P. 1
Edward Polański - Zasady pisowni i interpunkcji

Edward Polański - Zasady pisowni i interpunkcji

|Views: 165|Likes:

More info:

Published by: Grzegorz Jagodziński on May 31, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/25/2014

pdf

text

original

Sections

 • 1. PODSTAWOWE ZASADY PISOWNI POLSKIEJ
 • 2. SAMOGŁOSKI USTNE
 • 3. SAMOGŁOSKA NOSOWA ą
 • 5. PISOWNIA POŁĄCZEŃ LITEROWYCH o, e + SPÓŁGŁOSKA NOSOWA
 • 7. ZASADY UŻYCIA LITER i, j
 • 8. OZNACZANIE MIĘKKOŚCI SPÓŁGŁOSEK
 • 9. PISOWNIA POŁĄCZEŃ LITEROWYCH
 • 10. ZASADY UŻYCIA ZNAKÓW ż, rz
 • 11. ZASADY UŻYCIA ZNAKÓW ch, h
 • 12. WAHANIA W ZAKRESIE PISOWNI SPÓŁGŁOSEK
 • 13. PISOWNIA WYBRANYCH TYPÓW FORMACJI SŁOWOTWÓRCZYCH
 • 14. PISOWNIA WYBRANYCH FORM DEKLINACYJNYCH
 • 15. PISOWNIA WYBRANYCH FORM KONIUGACYJNYCH
 • 16. UŻYCIE WIELKIEJ LITERY ZE WZGLĘDÓW SKŁADNIOWYCH
 • 17. UŻYCIE WIELKIEJ LITERY W POEZJI ORAZ ZE WZGLĘDÓW GRAFICZNYCH
 • 18. UŻYCIE WIELKIEJ LITERY ZE WZGLĘDÓW ZNACZENIOWYCH
 • 19. UŻYCIE WIELKIEJ LITERY ZE WZGLĘDÓW UCZUCIOWYCH I GRZECZNOŚCIOWYCH
 • 20. UŻYCIE MAŁEJ LITERY
 • 21. UWAGI OGÓLNE
 • 22. PISOWNIA ZROSTÓW TYPU lwipyszczek
 • 23. PISOWNIA ZESTAWIEŃ TYPU lwia paszcza
 • 24. PISOWNIA WYRAŻEŃ TYPU dziko rosnący, lekko strawny, nowo otwarty
 • 25. PISOWNIA ZESTAWIEŃ TYPU artysta malarz, lekarz chirurg, zamachowiec
 • 26. PISOWNIA PRZYMIOTNIKÓW ZŁOŻONYCH TYPU jasnoniebieski,
 • 27. PISOWNIA POŁĄCZEŃ Z LICZEBNIKIEM pół
 • 28. PISOWNIA POŁĄCZEŃ Z LICZEBNIKIEM ćwierć
 • 29. PISOWNIA ŁĄCZNA I ROZDZIELNA WYRAŻEŃ PRZYIMKOWYCH
 • 30. PISOWNIA PRZYIMKÓW ZŁOŻONYCH
 • 31. PISOWNIA WYRAŻEŃ TYPU ręka w rękę, sam na sam, od deski do deski
 • 32. PISOWNIA FORMY ZAIMKOWEJ -ń Z PRZYIMKAMI
 • 33. PISOWNIA WYRAZÓW Z PRZEDROSTKAMI
 • 34. PISOWNIA WYRAŻEŃ ZAIMKOWYCH
 • 35. PISOWNIA ZAIMKÓW ZŁOŻONYCH TYPU ten sam, taki sam
 • 36. PISOWNIA WYRAZU jak
 • 37. PISOWNIA WYRAZU indziej
 • 39. PISOWNIA PARTYKUŁ -że, -ż, -li, -ć
 • 40. PISOWNIA SPÓJNIKA że
 • 42. PISOWNIA KOŃCÓWEK -(e)m, -(e)ś, -(e)śmy, -(e)ście
 • 43. PISOWNIA ŁĄCZNA CZĄSTEK -bym, -byś, -by, -byśmy, -byście
 • 44. PISOWNIA ROZDZIELNA CZĄSTEK bym, byś, by, byśmy, byście
 • 45. PISOWNIA ŁĄCZNA PARTYKUŁY nie
 • 46. PISOWNIA ROZDZIELNA PARTYKUŁY nie
 • 47. PISOWNIA WYRAZÓW TYPU pseudo-Polak, eks-Amerykanin
 • 48. PISOWNIA NAZW MIEJSCOWOŚCI TYPU Bielsko-Biała, Świeradów-Zdrój,
 • 49. PISOWNIA NAZWISK ZŁOŻONYCH TYPU Mortkowicz-Olczakowa, Dołęga-
 • 50. PISOWNIA PRZYMIOTNIKÓW ZŁOŻONYCH TYPU biało-czerwony
 • 51. PISOWNIA Z ŁĄCZNIKIEM DWUCZŁONOWYCH RZECZOWNIKÓW TYPU
 • 52. PISOWNIA POŁĄCZEŃ WYRAZOWYCH Z CZŁONAMI niby-, quasi-
 • 53. INNE PRZYKŁADY PISOWNI Z ŁĄCZNIKIEM
 • 54. ZASADY DZIELENIA WYRAZÓW
 • 55. REGUŁY SKRACANIA WYRAZÓW
 • 56. SKRÓTOWCE
 • 57. UWAGI WSTĘPNE
 • 58. PISOWNIA NAZWISK POLAKÓW — POSTACI HISTORYCZNYCH
 • 59. PISOWNIA OBCYCH NAZW WŁASNYCH. UWAGI WSTĘPNE
 • 60. PISOWNIA IMION
 • 61. ODMIANA IMION
 • 62. ODMIANA NAZWISK. UWAGI OGÓLNE
 • 63. ODMIANA I PISOWNIA NAZWISK ŻEŃSKICH
 • 64. ODMIANA I PISOWNIA NAZWISK MĘSKICH
 • 65. NAZWISKA ANGIELSKIE I FRANCUSKIE
 • 66. ODMIANA NAZWISK ANGIELSKICH I FRANCUSKICH
 • 67. NAZWISKA NIEMIECKIE
 • 68. NAZWISKA WŁOSKIE
 • 69. NAZWISKA WĘGIERSKIE
 • 70. ODMIANA I PISOWNIA OBCYCH NAZW GEOGRAFICZNYCH
 • 71. ZAPISYWANIE SŁOWIAŃSKICH NAZW WŁASNYCH ZAWIERAJĄCYCH SWOISTE ZNAKI ŁACIŃSKIE
 • 72. PISOWNIA ŁACIŃSKICH NAZW WŁASNYCH
 • 73. PISOWNIA GRECKICH NAZW WŁASNYCH
 • 74. ZASADY POLSZCZENIA IMION I NAZW GRECKICH
 • 75. UWAGI OGÓLNE
 • 76. TRANSLITERACJA I TRANSKRYPCJA WSPÓŁCZESNEGO ALFABETU ROSYJSKIEGO
 • 77. ADAPTACJA ORTOGRAFICZNA I ODMIANA ROSYJSKICH NAZW WŁASNYCH
 • 78. TRANSLITERACJA I TRANSKRYPCJA WSPÓŁCZESNEGO ALFABETU UKRAIŃSKIEGO
 • 83. ZNAKI INTERPUNKCYJNE I ICH FUNKCJE
 • 84. CHARAKTER POLSKIEJ INTERPUNKCJI
 • 85. ZNAKI ODDZIELAJĄCE. UWAGI OGÓLNE
 • 86. PODSTAWOWA FUNKCJA KROPKI
 • 87. INNE ZASTOSOWANIA KROPKI
 • 88. POMIJANIE KROPKI
 • 89. ŚREDNIK
 • 90. PRZECINEK
 • 91. ZNAKI PROZODYCZNE, EMOTYWNE ORAZ ZNAKI OPUSZCZENIA. UWAGI OGÓLNE
 • 92. WIELOKROPEK
 • 93. MYŚLNIK
 • 94. PYTAJNIK
 • 95. WYKRZYKNIK
 • 96. DWUKROPEK
 • 97. NAWIAS
 • 98. CUDZYSŁÓW
 • 99. INTERPUNKCJA POLSKA — PODSUMOWANIE

PISOWNIA POLSKA I. INFORMACJE WSTĘPNE II. OZNACZANIE SAMOGŁOSEK III. OZNACZANIE SPÓŁGŁOSEK IV. WIELKIE I MAŁE LITERY V.

PISOWNIA ŁĄCZNA LUB ROZDZIELNA VI. UŻYCIE ŁĄCZNIKA VII. DZIELENIE WYRAZÓW VIII. PISOWNIA SKRÓTÓW I SKRÓTOWCÓW IX. PISOWNIA NAZW WŁASNYCH X. TRANSLITERACJA I TRANSKRYPCJA SŁOWIAŃSKICH ALFABETÓW CYRYLICKICH I. INFORMACJE WSTĘPNE Język jest najbardziej uniwersalnym i najsprawniejszym sposobem porozumiewania się między ludźmi. Zapisanie tekstu mówionego stwarza możliwość komunikowania się ludzi oddalonych od siebie w czasie i przestrzeni. Żaden język naturalny nie opiera zapisu wyrazów na pisowni w pełni fonetycznej. Rozbieżności między mową a pismem w różnych językach wynikają z różnorodnych uwarunkowań. W języku polskim, który przejął znaki alfabetu łacińskiego, ważną przyczyną rozbieżności jest brak w tym alfabecie graficznych odpowiedników dla niektórych głosek, co powoduje konieczność tworzenia dwu- i trójznaków oraz wprowadzania znaków diakrytycznych. Mimo to owe różnice między mową a pismem nie są w polszczyźnie aż tak wielkie, jak choćby w języku angielskim, francuskim czy niemieckim; są one po prostu wynikiem zmian zachodzących w wymowie w ciągu wieków. Ortografia polska w pewnej tylko części opiera się na wymowie. Pisownia wielu wyrazów ma swe uzasadnienie bądź w morfologii, bądź w tradycji pisanej języka, z kolei zapis innych wyrazów jest wynikiem konwencji. 1. PODSTAWOWE ZASADY PISOWNI POLSKIEJ 1.1. Zasada fonetyczna 1.2. Zasada morfologiczna 1.3. Zasada historyczna 1.4. Zasada konwencjonalna [1] 1.1. Zasada fonetyczna Polega ona na całkowitej i stałej odpowiedniości między głoską a literą: każdej głosce odpowiada zawsze ten sam znak graficzny. W ten sposób piszemy znaczną część wyrazów języka polskiego, np. agrafka, alfabet, baton, beka, co, cyklamen, dla, dom, dysk, flet, ganek, geneza, jajko, kula, lot, metal, mowa, nabytek, noga, oko, pewny, rygor, sam, sarna, sen, sodowa, tama, tatar, ten, woda, woźny, zaryglować, znak. [2] 1.2. Zasada morfologiczna Pisownia zgodna z tą zasadą pozwala na zachowanie poczucia tożsamości cząstek morfologicznych wyrazów, mimo że w wymowie — w wyniku upodobnień i uproszczeń artykulacyjnych — ulega ona zatarciu. Porównajmy takie procesy fonetyczne, jak: a) ubezdźwięcznienie wymowy spółgłosek w wygłosie Pisownia wyrazów typu: bez, brud, mag, próg, wymawianych odpowiednio: [bes, brut, mak, pruk]* pozwala na zachowanie związku morfologiczno-znaczeniowego z innymi formami

fleksyjnymi tych wyrazów lub z wyrazami pokrewnymi. Gdyby zastosować tu zasadę fonetyczną, związek ów uległby zatarciu: [bes] — bzu, bzem, bzowy [brut] — brudu, brudem, brudny [mak] — maga, magiem, magiczny [pruk] — progu, progiem, progowy. b) upodobnienia grup spółgłoskowych na granicy rdzenia i przyrostka Pisownia wyrazów typu gwiazd-ka, łyż-ka, proś-ba, wymawianych odpowiednio: [gwiastka, łyszka, proźba], zachowuje wspomniane wyżej związki formalno-znaczeniowe: [gwiastka] — gwiazdek, gwiazdy, gwiazdor [łyszka] — łyżek, łyżeczka, łyżeczkowanie [proźba] — prosić, proś. c) upodobnienia grup spółgłosek na granicy rdzenia i przedrostka Pisownia przedrostków bez-, roz-, od-, nad-, pod-, przed-, w- nie uwzględnia różnic wymowy; przedrostki te zawsze piszemy w wymienionej niżej postaci: bezużyteczny, bezwzględny, ale też: bezpieczny [bespjeczny], bezstronny [besstronny]; rozłożysty, rozwarty, ale też: rozparty [rosparty], rozpuszczony [rospuszczony]; odbudowa, odgarnąć, ale też: odpisać [otpisać], odsypać [otsypać]; nadgryziony, nadwyżka, ale też: nadchodzi [natchodźi], nadpłata [natpłata]; podniebny, podwodny, ale też: podczernić [potczerńić], podskórny [potskurny]; przedramię, przedwiośnie, ale też: przedpokój [pszetpokuj], przedstawienie [pszetstawjeńe]; wbić, wgnieciony, ale też: wkopać [fkopać], wsypać [fsypać]. Czasem jednak zasada morfologiczna ustępuje miejsca zasadzie fonetycznej: przedrostek wezma dwojaką pisownię (wezgłowie, wezbrany oraz wesprzeć, westchnienie), a przedrostek znawet trojaką — zgodną z wymową pisownię jako s-, ś- oraz z- (splątać, spłacić, ściec, ścienieć, zrumienić, zrymować).
*

W nawiasy kwadratowe ujęto zapisy wymowy.

[3] 1.3. Zasada historyczna Ma ona niewielki zasięg. Ogranicza się do odróżniania rz i ż, u i ó, ch i h, którego uzasadnienie znaleźć można tylko częściowo we współczesnym poczuciu językowym — pisownia tych znaków opiera się przede wszystkim na historycznych procesach rozwoju języka. Dotyczy to na przykład pisowni takich wyrazów, jak: chór, chrzest, córka, dużo, góra, harcerz, higiena, historia, jarzmo, każdy, król, krzyż, który, mżawka, rzeczywistość, rzeka, skóra, wyżyna, żmija, żona, żyzny. [4] 1.4. Zasada konwencjonalna Odnosimy ją do rozstrzygnięć ortograficznych nieznajdujących oparcia ani w wymowie, ani w budowie morfologicznej wyrazów, ani też w ich historycznym pochodzeniu. Na przykład przepisy odnoszące się do stosowania wielkiej litery na początku niektórych wyrazów, pisania partykuły nie łącznie (z rzeczownikami, przymiotnikami, przysłówkami odprzymiotnikowymi) lub rozdzielnie (z czasownikami) oparte są wyłącznie na konwencji. Na tej zasadzie oparto też pisownię wyrażeń przyimkowych (rozdzielną: bez reszty, do siego roku, na co dzień i łączną: naokoło, nawzajem, powoli, zamiast), przyimków złożonych, skrótów i skrótowców.

II. OZNACZANIE SAMOGŁOSEK 2. SAMOGŁOSKI USTNE 3. SAMOGŁOSKA NOSOWA ą 4. SAMOGŁOSKA NOSOWA ę 5. PISOWNIA POŁĄCZEŃ LITEROWYCH o, e + SPÓŁGŁOSKA NOSOWA 6. PISOWNIA GRUP SPÓŁGŁOSKOWYCH ns, rs, nz 7. ZASADY UŻYCIA LITER i, j 2. SAMOGŁOSKI USTNE Oznaczanie samogłosek ustnych opiera się na zasadzie fonetycznej. Dla większości samogłosek: a, e, o, i, y jest to zasada współczesna, dla u — zasada historyczna. Głoska u ma we współczesnej ortografii polskiej dwa znaki: ó oraz u. 2.1. Zakres użycia litery ó: 2.2. Zakres użycia litery u: [5] 2.1. Zakres użycia litery ó: a) jeśli wymienia się w formach fleksyjnych lub pokrewnych z samogłoską o lub e, np. dróżka — droga, lód — lodem, móc — mogę, brzózka — brzezina, pióro — pierze; b) w rdzeniach czasowników w formach jednokrotnych w opozycji do wielokrotnych, w których wymienia się z głoską a, np. mówić — mawiać, skrócić — skracać, wrócić — wracać; c) w cząstce -ów występującej jako końcówka lub część przyrostka: — w dopełniaczu liczby mnogiej rzeczowników rodzaju męskiego, np. panów, stołów, zeszytów; — w przyrostkach -ów, -ówna, -ówka, np. Głogów, Kraków, Cząstkówna, Kucówna, Wojasówna, biodrówka, kartkówka, kreskówka; d) w niewielu wyrazach na początku, np. ósemka, ósmy, ów, ówczesny, ówdzie; e) w pewnej liczbie wyrazów, w których nie zachodzi wymiana na o lub e, a których pisownia ma uzasadnienie historyczne, np. mózg, ogólny, równanie, stróż, źródło. UWAGA: Litera ó nie występuje nigdy na końcu wyrazu. Na końcu wyrazu może jednak wystąpić litera obca o tym samym kształcie, zazwyczaj w nazwach własnych, np. Edward Csató, Miklós Jancsó, Joan Miró. [6] 2.2. Zakres użycia litery u: a) w wielu przyrostkach, np. -uch — dzieciuch, gnieciuch -uchna — córuchna, matuchna -uchny — leciuchny, ładniuchny -ula — babula -ulek — tatulek -uleńka — damuleńka -ulka — brzydulka -ulo — mężulo -unek — malunek, pakunek -unia — ciotunia, lalunia -unio — dziadunio, stryjunio -uńcia — córuńcia -us — dzikus, lizus -usia — córusia, matusia -uszek — garnuszek, maluszek -uszka — kaczuszka -uszko — serduszko

np. mospani itp. Odwiedziłam swoją chorą koleżankę. Przypomniał sobie ich pierwszą wspólną wyprawę. ale tylnojęzykową. liczebników i imiesłowów rodzaju żeńskiego. okuć. gdzie nie ma uzasadnienia pisownia ó. Bawiła się kolorową piłką.1. b) biernika liczby pojedynczej przymiotników oraz odmieniających się przymiotnikowo zaimków. Małopolska. przesuwać. * Znak [η] oznacza spółgłoskę podobną do n. np.2. krąg. gotujesz. mimo że po tej literze występuje w (por. Jedziemy na wycieczkę z szóstą klasą.1.. promuje. promuję. [8] 3. -uje. kąpiel. Podaj mi jeszcze tamtą książkę. Końcówka -ą w wybranych formach deklinacyjnych W Polsce centralnej i południowej (Wielkopolska. spiąć. gąsiorek. Martwiła się pomiętą sukienką. promujesz. Zakres użycia litery ą: a) w wyrazach rodzimych i spolszczonych przed literami oznaczającymi głoski szczelinowe f. zmoncony. c. np. wsuwka u nie należy do przyrostka. SAMOGŁOSKA NOSOWA ą 3. c) ponadto literę u piszemy zawsze tam. rombać. Śląsk) końcówka -om w celowniku liczby mnogiej i końcówka -ą w narzędniku liczby pojedynczej rzeczowników żeńskich w wymowie wielu użytkowników języka nie są odróżniane. Obie końcówki mogą być wymawiane jako [-om]. skuwka. ronczka. wiązka. Końcówka -ą w wybranych formach deklinacyjnych 3. dź. ś. przymiotników oraz odmieniających się przymiotnikowo zaimków. d. ż. Zakres użycia litery ą: 3.2. rąbać. fąfel. waćpani. wąski. kąt. jaśniepani. np. boηk. kroηk]*. wąż. b) w wyrazach rodzimych i spolszczonych przed literami oznaczającymi głoski zwarte i zwarto-szczelinowe (p. rączka.-uś — dziadziuś. Zawsze zatem piszemy literę ą w końcówkach: a) narzędnika liczby pojedynczej rzeczowników. podkuwka (= dolne okucie sań). ć.1. s. z. skuć. bąk. c) biernika liczby pojedynczej rzeczownika pani. przesuwka. wąchać. g) oznacza ona połączenia głosek o + N (N symbolizuje spółgłoskę nosową o różnym miejscu artykulacji zależnie od następującej po niej spółgłoski zwartej lub zwarto-szczelinowej). ch (zgodnie z wymową). w. zakuwka. zmącony. rządź. wąziutki. . wsuwać). Pójdziemy drugą stroną. gotuje. np.3. b. 2. np. Prondzyński. wąwóz. Wymowa ta ma charakter gwarowy.. Był wpatrzony w śpiewającą artystkę. UWAGA: W wyrazach zasuwka. Prądzyński. obecnie stanowi dość ekspansywną cechę regionalną. Pisownia ą w wybranych formach koniugacyjnych [7] 3. Byli zaskoczeni nową sytuacją. synuś -uśki — miluśki -utki — biedniutki. dz. spjońć. 3. żońć. punkt c). ź. b) w formach czasu teraźniejszego zakończonych na -uję. np. cz. dlatego piszemy je przez u. nie ma jednak wpływu na pisownię. lecz do rdzenia (zasuwać. zakuć. podkuć. -ujesz. Prowadził samochód lewą ręką. kont. prąd. w wyrazach wodom (celownik liczby mnogiej) oraz wodą (narzędnik liczby pojedynczej). milutki. t. k. sz. liczebników i imiesłowów rodzaju żeńskiego. okuwka. gotuję. pront. które wymawiamy odpowiednio: [kompjel.

np. córkę. Końcówka -ę w wybranych formach deklinacyjnych 4. np. c) w tzw. siemię. pędź. imię. mówię. grzeją. dz. ch . Zawsze jednak piszemy ę. kocię. machają. np. Zapis z literą ę występuje: a) w bierniku liczby pojedynczej rzeczowników rodzaju żeńskiego. potężny. kreńć. trębacz. żmiję. malujesz. rozumieją. Zakres użycia litery ę: 4.Zapomniałem panią uprzedzić.zgodnie ze staranną wymową.1. b. węższy. śpiewam) — śpiewają. stęchły. pęk. męski. [12] 4. wieszają. b) Litera ą przed ł w formach czasownika W formach czasu przeszłego samogłoska ą występująca przed spółgłoską ł traci rezonans nosowy i — zgodnie z ogólnopolską normą — wymawiamy ją jak samogłoskę ustną o. np. [11] 4. krążą. z. wodę. ławkę. d. które wymawiamy odpowiednio [kempa. wziąłem. krążysz. t. pento. trembacz. zakrętkę. jak i bez nosowości. lodówkę. Pragnę waćpanią o tym zapewnić. mówią. wiedzą. kępa. -am (np. śmieją się. ś. sz. peńć. cz. c. k. pręga. . krążę. SAMOGŁOSKA NOSOWA ę 4. Pisownia -ę w wybranych formach koniugacyjnych a) Końcówkę -ę w pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego i przyszłego prostego piszemy wówczas. Zakres użycia litery ę: a) w wyrazach rodzimych i spolszczonych przed literami oznaczającymi głoski szczelinowe f. [idę] lub [ide].1. ręce. Widziałem panią wczoraj w teatrze. [9] 3. nadsięwłom. zaplanują. matkę. s. np. Musiał przeprosić jaśniepanią. ć. maluję.2. marzą. znamię. -em (np. kręć. g.3. -am oraz -em. pięści. tablicę. przedsięwzięcie. rysuję) — rysują.) i cię oraz w zaimku zwrotnym się. -isz lub -ysz (temat czasownika w trzeciej osobie liczby mnogiej nie zmienia się). gdy druga osoba ma końcówkę -esz. malują. węszyć. np. preŋga]. przerobisz. peŋk. mówisz. siatkę. rence. pendzel. b) w mianowniku i bierniku pewnej grupy rzeczowników rodzaju nijakiego w liczbie pojedynczej. reklamę. więzić. -ę (np. węch. [kredę] lub [krede]. produkują. przerobię.3. w. wziołem]. pęczak. ź.3. płynął. cielę. klęska. krótkich formach zaimków osobowych mię (przestarz. b) w wyrazach rodzimych i spolszczonych przed literami oznaczającymi głoski zwarte i zwarto-szczelinowe p. płynoł. kichają. Końcówka -ę w wybranych formach deklinacyjnych W wygłosie dopuszczalna jest zarówno wymowa tej samogłoski z lekką nosowością (bardziej staranna). np. przerobią. [doł. prędko. penczak. 4. jem) — jedzą. prentko. ż. dź.2. Pisownia ą w wybranych formach koniugacyjnych a) Końcówkę -ą w trzeciej osobie liczby mnogiej w czasie teraźniejszym przyjmują czasowniki zakończone w pierwszej osobie liczby pojedynczej na -ę. zaplanujesz. pędzel. Pisownia -ę w wybranych formach koniugacyjnych [10] 4. toteż piszemy tutaj zawsze ą: dął. Wymowa ta nie ma jednak wpływu na pisownię. np. zaplanuję. pęto. ramię.

[kąfiguracja. powiedzieć. konszachty. en piszemy w wyrazach rodzimych (.. dź. potencja. nonsens. Końcówkę -om piszemy w celowniku liczby mnogiej rzeczowników wszystkich rodzajów. w. t. konspiracja. ł traci rezonans nosowy i — zgodnie z ogólnopolską normą — wymawiamy ją jak samogłoskę ustną e.3. konsulat. mięła. koncha]. b) przed spółgłoskami szczelinowymi f.. stempel. menzurka. 5. — albo jako samogłosek nosowych. ciżemka. em. em. sęsacja. rozumieć i utworzonych od nich czasowników przedrostkowych piszemy -em i wymawiamy [em]: wiem. e + SPÓŁGŁOSKA NOSOWA Litery ą. sponsor. em. Zwrócił się ku tamtym kobietom. intensywny. koncesja.2. ę oraz połączenia liter o + N. Końcówkę -om piszemy w celowniku liczby mnogiej (. zniszczysz. ko. ch. [konfiguracja.1. ć.3. rs. nz [16] Wymienione grupy spółgłoskowe występują prawie wyłącznie w wyrazach zapożyczonych o różnym stopniu przyswojenia. perzonalny. na koncie. wzięła. on. konsultacje.) [13] 5. 6. mongolski. wzięli. spięła. Przyjrzał się uważnie oknom i drzwiom. zniszczą. np. kąszachty. Połączenia om. wanienka. kąsultacja. konzultacje]. płynęła. umiem. np. płynęli. Połączenia om. kondensować. natomiast przed innymi spółgłoskami (zwartymi i zwarto-szczelinowymi) — połączenia głoski ustnej i odpowiedniej spółgłoski nosowej. bęzyna. cenzura.zniszczę. ł w formach czasownika W formach czasu przeszłego samogłoska ę występująca przed literami oznaczającymi spółgłoski l. on. np. słonko.) 5. [14] 5. konwenans. em. mięły. benzyna. ę). ofensywny.. rekonwalescent. PISOWNIA POŁĄCZEŃ LITEROWYCH o. personalizm. spięły. kondenzować. nie wpływa też . powiem. kromka. ale związane są z poczuciem rodzimości lub obcości wyrazu. na rencie. wzięły.2. gdzie możliwa jest dwojaka wymowa liter o i e: — albo (zgodnie z pisownią) — jako połączeń głosek. np. konsultacja. 5. Wspomniałem o tym moim gościom. Na pisownię nie ma wpływu regionalna (małopolska i wielkopolska) częsta wymowa z po n oraz r typu [ofenzywny. śmieć. Połączenia om.. benzyna. UWAGA: W pierwszej osobie liczby pojedynczej czasu teraźniejszego i przyszłego prostego czasowników wiedzieć. na rondzie. b) Litera ę przed l. rozumiem. tonkiński. Połączenia om. e + N. np. sz. on. c. b. personalny. en piszemy w wyrazach rodzimych przed przyrostkami -ka. k. występujące przed spółgłoskami szczelinowymi. akcydens. rekąwalescent. sensacja. tempo. oznaczają samogłoski nosowe (wymowa ą. g. PISOWNIA GRUP SPÓŁGŁOSKOWYCH ns. en piszemy w wyrazach zapożyczonych a) przed spółgłoskami zwartymi i zwarto-szczelinowymi p. transakcja. płynęły. konto. [15] 5. łazienka. spięli. toteż piszemy zawsze ę. pretensje. kondycja. np.1. Kongo. Wymowa ta nie ma jednak wpływu na pisownię. on. powiedzonko. mięli. np. jeść. z. membrana. kącha]. Różnice pisowni nie wynikają z różnic w wymowie. Ich pisownia jest zgodna z wymową ogólnopolską. intenzywny. umieć. s. d. jem. en piszemy w wyrazach zapożyczonych 5. śmiem.

koić [kojić]. Pisownia j. epopei [epopeji]. Jeremi. pilny [p´ilny]. i na początku wyrazu: a) przed literą oznaczającą samogłoskę — zgodnie z wymową — piszemy j. magnateria [magnater´ja]. [18] 7. por. integrysta. lejek. miska [m´iska]. Pisownia -ji. w´. bit [b´it]. m´ara]. pisać [p´isać]. wieś [w´jeś]. w przypadku spółgłosek wargowych miękkich możliwa jest również wymowa bez j — [p´asta. bęzyna. stajenka. j 7. knują. [kondęsować. Funkcje litery i 7. i na początku wyrazu: 7. jątrzyć. z. w każdym spośród wymienionych wypadków spółgłoska występująca przed i ulega zmiękczeniu. piasta [p´jasta]. miasto [m´jasto]. kąsultacje. jąkała. cierpieć [ćerp´jeć]. nadzieja — nadziei [nadzieji] kolej — kolei [koleji] Goya — Goi [Goji] Złotoryja — Złotoryi [Złotoryji] mój — moi [moji] swój — swoi [swoji] maję — maisz [majisz] boję się — boisz się [bojisz się] kroję — kroisz [krojisz]. heroina [herojina]. pruję. cęzura.na nią pojawiająca się także ogólnopolska i poprawna wymowa wtórnych samogłosek nosowych przed głoskami szczelinowymi. i po samogłoskach Po literze oznaczającej samogłoskę — zgodnie z wymową — piszemy j. jesień [jeśeń]. mali [mal´i].. Irena. kosmetologia [kosmetolog´ja]. kodeina [kodejina]. 7. wiata [w´jata]. m´). gdy po niej w zapisie występuje litera oznaczająca samogłoskę inną niż i. np.1. Deimos [Dejmos]. ZASADY UŻYCIA LITER i. migrena [m´igrena]. kąspiracja. np. Pisownia j. bez względu na wymowę piszemy literę i: . d) oznacza połączenie głoskowe ji.3. np. patriota [patr´jota] oraz po spółgłoskach wargowych miękkich (p´. nikły [ńikły]. UWAGA: Bez względu na wymowę po samogłosce nie piszemy połączenia ji. ikona. np. jedzenie.4. c) może oznaczać głoskę j w wyrazach pochodzenia obcego. jaźń. Ostia [Ost´ja]. ofęsywa]. bójka. [19] 7. Pisownia j. celowniku i miejscowniku rzeczowników żeńskich (. b) oznacza miękkość spółgłoski poprzedzającej samogłoskę wtedy. indyk. wuj. miara [m´jara]. kropić [krop´ić].1. język. kraj. b´. koine [kojne]. jubiler. Pisownia j. sójka. maić [majić]. biada [b´jada]. kijek [k´ijek]. b) przed literą oznaczającą spółgłoskę piszemy i. [20] 7. lilijka. parafia [paraf´ja]. f´. np. w´ata. i po samogłoskach 7. c) zarówno przed spółgłoską.. Pisownia j. parias [par´jas]. widok [w´idok]. biel [b´jel].5. -i lub -ii w dopełniaczu. gdy stoi w wygłosie lub gdy po niej w zapisie występuje litera oznaczająca spółgłoskę. kąsulat. taić [tajić]. Funkcje litery i Litera i pełni w ortografii polskiej cztery funkcje: a) oznacza samogłoskę i — wówczas. b´ada.3. np.4. męzurka. magia [mag´ja]. jak i przed samogłoską. np. diabetyk [d´jabetyk]. paraf´a. igła. jagoda. np. i po spółgłoskach Zasadniczo po spółgłoskach (poza s. majowy. znój. stoją. biodro [b´jodro]. jodła.2. np. lecz samo i. pretęsje. spąsor. impreza. kroję.2. i po spółgłoskach 7. Pisownia j. Józefa. jądro.) [17] 7. Jurek. jęk.

np. np. zdjęcie. palmiarni. ziemi. akademii. apatii. ć. przedjagielloński. daktyloskopii. aronii. odjemnik. z. skoczni. aleja — alei. pensja. to piszemy -ii. dieta. Trietjakow. opinii. siewca. np. restauracja — restauracji. mafii. zecerni. których zakończenie wymawiamy jako [ńja]. Piszemy zatem: aranjaki. g. Azja — Azji. natomiast w tych wyrazach. Oruni. misja — misji. natomiast rzeczowniki zakończone na -ja występującym po samogłoskach mają zakończenie i.biuro. poziomka. zwłaszcza pochodzenia obcego. ewangelii. hrabi. demagogii. monarchia. Oranjestad. to piszemy -ni w wyrazach. natomiast w wyrazach obcych -ii. sierpień. r. b. c mają w tych przypadkach zakończenie -ji. Chjeno-Piast. Pisownia -ji. Holandii. zasada ta nie znajduje odzwierciedlenia w pisowni. rękojmi. deprawacja. anemii. kalii. bieżni. Chyloni. jednakże tylko wówczas. gjuwecz. wiosło. ironii. hierarchii. filozofii. Rzeczowniki zakończone na -ja występującym po s. np. zięba. objadać się. Rosja — Rosji. babuni. Czuwaszja. sikorka. circa. sigma.5. kierat. np. zj. z. palarni. podjudzić. Tanjug. -i lub -ii w dopełniaczu. odjąć. f. piszemy -nii. zimno UWAGA: W niewielkiej grupie wyrazów. cis-moll. objąć. giąć. nadjechać. ksenofobii. d. W przypadku pisowni imienia Maria dopuszcza się także archaiczną postać Maryja. np. dystonii. giaur. cj. hipochondrii. piszemy j. Tunezja. np. kwestii. sympatii. dyni. Gdyni. dystrofii. Uljanowsk itp. c. hagiografii. szałwii. skrobi. których zakończenie wymawiamy w mianowniku jako [-ńa]. kalafior. Kalifornii. kiosk. piszemy i. owacja (choć przy tej samej wymowie grupy sj piszemy jednak Siena. cichcem. murgrabi. ciarki. triumfalny. Dwojaka pisownia możliwa jest w przypadku tryumf i wyrazów pochodnych: dopuszcza się bowiem także pisownię triumf. Normandii. [21] 7. Polihymnii. Malezja. Medjugorie. cisza. trzewi. poezja — poezji. piach. w. piszemy i. odjemna. np. tiara. fiasko. kosmologii. c przed samogłoską pisownię tę związać można z wymową i jest ona następująca: a) gdy wymawiamy połączenia spółgłosek sj. łaźni. drewutni. a także po cząstce zd-. zdjąć. hemoterapii. tjandi. Siuks). ch (czyli w wyrazach zapożyczonych). pustyni. przygięty. wartowni. zacisną. b) jeśli -ia występuje po t. np. Po spółgłoskach s. Jugosławii. np. c) jeśli -ia występuje po n. poezja. Zimbabwe. gdy to imię odnosi się do Matki Boskiej. Rzeczowniki zakończone na -ia mają zakończenie -ii lub -i. wiara. celowniku i miejscowniku rzeczowników żeńskich zakończonych na -ja lub -ia A. Danii. empatii. Karwi. nadjeść. Odstępstwem od tej zasady jest pisownia j po przedrostkach zakończonych na spółgłoskę. Banja Luka. hiacynt. anomalii. triumfować itd. kolacja. bufiasty. Ewuni. sianko. audiencja. autarkii. c) gdy wymawiamy spółgłoski miękkie ś. linii. z. m. jaskini. b) gdy wymawiamy spółgłoski s. epidemii. ciepło. edukacja — edukacji. stacja — stacji. miasto. l. ring. epopeja — epopei. Hortensja. diaskop. głębi. ź. ziewam. B. pilot. odjechać. harmonii. uczelni. Oranje. . zimny. zioła. Kolumbii. mikrus. Słupi. Wiąże się to z poczuciem rodzimości czy obcości wyrazu. k. a także z wymową postaci mianownika: a) jeśli -ia występuje po spółgłoskach wargowych p. to bez względu na wymowę w wyrazach rodzimych i przyswojonych piszemy -i. babeszjoza.

djalekt. dzwoń. dż. rz 11. diachroniczny. ł. OZNACZANIE MIĘKKOŚCI SPÓŁGŁOSEK [22] Dokonywane jest ono w piśmie w trojaki sposób: a) miękkość spółgłosek poprzedzających samogłoskę oznaczamy za pomocą litery i. wymawiane odpowiednio: [anarchja. p. w wyniku upodobnienia fonetycznego do głoski następnej. 7. diabeł. k. III. ś. r´. djecezja. s´. h 12. udziąsłowione n przed cz. . płać. n. Oprócz tego sporadycznie. tiara. r. f. ż. jednak w wyrazach zapożyczonych bywa często oznaczana przez literę i. ch (pisane też jako h). b) miękkie spółgłoski środkowojęzykowe na końcu wyrazu lub przed spółgłoską oznaczamy za pomocą liter ze znakiem diakrytycznym miękkości. bakalii. PISOWNIA WYBRANYCH FORM DEKLINACYJNYCH 15. tylnojęzykowe n przed k. np. k´. dz. tej lekcji — tych lekcji tej misji — tych misji tej procesji — tych procesji tej komedii — tych komedii tej teorii — tych teorii tej akademii — tych akademii tej epidemii — tych epidemii tej mafii — tych mafii. koń. djachroniczny. mafij). dźwig. s. 8. partyj. t. c´. djeta. ć. Istotne różnice między wymową i pisownią dotyczą sposobu oznaczania miękkości niektórych spółgłosek oraz dwojakiego oznaczania w piśmie spółgłosek w polszczyźnie ogólnej w mowie dziś już nieodróżnianych (różnice w wymowie mają charakter wyłącznie dialektalny lub regionalny). PISOWNIA WYBRANYCH TYPÓW FORMACJI SŁOWOTWÓRCZYCH 14. z. cz. l. d. PISOWNIA WYBRANYCH FORM KONIUGACYJNYCH 8. l´. d´. po wszystkich innych spółgłoskach — zakończenia -ij (akademij. chjacynt. dż zmiękczone przez pojawiające się po nich i lub j. ćma. hiacynt. tjara]. zarówno w mowie. g. por. djabeł. z´. diecezja. kładź. paź. d. n´. f´. swoisty znak w piśmie. b´. w. s. sz. UWAGA: W przypadku rzeczowników używanych tylko w liczbie mnogiej potrzeba wspomnianego odróżniania nie zachodzi. OZNACZANIE MIĘKKOŚCI SPÓŁGŁOSEK 9. z. WAHANIA W ZAKRESIE PISOWNI SPÓŁGŁOSEK 13. g´.UWAGA: W rzeczownikach obcego pochodzenia zakończonych na -ja oraz na -ia formy dopełniacza liczby mnogiej mają taką samą postać jak formy dopełniacza liczby pojedynczej. ń. OZNACZANIE SPÓŁGŁOSEK W polszczyźnie ogólnej mamy następujące spółgłoski: b. r użyć zakończenia -yj (lekcyj. zob. hańba. g. ZASADY UŻYCIA ZNAKÓW ch. szadź. j. teoryj). c) miękka głoska j ma odrębny. a jego użycie bardzo ograniczone. cz. dać. t´. m´. Dla uniknięcia możliwych niejednoznaczności wolno po spółgłoskach c. epidemij. Zakończenie to jest już jednak dziś wyraźnie nacechowane stylistycznie jako archaiczne lub książkowe. np.1. dź. ż (pisane też jako rz). ZASADY UŻYCIA ZNAKÓW ż. wakacji. c. aluzyj. punkt b. m. jak i w pisowni. p´. procesyj. djabetyk. mogą pojawić się inne spółgłoski. dialekt. konwulsji. diabetyk. ź. toteż piszemy zawsze tych ferii. w´. maź. ch´. dieta. źle. na przykład sz. komedyj. anarchia.. PISOWNIA POŁĄCZEŃ LITEROWYCH 10. t. śmiech.

keczup. zachybotać. ke. hipotaksa. np. gz oraz zakres użycia litery x 9. ogień.9. igielnik. gie. mogę. okienko. [24] 9. szwagier. PISOWNIA POŁĄCZEŃ LITEROWYCH 9. zgięcie. hydro-. kędzior. podkochiwać się. Algier. Połączenia literowe ks. Giewont. I tak grupę hy piszemy w takich wyrazach. poker. hydrobus. Połączenia literowe kie. a także czasowniki częstotliwe zakończone na -iwać. spiker. lichy. generator. wygiąć. gz piszemy zgodnie z wymową. wygięła. np. legendarny. hipoterapia. genetyka. keloid. z twardym [k] i [g]. np. angielski. Giedymin. hymniczny. tzn. podsłuchiwać. cyngiel. nogę. kruchy. Żegiestów. żagiel. Połączenia literowe kę. schizofrenik. [26] 9. Zawsze ge piszemy w zapożyczeniach grecko-łacińskich zaczynających się na geo-. hydroterapia. kierownik. krokiet. higieniczny. hydroenergia.1. kiedyś. chyży. hycać. chityna. Połączenia literowe chy i chi 9. drogę. ruchy. gie. Piszemy ke również w terminach naukowych. np. hipertrofia. rękę. wymachiwać. higroskop. geopolityka. np.4. higromorfizm. gęgotać. Olgierd. WYJĄTKI: Wymowa i pisownia czasownika giąć oraz jego form i wyrazów od niego pochodnych: gięty. kieszonkowiec. Połączenia literowe hy i hi Takie połączenia literowe charakterystyczne są dla pisowni wyrazów obcego pochodzenia. generalizować.6. W wyrazach zapożyczonych mniej przyswojonych obowiązuje zgodna z wymową ogólnopolską pisownia ke. gęstnieć. kiełznać. pakiet. np. hydrolokacja. Walgierz. chimera. wydmuchiwać. chinolina. pochylony. gie. kręgiel. bagienny. ge. geometria.2. gęsty. ogier. kefalometria. Połączenia literowe ks. hegemon. hieratyczny. kieliszek. schizma. np. kenozoik. . W pozostałych wyrazach obcych piszemy połączenie literowe hi. hiperbola. wegetacja. geografia. ketmia. uchybić. gę Te połączenia literowe piszemy zawsze zgodnie z wymową ogólnopolską.5. ge Zgodnie z wymową ogólnopolską zarówno w wyrazach rodzimych. jak i zapożyczonych.2.4. magiel. historia. hinduizm. gen-. hydroliza. geriatra. gęstwina. hiperkinezja. Połączenia literowe kę. hydrotechnik.1. gz oraz zakres użycia litery x W większości wyrazów połączenia literowe ks. machinalnie.5. Połączenia literowe hy i hi 9. hydrometr. np. ceregiele.3. piszemy połączenia literowe kie. Jagiełło. kelner. wegetarianizm. hydra. hibernacja. np. ke. hydrofor. hipis. Połączenie literowe rż [23] 9. zgiąłem. [25] 9. doker. śląskie. pręgierz. sukienny. Połączenia literowe kie. Wyjątek stanowi czasownik chichotać i jego formy oraz wyrazy od niego pochodne. [27] 9. np. zuchy. kiermasz. marketing. jak: hybryda. Rozróżnienie między hy i hi oddaje różnicę w wymowie. gę 9. nagie. krótkie. hymen. przygiąć.3. agent. geostrefa. giełda. mąkę. bukiet. generalia. Połączenia literowe chy i chi: Połączenie literowe chy piszemy we wszystkich wyrazach rodzimych. Połączenie literowe chi jest charakterystyczne dla wyrazów obcych. kelwin. ge 9. pohybel oraz w wielu wyrazach rozpoczynających się od hydr-. ale od dawna już przyswojonych. np. hokej. chinina. dżokej. progiem.

głównie będących nazwami firm związanych z eksportem. osób. Horteksowi. branżowy. urżnął występuje oderznął. 5x. takoż. niemalże. ekspresja.2.. ekstaza. mosiężny — mosiądzu ż—h drużynowy — druh. p. skarżyć. książę — księstwo. egzegeza. albo pozostawiamy w zapisie tematyczne -x-. 10. dzierżawa. d) występuje po literze n w wyrazach zapożyczonych. hydroxizin. egzemplifikacja. Budimex. ekscerpcja. skończże. 5. pan X. gdy: a) następują wymiany głoskowe: ż—g książka — księga. Max (von Sydow) — Maksa albo Maxa (von Sydowa).piszemy -ks-. Dzisiejsze rz bowiem to dawne miękkie r. maksymalny. nie ma to jednak wpływu na znaczenie omawianego czasownika. nadproże — próg. weźże.1. np. np. sierżant. Huxley. maalox. Jedynie czasownik rżnąć (piłą.aneks. . aranżacja. nożem) ma pisownię i wymowę dwojaką: obok zapisu oderżnął. rosyjskie rieka. którą oznaczamy w piśmie dwojako: albo literą ż. egzaminator. Rolimpex. egzoderma. W przypadkach zależnych nazwy kończące się literą -x możemy zapisywać dwojako: albo w miejsce końcowego -x. egzosfera. Hortexie. ZASADY UŻYCIA ZNAKÓW ż. inne dla spółgłoski oznaczanej połączeniem liter rz. Dawniej dla oznaczenia tych połączeń liter była używana litera alfabetu łacińskiego — x. łże (choć istnieją wyjątki. Połączenie liter rz piszemy. porznął. c) wchodzi w skład partykuły -że lub tworzy partykułę -ż. madroxin. egzystować. szarżować i pochodne. jakiż. Połączenie literowe rż Niewielka grupa wyrazów zarówno rodzimych. jak i obcych zawiera grupę spółgłosek rż. Literę ż piszemy. oraz wszelkich nieznanych obiektów. Halifax (miasto) — do Halifaksu albo Halifaxu.1. np. np. Stalexport. Axer. Dziś zasięg jej użycia ograniczony jest do: a) oznaczania każdej nieznanej wielkości matematycznej lub zmiennej niezależnej. jakże. rz We współczesnym języku polskim ogólnym istnieje spółgłoska ż. rżeć. uważny — uwaga ż — dz księża — księdza. ekspertyza. porżnął. Axentowicz. ł: drżenie. ulżyć. Hortex — Horteksu. węższy — wąski. Sapieżyna — Sapieha ż—z mażę — mazać. zagrożenie — groźny ż—s boży — boski. Stan taki ma uzasadnienie historyczne. np. por.). np. UWAGA: Odrębną pisownię i odrębne znaczenie ma czasownik żąć. Aneks I. gdy: 10. oś xów. Różne pochodzenie spółgłoski ż dziś uświadamiane jest głównie przez głoskowe wymiany zachodzące w formach i wyrazach pokrewnych: inne dla spółgłoski oznaczanej literą ż. jeśli występują w pisowni oryginalnej. włażę — włazu. dzierżyć. eksperyment. d) rodzimych skrótowców. tekstologia. oxeladin. urznął itp. indeks. kserokopia. Oxford (częściej jednak Oksford). zamrażarka — mrozu ż—ź duży — duzi. cardox (lek) — o cardoksie albo cardoxie (por. współrządzić). [28] 9. ekspiacja. albo połączeniem liter rz. Hortexowi. półrzadki. ksenofobia. Hendrix — z (Jimim) Hendriksem albo Hendrixem. xy. Horteksie albo Hortexu. maksimum. Maxwell. rewanżysta. paradoksy. wielkości — x razy. gdy: [29] 10. c) obcych nazw własnych osobowych i miejscowych. żnie (zboże).6. b) nazwisk polskich pisanych w ten sposób od dawna. marża. b) występuje ona po literach r. np. l. np. np. Literę ż piszemy. Hortex. wożą — wozić. którą zapisujemy zgodnie z wymową: drżenie. polskie rzeka. mężny — męski. e) nazw leków. które się zachowało w innych językach słowiańskich. miasto X. 10.

Skupsztyna. t. zedrzeć. np. Na pochodzenie omawianej głoski z pierwotnego r wskazać może czasem zestawienie z innymi językami słowiańskimi. foksztaksel. marzec — marca. ch połączenie rz wymawiamy bezdźwięcznie jako sz. bukszpir. metrampaż. dekarz. por. jumpsztag. c) po spółgłoskach: p. k. w. zegarmistrz. b. zakrzepnąć. obżartuch. krójże. Nawarra — w Nawarze. buksztel. punkt c. brzydota. trzeba. słupszczanin. Kazimierz. rząd — riad. To odróżnienie graficzne jest wynikiem zapożyczeń zewnętrznych i nie jest związane z różną wymową głosek: na obszarze rdzennie polskim nie miało ono miejsca także w przeszłości. Somosierra — w Somosierze. Pszczyna. 11. t. instruowanie). kamorra — o kamorze. Nawakszut. brzmieć. orzech — oriech. rikszarz. pasterz. Po p. Połączenie liter sz po spółgłoskach piszemy wyjątkowo: — w wyrazach: Auksztota. kształt. Pszonka (= część wsi). kołnierz. np. ślusarz. Moksza. szypszyna. bukszpan. krzak. pszonak. riksza. Pszczew. masarz (= pracownik masarni). dworzec — dworca. zwiększać. por. łapszański. zajrzeć. kroplomierz. zżółknięcie. w których zaczynająca się od ż część rdzenna stoi po przedrostku zakończonym na spółgłoskę. najkrótszy. rakszasa. zżyty. a także w pochodnych czasownikach: polepszać. zatrzymać. pszonka (= bylina). pszonacznik. pisarz. Łapsze (Niżne). j. najlepszy. pszenżyto. brukarz. drzwi. łapże. mirra — o mirze. Kszemendra. hochsztapler. wykształcenie. grząski. b) występuje ono w zakończeniach: -erz. Połączenie liter rz piszemy. Tylko Polacy pochodzący z dawnych Kresów Wschodnich oraz mieszkańcy . szypszyniec. hopsztosy. piegża. dojrzały. ZASADY UŻYCIA ZNAKÓW ch. dropszot. kszatrija. kształcić. baksztag. tekszla. 10. mżawka. sierra — o sierze. stójże. pszono. -mistrz: kapelmistrz. — w wyrazach.1. jaksztag. upiększać. bądź za pomocą litery h. -mierz: ciśnieniomierz. moksza. k. podżyrować. tszeba. Połączenie liter rz występuje w wielu wyrazach. ulepszać. instruktarz (= książka z instrukcjami). łapsza. Pszoniak (Wojciech). durra — o durze. zawrzeć. samopsza. ch. wżenić się. berkszyr. a w nielicznych przypadkach rr — rz. — w formach stopnia wyższego i najwyższego przymiotników utworzonych za pomocą przyrostka -szy: młodszy. Wirpsza. przysporzyć — sporo. Oksza.2. Kapsztad. zaprzeć. nadżerka. wątpliwości co do ich pisowni należy rozstrzygać za pomocą słownika. harcerz.. tokarz — w tej grupie występują wyjątki typu instruktaż (= szkolenie. grzmot. g. mierzyć — miara. Canberra — w Canberze. wierzyć — wiara. gdy: a) następuje wymiana głoskowa rz — r. Ponieważ litera ż występuje w wielu wyrazach zarówno rodzimych. jorkszyry. chszest]. Skupsztina a. w których dziś już wymiana na r nie jest żywa. odchrząknąć. kszak. [pszemoc. szybszy. Trapszo. pszenica. por. dobrze — dobry. rzepa — riepa. kszyk (= ptak). wżer. rzadki — riedkij. ryksza. powiększać. niuhempszyry. waterbaksztag. rzeka — rieka. przemoc. bakszysz. odżałować. pszczoła. chrzest. masaż (= masowanie). Pszów. Po spółgłoskach piszemy wyjątkowo ż: — w partykule -że: kopże. rykszarz. h Istniejąca w systemie polskich spółgłosek tylnojęzykowa bezdźwięczna głoska szczelinowa [ch] ortograficznie jest dwojako oznaczana: bądź za pomocą połączenia liter ch. całokształt. Włodzimierz (ale: lemiesz). pszeniec. jarzębina — riabina. glajchszaltować. bukszpryt. jaksza. kształtny. np. ukształtowanie. zdrowszy. [30] 10. cechsztyn. ogniomistrz. -arz: fałszerz. d. wrzawa. jak i obcych.e) występuje w następujących wyrazach rodzimych i w formacjach od nich pochodnych: gżegżółka. topsztag.

shimmy. natomiast dwuznak ch występuje zarówno w wyrazach rodzimych. polsko-ukraińskiego i polsko-białoruskiego odróżniają w wymowie h i ch. chondrologia. pech. chryzolitowy. c lub cz 12. porohy.2. hiperinflacja. [32] 11. wataha — watasze. Reguły odnoszącej się do pisowni wyrazów zapisywanych przez ch lub h nie można odnieść zatem do wymowy. chryzoberyl. schładzać. ukraińskich i innych. b) występuje na końcu wyrazu. hipo-. homocentryzm. hipocentrum. higrometr. fisharmonia. Peckinpah. Ajudah. o samochodach. chondroblast. higromorficzny. eschatologiczny. druh. hipodrom. schadzka. w których połączenie sh czytamy jak sz. WYJĄTKI od tej reguły to roshar oraz wyrazy obcego pochodzenia. Czatyrdah. muwaszszaha — muwaszszasze. Savannah. hiperpoprawność. minialoha — minialosze. chiropraktyka. choreo-. np. hydrologia. Literę h piszemy. ź przed spółgłoskami wargowymi miękkimi . np. d) występuje w rozpoczynającej wyraz cząstce chalko-. choreografia. W innych wypadkach wątpliwości może rozstrzygnąć słownik. jak i obcych. helioenergetyczny. chirotechnika. gdy: a) w wyrazach i formach pokrewnych wymienia się na sz. homologacja. chiromancja. puch. bismillah. pisownię tę motywujemy ortograficzną wiernością wyrazów zapożyczonych w stosunku do źródeł arabskich. Fatah (albo: FATAH).pogranicza polsko-słowackiego. Ramallah. Dwuznak ch piszemy. dyshonor. hydroelektrownia. spah (albo: spahis). yamaha — yamasze. chronograf. Ptah. chalkopiryt. hipoalergiczny. chryzo-. chronometr. schab. gdy: 11. chryzopraz. chondrografia. 11. homeo-. hiper-. chociaż nie zawsze tę obcość powszechnie się dostrzega (np. z oraz ś. fis-. głuchy — głuszyć. heteroseksualny. chondro-. gdy: [31] 11. np. Pisownia oboczna s lub sz. np. Dwuznak ch piszemy. homeopatia. Hezbollah. np. homeostaza.1. chrono-. higro-. duch — dusza. Literę h piszemy. Boh. braha — brasze. choreoterapia. chronologia. wyjątek stanowią: ajatollah. chalkografia. homo-. oddychać — dyszy. np. show. szahdah. hipertymia.1. b) występuje w rozpoczynającej wyraz cząstce hekto-. higroskop. 12. dach. w wyrazie hałas). hydro-. Allah (albo: Allach). h — g wahanie — waga h — ż druh — drużyna h — z błahy — błazen. Litery s. mucha — muszka. hektograf. schodki. Utah. hydrobus. na ulicach. szibah. np.1. choreodram. hektolitr.2. szoah. UWAGA: W niewielkiej grupie wyrazów mimo wymiany na -sz zachowujemy w formie podstawowej h: Ad-Dauha – Ad-Dausze (Dauha – Dausze). hektopaskal. chalkofilny. tussah (albo: tussa). homeotermiczny. c) występuje po literze s. schron. heteroatom. a także nie można jej oprzeć na poczuciu swojskości czy obcości wyrazu: litera h występuje jedynie w wyrazach obcych.2. inszallah. Tecumseh. heliometr. pascha. piechur — pieszo. suchy — susza. a także wyrazy z przedrostkami dys-. hetero-. homofonia. gdy: a) w wyrazach i formach pokrewnych następują wymiany głoskowe. WAHANIA W ZAKRESIE PISOWNI SPÓŁGŁOSEK 12. heliocentryzm. np. chiro-. heterosfera. helio-.

zwieńczać. Oboczność c do cz związana jest z pisownią pewnej grupy czasowników. zmilczeć. gruchotać. piśmienny. d) s. zbieg. rechotać. weźmiesz. zmierzwić. z oraz ś. szeptać. łomotać. śpioch.3. Kaźmierz. śmietankowy. Pisownia oboczna s lub sz. świergolić. 13. o wyspie. jaźwiec. o kapitalizmie. sfilmować. przezwisko. świeca. zmierzch. o marazmie. dygotać. sfingować. śpiączka. zbieleć. chłeptać chłepczę a. o romantyzmie. stukotać. Pisownia przedrostków zakończonych na spółgłoskę 13. WYJĄTKI: śpiew i śpi oraz ich pochodne: śpiewać. zbieżny. zwielokrotnić. drepcesz drepcząc a. c lub cz Pierwszy typ pisowni obocznej (oddający regionalną wymowę) dopuszcza się w następujących wyrazach: sadź — szadź. zwiać. zezwierzęcenie. weźmiecie. śmigło. zbieranina. zbieracki. ź przed spółgłoskami wargowymi miękkimi Jeśli chodzi o pisownię na początku wyrazu. zwiastun. zbilansować. W środku wyrazu przed spółgłoskami wargowymi miękkimi piszemy zawsze s lub z. śmieć. np. spinka. weźmie. ale współcześnie przeważają zdecydowanie formy ze spółgłoską cz.przed fi. -esz. depcę depczesz a. chłepcesz chłepcząc a. śmigus.1.i współ13. trzepotać. końcówki osobowe -ę. mamrotać. zbiednieć. np. śmiałek. zbić. UWAGA: Wprawdzie obydwie formy uznaje się za poprawne. o nazwie.przed mi oraz wi. świder. chłepcę chłepczesz a. jej zasady oddają wymowę ogólnopolską i przedstawiają się następująco: a) s. spichlerz. świergotać. Zakres użycia spółgłosek podwojonych 13. śpioszki. spierać się. spiż. Roźwienica. chichotać. łaskotać. np. Przymiotniki zakończone na -cki . Koźmian. Są to czasowniki mające temat czasu teraźniejszego zakończony na spółgłoskę -cz.[33] 12. gulgotać. spiskować. drepcąc. świątobliwy. zmięknąć. c) ś.1. kosmiczny.2. sfinansować. sfilcować. Podobną oboczność mają czasowniki bełkotać. zmilitaryzować. zbiesić się. zwichnąć. świąd. b) z. migotać. depcesz depcząc a. orzeźwić. Koźminek. o kosmopolityzmie. Zakres użycia cząstek spół. śmierdzieć. kłopotać się. np. drepcę drepczesz a.przed pi. sfinalizować.2. klekotać. WYJĄTKI: na piśmie. spiker.przed bi. [34] 12. zwiedzać. zbir. zmieścić. świat. sfinks.lub z. depcąc dreptać drepczę a. Koźmin. zmiana. spieszny i śpieszny. PISOWNIA WYBRANYCH TYPÓW FORMACJI SŁOWOTWÓRCZYCH 13. skarpa — szkarpa. zbiornik. seplenić — szeplenić. pozwijać. otrzeźwić. furkotać. Przymiotniki zakończone na -ski 13. UWAGA: Dopuszczalna jest oboczność pisowni formy w pasmie obok w paśmie. chłepcąc deptać depczę a. światły. np. związek. śpiewak. UWAGA: Dopuszczalna jest oboczność pisowni w wyrazach: pospieszny i pośpieszny.5. świątynia. Litery s. w bezokoliczniku zakończenie -tać lub -otać. weźmiemy. spieszyć się i śpieszyć się. śmierć. np.4.

wzruszyć. c) bez względu na wymowę przed literą h. zsiusiać się. Taką postać przyjmuje ów przedrostek przed grupą spółgłoskową. zdziałać.lub wez-. sczerstwieć. scharakteryzować. sforsować. złamać.1. zrogowacieć. Przymiotniki zakończone na -dzki 13. zirytować. sczesać. wspinać się. Pisownia przedrostka wz. Rzeczowniki zakończone na -szczyzna. zanalizować. wzlecieć.3. np. zlać. b) przed literami oznaczającymi spółgłoski dźwięczne. c. np. zhydrolizować. sz. zdziwić się. ścieniać. Porównajmy przykłady: Pisownia przedrostka wz. zhańbić. wzbronić. zdzielić.(z-.7. ścierpieć. zwalić. zszyć. zużyć.10. Pisownia innych przedrostków zakończonych na spółgłoskę [35] 13. ws-. oraz w postaci wś. wzgardzić. Rzeczowniki zakończone na -stwo 13. ś-) Pisownia tego przedrostka jest trojaka i zależy od następującej po nim głoski. sparodiować.(z-.piszemy przed połączeniem liter ci (oznaczającym spółgłoskę ć lub połączenie głosek ći). natomiast przed literą oznaczającą spółgłoskę bezdźwięczną — ws. zszokować. zniszczyć. po-czynać. stępieć. np. k.12. Pisownia przedrostka z. sfruwać. sfermentować. zmrużyć. zszargać. westchnąć. s-. zoficjalnieć.lub wes-. skaptować. scentralizować.13. zogniskować. scedować. zszarzeć. zsinieć. skaleczyć. ś-) 13. zmatowieć. Rzeczowniki zakończone na -dztwo 13. zsadzić. ch. zsiadać.1. wznowić.(wz-.w czasowniku wszcząć. spieniężać.(wz-. wez-. wezwezbrać. zliczyć. wspomnieć.11. wes-) 13. zrównać. zheblować. Pisownia przedrostka wz.2.1. Rzeczowniki zakończone na -ctwo 13. np. -dczyzna 13. ściec. wes-) Przed literą oznaczającą spółgłoskę dźwięczną piszemy wz. d) bez względu na wymowę przed znakami s. np.6. zubożeć.w wyrazach . s-. schładzać.1. ściosać. Pisownia przedrostka z. weswesprzeć. wezgłowie. ścichnąć. spłynąć. sfinansować. Pisownia przymiotników od nazw miejscowych 13. schamieć. np. Natomiast przed dź (oznaczającym spółgłoskę dź lub połączenie głosek dźi) piszemy z. [36] 13. zhomogenizować. t. sfotografować. ściąć. ws-. zszarpać. schronić się. Wyjątkowo piszemy ten przedrostek w postaci wsz. schować. Pisownia przedrostków zakończonych na spółgłoskę 13. -cczyzna. zdrutować. sterroryzować. ws-.1. wzmocnić. zsolidaryzować się. ś.1.(wz-. scałkować. skanalizować. mającym ten sam rdzeń co czasownik po-cząć.1. si (oznaczającym spółgłoskę ś). zgrać. Rzeczowniki z przyrostkiem -ca 13. sparafrazować. wez-.9. zbić. wszczynać. cz.13.8. zhumanizować. wzdąć. np. zignorować. ścisnąć. wswschodzić. ściągnąć. ściszać.1. stelefonizować.2. wez-.piszemy przed literami oznaczającymi spółgłoski bezdźwięczne: p. Występowanie w tym przedrostku e ruchomego jest uwarunkowane historycznie. zsypać. wes-) wzwzbogacić. zhierarchizować. wzgórze. s. Rzeczowniki zakończone na -ba 13. zredagować. f. zsiekać. Piszemy z-: a) przed literami oznaczającymi samogłoski. sczernieć. zordynarnieć.

obrodzić. dżdżownica. bezproblemowo. obdzielić. rozbijać.bezapelacyjny. Zakres użycia spółgłosek podwojonych A. bezideowy. -nica dzwonnica. . bezosobowy. rozczulenie. podpowiedź. wżenić się.podbarwiać. -ny dzienny. zmienny. Pisownia przedrostków zakończonych na spółgłoskę bez. promienny. ob-. odkształcić. obkopać. pod. podbić. rozrozziewać się. wzuć. bezterminowo. nadganiać. podczytywać. np. ssanie. rozdrapać. oddelegować. nadpalić. nadłupać. naddunajski. obtulić. przedkapitalistyczny. wkupić się.1. nadciśnienie. podchwytliwy. obrobić. podgryzacz. bezcłowy. czczy. pod-. rozchodnik. nad. obciosać. poddaństwo. wtopić się [38] 13. odchować. odgniatać. bezpłodność. ale także: wczepić. mimo iż ich wymowa jest różna: z dźwięczną końcową spółgłoską przed samogłoską i spółgłoską dźwięczną oraz bezdźwięczną końcową spółgłoską przed spółgłoską bezdźwięczną. poddasze. zzuć. obmawiać. naddarcie. bezbłędny. bezustannie. wczytać. np.odbiegać. W wyrazach rodzimych: a) w rdzeniach nielicznych wyrazów. odbyć. nadbitka. oblegać. wkomponować. zakonnica. odczytać.2. odgórny.zawsze pisane są w takiej właśnie postaci. ob. wkopać. naddruk. odkupić. rozdmuchać. ale także: podcentrala. obgadać. poddialekt. podczerwony. obserwacja. bezdyskusyjny. wwwalcować. [37] 13. okienny. zassany. obłupić. wmyślić się. rozczepiać. ale także: bezcenny. inny. podsądny. odświeżacz. bezkresny. podpoddanie. b) na granicy przedrostka i rdzenia: Przykłady ododdeklamować. podłoże. -my okłammy. nadsłuchiwać. naddawać. wwiercać. odbierać. rozbujać. zziębnąć. beztrosko. ale także: przedfinałowy. odstawiać. bezwonnie. odręczny. pannica. obsługa. nadnaddatek. beznamiętny. podmiotowy. rozzłościć. najnajjaśniej. przedpokój. zzzielenieć.rozbawić.obdarty.nadbiec. przedświąteczny. wtłoczyć. dżdżysty. wżynać się. miękki. bezpłatnie. wwiezienie. przed-. czczony. ale także: rozcapierzać. okiennica. bezpardonowo. ale także: nadchodzić. od.przedburzowy. przedgraniczny. obmierzyć. rozciągarka. bezkrytyczny. oddzielić. ale także: obciążać. wyssany. rozbrykany. c) na granicy rdzenia i przyrostka lub końcówki fleksyjnej: Przykłady -ki lekki. przed. w. bezdewizowy.3. podbudówka. przedwieczorny. odkłamać. nad-. bezinteresowny. ale także: odchorować. powściągnąć.wściec się. nadcięcie. przedegzaminacyjny. oddłużyć. przedpole. obdarzyć. wyłammy. od-. wmusić. odczepić. wkalkulować. odciągać. wściekły. oddolny. roz. Pisownia innych przedrostków zakończonych na spółgłoskę Przedrostki bez-. mających ten sam rdzeń co czasowniki ciekać się i ciągnąć. bezbolesny. przedmieście. rozzuć. wwmurować. rozdroże. przedlodowcowy. podlotek. bezgotówkowy. ssać. przedmałżeński. roz-. wtargnąć. rozcharakteryzować się. rozdwojenie.

Caldwell. Od zasady tej jednak istnieją dwa odstępstwa. netto. libretto. Gambetta). Yellin. c.i współOboczne postaci tej samej cząstki morfologicznej spół. wspólnik.i współspółspółdzielca. mokka. Ossoliński. b) zakończenie -tt w nazwiskach polskich lub spolszczonych zmienia się w ć (zapisywane jako ci). Scott. spółka. Iłłakowiczówna. immunizacja. immatrykulacja. spółgłoska. Przez jedno n pisze się też rzeczownik gąsienica. które w przeszłości ulegały uproszczeniu. o mulle.4. manna. Ich pisownię ustaliła długotrwała tradycja: Zakres użycia cząstek spół. Ossowiecki. śl. lasso. wspólny oraz w wielu złożeniach: współautor. B.4. stalle. spółdzielczość. współwłaściciel [40] 13. s. spółdzielnia. z. ż. Traugutt. Kossak. mułła. np. współwspólnie. W wyrazach zapożyczonych. Zakres użycia cząstek spół.mają to samo znaczenie. o Traugucie. Budda. o Gambetcie. blaszany. Ossowski. mokka. o Narbucie. Przymiotniki zakończone na -ski 13. ch. współodpowiedzialność. irracjonalizm. passa. [39] 13. współgospodarz. irrealizm. Scott. spółgłoskowy. innerwacyjny. C. Picasso. o motcie. motto. gliniany.i współ. Gambetta. passa. dodany do rzeczowników o temacie zakończonym na: g. Skirgiełło. immunologia. Dziś piszemy je zgodnie z wymową: Przykłady Morąg Norweg Praga Czech Kazach Włoch Bełz Francuz Kartuzy Kirgiz Eskimos — morąski — norweski — praski — czeski — kazaski — włoski — bełski — francuski — kartuski — kirgiski — eskimoski . np. spółkowy. współpraca. o Scotcie.1. Przymiotnikowy przyrostek -ski. bulla. w formie miejscownika liczby pojedynczej zachowujemy pierwszą z nich bez zmian. Jagiełło. hossa. tworzył na granicy rdzenia i przyrostka różnego rodzaju grupy spółgłoskowe. np. Machiavelli. Zgodnie z wymową: a) zakończenie tematu -łł. Madonna. wspólnota. sz. szcz. o Jagielle. np. terroryzm. rk.UWAGA: W przymiotnikach utworzonych za pomocą przyrostka -any (bez względu na regionalność wymowy) piszemy zawsze tylko jedno n. słomiany. Radziwiłł. spółkować. getto. W niektórych nazwiskach obcych i rodzimych bez względu na wymowę. których temat kończy się na podwójną spółgłoskę (np. rg. o passie. UWAGA: Odmieniając rzeczowniki. doprowadzając do współczesnej postaci tych przymiotników.(-łł) zmienia się w -ll-. Watt. immanentny. współmieszkanka. szklany. drewniany. np. bessa. Kott.3. irredentysta. motto. o Radziwille. o Janie Kotcie. wełniany. owsiany. Wyjątek: Jan Kott. spółdzielczy. brutto. druga natomiast ulega wymianie — piszemy więc odpowiednio: o mokce.

ł — l admirał — admiralski generał — generalski Horodło — horodelski poseł — poselski. por.Kampinos Sas Kalisz Łotysz Marzysz Chociebuż Chodzież Książ Libiąż mąż szewc Bydgoszcz Małogoszcz Przemyśl Tomyśl Kluczbork Hamburg — kampinoski — saski — kaliski — łotyski — marzyski — chociebuski — chodzieski — ksiąski — libiąski — męski — szewski — bydgoski — małogoski — przemyski — tomyski — kluczborski — hamburski Norymberga — norymberski Nowy Targ — nowotarski UWAGA: Formy żeńskie od Francuz.4. Kirgiz piszemy przez z. por. francuski. 13. Przykłady n — ń chuligan — chuligański Cygan — cygański hetman — hetmański kretyn — kretyński ludoman — ludomański pan — pański Platon — platoński (Platoński) sułtan — sułtański ułan — ułański. przymiotniki zaś przez s.2. np. r. Kirgizka. rz towarzyszy wymiana tych spółgłosek na ń. Francuzka. kirgiski. rz — r aptekarz — aptekarski . l. ł. Dodaniu przymiotnikowego przyrostka -ski do rzeczownikowych tematów zakończonych na n.

gród — grodzki Kronsztad — kronsztadzki Stargard — stargardzki Szwed — szwedzki sąsiad — sąsiedzki Grudziądz — grudziądzki Łódź — łódzki .6. Piłsudski są utworzone według zasad słowotwórstwa i pisowni języków wschodniosłowiańskich. stąd odrębność ich pisowni.dekarz — dekarski lekarz — lekarski murarz — murarski. r przed przyrostkiem -ski pozostają w pisowni bez zmian. m. [41] 13. np. cz. Kraków — krakowski Limanowa — limanowski myśliwy — myśliwski Warszawa — warszawski Krym — krymski Pcim — pcimski Radom — radomski Rzym — rzymski baba — babski Golub — golubski Serb — serbski chłop — chłopski kurator — kuratorski Madziar — madziarski redaktor — redaktorski Tatar — tatarski. Ostrogski. np. dz. c. Przymiotniki zakończone na -cki Zakończenie -cki piszemy zgodnie z wymową w przymiotnikach utworzonych od tematów zakończonych na t.5.4. 13. dt.3. Spółgłoski w. b. [42] 13. dź. UWAGA: Nazwiska typu Olbrychski. Przymiotniki zakończone na -dzki Zakończenie -dzki piszemy wbrew wymowie [-cki] w przymiotnikach utworzonych od tematów zakończonych na: d. p. dż. asystent — asystencki Erfurt — erfurcki inteligent — inteligencki literat — literacki producent — producencki protestant — protestancki Gliwice — gliwicki Katowice — katowicki Mysłowice — mysłowicki Noteć — notecki gotyk — gotycki prostak — prostacki Łowicz — łowicki tkacz — tkacki. k. np. ć.

+ -ański (dzisiejsze Nisko kiedyś nazywało się Niżsko).1. 13. np. z punktu widzenia historycznego jest uzasadniona. Pisownia przymiotników od nazw miejscowych Zasady tworzenia przymiotników od nazw miejscowych są takie same.2. Obydwie formy — ogólnopolską i lokalną — uznajemy za poprawne: na przykład oprócz ogólnopolskiej postaci przymiotnika kościerzyński.+ -ski). np. Różnice mogą jednakże wynikać z tego. Postać wielu przymiotników. co niekiedy bywa utrwalone w oficjalnym nazewnictwie. Od nazw miejscowych na -ice tworzymy dziś przymiotniki mające zakończenie -icki.7. zebrzydowski. W różny sposób tworzymy przymiotniki od nazw miejscowych na -no: a) z przyrostkiem -ski. przechowuje ona bowiem stan archaiczny. regionalne tendencje nazewnicze — odmienne od współczesnych i ogólnopolskich. [43] 13. Grodno — grodzieński Lipno — lipieński Mielno — mieleński Sławno — sławieński Szczytno — szczycieński Wilno — wileński. uznajemy za poprawną także lokalną: kościerski. iż w przymiotnikach od nazw miejscowych często utrwalone są historyczne procesy słowotwórcze lub lokalne.Neustadt — neustadzki a. neusztadzki Dobrudża — dobrudzki. 13. która ze stanowiska współczesnego mogłaby być uznana za nieregularną. tak jak na przykład leszczyński: Leszcz. ulica Niepołomska (w Krakowie). .7. Babimost — babimojski Białowieża — białowieski Bydgoszcz — bydgoski Końskie — konecki Leszno — leszczyński Lublin — lubelski Nisko — niżański Nowe Miasto — nowomiejski Nowy Tomyśl — nowotomyski Radogoszcz — radogoski Sącz — sądecki Środa — średzki Ujazd — ujejski Wałbrzych — wałbrzyski Zamość — zamojski Zawichost — zawichojski.7. pochodzącego od nazwy miasta Kościerzyna. por. Niepołomice — niepołomicki Pyskowice — pyskowicki Racławice — racławicki Wadowice — wadowicki Zebrzydowice — zebrzydowicki. Obok tych form funkcjonują też lokalne: niepołomski. utworzoną od rdzennej cząstki tejże nazwy (Kościerz. np.+ -yński (dawna nazwa Leszna to Leszczno) czy niżański: Niż. Kalwaria Zebrzydowska. jak zasady tworzenia przymiotników od odpowiednich wyrazów pospolitych.

Przykłady: Bielsko-Biała — bielski Bielsk Podlaski — bielski Brzeg — brzeski . szczytnowski. np. np. jaworzyński) Pajęczno — pajęczański. np. Grabno — grabnowski Kutno — kutnowski.b) z przyrostkiem -ski z pominięciem rzeczownikowego -no. 13. np. kępieński Lipno — lipieński a. UWAGA: Niekiedy występują formy oboczne. np. Od dwuczłonowych nazw miejscowych składających się z rzeczownika i występującego po nim przymiotnika tworzymy przymiotnik jedynie od członu rzeczownikowego. c) z przyrostkiem -owski. f) z przyrostkiem -ański.7. Jelenia Góra — jeleniogórski Nowa Huta — nowohucki Nowe Miasto — nowomiejski Nowy Dwór — nowodworski Nowy Sącz — nowosądecki Nowy Targ — nowotarski Święty Krzyż — świętokrzyski Zielona Góra — zielonogórski. Wąbrzeźno — wąbrzeski. Bródno — bródzieński a. d) z przyrostkiem -eński. bródnowski Kępno — kępiński a.3. Gniezno — gnieźnieński Krosno — krośnieński. Jaworzno — jaworzniański (a. jednak lokalność funkcjonowania i kontekst przesądzają o jednoznaczności tych homonimicznych form. e) z przyrostkiem -iński (-yński) z pominięciem rzeczownikowego -no. UWAGA: Czasami od różnych nazw miejscowych forma przymiotnika jest taka sama.7.4. Chełmno — chełmiński Kępno — kępiński Leszno (daw. Leszczno) — leszczyński Opoczno — opoczyński. np. Od dwuczłonowych nazw miejscowych składających się z przymiotnika i rzeczownika tworzymy przymiotniki pisane bez łącznika. lipnowski Szczytno — szczycieński a. Aleksandrów Kujawski — aleksandrowski Bielsk Podlaski — bielski Kamień Pomorski — kamieński Kazimierz Dolny — kazimierski Lidzbark Warmiński — lidzbarski Maków Podhalański — makowski Ostrów Mazowiecka — ostrowski Sokołów Podlaski — sokołowski Strzelce Opolskie — strzelecki Tomaszów Lubelski — tomaszowski. np. np. 13.

[44] 13. Spółgłoski n. r. np. z. podobnie jak przed -ski.8.8. biskup — biskupstwo chłop — chłopstwo skąpy — skąpstwo hrabia — hrabstwo samolub — samolubstwo kłamać — kłamstwo łakomy — łakomstwo obywatel — obywatelstwo przedstawiciel — przedstawicielstwo aktor — aktorstwo amator — amatorstwo sknera — sknerstwo. niedołęga — niedołęstwo ubogi — ubóstwo żelazo — żelastwo towarzysz — towarzystwo ciemiężyć — ciemięstwo cudzołożyć — cudzołóstwo grabież — grabiestwo książę — księstwo mąż — męstwo papież — papiestwo zwyciężyć — zwycięstwo proboszcz — probostwo. np.8. rz przed przyrostkiem -stwo. sz. l. Rzeczowniki zakończone na -stwo 13. ulegają wymianie na ń.2. Uproszczenie to znalazło odbicie także w pisowni. Przykłady n—ń małżonek męczennik panna szalony tyran ł—l gaduła niedbały — małżeństwo — męczeństwo — panieństwo — szaleństwo — tyraństwo — gadulstwo — niedbalstwo . b. Spółgłoski tematyczne p.Brzesko — brzeski Brześć — brzeski Międzyrzec Podlaski — międzyrzecki Międzyrzecz — międzyrzecki Strzelin — strzeliński Strzelno — strzeliński Sucha Beskidzka — suski Susz — suski. 13. ł. r przed przyrostkiem -stwo nie ulegają zmianom. l. m. np.3.8. 13. Dodaniu przyrostka -stwo do tematów zakończonych na spółgłoskę g.1. ż lub grupę szcz towarzyszył historycznie proces uproszczenia powstałej grupy spółgłoskowej.

ojcostwo. np.9. Należą tu również nazwy małżeństw. -astwo. gapiostwo. łazęgostwo. ć. -znawstwo (językoznawstwo). Janostwo. królestwo. 13. inżynierostwo. -istwo. Ponadto należą tu rzeczowniki złożone o drugim członie -dawstwo (prawodawstwo). jest rzeczownik albo czasownik. Piotrostwo. Andrzejostwo. np. cz lub k. c. Natomiast nie piszemy w. których temat kończy spółgłoska t. dziadostwo. choćby zawierał literę w. doktorostwo. Lista wyrazów zawierających w nie jest zbyt długa: dawstwo — dawca krwiodawstwo — krwiodawca kurewstwo (wulg. jestestwo. -estwo.4.) marnotrawstwo — trawić podwykonawstwo — podwykonawca rybołówstwo — łowić sprawozdawstwo — sprawozdawca sprawstwo — sprawca szewstwo — szewc szubrawstwo — szubrawiec współsprawstwo — współsprawca wychowawstwo — wychowawca wykonawstwo — wykonawca zawodowstwo — zawodowiec znawstwo — znawca. Henrykostwo. UWAGA: Literę w piszemy przed przyrostkiem -stwo wtedy.poseł safanduła rz — r aptekarz kolarz łyżwiarz modelarz — poselstwo — safandulstwo — aptekarstwo — kolarstwo — łyżwiarstwo — modelarstwo rycerz — rycerstwo. Rzeczowniki zakończone na -ctwo Zgodnie z wymową piszemy -ctwo w rzeczownikach utworzonych od wyrazów. bogaty — bogactwo wariat — wariactwo dziewica — dziewictwo kupiec — kupiectwo brać (bracia) — bractwo ciułacz — ciułactwo krętacz — krętactwo szperacz — szperactwo biedak — biedactwo . szefostwo. plugastwo. -mówstwo (brzuchomówstwo). tchórzostwo. obrzydlistwo.) — kurwa (wulg. [45] 13. myślistwo. Wiele rzeczowników ma zakończenie -ostwo. lenistwo.8. w której występuje spółgłoska w. wodzostwo. gdy formą podstawową jest przymiotnik. wujostwo. gdy formą podstawową. np. pisane zgodnie z wymową bez litery w.

uchodźca. 13. zwycięzca. przedmówca. Dziś jest tak nadal. najeźdźca. radca. doradca. służyć. np. liczyć. Rzeczowniki zakończone na -dztwo W rzeczownikach utworzonych od wyrazów. inwalida — inwalidztwo ohyda — ohydztwo paskuda — paskudztwo władać — możnowładztwo jasnowidz — jasnowidztwo dowodzić — dowództwo rodzić — kazirodztwo śledzić — śledztwo. wychodźca. -cczyzna. świętokradca. [49] 13. szyderca. [47] 13. Rzeczowniki zakończone na -szczyzna amatorski — amatorszczyzna lubelski — Lubelszczyzna angielski — angielszczyzna mongolski — mongolszczyzna arabski — arabszczyzna opolski — Opolszczyzna białoruski — białoruszczyzna pański — pańszczyzna bohaterski — bohaterszczyzna polski — polszczyzna połabski — połabszczyzna bułgarski — bułgarszczyzna chiński — chińszczyzna prasłowiański — prasłowiańszczyzna czeski — czeszczyzna rzeszowski — Rzeszowszczyzna francuski — francuszczyzna staropolski — staropolszczyzna góralski — góralszczyzna suwalski — Suwalszczyzna . dowódca. wydawca. Rzeczowniki z przyrostkiem -ca Niezależnie od wymowy przed przyrostkiem -ca zachowujemy literę oznaczającą spółgłoskę dźwięczną. ponieważ podstawowe dla nich czasowniki brzmią: kosić. rządca. WYJĄTKI: uchodźstwo. łupieżca. wykładowca.13. krzywoprzysięzca. np. władca. [46] 13. Od przymiotników zakończonych na -ski tworzymy rzeczowniki zakończone na szczyzna.13. zbawca. że powoduje on zmianę w wymowie poprzedzającej go grupy spółgłoskowej. [48] 13. kośba.12. prosić oraz grozić. pochlebca. np. Pisownia ta oparta jest na zasadzie fonetycznej.10. piewca. drapieżca. domokrążca. nakładca. liczba. zawiadowca. sprzedawca. towaroznawca. wychodźstwo. Rzeczowniki zakończone na -ba Bez względu na wymowę przed przyrostkiem -ba zachowujemy w pisowni końcową spółgłoskę tematu zgodnie z jej etymologiczną wartością.1. których temat kończy się na -d. -dz lub -dź. służba. wynalazca. znawca. Zasadnicza trudność ortograficzna polega na tym. wróżba. grabieżca. UWAGA: Niezależnie od wymowy z piszemy przed przyrostkiem -ca w następujących wyrazach: ciemięzca. wróżyć. -dczyzna Przyrostek -izna (-yzna) już dawno tworzył rzeczowniki od przymiotników. stwórca.lotnik — lotnictwo ponurak — ponuractwo. hodowca.11. Rzeczowniki zakończone na -szczyzna. prośba oraz groźba. łowca. znalazca. piszemy przyrostek w postaci -dztwo. por. sprawca. językoznawca.

Pisownia rzeczowników zdrobniałych typu ubranko. Grek. znamionko (podstawą jest tu temat reprezentowany przez -enie. np. zebranko (od: kazanie. których temat kończy się w wymowie na -ń.13. UWAGA: Rzeczownik utworzony od przymiotnika szlachecki ma postać szlachetczyzna. Pisownia tego zakończenia nawiązuje nie do postaci graficznej przymiotników. stworzonko. Od przymiotników zakończonych na -dzki tworzymy rzeczowniki zakończone na dczyzna. W ten sposób zachowany zostaje związek morfologiczny z wyrazem szlachta. Greka — greczyzna hajdamaka — hajdamaczyzna Niemiec. wyrażenie. zadanie. 13. ćwiczonko. powiedzenie. Od przymiotników zakończonych na -cki tworzymy rzeczowniki zakończone na cczyzna. mieszkanko.3. jak i w piśmie traci miękkość. lecz rzeczowników. mieszkanie. Przykłady: Flamand. utworzonych za pomocą formantu -ko od rzeczowników. flamandzki — flamandczyzna Nowogród. pranko. zebranie). nasienie. spółgłoska ta zarówno w mowie. -ynie: typ imię — imionko: . UWAGA: Należą tu także rzeczowniki utworzone od nazwisk zakończonych na -ski. jedzonko. nasionko. np. nowogrodzki — Nowogródczyzna. brzemionko. wyrażonko. pisanie. Przykłady -anie: kazanko. Niemca — niemczyzna ojciec. naczynie). pisownia nie utrwala tego. ojca — ojczyzna.13. jedzenie. pranie. siedzonko. oparto ją bowiem na zasadzie morfologicznej.huculski — Huculszczyzna (huculszczyzna) śląski — śląszczyzna kaszubski — kaszubszczyzna wileński — Wileńszczyzna królewski — królewszczyzna zakopiański — zakopiańszczyzna.14. nasionko W rzeczownikach zdrobniałych rodzaju nijakiego. np. ramionko. strzemionko. stworzenie. 13. siedzenie. Dostojewski — dostojewszczyzna Przybyszewski — przybyszewszczyzna Towiański — towiańszczyzna Żeromski — żeromszczyzna. powiedzonko. od których te przymiotniki utworzono. Mimo iż zakończenie to najczęściej wymawiamy jako [-czczyzna]. malowanko.2. naczynko (od: ćwiczenie. 13. malowanie. pisanko. Przykłady: białostocki — Białostocczyzna kielecki — Kielecczyzna łużycki — łużycczyzna sądecki — Sądecczyzna słowacki — Słowacczyzna staroświecki — staroświecczyzna turecki — turecczyzna żywiecki — Żywiecczyzna. zadanko. UWAGA: W nielicznych wypadkach przyrostek -yzna tworzy rzeczowniki od rzeczowników.

Miłośnie. ideę. Rzeczowniki zakończone na -eja. epopei. Spółgłoski s. wzroście. np. -aja.2. bieliźnie. faj. 14. -azmie. detaliści. Genua. chryj.). kamea idee. jak: a) -ście. Krośnie. idei.formy brzemion. z przed spółgłoskami miękkimi ć. kameach W. uklei. Białostocczyźnie. w´. kameę idee. -yści. wiośnie. Korea. szwei. -yzmie. ukleja. ideą. -aści. tuleja. np. -ea. W niektórych tylko wypadkach owo zmiękczenie znajduje odzwierciedlenie w pisowni. Rzeczowniki zakończone na -eja. entuzjazmie.2. panczeniści. knieja. albo pozostają twarde. flej. mazaj. -ója. zawiei. statua. fokrei. onomatopei a. krześle. Podobnie w dopełniaczu liczby mnogiej. Odmieniają się one według następującego wzoru: liczba pojedyncza liczba mnoga M.1. np. kameą ideami.2. ideo! kameo! idee! kamee! Zakończenie -ua mają nieliczne rzeczowniki pochodzenia obcego. turyści.2. rej. statui. dź. np. romantyzmie. pozytywizmie. reja. gwieździe. teodycea. szyj. flei. pośle. -ździe. brei. paście. mierzeja. koźle. uklei a. zjeździe. z przed wargowymi spółgłoskami miękkimi p´. mierzei. choć część z nich może przyjąć dwie oboczne postaci. idei. b) -iści. Pisownia s. n przed spółgłoskami miękkimi Wymienione spółgłoski zachowują się w grupach spółgłoskowych z następującą po nich spółgłoską miękką dwojako: albo zostają zmiękczone. kamei ideach. np. -ea. z. maśle. kniej. -ua Zakończenie -eja występuje zarówno w rzeczownikach rodzimych. Zakończenie -ea mają tylko rzeczowniki pochodzenia obcego. szwej. tulei. kniei. kameami Ms. Cheronea. pojeździe. alei. ń oraz l są wymawiane miękko i ich miękkość oznaczana jest w piśmie w takich zakończeniach. W dopełniaczu i miejscowniku liczby pojedynczej piszemy -ei. kamea. kamee N. onomatopeja. np. Spółgłoski s. staj. onomatopej. transzei. np. -ua 14. alej. pesymiści. kamei ideom. idea. c. np. protoplaści. kamei C. d) -śnie. transzei. kołomyj. motorzyści. fokrej. ramion itd. dulszczyźnie. Pisownia s. epopeja. rei a. np. rei. kamee D. inne zaś tylko jedną postać -ej. nazwa własna Genua przyjmuje postać Genui. uklej. marazmie. -uja: żmij. jak i zapożyczonych. gwinea. trój. moraliści. kniei a. Jedną postać przyjmują także niektóre wyrazy o zakończeniu -ija. [51] 14. noweliści. idei. aleja. fokreja. -źnie. n przed spółgłoskami miękkimi [50] 14. -źle. breja. np. entuzjaści. Pompei. onomatopei. c. szweja. PISOWNIA WYBRANYCH FORM DEKLINACYJNYCH 14. dwój. idea. 14. artyści. c) -śle. mierzei. . kamei idei. drogerzyści.2. tulei. alei a. Pompeja. fleja. błaźnie. kameom B. z.1.1. rowerzyści. zgraj. orchidea. 14. m´ niezależnie od wymowy piszemy jako twarde: a) -izmie. szuj (albo: szujów). wiośle. np. poście. Odosobniony wśród nazw pospolitych rzeczownik statua ma w dopełniaczu liczby pojedynczej dwie postacie: statuy a. epopei. moście. transzeja. np. b´. -yja. Kielecczyźnie.

kradł. których temat kończy się na spółgłoskę t. np.2. np. piśmie. dudnił — dudnić gubił — gubić lubił — lubić nienawidził — nienawidzić krążył — krążyć krył — kryć marzył — marzyć zapatrzył się — zapatrzyć się. [54] 15. piśmiennictwo. [53] 15. poszed-łszy. usiad-łszy. romansie. -ncik. Zakończenia -łszy. zapią-wszy. np.2. ś wymawiamy twardo lub miękko. np. których forma trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego kończy się na -ał lub -arł. gniótł. ujrza-wszy. rzucał.b) -smie. -źli [52] 15. momencik. np. -ndzie.2. np. Czasownikowe zakończenie -ł w czasie przeszłym 15. -spie. da-wszy. pannie. Zakończenia form bezokolicznika Na -ić. w occie.1. kopną-wszy. c) -zwie. sutannie. awansie. biegał. zdar-łszy. 15. np.4. WYJĄTKI: czasopiśmie. b) -nci. Czasownikowe zakończenie -ł w czasie przeszłym Bez względu na wymowę. Czasownikowe zakończenie -znie. elemencik. konwencie. choć wymawiamy je jako [-fszy]. jak i po spółgłoskach. w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasowników rodzaju męskiego piszemy -ł. leciał — leci-eć wiedział — wiedzi-eć parł — prz-eć tarł — trz-eć. plótł. propagandzie. wyspie. Zakończenie -wszy piszemy po samogłoskach. myślał.3. choć często wymawiamy je jako [-szy]. miękkości tej jednak w piśmie nie oznaczamy: a) -ncie.pasjansie. zjad-łszy. zarówno po samogłoskach. znalaz-łszy. PISOWNIA WYBRANYCH FORM KONIUGACYJNYCH 15. fajansie. Spółgłoskę n przed ć. np. kupi-wszy. Zakończenia form bezokolicznika 15. np. przyzbie. d. -wszy w formach imiesłowowych Obydwa zakończenia tworzą formy imiesłowów przysłówkowych uprzednich. -zli. leczył. akcencik. 14. piśmienny. -yć kończą się formy bezokolicznika tych czasowników. np. np. s. gryzł. gniot-ę — gnieść nios-ę — nieść wsiąd-ę — wsiąść. woził.3. wszedł. np. zaniós-łszy. biegł. których forma trzeciej osoby liczby pojedynczej czasu przeszłego kończy się na -ił. zmierzy-wszy. .4.3. -źnie. -ył. c) -nnie. Zakończenie łszy piszemy po spółgłoskach. np. nazwie. Jeżeli temat kończy się na -z. d) -nsie. W piśmie nie oznaczamy miękkości spółgłoski s przed ś oraz c przed ć. ń. zabra-wszy. Zakończenia -łszy. zakończenie to przyjmuje postać -źć. a na -eć tych. fontannie. rundzie. wannie. np. trąbił. -zbie. pasmie. 14. jadł. prominencie.2. -wszy w formach imiesłowowych 15. . Na -ść kończą się formy bezokolicznika tych czasowników. dź. asystenci.1. o lassie. studenci.

cytaty jednozdaniowe możemy rozpoczynać małą literą. grzęźli. Tak jak kiedyś. WIELKIE I MAŁE LITERY Zasady użycia w tekstach wielkich i małych liter mają charakter konwencjonalny. -źnie. UŻYCIE MAŁEJ LITERY 16. Opierają się na czterech kryteriach: 1. UŻYCIE WIELKIEJ LITERY ZE WZGLĘDÓW UCZUCIOWYCH I GRZECZNOŚCIOWYCH 20. Czy naprawdę tak zbrzydłam i zestarzałam się. pełznie. gryźli. grzęźnie. może trochę nieprzyjemnym uśmiechem i powiedziała po francusku najczystszą francuszczyzną: — Nic nie szkodzi. 16. ale okolica była już zupełnie inna. których temat w trzeciej osobie liczby pojedynczej czasu przeszłego kończy się na k. UŻYCIE WIELKIEJ LITERY ZE WZGLĘDÓW SKŁADNIOWYCH 17. Może dlatego. g (jeżeli temat ten nie rozszerza się w bezokoliczniku o -ną-). zamarzli. poza klasztorem z białego kamienia. ł alternatywnej wymowie odpowiada też oboczna pisownia: obmierźli a. Rzeka przepływająca przez niebiosa spłynęła za widnokres razem z moją wsią. Samo miasteczko. np. 2. IV. UWAGA: Czasownik marznąć wymawiany [mar-znońć] nie ma tej oboczności. niczym nie różniło się od naszej parafialnej wsi. graficznym oraz 4.gryz-ł — gryźć laz-ł — leźć wióz-ł — wieźć. znaczeniowym. bluźniemy. mają bezokolicznik zakończony na -c. UŻYCIE WIELKIEJ LITERY ZE WZGLĘDÓW ZNACZENIOWYCH 19. a cytaty niebędące zdaniami rozpoczynamy wyłącznie małą literą: Popatrzyła na mnie z dziwnym. bluźnie. Po spółgłoskach r. rzek-ł — rzec tłuk-ł — tłuc bieg-ł — biec strzeg-ł — strzec. (T. UŻYCIE WIELKIEJ LITERY ZE WZGLĘDÓW SKŁADNIOWYCH [56] Wielką literę stosuje się na początku każdego wypowiedzenia rozpoczynającego tekst oraz na początku każdego wypowiedzenia następującego po kropce: Zbliżało się południe. Wprawdzie nadal wzdłuż rzeki rosła kukurydza i tytoń. składniowym. grzęźniecie. grzęźniesz. bluźniesz. -zli. 3. Możemy rozmawiać po francusku. grzęźniemy. UŻYCIE WIELKIEJ LITERY W POEZJI ORAZ ZE WZGLĘDÓW GRAFICZNYCH 18. obmierzli pełźnie a. że mnie pan nie poznaje? (S. Nowak) Wielkiej litery używamy także po dwukropku: a) kiedy przytaczamy cudzą wypowiedź i gdy cytat składa się z dwu lub więcej zdań (jak w poniższym przykładzie). Piszemy tylko podmarznie. -źli Spółgłoskę ź piszemy w tych zakończeniach zawsze po samogłoskach. [55] 15. Dygat) b) kiedy następuje dłuższy opis lub dłuższe wyliczenie: . np.4. uczuciowym i grzecznościowym. Czasownikowe zakończenie -znie. przymarzli. bluźniecie. Czasowniki. że zbliżałem się do rozsypanego po wzgórzu miasteczka.

dozorczyni. Stoję na schodach przed gmachem Filharmonii Narodowej.1. W dodatku — ależ się wierci! (W. Tradycyjnie w poezji wielką literę stawiano na początku każdego wersu. Że ziemia nie jest snem. Należą tu: 1. (C. W poniższych fragmentach wielką literę postawiono na początku utworów i po kropce. które tutaj znałem. Są niby ogród. np. jakże są nieszczelne granice ludzkich państw! Ile to chmur nad nimi bezkarnie przepływa. Palę papierosa. Miłosz) 17. Nazwy żeńskie. Nazwy augmentatywne oznaczające dużą wielkość przedmiotu (najczęściej w połączeniu z emocją negatywną). ile piasków pustynnych przesypuje się z kraju do kraju. mniszka. Nazwy deminutywne oznaczające małość przedmiotu (najczęściej w połączeniu z emocją pozytywną). choć dzióbek jeszcze tutejszy. lampka. albo jak właśnie przysiada na opuszczonym szlabanie? Niechby to nawet był wróbel — a już ma ogon ościenny. np. czasem — niedokonane.Przypominam sobie zaaferowaną i zatroskaną twarz doktora w takiej scenerii: Jest rok 1955. Dopóki książki Brzozowskiego są białymi krukami. jest przerwa w koncercie. np. Użycie wielkiej litery w poezji polskiej zgodne z kryterium składniowym ma krótszą tradycję.M. domisko. domek. (K. gdzież można mówić o renesansie? Czy na zapowiadane pełne wydanie jego dzieł w Polsce będziemy czekać równie długo jak na Norwida? (J. Renesans Brzozowskiego? Za wcześnie o tym mówić. Morfologia) Po pytajniku i wykrzykniku również stosuje się wielką literę (choć możliwe jest użycie litery małej). lecz żywym ciałem I że wzrok. np. 3.K. pytajniku oraz wykrzykniku. a więc w zgodzie z zasadami składniowointonacyjnymi: Nic gruzy. ile górskich kamyków stacza się w cudze włości w wyzywających podskokach! Czy muszę tu wymieniać ptaka za ptakiem jak leci. Czapski) 17. Trwa Międzynarodowy Konkurs Chopinowski. UŻYCIE WIELKIEJ LITERY W POEZJI ORAZ ZE WZGLĘDÓW GRAFICZNYCH [57] 17.2. dotyk ani słuch nie kłamie A wszystkie rzeczy. (K. Sopoćko) Derywaty modyfikacyjne (odrzeczownikowe) dodają nowy predykat do znaczenia podstawowego rzeczownika. (Gramatyka współczesnego języka polskiego. studentka. Szymborska) . Ale ująć powietrze: tam formy rosną z guseł i zaklęć — kołując — coraz to bliższe. kiedy stoisz w bramie. Mocno w ręce spadają — nieznane. jeżeli ktoś wierzy. Baczyński) O. Widzę w tłumie niespokojnie rozglądającego się kustosza. 2. Tę tradycję odnajdujemy także w poezji współczesnej: Nadzieja bywa.

Imiona własne bogów oraz jednostkowych istot mitologicznych . artykułów prasowych. W zgodzie z zasadami ortograficznymi umieszcza się wielką literę na początku nagłówków. Wielką literą piszemy: 18. Przewodnik encyklopedyczny Marcowe gadanie.4. reklamach: DZIEJE LITERATUR EUROPEJSKICH MAŁY SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO WYDAWNICTWO NAUKOWE PWN TEORETYCZNE I METODOLOGICZNE ASPEKTY ZMIAN W SYSTEMIE JĘZYKOWYM WSPÓŁCZESNEJ POLSZCZYZNY Z CHŁOPA KRÓL MUMINKI CZŁOWIEK Z MARMURU WESELE RECITAL KRYSTIANA ZIMERMANA HALOWY TURNIEJ PIŁKARSKI SZANUJ ZIELEŃ 18. w tytułach rozdziałów. UŻYCIE WIELKIEJ LITERY ZE WZGLĘDÓW ZNACZENIOWYCH A. imprez muzycznych i sportowych.2.17. w tytułach filmów i sztuk teatralnych.: Kaprysy historii Podróż dalekich przestrzeni O Polsce i uniwersytetach Słownik przypomnień Wielka litera występuje również na początku podtytułu: Sztuka retoryki.1. Komentarze do słów 1966-1971. Imiona własne zwierząt i drzew: 18. tytułów książek itp. Imiona i nazwiska ludzi: 18. Wielką literą można zapisać A. rezygnując jednocześnie z użycia interpunkcji: Zapomnijcie o nas o naszym pokoleniu żyjcie jak ludzie zapomnijcie o nas my zazdrościliśmy roślinom i kamieniom zazdrościliśmy psom chciałbym być szczurem mówiłem wtedy do niej chciałabym nie być chciałabym zasnąć i zbudzić się po wojnie mówiła z zamkniętymi oczami zapomnijcie o nas nie pytajcie o naszą młodość zostawcie nas (T. Wielką literą piszemy: B.3. utworów poetyckich. Niekiedy pomija się wielkie litery całkowicie lub daje tylko na początku utworu poetyckiego. W grafice bardzo różnie stosuje się wielkie i małe litery. Różewicz) 17. na afiszach.3. Przyjęte jest pisanie wielkimi literami całych wyrazów na kartach tytułowych książek.

26. Wielowyrazowe nazwy geograficzne i miejscowe 18.) 18. Hiady (= córki Atlasa).24.) 18. Jednowyrazowe i wielowyrazowe nazwy własne państw.) 18.. Skrótowce: 18.28.19. Erynie (= greckie boginie zemsty).. Jedno... [60] 18..5.) 18. Josif Brodski.) 18. Franek..8.23.10.) 18. Buczek.. tytuły audycji (. Kupiec. Jednowyrazowe nazwy programów radiowych i telewizyjnych. Wojski (postaci z „Pana Tadeusza” A..18. UWAGA: Nazwy pospolite użyte w funkcji imion własnych postaci literackich należy pisać wielką literą. -yn. Sfinks oraz nazwy zbiorowe istot mitologicznych. regionów (.12. Zając. Kozioł.27. Marzec. Baublis. Jan Andrzej Morsztyn.2.. Wisznu. Imiona własne zwierząt i drzew: As. Byczek Fernando. Jednowyrazowe nazwy geograficzne i miejscowe 18. Dewajtis.33.. Hesperydy (= córki Atlasa). Jednowyrazowe nazwy nagród 18. Nazwy indywidualne (jednostkowe) urzędów. Burek. Przymiotniki dzierżawcze zakończone na -owski.. a także imiona postaci fikcyjnych – bohaterów literackich. np. np. Nazwy członków narodów. Jedno. Imiona własne bogów oraz jednostkowych istot mitologicznych: Allach (Allah).1. Nazwy mieszkańców krajów: 18.) 18.. Rimmon.9. władz (. Borek. Atlantydy (= córki Atlasa).) 18. pseudonimy i przezwiska ludzi: 18. Nazwy języków programowania. Furie (= . bohaterów bajek. Myszka Miki. ulic. planet i konstelacji: 18.i wielowyrazowe nazwy dzielnic.11. Mickiewicza). Nazwy świąt i dni świątecznych: 18. programów i systemów komputerowych (.4.25. Plejady (= córki Atlasa). Gołąb. Nazwy urzędów jednoosobowych w aktach prawnych 18.) 18.30.3. Zeus. Pierwszy wyraz w jedno. Piotruś Pan.32. Imiona i nazwiska ludzi: Stanisław Barańczak.13. George Orwell.16. Jan Paweł II. marek i typów wyrobów przemysłowych 18. Aza. Koziołek Matołek. Wielka litera w niektórych skrótach [58] 18.31.21. Tytuły czasopism i cykli wydawniczych oraz nazwy wydawnictw seryjnych (.22. Imiona własne ludzi użyte w znaczeniu przenośnym (.) 18. Kicia. Miś Uszatek. np. Nazwy mieszkańców części świata: 18. Nazwy hipotetycznych mieszkańców planet: 18..i wielowyrazowych tytułach (.17. -ów (. Nazwy imprez międzynarodowych lub krajowych (.. Azor.. Dudek.. Nazwy krojów czcionek drukarskich (.15.. -owy. Podkomorzy... Hrabia. Smok Wawelski. Śpiąca Królewna. Czesław Miłosz. Cerber. ras i szczepów: 18.) 18.. Światowid. [59] 18.18. Marysieńka.) 18.. Nazwy orderów i odznaczeń 18. Baśka. Pegaz. Tytuły modlitw: 18.7. Nazwy dynastii: 18. Przydomki.6..29.20. Tokarz. Grudzień.i wielowyrazowe nazwy własne przedsiębiorstw i lokali 18. Nazwy firm. Nazwy mieszkańców terenów geograficznych (. Asesor. Styczeń. Nazwy gwiazd. Danaidy (= córki Danaosa). placów (...14. -in. Hanna Mortkowicz-Olczakowa. Gawron. Blaise Pascal. Kwiatek.

Greczynka (= obywatelka Grecji).7. Paweł Jasienica. Menzurka. jugol.12. Nazwy hipotetycznych mieszkańców planet: Marsjanin. regionów.4.1. Jagiellonowie. murzyn (= ktoś bardzo opalony. [63] 18. Wenusjanin. greczynka (= suknia). Kreol (= urodzony w Ameryce Łacińskiej i na południu USA biały potomek kolonizatorów i emigrantów europejskich). [68] 18. czerwony. yn. zwłaszcza gdy jest to uzasadnione etymologicznie: angol. Szary. Słowianin. np. Sierotka. Przydomki. lekceważących lub żartobliwych nazw członków narodowości typu kitajec. -owy.5. Śmieszek. Boliwijka. Słowak. Analogicznie piszemy wyraz negr. Kaszuba). to występujące w nim rzeczowniki piszemy wielką literą. Przymiotniki dzierżawcze (odpowiadające na pytanie czyj?. Rzymianin (= obywatel starożytnego państwa rzymskiego). Pomorzanin. odnoszące się do właściciela. Jeśli przydomek jest wyrażeniem przyimkowym.9. Metys (= Indianin z domieszką krwi białej). Romanowowie. UWAGA: W wypadku deprecjonujących. Piotr z Lubeki. małymi literami.8. Papuas. Rębajło. niemiaszek. rzymianin (= mieszkaniec miasta). Masaj. należy zapisywać rzeczowniki biały. Babilończyk (= mieszkaniec Babilonii). Katalonka. [69] 18. Krzywousty. Gracje (= rzymskie boginie wdzięku). [61] 18.6.10. Jan bez Ziemi. zakończone na -owski. żółty. meksykanin (= mieszkaniec miasta Meksyk). będący pejoratywnym określeniem człowieka rasy czarnej. Rosjanin. [65] 18. -in. Polka (= obywatelka Polski). pepik a. Parki (= rzymskie boginie losów ludzkich). Krakowianka (= mieszkanka Krakowskiego). Meksykanin (= obywatel państwa Meksyk). Na aukcji sprzedano dwa Kossaki. Pola Negri. Podobnie. b) wielowyrazowe: Bolesław Prus. twórcy) utworzone od imion własnych. Dziewica Orleańska. Sabała. Nazwy dynastii: Burbonowie. [64] 18. Piastowie. Kociewianka (a. -ów: . polka (= taniec). autora. [67] 18. Amerykanka. Łowiczanin (= mieszkaniec Łowickiego). choć rozpowszechniony zwyczaj pozwala pisać je wielką. Azjata. Nazwy członków narodów. Kaszub (a. Jan z Tęczyna. metys (= zwierzę — mieszaniec). krain. które potocznie oznaczają kolor skóry i odnoszą się do ludzi poszczególnych ras. czarny. Australijczyk. [66] 18. Europejczyk. Murzyn (= człowiek rasy czarnej).rzymskie boginie zemsty). szwajcar (= odźwierny). jugol poleca się pisownię małą literą. Ślązaczka. ale: żyd (= wyznawca judaizmu). kitajec. Mojry (= greckie boginie przeznaczenia). Katarzyna ze Sieny.11. a przyimek małą: Biedaczyna z Asyżu. pepiczek. [62] 18. które zazwyczaj występują w liczbie mnogiej. rusek. Nazwy mieszkańców krajów: Argentyńczyk. ale: babilończyk (= mieszkaniec miasta Babilon). Kurp. Hohenzollernowie. ras i szczepów: Żyd (= członek narodu). Nazwy mieszkańców części świata: Afrykanin. Czeszka. Kociewiaczka). Nazwy mieszkańców terenów geograficznych. Jadwiga z Łobzowa. Szwajcar (= obywatel Szwajcarii). ktoś wykonujący za kogoś jakąś pracę). tzn. Imiona własne ludzi użyte w znaczeniu przenośnym: nazwisko autora użyte w znaczeniu jego dzieła: Pożycz na tydzień Stachurę. pseudonimy i przezwiska ludzi: a) jednowyrazowe: Belfer. żydek. prowincji: Bawarczyk.

Rozmowa z piramidami. dramat Szekspirowski.15. Czy jest już nowy numer Dookoła Świata? Zbieram książki z serii A To Polska Właśnie. Nie czytałem ostatniego numeru Po Prostu. Epifania. książek. Typy Broni i Uzbrojenia. [70] 18. Gwiazdka. Polały się łzy.i wielowyrazowych tytułach utworów literackich i naukowych (np. Nowy Rok. np. Poniedziałek Wielkanocny. Mówią Wieki. Słupy Heraklesa (= skały Gibraltaru i Ceuty. Psałterz Dawidów (= Dawida). istniejących tylko w jednym egzemplarzu. [71] 18.31. Wniebowzięcie. Dookoła Świata. Dzień Matki. O mej poezji. Zosina chustka. sztuk teatralnych). Zaduszki.14.). piosenek. Piszemy zatem: Po Prostu. którym organizatorzy chcą nadać specjalny tytuł: Igrzyska XXV Olimpiady. Historia języka polskiego. Saturnalia.. także Wielki Tydzień. Dzień bez Samochodu. Wielką literą piszemy także nazwy świąt dawnych i starożytnych. Pierwszy wyraz w jedno. Postoje pamięci. Zwierciadło. XI Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny im.2. Oda do młodości. deklaracji. Żyjmy Dłużej. Przyimki występujące wewnątrz tych nazw piszemy małą literą: V Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej. Prenumeruję Żyjmy Dłużej i Mówią Wieki.7. Życie Warszawy. Psychologia kliniczna. Lemuria. Ta sama zasada dotyczy tytułów czasopism i serii wydawniczych. Wielkanoc. Ziemia obiecana. Fryderyka Chopina. O pisowni małą literą przymiotników utworzonych od nazw własnych — zob. akcji charytatywnych i porządkowych. Noce i dnie. 20. artykułów. Niedziela Wielkanocna. zabytków językowych. wierszy. Stepy akermańskie. stanowiące bramę Morza Śródziemnego – starożytna nazwa Cieśniny Gibraltarskiej). Sabałowe bajania. Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. pisownia tytułów odmiennych i nieodmiennych została ujednolicona (por. Wielki Czwartek. Aneks I. 2. 20. Który skrzywdziłeś.12. Wielka Pardubicka. p. Środa Popielcowa.Pałac Kazimierzowski. Polityka. [72] 18. zabaw i zwyczajów — zob. Polski ubiór do 1864 roku. Psychologia Stosowana. Talmud. Tygodnik Powszechny. UWAGA. [73] 18. czasopism i cykli wydawniczych oraz w nazwach wydawnictw seryjnych wielką literą piszemy wszystkie wyrazy (z wyjątkiem przyimków i spójników występujących wewnątrz tych nazw): Gazeta Wyborcza. Wielki Piątek. Literatura na Świecie. Biblioteka Arcydzieł Literatury Polskiej. Kobieta i Życie. filmów. Państwo i Prawo. . Wszystkich Świętych. Biblioteka Klasyków Filozofii. W tytułach gazet. Koran. Sokrates tańczący. Ogólnopolski Konkurs Ortograficzny „Dyktando”. Fizyka ciała stałego. Nazwy imprez międzynarodowych lub krajowych. W pamiętniku Zofii Bobrówny. pieśni. operacji wojskowych: Biblia. A To Polska Właśnie.. Wielka Sobota.. 18. np. Boże Ciało. 3 Maja. Biblioteka Wiedzy o Prasie. Zielone Świątki. ustaw. które się nie odmieniają. Wiedza i Życie. Święto Niepodległości. odezw. Przekroczyć próg nadziei. Gruba Kaśka (= studnia w Warszawie). Składnia rozmowy telefonicznej. ale decyzją Rady Języka Polskiego z dnia 8 grudnia 2008 r. Dionizje. Światowy Dzień Młodzieży. Nazwy świąt i dni świątecznych w odróżnieniu od ich nazw opisowych: Boże Narodzenie. Marysin ojciec.16. rozpraw. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. poezja Miłoszowa. Afrodyzje. Listy z Teatru. Kolos Rodyjski (= posąg Heliosa na wyspie Rodos). Dzień Ziemi. Nazwy obiektów i przedmiotów jednostkowych. w tytułach dzieł sztuki. w tytułach ich rozdziałów. Powrót taty. Złoty okres ubioru.13. O pisowni nazw obrzędów.: Całun Turyński (= płótno ze śladami postaci utożsamianej z postacią ukrzyżowanego Chrystusa). Poprzednio w tytułach nieodmiennych należało pisać wielką literą tylko pierwszy wyraz.

18. Litania do Najświętszej Marii Panny. UWAGA: Tytuły ustaw przytaczane w pełnym brzmieniu pisze się wielką literą.19. Znicz. Stworzenie świata. Tytuły modlitw: Akt strzelisty. Modlitwa za rodziców. O pisowni nazw krojów pisma drukarskiego – zob. Psałterz floriański. sonata Księżycowa. WYJĄTKI: Stary Testament. Nazwy skrócone. czy skrótowcami głoskowymi: Algol. W tytułach utworów muzycznych wyraz. Times New Roman. Pustynna burza. Hołd pruski (tytuł dzieła Matejki. zapisujemy małą literą. Anioł Pański. Futura. Ustawa o postępowaniu w sprawach nieletnich. Ziarno. Nazwy czcionek komputerowych. g-moll.1. Wiadomości.18. Teatr Telewizji. Simula. Poezja na dobranoc. W żłobie leży. ale: hołd pruski = akt dziejowy). Deklaracja praw dziecka. Rota. Jeśli program telewizyjny lub radiowy ma charakter cykliczny. Podaruj dzieciom słońce. ustawa o nieletnich. Courier. c-moll. [74] 18. a także tytuły ksiąg biblijnych — np. programów i systemów komputerowych bez względu na to. ustawa antyalkoholowa. Park jurajski. a tonacji molowych (minorowych) — małych liter: D-dur. Magna Charta Libertatum oraz Pismo Święte.17. Marsylianka. Wiśniowy sad. Fortran (a. H-dur.2. e-moll. Garamond. Reklama dzieciom. . Psałterz puławski. Panorama. Litania do św. W muzyce na oznaczenie tonacji durowych (majorowych) używamy wielkich liter. Excelsior.19. Cobol (a. Pieta. Uniwersał połaniecki. nokturn Es-dur. Nowy Testament. przywoływane w znaczeniu potocznym. Sportowa niedziela. Niech żyje bal. Teleexpress. Telewidzowie powodzianom. A-dur. Księga Psalmów. Tahoma. Franciszka z Asyżu. Szkoła dla rodziców. W wielowyrazowych nazwach programów radiowych i telewizyjnych wielką literą pisze się tylko pierwszy wyraz: Niedzielny poranek filmowy. Pascal. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Konstytucja 3 maja. Novell. Dzieje Apostolskie.. Mazur kajdaniarski. [75] 18. Wieczorynka. a-moll.20. FORTRAN). Jednowyrazowe nazwy programów radiowych i telewizyjnych. tytuły audycji. COBOL). B-dur. czy są z pochodzenia wyrazami pospolitymi. Księga Liczb. C-dur. [77] 18. [76] 18.2. Nazwy języków programowania. widowisk: Domisie. b-moll. Kodeks pracy. Windows.: Arial. Lisp. Jedyneczka. Księga Powtórzonego Prawa. Sami swoi. Statut wiślicki... Koronka do Miłosierdzia Bożego. słuchowisk. Telewizja Edukacyjna. Niedokończona symfonia (Schuberta). piszemy małą literą: symfonia Pastoralna. Verdana.19. Modlitwa Pańska. który jest nazwą gatunkową utworu. np. G-dur. Biblia Tysiąclecia. Skład Apostolski. Uniwersytet Radiowy. 20. As-dur. Przegląd wydarzeń tygodnia. Telewizyjny Kurier Warszawski. Kodeks cywilny. IX symfonia Beethovena.Bogurodzica. Teleranek. Karta nauczyciela. Takie tango. wszystkie wyrazy w tytule (oprócz wewnętrznych przyimków i spójników) można pisać wielką literą: Katolicki Magazyn Młodzieżowy. 18. Matysiakowie.10. Norton Commander. Word. Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. w których tradycyjnie wszystkie człony pisze się wielką literą. Gorzkie żale. sonatina a-moll. np. np.

ale: kraj samurajów (= Japonia). Sopot i Gdynia).21. a także Galaktyka. Gwiazda Polarna. 18. cieśnina. Teksas. np. Quebec. Wielowyrazowe nazwy geograficzne i miejscowe. wyspa Uznam.2. natomiast człon drugi — wielką. Cieśnina Beringa. Wielki Staw. kometa Enckego. a nie jako jej nazwa własna. [78] 18. planetoid. [81] 18. oraz używane w tej funkcji wyrażenia o zatartej strukturze. Zaborze. 18. Wieżyca. Perseidy. Naturalnym satelitą Ziemi jest Księżyc. księżyców.23. [79] 18. Rzeczpospolita Polska. Przemyśl. Korona (= Polska). pustynia Gobi. morze Marmara. tama. Górny Śląsk. przysiółków itp.1. Mars. Księżyc. półwysep. Szczecin. Tatry. pustynia. Wielki Kaukaz. Rosja. prowincji. a także państwo czeskie. Góra Kościuszki.. nizina. Brynów. Wschód (= Azja lub kraje dawnego bloku komunistycznego) czy Zachód (= kraje zachodniej Europy i Ameryki Północnej) — w przeciwieństwie do wyrazów wschód. ale: Swoich delegatów na kongres przysłały: państwo polskie. Mała Panew.21. w której żyjemy. Królestwo Kongresowe. Przełęcz Dukielska. Ziemia. Naddnieprze. Jeśli nazwa własna składa się z dwu członów i człon drugi jest rzeczownikiem w mianowniku nieodmieniającym się. Kraj Kwitnącej Wiśni. gwiazdozbiorów. węgierskie i słowackie. wyspa. Warszawa. gdy chodzi o tę. regionów. kometa Shoemaker-Levy 9. Kanał Panamski. Nazwy obiektów astronomicznych 18. półwysep Hel. Jedno. Budapeszt.: Boliwia. np. UWAGA: W nazwach komet człon pierwszy traktowany jest jak nazwa gatunkowa (rodzajowa) i zapisywany małą literą. np.ale: Odmówiłem dzisiaj parę litanii. Krakowskie. 18. jezioro. Widok. Gubałówka. Łyse. wyżyna itp. Dolny Śląsk. Jelenia Góra.24. Hala Gąsienicowa.1. które są pospolitymi nazwami stron świata. Puszcza Niepołomicka. Pireneje. np.24. Stany Zjednoczone Ameryki Północnej.2. Krakowskie. Wyraz litania użyty został jako nazwa gatunkowa modlitwy. Poza naszą Galaktyką istnieją jeszcze inne galaktyki. np. Ceres. . Wielka Niedźwiedzica. Coraz częstsze są trzęsienia ziemi. morze.22. Leonidy. Pas Kuipera. Księżyc. Morze Barentsa. piszemy małą literą. Saturn. Wenus. Kraj Wschodzącego Słońca. planet. Księstwo Warszawskie. kanał. Obłok Oorta. Wielkie Księstwo Poznańskie. Ziemia.i wielowyrazowe nazwy gwiazd. Szwajcaria. kometa Halleya. Podlesie. Słońce. Droga Mleczna. Poznańskie. Jeśli nazwa własna składa się z dwu członów i człon drugi jest rzeczownikiem w dopełniaczu lub przymiotnikiem w mianowniku.24. Zakaukazie. Wielki Kocioł Śnieżny. osiedli. stanów. Jednowyrazowe nazwy geograficzne i miejscowe. Stary Sącz. Nowa Zelandia. np. galaktyk. Rzeka Świętego Wawrzyńca. Wielki Obłok Magellana.21. Bliźnięta. Jednowyrazowe i wielowyrazowe nazwy własne państw. wyrazy te użyte w znaczeniu pospolitym piszemy małą literą: Naszą planetą jest Ziemia. wsi. Bory Tucholskie. zachód itd. miast. Morskie Oko. Przemyśl. UWAGA: Analogicznie powinny być zapisywane nazwy obszarów geograficznokulturowych. Powiśle. a Deimos jest księżycem Marsa. np. Zarzecze. rojów meteorów i innych obiektów astronomicznych: Słońce. wtedy człon pierwszy (wyraz pospolity): góra. Flandria. Io. Opole. Podobnie piszemy wyrazy pospolite używane w znaczeniu nazwy własnej. oba człony pisze się wielką literą. Wega. Trójmiasto (= Gdańsk. Wyżyna Małopolska. Chochołów. [80] 18. np. Polska. piszemy wielką literą tylko w znaczeniu terminów astronomicznych.

Złote Łany. park Ujazdowski. klasztor. Jedno. park Jordana. klasztor Norbertanek. brama. Żoliborz. plac Bankowy. Powązki. Świder koło Warszawy albo: Gródek n. Wały Chrobrego. Jedno. zamek.4. 18. toteż piszemy je małą literą.2. wszystkie wyrazy piszemy wielką literą. pomnik Mikołaja Kopernika. ulica Księcia Józefa. piszemy go wielką literą: Aleje Jerozolimskie. Słowacja). północny oznaczają tutaj część terytorium. aleja Słowackiego. plac Trzech Krzyży. Czerniaków. np. ulica Żwirki i Wigury. pomnik Zaślubin Polski z Morzem. Aleje Ujazdowskie Spotkamy się u zbiegu Alei (lub Alej) i Marszałkowskiej. ulica Księdza Jerzego Popiełuszki. zabytków. Hala Arena. Wyspa Południowa. Przymiotniki zachodni. plac. placów. Zachodni Brzeg Jordanu. kolumna Aleksandra. bulwar Nadmorski. Władysława Sikorskiego). Kurdwanów. . pałac Radziwiłłów. aleja. parków. Republika Południowej Afryki. wschodni. Morze Północne. Złota Uliczka (Czechy). Wyrazy wchodzące w skład określenia dotyczącego nazw ulic. np. Polar. most. Piąta Aleja (USA). nazw państw oraz innych jednostek terytorialnych lub administracyjnych. ulica Dwóch Mieczy. Przyimki występujące wewnątrz tych nazw piszemy małą literą. plac Sejmu Śląskiego. pomnik. kopiec Józefa Piłsudskiego. bastion Wyskok. plac Juranda ze Spychowa. ulica Królowej Jadwigi. Ligota. Beskidy Wschodnie.24. aleja Przewodników Tatrzańskich. Nad Polskę północną przesuwa się niż znad Skandynawii. np. Rynek Starego Miasta. ulica Na Niskich Łąkach. ulica Generała Władysława Sikorskiego (albo: ulica gen. 18. Europa Zachodnia. plac Na Rozdrożu. Gródek nad Dunajcem. Ziemia Północna.3. UWAGA: Ulica zwykle piszemy w skrócie: ul. Tatry Zachodnie. molo. ulic. Kawiarnia Literacka.i wielowyrazowe nazwy własne przedsiębiorstw i lokali: Delikatesy. Jana). sobór Świętego Izaaka (albo: sobór św. kościół Świętych Piotra i Pawła. pomnik Mickiewicza. jeśli są integralną częścią nazw geograficznych. Nakło n. park. Spodek. budowli. willa Atma. [82] 18. brama Isztar. plac Wolności i Zwycięstwa. a pozostałe wyrazy wchodzące w skład nazwy — wielką literą: ulica Sławkowska. [83] 18. rondo Waszyngtona. Czerwony Klasztor (Egipt. dzwon Zygmunt. kościół Świętego Krzyża (albo: kościół św. osiedle. rynków.25.24. bulwarów. Łazienki. obiektów sportowych. Przylądek Północny. Izaaka).25. pałac Krasińskich. piszemy go małą literą. natomiast spójniki i przyimki wchodzące w skład nazwy piszemy małą literą: ulica Bitwy pod Płowcami.1. jest tylko nazwą gatunkową (rodzajową). Nakło nad Notecią. 18. Notecią. Jubiler. ulica 3 Maja. Krzyki. placów i parków oraz różnego typu budowli piszemy wielką literą.26. most Poniatowskiego.3. kopiec. park Biegu po Zdrowie. Krzyża). Jama Michalika. pałac. Dunajcem. Krzywa Wieża (w Pizie. ale: Zwiedziłem zachodnią Europę (= zachodnią część Europy). UWAGA: Jeśli takie nazwy wielowyrazowe rozpoczynają się od przymiotnika lub innego określenia przymiotnikowego.: Mysia Wieża. Orbis. ulica Jana z Kolna. Planty. Lechia. willa. Przymiotniki: południowy. Błękitny Meczet (Turcja). pałac Pod Globusem.18. np. Jeśli w nazwie wyraz aleja występuje w liczbie mnogiej. kościół. Księgarnia Naukowa. Podwale. Jeśli stojący na początku nazwy wyraz: ulica. most Grunwaldzki. Karczma Słupska. osiedle Zawodzie. północny. cmentarz itp. 18. dzwon Gratia Dei. Warszawy. Cygański Las.25. Lot. kościół Na Skałce. bulwar. Świder k. ulica Droga na Olczę. w Toruniu).25. kościół Mariacki. Barbakan. zachodni pisze się wielką literą. ulica Jana z Łańcuta. ogrodów. ulica Świętego Jana (albo: ulica św. klasztor Dominikanów.i wielowyrazowe nazwy dzielnic. cmentarz Rakowicki.

kawiarnia Kryształowa.2. bar. Komisja Episkopatu Polski do spraw Dialogu z Judaizmem. hotel „Pod Różą”. pensjonat Zajazd u Kmity. 18. np. jak: Konwent Seniorów. Dywizjon 303. kino „Rialto”. ale: Już czwarty sejm zajmuje się emeryturami i rentami. organizacji i ogółu wiernych — wyraz Kościół. towarzystw. bar Flisak. księgarnia „U Trzech Panów”.3. Urząd Rady Ministrów.1. organizacji. szkół. Tutaj wyraz sejm został użyty jako wyraz pospolity. Spójniki i przyimki występujące wewnątrz nazw lokali i przedsiębiorstw piszemy małą literą: gospoda Zajazd pod Babią.14. Bogdana Jańskiego na rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo i Fizycznie. spójniki. sklep Orient. Reguła stosowania wielkich liter odnosi się także do nazw jednostek wojskowych traktowanych jako nazwy własne: 1. Niektóre z tego rodzaju określeń przyjęły charakter pełnej. Podobnie jako pospolite można użyć wyrazów senat i izba.26. Wyraz pułk został tutaj użyty jako wyraz pospolity. bar „Flisak”. księgarnię. kawiarnia „Kryształowa”. hotel Pod Różą. instytucji. kino. kino Rialto. hotel. Towarzystwo Miłośników Języka Polskiego. Fundacja im. nazwy zespołów muzycznych. Por. zajazd. 18. Teatr im. Mali Gorzowiacy (zespół taneczny). Organizacja Narodów Zjednoczonych. oficjalnej nazwy i dlatego są w całości zapisywane wielkimi literami. bank. Byłem w dwu bankach. winiarnia Bachus. aptekę. spichrz Pod Jeleniem. dwa banki. na rzecz. Konwencja Narodowa. Elektryczne Gitary. wyrażenia imienia. Kościół autokefaliczny. zajazd „U Kmicica”. sklep „Orient”. Trybunał Konstytucyjny. władz.27. 18. numer. . Kongregacja Panien Benedyktynek w Polsce pod wezwaniem Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. a teraz idę jeszcze odebrać książki z biblioteki. Uniwersytet Jagielloński. natomiast towarzyszące mu określenia odłamów wyznaniowych i obrządków zapisujemy małą literą. Instytut Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk. przeciwko itp. piszemy małą literą: Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. ale: Służyłem już w czterech pułkach. piszemy go małą literą: apteka Pod Orłem.27.27. Na ogół wielką literą pisze się — w znaczeniu instytucji. Bajm. Budka Suflera. Ministerstwo Edukacji Narodowej. 3. 18. Kościół zielonoświątkowy. Kancelaria Prezydenta. Nazwy indywidualne (jednostkowe) urzędów.18. Westerplatte. spichrz „Pod Jeleniem”. Katolicki Uniwersytet Lubelski. np. 20. [84] 18. pod wezwaniem. Kościół katolicki. Izba Lordów. szpital. Kościół protestancki. dwa kina i jeden szpital. zajazd U Kmicica. Klub Inteligencji Katolickiej. winiarnię piszemy wielką literą. Batalion Zmotoryzowany im. winiarnia „Bachus”. Legia Warszawa.1. pensjonat Zośka i Adria. Marii Konopnickiej w Warszawie. artystycznych i sportowych. Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne. Występujące w tych nazwach przyimki. Szkoła Podstawowa im. Kościoły wschodnie. do spraw. Pułk Ułanów Śląskich. Ich Troje. Maanam.26. biblioteka zostały użyte jako wyrazy pospolite. albo: apteka „Pod Orłem”. natomiast jeśli wyraz stojący przed tą nazwą jest tylko nazwą gatunkową (rodzajową) przedsiębiorstwa lub lokalu. księgarnia U Trzech Panów. Miasto ma siedem szkół podstawowych. Wyrazy szkoła podstawowa. schronisko „Murowaniec”. Szpital Wojewódzki w Rzeszowie. sklep. Wandy Siemaszkowej. Kościół prawosławny.2. Szkoła Podstawowa nr 105 w Warszawie. schronisko Murowaniec. Wyrazy wchodzące w skład nazwy określającej kawiarnię. Zawsze wielką literą pisze się nazwy takich urzędów. Sąd Rejonowy w Krakowie. Pułk Strzelców Podhalańskich albo I Pułk Strzelców Podhalańskich.27.

narzuconego przez właściciela nazwy: GASPOL. Jan Kowalski został powołany na stanowisko Wojewody Koszalińskiego. [88] 18. Nagroda Literacka Gdynia. a więc tylko pierwsza litera jest wielka. wojewoda śląski.zatwierdza Prezes Rady Ministrów. Zajdla. Nagroda Artystyczna Miasta Lublin. nagroda World Press Photo. mieszanych. nagroda Klio. W innych rodzajach skrótowców (grupowych. Wocie.2. Polski Narodowy Kościół Katolicki. Wzorowy Uczeń. 18. WOT przybiera postać Nocie. zapis wielką lub małą literą zależy od dalszych członów tej nazwy. Krzyż Pamiątkowy Monte Cassino.2.1. np. Jana Karskiego i Poli Nireńskiej. Wielką literą piszemy nazwy nagród. Nagroda Tempeltona.31. TORWAR. MEN. 18. Jednowyrazowe nazwy nagród: Felix. Pulitzer. lub ma bliższe określenie przymiotnikowe. Order Legii Honorowej.. [86] 18. nietypowych) albo wszystkie litery są wielkie. Jeśli stojący przed nazwą wyraz nagroda jest wyrazem pospolitym.29. Stanisława. Śląski Krzyż Powstańczy. Literacka Nagroda Europy Środkowej Angelus. premier.17. WOT.. Nazwy orderów i odznaczeń: Virtuti Militari. zegarek „Omega”.10. nagroda Złota Palma. Starokatolicki Kościół Mariawitów (ale: Kościół mariawitów). samochód marki Polonez. TORKAT. nagroda Gazele Biznesu. zależy to od przyjętego zwyczaju.30. Skrótowce literowe i głoskowe piszemy w całości wielkimi literami: GOPR. Por. ale: miejscownik od skrótowców NOT. Jeśli nazwa nagrody jest wielowyrazowa. Pokojowa Nagroda Nobla. Obrady Sejmu otwiera Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej.1. Nazwy firm. Oscar. prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. których drugi człon występuje w dopełniaczu. a jej nazwa występuje w mianowniku. profesor Uniwersytetu Łódzkiego). Nagroda Kioto (= miasta Kioto).28. Nagroda Nobla. np..32. [85] 18. Śląska Nagroda Jakości. Skrótowce: 18. nagroda Skrzydła Ikara. Nagroda im. . Order św. pod warunkiem że nazwa taka odnosi się do konkretnej osoby i występuje w pełnym brzmieniu: Dziś Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej odwiedził nasze miasto. np.30. Order Orła Białego. albo: motocykl „Jawa”. Por. Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski (Polonia Restituta)..Kościół Adwentystów Dnia Siódmego (albo: Adwentyści Dnia Siódmego). zegarek marki Omega. 20. UW. Krzyż Zasługi. 18. albo wielka jest tylko pierwsza litera. . Jednak zgodnie ze zwyczajem pisownię wielkimi literami można stosować również w tekstach o innym przeznaczeniu.akceptuje Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej. marek i typów wyrobów przemysłowych: motocykl marki Jawa. samochód „Polonez”. Zebranie otworzył Naczelnik Gminy Brzezinka Łukasz Rudzki. Nagroda Fandomu Polskiego imienia Janusza A. Górska Odznaka Turystyczna. nagroda Polskie Noble. Nike. [89] 18. NOT. [87] 18.30. Rzecznik Praw Obywatelskich ma uprawnienia w zakresie. wtedy piszemy go małą literą. 20. to nazwy urzędów jednoosobowych w aktach prawnych pisze się wielką literą: .32..32. Chociaż małą literą piszemy nazwy godności współczesnych i historycznych oraz tytułów naukowych i zawodowych (np. Nagroda Pulitzera. Nobel.. PAN.

epok. Dz.T.35. to pisze się go w formie następującej: wielkie C i małe h: BCh. [92] 18. Nazwy pospolite użyte w funkcji nazw własnych osób i miejsc. Instytut Języka Polskiego zatrudnia 60 osób. Żelazny Kanclerz lub żelazny kanclerz (= Otto von Bismarck).32. SdRP (= Socjaldemokracja Rzeczypospolitej Polskiej).. nie przyzna się do niczego.1. Ale Historia niczego nie przyzna. PS (= postscriptum).5.U. np. prądów kulturalno-filozoficznych (.]”.4. Wielka litera wewnątrz wyrazów będących nazwą własną (. (= Deo Optimo Maximo). umieszczono w części alfabetycznej słownika. Najczęstsze nazwy tego rodzaju.4. RP (= Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej). Książę Apostołów lub książę apostołów (= św. Ra (= rad).33. piszemy je także małą literą. Gaz. I. skróty tytułów Starego i Nowego Testamentu oraz tytułów czasopism: ST (= Stary Testament). 56. oraz przykłady w artykułach hasłowych słownika.34. SPATiF.. Hortex. Historia nie odezwie się już ani słowem [.33. WSiP.Desa. Mały Kapral lub mały kapral (= Napoleon Bonaparte).36. skróty nazw gwiazdozbiorów i ksiąg biblijnych: Com (= łac. NT (= Nowy Testament). Nazwy pospolite użyte w funkcji nazw własnych osób i miejsc 18. Nazwy uosobionych pojęć oderwanych: „Kiedyś. np. niektóre inne skróty: D.39..) 18.T. DSzW (= Dzielnicowy Sztab Wojskowy).. Coma Berenices — Warkocz Bereniki). Wielowyrazowe nazwy kierunków literackich (. Srebrny Glob lub srebrny glob (= Księżyc).32.36. (= Gazeta Wyborcza). (= Poradnik Językowy). ZChN.N. (= pleno titulo). po latach.3. 18.35. ChRL. a. Jeśli w skrótowcu występuje dwuznak ch. P. których pełna nazwa została wymieniona wcześniej. Biały Kontynent lub biały kontynent (= Antarktyda). 18.N.37. [90] 18. W (= wat). (S. INC (= in nomine Christi). Investbank. (= toto titulo).M.) [91] 18.. 18. Wyb. Jęz.O. T. 18. C (= stopień Celsjusza)..5. Jeśli skrótowiec zawiera litery oznaczające przyimek lub spójnik. P (= fosfor). Barańczak) [93] 18.2.. W Instytucie prowadzone są badania nad .3. RdR (= Ruch dla Rzeczypospolitej). Nazwy uosobionych pojęć oderwanych 18.34. (= nomen nescio). B. Skrócone nazwy instytucji i ich działów.33. WSzW (= Wojewódzki Sztab Wojskowy). Piotr). Am (= Księga Amosa). niektóre skróty używane w fizyce i matematyce: A (= amper). 18. PZMot (= Polski Związek Motorowy).32.33. 18.) 18.. Historia przyzna nam rację. Por. Os (= osm). DzURP a. Wielką literą można zapisać: 18. V (= volt). SVD (= Societas Verbi Divini — werbiści). N. Nazwy okresów.38. np. symbole nazw pierwiastków chemicznych: Ac (= aktyn). Jeśli wewnątrz skrótowca występują inne litery oznaczające głoski wewnątrzwyrazowe. piszemy je małą literą: KiW.33. Wielką literą piszemy także niektóre skróty: 18. Skrócone nazwy instytucji i ich działów 18. pisane zawsze lub prawie zawsze wielkimi literami. Pafawag. 18.C. UWAGA: O pisowni skrótowców w przypadkach zależnych — zob.33.

a także nazwy osób bliskich adresatowi lub piszącemu. WordPerfect. Orzeł Biały. to nawet nie jest tłumaczenie się. ale dostrzega się je ostatnio i w języku polskim. Odrodzenie.2. jeśli te osoby są bliskie nam lub osobie.38.). wierz mi.3. ale również grupę osób z nim związanych. 19.). Nazwy osób. Boli mię po prostu. Przepisy ortograficzne pozostawiają w tym wypadku dużą swobodę piszącemu. podaniach (. Spotyka się też małą literę na początku nazwy własnej.. Jan Nowak Uprzejmie proszę Pana Dziekana o udzielenie mi urlopu dziekańskiego [.3. do której się zwracamy. Rząd itp. szacunku. np. do których się zwracamy w listach prywatnych i oficjalnych oraz urzędowych podaniach. 20. 20. Państwo.39. miłości. Zjawisko. prądów kulturalno-filozoficznych (choć nazwy te zasadniczo piszemy małą literą.4. UŻYCIE WIELKIEJ LITERY ZE WZGLĘDÓW UCZUCIOWYCH I GRZECZNOŚCIOWYCH 19. że Twój półżartobliwy wyrzut — nie powiedziany. Tego zwyczaju nie należy upowszechniać. których pełny tytuł został wymieniony wcześniej. Nazwy okresów.) [97] 19. do których się zwracamy w listach. Wyjątkowo akceptuje się wielką literę także wewnątrz wyrazów będących nazwą własną lub wchodzących w skład nazwy własnej: EquiLibre.) 19. Z tego samego powodu wielką literą możemy pisać nazwy wydarzeń dziejowych: Powstanie Styczniowe. instytucjom.. Jeśli tego typu nazwa jest wielowyrazowa i oznacza nie tylko prąd kulturalny czy kierunek literacki. Armata — list do redakcji „Tygodnika Powszechnego”) Pan Dziekan Wydziału Filologicznego Prof. ze względów uczuciowych bądź dla uwydatnienia szacunku także możemy pisać wielką literą.. 20.37. Romantyzm. Wyrazy i wyrażenia Ojczyzna. InterCity.]. dotyczy przede wszystkim obcych nazw własnych. Naród (. PageMaker. Średniowiecze. iPod (odtwarzacz multimedialny). [94] 18. o czym pisze. Wyrazy i wyrażenia Ojczyzna.6. InterChristiana. dBASE (program komputerowy). epok.. którzy przygotowali i prowadzili wielkie świąteczne Owsiakowe muzykowanie. (prof. [98] 19. UŻYCIE MAŁEJ LITERY .1. Jesteś kimś tak bliskim dla mnie. por. że nie byłem przy Tobie. o którym tu mowa. EuroCity.2. (Antoni Gołubiew do Zofii Starowiejskiej-Morstinowej) W imieniu dzieci leczonych w Klinice Hematologii Dziecięcej w Krakowie i Ich Rodziców bardzo dziękujemy Ludziom Dobrego Serca — artystom. do których pisze.stanem współczesnej polszczyzny (albo: W instytucie prowadzone są badania nad.. Nazwy osób trzecich.. ponieważ użycie wielkiej litery jest wyrazem jego postawy uczuciowej (np. Użycie wielkiej litery ze względów uczuciowych i grzecznościowych jest indywidualną sprawą piszącego. lecz odczuty — tkwi wciąż we mnie. J. por. gdy byłem Ci potrzebny. środkom masowego przekazu. Wielką literą piszemy nazwy osób. [96] 18. [95] 18. [99] 19. Kraj. lub w stosunku do tego. np. Zasady użycia 19. Unia Lubelska. Pisownia wielką literą obejmuje również przymiotniki i zaimki. przyjaźni) w stosunku do osób. Naród. Kraj. Także skrócone nazwy organizacji i tytuły książek.1. bruLion (czasopismo literackie). Młode Czechy. Powstanie Warszawskie. Orzeł Biały.. piszemy ją wielką literą: Młoda Polska. I tyle. które się odnoszą do tych nazw osób.. także możemy wyróżnić wielką literą: Zosiu.

27.3. Nazwy okresów kalendarzowych 20.29. [102] 20. Tytuły naukowe i zawodowe 20. półrocze.. środa..1. Nazwy miesięcy 20. utworzone od imion własnych ludzi (.13. epok i prądów kulturalnych 20. post.26.10. używane jako nazwy pospolite 20.8. epok i prądów kulturalnych: średniowiecze. używane w znaczeniu nazw pospolitych 20. Wielki Czwartek. Przymiotniki utworzone od nazw kontynentów.15. sejm itp. Nazwy członków bractw. krajów itp. Nazwy sztucznych języków międzynarodowych: 20. zgromadzeń zakonnych 20.6. Wielka Sobota. .) 20. Nazwy okresów kalendarzowych: kwartał. półwiecze. barok..4. Nazwy mieszkańców miast. UWAGA: Możliwe jest też użycie wielkiej litery ze względów religijnych w wypadku okresów: Wielki Post i Adwent. Nazwy kierunków filozoficznych. Nazwy obrzędów. Rzeczowniki utworzone od imion własnych. zabaw i zwyczajów 20. kwiecień.14. neoromantyzm. karnawał. Nazwy stron świata 20. Nazwy jednostek monetarnych. Nazwy członków partii. Poniedziałek Wielkanocny. Nazwy okresów. marzec. piątek. kulturowo-artystycznych (.20.) 20.... Nazwy senat. [103] 20.11. które w roku kościelnym należą do okresów szczególnie ważnych. Niedziela Wielkanocna.23.7.. Nazwy różnego rodzaju wytworów przemysłowych 20.1. używane w znaczeniu nazw pospolitych 20.3. Nazwy miesięcy: styczeń.. Nazwy członków społeczności wyznaniowych 20. maj itd.5. Przymiotniki jakościowe utworzone od imion własnych 20. sobota.. istot będących wytworem fantazji (. Niejednostkowe nazwy istot mitologicznych.28. Skrótowce używane w znaczeniu nazw pospolitych (.4. niebędące nazwami geograficznymi 20. Nazwy tańców 20. odrodzenie. Pojęcia i terminy geograficzne 20. Do nazw pospolitych pisanych małą literą należą także: 20. także utworzone od imion własnych 20. Niedziela Palmowa. Nazwy wydarzeń lub aktów dziejowych 20.) 20.24.2.... Wielki Piątek. osiedli i wsi 20. wiek.2. Nazwy urzędów. wtorek.18. WYJĄTKI: Środa Popielcowa. Nazwy żołnierzy z różnych rodzajów wojska 20.22. Nazwy dni tygodnia: poniedziałek. Nazwy okresów. Potocznie używane jednoczłonowe nazwy roślin 20.17. luty.16. utworów literackich (.) 20. pozytywizm.31. Nazwy absolwentów szkół. romantyzm. Nazwy godności 20. Nazwy okręgów administracyjnych 20.. Nazwy gatunkowe modlitw i nabożeństw.Małą literą piszemy wszystkie wyrazy pospolite.12.25.. [101] 20. oświecenie. rok. adwent. niedziela. Rzeczowniki utworzone od nazw własnych ludzi (. czwartek. stronnictw politycznych (.30..9.19.) [100] 20. Nazwy dni tygodnia 20.21. władz itp.32.) 20.) używane w znaczeniu pospolitym 20.

Czerwiec a. antykwa. żeromszczyzna.1. ludwik. cyma. [108] 20. litania. msza.. oczepiny. rama. wszystkie człony takiego określenia piszemy dużymi literami: Młoda Polska. Grudzień a. Jesień Narodów. Czerwiec '56. Nazwy różnego rodzaju wytworów przemysłowych. bitwa pod Grunwaldem. koronka.13. wojna trojańska. kongres wiedeński. kama. programów itp. marlboro. krakowiak. utworzonych od nazwisk ich twórców: dostojewszczyzna. jawa. Marzec a. wyborowa (= wódka). tren. 18. rozprawa. ale również grupę osób z nim związanych. zbójnicki. słuchowisko.UWAGA: Jeśli tego typu nazwa jest wielowyrazowa i oznacza nie tylko prąd kulturalny czy kierunek literacki. napoleon (= koniak). motocykli. obrady okrągłego stołu (ale także: obrady Okrągłego Stołu). rowerów. odzieży. np.16. utworów muzycznych. polonez. monografia. samochód marki Fiat albo samochód „Fiat”. napojów. 18. [106] 20. elzewir. powieść. Młode Czechy. solejka. hołd pruski. papierosów. dyngus. lekarstw. Wiosna Ludów. stan wojenny. zdrowaśka. O możliwości pisania tego typu nazw wielką literą — zob. bitwa pod Płowcami. sony. [104] 20. gaik. rewolucja francuska. którymi przenośnie określamy wypadki dziejowe we współczesnej historii Polski. towianizm. porozumienia sierpniowe.10. polka. Nazwy gatunkowe modlitw i nabożeństw. czy są utworzone od nazw własnych. peugeot. pokój toruński. samochodów. wolapik (a. occidental. także utworzone od imion własnych: złoty. symfonia. Okrągły Stół. programów radiowych i telewizyjnych itp. marksizm. piszemy wielką literą — zob. ale: tytuły modlitw. Nazwy krojów pisma drukarskiego. Nazwy wydarzeń lub aktów dziejowych: bitwa grunwaldzka. Por..9. kodak. oda. roraty. opisowe bądź poetyckie nazwy wydarzeń lub procesów historycznych. Marzec '68. elemis. aspiryna. czy nie. [107] 20. dolar. turoń. wojna trzydziestoletnia. . adidasy. pieśń. novial.: godzinki. używane jako nazwy pospolite konkretnych przedmiotów. Nazwy tańców: kadryl. paracetamol. dożynki. a także Bitwa Warszawska.20. powstanie warszawskie. holender.37. [111] 20.10. np.6. tokaj. Nazwy sztucznych języków międzynarodowych: esperanto. kankan. napoleon. rex.11. wojna chocimska. 18. zaręczyny. 18. klubowe. utworów literackich i naukowych. O pisowni nazw świąt i dni świątecznych wielką literą — zob. powstanie styczniowe. UWAGA: Wyjątek stanowią tu nazwy miesięcy. zabaw i zwyczajów: andrzejki. grosz. szwabacha. sonata. bez względu na to. Nazwy jednostek monetarnych. aparatów fotograficznych. widowisko. paneuropa. konferencja genewska. marka. kulturowo-artystycznych. traktat wersalski. np. a nie jako nazwy marek i typów oraz firm: fiat.7.8. butów. [109] 20.12.19. heglizm.5. Cud nad Wisłą. omega. nysa. kupała. [110] 20. mercedes. volapük). walentynki. Grudzień '70. ido. artykułów spożywczych. twist.17. Nazwy obrzędów. unia lubelska. Nazwy kierunków filozoficznych. aparatów radiowych i telewizyjnych. 19. społecznopolitycznych itp. mikołajki. 20.. ale: nazwy firm wytwarzających te artykuły oraz nazwy marek firmowych pisze się wielką literą. pierniki toruńskie. ustronianka. zegarków. 18. bodoni. [105] 20. kryniczanka.2. druga wojna światowa. np.3. np. O możliwości pisania tego typu nazw wielką literą ze względów uczuciowych — zob. diora. Wielką literą piszemy również przenośne. O pisowni nazw czcionek komputerowych – zob.31. Jesień Ludów. 18. 18.

organizacji. Nazwy sejm. jabłoń. [113] 20. Nazwy żołnierzy z różnych rodzajów wojska: kawalerzysta. kameduła. O pisowni nazw urzędów jednoosobowych — zob. turki. jezuita. O pisowni tego typu nazw wielką literą zob. prezes. Nazwy godności: prezydent. [119] 20. organizacji społecznych. pancerniak. kawaler maltański. Nazwy członków bractw. cis pospolity „Dovastona złocista”. także utworzone od nazw własnych — jeśli nie są użyte jako termin specjalistyczny (z zakresu botaniki systematycznej lub stosowanej): jabłko. Rzeczowniki utworzone od imion własnych. ewangelik. marszałek. karmelitanka bosa. katolik. sybirak. O pisowni tego typu nazw w odniesieniu do instytucji i urzędów jednostkowych — zob. władz. Tulipan turkiestański a.28. [116] 20. [117] 20. major. ale: Żyd (= członek narodu) — zob. Potocznie używane jednoczłonowe nazwy roślin (drzew. zgromadzeń zakonnych: franciszkanin. UWAGA: W tekstach specjalistycznych używa się nazw dwuczłonowych. członków zespołów artystycznych i sportowych. 18. WYJĄTEK: Krzyżak — członek zakonu i jednocześnie obywatel państwa krzyżackiego.27. mikołajek. oświęcimiak.15. izba ustawodawcza.16.21.: peeselowiec. 18. — 18. warzyw.1. z pominięciem nazwy rodzajowej — pszenica „Marquis”. begonia ogrodowa „Axel Lange” (ale też. Tulipan Kołpakowskiego a. marcinki. arianin. licencjat. zakładów używane w znaczeniu nazw pospolitych: Sprawdziłam oprocentowanie lokat w sześciu bankach. piechur. Nazwy członków partii. minister. Cis pospolity „Dovastona złocista” a. begonia mieszańcowa „Bismarka”. stronnictw politycznych. ziemniak „Dar”). izba.25. prowincjał. rektor. tulipan Kołpakowskiego. senat. tzw. tulipan turkiestański. b) polską nazwę gatunkową w formie przymiotnika — pisanego małą literą lub w formie rzeczownika będącego nazwą własną w dopełniaczu — pisanego wielką literą: Agawa amerykańska a. [115] 20. instytucji. jeśli są używane w znaczeniu nazw pospolitych: Ówczesny sejm zajmował się tymi problemami. saper. sułtan. wiślak. amerykany. profesor. mazowszanka (= członkini zespołu Mazowsze). Nazwy urzędów. więźniów obozów koncentracyjnych itp. legionista (= członek klubu sportowego Legia). Tytuły naukowe i zawodowe: magister. król.[112] 20. patison.14. kwiatów). słowianka (= członkini zespołu Słowianki).9. W wielu krajach parlamenty składają się z dwu izb. np.13.17. kultywarów) podaje się jeszcze trzeci człon jako nazwę odmiany. werbista. śliwka. filareta. jonatany. W przypadku roślin uprawnych (użytkowych. mahometanin.20. [114] 20. brukselka.18. Kupiłam tę książkę w księgarni na uniwersytecie. owoców. w skrócie. używane jako nazwy pospolite: . [120] 20. begonia Englera. 18. kapucyn. sodalis. dziekan. salwatorianin. przeorysza.19. które obejmują: a) polską nazwę rodzajową (rzeczownik) — pisaną wtedy najczęściej wielką literą. generał. mariawitka. pisanej najczęściej wielką literą i (zwykle) w cudzysłowie: Begonia mieszańcowa „Bismarka” a. krzewów. konfederat. [121] 20. premier. doktor habilitowany. ale: kościół Franciszkanów — zob.22. agawa amerykańska. Begonia Englera a. buddysta. ułan. [118] 20. chrześcijanin. filomata. żyd. 18. książę.27. dyrektor. Nazwy członków społeczności wyznaniowych: anabaptysta. inżynier.

garybaldczyk. chochołowianin. archidiecezja gnieźnieńska. heidelberczyk. Rzeczowniki utworzone od nazw własnych ludzi oraz istot mitologicznych.31. mieć z kimś krzyż pański. sery szwajcarskie. prostować ścieżki Pańskie). osiedli i wsi: moskwianin. fajans włocławski. okazania lekceważenia bądź pogardy wobec postaw. krajów. który poprzez związek z kimś lub też ogólne nawiązanie do jakiejś postaci — czymś się charakteryzuje) utworzone od imion własnych: komedie molierowskie. idei czy też osób związanych z nosicielem danego nazwiska. zrzędna). francuskie koniaki. Por. krezus (= bogacz). miejscowości. szerokość geograficzna.30. Przymiotniki jakościowe (odpowiadające na pytanie jaki?. północ. Nazwy mieszkańców miast. diabły. powiat przemyski. marksista. używane w liczbie mnogiej (np. wieczerza Pańska. woda kolońska. gmina warszawska. nimfy. [128] 20. opuszczony). pokój boży (ale: Syn Boży. tzn. długość geograficzna. dublańczyk. syreny. hobbici. heglista.32.3. północny wschód.29. równik. Baranek Boży). wiek balzakowski. np. [129] 20. łazarz (= człowiek chory. wrocławianin. anioły. w roku Pańskim. fauny.26. koło podbiegunowe. biegun południowy. harwardczyk. południk. Na szczególną uwagę zasługują tutaj przymiotniki pański oraz boży. rusałki. syzyfowa praca. plemiona afrykańskie.24.28. krasnoludki. wyodrębnionych w strukturach kościelnych i państwowych: województwo mazowieckie. ogród jordanowski. a nie jako jednostkowe nazwy: W mieście są dwie cepelie i jedna desa. palec boży. Nazwy absolwentów szkół. święci pańscy! (ale: Grób Pański.1 [131] 20. kleparzanin. szwajcar (= odźwierny). niebędące nazwami geograficznymi: kultura europejska. warszawianka. 18. plemion.12. Pojęcia i terminy geograficzne: biegun. w której znajduje się szkoła: batorak. wschód. które odnoszą się do Chrystusa lub Boga. piwo bawarskie. [125] 20. Ciśnieniomierze są tańsze w cezalu. Przymiotniki utworzone od nazw kontynentów. zachód. kościuszkowiec. porównanie homeryckie. marmur chęciński. [123] 20. [122] 20. Por. Nieporadne rządy gomułków i bierutów) w celu poniżenia. taki. UWAGA: Zaliczamy tu także nazwiska osób znanych z życia publicznego. kozak (= taniec). marchia brandenburska.. iskra boża. Jakkolwiek w wielu połączeniach wyrazowych pisze się je małymi literami. [124] 20. wzgórze kapitolińskie. Skrótowce używane w znaczeniu nazw pospolitych. bogowie. Niejednostkowe nazwy istot będących wytworem fantazji lub przedmiotem wierzeń religijnych: elfy. używane w znaczeniu pospolitym: hamlet (= człowiek niezdecydowany). paryżanka. ksantypa (= kobieta kłótliwa. to jednak w niewielkiej grupie tych związków tradycyjnie przymiotniki te piszemy wielkimi literami. 18. . żoliborzanin. O pisowni wielką literą przymiotników utworzonych od imion własnych — zob. języki słowiańskie. utworzone od imion własnych ludzi bądź nazw miejscowości. Nazwy okręgów administracyjnych współczesnych i historycznych. [126] 20. zalipianka. ziemia dobrzyńska. [130] 20. diecezja poznańska.27. porcelana ćmielowska. służka pańska. 18. Nazwy stron świata: południe. północny zachód. równoleżnik.23. ziemia łęczycka. biegun północny. rok mickiewiczowski. piłsudczyk. narodów.bajronista. [127] 20.22.25. stachanowiec. kultura przeworska.

PISOWNIA WYRAZU jak 37. czyli takie połączenia wyrazów. -dziesiąt. UWAGI OGÓLNE 22. -by. -byśmy. PISOWNIA WYRAŻEŃ ZAIMKOWYCH 35. PISOWNIA POŁĄCZEŃ Z LICZEBNIKIEM pół 28. -by. — łączna pisownia partykuły nie w połączeniu z przymiotnikami. -byście 44. -byśmy. rzeczownikami. 26. PISOWNIA SPÓJNIKA że 41. lada (. -ędy. 22. Pisownia łączna lub rozdzielna obecnie coraz częściej kojarzy nam się ze stosowaniem spacji (odstępów) w maszynopisach i tekstach powstałych przy użyciu komputera. PISOWNIA WYRAŻEŃ TYPU ręka w rękę.) 42. PISOWNIA POŁĄCZEŃ Z LICZEBNIKIEM ćwierć 29. Stosowanie lub pomijanie spacji między literami a znakami interpunkcyjnymi 21. PISOWNIA ZROSTÓW TYPU lwipyszczek 23.. 43. co. PISOWNIA PRZYIMKÓW ZŁOŻONYCH 31. byśmy.) 27. PISOWNIA WYRAZU indziej 38.1. PISOWNIA CZĄSTEK WYRAZÓW -ąd. chyba. Tymi wyjątkami są: 1) zrosty.. PISOWNIA ŁĄCZNA PARTYKUŁY nie 46. — łączna pisownia przymiotników złożonych z członów znaczeniowo nierównorzędnych — zob. Na podstawie dotychczasowej praktyki należy przyjąć następujące zasady: 21. oznaczając jedno pojęcie. wiarygodny — zob. -byś. bodaj. PISOWNIA ŁĄCZNA LUB ROZDZIELNA 21. — łączna pisownia -bym. 45. -(e)ście 43. by. UWAGI OGÓLNE W ortografii polskiej podstawą pisowni łącznej lub rozdzielnej jest kryterium konwencjonalne.. -dziesty (. PISOWNIA ROZDZIELNA CZĄSTEK bym. Stosowanie spacji w skrótach od dwóch i więcej wyrazów 21. PISOWNIA WYRAZÓW Z PRZEDROSTKAMI 34.–3. PISOWNIA PRZYMIOTNIKÓW ZŁOŻONYCH TYPU jasnoniebieski (. np..V.. -(e)ś. taki sam 36.4. łatwo strawny. PISOWNIA ROZDZIELNA PARTYKUŁY nie 21.1. PISOWNIA KOŃCÓWEK -(e)m. PISOWNIA ZESTAWIEŃ TYPU artysta malarz. imiesłowami przymiotnikowymi — zob. PISOWNIA ZESTAWIEŃ TYPU lwia paszcza 24. PISOWNIA WYRAŻEŃ TYPU dziko rosnący. np. PISOWNIA PARTYKUŁ bądź. Stosowanie spacji w pozostałych skrótach 21. ci. Poza paroma wyjątkami w zapisie połączeń wyrazowych obowiązuje pisownia rozdzielna. lekarz chirurg (.. PISOWNIA PARTYKUŁ -że. scaliły się w naszej świadomości w jeden wyraz. 2) pewne konstrukcje gramatyczne. od deski do deski 32.. byle. -ż. -(e)śmy. PISOWNIA FORMY ZAIMKOWEJ -ń Z PRZYIMKAMI 33.. które. 30.2. -byś. sam na sam.. -li. nowo otwarty 25. — łączna pisownia przyimków złożonych z dwu lub więcej przyimków — zob. Spację w skrótach od dwóch i więcej wyrazów stosujemy: .. -ć 40. psubrat.. Stosowanie spacji w datach 21. -byście z osobowymi formami czasowników — zob. byś.1.1. PISOWNIA ZAIMKÓW ZŁOŻONYCH TYPU ten sam.. PISOWNIA ŁĄCZNA I ROZDZIELNA WYRAŻEŃ PRZYIMKOWYCH 30. byście 45.) 39.3.) 26. PISOWNIA ŁĄCZNA CZĄSTEK -bym.

dr dr Kowalski i Jankowski — doktorzy (doktorowie) Kowalski i Jankowski. med. Piotra i Pawła — kościół Świętych Piotra i Pawła. odstępu nie wprowadzamy. np. jest łączna. a także między inicjałami.21. 21. — ad usum internum. ob.4. spacerując.: Kto jest autorem poradnika „Gdzie postawić przecinek?”? Pozostała nam zaledwie jedna godz. inż. UWAGA 2: W odróżnieniu od myślnika spację pomijamy w obrębie łącznika. wolegooczka.. ss. np. Spację pomijamy w pozostałych skrótach.1. Wyrazy czarny – biały to antonimy.1. ale: itp. górn. bez względu na to. rzeczpospolitej. przykłady powyżej). mysikrólika. swawolę. p. Rzygacz (in. św.3. ad us. Wśród zrostów wyróżniamy takie. Krasnymstawem. np. 21. np. np. mysikrólik. — ojcowie (zakonnicy).2. — między innymi. — przed naszą erą. maminsynkiem. takie. jeśli natomiast miesiąc wyrażony jest cyfrą (cyframi) arabską (arabskimi). Samochody „Peugeot” cieszą się dużą popularnością.1. wolimoczkiem. lek. — bieżącego miesiąca. ale.o. oo. czyli takich połączeń wyrazowych. — z domu. 21. w których człon pierwszy występuje w dwóch formach: nieodmiennej i odmiennej. UWAGA 3: Między znakami interpunkcyjnymi także pomijamy spację. J. w których człon pierwszy się odmienia. w których człon pierwszy się nie odmienia.K. 21. lwipyszczek. — inżynier górnik.5. Wielkanocy. np. m. jeżeli każdy skrót traktowany jest odrębnie. żabiścieku. w co najmniej dwuliterowych skrótach występujących w liczbie mnogiej. żabiściek. dwudziestkipiątki. ob. rzeczpospolita. dwudziestkapiątka. np.. Krasnegostawu. — biskup sufragan. PISOWNIA ZROSTÓW TYPU lwipyszczek [132] Pisownia zrostów. ale: Wyrazy: czarny — biały to antonimy. lwipyszczkiem. np. bm. 22. z d. swawoli. w skrótach od nazw osób. żabiściekiem. jeżeli nazwa miesiąca wyrażona jest znakiem rzymskim. Między poszczególnymi składnikami dat stosujemy spację. maminsynka.3. np. 12 V 2002 r. mjr mjr Puzio i Konieczny — majorzy (majorowie) Puzio i Konieczny. — i tak dalej. — ciężar właściwy. — i tym podobne. Bliński i Stokłosa — obywatele Bliński i Stokłosa.1. rzeczpospolitą. synowie albo: strony. lwipyszczka. Białymstokiem. ale: Moja babcia ma czarno-biały odbiornik telewizyjny. Stosowanie lub pomijanie spacji między literami a znakami interpunkcyjnymi: Między literą kończącą wyraz a znakiem interpunkcyjnym (z wyjątkiem myślnika. np.wł. Wielkanocą . 21.e. kościół św. których części składowe zatraciły swoją niezależność znaczeniową. Marsz! Skąd wiesz? Miał okazję. i in. maminsynek. woleoczko... int. ile liter zawiera skracany wyraz i czy kończy się kropką. nawiasu otwierającego i cudzysłowu otwierającego) nie stosujemy spacji. UWAGA 1: Wstawka w nawiasie oraz tekst cytowany w cudzysłowie nie są oddzielone odstępem od przylegających do nich znaków interpunkcyjnych (zob. Wielkanoc..in. np. — siostry. swawola. mysikrólikiem. Powtarzał.2. Białystok. w tych skrótach. ale: 12. gargulec) to ozdoba architektoniczna. Bielecki. Białegostoku.2002 r. bp sufr. dwudziestkąpiątką. — i inne. czyli 3600 sekund. — pełniący obowiązki. itd. — lekarz medycyny. w których jeden ze składników nie jest skracany. c.n. p. oraz takie. Krasnystaw.

