty liczbami np. gdy weźmiemy pod uwagę typologię skalowań zaprezentowaną przez Erwina K. 7. arbitrary scales) wyróżnia się szereg skal opierających się na bardziej zobiektywizowanych przesłankach. że uporządkowane przy jej pomocy przedmioty są: różne. że różnice wielkości są równe. że są one równe. kolejno większe jeden od drugiego i. ponadto jeszcze — zero zostaje przyporządkowane jedynemu przedmiotowi. Zastosowane w niej liczby np. co drugi od pierwszego. Uzyskujemy wówczas praktycznie biorąc zwykłą klasyfikację danych przedmiotów czy faktów— z tą różnicą— że zamiast nazw przyporządkowane zostaną przedmiotom liczby. jaki między nimi występuje. Mierząc za pomocą tej skali. przyporządkowuje się przedmiotom liczby w taki sposób. Nieco większe możliwości stwarza nam „skala porządkująca". 4. w której oprócz tzw. mającemu własność mierzoną w stopniu zerowym6. Nie należy jednak na ich podstawie wnioskować. Na wysunięcie takich wniosków pozwala dopiero „skala interwałowa". 4 i 6 możemy sądzić. a ściślej biorąc społeczno-ekonomicznego statusu rodzin na podstawie wyposażenia i stanu (porządek. np. aby to przyporządkowanie odzwierciedlało izomorficznie nie tylko stosunki równości i różności. Ad 1. 5. że przedmiot trzeci jest dwa razy większy od pierwszego lub. Wymienione skale nie wyczerpują wszystkich możliwych. że są to przedmioty nie tylko różne. Nie można atoli wnioskować na tej podstawie. skalę Emory Bogardusa dla ustalenia dystansu społecznego i skalę Stuarta F. jakie są stosowane w naukach społecznych. Są one dziełem poszczególnych badaczy i opierają się na dowolnych kryteriach. biorąc pod uwagę wymienione liczby. Na wysnuwanie wniosków dotyczących stosunków wielokrotności miedzy mierzonymi przedmiotami pozwala dopiero najmocniejsza spośród wymienionych skal. czyli „skala ilorazów a". 163 +5 +4 +3 +2 +1 -1 . że trzeci jest tyle samo większy od drugiego.

. mają na skali wyższe pozycje rangowe w porównaniu z tymi osobami. jaki jest stosunek Pana (i) do. że w idealnym przypadku wszystkie osoby.. że — przy optymalnej sytuacji — na podstawie ustalonej punktacji można odtworzyć odpowiedzi na zadane pytania. stosowaną m. licząc od najwyższej pozycji oznaczonej +5. która została opracowana przez Louisa Guttmana w latach czterdziestych.. jak np.in.". Proszę określić na tej skali... które odpowiadały pozytywnie na dane pytanie. jeden z bliskich współpracowników Guttmana — porządkuje zbiór wypowiedzi w taki sposób. Lazarsfelda (latent structure anylysis). określenie continuum.. następujące sposoby skalowania. a następnie zapytanie ich o pozycję każdego z tych bodźców na danym continuum.. w kolejności —jak twierdzi — historycznej.. Czym jest skalogram? Otóż jest to technika analizy danych jakościowych. skalę intensywności.in. którego najprostszym przykładem jest zaprezentowanie arbitrom dwóch bodźców. w takiej. Jednak w praktyce ideał taki jest rzadko w pełni osiągany.. której przykładem jest skala Likerta. b) postępowanie metodą równych interwałów (method of equal appearing intervals) oraz zbliżona do niej... czego sobie Pan (i) najbardziej nie życzą. 164 .-2 -3 -5 Zaliczyłbym do tej kategorii również tzw. w jakiej pojawiały się w praktyce: a) postępowanie metodąporównywania parami (paired comparison). które udzieliły na to samo pytanie odpowiedzi negatywnej. e) postępowanie metodą wyróżniającą (scalę discrimination technique). lepszy. i) skalogram (scalę anylysis) i in... czego sobie najbardziej życzymy—do najniższej -5. d) postępowanie metodą skumulowanych ocen (methods of summated ratings). Wymienia on w tej kategorii m. czy też różne koncepcje wielowymiarowych ska-lowań8. czyli o to. Skalogram —jak na to wskazuje S.. Przyjrzyjmy się nieco bliżej ostatniej spośród wymienionych metod z uwagi na jej szczególną popularność.A. Właściwościąska-logramu jest to. Stouffer. analiza struktury ukrytej Paula F. z jaką łączymy to. przez Instytut Gallupa.. Ad 2. tzn. gorętszy itp. który z nich jest większy. do jakich zalicza różne probabilistyczne modele pomiaru. jakąż kolei łączymy to.. c) metodą dodatkowo ustalonych interwałów (methods of succesive intervals). Skala intensywności uczuć „Na karcie tej znajduje się dziesięć kratek.

3. Otóż jeżeli ktoś odpowie „tak" na pierwsze pytanie. stopnia komfortu mieszkań. zgodnie oczywiście ze zdrowym rozsądkiem. Czy jednak z istnienia łazienki lub prysznicu wynika konieczność doprowadzenia do danego mieszkania bieżącej wody? Podobnie brak takiej zależności między wyposażeniem mieszkania w telefon. Czy masz wzrost ponad 170 cm? Tak. a na drugie „tak". Nie. Są to zatem takie pytania. Jeżeli na pierwsze pytanie odpowie „nie". 2) ponadto używa puder do twarzy. . 2. to konsekwentnie myśląc powinien odpowiedzieć również „tak" na pozostałe. Nie. Czy masz wzrost ponad 180 cm? Tak. Możliwe odpowiedzi na powyższe pytania możemy zestawić w następującej tabelce.Przy tworzeniu skalogramu posługujemy się pytaniami posiadającymi własności komulatywne oraz stwarzające szanse odtwarzalności ich treści. posługując się pytaniami dotyczącymi następujących danych odnośnie wyposażenia: 1) doprowadzona bieżąca woda. Tym bardziej. Nie. chociaż z nim wiąże się najwyższy jego standard. dla ustalenia skali używania kosmetyków przez kobiety. 5) telefon. 4) łazienka lub prysznic. Szereg rangowy odpowiadających Stopień skali Odpowiedział „nie" na pytania 1 1234 3210 X 2 XX 3 xxx 1 xxx 2 XX Odpowiedział „tak" na pytania 3 X Metodę tę próbowano zastosować we Francji do ustalania np. przyjmując następujące wskaźniki: 1) używa lakieru do paznokci. 165 Natomiast w badaniach prowadzonych w RFN posłużono się tą metodą np. Czy masz wzrost ponad 160 cm? Tak. 2) WC. Zakładano przy tym trafnie. 3) bieżąca gorąca woda. to i na trzecie powinien odpowiedzieć „tak". to musi poniekąd odpowiedzieć „tak" na pozostałe. to na pewno ma wodę bieżącą. że jeżeli ktoś ma w mieszkaniu WC. które powodują że jeżeli ktoś odpowiedział „tak" na pierwsze z nich. którą nazywa się właśnie skalogramem9. jeżeli ma łazienkę. Zobaczmy to na przykładzie hipotetycznej skali wzrostu złożonej z odpowiedzi na następujące trzy pytania: 1.

to na tej podstawie można wysnuć wniosek o jego małym zainteresowaniu lekturą książek i postawić pytanie: czy i w jakim stopniu jego niechęć do nauki jest skorelowana z negatywnym stosunkiem do książek. wyniki badań jakiegoś respondenta świadczą o jego niechęci do nauki. które są przedmiotem badań. Otóż interesująca nas przydatność zależy od tego. a . Problem przydatności poznawczej skal łączy się więc z ich wartością naukową która może być oczywiście różna. Proponowany w tym przypadku stopień ważności nie daje szans na pewne rozstrzygnięcie. 2) poprzez odwołanie się do badań grup respondentów. którzy odwołując się do swojej wiedzy i doświadczenia orzekają o przydatności skali. skalą zdrowia psychicznego — w grupie obejmującej pacjentów szpitala psychiatrycznego. to wówczas uważa się daną skalę za właściwą. pudru do twarzy nie wynika wcale. Trzeba wówczas jednak rozpatrzyć następujące możliwości: jeżeli hipoteza zostanie sfalsyfikowana.Trafność tą sprawdza się w następujący sposób: 1) przy pomocy ekspertów. a tym samym są rzeczywiście rzetelnym narzędziem pomiaru. iż musi używać również soli do kąpieli czy wody kolońskiej10. 166 4) przez odwołanie się do teoretycznych ustaleń trafności danej skali. Z faktu. tym bardziej negatywna postawa wobec racjonalistów" i zbudujemy skalę fundamentalizmu religijnego oraz skalę postaw wobec racjonalistów — to porównując następnie wyniki obu można zobaczyć czy sprawdza się przyjęta hipoteza. Obie te skale nie są więc tak idealne. „grupy normalnej" i jeśli stwierdzi się występowanie istotnej różnicy między tymi dwoma średnimi. która doprowadziła do jej uchwycenia. 4) sole do kąpieli. Na zakończenie rozważań dotyczących skalowania nieco miejsca poświęcimy problemowi przydatności poznawczej skali. to — albo hipoteza była fałszywa. Otóż jeśli przyjmiemy taką hipotezę: „im większa skłonność do fundamentalizmu religijnego. 7) pastę do zębów i mydło. w zależności od ich trafności w mierzeniu danych zjawisk. albo hipoteza była prawdziwa. Jeśli np. jak omówiona wcześniej skala wzrostu. Stwierdzając występowanie silnej korelacji można uznać trafność skali. np. 5) wodę kolońskaj 6) krem. że ktoś używa np. 3) poprzez wysuwanie wniosku prognostycznegoz dotychczasowych wyników badań. czy i w jakim stopniu ukazują one istnienie związków ilościowo-jakościowych. a skale poprawne. Następnie porównuje się średnią wyników takiej grupy ze średnią tzw.3) perfumy. które charakteryzują się wysokim albo niskim natężeniem cechy będącej przedmiotem pomiaru. Wskazuje to niewątpliwie na trudności związane z konstrukcją sensownych skalogramów oraz z ich stosowaniem w praktyce badawczej.

jak dalece różnią się poszczególne załogi ze względu na wymienione w tej tabelce relacje. z tego powodu. że i skale są trafne". Dla ilustracji zamieścimy tu tabelkę z własnych badań.2. a mężczyźni wśród pracowników umysłowych.1) do przeprowadzenia analizy ilościowej konieczna jest także konstrukcja różnych tabel statystycznych.i wielowymiarowymi. m.10.4 167 W celu uchwycenia wzajemnych związków między zmiennymi.któraś ze skal bądź też obie skale okazały się nietrafne. kobiety charakter zatrudnienia Ogółem fizyczni umysłowi „X 1" „XT „XT 100 mkmkmk 78 66 68 46 72 82 22 34 32 54 28 18 100 100 100 100 100 Rozbicie procentowe pracowników ze względu na 20. Tytułem przykładu wymieńmy tabelkę obrazującą strukturę zatrudnionych w dowolnym zakładzie pracy według płci: Pracownicy zakładu (w %) mężczyźni 79. przy czym najbardziej zdecydowana jest ta przewaga w „X2". 10. Ponadto wypada tez zauważyć. a kobiety wśród pracowników umysłowych. W dwóch przedsiębiorstwach „Xl" i „X2" mężczyźni przeważają w grupie pracowników fizycznych. . związane ze wstępnymi opracowaniami ilościowymi zebranego materiału badawczego. że często pomiędzy postawami i zachowaniami ludzi brak jednoznacznych i bezpośrednich korelacji.6 kobiety ogółem 100 Już pierwszy rzut oka pozwala stwierdzić. Na podstawie analizy ilościowej można ustalić istnienie zarówno związków przyczynowych. że dotychczasowe efekty poznawcze badań opartych na rozmaitych skalach są raczej skromne12. konieczne jest posłużenie się również tabelami dwu.jak też wyliczyć szereg wskaźników korelacji. Przedstawione sposoby uzasadniania trafności skal ukazują nader przekonywająco. ANALIZA ILOŚCIOWA Oprócz omówionych wcześniej czynności przygotowawczych (zob. to świadczy również o tym.in. Pomimo tego nie należy oczywiście zniechęcać się do posługiwania się skalami w badaniach zjawisk społecznych. Natomiast w „X3" spotykamy się z sytuacją odwrotną: kobiety przeważają wśród pracowników fizycznych. jakie wyróżniamy w podjętych badaniach. na które nanosi się liczby bezwzględne albo względne. Tym samym trafność skal nie zostaje potwierdzona. Najprostszą postacią wspomnianych konstrukcji porządkujących są tabele ukazujące jednowymiarowy rozkład częstotliwości dostarczając informacji o charakterze opisowym. jak bardzo trudno dokonywać rzetelnych pomiarów zjawisk społecznych. Jeśli natomiast hipoteza zostanie zweryfikowana. ukazującą jak przedstawia się struktura płci i charakteru zatrudnienia w trzech spośród badanych przedsiębiorstw: Przedsiębiorstwo Mężczyźni.Trzeba także poszukiwać nowych skal umożliwiających mierzenie interesujących nas zjawisk oraz sposobów sprawdzania trafności stosowanych skal.

którzy: silne słabe razem 400* 200^ -^100 "^300 500 500 Uczucie bezsilności Od lat nie awansowali W ostatnim czasie awansowali Razem 600 400 1000 ..Do ważniejszych form związków przyczynowych zalicza się: 1) jednoprzyczynowe związki typu: X określa Y. U osobników. a 40% słabego uczucia bezsilności społecznej. co symbolicznie wyrażamy: X ~> Y. krzyżówka. Jeżeli warunki (1) i (2) są spełnione. czyli x -> y -> z. że 60% spośród badanych doznaje silnego. to wówczas można uznać. czyli: (X ¦ Y) -» Z. to wówczas będzie można obie te zmienne uznać za determinanty przy następującym układzie13: (1) XY-> Z. Zakładamy np. które dotyczyły pracowników umysłowych stwierdzono. Najprostszym sposobem wykrywania jednoprzyczynowy eh związków w dwuwymiarowej tabeli jest tzw. to brak również Y. że X determinuje Y. (3) X v -Y-> -Z. a u tych. 2) wieloprzyczynowe związki typu: X i Y określają Z. Powyższe założenia możemy sprawdzić poniekąd optycznie za pomocą właśnie krzyżówki na dwuwymiarowej tabeli z liczbami bezwzględnymi14: Pracownicy zakładu X. 168 Każdy związek przyczynowy ma charakter deterministyczny przy następującym układzie: (1) zmienna A" powoduje Y czyli X —» Y. którzy ostatnio awansowali — słabe. 3) łańcuchprzyczynowo-skutkowy: X powoduje Y. (2) -X v y-> -Z. co ukażemy na przykładzie. Natomiast wieloprzyczynowy związek (przy istnieniu dwóch niezależnych zmiennych) lub trój członowy łańcuch przyczynowy można wykryć na podstawie analizy trójwymiarowej tabeli. Otóż jednoprzyczynowy związek można ustalić na podstawie analizy dwuwymiarowej tabeli. spowoduje Z. którzy od dłuższego czasu nie awansowali odczucie to było silne. W badaniach. czyli: -X -* -Y. że natężenie tego odczucia jest kształtowane przez karierę zawodową badanych. (2) jeśli Xnie występuje. Jeżeli dwie zmienne niezależne X i Y powodują wspólnie Z.

