P. 1
Kopaliński Władysław - Słownik mitów i tradycji kultury

Kopaliński Władysław - Słownik mitów i tradycji kultury

5.0

|Views: 11,111|Likes:
Wydawca: mikwas

More info:

Published by: mikwas on May 07, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2013

pdf

text

original

Władysław Kopaliński

Słownik mitów i tradycji kultury

PWZN Print 6 Lublin 1997

Przedruku dokonano na podstawie pozycji wydanej przez Państwowy Instytut Wydawniczy Warszawa 1985

(c) Copyright by Władysław Kopaliński 1985

Isbn 83-06-00861-8

Redakcja techniczna wersji brajlowskiej: Piotr Kaliński

Skład, druk i oprawa: PWZN Print 6 sp. z o.o. 20-218 Lublin, Hutnicza 9 tel./fax: 0-81 746-12-80 e-mail: print6@lublin.top.pl

Wstęp

Jest prawdą niemal banalną, Ŝe warunki Ŝycia współczesnego, rozwój nowych dziedzin nauki i techniki, a takŜe rosnąca specjalizacja coraz bardziej oddalają nas od naszego dziedzictwa kulturowego. I to właśnie dziś, w czasach, kiedy mamy w kraju więcej ludzi wykształconych niŜ kiedykolwiek przedtem. Coraz trudniejszy staje się dostęp do niematerialnej schedy przekazanej nam przez liczne pokolenia przodków. A przecieŜ świadomy udział w tej schedzie, którego znaczenie łatwo się gubi w krzątaninie dnia powszedniego, jest sprawą niezmiernej wagi (choć nie dającą się zwaŜyć), bo stanowi o poczuciu przynaleŜności do kultury narodowej, europejskiej, śródziemnomorskiej, bo decyduje o uczestnictwie w zbiorowej świadomości społecznej. Słownik niniejszy zrodził się z chęci przeciwdziałania, choćby w najskromniejszej mierze, temu procesowi rwania się więzi kultury. Znam z własnego doświadczenia kłopoty czytelnika, widza czy słuchacza, pragnącego pójść tropem jakiegoś słowa, w którym domyśla się ukrytych znaczeń rodem z naszego dziedzictwa humanistycznego. Spróbowałem więc, kierując się własnym rozeznaniem i doświadczeniem, dokonać wyboru haseł w zakresie mitu i tradycji kultury w najszerzej rozumianym sensie tych dość zresztą płynnych pojęć. Granice wyboru zakreśliła konieczność pomieszczenia się w jednym, choćby obszernym tomie. CóŜ zatem weszło do Słownika? Jego główne tematy moŜna by ująć w szereg wątków. A więc: - postacie i wydarzenia z Biblii, - bóstwa i bohaterowie mitologii śródziemnomorskich i północnych, - bohaterowie legend, sag, epopei, romansów, poematów, pieśni, Ŝywotów, bajek, folkloru, tradycji ludowej, - bohaterowie narodowi i ludowi, otoczeni legendą historyczni władcy, wodzowie, buntownicy, zbójcy, - legendarni i historyczni nosiciele cywilizacji, odkrywcy nowych lądów i nowych dziedzin wiedzy, - słynne (w świecie rządzonym przez męŜczyzn) kobiety,

- słynne dynastie i rody, - słynne bitwy, - miejsca i budowle historyczne, arcydzieła architektury, malarstwa, rzeźby, muzyki, zwłaszcza jako ilustracje mitu lub historii, - popularne pieśni ludowe i narodowe, opery, operetki, musicale, - postacie literackie, te zwłaszcza, które pozostają Ŝywe i znaczące równieŜ poza kontekstem ksiąŜki czy sztuki teatralnej (przynajmniej zdaniem autora Słownika), - wyrazy o znacznej liczbie odniesień do kultury, historii i tradycji (por. Imię, Jabłko, Diabeł, Pierścień), o szczególnym znaczeniu dla tradycji polskiej (por. Szabla, Szlachta, Koń), - grupy znaczeniowe (por. Rodzina, Prowincjonalizmy, Głosy ptaków), - wyrazy polskie rzadko juŜ goszczące w słownictwie czynnym, których nie ma potrzeby uŜywać, ale które powinno się znać i rozumieć. Ta lista jeszcze wszystkiego nie wyjaśnia. NaleŜy tu stwierdzić, Ŝe Słownik niniejszy nie jest ani encyklopedią, ani leksykonem w tym znaczeniu, w jakim potocznie rozumie się te słowa, a zatem mniej lub bardziej pełnym kompletem wiadomości. Nie zdziwi nas przeto, Ŝe choć znajdziemy wśród haseł Dantego ("dantejskie sceny", "dantejskie piekło") i Homera ("homeryckie boje", "homeryczny śmiech", "kwestia homerowa"), nie doszukamy się tam stu innych znakomitości literackich z Szekspirem i Mickiewiczem włącznie; Ŝe hasłem jest Platon ("bryły Platona", "cykl platoński", "jaskinia Platona", "miłość platoniczna"), a nie Arystoteles, Kartezjusz, Kant czy Marks; Ŝe wśród haseł znajdą się ci, a nie inni królowie, wodzowie, męŜowie stanu, uczeni, bohaterowie powieści i dramatów; Ŝe Słownik poświęca nieraz więcej miejsca i uwagi postaciom z dawnych bajek, legend i romansów oraz ich współczesnym odpowiednikom ksiąŜkowym, filmowym, operowym czy operetkowym niŜ niejednemu bohaterowi wielkiej literatury. O umieszczeniu nazwy dzieła sztuki, utworu lit., archit. itd. jako hasła głównego decyduje w większości wypadków wartość nazwy jako sygnału. Znajdziemy tam więc imiona własne, takie jak np. La Scala, Kórnik, ErmitaŜ, Łazienki, Appassionata, Mona Lisa, Iliada; nie znajdziemy natomiast imion pospolitych, takich jak np. Koncert fortepianowy a-moll Schumanna czy Martwa natura Wyczółkowskiego. Opowieści kanterberyjskich szukać trzeba pod hasłem Opowieść, kościoła św. Katarzyny - pod Kraków, a śurawia nad Motławą - pod Gdańsk. Chronologia postaci i wydarzeń Słownika kończy się w zasadzie około połowy Xix wieku, wraz z pojawieniem się prasy popularnej, telegrafu i reportaŜu fotograficznego, choć nie brak od tej zasady wyjątków.

UŜyteczność słownika ujawnia się dopiero w dłuŜszym z nim obcowaniu, w praktyce; zwłaszcza jeśli to słownik gatunkowo nowy, a przy tym autorski, a więc nieco subiektywistyczny, mimo Ŝe, jak wszystkie słowniki, czerpie z setek najróŜniejszych źródeł. Dlatego w pracy nad jego kolejnymi wydaniami szczególną wartość będą zapewne miały uwagi i spostrzeŜenia Czytelników pierwszego wydania.

Władysław Kopaliński 15 V 1979

Wymowa

Wymowę obcojęzycznych haseł głównych podawano zaraz za hasłem, w nawiasach ze skrótem "wym.", przy czym nieraz jest to wymowa tylko części wyrazu hasłowego albo, przy hasłach kilkuwyrazowych, wymowa tylko jednego z tych wyrazów. Wymowę tę podano w sposób uproszczony i przybliŜony. W języku francuskim akcent pada zawsze na ostatnią sylabę wyrazu.

Hasła i odsyłacze

Słownik wyróŜnia dwa rodzaje haseł: Hasła Główne ułoŜone są w porządku alfabetycznym. Podhasła ułoŜone są w zasadzie równieŜ w porządku alfabetycznym, od którego wszakŜe odstępowano w wypadkach, gdy praktyczniejsze było zastosowanie innego porządku, np. chronologicznego bądź rzeczowego, czy nawet mieszanego.

Odsyłacze oznaczane są skrótem zob. (tzn. zobacz dalszy ciąg wyjaśnienia) albo por. (tzn. porównaj z pojęciem pokrewnym, podobnym, równoległym itd.). Odsyłacz: Tajemnica (stanu) lub (Tajemnica: stanu) oznacza odesłanie do podhasła Tajemnica stanu w haśle głównym Tajemnica. Cytaty z Biblii pochodzą z róŜnych przekładów.

Skróty

a. - albo amer. - amerykański anat. - anatomia, anatomiczny ang. - angielski anglos. - anglosaski Ap. - Apostolskie Apok. - Apokalipsa (Objawienie św. Jana) arab. - arabski aram. - aramejski archeol. - archeologia archit. - architektura, architektoniczny art. - artystyczny astr. - astronomia atm. - atmosferyczny

austr. - austriacki awest. - awestyjski b. - bardzo belg. - belgijski białorus. - białoruski biol. - biologia bizant. - bizantyjski bot. - botanika, botaniczny Brit. Mus. - British Museum (zob.) bryt. - brytyjski bułg. - bułgarski C - Celsjusza celt. - celtycki cerk.- - cerkiewnochem. - chemia, chemiczny chiń. - chiński chrześc. - chrześcijański cz. - część czes. - czeski d.- - dolnodawn. - dawniej Deut. - Deuteronomium (zob.) dł. - długość dosł. - dosłownie dpn. - dopełniacz

druk. - drukarstwo duń. - duński egip. - egipski ekon. - ekonomia, ekonomiczny etn. - etnografia etym. - etymologia europ. - europejski Ew. - Ewangelia Ex. - Exodus (zob.) farm. - farmacja filoz. - filozoficzny fiń. - fiński flam. - flamandzki fr. - francuski g.- - górnoGen. - Genesis (zob.) geogr. - geografia, geograficzny germ. - germański gł. - głównie, główny godz. - godzina gr. - grecki gram. - gramatyka, gramatyczny gwar. - gwarowy handl. - handlowy hebr. - hebrajski

hist. - historyczny hiszp. - hiszpański hol. - holenderski i in. - i inne (inni) ind. - indyjski irań. - irański irl. - irlandzki iron. - ironicznie isl. - islandzki jap. - japoński jęz. - język językozn. - językoznawstwo, językoznawczy jid. - jidysz jug. - jugosłowiański jw. - jak wyŜej (wyjaśniono) kat. - katolicki Kor. - (do) Koryntian kośc. - kościół, kościelny ks. - księga, księgi Kunsthist. Mus. - Kunsthistorisches Museum (zob.) lekc. - lekcewaŜąco Lev. - Leviticus (zob). l.mn. - liczba mnoga l.poj. - liczba pojedyncza lud. - ludowy

łac. - łacina, łaciński Łuk. - Łukasz m - metr M. - Morze Mat. - Mateusz Maurits. - Mauritshuis (zob.) med. - medycyna Metrop. Mus. - Metropolitan Museum of Art (zob.) m.in. - między innymi mit. - mitologia Mł. - Młodszy Mus. Naz. - Museo Nazionale (zob.) muz. - muzyka, muzyczny muzułm. - muzułmański n.- - nowonar. - narodowy Nat. Gall. - National Gallery (zob.) ne. - naszej ery nm. - niemiecki n8M - nad Menem NMP - Najświętsza Maria Panna norw. - norweski np. - na przykład npm. - nad poziomem morza NRD - Niemiecka Republika Demokratyczna

Num. - Numeri (zob.) O. - Ocean ok. - około ONZ - Organizacja Narodów Zjednoczonych org. - organizacja, organizacyjny osm.-tur. - osmańsko-turecki Pal. - Palazzo pers. - perski pierw. - pierwotnie, pierwotny plast. - plastyka, sztuki plastyczne pl. tant. - plurale tantum (rzeczownik występujący tylko w l.mn.) płd. - południowy płn. - północny pne. - przed naszą erą poet. - poetycki pogard. - pogardliwie pol. - polski polit. - polityczny poł. - połowa pop. - popularnie, popularny por. - porównaj port. - portugalski pot. - potocznie późn. - późno-, późny prawn. - prawniczy, prawo

prawdop. - prawdopodobnie prowans. - prowansalski pryw. - własność prywatna przen. - przenośnie, w przenośni przes. - przestarzały przysł. - przysłowie psych. - psychiczny psychol. - psychologia publ. - publiczny r. - rok reg. - regionalizm relig. - religia, religijny RFN - Republika Federalna Niemiec RFSRR - Ros. Federacyjna Socjalistyczna Republika Rad Rijksmus. - Rijksmuseum (zob.) r.m. - rodzaj męski r.nij. - rodzaj nijaki ros. - rosyjski rozszerz. - przez rozszerzenie znaczenia RTV - Radio i Telewizja rub. - rubaszny rus. - ruski rz. - rzymski rz.-kat. - rzymskokatolicki r.Ŝ. - rodzaj Ŝeński

sanskr. - sanskryt sąd. - sądownictwo sem. - semicki serb. - serbski skand. - skandynawski skr. - skrót słow. - słowiański słowac. - słowacki społ. - społeczny sport. - sportowy st.-(St.) - staro-, Starszy Staatsmus. - Staatsmuseum (nm. Muzeum państwowe) staroŜ. - staroŜytność, staroŜytny stpol. - staropolskie szer. - szerokość szkoc. - szkocki szw. - szwedzki szwajc. - szwajcarski śr.- - średni(o)śrdw. - średniowiecze, średniowieczny środk. - środkowy św. - święty teatr. - teatralny techn. - technika teol. - teologia

tj. - to jest tł. - tłumaczenie, przekład Tow. - Towarzystwo tur. - (języki) turecki(e) TV - Telewizja tybet. - tybetański tzn. - to znaczy tzw. - tak zwany uk. - ukończony ukr. - ukraiński ur. - urodzony USA - Stany Zjednoczone Ameryki w. - wiek walij. - walijski wewn. - wewnętrzny węg. - węgierski wg - według: z podanego źródła, ale w formie nieco zmienionej wł. - włoski właśc. - właściwie woj. - wojenny wojsk. - wojskowy W.P. - Wojsko Polskie wsch. - wschodni wulg. - wulgarny wyd. - wydany, wydanie

(wym: ...) - wymowa zach. - zachodni zał. - załoŜony zazw. - zazwyczaj zbud. - zbudowany zdrobn. - zdrobniały zewn. - zewnętrzny zgrub. - zgrubienie zm. - zmarł(y) zob. - zobacz ZSRR - Związek Socjalistycznych Republik Radzieckich zwł. - zwłaszcza Ŝart. - Ŝartobliwie Ŝegl. - Ŝeglarski Ŝyd. - Ŝydowski * (gwiazdka) - przypuszczalna postać wyrazu nie zaświadczona przez źródła

A

Aachen - zob. Akwizgran.

Aar(e) - Aara, gł. rzeka Szwajcarii, wypływająca z lodowców Alp Berneńskich, dopływ Renu. W szwajcarskich górach jest jedna kaskada, Gdzie Aar wody błękitnymi

spada. (J. Słowacki, W Szwajcarii, 7-8 (1839).) A gdyś nazbyt stęskniony ojczyzny swej starej Do późnych gwiazd wśród szumu zadumał się Aary, Musiałeś czuć się wtedy nad tą obcą rzeką Jak emigrant, gdy wracać mu juŜ za daleko. (K. Wierzyński, Pamiątka z Solury, 13-16; do Tadeusza Kościuszki, który w Solurze spędził ostatnie lata Ŝycia.)

Aaron - w Biblii, syn Lewiego i starszy brat MojŜesza, patriarcha Ŝyd., pierwszy arcykapłan, współdziałał z MojŜeszem, gdy Bóg spuszczał dziesięć plag na Egipt, i wyprowadzał Izraelitów z Egiptu. Laska Aarona - w Biblii, nazwa laski plemienia Lewi uŜywanej przez Aarona; połoŜona przed arką przymierza cudownie zakwitła i zaowocowała migdałami, co wyjaśniono jako oznakę, Ŝe Aaron ma zostać arcykapłanem; Num., 17, 8.

Abaddon - w Biblii, Apok., 9, 11, szatan, anioł przepaści, "którego imię po hebrajsku Abaddon, po gr. Apollyon, a po łac. Exterminans ('niszczący, pustoszący, rugujący')".

Abaris - zob. Strzała (Abarisa).

Abaton - w staroŜytności nazwa nadawana róŜnym trudno dostępnym miejscom; z gr. a- 'nie-', bainein 'iść'.

Abbasydzi - dynastia kalifów arabskich, następna po obalonej przez Abul'l-Abbasa dynastii Omajjadów, panująca 750-762, ze stolicą w Damaszku, a 762-1258 w Bagdadzie, pochodząca jakoby od Abbasa, 566-652, najstarszego stryja Mahometa. Osiągnęła rozkwit najwyŜszy za czasów Haruna ar-Raszida (zob.) i jego syna Al-Ma'muna, 813-833. Kres dynastii połoŜyła w 1258 inwazja Mongołów.

Abdera - staroŜytna kolonia nadmorska w Tracji, załoŜona w poł. Vii w. pne. przez Jonów. Wg mitu gr. załoŜył ją Herakles dla upamiętnienia swego przyjaciela Abderosa, poŜartego nie opodal przez konie Diomedesa (zob. Herakles, 8. praca). Wg innego mitu załoŜyła ją Abdera, siostra Diomedesa. Mieszkańcy Abdery uchodzili u Traków za prowincjonalnych głupców, choć

abderytami byli tak znakomici ludzie, jak Demokryt, Protagoras (wielki sofista), Anaksarchos (filozof i przyjaciel Aleksandra W.) i Hekataios (historyk); zob. Śmiech (abderycki); por. Beocja; Gotham; Krhwinkel; Osioł (Abderyci); Pacanów; Schildburg.

Abel - hebr. Hebhel 'tchnienie, opar', w Biblii, młodszy syn Adama i Ewy, pasterz owiec, zabity przez swego starszego brata, Kaina (zob.); Gen., 4.

Abelard - zob. Heloiza i Abelard.

Abenceragowie - hiszp. Abencerrajes, szlachecki ród mauretański w Grenadzie, którego rywalizacja z rodem Cegries stała się jednym z powodów upadku królestwa Grenady w 1492; zob. teŜ Grenada; Almanzor; Alpuhara. Historia de los bandos de Cegries y Abencerrajes - cz. I (1595) historycznego dzieła pisarza hiszp. Gines Perez de Hita, ok. 1544-ok. 1619. El hidalgo Abencerraje - dramat Lope de Vegi. Almahilda, czyli Królowa-niewolnica - powieść (1663) panny de Scudery (zob.). Przygody ostatniego z AbenseraŜów - fr. Les aventures du dernier Abencerage, nowela rycerska (1826, wyd. pol. 1932) F.R. Chateaubrianda. Les Abencrrages - opera (1813) L. Cherubiniego; libretto: J.E. Jouy.

Abigail - W Biblii Dawid, kryjąc się na puszczy Faran przed gniewem Saula, posyła sługi do bogatego, ale nieuŜytego właściciela stad, Nabala, z prośbą o Ŝywność; spotyka się jednak z odmową. Płonąc Ŝądzą zemsty, uzbraja swoich ludzi i wyrusza przeciw Nabalowi, ale mądra i piękna Ŝona Nabala, Abigail, wychodzi Dawidowi naprzeciw z darami i potępia postępek głupiego męŜa. Dawid rezygnuje z zemsty, a gdy Nabal umiera, proponuje Abigail małŜeństwo, ona zaś zgadza się, mówiąc: "Otom słuŜebnica twoja"; I. Ks. Król., 25. Stąd w lit. ang. imię to oznaczało 'garderobianą, pokojówkę'.

Abisag - w Biblii, 3. Ks. Król., 1, 1-4, dziewczyna, Sunamitka, którą słudzy króla Dawida wybrali spośród dziewcząt całego kraju, aby "spała na łonie króla i zagrzewała go", gdyŜ był juŜ bardzo stary i nie zagrzewał

się, mimo Ŝe okrywano go szatami. Była to "panienka bardzo piękna i sypiała z królem, i słuŜyła mu, ale król z nią nie obcował".

Dame Abonde - (wym. dam abąd) francuski Ŝeński odpowiednik św. Mikołaja, dobra wróŜka, przynosząca grzecznym dzieciom prezenty w czasie ich snu w Noc Sylwestrową; zob. (św.) Mikołaj.

Abraham - w Biblii, syn Tarego, protoplasta i patriarcha narodu izraelskiego; wraz z Ŝoną Sarą (zob.), bratankiem Lotem (zob.) i swym półkoczowniczym plemieniem przeszedł (2000-1600 pne.?) z Ur Chaldejczyków a. z Charanu do ziemi Kanaan w Palestynie, gdzie osiadł. Zwany "ojcem wiernych"; zob. Melchizedech. Grób Abrahama - zob. Hebron. Łono Abrahama - odpoczynek sprawiedliwego po śmierci (Ew. wg Łuk., 16, 22, o Łazarzu: "A stało się, Ŝe umarł Ŝebrak i zaniesiony jest przez aniołów na łono Abrahama"). Stąd zwroty przysłowiowe: "Pójść na łono Abrahama"; "Do Abrahama na piwo" itd. Ofiara Izaaka - Aby wypróbować jego wiarę, Bóg kaŜe Abrahamowi ofiarować swego syna Izaaka (zob.) na całopalenie. Abraham spełnia rozkaz, ale gdy podnosi miecz, aby zabić syna, powstrzymuje go anioł i podsuwa mu w zamian na ofiarę barana (Gen., 22, 1-18); por. Córka (Jefty). Ofiara wielokrotnie przedstawiana w sztuce śrdw. i nowoŜytnej, m.in.: Ghiberti, Brunelleschi, Andrea del Sarto, Tycjan, Caravaggio, Rubens, Rembrandt, William Blake. Przymierze z Bogiem - Jahwe zawiera z Abrahamem przymierze, obiecując mu liczne potomstwo i ziemię Kanaan w zamian za posłuszeństwo ("Chodź przede mną"), doskonałość i trzymanie się nakazu obrzezania chłopców; Gen., 15, 1-21; 17, 1-27; zob. teŜ Przymierze. Trzej aniołowie - Trzej wędrowcy ukazują się Abrahamowi. On przyjmuje ich gościnnie w swoim namiocie. W czasie posiłku jeden z nich przepowiada mu, Ŝe Sara mimo podeszłego wieku urodzi mu syna. We wczesnej sztuce chrześc., sztuce bizantyjskiej i ruskiej aniołowie ci stanowią symbol Trójcy św. Mozaiki: w Santa Maria Maggiore (V w.), Rzym; w San Vitale (Vi w.), Rawenna; w Monreale (Xii w.), Sycylia. Obrazy szkoły Rafaela, Rzym, Watykan, Loggie; Rembrandt, Leningrad, ErmitaŜ i in; Murillo, Ottawa, Nat. Gall.; Tiepolo, Madryt, Prado. Widzieć Abrahama - mieć ponad 50 lat. Ew. wg Jana, 8, 57: "Pięćdziesięciu lat jeszcze nie masz, a Abrahama widziałeś?" Ibrahim - arab. forma imienia Abraham. Wg jednej z wielu muzułm. legend o Ibrahimie archanioł Gabriel daje mu spadły z nieba czarny kamień, nad

którym Ibrahim wznosi w Mekce Kaabę (zob.).

Abraham Jakubowic - zob. Ibrahim ibn Jakub.

Abrakadabra - słowo kabalistyczne mające wyraŜać nieskończoność, uŜyte po raz pierwszy w poemacie łac. Severusa Sammonicusa (Ii w. ne.), umieszczane w śrdw. na amuletach (w formie równobocznego trójkąta jako zaklęcie czy formuła magiczna przeciw febrze itp.) noszonych przez 9 dni i wrzucanych do rzeki.

Abraksas - słowo kabalistyczne, którym gnostycy późnej staroŜytności oznaczali Istotę NajwyŜszą, źródło 365 emanacji, a. władzę w ogóle; ryte na drogich kamieniach, uŜywanych potem jako amulety i talizmany, często z wizerunkiem bajecznej istoty o korpusie człowieka, głowie koguta i węŜach zamiast nóg. Abraxas - balet (Monachium 1948), libretto na podstawie napisanego w 1847 scenariusza Heinricha Heinego do pomysłu tanecznego Doktor Faust; muzyka: Werner Egk, choreogr.: Marcel Luipart. Pierwszy pełnospektaklowy balet nm. po 2. wojnie świat. Faust, dąŜąc do poznania prawdy, podpisuje pakt z wysłanniczką Szatana, piękną Bellastrigą.

Absalom - w Biblii trzeci syn króla Dawida. Musiał uciekać z domu ojca, gdyŜ zabił swego przyrodniego brata, Amnona, z zemsty za zgwałcenie ich siostry, Tamary. Po powrocie, mimo pojednania z ojcem, organizuje przeciw niemu spisek i zbrojny bunt, ale ponosi klęskę w "lesie Efraim" i w czasie ucieczki na mule zawisa długimi włosami (gdy muł pobiegł dalej) na gałęzi dębu, a ścigający go Joab (zob). przebija mu serce włócznią. Król, usłyszawszy o tym, zapłakał mówiąc: "Absalomie, Absalomie! synu mój! Obym ja był umarł zamiast ciebie!", co stało się klasycznym wyrazem miłości i Ŝałości ojcowskiej; 2. Ks. Król., 13-19. Absalomie, Absalomie! - powieść (1936, wyd. pol. 1959) Williama Faulknera, kronika upadku ubogiej białej rodziny Sutpen w Jefferson, w stanie Mississippi. Czupryna jak u Absaloma - długa, bujna; zwrot przyst. w Biblii, 2. Ks. Król., 14, 25-26; 18, 9. Pojednanie Dawida z Absalomem - obraz (1642) Rembrandta, Leningrad, ErmitaŜ.

Absolutum Dominium - łac., 'nieograniczona władza', określenie, którym szlachta piętnowała próby wzmocnienia władzy królów w Polsce Xvi-Xviii w.

Abu Hassan - bohater Opowieści o Abu al-Hassanie śpiącym i przebudzonym (zob. Tysiąc: i jedna noc), kupiec z Bagdadu, który, oszołomiony narkotykiem, pogrąŜony we śnie, przeniesiony zostaje do pałacu Haruna ar-Raszida (zob.), gdzie wmawiają mu, Ŝe jest kalifem. Motyw ten występuje u wielu autorów, jak Szekspir (Poskromienie złośnicy, 1, 1-2; Sen nocy letniej, zob. Sen), Baryka (zob. Z chłopa król), Calderon (zob. śycie: snem), Bohomolec (Grzegorz chłop, mniemany ksiąŜę), Fredro (Pan Jowialski), Słowacki (Balladyna) i in.; por. KsięŜyc(owy świat). Abu Hassan - opera (Monachium 1811) C.M. Webera.

Abukir - staroŜ. Canopus, wieś w Dolnym Egipcie nad M. Śródziemnym, na płn.-wsch: od Aleksandrii; 1 Viii 1798 admirał ang. Nelson niespodzianym atakiem na redę Abukiru rozbił flotę francuską, która przetransportowała fr. korpus ekspedycyjny do Egiptu; 25 Vii 1799 gen. Bonaparte rozgromił tu desant turecki, trzykroć liczniejszy od korpusu fr.

Ab Urbe Condita Libri Cxxxxii - zob. Sto czterdzieści dwie księgi.

Abu Simbel - miejscowość nad Nilem, w dolnej Nubii, w Egipcie, gdzie w Xiii w: pne. wykuto w skale dwie wspaniałe świątynie, większą Ramzesa Ii, mniejszą jego małŜonki, Nefertari, z olbrzymimi posągami w fasadach; w latach sześćdziesiątych Xx w. świątynie wycięto ze skały i przeniesiono o 60 m wyŜej, aby uchronić je przed zalaniem wodami jeziora utworzonego za Zaporą Asuańską. Nadzór nad pracami sprawował komitet specjalistów UNESCO pod przewodnictwem prof. Kazimierza Michałowskiego.

Abydos (1) - Abodu, w staroŜytności miasto w Górnym Egipcie; ośrodek kultu pośmiertnego, gdzie wg mitu pochowana być miała głowa Ozyrysa; najbardziej czczone miejsce Egiptu ze świątyniami od I do Xxx dynastii; w najlepiej zachowanej świątyni Seti I znaleziono listę faraonów.

Abydos (2) - dziś Avido, w staroŜytności kolonia gr. we Frygii, w Azji

Mniejszej, po azjatyckiej stronie Hellespontu (dziś Dardanele), naprzeciw Sestos. Tam Kserkses w marszu na Grecję zbudował w 480 pne. most z okrętów przez cieśninę. Tam w 411 pne. flota ateńska pod wodzą Alkibiadesa zwycięŜyła Spartan; zob. teŜ Hero i Leander. Narzeczona z Abydos - poemat (1813) Byrona: Zulejka, córka Giaffera, paszy Abydosu, jest zaręczona z Selimem, ale Giaffer zabija go i Zulejka umiera ze złamanym sercem. Nie płyń do Abydos bez powodu - przysłowie gr., nie podejmuj niebezpiecznej podróŜy bez istotnej przyczyny.

Achab - siódmy król państwa Izrael, 873-854 pne.; w Biblii król Izraela, którego imię stało się synonimem niegodziwości, pamiętny wrogością okazywaną prorokowi Eliaszowi (zob.), wprowadzeniem kultu Baala i skazaniem na śmierć Nabota z namowy swej Ŝony, królowej Jezabel (zob.), za nie popełnione winy; zob. Winnica (Nabota); por. teŜ Moby Dick (kapitan Ahab).

Achajowie - pierwsza grupa plemion greckich, która ok. r. 2000 pne. przybyła do Grecji z północy, podbijając miejscową ludność pochodzącą z Azji Mniejszej, i pod wpływem Krety stworzyła kulturę mykeńską. Podbici ok. 1100 pne. przez nową falę plemion gr., Dorów, zajęli w płn. części Peloponezu krainę nazwaną od nich Achają. Rzymianie nazwą tą (łac. Achaia) określali równieŜ całą Grecję. W epopei Homera wszyscy Grecy biorący udział w wojnie z Troją noszą honorową nazwę Achajów, gr. Achaioi; por. Danaowie.

Achates - zob. Wierny (Achates).

Acheloos - staroŜytna nazwa rzeki, dziś Aspropotamos, w zach. Grecji, i bykogłowego boga tej rzeki, który wg mitu walczył z Heraklesem o Dejanirę i utracił przy tym jeden z rogów oraz ukochaną. Kiedy Alkmeon, ścigany przez erynie za matkobójstwo, szukał kraju nie istniejącego w chwili morderstwa, znalazł go w delcie Acheloosu, na nowo utworzonych osadach rzecznych.

Achemenidzi - dynastia perska wywodząca się od Achemenesa (Hacha-manisz), księcia Parsua, Vii w. pne., załoŜona przez Cyrusa Starszego ok. 550 pne. Znani władcy: syn Cyrusa, Kambyzes, Dariusz I Wielki, Kserkses, Artakserkses I, Ii i Iii oraz ostatni panujący, zwycięŜony w 330 pne. przez Aleksandra Wielkiego Dariusz Iii Kodomanus.

Achernar - gwiazda alfa (najjaśniejsza) konstelacji Erydanu, widoczna w Polsce zimą; z arab. achir' al-nahr 'koniec rzeki', tj. gwiazdozbioru.

Acheron - mit. gr. rzeka (moŜe z achea rheon 'rzeka smutku') oddzielająca w Hadesie świat Ŝywych od świata zmarłych (por. Styks), do której wpadają dopływy: Kokytos, Lete i (Pyri)flegeton; roz. szew. podziemne państwo boga Hadesa, np. w Eneidzie, 7, 312, Wergiliusza: "Flectere si nequeo superos, Acheronta movebo" łac., 'jeśli nie nakłonię niebios, poruszę piekło'.

Achilles - mit. gr. legendarny bohater tesalski, król Myrmidonów we Ftyi (gr. Phthia), syn Peleusza (a. Peleja, stąd zwany Pelidą) i nereidy Tetydy, (Thetis), główny bohater i centralna postać Iliady Homera, prototyp gr. koncepcji męskiej odwagi i urody, ideał młodzieńca, który przekłada krótkie, ale pełne chwały Ŝycie nad długą i gnuśną egzystencję, natura popędliwa, porywcza, namiętna, dumna. W Iliadzie ukazany jako wspaniały półbarbarzyńca, jakby spoza kręgu cywilizacji achajskiej (choć dzielność jego budzi taki podziw, Ŝe Achilles staje się wzorem dla niezliczonych pokoleń, m.in. dla Aleksandra Wielkiego). On jeden tylko spośród bohaterów Homera trzyma się archaicznego obyczaju składania kosztownych ofiar, takŜe z ludzi, przy pogrzebie (Iliada, 23, 171), wywołuje oburzenie (24, 15) wlokąc ciało Hektora przywiązane do rydwanu (22, 395). Jego nieopanowany gniew z powodu odebrania mu przez Agamemnona niewolnicy-konkubiny Bryzejdy jest osią tematyczną Iliady,; w przystępie pasji Achilles nie ma respektu nawet dla widzialnego boga (22, 15); cechuje go teŜ jednak, prócz męstwa w walce, niezłomna przyjaźń dla Patrokla i nie znana innym Grekom Homera pogarda dla kłamstwa (9, 312). Achilles i Pentesilea - zob. Pentesilea. Achilles w dziewczęcym przebraniu - Kiedy, mobilizowano Greków na wojnę trojańską, rodzice, wiedząc, Ŝe przeznaczone mu jest na niej zginąć, posłali go na dwór Likomedesa na wyspie Skyros, gdzie w dziewczęcym stroju przebywał wśród córek króla; ale wg innej wyroczni nie moŜna było zdobyć Troi bez jego pomocy, Odyseusz więc w przebraniu kupca rozłoŜył przed córkami Likomedesa klejnoty i broń; Achilles zdradził swoją płeć chwyciwszy za miecz. Zaraz teŜ wyruszył z Odyseuszem. Jedna z córek Likomedesa, Deidameja, miała z Achillesem syna, Neoptolemosa (zob.). Grób Achillesa - W Sigejonie, na płn.-zach. przylądku Azji Mniejszej, miał być pochowany Achilles wraz z Patroklosem; wg Pliniusza, 10, 24, nad miejscem tym nie przelatuje Ŝaden ptak. Konie Achillesa - zob. Koń (Balios; Ksantos).

Nauczyciele Achillesa - Feniks, syn Amintora, wychowawca Achillesa i jego towarzysz pod Troją; centaur Chiron, który nauczył go poŜytków z roślin. Pięta Achillesa - Tetyda zanurzyła go; jako dziecko, w wodach Styksu, dzięki czemu ciało jego prócz pięty, za którą trzymała go matka, stało się odporne na ciosy. Zginął ugodzony strzałą (w pierwotnej wersji mitu niewątpliwie zatrutą) w piętę przez Parysa (i Apollina); przen. czyjaś słaba strona. Stąd: Ścięgno Achillesa - anat. końcowe ścięgno mięśnia trójgłowego łydki, z przyczepem na guzie piętowym. Tarcza Achillesa - sporządzona dla niego na prośbę Tetydy przez boga Hefajstosa i ozdobiona cudownymi płaskorzeźbami; Iliada, 18, 479. Włócznia Achillesa - Telefos, zięć Priama i król Myzji, usiłował przeszkodzić lądowaniu Greków w drodze do Troi i został zraniony przez Achillesa. Gdy wyrocznia orzekła, Ŝe wyleczyć go moŜe tylko sprawca rany, Telefos udał się do obozu Greków, którzy tymczasem dowiedzieli się, Ŝe wg wyroczni pomoc Telefosa jest im niezbędna do zdobycia Troi. Dlatego Achilles wyleczył go, przykładając do rany rdzę z ostrza włóczni; por. Henryk Vi, cz. 2, 5, 1, Szekspira. Krwawnik pospolity, łac. Achillea millefolium, jest prastarym lekiem przeciwkrwotocznym; por. teŜ Melampus (nóŜ). Achilles i Ŝółw - zob. Paradoks (Zenona). Epopeje: "Iliada" (Viii w. pne.) Homera; "Achilleis" P. Papiniusa Statiusa (I w. ne.); "Achilleis" Goethego (1799). Dramaty: "Achille" Comeille'a (1673), "Achilleis" Wyspiańskiego (1903). Opery: "Achille et Polyxene" J.B. Lully'ego (1687), "Achille e Deidamia" A. Scarlattiego (1698), "Deidamia" G.F. Handla (1739), "Achille nell'assedio di Troia" Cimarosy (1797). Balet: "Achille in Sciro Cherubiniego" (1804). Plastyka: malarstwo wazowe, Vii-V w. pne.; czara Sosiasa, Bertin; amfora Eksekiasa, Watykan. Achilles i córki Likomedesa - fresk pompejański, Neapol, Mus. Naz. Obrazy van Dycka, Rubensa, Tiepola. Oratorium "Achilles" M. Brucha (1885).

Achitofel - w Biblii, 2. Ks. Król., 17, 15-23, zaufany doradca króla Dawida, którego zdradził, przyłączając się do sprzysięŜenia Absaloma (zob).

KsiąŜę Achmad - Ahmad, bohater Opowieści o księciu Achmadzie i wróŜce Pari Banu, zob. Tysiąc (i jedna noc). Achmad nabył jabłko z Samarkandy,

którego zapach leczył wszystkie choroby, i otrzymał od wróŜki namiot, mogący pomieścić cały dwór króla i jego wojsko, a tak lekki, Ŝe moŜna go było nosić w kieszeni.

Achtel - ośmina, dawn. ósma część większej miary; w Polsce Xvi w. 62 garnce, tj. pół beczki piwa, później beczułka, antałek, ósma część beczki piwa; z nm., 'ósma część'.

Acis i Galatea - postacie mitu i literatury gr.-rz.; Acis (Akis) był synem boga Pana (Fauna) i Symety, 16-letnim pasterzem sycylijskim, kochankiem pięknej nereidy Galatei (od gr. gala 'mleko' a. galene 'cisza morska'). W Metamorfozach, 13, 750, Owidiusza kochankowie ukryci pod skałą słuchają miłosnej pieśni zalecającego się do Galatei potwornego cyklopa Polifema (zob.), który nagle ich dostrzega i grozi im; Galatea znika w morzu, Acis ucieka, ale zostaje przygnieciony skałą przez cyklopa; nereida zamienia płynącą krew Acisa w źródło i rzekę, a jego w boga tej rzeki. Galatea - (przed 1514) Rafaela, Rzym, Famesina. Obraz Tiepola, Triest, Gal. Sartorio. Acis i Galatea - obraz (1657) Cl. Lorraina, Gal. Drezdeńska. Obraz Poussina, Dublin, National Gall. of Ireland. Opera (1686) J.B. Lully'ego, libretto: Campistron. Opera (1720) G.F. Hndla, libretto: J. Gay. Opera (1763) J. Haydna, libretto: Migliavacci.

Acqua Tofana - zob. Manna (św. Mikołaja).

"Acta Diurna" - łac., 'wydarzenia dnia', pierwsza gazeta codzienna, załoŜona w 59 pne. przez Juliusza Cezara, ukazująca się aŜ do chwili przeniesienia stolicy do Konstantynopola w 330. Nie zachował się Ŝaden egzemplarz, wysokości nakładu nie znamy, "Acta" zawierały wiadomości o wydarzeniach państwowych, budowach, podróŜach dygnitarzy, wydarzeniach w rodzinie cesarskiej, katastrofach Ŝywiołowych; ogłoszenia o narodzinach, ślubach, nekrologi itp. Z przymiotnika diurnalis 'dziennikowy', utworzonego od diurnus 'dzienny', z dies 'dzień', pochodzą wyrazy oznaczające gazetę: wł. giornale, fr. journal i polska kalka tych wyrazów: dziennik.

Acta Tomiciana - zbiór pism z kancelarii królewskiej Zygmunta Starego z 1507-34, zebrany przez Stanisława Górskiego, nazwany dla uczczenia ówczesnego podkanclerza biskupa Piotra Tomickiego, wydawany z fundacji

Dziatyńskich (t. 1-13, 1852-1912); w Bibliotece Kórnickiej PAN.

Adalberg - księga przysłów polskich; od nazwiska Samuela Adalberga, 1868-1939, paremiografa polskiego, autora pierwszego polskiego nowoczesnego zbioru przysłów pt. Księga przysłów, przypowieści i wyraŜeń przysłowiowych polskich 1889-94. Nowy Adalberg - oparta na poprzedniej, 4-tomowa Nowa księga przysłów i wyraŜeń przysłowiowych polskich (1969-78) pod redakcją J. KrzyŜanowskiego.

Adam - w Biblii, pierwszy człowiek na Ziemi, ojciec całej ludzkości, którego Bóg stworzył na swoje podobieństwo z mułu i tchnął w niego dech Ŝycia. Imię to wymienia dopiero Gen., 2, 19, choć jego stworzenie opisuje Gen., 1, 27 i 2, 7. Adamie, ty BoŜy kmieciu, ty siedzisz u Boga w wiecu - polska pieśń wielkanocna z Xiv w., włączona w Xv w. do Bogurodzicy, przenosząca Ŝywcem ówczesne polskie stosunki do królestwa niebieskiego. Adam i Ewa - Pierwsza kobieta, pramatka Ewa, utworzona w czasie snu Adama (aby nie dokuczała mu samotność) z jego Ŝebra, nakłania Adama z namowy węŜa-Szatana do skosztowania wspólnie z nią zakazanego owocu z drzewa wiadomości dobrego i złego, za co Bóg skazuje Ewę na poród w boleściach, Adama na zdobywanie chleba w pocie czoła, a oboje na wygnanie z Raju; Gen., 2, 21-25 ; 3, 1-24; zob. teŜ Drzewo (wiadomości); Ewa; Gdy Adam ziemię kopał; Grzech (pierworodny); Jabłko; Lilith; Nagi (A byli oboje...); Raj; Zakazany (owoc). Drugi (a. Nowy) Adam - Chrystus. Jabłko Adama - anat. chrząstka tarczowata tworząca wyniosłość krtaniową, widoczna zwł. u szczupłych męŜczyzn; legenda twierdzi, Ŝe to kawałek zakazanego owocu uwiązł Adamowi (i jego potomstwu) w gardle; łac. pomum Adami, tł. z hebr. tappuah haadaam 'jabłko męŜczyzny'. Krewny po Adamie - nie krewny. Na święty Adam - nigdy; bo brak takiego świętego. Od Adama i Ewy - od samego początku; od dawien dawna. Stary (praojciec) Adam - natura ludzka nie dająca się zmienić ani poprawić; człowiek grzeszny, ułomny, niedoskonały, nie odkupiony, Biblia, List św. Pawła do Rzymian, 6, 6; do Efezjan 4, 22-24; do Kolosan, 3, 9-10.

Strój Adamowy - nagość; Biblia, Gen., 2, 25; 3, 10-11. Szczyt Adama - góra (2243 m) na wyspie Cejlon, gdzie wg legendy muzułmańskiej Adam opłakiwał wygnanie z Raju, stojąc na jednej nodze przez 200 lat, aby odpokutować swój grzech, po czym archanioł Gabriel przeniósł go na górę Arafat, gdzie Adam znów spotkał Ewę. Zakon Adama - małŜeństwo. śebro Adama - z którego Bóg stworzył Ewę, Gen., 2, 22. Plastyka. Postacie Adama i Ewy dawały śrdw. twórcom wyjątkową sposobność do przedstawiania nagości ludzkiej, jak np. w skali monumentalnej w Portalu Adama katedry bamberskiej (ok. 1230, zob. Bamberg); w Xv i Xvi w. temat ten był pretekstem do studiów aktu męŜczyzny i kobiety, po raz pierwszy ukazanego ze wszystkimi szczegółami w 1432 przez Jana van Eycka w Ołtarzu (zob.) Gandawskim. Wygnanie z Raju - fresk (ok. 1427) Masaccia, Florencja, S. Maria del Carmine, kaplica Brancaccich. Grzech pierworodny - obraz (skrzydło dyptyku, ok. 1470) Hugona van der Goes, Wiedeń, Kunsthist. Mus. Adam i Ewa - miedzioryt (1504) Albrechta Drera; artysta przedstawiał w wizerunkach pierwszych rodziców proporcje idealnie pięknego człowieka. Obraz Tintoretta, Wenecja, Akademia. Obraz Palmy Vecchia, Brunświk. Obraz L. Cranacha St.. Warszawa, Muz. Nar. Upadek pierwszych rodziców - drzeworyt światłocieniowy (1511) Hansa Raldunga (zwanego Grien), studium aktu męŜczyzny i kobiety o doskonałych proporcjach. Stworzenie Adama - fresk (1512) Michała Anioła, Rzym, Watykan, Kaplica Sykstyńska, plafon.

Adamastor - duch niebezpiecznych wód Przylądka Burz (przemianowanego na Przylądek Dobrej Nadziei, zob. Dobry) opisany przez poetę portug. Camesa, w Luzjadach (wyd. 1574) jako straszliwe widmo ukazujące się Vasco da Gamie i prorokujące zgubę kaŜdemu, kto przedsięweźmie podróŜ do Indii.

Adam Bell - legendarny angielski bohater lud., wyjęty spod prawa wraz z towarzyszami Clymem z Clough (Cleugh) i Williamem z Cloudesley, Ŝyjący współcześnie z ojcem Robin Hooda. Równie słynni w płn. Anglii z mistrzostwa w strzelaniu z łuku, jak Robin w Anglii środkowej. Zamieszkiwali las Englewood niedaleko Carlisle. W końcu poddali się królowi, który ich

ułaskawił, gdy William, podobnie jak Wilhelm Tell, przestrzelił z łuku jabłko umieszczone na głowie syna.

Adelajda - ang. Adelaide z nm. Adelheid od st.-g.-nm. adul+ hait ('szlachetny + sposób bycia'), imię znane w Polsce od pierwszych czasów chrześcijaństwa; miała je nosić rzekoma siostra Mieszka I i kilka innych piastowskich księŜniczek; przez stulecia zapomniane, wróciło pod wpływem modnego romansu pani de Genlis, 1746-1830, pisarki ir., który w tł. pol. ukazał się w 1788 jako Adela i Teodor, czyli Listy o edukacji. Adelaida - pieśń opus 46 (1796) Beethovena. Adelaide-Konzert - koncert D-dur napisany jakoby przez 10-letniego Mozarta w Wersalu na cześć jednej z córek Ludwika Xiv, wydany dopiero w 1933.

Św. Adelaida - ok. 931-999, cesarzowa niemiecka, córka króla Rudolfa Ii z Arles (burgundzkiego). Po śmierci pierwszego męŜa, króla Włoch, Lotara, zmuszana do małŜeństwa z synem jego następcy, osławionego Berengara Ii, odwołała się do Ottona I niemieckiego, który ją poślubił w 951; w 991-95 była regentką w czasie małoletności wnuka, Ottona Iii. Fundatorka instytucji religijnych, okazała się w rządach państwem kobietą o wielkim rozumie politycznym. Głowa Adelajdy - rzeźba w katedrze w Miśni (Meissen, płd.-wsch. NRD) przedstawiająca uśmiechniętą cesarzową.

Adelajda - ok. 1324-71, córka landgrafa heskiego Henryka Ii śelaznego, od 1341 królowa pol., Ŝona Kazimierza Wielkiego, narzucona mu, po śmierci Aldony Gedyminówny, przez alians polityczny. Nie mając jeszcze rozwodu z Adelajdą oŜenił się z Czeszką Krystyną, wdową po praskim rajcy miejskim. Zmuszony z kolei do rozwodu z nią, wziął rozwód z obiema jednocześnie. Adelajda starała się potem w Rzymie o uniewaŜnienie późniejszych małŜeństw Kazimierza i zwrot posagu, ale bezskutecznie.

Adept - początkujący, praktykant; wyznawca (sekty), zwolennik (doktryny); wtajemniczony; śrdw. alchemicy nazywali vere adeptus 'prawdziwie wtajemniczonego' (od łac. adispici 'dostąpić, doścignąć') w sekrety eliksiru Ŝycia i kamienia filozoficznego; twierdzili oni, Ŝe na świecie byto zawsze tylko 11 adeptów, ni mniej, ni więcej.

Adhara - Adara, podwójna gwiazda konstelacji Psa Wielkiego, widoczna w Polsce zimą.

Les Adieux (wym. lezadje) fr., 'PoŜegnania', sonata fortepianowa opus 81a Es-dur (1804-10) Beethovena.

Admei - bohater mitu gr., król Ferai w Tesalii, uczestnik wyprawy Argonautów i polowania na dzika kalidońskiego, zyskał wdzięczność Apollina za miłą gościnę, gdy bóg, wygnany przez Zeusa z Olimpu, musiał przez rok słuŜyć u Admeta jako pastuch. Apollo pomaga mu w zdobyciu Alkestis, córki Peliasa, i wybłaguje u mojr długowieczność Admeta (któremu przeznaczona była wczesna śmierć), pod warunkiem, Ŝe ktoś z jego bliskich zgodzi się umrzeć za niego. Gdy chwila nadeszła, nikt nie chce się poświęcić, nawet starzy rodzice, tylko Alkestis idzie na śmierć bez wahania. Wg mitu, Persefona, przejęta tym przykładem wierności małŜeńskiej, zwraca ją Ŝywą męŜowi. W tragedii Eurypidesa Alkestis (438 pne.) Herakies, wdzięczny Admetowi za gościnę, wyrywa bogu śmierci, Tanatosowi, ofiarę i przyprowadza ją z podziemi do męŜa. Opery: Alceste (1674) J.B. Lully'ego; Admeto re di Tessaglia (1727) Handla; Alceste (Wiedeń 1767) Glucka.

Admiralicja - Pałac Admiralicji, olbrzymi, dł. przeszło 400 m, pałac dowództwa floty nad Newą w Leningradzie, gł. dzieło klasycyzmu ros., z wieŜą bramną zwieńczoną słynną iglicą, rozbudowany 1806-17 wg projektu Andrieja D. Zacharowa, 1761-1811.

Adolf - bohater tytułowy fr. powieści (1807, wyd. 1816) Benjamina Constant, stanowiącej punkt zwrotny w dziejach powieści psychologicznej. Powieść daje analizę rozwoju i kresu namiętnego uczucia, pod wieloma względami przypominającego więzy łączące autora z panią de Stael.

Adonai - w Biblii jedna z zastępczych nazw Boga, wyraz hebr., znaczący 'Panowie moi'; uŜywana w liturgii Ŝyd. zamiast niewymawialnego (zob. Dekalog, 2. przykazanie) imienia Jahwe; zob. teŜ Imię (Imiona sekretne).

Adonis - mit. gr. piękny młodzieniec; zrodzony z kazirodczej miłości

Kinyrasa, króla Cypru, i córki jego. Mirry (a. Smyrny), ukochany przez Afrodytę, zabity w czasie łowów przez dzika (a. zazdrosnego Hefajsta lub Aresa w postaci dzika). Wg innej wersji Afrodyta powierzyła Adonisa jako dziecko Persefonie, która nie chciała go jej zwrócić do czasu, gdy Zeus postanowił, Ŝe Adonis przebywać będzie u kaŜdej z bogiń przez część roku. Adonia - doroczne parodniowe święto Adonisa, jako bóstwa wegetacji czczonego w Fenicji i innych krajach Wschodu (imię prawdop. od semickicgo tytułu adon 'Pan', por. Adonai), równieŜ pod imieniem Tammuz, przeniesione wraz z kultem Adonisa do Grecji. Kobiety naprzód opłakiwały śmierć Adonisa, a potem cieszyły się z jego zmartwychwstania; Biblia, Ezechiel, 8, 14. Kwiat Adonisa - powstały z przelanej krwi myśliwego: róŜa a. anemon, a. mak polny, a. miłek szkarłatny, łac. Adonis flammeus, fr. goutte-de-sang 'kropla krwi'. Ogródek Adonisa - skrzynki i doniczki z szybko rosnącymi i szybko więdnącymi kwiatami, symbolizującymi prędko przemijającą młodość, jakimi w czasie adonii obstawiano złoŜoną na marach figurę Adonisa; przen. rzecz łatwo niszczejąca, szybko przemijająca; por. Henryk Vi, cz. 1, 1, 6, Szekspira; Raj utracony, 9, 440, Miltona. Wenus i Adonis - pierwszy opublikowany utwór Szekspira (1593), długi poemat, w którym Adonis odrzuca zaloty Wenery i zostaje zabity przez dzika; por. Metamorfozy, 10, 522, Owidiusza; Teokryta 1, 109; 15, 127. Rzeźby: Canova, Thorvaldsen, Rodin. Obrazy: freski pompejańskie, Tycjan, Carracci, Guercino, Domenichino, Rubens, Ribera.

Adramelech - w Biblii, bóstwo babilońskie, któremu palono dzieci w ofierze; 4. Ks. Król., 17, 31; jeden z upadłych aniołów, w "Raju utraconym" Miltona strącony przez Uriela i Rafaela (6, 365); por. teŜ balladę "Tukaj", w. 182, Mickiewicza.

Adrast(es) - mit. gr. bajeczny król Argos, teść Polinika (syna Edypa), wraz z którym podjął wyprawę siedmiu przeciw Tebom; zob. Siedem; z nich sam tylko pozostał przy Ŝyciu, ratując się ucieczką na cudownym koniu Arionie. W 10 lat później Adrast poprowadził synów poległych wodzów na tzw. wyprawę Epigonów przeciw Tebom i zniszczył je; por. Polinik; z gr. adrastos 'nieunikniony'.

Adrienne Lecouvreur - zob. Lecouvreur Adrienne.

Adwent - w liturgii katol. okres czterech tygodni przed BoŜym Narodzeniem, symbolizujący okres oczekiwania na przyjście Mesjasza-Odkupiciela; z łac. adventus 'przyjście'.

Adwersarz - dawn. przeciwnik; z łac. adversarius.

Adwokat Diabła - łac. advocatus diaboli, pop. nazwa kardynała promotora wiary, łac. promotor fidei, tj. rzecznika publicznego w procesie beatyfikacyjnym a. kanonizacyjnym przed Kongregacją Obrzędów, S. Congregatio Rituum, w kościcle rz.-kat., zgłaszającego zarzuty przeciw wnioskowi i osobie kandydata; przen. obrońca sprawy niesłusznej a. złej; z łac. advocatus 'wezwany (na pomoc)'.

Adyton - miejsce w sanktuatium gr. i rz. (łac. adytum), do którego miały dostęp tylko osoby bezpośrednio związane z kultem, święte świętych; miejsce w świątyni gr., gdzie mieściła się wyrocznia; z gr. od adytos 'do którego się nie wchodzi'.

AdŜanta - wieś w Indiach, w stanie Maharasztra, koło której znajduje się wielki zespół trzydziestu buddyjskich świątyń jaskiniowych wykutych w skale, ozdobionych licznymi rzeźbami i płaskorzeźbami, a przede wszystkim wspaniałymi malowidłami ściennymi (sceny z Ŝycia Buddy) z okresu od ok. r. 200 pne. do ok. 600 ne.

Aedon - mit. gr. córka Pandareosa (por. Homer, "Odyseja", 19, 518), Ŝona tebańskiego króla Zetosa, z którym miała syna Itylosa. Zawistna o szczęście swej wielodzietnej szwagierki Niobe, Ŝony Amflona, postanowiła zgładzić jej pierworodnego syna, ale przez nieuwagę zabiła swego własnego jedynaka, Itylosa. Zeus zamienił ją w słowika, wiecznie opłakującego śmierć syna; por. teŜ Filomela i Prokne.

Aegir - mit. skand. bóg morski, który wraz z małŜonką Ran podejmował na podwodnych ucztach nie tylko topielców, ale i bogów; miał 9 córek olbrzymek.

Aelia Capitolina - nazwa nadana Jerozolimie przez wojska rzymskie w czasie 2. wojny Ŝydowskiej, 133-35 ne.

Afrodyta - mit. gr. bogini miłości zmysłowej, piękna i wdzięczna, opiekunka Ŝeglarzy, bóstwo pochodzenia asyro-babilońskiego (zob. Wenus), małŜonka Hefajstosa, którego zdradzała z Aresem. Pewnego razu kulawy, ale zręczny mąŜ przyłapał oboje w łoŜu, przykrył metalową siecią i wystawił na śmiech bogów. Matka (z Aresem poczętych) Harmonii, Erosa i Priapa, (z Anchizesem) Eneasza, (z Hermesem) Hermafrodyty. Jej atrybuty: mirt, róŜa, jabłko, jaskólka, gołąb, baŜant, łabędź, wróbel, zając, kozioł, delfin. Zob. teŜ Adonis; Anehizes; Eris; Pafos; Parys (Sąd Parysa). Afrodyta Afrogeneja - przydomek bogini wg Hezjoda, dosł. 'urodzona z piany morskiej'; gr. aphros 'piana morska'. Afrodyta Kallipygos - przydomek bogini, dosł. 'Pięknotyła'; gr. kallos 'piękny', pyge 'pośladki'. Afrodyta Pandemos - bogini miłości ogarniającej wszystkich bogów i ludzi, małŜeństwa i Ŝycia rodzinnego, później bogini miłości zmysłowej, wreszcie opiekunka nierządnic, pospolita, wspólna, wulgarna; gr. pandemos 'powszechny; wspólny'. Afrodyta Thalassia (a. Pontia) - opiekunka Ŝeglugi, okrętów i portów (gr. thalassa, thalatta, pontos 'morze'), równieŜ Limnesia 'Opiekunka Portów' (od gr. limen 'port') i Euploia 'Szczęśliwej śeglugi' (od eu- 'dobry' i plein 'Ŝeglować'). Afrodyta Urania - bogini nieba, potem wyŜszej, czystej miłości; gr. ourania 'niebiańska'. Afrodyzjak - środek, roślina, lek itd. pobudzający popęd płciowy; łac. aphrodisiakos 'kamień mający pobudzać seksualnie' od aphrodisios 'rozkosz płciowa' od imienia bogini. Kipryda - przydomek bogini, znaczący 'urodzona na Cyprze', skąd wschodni kult Afrodyty przeszedł do Grecji. Pas Afrodyty (a. Wenery) - pas wdzięków, talizman bogini, zapewniający powodzenie w miłości; gr. krestos, łac. cestus. Afrodyta - rzeźba (2. poł. V w. pne.) Alkamenesa, zaginiona; jej kopią jest Afrodyta z Frejus, ParyŜ, Luwr. Inna kopia, Neapol, Mus. Naz. Tron Afrodyty - Rzym, Mus. Naz. Romano, oparcie tronu a. ołtarza, dzieło gr. (ok. 460 pne.) z reliefem, który prawdop. przedstawia narodziny Afrodyty z morza, podtrzymywanej przez dwie nimfy.

Afrodyta z Kapui - rzeźba Lizyppa z 2. poł. Iv w. pne., Neapol, Mus. Naz. Afrodyta Anadyomene - słynny obraz (Iv w. pne.) Apellesa, dosł. wynurzająca się z morza. Afrodyta Knidyjska - sławny posąg, rzeźba Praksytelesa dla świątyni w Knidos (Iv w. pne.) znana tylko z rz. kopii; Rzym, Watykan; Warszawa, Muz. Nar. Afrodyta Medycejska - zob. Wenus (Medycejska). Afrodyta na muszli - malowidło ścienne (poł. I w.) w Pompei, wykopane w 1952. Afrodyta przykucnięta - brąz Doidalsesa Bityńczyka (po 250 pne.) nie zachowany; marmurowa kopia rz. znaleziona w willi Hadriana (zob. Hadrian); Rzym, Mus. Naz. Romano. Afrodyta z Cyreny - rzeźba z I w. pne., kopia oryginału z Iv w. pne. znaleziona w Łaźniach w Cyrenie (gr. Kyrene, dziś Cirene w płn. Libii, Afryka), Rzym, Museo Naz. Romano. Afrodyta z Melos - zob. Wenus (z Milo).

Afryka - łac. Africa, tak nazywali staroŜ. Rzymianie podbite terytoria w płn. Afryce, później całe płd. pobrzeŜe M. Śródziemnego (bez Egiptu), które Grecy zwali Libią, długo uwaŜane za część Azji, ale juŜ przez Herodota traktowane jako oddzielny kontynent. Afrykanka - opera (ParyŜ 1865, Warszawa 1870 w wersji wł.) Giacomo Meyerbeera, libretto: Eugene Scribe. Tytuł jest nieporozumieniem, bo gł. bohaterka, niewolnica Selika (sopran), jest Hinduską, a nie Afrykanką. Afryko, biorę cię w posiadanie! - zob. Omen. Z Afryki zawsze coś nowego - łac. ex Africa semper aliquid novi, wg "Historii naturalnej", 2, 8, 42 (ok. 70 ne.) Pliniusza St., cytowane jako przysłowie gr.

Afryt - efryt, ifryt, w wierzeniach muzułm. okrutny demon, zły duch; zob. DŜinny.

Agada - zob. Hagada.

Agamemnon - mit. i lit. gr. syn Atreusza (stąd zwany Atrydą), mąŜ Klitajmestry, ojciec Ifigenii, Elektry i Orestesa, brat Menelaja (męŜa porwanej przez Parysa Heleny), król Myken i Argos, naczelny wódz wyprawy gr. na Troję, dumny, odwaŜny, pasjonat, naduŜywający swej pozycji, dąŜący do władzy absolutnej, a przy tym niezdecydowany i łatwo się zniechęcający. Zabierając Achillesowi niewolnicę-konkubinę Bryzejdę, wywołuje jego gniew, który jest osią tematyczną "Iliady" Homera. Gdy wojska gr. nie mogą wypłynąć z Aulidy z powodu ciszy morskiej, poświęca Ŝycie swej córki, Ifigenii, na ołtarzu Artemidy. Mszcząc tę śmierć, Klitajmestra wraz z kochankiem swym, Egistem, zabija Agamemnona w kąpieli, tuŜ po jego powrocie do domu z wojny; zob. Król (Zarazem i król...). Vixere fortes ante Agamemnona multi - (Pieśni, 4, 9, 25, Horacego) 'wielu było dzielnych i przed Agamemnonem (ale, nie opiewani przez poetów, utonęli w nocy zapomnienia)'. Agamemnon - 1. część trylogii Ajschylosa Oresteja (458 pne.); zob. Ifigenia; Orestes. Tragedia (I w. ne.) Seneki, która zainspirowała teŜ tragedię V. Alfierego (1783) i tetralogię "Atrydzi" (1941-48) G. Hauptmanna. Grób Agamemnona - jeden z najlepiej zachowanych zabytków sztuki mykeńskiej z ok. 1400 pne., budowla podziemna koło Myken w Argolidzie z potęŜną kopułą o 15 m średnicy, dziś pusty czerep kamienny zwany przez legendę lud. Skarbcem Atreusza a. Grobem Agamemnona, dawn. prawdop. dzieło o bogatej architekturze wnętrza w typie orientalnym. Niech fantastycznie lutnia nastrojona Wtóruje myśli posępnej i ciemnej; Bom oto wstąpił w grób Agamemnona I siedzę cichy w kopule podziemnej, Co krwią Atrydów zwalana okrutną. (J. Słowacki, Powrót do Ziemi Świętej z Neapolu, pieśń Viii. Grób Agamemnona, 1, 1-5.)

Aganippe - mit. gr. źródło w Beocji u stóp góry Helikon, poświęcone muzom, gdyŜ pobudzało natchnienie; stąd nazywano muzy niekiedy aganippidami; por. Hippokrene.

Agar - zob. Hagar

Agincourt - (wym. aŜękur) wieś w płn. Francji, dziś Azincourt, gdzie 25 X 1415, w czasie wojny stuletniej, król ang. Henryk V pobił liczniejsze siły francuskie, gł. dzięki przewadze zmasowanych pieszych łuczników ang. nad cięŜkozbrojnym rycerstwem fr. Bitwa ta dowiodła, Ŝe metody wojenne czasów

rycerskich juŜ się przeŜyły. Gł. temat dramatu Szekspira "Henryk V" (1600).

Agni - indyjskie bóstwo ognia, światła słonecznego i piorunów, opiekun domowego ogniska; z sanskr. 'ogień'.

Agnuski - medaliki z wosku z wyciśniętym wizerunkiem baranka, poświęcane przez papieŜy; przechowywane po domach w dawnej Polsce od czasów Zygmunta Iii jako świętość chroniąca od pioruna, poŜaru i powodzi; z łac. Agnus Dei 'baranek boŜy', tj. Chrystus, Ew. wg Jana, 1, 29.

Agon - w Grecji, a później i w Rzymie igrzyska, na których uczestnicy współzawodniczyli o nagrodę w sporcie, dramacie a. muzyce. Miały charakter sakralny; większość z nich odbywała się pod patronatem jakiegoś boga a. herosa. Najsłynniejsze z ogólnogreckich były igrzyska (gr. agones, łac. ludi) olimpijskie w Olimpii ku czci Zeusa, pytyjskie ku czci Apollina w Delfach, istmijskie ku czci Posejdona na Istmie Korynekim i nemejskie ku czci Zeusa w Nemei. Agon balet - (Nowy Jork 1957) Igora Strawińskiego, choreografia: G. Balanchine.

Agora - w staroŜ. Grecji zgromadzenie ludowe, zwł. w przeciwstawieniu do Rady (Bule); centralny plac-rynek w miastach gr., miejsce obrad zgromadzenia lud., ośrodek Ŝycia handlowego i polit. Najsłynniejsza była agora ateńska; por. Forum.

Agra - zob. TadŜ Mahal.

Agramant(e) - saraceński bohater poematów epickich Xi-Xiii w. (fr. chansons de geste), król Afryki, potomek Aleksandra Wielkiego, który przedsięwziął szaloną wyprawę do Italii i został pobity przez Karola Wielkiego i Rolanda. Występuje teŜ w "Orlando innamorato (1506) Boiarda i w "Orlandzie szalonym (1532) Ariosta. Pierścień Agramanta - zaczarowany, dany przez niego karłowi Brunello, któremu skradła go Bradamante i dała Melissie. Potem dostali go Rogero i Angelika, która nosiła pierścień w ustach.

Agrypina Starsza - Vipsania Agrippina, ok. 14 pne.-33 ne., wnuczka Oktawiana Augusta, córka Marka Agryppy i Julii, Ŝona wodza rz. Drususa Germanika, matka Kaliguli i Agrypiny Mł. Towarzyszyła męŜowi w Germanii i w Syrii, gdzie zmarł nagle w 19 r. ne. Zabrała jego prochy do Rzymu. Tacyt wzruszająco opisuje jej przybycie do Brundisium i powszechny smutek. Jej nienawiść do Tyberiusza, w którym widziała, pewno niesłusznie, przyczynę śmierci męŜa, była powodem wygnania jej wyrokiem senatu na wyspę Pandaterię, gdzie dobrowolnie zamorzyła się głodem. Choć jaśniała wszystkimi cnotami republikańskiej Rzymianki, nie ona jednak stała się tematem lit., ale jej córka, Agrypina Młodsza.

Agrypina Młodsza - Julia Agrippina, 15-59, córka Germanika i Agrypiny St. Mając 12 lat, wyszła za Gnejusza Domicjusza Ahenobarba, z którym miała syna Nerona. Po śmierci męŜa oskarŜona o udział w spisku na Ŝycie swego brata, cesarza Kaliguli, skazana na wygnanie, spędziła 14 lat na wyspie Pantei. Odwołana przez swego stryja, cesarza Klaudiusza, poślubiła go i skłoniła do zaadoptowania Nerona. Pomawiano ją o otrucie Klaudiusza, aby jej syn mógł szybciej objąć władzę. Sprzeciwiała się jego planom małŜeńskim, za co Neron kazał ją zabić. Gdy próba zatopienia statku, którym wracała z odwiedzin u syna, nie powiodła się (bo Agrypina dopłynęła do brzegu), została zamordowana w swej willi przez nasłanych zbirów. Umierając wołała: "Uderzajcie w brzuch!", tzn. w łono, gdzie niegdyś nosiła swego wyrodnego syna. Śmierć Agrypiny - tragedia (1653) Cyrana de Bergerac. Brytannik - tragedia (wyst. 1669, wyd. pol. 1809) Racine'a. Agrippina - opera (1709) G. F. Handla, libretto: wicekról Neapolu, kardynał V. Grimiani.

Ahab - zob. Moby Dick.

Ahaswer(us) - w Biblii - król Medów i Persów, hebr. Ahaszwerosz, identyfikowany z Kserksesem lub Artakserksesem I, w polskich przekładach (Księga Estery) - Aswerus. W legendzie średniowiecznej - jedno z imion śyda Wiecznego Tutacza; zob. śyd.

Ahenobarbus - Miedzianobrody, przydomek znakomitego rodu rzymskiego

Domicjuszów. Wg legendy Dioskurowie, donosząc jednemu z przodków tego rodu o zwycięstwie Rzymian nad Latynami nad jeziorem Regillus (496 pne.), aby dowieść swej nadprzyrodzonej mocy, pogłaskał jego czarną brodę, która natychmiast przybrała czerwoną barwę. Przydomek ten, i prawdop. takŜe rude owłosienie, miało wielu członków rodu, jak: Gnejusz Domicjusz, pierwszy mąŜ Agrypiny Młodszej, i jego syn, Neron; łac. ahenus poet. 'miedziany'; barba 'broda'.

Ahura Mazda - zob. Ormuzd

??? Aida - opera Giuseppe Verdiego, którą kedyś egipski, Izmait Pasza, zamówił dla uświetnienia otwarcia Kanału Sueskiego; wyst. 24 Xii 1871 (w 2 lata po otwarciu Kanału) w nowym gmachu opery w Kairze, z librettem fr. Camille du Locle'a; tł. na jęz. wł. A. Ghislanzoniego. Aidę, córkę króla Etiopów Amonastro, niewolnicę na dworze faraona, łączy miłość z wysłanym przeciw Etiopom naczelnym wodzem wojsk egipskich, Radamesem, którego kocha takŜe Amneris, córka faraona. Po triumfalnym powrocie z wojny Radames otrzymuje od faraona w nagrodę rękę córki, ale postanawia zbiec wraz z Aidą; za zdradę stanu zostaje wszakŜe Ŝywcem zamurowany w grobowcu, gdzie czeka juŜ na niego pragnąca z nim umrzeć Aida.

Aigistos - zob. Egist.

Aigospotamoi - w staroŜ. nazwa miasteczka i strumienia na wsch. wybrzeŜu Chersonezu Trackiego (obecnie Indjelimen na półwyspie Gallipoli), gdzie w 405 pne. rozegrała się ostatnia bitwa wojny peloponeskiej: wódz spartański Lizander zagarnął podstępem znaczną większość floty ateńskiej, co przypieczętowało klęskę Aten.

Aisza - ok. 613-678, jedna z czterech Ŝon proroka Mahometa, zwana Matką Wiernych i Prorokinią, córka Abu Bekra, kupca, pierwszego, poza rodziną proroka, nawróconego na islam, później pierwszego kalifa. Mahomet poślubił ją, gdy miała 9 lat. Uroda i inteligencja zapewniły jej znaczny wpływ na męŜa. Zmarł na jej rękach 8 Vi 632. Dla muzułmanów jest ona jedną z "czterech niezrównanych kobiet"; zob. Cztery. Aisza i Ali - Podczas nocnego marszu Aisza zabłądziła i utraciła kontakt z karawaną; przyłączyła się do niej dopiero rano w towarzystwie męŜczyzny. Wtedy Ali, kuzyn i adoptowany syn proroka, odezwał się do niego: "Czemu się trapisz? Jest tyle innych kobiet na świecie!" Wprawdzie widzenie, które

nawiedziło Mahometa, upewniło go co do niewinności Aiszy, ona jednak znienawidziła odtąd Alego. Gdy nie udało się jej przeszkodzić wyborowi na kalifa w 655, przez 100 dni agitowała przeciw niemu. Uwięzioną, potraktował Ali z najgłębszym szacunkiem i kazał ją odprowadzić do Medyny z eskortą kobiet przebranych za rycerzy.

Aix-La-Chapelle - zob. Akwizgran.

Ajakos - Eak, mit. gr., syn Zeusa i Eginy, ojciec Peleusa, Telamona i Fokosa, słynny z poboŜności i prawości. Dzięki jego modłom ustała susza na wyspie Eginie, ale Ŝe ludzie zdąŜyli tymczasem wymrzeć, Ajakos uprosił Zeusa o pomoc. Bóg zmienił mieszkańców mrowiska w ludzi, których nazwano Myrmidonami (gr. myrmeks 'mrówka'). Po śmierci Ajakos został, wraz z Minosem i Radamantysem, sędzią w Hadesie.

Ajaks Mały - gr. Aias, mit. i lit. gr., syn Ojleusa (a. Ojliadesa), uczestnik wojny trojańskiej, przywódca Lokryjczyków, walczący często u boku Ajaksa Wielkiego, najszybszy biegacz gr. po Achillesie, odwaŜny, ale brutalny i antypatyczny, znienawidzony przez Atenę. W drodze powrotnej z wojny zabity przez Posejdona, gdy chełpliwie bluźnił bogom, dopłynąwszy jako rozbitek do brzegu; zob. Kasandra.

Ajaks Wielki - gr. Aias, mit. i lit. gr., syn Telamona, króla Salaminy, stąd zwany Telamończykiem, szorstki, flegmatyczny, ale nieustraszony olbrzym, "przedmurze Achajów", najdzielniejszy po Achillesie, pierwszy w ataku, ostatni w odwrocie, z charakterystyczną olbrzymią tarczą. Gdy po śmierci Achillesa zbroję jego przyznano Odyseuszowi, a nie jemu, rozgoryczony Ajaks w przystępie szału porąbał stado baranów, wziąwszy je za Greków, a kiedy oprzytomniał, pozbawił się Ŝycia ze wstydu. Ajaks - tragedia (prawdop. 424 pne.) Sofoklesa. Trylogia Ajschylosa na ten temat nie zachowala się, por. Metamorfozy, ks. 13, Owidiusza. Tragedia (Mediolan 1811) poety wł. Ugo Foscolo, zdjęta z afisza po premierze jako dzieło antynapoleońskie, w którym Agamemnon przedstawiał rzekomo Napoleona, Odyseusz - ministra Fouche, a Ajaks - generała Moreau.

Aja Sophia - zob. Hagia Sophia.

Ajjubidzi - dynastia muzułmańska pochodzenia kurdyjskiego, panująca w Syrii i w Egipcie, zał. w 1171 przez jej najwybitniejszego przedstawiciela, Salah ad-Dina, sławnego w Europie jako Saladyn (zob.). Obalona 1250 przez Mameluków.

Ajolos - zob. Eol.

Ajschylos z Eleusis - 525-456 pne., najstarszy z trzech wielkich tragików gr., właściwy twórca klasycznej tragedii gr. Napisał ok. 70 tragedii i 20 dramatów satyrowych, z których zachowało się w całości 7 tragedii (w wyborze dla szkół z Ii w.) i wiele fragmentów. Śmierć Ajsehylosa - Wg ludowej legendy zabił go orzeł, zrzuciwszy mu Ŝółwia na łysą czaszkę, którą omyłkowo przyjął za kamień, chciał bowiem rozbić skorupę Ŝółwia. Legenda ta wsparta jest wzmianką o przepowiedni wyroczni, Ŝe zgładzi go cios z nieba.

Ajudah - góra (572 m npm.) i przylądek na płd. wybrzeŜu Krymu, na zachód od Aluszty; ros. Aju-Dag; ukr. Aju-Dah; tur., 'niedźwiedź góra'. "Lubię poglądać wsparty na Judahu skale... (A. Mickiewicz. sonet. Ajudah, I.) Portret Adama Mickiewicza na skale Judahu - obraz (1827-28) Walentego Wańkowicza, Warszawa, Muz. Nar.

Akacja - Istnieje ok. 500 gatunków akacji właściwej, rosnącej w strefie zwrotnikowej i podzwrotnikowej Afryki i Australii. Nasza pospolita Robinia hispida, popularnie, ale błędnie, zwana akacją parkową, pochodząca z Ameryki Płn., nie ma nic wspólnego z właściwymi akacjami. Jej botaniczna nazwa grochodrzew nie przyjęła się. Nazwę akacji rozciągnięto, równieŜ błędnie, na karaganę, nazywając ją pot. akacją syberyjską a. Ŝółtą. Natomiast prawdziwa akacja, sprowadzana z Riwiery (gł. akacja srebrzysta), cięta, o Ŝółtych, niewielkich główkach kwiatowych, nazywana jest powszechnie, ale błędnie, mimozą; z łac. acacia.

Akademia - gr. Akademeia, miejsce na płn.-wsch. od Aten nad rzeką Kefisos, początkowo poświęcone herosowi Akademosowi. W gaju platanów i drzew oliwnych (gaj Akademosa), później gimnazjon załoŜony przez Kimona; tu otworzył ok. 387 pne. Platon szkolę filozoficzną, nazwaną od miejsca

powstania Akademią (Platońską). W pobliŜu, ale na zewnątrz murów, znajdował się grób Platona i stara wieŜa zamieszkiwana przez mizantropa Tymona. Akademia oszczędzana była nawet przez wrogów. Dopiero Sulla, oblegając Ateny, kazał ściąć gaj, a drewno zuŜyć na machiny oblęŜnicze. Ale drzewa znów odrosły (widział je Horacy, gdy studiował w Atenach). Akademię zlikwidował Justynian w 529 jako ostatnią placówkę pogańskiej myśli greckiej; przen. instytucja zrzeszająca najwybitniejszych przedstawicieli nauki a. sztuki; przen. system filozoficzny Platona. Akademia Argonautów - Accademia degli Argonauti, pierwsze na świecie towarzystwo geograficzne, zał. we Włoszech przez geografa Vincenzo Maria Coronelli, 1650-1718; król Jan Sobieski był członkiem i opiekunem Akademii. Akademia Arkadyjska - Accademia dell'Arcadia, włoska akademia literatury, zał. w 1690 w Rzymie z inicjatywy szwedzkiej królowej Krystyny; nazwa od gr. Arkadu. Akademia Carraccich - Akademia Bolońska, Accademia dei Desiderosi, Accademia degli Incamminati, prywatna uczelnia artystyczna zał. w 1585 w Bolonii przez Lodovica, Agostina i Annibale Carraccich; wł. desideroso 'pragnący, Ŝądny'; inramminato 'wyruszający w drogę'. Accademia della Crusca - we Florencji, zał. w 1582 przez pisarza wł. Antona Fr. Grazziniego, która pracowała nad oczyszczeniem języka wł. z "plew" (wł. crusca 'otręby, plewy, piegi') i w 1612 wydała słownik jęz. wł., Vocabolario della Crusca. Akademia drybińska - W Drybinie na Białorusi istniała szkoła dla niedźwiedzi i niedźwiedników, Ŝartobliwie zwana akademią; zob. niŜej Akademia (smorgońska). Akademia Francuska - Academie Francaise, ok. 1630 prywatne kółko literatów, o którym w 1634 usłyszał kardynał Richelieu i zaproponował przeobraŜenie kółka w ciało oficjalne, rozszerzone do 40 osób. Zatwierdzone w 1637 przez parlament wraz z nazwą stało się najwyŜszą publiczną instytucją naukową we Francji, pierwszą tego rodzaju instytucją w nowoŜytnej Europie. Jej główną funkcją jest układanie i rewizja słownika jęz. fr.; zob. Nieśmiertelny (Nieśmiertelni). ??? Akademia Goncourtów - fr. stowarzyszenie lit. złoŜone z dziesięciu osób, działające od 1903, którego gł. zadaniem jest doroczny wybór najlepszego dzieła prozatorskiego w jęz. francuskim (przede wszystkim powieści), jakie ??? ukazą się w minionym roku, i ofiarowanie autorowi nagrody (fr. Prix Goncourt) ufundowanej w 1896 testamentem pisarza fr. Edmonda de Goncourt. Akademia Krakowska - pierwotna nazwa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Akademia Lubrańskiego - Kolegium Lubrańskiego, szkoła średnia w Poznaniu

zał. w 1519 przez biskupa Jana Lubrańskiego, jedna z pierwszych szkół humanistycznych w Polsce; zamknięta w 1780 przez Komisję Edukacji Narodowej. Accademia Platonica - wł., 'Platońska', Akademia Florencka, szkoła filozoficzna zał. przez Cosima de Medici, działająca w 1459-1521, pragnąca oŜywić tradycje platońskie, stąd nazwa. Akademia smorgońska - Ŝartobliwa nazwa głównego ośrodka tresury niedźwiedzi w Smorgoniach w oszmiańskim powiecie, z którymi obchodzono domy po całej Rzplitej i pokazywano sztuki przy dźwiękach głośnej muzyki; por. wyŜej Akademia (drybińska). Akadema św. Cecylii - zob. (św.) Cecylia. Akademia św. Łukasza - Accademia di San Luca, załoŜona w Rzymie w 1577 z inicjatywy Girolamo Muziano akademia malarstwa i rzeźby (druga po Accademia del Disegno, zał. w 1563 we Florencji), dziś Reale Accademia Romana di San Luca; godłem akademii jest trójkąt równoboczny utworzony z pędzla, dłuta i cyrkla, a dewizą "aequa potestas" łac., 'z równą siłą'. Akademia Umiejętności - w latach 1873-1919 nazwa Polskiej Akademii Umiejętności w Krakowie (1919-1951). Instytucja przejęta przez Polską Akademię Nauk. Wyraz "umiejętność" w znaczeniu 'nauka, wiedza', Ŝywy jeszcze w czasach Oświecenia, w 1873 był juŜ archaizmem. Akademia Wileńska - pierwotna nazwa Uniwersytetu Wileńskiego. Akademia w Rakowie - uczelnia ariańska na wysokim poziomie, dzięki której Raków nazywano "polskimi Atenami", zał. w 1602, zamknięta juŜ w 1638 wskutek reakcji antyreformacyjnej. Akademia Zamojska - uczelnia załoŜona w 1595 w Zamościu przez Jana Zamoyskiego, pośrednia między szkołą średnią i wyŜszą, rywalizująca ze szkołami jezuickimi; zamknięta w 1784 przez rząd austriacki. Galerie Akademii - wł. Gallerie dell'Accademia, najwaŜniejszy zbiór malarstwa weneckiego w gmachu Akademii Sztuk Pięknych w Wenecji, nad Canal Grande. Ne cedat Academia! łac., 'niech Akademia nie ustępuje!', napis umieszczony po 2. wojnie świat. na drewnianym portalu, jednej z sal krakowskiego Collegium Maius, odnowionego wg projektu Karola Estreichera, 1906-84, historyka sztuki, bibliografa, dyrektora muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Akant - stepowo-pustynna roślina azjatycka i śródziemnomorska o wielkich, kolczastych liściach, pierwowzór motywów dekoracyjnych w formie splotu (np.

na kapitelach korynckich i kompozytowych) kwiatu a. liści. Wg legendy akant wyrósł wokół koszyka z kwiatami złoŜonego przez rzeźbiarza gr. Kallimachosa (V-Iv w. pne.) na grobie jego córki, co tak poruszyło wyobraźnię artysty, Ŝe umieścił tę roślinę na głowicy korynckiej, której, wg Witruwiusza, miał być twórcą; z gr. akanthos od akantha 'cierń; oset; kręgosłup ryby'.

Akcjum - przylądek na M. Jońskim, na zach. wybrzeŜu Grecji (Akarnania), u ujścia Zatoki Ambrakijskiej, gdzie w 31 r. pne. Oktawian, późniejszy August, odniósł w bitwie morskiej zwycięstwo nad flotą Antoniusza i Kleopatry. Bitwa, która uczyniła Oktawiana władcą Rzymu, jest zarazem końcową datą republiki rzymskiej. Na pamiątkę zwycięstwa zbudowano na przeciwległym brzegu Akcjum miasto Nikopolis, gdzie August wzniósł świątynię Apollina, na którego cześć odbywano tam co 4 lata igrzyska; gr. Aktion, łac. Actium.

Akerman - Akkerman, od 1944 Białogród nad Dniestrem, port nad limanem Dniestru, o 20 km od M. Czarnego; tur. akkerman 'biały gród'. To błyszczy Dniestr, to weszła lampa Akermanu. (A. Mickiewicz, sonet Stepy Akermańskie, 8.)

Akis - zob. Acis i Galatea.

Akontios i Kidyppe - bohaterowie jednej z najsłynniejszych gr. historii miłosnych, opisanej w dystychach elegijnych przez Kallimacha, ok. 310-ok. 240 pne., w Heroidach Owidiusza i Listach miłosnych Arysteneta (Iv w.). W czasie uroczystości w Delos, w świątyni Artemidy, młody Akontios zakochuje się od pierwszego wejrzenia w pięknej Kidyppe, ciska jej do stóp jabłko, na którym skreślił słowa: "Przysięgam na Artemidę, Ŝe poślubię Akontiosa", które ona czyta, wiąŜąc się w ten sposób, mimowolnie, przysięgą; Kidyppe, zaręczona z innym, choruje, a wyrocznia delficka oznajmia jej ojcu, Ŝe jedynym lekiem dla córki jest ślub z Akontiosem.

Akrizjos - zob. Danae.

Akropol(is) - w staroŜ. Grecji część miasta na wzgórzu, niegdyś warowna, później miejsce kultu; najsławniejsza Akropolis ateńska (w Tebach - Kadmea, w Koryncie - Akrokorynt) na skalistym wzgórzu 157 m npm.; zob. Atena

(Promachos i Lemnia); Erechtejon; Nike; Partenon; Propyleje; gr., 'górne miasto'.

Akrostych - gr. akrostichis, popularny niegdyś rodzaj wiersza, w którym pierwsze litery, sylaby a. wyrazy wersów tworzą wyraz a. szereg wyrazów o sensie panegirycznym, relig. lub, jak w poniŜszym akrostychu Andrzeja Morsztyna (Xvii w.), obraźliwym: (K)iedyć powiedzieć to, na coś zasłuŜył, (P)rzy ludziach trudno, Ŝebym się nie dłuŜył, (I)eśli masz dowcip domyślny i Ŝartki, (E)xorcyzm czytaj po kraju tej kartki.

Aksakówna - Bohaterka przysłowia z Xvii w.: "Nawet Turczyn Aksakówny nie ima" (por. Jąć), Gertruda Aksakówna, osoba brzydka i stara, po upadku Kamieńca wzięta przez Turków w jasyr, została przez nich, mimo jej protestów, czym prędzej odesłana do kraju.

Akta Ziemskie - od końca Xiv w. w Polsce - księgi sądowe sądów ziemskich i grodzkich.

Akteon - gr. Aktaion, mit. gr. syn Autonoe, córki Kadmosa, wychowany przez centaura Chirona na dzielnego myśliwca. W czasie łowów podpatrzył raz Artemidę i jej nimfy w kąpieli, za co rozgniewana bogini zmieniła go w jelenia, a wtedy został rozszarpany przez własne psy. Owidiusz w Metamorfozach, 3, wylicza imiona 37 psów Akteona. Wyliczanie takie, tak jak miejscowości czy bohaterów, jest stałym rekwizytem techniki epickiej. Artemis i Akteon - metopa z fryzu świątyni Hery (V w. pne.) w Selinuncie na Sycylii; muzeum w Palermo. Diana i Akteon - obraz (1559) Tycjana, Londyn, Gal. Bridgewater. Obraz (1635) Rembrandta, Anholt, zamek Salm-Salm. Obraz Tiepola, Wenecja, Akademia.

A kto chce rozkoszy uŜyć - początek starej pieśni wojskowej, którą Władystaw Tarnowski (Ernest Buława, 1836-78) opracował na nowo i wzbogacił motywami powstańczymi (Pieśni Ŝołnierza, 1863). Najsłynniejsze dystychy: A kto chce rozkoszy uŜyć, Niech idzie w wojence słuŜyć! Na wojence tak to ładnie, Kiedy ułan z konia spadnie. [...] Śpij, kolego, a w tym

grobie Niech się Polska przyśni tobie.

Aktor - Za pierwszego aktora, który był zarazem tragediopisarzem i dyrektorem teatru objazdowego, uwaŜa się Greka Tespisa (zob.), który pierwszy wygłaszać miał swoje kwestie indywidualnie, a nie w chórze. Pierwszymi polskimi aktorami-amatorami znanymi z nazwiska byli Ŝacy krakowscy, którzy w 1522 odegrali Sąd Parysa, łac. Iudicium Paridis, J. Lochera. Pierwszy polski stały zespół zawodowy grający publicznie powstał w 1765. Aktor (jak powiadają) mógłby pouczyć plebana - nm. ein Komdiant knnt' einen Pfarrer lehren, z tragedii Faust, cz. I, Noc, Goethego. Aktorowi (mimowi) potomność nie splata wieńców - nm. dem Mimen flicht die Nachwelt keine Krnze, z tragedii Wallenstein, cz. I, Prolog, 41, Fr. Schillera.

Akwilon - zob. Boreasz.

Akwizgran - nm. Aachen, fr. Aix-la-Chapelle, miasto w Nadrenii Płn.-Westfalii (zach. RFN), od I w. kolonia rzymska Aquae Grani (od imienia celt.-germ. boga wojny, Granusa), następnie waŜny ośrodek państwa Franków. Kaplica pałacowa - najstarsza część kościoła katedralnego (Viii-Xix w.), zbudowana ok. 790-805 przez Oda z Metzu na wzór kościoła San Vitale w Rawennie, o randze katedry od 805, najwaŜniejszy istniejący przykład architektury karolińskiej, mimo przebudowy z 983, późniejszych dodatków gotyckich i restauracji z 1881; najbardziej godny uwagi monument Akwizgranu; budowla ośmiokątna otoczona 16-bocznym obejściem, nad którym wzniesiono wysoką emporę z kolumnowymi arkadami. Pierwsza wielka zachowana budowla kamienna w sztuce nm. Skarbiec katedry jest jednym z najznaczniejszych na płn. od Alp; jego najcenniejszym przedmiotem jest relikwiarz Karola Wielkiego ukończ. w 1215.

Al Adha - zob. Wielbłąd(y Mahometa).

Aladyn - Ala ad-Din. słynny bohater "Opowieści o Ala ad-Dinie i zaczarowanej lampie" (zob. Tysiąc i jedna noc), nieposłuszny piętnastolatek, syn ubogiego krawca chińskiego. Złowrogi czarownik mauretański posyła go do podziemnej jaskini, aby mu wyniósł z niej lampę,

ale chłopiec nie chce mu jej dać, a odkrywszy jej magiczną potęgę, staje się bogaczem i poślubia córkę sułtana, księŜniczkę Badr al-Budur (zob.), dla której przy pomocy "sługi lampy" wznosi cudowny pałac. Czarownik w przebraniu wędrownego handlarza wyłudza od Ŝony Aladyna cudowną lampę, ofiarowując "nowe lampy za stare", po czym przenosi pałac wraz z Badr al-Budur do Afryki; Aladyn, posłuŜywszy się zaczarowanym pierścieniem, odnajduje i zabija czarownika, a Ŝonę i pałac przenosi z powrotem do Chin; zob. teŜ Lampa (Aladyna); Pierścień (Aladyna).

Al Araf - arab. 'przegroda', wg Koranu miejsce między Rajem i Piekłem, dla duchów ludzi moralnie obojętnych, ani dobrych, ani złych, takich jak dzieci, wariaci i głupcy a. dla tych, których dobre i złe uczynki się równowaŜą i którzy oczekują tam na ostateczne przyjęcie do Raju; por. Limbus. Al Araaf - poemat (1829) tytułowy drugiego zbiorku poezji Edgara Allana Poe, gdzie poeta opisuje narodziny cudownej, przeczystej gwiazdy; natchnieniem autora było odkrycie przez Tycho de Brahe w 1572 supernowej (w gwiazdozbiorze Kasjopei), którą astronom nazwał Al Araaf.

Alaryk - ok. 370-410, wódz wojsk Wizygockich na słuŜbie cesarza Teodozjusza I Wielkiego, które po jego śmierci (395) zbuntowały się i obwołały Alaryka swoim królem. W szeregu wypraw wojennych spustoszył Trację, Macedonię i Grecję, a od ok. 400 kilkakrotnie najeŜdŜał Italię, w 410 zdobył i splądrował Rzym, po czym pomaszerował na Sycylię i popłynął do Afryki. Burza zniszczyła jego flotę. W czasie odwrotu z Sycylii Alaryk zmarł. Grób w Busento - Wg legendy towarzysze broni pochowali Alaryka wraz ze złupionymi skarbami koło Cosenzy (Kalabria w płd. Italii), w łoŜysku rzeki Busento, kierując jej wody na czas pogrzebu w sztucznie wydrąŜone zakole. Der Grab in Busento - ballada (1820) poety nm. Augusta von Platen, 1796-1835. Alaric ou Rome vaincue - fr., 'A. albo Rzym zwycięŜony', poemat (1654) Georgesa de Scudery.

Alaska - zob. Szaleństwo (Sewarda).

Alastor - gr., duch-mściciel, ścigający zbrodniarza a. podŜegający go do dalszych zbrodni; łac. genius ultor; deus vindex.

Alastor, czyli Duch samotności - poemat (1816, wyd. pol., tł. J. Kasprowicza, 1907) Shelleya.

Al-Azhar - meczet w Kaine (970-72) ze sławną medresą (muzułm. uniwersytetem teol.-prawniczym) załoŜoną w 988, będącą od tego czasu gł. ośrodkiem nauki muzułm.; arab., 'najjaśniejsza', jeden z tytułów Fatimy (zob.).

Alba - folwark pod NieświeŜem, gdzie ksiąŜę Karol Radziwiłł Panie Kochanku załoŜył rodzaj stowarzyszenia zwanego "bandą albeńską", której członkowie nosili specjalny barwny strój ("mundur towarzyski"). Słynęli z hulaszczych, pijackich zebrań i najazdów na sąsiadów.

Albert - dziedziczny wójt Krakowa od 1290, przedstawiciel patrycjatu nm., zwolennik czeskich rządów w mieście, pozornie i na krótko lojalny względem Władysława Łokietka, w 1311 stanął na czele buntu przeciw niemu. Po zgnieceniu buntu przesiedział 5 lat w więzieniu w Opolu; zmarł na wygnaniu w Pradze po 1317. Pieśń o wójcie krakowskim Albercie - poemacik łaciński napisany po 1320 przez nieznanego Polaka a. Czecha. Gdybym wiedział, co się stanie, Byłbym wiernym niezachwianie Polskiemu monarsze. Na cóŜ wyszła wierność słaba, śe pragnąłem mieć od Szwaba Urzędy najstarsze? (w. 85-90; tł. L. Kondratowicz.)

Albertina - Grafische Sammlung Albertina, słynna kolekcja rysunków i grafiki w pałacu Albertina w Wiedniu, powstała w 1793 ze zbiorów księcia sasko-cieszyńskiego Alberta (Albrechta, syna Augusta Iii, króla polskiego), połączonych w 1922 z kolekcją księcia Eugeniusza Sabaudzkiego. UwaŜana za najwszechstronniejszą kolekcję starych mistrzów zebraną kiedykolwiek przez osobę prywatną. M.in. wspaniały zbiór rysunków Drera kupiony w 1769 od cesarza Franciszka Ii.

Albertus - postać z polskiej odmiany commedia dell'arte z końca Xvi w., klecha i bakałarz wiejski wyprawiany na wojnę przez plebana posłusznego uchwale sejmowej, bohater kilku utworów farsowo-satyrycznych, np. Wyprawy plebariskiej (1590), gdzie pleban nabywa dla Albertusa rynsztunek wojenny i starą szkapę na kleparskim targu ze starzyzną w Krakowie, a. "Albertusa z

wojny" (1596), opisującego przygody marszowe owego rycerza-samochwała, niezgrabiasza, tchórza-kurołapa, a po trosze staropolskiego Szwejka. Imię Albertus, zlatynizowany Albert, w dawnej Polsce mylone zazwyczaj z Adalbertem i Albrechtem, którym miał odpowiadać swojski Wojciech (zob.), w tym wypadku oznacza prawdop. właśnie wiejskiego Wojtka.

Alberyk - Albrich, Alberich, mit. germ., król elfów; w "Pieśni o Nibelungach", eposie germ. z Xii8Xiii w., karzeł, któremu Zygfryd porywa czapkę-niewidkę, przydatną w czasie walki z Brunhildą. Zygfryd powierza Alberykowi zdobyty skarb Nibelungów, a po śmierci bohatera Alberyk lojalnie oddaje skarb wdowie. W tetralogii Richarda Wagnera "Pierścień Nibelunga" (1868-76) Alberyk, zręczny i obrzydły gnom, wykuwa ze złota dobytego z dna Renu proroczy pierścień obdarzający wszechmocą. Loki i Wotan wykradają pierścień, ale przekleństwo Alberyka towarzyszy odtąd posiadaczom pierścienia wszędzie; zob. Nibelung; Oberon.

Albi - miasto nad rzeką Tarn w dawnej Langwedocji (płd. Francja); rzymska Civitas Albigensium; w Xii-Xiii w. jeden z gł. ośrodków ruchu albigensów; miejsce urodzenia Henri de Toulouse-Lautreca (1864). Katedra św. Cecylii - główne i najsłynniejsze dzieło katalońsko-płd.-zach. francuskiego gotyku, obronny kościół halowy, rozp. w 1282, potęŜna wieŜa (78 m) w 1485; jedna nawa bez podpór wewnętrznych, z bocznymi kaplicami między przyporami występującymi do wnętrza katedry; bez zewn. łuków odporowych; piękny, późnogotycki portal boczny z 1535, freski szkoły wł. z Xv-Xvi w.; witraŜe z Xiv-Xvi w.; najwspanialszy kościół fr. późnego Xiii w., wyglądający z zewnątrz jak potęŜny, zwarty blok skalny znaczony pionowymi liniami masywnych półfilarów. Albigensi - sekta chrześc. Xii w. w Langwedocji (płd. Francja), nazwana od miasta Albi (choć Tuluza była ich właściwym ośrodkiem), wyróŜniająca się poboŜnością i cnotami w wieku rozwiązłości. OskarŜeni o manicheizm, stali się celem krucjaty ogłoszonej przeciw nim przez papieŜa Innocentego Iii, przeprowadzonej z krańcowym okrucieństwem (1209-13) przez Simona de Monfort, a potem bezlitośnie wytępieni przez inkwizycję.

Albion - staroŜytna, poetycka nazwa Wysp Brytyjskich, potem Anglii lub Szkocji czy nawet tylko Pogórza szkockiego, pochodząca moŜe z celt. alp, ailp 'skała, góra' a. z łac. albus 'biały', od kredowych skał wybrzeŜy Dovru: wg legendy od syna Neptuna. Albiona, olbrzyma, odkrywcy tego kraju, który rządził nim przez 44 lata; wg innej legendy od Albii, najstarszej z 50 córek króla Syrii, które jednocześnie zabiły swoich męŜów w noc poślubną (por. Danaidy) i za karę puszczone na statku na otwarte morze dobiły na

koniec do zachodniej wyspy, i poślubiły półdzikich krajowców. Perfidny Albion - hasło odzwierciedlające rozgoryczenie republikanów fr. z powodu przyłączenia się Anglii do antyfrancuskiego przymierza mocarstw europ. po straceniu Ludwika Xvi dn. 21 I 1793.

Alborada Del Gracioso - hiszp., 'Poranna pieśń trefnisia', impresjonistyczny utwór fortepianowy z cyklu Miroris (fr., 'Zwierciadła', 1905) Maurice Ravela.

Albośmy to jacy tacy - popularna krakowska taneczna pieśń ludowa rozpoczynająca się od słów: Albośmy to jacy tacy, chłopcy krakowiacy, czerwona czapeczka na cal podkóweczka i biała sukmana, danaŜ moja, dana! (1-6.)

Albrecht Hohenzolern - (wym. hoencollern), 1490-1568, ostatni wielki mistrz krzyŜacki. W 1525 przeprowadził sekularyzację zakonu i złoŜył 10 kwietnia w Krakowie hołd Zygmuntowi Staremu jako dziedziczny ksiąŜę lenny Prus. Rozwijał działalność wydawniczą takŜe w jęz. polskim; załoŜył w 1544 uniwersytet królewiecki; zob. teŜ Hołd (pruski).

Alcala - arab. al kala 'twierdza'. Calle de Alcala - główna ulica Madrytu. Alcala de Henares - miasto w środk. Hiszpanii nad rzeką Henares, miejsce urodzenia (1547) Cervantesa.

Alcazaba - (wym. alkafaba) nazwa twierdz, cytadel mauretańskich w miastach płd. Hiszpanii (Almeria, Malaga).

Alchwarizmi - al-Khwarizmi, al-Chorezmi, Muhammed ibn Musa, matematyk i astronom arabski, z pochodzenia Uzbek, na dworze kalifa al-Ma'muna w Bagdadzie ok. 820; autor licznych prac naukowych. Znaczna część wiedzy matematycznej śrdw. Europy pochodzi z łac. przekładów jego dzieł, które przyczyniły się równieŜ do upowszechnienia cyfr hinduskich, zwanych później arabskimi.

Algebra - Wyraz pochodzić ma od tytułu jego traktatu o równaniach: (Hisab al-dŜabr wa'l-mukabala) arab., 'Podręcznik algebry', dosł. 'o odtwarzaniu i przeciwstawianiu'. Algorytm - Wyraz pochodzić ma od imienia Alchwarizmi.

Alcyna - siostra Morgany i uosobienie rozkoszy zmysłowych w Orlando innamorato (1506) Boiarda i Orlandzie szalonym (1532) Ariosta, gdzie panuje, jak Kirke, na wyspie zapomnienia, pełnej niesamowitych czarów; por. Armida. Alcina - opera (1736) G.F. Handla.

Aldebaran - czerwonopomarańczowa podwójna gwiazda najjaśniejsza w konstelacji Byka, jedna z najbliŜszych gwiazd, widoczna w Polsce jesienią i zimą. Z arab. al-dabaran od dabar 'iść za kimś', bo gwiazda postępuje za Plejadami.

Aldobrandyńskie Wesele - zob. Wesele (Aldobrandyńskie).

Aldona Anna - 1309 a. 1310-39. Aldonę, królową polską, córkę księcia litewskiego Giedymina, od 1325 Ŝonę Kazimierza Wielkiego, ochrzczono po przyjeździe do Polski jako Annę (Hannę). Imienia Aldona nie uŜywano do czasu romantycznej mody na imiona pogańskie; por. imię bohaterki "Konrada Wallenroda" Mickiewicza.

Aldrin - Edwin E. (wym. o:ldrin), ur. 1930, kosmonauta amer., pułkownik lotnictwa, drugi człowiek na KsięŜycu, wylądował na powierzchni "Morza" Spokoju, dn. 21 Vii 1969; zob. Armstrong N.A. Piękny widok... wspaniałe pustkowie - ang. Beautifull view... magnificent desolation, pierwsze słowa Aldrina po wylądowaniu na KsięŜycu.

Aldyny - wydania klasyków gr. i rz. drukowanych w Wenecji i in. miastach przez humanistę wł. Aldo Manuzio (Aldus Manutius, 1450-1515) i jego rodzinę od 1490 do 1597. Wygodny format ksiąŜek (mała ósemka) i naukowa staranność edytorska spopularyzowały je w Europie. Nazwa od imienia

wydawcy.

Alegoria - wyraŜenie (w mowie, piśmie a. sztuce) prawd a. uogólnień o ludzkim postępowaniu a. doświadczeniu za pomocą symbolicznych, fikcyjnych postaci i działań, zwł. bajek, przypowieści. Parabel nm., 'Parabola', wiersz (1868) Friedricha Rckerta, mimo tytułu nie jest parabolą, lecz wzorowym przykładem alegorii. Mowa w niej o podróŜniku wędrującym pieszo i trzymającym wielbłąda za uzdę. Złośliwe zwierzę wpada we wściekłość, podróŜny ucieka i napotyka głęboką studnię, a widząc, Ŝe zwierzę go goni, wskakuje do studni. Nie spada jednak w głąb, bo chwycił się krzaka jeŜynowego, wyrastającego ze ściany studziennego szybu. Trzymając się mocno krzaka spogląda w górę i widzi tuŜ nad sobą pysk rozwścieczonego wielbląda; wtedy patrzy na dno: tam ujrzał smoka rozdziawiającego głodną paszczę. PrzeraŜony tym wszystkim zagląda tam, gdzie korzenie krzaka trzymają się ściany, i dostrzega dwie myszy, czarną i białą, które na przemian podgryzają owe korzenie. Zrozpaczony podróŜny daremnie rozgląda się za ratunkiem. Nagle dostrzega na gałązkach krzaka dojrzałe jeŜyny; nie mogąc powstrzymać oskomy, sięga po owoce i zjada z apetytem jeden za drugim, aŜ wreszcie zapomina o strachu i swej rozpaczliwej sytuacji. Zapytasz, czytelniku: "KtóŜ to jest ten głupiec, któremu tak łatwo wywietrzała z głowy myśl o jego połoŜeniu?" Wiedz zatem, przyjacielu, Ŝe tym człowiekiem jesteś ty sam; smok na dnie studni to ziejąca otchłań śmierci; wielbłąd groŜący z góry - to zgryzoty i niedole Ŝycia, ty zaś musisz, w zawieszeniu między Ŝyciem a śmiercią, chwytać się co sił zielonego drzewa świata; obie myszy, czarna i biała, które na przemian podgryzają korzenie krzewu, to noc i dzień. Ciebie zaś tak pociąga urok owoców Ŝycia, Ŝe zapominasz o wszystkich okropnościach, chcąc tylko zerwać i popróbować moŜliwie jak najwięcej słodkich jeŜyn.

Aleja - Aleja Szucha symbol zbrodni hitlerowskich popełnianych w czasie 2. wojny świat. w Warszawie, ulica w śródmieściu, nazwana imieniem Jana Chrystiana Schucha, 1752-1813, architekta i ogrodnika pol. (obecnie Aleja I Armii W.P.), przy której mieściła się siedziba gestapo. Aleja w Middelharnis (1689) najsłynniejszy krajobraz pejzaŜysty hol. Meinderta Hobbemy, Londyn, Nat. Gall.

Aleksander - najsłynniejsze imię greckie wsławione przez Aleksandra Macedońskiego, noszone przez papieŜy, carów, królów Szkocji. Zdrobnienie Sandy oznacza w jęz. ang. (Ŝart.) Szkota, podobnie jak Paddy (Patrick) Irlandczyka, a Taffy (Dawid) Walijczyka. Aleksandros, gr., 'obrońca, pomocnik ludzi', zdrobn. pol. Olek; wł. Alessandro, Sandro; ros. Aleksandr, Sasza; łac. skr. Alexis, Alexius; pol. Aleksy; ros. Aleksjej; węg. Sandor

(wym. szandor), tur. Iskandar, Iskender; szkoc. skr. Alastair, Alister. Popularność tego imienia w Polsce ustaje po powstaniu styczniowym: ludność unika imienia cara. Aleksander - zob. Parys.

Św. Aleksander Newski - 1220-63, ksiąŜę nowogrodzki od 1236, wielki ksiąŜę włodzimierski od 1252, syn Jarosława Wsiewołodowicza włodzimierskiego, ros. bohater narodowy, święty prawosławny. Przydomek zawdzięcza świetnemu zwycięstwu, odniesionemu 1240 nad Newą w bitwie ze Szwedami pod wodzą potęŜnego, Birgera Jarla. W 2 lata później pokonał rycerzy zakonu inflanckiego na lodzie pokrywającym jezioro Pejpus. Aleksander Newski - kantata (1938) Prokofiewa, uŜyta jako muzyka do słynnego filmu (1938) Siergieja Eisensteina pod tymŜe tytułem, z Nikołajem Czerkasowem w roli gł.

Aleksander Wielki (Macedoński) - syn Filipa Ii Macedońskiego i Olimpiady, ur. 356 pne. w Pelli, wychowanek Arystotelesa, król macedoński od 336. Wymógł na państwach gr. obranie go naczelnym wodzem wyprawy na Persję, rzekomo dla wyzwolenia miast gr. w Azji Mniejszej, a w istocie dla zdobycia całego cywilizowanego Wschodu. W 334 przekroczył Hellespont, pokonał nad rzeką Granikiem satrapów małoazjatyckich, zdobył Gordion, stolicę Frygii, w 333 pobił Dariusza Iii pod Issos; zdobył po 7 miesiącach oblęŜenia Tyr. Zajął Egipt; załoŜył w 332 Aleksandrię, dotarł do słynnej świątyni i wyroczni boga Ammona w oazie Siwa, gdzie kapłani powitali go jako boga (za którego się odtąd uwaŜał). Zwycięstwo w bitwie między Arbelą i Gaugamelą w Mezopotamii (331) zdecydowało o upadku państwa perskiego. Aleksander zajmuje Babilon, Suzę, puszcza z dymem Persepolis, w 329-327 zdobywa wsch. Iran (obecny Afganistan), w 326 dociera do rzeki Indus. Rezygnuje z dalszych zdobyczy pod naciskiem swego wojska. W czasie odwrotu umiera w Babilonie w 323 w wieku 32 lat. Aleksander nie był Grekiem, ale Macedończykiem; jego ambicją było przewyŜszyć wielkiego ojca; był wychowany na Homerze (zob. niŜej), który zaszczepił mu ideał bohatera szukającego chwały w walce, "w Ŝyciu krótkim, lecz pełnym sławy", na wzór Achillesa, a radości w namiętnych przyjaźniach i hucznych biesiadach. Był wyjątkowo odwaŜny, brał osobiście udział w bitwach, a przy tym był genialnym wodzem, mówcą i przywódcą ludzi. Jako władca imperium perskiego Ŝył z iście wschodnim przepychem i wspaniałością budzącą niezadowolenie jego macedońskich przyjaciół, choć naturalną dla Persów; daremnie usiłował zbratać i zrównać arystokrację zwycięzców i zwycięŜonych. Poślubił Roksanę, córkę sogdiańskiego księcia, a następnie Statirę, córkę Dariusza. Mimo siły charakteru i opanowania wybuchał niekiedy przeraŜająco gwałtownym gniewem, nie oszczędzając Ŝycia nawet najserdeczniejszych przyjaciół, takich jak Kallistenes, Klejtos, Filotas,

Parmenion; zob. teŜ Dariusz Iii Kodomanus; Dhu'lkamain; Falanga (maced.); Owca (Rzeźnik). Aleksander i Anaksarchos - W czasie wyprawy do Indii towarzyszył Aleksandrowi filozof Anaksarchos z Abdery, uczeń Demokryta; gdy raz opowiadał królowi o nieskończonej liczbie istniejących światów, ten rozpłakał się, a zapytany o przyczynę łez, wyjaśnił: "CzyŜ nie jest to godne Ŝałości, Ŝe gdy liczba światów jest nieskończona, nie zostaliśmy jeszcze władcami jednego?" To miał na myśli Juwenal, pisząc w swoich "Satyrach", 10, 168: "Jeden glob nie wystarcza młodzieńcowi z Pelli", łac. unus Pellaeo iuveni non sufficit orbis. Aleksander, Apelles i Kampaspe - Król czcił i wielbił swego nadwornego malarza, wielkiego Apellesa; powiadał: "Jest tylko dwóch Aleksandrów - syn Filipa i niezrównany portret bohatera, pędzla Apellesa"; nie pozwalał się teŜ portretować nikomu innemu. Gdy piękna nałoŜnica króla, Kampaspe, pozowała Apellesowi do obrazu Afrodyty Anadyomene, malarz zakochał się w niej, a król, zauwaŜywszy to, ofiarował mu ją. Historia ta jest tematem komedii prozą "Alexander and Campaspe" (1584) Johna Lyly. Aleksander i bieg olimpijski - Kiedy przyjaciele pytali Aleksandra, który biegał bardzo szybko, czy wziąłby udział w biegach olimpijskich, odrzekł: "Owszem, ale pod warunkiem, Ŝe do wyścigu ze mną stawać będą tylko synowie królewscy." Aleksander i brody - Ironia losu sprawiła, Ŝe Aleksander najtrwalej moŜe zapisał się w Ŝyciu następnych pokoleń tym, Ŝe wprowadził do Europy obyczaj golenia brody, którą w czasie walki wręcz łatwo pochwycić mogła krzepka dłoń nieprzyjaciela. Aleksander i Bucefał - Gdy Filipowi Ii zaproponowano kupno ogiera tesalskiego, Bucefała (gr. Boukephalos, dosł. 'bykogłowy'), a Filip odmówił z przyczyny nieokiełznania i dzikości konia, 18-letni Aleksander dosiadł go i ujarzmił, a gdy zsiadł, Filip rzekł mu: "Synu, szukaj równego ci królestwa, bo Macedonia dla ciebie za ciasna." Był to ulubiony koń Aleksandra, który śmierć jego w bitwie z Porosem w 326 zniósł bardzo cięŜko; załoŜył nad Hydaspesem miasto i nazwał je Bukefalia; zob. teŜ Apelles (Bucefał i Aleksander). Aleksander i Diogenes - zob. Diogenes. Aleksander i Filip z Akarnanii - Gdy Aleksander cięŜko zachorował, lekarze, straciwszy nadzieję uratowania go, nie śmieli go leczyć, aby po jego zgonie móc zachować głowy na karku. Jedynie wielki przyjaciel króla, Filip z Akamanii, lekarz, odwaŜył się przyjść mu z pomocą i przygotować lek. Wtedy Parmenion (zob. niŜej) posłał Aleksandrowi z obozu pismo, w którym ostrzegał go przed Filipem, przekupionym jakoby przez Dariusza obietnicą małŜeństwa z jego córką i zamierzającym Aleksandra otruć. Król nie pokazał listu nikomu, a gdy Filip nadszedł z lekarstwem w kielichu, podał mu to pismo do przeczytania, a sam w tym czasie popijał lek bez lęku.

Była to dramatyczna i zdumiewająca scena, gdy jeden pił, a drugi czytał, a wreszcie obaj popatrzyli sobie w oczy. Aleksander i Homer - Kiedy Aleksander wylądował w Azji pod Troją, uczynił libację - ofiarę z wina - bohaterom "Iliady" Homera i zgodnie ze starym zwyczajem wziął udział nago, wraz z przyjaciółmi jako współzawodnikami; w biegu ku czci herosów. O Achillesie powiedział wtedy, Ŝe błogosławiony to mąŜ, który w Ŝyciu znalazł wiernego przyjaciela, Patrokla, a po śmierci wielkiego piewcę swojej sławy, Homera. W najkosztowniejszym ze zdobytych skarbów Dariusza - kasetce na pachnidła - umieścił otrzymany od Arystotelesa egzemplarz "Iliady" (zwany odtąd "egzemplarzem z kasetki"), którą uwaŜał za "codzienny pokarm swej dzielności wojennej". Aleksander i Kallistenes - Kallistenes z Olintu, krewniak Arystotelesa, towarzyszył królowi w wyprawie na Wschód w roli korespondenta wojennego; w swoich sprawozdaniach wysyłanych do Grecji przedstawiał króla jako wybrańca bogów i cudotwórcę; kiedy jednak Aleksander, zostawszy władcą Persji, wymagał od Greków i Macedończyków czołobitności i wschodnich ceremoniałów, Kallistenes, który wypowiadał się o tym z przekąsem, wypadł z łaski i został wtrącony do więzienia, gdzie zmarł. Aleksander i Parmenion - Gdy przybyli do Aleksandra wysłani przez Dariusza przyjaciele jego i wręczając mu pismo króla prosili, by zatrzymał w swych rękach wielki obszar leŜący na zachód od Eufratu, zaprzestał wojny i stał się jego sprzymierzeńcem, Pamienion, jeden z przywódców macedońskich, oświadczył, Ŝe on, gdyby był Aleksandrem, przyjąłby tę propozycję. Na to król: "Owszem, i ja bym przyjął, gdybym był Parmenionem." I dodał jeszcze: "Na niebie nie ma miejsca dla dwóch słońc, a na ziemi dla dwóch władców." Aleksander i Poros - Gdy Aleksander w Indiach, przekroczywszy rzekę Indus, pokonał w 326 armię króla Porosa i wziął go do niewoli, zapytał go pełen podziwu dla jego dzielności, postawy i urody - jak ma z nim postąpić; Poros odparł: "Po królewsku." Aleksander i Pytia - Przed wyruszeniem na Persję król wybrał się do Delf, aby zasięgnąć rady wyroczni, ale tego dnia była ona nieczynna; udał się jednak na poszukiwanie Pytii i mimo jej protestów zaprowadził ją siłą do świątyni. "Synu - rzekła kapłanka - nie ma na ciebie rady." "Dość - zawołał Aleksander - to mi starczy za wyrocznię!" Aleksander i rozbójnik - Gdy przyprowadzono do króla pochwyconego pirata Diomedesa, Aleksander zapytał go, jak śmie uprawiać rozbój na morzu. "A jak ty śmiesz go uprawiać na lądzie? - brzmiała odpowiedź. - Nazywają mnie piratem, bo mam jedną galerę; ciebie zaś, który pustoszysz świat wielkimi armiami, zwą królem." Aleksandrowi rozumowanie to tak przypadło do gustu, Ŝe uczynił Diomedesa księciem i sędzią; legenda z "Gesta Romanorum", 146. Aleksander i Tais - Po zdobyciu Persepolis Aleksander kazał je spalić wraz z pałacami królewskimi, aby przypieczętować tym kres dynastii

Achemenidów; powiadano, Ŝe rozkaz ten wydał po pijanemu, w czasie uczty, na prośbę równieŜ pijanej kurtyzany ateńskiej Tais. Aleksander i Talestris - zob. Talestris. Aleksander i zasłonięte ucho - Gdy zapytano króla, dlaczego rozsądzając sprawy gardłowe, zakrywa dłonią jedno ucho w czasie przemówienia oskarŜyciela, odrzekł: "Chcę zachować jedno ucho wolne od uprzedzeń dla wysłuchania oskarŜonego." Aleksander na rzece Hydaspes - w Indiach, wezbranej przez burzę, przeprawiając się w bród z oddziałem wojska, aby napaść na obóz króla Porosa, miał wykrzyknąć: "O Ateńczycy, czy uwierzylibyście, na jakie się naraŜam niebezpieczeństwa dla zdobycia u was sławy!" Apelles, Bucefał i Aleksander - zob. Apelles. Dhul Karnain - arab., 'Dwurogi', nazwa, pod którą Aleksander Wielki, arab. Iskandar ar-Rumi, występuje w Koranie, 18, 83-98, i wznosi mur przeciw atakom Goga i Magoga (zob.). Znaczenie jej tłumaczą rozmaicie, np. Ŝe określa Aleksandra jako władcę dwóch stron świata: Wschodu i Zachodu. Nadzieja - Przed wyruszeniem na Persję Aleksander rozdał i zapisał niemal wszystkie dobra królewskie przyjaciołom; wtedy Perdykkas, wybitny wódz Filipa Ii i Aleksandra, zapytał króla, co zatrzyma dla siebie. Ten odpowiedział: "Nadzieję". Nic nie zostanie do zdobycia dla mnie - mruknął młodziutki Aleksander, gdy doniesiono mu o licznych zwycięstwach jego ojca, Filipa Ii. Nie chcę kradzionego zwycięstwa - rzekł Aleksander, gdy radzono mu zaskoczyć wojojsko perskie nagłym atakiem w nocy. Rzeźnik nie boi się... - zob. Owca. Węzeł gordyjski - zob. Węzeł (gordyjski). Biografowie greccy: Diodor Sycylijczyk (I w. pne.), Biblioteka historyczna, ks. 17; Plutarch, śywoty sławnych męŜów (Aleksander Wielki); Anabuza Aleksandra zob. Anabaza 2; rzymscy: Kurcjusz Rufus (I w.), De rebus gestis Alexandri. Historia Aleksandra Wielkiego - najsłynniejsza z aleksandreid (powieści a. poematów ujmujących dzieje Aleksandra jako szereg czarodziejskich i fantastycznych czynów i przygód), napisana w Egipcie po grecku, przypisywana błędnie Kallistenesowi z Olintu, 360-327 pne., pochodząca z Iii w. ne., przełoŜona na łacinę w X w. Tłumaczona na wiele języków, rozpowszechniła się na Bliskim Wschodzie i w całej Europie; powodzenie jej stworzyło śrdw. legendę Aleksandra w setkach przeróbek i wariantów; przekład polski z 1510 nie opublikowany; inny, anonimowy, wyd. 1550 w

Rozbójnik wieś zrabował. Bitwa Aleksandra Wielkiego z Dariuszem Iii pod Issos . Alexander's Feast or the Power of Music . Pinakoteka. Bitwa Aleksandra . tł. francuskiego. Węgierski. Domu Fauna. Londyn. Alexandre le Grand . patron Ŝebraków i włóczęgów.melodramat (1727) Pietra Metastasia. Do "Monitora" Bohomolca.. Xii w. Powieść (o Aleksandrze). przed śmiercią spisuje na . w Edessie (Syria). Aleksander świat złupił i wielkim stąd słynie. 63-64. oparta na wczesnohellenistycznym obrazie.mozaika odkryta w 1831 w Pompei w tzw. Monachium. 12-zgłoskowy jambiczny z akcentem na zgłosce szóstej i średniówką po niej. Naz.ros. 1 (1836) Gogola. moŜe pędzla Filoksenosa z Eretru.oratorium (1736) G. Aleksego . Aleksandryn . m.obraz Jana Brueghela zwanego Aksamitnym. z ok. przypisywany kanonikowi z Rouen. Aleksy . Hndla. zob. Nat. Thibault de Vernon. ulubiony obraz Napoleona I. Aleksy. nieznanego autora. jeden z najstarszych pomników jęz. Juliana Tuwima.fr. 50 partytur. aby wrócić przed bramę domu ojcowskiego i tam Ŝebrać nie poznany. Alessandro nelle Indie .francuski wiersz klasyczny. Vie de saint Alexis. Gluck (1745). śywot św. na pal wbity ginie. stąd nazwa. zastosowany po raz pierwszy w chanson de geste: Pielgrzymka Karola Wielkiego do Jerozolimy (prawdop.) Aleksander Macedoński był (niewątpliwie) bohaterem. Gall. z komedii Rewizor.tragedia (1665) Racine'a.obraz (1565-70) Paola Veronese. (T. Neapol. K.. Ŝyje w poboŜnej biedzie w syryjskiej Edessie przez 17 lat. Mus. porzuca w noc poślubną Ŝonę i ojczyznę.). Św.Krakowie. 1. a uŜyty świadomie jako metrum odpowiednie do epopei w "Powieści o Aleksandrze". St. poemat w 125 strofach po 5 dziesięciozgłoskowych wersów asonansowych. Ŝył w V w. lecz po cóŜ (zaraz) łamać krzesła? .jeden z popularniejszych świętych na Wschodzie. syn zamoŜnego patrycjusza rzymskiego. Zob. Bitwa pod Arbelą .F. Cherubini (1784). wznawiany aŜ do poł. do którego jako libretta napisano ok. jeden z najpopularniejszych w Xviii w. Aleksander i rodzina Dariusza . Cimarosa (1781). Xviii w. 1040. Powieść (o Aleksandrze). no zaczem Ŝe stulja łomat?. Aleksandr Makiedonskij gieroj.in.obraz (1529) Albrechta Altdorfera. Historia o Ŝywocie i sprawach znamienitych Aleksandra Wielkiego.

8. CoŜ milował Boga swego.1155-1214. Aleksym . Alfa i Omega . Alfons Viii Szlachetny . kopia wcześniejszego przekładu wierszem. początek i koniec. zakochany w nimfie Aretuzie ścigał ją tak długo. jest gwiazdą najbliŜszą Słońca. 4: "Ja. zwł. Proxima Centauri. w mit. ja powiem. łac." Alfejos .. śywot jednego świętego. Sant' Alessio.dawny aparat destylacyjny.Pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego. por. 1. Alfejos. przepływająca przez Arkadię i Elidę. ze śrdw. pierw. do alkoholu. 22. a po zgonie znaczonym cudami zostaje rozpoznany juŜ jako święty. sporządzona w Xv w. alembicum 'destylator' z arab. w staroŜytności część koryta rzeki biegła pod ziemią. gr. 41. Alpheios. 13). Alfons Vi . ani nawet nie dzięki załoŜeniu pierwszego uniwersytetu w Hiszpanii. największa rzeka Peloponezu. wersjach "śywota". Alfa Centaura . przen. 7-10. i nm. zob. dziś Rufta. niewzruszony autorytet. w Biblii o Istocie Boskiej (Apok. liczącego 241 wersów. aŜ uciekla pod ziemię i pod dnem morza przedostała się na wyspę Ortygię. polskiego. Pan.. wg Proroctwa Izajasza. dających najobfitszy materiał legendzie. przez nieznanego autora. Jeden z najdawniejszych zabytków jęz. wszystko od A do Z.potrójny układ gwiazd konstelacji Centaura. król Leonu i Kastylii. w Polsce niewidoczną. ale przez swój romans .pergaminie historię swego Ŝycia. Źródło (Aretuzy). z których jedna. gdzie zamieniła się w źródło. którą poniósł od Maurów pod Alarcos w 1195. Legenda o św. Cztę w jednych księgach o niem: Kto chce słuchać. bóg rzeki.gr. z gr. wszedł do literatury nie przez klęskę. Alembik . król Kastylii.wersja polska. zdobywca Toleda na Maurach (1085). opartego na łac. ani przez wspaniałe zwycięstwo nad nimi pod Navas de Tolosa w 1212. wraz z Cydem i królem Rodrygiem naleŜy do głównych bohaterów epopei hiszpańskiej. wódka przepalanka. al-anbik. jestem pierwszy i ostatni.1030-1109.

zob. epicykli.zob. rosły szybciej niŜ jego dokładność. Alfons X Mądry . powieść (1955) Liona Feuchtwangera.nm. jednostajnego ruchu. astron. Kopernik "istnym monstrum". śydówka z Toledo . mógłby otrzymać nieco poŜytecznych wskazówek. zdobywca Kadyksu (1262). Raquel . Ghul. córki Henryka Ii. król Alfons X Mądry powiedział o nim: "Gdyby Bóg poradził się mnie przy budowie świata. zwane teŜ Toledańskimi.. al-ghul 'demon bezczeszczący groby'. zasłaniana na krótko przez ciemnego satelitę co 2 dni i 9 godz. Spanische Ballade.). 'Rachela'.nm. Algorytm . Ballada hiszpańska . w Polsce widoczna latem. jesienią i zimą. budował szkoły. zob. historycznych i prawniczych na łacinę oraz Biblii na hiszp. ale juŜ w Xiii w. Die Jdin aus Toledo. Ten obraz świata nazwał w Xvi w. Al-HadŜar Al Aswad .1221-84. Czarny (Kamień). Alehwarizmi. których zgromadził w Toledo.A. ułoŜyło planetarne "Tablice Alfonsyńskie" (1252).." Algebra . Księga (Księgi wiedzy.zob. z arab. w której ramiona pchnęła go oziębłość jego Ŝony. popierał naukę i sztukę. będące rewizją tablic Ptolemeusza.z piękną śydówką Rachelą. utworzył kolegium uczonych tłumaczy arabskich dzieł astronomicznych. deferensów i ekwansów. Z jego inicjatywy 50 astronomów. wyst. Algol . Komplikacje geocentrycznego układu planetarnego w Ptolemeuszowskim systemie idealnych kól. beta konstelacji Perseu Sza (w Głowie Meduzy). Garcia de la Huerta.hiszp.pierwsza znana zmienna gwiazda zaćmieniowa.tragedia (1837. Niezbyt fortunny jako polityk. zob. sztuka (1778) V. przyczynił się do rozwoju Ŝycia kulturalnego. 1888) Franza Grillparzera. . Angielki Leonory. Alchwarizmi. król Kastylii.

ukrytą w skórzanych buklakach. a w niej Salą Ambasadorów. miasta w płd. jak herszt bandy. Alicja .G. i "Po drugiej stronie lustra". przechytrza go za kaŜdym razem. rozbójników otwiera drzwi tajemnej jaskini przy pomocy magicznych słów: "Sezamie.alakant. lekkości i olśniewającego bogactwa dekoracji. zespół ulegał potem licznym przebudowom.2 zespoły sal: Dziedziniec Mirtów z wieŜą Comares. ang. Alikant . Dwóch Sióstr i Abenceragów. MardŜana. dostrzega z ukrycia. po czym zabija całą bandę. L. bohaterka nasłynniejszych w świecie anglosaskim ksiąŜek dla dzieci "Alicja w krainie czarów". przez królów dynastii Nasrydów. dawn. od Alicante. Tysiąc: i jedna noc). córka H. Ali Baba . wapna i gruzu. część zniszczyło trzęsienie ziemi. zdobywa dostęp do skarbów i staje się bogaczem. po odejściu rozbójników powtarza te wyrazy. i Dziedziniec Lwów (tzw. Dodgsona. Alice in Wonderland. ale zamknięty w jaskini nie moŜe sobie przypomnieć magicznego hasła i zostaje poćwiartowany przez rozbójników. arcydzieło budownictwa mauretańskiego. przeŜyte w cudownych krajach na dnie króliczej nory i po drugiej stronie lustra. z arab. Hiszpanii. por. wzniesiony w Xiii w. napisanych przez C.-wsch.bohater Opowieści o Ali Babie. część zburzył Karol V. a wreszcie przebija chandŜarem hetszta przebranego za kupca. 1865. Through the Looking-glass. 1871. który wydał je pod pseudonimem Lewis Carroll. tj. hiszpańskie wino czerwone słodkocierpkie. Obie ksiąŜki przedstawiają najdziwniejsze przygody senne małej dziewczynki Alicji. Alienor D'Aquitaine . dziekana Christ Church (Oxford 1855-91) i współautora słynnego Słownika greckiego Liddella i Scotta (1843).. czterdziestu rozbójnikach i niewolnicy MardŜanie (zob. ubogi drwal. rozbudowywany w ciągu Xiv w. zalewając zbójców wrzącą oliwą.warowny zespół pałacowy na szczycie wzgórza w Grenadzie (Hiszpania). herszt próbuje róŜnymi sposobami odnaleźć nieproszonego wspólnika. matematyka oksfordzkiego. o architekturze wnętrz pełnej fantazji. Eleonora Akwitańska. rodzaju betonu z ziemi. Prototypem Alicji była Alicja Liddell. alkant. .zob.Alhambra . do dziś dotrwała głównie puścizna Xiv w. Generalife. Gdy brat pochował zwłoki Kasima.gł. wino alkońskie. otwórz się!". al hamra 'czerwony' od barwy murów zbudowanych z tapii. Liddella. . Jego zamoŜny brat Kasim wykrywa tajemnicę Ali Baby. od 12 marmurowych lwów wokół fontanny) z Salą Trybunału. rzymskiego Lucentum. ale wierna niewolnica Ali Baby.

Al-Kaswa .o! ta. Lecz młodość .(wym. Alkahest . olejek a. . kopułowy meczet z Xi w. al kasr 'zamek' od łac. Xvi-Xviii w. Xv. wreszcie pałac królów Aragonii. alchaferija). Hiszpania). dawn. Alkiermes . 161-63: samogłoska o (ą). Xix w. Castillo de la Aljaferia. dla efektu art.. 2.warowny pałac mauretański w Hiszpanii. wyraz pseudoarabski.. wieŜa Torre de Espantaperros). w Segowii z Xi. pomimo dewotek. Ta jest najlepszą obroną dziewicom. w. Alkestis .-wsch. ad litterum 'do litery'.owad czerwiec.. z łac. proszek z owadów czerwców i licznych innych składników. Admet. hiszp. wewnątrz) kilku wyrazów. (J.mityczny "uniwersalny rozpuszczalnik" alchemików.. później klasztor chrześc. po połączeniu z Kastylią . stosowany dawniej na wzmocnienie. Xix w. z soku jagód fitolakki.dawne wyraŜenie przysłowiowe.Aliteracja .zob. z arab. zamek zbud. w czasie szturmu Saragossy przez wojska Napoleona I mocno uszkodzony: wewnątrz mały. Xviii. To jest kochanków młodość. castellum 'twierdza'. najsłynniejsze: w Sewilli z Xii-Xv. ukuty przez Paracelsa. w 864 przez Maurów. Słowacki. miejsce akcji opery "Trubadur" Verdiego. Czerwony jak alkiermes .Siedziba inkwizycji.zob. barwnik czerwony z owadów czerwców a. przeciw przypadłościom sercowym. Xiv. Wielbłąd(y) Mahometa. mogący jakoby rozpuścić kaŜdą substancję. w Saragossie (płn. szaleństwu i melancholii.. Aljaferia . al-kirmiz.w poezji i prozie powtarzanie się jakiejś głoski na początku (a. Beniowski. w Badajoz (ruiny. 1030-81 rozbudowany przez nich. Alkazar . alcazar 'zamek ksiąŜęcy' kasztel rufowy statku' z arab. w Toledo z Xiii.

Alkmene. a więc i Dorów. gr. teŜ Acheloos. por. za co bogowie zmienili ich w ptaki: ją w zimorodka. gr. długa. mąŜ Arete. Alkinoos . z czes. dowiedział się. zob. izdebka kobieca w domu wiejskim. Dzień (Dni zimorodków).gr. 7). Alkmeon . wysunięty. Ojciec jego przed śmiercią w nieszczęsnej wyprawie Siedmiu przeciw Tebom (zob. Alkione . który przyjął gościnnie wyrzuconego przez morze na brzeg rozbitka Odyseusza i kazał go odwieźć do domu.i zabił ją. Alkor . tzw.zob. boczny pokoik. Alkmena . samowary do Tuły.łac. mądry król Feaków. izba w takim naroŜniku. która namówiła męŜa na tę wyprawę. arker.tj.). Ŝe matka nakłoniła go do udziału w ekspedycji przekupiona tym razem peplosem (szatą) Harmonii . czworoboczny naroŜnik budynku kryty osobnym dachem. kiedy odwiedził ją. przybrawszy postać jej męŜa. Zwana matką Heraklidów.dawn. słuŜący w dawnych dworach za sypialnię a. ojciec pięciu synów i córki Nauzykai. wnuk Posejdona. 7-12.mit. nm. jedno z licznych przysłowiowych określeń czynności bezuŜytecznej. ludu Ŝeglarzy na wyspie Scheria (dziś Korkyra a. Ŝona Keyksa. ściągające na posiadaczy zgubę. matka Ifiklesa i Heraklesa. gr. dawać Ŝabom pić. . 6-13. Historia opowiedziana Alkinoosowi . córka tessalskiego króla wiatrów Eola. aluzja do opowieści Odyseusza.. węgiel do Newcastle. zob.Alkierz . przekupiona naszyjnikiem Harmonii (zob. syn Amfiaraosa i Eryfili. unosząc z sobą ślubne dary Harmonii. rzekomych potomków Heraklesa.mit. Siedem) wymógł na niedorosłym synu zemstę na zdradzieckiej Eryfili. Powracając z następnej wyprawy. arcus 'łuk'. Ŝona Amfitriona. Odyseja. którego spłodziła z Zeusem. zawiła. Alcinoo poma dare . Erker z łac.gr. izbę panieńską. nazywali się wzajem Zeusem i Herą. 'dawać jabłka Alkinoosowi'. np. gr. Korfu?). mit. wyprawy Epigonów przeciw Tebom. a ścigany przez mściwe erynie błąkał się po wielu krajach. Alkowa. mit. Alkyone. Mizar. Homer. juŜ jako jej przywódca. dumni ze swego szczęścia małŜeńskiego. wieźć sowy do Aten. właścicielowi pięknych sadów (Odyseja. jego w nurka.

Boga Jedynego. dies Alliensis. z hebr. części oratorium Mesjasz (1742) G.fr. Psalmów. Allons. z fr. Rzymie nazwa lewego dopływu Tybru. 'Wielka wykładnia'. na polecenie kalifa Al Mamuna..). czarny dzień' uwaŜany był później za datę feralną.. 13-tomowe dzieło astronoma. sędziego nad sędziami. dies ater łac.).w judaizmie i chrześcijaństwie . al-. zob.F. Apok.). 115-17. miłosiernego opiekuna wszelkiego stworzenia. a przedstawiający najcelniejsze hipotezy. 19. przyśpiew triumfalny.) pokoik bez okna. Alleluja . 135. Sfera. 'naprzód (dosł. 104-6. Gallowie pod dowództwem Brennusa zadali pamiętną klęskę Rzymianom. gr..w islamie imię stworzyciela świata. alcove. . Enfants de la Patrie . 18 sierpnia (Xv Kalend. jakie do czasów Kopernika ttumaczyły ruchy ciał niebieskich i pozwalały ustalać i przewidywać ich pozycję na niebie.(Xvii-Xix w. 111-13. Klaudiusza Ptolemeusza (ok. Alkowa . 140 ne. idźmy).Alkoran . pisany pod wpływem dzieła Hipparcha. dzieci ojczyzny!'. mieszczący łóŜko. 1. Ks. wyznania wiary: La iraha illa Llahu arab.. słynna końcowa partia chóralna 2. Przekład arab. ok. hallelu-Jah 'chwalcie Boga'. Koran. 'Nie ma Boga prócz Boga'.liturgiczny okrzyk radości. megiste 'największy'. Megale syntaksis.zob. por. w okresie wielkanocnym. gdzie w 390 pne. z arab. Handla. gr.. Jest to pierwszy i najkompletniejszy traktat astronomiczny w dziejach. wg muzułm.a. 146-50. zawierające całokształt ówczesnej wiedzy astronomicznej i wykład geocentrycznej budowy świata. Alkierz. Biblia. przylegający do sypialni. Allah . por. Almagest . zwł. 827 w Bagdadzie. matematyka i geografa gr. Wg legendy bóstwo (mające odtąd miejsce kultu na Palatynie) kazało jednemu z Rzymian ostrzec urzędników o zbliŜaniu się nieprzyjaciela. łaciński 1515 w Wenecji.. Dzień bitwy. Sext. 'dzień Allijski.w staroŜ. Allia . początkowe słowa "Marsylianki" (zob. tzw.

The Conquest of Granada or Almanzor and Almahide . bohaterski Almanzor jest postacią fikcyjną. pupilki doktora Bartolo (z którą ten chce się Ŝenić). 1770.) z poematu "Konrad Wallenrod" (1828) Mickiewicza równieŜ nie jest postacią historyczną.śrdw. jeden z najsławniejszych wydawany staraniem Goethego i Schillera 1795-1800.. zwł. w jęz.. Hrabia Almawiwa . odbija Bartolowi . ale największą rolę odegrały almanachy niemieckie. Almanach . zaleca się pod imieniem Lindor do Rozyny. zwł. biografie i genealogie domów panujących. W pierwszej z nich Almawiwa. Almanzor . Wesele Figara (zob. zwł. spisy dyplomatów i informacje ekon. 'Zdobycie Grenady albo Almanzor i Almahida'. zawierający m.postać z trzech komedii Beaumarchais'go: Cyrulik sewilski (zob. król muzułmanów.. młodej poezji. Ceres i Kybele. al-Mansur 'Zwycięski'.łac. nm.. nazwa łacińska tablic dni i miesięcy z danymi astronomicznymi. pierwszy ukazał się w ParyŜu. Almaszar . później kalendarzy z róŜnymi poŜytecznymi wiadomościami. Sen (Almaszara). i polit. Almanach Gotajski . tragedia w dystychach heroicznych w 2 częściach po 5 aktów (1670-71) Johna Drydena wg powieści panny de Scudery. drugiego kalifa Abbasydów (Abu DŜafar abd-Allah al-Mansur. 754-75) i hadŜiba (naczelnika dworu) kalifatu Kordoby.. i fr.rocznik wydawany w 1764-1944 i od 1956 w Gotha w Niemczech.ogólna nazwa roczników poetyckich wydawanych w Xviii w. zbiorów twórczości poetyckiej minionego roku. arystokracji europ. uniwersytetu. uŜywana od średniowiecza jako podniosła nazwa wyŜszej uczelni. i dzięki intrygom swego dawnego sługi. antologii utworów róŜnych pisarzy. cyrulika Figara. nazwa dawana przez Rzymian wielu boginiom. Almanzor. Cyrulik).zob. młody grand hiszpański. 'Matka śywicielka'. w balladzie Alpuhara (zob. sławnego wodza.in. słuŜących zwł. pierwszy w Getyndze za r. roczników informacyjnych.Alma Mater . Almanach Muz . 940-1002). wroga chrześcijan (Muhammad ibn Abu Amir al-Mansur.arab.ang. Figaro) i Matka występna. przydomek wielu muzułmańskich władców i wodzów.

Przypowieści. 17. aloe. Afryki i Madagaskaru. 180 gatunków o wysokości od kilkunastu cm do rozmiarów drzewa. odstraszający owady. górzysty teren w Andaluzji (płd. (J. gr. Muzułmanie po powrocie z pielgrzymki do Mekki wieszają gałązkę aloesu nad drzwiami. 44. przejrzysty barwnik uŜywany w malarstwie miniaturowym). 39. stosowany przy balsamowaniu. al baszrat 'pastwiska'. W drugiej jako niewierny mąŜ zaleca się do Zuzanny. 4. ze wsch. wg Jana. 17-18. garderobianej hrabiny i narzeczonej Figara. Alpenhorn . sukulenty o grubych. Pieśń nad Pieśniami. Psalmów. Tuharyna śmijewicza. Ew.dziewczynę i Ŝeni się z nią. róŜowych kwiatach. Śródziemnego i w in. prawdop. cynamonem i kasją (strączyniec.) rosyjskich. panująca w Maroku w 1147-1269 i w mauretańskiej Hiszpanii w 1149-1230. Aloes . z którego otrzymuje się senes): Ks. Almorawidzi . krajach dla b.hiszp. pochodzenia berberyjskiego.rodzaj bylin z rodziny liliowatych obejmujący ok. szafranem. panująca w Maroku w 1036-1147 i w mauretańskiej Hiszpanii w 1090-1149. ostatniego emiratu Maurów.trzeci po Ilii Muromcu i Dobryni Nikityczu bohater cyklu kijowskiego ludowych bylin (zob. Róg (alpejski). uprawiana w obszarze M.) Alosza Popowicz . pochodzenia berberyjskiego. mięsistych liściach z kolczastymi brzegami i o Ŝółtych. . Słowacki. gdzie po upadku w 1492 Grenady. ale zainteresowane osoby udaremniają te zamysły.-indyjskiej Aquilaria agallocha. czerwonych a. 14. Alpuhara . to aromatyczna substancja otrzymywana z drewna innej rośliny.dynastia muzułm. stepowa roślina Arabii. gorzkiego soku z liści (środek przeczyszczający. Hiszpania). ciemięŜcę Kijowa. Aloes wspominany w Biblii w związku z nardem. 19.dynastia muzułm. Testament Mój. muzułmanie stawiali opór aŜ do 1570. Ks. który zabił w pojedynku złowrogiego olbrzyma. Almohadzi . Niech przyjaciele moi w nocy się zgromadzą I biedne serce moje spalą w aloesie. w staroŜ.zob. 9. 7. Alpujarras z arab. a hrabia pogodzony z Ŝoną zaprzysięga jej wierność.

Fryderyka Ii Hohenzollerna (zob. Mandragora. Al Sirat .dawn. 'Stary Fryc'. Alraune 'mandragora.zob. pierwszeństwo przyznawane kolejno na przemian stronom uwaŜającym się za równe.) Alrauna . Altea .Broni się jeszcze z wieŜ Alpuhary Almanzor z garstką rycerzy. Konrad Wallenrod. złotogłów. odbywanie się sejmów na przemian w Koronie i na . imienia Ŝeńskiego. z arab.zob. cieńszy niŜ włos.nm. ostry jak miecz. Marcelino de Santuola.w legendzie muzułmańskiej most z ziemi do Raju.. przydomek króla Prus. 650-51 (1828). rozpięty nad ognistą czeluścią Piekła.jedna z najbliŜszych gwiazd. ptak'. z tur. Al Tair . zwanego Fryderykiem Wielkim. Te rytowane i wielobarwnie malowane przez ludzi z epoki wczesnego paleolitu (ok. Alter Fritz . Altamira .). pokrzyk' od śrdw. Lascaux. Mickiewicz. rozpoczynają historię sztuki. (A. 15000 lat temu) znakomite sceny o charakterze magicznym. gdy jego mała córeczka dostrzegła na ścianach i sklepieniach "wielkie zwierzaki". altyn 'złoto' i bez 'płótno'. Meleager. którą w 1879 badał archeolog hiszp. najjaśniejsza (alfa) w konstelacji Orła (Aquila). z nm. stopa niewierzących pośliźnie się na nim i spadną w ogień. por. gł. odmiana brokatu z przewagą koloru ztotego. al ta'ir 'latacz. Pirenejach w pobliŜu Santander (w Hiszpanii). bizonów. ballada Alpuhara. z Ŝycia zwierząt. Altembas . wierzący przekroczą go pewnie i bez trudu.jaskinia w płd. w balladzie Alpuhara przedstawiona jest jako miasto.dawn. Alternata . widoczna w Polsce latem i jesienią.

kiedy Dawid rozgromił je ostatecznie.-wsch. skompilowanego i rozszerzonego w 1508 przez Garcię Ordoneza de Montalvo.. Król. zob. m. 30. (1779) Johanna Christiana Bacha. wychowuje się na dworze szkockim. wybrzeŜu Krymu. miejscowość znana z Prokopa z Cezarei (zob. uŜywany powszechnie w dawnych szkołach Europy.przysł.Litwie. Ałuszta . uratowany. równieŜ iron. przełoŜony Asmodeusza. Amaimon . koczownicze plemię arabskie mieszkające na południe od Judy. ukrytego przed . wierności i czystości.jeden z głównych diabłów demonologii śrdw. por. opiekunka małego Zeusa. Powieść zdobyła ogromną popularność w Europie i miała liczne naśladownictwa. Amadis uosabia rycerskie ideały odwagi. król wschodniej części piekła. ze śrdw..uzdrowisko na płd. osławiony podręcznik gramatyki łacińskiej "De institutione grammatica" (1572) portugalskiego jezuity Emanuela Alvarusa. jeszcze i w Xix w. Amalekici . Amaltea . 1.Amadis z Walii. łac. I. mil. pochodzącego z Portugalii a. tęgi z niego łacinnik. Historia: sekretna) jako Allustion. Cervantesa.pot. bohater słynnego romansu rycerskiego pod tym tytułem. Z Alwara się uczył . gr. 'Dziecię Morza'. Porzucony przez matkę w kolebce na wodzie. Diabeł. Alwar . zakochuje w królewnie ang.. 1. rozcina dwóch olbrzymów na pól jednym zamachem miecza.. Amadis de Gaules . alternare 'odmieniać' od alter 'inny'.in. Orianie i ku jej chwale dokonuje niewiarygodnych czynów. Mickiewicz poświęcił jej dwa sonety krymskie: "Ałuszta w dzień" i "Ałuszta w nocy". 6. 17. romans rycerski uratowany z całopalenia i oceniony jako "najprzedniejszy w swoim rodzaju" w dyskusji proboszcza z balwierzem w Don Kiszocie. Romans zawiera wiele elementów bretońskiego cyklu Okrągłego Stołu. stąd zwany Rycerzem NiezwycięŜonego Miecza.gr. mimo Ŝe usunięty z programów przez Komisję Edukacji Narodowej. Amadis De Gaula . Palmerin. kilkadziesiąt razy przedrukowywany dla uŜytku szkół polskich. Ks. z którym Izraelici walczyli od czasów Jozuego do czasu.w Biblii. Kastylii Xiv w. znany dlatego jako Doncet del Mar..Opera w stylu fr. Amaltheia.

faun i koza Amaltea . A. często czerwonawa. Guarneriego. ks.zob. Rzym.róg obfitości. keras Amaltheias. a wg innej wersji koza-karmicielka. 'rozświetlająca niebo'. amarantos 'nieśmiertelny. Ruggiera. bogini słońca. bogactwa. a skórą jej obił swoją egidę (zob. Jordaensa. ZałoŜycielem kremońskiej szkoły lutniczej był Andrea Amati. łac. obfitości.kolor wiśniowofioletowy. Capella).) Thomasa More'a.obraz J. roślina zielna. którą wdzięczny Zeus po jej śmierci umieścił na firmamencie jako gwiazdę Kozę (łac. Najwybitniejszy był wnuk. Amaurote . oblegane przez Dipsodów. 1535-80.rodzina słynnych lutników włoskich w Cremonie w Xvi8xvii w. Niccolo. Berniniego. Amarna . Stradivariusa i Fr. Amati . Owidiusza i późniejszych poetów. najwyŜsze bóstwo sintoizmu. Amaterasu . gr. atrybut Plutosa i Dionizosa jako patronów płodności ziemi. syn Girolama. jap. szarłat. Rabelais w Garganlui i Pantagruelu. ok. Galeria Borghese. czerwień karmazynową (populamą w Polsce przedrozbiorowej) pod wpływem mody francuskiej. który na chorągwiach polskich i w barwie mundurów zastąpił w Xix w. 23. nie więdnący'. pramatka rodu cesarskiego. Amarant . amarylek. .stolica Utopii (zob. Róg Amaltei .mit.). powstałej na skutek wprowadzenia koszenili jako przemysłowego barwnika tkanin.imię pasterki. stale napełniający się płodami ziemi ułamany róg kozy Amaltei. cornu copiae 'róg obfitości'.jap. wprowadza Utopię i "wielkie miasto Amaurotów".rzeźba (ok. bot. wiejskiej ślicznotki u Teokryta. młodej. Hieronymus) prowadzili pracownię po ojcu. Wergiliusza. 1620) L. amauros 'ciemny. Luwr. 2. 1596-1684. Tell el-Amarna. z gr. który ostatecznie ustalił do dziś obowiązującą postać skrzypiec.. Synowie Antonio i Girolamo (a. Koza Amaltea karmi małego Jowisza . ParyŜ.Kronosem na Krecie przez Gaję. nimfa. Mały Jowisz. r. niewyraźny'. nauczyciel A. Amaryllis . z gr.

w mit. Tezeusza) z Amazonkami. Mus. nawa obiegająca prezbiterium kościoła od tyłu. pociągający twórców kontrastem między kobiecą urodą Amazonek a ich wojennym rzemiosłem. poniewaŜ uchodziły za sąsiadki Scytów. Londyn.. poł.). Muz. St. ich nazwa: gr. galeria.dawn. a podtrzymywały ciągłość rodu dzięki sezonowym spotkaniom z męŜczyznami z sąsiednich krajów. wg etymologii lud. czapce scytyjskiej. wybieg. (Actullesa. Rzeźba Fidiasza (?). postanowić osiągnąć coś trudnego'. pne. Fryz ze świątyni Apollina z Bassai (ok.. Rzym. Sosiklesa). V w.zob. Kapitolińskie (tzw. dawn. w Azji Mniejszej nad rzeką Termodont. gdzie Ŝyły bez męŜczyzn. mazos 'pierś'. Talestris. . pne. obejście. ambitus 'okrąŜenie. Mattei. Brit. Pinakoteka. od Vi w. pne. amazonomachie. 'brednie. tarczą (zob. Bardzo popularny temat we wszystkich okresach sztuki staroŜ. Pentesilea. Antiopa 1. zob. kryty kruŜganek. kopia. dziś tylko w zwrocie: wziąć na ambit 'uznać coś za punkt honoru. Rzym.) w kształcie pótksięŜyca i podwójnym toporem o półksięŜycowych ostrzach. Dionizosa. Bitwa Amazonek . Ambit . Monachium. pne. ambicja. z łukiem. przez skojarzenie z bajać. WyobraŜano je w spodniach. Hippolita. tzw. Ranna Amazonka .). Chłopców zabijały lub kaleczyty. tamŜe. z wyjątkiem archaicznego. skąd.Polikteta (V w. Chętnie przedstawiano równieŜ walki herosów gr. okres mowy. a 'bez'. Walka z Amazonkami . Ambaje . aby łatwiej naciągać cięciwę łuku. obcisłej szacie z rękawami. dwuznacznik'. gr. 420 pne.fryz z Mauzoleum w Halikarnasie (Iv w. Bellerofonta. Obcinały sobie prawą pierś. androny.bajeczny lud wojowniczych kobiet. bajdy) z łac.Amazis .dawn. Amazonki . TakŜe malarstwo baroku (Rubens) i sztuka Xix w. niedorzeczności' (etym. lud. pycha'. Polikrates. z łac. a zwł. ambages 'manowiec..) Skopasa i in. miejsce spacerowe. zamieszkały na krańcach znanego świata. brąz. Heraklesa. kopia marmurowa.. Starsze wizerunki przedstawiały je jako greckich wojowników. ambicja.obraz Rubensa. tzw. Watykan. późniejsze dają im strój scytyjski. na wazach i płaskorzeźbach od Vii w.