Wielkiejnocy. UWAGA: Rozdzielna pisownia wielowyrazowych połączeń liczebników głównych obowiązuje również we wszystkich dokumentach finansowych. uczeń słabo słyszący podpowiedź. nowo otwarty [134] Wyrażenia. pies przewodnik. do którego się odnoszą. ale: głośno mówiący nauczyciel. lekceważyć. jak: człowiek . rzeczypospolitej. cicho pisząca (maszyna). 23. powszedni. nowo mianowany. dziewięćset itp. że składniki tych połączeń nie wykazują już doraźnej cechy obiektu. Bogurodzica. pomału. łatwo zapalny. np. dlatego. szewski poniedziałek. płyta długogrająca (= longplay). wolno stojący (dom). 25. dzień dobry. poniewczasie. a tworzące całość znaczeniową. średnio zamożny (ale także: średniozamożny). Człon drugi zestawienia pełni funkcję określenia członu pierwszego. dwieście. w których pierwszy człon jest przysłówkiem. czcigodny. wiarygodny. jasnowidzący (= jasnowidz). ostro kuty. ale: jasno widzący skutki swego postępowania. PISOWNIA WYRAŻEŃ TYPU dziko rosnący. jednakowo brzmiący. wszystkowiedzący (= mądry). lwia paszcza. taka owaka. wówczas. PISOWNIA ZESTAWIEŃ TYPU artysta malarz. średnioroczny (= obliczony w skali roku). wtenczas. zmartwychwstanie. Wielkąnocą. karygodny. rdzennie polski. tymczasem. Stosunek tych członów względem siebie jest znaczeniowo nierównorzędny. wysoko kwalifikowany. boża krówka. Inne przykłady zrostów: pięćdziesiąt. w czasie świąt Wielkiej Nocy. sto dwadzieścia pięć. daleko idący (wniosek). Należą tu również takie przykłady zestawień. czysto naukowy. zachcianka). słabowidzący. widzimisię (= kaprys. ściśle naukowy. blisko spokrewniony. zestaw głośnomówiący. rzecząpospolitą. ogólnie przyjęty. ciężko strawny (ale także: ciężkostrawny). ale: długo grająca orkiestra. świeżo malowany. zresztą. traktuje się jako zestawienia i pisze rozdzielnie. np. nowo powstający. Oznacza to. Pisownia zestawień jest rozdzielna. np. konik polny.. ale: kierowca słabo widzący drogę. nowo przyjęty. dziko rosnący. taki siaki. ale: wszystko wiedzący (o czymś). klej szybkoschnący. wszystkowidzący (= bystry). mniej więcej. statek cysterna [135] Tego typu zestawienia mają pisownię rozdzielną. artysta grafik to artysta tworzący przede wszystkim grafiki. ale: wszystko widzący (wokół siebie). dwa tysiące sześćset siedemnaście. lśniąco biały. czarna jagoda. ostro zakończony. ale: szybko schnąca tkanina. przedsięwzięcie. krótkowidzący (o kimś z wadą wzroku). np. zdalnie kierowany. lekko strawny (ale także: lekkostrawny). a drugi jest imiesłowem odmiennym lub przymiotnikiem określanym przez ten przysłówek. inżynier górnik to inżynier ze specjalnością górniczą. PISOWNIA ZESTAWIEŃ TYPU lwia paszcza [133] Zestawienie to ściślejsze połączenie wyrazowe składające się z dwu lub więcej wyrazów. lekarz chirurg. niespełna. Bogumił. zamachowiec samobójca. psubrat. samochód pułapka.albo: rzeczpospolita. dziewięćset dwa. wiecznie młody. lecz — niekiedy ze zmianą znaczenia — stanowią o jego trwałej właściwości. trudno czytelny. lekko strawny. słabosłyszący (= schorzenia). np. ryba piła. Wielkanoc. UWAGA: Możliwy jest też zapis: Wielka Noc. UWAGA: Niektóre wyrażenia tego typu scaliły się i traktowane są jako wyrazy pisane łącznie. jaki taki. dalekowidzący. czysto praktyczny. 24. ale: średnio roczny pobyt za granicą (= trwający około jednego roku). biało nakrapiany.

miesiąca. 27. od. pół biedy. rozpoczynające się od członu nieimiennego (a więc nie od członu rzeczownikowego. ludzie strusie. półbeczka. np.. Pisownia połączeń liczebnika pół z rzeczownikiem jest rozdzielna. O pisowni z łącznikiem przymiotników złożonych — zob.encyklopedia. ale niezakończonego na o. pół biurka. kobieta wampir. półkuli. półcywil. ciemnozielony (= zielony o ciemnym odcieniu). pół wieku. pół domu. że złożenie takie zachowuje się podobnie jak inne rzeczowniki. półarkusik. pół kopy. pół godziny.. półakt. półbrzask. kasza manna. kołnierzyk golf. tzn. pilot oblatywacz. rzymskokatolicki (= katolicki w obrządku rzymskim). a towarzyszący rzeczownik występuje w dopełniaczu. filmowiec dokumentalista. kobieta inżynier. trzydziestosiedmioipółletni.1. tygodnia). tzn. Złożenia pół + rzeczownik Cechą charakterystyczną złożeń liczebnika pół z rzeczownikiem jest to. nowy półkożuszek) itp. O zestawieniach typu laska-parasol. pół tuzina. kupno-sprzedaż — zob.5. czteroipółmiesięczny.). na. pół butelki. PISOWNIA POŁĄCZEŃ Z LICZEBNIKIEM pół Pisownia połączeń z liczebnikiem pół jest dwojaka: rozdzielna lub łączna. PISOWNIA PRZYMIOTNIKÓW ZŁOŻONYCH TYPU jasnoniebieski. UWAGA 1: Łącznie piszemy również przymiotniki złożone z więcej niż dwu członów określające kolory mieszane. półbut. pół kilograma.) 27. jasnoniebieski (= niebieski o jasnym odcieniu). półkula. przymiotnikowego. po. ludzie nietoperze. półautomatyka. przeszło tygodniowy (= trwający ponad tydzień).4. pół podwórka. gdy pół jest zwykłym liczebnikiem ułamkowym. pół pola. miasto ogród. półarystokrata. odmienia się przez przypadki (np. np. Gdy liczebnik pół jest elementem wyrazu złożonego 27. przeszłoroczny. pół drogi. półchłodnia. pół dnia. czyli oznacza jedną z równych części. przeszło miesięczny (= trwający ponad miesiąc). pół życia. o.2. przeszłoroczny. pół sukcesu. żółtobrunatnozielony (= zielony z odcieniem żółtym i brunatnym). zachodniopolski (= dotyczący Polski zachodniej). 26. jego pisownia jest łączna. szaroniebieskosrebrzysty [136] Przymiotniki złożone z członów nierównorzędnych znaczeniowo. może być określane przez przydawki (np.2. pisze się łącznie. 51. ponoworoczny. półkulę itd. szaroniebieskosrebrzysty (= srebrzysty z odcieniem szaroniebieskim). [138] 27. pół metra. perłowoszary (= szary z odcieniem perłowym). półarkusz. pół słowa. takie. słonogorzki (= gorzki z posmakiem słonym). pół minuty. dwuipółletni.1. półautomat. UWAGA 2: Łącznie piszemy również przymiotniki złożone z więcej niż dwu członów. przeszłotygodniowy (= odpowiednio: z zeszłego roku. przez. 50. Przyimek w z liczebnikiem pół [137] 27. pół miesiąca. pół lasu. bladoróżowy (= różowy o bladym odcieniu). 27. w których główne znaczenie zawarte jest w członie drugim. Rzeczowniki: półakord. burozielonobrązowy (= brązowy z odcieniem burozielonym). Gdy liczebnik pół jest elementem wyrazu złożonego. Przyimki do. rolniczoprzemysłowy. Gdy występujące w zdaniu dwa wyrazy z cząstką pół służą określeniu jednego pojęcia (.3. liczebnikowego lub zaimkowego) albo rozpoczynające się od członu imiennego. Gdy pół jest zwykłym liczebnikiem ułamkowym 27. za z liczebnikiem pół 27. np. natomiast człon pierwszy określa bliżej to znaczenie. przy. np. półbarkas. gdzie kolor zasadniczy określany jest przez człon ostatni. niewymiennoczłonowy. przeszłomiesięczny. poseł sprawozdawca. .: bezwłasnowolny. rolniczoprzemysłowy (= dotyczący przemysłu rolniczego). pół roku. ale: przeszło roczny (= trwający ponad rok). półbateria.

a w połowie czuwał. półżywo. półton. na półtwardo. północ. półkula. że coś jest jednocześnie fantastyczne i realistyczne. UWAGA: Poprzedzający powyższe złożenia. Dzieci dostaną po pół jabłka. Przez pół dnia oglądał telewizję.3. półlegalnie. polegającego na tym. pół czuwał to nie określenie dwu różnych stanów (półspał i półczuwał). po. półfeudalny.4. pół fantastyczny. półhektarowy. czyli nazwaniu jednego procesu. przyimek na wpływa na ich pisownię. nieco już przestarzałym. lecz jednocześnie zabawa i nauka — jeden proces składający się z elementów zabawy i elementów nauki. półprzewodnik. Podziel to na pół. półżartem. [139] 27. ale nadal spotykanym w wyrażeniu przed półwiekiem. półkolumna. półgłosem. lecz jedna. półprzyuczony. jeśli cząstka pół wiąże się strukturalnie z przyimkiem. Tak do pół godziny potrwa jeszcze to zebranie. półleżeć. półmetrowy. Złożenia pół + formy czasownikowe półklęczeć. półpunkt. Wymieszała oliwę pół na pół z musztardą. przy. Złożenia pół + przysłówek półdarmo. półżołnierz. półkrew. pół poważnie — to nie dwie odrębne cechy (półkpiąco i półpoważnie). półokryty. oznaczająca. półfabrykat. półleżąc. stanu. Wyraz pół piszemy rozdzielnie. półkolonia. półtakt. półobrót. np sen. półżartując. półlitrowy. półprzytomnie. Przysłówki: półbokiem. półczwarta. półszylingowy. * UWAGA: Wyraz półwiek jest zrostem. półgolf. na półmiękko. pół kpiąco. Odstępstwem od tej reguły są połączenia: na półkrótko. półgłośno. że ktoś w połowie spał. ale jednego. na półsurowo. np. ale jedna. pół realistyczny — to nie dwie odrębne cechy (półfantastyczny i półrealistyczny). półnago. zwłaszcza przymiotniki i rzeczowniki. o. ale: Na półrozcięty banknot przyłożył taśmę klejącą. półetatowiec. półtuzin. półksiężyc. np. Przyimek w z liczebnikiem pół ma dwojaką pisownię — łączną lub rozdzielną: . półetap. półstał. półsierota. choć można też pisać przed pół wiekiem (konstrukcja składniowa o regularnej budowie. półpiętro. półlitrówka. Złożenia pół + przymiotnik półarkuszowy. Złożenia pół + liczebnik Liczebniki ułamkowe: półtrzecia. Od pół godziny czekam na ciebie. półuchem. pół nauka — to nie dwie czynności (półzabawa i półnauka). Za pół godziny będę u was. półwisieć.półdiablę. półgłówek. pół zabawa. półósma. półetat. przed półtora rokiem). półwisiał. półżartować. półjedwab. [141] 27. półświatek. półdniówka. półgodzina. za z liczebnikiem pół piszemy rozdzielnie. Plotkowały przy pół czarnej. półdystans. półkożuszek. półmetek. półciężki. gdy występujące w zdaniu dwa wyrazy z cząstką pół służą określeniu jednego pojęcia. półwisząc. półżartował. półszeptem.5. Banknot na pół rozcięty (= niecałkowicie rozcięty) da się skleić. że ktoś w połowie mówił z kpiną. półoficjalnie. półsurowiec. oznaczająca. Przyimki do. od. pół spał. półnuta. jak przed pół rokiem. przez. na. np. półleżał. a w połowie z powagą. półprzysiad. półfinałowy. półtropikalny. cechy. półmrok. [140] 27. półkolem. półstać. półwiek*. półprzewodnikowy. O pół do ósmej będę pod kinem. półmisa. półwiszący. półstojąc. półotwarty.

nade mną. 28. Gdy liczebnik ćwierć jest częścią wyrazu złożonego. ćwierćnuta.1. po drugie. na opak. częściowo’. czyli oznacza jedną z czterech równych części. np. do dwudziestu. Co to są wyrażenia przyimkowe 29. bez ustanku. poza oczy. ćwierćwiecze. od razu. ćwierćfinał. na wspak. nad nade o od ode po pod pode poza . np. gdy ćwierć jest zwykłym liczebnikiem ułamkowym.1. na skos. bez reszty. załatwić coś w pół godziny. Rozpoczyna wykłady wpół do dziewiątej.a) przyimek w z liczebnikiem pół piszemy rozdzielnie. dla dwojga. np. ode mnie. do siego roku. mimo to. ‘niezupełnie. od niedawna. pod warunkiem. na domiar. na kształt. ‘w pasie’. bez mała. dla nich. pode mną. gdy wyrażenie wpół znaczy: 1. na co dzień. po dwadzieścia. od rzeczy. np. po co. nad wyraz. na ogół. np. po swojemu. nade wszystko. po prostu. od niechcenia. po staremu. pod względem. jego pisownia jest łączna. szli ćwierć mili przez wrzosowiska. np. Objął Ewkę wpół. przerwać w pół zdania. od tego. na jaw. 29. b) przyimek w z liczebnikiem pół piszemy łącznie. bez wątpienia. moment w połowie między dwiema pełnymi godzinami. w połowie’. liczebnikami i zaimkami. mimo przeszkód. odważył ćwierć kilograma cukru. po części. Patrzyła na wpół drwiąco (ale: Patrzyła wpółdrwiąco). beze mnie. dla niepoznaki. po kolei. po szlachecku. do niego. na leżąco. PISOWNIA ŁĄCZNA I ROZDZIELNA WYRAŻEŃ PRZYIMKOWYCH 29. po wszystkim. na schwał. ćwierćfinałowy. np. po czym. Wyrażenia przyimkowe bez beze dla do mimo na bez liku. po trzecie. 3. po hiszpańsku. zatrzymać się w pół drogi. ćwierć szklanki mleka. Zgiąć arkusz wpół. do pracy.2. 4. gdy wyrażenie w pół znaczy ‘w połowie’. mimo woli. na wylot. od dawna. na przykład. ćwierćinteligent. na czas. Zasadniczo pisze się je rozdzielnie bez względu na ich znaczenie pierwotne lub przenośne. ćwierćarkuszowy. na pozór. a towarzyszący rzeczownik występuje w dopełniaczu. Wyrażenia przyimkowe to połączenia przyimków z rzeczownikami lub przysłówkami. na pamięć. ćwierćwiekowy. np. PISOWNIA POŁĄCZEŃ Z LICZEBNIKIEM ćwierć [142] Pisownia połączeń liczebnika ćwierć z rzeczownikiem jest rozdzielna. we współczesnej polszczyźnie będące zrostami [143] 29. przerwać w pół słowa. po cóż. na bok. po prawdzie. na ostatek. nad miarę. po troszkę. pod dostatkiem. pode mnie. na odwrót. po południu. do cna. ‘na połowę. o ile. pod spodem. 2. na razie. na powrót. po omacku. poza tym. po trochu. Dawne połączenia przyimkowe.

pośrodku. sprzed roku. nawet. zaledwie. zaraz. u nas. naprędce. wówczas. z rosyjska. przeto. (= rzeczywiście: Doprawdy nie wiem. we wtorek. spode mnie. we czwartek. natychmiast. u szewca. dlaczego. (= wokół: Gdziekolwiek spojrzysz. zaiste. w przeddzień. znów. wprzód (= najpierw). nadaremnie. za nic. UWAGA: Należy zwrócić uwagę na różnice w pisowni zależne od znaczenia: dlaboga (= na litość boską: Dlaboga! Co oni robią?!). wcale. naumyślnie. za dnia. nazbyt. przez Europę. nieomal. za pomocą. przy czym. znienacka. oto. podówczas. naówczas. dlatego. spod oka. sprzed domu. dookoła. dopóty. naraz. dokoła lasy). doprawdy. za wiele. wszerz. z daleka. za mało. ale: Dla Boga by oddał życie. sprzede sprzede mnie. donikąd. niespełna. wprost. w przód (= do przodu). potem (= później).2. ze wszystkim. ze skutkiem. zrazu. wraz. w dwójnasób. wpław. niezadługo (= wkrótce). powoli. przede wszystkim. wniwecz. we wrzątku. dotychczas. przeze mnie. przed południem. przy tym. ze mną. za młodu. za darmo. które we współczesnej polszczyźnie są zrostami. nadzwyczaj (= wyjątkowo). zatem. u góry. z rana. z pomocą. za co. np. zgoła. przede mną. dokoła. wonczas. nasamprzód. poniewczasie. w bród. we Włodawie. z grubsza. nareszcie. co począć). zanim. zarazem. znowu. w czas (= w porę. naprzód. znad znad morza. wtenczas. wzwyż. w ogóle. wpośród. pomaleńku. pokrótce. otóż. naprzeciwko. natomiast. wprzódy. zarówno. Pisownię łączną mają dawne połączenia przyimkowe. dlaboga. dlatego wszyscy chodzili w rękawiczkach). wstecz. dlaczego dlatego dokoła doprawdy (= po co. przedwczoraj. spode łba. w okamgnieniu. u mnie. z dala. wtem (= nagle). pomału. na czas). dopóki. z cicha. za mąż. ze spodu. zaprawdę (= istotnie). wzdłuż. ale: Dla tego chłopca przygotuj osobny zestaw pytań. z wysoka.przed przede przez przeze przy spod spode sprzed u w we z za ze przed czasem. wbrew. znad stawu. przedtem (= dawniej. omal. nawzajem. zanadto. za to. nadal. z przeciwka. w oczy. z jakiego powodu: Dlaczego nic nie robisz?). ale: W ten sposób nigdy . [144] 29. powolutku. ponadto. wspak. wprawdzie. w poprzek. popojutrze. spod łóżka. pomalutku. (= więc: Była zima. pojutrze. zadość. zapewne. pospołu. z chłopska. z lekka. ale: Dla czego i dla kogo tak się poświęcasz?. wręcz. w koło (= w kółko). z rzadka. za pan brat. ze świadomością. natenczas. przed domem. przez lasy. naonczas. wkoło. za granicą. za pięć złotych. w prawo. wcześniej). zresztą. nadto. zazwyczaj. ze wszech miar. za półdarmo. ale: Zapisał się do koła humanistycznego. naprawdę. zawczasu. dotąd. z wolna.

a nadto studiował zaocznie). ale: Siedźcie tam nie za długo. ale niczego się nie nauczył). chociaż: Wprawdzie chodził do szkoły. ale: Nic nie pamiętał ponad to jedno wydarzenie. naprzód powiedz. potem wyszedł). a ponadto był nieśmiały). Na raz wstajemy. (= do przodu. na dwa kucamy.nie dojdziesz do prawdy. ale: Nie ma co liczyć na prawdę — nikt jej nie ujawni. ale: Przed 50 laty. jednocześnie: Naraz otworzyły się drzwi. ale: Poszedł na sam przód pociągu. ale: Uznałem jego wymagania za nadto wygórowane. Pies obiegł dom w koło. Nie zareagował na raz postawione pytanie. resztę — na paszę. ale: 60% plonu przeznaczył na zbyt. ale: O to chodzi. ale: Wszyscy studenci uważali ten artykuł za dość trudny. włożyć golf tył na przód. na trzy miesiące naprzód. (= wtedy: Odwiedzę was dopiero wtenczas. (= najpierw: Wprzód zjadł śniadanie. że nie masz racji. Oglądał się w koło. (= mimo że. (= tylko. ale: pobiec na przód pociągu. (= zbyt dużo. ale: Nic milszego nad to spotkanie. (= wkrótce: Dał znać listem. ale: patrzeć na daremnie proszących o pomoc ludzi. ale: Wyjeżdżał na pół roku za granicę. nadzwyczaj naprawdę naprzód naraz nasamprzód natenczas nazbyt niezadługo oto ponadto wkoło wprawdzie wprzód wtenczas zadość zaledwie zanadto . o co ci chodzi). (= zgodnie z: Czyniła zadość jego estetycznym wymaganiom). Mówił w koło to samo. (= wyraz wzmacniający zaimek wskazujący: Został mi tylko ten oto przyjaciel). najpierw: pobiec naprzód. oprócz tego: Miała jej za złe. studiowałem w zupełnie innych warunkach. Przeskakiwał po dwa stopnie naraz). zbyt: Zanadto ją rozpieszczasz). (= oprócz tego: Nie miał zdolności. ale: W prawdzie odnalazł sens życia. (= za bardzo. jedynie: Przeczytał zaledwie pół rozdziału). ale: To lekarstwo masz na raz (= na jeden raz). że nadto uwagi poświęca strojom. (= wokół czegoś: biegać wkoło betonowych klombów). (= najpierw: Nasamprzód skosił łąkę). dlatego na ten czas odnajmował mieszkanie. że niezadługo przyjedzie). ale: Przedkładał wygodę nad zwyczaj tutaj panujący. wcześniej. (= zbytnio: Był nazbyt tęgi). ale: Wysunąć ramię w przód. w ten czas pełen niepokoju. Pracował. kiedy skończę pilną pracę). nadaremnie nadto (= na darmo: czekać na coś nadaremnie). (= wyjątkowo: Wyglądasz nadzwyczaj pięknie). (= wtedy: Mój ojciec był natenczas majorem). (= nagle. ale: Rozglądał się za ledwie dostrzegalną śrubką. ale: wpisać trójkąt w koło. (= rzeczywiście: Czy naprawdę takie jest twoje zdanie?).

znad. przedeń = przed niego. więc rachunek z resztą zostawił kelnerowi. zresztą nie wystarczyłoby nam pieniędzy). ale: Za raz tylko popełniony błąd nie należy nikogo karać. Dopuszczalna jest też pisownia tego wyrażenia jako potocznego wte i wewte: Kręciła się bezmyślnie wte i wewte. raz w raz (= raz za razem). ale: Za równo maszerującymi piechurami podążali kawalerzyści. ale: Palenie papierosów w biurze uważał za zwyczaj. PISOWNIA WYRAŻEŃ TYPU ręka w rękę. sam na sam. poza tym: Nie zdążymy już do sklepu. aspołeczny. ziarnko do ziarnka. np. sam na sam. 32. 31. słowo po słowie. Rozdzielnie pisze się też wyrażenie w tę i we w tę: Dźwig miarowo poruszał się w tę i we w tę stronę. antyfeminista. ręka w rękę. Z przyimkami pisze się ją łącznie. spomiędzy. poprzez. (= prawdopodobnie: Wrócę zapewne wieczorem). (= ostatecznie. popod. z reguły: Zazwyczaj nikomu nie pożyczam pieniędzy). zeń = z niego. spod. a za nim jego pan. łeb w łeb. PISOWNIA FORMY ZAIMKOWEJ -ń Z PRZYIMKAMI [147] Forma zaimkowa -ń nie stanowi samodzielnej sylaby.zanim zapewne zaprawdę zaraz zarówno zazwyczaj (= spójnik: Wyrzuć śmieci. zanim pójdziesz na trening). nadeń = nad niego. ponad. jak i mysz należą do ssaków). (= na ogół. (= istotnie: Zaprawdę nie jestem wtajemniczony). apolityczny. nań = na niego. przezeń = przez niego. wet za wet. PISOWNIA WYRAZÓW Z PRZEDROSTKAMI [148] W języku polskim wszystkie przedrostki — rodzime i obce — pisze się łącznie z wyrazami pospolitymi. od deski do deski. UWAGA: Powyższe formy dopuszczalne są tylko w rodzaju męskim. z miesiąca na miesiąc. sprzed. antynarkotyczny. zza. np. por. ale: Trudno jej słowa uznać za prawdę. ale: Miał gest. . ale: Z ponad (= z więcej niż) stu dwudziestu kandydatek do konkursu Miss Polonia tylko dziesięć przeszło do finału. spoza. sponad (Sponad gór świeciło słońce. ale: Ukarał go za pewne niedociągnięcia. antynikotynowy. niżej). (= za chwilę: Zaraz przekażę mu wiadomość). 33. Pisownia wyrazów z przedrostkami zresztą aantyanormalny. PISOWNIA PRZYIMKÓW ZŁOŻONYCH [145] Przyimki złożone z samych przyimków pisze się łącznie. weń = w niego. oko w oko. np. np. od deski do deski [146] Pisownia członów tego typu wyrażeń jest rozdzielna. ateizm. z roku na rok. (= podobnie jak: Zarówno żyrafa. ale: Pies ruszył gwałtownie. 30. z którym nie ma sensu walczyć.

arcybanalny. dokształcić. docelowy. zob. postpenitencjarny. podebrać. przedzawałowy. napisać. maksispódnica. przeciwdziałać. maksisukienka. bezpretensjonalny. nadgniły. pobernardyński. minispódniczka. postkomunistyczny. dorzecze. okołobudżetowy. postkolonialny. pozabiblijny. nadedrzeć. okołoziemski.przeciwciało. arcybiskupstwo. nastawka. odświętny. ochłodzenie. 47. ale: arcy-Polak. odbiorca. kontrreformacyjny. pokątnie. podeschnięcie. naskórek. odseparowany. zob. eksmąż. pobratymiec. ochrypnąć. przeciwuczuleniowy. eksminister. odetkać. dokładka. bezradność. nadżerka. okołosłoneczny. panamerykański. bezecny.archiarcybezbezedoeksekstrahiperinfrakontrmaksimidimiędzymininanadnadeoododeokołopanpopodpodeponadpostpoza- archidiakon. pobłądzenie. ponadpaństwowy. dogłębny. ponadczasowo. 47. 47. pochwalić. odpowiedzialny. odebrać. pociąć. beztroska. nadsztygar. hiperinflacja. bezzwłoczny. naprzeciw. odedrzeć. postimpresjonizm. pozakulisowy. podetrzeć. międzyludzki. dobrnąć. ponaddźwiękowy. nastrojowy. arcyksiążęcy. ekskierowniczka. okołoksiężycowy. przedmałżeński. minirozmówki. przedzamcze. kontrtytuł. przeciwwaga. panslawizm. przedmecz. okołorównikowy. odgrodzić. pozaksięgowy. miniparasol. nadżółkły. ponadtysiącletni. midipłaszczyk. bezecnie. międzyzwiązkowy. naderżnąć. ochrzczony. bezpłatnie. poderwać. zob. bezsenność. nadużywać. pogrobowiec. okruszyna. ekstranowoczesny. hiperdźwiękowy. przeciwzawałowy. nadodrzański. hiperpoprawność. międzyżebrze. podchorąży. ponadplemienny. infrastruktura. przedprzedhistoryczny. ponadto. nadebrać. archikatedralny. odezwać się. ponadetatowy. podbramkowy. infradźwiękowy. paneuropejski. minirecenzja. eksprzewodniczący. podchodzić. ale: post-Jugosłowianin. odegrać. w . przeciw. midispódnica. ponadplanowo. podchwytliwie. naderwać. ale: eks-Polak. ekstraklasa. odpłatność.

śródlądowy. wokołoziemski. zob. toteż (= więc). tym samym (autobusem) i tym samym (= przez to samo. 47. wiceprzewodnicząca. . np. zabudować. co wieczór. wokółksiężycowy. wezwać. co tydzień. quasi. umniejszać. ukwiecony. przysłówek. ten sam. superforteca. np. śródziemnie. zeszlachetnieć. jakiś tam. okołorównikowy. uśmiech. w pobliżu czegoś. zaćmienie. zaczarowany. jaka taka. śródtytuł. co gorsza. zgwałcić. pseudofilozoficzny. co gorsze. co chwila. comiesięczny. ultrafiolet. taki sam [150] Pisownia zaimków złożonych. jako tako. np. co miesiąc. tamtędy (zrosty). zwapnienie. PISOWNIA WYRAZU jak [151] Wyraz jak. śródpiętro. co najmniej. tym samym muszę z tego zrezygnować). np. 52. około godzinny postój. ta sama. 47. jaki taki. ultrakrótki. wiceprezydent. wewnętrznie. przedeprzypseudosuperśróduultrawwewicewokołowokółzzaw przededniu. oraz złożeniami: cogodzinny. UWAGA 1: O pisowni niby-. wciągnąć. jakie takie. pisany z drugim członem wyrazu zawsze łącznie. co tchu. tym bardziej. tymczasem. pseudoartysta. 47. dotyczący czegoś). pisze się z tymi formami rozdzielnie. ukrwienie. zezeschły. ceny paliwa wzrosły około trzykrotnie. wcierać. takie samo. to samo. zatwierdzający. od partykuły około (= mniej więcej. zgasić. czym prędzej. zażądać. ale: pseudo-Rosjanin. w przybliżeniu). wokółziemski. PISOWNIA WYRAŻEŃ ZAIMKOWYCH [149] Połączenia zaimka i następującej po nim innej części mowy to wyrażenia zaimkowe. 36. co roku. Pisze się je rozdzielnie.(= wokół czegoś. tak samo. wicekrólestwo. ale: super-Europejczyk. np. urwać. zespolić. co za (przygoda). pisanej z następującym po niej przymiotnikiem lub przysłówkiem rozdzielnie. coroczny. zabłądzić. tyle samo. wepchnięcie. wicekanclerz. np. ktoś tam.zob. pseudoarystokrata. 34. co rok. wicekonsul. przyziemnie. WYJĄTKI: Odstępstwem od tej zasady jest pisownia łączna wyrażeń zaimkowych będących zrostami: coraz. co prędzej. superczuły. co niedziela. przyśpiewka. przyrumienić. przystrzyc. co godzina. co dzień. towarzyszący przymiotnikom i przysłówkom w stopniu najwyższym. WYJĄTKI: tamten. upiłować. skądś tam jest rozdzielna. znormalizowany.przeddzień. ześlizg. zob. co do (tego). ale: ultra-Azjata. UWAGA 2: Należy odróżnić przedrostek około. taki sam. wemknąć się. codziennie. zatrzaska. wokołosłoneczny. cotygodniowy. wewnętrzny. cotygodniowo. corocznie. superarbiter. kto zacz. około dwuipółgodzinny wykład. ukłuć. wokołomarsjański. ultraradykalny. tym lepiej. wobec tego. śródskórnie. wgniecenie. 35. PISOWNIA ZAIMKÓW ZŁOŻONYCH TYPU ten sam. zob. zewsząd. tym gorzej.

byle kiedy (ale: bylejakość. wracajmyż. tam. lada chwila. tam do licha. nie lada sztuka. Pisownia partykuły -li (= czy) jest łączna: Znaszli ten kraj. -by. tak dalece.jak najdłuższy jak najkorzystniejszy jak najlepszy jak najdłużej jak najkorzystniej jak najlepiej. pókiż. Bodaj go licho wzięło! Byle do jutra! byle kto. lada. ponoć. -ż. On ma już jakieś tam patenty. Co bądź mi daj do jedzenia. Włada biegle angielskim i niemieckim. któż. Niech mi wolno będzie powitać szanownych gości. co. Chceszli wiedzieć. no. Ma chyba ze sto lat. kiedyż. jedynie. Chyba to się nie uda. jaki demon czy bóg porwał cię w powietrze? (KossakSzczucka). byle gdzie. 39. 43. bodaj. Niechaj żyje nam! Cicho no bądźcie! daj no. Oby przepadł! Oby się nie spóźnili. też) w połączeniu li tylko pisze się osobno: Nazwiska Jego pozwoliłem sobie użyć (. Niech wysprząta ten pokój. chyba. gdzież. Chyba nie przyjdę. Bartkali to wina czy twoja?. boć. Też mi odpowiedź. niechaj. kiedy indziej. chodźmyż. PISOWNIA WYRAZU indziej [152] Wyraz indziej występuje tylko w połączeniach: gdzie indziej. Li (= wyłącznie. z bylekąd). czemuż.. Nie wiedział. -ć [154] Pisownia partykuł -że. PISOWNIA PARTYKUŁ -że. 38. Co to była za piękna gra! Co to za jeden? Kogo to ja spotykam! tu Co tu gadać. ci. -byśmy. A to ci heca! Masz ci los! Co ona taka dziś zdenerwowana? Zatrzymywał się co krok.) li tylko dla reklamy niniejszego felietonu (Kisiel). nigdzie indziej. tu [153] Pisownia wymienionych wyżej partykuł jest rozdzielna: Pisownia wybranych partykuł bądź bodaj byle chyba ci co lada niech niechaj no oby tak tam też to bądź co bądź. wracajże. Również osobno pisze się wyrażenie jak gdyby. niech. lada kiedy. -ć jest łączna: bodajże (= chyba). -byś. -byście — zob. tamże. oby. tenże. gdzie cytryna dojrzewa? (Mickiewicz). tak jakoś. -li. toć. jakaż. 40. byle co. byle jak. chodźże. tak sobie. to. a zna też fiński. Ich pisownia jest rozdzielna. tylko. -ż. lada kto. 37. lada co (ale: ladaco = nicpoń). PISOWNIA SPÓJNIKA że . tak. Niech już zacznie czytać. wszędzie indziej.. też. lada moment. Co tu robić? O pisowni łącznej partykuł z cząstkami -bym. że tak powiem. PISOWNIA PARTYKUŁ bądź. byle. rychłoli skończy pracę w ogródku.

Z osobowymi formami czasowników 43. -by. [160] 43.1.[155] Pisownia spójnika że jest rozdzielna: bodaj że. nauczyłeś się. tysiąckroć. -naście. stokrotnie. -mość -nasty jedenasty. -nasty. -set sześćset. wielokrotnie. szesnaście. dziewięćdziesiąt. tylko że. -set [156] Pisownia tych cząstek jest zawsze łączna: -ąd dokąd. Z większością spójników 43. -(e)ście [157] Bez względu na to. PISOWNIA CZĄSTEK WYRAZÓW -ąd. -inąd skądinąd. 53. z bylekąd.4. -naście dwanaście. -dzieści. trzykrotny. tędy. 42. -by. wydawałoby się. -byśmy. -ędy którędy. kiedykolwiek. -ędy. skąd.6. PISOWNIA KOŃCÓWEK -(e)m. -(e)śmy. prawie że. -krotnie. czterdzieści. jakkolwiek. 43. -byśmy. waszmość. -byście Cząstki -bym. -(e)śmy. -(e)ś. upiekłby. Z osobowymi formami czasowników użytymi w funkcji bezosobowej: malowałoby mu się dobrze w plenerze. -dziesiąt. szesnasty. gdziekolwiek. mimo że. Z osobowymi formami czasowników: robiłbym. -kroć. zapaliłybyśmy. -byś. -krotnie czterokrotnie. -by.3.5. dwunasty. -(e)ś. -byś. -dziesty. zatrzymaliśmy się. -dziesiąt sześćdziesiąt. jakikolwiek.3. Ręcznikam zapomniał. dwudziestokrotny. -inąd. czegokolwiek. -byś. należałoby go odwiedzić.2. jegomość. -dziesty dwudziesty. znikądinąd. że zda ten egzamin. -dzieści trzydzieści. 41.2. wielekroć. Z osobowymi formami czasowników użytymi w funkcji bezosobowej 43. częstokroć. pomimo że. (e)ście. właśnie że. Kiedyście tam byli? Kiedy tameście byli? O pisowni tych końcówek z łącznikiem — zob. owędy. Z następującymi partykułami: Pisownia łączna cząstek -bym. PISOWNIA ŁĄCZNA CZĄSTEK -bym. wszędy. -kroć -krotny dwukrotny. -mość. -byśmy. -krotny. tak że (ale: także = również). cokolwiek. wypadałoby złożyć życzenia. -byście pisze się łącznie z następującymi kategoriami wyrazów: 43. osiemset. którykolwiek. posprzątałabyś. W wyrazach porównawczych [158] 43. kolwiek. pięciokrotny. odkąd. Z partykułami 43. pisze się je zasadniczo łącznie: pisałam. -kolwiek aczkolwiek.1. po jakiej części mowy występują końcówki -(e)m. jejmość. czternaście. trzydziesty. [159] 43. Wreszciem się go pozbył! Dawnośmy nie byli w Gdańsku. pięciokroć. znikąd. stokroć. W Gdańskuśmy dawno nie byli. zrzeszylibyście się. -byście z partykułami .

anibyś.4. anibyśmy. jakżeżbyście. gdybyś. anibyście.ale ależ ani azali bodaj chyba czy czyż gdzież jakże jakżeż niech niechaj nuż oby otóż alebym. bodajbyśmy. aleby. chybaby. alboby. ażebym. gdzieżbyście. choćbyście. alebyś. bodajbyście. nużbyśmy. ażebyś. bylebyś. jakżeżbyś. oby. alebyście. niechbyście. czyżbym. abyście. bodajbym. chociażby. czybyś. ażby. gdyby. czylibyś. ażeby. albowiemby. a zwłaszcza z następującymi: Pisownia łączna cząstek -bym. boby. bobyśmy. albobym. ażebyście. [161] 43. bylebyście. niechbyś. gdybym. azalibyś. jakżebyśmy. bobyście. albożbym. anibyśmy. czybyście. czybym. albowiembyśmy. azalibyście. anibym. choćbyś. chociażbyś. bodajby. aleby. ażbyśmy. abyś. albożbyście. czylibyśmy. gdybyśmy. obym. choćbyśmy. bylebyśmy. abyśmy. aczkolwiekbyś. czyby. gdzieżbyśmy. albożbyś. jakżeżby. choćby. anibyście. obyś. albowiembyś. niechbym. bobyś. ależby. ależbyśmy. nużbym. zali zaliby. czyżby. chociażbyśmy. niechbyśmy. alebyście. niechajbyśmy. -by. alebym. ależbyście. albobyśmy. obyście. anibyś. czybyśmy. jakżebym. niechajbyś. ażbym. chociażbym. ależbyś. niechby. aczkolwiekbyście. albowiembym. . aniby. ażebyśmy. czyliby. niechajbym. bobym. albowiembyście. czyżbyście. chociażbyście. niechajby. byleby. aczkolwiekbym. nużbyś. nużby. alebyśmy. ależbym. czylibyście. aniby. alebyś. aczkolwiekbyśmy. jakżeżbyśmy. jakżebyś. czylibym. albożby. aczkolwiekby. gdybyście. obyśmy. bodajbyś. niechajbyście. -byście ze spójnikami aby aczkolwiek albo albowiem alboż ale ani aż ażeby bo byle chociaż choć czyli gdy abym. Z większością spójników. alebyśmy. anibym. ażbyś. azalibym. czyżbyśmy. jakżeżbym. jakżebyście. gdzieżbym. -byś. czyżbyś. azalibyśmy. nużbyście. -byśmy. albożbyśmy. albobyście. otóżby. ażbyście. bylebym. choćbym. albobyś. gdzieżbyś. gdzieżby.

zanimby. jakobyś. tedybyście. niżbyś. niżbyśmy. jakkolwiekbyś. PISOWNIA ROZDZIELNA CZĄSTEK bym. zaśbym. zaśby. -by.. gdyżbyśmy. zaimkach (. jeślibyś. przecieżby. jakkolwiekbyście.2. byś. [163] 44. skorobym. jednakżebyśmy. leczbyście. by.gdyż iż jak (= jeśli. leczby. tedybym. więcby. zatembyś. jeślibyśmy. jakby była przestraszona. nimbyście. leczbyśmy. liczebnikach. zaśbyś. gdyżby. przysłówkach. iżbyśmy. jednakbyście. 44. byście pisze się rozdzielnie z następującymi kategoriami wyrazów: 44. żebyście. skorobyś. -byście w wyrazach porównawczych jakby jakoby Wyglądała. nimbyś. byśmy. tedyby. Po nieosobowych formach czasownika: a) po bezokolicznikach. zatembym. zatembyście. nimby. jeżelibyście. jeżelibyśmy. tedybyś. gdy) jakkolwiek jako jednak jednakże jeśli jeżeli lecz nim niż ponieważ przecież skoro tedy to (= więc) więc zanim zaś zatem (= więc) gdyżbym. przymiotnikach. jednakżebym. toby. jakkolwiekbym. jeżelibyś. że żebym. by. zaśbyście. Cząstki bym. iżbyś. skoroby. nimbym. więcbyś. niżbym. [162] 43. gdyżbyś. leczbym. jeślibyście. iżbyście. ponieważbyście. Śpiewała jakoby jakaś profesjonalna śpiewaczka. skorobyśmy. jakbyście. przecieżbym. przecieżbyśmy. jednakżeby. byście Cząstki bym. tobym. zanimbyśmy. jednakżebyś. żeby. żebyś. jednakbyśmy. tobyśmy. więcbym. byśmy. tedybyśmy. zanimbyś. jakbyśmy. nimbyśmy. iżby. niżby. jakbym. ponieważbyś. byś. jakkolwiekbyśmy. byś.1. Po nieosobowych formach czasownika 44. W wyrazach porównawczych: Pisownia łączna cząstek -bym. jeżeliby. -byś.1. gdyżbyście. leczbyś. jednakbyś. jakkolwiekby. zanimbym. jeślibym. jednakby.. byśmy. zatembyśmy. przecieżbyś. Po rzeczownikach. ponieważbym. (e)ś itp. więcbyśmy. jednakbym. jakobyście. więcbyście.5. np. żebyśmy. niby Pasierbica jest dla niej niby córka.) 44. jakbyś. jakobym. ponieważby. jeżelibym. przecieżbyście. by. tobyś. jakoby. jeśliby.3. jakobyśmy. byście jako połączenie spójnika by z końcówkami -(e)m. zatemby. -byśmy. . iżbym. niżbyście. skorobyście. zanimbyście. zaśbyśmy. ponieważbyśmy. jakby. tobyście. jednakżebyście.

byście po zaimkach dlaczego dlatego dokąd dopóki dopóty dotąd gdzie jak (= w jaki sposób) kiedy którędy odkąd odtąd skąd stamtąd Dlaczego byśmy nie mieli tam pójść? Jest senny. Kiedy byś mógł przyjść do nas? Zastanawiała się. powinien. b) po wyrazach o funkcji czasownikowej: można. przysłówkach. stamtąd by łatwo dotarli do wioski. np.2. jak by należało poprawić tę pracę. liczebnikach. byśmy. [164] 44. warto. dlatego by było dobrze wracać już do domu. niepodobna. My byśmy dokończyli. 44.Skończyć by już warto tę budowę. Zbrodnię odkryto by później. Psa szczekającego by się nie wystraszył. by. Można by to kupić. jak i odpowiadających im wskazujących: Pisownia rozdzielna cząstek bym. nie mocząc nóg. d) po wyrazach: winien. Tłumaczył cierpliwie. którędy by przejść. -to. Trzeba by pójść wreszcie do kina. przymiotnikach. Powinni byście mu pomóc. wolno.2. Zastanawiam się. np. Dopóki by on został z nami. trzeba. Po rzeczownikach. zaimkach innych niż przysłowne: Samochodem byś chyba pojechał. Dotąd by ten przedpokój należał do nas. Prędko by nie znalazła takiego męża. Zamknięto by okna. odtąd bym jeździł tam zawsze. Dopóty byśmy mogli pozostać w Pradze. dopóty by nie było kłótni. reszta do was. pytajnych i względnych. np. Gdybym mógł. Wolno by było tam wejść.2. Niepodobna by było go nie zaprosić. odkąd by rozpocząć powtórkę materiału. Warto by było wybrać się na jakąś wycieczkę. Skąd by miał takie wiadomości? Gdyby się nie zgubili. Trzech by nie dało rady. dokąd by jechać na wakacje. Dawno już winien byś przeprosić mamę. Zawsze to samo pytanie. Zastąpiono by dyżurnych. c) po formach bezosobowych zakończonych na -no. byś.1. imiesłowach przymiotnikowych. Po zaimkach przysłownych. dopóki starczyłoby nam pieniędzy. Powinna byś już wyjechać na wakacje. gdzie by wysłać dzieci na zimowisko. Czerwony by się zrobił ze złości. Pożyczyć byśmy mogli jacht. Nie wiedział. Zrobiono by to wcześniej. .

Gdzież by można było gdzież by upchać te roczniki gazet? gdzieżby ( = wcale nie — w znaczeniu partykuły retorycznopytajnej — czyżby?). byśmy się tu zatrzymali (= żebyśmy się tu zatrzymali). np. spójnik by — zająć pokój. -(e)ś. ale by zająć pokój. np. ażeby. byś. Twarz jej była jakby maska. Aby upewnić się co do spójnikowej funkcji by w powyższym zdaniu. a w innym jest spójnikiem albo partykułą. Z imiesłowami przymiotnikowymi 45. Jak by to zrobić. np. Gdzieżby ona ci pomogła! jak by (= w jaki sposób by?). Tamtędy by było lepiej iść. [165] 44. bym do niej przyjechała (= żebym do niej przyjechała). Chcą. to was odwiedzimy. Z rzeczownikami 45. O pisowni końcówek -(e)m. Tam by można powiesić ten obraz. np. zawsze odwiedź chorą koleżankę. np. to stosujemy odpowiednie rozróżnienie w pisowni. żeby każde podrzędne zdanie wprowadzone zostało oddzielnie własnym spójnikiem: Podróżny dotarł do hotelu. gdybyśmy. -(e)ście z poprzedzającymi wyrazami — zob. np. byście występują także jako połączenie spójnika by z końcówkami -(e)m. byśmy. Spójnik by jest równoważny spójnikom aby. jakkolwiek byś (= w jakikolwiek sposób byś — zaimek względny). będzie źle.2. np.1. PISOWNIA ŁĄCZNA PARTYKUŁY nie Partykułę nie jako wykładnik zaprzeczenia piszemy łącznie z następującymi kategoriami wyrazów: 45. -(e)śmy. wtedy bym się cieszył. UWAGA: Jeśli ten sam wyraz w jednym kontekście pełni funkcję zaimka przysłownego. -(e)ście. Z przysłówkami utworzonymi od przymiotników . jakkolwiekbyś (= chociażbyś — spójnik przyzwolenia). Spójnik ale wprowadza zdanie musiał wypełnić kwestionariusze.stąd tak (= w taki sposób) tam tamtędy Stąd bym już mogła pójść sama. musiał wypełnić kwestionariusze. ażeby.3. wtedy Gdybym przeszedł w eliminacjach. musiał wypełnić kwestionariusze. 45. Jakkolwiek byś teraz postąpiła. np. żeby. Zadzwoniła z prośbą. by wystąpił z odczytem (= aby wystąpił z odczytem).3. by zająć pokój. Wtedy przekształcone zdanie będzie miało postać: Podróżny dotarł do hotelu. by. 42. (= w którym miejscu? — zaimek pytajny). -(e)śmy. np. jakbyśmy (= jeślibyśmy. żeby. Jego pisownia jest wtedy rozdzielna: Podróżny dotarł do hotelu. Jak by zrobił. Zaprosił go. Jakkolwiekbyś nie miała czasu. Jakbyśmy byli we Wrocławiu. należy to zdanie przekształcić w ten sposób. -(e)ś. ale żeby zająć pokój. tak by miał. żeby się wszystkim podobało? jakby (= niby. jak gdyby — w znaczeniu porównawczym). By jako samodzielny spójnik może wystąpić po innych spójnikach. ale musiał wypełnić kwestionariusze. Z przymiotnikami 45. Spójnik by możemy też wymienić na spójniki aby. Cząstki bym.4. jeżelibyśmy — w znaczeniu warunkowym ).

53. w niniejszym słowniku wszystkie zaprzeczone imiesłowy przymiotnikowe podajemy w pisowni łącznej. niejasny. PISOWNIA ROZDZIELNA PARTYKUŁY nie Partykułę nie jako wykładnik zaprzeczenia piszemy rozdzielnie z następującymi kategoriami wyrazów: 46. 46. nie-Nigeryjka. 46. których ośrodkiem jest spójnik ani lub ni (np. a nie leżący. lecz siedzący. ale siedzący. ani nie czytający). ale także: (b) Człowiek nieżyjący obecnie w Japonii nie zna grozy trzęsień ziemi. niekrakowski. czy czasownikowym (zob. b) w konstrukcjach. nieodmienny. [168] 45. ale: nie-Aleksandrostwo. niedopuszczenie. niezdyscyplinowanie.. nie-Polak — zob. Tu jest niedrogo (niedrogo — orzecznik). np. [167] 45. nietrudny..2. potrzeba itp. nieziemskość. ale: nie krakowski. Z przysłówkami utworzonymi od przymiotników: niedrogo. ale: nie-Szekspirowski (dramat) — zob. siedzący. Wcześniejsza reguła kazała pisać rozdzielnie imiesłowy użyte czasownikowo. niemiłosierny. tylko siedzący. Przed wyrazami brak. ale także: (b) W Tatrach padał śnieg nieustający od tygodnia. nie piszący ani nie czytający). niekapitalista. ale: nie chrześcijanin.2.. Z przymiotnikami: nieagresywny. nie-Europejczycy. nie leżący.3. nieszczęście. Bez względu na to.13. niedyskrecja.4. Z rzeczownikami: niebezpieczeństwo. 46.. (a) Matka Boska Nieustającej Pomocy. przykłady oznaczone literą b). lecz muzułmanin — zob. ale także: (b) kraje nieopisane w podręczniku (= takie. WYJĄTKI: Zawsze stosuje się pisownię rozdzielną: a) w wyraźnych przeciwstawieniach. a łącznie imiesłowy użyte przymiotnikowo.. ani nie piszący.9. nie leżący. lecz warszawski — zob. niepokój. niemile.) oraz formami nieosobowymi (. dopuszczalne jest jednak stosowanie pisowni rozdzielnej. 46.) . czasem powtórzony (np. niehałaśliwy. Przed imiesłowami przysłówkowymi (. niezależnie od tego.1.11. które mają znaczenie czasownikowe 46.1. Przed czasownikami 46. ale także: (b) obraz nieoceniony jeszcze przez jury konkursu (= taki. UWAGA: Podane zasady dotyczące pisowni zaprzeczonych imiesłowów przymiotnikowych są oparte na uchwale Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN z dnia 9 grudnia 1997 r. można. [169] 45. nie leżący.4. którego nie oceniono). (a) Przyśnił mi się mój nieżyjący ojciec.9. nieżyciowość. niebiedny. np.3. nienaturalność. niemiły. niecierpliwość. nieprzytulny. nietrudno.. niezorganizowanie.4. Choć nowa zasada dopuszcza jako oboczną rozdzielną pisownię imiesłowów w użyciu czasownikowym. ale: nie gorszy — zob. których nie opisano). są to przysłówki utworzone od przymiotników niedrogi. niefizyk. czy użyte są w znaczeniu przymiotnikowym (zob. niesłony. zasługujący na najwyższą ocenę). (a) nieoceniony pracownik (= bezcenny. nietykalny. przykłady oznaczone literą a). 46. ale: nie drożej — zob. Gdy imiesłów użyty jest w znaczeniu czasownikowym. piszemy je łącznie: Niemile mnie zaskoczył (niemile — okolicznik). Z imiesłowami przymiotnikowymi (czynnymi i biernymi).[166] 45. niedrogi. 53. niechrześcijanin. niejasno. (a) nieopisane trudności (= niedające się opisać).. jaką funkcję pełnią te przysłówki w zdaniu..

nie ten autobus. nie przez każdego. ten i ów). Przed czasownikami: nie chcieć. które mają znaczenie czasownikowe. Przed przymiotnikami i imiesłowami przymiotnikowymi (. nie pierwszy. Przed przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym 46. nie z nim. nie jedzie.12. nie telefonowałem.) [170] 46.9. dostawać (= otrzymywać) nie dosypiać (= spać krócej. nie swój majątek przegrał. gdy partykuła nie jest także przeciwstawieniem 46. nie w szkole. trzeba. niejedno. wolno. nienawidzić. nie na czasie. brakować). -wszy oraz formami nieosobowymi zakończonymi na -no. potrzeba. lada 46. nie wszędzie. nie wypadało się śmiać. nie potrzeba. ale wyjątkowo: niejeden (= wielu. nie tyle. nie zdając sobie sprawy.3. nie wiadomo. Przed przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników 46.4. niech nie krzyczy. nie wykryto bandy złodziei. nie świeciło. nie za długo. [174] 46. dosypiać (= śpiąc. Reguła odnosi się również do czasownika nie omieszkać: Nie omieszkaj (= nie zaniedbaj) iść do lekarza. [171] 46. ale: nieco. wiadomo.4. nie jestem.. nie można.6. Przed rzeczownikami użytymi w funkcji orzecznika 46. nieswój (= niezdrów). np. niecoś. [172] 46. Przed wyrażeniami przyimkowymi 46.8. .2. oszczędzać na jedzeniu).1. Przed przysłówkami wtedy. Przed imiesłowami przysłówkowymi zakończonymi na -ąc i -łszy. lecz ponad dwa miliony. niedowidzieć. nie przeszkadzaj. np. niewielu. ale: Niepodobna tego odczytać. nie znaleziono niczego. dojadać (= kończyć jedzenie) nie dopisywać (np. Janka nie ma w domu. nie dwoje dzieci. warto. Janek nie ma tej książki.7. ale troje.10. nie dwunasty. nie tam. można.11. Pisownia niedosłyszeć lub nie dosłyszeć zależy od znaczenia: Mój ojciec od kilku lat niedosłyszy (= słabo słyszy). Przed wyrażeniami przyimkowymi: nie dla nas.. Przed partykułami byle. nie roznoś. Wyraz niepodobna (= jest trudno. Przed zaimkami 46. nie warto. nie brak. Przed liczebnikami: nie trzy.3. WYJĄTKI: Czasowniki utworzone od rzeczowników z przedrostkowym nie.5. o apetycie). dopisywać (od: pisać) nie dostawać (= nie otrzymywać. nie o Marysi. Przed zaimkami: nie my to zrobiliśmy. nie załatwiwszy sprawy do końca. nie każdy to potrafi. a także czasowniki niedomagać. nie dwanaście. dotrwać do pewnego czasu). nie można) wyjątkowo pisze się łącznie. Przed liczebnikami 46. a także do używanego w środowisku prawniczym zwrotu nie omieszkać stawiennictwa (= nie zaniedbać stawienia się gdzieś). nie to zagadnienie. niewolić (od: niewola). nie nasze auto. niektórzy. niepokoić (od: niepokój).. Przed rzeczownikami (. O rozdzielnej pisowni nie z imiesłowami przymiotnikowymi — zob. nie zawiadomiła. niż się powinno). nie zaskoczyłby. nie jeden milion pochłonął mu hazard. [173] 46. nie zrywać. nie zjadłszy obiadu. nie tutaj..6. Przed wyrazami brak. niejaki. Stenotypistka nie dosłyszała (= nie usłyszała) ostatniego słowa.46. 45. [175] 46. nie odbyć.13. nie trzeba. -to: nie będąc na przyjęciu. nie tu.5. nie wolno. niewiele. które bez przeczenia nie mają inne znaczenie: nie dojadać (= głodować. poniektórzy. nie świeciłabym.) 46. Ta reguła odnosi się również do czasowników.

4. [180] 46. tworzy wyrażenie uogólniające lub wskazujące na niepewność co do opisywanego obiektu: . ale teściowa. że cząstka naj. nie źle. nie najlepszy.11.ale: niezadługo (= wkrótce) dotrze do nas. nie lepiej. nie najgorzej. niezbyt. [176] 46. nie dziś.13. nie najgorszy. najniegrzeczniejszy oznaczają: ‘bardziej niegrzeczny’.9. nie najgrzeczniejszy: ‘nie jest grzeczniejszy’. tylko puszcza. Formy typu niegrzeczniejszy. nie łatwiejszy. nie gorzej. niedołężnie — niedołężniej — najniedołężniej. nie mądrze. 46. narzeczona to jeszcze nie żona. Nie lada opinię sobie wyrobił. nie gorszy. niegrzecznie — niegrzeczniej — najniegrzeczniej. Przymiotniki i przysłówki tego rodzaju rozpoznajemy po tym. O łącznej pisowni — por. nie najłatwiej. kiedy przymiotnik lub przysłówek z partykułą nie oznacza nie zwykłe zaprzeczenie przymiotnika bądź przysłówka podstawowego. nie całkiem. 45. ‘nie jest najgrzeczniejszy’. a nie po partykule nie. lada: Jedziecie nie byle gdzie. Przed przysłówkami niepochodzącymi od przymiotników: nie bardzo. UWAGA: W pewnych. tylko głupio. ale też wprowadza przeciwstawienie: to nie matka.jako wykładnik stopnia najwyższego występuje w nich przed partykułą. [178] 46. To była nie lada propozycja. nie zaraz. nie wnet. Nie byle kto nas odwiedził. [177] 46. ale wiele razy). nie tylko. ale też wprowadza przeciwstawienie: nie dobrze. niegrzeczny — niegrzeczniejszy — najniegrzeczniejszy. niedołężny — niedołężniejszy — najniedołężniejszy. ale łatwo się go domyślić: To nie przyjaciel. ale wyjątkowo: niebawem. nie najlepiej. ale wspaniale. [179] 46. ale twój wróg. O szczególnych przypadkach pisowni rozdzielnej zob. anioł nie kobieta. Przed rzeczownikami wtedy. formy zaś typu nie grzeczniejszy. nie łatwiej. Przed przysłówkami wtedy. i 45. ale: nie raz [z akcentem na raz]. nie las. nie najłatwiejszy. ściśle określonych wypadkach piszemy jednakże to przeczenie łącznie z formami stopnia wyższego i najwyższego przymiotników i przysłówków. kiedy: a) partykuła nie jest nie tylko zaprzeczeniem. nie przyjaciel. nieraz [z akcentem na nie-] (= często. Taka sama uwaga odnosi się do przysłówków. występująca między identycznymi formami. kto tak postępuje. nie wczoraj. lecz dobrze. ‘najbardziej niegrzeczny’.8. Przed partykułami byle. nie dosyć. lecz jego wyraźną cechę przeciwstawną lub jeżeli przymiotnik czy też przysłówek bez partykuły nie w ogóle nie występuje. gdy partykuła nie jest nie tylko zaprzeczeniem. b) partykuła nie. Czasami w zdaniu takiego przeciwstawienia brakuje. np. Przed przymiotnikami i przysłówkami w stopniu wyższym i najwyższym: nie lepszy.2. Sytuacja taka zachodzi wówczas. anioł nie człowiek.10.7.