...... d......... detto.......................... 28 21 12 13 I V U IV III 12 13 17 3 11 12 6 8 2 1 75482 . d.............. zle stosunki w brygadzie........ c............. 169 Oznaczenie wartości wyróżnionych przyczyn przez badanych Kolejność 1 2 3 4 5 N Ocena respondentów przyczyn zlej pracy w „X1" a................... detto.... zla organizacja pracy........ inne................................. detto.................. delto............................ czyli korelacji możemy ustalić także przez pewne wyliczenia......... 24 12 8 12 5 243 130 153 197 110 I IV III II V b.................. Ilustrujemy to przykładem z własnych badań dotyczących przyczyn złej pracy w trzech różnych zakładach („X 1"..................... według opinii ich pracowników..........W nieco bardziej złożony sposób założenie to można sprawdzić wyliczając wskaźniki chi-kwadrat.......... 55 243 80 210 144 166 b........................... 17 10 11 15 11 15 8 17 20 7 43979 232 Ocena respondentów przyczyn zlej pracy w „X3" a.... posługując się odpowiednimi tabelami.............. Istnienie wzajemnych związków. d.............. c..................... Ocena respondentów przyczyn zlej pracy w „X 2" a..................... napięte normy................... detto....... detto........... detto...... „X 2" i „X 3")........ e... detto................................... 46 21 25 22 22 22 24 23 10 15 16 11 14 15 17 8 9 11 17 19 3 6 13 20 7 385 258 294 249 266 I III II IV V b........................... Uzyskane odpowiedzi zestawiamy w tabeli na stronie następnej. brak zrozumienia ze strony samych pracowników............ c..... e.............................................. detto........

243 130 153 197 110 243 80 210 144 166 871 468 657 Ń 385 258 294 249 266 Ze względu na dość znaczne rozbieżności liczbowe wspomnianych współczynników sięgające około 50% oraz z uwagi na małą liczbę przedsiębiorstw badanych nie wyliczam wartości średnich tych współczynników... (Punkty wyliczone w przedostatniej kolumnie uzyskano w następujący sposób: wartość kolumny 1 została pomnożona przez n = 5 (n = ilość kolumn).. a same wartości liczbowe współczynników — jako amplitudę tych wahań..... 170 Otóż współczynniki korelacji wprowadziłem za pomocą następującej transformacji: Jeżeli przez N(m) oznaczymy współczynnik korelacji odpowiedzi na w-te pytanie badanych w przedsiębiorstwie „A"' (m — kolejny numer pytania m = 1 2. Każdą amplitudę przedstawiam graficznie w postaci Wektora... k. że rozrzut wartości współczynników traktuję jako swego rodzaju wahania (oscylacje) odpowiedzi.. wartość kolumny 2 przez n — 1... Wartość współczynników wyliczonych ze wzoru (1) zawiera właśnie poniższa tabela. Przy zastosowaniu powyższego sposobu obliczenia punktów o kolejności danej odpowiedzi decyduje oprócz ich ilości również wskazana przez respondentów ważność).... następnej przez n — 2 itd... Superpozycja współczynników (odpowiedzi) jest wypadkową uzyskaną za pomocą geometrycznego dodawania wspomnianych amplitud.. W celu przeprowadzenia matematycznej interpretacji zestawionych w powyższej tabeli współczynników korelacyjnych dla wyróżnionego zjawiska konieczne jest ich zestawienie zbiorcze: Pytania Ilość punktów w badanych przedsiębiorstwach „N1" *. detto.Ogólna ilość punktów jest sumą iloczynów poszczególnych kolumn danej własności. Zamiast tego dokonuję operacji superpozycji tych współczynników pojętej w ten sposób. k— określa ilość pytań (przyczyn)... 171 .. 3) to: j\rr=l<*-i)-»M gdzie <1} i — określa stopień ważności przyczyny (czyli hierarchię).. Przedstawiony powyżej sposób obliczania współczynników korelacyjnych dla odzwierciedlenia zarówno ilości uzyskanych odpowiedzi na postawione pytania.e.. x — numer przedsiębiorstwa x= 1.. n(m> — określa ilość uzyskanych odpowiedzi na te pytania..-.... 2.... które wymieniają badani.. abcde 590 542 „JV2" „Nr Ń2 *. jak i hierarchii przyczyn badanego zjawiska wymagają bardziej precyzyjnego wyrażania przy interpretacji matematycznej.

4 1. Posłużmy się dla jego ukazania takimi oto obliczeniami.0 6. tym wyższy stopień ważności danej przyczyny.3 0.4 0.4 4 15.0 0. 21d. gdzie: N = YŃ* (2) x=\ podaje wartości liczbowe superpozycji współczynników.1 1. „AT H Przeds.7 — 0.7 3. „AT H Przeds.2 4.7 Oznaczenia używane w obliczeniach: .4 2 2.Ukazuje to poniższy wykres stanowiący przedstawienie graficzne superpozycji współczynników korelacji uzyskanych dla poszczególnych pytań we wszystkich przedsiębiorstwach.3 60.2 11.3 od 1001 do 1500 3 6.0 0. z uwzględnieniem kategorii płci.6 4. w których chodziło o ustalenie współczynnika korelacji dla zależności wysokości zarobków od wykształcenia.0 1. 172 Tabela korelacji wysokości zarobków i wykształcenia dla „X 1" (mężczyźni): do 1000 powyżej 3500 H. Można również zastosować inny sposób obliczania współczynników korelacji.0 od 1501-do 2000 od 2001 do 2500 Niepełne średnie Średnie 3 — Niepełne wyższe Wyższe 5 n. 1 Podstawowe 1 2 0. „AT pytanie Wykres ten przedstawia krzywą superpozycji współczynników korelacji w skali 1 : 10 tab.9 0.3 12 79.2 44.1 — 2. A 10-'N 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 ~1 Przeds. Wartości superpozycji N spełniają rolę analogiczną do roli wartości średnich.3 1. zatem z kształtu wykresu można wyprowadzić odpowiednie wnioski ogólne dotyczące ustaleń hierarchii ważności przyczyn determinujących według opinii badanych dane zjawisko: im wyższa wartość superpozycji.6 5 38.7 — — 18.4 4 — 9.2 1. — 0.

V n x.4 y. 60.3 18.6 6.1 1.5.4 173 .6 ¦ 16 = 713. 1 2 3 4 5 ".0 „ l'L»iyf -2 oy = + V n ".x. i 2 3 4 5 n.7 9.f i 7 — wartości średnie kolumn i wierszy.0 11.4 44.6 178. JZsŚ.2 11.6 ax ¦¦ N 0^ = 0.6 ]L"*.9=107.y.3 • 16= 20.3 • 4 = 37.9 1077. ax ay — odchyłki kwadratowe od wartości średnich.4 \s n>y^ n.9 258.7 -y 9.9 i____ ?58 9 .2 79.4 79. 0.0 «. r — współczynnik korelacji y = l.9=165.0 4.x.2 18. *=3.2 2 "l Xi 0.3 2.0 6.56 -12.4. 60.9.0 • 4= 16.96 = 0."'*&> ~*? = l'3 /2>.9 1.0 284.8 2.2 _2 ax = J^ ' ' -x-.2 • 25 = 55./. 60.6 55.>-*..7 1 = 0.0 8.0 ¦ 1 = 60.7 5.96 = 13.0 35.2 Cxy = ~X "*. -x2 = I2ZZiL12.0 4.y/ =541.7 18. 0.0 11.4 44.1 119..77 79. Cxy — kowariancja.6 32.4 ¦ 25= 160.

a/=lf^T- = ^f~2'25 = 1'76; c„ r=1,3 :1 crx ery 1,1

^ = V^ = U2

W powyższym przypadku uzyskano współczynnik korelacji = 1, z czego można wnosić, że zachodzi tu bardzo ścisła korelacja między wysokością zarobków a wykształceniem i to nawet funkcyjna zależność liniowa. Tabela korelacji wysokości zarobków i wykształcenia dla „X 1" (kobiety): V ^-\c do 1000 2001 do 2500 powyżej 3500 n, 1 Podstawowe 1 2 1,9 2 4 6,2 3 6,1 0,1 0,3 9,2 4 8,9 0,1 0,2 0,5 3,2 od 1001 do 1500 5 2,1 0,5 0,4 0,5 20,6 0,4 19,0 0,2 od 1501 do 2000 od

Niepełne średnie Średnie 3 -

Niepełne wyższe Wyższe 5 ", 7 = 2,6; J = l,2 2,0

IJnXiyrxiyi = 7l,3 174 C„ = ^2>*„ •*,;>,-J-37=.3,40-3,12 = 0,28 x, 1 2 3 4 5 «. 2,0 6,2 9,2 3,2 0 n,x, 2,0 12,4 27,6 12,8 0 *,*', 2,0 ¦ 1 = 2,0 6,2 4 = 24,8

9,2 ¦ 9= 82,8 3,2 ¦ 16= 51,2 0

20,6 yl 1 2 3 4 5 m, 19,0 0,2 0,5 0,4 0,5 20,6

54,8 n/y, 19,6 0,4 1,5 1,6 2,5 25,0

160,8 »,y, 19,0 • 1 = 19,0 0,2 ¦ 4 = 0,8 0,5 9= 4,5

0,4 16 = 6,4 0,5 ¦ 25 = 12,5 43,2

\y,njxj _2 ax =,r" ' ' -s N ay = Zw? TT2 N 160,8 CTX2=i2^_1>44 = 7j8_1)44 = 6)36; o-x = V°\36=2,6 20,6 ay 2 ai^-6,76 = 2,1-6,76 = -4,66; 20,6 C, _^_= 0,28 028 ^^ ery = yf4^6 = 2,15

twory 2,6 (-2,15) -5,6 Jak widać z powyższego, w przypadku kobiet można mówić o niezależności wysokości zarobków od wykształcenia, ponieważ współczynnik korelacji różni się znikomo od zera. 175 Bardziej szczegółowe wskazania dotyczące ilościowej analizy zawierają podręczniki poświęcone statystyce, zwłaszcza te, które podejmują problemy zastosowania statystyki do badań zjawisk społecznych. 10.3. ANALIZA JAKOŚCIOWA

Najogólniej biorąc o analizie jakościowej materiałów badawczych można mówić co najmniej w dwóch znaczeniach:

a) jako o dopełnieniu analizy ilościowej biorąc pod uwagę ten fakt, że każdej ilości odpowiada zawsze określona jakość; b) jako o względnie niezależnej od stanów ilościowych analizie tych spośród zebranych materiałów badawczych, jakie nie nadają się do analizy ilościowej, m.in. z uwagi np. na brak odpowiednich metod lub technik, a które mogą być źródłem interesujących informacji o rozmaitych faktach społecznych. Ad a. W klasycznych ujęciach kategorie „ilość" i „jakość" określa się następująco: 1) Jakość" — to całokształt cech, które wskazują na to, czym dana rzecz jest; „ilość" — to całokształt cech, wskazujących na jej rozmiary: 2) Jakość" —jest zbiorem cech istotnych, czyli koniecznych; „ilość" natomiast — jest zbiorem cech nieistotnych, tzn. przypadkowych; 3) „jakość" — to coś, czego nie da się wyrazić za pomocą liczby i jednostki odpowiedniego układu miar; a „ilość" — to jest to, co można wyrazić w postaci liczbowej. Wymienione określenia „ilości" i Jakości" w ostatecznym rachunku sugerują zasadność absolutnie rozumianego, dychotomicznego podziału cech na mierzalne i niemierzal-n e, przy czym właściwość mierzalności jest z góry przypisywana jednym cechom, innym zaś nie. Tymczasem historia nauki wskazuje na to, że podział ten nie daje się utrzymać w sposób tak ścisły, ponieważ to, co ongiś wydawało się niemierzalne, przy odpowiednim rozwoju nauki i techniki, a w tej mierze i aparatury badawczej, staje się przynajmniej w jakimś stopniu mierzalne. Dowolny przedmiot możemy zatem opisać zawsze jako zespół jego cech (predykatów). Mnogość cech danego przedmiotu jest więc jego jakościową określonością, czyli krótko mówiąc: Jakością", a mnogość parametrów liczbowych, wyrażających intensywność istniejących cech —jest z kolei jego określonością ilościową— czyli tzw. „ilością". Przyjmując powyższe rozumienie omawianych właściwości uważam, że nie może istnieć taki przedmiot badań empirycznych, który byłby określony tylko 176 jakościowo czy też tylko ilościowo. Zauważmy przy tym, że rozdział kategorii „ilość" od Jakości" jest możliwy, ale jedynie w płaszczyźnie metodologicznej. Natomiast na płaszczyźnie ontologicznej i poznawczej obie te kategorie są zawsze współzależne. Pozbawione wartości poznawczej są zarówno wszelkie określania cechy przedmiotów jako wyłącznie zespołu cech jakościowych bez podania, w jakiej mierze są one w przedmiocie realizowane, jak i określenia przedmiotów jako wyłącznie zespołów parametrów liczbowych, jeśli nie wskaże się, jakich cech one dotyczą. Jest to jedna strona związku wzajemnego między „ilością" a Jakością". Druga strona tej zależności przejawia się w tym, że dla wszystkich przedmiotów materialnych istnieją tylko skończone rozpiętości (zakresy) parametrów liczbowych określających intensywność poszczególnych cech. Dla każdej cechy dowolnego przedmiotu materialnego można wskazać skończone i różne od zera liczby kh Kh które wyznaczają granice zmienności parametru tej cechy i stanowią odpowiednio dolny i górny kres intensywności cechy. W tak określonym przedziale realizuje się związek wzajemny między daną cechą przedmiotu a jej

lecz również i ekstencjonal-n y c h znaczeń badanych znaków słownych użytych w danym dokumencie. np. zaangażowaniach uczuciowych itp. nieskategoryzowane wywiady. zarówno materialnymi. należałoby jeszcze wskazać na możliwość wykorzystywania w odniesieniu do dokumentu — w ścisłym tego słowa znaczeniu — zasad semiotyki. czyli to zjawisko. w tym ostatnim z wyróżnionych znaczeń stosujemy: 1) do badań wszelkich dokumentów. i na wysnuwaniu na tej podstawie wniosków o istniejących preferencjach. istniejące współzależności ilościowo-jakościowe w poszczególnych przedmiotach i zjawiskach itp. jak i niematerialnymi (np. b) syntaktykę — tzn. Niemniej przydatne w tego rodzaju analizie jest także odwoływanie się do zasad socjolingwistyki. poprzez niekontrolowaną obserwację. jakie mogą być przedmiotem zainteresowania nauk społecznych oraz 2) do wydobycia z danych. które jest określone jako jedność i różność „ilości " i Jakości" danej cechy. naukę o składni znaków słownych i wzajemnych wpływach tych znaków na ich znaczenie oraz 177 c) pragmatykę. przymiotników itp. . Jak wiadomo. Analizę jakościową. uwarunkowań sytuacyjnych i kulturowych zebranych materiałów. zjawiskach. polegająca na badaniu tekstów ze względu na częstotliwość zawartych w nich słów. zaangażowań i opcji twórców tekstów poddawanych analizie. zajmującej się badaniem relacji między wyrażeniami danego języka a oznaczanymi przez nie tworami. dokumenty osobiste itp. różnymi ideami). np. do jakich nie można dojść w inny sposób. pomijanie pewnych słów czy też szczególnie częste używanie innych może być wskaźnikiem określonych postaw. (zob. czyli naukę o relacjach między znakami słownymi a osobami posługującymi się nimi.8. czyli nauk o znakach. tendencjach. aspekty. w której obrębie wyróżnia się: a) semantykę — czyli naukę o znaczeniowej stronie języka.2). Ad b.wypowiadającymi się a słuchaczami danych wypowiedzi.intensywnością. (1) Oprócz zasad stosowanych do badań dokumentów. Biorąc powyższe pod uwagę. rzeczowników. analizę jakościową możemy więc stosować w celu wzbogacenia wniosków uzyskanych na podstawie analizy ilościowej — nowymi wnioskami — wykorzystując zwłaszcza te materiały badawcze. interpretatorami itp. analizując więc ich historyczne i społeczne determinanty. czyli do dziedziny socjologii zajmującej się społecznymi uwarunkowaniami kształtowania się języków naturalnych oraz ich rolę w tworzeniu stosunków międzyludzkich. jakie możemy poddać badaniom ilościowym. Ponadto przy analizie jakościowej korzysta się także z badań. sposoby pozwalające na osiągnięcie interesujących nas informacji. jakie uzyskano np. Przy omawianej analizie bywa również stosowana statystyka lingwistyczna. Wykorzystując do wspomnianej analizy zasady semiotyki można dojść nie tylko do ustalania intencjonalnych.