"Amenhotep całujący córkę" a. AmbroŜego.zreformowana przez św. uŜywana w diecezji mediolańskiej. por. Liturgia ambrozjańska . 339-397. Waszyngton. zaprawdę'. ich woń zagłuszała przykre zapachy. SpoŜycie ambrozji i nektaru zapewniało nieśmiertelność. Biblioteka Ambrozjańska . 93. Homera Iliada. ParyŜ. AmbroŜy.). Atona. Kair. Nowy Jork). Luwr.zob. Muzeum. niech się tak stanie". róŜniąca się znacznie od rytuatu rzymskiego. Po jego śmierci reformy te anulowano. tak jak ich napojem byt nektar. 1370 pne.. zob. Biblioteka. 1370 pne. teŜ Neferetiti. Ichor. 5. od 374 biskup Mediolanu. Jedna z gł. chroniło ciało od zepsucia. ambrosia 'nieśmiertelność'. najśmielszy nowator spośród faraonów. mozarabskiego) chorału kościoła chrześc. Ameryka . . skomponowanych przez św. amen 'zaiste. AmbroŜego. Św. Wg niektórych uczonych są one wyidealizowaną postacią kaszy jaglanej i miodu pitnego.zob. 5. Stan (Stany Zjednoczone). 18. Lincoln. końcowa formuła liturgiczna oznaczająca solenne potwierdzenie wygłoszonej modlitwy: "Niech tak będzie.. Tutenchamon. Hymny ambrozjańskie . ok. wapień. śpiew ambrozjański a.. Amenhotep Iv .rodzaj śpiewu liturgicznego uŜywany dziś tylko w diecezji mediolańskiej.gr. 445. którego zasady ustalił św.Aurelius Ambrosius. Kair. 19. Hollywood.Ambrozja . 38. Posąg siedzący. ok. Muzeum. por. Chorał. Odyseja. gałęzi (obok choralu gregoriańskiego. Egiptu ok. Rzeźba: Głowa posągu (czerwony piaskowiec). który dla osłabienia potęgi tebańskich kapłanów Amona spróbował pod imieniem Echnaton ('światłość Atona') zdetronizować starych bogów i wprowadzić kult jedynego boga tarczy słonecznej. reformator liturgii i śpiewu kościelnego. AmbroŜy . mediolański . gr. nie naleŜy do nich błędnie przypisywane mu Te Deum.. 4. Amenofis. Vespucci. jeden z ojców i doktorów kościoła zach. faraon staroŜ. zagorzały przeciwnik arianizmu. 341. 1375-58 pne. Grób jego znajduje się w Tell el-Amarna (zob.gr. ok. Nowy (Nowa Anglia. mit.13 hymnów ułoŜonych i prawdop. "Uznanie następcy tronu". z Xviii dynastii.w judaizmie i religii chrześc. galijskiego. Amen . z hebr. 192.. Kolumb. pokarm bogów olimpijskich.

Objęli rządy Teb i otoczyli je siedmiobramnym murem: przy jego budowie Zetos uŜył swych potęŜnych sił. od amphi 'wokół' i theatron 'teatr'. . z gr. Amfibrach . 1929) Theodore'a Dreisera.-hellenistyczna.fantazja symf. Amfion i Zetos . Elegia o śmierci Ludwika Waryńskiego. królewny tebańskiej. Byk Farnezyjski) jego Ŝonę. z gr. zabijając go i przywiązując do rogów rozszalałego byka (zob. bliźnięta. (1928) George Gershwina. nie akcentowane. Amfion .mit. złowrogiej i głuchej. Zetos stał się atletą i myśliwym. wyd. Rzym. widownia wznosząca się schodkowato i półkoliście (teatr gr.staroŜ. uwolnili uwięzioną przez stryja Likosa matkę. Od czasu Antiopy Eurypidesa uwaŜani przez staroŜytnych za wcielenie dwóch przeciwnych postaw Ŝyciowych . amphibrachys 'krótki z obu stron'. synowie Zeusa i Antiopy. Amfiteatr Flawiuszów . zwani tebańskimi Dioskurami.zob. wychowani przez pasterza. Tragedia amerykańska . Palazzo Spada.).stopa wersyfikacyjna złoŜona z trzech sylab. budowla w ksztalcie koła a. Dirke.płaskorzeźba rz.zob. zaraz po urodzeniu wyniesieni w góry Kiteronu.kontemplacyjnej (Amfion) i praktycznej (Zetos). amphitheatron. Ŝe układały się same w mur siedmiobramny (od 7 strun liry). Amfiteatr na Wyspie . Amfion i Zetos .powieść (1925. akcentowana. Łazienki. gdy serce masz męŜa i jeśli pieśń kochasz swobodną . W. Amfiteatr . Amfion zaś grą na lirze tak czarował kamienie. a Ŝycie poświęcił muzom. śoną jego byla Niobe (zob. JeŜeli nie lękasz się pieśni stłumionej. elipsy z areną i wznoszącymi się stromo miejscami dla widzów (cyrk n. córka Tantala.). Broniewski. z którą miał liczne potomstwo. pol. 1-4.Amerykanin w ParyŜu . Kolos(eum).posłuchaj.).poetą i muzykiem grającym na lirze otrzymanej od Hermesa. z których środkowa długa a. pozostałe krótkie a. gr.

opera Henry Purcella (1659-95) wg sztuki (1690) Johna Drydena. 214 pne. szczyty z pinaklami. co na obiad prosi" (tł. 42 m. Obraz D. w fasadzie głównej 3 wielkie portale. von Kleista. wielka rozeta witraŜowa. Teniersa Mł. komedia (1636) Jeana de Rotrou. fundator (przyjęcia)'. Amfitryta . Amofitrion . Przyjaciel (Ludu). gr. który zastaje swój dom zajęty przez swego sobowtóra. zbud. nereida. Triumf Amfitryty . W transepcie figura Złotej Madonny. Dwa sobowtóry . nawy gł. wersję dramatyczną mitu. Neptun i Amfitryta .gr. bogaty tympanon nad środk. mit. '(gościnny) gospodarz. przyjmuje kryterium. Drezdeńska. ksiąŜę tebański. Amfitrion . szereg nieporozumień wywołanych sytuacją gospodarza. matka Trytona. odrestaurowana w 1849-74 przez Viollet-le-Duca. dł. 1740) Tiepola. w płn. przez Roberta de Luzarches i Renauda de Cormont w 1220-70. Okeanosa). .zob. słuŜba. Amfitrion 38 . Amfition . Le veritable Amphitryon est l'Amphitryon ou I'on dine. fr. amię) miasto i port nad rzeką Sommą. Łódź 1947) Jeana Giraudoux. Amphitrite. Francji. wzorowanej na Molierze. trójnawowa bazylika z transeptem (3 nawy) i wydłuŜonym 5-nawowym chórem z wieńcem kaplic promienistych. naw . Amiens . wyst. nie mogąc rozpoznać prawdziwego Amfitriona. Amphitryon. małŜonka Posejdona. wsławione potem w komedii Moliera Amfitrion (1668) słowami: "Prawdziwym Amfitrionem jest ten. wnuk Perseusza. Les Deux Sosies.tragikomedia (1805-07) H. mąŜ Alkmeny. oraz 22 posągi "galerii królów". stąd imię to znaczy w przen. uosobienie piękna morza.gr.) Plauta. przede wszystkim Sąd Ostateczny z postacią Beau Dieu. stanowiąca wg autora 38.(wym. Boy). Gal. Zeus przybrał jego postać i spłodził z Alkmeną Heraklesa. dwie wieŜe. olbrzymia.Amfitrion . Wysokie okna wypełniają po raz pierwszy całą ścianę. gdy udał się na wojnę.obraz (ok. aŜurowe triforia.fr. "L'ami du peuple" . jako władczyni mórz jeździ po nich w wozie z muszli w towarzystwie trytonów i nereid.. najpiękniejsza z córek Nereusa (a. gr. pol. Katedra Notre-Dame uwaŜana za najwspanialszą budowlę dojrzałego gotyku fr.komedia (ok. liczne rzeźby na portalach fasady. drzwiami. szer. 118 m. wys. mit.obraz (ok.sztuka (ParyŜ 1929.33 m. 1620) Rubensa. Legenda ta jest tematem wielu komedii.

rzymski bóg miłości. Kyrene.) Apulejusza "Metamorfozy". przedstawiany jako baran. Obraz G.dwaj serdeczni przyjaciele we fr.rzeźba (1814) Thorvaldsena. uosobienie miłości. Amor . Luwr. wyobraŜenie. ParyŜ.rzeźba (1793) Canovy. znanym Grekom od czasu kolonizacji Cyreny (gr. dziele (Ii w. Luwr.). Obraz (1798) F.staroŜytna baśń o przygodach królewny Psyche. łac. człowiek z głową barana a. Po licznych przygodach kochankowie łączą się na Olimpie. uśmierca je i przywraca Amila do zdrowia. ale przyłączonym do cyklu o Karolu Wielkim. Erosem. najkompletniej zachowana w łac. i Amora. Ŝe tylko krew jego dwojga dzieci uleczyć moŜe przyjaciela.P. i sztuce. Sława urody Psyche rozeszła się tak szeroko. Baśń rozpowszechniona w klasycznej lit. Amor i Psyche . mieszkania mieszczańskie. Eros (i Psyche). w formie chanson de geste. ks. Rzeźba (1893) Rodina. gr. 'dusza'. złączony z bogiem słońca Ra. Triumfyjący Amor . 4-6. która mszcząc się.B. Pojawia się w lit. . Thorvaldsena. Kopenhaga. Greuze'a. Ŝe dzieci tylko zasnęły. Obraz (1955) O. Amil podstępnie zastępuje przyjaciela w sądzie boŜym (próbie pojedynku) i za to szlachetne oszustwo ukarany zostaje trądem. poemacie z Xii w. Amon . pochodzącym ze Wschodu. zmusza rodziców Psyche do wydania jej za kogoś. głównie w związku z jego kultem w oazie Siwa. kiedy odwiedził ją Aleksander Wielki (zob. o wdzięku i gracji figurki porcelanowej. czyli Złoty Osioł.mit. 69. w czapce z dwoma długimi piórami. Litle. kogo nie wolno jej zobaczyć. przekonuje się potem. gr. Muz. syn Wenery. jako taka w milionach reprodukcji zdobiła w Xix w. a szczyt jej wpływów przypada zapewne na czasy. nawet po ślubie.S. 1570-1085 pne. Ŝe to pewno straszny potwór.. Gerarda. 'miłość'. Siostry jej utrzymują.Amis i Amil .łac. por. ParyŜ. Rzeźba (1806) Thorvaldsena. pierwotnie lokalne tebańskie bóstwo powietrza i urodzaju. Amis dowiaduje się. sława wyroczni w oazie Siwa rywalizowała ze sławą Delf i Dodony. utoŜsamiany z gr. Ŝe ucierpiał na tym nawet kult bogini Wenus. Psyche zapala w nocy lampę wbrew zakazowi i widzi pięknego boŜka miłości. Wergiliusza. W epoce Nowego Państwa. omnia vincit Amor z Eklogi 10. Muzeum. Amor i Psyche . egip. Amon stał się głównym bóstwem państwa i panteonu bogów pod nazwą Amon-Ra. Miłość zwycięŜa wszystko . ne. Kokoschki.

wybrzeŜa Kanady. El Amor Brujo (wym. komu z nich większa zasługa przypada w tym sukcesie.norweski badacz polarny. napój bogów. Schleissheim. przeleciał nad Biegunem Północnym w 2 dni po Richardzie E. wyruszył takŜe na ratunek Amundsen i zaginął bez wieści i śladu. Amrita . W 1903-06 na 47-tonowym starym kutrze "Gja" przebył po raz pierwszy w dziejach jednym statkiem Przejście Płn. Lodowiec Amundsena . z łac. Gall. ind. z Atlantyku do Pacyfiku. ParyŜ. pierw. z gr. Miłość (czarodziejem). usiłując powtórzyć ten przelot.. Davida.obraz (1614) Rubensa. Londyn. na 35 dni przed tragicznie zakończoną wyprawą Roberta F.brucho) . eliksir Ŝycia i nieśmiertelności. spokrewniony. jednego z siedmiu otaczających Ziemię.Wychowanie Amora . prawdop. mleczny sok indyjskich bezlistnych pnączy soma. rozbił się na lodach Północy.mit. Amundsen Roald (1872-1928) .obraz Guido Reniego. Amor . magiczną moc chronienia noszących je osób od niebezpieczeństw. 15 Xii 1911 pierwszy w historii dotarł do Bieguna Południowego (na saniach zaprzęŜonych w psy). i do dziś przypisuje się pod nazwą maskotki.drobny przedmiot. 1525) Correggia. części M. Mus. zaczerpnięty przez nich z oceanu mlecznego. Kiedy jednak w dwa lata później Nobile na sterowcu "Italia". Scotta. Kupido i Psyche . po czym wszczął zaciekły spór z Nobilem o to. od Grenlandii do Cieśniny Beringa. u płn. Byrdzie. któremu dawniej przypisywano.obraz (1817) J.L. Amor wyrzyna łuk . a 16 statków i 21 samolotów róŜnych krajów pospieszyło na poszukiwanie zaginionych. teŜ "Maud".-Zach. Kunsthist.obraz (ok. Wiedeń. chorób i nieszczęść. Zatoka Amundsena . zbudowanym i pilotowanym przez Umberta Nobile. pryw.zob. Amulet .przybrzeŜne morze Pacyfiku u wybrzeŜy Antarktydy.spływający z biegunowego płaskowyŜu Antarktydy. Morze Amundsena . .. W maju 1926 na sterowcu "Norge". zob. Sarcostemma acidum. Nat.we wsch. . równieŜ językowo. Beauforta. amuletum 'lek od czarów i uroków noszony na szyi'. kwaskowaty. ambrozją.

Miał zginąć z ręki brata. pol. Choć skłócone z sobą. 1819-25) Jean Jacques Barthelemy'ego. pióra Arriana z Nikomedii w Bitynii. np. Artakserksesowi Ii. budził oddźwięk w niŜszych warstwach. ne. dla studiów obyczajowych. 'podejście' w głąb kraju) Cyrusa Mł. PodróŜ młodego Anacharsisa po Grecji w połowie Iv w. w 400-399 pne.Amyklaj . wg Herodota. osób. rzeczy w czasie.-łac. który. z gr. Milczenie (amyklajskie). w którym nie mogły istnieć. Anabaza Aleksandra Wielkiego . Anabaza . Anachronizm . Brat (Bracia polscy). Ich radykalizm społ. o wyprawach i podbojach Aleksandra.słynny niegdyś romans historyczny (1788. a Lukian z Samosat napisał dialog między nimi. co m. zwiedził Grecję i inne kraje w Vi w. 4.uczony Scyta z ksiąŜęcego rodu. Czamym. przeciw bratu.nowochrzczeńcy. potem jeden z dowódców.błąd w chronologii.dzieło hist. i o odwrocie dziesięciu tysięcy zacięŜnych Greków po śmierci Cyrusa. Prorok (Meyerbeera). thalatta! thklatta!).zob.sławna opowieść prozą Ksenofonta o wyprawie (gr. ogólna. Anabaptyści . błędne umiejscowienie wydarzeń. wyd. początkowo pogardliwa. baptista 'chrzciciel'. bezcenne źródło informacji o panowaniu króla.) Rychło usłyszeli Ŝotnierzy wołających: Morze! Morze! (gr. u Szekspira w . Wg Plutarcha spotkał się w Atenach z Solonem. por. ok. anabasis dosł. doliną rzeki Tygrys i przez wyŜynę Armenii do Trapezuntu nad M. które pojawiły się w Niemczech w Xvi i Xvii w. na początku wyprawy prosty Ŝołnierz. wystawiło ich na prześladowania. 7): "Skoro straŜ przednia weszła na szczyt góry Teches. opisuje (ks. Autor. pne." Widok ten zapowiadał im szybki powrót do ojczyzny. powstał wielki krzyk (.. szczególnie krwawe po załamaniu się powstania anabaptystów w 1535 w Monasterze. ana. nazwa wielu sekt protestanckich... Ŝe reprezentują pierwotną czystość chrześcijańskiego kościoła. r. Ŝywy obraz staroŜytności klasycznej czasów Filipa Macedońskiego i Demostenesa. praktykowały chrzest dorosłych. pojęć. łączyły się na ogół w przekonaniu. królowi Persji.'znów'. gdy po powrocie do Scytii próbował ją zhellenizować. W okresie idealizowania ludów północy zaliczano go do siedmiu mędrców (zob. . Anacharsis . 95-175. Mędrcy) i przypisywano mu wynalazek koła garncarskiego i kotwicy.in. późn.

zdrajca stary. wg legendy Anakreon miał umrzeć od udławienia się pestką winogronową.Lun-ju 'dialogi'. Fraszki Ii. nawiązujące takŜe w metrum wiersza do nielicznych fragmentów pozostałych z twórczości liryka greckiego Anakreonta z Teos w Jonii (Vi w.wybrane fragmenty dzieł jednego autora. Ew. Analekta .fr.) a. anachronidzein 'spóźnić się' od chronos 'czas'. z gr.. zdanie utworzone przez przestawienie wszystkich liter innego wyrazu a. 1-2. carmina Anacreontea. 1.. który jest przed tobą'. Nie masz w swym łotrostwie miary! (.. Cztery) kanonu Konfucjusza. Anacreon ou L'amour fugitif .. pokłosie literackie pisarza.wyraz a. opera Luigi Cherubiniego. Anakreon. pne. por.) Śmiej się: bo twe imię dawne I dziś między ludźmi sławne. 'rzeczy wybrane'. (J.Vir est qui adest 'Człowiek. opiewające radość Ŝycia. gramma 'litera'. choć bijące zegary wynaleziono dopiero w jakie 1400 lat po Cezarze. z gr. 9-10. Analekta Konfucjańskie . przez stulecia wykuwany na pamięć przez kaŜdego ucznia w Chinach. teŜ (Arthenice z Catherine) Rambouillet. . Anadyomene . Brutus pyta: "KtóraŜ to bije?".balet heroiczny (1754) Jeana Philippe Rameau. Francois Rabelais ogłosił "Gargantuę i Pantagruela" pod pseudonimem stanowiącym anagram imienia i nazwiska: Alcofribas Nasier.Juliuszu Cezarze. z gr. jedno z dzieł Czteroksięgu (zob. 'Przelotna miłość' (1803). Anagram . słychać bijącą godzinę. 38: Quid est veritas? 'Co to jest prawda?' .'nad'. Anakreontyki . ana. zdanie "Lutni. krótki. a Kasjusz odpowiada: "Zegar wybił trzecią". zdania. 2. nie usystematyzowany zbiór fragmentów przypisywanych Konfucjuszowi i jego szkole. najsławniejszy zapewne jest anagram pytania Piłata i odpowiedzi Jezusa z Wulgaty.pogodne wiersze o tematyce miłosnej a. Do Anakreonta. Kochanowski. collectanea. ujaw mi!" jest anagramem imienia i nazwiska Julian Tuwim. był dziełem wywierającym najsilniejszy wpływ w dziejach myśli chińskiej. 18. wg Jana. rzadziej kilku autorów. Afrodyta. biesiadnej.) Anacreon .zob. do licznych naśladownictw rzymskich.

który kazał swym ludziom uderzyć apostoła Pawła w twarz.) Anatema . o przedmiotach zawieszanych w świątyni gr. mąŜ Safiry. mit. Eneasza. Ananke . kłamca. z gr. co ma być. Na sprowadzenie prochów Napoleona. Jedno kalinowe. poświęconych bogu opiekuńczemu. gr. dosł. A na onej górze . poświęcona czemukolwiek. ksiąŜę trojański. Anapest . fatum. I wydarto go wierzbie płaczącej. drugie jaworowe. gr. nie akcentowanych i trzeciej długiej a. tak np.. akcentowanej. a więc przeklęta). oj i jaworowe. 1-4.trójsylabowa stopa wersyfikacyjna o dwóch sylabach krótkich a.'Niech będzie przeklęty!' wg Wulgaty. 1-11. Zdradziwszy po pijanemu. Węzeł). Gordios i zawiesza jarzmo i dyszel wozu (zob. Słowacki. gr.najwyŜszy kapłan. 23. fatum. uosobienie konieczności. który przyniósł apostołom tylko część pieniędzy uzyskanych ze sprzedaŜy swojej roli. 1..uroczysta klątwa kościelna. 1-2. ananke 'to. oboje z Ŝoną pokarani zostali nagłym i natychmiastowym skonem. oj i kalinowe. Ananiasz (2) .. 22. Anchizes . przen. konieczności.. w którego urodzie zakochana Afrodyta miała z nim syna.w Biblii. daktylos anapaistos 'daktyl odwrócony'. nazwany przez niego "ścianą pobielaną". twierdząc.mazowiecka odmiana ballady o śmierci dwojga kochanków. Ŝe przynosi wszystko. Anathema sit! . równieŜ bogom (później tylko złu. I wydarto go z ziemi . los. bogini przeznaczenia. 2. (J. List do Kor.popiołem. łac. anathema 'rzecz poświęcona'. wbrew .przeznaczenie. ceremonialna ekskomunika.przemoczone ubrania itd.na jedwabnym sznurze dwoje drzewa pływa.Ananiasz (1) . konieczność'. i rz. i wg słów Piotra "kłamiąc Duchowi Świętemu". z gr. pierw. 5. A na onej górze . Dzieje Ap. 16.mit. 'odbity'. zwł. Dzieje Ap. rozbitkowie .

król. aŜa). idąc za radą Egerii.. ilustrowanych dokonanymi przez członków ekspedycji fotografiami.1854-97. Andre Marie Cheniera. tajemnicę tego związku. ks. kazał sporządzić 11 identycznych tarcz dla zmylenia ewentualnego świętokradcy. objęła trony kilku państw: w Królestwie Jerozolimskim 1131-86. którą Chenier. w odniesieniu do Francji Burbonów przed 1789. dynastia pochodząca od francuskich hrabiów Andegawenii. pol. zwł. por.zakazowi. premiera pol. gdzie zmarli z wyczerpania i głodu. co zaprowadziło go na gilotynę.-zach. Anjou (wym. którzy nosili je w dorocznych procesjach marcowych. Tragedia wśród lodów . (wym. Wyprawy ratunkowe nie znalazły po nich śladu. stary ład.fr. Ŝe stolicą królestwa będzie zawsze miejsce. która wg legendy miała spaść z nieba w Rzymie za panowania Numy Pompiliusza. dopiero w 1930 odnaleziono szczątki ekspedycji. asję reŜim). W operze wątek ten wiąŜe się z miłością. Wergiliusza. zwęŜona w środku. wyruszył w 1897 na balonie "rnen" (szw. i Jadwiga 1370-99). wylądował o 800 km od bieguna. szenię) najsłynniejsza opera (Mediolan 1896.tł.. gdzie znajduje się owa tarcza. która w śrdw.łac. wyniesiony na ramionach syna z płonącej Troi. udał się z nim na tułaczkę i zmarł na Sycylii. (1308-82) i w Polsce (Ludwik Węg. notatki i zdjęcia. andrę) . 1762-94. szwedzki badacz polarny. budzi w bogatej hrabiance Madeleine. Jako starzec.fr. nie mogąc uratować ukochanego. szlachetny stronnik rewolucji. Andree Salomon August (wym. Ancile . por. idzie zamiast innej kobiety na stracenie razem z nim. Przechowywano je w świątyni Marsa pod opieką saliów (zob. Anchizes został tknięty paraliŜem. krańca Wyspy Białej. poemat Eneida. . 1931 notatek wyprawy Andree'go. osnute na wydarzeniach Rewolucji Fr. Andegaweni . 3. Andrea Chenier (wym. owalna tarcza. który pierwszy próbował dokonać arktycznej wyprawy badawczej balonem. Po niemal trzech miesiącach podróŜy saniami po lodzie uczestnicy wyprawy dotarli do płd. i losach poety fr. ale oponował przeciw terrorowi jakobinów.). Ancien Regime . w Anglii jako Plantageneci 1154-1458. wyd. libretto: Luigi Illica. 1907) Umberta Giordana. Atena (Palladion). na Węgrzech (Karol Robert i Ludwik Węg. w Neapolu 1266-1442 i Sycylii 1266-82. gdy wyrocznia obwieściła. 'Orzeł'). dawny system rządów. który sprzyjał rewolucji. od 1360 ksiąŜąt.

Andromedę. Sosnowiec 1956) G. Davida. zob. aby zesłał na Etiopię potwora morskiego. rodzaj automatu w kształcie figury ludzkiej. ne. którego Grecy postanowili zabić.obraz (1783) Jacques L.niewolnik rzymski z I w. Neoptolemosa (Pynosa).w średniowieczu i aŜ po Xvii w. .. córka króla Etiopów Cefeusza i Kasjopei. pustoszącego kraj.B. -oid od gr. schwytany i rzucony w cyrku na poŜarcie dzikim zwierzętom. aner dpn.) Eurypidesa. teŜ Perseusz. Andromacha . gr.małŜonka Hektora. Andromaque . dla przebłagania nereid wyrocznia zaŜądała złoŜenia potworowi ofiary z królewny. wg Jules Lemaitre'a.komedia (Berlin 1912. Aulusa Gelliusa (Ii w. eidos 'kształt'. Molossosa. Androkles i lew . wyst. pierwsze pojawienie się w tragedii realizmu psychol. który go poznał jako swego dobroczyńcę (Androkles usunął mu na pustyni kolący cierń) i zaczął się do niego łasić. 6). Matka chełpiła się. najtragiczniejsze wydarzenie rozstanie Andromachy z synem. oczarowany jej urodą. śelazny (człowiek). Andromacha nad ciałem Hektora . piękny typ matki i Ŝony. Ecole des Beaux Arts. andros 'człowiek'. i namiętnej miłości. Andromeda . którego konstrukcja pozwalała mu na wykonywanie ruchów naśladujących czynności człowieka. matka Astyanaksa. ParyŜ. zob. Trojanki . pol. z gr. i jako matki jego syna.mit.).tragedia (1667) Jeana Racine'a. Wszystkich uczestników tych wydarzeń Atena umieściła po śmierci jako gwiazdozbiory na niebie: Cefeusza. spotkał tam lwa. Shawa oparta na wątku Gelliusa. uśmiechającej się przez łzy. Przykutą do skały zauwaŜył Perseusz i. za co boginki namówiły Posejdona. potwora morskiego. Niewolnikowi i zwierzęciu zwrócono wolność. uwolnił ją i poślubił. zbiegły do Afryki.tragedia (415 pne. Perseusza i Cetusa. jak w słynnej scenie poŜegnania przy Bramie Skajskiej z Hektorem idącym w bój (ks. Gesta romanorum i in. Kasjopeję. młodym Astyanaksem.w "Iliadzie" Homera . szlachetnej w nieszczęściu. Ŝe jest piękniejsza od nereid.Android .tragedia (po 431 pne.) Eurypidesa: losy wdowy po Hektorze jako branki syna Achillesa. Androkles . Historia znana z Eliana. Andromacha .

przez króla Stanisława Augusta w 1767 na miejscu wsi istniejącej od Xiv w. Andrzeja. chocaŜ lichy. ośrodek rękodzielnictwa tkackiego. magiczne. Andrychów . 1638) Rubensa. cruxdecussata. Andrzej . Jędrzychów. 2. zw. Andrzeja. zał. a z kształtów. Andreas.gr.gwiazdozbiór nieba północnego.najwyŜsze odznaczenie w Rosji carskiej. wnioskowały. 4. Uwolnienie Andromedy . 'męski'. bielskim. patron Grecji i narodów słowiańskich. szczególnie ulubione od czasów Potopu (postać Andrzeja Kmicica. krzyŜem św. odległą o ok. Andromede . przy którego pomocy mógłby zgromadzić nowe bogactwa. zawierający Wielką Mgławicę spiralną.dawn.obraz (ok. miasto w woj. nie pozwalając mu nawet na zatrzymanie jednego pierścienia. Andromeda .. najdalsze zbiorowisko materii widzialne gołym okiem. Andvari .3 mln lat świetlnych. Owidiusza. karzeł. galaktykę. protokletos. Leningrad. przyodziewa świat w drelichy . Haga. przemysłu włókienniczego. 1634) Rembrandta. ErmitaŜ. ludowe. Berlin. Andrzeja . jak będzie wyglądał. ustanowione przez Piotra I w 1698.mit. Muzeum. Metamorfozy. Andrzejki . Andromeda . gr.. właściciel wielkiego skarbu złota. Św. w wigilię św. Order św. Andrzej . późn. Loki zmusił go do oddania skarbu. a przynajmniej. Dziewczęta wylewaly roztopiony wosk a. dosł. dziewczęce wróŜby małŜeńskie odbywane wieczorem 29 listopada. por.tragedia (1650) Pierre Corneille'a. w kształcie litery X.tragedie Sofoklesa i Eurypidesa zachowane w niewielu fragmentach. chorąŜego orszańskiego) Sienkiewicza (1886).przysł. 'pierwszy wezwany'.obraz Tintoretta. skand.tradycyjne.apostoł. kto będzie przyszłym męŜem. cynę na wodę. Pierścień .Andromeda . łac. Nasz Andrychów. rybak z Betsaidy (Galilea). od Xvii w. Obraz (ok. imię popularne w Polsce juŜ w średniowieczu. wg tradycji poniósł śmierć na krzyŜu ustawionym pochyło. jakie zastygając przybierze.

handlarki ryb. Siostra (Angelika).ten stał się w końcu przyczyną śmierci Sigurda (Zygfryda).stolica państwa Khmerów w środk. Pani Angot w seraju konstantynopolitańskim (1803). KambodŜy w 802-1432. agulęm) miasto nad rzeką Charente w dawnej prowincji Akwitanu (zach. jedna z największych na świecie.młoda i piękna.francuski typ swarliwej. ago) . urodziwych jeńców brytyjskich. Córka pani Angot . z ogromnym bogactwem rzeźb i reliefów. dzięki sile komicznej jej osobowości i języka. wystawionych na sprzedaŜ na targu niewolników w Rzymie. który na czas pewien traci zmysły. pełnej Ŝycia i wigoru. od 379 siedziba biskupstwa. dowiedziawszy się. Xii w. wat 'świątynia'. Wodewile: Pani Angot albo Wzbogacona przekupka (1797). sed angeli. Por. Ostatnie wybryki pani Angot (1803) . Ch. wraz z Sasami i Jutami. przesiedlił się.lud germański z okolic dolnej Łaby. zob. Angkor Wat . Madame Angot (wym. rzymska Iculisma. Angkor . Anglowie . jej przybycie z Kataju na dwór Karola Wielkiego skłóca ze sobą paladynów. Siraudin i Koning. Non Anglii. Angelika . W 1860 odkryto ruiny pałaców i świątyń. choć wyrachowana i zmienna w uczuciach księŜniczka. ordynarnej. poł.największa świątynia Khmerów.(wym. wzbogaconej przekupki. na wyspę brytyjską. w .łac. angkor 'wielka'. Lecocqa. i Dyrektoriatu. ale aniołowie! . Skrucha pani Angot albo MałŜeństwo Mikołaja (1799). ale Ŝywy takŜe i za cesarstwa.. Nie Anglowie. z pięcioma wieŜami. Ŝe Angelika zakochała się w mauretańskim prostaczku Medoro i wyjechała z nim do Kataju.dwa wodewile Josepha Aude. teŜ Kronika (anglosaska). 595 na widok jasnowłosych. Angouleme . od Anglów pochodzi nazwa Anglii. wykrzyknąć miał papieŜ Grzegorz I Wielki ok. kambodŜ. w okresie Rewolucji Fr. Pani Angot na Malabarze . zwłaszcza Rinalda i Orlanda.trzy wodewile Maillota (Antoine-Francois Eve). spopularyzowany. Francja). który w V w.jedna z najpopularniejszych operetek (1872) A. libretto: Clairville. z 1. bohaterka Orlando innamorato (1506) Boiarda i Orlanda szalonego (1532) Ariosta.

quue nunc abibis in loca. zwiedza pod jego przewodem. Obraz (1892) Witolda Pruszkowskiego. aby je związać z tradycją przodków. wysłannik boga w mazdaizmie. pullidula rigida nudula.. Anjmula Vagula Blandula . rezon. zagubiona. brawura.) apostrofą umierającego do swojej duszy: Animula Vagula Blandula. kilkakrotnie zdobywana przez hugonotów. niezrównany jest powaŜny majestat kopuł kryjących jednonawowe wnętrze wraz z transeptem. Po jej zgonie samotnika odwiedzają piastowscy aniołowie wróŜący rychły zgon wygnańcom. kopalni i miejsc zesłania wygnańców. przekazać ma najwyŜsze wartości swego pokolenia przyszłym generacjom. Ad animam suam. Kraków.romański kościół kopułowy z Xi-Xii w. z gr.obraz (1883) Jacka Malczewskiego. animus 'duch. reliefowe rzeźby pokrywają fasadę z ok. zwiastun. Polak. blada. fantazja. podpatrzonych w czasie krucjat. oprowadzany jak Dante przez Wergiliusza. 138 ne. otwierający poemat (łac. Śląskie. nec ut soles dabis iocos? ('Duszyczko ulotna. .w religiach Wschodu . odwaga. angelos 'poseł. Muz. zapewne wg wzorów bizantyjskich. którzy (jak to określa Mickiewicz w Epilogu Pana Tadeusza) "utraciwszy rozum w mękach długich. Nar. bez swej dawnej wesolości?') Animusz . Archanioł. śmiałość'. jako wybrane naczynie poezji narodowej. chrześcijaństwie i islamie. Muz. substancjonalnego muru ukazana za pomocą schodkowego profilowania. por. Śmierć Ellenai . Po śmierci swego przewodnika usuwa się na odludzie wraz ze zbrodniarką-pokutnicą Ellenai. dusza.Xvi w.istota niematerialna. werwa. Anhelli . Serafin. dokąd się wybierasz teraz. hospes comesque corporis. wysłannik. Anhelli.).bohater tytułowy symbolicznego poematu prozą biblijną (1838) Juliusza Słowackiego. kontenans. kuraŜ. miła. judaizmie. ziemskie piekło syberyjskich więzień. Piotra . smutna. Anglowie (Nie Anglowie. plwają na siebie i Ŝrą jedni drugich".. z łac. miejsca męczarni narodu polskiego. Hadrianowi. gościu. szlachetnego władcę-kapłana plemienia syberyjskiego. poseł bogów Olimpu'. pośrednicząca między bóstwem a ludźmi. przypisywanej przez Aeliusa Spartianusa (śycie Hadriana) cesarzowi rz.zapał. Kraków. Morientis.Początek słynnej strofy. Cherubin. wybrany spośród wygnańców syberyjskich przez Szamana. Katedra św. 1125-36.. Hermes. młody. anielsko czysty. Malczewskiego. Nar. druhu mego ciała. Anioł . grubość cięŜkiego. Muz. Obraz (1908) J. Wrocław. energia.

zwanemu teŜ Doktorem Anielskim.zob.. Anioła . Ankajos wziął w rękę puchar młodego wina i poszedł z nim do wieszczka. Gall. Lucyfer. Ŝe dzik pustoszy winnicę. Jakub. Chóry anielskie . m.zob. Kiedyś przepowiedział mu wieszczek. Biblia. grupuje aniołów w trzech hierarchiach i dziewięciu chórach. 392. nm. Mirt. Hadrian (Mauzoleum).zob. Zamek św. (3) Mocarstwa. zob. 1. Ręka (Na rękach nosić). aby z niego zadrwić. aniołowie . Upadły anioł . Nat. List św.rządzą światem. Ŝe nie będzie pił wina z posadzonej przez siebie winorośli. Pawła do Kolosan.zob.gr. Ankajos. gr. Ave Maria. pytaniu. 16: (1) serafini.zob. multa cadunt inter calicem supremaque labra. 9. odstawiwszy nietknięty . Walka z aniołem . 'Hermes przeleciał'. Woda anielska . Średniowieczne wyobraŜenia o tych hierarchiach ilustruje obraz Botticellego "Wniebowzięcie Dziewicy". Anioł przeleciał . łac. por.zob. Hermes epeiselthe dosł. Gromada aniołów moŜe tańczyć na ostrzu szpilki . (2) Państwa. Apok. indywidualnie przydzielony anioł czuwający nad człowiekiem od chwili jego narodzin. który w swojej Summa theologiae (1269-73) poświęca mnóstwo miejsca i pomysłowości domniemaniom o naturze aniołów. por.Angelologia chrześc. ten odpowiedział mu: "Wiele się moŜe zdarzyć między ustami i brzegiem pucharu". Bernauer Agnes. nagła cisza w ogólnej rozmowie. Trąba. Anioł stróŜ . cherubini.zob. Ankajos .modlitwa zaczynająca się od tych słów. Trony . Siedem trąb siedmiu aniołów . archaniołowie.wg wierzeń chrześc. odmawiana rano. Zwierzchności . gdy winnica dała obfity plon. ein Engelflog durchs Zimmer 'przez pokój'. w róŜnych wariantach.. Londyn. św.wypełniają polecenia szczególne. Pozdrowienie anielskie . Tomaszowi z Akwinu. Biblia.powiedzenie przypisywane. Anioł Pański . listę upadłych aniołów podaje Milton w "Raju utraconym". Księstwa.zob. czy wielu z nich moŜe przebywać jednocześnie w tym samym miejscu. król Lelegrów na wyspie Samos.Anioł augsburski . w tejŜe chwili nadbiegł sługa z nowiną. Ogień. 12. Ognisty Anioł .kontemplują Boga. zob.mit. Archanioł.in. syn Posejdona. 1. w południe i wieczorem na głos dzwonów.

. Ankwiczówna Henrietta Ewa (1810-79) . Motyle wkoło. ParyŜ.1573-98. . ale niechętny poecie ojciec.hebr. 10-12. Luwr. Anna Austriaczka (1) .pod koniec 1829..ujrzałem Ewę. między obojgiem zrodziło się uczucie. 8. Antinoos i puchar. Św. pobiegł. Śniła się zima . Do H+++. por. Do mego Cziczerona . wg tradycji chrześcijańskiej Ŝona św. Hanna dost. W białej sukience i ubraną w róŜe. przez rzymskie bramy. Mój cziczerone! dziecinne masz lice. jaką widziałem na Albańskiej górze. Anny z Marią i Dzieciątkiem. Najbardziej znany: Św. poznała Adama Mickiewicza. 'łaska'..Naśladowanie z Goethego. patronka stolarzy. Pókiś ty ze mną była! 1-2.) Ach. częsty temat malarstwa Xv i Xvi w. Wezwanie do Neapolu . Iii. Gdzie cytryna dojrzewa'! (. Anna . 36-40. .nie wspomniana w Biblii. teŜ Homera "Odyseja". ona między niemi Zdala się wznosić i nie tykać ziemi. Anny . Bruksela.obraz Leonarda da Vinci. sam jednak został przez niego pozbawiony Ŝycia. Mickiewicz pisał o Ankwiczównie w lirykach i umieścił ją jako Ewę w Dziadach.wizerunek św. matka Władysława Iv. córka arcyksięcia styryjskiego Karola Habsburga. Znasz-li ten kraj. królowa polska i szwedzka. Joachima i matka Najśw.(Sen w Dreźnie) marzenie senne z 23 Iii 1832. Lecz mądrość stara nad twym świeci czołem. Legenda św. hrabia Ankwicz.wiersz wpisany do albumu Henrietty w kwietniu 1830. aby zabić dzika. parafraza pieśni Mignon z powieści Wilhelm Meisters Lehrjahre 'Lata nauki Wilhelma Meistera'. Marii Panny. tam.wielki tryptyk (1509) Quentina Metsysa.puchar. groby i świątnice Tyś przewodniczym był dla mnie aniołem. cz. od 1592 Ŝona Zygmunta Iii Wazy. o moja miła! Tam był mi raj. 22. Anna Samotrzecia . Anna Samotrzeć . 4. Anna . 1830. nie dopuścił do małŜeństwa.. zanotowane wierszem zaraz po obudzeniu się. 17-20. w czasie swego pobytu w Rzymie.

Anna Austriaczka (2) . druga Ŝona Henryka Viii. bulin) . królowa Anglii. do poślubienia jej jako ostatniej przedstawicielki rodu Jagiellonów. ale panowie nie dali za wygraną. aŜ doprowadzili do ołtarza w 1402. 1844-45. Wraz z pięcioma jej rzekomymi kochankami została skazana i stracona. Rozczarowany przyjściem na świat córki (późniejszej ElŜbiety I). opiekowała się Akademią Krakowską. 1625). o wiarołomstwo.po 1380-1416. Romani. oskarŜył ją o wiarołomstwo. 1601-66. córka Filipa Iii Habsburga. wkrótce zwróciła na siebie uwagę króla. utracił swe godności. i Anny Kazimierzanki. ParyŜ. spotkanie zapoznawcze zaaranŜowano pod Krakowem.opera (Mediolan 1830) Donizettiego. który wziął z nią potajemny ślub w 1533. zwł. W 5 lat potem oskarŜył ją podkanclerzy koronny i doradca króla. a Anna została królową. Jej nieszczęśliwe małŜeństwo i jej stosunek do obu wielkich męŜów stanu Richelieu i Mazarina . poślubił Jane Seymour. Trzech muszkieterów (czasy Richelieu) i Dwadzieścia lat później (czasy Mazarina) Dumasa-ojca. w kilka miesięcy później pierwsze malŜeństwo króla uniewaŜniono. Jako dama dworu jego pierwszej Ŝony.ok. regentka (1643-61) w czasie jego małoletniości.bohaterka tytułowa drugiej po Wojnie i pokoju wielkiej . wplątana w intrygi. Anna Bolena . Portret Rubensa (ok. odegrała wybitną rolę w trzech bezkrólewiach. król spojrzał na młodą damę. tekst: F. Anna Karenina . jako elekt.. okrzykniętej 1575 królową polską. matka Ludwika Xiv. Ambitna. wnuczka Kazimierza Wielkiego. córka Wilhelma. z pomocą kardynała Mazarina. zobowiązanego. chcąc mocniej zalegalizować Jagiełłę na tronie polskim przez związek z krwią Piastów. od 1576 Ŝona Stefana Batorego. infantka hiszp. obmyślili ich małŜeństwo. ale nie mogąc udowodnić oskarŜenia. Klemens z Moskorzewa. królowa Francji przez małŜeństwo z Ludwikiem Xiii w 1615. pierwszego ministra. ozdobiła Kaplicę Zygmuntowską na Wawelu wspaniałymi rzeźbami.1523-96. córka Zygmunta I Starego i Bony. Anna Cylejska . Anna Jagiellonka . uspokoili Annę i trzymali w Polsce przez cały rok. panowie małopolscy. Katarzyny Aragońskiej. poronieniem i martwo urodzonym synem. Luwr.fr. Anna Boleyn (wym. skrzywił się i od razu zawrócił konia.były wdzięcznym tematem sensacyjnych powieści płaszcza i szpady. hrabiego Cylly. 1507-36. Anne d'Autriche. W 11 dni potem Henryk. w stroju z białej satyny.

1083 . zielarstwem i przyrodolecznictwem. osadzona w klasztorze. Anna Kliwijska (de Cleves) . która. Aleksego Karenina. Długosz Jan. a jej wybaczono. przybyła do Polski z bratem.1562-1625. poślubiwszy Nikefora Bryenniosa. która dla wielkiej miłości do przystojnego oficera.mit. Treścią jej Ŝycia były badania naukowe. inteligentna i aktywna. będące cennym źródłem wiadomości o tym okresie. Ew. której święto obchodzono w Idy marcowe. sfinansowała wydanie w 1613 olbrzymiego Zielnika Szymona Syreńskiego. pierwsze gr. prześladowana zazdrością jego Ŝony Lawinu. schroniwszy się pod opiekę Eneasza w Lacjum. spisek odkryto. Aleksego Wrońskiego. miała wpływ na króla. Annasz .zob. rzucając się pod koła pociągu. załoŜyła wielki ogród botaniczny pod Golubiem. krucjatę (1095-99). dzieło hist. Henryk Viii. Ŝona wysokiego urzędnika ministerstwa. napisała Aleksjadę (gr. odsunięta od Ŝycia na dworze. festynem ludowym połączonym z ucztowaniem. córka cesarza Aleksego I i Ireny. kobieta uczona i ambitna. aby osadzić go na tronie zamiast swego brata. . wykorzystując znajomość spraw publicznych i wolny dostęp do archiwów cesarskich. aleksias) w 15 tomach. jednej z najsłynniejszych powieści psychologicznych Xix w.zob. księŜniczka i historyczka bizantyjska. opuszcza dom. 1155. Anna Komnena . spiskowała. największej księgi wydanej w Polsce przedrozbiorowej. stworzone przez kobietę. 1898-1900) Lwa Tołstoja. Zygmuntem Iii Wazą. Kobyła (Flandryjska). teść Kajfasza. obaj brali udział w procesie i przesłuchaniach Jezusa. staroitalska bogini roku i długowieczności. obejmujące panowanie jej ojca i 1. a w końcu poświęca Ŝycie. uciekła i poślubiła boga rzecznego Numicjusza. intelektualne. zajmowała się botaniką.ok. utoŜsamiana z siostrą Dydony Anną.w Biblii kapłan Ŝydowski. 13-24. Anna Wazówna . wg Jana. Anna Perenna . Choć tak nieprzeciętnie wyksztatcona i urodziwa.powieści (1873-77.. opieka nad uczonymi. równieŜ kapłana. tł. 18. nie miała szczęścia w miłości i zmarła w staropanieństwie. Jana Ii. Annales Seu Cronicae Incliti Regni Poloniae . córka Jana Iii szwedzkiego i Katarzyny Jagiellonki. pol. w gaju pod Rzymem. męŜa i małego synka. rz.

130 ne. Antinoos (2) . miara wina a. Castelgomberto. Florencja. kiedy podnosił do ust puchar z winem.Antinous. Herakles i Anteusz . Florencja. z fr. pół beczki'.rzeźba Pollaiuola. Antares 'podobny do Aresa'.gr. antalag 'ćwierć a. Ansambl . zgodność. w Odysei Homera najzuchwalszy i najbezecniejszy z zalotników Penelopy. syn Posejdona i Gai (Ziemi).. zabił go w walce Herakles. Bargello. do czerwonej planety Mars. scena zbiorowa w sztuce teatr.. Obraz Tintoretta. muzyków.(odsyłać. Obraz Tiepola. rocznica.Od Annasza do Kajfasza . bo dopóki dotykał Matki-Ziemi. Antaios. anniversarilis 'doroczny'.jedna z najczerwieńszych gwiazd nieba. gigant libijski. 8. urodziwy młodzieniec gr.przest. mit.. który zmuszał podróŜnych do walki wręcz i kaŜdego zabijał.. harmonia. Anteusz . An(n)iwersarz . 112 ok. tj. najjaśniejsza (alfa) w konstelacji Niedźwiadka (łac. Hartford. Obraz Pollaiuola. Conn. Odyseja. Antares . z węg.mała beczułka. zwana teŜ Sercem Skorpiona. z Bitynii. o średnicy 285 razy dłuŜszej od średnicy Słońca. który dąŜył do władzy w Itace i do zgładzenia Telemacha: zginął od strzały z łuku Odyseusza. piwa objętości od 6 do 18 garnców.dawn. faworyt cesar Hadriana. chodzić bezskutecznie) od jednej instancji do drugiej. naboŜeństwo Ŝałobne w rocznicę śmierci: z łac. ok. był nie do pokonania. podwójna. Athenaeum (USA). w operze. por. 22.Antinous. zespół aktorów a. Scorpio). zespół'. uniósłszy przedtem w górę. zestrojenie składników dzieła art. z gr. gr. Antał(ek) . ensemble 'całość. odległa o 400 lat świetlnych. towarzysząc mu w czasie podróŜy po . Antinoos (1) . w Polsce od Xvi w. Uffizi. Ankajos. dawn.

miasto Antinoopolis (Szeioh Abadeh) w środkowym Egipcie. Grenoble. ParyŜ. Sens. Luwr. r. 1231). 900 ne. Watteau. 560). Plastyka antyczna przedstawia go z atrybutami Dionizosa i Wertumna albo jako nagiego. Olbrzymi posąg w Neapolu. Antologia Palatyńska a. Muzeum. Antologia . 1768) J. jego "kuszenia" przez złego ducha były materiałem dla wielu pisarzy i malarzy. Prado. Naz. pochodzący z rodu Antoniuszów. łac.Antiope. Grecka . Meleagra z Gadary (Palestyna) ok. przez nadwornego kapłana Konstantyna Kefalasa w Bizancjum. Rzym. Obraz (ok.. epigramów róŜnych autorów. uwaŜanego za inicjatora ascetyzmu zakonnego. Mus. Antiopa . porwana do Aten przez Tezeusza (co spowodowało najazd amazonek na Attykę i walki zakończone pokojem). z gr. K. gr. gr. najwaŜniejsze były: zbiór epigramów ponad 40 dawniejszych poetów pt. Sen Antiope .obraz (ok. Luwr. Jowisz jako satyr i Antiope . Luwr. Kyklos. oddając Ŝycie za cesarza). ParyŜ. Płaskorzeźby. Popiersie. królowa amazonek. gr.(2) mit.zbiór epigramów gr. Jordaensa. monetach. gdy nawiedził ją w postaci satyra.łac. Mediolan. Antonius. zwana teŜ Hippolitą. Agatiasa z Miryny (ok. z Padwy. matka Amfiona (zob. Salmasiusa w Bibliotece Palatyńskiej w Heidelbergu.) i Krąg. ParyŜ. Silvestre'a. Stephanos.wybór (fragmentów) utworów gł.Antoni Padewski (zm. Przedstawiano go na posągach. 1521-25) Correggia. (1) mit. Neapol. a.obraz (ok. melancholijnego młodzieńca. odnaleziony w 1606 przez 19-letniego filologa fr. wznosił mu świątynie. Jowisz i Antiope . anthologia 'zbieranie kwiatów'.L. których spłodziła z Zeusem. 70 pne. ułoŜony przez poetę gr. Davida. Wieniec Filipposa z Tessalonike (ok. została jego Ŝoną i matką Hippolita. nazwał jego imieniem gwiazdozbiór. zebrany ok. tj. Obraz J.Nilu utonął (wg niektórych.A. Villa Albani. 40 ne. na powyŜszych antologiach. gr. Antoni . 1560) Tycjana.obraz (1650) J.. gemmach. tj. Antiopa ..) i Zetosa. florilegium. imię dwóch popularnych świętych: Egipcjanina z Iv w. Brera itd. Madryt. z pierwszych antologii gr. Obraz L. Wieniec. Jego przyjaźń z Hadrianem i tragiczna śmierć przyniosły mu legendamą niemal sławę: cesarz zaliczył go w poczet bogów. drugi . oparty gł. .

na 2. Kraków 1888) Sofoklesa. a takŜe pomocą w odnajdywaniu przedmiotów zagubionych.łac. syn zatracenia" z 2. Wal Antonina . Antygona. oparty na 1. Listu do Tesal.archetyp osobistego przeciwnika Chrystusa i Królestwa Jego. rozdzielając dary i trapiąc mękami. kiedy jej bracia giną we wzajemnej walce o tron ojca. 2. entreprise. zwł.dynastia cesarzy rzymskich Ii w. ludzkimi.tragedia (410 a.tragedia (Ateny ok. cyrkowe. Neron. siostra Ismeny. 440 pne. spór z Kreonem. Jana. Legendy o nim opierają się gł. Liście św. 409 pne. jego adoptowani synowie Marek Aureliusz i Werus. obronny wał (limes) wybudowany w Brytanii przez Antonina Piusa ok. do której naleŜeli: Antonius Pius. Fenicjanki . boskich. Kreon. gdzie przedstawiony jest jako bluźniercza bestia o 7 głowach i 10 rogach. córka Edypa. grzebie brata. Edyp w Kolonie . pol. Edyp..franciszkanin słynący cudami.. usiłując omamić ludzi czterykroć: udając Mesjasza.zob. 1-12 i Apok. Kommodus. termin biblijny. teatralne. gr. uznając wyŜszość praw moralnych. przen. zły człowiek. przedsięwzięcie. Vallum Antonini. Antychryst . 3. Okres ten zwykło się nazywać "złotym wiekiem cesarstwa". zły duch. "człowiek grzechu. wyst. dawn. Mahomet. Liście do Tesal. kojarząca się z mistyczną liczbą 666. z fr. 2.) świata. i jego matki (i Ŝony). nie pozwala pochować Polinika jako zdrajcy ojczyzny. która wg oczekiwań wczesnego kościoła ma kierować nieszczęściami poprzedzającymi koniec (zob. Antygona . towarzyszy oślepionemu ojcu na wygnaniu aŜ do jego śmierci... szatan. czyniąc cuda.mit. dla obrony przed plemionami północy. między dzisiejszymi zatokami Firth of Forth i Firth of Clyde. Nietzschego. Fr. 2. jak Kaligula. często łącznie z okresem panowania poprzednich cesarzy: Nerwy. brat Jokasty.(1888) esej krytyczny o moralności chrześc.) Eurypidesa. Eteoklesa i Polinika (zob. nowy władca Teb. umniejszała jego grozę. Antrepryza . 13.). Jokasty. ne.dawn. łącząc go z takimi postaciami. Der Antichrist . Antygona . postać apokaliptyczna. przedsiębiorstwo. Fryderyk Ii Hohenstaufen czy Napoleon. za co zostaje Ŝywcem zamurowana i odbiera sobie Ŝycie. .. Antoninowie . 140-142. Trajana i Hadriana. Propaganda kościelna i polit. nad państwowymi. króla Teb. 18.

jego stosunki z Platonem były wrogie (walka o puściznę Sokratesa między dwoma najwybitniejszymi uczniami mistrza). przeciwne dogmatowi o trójosobowości Boga. pol. 1806) Jeana Racine'a. uwaŜał. 1922) Jeana Cocteau. uczeń Gorgiasza. załoŜona przez Antygonosa I Monoftalmosa ('Jednookiego'). wojny macedońskiej z Rzymem. por.) lewy odłam reformacji . w Polsce (Xvi-Xvii w. przedstawiany jako szakal a.Tebaida. pod imieniem Hermanubis..ok. wyst.arianie. jednego z wodzów Aleksandra Wielkiego. Anubis .sekty chrześc. opiekun balsamistów i grobów. Opera (1927) Honeggera wg sztuki J. odprowadzający ich dusze na sąd. nie uznające bóstwa Chrystusa. egip. przed 1059.dynastia panująca w staroŜ. AntypapieŜ . Przeciwnik logiki i dialektyki. którego zewnętrznie bardzo przypominał. widzę zawsze konia.). wyd. 'odprowadzającym dusze'. Antytrynitarze . bracia polscy. Sztuka (wyst. Antigone . trinitas 'trójca'.dramat (1917) Waltera Hasenclevera. twierdził. Polinice i Antigone . Antystenes z Aten .La Thebaide . Platonie.mit. Ŝe istnieją tylko konkretne rzeczy. Macedonii od 276 do 168 pne.papieŜ wybrany przez opozycję w stosunku do papieŜa. z późn. człowiek z głową szakala lub dzikiego psa.. unitarianie. socynianie.).-łac. reszta to słowa. gdy w bitwie pod Pydną król Perseusz poniósł klęskę i dostał się do niewoli. odrzucał naukę Platona o ideach. Xv w. w Grecji utoŜsamiany z Hermesem Psychopomposem.tragedie (1783) Vittoria Alfieri. Tragedia (ParyŜ 1943.. Cynik).. . było ich łącznie 39 (gł. Cocteau. Koń (jaki jest. 436-365 pne.słynne powiedzenie Antystenesa. potem Sokratesa. załoŜyciel szkoły cyników (zob. a nie rzeczywistość. pol. Ŝe jedynym dobrem i celem Ŝycia jest cnota. pierwsza tragedia (1664. a nigdy nie widzę "końskości" . Kraków I957) Jeana Anouilha. koniec jej nastąpił w czasie 3. Antygonidzi . sporadycznie do poł. który był uwaŜany za wybranego kanonicznie. bóg zmarłych.

malarstwa monumentalnego. pedanta Protogenesa. Znane są tylko z opisów.Marcus Gavius bogaty smakosz i sybaryta rzymski. gdy zostało mu tylko 50000 sestercji. powiedział (dosł. 36. w jaki przedstawiony został na obrazie jego ulubiony koń. mistrz gr. ne sutor supra crepidam! Apelles. 12. Iv w. wstrzymaj się wreszcie od dalszych poprawek i ulepszeń! Okrzyk Apellesa pod adresem kolegi-malarza.). pne. aby wskazać Apellesowi na kilka uczynionych przez niego błędów. Dlatego kazał przyprowadzić do obrazu Bucefała. królu. dopiero z Iii8Iv w." Apelles i Kampaspe . z którego dzieł i pism nic nie pozostało. Był nadwornym malarzem Aleksandra Wielkiego i Ptolemeusza I. tj. tj. powiedzenie przypisywane Apellesowi przez Pliniusza w Historii naturalnej. manum de tabula!. i dla lepszego zbytu opatrzona jest nazwiskiem. Aleksander Wielki. 35. a malarz zamówienie wykonał. nulla dies sine linea. Ręce precz od obrazu! . poł. ksiąŜka kucharska "De re coquinaria" pochodzi prawdop. aoidos 'śpiewak.Kiedy Aleksander Wielki zamówił u Apellesa swój portret na koniu.Aojdowie . które stało się juŜ wtedy synonimem smakosza. miał się powiesić ze strachu przed widmem głodu. Przypisywana mu najsłynniejsza rz.. poprawiwszy but na swym obrazie pod wpływem fachowych zarzutów szewca. Bucefał. Ŝyjący w czasach cesarza Tyberiusza.zob.łac.łac. zarŜał. Apelles. Geniusz koloru i wdzięku. gdy ten zaczął ganić udo namalowanej postaci. Ale gdy Bucefał ujrzał siebie na obrazie. . król wyraził niezadowolenie ze sposobu. Bard. zdaje się lepiej od ciebie znać na malarstwie. którzy przy dźwiękach formingi czy kitary opiewali na dworach moŜnych panów czyny bohaterów. trzymaj się kopyta! .2. bez posunięcia choćby odrobinę naprzód pracy twórczej. aojda. por. Bucefał i Aleksander . roztrwoniwszy na przysmaki większą część majątku. Apelles z Kolofonu . pieśniarz'.łac. z gr.): "(Niech) szewc nie (osądza) powyŜej obuwia!" Apicius . l. (np. Szewcze.in.w Grecji przedhomerowej zawodowi poeci-pieśniarze. Ani dnia bez kreski . Afrodyty Anadyomene (zob. poj. por. Zeuksis. najsławniejszy malarz staroŜytności. wielu portretów Aleksandra W. PiorunodzierŜcy w świątyni Diany Efeskiej) i alegorii Potwarz. na co Apelles odezwał się z uśmiechem: "Twój koń. twórca m.

Apokryfy Nowego Testamentu. Apokalipsa . na biblijnej Apokalipsie. 185 . który miał je napisać na zesłaniu. przez Orygenesa. objawienie'. w hellenistycznych religiach misteryjnych i systemach filoz. umoralniającej. językiem mistycznym. Objawienie.grecka forma egipskiego imienia Hapi. Objawienie św. Florencja. pochodzące z najwcześniejszego okresu piśmiennictwa chrześc. ostatecznego triumfu Dobra nad Złem. Oficjalna Ŝałoba trwała 2 miesiące. ezoteryczną. cykl drzeworytów (1496-98) Albrechta Drera. ok. o utworach wątpliwego autorstwa. zawierająca proroczą wizję wydarzeń towarzyszących końcowi świata. freski Cimabuego w górnym kościele w AsyŜu. apokalypsis 'odsłonięcie. ale nie istniejące w oryginale hebrajskim.. termin zastosowany do literatury relig. Cztery (Czterej jeźdźcy Apokalipsy). a z czasem i do Rzymu. nabrały z czasem charakteru literatury ludowej. . Inscenizacja (1968) Teatru Laboratorium Jerzego Grotowskiego. z promienia słonecznego.). symbolicznym.. na wyspie Patmos 93-96. oparta gł. gdzie uwaŜano go za wcielenie Ptaha (zob. Rubensa. zaś w Biblii. a później Ozyrysa (zob.. dlatego został bóstwem podziemnym. zrozumiałym dla wtajemniczonych. Grecy utoŜsamiali go z Hadesem. Celem Apokalipsy było przedstawienie. Gandawa.. Jana. Pinakoteka itd. z gr.Apis . związanym z minerałami i klejnotami. do ok. Londyn. 254. 150 ne. obrazy Velazqueza. Apokryfy .łac. z Ii-Iii w. Nowego byka rozpoznawano po 29 znakach. włączone do greckiej (Septuaginta) i łacińskiej (Wulgata) wersji Biblii. Apokalipsa w obrazach . niedostępną dla profanów. Apocalypsis cum figuris. Dies irae.księgi biblijne niekanoniczne. skąd kult dotarł do Aten. balsamowano i grzebano w Sakkarze z królewskim ceremoniałem. braci Van Eyck. UwaŜany był za wyrocznię. zrodzony. Stare byki uroczyście topiono. nieautentycznych. (hermetyzm) księgi zawierające wiedzę tajemną. wydany w formie ksiąŜki. zwł.u śydów i chrześcijan księga kanoniczna a. apokryphos 'ukryty.). Monachium. podrobiony'. miał dwór w pobliŜu bramy świątyni Ptaha w Memfis.ok. freski Giotta w kaplicy Peruzzich w Santa Croce. por. Seria miniatur na rękopisach śrdw. przypisywane niekiedy Janowi apostolowi. boga Nilu. Był on równieŜ czczony pod postacią byka w Memfis. Byk kultowy. 200 pne. przen. dla pokrzepienia serc w cięŜkich czasach.). nie uznane za "natchnione". falsyfikatach. jak wierzono. Ptolemeusz I Soter przeniósł główny ośrodek kultu do Aleksandrii. z gr. i Signorellego w katedne w Orvieto. apokryficzna (od ok.

męŜczyzna młody i piękny. syn Zeusa i Latony. Apollo Belwederski . mającym znaczny wpływ na kulturę gr. pne. pne. gr. Jego atrybuty: lira. jeden z najpotęŜniejszych bogów Olimpu. Delos. bóg mądrości (przekazujący wyrocznie przez Pytię delficką. zabijający młodzieńców i męŜczyzn strzałą ze srebrnego łuku. Kasandra. Rzym. bliźni brat Artemidy. racjonalny. Ribera. Pan. Obrazy: L. Hiacynt.). Muz. pne. Pyton. udzielający wieszczkom daru przepowiadania. Marpessa. umiarkowany. Wyspiańskiego do Iliady.. łuk i wieniec laurowy. Kopenhaga. rolnictwa i roślinności. Opery: Apollo et Daphne (1698) J. bóg oczyszczenia z win. Apollo . Rzeźba Thorvaldsena. 1871): harmonijny. Nietzschego (Narodziny tragedii. czczony świętami obchodzonymi w róŜnych porach roku. identyfikowany z Heliosem. Igora Strawińskiego . A.). Nar.mit. przewodnik muz. Delfy. uwysmuklonego kanonu ciała ludzkiego: wysokość głowy stanowiła ósmą część wysokości ciała.. Turner. powściągliwy. Lizyppa z ok. Delacroix. Horacego. o harmonijnej budowie ciała i klasycznych rysach. Apollo . a śpiewakom . nie znany jeszcze Homerowi. Rzeźba (1900) Rodina. bóg poezji. Muz. marmurowa kopia rz. Wenecja. Ilustracje St. Phoibos 'błyszczący'. M. nie zachowane dzieło rzeźbiana gr. z gr. Mousagetes. nie zawsze wysyła śmiercionośne strzały. Watykan.rzeźba. Apollo Sauroktonos . tj. Sybilla. strzegący stad. bóg ziemi. 2. 'Jaszczurkobójca') rzeźba Praksytelesa (Iv w. odlew w brązie.rzeźba Leocharesa (Iv w. Lully'ego..B. G. M. 10.wg Fr. Apolliński . Apollo .posąg młodzieńca ścierającego skrobaczką kun i oliwę z ciała po zawodach sportowych. Belweder Watykański.W. jako bóg słońca Febus. Apollo et Hyacinthus (1767) Mozarta. Asklepios..łac. praktyczna realizacja jego nowego. Apollon Musagete. Koronis. Niobe. Tityos. brąz (ok. kopia znaleziona w 1495. neque semper arcum tendit Apollo. Warszawa. gr.przen. zob. Schiavone. Reni. o szeroko rozpowszechnionym kulcie. przynoszącą takŜe zarazy. Sansovina. gr. Rzym. bóg śmierci. występuje dopiero od V w.. Marsjasz. de Vos. Dafne. Thorvaldsena. Domenichino. od apoksyein 'zdrapywać'. fr. J. Nie znwsze Apollo napina łuk . z Pieśni. Cranach St.głosu) i muzyki. Veronese. kopia marmurowa.Apoksyomenos . Balet: Apollo i muzy. przeciwstawny dionizyjskiemu. bóg-lekarz chorób ciała i duszy. 1540-45) J. teŜ: Admet.. bóg nowo załoŜonych miast i kolonii. Rzym. 325-300 pne.(gr. Watykan. którą teŜ sam uprawiał.

piwa. księcia piekieł i anioła przepaści. po jego śmierci wybrano Macieja (topór wojenny). 601. przekazana przez Platona i Ksenofonta "Obrona Sokratesa" (zob. Ireneusza. 130-200. wygłoszona a.figura retoryczna polegająca na zwracaniu się do idei.dawn.św. i św. Cieniu.dwa obrazy (1526) A. t. Juda zw. apostoła Armenii .. Czterej apostołowie .wg Biblii. czy wy macie takie trumny.grecka nazwa Abaddona (zob.. Jakub Młodszy (wałek pilśniarza).." (J. Monachium. tzw. Apostrofa . Mateusz Ewangelista (toporek a. Tomasz zw. Irlandii .. zm. Do progów apostolskich . Walii . Pinakoteka. Germanii . choreogr. później dołączono Pawła (miecz). niewiernym (lanca). (A. symbole odnoszą się przewaŜnie do narzędzi męczeńskiej śmierci.św. St. Norwid. apologetów chrześcijańskich. "Rozmowa z piramidami".(Waszyngton 1928). jego brat Jan Ewangelista (kubek z wylatującym zeń uskrzydlonym węŜem). np. osoby. przedstawiona na piśmie. przedmiotu a. Apostołowie . Bonifacego. Ew. Apok.?" (C.łac. 11. Mickiewicz. Galii . Apostoł .św. Grzegorza. Andrzej.. Dawida.obrona sprawy. 680-755. jak np. "Bema pamięci Ŝałobny rapsod".św. zm. "Litwo! Ojczyzno moja! ty jesteś jak zdrowie". Bartłomiej (nóŜ). 9. 1). 604. Sokrates) i pisma obrońców chrześcijaństwa z Ii w. . "Pan Tadeusz".. Patryka. Z gr. Tadeuszem (pałka).: Adolf Bolm. Łuk. 1). Drera.. Augustyna z Canterbury. "Piramidy. 338-401. ad limina apostolorum . Słowacki. Brytanii . butla z tykwy). kogut). zwł.św. Szymon (piła). z gr. sarkofagi. halabarda). wszelka pielgrzymka) do Rzymu. Filip (długa laska zakończona krzyŜem). kij pielgrzymi. Apologia . 12 uczniów Jezusa: Piotr. Apollyon . Marcina z Tours. pierwszy papieŜ (symbol: pęk kluczy. wg Mat. apostolos 'wysłaniec'. "Czemu. ok. Dziejów Ap.. Judasz Iskariota (sakiewka). ręce złamawszy na pancerz. 1 ).św. w Biblii.). 373-463. Jakub Starszy (muszla. miodu.. brat Piotra (krzyŜ w kształcie litery X).podróŜ sprawozdawcza biskupa (pot. którzy nawracali na chrześcijaństwo całe ludy i kraje. odjeŜdŜasz. Marka. 256-331. zasady a. pojęcia. osoby nieobecnej czy nieŜyjącej. duŜy kielich do wina. Apostołami nazywano teŜ później tych.

Szekspira Lady Makbet mówi: "Zapach krwi! Wszystkie wonności Arabii nie odejmą go tej małej ręce. Arabia felix) na wybrzeŜach i pustynną (Arabia deserta) w głębi półwyspu. do osoby zmarłej. octy itp. Eklezjastyk.1. i nie będzie końca pracom jego. Apteczka domowa izdebka. 8 drachm = uncja. ale do Europy Zach. Aptekarska praca . magazyn'. teŜ Farys. 2. dziś Wadi Musa w Jordanii. uŜywane współcześnie.apostrophe 'odwrócenie się' pozorne od słuchacza do kogo innego. Appassionata . Cyfry arabskie . przeniesione zostały w X-Xiii w." Arabia . Faun (Popołudnie Fauna).zob." Zob. póŜniej.36 kg. nalewki. apotheke 'skład.nazwa sonaty fortepianowej f-moll.zob. 38. Aptekarska dokładność . staroŜytnej stolicy Nabatejczyków.dla Greków Arabia była ojczyzną kadzidła i perfum: W Makbecie. Tysiąc (i jedna noc). obowiązujący w Polsce we wszystkich zaborach do 1918: 20 granów = skrupuł. tylko Arabię Północną. Apteka .Midi D'un Faun ..wagi przed wprowadzeniem systemu metrycznego system norymberski z 1546.precyzyjna drobiazgowość. opus 57 (1804-05) Beethovena. zwł. 1.w Biblii. pochodzą z Indii. przez Arabów. w dawnych dworach szlacheckich schowek na leki (sadła. dzielony następnie na urodzajną "szczęśliwą" Arabię (łac.z gr. L'Apres . później cały Półwysep Arabski. korzenie itp. 13 uncji = funt = 0. . marynaty. wódki. Wirginia. 5. 3 itd. u Ptolemeusza.nazwa określająca pierw. zioła. Wonności Arabii . wymienia się jeszcze Arabię petrejską (Arabia Petraea) od Petry. 7: "Aptekarz uczyni przyjemne lekarstwa i maści zdrowe sporządzi. szatka. powidła). gwałtowna'. Aptekarskie jednostki .). wł. likiery i przysmaki (konfitury. 'namiętna. Appiusz i Wirginia . 3 skrupuły = drachma.

obraz P. Prado. córka Idmona. z hebr. Ŝe mit ten jest echem konkurencji w handlu morskim artykułami włókienniczymi między Atenami a lidyjsko-karyjskimi eksporterami farbowanej wełny. A. Trzy (Trzej muszkieterowie).-wschód od Mekki. Po aramejsku napisano ostatnie partie Starego Testamentu.. Die schonen Tage in Aranjuez sind nun zu Eade. nad Tagiem. Arafat . hidŜra) z Mekki do Medyny w 622. ustępuje pod naporem aramejskiego. 'dawna nazwa Syrii'. Wenecja. Ŝe podarła materię w strzępy. 1657) Velazqueza. Niektórzy uczeni sądzą. Madryt. akadyjski i hebrajski. początkowe słowa sztuki Fr. ale bogini zmieniła ją w pająka. 'Zbiegły dni wesołego w Aranchwes pobytu'. Adam (Szczyt Adama). Aranjuez . Pallas i Arachne . ogarnięta pychą. Palestyny i Mezopotamii. wg Mateusza. Hiszpanii. pryw. aranchuef) miasto w środk. tł.dziś niemal wymarły język semicki Syrii. Aramis . a sznur w pajęczynę. Arachne . Pałac DoŜów. Tkaczki kobierców . Arachne powiesiła się z rozpaczy. Veronesa..obraz (ok. mit. farbiasza z Kolofonu w Lidii. 'góra łaski'. Adam spotkał Ewę po dwuchsetletnim karnym rozłączeniu i gdzie się zatrzymał Mahomet w czasie swej ucieczki (arab. od Xvi w. Talmud Jerozolimski i Babiloński. zob. co tak rozzłościło boginię. wezwała Pallas Atenę do współzawodnictwa i wyobraziła na swym dziele miłostki bogów.gr.(wym. W ciągu 1. cel pielgrzymek. bohaterów słynnej trylogii powieściowej A. językiem tym posługiwał się Jezus i apostolowie. wg tradycji muzułmańskiej.obraz (1636-38) Rubensa. na którym. letnia rezydencja królów hiszp. który od czasu zburzenia Jerozolimy w Vi w.Arachne . aby w I w. pieczętowanej wizerunkiem pająka jako znakiem fabrycznym przędzalni. pne. Ew. Dumasa-ojca. tysiąclecia pne. moabicki. por. Aram. arab. wyparł z uŜycia języki: fenicki. . gr. stać się językiem literackim i religijnym śydów. zwany takŜe DŜebel-el-Rahm.granitowe wzgórze na płd. tkaczka słynąca z doskonałości swojej sztuki. Bruksela. Mickiewicza.jeden z czterech gł. 'pająk'. Aramejski język .

38.. jednego z najwybitniejszych utworów literatury rz. pacis 'pokój'. zm. Kajusa) Petroniusza. zrekonstruowany w 1939 na podstawie fragmentów odnalezionych w 1568. ofiarę ze zwierząt.. Kuh-e Nuh 'góra Noego'. później prokonsula Bitynii. cesarzowi Augustowi dla upamiętnienia jego szczęśliwego powrotu z Galii i Hiszpanii. tym chętniej brano je za domniemaną naturalność. Jedynym niemal historycznym świadectwem jego istnienia są Roczniki. Jego słowa i czyny. tur.) niczego . tonu. sędzia sportowy. co zdecydowało o upadku dynastii Achemenidów. Ara Pacis Augustae .. Gen. przy ceremonii dedykacji. prawdopodobnie autora zręcznych epigramów i wspaniałego.łac.. 1859 i 1903. z ołtarzem ozdobionym płaskorzeźbą przedstawiającą suovetaurilia. lecz za wytwornego znawcę zbytku.. 'Ołtarz Pokoju'. Nie uchodził jednak za hulakę (. ile Ŝe tamten (. prastarej krainy nad górnym Araksem. budynek wzniesiony na Polu Marsowym w Rzymie. podawana niekiedy jako miejsce bitwy (zamiast pobliskiej Gaugameli). 8.. Aghri Dagh.noc wśród zajęć i rozkoszy Ŝycia. na którym się zatrzymała arka Noego po opadnięciu wód potopu. "Dzień przepędzał on na spaniu .. 'świadek. Izajasz. 16. pax dpn. rozjemca'...miasto w staroŜ. w której Aleksander Wielki pokonał w 331 pne. łac.Schillera "Don Carlos" (1787). Dariusza Iii. 4.łac. w 66 ne. a jak inni dzięki pilności.miejsce. im bardziej nosiły na sobie cechę pewnej niedbałości. dedykowany przez senat rzymski w roku 9 pne. o dwu bazaltowych szczytach (5156 i 3914 m npm.wygasły wulkan na WyŜynie Armeńskiej w Turcji. tak nazwał Tacyt Tytusa (a. autorytet w sprawach dobrego smaku. 51. konsula. sędzia polubowny. 27. nazwa od Urartu. Arbela .) przybrany został do grona nielicznych powierników Nerona jako mistrz dobrego smaku.). Ararat . im były swobodniejsze. ara 'ołtarz'. w wyniku niełaski cesarza. Trymalchion) współczesnego romansu obyczajowego "Satyryki w 20 księgach". Iraku.. w Biblii . skąd dowiadujemy się o samobójstwie Petroniusza przez przecięcie Ŝyt. pisarza rz. pers. tak on przez swą gnuśność doszedł do rozgłosu. dziś Arbil (Erbil) w płn. znawca. Arbiter . zachowanego we fragmentach (zob. 37.. ormiań. Masis. (. Asyrii.. Arbiter elegantiae .) pokrytych wiecznym śniegiem.-wsch. 17-19 Tacyta.pisze Tacyt . Jeremiasz.rozjemca. z łac.

Rafał. tkwiący w kaŜdej Ŝywej istocie. a takŜe wielokrąŜka. który. Historia i tradycja znają go gł. Eureka! . uŜytych jakoby przeciw Rzymianom. w których nie sposób oddzielić prawdy od legendy. W Koranie czterej archaniołowie to: Michał. herold. właśc. śruby bez końca itd. Szary (Szara gęś).dumne oświadczenie przypisywane Archimedesowi. nazwane . Archanioł Rewolucji . Archeus(z) . i Israfel. mędrzec gr. n.ok. Azrael. a którego wzmacnianie jest istotą kaŜdej skutecznej terapii lekarskiej.Chamuela. Archanioł . Jofaela i Zadkiela. Jego olbrzymia sława przyczyniła się do powstania wielu opowieści o nim. wg anegdoty. anioł śmierci. Gabriel. Hammera).-łac.zob.główny anioł. które mieli jeszcze jakoby widzieć Cicero i Owidiusz.) Sienkiewicza. co mu Petroniusz zalecił" (tł.nie uwaŜał za przyjemne i subtelne. w Ŝydowsko-chrześcijańskich pismach i legendach jest ich czterech: Michał. por. biegnąc nago przez ulice Syrakuz do domu z łaźni. inne źródła . charpuz. gdzie nagle udało mu się sformułować prawo hydrostatyki..wg witalistycznego poglądu Paracelsusa (zob. Wieniec (grochowy). wojownik.) odrębny pierwiastek (zasada) Ŝycia. Jerahmeela. archangelos. anioł objawień. jako wynalazcę śruby wodnej (przenośnika ślimakowego) i pomysłowych machin obronnych.. archos 'przywódca'. rekuzę. por. wydać miał Archimedes. Anioł (Chóry anielskie). S. dawca światła. i jeść (h)arbuza dawn. jak tylko to. Sariela. okrzyk radości. twórcy zasady dźwigni. z gr. z gr.-podolskiego obyczaju częstowania niemiłego konkurenta (ubiegającego się o rękę panny) arbuzem. Przypisywano mu teŜ budowę planetarium. 287-212 pne. od ukr. Archimedes z Syrakuz . na którym mógłbym stanąć. apokryf Enocha wymienia jeszcze Raguela. Saint-Just. gł. Heureka! 'Znalazłem!'. którego zbadanie umoŜliwiłoby wpływ na przyrodę i dowolne jej przekształcanie. obrońca wiary. Czarny (Czarna polewka). otrzymać odprawę. Gabriel. Daj mi punkt oparcia (poza Ziemią). dostać od kosza. Kosz. Jest teŜ waŜną postacią w powieści "Quo vadis?" (zob. a poruszę z posad Ziemię . uzdrowiciel. największy mechanik siaroŜytności. który zadmie w trąbę zmartwychwstania.. przeciwnik Szatana. i Uriel. z tur. odmowę przy oświadczynach. Arbuz .Dostać.gr.

kim jest ów starzec kreślący figury geometryczne na piasku. działał w Warszawie i . Śmierć Archimedesa E. gdy usiłował znaleźć sposób określenia zawartości złota i srebra w koronie sporządzonej dla króla Hierona Ii.. Prado.1840-1916. Arct Michał .zob. Madryt. Pomnik Archimedesa . Chwała bądź Bogu! Prędzej rarogu nawy latały. Nie ruszej moich kół! . gdzie 17 Xi 1796 gen. Maurycego Orleańskiego i w zdobywaniu La Rochelle w 1629 przez wojska Richelieugo. z Cicerona Ad Atticum. w. (K.1592-1656.wieś w prowincji Werona (płn. w 1623-25 uczestniczył w oblęŜeniu Bredy przez ks. Arciszewski. skomplikowany. 4.obrońcy miasta. śołnierz zapewne nie wiedział. gdy z armat męŜnie z szturmów potęŜnie mnie wynaszały. ParyŜ. Rekurs z Indiej do Niderlandu. to do zachodu zdrowo stawiały. kierował obroną Lwowa. Bonaparte poprowadził osobiście. Obrazy: Rubens (ok. w 1623 za zabójstwo skazany na infamię i banicję.łac. Arciszewski Krzysztof .później zasadą Archimedesa: "Ciało zanurzone w cieczy traci pozornie tyle na cięŜarze. Arcole .niezmiemie trudny do rozwiązania. Delacroix. na bulwarze nadmorskim Syrakuz. gdy mię do wschodu. aby go zabić. Ŝołnierz pol. Madryt. Palamon i Arcite. 67-75) Arcite i Palamon . Ŝołnierzy do ataku przez most na Adydze. polski księgarz i wydawca. Palais Bourbon. zawiły. de Ribera. J. wstąpił do słuŜby holenderskiej. 1636-37). ze sztandarem w ręku. Problem Archimedesowy . wygrywając jedną z pierwszych bitew z Austriakami w kampanii lombardzkiej. 12. Uczony został zabity wbrew wyraźnemu rozkazowi Marcellusa. który zbliŜał się. walcząc w Brazylii z Hiszpanami dosłuŜył się stopnia generała i admirała w 1638. w 1622 debiutował wierszami. słowa wypowiedziane rzekomo przez Archimedesa do Ŝołnierza rzymskiego. brał udział w bitwie pod Piławcami. Prado. Włochy). ile waŜy ciecz przez nie wyparta". było to w czasie 2. Noli turbare circulos meos!. kiedy po dwuletnim oblęŜeniu Syrakuz wojska konsula Marcellusa wdarły się do miasta i plądrowały je. wojny punickiej. W 1646 przyjął ofiarowane mu stanowisko "starszego nad armatą koronną w Polsce" (generała artylerii koronnej).

majątku a.. na zachód od Akropolu ateńskiego. łac. poboru podatków. prowadził w 1910 prace badawcze na Spitsbergenie. synu Posejdona. młyna. uŜywany dziedzicznie od czasów Karola V Mądrego (1364-80).. Arcychrześcijański Król . Arctowski Henryk . 'Gdy umierać będę. praw. . opłat itp. łac. dzierŜawa dóbr. z dynastii Habsburgów. Tunc cantabunt letius angetorum chori: "Sit Deus propilius huic' potatori. uczestnik wyprawy Adriena de Gerlache'a do Antarktyki wraz z A. arendare 'dzierŜawić'. poświadczony źródłowo w Xii w. gr.B. sadu.przydomek nieznanego poety niemiecko-łacińskiego. by od beczki kurek w trupie usta mierzył.. Arcypoeta . Areios Pagos.tytuł przysługujący monarchom Francji. którego protektorem był Reinald z Dassel. bądź mitościw temu pijusowi". Po czym zaśpiewają chórem aniołowie: "Panie.. zachęcił Marię Konopnicką do pisania dla dzieci i młodzieŜy. Gallego. wydał m. geograf i geofizyk polski.in. propinacji. ut sint vina proxima morientis ori. Słownik wyrazów obcych (1882). ogłosił ponad 400 prac naukowych. karczmy. kanclerz nm. wg innej legendy. (Śrdw. podróŜnik.wzgórze Aresa. Najpopularniejszym utworem Arcypoety jest jego ironiczna "Spowiedź". od 1438 tylko austriackim. kochanku córki Aresa. której jedna ze strof stała się później pieśnią przy kielichu: Meum est propositum in taberna mori. 1118 a.) Arenda . jeden z najlepszych polskich znawców krajów polarnych.1871-1958. 1120-67.Lublinie. złóŜcie mnie w oberŜy. gdzie wg legendy sądzono Aresa za mord popełniony na Halirotiosie. 1916). i Słownik ilustrowany języka polskiego (przy udziale H. np. ArcyksiąŜę . arcybiskup Kolonii i doradca polit. śrdw.dawn.. Areopag . Dobrowolskim w 1897-99. Fryderyka I Barbarossy.tytuł nadawany od 1356 niektórym ksiąŜętom niemieckim. Słownik ortograficzny (1906) Słownik staropolski (1914).

brąz. Alfejos. cnota.). niesyty mordu. obradująca tam najdawniejsza rada państwowa złoŜona z byłych archontów. Argan .). Chory (z urojenia). Erosa. (Iv w pne. Ares Ludovisi . i polit. Luwr. Mus. Ares był kochankiem i przyjacielem Afrodyty. ParyŜ. gardzący prawem. Poświęcono mu psa. Muzeum w Tournai (Floury). w Iliadzie nazwa rozszerzona na wszystkich Greków. najwyŜszą władzę sąd. Ares Borghese . Arete . Ares .ukazanej w Eumenidach Ajschylosa.(wym. boginię wojny sensownej. Boncampagni. mająca do V w.mit. pne.źródło Aretuzy zob. Deimosa i Phobosa.w staroŜ."chory z urojenia" z komedii Moliera. identyfikowany z rzymskim Marsem (zob. Obrazy: zob. grono osób rozstrzygających jakieś sprawy w sposób autorytatywny. arŜatoi) słynny obraz (1874) Edouarda Maneta. Grecji mieszkańcy Argos. Mars.gr. areopagitów. niszczycielskiej. bóg wrzawy bitewnej. doskonałość. Argiwowie .) i synami Deimosem i Phobosem. Argenteuil . Argenteuil: Les Canotiers. a nawet przez ojca. męstwo. Ares i Afrodyta . Argos 1. gr. Znienawidzony przez ludzi. 'Strachem i Trwogą'. przedstawia parę wioślarską nad Sekwaną..rzeźba. trybunał obywateli ateńskich sądził tam Orestesa za zabójstwo Klitajmestry. Sophrosyne. suma zalet tworząca charakter. sprawność. dzielność. pot. kopia: Rzym. rzucający się w wir najgorętszej walki po jednej czy drugiej stronie wraz ze swą siostrą Eris (zob. z którą spłodził Harmonię. fr. zob.. Aretuza . atrybutami jego były miecz i włócznia. . zaŜartej wojny. Źródło (Aretuzy). por. zwłaszcza zaś przez Atenę. zob. syn Zeusa i Hery.rzeźba gr. wilka i sępa. Zeusa.pompejańskie malarstwo ścienne.

Herakles. Orfeusz. gr. baczne.opera (ok. któremu Hera. kazała strzec zamienionej przez nią w jałówkę lo (zob. 4. gdzie w V w. z jego polecenia Hermes zabił Argusa i zmienił go w pawia. Tezeusz. Jądro historyczne mitu to zapewne wyprawy czarnomorskie.czujne.in. Pies (Argos). zwł. Grecja) u stóp wzgórza Larisa. podejrzliwe. m. Glaukos. gr.) epos Apolloniosa z Rodos. budowniczy statku "Argo" (z pomocą Ateny). teŜ Akademia (Argonautów). Ŝe kochający go Herakles zaniechał dalszego udziału w podróŜy.Argos. Po zdobyciu przez Jazona złotego runa przy pomocy czarodziejki Medei (zob.). zob. porwanego przez nimfy źródlane sprawiła. Argonautika . gr. Augiasz) na statku "Argo". walka z Bebrykami.. teŜ Argus. Ŝeglarzy Miletu. Czarnym. zob. z Jolkos w Tesalu do Kolchidy u stóp Kaukazu. Argonautika orfickie (Iii8Iv w. zob. wielooki (trzy-. a Hera rozsypała oczy potwora na pawim ogonie. wzniesiono świątynię Hery (Herajon) z posągiem bogini dłuta Polikteta.mit. 1879) G. Arganautika (I w. Meleager.gł. w Iliadzie Homera . kochanki Zeusa. por. miasto Argolidy na Peloponezie (płd.) C. zakochanej w nim córki króla Kolchidy.).królestwo Diomedesa. zazdrosna o Zeusa. pne. W podróŜy spotykają ich liczne przygody: na Lemnos wstrzymywani przez piękne kobiety. Mahlera. . Die Argonnuten . ne. ne. Hypsipyle.mit.). nad M.(przed 270 pne. wracają po długotrwałej podróŜy (przekazywanej w róŜnych wersjach) do Grecji.) i jego 50 towarzyszy wyprawy (bohaterów gr. mykeńskiego i klasycznego akropolu. Argus .Pindara (518-438 pne. mit. Argos (2) . Argusowe oko .: Kastor i Polluks. pięknego chłopca. kolonizacyjne i handlowe Greków. cztero.czy nawet stuoki). Argos (1) . Argiwowie. uwolnienie Fineusa od harpii i przepłynięcie Symplegad.). olbrzymi potwór.Argonauci . utrata Hylasa. Oda pytyjska . po złote runo. teŜ Argos. Valeriusa Flaceusa. Jazon (zob.

słynna rzeźba (I w. J. Ariadne. podwaŜającego dogmat Trójcy Św. Watykan. aby uwolnić Ateńczyków od haraczu z chłopców i dziewcząt poświęcanych bykogłowemu Minotaurowi. jak równieŜ Jerozolimy. słuŜy mu wiernie przez 16 lat. z miłości dla Tezeusza.). córka Minosa.H. ścienne malarstwo pompejańskie. Bethmann Mus. Kauffmann. A. "ognisko boŜe". Ariel . Jordaens. wyzwala go. StaroŜ. wykonany przez Hefajstosa. spopularyzowana w Xix w. ale za sprawą Rinalda łączy się znów z panią swego serca. samej świątyni.rzeźba (1814) J. Danneckera. Guido Reni. Ariodante . Rzym. Nić Ariadny . libretto: H. określenie ołtarza świątyni jerozolimskiej. . gdzie przybył po nią i poślubił ją Dionizos. Tintoretto. łac. pomogła Tezeuszowi dostać się do ukrytego w Labiryncie potwora. anioł. po czym kłębek rozwijał. w niezliczonych reprodukcjach gipsowych.w Biblii. v. mit. Opery: Arianna (1608) Monteverdiego. 6. Arianna in Creta (1733) G. przen. z hebr. Haydna.gr. za nieposłuszeństwo uwięziony w rozszczepionej sośnie przez czarownicę Sykoraks. ok. Arianie .ślubny dar Dionizosa. Miltona jeden ze zbuntowanych aniołów. w Burzy (ok. Handla. 371.kiębek nici wręczony przez Ariadnę Tezeuszowi. śpiącą. aŜ wreszcie mistrz. na wyspie Naksos. zob. aby go zabić. kierunku w teologii chrześcijańskiej. który za jej radą umocował koniec nitki u wejścia do Labiryntu. dzięki czemu mógł trafić z powrotem do wyjścia. Ariadne auf Naxos (1912) Richarda Straussa. Śpiąca Ariadna . przybyłego na Kretę. sposób wybrnięcia z zawiłej sytuacji. duch w literaturze kabalistycznej. Hofmannsthal.. Ariadna na panterze . Frankfurt n8M. Bohater uwiózł z sobą na statku Ariadnę. Diadem Ariadny . Arianna in Nasso (1791) J. nić przewodnia. wyrzekłszy się magii. który rzekomo popełnia samobójstwo z powodu jej niewierności.ukochany Ginewry z Orlanda szalonego (1532) Ariosta. który zapoczątkował kapłan aleksandryjski Ariusz. króla Krety i Pasifae. 256-336. w Raju utraconym. Corona Borealis. ale porzucił ją po drodze do Aten. po jej śmierci uwolniony przez Prospera.Ariadna . gr. Zeus osadzii na niebie jako gwiazdozbiór Korona Północna. siostra Fedry. Brat (Bracia polscy).wyznawcy arianizmu. rycerz. malarstwo wazowe..F. pne. 1611) Szekspira "duch powietrzny". i zaprzeczającego boskiej naturze Chrystusa. obrazy: Tycjan.

wykonany przez Kritiosa i Nesiotesa..opera (Londyn 1735) G. 10-22). 33-36) i w bitwach. Nic nie zachowało się z jego twórczości. teŜ Salomon (Świątynia).. Uchodził za twórcę dytyrambu jako formy literackiej. zawierająca kamienne tablice praw (Deut. a Hippiasz uszedł cało. Herodota Arion. 1-5). 1. Zob. uczynii to. zamachu na Ŝycie tyrana Hippiasza i jego młodszego brata Hipparcha. Symonides napisał o nich poemat. libretto: Antonio Salvi wg Orlanda szalonego Ariosta. takŜe tragedii gr. Arkadia . kufer'. W czasie Wielkich Panatenajów udało im się zabić Hipparcha. wraca na Korynt statkiem. zachwycony pieśnią.. Arka . pomnik Tyranobójców dłuta Antenora. który spędził większą część Ŝycia na dworze tyrana Koryntu Periandra. 10. 25. Harmodiosa na miejscu zasiekła straŜ. a więc. na ateńskiej agorze postawiono im w 510 pne. których nazywano stąd Oswobodzicielami a.F. Arka Przymierza . Peloponezie. zawiózł poetę zdrowego i całego do brzegów Koryntu. 24. półlegendarny poeta liryczny i grający na lirze śpiewak z Metymny na Lesbos. wzbogaciwszy się w podróŜy po Italii.Vii8Vi w.. w istocie rzeczy zacofana i prymitywna. Tyranobójcami. noszona przez Izraelitów w ich wędrówkach (Num. zamieszkały przez ubogich pasterzy. ozdobiona dwoma złotymi cherubami (Ex. Arka oryginalna zaginęła po upadku Jerozolimy w 586 pne.pozłacana skrzynia z drzewa akacjowego. 10. Arion . Handla. Przepływający delfin. Ateńczycy wystawili Tyranobójcom w 477 inny monument. symbolizująca obecność boską. Aristogejton i Harmodios . a kiedy w 480 rzeźbę wywieźli Persowie. zob.w staroŜ. którzy na skutek prywatnej urazy dokonali w 514 pne. pne. Ŝe stało się to za sprawą czynu zamachowców. Aristogejtona aresztowano i stracono. lud sądził. złoŜona w jerozolimskiej świątyni Salomona w miejscu zwanym "świętą świętych". Gdy w 3 lata później obalono tyranię. Akademia (arkadyjska). kazali mu skoczyć w morze. arca 'kosz.wg Dziejów. Grecji górski.Ariodante . skrzynia. Arion i delfin . pośrednio. . aby zawładnąć jego pieniędzmi. a potomków ich uczczono prawem ucztowania w Prytaneum. lesisty kraj na środk.Arka Noego zob. gdy Ŝeglarze. z łac. wg poezji bukolicznej Wergiliusza kraina prostoty i szczęśliwości. odśpiewawszy uprzednio pieśń na cześć Apollina.Ateńczycy z arystokratycznych rodzin. Noe.

1650).lasso tatarsko-kozackie.-fr. Luwr. z tur. i późniejszy.cięŜka lontowa broń palna piechoty Xv-Xvi w. wart Pac pałaca. Gal. Helenę Radziwiłłową między Nieborowem i Łowiczem.łac. Arkadia . Napis rozumiano błędnie w sensie: "I ja byłem w Arkadii (za Ŝycia)". i tatar. w sensie 'obaj poeci i muzycy'.alegoryczna powieść pasterska (1504) humanisty i poety wł. ośrodek kultu Świętowita (zob. Rzym. tj. europejskiej. . poprzedniczka muszkietu. bydła i ludzi. przez Szymona Bogumiła Zuga. jak w wierszu Resignation. Fr. koni. Arcades ambo . Schillera: "Auch ich war in Arkadien geboren".łac. dziś w znaczeniu nadanym przez Byrona: obaj warci siebie. znaczenie kraju sielankowej idylli. Arkan . Słowian nadbałtyckich. uŜywany przez ludy pasterskie i koczownicze do chwytania zwierzyny. zaprojektowany gł. słynniejszy jeszcze. Persjusza. 7. 7. uwiązany do siodła. Wergiliuszowskie. 'obaj Arkadyjczycy' z Eklogi.słynny romans pasterski prozą (1590) Philipa Sydneya. długi sznur a. 9. Arkona . 4. Arkabuz(a) . Pliniusza. ze śr. 'Rezygnacja'. Jacopo Sannazzaro (1456-1530). Wergiliusza. Et in Arcadia ego . (h)arquebuse. który znowu nadał tej nazwie dawne. przedstawiający grobowiec z tym napisem. 5. 'i ja (Ŝyłem) w Arkadii'. 3. zob.mieszkańcy Arkadii jako grubiańscy prostacy u Plauta. która wpłynęła na rozwój tego gatunku w lit. Poussina Pasterze arkadyjscy (ok. Jeden (za 18). Ŝe śmierć obecna jest nawet w najidealniejszym ziemskim Ŝyciu. Arkebuz(a). od czasu zburzenia Radogoszczy w 1068 do zniszczenia Arkony przez króla duńskiego Waldemara I Wielkiego w 1168 gł.. ParyŜ. Arktur . obraz Giovanniego Guercina.druga pod względem jasności gwiazda północnego nieba. 'I ja urodziłem się w Arkadii'. Arkadia . i Rabelais'go.Arkadia . ośrodek kultu relig.gród słowiański na wyspie Rugii.park romantyczno-sentymentalny załoŜony w 1778 przez ks. "I ja byłem kiedyś szczęśliwy". rzemień z ruchomą pętlą. 'sznur lasso'.)... Zwierzęta arkadyjskie . znaczącym zapewne.. Corsini.

R.. Drugą suitę z Arlezjanki ułoŜył Ernest Guiraud po śmierci Bizeta. w Polsce widoczna zimą. arl) miasto w Prowansji (płd. nekropola Alyscamps. pochodzi sprzed 1150. pajac. komiczny sługa. postać w wielu komediach J. wschodnia nieco późniejsza. Arlezjanka . odziana w obcisły pstry ubiór uszyty z kolorowych trójkątów a. Lesage'a i P. L'Enrolement d'Arlequin . choch). Vincentem van Gogh (wym. Frobisher i Hawkins.czerwonawoŜółta. od arktos 'niedźwiedź. Regnarda. Ankona. Arlecchino. wysłana 1588 przez Filipa Ii pod dowództwem ks. postać włoskiej commedia dell'arte pochodzenia antycznego a. Trophime . rywal Pierrota lub innego klauna. A. W literaturze fr. rombów. Arlekin . czarną piuskę. 4 filary naroŜne kruŜganku ozdobione wielkimi figurami i reliefami. Arktouros 'niedźwiednik.wł. Xii w. miasto związane z malarzem hol. który tu w 1888-89 ostatecznie ukształtował swój styl. Mała'. gwiazda Arktur'. prostak z gór Bergamo. Servitore di due padroni.bazylika romańska ze sklepieniem beczkowym. aby dokonać inwazji Anglii. 'Pola Elizejskie'. fasada z 2.. z gr. w pierwszej . Kościół St. dramat (1872) Alphonse Daudeta. Francja).). wolarz. Północna część kruŜganku takŜe sprzed 1150. została na kanale La Manche pobita i rozproszona przez flotę angielską pod dowództwem Charlesa Howarda i takich komandorów. figury portalu stoją na lwach. ouros 'straŜnik'. Arles . akrobata. z fragmentów muzyki napisanej do tej sztuki Georges Bizet zestawił suitę koncertową. który przywędrował za chlebem do Wenecji i poszedł na słuŜbę do Pantalona.muzyka okolicznościowa (1726) Jeana Ph. często widzialny tylko dla ukochanej Kolombiny. równieŜ gwiazdozbiór.(wym. bardzo prosta. Ferrara itd. NiezwycięŜona armada flota hiszp.hiszp. zachowany rz. 1748) Carla Goldoniego. wiosną i latem.fr. 'flota wojenna'. podobnie jak w St. jak Drake. amfiteatr (walki byków). Gilles i wielu kościołach włoskich (Werona. Wielka a.F. rzymskie Arelas. francuskiego. Rameau. która stała się jego największym sukcesem za Ŝycia. Arlecchino oder Die Fenster . poł. wg tradycji postać błazna w czarnej masce. Armada . Arlesienne. wsparty na kolumnach portal bogato dekorowany rzeźbą figuralną. uzbrojona w drewnianą szablę. we włoskiej w "Słudze dwóch panów" (wł. białe pończochy. Marivaux. Mediny-Sidonii. ma wspaniały. niedźwiedzica.opera (1917) Ferruccio Busoniego. najjaśniejsza (alfa) konstelacji Wolarza. złoŜona z przeszło 130 okrętów.

Dzieła Chopina to ukryte wśród kwiecia armaty. 'Bóg dmuchnął i zostali rozproszeni'.Robert Schumann w 1836 w nr 33 pisma "Neue Zeitschrift fr Musik".łac..in. miejsce. Ryków kamrat. Norwid.) .K.w Biblii. Pozostałe okręty armady zdziesiątkowała burza na płn.-łac. jak niebezpieczny wróg grozi mu w dziełach Chopina. przen. śebyś nigdy na Lachów nie chodził bez armat!" (A. góra Karmel' wznosząca się nad doliną Megiddo.). wojny świat.tj. z motyką na słońce. Armand Duval . jedna z pamiątek hist. Ostateczny argument królów .. Armageddon . pole wielu bitew. Geniusz (Czapki z głów. w recenzji z koncertów Fryderyka Chopina opus 11 i 21. O historii. zakazałby pewnie tej muzyki. AŜeby całość na przyklad narodu Nie miała innej w sobie konstelacji Nad kilka dachów stołecznego grodu I kilka armat . Nazwa symboliczna.. krwawa wojna. napisał m. wielka. Apok.: "Gdyby samowładny. zapewne z wymienionych przez Schumanna powodów. Flavit Deus et dissipati sunt . Har Magedon 'góra Megiddo a. późn." Publicznego wykonywania dzieł Chopina zabronił dopiero jednak okupant hitlerowski w czasie 2. Pan Tadeusz. gdzie odbędzie się ostatnia wielka bitwa między dobrem i złem. w której decydującą rolę odegrały działa i która rozpoczęła okres panowania Anglii na morzach. 16.zob.zob. 33-37.nowoczesnej bitwie morskiej. 'uzbrojona'. od Szkocji. por. Armata ..) Dobrze mówił Suworow: "Pomnij. Mickiewicz. wielka rzeź. gdzie przed Dniem Sądu Ostatecznego królowie Ziemi przegrają wojnę z Bogiem. Na armaty z kociubą . Dama (kameliowa). 9. w pełnych prostoty melodiach mazurków.olbrzymie działo wagi 40 t (z 1585). na Kremlu w Moskwie. z pogrzebaczem. 745-6. 16. Nie wierzę. z gr.z łac.. Ostatni (Ostateczny argument). w Generalnym Gubematorstwie. Armaty w kwiatach . napis na najbardziej znanym medalu pamiątkowym bitwy. potęŜny monarcha Północy wiedział.tej ultima-racji! (C. Car Puszka .

Armia Zbawienia . wraz z mundurami i orkiestrami dętymi.zaczarowany ogród zamkowy. uciekając przed Rinaldem. one grant step for mankind. który zabije Rinalda. . piękna. zob. To ledwie jeden kroczek dla (przybyłego tu) człowieka. Armida . półwojskową organizację i dewizę "Przez krew i ogień". wśród nich Tankreda i Rinalda d'Este. Opera (Neapol 1817) Gioacchino Rossiniego. Winkelried. libretto: Quinault. Alcyna. przyjęto w 1878. zał. Opera (1784) J. Armstrong Neil A. przestępców.opera (1686) Lully'ego. 1629) Poussina.dramat (1943) Jeana Cocteau. Obraz (ok.magiczny pas niezrównanej piękności i ceny. gdzie uwięzięni bohaterowie zapominają o swoich obowiązkach. Aldrin E. symbolizuje obezwładniające działanie zmysłów na rozum.w Jerozolimie wyzwolonej (1580) Torquata Tassa piękna czarodziejka. 21 Vii 1969. pierwszy człowiek na KsięŜycu. gł. lekkomyślna kokietka. Renaud et Armide . dn. Gdy Rinaldo wyzwala się spod jej władzy. Opera (1902-03) Antonina Dvoraka. czarami i kłamstwami większość dowódców. w obliczu klęski.. ofiarowuje swą pomoc Jerozolimie obleganej przez chrześcijan pod Godfrydem de Bouillon. kosmonauta amer. alkoholików itd. That is one small step for a man. ale przekonana przez niego. Haydna. Arnold Winkelried . usiłuje się zabić. anglosaskich. Opera (ParyŜ 1777) Ch. ucieka do obozu Egipcjan i ofiarowuje się kaŜdemu szermierzowi. Opera (Florencja 1782) Luigi Cherubiniego.krok olbrzymi. pełen zmysłowych rozkoszy. religijno-charytatywna organizacja chrześc. Ogród Armidy . cudownych kwiatów i owoców. W. ona podpala swój pałac.ang. przen. źródło jej czarodziejskiej potęgi. w Londynie w 1865 przez misjonarza metodystę Williama Bootha. wśród biedoty miejskiej. dostaje się do ich obozu i uwodzi swą urodą. Pas Armidy . Glucka do tegoŜ libretta. W ostatecznej bitwie o Jerozolimę. ang.ur. 1930. Dulwich Gall.zob. . Nazwę. pierwsze słowa Armstronga po wylądowaniu na KsięŜycu. Salvation Army.E. Londyn. powierza mu swoje losy. działająca od początku gł. wylądował na powierzchni "Morza" Spokoju. por. Kirke. Opera (Wiedeń 1771) Antonia Salieri. dla ludzkości zaś . Armide . Działalność Armii rozszerzyła się na wiele krajów. w którym się zakochuje. kąpiących się nimf.

później powiększony. od ok. zbrojownia (zob. dar-sina'a 'dom manufaktury a.dynastia węgierska wywodząca się od na wpół legendamego Arpada. akcji bojowych) i w walce z nm. w londyńskim Savoyu. mieszkający u Ritza. Arsenał . arsen lupę) dystyngowany dŜentelmen włamywacz. Maurice Leblanca.zob. 4. tapiserii (dekoracyjnych tkanin ściennych) przedstawiających sceny biblijne.(wym. którzy znają go pod róŜnymi kryptonimami. arsenale. ród wygasł w 1301 ze śmiercią Andrzeja Iii.). .Arnolfini . arra) miasto w płn. tracący majątek na perfumy od Guerlaina (dla siebie).zob. których księstwa plemienne zjednoczyli wiadcy z rodu Arpada: Gejza i Stefan I Święty. W salach o ścianach osłoniętych arrasami łatwo było skryć się za nimi. Arpadowie . przemysłu'. zabity pchnięciem szpady przez tkaninę. Arria . Arsenał warszawski odegrał znaczną rolę w powstaniach 1794 i 1830 (zdobycie go przez podchorąŜych było jedną z gł. nabyty w 1548-67 we Flandrii przez Zygmunta Augusta do dekoracji wnętrz zamku wawelskiego. Francji. Arrasy wawelskie . 3. 350 sztuk. ok.cekhauz.(wym. wyrabianych techniką gobelinową. Arringatore . Paetus Caecina. 1864-1925. a. jak to czyni Szekspirowski Falstaff w Wesołych kumoszkach z Windsoru. 3. 3. mitologiczne. Arras . słynny ośrodek manufaktur kobierców zwanych arrasami. w Xiv-Xv w. w Polsce pierwszy w 1533 w Krakowie. pierw. bohater powieści kryminalnych pisarza fr. MałŜeństwo (Portret małŜonków Arnolfini). na "ty" z wielkimi tego świata. składnica broni. 890 wodza Madziarów (Ugrów. oddający bieliznę do prania w Londynie. z arab. złoczyńca zaabonowany w Operze paryskiej. Z wł. weneckim Danielim. wojnie światowej. a następnie w okresach zaborów i wojen znacznie uszczuplony. Mówca.zob. zwierzęta i krajobrazy. Węgrów).zbiór. okupantem w 2. Arsene Lupin . Poloniusz w Hamlecie.

ros. Artemis. jego dwór jest w Caerleon. Xii w. prawdop. ParyŜ. i inne postacie legendy arturiańskiej odnieść naleŜy raczej do bohaterów dawnego panteonu Celtów i do wyobraźni Goffreya. Beckera. ma zapewne jakiś związek z rzeczywistą postacią dowódcy.rzeźba (Iv w. zwycięŜa pogan.) Praksytelesa. 2. Orion. zob. strzały. potem dziewica wymagająca dziewictwa od całej swojej świty) i młodzieŜy. Artur w wieku lat 15 zostaje królem Brytanii i gromi Szkotów. opiekunka Ŝeglarzy. świątynia Artemidy w Efezie. jej zwierzęta: łania.gr. wieszczka. rolników i hodowców. UtoŜsamiana z rzymską Dianą (zob. Endymion. Niobe. główny bohater cyklu legend arturiańskich. bogini księŜyca. Bułgarii i Afganistanie przed wprowadzeniem miar metrycznych.). serial telewizyjny. mit. Jej atrybuty: łuk. Turcji. poślubia Guinevere. Mauzoleum. Artemida z Gabii . Persji. mnicha benedyktyńskiego z Monmouth. Artemizjon .miejsce kultu Artemidy: 1.Arsene Lupin .film (1937) H. bogini łowów. kopia. gr. 71 do 81 cm). poł. córka Zeusa i Leto. Artemizja . (ok. z V a. Luwr. opiekunka rodzących (jako dawne bóstwo płodności. zdobywa wiele krajów na kontynencie.film (1957) J. Artemida . pasmo górskie między Argolidą i Arkadią ze świątynią Artemidy.zob. władczyni lasów. Kallisto. jeleń.).Artus. który w swej na wpół baśniowej kronice królewskiej Historia Regum Britanniae (1. Diamant-Bergera.) nadał definitywny kształt Arturowi jako bohaterowi. Ifigenia. uzdrowicielka. ParyŜ. niedźwiedź. Artemizjon . pne. przylądek na Eubei ze świątynią Artemidy. dzikich zwierząt. bliźniacza siostra Apollina. dawczyni szybkiej śmierci.staroruski wielki łokieć dzielący się na 16 werszków. Wezwany przez cesarza rzymskiego Lucjusza do . zob. Artur . Artemida z Wersalu rzeźba gr. Diana. bajeczny król Celtów. z tur. łac. kopia. zdobywa Szkocję i Irlandię. dux bellorum. uŜywana w Rosji. zabija Childrika mieczem Ekskaliburem.. Artemida. Arszyn . Piktów i Sasów. 3. Luwr. wschodnia miara długości (od ok. ale i jego. 320 pne.zob. teŜ Akteon. Vi w. Przygody Arsena Lupin .

Graala. wyd. 1200 dodaje wiele fantastycznych elementów legendzie: miecz i włócznia Artura mają właściwości magiczne. rozwiązanie Okrągłego Stołu i poszukiwanie św. Wraca do kraju. Merlina. Le Morte Darthur . jak św. Michała (Mont St. Dwór.zob.gwałt na kobiecie. Okrągły Stół (zob.przekład prozą z fr. o miłościach Lancelota i ostatnich bitwach Artura. wyd. Graala. w 21 księgach (ok. Kronikarz Layamon ok. 1901) Marka Twaina. odlany w 1512-13 z brązu przez Petera Vischera St.. we Francji i Niemczech włączyły do legendy arturiańskiej liczne wątki obce. poemat ang. m. zbrojny najazd .posąg będący fragmentem grobowca cesarza Maksymiliana I w kaplicy pałacowej w Innsbrucku (Austria). Morte d'Arthar . TuŜ przed wkroczeniem do Rzymu dowiaduje się. Michel we Francji). zawieziony zostaje na wyspę Avalon.powieść (1889. Le Morte Arthur . śmiertelnie ranny. podpalenie.za które posesjonaci byli sądzeni przez sąd grodzki. Lancelota. włączony później do cyklu Idylls of the King ang.zapłacenia haraczu.'Śmierć Artura'. swego siostrzeńca.in. a nie ziemski. Artur czeka w Avalonie na właściwą chwilę powrotu do swego państwa.poemat (1842) Artura Tennysona.poemat z Xiv w. 1485). zostawiając kraj i Guinevere pod opieką Modreda. Rycerskie romanse Xii i Xiii w. Gawaina. Artykuły . w 4300 aliteracyjnych wersach o ostatnich latach Artura. z Norymbergi. 'Idylle królewskie'. wypowiada mu wojnę i rusza na Rzym.opera (1691) Henry Purcella i Johna Drydena. Do legendy dodał wiele szczegółów pisarz normański Wace ok. czarodziejki Morgan le Fay. Król Artur . Dwór Artusa .. postacie Parsifala. z końca Xiv w. przypisywany poecie szkockiemu Huchounowi. zabija Modreda w bitwie. Jankes na dworze króla Artura . 1469.. źródeł. Guinevere wstępuje do klasztoru. w 3800 wersach w ośmiowersowych rymowanych strofach. z adaptacjami z in.. rozbój na drodze publ. dokonany przez Thomasa Malory: panowanie Artura kończące się katastrofą. treściowo podobny do Historii Geoffreya z Monmouth i Layamona. King Arthur . Ŝe Modred przywłaszczył sobie jego królestwo wraz z królową. zakończone klęską grzesznego Lancelota i sukcesem Galahada. 1154. . Morte Arture . przy narodzinach jego obecne są elfy. Okrągły). pol. który zakończył spory rycerzy o pierwszeństwo przy stole. Tristana i Izoldy i in. a sam. Po drodze zabija olbrzyma z Góry Św. starościńskie określone przez statut warcki w 1423 cztery przestępstwa .Artykuły grodzkie a.

Arystarch z Samos . Imię jego stało się synonimem powaŜnego. zatwierdzona przez konstytucję z 1678. zaprzysięŜone przez Henryka Walezego (i przez kolejnych elektorów). mazdaizmie) przywódca zastępów złych duchów. pierwszy dokonał stosunkowo udanej próby wyznaczenia odległości i rozmiarów Słońca i KsięŜyca..ok.przepisy prawa wojskowego ogłaszane w Xvi w.. a skodyfikowane i potwierdzone przez sejm w 1609. Xv w. poł. Twórca filologii jako dyscypliny naukowej i twórca obowiązującej do dziś terminologii gramatycznej. wsławiony znakomitymi wydaniami krytycznymi klasyków. dowódcy . wróg Ormuzda. 320 . Ŝe Ziemia i planety obracają się dokoła Słońca. kłamstwa i zniszczenia.ustawa o obowiązkach i prawach marszałka wielkiego koronnego przy czuwaniu nad bezpieczeństwem króla. zrzekał się tytułu dziedzica. Ahriman ze st. 250 pne. we wczesnych monarchiach feudalnych dostojnicy dworscy. co było tak niezgodne z ówczesnym obrazem budowy świata. Arystarch z Samotraki. Ŝe teoria miała niewielu zwolenników do czasu. 217-145 pne. w monarchiach i republikach.takŜe sejmu.. pierwszy teŜ wyłoŜył teorię. wojenne .najwyŜsza warstwa społeczna w ustroju niewolniczym a. na mocy których król uznawał wolną elekcję.ok. gdy w 1800 lat później wrócił do niej Kopernik. rzetelnego uczonego. astronom i matematyk gr. Artykuły sądowe .. Angra Mainju 'wrogi.Artykuły henrykowskie . wodzowie i starszyzna plemienna. ok. Artykuły marszałkowskie . pers. feudalnym. prawdop. zły duch'.-irań. z łac. bronił tezy. Artykuły hetmańskie a.w religii staroirańskiej (Ŝoroastryzmie. a od czasów Zygmunta Augusta . edycją Homera (Iliadę i Odyseję podzielił na 24 księgi i opatrzył komentarzem. z lat 1474-93. Ŝe są one dziełem jednego poety).podstawowe prawa szlacheckiej Rzplitej. Arystokracja . sformułowane w czasie bezkrólewia w 1573. zobowiązywał się nie decydować o wojnie i pokoju bez zgody senatu i nie zwoływać pospolitego ruszenia bez zgody sejmu. Odstępstwo od tych zasad zwalniało szlachtę od obowiązku posłuszeństwa królowi. pierw.. wychowawca ksiąŜąt na dworze Ptolemeuszów i dyrektor Biblioteki Aleksandryjskiej. sławny uczony aleksandryjski. Aryman . zwł. na której opierały się wszystkie późniejsze wydania. zachowany tylko w przekładzie polskim.spis prawa zwyczajowego sądowego ziemi krakowskiej z 2. przez hetmanów. bóg zła i ciemności.

Plutarch w śywocie Temistoklesa opisuje. baronowie.. Jego nieposzlakowana bezstronność. brał udział w bitwach pod Salaminą w 480 i Platejami w 479.. których gł.Powiadano. Odwołany z wygnania w 2 lata później na podstawie amnestii. Ateńczycy i wolność . Polski Arystydes . za czasów Cicerona juŜ moneta zdawkowa. zob. Tę górną warstwę określano róŜnymi tytułami rodowymi. por. z gr. i poprosił o napisanie za niego imienia Arystydesa na skorupce. 1736-1809. Arystydes . zwani później magnatami. parowie. nawet połowie uncji. wnoszonych przez związkowe miasta-państwa. kim jest. Na co Arystydes odparł. jak ksiąŜęta. As . margrabiowie. miedziak. marszałka Sejmu Czteroletniego 1788-92. Arystydes. w Polsce moŜnowladcy. mającej słuŜyć jako głos za jego banicją na sądzie skorupkowym. aby wysokość składek.wojsk. jednomyślnie przystał na to. później jednej a. grandowie. jednostka wagi = 12 uncjom (ok. Ŝeby Kserkses mógł tym szybciej wycofać się z Europy. Szlachta. na Rusi i w Moskwie warstwę tę tworzyli kniaziowie i wielcy bojarzy. jeden z dziesięciu strategów w bitwie pod Maratonem w 490. ustalił Arystydes. udał. ok. naleŜałoby raczej.. 273 g).zob. źródłem dochodów była renta feudalna składana przez chłopów. 540-467 pne. napisał swoje imię. Srebro (Otwierajcie zawŜdy. . hrabiowie. Ateński Związek Morski. aby popłynąć do cieśniny Hellespontu i zniszczyć most Kserksesa.Aristeides. ateński wódz i mąŜ stanu. gdyby się udało. Sąd) w 483882. w systemie lennym posiadacze ziemscy. moneta rz. Ŝe zamiast niszczyć most. uczciwość i nieprzekupność zyskały mu jeszcze za Ŝycia przydomek "Sprawiedliwego". by odciąć Persom odwrót.. Ŝe ów nieustannie powtarzany przydomek "Sprawiedliwy" nazbyt go juŜ draŜni.nazywano tak Stanisława Małachowskiego. nie mówiąc. Ŝe pewien niepiśmienny Ateńczyk podszedł do Arystydesa.starorzymski funt. którego nie poznał. przeciwstawiał się dąŜeniom Temistoklesa do rozbudowy floty wojennej. Ŝe uwaŜa za właściwe. jak po bitwie pod Salaminą Temistokles. teŜ Diuk. chcąc wybadać myśl Arystydesa. za co został wygnany przez zgromadzenie ludowe sądem skorupkowym (zob. Ateny. początkowo funtowy kawał miedzi. Arystydes i analfabeta . rządcy prowincji i krajów podbitych. wybudować drugi.. Głosujący wyjaśnił przy tym.). którego był współtwórcą. Most dla odstępującego nieprzyjaciela . lordowie. ZasłuŜył sobie na ten przydomek niezwykłą prawością na stanowisku marszałka trybunału koronnego w 1774. Zmarł w niedostatku. aristokratia 'władza najlepszych'.

roślina liliowata o małych podziemnych bulwach. Homera łąki świata podziemnego. zastępca atamana koszowego u Kozaków zaporoskich. asphodelos. słuŜących powszechnie Grekom czasów archaicznych. por. 539. assasin 'morderca'. skand. Hadesu. wyścigi konne.asawuł(a). Łąki asfodelowe .Asasyni .wg Odysei. haszszaszijfuna 'pod wpływem haszyszu'. wbrew nazwie. do której dostać się moŜna tylko po moście utworzonym z tęczy. sadzona w staroŜ. jako Starzec z Gór. z tur. ze skand. wyszedł wraz z ojcem z płonącej Troi i towarzyszył mu w wędrówkach. Pól Elizejskich. stopień oficerski (odpowiadający stopniowi namiestnika w husarii polskiej) w wojskach kozackich do 1917.niebiańska siedziba Azów.mit. Zakon charakteryzowały nie tyle doktryny. askot) wieś w Berkshire (Anglia). gard(h) 'miejsce ogrodzone. z gr. rozkosze haremu mistrza. wg legendy.(wym. legendarny załoŜyciel miasta . po których przechadzają się cienie zmarłych. jasauł. Asgard . Ascot . Asauł(a) . a potem tylko ubogim. Asfodel . zał. Embla. ok. zapoczątkowane przez królową Annę w 1711. opium. z arab. 11. za co nagrodą było. as 'bóg'. odłamu szyitów.Julus mit. podstępne mordowanie nieprzyjaciół przez karnych i fanatycznych wyznawców. Wielki mistrz zakonu i władca absolutny Szeich al-DŜabal znany jest w folklorze europ. umieszczony w środku wszechświata). gdyŜ asasyni dokonywali skrytobójczych mordów takŜe na krzyŜowcach. pierwszy człowiek stworzony z jesionu przez Odyna. Vili i Ve. znany tor wyścigowy w Ascot Heath. odbywają się dorocznie z początkiem czerwca. ile metody działania: bezwzględne.. dwór'. a. Askaniusz . esauł. Sektę wytępili Mongołowie pod Hulagu-chanem w 1256 i mamelucy egipscy w 1272. bogów skandynawskich (odpowiednik Olimpu. Ask . Grecji na cmentarzach jako pokarm dla dusz zmarłych. rz.tajny zakon muzułmańskiej sekty izmailitów. 1090 przez Persa Hassana Sabbaha w górskiej twierdzy Alamut w Persji. skąd fr. za poŜywienie. jednym z najsłynniejszych pałaców Asgardu była Walhalla. syn Eneasza i Kreuzy.

Ksenofont. Alcybiades i Perykles. rozdzielający nowo zaślubionych. Oddawano mu takŜe cześć pod postacią świętego węŜa i składano w ofierze koguty. Wietrze wiosenny. Zeus zabił go piorunem. szał'. Przedstawiany jako dojrzały. Za poradą anioła Rafaela Tobiasz egzorcyzmuje Asmodeusza dymem z serca i wątroby ryby spalonej na Ŝarzących się węglach i Ŝeni się z Sarą. i na Podwalu. daewa 'demon'. Eskulap) za poradą ksiąg sybillińskich w czasie zarazy w 293 pne. 2-3..rym niepełny. gdzie na podstawie marzeń sennych pacjenta w czasie inkubacji (pierwszej nocy spędzonej na kruŜganku świątyni) lekarze-kapłani stawiali diagnozę i wyznaczali terapię. Asklepiejony . w Iliadzie Homera jest śmiertelnym lekarzem. u Hezjoda i Pindara jest synem Apollina i Koronis."serenada teatralna" (Mediolan 1771) Mozarta. jak Sokrates. Knidos i Pergamon w Azji Mniejszej. wykształcenia i dowcipu hetera. Aesculapius. nauczonym swej sztuki przez centaura Chirona.w legendach i apokryfach Talmudu król szatanów. podobny do Zeusa. Iwaszkiewicz. aeszma 'gniew. 19. zły demon. teŜ Diabeł (kulawy). odzywający się'. Gdy rozszerzając swą praktykę zaczął wskrzeszać zmarłych. brodaty męŜczyzna. Przybyła do Aten z Miletu i gromadziła w swym domu najwybitniejszych ludzi swego czasu. Julia. z laską owiniętą węŜem i z czarą leków. z łac.. Polityczni wrogowie Peryklesa wyolbrzymiali jej wpływ na jego politykę i atakowali go . Asonans .Alba Longa i protoplasta rodu julijskiego.słynna z urody. assonans 'współbrzmiący. Ascanio in Alba . 8. prawo zakazywało poślubiania cudzoziemek. Asmodeusz . Ks. heros i bóg sztuki lekarskiej.6. niedokładny. Asklepios . córce Raguela.mit. (J.) Aspazja . 8. który rozszedł się z Ŝoną. który zakochał się w Sarze. ty mi odsłonisz z mgieł i oparów piękny Sandomierz. Wietrze wiosenny. gr. gdyŜ wydane przez niego samego w 451 pne. z irań. polegający tylko na zgodności samogłosek. w długiej szacie.świątynie Asklepiosa w ośrodkach jego kultu (Epidauros na Peloponezie. 1-4. zob. 3.. zob. w Biblii. obawiając się o porządek świata.. aby uczynić z Aspazji doŜywotnią kochankę. Tobiasza. W Rzymie wprowadzonojego kult (łac. wyspa Kos i in. i zabił kolejno siedmiu jej męŜów w noc poślubną. Rozdmuchasz kwiaty i bzy zapalisz I na Browarnej.) będące rodzajem sanatoriów przyrodoleczniczych.

Astarte . Astrea (1) .szatan. jeden z zalotników Angeliki. nadzieje. skąd św. Po śmierci Peryklesa w 429 wyszła za Lizyklesa. Virgo). Ŝyła na Ziemi w wieku złotym. Bogini sprawiedliwości. Stała się legendamym wcieleniem typu towarzyszki Ŝycia władcy. Isztar. zdaniem poetów. uwaŜany za rzecznika poglądów autora. uniewinnienie zawdzięczała jedynie cudom wymowy Peryklesa.populamy w całej Europie romans pasterski (1607-27) Honore d'Urfe. Astree . okazje. humor. która. córka Zeusa i Temidy.). jedna z hor (zob. Ŝe Astrea schroniła się w wiekach brązu i Ŝelaza do nieba jako Panna (łac. oskarŜając ją w 432 o bezboŜność i niemoralność. Astrea (2) . protektorki literatury i sztuki. póki się czarodziejce nie znudził. kobiety z krwi i kości. które zwraca właścicielowi we flaszeczce. Sardanapal. pięknej. Astarotte . Orlandzie Szalonym (1532) Ariosta i Morganre Większym (1483) Pulciego szczodry. urozmaicona rozsypanymi w tekście madrygałami i sonetami. mit. gdzie w dolinie zebrane są wszystkie rzeczy stracone na Ziemi: królestwa. teolog i filozof w heroikomicznym poemacie Morgante (zob.pośrednio. więzień na wyspie Alcyny (dokąd przypłynął na wielorybie).Asztarte zob. inaczej Dike. Biblioteka (Assurbanipala). Astolfo . gr. wesoły i przystojny rycerz angielski. Jan zawozi go na KsięŜyc.zob. Jednak zbrodnie ludzi sprawiły. wymógł uznanie legalności syna. Assurbanipal . Wiek (Astrei). tam teŜ Astolfo znajduje zmysły utracone przez Orlanda. ambitnej i inteligentnej.Astraia 'gwiezdna'. historia sentymentalnej miłości wyidealizowanego pasterza Celadona (zob.) do pasterki Astrei. reputacje.w Orlando innamorato (1506) Boiarda. Na hipogryfie Rogera odwiedza Raj. dworny.) Luigi Pulciego. demagoga. zob. jeden z gwiazdozbiorów Zodiaku. któremu pomogła w karierze. którego miał z Aspazją. czas. Gdy stracił dwóch synów swej Ŝony.imię pasterki. .

4. za co otrzymuje od Meleagra trofeum: głowę i skórę zwierzęcia.oparta na biblijnych dziejach Atalii i Joasa ostatnia i.w greckim micie arkadyjskim piękna. Atalanta . syn Hektora i Andromachy (Homer.i wschodnioeuropejskich. zagarnęła tron mordując 42 ksiąŜąt domu Dawidowego.opera (1736) G. 22-23. w okresie talmudycznym. Kroniki. Zob. z hebr. Hndla. rabini określali Germanów. . mit. wspomniany w Biblii (Gen. Jabłka Atalanty . w siódmym został obwołany prawowitym królem. Hesperyd złote jabłka. Iliada. Atalanta .. 11. przesądów z religią. tł. gr. Athalie . libretto: A.język jidysz. 51. pokonanych zabijała.okrutna królowa Judei.dramat poetycki (1865. jako dziecko opuszczona w lesie. Zeno. którego nazwą. córka Jezabel i Achaba. aby kandydat do ręki prześcignął ją w biegu.nazwa śydów środkowo. Ŝona Jorama. Neoptolemosa.F. I-Iv w. tracąc czas w biegu.Skamandrios. wśród których powstał w X w. Aszkenazim 'nieokreślony bliŜej szczep Askenez'. Biblia. 1907) Algernona Swinburne'a. 6. która po śmierci syna. Milanion (w beockiej wersji mitu . ją zaś tłum uśmiercił na progu świątyni jerozolimskiej. wg wielu. por... króla Ochozjasza. 842-836 pne.. 2. w końcu zwycięŜył ją podstępem. Później oboje jako małŜeństwo zmienieni zostali w lwy przez jakieś obraŜone bóstwo. Ks. Atalia . Wielu zginęło. najlepsza klasyczna tragedia (1691. 3.Niechętna małŜeństwu dziewica. śmigła łowczyni. uratowany z rzezi i ukrywany przed nią przez 6 lat. 10. wykarmiona przez niedźwiedzicę (symbol arkadyjskiej Artemidy).Hippomenes). Wnuk jej Joas. Prado. Pinakoteka. po zdobyciu Troi strącony z murów miasta przez Odyseusza a. Sefardyjczycy. pol. Wyścig Atalanty i Hippomenesa Guida Reniego. rzucając za siebie otrzymane od Afrodyty a. wyd. aby królewska dynastia trojańska nie mogła się odrodzić. Madryt.Astyanaks . 27). Łowy (Kalidońskie). Jordaensa. Aralanra i Hippomenes (1646) J. pol. władzy obcej (Samaria) z rodzimą. nakłaniana do niego przez ojca. Aszkenazyjczycy . 402). W czasie polowania na dzika kalidońskiego pierwsza zadaje mu ranę. Obrazy: Krajobraz z polowaniem Atalanty Rubensa. Neapol. postawiła warunek. Symbolizowała walkę pogańskiego Baala z Jahwe. Król. które Atalanta podnosiła. 1859) Racine'a. Atalanta w Kalidonie . i Jeremiasz.

mit. Ataman nakaźny . agora 'rynek. Athena. Aten .zob. ślepy impuls. bo widzącego nawet po ciemku. utoŜsamiana z rzymską Minerwą.przywódca Kozaków. bezrozumna pycha prowadząca do zguby'. pług. WieŜa (Milczenia). Odyseusza i Telemacha. 'sowiooka. córka Zeusa i Eris. zwł. Achillesa i Diomedesa. Arachne). ptaka mądrości. poświęconego bogini. dziewicza bogini pokoju i wojny słusznej. początkowo obieralny. hełm.) z węŜami i głową Gorgony Meduzy. które otaczały ją szczególną czcią i wzniosły wspaniały ośrodek jej kultu na Akropolu at eńskim. Athene. . gr. miejsce zgromadzeń'. w późnej fazie mazdaizmu-uosobienie ognia (u parsów Atesz). zbrodniczego zaślepienia i kary za występek. krosno tkackie (zob.przywódca wojska zaporoskiego na Siczy w okresie zaleŜności od Rzplitej. Wizerunek sowy wybity był na monetach ateńskich. Atar . z gr. później wojskowo-polityczno-administracyjny naczelnik osiedli kozackich Ukrainy do 1918. dała ludziom koło gamcarskie. drzewo oliwne. grabie.zsyłająca mówcom dar wymowy. Marsjasz) i nauczyła ludzi ciesiołki. flet (zob. równieŜ okrętowej.mit. Atena Glaukopis . Atena Ergane . gr.zastępca atamana koszowego. ukr.Ataman . W wojnie trojańskiej stala po stronie Greków.dowódca kurzenia (zob. Atena Agoraja . dzida. z którego głowy wyskoczyła w pełnej zbroi.. Zeusa. kądziel. 'pracownica'. Ate .). lśniącooka' od sowy. Ataman koszowy.gr. zob. z pol. sowa. patronka Aten. Aton. z gr. hetman. Atena . 'zaślepienie. siczowy . mit. a od 1723 mianowany przez carów. uosobienie błędu i lekkomyślności.gr. uosobienie mądrości. opiekunka bohaterów.gr. wąŜ. pers. Jej atrybuty: egida (zob.. Ataman kaszenny . ulubienica swego ojca..

"Athenaeum" .L.).. 'gościnność'. z gr. stojący przed Partenonem. świątynia Ateny w Atenach. nazwana na cześć bogini mądrości. w Wilnie w 1841-51 przez J. symbol Aten. Kekrops) wygrała Atena.gr. pne. Praca (NieuŜyteczna: Sowy. w Argos.Sowy do Aten . widoczny z dala przez Ŝeglarzy. przez cesarza Hadriana w 133 ne.zaginiona rzeźba Fidiasza. Atena Lemnia . pan. w rzymskiej świątyni Westy. filozofię i literaturę. łac. Ancile. Frankfurt n8M.przydomek Ateny jako mocarnej. Atena Partenos . bo jej dar.. Ateneum . J. Tintoretto. pierwsza państwowa wyŜsza uczelnia w Rzymie. nowoŜytna rekonstrukcja wg marmurowej kopii rz. Rubens. Atena Promachos . Athenaion. zbrojnej dziewicy. Obrazy: Botticelli. . Ateny. Nar.o prawo nadania własnego imienia stolicy Kekropii (zob. drzewo oliwne. której poświęcono najwspanialszą świątynię Akropolis ateńskiej .patronka praw gościnności.Partenon . Wenecja. Pallos Athene . Ateńczycy ocenili wyŜej niŜ jego . Rembrandt. 427) i in.. Bolonia. co pozwoliło Grekom zdobyć Troję. olbrzymi posąg bogini z brązu. Atena i Marsyasz (V w. stąd: Palladion rzeźba sakralna przedstawiająca Pallas Atenę w zbroi..gr. 'zwycięskiej'). świętość gwarantująca bezpieczeństwo miasta. Brit.źródło wytrysłe ze skały. Loggetta. prawo. trojańska. głowa.'wszech-'. Nike Apteros . ośrodkach. dłuta Fidiasza. Atena Ksenia . nie zachowany. 'bezskrzydła'. kopia. Londyn. Rzeźby fryzu Partenonu. z gr. Spór z Posejdonem . kopia. na której wykładano retorykę. wykradziona przez Diomedesa i Odyseusza. Mus.dwumiesięcznik kulturalny wyd.. Sansovina (brąz).zob. tzw. Varvakion. z igrzyskami i popisami młodzieŜy męskiej.największe i najstarsze święto ateńskie ku czci Athene Polias (opiekunki miasta). Muz. Veronese.) Myrona.ze słynnym posągiem bogini.dziewicza. Panatenaje .. 1542) J. dzieło Fidiasza. fragmenty. David. uroczystą procesją na Akropol i załoŜeniem utkanej przez Atenki szaty (peplosu). Pallas (ok. pop.walcząca na przedzie.I. Muzeum. Athenaeum. gdzie działał klub poetów i uczonych. por. podobne uczelnie w Konstantynopolu (zał. Kraszewskiego. równieŜ palladion w Atenach. pierwsza. Liebighaus. nazwa Ateny Nike (gr. zał.

Watykan. Weimaru. Propyleje. Ruiny ateńskie zob. Ateńczycy i wolność . Pszczoła.teatr w Warszawie na Powiślu. wg Plutarcha "śywot Arystydesa".gr. Erechtejon.fresk Rafaela ze Stanza della Segnatura. w gmachu Zw.zob. Bostonu.zob. przez Włodzimierza Spasowicza.). zał. Puław (1784-1812). Iwo Galla i Władysława Daszewskiego. Atlant . Arystofanes nazywa tak Ateny w komediach Acharniacy. 637 i Rycerze. jeden z gł. Bagdadu. Kerameikos. połoŜone w Attyce.). . Ateneum . zob.zob Atlas (podpora). Edynburga. Liceum. Spór (Ateny) z Posejdonem . zob. w 1876-1901 w Warszawie. eponimiczny protoplasta Jonów i król Aten. Szkoła ateńska . Dumasa ojca."Ateneum" . bohaterów słynnej trylogii powieściowej A. Areopag. Athos . Praca (NieuŜyteczna: Sowy. Trzy (Trzej muszkieterowie). 'posągi bogini Ateny (ustawiane na Akropolu)'. legendarny. odbud. Miasto fiołkami wieńczone . Rzym. Dionizos (Teatr).. przen. iostephanos.) Lacedemończykom. z gr. Akropolis. ion 'fiołek' i Ion (zob. sztuki i nauki.powiedział Arystydes (zob.jeden z czterech gł. Kolejarzy. Ateny . Akademia.stolica Grecji. Belfastu. miasto będące potęŜnym ośrodkiem kultury. Stanisławy Perzanowskiej. w 1951.miesięcznik krytycznoliteracki wyd. Agora. Odeon."Ateńczycy nie sprzedadzą swoich swobód za wszystko złoto. Nazwę tę stosowano w róŜnych okresach do Kordowy. Atena. w 1930-33 i 1935-39 pod dyrekcją Stefana Jaracza ze współudziałem Leona Schillera. Stoa. teŜ Góra (Athos). Spalony przez Niemców w 1944. 1323 i 1329.zob. Nowy. zob. Sowy do Aten . Długi (Długie Mury). wybud. Zaw. Partenon. w 1929 dla masowego widza. Kopenhagi. Zurychu. Athenai dosł.. jakie jest na ziemi i pod ziemią" . jedno z głównych miast-państw staroŜ.zob. Pszczoła ateńska . podobnie Pindar w jednym z dytyrambów. Nowe Ateny . Grecji. Corku. teatrów stolicy w okresie międzywojennym. moŜe gra słów: gr.

. uczelni poświęconej studiom filozofii naturalnej. Atlas . Atlas i Herakles . 113-126). temat rozwaŜań filozofów Odrodzenia i Oświecenia.. praca). Neapol. zawierający relację z odwiedzin fantastycznej wyspy Bensalem na Pacyfiku i z panujących tam stosunków społecznych.zob. Mercatora (Gerharda Kremera.atlant. kopia. niegościnnie przyjęty. Kritias.Atlantyda . skazany przez Zeusa na dźwiganie sklepienia niebieskiego na barkach.rzeźba hellenistyczna. olbrzymia wyspa na Oceanie za Słupami Heraklesa (naprzeciw Cieśniny Gibraltarskiej). hesperyd i (wg Homera) nimfy Kalipso. 184. Atlas i nimfa (Atena?) .gr. Herakles (11. Perseusz.zob. Attyla. balkonu.-zach. 1626) Francisa Bacona. na której miało prosperować bogate państwo. 'który wiele wytrzymuje'. na 9000 lat przed Solonem. zamienił go w skalistą górę. Herakles. zdobiącego zbiór map.zbiór map wydany w formie ksiąŜki. do dziś przedmiot amatorskich dociekań.płaskorzeźba (V w. nazwa od wizerunku tytana Atlasa. hyad. Muz. pne. gdzieś na dalekim zachodzie.mit. MoŜe wzbogacone przez fantazję ludową wspomnienie relacji fenickich czy punickich statków handlowych zagnanych przez prądy i burze na Wyspy Kanaryjskie czy nawet Antyle lub Florydę? Poszukiwana przez podróŜników średniowiecznych. Naz. na skutek zepsucia moralnego mieszkańców Atlantyda zapadła się w głąb Oceanu w ciągu jednej doby.ang. Atlantis. gr. 23-25. gigant. telamon. gr. obróciwszy ku niemu twarz Meduzy. Atlas . ojciec plejad. tytan. posąg atletycznego męŜczyzny uŜyty jako podpora belkowania. oraz Domu Salomona. Mus. 4. Jak opisuje Platon (Timaios. Olimpia. Atlas . wydawany od 1585 przez geografa flam. Afryce. traktat filozofii politycznej w formie fikcji poetyckiej (wyd. metopa ze świątyni Zeusa w Olimpii. New Atlantis.). 1512-94). brat Prometeusza. UtoŜsamiany juŜ przez Herodota Dzieje. Atlas Farnese (dźwigający sklepienie nieba) . Nowa Atlantyda . Atli . z systemem gór w płn. wg prastarej legendy przekazanej Solonowi przez kapłanów egipskich.

mit. pne. była praprzyczyną wielu przeraŜających zbrodni. "Atma" . O niej właśnie przynosi posłaniec Ŝałobną wieść Atossie i chórowi starców pozostałych w domu. 'tchnienie. za co zginął z ręki ich . i jej nowoŜytnych naśladowców. Atossa . ale kult ten skończył się po śmierci faraona. małŜeństwa . z arab. jakie zachowało się z gr. w której autor brał udział. osią sztuki jest nieszczęście i rozpacz klęski.) Echnaton uczynił z niego jedynego boga. Faraon Amenhotep Iv . jedyne tego rodzaju. Aton . stanowiących jeden z głównych tematów tragedii gr.Agamemnona i Menelaosa. egip. brat Tyestesa (z którym został wygnany przez ojca za mord popełniony na przyrodnim bracie).Szkoda czasu i atłasu szkoda starań i mozołu. wyraŜone w postaci szkarłatnej tarczy słońca w południe. oceniając przyniesiony mu kiepski panegiryk pewnego poety. królowa matka.dom góralski w Zakopanem na Kasprusiach. podobnie jak pod Maratonem. wiernie oddane. wczesne odzwierciedlenie boga słonecznego. którą Pelops rzucił na obu synów. potęŜne dzieło poetyckie. bo rzecz tego nie warta. którego miał uŜyć. Atreusz .w hinduizmie jaźń nie zmieniająca się w cyklu reinkarnacji. syn Pelopsa i Hippodamii. stąd zwanych Atrydami. twórczości dramatycznej. najgłębsza istota osobowości człowieka.Ŝona Dariusza i matka Kserksesa I. stolicy pokonanego zaborcy. którego wyprawa na Grecję w V w.. od 6 Iii 1976 muzeum Szymanowskiego. Jaźń Uniwersalna. napisany na atłasie. gdzie w 1930-36 mieszkał Karol Szymanowski. mit.tragedia historyczna Ajschylosa na temat wydaneń współczesnych autorowi. sanskr. NajwyŜszy Duch'. Atman . Atreusz został królem Myken. ojciec Plejstenesa. z promieniami sięgającymi ziemi. skończyła się katastrofą. ojca wszystkich bogów. gr. w którym świeŜe wypadki historyczne. jaźń.. kłątwa.Atłas . atlas 'gladki'.(zob. a centralną postacią Atossa. odbyła się 29 Ix 480. a bitwa pod Salaminą. Persowie . wzniesione zostały na wyŜyny mitu.Aten. przypisywane królowi Stanisławowi Augustowi powiedzenie. Sztukę wystawiono na wiosnę 472 pne. zakończonymi ludzkimi dłońmi. króla perskiego. a z 2. Atretis.gr. dusza. poczęstował go w czasie uczty potrawą z ciał jego zabitych synów. Rzecz dzieje się w Suzie. biorąc na Tyestesie odwet za uwiedzenie Ŝony.

.Titus Pomponius Atticus. ostatni z rodu. zagłodził się na śmierć. Gall zabijający Ŝonę. prototyp jej gorliwych dewotów-kastratów. państwem pergamońskim w zachodniej części Azji Mniejszej. jak np. frygijskie bóstwo wegetacji wiosennej.kraina historyczna w Grecji środkowej. wysuniętym na wschód półwyspie.zob. Umierający Gall. upiększył Pergamon budowlami i posągami. zwł. Był wielkim opiekunem nauk i sztuk. dotknięty bolesną i nieuleczalną chorobą. Wschodzie i w Rzymie.brata. Skarbiec Atreusza . bogini płodności Kybele. Muz. Muz. został jednak przez Kybele przywrócony do Ŝycia. Atropos .zob. marmur. Atreusz. przyjaciel Cicerona (zachowaio się ok. znawca literatury i filozofii. Nar. młodzieńczy małŜonek Wielkiej Macierzy. połoŜona na trójkątnym. w Rzymie.zob. załoŜył Bibliotekę Pergamońską. Atrydzi . Attis . Attalidzi . Attalos I Soter. Szanowany i ceniony przez wybitnych ludzi róŜnych stronnictw. który spędził 20 lat w Atenach. Kult Attisa i Kybele rozpowszechniony był na staroŜ.dynastia rządząca w 283-133 pne. z głównym miastem Atenami. stąd przydomek Attyk. urodziwy pasterz. Attyk . Attyka (1) . za Klaudiusza. kopia w Rzymie. Pergamon). bogaty ekwita rzymski. przekazał w testamencie swoje państwo Rzymowi.: wykształceni niewolnicy kopiowali dla niego dzieła jego przyjaciół. Mojry. autora jego Ŝyciorysu.przypominający Attykę okresu klasycznego a. historyk. Attalos Iii Filometor.Attys. Egista. Attycki . Pierwszy znany nam księgarz-wydawca rz. ZałoŜyciel dynastii. Eumenes Ii wzniósł wielki ołtarz Zausowi (zob. 400 listów Ad Atticum 'Do Attyka' z lat 68-44) i Korneliusza Neposa. jej stolicę - . Agamemnon (Grób Agamemnona). Kapitolińskie. W przystępie obłędu zesłanego przez boginię pozbawił się męskości i umarł. 110-32 pne. zawarł w 211 przymierze z Rzymem.

Stanza d'Eliodoro. Watykan. za sprawą kościoła. Muza attycka . powściągliwy.połączenie subtelności. Ateńczyk. elegancji i ostrości dowcipu. a Attyla w tradycji chrześcijańskiej. Obrazy Delacroix. cicha bohaterka cyklu o Karolu Wielkim i innych chansons de geste. balustrada wieńcząca elewację budynkU i przesłaniająca dach. łac. otrzymał przydomek Bicza BoŜego.. Rzym.zob. W 452 ruszył na Italię. budzące przeraŜenie w Europie.niespokojny i niebezpieczny. poddasze. wytworny.Ateny: prosty. Attyla występuje w "Pieśni o Nibelungach" jako łagodny król Etzel. Izby Deputowanych. dzięki wysiłkom dyplomatycznym papieŜa Leona I. Ptaki attyckie .archit. Filomela i Prokne. Chalons). "bitwie Hunów" na Polach Katalaunijskich (zob. W pogańskich legendach germańskich przewaŜa podziw. Aude . Wierność attycka . Sąsiad attycki . która umiera z Ŝalu u stóp Karola Wielkiego na wieść o śmierci ukochanego w . którego styl był wzorem elegancji. Państwo Hunów rozpadło się po jego śmierci. UwaŜany przez niektórych kronikarzy za protoplastę królów węg. stał się bohaterem narodowym Węgier.fresk (1512-14) Rafaela. w 451. (ozdobna) ścianka a.Ksenofon. ale nie dotarł do Rzymu z powodu wybuchu zarazy w wojsku a. popierał wykształconych Rzymian na swym dworze. Attyla . najechał Galię. Leon I nakłania Attylę do odstąpienia od Rzymu . Z ośrodka swego państwa w Pannonii przedsiębrał zaborcze wyprawy. siostra Oliwiera i narzeczona Rolanda. w przeciwieństwie do punickiej. W 447-50 spustoszył Bałkany.zwana teŜ "piękną Aude".tragedia (1667) Comeille'a. Bibl. ParyŜ. Attyka (2) . gł. Jednak Hun stał się synonimem barbarzyńcy. Attila . Był władcą sprawiedliwym dla ludu. po powrocie do Pannonii w 453 zmarł nagle w czasie swych uroczystości ślubnych. a zapewne mniej niszczył na szlakach swych wypraw niŜ inni zaborcy przed nim i po nim. pobity przez Aecjusza na czele Rzymian i Wizygotów. z półmilionową armią Hunów i sprzymierzeńców. ale poniósł druzgocącą klęskę w tzw.(gockie 'ojczulek') król Hunów. Sól attycka .niezłomna. flagellum Dei. a w sagach skandynawskich jako zdradziecki Azjata Atli.

Augiasz . uczeń'. praca). Aufforderung Zum Tanz . Zaproszenie do tańca. 2. regule św. ustanowionej w Xii w.zob.starorzymscy kapłani w najdawniejszych czasach spełniający obrzędy urodzaju.zakon oparty na tzw. z błyskawic i grzmotów. powiększać'. słuchacz.członek sądu wojskowego a. stąd nazwa od łac. zob. Herakles (6. myśl Katona Starszego wg Cicerona De divinatione. dawn. płodzić.Stajnie Augiasza zob. przez teologa Philippa Melanchtona. augere 'mnoŜyć. August(us) . 24.konfesja augsburska. Augsburskie Wyznanie Wiary .. i nm.. Si augur augurem. Augustyna. Audytor . teŜ Ptak (WróŜby). załoŜony w 1256 we Włoszech przez papieŜa Aleksandra Iv.zob. z łac. umierając. Piwnica. Auerbacha Piwnica . Oktawian August. ze zdarzeń losowych.bitwie w dolinie Roncevaux. do . Augustianie . nie poświęca jej ani jednej myśli. auditor 'słuchacz.łac..zob. 51. . określających podstawowe tezy luteranizmu i róŜnice między luteranizmem a katolicyzmem. choć Roland. 'gdy augur (spotka) augura' (uśmiechają się do siebie porozumiewawczo). w dawnej Polsce uczeń szkoły zakonnej przesłuchujący kolegów z zadanych lekcji. aprobowanych przez Lutra i wręczonych cesarzowi Karolowi V dla zatwierdzenia przez sejm augsburski 25 V 1530. Augurowie . Powstał z połączenia kilku kongregacji pustelników. kościelnego.. później odczytujący wolę bogów z lotu ptaków (auspicje). z wyglądu wnętrzności zwierząt ofiarnych a. zbiór 28 artykułów wiary. na podstawie jego pism. ułoŜonych w języku łac.

ich muzyka towarzyszyła obrzędom kultu Apollina. Katarzyny w Krakowie. 'powiększenie) licytacja'. uliczny piosenkarz i dudarz. Wódz wyprawy.'O mój miły Augustynie.operetka (Wiedeń 1905) Leo Falla. futra. podobna do szałamai a. towarów niestandardowych. po 2.na wpół legendarna lokalna postać wiedeńska. tj. a kiedy rano zaczęto rzucać na niego nowych nieboszczyków. hasło reform wojskowych. wojnie świat. Agamemnon. cylindryczna piszczałka z podwójnym stroikiem.powiększenie stanu liczebnego wojska.lit. rozwiązały władze kośc. odróŜniająca ją od kraju dolnego.gr. port na wsch. herbata itd. Ostatni i od dawna jedyny klasztor augustiański w Polsce. król Myken. powiększenie czegoś. auctio (dosł. Aukcja . Auksztote od auksnas 'wysoki'. dawna nazwa Litwy właściwej. obudził się i ku przeraŜeniu grabarzy zaśpiewał swą nieśmiertelqą balladę na melodię pierwszego jakoby w świecie walczyka.. punkt zborny floty gr. Aulida . . z łac. od 1736 częstokroć wysuwane na sejmach Polski przedrozbiorowej. który w tragicznym roku zarazy 1679. wyruszającej pod Troję. jako jeden z nielicznych. ze sławną świątynią Artemidy. czyli śmudzi (z lit. przy kościele św. skóry. alles ist hin! nm. Auksztota . dawn.przetarg publiczny. aby zapęwnić przedsięwzięciu jej poparcie. lieber Augustin. gdzie składano trupy zmarłych na zarazę. z refrenem: du.w staroŜytnej Grecji najpopularniejszy obok kitary instrument muzyczny. górnej. auleta posługiwał się jednocześnie dwoma aulosami. oboju. pomnoŜenie. wybrzeŜu staroŜytnej Beocji. Aukcja wojska . Aulos . . złoŜyć tu miał w ofierze swoją córkę Ifigenię na ołtarzu Artemidy. Wg mitu gr. jak wełna.Polski (Chojnice) sprowadził ich w 1342 Kazimierz Wielki. zwł. Będąc pod dobrą datą miał on wpaść do dołu. śomojten od Ŝemas 'niski'). Aulis 'obozowisko'. wszystko przepadło!' Der liebe Augustin . Augustyn . wcielenie "wiedeńskości". zachować zdołał nieco humoru.

ros. Pyrrus(owe zwycięstwo). z którego oddano historyczny ślepy strzat armatni. ogromnymi stratami. Ausculum. Rzym. chwały. będący sygnałem do szturmu na Pałac Zimowy. A. a w 1948 został przycumowany w stałym stoisku na Newie. świetlisty owal. półkuli .opera (1811) E.-wsch. Rzym. bogini Jutrzenki. gloria bohaterstwa. r. Aurora .mit. Hoffmanna. Norblina. Wiatr(y). śrdw. Plafon C. koło której król Epiru Pyrrus odniósł w 279 pne. okupione. jej odpowiednik na płd. siedzibę Rządu Tymczasowego w Piotrogrodzie 7 Xi 1917. P. i rozpoczynający Rewolucję Październikową. rz.gloria. Świątynia Diany. Auspicje . świetne zwycięstwo nad armią rzymską. Aureola . Aurora budząca Lunę . od 1923 krąŜownik byt okrętem szkolnym. Callota Wilanów. Aurora Borealis . otok wokół postaci bóstw i świętych. T. Silvestra Mł. . Plafon J. "Aurora" .łac.Aureliusz .Ŝ. krąŜownik rosyjski. wielkości.Marek zob. Eos. Auskulum . 'płn.Aurora Australis. Marek (Aureliusz). obrzeŜe świetlne wokół jakiegoś przedmiotu. Mandorla. Auster . Villa Ludovisi. wg historyków rz. krąg. blask. miejscowość w Apulii (płd.łac.zob. od aureolus 'złoty' z aurum 'złoto'. zorra polarna'. cierpienia itd. Plafon (ok. z łac. Aurora . obwódka blasku. Obraz (1896) E. Awrora.. por.zob. Arkadia... splendor.obraz (1715) L. 1622) Giovanniego Guercino. zob. Aurora .fresk na plafonie (1614) Guida Reniego. Burne-Jonesa. zwycięstwa. pałac Pallavicini-Rospigliosi. przen. pałac. bogactwa. często utoŜsamiany z nimbem. łac. zob. Ptak (WróŜby). urok. Włochy).