) 52. PISOWNIA WYRAZÓW TYPU pseudo-Polak. nocowałbym na klatce schodowej. Spojrzał na mnie przenikliwym wzrokiem ten jej mąż nie mąż. 46. e) są one poprzedzone wyrażeniem gdyby nie: Gdyby nie szybka reakcja ratownika. ale nie beznadziejna. INNE PRZYKŁADY PISOWNI Z ŁĄCZNIKIEM 47. Przed rzeczownikami użytymi w funkcji orzecznika: Nie sztuka gniewać się. szybko mnie obsłużyła. PISOWNIA NAZW MIEJSCOWOŚCI TYPU Bielsko-Biała 49. Była wysoka. [181] 46.13. PISOWNIA NAZWISK ZŁOŻONYCH TYPU Mortkowicz-Olczakowa (. d) partykuła nie występuje po przysłówkach bynajmniej i wcale dla podkreślenia prawdziwości sądu — wbrew przypuszczeniom. ale nie skąpy. że jeszcze na chodzie. ale białe. Przed przymiotnikami i imiesłowami przymiotnikowymi wtedy. PISOWNIA WYRAZÓW TYPU pseudo-Polak. tylko rozcięty.12. że mogłoby być inaczej: Urzędniczka. quasi53.. Jest oszczędny. Nie koniec jeszcze tych nowin.. zawsze ubiera się elegancko. VI. [182] 46. Nie grzech tak dokuczać? Nie wstyd ci tak bałaganić? Nie strach ci opuścić Polskę? Nie szkoda ci tego wyjazdu? Nie sposób ich do tego namówić. kiedy: a) partykuła nie jest nie tylko zaprzeczeniem.2. PISOWNIA POŁĄCZEŃ WYRAZOWYCH Z CZŁONAMI niby-.. bynajmniej nie amatorów. tworzy wyrażenia uogólniające lub wskazujące na niepewność co do opisywanego obiektu: Samochód stary nie stary. O łącznej pisowni nie z przymiotnikami — zob. pracować trzeba. bynajmniej nie opryskliwa. Święto nie święto. że mogłoby być inaczej: Napadu dokonała grupa uzbrojonych mężczyzn. występująca między identycznymi formami. d) są one poprzedzone wyrażeniem gdyby nie: Gdyby nie przychylność sąsiadów. Te same reguły odnoszą się także do pisowni partykuły nie z przysłówkami odprzymiotnikowymi — zob. aby wyeksponować jeden (jedną) z nich: Sytuacja jest zła.Pogoda nie pogoda. nie dobry wybieg. lecz wprost idealny.10. PISOWNIA PRZYMIOTNIKÓW ZŁOŻONYCH TYPU biało-czerwony 51. eks-Amerykanin . lecz nie szczupła.. nie rozpiłowany. c) partykuła nie występuje po przysłówkach bynajmniej i wcale dla podkreślenia prawdziwości sądu — wbrew przypuszczeniom. ale też wprowadza przeciwstawienie: nie czarne. UŻYCIE ŁĄCZNIKA 47. Skąd pochodzi ten znajomy nie znajomy jegomość? c) partykuła nie konfrontuje dwa stany rzeczy bądź też dwie cechy. b) partykuła nie. Wcale nie szczęście zdecydowało o wygranej. dziecko by utonęło. eks-Amerykanin 48. Wcale nie śmieszny ten żart. najważniejsze.) 50. 45. PISOWNIA Z ŁĄCZNIKIEM DWUCZŁONOWYCH RZECZOWNIKÓW TYPU laskaparasol (.

i niebieski). np. super-Polak. w których dwa pierwsze człony są bliższym określeniem trzeciego. np. a funkcja łącznika przyczynia się do względnie jednolitego traktowania nazw o różnej genezie. Kraków-Płaszów. UWAGA 2: Nie piszemy z łącznikiem nazw miejscowych. 33. cud-dziewczyna [187] 51..2. np. kraj przemysłowo-rolniczy (przemysłowy i rolniczy). waga Mohra-Westphala. PISOWNIA PRZYMIOTNIKÓW ZŁOŻONYCH TYPU biało-czerwony [186] Przymiotniki złożone z dwóch członów równorzędnych znaczeniowo piszemy zawsze z łącznikiem. . Kędzierzyn-Koźle. UWAGA 1: To zalecenie jest zgodne z „Wykazem urzędowym nazw miejscowości w Polsce”. Rydz-Śmigły. a więc miejscowość lub jej część. Akademia Górniczo-Hutnicza (górnicza i hutnicza). Osada Konin. Np. Busko-Zdrój. Golub-Dobrzyń. a także przymiotniki trójczłonowe. np. który podstawiamy zamiast łącznika. pseudo-Polak. Boy-Żeleński. NowakJeziorański. Pobóg-Malinowski. pralka-suszarka. 51. flaga biało-czerwona (biała i czerwona). post-Jugosławia. 51. Hesse-Bukowska. np. Drucki-Lubecki. fryzjerkakosmetyczka to osoba wykonująca równocześnie dwa zawody wyznaczone członami zestawienia. 48. i czerwony. Tak samo zapisuje się połączenie dwu (lub nawet więcej) nazwisk określających różne osoby. Stosuje się w nich łącznik. Z łącznikiem pisze się zestawienia rzeczownikowe o członach równorzędnych. 50. ława-stół. Osiedle Wilga. nazwami państw itp. Kolonia Ostrów. Grot-Rowecki. północno-wschodnio-polski (= dotyczący Polski północnowschodniej). W wypadku połączenia tych przedrostków z nazwami własnymi: nazwiskami. W rzeczownikach złożonych z dwóch różnych członów znaczeniowo nierównorzędnych piszemy wyjątkowo łącznik wtedy. ultra-Murzyn. Katowice-Bogucice. arcy-Europejczyk. nazwami członków narodów.1. Warszawa-Śródmieście [184] Jeśli nazwa miejscowa składa się z dwu lub więcej członów rzeczownikowych. PISOWNIA Z ŁĄCZNIKIEM DWUCZŁONOWYCH RZECZOWNIKÓW TYPU laska-parasol. Rymwid-Mickiewiczowa. które wspólnie identyfikują jednostkę administracyjną lub/i geograficzną. Konstancin-Jeziorna. czyli wyrazami pisanymi wielką literą. po tych przedrostkach stosuje się łącznik. Lądek-Zdrój. DołęgaMostowicz [185] W nazwiskach tego typu oba człony są względem siebie równorzędne. Osiedle. wynalazku lub dzieła. Czechowice-Dziedzice. Wrocław-Nowy Dwór. np. 26. gdy kolejność tych członów została przestawiona. stosuje się łącznik. PISOWNIA NAZW MIEJSCOWOŚCI TYPU Bielsko-Biała. Świeradów-Zdrój. Boguszów-Gorce. Czerny-Stefańska. laska-parasol to przyrząd pełniący równorzędnie funkcje laski i parasola. np. np. które są wspólnie autorami jakiegoś odkrycia.[183] Wymienione w tytule przedrostki pisze się zawsze łącznie z rzeczownikami i przymiotnikami. Wyznacznikiem formalnym może tu być spójnik i. słownik polsko-francuskohiszpańsko-włoski. które oznaczają równoważne cechy lub funkcje osoby lub przedmiotu. kupno-sprzedaż. biało-czerwono-niebieski (= i biały. staro-cerkiewno-słowiański (= starocerkiewna gałąź języków słowiańskich). które nie są nazwami własnymi. Osada. 49. PISOWNIA NAZWISK ZŁOŻONYCH TYPU Mortkowicz-Olczakowa. O pisowni łącznej tych przedrostków — zob. np. Tak samo z łącznikiem piszemy przymiotniki złożone z więcej niż dwóch członów równorzędnych. eks-Amerykanin (= były Amerykanin). w których pierwszym członem są wyrazy: Kolonia. prawo Joule’aLenza. kiedy jeden z członów nazwiska jest pseudonimem. O pisowni bez łącznika przymiotników złożonych — zob. Odnosi się to także do wypadków.

np. w których człon drugi jest pisany wielką literą.1. INNE PRZYKŁADY PISOWNI Z ŁĄCZNIKIEM Ponadto stosuje się łącznik: 53. PWN-ie. pisaną z łącznikiem. pif-paf!. nibynóżki. nibyjagoda.3. 20-lecie. stuku-puku. nie-Szekspirowski (dramat). quasi-Polak. PWN-em. np. Przed końcówkami -(e)m. np. quasi-nauka.2. np.2. cud-dieta. komu-ś to zdradziła? parasola-m nie zabrał. esy-floresy. O zestawieniach typu inżynier elektryk. XX-lecie.4. ale głos nieobcy. Podział wyrazu w miejscu łącznika [189] 53. 10-złotowy. lekarz internista.8. nie-Turek. gadu-gadu. cud-dziewczyna. po raz n-ty. W wyrazach złożonych z liczebnika pół i rzeczownika.i długoterminowy kredyt. W wyrazach złożonych z liczebnika pół i rzeczownika. [194] 53. Możemy stosować łącznik przed końcówkami -(e)m.6.7. quasi-opiekun. łapu-capu. czar-ziele.1. niby-ludowy. nibybłona. np. aby-aby. W wyrażeniach.) 53. PWN-owi. występującego w funkcji porównawczej: miękki niby gąbka. W parach wyrazów podobnie brzmiących występujących zawsze razem. peeselowiec). wskazującą na pozory bycia kimś lub czymś innym. por. kogel-mogel. np. raz-dwa (=szybko). W przeciwstawieniach logicznych. 80-letni. niby-artysta. [192] 53. który jest nazwą własną: . baba-jędza.4. n-liniowy. UWAGA 1: Niby w terminach przyrodniczych pisze się łącznie.i dwutygodniowe wczasy. [195] 53. szuru-buru. krótko. nibykłos. dlatego każdy przykład należy traktować indywidualnie i sprawdzać w słowniku. -(e)ś. UWAGA 2: Należy odróżnić cząstkę niby-. quasiumysłowy.. np.6. baba-jaga. nibytorebka. PISOWNIA POŁĄCZEŃ WYRAZOWYCH Z CZŁONAMI niby-.5. 53. różniący się tylko pierwszym członem. quasi[188] W połączeniach tych stosuje się łącznik. np. niby-gotyk.7.3. Dla zaznaczenia granicy między podstawą słowotwórczą i przyrostkiem w wyrazach utworzonych od skrótowców. niby-Amerykanin. nie-Molierowska (komedia). 52.11. koszałki-opałki. -(e)śmy. W wyrazach złożonych z liczbą lub literą w pierwszej części 53. W parach wyrazów mających charakter tautologii. np. [191] 53. 25. PSL-owiec (ale: petetekowski. x-procentowy. W wyrażeniach. po formach innych niż czasownikowe 53. 46. [190] 53. 3-majowy. w których występuje dwukrotnie przymiotnik złożony. mało. nibyliść. W wyrazach utworzonych od skrótowców 53. nibyorientalny. niby-demokratyczny (= pozornie demokratyczny) — od przyimka niby (pisanego rozłącznie). w których występuje dwukrotnie przymiotnik złożony (.. -(e)ście po formach innych niż czasownikowe. rach-ciach. tam-eście jeszcze nie byli. ani-ani. 53.herod-baba. podobnie jak w terminie astronomicznym nibygwiazda. [193] 53. PWN-u. Coraz więcej takich konstrukcji pojawia się w polszczyźnie pod wpływem języka angielskiego. w których człon drugi człon jest pisany wielką literą 53. jedno. quasi-deficyt.1.2. niby-romantycznie.1. PTTK-owski. czary-mary.5. postać niby nieznajoma. niby-człowiek. niby-Francuz. tuż-tuż. W parach wyrazów występujących zawsze razem 53. oraz przed końcówką fleksyjną w odmiennych skrótowcach. dieta cud — zob. nie-Polak.i średniorolny. Ich pisownia jest niejednolita. hokus-pokus. W przeciwstawieniach logicznych. który jest nazwą własną 53. np. -(e)ś itp. W wyrazach złożonych z liczbą lub literą w pierwszej części. mających charakter zestawień równorzędnych np.

Przenoszenie wyrazów złożonych 54. np. Moja sąsiadka jest pół Polką. Morfe·usz.4.. ale: na·uka. Podział grupy spółgłoskowej złożonej z dwu jednakowych liter 54. Według kryterium fonetycznego przenosimy części wyrazów zgodnie z ich podziałem na sylaby. np. np. au·tor. sz. słabe·usz. eu należących do jednej sylaby. Wielka·noc. przenoszonej części wyrazu. pioruno·chron. że co najmniej jedna ze spółgłosek powinna znaleźć się w drugiej. od·mowa. Oddzielanie przedrostka od rdzenia 54. wąs. pseu·donim. Podzielność grup spółgłoskowych a) grupę spółgłosek można w całości przenieść do następnego wiersza lub podzielić dowolnie. koszałki-opałki. ale: pół Polka.pół-Polka. to dla większej jednoznaczności należy przenieść ten łącznik do następnego wiersza.7. Kryterium morfologiczne nakazuje przenoszenie wyrazu w miejscu jego podzielności na rdzeń i przedrostek. ch. np. neu·rologia. Dzielenie grup spółgłoskowych na granicy rdzenia i przyrostka 54. is·kra. cz. dzie·ci. Jednostki niepodzielne Nie dzielimy: a) wyrazów jednosylabowych. np. za·de·cy·do·wać.1. Jednostki niepodzielne 54. isk·ra. ocem·brować. gdyż samogłoski te należą do różnych sylab. za·płata. pod·ważyć. pod·ręcz·nik. w połowie Francuzką). d) połączeń składających się kolejno: z litery oznaczającej spółgłoskę. za·pię·ty. dzi.2. ocemb·rować. których nie dotyczą zasady morfologiczne (zob. [199] 54. ale nie: warstw·a.8. aby grupa spółgłosek przenoszona do następnego wiersza mogła rozpoczynać jakiś polski wyraz. wodo·grzmot.). DZIELENIE WYRAZÓW 54.3. np. pół Francuzką (= w połowie Polką.8. ale nie: iskr·a war·stwa. płacz. Uwagi ogólne 54. astronau·ta. Uwagi ogólne Dzielenie wyrazów przy przenoszeniu do następnego wiersza opieramy w ortografii polskiej na dwu kryteriach: fonetycznym i morfologicznym. Podzielność grup spółgłoskowych 54.6. po·kład. np. i·skra.1. zaleca się wybór takiego punktu podziału. [196] 53. Jeżeli wyraz zawierający łącznik jest dzielony w miejscu łącznika podczas przenoszenia do następnego wiersza. [198] 54. b) połączeń literowych oznaczających jedną głoskę. stawiając znak przeniesienia na końcu poprzedniego wiersza. nad·miar. ZASADY DZIELENIA WYRAZÓW 54. ku·zy·no·wie. na·ra·da. pół Francuzka. c) dwugłosek au. VII. jęk. litery i oznaczającej zmiękczenie tej spółgłoski oraz litery oznaczającej samogłoskę. b) w obrębie grup spółgłoskowych. wars·twa. mia·sto. dz. niedo·wład. gdyż nie ma polskiego wyrazu rozpoczynającego się od grupy spółgłosek mbr. np. warst·wa. krzyk. sie·dzieć. eu·ropejski. 54. u·pro·wa·dzić. ZASADY DZIELENIA WYRAZÓW 54. .3. dź. pół-Meksykanin. krasno·ludek. rz. dż. 54. w wyrazach złożonych zaś w miejscu złożenia. pamiętając jednak.2.1. propedeu·tyka.4. lęk. np. za·nie·sie. Inne uwagi dotyczące przenoszenia wyrazów [197] 54. ale nie: oce·mbrować.5. terapeu·ta. np.2. gryzi·piórek. po·rwać.

kary·godny. jak i na samogłoskę (do-. pro-.4. Mann·heim. ins·trukcja (lepiej: in·strukcja). u·zdolniony. roz·pruć. a w wielu wyrazach bez wiedzy językoznawczej wręcz niemożliwe.2. wes·przeć. Wyrazy rodzime złożone z dwu lub więcej rdzeni dzielimy w miejscu złożenia. np. u-. o·dźwierny lub odź·wierny. Element łączący (-o-. 54.4. u·jście. -y-) pozostawiamy przy pierwszym członie złożenia. Dotyczy to zarówno przedrostków zakończonych na spółgłoskę (bez-.[200] 54. inter-. oddzielając ją od rdzenia. rdzenio·mózgowie. naj·uprzejmiejszy. demog·rafia (lepiej: demo·grafia).8.5. radios·kop (lepiej: radio·skop). Obligatoryjnie dzielimy również grupę spółgłoskową złożoną z dwu jednakowych liter. [203] 54. wy·prowadzić. prze-. pod-. o-. np.6. 54. hiper-. od·wołać. param·nezja (lepiej: para·mnezja). Jednak wobec możliwej nieświadomości owej granicy morfologicznej dopuszcza się przenoszenie wyrazów nieuwzględniające budowy słowotwórczej. 54. że świadczy to o mniej starannym przygotowaniu tekstu. de-. obe·schnąć.1. wez-). trans-. su·blimacja (lepiej: sub·limacja). Zasada dzielenia wyrazów obcych w miejscu ich złożenia jest nadrzędna wobec zasady dzielenia dwóch jednakowych liter. przed-. Przenoszenie wyrazów złożonych 54. przy-. [201] 54.5. na-. mało·solny. obe·jrzeć. rdzawo·czerwony.5. od-. jeśli jest to przedrostek rodzimy i jeśli jest on wyraźnie jako przedrostek odczuwany. o·błok lub ob·łok. post-. można grupę spółgłosek podzielić w zasadzie dowolnie (por. choć stanowczo gorszy.7. bez·bronny.3. ad-. W wypadku oddzielania przedrostka od rdzenia kryterium morfologiczne traktujemy jako nadrzędne wobec fonetycznego wtedy. Dzielimy więc tylko: Grass·mann. choć uznane za gorsze. 54. np. Podobnie też wskazane jest . po·drzeć. należy jednak pamiętać. do·kleić. do·jrzały. Sybil·la. np. po-. inf·lacja (lepiej: in·flacja). przy·szkolny. O wypadku niepodzielności grupy spółgłoskowej złożonej z dwu jednakowych liter por. W wypadku wyrazów obcych stosujemy tę samą zasadę. krakow·ski. Oddzielanie przedrostka od rdzenia 54. Dlatego dopuszczalne jest. Tutaj jednak dopuszczalny. prze·krzyczeć. ar·ras. nade-.2. wez·brać. UWAGA: Jeśli przejrzystość podziału na przedrostek i rdzeń w dzisiejszej świadomości językowej jest już zatarta.4. -i-. słow·nik. uj·ście obok podziału opartego na zasadzie morfologicznej: obe·jmować. 54. nade·rwać. za-).2. za·strzelić. np. nad·wrażliwy. scynty·grafia. o·twór lub ot·wór. get·to. doj·rzały. radio·spektro·skopia. przenoszenie wyrazów nieuwzględniające podziału morfologicznego. jest podział nieuwzględniający miejsca złożenia. hipe·ratom (lepiej: hiper·atom). kłam·my. np. oraz 54. kontr-.). roz-. o·znajmienie. Dzielenie grup spółgłoskowych na granicy rdzenia i przyrostka Oddzielenie przyrostka od rdzenia nie zawsze jest łatwe. ekstra-. wy-. super-. krat·ka. W wyrazach obcych zaleca się tę samą zasadę oddzielania przedrostka od rdzenia. Szczególnie jest to uzasadnione w wypadku seryjnie powtarzających się przedrostków. foto·grafia. o·bfity lub ob·fity. gdy granica ta jest czytelna. np. przed·szkole. u·rwać.3. idyl·la. np. pan·na. pod·kład. Zawsze jednak. pędzi·wiatr. Dopuścić więc też możemy dziś podział: obej·mować. [202] 54. ciepło·krwisty.5. gdy podział wyrazu na sylaby nie pokrywa się z podziałem na cząstki morfologiczne. na·starczyć. przeciw·działać.3. obe-. sprzątacz·ka. fotog·rafia (lepiej: foto·grafia). np. naj-. Niedopuszczalny jest podział naruszający tę granicę. nad-.5. przenosimy grupę spółgłosek należącą do przyrostka. na·słuch. eks-. obej·rzeć. Wówczas obowiązkowo oddzielamy przedrostek od rdzenia. wes-. anty-. radio·skop. których odrębność morfologiczna jest dzięki temu wyraźnie odczuwana.1. przeciw-. ob·ostrzenie. hipo-. ob-. drapi·chrust. wil·la. np.

tenor). pl. Inne uwagi dotyczące przenoszenia wyrazów 54.8. której miękkość oznaczona jest w wyrazie nieskróconym literą i. (= błogosławiony).7.1.) 55. Kryterium morfologiczne jest nadrzędne wobec zasady rozdzielania jednakowych liter i dwuznaków literowych. Skróty polskich jednostek monetarnych 55. ryc. i. vide — zobacz.. (= miesiąc). plan. (= ulica). w itd. łac. który jest początkową literą (. g. (= łac. por. (= strona. Do wyjątków należą: a. anno — w roku). o. Symbole nazw pierwiastków chemicznych 55.10. o. u. [204] 54. REGUŁY SKRACANIA WYRAZÓW 56. (= junior). godzina. Skróty wojskowe [205] 55. 54. alias — inaczej. rodzaj). (= rycina). . Skróty nazw gwiazdozbiorów i ksiąg biblijnych 55. UWAGI: 1) W języku polskim skrót pojedynczego wyrazu kończy się na spółgłoskę.6. Stawia się kropkę po skrócie. (= porównaj). a linea — od nowego wiersza. np.lub wielowyrazowej. miesiąc.1.4. Stawia się kropkę po skrócie..8. por. al. mies. jun..6. (= obywatel). łac. Skrót nazwy dwu. 4. łac.13. pl. pani). gdy drugi wyraz lub któryś z następnych rozpoczyna się od samogłoski 55. siostra. (= albo). 2. (= aleja). lic. dyr.oddzielać wszystkie wyraźne całości znaczące w obrębie wyrazu. który jest początkową literą lub początkowymi literami skróconego wyrazu. 3. s. REGUŁY SKRACANIA WYRAZÓW 55. plansza). (= 1. (= zobacz). skróty rodzime: a.8. (= łac. gdyż wyraźnie wyodrębnia się rdzeń tablic(a). (= tom. ibid. ib. verte! — odwróć kartkę!. (= profesor). ibidem — tamże).5. ul. wy·ssać. ryc.11. dlatego dzielimy na przykład u·czczę. np. łac. np. (= żeński). Niedopuszczalne jest dzielenie wyrazów niezgodne z podanymi regułami i zaleceniami. zob. sanctus — święty). to w skrócie miękkość ta nie jest zaznaczana: godz. os. (= ojciec) oraz skróty zapożyczone. VIII. bł.8. s. 54. szczególnie należy przestrzec przed błędami w dzieleniu będącymi konsekwencją komputerowego zautomatyzowania tej czynności. jun. tempo. n. (= 1. 54. (= plac. czyli). godz.) mogą pozostawać na końcu wiersza w tekście ciągłym. r. PISOWNIA SKRÓTÓW I SKRÓTOWCÓW 55.9. 2.. (= albo).2. łac.3. 2) Jeśli skrót kończy się na spółgłoskę miękką. Jednoliterowe spójniki i przyimki (a.12. SKRÓTOWCE 55.1.8. (= hrabia). żeń.3.. (= godzina). os. junior. Skróty jednostek miar i wag 55. gdy wyrazy następne rozpoczynają sie od spółgłoski 55. (= pan. skróty obce: a. vel — albo. patrz). osiedle. Skróty obcych jednostek monetarnych 55.4.lub wielowyrazowej. Skróty składające się z pierwszej i ostatniej litery wyrazu skracanego 55. prof. tablicz·ka (por. tablica) i w związku z tym też: tablicz·kowy (przyrostek -owy). łac. ob. nie pe·ese·lowiec. (= łac. rycina. a. (= licencjat). (= ojciec). (= osiedle). (= nad). syn). pluralis — liczba mnoga). ha (= hektar). al. 54. natomiast w tytułach książek i ich rozdziałów winny być przenoszone do następnego wiersza. Skrót obcych nazw wielowyrazowych 55.. hr. v. np. Skrót nazwy dwu. mies. W wyrazach utworzonych od skrótowców literowych jest dozwolone dzielenie tylko na granicy nazw poszczególnych liter: pe·es·elowiec.2. (= rok. (= godzina). p. (= dyrektor). Skróty podwojone dla oznaczenia liczby mnogiej 55. (= łac. t. versus — wiersz.8. Skróty używane w matematyce i fizyce 55.

6. kol. Dla oznaczenia liczby mnogiej stosujemy skróty podwojone.. (= profesorowie).2.o. (= łac. to w skrócie także znak ten pozostawiamy: żeń. (= dyrektorzy). (= bieżącego roku). kor. itp. (= łac. al.e. b. (= ograniczona odpowiedzialność). 4) W tekście skróty piszemy tym samym rodzajem pisma co inne wyrazy. kol. siostry. ad interim — tymczasowo.8. to skrót tej nazwy ma kropkę po skrócie każdego wyrazu. np. (= ojcowie). l (= litr). n. itd. v. op. a. 5) Jest wiele skrótów wieloznacznych: pisane tak samo. m. a. a capite — od głowy. stawiając na końcu kropkę. itp. 6) Jeśli skrót kończy wypowiedzenie. której miękkość zaznaczona jest w wyrazie nieskróconym znakiem diakrytycznym.5. . loco citato — w miejscu cytowanym). Z prof.o. g (= gram). prof. gr (= grosz). opus citatum. (= profesorem) Kowalskim pojechaliśmy na konferencję do Paryża.i. UWAGA: Skróty mgr. ha (= hektar). (= bieżącego miesiąca). kg (= kilogram). od początku wiersza). Stawia się kropkę po skrótach obcych jednostek monetarnych. nie stosujemy także wielkich liter. [211] 55. jak i liczbie mnogiej nie dodajemy końcówek fleksyjnych. c. ale: b. [207] 55. (= kopiejka). jeżeli wyrazy następne rozpoczynają się od spółgłoski. tzn. np. [213] 55.. kp (= kilopond). (= profesorów) Kowalskiego i Nowaka. opere citato — dzieło cytowane. skróty: s. dlatego). inż. ss. np. (= peseta). dr. Stawia się tylko jedną kropkę po skrócie nazwy dwu. dag (= dekagram). pp. (= łac. synowie). skróty dłuższe powtarza się i po każdym z nich stawia kropkę. jeśli ten skrót ma formę mianownika.3) Jeśli skrót kończy się na spółgłoskę miękką. np. [208] 55. nowej ery). (= do spraw). To jest spółka z o. np. w jakim zostały użyte.9. anno currente — w roku bieżącym). p.. Jeśli w nazwie dwu. dyr. dyr.in..i. W przypadkach zależnych zarówno w liczbie pojedynczej. Nie stawia się kropki po skrótach składających się z pierwszej i ostatniej litery wyrazu skróconego. jw.m. a (= ar). [212] 55. (= centralne ogrzewanie). (= bez roku. cdn. [209] 55. W tym celu skróty jednoliterowe łączymy. (= jak wyżej). a. znaczą co innego. br. Informacja dla prof. (= ciąg dalszy nastąpi). np. [210] 55.3. w środku zdania nie używamy przy zapisie skrótu kursywy. (= państwo). at (= atmosfera techniczna — jednostka ciśnienia). (= łac. ante meridiem — przed południem). np. prof. Nie stawia się kropki po skrótach jednostek miar i wag (mają one przeważnie charakter międzynarodowy). (= i tak dalej). (= między innymi). np. bm. Ich znaczenie odczytujemy z kontekstu.7. ds. (= dolar). stawiamy tylko przed nazwiskami i nie używamy ich jako samodzielnych wyrazów. (= łac.cit. zastępczo). np. (= bez uwag).o. Nie stawia się kropki po skrótach polskich jednostek monetarnych: zł (= złoty). np. (= łac.r.lub wielowyrazowej. w cytowanym dziele). Por. (= korona). (= koledzy).u. np. np. ale: ac (= łac. prof. to jego kropka jest jednocześnie kropką kończącą to wypowiedzenie. brak roku wydania). [206] 55. (= naszej a. e. prof. (= łac. oo. (= strony.4.c. o. eo ipso — tym samym. kop. UWAGA: W nielicznych przypadkach stawia się kropkę po skrócie każdego wyrazu dla odróżnienia dwóch podobnych zapisów.o. m (= metr).c. dol. l. (= pełniący obowiązki). ułożony w porządku alfabetycznym ostatnich liter wyrazów). pes.c. W skrótach obcych nazw wielowyrazowych zasadniczo kropkę stawia się po każdym wyrazie.lub wielowyrazowej drugi wyraz lub któryś z następnych rozpoczyna się od samogłoski.t. a tergo — od tyłu. (= żeński). o. a. (= i tym podobne).

np.10. s (= droga). P (= fosfor).9.11. Ra (= rad).12. jeśli tego typu skrót ma formę inną niż mianownik. Podaj to dr. albo według. Kropka w pisowni skrótowców W skrótowcach rodzimych i obcych przyswojonych nie stawiamy kropki.3. P (= puaz). MKOl. np. rkm (= ręczny karabin maszynowy). SKRÓTOWCE 56. d/s zamiast wg.1. np.13. doktorzy). ds. Nie stawia się kropki po większości skrótów wojskowych.).). mgrowie (= magistrzy. UMi (= łac.2. Zamiast stawiania kropki po skrótach w przypadkach zależnych możemy je zapisać w takiej formie: Podaj to drowi Nowakowi. Kwiatkowskim. Nie stawia się kropki po skrótach nazw gwiazdozbiorów i ksiąg biblijnych. Ursa Minor — Mała Niedźwiedzica). Kropka w pisowni skrótowców 56. Wyjątkiem są tu skróty określające rodzaje statków typu M/s a. A (= amper). cosec (= kosekans). FSO. UWAGA: W pisowni skrótów nie należy używać znaków nieliterowych. np. 55. Oznaczanie odmiany skrótowców.3. UMa (= łac.S. R (= rentgen). np. Jana Wróbla i Zbigniewa Zięby. mgrzy. [215] 55. Czytałem ten artykuł w drugim nr. np. cos (= kosinus). do spraw. [217] 55. Nie stawia się kropki po skrótach używanych w matematyce i fizyce (mają one charakter międzynarodowy). 55. Podaj to dr Nowak. 55. motor ship — statek motorowy). dr. Com (= łac. np. „Poradnika Językowego”. Wyrażał się dobrze o płku Kowalskim. pm (= pistolet maszynowy). Wielkie i małe litery w pisowni skrótowców 56. Am (= Księga Amosa). Nie zdałem egzaminu u dr. Należy także unikać zapisów w/g.A. Byłem na spotkaniu z mgr Kwiatkowską. magistrowie). Pilicą. . [216] 55. Czytałem ten artykuł w 2. UWAGA: Skróty te możemy zapisać także w takiej formie: drowie. ckm (= ciężki karabin maszynowy). 56. Byłem na spotkaniu z mgrem Kwiatkowskim. nr (= numer). płk (= pułkownik). Nie stawia się kropki w symbolach nazw pierwiastków chemicznych (mają one charakter międzynarodowy). mjr mjr (= majorowie).9. Ac (= aktyn). mjrowie (= majorowie). P.9. Nowakowi.1. Nowaka. albo stawiamy kropkę po każdym skrócie (i nie oddzielamy tych skrótów przecinkiem).dr (= doktor). [214] 55. W przypadkach zależnych albo używamy form typu drów. Pomijanie w skrótowcach niektórych elementów występujących w pełnych nazwach A. Sulejów n/Pilicą zamiast Sulejów nad Pilicą albo Sulejów n. Nie zdałem egzaminu u dr Nowak. Kowalskim. log (= logarytm). np. Wysłuchano opinii dr. Również nie stawia się kropki po skrótach składających się z pierwszej i ostatniej litery oraz jednej z liter środkowych oznaczających spółgłoskę.S. t (= czas). UJ. Nie zdałem egzaminu u dra Nowaka. PS (mimo łac. np. Po skrótach tego rodzaju odnoszących się do kobiet kropki nie stawiamy. Ursa Maior — Wielka Niedźwiedzica). Zasady ogólne B. drzy (= doktorowie. Wyrażał się dobrze o płk. wg (= według). Byłem na spotkaniu z mgr. Dla oznaczenia liczby mnogiej zapisujemy skrót dwa razy bez stawiania kropek. Pisownia skrótowców. nrze „Poradnika Językowego”. U. mgr (= magister). Ag (= Księga Aggeusza). Zasady szczegółowe [218] 56. Stawia się kropkę. USA (mimo ang.2. dr dr (= doktorowie). mgr mgr (= magistrzy). mjrach.1. np. m/s (ang. Coma Berenices — Warkocz Bereniki). v (= prędkość). np. PZMot. mjr (= major).

Elektrimu. piszemy: o WAM-ie. np. ZChN.. PZMot (. sz. Ta reguła obejmuje również skrótowce zakończone literą J wymawianą jako [jot]. o Cepelii. (. Odmianę zakończonych na -A skrótowców typu EFTA..) 6. np. KOR w przypadkach zależnych (.) 5. do PTJ-otu. Wielkie i małe litery w pisowni skrótowców O użyciu w pisowni skrótowców wielkich i małych liter — zob. Zasady ogólne 1. DSzW (= Dzielnicowy Sztab Wojskowy). RP (= Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej). w MSZ-ecie.) 3.. Jeśli skrótowiec ma charakter rzeczownika i kończy się małą literą [221] 1. 18. Końcówka fleksyjna po spółgłoskach twardych 2. w ONZ-ecie. Skrótowce zakończone na T i Ł (. Skrótowce typu MKOl. UJ [ujot]. BCh. B.. w RAF-ie. GOPR-em. A. Skrótowce zakończone literą Z wymawianą jako [zet].. ONZ [o-en-zet]. Skrótowce typu GOPR. to przed końcówkami fleksyjnymi nie stosuje się łącznika. mi. [224] 3. WSP (= Wyższa Szkoła Pedagogiczna). Pojawiające się w zakończeniu dź (.. PCK (= Polski Czerwony Krzyż).) 7.. Zasady szczegółowe 1. Skrótowce zakończone w mianowniku liczby pojedynczej na -x (. ChRL. fi. Cepelię. Litera c pełni w skrótowcach inne funkcje: oznacza spółgłoskę [c] — CPN oraz spółgłoskę [cz] — PCK. Oznaczanie odmiany skrótowców. AGH (= Akademia GórniczoHutnicza). Skrótowce zakończone literą Z wymawianą jako [zet]. MDM (= Marszałkowska Dzielnica Mieszkaniowa). Zasobów Naturalnych i Leśnictwa).. [220] 56. TOZ (= Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami). Jeśli skrótowiec się odmienia 2. WSzW (= Wojewódzki Sztab Wojskowy — w odróżnieniu od WSW = Wojskowa Służba Wewnętrzna). WYJĄTKI: DzURP a. SABENA (. PTJ.3.) 8. Pomijanie w skrótowcach niektórych elementów występujących w pełnych nazwach: a) w skrótowcu może być pominięty przyimek. w PAN-ie. zapisujemy w odmianie następująco: ONZ. MSZ [emes-zet]. c) z dwuznaków literowych rz. [223] 2. np. KOR w przypadkach zależnych przybierają następującą postać: do KOR-u. Skrótowce typu GOPR. Cepelia.. Po spółgłoskach miękkich oznaczanych dwuznakami. [225] 4. ONZ.. do ONZ-etu..) 4. o PTJ-ocie. Pojawiające się w zakończeniu dź zapisujemy jako D-zi: w SAPD-zie (= System Automatycznego Przetwarzania Danych). 2. np. czyli pojawiające się rz zapisujemy jako R-z. np. Jeśli skrótowiec ma charakter rzeczownika i kończy się małą literą. do PAN-u. czyli końcówkę fleksyjną piszemy zawsze małą literą i oddzielamy ją od tematu łącznikiem. Końcówkę fleksyjną po spółgłoskach twardych piszemy małą literą i oddzielamy od tematu łącznikiem: do RFN-u. np. zaznaczamy to w pisowni w następujący sposób: GOPR-u.. ni (. do Desy. do GOPR-u. KOR-u. KOR-owi. Dz. w Desie. cz i trójznaku dzi oznaczających jedną głoskę pozostawiamy w skrótowcu tylko pierwszą literę. mi. np. b) w skrótowcu zawsze pomijamy przecinek lub łącznik. MOŚZNiL (= Ministerstwo Ochrony Środowiska. Po spółgłoskach miękkich oznaczanych dwuznakami.32.[219] 56. np.2. np. w GOPR-ze.) 9. ale w KOR-ze. ni. Elektrim. Pisownia skrótowców. o UJ-ocie.U. o ZChN-ie. Desa. RP (= Rzeczpospolita Polska). Jeśli skrótowiec się odmienia. PTJ [pe-te-jot]: UJ.. Zawsze jednak zachowujemy w skrótowcach dwuznak ch. MSZ. w PSL-u.. do MSZetu. np. BBWR (= Bezpartyjny Blok Współpracy z Rządem).. z UJ-otu. o Elektrimie. [226] 5..) [222] 1. .

MKOl-em. SABEN-y. PISOWNIA ŁACIŃSKICH NAZW WŁASNYCH 73. PISOWNIA NAZW WŁASNYCH 57. Skrótowce zakończone w mianowniku liczby pojedynczej na -x przybierają w przypadkach zależnych rodzime zakończenie -ks. Drugą regułę sformułujemy następująco: zasady dotyczące pisowni nazw pospolitych dotyczą również pisowni nazw własnych. IX. łącząc je z osobami ich właścicieli (o pewnych odstępstwach od tej zasady piszemy w uwagach wstępnych do słownika ortograficznego). GOT-u. Sabenę. NOT-u. ZAPISYWANIE SŁOWIAŃSKICH NAZW WŁASNYCH ZAWIERAJĄCYCH SWOISTE ZNAKI ŁACIŃSKIE 72. ZASADY POLSZCZENIA IMION I NAZW GRECKICH 57. PISOWNIA OBCYCH NAZW WŁASNYCH. gdyż podawanie szczegółowych reguł dotyczących pisowni jest w tym wypadku możliwe tylko w bardzo ograniczonym zakresie. MKOl-owi. ODMIANA I PISOWNIA OBCYCH NAZW GEOGRAFICZNYCH 71. Nie rozwiązuje to. plemion. PISOWNIA GRECKICH NAZW WŁASNYCH 74. PISOWNIA NAZWISK POLAKÓW — POSTACI HISTORYCZNYCH . NAZWISKA WĘGIERSKIE 70.albo utrzymują w zapisie tematyczne -x-: Pewex. w Pewexie (por. 58. niestety. ODMIANA NAZWISK ANGIELSKICH I FRANCUSKICH 67. Ze względu na indywidualny charakter nazwisk w naszym słowniku podajemy ich pisownię i odmianę. SABEN-ie. [228] 7. Inne nazwy własne. Efcie. Sabeny. powinny w większości wypadków wystarczyć. 5. NAZWISKA ANGIELSKIE I FRANCUSKIE 66. UWAGI WSTĘPNE 60. [230] 9. Efcie. Efty. ZIŁ-u. [229] 8. W związku z tym. ODMIANA I PISOWNIA NAZWISK MĘSKICH 65. UWAGI WSTĘPNE 58. Sabenie. W miejscowniku wielką literę piszemy tylko na początku. SABENA zapisujemy w dwojaki sposób: Efta. w Peweksie albo z Pewexu. piszemy je wielką literą. PISOWNIA IMION 61. o Zile. że wskazują na jednostki. Sabena. Jest to pierwsza reguła dotycząca pisowni nazw własnych (zob. NAZWISKA WŁOSKIE 69. PZMot-owi. SABEN-ę. UWAGI WSTĘPNE Nazwy własne wyróżniają się tym. że mają funkcję indywidualizującą. nazwy zwierząt. Eftę. PISOWNIA NAZWISK POLAKÓW — POSTACI HISTORYCZNYCH 59. o Nocie. PZMot-u. UWAGI OGÓLNE 63. PZMot-em. p. że główne trudności dotyczą pisowni i odmiany nazw osobowych i geograficznych. ODMIANA NAZWISK. NAZWISKA NIEMIECKIE 68. PZMocie. ODMIANA IMION 62. ZIŁ. PZMot zapisujemy w odmianie następująco: MKOl-u.). musimy zaznaczyć. które przedstawiliśmy w rozdziale IV (Wielkie i małe litery). ODMIANA I PISOWNIA NAZWISK ŻEŃSKICH 64. nie sprawiają na ogół większych trudności w odmianie i ortografii.). EFT-y. a końcówki fleksyjnej nie oddzielamy od tematu łącznikiem. Aneks I. uzupełnione o szczegółowe przepisy. wszystkich problemów związanych z ortografią nazw tego rodzaju. Zanim je wskażemy. 18.[227] 6. przedmiotów. z Peweksu. SABENA. np. EFTA. EFT-ę. podczas gdy nazwy pospolite służą do oznaczania grup jednostek. Odmianę zakończonych na -A skrótowców typu EFTA. Skrótowce typu MKOl. a dwie powyższe zasady. NOT. o Gocie. Skrótowce zakończone na T i Ł przybierają w odmianie następujące postaci: GOT.

Do najważniejszych należą: 59.2.2. Peirce? Poprawnymi formami są: o Brandcie. Charles’u (por.1. 60. jak Szekspir. az-). np. 75. [237] 60. ar-. natomiast z nazwami własnymi – wielką. Pisownia imion. Russo. [235] 59.1. Imiona osób narodowości polskiej należy pisać (bez wyjątku) zgodnie z zasadami dotyczącymi nazw pospolitych. które pojawiły się w dziejach Polski przed rokiem 1800. któremu poświęcamy ten rozdział. Rzym. również na mocy norm międzynarodowych (inne uwagi na ten temat — zob. musi zostać zaakceptowana przez wszystkich użytkowników języka polskiego. Z rzeczownikami pospolitymi piszemy go małą literą.1. Tadeusz Rejtan (poseł sejmu rozbiorowego) itp.2. powinniśmy stosować transliterację. Szarlu]. Zasady transkrypcji i transliteracji. PISOWNIA OBCYCH NAZW WŁASNYCH.(i jego odmiany: ad-. Wymagania systemu językowego. as-. a więc: Mikołaj Rej. W tym wypadku chodzi głównie o to. [234] 59. asz-.4. Al-Kaida (= Baza). PISOWNIA IMION 60. Anglosaskie imię Charles [Czarls] będziemy odmieniać Charlesa [Czarlsa]. Balzak. [233] 59. ze względu na ich funkcję identyfikacyjną. Dlatego też w razie zapożyczania imion wskazane jest zastąpienie znaków obcych rodzimymi. musi odpowiadać pewnym wymogom prawnym. al-kaida (= baza). Waszyngton. gdyż zasady polszczenia nazw obcych zależą od kilku czynników.3. an-. Jak na przykład zapisać miejscownik od nazwisk Brandt. Wioletta). at-. ale Andrzej Zamojski (kanclerz wielki koronny — 1716–1792). Szopen.3. Wyjątek robimy dla nielicznych nazwisk o pisowni mocno utrwalonej w społecznej świadomości. 66.[231] Nazwiska osób. Peirce’ie).). Dlatego napiszemy: Władysław Stanisław Reymont.2. Kołłątaj (Hugo — pisarz i polityk). a zapisywane Charles’a. Violetta → Wioleta (a.1. który ma istotny wpływ na sposób zapisu i odmiany. Pojawia się w związku z tym wiele problemów ortograficznych. np. I odpowiednio — nazwiska postaci historycznych działających po roku 1800 piszemy zgodnie z ówczesną pisownią. np. Zasady transkrypcji i transliteracji 59. W razie wątpliwości można korzystać z wykazu ogłaszanego . Pochodzenie nazwy własnej również jest czynnikiem. Akwizgran. UWAGA: W nazwach arabskich często stosuje się w zapisach rodzajnik określony al. W tej grupie możemy wymienić takie nazwiska. W słowniku podajemy odpowiednie objaśnienia i tabele umożliwiające zapis nazw pochodzących z obcych języków. że w języku polskim — jeśli to tylko możliwe — powinniśmy odmieniać obce nazwy własne. Zwyczaj językowy. w których stosuje się znaki nieobecne w polskim alfabecie. Trembecki (Stanisław — poeta). Roxana → Roksana. Nie mniej ważna przy tym jest ich zgodność pod względem pisowni z odpowiednimi regułami językowymi. Wiele nazw własnych zostało spolszczonych już dawno i ta pisownia. Pochodzenie nazwy własnej a sposób zapisu i odmiany [232] 59. od których żądamy maksymalnej ścisłości zapisu.2.3. niezależnie od tego. Pisownia imion. Imiona żyjących współcześnie osób narodowości innych niż polska [236] 60. francuskie imię o identycznej pisowni wymawiamy jednak [Szarl]. Zwyczaj językowy 59. czy nie. Al-Asad. Anwar as-Sadat. Wenecja i wiele innych. Wolter. a w wielu wypadkach unormowana. Mediolan. czy jest zgodna z zasadami transkrypcji lub transliteracji. to rodzajnik przed drugim elementem piszemy małą literą: Hafiz al-Asad. więc musi ono w takim razie być odmieniane tak: [Szarla. Londyn. Jeśli jednak nazwa własna składa się z dwóch elementów. Jakub Gieysztor.). Charlesie [Czarlsie]. np. która jest najbardziej precyzyjna. ze względu na ich funkcję identyfikacyjną 60. piszemy zgodnie z dzisiejszą ortografią. UWAGI WSTĘPNE Zagadnienie. Imiona osób narodowości polskiej 60. Wymagania systemu językowego 59. jest bardzo skomplikowane.4. Natomiast wśród nazw geograficznych Paryż. W pracach naukowych oraz we wszystkich innych opracowaniach.). An-Nasirijja. 59. Jan Zamojski (hetman i kanclerz z XVI w. Molier. Peirsie (nie: Brandtcie. a także Andrzej Zamoyski (prezes Towarzystwa Rolniczego — 1800–1874).

choć zwyczaj ten jest bardzo zróżnicowany. z Yves’em. ndm). np. Gustavie). Maxa. Jacqueline. rocznik LXIII (1983). o Luigim). Joseph (Josepha. Maxem. z Gustavem. Wołodia (Wołodii. George Bush. o Andrém a. o Giovannim). Pozostałe imiona żeńskie nie odmieniają się. Jednak w stosunku do wielu nazwisk postaci historycznych nie ma zwyczaju polszczenia imion. Jacques (Jacques’a. stosujemy transkrypcję lub transliterację. Ralph (Ralpha. Cesare [Czezare] (Cesarego. Charles Talleyrand. o Benicie). Wszystkie imiona polskie powinny być odmieniane (jedyny wyjątek: Beatrycze). Imre (Imrego. o Cesarem a. [240] 61. gdyż oprócz formy Jerzy Waszyngton możemy też użyć oryginalnej George Washington. o Ralphie a. Kenneth (Kennetha. [238] 60. — na -o. Yves (Yves’a. np. — na -a. Marthę). ODMIANA IMION 61. o Gustawie a. Sasza (Saszy. Ralfie). z Johnem. piszemy więc Marcin (nie: Martin) Luter. Felixie). z Josephem. Aby ułatwić orientację w tym zagadnieniu. np. np. Karol (nie: Karl) Marks. Max (Maksa a. Imiona osób nam współczesnych powinniśmy pisać w oryginalnej postaci graficznej. Felixa. o Kennecie a. b) Odmieniają się imiona męskie zakończone w wymowie: — na spółgłoskę. nawet wówczas. np. jeśli przeważa tendencja do używania imienia oryginalnego — polski odpowiednik umieszczamy w nawiasie. Henry (Henry’ego. które działały lub rozpoczęły działalność przed XX wiekiem. Saszę). o Zacharym). Sally. John Major. Catherine. Josefie). Antonio Gaudi. Martin Luther King. o Claudiu). Aleksander (nie: Aleksandr) Puszkin. Francis (Francisa. Ornella (Ornelli. Imiona obce [239] 61. Margaret. Maxie). 61. o Maksie a. Cynthia (Cynthii. Martha (Marcie. André (Andrégo. np. — na -i. o Feliksie a.1. z Maksem a. z Helmutem. John (Johna. Paul Cézanne. o Paawie a. zależnie od potrzeb. Wyjątek robimy dla imion osób. Deborah. o Jacques’u). Nie dotyczy to jedynie imion używanych w językach stosujących alfabet inny niż łaciński. o Francisie). John Donne. z Francisem. np. . lepiej Jan Jakub Russo albo Jean Jacques Rousseau. Należy jednak ostrzec przed używaniem spolszczonego nazwiska i oryginalnego imienia. Lindę). ndm). np. z Kennethem. o Ywie a. Virginię). nr 1-2). mimo że byłoby to możliwe. o Helmucie). Giovanni (Giovanniego. gdy i imię. Felixem. Claudio Monteverdi. Michelle. Benito (Benita. Ornellę). Henryk (nie: Henrik) Ibsen. jeśli jest używane. Scarlett. z Ralphem. Claudio (Claudia. z Keithem. o Josephie a. Helmut (Helmuta. o Henrym). W naszym słowniku ortograficznym podajemy pisownię i odmianę wszystkich imion ze wspomnianego wykazu.2. Georges Pompidou. o Imrem a. np. za niewskazaną uznamy więc formę Jean Jacques Russo. Imiona odmieniamy. Keisie). Shirley. Keith (Keitha. Paavie). Można też odmieniać imiona zakończone na -e oraz akcentowane na ostatniej sylabie. Z kolei zamiast Thomas Mann (pisarz dwudziestowieczny) można pisać Tomasz Mann itp. Linda (Lindzie. Alice. Cynthię). z Feliksem a. Imiona polskie 61. w hasłach osobowych słownika podajemy spolszczone imię danej osoby. Sarah.3.przez Komisję Kultury Języka Polskiej Akademii Nauk (dostępny w urzędach stanu cywilnego oraz w czasopiśmie Język Polski.2. i nazwisko danej osoby ma polską formę.1. z Jakiem. Carlo Goldoni. Zachary (Zachary’ego. Kennesie). Felix (Feliksa a. Luigi (Luigiego. w takich wypadkach. o Johnie). Federico Fellini. W odniesieniu do imion obcych stosujemy następujące zasady: a) Odmieniają się wszystkie imiona żeńskie zakończone na samogłoskę -a. ndm). Virginia (Virginii. Gustav (Gustava. korzystając z wzorca odmiany wyrazów pospolitych o podobnie zakończonym temacie. Paavo (Paava. o Keicie a. np. wykaz ten może być aktualizowany. Wołodię). Yvie). — na -y. gdy te imiona mają polskie odpowiedniki. Hannah.

Eisenhower. Berganzy. Nazwiska kończące się w wymowie na -y lub -i po spółgłosce 66. Auber. Voltaire — Wolter. Poussin. ndm). Louis (Louisa.. Fondzie. Berganzę. Berganza [Berganca]. Jeśli tego rodzaju możliwość w odniesieniu do określonego nazwiska istnieje. B. Andrew [Endrju]. -oi. Pasteur. NAZWISKA ANGIELSKIE I FRANCUSKIE [242] Zapisując nazwiska angielskie i francuskie.4. Wybór odpowiedniego wzorca odmiany zależy głównie od: 1) płci właściciela. ODMIANA NAZWISK. Fondy... Reagan. np. D. -ewa odmieniają się tak jak przymiotniki. ODMIANA I PISOWNIA NAZWISK MĘSKICH W następnych paragrafach scharakteryzowane zostaną podstawowe zasady odmiany i pisowni obcych nazw osobowych odnoszących się do mężczyzn. BN. Ze względu na znaczny stopień trudności tego problemu językowego zasób osobowych nazw własnych w słowniku został rozbudowany. Paduczewej. ODMIANA I PISOWNIA NAZWISK ŻEŃSKICH [241] Odmieniają się tylko nazwiska kobiet zakończone na -a: a) Nazwiska o zakończeniu -owa. 64. gdy nazwisko zostanie poprzedzone imieniem lub rzeczownikiem pospolitym (np. 66. z Fondą (jak rada).6. N. b) Natomiast pozostałe nazwiska żeńskie zakończone na -a odmieniają się tak jak rzeczowniki pospolite o podobnym zakończeniu: Masina. Nazwiska zakończone na -e nieme (tzn. UWAGI OGÓLNE Ogólne zalecenie dotyczące odmiany nazwisk polskich i obcych jest następujące: jeśli tylko jest możliwe przyporządkowanie nazwiska jakiemuś wzorcowi odmiany. Masinie. Hillary. Fonda. ndm). należy je odmieniać. z Berganzą (jak taca). BN.3. B. Nazwiska kończące się w wymowie na e 66. 62.1. DCMs. Hugh [Hju]. np. 2) jego narodowości. . -ou (. Bogolubowej. de Gaulle. o Reném a.7.5. Paduczewą. Matthew [Metju]. Możliwość taka dotyczy głównie nazwisk zakończonych na -e. Pewnym ułatwieniem dla piszących może być możliwość nieodmieniania niektórych nazwisk. -au. Nazwiska zakończone w piśmie: a) na spółgłoskę wymawianą. Paduczewa. Bogolubową. Jeśli w którymś przypadku gramatycznym brzmienie głoski (. Pozostałe imiona męskie nie odmieniają się.. Chopin — Szopen oraz Montesquieu — Monteskiusz i Descartes — Kartezjusz (w dwu ostatnich wypadkach spolszczono łacińską formę nazwisk). Balzac — Balzak. Washington — Waszyngton. W artykułach hasłowych podane też zostały trudniejsze formy fleksyjne tworzone od nazw własnych. np.) 66. Nazwiska zakończone w piśmie na spółgłoski lub -y po samogłosce 66. D. Fondę. zostało to podane w odpowiednim artykule hasłowym słownika. CMs. Molière — Molier. DCMs. Rousseau — Russo. Masinę. 65. albo o zakończenie tematu). np. o Louisie a. Jednak imię François nie jest odmieniane. zachowujemy ortografię oryginału.René (Renégo. Bush.) [243] 66.2.1. Purcell. B. -o oraz akcentowanych na ostatniej sylabie. 3) zakończenia nazwiska (może chodzić albo o zakończenie fonetycznej formy nazwiska. Radu [Radu]. nie wymawiane) 66. ODMIANA NAZWISK ANGIELSKICH I FRANCUSKICH 66. Masiny. DCMs. 63. N. prezydent). Nazwiska zakończone na -a 66. Nazwiska na -o. N. minister. dopuszczalna. które mają wariantywną pisownię — oryginalną lub spolszczoną: Shakespeare — Szekspir. Dumas. z Masiną (jak kalina). CMs. Istnieje nieliczna grupa nazwisk. Eliot. Bogolubowa.

z Malebranche’em. Proust [Prust]. z Disneyem. Anouilh. Mauriac [Moriak]. o Smicie (a. z Anouilhem. Montaigne’owi. Bush. w których po -e niemym pojawia się spółgłoska. Villon. otrzymują końcówki polskie bez apostrofu. Wallace. np. które jakkolwiek nie zmieniają w miejscowniku liczby pojedynczej brzmienia tematycznej spółgłoski. z Remarkiem. z Donne’em.. np. np. o Joysie. Disney. Aubera. Descartes’owi. punkt b) – przyjmują odmianę następującą: Ustinov – o Ustinowie.3. Shelley. Robespierre [Robespier]. o Robespierze. o Mitterrandzie. c) na -y po samogłosce. z Larousse’em. Descartes — o Descarcie. Dotyczy to także nazwisk. Montaigne. Ronsard [Ronsar]. Larousse’a. ze Smithem. 66. Mitterranda. o Ingrze. bez apostrofu. Longfellow. z Proustem. Joyce [Dżojs]. z Joyce’em.). wówczas zakończenie tego nazwiska piszemy zgodnie z pisownią polską. z Montaigne’em. [245] 66. Crowe’a (a. o Arrow.2. Smisie). Nazwiska zakończone na -e nieme (tzn. Malebranche’owi. albo utrzymują w zapisie tematyczne -x-. z Wallace’em. -x (zob. Manet — o Manecie.1. z Mauriakiem. Donne. Descartes. Jouvet. Busha. Larousse’owi. o Disneyu. 66. wyjątkiem są niewymawiane spółgłoski -s. z Mitterrandem. o Remarque’u. o Barcie. z Moore’em. Malebranche. Sainte-Beuve. niewymawiane) otrzymują polskie końcówki po apostrofie. Disney. z Longfellowem. SainteBeuve – o Sainte-Beuwie. np. o Mauriacu. 7. z Marlowem. Moore’owi. Wallace’owi. o Marlow. Marlowa. UWAGA 2: Nazwiska odmienne. także przyjmują w deklinacji polskie końcówki. Ingres [Ęgr]. Auber. z Descartes’em. Inne przykłady: Combes — o Combie. a -e nieme i apostrof — jeśli występują — pomijamy: Barthes [Bart]. o Prouście. np. Larousse. Macaulay. Marlow. Arrow. z Barthes’em. Descartes’a. Mitterrand. UWAGA 1: Powyższe zalecenie odnosi się również do nazwisk typu Ustinov. z Ronsardem. dopuszcza się w tym przypadku gramatycznym również wersję pisaną przez -vi-. Smith [Smit a. Arrowa. Crowe). z Combes’em. Combes.. Longfellowa. Jednak szanując przyzwyczajenia użytkowników polszczyzny. Smis]. Montaigne’a. Moore’a.b) na spółgłoskę niewymawianą. Mitterrand. o Grancie. z Grantem.5. Combes’a. Donne’owi. Remarque [Remark]. Disneya. z Bushem. z Ingres’em. które mają w zakończeniu tematu literę -x. z Robespierre’em. Moore. Crowe. Donne’a. z Arrowem. Grant [Grant]. o Auberze. Crowe). o Crowe. o Longfellow. np. [244] 66. Diderot. Combes’owi. UWAGA: Nazwiska angielskie zakończone na -ow oraz -owe nie odmieniają się w miejscowniku. o Ronsardzie. Anouilh. o Bushu. o Anouilhu. z Auberem. Wallace’a.7. np. to jednak – zgodnie z ogólnymi zasadami pisowni głosek zmiękczonych w języku polskim (por. Jeśli w którymś przypadku gramatycznym brzmienie głoski kończącej temat nazwiska jest w języku polskim inne niż w języku oryginalnym. Malebranche’a. z Crowe’em (a. Anouilha. .

