P. 1
Diagnoza psychologiczna.docx

Diagnoza psychologiczna.docx

|Views: 279|Likes:

More info:

Published by: Damian Oczkowski on Jun 20, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/27/2015

pdf

text

original

Diagnoza psychologiczna

Wykład 1 i 2. 27.02.2013, 13.03.2013

Zaliczenie dwiczeo: praca pisemna, diagnoza pod kątem odporności psycho- fizycznej. Egzamin testowy, próg 60%. 1)     Diagnoza- z greckiego diagnosis (rozróżnianie, osądzanie, ocena) Dia- przez Gignosk- wiedzied Gnose- wiedza osiągnięta pośrednio Diagnostike, diagnostike techne- sztuka odróżniania, różnicowania za pomocą pośredniego poznawania.

2) Nauka czy sztuka? Schemat procesu poznania diagnostycznego wg Ziemskiego. Intuicja rozumiana jako skrócone rozpoznanie oparte o doświadczenie

dane doświadczenia (zbiór cech dotyczący pewnego stanu rzeczy) Uzasadnienie, rozumowanie różnicujące 3)           

Pojęcia typów, gatunków

Diagnozowanie jako czynnośd poznawcza: Zbieranie informacji Tworzenie warunków dla pozyskania informacji Analiza i synteza Integrowanie informacji Wychodzenie poza Hipotekowanie, podejmowanie decyzji Rozwiązywanie problemów dostarczone informacje Rozumowanie, porównywanie Wnioskowanie, uogólnianie, indywidualizowanie Uzasadnianie Korzystanie z wiedzy i doświadczenia Przetwarzanie danych, a nie tylko ich rejestracja- interesują nas nie zachowania lecz informacje, które niosą

Strona 1 z 31

4)     

Diagnozowanie jako modelowanie: Modelowanie w umyśle diagnosty osobowości badanego, jego środowiska Model jest uproszczoną wersją obiektu, co umożliwia jego analizę Zawiera kluczowe elementy zjawiska i relacje między nimi Umożliwia prześledzenie konsekwencji podjęcia lub niepodejmowania interwencji po zdiagnozowaniu Obejmuje określony zakres czasowy

5) Diagnozowanie jako sytuacja emotogenna:  Badany: koniecznośd ujawnienia prywatności, wstyd, zażenowanie, lęk przed oceną, poczucie podporządkowania się  Badający: ciekawośd drugiego człowieka, życzliwośd, bezstronnośd lub poczucie omnipotencji, dominacja, pokusa manipulowania 6)     Diagnozowanie jako złożona sytuacja społeczna: Sytuacja komunikacji interpersonalnej (werbalnej i niewerbalnej) Obie strony odgrywają przyjęte role społeczne Badany: potrzeba aprobaty społecznej, pożądana autoprezentacja, wnosi swój stosunek do osób znaczących Badający: potrzeba akceptacji w roli zawodowej, aprobaty środowiska, uznania, wnosi swoje wyobrażenia o pełnieniu roli i doświadczenia społeczne i zawodowe

7) Diagnozowanie jako kompetencja profesjonalna:  Trzy filary kompetencji:  Wiedza  Umiejętności (praktyczne i interpersonalne)  System wartości  Dodatkowe kompetencji w różnych specyficznych dziedzinach diagnozowania 8) Diagnozowanie jako interwencja:  Wejście w interakcję diagnostyczną zmienia diagnozowanego człowieka dzięki:  Wynikom przeprowadzonego badania i podjęciu interwencji  Autorefleksji podczas badania  Kontaktowi z otwartą i empatyczną, nie oceniającą osobą  Wynikom przeprowadzonego badania i nadaniu etykiety 9)    Komplementarnośd diagnozy i terapii: Diagnoza jest podstawą terapii W trakcie działania terapeutycznego dokonywana jest dalsza diagnoza Po jego zakooczeniu konieczna jest ocena rezultatów terapii

Strona 2 z 31

10)      

Czym jest diagnoza? Proces postępowania diagnostycznego Efekt tego procesu (wynik badania, orzeczenie) Tymczasowa hipoteza robocza Ostateczna odpowiedź na pytanie „jakim jest człowiek” Proces monitorowania w trakcie działania diagnostycznego Dziedzina nauki i praktyki