3. później Condorceta itd.zob. zwł. zabronionych ksiąŜek. niepowaŜne. dał nią znak marszałkom i wydał rozkaz. czcze. osteria 'jadłodajnia'.miasto na Morawach (dziś Sławków. I. typ. zawieraj małŜeństwa łac. 84. gdy Napoleon opuścił swój namiot. tu. parafraza Owidiusza. Napoleon I. ulubione miejsce pobytu Boileau. karczma. Jego odezwa do Ŝołnierzy po bitwie kończyła się słowami: "Wystarczy wam powiedzieć: "Byłem pod Austerlitz". ceremoniał procesu publicznego inkwizycji przeciw heretykowi (kacerzowi) i ogłoszenie wyroku. szynk. felix Austria. rodzaj. cz. wykonanie wyroku. ty.Austeria .port. Czechosłowacja). Autorament . Bella gerant alii.zob.(wym. zajazd. Auto-Da-Fe . aby wam odpowiedziano: "Oto zuch"" Oto słońce spod Austerlitz! . Sekwany. Moliera. 'akt wiary.. . Austria . r. Macieja Korwina. Anna Austriaczka.zob. Stąd nazwa: "bitwa trzech cesarzy". mało warte. La Fontaine'a. t. 14). moda. 13. Austriackie gadanie . Austriacka warga . białej dłoni. pokrój. nube!. słowa króla węg. otoj) dawne miasteczko dep. przez spalenie na stosie heretyka a. gospoda. Wojna i pokój. 1440-90. w Hiszpanii i Portugalii. Heroidy. Wiedeń.dawn. Auteuil . W dniu bitwy o czwartej rano. Austerlitz . dosł. dowodzone przez Franciszka Ii i Aleksandra I. z wł. Mayerling.dawn. oberŜa. okolicę zalegała gęsta mgła i nie rozpraszała się przez kilka godzin.. Niech inni prowadzą wojny. by zacząć bitwę" (Lew Tołstoj.bez większego znaczenia. szczęśliwa Austrio. w Xv-Xviii w. gdzie Napoleon w wielkiej bitwie 2 Xii 1805 pokonał połączone armie austriacką i rosyjską. Habsburgowie (Habsburska warga). wyrok sądowy'. (cesarz) zdjął rękawiczkę z pięknej. niegodne uwagi. od 1860 dzielnica ParyŜa ze słynnym hipodromem do gonitw przeszkodowych i płotowych w Lasku Bulońskim. "Gdy słońce zupełnie wyłoniło się z mgły.

bez zbytniej niecierpliwości oczekuje chwili. aby przyjść mu z pomocą. mury miejskie z dwiema bramami. zm. arcydzieła fr. Wiersz pisany na Alpach. do pierwszego naleŜały: rajtaria.(wym. nm. powinność'. naiwne. Wiej wietrze! ku Pólnocy.). jedno z waŜniejszych miast Galii. zbud. ziemski raj na Morzu Zachodnim.. rzymskie Augustodunum. (K.romańska trzynawowa bazylika typu burgundzkiego. w środk. Ausonia. jazda wołoska i tatarska. z łac.Frau Ava. petyhorcy). i płd..wyspa. Auzonia . w mit. Jej zbiór poematów zawiera "śycie Jezusa" i dwa krótsze utwory: Antychryst i Sąd Ostateczny. jako pustelnica w okolicach Melku (w Dolnej Austrii).Autorament cudzoziemski i narodowy . zabawiany przez liczne przystojne czarodziejki. Wyspa Błogosławionych. świątyń Apollina. . Brodziński. teatru. otę) miasto nad rzeką Arroux w dawnej prowincji Burgundii (środk. celt. niemiecką. 'wyspa jabłek'. w 1127. do drugiego: husaria. celt. stolica Eduów. Augusta Aeduorum. (1178). Lazare . pne. Minerwy i Janusa. Autun . Była to pierwsza tworząca w jęz.zapoczątkowane przez Władysiawa Iv w 1633 reformy wojskowe doprowadziły do podziału wojska polskiego na dwa autoramenty: cudzoziemski i narodowy. poetka śrdw. arkebuzerzy i piechota zw. pancerni (kozacy. wraz z krótką autobiografią. auctoramentum 'kontrakt Ŝołnierski. Po 1776 autorament cudzoziemski zmienił się w wojsko regularne. Te bezpretensjonalne.) Ava . niewprawne wiersze ukazują ją jako kobietę dobrą. dragonia. znana pisarka niemiecka. Francja). wkrótce po 1120 przez biskupa Etienne de Bage pod silnym wpływem bazyliki w Cluny. w 1870 Garibaldi odniósł tu zwycięstwo nad Prusakami. z auzońskich ogrodów Pójdę przez ostre Alpy i zastępy lodów. zał. od Auzonów. w pobliŜu dawnej stolicy Bibrakte. a narodowy w kawalerię narodową i pułki przedniej straŜy. rzeźby romańskiej. Katedra St. na której król Artur (zob. dawna poetycka nazwa Italii. kiedy jego kraj znajdzie się w potrzebie. ruiny rz. Italii.łac. Słynny relief Sądu Ostatecznego w tympanonie bogato rzeźbionego portalu gł. 93-94. Avalon . w I w. staroitalskiego szczepu zamieszkałego pierw. poboŜną i prostoduszną.

Awesta . Awentyn . które unosiły się z niego w staroŜytności. przen. Facilis descensus Averno (a.Ave Maria . pierwsze zdania oparte są na słowach pozdrowienia archanioła Gabriela (Biblia.azjatycki turecki lud koczowniczy. modlitwa do Matki Boskiej.. Pozdrowienie Anielskie. Hiszpanii z Xi-Xii w. 5. Wergiliusz.zob.średniowieczne miasto-zabytek urbanistyczny w środk. Averni) . w Vi w. który w Vi w. Łuk. Eneida. jezioro w Kampanii Neapolitańskiej (płd. staroŜytna Abyla. Meditation sur le premier Prelude de Bach (1859). Liczne opracowania muzyczne. a od Xvi w. zwiastowanie).-zach. 126. zwierzęce i ludzkie wcielenia boga Wisznu. 2. stworzył państwo (chanat awarski) na terenie późniejszych Austro-Węgier. teksty religijne wyznawców mazdaizmu.łac. Ŝe jest to jedno z zejść do piekła.łac. jego wcielenie (inkarnacja) w kształt doczesny.gł. 'łatwe jest zejście do (jeziora) Avernu (do bram Hadesu . Słowiańska nazwa Obrzy przybrała z czasem znaczenie 'wielkoludów'. polskie obrzymski. zniszczone w 796 przez Karola Wielkiego.łac. pne.. wg Łuk. wypełniające krater wygasłego wulkanu. z nich najpopularniejsze Schuberta opus 52 nr 6 (1825) i Gounoda Ave Maria. filozofii itp.. z sanskr. Trujące opary. z których zachowały się ..Zend-Awesta. Obecny kształt ustalony w Xvi w. Siedem (wzgórz Rzymu). 'Zdrowaś Maria'. miejsce urodzenia św. dalsze na słowach jej krewnej.. Włochy). 1515-82.. Avernus . idei. olbrzymi i olbrzym. 1.. Awarowie . kompletne ucieleśnienie się w kimś jakiejś tradycji. były przyczyną miejscowej legendy. avatara 'zstąpienie'. Teresy. Awatar . w hinduizmie: zstąpienie bóstwa a. 28.. dziś Lago d'Averno. I.ale powrót trudny)'. Avila . granitowa katedra romańsko-gotycka z Xii-Xiv w. Ew.4 km murów obronnych z 8 bramami i 88 granitowymi wieŜami. 42.. obrzymowy. ElŜbiety. zapisane w dialekcie wschodnio-irańskim prawdop.

miasto w Prowansji nad Rodanem (Francja) z warownym zamkiem papieŜy z Xiv w.fr. Awinion . Eblis. zob. zob. Sąd(ny Dzień). fr. NaleŜało wylosować 2 kozły: jeden w ofierze Bogu. synowie Aymona z Dordogne. Azincourt . Azazel . wymienione w związku z obrzędami Dnia Przebłagania. na którego głowę kapłan składał wszystkie przewinienia. Czterej synowie Aymona. Wreszcie jego paladyni skłaniają go do ugody. Rinaldo. Zaratustra. Awiniońska niewola papieŜy . W poemacie Raj utracony (1667) Miltona jest to imię chorąŜego zbuntowanych aniołów. Aymon . emą). Odyn. Azowie .uczelnia arabska przy meczecie al-Azhar.(wym. Lev. zw. w Awinionie pod opieką królów francuskich. Renaud. Renaud de Montauban . i przez Arabów w Vii w. Jan Xxii. musi teŜ oddać swego cudownego ogiera Bajarda. Agincourt. azękur) zob. 2. Babilon). symbolizujące złego ducha zamieszkującego pustynię. Innocenty Vi.(wym.. Mściwy cesarz kaŜe utopić rumaka w rzece z kamieniem młyńskim u szyi. Piotra w Kolonii. ten nazywany był kozłem ofiarnym.. 332 pne. placówka naukowa całego Wschodu muzułmańskiego.1309-77. por. Cesarz prowadzi z nimi długą wojnę.w Biblii..tylko fragmenty po zniszczeniach dokonanych przez Aleksandra Wielkiego ok. Avignon. Les quatre fils Aymon a. Benedykt Xii. drugi dla Azazela. Tyr (Tiu) syn Odyna. imię hebr. uciekają z dworu cesarskiego. drugi. z 972 r. 16. O czynach Renauda we włoskich romansach zob. teŜ Panna (Panny z Awinionu). Alard i Richard. władca bogów i ludzi. al-Azhar . Urban V i Grzegorz Xi.francuska chanson de geste z Xii8Xiii w. Renaud i jego trzej bracia: Guiscard. po dalszych czynach. 4. najwaŜniejsza od Xii-Xiii w. . Thor. mieszkających w niebiańskim Asgardzie (odpowiedniku Olimpu): 1. Zob. bóg piorunów. ginie jako prosty robotnik przy budowie przybytku św. Klemens Vi. 3. na mocy której Renaud udaje się do Ziemi Świętej na wojnę z Saracenami.panteon bogów skandynawskich. pierwszy miał być zabity za grzechy ludu. ale koń uwalnia się od cięŜaru i ucieka. bo Renaud w bijatyce zabił bratanka Karola Wielkiego. takŜe "niewolą babilońską" (zob. bóg wojny. okres przebywania siedmiu papieŜy: Klemens V. wypędzony na pustynię. pierworodny syn Odyna. 8. w Kairze.

indywidualna dusza przedstawiana jako sokół z ludzką głową. Rodzi się w chwili śmierci człowieka. bóg poezji. Hermod. w Iii-I w.w teologii Ŝyd. gr. bóg milczenia. Vidar. . 6. płodności i rolnictwa. Bragi. Ali Baba. i muzułm. Apis. stąd stał się synonimem fałszywego boga. Azrael . anioł śmierci. później miastami. boŜyszcza. szatan. B Ba . fenicki ośrodek kultu Baala jako boga słońca. zob. od hebr. 11. Hannibal. a istota jej związana jest z bykiem. dosi. w Ii w. Belzebub. Thora-Sif. 'Bóg pomógł'. z arab. Baalbek . egip. Libanie. 'Azra'il'. por. kultu Jowisza-Baala.cień. Loki. Nazwa występuje w niezliczonych połączeniach. jak Belfegor. staroŜ. I-Iii w. idola. zachowane ruiny świątyń rz. jeden z czterech najwyŜszych aniołów przy tronie Allaha.Baldur. ośrodek relig. skandynawski Apollo. baalim 'panowie') opiekujących się róŜnymi miejscami.semickie: 'miasto Baala'. w dolinie Bekaa. 7. śoną Odyna była Freja (Frigga).mit. bóg zła i kłótni. Odnir (Odr. który czuwa nad umierającym i oddziela duszę od ciała. teŜ Bel. Zwalczany przez proroków izraelskich jako bóstwo pogańskie. 9. zob. zabójca Baldura. kiedy drugi raz zabrzmi trąba archanielska. Vali. Baba Ali . 'Azra'el'. w 1. Wanowie.nazwa a. na akropolu. Heliopolis 'miasto boga słońca'. umrze ostatni. epitet wielu bóstw semickich (równieŜ w formie Bel. nazywane wg tł. Ka. Skrzydła Azraela .zob. Lokiego-Siguna. takŜe bóg przyrody. Bragiego-Iduna. mn. syn i poseł Odyna. któremu słuŜy jako poseł. Baal . zob. 8. pne. najmłodszy syn Odyna. 10. ślepy Hdur. 5. tchnienie zbliŜającej się śmierci. miasto w środk. Wenus-Asztarte i Merkurego. Othr). Baldura-Nanna.

. osnuty na rosyjskiej baśni lud. aluzja do znanej w Polsce od Xv w. powinowactwie. tam babę pośle . który dawano do całowania frycom. Herod-baba . przedsiębiorcza. z tur.zob. Babel . wystrugany w kształt głowy ludzkiej. Babiniec. flisakom pierwszy raz pomagającym w spławie. koniom lŜej . trzymające kubek w złoŜonych rękach. słuŜący jako słup cumowniczy. Reduta (Masz. Ladowa. Bab El-Mandeb . Moja babka i twoja babka to były.przysł. Pocałujesz ty babę! . wiedźma mściwa i swarliwa. silna. wiele znajdowano na grobach na obszarze stepów środkowoazjatyckich i nadczarnomorskich. grubo wyciosane w kamieniu wyobraŜają stojące postacie kobiet. Babbitt . Gdzie diabeł nie moŜe. mulier vincit. uprawia kult powodzenia materialnego i sam przedstawia doskonały wzór "amerykańskiego człowieka interesu". . balbal 'ojciec'. babo . babit) typ mieszczucha amerykańskiego.figura kamienna o znaczeniu kultowym.czarownica.). Firleje. "Była babula".wyraŜenie flisackie: babą nazywano kloc drewniany.zob. WieŜa (Babel).zob. Baba Jędza . stanowcza.przysł.o urojonym pokrewieństwie a.(wym.łac..kobieta energiczna. od nazwiska George F. Babi. opowiastki o wiedźmie. o duszy prozaicznej. bohatera powieści Babbitt (1922) Sinclaira Lewisa. Baba Jaga a. Babbitta. dwie babki . tj. Baba . który ulega bezmyślnie i ochoczo przyjętym ogólnie normom. rzadziej męŜczyzn. Baba z woza. guod non potest diabolus. która rozbiła przykładne małŜeństwo. których b.Baba . Baba Jaga . Brama (Łez). Kołysała baba dziada od poranka do obiada .impresjonistyczny poemat symfoniczny (1904) Anatola K. choć diabeł go skłócić nie potrafił. człowieka bez wyobraźni.

Nie wiadomo. 536 roku śydom na powrót do kraju. pne. Awinion. jedno płakać smutnie. o kraino święta."I widziałem niewiastę siedzącą na bestii szkarłatnej. po zdobyciu Jerozolimy w 597 i po jej zburzeniu w 586 przez Nebokadnezara Ii (zob. przeŜywało szczyt swego rozkwitu. 8. czy nazwa łączy się z jakimś rzekomym bóstwem słowiańskim baba 'jędza. strój barwny. Kochanowski. Strój babiloński . mającej 7 głów i 10 rogów. Król perski Cyrus Starszy. na granicy czechosłowackiej. 9-12. 2-3. uŜywają ich jako latawców-spadochronów dla przenoszenia się na inne miejsce w czasie ciepłych. utkany z róŜnokolorowej przędzy. hebr.zapomnę. Chaldejczycy byli najsłynniejszymi astrologami. jedno z największych i najwspanialszych miast staroŜytności. odbudowane przez Nebokadnezara Ii. który udaje się na Babią Górę po złoto strzeŜone przez wiedźmę Sywilię. pełnej imion bluźnierczych. przepomnię . Liczby babilońskie . w 605-562 pne. "złotej polskiej" jesieni."Nec Bahylonios temptaris numeros". Babia Góra . stolica Babilonii. kiedy cię przepomnię.. A na piękne syjońskie wspominając grody. Pieśni. Vii w. słonecznych dni wczesnej. 1-4. nad Eufratem.długie białe nitki wysnuwane przez drobne pająki. zob. z dwoma wierzchołkami: Diablakiem i Małą Babią (1725 i 1515 m) rozdzielonymi przełęczą Brona. zburzone przez króla asyryjskiego Sanheriba w pocz.) Jeślibych cię zapomniał.zapomni. miasto w Mezopotamii. Niech moja swej nauki ręka zapamięta. Kiedy cię na Początku wesela nie wspomnię. czarownica'. Siedzac po niskich brzegach babilońskiej wody. od Xvii w. Powieszawszy po wierzbach niepotrzebne lutnie? (. Szkarłatna wszetecznica .szczyt w Beskidzie śywieckim. Nabuchodonozor). Babilon . Co nam inszego czynić.Babi. Babie lato . Motyw spopularyzowany przez Henryka Sienkiewicza w opowieści "Jak się p. znane juŜ w Iii tysiącleciu pne. jednak większość z tego zezwolenia nie skorzystała. Horacy. 'nie ufaj liczbom babilońskim': astrologicznym obliczeniom i horoskopom wróŜbitów. Psalm 136. matkę Antychrysta. ale jest powszechna na Słowiańszczyźnie. zapamięta . Pliniusz. i zdobywa je podstępem. kiedy wywieziono z Palestyny politycznie aktywne warstwy ludności.) Por. podbiwszy Babilonię. A . tj.. (J. akadyjskie Babili 'brama boga'. bajek i podań. pne."babylonica vestis". Folklor babiogórski wytworzył wiele pieśni. najwyŜsze wzniesienie Beskidów Zach. Babel. jedno z nich opowiada o zuchu. 74..staroŜ. zezwolił ok. zwanej równieŜ niekiedy babim latem. Jerozolima. pstry. Lubomirski nawrócił i kościół w Tarnowie zbudował". Niewola babilońska . Niechaj mi język uschnie.pobyt śydów na wygnaniu w Babilonii w Vi w. dalsze jego dzieje to historia stopniowego upadku. 1..

z miejscem ogrodzonym (koszarem) dla owiec i brogami na siano. przedsionek kościelny. (W. koliba. 9. byli w Niemczech środkowych organistami. Turyngia i Frankonia). 6. 17. gospodarz w szałasie. W Xvii i Xviii w. z szopami (strongami). Babilon był symbolem miasta zła i despotyzmu władzy. 14. Siedem (cudów świata). instrumentalistami. Semiramida. Jan miał tu na myśli Rzym. zwł. piętnowanego przez kościół. jeden z największych twórców muz. utoŜsamiali Rzym z "merchą babilońską" (ladacznicą. Londynie. Biblia. kruchta. nierządnicą). pełny obrzydliwości i plugawej rozpusty swojej.niewiasta przyobleczona była w purpurę i karmazyn (. czart go toczy. kantorami.. Tomasza w Lipsku. matka rozpusty. 8 itd. Babin .Ŝart. z zawodu młynarz. Współcześnie nazywają Babilonem wielkie miasto pełne bogactw. KrzyŜowcy nazywali tak Kair róŜnowiercy. Pierwszym muzykiem-amatorem w rodzinie był Veit Bach. Ap. rozwiązłości. purytanie. Spi świat Pijany. por. kantor kościoła św. hist. owczarz..rodzina muzyków niemieckich (płd. kierownikami kapel dworskich i miejskich. od 1723 "nadwomy kompozytor króla polskiego i elektora saskiego" Augusta Iii. zbiorowisko kobiet. w której siadywały baby Ŝebrzące. . 1550-1619. Babilon wielki. przeciwstawianego Jeruzalem.szałas. dawn. i organistów-wirtuozów. Św. Babiniec . słuŜąca bacy i juhasom za schronienie od wiosny do jesieni.starszy pasterz owiec.zob. o ParyŜu. Ŝe nazwisko to stało się symbolem zawodu muzyka. 51.zob. Ap." Biblia. przy pomocy młodszych pasterzy (juhasów) wypasający na górskich halach stado (kierdel) owiec.) Wiszące ogrody Babilonu . dla słuŜby Ŝeńskiej. Rzeczpospolita (Babińska). która odegrała tak wielką rolę w muzyce nm.1685-1750. Nalewa babilońska swacha. Potocki. Śpi świat pijany winem. Baca . Bach . ok. Jeremiasz. w pobliŜu wodopoju. Bacówka . Izajasz 21.) trzymała puchar złoty w swej ręce. 1-2.. a na czole swoim napisane imię: Tajemnica. ale takŜe i dziady. Nowym Jorku. pokus. zazw. zamruŜywszy oczy.. 3-5. Johann Sebastian Bach . a papieŜa z antychrystem. część mieszkania dla kobiet a. W śrdw. najwybitniejszy z rodu..

oznaczane skrótem BG. hamburski Bach .Wilhelm Friedemann Bach. Berliński a.staropolska nazwa niewielkich.dziś w Ukr. kompozytor i pianista. uŜywanych jako temat przez wielu kompozytorów.7.zał. Bachmistrz .niemieckie towarzystwo.Drezdeński a. Bacha i wydaje Rocznik Bachowski. Bacha.Johann Christian Bach. 1714-88. po poŜarze odrestaurowany dla Katarzyny Ii. B-a-c-h . sonet krymski Mickiewicza. zob. np. 1735-82. z tatarskiego. S.górmistrz. Bach-Gesellschatt . magisier montium. podlegającego Ŝupnikowi. rozbudowana przez chana tatarskiego Mengli Gireja. Mediolański a. Bacha w nie dokończonej ostatniej fudze z Kunst der Fuge. londyński Bach .litery składające się na nazwisko Johanna Sebastiana. Ferene Liszt w Fantazji i fudze na temat Bach. hallski Bach . 1454-1783. 1732-95. Bachmaty . Bakczysaraj w nocy . SSR. Neue Bach Gesellschaft . Bakczysaraj . kompozytor. Bckenburski Bach . Bachczysaraj . odpowiadające nazwom czterech dźwięków. 1900 sprawuje opiekę nad nowymi wydaniami dzieł J.6. . łac. przez J. sonet krymski Mickiewicza. najmłodszy syn Johanna Sebastiana. Pałac chanów z 1519. Bach-Jahrbuch. z nm.Johann Christoph Friedrich Bach. kompozytor i organista. Robert Schumann w 6 Fugen uber Bach. S. stolica chanatu krymskiego ok. staropolska nazwa przełoŜonego górników w kopalniach soli. syn Johanna Sebastiana. Bergmeister. 1710-84. silnych.Carl Philipp Emmanuel Bach. najstarszy syn Johanna Sebastiana. S. krępych koni tatarskich. w 46 tomach. obecnie muzeum. syn Johanna Sebastiana. Fontanna. które w latach 1850-1900 opublikowało kompletne wydanie dzieł J. Max Reger w Fantazji i fudze na temat Bach. kompozytor i instrumentalista.

(wym. Madryt. przen. Muz. Mały Bachus Guida Reniego. Bachanalie (1518-19) Tycjana. Masseneta. Kopenhaga.łac. Prado. z której wydostał się przebrany za robotnika o tym nazwisku. 1497. Londyn. Lugano.Ŝartobliwy autoprzydomek K. Wychowanie Bachusa (przed 1609) Poussina. Madryt. Triumf Bachusa J. Bachus i pijacy (ok. staroŜ. Napoleona Iii. Metrop. Bruksela. Mus.baczmogi. Bachus i Ariadna (1523) Tycjana. Dionizos. Bargello. misteria ku czci Dionizosa (Bachusa). Florencja. Gall.Bachus . modne w Polsce dla kobiet i męŜczyzn w Xvii w. Nat. Dionizos. tragedia Eurypidesa. Bachantka z panterą (1855-60) Corota. .zob. Florencja.balet (1931) Alberta Roussela i Abla Hermanta. pijatyka. Badinguet . Bacówka . I. Akademia i (1613-15) Leningrad. Farnese. Baca. baczmagi.nimfy. hulaszcze zabawy. Menady. Triumf Bachusa A. późniejszego cesarza fr. Wiedeń. Pal. Thorvaldsen. zob. później towarzyszki jego wędrówek i zabaw. odnoszące się do jego ucieczki z twierdzy Ham w 1846. Prado. Mendes. Prado. Bachanalie . orgie. Madryt. ParyŜ. Obrazy: Die Herrschaft des Bacchus Altdorfera. Thorvaldsena.opera (1909) J. Bachus i Ariadna (1632-36) Poussina. Jordaensa. Baczmegi . Gałczyńskiego. Bachanalie (1611-12) Rubensa. Bacchus . badęgę) przezwisko księcia Ludwika Napoleona. bacchanalia. 1946-47. Rzym. Muz. które z Wielkiej Grecji przeniosły się do Rzymu. Bachantki . buty tureckie z cholewkami ściętymi ku tyłowi. Bacchus et Ariane . Bachus rzeźby: Michał Anio1. Sansovino. ErmitaŜ. Luwr. zob. N. Jork. libretto: C. F.sztuka (1951) Jeana Cocteau. Nar. wychowawczynie Dionizosa (Bachusa). Carracciego. baszmagi. Muz. Bachus demokracji . Bacchus . 1628) Velazqueza.zob.

. Baffina. "której twarz jaśniała niczym słońce lub wielka perła". Nazwa od pałacyku księcia d'Artois w Lasku Bulońskim w ParyŜu..). szkół prawa. z fr. drugiego kalifa Abbasydów. piękna brunetka. drugim przerobionym wydaniem PodróŜy po Renie z Moguncji do Kolonii. Bagdad Sindbada śeglarza. gdy zamieniła zaczarowaną lampę na zwykłą. będeker) pop. Kleina.w Opowieści o Ala ad-Dinie i zaczarowanej lampie (zob. Ziemia Baffina . stosującej system gwiazdek do oznaczania miejsc szczególnie wartych zwiedzania. Bagatela . ośrodek przekładów staroŜ. por. istniejącej. zginął w wyprawie przeciw Portugalczykom przy oblęŜeniu Kiszmu w cieśninie Ormuz.Badr Al-Budur . Karl Baedeker. Baffin William . po raz wtóry.Almanzora. drobiazg.pałacyk a. A. Baedeker . wg jednolitego planu przez kalifa al-Mansura (wg kronik chrześcijańskich . poł. miniatura fortepianowa (Beethoven).-Zach. a potem do Hamburga. Tysiąc i jedna noc) córka sułtana chińskiego.). ksiąŜek-przewodników dla turystów. od podstaw. między obecnymi ulicami Bagatelą i Klonową.część M. do wybuchu 2. Bagatela .1584-1622. jako kawiarnia. z lat 1771-81. w Warszawie nazwa posiadłości Bacciarellego z końca Xviii w. Ŝona Aladyna (zob. J. zob. w 1836.(wym. Było to miasto bibliotek. Jej lekkomyślność dwukrotnie omal nie spowodowała jego śmierci. błahostka. ruchliwe. Przewodnika dla pośpiesznie podróŜujących prof. gr. z czasem wydawnictwo przeniosło się do Lipska. Viii w. bagatelle. Serię rozpoczął księgarz z Koblencji. W 1612-16 brał udział w poszukiwaniach Przejścia Płn. Arktycznego między Grenlandią i Ziemią Baffiina. Morze Baffina . a przy tym poboŜne i pełne poezji. w 1616 zaciągnął się na słuŜbę Kompanii Wschodnio-Indyjskiej. Bagdad . Ŝeglarz i odkrywca ang. na arabski.drobnostka. pawilon w ogrodzie. Pauzaniasz. nazwa serii obszernych nm. za Haruna ar-Raszida i Ma'muna. wojny świat. modna na przełomie Xviii i Xix w. lit.największa wyspa Archipelagu Arktycznego połoŜona między Basenem Foxe'a i M. zwł. które ukazują miasto handlowe.miasto zał. gdy udzieliła gościny czarnoksięŜnikowi przebranemu za świątobliwą Fatimę. w 2. przeŜyło okres wspaniałego rozkwitu i dobrobytu w Ix i X w. odŜywający w Baśniach z tysiąca i jednej nocy.. raz. z Atlantyku do Pacyfiku.

Nikopol. Od 1055.przest. Bajazyt zginął uduszony w 1635. z fr. mieszczańskiego. a wg innej Bajard jeszcze Ŝyje. w której zabił czterech siepaczy. Le Marais. który kazał go zgładzić. 'Błyskawica'. 1354-1403. a rŜenie jego usłyszeć moŜna w Lesie Ardeńskim w noc świętojańską. byle co. ilu synów Aymona chciało go naraz dosiąść.syn sułtana tur.punkt przecięcia komunikacji lądowej i morskiej środk.).tragedia (1672) Racine'a. por. od 1921 stolica Iraku. Bajazet . zalety jego wzbudziły zawiść jego brata. Bajadera . chwiejnego centrum (por. synowi Aymona (zob. . Orlanda Szalonego Ariosta i Orlando innamorato Boiarda. Rumak umiał się wydłuŜać i skracać w zaleŜności od tego.'Gniadosz'. pop. nazwa umiarkowanego. "Bagno" . sułtana Murada Iv (Amurata u Racine'a). Bajazyt (2) . iron. Słynna aria księcia z I aktu: "O Bajadero!" Bajard(o) . Wg legendy ślad jego kopyta dotąd widać na skale w lesie w Soignes i w pobliŜu Dinant. po zajadłej obronie. Kantata (1859) kompozytora fr. Bajadera . wychowany w seraju.europejska nazwa hinduskiej tancerki kultowej.Bajazyt I zwany Jyłdyrym. Ŝart.fr. Odetcie Darimonde. magiczny rumak ofiarowany przez Karola Wielkiego Renaudowi a. sułtan turecki od 1389. nic waŜnego. ale został pobity i wzięty do niewoli w 1402 przez Timura. bohaterowi Czterech synów Aymona. Rinaldowi. miasto zaczyna chylić się ku upadkowi. 1789. Ahmeda I. oblegał Konstantynopol. tur. Wschodu. Bayard Pierre. Bajbardzo . zakochuje się od pierwszego wejrzenia w primadonnie paryskiego teatru Chatelet. który wg legendy miał go aŜ do jego śmierci wozić ze sobą w Ŝelaznej klatce (był to zapewne palankin). Góra) w Konwencie Narodowym w czasach Rewolucji Fr. zob. KsiąŜę Lahory. dokonał rozległych podbojów prowincji cesarstwa wschodniego. kiedy zajęli je Turcy seldŜuccy. Ernesta Guiraud. bailadeira 'tancerka'. Bajazyt (1) .operetka (1921) Imre Kalmana. Timur. bayadore od port. RadŜami.

. R. Litwo! piały mi wdzięczniej twe szumiące lasy NiŜ słowiki Bajdaru.). G. E. Zbieraczami bajek folkloru polskiego byli m.opowiadanie fikcyjne (a.). symbolizują typowe cechy charakterów i postaw ludzkich. Krak. Mam tego za bajbardzo jako się on zowie. R. Bajdak . Pielgrzym. brzegu Półwyspu Krymskiego. sonet krymski. por. 8-15. oparta w znacznej mierze na autorach staroŜ. Kryłow (Xviii w. 5-6.). fantastyczna. Bajka Bajka ajtiologiczna . duŜa płaskodenna. rośliny itd. Mickiewicz. Salhir . zob. Podanie) o początkach określonych zjawisk w przyrodzie a. Bajka alegoryczno-moralizująca o zwierzętach . wybitnymi bajkopisarzami byli: Ignacy Krasicki. Benedykt Hertz i Julian Ejsmond. wypływająca z podnóŜa Czatyrdahu).w której zwierzęta. (Napis na staropolskich pucharach). Wójcicki. oprocz Biernata z Lublina. Bajdary . pne. W lit. 1500 pne. J. Salhiry dziewice. 9. dawniej.: K. bajka epoki nowoŜytnej takich autorów jak: La Fontaine (Xvii w. 14. Bajdary . O.rzeka na Krymie.Mieć kogo za bajbardzo . Bajka dla dzieci .. bezpokładowa. Lessing (Xviii w. pobudzić wyobraźnię. największy statek Dniepru i Prypeci słuŜący do przewozu towarów. Zmorski. Który duszkiem nie wypił przyjacielskie zdrowie. J.romantyczna dolina na płd. W. w Biblii: bajka Joatama o drzewach szukających sobie króla. Lompa. Adam Mickiewicz. za byle kogo. twardo umoralniająca.za nic.dawn. uŜywany teŜ przez Kozaków do awanturniczych wypraw na M.10. pne. Sędziów. polskiej. do końca Xix w.) w Vi w.. Berwiński. A. Grek Ezop (zob. zawierające jakiś szczegół rzeczywisty. dere 'dolina'. (A. Warsz.in. uprzyzwoicona bajka ludowa a. Kolberg i J.. z ukr. Jan Lemański. Aleksander Fredro. Rzymianin Fedrus (I w. Ks. sonet krymski Mickiewicza. Romulus. Gliński. u Hezjoda (o jastrzębiu i słowiku w Pracach i dniach) w Viii w. Pojawia się w papirusach egipskich ok.przykrojona na uŜytek dziecka. pne. Lech. jednomasztowa łódź Ŝaglowo-wiosłowa o nieco zwęŜonym przodzie. Czarnym..). KrzyŜanowski. w świecie ludzkim. dziś pragnąca zabawić a. bei 'piękny'. Stanisław Trembecki. z tatar.

Kot. Bajka o pszczołach. 1961) pod imieniem syna autora.nm. zakazane komnaty. Grimmów. or Private Vices. zob. The Fable of Bees. bajki z Tysiąca i jednej nocy. Ŝyjąca w przekazie ustnym. Bajek jest dziesięć: Czarodziejki. Z czasem uznano ją za antycypację leseferyzmu. bajki z dawnych czasów'. takŜe Histoires ou Contes du remps passe 'Opowieści a.. Sinobrody. a społeczeństwo jako rój pszczół.zob. orkiestrowa suita koncertowa (na 4 ręce 1908. satyra wierszem z komentarzem prozą (1705-29) Bernarda de Mandeville (zob. 1786-1859.fr. i śrdw. Cendrillon. załoŜeniom. Bajki braci Grimm . Tom(asz). Rozmowy Pięknotki z Potworem. fr. Czerwony. Osioł. zw. fr. Riquet Kosmyk. Tomcio Paluch. szaty rytualne. 5 utworów dziecięcych. prosperujący na zasadzie wzajemnej drapieŜności. Kinder . fr. zob. pol. 1697 (wyd. Śpiący. zob. zamierzony przez autorów jako pomnik twórczości ludu nm. La Belle au bois dormant. średniowiecza nm. zbiór przeszło dwustu bajek (1812-22. Bajka o kamiennym kwiatku . metamorfozy. Le Petit Poucet. Ŝe zajmowanie się bajkami dla dzieci nie przystoi pisarzowi serio i członkowi Akademii.. Ge Chat Botte. Brzydulka. La Barbe Bleue.opera (1950) Sergiusza Prokofiewa. jak opowieści mitologii grecko-rzymskiej. "właściwa" bajka ludowa.uwertura fantastyczna (Wilno 1848) Moniuszki. zob. Contes de ma mere l'Oye.Bajka fantastyczna (magiczna) . Cesarzowa pagód. Bajka .baśń.). próby boŜe. zob. z własnych wspomnień dzieciństwa. Śmieszne Ŝyczenia. i Wilhelma. Czerwony kapturek. klechda. 'Bajki mojej mamy Gęsi'. Współcześni odczytali ją jako cyniczną pochwałę egoizmu. przeznaczona dla słuchacza zbiorowego. staroŜ. utrwalona w pamięci pokoleń i zarazem ulegająca ciągłym odmianom. fr. o Kopciuszku itp. przedstawiająca zło jako istotną cechę natury ludzkiej.. fr. Zaczarowany ogród. Kopciuszek.und Hausmrclien 'Bajki dla dzieci i domu'. np. zob.. Czerpali oni z Ŝywego folkloru. gdyŜ uwaŜano wówczas. Tematy tych bajek Ŝyły od dawna w tradycji ludowej wielu krajów Europy i Azji. a wreszcie.ang. Car.. Śpiąca królewna. Peau d'Ane. Tomcio Paluch. Ma Mere l'Oye. fr. Le Petit Chaperon Rouge.fr. Moja matka Gęś . wyd. takŜe ze . fr. później zorkiestrowana) Maurice'a Ravela wg Perraulta: Pawana Śpiącej Królewny. 'Opowieść zimowa'. podtytuł Conte d'hiver fr. nieco wbrew pierw. albo Przywary osobiste korcyścią ogółu . Bajka ludowa .tradycyjna. 1785-1863. Les Fees. Bajka o carze Sałtanie . sny magiczne. Ośla skóra. Bajki Babci Gąski . Public Benefits. bajki zebrane przez Charlesa Perrault. z pozostałości bogatej twórczości lud. fr. Riquet a la Houppe. nie pozbawione elementów magicznej wiedzy hermetycznej. Les Souhaits ridicules. zob. fr. w trzech tomach) braci Jacoba Ludwiga Karla. Kot w butach. fr.

. Francji) z 1808.in. Spośród najsłynniejszych. Rotkppchen. Tom(asz). na które rząd Księstwa musiał zaciągnąć poŜyczki. Do najsłynniejszych. Prosty. Schneewittchen. Car (Bajka). zob. Heinsel und Gretel. naleŜą m. jasny. Kalosze szczęścia. pilotowany przez Jurija Gagarina. Marchen von einem derauszog um das Frchten zu lernen. pesymistyczne.miejscowość w Kazachstanie (ZSRR). por. Baśń o carze Sałtanie .. prócz wspomnianych. oczyszczonej z upiększeń literackich. zob.źródeł lit. Moscherosch. ukazujących się sukcesywnie między 1835-72. Syrenka.. Słowik). Śpiący. por. Blaubart. Muzykanci miasta Bremy.in. "Bajońskie sumy" okazały się nieściągalne. Baśnie Andersena . większość z nich oparta jest na własnych pomysłach pisarza.osmańsko-turecka nazwa dwu wielkich świąt muzułm. Rumpelstilzchen. Bajkonur . co chciał zaznać strachu. . Krasnolodki. Autor daje Ŝycie i mowę roślinom. kosmodrom radziecki. miasto w płd. zob. zwierzętom i przedmiotom w sposób właściwy bajce.: Mały Klaus i duŜy Klaus. rzadziej ze źródeł literackich. Sinobrody. przepojony poezją styl udostępnia równieŜ dzieciom bajki liryczne. Przyniosły one autorowi sukces światowy i niezliczonych wielbicieli wśród dzieci i dorosłych. legend i sag skandynawskich. ludowej. Śpiąca królewna. KsięŜniczka na ziarnku grochu. Bajka o takim. Aschenputtel.. w zamian za 21 mln fr. zob. wątki innych zaczerpnął autor z lit. Brzydkie kaczątko. Perrault. Królowa śniegu. zob. Tomcio Paluch. Dornrschen. Bajram . Dumling. zawrotne sumy pieniędzy. Dziewczynka z zapałkami. zob. Strach. Bajońskie sumy . wymienić trzeba: Królewna ŚnieŜka. Genialną innowacją braci było zachowanie charakteru i stylu narracji ludowej. zob. Luter. i o sprawach społecznych i moralnych (Nowe szaty cesarza. odtąd określa się tak fantastyczne. Kopciuszek. Bajki braci Grimm przełoŜono na niemal wszystkie języki. Muzyka. jak Cień.-zach. Dzielny ołowiany Ŝołnierz. niekiedy pełne okrucieństwa lub mówiące o Ŝyciu poety. Jaś i Małgosia. Neapol (Sumy neapolitańskie).43 mln franków wierzytelności pruskich. z którego m. zob.zbiór bajek pisarza duńskiego Hansa Christiana Andersena. Czerwony. Die Wichtelmnner. Bajki tłumaczono na wiele języków. Ogier Duńczyk). Dziewica Lodów... melancholijne. Czerwony Kapturek. Holger Danske (zob. jak Hans Sachs. wystartował 12 Vi 1961 pierwszy w historii Ziemi statek kosmiczny z załogą ludzką. płatnych w ciągu czterech lat. odstąpione przez Napoleona I Księstwu Warszawskiemu na mocy układu w Bajonnie (Bayonne. "Wostok I". zob. ironiczne. Cape Canaveral. z których liczne opowiedział juŜ Ch.zob. Jung-Stilling i in. Świniopas. Die Bremer Stadtmusikanten. zob. zob.

Baka. na lewe ucho. flisackie: na lewą burtę (z dolnonm. lekc. zawadiacko. kończące miesięczny okres postu ramadan.DuŜy Bajram . Bekwark.czterodniowe święto ofiary. o czapce: krzywo na głowie. łac. Niemcy i Kozacy.zob. Bakbuk .zob. belfer. Ŝart. backbord). na prawe. ze śrdw. jak przewaŜnie szlachta. Wyrocznia (Boskiej Flaszy).zbójnik wschodniokarpacki. otrzymywany po dwu co najmniej latach studiów na wydziale artium (filozoficznym). baky 'oczy'? Bakałarz . pamiętał z lat dziecinnych egzekucję Bajuraka w Stanisławowie: zbójnik. Bakier . nauczyciel. jak nosili flisacy.schlebiać. Poeta Franciszek Karpiński. chłopi. ur. nadskakiwać komu. Bakczysaraj . Bajurak . na ukos. baccalaureus 'starszy student..zob. Bakchos . Dionizos. dawn.najniŜszy stopień akademicki na uniwersytecie śrdw. bakałarz'. idąc na miejsce stracenia.. śydzi. a.zob.obchodzony w 70 dni po DuŜym.w wyraŜeniu na bakier pierw. Bachczysaraj. trwające 3 dni. pot. . święto cukrowe. Świecić komu bakę . zuchwale. moŜe od ukr. Mały Bajram . pedagog. nauczyciel szkoły elementamej. Bakfark . wygrywał na fujarce smutne góralskie melodie. 1741.

zdołał zyskać zaufanie Indian. Balaam .imię potęŜnego i dzielnego olbrzyma w wielu śrdw. ojciec Sir Fierabrasa. konkwistador hiszpański. Warszawa 1865). Osioł (Oślica Balaama).). bchszisz 'podarek'. którego odesłał jako więźnia do Hiszpanii. Xx w. Bal. Libretto napisane przez Scribe'a. a króla zastąpił gubernator Bostonu. pol. Piave i A. w 4 lata potem. ukrył się na statku wiozącym Martina Enciso do Darienu (Panama). jałmuŜna.zob. w 1510. Bal maskowy . śpiewana i tańczona pantomima na głos i instrumenty (Mantua 1608) Claudia Monteverdi. Musette. M. Un ballo in maschera. Ballo delle ingrate. Afryce i płd. przeniesiono je więc do Bostonu okresu kolonialnego. Bakszysz . paladyn na dworze Karola Wielkiego. być z kim na bakier . który nazwał Południowym. Balan(t) . z pers. oskarŜony . Cenzura papieska z powodów politycznych zaŜądała zmiany miejsca i czasu wydarzeń.-zach. słowa Ottavia Rinuccini. oparte było na autentycznych wydarzeniach: miłości szwedzkiego króla Gustawa Iii do Ŝony przyjaciela i spisku magnatów zakończonym zasztyletowaniem króla na balu maskowym 29 Iii 1792.zob. Bal w Savoyu . 1475-1517. napiwek. a po wylądowaniu objął dowództwo. ok. uciekając przed wierzycielami.wł. w płn. Spokojnego. zwł. Balboa odznaczał się mniejszą chciwością i okrucieństwem niŜ inni konkwistadorzy. pierwotnie dla Aubera.podarek pienięŜny. Azji.Vasco Nunez.: Ja kochać umiem tak jak Tangolita. We wrześniu 1513 stanął jako pierwszy Europejczyk na wschodnim wybrzeŜu O. którzy towarzyszyli mu w marszu w poprzek przesmyku. opera Verdiego. libretto: F. Bal musette .wł. Somma wg Eugene Scribe'a (Rzym 1859. wyst.operetka (Berlin 1932. Balik gospodarski . hrabia Warwick. romansach rycerskich. usunąwszy nieudolnego Encisa.brat Balina (zob. popularny przebój w Europie lat 30. libretto: Alfred Grnwald i Fritz Lhner-Beda. Warszawa 1933) Paula Abrahama.w niezgodzie.opera-wodewil (1780) Macieja Kamieńskiego. w cyklu arturiańskim . de Balboa . Bal niewdzięczników .śyć.

Saba (Królowa Saby).. Ballada o więzieniu w Reading . studium skazanego na śmierć. o charakterze dramatycznym. Balder. Frigga. historycznej a. utworzył księstwo Edessy. oparte na własnych przeŜyciach autora. Jego matka. lud. W innej legendzie Hodur rywalizuje z Baldurem o piękną Nannę. Ballada o chłopcu . zdobywa miecz Miming a.o zdradę. ukochany przez bogów i ludzi. gdzie panował od 1098. Balkis . ale zagroŜony śmiercią. bóg słońca letniego i światła. ballade. La ballade des . przeoczyła jednak jemiołę. Nagrobek w formie ballady. Pchła. tł. brat Godfryda de Bouillon. W Morte Darthur (zob. co spowodowało jego śmierć. (numer.a. Sir Balin . uczestnik I krucjaty. Misteleinn ('jemioła'). Artur) Mallory'ego bracia przypadkowo spotykają się w walce i zabijają się nawzajem. Ballada . dowódca 1200 jeŜdźców w sprzymierzonej armii chrześcijańskiej. Ŝe go nie skaleczą. a. został stracony. a po śmierci Godfryda został pierwszym koronowanym królem jerozolimskim w 1100. pod jakim Wilde przebywał w więzieniu w Reading). utwór fortepianowy w nastroju ballady poetyckiej.poemat (1898. Ballada o pchle . mit. fantastycznej. skandynawski Apollo. art. Baldur .zob. 1923) Oscara Wilde'a.Baldr. Zgon jego wstrząsnął Azami (zob.liryczno-epicki utwór poetycki.kantata (1942-43) Sergiusza Prokofiewa. legendamej.. Ballada wisielców . syn Odyna. aby cisnął w Baldura gałęzią jemioły. o niezwykłej tematyce. pol. dramatyczna pieśń solowa (z akompaniamentem fortepianu). fr. opublikowane pod pseudonimem C. któremu nikt się nie oprze.1058-1118. ksiąŜę lotaryński.imię jednego z rycerzy Okrągłego Stołu w legendzie arturiańskiej. jedna z najbardziej rozsławionych na świecie ballad ang.3. skand. brat Sir Balana. i zabija nim Baldura. Na ich prośbę Merlin chowa ich w jednym grobie. poznawszy się dopiero w chwili śmierci. W Jerozolimie wyzwolonej (1580) Tassa Baldwin występuje jako ambitny diuk Bolonii.zob. Loki skłonił ślepego boga Hodura (Hodera). Baldwin I . związała wszystkie rzeczy ślubem.) i stał się zapowiedzią zmierzchu bogów. z fr.3.

Ballhausplatz . napisany w ulubionej przez poetę.pendus. Ballady Francois Villona . pałac przy tym placu zbudowany w 1716-21 dla kancelarii dworu. w poezji formie starofrancuskiej ballady (róŜniącej się zasadniczo od niemieckiej czy polskiej ballady romantycznej). od 1923 . Najsłynniejsza z ballad Villona nie zawartych w Wielkim Testamencie. 22. 37. tł. ludzi systematycznych. zaczynającego się z reguły od słowa "KsiąŜę" (zabytek turniejów śpiewaczych). envoi). tj. złoŜonej z trzech strof 8. 3. plac w Wiedniu. Msz. a lud wszystek umiera z zimna. dramat (1917) Gerharta Hauptmanna. późn. tł.: czy nie ma pomocy dla ludu mojego? Por. stosowane w lecznictwie i kosmetyce. 8. Epitaphe Villon. (fr. ze stolicą w Lagado. gdzie w kaŜdym mieście działa akademia wynalazców.a. i błaga o miłosierdzie dla swych braci i siebie: "Lecz proście dla nas wszystkich odpuszczenia!". ostro gorzkie roztwory (w olejkach eterycznych) Ŝywic (sub)tropikalnych drzew balsamowych. wskutek czego "w krótkim czasie wsie opustoszały. nowe narzędzia do wszystkich rzemiosł i manufaktur". poeta w oczekiwaniu kary widzi się juŜ z towarzyszami na szubienicy. baląr) paryska rodzina księgarzy i wydawców druków muzycznych.austriacki urząd kanclerski. Boy-śeleński. a panującej w Xv w. w 1814-15 obradował tam kongres wiedeński. Balsam ..aromatyczne. przekazany austro-węg. pragnienia i głodu".austro-węgierskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych.3 utwory fortepianowe (1910) Claude Debussy'ego. pol. Winterballade. teŜ Gen. spalony przez słońce. przen. 25. Ballard (wym. do 1918 . spłukany deszczem. a następnie urzędowi kanclerza Austrii.w PodróŜach Guliwera. miała wyłączny przywilej ich wydawania.nm.. 1489. 10wierszowych i krótszego od nich przesiania. którzy "powynajdywali nowe sposoby rolnictwa i budowli. tzn. wyd. 1917. 'plac (z domem) do gry w piłkę'.Ballplatz.w Biblii. 4 (1726) Swifta kraj podległy królowi Laputy. Nm. Czy nie ma balsamu w Galaadzie? . Ballada zimowa . . dosł. Proroctwo Jeremiasza. domy się walą. która od 1551 do wybuchu Rewolucji Fr. Balnibarbi . poemat Francois Villona.

teŜ Hańska Ewelina. pisarz fr. Balwierz .wieś w dawnym województwie bracławskim. Eugenia Grandet. najęty woźnica. Komedia (ludzka). de kowal de Bałabanówka". Kuzynka Bietka).mina. opatrywał rany. 4. 738-9..ród rycerski.barwierz.Giuseppe zob. Baltazar Castiglione . . zuchowała.) Bałaguła . furman. na Ukrainie 1 poł.trzydzieści do czterdziestu lat. Uczta (Baltazara).Honore.rzeźba (1893) Rodina. (A. Mina a. Muzeum Rodina. Vautrin. stawiał pijawki i bańki.-wsch. hulaka. Mickiewicz. w Polsce od średniowiecza spełniał funkcje golibrody. Tęga strzelba. Wiek balzakowski (kobiety) . czupryna zawadiacka. Bałaban . ParyŜ. Kobieta trzydziestoletnia powieść (1831) Balzaca. cyrolika. Ojciec (Goriot). Musee Rodin. Balzac . de Balzac . Cagliostro. chirurga i felczera: puszczał krew. który wydał znakomitych Ŝołnierzy działających na płd.młody człowiek ze "złotej młodzieŜy". Pan Tadeusz. wąs bałabański . oczajdusza.obraz Rafaela. Cesar Birotteau. Napis: Sagalas London a' Bałabanówka. 1799-1850. Luwr.dawn. Filadelfia. Bałabanówka . Rzeźba (1897) Rodina. bywalec jarmarków. por. podawanym za zagraniczny: "Sagalas. zob. barbiere 'golibroda. . zob. zawiesisty. leczył przymiot parząc pacjentów w dębowej wannie itd. czupryna bałabańska. z wł. (Trzej królowie). później wygasły i zapomniany. barba 'broda'. Kuzyn (Pons. wóz z furmanem. koniarz.. stąd wyraŜenie iron.Balsamo .zob. najęty. Trzy. kresach Polski w Xvi i pierwszej połowie Xvii w. ParyŜ.. fryzjer' od łac. Xix w. o lichym produkcie krajowym. buńczuczna. Baltazar . rwał zęby. prawdziwa to Sagalasówka. czupurna. wąs sumiasty. London.

łac. obie rzeźby sprzed 1237.). Jeździec bamberski interpretowany jako cesarz Henryk Iii. broń palną a.reg. Bandolier . w Portalu Adama-Adam i Ewa.). z Xi w. . dwuchórowa: pod kaŜdym chórem krypta. Słynna monumentalna dekoracja plastyczna. uŜywany głównie przez dragonów. z hiszp.czwórka w poręcz (4 konie obok siebie). na Wołyniu. czołgając się (o psie). Banderia . hist.dawn.miasto w Bawarii (RFN). Jerzy a. chór wschodni (św. Bandera . Czerwieński (1851-88).zob. raczkiem.orszak konny asystujący uroczystemu pochodowi a. gdzie? (B. Podolu i Ukrainie . ok.. Jerzego) romański. Piotra i św. węgierska chorągiew jazdy. w wyraŜeniu: na bałyku (posuwać się) . katedry w Laon. Bamberg . banderium 'proporzec'. z fr. O batagulskich cnotach wie? GdzieŜ bałaguły? GdzieŜ tryngieldy? Gdzie stare ideały.bandolier. magnatów.Najstarsze fragmenty pochodzą z czasów Henryka Ii (Xi w. miasta itd. 2 apsydami i 4 wieŜami.muszkiet z krótką lufą.na czworakach. . 1230. 25-28). bandouliere. sieczną (w kawalerii).bandolet. pozostałe części kościoła pod silnym wpływem wczesnego gotyku francuskiego.. z fr. z tur. Chorągiew. Katedra św. Ostarni bałaguła. podtrzymujący ładownicę (w piechocie). trzynawowa bazylika z transeptem. w dawnym oporządzeniu Ŝołnierza szeroki pas skórzany przewieszony przez lewe ramię. KtóŜ dziś o karczmach. św. Kościół i Synagoga. powitaniu dostojnych osób. ze śrdw. bandelette 'przepaska'.. wystawiana przez króla. obecna budowla z Xiii w.Zaprzęg bałagulski . Nawiedzenie Marii. Jerzego . Cesarzowa Kunegunda (zob. na planie poprzedniej. 'ryba'. zwł. Bałyk . postajennem. w Polsce Xvii w. Bandolet . jeden z Trzech Króli.

z gr. ParyŜ. łac. pleść jak o Ŝelaznym wilku.w wyraŜeniu: "pleść (prawić) banialuki". dla poŜyczania ubogim pieniędzy pod zastaw drobnych rochomości. Bankiet oficerów św. Bandura . Przedstawia bankiera waŜącego złoto. brednie. wygnanie z ojczyzny.obraz (1514) Quentina Metsysa.uczta. Luwr. bancherto. 'łąka bańska'. Amsterdam. Bankier z Ŝoną . przez Piotra Skargę w Krakowie w 1585 przy powstałym o rok wcześniej Bractwie Miłosierdzia. Jubilerzy. Bankiet . szarpany instrument muzyczny pochodzenia azjatyckiego. Słynne arcydzieło przeciwstawia wartości prawdziwe . więc jakby . imię prawdop. z łacińska. bohaterki pierwszej drukowanej bajki polskiej "Historia ucieszna o zacnej królewnie Banialuce wschodniej krainy" (ok. wykpiwając go jako wzór złego smaku (bajkę fantastyczną zrehabilitowali dopiero romantycy). bannitio 'banicja'. ze śrdw. znany teŜ niegdyś pt.fałszywym i symbolizuje sprawiedliwość. Rijksmus. Krasicki) spopularyzowali ten wierszowany romans. skąd wyraz nabrał znaczenia 'ksiąŜki (pisma) bez sensu' a. Pisarze stanisławowscy (Węgierski.Bandos .a. pandoura 'lutnia trzystronna'. gł. 1650) Hieronima (Jarosza) Morsztyna. latem i jesienią. w okolicach odległych od swego miejsca zamieszkania. niedorzeczności'. równieŜ za granicą. rodzaj banku połączonego z lombardem. Banialuka . Mons Pietatis. Od imienia królewny Banialuki. Jerzego . tj. Zabłocki.lutnia kozacka. zdrobn. wówczas pod władzą Turków.-zach. od miasta Banja Luka.człowiek skazany na banicję. 'bredni. podczas gdy Ŝona jego. uŜywany na Ukrainie. Podobne instytucje istniały teŜ w Warszawie i Wilnie. ukr. zwane równieŜ.dawn. troje niewidy.obraz (1648) Bartholomeusa van der Helsta. kartkująca Godzinki. z wł. bzdury. zał. koszałki opałki. bez procentu. Komora Potrzebnych. sezonowy robotnik rolny najmujący się do pracy. Bośni (Jugosławia). głupstwa. w płn. wielostrunowy. Banita . Bank PoboŜny . od banco 'ławka'. ma wzrok utkwiony w złotej monecie.

29: "Oto Baranek BoŜy. Owca). który gładzi grzechy świata". baranica. przejętym takŜe przez Rzymian. Duch (Banka). Biblia. wg Jana.w Biblii rozbójnik i przywódca buntu. wzięty!" .konstelacja zodiakalna. Aries. Ew. "Bar . pierwotnie zwane Rów. samiec (baran) nie kastrowany. znak Zodiaku. baptista 'chrzciciel'. z późn. Uwalnianie jednego więźnia na Paschę na Ŝądanie pospólstwa było zwyczajem Ŝydowskim. Jej staraniem ufortyfikowany i rozbudowany. łac.. 9. Banquo. 1. nie mąć wody . Banko . tryk. Woda (Mącić wodę). uskrzydlony baran o złotym runie. powstały w Anglii na początku Xvii w. 27. Ichthys. stał się Bar silną twierdzą na pograniczu turecko-tatarskim. wg Mat. początek modlitwy odmawianej w czasie mszy.-łac. mit.jeden z odłamów wyznania protestanckiego. Baptyści . Święty (monogram). zob. zob. Izajasz. którego Piłat zwolnił z więzienia zamiast Jezusa. Złote runo było potem celem wyprawy Argonautów. łac. a w 1672-99 naleŜącą do Turcji. Baranek BoŜy . Barabasz . nazwa.. zob. wg wzoru włoskiego monte di pieta 'lombard'. przemianowane przez królową Bonę na pamiątkę jej dziedzicznego Księstwa Bari we Włoszech. Por..Chrystus. zob. kilkakrotnie zajmowaną przez Tatarów i Kozaków.zwierzę domowe o wełnistej sierści (por. Złoty: Złote runo).ang. Baranie. symbol przyjęty w liturgii i w plastyce. Baran . Agnus Dei. koŜuch barani. Barana poświęconego Zeusowi bóg umieścił po śmierci na niebie jako gwiazdozbiór. pod wpływem menonitów. gr. Baran . . Taran. Ew. Bar .'góra poboŜności'.zob. nad Hellespontem do Kolchidy. w Polsce widoczna jesienią i zimą. Skop.. SRR).słynne ostatnie słowa pierwszego tomu powieści "Ogniem i mieczem" (1884) Henryka Sienkiewicza. 11-23. tak jak i sama instytucja. 53. Konfederacja. 29 Ii 1768 zawiązano tam konfederację barską.miasto na Podolu (obecnie Ukr. który przeniósł Fryksosa (zob. uznający chrzest tylko dorosłych.

tarnobrzeskim nad Wisłą. do tematu. zał.w powieści Don Kiszot Cervantesa . drukarnię. zaopatrzona w strzelnice i machikuły. powstał na przełomie Xvi i Xvii w.zob. Tajget. tj. por. do rzeczy. największy w Polsce. budowla obronna murowana. barbacana. na której Sanczo Pansa (zob. dewastacja w czasie 2. okrągła. najstarszy w Europie zach.rondel.przy Bramie Floriańskiej. zbudowany w 1579-1602 na wzór Wawelu. Baratron . Barbakan .-łac. Tarpeja. ośrodek róŜnowierców. z arkadowym dziedzińcem otoczonym kruŜgankami na dwóch piętrach. otrzymało prawa miejskie w 1354. w piwnicy (sklepienia gotyckie z Xv w. zachowany. revenons a nos moutons. śrdw.. broniąca dostępu do bramy a.zob. w 1695 skrzydło zach. Potockich. umoŜliwiająca wypady załogi. wysunięta przed linię murów miasta. w 1848 i 1898 poŜary. stronie Rynku Głównego w Krakowie. Baranów Sandomierski .umieszczono nad bramą. . prawdop. Owca (Owce Panurga). Wielopolskich.miasto w woj. NaleŜał do Ostrogskich. krytym przejściem (szyją).jeden z najpiękniejszych zabytków przełomu polskiego renesansu i manieryzmu.Barany Panurga . przez Santiego Gucci.-zach. Barbakan krakowski . barato 'tani' a.na płn. wojny świat. Siedziba Krakowskiego Domu Kultury.fr. Zamek w Baranowie Sandomierskim . w 1628 zał.głęboka czeluść skalna za Akropolem ateńskim.w płd. od baratero 'złudny'. Wilk(i w owczej skórze). Pałac Pod Baranami . Radziwiiłów. poł. Powróćmy do naszych baranów . z połączenia trzech kamienic gotyckich.) kabaret "Piwnica". zob. przez Rafała i Andrzeja Leszczyńskich. ze śrdw. rozbudowane przez Tylmana z Gameren. zbudowany za Jana Olbrachta. Wilki w baraniej skórze .wyspa. nazwa od hiszp. połączona z nim mostem a. zwiększająca pole obstrzału nieprzyjaciela. mostu. Xiii w. zazw. Pathelin.) zostaje wielkorządcą. Barbakan w Carcassonne . do sprawy. do której w staroŜytności wrzucano ciała zbrodniarzy. godło domu baranie głowy . Francji z 1. Barataria .

uŜyli jej jako narzędzia awansu swego rodu: wymogli na Zygmuncie obietnicę. być moŜe. artylerzystów. po śmierci Zygmunta Starego.Barbakan warszawski . równieŜ w Xx w. Dopiero w rok później.. Barbara . między ulicami Freta i Nowomiejską. ale w tejŜe chwili ginie od uderzenia pioruna. Bracia Barbary. Barbara . a nie za starca.wg legendy Ŝyć miała w Iii8Iv w. Ŝe spodziewa się dziecka (co nie było prawdą). Tradycja kościelna. Nastąpiła dwuletnia walka o uniewaŜnienie małŜeństwa z "bezecną rozpustnicą i czarownicą" Barbarą: przeciw osamotnionemu królowi wystąpiła królowa-matka Bona. Xvi w. król przedstawił ją oficjalnie jako małŜonkę. 4 grudnia). Barbara Radziwiłłówna . Nigdy teŜ nie przeczyia. Poł. 1528). dowiedziawszy się.. górników (Barbórka. zmarłą w 1545 w 19 roku Ŝycia. przedstawia ją jako córkę bogatego Dioskura w Nikodemii (Bitynia). ambitni.. do uroczystej koronacji Barbary. 1520 córka kasztelana wileńskiego Jerzego Radziwiłła. Św. jedno z najczęstszych. Stąd św. S. emancypowanej seksualnie niewiasty w Polsce. powstała w X w.na Podwalu. a w Xvi-Xvii w. Gdy ona usiłuje nawrócić go na chrześcijaństwo. nie Ŝałujący sobie uciech panowie. magnateria nie Ŝycząca sobie awansu litewskich "Radziwiłłów-Zdradziwiłłów" oraz pisarze (wśród nich Orzechowski i Rej) i pismacy podŜegający paszkwilami do coraz obłędniejszej nagonki. a kiedy odwiedził ją. Wenecja. pierwszej. rybaków i Ŝeglarzy. ale teŜ flisaków.. 7 Xii 1550.obraz Palmy Vecchio (Starszego. który nie Ŝył z cięŜko chorą na epilepsję Ŝoną. pod wpływem "hajduczka". wyrodny ojciec ścina jej głowę mieczem. Św. . Basi Jeziorkowskiej z Pana Wołodyjowskiego Sienkiewicza. Imię (łac. zaskoczyli go u niej i wymogli zawarcie potajemnego małŜeństwa w 1547 w Wilnie. zrekonstruowany w 1953. Niewątpliwie miłostka Zygmunta Augusta zamieniła się szybko w gorącą miłość do tej legendarnie pięknej księŜniczki. jak pracowników prochowni i arsenałów. który zmarł bezpotomnie w 1542. wyrachowani i bezwzględni. zbudowany w 1. najwytworniejszej damy polskiego Odrodzenia. w 17 roku Ŝycia wydana za 30-letniego. 'barbarzynka') popularne w Polsce od Xv w. jak głosiła legenda. Maria Formosa. która (wbrew panującym wówczas poglądom nakazującym białogłowie być dziewicą lub wierną i chłodną seksualnie Ŝoną bądź wdową-abstynentką) uwaŜała. wówczas wielkiego księcia litewskiego i następcy tronu. Król bohatersko i uparcie zwalcza tę opozycję. Przedstawiana z wieŜą i kielichem. wojewodę nowogródzkiego Stanisława Gosztołda. ElŜbietą HabsbuŜanką. gasi zarzewie buntu i doprowadza wbrew niemal wszystkim. Ŝe z nią zerwie. szlachta obawiająca się wzmocnienia wpływów magnaterii i upatrująca w samowolnej decyzji króla przejaw absolutyzmu. który z powodu jej urody zamyka ją w wieŜy.ur. Mikołaj Rudy i (brat stryjeczny) Mikołaj Czarny. duchowieństwo. Barbara jest patronką ludzi naraŜonych na wybuchy. Od 1543 kochanka Zygmunta Augusta. Ŝe ma do takich doświadczeń takie same prawa jak ówcześni.

której "Ŝywot czart zapieczętował". pojawiły się juŜ w 154889 w Koronie i na Litwie. obie zapewne dalekie od prawdy. nie ukończony . oba idealizują króla w przeszło 30 lat po jego zgonie i utrwalają pochlebny sąd o Barbarze. reagując na paszkwile wzgardliwym milczeniem. Zygmunt August.wzbudzony poemat (1603) Stanisława Grochowskiego i "Chwała Zygmunta Augusta króla" poemat (1609) Krzysztofa Okunia. aby nie dopuściła do "obskurnego" małŜeństwa.środkowa część trylogii dramatycznej (Kraków 1913) Lucjana Rydla "Zygmunt August". szczytowe osiągnięcie poezji klasycyzmu warszawskiego. ambitną rozpustnicę. aby jej zwłoki spoczęły w Krakowie. brała środki przeciw własnej rzekomej bezpłodności.dramat (1783) Józefa Wybickiego idealizuje króla i Barbarę jako patriotkę i czułą Ŝonę. Stanisław Orzechowski wzywa szlachtę. romantyczna. czarami zdobywającą miłość króla. Zygmunt zarządził pogrzeb w katedrze wileńskiej i sam odprowadził konno wóz ze szczątkami Barbary z Krakowa do Wilna. Nie chcąc. apoteoza Barbary i Polski Xvi w. druga Xix-wieczna. które zapewne były przyczyną zakaŜenia i śmierci królovej 8 V 1551. Było to potęŜne wzajemne uczucie wspaniałej miłośnicy i urodziwego. jedna. Przetrwały po niej dwie sprzeczne legendy.(wyd. Sceny dramatyczne . w którym autor piętnuje zaślepienie miłosne króla i uleganie bezpłodnej kobiecie. Przemiana dziewczyny i chłopca . nierządnicę (wielka meretrix). Paszkwile ukazujące Barbarę jako rozpustnicę. Słynna tragedia narodowa (1809-11. Rzecz Pospolita Polska chramiąc tuła się po światu . Złote więzy .poemat w formie baśni ludowej Krzysztofa Kobylińskiego.paszkwil Andrzeja Trzycieskiego na Barbarę.Ŝe miała kochanków. August Jagiełło . rycerskości i temperamentu (był na wpół Włochem po Bonie) kochanka. mieście tak jej wrogim. Nie mogąc dać potomka bezpłodnemu Zygmuntowi (co groziło wygaśnięciem obieralnej dynastii Jagiellonów) Barbara prawdop. czyniąca z niej skromną i cnotliwą ofiarę Bony. wyst.zwany teŜ "paszkwilem o orle i gęsi" Mikołaja Reja(?). Zygmunt August .tragedia pseudoklasyczna (1811) Franciszka WęŜyka. Warszawa 1817) Alojzego Felińskiego. pełnego prawdziwej kultury. który samotnie waŜy się bronić miłości króla i Barbary. Xvi-wieczna. Na powtórne małŜeństwo Zygmunta i Rozmowa króla z Rzecząpospolitą anonimowe dialogi w duchu apeli Orzechowskiego. 1930) ostatni. Barbara Radziwiłłówna . osądzająca ją jako chytrą. Dialog o małŜeństwie Zygmunta Augusta .

L. . wśród barbarzyńskich Getów. Barbarossa .cudzoziemcy. Onej Zapolskiej. Chajr ad-Din. Czego nie zrobili barbarzyńcy. tego dokonali Barberini . jako papieŜ Urban Viii. barbarus hic ego sum. u Rzymian . Muz. Współcześni historycy (Decjusz. kazał stopić brązy portyku Panteonu na armaty dla Zamku św. ignorant' prawdop. Xvi w.dla staroŜ.łac. Barbara Zapolya . od 1512 pierwsza Ŝona Zygmunta Starego. córka wojewody siedmiogrodzkiego Stefana Zapolya. Nar. Piotra w Rzymie. Kromer. Stanisław Górski.zob. Warszawa. Jestem barbarzyńcą. o Maffeo Barherinim. Greków wszystkie ludy obcojęzyczne (gr. nieokrzesany. Którą opłakał lud cały społem. Syrokomla). 5. a Barbarę jako kapłankę wielkiej.obraz historyczno-rodzajowy (1860) Józefa Simmlera. malowany w Wilnie a. 37. kiedy śmierć blada Przerwała Ŝycie polskiej królowej. barbaros 'cudzoziemiec. Janicki. quod non fecerunt barbari. naśladownictwa niezrozumiałej mowy). bo nikt mnie nie rozumie . Ostra Brama. Wyspiańskiego. w jego okolicach. fecerunt Barberini. kanonik i protonotariusz apostolski Carlo Castelli. Prawo. obcokrajowcy.zob. Dla mnie czwartego dnia listopada Błysnęło światło jasności dniowej. moŜe na zamówienie owdowiałego Zygmunta Augusta. quia non intelligor ulli. lecz fatalnej miłości. w poł. zdradzający wielkie podobieństwo Madonny bez Dzieciątka do bezdzietnej Barbary. 1565-1639. od bar-bar. W tym samym roku. Kondratowicz (Wł. Anioła i na tabernakulum gł. 15-20 (1540). ołtarza u św. 10. a. królowa polska.1495-1515. nazwa od czasów inwazji perskich 500-449 pne. 1623-44. tł. (K. Bielski) głoszą jej sławę jako białogłowy pełnej cnót i poboŜności.utwór St. powstały prawdop. pisane przez Owidiusza z wygnania w Tomis (dziś Konstanca w Rumunii). Fryderyk I Barbarossa. nieco później. Barbarzyńcy . Matka Boska Ostrobramska obraz. Prawa barbarzyńców . O sobie samym do potomności. nabrała znaczenia ujemnego. Tristia. wzorowej małŜonki. dobrej Barbary. Oba dramaty młodopolskie przedstawiają małŜeństwo króla jako symbol unii Korony i Litwy.łac. Śmierć Barbary Radziwiłłówny . pozostawiła córki: Jadwigę (1513) i Annę (1515). który. Wilno.

wziął udział w trzech wyprawach w poszukiwaniu Przejścia Płn.in.Barć .zob. naczelnika policji')..in. układający i recytujący wiersze.pszczelarz leśny uprawiający bartnictwo. nie dokończony Dawid Michała Anioła. 1550-97. Barentzoon) Willem. m. odkryć królestwa Chin i Kataju na północ od Norwegii i Moskowii. brązy Celliniego i Pollaiuola) oraz innych dzieł sztuki. siedziba władzy miejskiej. Barents . zazw.pierwotna forma leśnej hodowli pszczół w barciach. Arktycznego między Europą a Nową Ziemią i Spitsbergenem. Pałac. łącznie z jego Dawidem. mały. między 1254 i 1346. trzeciej patronowali ławnicy amsterdamscy. stał się w 1574-1857 więzieniem. 'pałac burmistrza a.) Celtów. złoŜonym z 3 części. kłoda z takimŜ otworem.(właśc. bo urodził się w Stratford-on-Avon. Bard z Avonu . . bury niedźwiedź wyjadający miód z barci leśnych. przesł. del Bargello (wł. Bartnik . najdawniejszy z męczenników Arktyki. Odkryto Spitsbergen i Wyspę Niedźwiedzią.część M. od 1865 muzeum sztuk i rzemiosł.dziupla z gniazdem pszczół. (w Walii do Xiv w. Trzykrotnie Barents dotarł do Nowej Ziemi. z rozkazu Stanów GeneraInych. Prawo bartne .. ok. gdzie w 1597 pozostawił notatki (odkryte w 1871) i zmarł po miesiącach cierpień i bohaterskich trudów w drodze powrotnej łodziami. lit. Prawo. opisujące genealogię lub prawa religijne plemienia. przen. otwór wydrąŜony do osadzenia roju w drzewie rosnącym w lesie. Pierwsze dwie ekspedycje wyruszyły. Bartodziej . "aby Ŝeglować na morzach Północy. od strony Tartarii". z towarzyszeniem harfy.Muzeum Narodowe we Florencji w Palazzo del Podesta a. Dawid Verocchia. w Polsce do Xviii w. z Atlantyku do Pacyfiku. wieszcz. Bartnictwo . Ŝeglarz i podróŜnik holenderski. restaurowanym w 1865. poeta.Szekspir. bogaty zbiór arcydzieł rzeźby renesansowej (m.poeta i pieśniarz staroŜ. zbud. Morze Barentsa . a częściowo i do Xvi w. Giotta portret Dantego i terakoty Della Robii. Bargello . ku czci władcy bądź dawnych władców i ich czynów a. Bard . śadna z wypraw nie osiągnęła celu.wyrabiający barcie. dzieła Donatella.-Wsch.

Barmakida . DŜafar. Uczta (Barmakidy). Anglii (zwł. uzyskała wielką popularność. mnicha-ascetę z pustyni synajskiej. ale pobity przez Juliusza Sewera schronił się do twierdzy Betar. zwanego wojną Ŝydowską. zakonnika Ŝyjącego w Viii w. w płn. słynny amerykański impresario. uznany za "króla Mesjasza".Barghest. słynnego hagiografa bizantyjskiego.śrdw. Ŝe kto go zobaczy. von Barnhelm . romans religijny. zdołał przejściowo wyzwolić Jerozolimę spod władzy Rzymu. 1688) księdza Mateusza Ignacego Kuligowskiego. załoŜył amerykańskie muzeum osobliwości i potworności. BARKA . Błyskawica. Szymon. 1810-91. wkrótce umrze. w Yorkshire). Polski przekład wierszem (Królewic indyjski w polski strój przybrany. spisana w dziełach św. Rozpoczął karierę pokazami rzekomej niańki Jerzego Waszyngtona. w 1844 zawiózł generała Tomcia Palucha (Tom Thumb) do Europy. w Lancashire nazywano go Trash.właśc. Jenny Lind (łączącą siłę komiczną i wspaniały głos z muzykalnością). Striker. potworny. Pokrewnymi zjawami były: Demon z Tidworth. wierzeniach lud.. Kulas z Wakefield. w dawn. walijski czerwonooki Gwyllgi. organizator wielkich widowisk i cyrku. ukazujący się tylko nocą. prawdop. Bargest z Burnley. a w 1850 "szwedzkiego słowika". W 1950-60 odnaleziono kilkanaście listów Bar Kochby. która miała jakoby 160 lat.zob. wódz powstania Ŝydowskiego przeciw cesarzowi Hadrianowi. przy której obronie poległ. Pies Ciemności. Barlaam i Jozafat .Minna zob. Skriker a. Czarny Pies z Winchester. Piekielnik. 132-135. Barnum .Bargest . uwaŜano. i Cwn Annwn. Bar Kochba .Phineas Taylor. widmowy pies o wielkich kłach i pazurach. Barguest. schrystianizowana wersja dziejów Buddy. W . Zamieszczona w śywotach świętych Symeona Metafrasta. Treścią romansu jest nawrócenie indyjskiego księcia Jozafata na chrześcijaństwo przez Barlaama. do USA. Minna von Barnhelm. Jana z Damaszku.zob.

nazwa ta stała się pop. W literaturze barok przybiera rozmaite postacie (eufuizm. Snyders. chaconnę. głód nowości i sensacji publiczności amerykańskiej. Geneza baroku wiąŜe się z kontrreformacją i pragnieniem jezuitów utwierdzania wiary przez wraŜenia wizualne. określeniem przedmiotów wielkich rozmiarów. .. przede wszystkim we Włoszech.w śrdw. Wzorem baroku w architekturze kościelnej był Ii Gesu w Rzymie. kontrastów. J. Sarbiewski. Styl ten łączył często przeciwstawne prądy art. kantata i oratorium. w których tekst gra istotną rolę.nm. jak opera. Poussin. operetka (Wiedeń 1885. koncert solowy (Corelli. przy pomocy form wyszukanych i niezwykłych. lirykę. G. dąŜący do bogatych efektów zewn. w Xix w. van Dyck. Vermeer. akcja dzieje się w okolicach węg. W Polsce muz. zajmujący w hierarchii miejsce zaraz po tytule barona. Guercino) przeciwstawiał się nurt realistyczny (Caravaggio). Baronet . dŜambou). jak np. Rubens. błyskotliwości. Banatu i w Wiedniu Xvii w. S. pol. Baron cygański . Gorczycki. silnie działające na wyobraźnię. Zieliński. honorowy tytuł szlachecki niŜszy od tytułu hrabiego. wyst. Twardowski. wariacje chorałowe. feudalny tytuł szlachecki bezpośrednich wasali królewskich. Guido Reni. przede wszystkim zaś w Rzymie. Pierwsza z serii operetek cygańsko-węgierskich. Zurbaran w Hiszpanii. de Ribera. w charakterze bujny. dynamiczny. F. ornamentów. odrzutowców. w której forma góruje nad treścią (w Polsce J. ciekawość. Mielczewski. pełen przepychu. W malarstwie nurtowi akademickiemu (Domenichino. dlatego nie jest on pojęciem jednoznacznym. A. sonatę. Teniers we Flandrii.. tworząc słynne widowisko Barnum and Bailey. urbanistycznej . 'kloc. passacaglię.kolumnada Berniniego przed bazyliką św. Piotra w Rzymie. Potocki). Jarzębski.Wersal. Ruisdael w Holandii. Jamesem A. Palloni w Polsce. Zigeunerbaron. Barok . grubas'. Frans Hals. Baron . płynności.styl w lit. Vivaldi. poł. pałacowej . Rembrandt. wydając gł. i sztuce zapoczątkowany we Włoszech w 2. tytuł nadawany często przedstawicielom burŜuazji. libretto: Ignaz Schnitzer wg opowiadania Saffi Mora Jokaia. fugę. gongoryzm). Lorrain we Francji. marinizm. Stąd najbardziej typowy i charakterystyczny barok powstaje w krajach kat. Pękiel. barokową uprawiali m. Lekszycki.1881 wszedł w spółkę ze swym najgroźniejszym konkurentem. Morsztyn. Xvi w. W. Szarzyński. zrywa ze skomplikowaną polifonią zagłuszającą tekst i wprowadza nowe gatunki muzyki.najniŜszy angielski dziedziczny tytuł szlachecki. Hndel. toccatę. ang. W 1882 zakupił w londyńskim ZOO olbrzymiego słonia Jumbo (wym. Baileyem. RóŜycki. Muzyka barokowa. Był to okres niezwykłego rozwoju malarstwa: Velazquez.. Dolabella.in. Warszawa 1886) Johanna Straussa. a w późnym baroku nowe formy instrumentalne jak concerto grosso. Bach). S.

du Barry . z rodziny baldaszkowatych. opiekunką pisarzy. Liczne stare kościoły były pod wezwaniem św. kwaśną polewkę zwaną takŜe barszczem. Bartłomiej . wg późniejszych relacji. przedstawiające sytuację chłopa zmuszonego do słuŜby w wojsku zaborcy. Słynna jest jej ostatnia prośba: "Jeszcze chwileczkę. Bartłomiej.pierw. Bartłomieja. W 1792 emigrowała do Anglii.(wym. np. umierając.. Heracleum spondylinm. aby jej oszczędzić upokorzeń. Jej uroda. zwanego teŜ Natanaelem. dubari) Jeanne Becu. Bartoszu. W Polsce patron bartników przez podobieństwo imienia i nazwy zawodu. w 4 lata po śmierci pani de Pompadour. np. i w Indiach. Wtedy Jean du Barry wydał ją za swego brata. tautologia.zob. 1743-93. w rok później stała się oficjalną faworytą króla. Bartek . w formie Bartek symbolizujące juŜ w Xviii w. Bartoszu. która wprowadziła ją w sfery artystyczne.zob. równieŜ z buraków.imię grecko-aramejskie Bartholomaios 'syn Tolmaja (Ptolemeusza)'. d'Alemberta. przyjaciółką artystów.. z której liści zbieranych w maju robiono w Polsce do Xvii w. .zob. Dąb Bartek . panie kacie!" Barszcz . Marmontela. Woltera. . została aresztowana i stracona na gilotynie. otworzyła salon i Ŝyła kolejno z kilku wpływowymi osobistościami. Typowe imię chłopskie. skąd jednak lekkomyślnie wróciła do ParyŜa po swoje klejnoty. od Xvii w. Stała się królową mody. a w Armenii zostać obdarty ze skóry i ukrzyŜowany. apostołem w Azji Mn. niegdyś popularne w Polsce. który dorobił się na dostawach amunicji. zbędne powtórzenie.przen. Jako sprzedawczyni w ParyŜu zaprzyjaźniła się z Adelaidą Labille. nieogładzonego gbura wiejskiego. hrabiego Wilhelma. Przedstawiona Ludwikowi Xv w 1768. Jeana du Barry.opowiadanie (1882) Sienkiewicza. Głowacki Bartosz. Miał być. Zostawszy kochanką tuluzańskiego szlachetki. od Xviii w. wdzięk. Ale juŜ w 1774 król. Dwa grzyby w barszcz . Dąb. kwaśna polewka z mąki Ŝytniej. sam kaŜe jej opuścić Wersal. malarką. tylko roślina jadalna zwana teŜ niedźwiedzią łapą. pleonazm. pani Vigee-Lebrun. Bartek zwycięzca . która namalowała jej portret. delikatność obejścia i wesołość działały dobrze na hipochondrię Ludwika. otrzymała wykształcenie w klasztorze.

por. stronnictwa.zob. Barwa .obraz (1630-39) Ribery. później oznaczała liberię słuŜby. Prado.Męczeństwo św. metal .kapłani. (Zygmunt Iii. Prawo. Barć. przeniesione (w okresie ich powstawania w Xii w.zob.przysłowiowe. Noc św. nieszrafowane).zob. zielona i czarna. Głowacki Bartosz. oznaczano barwy równieŜ przez szrafowanie (zakreślanie pola równoległymi a. a. niŜej. Bartnictwo . Sejm uchwalił ustawę o barwach narodowych biało-czerwonych (w okresie powstania 1863 popularniejsze były biało-amarantowe). proporce husarskie). Barwy narodowe polskie . Bartłomieja. w czasie powstania listopadowego. Symbolika barw: Biała: w heraldyce-srebrna. bo chorągiew państwowa przedstawiała orła białego w czerwonym polu a. Kolor. magnackim kolor i krój szat dworzan i czeladzi. Władysław Iv. ze śr.zob.tynktury uŜywane w herbach.naleŜeć do czyjegoś orszaku a. Dopiero 7 Ii 1831. Madryt. oznaczająca czystość.) z chorągwi. Od Xvii w. Bartne Prawo . Nie rób Bartka z chleba! . nm. Bartłomiej. które w 1919. Barwy heraldyczne . orła i litewską Pogoń.srebro. nie jedząc miękiszu chleba. kamień - .nawiązują do barw (tynktur) godła (zestawienie bieli i czerwieni) wg zasad heraldyki.nadzieja. do kogoś. prawdę. nie były to wszakŜe barwy państwowe. aluzja do rodzaju śmierci poniesionej przez św. stały się oficjalnymi barwami państwowymi Polski. niewinność (pole czyste. z nm. g. druidzi (odziani na biało). Barwy biała i czerwona na chorągwiach i proporcach pojawiły się dopiero w Xvii w. po odzyskaniu niepodległości. krzyŜującymi się liniami a. jako barwa pogrzebowa . zob. w sztuce . reprezentujące złoto i srebro.ustalony na dworze król. dodatkowo Ŝółta i biała. Bartłomieja . stąd nosić czyjąś barwę .zob. Bartłomieja . punktowanie). varwe. nowsza poŜyczka: farba. błękitna. kto odrywa skórkę. Farbe. magowie. Bartosz . Noc. Wojciech Bartos . Były 4 tynktury podstawowe: czerwona.

przezierającym z rumianej.z pasem purpurowym wyŜszych urzędników i chłopów rz. pokora. kamień . w heraldyce lazur oznaczający czystość. w heraldyce . czarna i czerwona (włączając tu purpurę. Zielona: nadzieja.Wenus. kamień . planeta Słońce (Apollo). kamień . radosnym. Fioletowa: godność. kamień . Purpurowa: sprawiedliwość. Czerwona barwa ma bardziej zawiłe skojarzenia.zieleń oznaczająca miłość. (jako szata Madonny) skromność.Merkury.rubin. radość. w sztuce . błąd.złota. pokora. planeta . mądrość. odrodzenie. nadzieja. młodość.Jowisz. (w odzieniu) kontemplacja. poniŜenie.rtęć.wieczność. z pojęciem opieki (np. w heraldyce . Biały był kolorem świątecznym. kamień . zło. obfitość (kreski skośne z prawa na lewo). związanym z dobrymi prognostykami. łączy się więc z obrządkami płodności.złoto. lojalność. młodość. w sztuce . zazdrość. planeta . nosicielem Ŝycia.Saturn.szkarłat oznaczający umiarkowanie (kreski ukośne z lewa na prawo). Czarna: w heraldyce .ametyst. planeta . radość. niebieska: rozwaga. zaprzęganych do rydwanu rz. Czarna barwa. Czerwona: miłość. walka. kamień . np.biała. stałość. męczeństwo. metal .perła. zdrada. pokuta. szkarłat. z ofiarami (białej barwy) składanymi bogom olimpijskim. Szara: ubóstwo. miłosierdzie. fałsz. toga praetexta . radość. triumfatora. był to kolor odzieŜy na radosne okazje.szafir. ze zmarłymi (Erynie odziewały się na czarno).) i letniego upału. Błękitna a. w sztuce . wierność.hart ducha (kreski pionowe). w Argos kolorem Ŝałoby był biały. w sztuce królewskość. która łączy się ze śmiercią i światłem podziemnym. niestałość. zmartwychwstanie sprawiedliwych. poboŜność. chwałę (pole kropkowane). metal-Ŝelazo. metal . bywały od tej reguły wyjątki.światłość myśli. skrucha. metal cyna. fałsz.KsięŜyc (Diana).zwycięstwo). śółta: w heraldyce .Trzy barwy miały szczególnie waŜne znaczenie sakralne . niepowściągliwość. przeciwnie.szmaragd. jako barwa pogrzebowa . tęsknota.czerń oznaczająca rozwagę. maść koni uŜywanych w czasie wielkich świąt i obchodów a. rewolucja. wiosna (u Greków i Maurów . . planeta . planeta .Ŝałoba.diament. pokuta. władza królewska. wierność (linie poziome).nadzieja. planeta . w heraldyce . metal . metal .czerwień oznaczająca wspaniałomyślność. przede wszystkim z krwią. wiara. nicość. ale takŜe jest źródłem a. Grecji i Rzymu . w sztuce (jako szata anioła) wierność i wiara. Święte barwy staroŜ. a nawet fiolet). zdrowej twarzy.ołów. nieśmiertelność. szczerość.Mars. mądrość i stałość (kratka z linii poziomych i pionowych). wyniosłość. jeśli krwista . cierpienie. nieskończoność.miedź. wiązała się z bogami chtonicznymi i Ŝałobą. oznaczająca wiarę.topaz.

Londyn. stoi między kontuarem a lustrem. Epizod z wojny franko-pruskiej: wśród grona uciekinierów z Rouen znajduje się Baryłeczka. Zimny Bar w Folies Bergere . w Xviii w.obraz (1881) Edouarda Maneta. Baryczka . towarzystwo wraca do wzgardliwej wrogości w stosunku do Baryłeczki. skrzyń. zapora. Gdy tylko strach minął.. pierwsze dni (fr. mebli) spiętrzony w poprzek ulicy dla zagrodzenia drogi wojsku a. 1577-1642. oliwę. znana prostytutka. Nazywane tak bywają równieŜ: 27-29 Vii 1830.beczułka. dopóki wystarcza im zabranego przez nią przezornie jadła. niekiedy na piwo.Zimne i ciepłe barwy . Baryłka .fr. wraz z opowiadaniami innych pisarzy "naturalistycznych" w 1880. zawierała 24 garnce wina. pol. 22-24 Ii 1848. z fr. Courtauld Institute Gall. Wojciech Baryczka. jasnowłosa Suzon. beczek. tytuł przekładu W. która spowodowała abdykację Ludwika Filipa i dymisję rządu Guizota. typowego składnika barykad. ok. Berenta (1924) pierwszej noweli Guy de Maupassanta. w czasie rewolucji lutowej.nazwisko patrycjuszowskiej rodziny warszawskiej. 1884. jednego z najmajętniejszych rodów miasta. i rozruchom skierowanym przeciw Mazarinowi i Annie Austriaczce 25 i 26 Viii 1648. a jej obfite wdzięki (stąd przydomek) zdobywają od pruskiego oficera zezwolenie na ich dalszą podróŜ do Dieppe. Barykada .fr. Dzień Barykad . 2 Xii 1851. barricade od barrique 'baryłka'. wozów.zob. nazwa dawana we Francji rozruchom. opublikowanej w Wieczorach Medańskich (Soirees de Medan). policji. które zmusiły Henryka Iii do ucieczki z ParyŜa 12 V 1588. sekretarz królewski i owiesny stajni królewskiej. Boule de suif . les trois glorieuses) rewolucji lipcowej. jej towarzysze odnoszą się do niej z czułością.przegroda. wg . Journee des Barricades. antałek na wino a. wał utworzony z róŜnych znajdujących się pod ręką cięŜkich przedmiotów (kamieni. która obaliła Karola X i rząd Polignaca. w którym odbija się sala i publiczność. dzień zamachu stanu księcia-prezydenta Ludwika Napoleona Bonaparte. w Polsce Xvi w. z pamiątkową tablicą marmurową i herbem Baryczków. Baryłeczka . 15 garncy piwa.film (1934) reŜysera radzieckiego Michaiła Romma. Boule de suif 'Kulka łojowa'. znana bywalcom lokalu. w 1629-33 przebudował słynną odtąd "kamienicę Baryczków" przy warszawskim Rynku Starego Miasta. Pierwsze wyd.

1706-75.. swawolny urwis.). basyłyk 'bicz zakończony kulką ołowianą'. z tur. przest. teksański Robin Hood. rodzaj lŜejszej kolubryny o krótszej lufie. Wielu ludzi odtąd szukało ukrytych przez niego rzekomo skarbów. basałyk..John (wym. 1851-78. Baskak . Sprawić (komuś) basałyki . nicpoń. Czcionki Baskerville'a nie miały powodzenia u jego rodaków. cięgi. wyłoić skórę." Zastrzelony przez policję konną. Basior . odlewnik czcionek i drukarz. bat. bastarda ang. lanie. jak głosiła piosenka: "Serdeczniejszego chłopa nie znajdziesz na świecie. z tur.Sam. plagi. smarkacz. w Xviii-Xix w. Besserung 'poprawa'. z Galiną Siergiejewną w roli tytuł. Christian-Jaque'a z Micheline Presle w roli tyt. angielski grawer. po śmierci twórcy sprzedano je Beaumarchais'mu. Jego pierwszą ksiąŜką był Wergiliusz w oryginale (1757). baty. mongolski wielkorządca. Bastarda . baskerwil). Bass . np. który drukował nimi dzieła Woltera. przest.dać lanie. bicz. wały. basgak 'podatek'. działo. . Józef Poniatowski w 5 ogierów arabskich powoŜonych z konia przez postyliona w pąsowym Ŝylecie łosiowych spodniach i butach palonych.dawn. reg. Basałyk . psotny.dawn. nawiązka (zob. ukr. Film (1945) reŜ. manto. namiestnik tatarski. niezgrabiasz. który rabował i rozdawał z jednakowym rozmachem. Powiada się. smyk. fr. którą jeździł ks. drugą Milton.Maupassanta. pierwszy uŜywał do nich papieru welinowego. KsiąŜki jego naleŜą do arcydzieł drukarstwa ang.dawn. Basarunek .dojrzały wilk samiec. zarządzający podbitą prowincją. Ŝe co dziesiąty Teksańczyk ma "autentyczną" pamiątkę po Bassie. z nm. wlepić baty.w Xvii w. dowódca wojsk. twórca pięknych i nowoczesnych krojów antykwy i kursywy. Baskerville . powóz. zbić. kara sądowa.

z osm. w Turcji zdelegalizowany w 1934. W krótce rozpoczęto ostateczne burzenie Bastylii. np. spiczasty. 'Wiejski wróŜbita'. grubego sukna. i cywilnych w niektórych krajach muzułmańskich. Pierw. tytut wysokich dostojników wojsk. egip. w którym zamykano wielu znakomitych ludzi. jako kobieta z głową kotki. J. aby odzyskać jego uczucie. bastjęn) wodewil nm. J. Renegat. Mickiewicz. Basza . (Singspiel) w 1 akcie (Wiedeń 1768. w Bubastis istniał olbrzymi cmentarz kotów. prahistoryczna bogini płodności. Bastien i Bastienne . Lańcut 1967) napisany przez 12-letniego Mozarta na zamówienie słynnego wiedeńskiego lekarza-magnetyzera Antona Mesmera (prapremiera odbyła się na ogrodowej scenie jego domu). bogini opiekuńcza miasta Bubastis. przedstawiana jako kotka a. Le devin du village. Dla ludu nazwa ta stała się symbolem bezprawia i absolutyzmu. . stała się od czasów Richelieugo najgroźniejszym więzieniem państwowym. jemu zaś obiecuje czarodziejską sztuką przywrócić łaski Bastienne. Bastille. 935-730 pne. bastję.Bast(et) . pilnowanych przez 95 inwalidów i 30 Szwajcarów. Opowiem światu całemu: Na kaszemirskim usiadł dywanie Basza pośrodku haremu. 1-4). stała się jednym z gł. Bastylia .fr. Woltera. a na jej miejscu załoŜono plac Bastylii. bóstw narodowych za czasów Xxii dynastii. w Egipcie zniesiony w 1952. Koty były jej poświęcone.-tur. po czym miłość triumfuje. z sistrum w prawej. Jej świątynia w Bubastis była celem pielgrzymek. zabawą i ciepłem słonecznym. Dlatego pierwszym symbolicznym aktem Rewolucji Fr. z długimi patkami do owijania wokół szyi. Ŝe jej ukochany Bastien ulega zalotom bogatej dziedziczki.(wym. a koszyczkiem w lewej ręce. pol. Stary wróŜbita Colas radzi jej obudzić zazdrość w Bastienie. Antoniego. Co się niedawno stało w Iranie. związana ze szczęściem. Rocznica wzięcia Bastylii jest od 1880 świętem narodowym Francji. choć utraciła juŜ dawne znaczenie: zastano w niej sześciu kryminalistów i jednego obłąkanego szlachcica. uwaŜano ją za siostrę i Ŝonę boga Ra. wyst. zazw.kaptur z filcu a. twierdza paryska wzniesiona w 1370-82 przy Bramie św. wkładany na czapkę. libretto Friedricha Weiskerna jest przekładem libretta opery fr. noszony w Rosji od poł. radością. Baszłyk . było Wzięcie Bastylii 14 lipca 1789.. (A.mit. ok. Pasterka Bastienne zadręcza się obawą. Kult jej łączył się z radosnymi świętami rzecznymi i orgiami rytualnymi.pasza. gdy Bubastis zostało stolicą Egiptu. Była związana z księŜycem. Rousseau.

pop. Baśń .) Starego Miasta w Toruniu.. ros. kościół stanowi mauzoleum królów port. gwar. pochodzenie nazwy nieznane. Monstrancja. pomnikiem narodowym. betyar 'włóczęga'. batalha). port. ze śrdw. Morze Czerwone . ulicznik. batalia) miasto w Estramadurze portugalskiej. Tysiąc (i jedna noc). Xii . nazwa opactwa dominikańskiego NMP Zwycięskiej.). na naroŜnikach. zazw. z tur. Czerkiesów. Kurdów. z węg.. dalsza rozbudowa w Xv-Xvi w. Batalha . Bajka (fantastyczna). Baszta . hultaj. 'Niedokończona Kaplica'.zob. z tur. Batiar . andrus. Koci Łeb. łac.. basz 'głowa. Krzywa WieŜa .w Szczecinie. Batalha . bozuk 'zepsuty. przest. rozstrzygając w ten sposób o niepodległości Portugalii. włączona w obręb murów obronnych. Xiv w. stoczonej w pobliŜu. Naprzód wzniesiono kościół i kruŜganek (claustro real). poł. ufundowanego przez Jana I dla upamiętnienia bitwy. baszy bozuk 'Ŝołnierz nieregularny'.Ŝołnierz nieregulamych. Ŝart. lwowskie baciar. złoŜonych z Albańczyków.jedna z baszt obronnych w systemie fortyfikacji miejskich Stargardu Szczecińskiego (Xvi w. wieŜa obronno-obserwacyjna. od basz 'głowa'. nazwa od bitwy (port. Mosteiro de Santa Maria da Victoria. poprzedniczka bastionu. Baszybuzuk . gagatek. śrdw. spryciarz. pochodzenie nazwy nieznane. Klasztor zdobyli w 1810 i częściowo zburzyli Francuzi. Arabów. urwipołeć.Xviii w. bastia. zdeprawowany'. opodal Zamku Piastowskiego. . niezdyscyplinowanych wojsk tureckich Xviii-Xix w. Baszta Siedmiu Płaszczy . graniastosłupa. oddzielna a. w kształcie walca a.przest.1 poł. huncfot. niesforne dziecko.baszty murów obronnych (2. przywódca'. Od 1840 opactwo jest port. w większej części odbudowane. czes. z Xv w.staroŜ.. Z fundacji grobowych najsłynniejsza Capela Imperfeita.(wym. w której Jan I Portugalski zwycięŜył w 1385 Jana I Kastylijskiego. łobuz. Kabylów.

po śmierci króla często umieszczanymi na czarnym. Batory . The Battery . wyrabiana gł. dla wzięcia udziału w obiorze nowego wielkiego chana. baryton włoski o światowej sławie. 1614. Krasicki w Myszeis. i Monachomachii. 1255. brat Jana Iii.zm. 1778. Batu Han . Ŝałobnym tle jako demonstracja polit. w płn. a Marek Sobieski. zyskując sobie u . dziś w Muz.wieś w Ukr. Twierdzi się niekiedy. popularystów (stronników Jana Zamoyskiego) przeciw królowi Zygmuntowi Iii Wazie. dostał się do niewoli tatarskiej i został ścięty wraz z innymi jeńcami polskimi. z otwartą rękojeścią. W 1236 zdobył Bułgarię Wołgo-Kamską. wnuk Czyngis-chana. Boileau w Pulpicie.gr. komiczny epos bohaterski z Vi-V w. szabla pol. W 1251 definitywnie zjednoczył terytorium Złotej Ordy. Zygmunt Iii (Zygmuntówka). 1674. mistrz belcanta w operze i na estradzie. ocaliło Europę od jarzma mongolskiego. (wyd. w 1237 napadł na Ruś.Batoh . w 1241 najechał Polskę.przypisywana Stefanowi Batoremu szabla (batorówka królewska. zaskoczone przez przewaŜające siły kozacko-tatarskie pod wodzą Timofieja Chmielnickiego. Batrachomyomachia . oznaczana cyframi (i datami związanymi z panowaniem) Batorego. przypisywany niegdyś niesłusznie Homerowi utwór nieznanego gramatyka ateńskiego. Dalmację i Chorwację.zob. 1712. np. 1857-1928. pne.. Tassoni w "Wiadrze porwanym". zawartej rok przedtem w Białej Cerkwi. często naśladowany w lit. por. Skutkiem tej bitwy było zerwanie ugody polsko-kozackiej..park na południowym cyplu Manhattanu (Nowy Jork). Węgry. często występował w Warszawie. Wojska w Warszawie) ze szczególnie długimi jelcami. szerokiej głowni z marką w formie lwa.Mattia. europejskiej. pol. I. Batorówka . SRR w obwodzie winnickim nad Bohem. w 1235 stanął na czele armii mongolskiej mającej podbić Europę. Stefan Batory. migdałową głowicą i o nieznacznie zakrzywionej. 1775. w 1240 wkroczył do Kijowa. Pope w Puklu włosów uciętym. W czasie bitwy poległ Kalinowski. 1588). 'Bitwa Ŝabio-mysia'. Wołoszczyznę i Mołdawię. typu węg. Battistini . Włoszech. Marcina Kalinowskiego. gdzie 2-3 Vi 1652 wojska polskie pod dowództwem hetmana polnego kor. poniosły druzgocącą klęskę. Ŝe odwołanie go w 1242 do Karakorum.

wcielenie ideału rycerskiego.Mongołów cześć i szacunek. teŜ Bajard(o). rozmawiać.zob. który juŜ za jego czasów zaczynał blednąć. wkrótce. który wyróŜnił się szczególnym bohaterstwem w kampaniach włoskich Karola Viii. bajar). Legnickie Pole. która wkrótce zmienić miała oblicze wojny. pozostawać gdzieś dłuŜej. mieszkać.zob. Pan Tadeusz. cieszyć. Baucis . Baublis .Pierre du Terrail (wym. przebywać. W Europie budził przeraŜenie jako znakomity dowódca i przeszedł do legendy jako półdziki okrutnik. od 1930 . dla rozwijania nowoczesnej architektury funkcjonalnej. (A. Wojski zagaił: Śmiałbym upraszać młodzieŜy. słynny dowódca francuski. zabawiać. AŜeby po staremu bawić u wieczerzy. Od 1925 w Dessau. zob. uczelnia artystyczna utworzona przez Waltera Gropiusa w 1919 w Weimarze. uprzyjemniać czas. Bawić oko . Mickiewicz.dawn. Bawić . zabawiać.Ludwiga Mies van der Rohe. 5. od 1932 w Berlinie. 1473-1524. niezabawem . W 1946 wznowiona w Berlinie Zachodnim. 'Dobry. Dąb. zob. Seigneur de Bayard . poległ w bitwie pod Romagnano w odwrocie z Lombardii. Mądry'. w 1934 zamknięta przez władze hitlerowskie. ok. . cieszyć (widokiem). trafiony kulą z broni palnej. fr.przest.zachwycać. mile z kimś obcować towarzysko. przez połączenie Akademii Sztuk Pięknych i Szkoły Rzemiosł Artystycznych. 445-47). zapewniającej organiczną jedność estetyczną i techniczną budowli. Chevalier sans peur et sans reproche. gościć. niezwłocznie. od 1928 pod dyrekcją Hannesa Meyera.Staatliches Bauhaus. Nie bawiąc. Bauhaus . Nie milczeć i Ŝuć. a takŜe przydomek Sain. niebawem. Jego samotna obrona mostu na Garigliano (w Królestwie Neapolu) przeciw dwustu Hiszpanom "wielkiego kapitana" Gonzalo Fernandeza do Cordoba w 1503 sprawiła. Filemon i Baucis. Ludwika Xii i Franciszka I. śmieszyć. Ŝe Bayard przeszedł do historii i legendy jako Rycerz bez trwogi i skazy.

najstarszy w Szwajcarii. kościół wielonawowy o nawie środk.-zach.. zał. hala sądowo-targowa na forum rz. zwany przęz niego świątynią sztuki. Szwajcarii. i zebrań publ. Wzrok bazyliszka . wielki teatr przeznaczony do wykonań dramatów muzycznych Wagnera. znaczna część uczestników pozostała w Bazylei i powołała ostatniego antypapieŜa. wykluwający się z jaja złoŜonego przez 7-letniego koguta (!) i wysiedzianego przez węŜa.Bayeux . Doszło natomiast do kompromisu z kalikstynami. smok. Biblia. Odbywają się tam słynne doroczne wagnerowskie festiwale muzyczne Bayreuther Festspiele. śrdw. 5. gad z legend staroŜytnych i śrdw. 33. Bazyliszek .(wym. wykładał tu w 1521-29 Erazm z Rotterdamu. nieŜyczliwe. bajrojt) miasto w płn. miasto w płn. wielka hala posiedzeń sąd.. Bazylika . najsławniejszy w 1 poł. gdy tylko na nich spojrzy"). po czym sobór uznał papieŜa Mikołaja V. Bale. przen. człowiek przewrotny. Xvi w. złośliwy.jaszczurki i oczyma Ŝaby lub jaszczur a. rodzaj duŜej amer. 59. Pliniusz. wielu Polaków.. Historia naturalna.nm. który abdykował w 1449. 8. W 1876 otwarto tam Festspielhaus. Bazuna . wyŜszej od bocznych. Sobór powszechny bazylejsko-ferrarsko-florencki . chrześc.zob. Gdy papieŜ Eugeniusz Iv przeniósł sobór do Ferrary. z gr. Feliksa V.staroŜ. przen. fr. Izajasz. nienawistne. Bayreuth . w 1460. a potem do Floreneji.kapturnik. . por. wielka sala w pałacach rz.spojrzenie zabójcze. Sobór zadania tego nie dokonał. Ligawka. Bazylea . zwołany do Bazylei przez papieŜa Marcina V w celu przeprowadzenia reform w Kościele i doprowadzenia do likwidacji schizmy wschodniej. basiliskos 'azjatycka jaszczurka królewska' od basileus 'król'. w którym w 1872-83 tworzył i działał Richard Wagner. arch. Uniwersytet w Bazylei . gdyŜ jaszczurkę uwaŜano za koronowaną z powodu białej plamki na głowie. 19 ("bazyliszek zabija ludzi.1431-49. Bawarii (RFN). 29. jaszczurki tropikalnej. kogut a. indyk z ogonem węŜa a.zob. studiowało tu teŜ w Xvi w. archonta basileusa. Kobierzec z Bayeux. urzędnika w Atenach.. Basel. na rynku ateńskim nazwana od gł. podstępny. świdrujące.

a unieśmiertelnił ją w dwóch swoich dziełach: Vita nuova i Boska Komedia. leniuchować. bas. mały. płochliwe ptaki o niesmacznym mięsie. jak bąk krwi. dziewięciu lat. basowym głosem. PodróŜ (na okręcie "Beagle"). puścił z rąk kieliszek. drugi raz w dziewięć lat później. który pod dowództwem komandora Roberta Fitzroya odbył podróŜ dookoła świata w latach 1831-36 z Charlesem Darwinem jako przyrodnikiem wyprawy. "Beagle" . aŜ ukochana dziewczyna-dziecko. palnąć bąka . pocierany wydaje dudniące. idealizując ją coraz bardziej. Mickiewicz. zob. Wg podań polskich bazyliszek miał się znajdować w. muz. piszczałka burdonowa w dudach. czystą i czułą. raz. (A. Pan Tndeusz. tł.tj. Ŝerujący o zmierzchu. zob. 'pies gończy'. 235-tonowy statek. wprawiana w szybki ruch wirowy wydaje buczący odgłos. muz. trudno dostrzegalny wśród trzcin.. wypijający przez ssawkę krew zwierząt i ludzi. którą spotkał kilka razy w Ŝyciu. Fryga.ukochana Dantego. nygusować. W vita nuova opisuje swoją miłość do niej.owad dwuskrzydły. próŜnować. natchnieniem. buk. to zadrŜał Asesor. głuche dźwięki. zabawka dziecinna w kształcie stoŜka. 1.nic nie robić. pop. najpospolitszy: bąk bydlęcy.(wym. Zbijać bąki . burczybas.ptak brodzący z rodziny czapli. Opić się jak bąk . W Boskiej . było męczące i nieopłacalne). podziemiach krakowskich Krzysztoforów i w piwnicy jednego z warszawskich domów staromiejskich. Aleksander Wielki) w rozdziale "Jako Aleksander wszedł w padoł ciemny. pomyłkę. gdzie ludzie schodzący do piwnicy nagle od wzroku jego ginęli. Utopił w Tadeusza wzrok jak bazyliszek. odzywający się w okresie godowym potęŜnym.popełnić błąd. światłem duszy i przewodniczką Dantego. bigl) ang. Strzelić. trzmiel a. w którym znajdował śmierć od własnego spojrzenia. staje się pięknością doskonałą. czarująco uśmiechnięte odbicie młodości poety.) Bąk (1) . gdy mieli oboje ok. muchówka. zadni róg. 1510. Beatrycze (1) . wałkonić się jak ktoś zajmujący się tłuczeniem owadów. Zabijano go przy pomocy zwierciadła.Historia Aleksandra Wielkiego (zob. ludowy instrument w kształcie beczułki. a tam nalazł bazyliszka". inny owad wydający w locie charakterystyczne buczenie. Bąk (2) . palnąć głupstwo (bo polowanie na bąki. 724-25. pol. Na. nie rozmawiał z nią nigdy.

jak generatory. wieŜa zawalona w 1573. Jest tylko Beatrycze. którego wszystkie elementy słuŜebne. kocha się w Benedykcie. 48 m.) Beatrycze (2) . jak muzyczny. I wlaśnie jej nie ma. chór ukończony w 1272. Pierwowzorem Beatrycze była zapewne młoda florentynka.jedna z najsłynniejszych bohaterek Szekspira. Oise (płn. ang. Georges'a Pompidou w dzielnicy Marais w ParyŜu. stając się symbolem boskiego objawienia przez wiarę. (J. zaprojektowane przez Richarda Rogersa (Anglika. witraŜe z Xiii-Xv w. pol. 1820). (Baden-Baden 1862) Hectora Berlioza .wg komedii "Wiele hałasu o nic" Szekspira. zawalony w 1284. Beaubourg .(St. po wojnie odbudowane. zazw. Katedra św. Beatrice et Benedict . wieniec promienistych kaplic (Xiii w. ogrzewcze i klimatyzacyjne umieszczono na zewnątrz i wymalowano w kolorach. wyrazem boskiej mądrości. bechsztajn) berlińska wytwórnia fortepianów o światowej .opera. Pierre) najwyŜsza ze wszystkich katedr. konkursie na budowę Centrum.(wym. Francja) zniszczone w 1940 (katedra nieco uszkodzona). darem łaski. biblioteka i wiele innych działów. 19-20. pięcionawowe prezbiterium. zob. wys. otchlani ni piekła. dachu . Otwarte 31 I 1977. Spotkanie. późnogotycki transept i wieŜa nad skrzyŜowaniem 1500-37. fr. Beaubourg (stąd pop. 1265?-1290. ur. ur. spokojna mieszczka Beatrice Portinari. filmoteka itd. wyst. teŜ Cenci Beatrice. synowica Leonata. którzy uzyskali 1. 1933) i Renza Piano (Włocha. Beatryks. Ŝe nie wyjdzie za mąŜ.. z komedii "Wiele hałasu o nic" (1598. Beatrice.Komedii prowadzi go przez Raj. Centrum Narodowe Sztuki i Kultury im. lokatę na międzynar. elektr. 1287 poślubiła bankiera Somone di Geri de Bardi. Nie ma nieba ni ziemi. Beauvais . 1937).(wym. promieniem wiodącym ku niebiańskiej chwale wiecznej. z którym prowadzi rodzaj wesołej wojny na dowcipy. projektowania przemysłowego. nawy śr.). przy ul. Lechoń. która ok. projekt po poŜarze w 1225. windy. Choć ślubowała. Piotra . bobur) właśc.68 m. Centre National d'Art et de Culture Georges Pompidou. instalacje wodociągowe. bowę) miasto w depart. 5-piętrowy budynek ze szkła i stali. Wewnątrz mieści się przeniesione tu Muzeum Sztuki Nowoczesnej (od 1905). Bechstein . ukryte. jakimi instalatorzy zwykle oznaczają poszczególne rodzaje przewodów. nazwa).(wym.

zob. od Epifania 'objawienie. beczka Daoaid . Becket . na Trzech Króli. 'Oto la Befana!'. wróŜka o wyglądzie wiedźmy..w śrdw.(wym: bediwijer) w legendzie arturiańskiej jeden z dygnitarzy na dworze króla Artura. fraszka. Sir Lucan. Beczka śmiechu .drobiazg.sławie.pop.) Tomasz (Becket). To bedłka to drobnostka . Diogenes. Mikołaja. pieszo roznosząc grzecznym dzieciom dary. 1469) Malory'ego tylko Bedivere i jego brat. zob. jadalnych i trujących. Śmiech. Odwiedza domy włoskie dopiero 6 stycznia. która ma odpłynąć do Avalonu. odbudowana w 1949 (Berlin Zachodni). gdy kładą się do łóŜka. zob. w Xv-Xviii beczka zboŜa była równieŜ miarą ładunku statków. (św. teŜ Cynik. powszechnie uŜywana miara zboŜa. zresztą dość złośliwa i uŜywana jako postrach dzieci niegrzecznych. naczynia z klepek i obręczy. Beczka bez dna. Bednarz . piwa itd. Bondar. Ktoś wchodzi wtedy do sypialni.zob.. 1826-1900. Sir Bedivere . Bedłka . zał. por. On teŜ na polecenie umierającego Artura rzuca miecz Ekskalibur do jeziora i zanosi króla na barkę. . święto Trzech Króli'. Beczka . nazwa licznych gatunków grzybów. bagatela. a czuwające dzieci wołają Ecco la Befana! wł. z blaszkami na spodniej stronie kapelusza. Danaidy. Spędownik. przeŜyli wraz z królem ostatnią bitwę. w Morte Dartur (ok.Thomas zob.włoski Ŝeński odpowiednik św.rzemieślnik wyrabiający beczki i in. bedłka niejadalna bywa zwana "psią bedłką" a. ukazanie się (Chrystusa). La Befana . kaszka z mlekiem. "psim grzybem". w 1853 przez Friedricha Wilhelma Carla Bechsteina. którym zamiast prezentów sypie do pończochy popiół. zniszczona w 1945. błahostka.) Mikołaj. (św.

. potęŜnego. Kodeks (Behema). Nie zapomniano o tej skale .. z węg. Mezopotamią. wolno stojąca a. Ŝe gdy odlewano "Zygmunta". kroju węgierskiego. zwł. wcięty w talii i szamerowany. w Europie zach. w pobliŜu. nadano mu indygenat. wraz z inskrypcją klinową (kuneiformiczną) w jęz. wyryty na skale relief przedstawiający Dariusza I z grupą wziętych do niewoli wodzów."). śrdw. Zmarł w Padwie. Hiob. polityka i dowódcy Kaspra Bekiesza.wieś w Iranie.wieŜa straŜnicza i dzwonnica miejska. 1507-76. gdzie Zygmunt August przyjął go na swój dwór. Bekiesz Kasper . Bekwark i dzwon "Zygmum" . ze stojącym kołnierzem. na stromej skale. Niebo ("O niebo nie stoję. deprymująco olbrzymiego. . coś monstrualnie. która gdyby miała przedstawiać realnie istniejące zwierzę. skopiował napisy i umoŜliwił w ten sposób odczytanie tekstu babilońskiego. potęŜna bestia mityczna. powrócił do Polski. moŜe od węg. nad ziemią. bekecs 'futro' a.zob. Balint (Valentin). połączona z ratuszem. Bekiesza . Behemot . we Flandrii . Behistun .właśc. 100 m. staroperskim. przen. gdy jego sprawy wyszły na jaw. na wysokości ok. modny w Polsce od czasów Stefana Batorego do 1. befrua) w późn. 'dzwonnica'.(wym. i Renesansie. nad drogą łączącą w staroŜytności Ekbatanę z Babilonem. na futrze.w Biblii. słynny. co otwarło nowe perspektywy studiów nad staroŜ.zob.Beffroi . przypisywał te inskrypcje Semiramidzie . babilońskim i elamickim. Greff Bakfark. pne. oznaczałaby zapewne hipopotama. Opuścił ją pospiesznie w 1559. opiewany przez poetów największy w Europie lumista i kompozytor rodem z Siedmiogrodu. wojny świat. por.Diodor Sycylijczyk w I w.płaszcz męski po kolana. Przybył w 1549 do Polski. Później został nadwornym lutnistą cesarza Maksymiliana Ii w Wiedniu. nazw. fr. 10-19. 40.ale dopiero Sir Henry Rawlinson w 1835 wspiął się na skałę. w 1551-54 podróŜował po Europie.Legenda głosi.. Bekwark . Lewiatan. juŜ jako tajny agent księcia brandenburskiego. Behem Baltazar . po czym...

(J.Bekwark wrzucił do ciekłego metalu strunę ze swojej lutni. który znalazłszy się bez grosza w ParyŜu uŜywa swego powodzenia u kobiet. zataczający się przy chodzeniu.tajne drzwiczki. 1-21.do nieprzytomności. Film (1954) Louis Daquina z Jean Danetem w roli tyt. Zapewne w związku z tą legendą Jan Matejko umieścił Bekwarka z lutnią na obrazie Zawieszenie dzwonu Zygmunta (1874). fraszka 1. babilońsko-asyryjskiej przydomek bogów.: Dziennikarz. jednostka miary (ba)wełny. Oburzony król zabija kapianów i pozwala Danielowi zburzyć posąg Bela i jego świątynię. m. aby dzwonowi nadać piękniejszy dźwięk.film (1939) Willi Forsta: scenariusz.przydomek tytułowego bohatera powieści (1884-85. zwł. pol. pol. wariant zach. wyd. ociosany pień drzewa. 1887) Maupassanta.w Biblii. Marduka i Enlila. od toczącej się beli sukna przemieszczanej z miejsca na miejsce. Bel-ami . Król perski Cyrus kaŜe swym kapłanom udowodnić.. Bel-ami .wł. Był to jednak anachronizm. . Do gospodyniej 14. dosł.w mit. Daniel odkrywa podstęp kapłanów .) Bel . reŜyseria i rola tyt. w tł.-semickiej formy Baal. Smok (Daniel i smok). rozkwitła w Xvii i Xviii w. Daniel i Bel . którymi wchodziło siedemdziesięciu kapłanów z rodzinami i zjadało ofiary. gdyŜ Bekwark miał w tym czasie (1520) około 13 lat. papieru itd. Kochanowski. prorok Daniel wzbrania się oddać cześć Belowi jako martwemu bałwanowi. operowa technika wokalna. dosł. przystojnego dziennikarza Georges'a Duroy. Daniel.gruby. fr. zwój materiału. Pijany (spity) jak bela . pozwalająca na stosowanie brawurowych i wirtuozowskich efektów. 55. por. Nie kaŜdy weźmie po Bekwarku lutniej. we Włoszech. równieŜ u Ŝony i córki swego pracodawcy. Belcanto .in.. Bela . Piękny pan. a do Polski przybył w 29 lat później. 'piękny przyjaciel'. 14. Ŝe Bel istotnie spoŜywa ofiarowane mu potrawy. sukna. młodego. 'piękny śpiew'. bez skrupułów jako drogi do wielkiej kariery.

Baal-Fegor.Belfegor.. nauczyciel. stylu manuelińskim. pochodzenia wschodniego) otrzymał diabeł posłany przez Plutona w ludzkiej postaci na ziemię. bakałarz. wg Makiawela.por. z jid. bałwan Fegor. czy słuszne są skargi potępieńców. z dwupiętrowymi kruŜgankami. Pani Twardowska . legendzie łacińskiej (prawdop. Belfagor bada sprawę. który się oŜenił' (wyd.ballada Mickiewicza osnuta na głównej idei noweli Makiawela. Imię to w śrdw. kamień węgielny połoŜono jeszcze w 1499. napisana pięknym językiem. czyli MałŜeństwo diabła . i gdzie. Belphegor . 'Arcydiabeł Belfagor'. podhalańska odmiana legendy. wg Makiawela. Belfagor Arcidiavolo . odkrywca drogi do Indii Wschodnich. Wincentego . olbrzymia dwupiętrowa wieŜa forteczna wzniesiona w 1514-20 nad Tagiem. będąca satyrą na kobiety.). wolny przekład noweli Makiawela."stara gawęda" (1854) Lucjana Siemieńskięgo. winne są kobiety. aby w końcu ze zgrozą uciec na powrót do piekła. w stylu manuelińskim z cechami architektury mauretańskiej. Fogor. gdzie dopiero moŜe odetchnąć od towarzystwa ziemskich niewiast. witał go Manuel I. Belphegor. Ŝeni się nawet. któremu Izraelici oddawali cześć w Setim. na oznaczenie bóstwa moabickiego Baal-Peora. za które cierpią męki. Belfer . Belfagor . aby się przekonać. lekc. gdzie stał Dom śeglarza. okrągłymi łukami i wspaniałym 30-metrowym portalem w tzw. przenoszący jej akcję do Polski.Convento dos Jeronymos de Belem zbudowany przez króla Manuela I na miejscu. 25. kościół halowy z płaskim sklepieniem sieciowym.Torre de Sao Vincente.Belem . Diabeł w Krakowie .przedmieście Lizbony (Portugalia).ze zbioru Bajek i opowiadań wierszem (1685) La Fontaine'a.tragikomedia (1690) Johna Wilsona. Num. nazwy uŜywane w róŜnych przekładach Biblii. WieŜa św. 1549) Makiawela (zob. w którym nocował Vasco da Gama. Jak baba diabła wyonacyła . legendy. w przededniu wyruszenia w swą podróŜ (8 Vii 1497). pełna dowcipu i humoru.. nowela o diable.humoreska góralska z cyklu "Na Skalnym Podhalu" (1903-10) Kazimierza Przerwy-Tetmajera.wł. po jego powrocie w 1499. 'pomocnik melameda w .. Phegor. rozwija i popularyzuje szeroko temat śrdw. Klasztor . Ŝe grzechom.

choć zdobył Rawennę i Rzym. przytwierdziwszy do swego szałasu napis: "Daj obola biednemu Belizariuszowi. Ŝe niełaska wielkiego wodza była karą boską za usunięcie i wygnanie papieŜa Sylweriusza. 13. w Raju utraconym. Kościół posłuŜył się nią dla pouczenia wiernych przykładem zmienności losu ludzkiego. por. a po roku zapewne uwolniony. 1. były ulubionym tematem pieśni lud. a cesarz kazał go oślepić.ok. 12. Uwierzytelniona przez Volterrana (R. 500-65. nicponie.. List Korynt. tj. Ŝe popadł w całkowitą niełaskę. Prokop z Cezarei w swojej Historii (zob. Legenda twierdzi. oparty na wersji z wczesnego śrdw.) sekretnej (gr. w średniowieczu. był Jan Tzetzes w Xii w. Biblia.warchoły. W 548 odwołany. historyk bizant.). zła. 13. nauczyciela Ŝyd.). belija'al. opiewa niewinność nieszczęsnego bohatera. W wyprawie brali takŜe udział Polacy: Henryk Arctowski i Antoni B. Przebieg wojny z Ostrogotami opisał sekretarz Belizariusza. szkoły początkowej dla chłopców'. 1451-1522) rozszerzyła się na cały Zachód. w latach 1897-1909. Belizariusz . de Volterra. której uczuć nie chciał odwzajemnić. Deut. 6. Historia cudowna człowieka zwanego Belizariusz . pierwszej. Ks.. bezprawia. Bohaterskie czyny Belizariusza.jeden z upadłych aniołów. W 1897-99 słuŜył on międzynarodowej wyprawie na Antarktydę pod dowództwem Adriena de Gerlache de Gomery (którego zastępcą był 26-letni Roald Amundsen). 2. anioł ciemności. Sędziów. córki) Beliala . na którym kilkakrotnie. Ks. gdzie Belizariusz pada ofiarą zemsty Teodory. 22. ukazując. od (?) beli 'bez (czegoś)' + ja'al 'uŜytek'. mąŜ Antonii..gr. 1. por... 2. otaczane wieloma legendami. ofiary . Miltona . w 562 uwięziony. 490 (1667). Dzieci (synowie. ksiąŜę piekieł. Behelfer 'pomocnik'. z hebr. tak Ŝe musiał jako nędzarz Ŝebrać na ulicach Konstantynopola. ludzie nieprawi.(wym. 19. uosobienie ducha zła. od nm. "Belgica" .wcielenie nieprzydatności a. belgika) parowiec belgijski. wódz złych duchów. wierszopisa rodyjskiego Emanuela Georgillasa Limenity (Xv w. odbywały się wyprawy polarne." Pierwszym autorem bizant. Król. zawistnego o jego sławę wojenną. niegodziwi. Anekdota). 15. i romansów gr. M. Belial . szatan. Zniszczył w 533-34 państwo Wandalów w Afryce. która przezimowała na Antarktydzie. Dobrowolski. który wspomniał o tej legendzie (jako sprzecznej z faktami hist. Biblia. utalentowany dowódca wojsk cesarza bizantyjskiego Justyniana. przyjaciółki cesarzowej Teodory. poemat bizant.. nie mógł uzyskać decydującego zwycięstwa z braku poparcia i zaufania Justyniana. majątek jego skonfiskowano.chederze. Wysłany dwukrotnie do Italii przeciw Ostrogotom.

Gdy wzgardził jej miłością. dramaturgowi Lope de Vega). wyd.).niebieskawobiała gwiazda w konstelacji Oriona.hiszp. Gal. łac. Glaukosa. Jobates daje mu córkę za Ŝonę. Jobatesa. z listem zawierającym polecenie zabicia oddawcy. zob. który. Obrazy: Salvator Rosa. króla Likii. tekst: T.powieść moralna i polityczna (1767) Jean Francois Marmontela. dramat popularny (Wenecja 1734) Carlo Goldoniego. Mus. Bellerophon . przez którą Bellerofon staje się ojcem Laodamii. B. matki Sarpedona. Opera (Wenecja 1836) Donizettiego wg dramatu E. Widząc to. wysłał Bellerofonta do swego teścia. Bellerofon(t) . Lille. Bellerofon pojący Pegaza . uniusłszy się na skrzydlatym Pegazie (zob.mit. którą ten zabija. króla Argos. Lully'ego. którego Ŝona Anteja (a. wnuk Syzyfa. David (1781). Belizariusz . oskarŜyła go przed męŜem o próbę uwiedzenia jej (motyw Ŝony Putyfara. Jobates wysyła bohatera do walki z Chimerą (zob. podobnie tragedia Sofoklesa Jobares. La gloriosa cecita di gran Belisario... bohater grecki. równieŜ błędnie. Największy przykład nieszczęścia .opera (1679) J. pne. por.tragedie Eurypidesa. El ejemplo major de la desdicha. Temat walki z Chimerą w sztuce antycznej od Vii w. . i potępia niewdzięczność Justyniana. Pal. Bellatrix .wł. Rzym. Chlubna ślepota wielkiego Belizariusza . Homera. Wysłany na wojnę z Amazonkami powraca z niej w triumfie. syn króla Koryntu. wg Iliady.obraz L.). J. wygnany za zabójstwo schronił się na dworze Projtosa. Zwycięstwo Bellerofonta nad Chimerą . dramat Antonia Mira de Amescua.kopia hellenistyczna reliefu gr. 6. Silvestra mł. Schenka (1823). 1632 w Saragossie.) w powietrze. Spada.-L. Bellerofon i Steneboja . Betsabee. Doria. Rzym. Steneboja) zakochała się w nim. Projtos. pod Troją zamienił zbroje z Diomedesem. zachowane tylko we fragmentach. i Hippolocha. gr. ojca Glaukosa. zabijając teŜ po drodze atakujących z zasadzki zbójców. nie chcąc naruszyć praw gościnności. Fontenelle i Boileau. stąd wyraŜenie "list Bellerofonta". Comeille. Wicar.intryg dworskich. Bellerophonris linerae. przez omyłkę pod nazwiskiem Juan Perez de Montalban (przypisywany późn.

Ks.grupa spiskowców ze środowiska inteligencji warszawskiej. W 1818 przeznaczono na siedzibę w. 2.1778-1852. Belzebub . staroitalska bogini wojny. i dolnego (Austr. ks.letnia rezydencja królewska na Hradczanach. uwaŜany za najpiękniejszą świecką budowlę barokową świata. jako bóstwo opiekuńcze flistyńskiego miasta Akkron bądź (Ew. takie dzieła sztuki antycznej. otwiera się piękny widok. Jeden z naczelnych złych duchów demonologii chrześc. Łazariewem opłynął kontynent antarktyczny. siostra Marsa. Belweder . z łac. przedstawiony w Biblii. podróŜnik ros. Belweder w Pradze . miejsce z pięknym widokiem'. w 1803-06 towarzyszyl I. zbudowany na tym miejscu pałac neoklasycystyczny (archit. ale w. P. Ŝona a. 1. Król. jak Apollo Belwederski i Laokoon.. W Raju utraconym. 1. część budynku wysunięta ponad dach. która zapoczątkowała powstanie listopadowe pod dowództwem Ludwika Nabielaka. w 1490 dla papieŜa Innocentego Viii. wyprawie morskiej dookoła świata.zbud.Beelzebub. Baroku. Muz. z wł. w 1659 na wysokiej skarpie nad łazienkami dla kanclerza wielkiego lit. zbud. Belwederczycy . Konstanty zdołał w czas wymknąć się z pałacu. z pięknym widokiem. zwanych belwederami. pawilon ogrodowy na wzniesieniu. Dziś reprezentacyjna rezydencja państwowa. Galeria Xix i Xx w. przez duŜe okna. Jakub Kubicki). Belweder w Warszawie . willa a. ks. belvedere 'piękny widok. ok. badacz O. z której. 12. Spokojnego. 1774-87 mieścił manufakturę fajansów króla Stanisława Augusta. bellum 'wojna'.Bellingshausen Faddiej Faddiejewicz . 4. Belweder Watykański . Kruzensztemowi w pierwszej ros. wg Mat. składa się z dwóch stojących w ogrodzie pałaców: górnego. 79 . który stał się wzorem setek dworków szlacheckich o gankach z kolumienkami i parterowych skrzydłach.dziedziniec i galeria w Watykanie zawierająca m.mit. 14) jako ksiąŜę czartowski.zbudowany w 1700-25 jako letnia rezydencja księcia Eugeniusza Sabaudzkiego.in. Bellona . Konstantego nowy. mieszczącego Austr.).. Krzysztofa Paca.. semickie Baal Zebub 'władca much'. rz. 29 Xi 1830 z miejsca zbiórki na moście Sobieskiego wyruszyli na Belweder.pałac. w 1819-21 wraz z M. F. Belweder w Wiedniu . wzniesiona w 1536-63 w stylu renesansowym.

Bem w Turcji. plusk. do popychania łodzi rybackiej: szum. awansując na generała brygady.wiersz Sandora Petofi. 24-27. 1794-1850. pop. Aby nie pójść do niewoli austr.grot. Zwłoki jego sprowadzono do Polski w 1929 i pochowano w mauzoleum w Tarnowie. Bema pamięci Ŝałobny rapsod. .miasto w woj.nazywali gen. 12. W 1848 kierował obroną rewolucyjnego Wiednia. i ros.. węgierskich i tureckich. diabeł. lubelskim. uczestnik wyprawy Napoleona I na Moskwę w 1812 i obrony Gdańska. BełŜyce . pocisk. Czemu. Ew. generał wojsk polskich. Ostrołęką i w czasie obrony Warszawy. drąg do naganiania ryb do sieci a. bies. zadając szereg klęsk wojskom austr.wg Biblii. nasada strzały z piórami. zob.wiersz (1855) Konstantego Gaszyńskiego. głupiec. Miltona jeden z głównych władców piekła. Armia siedmiogrodzka .przysł. sławiący jego bohaterstwo..Józef. czart. Norwid.przesmyk morski. Murat Pasza . Bełt (1) . Jako wódz naczelny wojsk węg. Cieniu. Pacanów. Bałtyckie z Kattegatem). dźwiękonaśl. Fujara z BełŜyc . następny po Szatanie. Belt 'Bełt (cieśnina) Wielki a. Przy pochodniach. Zajmował się teorią i konstrukcją rakiet. dowodził rewolucyjną armią węgierską w Siedmiogrodzie i Banacie. odjeŜdŜasz. wiąŜąc znaczne siły cesarskie. doznał poraŜki pod Temesvarem 9 Viii 1849. ręce złamawszy na pancerz. Wygania (wypędzeć) diabła Belzebubem . w 1849 adiutanta gen. twórcy narodowej poezji węg. szatan.. Brawurowo kierował artylerią pod Iganiami. od bełtania. Bema uwielbiający go Ŝolnierze węgierscy. co skrami grają około twych kolan? (C. Bema.pod tym imieniem występował gen. lekarstwo gorsze od choroby. Bełt (2) .(1667). i móc walczyć dalej.) Pogrzeb Murada Paszy w Alepie . Ojcem Bemem . został muzułmaninem i wstąpił do wojska tureckiego. Mały' (łączą M. cieśnina morska: z nm. strzała do duŜych łuków i kusz. przebudował Ossolineum we Lwowie. tj. internowany w Aleppo wkrótce zmarł. 1-2 (1851). wg Mat. Bem .

'błogoslawiony'. ok. Ośrodek hinduizmu. wypowiadająca w róŜnych odmianach zdanie: "Wszystko to juŜ było". cel masowych pielgrzymek. alies schon dagewesen.drobiazgowo dokładna. Powieść rzeczy istej o załoŜeniu klasztoru na Łysej Górze braciej zakonu św. w staroŜytności święte miasto Indów.najstarszy likier. wytrwała.. od Xvi w. franciszkanin z Wrocławia. przez benedyktynów w Fecamp (Normandia. czczony takŜe przez sikhów i dŜinistów.Ben Akiba . co było? To samo. Benedykt . ok. wyd. miejsce rytualnych kąpieli oczyszcząjących. pierwszy polski podróŜnik.postać Xvii-wiecznego rabina amsterdamskiego ze sztuki Uriel Acosta (1846) pisarza nm. 1. . w 1245-47. 1540. Benedykta . Eklezjastes. gdzie Budda słynnym swym kazaniem rozpoczął nauczanie. Mogilnie. Karola Gutzkowa. w latach 1194-1775 pod władzą muzułmanów. Giovanniemu da Pian del Carpine. por. por. na wzór pracy kopistów i iluminatorów rękopisów w dawnych klasztorach benedyktyńskich. Italia) ok. co potem będzie.(w Umbrii. Benedicti stała się podstawą zach.. Benedyktyn .jedno ze świętych miast indyjskich połoŜone na lewym brzegu Gangesu w stanie Uttar-Pradesz (płn. Benedyktyńska praca . imię wielu papieŜy. Benedykt Polak . wyrabiany pierw. . Benedictus. Od Vi w. jego Regula S. mrówczo pracowita. w podróŜy do Karakorum do chana Mongolii. Towarzyszył posłowi papieŜa Innocentego Iv.. Lublinie i na Łysej Górze. nm. 529) i zakonu benedyktynów. Sambenito. Italia.łac. Benedykt z Nursji . na nalewkach i destylatach z ok. Św. Trzemesznie.Benedictus Polonus. ZałoŜyciel klasztoru na Monte Cassino (w Kampanii. główna siedziba buddyzmu.legenda ułoŜona na podstawie kroniki Długosza przez nieznanego autora. 9: "CóŜ to jest. ne.-europejskiej organizacji klasztornej. Biblia. 40 ziół i korzeni. Łęczycy. w Polsce pierwsze opactwa w Tyńcu. pne. Indie). obecnie Waranasi. cierpliwa." Benares . Francja). do Ii w. 480-553.

w której Manfred poległ. stąd przen. Kraj ten opisują Calandrinowi przyjaciele. Benevento .. 1471). Łuk Trajana i in. Boccaccia. dawna twierdza Samnitów Maleventum. ale dowiedziawszy się. 3.. 8. faworyt.Beneficjum . łac. przywilej'. 42. wł. Ŝydowski arystokrata z I w. paese di cuccagna.. w Dekameronie.bohater tytułowy popularnej powieści (1880) amerykańskiego pisarza Lewisa Wallace'a. członkami tego rodu byli . 'złe wejście'. bitwa Rzymian z królem Epiru Pyrrusem zakończona jego klęską. w 1266 bitwa między wojskami króla Sycylii Manfreda i Karola Andegaweńskiego. Gen.gigantyczny film przygodowo-historyczny nakręcony w Hollywood w 1926 przez Freda Niblo z Ramonem Novarro w roli głównej. zwycięstwo Rzymian pod wodzą Semproniusza Grakcha nad Kartagińczykami dowodzonymi przez Hannona. Bencodi . Edwarda Boye).śrdw. officium. z Charltonem Hestonem w roli tytułowej. doŜywotnie. wyd. Ben Hur . gdy Jakub wysyłał synów do Egiptu na zakup zboŜa w czasie głodu. Calandrino rezygnuje z podróŜy... ze śrdw. Włochy) z licznymi zabytkami staroŜytnymi: teatr z I w. Ŝe tam znajdzie czarodziejskie kamienie. a gęś za trojaka z gąsiątkiem w przydatku sprzedają. 'dobre wejście'. Ben Hur . pupilek rodziców.. Beniamin . łac.pochodzić miało od Beniamina. na której ludzie zajmują się tylko wyrabianiem makaronu i nadziewanych pierogów" (wg tłum. Kukania. beneficium od łac. zob. przekonując go. Nowa wersja Williama Wylera z 1960. najulubieńszy syn Jakuba i Racheli. Cudowny kraj obfitości.miasto w Kampanii (płd. 4. czasowe a.-łac. Ŝe do Bengodi jest dalej niŜ do Abruzzów. w zamian za słuŜbę wasalną. nadanie gruntu wasalowi przez seniora.: ulubieniec. jako honorowe wynagrodzenie a.w Biblii najmłodszy. prawo doŜywotnie do dochodów związanych z jakimś urzędem kościelnym. później dziedziczne. łac. aby mu się po drodze nic złego nie przytrafiło. Plemię Beniamin . jako kolonia rzymska. zatrzymał Beniamina w domu. gdzie jest góra z tartego parmezanu. w 214 pne. który po dokonaniu szeregu heroicznych czynów przyjmuje na koniec wiarę chrześcijańską. 'dobrodziejstwo. w 268 pne. gdzie "krzewy winne kiełbasami podwiązują. "Poczciwy Calandrino" (1353. Oba filmy wg powieści Wallace'a. w 275 pne. dochody z urzędu kośc."kraina Kukania".. przemianowana na Beneventum.

największa. 1746-86. nazwała go Benoni. przeobraŜa się nieustannie z utworu historycznego. idzie na słuŜbę w wojsku austriackim. a takŜe pamiętników pełnych fantastycznych zmyśleń. 1797. Porcja Beniamina . 34.Rachela.głośna w swoim czasie sztuka (Hamburg 1794. Gen. Hrabia Beniowski . tajemnicza postać podróŜnika. albo Spisek na Kamczatce . w pojedynek .tragedia (1792) Chrystiana Augusta Vulpiusa. umierając przy urodzeniu najmłodszego syna. 43.Maurycy August. Syn prawicy . nie wykończonych. pośmiertnie ogłoszone w wielu językach pamiętniki. gdzie przedkłada rządowi fr. tj. ale ojciec nazwał go Beniamin. wyst. a.opera (ParyŜ 1800. Hrabia Beniowski. szlachcic. Eugeniusza Oniegina Puszkina i Orlanda szalonego Ariosta. wyd. Poemat.. projekt kolonizacji Madagaskaru i otrzymuje stopień pułkownika. organizuje bunt zesłańców. 'syn boleści mojej'. apostoł Paweł. wyst. późn. heroikomiczna epopeja dygresyjna. napisany przez autora Rinalda Rinaldiniego (zob). Warszawa 1799 w Teatrze Bogusławskiego) Augusta von Kotzebue. romantyczna. w gościnie u Józefa. Ginie w czasie kolejnej wyprawy na Madagaskar. libretto: Alexandre Duval. obwołany przez mieszkańców władcą wyspy. brał udział w konfederacji barskiej. pochodzenia węg. fragmentach i okruchach. W 1773 wysłany na Madagaskar przez Francję dla załoŜenia tam kolonii. o Beniowskim.. pol. tj. chcąc wziąć udział w walce o niepodległość. Kilkakrotnie udaje się do Ameryki. wyd. pol. z "Iliady barskiej".m. w wielu wariantach. mający tylko luźny związek. Beniowski. z historycznym Beniowskim. syn szczęścia'. Warszawa 1817) Francois Adrien Boieldieu. w 1866).bohater tytułowy poematu oktawą Beniowski Juliusza Słowackiego (w 1841 ukazało się 5 pieśni. nawiązująca do Don Juana Byrona. a potem z powieści o "epoce krwawej" buntu hajdamackiego. 'syn prawicy. Beniamin otrzymuje przy uczcie 5 razy większą porcję niŜ kaŜdy z pozostałych braci. w 4 tomach. anonimowo. rozprawę z krytykami. albo Wygnańcy na Kamczatce .. Beniowski Maurycy Kaźmierz Zbigniew . pol. ok. Historia podróŜy Maurycego Augusta hrabiego Beniowskiego. w Egipcie. Beniowski . a stamtąd do ParyŜa. w autobiograficzny pamiętnik literacki autora. słowackiego. ale usług jego nie przyjęto. prócz nazwiska i udziału w konfederacji barskiej. wzięty do niewoli przez Rosjan i zesłany na Kamczatkę do fortecy Bolszeriecka w 1770. pierwszy utwór lit. głośnego z powodu niezwykłych przygód i burzliwego Ŝycia.in. Zmuszony do wyjazdu. dalsze 10. wyd. zrywa w 1776 z Francją. pierwszy król Izraela Saul oraz Szaweł z Tarsu. poemat walki o jego ideały poetyckie i osobiste. po czym na zagarniętym statku Ŝegluje do Makau na wybrzeŜu Chin południowych.

zachowany w rękopisie pochodzącym zapewne z końca X w.poetycki z "bogiem litewskim" . w Danii. Korynny. przez jednego nieznanego poetę chrześcijańskiego ok. Beowulf. Abdera. Uszy beockie . Beowulf (wym. Pamiętników. miasto w obwodzie Ŝytomierskim Ukr. bohater tytułowy najwcześniejszego i jedynego kompletnie zachowanego epickiego poematu literatury staroangielskiej (anglosaskiej). złoŜonego z ok. Iliada (Słynne ustępy).. spisany został prawdop.Mickiewiczem. ciąg dalszy. śyciorys. zob. Boiotia.in. Plutarcha. miastem były Teby.powieść (1916) Wacława Sieroszewskiego. bejeuulf) skandynawski heros-wiking. anglos.. bywaj zdrów. Hezjoda. ocięŜały. wreszcie ginie w walce z pustoszącym kraj ognistym smokiem.) Mnich przesuwał się przez mury. Berdyczów . Beocja . Pisz do mnie na Berdyczów (drobnymi literami)! . Beowulf 'wilk miodowy' tj. nie dam się nabrać. 3200 linijek nie rymowanego. o treści opartej na legendach skandynawskich połączonych z wydarzeniami historycznymi Vi w. Poemat. Ateńczycy kpili z jej mieszkańców jako rzekomo tępych. por. rzecz skończona! Tam ci jakiś wiew dolatał Od Pól Dzikich i od Baru . Ocean (1917). Pelopidasa i Epaminondasa. mimo Ŝe była ojczyzną m. niedźwiedŜ.znane od Xiv w. pamiętniki i opisy podróŜy hrabiego Maurycego Beniowskiego wspólny tytuł 2-tomowej zbeletryzowanej biografii Beniowskiego Mora Jokaia (i Janosa Janko) i 2-tomowego tł. Beniowski . niewykształconych gburów. prawdop. w staroŜ. 1888-91. SRR..(. krasomówstwo. 700 r. Pindara. odczepŜe się ode mnie. sądząc z przysłowia.przysł..nieczułe na muzykę a. aliteracyjnego wiersza. rycerz idealny. potomka Kaina. słynne niegdyś ze źle funkcjonującej poczty na kresach polskich.gr. po czym zabija szukającą pomsty mać Grendela w jej podwodnej jaskini. której gł. nękanego przez straszliwego potwora Grendela..tępy. rani Grendela śmiertelnie. zabijając go jednak przed śmiercią. Mając lat 50 zostaje królem Geatów i rządzi dobrze i mądrze przez pół wieku. pozbawiony fantazji. spieszy na dwór króla duńskiego Hrothgara. Beocki . Grecji środkowej kraina rolniczo-pasterska. Jakiś .

Późniejszy cesarz rz.mit. 75.mopanie! (K. gł. poślubiła swego stryja Heroda.. łac. Mogiła Berka . 1-32. 26. "Berenikę natychmiast wyprawił z Rzymu wbrew jej woli i wbrew samemu sobie". Tytus. Berenika . gdy prowadził wojnę w Judei. zakochał się w niej. pod Austerlitz. macedońska forma gr. invitus invilam (Swetoniusz.księŜniczka Ŝydowska wielkiej urody.Berenike. była u boku Agryppy. a po upadku Jerozolimy zabrał ją z sobą do Rzymu. pułk lekkiej kawalerii. Beregirnie . Ej! kalendarz berdyczowski. spotykana u księŜniczek egipskich dynastii Ptolemeuszów.szeroki topór o silnie zakrzywionym ostrzu i długim drzewcu. Od 1803. Gliński. Jest to ta sama Berenika. a gdy w 21 roku Ŝycia owdowiała. Berdysznicy . kupiec Ŝydowski.. Boski Tytus. wpatrzyłeś W te postaci. W wojsku Księstwa Warszawskiego w 1807 jest szefem szwadronu 5 pułku strzelców konnych. 161-66. uczestnicy powstania ludowego w ParyŜu.) Berdysz . gdy . Jednak. ok. młodszy od niej o 13 lat. później zwanych rusałkami. To kalendarz był . obiecując oŜenek. w Legionach Dąbrowskiego. wywołanego wprowadzeniem nowego podatku. walczy w kampanii 1805.. 157-58. toporek'. barducium 'włócznia.. wobec sprzeciwu opinii. w 1382. Powstanie szybko stłumiono. 27 . Berenika (1) . słow. łac.Jacek. wnuka Heroda Wielkiego.ok. Dzieje Ap. Poległ pod Kockiem w potyczce z Austriakami. w to wołanie. ze śrdw. Weronika). rozpowszechniona na Rusi przed Xii w. w początkach panowania małoletniego Karola Vi. w które uzbroili się w zdobytym arsenale ratuszowym. I wsłuchałeś się. m. 7). króla Cylicji. w legionie hanowerskim. uŜywany przez piechotę w Xiv-Xvii w.kopiec usypany w 1809 w Kocku na grobie Berka Joselewicza. jako oficer brał udział w walkach legii włoskiej i naddunajskiej. nazwani od berdyszów. króla Judei. 23-27. od Ŝywności.. miała jakoby Ŝyć ze swoim bratem Herodem Agryppą Ii. nazwa boginek czy demonów wodnych.1764-1809. jakiś Marek. We Włoszech. która wg Biblii. Berek Joselewicz . 25.in. Następnie wyszła za Polemona I.fr. maillotins. córka Heroda Agryppy I. Kalendarz herdyczowski. imienia Pherenike 'przynosząca zwycięstwo' (por. w czasie powstania kościuszkowskiego uformował Ŝyd.

Bergamo . Ŝona i współregentka króla Egiptu Ptolemeusza Iii Euergetesa. Muz. Przejście armii Napoleona przez Berezynę . Pawła. SRR. Berenika Ii (2) . Ŝe wiatry uniosły warkocz do nieba.ok. jedno z najświetniejszych w dziejach Polski. m. F.ok.miasto w Lombardii (płn. Zwycięstwo to. za sprawą księŜnej Orleanu. łac. G.in. Nar. pod którym 28-30 Vi 1651 sześćdziesięciotysięczna armia polska (w tym połowa pospolitego ruszenia) pod wodzą Jana Kazimierza pobiła stutysięczną armię kozacko-tatarską dowodzoną przez Bohdana Chmielnickiego. Warszawa. Tite et Berenice . w 1296-1427 pod władzą rodu Viscontich. Beresteczko .in. ciekawej wyniku tego nieświadomego współzawodnictwa. odbyła się okupiona poniesionymi w zaŜartych walkach cięŜkimi stratami przeprawa przez rzekę szczątków Wielkiej Armii atakowanych przez wojska rosyjskie.tragedia (ParyŜ. Berenice . zwaną Warkoczem Bereniki. Tragedię Racine'a oceniono znacznie wyŜej. który Katullus przełoŜył z greckiego na łacinę. w czasie odwrotu wojsk Napoleona I z Moskwy. gdzie stał się konstelacją z siedmiu gwiazd. Kallimach napisał ku jej chwale poemat. Jak powiadano. 258 . Włochy). Wkrótce po śmierci męŜa Berenikę zamordował jej syn. Racine i Corneille podjęli jednocześnie temat tragedii oparty na cytacie z Swetoniusza.przesłuchiwał św.wł. Berenice regina d'Egitto . od 1428 do 1797 rządzone przez Wenecję. Londyn 1738. w pobliŜu ogona Lwa.rzeka w Białoruskiej SRR. prawy dopływ Dniepru. Wg legendy złoŜyła swój warkocz Afrodycie jako ofiarę wotywną za szczęśliwy powrót męŜa z wyprawy wojennej do Syrii.obraz J.tragedia (ParyŜ. oddziały polskiego 5 korpusu skutecznie osłaniały przeprawę. pod wsią Studzianką 26-29 Xi 1812. miejsce urodzenia . 28 Xi 1670) Corneille'a. nie zostało wykorzystane: kampania zakończyła się 28 Ix 1651 ugodą w Białej Cerkwi.miasto nad Styrem w obwodzie wołyńskim Ukr. 'królowa Egiptu'. nie wiedząc wzajem o swych zamiarach.. Handla. m. 21 Xi 1670) Racine'a. opera (1718) Scarlattiego. Po tajemniczym zniknięciu warkocza ze świątyni nadworny astrolog Konon z Samos ogłosił. 220 pne. Berezyna . Coma Berenices. zainspirowała powstanie co najmniej piętnastu oper. Ptolemeusz Iv Filopater. Suchodolskiego.

