PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO - Kolokwium 1 Wybierz jedną prawidłową odpowiedź: 1. Koło tętnicze mózgu powstaje z : A.

tętnicy przedniej, środkowej i tylnej mózgu B. tętnica przedniej mózgu i łączącej tylnej mózgu oraz tętnicy podstawnej C. układu tętnic szyjnych wewnętrznych i układu kręgowo-podstawnego D. tętnica szyjnej, tętnica skalistej, tętnicy jamistej i tętnicy mózgowej 2. Tętnica podstawna mózgu powstaje z połączenia; A. dwóch tętnic szyjnych wewnętrznych B. z tętnicy szyjnej wewnętrznej i tętnicy kręgowej C. dwóch tętnic kręgowych D. z tętnicy kręgowej i tętnicy tylnej mózgu 3. Zatoka wieńcowa to szeroka, krótka żyła o cienkich ścianach położona w tylnej części bruzdy wieńcowej uchodząca do; A. do przedsionka prawego B. do przedsionka lewego C. do pnia płucnego D. do części wstępującej aorty 4. Krążenie krwi u człowieka i ssaków odbywa się dwoma układami, które z podanych stwierdzeń opisuje krążenie systemowe ?; A. otrzymuje krew z lewej komory serca, zaopatruje wszystkie tkanki i dostarcza krew do prawego przedsionka B. otrzymuje krew z lewego przedsionka serca, zaopatruje płuca i dostarcza krew do prawej komory serca C. otrzymuje krew z prawej komory serca, prowadzi do płuc, gdzie pobiera tlen i dostarcza krew do lewego przedsionka D. otrzymuje krew z prawego przedsionka, zaopatruje wszystkie tkanki i dostarcza krew do lewej komory serca 5. Węzeł zatokowo-przedsionkowy wywołujący rytmiczne skurcze mięśnia sercowego znajduje się; A. w prawym przedsionku, przy ujściu żyły głównej dolnej B. w prawym przedsionku, przy ujściu żyły głównej górnej C. w prawym przedsionku, przy ujściu przedsionkowo-komorowym D. w prawym przedsionku, na płatkach zastawki trójdzielnej 6. Serce człowieka zbudowane jest z A. komory i dwóch przedsionków B. dwóch komór i dwóch przedsionków C. zatoki, przedsionka i dwóch komór D. dwóch komór i przedsionka 7. Zatoka szyjna; A. znajduje się w miejscu podziału tętnicy szyjnej wspólnej B. jest synonimem opuszki żyły szyjnej wewnętrzne

C. jest pozostałością rozwojową łuków skrzelowych D. jest uchyłkiem zatoki jamistej 8. Sieć dziwną żylno-żylną tworzą; A. naczynia żylne nerek B. naczynia żylne wątroby C. naczynia żylne łożyska D. naczynia żylne śledziony 9. Sieć dziwną tętniczo-tętniczą tworzą; A. niektóre naczynia tętnicze nerek B. niektóre naczynia tętnicze wątroby C. niektóre naczynia tętnicze łożyska D. niektóre naczynia tętnicze śledziony 10. Przewód żylny krążenia płodowego to; A. bezpośrednie zespolenie żyły pępkowej z żyłą główną dolną B. bezpośrednie zespolenie żyły pępkowej z żyłą główną górną C. bezpośrednie zespolenie tętnicy pępkowej z żyłą główną dolną D. bezpośrednie zespolenie tętnicy pępkowej z żyłą główną górną 11. Układ żyły wrotnej prowadzi krew do wątroby z; A. zakresu unaczynienia tętnic nerkowych B. zakresu unaczynienia tętnic krezkowych C. zakresu unaczynienia tętnic lędźwiowych D. zakresu unaczynienia tętnic wieńcowych 12. Otaczające serce osierdzie jest zbudowane z blaszki ściernej i blaszki trzewnej łączącej się ze sobą; A. na dużych naczyniach krwionośnych podstawy serca B. na pniu płucnym C. na naczyniach wieńcowych serca D. w jamie osierdzia 13. Krążenie otwarte występujące; A. w krążeniu płucnym B. w całym organizmie C. w śledzionie i łożysku D. w krążeniu systemowym 14. Kąt żylny tworzą; A. żyła podobojczykowa i żyła główna górna B. żyła szyjna zewnętrzna i żyła podobojczykowa C. żyła szyjna wewnętrzna i ramienno-głowowa D. żyła szyjna wewnętrzna i żyła podobojczykowa 15. Aortą brzuszną nazywa się część aorty od rozworu aortowego do miejsca podziału na A. tętnice biodrowe zewnętrzne B. tętnice biodrowe wewnętrzne C. tętnice biodrowo-lędźwiowe