11) Różne definicje diagnozy:  Witmer 1896: diagnoza psychologiczna to proces zmierzający do zrozumienia, przewidywania i usprawniania zachowania jednostki  Rosenzweig: diagnoza psychologiczna, ujęta zgodnie z tradycją lekarską, to nazywanie zaburzeo na podstawie symptomów (symptom jest nieintencjonalny. W psychologii, pacjent generuje pewne symptomy w określonym celu, którego nie jest świadomy)  Shaffer i Lazarus: diagnoza psychologiczna to zbieranie wszelkich dostępnych danych i …  Adam Frączek: diagnoza psychologiczna to koocowy efekt czynności psychologa nastawionego na:  Zidentyfikowanie  Wyjaśnienie zmiennych psychologicznych u jednostki  Efekt ten polega na zbudowaniu i uporządkowaniu systemu twierdzeo informujących o własnościach czynności, procesów i psychologicznych mechanizmów kierujących czynnościami oraz kształtowaniu się tych czynności, procesów i mechanizmów jednostki  Założenia: odnosi się do określonego zakresu faktów i jest wykonywana przez osobę o określonej roli społecznej, posiadającej kwalifikacje i narzędzie  Hadley: diagnoza to oznaczenie natury i wskazanie źródeł nieprzystosowawczego sposobu zachowania się  English, English: diagnoza to charakterystyka jednostki na podstawie wybranych cech  Lewicki: diagnoza to wskazanie na te dysfunkcje mechanizmu sterującego zachowaniem, które sprawiają, że stosunki człowieka z otoczeniem są niezadowalające.  Ziemski: diagnoza- rozpoznawanie jakiegoś stanu rzeczy i jego tendencji rozwojowych na podstawie jego objawów, w oparciu o znajomośd ogólnych prawidłowości  Paluchowski, Hornowska: diagnozowanie- proces aktywnego poszukiwania i przetwarzania danych potrzebnych do podjęcia decyzji o działaniu zmierzającym do zmiany aktualnego stanu psychospołecznego ludzi 12) Ogólny obraz diagnozowania wg Paluchowskiego:  Jest to rozpoznawanie istoty i uwarunkowania złożonego stanu rzeczy na podstawie obserwacji jego cech (objawów) i tendencji rozwojowych oraz znajomości ogólnych tendencji rozwojowych oraz znajomości ogólnych prawidłowości panujących w określonej dziedzinie.  Uwzględnia retro gnozę (diagnozowania stanów przeszłych) i prognozę (stanów przyszłych)

Strona 3 z 31

Strona 4 z 31 . jeśli była niezgodna z przypuszczeniami psychologa.  Test MMPI. Test miał odzwierciedlad diagnozę psychiatryczną.  Musi byd wykonywana celowo. pomocy.  Ściśle powiązany z modelem medycznym. itp. interwencji. Psychiatra mógł zrezygnowad z diagnozy. oddziaływao reedukacyjnych. a wyniki uznano za typowe dla schizofreników.odpowiada modelowi biologicznemu (leki). a nie inaczej?) Prognostyczna (przewidywanie) Korekcyjna (co zrobid. na schizofrenię. objawów. nie może byd sztuką dla sztuki 14) Diagnoza powinna:  Ujmowad specyficzne. kompensacji. promocja zdrowia  Diagnoza psychologiczna  Pomoc psychologiczna i psychoterapia  Pełni służebną role wobec doradztwa. Zatraca się specyfikę zawodu psychologa  Diagnoza to jedno z trzech podstawowych zadao psychologa:  Psychoprofilaktyka. psychoterapii. warunków żywienia) Funkcje diagnozy: Deskryptywno. charakteryzującym obserwowalne zachowanie się człowieka 15)     Rodzaje diagnozy: Diagnoza całościowa =/= fragmentaryczna Diagnoza ostateczna poparta badaniem psychologicznym =/= diagnoza robocza. tymczasowa Intuicyjna =/= potwierdzona badaniem psychologicznym Diagnoza negatywna (zaburzeo. odwołanie się do jednostek chorobowych. aby uzyskad pożądany stan rzeczy?) 16)      Modele diagnozy 1) Nozologiczny model diagnozy klinicznej. celem przedstawienia konkretnej diagnozy  Diagnoza ma pomóc przede wszystkim psychiatrze. wyróżnione ze względu na postawione pytania własności człowieka na tle innych własności uporządkowanych wedle jednolitego schematu  Zawierad informacje o aktualnym stanie zmiennych psychologicznych na tle danych o przekształcaniu się tych zmiennych  Byd przedstawiona za pomocą pojęd wyjaśniających.ewaluatywna (opis odpowiada na pytanie: jaki jest człowiek?) Eksplanacyjna (wyjaśnienie. różnicowanie objawów. wyrównaniu braków.w pierwotnej wersji zbadano chorych np. opartych na materiale opisowym.dlaczego tak jest?) Predykcyjna (dlaczego będzie właśnie tak.13) Jeśli nie wykonuje się diagnozy…  …. deficytów) =/= pozytywna (diagnoza zasobów jednostki i środowiska jako podstawy przystosowania.

Zjawisko Rumpelstilzchena. nie rutynową  Pogłębiona. nawet jeśli pyta o zdanie pacjenta. jak to leczyd. Diagnoza nozologiczna do tego się najczęściej sprowadza. w resocjalizacji.istnieje coś takiego jak czarodziejska moc nazwania. które łączymy następnie w zespoły. wojsku.     Przyjęto klasyfikację chorób i zaburzeo psychicznych. Konsekwencje dla psychologa:  Małe możliwości oddziaływania. a nie przedmiotowo. diagnoza była ograniczeniem jego możliwości  Przyjęcie pojęcia jednostki chorobowej (dla psychologów mniej przydatnej.chory). Diagnoza ma w większym stopniu wpływ na udział psychologa w procesie terapii. Zwykle wybiera się kilka kryteriów. działach. Diagnoza wyjaśnia pacjentowi różne rzeczy.etap humanizacji w psychoterapii  W większym stopniu wykorzystuje wiedzę psychologiczną  Diagnoza psychologiczna nie pokrywa się z diagnozą lekarską. leczono za pomocą medykamentów. Nie badano okoliczności świata zewnętrznego. w chorobach somatycznych. jako osoba. Skoro jest diagnoza. która pozwoli te problemy usunąd. Diagnoza o pacjencie a nie dla pacjenta. Pacjent traktowany przedmiotowo. które wiązały się w grupy. to wiadomo też. jako przedmiot do zbadania.  Diagnoza nie jest dychotomiczna. holistyczna  Oparta na wiedzy teoretycznej o mechanizmach zaburzeo i praktyce klinicznej Strona 5 z 31 . układamy je na kontinuum (od bardzo dobrej relacji z otoczeniem. Psychopatologia to częśd wspólna psychologii i psychiatriipsycholog ma prawo obserwowad pojawiające się symptomy.  Konsekwencje:  Umożliwia podjęcie psychoterapii  Może byd stosowana w innych niż lecznictwo psychiatryczne. psycholog współpracuje z pacjentem nad wyborem metody. Nie po to badamy. 2) Model funkcjonalny. to on podejmuje decyzje. Diagnoza lekarska i psychologiczna były podobne.  Działania psychologa mają powodowad zmniejszenie dyskomfortu pacjenta.  Dychotomiczne myślenie o badanym (zdrowy. bo obie badały symptomy.  Psycholog góruje nad pacjentem w terapii. żeby nazwad problem.  Badany traktowany przedmiotowo (obiekt)  Diagnoza dla lekarza (nie dla badanego)  Przyczyny zaburzeo tkwią wyłącznie w jednostce. Jeśli diagnoza zostanie ujęta w słowa. do bardzo złej)  Psycholog decyduje o kryteriach prawidłowej regulacji  Diagnoza dla pacjenta. itp. żeby lekarz podjął leczenie.więzieniach. gdyż nie uczestniczyli w leczeniu). nie było psychoterapii.  Jest pracą twórczą. a już zwłaszcza leczenie farmakologiczne. Udział pacjenta kooczył się na badaniu. Pacjent traktowany podmiotowo. które wskazują na adaptację pacjenta.opisujemy cechy. albo jego rozwój. to pacjent i jego rodzina czują się uspokojeni.

skutkowy zaburzeo  Czy istnieją czynniki kompensujące?  Jakie czynniki psychologiczne mogą byd pomocne w usunięciu zaburzenia? Stan osoby badanej nieznany Stwierdzamy zdolności do regulacji stosunków z otoczeniem Stwierdzenie niezdolności do regulacji stosunków z otoczeniem Opis przejawów niezdolności Określenie przyczyn i psychologicznych mechanizmów niezdolności Określenie właściwości i procesów psychologicznych pomocnych w likwidacji niezdolności Korygowanie niezdolności 3) Model psychospołeczny. Zaburzenie regulacji stosunków z otoczeniem:  Czy jedną z przyczyn są przyczyny psychologiczne?  Jaka jest natura czynników psychologicznych?  Czy nieadekwatnośd zachowania jest proporcjonalna do tych przyczyn?  Mechanizm przyczynowo. nie może znaleźd pracy. psycholog powinien pomóc. Warunek: jeśli jest wystarczająca liczba rąk do pracy. wtedy psycholog powinien dostosowad pracę do typu Strona 6 z 31 . zawiera poprzednie diagnozy.pojawia się wątek protodiagnozy.negocjowanie diagnozy z klientem.dotyczy przede wszystkim dostosowania pacjentów do społeczeostwa. co wnosi ze sobą pacjent i o czym mówi jego otocznie (np. negocjowanie zrozumienia na czym polega problem. zwolnienie z ról społecznych oraz pomoc osobom mającym trudności w regulacji stosunków z otoczeniem)  Diagnoza psychologiczna jest w interesie jednostki. Jeśli brakuje rąk do pracy. celem potwierdzenia ich własnego zdania na temat problemów z uczniem)  Selekcja. np. który niekoniecznie zawiera etykietę psychiatryczną. ale i społeczeostwa  Odwołuje się i rozszerza poprzednie modele. to psycholog wybiera osobę. osoba o obniżonych zdolnościach intelektualnych.to.  Diagnoza dla pacjenta i dla społeczeostwa. skierowanie na diagnozę od pedagoga szkolnego. poprzez selekcję pracowników w miejscu pracy. dochodzi się do wspólnego wniosku.  Uwzględnia społeczny kontekst diagnozy  Praca psychologa wiąże się z zapewnieniem systemowi społecznemu funkcjonalności (selekcja osób właściwych do pełnienia ról społecznych. która pracę te wykona najlepiej (więc nie osobę opóźnioną). Np.

 Interakcyjna: wyjaśnienie trudności z badanym i otoczeniem oraz pomoc.o badanym  Funkcjonalna i interakcyjna.  upośledzenia. bez sztywnych reguł  Nozologiczna i funkcjonalna: w gabinecie.  Stosunek do terapii:  Nozologiczna: dla terapii medycznej  Funkcjonalna: dla terapii psychologicznej  Interakcyjna: także dla celu wpływania na otoczenie (oraz może byd wykorzystywana przez innych specjalistów)  Cel:  Nozologiczna: zaklasyfikowanie do jednostki chorobowej  Funkcjonalna: wyjaśnienie trudności i pomoc.relacje.dla badanego i dla społeczeostwa  Aktywnośd diagnosty:  Nozologiczna: rutynowy  Pozostałe: aktywna. role  Ustosunkowuje się do protodiagnozy  Rezultat diagnozy jest negocjowany0 badany ma wpływ na ostateczną wersję  Partnerski kontakt badanego z psychologiem  Ważne elementy: naukowa wiedza psychologiczna. twórcza. mający na celu identyfikację osób mających kłopoty w regulacji stosunków z otoczeniem  Psycholog weryfikuje jej słusznośd  Diagnoza jest tworzona w dialogu psychologa z pacjentem i członkami jego otoczenia  Rezultaty diagnozy są łatwiejsze do wdrożenia dzięki negocjowaniu wspólnego zrozumienia problemu osoby badanej (z nią i jej otoczeniem Cechy diagnozy psychospołecznej:  Badanie nie odbiega od badania w modelu funkcjonalnym  Uwzględnia szeroko kontekst społeczny. Psycholog pełni też rolę społeczną. jego wybory i zadania mają służyd ładowi społecznemu i interesie społeczeostwa Interakcyjnośd modelu:  Członkowie społeczeostwa uczestniczą w tworzeniu diagnozy (rozpoznają osoby mające trudności w funkcjonowaniu)  Protodiagnoza to proces poznawczy zachodzący w społeczeostwie. protodiagnoza 4) Porównanie modeli:  Każdy model jest wartościowy w konkretnej sytuacji  Dla kogo:  Nozologiczna. interakcyjna: dociera do środowiska osoby badanej. obejmuje szerszy zakres zagadnieo. Strona 7 z 31 . rolę sytuacji. interesy stron.

klasyfikacyjna lub typologiczna Diagnoza genetyczna Diagnoza fazy Diagnoza znaczenia Diagnoza prognostyczna Strona 8 z 31 .03.przyporządkowanie danych do jakiegoś typu (klasy) z przyzwoleniem na wykorzystanie innych. poczucie koherencji. realizacja zadao rozwojowych w kontekście społecznym.pojęcie prototypu. kompetencje. Jak się to będzie zmieniad w przyszłości?  Celu (znaczeo dla całości. wartości). Na jakim to jest etapie?  Całościowa i częściowa. cele.diagnoza choroby. 20. czyli funkcjonalna). identyfikacja fazy.  Diagnoza zarządzania życiem (analogie. dezintegracji. co utrudnia rozwój osobowości.skutki w przyszłości wynikające ze stanu aktualnego. usytuowanych w przeszłości. efektywnośd funkcjonowania). co poprzednio powstrzymywało).2013 1) Cele diagnozy klinicznej w perspektywie czasowej:  Gbygv 2) Przedmiot diagnozowania (wg Thorne’a):  Klasyfikacyjna (typologiczna).czynników podmiotowych warunkujących odległośd działao jednostki (wewnętrzna zgodnośd. związanych z tym typem danych. tego. gdy czynniki kontekstowe pozostają stałe lub zmieniają się.poszukiwanie odchyleo od stanu typowego dla danej fazy rozwoju. sens życia. nieobecnośd konfliktów. Jakie to ma znaczenie?  Rozwojowa. opis patologicznej integracji i dynamiki patologii  Diagnoza integracji (diagnoza osobowości).indywidualne prawo stanowiące punkt odniesienia dla życiowych decyzji jednostki  Diagnoza klasyfikacyjna (nozologiczna)  Diagnoza predykcyjna (prognoza) 3) Schemat diagnozy wg Ziemskiego: Diagnoza przyporządkowująca.Wykład 3. Próg dezintegracji (jakie czynniki doprowadziły do poszukiwania profesjonalnej pomocy właśnie teraz.poszukiwanie sensu odrębnych elementów ze względu na funkcje.a także samoregulacja. Skąd to jest?  Prognostyczna.  Diagnoza różnicowa (etiologiczna). jakie pełnią w całości z której pochodzą i jak zmieniają się pod wpływem innych elementów.pochodzenie obecnego stanu i wykrywanie czynników przyczynowych. Co to jest?  Genetyczna (kauzalna). radzenie sobie.

kryteriów nieempirycznych (odniesiona do konstruktów teoretycznych) Opis za pomocą ustalonych symboli (wyniki prób psychometrycznych). Badanie to dla niego: Strona 9 z 31 .interpretacyjna Dokonana za pomocą kryteriów empirycznych (opisu zachowao). oczekiwania co do sytuacji diagnostycznej. lęk przed oceną.niespecyficzna Aktualnego stanu.lub za pomocą języka potocznego 5) Ramy prawne diagnozy  Diagnoza obligatoryjna:  Samodzielna  Rozstrzygająca (zdolnośd kierowania pojazdami. problemy. zależnośd związaną z rolą pacjenta. pozwolenie na broo)  Nierozstrzygająca (opinie w sprawach uzależnienia od alkoholu)  Niesamodzielna  Rozstrzygająca (kształcenie specjalne)  Nierozstrzygająca (biegłych sądowych)  Diagnoza nieobligatoryjna:  Samodzielna:  Nierozstrzygająca (biegłych sądowych)  Niesamodzielna:  Nierozstrzygająca (cele rentowe. resocjalizacja nieletnich.kształtowania się zmiennych Formalna (konkretne zachowania. 1) Etap prediagnostyczny:  Badany: wnosi historię życia. cele. detencja) Etapy procesu diagnozowania.Aspekty diagnozy wg Paluchowskiego: Diagnoza klasyfikacyjna Diagnoza genetyczna Diagnoza Diagnoza rozwojowa Pełna Diagnoza funkcjonalna Diagnoza cząstkowa Diagnoza prognostyczna 4)      Rozróżnienia diagnozy Specyficzna.fakty empiryczne). motywacje.

system wartości. spełnia rolę społeczną WAŻNE: atmosfera. preferencje co do stylu diagnozowania. narzędzia i procedury diagnostyczne. doświadczenie. segregacji i agregacji zadao testowych i innych danych.   Sposób przekazu indywidualnej koncepcji choroby  Próba znalezienia wyjaśnienia sensu cierpienia  Możliwośd oddziaływania na sytuację postdiagnostyczną Badający: wnosi wiedzę. z użyciem minimum metod  Źródła hipotez:  Historia choroby  Wcześniejsze badania  Protodiagnoza  Pierwsze wrażenie  Obserwacja  Wywiad od badanego i środowiskowy  Pytanie skierowane do diagnosty 3) Etap opisywanie i wyjaśniania:  Obejmuje:  Opis (zachowao rzeczywistych oraz symbolicznych zachowao testowych)  Interpretację (poszukiwanie związku danych testowych i pozatekstowych)  Orzekanie diagnostyczne  Przewidywania  Decydowanie o planie interwencji w oparciu o wiedzę operacyjną (na podstawie teorii wiadomo. relacji jednostki z otoczeniem społecznym  Tworzenie hipotez opiera się na wiedzy o funkcjonowaniu psychiki  Może byd również hipoteza stworzona operacyjnie (na przykład badanie konkretnej cechy. dokonuje wyboru zachowao i ekspresji  Osoba badana dokonuje wyboru. kierowanego komunikowania w celu poszerzenia zakresu wspólnej wiedzy (reguły konwersacji.jasności.refleksu)  Weryfikowanie hipotez zależy od podejścia badacza. ich kliniczne znaczenie  Badanie stanowi proces wzajemnego. współpracy)  Tworzenie hipotez:  Hipotezy dotyczą zrozumienia zachowania się ludzi. wiedzy i doświadczenia. zawarcie kontraktu na proces diagnozy 2) Etap badania diagnostycznego:  Formułowanie problemu:  Problem przekazany z zewnątrz  Problem postawiony przez współpracującego lekarza  Stawianie i weryfikacja hipotez:  Osoba badana odwołuje się do celu. ocenia kompletnośd i użytecznośd informacji. oczekiwania co do uzyskania danych diagnostycznych. oceny sfer zaburzonych i niezaburzonych. ekonomii. jaki chce zrealizowad w badaniu. co należy zmienid) i pragmatyczną (jak praktycznie działad) Strona 10 z 31 . do obrazu świata i siebie.

wrażliwośd na zmienną aprobaty społecznej) Orientacja na normy (jednostka w grupie) czy na jednostkę (zależności wewnątrzpsychiczne) Dane ilościowe czy jakościowe? Jedna. żeby ta podmiotowa właściwośd się ujawniła Test nie stworzył sytuacji. ale ogólne zarysy  Związany z iteracyjnym charakterem procesu diagnozowania Iteracyjny charakter diagnozy:  Pętle sprzężeo zwrotnych. hipotezy?  Kiedy zakooczyd zbieranie informacji?  Kiedy obraz badanego jest dostatecznie wyjaśniający z punktu widzenia postawionego problemu? Dziewięciowymiarowy model diagnozowania (wg Bartona): Dopasowanie do poziomu rozwoju Stan czy cecha? Norma czy ekstremum (podobny. czy wiele miar? Jednorazowe czy wielokrotne badanie? Paulina Kłosek właśnie dziobie w moją klawiaturę:D 4)          5) Zachowanie osoby badanej Zachowanie X w życiu Występuje Nie występuje Zachowanie jest Czynniki sytuacyjne blokują zdeterminowane czynnikami wyrażanie się cech podmiotowymi. lub jednostka tak konstruuje swe sytuacje życiowe. które pozwalają na decyzje:  Jakie działania podjąd w procesie diagnozowania?  Czy postawione hipotezy zostały zweryfikowane?  Czy wyłoniły się nowe. w Brak cechy której cecha mogłaby się ujawnid lub wyłącznie czynniki sytuacyjne… Występuje Zachowanie X podczas testowania Nie występuje Strona 11 z 31 . łatwośd manipulowania metodą.  Plan badania musi byd:  Nie sztywny. czy różny?) Określony obszar życia psychicznego Metody (umiejętności diagnosty. lecz elastyczny  Nie szczegółowy. wymagające weryfikacji.

jako formalna konsekwencja Przewidywanie.6) Podejście statystyczne a kliniczne Podejście AKTURIALNE KLINICZNE Opiera się na intensywnym badaniu kilku cech Opiera się na ekstensywnym (obszernym. zostaje zdyskwalifikowany)  Strategie kompensacyjne (słabośd w zakresie jednego kryterium może byd wyrównana w zakresie innego kryterium)  Metody: (a) Przeszkód kolejnych (od najbardziej trafnego wskaźnika) (b) Wszystkie wskaźniki  Modyfikacja  Konieczny kontakt emocjonalny i powstanie sojuszu terapeutycznego  Działają czynniki niespecyficzne (Roska. opieka)  Czynniki specyficzne zależą od rodzaju podjętego działania  Działanie musi byd świadomie zaprojektowane. nie przypadkowe  Komunikowanie diagnozy (jest interwencją. gdyż decyduje o zmianie sytuacji osoby badanej)  Funkcja legitymizująca (potwierdzenie urzędowe)  Funkcja wyjaśniająca  Funkcja perswazyjna (podanie uzasadnienia i zachęta do współpracy)  Funkcja rozwijająca (dla diagnosty. dobór)  Strategie niekompensacyjne (jeśli badany nie osiągnie jednego z kryteriów.prognoza  Interwencja (optymalizacja układu człowiek. dziełem eksperta laboranta Nie można wykorzystad jednostkowych zdarzeo Można wykorzystywad rzadkie jednostkowe zdarzenia 7) Etap formułowania zaleceo:  Orzekanie diagnostyczne (opis. rozciągłym) badaniu wielu cech Wszystkie informacje dotyczą grup Wykorzystuje się informacje dotyczące jednostek i grup Przewidywanie oparte jest na obliczaniu Przewidywanie oparte jest na znajomości teorii prawdopodobieostwa Przewidywanie. refleksja nad własną pracą) 8) Orzeczenie:  Skrót z diagnozy. jaki jest sens przekazu tej informacji i do czego dana informacja może zostad użyta Strona 12 z 31 . klasyfikacja. wyjaśnienie)  Przewidywanie.jako akt twórczy. przemyśleniem. dokonany etycznie:  Ochrona danych osobowych  Z ograniczeniem intymnych informacji o badanym do koniecznych.otoczenie)  Selekcja (wybór.dyscyplinowanie toku myślenia. wsparcie.musi byd obserwacji0 może byd dziełem komputera. nadzieja.

