Śpiewy mszalne CHWAŁA na melodię psalmu (ks. A.

Chlondowski)Chwa - ła

na

wy -

so -

koś

- ci

Bo

-

gu.

a na ziemi pokój ludziom

do

-

brej

wo

-

li.

Chwa - li

-

my Cię. Błogosła

-

wi

-

my

Cię

Wielbimy Cię.

Wy -

sła -

wia

-

my

Cię.

Dzię - ki Ci

skła - da -

my,

bo wielka jest chwa - ła Two - ja.

Pa -nie Boże, Królu

nie - ba,

Boże Ojcze

wszech-mo-gą - cy.

Pa - nie, Synu Jednoro

-

dzo -

ny,

Je - zu

Chry - ste.

Pa - nie Boże, Baranku

Bo -

ży,

Sy - nu

Oj

-

ca.

Któ - ry gładzisz grzechy świa - ta,

zmi - łuj

się

nad

na - mi.

Któ - ry gładzisz grzechy świa - ta,

przyjm bła - ga - nie

na - sze.

Któ - ry siedzisz po prawicy Oj -

ca,

zmi - łuj się

nad

na - mi.

ko Tyś Najwyższy.ko Tyś jest Pa -nem. . Jezu Chry . A - men. z Duchem Świętym w chwale Boga Oj - ca. Śpiewy mszalne Al - bowiem tylko Tyś jest Świę - ty. Tyl.ste. Tyl.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful