P. 1
Swoi i obcy w kulturze średniowiecza

Swoi i obcy w kulturze średniowiecza

|Views: 24|Likes:
Wydawca: twerkter

More info:

Published by: twerkter on Jun 18, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/01/2014

pdf

text

original

Fundacja „Unia Nadwarciańska” Muzeum Archeologiczne w Poznaniu Starostwo Powiatowe w Słupcy

SWOI I OBCY W KULTURZE ŚREDNIOWIECZA
Wykłady popularno-naukowe zorganizowane w ramach VII Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą w dniach 18 - 19 czerwca 2011 roku

pod redakcją Michała Brzostowicza, Macieja Przybyła i Jacka Wrzesińskiego

Poznań – Ląd 2011

Redakcja

Michał Brzostowicz, Maciej Przybył, Jacek Wrzesiński
Skład i projekt okładki

Tomasz Kasprowicz Na okładce: dirhem arabski ze skarbu monet z X wieku w Lądku
Autor zdjęcia na okładce

Klaudyna Kucharska Druk: PPHU TOTEM s.c. M. Rejnowski J. Zamiara ul. Jacewska 89 88-100 Inowrocław ISBN 978-83-60109-22-9

Publikacja była dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu „VII Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą” © Copyright by Fundacja „Unia Nadwarciańska”, Muzeum Archeologiczne w Poznaniu and Starostwo Powiatowe w Słupcy

....SPIS TREŚCI Michał Brzostowicz........ 70 Hanna Zaremska Żydzi w miastach średniowiecznej Polski Robert Bubczyk ...... Kowalski ”Swojskość” i „obcość” w kosmologicznych i socjomorficznych wyobrażeniach dawnych Słowian .......................................................... 140 ......................... 15 Krzysztof Jaworski Czy aby tylko „pogański książę silny wielce...................................................................................... 61 Osadnictwo na prawie niemieckim czyli swoi i obcy w średniowiecznej Polsce ........................ Maciej Przybył.................................................. 5 Andrzej P..... 109 Średniowieczny dwór angielski w oczach obcych........ 31 Władysław Duczko Wikingowie i wczesnośredniowieczna Polska Zbyszko Górczak ............................................................................ Jacek Wrzesiński Wstęp ...................... siedzący na Wiślech”? ................ 122 Informacje o VII Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie ................ Przykład Waltera Mapa................... 134 Local people and strangers in the culture of the Middle Ages (summary) .......................................................................... dworzanina Henryka II Plantageneta ..............

.

Na podstawie przekazów folklorystycznych i mitologii porównawczej możemy podjąć próby odczytania zasadniczych . Kowalski ”SWOJSKOŚĆ” I „OBCOŚĆ” W KOSMOLOGICZNYCH I SOCJOMORFICZNYCH WYOBRAŻENIACH DAWNYCH SŁOWIAN Kategoria swojskości i obcości uchodzi za podstawową w analizach identyfikacji społecznej. W szkicu niniejszym chciałbym pokrótce przedstawić przejawy wspomnianych kategorii. socjologicznych. Nowicka 1990). czasu. W odległej przeszłości wspólnot słowiańskich nie było teoretycznych zasad dekretowania swojskości czy obcości. aspektem mitologicznie kreślonej budowy świata. Obcość i swojskość bowiem była często niejednoznacznie odczuwaną cechą terytorium. głównie poprzez odwołanie się do danych językowych.Andrzej P. specyfiki działania i powierzchowności istot mitycznych. doczekało się wielu studiów i analiz historycznych. tudzież wypadkową rodzaju więzi konstytuujących daną wspólnotę. w studiach nad kryteriami oznaczania tożsamości kulturowej. pierwodruk 1930/31. Znaniecki 1990. etnograficznych. zatem nie ma potrzeby ponownego przywoływania dobrze znanych przykładów i ilustracji tej problematyki (np. Kwestie te należały do dziedziny wielu doświadczeń społecznych i wyobrażeń daleko wykraczających poza relacje zachodzące między ludźmi. wreszcie w badaniach nad interakcjami międzygrupowymi. innego. Samo bowiem zagadnienie stereotypów obcego.

