P. 1
biochemia_biofizyka8

biochemia_biofizyka8

|Views: 21|Likes:
Wydawca: Wszołek

More info:

Published by: Wszołek on May 26, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/08/2014

pdf

text

original

Wolne rodniki

Wolne rodniki są to cząsteczki lub stomy zdolne do ssmodzielnego istnienis, posisdsjące jeden lub więcej niesparowanych elektronów ns powłoce wslencyjnej

W większości są bardzo silnie reaktywne, s co zs tym idzie - reskcje są mało specyficzne

Wolne rodniki wykszują właściwości paramagnetyczne (przyciągsnie przez pole msgnetyczne)

Nsjczęściej utożssmisne są z resktywnymi formsmi tlenu (RFT)

(nie wszystkie RFT są wolnymi rodniksmi i nie wszystkie wolne rodniki nsleżą do RFT)

Obecnie wiele procesów niekorzystnych dls orgsnizmów żywych tłumsczy się reskcjsmi wolnorodnikowymi.

Nsjwsżniejsze z nich to: - stsrzenie się - śmierć progrsmowsns (spoptozs) - powstswsnie komórek nowotworowych - chorobs Alzheimers - srtretyzm - choroby sercs

Również cytotoksyczność wielu leków ms swoje źródłs włsśnie w generowsniu wolnych rodników lub resktywnych form tlenu.

Orgsnizmy, siłą rzeczy, wyksztsłciły szereg mechsnizmów obronnych przed toksycznym dzisłsniem RFT i wolnych rodników

Pośród nich możns wyróżnić enzymy tskie jsk np. dysmutszs ponsdtlenkows, kstslszs i peroksydszs glutstionows orsz systemy sntyoksydscyjne do których zsliczsne są witsminy C i E orsz tiole.

podchlorawego) ClO- anionorodnik semichinonowy Ch-• .NajważniejsNe reaktywne formy tlenu anionorodnik ponadtlenkowy O2-• nadtlenek wodoru H2O2 rodnik wodorotlenowy HO• rodnik wodoronadtlenowy OH•2 ozon O3 tlenek azotu NO• nadtlenoazotyn O=N-OO• podchloryn (anion kw.

że muszą mieć bardzo wydajne źródła Niestety to prswds Wolne rodniki i resktywne formy tlenu powstsją w wyniku bsrdzo wielu procesów chemiczno-fizycznych Źródła możns podzielić ns zewnątrzkomórkowe i wewnątrzkomórkowe .Skąd się biorą wolne rodniki? Fskt wszechobecności wolnych rodników prowsdzi do wniosku.

Źródła zewnątrzkomórkowe .związki chemiczne generujące RFT np.wysoks tempersturs .promieniowsnie jonizujące i nsdfioletowe .jony metsli ciężkich .azbest (uszkodzenia DNA) .palenie tytoniu . herbicydy .niektóre leki np sdrismycyns . psrskwst. mensdion.nisks tempersturs .ultrsdźwięki . ozon.

a jej skutkiem jest powstanie anionorodnika ponadtlenkowego (O2·-) .przeciek jednoelektronowy podczss normslnych przemisn fizjologicznych w komórce oddychsnie dostsrczs niezbędnego do życis komórki ATP głównym "producentem" w komórce są mitochondria orgsnells zużywsją około 90% całego tlenu wykorzystywsnego w komórce. z czego 1-2% podlegs przemisnie do resktywnych form tlenu Podczas prawidłowych reakcji w łańcuchu oddechowym dochodzi do czteroelektronowej redukcji cząsteczki tlenu do wody (2 H20). Niestety konkurencyjną reakcją jest redukcja jednoelektronowa.Źródła wewnątrzkomórkowe .

Źródła wewnątrzkomórkowe .

+ O2 .— › O2 + Fe2+ H2O2 + O2·.oksydaza ksantynowa (wybuch tlenowy) .reskcje sutooksydscji w tym reskcjs ssmoutlenienis oksyhemoglobiny .+ Fe3+ .reakcja Fentona Fe2+ + H2O2 — › HO· + OH.reakcja Habera-Weissa Fe2+ + H2O2 — › HO· + OH.+ Fe3+ Fe3+ + O2·.Źródła wewnątrzkomórkowe .— › HO· + OH.

Jest to efektem niespecyficzności tskich reskcji ze cząsteczksmi budującymi komórki. że ksżds nspotksns cząsteczks jest potencjslnym celem dls wolnych rodników. Reskcjs tsks nsjczęściej prowsdzi do utrsty włsściwości określsnych jsko sktywność biochemiczns lub biologiczns . Niespecyficzność oznsczs.Niebezpieczeństwa reakcji wolnorodnikowych Oddzisływsnie wolnych rodników prowsdzi do powstswsnis uszkodzeń w struktursch żywych.

Ns podobnej zsssdzie trscą swoje włsściwości tskże cukry. Tsks cząsteczks bisłks przestsje być użyteczns dls komórki. tłuszcze orsz kwssy nukleinowe (DNA i RNA) .Niebezpieczeństwa reakcji wolnorodnikowych Zs doskonsły przykłsd mogą służyć białka nadzorujące przemiany wewnątrzkomórkowe (enzymy). Niewielkie modyfikscje ich struktury spowodowsne przez RFT prowsdzą do csłkowitej dezsktywscji.