D. tętnice biodrowe wspólne 16. Żyła główna dolna jest naczyniem, przebiegającym; A. na prawo od aorty B. na lewo od aorty C. do przodu od trzustki D. przez rozwór żyły głównej dolnej w przeponie 17. W części nerwowej przysadki wydzielana jest A. prolaktyna B. tyreoliberyna C. wazopresyna D. folikulostymulina 18. Chłonka z sutka nie odpływa do A. węzłów pachowych B. węzłów trzewnych C. śródpiersiowych D. nadobojczykowych 19. Układ bodźco-przewodzący serca utworzony jest przez A. węzeł zatokowo-przedsionkowy - węzeł przedsionkowo-komorowy, pęczek przedsionkowo-komorowy B. węzeł zatokowo-przedsionkowy, węzeł przedsionkowo-przedsionkowy, gałęzie przedsionkowe C. węzeł zatokowo-zatokowy, węzeł przedsionkowo-komorowy, włókna zespalające D. węzeł zatokowy, węzeł przedsionkowo-komorowy, węzeł zastawkowy 20. W krążeniu płodowym krew bogata w CO2 i zbędne składniki przemiany materii jest doprowadzona do łożyska przez; A. żyły pępkowe będące gałęziami żył biodrowych wewnętrznych B. żyły pępkowe będące gałęziami żył biodrowych zewnętrznych C. tętnice pępkowe będące gałęziami tętnic biodrowych wewnętrznych D. tętnice pępkowe będące gałęziami tętnic biodrowych zewnętrznych 21. Przewód tętniczy jest; A. zespoleniem znajdującym się między pniem płucnym a tętnicą płucną B. zespoleniem znajdującym się między pniem płucnym a łukiem aorty C. zespoleniem znajdującym się między aortą a łukiem pnia płucnego D. zespoleniem znajdującym się między łukiem pnia płucnego a łukiem tętnicy wieńcowej 22. Ośrodek oddechowy zapewniający automatyzm oddechowy znajduje się; A. w podwzgórzu B. rdzeniu przedłużonym C. w rdzeniu kręgowym D. na wysokości S1-S2 23. Szczyt płuca w stosunku do obojczyka leży; A. powyżej obojczyka B. na wysokości obojczyka

C. poniżej obojczyka D. za rękojeścią mostka 24. Krążeniem małym nazywamy A. krew krążącą w płucach B. obieg krwi z komory prawej do przedsionka lewego C. obieg krwi od komory lewej do przedsionka prawego D. wdychania powietrza do płuc 25. Pozycja Trendelenburga to ukośne ułożenie na plecach ciała głową w dół; A. zalecana w ginekologii pacjentkom nieprzytomnym B. zalecana jest w schorzeniach układu krążenia z objawami niedokrwienia mózgu C. zalecana jest w schorzeniach układu chłonnego celem blokady przerzutów nowotworowych D. zalecana jest w schorzeniach układu oddechowego z zaleganiem wydzieliny 26. Opłucna jest błoną: A. śledzioną B. surowiczą C. podśluzową D. śluzowo-surowiczą 27. Opłucna okrywająca szczyt płuca nosi miano; A. osklepka opłucno-płucnego B. osklepka nadopłucnowego C. osklepka płuca D. osklepka opłucnej 28. przedni płat przysadki mózgowej produkuje hormon przygotowujący gruczoły sutkowe do laktacji, hormon ten to; A. prolaktyna B. mammoliberyna C. hormon luteotropowy D. wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 29. Hormony zawarte w wydzielanie tarczycy to; A. tyroksyna, kalcytonina, parathormon B. tyroksyna, kalcytonina, tyreotropina C. tyroksyna, tymozyna, tymopoetyna D. kalcytonina, trójjodotyronina, tyroksyna 30. Oksytocyna jest hormonem produkowanym przez przysadkę mózgową który; A. Kontroluje czynność skurczową macicy B. Kontroluje czynność skurczową pochwy C. Kontroluje przepływ w łożysku D. Oksytocyna nie jest hormonem produkowanym przez przysadkę mózgową PIELĘGNIARSTWO i POŁOŻNICTWO - Kolokwium 2 Wybierz jedną prawidłową odpowiedź:

1. Płaszczyzny biegnące równolegle do osi pionowej, a prostopadłe do płaszczyzn strzałkowych nazywamy: A. płaszczyznami strzałkowymi B. płaszczyznami czołowymi C. płaszczyznami pośrodkowymi D. płaszczyznami poziomymi 2. Ruchy wykonywane w pozycji anatomicznej dookoła osi strzałkowej to: A. nawracanie i odwracanie B. zginanie i prostowanie C. przywiedzenie i odwiedzenie D. obwodzenie 3. Linia biegnąca w połowie odległości między linią pośrodkową tylną a linią łopatkową to: A. linia pachowa tylna B. linia przykręgowa C. linia przyłopatkowa D. linia pośrodkowa tylna 4. Kora wzrokowa leży w płacie A. potylicznym B. czołowym C. ciemieniowym D. skroniowym 5. Część czynna narządu ruchu to : A. mięśnie poprzeczne prążkowane B. kości i więzadła C. połączenia kości i mięśnie gładkie D. więzadła i połączenia kości 6. Ze względu na kształt , kości dzielimy na; A. duże, różnokształtne, małe, szerokie, płaskie B. małe, długie, różnokształtne, pneumatyczne, płaskie C. długie, krótkie, małe, wrzecionowate, płaskie D. długie, płaskie, krótkie, różnokształtne, pneumatyczne 7. Kości, w których dwa wymiary przewyższają trzeci i zawierające szpik kostny czerwony to: A. k. długie B. k. różnokształtne C. k. krótkie D. k. płaskie 8. Miejscem wzrostu kości na długość jest; A. nasada bliższa B. przynasada C. chrząstka stawowa D. chrząstka nasadowa