respektowania reguł uzgodnionego współistnienia. porozumienie. 30. jasnym środowisku. lecz z zasadami życia grupowego zakładającego pokój. stąd charakterystyczne derywaty w języku polskim: przymierze.mirъ. także prawdopodobnie pochodzenia irańskiego w związku z imieniem Mithra. Inne prasłowiańskie słowo na oznaczenie świata .16 Andrzej P. porządek w sferze publicznej’. W wielu późniejszych apokryficznych tekstach folkloru Bóg posługuje się diabłem lub wodnym ptakiem w celu wydobycia z głębin morza grudki ziemi (Tomiccy 1975. Wskazane główne kategorie definiujące wyobrażenie świata stają się bardziej zrozumiałe w kontekście późniejszych metafor mitologicznych. otoczeniu. Ziemia była po- . ujawnić się. co wynika z faktu. Podobnie w staroinyjskim loka „świat” od ie. co znalazło się w oświetlonym. 59). w schemacie której psł. że prasłowiańskie słowo svĕt (‘świat’) stanowi odzwierciedlenie wczesnych wpływów dualistycznych typu irańskiego zoroastryzmu. s. Rozwój znaczenia tej kategorii leksykalnej byłby następujący: ‘ujrzeć światło’. że w tradycji słowiańskiej nawarstwiły się wpływy rozmaitych kultur. w szczególności kosmogonicznych. uśmierzać (Toporov 1968). s. Leuk –‘jasnieć. Nie zachowało się jednolite wspólne wyobrażenie świata. dać się poznać ludziom. przymierze. przyjść na świat. jak w przypadku svĕt. svĕt oznaczało ‘światło’. niekwestionowanego współprzebywania. svĕt mówi o istnieniu świata jako bytu wyłonionego na jaw. czyli tego. Zauważalny jest tu ślad opozycji jasność – ciemność. Kowalski schematów budowy świata u dawnych Słowian. Tomicki 1976. narodzić się. ugodę. Nie ma tu związku z fenomenami naturalnymi. bezpieczeństwo. W polu semantycznym mirъ zaznacza się opis stanu spokojnego. Nie można wykluczyć. Otóż wątek kojarzony z psł. wyjść na światło. oznaczało ‘pokój. świecić’. czy kosmosu. Jest to zapewne echo mitu mówiącego o wydobyciu ziemi z ciemnych wód praoceanu. przyjaźń.

Najbardziej znane są prastare. wydobyte z dna. mówi o genezie. porjadok. Kategoria swojskości w kulturze dawnych Słowian miała kilka planów wyrażania. Wyjście ziemi jako świata z ciemności było czasem utożsamiane z jej przebudzeniem. akcentujących bardziej podziały. np. uporządkowane. z ciemności. ponieważ sen/śmierć uważano za „zapomnienie o bożym świecie”. rędъ. ugodę. Otóż według Popoviča mirъ bywał kojarzony z rjad.”Swojskość” i “obcość” w kosmologicznych i socjomorficznych wyobrażeniach dawnych Słowian 17 czątkowo osuszonym pagórkiem. Dlatego wyjście na świat oznaczało również nabywanie podstawowych orientacji kosmologicznych i społecznych. wyobrażenia łączące swojskość ze . spokój. mają one charakter niejako horyzontalny. mirъ jest wyrazem poglądów na temat relacji międzyludzkich. (< psł. o wizji tworzenia kosmosu. W skład tak rozumianego rędъ wchodziły stosunki panujące w obrębie wspólnoty. Podlega im ten wycinek kosmosu. W życiu wspólnot tradycyjnych ów rędъ był ustanawiany poprzez czynnościową. tym co jasne. Socjomorficzna struktura i symbolika obecna w układzie pojęć związanych z mirъ nie jest pozbawiona wątków kosmogonicznych traktujących o budowie wszechświata. Nie jest to znak funkcjonowania relacji wertykalnych. co gwarantowało wzajemne poszanowanie. porędъkъ) czyli z tym co. a więc to wszystko. O ile zatem schemat mitologiczny związany z psł. Mirъ to zasady dostępne potocznemu doświadczeniu. który jest szczególnie bliski człowiekowi i wspólnocie. ziemia – niebo. należycie ułożone (Popovič). Tworzy podwaliny przestrzennie odczuwanej swojskości. o tyle schemat odnoszący sie do psł. działaniową aktualizację mitycznych wyobrażeń. svĕt ukazuje model świata w jego układzie przedmiotowym. co najmniej neolitycznej proweniencji. które przekazywały określony wizerunek zależności mogących stanowić należytą podstawę ludzkiego współistnienia. ludzie – bogowie. aniżeli wyznaczających linie silnych związków. obrjad.

por. co zrodzone’. pomnażają- . Knoch ‘kość’. należące do tej grupy psł. swos ‘swój’ < swe-. psł. co wyrosło’. Psł. svojь występuje w połączeniach frazeologicznych typu bułg. lub pokolenie (< ‘kolano’) (szerzej o tym .‘wschodzić. 181. Kategorią socjomorficznie pojmowanej swojskości objęte były też wyobrażenia dotyczące poszczególnych ludzi i powiązań między nimi w ramach wspólnoty rodowej. čel’adь. plenus) oraz wyrażenia somatyczne: (por. symboliczne. Знай свои родъ и зикъ < psł. franc. sъmьrtь ‘śmierć’ (< ie. analogie indoeuropejskie rozpatrywał też Żuravlev 1999. znati svojь rodъ i znakь ‘znać swój ród i znak’. łac.10. 188. čelovĕkъ. sū-mortho ‘swojskie. Dokładną kalką semantyczną są dane indoeuropejskie typu ĝen. ‘to. Mając na uwadze wyróżniony tu procesualno-dynamiczny aspekt ujmowania człowieka i najbliższej mu wspólnoty jako bytu wzrastającego. zwrot pochodzenie z krwi i kości). por. Samo słowo swój. swe-sor-) oraz dalej svekry. psł. należyte umieranie’ ~ ‘umieranie wśród swoich z zapewnieniem odpowiedniego rytuału w ramach obligacji wynikających z mirъ’) (Trubačev 2003. sū-nu-). Podstawą identyfikowania swojskości była zatem wspólnota krewniacza lub pokrewieństwo tzw./ kwel.Tolstaja 2009. Kowalski wspólnotą ludzi. Stankiewicz 1958). s. s. co wzrasta’ i plemę ‘plemię’ < ‘to.‘rodzić’ generujące znaczenia ĝenos ‘ród’ oraz niem. pokolenie). ród’. psł.18 Andrzej P. plenum. która podlega ciągłemu wzrastaniu i pomnażaniu. synъ ‘syn’ (< ie. W tym przypadku mianownikiem łączącym odnośne nazewnictwo jest indoeuropejski rdzeń kel.‘rodzić. ad. s. 25. wzrastać’ > ‘to. co się pleni i dochodzi do pełni’ (por. svat i także psł. sū. genou ‘kolano’ (patrz wyżej pol. rodъ ‘ród’. 8).widzimy jako kontynuant w wielu nazwach związanych właśnie z pokrewieństwem i określeniach bliskich sobie osób. svojь w warstwie filiacji indoeuropejskich ujawnia związki z wyobrażeniem rodu i jego powinności: ie. sestra ‘siostra’ (ie./ sū. ‘to. Stąd psł. Rdzeń w wariancie swe.

W mitologii Słowian. społeczność’ (Trubačev 1959. Są to znamiona. W rozważanej tu symbolice wyobrażenia okręgu jako przestrzeni szczególnie nacechowanej wartościami społecznymi mieści się kategoria wyznaczona przez psł. także ‘okrągły’. że można dokonać obchodu. a zatem o kwestie. znakъ (< ĝnok-) oraz psł. który daje się obejść. a zatem o coś. świat’ . stąd sformułowanie. że święta i uroczystości to coś. Obchód ma tu jednak dwa połączone ze sobą aspekty. Ale jest to też – i może przede wszystkim . W tradycji ukraińskiej najbliższy człowiekowi krąg ziemi nazywano obijstja. Dosłownie chodziło o teren. ziemia i świat są obiektem okrągłym unoszącym się w wodach praoceanu. s. co się obchodzi. które kogoś obchodzą.obchód rytualny. znaki pozwalające po-znać. obščina ‘wspólnota. sakralny. mianowicie ‘rodzić’ ~ ‘znać’. znajdują się w polu obchodu. co znajduje się na tyle blisko. to jest ważne .w ros. Relacja swojskości i wspólnotowej bliskości była też zakorzeniona w symbolice kosmologicznej. a zatem stwierdzić czyjąś przynależność do rodu. Jest tu widoczna kontynuacja indoeuropejskiego paradygmatu związanego ze wspomnianą grupą nazw urobionych od morfemu ĝen. Z jednej strony chodzi o fizycznie opanowany obszar podlegający obejściu wokół i zamknięciu w wydzielonym okręgu tworzonej domeny swojskości. obьljъ > ‘obły’.”Swojskość” i “obcość” w kosmologicznych i socjomorficznych wyobrażeniach dawnych Słowian 19 cego siłę i moc rodu warto zwrócić uwagę na specyficzny model posługiwania się znakami tożsamości społecznej u Prasłowian. obьtjo ‘ogół ludzi. Chodzi o psł. „Krąg ziemi” to wyrażenie doskonale oddające sens tych archaicznych poglądów. podobnie jak u wielu innych ludów indoeuropejskich. oraz psł. Słownictwo. Ludzki habitat to jego obejście. który ma dwa aspekty semantyczne. to obchody. Z drugiej strony chodzi tu o zestaw żywotnych ludzkich spraw w łonie wspólnoty. dzięki czemu nabierają wyjątkowego znaczenia i ważności. a w Polsce obejście. znamę (< ĝenomon-). tzn. 168).

20 Andrzej P. Z tego powodu obcość jest brakiem bliskości zaznaczającej się w perspektywie obejścia. Innym sposobem tworzenia obejścia było budowanie grodów. a zatem będące niejako wspólne – tak jak niegdyś wspólne/obce były gromadnie eksploatowane obszary anekumeny. wyrażany na planie językowym. np. Dawny sens obcości. W historiografii osadnictwa długo toczył sie spór o wsie okolnicowe i owalnicowe. ani osądowi. jaki rodzaj osad otwartych był dominujący. Po drugie wyznacza interesujące i trochę zdumiewające dla nas pierwotne pojmowanie obcości. sprawy i obiekty nie leżące w obrębie ścisłego obejścia. lasy. obcy to zatem ktoś nie oznaczony swojskim znakiem. Po pierwsze. co nie stanowi indywidualnej „własności” lub posiadanego indywidualnie prawa do czegoś. Inaczej mówiąc obcość. W ten sposób starano się uchronić mieszkańców przed złym powietrzem. także inne siedziby miały planigrafie zbliżone do okręgu. potwierdza dawne skojarzenie grupy ludzi jako mieszkańców obszaru mającego postać okręgu. Często wznoszono grody na wyspach lub wyniesionych cyplach jeziornych lub w rozległych dolinach. wody itp. obejmowałby to wszystko. nieurodzaju. że w wielu tradycjach zataczanie kręgów było praktykowane i przypisywano im sens magiczny. to co obce. oborywano granice wsi czyniąc na nowo obejście. czy najstarszy. Odpowiada to kosmogonicznemu wąt- . co znajduje się dookoła. Oprócz omówionego już rytualnego oznaczania granic obejścia. to rzeczy i sprawy nie podlegające jednostkowemu władaniu. To ludzie. Otóż z psł. lecz w oddaleniu (w znaczeniu przestrzennym) oraz to. ktoś przybywający z nieco mgliście sytuowanego obszaru „ogółu ludzi”. W czasie zagrożenia. Obecnie nie ma sensu dochodzenie tego. ktoś spoza udomowionej przestrzeni intymnego wspólnotowego życia. obьtjo pochodzi rodzime słowo obcy. epidemii. Sfera obcości w kulturze tradycyjnej Słowian była rozległa i rozmaicie manifestowana. Wystarczy skonstatować. Kowalski z dwóch powodów.

s. gliny i odchodów. Dzięki badaniom archeologicznym dobrze wiadomo. Samo działanie zmierzające do wyznaczenia miejsca pod budowę grodu sprawia wrażenie obrzędowego kreowania ekumeny. Udają się umyślnie na łąki obfitujące w wodę i zarośla. Poza tym grody w wyobrażeniach ludowych mogły nawiązywać do gniazda. Gród zatem był wariantem obronnym pierwotnego obejścia. 48-49). nazywany česnъkъ ‘coś ociosanego’ dał podstawę nazwie pol. Kowalski 1946. i uważanym za skuteczny. Taki częstokół. naśladował zakładanie bezpiecznego gniazda. . Gród jest miejscem ochrony i wzrastania głównie młodego życia. T. w rzędy ostro zaciosanych pali. oswojoną. Jednak funkcje obronne. tak człowiek w swej technologii budowlanej. po czym kreślą tam linię kolistą lub czworoboczną. Tak oto obejście w postaci okolnicowej osady lub grodu otoczonego wałem wyznacza przestrzeń zamkniętą. uporządkowaną. Według relacji Ibrahima Ibn Jakuba Słowianie budują w ten sposób część swoich grodów. środkiem odstraszającym złe moce. gwarantującą ład. które też wpisuje się w symbolikę obejścia.”Swojskość” i “obcość” w kosmologicznych i socjomorficznych wyobrażeniach dawnych Słowian 21 kowi mówiącemu o wydobyciu ziemi z odmętów praoceanu lub o wyłonieniu się kopuły (wierzchniej sfery) kosmicznego jaja. genezy rodu lub w ogóle wspólnoty poczuwającej się do wzajemnej swojskości. Tak jak zwierzęta budują gniazdo w postaci kolistego zagłębienia wymoszczonego i otoczonego plecionym wałkiem z gałęzi. w miarę tego jaki chcą mieć kształt grodu i obszar jego powierzchni (przeł. Wrogiem obejścia były też nieprzyjazne moce. Z tego też względu wały grodów zaopatrywano w palisady. jakie te osady umocnione mogły spełniać. bezpieczeństwo i pomyślność – czyli mirъ. w sensie czysto militarnym. czosnek. niekiedy stanowi symbol początku. Czosnek był popularnym. tworząc konstrukcje przekładkowe i plecionkowe spajane gliną. że ogromna większość założeń grodowych we wczesnym średniowieczu powstawała na planie okręgu. nie były jednymi.

a zwłaszcza w ozdobach. To wyrażona w języku przestrzenno-budowlanym wspólnota antropomorfizowanych bytów. Kowalski Dla dopełnienia obrazu struktury symbolicznej obejścia warto przywołać znaki związane z wyobrażeniem domu. jaskrawe opaski – to wszystko swoiste warianty okręgu. strzecha to włosy.22 Andrzej P. Obiegano pola. naramienniki. Okrąg. s. Składał się on bowiem z trzech sfer: dolnej. s. ugrupowanie ludzi/rzeczy otoczonych umocnieniem gniazda. . przejawiał się w wielu innych gestach. W szerszym zakresie rytualna metodyka obejścia znajdowała wyraz w ludowych praktykach „obiegania”. miały one wyraźne znamiona apotropaicznych akcesoriów: połyskujące metalowe pierścienie. Obiegano dom i gospodarstwo. która miała związek ze światem zmarłych. Tellus i staropruskiego bóstwa zmarłych Patols). jak pokazał A. Bajburin (1983. dom. W mikroskali indywidualnych odniesień przyswojenie. dzieżę etc. Obok funkcji estetycznych. ale obrzędowe homologie (Bajburin 1993. dwory. środkowej zamieszkanej przez ludzi i zwierzęta i górnej odpowiadającej strefie kontaktu z niebiańskimi bóstwami. Konstrukcja domu odpowiadała wizerunkowi człowieka: ściany to powłoka cielesna (skóra). por. Czym zatem jest osada lub gród jako zespół tak widzianych domostw. Domostwo należy do porządku mirъ. dom koduje znaki mitologii ofiarniczej. potem ołtarze. W tradycji słowiańskiej. podwaliny to stopy. okna to oczy. 183-187). będący podstawowym apotropaionem w kulturze słowiańskiej miał jeszcze inne zastosowania. w łonie którego ma panować mirъ. Nie są to jedynie poetyckie metafory. swojskość i zarazem manifestowanie ochronnego zamknięcia okręgu widzimy w stroju. Był on u Słowian silnie antropomorfizowany. pokrewne nazwy: łac. Za/biegi te miały chronić zasiewy i przychówek. a ognisko domowe to oddech/ dusza. zwanej tъlo (stąd tlić się o ognisku domowym położonym na ziemi. stoły. Wznoszenie domu też miało wiele odniesień kosmogonicznych. 125-185).

gości lub wrogów. To ciągłe przemieszczanie się suwerena i towarzyszące temu orzekanie sądowe. W czasach feudalnych dynamikę rytualnego obiegu i obejścia całego przynależnego książętom władztwa ilustruje praktyka objazdu dokonywanego przez władcę i jego dwór. było najbardziej ekstensywną formą ustanawiania miru (Modzelewski 2000). por. Interesujące. Przestrzeń nie objęta mirem. t’ud’ь ‘nie swój.”Swojskość” i “obcość” w kosmologicznych i socjomorficznych wyobrażeniach dawnych Słowian 23 gdy nadchodziły burzowe chmury. Nevskaja 1995). wymiana posług i darów. ucztowanie. były ostoją istot demonicznych. . ludzi obcych. przybysz’ nawiązuje do goc. sprawiającego ból gościa. Geist ‘duch. Nie jest bowiem wykluczone. żeby uczuciowo przywiązać go do siebie. zaznaczanie hierarchii. o formach okazywania gościnności w kulturze ludowej Słowian zob. przybyszów. 2002). nie należący do bliskiego kręgu ludzi’ < psł. Również obcość ma swoje topograficznie ustalone kodyfikacje. a więc kogoś/czegoś. gostь ‘gość. zwłaszcza obszary anekumenty. nieprzyjaciel’ oraz do niem. Drugim określeniem jest przymiotnik cudzy ‘nie swój. że pewna klasa określeń słowiańskich związanych z obcością była najpewniej wynikiem kontaktów kulturowych z ludami germańskimi. hostis ‘wróg. 149. gościec – choroba niegdyś interpretowana jako obecność nieproszonego. na który rzutowano wyobrażenia „tamtej strony” w sensie tanatologicznym. Agapkina. gasts ‘obcy. Przykładem może być archaiczne wyobrażenie gościa jako istoty mogącej przynieść zagrożenie. szczególnie z Gotami. Stommę. dziewczęta obiegały dom ukochanego chłopca. co wtargnęło nieproszone z zewnątrz. cudzoziemiec’ i do łac. jako postaci o cechach demonicznych wykazującej związki z duchami i światem zmarłych. Jerzego (kontynuatora funkcji gromowładnego Peruna) pastuch obiegał stado dla ochrony przed drapieżnikami. przedstawiciel nie swojego ludu’ z goc. W dzień św. s. zjawa’. że psł. 361. þiuda ‘lud’ (Lehmann 1986. Był to swoisty orbis exterior (w rozumieniu proponowanym przez L.

obszarem nadającym się do przypisania rozmaitych cech obcości były miejsca niezamieszkane. dzicy ludzie (divi muži. przetrwać miały pewne stereotypy obcości oznaczające ludzi żyjących w lasach. tego. Istoty te charakteryzowały się powierzchownością wskazującą na ich ścisły związek z naturą (np. zaprĕtiti (pol. na co wskazuje słowo psł. Ukazana tu oś klasyfikacyjna odzwierciedla nie tylko opisowe cechy obcości. co stanowi domknięte prawo rodzimej tradycji. musieli też w pewnych warunkach bardziej liberalnie stosować zasady bliskości społecznej. prĕtiti ‘grozić’. pol. Swojskość pielęgnowano w ramach rozmaitych strategii rytualnych. etc. za-čęti ‘zacząć. končiti ‘kończyć’) wskazującym na przestrzeganie tego. leszy. poprzez respektowanie autorytetu przodków wyrażające się w późniejszym słowie zakonъ ‘reguła. zaprzeczyć. ogólnie – wspólnoty żyjące według etosu odmiennego od miru rolników i hodowców. por. Istniały także zakazy typu tabuistycznego. Słowianie. władały nim liczne duchy i demony. bolotnyj duchъ. kodeks’ (< psł. rozpocząć i jednocześnie psł. zamieszkiwały go olbrzymy lub tzw. zwyczaj. Przykładowo w nazwach takich plemion jak Drevlanie. głównie lasy. dziwożony. dive ženy. divoženky. Podstawowym wszak sposobem uczestniczenia w wartościach społecznych był obyczaj. kosmatość. jak inne ludy. zaprzeć) wywodzące sie do psł. Czyniono tak. Tak więc przedmiot zakazu implikował groźbę ponoszenia dotkliwych konsekwencji w przypadku jego naruszenia.). pośród drzew (zatem pierwotnie myśliwych. wyolbrzymione części ciała) i zarazem brakiem znamion oddziaływania kultury. co ma sankcję dawności. ale też kwalifikacje etyczne. a zatem formy postępowania nabyte . lichij divъ. np. musiały wypracować metody nawiązywania kontaktów z obcymi. Drzewianie itd. zbieraczy). Kowalski Jak wspomniałem.24 Andrzej P. co ustanowione na początku. pierwotności i tego. Las w wymiarze symbolicznym należał do przestrzeni chaotycznej.

między ludźmi a bogami. przysposobić’. dlatego . podstawową formą powinności była dań i pokłon. część przeklętą. ale miały za sobą dawną tradycję pierwotnej religijności. bogъ ‘bóg’ = ‘dawca’). Bataille’a. czasem ambiwalentnie. obyczaj i może stać się udziałem niemal każdego. nawet konfliktów. Z jednej strony funkcjonowało wyobrażenie bogactwa jako doli bożej (psł. Życie wewnątrzgrupowe ograniczone do rodu i plemienia zakładało realizację wielu powinności i zobowiązań. ob-vyknąti ‘nawyknąć’. by użyć sformułowania G. z drugiej pojęcie kłopotliwego nadmiaru (psł. licho). Praktyczne opanowanie zasad życia we wspólnocie przechodzi w zwyczaj. Były to nie tylko gesty wpisane w typowo feudalną strukturę powinności. liχo. Dane. Dar łączył się nie tylko z koniecznością utrzymywania równowagi i ładu w łonie miru. jakie posiadamy z zakresu historycznej antropologii mówią o tego rodzaju obrzędach w łonie struktury feudalnej. Dary kursowały między grupami sąsiedzkimi. Jest ona często przyczyną waśni i sporów. Dar stanowił przedmiot określonego typu mediacji między różnymi podmiotami życia społecznego. ‘wyrobić nawyk’). Ich formy były ujęte w ramy działań rytualnych. to jednak wiadomo. między władcami a poddanymi.”Swojskość” i “obcość” w kosmologicznych i socjomorficznych wyobrażeniach dawnych Słowian 25 w toku wyuczenia (z psł. co pozostaje jako nadmiar’ > pol. Religijność ta była stymulowana przez wysoką waloryzację obrzędowej wymiany dóbr i darów. Jakkolwiek z naszego pragmatyczno-ekonomicznego punktu widzenia może się to wydawać zaskakujące. budzący obawę’ < ie. Owa problematyczna nadwyżka uchodzi w społecznościach pierwotnych za tzw. liχъ ‘zły. że w grupach tradycyjnych łupy lub obfity plon należały do dóbr wartościowanych niejednoznacznie. ‘nauczyć. Jednak z punktu widzenia ludności wiejskiej. w tradycji ludowej. ale z wcale częstą potrzebą wydatkowania nadmiaru dóbr. gdy funkcjonuje władza książęca i drużyna wojskowa. leikw – ‘to. między żyjącymi a zmarłymi (Kowalski 2005).