Zauważmy. 4. ich zasadność i ważność. że jest to zróżnicowane postępowanie. 6. wyróżnić także: . Dzieje się tak dlatego. Analiza danych. jak też np. związane z badanym problemem. Przyjrzenie się tym materiałom w celu stwierdzenia czy i w jakim stopniu odpowiadają zamierzeniom badawczym oraz na ile mogą być przydatne dla rozwiązania danego problemu. Sprawdzenie zasadności oraz ważności wniosków i hipotez. a które ponadto są nieosiągalne poprzez analizę ilościową15.Jak widać z powyższego przy analizie omawianego rodzaju staramy się — nawiązując do różnych nauk — wydobywać z zebranych materiałów badawczych wszystkie istotne treści. Najogólniej biorąc można powiedzieć. Oprócz omówionych rodzajów analiz — możemy — ze względu na stopień złożoności tego rodzaju działań. polega po prostu na wydobywaniu wszelkich informacji. ponieważ — w szerokim znaczeniu — możemy mówić poniekąd o analizach różnego rodzaju.. W analizie jakościowej możemy wyróżnić następujące etapy: 1. pierwsze strony czołowych dzienników z lat. Opracowanie systemu kategorii na podstawie wstępnych badań danego materiału. Podsumowanie wyników analizy jakościowej. 3. że termin „analiza" jest stosowany dość szeroko w różnych przedsięwzięciach badawczych. które będą podstawą zamierzonej analizy. 2.Wchodzi tu w grę ustalenie na ile dane wnioski lub hipotezy są uzasadnione w świetle logiki i istniejących teorii dotyczących badanych zjawisk oraz stwierdzenie 178 czy i o ile są one jeszcze aktualne albo mogą stać się przydatne w przyszłości.. (np. Na podstawie dotychczasowych rozważań nasuwa się pytanie: na czym polega zatem analiza danych. jakie są w nich zawarte i mogą być przydatne do udzielenia odpowiedzi na interesujące nas tematy związane z podjętymi badaniami. jakie umożliwia znalezienie odpowiedzi w zebranych danych na pytania.. ukazujące ustalone rezultaty. jakie są w nich zawarte i nie zawsze dostrzegalne na pierwszy rzut oka. jakie wynikają z przygotowanego do analizy materiału badawczego. Formułowanie wniosków i ewentualnych hipotez...).protokoły z wywiadów nieskategoryzowanych. nie tylko takich. a także przydatność teoretyczną (poznawczą) i praktyczną. 5. biorąc pod uwagę choćby możliwość wyróżnienia omówionych wcześniej rodzajów analiz. określonych zarówno charakterem badań. w ścisłym tego słowa znaczeniu. specyfiką stosowanych metod przy zbieraniu danych. nagrane na taśmie magnetofonowej wypowiedzi uczestników dyskusji panelowej. itp. teksty kabaretów studenckich z lat. Dokładne określenie rodzaju badanych materiałów. o jakich wspominałem powyżej. jakie zostały zebrane poprzez określone badania? Odpowiedź na to pytanie nie jest prosta.

a także przy badaniach porównawczych. d. 5) wykrywania głębiej tkwiących związków dla ustalenia bardziej ukrytych zależności. c) ponadto możemy wymienić jeszcze używanie tego terminu dla określenia takich rodzajów procedur badawczych. Prezentacja wyników ilościowych i jakościowych. Określenie przedmiotu badań.: krótkie omówienie planu badań. jak np. b) bardziej złożone rodzaje analiz mają wówczas miejsce. Należy również pamiętać o tym. Wnioski wynikające z badań: chodzi tu zarówno o wnioski poznawcze. jakie stały się punktem wyjścia przedsięwzięcia badawczego. jak też praktyczne. w tym także problemów społecznych w ścisłym tego słowa znaczeniu. występujące trudności w realizacji badań i sposoby ich przezwyciężania. czyli możliwie krótkie omówienie problemów. Charakterystyka procesu badań. b. 4) poszukiwania nowych stosunków wśród zebranych danych. 179 10.in. jaki jest stopień prawdopodobieństwa uzyskanych twierdzeń oraz czy i jakie nowe fakty stwierdzono w czasie badań.a) analizę opisową. wykresów itp. a więc rozszerzające dotychczasową wiedzę. 6) poszukiwania wśród zaobserwowanych relacji przyczynowych zależności. c. 3) oceny znaczenia zaobserwowanych różnic i stosunków między danymi.4. wykazanie tego.. inspirujące nowe hipotezy oraz kierunki badań itp. jakie hipotezy zostały zweryfikowane. wyróżnione zmienne. które powinno zawierać co najmniej następujące punkty: a. : 1) statystycznego sprawdzania istnienia różnorodnych relacji pomiędzy zebranymi danymi. metod i hipotez badawczych. SPRAWOZDANIE Z BADAN Końcowym rezultatem przedsięwzięcia badawczego jest opracowanie sprawozdania charakteryzującego ten proces i jego wyniki. w której powinny znaleźć się m. Im krótsze — . 7) uogólnienia i przewidywania dokonywane na podstawie posiadanych danych16. 2) charakterystyki form istniejących relacji w obrębie zebranych danych. Jej celem jest prezentacja danych w sposób możliwie prosty i dostępny. tzn. określenie badanej populacji. jaką rozpoczyna się od standaryzacji danych i od ich porządkowania za pomocą tabel statystycznych. gdy dążymy do ustalenia zależności przyczynowych albo przypadkowych. czyli ukazujące możliwość i celowość zastosowań rezultatów badań do rozwiązywania rozmaitych problemów. że sprawozdanie z badań — nazywane niekiedy „raportem z badań" — powinno być napisane tak właśnie jak dobry raport. w sposób jasny i przejrzysty.

13 R.39. K. Napisanie dobrego sprawozdania z badań nie jest więc sprawą łatwą. Tamże. s. Wybór tekstów. t. Messung gesellschaftlich-politischer Einstellungen mithilfe der RaschSkalierung. Stuttgart. Mayntz. K. Nowak. P. P. 12 Zob. Wakenhut. Dusseldorf 1972. op. s. w: Metody badań socjologicznych. Zehnpfennig. Zarys logiki. Atteslander. jeśli nawet zostało w nim zamieszczone. co jest istotne tonie po prostu w powodzi słów. R. Hubner. w: Studia Socjologiczne. wyd. op. że jego sprawozdanie musi być zrozumiałe nie tylko dla niego.244.39-40.B. Zob. . 3.. Warszawa 1970. op. Methoden der empirische Sozialforschung.Holm.102 inast.cit. op. 8 Bliższe informacje na ten temat zob.83-86. Zob. Probleme der Beschreibung.cit.cit. Warszawa 1980. op. Bern — Stuttgart —Wien 1974. s. s.A. nr 2. że należy w tym przypadku popadać w przesadę i pomijać to. s. 10 Cytuję wg. E. Podstawow kategorie klasyfikacyjne w zakresie zmiennych metry czkowy eh. Scheuch i H. Zob. R. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej. 1974.Ajdukiewicz. Krócej można to tak wyrazić: siła wrażeń rośnie proporcjonalnie do logarytmu podniety. zwłaszcza. Holm. 9 Zob. Daniłowicz. 180 PRZYPISY 6 1 2 Zob..A. P. J. Messung und Prognose. jak zbyt rozwlekłe sprawozdanie. Hubner.cit. Pod red. 5 Zob. Warszawa 1953. co jest istotne. Skalierungsverfahren in der Sozialforschung.. s. 1963.. K. ale także dla każdego potencjalnego czytelnika zainteresowanego zawartą w nim treścią. Nippert. Holm. K. gdy łączy się to z prezentacją danych lub informacji. S. co oczywiście nie znaczy wcale. Stouffer. 274-327. w: Hand-buch der empirischen Sozialforschung. Warszawa 1965. Ponadto piszący powinien być świadom tego.287 i nast.też: S. Skalogram Guttmana. Mayntz. Noelle. Quantifizierung der sozialen Realitat. s. pod red. 3 P. 3a. 7 E. 4 Według prawa Webera-Fechnera wzrostowi natężania się wrażenia w postępie arytmetycznym odpowiada geometryczny wzrost natężenia bodźca. w jakim to. s.240. Metodologia badań socjologicznych. Przydatna jest do tego umiejętność zwięzłego wyrażania swoich spostrzeżeń i myśli oraz poczucia odpowiedzialności za słowo. 11 R. s.cit. T. K. s.: Metody badań socjologicznych. Lutyński. Umfragen in der Massengesellschaft. zawierające różne niedomówienia lub niejasności.306. Hubner. Sianko. rozdziały V i VI oraz R. Wskaźniki metryczne w socjologii. Pawłowski. S. Nowaka.153-154. R. op.247. P. Mayntz. Sztabiński.tym lepsze.. może być również mało przydatne. Zbyt lapidarne sprawozdanie z badań.Konig.cit. P. s.

K. s. 2) fizycznej. J. Uważał więc. poszukujące prawidłowości i „ideograficzne". WYJAŚNIANIE ZJAWISK SPOŁECZNYCH 11.15 Zob. Nauki przyrodnicze zaliczał on do „nomotetycznych". czy wymienione zjawiska są możliwe do wyjaśnienia. a także pozostałych nauk społecznych — różniących się od przyrodniczych — jest dążenie do zrozumienia badanych faktów1. do których nawiążę w dalszej części podjętych rozważań. Koncepcja metodologiczna Droysena wywarła duży wpływ na poglądy Wilhelma Diltheya. druga—do w y -jaśniania. 16 Zob. Zauważmy. Basic Research Methods in Social Science. że celem nauk przyrodniczych jest wyjaśnianie. Z tego też względu ostre przeciwstawianie sobie wymienionych słów nie wydaje się zasadne. a nauki społeczne do „ideograficznych" nauk. Content Analysis. czyli opisowe. 14 11. 3) historycznej. London — California 1980. OKREŚLENIE PROBLEMU Podejmując problemy związane z wyjaśnianiem zjawisk społecznych wypada już na wstępie wspomnieć o sporach dotyczących tego. zaś historii. Spory te pojawiły się w związku z koncepcją metodologiczną. Nawiązując do powyższego podziału starano się wykazać. której autorem był znakomity niemiecki historyk o filozoficznych ambicjach — Johann Gustav Droysen (1808-1884). której autorem był Wilhelm Windelband2. Koncepcja ta w pierwotnej postaci wskazywała na istnienie następujących trzech metod badawczych: 1) filozoficznej. których cele i możliwości są różne. Bowiem każde wyjaśnienie jakiegoś 182 zjawiska przyczynia się przecież do jego zrozumienia. . co zrozumieliśmy. The Art ofEmpirical Inresti-gation. że w tym samym czasie pojawiła się również koncepcja dychotomicznego podziału nauk na „nomotetyczne". The Sagę CommText Series). Późniejsza rewizja tej koncepcji skłoniła go do przyjęcia dychotomicznego poglądu na temat metod badawczych. Krippendorf. An Introduction to Its Methodology. że wyjaśnianie jest celem nauk przyrodniczych.a trzecia do zrozumienia badanych faktów. tzn. natomiast celem nauk społecznych jest dążenie do zrozumienia badanych zjawisk. 5. że w języku potocznym czasowniki „wyjaśniać" i „rozumieć" funkcjonują często komplementarnie. a i zrozumienie czegoś warunkuje poniekąd wyjaśnienie tego. Simon. (Vol. Zdaniem Droysena pierwsza zmierza do poznawania. Przypomnijmy też. N.L.1.York 1969. 334 i nast.

którymi się te nauki zajmują—jak na to wskazuje przekonywająco Georg Henrik v. nie wydaje się również zasadny zaproponowany przez Windelbanda podział nauk. symboli. będące mniej lub bardziej rozwiniętymi hipotezami. jednoznaczne przedstawienie poznanych faktów w ich materialnej lub idealnej strukturze. Uzyskane wnioski. czy też przesłanki do jego wyjaśnienia. schematów itp. które stają się punktem wyjścia dla naszych wniosków o jego genezie.. zjawiskach. aby odmawiać naukom społecznym prawa do wyjaśniania zjawisk. W pierwszym przypadku chodzi po prostu o ustalenie znaczenia słowa. Dlatego też wszelkie naruszenia zasad logiki lub semantyki przy ustalaniu znaczenia danego słowa spowodują. a ściśle biorąc pewnymi opisami. Okazuje się bowiem. jak tylko opisem jest przecież możliwie wyczerpujące. ukazującej charakterystyczne cechy za pomocą słów. tzn. uwarunkowaniach. które mogą stać się dopiero swoistymi przygotowaniami do wyjaśnień. sposobów. a zbiorem zdań wyjaśniających (explanans). co jest wyjaśnianie (exsplanandum). tendencjach itp. Poprzez wyjaśnienia dążymy do uzyskania nie tylko wiedzy typu „know-how". Poprawność wyjaśnienia tego typu jest określona przez logikę. „jak to powstało?" itp. aspektów.in. Znacznie bardziej złożona jest sprawa wyjaśnień poprzez odpowiedzi na pytania drugiego typu. Brak więc dzisiaj po temu racji. ale możliwy jest oczywiście opis bez wyjaśniania. tzn. jakie chcemy wyjaśnić i wówczas wyjaśnienie sprowadza się do podania definicji analitycznej albo syntetycznej danego słowa. co chcemy wyjaśnić. jaki zaznaczają się między nimi a naukami przyrodniczymi — umocnił się pogląd o istnieniu monizmu metodologicznego. konkretnym faktem. Nie ma zatem wyjaśniania tego rodzaju bez określonego opisu. ani też nawiązujące do niego koncepcje. reguły definiowania oraz przez semantykę. Wright4. a tym samym potwierdzamy je albo obalamy. Celem wyjaśnienia jest zatem ukazanie uwarunkowań danego faktu. mechanizmów określających jego przeobrażenia. że odpowiedzi na pytania właśnie tego typu: „co to jest?". Pomimo specyfiki nauk społecznych i różnic. na pytania: 1) „co znaczy słowo. odpowiadając w sposób naukowy. konfrontujemy z badaną rzeczywistością poprzez różne formy praktyki. sąniekiedy tylko bardzo powierzchownymi wyjaśnieniami. 183 Każde wyjaśnienie powinno mieć sobie właściwą strukturę logicz-n ą przejawiającą się w określonej zależności między tym.W świetle rozwoju metodologii. Natomiast naukowe wyjaśnienie — najogólniej biorąc — polega na ukazaniu koniecznych i istotnych współzależności między tym. który był w dużym stopniu wsparty przez osiągnięcia filozofii analitycznej3. udzielane nawet w naukowych kategoriach. podającą mi. lecz również typu„know-that". zgodny z danym poziomem wiedzy. W nauce posługujemy się na ogół słowem „wyjaśnienie" w dwóch znaczeniach. a zaobserwowanymi prawidłowościami i aktualnie uznawanymi na ten temat teoriami... systematycznie uporządkowane. jego ewentualnych tendencji rozwojowych itp. że jego wyjaśnienie będzie wadliwe. „skąd się to wzięło?" itp. przypisujące wyjaśnianie naukom przyrodniczym. Niczym więcej. Opis naukowy jest szczególnym wstępem do naukowego wyjaśniania.?" oraz 2) „co to jest?". przeobrażeniach. Opisując dany fakt stwarzamy sobie podstawy. .

Kiedy mówimy o faktach czy zjawiskach społecznych. Ponadto trzeba być świadomym tego. które doprowadziły do kolejnych. Dotyczy to rozwoju tak przedmiotów. ale także wszystko to..in. cokolwiek wyjaśniamy. tzn. lecz konsekwentnie nauka. co istnieje obiektywnie. wcześniejsze inspirują na ogół późniejsze. zdając sobie wszakże sprawę z tego faktu. pogłębionych wyjaśnień.Wykazując zatem. gdy formujemy wstępne wyjaśnienia. które możemy oczywiście rozpatrywać oddzielnie. zarówno twory 184 materialne. realnie. Odpowiedzi te nawarstwiają się. że mają one charakter komplementarny. że coś jest albo nie jest takie. przybierające niekiedy postać teorii. nowsze. W taki więc sposób rozwija się z wolna. a wyjaśnieniem (W) przedstawić w następujący sposób: 0->W-*Ol->Wl->02-> W2. a tym samym trudnych do wyjaśnienia. który może mieć zarówno progresywny albo regresywny charakter. jak też i idei. jakie chce się wyjaśnić — tym też bardziej skomplikowane pojawiają się odpowiedzi na ich temat. to jednak występują i jawią się w świadomości ludzi. tzn. a tym samym uzyskanie lepszych przesłanek dla następnych prób wyjaśnień. A im bardziej są złożone wytwory przyrody lub społeczne. istniejąc tym samym subiektywnie lub intersubiektywnie. co —jak np. Kolejne wyjaśnienia prowadzą też z czasem do . ukształtowane historycznie w procesie działalności poznawczej człowieka. ponieważ m. że wiele z owych tworów jest nadal w ogóle lub prawie nieznanych. Na takiej oto drodze krok po kroku. Wyjaśniamy zatem wiele bardzo różnych faktów i zjawisk. wskazując na aspekty jakie nie zostały dostrzeżone przez te. dążąca nieustannie od swego pojawienia się do poszukiwania odpowiedzi na dręczące ludzi pytania wymienionego typu. Opis i wyjaśnienie to po prostu dwie strony tego samego procesu poznawczego. to mamy na myśli nie tylko to. tzn. Opisywanie i wyjaśnianie — to ściśle ze sobą powiązane sposoby badania i poznawania świata w całej złożonej jego postaci. rozwijające naukę. których treści i formy są często znacznie bardziej bogate niż się to na pierwszy rzut oka wydaje. jest w ciągłym procesie przeobrażeń i rozwoju. jak i niematerialne. wierzenia lub rozmaite stereotypy. W . a równocześnie rozszerzamy wiedzę o badanych faktach. jeśli nawet coś niecoś wiemy na dany temat. ludzi. zrodziły się pierwsze teorie filozoficzne — inicjujące naukę — i stwarzające przesłanki dla pierwszych prób weryfikacji. jak to przedstawialiśmy w danych hipotezach weryfikujemy te hipotezy.. idee itp. niezależnie od nas. zaś -» kierunek wynikania i przyrostu jakości O i W. korzysta z Wu czyli z wyjaśnienia pełniejszego niż W. twory niematerialne — które chociaż nie istnieją przedmiotowo.On -> W„ gdzie O oznacza opis pierwotny lub powierzchowny. Z poszukiwań odpowiedzi na pytania typu: „co to jest" itp. tworzą się określone struktury złożone z odpowiedzi na pytania omawianego typu.analogiczny rodzaj wyjaśnienia tzn. wyjaśnienie wstępne. które je poprzedzały. że wszystko. To z kolei umożliwia nam dokładniejszy ich opis. Oczywiście trzeba być i tego świadomym. Jak widać z powyższego schematu 02 jest dokładniejszym przedstawieniem danego faktu niż 0\. tzn. Schematycznie można by tą zależność wzajemną między opisem (O).

pojawienia się w obrębie nauki podziałów przedmiotowych. ROZWÓJ POGLĄDÓW NA TEMAT NAUKOWEGO WYJAŚNIANIA Z próbami wyjaśnień przeróżnych faktów i zjawisk należących do sfery przyrodniczej. Nie każde jednak wyjaśnienie nawet naukowe musi być odkrywcze lub przewidujące. Trafnie zauważa więc John T. 11. które obowiązują dziś w nauce mogą już w najbliższej przyszłości zostać zmodyfikowane lub nawet sfalsyfikowane i zastąpione przez inne. lub względnie prawdziwe. Stąd też istnieją określone związki między wyjaśnianiem (explanation). czyli rozmaitych teorii na dany temat. nieznane dotąd aspekty jakiegoś zjawiska) lub przewidujące (przepowiadające). czyli do wyłonienia się nauk szczegółowych. inspirującymi heurystyczne hipotezy. a także o takich wyjaśnieniach. Wyjaśnienia bywają niekiedy odkrywcze. że oceny i kwalifikacje danego wyjaśnienia nie powinny być traktowane jako ostateczne. nie jest więc często łatwo wyjaśnić poprzez odwołanie się do nauki to. Są to jednak na ogół takie sposoby ich tłumaczenia lub komentowania. które z reguły mają charakter raczej koniunkturalny lub pragmatyczny. dających początek coraz to nowym dziedzinom naukowym. (jeżeli ukazują np. którzy są skłonni wyważać otwarte drzwi. które opierają się na teoriach i metodach uznawanych i obowiązujących w poszczególnych naukach. służąc doraźnym celom lub potrzebom sytuacyjnym. Na skutek tego teorie. Można przecież wyjaśnić coś poprawnie z naukowego punktu widzenia odwołując się do znanych teorii. im dłużej zajmują się ludzie wyjaśnianiem jakiegoś faktu — tym więcej istnieje wyjaśnień. jak i metody naukowe podlegają nieustannemu proce185 sowi weryfikacji. Jeżeli obecnie odpowiadamy na pytania: „co to jest?" i jemu podobne. odkrywaniem (exploration) i przepowiadaniem (prediction) czy też przewidywaniem określonych zdarzeń. nie wskazując przy tym na jakieś nieznane następstwa ani też nie odkrywając niczego nowego. że można mówić o wyjaśnieniach bez przepowiadania i o przepowiadaniach bez wyjaśnień. że podobne do wyjaśnień faktów społecznych są także ich interpretacje. Doby. jakie wynikają z takiego faktu. co nas szczególnie mocno angażuje ze względów poznawczych i co stanowi nasz problem badawczy. Zauważmy. Zdarzają się przecież wcale rzadkie przypadki. Ale pierwsze . A ponadto biorąc pod uwagę trudności weryfikacji poszczególnych teorii. a następnie społecznej. Uważam jednak. jeżeli wskazują na pewne konsekwencje. że są one na ogół co najwyżej częściowo. czy choćby twierdzeń. Najogólniej biorąc można wyróżnić dwa rodzaje wyjaśnień — naukowe i pozanaukowe. że takie wyjaśnienia właśnie okazują się odkrywczymi domysłami. jakie wcześniej zostały przez naukę udzielone na dany temat.2. łączy się powstanie i rozwój nauki —jak na to wskazywałem wcześniej. Również krytycznie trzeba odnosić się do wyjaśnień uznawanych w danym momencie jako pozanukowe. Do pierwszego z wyróżnionych rodzajów zaliczamy wszystkie te wyjaśnienia. które zostają następnie potwierdzone przez naukę. Oczywiście. Zapominając o tym można swoimi wyjaśnieniami przypominać zachowanie ludzi. Wszelkie zaś inne wyjaśnienia zaliczymy do rodzaju wyjaśnień pozanaukowych. jak również to. to trzeba też brać pod uwagę wypowiedzi. np. Bowiem tak teorie. które przepowiadają określone następstwa5.

A jego zasady logiki z kolei wskazywały na to. jakie istnieją między naukami społecznymi i przyrodniczymi — uważał. że właściwości przedmiotów możemy wyjaśniać poprzez badania ich formy.in. czyli analizy. bezpośrednio nam znane. że do wyjaśniania zjawisk społecznych potrzebne jest odkrywanie istniejących konieczności w przebiegu wydarzeń historycznych. na to.". Przełomowy charakter dla rozważań wokół problemu wyjaśniania zjawisk społecznych mają koncepcje Diltheya. Otóż dla Kanta wyjaśnienie znaczyło tyle. a ta —jak wiadomo —jest niemożliwa bez rozłożenia przedmiotu naszych zabiegów poznawczych na elementarne czynniki. należało to „coś" rozłożyć na tak proste elementy. że jakiekolwiek idee lub przedmioty dadzą się tak dalece uprościć. Berkeley. przy wyjaśnianiu. jak należy posługiwać się poprawnie pojęciami i sondami m. materia. żeby każdy z nich stał się przez to po prostu oczywisty6. Jest tak dlatego.refleksje metodologiczne dotyczące wyjaśniania — jako pewnego efektu procesu poznawczego — pojawiły się znacznie później. a inni są do niego podobni. . Co można uznać za owe „elementarne czynniki" w odniesieniu do różnych faktów społecznych? Czy są one również zależne po prostu od aktualnego stanu wiedzy o tych faktach. Dlatego też uważał on. ponieważ „elementami przyrody są hipotetyczne atomy. Zastosowane przez niego reguły dla wyjaśnienia problemów geometrii dały pozytywne efekty i początek geometrii analitycznej. Oto istotne problemy. jak to ma miejsce w odniesieniu do zjawisk przyrodniczych. co zostało wyrażone w sposób prosty. bądź też poprzez poszukiwania ich przyczyny sprawczej lub celu Forma. 186 Zasady Arystotelesa były stosowane przez wiele wieków. Dopiero w XVII w. a tym samym ustalenie prawidłowego sposobu dokonywania się przeobrażeń społecznych8. okazują się one niewystarczające na skutek rozwoju wiedzy i wzrostu krytycyzmu ludzi. a świata społecznego — rzeczywiste jednostki ludzkie. Przy poglądach tych ostatnich spośród wymienionych myślicieli zatrzymam się nieco. który wskazywał m. iż dzięki temu staną się powszechnie jasne i oczywiste — uważam — zalecaną przez niego ogólną regułę postępowania za słuszną. zachęcając tym samym do ich stosowania w innych dziedzinach nauki. lub materii. przyczyna i cel były więc dla niego zasadami wyjaśniania rzeczy. którą musi się wyraźnie poznać i podać7.. a następnie Kant i Hegel. że świat zjawisk społecznych jest bardziej naszemu poznaniu dostępny niż przyroda. Problemy wyjaśniania podejmowali również Locke. Dla Kartezjusza jasnym mogło być tylko to.. tzn. Atomizacja i symplifikacja pojęć i rzeczy była zatem — jego zdaniem — nieodzownym warunkiem wyjaśnienia naukowego. jakie nasuwają się w związku z postulatem Kartezjusza. Natomiast Hegel uważał. Pierwocin tego rodzaju refleksji dostrzegamy w filozofii Arystotelesa. części składowe. że aby cokolwiek wyjaśnić. Odrzucając nieuzasadnioną wiarę Kartezjusza w to. który — wychodząc z pewnych różnic. gdy rozważamy jego ważność dla nauk społecznych. Hume..in. Trudno cokolwiek wyjaśnić w sposób wnikliwy bez dokładnej analizy. co wyraźne i określone wyprowadzenie czegoś z pewnej zasady. Samego siebie zna każdy od wewnątrz.