). W 1733-41 kierował tzw. obok grobu swej córki Medei. w Xviii w. W 1725-29. w Xvi-Xviii w. pieśń taneczna z okolic Bergamo.Donizettiego. w kaplicy (zbudowanej na miejscu zakrystii romańskiej) bazyliki Santa Maria Maggiore (1137. między Przylądkiem DieŜniewa i Alaską.dawn.między kontynentami Azji i Ameryki Płn. Tiepolo.. Berlinka .zob. doszedłszy do majątku. Gtz von Berlichingen. Kaplicę. Kamczatkę i cieśninę dzielącą Azję od Ameryki Płn.dawn. A. Cieśnina Beringa . Wielką Ekspedycją Płn. ukończona Xviii w. Pantalone. Bergamasca . część Pacyfiku między Półwyspem Czukockim. przebył Syberię.. taniec w takcie 6/8. w Xix w. a ozdobił freskami G. tańczona teŜ w Polsce Xvii w.zob. Berlichingen . bergamask.zob. podróŜny pojazd konny z 4 miejscami siedzącymi. goszcząc na swym dworze artystów i uczonych. Ŝeglarz i odkrywca duński w słuŜbie rosyjskiej. barka zboŜowa bez napędu a. czterokołowy kryty. Gorgibus. morze i cięśninę nazwano ku czci Beringa na wniosek komandora Jamesa Cooka. na polecenie cara Piotra I. wojłoku nakładany na zwykłe obuwie. Brenlatsche 'łapęć niedźwiedzi'.. Bergerac . Berlin . w takcie parzystym. Morze Beringa . resorowany. pergames(z)ka. schronił się wraz ze swymi kombatantami w Bergamo. z nm.płn. Amadeo. pierwsze powstały w Berlinie. Brama (Brandenburska). Cyrano de Bergerac. Bering . szkuta. stąd teŜ pochodzą bohaterowie wł.Vitus Jonassen. 1680-1741.Kondotier Bartolomeo Cofleoni. Sprawił sobie teŜ grobowiec za Ŝycia. commedia dell'arte: Arlekin. w drodze powrotnej zmarł na szkorbut. z Ŝaglami. Brighella. wykonał w 1476 G. Kaplica Colleonich . która badała wybrzeŜa Morza Arktycznego. stąd nazwa. W 1741 Bering odkrył brzegi Alaski i Aleuty. Kamczatką i Alaską.bergamasco. Berlacz . but zimowy z futra a. jedno z arcydzieł renesansowej rzeźby lombardzkiej. .

maści łaciatej.eleur de lis zob.stąd nazwa zakonu w Polsce. dawniej zw. drugi raz zapoŜyczone w Xv w.. przez św. bero-. psy tej rasy hodowano w schronisku załoŜonym koło Przełęczy Wielkiej św. cystersie. Bernardyni . Bernadotte . silnych psów długowełnistych. doctor mellifluus łac. królów fr. z X-Xi w.wysoka czapka futrzana noszona w Xviii i Xix w. 1091-1153. przez grenadierów i kompanie wyborowe. Bernard . od końca Xvii w. Bernardyn .dynastia szwedzka załoŜona przez marszałka napoleońskiego Jeana Bernadotte'a (adoptowanego w 1810 przez króla Karola Xiii). bern + hart 'niedźwiedź + silny'. duŜych. kaznodziei (zw. nazwa uŜywana tylko w Polsce na oznaczenie członków zakonu braci mniejszych. i śrdw.). jako feruła (zob. Bermyca . z nm. Bernarda z Clairvaux. Lilia: Berło było teŜ atrybutem bogów .Berło . który ocalił czterdziestu kilku ludzi na przełomie Xviii i Xix w. zazw. Barenmutze 'czapka niedźwiedzia'. przedstawianym z ulem. za pośredn. krucjaty. który panował jako Karol Xiv.-g. czeskiego. Pierwszy ich klasztor w Polsce stanął na Stradomiu w Krakowie w 1454 pod wezwaniem św.-nm... w Brytanii reprezentacyjne nakrycie głowy gwardii królewskiej. inicjatorze 2.Zeusa. dziś słuŜbę ratowniczą pełnią głównie śmigłowce. 'doktor miodopłynny'). mistyku. Bernarda z Aosty (a. por. zakończonej jakimś emblematem: berła konsulów rzymskich miały na szczycie orła. prowadzonym od Xii-Xiii w. .. 1818-44. imię populame po św. tresowano je do odszukiwania zasypanych śniegiem lub zbłąkanych podróŜnych. staroŜ. . Rzymian z Azji. Bernarda ze Sieny . pochodzących zapewne od wielkich psów sprowadzonych przez staroŜ. poŜyczka.Bernhard ze st. z łac. kulę a. Biernat. Reformaci). Cybele i Hery (zakończone kukułką symbolizującą zdradzaną małŜonkę). Bernardzie z Clairvaux. Bernarda w Alpach w X w. na Zachodzie franciszkanami-obserwantami (zob. przez augustianów. patronie pszczelarzy w Europie środk. w czasie trzystu lat słuŜby psy uratowały Ŝycie 2500 osób.kark opasłego grubasa. ok. królów ang. Kark bernardyński . z Montjoux). rasa b. ferula.zakonnicy reguły św. najsłynniejszym był Barry. UŜywane niekiedy jako symbol władzy przez rektorów uniwersytetów.sceptr. cystersi francuscy. symbol władzy i jedno z insygniów królewskich w kształcie ozdobnej laski. krzyŜ. jęz. teologu.bernard.

Sarah.jeden z najsłynniejszych trubadurów prowansalskich Xii w. właśc. Inne jej wielkie role to Adrienne Lecouvreur Scribe'a.. przyjmowany na dworze Eleonory Akwitańskiej. Henriette Rosine Bernard.. który czynom jego poświęcił wiele sztuk. ulubiony temat minstreli i Lope de Vegi. którą mogła grać w pozycji siedzącej. gdyŜ odmówiła zrzeczenia się praw legalnej małŜonki jego syna jedynaka.. ale szerokiej publiczności dała się poznać w 1868 w "Odeonie". Bernauer .suto zastawiony. .tragedia (Monachium 1852) Friedricha Hebbla obrazuje bunt miłości przeciw racji stanu. Coppee'go. którą ksiąŜę Ernest Bawarski kazał 12 X 1435 zrzucić z mostu w Straubingu (Bawaria) do Dunaju. Nawet po amputacji nogi w 1915 wracała na scenę. autor wielu pięknych pięśni miłośnych.w dawnej Polsce zapasowa porcja jadła przy posiłku na wypadek wizyty kwestarza-bernardyna o wilczym apetycie.Agnes zwana "aniołem augsburskim". der Engel von Augsburg. Debiutowała w Komedii. metalicznym i nosowym. Ballada ludowa o "pięknej Bernauerce" z ok. nm. magnetyczna osobowość i zerwanie z tradycyjną pompatycznością zapewniły jej powodzenie m. ostatnio w 1922 w La Gloire Rostanda. a ja jestem jego!". Jej głos. piękna i dumna córka golibrody Kaspra Bernauera. Bernhardt . aktorka fr.Na bernardyna . kiedy bezbronna piękność w rękach oprawców nie chce wyrzec się swojej miłości: "KsiąŜę jest mój. Marguerite w Damie kameliowej Dumasa-syna i rola syna Napoleona w Orlątku Rostanda. w roli napisanej specjalnie dla niej. jedna z najsłynniejszych na świecie. Agnes Bernauer . jako Doni Sol w jego Hernanim i jako Fedrze Racine'a. ale teŜ "królową pozy". przyszłego księcia Alberta Iii. w męskiej roli w komedii wierszem "Przechodzień" Fr. Bernard De Ventadour . Francuskiej w 1862 w Ifigenii Racine'a. Stół bernardyński . Bernardo Del Carpio . 1844-1923. w roli Królowej w Ruy Blas Victora Hugo. przedstawia teŜ ból księcia stojącego nad zwłokami utopionej.na wpół mityczny bohater hiszpański z Ix w.in. zwana "boską Sarą" o "złotym głosie" nieopisanej piękności. 1750 maluje ów moment krytyczny. czarująca. a o jej sukcesie zdecydowała młodzieŜ Dzielnicy Łacińskiej.

'błyszcząca'. ok. ma wielkie stopy i Ŝelazny nos.w Biblii.-nm. Nieszczęsna księŜniczka. Gruby. niemieckie wcielenie epifanii. Berta o wielkich stopach .). opiekun domu i jego mieszkańców. bestia tkwiąca w człowieku. Bestia . Włoch przybyły w 1516 z Florencji do Polski.nm. Jest bohaterką tytułową popularnej chanson de geste Adeneta le Roi (Xiii w. Bes . drapieŜne zwierzę. tj. później takŜe z tarczą i mieczem. która aŜ do śmierci w 783 wspomagała syna w jego działaniach politycznych. św.Ŝona króla Pepina Krótkiego (Małego) i matka Karola Wielkiego.-g. kobieta o licznych zaletach serca i charakteru. Jan opisuje bestię wychodzącą z morza i drugą wychodzącą z ziemi.) Mikołaj. a liczba jego jest 666." Bestia ludzka . wg której zdrajcy porywają Bertę w dzień ślubu. jeszcze w Xv w. Bestia apokaliptyczna . 1480-1537. wschodnie i południowe skrzydło). aby ukołysać dzieci do snu. nad którą liczne pokolenia egzegetów łamały sobie głowę: "Kto ma rozum. Od 1530 kończył budowę pałacu wawelskiego (kolumnada arkadowa dziedzińca. UwaŜany za największego architekta włoskiego w Polsce Xvi w.zob. 'zwierzę'.mit. jako groteskowy karzeł okryty lwią skórą z parą Ŝmij a.st.. z łac. Jego gł. błąka się po lesie i znosi wiele cierpień do czasu. zbliŜona w charakterze do włoskiej Befany (zob. noŜem w rękach. W jego świątyni w Abydos działała słynna wyrocznia tłumacząca sny. kończy zaś zagadką. jest to pani która bezszelestnie zakrada się do dziecinnego pokoju. nadworny architekt i rzeźbiarz króla Zygmunta I Starego. egip. Apok.). aŜ jej matka odkrywa szalbierstwo. Berta . La Bete humaine. 1-18. por: (św.fr. 13. podstawiając córkę jej niańki jako pannę młodą. bererczczi). bóg urodzin i małŜeństwa. pozbawiona tronu. Albowiem jest to liczba człowieka. tytuł 17 tomu (1890) cyklu powieściowego Les Rougon-Macquart Emila Zoli.Berrecci Bartolommeo (wym. równieŜ na amuletach. dawca spokojnego snu i patron kobiecych strojów. przedstawiany. Gruba Berta . . dziełem jest kaplica Zygmuntowska (1519-33) w katedrze na Wawelu. ale jest postrachem niegrzecznych. niech zrachuje liczbę bestii. Frau Berla . 'pani'.dzikie.

Ich synem był król Salomon.łac. który ją jednak. Bestiariusz . ze śrdw. król Dawid zobaczył ją w kąpieli i zakochał się. zazw. jaskrawoczerwona. scena rodzajowa ze szczególnie pięknym aktem kobiecym. Beteigeuse. Gdy Uriasz zginął. w śrdw.staroŜytne miasto w Palestynie. wg Biblii miejsce zamieszkania Łazarza i jego sióstr: Marii i Marty. por. katedrach). Ks. gwiazda-olbrzym najjaśniejsza konstelacji Oriona.miasto w Judei w staroŜ. lud rzymski. iluminowane dzieło wierszem a. 11-12.obraz (ok. nieregulama. na płd.traktat moralistyczny (1903) Andre Gide'a. Stuttgart. Betsabee . Król. często wymieniane w Starym i Nowym Testamencie jako miejsce śmierci Racheli zamieszkania Moabitki Rut i Noemi. bestia 'zwierze'. 1-20. wygląd i zachowanie zwierząt prawdziwych i bajecznych. bar-seba 'córka radości'.obraz (1654) Rembrandta. 1. 400 razy większej od średnicy Słońca. 2. 1. Betlejem . Ew. Luwr.Batszeba. prozą. 76. Betelgeuse (wym.. opisujące. łac. belua multorum capitum. dom bogini Lahmu'. Betsabee w kąpieli . wyprawił zatem Uriasza pod oblęŜoną Rabbę z listem do naczelnego wodza. ParyŜ. o średnicy ok. rzeźba a. w Biblii piękna Izraelitka. betelgez). Bellerofon. bestiarium od łac. Joaba. Betsaba . zmienna. fantastycznych zwierząt (np. z alegorycznym komentarzem moralizującym. Betsabee została kochanką króla. hebr. Betsabee . Betsabee . pod wpływem napomnień proroka Natana. cel pielgrzymek chrześcijańskich. 1485) Hansa Memlinga. Palestynie. za traktaty zoologiczne i źródło nauki moralnej. Bet Lehem 'dom chleba a. Ŝona Uriasza Hetejczyka. wg Łuk. fizjologus. hebr. plast. . Betania . koło Jerozolimy.. 2.sztuka (1927) Emila Zegadłowicza.Wielogłowa bestia . Horacy określa tak w Listach. cieszyły się wielką popularnością. list zawierał rozkaz posłania Uriasza na pewną śmierć. uwaŜane w śrdw. często mających znaczenie symboliczne. poślubił.bestiarium. obraz przedstawiające grupę prawdziwych a. miasto Dawidowe i miejsce urodzenia Chrystusa. od Jerozolimy. Staatsgalerie. por.

miała uzdrawiać wchodzących do niej chorych. bazahr.staroŜ. zbudowanymi przez gwiazdy filmowe. Data powstania . w pobliŜu Hollywood. 2-3. wcieleniem boga Wisznu. z fr. Ew. z których tylko 3 rosną w Polsce. ale takŜe na myślicieli i pisarzy europejskich. pad-zahr. złoŜony z 18 części i siedmiuset dystychów dialog między Kriszną (8. sanskrycki poemat religijno-filozoficzny. zahr 'trucizna'.strutka.Gita. por. ang. Andrzeja i Filipa. lek ten uwaŜano zazw. Bez . wg Jana.nazwa ta obejmuje ok. często cudacznej. 5. Bhagawadgita . która się jednak nie przyjęła. od świątyni jerozolimskiej. z arab. badizahr od pers. przez Arabów. gdzie ma się rozegrać epicka bitwa między Kaurawami i Pandawami. Xix w. połoŜona wg Biblii na płn. ze słynnym Bulwarem Zachodzącego Słońca. por.Betsaida (1) . Sunset Boulevard i domami o oryginalnej. Gita wywarła wielki wpływ nie tylko na filozofię i literaturę indyjską. sprowadzony ok. powyŜej ujścia do jeziora Genezaret. kosztowny lek. miejscowość w Palestynie na wsch. Bzik. nie ma z bzem nic wspólnego prócz pot. Awatar) i ArdŜuną. Betsaida (2) .. Siloe. w śrdw. besigue. por. pad 'chroniący (od)'. besi. za skamieniałe łzy jelenia. zwana teŜ ewangelią Kriszny. architekturze. bud-zahr. Noszący potocznie nazwę bzu krzew Syringa vulgaris z rodziny oliwkowatych. będący częścią Mahabharaty (zob. przedstawicielem ludzkości. Botanicy dali mu nazwę lilak. besy.niezwykle atrakcyjna dzielnica Los Angeles (USA). w dawnej Polsce ceniony juŜ od średniowiecza równieŜ jako odtrutka (stąd nazwa). wyrabiany z kulistych tworów powstałych w przedŜołądkach kóz bezoarowych. gdy anioł poruszał jej wody. skr. Beverly Hills . wg Biblii miejsce urodzenia apostołów Piotra. brzegu Jordanu. bez czarny i bez koralowy.Betesda. podobna do mariasza. nazwy. Bezoar . 20 gatunków. Bezik . Owcza Sadzawka. hebd. na polu bitwy Kurokszetry.gra w karty z pocz. 1563 z Bałkanu przez Konstantynopol (i dlatego w Polsce nazywany bzem tureckim). sirotka. wprowadzony do medycyny europ. grupa kart w tej grze: dama pik i walet karo.).

białka. np.garbarz wytwarzający skóry jasne. Leszek Biały. na rękawiczki. teŜ Bicz(ownicy). do Xviii w. delikatne. prawdę. miękkie. polska nazwa kobiety. niewiasta. równieŜ druidzi. Henryk Iii. 1910. kontrrewolucjoniści. reakcjoniści. . Białe konie ofiarowywano słońcu. Na Wschodzie kolor biały jest symbolem starszeństwa. polit. Białoskórnik . uczciwość. por. BiałowieŜa . odzieŜ lekką. koŜuchy itp. Klęska ta pozbawiła Czechy niepodległości na trzy stulecia i poddała je germanizacji. przeciwnicy Czerwonych w czasie powstania 1863 r. białe byki wybierali na ofiarę druidzi.dawn. prządka. blondyn. Czeska armia protestancka pod wodzą Chrystiana. Kobieta. albinos. uŜywana obok innych nazw. Biała Góra .stronnictwo zachowawcze.). zamszową. niewinność. pol. Johanna Tilly.. sanskr. prostotę.hist. jasny. 'pieśń błogosławionego'. W staroŜ. w Polsce .wzgórze na zachód od Pragi. Biały . Biali .zob. Przydomek wielu władców. Egipcie głowę Ozyrysa zdobiła biała tiara. Barwa (Biała).kolor symbolizujący zazwyczaj czystość. księcia Anhaltu. wyd. nosili na ogół białe szaty liturgiczne. por. jasnowłosy. konserwatyści. jak np. kiedy jeszcze nazwę kobieta odczuwano jako ubliŜającą.nazwa Indii w języku hindi. została pobita przez wojska austriacko-niemiecko-hiszpańskie obozu katolickiego pod dowództwem hr. od białego zawoju (podwiki) noszonego przez męŜatki. białe słonie były święte w Syjamie. wyŜszości. Lis(owaty). zob. gdzie 8 Xi 1620 stoczono pierwszą wielką bitwę wojny trzydziestoletniej. Białokurowaty .nieznana. z ukr. zob. takich jak Ŝona (w sensie 'kobieta' do Xvi w. StaroŜytni kapłani. płowy. bilokuryj. Bharat . Białogłowa .. Puszcza (Białowieska). bezwględnym represjom i absolutystycznej władzy Habsburgów.

nie chcąc podporządkować się papieŜowi Bonifacemu Viii. por. kłująca. bogini przyjmująca dusze dziewic i dzieci.zob. po) okresie Wojny Domowej 1918-20 udali się na emigrację. Czarny (Czarna izba). Biała emigracja . aby móc skuteczniej stawiać opór cesarzowi. u brodów. parlamentariusz z białą flagą jest nietykalny. Biała królowa .. Biała izba .wysoka temperatura ciała połączona z majaczeniem. mostków i w innych ciasnych przejściach. opuścili w 1301 miasto (wśród nich Dante i ojciec Petrarki) i na koniec przyłączyli się do gibelinów. zapraszały przechodnia do tańca: jeśli się godzili nie czyniły nic złego. Biała (i) czerwona . na co dzień mało uŜywane.międzynarodowy znak poddania się a. o nastawieniu antyradzieckim. a nawet do Wilanowa czy Jabłonny. Z wielu (zwł. które utworzyły się ok. gościnno-sypialne. rosyjskie emigracyjne związki polit. demonstrujące zamoŜność domu. a gdy odmawiały ciskały go w zarosły pokrzywami dół. bredzeniem i halucynacjami jako skutek ostrego zatrucia alkoholem. zagroŜeni przez zbliŜające się wojska Karola de Valois. Biała gorączka .zob.Biali i Czarni .Rosjanie. Neri. niewinnie zamordowanej pani zamku. do rezydencji wielkopolskich. pozostałością mitów germańskich.pot.wł. Zjawa taka ma być zwiastunką nieszczęścia a. policją itd. którzy w (a. Rydzyna i in.. chęci rozpoczęcia rokowań z nieprzyjacielem. Biała gałka . W Normandii Białe Damy czaić się miały w parowach.dawn. a Biała Dama to dawna Holda czy Berchta. podczas balotaŜu (tajnego głosowania) głos za przyjęciem do klubu. Bianchi. śmierci. Biała flaga . aby się nauczył grzeczności.widmo a.broń sieczna a. . w okresie wojny domowej w Rosji a. kontrrewolucyjne formacje wojsk. Potulice. starannie utrzymane. dwie frakcje stronnictwa gwelfów. Królowa. 1300 we Florencji po wygnaniu gibelinów w Xiii w. czarodziejka w folklorze wielu krajów Europy. być moŜe. zwł. jak Grabów. Biała Dama .w dawnym domu szlacheckim i chłopskim pomieszczenie reprezentacyjne. Chorągiew. jak i cesarza. Czarni byli zwolennikami pójścia na kompromis z papieŜem. Legendy te są. Biali chcieli utrzymać Florencję niezaleŜną zarówno od papieŜa. legendy te zawędrowały teŜ do Polski. Opera komiczna (1825) Francois Boieldieu. Biała broń . Biała gwardia . Kopaszewo. niemieckimi) pałacami i zamkami łączy się legenda o pojawiającym się nocami duchu pokutującej morderczyni a.

ang. do Ameryki Płd. Offenbacha.Biała księga . subpolarnych w okresie przesilenia letniego. zob. bez zamiaru współŜycia seksualnego. od Zakazanego Miasta. społ. por. nie zachodzi wcale.dawn. Biała noc . Czarny (Czarna magia). w dawnej Polsce moneta srebrna. ominięcia jakiegoś prawa. kiedy słońce zachodzi na krótko a.z 1651 r.. fantazja romantyczna. Białe małŜeństwo .ślad zwierzyny na śniegu.emblemat ang. śółty (śółta księga). późn. niedziela pasyjna. Biała pagoda .formalne. Biała moneta . Biała płeć . Biała stopa . Biała niedziela .gwiazdy o masie zbliŜonej do masy Słońca.w okolicach polarnych a. Białe karły .w kościele rz. Białe mięso . zwł. Biała RóŜa . Biała śmierć . piąta niedziela wielkiego postu.-kat. Rośliny (Emblematy). a. zawarte w celu nabycia a.. Une nuit blanche. amer.dawn. drób. sentymentalno-sielski wodewil.cielęcina. Białe kołnierzyki . lecz o rozmiarach podobnych do Ziemi. np.urzędnicy (w odróŜnieniu od robotników). Ku Klux Klan. państw. za granicę. White League.śniegi i lody groŜące śmiercią. zawierająca zbiór informacji na jakiś temat polit.biały pieniądz. .ang. kobiety. wraz z Dwoma ślepcami) J. zmuszana do prostytucji. ang. Gęstość materii we wnętrzu białych karłów moŜe przekraczać 100 ton na 17cm sześcienny. fr.fr. debiut operetkowy w 1 akcie (ParyŜ 1855. dynastii York. takŜe podobne publikacje rządów in. mariage blanc. publikacja rządu brytyjskiego przeznaczona do sprzedaŜy publ.. Biała niewolnica . zob. white collars. kobieta sprzedana do domu publicznego. Białe noce . White Paper. Biała magia . w parku na płn. w Pekinie. Białe noce .działanie mające na celu wywoływanie zjawisk nadnaturalnych bez pomocy złych duchów. Biała Liga .opowieść sentymentalna ze wspomnień marzyciela (1848) Dostojewskiego.

czarodziejski ptak folkloru baskijskiego. Biały kos . Biały kamyk . jako źródło . których chcieli zrujnować. przen. Biały węgiel . dusza człowieka. unikat. kosztowna. wg tradycji póŜniejsi władcy Syjamu obdarowywali białymi słoniami dworzan. polityka prezydenta USA. 7. Biały kruk . Juwenala. Biały Dom(ek) . Biały mazur . nędznie wynagradzany.łac. szycie bielizny. Biały Dom . szron. z Satyr. świętemu słoniowi przydawano urzędnika wysokiej rangi. 202. przen. wg islamu dusze sprawiedliwych śpią jako białe ptaki pod tronem Allaha aŜ do dnia Sądu Ostatecznego. na carów Rosji jako carów moskiewskich.mrozik. zbudowany w 1774-76 przez Dominika Merliniego. tańczony nad ranem. tańczony przez biało ubrane tancerki i tancerzy w białych spodniach i czarnych aksamitnych kurteczkach.tenis. posiadłość niewarta pieniędzy łoŜonych na jej utrzymanie. rarytas.zob. szreń. wnętrza: Jan Bogumił Plersch i Jan Ścisło. przeniesiona późn. a.pop.sumienie a. legendarnych królów Awy. Biała moneta. aby nadzorował gospodarkę jego dworu. gdy okopcone mury spalonego w 1814 przez wojska brytyjskie gmachu otynkowano na biało. Biały mróz . fenomen. Biały murzyn . zamróz. rzadkość'. Biały pieniądz .ostatni na balu. rara avis 'rzadki ptak. urząd. wprowadzona oficjalnie przez prezydenta Teodora Roosevelta. por.woda jako siła napędowa elektrowni wodnych. bezuŜyteczna godność a. Biały car . Biały taniec . nazwa siedziby prezydenta Stanów Zjedn. Biały słoń święte zwierzę Syjamu za czasów dawnych.pierwszy pawilon wzniesiony w Łazienkach przez króla Stanisława Augusta. Taniec.nazwa najstarszego spośród kniaziów Rusi powstała za czasów tatarskich.Białe szycie . albo lapillo. cięŜko harujący dla cudzej chwały.zob. od białych kostiumów graczy. kredą. gwizdanie jego przywracać miało wzrok niewidomym. Biały ptak .dawn. w Waszyngtonie od czasu. łac.człowiek wyzyskiwany.Rzymianie zaznaczali w kalendarzach szczęśliwe dni białym kamykiem.romantyczny. Czarny (kamyk). Biały sport . sadź. Biały balet .

z Vi w. KrzyŜacy . i pałacyk gościnny z 1771 uzupełniają zespół pałacowy.miasto wojewódzkie nad rzeką Białą we wsch. Za pałacem rozległy ogród tarasowy z fontannami.które nazwano w Polsce Wersalem Podlaskim. usprawiedliwianego przez obrońców jako obowiązek moralny "wyŜszych" białych narodów w stosunku do "zacofanych" kolorowych ludów w koloniach. śeromskiego. fr. Mędrcy). 2 wydłuŜone skrzydła boczne łączą się z korpusem za pośrednictwem galerii i pawilonów. pne. 8) powiedzieć . W 1760-71 wnętrza przyozdobiono klasycystyczną dekoracją malarsko-rzeźbiarską. Psalm 50.Potockich. zameczek gotycko-renesansowy przebud. 1. od 1771 . eufemistyczne określenie kolonializmu Imperium Bryt. 1726 rozbudowany przez Jana Zygmunta Deybla dla Jana Klemensa Branickiego na wielkie załoŜenie pałacowo-ogrodowe .energii w ogóle. Orzeł. od 1659 w posiadaniu Stefana Czarnieckiego (z nadania królewskiego).w Karii półlegendarny mędrzec gr. Wojna Białej i Czerwonej RóŜy .zob. Białystok .joannici (zob).. odbudowany wg planów z 1726.łac. tytuł wiersza R. 1919. w Xiv w. ok. które wg Cicerona (Paradoxa. Moby Dick. któremu staroŜytni przypisywali autorstwo wielu pergaminów (gr. Trzykondygnacyjny korpus główny pałacu ma 3 ryzality od dziedzińca. 9. Rycerze Białego KrzyŜa . Pałac. super nivem dealbabor..zob.śrdw. templariusze nosili czerwone krzyŜe. tytuł sztuki St.nie rymowany. Brzemię białego człowieka . Wojna. z Biblii. pawilonami i rzeźbami. Ponad śnieg bielszym się stanę .zob. jeden z siedmiu mędrców gr. Pałac .. m. jest dziś siedzibą Akademii Medycznej. Biały Wieloryb . Orzeł biały . zdanie: 'Wszystko co posiadam.z pałacem usytuowanym entre cour et jardin. zbrojownia z Xviii w.ang. 1899.. w 1691-97 przez Tylmana z Gameren w stylu barokowym. części Niziny Mazowiecko-Podlaskiej. boczne przykryte hełmami. Xx w. Giedymina. przez wielkiego księcia lit. noszę z sobą'. gnome). wieś załoŜona prawdop. końca Xix i pocz. Bias z Prieny .czarne. 1. (zob. później Branickich. 'między dziedzińcem a ogrodem' . Biały wiersz . Kiplinga.in. Brama z 1758. white man's burden. Prawa miejskie od 1749. spalony w 1944.

łac. 2. Biblia .). Kanon Ŝydowski i chrześcijański z wyjątkiem katolicyzmu: 1. Pozostałe 7 ksiąg deuterokanonicznych uwaŜa się poza kanonem katolickim za apokryfy. gr. 4. . gr. Nowy Testament . wersje istniejące opierają się gł. greckim i aramejskim (Ew.. hebrajskim i aramejskim. najwcześniejsze manuskrypty pochodzą z Iii i Iv w. Księgi prorockie . Exodus.. ketuwim . Ludzie są przewaŜnie źli . 3. Stary i Nowy Testament.. napisany w jęz. a poł. na Septuagincie i Masorze (zob. uwzględniający treść ksiąg: 1. zachowany tylko w jęz.. a. Stary Testament ..powstał między Xii a Ii w. Księgi dydaktyczne . Księgi historyczne: 4 Ewangelie i Dzieje Apostolskie. pne.9 ksiąg.Pismo św. 2. Księgi dydaktyczne: 14 listów św. a przez chrześcijaństwo równieŜ za natchnione przez Boga. 2. Ii. jeden z najstarszych pomników lit..miał porzucając ojczyznę. Prorocy. Tora hebr. ksiąŜka. tzw. 'prawo'. Leviticus. 3. wg Mat. grece hellenistycznej. pierwotne teksty zaginęły.. Pisma. Tekst oryginałów (autografów) zaginął. I w. Księgi historyczne . Genesis. Udzielił teŜ rzekomo mieszkańcom Jonii oryginalnej rady. księgi (gr. zob. newiim .16 ksiąg.powstał między poł. Pentateuch. pismo' w l. Numeri. aby zagroŜeni przez Persów uciekli na Sardynię. Przekład łaciński z Iv8V w. biblion 'zwój papirusu.). jest dotąd urzędowym tekstem Starego i Nowego Testamentu w kościele kat. zob.maksyma Biasa. Kanon katolicki.21 ksiąg. zob. w niewielkiej części w koine. Deuteronomium.13 ksiąg. w jęz. Kanon obejmuje 27 ksiąg: 1. teŜ Mit(y i legendy. Wulgata. która wypisana była podobno na ścianie świątyni Apollina w Delfach. Prorok (Prorocy izraelscy).21 ksiąg.). Pawła i 7 listów powszechnych. hebr. Omnia mea mecum porto.mn. hebr. biblia 'księgi') uznane za święte przez judaizm. Pięcioksiąg..

Jego wpływ na literaturę i język ang. stąd nazwa. a ćmy były na twarzy przepaści. oparty na nie zachowanym do dziś pełnym śrdw. Biblia króla Jakuba a. przekład Starego Testamentu z tłumaczenia czeskiego dokonany dla 4. arcydzieło sztuki typograficznej. (Gen. 1. wydanie z błędami druk. ale ziemia była nieuŜyteczna a próŜna. gdzie odnaleziono znaczną część przekładu.zob. Jana. niŜej Biblia Seklucjana. kanoniczny tekst protestancki.. Mazarina. Biblia gdańska . nazwa od miasta Sarospatak na Węgrzech. Cyryla (Konstantyna) w Ix w. Biblia Budnego .przekład angielski. właśc. . Jedna z najdróŜszych ksiąg świata. słynny błąd: "kuszony do diabła" zamiast "od diabła". Jest jeszcze w uŜyciu. był ogromny. starosłowiańska . pierwszy szeroko znany i opisany egzemplarz znaleziono w Bibliotece Mazarina w ParyŜu.in.wydana w 1561 na zlecenie nakładców M. z tego jeden w bibliotece Seminarium Duchownego w Pelplinie. Szarffienbergów pierwszy drukowany katolicki przekład polski Jana Leopolity... wydruk. Księgę prorocką . Wersja autoryzowana . na utworzony przez Cyryla i Metodego język staro-cerkiewno-słowiański. 200 egzemplarzy zachowało się 46.zob. kapelana Jędrzeja z Jaszowic na zlecenie królowej-wdowy. najstarszy literacki jęz. WaŜniejsze przekłady: Biblia brzeska a. Biblia Gutenberga a. 1. 42-wierszowa . szaroszpatacka .przełoŜona przez św. stał się tekstem obowiązującym niemal dla wszystkich angielskich sekt protestanckich. niŜej Biblia Gutenberga. w 1760 r. Biblia królewiecka . w 1563 nakładem Mikołaja Radziwiiła Czarnego. Na początce Bóg stworzył niebo i ziemię. Biblia 42-wierszowa . polskiego Xv w. wydany w 1611. przekładzie Wulgaty (Xv w. m. przekład kalwiński wyd.Objawienie św.zob. słowiański.in.) Biblia Leopolity a. a Duch BoŜy na świecie linad wodami. i S.. w 1454855.. zob.największe osiągnięcie warsztatu Johanna Gutenberga.3.?). z 1632 (nowa edycja w Biblii brzeskiej). z ok. niŜej Biblia nieświeska. m. Biblia łacińska. Biblia Cyryla i Metodego a. Ŝony Władysława Jagiełły w 1454 przez kilku tłumaczy. dedykowany Krzysztofowi Radziwiłłowi. dokonany 1604-11 przez grupę uczonych na zlecenie króla Jakuba I (James I).pol..najwaŜniejszy zabytek jęz. księdza Jana Nicza ze Lwowa. Biblia królowej Zofii (Sonki) a. szarffenbergowska .przekład pol. a. Apokalipsa. radziwiłłowska . prawdop.

w 1599 . Johna Wiklifa (zob.znakomity przekład jezuity Jakuba Wujka (w 1593 Nowy Testament. wyŜej Biblia królowej Zofii. analfabetom jako namiastka lektury Pisma św. od nazwiska ang.najwaŜniejszy z nowoŜytnych przekładów Biblii. Luter w Przesłaniu od tłumacza: "Nie naleŜy pytać. na niemiecki. a. Biblia Mazarina . tzw. wyŜej Biblia Gutenberga.). po łacinie. z krótkimi objaśnieniami. Przekład ariański Marcina Czechowica z 1577. ..przekład ariański Jana Kiszki wyd.naprzód z bloków (desek drzeworytniczych) później z ruchomych czcionek. Budnego . Nowy Testament . tł. dzieci na ulicy. drugi o kilka lat późniejszy. jak tekst łaciński powinien brzmieć po niemiecku. Psałterz .przystosowanym językowo do polszczyzny Xvi w. teologa i reformatora relig.zob. słuŜąca w śrdw. i przysłuchiwać się ich mowie. Murzynowskiego . Biblia radziwiłłowska . 'Biblia ubogich (duchem)'. przekład luterański Nowego Testamentu Stanisława Murzynowskiego. ale trzeba pytać matki w domu.pol. w 1552 w Królewcu nakładem księgarza Jana Seklucjana. przekład ariański z 1570-72 Szymona Budnego wyd.zob. najwcześniejsze ksiąŜki drukowane .. wyd. Biblia Seklucjana a. pierwszy z 1380 (pierwszy kompletny przekład ang. angielski. obrazkowa ksiąŜką dewocyjna. napisany pięknym.)." Wyd.pol. Biblia Murzynowskiego .całość).zob. Septuaginta .. który jednak z przekładami tymi nie miał nic wspólnego. Biblia pauperum . Biblia Wiklifa . w 1574. śołtarze). do dziś Ŝywym językiem polskim. renesansowym. królewiecka. człowieka z ludu na rynku. w 1534 roku.. Biblia Szarffenberga . który dzięki temu dziełu jest datą powstania nm. Psalm (Psalmodie.zob.zob. Biblia Lutra . zazw. z języków hebr. Wersja autoryzowana zob..zob. wyŜej Biblia Leopolity. Były to prawdop.dwa przekłady Wulgaty na jęz. wyŜej Biblia brzeska. wyŜej Biblia króla Jakuba. języka narodowego i literatury nm. w NieświeŜu nakładem Kawieczyńskich. Biblia Wujka .zob. pod kaŜdym obrazkiem.łac. Biblia szaroszpatacka . niŜej Biblia Seklucjana. Biblia nieświeska a. Psałterze. i gr.

Biblioteka Assurbanjpala . od 47 pne. a w 1880. ofiarowana społeczeństwu. ale daty ich są sporne. Biblioteka Czartoryskich . zw.zal. liczyła od 400 do 700 tys.? Wg legendy. stąd nazwa. Dziś Zbiory Czartoryskich w Muz. . w 1857. zwojów. Akadów..jako prywatny zbiór kardynała Borromeo. 1564-1631. a jeŜeli inną. Biblioteka Ambrozjańska . Oddana do uŜytku publ.ostatniego wielkiego króla Asyrii... głównie staraniem Sir Thomasa Bodleya. W 1831 zbiory skonfiskowano i wywięziono do Petersburga. Biblioteka uległa całkowitej zagładzie w kilku poŜarach. ok. w Krakowie. przekazana w spadku do uŜytku publ. w 1609 w Mediolanie . wychodząc z załoŜenia. zburzona za Edwarda Vi.zał. Nar. są szkodliwe. kiedy kalif Omar zdobył Aleksandrię. kazał zuŜyć zwoje Biblioteki do opalania łaźni publicznych.Wulgata . m. Biblioteka. Bodleian Library. są zbyteczne. arcybiskupa Mediolanu. we Lwowie przez Włodzimierza Dzieduszyckiego. i małej. H. odbudowana w pocz. przez Ptolemeusza I Sotera wraz z Muzeum (zob. Zarządzali nią znakomici uczeni gr. Eratostenes z Kyrene. Layarda. zał. Niewielką uratowaną część oddano do uŜytku publ. biskupa Mediolanu. od dzielnicy miasta. Xvii w. a po 2.zob. w znacznej części włączana do zbiorów Ossolineum. zgromadziła całe niemal piśmiennictwo greckie i wiele innych. Biblioteka Aleksandryjska . w 1455 przez księcia Humphreya. Serapejon. do V w. Zenodot z Efezu. Składała się z 2 części: wielkiej. w poł. AmbroŜego.największa i najsłynniejsza biblioteka staroŜytna.. Biblioteka Bodlejska. w której zgromadził oryginały i odpisy piśmiennictwa Sumerów. Ŝe jeśli zawierają tę samą treść co Koran.. Vii w. Babilończyków i Asyryjczyków (obecnie częściowo w Muzeum Brytyjskim). nazwa od św. wraz z Muzeum. Biblioteka Baworowskich .zapoczątkowana w 1850 przez Wiktora Baworowskiego. Poeta Kallimach z Kyreny opracował katalog zbiorów stanowiący pierwszy zarys historii lit. a nawet w jakiejś części.). zw. Biblioteka Dzieduszyckich .in. Izabeli Czartoryskiej w Świątyni Sybili w Puławach. uniwersytetu w Oxfordzie. zał. odkryta w ruinach Niniwy w 1853 przez A. w Krakowie w 1876. ang. nowy budynek w 1946. przy świątyni Serapisa. we Lwowie w 1900. Arystofanes z Bizancjum i Arystarch z Samotraki. Bruchejon. 669-626 pne. ofiarowana krajowi i przekazana do uŜytku publ. 1812 w Poturzycy przez Jana Kalasantego Dzieduszyckiego.księgozbiór ks. wojnie świat. wzbogacony następnie przez Adama Kazimierza i Adama Jerzego Czarłoryskich. Apollonios z Rodos.

Biblioteka Publiczna m. Laurenziana . Po wygnaniu Medyceuszy z Florencji zbiory przeszły pod opiekę zakonników u św. wraz z Muzeum. ukończona w 1568.zał. W 1946 większa część zbiorów przeniesiona do Wrocławia. po I. teŜ Ossolineum. Kierbedziowej). Oddał je Florencji papieŜ Klemens Vii (Giuliano de Medici). pomnoŜony w 1823 przez zbiory Lubomirskich z Przeworska. w Warszawie w 1844 przez gen. rozpoczęta przez Michała Anioła w 1524. Zob. pierwsza polska biblioteka narodowa. od 1953 placówka naukowa PAN. przez Adama Tytusa Działyńskiego w 1817 w Konarzewie. zniszczona przez Niemców niemal doszczętnie w 1944. od 1914 we własnym gmachu przy ul.. w 1944. Lorenzo. zbiory zniszczone w 80%. najstarszy i największy ośrodek dokumentacyjny historii Polski za granicą. W 1775 Hugo Kołłątaj połączył biblioteki wydziałowe w jedną bibliotekę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Biblioteka Ordynacji Krasińskich . Marka we Florencji.księgozbiór Zakładu Narodowego im. w czasie 2. W czasie 2. Juliana Ursyna Niemcewicza i Karola Sienkiewicza. spłonęła. Biblioteka Ordynacji Zamoyskich . od 1853 we własnym gmachu na Wyspie św. i otwarta w 1747 w Warszawie przez braci Józefa i Andrzeja Załuskich. Zaczątkiem jej były prywatne zbiory Cosima i Lorenza de Medici w Xv w. Biblioteka Ossolineum . Wincentego Krasińskiego. Ludwika. Koszykowej 26 (dar E. napis na dawnej . niemal w całości spalone. Ossolińskich we Lwowie.st. wojnie świat. we Florencji. Odkupione od nich przez papieŜa Leona X. Leopolda Kronenberga i Henryka Sienkiewicza.najstarsza i najznakomitsza biblioteka publiczna w Polsce. w znacznej części rewindykowane. podpalona przez Niemców. przez Samuela Dicksteina. Biblioteka Załuskich . w 1838 przez Adama Jerzego Czartoryskiego. w 1925. oddana narodowi. wojny świat. który je zabrał do Rzymu i wzbogacił z myślą o ich późniejszym zwrocie. Biblioteka Polska w ParyŜu .biblioteka przy kościele św. a w 1921 przez Bibliotekę Pawlikowskich z Medyki. załoŜona w 1893 jako czytelnia nauk. Warszawy .w Krakowie. w 1880 przejęta przez Zamoyskich. Wawrzyńca. największa w Polsce do Xix w.powstała przez połączenie i przewiezienie do Warszawy w Xix w. 'pokarm dla ducha'.łac. 1364. 1817.) i księgozbioru Akademii Zamojskiej. obecnie znacznie rozbudowana. S.zał. Numimentum spiritus .Biblioteka Jagiellońska (pop. Biblioteka Kórnicka . biblioteki Jana Zamoyskiego w Zamościu (Xvi w. Jagiellonka) . wojny świat.zał. od 1829 w Kórniku. zał.zał. jedna z najstarszych i najwaŜniejszych bibliotek polskich. zał. Zbiory w 1795 wywiezione do Petersburga.

Fragmenty murów miejskich z basztą katowską. por. Xvi w. Bicz. Tricome. prowadzi wiele wojen z krzyŜowcami. w końcu Xiii w. sprzed 1604. Flagellum 'bicz') czionkowie śrdw. bicornis 'dwurogi'.kilka sznurów korali związanych razem. krośnieńskim. okładając się batami do krwi i śpiewając pieśni pokutne. Chichevache. Bianchi). 'sanatorium dla umysłu'. kaplice z 1521. adaptacja napisu na portalu Biblioteki Aleksandryjskiej: Psyches iatreion. Biczownicy a. Bicz chrześcijan . szli ulicami. w nim cenny obraz Opłakiwanie Chrystusa (Xvi w. bikom) kapelusz dwuroŜny modny na przełomie Xviii i Xix w. pulpit muzyczny z 1633 z płaskorzeźbami. w 1780. stalle późnogotyckie z pocz. Homeromastiks. zob. a takŜe ostrych satyr. zob. Bicz ksiąŜąt . częściowo i w Polsce. Flagelanci . z łac.). siedziba sądu wyŜszego prawa magdeburskiego.. Bicz Homera .-ok. pisarz wł. swobodnych erotycznie sonetów i dialogów. W 1349 zakazany przez papieŜa Klemensa Vi. W białych ubiorach (stąd ich wł. muzułmański władca (atabeg) Aleppo i Mosulu. Kościół parafialny BoŜego Ciała . biczowali się publicznie. ale przybrał na sile w czasie epidemii "czarnej śmierci" 1348-49. 1519. zwalczany przez kościół. nazwa Albati a. Kapnicy. wzmianki o mieście od 1023. którzy odbywając wędrówki pokutnicze. prawdop. w Polsce noszony przez asystę pogrzebową jeszcze w międzywojniu. w mieście załoŜono "uczelnię" . ale rozebrani do pasa. m. Bicz korali . z pol. teŜ Nur ad-Din i Szama ad-Din.(wym. 1260 we Włoszech.gr. Zoil.Pietro Aretino. autor pięciu komedii.miasto nad rzeką Ropą w woj. z bogatym wyposaŜeniem wnętrza. w Xiv w. waŜny ośrodek handlowy z rozwiniętym tkactwem lnianym na szlaku Polska . 1492-1556. własność królewska. Kiedy na Podkarpaciu powstała plaga zbójnictwa.zob.(z łac. późnorenesansowy ołtarz gł. 1118-74. we Francji. bractw religijnych. Biecz . Bicz BoŜy . królem jerozolimskim. z Baldwinem Iii.późnogotycki. gł. Bicorne . po czym wygasł. Zabytki z Xiv-Xvii w. Ruch powstał ok. własność kapituły krakowskiej.szkolę katów.Węgry w Xv w. Xv w.Bibliotece Królewskiej w Berlinie. Miejce urodzenia Marcina Kromera (zob.in. zob.). potem w Niemczech. i .Nur ad-Din. Attyla. fr.. zbud.

ok.. Bielany (2) . zwł. pochodząca od szczecinek okwiatu wełnianki. 1683-1766. W 1742 zostaje marszałkiem wielkim. F.. w Polsce pop. filistra Gottlieba Biedermaiera o umyśle ciasnym i śmiesznym. Kościół zbud. porządek . część dawnej wsi Pólków stała się własnością kamedułów i otrzymała nazwę Bielany. S. krajów słowiańskich i Danii (meble funkcjonalne. portale późnogotyckie z Xv-Xvi w. na linii murów miejskich. Bieliński Franciszek . gdzie znajduje się kościół i erem kameułów na Srebrnej Górze (zob. biga 'wóz parokonny'. błotnych. publikowanych w 1855-57 w "Fliegende Blatter". dziś trzy wielkie osiedla mieszkaniowe wg projektu Marii i Kazimierza Piechotków. rzekomego autora wierszy Adolfa Kussmaula. wyd.barokowe z Xvii w. nawiązuje do dzieł baroku wł. 2-wieŜową fasadą. bi:dermajer) niemiecka kultura mieszczańska okresu 1815-48. Sautera i Ludwiga Eichrodta. które po przekwitnięciu rozrastają się w gęsty.. renesansowe nagrobki z pol. obronna dzwonnica z Xv-Xvi w. Bielawa . płn. pastwisk. uszkodzony dzwon gotycki z 1382. epitafia z Xv-Xvi w. od 1732. obrazy Tomasza Dolabelli z Xvii w. Biedka . w 1916 włączona do Warszawy. nazwa podmokłych. wygodne.. z bogatym wyposaŜeniem wnętrza. z rzędami kaplic bocznych i monumentalną. Biedermeier . od nazwiska satyrycznej postaci nm. torfowych łąk.lud. Xvii w. jednonawowy. oświetlenie..bieda.(wym. Opiekuje się Warszawą z niezwykłą na czasy saskie energią i kompetencją.część dzielnicy Zwierzyniec w Krakowie. Biegajcie! Biegajcie! . w Xviii-Xix w. poł. masywne). Austrii. z łac.część dzielnicy śoliborz w Warszawie. biały puch nadający łące białawe zabarwienie. w ksiąŜce (Biedermaiers Lebenslust) w 1869. w latach 1603-42 wg projektu Andrzeja Spezzy i Jana Seccatori. styl meblarstwa i wnętrzarstwa Niemiec.zob. Gorze się nam stało! Bielany (1) . dwukołowy wóz bezresorowy o dwóch dyszlach. proste. Obie nazwy od białego ubioru zakonnego kamedułów.. gdzie w 1. Dzięki niemu rozwiązano palące zagadnienia Ŝycia miasta: bruki. kiedy zostaje marszałkiem nadwornym koronnym. Srebro). Xvi w.

(stołowa) obrusy. serwetki równieŜ kolorowe. nieco później nazwana od funkcji Bielińskiego Marszałkowską. wł. poszewki. zob. biała szata. Nowych mi ozdób i wygód dodałeś (. (Józef Dulski.impreza (wystawa. juŜ za Stanisława Augusta Komisja Brukowa przedłuŜa ulicę do granicy pól miejskich (dzisiejsza Wilcza).) Z inszym juŜ cale pozorem Warszawa W oczach całego dzisiaj świata sława. biały ubiór. odzieŜ spodnia. czystość miasta. Ty prawie wszystkie waŜniejsze ulice. Jedni mnie błota i gnoju stolicą. w białą sukienkę. Pan Tadeusz. Do Franciszka Bielińskiego. 53-54. serwety.) Bielizna . Mickiewicz. zajmującą się kontrolą finansów i przywilejów miejskich. Jednym z miast będę najpiękniejszych świata. . (. dawn. 59-64. tabor miejski. Osią tego nowo zagospodarowanego terenu osadniczego była wytyczona ulica szerokości 26 m. Kronika (wszytkiego świata). 'Międzynar. białe nakrycie. 431. biały obrus. podpinki. 77-78 (poł.. Warszawa. tj. a autorem planu był zapewne Jakub Fontana. marszałka nadwornego koronnego. Wprowadził atmosferę względnego ładu. (bielizna pościelowa) prześcieradła. kolor biały.). suknia.. Ulica Marszałkowska . obrusy ołtarzowe itp.. Zaplanowano ją od Królewskiej do Świętokrzyskiej. 1495-1575. 2. który projektował domy jurydyki Bielino. pod sukienką. Tyś nowe domom przepisał granice.. a w 1765 Komisję Boni Ordinis łac. odbywające się od 1895 najstarsze i najsłynniejsze biennale artystyczne świata. porządku i poszanowania prawa.ok.wł. białość. planując ją w kształcie kwadratu w układzie szachownicy. (kościelna) komŜe. Gdy pięknym pokryć kamieniem kazałeś. jeślić Bóg DrzedłuŜy lata. Pośrodku szła dziewczyna w bieliznę ubrana. pierwszy historyk piszący po polsku i pierwszy polski zawodowy literat. Wystawa Sztuki Nowoczesnej w Wenecji'. Xviii w. biennum 'okres dwuletni'.ogniowy..w 1757 Bieliński zakłada jurydykę Bielino. noszona pod ubraniem zwierzchnim. 'Dobrego porządku'.dawn. stworzył w 1742 Komisję Brukową.) I mniemam.. festiwal) odbywająca się co 2 lata. Drudzy Plutona zwali okolicą. strój. Esposizione Biennale Internazionale d'Arte di Venezia . (A. alby. Biennale .) Bielski Marcin . z łac.

kostki. 1465-po 1529.ok. Iii.diabeł (zob. skórzana. Biernat z Lublina . bez poruszenia innych.) Biesagi . pionków i dam w warcabach. Biernat. Beiguss 'sos' a. przez pieszych wędrowców. co świadomie i konsekwentnie polszczyznę w piśmie uprawiał". most miał się zawalić. bisaccium 'mieszek dwoisty'. zakonników.z nm. 296. . Bies .pop.5 tonowego dzwonu wybijającego godziny w WieŜy Zegarowej gmachów parlamentu bryt. skand. lewe (w kanach). Senatorze. Bleiguss 'okruchy ołowiane'. kolory tęczy miały być odbiciem jego drogich kamieni: jego straŜnikiem był Hajmdal. 8. losy. Mickiewicz. Zob.ogólna nazwa figur i pionków w szachach. Dziady. Ej. Jeden z twórców wiersza polskiego. bifo 'drŜeć'. pierwszy polski pisarz świecki. zazw. z łac.Bierki . dawn. (A. gdy na stanie Ragnark. w Londynie. głupca. widzę. wściekać się. bisić się . torba. niebem.przest. dziadów itd. sc. pop. Big Ben . prostaka.modlitewnika Raj duszny (1513) oraz zbioru bajek. Biesić się. która stała się symbolem gbura. Bifrost . czart. Ŝe się juŜ ty bisisz. kipieć ze złości. noszona dawn. "pierwszy Polak. Prekursor polskiego piśmiennictwa reformacyjnego. isl. kaŜdego patyczka oddzielnie. sakwa podwójna do przewieszania (przez barki) na piers i plecy. upadek bogów.mit.. szaleć. tęczowy most między Asgardem. najczęściej na Ŝywność. niegdyś forma imienia Bernard. nazwa 13. Bigos . cz. i Midgardem. szatan. ziemią.worek podwójny a. rost 'ścieŜka'. nazwany (ang. głównego komisarza budowy w 1856. gra polegająca na zdejmowaniu patyczków z bezładnie rzuconego stosu.). autor pierwszej ksiąŜki drukowanej po polsku . 'Wielki Beniamin') od Sir Beniamina Halla. List (do księgarza). zob. Ezop (śywot Ezopa Fryga). kiedy dzwon został zawieszony.

zabił w Meksyku przeszło 20 osób. Która. choreogr. 832-839. libretto: Lincoln Kirstein. Bilitis .: Eugene Loring. Bierze się doń siekana. którzy swe sita sprzedawali równieŜ za granicą. tytuł to przezwisko słynnego przestępcy amerykańskiego. słynne miasto siciarzy. Adama Gorajskiego. ambarasu. kwaszona kapusta. Mickiewicz. Chcesz zaznać raju. Bilkis . bilowrajts) zob. 4. muzyka: Aaron Copland. 'Billy-dziecię'. RównieŜ nazwa skąpego dwuczęściowego damskiego kostiumu kąpielowego.atol w Archipelagu Marshalla na Pacyfiku. (A. aŜ z brzegów naczynia war pryśnie. Pieśń (Pieśni Bilitis).narobić kłopotu. a mieszkańcy mogli powrócić w 1969. Biłgoraj . Rodzaj westernu baletowego. Bikini . bo się z jarzyn dobrych sztucznie składa. Bill of Rights . w Kotlinie Sandomierskiej.zob. od Sfefana Batorego.miasto nad Ładą. prawa miejskie na wzór magdeburski uzyskane w 1578 przez nowego właściciela. który w końcu Xix w. I praŜy się. grzybów i przypraw. Deklaracja (Praw 1689). łonem wilgotnym okrywa Wyszukanego cząstki najlepsze mięsiwa. gdzie w 1946 Stany Zjednoczone przeprowadzały pierwsze powojenne próby wybuchów bomb jądrowych. aŜ ogień wszystkie z niej wyciśnie Soki Ŝywne. wedle Przysłowia. zamieszania. Pan Tadeusz. galimatiasu. obrazujące zamoŜność . sama idzie w usta. Saba (Królowa Saby). które ogołociły wyspę z roślinności. od Xviii w.Potrawa nie lada Jest bigos.. od "bombowego" wraŜenia wywoływanego przez strój a.ang. Zamknięta w kotle.z duŜą ilością róŜnorodnego mięsa.przysł. Nawarzyć (narobić) bigosu . moŜe od skąpych ubiorów mieszkańców atolu. Bonneya. zmartwienia. próby ukończono w 1958. Billy the Kid .zob. balet w 1 akcie (Chicago 1938). słoniny. mieszkaj w Biłgoraju .(wym. Williama H.) Bigos hultajski .

i śrdw. postać stworzona przez słynnego mima fr.zob. czarny .). (ba)wełny.nowoczesny Pierrot. cienkie i lśniące tkaniny.. noszona przez zamoŜne damy. Bimini ..siciarzy biłgorajskich. na którym składa się drewno do spławu oraz wiąŜe i zbija tratwy. kanciaste nakrycie głowy duchownych: purpurowy-kardynałów.-łac. birrus 'płaszcz z kapturem'. 850-51.reszty duchowieństwa kat. bibosz.teren nad drogą wodną.przest. lśniący. Biret . występująca w postaci wiązki jedwabistych nitek. 1923. Birotteau . Romans ma tytuł: Hrabia.. z wł. płótno. lekkoduch. Bisior .biskupów. bisior z lnu' . Birbant . 5.zob. z nm. birretum 'czapeczka' od późn. oznaka doktorska na wyŜszych uczelniach. fioletowy . Marcela Marceau. Binduga . byssus 'len. Bindwerk 'bindaŜ' od binden 'wiązać'. tkano kosztowne. BindaŜ . czyli tajemnice Zamku Birbante-rokka. złoty młodzieniec. z których w staroŜ. kryta aleja ze sklepieniem z kratownicy obrosłej pnączami i rozpiętymi na niej gałęziami lip i grabów (Xvi-Xvii w. łajdak'. Bip .berso. ze śrdw. wł. birbante 'szelma. chłodnik.okrągłe nakrycie głowy. w dawnej Polsce cenna. Bindung 'wiązanie (tratw)'. ur. prokuratorów i adwokatów..-łac. Bitbante Rocca to nazwa fikcyjna. 'Skała Hultajska'. część oficjalnego stroju sędziów. Pan Tadeusz. dęty koralik. Mickiewicz. A. utracjusz. z nm. Źródło (młodości). delikatna tkanina z lnu. hulaka. Cesar Birotteau.wydzielina gruczołu bisiorowego niektórych morskich gatunków małŜów. z łac. kolebka ogrod.

papieŜ. około 120 m. Londyn.miedzioryt Antonia del Pollaiuola. który rezydował w tej diecezji od 1681 do dnia swej śmierci. 1627-1704. Biskup Hatto . muzułmanin.drzeworyt (1526) Hansa Holbeina Mł. Bitwa . zuchwalec. teologa i kaznodziei fr. 550 pne. mahometanin. Biskupin . Uffizi. teŜ Orzeł (z Meaux). busr(a) 'paciorki' za pośredn. zob. hultaj. Florencja.) Paola Uccella. jedną okręŜną i bramę wjazdową (z wieŜą obronną). Bitwa. Biskup Rzymu . Londyn. Bitwa nagich męŜczyzn . opiekun'. odkryte w 1933 przez miejscowego nauczyciela. nad jeziorem. stanowiącą dziś ośrodek muzealno-badawczy. Bitwa pod Anghiari i Bitwa pod Cascino . bydgoskim. Biskup . Bitwa narodów . ok. obok wsi. Kontrarak . Na podstawie zachowanych fragmentów zrekonstruowano część grodu. Bitwa pod San Romano (1 Vi 1432) .przydomek pisarza. Gall. z cyklu Taniec śmierci. Bitwa olbrzymów . Gall. Hatto I. Bisurman(in) .zob. składała się z przeszło stu domów drewnianych. Lipsk.tryptyk malarski. Jacques Benigne Bossueta. Biskup i śmierć . Szkoła (świata). bsre.dostojnik kościelny. Ŝart.obraz (Xv w. Biskup z Meaux .zob. do której wiódł pomost dębowy dł.zob.zob. Bernardino della Ciarda wysadzony z siodła.dawn. tur. z gr. (1454-57) Paola Uccella: Niccolo da Tolentino na czele Florentyńczyków.wieś w woj. pogard. urwis.kontaminacja z arab. miała 11 ulic poprzecznych. eptskopos 'nadzorca. Marignano. Zał. przen. Nat. Nat. na ówczesnej wyspie Jeziora Biskupińskiego osada obwiedziona falochronem z kilku(nastu) rzędów pali. grodzisko kultury łuŜyckiej z wczesnej epoki Ŝelaza (okres halsztacki).

odpowiedź generała Louisa Charles'a Desaix Bonapartemu. 3 (1897). przewodnika grupy kolonizatorów gr. Bizantyjski . . raz. potem oficjalna sztuka Kościoła ortodoksyjnego o greckim poczuciu stylu. ParyŜ. Sztuka bizantyjska . aby wygrać nąstępną . Dywizja Desaix uratowała sprawę. powiedzenie zapoŜyczone od hrabiego D'Argenson. Bolesława Prusa. która wyraziła gwałtowne pragnienie ujrzenia wielkiego zwycięstwa. łac. obłudny.miedzioryt Andrea Mantegny. 4 po południu 14 czerwca 1800 sądził. bizony 'naprawdę. do 1923 stolica Turcji. stolica cesarstwa rzymskiego. ok.Istanbul. Nahajka. bogactwa dekoracji i kolorystyki. Luwr. poddańczy. Bysantium. Bitwa Ŝab z myszami . Korbacz. od imienia Byzisa.-chrześc." Bitwa trytonów . powiedzenie Attyli w czasie bitwy w 451 z Aecjuszem pod Chalons-sur-Mame (zob. kańczug.łac.odpowiedź księcia Wellingtona pewnej damie. Bitwa trzech cesarzy . medytacje faraona.zob. z doryckiej Megary. potem Konstantynopol. na europejskim brzegu Bosforu. 3. okładający batogiem. 660 pne. nie ma nic okropniejszego niŜ wygrana bitwa . z wieków cudotworny synu byczej skóry! Złych duchów egzorcysto. Bernarda. Ŝe przegrał bitwę pod Marengo. Bitwa przegrana. kolonia gr.(o stosunku do władzy) ceremonialny. Byzantion. por. Bonaparte kazał go pochować na szczycie Przełęczy Św. mówiąc: "Niech Alpy będą piedestałem jego grobowca. zaiste!' jak rzekomo miał wołać okładany a. Batrachomyomachia. który o godz. pochlebczy. Pani.zob. Palcat. gałąź sztuki st.pierw. choć on sam poległ w ataku trafiony kulą w serce.bat(og). Bizun . uniŜony. O.).Micheletta da Corignola. Bizancjum . Austerlitz. z węg. wschodnim zamiłowaniu do przepychu.z powieści Faraon.gr. hieratycznie stylizowana. Jedna bitwa szerzej otwiera nam oczy aniŜeli dziesiątki lat spokojnych rządów . Radości bitwy . uderzenie bizunem. Boćki. dworski. cerlaminisgaudia..z wyjątkiem przegranej . Harap. a od 395 wschodnio-rzymskiego. od 1453 . słuŜalczy. ale mamy jeszcze czas.

zębate zwieńczenie murów obronnych z regularnie rozmieszczonymi prześwitami o wykroju prostokątnym.) Blanchard . śrdw. 1753-1809.roślina z rodziny baldaszkowatych. bal. francuski pionier lotnictwa. August Macke.Jean Pierre (wym. miłosne zapały! (A. utworzone z jego inicjatywy oraz Franza Marca i Alfreda Kubina. wykonał pierwszy w dziejach skok spadochronowy (z balonu wolnego) w 1785. Oda do bizuna.(wym.(wym. którzy w proteście przeciw orzeczeniom jury odłączyli się od stowarzyszenia Neue Knstlervereinigung. podobna do pietruszki. 1-4. Szalej. ksiąŜę Marlborough i ksiąŜę Eugeniusz Sabaudzki pobili 13 Viii 1704 Francuzów i Bawarów pod marszałkiem Tallardem w jednej z najwaŜniejszych bitew hiszp. Naruszewicz. proszku doskonały Na upór. pospolita w Polsce. Blanki . 1872-1936. silnie trujący.w PodróŜach Guliwera (1726) Swifta . blaszą:r). blęnhajm) miasteczko nad Dunajem. na wschód od Ulm. Gabriele Munter i Aleksiej Jawlensky. osłaniające łuczników. Bawaria. dyl'. rajter) nm.poprawco natury! StróŜu durnej miłości. Blenhelm .wyspa oddzielona wąskim kanałem od kraju Liliputów. muchy w nosie. blerio). plancus 'równy. Do ugrupowania naleŜeli takŜe: Paul Klee. w archit.(wym. odurzający wywar blekotu. 'Błękitny Jeździec'. Der Blaue Reiter . . aeronauta francuski. wojny sukcesyjnej. awangardowe ugrupowanie artystyczne działające w Monachium w 1911-14. RFN). ale o odmiennym zapachu i białych kwiatkach. z łac.. Czy się blekotu objadł? .plecie. którzy razili stamtąd nieprzyjaciela strzałami. przeleciał balonem kanał La Manche. por. płaski. które przyjęło nazwę od obrazu Wassila Kandinsky'ego. Między Blenheimem i pobliskim Hchstadten.krenelaz. szaleje. której opis był satyrą na Francję. w 1788 latał balonem nad Warszawą. w Szwabii (zach. dur go napadł. bredzi. Blefusku . Bleriot Louis . Blekot .

ośmiokątną zewn. gdzie uwięziono jego pana (Drrenstein w Austrii).(wym. Blois . Karoliny (USA). poświęcił majątek zdobyty na wynalazku reflektora samochodowego na konstrukcję samolotów. odkrył miejsce. Po występach w cyrku Barnuma osiedlili się na farmie w Płn. zdolne do dalszego Ŝycia po operacyjnym rozłączeniu a. Gemini. W zamku urodził się Ludwik Xii. . skrzydło z 1635-38 . i znak Zodiaku przedstawiający. Wg legendy faworyt i zaufany Ryszarda Lwie Serce. rozbudowany w Xvi i Xvii w. jednojajowe zroślaki dojrzałe. Amfiona i Zetosa. pokazywane w cyrku Barnuma.. gr. dwie złączone z sobą Murzynki z Płd. Po śmierci Czanga Eng odmówił operacji rozłączenia i zmarł w 2 godziny później. autor ok. RównieŜ słynne były "Bliźnięta z Orissy" w Bengalu. i wiele innych. Triptolemosa i Jazjona. Nazwa od braci Czang i Eng. z loggiami arkadowymi i potęŜną.(wym. Był teŜ rezydencją Marii Stuart i Katarzyny Medycejskiej. kiedy zamordowany tam został ksiąŜę Henryk Gwizjusz (de Guise) z rozkazu króla Henryka Iii. dalej "Millie-Christine".Francois Mansart.konstelacja zodiakalna. co przyczyniło się do oswobodzenia Ryszarda. zalicza się do grupy sławnych zamków renesansowych nad Loarą. Bliźnięta syjamskie .(wym.pot. Francja). jedno ze słynnych historycznych miast fr. ur. Skrzydło Franciszka I. z matki Syjamki i ojca Chińczyka w Syjamie. zrośniętych mostkami. Blondin . Nirgala. Bliźnięta .pilot. Blondel De Nesle . w pełni rozwinięte. Francji. które jeździły po całym świecie jako "Dwugłowy słowik". Zamek . zrośnięte z sobą powierzchownie. zbudowali architekci włoscy w 1515-24. Ŝyjące w stanie zrośnięcia nieraz do późnej starości.). Didymoi. wg róŜnych źródeł. w środk. śpiewając jedną z jego ulubionych pieśni pod oknami więzienia. Karolinie. łac. 1811-74. widoczna w Polsce zimą i wiosną. 25 pieśni miłosnych. wczesnorenesansowe. 1824-97. później ksiąŜąt Orleant (Xiii-Xv w. po kilku krótszych przelotach rekordowych 25 Vii 1909 pierwszy przeleciał kanał La Manche na aparacie cięŜszym od powietrza. Tezeusza i Heraklesa. blądęl de nę:l) truwer pikardyjski z Xii w. zrośnięte biodrami. w tekstach babilońskich przedstawia boga skwaru letniego. klatką schodową. blądę) pseudonim Jeana Francois Graveleta. poślubili angielskie siostry. bluą) nad Loarą. Kastora i Polluksa. z którymi mieli łącznie 22 dzieci. rodem z Nesle (Pikardia.ksiąŜąt Chatillon. zwołano tam Stany Generalne 1576-77 i w 1588. Apollina i Heraklesa.

Leopolda Blooma. Bloomsbury . kto wyszedł z obiegu. 1824-1910.). stanowił odgałęzienie organizacji trubadurów. kończący powieść. Bieńko u kanclerza Krzysztofa Szydłowieckiego. 1921) Sergiusza Prokofiewa.: Wirginia i Leonard Woolf. urozmaicając wyczyn prowadzeniem taczek. Sławni byli m. Ŝe juŜ Kazimierz Wielki miał błazna nadwornego.dawn. przez swój 60-stronicowy "wewnętrzny monolog" bez znaków przestankowych.in. w 1853 przez Juliusza Ferdinanda Blthnera. nie znajdującego łaski w oczach Zygmunta Augusta. Słowikowski u wojewody krak.(wym. 1904-39 pracujących i spotykających się w Bloomsbury (Londyn). Błazen starego króla . Grupa Bloomsbury. koteria intelektualistów brytyjskich. Głowa u kardynała Bernarda Maciejowskiego. Europie zach.balet (ParyŜ. Jaśko u marszałka wielkiego koronnego Piotra Kmity. faworyta Zygmunta Starego. głupiec. Forster. Ŝe "nie miał równego sobie w ciętej i bezzwłocznej odpowiedzi".(wym. pamiętna zwł. trefniś. o kimś. Owca. Do najsłynniejszych z Xvi i Xvii w. Stanisława Lubomirskiego. Odyseusz (Ulisses).: Gonella u ksiąŜąt d'Este w Ferrarze.zob. ok.jednego z najsłynniejszych akrobatów wszystkich czasów. o którym Brantome mówi. wesołek na dworach królów. W 1859 przeszedł na linie nad wodospadem Niagary i powtarzał to wielokrotnie. Triboulet u Ludwika Xii i Franciszka I. por. smarkacz. M. M. Brusquet (u Henryka Ii). E. Bertrand Russell. J. Wiadomo.in. klaun. pochodzące jakoby od Stańczyka (zob. zał. W śrdw. blu:m) w powieści (1922) Glisses Jamesa Joyce'a niewierna Ŝona-Penelopa głównego bohatera ksiąŜki. naleŜeli do niej m. David Gamett. Bloom Molly . Błazen .lipska wytwórnia fortepianów o światowej sławie. Błędna owca . wywijaniem parasolem. cech błaznów nadwornych grał istotną rolę w szerzeniu literatury i oświaty. Blthner . . Błędny. ksiąŜąt i magnatów. blu:msbery). młokos. Keynes. Harold Nicolson i Victoria Sackville-West. Błazen . wg bajek ros. Lytton Strachey. komik cyrkowy. a nawet chodząc z zawiązanymi oczami. naleŜą: Stańczyk.przysł.

mają zabarwienie błękitne. Saint Esprit. George Gershwina napisana w 1924 na zamówienie ówczesnego "króla jazzu" Paula Whitemana. por. circulus in definiendo. kto widzi w tym coś złego (nieprzystojnego)"..łac. Błękitna pończocha . circulus vitiosus. Blue Ribbon. a którzy chadzali nimi. które jakoby tylko u hiszpańskich arystokratów "czystej krwi".ang.. szlachetnego rodu. jakie osiągnąć moŜna w jakiejś dziedzinie. Nad pięknym modrym Dunajem. ang. Ichor. fr. szlachta. Błękitna grota . Ks. szli teraz dróŜkami błędnymi". Błękitna krew . szyi i rękach naczyń Ŝylnych. ignis fatuus. Błękitna Wstęga .rycerz śrdw. a prędkość wynosiła od 8 do 36 węzłów.ang.krzywe dróŜki. wędrujący w poszukiwaniu niezwykłych przygód. tj szli manowcami. Order of the Garter.ang.por. przen. arystokracja. Lazurowy.zob. przynaleŜność do wysokiego. beznadziejna. Orderu Podwiązki. ustanowionego w Xiv w. wyraŜenie pochodzenia hiszpańskiego (sangre azul) od przeświecających przez naskórek na głowie. którego insygnia zawieszano na błękitnej wstędze. Błędny rycerz . tj.arystokratyczne pochodzenie. Sinobrody. błąd polegający na tym. cytat z niej stał się sygnałem zespołu. Ŝe zdanie. idem per idem. nagroda zmieniała posiadacza 40 razy. Cordon bleu) niegdyś w królestwie Francji najwyŜsze odznaczenie. stąd określenie najzaszczytniejszego wyróŜnienia. Barwa (Błękitna). Rhapsody in blue.Błędne drogi . czyli Podwiązka najwyŜszego odznaczenia angielskiego. ku czci damy swego serca. Sędziów. błękitny płomyczek samozapalnego gazu błotnego (metanu) migoczący nad bagnami i torfowiskami.-atlantyckich między Europą i Ameryką za rekordową średnią szybkość w obie strony. broniący uciśnionych. Błękitna rapsodia . którego się dowodzi. nieskaŜonych domieszką mauretańską czy Ŝydowską. błąd polegający na definiowaniu jakiegoś wyraŜenia za pomocą tegoŜ wyraŜenia.łac. Niebieski. 'Honi soit qui mal y pense'. bojąc się rozbójników na drogach. Błędne koło .zob. 6: "Odpoczęły ścieŜki. circulus in demonstrando. order Ducha Św. (fr. Błękitny . nagroda przyznawana w 1838-1952 statkom pasaŜerskim na trasach płn. manowce. Błękitna Wstęga Atlantyku . błąd logiczny. 5. . w Biblii. Błędny ognik . przez Edwarda Iii z dewizą: "Hańba temu. jest jedną z przesłanek dowodu. sytuacja bez wyjścia. Blue Ribbon of the Atlantic.

wódz kartagiński Hamilkar. przebud.Błękitna Wstęga Toru . 1770) Thomasa Gainsborough. von Hardenberg) reprezentuje związek między światem marzeń i światem realnym bohatera. 1833). m. rozległe pastwisko. Maeterlincka: dzieci biednego drwala. Derby. Tyltyl i Mytyl. Błękitny chłopiec . tł. Huntington Gall. Błękitny ptak . młodego poety Henryka. bohater 1. Pałac Błękitny . w marzeniu sennym prowadzi wróŜka na poszukiwanie Błękitnego ptaka. L. Błyskawica .przy Ogrodzie Saskim w Warszawie. 'Błyskawica'. Tam na błoniu. pol. (Der) Blaue Reiter. zob. ojciec Hannibala.in. Błękitny walc . stał się hasłem i symbolem romantyzmu niemieckiego. nazwa od "błękitnego dachu". Edward Antoni Odyniec. Zamoyscy przebudowali go jeszcze raz w 1812-15 w stylu klasycystycznym wg projektu Fr. tęsknoty za nieskończenie odległym ideałem. Błonie (przest. Błękitny salon .zob. Rambouillet.portret (ok. Błękitny Anioł . L'Oiseau bleu. W bocznym skrzydle mieściła się Biblioteka Ordynacji Zamoyskich.w nie dokończonej powieści Heinrich von Ofterdingen (1802. Zniszczony w czasie powstania 1944.operetka (Wiedeń 1920) Ferenca Lehara. Błękitny mazur . zm. Heinego w Szkole romantycznej (Die romantische Schule. Po wojnie odbudowany.. pol 1914) Novalisa (F. Niebieski. wojny punickiej.w Polsce lud. feeria teatralna (Moskwa 1908. błoń) otwarta przestrzeń. łąka.fr. San Marino (Kalifornia). 229 a. Tadeusz Korzon.zob. Orzelskiej. u Stanisławskiego. wyst. dla szybkości swoich marszów i nagłości ataków. W 1816 koncertował tam w salonie 6-letni Chopin. Błękitny kwiat .zob. otrzymał przydomek Barka. trawiasta równina..zob. Warszawa 1915) M.. Błękitny Jeździec . 228 pne. .w którym panie wybierają sobie tancerzy. Mieszkali tu i pracowali: Klementyna z Tańskich Hoffmanowa. Błękitne berety . Lessla. Stefan śeromski. którym kazała właścicielka przykryć pałac. jednostki obrony wybrzeŜa. zwiastuna szczęścia. Przejęty potem przez innych autorów. w 1726 przez króla Augusta Ii dla córki hrabiny A.

przyjaciółka Słowackiego i Krasińskiego. przez legiony Swetoniusza Paulina. od 1937 w polskiej marynarce woj. Karmione złotem i tęczową czczością. otruła się. Boadicea .) Bobrowy strój . brał skuteczny udział w operacjach przeciw Niemcom.ballada Williama Cowpera. Słowacki. który nazywa tam bohaterkę "królową-wojownikiem"."Błyskawica" . z naśladownictwa mowy dziecięcej. NiechajŜe patrzą tak. Kronika (Kroniki Anglii. Strój (bobrowy). lojalnych sprzymierzeńców Rzymian. w czasie 2. a królowę kazał wychłostać jak niewolnicę. zbudowany w Brytanii. 1-4 (1844). To kaŜdy kwiatek powie wiersze Zosi. Boadicea poprowadziła Icenów i Trinobantów przeciw Rzymianom. stąd: straszydło. 1-4 (1844).zob. 1807-89. nie chcąc wpaść Ŝywa w ręce wroga. zob. jak oczy Polki. Do Ludwiki Bobrówny. Bobrowa Joanna . Bonduca .tragedia (wyst. którego się boją małe dzieci. Beaumonta oparta na Kronikach R. Ogród (Ogrody Boboli)..zob. Słowacki. Bobo . (J. Boadicea . Brytanii. w 1947 powrócił do kraju. W pamiętniku Zofii Bobrówny.ale z ogniem i miłością. KaŜda jej gwiazdka piosenkę zanuci. pokonana w 62 pne.) Gdy na ojczyznę spojrzą oczy Lolki. Prasutaga. (J. Holinsheda.). biorący udział w sabatach czarownic na Łysej Górze.w dawnych wierzeniach ludowych potworek wzrostu dziecka. Poemat Alfreda Tennysona. Bo kiedy Zośka do ojczyzny wróci. Boudicca. prokurator rzymski zagarnął królestwo. Spokojnie .właśc. .Bonduca. matka Ludwiki i Zofii. dzidziuś. niszczyciel. przed 1619) Johna Fletchera i Fr. Bóbr-Piotrowicka z Morzkowskich. królowa celtyckiego plemienia Icenów we wsch.. Boboli . obecnie: niemowlę. wojny świat. ale. Niechaj mię Zośka o wiersze nie prosi. spaliła Camulodunum i Londinium (Colchester i Londyn). Gdy po śmierci króla Icenów. właśc..polski okręt wojenny.

78-79.. Ŝebym świat czyścił . "kosz majtkowski" (Linde). Prawo boćkowskie . czczony jako bóstwo przez buddystów mahajańskich.miasteczko na Podlasiu. bizun szkolny. (J.w buddyzmie istota kierowana współczuciem.łac. surowość. zob. . moralizatorem. Boćki . powstrzymuje się od osiągnięcia nirwany. Monitor boćkowski . sattwa 'esencja'. Wojciech (Dokoła Wojtek). która aby ratować innych. Słowacki. O boćwino! Hipokreno.nie chcę być niepowołanym mentorem. za co zmieniony został w bociana. przysł.Bocian. gdzie umieszczano niegdyś takŜe łuczników raŜących strzałami załogi nieprzyjacielskich statków. Beniowski 5. z białorus. bocwinnja. gołe. Bocianie prawo . Bodleian . Bocianie gniazdo . Boćwina . budhi 'oświecenie'.przen. Wieniec z barszczowych uszów. dyscyplina. który musi czyścić z nich świat.boćwiniarz. czyli nieokrzesanym nędzarzom. por.) Bodhisattwa . prawo rzymskie. dyscyplina szkolna.kosz masztowy. Puszka (Pandory).Ŝart. przezwisko nadawane dawn. przez koroniarzy Litwinom jako amatorom boćwiny (zupy z młodych buraków ćwikłowych a. lex ciconaria. słynęły zwł. kaznodzieją. bizuny boćkowskie. "tak. Zob. znane dawn.zob. Śmiech (Śmiejący się Budda). zwł. 73-74.. z liści buraka-boćwiny). Albom ja bocian. Biblioteka (Bodlejska). które zobowiązywało dzieci do utrzymywania starych. pomieszczenie dla marynarza obserwatora wysoko na maszcie okrętowym. Litewska! Ty. co wbrew boskiemu zakazowi wypuścił z worka na świat płazy i gady. rygor. przyszły Budda.) W rączkach. wzięte ze starej bajki o chłopie. nad Nurcem. karność. 'którego istotą jest oświecenie'.. sanskr. z wyrobów rymarskich. jak to czynią bociany". co utworzyłaś szkolę! (. które są zakasane. będących w potrzebie rodziców. kańczugi.

Mars Hermes .12 głównych bogów gr.Jowisz (Juppiter. pod odpowiednimi hasłami. perfekcjonistycznej typografii. Bóstwa. W 1906-07..wieś w Turcji środk. choć poślednimi pod względem wydawniczym i korektorskim. Bóg. ponętnych i kusicielskich.nm. twórca licznych ksiąŜek będących arcydziełami luksusowej. nazwa demonów wodnych (wodnic.. odkryto w cytadeli archiwum złoŜone z przeszło 10000 glinianych tabliczek klinowych z tekstami hetyckimi i akadyjskimi. Die Feen. w toku wykopalisk.1740-1813. Wanowie. i ich odpowiedniki rz. dpn.-ok.bogunka. wyst. gdzie Krezus i Cyrus Wielki stoczyli ok. Bogazky . słow.Merkury (Mercurius) Posejdon . 1888) Wagnera wg baśni C. szczegóły zob. dziwoŜona. Zeus (Dzeus) . skandynawscy zob. Gozziego. bogowie germańscy.Junona (Iuno) . walną bitwę. Xvii w. Wg tradycji ma to być takŜe dawna Pteria.Apollo Ares .) państwa Hetytów.zob. Bogowie . leśnych i polnych. mamuna. Wraz z Baskerville'em w Anglii i Didotami we Francji był prekursorem "nowoczesnego". 1200 pne. włoski grawer. pierwsza opera (1833-34. pseudoklasycznego kroju pisma. rusałek). Iovis) Apollo (Apollon) . oraz przeszło 250 krojów czcionek. oraz uŜywającego długich szeryfów. kontrastującego linie cienkie i grube.Neptun (Neptunus) Hefajstos (Hephaistos). odlewnik czcionek i drukarz.Wulkan (Vulcanus) Hera . mit. szpetnych i mściwych a. 546 pne. Boginki . Bogowie mitologii klasycznej .Bodoni Giambattista . stolicy (pol. w której pobity Krezus dostał się do niewoli.. w pobliŜu ruin Hattusas. Boginka . Azowie.

Wiłkomierzem i Warną.Orkus (Orcus) Dionizos. Twego dzieła krzciciela BoŜycze. pozyskaj nam. Datę powstania części pierwotnej (2 pierwsze strofy) róŜne sprzeczne teorie wyznaczają między 1. Synu boŜy. Pochodzenie osobliwości językowych tekstu jest tematem wielu rozbieŜnych poglądów.najstarsza polska pieśń religijna. Zyszczy nam.). Twego syna. spełnij myśli ludzkie: usłysz modlitwę. A na świecie zboŜny pobyt. Wojciecha (czyli pod koniec X w. śpiewaną przez rycerstwo na polu bitwy. Athen . poł. a dać racz. Dziewica. kyrie eleison'.Diana Atena (Athena. Po Ŝywocie rajski przebyt! Kyrie eleison.Demeter . Dla twego chrzciciela. łac. Bogiem sławiena Maryja.). 'Boga-rodzico. Znaczy to prawdop.: 1. Matko zwolena Maryja. Xiii w. była pieśnią ojczystą. wg hipotezy Aleksandra Brcknera . Później pieśń powiększono o nowe strofy i materiały obce: pieśń wielkanocna. Bakchus Eros .Cerera (Ceres) Artemida (Artemis) . Mario. carmen patrium.Westa (Vesta) Niektórzy inni bogowie: Kronos . zapewne pod Grunwaldem. wbrew legendzie piętnastowiecznej nie ułoŜona przez (ani za czasów) św.Minerwa (Minerva) Afrodyta (Aphrodite) .autor Bogurodzicy (zob. pieśń o wszystkich świętych.Dionizus. Bakchos .Amor. jegoŜ prosimy. gospodzina. dziewico. 2.franciszkanin. Istnieją . Kupido (Cupido) Boguchwał . błogosławiona Mario! Twego syna-pana matko wybrana. 2. o co prosimy: a na świecie dobrobyt. Usłysz głosy. Kyrie eleison. ale zapisana (w Krakowie) dopiero w 1408. kyrie eleison. spuść nam. spowiednik księŜnej Kingi od 1270. a 1386 (data koronacji Jagiełły). usłysz głosy. dpn. jąŜ nosim. i kościelną. Bogu rodzica.Saturn (Satumus) Hades. napełń myśli człowiecze! Słysz modlitwę. Pluton . którą zanosimy. A dać raczy. 1. Veneris) Hestia . Bogurodzica . Do końca Xv w. spuści nam.Wenera (Venus. po Ŝywocie rajski przybytek.

Aleksander Wielki i Juliusz Cezar. Jozue. od nazwy kraju celtyckiego plemienia Bojów (Boiohaemum).ros. trzej śydzi i trzej chrześcijanie: Hektor. 5. Lermontowa. Trochę odmienną listę bohaterów zawiera komedia Stracone zachody miłości. złoŜonego z pięciu opowiadań. nazwa Czech.drewniany o konstrukcji zrębowej. Bohema . Pieczorin. król Artur. powiedzenie polityka fr. narrator. Leona Gambetty. trzynawowy. których gł. przez germańskich Markomanów. Szekspira. wyd. Bohater . 1833. później o Cyganach. Kościół św.zob. Bohaterowie świata . Stanisława Biskupa z 1558 . występuje jako bohater a. wyd. przybyli z Czech.jeden z bohaterów powieści Ogniem i mieczem Henryka . trzej poganie. Bohaterowie. 1857) Aleksandra Gribojedowa. piękna polichromia renesansowa. bahadyr. pol. 1892). bohemus 'Czech'. którym Thomas Carlyle wprowadził te pojęcia do historiozofii i etyki Xix w. z wieŜą. jak sądzono. Bohemia . Cyganeria. 1841. 1838-82. ruskim z tur. J. Dawid i Juda Machabeusz. ze sztuki Mądremu biada (1820-24. pol. tj. 2.czyli Dziewiątka to. Artur). les temps heroiques sont passes. śołnierz.równieŜ liczne inne próby odczytywania i wyjaśniania tego pełnego tajemnic tekstu. postać. nie w moim guście. Bohater naszych czasów . Bohater nie z mojego romansu . którzy. zajętego w I w.zob. Boguszyce .) do Morte Darthur (zob. a od Vi przez słowiańskich przodków Czechów.łac. Karol Wielki i Godfryd z Bouillon. gieroj nie moiewo romana. wyd.. pol. cześć dla bohaterów i pierwiastek bohaterski w historii cykl pop.ros. Gieroj naszewo wriemieni. 1840. wykładów (opubl.wieś w województwie skierniewickim.fr. śołnierz i bohater . ze śrdw.-łac. Czasy bohaterskie się skończyły . 1844. tytuł dzieła M. wg przedmowy Caxtona (zob. Bohun Jurko .za pośredn. wyd.

ksiąŜę od 992. dziki i namiętny rywal Jana Skrzetuskiego do ręki Heleny Kurcewiczówny. nadawane bywało takŜe synom szlachty. całe imię znaczy: 'mający okryć się większą sławą'. Lizystrata. w dawnych dworach uŜywana zwykle jako pokój słuŜbowy. od poł. Postać wzorowana na autentycznym dowódcy kozackim.) Bolesław Chrobry a. Benedykt Chmielowski w Nowych Atenach (1746) wykłada je fałszywie na 'bolem sławny'. 966-1025. zastrzeŜone dla dynastii Piastów. Balet w 1 akcie.opus 19 (1833) Chopina na fortepian. (J. por. do której wejść moŜna tylko przez inny pokój. Bolero . Bolero . Alkierz. Słowacki. Wielki . dedykowany tancerce Idzie Rubinstein. Bojarzy . bojarzy putni. gdzie jeden krótki. wyŜsza szlachta. Bolero C-dur . kresach dawnej Rzplitej .ludowy taniec hiszpański w tempie trójdzielnym wykonywany jeszcze w Kastylii i Andaluzji przy wtórze kastanietów. 139-42.pułkownik kozacki. magnaci. na kilka .967 a. 4.Bole. krótka kamizelka męska (ludowy ubiór hiszp. rozstrzelanym przez Polaków jako zdrajca w 1664.Pomnąc mą sławę oręŜa straconą.) a. Xv w. libretto: Ida Rubinstein. Iwanie T. wzorowany na niej krótki Ŝakiecik damski. Król-Duch. Gdy zapytano mej królewskiej woli. 3.słynny utwór na orkiestrę (1927) Maurice Ravela. aŜ do potęŜnej kulminacji.zob. Bokówka . pułkowniku winnickim. wielcy właściciele ziemscy na Rusi do czasów Piotra I. przy narastającej dynamice. Imię to. Jakie mu imię dam razem z koroną: Ja w smutku rzekłem: "Ach! sława mię boli" . 18-taktowy temat powraca nieustannie we wspaniałej rewii coraz to nowych instrumentów na tle jednostajnego akompaniamentu rytmicznego. muzyka M. pol. "karuzela dźwięków".izdebka. w szabli ustępujący jedynie Wołodyjowskiemu. Bohunie.oznacza tu 'większy'.chłopi wolni od pańszczyzny. a.Sienkiewicza .hist. romantyczny wataŜka. wyst. Ravela. Bojomira . ParyŜ 1928. zabijaka i rębajło. na wsch. Bolesław . Bytom 1965.

. którego po śmierci ojca i powrocie do kraju. 1114). Odę (zob. Rygdaga. która go przeŜyła. Bolesław Chrobry . jak i w pracy nad wewnętrzną przebudową kraju. Przed r. Oparł granice Polski o Dunaj. wrogowie "z obawy. 1612) Wincentego Kadłubka.łac. Kronika polska . "napędził" ją. być moŜe Ŝe przy udziale Władysława Hermana i biskupa krakowskiego Stanisława (zob. Ŝe była to kara śmierci. twierdzą. wraz z synami.nie zaś ćwiartowanie. królową Odę. są tylko legendą. który. Bolesław ratował się ucieczką na Węgry razem z synem Mieszkiem.(ok. i poślubił równieŜ nie znaną z imienia Węgierkę (moŜe córkę Gejzy?). . gdy przeciw grzechowi grzech zastosował i za zdradę wydał biskupa na obięcie członków". bunt). Bug. "jego dzielność zamieniła nierząd w monarchię" (J. wygnany 1079. zmarł na Węgrzech (zamordowany?) w dwa lata później. tyle wszakŜe moŜna powiedzieć. trucizną zgładzili". zdolny wódz i administrator. 1. Wiele mu to bowiem zaszkodziło. syn Kazimierza Odnowiciela i księŜniczki czeskiej Dobroniegi Marii. Najstarszy syn Mieszka I i księŜniczki czeskiej Dobrawy. Ŝe sam będąc pomazańcem nie powinien był pomazańca za Ŝaden grzech karać cieleśnie. . długo byłoby o tym mówić. koniec rządów króla dość niejasny. Szło nowe 1947. którą teŜ wkrótce napędził. 1114) Galla Anonima.). (Puszcza 1947. Złe dni 1950. przedmiot licznych. wypędził. którego talenty ujawniły się zarówno w działaniach wojennych i dyplomatycznych. Gall Anonim.. kronika (wyd. Historia Polonica. aby krzywdy ojca nie pomścił. Po śmierci Mieszka napędził teŜ macochę. 27 (ok.. oryginał łac. Srebrne orły . co posłuŜyło za pretekst do wybuchu powstania. poczynając od Kadłubka. "za zdradę" (tj. "Jak zaś doszło do wypędzenia króla Bolesława z Polski. w 1089 roku. tj.które Bolesław Chrobry rzekomo kazał wbijać w dno Sali (Soławy) i Dniepru. Szczodry . ksiąŜę polski od 1058.powieściowy cykl hist. "po męsku rządził królestwem i za łaską boŜą w taką wzrósł cnotę i potęgę. zob. Kronika polska. Wielka indywidualność. pozwany przed sąd królewski. RozdroŜa 1954) Antoniego Gołubiewa. tj. teŜ Szczerbiec. 1040-81. Niemcewicz). śelazne słupy graniczne .). sprzecznych interpretacji i temat wielu utworów lit. nastąpił na skutek buntu panów.ok. Późniejsze źródła. Bolesław Śmiały a. 990 poślubił Emnildę (zob. iŜ ozłocił . U. ks. W 1018 poślubił margrabiankę miśnieńską. oŜeniony jakoby (wg Długosza) z księŜniczką ruską Wiaczesławą. koronowany na króla w 1076. ok. uczynił z niej poćpiegę.tygodni przed śmiercią koronowany na króla Polski.całą Polskę swą zacnością" (Gall Anonim w Kronice polskie).Ŝe tak powiem . skazany został na śmierć. oŜeniony w 984 z nie znaną z imienia córką margrabiego Miśni. starszy brat Władysława Hermana i Mieszka. Bałtyk i Łabę.). oryginał po łacinie. 6-16. w wieku lat dwudziestu. 1. ks. okaleczenie .powieść (1944-45) Teodora Parnickiego.

a po której stronie znalazł się. w rapsodzie V przedstawia wyprawy kijowskie Bolesława. zabił biskupa. Skałka . dokonał Ŝywota na pokucie w jakimś klasztorze na Węgrzech".łac. dopełniwszy na nim morderstwa. (Rapsod 5. wg której "zły i grzeszny król. Wyspiańskiego... jaki odczuwali w najŜywotniejszych swoich interesach politycznych. Bolesław Śmiały . przedstawia Bolesława jako szalonego okrutnika. Wyspiańskiego.. jego miłość do pięknej mieszczanki krakowskiej Krystyny i zatarg z biskupem. aŜ wreszcie dotyka klątwą. A jam był tylko człowiek nieuwaŜny.) .1150-1223. którego biskup stara się nadaremnie odwieść od bezeceństw. bo wskazówek wyraźnych na nią nie ma. klątwę i zabójstwo. (1830) Józefa Korzeniowskiego. "choć nie całkiem wyświetlony. z którą borykał się Bolesław.dramat (1903) St. przedstawia na sposób klasyczny dzieje zbrodni i pokuty króla-banity. po czym.Ŝem był Śmiały. biskup" (Maria Dąbrowska. I rzekły sobie ludy .). Ŝe Bolesław. 355-56.dramat (1907) St... a gdy siepacze nie śmią. wstęp do Staniasława i Bogumiła). (. 1838-1919. Historia Polonica (Annales seu cronicae. Szkice historyczne .Xi w. (1904) Tadeusza Wojciechowskiego. zegnany z tronu przez oburzonych poddanych. upominanym przez biskupa krakowskiego Stanisława".) Wymowa ..nie ukończony poemat Słowackiego. libretto Aleksandra Bandrowskiego wg Wyspiańskiego. Opera (1909) Ludomira RóŜyckiego. Stanisław i Bogumił . Hipoteza ta z czasem zwietrzała.) Bolesław Śmiały .. "Przez wiele dziesięcioleci utrzymywała się hipoteza Tadeusza Wojciechowskiego (. kiedy targnął się zuchwale na męŜa boŜego i.dramat hist. mszcząc się za owe upomnienia. ujmujący konflikt Bolesława z biskupem krakowskim w myśl tez zwanych w Skicach T. na co król kaŜe kapłana porwać od ołtarza. obaliły legendę "o rozwiązłym i gwałtownym królu Bolesławie. bezboŜny świętokradca rozszarpuje Stanisława na kawałki własnoręcznie (co jest oczywistą bajką).) Natomiast szerszym kontekstem tych zdarzeń moŜe słuŜyć hipoteza spisku panów przeciw władcy na tle zawodu. 2. Król-Duch . twierdzi. niestety. (1900) St.dramat (1947) Marii Dąbrowskiej. historia Polski (1455-80) Jana Długosza. cokolwiek Polska pozyskała chwały i zaszczytu za dawniejszych ksiąŜąt i królów. Mnich . śmiał nadto usprawiedliwiać swoją zbrodnię. Tłem konfliktu była walka Polski z ówczesną "piątą kolumną" niemiecką. Wg Wojciechowskiego konflikt z biskupem. Wojciechowskiego.. (. Wyspiańskiego. był konfliktem na wskroś polityczno-moralno-społecznym. wtedy zniweczył wszystko. świadomie lub nieświadomie.rapsod hist.

obdarzony tytułem Oswobodziciela.aktu koronacyjnego mogła być w niektórych kręgach dwojako a niechętnie rozumiana: jako niezwykłe wzmocnienie prestiŜu władcy i zapowiedź utrzymania niepodzielnego państwa w sukcesji tylko syna Bolesława i jako niebezpieczna prowokacja wobec Cesarstwa (. Włoszech. Bolków . Ŝe król ustąpił po kilku lub nawet kilkunastomiesięcznym zmaganiu się z przeciwnościami (. Wywodził się z bogatej wenezuelskiej kreolskiej rodziny ziemiańskiej. Libertador. złamać panowanie hiszp... W 1506-1860 pod rządami papieskimi. Mimo Ŝe próbował. Śmierć biskupa Stanisława. sam wreszcie ogłosił się dyktatorem..1783-1830. spod rządów hiszpańskich. przebudowany w stylu Renesansu w 1540. Tak rozumiejąc sprawę wolno dopuścić myśl o wytworzeniu opozycji. Ekwadorze.. Wkrótce potem zmarł jako rozczarowany pesymista. od pocz.). powiększyła grono bezpośrednio zagroŜonych. pochodzenia przedrzymskiego. obecnie w ruinie: w części odbudowanej mieści się muzeum. Pomówiony o aspiracje monarchistyczne ustąpił ze stanowiska prezydenta Wielkiej Kolumbii. rządów. "znaleźć taką formę. Bolesław Ii Szczodry (1980). z . gdy gwałtowne represje za samowolne tłumienie rozruchów i opuszczenie wojska na Rusi spadły na część moŜnych i rycerzy. otoczony juŜ za Ŝycia legendą jako symbol niezawisłości Ameryki Łacińskiej. Gieysztor.).) Wnosić wolno. Zamek gotycki Bolka I Świdnickiego ..byłby to jeszcze anachronizm w tej części Europy . która przeszła do jawnego oporu biorąc za rzecznika biskupa krakowskiego zimą 1078-79 roku. Bolonia . bohater walk o wyzwolenie Ameryki Płd. pod władzą Bizancjum. gł..lecz moŜni.miasto nad Nysą Szaloną w woj. którzy rozpoczęli nowy rozdział historii społecznej i politycznej kraju. jeleniogórskim. w której prawo chroniłoby człowieka". wykraczająca mimo wyroku poza normę obyczaju prawnego. kolonia rzymska (Bononia). rozbudowany i włączony w ciąg murów miejskich w 1301-53. Bolivar Simon . od 190 pne. hiszp. Wenezueli.wł. w nowo załoŜonych państwach: Nowej Granadzie (dzisiaj Kolumbii). mimo wszelkich trudności i klęsk." A. Jej zwycięstwo po stronie gwelfów pod Fossaltą nad cesarzem Fryderykiem Ii w 1249 znaczyio początek kilku wieków rozwoju. jako przeciwnik centralistycznej władzy hiszp. Boliwii (nazwanej od jego nazwiska) i Peru.. Xii wolna komuna miejska. w Vi w. a po powrocie do kraju udało mu się. miasto Emilii i Romanii w środk. W walce tej zwycięzcą wyszedł jednak nie Kościół . za młodu w podróŜach europejskich przejął się ideami wolnościowymi.wzniesiony na wyniosłej górze w 1277-93. Bologna. (. jest postacią w gruncie rzeczy tragiczną. Jego dąŜenie do federacji wszystkich państw płd.-amerykańskich pozostało daremne.

przywódca powstama chłopskiego w Rosji w 1606-07.przerwą w okresie napoleońskim. gdy miała jeszcze wpływ na politykę zagraniczną Polski. Bolszoj Tieatr .bonończyk. 1776). słynny na świecie zwł. Maltański (Maltańczyk). Kobieta o wybitnych . zwł. postępowa. Franciszka Ii. Akademia (Carraccich). światła.ros. córka Gian Galeazzo Sforzy. w której nauczali Accursius i Irnerius. warzywnictwa i ogrodownictwa. odsunięta przez syna od rządów. zdołał przyciągnąć do powstania prócz chłopów takŜe biedotę miejską. i Izabelli Aragońskiej. Po śmierci Zygmunta Starego. oślepiony i stracony w 1608.wł. od 1518 druga Ŝona Zygmunta Starego i królowa polska. co w połączeniu z nepotyzmem i chciwością wywołało Ŝywą niechęć.Bona Sforza d'Aragona. zał. Re Bomba. Bombalino. kiedy uczyli tam Malpighi i Galvani. przydomek Ferdynanda Ii. Król Bomba . Uniwersytet boloński . Wpłynęła na powstanie a. drobną szlachtę i Kozaków. zdolna. wpływała na politykę króla i dąŜyła do wzmocnienia władzy królewskiej. wyjechała do Bari (wywoŜąc ogromne skarby. despotyczna. rozwój róŜnych dziedzin Ŝycia gospodarczego. chłop pańszczyźniany. która czyniła z niej potwora i trucicielkę. 1494-1557. i wyjazdy młodzieŜy polskiej na uczelnie wł. Bombką. zdolny przywódca i organizator. Urusowa i Medoksa. ze znakomitego baletu. w Moskwie. a dobre imię uczelni Irwa do dziś. zob. króla Obojga Sycylii 1830-59. Uniwersytet i miasto były jednym z prawdziwie wielkich centrów naukowych Europy. jak powiadano). krzewicielka kultury włoskiej w Polsce (napływ humanistów wł. Po klęsce powstania ujęty. zbudowany w 1825 dla respołu operowego teatrów cesarskich (pierw. wł. Bona . Odebrała wszechstronne wykształcenie humanistyczne we Włoszech. Bolończyk . Jego syna i następcę tronu.w . nadany mu po okrutnym zbombardowaniu w 1848 zrewoltowanej Mesyny. księcia Mediolanu. niechętna Barbarze Radziwiłłównie. wywołując jedną z największych wojen chłopskich w Rosji. za zbombardowanie Palerma w 1860 nazwano Królem Bombą Ii a. Wydziały medyczny i teologiczny oraz kursy sztuk wyzwolonych otworzono w Xiii i Xiv w. Tradycję tę kontynuował teŜ wiek Xvii i Xviii. gdzie ją niebawem otruto na polecenie Habsburgów. w okresie upadku i zacofania Akademii Krakowskiej). Czynna.najstarszy w Europie. przejęta polskimi sprawami. 'Teatr Wielki'. opiekunka uczonych i pisarzy. a wreszcie i opozycję magnaterii i szlachty. powstał w 1119 jako szkoła prawa rzymskiego. Bołotnikow Iwan . jeniec tatarski. którym się naraziła.. zob. galernik turecki.

to nic nowego. Karolina. Zygmunt (I Stary. zob. Obrazek. zdrowia i opiekunki kobiet. król Neapolu w 1806.przysłowie oznaczające: juŜ wróble o tym świergoczą.. 1775-1840. ur.zob. rz. król Westfalii 1807-13. ojciec Napoleona Iii. od tego czasu aŜ do 1804. poślubił Marię Letycję Ramolino (1750-1836. Ŝona gen. gdy został cesarzem. Bonaparte .Wiele zamków posiadła I hulała z gaszkami.pochodzenia włoskiego. podpisywał się Bonaparte.. bednarz. pretora w Rzymie męŜczyznom był wstęp wzbroniony. Eliza. Hieronim..). por. Bar. wielka księŜna Toskanii w 1809. silnej woli i rozumie politycznym. zob.łac.dobrem i złem . łyŜki. Cezar (śona Cezara). stągwie. Neapol (Sumy). Napoleon (zob. król Hiszpanii w 1808-13. Carlo Maria.) Własną zatruła synowę. uŜywany zamiast niewymawialnego imienia prawdziwego. Naiwna tradycja ludowa. słynna piękność. Zygmuntowa Ŝona . 'dobra bogini'. 1782-1839.francuska forma włoskiego nazwiska Buonaparte. królowa Neapolu w 1808. na grudniową uroczystość ku jej czci w domu konsula a. Pol. Lucjan. w Ajaccio (1746-85). grabie. rzemieślnik wyrabiający przedmioty drewniane: beczki. z ukr. ujemnych niŜ przychylnych opinii.. czerpaki. Madame: Mere).. wozy. jest zapewne bliŜsza prawdy. przedstawiająca ją jako osobę hojną dla ubogich i dobrego gospodarza swoich dóbr. Potem Polskę okradła I uciekła z skarbami. mit. Z piekła rodem stara Włoszka! (. a mianowicie: Józef. (W.. Skarb trwoniła na głowę . płodności.Wszetecznica nie po troszka. Szajne Katarynko. przydomek bogini urodzaju. . 1784-1860. Pan kaniowski i bondarówna. Z ich dzieci tylko ośmioro osiągnęło wiek dojrzały. Wojna kokosza. zarobiła sobie u współczesnych i u potomności na więcej. następnie księcia Camillo Borghese. osiadła na Korsyce od Xvi w. Ludwik. Leclerca. Królowa Bona umarła . Ojciec Napoleona I. Ii August). król Holandii w 1806-10. Ŝona Murata.reg..cechach psychicznych. 1768-1844. Bondar . A to idzie stara Bona. wsch.) Bona Dea . Bondarówna . warząchwie itd. Rodzina Bonaparte . Paulina. 1780-1825. 1778-1846. 27-letni korsykański generał wojsk rewolucyjnych Napoleon Buonaparte został mianowany dowódcą armii francuskiej we Włoszech w marcu 1796. balie. 1777-1820.

Cooper przedstawia w swoim Natty Bumppo (w serii Opowieści Skórzanej Pończochy) wyidealizowany obraz tego juŜ wówczas (1823-41) legendarnego bohatera.) Był generał Boone.) Boone Daniel .z łac. Zemsta. ok. dosł. 8.. Anglosas (właśc.Bonet . NiechŜe o tym juŜ nie słyszę. UŜywał tylko na niedźwiedzie kuli. (G. F. Hesji. pionier pogranicza amerykańskiego. Św. Winfrid a. (A.zakon reguły braci miłosiernych. Wg legendy papieŜ Bonifacy. nazywani dawniej. zapewne Vi.i niefrasobliwy. Słynny jest jego przepis na szczęście: "Dobra strzelba. zamordowany przez Fryzów.dodatkowy kielich wina. 5. Bonifacego . Byron. 1784. Wynfrith). Jego legendarną sławę w folklorze amer. 4. jako idealnego bohaterą pogranicza upowszechniła ksiąŜka Johna Filsona "Odkrycie. Na wilki. Zakon szpitalny. noszony w epoce Odrodzenia. dobra Ŝona. 680-754. śył w mateczniku pradziewiczych lasów. bonnet. Bonifacy . boni fratres. Imię jego stało się synonimem pionierskiego ducha. 61. kentucki myśliwy. 150-51. zasiedlenie i obecny stan kraju Kentucky". Z dala od świata spółczesnych zapasów. 'wyznający dobro: dobroczyńca'. bu:n). zał. Saksonii. opiekujący się chorymi. modne w końcu Xviii w. F. 1734-1820. z fr. imię kilku papieŜy..) . opasane wstęgą. usprawiedliwienie jeszcze jednego kieliszka. W Polsce od 1609. Bonifratrzy . Jedynym św. dobry koń. który odegrał znaczną rolę w zasiedlaniu Kentucky i Missouri.(wym. Najfortunniejszym z ludzi obok Sulli (.rodzaj czapki bez ronda i daszka. męczennik. damskie nakrycie głowy z miękkiej tkaniny.. Bonifacius. Bonifacym papieŜem był Bonifacy I. 418-422. Jana BoŜego. 716 misjonarz w Turyngii. Fredro. wybrany przez męty rzymskie w 896 na 15 dni. w 1540 w Grenadzie (Hiszpania) przez św. łac. czubkami. zwł.." J. Don Juan. Kielich św. umysłowo. rodzaj beretu z doszytym z boków i z tyłu pasem tkaniny. noszone w antycznej Grecji i w Europie średniowiecznej . apostoł Niemiec.nakrycie głowy pochodzenia wschodniego. rysie . od spiczastych kapturów. Bo do czubków odwieźć kaŜę. od ok. ustanowić miał odpust dla pijących jego zdrowie. Bonifacy. G. Porębowicz. wytrzymałości i rozwagi. Bonifatius. tł.

Booz .(rzymski Akwilon) mit. Boreasz . zob. zamieszkały w zimnej Tracji. Jachin i Booz. których dzierŜawca mennicy koronnej Tytus Boratini wybił w 1659-66 na przeszło 20 milionów złotych. Wydał papieŜa. z Xvi-Xvii w. pochodzący od patrycjuszy sieneńskich Xiii w.. później płn. letni pałac zbudowany 1605-13 dla kardynała Scipione Borghese przez Giovanniego Vasanzio z Utrechtu.zob. Kalais i Zetos).. Villa Borghese . której nie szczędzili swoim nieprzyjaciołom. Stał się odtąd symbolem nieokiełznanej Ŝądzy władzy. szelągi o kursie przymusowym. w końcu Xviii w: otrzymał tytuł ksiąŜęcy. przybyły z Hiszpanii na pocz. nie znalazło potwierdzenia u historyków. Nabrał duŜego znaczenia w okresie Renesansu. córkę Erechteusza. gr. Borghese . Mniemanie. Borgia . zwłaszcza zaś za szkody wyrządzone flocie najeźdźców perskich w 492 i 480 pne. od 1902 państwowe muzeum i słynna galeria obrazów i rzeźb przeniesiona tu z pałacu Borghese w Rzymie w 1891. 1552-1621). jedna z najmonumentalniejszych rezydencji arystokratycznych Rzymu. kiedy głównymi jego przeciwnikami były rzymskie rody szlacheckie Colonnów i Orsinich. mieszczący m.pierwsze w Polsce szeroko rozpowszechnione polskie monety miedziane. północny. brodaty. wiatr północny. skrzydlaty starzec. Boratynki . chciwości i rozpusty.in. Xv w.1378-1458. bóg wiatru płn. Ŝe Borgiowie posiedli tajemnicę śmiertelnej trucizny. . Rut.. głównie za sprawą narosłych wokół niego legend.. od 1455 jako papieŜ Kalikst Iii połoŜył podwaliny potęgi i wpływu rodu we Włoszech. kilku kardynałów i wielu wybitnych obywateli.potęŜny kompleks pałacowy w pobliŜu Tybru. Alfonso Borgia . Wiatry. i miał z nią synów. wartości trzeciej części grosza.łac.ród rzymski. zob. szczególnie czczony w Attyce jako "szwagier" Ateńczyków (porwał bowiem bawiącą się na brzegu Ilissu królewnę ateńską Orejtyję.. Borealny . do Tracji. w górskiej jaskini.najpiękniejszy park Rzymu.-wsch. bordŜa) ród włoski. choć sejm w 1659 wyrazii zgodę tylko na 2 mln. choć niebezpieczny dla Ŝeglugi. borealis. Palazzo Borghese . Pawła V (Camillo Borghese. ostry a zdrowy.(wym.

Lucrece Borgia . Borobudur . dla wielu wcielenie indywidualizmu renesansowego w znaczeniu ujemnym. Trzykrotnie przez ojca i brata wydawana za mąŜ dla racji stanu. Pinturicchio.wieś w Ros. od 1492 papieŜ Aleksander Vi. bratanek Kaliksta Iii i ojciec Cesarego i Lukrecji. Rzym. gdzie gromadziła uczonych. Cesare Borgia . takich jak Ariosto. po której Rosjanie zmuszeni byli do odstąpienia. od Moskwy. mordów.dramat prozą (1833) Victora Hugo. gł. drugi mąŜ został zamordowany. Portrety Borgiów: Giorgione (przypisywany). artystów i pisarzy. ksiąŜę Ferrary. .1431-1503. w kształcie piramidy. Borodino .łac.Rodrigo Borgia . Mimo jej przykładnego prowadzenia się na jego dworze... bezwzględny. fr. Jest on w znacznej mierze wzorem czy bohaterem Księcia (zob. Borghese. Watykan. lukrecja). pierwsze małŜeństwo anulowano.) Makiawela. Bergamo. albo nikim'. tarasowej ozdobionej licznymi rzeźbami i płaskorzeźbami. Rzym. bataille de la Moskova 'nad rzeką Moskwą'. Aldo Manuzio. Tycjan. za sprawą marszałka Neya. dewiza Cesarego Borgii. pod dowództwem Kutuzowa. pomówień i oskarŜeń. choć przy pomocy przekupstwa. libretto F. córka papieŜa Aleksandra Vi. Bembo. siostra Cesarego. a hymnów pochwalnych na jej cześć pisanych przez Ariosta czy Bemba nie uwaŜa za same tylko pochlebstwa. 1480-1519.(wym. Hugo. Zwana teŜ bitwą pod MoŜajskiem. Aut Caesar. Bronzino. Lucrezia Borgia . Gal.jeden z największych obiektów kultowych buddyzmu: świątynia w środkowej Jawie zbudowana w Viii-Ix w. FSRR na płd. gdzie 7 Ix 1812 rozegrała się nie rozstrzygnięta.(wym. Romani wg V. jedna z najsłynniejszych i najbardziej osławionych kobiet w historii. matka nieprawych dzieci. czyniąc z Ferrary ośrodek kultury i sztuki. Borgiów. Carrara.opera (1834) Gaetano Donizettiego. ambitny. trzecim był Alfonso I d'Este. Gal. ale niezmiernie krwawa dla obu stron bitwa między Wielką Armią Napoleona i wojskami ros. czezare). skutkiem których przeszła do historii jako trucicielka. Nowsza historiografia nie daje wiary większości tych oskarŜeń.-zach. 1476-1507. apart. Lucrezia stała się celem niezliczonych plotek. aut nihil . bez skrupułów popierał interesy swego rodu. przemocy i zdrady. wielka piękność. 'albo być Cezarem. zręczny i chytry. byt jednak zapewne jednym z pierwszych polityków dąŜących do zjednoczenia drobnych państewek wł. Lucrezia Borgia . polityk wł. rozpustnica Ŝyjąca w kazirodczych stosunkach z ojcem i bratem..

pol.dramat (1825.dramat (1899) Lucjana Rydla. swego szwagra.powieść (1903) Kazimierza Glińskiego. Czarnym. Marmara z M. Opera-balet (Warszawa 1930). zwany teŜ błotnikiem.w legendach i podaniach ludowych strach błotny i leśny. Bssendorfer . za Ŝycia cara Fiodora Iwanowicza. . Car Borys trzeci .). Tołstoja. w zaleŜności od miejsc. Bohater literackiej. Wójcickiego. pol. noszącym się po polsku. etymologię lud. który nadaremnie próbował zwalić wieŜę w Łęczycy. Oxford. Siedlce 1884) Aleksandra Puszkina.Boruta . car rosyjski od 1598. Borys Godunow . libretto kompozytora wg Puszkina. libretto: Or-Ot. Bosporos) cieśnina między Półwyspem Bałkańskim i Azją Mniejszą. por.. który tę literacką postać spopularyzował. wierzbickim. wyst. wyst. złośliwy i psotny. pozostawiając na murze trwały ślad łapy. rokickim. Borys Godunow . Zaczarowane koło . muzyka: Witold Maliszewski. załoŜona w 1828. diabeł borowy. wyd. Złotym Rogiem. rządzący faktycznie państwem od 1584. Xix-wiecznej legendy o najbardziej polskim z diabłów. wymyślona przez autora. Posądzany o zamordowanie w 1591 dziesięcioletniego carewicza Dymitra (zob. nad jedną z jej zatok. gdzie straszył. Boruta . przez gr. rąbał się ze szlachtą.człon (1870) trylogii dramatycznej Aleksieja K. przy karabeli. zwierz. 1831. Dramat muzyczny (1869. w kontuszu. wyst. nazwa tracka.jedna z klechd (1837) K. leŜy Stambuł (Konstantynopol). straszył ludzi i wciągał w trzęsawiska: Boruta . wersja oprac.1551-1605.). strzegącym skarbów zamku łęczyckiego. tłumaczona jako Krowi Bród na cześć Io (zob. rokitą. Petersburg 1870. borowikiem. pojawiający się jako ptak a. przez Rimskiego-Korsakowa 1899-1908. wersja Petersburg 1874. tragedia hist. Wł. łozińskim. Lwów 1912) Modesta Musorgskiego.wiedeńska wytwórnia fortepianów cieszących się światową sławą.(gr. postać diabła kontuszowego prawdop. 2. we fragmentach. Bosfor . który hulał. łącząca M.

Boska Flasza .incydent powstały z niechęci do wojsk brytyjskich wysłanych do Bostonu. 'butelka'. a odpowiedź wyroczni na pytanie brzmiała "Pij!". 'bostońska herbatka (tj.ang. il divino Boemo. gł. Bostoński "bunt herbaciany" . Fernando de Herrera. w Neapolu) za opery w konwencjonalnym stylu wł. które odniosły tam wielki sukces..zob. załoŜycielowi dynastii Tudorów. Trink! Boska Komedia . USA. dokąd wyprawili się Pantagruel. Boska Sara . . w której król Ryszard Iii (zob. Rabelais'go. l'Oracle de la Dive Bouteille). 5. aby zaprowadzić porządek i dopilnować egzekwowania ceł importowych. bosuof fi:ld) miasteczko w hrabstwie Leicester w Anglii. od 1763 przebywającemu we Włoszech.Boski. Boski poemat . Pogrzeb ich stał się wielką demonstracją patriotyczną. Jej kapłanką jest Bakbuk. hebr.przydomek poety hiszp. Boski . zatopienie transportu 342 skrzyń herbaty w porcie bostońskim 16 Xii 1773 przez patriotów przebranych za Indian. nm.Dantego zob. 34-48. przyjęcie)'. 1534-97.wyrocznia (fr. trzecia symfonia C-dur (1904) Aleksandra Skriabina. zob. Boski Czech .) został zabity. ustawicznie dręczone przez bandy. miejsce bitwy (1485). Bernhardt Sara.stolica stanu Massachusetts. Komedia. Bitwa ta zakończyła wojnę Białej i Czerwonej RóŜy (a. Dwóch RóŜ). a korona przypadła zwycięzcy. opera seria. Panurg i brat Jan w powieści Gargantua i Pantagruel. zabijając 5 osób. Ŝar. Boston Tea Party. wreszcie 5 Iii 1770 oddało salwę do tłumu. którzy zaprotestowali w ten sposób przeciw cłom nałoŜonym przez parlament brytyjski na import herbaty.(wym. który panował jako Henryk Vii. Bosworth Field . Masakra bostońska .fr. dosł. hrabiemu Richmond.wł. której świątynia znajduje się na wyspie kraju Latarników. Wojna. Le divin poeme.. Wojsko. przydomek nadany przez Włochów kompozytorowi czeskiemu Josefowi Myslivećkowi (1737-81. Boston .

przecinającego dzielnicę uniwersytecką ParyŜa.1766-69 sprawozdanie (1771-72. pol. Spokojny dla przewiezienia na Antyle upraw drzewa chlebowego i innych roślin Pacyfiku. augustianie. Dotarł przez Cieśninę Magellana do Tahiti i przez Wyspy Salomona i Jawę wrócił do Saint-Malo. bugęwil).Bosy. PodróŜ dookoła świata . nim został Ŝeglarzem i pierwszym Francuzem. Ew.. de Bougainville Louis Antoine . Botsaris Markos . Boul' Mich' (wym. Bougainville największa wyspa Archipelagu Salomona odkryta po raz pierwszy w 1576.. przyjęta podobno od czasów św. discalceati.zob. który opłynął kulę ziemską. Franciszka z AsyŜu. matematykiem. "Bounty" . następnie bezskutecznie poszukiwana i odkryta po raz wtóry w 1768 przez Bougainville'a.(wym. poległ pod Karcenicą w czasie ataku na przewaŜające siły albańskie. W 1766 stanął na czele wyprawy na okrętach "La Boudeuse" i "L'Etoile" w celu zdobycia nowych kolonii. oficerem. 'szczodrość'. wyd. którym nadał nazwę swego statku.łac.1788-1823. Boule de Suif . nieodrodny syn wieku Oświecenia. statek angielski pod dowództwem Williama Bligh. W 1788 Bligh odkrył na płd. który przedsięwziął wyprawę na O.-Michel. Bosi zakonnicy . odznaczył się dowodząc obroną Missolungii. 10. grecki bohater narodowy. wg Łuk. którzy zgodnie z przepisami swojej reguły chodzą boso a.jak np. Baryłka (Baryłeczka). sekretarzem ambasady. kapucyni. odkryło ono czytelnikom europejskim Polinezję. W czasie postoju na Tahiti przyrodnicy zajmowali. które cieszyło się wielkim powodzeniem. zdobył szturmem Lepanto. ani butów. w sandałach. 4: "Nie noście trzosa ani torby podróŜnej. jeden z przywódców walki z Turcją o niepodległość Grecji w 1821-29. baunti) ang. wreszcie filozofem salonów zgodnie z panującą modą. Michała. obrońcą Quebecu pod rozkazami Montcalma w czasie wojny siedmioletniej w Kanadzie. 1729-1811. był naprzód adwokatem. była to równieŜ powaŜna wyprawa naukowa dzięki udziałowi w niej przyrodników. kameduli. potem zapomniana. Bulwaru Św. bulmisz) studencki skrót od Boulevard St. karmelici (istnieją teŜ karmelici trzewiczkowi).(wym. na znak pokory. od Nowej Zelandii grupę wysp. francuski hrabia." StaroŜytni śydzi i Rzymianie mieli zwyczaj chodzenia boso w okresie Ŝałoby a. 1962) Bougainville'a. się . opiera się na Biblii. Praktyka. w czasie klęski elementarnej.

Bligh zdrowo i cało przepłynął w ciągu miesiąca z Tahiti na Timor wśród największych niebezpieczeństw. nudząc się w ciasnym i prozaicznym świecie prowincji. lit. z Xiv-Xvi w. przyrodnik. burŜ) miasto w środk. z Polą Negri w 1937. w układzie pionowym podobna do paryskiej Notre-Dame. pióra . od 1645 był misjonarzem na chińskiej wyspie Hajnan na M. Pani Bovary.polska pieśń patriotyczna. Panna Rouault. zob. Etienne jedna z najpiękniejszych budowli gotyckich we Francji. z Jennifer Jones w 1949. wraz z kilku jego zwolennikami. zbudowana w 1190-1260 z nawą główną i podwójnymi nawami bocznymi. pol. tak róŜnym od świata jej marzeń.-wsch. buntownicy po licznych przygodach osiedlili się wraz z 18 Tahitankami na wyspie Pitcairn. na płd. wg powieści Flauberta.roślinami. Po kilku latach wrócił do Chin.film (1934) Jeana Renoira z Valentine Tessier w roli gł. na środkowym . w których opisał świat roślinny i zwierzęcy Chin oraz stan nauk tego kraju. witraŜe z Xiii-Xvi w. po wyjściu za mąŜ za wiejskiego lekarza Bovary'ego. Francji. szantaŜowana przez lichwiarza. zabawiała się z Tahitankami. W czasie najazdu mandŜurskiego wysłano go w 1651 do papieŜa z wezwaniem o pomoc przeciw najeźdźcom.. bogato rzeźbione. z Lilą Lee w 1932. Bourges . np. zdobył zaufanie dworu cesarskiego. gdzie potajemnie czytywała sentymentalne romanse. który ją porzuca.tytułowa bohaterka powieści Madame Bovary (1857.(wym. Sporządził równieŜ mapę Chin. Katedra St. 2 romańskie portale boczne i 5 gotyckich w fasadzie zach. wychowana w klasztorze. symbol ucieczki od rzeczywistości w sferę iluzji (bovaryzm). prezbiterium otoczone kaplicami promienistymi. od archipelagu Tuamotu. Południowym u wybrzeŜy Chin. Bovary Emma .Sąd Ostateczny z ok. w otwartej łodzi na wodę. Pozostawił liczne prace.1614-59. dwuwieŜowa fasada zach. Następnemu wydaje się zbyt romantyczna. burząca się przeciw nieludzkiej dyscyplinie nałoŜonej przez Bligha. coś polskę . Popadłszy w długi. w pierwotnej wersji. której nie otrzymał. jednak bez empor i zmiennych podpór. 1878) Gustave Flauberta. bierze sobie kochanka. Madame Bovary . psychol. gdzie zmarł. Boym Michał Piotr . Emma truje się arszenikiem. BoŜe. 1270-80. zbuntowana załoga spuściła go. wyd.. Po wyruszeniu znów na pełne morze. jezuita polski.. marząca o Ŝyciu w luksusie i o bajronicznych kochankach. a załoga. były teŜ inne wersje filmowe. gdy Bligh jeszcze wzmógł szykany. Wyspa (poemat).

1806. do Iv w. święto chrześc. Wigilia. obchodzone 6 stycznia. na pamiątkę narodzenia Chrystusa.oratorium (1734) Jana Sebastiana Bacha. z dodanymi zwrotkami Antoniego Goreckiego. Dary boŜe . zob. BoŜe Ojcze! Twoje dzieci. Le Secret. BoŜa krówka .Alojzego Felińskiego (1816). wł.zły a.początek bardzo pop. wziętą z opery komicznej Sekret. potem 25 grudnia. Rok po roku mamie leci. rodzaj adresu hołdowniczego do cara Aleksandra I (Hymn na rocznicę ogłoszenia Królestwa Polskieqo) na melodię skomponowaną przez Jana Nepomucena Kaszewskiego. BoŜe Narodzenie .choinka ozdobnie przybrana na BoŜe Narodzenie. . Państwo. 1755-1812. biczowanego a. BoŜe Narodzenie . krzew bylica boŜe drzewko. pieśni Modlitwa (1838) Marcelego Skałkowskiego: BoŜe Ojcze! Twoje dzieci Płaczą. Ale juŜ śpiewnik wydany nielegalnie przez warszawską młodzieŜ studencką przed 1821 zastąpił wers "Naszego króla zachowaj nam. dołączonym ad libitum na BoŜe Narodzenie. nr 6 Arcangela Corellego. fr. Jean Pierre Soliego.Concerto grosso g-moll.biedronka siedmiokropkowa.. ze słynnym Largo Pastorale. Jasła (Jasełka). dobry omen. zjawisko poczytywane za interwencję sił nadprzyrodzonych. Palec boŜy .Gody. Choinka. fatto per il notte di Natale. Opłatek. Panie!" Przed 1830 pieśń została znacznie zmieniona. My w niewoli my w niewoli! 1-4. BoŜa męka .zob. Kutia. BoŜe drzewko . Panie!" wersem "Naszą ojczyznę racz nam wrócić. O państwie boŜym . w okresie zimowego przesilenia słońca. granej w Warszawie ok. Ŝebrzą lepszej doli. Gwiazda (Gwiazdka)..kapliczka wiejska z wizerunkiem ukrzyŜowanego. uŜywana do przypraw. BoŜy. od którego cały Koncert otrzymał nazwę: Weihnachtsoratorium . opus 12.jadło i napoje. Szopka. zdjętego z krzyŜa Chrystusa. Kolędy. . śpiewana juŜ na melodię pieśni maryjnej Serdeczna Matko.

Podobnie na mozaikach z Xii w. 1809) F. Bóbr .fr.łac. (1912) Anatola France'a z czasów Rewolucji Fr. z-boŜe).-kat.łac. R.biblijny Jahwe. woła głos z nieba w zakończeniu ksiąŜki Męczennicy (Les Martyrs. Dei gratia. atakującego politykę Komitetu Ocalenia Publicznego. 10. 15. Będziecie jako bogowie . a włosy głowy jego jak wełna czysta" (7. za to zdanie wydawcę stracono na gilotynie. szczęścia. Pierw. zwany zastępczo Elohim. Wola boŜa . później teŜ w adwencie i w poście (czasów pokoju). ostatnie zdanie w ostatnim numerze pisma "Le Vieux Cordelier" wydawanego przez Kamila Desmoulins. Takim przedstawiali Boga-Ojca Giotto. 10. szczęście.9).Ewangelia. List do Korynt.śrdw. Ghiberti. Bellini. w S.Pokój boŜy .w wyraŜeniu: czuć wolę boŜą . les dieux s'en vont. Adonai itd. Ŝart. Chateaubrianda. Marka w Wenecji czy w Xiii-wiecznych rzeźbach katedry w Chartres.. Na mozaikach z V w.zob. w bazylice św. Gen:. zakaz starć zbrojnych od środy wieczór do poniedziałku rano. 1760-94. wzięta z Wulgaty. Bóg-Ojciec przedstawiany jest jako człowiek młody. stworzyciel nieba i ziemi. słowa węŜa do Ewy. młodzieńczy Bóg wypędza Adama i Ewę z Raju. bog-aty. na watykańskim sarkofagu z Iv w. wieczny i niepojęty. UŜywana początkowo na znak pokory. stąd 'udzielający bogactwa. Bogowie odchodzą . Wulgata. dola' (por. odczuwać popęd seksualny. doli'. Z boŜej łaski . Treuga Dei. 1. Strój (bobrowy). 1040 przez kościół rz.fr. w chrześcijaństwie istniejący jako jeden w swej naturze. wszechmocny. łącznie przez 230 dni w roku. W sztuce wczesnochrześc. 3.-łac. r. les dieux ont soif. ale w Trzech Osobach: Ojca. oraz powstrzymuje rękę Abrahama mającego dokonać ofiary Izaaka. dawna formuła w tytułach dostojników kościelnych i monarchów. siwobrodego starca. Np. Maria Maggiore w Rzymie młody Bóg przygląda się z chmur wielu scenom Starego Testamentu. ustanowiony ok. Fra Bartolommeo. .czuć powołanie. 1300 pojawił się tak dobrze później znany wizerunek Boga jako potęŜnego. Tytuł powieści hist. u-bogi. Bóg w mozaizmie . Słowo boŜe . por. 3. Syna i Ducha Św. "Starowiecznego" z biblijnego widzenia Daniela: "Szata jego biała jak śnieg. eritis sicut dii. Bogowie łakną krwi . Dopiero ok. w Monreale (Sycylia) i z Xiii w. 'bogactwo. 5. Michał Anioł i inni..

15. dis alter visum.gdy w Rzymie parę chrześcijańską rzucono na pastwę tygrysom na arenie cyrku. 27.. Rut.. okoliczności.hebr. Publiusza P. zwł. w Xvii w. ugodowców.łac. nie uzasadnione rozwiązanie splątanej intrygi w sztuce teatr.początek popularnej pieśni modlitewnej O Narodzeniu Pańskim Franciszka Karpińskiego. opłata za odprawianie mszy) przysł.łac. 3. Dieu et mon droit. niespodziane wprowadzenie nowej osoby a. w tej formie uŜywane.przysł. Bóg się rodzi. wywodzące się ze średniowiecza. 661. BoŜe. primus in orbe deos fecit timor.(tj. Bogów na świecie stworzył naprzód strach! . Bogowie postanowili inaczej . Deo Optimo Maximo. 2. 'Bogu Najlepszemu. O. a. 'bóg z maszyny (teatralnej)'.. Booz tymi słowami pozdrawia Ŝeńców. M. polskie stosowane do opurtunistów. napisy na świątyniach rz. przybyły z góry. wg Marka. zawołanie króla ang.fr. powieści przez nagłe. wg Mat. z nieba. zbyt łatwe. epopei poety rz. formuła pojmowana. 4. D. skarga Chrystusa na krzyŜu. 34. a diabła nie gniewaj). lamma sabachthani? w Biblii. Dieu le veut. formuła pozdrowienia wzięta z Wulgaty. eli. eli. sztuczne a. 1729-1808. NajwyŜszemu'. 428.łac. epigra w panegirykach i napisach nagrobnych. Bóg tańca . wyraz "rola" znaczył tu 'niewolę'.. Ein' Feste .przydomek uwielbianego przez publiczność tancerza i baletmistrza Opery Paryskiej Apolline Baldassare Vestrisa. nieoczekiwany wybawiciel. staropolskie z czasów przedpańszczyźnianych.. Ew. z Eneidy. Dominus vobiscum . wieczność czeka . hasło pierwszej krucjaty 1096-99. Deus ex machina . por. Bóg i moje prawo . Stacjusza (ok. motto. Ks.łac. czemuś mnie opuścił? . Ryszarda Lwie Serce w bitwie z Francuzami pod Gisors. później takŜe na kościołach i nagrobkach chrześc.była jako śpiew (wi)wilgi zwanej boguwolą. 46. Wergiliusza. śmierć goni. stare przysł. 2. Bogu świeczka. ze słynnej rodziny tancerzy i choreografów. panu czynsz.fr. z Tebaidy. Bóg tak chce . Bóg widzi.Inicjały łac. a diabłu ogarek . .b. 2. jako "emblemat" (hasło. tj. teŜ Diabeł (SłuŜ Bogu. 'Pan z wami'. 1198. dewiza heraldyczna królów ang. chłopu rola. BoŜe. cytat z Psalmów 22. 45-96). a księdzu meszne . moc truchleje . Bogu wola. czas ucieka.

odpowiedź Laplace'a na zadane mu przez Bonapartego pytanie. deo loci. opowiada. nie potrzebowałem tej hipotezy . w obu wojnach świat. filozofa Giulia Vaniniego. tu takŜe są bogowie! . z Wulgaty. 10: "Vobiscum Deus". introite. 'geniuszowi miejsca'.łac. dlatego stawiali potęŜne głazy z napisem genio loci łac. pogląd wł.łac. 18. spalono go na stosie. kazania arcybiskupa Canterbury.zob. 17.nm. I.Burg zob. Ŝe Heraklit. 12. z gr. wyrwawszy mu uprzednio język. Gott mit uns . Jowisz) chce zgubić. 621. 1712).łac. quem dii diligunt. wg Sofoklesa. lub ignoto deo.. Wulgata. Sama przyroda jest bogiem .nm. il faudrait l'inventer. natura quae deus est. nam et hic dii sunt z gr. przekleństwo popularne w Niemczech po przystąpieniu Wielkiej Brytanii do wojny świat. 'bóstwu miejsca'. Gdyby Boga nie było. naleŜałoby Go wymyślić . 1914-18.. Antygona.przysł. 2.fr. 4. Ukochani przez bogów umierają młodo . quos deus (Iuppiter) perdere vult. Wergiliusz. Jak Kuba Bogu.. Johna Tillotsona (wyd. z gr. spokojnie zapraszał tymi słowami swych gości do izby. grzejąc się przy piecu. 5. Sire.Niektóre bóstwa. Najjaśniejszy Panie. temu wpierw rozum odbiera . Bór . Las. którego imienia nie znali. ignoto deo. 23. Nieznanemu bogu . aby zjednać sobie tego boga.. Gott strafe England . 'niech Bóg skarze Anglię'. por. Dla Rzymian kaŜda wioska. Arystoteles w O częściach zwierząt. tak Bóg Kubie . Kogo bóg (a. napis na klamrach u pasów Ŝołnierzy nm. 565: "Iuppiter hac stat". si Dieu n'existait pas. Wejdźcie.fr. z Plauta. Bóstwa . Izajasz. je n'avais besoin de cette hypothese. kaŜdy zakątek miały swego opiekuńczego geniusza czy bóstwo.. Eneida. półbogi i boŜęta mitologii klasycznej i . Bacchides.. dementat prius. 8. dlaczego w swej Mechanice nieba uczony nie wspomniał o Bogu (1796). 'Bóg z nami'.łac. renesansowego materialisty i ateisty straconego przez inkwizycję 9 Ii 1619.łac. adolescens moritur. Dzieje Ap. Wolter (1769) wg 93.

Glaukos (1).Hymen.Pan.Hefajstos (Wulkan. Okeanos.Artemida (Diana) MałŜeństwo .Hamadriady.Hermes (Merkury) Kowalstwo .Hestia (Westa). Afrodyta (Wenera).Eris. Tetyda. Lary. Artemida (Diana). Hestia (Westa) Ognisko domowe . Penaty Drzewa . Trolle Handel . Hera (Junona).Okeanidy Ogień . Trolle Los .Driady. zakresu opieki itd. Freja Młodość .Chronos.Zeus (Jowisz) Niezgoda .Artemida (Diana). Hamadriady.Hebe. Proteusz. Mojry. Tyr Medycyna . Bogactwa .Eros (Amor. Mulciber).germańskiej (a. Driady Góry . Fata. Hestia (Westa) Mądrość .Asklepios (Eskulap) Miłość .Hefajstos (Wulkan) KsięŜyc . Ino.Amfitryta. Artemida (Diana). Pomona Pasterstwo . Saturn Dom . Nereusz. Selene Lasy .Plutos Czas . Posejdon.Hestia (Westa) Ogrody i sady . skandynawskiej) wg ich funkcji.Atena (Minerwa).Oready. Apollo .Parki. Kupido).Wertumnus. Tryton Niebo . Ganimedes Morze . Loki Ocean . Nomy Łowy .

Thor Płodność .Apollo.Apollo . Elfy Roślinność .Iris Urodzaj . Njord Wojna .Pluton.Hermes (Merkury).Eirene Pomsta . Priap Początek i koniec . Zefir (Favonius) Wino . Boreasz (Akwilon).Dionizos. Furie Poranek . Atena (Minerwa).Charyty (Gracje) Wiatry . Prozerpina) Pioruny .Janus PodroŜe .Ares (Mars). Dike (Astrea).Nemezis.Apollo Sprawiedliwość .Najady.Pluton. Priap Wdzięk . Thor Wymowa . Eunomia. Bakchos (Bachus) Woda .Piekło .Demeter (Cerera). Hypnos Słońce . Nimfy Sen i marzenia senne . Demeter (Cerera). Pluton (Orkus). Notos (Auster).Zeus (Jowisz). Euros (Eurus).Eos (Aurora) Powietrze . Bellona. Pomona Rzeki i strumienie . Persefona (Kora.Hades.Eol. Temida Tęcza . Bragi Pokój . Muzy.Hermes (Merkury).Erynie (Eumenidy).Hermes (Merkury) Wyrocznie . Wertumnus. Ondyny.Ariel. Hermoder Poezja i muzyka .Najady.

narodowy hymn belgijski napisany we wrześniu 1830 przez poetę fr. przybytek Boga'. bóstwa ciemności i śmierci (Hades Pluton.Demeter (Ceres). od Xiii w. zwany teŜ Wymarsz strzelców. Zbiorowy portret amsterdamskiego bractwa strzeleckiego DruŜyna kapitana Fransa Banninga Cocqa (1642. SRR (obwód winnicki). miastem jest Bruksela. od północy i od południa. zazw. kupieckie (zob. A. od 1632. św. Dechet) i kompozytora Francois Van Campenhouta. L.osiedle w Ukr. Najady śegluga . podziemny'.synagoga.(wym. Brabancji. a zwycięzcę obwoływano królem kurkowym roku. naprawdę ukazuje on scenę w pełnym blasku słońca. zawiązywane w róŜnorodnych celach: bractwa rzemieślnicze (zob. Demeter Ceres i in. od Xiv w. wszelkiego rodzaju związki. Hypnos.ZboŜe . 'Brabantka' od krainy hist. bractwa religijne (jak np. szczególnie silne w Xvi w.organizacja strzelecka w miastach śrdw. Cechy). jeziora . Hymn brabancki.Prozerpina. Persefona . świątynia Ŝydowska. twierdza kresowa z warownym zamkiem. której gł. nadaną mu. Jennevala (właśc. otrzymał równieŜ nazwę StraŜ nocna. z gr. Afrodyta (Wenera). Erynie. pierw. brabason) Brabansona. Brabantka.). Trójcy św. Tanatos. mieszczan. (st. Michała od 1596) czy wreszcie strzeleckie. congregatio.-rz. łac.). Saturn Źrodła. Bractwo . Bractwo kurkowe . sodalitas. fr. Hermes i in.Hermes (Merkury). Amsterdam. blaszanego kurka. tubylec. Gildia). od 1585. a hetman Jan Sobieski rozgromił tam ich zagony w 1671. w 1569-1793 stolica województwa. inne. (w Polsce we wszystkich większych miastach) dla urządzania dorocznych zawodów strzeleckich w celu podtrzymywania sprawności bojowej mieszczan: strzelano do drewnianego a. RóŜańca św. . gr. przechodziły dwa słynne szlaki najazdów tatarskich: czamy i kuczmański. BóŜnica .konfraternia. confraternitas. wymienne z kościół.) 'świątynia. zawodowe a.) pędzla Rembrandta. Bracław . obok którego. Kery. cerkiew.-pol.Nereidy. Bóstwa chtoniczne mit.. W 1578 Janusz Zbaraski pobił pod Bracławiem Tatarów. ziemi i jej płodności (Dionizos-Bachus. Rijksmus. miejsce modlitwy i studiowania Tory. chthonios 'zrodzony z ziemi. gdy był pokryty warstwami zŜółkłych werniksów i czynli wraŜenie sceny nocnej. Brabancnne . Hymn Wolności.

Bradamante . Brahma . wymowy i pieśni. sam niewidomy. Edda.Pod tą nazwą najbardziej zasłynął. w późniejszym systemie panteistycznym uzyskuje osobowość. Jabłka Bragiego a.długa. Zob. syn Odyna i Friggi. Bradamante . braj). 1822-89.w hinduizmie Absolut. występująca teŜ w Orlando innamorato Boiarda i Orlandzie szalonym Ariosta jako siostra Rinalda i ukochana Rogera. w 1925 z jego inicjatywy i w jego pracowni w Szkole Sztuk Pięknych w Warszawie. francuski nauczyciel ociemniałych. której pozostałymi członkami są Wisznu Opiekun i Siwa Niszczyciel. Członkami bractwa byli m. Edward Kokoszko i Antoni Michalak. W raz z Hermoderem przyjmował i witał w Walhalli wszystkich bohaterów poległych w boju. Bractwo św. a jej magiczna włócznia zrzuca z konia kaŜdego rycerza. skand. Braille Louis . wyobraŜany jako starzec z długą.(wym. 1809-52. brga:s) dynastia królów Portugalii.zob. uczniów Tadeusza Pruszkowskiego. załoŜona przez Jana Iv. zał. i cesarzy Brazylii. Opowieść Bragiego . Nosi białą zbroję i biały pióropusz.musiał wychylić kaŜdy król. Jabłko (Jabłka wiecznej młodości). mąŜ Iduny (por. Łukasza .in. pierwszy z boskiej trójcy (Trimurti). teŜ Sykstus (Iv. Z tej abstrakcji wykształcił się Brahma jako stwórca świata. Azowie).: Bolesław Cybis. Kaplica Sykstyńska). siwą brodą.mit.zrzeszenie malarzy.dziewica-rycerz legendy karolińskiej. o temacie wziętym częściowo z Ariosta. Bragi . zob. 1640-1853. Braganca . nim zasiadł po raz pierwszy na tronie przodków. bóg poezji. bóg pojęty jako całkowita abstrakcja. Idany . ale zajmująca. Eliasz Kanarek.pierwsza tragikomedia francuska (1582) Roberta Garniera. twórca pisma z wypukłych kropek dla ociemniałych do czytania .(wym. Puchar Bragiego . której objawieniem jest cały wszechświat materii i myśli. W 1946 poddano go gruntownej konserwacji i oczyszczono.

W Berlinie zbud.w Poczdamie. a ciasna-do Ŝycia. z czes. niŜej Lwia Brama. pokryta okładziną kamienną przez Wilema van den Blocka w 1588. Skajska Brama . wg Mat. zbud. (nummus) bracteatus '(moneta) złocona' od łac. Brama Lwic . zjej baszty widać . Bab el-Mandeb. wypukłe na awersie i wklęsłe na rewersie.jedna z bram Troi w Iliadzie Homera. Brama Brandenburska ." Brama WyŜynna . Brakteaty . łac. osłonięta zachowanym do dziś Barbakanem. Czerwone z Zatoką Adeńską. w znaczeniu 'główne drzwi'. po obu stronach kolumny będącej oznaką godności. w 1770. rodzima brona od bronić. 13-14: "Wchodźcie przez ciasną bramę.. nazwana od wielkiej liczby rozbitych Ŝaglowców na tych wodach. bractea 'blaszka (złota)'.alegoria biblijna w Ew. a mało jest tych. Skandynawia V-Vii w. 1130). Ponad potęŜną belką wspierającą (5 m dł.) a. brana. obwarowanie'. Brama do Raju . srebrne (w Europie środk. Florencja (Baptysterium). przedtem. Brama . 1400-1300 pne. wzniesiona przez Jana Kramera w 1576.arab.zob. pne. złote (Grecja Iv-Ii w. Xii-poł.zob. Brama Snów .. Sen. Lwia Brama . łącząca M.dotykiem. Obrona jej była powierzona cechowi kuśnierzy. 7.otwierająca Szlak Królewski w Gdańsku. G. 1788-91 przez C.jedyna zachowana z ośmiu bram głównych w dawnym pierścieniu murów obronnych Krakowa.cienkie monety wybijane jednostronnie. monumentalna brama z ok. znaczenie 'przegroda.. od Xiii w. Xiv w. Brama Łez .Brama Lwic. w Polsce od ok. bo szeroka wiedzie na zatracenie. pierw. W attyce najokazalszy w Gdańsku zestaw orłów i herbów.. cieśnina między Afryką i Półwyspem Arabskim. stojące naprzeciw siebie na tylnych łapach.) trójkątny blok odciąŜający przysłonięty płytą z reliefem przedstawiającym dwie lwice. część renesansowego systemu fortyfikacji. Brama Floriańska .zob. Brama szeroka i brama ciasna . Langhansa. ze śrdw.od Xvi w.). którzy ją znajdują. wiodąca na akropol w Mykenach w Argolidzie (Grecja staroŜ. tama. zbudowana w końcu Xiii w.

zdobyta w 1157 przez Niemców. poprzedzająca współczesną jej formęhinduizm. aby zmieściła drewnianego konia Achajów. Bramini .zob. skaia 'lewa. i Ŝe rodacy wiedzą o nich tylko z dawnych legend. najwyŜsza z dawnych kast w Indiach. śelazna Brama . Złoty.bramani. jedna z głównych religii Indii. czes. późniejsza faza wedyzmu (1. niŜ sięga pamięć ludzka. iron. libretto: K. ułoŜonej prozą i wierszem w Vii w. "Radosnego Zaświata" na Zachodnim Oceanie. poł. Zielona Brama . BrandanŔ zob. Brandenburczycy w Czechach. brahmana. przen. Wezwany przez kobietę noszącą gałąź srebrnej jabłoni do Emain. a po powrocie do ojczyzny dowiadują się. Brendan. niepomyślna. Ŝe podróŜ ich trwała dłuŜej.było całą równinę. kapłani. z gr. ją teŜ otworzyli towarzyszom wojownicy greccy.zob. śelazny.. Braminizm. Brama Brandenburska zob. Zielony. Sabina. I tysiąclecia pne. Ogarnięci tęsknotą za krajem ruszają Irlandczycy na morze. wydobywszy się z wnętrza konia trojańskiego. Bran wyrusza w podróŜ w trzy łodzie po dziewięciu ludzi. BranŔ syn Febala. dawna ziemia Słowian połabskich. Św. z sanskr. tu Ŝegnał się Hektor z Andromachą i synkiem Astyanaksem. ekskluzywna warstwa arystokracji Nowej Anglii (USA). część NRD). przez nią wszedł do miasta orszak weselny Heleny.zob. Brandenburgia . bramanizm. . opera (Praga 1866) Bedricha Smetany. potem do Kraju Kobiet. bohater opowieści irlandzkiej śegluga Brana.kraina historyczna obejmująca część Niziny Niemieckiej między Odrą a Łabą (środk. zachodnia'. spisanej w X w. Przybywa do Wyspy Szczęścia. Branibori w Cechach. Królowa Kobiet przeciąga Brana na brzeg przy pomocy magicznej nici i trzyma go u siebie przez cały rok. Złota Brama . bramę tę uszkodzono.). Brama.

Ew. członek bractwa a. wg Mat. zakonnik.. który przyspieszył wybuch powstania styczniowego. zaciąg na roboty przymusowe. Florencja.Ŝ: od braniec). Branka .' franciszkanie.napisane w 1721 przez J. szczytowe osiągnięcie w zakresie formy concerto grosso (zob. Bracia najmniejsi . por. zarządzony z inicjatywy Aleksandra Wielopolskiego 6 X 1862 w Królestwie Polskim pobór do wojska carskiego wg imiennej listy spośród osób politycznie podejrzanych. 1609-10. Ordo Fratrum Minorum. Iii G-dur. przymusowy pobór do wojska. zwani teŜ nurkami. 25. 2.łac. Fourment Helena.Koncerty brandenburskie . V D-dur i Vi B-dur. zmarła w 1627. Ichwan as-Safa. Iv G-dur. zwł. Fratres Misericordiae. zwanego zwykle ojcem). kobieta wzięta do niewoli (r. Ii F-dur. Pinakoteka. wielkiego melomana: I Koncert F-dur. Bracia czescy . Bracia Czystości . 40).dawn. St.portret Rubensa. Wielki (Inkwizytor). minoryci. Fratres Poloni.łac. nowochrzczeńcami (od "ponurzania" przy chrzcie dorosłych).. Brandt Isabella .powieść (1879-80) Fiodora Dostojewskiego.najbliŜszy krewny w linii bocznej. bonifratrzy. poł. Izabella Brandt . nie mający święceń kapłańskich. jedno z najwaŜniejszych dzieł literatury europ.. 1609) Rubensa. Autoportret z Ŝoną.łac. dawn. Bracia mniejsi . Bracia polscy . Pozowała do kilku jego najświetniejszych portretów. mnich. Rubens i Izabella Brandt .).. Krew (Braterstwo krwi). zob. którą poślubił w 1609.ruch religijno-społeczny w Czechach od połowy Xv w. Bacha dla kapeli dworskiej Christiana Ludwiga. (Biblia. ugrupowania religijnego. kontynuacja skrajnego kierunku w husytyzmie. brat-laik (w Przeciwieństwie do zakonnika-kapłana. 'Zakon.obraz (ok. Bracia miłosierni .zob.. Bracia Karamazow .o ludziach skromnej sytuacji społ.pierwsza Ŝona Rubensa. por. S. Monachium. margrabiego brandenburskiego. arianami (błędnie łączono ich . Brat . np. Xix w. Ufizzi.

1. osławiona.poglądy z doktryną Ariusza. ugrupowania lit.panowie bracia. Kawierin.ludzie tegoŜ powołania. 243. Fiedin. z bajki Wilk i Jagnię. 674 (zob. o dwóch synach bogacza. Bracia syjamscy .. Trembeckiego Wilk i baranek. Jagnię powiada. Tichonow. socynianami. Ichwan as-Safa. Brat przeciw bratu .człowiek bezceremonialny. Wilk oskarŜa Jagnię. w 1921 w Piotrogrodzie. par nobile fratrum. rubaszny. 'bractwo Serafina'. c'est donc ton frere. plon się nie mnoŜy. ale tylko dodaje. które przetrwało do 1925 (Zoszczenko. Stąd nazwa ros. Sierapionowy bratia. przekład St. por. unitarianami.fr. ks. zał. Ŝe stojąc niŜej. był to twój brat . opowiadanych kolejno przez sześciu przyjaciół zbierających się co pewien czas. Szkłowski i in. Ŝe mąci mu wodę. którego zatem obrali sobie za patrona. tejŜe wiary itp. Ruch relig. Brat łata .zob.). Bracia szlachta . Siedem) Ajschylosa. na to Jagnię. T. Arianie). Bracia z Basry . 1960) E. Brat brata goni (rodzi) . Ich pierwsze spotkanie przypadło na dzień św. Bracia serafiońscy . towarzyski. Wówczas Wilk zarzuca mu.zob.).łac. kosztowny przysmak). sławetna.zob. panie bracie. łatwy w obejściu. Hotimanna.bliźni. ramowy zbiór 30 opowieści (1818-21. si ce n'est loi. z Satyr 2. najradykalniejszy odłam reformacji polskiej. 3.z tragedii Siedmiu przeciw Tebom. Bliźnięta (syjamskie).-społeczny rozwijający się w Polsce Xvi-Xvii w. bracia herbowni. 10. Na to Wilk mówi powyŜsze słowa i poŜera Jagnię. zob. Ŝe w ubiegłym roku jeszcze nie Ŝyło na świecie. w Chrystusie . A. por. Ŝe go w zeszłym roku zelŜyło. Szlachetna para braci . . mości panie bracie.o rzadkim zboŜu na polu. zgodny. La Fontaine'a Gdy piją ze strumienia. Brat po Adamie (i Ewie) . lubiących masami poŜerać słowiki (b. Bracia wybrzeŜa . CzyŜ jestem stróŜem brata mego? . nie moŜe tego czynić. Arkadia (Arcades ambo). przystępny. nie krewny.flibustierzy (zob.nm. Serafina. Jeśli to nie ty. StróŜ. Die Seraphionsbrder. nazwy uŜywane przez dawną szlachtę w jej stosunkach wzajemnych. Bracia w Apollinie. wybór pol. Horacego.

Holandia). po śmierci brata. cynkowy. Amsterdam.). Koniec jej przypada na lata 1000-700 pne. Tiervaler Brehm.niemieckie wydawnictwo muzyczne zał. Prado. Rijksmus. 2000 pne.-wsch. Po upływie zawieszenia broni. Brehm Alfred Edmund . 'Lance'. 1719-94.przysł. w 1719 przez Bernharda Christopha Breitkopfa.miasto w płn.. ijego potomków. 1763-1827. oblegane przez Hiszpanów niemal przez rok. zdobył w 1625 bronione przez Maurycego Orańskiego miasto. dramat Calderona de la Barca. jak równy z równym. rzymskiego portu nad M. ok. Za pan brat . Adriatyckim w płd. kondotier wł. EI sitio de Breda hiszp. dowódca wojsk hiszp. nazwa od Brundisium. W dorzeczu Wisły epoka brązu rozpoczęła się dopiero ok. Breitkopf & Hrtel . zawartego przez Filipa Iv Hiszpańskiego z Holendrami. dziś Brindisi. specjalizujące się w wydaniach dzieł zebranych najwybitniejszych kompozytorów. Brąz . w Europie Płd. Italii. 1829-84. 'OblęŜenie Bredy'. Poddanie Bredy. Madryt. znany był w Egipcie i na Bliskim WschodziejuŜ ok. bezceremonialnie. hiszp. wynalazcę nowej techniki druku nutowego. . 1695-1777. KsiąŜę Fryderyk Henryk Orański.. van Hilligaerta. obraz (1634-35) Velazqueza..rachujmy się jak śydzi . kontynuowane przez jego syna. istniejące do dziś w Lipsku i Wiesbaden. OblęŜenie Bredy w 1637 obraz P. familiarnie.Kochajmy się jak bracia . Johanna Gottloba Immanuela Breitkopfa. poufale.-zach. brejm). Ambrogio Spinola. Brabancji (płd. 1864-69) tłumaczonym na wiele języków. Las Lanzas. rozwinięte przez Gottfrieda Christopha Hartela.stop miedzi z innymi metalami (z wyjątkiem stopu z samym cynkiem zwanego mosiądzem). 1700 pne. nad przedstawionymi na obrazie wojskami wznosi się las lanc. Epoka brązu . przen.Najstarszy brąz. dzięki któremu zyskał przydomek "ojca zwierząt". odzyskał je w 1637. połowy Iii tysiąclecia pne.brat za brat.. zoolog niemiecki wsławiony głównym swym dziełem śycie zwierząt (Tierleben. rodzajem brązu jest takŜe spiŜ (zob. nm. Breda .(wym.