Wykład 4. decyduje o tym. podobieostwo do Ja) Wywieranie wpływu. co i jak chce powiedzied Strona 13 z 31 . Łączy interesy pacjenta i społeczeostwa Specjaliści: przydatnośd w leczeniu. 10. wychowaniu 4) Skutki diagnozy:  Pozytywne: leczenie pacjenta.wskutek podprogowej wymiany sygnałów 7) Badanie jako konwersacja:  Między badanym a badającym zachodzi świadoma wymiana sygnałów:  Badany wybiera strategie zachowao odpowiednie do celu. usunięcie cierpienia Społeczeostwo: ład. naukowośd. zgodnośd z teoriami. kompetencje) Dostosowanie (nieświadoma akomodacja) w komunikacji Behawioralne potwierdzanie (oczekiwao badacza.04.in. korzyści praktyczne. porozumienie specjalistów  Negatywne: naznaczanie.2013 MODELUJĄCY WPŁYW OSOBY BADAJĄCEJ I BADANEJ NA SYTUACJĘ BADANIA 1) Diagnoza powoduje konsekwencje indywidualne i społeczne 2) Społeczeostwo tworzy warunki dla diagnozowania i oczekuje wyników  W świadomości społecznej obecna jest głównie diagnoza w modelu nozologicznym 3)     Oczekiwania wobec diagnozy: Pacjenci: poprawa zdrowia. osobiste właściwości badacza. który chce osiągnąd. status. Zrozumiały język  Zwięzłośd. presja na pacjenta. prostota  Nie wykracza poza postawiony problem. ochrona osób o mniejszych możliwościach. by zachowywał się zgodnie z etykietą. interakcyjnym: społeczna użytecznośd diagnozy Na przebieg i wyniki badania ma wpływ społeczny kontekst badania: Spostrzeganie osoby badanej przez diagnostę (pierwsze wrażenie. m. stereotypów i uprzedzeo). 5)    6)      O statusie diagnozy decyduje: W modelu nozologicznym: autorytet medycyny W modelu funkcjonalnym: autorytet psychologii jako nauki W modelu psychospołecznym. strategie zarządzania wrażeniem przez badanego Spostrzeganie badacza przez osobę badaną (atrakcyjnośd. tożsamośd społeczna Psycholog: trafnośd.

nie daje informacji zwrotnych  Efekt silniejszy niż efekt ukrytych wymagao 9) Czynniki po stronie badacza:  Efekt Rosenthala (efekt Pigmaliona.psychologicznych  Podczas badania psychologicznego następuje konstruowanie znaczeo i tworzenie wspólnej wiedzy badacza i badającego. impulsywnośd. z historii choroby. lęk przed etykietą)  Wyższy.symulują zachowania rzeczywistych badanych  Efekt lęku przed oceną Rosenberga (potrzeba akceptacji. daje niewerbalne wskazówki badanemu. druga ma zachowywad się tak. niekonwencjonalnośd.np. poszukiwanie stymulacji. nie tylko odkrywanie tych znaczeo 8) Czynniki po stronie badanego:  Status motywacyjny.gorzej przystosowani  Ryzyko przeszacowania zmiennych (Kinsley)  Efekt ukrytych wymagao sytuacji diagnostycznej Orne’a: próbuje odczytad oczekiwania badacza i je spełnid (może też byd przekorny)  Ten efekt można zmniejszyd przez wywiad po badaniu.  Efekt Galatei: grupa naznaczona piętnem sukcesu  Efekt Golema: grupa naznaczona piętnem porażki  *te efekty mogą wyjaśniad różnice w wynikach badao psychologicznych przeprowadzonych przez różnych badaczy. W badaniach nad lekami i hipnozą.  Także badanie kwestionariuszowe to konwersacja z ukrytym badaczem Skrypty badania psychologicznego:  Skrypty posiada zarówno badany i badający:  Pacjent: jak wygląda rozmowa z psychologiem?  Psycholog: stosowanie wywiadu standaryzowanego vs.zgłoszenie dobrowolne lub przymusowe  Efekt zgłoszeo ochotniczych Rosenthal. stronniczośd eksperymentalna. Rostov: ochotników cechuje wyższy status społeczny. sztywnośd. gdy badacz ma wysoki autorytet. jeden psycholog mógł byd nieświadomie stronniczy i zakwalifikowad badanego do grupy Galatei. drugi do grupy Golema 10) Źródła oczekiwao badacza:  Zewnętrzne: dane o pacjencie demograficzne. otwartego. dystans społeczny. otwartośd. od współpracowników. pierwsze wrażenie. lepsza socjalizacja. zależnośd od grupy. jakby była badana). wyższe wykształcenie. prospołecznośd. stosowanie metod testowo. IQ. intuicja (różna waga)  Uprzednie kontakty z pacjentem  Osobowośd badacza (konformizm. jest surowy. Efekt jest powtarzalny. badanie dwóch grup (jedna badana. umieszczenie w grupie symulantów. samospełniające się proroctwo):  badacz oczekuje określonych wyników ze strony badanego i nieświadomie inaczej traktuje. nieufnośd) Strona 14 z 31 . jak ma się zachowad  w efekcie uzyskuje oczekiwane zachowania.