187 Dlatego też każdy zna i rozumie elementy świata społecznego, natomiast przyroda jest nam zawsze obca, nieprzenikliwa i niezrozumiała9. Możemy zatem — jego zdaniem — poprzez badania poznawać przyrodę i osiągnąć o niej jedynie hipotetyczną wiedzę. Natomiast zjawiska społeczne możemy rozumieć poprzez bezpośrednie ich przeżywanie i wczuwanie się w nie, czyli poprzez intuicyjne zgłębienie. „Verstehendes Einleben in das Erkenntnisobjekt", „eine intuitive Vertiefung" — oto sposoby poznawania rzeczywistości społecznej umożliwiające jej wyjaśnianie. Z tych więc względów Dilthey uważał, że różne są nasze możliwości wyjaśniania zjawisk przyrody i społeczeństwa. Poglądy Diltheya nawiązują do koncepcji Windelbanda odnośnie różnic między naukami społecznymi (zwanymi także humanistycznymi) a przyrodniczymi. Przypomnijmy, według tej koncepcji pierwsze z nich traktują o tym, co jednostkowe i niepowtarzalne, natomiast drugie, tzn. przyrodnicze o tym, co powtarzalne i ogólne. Uwzględniając powyższe rozróżnienia Windelband uważał, że nauki społeczne ustalają tylko fakty i nazywał je idiograficzny-mi; natomiast przyrodnicze ustalają prawa i dlatego nazywał je monote-tycznymi. Nawiązaniem do wspomnianych koncepcji Windelbanda jest idiograficz-ny i nomotetyczny model Diltheya ujmowania zjawisk, jakimi zajmują się nauki społeczne i przyrodnicze. Pierwszy z nich prowadzi do wyjaśniania jednorazowych i niepowtarzalnych czynników poprzez wyliczanie racji leżących u ich podstaw. Model ten daje szansę możliwie pełnego wyjaśnienia danego faktu. Natomiast drugi model polega na wyróżnianiu tylko tych racji, jakie sąnajważniejsze, tzn. najbardziej charakterystyczne czy istotne, dla całej klasy faktów czy zjawisk, do jakiej przynależy ten, który chcemy wyjaśnić. Ukazanie tylko pewnych racji (uwarunkowań) pozwala na prawdopodobne i częściowe wyjaśnienie danego faktu. Wyjaśnianie stało się również przedmiotem zainteresowań neopozytywi-stów, dla których uprawiać filozofię znaczyło po prostu tyle, co wyjaśniać jej pojęcia i twierdzenia poprzez analizę logicznosemantyczną. Koncepcja ta znalazła zwolenników także poza filozofią, zwłaszcza wśród przedstawicieli nauk społecznych (np. CG. Hempel, K.R. Popper) i pozostaje w ścisłym związku z formalno-logicznym lub opisowym pojmowaniem nauki, w których naukę utożsamia się ze zbiorem wiadomości wyrażonych w zdaniach w sposób uzasadniony, czyli logicznie uporządkowany. Proponowana przez nich koncepcja wyjaśniania ograniczała się zatem do podawania odpowiedzi na pytanie typu: „co znaczy słowo...?, użyte w danej teorii i mogła być przydatna tylko w sensie porządkującym. Rzeczywistość przyrodnicza i społeczna nie składa się jednak z pojęć, ale z obiektywnych 188 faktów i zjawisk, jakie są ujmowane w sposób mniej lub bardziej dokładny poprzez dane pojęcia. Dlatego też wyjaśnianie pojęć — acz jest działaniem poznawczo ważnym — nie jest wyjaśnianiem faktów, do których się te pojęcia odnoszą. Z tych to względów ograniczenie wyjaśnień tylko do sfery pojęciowej —jak to m.in. postulują zwolennicy koncepcji neopozytywistycznych — nie prowadzi do wyjaśniania obiektywnej rzeczywistości, lecz tylko do wyjaśniania terminów lub pojęć przy których pomocy ją opisujemy.

Oczywiście, wyjaśnianie terminów prowadzi do ich uściślenia, a tym samym usprawnia nasze poznanie świata i doskonali teorię. Istotnym wszakże czynnikiem wzbogacenia teorii jest jej ścisły i ciągły kontakt z obiektywną rzeczywistością. Jeżeli jednak chcemy przejść od sfery pojęć do obiektywnej rzeczywistości, to wówczas konieczne jest odwołanie się także do tych metod, jakie pozwalają nawiązać z nią bezpośredni kontakt. W tym celu oprócz metod poznania teoretycznego trzeba więc korzystać także z metod poznania empirycznego, jak np. obserwacja, porównywanie, pomiar czy eksperyment10. Dążąc zatem do wyjaśnień wychodzących poza sferę pojęciową, należy pamiętać o jedności tego, co historyczne i tego, co logiczne, jak poucza nas Hegel. To, co „historyczne" oznacza bowiem obiektywną rzeczywistość, znajdującą się w stanie ciągłego ruchu i rozwoju. Pojęcie „tego, co logiczne", oznacza z kolei konieczny związek myśli odzwierciedlających w świadomości człowieka otaczającą go rzeczywistość. To, co „historyczne" jest pierwotne w stosunku do tego, co „logiczne" — podobnie, jak pierwotny jest byt — wobec świadomości. Logiczne jest odzwierciedleniem historycznego, w świadomości ludzkiej. Ale to odzwierciedlenie historycznego w logicznym może być adekwatne albo też nie. Adekwatność logicznego i historycznego zachodzi wówczas, gdy we wzajemnym związku myśli odtworzony jest rzeczywisty proces historyczny. Niezgodność zaś logicznego z historycznym pojawia się wtedy, gdy tok myśli biegnie w odwrotnym kierunku niż rozwój procesu historycznego. Pełna zgodność logicznego i historycznego nie zawsze zachodzi, ponieważ historia wszelkich form rzeczywistości rozwija się często poprzez skoki i zygzaki, które po prostu nie mogą być odtwarzane w tym, co logiczne, gdyż są zbyt skomplikowane i krótkotrwałe, aby zdążyły przejawić się w myśleniu. Logiczne bowiem odzwierciedla prawidłowość historycznego rozwoju z pominięciem elementów przypadkowych i nieistotnych, a więc nie ukazuje nam całego jego bogactwa. Aby do tego bogactwa można było się zbliżyć trzeba korzystać z rozmaitych metod poznania naukowego, jakie pozwalają nam nawiązać kontakt z obiektywną rzeczywistością. 189 11.3. TYPY WYJAŚNIEŃ FAKTÓW SPOŁECZNYCH W naukach społecznych ukształtowały się swoiste metody umożliwiające w różnym stopniu wyjaśnianie zjawisk, będących przedmiotem zainteresowania tych nauk. Do najbardziej rozpowszechnionych można zaliczyć następujące metody: a) porównawczą, b) historyczną c) dialektyczną d) funkcjonalną e) strukturalną oraz f) systemową które postaramy się bliżej scharakteryzować. Ad a. Metoda porównawcza porządkuje w pewnym stopniu naturalną poniekąd skłonność umysłu ludzkiego do ustalania podobieństw i różnic między postrzeganymi przedmiotami i zjawiskami. Poprzez analizę porównawczą badanych przedmiotów lub zjawisk można więc uzyskać wiedzę o

występujących prawidłowościach jakie rządzą ich istnieniem i rozwojem. Dzięki tej metodzie można też dojść do syntezy tego, co wspólne danym przedmiotom badań, czyli dokonać różnych uogólnień i ustalić pewne ich typ y. Durkheim wyróżniał trzy możliwe postacie tej metody, w zależności od tego, czy brało się pod uwagę fakty: 1) z jednego i tego samego społeczeństwa; 2) dotyczące kilku różnych społeczeństw tego samego typu; 3) przynależne do kilku społeczeństw różnych typów. Uważał on, że najbardziej zasadne jest stosowanie jej tylko do pierwszego z wymienionych przypadków, ponieważ nawet dwa społeczeństwa tego samego typu nie są nigdy identyczne. Stosowanie tej metody wiąże się więc z koniecznością określenia stopnia porównywalności danych przedmiotów lub zjawisk, ponieważ często są one — pomimo zewnętrznych bzy formalnych podobieństw — na tyle różne w swej istocie, że nie kwalifikują się do porównań, z których wynikałyby bardziej zasadne wnioski. Stosowanie tej metody wymaga zatem co najmniej takiej ostrożności, jak wnioskowanie przez analogię. Omawiana metoda bywa często łączona z metodą historyczną, jaką zajmiemy się właśnie w następnej kolejności. Ad b. Metoda historyczna — ogólnie biorąc — odrzuca ponadczasowe ujęcia wszelkich zjawisk społecznych, postulując po prostu takie ich badanie, które będzie nie tylko konkretne, ale będzie także uwzględniało zachodzące w nich zmiany. Posługiwali się niąm.in. G.B. Vico, JJ. Rousseau, J.G. Herder, G.W.F. Hegel, A. Comte i W. Dilthey, choć pojmowali ją różnie. 190 Niewątpliwie poprzez historyczną analizę konkretnych faktów i zjawisk społecznych — ukazującą nie tylko ich części składowe, ale także i etapy kształtowania się owych części, a tym samym powstawania danego przedmiotu badań — można było znacznie lepiej poznać ich uwarunkowania, niż na innej drodze. Wskazywali na to wyraźnie przedstawiciele metodologii, doskonaląc tą właśnie metodę. Ad c. Metoda dialektyczna ma długą historię. Przed Marksem została ona najpełniej wyrażona przez Hegla, który uważał, że ideę —jaka urzeczywistnia się w świecie — rządzi prawo sprzeczności, będące źródłem i zasadą wszelkiego ruchu. Każde pojęcie, wywodząc się z idei absolutnej, ukonkretnia się i tym samym zaprzecza swojej godności. W ten sposób każda teza osiąga swoją antytezę, a ich przezwyciężeniem staje się synteza, która jest też nową tezą, zmierzającą do kolejnej antytezy, a następnie syntezy. Tak zwaną „triadę": teza-antyteza-synteza, Hegel uważał za model rozwoju świata. Według tej koncepcji każda nowa synteza, stająca się kolejną tezą jest równocześnie kontynuacją i zmianą poprzedniej. Prawo to stosował on zarówno do myśli, jak też do istniejącej rzeczywistości, a tym samym i społeczeństwa. Marks — nawiązując krytycznie do koncepcji Hegla — twierdził, że dialektyka jest pierwotnie wyrazem rozwoju świata przyrody, a dopiero wtórnie wyrazem rozwoju myśli, która odbija świat

d) istnieją pewne uniwersalne struktury myślenia. Malinowski" —jeden z twórców tej właśnie metody. w jakiej tkwią. lecz przeciwnie —jego byt społeczny określa jego świadomość. istnieje zatem potrzeba rozróżniania w badaniach tego. nie zachodzi żadna społeczna czy intelektualna zmiana12. w którego właśnie strukturze mają określone znaczenie. podstawowymi lub pochodnymi. Robert H. Metoda funkcjonalna zmierza do wyjaśnienia różnych zjawisk społecznych poprzez ukazanie ich czynności czy zadań. jakie spełniają w różnych stadiach rozwoju tego systemu społecznego. a równocześnie — dy sfunkcj onalne —dla innych. tkwiących zarówno w całej obiektywnej rzeczywistości. można wskazać na takie jej założenia. jak też do jego środowiska. na prawie ciągłości ich rozwoju. Z tego też powodu są czynnikiem przeszkadzającym w życiu społecznym i dezintegrującym dane społeczeństwo. czy istocie. Dlatego też głosił. że zanim nie powstały nowe potrzeby. Pomimo pewnych różnic.. które najogólniej ją charakteryzują: a) wszelkie przedmioty i zjawiska nie powinny być ujmowane w sposób oderwany od struktury. Przypomnijmy podstawowe założenia tej metody. od tego. niezależnie od specyficznych uwarunkowań społecznych i historycznych. Ad d. będącej w ciągłym ruchu i rozwoju — jest próbą najbardziej ogólnego ujęcia praw przyrody i życia społecznego ludzi. na prawie przechodzenia zmian ilościowych w jakościowe oraz na prawie ścierania się albo przezwyciężania istniejących przeciwieństw. może być nazwa funkcjonalną" — pisał Br. b) należy odróżniać aktualnie występujące zjawiska i działania od istniejącego systemu idealnego. Jego zdaniem dzięki funkcjonalnej analizie możemy 191 pokazać. a nie na ich treści. w której próbujemy określić stosunek pomiędzy działalnością kulturową ludzi a ludzkimi potrzebami. że nie świadomość człowieka określa jego byt. i to zarówno w odniesieniu do tegoż systemu. a ściślej biorąc od systemu. c) nauka powinna koncentrować się na realnych strukturach i wynikających z nich relacjach między poszczególnymi elementami danej struktury. jakie określają wszelkie myślenie i działanie ludzi. co być powinno.. „Analiza . Metoda strukturalna ukształtowała się pierwotnie w lingwistyce. Ad e. jakie występują w poglądach poszczególnych zwolenników omawianej metody. a następnie rozprzestrzeniła na inne nauki społeczne. Tak ujmowana metoda dialektyczna opiera się na następujących prawach: na prawie wzajemnych powiązań i uwarunkowań zjawisk.rzeczywisty. a także procesów myślenia. Merton13 wskazywał na potrzebę wyróżniania obok funkcji jawnych również funkcji ukrytych. Ponadto wskazywał też na to. stanowiącego dla nich pewien abstrakcyjny wzorzec. jak też we wszystkich jej fragmentach. nie dokonuje się nowych wynalazków ani rewolucji. że pewne — spośród istniejących wytworów społecznych mogą być funkcjonalne dla jednych grup. w którym występują. . Marksistowska metoda dialektyczna — przyjmując ontologicznąpierwot-ność materii.. co j e st.

że oprócz wyjaśnień logiczno-semantycznych. jakie spowodowało interesujące nas zdarzenie. Wyjaśnienia usprawiedliwiające. 3. Podstawowym założeniem analizy systemowej jest to. które go współtworzą. Wyjaśnienia genetyczne — opisujące dokładnie lub zarysowujące czasową kolejność zdarzeń prowadzących do powstania tego. ze względu na ich role w utrzymywaniu i kształtowaniu danego systemu14. ale równocześnie także. Metoda ta bywa także łączona z funkcjonalną. Gurvitch. jakie istnieją między poszczególnymi elementami. czy też ich zachowania. Ad f Metoda systemowa wyrosła z inspiracji cybernetyki oraz z prób prze-zwyciężania różnych niedostatków zarówno metody strukturalnej. np. ze względu na: a) posiadanie sobie właściwej organizacji wewnętrznej oraz b) istniejące współdziałanie ze swoim środowiskiem. J. Levi-Strauss. ale także na ich wszechstronne. co chcemy wyjaśnić. N. M. Wyjaśnienia intencjonalne — czyli zmierzające do ustalenia zamiaru czy też celu. Wyjaśnienia funkcjonalne — odpowiadające na dwa rodzaje pytań: a) jakim potrzebom czyni zadość dany fakt albo . dokonując wyboru określonej metody. Analiza systemowa pozwala nie tylko na kompleksowe badanie faktów społecznych. powodujące niezależnie od ich woli określone zachowania. Istniejące metody badania i wyjaśnień zjawisk społecznych stwarzają bynajmniej nie identyczne szanse poznawcze. czy tez łączenia różnych elementów poszczególnych metod. można je sprowadzić do następujących siedmiu typów15: 1. „racje". Interesujący nas przedmiot może być więc za pomocą określonego sposobu ujęcia ukazany nie tylko jako system. Piaget i G. jako pewien subsystem ogólniejszego. wieloaspektowe i dynamiczne ujęcie. I o tym trzeba stale pamiętać. 5. Homansa. jakie wskazują na różnego rodzaju tzw. Foucault. Parsonsa i G. ukazując złożone aspekty ich istoty i uwarunkowań.Za czołowych przedstawicieli metody strukturalnej są uważani: C. Wyjaśnienia zachowań ludzi poprzez wskazywanie na ich skłonności. 192 W każdym z wyróżnionych systemów możemy zatem poddać analizie różne powiązania i zależności strukturalne oraz funkcjonalne. będącego dla niego supersystemem. jaki tkwił u podstaw działania danego człowieka czy ludzi. 2. jak i funkcjonalnej. tkwiące u podstaw danych zachowań.C. Zastanawiając się nad różnymi wyjaśnieniami faktów społecznych Robert Brown stwierdził. Chomsky. Barthes. R. że wszystko i każdy może być badany jako swoisty s y s t e m. 4.w socjologii przez T.