Kilkakrotnie niszczona. na wpół legendarny mnich irlandzki. w poprzek. 2 pary koni. gdzie wśród zapachów wiecznej wiosny przechadzają się po ścieŜkach z drogich kamieni. który w 390 a. Ŝonie Henryka I. Dzieło to uwaŜane jest dziś za rodzaj schrystianizowanego imramu (historii o podróŜy morskiej z przygodami). Brendana'. Brendan .na wpół legendamy wódz galijskiego plemienia Senonów. nad Hawelą (dziś w środk. Na innej wyspie białe ptaki śpiewały hymny. ciągniony przez parę a. por. kwitnącego w Vi-Xii w. od 1154 siedziba księcia zach. jako Navigatio Santi Brendani łac. Portugalia uwaŜała ją za swoją posiadłość. Ŝe umieszczano ją na mapach. Bran. W środku wyspy. w 1157 zdobyta ostatecznie przez Niemców. Ŝegluga ta stała się tematem legend spisanych w Xi w. aby się nieco ochłodził. jeszcze do 1755. przez nieznanego mnicha irl.. (w Anglii) resorowany odkryty pojazd czterokołowy z wysokim kozłem i wielkim pudłem. irlandzkiego gatunku lit. części NRD). odbył on jakieś podróŜe do wysp północnych i zachodnich. 387 pne. mieszczącymi 6-10 osób. aby ją odnaleźć. Brenna . który miał zostać pochowany w Clonfert jako opat i przeor 3000 mnichów. pną się kręcone schody prowadzące do nieba. stała się. na zachód od Wysp Kanaryjskich.Brandan.. w poszukiwaniu raju ziemskiego (zob.Brek . dopóki nie odstąpiła jej królowi Kastylii. Prawdop.. . w formie poematu. wokół wysokiej kolumny. Brennus . Wersja anglo-normandzka śeglugi. 484-577. Św. Wiara w istnienie tej wyspy byia tak mocna. Maeldune. Raj). Wreszcie przybywają do wyspy raju ziemskiego. napisana została przez mnicha Benedykta i dedykowana w 1121 Adelizie z Louvain (Leuven). miał pokonać Rzymian nad rzeką Allią. stolicą Marchii Brandenburskiej. która okazała się grzbietem drapieŜnego wieloryba. Rodzaj budki na poprzecznej ścianie towarowego wagonu kolejowego z miejscem dla hamulcowego. tłumaczona na wiele jęz. śegluga trwała 7 lat i była pełna cudownych przygód. z ławkami wzdłuŜ a. która rozpowszechniła się w całej Europie wzbogacając się ciągle o nowe epizody. jako Brennaburg. Xviii w. z ang. który przedsięwziął nawet wyprawę.-słowiańskiego Jaksy z Kopanicy. którego w waŜne święta piekło tu przenosi. 'śegluga św. break. a potem zająć Rzym (prócz twierdzy kapitolińskiej obronionej przez Manliusza) i wycofać się po otrzymaniu Ŝądanego okupu. W wieczór wigilijny Brendan spotyka Judasza.gród słowiański plemienia Stodoran. Św. Brendan wyrusza w podróŜ z 17 mnichami. Ledwo udało się podróŜnikom uciec z bezludnej wyspy. potem Brandenburg. lennika Polski. który miał się znajdować pośrodku Atlantyku. bez steru i Ŝywności.od poł. istnej odysei mniszej. w róŜnych czasach.

Biada zwycięŜonym! . otwarto w 1857. włączono do zorganizowanej w 1973 Biblioteki Brytyjskiej. a zbiory jej przeniesione będą do nowej siedziby na Euston Road w Londynie. którzy chcieli ojca bogów uwięzić. czwartego hrabiego Bristol i piątego barona Howard de Walden. Bibliotekę B. na ziemi zaś Ajgajonem. . otwarte w 1759 w pałacu Montague House w Londynie.nazwa wielu.. zawsze łotrzyka. Brighella . Iliada. Nowe budynki projektu Sir Roberta Smirke wzniesiono w 1823-47.(wym. na Goldonim teŜ kończy się jego kariera. zwany tylko w niebie Briarejem. oraz Pinakoteki.we włoskiej commedia dell'arte typ bergamończyka z urodzenia. pochodząca od tytułu jednego z najbardziej znanych turystów swego czasu. spór'. zrodzony jeszcze przed tytanami przez Niebo (Uranosa) i Ziemię (Gaję). 2. a wielką salę czytelni. a.. gdy Rzymianie uskarŜali się na przewyŜszający umówioną wagę cięŜar odwaŜników. W teatrze Goldoniego jest takŜe szelmą.łac. sprytnego intryganta. 1651-86. a. Hery i Posejdona. po zniesieniu zakonu w 1773 i po rozbudowie siedziba Biblioteki Publ. jednej z najznakomitszych galerii obrazów we Włoszech. Xix-wiecznych. choć nieco bardziej cywilizowanym. 5. 19.pałac jezuitów w Mediolanie zbud. Gęś. z wł. neapolitańczyka z wyboru. British Museum . vae victis!. hoteli na kontynencie europejskim. uosobieniem parweniusza. Bristol . 1. Gęsi kapitolińskie . 'Muzeum Brytyjskie'. 403. Lombardzkiego Instytutu Nauki i Lit.mit. tak miał wykrzyknąć Brennus. dorzucając swój miecz na szalę z odwaŜnikami przy waŜeniu złota na okup. britisz mjus-i-em) ang. Obserwatorium Astronomicznego. zaprojektowaną przez bibliotekarza Antonia Panizzi. briga 'kłótnia. Anglika Fredericka Herveya. biskupa Derry.zob. wg Plauta Pseudolus 'Krętacz'. największe muzeum i biblioteka w Brytanii. kiedy indziej pomocnika kata. niekiedy przygodnego Ŝołnierza. Briareus . gr. sturęki i pięćdziesięciogłowy olbrzym. M. wg Homera. zwł. 1730-1803. Na wezwanie Tetydy pomógł Zeusowi udaremnić spisek Ateny. Brera .

). rosochatej') i in. Sinobrody. Aleksander Wielki (i brody). otoczony niekiedy kolorowymi kręgami glorii.(wym. później w Lipsku. m. Brodaty przydomek wielu władców. widmo) Brockenu". ksiąŜę wrocławski.(wym. 988-1036. załoŜyciel jednego z największych wydawnictw niemieckich. hulanki i orgie z Szatanem. powiada: "Z tego. barba non facit philosophum. 'szeroka droga'. Fryderyk I Barbarossa (zob. Brobdingnag . bugi-uugi) ang. w którym Guliwer przeŜywa swoją długą wielką przygodę. mgły. Ŝe większa część współziomków twoich jest najszkodliwszym rodzajem robaków. cesarz bizantyjski 668-85. np.. Great White Way. Baldwin Iv. ciągnąca się od Bowling Green u płd. coś mi tu mówił. Henryk I. "zjawisko (a. ok. . Broda . por.in.(wym. 1163-1238. 1772-1823.zob. rysujący się na tle chmur a. z 30 Iv na 1 V. gdzie wg podań ludowych w Noc (zob). w 1780. powiększony cień obserwatora. 1805-17.w PodróŜach Guliwera (1726) Swifta nazwa królestwa. zlatywały się czarownice na sabaty. broken) najwyŜszy szczyt w górach Harcu (zach. muzyki jazzowej. bro:duej) ang. zygzakiem przez regularną sieć ulic i alei Manhattanu." Brocken . rodzaj amer. edytor znakomitych encyklopedii.łac. jakim natura na powierzchni ziemi czołgać się pozwoliła. gdzie między ulicami 41 i 53 staje się "Wielką Białą Drogą". przysł. Konstantyn Iv Pogonatus (od gr. namalowany pod wpływem fascynacji nocnym Ŝyciem i muzyką popularną Nowego Jorku. Broadway Boogie-Woogie . słynna nowojorska arteria komunikacyjna i najdłuŜsza ulica świata. Ich król. kombinacja jaskrawo kolorowych prostokątów. łącznie ok. sądzę. Na Brockenie zaobserwowano po raz pierwszy. wydawca 81-tomowej serii Biblioteka Pisarzy Polskich (1860-94) i miesięcznika "Bibliografia Polska" (1861-65). Brockhaus Friedrich Arnold. krakowski i wielkopolski. NRD) 11427m. krainy olbrzymów. 30 km. słynny obraz (1942-43) Pieta Mondriana. cypla Manhattanu.Broadway . gdy mu Guliwer dokładnie opisał stosunki w kraju swoich rodaków. pogon 'broda'). i przez Bronx. rozjarzoną wieczorem bezlikiem reklam świetlnych. król duński Sven Gabelbart ('o brodzie widlastej a. Walpurgi.. hrabia Flandrii. Broda (nikogo) nie czyni filozofem . początkowo w Amsterdamie.

W 1859 wynajął farmę w pobliŜu miasteczka Harper's Ferry (Virginia. Kraków) St. legendarne i autentyczne miejsce akcji sztuki Wesele (premiera 16 Iii 1901. który kupił te tereny w 1639. "Rydlówka".1800-59. Kings County. . Brooklyn . "Tetmajerówka". dzielnica Nowego Jorku połoŜona na zachodnim cyplu wyspy Long Island. Zob. Nowe słowa napisane do niej przez Julię Ward w 1862 ("Oczy me widziały chwałę nadejścia Pana") zyskały popularność jako Hymn bitewny Republiki. mieszkających w sąsiedztwie jego kolonii w Osawatomie (Kansas). bruklin) a.(wym. co przyniosło mu rozgłos. Xx w.(wym. braun) uniwersytet amerykański w Providence (Rhode Island) załoŜony w 1764. gdzie gromadził swych stronników i broń do powstania. heroizm. Ivy League.most wiszący długości przeszło 2. a 16 X z 21 ludźmi zajął arsenał wojskowy w Harper's Ferry i całe miasteczko. który uwaŜał się za narzędzie Boga do zniszczenia zwolenników niewolnictwa. w pocz.jedyna dzielnica Nowego Jorku połoŜona na kontynencie. nazwa od J. zob. Battle Hymn of the Republic. Brown John . szczera prostota i czystość intencji wykazane w czasie procesu zyskały mu wiele sympatii w kraju i w Europie. Most Brookliński . na półwyspie oddzielonym od Manhattanu wąską cieśniną Harlem River. część dzielnicy Krowodrza w Krakowie.Bronowice . A. Wesele poety Lucjana Rydla z chłopką bronowicką odbyło się w domu ("chacie rozśpiewanej") malarza i poety Włodzimierza Przerwy-Tetmajera. dziś West V. abolicjonista amerykański. równieŜ męŜa bronowickiej córki chłopskiej. Roeblinga i W. W 1855 zabił pięciu z nich. A. w 2 lata później. a Browna powieszono. Wyspiańskiego.). dla zastraszenia pozostałych. w czasie wojny domowej. Brown . zbudowany w 1869-83 przez inŜynierów J. Jego godna postawa. śpiewaną na starą melodię murzyńską. Powstanie zgnieciono. lecz duch jego kroczy zawsze przed nami"). Roeblinga (syna).57km przez East River (Rzekę Wschodnią). niosąc wolność niewolnikom. wieś. łączący Manhattan z Brooklynem. które.niegdyś Wronowice. stał się symbolem celów wojennych wojsk Północy. a nawet opinię męczennika. szły do walki w takt pieśni John Brown's Bodya ("Prochy Johna Browna spoczywają w grobie. ang. Broncka. Bronx .

Nim się buntownik tak umiarkowany Narodzi światu .obraz (1939) Johna Steuarta Curry. K. największy malarz Niderlandów Xvi w.bo ubiegnie długo.: Max Pechstein. Erich Heckel i Karl Schmidt-Rottluff. BroŜek . przydomek od ulubionej tematyki obrazów .wasze wszystkie wystawy-arcydzieł Niewarte jego szubienicy i dzieł! (C. Pieter Młodszy: Pieter Bruegel. Późniejszymi adherentami byli m. przeniesione do Berlina w 1910. NaleŜeli do niego: Ernst Ludwig Kirchner. Metrop. 1527-69.nim wódz tak ogromny I szubienicznik tak arcy-szlachetny . czterospadowy.ruchomy daszek dwu. ok.) śe . pasach. Aksamitny Bruegel . 1568-1625. o nadwoziu wiszącym na łańcuchach a. zboŜe a.) John Brown's Body . w Dreźnie w 1905. pejzaŜysta. St. Otto Mueller i Emil Nolde. Van der Helle. intensywnych plam barwnych. B. Die Brcke . w Europie konny pojazd podróŜny i reprezentacyjny na czterech kołach. Norwid. Whittiera.a... 'most'.Pieter Bruegel Starszy. brak perspektywy powietrznej. Fritz Bleyl.Jan Bruegel St.in. Słuchajcie. jeden z . przykryte daszkiem. Do obywatela Johna Brown . malował teŜ sceny wiejskie. niekiedy z nim współpracujący. Chłopski Bruegel . chroniący siano.(wym.wyobraŜenia piekła. 1564-1638. ludy! .. V. przyjaciel Rubensa. hol.uŜywany w Xvi-Xvii w..wiersz (1859) Norwida. syn Pietera St. Bruegel . Bróg .długi poemat epicki (1928) poety amer. Beneta.(.nm. krytym baldachimowym daszkiem na słupkach.. Twórczość ich cechowało uproszczenie formy i kolorystyki. stowarzyszenie niemieckich malarzy ekspresjonistów. zał. Brejgel. malarz flamandzki.. John Brown . sławna rodzina flamandzkich malarzy rodzajowych i pejzaŜystów. Mus.John Brown of Osawatomie . malarz flamandzki. twórca scen rodzajowych o tematyce biblijnej i chłopskiej oraz kompozycji alegorycznych. John Brown. słomę. stóg. Breughel. Piekielny Bruegel. syn Pietera St. J. 4 (1859). Brchel). Nowy Jork. rozwiązane w 1913. dysonansowe zestawienia płaskich. Brueghel. wsparty na czterech drągach. sterta..wiersz (1859) poety amer.

zob. ać ja pobruszę. Stąd teŜ oprócz Brejgela. gdzie załoŜył Nową Troję (Trinovantum.) Brumaire . na całej północy GdzieŜ był peizaŜysta który pierwszej mocy? (A.(9 Xi 1799) data obalenia dyrektoriatu w drodze wojskowego zamachu stanu przez generała Bonaparte. Pan Tadeusz 3. wnuk Askaniusza i prawnuk Eneasza. Ferreksa i Porreksa. będa. "Daj. Wg tejŜe legendy był protoplastą dynastii królów brytyjskich. Vortigema i Artura. są. Osełka. zdobyta dla niego przez Zygfryda w próbie. na którą ubiegający się o nią rycerze musieli się wystawić. znany jako "załoŜyciel republiki". październik-listopad. dolną częścią zwykle zanurzony w wodzie znajdującej się w drewnianym korytku.brusek. Brus . kaŜąc wasalowi Hagenowi zabić Zygfryda. na rdzeniu brus oparta jest staropol. jeden z dwóch kręgów poziomych w Ŝarnach. Hrabia do Telimeny i Tadeusza. Mickiewicz. a takŜe twórca scen rodzajowych i kompozycji kwiatowych. Legenda głosi. dawny przyrząd do ostrzenia. Ale peizaŜysty (bo są dwaj Brejgele). Gorboduka. Brutus Lucius Iunius . forma czasownikowa pobruszę... 615-19. ojczyzną malarzów. Troynovant. znacząca 'pomielę'. brme:r) drugi miesiąc francuskiego kalendarza republikańskiego. postać historyczna. pne. Koela. Włochy były. Ŝe aby uniknąć losu brata . syn Sylwiusza.. króla Burgundów. Dowiedziawszy się o podstępie. z fr. wśród nich Bladuda. Ŝyt w Vi8V w. Brunhilda . Brunhilda mści się. Gogmagog i Koryneusz. w mitologii nordyckiej walkiria zaczarowana przez boga wojny Odyna za nieposłuszeństwo i ocalona przez Sigurda. wg tradycji jeden z dwu pierwszych konsulów w dziejach Rzymu. późniejszy Londyn). brume 'mgła'. Brut . Zabiwszy nieumyślnie swego ojca. Kalendarz. przybył wraz z resztką Trojan do bezludnej jeszcze (z wyjątkiem kilku olbrzymów) Anglii.(wym. Nibelung. Cymbelina. który został pierwszym konsulem republiki. zob. kamień szlifierski.". Luda.Brynhild. krąg kamienny osadzony na poziomej osi. I oprócz Ruisdala. W Pieśni o Nibelungach królowa. lecz nie Van der Helle. por. Ŝona Guntera. 18 brumaire'a roku Viii .najznakomitszych pejzaŜystów flam. por. legendarny praojciec Brytów.Brutus.prawdop. obracany za pomocą korby.

Wg innej legendy skazał na śmierć dwóch synów. L. głupi'). i mąŜ córki Katona..tragedia (1681) Nathaniela Lee. którego autor uwaŜał za znakomitego mówcę i filozofa. 5.) Cicerona. Brutus poprzysiągł zemstę i stanął na czele powstania. Luwr. Natura mogła się nim szczycić I rzec całemu światu: "To był człowiek!" (W. wraz z Judaszem.).. filozof. podczas gdy bojownicy idei republikańskiej czcili go jako "ostatniego Rzymianina" i ucieleśnienie dąŜeń wolnościowych. Brutus .). syn króla. umieścił go. brutus 'tępy. 2. Juliusz Cezar. 34. J. ParyŜ. udawał idiotę (łac. Wszystkich sprzysięgłych przeciw Cezarowi Ślepa jedynie zawiść podŜegała. Antoniusz ironizuje nad . 5.zamordowanego przez Tarkwiniusza Wspaniałego.popiersie dłuta Michała Anioła. króla Rzymu. aby przywrocić rządy Tarkwiniuszów. Mimo swych uczuć dla Cezara Brutus wraz z Kasjuszem stanął na czele grupy konspiratorów i wziął udział w zasztyletowaniu Cezara w dniu Id marcowych (15 Iii 44). 3. przyjaciółki Cezara (stąd nietrafny domysł.tragedia wolnym wierszem (1743) Antonia Conti z Padwy.. polityk i pisarz rzymski. On jeden tylko w poczciwym zamiarze Dla ogólnego dobra wziął w tym udział (. Bruto minore . Porcji. Szekspira. 64). W czasie wojny domowej między Cezarem i Pompejuszem poparł Pompejusza. którzy spiskowali. syn jego przyrodniej siostry Serwilii.) La mort de Cesar .tragedia (ParyŜ 1730) Woltera. Szekspir. Kiedy Sekstus. Lucius Junius Brutus .85-42 pne. Ŝe Cezar był ojcem Brutusa). Brutus . po klęsce tegoŜ pod Farsalos (48) Cezar wybaczył Brutusowi i uczynił go swym faworytem. Bo Brutus męŜem jest (przecieŜ) szanownym . Junius Brutus . Piekło. Paszkowskiego. Brutus . późniejszego Augusta. mówca. wg tł. esej historyczny o retoryce rzymskiej (46 pne. Antoniusz przy zwłokach Brutusa pod Filippi. spodziewając się. Davida (1789).oda (1824) Giacomo Leopardiego. Brutus Marcus Iunius . zgwałcił Lukrecję (zob. Dante. Ŝe czyn ten umoŜliwi przywrócenie ideałów republikańskich zdeptanych przez dyktatora. Ze wszystkich Rzymian ten był najzacniejszy. a ona popełniła samobójstwo. w ostatnim kręgu piekieł (Boska Komedia.. Po klęsce pod Filippi (Macedonia) zadanej spiskowcom w 42 przez Oktawiana.tragedia (1743) Woltera. popełnił samobójstwo. Obraz J. z Juliusza Cezara. które wygnało Tarkwiniuszów z Rzymu. którego światopogląd opierał się na kościelno-dogmatycznym wyobraŜeniu monarchii uniwersalnej.ang. wychowanek Katona Mł. for Brutus is an honourable man.dedykowany Brutusowi.

Brutusie . w dawnej Polsce . w licznych odmianach: od lekkiej.klucz. w Iliadzie Homera . kaszka'.młoda..Pod Abydos w 42 pne. polski odkryty pojazd czterokołowy. pierwsze trudniejsze twierdzenie. fili?. stale to samo.. bryja. Brute. często w formie: I ty. uŜywany do Xvii w. jedzona tradycyjnie w ostatnim dniu roku. z nm. 1. czelbryk. księgi Elementów Euklidesa. przeciw mnie?.zwłokami Cezara. Briseis. dawn.moneta bita na pograniczu węgierskim w tajemnej mennicy Heinricha von Brhla. na co Brutus odparł śmiało: "Tak jest. do cięŜkiej. Zobaczysz mnie pod Filippi .Juliusz Cezar.. łac. tezę 1. teŜ Juliusz Cezar. gdy Brutus przebijał go sztyletem. 1. i gr. et tu. niekiedy z kiełbasą. z nm. znanej równieŜ w Europie zach. podróŜnej. w namiocie Brutusa ukazała się zjawa i wyrzekła te słowa. Ŝur. rozwiązania zadań mat.et tu... Pobity pod Filippi odebrał sobie Ŝycie rzuciwszy się na obnaŜony miecz. najczęściej krytej. wszechmocnego ministra Augusta Iii. por Juliusz Cezar. synu mój . Brutusie. pons asinorum. na pocz. Bryja . Brure. zadawanych w szkołach.ang. przen. kraszonej słoniną. do przewoŜenia większej liczby osób i bagaŜy. Bryk .przysł. łac. fiz. Brei 'papka.breja. Eselbrcke 'ośli most. Szekspira. Brylówka . z listu sprzysięŜonych. 4. Brutus. Ty śpisz. 2. 3.. contra me?. przez które niełatwo przebrnąć nieukom.bryczka. gospodarskiej. thou sleepst . 3. Stąd "spotkać się pod Filippi" znaczy spotkać się ze swym przeznaczeniem. kalka z łac. zob. Ŝur . Szekspira.gr. Nazywano tak równieŜ 5. piękna branka i . I ty. ksiąŜeczka zawierająca skrót lektury szkolnej. ośli most. Brutusie. krakowskiej. Bryka . Bryzejda . Szekspira. gęste błoto.potrawa ze śruty zboŜowej gotowanej w wodzie na gęstą masę. Xix w. wg tradycji . mającego pobudzić Brutusa do czynu. z nieubłaganym losem. ze śmiercią. dawniej zaś przekłady utworów klasycznych.słowa Cezara wypowiedziane w chwili. jako briska. klucz do zbioru zadań'. Bryja.łac. zobaczę!" I tak się stało.

N. pryw. wiktoriański film fabularny (1921) Charlie Chaplina.renesansowy z 1569-72. Chryzejdę. Edna Purviance jest młodą matką bez środków do Ŝycia. z sarkofagami Piastów.z Xiii-Xv w. Ratusz . Brzdąc . Briseida . roztwór wodny garbników. zabiera jako głównodowodzący w zamian Bryzejdę Achillesowi.trzon strzały. Muz. pod Troją. mógł wstawiać nowe.opera (1899) E. Achilles Ŝegna Bryzejdę . 70-79). Jork. 1621) Rubensa. tekst Michela i Galleta. Achilles i Bryzejda obraz (ok. Agamemnon w złości.miasto nad Odrą w woj. co Homer mówi o jej uczuciach. Bryzejda arowadzona do Agamemnona . Jadwigi z Xiv i Xvi w. w odróŜnieniu od Ŝeleźca. wł. Włóczęga Charlie zabiera niemowlę na swoje poddasze. Vicenza.fresk (1757) Tiepola. Chabriera. uŜywany do wyprawiania skór. . Szerzej opisuje je Owidiusz w Heroidach. słynny. Nar. Brzeg . Thorvaldsena. z przylegającą kaplicą św. Kopenhaga. powodując jego gniew (będący punktem wyjścia akcji Iliady) i wycofanie się z udziału w walce.rz. w sześć lat później chłopczyk (Jackie Coogan) tłucze w oknach szyby. Brzeczka . ośrodek wydawniczy druków polskich dla Śląska. w Xvii-Xviii w.relief (1803-05) Thorvaldsena. 3. The Kid. Villa Valmarana. Neapol. Ŝe wyrocznia kaŜe mu oddać jego brankę. w liście Bryzejdy do Achillesa. prawa miejskie od 1250. grotu. która porzuca dziecko. Bryzejda daje się prowadzić do Agamemnona "niechętnymi kroki".ang. Uprowadzenie Bryzejdy . malowidło ścienne z Pompei (ok. Brzechwa ..roztwór wodny wyciągu ze słodu piwowarskiego.nałoŜnica Achillesa w obozie gr. aby Charlie. Zamek Piastów Śląskich . opolskim. przebudowany w stylu Odrodzenia w 1530-60. I to wszystko. obecnie szklarz. sentymentalny. Muz.

tytuł baśni Andersena o łabędzim pisklęciu wyklutym w kaczej rodzinie.zob.-wsch. zw. która.zob.). 1300-49. centralnego rynku spoŜywczego stolicy. zasadzona na grobie. literaturze kaznodziejskiej. ang. wg której "bytów nie naleŜy mnoŜyć bez konieczności". którym wszyscy pomiatali jako duŜym i brzydkim kaczątkiem. Brzoza GryŜyńska .Brzeszczot . Wg podania miało tam być pochowane dziecko. w płd. młodego łabędzia. głownia.nazwa dzielnicy dawnych Hal paryskich. Uschło w 1875. Temat pop. Brzydkie kaczątko . znane w wielu krajach Europy. Wilhelma Ockhama (William of Occam). odrzucająca wszelkie byty. brzytwa ockhamowska. mnicha i teologa franciszkańskiego. Bucefał . wywodzą się i inne podobne podania. Tytuł powieści (Le Ventre de Paris. przedstawiciela późnej scholastyki. zasada. areny walki między "tłustymi i chudymi". delcie Nilu. okema) filoz. pięknego człowieka. za radą księdza. Rzeczpospolita (Pawłowska). które uderzyło matkę. w śrdw. z cyklu Rougon-Macquartów. Sformułowana przez śrdw. przen. ośrodek kultu bogini Bastet (zob. z której prawdop. DoŜa (Zaślubiny z morzem). Bucentaur . Brzostowski Paweł Ksawery .(wym. płacha (pop. "doktorem niazwycięŜonym" i "czcigodnym początkodawcą".olbrzymia brzoza pod wsią GryŜyny niedaleko Kościana. do których uznania nie zmusza doświadczenie. dopóki następnej wiosny nie wyrosło na pięknego. rózgą brzozową. . 1873) Emila Zoli. które wyrosło na wartościowego. o nieudanym dziecku. Aleksander Wielki. Bubastis . Wyciągało ono z grobu rękę dopóty. ostrze) broni siecznej. dopóki matka nie wychłostała jej.w staroŜytnym Egipcie. Apelles. wyrosła na ogromne drzewo.klinga. Brzytwa Ockhama . Brzuch ParyŜa .zob.

. jej ostateczną nagrodą jest nirwana (zob. lina zwinięta w koło. Bucht 'zatoka'. mała zatoka.. Codzienna ceremonia zmiany warty gwardii królewskiej ściąga latem tłumy turystów. Nauczanie zaczął. Siakjamuni (sanskr. Indiach w V w. poł. 1901. księcia Buckingham (stąd nazwa). Budda . Mając lat 29 porzucił rodzinę i oddał się poszukiwaniu prawdy. Nagroda Nobla 1929. wg tradycji.Buddha. Buddenbrooks. bakingem palas) od czasu wstąpienia na tron królowej Wiktorii londyńska rezydencja królewska. Xix w. Budnik . której świetność i dekadencję autor opisuje na przestrzeni 4 pokoleń.Mazur osiedlony na prawie czynszowym w puszczach lit. wyrobem smoły.bohaterowie tytułowi powieści (nm. gontów. przebudzony'. twórcy ich wiary zwanym Siddhartha Gautama a. Głosi ona. Po 7 latach doznał pod figowcem (zwanym odtąd drzewem Bo) oświecenia (bodhi) i stał się Buddą.. zamieszkały w prymitywnej budzie leśnej (stąd nazwa). zwanej stąd buddyzmem. który Ŝył w płn. Buckingham Palace (wym. dawn. i parokrotnie przebudowywano. Buddenbrookowie .powieść (1848) J. i rus. kaprysić'. boudoir od bouder 'dąsać się. Budnik . które jest złem. dziegciu i potaŜu. patrycjuszowska rodzina kupców zboŜowych z Lubeki z 2. Pałac zbudowano w 1703 dla Johna Sheffielda. z nm. gdzie moŜna się wydąsać. tytuł nadawany przez wyznawców jednej z wielkich religii azjatyckich. zatem dosł.Buchta . Buduar . karczujący las pod rolę i zajmujący się wypalaniem węgli kowalskich. terpentyny. z fr.wykwintny pokoik pani domu w Xviii i Xix W.miejsce zryte przez dziki poszukujące Ŝeru. Kraszewskiego. pol. 1931) Thomasa Manna. 'oświecony. klepek i dranic.. Ŝegl. sanskr. w którym wyłoŜył "cztery szlachetne prawdy" swojej nauki.). Ŝe główną przyczyną cierpienia jest poŜądanie.budzarz. pokaprysić'. które moŜna poskromić dyscypliną buddyjską. Ŝart. I. od słynnego kazania w Benares. Ŝe cierpienie jest nieodłączne od istnienia. 'miejsce.. tł. pne. w dawnej Polsce . 'asceta z rodu Siakjów').

Istoty te rozmawiały z sobą. wprowadzony w Anglii w końcu Xviii w. nazywano serię reportaŜy Richarda Adamsa Locke'a zamieszczonych w "New York Sun" w końcu sierpnia 1835. Ale powodzenie minęło i Cody umarł w biedzie i zapomnieniu. Bill odnosił teŜ sukcesy towarzyskie dzięki swej fałszywej sławie i niezwykłej powierzchowności.(wym.. Karoliny.. wspaniałego jeźdźca i strzelca. ur. Judson) i kampanię prasową Johna Burke. do lat 30. aromat (wipa). pracował jako nadzorca stada na preriach Zachodu i jako sanitariusz w czasie Wojny Domowej. 1846-1917.pęk kwiatów. Afryce: przez potęŜny teleskop ujrzano "skrzydlate stwory o gębach podobnych do orangutana. bouquet. pogromcy Indian i bandytów była w znacznej mierze legendą stworzoną przez ksiąŜki powieściopisarza amer. odkryty. Buggy . Bukieciarstwo . kowbojami. Po 1883 objeŜdŜał Europę i Amerykę ze swym Wild West Show (ang. The Moon Hoax. relacjonujących obserwacje KsięŜyca. . wiązanka. buggi. Absurdalna podówczas wiadomość znalazła powszechną wiarę w mieście. w Iowa (USA). gestykulując z oŜywieniem rękami i nogami. E. czyli człowiekiem nietoperzowym. dwukołowy. bagi). Z. nazwano opowieść zamieszczoną w gazecie. poczynione rzekomo przez astronoma Johna Herschela w nowo otwartym obserwatorium w Płd. Są to niewątpliwie stworzenia naiwne i szczęśliwe. łodyg i liści w róŜne kompozycje art." Setki tysięcy wzięły ten Ŝart za dobrą monetę. a dla gazety był to niesłychany sukces finansowy: nakład jej wzrósł w krótkim czasie pięciokrotnie.. a pismo zostało w mig rozchwytane. Byjdą ksigŜycową .ang. baflou) przydomek Williama Cody. Nazwaliśmy ten gatunek Vespertilio homo.Bujdą balonową. Widowisko cieszyło się olbrzymim powodzeniem. The Balloon Hoax.Buffalo Bill .(wym. ang.sztuka układania kwiatów. lekki. Bujda . uŜywany w Anglii i na kontynencie europ. C. Jego sława światowa jako wielkiego wywiadowcy. "New York Sun"' z 13 Iv 1844 przez Edgara Allana Poe pod wielkim nagłówkiem: "Zdumiewające wieści ostatnio otrzymane via Norfolk! Przeprawa przez Atlantyk w przeciągu trzech dni! Triumf machiny do latania Mr Monck Masona!" Zawierała ona fikcyjne sprawozdanie z przelotu balonem z Walii do Płd. resorowany. w Japonii określana nazwą ikebana. Bukiet . Neda Buntline (właśc. 'Widowisko z Dzikiego Zachodu') z Indianami. amerykański buggy był 4-kołowy. strzelcami i ujeŜdŜaczami koni. z fr. spacerowy pojazd jednokonny z dwoma dyszlami. elegancki. Xx w. plac przed redakcją zapełniły tłumy.

bułga. bakłak. miłośnika kwiatów. dokument'. śrdw. Bukłak . z gr. Mickiewicz. mleka a. na Krymie nazywano tak Mickiewicza.okres godowy (ruja) jeleni i łosi we wrześniu i październiku. zasuszony. . buczyna. łac. OpróŜniony z wody i nadęty powietrzem słuŜył jako pęcherz pławny (pływak). pozwalający na ścisłe odtworzenie systemu dźwiękowego polszczyzny Xii w. spisana po łacinie.perski ptak śpiewający. worek skórzany róŜnorodnego kształtu słuŜący do przechowywania a. dawn. armiom w marszu i całym ludom w czasie wędrówek. zawiera około czterystu polskich nazw miejscowych i osobowych. (A. Bulbul . z tur.uroczysty dekret papieski. boukolos 'pasterz' od bous 'wół. Goethe. najdawniejszy zabytek języka polskiego. Złota bulla . Bukowina . niekiedy takŜe barwiony. zwł. słowikiem Luscinia golzii. od nazwiska malarza wiedeńskiego Hansa Makarta. 1846-84. Mickiewicz. wraz z kobietami i dziećmi. 'pieczęć. pers. Bukowisko .Bukief Makartowski .przest.. bulla papieska z 1136. który jest prawdop. por. Bukolika . Wschód i Północ. Byron. Sielanka. Złoty. nazwy tej uŜywali romantycy wielu krajów Europy. a takŜe budowy i odmiany wyrazów.zob. w sercach pamięć róŜy. Lecz ich bulbul zabłyśnie . las bukowy. 5.) Bulla . Pognała wołki na bukowinę. byk'.kwiat Makartowski. przewoŜenia w podróŜy wody. encyklika w sprawach szczególnej wagi. wina. z arab.. przebywanie wpław wielkich rzek Azji i Europy. umoŜliwiając w czasach staroŜ.. Bulla gnieźnieńska. Wnet znikną w ziemi liście. zwana niekiedy Złotą bullą języka polskiego. zob. często występujący w poezji perskiej. burdziuk. teŜ Słowik. w temacie róŜy i słowika gul u bulbul.i wnet oko zmruŜy.zob. dlatego stanowi bezcenny. Idąc za modą orientalną.

Nastąpił nagły wzrost jego popularności. Skórzana Pończocha. nie ma podstaw. ukazało się wiele ksiąŜek o nim. animatorów. z pers. gałką. folkloru USA. pałka. Polsce-hetmana. wysadzaną niekiedy drogimi kamieniami. kiedy jego legendy uŜywała firma drzewna dla reklamy.dawn. pulad 'stal' zob.. por.w dawnej Polsce szabla turecka a. gatunków klasycznego teatru jap. Paul Bunyan . komiczny bohater ludowy. bracia. Stał się teŜ tematem obrazów. tur. dawna nazwa stali uŜywanej w śrdw. maczuga. L.Bułat . godność. władza. w dawn. którą buława symbolizuje.zob. a do literatury wstąpił przez wiersze Roberta Frosta i Carla Sandburga. Bunyan Paul . rzeźb. oparty na tradycjach śpiewanych recitatiwów dŜoruri (zał. Bumppo Natty ..-zach.(wym. Napoleon I. 1910.operetka opus 17 (N. Papineau przeciw Anglikom w Quebeku w 1837.. Bunraku . w wykonaniu ozdobnym metalowa. pra-superman. i Bliskim Wschodzie do wyrobu broni siecznej wysokiej jakości. prawdop. No. KaŜdy Ŝołnierz francuski nosi w ładownicy buławę marszałka Francji zob. Pierwsze opowiadania o Bunyanie ukazały się dopiero ok. Buńczuk .pierw. Audena. u Turków i Tatarów oznaka władzy noszona przed jej . w wielu armiach . miecz perski z szeroką i rozszerzoną na końcu klingą (broń Syreny w oficjalnym herbie Warszawy). urząd. w 1684) teatr lalek. z tur. Kabuki. H. banjen) legendarny leśnik i drwal płn. Jork 1941) Benjamina Brittena i W. Buława . oznaka najwyŜszej władzy wojsk. powstały w Xix w. z okrągłą zazw. narratorów i muzyków grających na semisenie. na Środk. Dalej.. a nawet baletu. który ciągnąc za sobą oskard wykopał Wielki Kanion Kolorado i usuwał zatory spławu drzewa odwracając bieg rzek. częsty temat nieprawdopodobnych opowieści humorystycznych. Ŝe istniał jakiś prawdziwy Paul Bunyan.marszałka.jeden z trzech gł. Hipoteza. w których kaŜdy z opowiadaczy stara się prześcignąć innych. broń obuchowa tatarsko-turecka. który walczył w buncie J.

przed wezyrem . aŜ do 1848. Zmarł w czasie przygotowań do wyprawy z Górnego Egiptu do Nigru. junacki. Z Mekki 15 I 1815 przyłącza się do karawany idącej do Medyny. Jak był Stefek Burczymucha.dynastia francuska. Czerwonego i odbywa pielgrzymkę do Mekki.). z rzym. przen. F. dotyczący buńczuka. Palais (-Bourbon).z trzema ogonami. pomijając okres Rewolucji Fr. potomkowie Roberta de Clermont (szóstego syna Ludwika IX). szwajcarski badacz Bliskiego Wschodu. Aguae Bormonis 'cieplice pod opieką Bormo'. i napoleoński. Zob. a gdy obyczaj ten przeszedł do wojska polskiego. męczybuła. Chleb (Zabawy. z tur. ględa.mający prawo uŜywania buńczuka. który w 1272 poślubił Beatrice de Bourgogne-Bourbon. Od Bourbon d'Archambault. zuchowały. F. a przed polnym . a nawet. Stefek Burczymucha. przypisywane Talleyrandowi lub marszałkowi Dumouriez. PodróŜuje w towarzystwie trzech słuŜących i dwóch wielbłądów. zawadiacki. jeśli liczyć teŜ Ludwika Filipa z gałęzi orleańskiej. Buńczuczny .. zob. Burckhardt Johann Ludwig . Pojedynczy. Pochowany na cmentarzu muzułmańskim w Kairze pod nazwiskiem Ibrahim ibn Abd Allah. Burbonowie . Burbonowie wstąpili na tron w 1589 w osobie Henryka Iv i panowali. mantyka. O większego trudno zucha.fr. F. Z innych odgałęzień wywodzili się królowie Neapolu i Sycylii oraz Hiszpanii. ils n'ont rien appris ni rien oublie. przed hetmanem wielkim noszono dwuogonowy. pomniejsi baszowie mieli podwójny a. udający zucha. bundŜuk 'ogon koński' jako znak wojsk. gdera. Jako pierwszy Europejczyk daje dokładny i rzetelny opis Kaaby i Czarnego Kamienia. do 1830.zrzęda. drzewce z kulą i poprzeczką z zawieszonymi na niej ogonami końskimi: przed sułtanem noszono buńczuk siedmioogonowy.przedstawicielem.pojedynczy. bóstwa celtyckiego identyfikowanego z Apollinem. powiedzenie o Burbonach. (M.1776-1817. maruda.) .. Burczymucha . czupurny. 1-2. wędrując przez pustynie dociera do M. gniazda rodu Burbonów. gdzie uchodzi za hinduskiego muzułmanina. którą zwiedza jako pierwszy chrześcijanin. Konopnicka. odgałęzienie Kapetyngów. Niczego się nie nauczyli i niczgo nie zapomnieli . Skończywszy studia w Cambridge udaje się do Nubii.

zob. Burlak . Wspaniałe aŜurowe hełmy obu głównych wieŜ wykonał 1442-58 Hans von Kln. wojny świat. do 1967.robotnik zajmujący się holowaniem na linie statków w górę rzęki. w śrdw. w 1741 w dawnej dworskiej sali do gry w piłkę. Leningrad. . z których słynna Capilla del Condestable z 1489. buruk 'zagięcie. Royal Society (zob. obszerna. W okresie 1849-81 była to jedna z pierwszych scen europejskich. zastępca kasztelana a. Katedra rozpoczęta w 1221 przez króla Ferdynanda Iii świętego. mieszczący Królewską Akademię (Sztuki). Rosyjskie. Royal Academy.). pełniący funkcje sądownicze i wojskowe. dlatego zw... haus) gmach w londyńskim Piccadilly.obraz (1870-73) Ilii Repina. w Rosji i na Ukrainie . starosty.. 'na zamku'.w Xvi-Xix w. ang. Muz. z nm. Niemczech urzędnik w zamkach i miastach królewskich i biskupich.zob.(wym. w powszechnym uŜyciu w Polsce. chroniąca od deszczu i zimna jeźdźca i (w niemałym stopniu) konia. gdzie w 1814-32 zapanował niemiecki repertuar klasyczny. wnętrze ośmiokątnej kopuły nad skrzyŜowaniem naw. W nowym gmachu.teatr w Wiedniu. Burgtheater . wg projektu Felipe Virgarni 1539-68.miasto w Starej Kastylii (Hiszpania). Buridan . na Ringu od 1888. burka'.Burgos . instytucje naukowe. w dawnej Polsce . z tur.opończa z kapturem Tatarów krymskich i astrachańskich. zał. wówczas Theater an der Burg. często bogato zdobiona. od Xvii w. obejściem chóru i wieńcem kaplic. Burggraf.. poświęcona w 1230. Towarzystwo Antykwariuszy i in. teŜ Poniatowski Józef (Burka). na wschodniej stronie kościoła piękny dwupiętrowy kruŜganek. z wielbiądziej wełny. Od 1766 stał się teatrem narodowym. bor. Burka . Burgrabia . Burlington House . wielka tradycja teatru przetrwała jeszcze do wybuchu 1. arcydzieło sztuki dekoracyjnej w stylu plateresk. jeden z najstarszych w Europie.burgraf. ukończona w Xvi w. Burłacy .urzędnik grodzki. trzynawowa bazylika z transeptem. Osioł (Buridana). szkoły Akademii Król.

Burnus . Brgermeister. z tańcami i pijatyką.najstarsza w Polsce. Bursa . skucynit. Następują wzajemne morderstwa. kasa'. prawników. 'worek. która przybiera coraz ostrzejsze formy. Śmieszkowica. zał. ponurą waśń między rodzinami dwu przyjaciół. wiodąca od Akwilei nad Adriatykiem przez Savarię (dziś Szombathely w zach.Burmistrz . podŜega obie strony do zwady. Wielkopolskę i Kujawy do ujścia Wisły i półwyspu Sambia. arab. Bursztyn . złośliwa i egoistyczna Ŝona Gunnara. Węgrzech) do Camuntum nad Dunajem drogą bitą.opończa z grubej. dawn. Starnigielska. a stamtąd szlakiem terenowym przez Morawy. giełda.-nm. Opiewa ona krwawą. Burnt Njal . birros 'płaszcz z kapturem'. bornsten 'kamień płonący'.bohater jednej z najbardziej znanych wczesnych sag islandzkich Njalssaga 'Opowieść o Njalu'. z kapturem. Bursztyn bałtycki znany był w Italii juŜ w starszym okresie Ŝelaza. Bursche 'chłopak. na którym bursztyn występuje w największych ilościach. z nm. Barsztynowy szlak .główna arteria komunikacyjna. Hallgerda. z nm. z gr. aŜ Njal ginie w poŜarze swego podpalonego domu. w 1402 dla Ŝaków Akademii Krakowskiej. Bursa Ubogich .-d. sakiewka.niemiecki student-korporant. łac. Barsztynowe wybrzeŜe . Bursz .do 1950. bogatych ziemian. kompan. internat dla uczącej się młodzieŜy. od środkowego Dunaju. w Polsce .najwyŜszy urzędnik samorządu miejskiego. śrdw. aby kupować bursztyn i niewolników za rzymskie towary i pieniądze.południowe wybrzeŜe Bałtyku. filozofów. biskupa Noskowskiego. rodzaj zabaw karnawałowych na Podtatrzu. którą w staroŜytności rzymscy kupcy przybywali do ludów zamieszkałych na płn. sakiewka. z innych najbardziej znane bursy-intematy były: Jerozolimska. Njala i Gunnara. białej wełny.wygasły w Xix w. Górny Śląsk. ze śr. wsch.jantar. student. ordynans'. . przest. noszona przez Arabów. Długoszowa.

O wychowaniu. tj. Kaliban. jeden z dwóch głównych utworów (por. wg Montesquieu. Alaryk (Grób w Busento).chwast stepowy tworzący gęste i wysokie zarośla. 35. Zwiastun burzy . z ukr. wg Mat.. 8. zob. O miłości bliźniego. dosł. Sad'. 10. 9. Ew. O wyrzutach sumienia i skrusze. O wdzięczności. nadchodzącej rewolucji. Ariel.łac. film zapewnił Pudowkinowi czołową pozycję wśród reŜyserów radzieckich. niemy film radziecki (1928). 'Ogród owoców.ostatnia sztuka (1611) Szekspira.zob. 8. ventum seminabunt. 5.. Burza w szklance wody . kolonizatorom. 7.Burza.zob. Ozeasz. O sposobach wznoszenia duszy do Boga . zawierający ok. 4. zbiera burzę . tytuł: Potomok DŜingis Chana ('potomek. 8. 3. Sturm und Drang(periode). Omijam koralowe ostrowy burzanu.. 22. reŜ. Dobry (Przylądek Dobrej Nadziei). O pokorze. O sztuce rządzenia. 23. 7.. O rezygnacji. O miłości. Wśród fali ląk szumiacych.zob. O tolerancji. Buriewiestnik. Burza . 4000 dystychów w dziesięciu księgach: 1. Kto sieje wiatr. (A. Łuk. Prospero. z Wulgaty.) Busento . wśród kwiatów powodzi.fr.'). une tempete dans un verre d'eau. poemat napisany w 1256. 6. por.pers. Bustan . Przylądek Burz .ros. wiele hałasu o nic. zob. przylądkowi Afryki. burjan. Uśmierzenie burzy na morzu . InkiŜinow) jest przywódcą powstania Mongołów przeciw ang. Burza nad Azją . et turbinem metent. 4. 8. Piesnia o Buriewiestnikie (1901) Gorkiego. Marek. Burzan . Wsiewołod Pudowkin. Mickiewicz. sonet Stepy Akermańskie.. Okres Burzy i Naporu . który w ten sposób nazwał zamieszki w republice San Marino. Biblia. młody Mongoł Bair (W.nazwa nadana przez Bartolomeu Diaza płd. Gulistan) poety perskiego Saadiego z Szirazu.ros. 2. Udźwiękowiony w 1949. 3-4.

jaka. w dawnej Polsce . poruczników i chorąŜych. z gałką zazw. ale zerwał swe łańcuchy i zabił króla oraz jego zwolenników. gł. dobytek'. Maksymilian dostał się w czasie bitwy do niewoli. syn Posejdona. Madame (Butterfly). Łagodny Fernando lubił odpoczywać w cieniu drzewa wąchając kwiatki i nie znosił walki byków. Poemat pełen jest anegdot i przypowieści. cielęta.. mit. do spławu soli z Wieliczki do Warszawy i Płocka. takŜe: 'mienie. bozdogan 'pałka. maczuga. pretendenta do tronu pol.oznaka władzy pułkowników. krańcu WyŜyny Śląskiej. gdzie sprzedawano go na drewno. pałka. opolskim. równieŜ: 'zwierzęta domowe. w Polsce do Xix w: wiosłowo-Ŝaglowy jednomasztowiec rzeczny płaskodenny. prawdop.miasto w woj. rozszczepioną na 6 do 8 liści zwanych piórami. Ale juŜ od Xiv w. rotmistrzów.przez modlitwę. istnienie'. a od Xv w. z tur. Byk . w greckiej tradycji byk z legendy o Europie (zob.). gr. pod którym 24 I 1588 Jan Zamoyski odniósł świetne zwycięstwo nad armią arcyksięcia Maksymiliana Habsburga. Butterfly . Buzdygan .) 'byt. nazwa babilońska.pierw. bawołu. Buzyrys . bizona) oraz łosia i jelenia. Bydło od być (do Xvi w. woły. dziś: 'krowy. który w celu uniknięcia klęski głodu zabijał wszystkich przybyłych do kraju cudzoziemców na ołtarzu Zeusa.bohater ksiąŜki dziecięcej Munro Leafa spopularyzowanej przez film rysunkowy (1939) Walta Disneya. pod którego postacią ukrył się Zeus. maczuga'. Taurus. w Polsce widoczna jesienią i zimą. łac. w wykonaniu ozdobnym metalowa. bo nie nadawał się do Ŝeglugi w górę rzeki.konstelacja zodiakalna. zawiera Aldebarana. Byczyna . oŜywiających tok filozoficznych rozwaŜań. Byk . a stąd zboŜa do Gdańska.dorosły samiec wielkich pustoroŜców (bydła domowego.gr.zob. Byczek Fernando . trzoda'. byki'. król egipski. Bousiris. Plejady i Hiady. broń obuchowa tatarsko-turecka. . kolejną ofiarą miał zostać Herakles. na płn. gruszkowatą. Ŝubra.

wyszedł z morza na brzeg Krety i miał być złoŜony w ofierze Posejdonowi przez Minosa. Włodzimierza Wielkiego. gr. boŜe drzewko. zwanych równieŜ bylicowymi.zob. rosyjskie ludowe pieśni epickie. obok niego Suchman (zob. Ujarzmienie byka było 7. Amfion i Zetos). Chwycić byka za rogi .) Muromiec. Głównym cyklem epiki ros. Białym.): kobiety tańczące wokół ognisk świętojańskich. 21. Sidła (Złapać się. bohaterami są: pieśniarz Sadko (zob. kraju leŜącego za Jordanem. Byki z Basan . jako uniwersalna roślina lecznicza. pierwszego wielkiego księcia ros.) Sielaninowicz i Wolga (zob. Mezeni i Piniegi. Włodzimierz.) Busłajew.mit. śpiewnie recytowane przez skazitieli (recytatorów). Byk kreteński . Święty byk . Mus. Apis.). W cyklu nowogrodzkim gł.. na północy Rosji. związana była silnie z obchodami sobótki (zob. z innego bydlęcia. Bykowiec . zob.Biblia. Alosza Popowicz.stariny. prawdop.. zapisywane w Xvii-Xix w. dziś uŜywana tylko jako przyprawa: cytrynowo pachnący olejek.) i nie mniej znakomici (zob.) i siłacz Waśka (zob.zob. jest jednak cykl kijowski.bicz rzemienny sporządzany dawn.): Dobrynia Nikitycz. W cyklu kijowskim największym bohaterem jest chłop Ilia (zob. Naz. zachwycony jego urodą. do końca Xviii w.belica. znajdowała się w Palazzo Farnese (stąd nazwa). cykl dworu św.). kiedy wciąŜ jeszcze były Ŝywe tradycje epiki lud. dziś Neapol. Walka byków . 13. Róg.słynna rzeźba antyczna. chłop Mikuła (zob. wymarły gatunek dzikiego wołu. Psalm. "pięknego słoneczka". znaleziona w 1547 w termach Karakalli w Rzymie. pracą Heraklesa. nad M.zob. zwł. opasywały się bylicą. krzew ceniony w staroŜytności i śrdw. dzieło Apolloniosa i Tauriskosa z Tralles w Karii (Ii-I w.Byk Farnezyjski . bielica. nad brzegami Pieczory. Walka. Niekrasowa i Turgieniewa. ze skóry byczej (stąd nazwa) a. pne. ofiarował bogu innego byka. który. Dawniej przypisywano jej równieŜ własności magiczne. przedstawiające scenę przywiązywania Dirke do rogów byka (zob.zob. kopia rz. w Kraju Ołonieckim. Tematyka bylin znalazła odbicie w twórczości lit. . Byliny . Bylica ..)..). W innych pieśniach olbrzym Światogor (zob.. SpiŜowy byk Falarisa . wrzucały ją w ogień. wieszały ją nad drzwiami i oknami swoich domów. za co Posejdon przyprawił piękne zwierzę o szaleństwo.

być moŜe. 9 V 1926 odbył pierwszy w dziejach lot nad Biegunem Płn. bez. od Xi w.1888-1957. w 1927 z trzema towarzyszami przeleciał Atlantyk. ze średniowiecza. pochodząca. manię'. Ostatni raz był na Antarktydzie jako kierownik wyprawy amer. fioł(ek). cudak. odbył 4 wyprawy na Antarktydę: w 1928-30. amerykański badacz polarny.początek bardzo pop. C Caballero . I choć przyjdzie ścigać jak najdalej wroga. Bywaj. Bzik . oryginał. caballo 'koń'. analogicznie do fioła i fiołka. Byrd Richard Evelyn . A ten koziołek tyle miał rozpusty.wojownik konny. chyś. zdrowe..pieśń ludowa.. piosenki PoŜegnanie (1830) nieznanego autora. pasja. Była babula . Ŝe mi jesteś droga! 1-4. 1-8. ekscentryk. miała koziołka bardzo rozpustnego. konik. od bot. takŜe oznaczających 'kręćka. fiksacja. mania. . w Hiszpanii .w muzyce Musorgskiego i Rimskiego-Korsakowa. dziwak. . Bywaj. fiksum-dyrdum. dziewczę.. kawaliero) we wczesnym śrdw. 1933-35. . Ŝe wyjadł babulince ogródek kapusty. kręciek. Roku Geofiz.szlachcic hiszp.. w ramach Międzynar. ze zdrobn. w 1955-56. Wariant lubelski (Krasnystaw): Była babula rodu bogatego. Nigdy nie zapomnę.. dziewczę. ćwiek. szmermelek. ojczyzna mnie woła! Idę za kraj walczyć wśród rodaków koła. lotnik i admirał.fiś.(wym. 29 Xi 1929 przeleciał nad Biegunem Płd. klin. 1939-41 i 1946-47. zdrowe. z hiszp.

skąd wiatry i prądy zagnały flotę aŜ do Brazylii. Koło Przylądka Dobrej Nadziei burza zatopiła 4 statki. w poszukiwaniu płn. Gotycka fasada bogato zdobiona. w której osiągnął Labrador. odbył prawdop. Ŝeglarz portugalski. syn Giovanniego. St.. Caernarvon .(wym.-zach. na wpół udaną wyprawę na czele floty hiszp. zbudowany przez Giovanniego i Bartolomea Bon ok. Chcąc uniknąć cisz wybrzeŜy Mauretanii zapuścił się daleko na zachód.wł. trzynawowe bazyliki z transeptem. Giovanni Caboto . i drugą podróŜ (1498).(wym. po podróŜy Vasco da Gamy otrzymał dowództwo 2. Mocna.rodzina Ŝeglarzy włoskich na siuŜbie ang. 1460 . do wybrzeŜy Ameryki Płd. o dwuwieŜowych fasadach. niezwykłej piękności.ang. prawdop. 1526. Ŝona Wilhelma Zdobywcy. Etienne.ok. floty portugalskiej wyruszającej do Indii z Lizbony w 1500 r.-wsch. Walii (Brytania). John Cabot.l'Abbaye-aux-Dames. ozdobiona tylko przez piękne portale fasada kościoła z 1077. załoŜony w 1064 przez Wilhelma Zdobywcę.ok. Sebastiano Caboto. Sebastian Cabot. czego pozwalają się domyślać niektóre kapitele i asymetria budowy. Caen . Po półrocznej podróŜy flota dotarła do Kalikatu w Indiach. Romańskie kościoły opackie la Trinite i St. Zginął wtedy Bartolomeu Diaz. całkowicie pozłocona. pierw. drogi morskiej do Chin. Ca'd'oro . . wraz z synem przedsięwziął wyprawę dla odnalezienia drogi morskiej do Chin i Indii. Cabral Pedro Alvarez . jedną tylko. emporami i sześciodzielnymi sklepieniami Ŝebrowymi z Xii w. i hiszp.ok. pałac w Wenecji nad Canal Grande. ang. Po powrocie do Bristolu był inspiratorem i organizatorem wypraw ang. odnowiony po 1845. stąd nazwa. La Trinite . pilotował wyprawy ojca. załoŜony w 1062. 1421-1440. 1557. 1472 . odkrywając wyspę Cape Breton i Nową Szkocję (1497). 1450-98. 'Złoty Dom'. Etienne. l'Abbaye-aux-Hommes.. wieŜe (907m wysokości) ukończone dopiero pod koniec Xii w.Caboto . na miejscu wcześniejszej budowli bizantyjskiej. mianowany piloto-mayorem Kastylii przez cesarza Karola V. fundatorką była Matylda Flandryjska. prosta. ka:na:wen) miasto w płn. ka) miasto w Normandii (Francja).

poetów. Sienkiewicz. w kawiarni bywali m.Caernarvon Castle . Bizet.. libretto: F.kawiarnia na Via Condotti w Rzymie. dziennikarzy itd. miejsce spotkań artystów w I. niekiedy odsiadywał wyroki za oszustwa. Schopenhauer. Orkan. RTV'). zawsze w najlepszych sferach. Cagliostro in Wien . Der Gross-Cophta . ang. Gounod.(1846-49) Aleksandra Dumasa-ojca. Goldoni. Anatole France. markiz Pellegrino i pod róŜnymi innymi tytułami i nazwiskami. 'Pamiętniki lekarza'. cudotwórca i producent uniwersalnych leków. Mendelssohn. Thackeray. pisarzy i innych znakomitości z róŜnych krajów. zręczny szarlatan rodem z Palermo (czy z Bergamo?). .operetka (1875) Johanna Straussa. Budowa rozpoczęta ok. Gogol.. 1284 przez króla Edwarda I. Taine. śrdw. Corot. Wagner.: D'Annunzio. 'bryt. Ściany kawiarni ozdobione są licznymi obrazami. Joseph Balsamo i Naszyjnik królowej powieści . Norwid.. budząc zainteresowanie i podziw. autografami i róŜnymi innymi pamiątkami. Kazimierz i Włodzimierz Tetmajerowie. król Ludwik Bawarski. Maria: Antonina) wyszedł cało. piękny przykład twierdzy śrdw. 'Wizjoner'. Il Caffe Greco . z serii Memoires d'un medicin fr. miniaturami. Buffalo Bill). Lokal cieszył się sławą światową jako miejsce spotkania artystów. zmarł w więzieniu. występując jako alchemik.nm.(wym.. Croce. w pobliŜu placu Hiszpańskiego. załoŜona w 1760 przez Lewantyńczyka Nicola di Madalena. znany takŜe jako hrabia C. wywoływacz duchów. Mickiewicz. Berlioz. Krasiński. Gioacchino Pecci (późn..jeden z najlepiej zachowanych bryt. Baudelaire. Z afery naszyjnika diamentowego (zob. Chateaubriand. papieŜ Leon Xiii).. ćwierci Xx w. Rossini. William Cody (zob. a później pracowników BBC (British Broadcasting Corporation. Thorvaldsen.nm. Carlo Levi. którego syn został pierwszym księciem Walii. Serafina) i czarownik. 'Wielki Kofta'. Miejsce formalnej inwestytury jako ksiąŜąt Walii przyszłego Edwarda Viii (1911) i księcia Karola (1969). Apollinaire. Prawo deptało mu po piętach. Der Geisterseher . PodróŜował po całej Europie. Schillera. komedia (1791) Goethego (Cagliostro w aferze naszyjnika jako hrabia Rostro). Leopardi. kaljostro) 1743-95 właśc. portretami. Carducci. Giuseppe Balsamo. Siemiradzki. zmuszając do wielkiej ruchliwości (w 1780 odniósł wielki sukces w Warszawie). powieść (1789) Fr. ale aresztowano go z innych powodów. Goethe. Parandowski. popiersiami. zwłaszcza u dam. medalionami. Słowacki. Moravia. Cagliostro Alessandro . Cafe Royal . Byron. Rilke. Keats.(wym. Stendhal.in. obronnych zamków gotyckich. kaferojal) londyńska restauracja przy Regent Street. De Chirico. Shelley. Wreszcie w państwie papieskim uwięziony jako heretyk (zadenuncjowała go Ŝona. Canova. Mark Twain.

popularnego kontredansa Becourta. słynna pieśń Rewolucji Fr. miara długości równa szerokości kciuka. średniowieczna kuźnia a. gdzie otrzymywano sztaby przez młotowanie (klepanie). sa ira) fr. 1799-1838. Ŝe tytuł pieśni pochodzi od pełnej otuchy odpowiedzi Beniamina Franklina: "Ca ira". ca ira! Le peuple. huta. a Szkot A. zaleŜnie od długości stopy. w Polsce od Xii w. Cajniarnia . en ce jour. ca ira.) W okresie terroru ostatni wers zmieniono na: "Les aristocrates a la lanterne!" fr.) i. w pierwszą rocznicę zdobycia Bastylii. ('Lud dziś bez przerwy powtarza.47mm. gdy ParyŜ przygotowywał się do obchodu święta Federacji na Polu Marsowym. ale i opisał je po powrocie. Portret: Le Gay (1778). podjął tę wyprawę w 1828 jako trzeci biały człowiek (Roberta Adamsa. bajecznego Timbuktu nad Nigrem. w Królestwie Polskim (1819-48) . Ca Ira . której stanowił dziesiątą a. róŜnej wielkości. Zoll 'klocek . Zain 'sztaba kruszcu'. sans cesse repete Ah! ca ira..kleparnia. majtka amerykańskiego. Nie tylko zwiedził miasto. G. 'Arystokraci na latarnię!' Niektórzy utrzymują. gdzie kaŜdy dach miał być kryty złotem (miasto istotnie kwitło jako ośrodek handl.staroŜ. R. skrzypka teatralnego) 14 lipca 1790. ok. 25... W ten sposób zakończyła się legenda timbuktańska. z nm. w popularności rywalizująca z Karmaniolą (zob. Muzeum.. ca ira. mimo buntów wszystko się uda'. Ah! ca ira. Wersal. Laing w drodze powrotnej zginął). kaję). ale w Xv-Xvi w. ca ira! Malgre les mutins. Znając język i obyczaje Caillie dotart do celu przebrany za Araba-muzułmanina. oceniając je jako: "najbardziej monotonne i jałowe miejsce.(wym. wg konstytucji 1764 . Genee. uznano za oszusta.). Caillie Ren . zabroniona przez Bonapartego. Cal . z nm. Poznań 1947) Jana Adama Maklakiewicza. Po raz pierwszy śpiewał ją lud ParyŜa (na nutę Carillon national. na pytanie o perspektywy Republiki Amerykańskiej w wojnie o niepodległość. Cagliostro w Warszawie .(wym. i kult. gdy stał się Pierwszym Konsulem. 'powiedzie się'.24.Zell. dwunastą część.87mm. tak jak ona. tout reussira. wyst. podróŜnik francuski. jakie zdarzyło mi się widzieć".balet (1937.247mm. libretto: Julian Tuwim. cal ang. pociągnięty legendą tajemniczego podsaharyjskiego Eldorado. amer. Za autora słów podawał się śpiewak uliczny Ladre...

a Rada Państwa pośmiertnie rehabilitowała Calasa. wstawiła się za nimi. Francji nad Cieśniną Kaletańską. . Musee Rodin. gdy Ŝona jego. Calas został stracony przez łamanie kołem i uduszenie. m. 'O toleraneji'. miasto zdobył król ang. Ŝe w 1765 wyrok anulowano. Froissarta. Edward Iii. nie naruszone pokłady skał. Calas Jean .W 1347.. podskibie. 'OblęŜenie Calais'. Opera (1871) F. jeśli sześciu wybitnych obywateli ofiaruje za nie swoje Ŝycie. warstwa gleby tuŜ pod warstwą zoraną. po 11-miesięcznym oblęŜeniu.) Le Siege de Calais . Shawa. (Kopie pomnika Rodina: Bazylea. ale król nie tknął ich ani teŜ miasta. Calais .fr. Calizna . iŜ rzekomo pragnął przyjąć katolicyzm. Edward przyrzekł oszczędzić miasto. Kiedy więc ojciec znalazł ciało syna. z postronkiem wokół szyi. Pomnik z brązu (1888) Augusta Rodin. nie tknięte jeszcze przez górników masywy skały. ale niezwłocznie wycofał się z tego i zeznawał odtąd tylko prawdę w czasie procesu i przesłuchiwań.(wym. co było wówczas uwaŜane za zbrodnię. kopia zmniejszona: Londyn. Gabinet doktora Caligari. Sarceya.ang. gdzie Wolter usłyszał o sprawie i wystąpił z taką pasją.część pola jeszcze nie zorana. fałszywie oskarzony o zamordowanie syna za to. w szatach skazańców. sztuka (1934) G. węgla a.nm. próbował zrazu dowodzić. Opinia w kraju i za granicą wyraŜała Ŝywe poparcie dla stanowiska Woltera w tej sprawie. Westminster. The Six of Calais . Ŝe został on zabity. Die Brger von Calais .. królowa Filippa. tragedia (1765) Dormonta de Belloy. Eustache de Saint-Pierre. opowiedzianą w Kronikach J.in. dramat (1914) Georga Kaisera. B.. Kunstmus. ParyŜ. po czym rodzina jego przeniosła się do Genewy. kalę) miasto w płn. i pięciu innych mieszczan udało się ochotniczo do obozu króla boso. 'Sześciu z Calais'. kalwiński kupiec z Tuluzy. w eseju Sur la tolerance fr.drewniany'. prowadzonych przez parlament (trybunał) tuluzański z brutalnością i fanatyzmem. Mieszczanie z Calais . stojący przed ratuszem. 1698-1762.zob. Caligari . upamiętnia słynną ofiarę sześciu mieszczan z Calais. Naprawdę zaś syn popełnił samobójstwo.(wym. 'Mieszczanie z Calais'. 1400-10. Mer miasta. soli.. kalas).

Camacho . rzymski fort Camboritum. Jedyną nagrodą kaŜdego wioślarza zwycięskiej osady jest jego wiosło.-g. Jesus.najsłynniejszy wyścig wioślarski świata. składanie ofiary całopalnej. . poparcie prośby o zmazanie winy. z czego powstała nazwa obecna. rozgrywany od 1829 corocznie pod koniec marca a. St. 1496. bagnisty. 1511.-wsch. trumny a. John's. La Camargue . katafalku. 1348. ale prawdop. King's. kamaczo) zob. 1347. 1542. jednego z najstarszych na świecie i obok oksfordzkiego najstarszego w Brytanii. ang. Pierw.w Biblii ofiara ze zwierząt spalana w całości na ołtarzu jako wotum a. w Pasadenie. której celem jest zerwanie sznureczka (dawn. Cambridge University Press . kokardki) spomiędzy rogów byka. Anglia). od Xvii w. St. Trinity Hall. słynny z flamingów i innych ptaków. chalon (ze st. 1350. Francja). Corpus Christi. fr.(wym. 1505. Cambridge . zapoczątkowany w Xii w.. Uniwersytet w Cambridge . z mazurzeniem za pośrednictwem śr.tkanina słuŜąca do przykrywania zwłok. rezerwat zoologiczno-botaniczny. 1284. schalune ze st. kejmbridŜ) (1) miasto w Brytanii (wsch. Cambridge-Oxford . miasta w Szampanii w płn. drukarnia . najstarsze kolegia: Peterhouse. USA.załoŜony wg legend wcześniej. następnie Grantebrycge 'most przez rzekę Grantę' Sasów. Gonville i Caius. 4 mil ang. wymową czalon) od Chalons-sur-Marne. Całopalenie . nizinny. 1441. Clare. wymieniony na piśmie w 1231. materiał taki wyrabiano. 1473.-nm. gdzie pierw. skrót nazwy Califomia Institute of Technology. Cantebrigge Normanów i Caumbridge Anglików. Catharine's. 'Kalifornijski Instytut Techniki'. Tech. 1352.(wym. na początku kwietnia na Tamizie między ósemkami uniwersytetów Cambridge i Oxford na dystansie ok. mo:dlin). siedziba uniwersytetu. kamarg) region w delcie Rodanu (płd. Pembroke. Wesele (Camacha). Queen's. 1326. Całun .pop. Francji. Christ's. hodowla białych koni i małych czarnych byków uŜywanych do złagodzonej formy walki byków (w Nimes i Arles).Cal.(wym. Magdalene (wym. 1448.najstarsza po oksfordzkiej ang..

mało znany generał francuski. działajaca 1830-1911 w Neapolu. Rinucciniego. nawet w czasie Stu Dni.uniwersytecka. w zespole miejskim Bostonu. Doprowadziło to do powstania pierwszej opery. Camerata Florencka .. Periego do słów O. Radclifie College od 1879. Favola di Dafne (1597) J. H. Światową sławą okrył się dopiero w czasie bitwy pod Waterloo. fr.). stawiał jeszcze bohaterski opór Anglikom na czele batalionu gwardii. otrzymała od króla Henryka Viii przywilej w 1534. od 1915). kamelot) w legendzie arturiańskiej . . oparty na powieściach arturiańskich T. La garde meurt et ne se rend pas! Te patetyczne słowa wyryto później na jego pomniku w Nantes. zwanej jeszcze dramma per musica a. w okresie świąt BoŜego Narodzenia.musical (Nowy Jork 1960) Lemera i Loewego. Tutaj Stephan Day uruchomił w 1638 pierwszą maszynę drukarską w Ameryce Płn.(wym. kiedy został generałem dywizji i parem Francji. White'a (1958).. jeden z najstarszych ośrodków naukowych w Stanach Zjedn. zbierających się od ok. mot de Cambronne.no!' CięŜko ranny generał dostał się do niewoli. miał odpowiedzieć: "Gwardia umiera. brzmiało: "Merde!" fr. ale się nie poddaje!".. Camelot . Cambronne Pierre Jacques Etienne . Jego rzeczywista odpowiedź. która zasłynęła jako dosadne "słowo Cambronne'a". zwł. Pragnęli oni wskrzesić dramat antyczny: do tekstu dołączyli muzykę w postaci recytatywu opartego na akordowym wtórze instrumentalnym z fragmentami chóralnymi. Bardi. muzyków i uczonych wł.grupa poetów. Otoczony i wezwany do złoŜenia broni. po powrocie Napoleona z Elby. w którym mieszczą się: Harvard (zob.jedna z siedzib dworu króla Celtów Artura. po wyleczeniu z ran wywieziony do Anglii. a od 1592 u Jacopo Corsiego. 'A g.miasto w stanie Massachusetts (USA) nad rzeką Charles. i Massachusetts Institute of Technology (MIT. fr. favola in musica (nazwa "opera" powstała dopiero w 1639). Kiedy zaczęła się zupełna rozsypka armii.1770-1848. na Sycylii i wśród imigrantów włoskich w USA. Cambrigde (2) . 1580 we florenckim pałacu hrabiego G.tajna organizacja przestępcza. Camorra . Camelot . w której zasiadał na zamku przy Okrągłym Stole z 12 paladynami.. rzucone Anglikom ze wzgardą. wkrótce powrocił do kraju.

Canal Grande . Piazza del Campo .). PejzaŜysta wedutowy miast. najsłynniejsza droga . Kampanila. 'bojownik. kaplicą (Cappella di Piazza. pejzaŜysta. Nar. siostrzeniec i uczeń Canala. od 1767 w Warszawie w słuŜbie Stanisława Augusta. mistrz perspektywy i szczegółu. mistrz perspektydy lineamej..). 1720-80. przez Muccia i Fr. Canaletto . rycerz. Marka. piętro dodane w 1468). wł.wł. gotyckimi domami i pałacami. di Rinaldo w 1338-48). kampeador) hiszp. Najsłynniejszy w Pizie 1278-83. 1697-1768. przebiegającą między wspaniałymi pałacami od dworca kolejowego do kościoła S. w Warszawie. 1376.typ cmentarza włoskiego w kształcie dziedzińca otoczonego czworobocznym kruŜgankiem.zob. Campus Martius .Campanile . wewnątrz zaś ogród. loggią (Loggia della Mercanzia). Obrazy jego słuŜyły jako dokumentacja przy odbudowie zabytków Warszawy po 2. Campo Santo . bohater'. twórca obrazów z historii Polski i scen rodzajowych. Pole (Marsowe). Źródło). Torre del Mangia (wysmukłą wieŜą zbud.główny ośrodek Sieny (Toskania. Maria della Salute i Kanału św. budynków.przydomek dwóch malarzy weneckich: (1) Giovanni Antonio Canal. Campo . (2) Bernardo Belotto. Bogaty zbiór obrazów i rysunków w Muz. 1747-58 malarz nadworny Augusta Iii w Dreźnie. surowym i eleganckim budynkiem gotyckim z 1297-1310. 'święte pole'. twórca wedut (zob. najbardziej warszawski z cudzoziemskich artystów. oddzielający północną część Wenecji od południowej i stanowiący główną arterię komunikacyjną miasta. mieszczą się grobowce i tablice z napisami nagrobkowymi. przydomek Cyda (zob. 'pole'.) i scen rodzajowych na tle architektury. El Campeador . wojnie światowej. słynnym ratuszem Palazzo Pubblico. Włochy środk.szeroki kanał w kształcie litery S.(wym. w którego ścianie zewn. wspaniały plac w kształcie muszli ze źródłem Fonte Gaia (zob.. ulic.zob.

). 1174). jedna z najwspanialszych w Anglii. W. aby nawrócić wyspiarzy. .. 63 razy odleglejsza od Ziemi niŜ Syriusz.toskańscy minstrele. gdzie w 1077.zob. którzy układali i wykonywali publicznie we włoskich miastach i wsiach cantari. opactwo i został pierwszym arcybiskupem Canterbury. Pójść do Canossy . rozszerz. długie poematy epickie oktawą.(wym. gł. W 597 św. zał. kanterbry) miasto w hrabstwie Kent (Brytania).obraz (wczesny Xix w. bajarze Xiv w. Cancan . uznać swój błąd.zob. Nowy Jork. Tumera. Canterbury . margrabiny Toskanii. szczerą czy udaną. 1067. ma moc promieniowania większą od niego 2300 razy. prawo obsadzania stanowisk kościelnych przez monarchę) i wyklęty przez Grzegorza Vii. wł. Wielka wieŜa na skrzyŜowaniu naw (Xv w. kilkakrotnie spalona i odbudowywana (1011. wzniesiona na miejscu bazyliki św. na temat legend karolińskich. w Polsce niewidoczna. Mus. Katedra. Augustyn przybył z Rzymu. ottava rima. Metrop. król niemiecki Henryk Iv (cesarz od 1084). Canopus . Augustyna.wieś w płn.. stronniczki papiestwa w walce z cesarstwem.pójść na ugodę z papiestwem. 'Wielki Kanał'. odbył trzydniową pokutę i uzyskał zdjęcie klątwy. Cannae . popadłszy w konflikt z papiestwem o inwestyturę (tj. Canossa .druga po Syriuszu gwiazda nieba pod względem jasności. wł. Kankan. najjaśniejsza (alfa) konstelacji Kilu. Włoszech w pobliŜa Reggio nell' Emilia. Kanny. ukorzyć się. Cantastorie . w stylu wczesnego gotyku ang.) Josepha M. romansów i bojów Orlanda (Rolanda). siedziba arcybiskupa kościoła anglikańskiego i prymasa Anglii. wyrazić skruchę. przez długi czas duchowy ośrodek kraju.wodna świata. ale takŜe i klasyczne. zwł. pokajać.. w zamku Matyldy. The Grand Canal Venice . upokorzył się przed papieŜem.

rozsypanych pomiędzy inne.in. wystartował "Eagle". Opowieść (Opowieści kanterberyjskie). zwł. poprawne wyd. cel licznych pielgrzymek. Pieśni Petrarki 1881. wyd. Kennedy'ego kosmodrom nosił nazwę Cape Kennedy). gdzie św. Neil A.) i ok. kejp kenwerl) przylądek we wsch. obracania i podnoszenia dłuŜyc i kłód z drzew zrąbanych oraz do smykania (zrywki drewna długiego w górach). Murder in the Cathedral. amerykański kosmodrom. 7 ballad. 9 sestyn. F. 'zbiór pieśni lirycznych'. Faleski).skublica. jedna z najbliŜszych gwiazd. Armstrong i Edwin E. nadana nie przez poetę. Cape Canaveral (wym. 29 canzon. Il Canzoniere (wym. wyd.in. najwybitniejsze dzieło poety. moralne i polityczne. nazwa wielkiego zbioru liryków włoskich Petrarki. wprowadzonej na orbitę księŜycową przez macierzysty statek kosmiczny "Apollo 11" (przez pewien czas po śmierci prezydenta J.. Tomasz Becket został zamordowany w 1170 przez kilku rycerzy króla Henryka Ii... Zbiór złoŜony głównie z wierszy miłosnych pisanych dla Laury (zob. 1470. Źródło (Vaucluse'y). 30 utworów na róŜne tematy. pierwszy prom księŜycowy. narzędzie drwalskie do przesuwania. w tym 4 madrygały.-wsch. gdzie mieścił się grobowiec św.. Razem 366 utworów. kosmonauci amer. Eliota. ulubiona forma Petrarki (wyd. złoŜone z ostrego haka stalowego i drewnianego styliska (rękojeści). najjaśniejsza obok Arktura i Wegi gwiazda nieba północnego. Capella . Jalu Kurka. dramat religijno-symboliczny (1935. polskie przekłady Daniela Naborowskiego.ang. części stanu Floryda (USA). w Polsce widoczna. witraŜe z Xii-Xiii w.) wł. Capina . łac. Mickiewicza. DwuwieŜowa fasada. zob. Zebójstwo w katedrze . Arcydzieło literatury światowej naśladowane i tłumaczone przez niezliczonych poetów. zob. tł. kanco. który nazwał ten zbiór Rerum vulgarium fragmenta łac.. 'kózka' zdrobn. Trójcy.. pol. Tomasza. kaplica św. Pietra Bemba 1501. aŜ do 1538.długi transept. z którego m. pol. 'urywki rzeczy popularnych'. 1954) Thomasa S.. F. reszta to sonety. Bajkonur. od capra 'koza'. Transept płn. m. kiedy Henryk Viii kazał go zburzyć.Koza. podwójna. alfa konstelacji Woźnicy. Aldrin 21 Vii 1969 wyszli na ląd "Morza" Spokoju z kabiny załogowej typu LM. jaki lądował na KsięŜycu z załogą ludzką. . por.

Świteź. z cesar od łac.zob. etymologię lud.bot. które dziś piaskiem zaniosło. wg Puszkina. Cezar.) w 1132-40. oraz z pop. interludium koncertowym Lot trzmiela. co pozostało po destylacji a.zob. car Sałtan pozbawiony zostaje pięknej małŜonki i syna Gwidona.zob. lepięŜnik.).władca bajecznego królestwa.oficjalny tytuł władców Rosji 1547-1721.słynna kaplica w zespole pałacu królewskiego w Palermo (wzniesionego przez Saracenów i później wiele razy przebudowanego). Kapua. zob. Skazka o carie Sałtanie. ros.. przez króla Rogera Ii (zob. Opera (Moskwa 1900) Rimskiego-Korsakowa z międzyaktową suitą koncertową Marsz. przedrewolucyjna nazwa miasta Puszkin (zob.) Stał okrąg pięknego miasta. saari 'wzgórze'.Capplla Palatina ..). podbiał łopianowy. Car ziele . Dzwon. czerwona substancja krystaliczna o metaliczńym połysku. zbud. chem. rzecz pozbawiona składników wartościowych.zazw. mozaiki na złotym tle.operetka (Berlin 1927. sublimacji jakiejś substancji. ale wywiedziona przez ros. Car Puszka . Warszawa 1931) . poemat (1831) Puszkina. skr. Beczka na morzu i Trzy cuda. caesar. nadana mu ukazem Katarzyny Ii.. ale po wielu przygodach na dalekich morzach oboje wracają szczęśliwie do cara.) Carewicz . bohater ros. bogato zdobione drzwi ikonostasu (zob. Carskie wrota główne . nazwy Sarskoje. najpiękniejszy przykład sztuki arabsko-normandzkiej. Na miejscach. Bułgarii (koniec Xix w. Caput Mortuum . nadająca się do wyrzucenia. legend ludowych. Gdzie car i trzcina zarasta (. Mickiewicz. Car .). Carskoje sieło. oparty na motywach lud. równieŜ przen. Bajka o carze Sałtanie. Armata. ros. tlenek Ŝelazowy. ofiara intryg swoich dwu bratowych. (A. Carskie Sioło . który wielkodusznie przebacza zawistnym bratowym. Car Kołokoł . W nawie środkowej wspaniałe arabskie sklepienie stalaktytowe. 85-88. Capua . libretto Bielskiego. łac. łączące nawę z prezbiterium. czarna a. z pierw.ros.w alchemii to. Na ścianach. Car Sałtan . od fin.1946) i Serbii (Xiv w. 'martwa głowa'.

oddzielone od nowego. pragnący przywrócić bezmyślną rozrzutność rządów Ludwika Xiv. Xix w. Syn młynarza. choć rekonstruował ją w poł. zespół dzwonów wieŜowych. Carcer . bramami i barbakanem (obwód wewn. Francji. jeden z urbanistycznych cudów Europy. którzy wrócili do Francji w czasie restauracji Burbonów (1815). karkason) miasto w płd. który przedstawia go królowi jako bogatego markiza de Carabas i uzyskuje dla niego rękę królewny. Carska narzeczona .. Gbretto oparte na sztuce Gabrieli Zapolskiej. z łac. Tauberowi. Czworoboczny zamek z Xii w. z pol. W 1566 dokonano tam rzezi hugonotów. znaleźć. satyrze na arystokratów.. Stare miasto obronne (Cite) na wzgórzu.. Carillon . Więzienie. W popularnej piosence (1816) Berangera Le Marquis de Carabas. rzeką Aude.dedykowana tenorowi R.(wym. Char hotte Ch. o niesłychanych pretensjach.(wym. Carfax .(wym ka:feks) centrum Oxfordu (Anglia). Carewicz .(wym. notoryczny "poprawiacz" i "uzupełniacz" E. stanowi wspaniały przykład potęŜnej twierdzy śrdw.Franza Lehara . kariją) fr. karaba) postać w bajce Kot w butach. dolnego. Zob. w Cite przylega do murów wewn. fr.zob. jakiego w takim wymiarze i pełni nie sposób gdzie indziej. Miasto zniszczone w 1213 przez Szymona z Montfort jako gniazdo albigensów. wspomniane juŜ przez Pliniusza pod nazwą Carcaso. jest dziełem Wizygotów z Vi w. na których moŜna . Car. otoczone dwoma obwodami murów obronnych z basztami. Kot (w butach). Xiii). a zewn. śycie za cara zob: Susanin Iwan. Markiz de Carabas . Viollet-le-Duc. Perraulta.zob.opera (Moskwa 1899) Rimskiego-Korsakowa. Carcassonne . wzbogacony dzięki zuchwałym podstępom kota (jedynej jego schedy). załoŜone wg mitu przez Eneasza. o niezrównanie pięknym połoŜeniu w krajobrazie. próŜny. ultrakonserwatywny arystokrata. quadrifurcus 'rozdroŜe'.

Cecfla B. zazdrosnego don Jose. Williama Foxa (1915) z pierwszym "wampem" filmowym. uruchamianymi przez mechanizm zegarowy a. towarzystwa Film d'Art (1908-14) z Reginą Badet w roli gł. de Mille (1915) ze śpiewaczką Geraldiną Farrar. Najlepsze dzieło Bizeta. Carmen . hist. A. Carmen . zabita przez zakochanego w niej bez pamięci. (o tematyce relig. Film amer. Meilhac i L. wersja filmowa (1955) Ottona Premingera. piękna Cyganka. Bizet. Film amer. poprzedniczka włoskich oper werystycznych (Leoncavalla. Glockenspiel. choć zmiennych namiętności. kuranty. dzika. libretto: H. wagantów . Film nm. Kurant. muzyka: G. 1225 w opactwie Benediktbeuren (Bawaria. pijackiej). zbiór łac. Libretto znacznie łagodzi charakter bohaterki Merimeego. nie dająca się ujarzmić. Schmellera. a torreadora Escamilla . głównie z Xii w. RFN) i tam przechowywany. posłuszna tylko swemu kaprysowi. Film duński (1914-18) Urbana Gada z Astą Nielsen. jedna z najpopularniejszych oper świata.balet (Londyn 1949) wg P. Karmaniola. Carmina Burana .zob. (1926) Jacquesa Feydera z Raquel Meller.opera (ParyŜ 1875. dumna. Halevy wg noweli Prospera Merimee. Carlos . La Carmagnole . przesądna. wysuwając na plan pierwszy kokieterię.wybijać melodie (takŜe zwane carillon) sercami a. fantazji i płomiennych. młoda robotnica w fabryce cygar. w której przemytników zastąpili Ŝołnierze-Murzyni. Czarna Carmen . wyst.zob. (1943) Christian Jaque'a z Viviane Romance.. Film fr. Jednak Ŝywiołowy temperament i "iberyjska" egzotyka muzyki wynagradzają to całkowicie. Merimee. amer. Don Carlos. zob. Carmen Jones..pierwsza ekranizacja fr. poezji. libretto: Roland Petit. młotkami dzwonów. miłosnej.bokser Husky Miller. perwersyjna i niewinna zarazem. Pucciniego). spisany ok. Carmen . i nm. w miejsce nieposkromionej dumy.bohaterka tytułowa noweli (1845) Prospera Merimee. Mascagniego. Thedą Barą. Ernsta Lubitscha (1918) z polską aktorką Polą Negri. pol. wyzywająca. Carmen . 'pieśni z (Benedikt)beuren'. przez grę na klawiaturze. J. nazwany tak przez wydawcę z 1847.oryginalny tytuł ang.łac. sierŜanta dragonów.. Warszawa 1882) Georgesa Bizeta. gra dzwonów. Film fr.

podróŜnik włoski. zapewniając go swych pokojowych intencjach.). wybrzeŜu Półwyspu Bretońskiego (zach. od Regent Street.594. Wielkie aleje menhirów: w Menec . choć było to tylko jedno z plemion mong. oraz dolmeny. Carpina. 2 misje powierzono dominikanom.) zwanych. . otwarta 5-9 V 1891 festiwalem muz. zwł. w pobliŜu którego znajdują się słynne zespoły megalitów (zob. Benedykta Polaka (zob. w Kerlescan .) skłoniła papieŜa Innocentego Iv po soborze lyońskim do wysłania 4 poselstw do chana mongolskiego dla nawiązania z nim kontaktu. del Carpine Giovanni da Pian . 1937. w Polsce. ale wiemy tylko o jednej. pełnym dobrej woli. Przez Kijów dotarli z wielkim trudem pod Karakorum. we Francji.1029. z kilkorgiem słuŜby. obowiązujący w róŜnym stopniu i z licznymi zmianami w krajach Rzeszy do 1871.). ka:nejgi ho:l) słynna sala koncertowa w Nowym Jorku. takŜe na ośle. zredagowany w języku niemieckim. teŜ Lincoln Center. Carolina . a Europa odetchnęła. Łódź 1963) Carla Orffa: część 1. 2 franciszkanom. wyst. Carnaby Street . Carmina burana .1182-1252. Carnegie Hall (wym. franciszkanin. 3. zabrał z sobą po drodze.. goliardami (zob. wejścia w układy i zdobycia informacji. menhirów.). w Kermario . Andrew Carnegie. W gospodzie. W Polsce przedrozbiorowej posługiwano się nim w przeróbce Bartłomieja Groickiego: "Ten postępek wybran jest s Praw Cesarskich. ale liberalnym władcą.1099. na wsch. finansowana przez milionera amer.. O wiośnie. gł.pierwszy utwór tryptyku teatralnego Trioni (Frankfurt n8M. na którym dyrygował gościnnie Piotr Czajkowski.(zob. Wyruszywszy z Lyonu w 1245 na grzbiecie osła. z powrotem w Lyonie.(wym. 2.. ka:neby stri:t) handlowa ulica w londyńskiej dzielnicy Soho.miasto na płd. 1835-1919." (1559). pol. W 1247 Carpine pojawił się. który odpisał papieŜowi.kodeks karny Rzeszy Niemieckiej uchwalony za panowania cesarza Karola V na sejmie w Ratyzbonie w 1532. słynna w latach 1960 jako centrom mody i rozrywki młodzieŜowej. Francja). idealnie akustyczna. przez długi czas siedziba filharmonii nowojorskiej. do chana Gujuka. bo chan okazał się nie diabłem. zob. Carnac . z pozostawionego opisu podróŜy. O miłości. na rogu 7 Alei i 57 ulicy. Groźba najazdów Mongołów (zwanych wówczas w Europie Tatarami.

Caruso Enrico . Ii tysiąclecia pne. Casa Giocosa . staroŜ. który poległ na polu bitwy. "króI tenorów" w pierwszym dwudziestoleciu Xx w. gr. Nie powiodło mu się ani jedno. Zdaniem licznych znawców największy tenor w dziejach. poł. miasteczku we francuskich Pirenejach.Henry Moore.1876-1973. a za naszych czasów . zob. Franco. UwaŜany był za największego wiolonczelistę świata. Wawrzyńca. Ŝeglarz i odkrywca francuski. u stóp Alp Apuańskich. miasto handlowe w Mezopotamii.. szukając potrzebnych mu do jego rzeźb bloków marmuru. Wawrzyńca i odkrył rzekę Św. Karrai. teŜ Saguenay. biblijny Haran. karre). gdzie zainicjował doroczny festiwal muz. Casals Pablo . Partowie pobili wojska wodza rzymskiego Krassusa. w 1936 emigrował z ojczystej Hiszpanii. i znalezienia bogactw naturalnych Kanady. 1873-1921. kaitię)..in. Od 1939 zamieszkał w Prades.zob. 9-11. 32) i gdzie Jakub spotkał przy studni Rachelę. karuzo). 1535-36 i 1541-42) na zlecenie króla Franciszka I w celu odkrycia płn. pod miastem w 53 pne. Liguryjskiega. Dokonał trzech podróŜy do Kanady (1534. ani drugie. gdzie równieŜ zainicjował doroczny festiwal. uchodząc przed reŜimem gen. dyrygent od 1920. pierwszy zbadał Zatokę Św. Gen. 29. słynne od 2000 lat ze znajdujących się w okolicy przeszło czterystu łomów białych marmurów rzeźbiarskich. Cartier Jacques . Dom (radości). 7 km od wybrzeŜa M. gdzie przebywał Abraham (Gen. Dziś wioska w Turcji. śpiewak włoski.(wym. Carrhae . Bywał tam Michał Anioł. wiolonczelista od 1898. W 1957 przeniósł się do Portorico. Carrara (2) miasto w Toskanji (środk. drogi morskiej do Azji. Od 1903 pierwszy tenor opery nowojorskiej z repertuarem ponad 60 partii operowych i pięciuset pieśni. 1491-1557.. wznoszono monumentalne budowle włoskie epoki Odrodzenia.. 11. Włochy).Carrara (1) ród panujący w Padwie od X do Xiv w.(wym. bogactwa regionu pozostały nie tknięte aŜ do czasu przybycia Champlaina. z których m.(wym. . występujące w tekstach klinowych z 2.

1961) pisane nie najlepszą. ale Ŝywą francuszczyzną. 1895. gdzie wystawiano widowiska rozrywkowe.). czy nasze miasto jest tego godne. skr. Xviii w. szarlatana. wyd.fr. Ŝe nie jestem pewny. de Clichy ok. Wenecjanin.powieść fantastyczna napisana przez Casanovę po francusku i wyd. Casanova .nm. hazardzisty i awanturnika w wielkim stylu. pod względem wystawności scenografii. W ParyŜu był faworytem kół dworskich i dyrektorem loterii. John Lindsay. Po 1774 wycofał się z czynnego Ŝycia do zamku Dux w Czechach.. czy Casals sobie na to zasłuŜył .. choć nie całkiem wiarygodne w szczegółach autobiograficznych. Między 1917 a 1929 stał się jedną z pierwszych tego rodzaju scen w Europie. mających zapewnić kiedyś powszechne szczęście uszlachetnionej ludzkości.(wym. . Casino De Paris (wym.powiedział . libretto: Julian Krzewiński (Maszyński). 1725-98.: Histoire de ma vie fr. . czyli Dzieje Edwarda i ElŜbiety. pośmiertnie w 1822. Autor przeczuł teŜ trafnie kilka wynalazków następnych stuleci. o wielkich reformach społecznych.opera (Warszawa 1923) Ludomira RóŜyckiego. abym wątpił.Ogłaszając Casalsa w 1973 honorowym obywatelem miasta. o Ŝyciu pełnym przygód w salonach stolic europejskich (równieŜ w Warszawie na dworze Stanisława Augusta). literat. w 1782 w Pradze jako tł. Der Abenteurer und die Sangerin . Memoires ." Casanova Di Seingalt . dał mu posadę bibliotekarza.. którzy spędzili 81 lat u Megamikrów.sęgalt) Giovanni Giacomo. oświadczył. zwł. 'Historia mego Ŝycia'. poł. Pamiętniki (wyd. Aresztowanemu w 1755 w Wenecji pod zarzutem bezboŜności i czarów udało się w 1756 uciec ze straszliwego więzienia Piombi (zob. ZlekcewaŜona przez współczesnych powieść była zapewne źródłem PodróŜy do środka ziemi (1864) Jules Verne'a. Icosameron.. mający opinię uwodziciela.. Ŝe czyni to z pewnym wahaniem: "Nie dlatego. pantomimy i balety. Jorku. burmistrz Nowego Jorku. Operetka (Berlin 1914) Paula Lincke.. w guście teorii Xviii w. oparta na materiale melodycznym Johanna Straussa. co pozwoliło mu na spokojne napisanie pamiętników. Tytuł właśc. pamiętnikarz. 'Awanturnik i śpiewaczka'. gdzie jego przyjaciel. hrabia Waldstein. przedstawiająca utopijną koncepcję przyszłości człowieka. podróŜnik. przepychu dekoracji i . kasinodopari) music-hall. powieść (1899) Hugo von Hoffmannstahla. otwarty w ParyŜu przy ul.ale dlatego. z ang. mieszkańców Protokosmu we wnętrzu naszego globu . zadziwiająco szczere. pol.Casals i burmistrz N. Operetka (1928) Ralfa Benatzky'ego. są wiernym portretem Europy 2.

największe na Bliskim Wschodzie.waŜne stanowisko archeologiczne z epoki neolitu.kostiumów. Cathleen Ni Houlihan (wym. przybierając nieraz monumentalne formy archit. Od 1929 rewie.. Włochy). Castor . symbol Irlandii walczącej o wolność. prawdop. hodowla). prawdop. Pałac papieski .zob. pne. Vii w. połoŜone 4267m ponad jeziorem Albano. CATAL Hyk . bardzo paryskie w charakterze i bardzo okazałe. The Castle of Otranto . wznoszona symbolicznie.zob. od 1596 letnia rezydencja papieŜy. Obyczaj rzymski od ok.zob. kafli:n ni:ulehen) alegoryczna nazwa Irlandii. Wykopaliska brytyjskie z 1961-65 wykazały.) z połecenia papieŜa Urbana Viii przez Carla Madernę w 1625-29 i rozbudowany przez G. niekiedy w wiele lat po pogrzebie. Zamek (Otranto). Hans Castorp. 'obóz boleści'.. 6700 do ok. . koło Cumra w prowincji Konya w Turcji śródk. L. Castrum Doloris . Kastor i Polluks. w miejscu tym istniało Ŝycie osiadle od ok. Berniniego w 1660. Ŝe Anatolia w epoce neolitu była ośrodkiem rozwiniętej cywilizacji (rolnictwo. częściowo na miejscu staroŜytnego Alba Longa. w okresie baroku i rokoka. wzniesiony na miejscu zamku rodziny Gandolfo (Xii w. Palazzo Papale. zwł. Castel Gandolfo . Castro . Caitlin ni Uallachain.miasto w Lacjum (środk.wł.dekoracja katafalku na czas ceremonii pogrzebowych a. łac. przycią ją przede wszystkim turystów zagranicznych. Castorp Hans .zob. Ines de Castro. irl. 5650 pne. dotrwał do czasów nowoŜytnych.

dramat w 1 akcie (Dublin 1902) Williama Butlera Yeatsa. i aŜ do 1947 ośrodek obozów kolonii karnej dla przestępców. od X-Xi-Xii w. monopolizowały i reglamentowały produkcję.zob. Rycerstwo (Rycerskość wieśniacza) Caxton William .. W Xix w. Spędził 30 lat w Niderlandach.) i w okresie zamachów stanu (2.(wym. zawodów w miastach średniowiecznych.ok. alegoria polityczna. Xix w. Broniły interesów rzemiosła przed kupiectwem.. bractwa samodzielnych rzemieślników jednego a. pokrewnych. Xix w.). angielskim. później dyktatora. kaudljo) hiszp. kajen) stolica Gujany francuskiej na wyspie tejŜe nazwy. W czasie hiszp. 1475. wojny domowej (1936-39) tytuł przyjęty przez przywódcę buntu wojsk. Fhrer. stylu prozy angielskiej.). poł.zob. objawia się jako symbol Irlandii i przebiega świat. W Brugii wydał podręcznik gry w szachy. z czego część to własne przekłady z francuskiego. w krajach Ameryki Łacińskiej w czasie wojen wyzwoleńczych (I. gdzie w 1477 wydał Dictes or Sayings of lhe Philosophers ang. pierwszy drukarz angielski. Caudillo .. Cavalleria Rusticana . W Polsce od Xiii-Xiv w. kilku. Recuyell of the Historyes of Troye ang. dowódca wojskowy w Hiszpanii w walkach z Arabami (do Xv w. Ludność miasta złoŜona częściowo z potomków więźniów. w której stara Ŝebraczka. do 1821. W Europie zach. zał. zwł. Cato . stu ksiąŜek. 'Zbiór historii trojańskich' i wydał ok. Franco. 1421-91. a w formie zredukowanej i uwspółcześnionej aŜ do dziś. Cechy . interesów miast. Ogółem wydał ok. por. w 1465-69 jako przewodniczący kupców angielskich w Brugii zawierał korzystne traktaty z ksiąŜętami Burgundii. 'Maksymy albo sentencje filozofów'. poł. Kato. pierwszą ksiąŜkę wydrukowaną w Anglii.Cathleen ni Houlihan . Fr. bosa.konfraternie. dbając wszakŜe o jej poziom. . W 1469-71 przetłumaczył Historia destructionis Troiae (1287) Guidona delle Colonne pt. do rewolucji przemysłowej końca Xviii w. W 1476 załoŜył drukarnię w Westminsterze.. Cayenne . Duce. w 1664. którymi przyczynił się wybitnie do ukształtowania w Xv w. kupiec. w łachmanach. gen. Była to pierwsza ksiąŜka wydrukowana w jęz. Ŝądając ofiar od swych dzieci.(wym.

F. po wykupieniu od sułtana zwłoki hetmana pochowano w śółkwi. 'Spiewającymi harfami w sercu swym opiewała tylko Pana'. córka Kwintusa C. Kopia grobowca. zatrudniały czeladników (zob. oratoryjną itp. Cecylii . Cecylii. np.2 Viii 1945. pne. jaki miał wydać Correggio w czasie pobytu w Bolonii. Cecora .wł. harfle (Veronese.. Monopolistyczna potęga cechów załamała się pod wpływem konkurencji produkcji nakładczej kupców.).dwór (1913-17) na terenie Nowego Ogrodu w Poczdamie. w 1778.6 X 1620 40-tysięczna armia turecko-tatarska rozbiła armię polską liczącą z Kozakami i Wołochami 8400 ludzi dowodzonych przez hetmana Stanisława śółkiewskiego. I w. z nm. anch'io sono pittore! okrzyk.. zmuszonej do poślubienia.). Caecilia z caeca 'niewidoma' powstała legenda o niewidomej chrześcijańskiej męczennicy. Handla. szturarzy. Rafael.rum. zbud. Hetman Stanisław Koniecpolski dostał się do niewoli. z organami. Domenichino. "Cantantibus organis in corde suo soli Domino decantabat" łac. przy Via Appia pod Rzymem zachował się niemal nietknięty. Cecylia . mimo złoŜonych ślubów czystości. gdzie 17 Ix . Tutora. niejakiego Waleriana.. Oda na dzień św. Cecilienhof . Pod patronatem świętej powstawały liczne "stowarzyszenia cecyliańskie". Cecylii Rafaela. Jej grobowiec. Poussin itd. wytwórczości rzemiosła nie zrzeszonego popieranego przez feudafów i wieś. stanąwszy przed obrazem św. wieś w płn: wsch. M. Kult ten podtrzymywali niewidomi. Strer 'przeszkodźcy'. nad Prutem. ze znanego rodu Cecyliuszów Metellów (2. Odbyła się w nim konferencja poczdamska 17 Vii . jako budynek wodozbioru. a wreszcie rozwoju manufaktur. od Xiii w. okrągła budowla o średnicy 207m.). Skutkiem opacznego zrozumienia w śrdw. projektu D. skojarzono ją z muzyką kościelną.Caecilia Metella. Św. ang. Kiedy w 1566 załoŜono w Rzymie Akademię Muzyczną.Ze skojarzenia łac. od 1839 zwaną Akademią św.kształciły uczniów. Głowę jego Turcy odcięli i zawieźli do Stambułu.utwór na chór (1739) G. 230. tzw. jednego zdania z jej Dziejów. na których miała grywać. Rubens. W plastyce przedstawiana przy organach a. została patronką muzyki kośc. Kreteńskiego. partaczy. a zwł. naprzeciw Starej Pomarańczami w warszawskich . buntów czeladników. a śółkiewski poległ. propagujące i praktykujące muzykę chorałową. Merliniego. Carlo Dolci. zwalczały rzemieślników nie zrzeszonych. Cecylia Metella . nm. poł. Cecylia nawróciła męŜa i oboje ponieśli śmierć w Rzymie ok. Rumunii. I ja jestem malarzem! .

wychwytujący włóczęgów ceklujących się (wałęsających się). małŜonek Kasjopei. balowego. później zwana dukatem. z gór Taurus i Antytaurus w Azji Mniejszej. słuŜąca do ozdoby stroju hiszp. bujnym liściu i wysokiego wzrostu... ludowego itd. 31. Ceklarz . pilnujący porządku w nocy i w dzień. Wg 3.miasto w woj. Arsenał. 3: "Oto Assur jak cedr na Libanie o pięknych galęziach. gdzie tworzył wielkie lasy. zazw. okrągła blaszka z dziurką do przewlekania nici. 5. z piętrową. król Etiopii. uŜywany do stawiania szubienic.złota moneta wenecka bita od 1284. widoczna w Polsce przez cały rok. Często wymieniany w Biblii. piaską koroną. nm.Łazienkach. sikka 'moneta bita'. Cekhauz . o pniu zazw. i ojciec Andromedy. Cedr Libański . bo kolumny jego sprawialy wraŜenie lasu cedrowego. kolorowa. Zeughaus 'zbrojownia'. zwanego "domem lasu Libanu". który poniósł w niej klęskę. Zirkler 'nocny stróŜ miejski' z łac.. oparte na alegorii z Ezechiela. Wyniosty jak cedr libański .gatunek długowiecznych drzew z rodziny sosnowatych.dawny pachołek miejski. gr. zob. z nm. 6 i 7. circulari 'krąŜyć'. Cepheus. szczecińskim. pochodzący z gór Libanu w Syrii. zecchino 'dukat wenecki' od zecca 'mennica' z arab. wykonywania chłosty. zbirem. Ks.porównanie przysłowiowe. siepaczem. cygańskiego." Cedynia . Cekin .łac. drzewa cedru uŜyto do budowy świątyni jerozolimskiej i domu Salomona. śledzący podejrzanych. Wg niektórych źrodeł była to bitwa pod Cydzyną.cekauz. Kepheos mit. . przypuszczalne miejsce bitwy stoczonej 24 Vi 972 przez Mieszka I i jego brata Czcibora na czele wojsk polskich z wojskami niemieckimi margrabiego Hodona. gr. z wł. rozgałęzionym. Cefeusz . wysokości 25-407m. Król. konstelacja nieba północnego. obecnie w stanie szczątkowym. od zmiennej fizycznie gwiazdy delta Cefeusza cały typ takich gwiazd nazwano cefeidami. cienka. zwany dlatego oprawcą. błyszcząca.

Wtedy on. którzy rabują otrzymaną przez nią nagrodę. autor wydanego w 1659 opisu współczesnej. choć nie widzianej przez autora Polski. Siedem (wzgórz Rzymu). Faryzeusz i celnik . Królestwa Polskiego.1701-44. która w rozpaczy odbiera sobie Ŝycie.. wcielenie zła i chytrości. choć obdarzona przez autora pedantyczną erudycją. wyniosły.zob. naśladowane i tłumaczone hiszp. Obok Don Kiszota najpowszechniej znane. Młody. Celnik . rodem z Holandii a. kobieciarz. szwedzki astronom i fizyk o nazwisku . Henri Rousseau. 1844-1910. przypisywane częściowo bakalarzowi Fernandowi de Rojas. jednego z największych "prymitywów". teŜ Astrea 2. descriptio łac. 'Opis. dzierŜawca ceł. urzędnik komory celnej. mytnik.Celadon . urzędnik podatkowy. przedstawiona z nadzwyczajnym realizmem.dawn.. Celnik . bogaty szlachcic Calisto zakochuje się w cnotliwej Melibei. Le Douanier. pt. malarza-samouka... cenione. albo Tragikomedii Calista i Melibei (1499) powieści dialogowej (hiszp. który w 1871-84 był urzędnikiem celnym w ParyŜu.pasterz.fr.. za radą sługi. intrygantka. przydomek fr. Regni Poloniae. starej czarownicy. we współczesnej historii malarstwa.. zabity na jednym z tajnych spotkań z ukochaną. postać z powieści bukolicznej Astrea (1607-27) Honore d'Urfe. po czym zostaje zamordowana przez słuŜących Calista. stąd przydomek. Andreas Keller a. uwaŜanego za jeden z najtrafniejszych w Xvii w. która odrzuca jego zaloty. Celius . Kehler. Celestyna . sentymentalny. jedno z najgłębszych i najznakomitszych źródeł teatru współczesnego. Calisto ginie.zob. malarza naiwnego. dzieło lit. ale i sami ponoszą śmierć za tę zbrodnię. z planami miast. z Prus. zob. Cellarius Andreas . łotrów samochwałów. Celsius Anders . wulgarnej i trywialnej. pobierający cło. bohaterka tytułowa Celestyny.właśc.postać stręczycielki. accion en prosa). ale mimo swej perfidii i skrytości mądra kobieta z ludu. Faryzeusze. przen. zwraca się o pomoc do rajfurki Celestyny.. kochanek Astrei. która sprowadza Melibeę z drogi cnoty. idealny kochanek.

Rzym.powieść historyczna (1854) Francesca Domenica Guerrazziego. Cent . Proces zakończył się wyrokiem śmierci zatwierdzonym przez papieŜa Klemensa Vii. napisana w więzieniu. Beatrice Cenci . Cenotaf . Beatrix Cenci . uwięzieni i poddani torturom. centum 'sto'. poetów i muzyków.tragedia (1839) Słowackiego. jak w dawnej Austrii (stąd Ŝart. Gdy zawiodły liczne próby uwolnienia się z tej nieznośnej sytuacji. była córką patrycjusza rzymskiego. taphos 'grób'. Francesca. krajach. Beatryks Cenci .(wym. Afryki. centus 'skąpy Galicjanin liczący się z kaŜdym centem').spopularyzowanym przez zaproponowaną przez niego w 1742 stustopniową skalę termometryczną. zmarłych na obczyźnie'. Les Cenci . Centaur. z łac. Cenci Beatrice . Naz. którzy. powieściopisarzy. czenczi beatricze). o próby zmuszenia córki do kazirodczych stosunków z sobą. nienawidzącego własnej rodziny. Republ. Legenda Beatrice zaćmiła wkrótce postać autentyczną. Tragedia prześladowanej bohaterki. Holandii i in. Płd. Gal. do której odnosił się z wyrafinowanym okrucieństwem. przyznali się do wszystkiego. wg tragedii Słowackiego.opera (Warszawa 1927) Ludomira RóŜyckiego. Wprawdzie dokonali dzieła najęci mordercy. Kanadzie. zapewne niesłusznie. pobudziła wyobraźnię licznych malarzy. w USA. 1577-99. Beatrice wraz ze swym starszym bratem Giacomo i macochą Lukrecją Petroni ułoŜyli plan zgładzenia tyrana rodziny. zwana "piękną ojcobójczynią". Wszyscy troje zostali straceni. ale podejrzenie skierowało się szybko na inicjatorów zbrodni. skalę Celsjusza. kenotophion 'symboliczny grób poległych w boju a. The Cenci . w Polsce . ojcobójczyni. Szeroką popularność zapewnił jej portret przypisywany Guido Reniemu. Centaurus.symboliczny pomnik-grobowiec nie zawierający zwłok. cenotaphium od gr. łac.opowiadanie (1837) Stendhala.moneta zdawkowa wartości 1/100 jednostki. z łac.tragedia (1819) Shelleya. rzeźbiarzy. Australii. kenos 'proŜny'. mimo Ŝe obrona oskarŜyła Francesca. konstelacja nieba południowego. mścicielki swej hańby.

powstały prawdop. z nm.. Uczta (Lapitów). plemię dzikich istot. stary.centon. Centaur polujący . Partenon (ok. z Xiv-Xviii w. Mit b. Mus. wybranych z innych utworów.).. wśród tesalijskich hodowców koni. relief z fryzu świątyni Apollina w Figalei na Peloponezie (ok. pol.) do ok. wynosząca od ok. jednostka wagi uŜywana juŜ w śrdw. 420 pne. przez Schwarzenberga w Brukseli (Belgia). łac.87kg (staropolski. mozaika.). pne.słynna galeria sztuki belgijskiej zał. mieszkających w lasach a. równy stu funtom = 507kg. 'łatanina. Brit. Buonarroti. Dejanira (Nessos). Zentner od łac. Tezejon w Atenach (2. cento'. Centaurowie . wersów itd. B. kentauroi. oraz Piątą i Ósmą Aleją. pne. Florencja. od Xix w.).).relief (1494) Michała Anioła. Centnar . celów dydaktycznych) z fragmentów. Londyn.cetnar. Mus. Centaur .. gr. Neapol. Rubens. "wierszomontaŜ" o sensie zupełnie odmiennym od sensu utworów. nazwana na cześć centaura Chirona.. chuci zwierzęcej i barbarzyństwa.). zawierająca trzecią pod względem jasności gwiazdę na firmamencie (alfa Centaura) i gwiazdę najbliŜszą Słońca (Proxima Centauri). di Cosimo. P.płaskorzeźba (Xii w. V w. Europie.) w portalu kościoła Saint Gilles w Saint-Gilles u Gard (Langwedocja). Walka centaurów z Lapitami . Centauromachia. V w.. teŜ Eurytion. de Rossi. płaszcz zszyty z kawałków materii. w Polsce od Xii w. istniejąca w 1921-31.gr. Tylko dwaj centaurowie cieszyli się dobrą sławą: Chiron i Folos (zob. Central Park . Dla Greków centaurowie byli symbolem dzikiego Ŝycia.największy park na wyspie Manhattan (Nowy Jork). z których zaczerpnięto materiał.57kg (nowopolski z Xix w. zob. Arkadii i Tesalii. . A. Brit. Iksjon. 40. istnieje w Europie takŜe centnar metryczny (celny). mit. Rzeźby antyczne ze świątyń: Zeusa w Olimpii (1.niewidoczna. poł. Obrazy: rzymskie malowidła ścienne w Pompei. Naz. centenarius 'setny'. mieszczący m. Baklin. Mus. 440 pne..). połoŜony między 59 i 110 ulicą. Cento . Mus. w staroŜytności tworzono je często z poematów Homera i Wergiliusza. 64. utwór literacki skompilowany (dla zabawy a. przedstawianych jako konie z głową i torsem męŜczyzny w miejsce łba z szyją. Londyn. G.in. górach Elidy.

siedzieć) być przedmiotem obserwacji. . świadectwo szkolne. wywoływać ogólne zainteresowanie. z n. później 60 Ŝołnierzy. Centuria Pospolita . Szwajcarii-Rappen). moralnym itp. obelisk egipski znany pn.setna część franka francuskiego. Cenzurowany. pne. censura 'urząd cenzora'. Zoo. Cep .prymitywne narzędzie do ręcznego młócenia zboŜa w kształcie zakrzywionego kija a. innej publikacji z nauką kościoła.. obyczajowym. z fr. Rzymie pluton piechoty (zob. publikacji. Centym .bot. leszczynowej i krótkiego kija (bijaka) dębowego.-łac. wiązowego. tysiącznik. grabowego a. z których kaŜdy obejmował sto lat (stąd nazwa). belgijskiego i szwajcarskiego (w nm. centime od cent 'sto'. Igła Kleopatry i pomnik konny Władysława Jagiełły dłuta Stanisława Ostrowskiego. jednostka wojskowa i administracyjna podziału ludności rzymskiej wprowadzona wg tradycji przez Serwiusza Tulliusza w Vi w. centaurium z gr. Cenzura .Metropolitan Museum of Art. zob. dowodzony przez setnika (centuriona). z łac.kontrola. śrdw. wierzono. połączonych ze sobą wiązaniem rzemiennym róŜnych typów (gązewkowym. ogniwkowym. centum 'sto'. Ŝe centaur Chiron odkrył własności lecznicze tej rośliny.w staroŜ. pierwsze opracowanie historii powszechnej kościoła przez protestanckich teologów pod kierunkiem Flacjusza Mateusza. zwanym ogólnie gązwą a. pod względem politycznym. a następnie publicznym ich relacjonowaniu. widowisk. krytyki. cenzurowane . programów RTV.pot. Centurie magdeburskie . broń piechoty. państwowa. dawn. interdykt. urząd sprawujący tę kontrolę.(być. Centuria . złoŜone z długiej drewnianej rączki (dzierŜaka) brzozowej a. suspensa). kapicowym. oceny.) w sile 100. udoskonalone. Centaur(owie). pętlicowym.. cenzurka. cenzura kościelna. Jak na cenzurowanym . zwł. dokonane w 1559-75 w 13 tomach. zaleŜnie od regionu).gra towarzyska polegająca na zbieraniu wymyślonych na poczekaniu "plotek" o jednym z uczestników zabawy. kara poprawcza (ekskomunika. z łac. dwudzielne. ocena zgodności treści ksiąŜki a. cepigą.

Kerberos. której koszt. oficjalnie utoŜsamiana w Rzymie z grecką Demeter (zob. uśpiła Cerbera ciastkiem z makiem i miodem. o trzech. por.biskup.przełoŜony klasztoru. Wergiliusza. 6. riznica zakrystia. jednej tylko głowie. potworny. archijerej. pierw.cep Ŝelazny a..Cerera. temat rzeźby antycznej i malarstwa wazowego. riasa . kościół. wydaje. świątynia chrześc..obraz św. Tylko Orfeusz zdołał go udobruchać śpiewem i grą na lirze. 311). pilnujący wejścia do Hadesu. wspaniały bal. Przykłady nazewnictwa: tawra. zabiera go śmierć. obecnie tylko świątynia obrządku wschodniego: prawosławna a. prowadząca Eneasza przez królestwo zmarłych. Ceper . Oszołomiony tym wywyŜszeniem. równieŜ rz. diak .sutanna.. hierarchiczna organizacja kościelna obrządku wsch. podhalański lekcewaŜąco o człowieku z dolin (w przeciwieństwie do górala). piekielny pies. uŜywany przy obronie miast polskich do Xvii w. "o spiŜowym głosie i pięćdziesięciu głowach". uŜywających często tego wyrazu.-kat. Cerber . panichida .postać z Komedii ludzkiej Balzaca. 1837. stawropigiawielki klasztor archimandryta . wg późniejszych autorów. W opisie bankructwa i długów uczciwego Birotteau doszukać się moŜna odbicia osobistych doświadczeń autora. pop. dozorca.reg. przen.ornat. jerej . otrzymuje wstąŜeczkę Legii Honorowej. drewniany okuty Ŝelazem. juŜ na początku V w. mit. doprowadza Birotteau do ruiny. 417-25. Grandeur et decadence de Cesar Birotteau. góralskie określenie robotników słowackich. ikonostas .ściana z obrazami św. wg Hezjoda (Teogonia. władyka .naboŜeństwo Ŝałobne. czujny.kapuza zakonnika. Cerkiew . aby je uczcić. . Eneida. słowac. ihumen . ikona ..dawn. wsch. gr. Cesar Birotteau . 'teraz'.klecha.przełoŜony kilku klasztorów.kapłan. pne. wraz z kilkoma nieostroŜnymi inwestycjami. który nie wpuszcza do podziemia Ŝywych i nie wypuszcza z niego zmarłych. Poskromienie go i wyprowadzenie na powierzchnię ziemi było jedną z prac Heraklesa. italska bogini wegetacji i urodzajów. Ceres . fr.. co zmusza go do całkowitej przebudowy domu. właściciel perfumerii.). Sybilla. Po trzech latach udaje mu się nadludzkim wysiłkiem spłacić długi i uratować swe dobre imię uczciwego kupca: Wtedy. bohater powieści Wielkość i upadek Cezara Birotteau. kłobuk .gr. groźny. nieustępliwy stróŜ. dwóch a. jak na ironię. ograniczony i próŜny mieszczuch. grecko-katolicka. riza .

Deo z Wulgaty. Nowe szaty cesarza . chrześc. car. Cesarzowi. Cesarz końca czasów .. generałowie zostali . 17. Cetnar .zob. który w perspektywie millenarystycznej ma poprowadzić ludzkość do zbawienia.zob. quae sunt caesaris.). 22. Andersena o dwóch oszustach. hiszp. Gdy kroczył juŜ w procesji w nie istniejących szatach. Łuk. 25. Ew..łac.bajka H. . 21. zob.Caesar. Fryderyk (Ii Hohenstaufen). Pierwsze Cesarstwo . 20. Drugie Cesarstwo . ros.zob. Cesarstwo. wyd.śrdw. co cesarskie (oddajcie więc). najpierw zaś do złotego wieku. bojąc się kompromitacji. Marka. tłumy zachwycały się nimi. wł.zob.. Kaiser.najwyŜszy tytuł monarszy wywodzący się od przydomka rzymskiego rodu Juliuszów .nm. 1933) Theodora Plieviera o rewolucji niemieckiej 1918 r. 12. a Bogu. Centnar. Święty (Święte Cesarstwo. imperio. imperium. por. ang. Cesarskie cięcie . którzy zaproponowali cesarzowi szaty niewidzialne dla głupich a. Cesarz odszedł. empire. Afrodyta (Pas Afrodyty). rzekomych tkaczach. Cezar. Imperator. Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego .. łac. Ch. caesari. Der Kaiser ging. powieść (1932. wg Mat. tylko jakieś małe dziecko zawołało: "PrzecieŜ on jest nagi!" Cestiusz . Cesarz .zob. fr. nie nadających się do swego urzędu.Cesarstwo Zachodnie zob.. et quae sunt Dei. die Generle blieben. dobroczynny przeciwnik Antychrysta. Piramida. Drugi. pol.zob. Pierwszy.Cesarstwo . RównieŜ nm. Kaisertum. nm. Cestus . co boskie..

i hist. opuścił Rzym. z których najtrwalszą okazała się reforma kalendarza: weszła w Ŝycie 1 I 45 pne. Grecji. Cezar Juliusz . Afryko.gra.zob. dzieł o wybitnej wartości lit. . opartej na tragedii Szekspira. czy nieparzysta (licho) liczba monet a. podczas gdy Herder w melodramie Brutus. Po świetnej wczesnej karierze politycznej. graniczną rzeczkę między Galią Przedalpejską i Italią. . który zajął Bitynię. w motywie zabójstwa tyrana. Opozycja przeciw Cezarowi ze strony partii arystokratycznej nie przestawaia się jednak tlić pod powierzchnią Ŝycia politycznego. nazwę 5. rozpoczął faktycznie wojnę domową. czy w zamkniętej dłoni jest parzysta (cet. zmieniono na Iulius na jego cześć.Caius Iulius Caesar. Cezar pobił ich pod Farsalos w 48. W następnych kampaniach osadził Kleopatrę na tronie egipskim (47). po czym objął namiestnictwo w Galii. Ścigając przeciwników aŜ do Tesalii w płn. choć Petrarka występuje takŜe przeciw tyranii. innych drobnych przedmiotów. największy po Ciceronie mówca swego czasu i autor Pamięmików o wojnie gallickiej i o wojnie domowej. gdzie juŜ od dawna walczą z sobą: odraza do jego dyktatury i podziw dla jego geniuszu politycznego. 15 Iii 45 spiskowcy. polegająca na zgadywaniu. tzw. zaŜądali. Cesarz.. zwycięŜył pod Zelą Famacesa. Dante w Boskiej Komedii i Petrarka w Trionfi potępiają Brutusa jako mordercę Cezara. obowiązuje do dziś. Wiek Xviii oceniał go zazwyczaj negatywnie. i. W 49 Pompejusz i senat. Kalendarz (rzymski).in. rzymski wódz.).. zabawa. triumwirat. przekraczając z legionami Rubikon. biorę cię. cetno). Pompejusz. w której zabłysnął jako mówca i dowódca w Hiszpanii. a zwycięstwa nad resztkami wojsk senatorskich pod Tapsus w Afryce (46) i pod Mundą w Hiszpanii (45) uczyniły go jedynowładcą. obawiając się autorytetu i potęgi Cezara. rozporządzającego 13 fanatycznie oddanymi sobie legionami. Ciceronem i Katonem Mł. z Pompejuszem i Krassusem. zob. Omen. Obwołano go półbogiem. z niewielkimi zmianami. z Brutusem i Kasjuszem na czele. Jego przydomek rodowy przeszedł jako symbol jedynowładcy do innych języków. zob. Cezar odmówił i.. a nawet odbył wyprawy do Brytanii i za Ren. 1. został wybrany konsulem w 59 i tegoŜ roku zawiązał tajne porozumienie. miesiąca (Quintilis) w kalendarzu rz.. nie tylko w tytułach cesarzy. Postać Cezara Ŝyła aŜ do Xx w. wódz. a w 52-51 zgniótł powstanie Gallów dowodzonych przez Wercyngetoryksa (zob.Cetno i Licho . króla Pontu. podbiiją całą. popularna w Polsce przez długie wieki. administrator. wraz z wieloma członkami partii senatorskiej. Wprowadził liczne reformy. ale w literaturze. wielki polityk. Cezar przeszedł do historii jako jedna z najsławniejszych jej postaci. zamordowali Cezara w senacie. aby Cezar złoŜył dowództwo i wrócił do Rzymu bez wojska. podziwia jego geniusz i opłakuje przedwczesną śmierć. 100-44 pne. m. mąŜ stanu i pisarz. po śmierci Krassusa i rozpadnięciu się triumwiratu.

StrzeŜ się Idów marca! .Idy marca . Kości zostały rzucone! . MęŜem wszystkich kobiet i Ŝoną wszystkich męŜczyzn . Idus Martiae. śona Cezara . spalić za sobą mosty.Pierwszą Ŝoną Cezara była Komelia. Brutus Marcus I. 15 Iii 44 pne. vidi. Brutus drugi . Idy. omnium mulierum virum et omnium virorum mulierem. uczynić krok nieodwołalny.łac. Caesarisque fortunam. vici. nazwał Cezara w pewnym przemówieniu Kurion Starszy. zwycięŜyłem . Juliusz Cezar . Śmierć Cezara . Z Kalpurnią oŜenił się w 59. sectio caesarea.tragedia (1735) Woltera. iacta alea est!. słowa Cezara w liście do przyjaciela w Rzymie na temat szybkiego zwycięstwa nad Farnacesem w bitwie pod Zelą 2 Viii 47 pne. wg etymologii lud.tragedia (1787) Alfierego. Gruby. . piętnując go jako rozpustnika i uwodziciela. Wieziesz Cezara i jego losy (jego szczęście) . przyznany Cezarowi przez senat na znak czci. Przekroczyć Rubikon . zob.zob.. powiadano. ze Swetoniusza Boski Juliusz.. słowa. synu mój? . imię Caesar pochodzić miało od caesus (matris utero) 'wycięty (z łona matki)' od caedere '(wy)ciąć'.łac. operacyjne rozwiązanie rodzącej przez przecięcie powłok brzusznych i macicy. veni.zob.łac. med. Przyszedłem.tragedia (1713) Addisona.zob.łac. 10 I 49 pne. bo ten sen jest złym znakiem. I ty. 32.przen. Cesarskie cięcie .tragedia (ok. Ŝe ozdobny wierzchołek dachu ich domu. oderwał się i spadł. 1599) Szekspira. Brutusie. . którymi Cezar miał się zwrócić do pilota statku w czasie burzy. Katon .. Idy.łac. dzień zamordowania Cezara. Nie boję się grubych.tragedia (1643) Comeille'a. drugą Pompeja (zob. aby nie wychodził z domu. Rano prosiła więc męŜa. Pompeja I). słowa Cezara wypowiedziane przy przekroczeniu Rubikonu. zobaczyłem. Ŝe w noc poprzedzającą zamordowanie męŜa śniło się jej. Caesarem vehis. Śmierć Pompejusza . córka Cynny.łac.

Włoch i Hiszpanii. Chafre . Triumf Cezara . 7 lat. zarządzała wielkim przedsiębiorstwem handlu karawanowego. . F.parodystyczna sztuka (1912) G. miał czas na medytacje i marzenia. Hampton Court. Londyn. Mahometa. wyst. 1492). Obraz (ok.ok. zob. Handla. Ŝe stał się łupem demonów. 563-619. Gdy jego brat ArudŜ (a. młodszego od niej o ok. Piramida. pierwsza Ŝona Mahometa.koń nędzny i chudy. jedna z najdramatyczniejszych jego oper. Kiedy około r.(pałac) zob. Giulio Cesare .seria 9 obrazów Mantegny (ok. sławny pod przydomkiem Barbarossa. Nat. Jego uroda. Barbarossa przyjął zwierzchnictwo Turcji (1518) i rozszerzył jego zdobycze.Cezar i Kleopatra . Chabeta . pol. Gall. ok.) niezrównanych kobiet". Poznań 1936) G. Uwolniony przez małŜeństwo od trosk materialnych. hakham 'mędrzec'.opera (Londyn 1724. słodycz usposobienia i marzycielstwo obudziły jej miłość. ona pierwsza uwierzyła w jego misję proroka nowej wiary. wdowa po dwóch męŜach. z hebr. Chacham .) i spustoszył wybrzeŜa Grecji. ze zuboŜałej rodziny. Koruk) zdobył Algierię na Hiszpanach. korsarz algierski. Jako admirał floty tur. 611 jego wizje nasunęły mu obawę. Shawa. ChadidŜa . jedna z "czterech (zob. Z ich ośmiorga dzieci tylko Fatima przeŜyła ojca. B.zob. szkapa. kiedy objawia się jako człowiek niemal współczesny w swym lęku przed starością i samotnością. zgorzkniały i znuŜony swymi zwycięstwami i zbrodniami.. Trocadero. pozwalającego sobie jednak na "chwile szczerości". przedstawia Cezara jako starszego gentlemana. dość komicznie usiłującego ukryć swą łysinę pod wawrzynowym wieńcem. równieŜ duchownego u Karaimów. 1465-1546. 1602-04) Rubensa. teŜ Sulejman I Wspaniały. 2 razy pobił Andrea Dorię (zob.tytuł rabina u śydów sefardyjskich. por Rosynant. Chajr-Ad-Din. Przyjęła do pracy dalekiego krewniaka. Londyn. Chaillot .

W państwie nowobabilońskim załoŜyli dynastię. szaląsurmarn) miasto nad rzeką Marną. rzymskie Catalaunum (od nazwy galijskiego plemienia Katalaunów. "Challenger" (wym. Jeremiasz. poświęcający czas wolny studiom mineralogicznym. w płn. której uŜyto w słynnej "wyprawie Challengera" 1872-76. Rozwój astrologii w tym okresie sprawił. profesor szczególowej patologii i terapii w warszawskiej Akademii Medyko-Chirurgicznej od 1857. W latach 1880-95 opublikowano w 50 tomach wyniki badań. w Szampanii. Chałubiński Tytus . Przebyła ona 68900 mil morskich. por. zawarłszy przy tym legendarną juŜ przyjaźń z Sabałą . a od 1862 na Wydziale Lekarskim Szkoły Głównej (skąd ustąpił po przemianowaniu jej na uniwersytet z jęz. Historia (Chajreasza i Kallirroe). 2. 2. Ostatnie 20 lat Ŝycia poświęcił Tatrom. ftyzjatrom. Chalons Ur-Marne . wódz rzymski Aecjusz rozgromił w 451 Hunów (zob. jak w Biblii. 50.zob. chemicznym i botanicznym. przyrodnikom.Chajreasz . 10. Gen. zob. i Zakopanemu. W 1848 uczestniczył w powstaniu węgierskim jako kierownik ambulansu lekarskiego. czalendŜer) korweta marynarki brytyjskiej. Badał obyczaje. uświadomiwszy jego walory artystom. na którym kościół potępił doktrynę monofizytów. legendy i pieśni górali. które "odkopał". między Chalons a Troyes. pisarzom. Chaldejczycy . od której nazwano je Chaldeją. Daniel. Wyville Thomsona na Atlantyku i Pacyfiku. południową i środkową Babilonię. dziś Kadikoy. C.Chalcedon. gruźlikom i turystom. ekspedycji oceanograficznej pod kierownictwem nauk.. Ŝe z czasem "Chaldejczyk" stał się synonimem "astrologa". Francji. dlatego w Biblii termin "chaldejski" często oznacza właściwie "aramejski". wykładowym rosyjskim w 1869). które pokochał. w staroŜytności kolonia megaryjska na azjatyckim wybrzeŜu Bosforu. Chalkedon . uznających w Chrystusie tylko boską naturę. Na Polach Katalaunijskich. którego było stolicą). 11. Byli spokrewnieni z Aramejczykami. teŜ Bitwa (Radości bitwy).) pod wodzą Attyli. miejsce Iv soboru powszechnego w 451. Biblia.ludność zamieszkująca w I tysiącleciu pne.1820-89.(wym. które stały się podstawą współczesnej oceanografii.-wsch. u Greków i Rzymian. równieŜ językowo. wybitny lekarz. Kalchedon. 28: "Ur Chaldejczyków".

Champlaina mianowano gubematorem Nowej Francji.. kwadrat z wielkimi wieŜami na naroŜnikach. dopływem Loary. 1619 i 1632. Zgrzeszył. a z drugich . 1613. 6. 18-27. Huron i Ontario. Chanaan . Ŝeglarz i odkrywca francuski. de Champlain Samuel . Cham jest takŜe ojcem Chusa (Etiopii). ludów chamickich. Ŝe śydzi mieli kiedyś pobić Kananejczyków?). Jego walki z Irokezami i przymierze z Huronami uczyniły z pierwszych tradycyjnych wrogów. Mesraima (Egiptu) i Futa (Babilonu). wys. PodróŜe relacje Champlaina z jego kolejnych odkrywczych ekspedycji kanadyjskich. 10. prowadził teŜ rozległą i owocną działność społeczną. Chałubińskiego. który miał za karę zostać niewolnikiem swych braci. Wrota Chałubińskiego . grani Tatr Wysokich w Liptowskich Murach.zob.. 20227m npm.w Biblii. odbył liczne wyprawy odkrywcze w głąb kraju. świadczy. upitego winem ojca i wzywając braci. Ŝe na tym miejscu stał prawdop.. Gdy jednak Quebec powrócił w 1632 pod panowanie francuskie. zbudowaną z dwóch zachodzących na siebie spirali tak. Wg Gen.) włoŜyli płaszcz na ramiona i. między Blois i Orleanem (środk. 9. musiał poddać miasto i spędzić 4 lata na wygnaniu w Anglii.(wym. odkrył i zbadał jeziora Champlain. jeden z trzech synów Noego. z grubsza biorąc. Mieszkali tu Ludwik Xiv i Stanisław Leszczyński. Pochowany w Quebecu.takichŜe przyjaciół Francji. Cham . T. spojrzawszy na obnaŜonego.) Charakterystyczny przez wysokie dachy z lukarnami i kominami. oblęŜony w Quebec przez Anglików. przeklął nie Chama. ale jego syna.(wym.(uwiecznioną w zakopiańskim pomniku Chałubińskiego). szabor) wieś nad rzeką Cosson. Pierwszy zamek we Francji zbudowany przez Franciszka I. Gen. jeden z pionierów kolonizacji Nowej Francji (Kanady). jedna z najpiękniejszych i najpotęŜniejszych budowli zespołu zamków renesansowych nad Loarą. a zwł.przełęcz w gł. Kanaana (moŜe dlatego. . aby przyszli popatrzeć. tj. przez centralną klatkę schodową. załoŜyciel miasta Quebec (1608). Kanaan. Ale Sem i Jafet (zob. Chambord . Ŝe wchodzący po schodach nie spotykają się ze schodzącymi. gotycki zamek feudalny. Gdy Noe się o tym dowiedział. wydawane sukcesywnie w 1603. Francja). krocząc tyłem. zakryli ojcowskie łono. (Plan części środk. Jego zbiory stały się zawiązkiem Muzeum Tatrzańskiego im. W 1628-29. szaplę) 1567-1635.

jongleurs (zob. des Aimerides) z 1. 3) cykl Doona z Moguncji (Geste de Doon de Mayence). wiele z nich w jęz. gdy wędrowali po Francji. zwł. o ich potomkach. wędrówki w poszukiwaniu relikwii i stosunki między suzerenami i wasalami. czyny'.). szasą) fr.in. 'śpiew poŜegnania'. nm. Xiii w. ang. Renaud de Montauban (zob. Chant Du Depart (wym.Aymeri de Narbonne. i włoskich (w dziełach Pulciego. najstarszą i najsłynniejszą Pieśń o Rolandzie (zob.) Choć u źródła tych legend są hist. ludowi w miejscach publicznych. zmodernizowanym.). o heroicznych.. złoŜony z 24 pieśni o czynach Garina de Monglane.pocz. póŜniej 12-zgłoskowcem (Pielgrzymka Karola Wielkiego). poemat epicki. Raul z Cambrai (zob.. wszystkie wydano w oprdcowaniu naukowym w Xix i Xx w.).. ze słowami . wzbogacane o nowe epizody. bachicznej. Xii-pocz. Doprowadziło to w Xiii w. fr. odzwierciedlając jej obyczajowość. niŜ miały naprawdę. pieśni tego cyklu to: Gormond i Isembard. 'pieśń'. W Xii i Xiii w. zwana niekiedy "drugą Marsylianką". Od Xvi w.) Orańskiego. opowiadały o czynach bohaterów i były wczesną formą epopei. Aymon). schyłek Xii .. Boiarda i Ariosta). często legendarnych czynach bohaterów epoki Karola Wielkiego i jego bezpośrednich poprzedników i następców. jak chansons de geste (zob. w strofach róŜnej długości. 2) cykl Garina z Monglane (Geste de Garin de Monglane a. por. z Xii w. wnuka . fakty i osoby. cykl poematów' z łac. gestes). wesołej. stu tekstów. sza du depa:r) fr. Karola Wielkiego (Geste du roi). Doon z Moguncji (zob.) i Girart de Rousillon (zob. słynna pieśń rewolucyjna. były to pierw. określano tą nazwą poematy o bardzo rozmaitych formach metrycznych.. uczucia. poematy przeznaczone do śpiewu a. tematami czyniąc wojny z Saracenami. Dziś termin stosowany do piosenki lekkiej.. miłosnej. gł. pisanych 10-zgłoskowcem (Pieśń o Rolandzie). a gł. Ogier Duńczyk (zob. poł. czyniąc z nich odbicie stosunków hist. zbliŜone do ody. Gesta.. a. chansons de geste nie mają wartości historycznej. średniowieczne francuskie chansons.). Chansons De Geste . równieŜ z dzieciństwa i młodości bohaterów a.. szasą de Ŝęst) francuskie poematy epickie z Xi-Xiv w. a śpiewali zawodowi minstrele. tj. geste 'śrdw. politycznej a. zawierający m. Hernauta de Baulande. budowanych zrazu na jednym asonansie a. stroje i bronie. niekiedy 8(Gormond i Isembard). Zawierają przeciętnie 8000-10000 wersów. satyrycznej. de Guillaume. Francji Xi-Xiv w.Wilhelma (zob. bo autorzy nadali wydarzeniom znaczenie inne. rymie (laisses). W ten sposób powstawały coraz nowe warianty. gesta 'rzeczy dokonane. nazywano tak równieŜ liryczne poematy miłosne typu prowansalskiego o pięciu. Ich wpływ na literatury innych krajów uwidocznił się w licznych przekładach i naśladownictwach.(wym. jego syna. Komponowali je truwerzy do śpiewu przy akompaniamencie trzystrunnej lutni. kabaretowo-rozrywkowej. sześciu a.Chanson .(wym. Xiii w. oraz prawnuka . kaŜdy zbudowany wokół innej centralnej idei: 1) cykl króla. siedmiu stancach. Roland). o treści lekkiej. Zachowało się ok. lub sami autorzy panom feudalnym na ich zamkach a.. do podziału poematów przez truwerów na 3 główne cykle (fr.

pot. a wg innych . czarownik. otchłań wypełniona twórczymi siłami i pierwiastkami boskimi. czarodziej. zamęt. zbudowany w śrdw. ośrodek treningowy dla koni wyścigowych i hipodrom. zamek na miejscu dawnej gallo-rzymskiej fortecy. . upiększany przez późniejszych właścicieli. bezład. Pour elle un Francais doit mourir. drugi raz we wrześniu 1795. Francuz powinien dla niej Ŝyć. zionąca. pustka. w miasteczku słynny fr. Tatarom.. pocierano szable o relikwie. Przeciw charakternikom w wojskach nieprzyjacielskich. bezkształtna.(wym. zamieszanie. nie uporządkowana pramateria. i oczyszczenie świątyni jerozolimskiej od profanujących ją posągów bóstw greckich. Sachons vaincre ou sachons perir Un Francais doit vivre pour elle. Odtąd stała się oficjalną pieśnią świąt narodowych.zob. Chapeau De Paille zob. z której wg Hezjoda wyłoniła się Noc (Nyks) i Ciemność (Erebos).. przebudowany w czystym stylu Odrodzenia w Xvi w. uŜywano róŜnych sposobów. tj. Kogut. upamiętniające zwycięstwo Machabeuszów nad armią syryjską w 166 pne. dla niej Francuz powinien umierać'). ('Republika nas wzywa. Chantecler . uświęcenie'. w 5. 407km na płn. od ParyŜa. gr.Marie-Joseph Cheniera i muzyką Etienne-Nicolas Mehula na chór złoŜony z osób wszelkiego wieku i obu płci. Charakternik . Chantilly . las i zamek w depart. Odśpiewany prawdop. zwł. umiejmy zwycięŜyć lub polec. Słoma (Słomkowy kapelusz). Chanukka . szatiji) miasto. których się rzekomo kule nie imały.. hanukah 'odnowienie. Ge)..mit. Szwedom. Chaos . biegły w sztuce rzucania czarów. przez rodzinę Kondeuszów (Conde). po raz pierwszy w 1794 na święcie Federacji w ParyŜu. trwające 8 dni (w grudniu).święto Ŝyd. obecnie mieści się tu Muzeum Kondeuszów (Musee Conde). rocznicę zdobycia Bastylii.-wsch. z hebr. rozgardiasz. rozwarta otchłań. Niemcom. z której 'powstał świat uporządkowany (kosmos). święte obrazy itp. znakami. Refren brzmi: La Republique nous appelle.wg dawnych wierzeń człowiek posługujący się magicznymi "charakterami". Oise. święcono kule. gdy zwłoki Marata wprowadzano do Panteonu.dwa pierwsze bóstwa Niebo (Uranos) i Ziemia (Gaja.

(wym.) wsławili pismo karykaturami atakującymi Monarchię Lipcową. a takŜe gwizdy i wrzaski. w okresie gallo-rzymskim prawdop. garnki. Gavarni itd. rękę zmarłego. ponury starzec ze szczeciniastą siwą brodą. 1135-55. istniało do 1892. od ParyŜa. wieńcem kaplic i dwuwieŜową fasadą zachodnią. staroŜytne Autricum a. ale jako Anioł Śmierci (Charos. imbryki itp. we Francji dla wyszydzenia niedobranych małŜeństw a. którego prawnie nie moŜna było dziedziczyć.projekt konstytucji Galicji złoŜony w 1790 przez delegatów galicyjskiego Sejmu stanowego cesarzowi rz.(wym.-nm. ogromna 3-nawowa bazylika z 3-nawowym transeptem i 5-nawowym chórem z obejściem. z późn. przewoŜący łodzią dusze zmarłych przez rzeki Hadesu . Charon . w stroju niewolnika i okrągłym kapeluszu. Przebudowana w 1194-1260 z romańskiego kościoła spalonego w 1194.zob. gr. Leopoldowi Ii. kac. romańską. łac.mit. Katedra Notre Dame . glątwa' od gr. nigdy nie rozpatrywany. o wielkim wpływie na dalszy rozwój architektury. w istocie nie była to wcale opłata za przewóz. Ludwika Filipa i burŜuazję. w ogóle niepopularnych osób'. Charivari .-zach. Grandville. Karol Wielki. Charta Leopoldina . karebaria. a nie przewoźnik.. miejsce wielkich zgromadzeń druidów. wykonywana dawn. kare.obol (grosz) wkładany w.moŜe najsławniejszy z gotyckich kościołów Francji. Przetrwał w folklorze współczesnej Grecji (podobnie jak Lamia. 967km na płd. szariwari) fr. nereidy i mojry). Nazwa dziennika satyrycznego zał. sztuki witraŜowej i rzeźby. Opłata Charona za przewóz . gdyŜ zmarły uwaŜany był za nieśmiertelnego.por. caribaria 'ból głowy. Daumier. kara 'głowa'. karykaturzyści redakcyjni (Cham. 'Karta Leopoldyńska'. ale namiastka części zmarłego przy podziale jego majątku.Styks i Acheron. usta a. ocalałą z . Chartres .. -baria 'ocięŜałość' od barys 'cięŜki'. Camotum. Charontas).-łac. Charlemagne . w 1832 w ParyŜu przez Charlesa Philipona. równieŜ londyński "Punch" przybrał w 1841 podtytuł "The London Charivari". szartr) miasto nad rzeką Eure (dopływem Sekwany). serenada na patelnie. 'kocia muzyka. Talizman.

W dzień po ukazaniu się ksiąŜki zgłosili się prawdziwi autorzy. Napis nad wejściem głosił: "Passant. awest.zob. scylla i Charybda. W katedrze św. Chata wuja Toma . długi poemat prozą. 'Przechodniu.zob. Chata . do wydawnictwa. Ŝe rozumieją Rimbauda. szanuar) kawiarnia i kabaret na Montmartrze (zob. bądź . symbolizujący Sztukę.. krucjaty (1146). "Le Chat-Noir" .za pośredn. w 1905 w Nałęczowie. Ŝe w obliczu wrogiej krytyki postanowili dowieść. i płd. którzy wyjaśnili. ruskim ze Wschodu. Chata . W pobliŜu kamienne mauzoleum syna śeromskiego. obecnie muzeum pisarza. który zbudował dla Stefana śeromskiego Jan Koszczyc-Witkiewicz. fasadzie gotyckie portale ze wspaniałymi dziełami plastyki gotyckiej (Sąd Ostateczny w tympanonie. Marie Allevy) i Nicolas Bataille. Koszczyc-Witkiewicza.zob. 'Duchowe łowy'.. członkowie teatralnej grupy eksperymentalnej. równieŜ projektu J. z monumentalnymi rzeźbami Portalu Królewskiego o wielkim bogactwie postaci. Charyty . rzeźba Piękny Chrystus). nazwa niewielkiego drewnianego domu w stylu podhalańskim. Swe prawa autorskie przelali zaś na Muzeum Rimbauda w Charleville. a Henryk Iv koronował się w 1594 na króla Francji. la szas spirituel) fr. La Chasse Spirituelle . zasłynął ok. jako dzieło autentyczne.pop. irań. pani Akakia-Viala (właśc. kata'komora. kata-. jedna z najsłynniejszych mistyfikacji literackich Xx w. Gracje. Adama (zm. z przeraŜoną gęsią (kołtuńskim mieszczaństwem) w pazurach.(wym.poŜaru. słynny zespół witraŜy z Xiii w.zob. jako nowo odnalezione dzieło Rimbauda. spiŜarnia'. por. sois moderne" (fr. Charybdis . Bernard z Clairvaux wzywał do 2. które przed zaginięciem miał widzieć Verlaine.. wydany w maju 1949 przez "Mercure de France". 1918). Wuj (Tom). W płn.) w ParyŜu.(wym. Charykleja . Teagenes i Charykleja. Wręczyli manuskrypt bezimiennie pewnemu antykwariuszowi. skąd dostał się krętymi drogami. Godłem jego był czarny kot. 1880.

Jaś ich miał pełny ogródek. z czasem przyciągać zaczął mieszczuchów i turystów. kradzieŜ (często połączona z rozbojem). co pozwoliło właścicielowi. termin sądowy w rotach Xiv-Xv w.). 1-3. KaŜda zwrotka kończy się wersem nierymowym. Chciało się Zosi jagódek. Cyganeria).. utwór ten stał się popularną piosenką. 1792-1845. Zdobyło Krym. Chąśba . Uczęszczany zrazu tylko przez lokalnych poetów i malarzy. Szowinizm . zaszczepiony przez kupców Ŝyd. wyruszyło z Azji na zachód i w Vii w. od chęcić 'kraść. pragnących się znaleźć w atmosferze "bohemy" (zob. dojść do majątku. utrzymując przyjazne stosunki z Bizancjum. w prawie bartnym i później. przez franciszkanina Mikołaja z Koźla.złodziejstwo. Kaspijskiego do płn. Władcy i szlachta państwa Chazarów przyjęli ok. Nie chciałać mi trochy dać Memu koni owsa. . 740 judaizm. Kupić ich za co nie miała. przedstawiana na litografiach Nicolasa Charleta. Państwo zostało w 966 całkowicie zniszczone przez księcia kijowskiego Świętosława. które w Iv-V w.skrajny nacjonalizm. Persami i Arabami. w lokalnej gwarze polsko-czeskiej. wybrzeŜa czarnomorskiego. i w sztuce La Cocarde tricolore (1831) braci Cogniard.plemię tureckie. wyraŜający się w ślepym uwielbieniu dla własnego narodu i pogardzie dla innych (od nazwiska Chauvin). Chazarowie . stanowiącym Ŝartobliwą. 1-4. zapisana w 1420 na Śląsku. szowę) anegdotyczna postać Ŝołnierza napoleońskiego pełnego naiwnego entuzjazmu. zapewniający niezaleŜność polit. Ale go prosić nie śmiała.nowoczesny').) Chcy na pannu Ŝałować . Rodolphe Salisowi. kpiarską przykrywkę dla nie dopowiedzianej nieprzyzwoitej treści poprzedniego dwuwiersza.początek wiersza Jakuba Jasińskiego (zob. ze stolicą Itil nad ujściem Wołgi. Ŝywą do dzisiaj. (J. Chciało się Zosi jagódek . Jasiński. walczyło z Ormtanami. Chauvin Nicolas . utworzyło potęŜne państwo od M. Jaś i Zosia.: ten wybór religii miał stanowić kompromis między islamem i chrześcijaństwem. łupić'.(wym. Chcy na pannu Ŝalować.('chcę się na pannę poskarŜyć') najdawniejsza znana polska pieśń świecka.

Chaironeia. do końca Xix w.zob. króla Pontu. syna Filipa. mury obronne z Bramą Grudziądzką ze szczytem renesansowym. Mędrcy z Chełma . Cheops ... toruńskim. miasto w staroŜ. anioł wyŜszego rzędu w hierarchii . Grecji i zapowiedź hegemonii macedońskiej i przywództwa Macedończyków w walce Grecji z Persami. kerubim. Cheroneja . podominikański z 1244. odkryty w 1818 i ponownie ustawiony na ich zbiorowej mogile.. por.hebr. z gwiaździstymi sklepieniami z Xv w. pobity przez Aleksandra. wyłączający winnego ze społeczności wyznaniowej. W 86 pne. Piramida. chełmskiego. osoby jako tabu'. średniowieczny układ urbanistyczny w granicy obwarowań Xiii-Xvi w. w woj. Chełm .Chefren . jeden z rodzajów ekskomuniki (klątwy) nakładanej przez rabinat za złamanie nakazów religii. 'poświęcenie bóstwu rzeczy a.stolica woj.gr. wódz rzymski Sulla pokonał tu armię Mitrydata Vi. herem pierw. gotycki kościół farny Wniebowzięcia NMP. Beocji (Grecja). Prawo chełmińskie . miejsce urodzenia Plutarcha. l. i środk. przebud.pomnik wzniesiony na grobie poległych Tebańczyków. śydzi chełmscy byli wśród śydów polskich przedmiotem Ŝartobliwych kpin i niezliczonych anegdot..od 457 pne. poł. Chełmno . kerub. z renesansowo-manierystyczną attyką rekonstruowaną w Xix w.głupcy. zadanej przez Filipa Ii Macedońskiego sprzymierzonym Ateńczykom i Tebańczykom (święty hufiec tebański.zob. Scena klęski. oznaczającej kres niepodległości płn. ratusz z 2. z Xiv w. poległ do ostatniego Ŝołnierza) w 338 pne. Xvi w.. Xvii w.miasto nad Wisłą przy ujściu Fryby. Cherem . 1 pofranciszkański. Prawo. Lew Cheronejski . z Xvi w.mn. Cherubin . Piramida. z hebr..zob. Pacanów.

Cherubinek . wraz z pojawieniem się filmu dźwiękowego. Chevalier Maurice . porządny. spośród których wspomnieć warto Valentine. od gór Harcu. Gen. 1888-1971. schludny. . Cheruskowie . przedstawiana zwykle z wielkimi skrzydłami.dawn. w 16 pokonani przez legiony Germanika. zazw. osobisty styl. trzy legiony Warusa w Lesie (zob. wojnie świat. 1.. 5. po 1.i wielkopolskich zwołany przez Władysława Łokietka. aniołek. następny po serafinie.) Teutoburskim. Prosper. w 1331 odbył się tu zjazd panów mało. sztiwalje). ale dopiero w 1929. czysty.I w. Ezech. Ma pomme. sylwetka jego szybko zasłynęła. ChędoŜyć . między Wezerą i Łabą.(wym. zasłynęły na całym świecie. ok. nim jeszcze zdołał stworzyć własny. List (Listy Chesterfielda do syna). spółkować. Zamek królewski . Na ekranie ukazał się po raz pierwszy przed 1914 w filmach Maksa Lindera. uwaŜana za straŜnika miejsc świętych i sługę Boga. mieszkające w I w. przen. ne. ładne. piosenkarz fr.zbudowany na wysokim wzgórzu w Xiii-Xiv w.. 9. uprzątać. na płn.miasto w regionie Gór Świętokrzyskich. Chęciny . ne. 3.dawn. młodzieniec o urodzie świeŜej i delikatnej. stał się prawdziwym gwiazdorem filmowym.chórów anielskich.w plastyce .plemię zachodniogermańskie. Słomkowy kanotier i uśmiech tego ambasadora piosenki fr. . W 1909 został partnerem Mistinguett (zob. w woj.). zrujnowany w Xvii-Xviii w. gdzie odniósł liczne sukcesy.. 24.. czarujące dziecko.pucołowate dziecko ze skrzydełkami. wulg. bramami i murami. u podnóŜa Góry Zamkowej (3577m npm. przeszedł do Casino de Paris.. debiutował bardzo młodo w kafejkach paryskich. Biblia. kieleckim. czyścić. Chesterfield . Chędogi . z zachowanymi wieŜami. 3. 100 utracili znaczenie na skutek walk wewnętrznych. istota biblijna.zob. pod dowództwem Arminiusa zniszczyli w 9 r. pne. r.) w Folies-Bergere. ludzką głową i zwierzęcym ciałem.