9. Kręgi połączone ze sobą w sposób ruchomy nazywają się kręgami prawdziwymi i są to; A. kręgi piersiowe, lędźwiowe, krzyżowe B. lędźwiowe, krzyżowe, guziczne C. kręgi szyjne, piersiowe, lędźwiowe D. lędźwiowe, krzyżowe, guziczne 10. Wytworzenie lordozy lędźwiowej jest; A. pozostałością z życia płodowego B. związane z przyjmowaniem pozycji pionowej C. związane z raczkowaniem dziecka D. związane z podnoszeniem główki przez dziecko 11. Ciemiączka to błoniaste miejsca połączenia pomiędzy kośćmi pokrywy czaszki, ciemiączko tylne - potyliczne leży w miejscu zetknięcia kości potylicznej a kośćmi ciemieniowymi i zarasta A. w okresie noworodkowym B. w 3 miesiącu życia C. w 2 roku życia D. w 3 roku życia 12. Płaszczyznę przechodzącą przez dolny brzeg spojenia łonowego, końce kolców kulszowych i wierzchołek kości krzyżowej nazywamy ; A. płaszczyzną wchodu B. płaszczyzną próżni C. płaszczyzną cieśni D. płaszczyzną wychodu 13. Szerokość międzykrętarzowa to odległość między krętarzami większymi wynosząca; A. 25-27cm B. 28-29cm C. 30-32cm D. 32-34cm 14. Sprzężna prawdziwa (położnicza) jest to odległość pomiędzy najbardziej ku tyłowi wysuniętą częścią spojenia łonowego , a wzgórkiem i nie powinna być mniejsza; A. niż 9,5 cm B. niż 11,5 cm C. niż 13,5 cm D. niż 15,5 cm 15.Płyn mózgowo-rdzeniowy jest wytwarzany w: A. ziarnistościach Pacioniego B. zbiornikach pajęczynówki C. splotach naczyniówkowych komór D. zatokach opony twardej 16. Łąkotka znajduje się w : A. w stawie kolanowym B. w stawie ramiennym

C. w stawie łokciowym D. w stawie biodrowym 17. Rodzaje włókien mięśniowych występujących (u człowieka) w narządach wewnętrznych, których skurcz jest powolny i długotrwały i nie zależny od woli człowieka to; A. mięśnie poprzecznie prążkowane B. mięsień sercowy C. mięśnie gładkie D. mięśnie szkieletowe 18. Do mięśni przepony miednicy zaliczamy; A. dźwigacz odbytu , m. poprzeczny krocza głęboki, m. guziczny B. dźwigacz odbytu, dźwigacz zewnętrzny odbytu, mm. kulszowo-jamiste C. dźwigacz odbytu, m.guziczny, mm. opuszkowo-gąbczaste D. zwieracz odbytu zewnętrzny, dźwigacz odbytu, m. guziczny 19.Które ośrodki ważne dla życia człowieka znajdują się w rdzeniu przedłużonym?; A. oddechowy, defekacji, termoregulacji B. oddechowy, czynności serca, mowy C. oddechowy, naczynioruchowy, połykania D. termoregulacji, naczynioruchowy, czuciowy 20.Drugi nerw czaszkowy zwany nerwem wzrokowym kończy się skrzyżowaniem wzrokowym, położonym na trzonie kości klinowej. Włókna nerwowe biegną dalej jako dwa pasma wzrokowe. Przecięcie pasma wzrokowego po jednej stronie objawia się; A. utratą zdolności widzenia w jednym oku B. połowiczym niedowidzeniem jednoimiennym C. utratą zdolności widzenia obu oczu D. utratą zdolności akomodacji oczu 21.Najdłuższym nerwem splotu krzyżowego jest; A. nerw kulszowy B. nerw przeponowy C. nerw pośladkowy D. nerw błędny 22.W korzeniu grzbietowym biegną włókna : A. czuciowe B. czuciowe i autonomiczne C. czuciowe i ruchowe D. ruchowe 23.Ośrodki erekcji, ejakulacji i defekacji położone są na wysokości; A. dolnej części zgrubienia lędźwiowego i stożka B. w części piersiowej rdzenia kręgowego C. w zgrubieniu szyjnym D. w nici końcowej 24. Pobudzenie części współczulnej układu autonomicznego wpływa na pracę serca poprzez A. bloki serca