Oczywiście nie wszystkie spośród wymienionych typów wyjaśnień są przydatne dla naukowych wyjaśnień. że mogą tu wchodzić w grę następujące typy: 1. 7. Wyjaśnienia poprzez odwoływania się do empirycznie sprawdzalnych uogólnień. Wyjaśnienia poprzez odwoływanie się do teorii. to wyjaśnienia oparte na teoriach tak pojmowanych nauk mogą być odległe od obiektywnej rzeczywistości. Inaczej mówiąc trudno po prosty zweryfikować logicznie poprawne domysły na ten temat. czyli owe założenia. ale nie każdy z nich jest w równym stopniu godny zaufania. Tym samym stwarzają możliwość zaliczania do rzędu pełnosprawnych teorii naukowych nawet różne pseudonaukowe teorie. jeżeli tylko spełniają one wyżej wymieniony postulat. Wspomniane koncepcje nauki bowiem upatrują prawdziwość danej teorii jedynie w logicznej poprawności jej struktury. . 2. teologicznych i itp. i że one właśnie były decydujące w danym przypadku. ponieważ nie wszystkie prowadzą do twierdzeń pozwalających się w obiektywny sposób zweryfikować. jako system wyjaśnień"16 jest rzeczywiście w każdym przypadku godne wiary? Odpowiedź na powyższe pytanie zależy od tego za jaką koncepcją nauki opowiadamy się. ponieważ od wyboru danych koncepcji zależy wartość teorii do jakich się odwołujemy. ponieważ mogły występować także jakieś inne nieznane nam racje determinujące ich zachowanie. których celem jest — najogólniej biorąc — ukazanie tego. ale przesłanki. Z tego punktu widzenia dyskusyjnymi są np. sapo prostu przyjęte na wiarę. jak to ma miejsce w różnych teoriach filozoficznych. Wyjaśnienia te mogą mieć charakter dedukcyjny albo indukcyjny. czyli jak się on ukształtował. Wyjaśnienia genetyczne. jakie typy wyjaśnień są przydatne dla naukowych interpretacji zjawisk społecznych. Zastanawiając się nad tym. 193 Podobnie ma się sprawa z odkrywaniem uzasadniających „racji".są logicznie poprawne. których tezy wynikają w sposób logicznie zasadny z przyjętych założeń. opowiadamy się za formalno-logiczną czy fenomenologiczną koncepcją nauki. jak doszło do pojawienia się danego faktu. odwołujące się do praw obowiązujących w danych naukach. iż musiały tkwić u podstaw zachowań danych ludzi. Możemy przecież bez większego trudu znaleźć takie teorie. Nasuwa się także pytanie czy wyjaśnianie poprzez odwoływanie się do teorii. Fakty i zjawiska społeczne mogą być więc wyjaśnione w różny sposób. jaki łańcuch przyczynowo-skutkowy tkwi u jego podstaw. rozumianej. dochodzimy do wniosku.b) jakie zadania spełnia interesujący nas fakt w danych warunkach? 6. które — chociaż są z logicznego punktu widzenia bez zarzutu — to jednak nie zawierają żadnych twierdzeń sprawdzalnych poprzez przedmiotową praktykę. Wyjaśnienia nomologiczne. które — jeżeli nawet są prawdopodobne — to nie znaczy wcale. że są to jedyne cele czy zamiary. Chociaż możemy domyślać się celów czy zamiarów danej osoby lub osób i to niekiedy nawet z dużym stopniem prawdopodobieństwa. rozumianej: a) jako pewna koncepcja hipotetyczna albo b) jako konstrukcja założeń i praw przyjętych w danej nauce. Są to teorie. Jeżeli np. ale na ogół trudno wykazać. wyjaśnienia typu intencjonalnego czy usprawiedliwiającego. tzn.

Durkheim. tzn. czyli powinny być: a) o tyle nowe. Wyjaśnienia statystyczne. żeby obejmowały swoim zakresem wszelkie fakty. Z tego względu słusznie wskazywał E. żeby wskazywały na jakieś nie znane dotąd aspekty badanych faktów. jak byśmy sobie tego życzyli. 4. Wyjaśnienia te powinny spełniać —jak sądzę — postulaty stawiane hipotezom naukowym. Spośród wymienionych typów wyjaśnień niektóre wykluczają się nawzajem. Możemy zatem wyróżnić wyjaśnienia konkurencyjne i komplementarne18. szukać trzeba oddzielnie przyczyny. czyli wyrażone w jednoznacznych terminach. ze względu na miejsce w tymże systemie. ale też inne mogą się uzupełniać. 194 5. czyli aby nie zawierały zdań nawzajem sprzecznych. Mogą tu wchodzić w grę zarówno wyjaśnienia dedukcyjno-statystyczne. Znając bowiem miejsce danego faktu w badanym systemie społecznym możemy ustalić. Wyjaśnienia strukturalne. pozwalające zrozumieć pozycję danego faktu lub zjawiska w konkretnym systemie społecznym. Wyjaśnienia hipotetyczne. Wyjaśnienia funkcjonalne. Wyjaśnienia przyczynowo-skutkowe. 195 . dotyczące interesującego nas faktu czy zjawiska społecznego. jak i induk-cyjno-statystyczne. procesów lub zjawisk. jak np. o jakich niewiele wie dotąd nauka. możliwie dostatecznie ostrych. wskazujące na bezpośrednie i główne przyczyny interesującego nas zdarzenia. czyli dające się zweryfikować poprzez praktykę. ważność. jaka to zjawisko wypełnia"19. jakich dotyczą. przy wyjaśnianiu genetycznym możemy odwoływać się do wyjaśnień nomologicznych. próbując poniekąd odgadnąć w sposób poprawny logicznie genezę. b) na tyle ogólne. Często ujawnienie przyczyny nie wyjaśnia nam jeszcze wszystkiego o danym zjawisku społecznym. Wielkość i różnorodność typów wyjaśnień stosowanych do zjawisk społecznych nie jest sprawą przypadkową. co też powoduje. będące poniekąd pogłębionymi wyjaśnieniami strukturalnymi. c) pojęciowo jasne. jakie spełnia on w nim funkcje. np. które są mało zbadane albo w ogóle nie są zbadane.dane. gdy brak nam podstaw do stosowania innych wyjaśnień. która je wytworzyła i funkcji. a więc tych. 7. Nie możemy np. nomologiczne i hipotetyczne. częstotliwość itp. że „kiedy przystępuje się do wyjaśniania zjawiska społecznego. a tym samym określić jego ważność17. przyczynę. e) empirycznie sprawdzalne. cały złożony ciąg jego uwarunkowań.3. 6. lecz wynika co najmniej z dwóch powodów: a) ze złożoności i dynamiki rozwojowej zjawisk społecznych oraz b) z nierównomierności naszej wiedzy o tych zjawiskach.Wyjaśnieniami wspomnianego typu można posługiwać się w tych sytuacjach. że nie możemy każdego z nich wyjaśnić tak. odwołujące się do praw statystyki. wyjaśnić w sposób nomotetyczny czy genetyczny tych zjawisk. d) wolne od sprzeczności wewnętrznych. pomijające równocześnie przyczyny.

G. s. że tyle mamy władzy ile mamy wiedzy. Einleitung in die Geisteswissenschaften. Uświadomienie sobie istnienia różnych typów wyjaśnień dopuszczalnych w nauce pozwoli zarówno na wyrobienie sobie krytycznego stosunku do każdego z nich. J. jak i na korzystanie z tych. Malinowski.H. 3 Był on w dużym stopniu wsparty rozwojem filozofii analitycznej oraz umocnieniem się ideii monizmu metodologicznego. 1. a wyjaśnienie hipotetyczne jest tylko w jakimś stopniu prawdopodobne. R. wyd.224 i nast. że wyjaśnienie genetyczne. Warszawa 1977. Geschichte undNatiirwissenschaft. Kolejność pozostałych typów wyjaśnienia może być oczywiście dyskusyjna. v.286 i nast.. która pozwoli nam skutecznie działać.II. Frankfurt/M. s. Sztumski. ukazujące proces kształtowania się danego zjawiska jest pełniejszym i stąd bardziej pewnym wyjaśnieniem. Warszawa 1958.York 1967. Dotyczy to przecież nie tylko przyrody. Kartezjusz. 1974. J.1. Warszawa 1952. Sztumski. Zob. Wyjaśnianie trzeba więc traktować. W. ponieważ w pewnym stopniu oddaje ich naukową ważność. 8 Zob. t. Wydaje się też. Droysen. Windelband.G. J. 4 5 Zob. które ogranicza się tylko do wskazania jego bezpośredniej i głównej przyczyny. Enzyklopadie undMethodologie der Geschichte.54 do 56.III. Wykłady z filozofii dziejów.III. jak drogę do wiedzy. v/:Praludien. 338 i nast. w jakiej zostały wymienione proponowane typy wyjaśnień nie jest przypadkowa. Doby.395. Wyd. Szkice z teorii kultury.. W. Historia filozofii. niż wyjaśnienie przyczynowo-skutkowe. Wyjaśnianie zjawisk społecznych wiąże się przecież nie tylko z dążeniem do ich poznania. 7 Zob. N. Niewątpliwie wyjaśnienie nomologiczne jest najbardziej bliskie prawdy.31.. Materializm dialektyczny a współczesne nauki szczegółowe. 368 do 371. I.T. Erklaren und Yerstehen. An Introduction to Social Research. VII) Warszawa 1970. w: Gesammelte Schriften. 9 Zob. Warszawa 1964. Jaki pożytek wynika z wyróżnienia typów wyjaśnień mających zastosowanie w odniesieniu do zjawisk społecznych? Uważam. t. ale i społeczeństwa. W.I.Kolejność. Kant. ukazując tym samym jedynie pewien wycinek w jego rozwoju.. ale także z zamiarem ich kształtowania. Tatarkiewicz. 196 PRZYPISY 1 2 Zob. Wstęp. (Wyd. które uwzględniając specyfikę nauk społecznych mogą być przydatne przy rozwiązywaniu rozmaitych problemów podejmowanych przez te nauki. 6 Zob. s. s. a tym samym rozwiązywać określone problemy społeczne. Krytyka władzy sądzenia. że oprócz względów natury teoretycznej wchodzą w grę także pewne aspekty praktyczne. Hegel. Warszawa 1958. s. s. Stuttgart 1973. G. . W. Oldenburg — Mtlnchen 1937. Wright. 10 Zob.. Dilthey. Rozprawa o metodzie. 11 Br. 122 i nast. W. Godzi się tu przypomnieć starą prawdę ukazaną przez Franciszka Bacona. Tiibingen 1907.

42 i nast. Durkheim.12 Tamże. Merton.in w takich jego pracach. op. 16 Zob. że po prostu nie są w stanie myśleć logicznie poprawnie. o czym pouczają nas prawa naukowe albo do tego. I to nie tylko wtedy. wyjaśnienia rozmaitych faktów społecznych czy też kulturowych przedstawione przez Bronisława Malinowskiego. ale także jako reprezentanci rozmaitych instytucji. London 1963. J. Warszawa 1973. 129. 18 Zob. Warszawa 1970. Nowak. są jednak na ogół bardziej złożone niż to się wydaje i nie zawsze możemy wszystko oceniać w świetle praw nauki ani też weryfikować w praktyce. 197 12. to wówczas stajemy się oczywiście podejrzliwi. Czy i w jakim stopniu możemy np. Katowice 1987. Co więcej. a w tej mierze także wtedy. 17 Dobrą ilustracją wyjaśnień tego typu sąnp. P. przeróżnym autorytetom itp. w jakich człowiek znajduje się.cit. s. Metodologiczne problemy systemowej analizy społeczeństwa. Sztumski. Zaufanie i podejrzliwość są zatem ze sobą ściśle związane i dopełniają się negatywnie.70. m. 15 Zob.362 i nast. to problem. że jego podstawy są właśnie obiektywne.cit. jak: Szkice z teorii kultury. 19 Porównaj: E. 14 Zob. ale również w sferze poznawczej. danym zawartym w przeróżnych dokumentach. że zaufanie i podejrzliwość mogą opierać się na zasadnych. Brown. oraz tegoż 7eon'a socjologiczna i struktura społeczna. s. (op. Metodologia badań socjologicznych. s. gdy podejmujemy badania rzeczywistości społecznej. obiektywnych przesłankach i na mniej zasadnych podstawach o charakterze subiektywnym. METODOLOGICZNE ASPEKTY ZAUFANIA I PODEJRZLIWOŚCI 12. Jeżeli mamy np. to możemy powiedzieć.1. Z metodologicznych problemów socjologii. gdy działają we własnym imieniu. tzn. źródłom naszych informacji. s. PODSTAWY ZAUFANIA I PODEJRZLIWOŚCI Zaufanie i podejrzliwość są ważne nie tylko w stosunkach międzyludzkich. 104-109. nad którym powinniśmy się nieraz zastanawiać w czasie prowadzonych badań. zaufanie do tego. Warszawa 1968. s.33. s. często nawet ludzie tak dalece pozostają pod wpływem swoich pragnień. Teoria i wyjaśnienie. ufać wypowiedziom respondentów.92 i nast. On Theoretical Sociology. co wprawdzie nie zostało potwierdzone przez praktykę. op. Zauważmy. 13 R. s. K.. R. (Warszawa 1967). S. czyli występowanie jednego wyklucza drugie.) i Argonauci zachodniego Pacyfiku. Sztompka. odwoływać się . Ponadto ludzie nie kierują się tylko i wyłącznie rozumem i logiką ale również uczuciami i myśleniem określonym przez ich pragnienia. Zasady metody socjologicznej. ale jest teoretycznie uzasadnione. że nie możemy komuś czy też czemuś ufać. Jeżeli pojawiają się wątpliwości lub co gorsze dochodzimy do wniosku..cit. a tym samym wysoce prawdopodobne. Sytuacje życiowe. Explanation in Social Science.