'porzekadła'. dąŜącej do pozbawienia władzy księcia Sabaudii i ustanowienia wolnej republiki.. tł.-fr.ang. 1829) Byrona na temat uwięzienia w zamku Chillon przeora klasztoru św. przerastający jego wartość literacką. otrzymał dom i rentę w Genewie. przebudowywany do Xvi w. Chichevache . Był za to dwukrotnie uwięziony przez księcia. był teŜ 4 razy Ŝonaty. u czytelniczek. poemat (1816. Wiktora (koło Genewy). Childe Harold's Pilgrimage (1809-18).(wym.(wym. oznaczał zapewne młodzieńca. podczas gdy Bigorne (Bicome). na wsch.Chichen Itza . w Ix w. zbudowany w Ix w.) pieśni poeta porzuca imaginacyjnego pielgrzyma i mówi juŜ we własnym imieniu. sziją) zamek śrdw. ang. prawdop. śył jeszcze po tym długo. pałace. . na przybrzeŜnej skalnej wysepce dla ochrony drogi z Burgundii do Przełęczy Wielkiej Św..st. więzienie. zachowane wspaniałe zabytki: świątynie. 1570. obronnej swego czasu.. Dits de Chichevache .w zamku Chillon w latach 1530-36. rzeźby i malowidła. teŜ Dziewica (z Saragossy). Brał on udział w konspiracji grupy patriotów genewskich. rezydencja ksiąŜąt sabaudzkich. opuszczone w Xv w. w której Chichevache jest bajecznym potworem Ŝywiącym się wyłącznie cierpliwymi Ŝonami i dlatego straszliwie wychudłym. udaje się w podróŜ po południowej i zachodniej Europie. do Xv w. sziszwasz) fr.ok. pol. The Prisoner of Chillon. odniósł olbrzymi. zwł. drugi raz .. choć przemijający sukces. Poemat. ang. który miał być pasowany na rycerza'. rodzaj sentymentalnego. w Xiii i Xiv w. childe 'rodzaj tytułu młodego szlachcica. roztył się na nieprzebranych zasobach swej diety. przesycony i znudzony Ŝyciem pełnym przyjemności i hulanek. Chillon . Genewskiego (Szwajcaria). retorycznego i afektowanego przewodnika. Bernarda.(wym. 1496 . jedzący tylko poczciwych męŜów. końcu Jez. Childe Harold . Francois de Bonnivarda. czajld) wczesnoromantyczny bohater autobiograficznego poematu Byrona Wędrówki Childe Harolda.(wym. w Xvi w. W ostatniej (4. cziczen) zał. Więzień Czyllonu .. a opisom towarzyszą rozmyślania o wydarzeniach historycznych i ludziach związanych ze zwiedzanymi miejscami. z Chiche face 'Chudogęba'. miasto dawnych Majów na Jukatanie w Meksyku. satyra śrdw. potem arsenał. zob. jeden z najpiękniejszych i najlepiej zachowany zabytek archit. dziś muzeum.

" Przyniosło mnóstwo dzieł oryginalnych i przekładów. por.: Thomasa Chippendale (1718-79). 181). pne. a koza w środku". Kamieniem (probierskim) złota probują.apoftegmat przypisany Chilonowi przez Diogenesa Laertiosa.brąz z Iii w. potwór niszczący kraj ogniem buchającym mu z pyska. wąŜ z tyłu. przen.). Mędrcy (Maksymy). nazwa od nazwiska twórcy. jako "lew z przodu. ebenisty ang. Chippendale .rzeźba etruska. Chimera z Arezzo . malarstwa wazowego od Vii w. z gr. Chimera . chimera'. zabity przez Bellerofonta (zob.efor Sparty w 556-55 pne. jakbyś miał kiedyś pokochać . Podagra. a częściej. rada.głównie mahoń). (w l. mit. zob.łac. a złotem człowieka . ułuda. urojenie. która była podobno umieszczona na ścianie świątyni w Delfach. Ci ze swego aptekarstwa Potrafiają i podagrze.. 6. nienawidź.modernistyczne czasopismo literacko-artystyczne wydawane i redagowane przez Zenona Przesmyckiego (Miriama) w 1901-07 pod hasłem "sztuka dla sztuki" i w myśl maksymy: "KaŜda wielka sztuka jest symboliczna w formie i metafizyczna w treści. rokoka z motywami gotyckimi i chińskimi (materiał .. wg Homera (Iliada. potwór z Likii.dawn. . jakbyś miał kiedyś znienawidzić.Solonowi. Walka ta była ulubionym tematem gr. czipendejl) styl w meblarstwie ang.Chilon . de mortuis nil nisi bonum. dziwactwa. Mus. a Plutarch . baroku i fr. z gr. Chimera .rada przypisywana Chilonowi. a takŜe sztuki etruskiej i rzymskiej. przedstawiany niekiedy jako trzygłowy zwierz o głowach lwa. Chiragra .) kaprysy. fanaberie. Kochaj. "Chimera" . dna moczanowa (artretyzm) kciuka.mn. chimaira 'koza. Florencja. Naz. Naz. wydanych w pięknej szacie graficznej. smoka i kozy. O umarłych (mów) tylko dobrze . 1730-80: połączenie elementów ang. Patrz końca (Pamiętaj o końcu) . cheir 'ręka' i (pod)agra.gr. mrzonka. uwaŜany powszechnie za jednego z siedmiu mędrców greckich. którą Diogenes Laertios przypisuje Chilonowi. Mus.(wym. dąsy... grymasy.rada Chilona. Prosi chłopa albo baby. Neapol. gr.

Chleba i igrzysk . dpn. na sarkofagach. Centaura (zob. przyjęty przez wczesnych chrześcijan jako symbol chrześcijaństwa. wg Juwenala. łucznictwa i medycyny. 4-9. Greków. 10. tj. przyjacielem Heraklesa. Chleb. pod brodą.in.) a.. Naz. . występuje często w pierwotnej sztuce chrześc.gr. Golono.. chlamys. o jakie. dwóch pierwszych liter tytułu (drugiego imienia) Chrystusa. lniana szata staroŜ.I chiragrze (.) Chi-Rho . 'Czerwone skały') w 312. Zeus umieścił go na firmamencie niebieskim jako gwiazdozbiór Strzelca (zob. gr.). prawy. m. nie mogąc wytrzymać bólu. noszona w domu i na ulicy. Achillesa i Jazona. najsławniejszy z centaurów. Mickiewicz. utworzona z prostokątnego płata materii zapinanej na ramieniu a.łac. od Iv w. naczyniach liturgicznych i lampach. 78-81. mit. jedyne dwie rzeczy.wełniana a. Mus. bezpłatnego chleba i igrzysk cyrkowych. Chlamida . Chiron i Achilles . Znak. Był mistrzem Asklepiosa. noszona przez jeźdźców i podróŜnych. który. jako wizja Konstantynowi w przededniu bitwy z Maksencjuszem pod Saxa Rubra (łac. spinana na ramionach. krótka. Neapol. strzyŜono. wychowawcą wielu herosów. Prawdopodobnie w tym właśnie sensie umieszczony został przez cesarza Konstantyna na rzymskiej chorągwi cesarskiej. który go przypadkowo zranił w kolano zatrutą strzałą. Rzymski: Senat i lud) na chorągwiach rz. Chiron . u młodzieŜy i męŜczyzn w sile wieku zazw. Chairon. zrzekł się nieśmiertelności na rzecz Prometeusza. a zarazem symbolu pomyślnej wróŜby. wyrazu chrestos 'przynoszący szczęście'.rzymskie malowidło ścienne z Herkulanum. zeszyta z boku. więc Chiron. aby cesarz uŜywał tego znaku w specyficznie chrześcijańskim znaczeniu. panem et circenses..monogram utworzony z gr. co widać na ówczesnych monetach. mądry i uczony.w staroŜ. Znaku tego uŜywano o wiele wcześniej jako skrótu gr. chlamydos. liter chi i rho (X i P). zastąpił on litery Spqr (zob. wg biografów. Chiton . (A. nauczył ludzi uŜytków z ziół. ukazał się we śnie a. Nie ma dowodu na to. znawca muzyki. z gr.) radzić. Grecji wierzchnia wełniana szata męska do kolan. Rana była nieuleczalna.

śródziemnomorskie drzewo wiecznie zielone o jadalnych strąkach. Gałeczki z chleba . wziął najbliŜsza sobie.troszczył się jeszcze za jego czasów zdegenerowany lud rzymski. ty na niego chiebem . pospolite poŜywienie. 11. pop. . Chleb kamienny . jako odwaŜników aptekarskich i jubilerskich.. i nazywano je karatami (gr.gościnnie. (A.zob. kogo kaŜda gałeczka ma przedstawiać. poł. Ŝe za pazuchą niesie kamień. NieuŜyty (skąpy.. dobra królewskie. Ew.. czołobitnie.codzienne. w kośc. Kamień. starostom. gł. Trzy osoby na wybór. a gdy bochenek zmienia się rzeczywiście w kamień. Kto na ciebię kamieniem.w dawnej Polsce Ŝywność dla wojska na leŜach zimowych (łac. łac. który przecieŜ niegdyś współrządzii państwem. Pater noster) . zwykła. Xix w.zob. 1. 3. hiberna) dawana w naturze. Mickiewicz.łac. nadawane w doŜywocie osobom zasłuŜonym i niektórym urzędnikom. wg Mat.chleb eucharystii. Chleb płaczu . panis bene merentium. chleb św. powszednia sprawa.szarańczyn. sam kamień znajdować się ma wśród wotów oliwskiego kościoła katedralnego a. 4. leniwy) człowiek odmawia wędrowcowi kawałka chleba. 673-74. Chleb (dobrze) zasłuŜonych .. rz. roŜkowiec strączkowy. rzecz. w Polsce w 1. a od 1649 w pieniądzach. stąd nazwa jubilerskiej jednostki masy (0. 6. Chleb zimowy . Chleb utrapienia i woda ucisku . zdumiony cudem skąpiec wchodzi na drogę poprawy.w Biblii. por. twierdząc. wg Łuk. W końcu stawiła przed nim trzy z chleba gałeczki.) Jeśli nie mają chleba. Król. komunia. Stypa. 3. w dawnej Polsce majątki ziemskie. 9. powitanie takie było u wielu ludów słowiańskich symbolem przyjaźni i gościnności. niech jedzą ciastka . Ozeasz. 9-13. czwarta prośba w Modlitwie Pańskiej (Ojcze nasz. Ew. Jana (Ceratonia siliqua). Psalm 79. w Biblii.zob. Maria Antonina. przyjąć) .Śrdw. 6. Chlebem i solą witać (a. strąki tego drzewa. Pan Tadeusz. Ks. wg innych.27g).o chleb powszedni. Chleb Pański . chleb płaczących. legenda o przemianie chleba w kamień związana jest w Polsce z dawnym opactwem cystersów w Oliwie. 22.: jedna osoba kręci gałeczki z chleba. a druga odgaduje. starostwa itp.zabawa przy posiłku. w gdańskim kościele Mariackim. Chleb powszedni . Chleb Ŝałobny . twardych nasion uŜywano dawn.-kat. keration dosł.w Biblii. Chleb świętojański . 27. 'roŜek').

Sen o chlebie .F. AŜ was.) Chlestakow . Ŝe w piekle. na jego koszt.. 4. 8. (J. 32. przeciętny. i postanowili. Ŝe jest w niebie. Marek.wł. Nie samym chlebem człowiek Ŝyje . Zabawy.w Biblii. 37-40..popularny w Polsce przykład kaznodziejski.Łaskawy chleb . 13. Zając (Wyszedł jak ksiądz).. przełoŜony z Gesta Romanorum. bez pracy. którego notable małego miasteczka przez nieporozumienie biorą za rewizora ze stolicy i który wchodzi ochoczo w tę rolę. o trzech zgłodniałych włóczęgach. pol. Deut. utrzymanie u kogoś z jego łaski. Lecz po śmierci was będzie gniotła niewidzialna. pozbawiony wyŜszych aspiracji i ideałów. 9. 10. 15.. (Powtórne) Mat.).gotowy chleb. występujących nie tylko u ludzi bezwartościowych". 35. a temu w piekle nic nie pomoŜe. farina e forza (skr.. wyst. 6. Co mi Ŝywemu na nic. hasło Burbonów sycylijskich w Neapolu 1738-1860.F. W pocie oblicza twego będziesz poŜywał chleba . wg Mat. feste. którzy kładli się spać mając tylko jeden mały chlebek. trzeci zaś ujrzał we śnie swoich kompanów i doszedłszy do wniosku. chełpliwe i zupełnie niekonsekwentne łgarstwo.zob. 8. zwaną odtąd chlestakowszczyzną: "ten próŜny człowiek i marny charakter zawiera w sobie zespół cech. 106 (zob. komu się przyśni najpiękniejszy sen. 1. chleb (mąka) i siła (trzymają lud w karbach) . zjadacze chleba . Święty. Łuk. RozmnoŜenie chleba .. Bóg do Adama. Ŝe temu w niebie nic nie potrzeba. Święty chleb . 3. Wilno 1846) Gogola.człowiek zwykły.. Rano okazało się. Ew. 19. iŜ jeden śnił. Zjadacz chleba . 3. bezczelne. głupawe. Autor maluje w nim pewną cechę ogólną i typową. Jednak zostanie po mnie ta siła fatalna. 4.zob. Gen. F. wg Mat.. 14. absolutna pustka umysłowa. Teslament mój. (Pierwsze) Ew. drugi. .postać z komedii Rewizor (Petersburg 1836. wstał i chleb zjadł sam. por. 1.w Biblii. 4. tylko czoło zdobi.). 6. 4. Jan. drobny urzędnik petersburski..w aniołów przerobi. Marek.w Biblii. Dafnis i Chloe. przyziemny. Ŝe przypadnie on temu. Chloe . Słowacki. Łuk.

przysł. zakwaszony ogórkami. St. mięsem.) Chłodnik . Persji. rakami itp. Chłopska rodzina . Ŝe daje sobie radę z kilkunastu Ŝonami. gdy nagle słyszy. krajach arabskich (Opowieść o ośle. altana. Duglasie. porosłe dzikim winem.Chłodnik . pochodzące z humorystycznej litanii. Selma sedlak. wąŜ. Luwr. wole i gospodarzu w Baśniach z 1001 nocy) i w Europie. ocienione lipą. Chłop szelma. Maria Stuart. na kwaśnym mleku. miejsce chłodne. opera komiczna opus 37 (Praga. ParyŜ. trzeźwy. wydobywszy od niego.bajka staroŜ. Chłopi grający w karty . bezmięsny. Chłop. . Chłopski rozum . obdarza go w zamian umiejętnością rozumienia mowy zwierząt. chmielem. Gal. bluszczem. chołodziec litewski z boćwiną. Chłop szykuje się więc na śmierć. powojem.in. Monachium. kiszonymi burakami.) Chłop. jak kogut na podwórzu mówi. 306-07. przypisywanej dziewczętom chcącym się prędko wydać. czym to grozi. grabiną.zob. Ŝe ma jakiś sekret.obraz Adriaena van Ostade. praktyczny.obraz Adriaena Brouwera. Pan Tadeusz. 2.nm. uwertura do zapomnianego wodewilu (1846) Franza von Suppe. znana m. a jego pan jest wobec jednej bezsilny. czes.. Honolki. pergola. Słowacki. Dichter und Bauer. śona chłopa.zdrowy. mimo iŜ wie. Olśniony tym chłop garbuje Ŝonie skórę i wraca do zwykłych zajęć. tekst: J. 1965. z zieleniną. wtenczas wszyscy siedli I chołodziec litewski milcząc Ŝwawo jedli. nowe opracowanie K. chce go od męŜa gwałtem wyciągnąć.(2) specjainie przyrządzony zimny barszcz zabielany. Chłopski Bruegel . Bruegel. byle jeno tego roku . któremu chłop darował Ŝycie. Pinakotek. 1878) Antonina Dvoraka. Chłop i poeta .obraz Louisa Le Nain. Jutro . baba i kogut . 1. w Indiach. (A.w chłodnikach ogrodu Czekam ciebie. fasolą. WąŜ.(1) dawn. (J. co jednak chłop musi utrzymać w tajemnicy pod grozą natychmiastowej śmierci.. Chłopi w karczmie . Vesely. pop. 1. Drezdeńska. Mickiewicz. Choćby był o jednym oku. O.

brąz. 1894) Al. Chmiel . pijaństwo. mnóstwo. Nar.). Chłopicki. 250-220 pne. Krukowieckiego i Rybickiego.przysł. Chłop nas zdradził. Bacha.) Chłopiec duszący gęś . Grabski. Taniec chłopów .zaginiona rzeźba gr. skrzynka przyskrzyniła.dawn. J.jakby ojciec dzieci. 165-70. kopia rzymska. Chmara . Wiedeń. tuman. nowoŜytny odlew.obraz (ok. echo wierszyków satyrycznych chłoszczących przywódców powstania listopadowego 1830: Chłopickiego. Przygotowanie. Surdutowy chłop . Kordian. Trumna chłopska . Mus. ćma. mrowie. rój.(1742). tłum. (J. Nazwijmy od słowa ludu. Kmieciów. Wesele chłopskie ..obraz (1566) Pietera Bruegela St. Wiedeń. Warszawa. por.zob. wyrastająca do wysokości kilku metrów.bylina z rodziny konopiowatych. Muz.nm. ryba zatopiła .stado jeleni. Skrzyneckiego.. Z chłopa król . Monachium. Prado. Kunsthist. Szatan: Stary . . tzw.. Madryt.Kantata chłopska . Nar. chmura. Taniec chłopski . piwo. czyli nędznych chłopów. tronek. nr 212.obraz (1638-40) Rubensa. szyszki chmielowe (kwiatostany Ŝeńskie) dostarczają lupuliny niezbędnej do wyrobu piwa. kruk oko wydziobał. dawn. Słowacki. Muz.obraz (1566) Pietera Bruegela St. zamoŜny gospodarz ubierający się po miejsku. S. dłuta Boetosa z Chalkedonu (ok. Warszawa. nie do trudu. Nie do boju. danieli. Kunsthist. Dajmy mu na pośmiewisko Sprzeczne z naturą nazwisko. Mus. łosi a. Mer hahn en neue Oberkeet . którzy doprowadzili je do upadku. dawn. Gierymskiego.

cochlea 'ślimak. na zimę. a przy tym surowa.monotonna. Chochołowa muzyka . Wyspiańskiego. dawn.gr. okrągła łyŜka o długim trzonku.Teofila z Chocimirskich Chmielecka. został. w 1630. . podań i legend. chmielu. kobieta głośna na całej Ukrainie. oj. w 1629 król Zygmunt Iii mianował go wojewodą kijowskim. temat pieśni. najeŜdŜająca (juŜ jako wdowa) sąsiadów. w stepie. Choć pochodził z drobnej szlachty. odkrywca właściwej taktyki walki z nimi. osobliwa. sprawczyni gwałtów. często okrutna dla podwładnych. 37. postać złoŜona. nieboŜe. dziś juŜ zresztą.słynny wódz polski Xvii w. Wkrótce potem. uwielbiany przez polską i ruską ludność kresową.) Arystofanesa. ściśle związana z krajobrazem kresowym Xvii w. śpiewana do niedawna na weselach ludowych (a niegdyś takŜe na szlacheckich i magnackich) wyłącznie przez męŜatki (z uwagi na jej oczywiste aluzje falliczne. którego imieniem tatarskie matki straszyły dzieci. zwł. Wilczyca kresowa . ale i w obozie. chmielu. męstwa. z łac. chmielu nieboŜe! 1-5. Ŝona Stefana. ul) dla ochrony od deszczu. czerpak. następnie naczelnym wodzem w walkach z Tatarami. Chmielecki niespodziewanie zmarł. szorstka. pomocna męŜowi nie tylko w domu. ku oburzeniu magnaterii. drewniana. na tyczki nie lazł. okrycie słomiane. chroniące pasterza przed deszczem. wreszcie.scherzo symfoniczne (1926) Stanisłwa Wiechowicza. usypiająca. słynna z energii. zarówno przy planowaniu działań. regimentarzem. z bronią w ręku. Oj. duŜa. podobna w charakterze do melodii wygrywanej przez Chochoła w Weselu.. Chmielecki Stefan . zapomniane) przy oczepinach panny młodej: śebyś ty. Chmiel . snopek okrywający kopę zboŜa (a. krzewów ogrodowych. jak i na koniu. gród napowietrzny z komedii Ptaki (zob. Chochoł . Chochla . to na dół. przedmiot przypominający muszlę ślimaka'. porwań i napadów. nie robiłbyś ty z panienek niewiast. Chmurokukułkowo . 3. Nephelokokkygia. hartu.polska pieśń obrzędowa z Xvi w. St. pogromca Tatarów.warząchew.słomiane okrycie roślin. to ku górze.Chmiel .

jeden z najwybitniejszych dowódców Rzeczypospolitej. Chodkiewicz Jan Karol . obdarzony nadzwyczajnym talentem strategicznym i organizatorskim.) uwaŜany w Europie za jednego z największych wodzów swego czasu. pisany oktawą. inglorius wrócił do Konstantynopola. cesarz turecki. napisana gł.Chocim . zdobył Dorpat. wojewoda wileński od 1616. pamiętników Jakuba Sobieskiego (ojca Jana Iii). wiązane rzemykiem a.. gdy Chodkiewicz zachorował. 1850) Wacława Potockiego. wszakŜe szybkość decyzji i Ŝywiołowy impet na polu bitwy pozwalały mu porywać ich do zwycięstwa. wyd. drobna szlachta. szaraczkowa. gdzie Osman. tytuł: Transakcyja wojny chocimskiej. balistyce i inŜynierii.poemat (1780) Ignacego Krasickiego. trepy. na wzór Jerozolimy wyzwolonej Tassa. nieudana próba epopei bohaterskiej. w chwili zawierania rozejmu. Chodak . uboga. z Azyi i z Europy na Polaki zgromadziwszy siły. łyka. 11 Xi 1673 druzgocące zwycięstwo wojska polskiego pod dowództwem hetmana Jana Sobieskiego nad korpusem tureckim Hsejna Paszy. zapalczywy w wybuchach gniewu. łapcie. Ukr. kapcie. człowiek prosty. zagrodowa. po zwycięstwie pod Kircholmem (zob. ubogi. pobił (wraz z Krzysztofem Mikołajem Radziwiłłem.9 X 1621 obrona obozu warownego przez armię polską (35000 Ŝołnierzy) pod dowództwem hetmana Jana Karola Chodkiewicza (od 23 Ix.historyczny poemat rycerski w 10 częściach (1670. Piorunem) Szwedów pod Kockenhausen (1601). nie lubiany przez nich. W 1621 stanął na czele wojsk koronnych przeciw Turcji (śółkiewski poległ juŜ był pod Cecorą. na podstawie łac.. a Koniecpolski znajdował się . wobec Ŝołnierzy surowy. przeciw 120-150-tysięcznej armii tureckiej. 2 Ix . wg tradycji.. kierpce.dawn. dowodzone przez hetmana kozackiego Piotra Konaszewicza-Sahajdacznego. dowodził regimentarz Stanisław Lubomirski) i przez wojska kozackie (30000). ale za namową króla wziął udział w wyprawie pod Smoleńsk (1611) i pod Moskwę (1617-18). zw. sznurkiem wokół nogi. upoetyzowana kronika wojny 1621 r. pseudoklasyczna. pierw. Po wyprawach przeciw Nalewajce (zob. chodaczek.-zach.). przyczynił się do zwycięstwa sił królewskich pod Guzowem (zob. zagonowa.1560-1621. jego sztukę wojenną wspierała biegłość w matematyce.. Był przeciwnikiem interwencji polskiej w Rosji.) i na Wołoszczyznę. SRR. Wojna chocimska . skóry. Wojna chocimska . wszytkie państw swoich z Afryki. spadł z imprezy swojej i straciwszy sto tysięcy ludzi. umocnionym w dawnym obozie polskim. chodzący w chodakach. w płd..miasto nad Dniestrem. Hetman wielki litewski od 1605. zakończona zwycięstwem polskim.obuwie z drzewa. odniósł wielkie zwycięstwo pod Kircholmem (1605). Szlachta chodaczkowa . człowiek o usposobieniu gwałtownym. w obozie polskim pozostała tylko jedna beczka prochu.

w Xiii w. księciem Albertem Sachsen-Coburg-Gotha. Transakcja wojny chocimskiej . późny obyczaj niemiecki. chmielowy. Zaiste. w Polsce u ewangelickich mieszczan pochodzenia nm. Xix w. Niemcewicza. starosta. oparty moŜe na Biblii. 13: "Chwała Libanu do ciebie przyjdzie. Policzymy je.miał. Wojna chocimska . stawiał Turkom opór pod Chocimiem i zmarł na zamku chocimskim przed zakończeniem kampanii. (1903) Wiktora Gomulickiego. do przodka. Historia J. jodła i bukszpan. w . Śpiewy historyczne . Chojnice . 60. polski taniec ludowy. obchodny.pieszy. w metrum trójdzielnym a. poprzednik poloneza. (1781) Adama Naruszewicza. Gdzie nas starodawne instytucje nie skrzepią.powiedzenie Chodkiewicza. wolny. Chocim. bydgoskim. i sosna społem. aby przyozdobić miejsce świętości mojej". gdy młody Jan Karol powitał go łacińską oracją w imieniu uczelni. Nowego Roku). U. polski. Izajasz. w Japonii. polegający na korowodowym chodzeniu par. Miecz i łokieć . wg tradycji. starodawny. nowe wynalazki prędzej zgubią . Chodkiewicza monografia hist. łańcuchami. równieŜ w świecie niechrześcijańskim.zob. Chodzony . równy. Chocim. marszałek. gdy towarzysz jakiś liczył chorągwie nieprzyjaciela i nie mógł się ich doliczyć. szklanym śniegiem w czasie świąt BoŜego Narodzenia (a. wielki to będzie Ŝołnierz .(1816) J.powiedzenie Chodkiewicza. chory. Choinka . Zwyczaj rozpowszechnił się w Europie i Ameryce Płn. obronny gród pomorski.wigilijne drzewko. np. W urzędzie moim Ŝadnemu gmerać nie dopuszczę .powiedział Chodkiewicz przed bitwą pod Kircholmem. K.w niewoli tureckiej). łaŜony. mieszanym. tańczony dawniej po oczepinach a.zob. spotykany w 1. a w Xx w. zabawkami. ustawiane i przystrajane świeczkami. błyszczącymi nićmi. w okresie mody na rzeczy niemieckie po ślubie brytyjskiej królowej Wiktorii w 1840 z nm. gdy pobijemy . powiedzieć Stefan Batory w czasie odwiedzin Akademii Wileńskiej. poł.miasto w woj.powieść hist. dla uczczenia starszych gości weselnych i rodziców młodej pary.

.) AmbroŜy. wyrazy słowiańskie z mongolskiego orungo. zabiegać o jej względy.liturgiczny śpiew kośc. wojsko polskie w sile 18000. Z dymem poŜarów. Chołodziec litewski . okres rozkwitu Ix-Xii w. śpiewy te miał zebrać i uporządkowaó papieŜ Grzegorz I. umizgać się. Chorał . sprowadzona do Europy z Chin w Viii w. ziemi. zob.czernić je (co było niegdyś oznaką wyjątkowej elegancji) dla zwrócenia na siebie uwagi panny.1310 zdobyty i ufortyfikowany przez KrzyŜaków.zob.zob. metalowych pałąkowatych kleszczyn o. oficjalny śpiew kościoła protestanckiego. vexilla. starorus. miękkim podkładzie. godłach. Duha. Chłodnik (2). Chomąto . Cholewka. społ. miasta.-nm.nie znana staroŜytnym. Smalić (dawn. Sylfy (Sylfidy)..-słow. chorugw'. 590-604.-kat. drapeau od drap 'materia. oblegające KrzyŜaków w Chojnicach. korouhev. chorągiew'. Chorał K. 18 Ix 1454. orunga 'znak. Chopiniana . na początku 13-letniej wojny z KrzyŜakami. ściągniętego na odsiecz miastu. część uprzęŜy końskiej opasująca nasadę szyi.. bez wspóludziału instrumentów.zob. stąd . palić) cholewki . Fahne od st.zalecać się do dziewczyny.. Rodzaje . złoŜona z drewnianych a. płachta'. czes. st. organizacji wojskowej. kościelnej itd. Ujejskiego . (św. Chorągiew . rz.-g. mn. choragy. przytwierdzony do drzewca. Chorał ambrozjański . łac. stąd nazwa.-cerk. fano 'materia. zostało rozbite przez 15000 zacięŜnego wojska KrzyŜaków. ros.zob. chorugy. politycznej.płat materiału o określonych barwach. sukno'. będący znakiem państwa. Chorał gregoriański .(rzymski) kościelny śpiew liturgiczny rozwijający swoje jednogłosowe melodie diatonicznie w skalach kościelnych. fr. złoŜone prawie wyłącznie z pospolitego ruszenia niekarnej szlachty.

Antoniego. Rijksmus. Angielska choroba . Chory człowiek Europy . 1683. w pieśni Turek jest chory J.fr. H. sekretna choroba . . Chorągiew proroka . Amsterdam.) Walenty.padaczka. potem w Listach perskich. poprzednio zwana rotą. wojenna). rzadka obecnie forma gruźlicy węzłów chłonnych szyi. biała i czerwona. w liście Woltera (1770) do Katarzyny Ii i w rozmowie Mikołaja I z ambasadorem bryt. biała-czerwona. smutek.chorągiew wojskowa).zob. zwł. (św. Chorągiew . Choroba morska . Choroba św. zołzy. kanonika klasztoru w Baumburgu (Górna Bawaria). melancholia.Turcja sułtańska. 1660) Gabriela Metsu. (św.krzywica. Montesquieu. Poysela. kiła. nazwana tak juŜ w roku odsieczy wiedeńskiej. Mahometa). regius morbus.zob. Walentego . 19 (1721). poprzednie nazwy: biała z czerwonym. Choroba królów . róŜa. Francuska. Choroba św. dworska. Morski. Wielka choroba . bandera (flaga państwowa na okrętach morskich . Chory. 1. charakteryzująca uczuciowość początków Xix w. proporzec (chorągiew marynarki wojennej na dziobie okrętu). le mal du siecle.ogień św. med.łac. Mahomet (Chor..zob. związana z romantyzmem. Choroba .. G. Antoniego . Chorągiew biało-czerwona . A. kawalerska. skrofuloza. Chore dziecko .w wojsku polskim Xvi-Xviii w.obraz (ok.handlowa a.chorągwi: flag (państwowa i narodowa). Ŝe znika pod dotknięciem dłoni monarchy. Seymourem w 1853. skrofuły. sztandar (od 1937 .zob. dawn. teŜ Taniec (św. od spokojnej niechęci do świata aŜ do gwałtownej rozpaczy.nazwa polskiej chorągwi narodowej uŜywana od połowy Xix w. Wita). przybierająca róŜne formy. podstawowa jednostka organizacyjno-taktyczna wszystkich typów jazdy licząca 100-200 ludzi.) Walenty. sądzono. zob. Choroba wieku .choroba weneryczna.

Nieszczęśliwa miłość młodej wdowy Marfy (mającej dar jasnowidzenia) na tle buntu księcia Iwana Chowańskiego (1682) przeciw reformom cara Piotra I. w której grał rolę tytułową. przestrzeń kościoła przeznaczona dla duchowieństwa.Chory z urojenia . a wraz z rozkwitem wielogłosowości w Xv w. Warszawa 1963) Modesta Musorgskiego. utrzymanek czarownic. Aby mieć lekarza na podorędziu. stalle itd. Nowogródek 1761) Moliera. zawierająca ołtarz główny.. nygus. nowa wersja oprac. partie wysokie śpiewali chłopcy.(2) archit. Rimskiego-Korsakowa. waŜną postacią dramatu jest tu chór. śpiewie i tańcu komiczną ceremonię promocji na doktora medycyny. później kastraci. zespół opery belgradzkiej. na ogół bez udziału kobiet. Hipochondryk Argan w bezpodstawnym strachu o swoje zdrowie staje się ofiarą lekarzy Purgona i Diafoirusa. później. ogranicza się do asystowania aktorom. Grecji (gr. wyst. który stał się niezbędnym elementem dramatu gr.. por. na pół cudzoziemiec. 1911. prezbiterium. Anioł. Le malade imaginaire. Chór . i zmarł po czwartym przedstawieniu. chór .jeden z diabłów ludowej demonologii polskiej. wolałaby z jego córki uczynić zakonnicę.ros. nierób. reprezentujący lud rosyjski. Chóry anielskie . choros) zespół osób wykonywających pieśni i tańce podczas obrzędów kultowych.fr. Argan udaje zmarłego. pol. na pół szlachetka. często wydzielona od nawy lekkim podwyŜszeniem. i miłość córek. libretto autora. przez Ravela i Strawińskiego ParyŜ 1913. która w rzeczywistości kocha tylko jego pieniądze. śpiewał unisono. chór aŜ do X w. Chowanszczina. zrazu dominującym. Chór . ale druga Ŝona Argana. przeszedłszy przez etap dialogu dwu półchórów. Chowaniec . dopiero między X i Xiii w. tak i w pierwotnym kościele. Argana. balustradą i łukiem tęczowym. stara się skłonić swą córkę do poślubienia syna Diafoirusa. archit. aŜ do początku Xviii w. ujawniając chciwość i egoizm Ŝony. komedia-balet (ParyŜ 1673. do komentowania i krytyki działania postaci dramatu. pedantycznego medyka. Międzyakt kończący sztukę przedstawia w makaronicznej łacinie. ludowy dramat muzyczny (premiera prywatna. powstały chóry w obecnym składzie. Chowańszczyzna . instrumentacja M. Diabeł. jego ostatnia sztuka. Aby wypróbować uczucia Ŝony. pozostawiony w wyciągu fortepianowym. Jak w starogreckim dramacie.(1) w staroŜ. Petersburg 1886.zob. rozpoczęło się rozróŜnianie skali głosów śpiewaczych. publ.

roku Ŝycia wyszła za mąŜ. w Księdze trzech cnót i Mieście pań (1405). subtelna. o fonetyce południowosłowiańskiej i czeskiej. miniatur itd. klejnotów. jedno z największych tego rodzaju przedsiębiorstw na świecie. organy) i dla chóru śpiewaczego. dziś takŜe z filią nowojorską. Chram . Ujejskiego.zob.1363-1431.mn. por. ochotę'. Przeciwstawiała się antyfeminizmowi swoich czasów sławiąc kobiety. Samą pozostawił mnie mój miły. Scjentyści. głosi jej chwałę. Sotheby's. Christine De Pisan . pierwsza. w 1766 w Londynie przez Jamesa Christie. astrologa Karola V. córka Włocha. empora organowa. pomieszczenie w kościele na instrumrnty muz.. po polsku brzmiałby chrom. uŜywany u nas przez pisarzy pochodzących ze wschodu (Zaleskiego. Kraszewskiego). Witeź. jako zrealizowanego wreszcie ideału kobiety. Sama jestem i chcę zostać sama. w Ŝart. mebli. zabrana przez ojca do Francji w 1370. spodziewając się od nich pomocy finansowej. Zaczyna układać ronda i ballady. w Traktacie o Joannie d'Arc (1429).. zrujnowana przez procesy. por. Chrapka . opiewając wyzwolenie Francji.zdrobn. kobiety. Christie's . Sama . cerkiewizm. (zazw. ksiąŜek. zwł.muzyczny. a w 22. a przejęty przez Konopnicką i Młodą Polskę. rosyjskim jest to płd. ur. w l.prawdziwie wielka poetka. w 15.(wym. firma zajmuje się sprzedaŜą z licytacji i szacunkiem (oceną wartości pienięŜnej) obrazów. ZałoŜyła teŜ rodzaj małej oficyny. owdowiała. w których dyskretnie wyraŜa swoje cierpienie (Ballady wdowieństwa). od chrapa 'nozdrze zwierzęcia'. pełna kultury. Christian Science . kristi:z) salon aukcji (przetargów publicznych) zał. 1730-1803. aby sprzedawać do bibliotek magnackich iluminowane rękopisy swoich wierszy. organowa. spontaniczna. spędziła dzieciństwo i młodość na dworze król. zostając z trojgiem dzieci. jeszcze za Ŝycia swej bohaterki.-słow. wyraz pseudopolski. śpiewaczy. trybuna śpiewacza. równieŜ o nozdrzach dziecka a. i dedykuje je wybitnym osobistościom. porcelany.. poetka francuska. w jęz. a przy tym .świątynia. zwrocie: mieć chrapkę ną coś 'mieć na coś chętkę. Była to jedna z najwdzięczniejszych postaci kobiecych Xv w. w Bolonii. srebra. starej broni i zbroi. Gontyna.

Viii-X w. dezertera. bez druha i pana.suche gałęzie odpadłe z krzewów i wierzchołków drzew (uŜywane na opał. do wiązania. przez rozpacz znękana. (Christine de Pisan. (a później w polskiej sztuce ludowej jako wyobraŜenie trosk i udręk Ŝycia . Julii Hartwig. które dopowiedzieć naleŜałoby prawdop. rejteradzie. stał się później jakby drugim jego imieniem. od drapania się przez chrusty 'przedzierania się przez zarośla' ukrywającego się zbiega. prawdop. słowami: "w odwrocie. płotów a.gr. poemat anglosaski zawierający 1694 wersy. tł. Łakoma rzecz chrust . 1-7. pomazaniec'.. Chrystus Andów . z hebr. hultaj. zob. tł. gałgan. powsinoga.Ŝartobliwy zwrot przysłowiowy makaroniczno-łacińsko-polski 'zmykasz w chrusty'. wiklina. Z bogiem krolewaci. a. W.jestem. Longfellowa: Złota legenda (1851).przysł. ucieczki w krzaki. granica argentyfisko-chilijska. Sama jestem. w gąszcz' przed pogonią.brąz (1904) Matea Alonsa. Drapichrust .typ wizerunku Chrystusa częsty w plastyce Xv w. w cierpieniu nad siły.) Chrust . pieśń wielkanocna. Trylogia dramatyczna H. którego część środkową napisał Cynewulf. Chrystus z martwych wstał je . Chrystus z martwych wstał je. Sama jestem. dialog Marii i Józefa uwaŜany jest za pierwowzór ang. na południu i wschodzie Polski .: Christe surrexisti. maszijah 'pomazaniec.włóczęga. Ludu przykład dał je. co mnie doświadczyły. christos 'namaszczony. od drapnięcia. obieŜyświat. jako faszyna do pokrywania grobli). Kyrie eleison. przekład strofy hymnu łac. dania drapaka w chrusty 'czmychnięcia. krzaki.. Ballada (Seulete sui erseulette vueil estre).faworki. Chrystus frasobliwy . Mesjasz'.. Święty (monogram). Tragedia Nowej Anglii (1868) i Boska tragedia (1871). Chrystus . gąszcz. w krzaki.najdawniej zapisana (w 1365 w Płocku) polska pieśń rel. Jezus Chrystus.ang. Chrystus . Sama w Ŝalach. EŜ nam z martwych wstaci. zarośla. w Nowym Testamencie tytuł przydany Jezusowi. exemplum dedisti. Christ. chruśniak. et tecum vivamus. literatury dramatycznej. ucieczce". Fugas chrustas . chrustniak. Sama jestem i niemiłowana. Przełęcz Uspallata. Ut nos resurgamus.

Chryzejda . przez armię turecką pod dowództwem Ibrahima Szyszmana. uzbroiła się w dwa noŜe i stanąwszy przed męŜem. ten poskarŜył się Apollinowi. wg Iliady. L'Enfance du Christ . Anna Dorota (zwana niekiedy niesłusznie Zofią). brankę zwrócono Chryzesowi i zaraza ustąpiła. córka Chryzesa. z pochyloną głową opartą na dłoni. Oratorium op. kapłana Apollina w Chryzie. Przybycie do Sais. Homera piękna branka.gr. od 20 Ix do 5 X 1675. największego z greckich ojców kościoła. oratorium (ParyŜ 1854) Hectora Berlioza. Chrystus na Górze Oliwnej . 1. jak głosi tradycja. Rio de Janeiro. Rzym. 97. a. Bryzejdę (zob.). który zesłał na Greków zarazę. Santa Pudenziana.. ok. Chryseis. trylogia biblijna: 1. za radą Achillesa i Kalchasa. z cytatem chorału Rorate coeli. Chryzostom . niekiedy w drugiej ręce rózga. od 398 patriarchy Konstantynopola.zob.z domu de Frezen a.oratorium na solistów. a na głowie korona cierniowa. znacznie młodsza od męŜa i podobno urodziwa.fr.chłopskiego): w pozycji siedzącej. Fressen. chrysostomos 'złotousty'. oświadczyła wobec świadków. ale rozgniewany Agamemnon zabrał w zamian Achillesowi jego brankę. nie dokończone. Ŝe jednym noŜem . 347-407. Chrystus tronujcący . KrzyŜmo.mozaika (Iv w. gdy z powodu zajadłych szturmów i bezustannego ostrzału artyleryjskiego nawet sam nieustraszony komendant zaczął przemyśliwać o kapitulacji.Ŝelbeton (1931) Heitora da Silva Costa i Pawła Landowskiego. Góra Corcovado. Jana z Antiochii. Feliksa Mendelssohna-Barthoildy. z Kurlandii. Chrystus Odkupiciel . przydomek św. słynnego z wymowy kaznodziei. doktora kościoła. w czasie oblęŜenia zamku trembowelskiego. Po 10 dniach. druga Ŝona Jana Samuela.gr. 'Dzieciństwo Chrystusa'. Chrzanowska Anna Dorota . komendanta Trembowli. Gdy Agamemnon nie chciał przyjąć za nią okupu od zbolałego ojca. 2. Sen Heroda. w późnym stylu neapolitańskim. Chryzmo . paszy Alepu.). Freyzen. chór i orkiestrę (1859-66) Ferenca Liszta. Ucieczka do Egiptu i 3. Chrystus . ofiarowana Agamemnonowi jako dar honorowy. pochodząca prawdop. potęŜnej warowni na wzgórzu.oratorium (1803) opus 85 Beethovena.

ale ten. Ŝe przez zaufanych podpali prochy i wysadzi zamek w powietrze. Obrona Trembowli . prócz tego zagroziła. bardzo uszkodzony. Turcji sułtańskiej. Warszawa.z czes. obawiając się odsieczy Jana Iii spod Lwowa. w bitwie. zgnębiony poniesionymi stratami. od imienia Chrystus. Chylat . Annie Dorocie wzniesiono w Trembowli pomnik. sonet Widok gór ze stepów Kozłowa.znalezienie się po raz pierwszy pod obstrzałem nieprzyjacielskim.suknia honorowa. określany równieŜ tą nazwą chrzest Mieszka I (zob. Mickiewicz. Chtoniczne Bóstwa . Piramida (Cheopsa).) w 966 r. mówi Jan Chrzciciel: "Ja was chrzczę wodą.. Chrzest . khilat z arab. z ukazaną na pierwszym planie komendantową.. gdy noc chylał rozciagnęła bury. 5-8) .. Krwawy chrzest .. Krwawy. Na szczycie jaka łuna! poŜar Carogrodu! Czy Allach.. Chrzest ogniowy . trwający od X do Xiii w. 3. co przyjdzie po mnie. malowany później kilkakrotnie w mniejszych rozmiarach i rozpowszechniany w postaci odbitek litograficmych.obraz Franciszka Smuglewicza. wielokrotnie przez nieprzyjaciół niszczony i znów odbudowywany. Chufu .zob.. z hindi khalat.) Tę latarnię zawiesił śród niebios obwodu? (A..zob. hilat. wg Mat. Muz. dostojnika. chrzcić was będzie. ofiarowywana przez władcę a.zob. Nar. Bóstwa. pod bombami. odstąpił od zamku. Wybicki napisał na jej temat libretto operowe. wkrótce potem Ibrahim.przebije jego.obraz (1841) Aleksandra Lessera. 11. w Biblii..proces chrystianizacji mieszkańców ziem polskich.. a drugim siebie. Ew. jeśliby miało przyjść do poddania Trembowli. osobie zasłuŜonej. Józef.. w Indiach a. ogniem." Chrzest Polski . Obrona Trembowli .. (.. Nieustraszona komendantka a. męstwo jej zagrzało oblęŜonych do walki.

Rozmowy tuskulańskie. prostak. Klasyczna prostota i naturalność Listów była wzorem dla Ignacego Krasickiego. Kwintylian uwaŜał Cicerona za największego pisarza rz. stylista i filozof. pogard. chłop ubierający się z miejska. co "ręką tocząc po korynckiej wazie. O starości.). triumwirat z Oktawianem i Lepidusem w 43 r.. poł. Był boŜyszczem ludzi Odrodzenia. św. Cicero(n) . a. przest. Zawierając tzw. Przeciw Werresowi.3 pne. O najwyŜszym dobru i złu. itp.Marcus Tullius Cicero. Herbata (Ceremonia). O prawach. Ciura.in. czym wzbudził jego nienawiść. Prozę ciceroniańską naśladowali Stanisław Orzechowski. AmbroŜego. gwar. Jego najwaŜniejszą zasługą dla literatury było udoskonalenie prozy łac. O państwie. filozoficzne. cechą tej prozy był bogato rozczłonkowany okres. karierę obrońcy sądowego. Maria Konopnicka zachwycała się urodą okresów retorycznych Cicerona. uczył się krągłość myśli zamykać w wyrazie". np. szlachetka. drobny szlachcic.). Po zamordowaniu Cezara w 44 poparł Oktawiana przeciw Antoniuszowi. W obronie poety Archiasza. oberwaniec. zarówno na św. który wtedy odsunął się od Ŝycia publicznego. O naturze bogów. Wpływ jego był olbrzymi. pretorem w 66. Jan Kochanowski nazwał ją "anielską". Dziedzictwo jego widoczne jest równieŜ w dziełach Sienkiewicza i śeromskiego. polityk. św. jak i na Petrarkę. O mówcy. od ciarać 'walać'. Olbrzymią sławę jednej z najwybitniejszych postaci świata antycznego zdobył u potomności głównie jako mówca. Po studiach prawa i filozofii rozpoczął w 80 r. piękny rytm i kadencja zdania.zob. teoretyk wymowy. Papirus. Antoniusz zaŜądał zgładzenia Cicerona. teologiczne. dzięki swej energicznej akcji przeciw spiskowi Katyliny (zob. Hieronima. a konsulem w 63. Sławę polityczną uzyskał gł. por.. poeta.Cianoju . pisma prawno-polityczne. Wśród jego licznych dzieł znajdują się pisma o sztuce wymowy. Piotr Skarga. wyrok wykonano. stylista i filozof. np. najwybitniejszy mówca rzymski. pisarz. O powinnościach. Filipiki przeciw Antoniuszowi. Łukasz Górnicki. dzięki czemu mogła się stać wzorem literackim języków nowoŜytnej Europy. udający mieszczucha. m. Pierwszym w Polsce zapalonym wielbicielem Cicerona był Wielkopolanin Jan z Ludziska (1.dawn. 2. . co cierać w ucierać. O przyjaźni. Przeciw Katylinie. ale po jego klęsce pod Farsalos Cezar ułaskawił Cicerona. np.zob. 106 . równieŜ jako wielki nauczyciel patriotyzmu. gł. i kilkaset listów. Cibora . W czasie wojny domowej między Pompejuszem i Cezarem wziął stronę Pompejusza. do jego przyjaciela Attyka. Orator. Augustyna. Xv w.. np. Ciarach . to samo. edylem kurulnym w 69. liczne mowy. a sukcesy w tej dziedzinie otworzyły mu drogę do najwyŜszych urzędów: został senatorem w 75.

Mus. samica cietrzewia. naszej cierpliwości?'. O tempora! o mores! . Czas. rośliny uprawianej w ciepłych krajach dla jadalnych ziarn w strąkach. Ciceroniański okres . Cielec . muzyka . por. Morski (Cielec). cicer 'groch'. Neapol. Mantua. o róŜowych kwiatach skupionych w półkoliste główki i wzniesionych strąkach.W biblijnej przypowieści o synu mamotrawnym (Ew. początek mowy Cicerona Przeciw Katylinie. Muz. Tuczny cielec . 'mały Ciceron'. 1.organista Franz Xavier Gruber. Tuskulum .. Turyn. . Antiquarium. Cieciorka .zob.(1) cieciora. Naz. Chiaramonte. zwł. Cieciorka . najsławniejsza kolęda świata. krowa. Stille Nacht. wieloczłonowe zdanie o majestatycznym rytmie. jakim powitać miał Cicero nasłanych na niego przez Oktawiana zabójców.. kunsztownie rozbudowane. dosł.dawn. Mus. równowadze antytez i in. patientia nostra? . Święta Noc ..(zob. 'jak długo jeszcze naduŜywać będziesz. retorycznych.dawn. Cicha Noc. Cicerone . Pal.nm.). zaletach literackich a. wielospadkowej kadencji. heilige Nacht. 1. Quousque tandem abutere. Cielec morski . włoski. Uderzajcie! . głowa: Rzym.okrzyk. nazwa stosowana równieŜ do ciecierzycy.łac. 1. Ufiizi. oprowadzający turystów. Florencja.(wym. Ducate.lit. Cielica .(2) roślina zielna z rodziny motylkowatych. Pauzaniasz. z łac. wł. (O czasy! o obyczaje!).zob. drwiące przyrównanie wielomównych przewodników do Cicerona. cziczerpne) przewodnik. wg Łuk.Rzeźba: popiersia: Rzym.. skomponowana 24 Xii 1818 w Oberndorf kolo Salzburga: słowa ksiądz Joseph Mohr. Catilina. Katylino. Kapitolińskie. odchowany byczek.

grube. wg Łuk. J.w Biblii. Ŝeby się ich moŜna dotknąć . Homera: "Gród Kimeryjczyków.łac. MojŜesz (Dziesięć plag. Nigdy tam nie docierają promienie. podziemne więzienie.15. a jedzmy i ucztujmy. Ale puste! bo wino wypili Soplice. ciemność. Kimeryjskie ciemności . Ciemnogród . 21. (Ciemności) tak gęste. Ciemnica . pełnej aluzji do ówczesnej sytuacji w Polsce.... Cimmeriae tenebrae.. 22. Moc) ciemności .łac. (A.. 1886) Lwa Tołstoja. rzekł Klucznik.zob. słońca. Mickiewicz. nazwa spopularyzowana przez tytuł powieści satyrycznej PodróŜ do Ciemnogrodu (1820) Stanisława Kostki Potockiego. wołają astronomy z wieŜy. Złoty (cielec). Ŝaden z nich nie bada. 53.. 23) przebaczający ojciec powiada: "I przyprowadźcie tucznego cielca. 851-53. nikt nie odpowiada: Ciemności kryją ziemię a lud we śnie leŜy. Egipskie ciemności . zaczerpnięty z Prologu Dziadów części Iii. okryty mgłą i chmurami. pomieszczenie. ciemne. tł. Włast' t'my.Są. Ex.dawn. Wulgata. 5. Pan Tadeusz.zob. gdzie panuje ciemnota i zabobon. ogromne piwnice. Wulgata. Gen. 19... łac. Mickiewicza: Zaszło słońce. (. tytuł dramatu (ros.) Ciemności. 10." Złoty cielec . nieprzejrzane. 1. lecz noc zabójcza rozciąga się nad nieszczęsnym narodem". 61-64. Ciemności kryją ziemię . egipskie ciemności. w Odysei. Ale dlaczego zaszło.tytut powieści (1957) Jerzego Andrzejewskiego. loch. Ciemności były nad głębokością .. przest. 2. dense ut palpari queant. więzienie. gęste. i zabijcie. tj. tenebrae erant super faciem abyssi. 11. Lecz dlaczego śpią ludzie. Parandowskiego. . Ew.) Czy są tu ciemnice W tym zamku? . Potęga (a. 9).miejsce.nieprzeniknione.

słuŜący do międlenia (oczyszczania z paździerzy) lnu i konopi. I.cienki.tarlica. złagodnieć. spuścić z tonu. Cienkusz! Deresz! (.dwie współzawodniczące i walczące z sobą ideologie.Anglii i Francji. Cienko śpiewać. 3.. Cień wielkiego imienia .mit. Cienkusz . cierpieć niedostatek. słaby trunek (wino. Ks. Sprzedać diabłu swój cień .rodzaj przedstawienia kukiełkowego. cierpieć niedostatek.w Biblii. prymitywny przyrząd z drzewa bukowego a. Osioł (Spór o cień osla).) Cień. Fredro. a wreszcie długotrwałych wojen między państwami Liliputu i Blefuską w satyrycznej powieści PodróŜe Guliwera (1726) Swifta. Schlemihl.być w biedzie. spokornieć. będące przyczyną ustawicznych rozruchów. 135) o Pompejuszu. a druga. CóŜ. Cienkie i Grube Końce . 224-26. krwawych prześladowań. kiepski. Zemsta. Kraina cieniów . Chińskie cienie . Ŝe jajko trzeba nadtłukiwać z cieńszego. piwo). 15.Cienki. a państwa .) Istna lura panie bracie.być w biedzie.łac. z Lukana (Pharsalia. buntów. Cienki trunek . rozwodniony. Dni nasze jako cień na ziemi . cień dawnej świetności. z których jedna twierdzi. Cierlica . 29. miejsce przebywania dusz ludzi umarłych. lepszego to nie macie? (A. Papkin do Rejenta. .zob. Ŝe z grubszego końca. Cień osła . dębowego. 4.zob. Elizjum. być bardzo słabego zdrowia. grać . 1. Cienko prząść . międlica. cherlać. Ideologie te są odpowiednikami protestantyzmu i katolicyzmu. w którym widzowie widzą tylko cienie poruszających się lalek na przejrzystym ekranie.rzadki. Liliput. gr. por. Kronik. kiepski.. Hades. magni nominis umbra.

wł. dawna siekiera ciesielska do obróbki drewna. cięcie (zwł. z tragedii Agamemnon. a oznaczający: austriacki i węgierski. List do Kor. od '1500. skrót od 'cesarski i królewski' (nm. bednarstwie. szrama.Cierń. dziś tylko: brać. dręcząca. plagi.) . Ajschylosa. 2. pne. Chłopiec wyciągający cierń ze stopy . prostopadłym do trzonka. Ciosła . chłosta..posąg z brązu w Pałacu Konserwatorów na Kapitolu w Rzymie.dawn. . k. skweres. 33. skr. 12.mn. dzieło eklektyczne. ćwikła. do . ulubiony motyw rzeźby antycznej (wielokrotnie naśladowany. I K. powstały prawdop.. Cinquecento . dostać. podobne do motyki. okres dojrzałego i późnego Renesansu w sztuce wł.zob. lo spinario.u. w l.). 55: "Jeśli nie wytracicie mieszkańców tego kraju.k.zob. bindas. deksel.dawn. Werter. liczby. zapewne z I w. 'kaiserlich und kniglich) poprzedzający nazwy instytucji wspólnych całej monarchii austro-węgierskiej.rzecz zbędna. Num. Ŝłobnia.'. Korona. odnoszący się do tytułów panujących Habsburgów. zwł.(wym. Cięga . 176. gr. pręga. oberwać cięgi. 7: "bodziec ciała". Cierpienia młodego Wertera . bolesna. o jednym płaskim a. w Biblii.cieślica. będą wam jak cierń w oku". tj. przysiek.narzędzie ręczne do obróbki drewna. por. Cierpienie. pne. takŜe w epoce Odrodzenia). Cierń w oku (w nodze itd. pierzchnia. Najsłynniejszy . pathe mathos.. 'pięćset'. dokuczliwa. uŜywane w ciesielstwie. kołodziejstwie. Cierpienie (jest) nauczycielem. Ŝłobkowanym ostrzu. fumel. C. we wczesnym okresie hellenistycznym (Iii w. po której rozpoczyna się numeracja lat Xvi w. czinkueczento) nazwa Xvi wieku w odniesieniu do dziejów kultury włoskiej. Korona ciernoiowa . Ciesak .).

utworzona przez Bonapartego w 1796 i wcielona w 1797 do Republiki Cisalpińskiej. w staroŜ. przez Marco Polo. gdzie dachy domów miały być kryte złotem. Mowa tu zapewne o Wyspach Japońskich. dziur. tj. Cipangu .in. skrzynia'. wyspy) na wschód od Azji. poszukiwana przez Kolumba. Cite . uŜywany równieŜ w misteriach eleuzyńskich i dionizyjskich.(wym. rzymskiej. z trzonem osadzonym jak w toporze. z gliny. Cisalpiński .zob. marmuru a.'. Conciergerie. por. cispadanus 'znajdujący się po tej. s-itę) wyspa na Sekwanie (Ile de la Cite). z łac. Sainte-Chapelle.połoŜony na południe od Alp. Italii. która była zaląŜkiem ParyŜa. późn. do wyrabiania niecek. choć nie oglądana. znajdują się tam m. 'kosz. z łac. z pokrywą. Circe . Galia Cisalpińska . z fr. uli. zwł. Cista . do przechowywania prochów zmarłych. łac. Pałac Sprawiedliwości.łac. Republika Cispadańska . koryt.połoŜony na południe od rzeki Pad. 'miasto. rzymskiej. Galia Cispadańska . cisalpinus 'znajdujący się po tej. Rzymie .. Alpes. katedra Notre Dame de Paris. alabastru. bogato zdobione. naczynie cylindryczne z brązu.wydrąŜania fug. stronie Alp'..cudowna wyspa (a. mała urna grobowa w kształcie sarkofagu. Cispadański .rzymska nazwa części Galii Cisalpińskiej połoŜonej na południe od Padu. Transpadański.państwo utworzone przez generała Napoleona Bonaparte w płn.. Kirke.rzymska nazwa północnej części Italii. opisywana. tj. najstarsza dzielnica miasta fr. 1797-1802. Republika Cisalpińska . Padus. łac. w Etrurii. do przyborów toaletowych. pierw.kosz wiklinowy na Ŝywność i inne rzeczy. stronie rzeki Pad'. Ŝeleźce z tulejowym osadzeniem trzona. .

Ciura . a po którym Sir Christopher Wren odbudował jego 52 kościoły łącznie z katedrą św. który spalił przeszło połowę City. maruder. CiŜmy . z węg. barwnej skóry. ze Szwedami o Warszawę (1656) czy pod Chocimiem (1673). przen. Francji). ang.w dawnym wojsku polskim pachołek. sługa.(wym. niedolęga. Pawła.zob. z krótką cholewką. klerwo) opactwo cystersów (w pobliŜu Troyes we wsch.cywun. K. mila kwadratowa przestrzeni zajęta niegdyś przez rzymskie miasto Londinium. przen. 1115. '(znaczne) miasto.obuwie z miękkiej. w Europie pod wpływem mody wschodniej. scena Wielkiego PoŜaru Londynu z 1666. metropolia wielu klasztorów w Europie. noszone w Xii-Xiv w. por. włodarzy. finansjera bryt. z białorus. płytkie a. bankowo-handlowe centrum Brytanii. którego pierwszym opatem był św. Cizjojan(us) . człowiek naleŜący do czeladzi obozowej. w wyjątkowych potrzebach uŜyci w boju nieraz przyczynili się do zwycięstwa.-finansowe wielkich miast. csizma z tur. po unii lubelskiej w 1569 urzędnik ziemski. 'karbowy' z nordyckiego thiun 'sługa'.zob.. pierwotnie na Rusi Kijowskiej zarządca dóbr ksiąŜęcych. C. ekonomów. nie zaliczany do stanu bojowego. . często o wydłuŜonym i zakrzywionym w górę nosku. od 1808 więzienie. Ciarach. centrum handl. luzak. gumiennych i nadzorców folwarcznych robotników pańszczyźnianych. jak w bitwie pod Kircholmem (1605).(wym. karbowych.. Bernard. tiwun. Cyzjojan. zwł.. Ciwun ..The City . kościół opacki (1115-74) . a wreszcie podstarościch. gamoń. woźnica. środmieście o zabudowie biurowo-handl. później nazywano tak rządców dóbr królewskich. od ciarać. C. s-iti) pierwotne centrum komunalne Londynu rządzone przez Lorda Mayora. Clairvaux . potem na śmudzi (częściowo teŜ na Litwie i Białorusi) urzędnik ksiąŜęcy. przyniesionej przez krzyŜowców. i K. anglosaskich'. tywun. zał.Jan. głoska "w" wstawiona Jak w Iwan .

'największy kanał (ściekowy)'. i prus.. pisarz i teoretyk wojskowy. Notre-Dam-du-Port .) w Rzymie. Ŝe on pragnie ją tylko uwieść. Wojna (jest tylko kontynuacją).katedra gotycka (poł. przebudowana w Xix w. miały olbrzymi wpływ na strategię i taktykę wojen. freski z Xv-Xvi w. napisana w formie listów Klaryssy do jej Przyjaciółki. Clarissa Harlowe . von Clausewitz Karl . zgwałcona przez niego. do której umizga się Robert Lovelace. Jest to najdłuŜsza powieść w jęz. wraz z taktyką wojny totalnej. zgadza się na ucieczkę z Lovelace'em. płk Morden.był wzorem dla budownictwa cysterskiego.. Clarissa opiera się wprawdzie przez pewien czas jego zalotom.funkcjonujący do dziś staroŜytny kanat na Forum Romanum (zob. Johna Bedforda. a Lovelace'a zabija w pojedynku kuzyn jej. zawierająca około miliona słów.. ale oczarowana nim. 1958. 'O wojnie' 1823-34. angielskim. panny Howe. ale bez skrupułów. w Xi w.(wym.poł. generał pruski pochodzenia polskiego. witraŜe z Xiii w. z obfitą dekoracją rzeźbiarską. (wym. Clara Vallis 'Jasna Dolina'.).kościół romański. wyd. i listów Lovelace'a do przyjaciela. zob.1780-1831. lawlejs).. pol. . siedziba biskupstwa. łac.(wym. umiera ze wstydu i zgrozy. powstałe z połączenia w 1731 dwóch miast: Clermont (rzymskie Augustonemetum. zmuszana przy tym przez rodziców do małŜeństwa z nie kochanym człowiekiem. Francja). Jej rodzina sprzeciwia się związkowi z powodu dwuznacznej reputacji Lovelace'a. Obrona (jest skuteczniejszą formą). Xiv w.. Clermont-Ferrand . gdzie na synodzie w 1095 papieŜ Urban Ii ogłosił pierwszą krucjatę. Lowelas. kla. odprowadzający ścieki do Tybru. młoda dama z dobrej rodziny. choć nie dokończonego pośmiennie wydanego dzieła Vom Kriege nm. przystojny i uzdolniony. WyłoŜone w nim doktryny. miejsce urodzenia Blaise Pascala) i Montferrat zał. od Iv w. Notre-Dame . Przekonawszy się jednak. uczestnik walk przeciw Napoleonowi w wojsku ros. zbudowany w Xi-Xii w. z łac. klermą ferą) miasto w Owernii (środk. autor głośnego. Cloaca Maxima . jako bazylika z emporami. czysta. por. przez Viollet-le-Duca... skromna i pełna zalet. ha:lou) postać tytułowa powieści (1747-48) Samuela Richardsona. Xiii .

wpierw dbacie o majątek. Cluny Iii. Cnota po majątku . Cnota. gdzie w 910 Wilhelm PoboŜny. por. Die keusche Susanne. pol. a później dopiero o cnotę. Institute of Arts i Gal.łac. olbrzymi pięcionawowy kościół (1088-1131). Wpływ tej budowli daje się odczuwać w całej Europie. "Pokój BoŜy" itd. Siedem (grzechów głównych). wyraŜają zadumę nad przemijaniem Ŝycia. Drezdeńska. arcydzieło sztuki romańskiej. Słynne . w którym wszystkie łuki są ostre. łączą motywy cmentarza Ŝyd. pięcioma kaplicami promienistymi i ośmioma wieŜami. Cmentarz śydowski . Cnotliwa Zuzanna . 1. poeta wyszydza obyczaje Rzymian. wyst. popularna operetka gatunku berlińskiego (Magdeburg 1910. osoby cnotliwe rumienią się ze wstydu. największa (obok bazyliki św. 54. Od początku Xii w. Bazylika zburzona w 1811. skrzydło transeptu i więŜa. skąd wyszedł w X w. Platon). Zachowane tylko płd. opactwo stopniowo traci swe znaczenie. śpiewy kościelne.fr.(wym. zanotowane u Salomona Rysińskiego.Cluny . nadzieję i miłość (a.. kluni) miasto w Burgundii (wsch. w Amsterdamie z motywami ruin w Brederode i z wspomnieniami ze Skandynawii. w komedii Moliera Mizantrop. Cnota ugodowa .tzw. do czterech cnót podstawowych Platona (zob. 1.dwa słynne obrazy Jacoba van Ruysdael (sprzed 1670). pielgrzymki. procesje z obnoszeniem relikwii. z podwójnym transeptem. klasztor zamknięto w 1790.łac. Warszawa 1911) Jeana Gilberta. libretto: Georg Okonowsky na podstawie farsy Fils a papa Antony Marsa i Maurice'a Desvallieres. Detroit. ksiąŜę Akwitanii. miłosierdzie). ruch reformy który rozszerzył się w Xi i Xii w. przestrzeganie celibatu duchowieństwa.wiarę. Bazylika opactwa benedyktynów . rubor est virtutis color.nm. Francja). virtus post nummus. chórem z obejściem. potrzebna w naszym świecie. 1. une vertu traitable. Piotra w Rzymie) świątynia chrześc. z Listów. natchnęły Goethego do eseju o estetyce. Akcja dzieje się współcześnie w ParyŜu. na całe chrześcijaństwo: podstawą reformy była odnowa wspólnoty Ŝycia mnichów i podniesienie ich obyczajów. załoŜył opactwo benedyktyńskie. 1. przysł. Cnoty teologiczne . Cnota w czerwieni chodzi . wg słów Filinta. dodali scholastyry śrdw. Pierwszy (moŜe z wyjątkiem Monte Cassino) wielki kościół. Horacego.

Suita na smyczki z fletem (1951-52) Tadeusza Bainia. aŜ strach!" por.(wym. wschodniego) Londynu.opera (1938) Dymitra Kabalewskiego. pol. domu. Zuzanna (i starcy). Colas Breugnon . kolę:Ŝ du frąs) słynna uczelnia wyŜsza w ParyŜu. niezaleŜna od Uniwersytetu. mieszczuch'. hebrajskiego. jako jedna z nielicznych instytucji przeŜyła wszystkie zmiany reŜimów we Francji. scholastycznego kursu Sorbony. Stale rozszerzając zakres wykładów i badań. ach. Cockney .(wym. Cocagne . radości Ŝycia. ale cierpienie nie powstrzyma dobrego Francuza od śmiechu. tym bardziej jestem") ani teŜ nie opuszcza go humor: "Śmiech nie uśmierzy cierpienia. lektorzy ci za Ludwika Xiii stali się instytucją Collegium Regium Galliarum.zob. nie traci animuszu i optymizmu ("Im mniej mam. koknej) rdzenny londyńczyk o wymowie charakterystycznej dla warstw niewykształconych (zwł. wyd. swawoli i błaznowania na wiejskich zabawach. nalot bombowy w 1941. chłop burgundzki z Xviii w. Gaston Paris. 1921) Romain Rollanda. londyńczyk ur.(wym. ZaląŜek jej powstał w 1530. w sercu miasta. Kukania. dialekt (wschodnio)londyński. w środku londyńskiego City. Michelet. zawsze gotów do Ŝartów." Colas Breugnon . przez ludzką zawiść pozbawiony owoców trzydziestu lat pracy.. Kodeks. . łaciny i matematyki dla uzupełnienia zachowawczego..in. Profesorami uczelni byli m. Codex .zob. odporności na ciosy i wytrwałości ludu francuskiego. kola bronią) postać tytułowa powieści (1919.ściślej kościoła St. ang. 'zniewieścialec. z namowy swego bibliotekarza Guillaume Bude. owdowiały. kiedy Franciszek I. powołał królewskich lektorów greki. Bergson. Mickiewicz. Bow. kościół odbudowano. uosobienie optymizmu. dzwony i większą część kościoła zniszczył nm. ludowy rzeźbiarz w drewnie. w zasięgu dźwięku dzwonów kościoła Bow Church . College De France .arie: "Kiedy ojciec z synem razem na hulankę mknie" i "Zuzanno. stojącego w Cheapside. Renan i Valery. Maryle. o szerokiej autonomii w dziedzinie organizacji badań i przedmiotów nauczania. ja kocham cię.

łac. odlew w Warszawie na dziedzińcu Akademii Sztuk Pięknych. Colloquium Charitativum ... w Xvii-Xviii nazwa grup amatorskich uprawiających muzykę dla przyjemności (w Niemczech i Szwajcarii nm. Bergamo. 1883-87.łac. zwłaszcza zaś jako idealny capitano di guerra. neogotycki gmach przy ul. Colleoni Bartolomeo . działający szybko i bez nadmiemych wydatków.-kat. 'muzyczne'.. po przebudowie ok.Collegium . zjazd katolików. siedziba władz Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kaplica Colleonich . Collegium Nobilium .śrdw. 'rozmowa przyjacielska'. w Xx w. Collegium Musicum . 'szlacheckie'. przed kościołem św. sale reprezentacyjne uczelni i Instytut Historii Sztuki. słynny kondotier włoski w słuŜbie Wenecji i Mediolanu. Miodowej. W czasie obrad nie udało się jednak zbliŜenie poglądów. gotycki budynek. 1479-88 (posąg z brązu na wysokim marmurowym cokole). Obecna jego sława Ŝyje dzięki wspaniałemu pomnikowi konnemu Andrea del Verrocchio. otoczony dworem uczonych i artystów. zjazd nie przyniósł pomyślnych wyników. nazwa muzykujących grup studenckich przy katedrach muzykologii a. od 1400 siedziba Akademii Krakowskiej. najstarszy z zachowanych gmachów Uniwersytetu Jagiellońskiego. 'większę'.łac. Gołębiej 24 w Krakowie. zespołów muzyki dawnej. o nowatorskim programie. w Krakowie.. jednemu z najsłynniejszych pomników Renesansu. pod przewodnictwem kanclerza Jerzego Ossolińskiego.łac. Collegium Maius . był przecieŜ godnym uwagi przedsięwzięciem w czasie szalejących wojen religijnych w Europie. Jana i Pawła (Santi Giovanni e Paolo) w Wenecji. zbud. większość innych kondotierów ginęła gwałtowną śmiercią. kolegium'. po świetnej karierze wojskowej (w której zabłysnął geniuszem taktycznym w posługiwaniu się artylerią. a po restauracji gmachu w 1949-64 Muzeum Uniwersyteckie. od 1755 przy ul. dla synów magnaterii. w celu zjednoczenia wyznań protestanckich z religią rz. 'nowe'.). 'zrzeszenie. Collegium Novum .łac.. gł.. ograniczając się do ściśle określonej operacji wojsk.zob.łac. w pierwszym polskim racjonalnie zbudowanym gmachu szkolnym.1400-75. konwikt (szkoła z internatem) załoŜony przez Stanisława Konarskiego w 1740 w Warszawie. . istniał do 1832. 1860 Biblioteka Jagiellońska (w okresie międzywojennym przeniesiona do nowego gmachu).) spędzał czas przyjemnie jako władca Bergamo. kalwinów i luteranów (z pominięciem arian) zwołany przez króla Władysława Iv do Torunia 28 Viii 1645.

którego gorąco kochała.zob. markiza di Pescara.(1) zabawa zapustna. markiza di Pescara..zob. nazwa do 1912) z nadania króla Jerzego Ii. 'Boska'. 'Uniwersytet Kolumbijski' w Nowym Jorku (USA). wnuczka Fryderyka. kiedy starsze kobiety stroiły kukłę słomianą i chodziły z nią po wsi.. w 1754 jako King's College (ang. Zob. Kolombina. Ziemer z fr. w śrdw. a w 1948-53 gen. nie stroniącej równieŜ jednak od tematyki religijnej..zwana La Divina. byli kardynałami. na ogół trzymający stronę gibelinów przeciw papieŜom. w róŜnych okolicach Polski. męŜatek.(2) krzyŜówka. krzyŜowa. 1536-46. opłacając muzykę. niemieckiego (zampern). księcia Urbino.. była natchnieniem większości jej poezji (Rime. bydła domowego. Kolos(eum). Vittoria Colonna .in. Ivy League. Śmierć w bitwie pod Pavią w 1525 jej męŜa. jedna z najstarszych i najpowaŜniejszych wyŜszych uczelni amer. m. Podziwiana za talent lit.. Comber . gdzie przekupki. lędźwiowa część mięsa zwierząt łownych a. cimier. wł. odbywająca się dawn. Comber . Ferrante d'Avalos. Columbia University . w Krakowie ciągnięto słomianego bałwana (zwanego combrem) z Piasku na Rynek.arystokratyczny ród rzymski. słynnego rycerza. Dwight Eisenhower.. dziedziczni wrogowie Orsinich. zdolnymi dowódcami wojskowymi i męŜami stanu. urodę i charakter. zał. wł.Colombina . 1492-1547. zbierając okup od panien a. 'Kolegium Królewskie'. cechy te zdobyły jej przyjaźń wielu znakomitości. odgrywający znaczną rolę w historii Włoch od Xii do Xvi w. zmuszały przechodniów do tańca po bajorach. 'Rymy').(wym: kolambia) ang. Colosseum . słynna z piękności i surowych zasad moralnych w rozwiązłym otoczeniu. zwykle w "tłusty czwartek". . humanisty Pietro Bembo i Michała Anioła. Colonna . pierwszym rektorem był dr Samuel Johnson. wyraz i obyczaj pochodz. od którego moŜna się było wykupić ("babski comber"). z nm. piszącego do niej sonety.

fr.zob. prowadzili: Willem Kes. w Odeonie. Concertgebouw . Richelieu w ParyŜu. hrabia. towarzysz. Zał. Truffaldino i Zanni. commedia a soggetto. śrdw. subretka Kolombina. wł. na koniec w Palais Royal. widowiska scenicznego rozpowszechnionego takŜe w in. dostojnik zarządzający okręgiem administracyjnym..Pantalone i Dottore. w którym grywa się repertuar klasyczny. por. doradca cesarzą rz.świat arystokracji. W. ul. a spacery jego odbywają się w jednym z dwóch kierunków: w stronę Swanna lub w stronę Guermantów. Mengelberg. komedi frase:z) Komedia Francuska.wł. miasteczku pod Chartres. zrywając z literackim tekstem. o sławie światowej. łac. nazwa teatru .'. Santiago de Compostela. L. kulturalnej klasy średniej. typ włoskiego lud. które przez resztę Ŝycia symbolizowały dla niego: pierwsza .komes. Ruzzante. w Tuileries. komedia ze scenariuszem. komedia włoska. dopuścił na scenę kobiety i uwolnił teatr od sztuczności wczesnego dramatu włoskiego. La Maison de Moliere) w teatrze du Petit-Bourbon. Comes . operując typowymi postaciami scenicznymi w ustalonych sytuacjach. gdzie narrator spędza dziecięce wakacje w domu dziadków (podobnie jak autor w dzieciństwie spędzał wakacje w Illiers. 1913-27) Marcela Prousta. kąbrę) małe miasteczko w powieści W poszukiwaniu straconego czasu (fr. francuski teatr narodowy przy ul. Mazarine.Dom Moliera. krajach w Xvi-Xviii w. wł. Oficjalna nazwa teatru od maja 1799: Theatre Francais (Salle Richelieu). Spavento . 'idący razem. ośrodek kultury muzycznej miasta i kraju (gmach projektu A. dziś zwanym Illiers-Combray). J. . postacie: dwaj starcy .Combray . gł. 'teatr aktorów zawodowych'. komedia improwizowana. Commedia Dell'Arte . Compostela . dosł. A la recherche du temps perdu. druga . w 1888). zob... Eduard van Beinum. commedia all'improvviso. Kolejne siedziby Komedii Francuskiej: ul.jego własne środowisko bogatej. mającego wielkie znaczenie w dziejach teatru. La Comedii Francaise (wym. W poszukiwaniu straconego czasu.wojak-samochwał. 1680 z rozkazu Ludwika Xiv. Orkiestrę. oraz dwaj słuŜący Arlekin i Brighella.(wym. des Fosses-Saint-Germain. Scaramuccia. van Gendta i orkiestra symf. teŜ: Pulcinella. konsertchebau) instytucja koncertowa z siedzibą w Amsterdamie (Holandia). był pierwszym teatrem subwencjonowanym przez państwo i stał się pierwowzorem teatrów narodowych. Jego zaląŜek stworzył w 1658 Molier (stąd pop.(wym.

Cite).zob. Conchobar . berłem a. straŜnika pałacu. zawiera pamiętny opis więzienia Conciergerie. konozerto) typ koncertu barokowego. w najstarszej dzielnicy ParyŜa (zob. kąsjerŜeri) część zamku królewskiego z Xiv w. Deirdre. markiza de Brinvilliers. zw. gebouw 'budynek'.. jedno z najstarszych na świecie i najbardziej osławionych. Brandenburgia (Koncerty bmndenburskie).(wym. było tam mieszkanie urzędnika królewskiego concierge du palais. do 1416. wł.Bernard Haitink. złoŜonego z kilku części. klawesyn). rz. Dantona. złoŜona z 4 scen Ŝycia paryskiego) Balzaka.-kat. Charlottę Corday. kult jej nabrał znaczenia w czasach niepokojów politycznych. skrzypce. pierwsze słowo . panią du Barry. spowiadam się'. Conciergerie . zob. dosł. Od 1948 Hofland Festival. w śrdw. a z gałązką oliwną.in. Conde . mającego władzę sądowniczą nad przyległym okręgiem od X w.. w sztuce przedstawiana jako dojrzała kobieta z rogiem obfitości w jednej. Splendeurs et miseres des courtisanes. Maria Antonina po straceniu Ludwika Xvi. dosł. Concerto Grosso . słynna trucicielka. 'zgoda'.(wym. konkouar) w ulsterskim cyklu mitologii irlandzkiej król Ulsteru. później bailli du palais. wykonywanego przez grupę instrumentów solowych (zazw. internowano tam liczne osobistości przed zgilotynowaniem. m. Więźniami byli tam m.(wym. hol. zob. Handla i Bacha. 'StróŜówka'. rz. 'wyznaję. Blaski i nędze Ŝycia kurtyzany . kośc. fr.: Ravaillac.fr. niedoszły zabójca Ludwika Xv.(wym. zabójca Henryka Iv. uosobienie zgody wewnętrznej w państwie i w rodzinie. zamieniona w 1392 na więzienie palityczne. wiolonczela. W czasach Rewolucji Fr. Kamila Desmoulins. przylegająca do Pałacu Sprawiedliwości. rozwinięty przez Vivaldiego. 'wielki koncert'. Kondeusze. Cuchulain.. prowadzących kontrastujący dialog z orkiestrą. Confiteor .łac. łac. zapoczątkowany przez Arcangela Corellego.. wagą w drugiej ręce. powieść (1839-47. Damiens.in. konkordia) mit.. Andre de Chenier i Robespierre'a. Concordia .

ok. Minerwa. a dzięki przestrzeganiu ścisłych przepisów diety i higieny uniknął szkorbutu. plagi dotychczasowych dalekich rejsów.(wym. głoszący skrajny indywidualizm. Westa. Nowe Hebrydy. Apollo. Ŝeglarz i odkrywca angielski. odkrył Nową Kaledonię. (i port. dei Conti Niccolo . zdobywca Meksyku. Junona. łac. wraz z "Discovery". Australii. conquistador 'zdobywca' od conquista 'podbój'.umieszczony w pierwszym numerze 1899 krakowskiego "śycia" głośny program-manifest nowego redaktora. zbadał Ocean Antarktyczny. BoŜego Narodzenia i Hawajskie.i nazwa modlitwy (spowiedzi powszechnej) na początku mszy. podróŜnik wenecki. wykazał błędność wieści o istnieniu wielkiego kontynentu płd.między wyspami Nowej Zelandii odkryta w 1769 przez J. przyznanie się. magiem.. Cook James . Merkury. "będzie nadal pielęgnowało święty Znicz Sztuki dla Sztuki". Wyruszył ok. Wulkan.. zbadał wybrzeŜa Nowej Zelandii i wsch. z Pacyfiku na Atlantyk. W 1768-71 na statku "Endeavour" wokół przylądka Horn do Tahiti. negujący krępujące jednostkę więzy "umowy społecznej". który 3 razy opłynął świat. 1728-79. Czerwone i Kair do Wenecji. kończy Przybyszewski... odkrył Wyspy Cooka. kuk). 'bogowie zgodni (między sobą w radzie)'.). . której nie moŜna ująć w Ŝadne karby. Conquista . 1453. zdobywców. Consentes Dii . rozumiejący sztukę jako jedyną twierdzę indywidualizmu". gdyŜ jest ona celem sama w sobie. W 1772-75 po raz pierwszy opłynął Ziemię z zachodu na wschód (na statkach "Resolution" i "Adventure"). 1395-1469. następnie na Archipelag Malajski i z powrotem przez M. z których najwięksi byli Francisco Pizarro. przez jaką absolut i wieczność się przejawia". dotarł do Alaski i wrócił na Hawaje. przen. Confiteor .12 głównych bogów i bogiń rzymskiego panteonu: Jowisz. hiszp. Cooka.(wym. szczere wyznanie (czegoś). Diana i Wenus.-Wsch. aby odnaleźć Przejście Płn. zaborców hiszp. W 1776 wyruszył. Neptun. artysta zaś jest kapłanem. i Hernan Cortes. gdzie został zabity przez krajowców. juŜ jako komandor "Resolution". Stanisława Przybyszewskiego. 1419 z Wenecji przez Bliski Wschód do Indii. Cieśnina Cooka .ok. "śycie". uŜyć dla jakiejkolwiek idei. przez konkwistadorów. konkista) nazwa podbojów dokonywanych w Ameryce Środkowej i Południowej w Xv w. Cerera. "kosmiczną metafizyczną siłą. Mars. zdobywca Peru.

A. Zakochanemu w Coppelii młodemu Franzowi grozi śmiertelne niebezpieczeństwo z rąk Coppeliasa. Barbiera i M. śycie w Coppet składało się z długich rozmów filozoficznych. urozmaicanych wycieczkami na wieś a. PodróŜ na Pacyfik . sztucznym tworze Coppeliusa. choreogr. Jeden z najwybitniejszych twórców późnego klasycyzmu w Europie. Po emigracji z Francji w 1792 i pobycie w Londynie osiadła w tym zamku.Góra Cooka . przedstawieniami sztuk pisanych przez panią domu lub jej gości (bawili tam m.(wym. przebywał w Polsce przez 29 lat. Schlegel. Po jego śmierci firmę przejęli synowie.. pol. wyst. 1808-92.grupa wysp na południowym Pacyfiku odkryta przez J. kuk).. Carrego. Saint-Leon. w 1784) komandora Cooka z jego trzeciej i ostatniej podróŜy 1776-79. Cook Thomas . Benjamin Constant. sprowadzony do Warszawy przez rząd Królestwa Kongresowego w 1818 w związku z programem reform Ksawerego Druckiego-Lubeckiego. Jej wzorem jest Olimpia. pani Recamier.).: A.). ojca pani de Stael (zob. wzniosłych. Hoffmanna Piaskun (nm. załoŜyciel pierwszego biura podróŜy.najwyŜszy szczyt na Wyspie Południowej Nowej Zelandii. muzyka: Leo Delibes. 1792-1877. a na krótsze pobyty przyjeŜdŜał cały wielki świat kultury europejskiej). dwa tomy) komandora Cooka z podróŜy na morza Południa. libretto: Charles Nuitter i Arthur Saint-Leon wg nowel E. tytułowa postać baletu komicznego (ParyŜ 1870. który odtąd zastąpić miał jej paryski salon.in. Der Sandmann) i Automaty (Die Automaten). Młody wartogłów zakochuje się w czarującym automacie. podtytuł fr. ale na szczęście narzeczona Franza. Coppelii. architekt dorencki. naprzód w Leicester w 1841. przedsięwziętej na polecenie lorda Sandwich. Swanilda. dowcipnych. T.(wym. stworzona przez Spalanzaniego w Opowieściach Hoffmanna (1851) komedii J. Anglik. pierwszego lorda Admiralicji bryt. Coppet . Warszawa 1882.(wym. potem w Londynie w 1852. Cooka. literackich. . Sismondi. ratuje sytuację. kopę) zamek nad Jeziorem Genewskim w Szwajcarii zakupiony w 1784 przez bankiera Jacquesa Neckera. przebrawszy się za Coppelię (obie role tańczy ta sama baletnica).dziennik (ogłoszony pośmiertnie.: La fille aux yeux d'email 'Dziewczyna o szklanych oczach'). Coppelia (wym. Wyspy Cooka . kotacc-i). PodróŜ ku Biegunowi Południowemu i dokoła świata w latach 1772-75 relacja (Londym 1777. a do 1865 w większości stolic Europy. Corazzi Antonio . ko.

nienawidzącymi Azteków. Corday Charlotte . została kochanką i powiernicą Cortesa.córki wodza azteckiego. zdobywca Meksyku.zob.zob. charakterystyczne przez swe elewacje kolumnowe i monumentalne portyki. Fernando Cortez. Cortes Hernan .zob. USA) zał. 1820-23. nazwany na cześć fundatora. został merem Santiago (Kuba). jak: Pałac Staszica. Ivy League. Il Cortegiano .zob. 1807-74. siedzibę Komisji Rządowej Przychodów i Skarbu. otwarty 1868.zob. Cornelia . Hipokrates. Cornell University . Po wylądowaniu udało mu się pozyskać usługi tłumaczki znającej język Azteków i Majów. zawierając przymierza z innymi plemionami indiańskimi. z której Majowie uczynili niewolnicę. zob. Przyjęty przyjaźnie przez wodza Azteków. 1825-32. słynnej Malinche ochrzezonej Marina . Cortez uwięził . w 1869. Cordoba .(wym. Dworzanin polski. Marat. w 1519 wyruszył na wyprawę do Meksyku.zob.. Bank Polski. przedsiębiorcy komunikacyjnego Ezry Cornella. Kordowa. 1824-25. Montezumę. Koriolan. Amaltea (Róg). Teatr Wielki.główne swe dzieła postawił w Warszawie.1485-1547. Kornelia. Cornau Copiae . przede wszystkim gmachy uŜyteczności publ. Coriolanus . 1828-30. konkwistador hiszp. Corpus Hippocraticum .. Po załoŜeniu miasta Vera Cruz ruszył przeciw stolicy Azteków Tenochtitlan (dziś miasto Meksyk). przybył do Nowego Świata w 1504.zob. kornel) uniwersytet w Ithaca (stan Nowy Jork.

wg powieści J.zob. 'Nasza Sprawa'.go i przez pół roku rządził w jego imieniu. Madmozel de Kozel . Cortes zdobył ponownie.. przy pomocy zastraszania. handlu narkotykami w hurcie i detalu. gdzie pozostała aŜ do śmierci.. stopniowo tracił swe wpływy polityczne w Meksyku.(wym.(wym. 'tak czynią wszystkie (kobiety)' opera komiczna w 2 aktach (Wiedeń 1790. szacherek polit. I. La Cosa Nostra . I. aby zostać faworytą Augusta Ii Mocnego. aby odzyskać władzę nad Meksykiem. pomaszerował na wybrzeŜe i zdołał nakłonić wojsko przeciwnika do przejścia na jego stronę.. z amer. Poznań 1933) Mozarta. Film (1968) Jerzego Antczaka z Jadwigą Barańską w roli tytułowej. Choć obsypywany honorami. 1680-1765. Uzyskała tytul hrabiny Cosel i przez 9 lat wpływała na politykę króla. koza) nazwa (ujawniona po raz pierwszy w 1962 przez gangstera Joe Valachi. która od przemytnictwa alkoholu i organizowania prostytucji przeszła do organizacji gier hazardowych. Jej (z pewnością uzasadniona) zazdrość i intryganctwo przyczyniły się do jej klęski: w 1712 król zerwał swe związki z piękną i dumną kochanką.powieść (1874) J. po czym. kouzel). a Montezumę zabito. który w więzieniu został konfidentem policji) organizacji przestępczej w USA (powstałej w czasach prohibicji. baronem von Hoym. Tymczasem okrucieństwa dokonane przez jego zastępcę i rzeź dostojników azteckich wywołały powstanie. Maciej (Korwin). rozwiodła się juŜ w 1699 z poślubionym w tymŜe roku ministrem saskim. W 1716 kazał ją uwięzić w zamku Stolpen. wł. W 1535 odkrył Kalifornię. usłyszawszy. Ŝe gubernator Velazquez posłał następną ekspedycję wojsk. Hrabina Cosel . Corvinus .(wym. stolicę w następnym roku. rządzonych przez swoich "capo". równieŜ: Madame de Cosel de Baranie NóŜki. infiltracji przemysłu i handlu oraz przekupstwa sądów i policji. odgałęzień mafii sycylijsko-neapolitańskiej) liczącej kilka tysięcy osób zorganizowanych w 30 "rodzin" (gangów regionalnych). noche triste. córka pułkownika duńskiego. wyst. lichwy (np. pol. kos-i) wł. szantaŜy. W 1540 wrócił do kraju. Hrabina Cosel Anna Konstanze . Cosi Fan Tutte . 30 Vi 1520) Hiszpanów zmuszono do ucieczki z duŜymi stratami. Kraszewskiego. poŜyczki na 150% tygodniowo). która jednak nadal nie rezygnowala z prób odzyskania wpływu na Augusta. 1920-33. nosząca . W czasie "smutnej nocy" (hiszp.dawne przysłowiowe określenie kobiety z półświatka. Kraszewskiego..

spalony w 1808 i 1856. części dzielnicy. Cyniczny Don Alfonso zakłada się. zaplanowana przez Inigo Jonesa. Koster. Szkoła kochanków. przest. kuę). działającego w 1732-1856. 1863-1937. odnowiciel idei igrzysk olimpijskich i inicjator pierwszych nowoŜytnych igrzysk w 1896 w Atenach. dziewka. Ce qu'on entend sur la montagne.zob. Rzecz dzieje się w Neapolu w Xviii w. po zniesieniu klasztorów dzielnica mieszkaniowa. Guglielmo i Ferrando) zaczną flirt z innymi. pedagog francuski. przy Bow Street." Covent Garden . po czym następują wyrzuty i przebaczenie. Coster Laurena . . równieŜ nazwa dawnego teatru. bo cosi fan tutte. kubertę). z największym w Brytanii targowiskiem jarzyn i owoców. mąjąca bawić i śmieszyć. córa. Co słychać w górach . pierwszy poemat symfoniczny (1850) Ferenca Liszta. córka rzadkie. propagator psychologicznego środka uniwersalnego przeciw stresom Ŝycia współczesnego w latach 1920. twórcy tej formy muzycznej. Klasyczna opera buffa. dawny ogród klasztorny Westminsteru w Londynie. libretto: Lorenzo Ja Ponte. 'ogród klasztorny'.podtytuł: La scuola degli amanti wł.fr. kawnt ga:dn) ang. rozpowszechnione prawdop. jako bogatych Albańczyków. napisana na zamówienie cesarza Józefa Ii. zbudowanego w płn. de Coubertin Pierre . Ŝe siostry Fiordiligi i Dorabella (w których kochają się jego przyjaciele. młodzi oficerowie. Po dłuŜszym oporze siostry ulegają namowom rzekomych cudzoziemców i zgadzają się ich poślubić. Córka . Coue Emile . 1857-1926. od 1842 i po odbudowie w 1858 słuŜy operze. dopiero pod wpływem czeskim (dcera). Po upozorowanym wyjeździe oficerów Don Alfonso wprowadza ich do domu dziewcząt w przebraniu.w staropolszczyźnie zazw.(wym. Zalecał pacjentom częste powtarzanie słów: "Co dzień i pod kaŜdym względem czuję się lepiej i lepiej. farmaceuta i psychoterapeuta francuski..(wym. gdy tylko narzeczeni znikną im z oczu. mianowicie autosugestii.(wym. W scenie fikcyjnych zaślubin Albańczycy się demaskują.

Ew. Twardowski. 9. wg Biblii. Moabitów). Jefta sędzia Izraela . zmarła mając 12 lat. Abraham (Ofiara Izaaka). który walczył przez 6 lat z najazdami Amonitów (a. 30-40.przełoŜonego bóŜnicy. libretto: J.). 11. Łuk.(tj. Marka. Ŝe gdy będzie wracał z pola bitwy po zwycięstwie. pasoŜyt. 2) Szekspira.zob. wyst. Przypowieści.wg Biblii. córki Hetejczyków. mówiące: 'Przynieś. rozmawiając z Poloniuszem. Ifigenia. przed rozstrzygającą bitwą ślubował Bogu. wg Mat. 215: "Pijawka ma dwie córki.i kazał jej dać jeść. gdy wróciła do domu. wg Biblii.ros.. 5. Florencja. 1765). wg Biblii.zob. liryczna historia młodej markietanki Marii. którą cytuje Hamlet w tragedii (2. Angot. wg Mat. kto pierwszy wyjdzie z drzwi jego domu.. które stały się udręką dla Izaaka i Rebeki. tego ofiaruje Bogu na całopalenie. Córka Ewy . 8. (tobie mówię) wstań!". o pięknej.ktoś bardzo wymagający. por. znajdy. (w zbiorze Thomasa Percy Reliques of Ancient English Poetry. 34-5. Hndla. Saint-Georges i A. "Dzieweczko. Córka pijawki . Córka Jaira . czart juŜ był wyszedł. Mozaika posadzki katedry w Sienie (D. 24. a on "uczynił jej.. Uffizi.obca kobieta. jej pogańska matka prosiła Chrystusa. przynieś!'" Córka Pohjoli . powitała go córka jedynaczka. Warszawa 1846) Gaetano Donizettiego. Obraz Le Bruna.poemat symfoniczny opus 49 (1906) Sibeliusa na temat Kalewali (zob.Córka Chananejki . wg Biblii. Kapitanskaja doczka.oratorium (1752) G. opera komiczna (ParyŜ 1840.. był tematem wielu dzieł art. pol. Ew. Bayard. nienasycony. La fille du regiment. przez diabła. Marka.. Gen. 7. tzn. Jephta . Ks. Córka Jefty . 15. Ten konflikt między miłością ojcowską a obowiązkiem relig.ballada staroang. 40. Opera (Petersburg 1911) Cezara Cui wg Puszkina. zwanej "córką pułku" (grenadierów napoleońskich). 30. ukochanej młodego . sędzia izraelski Jefta z Gileadu. Ezaw poślubił Judytę i Basemat. młodej dziewicy z Pohjoli (kraju na dalekiej północy). Maria . Córka pani Angot . na prośbę jej ojca Chrystus wszedł do jego domu i rzekł do zmarłej: Talitha kumi. Idomeneusz. Ewa (Nieodrodna córa). jak był ślubował". 21. Beccafumi). aby wyrzucił go z jej córki. F. Córka Hetejczyka . 18. powieść historyczna (1836) Puszkina z czasów Katarzyny Ii i powstania Pugaczowa. Fenicjanki mówiącej po syryjsku) z okolic Tyru i Sydonu dręczona była. 35. o której względy ubiegają się trzej bohaterowie epopei. Córka kapitana .fr. Sędziów. Córka pułku a. 26.

który tymczasem został kapitanem grenadierów. Hanuleńku. dobrodziejku. zdobył tytuł pierwszego mistrza Polski w piłce noŜnej (w 1921). którego bankructwo w 1931 stało się .Tyrolczyka Tonia. Córuleńku. prototyp komicznego "baletu z akcją". .. poległ od strzałów pieszych łuczników ang. Córuleńku.. kres-i). komiczny balet-pantomima (Bordeaux 1789. pokonał w 1876 George A. Warszawa 1809). pani matko"). La fille mal gardee. zał. która okazuje się córką markizy di Birkenfeld. właśc. Songs of the Indian Wars .poemat (1925) Johna G. Crecy .poemat H. The Year of a Hundred Years .fr. por. w rok potem poddał się wraz z tysiącem Indian.najstarszy klub sportowy Krakowa. markiza chce ją wydać za księcia Craquitorpi.(wym. jako Akademicki Klub Footballowy "Cracovia" w 1906. kot. Taszunka Uitlo. wódz indiańskiego plemienia Oglala Sioux. wzięli oni wtedy po raz pierwszy udział w działaniach wojennych na kontynencie wraz ze swymi "długimi łukami" (mierzącymi do 27m długości) przebijającymi z łatwością blachy zbroi rycerskiej. wieś w Pikardii (płn. Co w pokoju puka? Mamuleńku. w której kwiat rycerstwa fr.: Dauberval (Volange). krejzy ho:s). Custera. Credit-Anstalt . gdy bronił się przed uwięzieniem. Longfellowa. gdzie 26 Viii 1346 król ang. libretto i choreogr. muzyka róŜnych kompozytorów. 'Zwariowany Koń'. takŜe przeciw białym. Neihardta. oskarŜony o planowanie powstania. Edward Iii pokonał króla fr. Crazy Horse . wiejska sielanka. Córka źle strzeŜona . ok. 1849-77. Filipa Vi w jednej z najwaŜniejszych bitw wojny stuletniej. Kot ("Kot. został zastrzelony. Crooka nad rzeką Rosebud i w bitwie pod Little Bighom pomógł Sitting Bullowi zniszczyć siły generała George A. dowodził wyprawami przeciw Indianom Mandan i Crow. W. oparł się próbom zmuszenia go do Ŝycia w rezerwatach. Hanuleńku. zob.. Kotek myszki szuka. jednak Maria sprytnie doprowadza do małŜeństwa z Toniem.-zach.. oficjalnie Crecy-en-Ponthieu. Francja). "Cracovia" .początek popularnej Ŝartobliwej pieśni ludowej w formie dialogu matki z córką.bank austriacki. Kusza. najstarszy balet. ang.(wym. jaki przetrwał w repertuarze światowym aŜ do naszych czasów.

de Crillon Louis Balois de Berton . w 1589. nous avons vaincu a Arques. Amati. łac. nazwany przez niego "najdzielniejszym z dzielnych". część mszy bezpośrednio po Ewangelii. zatwierdzone na konstantynopolitańskim w 381. brave Crillon. w Xvi-Xviii w. czyjeś poglądy.zob. zbudowany przez siebie ok. a ciebie tam nie było'. uwaŜany za wynalazcę fortepianu. stąd nazwa fortepianu. Ruggeri). miejsce urodzenia Claudia Monteverdiego.miasto w Lombardii (płn. Po bitwie pod Arques. 'klawesyn z cichymi i głośnymi tonami'). Hotel Crillon . 'Trzymaj się. et tu n'y etais pas. kremońska szkoła lutnicza (zob. w śrdw.pałac przy placu Zgody w ParyŜu. znany ośrodek nauki. Stradivari. skład a.wyznanie wiary. wygraliśmy pod Arques.. dzielny Crillonie. w okresie późnego Odrodzenia szkoła malarska zał. . Credo .. Crimen Laese Maiestatis . uznała niepodległość Stanów Zjednoczonych. przekonania. Troilus i Kressyda.. Krach (Giełdy). przyjaciel i towarzysz broni Henryka Iv. 1709 pierwszy fortepian młoteczkowy nazwał gravicembalo col piano e forte (wł. brał udział w wojnach religijnych. symbol wiary. 'wierzę'. tzw. fr. Włochy) nad Padem. słynna z najlepszych na świecie skrzypiec. Cristofori Bartolomeo . przen. którego jedno zdanie stało się przysłowiem: Prend-toi. przez Giulia Campi..1655-1731. Cremona .w chrystianizmie . jako pierwsze państwo. gdzie 6 Ii 1778 Francja traktatem przyjaźni. Cressida . włoski budowniczy klawesynów na dworze Medyceuszów we Florencji. por. jeden z najsławniejszych francuskich dowódców Xvi w.(wym. bohater spod Ivry (1590). kriją). symbol nicejsko-konstantynopolitański zawierający sformułowania ustalone na soborze nicejskim w 325. 1543-1615. Skład apostolski. Guameri. Zbrodnia (obrazy majestatu). nazwany ku czci Crillona.pierwszym sygnałem Wielkiego Kryzysu w Europie. Henryk napisał do Crillona list.zob.

Gody (w Kanie).zob.. Ach! cuda juŜ się nie zdarzają więcej! .zob.zob.zob.miasto w obwodzie Ŝytomierskim Ukr.zaprzęg składający się z sześciu (a.(wym. Ex. SSRR).w wielu miejscach Biblii. Szkło (polskie). a widząc Ŝal właściciela. Cuchulain . wojownik czasów pogańskich.zob. jako dziecko zabił straszliwego psa kowala Culana.Crystal Palace . huta szkła załoŜona w 1755-78 przez Prota Potockiego. głównym była obrona Ulsteru w pojedynkę przed swym wojskiem Ulster. sam wziął na siebie rolę jego psa łańcuchowego (stąd jego imię. z jego licznych czynów bohaterskich. Jerzy Sebastian Lubomirski i Stanisław Rewera Potocki. Setanta. 3 Xi 1660 zmusili tu do kapitulacji otoczone wojska moskiewskie dowodzone przez Wasila B. Cudowna (gwiazda) . bohaterów cyklu ulsterskiego mitologii irlandzkiej. Cud mniemany . irl. Ósmy cud świata ." Cudnów . 3: "RozmnoŜę znaki i cuda moje w ziemi egipskiej. 7. niekiedy czterech) koni . Kryształowy (Pałac).zob. zw. ach! es geschehen keine Wunder mehr!.przemiana wody w wino. miał Ŝyć w I w. Mandaryn. Krakowiak (Krakowiacy i górale). celtyckim Achillesem. kahulin). aby uprowadzić Brązowego Byka z Cuailgne (wym. z prologu Dziewicy Orleańskiej (1801) Friedricha Schillera. znaczące 'pies Culana').nm. Osiem. kulej). zob. Mira Ceti. Cudowne dziecko . Cug . Cudowny mandaryn . Cud. Cuculain.. które zaskarbiły mu miłość wielu kobiet.zob. np. gdzie wyrabiano takŜe szkło artystyczne w typie angielskim. ne. Znaki i cuda . Cu Chulainn. Dziecko. Siedem. Cud w Kanie Galilejskiej . jeden z gł. Szeriemietiewa. zob. Cu Cullin. króla Ulsteru. Siedem wdów świata . bratanek Conchobara.

podrasowanych. Cullinan . przeciąg'. wybrani z kraju i zagranicy. Curtis Institute of Music . Lejce. Niech zaciągnie się drugi w księdza Kiejstuta cugi. 16-17. dawn. w 1924-38 profesorem. z nm. był wielki pianista polski Józef Hofman). instytutu. katy) zob. 24 Vi 1866 zwycięstwo arcyksięcia Alberta nad wojskami króla włoskiego Wiktora Emanuela Ii.(wym. dobranych w pary a. nazwa słynnego klipera (szybki handlowy Ŝaglowiec rejowy) zbudowanego w 1869 w Brytanii dla . amer. z których jedną nazwano jego imieniem. czwórki typem. a od 1926 dyrektorem. wydawcy prasowym. którymi jeździec kieruje wierzchowcem..) Cugle . (A. wyruszając w 15 okrętów do Indii. Risorgimento). zał. Ŝeglarz portugalski. w 1924 w Filadelfii przez fundatorkę Mary Louise Curtis Bok. Curtius . 1460 . "Cutty Sark" . orszak. a uczniowie. Tam O'Shanter. Włochy). rasowych a.(wym. Custozza . Ŝonę skrzypka Efrema Zimbalista. 1540. pluton.ok. nazwana po jej ojcu. Niechaj tępi KrzyŜaki psubraty. Cyrusie Curtis. szeregi (wojska). Trzech Budrysów. Diamenty. są wszyscy stypendystami. odkrył 3 wyspy wulkaniczne na płd. późn. wykładowcami są głównie wirtuozi (m. walczącymi po stronie Prus w wojnie prusko-austriackiej. ok.wodze.wyjazdowych. kustocca) wieś koło Werony (płn. pluton.in. maścią itd. por. da Cunha Tristao .zob. najwaŜniejszą swoją podróŜ przedsięwziął w 1506. zaprzęg. Atlantyku. Zug 'ciąg. gdzie odbyły się 2 bitwy: 25 Vii 1848 zwycięstwo generała austriackiego Radetzkyego nad wojskami Sardynii pod dowództwem króla Karola Alberta (zob. ku:tis institju:t ow mju:zyk) jedna z najsławniejszych uczelni muzycznych USA. Kurcjusz. wojsk. kunja).zob. wzrostem.(wym.(wym. Mickiewicz. pasy rzemienne połączone z wędzidłem.

potomkami plemion pre-Inków. W pobliŜu miasta ruiny wielkiej twierdzy Inków Sacsahuaman i obserwatorium astronomicznego Kenko. czyni z Cyda ideał rycerstwa chrześcijańskiego i hiszp. który przepłynął 363 mile w ciągu jednego dnia. a kiedy spotwarzony przed nim przez wrogów musiał opuścić dwór. 'Poemat o Rodrygu'. Na murach świątyni zbudowano klasztor Santo Domingo. Cyd . Koń (Chody). mianował Cyda dowódcą wojsk walczących z Maurami. nadaje młodemu Cydowi całkiem nowe. Cantar de Rodrigo .przewoŜenia herbaty z Chin (i opium do Chin). Gdy Sancho wstąpił na tron. W 1074 poślubił Jimenę Diaz. Ruiny pałacu Manko Kapak. splądrowanej przez Pizarra po wkroczeniu do stolicy Inków w październiku 1533. 'Młodość Rodryga'. krewną króla. i królowi. opublikowany w 1779. z pocz. Cusco. . Po zamordowaniu Sancha na tron wstąpił jego brat i wróg. które zostaną przejęte przez dalszą twórczość ludową i literacką: staje się młodzieńcem hardym. po 9-miesięcznym oblęŜeniu. zwany teŜ Mocedades de Rodrigo hiszp. pałaców i świątyń. którego radami gardzi. Szczytem jego kariery było zdobycie dla siebie Walencji w 1094. zbuntowanym przeciw ojcu. 1030-99. wysłany jako chłopiec na dwór Ferdynanda I. 1140) epickiej poezji hiszp. druga wierszem. Peru. starając się jednak ciągle wrócić do łask Alfonsa Vi. Od 1954 wbetonowany przy molo Greenwich w Londynie jako ośrodek szkoleniowy Marynarki Handlowej. zwł. kusko).zob. fantastyczne rysy. Rodrigo. Cicero(n). miasto w płd. króla Kastylii. bohatera narodowego.hiszp. zał. pod Burgos.. Cwał . (Cronica rimada). pierwszego władcę Inków. 'krótka koszulka'.).(wym. Ur. ok. 'Poemat o Cydzie'. Cuzco . Cantar de mio Cid . który łączył bohaterstwo na polu walki z brakiem skrupułów w polityce. prawdop. wstąpił jako kondotier do armii mauretańskich władców Saragossy. Xv w.zob. zwanego przez Hiszpanów Campeador (zob. Alfons Vi. wg legendy przez Manko Kapaka. świątyni słońca Coricancha bogato zdobionej złotem. któremu nie chce słuŜyć. Liczne pozostałości budowli Inków. najstarszy zachowany dokument (z ok.. co mu się w końcu udało. Cyceron . szkoc. sayyid 'pan') rycerza kastylijskiego Rodrigo Ruy Diaz de Bivar.. co powstrzymało ekspansję Almorawidów w Hiszpanii.hiszp. przeszedł na słuŜbę nowego króla.. wychowywał się tam razem z infantem Sancho i został pasowany na rycerza. którego indiańscy mieszkańcy są prawdop. w 2 redakcjach: jedna prozą.mauretański przydomek (arab.. Koń Cyda nazywał się Babieka (Bawieka).

sznurowa. sztuki (1618) Guillena de Castro. Blau wg Corneille'a i Castra. Cydzyna . z 1802. przekład Jana Andrzeja Morsztyna (Zamość 1660) i adaptacja St. który spoliczkował Don Diega. inicjały imienia i nazwiska. Wiersze hiszp. luźne ugrupowania artystów. J. i synowskim obowiązkiem zmycia hańby swego rodu krwią ojca Jimeny. Cyfry rzymskie .tragikomedia (ParyŜ 1636. Gallet i E. obowiązującym poglądom estetycznym. (A. Zorilla. Leconte de Lisle. z węg csiga. haftować. słynny przekład J. konflikt bohatera rozgrywa się między jego miłością do Jimeny. Mickiewicz. np. Herdera sztuki Castra na jęz. Drewniany. 91. Wyspiańskiego (wyst. Arabia. Opera (ParyŜ 1885) Masseneta. pol. niekiedy ekscentryczne. człowiekiem bezwartościowym. drobny. Cascales. zero. Cyfrować . Cyganeria . Rzymian (i w pewnych wypadkach współcześnie) znaki graficzne liczb będące kombinacją niektórych duŜych liter alfabetu łac. Cyfra . podcyfrować..zdobić ornamentem. Fryga. nm. zerem. być niczym.: V. litera X. pętlowa ozdoba spodni (np. Cyd .dawn. monogram. de Zarate (wg Tirso de Moliny).) Cyga . de Heredia. 'Czyny bohaterskie Cyda'. znak graficzny liczby.uŜywane przez staroŜ. huzarskich). Hugo. córki Don Gormasa. podpisywać dokument swoimi inicjałami. ojca Rodryga. M. zob. indywidualistyczne. Jej tradycyjnym ośrodkiem był od ok. Pan Tadeusz.. Cedynia. tj. libretto: Emery. w cyfrę powiązany płotek. ozdoba. góralskich. waŜyć za cyfrę .uŜywane dziś powszechriie. 1666 = Mdclxvi. 1. Cyfry arabskie . w literę X.bohema. 1907). w cyfrę. Warszawa 1662) Pierre Comeille'a. prowadzących Ŝycie nieregularne. F. G..Las mocedades del Cid i Las hazanas del Cid . deseń. normom społecznym. wyst.zob.przest.: Fr. ornament. dawn. fr.zob. L. 1830 ParyŜ romantyków. a .hiszp. J. wyraŜające protest przeciw konwenansom. oparta bezpośrednio na sztukach Castra. Być cyfrą.

La vie de boheme (1849) Teodora Barriere.tradycyjna nazwa gromadki literatów i malarzy warszawskich. Zawiera ono porady łowieckie.fr.jedna z najpopularniejszych kompozycji skrzypka-wirtuoza hiszp.później Wiedeń i Berlin modernistów. Sceny z Ŝycia cyganerii . ale zakochuje się w grajku. dramatyzacja powieści Murgera. nie umiejący pisać autor podyktowanej z pamięci ksiąŜki Myślistwo ptasze. Mimi. wojnie światowej znów ParyŜ egzystencjalistów. Ośrodkami polskimi były: Warszawa ok. wierszowane portreciki 173 . Król cyganerii . Cygański. pol. Un prince de la boheme. cechowały ich zainteresowania ludoznawcze. po 2. Cyganie Jozsim. ma poślubić Jonela. popr. Synowie ziemi (1904-11) Stanisława Przybyszewskiego i Wspólny pokój (1932) Zbigniewa Uniłowskiego. Pabla Sarasatego. Stworzyła liryczną legendę o cyganerii Montmartre'u i Dzielnicy Łacińskiej ParyŜa. przez czas krótki sympatyzowali z nimi Norwid i Lanartowicz. istniejącej w okresie ok. opera (Turyn 1896.Xvi w.La Boheme. śycie cygańskie . opowiadanie (1840. w którym się opisuje sposób dostawania wszelakiego ptaka (1584). sentymentalny opis trudnego Ŝycia i niepewnej. por. dzieła zapomnianego. Cygański Mateusz . jak na Cygana przystało. związana z wyjazdem Norwida za granicę. córka bogacza Dragotina. wyd. który jednak. myśliwy-ptasznik. Melodie cygańskie . powieści: Próchno (1903) Wacława Berenta. Opera (1897) Leoncavalla wg Murgera. 1840 (Cyganeria warszawska. Sztuka (1912) Adolfa Nowaczyńskiego. dedykowane Heinemu. 1838-43. 1844-1908. Scenes de la vie de boheme. por. Lwów 1901) Pucciniego. niŜej) i młodopolski Kraków (Stanisław Przybyszewski). pol. "Cyganeria warszawska" . Zorika. wg Murgera. Zigeunerliebe. operetka (1910) Franza Lehara. powieść (1848. wyd. 2. wyst.fr. "filistrów" i świata salonów.fr. libretto: Luigi Illica i Giuseppe Giacosa.nm. W utworach swoich wyraŜali pogardę dla konwencji obyczajowych. płockie). poetyczny. opisy Ŝycia ptaków i krótkie. 1920) Henri Murgera. odkrytego w 1836. Bardziej znani z nich: Roman Zmorski i Włodzimierz Wolski. rusza dalej w świat. Cyganeria . naleŜące do "Scen z Ŝycia paryskiego" Komedii ludzkiej. zob. szlachcic ze wsi Cygany (woj. lecz hulaszczej egzystencji malarzy i literatów (takich jak autor sam)... Cygeńska miłość . 1845) Balzaca.

gatunków (w nomenklaturze autora "narodów") ptasich. koło'. kyklos 'krąg.z Viii-Vi w. . obrazów. skupiona wokół szczególnie znanych mitów. cykl trojański.ogólna nazwa poematów i romansów późnego średniowiecza i początku epoki nowoŜytnej aŜ do Cervantesa i Ariosta. Cykl legend arturiańskich a. Okrągłego Stołu . których tematem jest bitwa na Kosowym Polu (zob.. łączących się tematycznie z dziejami oręŜa i uczuć miłosnych rycerzy króla Artura poszukujących św. Cykl . związany z tragedią Edypa i jego rodu. w znacznej większości zaginiona twórczość cyklików gr. treściowo. wyŜej Cykl bretoński. Cykl karoliński . Artur. Cykl Kosowa . Cykl Marka Królewicza . poetów cyklicznych. cyclus lunae decemnovennalis.łac. łac. po którego upływie dni tygodnia przypadają na te same dni miesiąca. mających ze sobą luźny związek. Cykl słoneczny . pne.cykl lud. Cykl platoński zob.(2) zespół utworów art. który odkrył go w 433 pne. ogromna. cykl Metona.. a. tworzących zamkniętą całość.(1) okresy czasu.) 15 Vi 1389. poematów bohaterskich itp. dramaturgii i sztuki gr. Graala. okres 28 lat. Platon. łączących się z sobą formalnie a. dotyczących Marka Królewicza (zob. np. po którego upływie fazy KsięŜyca przypadają na te same dni miesiąca. Cykl bretoński . z gr.. Cykl księŜycowy. uzupełniający i rozwijający treść Iliady i Odysei Homera. i in. cyclus solaris. cykl tebański. pieśni serbskich i chorwackich.zob.). a.. waŜnym źródłem tematów dla poezji.zob.. Cykl ulsterski . Chansons de geste. będąca w literaturze gr. cykl sonetów. zwł. np. kwarfetów.słynny cykl ludowych historycznych pieśni serbskich. Cykl epicki grecki . Cykl . z przygodami Tristana i Izoldy i innych związanych z nimi osób. od imienia astronoma gr. w których powtarzają się serie zjawisk następujących po sobie w określonym porządku. okres 19 lat. cykle sag śrdw. Ulster. np. hist.zob.

Wenecja. równi bogom. pochodzenia wschodniego. Ge): Brontes ('grzmot'). u Wergiliusza . kylindros 'walec. choć jednoocy. 'krągłooki' od ops 'oko'. do jazdy konnej. 149) byli trzej cyklopi. Mykeny). w międzywojniu noszony jeszcze przez dyplomatów i kominiarzy. z łac. synowie Nieba (Uranosa) i Ziemi (Gai. przez śydów i Cyganów. palcatkami). do 1914.sztywny kapelusz męski w kształcie walca róŜnej wysokości. ulubiony zwł. zob. l. część kostiumu sport. D. jedyny zachowany egzemplarz tego typu sztuki: Sylen z satyrami. Ŝyjący w jaskiniach na dalekiej wyspie (zidentyfikowanej później jako Sycylia).instrument muz. Mury cyklopie (cyklopowe) . obecnie ludowy.dramat satyrowy Eurypidesa. podgiętym rondkiem. Kyklops 'cyklop' dosł. Kniaźnina. pol. 106. spotykany często w kapelach węgierskich. Z gr.Pyracmon). z gr. powszechne męskie nakrycie głowy w Europie. Z uwagi na ich wymiary staroŜytni przypisywali ich powstanie cyklopom. Cyklop .poj. w Xix w. Pałac DoŜów. Cykuta . Wulkan i cyklopi . 9. nie łączonych zaprawą). dopasowanych do siebie.mit. grotów do strzał dla Apollina i Artemidy. Ulubiony temat lit. gr. strunowy uderzany (pałeczkami drewnianymi. tł. budowniczowie prastarych fortyfikacji. z gr. cicuta 'trawa trująca'. świetni kowale piorunów dla Zeusa. kymbalon. zwój'. zbroi dla herosów. .) skazany został na śmierć przez wypicie soku z kłączy cykuty za "nieuznawanie bogów" i "deprawowanie młodzieŜy". Homera. pomocnicy Hefajstosa. Steropes ('błyskawica') i Arges ('błysk'. Wg Hezjoda (Teogonia. Wyrokiem sądu ludowego w Atenach Sokrates (zob.potęŜne mury z okresu kultury egejskiej (wznoszone z olbrzymich bloków kamiennych.Cyklopi . niekiedy składany (szapoklak). Cymbały . humorystyczne ujęcie epizodu z Odysei. Cylinder . w Xviii w. Argos. 9. którymi otaczano grody warowne (Tyryps. słuŜąca jako ochrona głowy przy upadku z konia. o których istniały co najmniej dwie tradycje. z niewielkim płaskim a.szalej jadowity. bez rządu i praw. por. Fr. Polifem. Sielanka Teokryta. niegdyś bardzo popularny'. U Homera jest to dziki lud pasterski.obraz (1578) Tintoretta. kryty jedwabiem. Odyseja. okrutny i ludoŜerczy. a potem Odyseusz z towarzyszami w niewoli u cyklopa Polifema. jednoocy olbrzymi. w kształcie płaskiej skrzyni z naciągniętymi metalowymi strunami. silnie trująca roślina zielna wieloletnia z rodziny baldaszkowatych. i plastyki antycznej.

1610) Szekspira. Ifigenię. kompot. Boccaccia. jako dowód zdrady. 12. z tematem zakładu z opowieści o Ginevrze Nieszczęścia poczciwej białogłowy w Dekameronie. Cymes .-nm. która jako alegoria moralna cieszyła się w Xvii w. bydlę'). Obaj porywają Ifigenię i Kassandrę w trakcie ich wesela i uciekają z nimi na Kretę. pot. 641-42. 'deser. wręcza Postumowi. Zagnany wiatrem dopływa do brzegów Rodosu. doskonała. druga na Rodos. wbijała dłonią gwoździe w grube deski i łamała podkowy. przyczyniła się do wzrostu wpływów polskich na dworze wiedeńskim. w wyraŜeniu: sam cymes) rzecz wyborowa. Ŝe nakłoni jego Ŝonę Imogenę. zakochał się w niej i dzięki temu uczuciu nabrał rozumu i wykształcenia. Cyniczny Jachimo zakłada się z Leonatem Postumem. wielką popularnością. (A. Cymon i Ifigenia . Była jedną z najsilniejszych Polek . 9. swobodnie zaadaptowane z Kronik (1577) Holinsheda. król Brytanii ok. Ale Ŝaden z nich nie śmiał zagrać przy Jankielu. zakochany w Kassandrze.) Cymbarka . Cymbelin .Cunobelinus. i obie małŜeńskie juŜ pary wracają do ojczyzny . siostrzenica Jagiełły. Winowajcom wreszcie przebaczono. 1395-1429.Było cymbalistów wielu. zakąska'.-g.. Boccaccia. 'bałwan. Po szeregu skomplikowanych perypetii wszystko się dobrze kończy. łącząca fragmenty pseudohistoryczne. córka księcia mazowieckiego Ziemowita Iv. 5.gniotła palcami orzechy. zuomuesse 'przystawka. 40 ne. bogaty i potęŜny władca. którą potem.jedna na Cypr. księŜniczka mazowiecka. narzeczonej brata Pasimunda.. a przy tym słynęła z urody. kradnie z jej sypialni (dokąd się dostał w kufrze) bransoletę. rywala Jagiełły do ręki królowej Jadwigi.przest. która płynęła statkiem do swego narzeczonego Pasimunda na Rodos. zmarły tuŜ przed inwazją Rzymian. Tępy i głupi Cypryjczyk Cymon (tzn. 2. 1. Ŝart. (zwł. Cymbelin . córkę króla Cymbelina. Pan Tadeusz. . do zdrady małŜeńskiej. gdzie dostaje się do więzienia. Mickiewicz. jedyna w swoim rodzaju. zobaczywszy po raz pierwszy w Ŝyciu przejrzyście odzianą piękną dziewczynę. Porywa na morzu umiłowaną. matka cesarza Fryderyka Iii i babka Maksymiliana I. coś dobrego' od śr.sztuka (ok.ok. z którego uwalnia go Lysimachus. z jid.para bohaterów z opowieści Podwójne porwanie z Dekamerona. Nie mogąc przełamać jej oporu. Ŝona księcia austriackiego Ernesta śelaznego Habsburga.

a po 16 dniach zrezygnował z dyktatury i wrócił do pracy na roli. Egejskim. Rzymian uwaŜane za symbol Ŝałoby. Europy.Lucius Quinctius Cincinnatus. choć szczegóły jego kariery wzięte prawdop. zawiadomiono go. JuŜ u staroŜ. gr. rosnące w krajach. cincinnatus 'kędzierzawy'. grupie.instrument muz. przydomki Artemidy (Diany). od gr. Cyntia..Cyncynat . znany w śrdw. Cynik . tuŜ przed ich demobilizacją po wojnie o niepodległość. od jej miejsca urodzenia. uŜywany jeszcze w Xviii w. zakrzywionej rurze.ang.człowiek nie uznający wartości powaŜanych w jego środowisku a. śródziemnomorskich. zazw.miasto w Ohio (USA). orał swoje pole. cupressus. w Azji i Ameryce Płn. a jego gałęzi uŜywano przy pogrzebach. prezesa stowarzyszenia Cyncynatów. ośmiokątnej. członkowie stowarzyszenia oficerów armii amer. załoŜonego w 1783. stoŜkowatej koronie... Epikur (Ogród). w odmianie ozdobnej o koronie piramidalnej. Dziś hodowane w parkach i na cmentarzach płd. . gdy. Delia .-rz. 'Cyncynaci'. konsul w 460. staroŜ. z poezji lud. niekiedy gardzący wszelkimi zasadami i wartościami.mit. Rzymianin z V w. Cyprys .) miał mieszkać a. w 458. przemianowane w 1790 ku czci gen.drzewo iglaste o wysmukłej. z której miał wykładać. Wg tradycji był symbolem rzymskiej prostoty. Nazwa od ateńskiego gimnazjum Kynosarges. Serpent). Cynk . Cyncynat pokonał Ekwów.) i rozwijającej się w Grecji i w Rzymie do Iv w. por. łac. dęty o prostej a. góry Cynthus (gr. gdzie wykładał Antystenes. Beczka cynika . Cincinnati . Ŝe został obrany dyktatorem w wojnie z Ekwami. dawn. budowany w róŜnych wielkościach (zob. do 30-407m wysokości.. Stoa (Poikile). odwagi i surowości obyczajów. lekcewaŜący szanowane instytucje. Akademia. Claira. Losantiville. cnoty. zwł. postać historyczna. przez Antystenesa z Aten (zob. Cypion i Berganza . sposoby postępowania i autorytety. Pies (Scypion i Berganza). a. kyon 'pies'. The Cincinoati . jednym z nich był Tadeusz Kościuszko.zob. z łac. wg legendy. St.w której Diogenes (zob. Kynthos) na wyspie Delos na M. zwolennik filozoficznej szkoły cyników zał. ne. pne..

Odkrywa jej swą miłość i rolę w tej sprawie dopiero na łoŜu śmierci. relacjonujących podróŜ na KsięŜyc i w okolice Słońca ogłoszonych po śmierci autora w 1656 i 1661. 11). kontrakt spisany z diabłem. o zainteresowaniach naukowych. okręgu. komedii Le Pedant joue (1654). Ŝe zaszła zgoda. paryŜanin. pojedynkowicz. zazw.przest.dawn. Własną ręką podpisano. ze śrdw. circulus 'koło. łac.(wym. Mickiewicz. tragedii Śmierć Agrypiny (1653). Dziady.) Cyrano De Bergerac Savinien . Tukaj albo Próby przyjaŜni. w szabas rano. duchowe za Ŝycia. 1619-55. wolnomyśliciel. (w b. WszakŜe i cyprysy mają swe kaprysy. oraz dwóch powieści fantastycznych wyd. nr 33. mego losu godła. zaborze ros. Cyrano de Bergerac . kartezjanin. A za zgodność: Hadramelach. 2.I cyprysy mają swe kaprysy . Kolber. w bajkach i lit. poznaj gałąź cyprysową. obwodu. Jeśli na to się ośmielisz.) . pisarz. Parnas.) własnoręczne zobowiązanie na piśmie. Ŝe jego umiłowana Roksana kocha innego. po polsku pod wspólnym tytułem Tamten świat (1956). Mają jednak chwilę.zwrot przysłowiowy. oryginał. 2. Ostrzegliśmy o fortelach. obwód'. To pamiątki rozstania. a gdy przyjaciel poległ.) Patrzypatrz się lepiej. oddający mu duszę po śmierci w zamian za róŜne dobra materialne a. okręg. berŜerak). Mickiewicz. (A. przed zefirem czoła nie ugną.poetycki dramat płaszcza i szpady (ParyŜ 1897. Cyrograf . pol. wyst. 6. cytat ze staropolskiego poloneza.skąd Molier zaczerpnął przesłowie: "Po kiegoŜ diabła łaził na ten statek?" (w Szelmostwach Skapena. pisze dla niego listy miłosne do niej i śpiewa serenady pod jej balkonem.) komisariat policji. Cyrkul . 214-15. 302. z łac. Łódź 1898) Edmonda Rostanda. ateista. Dla znaku.o groteskowej powierzchowności (osławiony nochal). Z wysokich Parnasów. (dziśŜart. dla jej dobra bohatersko pomaga rywalowi. (O. Tak ma stać się: Lucyferes. Ŝołnierz. Dan w Erebie. cirographum. część Iv. StrzeŜ się. Nasz poseł Mefistofelisz Do wymiany traktat poda. Rycerski Cyrano. zarząd dzielnicy. część obszaru większego miasta. potem próŜny kweres. 173-182. (A. Ŝe się nagną mile i nawzajem na siebie mrugną. autor satyrycznych Listów (1654). Por. dowiedziawszy się. pakt. wychowanek College de Beauvais. nie daje przez 15 lat wygasnąć jej uczuciu do zmarłego. w sztuce przedstawiony jako gaskoński szlachcic o czułym sercu mimo komicznego wyglądu (nos!).

on jednak prowadził dalej działania wojenne i zdołał nawet podstępem wziąć jej syna do niewoli. przy pomocy pomysłowego Figara (dawniejszego sługi hrabiego. podstępny łotr. chirurgicus z gr. Kyros. faktycznym redaktorem był do 1932 Jan Lechoń. Hrabia Almawiwa. cudak. balwierz. wyst. pomaga Bartolowi w jego zamiarach. Cyrus . Wtedy wysłała herolda do "niesytego krwi" króla. Almawiwa doprowadza do ślubu z Rozyną pod samym nosem Bartola. niepowstrzymany gaduła i natręt. felczer. Całym swym państwem rządził mądrze i tolerancyjnie. Syrię i Palestynę. doktor i stary zrzęda.nm. na zdobywanych ziemiach witano go jak wybawiciela. Der Barbier von Bagdad. którą więzi i chce. dziś cyrulika). wydawany w Warszawie w 1926-34. w walce z Massagetami. Cyros i Tomyris . W rozstrzygającej bitwie Massageci pobili Persów.dawn. wyd. opera komiczna (Weimar 1858) Petera Comeliusa. na wysokim poziomie artystycznym. a zarazem pozwalając śydom na powrót z niewoli babilońskiej i odbudowę świątyni jerozolimskiej. z inicjatywy grupy Skamandra. wydać za mąŜ.fr. Krezus. Zginął w czasie wyprawy przeciw plemionom scytyjskim w dorzeczu Amu-darii. Cyrulik sewilski (wł. libretto kompozytora.zob. Lidię. załoŜyciel państwa perskiego. cheirourgos 'rękodzielnik'. bo inaczej nasyci go krwią. Bartolo. oddając cześć Mardukowi w Babilonie. Cyrus i Krezus . aby zwrócił jej syna i wycofał się bezkarnie.. zajął Babilonię. pol. Warszawa 1781) Beaumarchais'go (nosząca podtytuł: Daremna przezorność). jest opiekunem Rozyny. "Cyrulik Warszawski" tygodnik satyryczno-polit. kim on jest. wbrew jej woli. Don Bazylio. zobaczył Rozynę i zakochał się w niej z wzajemnością. którym. prawdop.Gdy Cyrus najechał ziemie Massagetów. golibroda. Krush. Komedia ukazuje sposoby. ich królowa Tomyris wzywała go kilkakrotnie. cyrulik Abul Hassan. pol. później Jerzy Paczkowski. pokonanym okazywał łaskę. król perski od 550 pne. z dynastii Achemenidów. Cyrus Ii Starszy (Wielki) . libretto: Giuseppe Petrosellini wg Beaumarchais'go. mimo woli pomaga zakochanemu Nureddinowi w zdobyciu pięknej Margiany. młody grand hiszpański.gr. nauczyciel muzyki Rozyny. aby pozostawił jej kraj w spokoju i wrócił do domu. z łac. 1780. Il barbiere di Seviglia) opera-buffa (Petersburg 1782) Giovanniego Paisiello. komediaprozą (ParyŜ 1775. w 529. Cyrulik sewilski . Le barbier de Seville. Szanował zwyczaje i religie miejscowe. choć nie wiedziała.Cyrulik . pers. Podbił Medię. Cyrulik z Bagdadu . Asyrię.

1929). Roberta. wykwintny portret Ludwika Xiv w pseudohistorycznym kostiumie. stąd nazwa) w Burgundii (Francja) przez św. zdaniem autora. Cyadela warszawska .święci.ok.. Plutarch. dziś w ruinie) zachował się i jest czczony jako świętość narodowa Iranu.melodramat Pietra Metastasio.. Napis na grobie Cyrusa . Budapeszt. Cytadela . Cistercium.twierdza zbudowana w Warszawie na rozkaz cara Mikołaja I w 1832-34 po upadku powstania listopadowego na terenie konwiktu pijarów i wokół koszar gwardii pieszej koronnej z Xviii w. Cystersi . Angeliki Kaufmann. Aleksander Wielki. Luwr. "apostoł Słowian". oddzielony od benedyktynów. ParyŜ. ok. Artampne ou le grand Cyrus .). głagolicę (zob.zginął. z wł. zburzono teŜ zabudowę dawnego śoliborza. 869. 827 . Cyropedis . aby wreszcie napił się do syta. Xviii w.w Pasargade (pierwszej stolicy Persji. jam Cyrus. załoŜ. 69.katolicki zakon kontemplacyjny. utworzone przez jednego z uczniów św. w Polsce od 1140. Nar. ukazuje Cyrusa jako idealnego władcę idealnego państwa. Cyrylica . twórca państwa perskiego. Cyryl i Metody .. samodzielna twierdza panująca nad miastem. stworzył najstarsze pismo słowiańskie. od cittade 'miasto'. i in. bracia: Cyryl (Konstantyn). monarchii absolutnej. powstałe w Ix-X w. a głowę jego Tomyris włoŜyła do bukłaka pełnego krwi. uŜywane w części zabytków st.alfabetyczne pismo słowiańskie oparte na gr. Cyryla (stąd nazwa). Nie Ŝałuj mi tej odrobiny ziemi. Ciro riconosciuto . majuskule. Gal. w 1098 w Citeaux (łac. pol.gr. cittadella zdrobn. przełoŜył na ten język Biblię i wraz z Metodym wprowadził go do liturgii. Cytadela zahamowała rozwój miasta w kierunku .-cerkiewno-słow.. Obrazy: Rubensa. która kryje me zwłoki". tj. w Bułgarii.dawn. Grobowiec Cyrusa . powieść Ksenofonta (wyd. na podstawie narzecza płd.-macedońskiego okolic Sołunia (Salonik).powieść heroiczna (1649-53) Madeleine de Scudery."Przechodniu.. wraz z Metodym ułoŜył najstarszy literacki język słowiański (zwany starosłowiańskim a. Kyrou paideia. staro-cerkiewno-słowiańskim) w celach misyjnych.

(w Polsce od Xiv do Xviii w. kierowany przez Demeter.skr. zapamiętywany przez Ŝaków i kler. wół podolski. I.Xvii w. . łac.konnej jazdy. kithkra.zob. Dziś częściowo zniszczony zabytek architektury obronnej Xix w.).) był wielkim bohaterem cywilizacyjnym Attyki. Kadmos (zob. praktyk religijnych itd. znany w śrdw. strunowy szarpany. ciesiołki itd. Cyzjojan . Więzienie mieściło się w osławionym X Pawilonie i w kazamatach. 40) strunami. cithara z gr.wiersz łaciński o 24 wersach (po 2 na kaŜdy miesiąc). cisio . później takŜe tłumaczony na języki narodowe i układany w niezliczonych odmianach stosownie do lokalnych potrzeb. uŜywana gł. Triptolemos (zob. 'Obrzezanie Pańskie'. od Circumcisio Domini łac. a stoki Cytadeli były miejscem straceń. pasterz owiec a. Prometeusz (zob. Kytera. słuŜył jako mnemotechniczna pomoc w braku drukowanego kalendarza od Xiii w. rosły baran wołoski. W Cytadeli zamykano uczestników powstań narodowych i działaczy ruchu robotniczego. z ukr. naciągniętymi na płaskie pudło rezonansowe. bogach.. z łac.Folklor wielu krajów opowiada o ludziach a.instrument muz. jako instrument towarzyszący przy śpiewie..instrument muz. Dawcy cywilizacji .). cithara z gr. wołów.. wyliczający święta i patronów skrótami z początkowych sylab nazw i imion wg ich kolejności w miesiącu. Europie. 1. Cytara . strunowy szarpany. Cisioianus. ale najpopularniejszy w Xvi . W Xix w. czaban od tur.caban. Cywilizacja. Cytra . tkactwa. Dionizos wprowadził uprawę winorośli itd. 'styczeń'. ze śrdw. Cytera .płn. na dobre sto lat. nauczył ludzi siać zboŜe. rzemiosł. o gruszkowatym. z kilkudziesięciu (ok. z łac. kithara. Czaban . ianus skr. od Ianuarius łac.) przyniósł naukę czytania i pisania. Oddział Muzeum Historii Polskiego Ruchu Rewolucyjnego. czoban 'pasterz'. Atena . którzy w pradawnych czasach nauczyli ludzkość sztuk. zwł. płaskim korpusie rezonansowym i dość długiej szyjce.. dawn.

1935) Dymitra Furmanowa. Dla Turków niesie podarek. Czajki . Czamara . radziecki dowódca wojskowy. przen. szamerowane. 3. dawne męskie okrycie wierzchnie. Dwa dział ze spiŜu i sto janczarek. moŜe z wł.) Pięćdziesiąt wioseł w biegu ja nagli. z ozdobnymi guzikami i pętlicami. ranny.Czacka RóŜa . uwaŜane za strój narodowy i patriotyczny.dawne łodzie kozackie. i przez cały Xix w. Czarnego. śmija. sztywna czapka wojsk. wyboru. (J. franciszkanka. tatarski oddział zbrojny. Nasza czajka szybka. a od końca Xviii w. noszone w Polsce od Xvii w. pod dostatkiem'. najazd.powieść (1923.. acciamarra 'długa suknia'. o dwóch sterach . Słowacki. wszystkiego w czambuł 'w bród. Czapajew .. wyd.1876-1961. bardzo szybkie i zwrotne. głównie przez mieszczan. Czapajew Wasilij .wysoka. dziś tylko w wyraŜeniu: w czambuł 'ogółem. w Polsce zwana kaszkietem a. Film (1934) Gieorgija i Sielgieja Wasiliewów. hymn pochwalny na cześć legendarnego bohatera. (. którego wyparł na Syberię. . uŜywane przez Kozaków zaporoskich do Ŝeglugi po Dnieprze i do wypraw wojennych na wybrzeŜa tureckie M. gromada.1887-1919. po heroicznym oporze. w 1918-19 na czele 25. Czambuł . napaść.) Jak jaskółka czarna. 16. csako. bez wyjątku. prawnuczka Tadeusza Czackiego. w całości. wataha. galopem'. najazd'. lotna (. od 1922 organizowała w Laskach warszawskich warsztaty pracy i szkoły specjalne dla niewidomych. skoczył do rzeki Ural i zginął. w niektórych armiach uŜywana do 1914. zagon. OkrąŜony w Łbiszczenku (obecnie Czapajewo) w drodze powrotnej na Ural. z ukr. z płaskim denkiem i z daszkiem. bohater wojny domowej.) Czako . z węg. z tatar. zaniewidziała w 1898. długie..dawn. z szalowym kołnierzem do pasa. pol. stąd dawne zwroty: wyciąć w czambuł 'w pień'. w czambuł konia puścić 'cwałem. wypad Tatarów. czapuł 'zagon. w 1910 załoŜyła Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi w Warszawie.na dziobie i na rufie. ryczałtem'. 18-20. kupa. giwerem i noszona 1807-31 .. wprowadzona we Francji w 1805. 14. zwrotna. dywizji odznaczył się w walkach z Czechosłowackim Korpusem w Rosji i z generałem Kolczakiem.węgierka.

spiczasta.przysł. niewielkim zachmurzeniu. Wschodzie. Czapka Monomacha . które stały się odtąd emblematem Rewolucji Fr. Czapkami zarzucić . czapka wyzwoleńców w staroŜ. Lisia czapa . zjednać. kwef. papką i solą ludzie ludzi niewolą . kłopoty i troski osoby pełniącej waŜną i odpowiedzialną funkcję. przen. pstra. W 2 miesiące później. tur.Czapka. czar-szb 'zasłona . W 1790 postawiono przed sądem wojennym Ŝołnierzy z garnizonu w Nancy. przychylnie usposobić. zwanego Monomachem. grzecznością). galerników w przedrewolucyjnej Francji (fr. buntownicy z Nancy przybyli do ParyŜa w czerwonych czapkach galerników. zazw. chlebem i solą (poczęstunkiem) moŜna ludzi ująć. do 30 lat galer. wzbudziły oburzenie. pozyskać.przykrycie konia pod siodło. widziana przy zamgleniu a. zob. Czaprak . Xiv-Xvii w. Czapka frygijska . długa zasłona na głowę wraz z twarzą. podkładka (filcowa) umieszczana bezpośrednio pod siodłem. (z długimi brzegami) urzędników bizantyjskich i doŜów weneckich. z czewonego sukna. Czapka niewidka . 'prześcieradło' z pers. głównie najemników szwajcarskich. skaptować. Włodzimierz (Monomach). stąd nązwa. Rzymie. wg mit. za bunt przeciw niesprawiedliwemu traktowaniu ich przez oficerów.). Czapką. Czapka błazeńska . czapkowaniem (ukłonami. Xii w. (czapki wolności).jaszmak.kołpak wielkiego księcia kijowskiego Włodzimierza (pocz.aureola świetlna wokół księŜyca na firmamencie. gr. cięŜar władzy. z tur. nakrycie głowy uŜywane na staroŜ. czapka Amazonek we Frygii. Zwolnieni po amnestii w kwietniu 1792. w Tuileriach. Czarczaf . bonnet rouge 'czerwona czapka'). król zgodził się w1oŜyć czapkę frygijską na głowę. tradycyjna część ubioru kobiet muzułmańskich w niektórych krajach. długa ozdobna kapa okrywająca konia.(w baśniach i legendach) czyniąca człowieka niewidzialnym.spiczasta. z niewielkim otworem na oczy.pokonać olbrzymią przewagą liczebną. z dzwonkami i sarnimi uszami. okrągła czapka bez daszka... z opadającym szpicem. ostre wyroki.

Ja nie z soli ani z roli. do czego doszedł. przy bohaterstwie i patriotyzmie.nocna'. pasji friss a. prowadził nękającą wojnę partyzancką. Przerwa Tetmajer. którzy krzywili się. co mnie boli (wyrosłem) . Odtąd szrama została mu na twarzy. a za nim uczyniło to samo 12 pułków. mściwe okrucieństwo w czasie pacyfikacji na Ukrainie. umiejętności wodza i niezłomność charakteru. powolnej.) Czarniecki Stefan. 'taniec wykonywany w karczmie'. basy.mawiał Czarniecki do dostojników i magnatów. Tucholę. Walczył ze Szwedami w 1626-29. świetny kawalerzysta. 1-4. ciągnąc płynące konie za sobą.zapytać miał zlany krwią Czarniecki. Wszystko. w ten sam sposób przeprawił się i Czarniecki. mistrz wojny podjazdowej. (K. kiedy Ŝołnierze unosili go z pola bitwy pod Monasterzyskami. gęślo. organizator walki wyzwoleńczej przeciw Szwedom (do której nie zawahał się wciągnąć nawet chłopów). ale z tego. dzięki niej został jednym z najwyŜszych dostojników. a następnie na Ukrainie przeciw powstańcom. wreszcie Warszawę. osiągnął olbrzymią fortunę i skoligacił się z magnackimi rodami. lassu oraz gwałtownej. Walczył następnie przeciw Moskwie (zwycięstwo pod Połonką w 1660). potem na Ukrainie z powstańcami Bohdana Chmielnickiego. Wojewodą ruskim został w 1657. Syn średnio zamoŜnego szlachcica słuŜył w wojsku od wczesnej młodości. friska. m. a dziko.ludowy taniec węgierski w takcie 2/4 składający się z 2 części: melancholijnej. surowości dla siebie i innych. pełnej Ŝycia. Hej. wzięło się z wojaczki. wzór Ŝołnierza i patrioty. gdy musieli zasiadać w senacie obok niego. Pobił Rakoczego. później kozackiej. czardasza ty mi graj. szlacheckiej zagrody". A szumnie. jako syn swego wieku okazywał teŜ bezwzględność. gdzie jak chce tradycja. Czardasz. dostał się do niewoli tatarskiej. Jednak prozaiczny marszałek Montecucculi twierdzi. Czardasz . Cygańska muzyko! Huczcie. boŜyszcze wojska. W czasie wojny szwedzkiej ukazał wspaniałe. łkaj. skąd wypuszczono go po ugodzie zborowskiej w 1649. Czy miasto zdobyte? . rzucił się z koniem wpław w nurty cieśniny morskiej. nadmierną ambicję. a w 1658 na pomoc sprzymierzonej Danii wraz z Austriakami. odbił Kraków. W 1656 objął dowództwa kampanii przeciw Szwedom.in. 1599-1665. z węg. ruszył na Pomorze Zachodnie. zwycięŜył pod Warką. CięŜko ranny. "rycerza z prostej. pod śółtymi Wodami w 1648. Ŝe jazda przeprawiła się na małych barkach. zasłynął przy zdobyciu wyspy Als. patetycznej lassan a. Z . a blaszka zastępowała przestrzelone podniebienie. Uczestniczył jako pułkownik w bitwie pod Beresteczkiem w 1651. Pobity pod Gołębiem. jeden z najwybitniejszych dowódców polskich. ognia. Buławę hetmańską otrzymał jednak dopiero na łoŜu śmierci. csardos dosł. gdy odzyskał przytomność po postrzale w twarz. zdobył Bydgoszcz. zmarł w drodze powrotnej do Lwowa.

epopeja narodowa na wzór Eneidy Wergiliusza. Xiii. słuszna przy twym grobie.muzeum Kochanowskiego. Lipa czarnoleska).) Jak Czarniecki do Poznania Po swedzkim zaborze. Lecz stratę uwaŜywszy. Muz. Tarant .obraz (1870) Józefa Brandta. Norwid. Moja piosnka (1). 27-30. hist. Umarłych próŜno płakać. Przedświt. NiepróŜnujące próŜnowanie (1614). księcia siedmiogrodzkiego. Ty nie wdawaj się w szyderstwo. 481-83 (1843).przydomek nadany Czarnieckiemu przez Ŝołnierzy po jego zwycięstwach nad Szwedami pod Chojnicami. Trzepaczka . 16 Ii 1665. wznosi się pamiątkowy obelisk.obraz Piotra Michałowskiego. Bo to potwarz i bluźnierstwo. Kąkol. zob. czym winien nagrodzić krzywdy wyrządzone Polsce. Ten kasztelański Jana język Czarnoleski. 40-41. Epigrammata polskie. Gminny..ta serca uleczy! (C.z majątków ziemskich. wypłakać Polsce oczy obie.z dzierŜawy Ŝup solnych. Czarnieckiego odpowiada na gorzkie wyrzuty poety pod adresem przodków.poemat w 12 pieśniach (1858) Kajetana Koźmiana. Nar.z okresu 1656-88 (wyd. w Sokołówce. Czarnoleskiej je rzeczy Chcę . Chorzelą i Działdowem. Jak w Królewcu wybrzmiewał albo Sandomierzu. (Hymn naradowy.) Czarnolas . Muz. a tam. Czarniecki pod Kołdynką .. (C. który w 1657 najechał ziemie Rzplitej. 1836) Jana Chryzostoma Paska. widmo St. gdzie rosła słynna lipa (zob. Cny Czarniecki. Których sława pod niebo zwykła wylatować.) . z roli . siwy) Czarnieckiego. Nar. Krasiński. Kochowski.) Zarówno w Siewierzu. kary. Jeszce Polska. uczony . Czarniecki na koniu .. gdzie mieszkał Jan Kochanowski w swojej posiadłości. Warszawa. który wg tradycji Ŝegnał go leŜącego na łoŜu śmierci. Pamiętniki . zob..koń deresz (a. a. Norwid. Pamięć walecznemu wojewodzie. Krwią i złotem .wieś w woj.kmiecy i królewski. sielski. (W. radomskim. Rzecz o wolności słowa. Stefan Czarniecki . Warszawa. próŜno i Ŝałować.soli . Lada jaka to niwa. (Z. Dla ojczyzny ratowania Wrócim się przez morze. w Xix-wiecznym dworze .odpowiedzieć miał Czarniecki na pytanie Rakoczego.) Ty nie szukaj w ojcach winy. 13-16. na której miejscu znajduje się dziś romantyczny park.

w dawnej Polsce . Turpin Dick. przydomek niektórych władców a. Czarna izba . Zawisza Czarny. zapoŜyczony u staroŜ. w celu zyskania przychylności szatana. Czarna flaga . Czarny .miedziak. Barwa (Czarna). Czarna choroba . niŜej Czarny rynek. gdzie wzywano diabła zamiast Boga i dopełniano sprośnych ceremonii dla ośmieszenia i sprofanowania właściwego obrządku. Leszek Czarny.nazwa świętokradczych niszy odprawianych dawn. Czarna międzynarodówka .iron. potajemny handel dewizami. za symbol niŜszości. Czarna msza . 10. 1873). ang. niewoli. Jolly Roger. do której się poeta zwraca w sonetach 127-152 i którą kocha mimo jej niewierności. np. prowadzi gospodarstwo. podczas balotaŜu (tajnego głosowania). Juwenal. mających podlegać z jakichś powodów dyskryminacji a. czerń dla Ŝałoby to zwyczaj rzymski (por.oznaczająca dawn. Melancholia. Czarna dama . niskiego urodzenia. Czarna lista . zob. 'Wesoły Roger'. . Czarna giełda . prześladowaniom.działanie mające na celu wywoływanie zjawisk nadnaturalnych przy pomocy złych duchów. gdzie się gotuje na kuchni."Czarnymi flagami" nazywano wojska kalifów bagdadzkich dlatego. a Omajjadów .spis osób podejrzanych.Rzecz czarnoleska . nie zidentyfikowana. rycerzy. wg tradycji.nielegalny.) uŜyta została jako chorągiew i dotąd uwaŜana jest przez muzułmanów za świętą relikwię.z sonetów Szekspira. Czarna Bess . dosł. melancholia z gr.Kolor uwaŜany na Wschodzie. por. zob. Czarna mogiła . 245).tom wierszy (1929) Juliana Tuwima.biała). Czarna bandera piracka.melancholia. wychowuje dzieci i spędza się większą część dnia. gniew'. powiadano.w dawnym domu szlacheckim i chłopskim izba uŜytkowa. Czarna moneta . Ŝe flaga Abbasydów była czarna (podczas gdy Fatymidów była zielona. kobieta.. zakon jezuitów (od ok. melas 'czarny'. chole 'Ŝółć. głos przeciw przyjęciu do klubu. niekiedy ozdabiana wizerunkiem czaszki i skrzyŜowanych piszczeli. por: Biały (Biała izba). por. Ŝe czarna zasłona wisząca przed drzwiami Aiszy (zob. por. Czarna gałka .klacz. notowanych a. łac. wyŜej Czarna bandera. przez satanistów. Egipcjan.

stąd nazwa. Czarne berety . męcząca.wojska pancerne. zwł.węgiel jako bogactwo kraju. camicie nere.Czarna owca .osoba sprowadzająca niesławę a. WieŜa. brudna.ros.czernina. zupa z kaczej krwi. źle płatna praca fizyczna.. . tworzonym przez policję z drobnego kupiectwa. Arbuz. jednoosobowe) organizacje szantaŜystów a. którzy 2 Xii 1789 czarno ubrani wyruszyli powozami na Zamek i złoŜyli królowi i dygnitarzom sejmowym zredagowany przez Kołłątaja memoriał z Ŝądaniem zrównania w najistotniejszych prawach mieszczan ze szlachtą. przez organizowanie napadów na instytucje robotnicze i ich działaczy oraz pogromów ludności Ŝydowskiej i ormiańskiej.cięŜka. rzemieślników i lumpenproletariatu do walki z ruchami rewolucyjnymi.o człowieku mającym poglądy skrajnie reakcyjne. podobnie jak w innych okolicach dawano arbuza (kawon). morowe powietrze. Czarne koszule . Czarna sotnia . Cziornaja sotnia. dŜuma występująca epidemicznie a. głoszącego konieczność izolowania się Murzynów od społeczności białych i wyŜszość fizyczną i umysłową Murzynów nad białymi. Czarna procesja . rekuzy. który go wydobywa. Europie. gęś lub prosię na szaro. pod którą występują tajne (często fikcyjne. porywaczy.demonstracyjne wystąpienie przedstawicieli 141 miast królewskich w czasie obrad Sejmu Czteroletniego. nazwa.ziemia nie pokryta śniegiem. Czarna szabla . nazwa nadawana od 1905 w Rosji carskiej bojówkom organizacji monarchistycznych.zob. Czarne podniebienie . diament jest regularną odmianą węgla pierwiastkowego. Czarna Śmierć . por.pop. grochowy wieniec. Czarne diamenty .mór.wł. black power. we Włoszech. Czarna stopa . Czarna Ręka . Czarna wieŜa .zob.ang.w łowiectwie . morowa zaraza. faszyści włoscy. Szabla. rodzinę. pandemicznie w śrdw. a. od noszonych przez nich w 1921-45 czarnych koszul. hasło ruchu pewnych grup Murzynów w skupiskach (gettach) murzyńskich wielkich metropolii USA lat 1960. hańbę na swoją społeczność a. Czarna robota . Czarna polewka . podawana dawniej starającemu się o rękę panny na znak odmowy. Czarna potęga .w Polsce .

gdzie zostaje komendantem wojskowym. największa świętość muzułm.powieść hist. po zawarciu pokoju w Luneville zostaje generałem francuskim (przejściowo był dowódcą Legii Naddunajskiej). (1912) Wacława Gąsiorowskiego. Anglię. black is beautiful. naroŜnik świątyni Kaaba (zob. (łac. trawa jeszcze nie odrosła. Czarny gabinet . fatalne. lapis niger) stela z najstarszym napisem rzymskim po łacinie.) w Mekce. prawdop. (A.dawn. Gdzie się cukier wytapia i gdzie w wiecznej wiośnie Pachnące kwitnął lasy.Czarny. nadany mu z powodu cech murzyńskich jego wyglądu. który w 1724 wszedł w Ŝycie w Luizjanie francuskiej (Ameryka Płn. 500 pne.Rzymianie zaznaczali w kalendarzach dni niepomyślne. al-hadŜar al aswad. z legiją Dunaju Tam wódz Murzyny gromi. Czarno na białym . Czarny generał . Rumunia). Brał udział w powstaniu 1794 jako kapitan. 1769-1802.ang. Konstytuanta zamknęła gabinet.Czarne to piękne . bohater opowieści Walter Scotta. a wzdycha do kraju. herbu Prus. znaleziona w 1899 na Forum Romanum w Rzymie.. aŜ kędy pieprz rośnie. Jabłonowski zabiegł.fr. a w 1802 obejmuje dowództwo dywizji w korpusie ekspedycyjnym na San Domingo. z ok. w druku. nigro lapillo.Sir James Douglas. ale piękna. z nieprawego loŜa. Code noir. gdzie otwierano listy. . Biały (kamyk). umiera na Ŝółtą febrę. poddający surowym rygorom niewolników murzyńskich. ale.tajne biuro załoŜone przez Ludwika Xiv w Hotel des Postes w ParyŜu. zapewne meteoryt. po bitwie pod Szczekocinami mianowany podpułkownikiem. złoŜony obecnie z kilku kamieni spojonych srebrną obręczą.arab.. środk.). Czarny Douglas . a po zawarciu pokoju z Edwardem Iii zginął w Andaluzji w walce z Maurami. por. w sposób oczywisty (dowiedzione). z ksiąŜęcego rodu. przywódca szkocki. przydomek nadany przez kolegów w wojsku Władysławowi Jabłonowskiemu. Czarny generał . łac. Czarny kamyk . Pan Tadeusz. hasło niektórych organizacji murzyńskich w USA lat 1960. czarnym kamykiem. Mickiewicz. jak powszechnie było wiadomo. 1.na piśmie. Czarny korzeń . 924-927.. 1286-1330. splądrował wiele miast i wsi.Afryka. Czarny kodeks . który najeŜdŜał płn. Murzynek.słynny zabytek Braszowa (Siedmiogród. W 1799 generał brygady w Legionach Dąbrowskiego.) Czarny kamień . wmurowany we wsch. zbyt młoda. niŜej: Jestem czarna. por. Czarny kontynent . "Czarny kościół" . zlikwidowano go ostatecznie w 1830. wyraźnie.

ewent.zob.zob.zob. Miłość (czarodziejem).niewolnicy afrykańscy wystawieni na sprzedaŜ. 1. por. Czarny Radziwiłł . gł. Czarodziejska miłość . Czarny zwierz . Czarny wtorek . Czarny łabędź . potajemny handel towarami. Radziwiłłowie.kościół gotycki z 1385-1425. takŜe zawierający jawory.nielegalny. Edwarda Ii. Czarodziejska góra . "Chat-Noir".pop. a wkrótce potem i światowy. o murach sczerniałych od poŜaru z 1689. 1330-76. Hans Castorp. przydomek od czynów wojennych a. kładącego kres powojennej prosperity i rozpoczynającego wielki kryzys amerykański.czarna zwierzyna. wiązy i jesiony.słowa oblubienicy w biblijnej Pieśni nad Pieśniami. liściastych.ang. Czarny las . Czarny ksiąŜę . bukowo-grabowy. przydomek Edwarda. Czarny towar . z których część ocalała. generał zakonu jezuitów. dzik. por. Czarny rynek . Czarodziejski. Ŝart. 4 (Wulgata: nigra sum sed formosa).24 Ix 1869 punkt szczytowy paniki na Amerykańskiej Giełdzie Akcyjnej.29 X 1929 dzień największego w historii krachu na Amerykańskiej Giełdzie Akcyjnej. Szlak(i).zob. od koloru zbroi. Łabędź. księcia Walii. Jestem czarna.dawn. najstarszego syna króla ang. Czarny piątek . Namiot(y Kedara). wyŜej: Czarne to piękne. ściany jego obwieszono cennymi dywanami wschodnimi. klony. las o róŜnych gatunkach drzew.Mikołaj Krzysztof Radziwiłł zob. "Czarny Kot" . Black Prince. brzozy. Zawisza Czarny .zob. 19 Ix 1873 wybuch paniki na Wall Street spowodowanej bankructwami bankowymi. Czarny papieŜ . ale piękna . . wyŜej Czarna giełda. Czarny szlak . por.zob. dęby.

nakazującą inkwizytorom i innym karanie śmiercią czarowników i czarownic.) czarownic. Bayera). libretto: Emanuel Schikaneder. Respighi. Choć pierwszą czarownicę polską spalono w Waliszewie koło Poznania juŜ w 1511. apologię zagroŜonej masonerii. Rossini. aby Sarastro przyjął ich uroczyście do kręgu wtajemniczonych w Świątyni Słońca. na który przypada ok. O. ksiąŜę Tamino i jego ukochana Pamina. Die Zauberflte. (1896) Antonina Dvoraka. które przejść muszą bohaterowie. po 1580 i w czasie wojny trzydziestoletniej. La sorciere.. 22. 18: "Czarownikom Ŝyć nie dopuścisz. a ustają niemal całkowicie z końcem Xvii w. 1731. 46 proc. to równieŜ symbolika masońska. skorzystali z okazji. naleŜący obaj do wolnomularstwa. Do Polski fala prześladowań czarownic przyszła znacznie później (podobnie zresztą jak i inne zjawiska cywilizacji zachodnioeuropejskiej). wg ballady K. Procesy czarownic odbywały się juŜ w śrdw. libretto: Leonid Miasin i Andre Derain (wg libretta Wieszczki lalek. 1802) Mozarta. Reszta zaś odbyła się w Xviii w. Konstrukcja dramatyczna tego arcydzieła muzyki i poezji. opera fantastyczna (Wiedeń 1791. nie ogarnięte obsesją magii. rośliny i przedmioty. Pławienie. balet w 1 akcie (Londyn 1919). opery romantycznej..fr. zgubnego na ludzi. powołując się na słowa Biblii. . traktat (1862) Julesa Micheleta. mordowanie niemowląt itd. Autor i kompozytor. dzięki czemu cudzoziemscy podróŜnicy w Xvi w. Dopiero w 1776 zniesiono w Polsce karę śmierci za czary. ale dla teatru ludowego na przedmieściu Wiednia. DŜinnistan. opr. La Boutique fantasque. muzyka: G. do Xviii w. to na wiek Xvi przypada zaledwie kilka procent ogólnej liczby polskich procesów czarownic. stosowały praktyki magiczne w celu oddziaływania korzystnego a.poemat symf. Zob: teŜ Młot (na czarownice). podziwiać mogli Polskę jako "państwo bez stosów". opierając się na powieści wolnomularskiej księdza Terrasona Sethos. Czarownica . długim jest Uprowadzenie z seraju Mozarta). pol.Czarodziejski flet . Zwykle jednak pomawiano je o przymierze z diabłem. przy pomocy aluzji i symboli. jedno z 2 najwybitniejszych dzieł gatunku singspiel (śpiewogra. wyst. udział w sabatach (zob. osoby. zwierzęta." W Europie zachodniej masowe procesy czarownic osiągają kolejne szczyty po 1560. baletu J. przeciwstawiająca sobie dwa światy: realny i fantastyczny. Erbena.nm.wiedźmy. procesów. jako modna wówczas feeria z treścią zaczerpnięta ze zbioru bajek wschodnich. J. napisana nie dla dworu. które wg Biblii i wierzeń chrześc. PapieŜ Innocenty Viii wydał w 1484 osławioną bullę Summir desiderantes. Czarodziejski sklepik . stała się punktem wyjścia nm. CięŜkie próby. Czarownica południa . będącą podsumowaniem i przypomnieniem wcześniejszych uchwał. aby z opery uczynić. Czarownice . wydanego przez Wielanda w 1786.. Rozpowszechniły się one dopiero w pocz. rzucanie uroków. Xvii w. zatruwanie studzien.fr. Ex.