B. dając zaburzenia przewodzenia C. zwolnienie jego pracy D. przyspieszenie jego pracy 25.Czucie eksteroceptywne to czucie odbierane przez receptory; A. dotyku, ucisku, bólu, temperatury, smaku B. bólu , smaku, powonienia C. smaku, powonienia i słuchu D. temperatury, powonienia, dotyku, bólu 26. Pień mózgu tworzą: A. kresomózgowie, międzymózgowie, tyłomózgowie B. międzymózgowie, śródmózgowie, tyłomózgowie C. kresomózgowie, most, tyłomózgowie D. rdzeń przedłużony, śródmózgowie, most 27.Szczelinowata przestrzeń położona w płaszczyźnie pośrodkowej międzymózgowia między wzgórzami to: A. komora boczna B. komora trzecia C. komora czwarta D. przestrzeń podpajęczynówkowa 28. Guz popielaty, skrzyżowanie wzrokowe , pasmo wzrokowe, przysadka mózgowa i ciała suteczkowate należą do; A. podwzgórza w międzymózgowiu B. wzgórza C. śródmózgowia D. kresomózgowia 29. Wodogłowie jest to: A. poszerzenie układu komorowego mózgowia B. poszerzenie szczeliny podłużnej mózgu C. poszerzenie zbiorników przestrzeni podpajęczynówkowej D. nagromadzenie płynu w przestrzeniach międzykomórkowych tkanek mózgu 30. Jądra podstawy to: A. ciało modzelowate i ciało migdałowate B. jądro ogoniaste i jądro soczewkowate C. istota czarna i odnoga mózgu D. torebka wewnętrzna i zewnętrzna PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO - Kolokwium 3 Wybierz jedną prawidłową odpowiedź: 1.Macica zbudowana jest z: 1/ dna, trzonu, szyjki 2/ dna, trzonu, cieśni 3/ dna, nasady, szyjki

4/ trzonu, szyjki, główki 2.Prawidłowe położenie macicy to: 1/ przodozgięcie, przodopochylenie 2/ tyłopochylenie, przodozgięcie 3/ tyłozgięcie, tyłopochylenie 4/ tyłozgięcie, przodopochylenie 3.Jajowód łączy jamę macicy z 1/ pęcherzykiem Graffa 2/ jajnikiem 3/ jamą otrzewną 4/ pęcherzem moczowym 4.Żołądek położony jest: 1/ zewnątrzotrzewnowo 2/ wewnątrzotrzewnowo 3/ w jamie otrzewnej 4/ wtórnie zewnątrzotrzewnowo 5.Nieparzyste gałęzie aorty brzusznej to: 1/ tętnica lędźwiowa 2/ tętnica krezkowa 3/ tętnica nerkowa 4/ tętnica jądrowa 6.Nefron leży w: 1/ korze nerki 2/ rdzeniu nerki 3/ w korze i w rdzeniu 4/ w brodawce nerkowej 7.Moczówka prosta powstaje w wyniku: 1/ nadczynności przysadki 2/ nadczynności podwzgórza 3/ podwyższenia poziomu wazopresyny 4/ obniżenia poziomu wazopresyny 8.Żyła wrotna zbiera krew z: 1/ żył krezkowych i nerkowych 2/ żyły krezkowej górnej i żyły śledzionowej 3/ żyły głównej dolnej i żyły krezkowej górnej 4/ żył biodrowych i żył krezkowych 9.Nadciśnienie wrotne prowadzi do powstania 1/ żylaków kończyn dolnych 2/ żylaków przełyku 3/ żylaków powrózka nasiennego 4/ żylaków wątroby

10.Przykładem narządu jednocześnie wewnątrz i zewnątrz wydzielniczego jest: 1/ trzustka 2/ żołądek 3/ nerka 4/ wszystkie powyższe Wybierz jedną błędną odpowiedź 11. Żołądek styka się z 1/ wątrobą 2/ śledzioną 3/ trzustką 4/ prostatą 12. Cewka moczowa męska nie jest zbudowana z odcinka: 1/ sterczowego 2/ przeponowego 3/ gąbczastego 4/ błoniastego 13. Nerw błędny 1/ zaopatruje gonady 2/ kontroluje funkcję pęcherza moczowego 3/ wzmaga motorykę przewodu pokarmowego 4/ zwalnia czynność serca 14. Trzustka 1/ wydziela insulinę 2/ ma ogon 3/ wydziela amylazę 4/ leży w przestrzeni zaotrzewnowej 15. Nerka prawa 1/ leży wyżej od lewej 2/ może nie występować 3/ leży niżej od lewej 4/ może być podwójna 16. Do przedsionka jamy ustnej uchodzi 1/ ślinianka podjęzykowa 2/ ślinianka przyuszna 3/ ślinianka podżuchwowa 4/ gruczoł językowy 17. Moczowód 1/ uchodzi do pęcherza moczowego 2/ uchodzi czasem do cewki moczowej 3/ przebiega zaotrzewnowo 4/ przebiega także wewnątrzotrzewnowo 18/ Do płatów wątroby zaliczamy płat