Zaufanie tego rodzaju jest szczególnie częste u osób podatnych na kult autorytetów. Mały krytycyzm może wynikać z lekkomyślności. ale także szkodliwe społecznie. jeżeli w ogóle możliwe. że w ostatecznym rozrachunku lepiej nawet być niekiedy oszukanym niż nikomu nie ufać. np. W obu przypadkach skutek jest oczywiście taki sam.do nauki. ale jego przyczyny są różne.. jak również do określonej instytucji lub dzieła ze względu na ich autorytet. a tym samym także częściej spotykanych. opierają się na subiektywnych przesłankach. Zaufanie może być następstwem ufności do konkretnego człowieka ze względu na jego osobiste właściwości lub oficjalną pozycję. Osoba. Natomiast mieszkaniec stolicy z przyczyn subiektywnych. Z kolei brak doświadczenia może być rezultatem ograniczonych kontaktów społecznych danego człowieka. ponieważ sami nie możemy ani poznać.. Czy można np. Ufamy autorytetom różnych formatów. Pojawia się ono wówczas. 1. Jest to stanowisko nie tylko błędne. Ograniczymy się zatem do bardziej typowych. może też w tego rodzaju wydarzeniach nie brać udziału. czy choćby do zdrowego rozsądku. podobnie jak i ich moralna ocena. że n i k t. jeśli w ogóle tam się udaje. ani opanować wszystkiego. „niedowiarka". ale również na podejrzliwość ze strony konformistów. 3. spowodowanych przyczynami obiektywnymi lub subiektywnymi. pozorne prawdy i to. Dlatego też wydaje się. która odrzuci powszechnie uznawany autorytet. Przeciwieństwem naiwności jest przebiegłość iz nią łączy się często podejrzliwość wobec ludzi i rzeczy. kulturalnych itp. odrzucić wszelkie autorytety? Sądzę. co jest w nauce ostatnim krzykiem mody2. Wówczas to ich zaufanie jak i podejrzliwość do ludzi i różnych wytworów społecznych. Przesłanki te bywają rozmaite i trudno byłoby wymienić wszystkie 198 możliwe. modną teorię czy też stosowaną na ogół metodę badań jest narażona nie tylko na określone epitety. a jego brak pociąga za sobą określone sankcje społeczne. bądź to braku doświadczenia danej osoby. ale również przeszkadzającą w działalności badawczej. ponieważ przy takiej postawie na ogół więcej zyskujemy niż tracimy. Inspiruje bowiem nie tylko postawę poważnie utrudniającą współżycie i współpracę. Zaufanie może być również następstwem konformizmu. Często nawet jesteśmy bardziej skłonni . że bywają oszukani. Zaufanie do innych łączy się często z naiwnością będącą następstwem bądź to małego krytycyzmu. nawiązując do koncepcji Mortona Deutscha1. jakie maja miejsce w stolicy lub dużym mieście. że byłoby to trudne. Jesteśmy z konieczności zdani na innych i staramy się ufać ich fachowości i kompetencjom. 2. 199 Kult autorytetu i jego następstwa zasługują niewątpliwie na odrębną refleksję. w którym bywa rzadko. czy wręcz braku zdolności do wnikliwego myślenia. np. „przemądrzałego" itp. Przebiegłość —jako skrajny krytycyzm czy sceptycyzm — skłania do takiego przekonania. a także n i c nie jest godne zaufania. Ponadto —jak wiadomo — ludziom podejrzliwym zdarza się również. gdy jest oczekiwane ze strony innych ludzi jako postawa jedynie możliwa do przyjęcia. z braku zainteresowań. Na przykład mieszkaniec zapadłej wsi ma niewątpliwie obiektywne przeszkody w czynnym uczestnictwie w wielu wydarzeniach społeczno-politycznych. Do zaufania może więc skłaniać po prostu pragnienie „świętego spokoju" i za tę cenę ludzie są skłonni uznawać różne fikcje. a ci którzy głoszą negację wszelkich autorytetów ulegają z reguły najgorszym.

to stymuluje swoistą psychozę zbiorowąprzy ocenie danego osobnika nie liczącą się wcale albo co najwyżej niewiele z realiami. Tego rodzaju postawa nie wynika z ufności we własne siły. Zdarza się również. zarówno w demokratycznych. depresji. Ufanie autorytetom nie musi zatem łączyć się z kultem dla nich. czego dobrym przykładem sąnp. Na podobnej zasadzie wierzymy też w autorytet różnych instytucji czy dzieł. czyli pewna szczególna wrażliwość na określone bodźce pochodzące od sugerujących. ale — co gorsze — wzbudzać podejrzliwość. lecz z nadziei na pomyślność losu. czego od nich oczekujemy niż dopuszczać myśl o ich ignorancji. dopóki nie znajdą dostatecznie przekonujących przesłanek uzasadniających zaufanie. 200 Tyrania reklamy i propagandy zniewalająca uczucia i umysły ludzkie oraz paraliżująca krytyczne myślenie psychoza zbiorowa skłaniają ludzi do ufania tym. 5.in. że zaufanie jest wytworem reklamy lub stanów psychozy zbiorowej. Natomiast możliwy jest krytyczny stosunek do nich. Podobnie lansowanie różnych plotek wokół danych osób może doprowadzić zarówno do powszechnego „cmokania" czy znaczącego chrząkania na ich temat. a tym samym narazić się na kłopoty związane z poszukiwaniem innych. bywają raczej podejrzliwi. czyli stanowią nasze oparcie. 4. iż źródłem ich jest szczególna łaska sił nadprzyrodzonych. opierające się na wierze. jeżeli jest dość sugestywnie zaprezentowany. Hałaśliwa i zręcznie prowadzona reklama może wzbudzić zaufanie także do ludzi mało wiarygodnych. że komu jak komu. że autorytety tego typu są nie mniej niebezpieczne dla demokracji niż autorytety oparte na przemocy. Rezygnacja z autorytetów jest niemożliwa. Zaufanie może wynikać m. że człowiek wiarygodny. np. którzy na to najmniej zasługują. skłonności do ryzyka. Ludzie o tego typu wierze czy przekonaniu sądzą po prostu. Nawet przeciętnie odważni mogą lękać się głoszenia innych poglądów niż tych. ponieważ dotąd też się udawało. Sugestywność osób lub instytucji oraz sugestyjność ludzi. przynajmniej tak długo. Używany w reklamie czy propagandzie argument typu: „wszyscy ludzie uczciwi opowiadają się za X-em". jak mniemają różni huraoptymiści. jak i autokratycznych systemach społecznych. ale właśnie im musi się udać. na których one oddziałują. na których nam szczególnie zależy. przejawiający się w dążeniu do weryfikacji i aktualizacji autorytetów.wierzyć. Oprócz wymienionych uwarunkowań zaufanie może być również następstwem szczególnych stanów psychicznych czy też właściwości charakterologicznych danego człowieka. impulsywno-ści itp. sprzyjającego zaufaniu nawet do rzeczy wątpliwych. Umiarkowani optymiści. dającej szczególne szanse danej osobie. także z wiary lub z przekonania o istnieniu łaskawości bóstwa lub „szczęśliwej gwiazdy". Zauważmy też. Przerażające wszakże jest również to. autorytety charyzmatyczne. że trudno podatne na krytykę sątzw. lecz z rozsądnym krytycyzmem. efekty wyborcze różnych polityków. a tym samym do ukształtowania się zaufania albo podejrzliwości do nich. nie mówiąc już o pesymistach. zwłaszcza tych. które są rzekomo prezentowane przez „wszystkich". może nie tylko nie uzyskać zaufania. powoduje powstanie swoistego klimatu. Należy tu jednak nadmienić. . że przeróżni specjaliści rzeczywiście potrafią zrobić to. ponieważ jedne i drugie —jak uczy najnowsza historia — działają w sposób zniewalający myślenie i działanie ludzi. ale pozbawiony możliwości korzystania z reklamy lub nie posiadający właściwości sugestywnych.

Zaufanie zaufaniu nie jest więc równe pod względem jakości. kto z tego zaufania korzysta. bałwochwalczy stosunek do różnorodnych teorii czy doktryn — równie atrakcyjnych. jak i zbiorowych. Najgorsze z kolei to takie. emocjonalna postawa wobec różnych symboli. jak i nawet duże grupy ludzi. lecz z uzasadnionych przesłanek obiektywnych. które jest wytworem szczególnych stanów psychicznych czy też określonych dewiacji. A z bezkrytycznej ufności. respective podejrzliwości jest zatem problemem o dużym znaczeniu społecznym. W związku z dotychczasowymi rozważaniami nasuwa się pytanie: dlaczego ludzie są skłonni stosunkowo łatwo darzyć kogoś lub coś zaufaniem albo też równie łatwo przejawiać podejrzenia. zwłaszcza dla tego. jeżeli nie wynika z chorobliwych postaw. Wynikająz tego niewątpliwie określone konsekwencje przy ich ocenie.Oczywiście wszystkie wymienione —jak również i niewymienione — subiektywne uwarunkowania zaufania mogą rzutować na postawę badawczą danego człowieka i z tego właśnie względu nas interesują. Pomijając przeróżne skrajne przypadki uważam więc. jakie możemy odnotować pomiędzy poszczególnymi rodzajami zaufania. jak i praktycznym. czyli sprawdzalnych. Dlaczego często unikają jakichkolwiek trudów związanych z użyciem swego intelektu do analizy argumentów przemawiających za albo przeciw komuś lub czemuś. że o wiele bardziej korzystne jest zaufanie oparte na solidnych przesłankach niż na wątpliwych. to jednak nie powinno się z tego faktu wysnuwać wniosku. że uwarunkowania interesujących nas zjawisk sąbardzo zróżnicowane i złożone. ale także praktycznym. Najlepsze wydaje się takie zaufanie. zarówno pod względem teoretycznym. Również podejrzliwość może być pożyteczna. Dla psychologów pozostaje nadal tajemnicą dlaczego wszelka aktywność umysłowa jest tak niechętnie podejmowana przez ludzi. jak na to wskazują historyczne doświadczenia różnych społeczeństw czy też poszczególnych osób. że jakość danego zaufania. reprezentujących niekiedy zdezaktualizowane wartości. Chociaż zaufanie jest koniecznym warunkiem życia społecznego. respective podejrzliwości jest określana przez ich uwarunkowania. Bezkrytyczny stosunek do rozmaitych szalbierzy i demagogów. jak i utopijnych — uleganie uniesieniom powodowanym przez psychozę zbiorową wszystko to rodzi klimat sprzyjający pochopnemu zaufaniu albo podejrzliwości. nie są bynajmniej problemem czysto teoretycznym. Solidność podstaw zaufania. ANALIZA UWARUNKOWAŃ ZAUFANIA I PODEJRZLIWOŚCI Dotychczasowe rozważania wskazują. Wiadomo przecież. że na manowce mogą być sprowadzone zarówno jednostki. jak i z bezzasadnej podejrzliwości wyniknęło wiele nieszczęść. a . Można zatem powiedzieć. jeżeli wynika ono z różnych przesłanek. Różnice. 12. że należy stymulować wszelkie zaufanie i równocześnie też zwalczać wszelkąpodejrzliwość w sferze teorii lub praktyki. Nie jest to jednak takie obojętne dla ufających. które opiera się na stosunkowo solidnych przesłankach.2. zarówno jednostkowych. czy nawet tragedii. Powody dla których ludzie darzą kogoś zaufaniem są pozornie 201 sprawą obojętną.

Myślę. Być może właśnie z tego powodu zrodziła się już w starożytności myśl o tym. „arcana imperii" ograniczają dopływ danych i powodują. a tym samym nie pożądamy. to jednak byłoby nam przykro bez nich. przeanalizować i zweryfikować. aby uczulić ich na potrzebę zachowania postawy rozsądnego krytycyzmu we wszystkich fazach procesu badawczego. a co jest przecież znacznie uboższe od świata ludzkich marzeń i pragnień. dopóki nie dotyczy to spraw lub osób szczególnie dla nich bliskich i ważnych. co da się uzasadnić i rozumieć zmusiłoby go do rezygnacji z całego bogactwa jego marzeń i dążeń. a spotyka ich zawód. udawania. abyśmy mogli wszystko sami prześledzić. Kto wie czy owym powodem nie jest lęk przed tym wszystkim. jak podejrzliwości.nawet uważana za bardziej męczącą i wyczerpującą niż praca fizyczna. Dollard i N. że w pierwszym przypadku brak nam odpowiednich przesłanek dla wysnucia poprawnych wniosków. że ludzie dlatego właśnie są zarówno 202 bardziej bezkrytycznie pełni zaufania. Tracą też wtedy zaufanie. Być może istnieje jakiś jeszcze nieznany nauce powód skłaniający ludzi do bezkrytycznych zachowań i do nader oszczędnego odwoływania się do intelektu. . Uznawanie przez człowieka tylko tego. że ulegamy też przeróżnym wymysłom reklamy. że należy go oszukiwać. jaką człowieka napawa jego «rozum». Jesteśmy ofiarami zarówno braku dostatecznej ilości danych. wiarołomstwem itp. „Wobec dumy. że „świat chce być oszukiwany". z którymi stykamy się na co dzień i chociaż wiemy. gdy liczą na kogoś lub coś. co jest dla nich szczególnie drogie.E. że ludzie tak długo nie mają o to pretensji. Wydaje się ponadto. że ulegamy różnym półprawdom lansowanym przez propagandę. iż są oszukiwani. Reaguj atak zarówno jednostkowo. Ale czy dzisiejsi ludzie chcąbyć również oszukiwani jak ongiś? Odpowiedź na to pytanie nie jest wcale prosta. co wynika z konieczności. Nikła znajomość strzeżonych tajemnic produkcyjnych różnych towarów powoduje z kolei. zjawiskami. I na tej podstawie dochodzono do wniosku. Ukazanie wymienionych problemów badającym zjawiska społeczne wydaje mi się dlatego celowe. Istniejące z konieczności w sferze życia politycznego różne tzw. niczym dobrą monetę. konformizmu itp. a w drugim — możliwości weryfikacji naszych wniosków. nie jesteśmy wcale w pełni zabezpieczeni przed kłamstwem. Świat jest zbyt złożony. Unikanie odwoływania się do rozsądku daje ludziom swoisty komfort życia — jak to w przekonywający sposób wykazał Rupert Crawshay Williams4. Miller3. co intelekt akceptuje. że jeśli nawet istnieją pewne konieczności. iż są one przez nich pożądane. zachowując nawet zdroworozsądkowy krytycyzm oraz skłonność do refleksyjnego traktowania ludzi i rzeczy.. zadziwiająca jest jego niechęć do myślenia" — zauważają trafnie J. Przyjmujemy. Oczywiście. Wydaje się więc. iż koszty tego komfortu są często zbyt duże. aby warto było go upowszechniać. to najczęściej po prostu znosimy bez przyjemności. Uważam wszakże. dla których chcą być oszukiwani. Bowiem to. że są one często rezultatem potrzeby „zachowania twarzy". oszustwem. szanowane. Powoduje to. które darzymy zaufaniem. a stosunki międzyludzkie nazbyt skomplikowane. jak i ich nadmiaru. jak i zbiorowo. ponieważ tylko w ten sposób mogą zachować drogie sobie mity. marzenia czy też pragnienia. to nie znaczy wcale. różne kłamstwa o charakterze konwencjonalnym od ludzi.