55 wziętych na tortury przyznało się do winy. odpowiedź (1701) C. prawdziwy szał ogarnął miasto dopiero w 4 lata później.ang. WróŜka (z Endor).. od 1761 Ŝona Adama Kazimierza Czartoryskiego. Ŝe winne tu są czary. których przepowiednie popychają Makbeta na jego tragiczną drogę zbrodni. pt. matka Adama Jerzego i Konstantego oraz Zofii Zamoyskiej i Marii Wirtemberskiej.. USA) w 1692 wynikał z purytańskiej wiary w magię. K. 1746-1835. Czartoryska Izabela z Flemmingów. co przy wrodzonej inteligencji i zdolnościach uczyniło z niej słynną sawantkę. Longfellowa o jednym z gł.zob. The Wonders of the Invisible World ang. Leszek Biały.. podróŜe. księŜna. Mathera zawiera rozwaŜania pastora o działalności diabłów. a swoboda małŜeńska pozwalała jej na intymne znajomości z wybitnymi męŜczyznami. który zmarł w czasie przesłuchania. bohaterów Salem. Gdy posądzono o czary takŜe Ŝonę gubernatora. 1959) Arthura Millera.zob.. Dwór stanisławowski. interesującą lwicę salonową. i bliską krewną Matherą. 'Dalsze cuda. pokrywając ambicjonalne cele teatralnymi . atak satyryczny (1700) Roberta Calefa na ksiaŜkę Mathera. ksiąŜka (1693) C. wraz z wybuchem epidemii nieznanej choroby. w 17.. który sam ustanowił sąd procesowy.Czarownica z Endor .dramat (1868) H. JuŜ w 1688 spalono 3 osoby. W. a podejrzanych do dwustu. za młodu była pospolitą panną. bez wykształcenia i zainteresowań. More Wonders of the Inovisible World ang. Sabat. Proces w Salem. Pastor Cotton Mather (1663-1728) i inni rozpowszechniali pogląd. 'Kilka uwag o "Skandalicznej ksiąŜce". liczba uwięzionych wzrosła do 150. Some Few Remarks upon "a Scandalous Book" ang. rozpieszczona. kontakty z luminarzami epoki skłoniły ją do uzupełnienia swych braków wykształcenia.'. Giles Corey. 'Cuda niewidzialnego świata'. 'Próba ognia'. gorliwość śledcza władz szybko wygasła.opera (1809) J. czyli Czarownica z Łysej Góry . . Czarownice z Salem . Mathera na powyŜszy etak... Ŝonę jego stracono.. Sir Williama Phipsa. Wychowana w domu magnackiego dorobkiewicza. 19 osób stracono. Sabat czarownic . W latach osiemdziesiątych rzuciła się wir intryg koterii politycznych. sztuka (1953.Proces czarownic z Salem (stan Massachusetts. WojaŜe i kontakty ze słynnymi osobistościami Oświecenia zmieniły ją w swawolną. roku Ŝycia wydana za kuzyna ze względu na interesy rodu.siostry wiedźmy z Makbera Szekspira. wyst: pol. Elsnera. The Crucible . Trzy czarownice .

marzy o Wiedniu i. Zgromadziła w niej relikwie królów. Adama Wietemberskiego.gestami. W. granych przez wiedeńską damską kapelę. pisała ksiąŜki. szwagier króla. zbiornicą pamiątek narodowych.martwy sezon. Oparto na niej popularny balet Le Dieu et la bayadere. Goethe sparafrazował tę sztukę w balladzie Der Gott und die Bajadere. dusi Wasantasenę w odległym ogrodzie i oskarŜa o tę zbrodnię Czarudattę. zajęcia. wyd. 1830. Czar Walca . Czarudatta i Wasantasena . Sansthanaka. 'Bóg i bajadera. Banja. występowała sama w teatrze puławskim w sztukach patriotycznych. nierównej zresztą wartości... w poruczniku Niki i chce uczynić go księciem-małŜonkiem. operetka (1907) kompozytora austr. Mriczczahakatika. zmarła w Wiedniu. rozbiorze zajęła się odbudową zniszczonych Puław (zob. kiedy brak rozrywek.. od Iii do X w. datowanej róŜnie. nazywana dawniej Matką Spartanką lub Sybillą. 1791 nastąpiła w niej kolejna zmiana: księŜna ulega ogólnonarodowemu nurtowi przemian i działaniu postępowych sił społecznych. Po powstaniu listopadowym Puławy uległy zniszczeniu przez wojska carskie pod dowództwem jej wnuka na słuŜbie ros. wpieriod!. zakochała się. 5 Iii 1831 Izabela opuściła Puławy pieszo. Legenda ind. Jednak Wasantasena odzyskuje przytomność. Pod koniec Ŝycia stała się symbolem patriotyzmu i polskości. W 1809 wzniosła Dom Gotycki. Izabela zajęła się takŜe teatrem i kształceniem aktorów. W 1800 wybudowała tam Świątynię Pamięci. wraca do swojej księŜniczki. zyskała na koniec przydomek Matki Ojczyzny. uprawiaia filantropię i zajmowała się oświatą ludu. wodzów. 1936) Walentina P. ze sztuki satyrycznej Łaźnia. Czas.). Czarny charakter sztuki. Katajewa. sanskr.. wymyka się tam. będąc w Wiedniu. Po 3. później Świątynią Sybilli. wystawiany w wielu krajach Europy ok. jednym z głównych ośrodków kultury w Polsce. akt 6. Wriemia. Majakowskiego. ros. 1797). ZuboŜały kupiec bramiński Czarudatta i piękna kurtyzana Wasantasena kochają się. zjawia się na chwilę przed straceniem kochanka i ratuje mu Ŝycie. Od ok. ros. Czas ogórkowy . pamiątki kultury.para kochanków z sanskryckiej komedii Gliniany wózek.nm. gorąco popiera Kościuszkę. Czasie. naprzód!. w którym umieściła galerię obrazów i zbiór broni.. nowin. "Marsz czasu" (1930). Ein Walzertraum. zw. Oscara Strausa. okres . Niki na zamku w noc poślubną słyszy dobiegające z pobliskiego ogródka restauracyjnego dźwięki walców.'. Puławy zaczęto nazywać "stolicą gustu i nauk". Indische Legende (nm. Tytuł powieści (1932. przypisywanej Siudrace. które dzięki niej stały się magnesem przyciągającym artystów i pisarzy. księŜniczka Helena. Następczyni tronu. z napisem u wejścia: "Przeszłość Przyszłości". pol.

zob.ang.symbol śmierci pochodz. 1. Szekspira. 1. horda'. zob.łac. z komedii Miarka za miarkę. Owidiusza.ang. Cicerona. godło pirackie. z Metamorfoz. 1. 3. .łac. posterunek. ang. aeternitas manet łac. Znak. time is money. warta. Jolly Roger.. wywodzące się ze średniowiecza. ze średniowiecza. O tempora! O mores! Niestety. oddział podjazdowy.(z formy. tempus edax rerum. Ząb czasu . Czas wyszedł z orbit . Czas poŜerca rzeczy . spotkanie. przysł. śmierć goni. ze spoin) z tragedii Hamlet. kiedy mawiano: tempus fugit. Gladstone'a w Izbie Gmin (1866) w dyskusji na temat projektu ustawy wyborczej (Reform Bill). Trupia czaszka i skrzyŜowane piszczele .przysł. Czaty . straŜ. 1. wieczność trwa'. por. na urządzeniach pod wysokim napięciem.zob. 'czas ucieka. time is on our side. z węg. pilnowanie. Czarny (Czarna bandera). z przemówienia W.ang. Wszystkie rzeczy mają swój czas . nie znany w staroŜytności. Czas to pieniądz . śledzenie. 5. the time is out of joint." Czas ucieka. zwł. zwiad. wyŜej: Czas poŜerca rzeczy. wg powiedzenia Teofrasta: "Czas to kosztowny wydatek. wieczność czeka . Znak czasu .czatowanie. niŜej Ząb czasu. 234. tooth of time. 1. Fryderyk I Barbarossa (Tempi passari!). E.wakacyjny.zob. jakŜe zmieniły się czasy na gorsze! jak się zepsuły obyczaje! Z przemówienia Przeciw Katylinie. dosł. zwiady. Minione czasy! . z kolein. Eklezjasta. z Biblii. 15. hist. podjazd. znak sygnalizujący śmiertelne niebezpieczeństwo. Czas pracuje dla nas . Czaszka. Szkoda czasu i atłasu . tłum. 'czas jest po naszej stronie'. Szekspira. 5. urlopowy. ang. ang. Atłas.i swym zamierzonym biegiem przemija wszystko pod słońcem. por. csata 'bitwa. O czasy! o obyczaje! .

ballada Mickiewicza. giezłko.masyw górski głównej grani Gór Krymskich w pobliŜu miasta Ałuszty (Ukr. dawn. (A. Podesławszy pod nogi ziemie. gzło. ozdobna szabla tatarska (Xvii w. śyłyście nie nam. Czego chcesz od nas. pokrowiec. górska. sukiennego a. noszonego w Polsce Xviii w. stosowana teŜ w lecznictwie lud. mityczny protoplasta. Mickiewicz. Czechman . Dziady. płaszcz. Panie. z tur. uwaŜany przez legendę czeską za źródło nazwy tego ludu. Czatyrdah . biała koszula śmiertelna. . cz. "religijna . Lecha i Rusa. ogrodowa a.. 11-14. Mickiewicz. Jako te cząbry i ślazy. nieruchomy. ty zawsze gtuchy. majestatyczny hymn dziękczynny. nie światu.początek pieśni Xxv (Księgi wtóre) Jana Kochanowskiego.czecheł. W wersji kronikarzy polskich. kitel. Xii w. na Ŝupanie. sonet Czatyrdah. Czatyrdahu. ludzi. aksamitnego. z których kaŜdy załoŜył swoje państwo: Czechy.eponim czeski. Ii. z 1563-64. (A. Długosz).) Czech . ubiór pochodzenia wschodniego. ryba słodkowodna z rodziny jesiotrów. co mówi Bóg do przyrodzenia.Czaty . w kronice Kosmasa.. Słuchasz tylko.). Czeczuga . Po raz pierwszy w pocz.sterlet. Między światem i niebem jak drogman stworzenia. uŜywana jako przyprawa w postaci ziela a. czekmen.aromatyczna roślina jednoroczna z rodziny wargowych.rodzaj kontusza z rękawami. pod nazwą Bohemus. olejku. Czech ma dwóch braci.) Cząber . SRR). 257-59. gromy. ni kwiatu. Ni z nich owocu. nie znanej kronikom czeskim. Częchło . Polskę i Ruś (Kronika wielkopolska.

zmarł śmiercią samobójczą. grodu. CzegoŜ chcą oni? . Czekanowski Aleksander Piotr . CzegoŜ chcą? . od Xvi w. przetłumaczony na jęz. który wolno nazwać wielką poezją" (I. (wyd. nie wolno było pod karą mieć przy sobie w miejscu publicznym.hist. Wacława Sieroszewskiego. zesłany za udział w powstaniu 1863 na Syberię. późniejszego pisarza.czakan. Czeladnik . 1895) pt. wykwalifikowany rzemieślnik pracujący u majstra. nad brzegami M. "pierwszy utwór polski. wyzwolony na czeladnika po złoŜeniu właściwego egzaminu. swobody. któŜ o to dba! 1-4. pozostawiając po sobie cenne materiały. KriaŜ Czekanowskowo.). którego.. najemna słuŜba folwarczna (Xix w.. pasmo górskie w Jakuckiej ASRR. ludność zaleŜna. mocna laska ze stalową głowicą.wiersz napisany w 1879 w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej przez 20-letniego więźnia. csakany z tur. Czekając na godota . bułg. Chrzanowski). Ura! Fabryki! Ziemia! Swoboda! stał się w Bułgarii pieśnią rewolucyjną. "zupełna nowość w poezji naszej". z węg.dawn. słuŜba domowa. słuŜba domowa u magnatów i szlachty. CzegoŜ chcą oni? .zob. nadziak.ros. toporek na długim drzewcu do rozbijania hełmów i naramienników nieprzyjaciela i do ściągania go z konia (Xiv-Xviii w. .kontemplacja piękności i ładu natury". Czeladź . "zbójecki instrument" w czasach pokojowych.i gawiedź szumi. Czekan . zatrudniona na folwarku feudalnym. uŜywana przez taterników do rąbania stopni w lodzie. zatrudniana teŜ jako straŜ zamku a. chleba. Godot. między dolnym biegiem rzeki Olenok i deltą Leny. Arktycznego.). do Xiii w. wg ustawy sejmowej z 1620. a towarzysząca panu jako druŜyna obozowa na wojnie. czeladnicy. geolog i geograf polski.. czeladka. mapy i wielkie zbiory przyrodnicze. obuch. złoŜona z poddanej ludności chłopskiej. równieŜ z wolnych "luźnych ludzi".któŜ ich zrozumie. Góry Czekanowskiego . obelgą plwa.1833-76. prowadził badania w rejonie jeziora Bajkał. szyderstwem wita. w dorzeczach Dolnej Tunguzki i Leny.

W Xix w. folwarcznej. gotycki.. poł.rosyjski badacz polarny z Xviii w. Szczęśliwie zakończoną akcję ratunkową lotników radzieckich. o noworodkach wychodzących na świat z główką pokrytą strzępkiem owodni (błony płodowej). W czepku urodzony .ksiąŜąt mazowieckich. aŜ do oczątku Xx w. począwszy od oczepin weselnych. urodzony pod szczęśliwą gwiazdą.. izba dla czeladzi dworskiej. dotarł do najbardziej na północ wysuniętego przylądka Azji. prowadzoną w krańcowo cięŜkich i niebezpiecznych warunkach.wieś w woj. ksiąŜę mazowiecki Janusz I przenosi siedzibę do Warszawy.. rzemieślniczej. związanych z obrzędem weselnym. z kwadratową wieŜą bramną i cylindrycznymi basztami. w 1656 Szwedzi wysadzają w powietrze wnętrze.czepiec od średniowiecza nakrycie głowy męŜatek.domownicy. W Xiv w. uczestnik wielkiej wyprawy z 1733-43 dla zbadania azjatyckich wybrzeŜy Arktyki. Czeluskin Siemion I . obecnie w ruinie. co uwaŜano za dobry znak i talizman zabezpieczający przed utonięciem. przed 1350. w strojach lud. zbudowany przez KonradaMazowieckiego w początku Xiii w. zwł. śledził z zapartym tchem cały świat. fortuny. Czepek .radziecki lodołamacz zbudowany w Danii. wybraniec losu. jedna z najstarszych osad na Mazowszu. zmiana koryta Wisły zmniejsza handlowe i obronne znaczenie Czerska.rączki pługa. Wyroby sławnego sukna zwanego londrynem. Czepigi . siedziba ksiąŜąt mazowieckich. po 1262 księstwo czerskie. drogi morskiej z Murmańska do Władywostoku. Czersk . Czeladnia .czeladnica. u mieszczanek jeszcze w I. utrata praw miejskich.szczęściarz. warszawskim. pierw. W pobliŜu Cieśniny Beringa skuty przezkrę. prawa miejskie. Czukockie. na którym w 1933 przedsięwzięto pierwszą próbę przebycia lodołamaczem płn. "Czeluskin" .. izba czeladna. nazwanego jego imieniem. dryfował na M. gdzie 13 Ii 1934 został roztrzaskany przez lody. browary piwa. Zamek . . Xix w.

koloru krwi. Przywilej. Dawne opactwo kanoników regularnych. W 1148 biskup płocki Aleksander ufundował tu klasztor reguły św. . dawn. po czym zdobyty został przez Włodzimierza. Czerwień .1845-92. przedsięwziętej w 1891 wraz z Ŝoną Marfą. lewicowiec..Xii w.. X w.znaczny gród księstwa włodzimiersko-kijowskiego. Mazur(owie mili). Augustyna. Czerwińsk . ośrodek ziemi czerwieńskiej (między Bugiem a Wieprzem i między ziemią bełską a późniejszą . na wysokim brzegu Wisły. Na początku Xiii w. W folklorze wielu krajów jest to kolor magii: kapturki i czapeczki wróŜek i czarodziejek. Wg Kroniki Nestora (zob. gdyŜ jak sądzili. poł. w przedsionku portal romański odkryty w 1910. a takŜe kapelusze magów.ros. Czerski Jan . na wyprawie nauk. W 1410 Jagiełło na czele rycerstwa małopolskiego połączył się tu z wojskami litewskimi. Kościół ma teŜ polichromię gotycką z Xiv w. czerwone tasiemki a. Powieść doroczna) naleŜał do państwa Mieszka I do 981. teŜ w znaczeniu 'złoty' (por. Grody Czerwieńskie były na krótko samodzielną dzielnicą ksiąŜęcą. W klasztorze murowanym. poświęcił się badaniom geologicznym i geograficznym we wsch. rozbudowanym w Xvii w. dawna osadą. księcia Rusi Kijowskiej. W 1951 odsłonięto w kaplicy UkrzyŜowania freski z Xiii w. mimo licznych przeróbek w okresie gotyku. stąd kamień (zob.) filozoficzny alchemicy nazywali czerwoną nalewką. Przywllej czerwiński . i renesansową sprzed 1529. gdzie dziś znajduje się wieś Czermno nad Huczwą. Zabajkalu. rewolucjonista. wzniesionym w Xv w.. rozciągające się od rzeki Jany do górnego biegu Kołymy.zob. przen. Chriebiet Czerskowo. Czerwony . 1) góry w Syberii Wsch."W Czersku na złym piwsku" . Romański kościół NMP z Xii w. powstały w 2. przemieniał pospolite metale w złoto.zob. lokalizowany w miejscu. płockim.wieś w woj. 2) łańcuch górski we wsch. największy zespół fresków romańskich w Polsce. Po uwolnieniu z zesłania pracował w 1886-91 w Akademii Nauk w Petersburgu. mazowieckimi i wielkopolskimi i wyruszył pod Grunwald. komunista. na której znajdowało się kilkadziesiąt Grodów Czerwieńskich. niŜej Czerwony złoty). (dwuwieŜowa.ziemią chełmską). gotyckie wnętrza z polichromią z Xv w. Syberii. trójnawowa bazylika z trzema apsydami). Zesłany na Syberię za udział w Powstaniu 1863. Zmarł w rejonie Kołymy. Góry Czerskiego . były zawsze czerwone. paleontolog i geograf polski. geolog. socjalista.. wstąŜeczki . Renesansu i baroku zachował charakter romański.

Czerwone koszule . dynastii Lancaster. Pomorska Dywizja Powietrzno-Desantowa. zwanej teŜ "30 i 40". teŜ Sorel Julien. Goethego: "Wszystkie liny floty brytyjskiej. opowieści. temacie. byli wśród nich takŜe Polacy.: 'zabarwiony owadem' czerwcem polskim (Porphyrophora polonica). Armia Czerwona .obóz polityczny przeciwstawny obozowi Białych. nurtu dziania się. przy czym kolor czerwony symbolizuje wojsko. Nazwa (fr.ang.w Chinach cesarskich oznaka mandaryna (zob. Podobnie przewija się przez dziennik Otylii nić skłonności i przywiązania. obrazującej społeczeństwo fr. red men. przygotowujący powstanie styczniowe. tytuł jednej z dwóch (obok Pustelni Parmeńskiej) najsłynniejszych powieści (1831) Stendhala. rouge et noir) hazardowej gry w karty. 6.). wojska powietrzno-desantowe. ochotnicy w wyprawie Tysiąca na Sycylię 11 V 1860. działający w Królestwie Polskim w 1861-63. Czerwona nić . Redskins.kler. 2. Czerwony guz . tak Ŝe z najmniejszego nawet kawałka widać. trente-et-quarante. Xx w. Krasnaja Gwardija. Red indians. w Polsce Lud. fr. Czerwoni demokratyczny .emblemat ang. elemencie ogólniejszego toku.bryt.fr." Czerwona RóŜa . przezwisko nadane Indianom przez białych aluzja do indiańskiego obyczaju malowania twarzy i ciała na czerwono. 2 (1809). Ŝe jedno czerwone włókno przechodzi przez całą długość liny. którzy pod wodzą Garibaldiego wsparli powstanie przeciw Burbonom i w 3 miesiące oswobodzili wyspę. Znaczenie pierw. literatury. Czerwona gwiazda . z powieści Pokrewieństwa z wyboru.chroniły niemowlęta od uroku (na wsi polskiej jeszcze w poł.wł. Barwa (Czerwona).ros. Rośliny (Emblematy). Czerwone i czarne . Czerwone berety . skręcone są tak.w latach 1918-1946 nazwa wojsk wchodzących. zdarzeń.) pierwszej . Cnota (w czerwieni). Le Rouge et le Noir. w skład Sił Zbrojnych ZSRR. Ŝe naleŜy do korony. zwolennicy bezpośredniej akcji zbrojnej.w wyraŜeniu: "przewija się czerwoną nicią" o jakimś motywie. stronnicy Garibaldiego. uzbrojone oddziały robotników organizowane w Rosji pod kierownictwem partii bolszewickiej w czasie rewolucji 1905 oraz lutowej i październikowej 1917. camicie rosse. zob. Czerwona Gwardia . w okresie Restauracji 1814-30. zob. Czerwonoskórzy . którego samice dostarczały barwnika.planeta Mars. por. wraz z Czerwoną Flotą. a czarny . przedstawiciela polskiej myśli rewolucyjnej od najgrubszych do najcieńszych.

w Lhasie (Tybet.wł. o rudych włosach.balet (Moskwa 1927. wilk poŜera babcię dziewczynki i przebiera się za nią. Czerwony mak . noszona na czapce od Xvii w. Czerwony KrzyŜ .(tj. Późniejsze konwencje rozszerzyły znacznie zakres jej działań.. główna część zamku Potala (dawnej rezydencji dalajlamy.fr. Le petit homme rouge. ze pasem broń Wesoła myśl. wewnątrz tego kręgu muszą się nieuchronnie spotkać ci. Polski Czerwony KrzyŜ (PCK) powstał w 1919. kogut) poŜar. co błysła z dala. sprzyja rybakom. nakręślony przez Buddę.) w celu niesienia pomocy rannym Ŝołnierzom. miał czerwoną twarz.z legendy hinduskiej. poł. który wg wierzeń lud.fr. Le Petit Chaperon Rouge. który stawał się upiorem.pop. to Ŝycie górala! . duszka domowego. Reinholda Gliera. duchownego. historyka literatury. zbudowanej na miejscu zamku królewskiego z Viii w. Czerwony karzełek . 1. pol. 1822-46. Nain rouge a. górującej ponad miastem. aria starego górala Maksyma Tychończuka z dramatu Karpaccy górale. Czerwony krąg . Czerwony pas. Wrocław 1952) kompozytora ros. rodzaj krasnoludka normandzkiego. il prete rosso. Józefa Korzeniowskiego.I topór. Alkiermes. libretto: Michaił Kuriłko. jednego z najradykalniejszych przywódców powstania krakowskiego w 1846. przydomek kompozytora wł.wg wierzeń ludowych zmarły. bohaterka bajki pod tymŜe tytułem ze zbioru Bajki Babci Gąski (1697) Charlesa Perraulta i podobnej (nm. powstała w 1864 w Genewie z inicjatywy Szwajcara Henri Dunanta (zob. Xvii w. Antonia Vivaldiego.). Chiny). początek brzmi właściwie: Czerwony płaszcz. Rotkppchen) bajki (1812-15) braci Grimm. Solferino: Un Souvenir. za pasem broń . Czerwony kur .organizacja społ. To strój. o charakterze międzynarodowym i narodowym. Czerwony Pałac . Czerwony kasztelanic .. Częrwony jak upiór . filozofa. publicysty. wyst.przydomek Edwarda Dembowskiego. 1 (1843). Czerwony ksiądz . swobodna dłoń . wzniesiona w 2. przedstawiciela polskiej myśli rewolucyjno-demokratycznej. "Czerwony kapturek" . których przeznaczenie ma z sobą zetknąć.klasy. Czerwony jak alkiermes . aby tym łatwiej poŜreć takŜe dziewczynkę.zob.

zob.sztandar koloru czerwonego. duby smalone. imię od pnia cześć. Cześć Polskiej Ziemi. Częstochowskie gadanie . Czesław . przez Feliksa Frankowskiego (zm.pieśń popularna w okresie przed powstaniem listopadowym i w czasach późniejszych. 'Krasnaja Płoszczad'.ros. mauzoleum Lenina i cerkiew Wasyla Błogosławionego (ros. Cze. Cześć! . por. Częstochowska kresa . szrama na twarzy. Czesław.zob.autentyczne imię staropolskie. pierw. z których wypędzali diabła paulini .odpowiednik organizacji Czerwonego KrzyŜa w krajach muzułmańskich. 'własność Czestocha'. Czerwony sztandar . por. wyborowa. por. wielki plac ograniczony od płd. Rycerze Czerwonego KrzyŜa . "Czerwony" .w Polsce do końca Xiii w. wprowadzona za Jana Kazimierza. usługujący królowi przy stole biesiadnym.in.od część. gdy pojawiły się takŜe złote ze srebra.. brednie podobne do mowy opętanych. wg niektórych przez Józefa Czeczota.zob. urzędnik dworski opiekujący się piwnicą królewską. Częstochowska tabaka . nosówka ę pojawia się juŜ w Xv w. BłaŜennowo). międzynarodowe godło proletariatu. w Moskwie. 1839).dotyczący (pochodzący z) Częstochowy. Wojna Białej i Czerwonej RóŜy . napisana prawdop.w dawnej Polsce ogólnie przyjęta nazwa złotego dukata. wyŜej Czerwony.Czerwony Plac .dawn. znajdują się tam m. jak na obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej. zachodu murami Kremla. Cześnik . Częstochowski . przednia. Czerwony PółksięŜyc . Częstochowski. teŜ Krew (naszą długo leją katy). Czerwony złoty . Templariusze. Wojna. potem tylko urząd tytularny.dawn.blizna. Czestochowa.znaczył 'ze złota'. koszałki opałki. podobnie jak w wyrazie częstować.

poezje Pettifiego.obraz w kaplicy klasztoru paulinów na Jasnej Górze w Częstochowie. teŜ Homo sapiens. Czikos .pasterz koni na pusztach (stepach) węgierskich w czasach tabunowej. homo homini lupus. przypochlebiającej się albo wymownego samochwała.łac. Człowiek . Ich piękne. "sceniczny obraz tragikomicznych łowów miłosnych". półdzikiej hodowli.zob. Człowiek grzechu . bezceremonialnego zaleŜnie od sytuacji i od człowieka. wg wizerunku bizantyjskiego. m. Man and Superman. kadencje liche . przedmiot kultu relig. istoty sentymentałnej. pieśni dziadowskie. autora Pochwały łysiny. "człowiek igraszką boską". Częstochowskie rymy. pokornej.G. gr. wiersze. parafraza z Plauta. uniwersalny. Cziczikow . Człowiek i nadczłowiek . Asinaria. anthropos theou paignia. csikos. Quinbus Flestrin. jowialnego. 413. przemalowany ok. Częstochowskie malowidło bohomaz. syntetyczny wzorzec aferzysty umiejącego się doskonale przystosować do okoliczności.. ok. z węg. Matka Boska Częstochowska .zob. zob. komedia (1903) .centralna postać powieści Martwe dusze (zob. 495. Częstokół . z którym ma ubić interes. prymitywne.zob. Ostrokół. Odwagę i zręczność czikosów i ich swobodne.. Shawa.ang. teŜ Jasny (Klasztor Jasnogórski). namalowany prawdop. jak kantyczki pielgrzymów a. bujne Ŝycie opiewała literatura węg. kicz odpustowy. Człowiek hoŜe igrzysko . por. Martwy) Gogola. Człowiek-góra . Afryka).in. 370-ok.wg filozofa neoplatońskiego Synezjusza z Kyreny (płn. Antychryst.częstochowscy.zob. usuwającej się na drugi plan.nieudolne. barwnie wyszywane wierzchnie okrycie przypominało cuchę górali podhalańskich. B. gdzie "Don Juan . Sokal(skie rymy). mistrze w sztuce egzorcyzmu. 1430 po zniszczeniu w czasie napadu na klasztor. Człowiek człowiekowi wilkiem .

a później odbudowanego miasta. homo unius libri. którego naleŜy się wystrzegać.. wyd. 1869) Victora Hugo.ang. O. homo fortunae suae ipse faber.). Człowłek jest kowalem swego losu . K. 25. Definicja platońska w jęz. czy teŜ napisał tylko jedną ksiąŜkę. 39. 1925) fr. Człowiek..."Zwierzęta chodzące dzielą się na dwunogie i czworonogie. powieść (1869. Człowiek o wydartym sercu . Cicerona. Człowiek Platona . opowiadanie (1899) Marka Twaina.fr. .zob. Człowiek jestem. który był Czwartkiem . Heautontimorumenos (gr.. łac. 1958) G. homo novus. stanowisko itd. KsięŜyc.łac. Człowiek-maszyna . nie jest mi obce. czy przeczytał.gr. humani nil a me alienum puto. Człowiek nowy .. parweniusz. nikomu nie znany. lekarza i filozofa J. z rozprawy O godności człowieka (1486) Giovanniego Pico della Mirandola. homo sum. łac.fr. ale zwierzyną" (z Listu dedykacyjnego autora). de la Mettrie. dzieło (1748. wyd. pol. Człowiek miarą wszechrzeczy . Człowiek. The Man that corrupted Hadleyburg. 138 i in. z Terencjusza. które w obrębie małego miasteczka ukazuje zgubne skutki chciwości. filozofa wł. a Ŝe gatunek ludzki mieści się w tej samej kategorii co stworzenia pierzaste. De officiis). Księga (StrzeŜ się.pomnik z brązu (1953) Osipa Zadkina postawiony w Rotterdamie ku czci zburzonego przez hitlerowców. Człowiek jednej ksiąŜki . 450 pne. 1.łac. wyd. powołany na urząd. z O powinnościach (łac. Człowiek na KsięŜycu . w którym twierdził na podstawie własnych obserwacji. The Man who was Thursday.pisze Platon w Polityku. maksyma Protagorasa (ok. powieść (1908. Jest to śmiech gorzki. nic co ludzkie. pol.). Samodręk). i stworzył koncepcję człowieka jako szczególnego rodzaju oŜywionej ("oświeconej") maszyny. 266 E.łac. 1. musimy przeto podzielić klasę dwunogich na pozbawione pierza i pierzaste" . Ŝe zjawiska psychiczne są wynikiem budowy organicznej mózgu i systemu nerwowego. L'Homme machine. a nie jakiekolwiek inne. nowicjusz. bez względu na to. L'Homme qui rit. Anthropos metron panton.ang. 1. pol. Człowiek śmiechu . wg innych-człowiek. dorobkiewicz. u Tomasza z Akwinu definicja człowieka uczonego. który zdemaskował Hadleyburg . pełen nienawiści i rozpaczy. Chestertona. por.nie jest myśliwcem. brzmi: Animal implume bipes 'zwierzę bezpióre dwunogie'.

Człowiek . F. Ŝuchwa natomiast naleŜała do samicy orangutana. a szczątki zwierząt kopalnych sprowadzono z wykopalisk tunezyjskich. tytuł opowiadania (1898) A. słynna mistyfikacja antropologiczna. duch.zęby plioceńskiego słonia. kiedy ogłoszono wiadomość o oszustwie. serce. boskiej i eterycznej. Ŝe świat naukowy (z wyjątkiem niewielu upartych sceptyków) padł ofiarą sprytnego oszustwa. Eoanthropus dawsoni.).. kto je popełnił. Ŝyjący od 200 tys. prawnik. Milleta. many (zob. thymos 'dusza. aby rozśmieszał widzów na jarmarkach. do Tartaru. Gorkiego. Sklepienie czaszki odpowiadało człowiekowi współczesnemu. uczucie. Wg Rzymian człowiek ma trójdzielną duszę. szubienicznik. Ŝuchwa natomiast miała charakter małpi.łac. many dostają się do Elizjum a. Wg śydów człowiek składa się z ciała. nie wiadomo więc. Człowiek trzech drewien . ciało ludzkie składa się z: 1. rozpadającą się po śmierci ciała na: 1. dusza. Anima i 3. Umbra. reform. wędrując koło wsi Piltdown w hrabstwie Sussex w Anglii znalazł w Ŝwirowisku części czaszki ludzkiej niezwykłej grubości. Pokazał te kości profesorowi Woodwardowi z Muzeum Brytyjskiego. 2. złodziej (łac.Bohaterowi tytułowemu. Czechowa. Człowiek trójdzielny . 3. Człowiek z Piltdown . i hipopotama.eto zwuczit gordo. Człowiek z motyką . Wywołało to wielkie poruszenie w świecie naukowym i dyskusję trwającą blisko pół wieku.ros. Czaszka pochodziła ze starego grobu i naleŜała do osoby cierpiącej na chroniczną chorobę kości. znaleźli w tymŜe miejscu Ŝuchwę i kieł ludzki.ros. Anim powraca do bogów. jakby go nie chciała opuścić. homo trium literarum.obraz (1863) J. zw. Człowiek w futerale . Ŝe właścicielem czaszki był praczłowiek. świadomość. przen. duszy i ducha. zw. Niejaki Charles Dawson. Człowiek trzech liter .wg Diogenesa Laertiosa. a prócz szczątków ludzkich . fur). 4 (1902). Muz.dawn. rzezimieszek. w 1912. Dopiero w 1950 próby fluorowe i dokładne prześwietlenia rentgenowskie wykazały. zw. czełowiek .. ktoś obawiający się wszelkich innowacji. Czełowiek w futliarie. San Francisco. pomyślana zapewne zrazu jako kawał. nastrój'. części śmiertelnej.to brzmi dumnie . Towarzystwo tych ssaków zdawało się świadczyć. Gwynplaine'owi.łac. filozofa gr. cień. wisielec. pheren 'przepona. Obaj czynili dalsze poszukiwania. z Iii w. dzieło. które otworzyło malarzowi drogę do sukcesu. słowa Satina ze sztuki Na dnie. mastodonta. zw. duszę. wola'. powietrznej i mglistej. do którego sprawca byłby się przyznał. do miliona lat temu. ale Umbra krąŜy w powietrzu nad ciałem. . handlarze dzieci zniekształcili w dzieciństwie twarz. który się nimi zainteresował. gdyby skutki nie przerosły tak znacznie zamysłu dowcipnisia. 2. Bohaterowie tego odkrycia nie Ŝyli juŜ. aŜ w 4 lata później. zdecydowanych rozstrzygnięć. zbieracz-amator.

zw. słowa Piłata o Chrystusie. z Bajek.). na granicy Nepalu i Tybetu. Ew. Pamiętaj. 3. SpiŜowy człowiek .łac. Czomolungma . Talos. Towarzystwo (Człowiek to. 19. I'homme est ne libre. quot homines. zob. w plastyce nazwa wielu wizerunków cierpiącego Chrystusa w koronie cierniowej.łac. Istota państwowa . wg Jana.motto do zbioru z opowiadań Medaliony (1946) Zofii Nałkowskiej o zbrodniach hitlerowców w Polsce w czasie okupacji nm. the right man in the right place. psalm 115. Arystotelesowska (Polityka. słowa. z przemówienia A. Layarda w bryt. Fedrusa. 9 (I w.marność . Szary człowiek .fr. teŜ Diogenes (Latarnia). J. 1450). urzędzie pomiarów kraju odkryto. hominem te memento. Ilu ludzi. Ŝe jesteś (tylko) człowiekiem . o Ezopie. Ŝe "Peak Xv" liczy 88487m i jest najwyŜszy na Ziemi). w Biblii.najwyŜszy szczyt górski na Ziemi. Szukam człowieka .Człowiek zrodził się wolny (a wszędzie jest w kajdanach) . Ludzie ludziom zgotoweli ten los . this was a man!.). Londyn.. I.ang. obraz Rogiera van der Weyden (ok.. J. Wielki. z Umowy społecznej. zdobyty 29 V 1953 przez . hominem quaero. Szary. 1. Wielki człowiek do małych interesów . równieŜ Mount Everest (od nazwiska ang. zoon politikon. 5. istoty stworzonej z natury do Ŝycia w państwie. Gall. totsententiae. Właściwy człowiek na właściwym miejscu . 6. KaŜdy człowiek kłamcą . Oto człowiek! . Izbie Gmin (1855). w 1849 w ind.zob. r. Ecce homo!.z Biblii. 1. 27.z Biblii.zob. Horacego. Rousseau. Brutus M. Wszelki człowiek Ŝyjący . 1. H. jako "zwierzęcia społecznego". 1939-45. 11. np. Por. płk. tyle zdań . odbywającym triumf w staroŜytnym Rzymie. które powtarzał szeptem niewolnik stojący na wozie za zwycięskim wodzem. Psalm 38. w środk. 9) definicja człowieka.gr. 1 (1762). ("Ze wszystkich Rzymian. tyle opinii.łac.."). To był człowiek! .zob. 19.ang. zob. George'a Everesta.łac. ile głów.. Himalajach. z którego inicjatywy podjęto w 1845-50 systematyczne pomiary Himalajów. 2. Nat. parafraza z Satyr.

od Xv w. Zamek na Czorsztynie . kurpiowskiego.zob.. dlatego dawniej uwaŜana za mającą znaczenie magiczne. do ozdrowienia. Czterdziestu męczenników . wielokrotne pobyty królów polskich na zjazdach panujących.zob. w czerwcu 1651 główna kwatera powstańczego dowództwa Kostki Napierskiego. 24 Vi wojska biskupa krakowskiego zdobyły Czorsztyn i wzięły Kostkę do niewoli. kwarantanna trwała dawniej 40 dni (stąd nazwa. Eliasza przez 40 dni Ŝywiły kruki. Czterdziestu. od czopa. MojŜesz spędził 40 dni na górze Synaj. zachowana jeszcze w krajach słowiańskich jako element dziewczęcego stroju ludowego a. Napoleon I (śołnierze. za symbol czasu pokuty.strefa południowego oceanu.czorsztyński Kazimierza Wielkiego.dzień 10 marca. Czopowe . Czterdzieści wieków. Chrystus pościł 40 dni na pustyni itd. Czorsztyn .. np. wł.zob. a od 1629 takŜe od wina. okresu niezbędnego do oczyszczenia.liczba często spotykana w Biblii. wokół (i na południe . podwstąŜnik. quarantena '40 dni'). uŜywana w Europie od średniówiecza.. Akademia (Fr. pamiętajcie.). okres czterdziestodniowy odgrywał wielką rolę w dawnych kuracjach lekarskich i doświadczeniach alchemików itd. Zamek.w Polsce 1466-1813 podatek akcyzowy od piwa. siedziba starostwa. do odrodzenia się do nowego Ŝycia. dziś ruiny zamku górnego i dolnego. o charakterze odświętnym. regionalnego. Nieśmiertelny.. nieśmiertelnych . wody potopu padały na ziemię przez 40 dni. Ryczące czterdziestki . nowosądeckim. z Xiv w. którym zatykano beczki i kufy. wdowie wolno było pozostawać w domu męŜa przez 40 dni po jego śmierci.. .stroik. Zamek . Czterdzieści . dawniej początek słynnych spływów przełomem Dunajca.wieś w woj. Przywilej azylu w sanktuariach trwał 40 dni.członków wyprawy brytyjskiej: Nowozelandczyka Sir Edmunda Hillary i Szerpę z Nepalu Norkaja Tenzina. miodu i gorzałki. a po upływie następnych 40 dni Noe otworzył okno arki. obecnie ze Sromowiec.zob. noszona przez dzięwczęta ozdobna opaska na głowę. Czterdziestu rozbójników . przybrana kwiatami. Czółko . Ali Baba.).

krzyŜem.zob. znaczy ono. Magellan i Drake na zachód. .tajemnicze imię tajemniczego męŜa. Ronin. ułatwiając Ŝaglowcom opłynięcie Ziemi w kierunku wschodnim.od) 40. albo własnym lekarzem Plutarch w traktacie O zachowaniu zdrowia przypisuje to powiedzenie cesarzowi rz. grupa świętych. miał powiedzieć: "Kiedy pisałem. równoleŜnika. Ŝe mając lat 40 człowiek powinien znać wystarczająco dobrze swój organizm na to.-kat. Wita z kogutem. a w 1743 zaczęto budowę słynnego późnobarokowego kościoła pielgrzymkowego Vierzehnheiligen (zob.kośc. wiedziałem. Krzysztofa z Dzieciątkiem Jezus na ramieniu. rz. Blazjusza z dwiema skrzyŜowanymi świecami. Z matki obcej. Katarzynę z kołem. Jerzego ze smokiem. teraz juŜ nie wiem. 59-85. A tytuł jego . Iii. zob. krew jego dawne bohatery." Czterdziestu siedmiu roninów . 5. Do grupy tej zalicza się zwykle: Erazma z wiatrem. Eustachego z jeleniem.zob. Po czterdziestce człowiek jest albo głupcem. Poeta pytany o znaczenie tej liczby miał jakoby wyjaśnić. Quatorze juillet.lud ludów. aby utrzymywać go w dobrym zdrowiu. Ŝe ukazało mu się na łące 14 świętych wraz z Jezusem. Ŝe "mu sama się nastręczyła w chwili natchnienia. 49. Czterdzieści i cztery . Tyberiuszowi. Czternasty lipca . wokół Przylądka Horn. którzy proszą za ich pośrednictwem. "namiestnika wolności na ziemi" w Widzeniu Księdza Piotra w Dziadach. np. zbudowano na tym miejscu w 1448 kaplicę. Niektórzy wcześni Ŝeglarze dokonywali tego jednak w kierunku odwrotnym. Bastylia.granica między USA i Kanadą od Pacyfiku do miejsca na płd. gdzie nie było miejsca dla rozumowania". Gdy w 1445 pewien pasterz w Górnej Frankonii oświadczył.). Czternaście. Mickiewicza: A Ŝycie jego . od Winnipeg. nie napotykając na bariery lądowe. Barbarę z wieŜą. Dionizego z obciętą głową.fr. a później. gdzie wiatry zachodnie. Egidiusza z łanią. cz. którzy przed swą męczeńską śmiercią wyprosić mieli u Boga łaskę udzielenia szczególnej pomocy tym. Czternastu pomocnych w potrzebie . wieją silnie przez cały rok. Małgorzatę ze smokiem na łańcuchu i Pantaleona z dłońmi przybitymi do głowy. A imię jego czterdzieści i cztery. Czterdzieści osiem . w 1845.trud trudów. Cyriaka z demonem na łańcuchu. (das) Wohltemperierte Klavier. Achacego z koroną cierniową a. równoleŜnlk .

wojnie świat. głosiły one zasadę: 1.nm. 11. Drzeworyt Albrechta Drera z cyklu ilustracji do Apokalipsy wyd. utworzenia międzynar. Analekta (Konfucjańskie). Thomasa Woodrowa Wilsona. opera (Monachium 1906. Hiszp. Czterej jeźdźcy Apokalipsy . czerwonym. i jest jakby zapowiedzią ruchu wyzwolenia kobiet spod tyrańskiej władzy gburowatych ojców i męŜów. zob. eklodze). 4 pory roku. 5. wolności mórz w czacie wojny i w czasie pokoju. 4. Czterej święci w trzech aktach . Pozostałe 9 punktów dotyczyło spraw szczegółowych: 6. . usunięcia. konkretnego materialnie. Warszawa 1954). na białym. tł. Jana (gr. ograniczenia zbrojeń do potrzeb bezpieczeństwa wewnętrznego. uosobienie nieszczęść wojny: Zabór. 2. zwrotu Alzacji i Lotaryngii Francji. Pierwsze pięć było natury ogólnej. 8 I 1918.chiń. składający się z 14 punktów. 4 epoki dziejów (Owidiusz w Metamorfozach.liczba uwaŜana dawn. wojnie świat. Aymon. 1934 w obsadzie murzyńskiej) Virgila Thomsona. 1925) Vicente Blasco Ibaneza. 3. 10. organizacji narodów świata dla utrzymania pokoju. 12. Objawienie św. Słynny film (1921) z Rudolfem Valentino. wronym i płowym koniu. Apostołowie.. 13. suwerenności dla narodów monarchii austro-węgierskiej. przedstawiony przez prezydenta USA. Czterech gburów .program warunków ustanowienia pokoju i unormowania stosunków międzynarodowych po I. za liczbę człowieka powstałego z prochu ziemi. za symbol świata ziemskiego. 4 Ŝywioły. Cztery . Czterej apostołowie . swobody Ŝeglugi przez Dardanele. Mord. przywrócenia niepodległości Rumunii i Serbii. w orędziu do Kongresu amer. 6. Czteroksiąg . Ermanno Wolfa-Ferrariego. uŜywane od czasów Czu Si (1130-1200) do 1905 jako podstawowe podręczniki chińskiego systemu oświaty i egzaminów na urzędników administracji państwowej: Lun ju. Czterej synowie Aymona .opera (1927. główne źródła wiadomości (obok Pięcioksięgu. 9. stąd np. 4 wiatry. wyst. 4 cnoty kardynalne itd.w Biblii. Pięć) o poglądach Konfucjusza. niepodległości Polski z dostępem do morza i 14. zachowania suwerenności Belgii. pol. Ta-sue (Wielka Nauka). w 1498. 7. Akcja rozgrywa się w Wenecji Xviii w. Głód i Śmierć.Drera zob. zob. Wergiliusz w 4. apokalypsis). 4 strony świata. pol. libretto: Giuseppe Pizzolato wg Carla Goldoniego. jawności dyplomacji. 1-8. libretto: Gertruda Stein. wycofania obcych wojsk z Rosji. poprawienia granic Włoch zgodnie z granicami narodowości. Los cuatro jinetes del Apocalipsis tytuł trylogii powieściowej o I. w miarę moŜności. barier ekonomicznych między krajami. 8. uwzględnienia Ŝyczeń i interesów miejscowej ludności przy decydowaniu o losie kolonii. Sy-szu" kanonu konfucjańskiego.zob.Czternaście punktów Wilsona . wyst. Die vier Grobiane. (1918.

Cztery rodzaje wykładni (interpretacji) Biblii: 1.zob. poprzedzone sonetami nieznanego autora (Wiosna. muzyka Paula Hindemitha. nr 1-4 Vivaldiego.zob. (1941): wolność od głodu i biedy. Cztery pory roku . Seria malowideł ściennych Normana Rockwella. sąd. historyczna a.proklamowane przez prezydenta USA Franklina D.rzadko spotykane egzemplarze koniczyny (Trifolium 'trójlistna').pierwotne Ŝywioły. oferma. Księga czterech królów. wyst. Die vier Temperamente. Princeton (New Jersey). alegoryczna. symbolem nieba. fajtłapa. znalezienie czterolistnej ma przynosić szczęście. dotycząca nieba i Ŝycia przyszłego). Aisza (zob. Cztery temperamenty .). Cztery Ŝywioły . Warszawa 1962). Temat z wariacjami na fortepian i ork. Jerozolima jest odpowiednio: 1. spirytualistyczna (anagogiczna.). pol. 2. woda (mokra i zimna). podstawowe pierwiastki.niedołęga.wł. Np. Cztery temperamenty . Il Cimento dell'Armonia e dell'Invenzione. Le Quattro Stagioni. Cztery kąty. Zima). Cztery niezrównane kobiety muzułmanów: 1. Cztery mile . fujara. Jeruzalem Niebieskim a.). Nassau Tavern. koncerty skrzypcowe opus 8. Roosevelta w czasie 2. wolność wyznania i mowy. Piec. Lato. Środek (Doktryna Środka). 4. dosłowna.nm. zob. 3. Kiep. powietrze (cieple i wilgotne) oraz ziemia (zimna i sucha). Cztery legendy z Kalewali Sibeliusa . Cztery wolności .).trumna. tematyka podjęta później przez oratoria Telemanna i Haydna. wyŜej Cztery elementy. Cztery rzeczy ostateczne . Kalewala. balet w 1 akcie (Nowy Jork 1946. 4. Czterolistna koniczyna . balet Giazunowa i cykl pieśni Noskowskiego. 3.Czung-jung zob. Meng-cy (zob. Humory. . Maria (z haremu Mahometa). 2. niezguła.zob. Fatima (zob. ChadidŜa (zob. wg Arystotelesa: ogień (suchy i ciepły). Cztery elementy .zob. ze zbioru Szczyt harmonii i inwencji. Jesień. Cztery znaczenia . Cztery deski . gmyczkową. zob. ilustrujących 4 wolności. cykl fortepianowy Czajkowskiego. miastem w Palestynie. 4. niebo i piekło. fr. wojny świat. 3. eufemistycznie zamiast "dupa". Kościołem. której liście są zazwyczaj trójdzielne.teologii dogmatycznej (eschatologii): śmierć. wł. Nowym. moralna. Cztery litery . wyznawcą. 2.

chłop ukraiński trudniący się przewoŜeniem soli na maŜach (wozach zaprzęŜonych w woły). 15-31: Cztery rzeczy nienasycone: otchłań. szczwany. (D. i słuŜebnica. Dawid. (T.przebiegły.) gwałtownie. por. . wygnać itp. Na cztery wiatry . z których człowiek się wydaje: Kompanija.) Zbiór bezimienny . creme de la creme). top drawer. Cztery rzeczy. pozbawiając zatrudnienia. kiedy się naje chleba.) Cztery rzeczy w Polsce słyną. środków do Ŝycia. Czwartek. Aleksander Wielki i Cezar. zwł. zmyślny. we francuskiej talii czterej królowie to: Karol Wielki. obyczaje. chytry. fr. Czumak . nienawistna niewiasta. z ukr. Czubki . kiedy się stanie dziedziczką po pani swojej. Cztery gatunki zwierzątek mądrych: mrówki. Przyjaźń doświadczona I uczciwa Ŝona. odpowiedź Warda McAllistera na zapytanie. Bonifratrzy. Jest tylko około czterystu osób nowojorskiego towarzystwa .z biblijnej Księgi Przypowieści. ziemia i ogień. Cztery rzeczy o pięknej postawie: lew. kiedy za mąŜ poszła. droga węŜa na skale. zabawy. Lenertowicz.livre des quatre rois. Czterysta. cwany.(wygonić.dawn. dlaczego ograniczył do 400 osób liczbę zaproszonych na bal wydany przez panią William Astor 1 Ii 1892: "towarzystwo" oznacza tu elitę ludzi bogatych o światowym stylu Ŝycia (ang. kozioł (baran) i król. kur. Dziesięć (Górne 10000). 30. 9-10. Cztery rzeczy nie do zniesienia: sługa. beautiful people. smart set. Cztery rzeczy trudne do poznania: droga orła w powietrzu. talia kart. Stara piosnka.ang. zajączek. Kuty na cztery nogi . kiedy króluje. głupi. szarańcza i pająk. Cztery rzeczy są. Naborowski. stare wino.zob. jet set. there are only 400 people in New York society. droga okrętu wpośród morza i drogi męŜa w młodości. mowa. the upper crust. 1-4. łono niewiasty. why. bezwzględnie.

w geometrii . por.zob. Obiady czwartkowe .czas (obok trzech wymiarów przestrzeni).). por. 1800-59. Człowiek.w dawnej Polsce od końca Xvi w. Czwarta Republika . Minkowskiego. Stan(y Generalne). stosowana pierw. Czwartek. Tłusty. przypadająca wg. czwarcizna. który był Czwartkiem . prawa spadkowego w dawn. 1729-97. poczwórny grosz.zob. Człowiek.Czwartak .zob. Czwartacy . uŜyta później przez historyka ang. pułk piechoty liniowej Królestwa Polskiego. Czwarty grosz . czterogroszówka. . święta narodowego. Polsce córkom. do Galerii Reporterów w Izbie Gmin. a zwł. wg. rodzaj utworu epigramatycznego złoŜonego z 4 elementów. Tłusty czwartek . nazwa przypisywana politykowi i filozofowi ang. Czwarty lipca .dawn. Czwarty. Edmundowi Burke.jeden z wymiarów róŜnych typów przestrzeni.zob. Wielki Czwartek . Czwarty stan .dawn. lit. słynny z udziału w powstaniu listopadowym. która ogłosiła niepodległość i niezawisłość (od Wielkiej Brytanii) trzynastu kolonii płn.4. Thomasa Macaulay. Czwarty wymiar . czwarta część spadku po ojcu.-amerykańskich. Cztery (cytaty na końcu).nazwa amer. Czworak . H.prasa. podatek płacony przez kupców od wywoŜonych i przywoŜonych towarów. moneta o wartości 4 groszy.w teorii względności . z bohaterskiej obrony Olszynki Grochowskiej w 1831 r.zob. Republika (Fr. Wielki (Tydzień). rocznicy Deklaracji Niepodległości z 4 Vii 1776.

produktach składanych przez chłopów na rzecz właścicieli gruntów za uŜytkowanie ziemi.właśc. słuŜąca wyłącznie celom estetycznym (poznawczym. Czyngis-chan . Czynsz . census 'oszacowanie majątku.(filozofia. Czysty. Czarnego. spraw otaczającego Ŝycia. w Królestwie Polskim 1864. przeznaczony dla słuŜby dwoiskiej.zob. utalentowany wódz. Czwórniak . pierw. w procesie wtórnego poddaństwa. ale z obojętności. śydzi (Biblia. ok. wybrzeŜy M. Czysta sztuka . twórca imperium mongolskiego. Xix w. opłata' z łac. Z nm.. 1155-1227. tabula rasa 'wygładzona tabliczka (woskowa)'. ugrupowanie obozujących wojsk. stałe świadczenia w pieniądzach a. organizator i administrator. a nie praktycznym). która ze względu na niską wydajność pracy cofała się w Xviii-Xix w. aŜ do uwłaszczenia chłopów w zaborze pruskim 1811-18. Lev. Zjednoczył wszystkie plemiona mong. przenikający z Zachodu system oczynszowania jako forma cięŜarów feudalnych został na przełomie Xv i Xvi w.łac. Miód (pitny). umysł dziecka nie tknięty jeszcze przez wpływy zewnętrzne (wg Locke'a).mieszkalny budynek folwarczny. nauka) oderwana od bieŜących zagadnień.. Czyste i nieczyste zwierzęta . o czterech mieszkaniach (stąd nazwa). które się rozciągało od Oceanu Spokojriego do płn. szyk bojowy powszechnie stosowany w Europie do czasu wpiowadzenia tyraliery i broni szybkostrzelnej w 2 poł. folwarcznej. wynikającą zresztą nie z wysokiej kultury. Bezwzględne okrucieństwa zdyscyplinowanego wojska współistniały z tolerancją religijną wewnątrz granic imperium. w scentralizowane panstwo ze stolicą w Karakorum.StaroŜytni.od staroŜytności do poł. Zins 'danina. kształt obozu wojskowego. zastąpiony przez pańszczyznę (odrobek-prace i posługi na rzecz pana). 11) . znów na rzecz czynszu. TemudŜyn. Czysta (nie zapisana) Karta . Ludnością podbitą rządził przez namiestników.Czworaki . Xix w. w Galicji 1848. spis ludności'.hist. w Polsce od Xii w. Czworobok .

Ŝe duszom wolno przez rok po śmierci odwiedzać swe ciało oraz ukochane osoby i miejsca. Czystej krwi . Świnie i wielbłądy były nieczyste. "górną Gehenną". ciemność.Pewien rodzaj wiary w czyściec. staromodnie. mrowie. Zarys tej doktryny przejęli wcześni ojcowie kościoła opierając się na pewnych ustępach z Biblii. Czyściec . 15. motyl nocny.uwaŜali zwierzęta przeŜuwające o rozdzielonym kopycie za czyste i jadalne. "tonem Abrahama". Króliki i zające były niejadalne. Czystym wszystko czyste . Dante. część Ii Boskiej Komedii Dantego. zob. Ten stan pośredni nazywano rozmaicie. 18-19. odpusty i modlitwy mogą przyspieszyć ich wejście do nieba. mrok. bo nie mają rozdzielonego kopyta. wg której dusze zmarłych cierpią przez czas jakiś. Czyściec św. bajecznych czasach. kalka językowa z łac. Patryka . Określa on czyściec jako miejsce.) Patryk. 6666. wielkie mnóstwo. mimo Ŝe przeŜuwacze. ciŜba. .wł. Czyściec .Jak za króla Ćwieczka.z Biblii. purgatorium 'czyściec'. Krew. etym. gdzie dusze zmarłych pewnych zbawienia ponoszą karę za grzechy jeszcze nie odpokutowane na ziemi. a msze. List do Tytusa. jak w czasach nieskomplikowanych. Apok.) legion. 9-11 i I.dawn. gęstwa. a trydencki w 1562 uznał ją za dogmat (odrzucony przez protestantyzm i prawosławie). Czysty (a. gotówka. "ogrodem Edenu". pieniądze. a nie mające Skrzel i łusek.zob.dawn. gotowy) grosz . Komedia. np. Ć Ćma . dopóki nie oczyszczą się z grzechów.zob. 10000. 3. Pierwszy dekret o niej ogłoszono na soborze ferraro-florenckim w 1439. Król Ćwieczek . nie był obcy juŜ staroŜytnym śydom: UwaŜali oni. choć parzystokopytne. w dawnych dobrych. (św. (Xv w. zwł. chmara. Purgatorio. pomroka. Liście Piotra Ap. Nieczyste były teŜ ptaki drapieŜne i stworzenia Ŝyjące w wodzie. bo nie są przeŜuwaczami. 6. pełnych prostoty. 1.

z Bachmanów. o zdrowej cerze. przebiegły. od Xviii w. Ćwierczakiewiszowa. pers. Ćwierciakiewiczowa Lucyna . Zdrów jak ćwik . Ćwiertnia . Dachma . 1829-1901. gra w karty.. (2) kapłon. właśc. z ros. D Dach Świata . ok.krzepki. por. Dagobert.0 . wyŜyna w południowo-zachodniej części Azji środkowej o średniej wysokości 40007m nad poziomem morza. autorka szeroko uŜytkowanych ksiąŜek i artykułów o gospodarstwie domowym i modzie. rześki. na terytorium ZSRR.Pamir. bywały. daxma 'cmentarz'.w Polsce śrdw. kirgiskie pamir 'zimne.-pers. korzec. ze śr. miara objętości ciał sypkich. szczwany. z awest. kuty na cztery nogi. jary. dawniej okrycie wierzchnie podczas zimowych podróŜy. wyroczni w sprawach sztuki kulinarnej nie ograniczanej ani przez moŜliwości finansowe adeptek. 1361. ani przez obawę roztycia się.rumiany. Czerwony jak ćwik . WieŜa (Milczenia). Dacha .obszerna szuba. Ćwik (1) . czerstwy.w Polsce Xviii w. której nazwisko przetrwało jednak jako synonim autorki ksiąŜek kucharskich. kogut tuczony. prymitywnie. człowiek wytrawny. podbita futrem.archaicznie. docha. dakhmak.zob. np. wysoko połoŜone pastwisko leśne'. Chin i Afganistanu. doświadczony. krakowski.

Dafni . A. Eklodze (Bukolice). czująca wstręt do męŜczyzn.symbol miłości niedostępnej. libretto: J. pne. gdy miał ją juŜ dogonić. Apollo i Dafne . Poussina i in. Obrazy: Pollaiuola. Owidiusz w Metamorfozach. gr. który odtąd stał się jego świętym drzewem. syn Hermesa i nimfy. Dafnis i Chloe . twórca i główny bohater poezji pasterskiej (bukolicznej): nieszczęśliwy w miłości. dziewictwa.bohaterowie greckiej powieści pasterskiej. matka porzuciła go w krzaku laurowym . N. towarzyszki łowów Diany.opera (1700) A. uciekając przed zakochanym w niej Apollinem. słowiańskie bóstwo słoneczne. niechętna miłości. Dafnis drzewem bobkowym . Dafne . rozmiłowana tylko w łowach w kniei leśnej.mit. o którym nic nie wiadomo (Ii-Iii w. daphne 'wawrzyn'. Hitndla. Rzym. a czule zakochanych w sobie pasterzy. pasterz sycylijski. DaŜbog.Dadźbog . Popularność w .sielanka dramatyczna (1638) Samuela Twardowskiego. 1. historia miłości Apollina do uroczej Dafnidy. ubłagała swego ojca o ratunek i została przez niego przemieniona w drzewo laurowe (wawrzyn). 452. Dafnis i Chloe. Schiavona. opowaada. Gregor. nimfa.opera (1708) G. gr. którzy na koniec odnajdują swe dzieci i łączą je ślubem. Scarlattiego. porzuconych jako niemowlęta przez rodziców. Dafnis .stąd imię. Villa Borghese. (Drezno 1938) Richarda Straussa.F. córka boga rzecznego Peneusza. Dafnis w poezji: Teokryt z Syrakuz w pierwszej Idylli. oślepiony przez zakochaną w nim bez wzajemności. daphne 'wawrzyn'. Idealna para pięknych. od 'niech da' +'bog(actwo)' albo z irańskiego. Wergiliusz w 5. będące przedmiotem autentycznego kultu lub moŜe tylko zmyślone przez kroniki. zazdrosną nimfę. mit. Owidiusz w Metamorfozach.). młodych. aŜ do perwersji niewinnych i naiwnych. Apollo zaś uplótł sobie wieniec na głowę z liści wawrzynu.rzeźba: Bernini. w końcu zabrany przez ojca do nieba. Florindo i Dafne . identyfikowane niekiedy ze SwaroŜycem.Daćbóg. jak Dafne. gr. Giorgiona. gr. por. Dafne . skarŜy się na swój los w smutnych pieśniach. jednej z pierwszych tego rodzaju. libretto: Hinsch. przypisywanej Longosowi (prawdop.opera. z Lesbos) zwanemu Sofistą.

czasach nowoŜytnych powieść zawdzięcza przekładowi na jęz. J. a takŜe zręcznym złotnikiem. ale prostoduszny i mało królewski. Denis. dobrotliwy i szczodry. Eligiuszem (St. tł. libretto: M. pod którym pojawia się Mieszko I w regeście (streszczeniu) nie zachowanego dokumentu zwanego Dagome iudex łac. czczony juŜ u Sumerów. który . ać ja pobruszę. 1925. Ćwieczek. Dagome . 600-39. francuski J. Fokin. muzyka: Maurice Ravel. Dainy . Dagobert I . a ty odpocznij'. legendzie i piosence ludowej jako "dobry król Dagobert". po którego śmierci właściwe rządy przejęli majordomowie. ParyŜ 1912.ok. 'daj. ostatni wybitny władca dynastii Merowingów.. dagan 'zboŜe' i dag 'ryba'. Dagon .-włoskiego.. W trosce o zbawienie własnej duszy wzbogacił opactwo St. pol. Księdze Henrykowskiej (zob. a ty poczywaj' staropol.dajny. Parandowskiego. w Europie zachodniej. poj. litewskie. uŜywany do połowy Xvii w. Warszawa 1926). Amyota (1559). pod opiekę papieŜa Jana Xv. por. "Daj. czym zyskał przychylną pamięć kościoła. występując w niej wraz ze św. a moŜe teŜ łotewskie świeckie pieśni ludowe Xiii-Xvi w. Kronikarz zapisuje słowa da ut ia pobrusa a ti poziwał pewnego Czecha imieniem Boguchwał. swoim podskarbim i doradcą. w Polsce rzadki. wystawionego ok 990-992. ze st. śyje we fr. Eloi). wyobraŜany jako człowiek z rybim ogonem zamiast nóg. Księga) zawierającej spisane przez cystersów po łacinie dzieje ich opactwa. a wg Biblii bóg Filistynów. w najstarszej części kroniki klasztoru w Henrykowie pod Wrocławiem. niech ja pokręcę Ŝarna. starosemickie bóstwo rolnicze. Daphnis et Chloe . hebr.balet (1909. wynalazca pługa. od 632 król Franków. Pierwszy zachowany zapis całego zdania w języku polskim. daina. pol. co mogłoby wynikać z nieporozumień etymologicznych. Daga . załoŜonego w 1227 przez księcia Henryka Brodatego.średniowieczny sztylet o trójkątnym ostrzu. w tzw.imię.Dagan. opiekun urodzaju. 'Dagome sędzia'. Samon. oddającego posiadłości Mieszka I. wyst.. zamieszczony w 1270. patronem rzemieślników. l.

do bułata . (b)lama 'kapłan'. Dalibor . 'delikatna. tęskniąca'. wyst. Ŝe Sarmata jeszcze wolnym umie być! 1-4. wydobyła od niego sekiet siły. ocean'. . Kronika (Dalimila). mielącą zboŜe na Ŝarnach. Gorze się nam stało. mong. bracia. przekupiona przez Filistynóv. złoŜony z 1 długiej i 2 krótkich kości'. tybet. Dalila . Dalej. kate! .lituje się nad Ŝoną. wszak nam dzisiaj tylko Ŝyć! PokaŜemy.w Biblii Filistynka. Śpiew rewolucyjny. Akcja rozgrywa się w Pradze Xv w. 4-20). Daj buzi. pol.owoc (jadalny) palmy daktylowej. który podczas buntu przeciw moŜnowładcom stanął po stronie uciśnionego ludu. ukochana mocarza Samsona (zob.opera (Praga 1868. Dalimil .zob. akcentowanej) i pozostałych krótkich (a. wieśniaczką grubą i bardzo niezdamą. Tytułowy bohater to na pół legendarny rycerz. por. Rajnolda Suchodolskiego (1804-31).). nie akcentowanych).. bracia. stopa wierszowa trójdzielna jak palec. hebr. dalaj 'morze. Dalajlama .zob. KaŜdy z nich był uwaŜany za ponowne wcielenie (reinkarnację) swego zmarłego poprzednika i rozpoznawany przez komisję dostojników lamajskich juŜ jako niemowlę po pewnych tradycyjnych znakach. daktylos 'palec. z gr.najwyŜszy zwierzchnik duchowy lamaizmu i głowa państwa tybetańskiego 1578-1959. Daktyl . trójsylabowa stopa wierszowa o pierwszej sylabie długiej (a.początek popularnej pieśni powstania 1831. do bułata. Poskromienie złośnicy. Dalej. Sędziów. 16. tkwiący w jego włosach "nie tkniętych nigdy przez Ŝelazo" (Ks. Warszawa 1902) Bedricha Smetany. obcięła śpiącemu czuprynę i wydala go wrogom.

zakochuje się szczerze w Armandzie Duval. Biały. The Lady of the Lake. Zob. Czarna Dama . opowiadanie (1833) Aleksandra Puszkina. tł. teŜ Duplessis Marie.. ang. wyst. Dama z Bath. Nimiane a. Musee de Cluny. wyst.zob. Warszawa 1900) Piotra Czajkowskiego. komedia (wyst. Dumas adaptował powieść na scenę (ParyŜ 1852. libretto: Modest Czajkowski wg Puszkina. pol. w Turyngii. aby został rycerzem.jedno z najwspanialszych dzieł sztuki staroŜytnej. pol. pol. Dama z jednoroŜcem . bohaterka poematu Dama Jeziora (ang. 1870) Aleksandra Dumasa-syna. wyst. Ŝe przestała go kochać. jednak na prośbę ojca Armanda Marguerite wyrzeka się i porzuca ukochanego (udając. Verdi wyprzedził o kilkadziesiąt lat w tej operze kierunek zwany weryzmem (naturalizmem). Opera (Petersburg 1890. pol. wykonanych w końcu Xv w. 1899. La dame aux camelias (1848. gdy nauczyła się jego zaklęć. pol. Dama od Maxima . Artur) Czarodziejka występująca takŜe jako Vivien. Na niej oparł Francesco M. Ellen. Hiszpania). popiersie strojnej damy z wielkimi baranimi rogami.powieść. 6). Dama pikowa . 1901).fr.Dama. i naraŜając się na jego wzgardę). ParyŜ. Dama z Elche . sztuka ta dała początek "komedii obyczajowej".zob. wyst. na kaŜdym gobelinie figuruje biały jednoroŜec. po czym umiera na suchoty. La Dame de chez Maxime. Pikowaja dama. Porwała Lancelota jako dziecko. a kiedy skończył 18 lat. Nimue. Piave libretto opery La Traviata (Wenecja 1853. uwodzicielka Merlina. fr. . aby mu nie zniszczyć kariery. zob. którego zamknęła w dębie.cykl 6 gobelinów. stąd początkowe fiasco opery u całkiem nie przygotowanej do takiego dzieła publiczności. a Armand Duval nazywa się Alfredem Germont. Czarny. Dama Jeziora .ros. Biała Dama . w której bohaterka nosi imię Violetta Valery. Warszawa 1865) Giuseppe Verdiego. zaprowadziła go na dwór króla Artura. gdyŜ lubiła te kwiaty. Opowieść (Opowieści kanterberyjskie. słynna. dziś w muzeum Prado w Madrycie. znalezione 1897 w Elche (Murcja. młodzieńcu z dobrej rodziny. nazywana "damą kameliową". Dama kameliowa . Młodzi Ŝyją szczęśliwie w wiejskim ustroniu. Modna kurtyzana Marguerite Gautier. tajemnicza wapienna rzeźba staroiberyjska z Iv-Iii wieku pne.w legendzie arturiańskiej (zob. Warszawa 1879). symbol dziewictwa. o tancerce lekkich obyczajów. nie ma z poprzednią nic wspólnego. 1810) Walter Scotta. Georgesa Feydeau. Wife of Bath. Z czasem jednak opera zatriumfowała na całym świecie.

Damy dworu . Omajjadzi. 661-750..demeszkowanie. szabla ze stali damasceńskiej. gdy pod panowaniem Omajjadów Damaszek przeŜywał czasy świetności. na którego dworze Leonardo pracował 1482-99. Biblia.). w Damaszku (stąd nazwa) i Hiszpanii mauretańskiej.zob. księcia Mediolanu. Dionizjosa I Starszego. 9. jedno ze "świętych miast" islamu. w dawnej Polsce. Pawła) po usłyszeniu na drodze do Damaszku głosu z nieba: "Szawle! Czemu mnie prześladujesz?". Droga do Damaszku aluzja do biblijnej sceny nawrócenia Szawła (św. Kalifat damasceński . DamaskinaŜ . W poemacie Alfreda Tennysona (ang.dramat (1898) Augusta Strindberga. Dama z Shalott .okres w dziejach kalifatu.w legendzie arturiańskiej (zob. Czartoryskich. zob. technika znana w staroŜytnej Azji. Muz.faworyt i pochlebca na dworu tyrana Syrakuz. Pan I (Damazy). Dziwer. Damazy . zob. kochanki Lodovica Sforzy (zob. ok. The Lady of Shalott. Stal demasceńska . prawdop. ten pozwolił mu zakosztować szczęścia monarchy: zaprosił Damoklesa na ucztę i dal mu miejsce przy stole pod zawieszonym u powały na końskim włosie obnaŜonym mieczem. Kraków. wytwarzaną we wczesnym średniowieczu w Indiach sposobem udoskonalonym następnie przez Arabów i Persów. która umiera z nie odwzajemnionej miłości do Lancelota. ceniona m.hartowna i elastyczna. zwł. dawny słynny ośrodek produkcji stali do wyrobu broni białej i luf broni palnej. (Las) Meninas. zob. 1852) nosi ona imię Elaine. Kiedy z zawiścią wychwalał władcę jako najszczęśliwszego ze śmiertelników. rozwinięta w krajach islamu.stolica Syrii. Till Damaskus .in. floryzowanie brązu lub Ŝelaza przez inkrustację drutem złotym lub srebrnym.Dama z gronostajem (Dama z łasiczką) .zob. Stąd miecz . 4. tworzącym delikatny ornament linearny. kwiecenie. Omajjadzi (Meczet). 405-367 pne.obraz (1483-85) Leonarda da Vinci. 1400 rozpowszechnionym takŜe w Europie. Artur) dziewczyna. Damascenka . Damokles . Damaszek .demeszka. moŜe portret Cecilii Gallerani. Dzieje Ap.

malarstwo wazowe czerwono figurowe (Vi-V w. Tycjan. opera (Salzburg 1940) Richarda Straussa. aby umoŜliwić uporządkowanie spraw rodzinnych Fintiaszowi.Ŝeglarz angielski. . 1 w. jako zakładnik. Die Liebe der Danae. Inteligentny. 1798) Fr. przybywa jeszcze na czas. trudnił się piractwem na wybrzeŜach hiszpańskich i portugalskich Ameryki i na Pacyfiku aŜ do Chin. Gregor wg scenariusza Hugona von Hofmannsthal. Polidektesa.nm. 50 córek Danaosa. Wzruszony tymi dowodami niezłomnej przyjaźni tyran darowuje Ŝycie im obu. Danaidy .tren Simonidesa z Keos (Vi-V w. Fintiasz. Ojciec zamknął ją w spiŜowej wieŜy. Rembrandt. Van Dyck. Gdy mija termin i Damona prowadzą juŜ na szafot. I lub Ii. filozofowie pitagorejscy z Syrakuz. A..). króla Argos. Damon oddaje się w ręce tyrana. gr. por. pne. Danae . brat króla wyspy. po powrocie do Anglii opublikował PodróŜ dookoła świata.mit.. Danae stała się matką Perseusza. Obrazy: Correggio. Dionizjosa. Selkirk Alexander. przedostał się do niej w postaci złotego deszczu. Dampier William . Damon i Fintiasz . które wyrzuciło ich na brzeg wyspy Serifios na Cykladach. zakochany w Danae. pne. gr. tekst: J. 'Zeus spływa deszczem. 61. Ŝe zginie z ręki wnuka. Skarga Danae . który przyrzekł swemu . skazanemu na śmierć za rzekomy udział w spisku. Wtedy Akrizjos kazał zamknąć córkę z wnukiem w drewnianej skrzyni i spuścić na morze. 5. o zacięciu literackim i naukowym.Damoklesa stał się symbolem gróźb zatruwających kaŜdą chwilę szczęścia. deszcz pada') i jako bóg płodności. aby uratować przyjaciela i złoŜyć własną głowę. bo wyrocznia delficka przepowiedziała mu.a-e) mit. Miłość Danae . Schillera wg Bajki nr 257 Hyginusa. balladę Rękojmia (nm. Jan Gossart. córka Akrizjosa. Cicero. Tuskulanki. 1652-1715. Admiralicja wysłała go na prawdziwie badawczą ekspedycję na wybrzeŜa Nowej Holandii (dzisiejszej Australii) i Nowej Gwinei.).w greckiej legendy nierozłączni przyjaciele. E. zamiast na szubienicę. skąd przywiózł interesujące materiały. Dzeus hyei dosł. Burne-Jones (Danae i spiŜowa wieŜa). Por. Tintoretto. gdzie zaopiekował się nimi Diktys. Tiepolo. Zeus występuje w micie w dwóch swoich waŜnych funkcjach: jako dawca deszczu (gr. zwalczywszy piętrzące się w drodze powrotnej przeszkody. Die Brgschaft. po czym. Danae (wym. Ale Zeus. zob. pne. 21. malarstwo pompejańskie. króla Argos.

stary ród wenecki. libietto: Calzabigi. od 1192 doŜa Wenecji. Według legendy Dandolo pierwszy miał wedrzeć się na mury zdobywanego Konstantynopola (1204). Greków walczących pod Troją pod dowództwem Agamemnona. królowi Egiptu. pokłóciwszy się z bratem.trud nie kończący się i bezowocny. a przez rozszerzenie znaczenia-wszystkich Greków. . kazał córkom zasztyletować swych męŜów w noc poślubną.złowieszczy.opera (ParyŜ 1784) Antonia Salieri. obrabowane i spalone przestało być konkurencją Wenecji w handlu morskim. The Legend of Good Women. który wydał czterech doŜów. Hiketides. 1108-1205. Błagalnice .rzeźba (1890) Augusta Rodin. z których 14. Danaos. przywódca Iv krucjaty.gr. Hypermestry. jeden z twórców jej potęgi. która pomogła swojemu męŜowi. 490 pne. łączoną tradycyjnie z mitem o królu Argos Danaosie. libretto: Pietro Metastasio. Enrico Dandolo . jest listem Hypermestry do Linkeusa. zob. wielu admirałów i inne wybitne osobistości. wydać je za jego pięćdziesięciu synów. Morderczynię po śmierci musiały w Tartarze napełniać wodą beczkę z przedziurawionym dnem. Danaide .) Owidiusza.zbiór fikcyjnych listów miłosnych mitycznych heroin (ok. Danaowie . poemat cykliczny (ok. miasto wówczas u szczytu potęgi pod panowaniem dynastii macedońskiej. króla Argos. Dandolo .w greckim malarstwie wazowym i rzeźbie. 1532) Geoffreya Chaucera podejmuje legendę Hypermestry wg Owidiusza. Legenda niewiast przykładnych. 1386. ang. Danaidy . pierwotnie drewniany koń trojański. ratować się ucieczką. 96-letni starzec. zob. wyd. Les Danaides .bratu Ajgyptosowi.ok. zdobyte fortelem.opera (1742) Glucka. najstarsza z zachowanych tragedii (ok. Tak teŜ uczyniły z wyjątkiem najmłodszej. Beczka (lub praca) Danaid .) Ajschylosa. Dar Danaów . Koń (trojański). teŜ Achajowie. przynoszący nieszczęście. Ipermestra . jako ślepy juŜ. Heroides .Homer określa tą nazwą. dowodził flotą wenecką przy szturmie na Konstantynopol. Linkeusowi. 15 pne.

Policzono. Bel. zdobył wykształcenie na dworze króla i zajmował wysokie urzędy w państwie babilońskim. Uczta (Baltazara). Dan 'Duńczyk'. Danegeld . tak zniszczone zostaną owe królestwa. zawistni o stanowisko Daniela. wychodzi nietknięty. por: KrzyŜ. 6. musi naruszyć. srebrne. rozdzielono . śył w Vii-Vi w. Daniel i smok . 2. Daniel i Bel . Mędrcy. po spędzeniu tam całej nocy. pne. jak spadły z góry kamień skruszył nogi posągu. Daniela. geld 'haracz. której autorstwo mu przypisywano. Smok. Ks. za co zostaje wrzucony do jamy pełnej lwów. (początkowo jakoby na okup dla duńskich najeźdźców albo na obronę przed nimi) jako podatek gruntowy. który się śnił królowi. Sydrach. Biblia. Daniel .jeden z tzw. śr. aby dotrzymać wiary swemu Bogu. zwaŜono. brog 'płótno'. Biblia. miedziane i Ŝelazno-gliniane (złota głowa posągu. które Daniel. przedstawia 4 kolejne królestwa na ziemi babilońskiej: złote. Jego proroctwa i czyny mieszczą się w księdze jego imienia.aram. Daniel w lwiej jamie .zob. Posąg o glinianych nogach . thekel. Zob. Mane. Mont Dellier. Daniel w lwiej jamie .zob.zob. Drugi Daniel . uprowadzony ok.Danebrog . danina'. z duń. wróŜący mu zwycięstwo nad Estończykami. fares. biodra z miedzi i nogi Ŝelazno-gliniane). Danne 'Duńczycy'. wg legendy król duński Waldemar Ii ujrzał w 1219 na niebie ognisty krzyŜ. Daniela.zob. . skąd. srebrna pierś. Misach i Abdenago . teŜ Kolos (na glinianych nogach). "większych proroków" i bohaterów biblijnych. a później perskim.Daniel odgaduje sen Nabuchodonozora i wyjaśnia jego znaczenie: posag.Daonebrog państwowa flaga duńska: biały krzyŜ na czerwonym polu. Obraz (1849) Delacroix.podatek ściągany corocznie przez królów anglosaskich od końca X do Xii w. 605 przez Nebokadnezara Ii (Nabuchodonozora) do niewoli babilońskiej. zob.obraz (1618) Rubensa. nakłaniają podstępnie króla Dariusza do wydania prawa. Ks.-ang.KsiąŜęta perscy.

Taniec (śmierci). Florencja.Danquart. osobna baszta wysunięta za obręb murów i połączona z nimi krytym mostem. Komedia). Dankwart . sceny wstrząsające. Dante uwieczniony został w wielu dziełach sztuki. zawierające dzieje jego miłości do Beatrycze (zob:) Portinari. Barka Dantego: (1822) Delacroix. poeta włoski. sprzyjających papiestwu. ok.zob. 8. Toruniu i Kwidzyniu). S. paniką. Andrea del Castagno. Uczta. którą zobaczył po raz pierwszy w 1274. Zwycięstwo Czarnych. brał udział w Ŝyciu politycznym Florencji jako stronnik Białych gwelfów. zm. w warunkach chaosu. Prorok Daniel . Zuzanna i starcy . makabryczne. Rzym. fantazja orkiestrowa Francesca da Rimini Czajkowskiego. Muzyka: Symfonia Dantejska i sonata-fantazja Po lekturze Dantego Ferenca Liszta. Baltazar Ii. 1600. Florentyńczyk. ParyŜ. rodzina lutników polskich. Benezzo Gozzoli. Dansker . zamieszania. wiole). por. Maria del Popolo. .zob. plafon w Kaplicy Sykstyńskiej.) od 1555 (wydanie weneckie) zwana Boską Komedią.Uczta Baltazara . warszawski. Montefalco. Rzym. 1622 (skrzypce. Zuzanna. Zmarł w Rawennie. Słowackiego (Anhelli). Piekło. syn (?) Jana. opisywanych przez Dantego w Piekle (zob.1265-1321. Wywarł znaczny wpływ na Mickiewicza (przekład Ugolina z Piekła). syn (?) poprzedniego. wileński (?). Komedia. Watykan. Rafael. katastrofalnej. w sytuacji trudnej.zachowanie się tłumu ludzi ogarniętych strachem. Głównym jego dziełem jest Komedia (zob. mauzoleum Agostina Chigi. Dante Alighieri .. słuŜąca jako klozet (zachowane przykłady danskerów w Malborku. jedna z wielkich postaci literatury światowej. gdzie znajduje się jego grobowiec. ur. 28.Michała Anioła. Luwr. Dantejskie piekło (lub sceny) . koszmarne. Brąz (1657) Berniniego. W 1292 napisał La vita nuova wł. Obrazy: Giotto. dramatycznej. podobne do. ok. skazało go na doŜywotnie wygnanie z rodzinnego miasta w 1302.zob. Krasińskiego (Nie-Boska komedia) i in. Danse Macabre . z których najsławniejszy był wileński Baltazar I. 1625-po 1682. Jan. rozpaczą. 'Nowe Ŝycie' prozą i wierszem.w obronnych zamkach krzyŜackich wykusz a.

adwokat. Dary wiatru północnego .fregata trójmasztowa zbudowana w 1909 w Hamburgu jako "Prinzess Eitel Friedrich". Sprawa Dantona . Il nous faur de l'audace. obdarza pewnego biedaka magicznymi przedmiotami. zwierzę. gdy w Ii Zgromadzeniu Narodowym. siła. wojny świat. 1931) Stanisławy Przybyszewskiej.ogromnie popularna w Europie i Azji. karczmarz. jak sakiewka. znakomity mówca. Pan Bóg. . sztuka (1835. słuŜył w latach 1930-81 jako okręt szkolny polskiej marynarki handlowej. wyst.dramat (1900) Romain Rollanda. załoŜyciel klubu kordelierów. Pierwszym jego kapitanem (do 1938) był kpt. Tołstoja. odwagi i jeszcze raz odwagi. we Francji jako "Colbert". Warszawa 1931) Georga Buchnera. m. One wymuszają zwrot zagarniętych przedmiotów. encore de l'audace et toujours de l'audace. Przedmioty te wyłudza od biedaka sąsiad. Tajemnicza istota a. zgilotynowany za sprawą Robespierre'a. na którym na wezWanie zjawiają się wyszukane potrawy. Sztuka (1919) A.N. diabeł. Dary boŜe . Fr. św. W czasie 2. jako najlepszy środek obrony. podróŜ dookoła świata w 1934-35. po 1. Dary wiatru północnego . Śmierć Dantona .1759-1794. który daje mu tym razem "kije-samobije". Danton . jeden z najpiękniejszych Ŝaglowców pływających obecnie na morzach. człowiek niepoŜytej energii. et la France est sauvee). "Dar Pomorza" . Piotr. Opera (1947) Gottfrieda von Einem.nm. wyst. Ŝeglugi wielkiej Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz. Zakupiona w 1929 przez Pomorski Komitet Floty Narodowej i podarowana państwu: Statek ten.wciąŜ na nowo napełniająca się złotem. odbył wiele dalekich rejsów. mróz. jeden z przywódców Rewolucji. wg Buchnera.sztuka (wyst. 19I0. działacz klubu jakobinów.. Do legendy przeszły jego słowa. stolik. Dar. minister sprawiedliwości.poŜywienie. internowany w Szwecji. chleb. władca. powiedział: "Do zwycięstwa trzeba nam odwagi. Dantons Tod.Danton Georges Jacques . a Francja będzie uratowana" (fr. jak wiatr. bajka ludowa. po bitwie pod Longwy (Ix.in. pol. 1792) zalecając atak na Prusaków. wybitny członek Konwentu. biedak zwraca się raz jeszcze do swego dobroczyńcy. wojnie świat. Hamburg.jedna z Bajek (1910) Wacława Sieroszewskiego. z którego sypie się złoto.

syn Zeusa i Elektry. wspomniany przez Homera w Iliadzie. Darda . Dardanus . ne. Przekład tego przypisywanego mu dzieła na łacinę ukazał się zapewne w V w. córki Atlasa. Daretis Phrygii de excidio Troiae historia. które rozbiła burza u przylądka Atos. Następna wyprawa na Grecję w 490 zakończyła się klęsk4 jego wojsk pod Maratonem.darmocha. 'dzida'. Ŝe ten z nich zostanie królem. Ojciec dwu synów.Wg legendy Dariusz był jednym z siedmiu ksiąŜąt perskich. w Xvi i Xvii wieku w Polsce krótki oszczep do rzucania. Fr. W 492 wysłał do Grecji wielką armię na statkach. człowiek cnotliwy i moŜny. łac. Naprawdę zaś Dzieje zburzenia Troi Daresa Frygijczyka.Ph. Rozszerzył granice imperium perskiego i zbudował potęŜną stolicę Persepolis.mit. . a pośrednio takŜe Odprawy posłów greckich (1565-66) Jana Kochanowskiego. były prawdop. Dryavush. był protoplastą królów Troi. Atena).Daradzka . Dorotea (Panna Dorotka). Tł. znany jako Dariusz Wielki. Dmochowskiego.tak nazywano w dawnej Polsce panią swobodnych obyczajów. którego koń zarŜy pierwszy. której podarował palladion (zob. Wraz z rzekomym dziennikiem wojny trojańskiej Diktysa z Krety stały się one najpopularniejszym źródłem średniowiecznych opowieści o wojnie trojańskiej. Napis z Behistun . Miltiades. świetny administrator. którzy się umówili. z fr. Daremszczyzna . ok: 550-486 pne. dziesięcina z produktów gospodarstwa i łowów. w dawnej Polsce doraźne świadczenia chłopa na rzecz pana. Dariusz i Hystaspes . z młodszej linii dynastii Achemenidów. por. Rameau. Behistun.legendarny rzekomy autor dziejów wojny trojańskiej. bo kazał koniuszemu przyprowadzić koniowi klacz. Królem został Dariusz.staropers. Jako syn rywalki Hery ściągnął na Troję nienawiść bogini. bez wynagrodzenia i nie z powinności. kapłan Hefajsta poboŜny. Dares Frygijczyk . KsiąŜęta i rŜenie konia .zob. 11: śył w Troi Dares. oryginalnym utworem rzymskim.w średniowieczu krótki oszczep o dwóch ostrzach. gr.tragedia liryczna (1739) J.. Dardanos . król perski od 522. która "da rada". 5. zob. dard dawn. dodatek do pańszczyzny.

Wg legendy śrdw. szlachcic gaskoński Charles de Baatz.z Iv w. Ŝe kijem wytrąci piłkę władzy z rąk Dariusza. 380-330 pne. ilekroć zasiądzie do stołu. Dariusz Iii Kodomanus . gdy Aleksander wstąpił na tron Macedonii. Złote jaja. gdzie okazał się nieudolnym wodzem i tchórzem. pokonany przez Aleksandra Wielkiego nad rzeką Granikos (334 pne. kapitanem muszkieterów Ludwika Xiv. 331). wydanych w 1700 w Kolonii. Ŝe zmusi Persa do spoŜycia tego owocu. Dar. zlecić miał jednemu ze słuŜących. Gall.zob. d'Artagnan . który je złoŜył. palant i melon . poselstwo po tradycyjną daninę . jako o Dariuszu Persie. O powstawaniu gatunków. ostatni z dynastii Achemenidów. ale Aleksander odpowiedział: "Ptak. z czasem generałem brygady. Waza Dariusza . Darwin(izm) . pod Issos (333) i Arbelą (Gaugamelą. Lecz Aleksander powiedział posłom. aby mu. poległ przy oblęŜeniu Maastrichtu w 1673. Na koniec król perski posłał mu gorzki melon jako symbol zmartwień. Naz. Dary wiatru północnego . Na to Aleksander oświadczył. pamiętaj o Ateńczykach . wspomina Biblia.ok. gdzie Dariusz musi ich poszukać.obraz (1565-67) Paola Veronese.. Bessosa. dając do zrozumienia. Nat. "Beagle". w 1611 w Lupiac. Muszkieterowie w dwadzieścia lat później itd: Postać oparta na Pamiętnikach pana d'Artagnan Courtilza de Sandras. Trzy). seigneur d'Artagnan. Uciekł do Baktrii i został zasztyletowany przez satrapę Baktrii. odleciał na tamten świat.). 22. przedstawia radę tronową przed wyprawą na Grecję. miał być zresztą postacią autentyczną. PodróŜ (na okręcie "Beagle").zob. 12. Ks. Neapol.bohater powieści Aleksandra Dumasa-ojca Trzej muszkieterowie (zob.Panie. Dariusz Iii wysłał do niego. . O nim prawdop.. pne.Kiedy Dariuszowi doniesiono o spaleniu Sardes przez Ateńczyków." Król perski wysłał mu więc kij palantowy z piłką. które go czekają. Nehemiasza. król perski od 336. trzykroć powtórzył to wezwanie. Mus. Ŝe ma go za niedorostka. Londyn.złote jaja. Rodzina Dariusza u stóp Aleksandra . ur.

opus 6. Davidsbund . Baffina. Daumont . Stąd wzięły się tytuły jego kompozycji: Davidsbndlertnze. aŜ do czasu wynalezienia sekstantu przez Hadleya. nazwaną potem jego imieniem. 4 konie powoŜone z siodła przez dwóch forysiów.nm. lub powinszowaniem szczęśliwych łowów.). Terencjusza. 23. Davis John . powoływał się na nie w swoich esejach i recenzjach w "Neue Zeitschrift fr Musik". 972 pne. Dawid . oraz Marche des "Davidsbndler" contre les Philistins z Karnawału (zob. którym posługiwano się przez sto lat z górą. ok.(hebr. walczące z konserwatyzmem i przeciętnością "filistynów" muzycznych. przedsięwziął trzy wyprawy w poszukiwaniu przejścia północno-zachodniego z Atlantyku do Pacyfiku. cieśninę między Grenlandią a Ziemią. 1550-1605. W czasie podróŜy na morza południowe odkrył w 1592 Wyspy Falklandzkie.(wym. nie umiem rozwiązywać zagadek. 'ukochany') w latach ok. 2. Davus . (Das) Wohltemperierte Klavier.prosty.dawne zawołanie myśliwych i leśników. Das Wohltemperierte Klavier . nie Edyp jestem prostak. odkrył na nowo Grenlandię. opus 9. często imię niewolnika w sztukach teatralnych greckich i rzymskich. drugi król izraelski. przyrządu do mierzenia wysokości słońca na morzu. Zabity przez piratów japońskich w czasie jednej ze swych dalekowschodnich podróŜy. zob. Kult Dawida przejęły: chrześcijaństwo i islam.zob.(wym. z komedii Dziewczyna z Andros. Był wynalazcą oktantu. z którymi jego załoga grywała wielokrotnie w piłkę noŜną. w tradycji Ŝydowskiej idealny władca. z którego rodu powstać ma wybawiciel .. nieuczony sługa. zbadał wybrzeŜa Ameryki Północnej i nawiązał kontakt z Eskimosami. dejwis) Ŝeglarz brytyjski. Mimo Ŝe celu nie osiągnął. 'Związek Dawidowy'. 1012-ok. wprowadzony we Francji za czasów Restauracji przez księcia d'Aumont. domą) reprezentacyjny pojazd czterokołowy z zaprzęgiem a Ja daumont. stowarzyszenie istniejące tylko w wyobraźni Roberta Schumanna. Jam Davus. Edyp. będące powitaniem albo Ŝyczeniem. 1762-1831.Mesjasz. Według .Darzbór .. 1.

2. Posągi: 1385-96. Ukochany syn Absalom (zob. Po śmierci Saula ogłasza się królem. Mus. załoŜyciel klasztorów..zob. 16-30. Akademia.najstarsze wizerunki króla Dawida z Iii w. Florencja. Dawid pokutnik oratorium. Caravaggio.. I.Biblii był za młodu pasterzem i lutnistą.) podnosi bunt przeciw ojcu i ginie. gdy Saul jeszcze władał. Król. 1465) Andrea Verrocchia. Michał Anioł (plafon Sykstyny). Morax. W późniejszych latach oddany grzesznemu uczuciu do Betsabee (zob.(1954) Dariusa Milhaud. Posąg (ok. Król. transkrypcja mszy c-moll z 1783. Król. Jaskinia (Odollam).umrzeć... nic w tym nowego. Gwiazda (Dawida). Cranach St. Król. pierwszy akt męski w rzeźbie chrześc. Średniowieczne cykle ikonograficzne. L. 2. Wóz (Dawida). arrasy. Chagall i in. Rafael. Guido Reni. Biblia. Tańcować jak król Dawid przed arką . W wojnie z Filistynami zabija z procy olbrzyma Goliata (zob. patron Walii. 3. Dawid na łoŜu śmierci do swego syna.. Tańce Związku Dawida zob. (1921) Artura Honeggera. Św. Florencja.to było dawno. Mantegna. miniatury. Florencja. Ale równieŜ grą na harfie nie moŜe ułagodzić Saula. Ks. Szeroko o tym Dawid pisał . Malarstwo: Pollajuolo. Ujazdowskich 13. 1-2. Dawid oratorium . Tycjan. "Schner Brunnen". Salomona. syn księcia z południowej Walii. Davidsbund. Ŝony Uriasza. Jego młode lata opromieniała przyjaźń z Jonatanem (zob. Abigail. Dawid . Pójść z Dawidem na harfie grać . Volterra. okrywając Dawida Ŝałobą. Ks. później rzekomym autorem psalmów biblijnych.. Abisag. Por. Tintoretto. Michol. a zatruwała rosnąca zawiść Saula.). Dawid biskup z Vi w.) siejąc popłoch wśród nieprzyjaciół. Domenichino. Najmłodszy syn Izaja (Jessego). Posąg (ok. Posąg (1501-04) Michała Anioła. tekst: R. to stare dzieje. Psalm(y Dawida). Ratując Ŝycie ucieka z kraju na wiele lat. odlew w ogródku przed dawnym pałacem Sobańskich w Warszawie. . Król Dawid oratorium. święto 1 marca. Ostendorfer. Veronese.(1785) Mozarta. Achitofel. Norymberga. witraŜe. synem Saula. Rembrandt.wg Biblii. 1440) Donatella. Ks. Bargello. Naz. Zob. Bądź męŜczyzną! . 2. 3. nad Arno. namaszczony w tajemnicy przez proroka Samuela.). mistrza Heinricha. przy Al. kopie: plac przed Palazzo Vecchio i Piazzale Michelangelo. Ks. Claude Lorrain. czyli psalm symf.. Bronzino.

Cukora z Freddie Bartholomew w roli tytułowej (1935). kieleckie. "Dąb Słowackiego" . Ludwik sprawował sądy. "Dąb Jagiełły" . twórca Legionów polskich we Włoszech 1797.800-letni dąb w rezerwacie buków zwanym "Pod Dębem". w Puszczy Białowieskiej.wielki Baublis. wg legendy. Dąb w Vincennes . pomnik przyrody.królewskie okazy starych dębów w rogalińskim parku-rezerwacie. generał obrońca Warszawy w 1794. kilkusetletni dąb. "Lech. przedsięwziętego dla zdobycia zapasów mięsa na wyprawę grunwaldzką.W. w USA przez G. uznanej za arcydzieło. pod którym. w którego ogromie. Drzewa (święte). koło Jastrowa. poznańskim. Sandberga z małym Martinem Herzbergiem.. największym w Polsce lesie dębowym. Czech i Rus" . w woj. zob..olbrzymi.liczący ponad 6d0 lat. "Jeszcze Polska. Wiekami wydrąŜonym.przysł. Ŝe zmienne losy i wydarzenia Ŝycia Dawida zawierały elementy autobiograficzne.. Pan Tadeusz. liczącym przeszło 700 starych "dębów rogalińskich". 1200 lat. (A. uczestnik kampanii napoleńskich 1806-07." . drzewo. woj. a trzcina została . którą sam autor uwaŜał za najlepszą Ŝe swoich ksiąŜek zapewne dlatego.tytułowy bohater jednej z najpopularniejszych powieści (1850) Charlesa Dickensa. i śrdw. jakby w dobrym domie. wg legendy Jagiełło miał pod nim spoczywać w czasie słynnego polowania.drzewo w wielu krajach staroŜ. KsiąŜka wyjawia prawdę o traktowaniu dzieci w Anglii Xix w. w koszalińskiem. Dwunastu ludzi mogło wieczerzać za stołem. broniąc wdów i sierot. wywodzące się z bajki Ezopa O trzcinie z dębem. w Miłosławiu.in. zob.) "Bartek" . m. we wsi Bartków koło Zagnańska. 27. miał pod nim sprawować sądy Kazimierz Wielki. 1809 i 1812.najsłynniejszy w Polsce i najstarszy dąb. temat wielu podań. Mickiewicz. zob. Hentleya (1912-14). Dąb się powalił. Unieśmiertelniony w refrenie Mazurka Dąbrowskiego.w zespole miejskim ParyŜa. Słynny tysiącletni dąb w Bordzie na śmudzi.Dawid Copperfield ..(1755-1818). Dewajtis. Dąbrowski Jan Henryk . Dąb . Przenoszona wielokrotnie na ekran filmowy. Dodona. "Hubert" . nazwany ku czci poety. liczący ok. 4. św. organizator powstania w. W roli Dawida (1922). Wielkopolsce 1806. w Danii przez A. ścięty w 1812: . w Anglii przez T. Europy czczone jako święte drzewo boga piorunów.

Przewróciwszy się na scenie w czasie spektaklu.dąsa się okręt. umarł od doznanych obraŜeń. właśc.Debrze zob. grymasić. pod którego sztandarami "dojrzewał duch nowego pokolenia". (dziś:) kaprysić. 4-5. Debora oratorium (1733) G. Nurt . 1125 r. w złości. komicznego. trząść. Ks. stroić fochy. czyli Arlekin i skąpiec (1828).zob. 1796-1846. pne. rzucać (jak) w gniewie. boczyć się. Handla. kręcić nosem. szamotać się. I.). debro).. Jako gwiazda ludowego teatrzyku "Funambules" stworzył nowoczesną koncepcję usychającego z tęsknoty. tak jak gr. Przewala się. uwaŜana przez badaczy Pisma za najstarszy ustęp Biblii (prawdop. obruszać się.Jean-Baptiste Gaspard (wym.dawn. Dąsać się . Dobrawa. Jan Kaspar Dvorak.wiatr! . jednym z "ludzi starodawnych" jest tu generał Dąbrowski. Wypadek ten podsunął Edmundowi de Goncoun zakończenie powieści cyrkowej Bracia Zemganno. Jean Louis Barrault sportretował go w filmie Komedianci (zob. Las. prorokini i poetka izraelska z epoki sędziów. mim francuski pochodzenia czeskiego. napisany ok. Melissa. Humphrey. Komedia). gdy wyliczano mu pomniki stawiane innym zasłuŜonym męŜom. wysławia zwycięstwo nad Kananejczykami. cz. Mickiewicz. Pieśń Debory. z hebr. kipieć gniewem.A ja mam mojego mazurka . Dąbrówka .F. a zarazem wzruszającego Pierrota i wymyślił dla niego nowy kostium. być naburmuszonym. urazę. Sędziów. zachowaniem okazywać niezadowolenie. tekst: S. Ludzie strodawni) Wacława Berenta. sonet śegluga. (u Mickiewicza) ciskać się. miotać. najsławniejszy mistrz swoich czasów. nurkuje w pienistej zamieci (A. Deburau . 5. sierdzić się na kogoś.odpowiadał pogodnie Dąbrowski. 5-6. podziwiali go Chopin i Słowacki. 2-31. 1879. Ŝachać się.eseje biograficzne (1934. Wiatr! . Ks. Sędziów.w Biblii.) Debora . 'pszczoła'. zrywa się z wędzidła. George . Debr(z)a . Charles Nodier napisał dla niego scenariusz Złoty sen.

por. Pasifae. konsulu w 279 pne. Ŝe "poświęcił się" Hadesowi. Publius Decius Mus dokonywał bohaterskich. to juŜ raczej ten). gr. którego trzej przedstawiciele. w rzeczywistości zapewne nie brał w Iej bitwie udziału. które stopiło wosk. Jako konsul wsławił się w bitwie z Latynami w Kampanii (340). na zachód od Samos. cenzor w 304 pne. wybitny matematyk. do morza zwanego odtąd Ikaryjskim. bajecznie zręczny rzemieślnik i wynalazca ateński. Historia miłości konsula Decjusza Musa seria sześciu obrazów Rubensa (1617). gdzie zbudował drewnianą krowę dla Ŝony króla Minosa. daidalos 'artysta. Doktor Dee John . propagator wprowadzenia kalendarza gregoriańskiego do Anglii. por.równieŜ Van Dyckowi. 1527-1608. Decii. zginął w bitwie pod Sentinum. Decjusze . Jego syn tegoŜ imienia.łac. por. magii. zbyt blisko słońca.). 7. traktowanych jako hobby: astrologii. . wg legendy. Dedal . przypisywanych.(wym. ale tu sprawa jest juŜ bardzo wątpliwa. jasnowidzenia z kuli kryształowej (przechowywanej dziś w Muzeum Brytyjskim). Wsławił się jednak z powodu innych swych zainteresowań.Sand i Theophile Gautier jako legendarne niemal wcielenie prawdy i piękna ludowej sztuki scenicznej.. piłę i cyrkiel.. legendarnych czynów jako trybun wojskowy w nie całkiem pewnej historycznie 1.i geograficzne nowo odkrytych lądów. 308. dzięki czemu patronem jego był przez czas pewien cesarz Rudolf Ii. Uwięziony wraz z synem Ikarem przez Minosa. devotio). Liwiusz. gr. syn i wnuk. Kurcjusz.mit. Jego olbrzymia sława jako maga rozpoczęła się od efektów scenicznych. PejzaŜ z upadkiem Ikara . 34. 297 i 295. poległym w bitwie z Pyrrusem pod Ausculum. rzymski ród plebejski. wbrew ojcowskim radom. wzbił się za wysoko. udał się na Kretę. poświęcili Ŝycie za ojczyznę. a następnie rzucając się na wroga. a potem Labirynt dla jej syna. Ŝe zapewnił Rzymowi zwycięstwo składając swe Ŝycie w ofierze bogom podziemnym (tzw. Minotaura. di:). 8. Napisał wiele dzieł naukowych. konsul w 312. wojnie z Samnitami (343 pne. po czym spadł. rzemieślnik'. dla której sporządzał cenne mapy hydro. który wynalazł koło garncarskie. Mus. głoszono równieŜ. ale prawdop. Ikar. wg późniejszej tradycji miał to być takŜe wypadek devotio (jeśli któryś z nich jest historyczny. wygnany z Aten za mord na tle zawiści zawodowej popełniony na siostrzeńcu.wczesny obraz Pietera Broegela St. faworyt królowej ElŜbiety I.. 9. uczony brytyjski. ojciec. Liwiusz. Perdyksie (tub Talosie). Bruksela. wieść gminna głosiła jednak. które zastosował na przedstawieniu Pokoju Arystofanesa w Trinity College (w Cambridge). sporządził sobie i synowi skrzydła z piór i wosku. którego był członkiem. O jego synu tegoŜ imienia. przy których pomocy poleciał na Sycylię. Royaux des Beaux Arts.

tragedia wierszem (1907) Williama B. 1717-97. jedna z najsławniejszych Francuzek swego wieku. Przy jej urodzeniu przepowiedziano. rozpalają jej wyobraźnię. W wieku późniejszym zaniewidziała. a zatrudniona przez nią jako lektorka panna de Lespinasse wdziękiem swym zdołała skaptować licznych gości salonu markizy. jaką miał odbyć wg legendy św. Tylko pierwszy krok jest trudny. Ŝe będzie najpiękniejszą kobietą w Irlandii. 1765).80 bywali nie tylko arystokraci. Il n'y a que le premier pas qui coute. wraz z dwoma braćmi Noisiego. odpowiedź markizy du Deffand kardynałowi de Polignac. ale i przywódcy Oświecenia. du Deffand Marie . do Szkocji. wyraŜającemu podziw dla długości drogi (6 mil). Dionizy (zob. dęrdre) bohaterka najsłynniejszej opowieści miłosnej z irlandzkiej legendy cyklu ulsterskiego. któremu pozostawiła całą swoją korespondencję. bratanku króla. Deirdre . córka Felima.wyrzucenie przez okno jednej z sal zamku na Hradczanach w Pradze 23 V 1618 dwóch namiestników cesarskich i sekretarza przez tzw. . Synge. harfiarza króla Ulsteru Conchobara. Wreszcie. ze swą ściętą głową w ręku. Miała młodość burzliwą: Mając lat 65 obdarzyła gorącym uczuciem i przyjaźnią pisarza angielskiego Horacego Walpole'a. Deirdre odbiera sobie Ŝycie na ich grobie. nie dokończona tragedia (1910) Johna M. 1697-1780. a zarazem przyczyną przelewu krwi.. wracają do Irlandii. Wyrzucenie z okien magistratu praskiego siedmiu radców katolickich na początku wojen husyckich 30 Vii 1419. Conchobar postanawia poślubić ją. 'Deirdre bolesna'. niańka ulega jej prośbom i sprowadza go do ich domu. otrzymawszy zapewnienie. co wywołało wiele sporów i szumu. w której salonie w 1753. bezpośrednia przyczyna wojny 30-letniej. 1661-1742. fr. Ŝe im przebaczył. Młodzi zakochują się w sobie i uciekają.markiza (wym. defensorów (przedstawicieli stanów czeskich) jako wyraz protestu przeciw pogwałceniu swobód religijnych. gdy dorośnie.Defenestracja Praska . Deirdre of die Sorrows . Opowieści niańki o Noisim. jak d'Alembert i inni "filozofowie". i oddaje ją na wychowanie niańce w ustronnym doma w lesie. Yeatsa. ddefą).(wym. aby uniknąć gniewu Conchobara. twórcę rodzaju powieści zwanego romansem grozy lub powieścią gotycką (Zamek Otranto. dirdri.) po egzekucji na Montmartre.ang. z dala od ludzi. Deirdre . gdzie trzej bracia zostają zdradziecko zamordowani. oparta na motywach legendy.

miejscowość.gr. Konający. Jordaensa. Kachowskiego.łac. Szata (suknia. centaur Nessos podjął się przeniesienia Dejaniry na drugi brzeg. Dejeuner Sur L'Herbe . Hercules Oetaeus.pne.Dejanira . króla Kalidonu. kiedy dotarli tam. Ŝe Herakles po włoŜeniu szaty zmarł w męczarniach. od których nie ma ucieczki. Dejanire opera . Wiedeń. Obraz (1649) J. Herakles i Dejanira . . męczarnie. gdzie znajduje się świątynia grobowa królowej Hatszepsut. 1520-1484 pne.. w górnym Egipcie. Gdy Herakles zakochał się w Joli. na wprost Kamaku. W pobliŜu znajduje się podziemny grobowiec Senmuta. Deianeira. Dekabryści . i siostra Meleagra. Ŝartobliwa aluzja do próby porwania Ŝony Heraklesa. co sprawia największe cierpienia. próbował ją zgwałcić. Śniadanie na trawie.) Sofoklesa. Okazał się nim Herakles i poślubił Dejanirę. twierdząc. Przywódców: BestuŜewa-Riumina. architekta Senmuta. Ŝe zapewni jej ona miłość męŜa. Trachinki . Dejanira posłała mu tunikę centaura. gr.podtytuł dramatu Fantazy Juliusza Słowackiego.obraz P. Porwanie Dejaniry . na lewym brzegu Nilu. Ojciec postanowił wydać ją za najsilniejszego z zalotników. Herakles na górze Oita . zaprojektowana przez jej faworyta. jego zatruta krew sprawiła.tragedia (przed 416. ok. Dejanira popełniła samobójstwo. ParyŜ. Nessos dał Dejanirze swoją splamioną krwią tunikę.(1911) Saint-Saensa. piękna córka Ojneusa. Ściany świątyni pokrywają barwne reliefy ze scenami z Ŝycia władczyni.). wprowadzenia konstytucji i zniesienia pańszczyzny w Rosji.zob. Veronesa.coś. Dejr El-Bahari ..obraz Guido Reniego. Widząc to. tragedia niesceniczna Seneki Młodszego. mit. Herakles posłał mu zatrutą strzałę i ranił go śmiertelnie (scena ta jest ulubionym tematem malarzy archaicznych waz gr.rosyjscy-rewolucjoniści szlacheccy lat dwudziestych Xix w. dąŜący do obalenia samowładztwa. Luwr. Gdy w drodze do domu zatrzymał ich wezbrany strumień. Nowa Dejanira . Tytuł i podtytuł nadany przez wydawców. koszula) Dejaniry .

Dziesięć) przykazań. Czcij ojca swego i matkę swoją. przechowywanych później w świątyni jerozolimskiej. objawionych MojŜeszowi na górze Synaj w 3 miesiące po wyjściu z Egiptu i wyrytych na wręczonych mu kamiennych tablicach. 6. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu twemu. diekkbr' 'grudzień'. Nie będziesz brał imienia Pana. Nie cudzołóŜ. a drugie zabrania czynienia podobizny rzeźbionej. innych bogów) w celach kultowych. łączy te nakazy w jedno. 3. Ex. sług i zwierząt bliźniego. ani z tych rzeczy.-kat. Nie poŜądaj domu bliźniego twego. 10.(zob. ani Ŝadnej rzeczy. Dziesięcioro . ani osła. a dziesiąte pozostałych jego rzeczy. 2. pne. drugą . 5. dziewiąte przykazanie zakazuje poŜądania domu. abyś długo Ŝył na ziemi. nie pragnij Ŝony jego ani sługi. obie. Nie kradnij.Murawjowa.Apostoła. od daty powstania zbrojnego: 14 Xii 1825. skazano na śmierć przez powieszenie w 1826. Nie zabijaj.. i chrześc. Istnieją dwie staroŜytne tradycje podziału przykazań. 8. komentując. co jest na niebie w górze i co na ziemi nisko. od ros. Deut. . która jego jest. Nie uczynisz sobie obrazu rytego ani Ŝadnej podobizny tego. Nie będziesz miał bogów cudzych przed mną. W tradycji rz..-kat. ani wołu. wg Biblii. Dekalog. abyś dzień sobotni święcił. 4. 20. a przeszło stu dekabrystów zesłano na Syberię. 7. pierwsze przykazanie. Pamiętaj. pochodzenia Ŝyd. 5. 9. wsch. które są w wodach pod ziemią. Rylejewa i Pestela. Boga twego.kośc. Pierwszą przyjęły kościoły: rz.-kat. Przykazania: 1. ani słuŜebnicy. Ŝe Bóg nie zakazuje tworzenia obrazów w ogóle. Ŝony. i ewangelicko-augsburski. Protestanci łączą oba te przykazania w jedno dziesiąte. nadaremno. Dla protestantów pierwsze przykazanie brzmi: "Nie będziesz miał bogów cudzych przede mną". czyli praw. Kościół rz.. ale tylko wizerunków Boga (a. stanowiących podstawę moralności Ŝyd. i większość protestanckich. Prawa te w rzeczywistości spisano zapewne w Viii-Vi w.

.in.. Ustawa o prawach.: 1.zredagowana przez Tomasza Jeffersona.. wolności..in. P. wyd. Waszyngton. Deklaracja Narodów Zjednoczonych . Deklaracja Praw Człowieka .. Polski. stał się odtąd głównym amerykańskim świętem narodowym. Deklaracja Praw 1689 .). deka 'dziesięć'.. to prawa przyrodzone i niezbywalne. Chmielowski (1925). własność. którzy uciekli w 1348 z miasta przed zarazą do willi podmiejskiej. członków Kongresu. Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela . Musset itd. uchwalona 4 Vii 1776 przez przedstawicieli 13 północnoamerykańskich kolonii. stwierdzająca odłączenie się ich od Wielkiej Brytanii i utworzenie Stanów Zjednoczonych: Dzień 4 lipca. Edward Boye (1930). Szekspir. 1875).J. Deklaracja Niepodległości Stanów Zjednoczonych . w tym równieŜ polską (Figliki Reja. Dzieło miało ogromny wpływ na literaturę europejską (Chaucer. uchwalony przez Konstytuantę 26 Viii 1789 na wniosek La Fayette'a.. 4.zob.in. 2. w której zawiera się sto nowel opowiedzianych przez siedem białogłów i trzech młodzieńców" florenckich..Deklaracja waszyngtońska.. Wolny przepływ myśli i poglądów jest najcenniejszym prawem cziowieka. facecje Xvi w. hemera 'dzień'). Rousseau i wzorowany na amerykańskiej Deklaracji Niepodległości. oparty na teoriach J. Deklaracja Niepodlegtości . m. z poprawkami Benjamina Franklina. Deklaracja. przy czym kaŜda z osób opowiada jedną historię dziennie. 6. Ŝe ludzie rodzą się wolni i równi. 1471) Giovanniego Boccaccio. ang. pracy i wypoczynku. Kapitol. "księga. Johna Adamsa i in. co nie szkodzi innym. Ludzie rodzą się i pozostają wolni i równi wobec prawa. podpisany 1 I 1942 przez przedstawicieli 26 państw. podzielona na 10 dni (gr. Independance Day 'Dzień Niepodległości'. bezpieczeństwo i opór przeciw uciskowi.Dekameron .rezolucja uchwalona przez Zgromadzenie Ogólne ONZ 10 Xi 1948 stwierdzająca m. Wolność polega na moŜności czynienia wszystkiego.. Ordon (właśc. złoŜony ze wstępu i 17 artykułów głoszących m. 11.obraz (1786-94) Johna Trumbulla.. Szancer. następny po Karcie Atlantyckiej podstawowy dokument przygotowujący utworzenie Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ). . Wolność.(1349-53. róŜnice społeczne oparte być mogą tylko na powszechnym poŜytku. Prawo jest wyrazem woli ogółu.).podstawowy dokument programowy Rewolucji Francuskiej. Ŝe mają prawo do Ŝycia. przekłady polskie: W.

Encyklika. delficką uwaŜano za najwyŜszy autorytet.fr.w świątyni Apollina w Delfach kapłanka boga. zwłaszcza w sprawach religii. Delphoi.. Delfin . połoŜony w głębokiej szczelinie skalistej na południowo-zachodnim stoku Parnasu w Fokidzie. odstąpił w 1349 swój kraj królowi Francji Karolowi Valois. Gnothi seauton).) Po obu stronach świętej drogi. zwykle w formie heksametru. zbiory. 'pępek. zob. 1313-59. listy papieskie. zawierające normatywne wyjaśnienia prawne w odpowiedzi na czyjeś zapytanie (od Iv w. tytuł najstarszego syna króla Francji od 1349 do 1830. in usum Delphini). zagadkowości i niezrozumiałości wielu proroctw Pytii. w czasach prehelleńskich poświęcony prawdop. (epistola) decretalis '(list) rozporządzający'.Dekretalia . Humbert Ii.). kamienny stoŜek uwaŜany za środkowy punkt Ziemi. Bossueta i Hueta. środek'). niekiedy zawierające błędy w metrum i stylu. boga poezji. jako pochodzące od Apollina. dziwiły Greków. wydanych w 1674 we Francji przez 39 uczonych pod kierunkiem Montausiera. siadała na trójnogu i w boskiej ekstazie. które moŜna było sobie róŜnie tłumaczyć. zwana Pytią. dziś Kastri. ostatni bezpotomny władca Delfinatu. nazywanej odtąd Delfinatem.seria klasyków łacińskich. syna Ludwika Xiv.dekretały. Klasycy Delfina . łac. Na zewnątrz murów znajdowało się źródło kastalskie. Według legendy Apollo miał go zabić i ustanowić w Delfach wyrocznię. Delfi . szukając azylu przed ścigającymi go eryniami. które.. uprzyzwoiconych. Delphinatus. Choć wiele było wyroczni w greckim świecie. łączącej bramę wejściową ze świątynią. Miecz delficki . na uŜytek Delfina (łac. 1150 przydomkiem władców Dolnej Burgundii (ze stolicą Vienne). z łac. zwany kiedyś Pytho. W przenośni .gr. słynny święty okrąg kultu Apollina i jego wyroczni. fr.miecz obosieczny. W (lub obok) świątyni znajdował się omphalos (gr. takich listów od V w. z których kapłan-prorok układał odpowiedzi. wypowiadała słowa bez związku. Poprzednio delfin był zwierzęciem herbowym. a od ok. por.nazwa publikacji okrojonych. teŜ Wyrocznia. Dauphine. późniejszemu Karolowi V. pod warunkiem Ŝe odtąd dla uwiecznienia nazwy następcy tronu będą mieli tytuł delfina. w którym oczyszczali się pątnicy przed zasięgnięciem rady wyroczni. aluzja do dwuznaczności. Na frontonie świątyni widniał napis: "Znaj siebie samego" (gr. W Opowieści zimowej (tej samej sztuce. przypisywany Solonowi i . w odpowiedzi na pytania błagalników. tj. ocenzurowanych. (W pierwszej części Eumenid Ajschylosa Orestes przypada do omphalosa. dauphin. stały skarbce państw greckich. Wyrocznia delficka . w której Czechy znajdują się nad morzem) Szekspir czyni Delfy wyspą. Matce Ziemi i strzeŜony przez smoka lub węŜa (Python).

degle. De Long George Washington . uratowała się. obsada drugiej. Ŝe z czasem nie pozostała w nim ani jedna oryginalna deska. by zgładzić Minotaura.Samuel Łaszcz (Xvii w. odłoŜono do powrotu świętego okrętu.wierzchnie okrycie męskie. pne. dotarła do ujścia Leny. Zwyczajowo.zob. Melville'em. teglej. Delorges .okręt delijski (z Delos). aŜ w końcu uległa zgnieceniu i zatonęła. przynosił kosztowne podarunki. Kunigund. por. z tur. takŜe przez mieszczaństwo: długi płaszcz narzucany na Ŝupan.1844-81. gdyŜ w myśl ówczesnej teorii prąd japoński powinien był unieść statek na północ. z duŜym futrzanym kołnierzem. teŜ Aleksander Wielki (Aleksander i Pytia). z szerokimi rozciętymi rękawami. podbity futrem.między Syberią a Wyspą Wrangla. amerykański badacz Arktyki. Powróciwszy w roku następnym. . która dryfowała przez niemal dwa lata. W czasie trzydziestodniowych obchodów na Ŝadnym Ateńczyku nie wolno było wykonać wyroku śmierci. głodu i wyczerpania.). lekko wcięty w pasie. Cieśnina De Longa . trzecia. autorytet i reputacja wyroczni znacznie zmalały. po czym zginęła z zimna. przez szlachtę. słynny z partyzanckich walk z Tatarami. z G. zbudowany wg legendy przez Tezeusza. który w 1879 wyruszył z San Francisco na statku "Jeannette" dla przepłynięcia Cieśniny Beringa i dokonania próby dotarcia do bieguna północnego. Załoga na trzech łodziach wkrótce została rozdzielona. Okręt był juŜ tylekroć naprawiany.W. "Delias" . kto radził się wyroczni. Delia Łaszcza . pod dowództwem De Longa. skazanego na śmierć w tym okresie. Jednak lody uwięziły "Jeannette". Delia . Na pamiątkę tego wydarzenia wysyłano ten okręt co 4 lata z uroczystą deputacją do delijskiego Apollina. który miał na nim wyruszyć na Kretę. Jedna łódź zatonęła. Melville odnalazł ciała De Longa i towarzyszy oraz dziennik De Longa. stąd pochodziły olbrzymie skarby świątyni. prowadzony do ostatniej chwili. Ŝe sobie nic nie robi z wyroków sądowych. noszone od Xvi w. kazał nimi podbić swoją delię. Z końcem V w. a w Xviii w. na znak. RównieŜ wypicie trucizny przez Sokratesa. jak równieŜ z gwałtów i łupiestw. za które był wielokrotnie sądzony.in.

zob. pne.Delos . PoniewaŜ Persefona zjadła pestkę granatu w podziemiach. a ziemia stała się jałowa i bezpłodna. utworzonego po bitwie pod Salaminą w 478-477 pne. Eleuzynia: Jazjon. V w.opłakująca Persefonę. co się z Korą stało. Demeter z Ŝagwią w ręku szukała córki wszędzie. co wywołało zawiść innych miast-państw greckich i przyczyniło się do wybuchu wojny peloponeskiej.najmniejsza wysepka archipelagu Cykladów na M. uwaŜana przez wszystkich Greków za świętą. Triptolemos i Kora .jeden z wielkich świętych kościoła wschodniego. w celu uwolnienia od Persów miast jońskich w Azji Mniejszej. który wywołał rozruchy w Efezie (Dzieje Ap. które czerpały z niego na budowę Propylejów i Partenonu. W 454 przeniesiono skarb do Aten. matka Persefony (Kory). aby przyjęła Leto (ściganą przez zazdrosną Herę).. nie mogła juŜ opuścić ich na stałe. w Biblii: rzemieślnik wyrabiający srebrne świątyńki Diany.-fr. która urodziła tu Apollina i Artemidę. Ŝe dwie trzecie kaŜdego roku spędzać będzie na ziemi z matką. d'merite 'przestępstwo'.zob. rolnictwa. zwanego odtąd Delijskim. Pelops.grecka bogini płodności. stała się siedzibą i skarbcem Ateńskiego Związku Morskiego. Ateny. Demeter . Triptolemos. m. dawna Ortygia (dziś Mikri Dilos). 12). 340 pne. a zwłaszcza zboŜa. Mus. List św.in. i pasterz (3.eleuzyński relief trzyfigurowy znaleziony w Eleusis. dom demerytów w klasztorze na Łysej Górze istniał do 1870. Brit.zob.ksiądz skazany przez władzę duchowną za wykroczenia przeciw swemu powołaniu na pokutę w odosobnieniu. Egejskim. 1. 19. 23-40). Damaszek. Demeter z Knidos . Demeryt .. Demeter. Ceres. Zagniewana bogini opuściła Olimp.). kopia: Londyn. aŜ wreszcie Helios powiedział jej. PrzeraŜony tym Zeus zwrócił się do Hadesa. wraz z Delfami najwaŜniejszy ośrodek kultu Apollina. Misteria. równieŜ ośrodek handlu. Wg legendy wyspa krąŜyła po morzu. "Matka Bolesna antyku" (ok. Wyspa. Demetriusz . . Demeszka . aby ludziom dał kłosy. Boginie wysyłają Triptolemosa. zakotwiczył ją Zeus. aby wspólnie z nim znaleźć wyjście z sytuacji. Jana. Czerwony (kasztelanic). Dembowski Edward . niewolnikami. Gdy Korę porwał Hades do swego podziemnego królestwa. postanowiono więc. ze śr.

rolnictwie. 460-370 pne. studiował u magów babilońskich i kapłanów egipskich. Panna (Panny z Awinionu).ok. piszący o etyce. o miłości Aresa i Afrodyty i o koniu trojańskim. Rozwinął przejętą od Leukippa teorię materializmu atomistycznego: świat złoŜony z atomów poruszających się w przestrzeni i formujących się w ciała. Demokryt . demiourgos dosł. dialog Timaios Platona). "boski aojda" na dworze Alkinoosa. Demokracja szlachecka . Na przyjęciu na cześć nieznanego wędrowca (Odyseja. nazwa wysokich urzędników niektórych greckich państw-miast. technice. który mieszkał w Himalajach i co 5 lat zwoływał je do siebie. króla Feaków. Edmund Spenser w Królowej wieszczek. które Odyssowi popłynęły z oczu. 'pracujący dla ludu. podobnie określają go teŜ późniejsi. 47. Demoiselles D'Avignon . sławny filozof grecki z Abdery w Tracji. Stąd początek legendy o ślepocie Homera. formujący go z bezkształtnej pramaterii (por. oŜywiającego ciała ludzkie.w filozofii platońskiej: twórca. idealna siła twórcza. Wymienione po raz pierwszy przez pisarza chrześcijańskiego z Iv w. najwszechstronniejszy uczony staroŜytności przed Arystotelesem. 8) śpiewa pieśni: o sporze Odyssa z Achillesem. a łzy. 2. Zwiedził cały znany wówczas Grekom Wschód. Demodok . budowniczy świata. który przedstawił w Demodoku rzekomo siebie samego. natchniony przez bogów śpiewak dziejów i bohaterów.. wypowiedzenie jego imienia przynieść mogło najokropniejsze skutki. dusza jest rodzajem ognia. Ŝe Alkinoos domyślił się. poezji. Nazywano go Abderytą lub Mądrością (gr. sprawiły.zob. Demogorgon . lub Śmiejącym się . Sophia). malarstwie i sztuce wojennej. któremu muza odebrała wzrok. twórca'. 2. Szlachta.straszliwe bóstwo. Boccaccio w Genealogii bogów określą go jako pierwotne bóstwo mitologii antycznej..postać z Odysei Homera. iŜ gość jego to właśnie Odys. Laktancjusza (?). 956.zob. dając w zamian dar śpiewu. umieszcza go z trzema boginiami losu na dnie przepaści. Milton w Raju utraconym.Demiurg . medycynie. 4. wg Ariosta był on królem elfów i wróŜek. lecz ciała podlegają zniszczeniu. mistrz rzemiosła. mówi o "strasznym imieniu Demogorgona". z gr. atomy są wieczne.

wyd. 1859) Michaiła Lermontowa. Demon . ne. Demon .postrach dzieci. Z gr. aby widok świata nie rozpraszał mu myśli. O pokoju. dla Arystotelesa. o cechach na wpół boskich i na wpół ludzkich. za republiki równa 10 asom. 1856. dola. z kamykami Ŝwiru w ustach. Ŝe stracił głos. zawierający dziesięć' od deni 'po dziesięć'. przekrzykując szum fali morskiej. samotny. Opera (1875) Antona Rubinsteina.(gr. Zachowało się 61 jego mów politycznych i sądowych (z tych 20 wątpliwej autentyczności).in. Legenda głosiła. na plaŜy.mała srebrna moneta rzymska. uboŜęta i skrzaty (krasnoludki) pilnujące domu. latawce fruwający na wietrze. charakter człowieka.miano nadawane przez Lenina materializmowi. przypołudnice pojawiające się w polu w czasie upału. daimon 'nadprzyrodzona potęga. wreszcie "bobo" . najsłynniejszy mówca grecki. bóstwo opiekuńcze'. NajwaŜniejszymi demonami były diabły (zob. zaŜądał wydania mu Demostenesa.w dawnych wierzeniach ludowych istota nadprzyrodzona. Filipiki. zwanych dlatego Filipikami. . a takŜe dla Cicerona był równie wielki jak Platon. porywające dziewczęta i dzieci. denarius 'dziesiątak. od Iii w..poemat (1829-41. Gdy po klęsce zjednoczonych Greków Antypater. m. pol.384-322 pne. z łac. Teofrasta. Linia Demokryta . regent Macedonii po śmierci Aleksandra Wielkiego.miedziak. jego zły (lub dobry) duch. udawał. por. w średniowieczu nazwa drobnych monet srebrnych. Ŝe wyłupił sobie oczy. później deprecjonowana. rozróŜniano: boginki (rusałki). tł. aby nie mówił przeciw Harpalosowi. Listy. od Xvi w. 33. ten uciekł na wyspę Kalaurię i otruł się. 1. Gelasios) filozofem (por.uwaga. Juwenal. gdy Demostenes opłacony. którą ktoś uczynił. los ludzki. opiera się zasadniczo na przemowach mających przekonać Ateny o groźbie zaboru Grecji przez Filipa Macedońskiego.w filozofii . . Wg legendy ćwiczył wymowę pokonując niedostatki głosu i niewyraźną dykcję. tekst wg Lermontowa. Sława jego zdobyta wymową i siłą osobowości. O wieńcu. 10.) W demonologii słow. Horacy. topielice wciągające ludzi do wody. 194) jako przeciwieństwo melancholijnego Heraklita. Platon przemilczał go i wszystkie jego dzieła zamierzał spalić. Mowy Olintyjskie. mimo braku bogactwa i pozycji społecznej. Demostenes . aby nie wpaść w ręce wysłanników macedońskich. Chrypka spowodowana gorączką złota . płanetnicy w chmurach. takŜe miedzianych. Denar (1) . groźna lub rzadziej dobrotliwa. 2. Diabeł.

z łac. wstawienie się za kim modłami.deska kładziona na całą długość wozu gospodarskiego. (św. Dennica . St. we wschodnim Egipcie. zob.uroczyste przeprosiny. Deneb el Asad 'ogon Lwa'. trzecia część dzieła. z arab.(wym. spowiedź autobiograficzna. kuchenny trójnóg Ŝelazny.łac. polegające na głośnym odczytaniu tekstu przeprosin.. drobna moneta dawana niegdyś jako zadatek przy transakcji kupna lub przy najmowaniu słuŜby. nad Nilem.) Dionizy. sę doni) zob.zob. zredagowanego przez sąd polubowny. które Oscar Wilde wysłał z więzienia w Reading lordowi .dynar.) z zachowaną jej świątynią.. 'ogon'. deprecatio 'prośba. Denis . biały nadolbrzym. Diotima. przeproszenie'.dawny ośrodek kultu bogini Hathor (zob. De Profundis . Diener 'słuŜący'.łac. Deprekacja .druga co do jasności gwiazda w konstelacji Lwa. przewaŜnie w kościele. z nm. rondel. między drabinami.najjaśniejsza gwiazda w konstelacji łabędzia. Dendera . Denar (2) . Petri . arab. 'boŜy grosz'. Piotra'. Denebola .Denarius Dei . odbywane w dawnej Polsce publicznie.łac. Deneb . Denarius S. Deotyma . kocioł. na którym stawiano w ogniu garnek. Świętopietrze.. 'denar św. 'Z otchłani'.

da:by) doroczny wyścig o "Błękitną Wstęgę Toru".). Zakon derwiszów tańczących załoŜył perski poeta mistyczny DŜalal ad-Din Rumi. z pers. ang.zob.zob. Deresz . bractwa religijnego mistyczno-ascetycznego. Derwan .Ŝebrzący mnich muzułmański.koń o maści dereszowatej. Tytuł dzieła to dwa pierwsze wyrazy łac. De Rerum Natura . por Fakir. wym. O poprawie Rzplitej. 633 Samonowi (zob. Kompletny manuskrypt. dziedziniec przed Chińskim (Kino)teatrem Graumana w Hollywood. Derby (ang. brudnoczerwonobiałej. Walk of Fame. członek muzulm. O obrotach sfer niebieskich.ang. w pięć lat po śmierci Wilde'a. 1207-73. De Revolutionibus Orbium Coelestium .. który podlegał Frankom. gdzie znajdują się odciski stóp gwiazd filmowych. w biegu płaskim dla trzyletnich koni na półtorej mili ang. kiepskie wino.). deres 'koń deresz'. psalmu Wulgaty: De profundis clamavi 'z głębokości wzywałem'. zazwyczaj w pierwszą środę czerwca w Epsom Downs w hrabstwie Surrey w południowo-wschodniej Anglii. Deptak Sławy . Jeden z pierwszych władców słowiańskich znanych z imienia. zazw.zob.) po jego zwycięstwie nad królem Dagobertem I (zob. na której uczniów chłostano w szkole. rozwiązany przez Atatrka. mógł być opublikowany dopiero w 1960. z węg. podła lura. Blue Ribbon of the Turf. a od ok. zakon przetrwał w Turcji do 1925. ogłoszona w 1905.ksiąŜę Sęrbów połabskich (Vii w. który w 1780 zapoczątkował wyścig. cienkie. od nazwiska lorda Derby. przechowywany w Muzeum Brytyjskim. (w Polsce 24007m). Derwisz . . tekstu 129. darwisz 'odwiedzający drzwi'. O naturze wszechrzeczy.Alfredowi Douglasowi. De Republica Emendanda . ławka.

gdyŜ nie mógł ścierpieć dłuŜej grzechów wieku brązu lub zbrodni Likaona (zob.. (Des) Knaben Wunderhorn. Des Knaben Wunderhorn . mąŜ Pyrry. córki Epimeteusza i Pandory. 'Niemcy. Deukaliońska powódź . 17. de gri) zob. Manon Lescaut. pieśń znana jako Deutschlandslied 'Pieśń Niemiec'. 21-24. Dewarim.nm. obraza. despectus. Deutschland Ueber Alles .przest. ustanowiona jako niemiecki hymn narodowy w 1922 przez prezydenta Eberta i po raz wtóry w 1952 dla Rubliki Federalnej Niemiec przez prezydenta Heussa.). Ŝe mowa tu o kamieniach. pogarda'. Gdy Zeus spuścił na Ziemię potop. który by jednoczył duchowo wszystkich Niemców rozczłonkowanej Rzeszy. tytuł ostatniej. Deuteronomium . jak odbudować ludzkość. z łac.zob. Deukalion domyślił się.. ujma czci. syn Prometeusza. aŜ wody opadły.kobiety.Desdemona . 18. jednak bez pierwszej . z komentarzami. a arka osiadła na górze Parnas. napisana przez Heinricha Hoffmanna von Fallersleben jako utwór. uchybienie (komu). ubliŜenie. Na pytanie. Księga powtarza. Niemcy ponad wszystko'. Despekt . oznaczających 'kopię lub odpis tego prawa'. z gr. dyshonor. 'widok (z góry). Hellen.mit. Deutschland.łac. Z kamien rzucanych przez Deukaliona powstawali męŜczyźni. Des Grieux . nomos 'prawo'. Deukalion. a Deucalione. od czasów potopu. łac. piątej księgi biblijnego Pięcioksięgu. przez Pyrrę ..hebr. z porady ojca. opublikowana w 1841 z melodią Haydna do pieśni Gott erhalte Franz den Kaiser (na cześć cesarza rzymsko-niemieckiego Franciszka Ii. wyrocznia kazała Deukalionowi rzucać za siebie kości swojej matki. Genesis. gr. Otello. 1792-1806). zob.(wym. dekalog i większość praw zawartych w Ex. kościach Matki Ziemi. Od czasów Deukaliona . Deukalion . afront. Księga Powtórzonego Prawa.zob. pochodzący z błędnego przekładu hebrajskich słów w Deut. deuteros 'drugi'. od bardzo dawna. zbudował arkę i pływał na niej wraz z Ŝoną przez 9 dni. por.potop.

wystały miód pitny. godło.. Dewiza . Gdy jesienią dąb tracił liście. archit. Dewadasi .). kompozytor. obok dębu stała niegdyś świątynia boga Aleksota. dasi 'niewolnica lub słuŜąca hinduska. co ich niegdy lisawczykami zwano. bojowego hasła rycerskiego.hasło. (1623). drewniany. 'słuŜebnica boga'. gotycki. deva 'dewa'. w mazdaizmie . utworu nagrodzonego na konkursie w Warszawie. motto.). z 2. w 1621-22 kapelan lisowczyków (zob.(krótkie zdanie traktowane programowo jako) zasada postępawania. z uwagi na jej szowinistyczny wydŜwięk.złośliwa istota nadprzyrodzona. Hymn RFN zaczyna się więc od słów: "Einigkeil und Rechl und Freiheit" nm. figuralnych i roślinnych. Kościół . zjawisk i sił przyrody. 'Jedność. dzieła Przewagi elearów polskich.w wedyzmie . Dewiza heraldyczna . Dewajtis . zwany teŜ kwarcianym lub obozowym.zwrotki.. wieś w widłach Dunajca i Białki. autor m. demon. sentencja.nazwa staro-indoaryjskich bóstw. od których nabierał specjalnego aromatu i cierpkiego smaku." Powieść przyniosła autorce trwałą popularność. devise 'godło.bohater tytułowy powieści (1888) Marii Rodziewiczówny. z Konojad.. wywodzące się niekiedy od dawnego zawołania (zob. Bogata polichromia o motywach geom. 1585-ok.bajadera.umieszczana na insygniach orderów. osławiony przez gorszący i awanturniczy tryb Ŝycia.wytrawny. Dewiza orderowa . prawo i wolność'. prawdop.. zawołanie' z łac. divisus 'podzielony'. tancerka świątyni hinduskiej. Dębołęcki . franciszkanin. w którym pokazuje .podhalańskie w woj. kobieta niskiej kasty'..filialny Michała Archanioła. pierwotnie przechowywany w beczkach dębowych. śmudzini szeptali: "Dewajtis opłakuje stare czasy.. umieszczane dawniej na tarczy a. wstędze herbu. znany jednak przede wszystkim z najosobliwszej pracy etymologicznej: Wywód jedynowłasnego państwa świata. zły duch.. olbrzymi prastary dąb w dąbrowie połoŜonej w widłach Dubissy i Ejni. z fr. poł. Dębniak . Dębno . 1646. pamiętnikarz.in. Dewa . krakowskim. o konstrukcji zrębowej. sanskr. Xv w.(Dembołecki) Wojciech.

półdiablę weneckie. a księŜna. Ten porywa ją w tańcu do piekła. hosanna to właściwie "popsowana" BoŜenna. Róg (Diabeł rogaty). autor . wyd. tzw.w hinduizmie: obyczaj religijny kasty.szatan. farmer z Nowej Anglii (USA). gr.zob.. A zatem np.czes. Diabeł . kogo by poŜerł . Le Diable boiteux (1707. prawo moralne. Wyspa (Diabelska). Ŝe język słowieński pierwotny jest na świecie (1633).zob. zob. warunkujący doskonalenie się w kolejnych wcieleniach. łacina i insze języki ze słowiańszczyzny są wypsowane". litera . 1782-12.zob. w Murano (Wenecja). List św. alleluja . 1804) powieść Lesage'a. poruszające się (przy zmianie ciśnienia atm. potępiony i strącony do piekieł. Fra Diavolo. Don Cleofas . diavoletli di Murano. Jabez Stone. 5. i Ŝe dlatego Polaki Sarmatami zowią. diabeł wenecki. opera komiczna (Praga 1899) Antonina Dvoraka. która za złe uczynki miała być potępiona. Dębołęcki y. Dhu'L-Karnain . 8.wł. kąśliwym języku. Bacchus. Akcja rozgrywa się we wsi czeskiej Mokra Lhota. Cert a Kaca. której na zabawie chłopcy unikają. Adwokat diabła . zabawki wyrabiane dawn. sprzedaje duszę diabłu dla doczesnych korzyści. Diabeł i Kasia . pol. Selha i Japheta. powstała teŜ na ten temat sztuka teatralna i musical. natura. dzięki którym rzeczywistość istnieje. kusiciel.dał tor. wygłasza mowę obrończą przed sądem piekielnym i uzyskuje zwolnienie Stone'a z obowiązku dotrzymania umowy. 1. szukając. ale tam wkrótce Lucyper i diabły mają jej po same uszy.(. diabolos 'oszczerca'. Aleksander Wielki. Wielki mówca Daniel Webster.) Ŝe nastarodawniejsze w Europie królestwo polskie lubo scytyckie: samo tylko na świecie ma prdziwe successory Jadama. Dębołęcki wywodził w swym dziele.. obiecuje znieść w swoich dobrach pańszczyznę. Robert (Diabeł). Diabeł i Daniel Webster . Młyn. Diabelska Wyspa . upadły anioł.zob. jak się zdaje. postępowanie zgodne z prawdziwą naturą człowieka. naśladująca treścią i tytułem powieść hiszp. biblijny Abram to słowiański Obran. sprawiedliwość. Diabeł kartezjański . Na podstawie tego opowiadania Douglas Moore napisał i wystawił w 1938 operę.) w okrągłym słoiczku wypełnionym wodą i zamkniętym. zły duch.słynne opowiadanie (1937) Stephena Vincenta Beneta. A gwoli temu i to się pokazuje. jako lew ryczący. libretto: Adolf Wenig. krąŜy. w panowaniu światu od Boga w raju postanowionym. chce tańczyć. pierwszym kompozytorem polskim. demon. Kasia. Dharma . śliczna dziewczyna o ostrym. Ŝe "greczyzna.Heczkoś. Diabeł kulawy . diavolo cartesiano.lita rzecz itd.chwałę luja. Diabeł. który zastosował bas cyfrowany dla organów. kanon zasad kosmicznych. Diabelski młyn .Biblia. Piotra.fr. prawo naturalne. w buddyzmie: prawda idealna przekazana przez Buddę. teŜ Belfagor. pisarza Valeza de Guevary Diablo cojuelo (1641). Wreszcie odsyłają Kasię na Ziemię. choćby z samym diabłem. Sześć (Pal go sześć). figurki małych diaełów. religia.

r. duch nieczysty (zob. DziaJy. w szeregu krwawych wojen rozszarpywali między siebie jego imperium. Duch). głoszącego równorzędność języków narodowych (w . księciem duchów nieczystych. Saligia. 12. Platon. (Św. a.) Diadochowie ..bies.słynna dyskusja w Wojnie peloponeskiej. zarwaniec. Ks. Posłowie. Lilith. Dialog . Samael. Smołka. Wyganiać diabła Belzebubem .wł. gdy w farze poznańskiej.) Walenty. a diabła nie gniewaj .zob. diabeł otwiera przed nim dachy domów madryckich. ok. Przechera-frant. SłuŜ Bogu. okrutnika i grabieŜcy.. demona zwanego "diabłem kulawym". gdzie go uwięził pewien astrolog. kaduk. Rabini okeślal diabła i diabły jako serrizim (hebr. Lewiatan. 24-27. Diabeł łańcucki ... Dialog melijski . Rokita. Ptolemeusze). Legio(n).). por. Omówienia eufemistyczne . 104-05. WąŜ. które odmówiło poddania się Atenom. Nazwy diabła . awantumika. wg Jana. filozoficzny w formie rozmowy. z butelki. Loudun. warchoła. wg legendy. Mefistofeles. Attalidzi) i Macedonia (zob. 5. w święto Wniebowstąpienia. 12. jednego z przywódców rokoszu Zebrzydowskiego (zob. Pergamon (zob. licho. Dialog o dwu najwaŜniejszych układach świata. czart. Biblii. Aby zabawić swego wyzwoliciela. Chowniec Demon. 31. dziś Milo. w utworze lit. Lelek.od 323 do 281 pne.następcy (gr. Paskuda-Zalotnik.). Ów smok wielki. Daje to autorowi sposobność do przedstawienia satyrycznych obrazków paryskiego towarzystwa. kiedy ustaliły się główne granice państw świata hellenistycznego na najbliŜsze stulecie.rozmowa. Belial. powiedzieć król Władysław Jagiełło. Belzebub. 12. teŜ Epigoni. ukazując mu.cecha diabła częsta na jego wizerunkach. Szatan. wąŜ starodawny. diadochoi) Aleksandra Wielkiego. diasek..przydomek Stanisława Stadnickiego. Bóg). Piotr: Ktoś ty? Duch: Lukrecy. zły itp. Wyspa Dabelsk zob. pisarza i humanisty wł.. Ew.diabeł wg Biblii. z gr. zob. Marcin(ek). alter Frilz.miał tak.zob. co się w nih dieje. Asmodeusz. Syria (zob. Amaimon. Apollyon. gdyŜ kozioł był wcieleniem nieczystości. słynna ksiąŜka (1542) Sperone Speroniego. polecając zapalić "Bogu świeczkę i diabłu ogarek" (por. Legio sum. Wyspa. Seleucydzi). 3. Dialogi Platona . zwł. Milos). Mickiewicz. utwór lit. po śmierci króla w 323 pne. cz. Astarotte. Apok.. (A.Zambullo wypuszcza Asmodeusza. Duch (przeczenia). kusiciel. Ew. Abaddon. wg Mat.zob. mając w pogotowiu wojsko i flotę wojenną. pokuśnik. Voltaire. starosty zygwulskiego. propują Melijczykom zaniechanie obrony (416. 84-116.Biblia. Smętek. Galileusz. KsiąŜę tego świata . Antygonidzi). dając zarazem wykład ateńskiej Realpolitik. Dialog o językach . 9. 'kozły').wg. Ein' feste Burg. ptolemeuszowym i kopernikowym . dwóch osób. obłudy i wojowniczego szowinizmu. Tukidydesa między posłami ateńskimi i radnymi miasta Melos (na wyspie Melos. Diabły z Loudun . Okres diadochów . pne. dialogos 'rozmowa'.. 1551-1610. Iii.zob. Rozszczepione kopyto . Lucyfer. Rogaliński. który zwodzi cały świat . przewaŜnie generałowie jego wojsk.. Dialogo delle lingue. W końcu utworzyły się 4 mocarstwa: Egipt (zob. przyglądał się obrzędowi wyciągania figury Pana Jezusa na wieŜę kościelną i zrzucania z niej diabła. którzy. Boruta. piekielnik.

regenta Francji.. uwaŜany za najczystszy ze sławnych. o historii sięgającej 1688 r.. W 1728 odkryto złoŜa diamentów w regionie Minas Geras w Brazylii. 530 k. uprzednio 793 k. kuh-i nur 'góra światła'. po 1747 zaginiony. ofiarowany królowej Wiktorii w 1849. Regent . 44. wyłupiony z oczodołu posągu boga w świątyni indyjskiej w 1750. Sancy . ofiarowany królowi Edwardowi Vii na 66. Pocięty na mniejsze: Gwiazda Afryki.. zakupiony w 1830 przez bankiera londyńskiego Thomasa Hope (stąd nazwa). w berle brytyjskim. The Hope .jeden z najdawniej znanych. w Xvi w. co spowodowało po roku 1870 najazd poszukiwaczy pochodzenia anglosaskiego na te ziemie. urodziny.piąty co do wielkości diament świata. widziany w 1304 na dworze radŜy Malwy. Spomiędzy najsławniejszych diamentów wymienić warto następujące: Wielki Mogoł 280 karatów po oszlifowaniu. Vargas .. znaleziony w Transwalu w 1905. znaleziony w Indiach w 1701. Diamenty . 1432-77. 317 k. z pers. Portugalczyk brazylijski. stu innych diamentów. księciem Burgundii. 'Nadzieja'. 1850 między Kimberley i Pretorią w Transwalu w Afryce Południowej. Orłow . a ok. naleŜący do szacha perskiego. w koronie. Legenda łączy go z Karolem Śmiałym. najsłynniejszy.ang. Cullinan Ii.5-karatowy diament w USA. . Gwiazda Południa . obecnie w Smithsonian Institution. największy (726 k.) ze znalezionych w Brazylii (w 1938). później kupiony przez Henryka Iii.C. Florentyn .Ŝółty olbrzym 137 k. który miał go nosić na palcu w bitwie pod Nancy. Pocięty w 1941 na 23 kamiene. NaleŜał do księcia Orleanu.największy diament świata 3016 karatów.naleŜący podobno do Karola Śmiałego. Cullinan . kupiony przez księcia Grigori Orłowa i w 1776 ofiarowany Katarzynie Ii.piękny Ŝółty diament 140 k. Waszyngton D.. oraz ok. Indie były jedynym dostawcą diamentów.. wagi 200 k..kształtu połowy jaja. na południe od Delhi.zakresie sprawnego wyraŜania myśli i pojęć) z łaciną. Kohinur .znaleziony w 1853 w Brazylii.AŜ do Xviii w. zamieszkałe dotąd przez potomków Holendrów. największy niebieski diament świata. 127 k. Najazd ten przyczynił się z czasem do wybuchu wojny burskiej. gdzie poległ.

por. ang. gór i księŜyca. Drzewo (Diany). Sens tego dziwnego obyczaju tłumaczy James Frazer w Złotej gałęzi. wielka budowla o głównym pomieszczeniu kultowym otoczonym dwoma rzędami kolumn. .. Nowa świątynia zaliczana przez staroŜytnych do siedmiu cudów świata. od 1504 w skarbcu katedry wawelskiej. przez Herostratosa (zob. posąg z biustem o kilkunastu piersiach.in. Świątynia Diany .(właśc. okrzyk złotnika Demetriusza (zob. Spalona w 356 pne. Na dnie popiołu gwiaździsty dyjament .). w koronie monstrancji Jana Kazimierza. opiekunka kobiet i ich płodności. Vi w. Golden Bough. i diament najczystszej wody wagi 10 k. zabiegi balneologiczne.6. podobnie jak trojańskie palladium. właśc. pne. przez Chersifrona z Knossos. znany z kopii rzymskich. Biblia. który wyrbiał srebrne świątynki Diany i przestraszył się. Z czasem popadła w ruinę. Największe diamenty w zbiorach polskich: czarny diament w złotej puszce św. 135.Niarchos . Artemida efeska. lasów. połączonym ze zdrojowiskiem. Pawła zaszkodzą jego ineresom.symbol opinii uwarunkowanej własną korzyścią. Dzieje Ap. zwł.staroitalska bogini łowów. w poł. gdzie kapłani stosowali m. 19. Wielka jest Diana Eteska! . Niarchosa. posągi Artemidy w Taurydzie i Kybeli w Pessinus w Galacji. słynnym posągiem Artemidy Efeskiej. Dolną część kolumn pokrywały płaskorzeźby. W Eneidzie.. najstarszy wizerunek Ateny w Atenach. Właśnie widok tej gałęzi zmusza Charona do przewiezienia Eneasza przez wody Tartaru. zbud.zob. Diana z Efezu (na południe od dzisiejszego Izmiru w Azji Mniejszej). Naszyjnik diamentowy zob. 'z gaju') opiekunka cudzoziemców i wyjętych spod prawa.znaleziony w 1954 w Transwalu. kupiony w 1957 przez armatora greckiego Stavrosa S. Maria (Antonina). Artemizjon. miał wg legendy spaść z nieba (moŜe był to obudowany hebanem meteoryt?). Diana Nemorensis .(łac. Cyntia. Stanisława. Wergiliusza Eneasz urywa złotą gałąź przez zstąpieniem do Hadesu. por. Artemidy) w Efezie. Jej ołtarz w gaju pod Arycją w Górach Albańskich w środkowej Italii był miejscem najsłynniejszego kultu Diany. Selene. Diana .) później odbudowana. Kapłanem zostawał zwyczajowo zbiegły niewolnik. Plastyka: obrazy i freski przedstawiające Dianę jako łowczynię z nimfami. ozdobiona rzeźbami Skopasa i Praksytelesa. święte tarcze Rzymian i ołtarz Matki Boskiej w Loreto. Ŝe kazania św. Popiół. wcześnie utoŜsamiana z grecką Artemidą (zob. 23-8. od 1672 w skarbcu jasnogórskim. jeśli ułamał gałąź pewnego drzewa i zabił nią w pojedynku dotychczasowego kapłana. górnabyła Ŝłobkowana pionowo. Demeter). wzniesiona na planie prostokąta 111 na 517m.