Gambettę. nazwiska zakończone na -i. tytułami — są więc nieodmienne. a) Nazwiska Francuzów i Anglików zakończone na -i są z reguły pochodzenia włoskiego i odmieniają się tak jak podobne nazwiska włoskie — zob. o Mitterrandach (możliwe też państwo Mitterrand. 64. o Murphym. np. -ai. Muskiemu. 9. Mérimée. Muskie. Nazwiska kończące się w wymowie na e (zapisywane w postaci liter: -é. UWAGA: W niektórych opracowaniach zaleca się nieodmienność nazwisk Beaumarchais.5. np. O’Hara. Marais’go. Gambetcie. również otrzymują polskie końcówki (odmieniają się tak. z Christiem. Debrém. Valéry’emu. o Rabelais’m. Christiemu. o Lumière’ach (możliwe też bracia Lumière. eu. celowniku i bierniku piszemy z apostrofem. przy czym odcinamy początkowe samogłoski z końcówek przymiotnikowych -ego. Lumière’owie. -ie — bez apostrofu.6. -ie występują zwykle z imionami. z Muskiem. Marais. jak polskie nazwiska zakończone na spółgłoskę. nazwami. O’Harą. Murphy’ego. np. bracia Kennedy (ale też wyjątkowo: o Kennedych). Marais. ale zalecenie to nie wydaje się uzasadnione. O’Kelly’ego. należałoby je odmieniać według powyższego wzoru). np. np. np. Zoli. Christie. -im (-ym). Montesquieu. Muskiego. punkt d). 68. a) Po niewymawianej literze spółgłoskowej -s lub -x stawiamy apostrof. o Valérym. Lasota: Zola. z Murphym. państwu Debré. Zolę. Resnais. b) W liczbie mnogiej nazwiska zakończone na -y. W liczbie mnogiej nazwiska wymienione w punktach 66. mogą pozostawać w formie nieodmiennej.). [246] 66. o państwu Murphy. z Lullym. Gołąb): Mitterrandowie. Rabelais’go. Beaumarchais.Hendrix – Hendriksa. Gambetta. o braciach Lumière — zob. Zolą. z Hendrixem. po których mogą następować niewymawiane litery spółgłoskowe -s lub -x) odmieniamy w liczbie pojedynczej jak przymiotniki. b) W liczbie mnogiej nazwiska zakończone w wymowie na -e zwykle występują z imionami. o Lullym. Lully. Nazwiska kończące się w wymowie na -y lub -i po spółgłosce (pisane przez -y. Beaumarchais’go.. o O’Kellym. o Christiem. gdyby nazwisko Curie oznaczające mężczyznę wystąpiło samodzielnie. Nazwiska zakończone na -a (dotyczy to nie tylko nazwisk angielskich i francuskich. Valéry’ego. Kudera.5. z O’Kellym. O’Harze. Valéry. Christiego. Mériméego.–4. ie) odmieniają się w liczbie pojedynczej jak przymiotniki. -ée. o państwu Mitterrand — zob. Debrégo. ale również wszystkich innych) odmieniają się tak samo jak polskie nazwiska zakończone na -a.1. Montesquieugo. O’Kelly’emu.). Gambettą. Rabelais. Kurek. Murphy.4. Lully’emu. Montesquieum. Głowala. 64. z Hendriksem. Lully’ego. o Hendriksie albo Hendrixa. [247] 66. -i. np. Nazwiska na -y w dopełniaczu. o Marais’m. [248] 66. Nazwa własna Piotr Curie tradycyjnie pozostaje w postaci nieodmienianej (jednakże przede wszystkim ze względu na zwyczaj użycia tego nazwiska z imieniem. z Valérym. o Hendrixie (por. nazwami. oczywiście gdy te nazwiska wystąpią wraz z imieniem. -emu. O’Kelly. . o Beaumarchais’m. Murphy’emu. o Muskiem. Debré. gdyż głoska ta w tych przypadkach nie jest wymawiana. tytułami — toteż nie są odmieniane. O’Harę. Mériméem.

gdy po tych samogłoskach następują niewymawiane -s. Wackernagla. Schneider. z Lenauem.1. o Craxim. Zakończenie -el zawiera e ruchome: Diesel. Rothowi. o Goethem. o Matzeracie. Tschudiemu. Paganiniemu. Despiau. Beckenbauera. Goethego. -oi. z Zwinglim. -i odmieniają się jak przymiotniki — apostrofu nie stosujemy. o Weiglu.2. spolszczeń typu Szyler (Schiller). Tschudi. Nazwiska zakończone na -e 68.1. więc zalecamy użycie imienia. Diesla.3. NAZWISKA WŁOSKIE 68. Jedynie w nazwiskach. Murnauowi. np. np. Lenaua. Schneidra. [253] 67. aby uniknąć wątpliwości co do płci właściciela oraz co do przypadka gramatycznego. Goethemu. o Schneidrze. Craxiemu. o Schillerze. Lenauowi. Paganiniego. apostrofu w przypadkach zależnych nie stosujemy. Weigla. Nazwiska zakończone na -i 68. Luter. Nazwiska zakończone na -i odmieniają się jak przymiotniki. . Nazwiska zakończone na -au 67. Schiller.5. -i 67. Cocteau. Laclos. Zwingliego. Wyjątkiem jest tylko spolszczona forma nazwiska Rousseau: Russo. -x. Pompidou.3. np. 68. Nazwiska zakończone na -e. Grillparzera. o Dieslu. a które zostały już dawno przyswojone.7. z Paganinim. Matzerathowi. [252] 67.4. Grillparzer. może wystąpić e ruchome. np. z Rothem.5. [254] 67. Paganini.1.1. admirał). Hugo. Matzerath. Russa. o Tschudim. NAZWISKA NIEMIECKIE [250] Zasady dotyczące nazwisk angielskich i francuskich stosują się też do nazwisk niemieckich. Lenau. w których nie utrudnia to wymowy. Rotha. Craxiego. np. np. 67. z Boehmem. Nazwiska zakończone na -e. Murnau. Lutra. Roth. Boehmemu. o Lutrze. Wackernagel. Boehmego. Goethe.2. z Tschudim. o Wackernaglu. Tschudiego. Nazwiska zakończone na -th otrzymują końcówki polskie. o Paganinim. Zwingliemu. Dodatkowo trzeba uwzględnić następujące reguły: 67. -au.2.4. -ou. Craxi. Matzeratha. Nazwiska na -o. Zwingli. Nazwiska zakończone na -th [251] 67. Giraudoux. W zakończeniu -er 67. z Matzerathem. Gete (Goethe) nie należy współcześnie stosować. z Russem. Boehme. końcowe -i zostaje zachowane. Przede wszystkim zachowujemy oryginalną pisownię nazwisk.[249] 66. Nazwiska zakończone na -au odmieniają się jak rzeczowniki męskie (np. z Murnauem. o Zwinglim. Delacroix. o Boehmem. Murnaua. o Grillparzerze. z Craxim. są nieodmienne. o (Friedrichu) Murnau. Weigel. o (Nikolausie) Lenau. również wtedy. Zakończenie -el zawiera e ruchome 67. których właścicielami są Niemcy. o Beckenbauerze. Nazwiska zakończone na -o [255] 68. Schillera. o Rocie. W zakończeniu -er pozostawiamy w przypadkach zależnych samogłoskę e: Beckenbauer. 67. o Russie. w miejscowniku nie odmieniają się. z Goethem.3.

z Rakoczym. -cki). Gömöri. z Pavarottim. z Boccacciem. [259] 69. -szky.2. W odmianie nazwisk węgierskich — jak pokazują powyższe przykłady — nigdy nie stosujemy apostrofu. z Rakovskim. o Botticellim. np. Jókai. Nazwiska kończące się na -i oraz -y [258] 69. z Nagyem [Nod´em]. np. NAZWISKA WĘGIERSKIE 69. z Jókaim. Liszt. o Aranyu [Arańu]. 69. z Molnárem. -y: Batory. z Malapartem. -imi. kamień: Nagy [Nod´]. Leoncavallowi. Canaletcie. Botticellego. z Aranyem [Arańem]. różnice mogą wystąpić jedynie w miejscowniku: o Tassie. o Molnárze. Ormandyemu. Ormandyego. -ń) odmieniają się jak rzeczowniki typu łabędź. [256] 68. -ly. Liszta. Kodálya [Kodaja].1. o Kodályu [Kodaju]. Nazwiska kończące się na -i oraz -y otrzymują końcówki przymiotnikowe.2. Dante. Lisztowi. Dantego. Medveckiemu. Nazwiska zakończone na spółgłoskę 69. Pavarottiemu. natomiast przed -im.Pavarotti. o Rakoczym. -ym. -ymi) pomijamy ją. o Ormandym. Malaparte. a) Nazwiska spolszczone nie zachowują -i. Rakoczemu. z Dantem. Malapartemu. zaś w pozostałych przypadkach stosujemy polską ortografię w zakończeniach nazwisk (tzn. Aranya [Arańa]. Nazwiska zakończone na -o odmieniają się tak. o Nagyu [Nod´u]. np. Adyego. z Adym. z Lisztem. Malapartego. ODMIANA I PISOWNIA OBCYCH NAZW GEOGRAFICZNYCH . z Batorym. Kosztolányiemu. o Torricellim. Gömöriemu. Dandolowi. dobrodziej. Vico. Molnára. z Dandolem. Batorego. -czky zachowujemy w oryginalnej postaci tylko w mianowniku. Medveckiego. Dandola. Tintoretcie (ale: o Puziu). o Jókaiu. o Dandolu. o Rakovskim. Aranyowi [Arańowi]. przy czym przed końcówkami -ego. -emu. o Boccacciu. Molnárowi. z Gömörim. z Kosztolányim. Nagya [Nod´a]. Torricelli. Botticellemu. c) Nazwiska o zakończeniach -gy. -ny (w wymowie: -d’. Rakovskiemu. Rakoczego. Kosztolányiego. Arany [Arań]. b) Słowiańskie nazwiska Węgrów zakończone na -szky. Boccaccio. np. -j. Jókaiowi. Torricellemu. Ormandy.1. o Liszcie. -czky zamieniamy na -ski. o Adym. o Malapartem. Nagyowi [Nod´owi]. o Jókaim. Rakovszky.3. Adyemu. Medveczky. z Vikiem. W nazwiskach zakończonych na -li opuszczamy niewymawianą literę -i przed końcówkami ego. Ady. o Leoncavallu. Jókaiego. Vica. Dantemu. -ych. Nazwiska zakończone na spółgłoskę odmieniamy tak samo jak podobne rzeczowniki polskie. z Kodályem [Kodajem]. -im. Podobnie jak przymiotniki odmieniają się nazwiska zakończone na -e. Torricellego. [257] 68. z Jókaiem. np. Boccacciowi. Boccaccia. Nazwisko Jókai [Jokaj] może być odmieniane jak rzeczownik lub jak przymiotnik: Jókai. Molnár. Kosztolányi. o Vicu. Jókaiemu. o Gömörim. Leoncavallo. Batoremu. np. z Leoncavallem. o Medveckim. 70. z Torricellim. Dandolo. jak polskie nazwiska typu Puzio. o Pavarottim. o Batorym. o Dantem. z Botticellim. z Ormandym. Vicowi. Rakovskiego. o Kosztolányim. -emu literę -i lub -y zachowujemy. z Medveckim. Jókaia.2. Pavarottiego. Gömöriego. Kodályowi [Kodajowi]. Kodály [Kodaj]. Rakoczy. -ym (i przed końcówkami liczby mnogiej: -ich. Leoncavalla. Botticelli.

Burgas (-su). kilkudziesięciu dużych lub ważnych miast i sporadycznie do innych nazw geograficznych. [263] 70. Los Angeles.5. Casablanca (-nce. pozostają nieodmienne. Chicago. Roma zamiast Paryż. w odniesieniu do pozostałych stosujemy pisownię oryginalną.4. Ustalenia szczegółowe są następujące: 70. Oslo. Atlanta (-ncie. np. Odmienne nazwy geograficzne 70. stosuje się wzór odmiany nazw polskich Dębica. [262] 70.1. Capri. wiczenca. Nazwy zakończone na -e 70. Rzym nie jest akceptowana przez normy języka polskiego. B. dla których nie można ustalić wzoru odmiany. -mie). Vicenza. Hanoi. Clermont–Ferrand. Halle. Fidżi.5. zarówno te. Mimo to jednak liczne nazwy miejscowe pozostają nieodmienne. Dhaulagiri. Vicenzą. Faenza.2. c) nazwy rodzaju nijakiego zakończone na -um. Peru. Pisownia Paris. np. które mają -e w wymowie.1.[260] Nazwy geograficzne mogą funkcjonować w postaci spolszczonej bądź oryginalnej. monca. Powinniśmy odmieniać następujące nazwy geograficzne: a) nazwy słowiańskie. Nieodmienne nazwy geograficzne 70. Monachium. Soczi. DCMs. Pardubice (-bic). Calais. Parma (-mie. W tym omówimy sposoby zastępowania znaków niestosowanych w polskiej ortografii. np. Bochum. . Vicenzy. ale w tym wypadku jest też możliwa nieodmienność. np. chociaż w wielu wypadkach trudno ustalić. Chartum (mu. faenca]. Piacenzą.4. np. Nottingham.3. Hradec (-dca). Bonn. które mają -e tylko w zapisie.3. Haiti. Madryt. b) zakończone na -a. DCMs. np. wymawianych [pjaczenca. jak i te. do którego wzorca odmiany należałoby włączyć określoną nazwę.2. UWAGA: W odmianie nazw miejscowości włoskich typu Piacenza. niesłowiańskie. b) nazwy akcentowane na ostatniej sylabie. choć można by dla nich taki wzorzec łatwo znaleźć (zob. np. Nazwy nieodmienne [261] 70.–82. np. Monza. [265] 70. Verdun. Kamienica: Piacenza. Madrid. jednak większość z nich zwyczajowo nie jest odmieniana. Orinoko. -ntę). Turku. Znacznie trudniejsza jest natomiast odmiana nazw niespolszczonych. N. N. UWAGA: Nazwy własne rodzaju męskiego zakończone na -um odmieniamy. Baku. Odmiana nazw geograficznych spolszczonych opiera się na tych samych zasadach co odmiana rzeczowników pospolitych oraz rodzimych nazw własnych. Nie odmieniamy zwyczajowo również wielu innych nazw miast. Nazwy zakończone na -o mogą się odmieniać. Newcastle. [264] 70. np. Piacenzy. Palermo. Vicenza. -mę). np.5. Wśród nazw zakończonych na -e odmieniają się tylko słowiańskie. Nie odmieniają się: a) nazwy.). Skopje (-pja). jeśli tylko da się ją włączyć do określonego wzorca odmiany. Również w tym wypadku obowiązuje zasada odmieniania nazwy. również spolszczone: Bizancjum. Vicenzę. Piacenzę. Pisownię spolszczoną stosujemy tylko w odniesieniu do nazw państw. 71. Z tym zagadnieniem mocno wiąże się problem przyswajania obcych nazw własnych. ZAPISYWANIE SŁOWIAŃSKICH NAZW WŁASNYCH ZAWIERAJĄCYCH SWOISTE ZNAKI ŁACIŃSKIE O transkrypcji i transliteracji z języków używających niełacińskich znaków ortograficznych piszemy w paragrafach 73. Nazwy zakończone na -o 70. B. Jednak — inaczej niż w przypadku niektórych nazwisk — nie ma zwyczaju stosowania pisowni wariantywnej. Udine. 70. -ncę — można też pisać Casablanka).

Štúr a. Mukařovský a. Utrwalone w ortografii cechy fonetyczne nazw własnych 71. stąd potrzeba wprowadzenia jednakowych końcówek: Kautsky — Kautskiego. Niemiec czy USA. Dvořák a. UWAGA: Analogiczną odmianę mają nazwiska pochodzenia słowiańskiego (w wymowie zakończone na -ski. Soňa — Sonia.7. o Kautskim. Sztur. [267] 71. Mukařovskiego a. Żwaczek. rz. np. a przez ni na początku wyrazu lub przed samogłoską. Utěšený a. o Karadżiciu.4. Nazwiska serbskie i chorwackie zakończone na -ić w przypadkach zależnych otrzymują końcówki zgodne z ortografią polską.3. Znaki: a) t´.5. ř.: Karadżić. Czerny. Čapek a. [268] 71. y: Mácha a. Vranitzky — Vranitzkiego. Końcowe -ić w nazwiskach serbskich i chorwackich 71. np. np. Mukarzowskiemu. č. d'. Damborskiego. W nazwiskach słoweńskich końcowe -ič 71.1. Szafarzik. cz. Jelínek a.1. Mukarzowskiego. o Vranitzkim. d´ występujące przed samogłoskami zapisujemy jako ti. u. Pisownia wariantywna jest możliwa w przypadku: a) znaków diakrytycznych nad literami a.3. Pisownia wariantywna 71. np. np. które możemy pozostawić bez zmian albo zastąpić przez sz. Czapek. [269] 71.2. Znaki diakrytyczne w zakończeniach nazwisk 71. e) v pozostawiamy bez zmian albo zastępujemy literą w. Możemy pominąć znaki diakrytyczne w zakończeniach nazwisk typu Damborský. e. [270] 71. np. b) ň zastępujemy przez ń na końcu wyrazu i przed spółgłoską. Mukařovskiemu a. Vranitzkiemu. np. Karadżiciowi. Mukarzowsky. Bruň — Bruń. z Mukařovskim a. Utieszeny. z Damborskim. -cki). z Karadżiciem. d) znak ě pozostawiamy bez zmian albo zastępujemy przez ie. Rađušić — Radjuszić.6. Mukarzowskim. Žvaček a. . w przypadkach zależnych polszczymy zakończenie wyrazu.5. di: Lat´akova — Latiakowa. Vaňčura — Vańczura. Damborský a. Šafařik a. D´urovič — Diurowicz. których nosiciele są lub byli obywatelami państw niesłowiańskich. b) liter š. Znaki t'. Damborskiemu. c) litery ž — pozostaje ona bez zmian albo jest zastępowana przez ż. Jelinek. np. c) đ piszemy jako dj. Karadżicia. Mukařovský. Macha. Kautskiemu. Niemec. Němec a. đ 71. W nazwiskach słoweńskich końcowe -ič transkrybujemy jako -icz. Židlický a. Černý a.4. Damborsky.71. Dworzak. np. np. ň.2. Spolszczenie [266] 71. Do tej pory nie było jednolitego wzorca odmiany. Żidlicky. i.

Literę o w zakończeniu imion III deklinacji łacińskiej 5. np. np. [275] 2. [272] 71. Cannae (trzciny) — Kanny. Kinský a. Samogłoska y 6. Spółgłoska t przed i. Litera x [274] 1. Litery th 15. o Miklosziczu. Dwugłoskę oe zastępujemy przez e. Dwuznak ph 10. Aedituus — Edytuus. np. np.Miklošič — Mikloszicz. Maecenas — Mecenas. np. Traianus — Trajan. .6. Spółgłoska s 13. ewentualnie dodając pisownię oryginalną w nawiasie: pod Wodami Sekstyjskimi (Aqua Sextiae). Jeżeli po odrzuceniu końcowego -us pozostaną litery -ll albo -pp 8. Sarbievius zapisujemy również w postaci oryginalnej. ale: Decjusz. Zakończenie -us (II deklinacji łacińskiej) w imionach i nazwach więcej niż dwusylabowych 7. Knapiusz (zamiast Hosius. jeśli jednak wariant spolszczony takiej nazwy jest mocno zakorzeniony. Cartesius. Miklošič a. Szafarzik (nie: Szafarzyk) itd. Agricola — Agrykola. Dwuznak ae może być zastępowany: a) przez e. Od tej zasady istnieją następujące wyjątki: 1. Spółgłoska c 9. Fossae (rowy) — Fossy. Nie zmieniamy utrwalonych w ortografii cech fonetycznych nazw własnych. Dwuznak ae 2. 2. z (wtórnym). Nazw łacińskich należy używać w postaci spolszczonej. Sicilia — Sycylia. Cicero — Cycero. b) y po c. Kartezjusz. Praeneste nie są transkrybowane. t. Nazwy łacińskie [273] A. Troia — Troja. Titus — Tytus. Asinius — Azyniusz. Thermopylae — Termopile. z) a samogłoską. Dwugłoska oe 3. np. 3. np. Stosowanie pisowni oryginalnej jest uzasadnione tylko w tekstach naukowych. Aetna — Etna. Litera i ma następujące polskie odpowiedniki: a) j na początku sylaby. Cnapius). s. np. Spolszczenie powinno być przeprowadzone konsekwentnie. Kinsky (nie: Kiński). Ionia — Jonia. Nowołacińskie nazwiska humanistów. Servilius — Serwiliusz. Litera i 4. nawet jeśli są one niezgodne z polskimi zwyczajami w zakresie wymowy i pisowni. pod warunkiem że są one z pochodzenia wyrazami pospolitymi. Šafařik a. Jeśli więc w nazwisku występują co najmniej dwa specyficzne znaki — polszczymy wszystkie albo zachowujemy pisownię oryginalną. Nazwy typu Aqua Sextiae. [271] 71. Flavius — Flawiusz. c) i między spółgłoską (inną niż c. Ovidius — Owidiusz. po którym następuje samogłoska 14. Phoebus — Febus (wyjątek: Poenus — Punijczyk). Dlugossius. jednak po głosce l możliwe jest tylko e. Najważniejsze zasady polszczenia łacińskich nazw własnych przedstawiają się następująco: 1. PISOWNIA ŁACIŃSKICH NAZW WŁASNYCH A. 72. Dwuznak rh 12. Cochanovius. [276] 3. Mikloszicz (ale nie: Mikloszič. Tiberius — Tyberiusz. Miklošicz). s. możemy natomiast je przetłumaczyć (pod Wodami Sekstyjskimi). z Miklosziczem. np. d. Mikloszicza. Kasjusz. np. b) przez y w końcówce nazw miejscowych mających formę liczby mnogiej. Litera v 16. B. Miklosziczowi. odstępujemy od tej reguły i piszemy: Hozjusz. Dwuznak qu 11. r.7.

Dwuznak rh oddajemy przez r. Sextius — Sekstiusz. x. Katona). wahania dotyczą głównie najbardziej znanych imion: Apollo (D. [280] 7. Vercingetorix — Wercyngetoryks. także: Polska Norma 72 N-01203. Pompeii — Pompeje (ale też Pompeja). b) w zakończeniu -ius przez sz: Horatius — Horacjusz. ale: Cyprus — Cypr. [278] 5. np. Cocceius — Kokcejusz. Cupido — Kupido. Scipio — Scypio a. 315. Katon (D. Transkrypcja A. Spółgłoska s jest zastępowana: a) wewnątrz wyrazu między samogłoskami przez z. np.i więcejsylabowe przydomki. Samogłoska y jest zastępowana przez i. przytaczane w oryginalnym brzmieniu. [283] 10. 119). Transliteracja B. Recommendation No. Spółgłoskę c oddajemy przez k zgodnie z wymową. Caesar — Cezar. [277] 4. oddajemy przez c. o. Catullus — Katul. np. Tibullus — Tybul (D. Athenae — Ateny. po którym następuje samogłoska. Ovidius — Owidiusz. [286] 13. Filipa). Apollona). np. Traianus — Trajan. [288] 15. np. Delphi — Delfy. Zakończenie -us (II deklinacji łacińskiej) w imionach i nazwach więcej niż dwusylabowych po spółgłosce na ogół opuszczamy. np. Andronicus — Andronik. 73. [279] 6. Oryginalną pisownię zachowują też trój. Tantalus — Tantal. Tarquinius Superbus — Tarkwiniusz Superbus. PISOWNIA GRECKICH NAZW WŁASNYCH A. Apollon (D. u oraz przed spółgłoskami. Jeżeli po odrzuceniu końcowego -us pozostaną litery -ll albo -pp — skracamy je do jednego znaku. Asia — Azja. Caracalla — Karakalla. Lydia — Lidia. Veii — Weje. Polskim odpowiednikiem ph jest f. 1959). np. Spółgłoskę t przed i. np. [281] 8. Cresus — Krezus. Litera grecka Transliteracja Transkrypcja Αα Aa Aa Ββ Bb Bb Γγ Gg Gg ∆δ Dd Dd Εε Ee Ee Ζζ Zz Zz . imiona Horacjusz i Wergiliusz mają formy skrócone Horacy i Wergili. Transliteracja [290] W pracach naukowych oraz przy sporządzaniu opisów bibliograficznych i katalogowych należy stosować transliterację międzynarodową zgodną z zaleceniami Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej (por. Dwusylabowe zachowują -us: Quintus — Kwintus. Axius — Aksjusz. [284] 11. Odpowiednikiem v jest w: Aventinus — Awentyn. Theodosius — Teodozjusz. Xerxes — Kserkses.d) e w zakończeniach łacińskich nazw miejscowych. [287] 14. t. Apolla a. jeśli jednak ti następuje po s. Vergilius — Wergiliusz (wyjątek: Pius). Scypiona). np. np. Cato — Kato a. poz. Maro — Maron. Scypion (D. Titus — Tytus (wyjątkami są Cyprus — Cypr. np. Propertius — Propercjusz. przed a. „Monitor Polski” 1972. Terentius — Terencjusz. Cicero — Cycero a. [285] 12. Tarquinius — Tarkwiniusz. Cyceron (D. Philippus — Filip (D. Constantinus — Konstantyn. np. [289] 16. Litery th zastępujemy przez t. International Standard Organisation. Pharos — Faros. Rhegium — Regium. [282] 9. Tybula). Leontini — Leontyny (nazwy te mogą też zachowywać pisownię oryginalną). Philippi — Filipy. Rhodos — Rodos. np. Zob. Dwuznak qu zastępujemy przez kw: Quirinalis — Kwirynał. Cycerona). Apollina) a. e) y w zakończeniach greckich nazw miejscowych. Falerii — Falerie. nr 19. Literę x oddajemy przez ks. Phoebus — Feb). to jest zachowywane: Sallustius — Salustiusz. Literę o w zakończeniu imion III deklinacji łacińskiej oddaje się przez on albo o. tzn. np.

Ηη Ēē Ee Θ Th th Th th Ιι Ii Ii Κκ Kk Kk Λλ Ll Ll Μµ Mm Mm Νν Nn Nn Ξξ Xx Ks ks Οο Oo Oo Ππ Pp Pp Ρρ Rr Rr Σσ Ss Ss Ϛ* s Ττ Tt Tt Yυ Uu Yy Φφ Ff Ph ph Χχ Hh Ch ch Ψψ Ps ps Ps ps Ωω Ōō OO * występuje tylko na końcu wyrazów B. Transkrypcja [291] W tekstach o innym przeznaczeniu stosujemy tradycyjną transkrypcję, scharakteryzowaną w par. 74.; zob. także: „Język Polski” r. LXI (1981), nr 3–5, ss. 243–246. 74. ZASADY POLSZCZENIA IMION I NAZW GRECKICH 1. Głoska -a kończącą wyraz 2. Dwugłoska ai 3. Głoska -e w zakończeniach wyrazów 4. Dwugłoska -ei 5. Litera i 6. Dwugłoska oi 7. Zakończenie -os występujące po spółgłosce w imionach męskich (...) 8. Głoska y, gdy występuje po b, p, f (ph) 9. Litera ω (długie o) w zakończeniach imion żeńskich (...) 10. Litery ζ, ψ, ξ 11. Litery υ, ρ, φ, χ 12. Podwojone litery -ll, -pp, -ss pojawiające się na końcu wyrazu (...) 13. Litera k przed e, i, y 14. Imiona zakończone na -n należące do III deklinacji (...) 15. Litera s występująca między samogłoskami [292] 1. Głoskę -a kończącą wyraz zastępujemy: a) przez -y w nazwach geograficznych mających tylko liczbę mnogą, np. Leuktra — Leuktry (-rów), choć jest kilka wyjątków: Abdera, Ekbatana, Suza; b) przez -e w nazwach świąt występujących tylko w liczbie mnogiej: Dionysia — Dionizje, Panatheneia — Panatenaje.

[293] 2. Dwugłoskę ai zastępuje e, np. Aigeus — Egeusz, Aigisthos — Egist, Aischylos — Eschyl (obok formy Ajschylos).

[294] 3. Głoskę -e w zakończeniach wyrazów oddajemy przez -a: a) w imionach żeńskich I deklinacji, np. Aigle — Egla, Antigone — Antygona; wyjątki: Nike, Niobe; b) w patronimikach zakończonych na -des (opuszczając s), np. Atreides — Atryda, Herakleides — Heraklida. [295] 4. Dwugłoskę -ei zastępujemy: a) przez i, np. Eirene — Irena, Peisistratos — Pizystrat; b) przez y po d, r, s, t: Deinarchos — Dynarch, Atreides — Atryda, Poseidonia — Posydonia, Teiresias — Tyrezjasz (wyjątkowo: Poseidon — Posejdon); c) przez e, np. mausoleion — Mauzoleum, mouseion — muzeum. [296] 5. Odpowiednikami i są: a) i przed samogłoskami, zwłaszcza w zakończeniach -ion, -ios, -ias, np. Aischrion — Eschrion, Hippias — Hippiasz, Pheidias — Fidiasz; przy czym zakończenia -ios, -ias, -eias, eas, -eus piszemy odpowiednio: -iusz, -iasz, -easz, -easz, -eusz, np. Aineias — Eneasz, Odysseus — Odyseusz (obok formy Odys albo poetyckiej Odysej); b) y po c, d, r, s, t, z, np. Kimon — Cymon, Aphrodite — Afrodyta, Perikles — Perykles, Sisyphos — Syzyf, Tiryns — Tyryns, Peisistratos — Pizystrat. Jednak przed samogłoską zachowujemy połączenie di, np. Dionysos — Dionizos, Pheidias — Fidiasz.
[297] 6. Dwugłoskę oi oddajemy przez e, np. Kroisos — Krezus, Phoinix — Feniks.

[298] 7. Zakończenie -os występujące po spółgłosce w imionach męskich II deklinacji greckiej pomijamy w wyrazach zawierających trzy i więcej sylab, np. Homeros — Homer, Menandros — Menander. Zakończenie -os pozostaje w nazwach dwusylabowych: Kadmos, Rodos oraz dłuższych po a, np. Krytolaos. [299] 8. Głoskę y zastępujemy przez i, gdy występuje po b, p, f (ph), g, l, m, n, np. Byzantion — Bizancjum, Pythagoras — Pitagoras, Phylarchos — Filarch, Gyges — Giges, Lykurgos — Likurg, Mytilene — Mitylena (ale: Mycenae — Mikeny albo — zgodnie ze zwyczajem językowym — Mykeny), Nymphodoros — Nimfodor. Zasada ta powinna być też stosowana w procesie zapożyczania wyrazów pospolitych: gimnazjum, liceum, mikologia, nimfa (wśród wyjątków: streptomycyna — wyraz utworzony współcześnie). Imiona zakończone na -eus, czemu odpowiada łacińskie -aus, mogą — szczególnie w poezji — występować z końcowym -ej, -aj, np. Odysseus — Odysej, Menelaus — Menelaj.
[300] 9. Litera ω (długie o) w zakończeniach imion żeńskich III deklinacji greckiej może być zastępowana przez -ona; w takim wypadku imiona te mogą być odmieniane, np. Sappho — Safona (nie, -nę), ale: Safo (ndm), gdyż jeśli w zakończeniu pozostaje samo -o imiona tego typu są nieodmienne: Erato, Klio. [301] 10. Litery ζ, ψ, ξ transkrybujemy odpowiednio jako z, ps, ks, np. Zeus (czasem też, zwyczajowo, Dzeus), Psellos, Kserkses; rzeczowniki III deklinacji greckiej mogą też otrzymywać zakończenie -p zamiast -ps: Kyklops — Cyklop. [302] 11. Literom , ρ, φ, χ odpowiadają kolejno t, r, f, ch, np. Themistokles — Temistokles, Rhea — Rea, Philon — Filon, Charon. [303] 12. Podwojone litery -ll, -pp, -ss pojawiające się na końcu wyrazu po odrzuceniu zakończeń -os, -eus skracamy do jednej, np. Kyrillos — Cyryl, Odysseus — Odys. [304] 13. Literę k przed e, i, y zastępujemy przez c: Keladon — Celadon, Kimon — Cymon (wyjątkowo pozostaje y we współcześnie utworzonym wyrazie kynologia). [305] 14. Imiona zakończone na -n należące do III deklinacji przybierają -t w zakończeniu, np. Anakreon — Anakreont, Xenophon — Ksenofont (wyjątki: Drakon, Leon, Tymoleon).

[306] 15. Literę s występującą między samogłoskami zastępujemy przez z, np. Isokrates — Izokrates, Lysandros — Lizander.

X. TRANSLITERACJA I TRANSKRYPCJA SŁOWIAŃSKICH ALFABETÓW CYRYLICKICH 75. UWAGI OGÓLNE 76. TRANSLITERACJA I TRANSKRYPCJA WSPÓŁCZESNEGO ALFABETU ROSYJSKIEGO 77. ADAPTACJA ORTOGRAFICZNA I ODMIANA ROSYJSKICH NAZW WŁASNYCH 78. TRANSLITERACJA I TRANSKRYPCJA WSPÓŁCZESNEGO ALFABETU UKRAIŃSKIEGO 79. TRANSLITERACJA I TRANSKRYPCJA WSPÓŁCZESNEGO ALFABETU BIAŁORUSKIEGO 80. TRANSLITERACJA I TRANSKRYPCJA WSPÓŁCZESNEGO ALFABETU BUŁGARSKIEGO 81. TRANSLITERACJA I TRANSKRYPCJA WSPÓŁCZESNEGO ALFABETU SERBSKIEGO 82. TRANSLITERACJA I TRANSKRYPCJA WSPÓŁCZESNEGO ALFABETU MACEDOŃSKIEGO 75. UWAGI OGÓLNE Do zapisywania wielu języków używa się alfabetów innych niż łaciński. Co więcej, liczne kraje stosujące łacinkę używają specyficznych znaków ortograficznych, niestosowanych poza tymi krajami. Wynika stąd konieczność dokonywania transkrypcji bądź transliteracji tekstów obcych zapisywanych np. za pomocą grażdanki* czy też innych sposobów notacji na alfabet łaciński. Transkrypcja jest takim sposobem konwersji pisma, który polega na przybliżonym, choć możliwie wiernym zastępowaniu dźwięków mowy oznaczanych za pomocą jednego alfabetu znakami innego alfabetu. Natomiast stosując transliterację, nie dążymy do naśladowania dźwięków obcego języka, lecz zastępujemy znaki określonego alfabetu znakami alfabetu drugiego, częstokroć z zastosowaniem specyficznych znaków diakrytycznych (tzw. akcentów). Transliteracja polega więc na przekształceniu graficznej formy tekstu; jest zrozumiałe, że ten zabieg może zostać odwrócony i na podstawie tekstu po transliteracji możemy odtworzyć oryginalny. Ta zaleta transliteracji sprawia, że jest ona stosowana w pracach naukowych, zwłaszcza w naukach filologicznych, a także w bibliotekach naukowych przy sporządzaniu opisów bibliotecznych i katalogowych. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie istniały ścisłe ustalenia dotyczące sposobów transliterowania, które mają z reguły charakter spisanej i urzędowo obowiązującej normy. Jeśli zaś naukowa ścisłość nie jest wymagana lub też gdy chodzi nam jedynie o przybliżenie brzmień danego języka, stosujemy transkrypcję. Zasady transliteracji podane w dalszej części tego rozdziału są oparte na Polskiej Normie PNISO 9 obowiązującej od 1 lutego 2000 roku: Transliteracja znaków cyrylickich na znaki łacińskie. Języki słowiańskie i niesłowiańskie. Natomiast transkrypcja jest zgodna z uchwałami Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk z 20 stycznia 1956 roku, opublikowanymi w Pisowni polskiej (Wrocław 1957). Zasady te obowiązują nie tylko przy transkrypcji nazw własnych, ale i przy transkrypcji wyrazów pospolitych. 76. TRANSLITERACJA I TRANSKRYPCJA WSPÓŁCZESNEGO ALFABETU ROSYJSKIEGO A. Transliteracja B. Transkrypcja

[307] A. Transliteracja Litery alfabetu rosyjskiego Transliteracja Przykłady Аа Aa адрес — adres Бб Bb баба — baba Вв Vv вода — voda Гг Gg гад — gad Дд Dd да — da Ее Ee сестра — sestra Ёё Ёё ещё — eŝё Жж Žž жена — žena Зз Zz звон — zvon Ии Ii бич — bič Йй Jj свой — svoj Кк Kk как — kak Лл Ll лак — lak Мм Mm муж — muž Нн Nn над — nad Оо Oo отпор — otpor Пп Pp пара — para Рр Rr рыба — ryba Сс Ss сестра — sestra Тт Tt товар — tovar Уу Uu ум — um Фф Ff физика — fizika Хх Hh химия — himiâ Цц Cc цена — cena Чч Čč час — čas Шш Šš школа — škola Щщ Ŝŝ щит — ŝit Ъъ ″ ″ объём — ob˝ёm Ыы Yy сын — syn Ьь ′ ′ вьюк — v′ûk Ээ Èè это — èto Юю Ûû южный — ûžnyj Яя Ââ яйцо — âjco О’Кейси — O’Kejsi ’ ’ ’ ’ [308] B. Transkrypcja Literę а oddajemy przez a, np. адрес — adries. Literę б oddajemy przez b, np. баба — baba. Literę в oddajemy przez w, np. вoда — woda. Literę г oddajemy przez g, np. Гоголь — Gogol, книга — kniga; także gdy г jest wymawiane jako w: его — jego.

шило — szyło. znak jest pomijany. дед — died. я. жёлтый — żołtyj. левый — lewyj. лысый — łysyj. Еренбург — Erenburg. полно — połno. Коробьин — Korobjin. po samogłoskach i po ъ. шелест — szelest. Literę ы oddajemy przez y. и. Соловьёв — Sołowjow. również po ч. чиcтый — czistyj. np. np. Literę ж oddajemy przez ż. np. шаг — szag. ц. Literę т oddajemy przez t. np. ь. ы oraz na końcu wyrazu. np. ш. щиток — szczitok. np. ц. Literę к oddajemy przez k. цитра — cytra. ёлка — jołka. долгий — dołgij. np. словарь — słowar´. ь. Literę о oddajemy przez o. np. как — kak. Елена — Jelena. цена — cena. труд — trud. народ — narod. ч. городской — gorodskoj. np. np. лёд — lod. лоза — łoza. np. стол — stoł. Literę у oddajemy przez u. орёл — orioł. Literę ь oddajemy przez ´ — znak zmiękczenia. моль — mol. её — jejo. л. поэт — poet. дорога — doroga. будьте — bud´tie. np. щ. шёл — szoł. ж. факт — fakt. ю. np. np. Чернышевский — Czernyszewskij. np. 2) ji — po ь. игра — igra. Literę ф oddajemy przez f. монарх — monarch. np. залог — załog. Literę ц oddajemy przez c. хорошо — choroszo. Literę й oddajemy przez j. Literę х oddajemy przez ch. о. np. Literę л oddajemy przez: 1) l — przed е. np. цена — cena. Literę ч oddajemy przez cz. Literę з oddajemy przez z. Literę м oddajemy przez m. 3) io — po wszystkich innych spółgłoskach. щёлкать — szczołkat’. ч. Literę ш oddajemy przez sz. np. np. земледелец — ziemledielec. np. po samogłoskach i po ъ. caни — sani. щ oraz przed samogłoską. Никита — Nikita. Literę с oddajemy przez s. 3) ie — po wszystkich innych spółgłoskach. np. 2) e — po ж. np. фельетон — fieljeton. Лермонтов — Lermontow. Literę и oddajemy przez: 1) i. дует — dujet. np. np. ш. np. np. лaпa — łapa. Literę щ oddajemy przez szcz. жила — żyła. np. np. np. Пугачёв — Pugaczow. np. объехал — objechał. пышка — pyszka. чудесно — czudiesno. объём — objom. щ. Literę п oddajemy przez p. жалко — żałko. w nazwiskach obcego pochodzenia е po wszystkich spółgłoskach transkrybujemy jako e. Literę э oddajemy przez e. речь — riecz. Literę е oddajemy przez: 1) je — na początku wyrazu. лук — łuk. ё. ш. щ. любой — luboj. 2) ł — przed spółgłoskami. ш. 2) o — po ж. np. нёс — nios.Literę д oddajemy przez d. щека — szczeka. przed samogłoskami а. Literę р oddajemy przez r. объём — objom. жена — żena. Мендельсон — Mendelson. укроп — ukrop. у. Literę ё oddajemy przez: 1) jo — na początku wyrazu. пёс — pios. л. ь. Literę н oddajemy przez n. np. np. gdy występuje po л. Ляля — Lala. лёд — lod. семь — siem´. 3) y — po ж. щука — szczuka. ч. май — maj. липa — lipa. np. np. Literę ю oddajemy przez: . Literę ъ pomija się.

южный — jużnyj. np. Nazwiska żeńskie kończące się na -ская. Толстой — Tołstoj. np.. (. (. Иркутск — Irkuck. nazwiska takie odmieniamy jak rzeczowniki. np. Белинский — Bielinski. ADAPTACJA ORTOGRAFICZNA I ODMIANA ROSYJSKICH NAZW WŁASNYCH A.. poprzedzając odpowiednio słowami pani lub panna. Zakończenia nazwisk na -ский.. Tołstojowi.. ь. -инская transkrybujemy przez -inski.1) ju — na początku wyrazu oraz po samogłoskach i po ъ. Nazwiska zakończone na -инский. -цкая (. Витебск — Witebsk. z Tołstojem. Nazwiska na -ой: 3.) 6. W publikacjach natomiast należy stosować następującą pisownię: 1.. -цкой — zob. -цкой kończą się w pisowni polskiej na -skoj. pani Tołstoj. Псков — Psków. np. Paustowskiego. (. нося — nosia. Szczerbatskiemu. 3) ia — po innych spółgłoskach. p. -ий. Tołstoja. B. Нижний Новгород — Niżny Nowogród.) 4. Nazwiska W praktyce bibliotecznej nazwiska rosyjskie zapisujemy zgodnie z podanymi w paragrafie 76. бью — bju. -cki.. Szczerbatskiego. Коля — Kola. Nazwiska A. o Dołgorukim. nie ulegają spolszczeniu. люблю — lublu. np. Nazwiska na -ой: a) Zakończenie -ой (ale nie na -ской. Bieleckiego. Zachowujemy je w formie męskiej. Trubieckiego. Трубецкой — Trubieckoj. Trubieckiemu. -i. даю — daju.. Dołgorukiego.. Jeśli w transkrybowanym tekście pojawiły się nazwiska obce mające postać fonetyczną (. моя — moja. [311] 2.) 7.) 2. będące odpowiednikiem męskich na -ой. -цкий. Nazwy geograficzne B. адъютант — adjutant.) w nazwiskach męskich oddajemy w pisowni polskiej przez -oj. Zakończenia nazwisk na -ский. Смоленск — Smoleńsk. Тютчев — Tiutczew. B zasadami transkrypcji. [312] 3. Орёл — Orzeł. o Biełym. Nazwiska zakończone na -инский.) [310] 1. oбъяcнить — objasnit´. Яковлев — Jakowlew. Nazwy geograficzne [309] Nazwy geograficzne transkrybujemy zgodnie z wzorem podanym w paragrafie 76. jak nazwiska polskie: Паустовский — Paustowski. Nazwiska na -ской. -ckoj i odmieniają jak przymiotniki. np. b) Nazwiska żeńskie na -ая. -inska. семья — siemja. [313] 4. panna Tołstoj. Nazwiska na -ской. Горький — Gorki (wyjątkowo bez znaku zmiękczenia). Jeśli po przetranskrybowaniu po spółgłosce pojawia się j 8. o Tołstoju.. Nazwiska o zakończeniach -ин. np. np. Белецкий — Bielecki. B. -y i odmieniamy tak. Biełego. o Bieleckim. мясо — miaso. Нева — Newa. 3) iu — po innych spółgłoskach. 2) u — po л. 2) a — po л. 3. ь. o Gorkim. -инская 5. o Paustowskim. jednak w praktyce wydawniczej i w codziennym użyciu stosuje się nazwy spolszczone w postaci tradycyjnej. Gorkiego. np. np.. -ый zapisujemy w tekstach polskich przez -ski. Щербатской — Szczerbatskoj. np. Literę я oddajemy przez: 1) ja — na początku wyrazu oraz po samogłoskach i po ъ. Белый — Bieły. . сюда — siuda. Долгорукий — Dołgoruki. 77.

o Sołtykowie. w których po spółgłosce pojawia się j (np. Nazwiska żeńskie kończące się na -ская. Szachowską. D. Юз — Hughes. Polszczenie ukraińskich nazw własnych [318] A. Jurjew. Kareninę. -ов. Пушкин — Puszkin. Nazwiska żeńskie zakończone na -овa. cka. Puszkiny. np. [315] 6. Колокольцевa — Kołokolcewa. BN. Пушкинa — Puszkina. Шаховская — Szachowska. Puszkinie. -ińska jest dopuszczalne tylko w tekstach literackich i popularnonaukowych. można w praktyce wydawniczej stosować pisownię zgodną z polską ortografią. Puszkinę. Uwagi szczegółowe do transkrypcji wyrazów ukraińskich C. zwłaszcza wargowych i r. DCMs. Tatiana. Nazwiska żeńskie zakończone na -uнa (-ina) odmieniają się jak rzeczowniki. 78. używając zakończeń -ska. np. -ев odmieniają się jak rzeczowniki. CMs. Szachowskiej. Puszkina. np. Kołokolcewej. Sołtykowej. Kareniny. Gdyby w transkrybowanym tekście pojawiły się nazwiska obce mające pisownię fonetyczną.Липинская — Lipinska. [314] 5. Werenicz. W przetranskrybowanych imionach i nazwiskach. Sołowiow. Puszkinowi. ie Żż Zz . Kareniną. Sołowjow. o Kołokolcewie. Transliteracja i transkrypcja B. o Puszkinie. Kołokolcewowi. Transliteracja i transkrypcja Litery alfabetu ukraińskiego Аа Бб Вв Гг Ґґ Дд Ее Єє Жж Зз Dd Ee Êê Žž Zz Transliteracja Aa Bb Vv Gg Transkrypcja Aa Bb Ww Hh Gg Dd Ee Je je. Солтыковa — Sołtykowa. Kołokolcewą. Солтыков — Sołtykow. B. TRANSLITERACJA I TRANSKRYPCJA WSPÓŁCZESNEGO ALFABETU UKRAIŃSKIEGO A. a nie: Mierieżkowski. Kareninie. [317] 8. Tatjana). Kołokolcewa. W niektórych nazwiskach i nazwach geograficznych w transkrypcji można też stosować tradycyjną twardą wymowę spółgłosek. -цкая transkrybujemy. spolszczenie -iński. Mereżkowski. np. N. a nie: Wierienicz. Мопассан — Maupassant. Колокольцев — Kołokolcew. np. Гайдн — Haydn. -евa odmieniają się jak przymiotniki. Nazwiska te mają odmianę identyczną jak polskie o tych samych zakończeniach: Szachowska. a więc: Juriew. powinniśmy przywrócić im pisownię oryginalną. Puszkiną. Nazwiska o zakończeniach -ин. DCMs. e. Sołtykowa. Белецкая — Bielecka. Kapeнинa — Karenina. [316] 7. Sołtykowowi. Sołtykową. np. BN. Локк — Locke.

ia pomija się [319] B. Львiв — Lwiw. Literę ґ (przywróconą w pisowni na Ukrainie) oddajemy przez g. np. лишити — łyszyty. A ja. Лейден — Lejden. ь. у. np. ю. po samogłoskach i po apostrofie) oddajemy przez ji. молодиця — mołodycia. spółgłoskami i na końcu wyrazu. мої — moji. Literę л oddajemy dwojako: 1) przez l przed я. Uwagi szczegółowe do transkrypcji wyrazów ukraińskich Literę г oddajemy przez h. np. np. з’їсти — zjisty. їхати — jichaty. obce nazwy własne pisane przez ле można oddawać przez le. о. . Literę і oddajemy przez i. є. вилки — wyłky. и. iu Ja. Literę и oddajemy przez y. np. орел — oreł.Ии Іі Її Йй Кк Лл Мм Нн Оо Пп Рр Сс Тт Уу Фф Хх Цц Чч Шш Щщ Ьь Юю Яя ’ ’ Ii Ìì Її Jj Kk Ll Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ff Hh Cc Čč Šš Ŝŝ ′ ′ Ûû Ââ ’ ’ Yy Ii Ji ji Jj Kk Ł. наллєш — nallesz. l Mm Nn Oo Pp Rr Ss Tt Uu Ff Ch ch Cc Cz cz Sz sz Szcz szcz ′ ′ Ju. книга — knyha. U ju. np. np. a. Literę ї (występującą na początku wyrazów. L ł. ґрунт — grunt. сіль — sil. е. 2) przez ł przed а. і (ї). np. Леся — Łesia. u. лiжко — liżko.

np.. заява — zajawa. [322] 3. Лященко — Laszczenko. будьте — bud´te. п’є — pje. [323] 4. -ski. сюди — siudy. князь — kniaź. Ziłynski (a nie: Lewicki. np. Polszczenie ukraińskich nazw własnych Jeśli ścisłość naukowa ani też zasady katalogowania bibliotecznego nie muszą być brane pod uwagę. в’ючити — wjuczyty. możemy wprowadzić następujące zmiany do zasad wymienionych w punktach A i B: 1.) 3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ INTERPUNKCJI 83. п’яний — pjanyj. Юрченко — Jurczenko. C. Jackowa. np. Charków. CHARAKTER POLSKIEJ INTERPUNKCJI . Nazwiska zakończone na -ий. (. Myrnego. льох — loch. люблю — lublu. дякую — diakuju. Nazwiska zakończone na -ий. -цький mogą otrzymywać polskie zakończenia: -y. Ziłynskiego. Зiлинський — Ziłynski. Należy zwrócić uwagę na to. Przyrostek -ич piszemy w formie -icz (nie: -ycz). Jackowowi. z Jackowem. a w przypadkach zależnych -ow-.. Rudnicki. -ський. po samogłoskach i po apostrofie. Ziłynskiemu. np. Mohylnyckiego. Żytomierz. Połączenie liter ьо oddajemy przez io. o Ziłynskim. Яцкова — Jackiw. Яцкiв. 2) u po л. Jedynie połączenie liter льо oddajemy przez lo. Myrnemu. [321] 2. np. Ziłyński. Połączenie liter ль oddajemy przez l. Szaszkiewicz. np. Szaszkewicz. np. 3) iu po innych spółgłoskach. нього — nioho. 3) ie po innych spółgłoskach. o Jackowie. Uwagi [320] 1. Przyrostek -iв 5. ZNAKI INTERPUNKCYJNE I ICH FUNKCJE 84. моє — moje. że polszczymy tylko zakończenia nazwisk. np.Literę є oddajemy jako: 1) je na początku wyrazu oraz po samogłoskach i po apostrofie. 2) a po л. Przyrostek -ич 4. nazwiska te odmieniamy tak samo jak odpowiednie nazwiska polskie. Шашкевич — Szaszkewicz. сіль — sil. np. Kijów. toteż piszemy: Łewycki. 3) ia po innych spółgłoskach. Nazwy geograficzne od dawna spolszczone 2. Mohylnyckiemu. Literę ю oddajemy jako: 1) ju na początku wyrazu. синє — synie. ZNAKI INTERPUNKCYJNE XI. [324] 5. W przypadku nazwisk historycznych czy znanych w wersji polskiej możemy stosować wersję polską (także w transkrypcji): Chmielnicki. Literę я oddajemy jako: 1) ja na początku wyrazu oraz po samogłoskach i po apostrofie. np. o Myrnym. Ziłyński). OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POLSKIEJ INTERPUNKCJI XII. -cki. np. np. np. Мирний — Myrny. 2) e po л. мою — moju. ь oddajemy przez ´ — znak zmiękczenia (nie apostrof ’). грудь — hrud´. ich pozostała część zachowuje właściwości fonetyczne oryginału. Wiszniowiecki. np. Могильницький — Mohylnycki. Ярошенко — Jaroszenko. np. o Mohylnyckim. Krzywy Róg. np. Nazwy geograficzne od dawna spolszczone możemy zapisywać w postaci tradycyjnej. наллєш — nallesz. np. INTERPUNKCJA POLSKA XI. Przyrostek -iв w mianowniku liczby pojedynczej ma postać -iw. Євген — Jewhen.

dwa myślniki wydzielanie fragmentów tekstu (otwierający i zamykający) Warto również nadmienić. Znaki interpunkcyjne i ich funkcje Charakter znaku Znak interpunkcyjny kropka Znaki oddzielające średnik. jak: wydzielanie członów wtrąconych. znak wykrzyknienia (wykrzyknik). Podstawową funkcją języka jest funkcja komunikatywna.). ZNAKI INTERPUNKCYJNE I ICH FUNKCJE W języku polskim używamy dziesięciu znaków interpunkcyjnych. myślnik. że w razie wątpliwości związanych z przestankowaniem należy przede wszystkim uwzględnić zasadę zrozumiałości (komunikatywności) i zastosować takie przestankowanie. czyli interlinia itd. użycie odpowiedniego kroju czcionek połączone z wyodrębnianiem pewnych partii tekstu za pomocą kursywy. wielokropek wielokropek. a wykrzyknik z reguły jest — znakiem emocji. zawieszenia głosu. Stąd wynika funkcja trzecia: znaki przestankowe umożliwiają poprawne zrozumienie i wygłoszenie tekstu. I tak na przykład przecinek i kropka sygnalizują przerwy w mówieniu. myślnik (pauza). że większa przejrzystość i zrozumiałość tekstu może zostać osiągnięta poprzez takie czynniki graficzne. Druga funkcja znaków interpunkcyjnych polega na tym. przecinek Znaki prozodyczne Znaki emocji Znaki opuszczenia wielokropek. Interpunkcja . wielokropek. uzasadnienia. pytajnik wykrzyknik.83. szczególnej intonacji oznaczanie stanów uczuciowych mówiącego zaznaczanie pominięć w tekście wprowadzenie wyliczenia. dwukropek. CHARAKTER POLSKIEJ INTERPUNKCJI Interpunkcja polska ma przede wszystkim charakter składniowy. myślnik. pogrubienia. zawieszenie głosu. rozstrzelenia liter i innych sposobów. pytajnik. średnik. znak zapytania (pytajnik). wyniku. nawias. Oprócz tego uwzględnia się też takie czynniki. wyjaśnienia cudzysłów. dlatego też za podstawowy cel interpunkcji należy uznać zapewnienie tekstowi pisanemu jednoznaczności i ułatwienie jego poprawnego odbioru. Oznacza to. że znaki interpunkcyjne służą głównie do uwydatniania logiczno-składniowej konstrukcji zdań. dwa przecinki (otwierający i zamykający).in. nawias i cudzysłów. myślnik dwukropek Znaki wyodrębniające Podstawowe funkcje zamykanie wypowiedzeń oddzielanie mniejszych całości w obrębie wypowiedzenia oznaczanie przerwania. luźno związanych z głównym tokiem wypowiedzi. Szczegółowe funkcje polskich znaków interpunkcyjnych podajemy w tabeli. odpowiedni odstęp między liniami tekstu. jak: odpowiedni podział na akapity (obok samej wielkości akapitu istotne jest również wprowadzanie wcięć pierwszej linii akapitu lub — stosowane zamiast wcięcia — poszerzanie odstępów między akapitami. cytatu. które zapewni maksymalną przejrzystość tekstu. inaczej mówiąc: pozwalają go właściwie interpretować. Oznacza to. pytajnik bywa. przecinek. 84. myślnik — m. że służą one do wyrażania niektórych właściwości mowy. Są to: kropka. intonację. które w inny sposób w pisanej odmianie języka nie mogłyby zostać zakomunikowane. rytmikę mowy.

wolno idąc. W obu przykładach została zastosowana reguła oddzielania przecinkami jednorodnych części zdania połączonych bezspójnikowo (zob. PRZECINEK 91. ZNAKI ODDZIELAJĄCE. POMIJANIE KROPKI 89. Maria wybiegła. że wiele znaków interpunkcyjnych może pełnić różne funkcje. Mówili. gdy wprowadzenie znaku przestankowego mogłoby zakłócić konstrukcję rytmiczną: Zdarza się często. stanowi więc jeden niepodzielny składnik: Stryj. INNE ZASTOSOWANIA KROPKI 88. Józek i Rafał zgłosili się po odbiór paszportów. WIELOKROPEK 93.umożliwia również wyodrębnienie niektórych wyrazów bądź to ze względu na ich ważność. obok reguł określających ściśle użycie określonych znaków piszący mają niemałą swobodę w ich zastosowaniu. że jeśli czegoś bardzo pragniesz. EMOTYWNE ORAZ ZNAKI OPUSZCZENIA 92. W powyższym przykładzie mamy pewną swobodę w przestankowaniu: możemy bowiem zamiast przecinka użyć myślnika. że sens zdania może zależeć od użycia bądź pominięcia przecinka. PODSTAWOWA FUNKCJA KROPKI 87.I. a fragment co się zowie nie jest — jak mogłoby się wydawać — odrębnym zdaniem. Stryj Józek i Rafał zgłosili się po odbiór paszportów. UWAGI OGÓLNE 86. bądź też z uwagi na to. nie można uwolnić. Zasady interpunkcyjne mają charakter obowiązujący (nakazują stosowanie odpowiedniego znaku lub tego zakazują) bądź fakultatywny. Podane niżej przykłady obrazują takie możliwości. podamy też anegdotyczny przykład depeszy. los zaczyna cię prześladować. Z zamieszczonej wyżej tabeli wynika. MYŚLNIK . uwolnić. Względy rytmiczne jeszcze wyraźniej narzucają się w przykładzie drugim. ŚREDNIK 90. w której od miejsca znaku interpunkcyjnego zależy los skazańca: Powiesić nie można. Brak znaków interpunkcyjnych w tekście lub błędne ich rozmieszczenie może wypaczyć. lecz utartym połączeniem wyrazowym określającym wyraz panna. zależy od tego. Odstępstwo od konsekwentnego stosowania zasad składniowych jest możliwe tylko wtedy. zamykając drzwi. Powiesić. w którym miejscu go umieścimy. ZNAKI PROZODYCZNE. szybko zamykając drzwi. ZNAKI INTERPUNKCYJNE 85. zostanie on więc użyty zależnie od tego. w drugim przykładzie wyrażenie Stryj Józek oznacza jedną osobę. jaką treść chcemy przekazać: Maria wybiegła szybko. a) Pierwszy z podanych przykładów pokazuje. W pierwszym przykładzie przecinek — zgodnie z zasadą składniową — powinien zostać wstawiony pomiędzy wyrazy że i jeśli.1). jednakże ze względów rytmicznych przecinek pomijamy. Konsekwentne stosowanie zasad przestankowania logiczno-składniowego jest konieczne. XII. że chcemy wyrazić swój dystans do pewnych słów i wypowiedzi. idąc. a nawet całkowicie zmienić sens wypowiedzi. jeśli chcemy osiągnąć jednoznaczność i przejrzystość tekstu. 90. czy chcemy poinformować o udziale dwóch czy trzech osób. b) W zdaniach poniższych przecinek musimy postawić koniecznie. Aby podkreślić ważność zagadnienia. gdyż zdanie jeśli czegoś bardzo pragniesz jest podrzędne w stosunku do zdania że los zaczyna cię prześladować. Zrobiła się z niej panna co się zowie. Mówili wolno. jednakże to.

w głębi nieco. Pisownia dat 87. Oto przykłady użycia kropki w tej funkcji: Wtedy powstał człowiek.6.4. to tylko przez obawę. Funkcję taką. zamiast łagodzić i rozweselać. DWUKROPEK 97. w blasku światła lub w półmroku. aby jej pracy i opieki nad sobą nie utracić. jakim się wydawał z daleka. że jeżeli matka troszczy się kiedy o nią. zaostrzała i zachmurzała jej rysy. Kropka po inicjałach imienia i nazwiska 87. toteż troskliwość ta. Kropka po tytule części dzieła.94. Kropka po skrócie wyrazu 87. lecz mimo że dotychczas głosu nie zabierał. wykrzyknik lub wielokropek: Dlaboga. żołnierzu? (H. podrozdziału. gdy się na niego patrzy z bliska.7. będące podstawową całością składniowo-znaczeniową. Różnicę w użyciu kropki. zdanie lub równoważnik zdania). INTERPUNKCJA POLSKA — PODSUMOWANIE 85. ustępu . NAWIAS 98. Z tych powodów kropka musi być uważana za podstawowy i najważniejszy znak przestankowania. WYKRZYKNIK 96.3. CUDZYSŁÓW 99. Gombrowicz) 87. INNE ZASTOSOWANIA KROPKI 87. Gdy dochodzi do zastąpienia kropki przez jeden z wymienionych znaków. granica pomiędzy wypowiedzeniami jest sygnalizowana za pomocą dużej litery rozpoczynającej następne wypowiedzenie.2. mogą pełnić również wykrzyknik. (S. zebrani z szacunkiem ku niemu spozierali. UWAGI OGÓLNE Mamy do dyspozycji trzy znaki o funkcji oddzielającej: kropkę. Kropka po cyfrach arabskich oznaczających liczebniki porządkowe 87. (J. Kropka po liczbach arabskich lub rzymskich oraz literach wprowadzających wyliczenia 87.5. Skrót z kropką lub wielokropek na końcu zdania 87. która jest najsilniejszym z nich. PODSTAWOWA FUNKCJA KROPKI [336] Kropka zamyka wypowiedzenie (tzn. oprócz swej podstawowej funkcji. średnika i przecinka pokazuje następujący przykład: Podobnie malarze dążyli do oddania złudnych iluzji.. (W. Orzeszkowa) Kropka — jak już wspomnieliśmy — może zostać zastąpiona przez pytajnik. (E. np. malowali go tak. Sienkiewicz) I to nadaje moim czynom jakiś połowiczny charakter. Białostocki) To rozbudowane wypowiedzenie składa się z trzech względnie samodzielnych i współrzędnych względem siebie całości. rozdziału. nie dbali o odtworzenie przedmiotu tak. który dotąd siedział był jakby na uboczu. Dwie pierwsze zostały oddzielone średnikami. ZNAKI ODDZIELAJĄCE. ze wszystkich stron. W obrębie wypowiedzenia zakończonego kropką mogą występować inne znaki interpunkcyjne. Mrożek) Była pewna.1.. jak on wygląda. W obrębie drugiej i trzeciej części wypowiedzenia autor zastosował dodatkowo przecinki w celu podkreślenia budowy składniowej tych wypowiedzeń. PYTAJNIK 95. panie Wołodyjowski! Larum grają! wojna! nieprzyjaciel w granicach! a ty się nie zrywasz? szabli nie chwytasz? na koń nie siadasz? Co się stało z tobą. trzecią — końcową — zamyka kropka. 86. średnik i przecinek. pytajnik oraz wielokropek.