1/ ogoniasty 2/ czworoboczny 3/ prawy 4/ lewy 19. Drogi żółciowe zewnątrzwątrobowe są zbudowane z 1/ przewodu wątrobowego prawego 2/ pęcherzyka żółciowego 3/ przewodu wątrobowego lewego 4/ przewodu żółciowego wspólnego 20. Marskość wątroby spowoduje wystąpienie: 1/ nadciśnienia wrotnego 2/ wodobrzusza 3/ uszkodzenie mózgu 4/ wodogłowia Wybierz spośród możliwych wariantów Prawdziwe AC -1 Prawdziwe BD - 2 Prawdziwe ABC - 3 Wszystkie prawdziwe - 4 21. Do zapłodnienia może dochodzić w a. w jajowodzie b. w jamie otrzewnej c. w jamie macicy d. in vitro 22. Do przedsionka pochwy uchodzą a. cewka moczowa żeńska b. pochwa c. gruczoły przedsionkowe większe d. odbyt 23. Łożysko a. unaczynione jest przez tętnice pępkowe płodu b. unaczynione jest przez tętnice pępkowe matki c. krew z niego odpływa żyłą pępkową d. krew napływa do niego żyłą pępkową 24. Zakażeniom układu moczowego sprzyjają a. ektopowe ujścia moczowodów b. krótka cewka moczowa u kobiet c. refluks pęcherzowo-moczowodowy d. uszkodzenie rdzenia kręgowego 25. Wyrostek robaczkowy a. zazwyczaj leży w prawym dole biodrowym b. można go nazwać migdałkiem

c. leży wewnątrzotrzewnowo d. zazwyczaj leży w lewym dole biodrowym 26. Śledziona a. styka się z nerką lewą b. styka się z żołądkiem c. styka się z dwunastnicą d. styka się z ogonem trzustki 27. Owulacja a. następuje w połowie cyklu miesięcznego b. powoduje ją wzrost stężenia progesteronu c. poprzedza ją wzrost stężenia LH d. zaczyna się wtedy stadium regeneracji błony śluzowej macicy 28. Jelito grube zbudowane jest z a. kątnicy b. okrężnicy wstępującej okrężnicy poprzecznej c. okrężnicy zstępującej d. esicy odbytnicy 29. Przestrzeń zaotrzewnowa zawiera a. węzły krezkowe b. nerki c. esicę d. aortę 30. Błona śluzowa żołądka wydziela a. protony b. śluz c. zymogen d. kwas solny PIELĘGNIARSTWO I POŁOŻNICTWO - Egzamin 2001 Wybierz jedną prawidłową odpowiedź: 1.Do narządów jamy ustnej zalicza się: A zęby, język i podniebienie B zęby, język i dno jamy ustnej C zęby, język i ślinianki D zęby, język, wargi i policzki 2.Ściany jamy ustnej stanowią: A wargi, policzki, podniebienie B wargi, policzki, podniebienie i dno jamy ustnej C podniebienie i dno jamy ustnej D przedsionek, podniebienie i dno jamy ustnej

3.W przypadku zębów mlecznych w każdej połowie zarówno szczęki, jak i żuchwy wyróżnia się: A 2 zęby sieczne, 1 kieł i 1 ząb trzonowy B 2 zęby sieczne, 1 kieł, 1 przedtrzonowy i 2 trzonowe C 2 zęby sieczne, 1 kieł i 2 zęby trzonowe D 2 zęby sieczne, 1 kieł, 2 przedtrzonowe i 2 trzonowe 4.W przypadku zębów stałych w każdej połowie zarówno szczęki, jak i żuchwy wyróżnia się: A 2 zęby sieczne, 1 kieł i 2 trzonowe B 2 zęby sieczne, 1 kieł, 2 przedtrzonowe i 3 trzonowe C 2 zęby sieczne, 1 kieł i 3 trzonowe D 2 zęby sieczne, 1 kieł, 2 przedtrzonowe i 2 trzonowe 5.Receptory smaku - kubki smakowe - zawierają brodawki językowe: A liściaste, okolone, nitkowe B nitkowe, stożkowate, grzybowate C liściaste, okolone, grzybowate D stożkowate, grzybowate, okolone 6.Ślinianka przyuszna uchodzi: A na mięsku podjęzykowym fałdu podjęzykowego B do przedsionka jamy ustnej fałdu podjęzykowego C na mięsku podjęzykowym fałdu wargowego D do przedsionka jamy ustnej na wysokości drugiego zęba trzonowego 7.Górne zwężenie przełyku znajduje się: A w miejscu odejścia od gardła B w miejscu skrzyżowania z łukiem aorty C na wysokości krtani D na wysokości tchawicy 8.Część piersiowa przełyku przebiegająca w środpiersiu górnym i tylnym położona jest na wysokości: A C7-Th11 B C7-TH7 C Th4-Th2 D Th1-Th11 9. W ścianie żołądka wyróżnia się: A błonę śluzową, błonę mięśniową, błonę żołądkową B błonę śluzową, błonę podśluzową, błonę wpustową, błonę fałdową C błonę fałdową, rynnę żołądkową, błonę śluzową D błonę surowiczą, błonę mięśniową, błonę śluzową 10. Gruczoły odźwiernikowe znajdują się: A w dołeczkach żołądkowych B w błonie śluzowej części odźwiernikowej C w fałdach żołądkowych D w błonie mięśniowej