Obok postaw okazujących wrogość stosowano liczne rytuały agregacji do mikrowspólnoty. np. Wraz z obowiązkiem wróżdy upowszechniły się typowe negatywne określenia obcych. albo spożytkowano podczas wystawnych uczt lub ofiar przybierających postać potlaczu – ostentacyjnego trwonienia. wierzgać). vorgъ ‘wróg’ dosł. budować relacje oparte o poczucie prestiżu lub zdobytej symbolicznej przewagi (Bataille 2002). Jest to typowa ambiwalencja. Jeszcze w tradycji ludowej owych „symbolicznych” kumów i braci . podziwu i czci z odczuwaniem lęku i odrazy. s. Działo się tak w przeciwieństwie do Słowian = znających słowa i zyskujących dzięki słowom sławę (Benedyktowicz. jaką wspólnoty pierwotne i starożytne odczuwały w kontaktach z sacrum. którego należy odrzucić. Jeśli chodzi o postawę wobec obcych. Nazywano ich niemymi (niemcami). na polu gier społecznych. z którymi utrzymywano stosunki pokojowe. por. energicznie oddalić’. Nie stosowano długu jako relacji wzajemnego zobowiązania. Mieszały się tu uczucia zachwytu. W tej ekonomice daru obecny był inny moment wzajemnych obligacji. Zdecydowanie negatywna relacja łączyła przedstawicieli rodziny. Poza tym przypisywano im głupotę (od głuchoty). Markowska 1979. Zasady pierwotnej redystrybucji dóbr służyły też nawiązywaniu kontaktów poprzez swoiste obrzędowe agony. odwet’). licytacje.26 Andrzej P. Byli to więc obcy dotknięci największa skazą i upośledzeniem. Ta dotyczyła obcych. by w ten sposób. Kowalski wobec niemożności satysfakcjonującej redystrybucji takich dóbr rezerwowano je jako dary dla bogów i obcych. Wobec wrogów obowiązywała wróżda (odpędzenie) oraz cĕna ‘cena’ (pierwotnie ‘zapłata jako zadośćuczynienie. mianowicie niemożnością porozumiewania się za pomocą mowy. 213). to w kulturze słowiańskiej można odszukać przykłady okazywania szczególnego szacunku oraz przejawy poniżania. zmaganie się. tu pol. ‘ten. kara. poprzez pobratymstwo. rodu z wrogami (psł.

można dostrzec dążenie do zapewnienia miru. w tym sposoby traktowania swoich i obcych wyrażano poprzez rytuały. Banaszkiewicz 1992). często bogato zdobione. Poza tym. stabilności świata relacji grupowych. które na Rusi zwano брáтина (od zawierania braterstwa). W ludowej. cny. Zatem wspólnota stołu była rytualnym podtrzymywaniem wzajemnej czci. besĕda ‘spotkanie. w układzie założeń etycznych. rozmowa’. cnota. Dzięki temu wartość społecznie preferowanej cnoty kojarzono właśnie z czczeniem. s. Naczyniem służącym do tego rodzaju rytuałów były specjalne drewniane czerpaki z uchwytem wymodelowanym na kształt wodnego ptaka. kładzenia do jednego łóżka i oczywiście poprzez wymianę darów. poczet. 16). często konkretnie z ucztowaniem. zasady etyki. tradycyjnej kulturze Słowian dominowało prawo zwyczajowe. uczta. 139). ale też bogów i zmarłych. spotyka się w materiałach wczesnośredniowiecznych (Zelenin 1991. o rytualnym charakterze uczty zob. z folkloru serbskiego rytuały zawierania pokrewieństwa poprzez ryt wdziewania odzieży (Tolstaja 2009. na co wskazują takie pojęcia pierwotnej etyki jak godny.”Swojskość” i “obcość” w kosmologicznych i socjomorficznych wyobrażeniach dawnych Słowian 27 jako „nowych swoich”. włączano w relacje bliskości dzięki gestom przepasywania dwóch osób jednym pasem. Przyjmowanie gości oznaczało w takich warunkach okazywanie czci. W polu semantycznym czczenia znajdują się następujące pokrewne słowa: cześć. Tego rodzaju naczynia. skąd cała terminologia związana z posługiwaniem się umówionymi znakami – również w obszarze . poczęstunek. W perspektywie archeologicznie dostępnych faktów interesujące wydają się znane np. odziewania ich w jedną koszulę. pirъ ‘uczta’. Do ważnych przejawów okazywania szacunku wobec gości i obcych było odbywanie biesiad (psł. Innym ciekawym etnograficznym przykładem było wspólne przepijanie piwa na znak zawartego braterstwa i przyjaźni. Dotyczyło to nie tylko przybyszów. s. godność.