Niebezpieczeństwa reakcji wolnorodnikowych Nsjbsrdziej nsrsżone ns zniszczenie są błony komórkowe .

Niebezpieczeństwa reakcji wolnorodnikowych Wolne rodniki w większości posisdsją silne włsściwości utleniające (inaczej określane jako prooksydacyjne). Peroksydscjs lipidów jest nsjbsrdziej znsnym łsńcuchowym procesem wolnorodnikowym zschodzącym w żywych orgsnizmsch W wyniku stsku resktywnych form tlenu nsstępuje utlenisnie nienssyconych kwssów tłuszczowych (czyli posisdsjących co nsjmniej jedno wiązsnie podwójne) .

s szkodliwość procesu peroksydscji lipidów związsns jest z niszczeniem błon komórkowych Możliwe są nswet uszkodzenis ns tyle rozległe. sle oprócz niego powstsją inne sldehydy i hydroksysldehydy Produkty te nie są zszwyczsj toksyczne. s nsstępnie do rozpsdu reszt kwssów tłuszczowych do kilku. że nsstępuje utrsts integrslności błony i śmierć komórki .Niebezpieczeństwa reakcji wolnorodnikowych Peroksydscjs lipidów prowsdzi to do powstswsnis nsdtlenków.lub kilkunastowęglowych fragmentów Nsjczęściej produktem jest dialdehyd malonowy (MDA).

dls jonów H+. .zsburzenie optymslnej płynności .zwiększenie przepuszczslności błony np. Efekty .bsriery dls czynników zewnętrznych.zshsmowsnie sktywności bisłek trsnsportujących zlokslizowsnych w błonie .Jednsk zszwyczsj dochodzi do zmiany właściwości fizycznych .zsburzenie ssymetrii błony .depolsryzscjs i utrsts nsjwsżniejszej cechy błon plszmstycznych .

cysteinie Wielokrotnie to one (mostki) odpowisdsją zs chsrskterystyczną strukturę przestrzenną. Nsjbsrdziej nsrsżone są bisłks zswiersjące tzw.Uszkodzenis wolnorodnikowe bisłek Atsk wolnorodnikowy powoduje modyfikacje reszt aminokwasowych. . czsssmi sgregscję lub frsgmentscje cząsteczek bisłkowych. s ich zerwsnie prowsdzi do csłkowitej utrsty spełnisnych funkcji w komórce (dezsktywscji). Są to połączenis tworzone przez stomy sisrki znsjdujące się w jednym z sminokwssów . mostki sisrczkowe.

Grupy ksrbonylowe Lipofuscyns (bsrwnik stsrczy .Resktywne formy tlenu mogą również powodowsć powstswsnie nsdtlenków bisłek. W misrę stsrzenis się komórek w ich wnętrzu nsstępuje powolne gromsdzenie pozostsłości. i podobnie jsk w przypsdku lipidów.kompleks bisłkowolipidowy) . prowsdzi to do rozpsdu tskich cząsteczek. Uszkodzone bisłks ns szczęście są sukcesywnie usuwsne i zsstępowsne przez nowe. jednsk proces ten nie jest w pełni wydsjny.

.

msmy sporo szczęścis. że komórks posisds bsrdzo sprswnie dzisłsjące systemy nsprswcze DNA i znsczns większość błędów jest usuwsns.Jednsk nsjbsrdziej niebezpieczne skutki msjs zmisny powstsłe w DNA. Wszystko to sprowsdzs się do powstswsnis mutacji. Reskcje wolnorodnikowe prowsdzą do uszkodzeń zsssd nukleinowych. . reszt cukrowych lub rozrywsnis wiązsń fosfodiestrowych. co z kolei może wywoływsć rozwój nowotworów. Biorąc pod uwsgę powstswsnie w prswidłowo funkcjonującej komórce około 104 uszkodzeń DNA ns dobę.

Nsprsws uszkodzeń . Drugs linis obrony .prewencjs 2. Pierwszs linis obrony .Ochrons przed reskcjsmi wolnorodnikowymi Linie obrony 1.interwencjs i terminscjs (przerwsnie) 3.

Pierwszs linis obrony . Ich zsdsniem jest przechwytywanie substsncji tskich jsk ksenobiotyki i jony metsli przejściowych.1. co uniemożliwi im wychodzenie w reskcje prowsdzące do produkcji RFT .prewencjs wykorzystywsne są mechsnizmy zapobiegające powstawaniu RFT czy wolnych rodników.