11.Ściana tylna żołądka przylega do: A przepony, lewej nerki, nadnercza lewego, śledziony B trzustki, lewej nerki, nadnercza lewego, śledziony C przepony, lewej nerki D trzustki, gruczołu nadnerczowego lewego, lewej nerki i śledziony 12.Dwunastnica leży: A między żołądkiem a trzustką B między żołądkiem a jelitem czczym C między żołądkiem a okrężnicą poprzeczną D między żołądkiem a okrężnicą wstępującą 13. Długość dwunastnicy wynosi: A 20 do 26 cm B 24 do 30 cm C 22 do 32 cm D 18 do 24 cm 14.Ściana dwunastnicy, jest zbudowana z: A otrzewnej trzewnej, błony mięśniowej, błony surowiczej B błony surowiczej, błony mięśniowej, z utkania podśluzowego i błony śluzowej C otrzewnej, błony mięśniowej, błony śluzowej D błony surowiczej, błony mięśniowej, błony śluzowej 15.Jelito cienkie leży: A zewnątrzotrzewnowo B wewnątrzotrzewnowo C jelito czcze leży wewnątrzotrzewnowo, a jelito kręte zewnątrzotrzewnowo D jelito czcze leży śródotrzewnowo, a jelito kręte wewnątrzotrzewnowo 16. Ilość treści pokarmowej przechodzącej do jelita grubego w ciągu doby jest oceniana na: A 200-400 ml B 300-500 ml C 500-1200 ml D 600-800 ml 17. Wyrostek robaczkowy odchodzi od podstawy: A jelita krętego B jelita czczego C jelita ślepego D dwunastnicy ok 18. Krążenie czynnościowe wątroby jest utworzone przez: A żyłę wrotną i żyły wątrobowe B żyłę wrotną i tętnice wątrobowe C tętnicę wątrobową właściwą i żyły wątrobowe D tętnice wrotną i żyły wątrobowe 19. Przewód żółciowy wspólny jest zespoleniem:

A przewodów wątrobowych: prawego i lewego B przewodu pęcherzykowego i przewodu trzustkowego C przewodu wątrobowego wspólnego i przewodu pęcherzykowego D przewodu wątrobowego i przewodu trzustkowego 20. część zewnątrzwydzielnicza trzustki jest utworzona przez: A płaciki trzustkowe B przegrody międzypłacikowe C wyspy trzustkowe D przewody wyprowadzające 21. Nefron składa się z: A ciałka nerkowego i kłębuszka nerkowego B kanalików nerkowych i piramid nerkowych C kanalików nerkowych, kory i rdzenia nerki D ciałka nerkowego i kanalików nerkowych 22. Nerkę w swoim położeniu utrzymuje: A torebka włóknista, błona łącznotkankowa, powięź nerkowa B torebka włóknista, torebka nerkowa, sieć dziwna tętniczo-tętnicza C torebka tłuszczowa, tętnica nerkowa i żyła nerkowa D powięź nerkowa, torebka tłuszczowa, torebka włóknista 23. Powierzchnia przednia obu nerek przylega do: A gruczołu nadnerczowego, okrężnicy poprzecznej i jelita cienkiego B gruczołu nadnerczowego, okrężnicy poprzecznej, trzustki C gruczołu naznerczowego, okrężnicy poprzecznej, żołądka D gruczołu nadnerczowego, trzustki i jelita cienkiego 24. Moczowód jest przewodem bardzo rozciągliwym - jego średnica wynosi: A około 1,5 cm B około 0,8 cm C około 0,3 cm D około 2 cm 25.Pojemność pęcherza moczowego w warunkach fizjologicznych wynosi: A 100-300 ml B 300-700 ml C 300-1000 ml D 700-1500 ml 26.Cewka moczowa męska dzieli się na części: A wstępującą, poprzeczną, zstępującą B sterczową, błoniastą, gąbczastą C górną, środkową, dolną D pionową, skośną, poziomą 27.Ośrodek oddawania moczu znajduje się: A w rdzeniu przedłużonym B w części krzyżowej rdzenia kręgowego

C w moście D w części krzyżowo-lędźwiowej 28. Zstępowanie jąder ( z jamy brzusznej do moszny) następuje: A na krótko przed urodzeniem B zaraz po urodzeniu C w 3 miesiącu życia D w 1 roku życia 29. Długość nasieniowodu wynosi: A około 20 cm B około 80 cm ?C około 40 cm D około 60 cm 30. Gruczoł krokowy to narząd o masie: A od 20-30 g B od 20-30 dkg C od 10-20 g D 10-20 dkg 31.Wzgórek jajonośny przekształca się w ciałko żółte: A przed owulacją B przed krwawieniem C po krwawieniu D po owulacji 32.Na aparat wieszadłowy utrzymujący macicę w swoim położeniu składa się: A więzadło szerokie macicy, więzadła odbytniczo-maciczne, więzadła pęcherzowomaciczne, więzadła obłe macicy B więzadło szerokie macicy, więzadła odbytniczo-maciczne, więzadła obłe macicy C mięśnie miednicy mniejszej i więzadło szerokie macicy D przepona maczowo-płciowa i więzadło szerokie macicy 33.Ściany gałki ocznej stanowią następujące błony: A włóknista, naczyniowa i wewnętrzna B włóknista, mięśniowa i wewnętrzna C naczyniowa, śluzowa i wewnętrzna D naczyniowa, surowicza i wewnętrzna 34.Jamę bębenkową z częścią nosową gardła łączą: A kosteczki słuchowe B trąbka słuchowa C ślimak D przewód słuchowy 35.Barwnik skóry-melanina-znajduje się: A w najgłębszych warstwach naskórka B w powierzchownych warstwach naskórka C w skórze właściwej