Królowa Katarzyna (zob. Scarlattiego. w drodze z Brazylii do Indii. śpiącą. Z jej powodu imię Diana stało się popularne we Francji. przy toalecie. łac. Correggia. Po śmierci króla resztę Ŝycia spędziła w swoim wspaniałym zamku w Anet. z Endymionem. Tintoretta. Diana w kąpieli . zbudowanym dla niej na polecenie Henryka przez sławnego architekta Philiberta Delorme'a.opera (1670) A.z Akteonem. wojenny. m. Bocklina. Biblia. 1. Tycjana. Sama miała z Henrykiem dziewięcioro dzieci. Carracciego. Diariusz . Galut. Vinckelboonsa. podroŜy. Przylądka Dobrej Nadziei (zob. Domenichina.I. 1499-1566. jakiejś religii wśród innowierców. kompozycja mitologiczna z portretem Diany de Poitiers. Diaspora .obraz Francois Cloueta. rozproszenie jakiejś narodowości na obczyźnie lub wyznawców. Vermeera. por.in. z horami itd. podziwiana i sławiona przez artystów i poetów. (diariusz prywatny) domowy.w staroŜytności: rozproszenie śydów wśród innych narodowości w następstwie niewoli babilońskiej. w kąpieli. Bouchera. ParyŜ).ok. dziennik.zapis wydarzeń.. Rubensa. towarzysz podróŜy Vasco da Gamy i Cabrala. sejmowy. puatję) księŜna de Valentinois.. Diaz Bartolomeu . gr. Diarmait o Duibhne . Dobry).) Medycejska musiała się pogodzić z tym trójkątem małŜeńskim. Grainne. utonął w pobliŜu Przylądka w czasie burzy razem ze swym statkiem. 1450-1500. diaspora 'rozproszenie'. Ŝeglarz portugalski. Diana z jeleniem rzeźba (przed 1554) z zamku w Anet (Luwr. faworyta króla Francji Henryka Ii. Lucasa Cranacha Mł.in. Rembrandta. (publiczny) zjazdów. Pozostwia interesującą korespondencję. Diana De Poitiers .Ŝadnego. z której tylko część ludności wróciła do Palestyny. stała się kanonem urody kobiecej Xvi w. D. Diana i Endymion .). diarium 'racja dzienna' (Ŝywności itp.(wym. odkrywca m. List Jakuba Apostoła. 1. podający ich przebieg dzień po dniu. Corota. por. 'dziennik'. później takŜe o Ŝydowskich chrześcijanach zamieszkałych wśród pogan.zob. A. Diana . .

Didot . gr. czyli Prawdziwej historii podboju Nowej Hiszpanii (1632. 'Miłość poety'. Die Kunst Der Fuge . Ok. Dichterliebe . cykl wokalnych miniatur lirycznych opus 48 (1840) Roberta Schumanna do słów Heinego. Imieniem Didymos (gr. 1775 ustalił wymiar punktu drukarskiego. jedna z największych w Grecji. drukowane. ZałoŜyciel firmy drukarskiej (1713) Francois. 65 pne.zob. i Firmin.ok.. gdyŜ Tomasz to aramejskie Te'oma 'bliŜniak'. pol. wyd. zburzonej 494 przez Persów. sławnego z ogromu swej produkcji literackiej (ponad 3500 pozycji) i krótkiej pamięci (nieraz się powtarzał lub zwalczał własne opinie). nazywano najlepszym drukarzem swoich czasów. po raz pierwszy we Francji. słynna z wyroczni Apollina. ok. 1764-1836. syn drukarza Denisa. Tomasza z Akwinu. Pierre. konkwistador hiszp. Didyma . Didymos Chalkenteros . na miejscu pierwszej. Kunst der Fuge. 10 ne. wydawali wzorowe edycje klasyków oraz tanie popularne ksiąŜki.jońska świątynia ku czci Apollina. 'zapominacz ksiąg'. w Didymie. towarzysz i kronikarz Hernana Cortesa z wyprawy w 1519 do Meksyku.. Pod wpływem Baskerville'a stworzył czcionkę w pseudoklasycznym styłu moderne. Synowie Firmina kontynuowali prace ojca. której dzieje odmalował w monumentalnym Pamiętniku Ŝołnierza Korteza. pierwszy zasłynął w swym rzemiośle. ruiny odkryto w 1872. dido) rodzina księgarzy i drukarzy francuskich. 1492-1581.(wym. Didymaion . .-ok. w wyborze 1962). wpływając z kolei na dzieło Bodoniego. Wynalazł cienki papier welinowy Syowie jego.Diaz Del Castillo .nm. zwł. przebudowywana.. której zawdzięczał przydomek Bibliolathas. o Homerze.Bernal. 1730-1804. mający Sitzfleisch . wzniesiona ok.. nie ukończona.umiejętność przysiadywania fałdów) greckiego filologa i komentatora z Aleksandrii. umoŜliwiając tym normalizację wymiarów czcionek i sprzętu. Ŝywym i prostym językiem mówiącym o wypadkach i ludziach znanych osobiście. 1689-1757. na południe od Miletu. 1761-1853. Choć zachowały się tylko fragmenty jego prac. 331 pne. spisanym na starość w Guatemali. tzn.. ze stereotypów. są one zapewne źródłem wielu ocalałych komentarzy antyznych. przydomek (znaczący 'o spiŜowych jelitach'. Jego syna Ambroise.w staroŜytności miejscowość na zachodnim wybrzeŜu Azji Mniejszej. 'bliźniak') nazywano równieŜ św.

. Przylądek DieŜniewa odkryty przez niego. Dytryk z Bern. Isinieje równieŜ wersja ruska. Utwór wywarł wpływ na słowiańską poezję ludową.zob. Stała się tematem wielu kompozycji muz. Mowa w niej o fantastycznych czynach Digenisa. wizja ginącego świata. jeślim ja zaginął?" Kompozycja (1967) Krzysztofa Pendereckiego o Oświęcimiu. Ew. Testet David cum Sibylla. dies illa. łac. Wg Biblii. Pandekty.łac. Digenis Akritas Basilios . a od 1564 (sobór w Trydencie) śpiewana we mszach Ŝałobnych liturgii rz.)'.hymn z tomu Ginącemu światu (1902) Jana Kasprowicza. Dies irae . takŜe polską. Sąd). 1605-ok. '(pisma) podzielone (na księgi. do melodii z chorału gregoriańskiego. początek rymowanej sekwencji kościelnej. od Kołymy do Zatoki Anadyrskiej (1648). zaś melodii chorału uŜyło jako motywu wielu innych.Dies Irae . W Xiv w. która w dzisiejszym kształcie jest kompilacją sześciu redakcji greckich z okresu 928-944 ne. Grzegorzowi i św.nm. nazwany przez Nilsa Nordensklda (zob. Bernardowi. Ŝeglarz rosyjski. . 10. jak Mozarta. . siłacza i uwodziciela. Rachmaninow. jak Berlioz. o charakterze prostszym i mniej konwencjonalnym niŜ greckie. przez (?) Tomasza z Celano (zm. tytuły itd. napisanej na przełomie Xii-Xiii w. 'dzień gniewu'.Nazywana największym hymnem średniowiecza. której sens oddaje przekleństwo: "Niech nic nie będzie! Amen! Bo cóŜ być moŜe. włączona do mszału.ok. Saint-Saens.-wsch.bohater anonimowej bizantyjskiej epopei białym wierszem Czyny Digenisa Akritasa. co świat rozsypie w proch. wg Mat. dzień Sądu Ostatecznego (zob. Solvet saeculum in fevilla. 'Teodoryk z Werony' zob. Liszt. 1253). Dygesty. 1672. ('dzień gniewu. Dies iree.) ku czci DieŜniewa.. 15. por.. świadczy o tym Dawid i Sybilla'). DieŜniew Siemion I.-kat.. przypisywana takŜe św. ów dzień. który pierwszy opłynął wybrzeŜe Azji płn. Dietrich Von Bern . Cherubiniego. najdalej na północny wschód wysunięty punkt Azji. Digesta .. Verdiego.

Dinar . ok. czy ma jakie Ŝyczenie. Diogenes .). Ŝe nadano mu przydomek kyon ('pies'). a mieszkańcy gorączkowo rzucili się do przygotowań obronnych. Lukian. De historia conscribenda ('Jak naleŜy pisać historię'). i zatapiam zęby w ciele hultajów." Beczka Diogenesa . co dają mi cośkolwiek. a gdyś jest biedakiem .Diogenes Laertios (6.Kiedy Aleksander Wielki odwiedził w 335 pne. jadaj. Ŝe człowiekowi do szczęścia wystarczy zaspokojenie tylko nąjelementarniejszych potrzeb. Latarnia Diogenesa . astronomię. Hory. 412-323 pne.Kiedy zapytano Diogenesa o najlepszą porę posiłku. Zapytany.Dike . 3. Potępiał wszelkie zainteresowania intelektualne nie poświęcone oczywistym celom praktycznym. być moŜe. Przedmowa do ks." Słońce takŜe kloaki odwiedza. uczeń i następca Antystenesa.kiedy moŜesz. niczego więcej nie pragnę". Czarnym. Iii. ten odparł: "Nie zasłaniaj mi słońca." Pora posiłku . odrzekł: "Jeśliś bogaty. Ŝe odwiedza plugawe spelunki. arab." Pies .. szczekam na tych. odpowiedź miała brzmieć: "Szukam człowieka. zob. odpowiedział: "Bo łaszę się do tych. Kubek . kiedy chcesz. 37) opowiada. co odmawiają. co uczyniło na królu takie wraŜenie. czego szuka. indyjska (Iii-Viii w. filozof grecki ze szkoły cyników. Zachowany posąg starego kaleki-Ŝebraka z psem przedstawia. arabska (Vii-Xiii). chciałbym być Diogenesem. dlaczego nazywją go psem.Kiedy Diogenes spacerował w biały dzień z zapaloną latarnią.z Synopy nad M. zapytano go. Aleksander i Diogenes . obracał i toczył beczkę tam i na powrót.zob.Wg Seneki Diogenes miał mieszkać w wielkiej glinianej beczce. Kiedy król Filip Ii Macedoński zagroził Koryntowi. ujrŜawszy dziecko pijące z własnej dłoni. a nie maŜe się . Ŝe powiedział: "Gdybym nie był Aleksandrem. Diogenes. z łac. w Koryncie Diogenesa i spytał go. Diogenesa. jak np. sam ograniczał się teŜ do minimum. waluta Jugosławii i niektórych krajów arabskich.Sposób Ŝycia filozofa sprawił. Rabelais. głosił. jak Diogenes wyrzucił swój kubek. .złota moneta płn. denarius 'denar'. aby nie wydać się bezczynnym. Złodziej (Wielcy złodzieje). por.odpowiedź Diogenesa na zarzut.

wstał i ruszył ku wyjściu. Ŝe jego Ŝona Aljgialeja za sprawą mściwej Afrodyty zdradzała go. Po powrocie z wojny dowiedział się. który później. król Tracji. związał Odyssa i przymusił bijąc płazem miecza. kupną wołami dziewięcią" (Homer. Dmochowskiego). Diomedes 'boska chytrość'. pisał tragedie uwaŜane przez krytykę za dzieła mierne. wywęrwał więc do Italii. teŜ Rezos. za to poezje jego wyśmiano na igrzyskach oimpijskich w 388. tyran Syrakuz 367-357 i 346-343 pne.. Diomedowa zamiana . od 405 tyran Syrakuz. Diomedes (2) . gościł u siebie Arystypa z Kyrene i Platona. Wg niektórych pojęcie to odnosi się do Diomedesa (2). Gdy Diomedes z Odyseuszem wykradli palladion z Troi. osławiony jako okrutnik. Schlemihl. 236. ale wykształcony. Damokles. gr. choć jednej z nich. gdzie załoŜył liczne miasta w Apulii. Okup Hektora. księgę Iliady). Diomedes był szybszy. tł. absolutnie nieodparty. ale przy tym jedna z najwybitniejszych indywidualności greckich. Odys chciał zgładzić Diomeda. ze względów politycznych. ceny stu wołów. Ŝe zbroję złotą. . Damon i Fintiasz. dano pierwszą nagrodę w Atenach w 367. gr. przywódca wojowników z Argos i Tirynsu. protektor sztuk i nauk. do udania się z nim do obozu Greków. juŜ na wolności. Herakles (8. gr. praca). Diomedowy przymus . Dionizjos Ii Młodszy . syn Tydeusza i Deipyle. córki Adrasta. który oddawał swoim koniom na poŜarcie przybywających do niego w gościnę cudzoziemców. jeśli nie chcieli spędzić nocy z jego córkami. który jednak odjechał w niełasce. najdzielniejszy po Achillesie bohater grecki w wojnie trojańskiej (Homer poświęca mu niemal całą 5.w której cała korzyść przypada jednej stronie: "A Zeus zabrał Glaukowi tyle przytomności. syn Aresa i nimfy tesalskiej Kyreny.ok. słuchając raz wierszy Dionizjosa. targnął się w boju na Aresa i zranił Afrodytę. słynny z męstwa i zuchwałości. zob. Ucho (Dionizjosa). Przygoda taka zdarzyła się poecie Filoksenesowi. Wraz z Odyseuszem wykrada palladion (posąg sakralny Ateny gwarantujący bezpieczeństwo miasta) z Troi. 430-367 pne. 6. Iliada.syn Dionizjosa I. drŜący o własne Ŝycie. zob.Diomedes (1) . aby ujść za jedynego sprawcę tego czynu. dał z chęcią (Diomedesowi) za zbroję z miedzi." Zob. Ŝe za krytykę swych utworów wtrącał do więzienia. dokąd zmierza. teŜ. odrzekł tyranowi: "Z powrotem do kamieniołomów. por. Diomedea necessitas. F. władca słaby.łac.mit. Soczewica (Miska soczewicy).. Powiadano. a zapytany.mit. niedoświadczony i prawdop. władca podejrzliwy. chciwiec. Dionizjos I Starszy . rozwiązły.

w której w sposób zwięzły i jasny usystematyzowal nauki poprzednich gramatyków.autor rozpraw filozoficznych i poematów.w Atenach. Usunięty przez Diona. Jego ministrem był historyk Filistos. usiłował z Dionizjosa uczynić wzorowego monarchę państwą filozofów. historyk (20-tomowe Dawne dzieje rzymskie. falliczny charakter obrzędów jego kultu. uczeń Arystarcha z Samotraki. twórca podstaw krytyki literackiej. w sanktuarium Dionizosa u południowo-wschodniego podnóŜa Akropolu. w teatrze greckim. slenów. Dionizos wprowadził uprawę latorośli winnej i uczył wytłaczania gron i fermentacji wina w wielu krajach. Dionizos . na prośby Semele... Grecy utoŜsamiali go z egipskim Ozyrysem. miejskie. koźli.Bakchos (rzymski Bachus) mit. zob. wiosenne. Dionizjos z Halikarnasu . zaszyte w udzie. kiedy otwierano naczynia z młodym winem. Menady. pierwszej zachowanej gramatyki greckiej. Lidii lub Frygii. a Dion. gramatyk grecki. 60-ok. a takŜe entuzjazm i ekstaza jego wyznawców zostały z czasem złagodzone pod wpływem kultu Apollina (zob. pochodzącego zapewne z Tracji. do 264 pne. O zestawianiu wyrazów. nimf. syn Zeusa i Semele. Lenaje w styczniu-lutym. obchodzone w końcu grudnia. który przebywał przez 22 lata w Rzymie w czasach Augusta.in. poparty przez Platona. 5 pne. Zeus objawił jej swą boską postać.). wiejskie. pne.gr. zachowały się takie cytowane tam utwory jak Oda do Afrodyty Safony i Danae Simonidesa. Stała się ona obowiązującym wzorem wszelkich studiów gramatycznych (m. autor Techne grammatike. gr.attyckie święta ku czci Dionizosa. z wesołym. Semele zginęła spalona przez piorun. autor licznych traktatów z tej dziedziny. z występami chórów męŜczyzn i chłopców. Orgiastyczny. płodnych sił natury. zbudowany w V w. satyrów.ok. ok. wrócił podstępem na tron. Teatr Dionizosa . podobno jako nauczyciel. Dionizje . Dionizjos Trak . Dionizje Małe. Zeus wszakŜe uratował dziecko i donosił je. Oschoforie (winobranie). a jej wpływ pośredni trwa do dziś. Dionizje Wielkie. Wiele świąt Dionizosa miało specjalne nazwy. jak Antesterie w lutym-marcu. Gdy przed urodzeniem Dionizosa. które dały początek tragedii. tłumnym. Dziękijednemu z nich. Thraks. z których zachowało się 9 pierwszych tomów). Ksenokrates. . a potem i komedii. 170-90 pne. Melampus).. hałaśliwym orszakiem bachantek. a wygnany po raz drgi mieszkał odtąd przez wiele lat w Koryncie.-rz. gościł na swym dworze filozofów (Platon. a Rzymianie ze swym boŜkiem wina Liberem (Bachusem). Priscianusa) aŜ do epoki Odrodzenia. retor grecki. bóg wina. Zagreus.. Arystyp z Kyrene i in. małŜonek Ariadny. Tys. PodróŜował zaś na rydwanie. plonów. obaj jednak otrzymali dymisję. Donata.

Prawdop. pierw. Sokrates opowiada tam o rozmowie z nią. potem róŜnej wartości. Wraz z dwoma towarzyszami został ścięty w 280 r. Bachantki. królu Tracji. Dipylon . postać fikcyjna. por. komedii (405 pne. przepisując odpowiednie ofiary.przebudowany w 330 pne. W plastyce do Iv wieku przestawiany jako brodaty męŜczyzna. Homera . Dionizos w literaturze. (du) Deffand (Tylko pierwszy. W śabach. z ławami audytorium wykutymi w skale Akropolu. 1834-1908. od Vii do Xi w.). Dioskurowie . uŜywany nie tylko jako teatr.gr. zob. W Iliadzie. dirham od . Friedrich Nietzsche w pracy Narodziny tragedii (1872) analizuje znaczenie Dionzosa i jego kultu dla narodzin tragedii greckiej. zob. srebrna moneta bita w krajach muzułm.) Arystofanesa. zob. ozdobiony posągami poetów. zanieść miał po egzekucji swą własną głowę i gdzie merowiński król Dagobert (zob. a pochowany 6 mil na północ od miasta. Kastor i Polluks. główna brama miejska staroŜytnych Aten.. Wg Grzegorza z Tours. w której odkryła mu swoje zdumiewające poglądy na miłość jako tęsknotę za pięknem i za filozofią.) wzniósł w 626 opactwo Saint-Denis. 'synowie Zeusa'.. królem Teb. miała być wg. Św. dla nawracania Parizjów (na wyspie Sekwany). Deotyma pseudonim literacki Jadwigi Łuszczewskiej. Diotima .. wagi 1 dirhema. przedstawiają krwawy triumf Dionizosa nad Penteuszem. Uczty Platona wieszczką... patron Francji. pucharem i tyrsem. na płn. zachód od miasta. bóg teatru. nie znajdując dobrych pisarzy tragedii. później piękny nagi młodzieniec z wieńcem na głowie. Dirhem .legenda o Dionizosie i Likurgu. tragedia (406 pne) Eurypidesa. dokąd. poszukuje w Hadesie niedawno zmarłego Eurypidesa. z arab. Dionizy . Dionizos.gr. ale i miejsce uroczystości i zgromadzeń publicznych. 'podwójna brama'. na 27000 widzów. ustalona w Arabii jako równa 2/3 attyckiej drachmy.młodzieńcze przygody u piratów. Denis) apostoł Galii.Deotyma. W Hymnach homeryckich do Dionizosa . na wzgórzu Montmartre.(St. na rydwanie zaprzęŜonym w pantery.jednostka wagi w krajach muzułm. Łuszczewska Magdalena. kapłanka z Mantinei. 249-51. 6. pierw. był to biskup wysłany za panowania rzymskiego cesarza Decjusza. wg legendy. Bachus.. która przez 10 lat odwracała od Aten groŜącą im zarazę.

Diuk . USA. rzekomego miejsca urodzenia poety. wraz z osłabieniem monarchii. Cesarstwo Karola Wielkiego podzielone było dla celów administracyjnych na hrabstwa (fr. Pod koniec Ix w. nadawano je wybranym dworzanom cesarza. Terytorium takie mogło ulegać zmianie stosownie do łaski lub niełaski cesarza. nie dziedziczne. margraf (fr. Byk (Farnezyjski). stanowiska te stawały się coraz częściej doŜywotnie. nie czyniący z nich jednak bóstw. diznejua:ld) właśc. margrabia.. drachma. diks-i) amerykańska pieśń patriotyczna. fantastyczny park zabaw otwarty 1955 przez Walta Disneya.-g.łac. marche ze śr. tytuł przysługujący od czasów Juliusza Cezara zmarłym cesarzom rzymskim. comitatus). co na konec usankcjonował edykt Karola Ii Łysego z 877 r.-nm. comte z łac. diznejland) obszerny. dla rządzenia kilku hrabstwami. od nazwy źródła Dirke w okolicach Teb (Beocja). Źródło nazwano imieniem legendarnej Dirke. duc z łac. łac. comte z późn. a nawet dziedziczne. Diuków cesarz powoływał. otwarty w 1971. marke 'pogranicze') na pograniczu. na kresach cesarstwa.zob. stosownie do potrzeb chwili. comes 'towarzysz' cesarza).kóremu powierzono terytorium jednej z marchii (fr. nadawany przez senat. Disneyland . Markiz. RównieŜ niektóre zmarłe Ŝony cesarzy otrzymywały tytuł diva. beocki) przydomek liryka greckiego Pindara. marquis) był to komes. 'boski'.(wym. ale raczej "błogosławionych" czy "świętych". Łabędź dirkeński (tzn. z których kaŜde oddane było pod władzę komesa. Disneyworld . mieszczący się pod Orlando na Florydzie (USA). markizą i komesa były czasowe. Disney World Amusement Park. Divus . słynnego producenta filmów rysunkowych.(wym. teŜ Arystokracja. w Anaheim pod Los Angeles.ksiąŜę nie krwi królewskiej. jeden z najwyŜszych tytułów feudalnych we Francji i Włoszech oraz za Napoleona I. Dirke . 1901-66. fr. Amfion i Zetos.. dux 'przywódca'. park zabaw na wzór Disneylandu. ułoŜona w 1859 .łac. hrabiego (fr. Zob.(wym. Dixie . zabitej przez synów Antiopy za brutalne traktowanie ich matki i przemienionej przez Dionizosa w źródło. Urzędy diuka. tebański. 518-438 pne.. obowiązki jego miały zatem równieŜ charakter militarny.

poprawny przekład polski od 1961.olbrzymie działo nm. wielkiego księcia kijowskiego. Złotą Kamienicą i Zieloną Bramą. Jej pochodzenie jest niepewne. Dławiduda . wg. ok. który z Charlesem Masonem w 1763-67 wytyczał granicę między stanami Maryland i Pennsylwanią (ang. moŜe od Jeremiasza Dixona. Zburzone w 404 przez Spartę przy dźwiękach fletów. Głównym jego dziełem jest łacińska Historia Polonica (1455-80) zwana takŜe Annales seu cronicae inclyti regni Poloniae (łac.. por. sekretarz i powiernik Zbigniewa Oleśnickiego. zapewniając wolny dostęp do portów i tworząc obszerne schronienie dla wszystkich mieszkańców Attyki w czasie oblęŜenia. a całość 1701-02. rub. Roczniki. kanonik krakowski. Emmetta. 23-35): król darowuje dług 10000 talentów dłuŜnikowi. Gruby (Gruba Berta). popularna wśród wojsk konfederatów w czasie amerykańskiej wojny domowej. kraj bawełny. Długie mury . biskupa krakowskiego. Nazwa oznacza stany Południa. Długi Targ . łączyły szerokim korytarzem Ateny z Faleronem i Pireusem. Mason-Dixon line). organista. Dla Elizy . syna Włodzimierza Monomacha. czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego).główny plac zabytkowego śródmieścia Gdańska z Dworem Artusa (zob.zbudowane ok. w 12 księgach.Ŝart..przez Daniela D. Długa ręka . a po odbudowaniu ostatecznie zniszczone przez Rzymian w 86 pne.(Dołgoruki) przydomek charakteryzujący inicjatywę i rzutkość polityczną Jerzego. 1090-1157.1415-80.. Długosz Jan . . Domem Ławników. Długi. najwybitniejszy dziejopis polski swego wieku. DłuŜnik niemiłosierny . ostrzeliwujące ParyŜ w 1918 z odległości 1207km. oddzielającą później stany niewolnicze od wolnych. Mat. zbudowane przez Kruppa. Długi Maks . do dziś lubiana.nm. Fontanną Neptuna.przypowieść biblijna o potrzebie miłosierdzia (Ew. której część opublikowano 1614-15. utwór fortepianowy (1810) Beethovena. Dwór: Artusa). Fr Elise. 460-445 pne. 18.

Była matką Bolesława Chrobrego i Świętosławy .dawn. związków wyznaniowych lub fundacji. Ŝony Wratysława Ii. ten odpowiada za długi spadkowe albo tylko spadkiem. Legenda uczyniła z Dobosza bohatera biorącego od bogatych. Władysława Hermana i Świętosławy. Ŝona Mieszka I. Dobosz . w chwili narodzin jego syna. nie mogącego mu wypłacić stu denarów długu.prawn.ok.zwana później Dąbrówką lub Dubrawką. rozdającego biednym. księŜniczka czeska. albo teŜ całym majątkiem. ale jedynie w granicach wartości stanu czynnego (aktywów) spadku. umiejącego czytać i pisać). który dowodził bandą opryszków w lesistym paśmie Czarnohory.Sygrydy. zabity przez chłopa ze wsi omacz.który znalazł się w cięŜkich tarapatach. "uczonego" (tj. Dobra Martwej Rzeki . królowej czeskiej. przyszłego poety. napisana przez Ludwika Mierosławskiego. Franciszka. Do Broni. Znany jest jego napad na dwór Jędrzeja Karpińskiego na Pokuciu w 1741. Do broni. dowiedziawszy się o tym król oddaje okrutnika katom.. księŜniczka ruska. które pozostawały w ich posiadaniu przez wiele pokoleń. zwana teŜ Marszem Mierosławskiego. matka Bolesława Śmiałego. Zginął w 1745.(Doboszczuk) Aleksy (Ołeksa) głośny zbójnik karpacki. temat śpiewek i kołomyjek huculskich. 1012-1087. ten wszakŜe bezlitośnie wsadza do więzienia swojego dłuŜnika. jednym z elementów zamierzonego przedsięwzięcia politycznego: przyjęcia chrztu i chrystianizacji kraju. Kto przyjmuje spadek z dobrodziejstwem inwentarza. gdy ten drągiem wyłamywał zaparte drzwi jego chaty. Dobrawa . ludy! Powstańmy wraz I bratną sobie podajmy dłoń! Zetrzeć .popularna pieśń powstańców 1848 r. miasteczka i wsie. Dobrodziejstwo Inwentarza . córka wielkiego księcia kijowskiego Włodzimierza. Dobronega . Ŝona Kazimierza Odnowiciela. majątki ziemskie naleŜące do kościołów. dla którego małŜeństwo z nią było prawdop. który strzelił i zranił śmiertelnie Dobosza. napadając i rabując dwory. córka Bolesława I czeskiego. Ludy! Powstańmy wraz . zmarła w 977.

ok. Rene. Dobry król Rene . W przebraniu męskim. przytoczone przez jego biografa. wg Mat. 1434-80. jeden z najstarszych znanych z nazwiska lutników polskich. ang. Dobra wiara . Dobre usługi . Marcjalisa. 2. 1956) Bertolta Brechta. 51. Trzej bogowie schodzą na ziemię szukając "dobrego człowieka". Sezuan. Jamesa Boswella (1791).zob. 7."(Nasienie) padło na dobry grunt i owocowało".łac. List do Tymot. 27. Dobry król Dagobert . Biblia. Filip. Dobry człowiek wiecznym nowicjuszem . Ks. bona fides. Tobiasza. Dobry . z Epigramów. przekonanie o zgodności własnego postępowania z prawem lub zasadami współŜycia społecznego. Zły (Zła wiara). Dobrucki Mateusz . reputacja.: Haakon I. 4. grupy państw. sztuka (1938-40. Rene.starania jakiegoś państwa a. wyd.nm. Dobry grunt . np. 13. król Francji. 8.tyranów juŜ nadszedł czas. 935-61. Der gute Mensch von. przez bezwzględne postępowanie w interesach odzyskuje pieniądze.zob. . hell is paved with good intentions. działający w Krakowie. ale jedyną osobą w Seczuanie. 12.przydomek wielu władców. Wieńcem wolności ozdóbmy skroń..1520-1602. Eklezjastes. Dobry anioł . Jan Ii. ksiąŜę Burgundii.Biblia.Biblia. Ew.w prawie międzynarodowym . Dobry bój (stoczyłem) . semper homo bonus tiro est.łac. jest prostytutka Szente. Biblia. Dobry człowiek z Seczuanu . 7. 1350-64. "Lepsze jest imię dobre niŜ maści drogie". prawn. Dobrymi chęciami piekło jest wybrukowane. Dobre imię . ksiąŜę Andegawenii i hrabia Prowansji. powiedzenie (1775) Samuela Johnsona. 1419-67. 2. 1-4. 5. która udzieliła im schronienia. pol. ale wrodzona miłość bliźniego doprowadza ją do bankructwa.dobra opinia. ułatwiające stronom spierającym się lub walczącym z sobą samodzielne podjęcie rokowań i zawarcie układów. Dagobert I.. król Norwegii. jako swój kuzyn Szui Ta. Za pieniądze otrzymane od bogów otwiera ona sklep. por. uczciwe zamiary.

i obrony ziemi dobrzyńskiej przed najazdem Prusów. Przylądek Dobrej Nadziei . jednak król portugalski Jan Ii zmienił później tę nazwę na optymistyczniejszą. który pokonał "złe Ŝmiisko. Wg mitu gołąb. Dobrynia Nikitycz . który przyleciał z egipskich Teb.zob. Zły (Złem za dobre). Dobrzy chłopcy . doszczętnie. 10. kna 'pień. Do Dalekiej Ukochanej . 'Przylądek Burz'). Kaap de Goede Hoop. prowadzonej w Prusach. Dobrzyń . aby nie odstraszać Ŝeglarzy.Pruscy Rycerze Chrystusowi. wg Jana. Dobry Samarytanin . tak niegdyś nazywani przez górali. kłoda' (wyciąć w pień 'zupełnie. Zakon dobrzyński . afrik. pol. zupełnie. lute Horynisko" o trzech głowach i dwunastu ogonach.drugi po Ilji Muromcu bohater cyklu kijowskiego bylin (zob. 10. Złem za dobre zob. etymologia niepewna. harnasie.Dobry pasterz . Do Cna . łac. Skrą i Drwęcą. Cape of Good Hope. cykl pieśni opus 98 (1816) Beethovena.zbójnicy tatrzańscy.całkowicie. kień. bez reszty. Samarytanie (Miłosierny). siadł na dębie w Dodonie i .. Ew. Dobry uczynek . Szwejk.nm. śeglarz portugalski Bartolomeu Diaz (zob..ośrodek dawnej kasztelanii. ziemi dobrzyńskiej. do szczętu').Biblia. kien dpn. Ew. zakon rycerski osadzony w ziemi dobrzyńskiej w 1228 przez Konrada Mazowieckiego dla zbrojnego wsparcia misji cysterskiej.ang.) rosyjskich.Biblia.siedziba prastarej wyroczni Zeusa w górach Epiru w Grecji. moŜe z pierwotnego do kna od st. 26. Dodona . obszaru między Wisłą. 11.) opłynął po raz pierwszy południowy kraniec Afryki w 1487 i nazwał go Cabo Tormentoso (port. wg Mat. Milites Christi de Prussia.zob. An die ferne Geliebte. Dobry wojak Szwejk .

świętoszkowie. d. 735. św. Hieronim. Franciszek Salezy. na których wypisywano pytania. papla. 407. 1266-1308. d. teologów. kaznodzieja francuski. DojeŜdŜacz . św. gaduła. Jan Chryzostom. Zachowane tabliczki z ołowiu. zwł. 1622 i in. św. RównieŜ naczynia i gongi ze spiŜu. Doktor. najdociekliwszy. Tomasz z Akwinu. wyróŜniający się szczególną uczonością lub świętością. Doktorewie nauki. 397. zm. 376. i złotousty św. Kapłani Dodony.13-36. poruszane wiatrem. cudowny.łac. wydawały dźwięki. d.AmbroŜy. niezłomny. Dąb. benedyktyn anglosaski. tłumacz Wulgaty. 1274. poboŜności itd. niezwycięŜony. składali śluby niemycia nóg i spania na gołej ziemi. d. św. biskup Hippo Regius. por. 4 wielcy d. Drzewa (święte). wschodniego: św. ok. z których kapłan dorozumiewał się woli boga. Doktorowie kościoła niektórzy wcześni "ojcowie" kościoła. hipokryci. oraz d..k. wg Mat. jak: Beda Venerabilis (łac. d. 235..lekarskich dawny tytuł naukowy doktora medycyny..św. . doktor anielski. mellifluus . Tomasz z Akwinu. 604. papieŜ: Poza tym tytut ten nadawano świętym teologom takim. biskup Mediolanu. świadczą. Stąd określenie "spi dodoński". Doktor wszech nauk . zakonnik franciszkański.św.Aleksande z Hales franciszkanin ang. Selloi. na dawnych dworach szlacheckich członek słuŜby łowieckiej opiekujący się psami myśliwskimi (ogarami. mirabilis-Roger Bacon. bijące o siebie. Grzegorz Wielki. zachodniego: św. Grzegorz z Nazjanzu. 420. 23. Ŝe radzono się tu równieŜ w całkiem banalnych sprawach. d. invincibilis . Doctor honoris causa . św. 'czcigodny'). Bernard z Clairvaux. szemrania świętego źródła i gruchania świętych gołębi. (?) 379.łac. 1274. chartami) i ścigający z nimi zwierzynę na łowach. 1231. d. cysters francuski. honorowy stopień naukowy nadawany przez wyŜsze uczelnie osobom szczególnie zasłuŜonym na polu nauki i kultury. Antoni Padewski. gr.Średniowiecznych uczonych. zawieszone na gałęziach dębu. 430.objezdnik. d. szkocki teolog franciszkański. w Biblii. Bernard z Clairvaux. 373. Ew. jak np. Atanazy z Aleksandrii. miodopłynny. dawny tytuł naukowy: doktor prawa kanonicznego i cywilnego. łac.Johannes Duns Scotus. d. irrefragibilis . subtilissimus . Bazyli Wielki z Cezarei. wykładowców w szkołach klasztornych i katedralnych nazywano doktorami. Dąb ten był ośrodkiem kultu: kapłan odgadywał wolę boga z poszumu liści dębu. d. Augustyn. Niektórych z nich określano specjalnymi tytułami.ludzkim głosem polecił załoŜenie wyroczni. doctor angelicus. 1175-1245. o czym wspomina juŜ Homer w Iliadzie 16. doctor utriusque iuris. tj..k. Doktorowie i faryzeusze obłudnicy. Bonawentura. arcybiskup Konstantynopola. Doktor obojga praw . 1153.

Dolina Szczęścia . z wielkim cmentarzyskiem faraonów 18-20.. takŜe szamerowaną. malarz włoski.. noszony teŜ przez Słowaków. od Jerozolimy. utoŜsamiane zazw. powstałej we Florencji (Dante Alighieri. d. Kroniki. Guido Cavalcanti. 20.). Słodkie Ŝycie. 'słodki nowy styl'. obszyta barankiem. w zachodniej części Teb.Wilhelm Ockham. gdzie odkryto kilkadziesiąt grobowców skalnych. takŜe w Polsce Xvii-Xviii w. jako miejsce cierpień człowieka. por. Dolina. Cino da Pistoia). Biblia. działający od 1602 w Krakowie. ten świat. 20-26) podsunęła zapewne symbolika tego imienia: hebr. Guido Guinizelli. seraphicus .Józafata. Beatrycze. . turecki ubiór męski pod futro. Dolina łez . drugą kurtkę (mentyk). 2-16) odbędzie się Sąd Ostateczny. z doliną Cedronu na płn. w którym wg proroctwa Joela (Biblia. Czyściec. stał się jednym z krzewicieli baroku w malarstwie polskim.in. Bonawentura i św. 3.wł. 1570-1650. zob. Dolina Jozafata . W ich twórczości idallizacja uczucia miłości do kobiety oparta jest na rozległej kulturze filozoficznej poetów. nazwa grupy poetów włoskich Xiii-Xiv wieku. pne. Dolabella Tomasz . La Dolce Vita . Dolce Stil Nuovo . 1300-49. pieśń 24.św. węgierska kurtka wojskowa. ye (ho saphat '(Jahwe) osądził'..ok. zwł. przeniósł do plastyki polskiej zdobycze formalne Odrodzenia i manieryzmu weneckiego. z obcisłymi rękawami. Joel.. Dantego. Tintoretta. szamerowana. d. Szczęście.).-wsch. ziemski padół. podszytą a. Nazwa wzięta z Boskiej Komedii. 2.płaczu przen. seraficki. Dolman .zob.wąwóz w Górnym Egipcie. słynny grobowiec faraona Tutenchamona (zob. nazwę tę (od króla Jozafata. dynastii (opisanym jeszcze przez Strabona w 27 r. ziemia.dołman. długi. Józefata miejsce. Padół (płaczu). Węgrów i w Polsce Xvi w. Franciszek z AsyŜu.zob.. z węg. Dolina Królów . por. obramowaną barankiem zarzucano na dolman na lewe ramię i spinano pod szyją. angielski teolog franciszkański. m. w 1922.

oratio. nadworna szkoła w dobrach księcia Gianfrancesca Gonzagi pod Mantuą. wprowadził tam nowe metody nauczania rozwijające samodzielność myślenia. fasada budynku z 1872 projektu J. modlitwy świątynia. łac. gł. stosunkowo dobrze zachowanych w wielu pomieszczeniach.. dolman'. znęcony wysoką nagrodą ogłoszoną przez Hektora.M. imieniem Liwii. szkołę udostępniono równieŜ młodzieŜy plebejskiej. przemówienie.zob.pop. D. Trojańczyk Dolon podejmuje się pójść na zwiad do obozu Greków.dolmany z tur. po czym ginie z ręki Diomedesa. Dom Moliera . Schwytany przez Diomedesa i Odyseusza. kierowana od 1423 przez pedagoga i humanistę wł. Dolmen . Homer opisuje w 5. Matejki i T. jak. mieści muzeum Matejki. Domowe bogi . Lary. gr. dolama 'owijanie. Dom Liwii zwany pop. pro domo sua. Vittorino da Feltre. Casa Giocosa. nazwa Komedii Francuskiej. słynny z malowideł ściennych. a takŜe lekcje wychowania fizycznego. Comedie .grobowiec megalityczny z okresu neolitu.mit. złoŜony z dwóch lub więcej płyt kamiennych. Menhir. i lit. łac.zob. Nora.Francaise.Floriańska 41. Dom lalki . Dla własnego domu . we własnej sprawie. Penaty. pieśni Iliady. Wg tytułu mowy Cicerona O swoim domu. dla własnej korzyści. kościół.Pański. który. Dom boŜy . Dom Jana Matejki w Krakowie . pałac Oktawiana Augusta na Palatynie rzymskim.łac. np.O..zob. Dom radości . za obietnicę darowania Ŝycia zdradza im połoŜenie wojsk trojańskich i plany Hektora. Prylińskiego. Ŝony cesarza. zob. De domo sua. Bóg DOM.wł. ustawionych na sztorc i przykrytych wielkim płaskim blokiem. Dolon . przebudowany w Xviii i Xix w. por. w Bretanii i Irlandii. z Xvi w. . naleŜał od końca Xviii w: do rodziny matki malarza. . 57 pne.

zatrzymywanych przez policję. Łuk. nieprzyjació. moja ojczyzna. my house is my castle. 2. godności.łac. zdrowia. którym miały zapewnić tanią siłę roboczą. Brunona Tauta. dzieło architekta nm. zob.budynek ze szkła i Ŝelbetu na wystawie "Werkbundu" w Kolonii 1914. 26. 5. szkoły itp. Atlantyda (Nowa Atlantyda). Edwarda Coke'a (1552-1634). Ca'd'Oro. Domy astrologiczne . Domus Aurea .. Domus Aurea zob. Mój dom jest moją twierdzą .w powieści Przedwiośnie (1925) Stefana śeromskiego. 6. ujemnie na jego funkcję.zob. biblioteki. 3. 11. a utworzone przez wielkie koła (przecinające północne i południowe punkty horyzontu). bez fundamentów. 73.. (w Polsce od Xviii w. a zawierających archiwa. por. 10. Do Mazura stań wesoło . 7. przen.początek słynnego Mazura kajdaniarskiego (1885). Gdzie (jest) mój dom?. muzyka: Franciszek Skroup. Złoty (Dom Nerona). KaŜdy dom ma własne funkcje: 1. Kde domov muj?. gł. Ew. Domy przymusowej pracy . Złoty dom . śmierci. Dom Ŝycia . jakie Seweryn Baryka roztaczał przed synem Cezarym (Czarusiem).wizje nowej cywilizacji i cudownego Ŝycia w Polsce.z Biblii. W domu ojca mego jest mieszkań wiele . . 49. jadąc pociągiem Carycyn-Moskwa. 6. 7. wg Mat. w drodze do ojczyzny .z ang. 14. Ca'd'Oro. Ew.Dom Salomona . por. Złoty (Dom Nerona).). religii. Dom zbudowany na piasku . 8. czeska pieśń narodowa (1834).zob. 9. dom Ŝycia. małŜeństwa. czes.pop: nazwa Teatru Małego w Moskwie. przyjaciół i dobroczyńców. 12. 2. wg Third Institute. przez które ciała niebieskie przechodzą co 24 godziny. braci. szczęścia i bogactwa.w staroŜytnym Egipcie nazwa instytutów kultury istniejących przy świątyniach. "ludzi luźnych". Szklany dom . tj.tj.w początkowym okresie produkcji kapitalistycznej w Europie istniały najczęściej przy manufakturach. KsięŜyca i planet słuŜące w astrologii do określania połoŜenia tych ciał niebieskich. wg Jana. Szczepkin Michaił.części nieba na drodze Słońca. słowa: Józef Tyl. Wg układaczy horoskopów astrologicznych planeta pojawiająca się w "domu" wpływa dodatnio a. rzecz nietrwała. rodziców i krewnych. dzieci. z Biblii. Szklane domy . 4. Dom Szczepkina .

trzody itd.operetka (Wiedeń 1916. I645). 1856-89 .znajdujący się w bazylice Santuario della Santa Casa (wł. hiszp. ang. domzdej buk). Góry Domeyki.pieśni więziennej Ludwika Waryńskiego. rąk roboczych. zawierający dane o własności. Mickiewicza. wartości ziemi. w Gołębiu (ok. cel licznych pielgrzymek. filomata. Amonit chilijski. buntownicza wiaro! Suń wesoło. Bartscha Schwammerl. z nazwisk podobieństwa". uŜywana od Xii w. 'Księga Dnia Sądu Ostatecznego'. przyjaciel Mickiewicza. najczęściej grywana na świecie po Wesołej wdówce i Mikadzie.. liczbie dzierŜawców. zob. urzędowy rejestr (kataster) gruntów sporządzony w Anglii w 1086 na polecenie Wilhelma I Zdobywcy. H. nadana pierwotnie przez lud Księdze będącej rozstrzygającym autorytetem w sprawach własności ziemskiej.(wym. 4. jakości gleby. Do mazura stań wesoło. od 1838 w Chile.. Wg legendy domek ten. uczestnik powstania 1830. był mieszkaniem Matki Boskiej przeniesionym cudownie z Nazaretu w 1295. następnie emigrant. Ammonites Domeykanus. wg powieści R.dwaj szlachcice z opowieści Wojskiego w Panu Tadeuszu. Domeyko i Doweyko . najstarszym zabytku Pragi. od anglosaskiego dom 'sąd'. dosł. pol. Warszawa 1917) o Schubercie. pasmo górskie w Andach. źródło historyczne i językowe. 'Przybytek św. napisanej w X Pawilonie warszawskiej Cytadeli. . czyniące z niego bezcenne. Domeyko Ignacy . domesday. Kara. zestawiona z muzyki Schuberta przez Heinricha Berto do libretta Willnera i Reicherta. obszarze.twórcy i przywódcy I Proletariatu . Domeykit mineral. geolog i alpinista. nazwa. dalej w koło Warszawo i Karo! (1-4.1802-89 polski mineralog.. Cordiliera Domeyko. nazwa wzorowanych na nim domków w (lub przy) innych kościołach. w środkowych Włoszech. rzecz dziwna. archiczny wariant ang. łac. m. gdzie stworzył podstawy naukowe eksploatacji bogactw naturalnych i przyczynił się do rozwoju kultury i organizacji oświaty. Domek trzech dziewcząt . śr. Domek Loretański . 874-923 i 973-1002. Domku') w Loreto. wyst.in. doomsday. Domesday Book .przepojonej Ŝarliwym optymizmem. 1640) i w kościele Matki Boskiej Loretańskiej w Warszawie (ok.) Domek. których "wszystkie sprzeciwieństwa pochodziły.

dak). obnoszący po domach towary na sprzedaŜ lub skupujący uŜywane rzeczy. niepewnych juŜ swego Ŝycia. w Xv w. pierwotnie celem jego było przeciwstawienie się ruchowi albigensów. Kaczor Donald. Mysz. zarząd domem'. Tomasz z Akwinu. Domostroj . Brytanii i w wojnie z Dakami. ang. Senat przeprowadził damnatio memoriae łac. Myszce Miki.. Donald Duck (wym. 1901-66. Dominus Vobiscum . w państwie moskiewskim. w 89 skazał filozofów na wygnanie z Rzymu. rzemieślnik biorący z domów rondle do bielenia.Titus Flavius Domitianus. W Polsce od 1223 r. Św. noŜe do ostrzenia itp.. duck 'kaczka'. załoŜyciel zakonu. Antoniusza Saturnina w 88 stał się podejrzliwy. Ordo Fratrum Praedicatorum). Zakon Kaznodziejski. św. napisany prawdop. . 1170-1221. W 96 zamordowany w wyniku spisku najbliŜszych krewnych. Znów rozkwitło donosicielstwo Czasów Kaliguli.Domicjan . szerzącemu się w południowej Francji: Choć jako zakon Ŝebrzący przestrzegali ubóstwa indywidualnego. .prześladowaniach i egzekucjach inkwizycji. Uporządkował zwłaszcza wymiar sprawiedliwości. ros. prawno-obyczajowych i moralności dla rodziny bojarskiej. Najsłynniejszym członkiem zakonu był filozof. młodszy brat Tytusa. Bóg.(1216) nazwanego później od jego imienia dominikańskim (dominikanie. Ale od czasu buntu L. a w 95 z Italii jako podŜegaczy do opozycji przeciw rządom absolutnym. uniewaŜnił zarządzenia i kazał zetrzeć jego imię z monumentów i tablic. przekupień. łac. zaczęły się prześladowania chrześcijan i śydów. zob. postać z filmów rysunkowych Walta Disneya.zob. rządził sprawnie. garnki do drutowania. 'urządzanie domu. cenny zabytek literacki i kulturalno-historyczny... popłynęła krew niewinnych. 'potępienie jego pamięci'. 51-96 syn Wespazjana. Domicjan domagał się kultu boskiego eszcze za Ŝycia. wzmagał się absolutyzm. w Krakowie.staroruski podręcznik praktycznych wskazań Ŝyciowych. odnosił na początku panowania sukcesy w Germanii. DomokrąŜca . choć surowo.wędrowny kramarz. Dominik Guzman. Brali wybitny udział w procesach. dominikanie stali się wkrótce jednym z najbogatszych zakonów. od 81 cesarz. ustępująca w popularności światowej tylko.

w przeddzień zamierzonej ucieczki do Niderlandów. który idealizuje swego bohatera. czyni z niego bojownika liberalizmu. pol.(wym. Don Carlos. Rabelais (1. dar(owizna). Osoba księcia i jego tajemniczy zgon stały się przedmiotem legendy romantycznej namiętności i bohaterstwa. Kozak znad Donu. Warszawa 1876) Giuseppe Verdiego. z łac. które mistrz Tubal Holofemus czytywał młodemu Gargantui. . wyst. inflanckie. libretto: J. dŜowanni) wł. 1545-68.Aelius Donatus. medal. Hieronima. i Ars maior lub secunda. teatralnych. z okazji wjazdu. a przy tym. złoty. zazw. uwięziony przez ojca w 1568. dla początkujących. w Polsce Xvi-Xvii w.Don Karlos. przez Gdańsk i inne miasta pomorskie jako dar-upominek dla króla polskiego. ksiąŜę Asturii. traktująca w pytaniach i odpowiedziach o ośmiu częściach mowy. ofiarę nieszczęśliwej miłości do młodej macochy.hist. zwł. obszerniejsza.. du Locle. jak sądzili niektórzy współcześni. albo propedeutyka.moneta. wynagrodzenie pienięŜne lub dobrami ziemskimi. napisał komentarze do Terencjusza i Wergiliusza oraz podręcznik gramatyki w dwóch częściach: Ars minor. gramatyk i retor rzymski z Iv w. wyst. Ii wersja Mediolan 1884.. Wkrótce umiera w więzieniu. Don Juan . Don Carlos . Kraków 1818) Friedricha Schillera. 14) wykpiwa oryginalnego Donata. 'Wady i zalety przemówienia'. pol.. która zainspirowała wiele utworów. Don Giovanni . sztuki. Don Juan. nauczyciel św. króla Hiszpanii. wybijany w większej liczbie przez miasta pruskie. psychicznie chory. (Doniec Siewierski) prawy dopływ Donu. Mery i C. wprowadzenie do jakiejś dziedziny nauki a.Ŝuan lub chuan) młody szlachcic andaluzyjski.Donat . zob. prawdop. infant hiszpański poemat drmatyczny (Hamburg 1787. i Marii Portugalskiej. donativum 'podarek pienięŜny od cesarza dla Ŝołnierzy'. Don Juan (wym. Dzieła te były ulubionymi podręcznikami szkolnymi łaciny w średniowieczu: donat(us) znaczyło tyle. zawiera równieŜ Vitia et virtutes orationis łac. Donatywa . jako jedno z dzieł. zazw. zamordowany. co podręcznik d nauka języka łacińskiego. Doniec .opera (ParyŜ 1867. geogr. Don Carols . syn i następca tronu Filipa Ii. ElŜbiety de Valois.. wg sztuki Schillera.

poŜeracz serc i cnót. jej imienia i legendy był dominikanin i przeor klasztoru w arcykatolickiej. Don Juan ou Le festin de pierre.W. zaprasza na wieczerzę kamienny posąg komandora. DonŜuanizm jako rozlunienie obyczajów. Płodność tego wzorca tłumaczy się jego zadziwiającą podatnością na zmiany. libretto: G. Uczta Piotra. wierszem (ok. wyd. w ciągu stuleci. piszącemu pod pseudonimem Tirso de Molina. po czym. fr. ang. dramatycznych i innych. jedna z Opowieści muzykalnych (1814-15) E. komedia prozą Moliera (ParyŜ 1665. Ŝe najwyŜsze jego wcielenie powstało w społeceństwie. poeta-teoretyk wolnej miłości w Sztuce kochania. jak Zeus i Tezeusz. ustalonemu porządkowi rzeczy. wyst. Pod tym względem przewyŜszył nawet Fausta (nazywano go zresztą "śródziemnomorskim Faustem"). Ŝe twórcą tej postaci. jak Alkibiades czy Owidiusz.hiszp. uczynienie z małŜeństwa sakramentu i rozbudowany system kar na tamtym świecie nadała temu typowi iście piekielną wielkość. który sprzeciwia się. Hiszpanii. bohater hiszpańskich romansów lud. aŜ po śmierć. 1885) . Hoffmanna. Nie jest teŜ przypadkiem. Ale dopiero moralność chrześcijańska przez potępienie "grzechu cielesnego". jako bunt przeciw tradycyjnej moralności monogamicznej dostrzec juŜ moŜna w takich postaciach mitologicznych. RównieŜ i odleglejsza przeszłość znała ów typ człowieka zbuntowanego przeciw światu. Nic dziwnego więc.satyra epicka. wielu narodów. El Burladorde Sevilla y Convidado de piedra. Don Juan . socjologicznych. tragiczny balet-pantomima (Wiedeń 1761. Uwodziciel z Sewilli i Kamienny Gość . Angiolini i R.T. Gluck. Libertyn ukarany. hiszp. libertyn. pol. an Epic Satire. pol. Z dziennika podróŜującego entuzjasty . zabija w pojedynku komandora.Tenorio. Don Juan. 1819-24. które zarazem potępia pragnienia i zachęca do nich. wiarołomny w miłości. opanowany nieludzką pychą. gdzie szalała inkwizycja i gdzie przewalały się bogactwa zdobyte na krańcach świata przez śmiałych straceńców. jego świętokradcze upodobanie w sprawdzaniu swych moŜliwości ciągle na nowo. ojca uwiedzionej przez siebie Anny. tetru barokowego i licznych dzieł lit. 1618) przypisywana bratu Gabrielowi Tellez. Warszawa 1783). Postać legendarna.czyli Kamienny Gość. kładącemu tamy jego pragnieniom. de Calzabigi (wg Moliera). historycznych. Temat Don Juana objawił się jako jeden z najpłodniejszych w dziejach literatury. komedia w trzech dniach. był jednak nie tylko kobieciarzem czy uwodzicielem. grane teŜ pt. muzyka: C. uwodziciel i rozpustnik. wreszcie w zakresieposzukiwań historycznych.. psychologicznych i etycznych. jakim podlegał w nieprzeliczonych dziełach. którego zwyczaje i osądy starały się ograniczyć jego nienasyconą zmysłowość. wyd. który przychodzi i porywa z sobą Don Juana w ognistą czeluść piekła. Wilno 1925). Zemsta komandora. zdradliwy w przyjaźni. a ubocznie równieŜ w sztuce muzycznej. Don Juan .ze zbioru Obrazki fantastyczne w stylu Callota. Don Juan. piękny i zmysłowy. dumny i kłamliwy. poemat w 16 pieśniach (z fragmentem siedemnastej. pol. dramatopisarz Tirso de Molina. Gość z tamtego świata. ale przede wszystkim człowiekiem. wyst.A. i art. wśród szlachty Hiszpanii.

pol. opublikowana pośmiertnie). 1786).lub Don Kichote (hiszp. najgłębszym i najuniwersalniejszym z całej literatury hiszpańskiej. libretto: Lorenzo da Ponte.. Don Juan Tenorio . Don Kiszot stał się autentycznym mitem literackim. El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha 'Przemyślny szlachcic Don Kichote z Manczy' Cervantesa (część I .dramat wierszem (1844. jedna z "małych tragedii". łagodny i pełen godności. Szlachcic Alonso Quijano z Manczy. zob. a Sancho . Opera (Petersburg 1872) Aleksandra DargomyŜskiego. wyst. wg Puszkina. Po ukazaniu się pierwszej części ksiąŜki opublikowano jej dalszy ciąg. Cervantes nadał swemu dziełu formę parodii romansów rycerskich (które zaczęły juŜ wówczas tracić popularność w Hiszpanii). w towarzystwie giermka Sancho Pansy. Kraków 1913) Tadeusza Rittnera. wyd. Następuje szereg groteskowych przygód z najsmutniejszymi skukami dla Don Kiszota. cudacznej mieszaninie łatwowierności i sprytu.Byrona.sztuka (Wiedeń 1909. Kamiennyj gost'. Pasowany na rycerza przez oberŜystę.poemat symfoniczny opus 20 (1888) Richarda Straussa. Don Kiszot . Na swym równie jak on chudym koniu Rosynancie. wg Moliera. Don Kiszot jest zaz tylko wariatem. wyrusza w świat. tkliwy i prostoduszny. którego bierze za kasztelana. o rozumie tak otumanionym lekturą ksiąg o błędnych rycerzach. Berwińskiego. dziewczynę z sąsiedniej wioski. Postanawia więc pomścić uciśnionych i zwalczać ih ciemięzców. Film (1979) Josepha Loseya. pol.1605. czyli Don Juan'. Ŝe uwierzył w swoją misję naprawienia krzywd całego świata. wesoły dramat (dramma giocoso) muzyczny (Praga 1787. Kamienny gość .tylko wiejskim prostakiem ulegającym dziwactwom zbakierowanego umysłu swego pana. Don Quijote. Warszawa 1789) Mozarta.wł. W obłąkanej wyobraźni rycerza najpospolitsze przedmioty przybierają formy romantyczne lub groźne. Ale wkrótce autor . Don Juan . Don Juan .poemat satyryczny (1844) Ryszarda W. X) bohater powieści hiszp. przeobraŜa się w Don Kiszota z Manczy.zob. Don Karlos . mianując panią swego serca Dulcyneę z Toboso. oparty na fragmencie poematu dramatycznego Don Juan (1844) Nikolausa Lenaua. 1925) Josego Zorilli. pol. Don Juan Poznański . część Ii 1615. Il dissoluto punito ossia Don Giovanni 'Rozpustnik ukarany. tragedia Aleksandra Puszkina (1830. pióra anonima występującego jako Alonso Femandez de Avellaneda.ros. To piractwo literackie pobudziło Cervantesa do napisania własnej drugiej części dzieła. tł. Don Carlos. zwany "dobrym". Don Juan .

Mania Don Kiszota jest cechą wszystkich reformatorów nie zrozumianych przez współczesność. których występne i zdemorlizowane społeczeństwo uwaŜa za obłąkanych. budzą się dobre cechy prymitywnej natury. muzyka: St. Kukiełka. libretto: Marius Petipa (wg Cervantesa). teŜ Koń (Drewniany. Rycerz smętnego oblicza . Don Kichot . Szlachetność jego ducha wpływa w pewien sposób i na Sancha. Opera (Monte Carlo 1910. w dialektyce ich niepodzielności znajdujemy dwa archetypy zawarte w kaŜdym z nas: wysoki. wyst. Don Kichot do Dulcynei .utwór na orkiestrę opus 87 kompozytora ros. ze śpiewami (1822) Aleksandra Fredry. Zob. komików film.krotochwila wierszem. mózgowość i intuicyjność. rzekomy obłęd zaś jako dąŜenie do nieśmiertelności w pamięci potomnych. duchowość i cielesność. otyły pyknik..zob.hiszp. Sąd nad Don Kichotem . a takŜe Stan Laurel i Oliver Hardy (para amer. ksiąŜę Walii. muzyka: Ludwig A.balet komiczny (Moskwa 1869. W ich wzajemnych stosunkach. 19) przez Sancha.).poemat (1965) Antoniego Słonimskiego.uŜycza obu postaciom coraz więcej własnej inteligencji. . Don Kichote i Sancho Pansa . linia prosta i koło. Nowy Don Kiszot.Don Kiszot. Vida de Don Quijote y Sancho. chudy astenik i korpulentny. zwanych w Polsce Flip i Flap). jak: Don Juan i Leporello. nazwany tak (1. Poemat symfoniczny opus 35 (1897) Richarda Straussa. a jego słudze . Kukiełki mistrza Piotra . czyli Sto szaleństw . Don Kiszotowi daje wzniosłe poczucie sprawiedliwości i miłość cnoty. Tę wą zasadę konfiguracji przedstawiają takie pary lit. Antona Rubinsteina (1829-1912). i Falstaff. Kraków 1962) Julesa Masseneta. Moniuszko (1843) i Zygmunt Noskowski (1890). śycie Don Kiszota i Sancha . Warszawa 1964). 3). pol. Minkus. libretto: Henri Cain wg Lorraina.wiersz (1848) Norwida. Obaj stają się tak nierozłączni jak dusza i ciało. esej filozoficzny (1905) Miguela de Unamuno .wrodzony zdrowy rozum. ostatnie dzieło kompozytora. pierwsza nowoczesna operetka. Don Kichot . Epos nasza . Sam Weller i Pickwick (z odwróceniem cech fiz. Sherlock Holmes i dr Watson. Obaj stają się uosobieniem kontrastu między poezją i prozą Ŝycia. pol. ascetyzm i zmysłowość.tłumaczy postępowanie Don Kiszota jako rozstanie się z logiką na korzyść uczuć. połączeni w szlachetnie absurdalnych dąŜeniach. ludzi cnotliwych i mądrych. wyst.trzy pieśni (1932) Maurice'a Ravela.widowisko muzyczne (ParyŜ 1848) Florimonda Herve. Rosynant. Henryk.

G. Obraz Rodrigueźa de Miranda. Warszawa 1846) Gaetano Donizettiego. wznoszona wewnątrz zamku lub przylegająca do murów. najeźdźców spotyka klęska.Don Kichote . Film ros. Madryt. scenariusz: Paul Morand i Aleksander Amoux. Doppelgnger . ogólna nazwa grupy chansons de geste (zob. niesprawiedliwie potraktowany przez króla Ludwika. Don Pasquale . pol. Isembard.zob..W. a śmiertelnie ranny Isembard uznaje swój błąd. Ilustracje Gustawa Dore. Kozincewa (1957). Don Pasquale. młody rycerz fr. W 2 części Doon. Plastyka: pomnik Don Kichota (na Rosynancie) i Sancho Pansy (na ośle) na Plaza de Espańa w Madrycie. na Wawelu). W wielkiej bitwie. Doon de Mayence. Natychmiast po podpisaniu kontraktu ślubnego Sofronia przeobraŜa się w wiarołomną jędzę i awanturnicę. Inna chanson de geste tej grupy. którzy przynajmniej przez czas pewien buntowali się przeciw władzy króla. wyzywa króla i zmusza go do oddania mu miasta Vauclere w Saksonii.) o czynach bohaterów. Doon z Moguncji. które Doon zdobywa. kreacja Nikołaja Czerkasowa. libretto: Angelo Anelli. 11500 aleksandrynów. ale z reguły wyraŜają na koniec skruchę. Pabsta (1934). . zawierająca skarbiec. udaje się do pogańskiego króla Gormonda i nakłania go do napaści na Francję. średniowieczna wieŜa obronna okrągła lub kwadratowa. ukochaną swego siostrzeńca Ernesta.film fr. stanowiąca ostatni punkt oporu w czasie szturmu. fr. 1 opiewa młodość Doona. zniewaŜony przezKarola Wielkiego. donjon. oblęŜonego przez Duńczyków. hrabia Gui. 1130 Gormond i Isembard. Cz. z Xiii w. Sobowtór.stołp (np. z fr. wyst. daje się namówić do fikcyjnego małŜeństwa z Noriną (występującą jako Sofronia). Gdy jego ojciec. pochodzi w obecnym kształcie prawdop.opera komiczna (ParyŜ 1843. Doon ratuje całą rodzinę i wiesza zdrajcę. nosząca równieŜ tytuł Doon z Moguncji. Prado. Akwaforty i rysunki Honore Daumiera. PrzeraŜony Don Pasquale kaŜe jej opuścić swój dom i zgadza się na małźeńso Ernesta z Noriną. z której tylko część się zachowała. złoŜona z ok. zdradliwy seneszal Herchembaut planuje popełnienie mordu na Ŝonie i dzieciach hrabiego. Najlepsza opera komiczna Donizettiego (napisana w 11 dni!): bogaty stary kawaler. DonŜon . staje się pustelnikiem. Grigorija M. Najstarszą z nich jest opowieść z ok. w której Isebard walczy z własnym ojcem.

Fiesco. W języku polskim i w niektórych innych ok. Dorotea . Święty Janie!') Doria Andrea . ułatwiający odczytanie melodii z nut. dormeuse 'kanapka. papieskiej... Xix w. zob. ang. Doreen. Dorothea 'dar Boga'. to samo co Teodora. doŜa Genui od 1528.). Jest on jedną z głównych postaci tragedii. wprowadzony rzekomo przez papieŜa Sylwestra Ii (Gerberta z Akwitanii) w X w. zwany "Ojcem ojczyzny".we Francji w 1. "Ojcem pokoju". Dolly.. 1026 dla skali sześciodźwiękowej. który utonął 25 Vii 1956 po zderzeniu się na Atlantyku ze szwedzkim statkiem "Stockholm". znanego od Xii w. LAbii reatum Sancre Johannes! (łac. do zaśpiewania do. imię popularne w Niemczech. FAmuli tuorum. gr. kryty pojazd konny dwumiejscowy. Dorrit. UT gueant laxis. Portret. fryzyjskie Dortje. Jana. szezlong'. 'Aby twoi słudzy mogli opiewać rozluźnionym gardłem twe niezwykle czyny. Dormeza . Są one pierwszymi zgłoskami półwierszy pierwszej strofy łacińskiego Hymnu do św. Andrea Doria . przystosowany do spania w czasie jazdy nocą.Dorota imię greckie. SOLve polluti.obraz Agnola Bronzina. Mediolan. Schillera SprzysięŜenie Fieska w Genui (1784). Doris. najsłynniejszy przedstawiciel arystokratycznego rodu genueńskiego Doria. mi. jeden z najwybitniejszych dowódców floty królów Neapolu. "Wyzwolicielem Genui". W 1951 nazwano jego imieniem luksusowy transatlantyk włoskich linii okrętowych. uwolnij skaŜoną wargę od winy..1466-1560. Dorothee. zwany solmizacją. 1650 zastąpiono ut z niską samogłoską łatwiejszym. Panna Dorotka .Do. Hermanna Dora jest zdrobnieniem od Doroty i Teodory. irl. Dorofieja. ros.zob. z fr. re. Franciszka I i Karola V. Brera. Dorian Gray . ułoŜonego jakoby przez Paulusa Diaconusa. REsonare fibris MIra gestorum. fr. poł. lub przez Guido d'Arezzo ok. podobnie jak pani Daradzka (zob.w dawnej Polsce kobieta lekkich obyczajów. dla Goethego typowa dziewczyna niemiecką dla typowego młodzieńca niemieckiego.system zgłosek uŜywany od wieków w nauce śpiewu. łatwa. . .

gr. Ŝe Dorowie byli plemieniem pokrewnym poprzednim najeźdźcom z Północy i Ŝe przed wędrówką mieszkali nad północną granicą świata mykeńskiego. Lakonii (Spartanie).). doryphoros 'noszący włócznię'. nieszczęśliwie zadurzony. Apolloniosa z willi Pizonów w Pompei (Mus. Epidaurze.uroczystość zakończenia siewów. zawierająca oficjalną rezydencję premiera . dojrzeć. ślepa uliczka w Londynie. ilustracja sławnego "kanonu" Polikleta o proporcjach ciała ludzkiego. Sykionie. monumentalny. zebranie towarzyskie młodzieŜy przed świtem. 1200-1100 pne. Argos. Porządek dorycki w architekturze-cięŜki. Dottore wł. Downing Street . Język dorycki . co pozwala przypuszczać. przedstawiający młodzieńca z włócznią.Dorowie . Dośpieć .w dawnej Polsce zebranie dziewcząt wiejskich przed świtem dla wspólnego spędzenia czasu przy pracy. Koryncie. głupi chytrus.Doryjczycy ostatni z północnych najeźdźców. commedia dell'arte.. najprostszy i najsurowszy z trzech porządków greckich. w Neapolu). Dosiewki . osiedlili się w Elidzie. Naz. głowa wg brązowej hermy rz. dauning stri:t) krótka. zdąŜyć.był dialektem greckim. Doświtka . z głowicą. W Muzeum Narodowym w Warszawie. pokonawszy Achajów dzięki uŜyciu Ŝelaznej broni i zniszczywszy kulturę mykeńską. być gotowym do czegoś. Doryforos . Spośród licznych kopii antycznych najlepsza w Museo Nazionale w Neapolu.. stać się dojrzałym. którzy wtargnęli do Grecji ok.(wym. O kolumnie bez bazy. w której kwadratową płytę (abakus) wspiera poduszka (echinus). po czym zajęli Kretę. naprzeciwko Whitehallu (zob. wspólne śniadanie pracowników folwarcznych o świtaniu. nowoŜytna rekonstrukcja w brązie wg kopii rzymskich: tors wg kopii z Berlina i z Uffizi we Florencji.słynny posąg dłuta Polikleta. postać z wł. 'doktor'. stary "uczeniec" boloński. Melos i południowe wybrzeŜe Azji Mniejszej. Megarze i Eginie. dorosnąć.dawn. zazw.

z Adriatykiem. przen. dawna siedziba władz Republiki Weneckiej. Marka. postawiony na czele wojska mającego wyruszyć na krucjatę przeciw Turkom. sekej). tradycyjne ścięcie ostatnich kłosów. po klęsce pod Temeszwarem 15 Vii 1514 Ŝywcem upieczony wraz ze swym bratem Gregorem i innymi przywódcami powstania.opiekunowie rządowi chłopów powołani przez Uniwersał połaniecki 7 V 1794.(zob. w Wenecji nad Kanałem św. Dziesięć) i ministra skarbu (pod nr. 11). zazw. wszczynając antyfeudalne powstanie chłopów rumuńskich i węgierskich. Oznaką godności doŜy była okrągła czapka frygijska z długimi brzegami ze złotego brokatu. Dozorcy . kiedy oba miasta zajęli Francuzi.uroczyste. okręŜne. Palazzo Ducale. jego polityka. zwrócił się przeciw szlachcie.wł.naczelnik Republiki Weneckiej od 697 do 1797 zajmujący stanowisko księcia. od 1927 organizowane jako ogólnopaństwowe święto plonów wsi polskiej. i przeniesienie ich wśród śpiewów ("Plon niesiemy. symbolizowała potęgę morską Wenecji począwszy od Xi-Xii w.. zdobył Csanad. przeniesienie prawa własności nie ruchomej. DoŜynki . Sposalizio del Mar. wymowa wycug. rząd bryt. z tyłu zakończona rogiem. fasadą zachodnią zwrócony do Piazzetty. Pałac DoŜów . Dozsa Gyrgy (wyn. 1475-1514. z reprezentacyjnymi salami ozdobionymi przez malarzy weneckich.: doŜa na barce "Bucentaur" wypływał w morze w dniu Wniebowstąpienia Pańskiego i wrzucał pierścień do wody. plon") i muzyki do chaty czy dworu. wieńcowiny . rozbudowany w Xv-Xvi w. gdzie je przechowywano. wieniec. aby ziarno z nich wysiać w jesieni.doroczna ceremonia zaślubin Wenecji. wymiar. jak Tycjan. w stylu gotyckim. ok.. RównieŜ tytuł naczelnika Republiki Genueńskiej od 1339 do 1797. do:Ŝo). "Narzeczonej morza". wł. DoŜywocie .. wzniesiony w połowie Xiv w. którego władzę ograniczyła konstytucja z końca Xii w. od końca Xviii w. pierwsi urzędnicy państwowi nie reprezentujący władzy dominialnej panów. splecionych w wieniec. obrzędowe. dux 'ksiąŜę'. działający w okresie powstania kościuszkowskiego. w Polsce zwłaszcza gospodarstwa . Tintoretto i in. umowa obopólna między małŜonkami co do doŜywotnie uŜywania dóbr po śmierci drugiego.obŜynki. doge z łac. pobił Stefana Batorego (ojca króla). Zaślubiny z morzem . Veronese. zwany Generałem Szekely (wym.-muzeum. DoŜa .zapis na przeŜycie. przywódca w węgierskiej wojnie chłopskiej 1514. wł.

drągal. stosowany w biologii na przełomie Xviii i Xix w. za Ŝycia właściciela na członków rodziny.starogrecka jednostka wagi 4. Vii w. 2). gramatyk Orion utrzymywał.Ŝołnierz straŜy przybocznej monarchy lub dostojnika. 12. Mickiewicz.in. Drabować . ciura obozowy. który w Vii w. po wprowadzeniu okrągłych monet . miały kształt sztabek. Drabina Jakubowa . przez G. Ŝe Pheidon. udowodnić') Drachma . wertować. DoŜywocie . zamian za doŜywotnie utrzymanie lub inne świadczenia.B.wg Biblii.dawn. knecht. sierpów lub roŜnów. był tyranem Argos. chciwy lichwiarz Łatka. 28. W 360 ne. pop. rzekomo połączenie poloneza z mazurem.37g i moneta srebrna . Drabant . dziś: dryblas. (zwano tak równieŜ pieszka . nm. Lamarcka i Jędrzeja Śniadeckiego. w Xvii w. m. Gen. (A. Dziś nam szlachectwa przeczą. tańczony na zakończenie zabawy.. łac. 337-38. Drabina. moneta srebrna na Bliskim Wschodzie. taniec staropolski. Drab . Pan Tadeusz. człowiek luźny.pionka w szachach) odpowiednik gemajna lub hajduka. dlatego i później nazywano okrągłe monety ateńskie obolos od obeos 'roŜen (do pieczenia)'.100 lepta.Ŝołnierz pieszy w wojsku polskim Xv i Xvi w.rolne go. opryszek. Drzewa (Drzewo genealogiczne. J. Drabina jestestw . śrdw. Buffona. i aniołów wstępujących i zstępujących po niej". drŜy o jego Ŝycie. Papiery i szlachectwa papierem probować. Były one okrągłe a. bliŜej nie znany. pne. Pieniądze wprowadzono w Grecji dopiero ok. angielskie i amerykańskie jednostki wagi. prawn. sięgającą nieba. roztrząsać. z dawn.6 oboli. trabant. scala naturae.L. probować 'dowodzić. przetrząsać. kaŜą nam drabować. przeglądać. podkupiwszy doŜywocie lekkoducha Birbanckiego. szperać w czymś. wyrok doŜywotniego więzienia. por..komedia wierszem (Lwów 185) Aleksandra Fredry. waluta grecka . patriarcha Jakub "ujrzał we śnie drabinę stojącą na ziemi. 4.liniowy układ systematyczny organizmów Ŝywych.

wieszać i Ŝywcem palić na stosie. Dracula 1973 (z Christopherem Lee).jak rehabilitujący Vladę Iv film Doru Nastase i Nosferatu-Wampir (1978) Wernera Herzoga. drakula). zwłaszcza Oriona. (A.. zwł.robione niegdyś z cukru lodowatego ozdobne baszty. 15. Uczeni przeczyli temu. arkasów. Transylwanią i Mołdawią w latach 1455-62 i 1476-77. gdy znalazła ją po długich poszukiwaniach. Dracula . Ŝe moŜna było 6 oboli (a tyle była warta drachma) uchwycić dłonią. długo po jego śmierci. blemasów. domy.(wym. Tepez ('Wbijacz na pal'). 'pełna garść'. konsulatach lub przewodnik turystów. 144-48. a później takŜe filmów.ang. Król na palach. dragantów. Zawrotne powodzenie ksiąŜki owocowało w postaci licznych serii czarnych romansów o Draculi.kał przechować w świątyni Hery w Argolidzie nieco starych monet roŜnowych na pamiątkę. 8-10. Te półmiski kontuzów. Dragant . dosł. odległego od Pheidona o okrągłe tysiąc lat. jedną z nich zgubiła. ćwiartować. . wg Łuk. jak Nosferatu (1922) E. herby. przydomki hospodara wołoskiego Vlada Iv. winnych i niewinnych. Wołoski diabeł. stawiane na półmiskach pod koniec uczty. w Niemczech pojawiały się setki sztychów z koszmarnymi okrucieństwami Draculi. ze śr. Z ingredyjencyjami pomuchl. poza tym nie wierzono wiadomościom późnych gramatyków gr. Później Grecy twierdzili. Drachma .zgubiona przypowieść biblijna. Zgładził co najmniej sto tysięcy ludzi. A przecieŜ miał rację! W ruinach świątyni Hery znaleziono stare obole w kształcie roŜnów' długości 1207cm. Ŝe ich moneta drachme gr. która mając dziesięć drachm. piŜm.) Dragoman . W. figatelów. Mickiewicz. który rządził Wołoszczyzną. Kto zrozumie nie znane juŜ za naszych czasów. o kobiecie. Ew. na Bliskim Wschodzie: tłumacz przy ambasadach. jak film Freddie Francisa (z Barry Andrewsem). 12. jedną dłonią moŜna ich uj akurat 6 sztuk! (H. Pan Tadeusz. gr.. przedstawiająca diabelską działalność hrabiego Draculi w górach Transylwanii. cyfry. brunelów. Dracula . Wojewodą na palach. Murnaua. 1430-77. powieść o wampirze (1897) Bram Stokera w formie dramatycznego dziennika głównych postaci. pinelów.. została tak nazwana dlatego. Lamer). porównuje ewangelista do radości z powodu jednego choćby grzesznika czyniącego pokutę. drakon 'wąŜ. księcia wampirów (bo po śmierci miał się jakoby zmienić w wampira). kaŜąc ich wbijać na pal (co było jego ulubioną karą). zasłynąwszy jako straszliwy okrutnik. Cybetów. bo małych srebrnych oboli moŜna było zmieścić w dłoni znacznie więcej. jej radość. dragomanos od arab. smok'). ścinać. Tepes.drogman. Dracul ('Smok' z gr. Sadyzm jego pasjonował umysły Europy zach.

turgmana. jednomasztowy Ŝaglowiosiowiec wikingów (Viii-Xi w. por.) uchylił wszystkie jego prawa z wyjątkiem dotyczących zabójstwa. uzbrojenie: arkebuzy lub muszkiety. na miejsce dotychczasowych praw zwyczajowych.jeden z trzech głównych rodzajów literackich.prawodawca ateński. sztuka sceniczna. które zachęcano do gwałtów i bezprawia. wysłanej przez Filipa Ii na podbój Anglii. sporządził kodeks karny i ustalił przepisy procedury sądowej i wysokość kar. jeden z twórców brytyjskich tradycji morskich. Solon (zob. we Francji od Xvi w. 1540-96. oparty na akcji i dialogu. zwł. drejk). W 1577-80 na stutonowym okręcie "Golden Hind" (ang. 1610. pozwalających na samowolę arystokratycznych urzędników. Zasadniczym celem kodeksu było zastąpienie obyczaju prywatnej zemsty rodziny zabitego przez karę wymierzoną przez areopag lub trybunały.drewniany. 'Złota Łania') odbył pierwszą po Magellanie podróŜ dokoła Ziemi w kierunku zachodnim.. Drakon . Stał się bohaterem wielu legend. lekka jazda. ze st. Drakkar .dragonia. Drakońskie prawa . w Polsce od ok. za którą otrzymał szlachectwo. smok. Dramat . za panowania Ludwika Xiv. Dragonady .prześladowanie jednostek lub ugrupowań niemiłych władzy przez kwaterunki wojskowe. okrutne. zarządzenia) surowe. drekar 'smok'. od połowy Xviii w. konna piechota walcząca pieszo. jędza' z łac. skand. który w 621 pne.iardŜuman. z aram. zwł. smok'. Dragoni . dragon 'dragon. bezwzględne.(wym. . Drake Sir Francis .(kary. szpady lub szable i pistolety.) o wysokiej dziobnicy rzeźbionej w kształt głowy smoka.. prześladowania hugonotów we Francji 1680-85. draco 'wąŜ. o charakterze powaŜnym. przepisy. z fr. przez kwaterunki dragonów i innych wojsk. Komedia i Tragedia. wysmukły. najsławniejszy Ŝeglarz i korsarz angielski epoki elŜbietańskiej. Jako wiceadmirał przyczynił się w 1588 do rozgromienia "NiezwycięŜonej Armady" hiszpańskiej.

zob. Szlachta (drąŜkowa). Satyrowie. Kasztelan.zob.dramatu(rgii) zob. Krzesło. ale dzięki Temistoklesowi. . nazwa kierunku agresywnej polityki feudalnych i kapitalistycznych Niemiec.. jak mają się bronić przeciw inwazji wojsk Kserksesa. otrzymać mieli tajemnicze zapewnienie. wąska deska nie rŜnięta.Dramat satyrowy .zob. Trzy. Chrust. 'napór na wschód'. w bitwie morskiej pod Salaminą. flota wojenna (nim zaczęto stosować Ŝelazo do budowy i opancerzenia okrętów). nie dzięki wyroczni jednak. Opera (za 3 grosze). złoty pierścień magiczny wykuty przez gnomy Odynowi. Dranica . 1888. Drewniane mury . DyliŜans. lecz łupana z pnia drzewa iglastego.cienka. Drang Nach Osten . Trzy jedności .zob. Dreigroschenoper . Drewniany. Drapichrust .mit. w czasie dyskusji na temat zamierzonej budowy linii kolejowej z Berlina do Bagdadu. Senat (Co senator..okręty wojenne. DrąŜkowy . Określenie po raz pierwszy w uŜycie w Niemczech ok.. W 180 pne. określająca niemiecką ekspansję na ziemie Słowian i Bałtów. Mahabharata. skand. Ŝe w co dziewiątą noc wylatuje z niego osiem identycznych pierścieni.). mający tę własciwość. Draupnir .zob. Gdy staroŜytni Grecy zapytali wyrocznię delficką. flota perska została rozgromiona. Drapaudi .nm. Ŝe bezpieczeństwo dadzą im drewniane mury..

Drezlowanie . miasto spustoszone w czasie wojny siedmioletniej 1756-63. szopa. Drezno . proporców. oficer wojska francuskiego. w czasach Księstwa Warszawskiego) w celu przetopienia. W 1896 płk Picquart natknął się przypadkiem na dowód. Dreyfus został dopiero w 1906 uniewinniony przez sąd apelacyjny. świadczący.Dresden.1859-1935. Przekazany niemieckiemu attache wojskowemu w ParyŜu i wymieniający szereg tajnych dokumentów. Drewutnia . i zaciekłego sporu poprzedzającego jego rehabilitację. Sprawa Dreyfusa. który spowodował jego uwięzienie. J'accuse ('Oskariam') w "L'Aurore" z 13 I 1898. wykręcanie złotych lub srebrnych nici z drogich tkanin. na zasadzie podobieństwa charakteru pisma. Ale przeciw rewizji procesu rozpętano nagonkę o charakterze szowinistycznym i antysemickim (Dreyfus był śydem). czapraków. muzyka: Bela Bartok. Drewniany ksiąŜę . rozkwit za panowania elektorów saskich i królów polskich Augusta Ii i Iii. przez kolonizatorów nm. zaczarowany) zob.drwalnia. przy uŜyciu fałszerstwa. który pracował w ministerstwie. Koń. Budapeszt 1917). które mają mu być wystane. został wykradziony z ambasady i wręczony francuskiemu Ministerstwu Wojny. starych ozdób. został pułkownikiem i otrzymał Legię Honorową. Ŝe prawdziwym przestępcą był niejaki major Esterhazy. Ten anonimowy list przypisano. Dreyfus Alfred .Drewniany koń . Sprawa ta na wiele lat podzielila społeczeństwo francuskie na dwa wrogie obozy . osądzony i skazany.) Diabelską w Gujanie francuskiej. gdzie składa się i rąbie drzewo. zrehabilitowany i przywrócony do słuiby wojskowej w randze majora. W tym czasie Emil Zola opublikował w obronie niewinnie skazanego swój słynny list otwarty do prezydenta Francji pt. Dreyfusowi. W 1894 list (znany jako bordereau fr. wojny świat. W czasie I. pasów litych.balet (1914-16. libretto: Bela Balazs. Miejsce pobytu Kościuszki i . zastraszania i gwałtownej kampanii prasowej. od 1216 miasto na prawie magdeburskim.dreyfusistów i antydreyfusistów. miasto w Saksonii nad Łabą (płd. Aresztowany.wypruwanie. zniszczone w czasie bitwy 26-27 Viii 1813 Napoleona I z armiami sprzymierzonymi oraz podczas bombardowania alianckiego 13 Ii 1945. galonów (zwł. sławny z powodu niesprawiedliwego wyroku sądowego..(trojański. w 1806-1918 stolica królestwa Saksonii. słowiańska osada rybacka opanowana w końcu X w. część NRD). za co skazano go na rok więzienia.). wysłany został na Wyspę (zob.

Błędny. Droga Apposka . Zbiory malarstwa wł. mieszczą się w budynku Sempergalerie. skabioza. zob. boginki lasów. Zwinger. Pillnitz. Ew. Zielony (Zielone Sklepienie). niderl. hiszp.mit. a wzbogacona dalej przez Fryderyka Augusta I Mocnego. teŜ Emaus. który tu napisał m.zob. 3. dryks od drys 'drzewo. teŜ Frauenkirche. który tu napisał Dziadów część Iii i Redutę Ordona. Tipperary . zob.. Damaszek.w Biblii. z gr. theriakos (antidotos) '(środek przeciwzwierzęcy'. Ks. zapoczątkowana w 1560 przez elektora saskiego Augusta I. hol. Mickiewicza 1831-32.. powstała w 1907-08 (H. pop. Staatliche Kunstsammlungen Dresden. Ir's long way to Tipperary. miejsce objawienia Chrystusa po śmierci dwóm Jego uczniom: Kleofasowi i Szymonowi Piotrowi. Słowackiego 1830.Driady i Pan . 3 3 75 0 2 108 1 4b 1 74 1 Galeria Drezdenska . w czasie wojny 1914-18. 23. Lek(arstwo). rzekome antidotum na wszystkie trucizny i jady. Droga do Damaszku . 16. gr. piosenka wojskowa. jedna z największych i najsławniejszych kolekcji malarstwa europejskiego.ang. Hioba. część trzyczęściowych Mitów opus 30.w Biblii..zob. oraz J. nimfy.in. nm.. roznoszony i fałszowany przez olejkarzy słowackich lub driaczników.utwór na skrzypce i fort. dąb'. .. z pomocą m. do kresu trudów.oddział Państwowych Zbiorów Sztuki w Dreźnie. Starą baśń.. Driakiew . Droga do Emaus . Obrazy: Rembrandt. Veitneer. (1914-23) Karola Szymanowskiego. zob.I. zwłaszcza zaś przez Fryderyka Augusta Ii.ang. 3 3 75 0 2 108 1 4b 1 74 1 Driady . produkowany w Norymberdze i w Wenecji aŜ do Xviii w. z gr. do celu.zob.in. 15-31. Błędne drogi . Via (Appia). Droga.. franc. Irlandii. nazwa miasta Tiobraid Arann w płd. przen. wg Łuk. Droga bez powrotu . Heinricha von Brhla. 24. ang. Williams i J.Kołłątaja 1792-94. Judge). Daleka jest droga do Tipperary . do domu rodzinnego. roślina zielna z rodziny szczeciowatych. Kraszewskiego 1863-83.średniowieczny "lek" uniwersalny z kilkudziesięciu składników.

). W polskich gwarach ludowych nazywają ją: Drogą (Mleczną). Egipcie. Druga Republika . trylogia powieściowa (1922-41) Aleksjeja N. Adam. od domu Piłata do Golgoty. Zob. . Droga Ŝelazna .zob. później w Grecji nazwa dróg prowadzących do miejsc kultu religijnego.zob. zrzeszenie partii i organizacji socjalistycznych utworzone na I kongresie.przyzwyczajenie. do Rewolucji).zob. Wg legendy antycznej jest to droga do pałacu Zeusa (Jowisza). droga cierniowa. Droga krzyŜowa . Tołstoja (ros. łac. Cicerona. śelazny. wg Mat. Golgota. 25. consuetudo est altera natura utworzone wg De finibus. Via (Flaminia). Wszystkie drogi prowadzą do Rzymu . Drugi. przez które przechodził Chrystus dźwigając krzyŜ. 74. Przysłowie łac. 7.zob.w Biblii. Druga Migdzynarodówka . droga Męki. 13. Rzesza. Męka (Pańska).międzynar.w Gdańsku szlak wiodący od Bramy WyŜynnej przez Katownię i WieŜę Więzienną. Druga Rzesza . wg Ewangelii ulice. via Crucis.Droga Flaminijska . Obraz (1564. Droga Królewska . via Dolorosa. Droga na zatracenie . Wiedeń) Pietera Bruegela. ChoŜdienije po mukam dosł. w której skład wchodzi teŜ nasz Układ Słoneczny. Dragoman. Stacja (Stacje Męki Pańskiej). Ew.. teŜ Kalwaria.zob. por. Drogman . zob. Gościńcem. zwołanym 14 Vii 1889 w ParyŜu. następnie Złotą Bramę. Drugi Adam . 'Droga przez mękę' inteligencji ros.zob. Rzym. Rzymu.łac. 5. Via (Sacra). Drogą do Częstochowy. ulicę Długą i Długi Targ do Zielonej Bramy nad Motławą. Droga Mleczna .postrzępiony pas mglistego światła na niebie.w staroŜ. a sporadycznie Drogą do Egiptu. Warszawy itd. Droga święta . pochodzącego od miliardów gwiazd Galaktyki. Republika (Fr. Mezopotamii. Druga natura .zob.

Hochfeder.legendarny olbrzym z Antwerpii. Rakowie.rządy cesarza Napoleona Iii we Francji od 2 Xii 1852 do 2 Ix 1870 (bitwa pod Sedanem). które wytłoczyły kitkaset tysięcy druków. . wkrótce jednak. Fiol. por.serdeczny przyjaciel. w Brześciu Litewskim. w Polsce od Xvi w.międzyplemienny zakon staroŜytnych kaptanów celtyckich z siedzibą w Brytanii. Salvius Brabo. Zamość. Wietor Wirzbięta. Haller. Koźminie. Toruń. Straube. Jajo (druidów).Drugi Daniel . Szarfenbergowie. Od końca Xv w. Jedynym niemal źródłem literackim wiedzy o kulcie druidycznym są Pliniusz i Pamiętniki Cezara: obrządki religijne druidów odbywały się w dąbrowach leśych. zagiętą na końcu. Druidowie .zapoczątkowane w Krakowie w 1473. który obcinał prawą rękę Ŝeglarzom odmawiającym mu haraczu. jak Gdańsk.prymitywny instrument muzyczny pochodzący z południowo-wschodniej Azji. Lwów. z elastyczną spręŜynką umocowaną na osi geometrii. wydobywa dźwięk. kuzyn Juliusza Cezara. Zob. Dwie odcięte ręce w herbie Antwerpii wiązano z tą legendą. Ungler. Mędrcy. Kalisz. stali się nauczycielami i przyczynili się do szybkiego rozwoju kulturalnego Galii. Januszowski. Sternacki. Węgrowie. wierzyli w wędrówkę dusz i uprawiali magię. Lublin. jego prawicę z kolei obciął inny legendarny olbrzym. i w licznych małych miejscowościach. alter ego. Grający wkłada drumlę do ust i szarpiąc palcami koniec spręŜynki. oficyny drukarskie powstały prawie we wszystkich większych miastach Rzplitej.. NieświeŜu. obserwowali gwiazdy. W ciągu Xvi i Xvii w. Po rozwiązaniu organizacji przez Rzym spadli do roli nieszkodliwych wróŜbitów. nie w Galii.zob. Częstochowa. do 1795 funkcjonowało w Polsce blisko 500 drukarni. Druon Antigonus . Drumlę znano w Europie Xiv w. lekarzy i magów. Pińczowie. Drukarstwo polskie . Sprawowali teŜ funkcje sędziów. przejąwszy rzymską wiedzę. złoŜony z oprawki metalowej w kształcie greckiej litery omega. Wilno. Poznań. Drumla . czcili oni dąb i jemiołę. jak np. Fontannę Brabona (1887) przed ratuszem zdobi statua Brabona potrząsającego uciętą ręką Druona. Zakliczynie. łac. Drugie Cesarstwo . Drugie ja . Przypisywane Pitagorasowi.

. Drybin . teatr. Ŝe i ja na to nie pozwalam.zob. przebudowany w 1662. w Polsce do Xii w.. odbudowywany w 1674. na najsłynniejszej scenie angielskiej. 1794 i 1812. bezatutowa. Germanów V-Viii w.w staroŜytności i wczesnym średniowieczu . pne. ang. W Drury Lane. grywali m. Drosselbari dosł. rodzina i domownicy. Potem. nazwana tak od rodziny Drury. DruŜbart .. w Polszcze wychowana. Bractwo (kurkowe)..). Budynek o tej nazwie mieścił pierwotnie arenę walki kogutów. W wolnym narodzie mnie teŜ wolność dana Mieć głos. poczet druhów pana młodego i druhen (druŜek) panny młodej. panegirycznych.gra w karty polskie popularna u nas do końca Xviii i na początku Xix w. Dziewiątka Ŝołędna nazywała się starka. Normanów Viii-X w. pani Siddons. Była pierwszą Polką. w której najwyŜszą kartą była szóstka winna (dola). druŜyna weselna.lejn) ang. która domagała się równouprawnienia kobiety: W Polszczem zrodzona. najmniejsza jednostka organizacyjna wojska. wzgardzony kochanek i królewicz zdobywa w końcu wyniosłą i nieprzystępną księŜniczkę przecierpiawszy jednak wprzody wiele upokorzeń.ok. przy pomocy której wodzowie i inni wybitni męŜowie kierowali pierwszymi organizacjami państwowymi plemienia lub grupy plemion w stadium demokracji wojennej. z nm. Bardzo ceniona przez współczesnych. . DruŜyna kapitana Fransa Banninga Cocqa .(wym. 'drozdobrody'.ne. uliczka w Londynie. uboga szlachcianka z Wielkopolski. czeladź. jak u Greków epoki Iliady Homera X-Viii w. mającej przy niej duŜy dom jeszcze za czasów Tudorów (Xvi w. pisała mierne wiersze i poematy religijne. Co mi się nie zda. Wybór jej poezji wydał w 1752 biskup Józef Andrzej Załuski pt. a od początku Xvii w. nazywana nawet "dziesiątą Muzą". Minerwą. postać z bajki. 1695-1765. Kele i Kean. niezłe wierszowane powieści fantastyczne i lepsze jeszcze satyry. a po niej król czerwienny (druŜbart). Wtedy uzyskał oficjalną nazwę Teatru Królewskiego. Zbiór rytmów duchownych. czteroosobowa.Drury Lane . w dawnej Polsce towarzystwo.in. Theatre Royal. najznakomitsza poetka czasów saskich i jedna z pierwszych kobiet w literaturze polskiej. DruŜbacka ElŜbieta z Kowalskich ... chwalona przez Ignacego Krasickiego. DruŜyna .. moralnych i światowych.zob.siła zbrojna. Akademia (drybińska)... zorganizowany zespół ludzi. 'uliczka Drory'. Safoną (którą na pewno nie była). Garrick. Booth.. . po trzech poŜarach.

najmłodszego syna króla Jerobaala. mądrości . Drzewo Bo. . juŜ tylko święte. filozofów) amalgamat krystalicznego srebra otrzymany z roztworu rtęci w srebrze. Bajka Joatama . i zaproponowały tę godność kolejno oliwce. nimf. to niechaj was ogień pochłonie!" Drzewa Święte. dla których Diana była symbolem srebra. przechowywany starannie w rodzinach szlacheckich dawnej Polski. Drzewo Diany . graficzne przedstawienie stosunków pokrewieństwa grup zwierząt i roślin. gdyŜ oliwka bardziej niŜ władzę ceniła swoją oliwę.swoje owoce. 7-15. a figowiec i winorośl .(a. Ficus religiosa. Cyprys. Wtedy drzewa ofiarowały koronę głogowi. stadnika. Dąb. Drzewo genealogiczae (1) . Drzewa. W dawnej religii kretenskiej kult drzew. nazywany tak przez średniowiecznych alchemików. konarach i gałęziach. zob. por. wiązy i topole białe zdobiły cmentarze.Drygant . Indiach. dziś gwarowa (np. góry itd. a w przenośni donŜuana. symbolizowały więc takŜe świat podziemny. jako bóstw zajmował waŜne miejsce (adoracja. Las. pod którym Gautama doznał "oświecenia" i stał się Buddą. tak jak źródła. ofiary). mirt z Afrodytą. opowiedziana w biblijnej Księdze Sędziów. Figa (Romulusa). abym był waszym królem. łac. teŜ Brzoza gryŜyńska. wg legendy drzewo. popularne w 2. połowie Xix w. U Greków drzewa i gaje.drys. rozpłodnika lub w ogóle ognistego rumaka. na Warmii i Mazurach) nazwa ogiera. zdobywcy serc. Cedr libański. Pielgrzymki odwiedzają potomka tego świętego dla buddystów figowca we wsi na południe od świętego miasta Gaja w płn. a nawet gałęzi. schrońcie się w moim cieniu. (2) rodowe drzewo. a on odpowiedział: "Jeśli naprawdę chcecie. Cyprysy.rodowód przedstawiony graficznie w kształcie rozgałęzionego drzewa z wizerunkami lub tylko imionami protoplastów (często bajecznych) u korzeni i kolejnymi potomkami coraz wyŜej na pniu. Dęby łączono zazw. aby ustanowić nad sobą króla. Zeszły się raz drzewa. pozostawiano jedno drzewo lub kępę drzew. w stanie Bihar. Dafne).figowiec indyjski. Buddy. oliwki z Ateną. dawna. a jeśli nie chcecie. Wycinając las. z Zeusem. figowcowi i winorośli. platany często z Dionizosem. 9. niŜej Drzewo (Ŝycia). wawrzyn z Apollinem (por. często poświęcane Artemidzie. niŜej drzewo (Jessego). były mieszkaniem lub własnością bóstw.-wsch. ale spotkały się z odmową. zob.

. Gen. Ew. witraŜ w Saint-Denis (1144) i w Chartres (1150). Drzewo wiadomości dobrego i złego ..Igdrasil.zob. 3. 14.wyobraŜenie drzewa genealogicznego Chrystusa: ze spoczywającego na ziemi Jessego (w Biblii ojciec króla Dawida. a wyrastający z ciała olbrzyma Imira (zob. Przekraczając ten zakaz (Gen. por. 12. fresk w kościele św. Judasz(owiec). Drzewo Jessego w plastyce . Herakles (11.przodków Chrystusa. skand. 1. Jakobini w ParyŜu sadzili je juŜ w 1790. Drzewo Ŝycia .. wiecznie zielony jesion podtrzymujący wszechświat. równieŜ Włosi w czasie rewolucji 1848. Michała w Hildesheim (ok..).).. 9. a korzenie Niflheim. wg Mat. Uniw. ołtarz Wita Stwosza w kościele Mariackim. 3 3 75 0 2 108 1 4b 1 74 1 Drzewo Judaszowe . por. np. praca). Codex Vysehradensis (Xi w. ludzkość) utracili niewinność i nauczyli się rozróŜniać dobre od złego.(Antiaris loxicaria) gatunek z rodziny morwowatych rosnący na Archipelagu i Półwyspie Malajskim. Bóg kaŜe Noemu zbudować przed potopem arkę (korab). o ozdobnej półkolistej koronie.. przez Erazma Darwina. Drzewo wszechświata .. Drzewo Upas . Prometeusz. Bibl.. Izajasz. z którego owoców Bóg nie pozwolił spoŜywać Adamowi. obwieszone flagami i emblematami. na wierzchołku zaś umieszczano Marię z Dzieciątkiem. por. strzeŜone przez smoka w gaju Hesperyd na zachodnich krańcach świata. 11. które by rodziło dobre". ani złego. w . kołami (symbol jedności).drzewo zasadzone (lub słup postawiony) przez ludność. wg Mat. Konary jesionu obejmują Asgard. Drabina (jestestw). Temat częsty w sztuce europejskiej Xi-Xvii w. drzewo. Łuk. trójkątami (równość) i czapkami frygijskimi. Jtunheim i podziemny świat zmarłych. Mesjasz wyjdzie z rodu Dawida.rodzące złote jabłka. Drzewo rodowe . Gen.Drzewo Gofer . W USA w czasie wojny o niepodległość sadzono topole i inne drzewa jako symbol "wzrastającej wolności". obciŜając się odpowiedzialnością moralną za swe uczynki. tj. 6. 6) Adam i Ewa (tj. Owoc (Po owocach ich. które rzekomo niszczy wszelką inną roślinność w promieniu 247km.przypowieść biblijna. "wielkie drzewo świata". Praga. por. 6. 43-6: "Nie ma drzewa dobrego. teŜ Ew. które by rodziło złe owoce. 1200) w RFN. W Biblii.. mit. z którego w Biblii. wytwarzające trujący sok mleczny uŜywany przez krajowców do zatruwania strzał. Drzewo wolności . 1-17.). por. wysokie do 757m. syn Booza i Ruth) wyrasta łodyga lub pień drzewa o gałęziach zakończonych wizerunkami królów Ŝydowskich . 33. 1: "I wyjdzie róŜdŜka z korzenia Jessego".. Drzewo złe i dobre . dziadka Charlesa. wyŜej Drzewo genealogiczne (2). weszło do europejskiej legendy jako drzewo. zdobiąc trójkolorowymi wstęgami.'cyprysowe' lub 'heblowane' (?). 2.w biblijnym Raju. ukoronowane czapką frygijską. Yggdrasill.zob.

1691) D."CóŜ . przedtem. doradca króla Jana Olbrachta. Ew. i magderskiego."Abym je zostawił otwarte?" "Nie!" . Drzwi muszą być albo otwarte. kanclerz wielki koronny 1511-15. Ŝe zostawił otwarte drzwi.wł.legendy o św. Polityka). Pan gromi słuŜącego.słynne romańskie drzwi brązowe z katedry w Płocku (ok.. Z francuskiej komedii Le Grondeur (Zrzęda. .1467-1535.zob. 10 płaskorzeźb przedstawiających sceny ze St. de Brueysa i Jeana Palaprata. albo zamknięte. Drzwi gnieźnieńskie . dawniej. i pyta: "Czy pan chce. Wojciechu." Tytuł "przysłowia w jednym akcie prozą".drzwi muszą być albo otwarte.."Nie!" . 31. podkanclerzy 1501. albo zamknięte . a wreszcie przedstawiali je jako symbol zbawienia.). symbol Ŝycia i Ŝyciodajnych sił. trzeciego wyjścia nie ma. uwaŜali je za przeciwstawienie drzewa wiadomości dobrego i złego (zob.jedno z dwojga. Drzwi płockie . Teologowie chrześc. Drzewiej . słuŜący odpowiada.płockiego. oraz Bolesława Kędzierzawego (z Ŝoną). gdzie znajdują się od końca Xiv w. Testamentu otoczonych bordiurą o motywach roślinnych i figuralnych. trzecie drzwi baptysterium florenckiego (1425-52). 1152-55). Dla jego biblioteki wykonano pierwszy polski ekslibris (zob. dyplomata. 23.A. Ŝe poprzednim razem zbesztano go. bo je zamknął. zawierające sceny biblijne. cóŜ będzie na suchym? Biblia.dawn. Aleksandra. w ramkach o ornamentacji roślinnej. zob. Drzwi. łączyli je z drzewem KrzyŜa św. wizerunki biskupów . złocony brąz i marmur. Il faut qu'une porte soit ouverte ou fermee (1845. równieŜ Babilończyków i Asyryjczyków. Wichmana. arcybiskup gnieźnieński od 1531. Drzewicki Maciej . patronie katedry. sekretarz Kallimacha. wyst. 1170) sztuki romańskiej w Polsce. wg Łuk.rzecze słuŜący . Drzwi Raju . tak nazwane przez Michała Anioła główne dzieło Lorenza Ghibertiego. abym je zamknął?" . Porta del Paradiso. 1848) Alfreda de Musset. teŜ Kain (Drzewiej). który ofiarował je soborowi sofijskiemu w Nowogrodzie Wielkim w Rosji. znajdujący się w płd. Otwarty (Otwarte drzwi. alegorie i symbole. obejmuje 18 płycin ze scenami z Ŝycia . portalu katedry gnieźnieńskiej. Jeśli czynią to na zielonym drzewie. Otwarte drzwi .mitologii wielu ludów. wyŜej). fr.wspaniały zabytek (ok.

uŜywany do przewozu towarów Wisłą do Gdańska w Xvi-Xviii w. pod którą 18 Vii 1792 Kościuszko stoczył bitwę z wojskami ros. gałęzie dębu (ruskie dub).złota moneta Hiszpanii i Ameryki hiszpańskiej Xvi-Xix w. doublon z hiszp.dłubas. esprit. smalone nad płomieniem. Jarzębski. Il Duce . pneuma. fr. wzgórę i na dół bieŜący.) Dubhe . nm.pleść mówić nonsensy. i dzięki właściwej taktyce nie dopuścił do rozbicia wojska polskiego nad Bugiem. Geist. (A. wartości 8 złotych eskudów lub 2 (stąd nazwa) pistoli bądź (1848-64) stu reali. Duch .. ang. koszałki-opałki. spiritus. głupstwa. w faszystowskich Włoszech o Benito Mussolinim. właściwość odróŜniającą człowieka Ŝywego od nieboszczyka. Dualis .. jak wskazuje etymologia wyrazu i jego odpowiedniki w innych językach: gr.wieś w woj.oznaczał początkowo '(od)dech. ale nie moŜna ich było pleść.. fr. łac. Duby. Dublon . tj. Caudillo. Duby smalone . Dubas. Dubienka .(wym. 1883-1945. ducze) wł.Drzymała Michał . ghost. wiosłowo-Ŝaglowy statek rzeczny. opisanie Warszawy (1643). o załodze z 8-14 ludzi. . androny.zob. moŜna było co najwyŜej giąć. Gościniec albo.. por.zob. Liczba (podwójna). mniejszy od szkuty i komięgi. Dubas . pod Ŝeglem szumiący. 'przywódcą. doblon od doble 'podwójny'.najjaśniejsza gwiazda w konstelacji Wielkiej Niedźwiedzicy. tchnienie'. Wóz (Drzymały). spirit. chełmskim. wódz'. ładowności do 80 ton. jak wiklinę czy brzezinę.

Wergiliusza: łac. Duch Banka ukazuje się później.). Zaproszenie do tańca. Pracownia) Goethego. Duch wojewody.. 14. niewidzialny dia innych biesiadników. Ew. Duch. Duchy elementarne . Ew. z Biblii. wieku . Gnomy (ziemia).. wg Mat. kośc. epoki. por.z Biblii. Ŝe potomkowie Banka będą rządzić Szkocją. jeden z wodzów wojsk króla Szkocji.pierwiastek duchowy oŜywia wszechświat (określenie przewagi inteligencji. 727. nat ubi vult. wg. Grzech przeciw Duchowi św. gdzie chce. 8. Sylfy (powietrze) i Ondyny (woda). Ew.Paracelsa i róŜokrzyŜowców. der stets verneint. 31-2.objawia się tam. 17. Duch przeczenia . . tchnie .zob. Pawła do śydów. słabe) z Biblii. Duch porusza materię .w tragedii Makbet (ok. duch otricanija. gdyŜ wiedźmy przepowiedziały. Miecz ducha . Duchch wprawdzie jest ochotny. mens agitat molem. Makbetowi. nad materią). choć wymieniany w Kronikach Anglii (zob.opera komiczna (Warszawa 1873) Ludwika Grossmana. w formie: spirilus. 6. w Biblii. I. Ew. wg Mat. List św. libretto: Wł. Mefisto(feles) o sobie w Fauście (cz. łac. Litera. w czasie uczty..łac. rozumu. J. spiritus ubi vult spirat.z Biblii. diabeł. ale ciało mdłe . Tuwima) z wiersza Anioł (1827) Puszkina. der Geist. duch bluźnierczy (tł.panujące w jakimś okresie poglądy i tendencje. Duch róŜy . duch zaprzeczania. Duchy słuŜebne . 41. List św. Wulgata.nm. 12. Diabeł (Rozszczepione kopyto). z Eneidy. Kronika) Holinsheda. 3.. trzecia Osoba Trójcy św.Duch Banka .(tj. Duch czasu. natchnienie od woli nie zaleŜy. 6. Spiritus Sanctus. Anczyc.-kat. Nieczysty duch . kędy chce. Jana. czyli U wód . duch oŜywia . Duch święty . L. Wiatr (kędy chce. skąd i jak przychodzi. duch wątpienia. wg . ros. władające czterema elementami (Ŝywiołami): Salamandry (ogień). nie jest uwaŜany za postać historyczną. rz. 26. duch somnienija duch negacji.zob.zob. zostaje zamordowany na rozkaz Makbeta. 1.działanie wbrew poznanej prawdzie. Pawła do Efezjan. nie wiadomo. zazw.. Litera zabija. 1606) Szekspira Banko. Banko.

przysł. pospolity. tubek. 12. nie mnie! . coś go pojąć zdolny.dawn. dudniącego monotonnie głosu. Mickiewicz. czym moŜe się pochwalić.nm. 2. 10.głupiec. 1. duch . Równyś duchowi. Obiecać. szlafmyca. piszczałka. Deffand. hupka. na główce ma rozkładany. 30. zaniepokojone. pokazać dudka na kościele .zrobić z kogoś głupca. Kurek.łac. strojny czub.zob.'oddech. Wyzionąć ducha . coś. zdrowy rozum. oszukać. Dudek . Wystrychnąć na dudka .umrzeć. . zwieść. KaŜdy dudek ma swój czubek . błazna. 4. puchowy czepiec nocny. ptak zamieszkujący Stary Świat.. naśladownictwem głosu dudka.omamić. wystrzykują z gruczołu tłuszczowego cuchnącą ciecz. młode w gnieździe. Pan Tadeusz. nabrać. pierzyna. wudwud(ek). nic nie pokazać. Du Deffand . nazwa jest dość trafnym. czubaty). dawn. Order Ducha św." (Wojski) wciągnął w głąb pół brzucha I do płuc wystał z niego cały zapas ducha. od dukającego. hutek. den du begreifst. pierzynka (duchenka). Juwenala: "Bogów prosimy tylko o zdrowy rozsądek w zdrowym ciele. Noc) Goethego. z Biblii.najwyŜsze odznaczenie monarchii francuskiej 1578-1791 i 1815-30. (A.(właściwy. 3. . tj. prastary ludowy instrument muz.. ośmieszyć. Dudek .fujarka. zob.) Duchna . nicht mir! słowa Ducha z Fausta (cz. 664-65. kiep. powietrze'. nadawane arystokracji. du gleichst dem Geist. Zdrowy duch w zdrowym ciele . Treny Jerem. z Satyr. 356. prawdop. mens sana in corpore sano.Marka. Dudka .

Ŝe duenna jest łączniczką między Luizą i Antoniem.). Pierwszy złoty dukat w 1284 w Wenecji. Don Jerome. zwany czerwonym złotym a. potem od 1528 do 1831. drukarz. Polsce. pozostawiąc ją w swym pokoju. w Polsce za Łokietka w 1320. czątym. króla Sycylii. tj. por. uŜywany we wsch. dudarz) wydobywa dźwięki przez naciskanie worka ramieniem. kiedy niedźwiednicy przygrywali na dudach do tańca tresowanym misiom. zdecydował. ukr. m. ta wymyka się z domu w przebraniu duenny. z hiszp. wybuchowy i uparty ojciec. ducato 'księstwo'. Dufour Piotr . zbankrutował w 1790. sztuki teatralne. a Luiza Antonia.) drewniany kabłąk nad chomątem słuŜący do umocowania uŜwy (rzemieni przy chomącie) i połączenia jej z dyszlami (hołoblami) w zaprzęgu jednokonnym. Sheridana z muz. na Ukrainie i Białorusi. duena. Bytom 1966) Sergiusza Prokofiewa. francuskiego. W końcu Izaak poślubia duennę. księgarz i wydawca polski pochodz. z czego jakoby pochodzi nazwa. Obruczenije w monastyrie opera (Leningrad 1946.in. wyst.przysł. ona jednak kocha Antonia. Zaręczyny w klasztorze .o ustępowaniu. składaniu broni. libretto kompozytora wg Sheridana.(wym: drfu:r).(białorus. z których dudziarz (dawn.). 1727-96. burdonowych (dla dźwięków wytrzymywanych nad a. wł. duca 'ksiąŜę'. a od 1785 takŜe w Łowiczu i Grodnie. 'starsza kobieta słuŜąca jako guwernantka i towarzyszka młodych dam w rodzinach hiszp. łac. Niedźwiędź zdechł. instrument muz. pol.ros. zwijaniu chorągiewki. potem w wielu krajach. Duha . księcia Apulii. 'Rogerus Dux Apuliae'. dawaniu za wygraną. Ŝe jego córka Luiza poślubi młodego i brzydkiego śyda Izaaka. Jerome odkrywa. z czasów. złoŜony ze skórzanego worka z zapasem powietrza i piszczałek (piszczeli) melodycznych i bardunowych a. i port. Dudy w miech . pod melodią). Kobza (instrument strunowy).srebma moneta bita w 1140 przez Rogera Ii (zob.ang.' Opera komiczna (1775) Richarda B. dudziarz po skończeniu gry owijał piszczałki w opróŜniony z powietrza miech. .. wydawał w Warszawie od 1773 druki w wielu językach. jedna z odmian dud nazywała się koza. Duenna . oddala więc duennę i zamyka Luizę. Dukat . nosząca napis "R DX AP". Thomasa Linleya seniora i juniora. duga (ros. dudy w miech .Dudy .gajdy.

'Obłąkana Greta') obraz (1562) Pietera Bruegela St.mieszczańska hipokryzja. Mayer van den Bergh. charakter pisma. z łac.(hol.) Orianę. faryzeuszostwo. otwierający pośród drzew widok na dalszą perspektywę. . kształt. Duma (1) . wytyczana i znaczona pod kierunkiem podkomorzego (od Xv w.. Ŝe pieniądz nie cuchnie. groŜących "szkandałów".. kobzy a. ustanawiana. właścicielki kamienicy. Dulcynea z Toboso . W istocie jednak była to Aldonza Lorenzo. iron. Dulle Griet . piękna dama serca Don Kichota (zob. pani serca. o Bohunie. okno widokowe. często w formie ballady. Janie Wyhowskim i in. oraz poglądu. Neczaju. Sawie-Calińskim. Turkami. obłuda. moralność Dulskiej. Tatarami.tytułowa bohaterka tragikomedii kołtuńskiej Moralność pani Dulskiej (Kraków 1906) Gabrieli Zapolskiej. Dulszczyzna kołtuńska .szlachetna. za wszelką cenę.) lub obyczajowej.lit. przest. Bohdanie Chmielnickim. epicko-liryczny ukraiński utwór poetycki o charakterze smętnej pieśni ludowej. Antwerpia. Dumka zachodnioukraińska ludowa piosenka liryczna. śpiewanej od Xvi w. Dulska . wycięty w lesie pas. ciasnota horyzontów i wysokie mniemanie o własnych walorach moralnych i obywatelskich.). dzielący las na ostępy i oddziały. ciąg'. liry. jak Amadis de Gaula (zob. krzepka dziewczyna z winiami. o charakterze elegijnym.linia graniczna między posiadłościami prywatnymi bądź między prywatnymi a królewszczyznami. aby u jej stóp składać trofea swych zwycięstw. a wszystko to z nieustannym akompaniamentem moralizatorskim. krój.). umiłowana. ductus 'prowadzenie. Mazepie. o treści historycznej a.w dawnej Polsce .Dukt . półlegendarnej (walki i przygody Kozaków z Polakami. z towarzyszeniem bandury. którą wybrał. megiera atakująca piekło w krwawych blaskach ognia. Muz. prześwit w parku. wybranka. młoda wieśniaczka z pobliskiej wioski. ogranicza się do zasady prania swoich brudów we własnym domu i tuszowaniu.

bojarska.(wym. 8 V 1842 w Saint-Germain-enLaye pod ParyŜem. następne jej małŜeństwo. Duncan Isadora . niech go piorun strzeli. z Sergiuszem Jesieninem.) w 40 lat po katastrofie. do 1547 rada feudałów wielkiego księcia moskiewskiego. Antarktydy nazwał imieniem swej Ŝony . Donner 'grzmot'. i łaskawy król Szkocji. która wkrótce miała zasłynąć: Wenus z Milo. Mianowany kapitanem fregaty. Morzu Śródziemnym na Ŝaglowcu "Corvette" i przewozi do Francji pasaŜerkę. ruchy i kostium bosych tancerek antycznej Grecji. w tragedii Makbet (zob. danken) król Szkocji od 1034. reformatorka tańca scenicznego.1878-1927.Terre Adelie. W 1826-29 i 1837-40 kierował wyprawami na wody antarktyczne. a odcinek wybrzeŜa wsch. Odchodząc od wzorów akademickich.(wym. Makbeta. którego Makbet zabija. . W 1903-27 występowała we wszystkich stolicach Europy i Ameryki (w Warszawie w 1905). opracowała własny system tańca "wolnego". wnuk i następca Malcolma Ii. Była Ŝoną wielkiego teoreta i praktyka teatru. Zginęła w czasie przejaŜdŜki otwartym autem. ros. uduszona szalem. Niech go dunder świśnie . który miał odtwarzać technikę. . Duncan I . od 1547 do 1711 rada cara. zamordowany przez dowódcę swoich wojsk. 1790-1842. Ŝeglarz i podróŜnik francuski. parlament w Rosji od 1906 do 1917. Dumont D'Urville Jules S. od Xv w. Jego mapy Mórz Południowych zrewolucjonizowały ich hydrografię i wprowadziły podział na Polinezję.Duma (2) . Nie znalazła początkowo uznania w USA. dmą drwil).niech go licho porwie. Jako pierwszy oficer na "Coquille" odbywa podróŜ dokoła świata. było jednym z najgłośniejszych wydarzeń obyczajowych Europy lat dwudziestych: piewca chłopskiej Rusi ścigał gwiazdę tańca po całym kontynencie. Duma Państwowa. ale w Europie zdobyła wielką sławę i wpływ na taniec współczesny. ok.z nm. odbywa podroŜ na "Astrolabe" na Melanezję. Zginął jako ofiara pierwszej katastrofy kolejowej.) Szekspira szczodry. gdzie odkrył Ziemię Ludwika Filipa i wyspę Joinville.C. Gosudarstwiennaja Duma. tancerka amerykańska. 'Ziemią Adeli'. Mikronezję i Melanezję. 1040. gdzie w 1828 odnajduje na płytkim dnie morza szczątki rozbitego statku La Perouse'a (zob. aby zdobyć jego koronę. Dunder . w 1819-20 bierze udział w 2 wyprawach hydrograficznych na wsch. który wkręcił się w szprychy koła. ale ilustrował utwory nowoŜytnej muzyki powaŜnej. Gordona Craiga. aŜ wreszcie wziął z nią ślub w samolocie.

Dupin Auguste .łajać. Po raz ostatni wystąpiła w sztuce D'Annunzia Porta chiusa wł. Katedra . Szekspira. aby wrócić na scenę dopiero na 3 lata przed śmiercią. sumy właściwości i procesów .(wym.). jak iDumasa-syna. zał. umiała z krańcową prostotą i brakiem sztuczności teatralnej oddawać najsubtelniejsze odcienie uczuć. załoŜyciel miasta. pomstować. Edwin . duze). Dama (kameliowa). ukończona w 1133. protoplasty Nicka. Edin. zarówno bohaterek Ibsena.(wym. Dunedin . 'Zamknięte drzwi'. sobaczyć. Duplessis Marie . 1858-1924. występująca w trzech nowelach detektywnych.. burczeć. celt. Tu po raz pierwszy zastosowano (w pocz. w 1093.romańsko-gotycka. JuŜ mając 14 lat grała z powodzeniem Julię (zob.(wym. sztorcować. lat Xix w. Romantyczna miłość wiązała ją z poetą Gabrielem D'Annunzio.(wym. w ParyŜu zaś w 1897 sława jej zaćmiła samą Sarę Bemhardt (zob.(wym. o melancholijnym. Anglii. pochodząca z ubogiej wsi normandzkiej. zmienna w nastrojach..Dunderować . duplesi). bazylika trzynawowa z transeptem i trzynawowym chórem przebudowanym w 1235-89. wyrazie twarzy. W 1893 uwaŜano jej Damę kameliową za wydarzenie teatralne Nowego Jorku i Londynu. Durham . tragiczka włoska ze starej rodziny aktorskiej. dun 'twierdza'.) krzyŜowo-Ŝebrowe sklepienia gotyckie. nawa środkowa z obiema potęŜnymi wieŜami jest z Xii w. pana Lecoq. "racjocynacyjnych" (opartych na rozumowej analizie) Edgara Allana Poe: Zabójstwo przy rue Morgue (1841). zrzędzić. Cartera. Szczupła.tradycyjna nazwa psychiki człowieka. 1824-47. słynna kurtyzana paryska 40. Dusza . jedna z najpiękniejszych w Anglii. rzuciła teatr. a kiedy się w 1909 rozstali. Romeo i Julia). Tajemnica Marii Roget (1843) i Skradziony list (1844). Xii w. dani:din) poetycka nazwa Edynburga. pierwowzór Marguerite Gautier. dupę) pierwsza w literaturze postać detektywa-analityka. często występowała w jego sztukach.król Northumbrii. gromić. Duse Eleonora . Sherlocka Holmesa. zob. darem) miasto w płn.

człowiek.serdeczny.coś najdroŜszego. Dusza sprawy . Duszniki-Zdrój . chłop pańszczyźniany.pieniądze. poezja. młodszy Ŝak poszedł dalej. Nagi. Dziady cz. aby zrozumieć napis na kamieniu. nieśmiertelny pierwiastek Ŝyciowy. Krasińskiego. zob. (J. Rogata dusza . psyche tou kosmou. łac.jej motor. spostrzegli omszały kamień z napisem: "Tutaj jest uwięziona dusza licencjata Pedra Garcias". w wielu religiach niematerialny.-R. Dusza świata . wałbrzyskim nad Bystrzycą Dusznicką.uzdrowisko w woj. 263. Chór do ukazujacych się zjaw. gdzie w 1826 przebywał na kuracji Fryderyk Chopin. PodróŜ do Ziemi Świętej. Ii. wychodzący z ciała w momencie śmierci. Z. przypowiastka w przedmowie do powieści (1747) Przypadki Idziego Blasa.gr." Autor upomina czytelnika. nieustępliwy. Martwy (Martwe dusze).w Biblii. płytka Ŝelazna rozgrzewana do czerwoności i wkładana dawn. rector). najbardziej ukochanego. np. Dusza głodna. główna spręŜyna (o człowieku). w. ale starszy odwalił kamień. Histoire de Gil Blas de Santillane. 91-93. weź te pieniądze i uŜywaj ich do woli.zob.) Dusza m(oj)ej duszy .bardzo się bać. Mickiewicz. 9. muzyka. Pod spodem ukazał się skórzany trzos z setką dukatów i papier z napisem: "Przechodniu. spragniona . por. przen. poemat Fanfazja Ŝycia. wędrując do Salamanki. kobieta. Lesage'a. Psalm 106. kto z was łaknie? (A. wyciągnął z dzieła ukryte w nim nauki moralne. 47-48. siła sprawcza. dawn.) Dusza człowiek . łac. Póty kat będzie rąbał twoje cielsko. aby jak rozsądniejszy z Ŝaków. A.człowiek hardy.psychicznych. do Ŝelazek do prasowania. Ŝyczliwy. w 1897 wystawiono mu pomnik w parku. Grób Agamemnona. anima mundi. Naga dusza . Dwaj Ŝacy. Dusza Pedra Garcias . łaknąca. w piętach . . poddany. komu czego braknie! Kto z was pragnie. Słowacki. spiritus movens (a. niewidzialny. Mieć duszę na ramieniu. któryś miał cierpliwość. O Polsko! póki ty duszę anielska Będziesz więziła w czerepie rubasznym. Mówcie. uczynny. od 1946 co rok w sierpniu odbywa się tu festiwal chopinowski. fr.

zob. wraz z Białą nocą) J.Dwa . Liczba podwójna . Liczba.sentencja Heraklita z Efezu (ok. bis dat qui cito dat. musiquette. Dwanaście . Dwa razy daje. Ogień. 480 pne. Wojna (Białej i Czerwonej RóŜy). Drugi. który chce ją wydać za Turia. Dwaj ślepcy . córki księcia Mediolanu. operetka (1933) Roberta Stoltza. korzysta) . Dwa serca biją w walca takt . Dwóm panom słuŜyć .zob. duobus daminis servire. non est idem.łac. w której wszystko płynie. równieŜ film dźwiękowy.fr. Dwaj Foscari . później rywale. debiut operetkowy w I akcie (1855. wg Mat. Sługa (dwóch panów).). tam trzeci się cieszy (a.zob. przysł. wczesna (ok. Foscari. zob.. Gdzie dwaj się kłócą. teŜ Trzeci. Wojna Dwóch RóŜ .tuzin. Offenbacha. zrazu serdeczni przyjaciele. zob. Syn. Les deux aveugles. Dwie wdowy . Władysław (Jagiełło). Dwa ognie . ta sama natura jest ciągle inna..łac. do ręki Sylwii.zob.opera (Praga 1874) Bedricha Smetany. to nie jest to samo . Z dwojga złego mniejsze . rzeka jest obrazem zmiennej rzeczywistości. przysł. Dwa razy do tej samej rzeki wstąpić niepodobna . 540-ok.zob. Dwa miecze . Dwaj panowie z Werony . 24.ang. Zwei Herzen im Dreivierteltakt.nm. duobus litigantibus tertius gaudet. .zob. Gdy dwaj robią to samo. kto prędko daje .por. Zły.zob.łac. duo cum faciunt idem. protoplasta musicalu. Wulgata. krotochwila muzyczna. 6. 1594-95) komedia Szekspira o wątku wziętym z bukolicznego romansu Diana Montemayora. Ew. Przypowieść o dwu synach . The Two Gentemen of Verona. przysł. Dwaj panowie to Walentyn i Proteusz.łac.

w walucie bryt. do dziś zachowany w rachubie czasu (12 godzin). Judę (od którego pochodziło plemię Dawida i jego monarchia). poemat (1918) Aleksandra Błoka. byli protoplastami plemion. w niektórych gałęziach handlu (tuzin. gros = 12 tuzinów) itd.zob. Lewiego (który nie dał początku plemieniu. Ostap Bender. próba mająca wartość dokumentu kształtowania się ideałów humanizmu Odrodzenia w Polsce. Dworzanin Polski . postanowień' ułoŜonych przez Cyryla z Aleksandrii i przyjętych w 431 przez sobór efeski. i sześciu synów: Rubena.zob. V w. Synami Racheli byli Beniamin i Józef. "grubej" kultury polskiej. spolszczenie włoskiego arcydzieła renesansowego Il Cortegiano (1528) Baldassara Castiglione.zob.ros. pne.. Dwienadcat'.napisany z inicjatywy króla Zygmunta Augusta traktat prozą (1566) Łukasza Górnickiego. Dwanaście krzeseł . Issachara i Zebulona. oddział czerwonej gwardii patroluje ośnieŜone ulice Piotrogrodu. Prawo. Dwunastodźwiękowa (12-tonowa) technika . Dwunastu . który nie załoŜył plemienia. z którą wystąpił patriarcha Konstantynopola Nestoriusz. . potępiających naukę o dwóch osobach w Chrystusie. nadspodziewanie udana próba przeszczepienia wytwornego wzoru włoskiego człowieka Renesansu. System dwunastkowy .numeracji. w anglosaskich miarach i wagach jeszcze w Xx w. Prawo dwunastu tablic . Paladyn. urodziła mu Gada i Asera. Lia urodziła mu jego jedyną córkę. wprowadzonego przez astronomów chaldejskich ok.zob. Jakub miał trzynaścioro dzieci. Manasses i Efraim. (szyling =12 pensów) do 1971. z których dziesięcioro było załoŜycielami plemion Izraela. 41).których patronimicznymi protoplastami miało być potomstwo biblijnego Jakuba (Gen. SłuŜebnica Lii. Dinę.. z materiałem dźwiękowym 12 półtonów oktawy ułoŜonych w dowolnie wybraną serię (szereg) bez powtórzeń dźwięków serii. Apostołowie. Symeona.12 enatematyzmów . Zilpa. aby nie powstało centrum tonalne.słynnych 'rozstrzygnięć. na grunt szlacheckiej.komponowania utworów muz. 12 paladynów . Górnicki przenosi miejsce akcji z dworu ksiąŜęcego w Urbino do willi Samuela Maciejowskiego. ale był protoplastą Lewitów). dodekafonia. Bilha urodziła mu Dana i Neftalego. podsystem systemu sześćdziesiątkowego. 12 apostołów . w miarach stopniowych kąta.. słuŜebnica Racheli. synowie jego. biskupa krakowskiego i kanclerza koronnego. 12 plemion Izraela . ideału dworzanina.

rolniczy system gospodarowania. Dwór króla Petaud . świta. Dworzyszcze .zob.zob. Trójpolówka. parcela osadnicza. gwiaździstym sklepieniem. dyskusję o malarstwie.typ budynku cechowega a. z 1481. liczne facecje. Artur).późnogotycki. stosowany w Polsce do Xiv w.kłoda. administracja. korporacyjnego. odmiana pręgierza. w Xiii w. co wg niego w oryginale jest nieodpowiednie dla Polaków. 1616-17. Dwór św. brytyjski dwór królewski. m. spalony w 1945. uŜywanego przez dwór do przyjęć oficjalnych itp. (król) Petaud. zrekonstruowany. później w krajach nadbałtyckich (nazwa od legend o królu Artusie. dworzanie. Dyby . por. niewielka siedziba ziemiańska wraz z zabudową mieszkalną i gospodarczą. Dwupolówka . zob. wielki dwór.w ustroju monarchicznym siedziba. przeznaczonego na zebrania. Jerzego . James. nazwa od starego pałacu św. w puszczy przed kolonizacją wsi na prawie polskim a. pastwisko. Dwójniak . folwark. słuŜba dworska. Dwór . rozmawiające uczenie kobiety. renesansowa fasada z attyką. orszak. magnat i jego otoczenie. niemieckim. w Anglii. majątek ziemski. jego właściciele. panujący. w Polsce do 1945 dom mieszkalny. gotycki Dwór Artusa przy Długim Targu w Gdańsku. a więc np. zrekonstruowany 1957 wg stanu z Xvii w. mniejszej) posiadłości ziemskiej. magnata. Górnicki opuszcza wszystko.ang. Jakuba . budynek. 1494. niegdyś miejsce zebrań i zabaw mieszczan gdańskich. zamek panującego a. obok Złotej Bramy w Gdańsku. dodaje natomiast wiele z Ŝycia polskiego. trójdzielne halowe wnętrze z gotyckim. rezydencja właściciela (zwł. Court of St. nad Prądnikiem.w dawnej Polsce osobna zagroda chłopska w polu a. rząd. dwie sztuki drewna (z . Dwór Artusa .in. dzielący przestrzeń omą na 2 części. zamek a. spalony w 1945. Miód (pitny).gospodarka dwupolowa. nieprzystojne anegdoty. Jakuba. z których się co rok na przemian jedną obsiewa. pęta drewniane..pod Krakowem. siedlisko. a drugą ugoruje. niegdyś bogato wyposaŜone. Dwór Bractwa św. prcebudowa w 1552. pot. państwa z monarchą na czele.

'skóra'). i błaga. operę narodową. gdy zmarł ojciec rodzina Chonena. Xviii w. Gdy dowiaduje się o jej zaręczynach. powstała w czasie wojen punickich. później 6 groszy miedzianych. cofa ją z Ix w. Dybuk . legendarna córka króla Tyru. co dla niego uczyniła. mit. mieszczanom i chłopom. 1-4). na którym stanęła Byrsa (łac. Dydoria pocięła skórę na tak wąskie pasy. w które zakuwano skazańca. znękana jego groźbami. rz. król Tyru. zabierając jednak i jej duszę. pozostawiwszy go w biedzie.. pierścień drewniany a. wierna pamięci zmarłego męŜa. The Tragedy of Dido .dudek. a po śmierci dusza jego wstępuje w nią jako dybuk. 1863-1920.Elissa. Europie. akropol Kartaginy. do czasów wojny trojańskiej.fikcyjne listy miłosne kochanek z legendarnej przeszłości. uchodząca za ang. pne.. kiedy jej brat. Hemidy . odpycha atrętne zaloty króla Libii i wreszcie. umiera. dyba. jaki da się nakryć skórą wołu. aby został u niej. Ŝegl. dusza zmarłego grzesznika która zamieszkała w ciele osoby Ŝyjącej. Ojcowie młodych przysięgli sobie niegdyś połączyć swe dzieci ślubem. sprowadza do Kartaginy Eneasza. rozstaje się z Ŝyciem skacząc w płomienie stosu. zaprzedaje duszę diabłu. przywiązanie'. Afryki. zawierają list Dydony do Eneasza. Dydek . jarzmo górne. Młody jeszybotnik (uczeń szkoły talmudycznej) Chonen. łączący obie części masztu. aby dostać Leę. ale ojciec Lei nie dotrzymał obietnicy. zamordował jej męŜa Sycheusa. w którym przypomina mu wszystko. Pod wpływem egzorcyzmów rabina-cudotwórcy opuszcza ciało ukochanej.wyŜłobieniami na ręce i nogi). Dydona . . kara wymierzana w śrdw. zob. drobna moneta zdawkowa w Polsce w 2. Dido and Aeneas . która uciekła z Fenicji do płn. trójhalerzówka'.opera (Londyn 1689) Henry Purcella. poł. wyst. Dydona. zakochany w córce bogacza Lei. dzieło Owidiusza. pol.tragedia (1594) Christophera Marlowe'a i Thomasa Nasha. trojak. Łódź 1925) Salomona An-skiego.w folklorze Ŝyd.sztuka (Warszawa 1920. W Libii król Jarbas ofiarował jej taki obszar ziemi. Inna wersja legendy. aby zagarnąć jego majątek. dibbuk 'połączenie. Ŝe objęła nimi miejsce. zwł. Dybuk . Eneasz (Eneida. Duttchen 'trójfenigówka. Pigmalion. z hebr. który budzi w Dydonie miłość. z nm. stalowy. Wg starszej wersji legendy. opowiedzianej przez Timajosa.

gruba deska. dyliŜans'. z nm. tarcica'. opera (1724) A.opera (1853-63) Hectora Berlioza.). DyliŜans . zamknięty. Dyl . 1637).odkład. Diele 'deska. Dyl Sowizdrzał . Śmierć Dydony . Scarlattiego (powtórnie skomponowana). były wspólne dla całego królestwa polskiego.nazwa 7wodów (zbiorów praw) powstałych w Xv w. bez resorów. Opera (1778) J. na podstawie statutów Kazimierza Wielkiego. bal. Didone abbandonata wł. Dido(ne) . Trojanie . którego pudło zawieszone było na drąŜkach. 'opuszczona'. w całej Europie do przewozu (kilkunastu) pasaŜerów i poczty. opera (1696) A. odkładanie'. uŜywany w Xvi-Xix w.lekki.dymówka.obraz Rubensa (ok. Londyn. DyliŜans drąŜkowy . z fr. Reynoldsa.duŜy. Sowizdrzał. belka. digesta (zob.gruba tarcica. ParyŜ. tekst: A. publiczny pojazd konny. pień drzewny (przepiłowany wzdłuŜ). Dymarka .zob. Scarlattiego.obraz Mantegny. najszybszy (przed wprowadzeniem kolei Ŝelaznych) i najwygodniejszy środek komunikacji długodystansowej. Londyn. Turnera (1814). przetłumaczone z łaciny na język polski w 1449 przez Świętosława z Wojcieszyna. w dawnym prawie procesowym odroczenie rozprawy sądowej. pryw. tekst: Pietro Metastasio. z miechami. pryw. 'w obłędzie'. diligence 'pośpiech. Dygesty . Londyn. z łac. dilatio 'zwłoka.. słuŜący do wytapiania Ŝelaza z rudy przez jej odtlenienie przy pomocy węgla . Dylacja ..Didone delirante wł. Haydna. prymitywny piec o otwartym ognisku. Franceschi. Obraz W. z łac. Obraz J.

ze st. Po jego śmierci w 1605. Śmigus uderzenie (na szczęście) rózgą wierzbową z baziami z Niedzieli Palmowej. Ŝony Marii Nagoj. w 1598 sam został carem. syn cara Iwana Iv Groźnego i jego 7. który panował 1605-06 i w kilka dni po ślubie z Maryną Mniszchówną (córką Jerzego. po śmierci ojca w 1584 zesłany do Uglicza. bylina z rodziny rutowatych. Dymitr Samozwaniec Ii.1581-91. równieŜ podający się za carewicza Dymitra. nm.czyli Polskie na Moskwie gody . tzw.trzeci .powieść hist. 3000 pne. przy poparciu części magnaterii polskiej. zastępowany przez wielkie piece.człon (1870) trylogii dramatycznej Aleksjeja K. ok. który po śmierci nieudolnego i bezdzietnego Fiodora I (starszego brata Dymitra).drzewnego. w okresie wojny domowej i interwencji polskiej i szwedzkiej zwanym "smutą". dramat (1617) Lope de Vegi. carewicz. Złota wolność . wędliny itp. najstarszy sposób otrzymywania Ŝelaza (Egipt. W 1607 pojawił się następny fałszywy pretendent do tronu. z nm.(jesionolistny) bot. 'Wielki ksiąŜę moskiewski i cesarz prześladowany'. gdzie zginął. kontrybucja wojenna'.powieść (1928) Zofii Kossak-Szczuckiej poświęca sporo miejsca dziejom kariery i upadku Samozwańca. Agaj-Han . W Polsce stosowano go jeszcze w Xviii w. Tołstoja. dingnis 'okup.Ŝartobliwy zwyczaj polewania się wzajemnie wodą w poniedziałek wielkanocny.) od gospodyń dla chłopców chodzących po domach "po dyngusie". rabunku. Schmeckostern. obwołali carem mniha Grigorija Otriepjewa (podającego się za cudem ocalałego carewicza Dymitra).dramat (1908) Adolfa Nowaczyńskiego. Car Samozwaniec . Car Boris . Dyngus. (1834) Zygmunta Krasińskiego. wojewody sandomierskiego) został zabity wraz z obecnymi na Kremlu Polakami przez lud podburzony przez bojarów. bojarzy.). wykupno od podpalenia. dingnus.). Ostern 'Wielkanoc'. Dymitr . podopieczny Jerzego Mniszchta. o duŜych . zabity w 1610 przez własną straŜ tatarską EI gran Duque de Moscovia y Emperador perseguido hiszp. zwanego Dymitrem Samozwańcem. zapewne zamordowany na polecenie Borysa Godunowa (zob. stopniowo od Xiii w. Schmackostern.. schmacken 'bić'. ostatniego z rodu Rurykowiczów. Dyptam . dawniej dwa róŜne obyczaje wielkanocne: Dyngus datek (jaja. śmigus .

z łac. szal. przeszkoda w skupieniu uwagi. MęŜczyźni: frak.brąz dłuta Myrona z Eleuterai (ok. gdzie rosła obficie. uŜywany w sporcie do rzutów w dal. Fajstos. wydzielająca wonne. 62. z fr. nie zgadzający się'.róŜnowiercy. kiedy władzę ustawodawczą miał dwuizbowy parlament (Rada Pięciuset i Rada Starszych).) przedstawiający zawodnika w chwili poprzedzającej rzut dyskiem. Dyzunici. w Muzeum Brytyjskim. "Tym zielem Wenus uleczyła swego ukochanego syna Eneasza. człowiek roztargniony. wąskie i długie suknie z trenem. dissidens 'siedzący po przeciwnej stronie. Dyrektoriat .liściach. równieŜ dyrektoriatem). Naz. okres trwający od rozwiązania Konwentu do zamachu stanu Bonapartego. Dystrakt . directoire) schyłkowy okres Rewolucji Fr. Dystrakcja . coś.dawn.krąŜek metalowy a. Mus. distraction od łac. głowa z Palazzo Lancelotti. odszczepieńcy od dogmatów kościoła panującego. do luteranów. drewniany okuty metalem. Dysk z Fajstos . zwł. rosnąca w Europie i Azji. Dysydenci . Nar. nazwa od góry Dikte na Krecie. w Museo delle Terme w Rzymie. Dyskobol . nie zachowany.zob. T. płaski krąŜek przypominający kształtem dysk sportowy. bufiaste rękawy. 4. kalwinów i arian. meblarstwa i kostiumologii.. Kobiety: tuniki. Gargantua i Pamagruel. . z gr.(fr. łącząca się z tym okresem faza rozwojowa klasycystycznej sztuki fr. zwł." F. por. co rozprasza uwagę. skaleczonego w lewe udo strzałą wypuszczoną przez siostrę Turnusa. wysoki stan podkreślony paskiem. znany z kopii rzymskich w Watykanie. nowoŜytny odlew brązowy: tors z Castel. najlepsza z kolekcji Lancelotti. roztargnienie. Muz. w dawnej Polsce nazwa stosowana gł. Rzym. Porziano. distractio 'rozłączenie'. tł. 450 pne. 1795-99. fular. a wykonawczą pięcioosobowy rząd (zw. Jutumę. rozrywka. Rabelais. parzące olejki eteryczne.. mającą moc wyciągania strzał z ran i gojenia ich. krótkie spodnie.dawn. uwaŜana niegdyś za leczniczą. Dysk . w Gliptotece w Monachium. diskos. kamizelka. Warszawa. Boy-śeleński. W księdze Ix Jerozolimy wyzwolonej Tassa Godfryd zostaje przez nią uratowany.

(latający) księcia Husajna (zob. z nm. a dywan się unosił i lądował na wskazanym miejscu. rozszerz. ku czci boga Dionizosa. Wielki Dywan) zespół wysokich dostojników zasiadający w obecności władcy. namiestnika. wezyra a. grządziel (pługa) '. Deichsel 'dyszel.kobierzec. dla osłony od słońca ptaki z rozpostartymi skrzydłami tworzyły nad nimi baldachim. do 2.na utrzymanie ulic i bruków. panegiryk. król Ostrogotów. z towarzyszeniem aulosu. Pieśni o Nibelungach. Xix w. Dywan . prawdop. Thidrek. występuje w Pieśni Hildebianda. silny.Dyszel .) i wróŜce Pari-Banu. w literaturach Wschodu zbiór wierszy napisanych przez jednego poetę. państwach tureckich (zwł. Dytyramb .grecka pieśń chóralna. zabierając się okazjami na spotykane wozy. umoŜliwiający kierowanie pojazdem przy pomocy zaprzęgniętych do niego koni.nm. decydujący o sprawach wagi państwowej. śpiewana przez chóry przebrane za satyrów z orszaku boga. jako bohater śrdw. pieśń pochwalna. Dytryk z Bern . Czarodziejski dywan . dokądkolwiek rozkaŜe"): na dywanie z zielonego jedwabiu ustawiano tron.(jechać. Latający) z Opowieści o księciu Achmadzie (zob.drąg umocowany do przedniej części wozu.) tragedii. .. ksiąŜę pokoju. lecz powściągliwy.(Sulejmana) legenda muzułmańska oparta na Koranie. na usługi. por. król dawał sygnał. aby go niósł miękko i spiesznie. narzuta. dithyrambos. Thidrekssaga i w pomniejszych poematach śrdw. 'Teodoryk z Werony'. sag i pieśni niemieckich i islandzkich. z gr. 36 ("I oddaliśmy mu wiatr. Rzemiennym dyszlem . po prawicy męŜowie i kobiety. Dietrich von Bern. Teodoryk Wielki (zob. a prócz króla mieściło się tam całe jego wojsko. Dyszlowe opłata . pne. w Persji. po lewicy zaś duchy. podróŜować) często zbaczając z drogi dla odwiedzin a. dała początek (Vi w.). kancelaria. 38. isl. Hołoble. Dywan króla Salomona . pobierana od przejeŜdŜających (po) wozów na drogach i rogatkach przez miasta średniowieczne. sala posiedzeń. Turcji Osmańskiej. poł.

pochodzenia sowizdrzalskiego.wyznawcy kościoła greckokatolickiego w Polsce. Szczełkunczik. WsiewotoŜski wg wersji A. pochodząca z czasów pogańskich. Petipa i I.A. Unici. Kraszewskiego: Był sobie dziad i baba. krzaki jeŜyn a. z komicznej.) Dziadek do orzechów . stary człowiek. 1-4. Nikodem Dyzma.T. Stal się cud pewnego razu. Czajkowski. na Litwie i Białorusi. Przemówił dziad do obrazu . Dziad . Kraków 1901) Mickiewicza. (w. staruch. sporządzana zwykle na św. słaba On skurczony we dwoje. Dyzunici . pomyślany jako całość cykliczna. oj. Taka byłla ich rozmowa.uroczystość ludowa ku czci zmarłych. z czasem zastąpiona obrzędami Zaduszek.Ŝebrak odpustowy. pierwszy człon cyklu. Dumasa-ojca. ona kaszląca. (wersje sanocka. Nussknacker. baśni Dziadek do orzechów i Król myszy E. Xx w. Casse-Noisette. na którym pojawiają się duchy zmarłych. Bardzo starzy oboje. ang. Dziady . oj. wyst.poemat dramatyczny (1823. ich owoce. po unii brzeskiej. Bydgoszcz 1958). zwł. The Nutcracker. Dziady .przys