Jednym z podstawowych czynników. to należy zastanowić się nad tym. że jest obywatelem — albo też „słowo obywatel" ma dla niego inne znaczenie. Jeżeli zatem język. że język. trzeba i należy upatrywać jednej z istotnych dróg wiodących do przezwyciężenia podejrzliwości i równocześnie prowadzących do wzajemnego zaufania. że taki język nie służy oczywiście ani teorii. 204 Uprawidłowienie słów danego języka jest więc koniecznym warunkiem jego wiarygodności. stając się konwencjonalnym bełkotem. a nie wypełnia podstawowych obowiązków. Trzeba zatem w takim lub podobnym przypadku uprawidłowić dane słowo. jak świadczą o tym dzieje filozofii.„mową-trawą". jak też i w wielkich zbiorowościach ludzkich. ale przecież już wcześniej.n. jakie kształtują się zarówno w małych. jak dalece indywidualnych lub powszechnych dotyczy wartości. nie tylko podjął go Konfucjusz. ale o takie posługiwanie się nimi. Zajmował się nim —jak wiadomo — Sokrates. jak też ludzi nie pretendujących do tego miana. że jest to problem intrygujący ludzi nie od dzisiaj.e. jest czynnikiem kształtującym zaufanie albo wywołującym podejrzenia. aby stał się właśnie językiem tworzącym klimat zaufania. ani też klimatowi zaufania i staje się jednym ze źródeł podejrzliwości w wąsko albo szeroko rozumianych stosunkach międzyludzkich. ani praktyce. który służy m. skrywającym często ich mizerię intelektualną lub tzw.203 Utrata zaufania może zatem mieć charakter jednostkowy i zbiorowy. jaki niełatwo przezwyciężyć. Uważam osobiście. czyli nadać jemu sens. w stosunkach międzyludzkich. Dlatego właśnie w uprawidłowieniu słów każdego języka. Zauważmy. W związku z tym nasuwa się pytanie: czy język maskujący rzeczywiste ludzkie myśli lub uczucia może stać się czynnikiem kształtującym klimat zaufania? Pytanie to odnosi się zarówno do języka ludzi uczonych. co trzeba uczynić. Na czym polega ta koncepcja? Można ukazać ją najlepiej posługując się następującym przykładem: Jeżeli ktoś uważa się za obywatela danego państwa. Nie chodzi tu więc o konsubstancjalne rozumienie słów. do wyrażania naszych myśli i uczuć. . bo na przełomie VI — V wieku p. Natomiast utrata zaufania do powszechnie wyznawanych idei lub wartości w danym społeczeństwie i odpowiadających im instytucji. jaki ma wpływ zarówno na kształtowanie się klimatu zaufania i podejrzliwości jest język. przynajmniej w krótkim czasie. w zależności od tego. które stanowią przecież istotny składnik każdego języka.in.. pełnym podtekstów i uników Językiem dyplomatycznym". jakim się ludzie posługują. jakim się ludzie porozumiewają. które odpowiada ustalonym znaczeniom i pojęciom. czyli rzeczowników. może również służyć do maskowania ich rzeczywistych myśli i uczuć. Wiemy jednak też o tym. lecz nawet zaproponował oryginalną koncepcję sanacji języka poprzez uprawidłowienie n a z w5. Utrata zaufania do bliskiej osoby łączy się z naruszeniem wartości. jakim posługujemy się. powoduje kryzys o znacznie poważniejszych rozmiarach i następstwach. wyrafinowanym żargonem uczonych. jakie z tytułu obywatelstwa na nim ciążą-— to albo kłamie. jaki się z nim wiąże i jest ustalony przez tradycję. jakie łączyły danych ludzi i powoduje określony kryzys w mikroskali społecznej.

„prawd". biorąc pod uwagę: skuteczność. jakimi możemy posługiwać się na danym etapie rozwoju wiedzy i techniki. jak i subiektywne. co do swej jakości metody? Przyczyny tego — ogólnie biorąc — mogą być zarówno obiektywne. że nic nie pozostaje w stanie niezmiennym. nie będzie znał dotychczasowych osiągnięć naukowych na temat badanego przedmiotu. Im bogatsza ludzka wiedza. Nieprzerwany proces przeobrażeń obiektywnej rzeczywistości. jak i intelektu poszczególnych ludzi. mamy na myśli zarówno ograniczenia w zakresie funkcjonowania zmysłów. które są o b i e k -tywnie optymalne dla hipotez danej dziedziny. . Obok sprawnych zmysłów. jakie w nich tkwią.pułapki". Korzystanie z różnych metod weryfikacyjnych nie zależy jednak tylko od naszych chęci lub upodobań. mając świadomość tego. zdolność sprawdzenia. Na przykład odkrycie komórkowej budowy żywych organizmów stało się możliwe dopiero po wynalezieniu mikroskopu. które zawężająich możliwości poznawcze. Jakie są tego przyczyny. który sprawia. Stąd każdy nasz sąd o dowolnym przedmiocie. że stosowaliśmy różne. w ścisłym tego słowa znaczeniu. Inaczej mówiąc. może okazać się niewystarczający już j u t r o. kto tę wiedzę spożytkuje w danym akcie poznawczym. inne bardzo 205 odległe. pomiarem czy eksperymentem. W wyniku weryfikacji hipotez dochodzimy do różnych tzw. Jedne znajdują się bezpośrednio w zasięgu naszej ręki i są dostępne zmysłom. b. fale elektromagnetyczne — poprzez urządzenia radiowe. że nie każda z nich jest równie dobra. że czynnikiem wspomagającym zaufanie jest dobór takich metod weryfikacji. praktyczny użytek. Do obiektywnych zaliczamy: a. Biorąc powyższe pod uwagę można powiedzieć. np.Oprócz sanacji języka ważną rolę w kształtowaniu obiektywnych postaw zaufania spełniają metody weryfikacji hipotez. jakie będzie miał osobnik znający te zagadnienia. jeżeli ktoś np. oprócz tego. które różnią się między sobą stopniem prawdopodobieństwa.. ale jest także uwarunkowane specyfiką dziedziny. Nie wszystkie przedmioty są nam również dostępne. to jego możliwości poznawcze będą mniejsze w porównaniu z tymi. Jakość naszego poznania zależy także od aktualnego rozwoju techniki. Korzystamy oczywiście z wielu różnych metod weryfikacji hipotez. wyrażany w znanym powiedzeniu Heraklita panta rei. ustalony zgodnie z naukową metodą poznania dziś. są dostępne naszym zmysłom pośrednio za pomocą rozmaitych urządzeń przetwórczych. Nasze sądy zależą zatem również od jakości narzędzi poznawczych. c. Nasze poznanie zależy od aktualnego stanu nauki dotyczącej tego. jak też dla bardziej subtelnych potrzeb o charakterze poznawczym. Kiedy mówimy o subiektywnych uwarunkowaniach. d. Nie wszędzie jednak możemy posłużyć się obserwacją bezpośrednią. tym większe możliwości poznawcze każdego. jakie tworzymy sobie zarówno na codzienny. co poznajemy. Podobnie człowiek źle widzący czy też nie umiejący patrzeć przez mikroskop będzie miał znacznie mniejsze możliwości wykorzystania tego narzędzia niż osoba dobrze widząca lub sprawnie posługująca się tym narzędziem. której dane hipotezy dotyczą. czy też ewentualne .

London 1947. jak dociekliwość. Fellin P. XVIII.. s. Zob. Modę und Manipulation.York—Toronto—London 1952. (II.. Wstąp do socjologii matematycznej. A Study ofthe Motives Behind Irrational Thought. E.R.. (Istnieje też polskojęzyczne wydanie wymienionej książki Beckera i Barnesa pi. Kraków 1972. Barnes.C. Fikcja a rzeczywistość.). Warszawa 1977. Dyonizak R.. z tej książki: J. Explanation in Social Science. Caplovitz D.. 206 PRZYPISY 1 M. Meyer H. Babbie E. Atteslander P. Hatt P. Warszawa 1980. The Practice of Social Research. J. N.S. Oslo—N. Itasca. pod red. Problemy metodologiczne socjologii.277. Constructive and Destructive Processe. krytycyzm. Stuttgart 1973.York 1967. The Stages of Social Research.. Brzeziński J. Babbie E. Miller.zasobu wiedzy i znajomości metod badań także takie właściwości.R. WYBRANA LITERATURA Adamski W.. O motywach irracjonalnego myślenia. Illinois 1969. Analizy i próby technik badawczych w socjologii. Williams..V. Sztumski. Rozwój myśli społecznej od wiedzy ludowej do socjologii. s. umiejętność poprawnego wnioskowania stanowią istotne subiektywne wyznaczniki. Dollard i N.T. s. Theory and Methods of Social Research. poszerzone wydanie). Statystyka dla socjologów.88 n. t. Vertrauen. 4 Zob..). einer Wissenschaft.. London 1963.145-148. Deutsch.) 6 Zob. Coleman J.. Warszawa 1968. Methodes des sciences sociales. 5 Zob. t.5960. R. Survey Research Methods. Miinchen 1974. Andreski S. s.K..J. Social Thought from Lorę to Science.M. I. MikulowskiPomorski J.J. Missbrauch. Doby J. Gostkowski Z. {Wypisy). (praca zbiór.. Frankfurt /M.York 1969. Methode und Messung in der Soziologie. Belmont California 1973. Sztumski. też rec. Paris 1964. wyd. Brown R..York 1975. Luhmann. New Ha-ven and London 1977. Cicourel A. II. Ein Mechanismus der Reduktion sozialer Komplexitdt. An Introduction to Social Research. Goode W. N. N. Warszawa 1964. Tripoldi T. .195-196.. s. s. Warszawa 1969. w: „Studia filozoficzne" 1979/8. w: Studia Socjologiczne 1969.. The Comforts ofUnreason. 1976. s. Galtung J. Metoda „ dokumentów osobistych " w socjologii.E.121-123. które określają jakość naszych sądów6. Duverger M.. Blalock H.101-121. 2 3 J. H.wyd. The Resolution ofConflict. nrl. Die Hexenmeister der Sozialwissenschaften. Becker i H. H.York 1961.. Berlin — N. Lutyński i.. III. Exemplars of Social Research. Elementy metodologii badań psychologicznych..York 1983.. „Ruch Filozoficzny" 1958... (Praca zbiór. Methoden der empirischen Sozialforschung. Belmont California 1975. Osobowość i psychoterapia.. N. Methods in Social research.

Handbuch der empirischen Sozialforschung.) Sociologists at Work. (pod red.. wyd. Holm K. Lofland J. Lutyński J. Gostkowski Z. pod red.. Mayntz R.H. A Guide to Qualitative Observation and Analysis. Hamburg 1963. (praca zbiór. Methodes des sciences sociales.. Sozialwissenschaftliche Methoden. Warszawa 1975. Zasady prowadzenia wywiadów.. Z metodologi i metodyki socjologicznych badań terenowych. KBnig R-.. Warszawa. pod red.).. Gutjahr G. Frankfurt/M. Analyzing Social Settings.Wrocław.. Cannel C. Pawłowski T. Podstawowe kategorie klasyfikacji w zakresie zmiennych metryczkowyeh. Belmont California 1971. Metody badań socjologicznych.. and Cases. London 1958. Habenstein R. Roth E. Noelle E. Warszawa — Łódź 1972. Danilowicz P. Madge J. Mannheim 1985. zeszyt 3 1974. N. t. An Introduction to Its Methodology. t. t. N.. Warszawa 1978. The Tools of Social Science. (praca zbiór. N. Warszawa 1970. Warszawa 1965. Metodologia pedagogiki pracy. Deutsch M.. Moskwa 1975. Lehr . N. t. Nowak S. Krippendorf K. Methodology of Social Sciences.W. (praca zbiór.B. V 1975.. Heidenreich K. The Dynamics ofInterviewing.F. IV 1972... Cook S. N.). pod red. Warszawa 1969.). London 1976. Sztabiński P. Essays on the Craft of Social Research.).)..F. Metodologia badań socjologicznych.... Miinchen 1974. (praca zbiór.. Michajłov C. 208 Kaufmann F.. Introduction to Social Research. Nachmias C. Lazarsfeld P. Sianko A. zeszyt 4 1976. Berlin —Wien 1973. Research Methods in the Social Sciences. Hubner P..W.II.. Metodologiczne zagadnienia humanistyki.1-4. t. Wienl968. Research Methods in Social Relations. Nowak S. Pathways to Data.. Werkzeug der Sozialforschung. Social Research. Techniąue. pod red.York 1971.York 1955.F..) Podręcznik ankietera. Wybór tekstów..York — London 1964. Kahn R. (pod red. Gostkowski Z.S.. Nowak S. Empiriczeskoje socjologiczeskoje issledovanije.L. II 1968. III. Nachmias D. Warszawa 1985. Grawitz M.York — London 1967.. Paris 1972. Hyman H.. Psychologie des Interviews in Praxis und Theorie. Harder T. Am Puls der Gesellschaft. t. Jahoda M. Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej.. pod red... Hagedorn R. wyd. Hauptstromungen der Sozialwissenschaftlichen Forschung.. Content Analysis... Lazarsfeld P. I 1966. Chicago 1970.. Zur Methodik der empirischen Soziologie. (praca zbiór. Warszawa 1980. London 1958. Labovitz S. Phillips B.. Hamond P.. Chicago 1954. Studia z metodologii nauk społecznych. III 1970.York 1965.. Interviewing in Social Research. Nowacki T.E. Theory. Stuttgart 1973. London 1980... Umfragen in der Massengesellschaft. Strategy and Tactics.

York. pod red.J. Metodologiczne problemy nauk ekonomicznych.. Włodarka J. Warszawa 1973. Odmiany czasu teraźniejszego. Schuessler K.... Ethics. Sorokin P.F.. Warszawa 1968. Meyer H.W.i mikrosocjologii.).. Itasca. 1972. Szczepański L. s. Miinchen — Wien — Oldenburg 1984. 1971. Fads and Foibles in Modern Sociology andRelated Sciences.— und Handbuch fur Forschung und Praxis..A.. w: Studia Socjologiczne.).. London — New Delhi 1984. Tripodi J. Metody statystyczne w socjologii. v. N. 209 . (praca zbiór. pod red. (praca zbiór.. Warszawa 1968. Szaniawski K. Cambridge Mass. pod red. Wright G. Sociological Methodology 1980. pod red.. San Francisco — Washington — London 1979. 1969... Granice eksperymentu w makro.. Steward D. Fellin P. Metodologia historii. Topolski J.. Simon J. Teoria i wyjaśnienia. Basic Research Methods in Social Science: the Art of Empirical Inwestigation. The Assessment of Social Research. Chicago 1956. Wiatrowski Z. Sztompka P.H.45-66. Information Sources and Methods. Frankfurt /M. Sulek A. (praca zbiór. Podstawy pedagogiki pracy. Ziółkowski M. Warszawa 1969. Politics. Warszawa —Poznań 1990. Zurawicki S.). Sjoberg G. Z metodologicznych problemów socjologii. Metoda biograficzna w socjologii.. Warszawa 1971. 1974. Secondary Research. Erklaren und Verstehen.). and Social Research.L. nr 3. (praca zbiór. Bydgoszcz 1994.. Illinois 1969.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->