D w utkaniu podskórnym 36.Pot cuchnący, zagęszczony wydzielają gruczoły: A ekrynowe B apokrynowe C łojowe D ciałka Meissnera 37.Węzeł zatokowo-przedsionkowy wywołujący rytmiczne skurcze mięśnia sercowego znajduje się : A w prawym przedsionku, przy ujściu żyły głównej górnej B w prawym przedsionku, przy ujściu żyły głównej dolnej C w prawym przedsionku, przy ujściu przedsionkowo-komorowym, D w prawym przedsionku, na płatkach zastawki trójdzielnej 38. Układ żyły wrotnej prowadzi krew do wątroby z A przełyku, części brzusznej przewodu pokarmowego i śledziony, B części brzusznej przewodu pokarmowego, śledziony i trzustki, C części brzusznej przewodu pokarmowego, śledziony i pęcherzyka żółciowego D części brzusznej przewodu pokarmowego, trzustki i pęcherzyka żółciowego 39. W połowie części zstępującej dwunastnicy znajduje się fałd podłużny błony śluzowej kończący się brodawką większą dwunastnicy. Jest to miejsce ujścia: A przewodu trzustkowego i żółciowego wspólnego, B przewodu trzustkowego dodatkowego i pęcherzykowego C przewodu żółciowego wspólnego i trzustkowego dodatkowego, D przewodu trzustkowego i wątrobowego wspólnego, 40. Żółć potrzebna do trawienia pokarmów produkowana jest w wątrobie: A okresowo przy spożywaniu każdego rodzaju pokarmów, B nieustannie i spływa do dwunastnicy C nieustannie i gromadzona jest w pęcherzyku żółciowym, D okresowo przy spożywaniu pokarmów tłuszczowych. 41. Na pojemność życiową płuc składają się następujące rodzaje powietrza: A dopełniające, zapasowe, zalegające B dopełniające, zapasowe, oddechowe C zapasowe, zalegające, oddechowe D zapasowe, oddechowe, martwe 42. Filtracja kłębuszkowa to proces zachodzący w nerkach, który polega na przenikaniu do świata torebki kłębuszka: A osocza B krwi C wody D moczu pierwotnego 43. Miednicą kostną nazywamy pierścień kostny utworzony przez: A dwie kości łonowe, kość krzyżowa i kość guziczna B dwie kości biodrowe, kość krzyżowa i kość guziczna

C dwie kości kulszowe, kość krzyżowa i kość guziczna D dwie kości miedniczne, kość krzyżowa i kość guziczna 44. Przedni płat przysadki mózgowej produkuje hormon przygotowujący gruczoły sutkowe do laktacji. Hormon ten to: A prolaktyna, B mammotropina, C luteotropowy, D wszystkie odpowiedzi są prawidłowe 45. Trąbka słuchowa Eustachiusza zapobiega pęknięciu błony bębenkowej w sytuacjach nagłych zmian ciśnienia atmosferycznego. Trąbka słuchowa łączy: A błonę bębenkową z jamą ustną B błonę bębenkową z częścią nosową gardła C jamę bębenkową z częścią nosową gardła D jamę bębenkową z jamą ustną 46. Uzębienie stałe składa się w każdym łuku zębowym z: A 4 zębów siecznych, 2 kłów, 4 zębów przedtrzonowych i 6 zębów trzonowych B 4 zębów siecznych, 4 kłów, 2 zębów przedtrzonowych i 6 zębów trzonowych C 2 zębów siecznych, 4 kłów, 4 zębów przedtrzonowych i 2 zębów trzonowych D 2 zębów siecznych, 2 kłów, 6 zębów przedtrzonowych i 6 zębów trzonowych 47.Jamy powietrzne w kościach pneumatycznych czaszki określa się mianem zatok. W których kościach twarzoczaszki znajdują się zatoki oboczne nosa? A w jarzmowej, czołowej, szczękowej, sitowej. B w sitowej, czołowej, szczękowej, klinowej C w sitowej, szczękowej, klinowej, żuchwowej D w jarzmowej, szczękowej, czołowej, klinowej 48. Jama miednicy to: A obszar od kolca biodrowego górnego do spojenia łonowego, B przestrzeń w obrębie miednicy mniejszej C przestrzeń w obrębie miednicy większej D przestrzeń pomiędzy kością miedniczna a kulszową 49. Które ośrodki niezmiernie ważne dla życia człowieka znajdują się w rdzeniu przedłużonym:? A połykania, wymioty,mikcji, defekacji B wymioty, ejakulacji, połykania, oddechowy C naczynioruchowy, oddechowy, połykania, wymiotny D oddechowy, erekcji, potowydzielniczy, naczynioruchowy 50. Które ośrodki anatomiczne istotne dla człowieka znajdują się w rdzeniu kręgowym na wysokości S1-S3 ? A wymiotny, ejakulacji, połykania, oddechowy B defekacji, mikcji, ejakulacji, erekcji C defekacji, mikcji, wymiotny, naczynioruchowy D ejakulacji, potowydzielniczy, naczynioruchowy, włosoruchowy