S. Zapis taki znacznie zwiększa czytelność skrótu w stosunku do zapisu M. (= dziesiątym) piętrze.B. dr (= doktor). ponieważ w skrócie występuje ostatnia litera wyrazu. 11. A..). że użyty został liczebnik porządkowy. a) Charakter polskiej interpunkcji. 7. (= siódmy). w którym została odrzucona końcowa część: godz. (A. wówczas nie stawiamy po nim kropki: mjr (= major). (= ulica). Kropkę stawiamy po skrócie wyrazu.87. Kropka po liczebniku może zostać opuszczona. Funkcje znaków przestankowych.5. Nie stawiamy kropki. (= godzina). 17. ZASADY POLSKIEJ INTERPUNKCJI 1. ponieważ skrót zawiera ostatnią literę wyrazu (Dawno nie widziałem dr Nowak). 11 XI 1918 r. Po cyfrach arabskich oznaczających liczebniki porządkowe stawiamy kropki. Chodzę do 8 klasy. J. wydaje się zasadne dopuszczenie – zgodnie z rozpowszechnionym zwyczajem językowym – zapisywania inicjałów nazwisk dwuczłonowych z łącznikiem. Ogólna charakterystyka interpunkcji polskiej. I Abel zamilkł. kwietnia.-G. [339] 87.8. takie jak wymogi komputerowego przetwarzania danych lub zasady urzędowe i prawne. rok. Kropkę stawiamy zawsze po inicjałach imienia i nazwiska. gdy nazwa miesiąca została zapisana słownie: 7 kwietnia. Już o nic nie prosił. (= profesor).. [342] 87. np. Pisownia dat: W datach pisanych w całości cyframi arabskimi stawiamy kropki. Po cyfrach arabskich i małych literach można postawić też nawias zamykający: I. Rudnicki) [340] 87. 6 IX 1994 roku. UWAGA: Zalecenie Rady Języka Polskiego nakazuje w przypadku nazwisk dwu. jednak gdy skrót zastępuje wyraz w przypadku innym niż mianownik. nie należy stosować innych znaków do oddzielania poszczególnych składników daty (np. Kropkę stawiamy po liczbach (arabskich lub rzymskich) oraz literach wprowadzających wyliczenia: I.1996.. Po cyfrze oznaczającej datę nie daje się kropki. czy mamy do czynienia z osobą o dwóch imionach i nazwisku. . Kropka obok innych znaków interpunkcyjnych [337] 87. 6. i pozwala jednoznacznie rozstrzygnąć. Jeżeli na końcu zdania występuje skrót z kropką lub wielokropek. np. np.2. [341] 87. Uwzględniając jednak coraz powszechniejszą w Polsce praktykę zachowywania nazwisk panieńskich przez mężatki. maja) — zob.i wieloczłonowych pomijać łącznik (por.5. a.4.9. Funkcje znaków przestankowych. Dawno nie widziałem dr. nie stawiamy drugiej kropki zamykającej zdanie: Skrótem wyrażenia pleno titulo jest P. (= Maria BińczykGrocholska). M. gdy liczba miesiąca została oznaczona cyfrą rzymską: 1 I 1996. miesiąc. jeśli z kontekstu jednoznacznie wynika. 17 maja (nie: 7. K. ul. Aneks I. dywizów: 1-1-1995). ZASADY POLSKIEJ INTERPUNKCJI 1) Ogólna charakterystyka interpunkcji polskiej. (= trzeciej) osobie. np. 1.S.6. Jeśli skrót zawiera ostatnią literę wyrazu. po raz 7.4. Można również po skrócie dopisać końcówkę: Dawno nie widziałem dra Nowaka — wówczas bez kropki.1918 r. Wyjąwszy szczególne wypadki. zasada ta nie dotyczy skrótów tytułów kobiet. gdyż końcowa część wyrazu. ani też stosować innego szyku niż: dzień. w 3. końcówka -a.1. [338] 87. czy też z osobą o nazwisku podwójnym. także 87.T. A. np. Charakter polskiej interpunkcji.B. Zamilkła.11.G..G.3. Nowaka). na 10.U. została odrzucona.1994 roku. p. kropkę stawiamy (np. A. prof.01.

Ferdinand de Saussure Kurs językoznawstwa ogólnego Przekład Krystyna Kasprzyk Wstęp Witold Doroszewski Warszawa 1961 Państwowe Wydawnictwo Naukowe Inne znaki interpunkcyjne na karcie tytułowej stawiamy. Po tytułach rozdziałów i podrozdziałów.1 — Uruchamianie [349] 88. po tekście umieszczanym w nagłówku strony).8. POMIJANIE KROPKI Kropki nie stawiamy w następujących okolicznościach: 88.11.6. Albo: A. sloganach reklamowych 88. Po tytułach artykułów w czasopismach.5. ustępu lub paragrafu) możemy postawić kropkę.[343] 87.1. ZASADY POLSKIEJ INTERPUNKCJI 1) Ogólna charakterystyka interpunkcji polskiej. ponieważ podpunkt a) rozpoczyna się małą literą. Po tytułach rozdziałów i podrozdziałów 88. . podrozdziału. natomiast nie stawiamy jej po wykrzykniku. na wizytówkach i wywieszkach 88. Na kartach tytułowych książek 88.12. A. INTERPUNKCJA POLSKA [347] 88. Po liczebnikach porządkowych oznaczających godzinę 88. Po tytule części dzieła (rozdziału.7. Po liczebnikach głównych 88. Po tytułach artykułów w czasopismach 88.3. np. transparentach i szyldach. Miało to miejsce na początku XVII wieku.1. np.4.8. W przypadku gdy dochodzi do zbiegu znaków interpunkcyjnych. Po skrótowcach 88. Po liczebnikach porządkowych pisanych cyframi rzymskimi.9. Kto jest kim? [346] 88. [344] 87. Funkcje znaków przestankowych a) charakter polskiej interpunkcji W drugim przykładzie nie postawiliśmy kropki. np. 88. wielokropku. jeśli pierwsza litera tego tytułu jest napisana wielką literą.10. np. Po liczebnikach porządkowych pisanych cyframi rzymskimi 88.3.5. Microsoft Windows 3. np. Po żywej paginie (tzn. pytajniku.2. kropkę stawiamy po nawiasach i cudzysłowach zamykających.2. Na kartach tytułowych książek.4. a pozostałe małymi: I. Wasz prezydent — nasz premier Zwycięstwo i klęska [348] 88. które w całości pisane są wielkimi literami. Po napisach na afiszach. po tekście umieszczanym w nagłówku strony) 88. a) Charakter polskiej interpunkcji. Funkcje znaków przestankowych. Jeśli żywa pagina składa się z tytułu nadrzędnego i podrzędnego. Między składnikami daty 88. Po imieniu i nazwisku w podpisach.7. to tytuły te oddzielamy myślnikami. Po żywej paginie (tzn. np. Po skrótach jednostek miar i wag oraz rodzimych jednostek jednostek pieniężnych [345] 88.

4 czerwca 1989 roku. które właśnie raczej da się skaleczyć. Mieszkali na IV piętrze. UWAGA: Pospolitym błędem jest stawianie kropki po każdej literze skrótowca.3. Średnik w zdaniach zawierających rozbudowane wyliczenia [357] 89. np. np. Wielki kiermasz zabawek Sklep spożywczy Cukier krzepi [355] 88. PWN.. oraz 87. że oddziela wyłącznie człony równorzędne pod względem logiczno-składniowym.7. km (= kilometr). Po imieniu i nazwisku w podpisach. że niewdzięcznik taki przepada marnie. RP. podczas gdy przecinek może oddzielać również człony nierównorzędne. Zasady interpunkcji. Po napisach na afiszach.A.Jan III Sobieski postanawia wtedy ruszyć na Wiedeń.). np.2. PTTK. na wizytówkach i wywieszkach. 27 Naczelny Dyrektor mgr Przemysław Polak [354] 88.10.12. np. że dobry człek jaki niewdzięcznika przygarnie. ul. Mickiewicz) . ha (= hektar).2. który kraje wszystkie inne. USA. Po liczebnikach głównych. Po liczebnikach porządkowych oznaczających godzinę.A.2. np. Średnik w rozbudowanych wypowiedzeniach złożonych 89. Tomasz Rudzki dr Henryk Gołąb Szczecin. Pracowałem w PKO. P. np. UMCS. np.1. UW. PAN. Między składnikami daty. [350] 88. 89.9. Od tego czasu minęło 500 lat. np.6. [353] 88. także 56. MSWiA.1. transparentach i szyldach. Kosztowało mnie to 100 zł. W przedziale siedziało 6 osób.A. Średnik zastosowany do oddzielania pojedynczych zdań 89. Jeśli skrót tego rodzaju pojawi się na końcu zdania. np. Po skrótach jednostek miar i wag oraz rodzimych jednostek pieniężnych. (A. ale trafia się częściej. (zob. XII. MSW. S. [352] 88. Asnyk) Przytrafia się często. g (= gram).N. Ptasia 15 m. wówczas wystąpi po nim kropka (lub inny znak interpunkcyjny) pełniąca funkcję znaku zamykającego zdanie.. niż samo zadraśnie.P. Najszlachetniejszy kamień jest ten. a siebie zarysować nie daje. (A. sloganach reklamowych. jeśli miesiąc napisany jest liczbą rzymską lub słownie. 4 VI 1989 roku. Pociąg odjeżdża o 7 wieczorem.8. ŚREDNIK Średnik jest znakiem rozdzielającym słabszym od kropki i służy do oddzielania w miarę samodzielnych części wypowiedzenia. wówczas postawimy po nim kropkę (lub inny znak interpunkcyjny) w funkcji znaku kończącego zdanie. U. najszlachetniejsze serce jest to.S.11.. MON. [356] 88. Od przecinka z kolei różni się tym. Po skrótowcach. R. np. PSL. UWAGA: Kropkę stawia się zwyczajowo po cyfrach rzymskich w tytułach rozdziałów. np. Jeśli skrótowiec wystąpi na końcu zdania. 89. Średnik używany jest najczęściej w rozbudowanych wypowiedzeniach złożonych. [351] 88. np. zł (= złoty).

Zasady szczegółowe C. Zasadniczo jednak przecinków używamy pojedynczo do oddzielania części wypowiedzenia.1.. (J. [358] 89. Reguły ogólne E. Średnik należy umieścić również w zdaniach zawierających rozbudowane wyliczenia. że: a) myślniki oznaczają wydzielenie mocniejsze niż przecinki. [359] 89. PRZECINEK 90.. że pisze tylko to. pamiętam. Przecinek — najczęściej używany znak rozdzielający — może wystąpić pojedynczo lub podwójnie.A. jeśli się nie mylę. Przecinek pomiędzy zdaniami podrzędnymi i nadrzędnymi. [361] 90. Przecinek podwójny służy do wydzielania wyrazu lub grupy wyrazów w obrębie wypowiedzenia. Użycie myślników zamiast przecinków A. Zdania współrzędne spójnikowe. paragrafów dzieła.]. np.. Zdanie podrzędne (określające) zawsze oddzielamy przecinkiem od zdania nadrzędnego bez względu na kolejność tych zdań. (M.1. na okładce i obwolucie książek. po tytułach (nagłówkach) części. A. a poszczególne części oddzielone średnikami to współrzędne wypowiedzenia składowe. W tym wypadku należy stosować zasady wymienione i scharakteryzowane poniżej. Ukończył filozofię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Przecinek między częściami zdania pojedynczego połączonymi bezspójnikowo J. samodzielnych pod względem myślowo-pojęciowym. b) nawias oznacza wydzielenie najsilniejsze. Reguły szczegółowe F. Zdania współrzędne spójnikowe. Należy jednak pamiętać. Przyłubski) 90. a słabsze niż nawiasy.2. przed miesiącem. np.3. Przecinek pomiędzy zdaniami podrzędnymi i nadrzędnymi. Przecinek pomiędzy zdaniami współrzędnymi połączonymi bezspójnikowo D. Kropki nie stawiamy: po tytułach dzieł i czasopism. gdy tytuł napisano w osobnym wierszu samymi wielkimi literami [. Zasady ogólne B.A. Wyrażenia wprowadzające i wtrącone [360] 90. Parandowski) Myślę. Oddzielanie zdania podrzędnego (określającego) 90.]. Przecinek a wyrażenia porównawcze I.. które rządzą doborem materiału literackiego wprowadzanego w pole edukacji. w których wielokrotnie użyto przecinków. Dąbrowska) Było to. z zawodu jest także fotografikiem. np. (F. Przecinek używany pojedynczo lub podwójnie 90. Lało wtedy. Przecinek między częściami zdania pojedynczego G.Łatwo można zauważyć. że czeka nas jeszcze w przyszłości zasadnicza dyskusja o kryteriach. np. Przecinek pomiędzy zdaniami podrzędnymi i nadrzędnymi.1.2. . co mu aniołowie dyktują. Średnik również może zostać zastosowany do oddzielania pojedynczych zdań. po liczbie bądź literze oznaczającej część dzieła. jeśli znajduje się w osobnym wierszu [. Wyrazy wprowadzające zdanie podrzędne [362] 90. na stronie tytułowej. rozdziałów.2. Zasady ogólne 90. Słowacki w okresie mistycznym wyznawał. iż wypowiedzenia te mają strukturę dwudzielną.1. Zamiast przecinków w takim wypadku można użyć myślników lub nawiasu.2.A. jak z cebra. Przecinek między częściami zdania pojedynczego połączonymi spójnikowo H. chociaż można powiedzieć.

Kto wie co by się wtedy z nim stało. jakkolwiek. jak gdyby. dlatego. ponieważ niewiele jest rzeczy w szkole wzbudzających większe emocje niż lista lektur szkolnych. pomimo że. żeby. co. póki. ktokolwiek. za co. ale: Kto wie. podczas gdy. jakikolwiek. (J. bo. skąd. b) Zasada ta dotyczy również równoważników zdań: Mnie już nic nie ulży. zaledwie. co by się wtedy z nim stało? (= Który z was wie. kim. że aż. (J. Zabierzemy ze sobą Anię. boć. tak jak. jeżeliby. zanim. komu. zwłaszcza jeżeli. aczkolwiek.2. gdy niebo trochę się wypogodziło. azali. (K. Iwaszkiewicz) [363] 90. iż. a wino najmniej. byle. bowiem. Makuszyński) Późno. kiedy zrobiła się z niej kolubryna). Pójdę na pocztę. ponieważ. Nie wiadomo kiedy zrobiła się z niej kolubryna. bo dopiero po trzech miesiącach. wiedzieć co w trawie piszczy. po raz nie wiem który. ilekolwiek. które często są wprowadzane przez jeden z wymienionych powyżej spójników. kiedy. i wyślę list. po co. że. tylko że. odkąd. dlaczego. chyba żeby. choć. Należałoby tym samym odróżniać wypowiedzenia strukturalnie identyczne. który. zaimków lub partykuł): aby. gdzie. przy czym. chyba że. ażeby. którędy. pomimo iż. ile że. co by się wtedy z nim stało). czy. ledwo. Do najczęściej spotykanych tego typu konstrukcji należą następujące połączenia — traktowane nie jako zdania podrzędne. niech. kto. nim. gdyby.że dyskusja taka toczy się permanentnie. albowiem. albo poczekamy na Jolę. Zdanie podrzędne jest zwykle wprowadzane przez jeden z następujących wyrazów (spójników. skądkolwiek. cokolwiek. gdziekolwiek. ledwie. ale: Nie wiadomo. Gertruda. skoro. na co. w miarę jak. iżby. im. UWAGA 1: Należy jednak pamiętać o niestawianiu przecinka w utartych zwrotach i frazeologizmach. o ile. zwłaszcza że. co by się wtedy z nim stało?). chybaby. jak. czyj. w razie gdyby. acz. zakasawszy rękawy. jeśli. (= Nikt nie wie. zwłaszcza kiedy. Sławiński) a) Zdanie podrzędne wplecione w zdanie nadrzędne musi być wydzielone przecinkami z obu stron — bez względu na typ spójnika następującego po owym zdaniu podrzędnym: Po wschodzie słońca. jakżeby. jeśliby. jako. wypłynęli na jezioro. ile razy. dopiero gdy. zwłaszcza gdy. nie wiedzieć po co. kto wie co. by. chociażby. (= Nie jest jasne. uciec gdzie pieprz rośnie. nie wiadomo kiedy. tym bardziej że. gdy. która jest za rogiem. choćby. kogo. jakoby. chociaż. jaki. kiedyż. (= Niepostrzeżenie zrobiła się z niej kolubryna). mimo iż. leżeć jak ulał. byleby. dlatego że. ilekroć. gdyż. dokądkolwiek. kiedy zrobiła się z niej kolubryna. kiedykolwiek. przyszedł pierwszy list. kędy. aż. jakby. dopiero. jako że. ile. wlewała do wody wywar zielony z igieł świerkowych i rumianku.A. dopóki. jeżeli. np. mimo że. dokąd. . która tu jest. po czym. wprzód nim. lecz jako pojedyncze okoliczniki: jak z bicza trzasł. które nabierają zróżnicowanego znaczenia jedynie przez zastosowanie lub pominięcie przecinka.

skąd ją przyniosłeś. a w miejscu przecinka zrobimy pauzę oddechową. a kiedy.B. spójnika i zaimka względnego. teraz gdy.B. np. właśnie gdy. -wszy [364] 90. a gdy się zmęczył. gdy odziedziczył duży spadek. zwłaszcza gdy. – ale: Wiemy. tam skąd.B. właśnie. Wiemy kto.3. Zanieś tę książkę tam. Wzbogacił się. że aby. w miarę jak. taki jak.B. że gdy. tak jak. a że. a gdy. tym bardziej że.B. Używając odpowiednich okoliczników. np.4. Często chadzał na spacery. tam skąd ją przyniosłeś. zawsze mi pomoże. z chwilą gdy. właśnie jak. siadał zawsze na tej samej ławce. zaimków lub wyrażeń przyimkowych ze spójnikami oddzielamy przecinkiem wówczas. spójników i przysłówków ze spójnikami.2. rozda je ubogim. dlatego że. np. tak iż. Przyrzekł mi. chyba żeby. Imiesłów zakończony na -ąc. taki sam jak. zwłaszcza jeżeli. wówczas gdy odziedziczył duży spadek. dopiero gdy. że jeśli będzie trzeba. Zanieś tę książkę. jak dalej. a przecinek stawiamy przed nimi: Powinieneś postępować szlachetnie. Przecinek należy postawić przed całym wyrażeniem (jest to tzw. lecz nie wiedział kiedy. Wiadomo co. a więc. – ale: Nie wiem. tak aby nikogo nie skrzywdzić. sposób (tak). – ale: Wiadomo. kto to. B. tak by. zwłaszcza kiedy. mimo że. co wolno. zaimków lub wyrażeń przyimkowych ze spójnikami 90. pomimo że. jak gdyby. np.1. Wzbogacił się wówczas. mówiąc. W powyższych przykładach przysłówki. który jeśli. zwłaszcza że. tak żeby. przecinek stawiamy między jego składnikami: Zadzwonię do ciebie dopiero wtedy. właśnie kiedy. [366] 90. tym bardziej że. gdy skończę rozmowę z interesantem. ile że.B. zaimka względnego i spójnika. że gdy wygra dużo pieniędzy. podczas gdy.1. i choć. Nie rozdziela się dwóch sąsiadujących spójników. wyróżnimy te wyrazy za pomocą akcentu. Zanieś tę książkę właśnie tam. że jest człowiekiem wspaniałomyślnym. typu a choć. zaimek lub wyrażenie przyimkowe pada akcent zdaniowy. . wtedy gdy. tak jakby. tak aby. Napiszę na pewno. pomimo że był śpiący. potem gdy. Powinieneś postępować tak. zaimki lub wyrażenia przyimkowe pełnią funkcję okoliczników w zdaniach głównych.2. chyba że. Połączenia partykuł. Przykłady: Nie chciał się położyć.UWAGA 2: Przecinek należy również pominąć przed zaimkami względnymi wprowadzającymi takie pozorne zdania podrzędne. Najczęściej spotykanymi połączeniami tego typu są: dlatego iż. gdy na przysłówek. Zasady szczegółowe 90. Połączenia przysłówków. Nie rozdziela się przecinkiem połączeń partykuł. Nie wiem jak. stopień (tym bardziej) oraz miejsce (tam). Cenię go tym bardziej. Wyrażenia o identycznej lub podobnej budowie występują również w funkcji spójników zestawionych. podobnie jak.3. cofanie przecinka). jako że. wprzód nim. że jeśli. tam gdzie. Opowiadał wszystkim. aby nikogo nie skrzywdzić.B. spójnik i zaimek względny 90. skąd ją przyniosłeś. Jeśli jednak pierwszy człon takiego połączenia poprzedzony jest dodatkowym określeniem typu: dopiero. to co. pomimo to. tak że. a ponieważ. Nie dostał kolacji i nie miał pojęcia dlaczego. Przecinek pomiędzy zdaniami podrzędnymi i nadrzędnymi. a jeśli. Połączenia przysłówków. spójników. przysłówków ze spójnikami 90. [365] 90. ten sam co. tylko że. tym bardziej iż. w takich wypadkach należą one do zdania podrzędnego. Dwa sąsiadujące spójniki. -łszy. a mianowicie. chyba żebym zapomniał. podkreślamy czas (wówczas). Postanowił kupić mieszkanie. które nie są rozwijane.

brzegiem lasu. raczej. że) lub zaimkiem względnym (np. a) Przecinka nie stawia się pomiędzy zwrotem imiesłowowym a bezpośrednio poprzedzającym go spójnikiem (np. Zdania współrzędne połączone spójnikami: łącznymi. znalazł się już na swoim polu. wynikowymi.C. a.2. jak interpretujemy jego funkcję w zdaniu — w zasadzie oddziela się przecinkiem wraz z ewentualnymi jego określeniami od poprzedzającej go lub następującej po nim reszty zdania lub wydziela się go przecinkami. wyłączającymi [370] 90. Aneks I – Interpunkcja): Patrząc z bliska na telewizor. że ma nas dość i.1. Zdania współrzędne spójnikowe. Meissner) Obstąpili go.B. jednak. że napisawszy bardzo dobry artykuł. -wszy — bez względu na to. gdy chcemy podkreślić. stromo wspiął się wzwyż. W drugim dorzucamy poboczną informację. a zawieszając głos. tzn. stęka. Zdania współrzędne połączone spójnikami: przeciwstawnymi. i. jednakże. Przecinek pomiędzy zdaniami współrzędnymi połączonymi bezspójnikowo 90. .1. tylko że. o niczym już nie pamiętał. natomiast. i odnalazłszy ich. sypie ten ładunek do środka. słuchając napomnień. nabrał pędu. zapowiadamy. Szczepański) D.2. lecz.D.1.2. wraca na dół. ale. będzie go musiał jeszcze poprawiać. że po spójniku nastąpiło zawieszenie głosu. że — gdy wygra dużo pieniędzy — rozda je ubogim. Przestankowanie uzależnione jest od sposobu zespolenia takich zdań. np. W pierwszym przykładzie informujemy jedynie o dodatkowych okolicznościach towarzyszących wydarzeniu. że są zdaniami wtrąconymi: Wrócił z zagranicy i.4. obróciwszy się na pięcie. gładko oddzielił się od ziemi.D. że zdanie ma charakter wtrącony. A on grabi pazurami. obraca jeszcze ze dwa. bym pośpieszał. (J. wyszła. męczysz wzrok.C.D. rozłącznymi. szeleści wśród poszycia. inaczej.J. Gombrowicz) b) Wyjątek możemy uczynić tylko w wypadkach. Przecinkami rozdzielamy zdania współrzędne połączone następującymi spójnikami: a) przeciwstawnymi: a. mnie znaki dawał. wszakże. żeby tamci jemu w tłumie nie zginęli. przecież. Powiedziała. patrzą w osłupiałym milczeniu. Uczniowie. nikomu się nie narażali. Wlókł się. jeśli jest wtrącony w zdanie (por. tylko.C. Nie przeszkadzają mu. Reguły ogólne 90. Przeskoczywszy rów. (W. UWAGA: W odniesieniu do imiesłowu wyjąwszy (= oprócz) jednak przecinek się pomija: Wyjąwszy słodycze nie miał żadnych słabości. np. rzucił się w wir codziennych zajęć. [367] 90. gdy chcemy podkreślić. wyszła. Powiedziała. trzy razy. że zaskoczy ona słuchacza. Gonzalo pędem biegł z obawy. Zdania współrzędne bezspójnikowe [368] 90. który. [369] 90. za to. że ma nas dość i obróciwszy się na pięcie. tymczasem. kulejąc. (J. jaki. Sposoby łączenia zdań złożonych współrzędnie mogą 90. robiąc nadal swoje. co): Nie spodziewał się. Zdania współrzędne bezspójnikowe zawsze oddzielamy przecinkami: Szybowiec ruszył. Opowiadał wszystkim.Zdania tego typu możemy jednak wydzielić dwoma przecinkami lub dwoma myślnikami. spoglądali na siebie z zakłopotaniem. Imiesłów zakończony na -ąc. znika w niej. jedynie. Dzięki temu. Wreszcie podnosi się z naręczem zwiędłych liści i drobnego chrustu.C. potem włazi do jamy. C. synonimicznymi 90.1. Obudziwszy się. iż. aliści. -łszy. Zdania złożone współrzędnie mogą być połączone bezspójnikowo lub spójnikowo. zaś. choć potrzebował odpoczynku.

Ja mówię to, a on co innego. Nauczycielka usiłowała prowadzić lekcje, ale raz za razem zrywał się hałas. (J. Wiktor) Już mieli zaczynać, lecz ktoś im przeszkodził. Obiecywał dużo, tymczasem nic nie zrobił. Pośrodku płynęła rzeka, zaś na stokach wzgórz dostrzegłem kilka strumyków. UWAGA: Jeśli spójnik a łączy zdania (a nie jego części), zawsze stawiamy przed nim przecinek, np. Ledwie błysnęło słońce, a już zrobiło się ciepło. Mieli obszerne i wygodne mieszkanie, a składało się ono z pięciu pokojów. b) wynikowymi: więc, dlatego, toteż, to, zatem, stąd, wobec tego, skutkiem tego, wskutek tego, i (= więc, toteż), przeto, tedy, np. W tej okolicy las nie był zbyt gęsty, więc stopniowo robiło się coraz jaśniej. (A. Szklarski) Nie kocha męża, zatem powinna go opuścić. (T. Boy-Żeleński) Zapytał niegrzecznie, wobec tego odpowiedziałem mu oschle. UWAGA: Przed spójnikiem i możemy postawić przecinek, jeśli występuje on w funkcji wynikowej (można go zastąpić przez więc lub toteż), np. Zaczęła się sesja egzaminacyjna, i wzięli się do nauki (= więc wzięli się do nauki). Nadszedł październik, i studenci rozpoczęli naukę (= toteż rozpoczęli naukę). c) synonimicznymi (wyjaśniającymi): czyli, to jest, to znaczy, innymi słowy, np. Wyjeżdżam do Japonii, czyli odwiedzę Kraj Kwitnącej Wiśni. Rzeczowniki w języku polskim mają deklinację, to znaczy odmieniają się przez przypadki. [371] 90.D.2. Nie rozdziela się przecinkiem zdań złożonych współrzędnie połączonych następującymi spójnikami: a) łącznymi: i, oraz, tudzież, i zarazem, np. Zwieziono z lasu kilka wozów drewna i sprzedano je na opał. UWAGA: Jeśli spójnik a wystąpi w funkcji łącznej (możliwe jest wtedy zastąpienie go przez i), możemy postawić przed nim przecinek: Za dnia słoneczniki zaglądają w moje okno, a miedze wiją się, jak żółte wstążki [...]. (K. Brandys) b) rozłącznymi: lub, albo, bądź, czy, np. Pojadę na Mazury albo wybiorę się w Bieszczady. Rozpocznę w tym roku studia bądź pójdę do pracy. UWAGA: Przed spójnikiem czy łączącym zdania współrzędne rozłączne nie stawiamy przecinka, np. Wyjeżdżasz na święta czy zostajesz? Poradzisz sobie czy mam ci pomóc? Ale gdy wyraz czy wprowadza zdanie podrzędne (określające), musi zostać poprzedzony przecinkiem, np. Nie wiedział (czego?), czy może wejść. Zapytał (o co?), czy już minęła dwunasta. c) wyłączającymi: ani, ni, np. Kwiryna już nie przypomina o spowiedzi ani matka nie grozi księdzem. (P. Gojawiczyńska) Jeść nie chciał ni humoru dobrego nie miał. E. Zdania współrzędne spójnikowe. Reguły szczegółowe 90.E.1. Spójniki łączne, rozłączne, wyłączające z przysłówkami i zaimkami

90.E.2. Spójnik łączny, rozłączny, wyłączający (oraz partykuła czy) powtórzone na początku dwóch zdań współrzędnych 90.E.3. Spójnik lub zaimek względny upodrzędniający powtórzony po spójniku łącznym lub rozłącznym [372] 90.E.1. Połączenia spójników łącznych, rozłącznych i wyłączających (a więc typu i-lubani) z przysłówkami i zaimkami o charakterze uzupełnień wtrąconych czy dopowiedzianych oddzielamy przecinkiem od reszty tekstu, np. Byłem w górach, i to przez dwa miesiące. Był człowiekiem uszczypliwym, lub raczej złośliwym. Nie byłem w Hiszpanii, ani też w Portugalii. Była śliczna, czy może raczej pełna uroku. Typowe połączenia tego typu: i to, albo raczej, lub raczej, czy raczej, albo lepiej, lub lepiej, ani też, ani nawet, czy może. [373] 90.E.2. Jeśli spójnik łączny, rozłączny, wyłączający (dotyczy to też partykuły czy) został powtórzony na początku dwóch zdań współrzędnych, przecinek należy postawić przed powtórzonym spójnikiem lub partykułą, np. Albo zrobisz to dziś, albo nie rób wcale. Ani nie mam czasu, ani ochoty. Czy zrobisz to sam, czy przysłać ci kogoś do pomocy? Matka zwracała się z prośbą o pomoc już to do swojej rodziny, już to do dawniejszych przyjaciół. Pojadę bądź koleją, bądź autobusem. UWAGA: Tam gdzie powtórzone czy ma znaczenie spójnikowe i da się zamienić na lub — przecinka nie stawiamy: Ćwiczył zawsze, czy był zdrowy czy chory. Tam zaś, gdzie powtórzone czy ukazuje wybór między dwiema możliwościami, stawiamy przed nim przecinek: Rodzice pytali mnie, czy jesteś zdrowy, czy chory. [374] 90.E.3. Nie stawiamy przecinka, jeśli spójnik lub zaimek względny upodrzędniający (np. że, jak, który) został powtórzony po spójniku łącznym lub rozłącznym. Typowymi połączeniami są: i że, albo że, i jak, i który, np. Powiedział mi, że musi odpocząć, że w takim razie wyjeżdża i że nie wróci przed upływem tygodnia. Wiem, jak to jest i jak mogłoby być. Wiedzieliśmy doskonale, że odwiedzą nas osobiście albo że przynajmniej zadzwonią. F. Przecinek między częściami zdania pojedynczego [375] Poszczególne człony zdania pojedynczego, podobnie jak poszczególne składniki zdania złożonego, mogą być połączone spójnikowo lub bezspójnikowo, np. Wrócił do pracy zdrowy i wypoczęty. Wrócił do pracy zdrowy, wypoczęty. Zasady użycia przecinków w zdaniach pojedynczych scharakteryzowano poniżej. G. Przecinek między częściami zdania pojedynczego połączonymi spójnikowo Zasady użycia przecinka między spójnikowo połączonymi częściami zdania pojedynczego z drobnymi odstępstwami są takie same, jak reguły użycia przecinków w zdaniach współrzędnie złożonych. W skrócie, z uwzględnieniem pewnych różnic, przedstawiają się następująco: 90.G.1. Przecinek a spójniki: i, a (= i), oraz, tudzież, lub, albo, bądź, czy, ani, ni 90.G.2. Przecinek przed spójnikami przeciwstawnymi a, ale, lecz (...) 90.G.3. Przecinek przed spójnikami powtórzonymi, pełniącymi identyczną funkcję [376] 90.G.1. Nie stawiamy przecinka przed spójnikami: i, a (= i), oraz, tudzież, lub, albo, bądź, czy, ani, ni, np. Mógłbym studiować polonistykę bądź slawistykę.

Nie widziałem Paryża ani Marsylii. a) Przed spójnikiem a nie stawiamy przecinka, jeśli: – pełni funkcję łączną (można go wymienić na i), np. Wykład był krótki a przystępny. Słowik śpiewał cicho a łagodnie. – występuje między wyrazami lub wyrażeniami porównywanymi, np. Polacy a Rosjanie podczas drugiej wojny światowej. Alkoholizm rodziców a niepowodzenia szkolne dzieci. – w połączeniu z wyrazem między lub pomiędzy określa położenie lub wspólną cechę dwóch rzeczy, np. Szpara pomiędzy oknem a parapetem. Kolor między żółtym a brązowym. – łączy dwie identyczne formy dla podkreślenia tego, o czym się mówi, np. Takie przykłady można mnożyć a mnożyć. Wcale a wcale nie masz racji. b) Jeśli człon wprowadzany przez jeden z wymienionych spójników ma charakter dopowiedzenia, przed nim stawiamy przecinek: Uważam go za szaleńca, i to od dawna. Jest człowiekiem rozmownym, albo raczej gadułą. [377] 90.G.2. Przed spójnikami przeciwstawnymi a, ale, lecz, tylko oraz synonimicznymi (czyli, to znaczy, to jest, innymi słowy) stawiamy przecinek, np. Mogłem tam pójść, ale po co? Prawda zwyciężyła, a nie fałsz. Jestem zamiłowanym podróżnikiem, czyli globtroterem. [378] 90.G.3. Przecinek stawiamy przed spójnikami powtórzonymi, które pełnią identyczną funkcję: Zwiedzili i zamek, i muzeum. Zawsze ktoś bądź to pomagał jej, bądź jej siostrze. Nerwowo poprawiała to obrus, to sztućce, to serwetki. a) W związku z tą zasadą również oddzielamy przecinkami powtarzające się człony utartych wyrażeń, np. ani be, ani me; ani widu, ani słychu; ni pies, ni wydra; ni stąd, ni zowąd; ni z tego, ni z owego. b) W innych frazeologizmach o podobnej konstrukcji (tzn. składających się z dwu członów równorzędnych) nie stawiamy przecinka, np. bądź co bądź; bij zabij; chcąc nie chcąc; na chybił trafił; rad nierad, wypisz wymaluj. UWAGA: Powtórzony spójnik poprzedzamy przecinkiem tylko wtedy, gdy pełni on funkcję analogiczną do pierwszego, np. Siedzą i piją i kawę, i herbatę. Kup chleb i bułki, i jabłka, i gruszki. Natomiast nie postawimy przecinka w zdaniach: Siedzą i piją kawę i herbatę. Kup chleb i bułki albo jabłka i gruszki. H. Przecinek a wyrażenia porównawcze 90.H.1. Przed członem porównawczym wprowadzonym przez wyrazy: jak, jakby, jako (...) 90.H.2. Przykładowe wyliczenia i wyszczególnienia wprowadzane przez wyraz jak 90.H.3. Porównania paralelne (o konstrukcji tak, jak; taki, jaki; tyle, co; równie, jak) 90.H.4. Przed wyrazem jako (= w charakterze, w roli) [379] 90.H.1. Przed członem porównawczym wprowadzonym przez wyrazy i wyrażenia jak, jakby, jako, niby, niby to, niczym, ni to, niż, podobnie jak, gdyby (konstrukcja dawniejsza) nie umieszczamy przecinka, np.

H. jak i. Czytanie książek jest równie miłe. wtrącony. często wracamy. taki … jak. [380] 90. piłkarze. taki.I. benzyna. jak do przyjaciół. np. Przykładowe wyliczenia i wyszczególnienia wprowadzane przez wyraz jak zawsze poprzedzamy przecinkiem. Do osobliwości świata zwierzęcego w Polsce należą: żubr. .I. Od razu wykonał takie polecenie. ryś i kozica. (Szanowano go jako dobrego lekarza). że człon porównawczy jest dopowiedziany. co) stawiamy przecinek. Wówczas możemy ten odcień znaczeniowy zasygnalizować przecinkiem. Był powszechnie szanowany. Ubranie leży na nim. Przecinek przed członami powtarzanymi [383] 90. W porównaniach paralelnych (o konstrukcji tak.2. podobnie jak wczoraj. niedźwiedź. powinniśmy je oddzielać przecinkiem. Przed wyrazem jako (= w charakterze. które nie mają wyrazistego charakteru paralelnego: a) z przecinkiem: zarówno …. Był powszechnie szanowany jako lekarz. jaki. równie. Jeśli człony porównawcze wchodzą w skład wypowiedzenia złożonego. Przecinek stawiamy pomiędzy połączonymi bezspójnikowo jednorodnymi częściami zdania: a) podmiotami. Jednakże jeśli przed porównaniem nie robimy przerwy oddechowej albo jeżeli składniki porównania nie przeciwstawiają się sobie bardzo wyraźnie. Była ubrana podobnie jak moja żona. Do ulubionych książek. oleje. jak i. Swawolny chłopiec leci gdyby strzała. iż wyrażenie wprowadzone przez jako ma charakter przyczynowouzasadniający. Ropa naftowa dostarcza nam wielu produktów. np. np. Zarabiam tyle samo co przed rokiem. przecinek możemy pominąć. chyba że chcemy podkreślić. np.1. pływacy i inni sportowcy wyjadą na igrzyska olimpijskie.4. bóbr. Wspólną grupę stanowią nieodmienne części mowy. Taki doświadczony kierowca jak Marcin nie powinien był wpaść w poślizg. tak…. znajomym. równie … . jako lekarz. żbik. jak leżałoby na kołku. I. Miałem tyle samo pieniędzy.2. b) dopełnieniami. łoś. w roli) przecinka nie stawiamy. jak: przysłówek.I. Należy w tym miejscu odróżnić porównania paralelne. w których stawiamy przecinek. jak i kształcące.3. Przecinek między połączonymi bezspójnikowo jednorodnymi częściami zdania 90. smary. Dziś. np. Chodzi często tak do teatru. (Szanowano go ze względu na prestiż jego zawodu). ten sam … co. Jest lepszy. jak i. (S. jak. niż myślałem. [382] 90. co przed rokiem. kolegom. jak. tak…. przyimek. partykuła. jakiego zażądano. Znał się na tym lepiej niż ktokolwiek inny. np. od porównań. albo gdy chcemy osłabić wyrazistość porównania. Kowalski jest równie dobrym uczniem jak Nowak. np. jak. Lekkoatleci. Opowiadał to już rodzicom. spójnik.1.Był głuchy jak pień. jak do kina.H. b) bez przecinka: tak samo … jak. powinniśmy oddzielić go przecinkiem. jak: eter. tyle. Przecinek między częściami zdania pojedynczego połączonymi bezspójnikowo 90. wilk. [381] 90.H. wykrzyknik. przyszedł z pracy bardzo późno. Trembecki) Jednak aby podkreślić. np.

ho. np. Przecinek stawiamy przed członami powtarzanymi. np. no. sposobu. przynajmniej (. jeśli: — okolicznik. Robotnikom zatrudnionym przy budowie mostu zapewniono bezpieczne warunki pracy [tym spośród robotników. Mieszkałem w Krakowie. no. w Poznaniu. jest bliższym określeniem pierwszego. Z obu stron należy oddzielać przecinkami wyrażenia wprowadzające wyjaśnienia i wyliczenia.J.2. wyrazy poza zdaniem) 90. zaznaczamy.4. to znaczy. wiele pieniędzy. . cukierki.7.) 90.J. Zarobili na tym wiele. którzy zostali zatrudnieni przy budowie mostu]. W pozostałych wypadkach okoliczników nie rozdzielamy przecinkami. — tworzą przykładowe wyliczenie.1. Postąpiłem wczoraj bardzo głupio [okoliczniki niejednorodne — czasu i sposobu].5. w domu.6. no! jaki dowcipny! No.. np. którzy jadą tym pociągiem]. to znaczy takie grupy przydawek. [384] 90. długo. Przecinek po wyrazach wyrażających okrzyk [385] 90. Natomiast przydawki nierównorzędne. używamy wykrzyknika. W ubiegłym tygodniu. Przecinek w wyrażeniach wprowadzających wyjaśnienia i wyliczenia 90. jaki dowcipny! J. z których pierwsza określa połączenie drugiej przydawki i określanego przez nią rzeczownika. bez zakończenia. Nie oddziela się również przydawek wyznaczających zakres określanego rzeczownika: Podróżni jadący tym pociągiem są obowiązani mieć miejscówki [ci z podróżnych. Ho. który występuje na drugim miejscu. w środę.I. Wtrącone człony zdań złożonych i pojedynczych 90. bez przypisów.. iż wykrzyknienie nie ma silnie emocjonalnego charakteru. Stosując przecinki w miejsce wykrzykników.J. które rozpoczynają się najczęściej od czyli. Wóz stał zawsze na podwórzu.1.J.3. ho! Co za piękny widok! Ho.. np. w Łodzi.J. np. lody. Jedynie przed powtórzonymi wyrazami — wykrzyknikami możemy zastosować różną interpunkcję.) oddzielamy przecinkiem.J. np. np. nie są oddzielane przecinkiem.Lubiła czekoladę. d) Okoliczniki jednorodne (czyli dwa okoliczniki miejsca. Wyrażenia wprowadzające i wtrącone 90.J. monotonny. to jest. nudny.) 90.. c) przydawkami równorzędnymi. no.2. Trwało to wszystko długo. Gdy chcemy zasygnalizować inną intonację oraz wymówienie wykrzyknień z większym naciskiem. Wyrazy i wyrażenia niebędące częściami zdania (tzw. Współczesna polska literatura ma wiele tłumaczeń na języki obce [współczesna → (polska → literatura).J. Toteż należy pisać: Spotkałem go na ulicy późnym wieczorem [okoliczniki niejednorodne — miejsca i czasu]. Wyrazy i wyrażenia oznaczające stosunek osoby mówiącej do treści wypowiedzi 90. przy samej stodole. Jeśli takie wyrażenia znajdują się na końcu zdania. Wyrażenia typu: na przykład. Pierwszy powojenny film polski dotyczył kwestii okupacyjnych [pierwszy → (powojenny → film). drugi przecinek zastępujemy kropką lub równoważnym jej znakiem interpunkcyjnym. wrócił z Australii. Zostawił po sobie rękopis bez wstępu. czasu itd. Minął kolejny dzień senny. Krótkie wyrażenia mające formę zdań głównych (. w bibliotece. chyba. co za piękny widok! No. pierwszy z powojennych filmów]. Pracował w instytucie. współczesna część polskiej literatury].

Kupiłam sobie nowy kapelusz.: bez wątpienia. [386] 90. który może zostać opuszczony bez większej szkody dla budowy zdania. na przykład częstymi awansami. zaś faktycznie będące składnikami pozazdaniowymi. cała rodzina wybiegła na podwórko. Albanię i Grecję. rzecz jasna. na przykład meble. Przykłady: Myślę. przypuszczam. przynajmniej. być może. wyjadę z kraju. Odwiedzamy się często. jak mi mówiono. odwrotnie. wyrazy poza zdaniem) zawsze wydzielamy przecinkami. rzeczywiście. na przykład.4. Otrzymasz. bynajmniej.3. niewątpliwie. Jak można zauważyć. gdy mają charakter członów wtrąconych. Kontemplatorem słów pewnego znamiennego typu był spośród twórców literackich na przykład Norwid. rzekłbyś. b) wyrazy w wołaczu. zapewne. nie oddzielamy ich przecinkami. przyciągają gapiów. na grypę. Zepsuł mi się samochód. . na odwrót. i ogromnie go cenię.J. Krótkie wyrażenia mające formę zdań głównych. przeciwnie. Lubi jazz. dwaj synowie. np. Są nimi: a) wyrazy i wyrażenia takie. np.5. Wypadki. więc oczywiście nie zdążyłem na czas.in. krótko. Należy pamiętać. oczywiście.Znam go od dawna. ściślej. Odwiedzę kraje południowej Europy. doprawdy. Chwali się bezustannie swoimi sukcesami. np. jak wiadomo.4. niezawodnie. słowem. taki jak. ściśle mówiąc.J.). zwrot kosztów. słowem. które oddzielamy obustronnymi przecinkami lub przecinkiem i dwukropkiem (zob. raczej. Przejechałem blisko pięćset. W sklepie sprzedawano wiele towarów. zwłaszcza poprzedzamy przecinkiem. nawet. Jestem chory. np. Doroszewski) [387] 90. zdaje się. w mowie byłyby one poprzedzane krótką pauzą. owszem. zajmować się tą sprawą. Skończyłeś. Wyrazy i wyrażenia niebędące częściami zdania (tzw. iż dopowiedzenie występujące wewnątrz zdania wydzielamy za pomocą przecinków z obu stron. Wyrazy i wyrażenia oznaczające stosunek osoby mówiącej do treści wypowiedzi oddzielamy przecinkiem.J.2. istotnie. wiadomo. jak widać. ściśle: czterysta osiemdziesiąt osiem kilometrów w ciągu dnia. należy oddzielać obustronnymi przecinkami. zdaje się. przynajmniej co drugi dzień. pomogę ci. rzecz jasna. [389] 90. że nie warto. choć ceni też muzykę poważną. Naturalnie. [388] 90. niestety. Jeśli warunki te nie są spełnione. doprawdy.J. prawdopodobnie. W mowie odpowiada temu brak pauzy lub zawieszenia głosu w momencie wypowiadania wyrazów i wyrażeń tego typu: Jest to człowiek bez wątpienia uczciwy. to jest Włochy. innymi słowy. jeśli tylko poprosisz. więc prawie wszyscy mają go dość. dopowiedzenia są takim składnikiem zdania. jak: inaczej. także 90. Za rok. studia. to znaczy od dwudziestu lat. np. taki jak twój. sądzę. niestety. Jeśli takie wyrażenia nie są członami wtrąconymi. Do wyrazów i wyrażeń typowych należą m. jeśli uwypuklają one treści zapowiedziane w członie poprzedzającym i mają charakter dopowiedzenia. Typowymi wyrażeniami tego typu są: być może. W nocy pojazd stojący na przykład na drodze powinien być oświetlony. np.J. Ojciec. ewentualnie. zwłaszcza tradycyjny. matka. (W. naturalnie. przecinka nie stawiamy. ściśle. Wyrazy i wyrażenia typu: chyba.

6. Andrzejewski) Wielokropek i myślnik są także znakami służącymi do oznaczania opuszczeń. WIELOKROPEK Wielokropek jest znakiem interpunkcyjnym składającym się z trzech kropek. Milej sobie wspominam. rozkazy wodzów nosić. gdy po nim następuje spójnik i. Wielokropek umieszczony w nawiasie kwadratowym 92. — Jak można tak mówić? — O właśnie. nie dzieła waleczne i głośne. na ogół z powodu emocji. aby w przybliżeniu oddać w piśmie takie właściwości mowy. Zauważmy. np. a co będzie z moją premią? [390] 90. to był mecz! Jeżeli bezpośrednio po wykrzykniku o występuje wyraz w wołaczu. których czytelnik nie może w określonym kontekście oczekiwać 92. że człon wtrącony oddzielamy przecinkiem nawet wówczas. skarbie. np.Panie Kaziu. nowe uczucie zaświeciło w oczach Piotra. o.4. u nas bardzo jeszcze egzotycznej.). Znaki prozodyczne (wielokropek. przerwanie wypowiedzi spowodowane względami emocjonalnymi albo potrzebą zwrócenia uwagi odbiorcy. UWAGI OGÓLNE [392] Znaki tego typu stosuje się. 92. Mickiewicz) Do nóg panu dziedzicowi!… Pan kapitan… książę… darował ci… Zaledwie żołnierz zdążył schylić się i objąć kolana książęce. został przerwany. ZNAKI PROZODYCZNE. (S. wiadomości zbierać.2. Wtrącone człony zdań złożonych i pojedynczych wydzielamy przecinkami z dwu stron. (A. że tok mówienia. Należy jednak pamiętać. Służy on głównie do zaznaczania.7. EMOTYWNE ORAZ ZNAKI OPUSZCZENIA. (J. rzadziej przecinek. Pokażą to odpowiednie przykłady w następnych paragrafach. myślnik. Przecinek stawia się po wyrazach wyrażających okrzyk: ach. np.1. ho. . użyteczne. hej. tabelę w par.3. jak: intonacja. Zasady użycia 92.J. ale czyny ciche. Znajomość literatury hinduskiej. 92. [391] 90. Przed wyrazami. co ja teraz zrobię?! 91. Żeromski) W podobnych wypadkach wielokropek może być zastępowany przez inne znaki interpunkcyjne — zwłaszcza myślnik. 83. że również inne znaki interpunkcyjne mogą służyć do oznaczania wymienionych właściwości mowy (zob. zawieszenie głosu. i cierpienia. Czy nie mógłbyś. których nikt… Udało mi się nieraz do kraju przedzierać. oj. przecinek stawiamy po tym wyrażeniu: O mój Boże. — Jezus Maria. mówić! A robić można? Pani Alicja bezradnie załamała ręce.J. pytajnik) są do pełnienia takiej funkcji szczególnie odpowiednie. Halo. jaka też Rozalia jest… Słowa nie można powiedzieć. kto mówi? Oj. musimy się koniecznie spotkać. Najbardziej interesujących przykładów w zakresie użycia znaków tego rodzaju dostarcza literatura: — Co też Rozalia opowiada? — zgorszyła się pani Alicja. kupić mi tych kosmetyków!? Panie dyrektorze. Nierzadko te dwie funkcje wiążą się z sobą. Wielokropek obok innych znakach interpunkcyjnych [393] 92. halo. i sanskrytu stworzyła mu możliwość lepszego zrozumienia ówczesnej kultury Dalekiego Wschodu.1.

93. Sienkiewicza […]. np. Wielokropek należy odróżniać od wykropkowania. 93. wody…! — krzyczał zmęczony pan Filipski. ten pomysł jest do d. On sam wydawał się bardzo przyjemny. średnikiem lub kropką — znaki te opuszczamy. Jakubowski) Jeśli puenta nie ma charakteru żartobliwego. np.5. Tatarkiewicz) [395] 92. zamiast wielokropka stawiamy myślnik. wulgarnych.2. W przypadku zbiegu znaków postępujemy następująco: a) Jeżeli wielokropek zbiega się z przecinkiem. np. Jak strasznie gorąco…! Oddychać nie ma czym…! Wody.) Wyjątkiem jest sytuacja. Za pomocą wielokropka umieszczonego w nawiasie kwadratowym (czasem okrągłym. Konopnickiej.4. Myślnik podwojony może być też używany do wyodrębniania fragmentów tekstu. stylistyczny zgrzyt. wprowadza więc takie treści. Kisielewski) b) Jeżeli zaś zbiega się z pytajnikiem. Myślnik używany do zaznaczenia domyślnego członu zdania 93. Przyzwoity… I sympatycznie wygląda na trybunie. Hume zaś […] zerwał z tym: nie ma podstaw do przyjmowania. Myślnik użyty zamiast domyślnych czasowników jest.. jednakże właściwe wprowadzenie gwary do literatury jest dopiero zasługą pisarzy okresu Młodej Polski […]. ironia. Myśliwy złożył się. wrażliwy. gdy stosujemy wielokropek w nawiasie do oznaczenia opuszczeń w cytacie (zob. Niestety. wykrzyknikiem lub pauzą. (Encyklopedia języka polskiego) [396] 92.). (J. przed zaimkiem to . (W. komizm. Gombrowicz) Ale to inteligentny człowiek. i 94.1.3. Obu tym funkcjom myślnika często towarzyszy trzecia: oznaczanie stanów emocjonalnych.Z. Wiele elementów gwarowych znajduje się w utworach A. Niezłomny obrońca wolności i godności człowieka cieszył się wielkim autorytetem moralnym… jedynie wśród najbliższych. których czytelnik nie może w określonym kontekście oczekiwać. też przykłady w p. lecz charakter neutralny lub podniosły. wycelował starannie. Sienkiewicz) (zob. Dygasińskiego. Czy jest ona tu z wami…? Dlaczego jej nie widzę…? Śmie jeszcze tu być…? — irytowała się Halina. Stawiamy go przed wyrazami. — powiedział rozzłoszczony.2. W takim wypadku znaki interpunkcyjne podajemy za tekstem cytowanym. strzelił i podniósł… szyszkę zestrzeloną z drzewa. inteligentny. np. że wrażenia mają przyczyny w zewnętrznych substancjach. przykład w p. jak: rozczarowanie. kulturalny… ale jego wielkość? (W. (S. M. np..[394] 92. lecz z pełnieniem tej funkcji wiąże się często oznaczanie opuszczonych lub niewypowiedzianych fragmentów tekstu. ot. (H. MYŚLNIK Myślnik (pauza) może pełnić różne funkcje — część z nich wymieniliśmy już wcześniej. H. Są wrażenia i — koniec. Myślnik (—) bywa często w druku zastępowany półpauzą (–). są. 94. którym zastępuje się litery pominięte w wyrazach nieprzyzwoitych.6. znaki te w tekście umieszczamy . Funkcja prozodyczna jest dla niego podstawowa. a sporadycznie również w ostrokątnym) oznaczamy opuszczenie fragmentu cytowanego tekstu. 3.