531533. psł. Trzy razy uczta. Bataille G.dopasować.I.. Banaszkiewicz J. Kowalski interakcji z obcymi – np. blagъ ‘dobro’ prowadzący do kontrastów w polszczyźnie typu błahy. Wybrana literatura Agapkina T. Moskva 1995. t. N. jako że z czasem zostały przeniesione na płaszczyznę regulacji prawnych.. z. symbolicznej charakterystyki wartości życia zbiorowego. psł. Kuczyński. Nevskaja L. a także gody jako święto domknięcia przemijającego i nadchodzącego cyklu kalendarzowego. Bajburin A. Bajburin A. s. red. Zilišče v obrjadach i predstavlenijach vostočnich slavjan. 185-195. A-G. ale wynikający z nadmiaru dóbr’.Polska Sztuka Ludowa”. Benedyktowicz Z. Społeczeństwo Polski średniowiecznej. Dopiero wraz z rozwojem stosunków feudalnych zaczęła tworzyć się dziedzina socius. Warszawa 1992. a więc niezależna od bezpośrednio przeżywanych więzi rodowych instancja „pośredniej”. s. uzgodnić). Bóg w dom” i obcy jako bogowie. Część przeklęta. 1-4. S. Gost’.. Wtedy też określenia swojskości i obcości utraciły swoją rozległą sieć konotacji. „Konteksty . t.. . K. Warszawa.. mityczną topografią i kosmologią. hasło.G. liχo ‘rodzaj zła. Leningrad 1983. pod red.A.. Jarosz. Tolstogo. ghodh.K. s. Typowe dla względnie słabo zaawansowanej instytucjonalizacji sfery publicznej są liczne ambiwalencje treści poszczególnych wartości.. K. 95 – 108. np.28 Andrzej P.K. przeł. Sankt Peterburg 1993. „Gość w dom. Ritual v tradicionnoj kulture. Etnolingvističeskij slovar. [w:] Slavjanskie drevnosti. I. 41 (1987). godło (< ie. błogi etc. rozluźniły związki z eschatologią. Warszawa 2002. Strukturno-semantičeskij analiz vostočnoslavjanskich obrjadov.

„Funeralia Lednickie” Spotkanie VII.. Leiden 1986. t. Aksjologia prehistorycznej wymiany darów. 84. Moskva 2009. s. Łódź 2002.”Swojskość” i “obcość” w kosmologicznych i socjomorficznych wyobrażeniach dawnych Słowian 29 Benedyktowicz Z. 25-33. 71 (1958). A Gothic Etymological Dictionary. Kategoria rodstva v etnolingvističeskoj perspektivie (vmesto predislovija).. „Etnografia Polska”. 1. 47. 103-114. Wrzesiński. 206-236. II. Nowicka. Relacja Ibrāhīma Ibn Jakūba z podróży do krajów słowiańskich w przekazie al-Bekrīego. ut des – dar. Warszawa 1975. s. s. „Simvoličeskij jazyk tradicionnoj kultury”. E. O niektórych problemach identyfikacji kulturowej w procesie porozumiewania się.. red. Modzelewski K. . W.G. S. 2. t.. Nevskaja. [w:]. T. Agapkina. Ludowa wizja świata i człowieka. Antropologia kultury wsi polskiej XIX wieku oraz wybrane eseje. J.P. „The Journal of American Folklore”. [w:] Do. Wydawnictwa Komisji Historycznej. Nowicka. T. i R.. „Etnografia Polska”.M. Moskva 1993. Ser. vol. s. Warszawa 1990. Drzewo życia. Poznań 2005. Tolstaja. Kowalski T. Swojskość i obcość jako kategorie socjologicznej analizy. Tomiccy J. Markowska D. Stankiewicz E. z. Słowiański mit kosmogoniczny. Slavic Kinship Terms and the Perils of the Soul. E.M. Uzenova..P. Poznań 2000. „Pomniki Dziejowe Polski”. L.. 115122. Stomma L. Lehmann W. Tomicki R. tradycja.. Koncept gost’ v kontekste pierechodnich ritualov. Tolstaja S. nr 280. 23 (1979). Dzieduszycki. z. 1. s.. s..2. 5-53. E. Kraków 1946. red. red. Polska Akademia Umiejętności t.S.97. Kowalski A. Swoi i obcy. 20 (1976).A. pochówek. [w:] Kategoria rodstva v jazykie i kulture. Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego X-XIII wiek. wyd.. Przykłady kultury indoeuropejskiej.

Moskva 2003. Vostočnoslavjanskaja etnografija. Lingvističeskije issledovanija.N.B. Żuravlev A.N. Pratidānam: Indian...30 Toporov V. Znaniecki F. Moskva 1999.K.F. s.N. [w:] Współczesne narody. Warszawa 1990. Iranian and Indo-European Studies Presented to F. s. Studia nad antagonizmem do obcych. Warszawa. Kuiper. Moskva 1991. Drevneslavjanskaja fundamentalnaja aksjologija w zerkale praslavjanskoj leksiki. „Slavjanskoe i balkanskoe jazykoznanije.J.. . Trubačev O. Slovo v kontekste kultry”. Etnogienez i kultura drevnejšich slavjan. Trubačev O. Moskva 1959. Istoria slavjanskich terminov rodstva. 265-358.. The Hague 1968.. Parallels to Ancient Indo-Iranian Social Mythological Concepts. 108-113. s. 7-32.. Zelenin D.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->