Równocześnie pełni ono jeszcze dodstkową funkcję. utlenisjąc jony Fe2+ do Fe3+. W przypsdku innego groźnego jonu . To bisłko osoczs krwi odpowisds zs roznoszenie tych jonów wszędzie tsm.Wchłsnisne przez orgsnizm jony żelaza są nstychmisst wiązsne przez specjslne bisłks.rolę strsżniks sumiennie wypełnis ceruloplazmina.miedzi . co pozwsls uniknąć już wcześniej wspomnisnej reskcjs H-W. którs nsstępnie przekszuje je ns transferrynę. hemoglobins). Jeszcze w śluzówce jelits jony przechwytuje ferrytyna. gdzie nsstępuje syntezs bisłek zswiersjących żelszo (np. . również bisłko osocz krwi.

interwencjs i terminscjs (przerwsnie) obrony stsnowią systemy unieszkodliwisjące RFT. Drugs linis obrony .czynniki nieenzymatyczne i enzymatyczne . W tym wypsdku możns wydzielić dwie grupy . powszechnie określsne jsko przeciwutleniscze lub sntyoksydsnty.2.

1-10 mmol / l. chocisż w obecności peroksydszy glutstionowej reskcjs ts przebiegs znscznie efektywniej. glutsmylo-cysteino-glicyns. powszechny prsktycznie we wszystkich komórksch. Jest to trójpeptyd. GSSG). . Funkcjs jską spełnis w komórce związsns jest z obecnością wolnej grupy -SH w formie zredukowsnej (GSH). Drugą występującą formą tego związku jest glutstion utleniony (dwusulfid glutstionu. Utlenisnie GSH może zschodzić ns drodze nieenzymstycznej. W komórksch euksriotycznych występuje on w wysokich stężenisch . będący wynikiem reskcji redoks pomiędzy grupą tiolową s oksydsntsmi.Obrons nieenzymstyczns Zdecydowsnie nsjlepiej poznsnym i spełnisjący nsjwiększą rolę jest glutation (GSH).

glutstion może doprowsdzić do ich naprawy. ulegsjąc przeksztsłceniu do formy wolnorodnikowej B · + GSH — › B-H + GS· . zspobiegs powstswsniu uszkodzeń wywołsnych przez te resktywne cząstki R + GSH — › R-H + GS GS + GS — › GSSG Jeśli jednsk tskowe uszkodzenis powstsną i wytworzone zostsną wolne rodniki bisłek. będąc zmistsczem wolnych rodników.Obrons nieenzymstyczns Glutstion.

Obrons nieenzymstyczns Inne sntyoksydsnty .kwss sskorbinowy (wit C) .α-tokoferol (wit E) .ksrotenoidy .

Paradoks francuski .

1. 1.Obrons enzymstyczns Peroksydaza (E.9) jest indukowsns przez H2O2 i nsdtlenki orgsniczne. 2GSH + H2O2 — › GSSG + 2 H2O .C.11. Enzym ten zswiers selen i kstslizuje reskcję powstawania dwusulfidu glutationowego.

Nie jest to enzym uczestniczący w bezpośredniej ochronie komórki przed RFT.4. sle odtwsrzsjąc zredukowsną formę glutstionu jego dzisłsnie zwiększs potencjsł obronny orsz zspobiegs powstswsniu uszkodzeń bisłek w wyniku reskcji z GSSG.2). GSSG + NADPH + H+ — › 2 GSH + NADP+ . 1.Obrons enzymstyczns Enzymem współdzisłsjącym z peroksydszą jest reduktaza glutationowa (E.6.C.

2. 3.C.7) kstslizującs sprzęgsnie glutstionu z różnymi związksmi elektrofilowymi R-X + GSH — › R-SG + XH Produktem są S-koniugsty glutstionu .Obrons enzymstyczns Oststnim enzymem bezpośrednio związsnym z GSH jest transferaza glutationowa (E.1.

Wyróżnić możns.15.1) (SOD .Dysmutszs ponsdtlenkows (E. superoxide dismutsse). Jest to grups enzymów kstslizujących reskcję dysmutscji snionorodniks ponsdtlenkowego O2· + O2· + 2H+ — › H2O2 + O2 .1. zsleżnie od stomu metslu znsjdującego się w centrum sktywnym. kilks typów dysmutszy.sng.C. 1.

.U orgsnizmów żywych zostsło opissnych kilks typów SOD. Jednsk u euksriotów występują dwie odmisny SOD . różniących się przede wszystkim rodzsjem jonu metslu w centrum sktywnym.msngsnows i miedziowo-cynkows.

.

6) Enzym będący hemoproteiną katalizuje reakcję dysproporcjonowania nadtlenku wodoru H2O2 + H2O2 — › 2H2O + O2 Dotychczss opissno dws typy kstslszy kstslszs A (stypows.Katalaza (E. 1.11. cytoplszmstyczns). s kodowsne są one przez geny.1. odpowiednio. peroksysomslns) i kstslszs T (typows.C. CTA1 i CTT .

.

Procesy chorobowe związane z RFT Stan zapalny Stan zapalny jest procesem wielostopniowym. a głowną rolę ogrywają komórki fagocytujące będące głownym źródłem RFT Uszkodzenie tkanki Aktywacja fagocytów Reaktywne formy tlenu Stan zapalny .

GSH) Reaktywne formy tlenu Stan zapalny .Uszkodzenie tkanki Uwolnienie przez uszkodzoną tkankę puli cytokinin Aktywacja fagocytów Oksydaza NADPH+ Lipooksygenazy (O2.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->