Myślnik jest przydatny. Ku jego wielkiemu zdumieniu — ustąpiło bez oporu. — Jakież to dziwne! Dziś byliśmy na pogrzebie.9. Wszyscy.10.11. Odległe gwiazdy i mgławice.13. Myślnika używamy do zaznaczenia domyślnego członu zdania. Myślnik może wystąpić w miejscu. Użycie myślnika dla uniknięcia dwuznaczności [397] 93. jutro będziemy na zaręczynach: co śmierć wykosi.2. którą oglądał Napoleon w roku 1812 i która wówczas zachwyciła Chateaubrianda — jest bardzo rozległa. ale — nadnaturalnym. co zostało wcześniej powiedziane szczegółowo 93.2. Myślnik wyznaczający relacje między dwoma wyrazami lub wartościami 93. piąty — jeszcze milej!… i aniś się spostrzegł. Myślnik w wyliczeniach 93. Myślnik i uwagi wtrącone 93. . np. Moskwa. pociągniesz drugi raz — miło….7. [399] 93. Myślnik w miejscu. Myślnika możemy użyć po bardziej rozbudowanych członach zdania. jeśli chcemy oznaczyć moment zawieszenia głosu. w którym pojawia się element nieoczekiwany. Sienkiewicz) Jeśli jednak ów element nie ma podniosłego charakteru. np.6. Warszawa — to stolica Polski. w którym pojawia się element nieoczekiwany. Ziemecki) [400] 93. to.93. człowiek i bakterie — wszystko zbudowane jest z atomów. ta.5. Zastanawiał się przez chwilę. ni zowąd nałogowym zostałeś pijakiem. Wiedza — to potęga. co wcześniej zostało scharakteryzowane w sposób szczegółowy.4. trzeci raz — błogo…. powinniśmy raczej postawić wielokropek (zob. (B. np. (B. miłość posieje — i to jest życie. (J. Myślnik przed wyrażeniem.3. Wieniawski) [398] 93. (H. Myślnik może być również użyty zamiast domyślnych czasowników jest. Myślnik umieszczamy też przed wyrażeniem. zaskakujący 93. Że się ten i ów zachłysnął. a ktoś inny utonął — to nie argument. są bardzo zadowoleni i — mają słuszność. Prus) Z gryzmoleniem tak jak z trunkiem: zakosztujesz — wstrząśnie tobą albo i zemdli. Świat jest oceanem szczęścia — to wiadomo. jak ni stąd.5. np. że postawienie w tego typu przykładach przecinka zamiast myślnika jest rażącym błędem interpunkcyjnym. góry niebosiężne i oceany. UWAGA: Należy w tym miejscu podkreślić. Myślnik po bardziej rozbudowanych członach zdania 93. np.8. [402] 93. zwłaszcza jeśli ma charakter neutralny lub podniosły. np.1. Myślnik używany do oznaczenia momentu zawieszenia głosu 93. Prus) [401] 93. którzy pływają po nim. aby zaznaczyć powrót do głównej myśli.6. zaskakujący czytelnika. Myślnik i wtrącenia 93. pauzę retoryczną. ujmującym w sposób ogólny.3. 92. Myślnik obok innych znaków interpunkcyjnych 93. nawet stara Moskwa. czwarty — bardzo miło….12.). Myślnik i wypowiedź narratora 93.4. po czym lekko podważył wieko skrzyni. (S. są przed zaimkiem to — wprowadzającym orzecznik. które w sposób ogólny ujmuje to. Panna Izabela od kolebki żyła w świecie pięknym i nie tylko nadludzkim.

[404] 93. Musiało to być (o ile dobrze pamiętam) w roku 1970.. Kaden-Bandrowski) [408] 93. generał Krywult!!. to woda z brzegów wystąpi i zaleje park. wtedy pan doktór zobaczy. Następujące znaki ortograficzne służą do oddzielania składników wypowiedzi: — kropka — średnik — przecinek. — Doskonale! — zawołał Staś — a dobry? — Tym razem odpowiedź przyszła bez namysłu: — Dobry. np. Tak samo — w myślniki z obu stron — ujmujemy wypowiedzi narratora. wysoki — niski to antonimy. generał Krywult.9. [407] 93. — Ja koledze pokażę. . (H. Znakiem wyodrębniającym słabszym od myślników są dwa przecinki.[403] 93. Jeśli fragment narracji kończy zdanie. postępujemy według następujących zasad: a) przed myślnikiem pomijamy przecinek. [405] 93. łąkę.. — Basenu niszczyć nie możemy — rzekł raptem Krzywosąd — gdyż na wiosnę w nim się utrzymuje nadmiar wody. Myślnik wyznacza relacje między dwoma wyrazami lub wartościami.. — Jeśli ktoś Kalemu zabrać krowy — odpowiedział po krótkim namyśle — to jest zły uczynek. w roku 1970. np.. w którym potrzebę oparcia się i przytulenia zaspokajać musiał. Gdy przyjdą roztopy. Jednocześnie na początku każdej kwestii w dialogach literackich możemy umieszczać pojedynczy myślnik. Myślniki mogą być również stosowane w wyliczeniach. — mówiła pośpiesznie. nie park — rzekł Judym. pytajnik. — Krywult. np. a na niej myśmy posadzili najpiękniejsze krzewy.8.7. Musiało to być. ile te krzewy kosztowały! (S. żebyś to pan. Nawet jeszcze w głębi snu. Należy więc być lisem — stwierdza Machiavelli — aby się poznać na sieciach.. stawiamy myślnik tylko raz. Wyrazy biały — czarny. wielokropek i wykrzyknik przed myślnikiem pozostawiamy. — To i cóż z tego? Kogo mogą obchodzić pańskie krzewy? — Jak to? — rzekł dr Węglichowski. Jeśli podnieść dno rzeki. Musiało to być — o ile dobrze pamiętam — w roku 1970. — Tak. Człowiek — pisze Rodziewiczówna w Czaharach — nie powinien używać dwóch wyrazów: «nigdy» i «zawsze». natomiast dwa nawiasy dają mocniejszy efekt wydzielenia tekstu wtrąconego niż myślniki. Żeromski) [406] 93. powinniśmy ujmować je z obu stron w myślniki. — Jej wzrok skupił się na Wildem. które zostały wplecione do przytoczonej mowy bohaterów utworu. np. Schulz) b) kropkę. (B. Jeśli w obręb cytowanego tekstu wprowadzamy jakieś uwagi wtrącone. np.12. np. np. (J. to jak Kali zabrać komuś krowy.11. o ile dobrze pamiętam.. zwiniętej w kłębek drżący — towarzyszyło mu uczucie osamotnienia i bezdomności. — Łąkę. Sienkiewicz) — Ja nie uwierzę.10. Wtrącenia ujmujemy w dwa myślniki. używając do tego swej osoby. i lwem — dodaje następnie — aby odstraszać wilki. W przypadku gdy dochodzi do zbiegu myślnika i innego znaku interpunkcyjnego. a w szczególności: a) występuje między wyrazami o znaczeniach przeciwstawnych. co to jest.

co ptaszki robią w zimie).. pojedynek Gołota — Tyson. Co robić?). . że nie wszystkie zdania pytające (tzn. Poszukuję do pracy 30 — 40-letnich mężczyzn z wykształceniem średnim. Kapuściński) 94. Półpauza używana w funkcji myślnika ma po bokach spacje. e) zastępuje określenie od — do. Łączenie pytajnika z wykrzyknikiem 94. Należy jednak pamiętać. Pytajnik na końcu zdań pytających 94. że — mimo podobieństw — zdania pytające mogą mieć dość zróżnicowaną intonację. Zdania pytające mogą wyrażać niepewność (np. Zdania pytające mają specjalną.K. gdyż niektóre zdania o formie pozornie pytajnej nie wymagają znaku zapytania. np. np. Miłość to nasza? (tytuł utworu L. pytania retoryczne mogą też służyć na przykład do wyrażania ironii (I któż by w drukowane nie wierzył gazety? — S.]? — C. Na mecz przybyło 30 — 35 tysięcy widzów. UWAGA: W druku liczby arabskie oznaczające przedział od — do rozdziela się półpauzą. Staffa) Gdzie postawić przecinek? (tytuł książki E. np. Pytajnik w zdaniach złożonych 94. możemy znak zapytania opuścić: Co ptaszki robią w zimie (Opowiemy wam. Przyłubskich) Jeśli jednak tytuł ma formę pozornie pytajną. Sokratesie [. Myślnika należy też użyć. W latach 1756 — 1763 toczyła się wojna siedmioletnia. np. która oczekuje odpowiedniej informacji od osoby. monotematyczny. gdy występują one w tytułach dzieł i rozdziałów. np. — Co? Północ? Tak szybko?). jednowymiarowy. Pytajnik zastępujący znaki interpunkcyjne oddzielające 94.4. a niektóre pytania są faktycznie formą prośby lub łagodnego nakazu (Czy mógłbyś zamknąć okno? Czy nie moglibyście się uspokoić?).. np.5.7. te. aby uniknąć dwuznaczności.6. które w pisowni są zakończone znakiem zapytania) mają charakter rzeczywistych pytań.1. [409] 93. Widziałem ten film 3 — 4 razy. 1914–1918. Pytajnik stawiamy na końcu wszystkich wymienionych we wstępie do tego paragrafu zdań pytających. Norwid). PYTAJNIK Pytajnik (znak zapytania) służy do wskazywania na intencję osoby mówiącej. Pytajnik w zdaniach pytajnych rozłącznych 94. pytań samoistnych. mecz Legia — Polonia. zdziwienie (Już północ. intonację.1. (R. Pytajnik w nawiasie 94. obracający się wyłącznie wokół jednego wątku — swojego wroga. tzw. Wynika stąd. odmienną od innych zdań. również wtedy.2. Trembecki) i oburzenia (Coś ty Atenom zrobił. i F. niemającą po bokach odstępów. I odwrotnie — rozumienie treści warunkuje przestankowanie. np. czyli kreseczką średniej wielkości. Pytajnik na końcu i w środku zdania [410] 94.b) występuje między wyrazami oznaczającymi początek i koniec jakiegoś odcinka.13. Umysł tknięty taką zarazą to umysł zamknięty. np. Nie wdając się w szczegółowe analizowanie tej kwestii. czyli tzw. do której kieruje pytanie. Pieniądze należy wpłacać na konto w terminie 23 — 28 IV br. a poprawne odczytywanie zdań zakończonych pytajnikiem wymaga zrozumienia ich treści. zalecamy następujące reguły w zakresie użycia znaku zapytania: 94. Nie należy jednak opuszczać pytajnika w tytule mającym formę pytania rozłącznego. d) występuje między liczbami lub cyframi oznaczającymi wartości przybliżone. Na trasie Warszawa — Kraków często zdarzają się wypadki. c) zastępuje wyraz przeciwko.3.

czy odwrotnie. zamykamy pytajnikiem. gdzie mógłbym pojechać? b) Znaku zapytania nie stawiamy. Również w tym wypadku jest obojętne.. średnik. toteż w przypadku gdy dochodzi do zbiegu znaków. W zdaniach złożonych stosujemy następującą regułę: a) Znak zapytania stawiamy w miejsce kropki. np. gdy mamy wątpliwość co do treści poprzedzającego wyrazu lub zdania. która godzina? Co zrobiłbyś. czy zdanie podrzędne występuje po zdaniu nadrzędnym. myślnik albo wykrzyknik (oraz cudzysłów i nawias zamykający): A rewolucja?.Szczyt ignorancji czy perwersja? (Czy to szczyt ignorancji. czy nie? ale: Mam trochę czasu czy nie? [412] 94. Ten chrzcin obrzęd krwawy Odradzającej się ludzkości?. ale co.5. [414] 94. nikt dokładnie nie wiedział. pytanie zależne). np. np. a gdy przed każdym członem pytania występuje partykuła czy. Czy już zmądrzał. z których drugie jest pytajno-przeciwstawne (zaczyna się od ale czy. gdy zdaniem pytającym jest zdanie podrzędne (jest to tzw. Czy nie wiesz przypadkiem. Pytajnika w nawiasie używamy wówczas.... czy perwersja?) [411] 94. Zdania pytajne rozłączne zamykamy pytajnikiem.). Wiedział.4. co łzy te spłoszy?!. pytajnik pozostawiamy. ale jak to sprawdzić? [413] 94. Hej! czy przyjdzie czas.. (J. do kogo udać się po pomoc. Kto jest autorem słów: Czy wiesz. kto to powiedział. np. (J. ale jak itp.3. Pamiętam dobrze. gdy zdaniem pytającym jest zdanie nadrzędne. Dziadek wrócił z Ameryki w 1925 (?) roku. Pytajnik można łączyć z wykrzyknikiem: a) Wykrzyknik umieszczony po pytajniku zwiększa emfazę. c) Zdania współrzędne. Żeromski) [415] 94.2. np. Kasprowicz) Gdzież są twoje szklane domy? — rozmyślał brnąc dalej. — Gdzież są twoje szklane domy? (S. skoro mam mało pieniędzy? Postępujemy tak bez względu na szyk zdań: Skoro mam mało pieniędzy. że nie ma czasu. Znak zapytania zastępuje znaki interpunkcyjne oddzielające oraz dwukropek. co to jest marzycielstwo? To jest tęsknota za prawdą — czy nie Narcyza Żmichowska? Mocny Boże! Gdzie pałasz? gdzie pałasz? (S. Kasprowicz) . oddzielamy te człony przecinkami.. np.6. Jak to naprawdę było. przecinek i dwukropek powinniśmy pominąć. Żeromski) Po znaku zapytania można postawić tylko wielokropek. jeśli poprzedza ona tylko drugi człon — przecinka nie stosujemy. Mówił. a kropkę. czy jeszcze nie? ale: Już zmądrzał czy jeszcze nie? Czy mam trochę czasu. np. ale czy to prawda? Zapewniał o swojej lojalności. gdybyś znalazł się na bezludnej wyspie? Gdzie mógłbym pojechać.

można go zastąpić kropką. Znak wykrzyknienia po wszelkich okrzykach. Znak wykrzyknienia w zdaniach rozpoczynających się od wołacza (. możemy zamknąć wykrzyknikiem. Użycie wykrzyknika najlepiej ograniczyć do wypadków wskazanych poniżej. halo! b) Jeśli został użyty tryb rozkazujący.. zdziwienie.7. zawołaniach. — Twoim zdaniem to są głupstwa!? [416] 94. posłucham od razu.) 95. na które mówiący kładzie bardzo silny nacisk. Nowaczyński) 95. hopla!. zwłaszcza gdy chcemy podkreślić. słucham. Może on też być używany do wyróżnienia jakiegoś fragmentu wypowiedzi. które mają formę zdań oznajmujących lub warunkowych... nie.. ciach!.. zawołaniach (. O! popatrz. uwydatniania jej charakteru żądającego lub rozkazującego. tego rozkazu Moja i twoja pamięć nie posłucha. że stoi on w miejscu innego znaku oddzielającego. Mickiewicz) a) Znaku wykrzyknienia używamy też po wyrazach-wykrzyknikach (np. a oznaczają polecenie. Znak wykrzyknienia wielokrotnie powtórzony 95. wykrzyknik po takich wyrazach możemy pominąć. w regułach szczegółowych. np. ach!.) 95. 95. O Sienkiewiczu? słowami Sienkiewicza? Dobrze! (A. mała litera po pytajniku oznacza. Jeśli pytajnik występuje na końcu zdania. jako rozpoczynający nowe zdanie. WYKRZYKNIK Wykrzyknik (znak wykrzyknienia) służy do oznaczania emocjonalnego zabarwienia wypowiedzi. musi zaczynać się wielką literą. wykrzyknika nie trzeba koniecznie używać.1. Mógłbyś wreszcie zacząć myśleć poważnie o życiu! Pójdziesz tam jeszcze dziś! . c) I odwrotnie: wypowiedzenia. np. zastępując go przecinkiem (zob. Halo.. Zbyt duża liczba wykrzykników w tekście oznacza zwykle nadmierną egzaltację i — z punktu widzenia większości użytkowników języka — jest rażąca.3.. W ten sposób możemy oznaczyć niską temperaturę uczuciową wypowiedzi.7. Znak wykrzyknienia powinien zostać użyty po wszelkich okrzykach. zakwestionowanie treści zdania wykrzyknikowego. np. Przynieś mi to we wtorek. — Głupstwa! — wykrzyknął z oburzeniem. Jednak należy przestrzec przed nadużywaniem tego znaku interpunkcyjnego..4. to Kowalski..).5. Precz z mego serca!.6. Jednakże w wielu przypadkach.3.. o!). Nie przejmuj się tym zbytnio. stanowczych żądaniach lub stwierdzeniach. (A.. Precz z mej pamięci!. także p. wyraz następujący po nim. Użycie wykrzyknika zamiast kropki 95.b) Natomiast pytajnik po wykrzykniku może oznaczać emocję. Wykrzyknik w nawiasie 95. i serce posłucha. np. Wykrzyknik po pytajniku [417] 95.. iż wypowiedź nie jest silnie emocjonalna. Znak wykrzyknienia w tytułach utworów i rozdziałów 95. 95. np.2. Czas na obiad! Proszę o ciszę! Wszystkiego najlepszego! Precz z moich oczu!.1. rozkaz. W zakresie użycia wykrzyknika piszący ma dużą swobodę.

4. wolno jednak — jakkolwiek ten zwyczaj współcześnie jest rzadko stosowany — użyć litery małej. Dzieci. lecz od autora cytowanego tekstu.5. następujące po nim wypowiedzenie musi zaczynać się wielką literą. Stosowanie dwukropka należy oprzeć na następujących zasadach: 96. stosuje się też oznaczenie (sic!) — łacińskie tak. Dosyć! Dosyć! Dosyć tego!!! [419] 95. DWUKROPEK Główną funkcją dwukropka jest wprowadzanie jakiejś wyodrębnionej partii tekstu. np. cytat. wyjaśnienie. Dzieci! Proszę wstać! Hop! hop! Tu jesteśmy! c) Po wołaczu lub wyrazie-wykrzykniku możemy postawić znak wykrzyknienia. Dwukropek pełni również funkcję prozodyczną. morze! (tytuły utworów L. Hop! hop! Tu jesteśmy. Gombrowicz) [421] 95. którego i one były częścią wraz z manierami swymi i manikiurami. a znak wykrzyknienia na końcu.3. Czasem. Za pomocą wykrzyknika w nawiasie zaznaczamy. Jakież to denerwujące. że we fragmencie poprzedzającym nie ma pomyłki. Można więc stosować dwa sposoby zapisu: W serii Biblioteka Pisarzów (!) Polskich wydano najcenniejsze utwory literackie. lecz wyodrębniający jakiś fragment. Dzieci! Proszę wstać. a nawet trzy wykrzykniki. zwłaszcza w pracach naukowych. wynik. (W. W ten sposób możemy także zwrócić uwagę na jakiś fakt: Mozart swą pierwszą operę skomponował w wieku dwunastu (!) lat.). iż błąd nie pochodzi od cytującego. natomiast na końcu zdania kropkę. że muzyka jest jedynie pretekstem dla zebrania towarzyskiego.6. który wynika z tekstu wcześniejszego. może to być wyliczenie. W pewnych wypadkach wykrzyknik możemy umieścić po pytajniku (zob. że następujący po wykrzykniku tekst jest dalszym ciągiem zdania pojedynczego. Dlatego też nie należy go uważać za znak oddzielający. 94. W serii Biblioteka Pisarzów (sic!) Polskich wydano najcenniejsze utwory literackie. Morze. np.[418] 95. Znak wykrzyknienia może wystąpić w tytułach utworów i rozdziałów. Tekst po znaku wykrzyknienia na ogół rozpoczynamy wielką literą. np. tu jesteśmy! b) Po wołaczu lub wyrazie-wykrzykniku oraz na końcu zdania możemy postawić znak wykrzyknienia. gdyż podczas głośnej lektury w jego miejscu konieczne jest zawieszenie głosu. hop. Możemy postawić dwa. a nawet tego nie potrafią! Te osoby powinny były wiedzieć. Gdy wykrzyknik zastępuje kropkę. 96. co oznacza na ogół.7. np. gdy arystokracja nie umie się zachować! Tak mało się od nich wymaga. np.6. [423] 95. np. uzasadnienie. wyszczególnienie. np. W zdaniach rozpoczynających się od wołacza lub wyrazu-wykrzyknika możemy stosować następującą interpunkcję: a) Po wołaczu lub wyrazie-wykrzykniku możemy umieścić przecinek. proszę wstać! Hop.2. Dwukropek używany do przytoczenia czyichś lub własnych słów . jeśli tego wymaga bardzo silne zabarwienie emocjonalne wypowiedzi.1. Ad astra!. Staffa) [422] 95. W ten sposób oznaczamy także cytaty zawierające błąd: wykrzyknik w nawiasie sygnalizuje. Dzieci! proszę wstać! Hop! hop! tu jesteśmy! [420] 95.

Wyraz „bolączka” zmienił znaczenie na przełomie XIX i XX wieku. mogę wam z przyjemnością pożyczyć — ale na ten widok twarz jego nabiera tak strasznej dzikości. objaśnianych następnie w tekście 96. (W. terminy i inne wyrazy oraz zwroty. np.3. Używamy go. Odmienne części mowy to: czasownik.4. rzeczownik.7. Dwukropek a wyliczenie szczegółów 96. polegający na ujmowaniu tytułów. innymi słowy. co jest wymysłem. dwukropek jest zbędny. Nigdy nie wypowiedział Ludwik. np. zaimek i liczebnik. że chowam czym prędzej pugilares.5. ..96.6. zwrotów.I. Dwukropek i przydawki rzeczowne [424] 96. Dwukropek i zdania. np. 96. inaczejmówiąc itp. wino piłem”. (T. Boy-Żeleński) Czyli jedynie to. o ile przed samym wyliczeniem zostały one zaznaczone w formie ogólnej. Ostatnia powieść Żeromskiego: Przedwiośnie chyba na zawsze pozostanie w kanonie lektur szkolnych.3. Dwukropek używany do wymienienia wyrazów.2. Jeśli zastosowaliśmy jeden z takich sposobów wyróżnienia. (W. przymiotnik. Wyciągam portfel i mówię rzeczowym tonem: — Potrzeba wam pewnie pieniędzy. bo może wierzy. Dwukropek poprzedza wyliczenie szczegółów. Używamy też — choć rzadko — dwukropka. Ostatnia powieść Żeromskiego „Przedwiośnie” chyba na długo pozostanie w kanonie lektur szkolnych. np. objaśniane następnie w tekście. Tekst cytowany po dwukropku należy wyodrębnić za pomocą jednego z trzech sposobów: — myślnikami. np. natomiast on sam był przez całe życie niestrudzonym sługą Francji. Ostatnia powieść Żeromskiego Przedwiośnie chyba na długo pozostanie w kanonie lektur szkolnych. Dwukropek i podmiot szeregowy 96. wymieniając tytuły. Dwukropek i zapowiedzi w postaci: jednym słowem. Wyraz: bolączka zmienił znaczenie na przełomie XIX i XX wieku. Albo: „Sztuka jest ekspresją”. Orkan) [425] 96. przynoszące wyjaśnienie lub uzasadnienie zdania poprzedzającego 96. Witkiewicz. Wyraz bolączka zmienił znaczenie na przełomie XIX i XX wieku. [426] 96. Tatarkiewicz) — kursywą. Miłosz) Przytoczone słowa rozpoczynamy wielką literą zawsze wtedy.] powiedzieć trzeba: oto człowiek wielki. O Stanisławie Witkiewiczu z pochyleniem głowy [. słowem. np. np.2.. tak ją określał Croce. powiada Bertrand. Schulz) — cudzysłowem. już jest podejrzany. miód. tak zrobił S. zalicza się do literatury. Albo: „Sztuka jest odzwierciedlaniem rzeczywistości”. tak czyniło i czyni wielu. „niedorzecznych słów”: „Państwo to ja” (znowu legenda?). Można powiedzieć: „Sztuka jest konstruowaniem czystych form”. przytaczając czyjeś lub własne słowa.1. że to wszystko zdarzyło się naprawdę? (C. natomiast jeżeli ktoś powie: „i ja tam byłem. gdy cytat składa się z dwu lub więcej zdań. objaśnianych wyrazów i zwrotów w cudzysłów lub na wyróżnieniu ich kursywą. W takich wypadkach częściej jednak stosuje się inny rodzaj przestankowania. (B. cytaty krótsze możemy rozpoczynać literą małą.

przysłaniał mu wszelkie inne życiowe ambicje. Buttler) Jeśli wyliczenie nie jest poprzedzone określeniem ogólnym.. Za podstawowy należy uważać nawias okrągły. a mianowicie: połączeniami wyrazowymi. jak np. przymiotnik. rzeczownik. dwukropek możemy pominąć: W drodze do Rzymu zwiedzili Wenecję. np. ostrokątnych < > albo klamrowych { }. Jego główny cel: stanowisko dyrektora. Dwukropek nie jest potrzebny. które mają charakter stały. przy czym nawiasu prostego używa się tylko w piśmie komputerowym i specjalistycznych zapisach. inaczej mówiąc. Dwukropek może również wprowadzać przydawki rzeczowne o charakterze wyjaśniającego równoważnika zdania.. (I. lecz sądzi człowieka. które partie tekstu w stosunku do tekstu głównego mają charakter poboczny. Dyskusja nie wniosła nic nowego do tematu. rzeczownik. słowem: straciliśmy czas. NAWIAS Za pomocą nawiasu możemy wskazywać. zaimek i liczebnik.5.6. 2) jego walor emocjonalno-stylistyczny [. względów się wyrzeka: wielbi urząd. przymiotnik. Zwłaszcza w piśmie odręcznym można używać wyłącznie takiego nawiasu. 3) jego wartość systemowa [.. Zasadniczo stosuje się trzy rodzaje nawiasów: okrągły ( ). np. [429] 96.. które przynoszą wyjaśnienie lub uzasadnienie zdania poprzedzającego. jak: jednym słowem. słowem straciliśmy czas. Używanie innych nawiasów.4. Po takich wyrażeniach można też nie stawiać żadnego znaku. np. gdy wymieniamy tylko dwa wyrazy lub wyrażenia połączone spójnikiem i. czci króla. kwadratowy [ ] i prosty / /. 97. lecz wydzielenie za pomocą nawiasu jest najsilniejsze. Satyra prawdę mówi.. i gdy następuje wyliczenie kompletne. zaimek i liczebnik. np. jest możliwe. straciliśmy czas.Zdaniem autorki na zawartość informacyjną znaku składają się: 1) jego odnośność podmiotowo-logiczna [. Jeśli przed wyliczeniem pojawia się zapowiedź w postaci wyrazów lub wyrażeń takich. np.7. [427] 96. np. Dyskusja nie wniosła nic nowego do tematu. [430] 96.].]. Dwukropek może też poprzedzać zdania. Najwybitniejszymi polskimi pisarzami romantycznymi są Adam Mickiewicz i Juliusz Słowacki. Padwę i Florencję. słowem. słowem. innymi słowy. drugoplanowy bądź uzupełniający.. inaczej. Nawiasy i wypowiedzi uzupełniające lub objaśniające tekst główny .]. Dwukropek powinniśmy postawić. możemy postawić tylko dwukropek). Do odmiennych części mowy należą: czasownik. np. jednak — pominąwszy użycia specjalne. jeśli w zdaniu występuje podmiot szeregowy. w naukach ścisłych — niecelowe. odwrotnie itp. Nie stosuje się też dwukropka. 97. Nawiasy składają się z dwu znaków: otwierającego i zamykającego. możemy poprzedzić je przecinkiem i zamknąć dwukropkiem albo przecinkiem (po wyrażeniach a mianowicie. Do odmiennych części mowy należy czasownik. Do tego samego celu można użyć dwóch przecinków lub dwóch myślników. a orzeczenie ma formę liczby mnogiej. (D. Dyskusja nie wniosła nic nowego do tematu. jak.1.. Krasicki) Frazeologia zajmuje się częścią zasobu leksykalnego języka. Nasi pływacy byli najlepsi w stylach klasycznym i motylkowym. gdyż trzy podstawowe rodzaje nawiasów całkowicie wystarczają. gdy orzeczenie występuje w liczbie pojedynczej (takie zdanie ma charakter wyliczenia przykładowego). [428] 96. np.

O impresjonizmie w muzyce — zob. np. a nawias okrągły — węższe. Styl wzniosły. Nawias obok innego znaku interpunkcyjnego [431] 97.. Nawias kwadratowy służy do oznaczania zapisu fonetycznego.2. sporadycznie używa się do tego celu nawiasu ostrokątnego < . dzięki czemu dany utwór posługuje się w większym lub mniejszym stopniu zawartością drugiego utworu jako sposobem wyrażenia własnej treści. Nawiasy i wtrącone przykłady i objaśnienia 97. Nawias kwadratowy do oznaczania zapisu fonetycznego 97. tj. (J.7. Można jednak w takim wypadku stosować również podwójny nawias okrągły: Rozdział XX opisuje stosunki polsko-szwedzkie (z wyjątkiem XVII wieku. Sinko nazywał). Diderota.P. Rabelais’go).3. s. Ale czyż nie jest to znowu uproszczenie [. 273)].4. (S.. np. 2) postawa integrująca. Nawias okrągły zamykający po liczbach i literach będących składnikami wyliczenia 97. Nawias kwadratowy może być używany zgodnie z następującymi zasadami: a) W nawiasie kwadratowym umieszczamy wstawki odautorskie w cytatach. Górski) b) Do oznaczania skrótów i objaśnień w cytatach lepiej używać nawiasu kwadratowego.>. (W.. opr. Boy-Żeleński przetłumaczył na język polski utwory bardzo wielu pisarzy francuskich (np. Balzaka. są jego alternatywnym sformułowaniem. Zapewne. W nawiasy ujmujemy te części wypowiedzi. gdyż w tekście mogą pojawić się też nawiasy inne.1. Gombrowicz) Najbardziej rozczulająca była chwila. Najlepiej jednak unikać nawiasów w nawiasie. Okrągły nawias zamykający możemy umieścić również po liczbach i literach będących składnikami wyliczenia. które uzupełniają lub objaśniają tekst główny.97.. Tatarkiewicz) Omówiwszy obie strony procesu poznania („naszą”.3. [435] 97. 3) postawa opisowa. Natury).] moich intencji? (W. np. Słowacki. Istnieją w zasadzie trzy rodzaje postawy osoby mówiącej wobec stanu rzeczy objętego wypowiedzeniem: 1) postawa badawcza.. któremu poświęcono osobny rozdział (XXI. tj. że ja w Ferdydurke (i w innych utworach) walczę z fałszem i zakłamaniem. Przez aluzję literacką będziemy więc rozumieć aluzyjne nawiązanie do tekstu innego dzieła literackiego [podkreślenie moje — E. np. czyli górny (jak go T. Użycie nawiasu kwadratowego 97. Lem) [432] 97. Krzyżanowska) c) Jeśli musimy użyć dwu nawiasów w odniesieniu do tego samego fragmentu. [434] 97.6. nawias kwadratowy może ujmować treści szersze.2. Z. podobnie jak subtelny — za najniższy.]. s. W nawiasach umieszczamy wtrącone przykłady i objaśnienia. np.4. gdyż utrudniają one odbiorcy orientację w tekście. kiedy po różnych pieśniach zaintonowaliśmy wszyscy [pieśń]: Święty Boże! święty mocny! o święty nieśmiertelny! zmiłuj się nad nami. np. pochodzące od autora cytowanego tekstu. . Rozdział XX opisuje stosunki polsko-szwedzkie [z wyjątkiem XVII wieku.5. np. teorii. np. Oni mówią dalej. Nawias okrągły lub kwadratowy i dane bibliograficzne cytatu lub źródła 97. był też autorem oryginalnych wierszy satyrycznych.5. (S. i „tamtą”. Voltaire’a. (K. bierzemy się wreszcie do automatyzowania procesów poznawczych. Jodłowski) Można też te liczby i litery ujmować w nawias okrągły. uchodził za najwyższy z trzech stylów wymowy. któremu poświęcono osobny rozdział (XXI.. (33). [433] 97. 273)).

. średnik. — A cóż z trzecią. kmiotek i chłop). (C. I 6): „Świat jest piękny. Plac. że świat „pod każdym względem jest doskonały i osiąga swe cele we wszystkich swych proporcjach i częściach”. niczym Heisenberg. obieżyświat. Również jego barwa jest piękna. pauzę i kropkę umieszczamy po wstawce nawiasowej.6. Zbieg taki jest dopuszczalny w następujących wypadkach: — kiedy podajemy informacje o autorach cytatu. Nike z Samotraki (ryc.37) stoicy sądzili. Zdziechowski — to nagość uczucia religijnego (czy jak je nazwiemy) — to również bezkompromisowość etyczna [. S.[trompka. Kapuściński) Każdy adwokat. Wedle relacji Cycerona (De nat. np. Kurkowska. W końcu postanawiają (bardzo przytomnie!) pójść drogą eksperymentów i doświadczeń.. Tatarkiewicz) [437] 97. Z czasem z elementem starej szopki krakowskiej zespalał się charakter rewii paryskiej (tej z kabaretów artystycznych. b) Przecinek.7. łazik. tagże] to zapisy wymowy wyrazów trąbka i także. Do najsłynniejszych należą tutaj Wenus z Milo (ryc. Miłosz) Mnoży się liczba rzeźb z 3 i 2 wieku [.. podobnie jak nawias. barwy i bogactwa gwiazd [. wykrzykniki i cudzysłowy. Zamiast tego możemy podobne informacje przenosić do przypisów. np.]. Boy-Żeleński) 98. ateista. nie z music-hallów) [. ma charakter wyodrębniający i składa się z dwu znaków — otwierającego i zamykającego.. włóczęga. Boy-Żeleński) c) Pytajniki. CUDZYSŁÓW Cudzysłów. (W. Grupa Laokoona (duszonego przez węże na rozkaz Apolla). pławi się w górnym mniemaniu o swojej „kulturze ogólnej” (bo to przecież „prawo kształci”).. jeśli wstawka nawiasowa zawiera pełne zdanie rozpoczynające się wielką literą.].. kropkę możemy umieścić przed nią. (K. Można więc mówić [.]. stawiamy przed nawiasem zamykającym. (R. W miejscu zbiegu nawiasu i innego znaku interpunkcyjnego stosujemy następujące zasady: a) Pytajnik. a były inżynier od wodociągowej rury uważa siebie za naukowca pełną gębą. [436] 97. W nawiasie okrągłym lub kwadratowym podajemy dane bibliograficzne cytatu albo źródła. np. wykrzyknik i wielokropek umieszczamy przed wstawką nawiasową.] o synonimach zróżnicowanych pod względem emocjonalnym (np. na które powołujemy się w tekście. np. Skorupka) — kiedy bezpośrednio po nawiasie zamykającym pojawia się znak skrócenia przytoczonego tekstu. Wielki Posejdonios miał twierdzić (Aëtius. Stosowany jest przede wszystkim do wydzielania słów .. (W. wojak.]. z Klimą? — spytała Sewerowa. (T... Widać to z jego kształtu. A także świat jest piękny dla swej wielkości”. np. a cytat kończy się nawiasem. inaczej „mecenas”. 107). (Tetmajer miał wówczas trzy córki). (T. odnoszące się do tekstu umieszczonego w nawiasie. deor.. (H. Czy mam jeszcze czas? (Zastanawiał się przez moment). np. ateusz. II 13. włóczykij. natomiast całe zdanie nawiasowe kończymy kropką po nawiasie zamykającym. Gombrowicz) d) W miarę możności należy unikać zbiegu nawiasu zamykającego i otwierającego. żołdak. 106). Estreicher) Wyjątkowo. np...

B. Uwagi szczegółowe i zalecenia 98. można też spotkać się z jego wariantem: ” ”. Użycie cudzysłowu jako znaku cytowania C. (D. [442] 98. np.2.A. Ważne jednak. a jeśli jest taka potrzeba.]. np.1. W cudzysłów ujmujemy wszelkie przytoczenia.. żeby konsekwentnie używać jednego typu cudzysłowów w jednej publikacji. np. a malarstwo niech będzie podobne do poezji”. w publikacjach jednak wskazane jest użycie tego pierwszego. Użycie cudzysłowu jako znaku cytowania 98. Zbiegnięcie się cudzysłowu z innym znakiem interpunkcyjnym A. Gdy tekst cytowany został wyróżniony za pomocą innego rodzaju czcionek. Cudzysłów o ostrzach skierowanych do środka jest używany do specjalnych wyróżnień w tekście i w przypadku.3. niezależnie od opisanego wyżej zwyczaju. posąg’. a także do wyodrębniania partii dialogowych i przytoczeń. [440] 98. Autor osiemnastowiecznego poematu o malarstwie. Użycie cudzysłowu ze względów znaczeniowo-stylistycznych D.A.2. W druku i w rękopisach używa się najczęściej cudzysłowu o postaci: „ ” (tzw.B. co wyrzezane. Cudzysłów « » służy głównie do wyodrębniania znaczeń (w pracach naukowych i w słownikach). mogą być używane do wszelkich wyróżnień i mieć identyczny zakres użycia jak cudzysłów apostrofowy.B.3. cudzysłów apostrofowy). następnie zyskał treść o ogólniejszym zakresie — ‘wizerunek w ogóle’ [. W funkcji cudzysłowów definicyjnych najlepiej używać pojedynczego cudzysłowu apostrofowego lub cudzysłowu ostrokątnego. nie musimy stosować cudzysłowu. Cudzysłów złożony z apostrofów 98.1. [439] 98. Buttler) B. Cudzysłowy ostrokątne.A. Sławny artykuł Wasz prezydent — nasz premier ukazał się w Gazecie Wyborczej. pisał: „Niech poezja będzie jak malarstwo. zwłaszcza w utworach poetyckich. np. choć niepoprawny z punktu widzenia typograficznego. W publikacjach naukowych spotyka się też cudzysłów definicyjny o formie ‘ ’ lub ‛ ’.B. du Fresnoy. Cudzysłów możemy też pominąć. a w tekstach pisanych przy użyciu komputera również " " (stosowany nawet w książkach. Dobry przykład stopniowego uogólniania się i uabstrakcyjniania treści stanowią dzieje rzeczownika wyraz.A.B. Ze względów praktycznych zalecamy jednak użycie cudzysłowu złożonego z apostrofów jako podstawowego. użyć innych do wyróżnień dodatkowych. Sytuacja gdy tekst cytowany został wyróżniony za pomocą innego rodzaju czcionek 98. Tatarkiewicz) Wyraz „biznesmenka” — moim zdaniem — przyjmie się w języku polskim. (W. . A.1.cytowanych i oznaczania specyficznych użyć wyrazów i wyrażeń. bywa on więc określany również jako znak redakcyjny.2. Cudzysłowy ostrokątne 98.3. Sytuacja gdy w obręb cytatu wprowadzono jakieś komentarze [441] 98. W piśmie maszynowym stosuje się cudzysłów złożony z dwu identycznych znaków: ″ ″.A. Pierwotnie znaczył on ‘to. a do wyodrębniania fragmentów w tekście cytowanym i do wyróżnień specjalnych — cudzysłowów ostrokątnych. gdyż symbol " oznacza cal lub sekundę — jednostkę geograficzną).. gdy cytowany fragment występuje po dwukropku. Cudzysłowy definicyjne [438] 98. Cudzysłów i przytoczenia 98. a koniec cytatu da się jednoznacznie wskazać. Sławny artykuł „Wasz prezydent — nasz premier” ukazał się w „Gazecie Wyborczej”.2. gdy występuje cudzysłów w cudzysłowie. Uwagi szczegółowe i zalecenia B.1.A. W specyficznych zastosowaniach pojawia się też cudzysłów ostrokątny: » « lub « ».

Zbiegnięcie się cudzysłowu z innym znakiem interpunkcyjnym 98. Kropkę stawiamy zawsze po cudzysłowie.1.C.C. Polskie Linie Lotnicze „Lot”. oraz związków frazeologicznych w wypowiedziach potocznych i artystycznych.C. Jeśli w obręb cytatu wprowadzono jakieś komentarze: autora czy narratora — wydzielamy je myślnikami. że to cytat z Mickiewicza.Autorem słów: Moja nimfa tajemna pono gęsi pasie! jest Adam Mickiewicz. które kończy się cytatem zakończonym znakiem zapytania i cudzysłowem zamykającym. Cudzysłów wyodrębnia też wprowadzony do tekstu wyraz obcy stylistycznie.D.D. moglibyśmy powtórzyć za Gałczyńskim: „Ile razem dróg przebytych? Ile ścieżek przedeptanych?”.2.D. Wielokropek stawiamy po cudzysłowie. Błędy polegające na nadużywaniu cudzysłowu są bardzo częste w rozmaitych publikacjach. Jednak w tekstach naukowych skracamy tylko tak (wielokropek w nawiasie kwadratowym oznacza skrócenie tekstu cytowanego): „Ksiądz pana wini. albo po nim.3. w znaczeniu wtórnym. Cudzysłów i kropka 98.D.D. (Frazeologizmów nie ujmujemy w cudzysłów). a także nazw własnych instytucji lub obiektów. Cudzysłów i wielokropek.2.1.1. (cudzysłów zbędny) Wielu dorosłych wciąż pisze „jak kura pazurem”. gdy dotyczy całego zdania.B.C. Cudzysłów i znak zapytania 98.C. mniej znanych pseudonimów. Czy dobrze pamiętam ten fragment wiersza Gałczyńskiego: „Więcej Osmańczyka.C. C. Wspominając minione lata. Cudzysłów użyty do wyodrębnienia w tekście wyrazu obcego stylistycznie 98. Dotyczy to przede wszystkim użycia wyrazów i wyrażeń potocznych w stylu naukowym.3.2. np. Cudzysłów może zostać użyty do wyodrębniania niektórych nazw własnych: przezwisk. Klemensiewicz) UWAGA: Nie należy ujmować w cudzysłów wyrazów użytych przenośnie. pan księdza […]” . D. mniej Grottgera i wszystko będzie cacy”? [449] 98. Cudzysłów może wyodrębniać wyrazy użyte ironicznie: Ojcowie miasta zabrali się wreszcie do zrobienia porządku z tym szpecącym miasto „zabytkiem”. Cudzysłów zastosowany dla wyodrębnienia wyrazów użytych ironicznie 98.2. Polskie Biuro Podróży „Orbis”.D. Oddziałem „Piast” dowodził „Orzeł”. jednostek wojskowych. a także w tekstach prasowych. często powtarzamy „Pan każe.D. np. Codziennie „wkuwam” kilkadziesiąt słówek angielskich. sługa musi”.3.3. np. które występują na końcu wielowyrazowych nazw opisowych. jednocześnie kropka powinna zamykać zdanie oznajmujące. Cudzysłów użyty do wyodrębnienia niektórych nazw własnych [444] 98. jeśli cytat został urwany. [448] 98. np. pan księdza”… to słowa Mikołaja Reja. [446] 98. „Duszą Narodu polskiego — pisze Mickiewicz — jest pielgrzymstwo polskie”. kryptonimów organizacji. [443] 98. gdy odnosi się on do treści wyrażenia zawartego w jego obrębie. ale nie wszyscy o tym wiedzą. Użycie cudzysłowu ze względów znaczeniowo-stylistycznych 98. Znak zapytania stawiamy albo przed zamykającym cudzysłowem.4. np. (Z. „Ksiądz pana wini. jeśli cytat został urwany 98.3. Niektóre dzieci dość długo mają skłonność do kaleczenia wyrazów przez „połykanie” całych zgłosek. Nie wiedząc.1. Cudzysłów i wielokropek. [445] 98. jeśli wielokropek jest częścią cytowanego tekstu [447] 98.

A To Polska Właśnie. Wówczas obowiązuje następująca kolejność wielokropka w odniesieniu do cudzysłowu zamykającego: a) „Kto był na wojnie. Typy Broni i Uzbrojenia. Aneks Niektóre orzeczenia Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN Od 1997 roku Rada Języka Polskiego. Tygodnik Powszechny. Osoby. . Słowa wchodzące w skład nazw witryn i portali internetowych należy pisać wielką literą.D. Polski Portal Astronomiczny. Porady na Zdrowie. cudzysłów należy umieścić po nim. gdyż zarówno nadużycie. np. powinny ograniczyć się do możliwie ścisłego respektowania zasad interpunkcji. że przytacza tylko fragment cytatu). To i Owo. ponieważ uważa się je już za obowiązujące od dłuższego czasu. np. iż korzystanie z tego prawa powinno być poprzedzone głębszym namysłem. Szczególnie należy unikać nadużywania znaków prozodycznych.–98. Są one publikowane sukcesywnie w formie komunikatów w Poradniku Językowym i Języku Polskim. np. Wiele z orzeczeń wcześniej publikowanych pominięto. gdyż ich zbyt duża liczba w tekście wywołuje wrażenie nadmiernej egzaltacji autora i jest w związku z tym rażąca.). emotywnych i sygnalizujących opuszczenie (zostały one opisane w paragrafach 91. Listy z Teatru. W tytułach . Poniżej przedstawiamy niektóre orzeczenia Rady Języka Polskiego. ten wie…” (wielokropek jest częścią cytowanego tekstu). a także na internetowych stronach Rady. występujących wewnątrz tych nazw. Jeśli wielokropek jest częścią cytowanego tekstu. Język Artystyczny. 2. które nie mają dużej praktyki w pisaniu. INTERPUNKCJA POLSKA — PODSUMOWANIE Celem interpunkcji jest — jak wspomnieliśmy w paragrafie 83. Nasza Klasa. podawane w starszych słownikach i do dziś będące w użyciu. Wcześniej obowiązywała zasada. „Razem. Po Prostu. którego tekst tylko cytujemy.czasopism i cykli wydawniczych oraz w nazwach wydawnictw seryjnych piszemy wielką literą wszystkie wyrazy (z wyjątkiem przyimków i spójników występujących wewnątrz tych nazw). jak i niedostatek znaków interpunkcyjnych obniża wartość komunikacyjną tekstu. — uczynienie tekstu przystępniejszym. Szanując przyzwyczajenia użytkowników polszczyzny. Z tego powodu piszący ma prawo do dość znacznej swobody w przestankowaniu. powołana przez Prezydium PAN. które kilkakrotnie pojawia się w Mickiewiczowskiej Odzie do młodości 99. Portal Miłośników Fortyfikacji. ORTOGRAFIA 1. Należy jednak zaznaczyć. obok niektórych zapisów zalecanych przez Radę nadal przytaczamy w niniejszym słowniku zapisy dotychczasowe. łatwiejszym w odbiorze.odmiennych i nieodmiennych . wydaje orzeczenia w sprawach ortografii i interpunkcji. b) „Kto był na wojnie. z wyjątkiem spójników i przyimków.UWAGA: Możemy się również spotkać z zastosowaniem wielokropka przez autora.4. aby w taki sposób zapisywać tylko tytuły odmienne. [450] 98. Wiedza i Edukacja. Biblioteka Wiedzy o Prasie. Mówią Wieki. młodzi przyjaciele!…” to wezwanie do solidarnego działania. Gazeta Wyborcza. ten wie […]” (piszący zaznacza wielokropkiem.

o V Liceum Ogólnokształcące im. Dzierżysław. Choma. sz.: T. Dziarski. Poprawny zapis zatem to np. M. (np. Rzepka). C. artykuł [168] Zasad pisowni i interpunkcji. cz i trójznaku dzi oznaczających jedną głoskę pozostawia się w inicjałach tylko pierwszą literę . Książeczka pierwszej pomocy (dodatek do Polityki). 4. Hendrix . Ustalono dwojaką pisownię przypadków zależnych wyrazów zakończonych literą -x (skrótowce. 3. cardox (lek) . cz. angielski Christopher). Szymon. tworzą inicjały. Rzymowski.3. . Szymański. nazwiska.o cardoksie albo cardoxie. w których oznacza głoskę ch. Zawsze zachowuje się w inicjałach (podobnie jak w skrótowcach) dwuznak Ch. Z dwuznaków literowych rz. a więc jeśli do zapisu nie trzeba użyć cyfr rzymskich oznaczonych znakami L. albo pozostawić w zapisie tematyczne -x-. Królowej Jadwigi ..2. Cogito. [27]."Królówka" lub Królówka. Wprowadzono zasadniczo łączną pisownię imiesłowów przymiotnikowych (czynnych i biernych) niezależnie od tego. czy czasownikowym. Szkoła . S. Max (von Sydow) Maksa albo Maxa (von Sydowa). nazwy geograficzne. Stały dodatek ma własną numerację. Czcibor). a jego wydanie łączy się z jakimś wydarzeniem. nie ma numeracji. Chwalibóg. Chudy. Magazyn telewizyjny. ukazuje się regularnie. Poprawny zapis to zatem: Ch."Jagiellonka" lub Jagiellonka.w cudzysłowie lub bez cudzysłowu. o Biblioteka Jagiellońska . bibliotek i in. Halifax (miasto) . Jana Śniadeckiego . umieszczona na jego stronie tytułowej (w zależności od układu graficznego . (Tadeusz Dołęga-Mostowicz). 6. gdy liczebnik nie jest większy niż 39. a nie konkretnym terminem. np. zarówno w wyrazach rodzimych. Początkowe litery imienia i nazwiska. W inicjałach imion i nazwisk dwu. pozostałe człony ."Śniadek" lub Śniadek. Poprawny zapis to zatem: R. Hortex Horteksu. 7. C. Horteksowi. Przykładowe stałe dodatki to Niezbędnik Inteligenta (dodatek tygodnika Polityka) oraz Kujon Polski czy Duży Format (dodatki Gazety Wyborczej). Dziekan).należy pisać -ks-. W tytułach stałych dodatków wszystkie człony oprócz spójników i przyimków pisze się wielką literą. Dzierżysława. Księcia Józefa Poniatowskiego .) należy zapisywać od wielkiej litery . zaczynających się od innych głosek (np.3. Piszemy zatem: Tele Tydzień.matura .do Halifaksu albo Halifaxu. Cholewa. za tytułem albo właśnie po nim).K.1. wyrazy pospolite): albo w miejsce końcowego -x. Szczegóły . szkół i uczelni. Telewizyjna i Teatralna . zob. Czesława. Można napisać np. o X Liceum Ogólnokształcące im."Poniatówka" lub Poniatówka. (np. zakończone kropką.M."Filmówka" lub Filmówka. imiona.zob. Horteksie albo Hortexu. Popularny magazyn telewizyjny.D. Szczepan.studia . francuski i angielski Charles. D.małą literą. Chryzostom. 8. 5. D. Potoczne jednowyrazowe nazwy ośrodków dydaktycznych (przedszkoli.i wieloczłonowych pomija się łącznik (podobnie jak w skrótowcach). (np.z (Jimim) Hendriksem albo Hendrixem. 2. Podtytułem jest formuła następująca każdorazowo po tytule czasopisma. Połączenie cząstki -lecie i cyfr rzymskich można stosować do zapisu złożeń powstałych od rzeczownika z liczebnikiem wtedy. Jednorazowy dodatek jest okazjonalny. Takim dodatkiem jest np. (np. w terminie znanym czytelnikom. 4. 7.: o Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa. Hortexowi. (np. Czesław. Chrystian. k). [228]. (Zofia Kossak-Szczucka). Rozdzielną pisownię imiesłowów użytych czasownikowo uznano jednak nadal za dopuszczalną. 7.zgodnie z ogólnymi zasadami pisowni skrótowców. Z. Podtytuły czasopism oraz tytuły jednorazowych dodatków do pism pisze się tak jak tytuły książek: wielką literą pisze się tylko człon pierwszy. np. XXXIXlecie.np. ale nie XL-lecie. Pisownia inicjałów: 1. o II Liceum Ogólnokształcące im.S. Szymonowicz). Hortexie.życie.4. jak i w wyrazach obcych. czy użyte są w znaczeniu przymiotnikowym. 7. Tele Świat. sz. 7.

10. (RP) nr 15. że referaty przyniosły istotne wyniki. Paweł junior. INTERPUNKCJA W zwrocie imiesłowowym. z późn. 3. ponieważ jest tylko okolicznikiem. Przyjęcie takiej zasady pozwala uniknąć wątpliwości. Pliniusz Starszy. Uznano. Al-Dżazira zapisujemy rodzajnik wielką literą i z łącznikiem. W pisowni nazw miejscowości (lub ich części) składających się z dwu lub więcej członów rzeczownikowych stosuje się łącznik. znalazł się już na swoim polu. imiesłowy te zaleca się oddzielać lub wydzielać przecinkiem.9. zabużanka. 11. 10. wszechświaty. Paweł senior itp. Ponieważ rzeczownik Zabuże ma właściwie takie samo znaczenie jak Kresy (Wschodnie). Strauss młodszy. Pisownia pojedynczych wyrazów i wyrażeń: 0. poz.2. Zabużanka. Więcej o pisowni takich nazw zob. Zaolzie. np. Konstancin-Jeziorna. zwłaszcza dotyczące postaci starożytnych. niezależnie od tego. że wyrazy kosmos oraz wszechświat można w liczbie pojedynczej zapisywać obocznie: małą lub wielką literą: kosmos a. zm. W nazwach typu Dumas ojciec. nazwę mieszkańca tych terenów powinno się pisać od wielkiej litery: Zabużanin. 2. 13.4. Kresowianka. które miały określenia. [235]. od podstaw: Naddniestrze (które formalnie nie jest jednostką administracyjną). Dumas syn. stwierdził. jak i w zdaniach bez określeń imiesłowu: Podsumowując. ö. 30. zob. spoglądali na siebie z zakłopotaniem.Kresów (Wschodnich) ('wschodniej części dawnej Polski'). czy imiesłów w danym tekście wymaga oddzielania przecinkiem. Kresowianin uzależniona jest od znaczenia wyrazów podstawowych: kresowianin to mieszkaniec kresów ('pogranicza'). Niemieckie litery: ü. 10.1. czy imiesłowy na -ąc. tworzonych np.3. o niczym już nie pamiętał. 10. 10. 12. Kresowianin . Busko-Zdrój. wszechświat a. -łszy. tak jak Kresowianin. Obudziwszy się. ponieważ jest równoważnikiem zdania. człony podrzędne powinny być zapisywane małą literą. Obecnie radzi się stawiać przecinki zarówno w zdaniach z określeniami imiesłowu: Przeskoczywszy rów. [184]. to oczywiście obowiązuje tu mała litera: zabużanin. ä można w tekstach polskich pozostawiać bez zmian lub zapisywać jako ue. Jeśli skrótu wymaga szczegółowy zapis miejsca umieszczenia aktu prawnego. w liczbie mnogiej oba słowa należy zapisywać małą literą: kosmosy. -wszy mają określenia. Wszechświat. czy nie powinien być oddzielany lub wydzielany. Wyjątek stanowią połączenia tradycyjne. słuchając napomnień. Pisownia od wielkiej litery będzie obowiązywać również w nazwach mieszkańców (jeszcze w słownikach nierejestrowanych) innych terenów geograficznych czy też jednostek administracyjnych. czy też są bez określeń. Jeżeli chodzi zaś o pisownię nazwy mieszkańca miejscowości Zabuże. Uczniowie. Dawniej obowiązywała zasada oddzielania lub wydzielania tylko tych zwrotów imiesłowowych. Kosmos. W arabskich nazwach własnych typu Al-Kaida [wymowa: al-ka-i-da]. np. KatowiceBogucice. . ae. Naddnieprze.U. zapis ten należy skrócić według wzoru: DzU / Dz. 1. oe. Pisownia wielką lub małą literą nazw mieszkańców typu Zabużanin. W uzasadnionych przypadkach można jednak pozostać przy zapisie ß. Strauss starszy. Poprawny skrót tytułu Dziennik Ustaw / Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej to DzU albo Dz. Niemiecką literę ß w tekstach polskich oddaje się przez ss.U.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->