51. Do jader kresomózgowia zwanych obecnie jadrami podstawnymi zaliczamy: A jądro ogoniaste, jądro soczewkowate, przedmórze, ciało migdałowate B jądro soczewkowate, przedmórze, jądro przednie wzgórza C przedmórze, ciało prążkowane, gałkę blada D ciało migdałowate, gałkę blada, jądro soczewkowate, jądro prążkowane 52. Które z hormonów przedniego płata przysadki mózgowej wpływają na funkcję jajników? A adrenokortykotropowy,luteotropowy, luteinizujący B tyreotropowy,luteinizujący, somatotropowy C folikulostymulina, luteinizujący, luteotropowy D folikulostymulina, tyreotropowy, luteinizujący 53. Zatoka Douglasa mająca znaczenie w diagnostyce ginekologicznej to zagłębienie położone pomiędzy: A pęcherzem moczowym a macicą B macicą a odbytnicą C pęcherzem moczowym a odbytnicą D pęcherzem moczowym a spojeniem łonowym 54. Układ nerwowy składa się : A ośrodków i dróg nerwowych B ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego C ośrodkowego, obwodowego i autonomicznego układu nerwowego D ośrodków nerwowych, i autonomicznego układu nerwowego 55.Jama otrzewnej to przestrzeń pomiędzy: A otrzewną ścienną a otrzewną trzewną B. otrzewna scienną a powięziami wyścielającymi od wewnątrz mięśnie brzucha C. tylną ścianą brzucha a otrzewną ścienną D narządami jamy brzusznej a otrzewną ścienną 56. Jama klatki piersiowej to przestrzeń w klatce piersiowej ograniczona: A jej ścianami i wysłana powiezią wewnatrzpiersiową B z tyłu, boku i przodu przez sciany klatki piersiowej C od tyłu przez kręgosłup i głowy żeber, a od przodu przez mostek i żebra D jej ścianami a opłucną płucną 57. Lemiesz to kość nieparzysta wchodząca w skład: A kości jarzmowej B małżowiny nosowej C przegrody nosa D szczęki 58. Sprzężna położnicza to: A odległość pomiędzy najbardziej ku tyłowi wysuniętą częścią spojenia łonowego a wzgórkiem B wymiar prosty płaszczyzn wchodu C wymiar prosty płaszczyzn cieśni D odległość między krętarzami większymi

59. W zależności od kształtu wyróżniamy mięśnia: A zwieracze ,różnokształtne, krótkie i długie B krótkie, długie, poprzeczne prążkowane, gładkie C gładkie, poprzecznie prążkowane, zwieracze, pierzaste D długie, krótkie, płaskie i zwieracze 60. Gruczoły ślinowe znajdują się: A w błonie śluzowej jamy ustnej B w przedsionku jamy ustnej C. na mięśniach policzkowych D blisko ślinianki przyusznej 61. W budowie żołądka wyróżnia się nastepujące części: A wpust, dno, trzon, odźwiernik B część wpustową, dno, trzon, lejek, odźwiernik C wpust, dno, fałdy i błony D torba sieciowa, gruczoły żołądkowe właściwe, wpust, odźwiernik 62. Okrężnica esowata jest przedłużeniem: A okrężnicy zstępującej B okrężnicy poprzecznej C jelita czczego D jelita cienkiego 63. Część górna dwunastnicy przebiega: A od odźwiernika do zgięcia dolnego dwunastnicy B od zgięcia dwunastniczo-czczego do zgięcia dolnego XII-cy C od zgięcia dwunastniczo=czczego do mięsnia wieszadłowego XII-cy D od odźwiernika do zgięcia górnego dwunastnicy 64. Na powierzchni przeponowej wątroby płat prawy i lewy oddzielone są od siebie przez więzadło: A wątrobowe B sierpowate C mieszadłowe D trójkątne prawe i lewe 65. Płaciki trzustkowe stanowią część: A zewnątrzwydzielniczą trzustki B wewnątrzwydzielniczą trzustki C wewnątrz- i zewnątrzwydzielniczą trzustki D śródwydzielniczą trzustki 66. Do narządów moczowych należą: A nerki, miedniczki nerkowe, moczowody, pęcherz moczowy i cewka moczowa B nerki, moczowody, pęcherz moczowy, cewka moczowa C nerki, kora i rdzeń nerki, piramidy, moczowody D cewka moczowa, kanaliki nerkowe, moczowody, kłębuszki nerkowe 67. Kielichy nerkowe większe powstają:

A z przejścia zatoki nerkowej w moczowody B z przejścia miedniczek nerkowych w moczowody C z kielichów nerkowych mniejszych D z brodawek nerkowych 68. W budowie gruczołu krokowego wyróżniamy płat: A sercowy i węzinę B prawy i lewy C obły, prawy i lewy D sierpowaty , ogoniasty i czworoboczny 69.Blaszki osierdzia - ścienna i trzewna - łączą się ze sobą: A na dużych naczyniach krwionośnych podstawy serca B na naczyniach wieńcowych serca C na tętnicach płucnych D na żyłach wieńcowych serca i zatoce wieńcowej 70. Otwór wiodący z przedsionka lewego do komory lewej nazywa się: A ujściem zatokowym B ujściem owalnym C ujściem wieńcowym D ujściem przedsionkowo-komorowym lewym