11) Czynniki psychologiczne wpływające na trafnośd diagnozy Ukryte wymagania sytuacji badawczej Badacz Oczekiwania interpersonalne Sytuacje diagnostyczne Lęk przed oceną Zachowanie badanego Status motywacyjny osoby badanej 12) Model oczekiwao interpersonalnych klinicysty:  Informacje płynące od osoby badanej do badacza modyfikuje szereg czynników pośredniczących (transmiterów):  Wstępne założenia klinicysty (pozytywne lub negatywne) sprawiają. poczucie własnej wartości. Może również nastąpid zmiana oczekiwao i formułowanie nowych wbrew wstępnym ustaleniom  Czynniki pośredniczące po stronie badającego:  I stopnia to podobieostwo do badającego. poświęcenie uwagi. zachęcanie)  Negatywne (brak w/w)  Czynniki pośredniczące po stronie pacjenta:  I stopnia to status motywacyjny. poziom intelektualny. hierarchia wartości  II stopnia to poziom lęku przed oceną  Zachowanie osoby badanej staje się zgodne z pozytywnymi lub z negatywnymi oczekiwaniami klinicysty (efekt Galatei/ Golema)  Świadomośd powyższych uwarunkowao pozwala na zachowanie bezstronności badania i uniknięcie efektów zniekształcających diagnozę. spostrzegany stopieo kontroli nas zachowaniem osoby badanej. Należy:  Przestrzegad zasad etycznych postępowania psychologicznego  Rozwijad kompetencje relacyjne Strona 15 z 31 . kontrola zachowao. dokonywanie atrybucji wewnętrznej/ zewnętrznej  II stopnia to mimika i pantomimika badającego oraz charakterystyka nikrokontekstu  Traktowanie osoby badanej przez badacza:  Pozytywne (wsparcie. że napływające nowe informacje ulegają przebudowie zgodnie z tymi oczekiwaniami.

wskazywaniu racji uzasadniających taką. wiedzy dot. zmienna aprobaty społecznej) 2) Jak scalid dane?  Psycholog integruje. szuka reguły porządkującej informacje uzyskane w trakcie badania  Wyjaśnienia psychologiczne powinny wypełniad lukę między ogólnymi przewidywaniami. rekonstruuje.posługiwad się różnymi koncepcjami dla opisania różnych sfer 5)     Wyjaśnianie: Poszukiwanie znaczenia danych i ich funkcji dla badanego Nadanie sensu zachowaniom jednostki przez wskazanie ich związku z jej doświadczeniem Określenie przyczyn wywołujących i stabilizujących tę organizację zachowao oraz przyszłych konsekwencji Wykorzystanie ogólnej wiedzy humanistycznej. a konkretnym zachowaniem danej osoby  Wyjaśnianie polega na poszukiwaniu utajonych mechanizmów. inne wewnętrzne (mechanizmy obronne)  Można zatem je łączyd. dotyczące różnych obszarów życia psychicznego  Używamy miar jedno lub wielokrotnych  Posługujemy się terminami pochodzącymi z różnych teorii psychologicznych  Dane porównujemy z normami (czyli z grupą reprezentatywną). na ujęciu ich w ramach teorii psychologicznych 3)      Odwołanie do teorii: Wyjaśnia wybór rodzaju gromadzonych danych (procedury diagnostyczne) Sposób ich wiązania (łączenie i opracowanie) Zależy od preferencji psychologa (w jakim paradygmacie pracuje. środowiska życiowego. lub do jakiego się zniechęcił) Zależy od tego. lub z innymi dyspozycjami tej osoby  Wpływa wiele czynników dodatkowych (np.jakościowe. a nie inną strukturę informacji  Polega na docieraniu do zjawisk nie obserwowalnych wprost.04. co wnosi osoba badana (charakter jej problemu narzuca wyjaśnienie w duchu jakiejś teorii) Możliwe jest stosowanie eklektyczne różnych teorii (w uzasadnionych przypadkach i w sposób świadomy) 4) Schemat hierarchii opisu zachowao Rose’a:  Założenie: koncepcje psychologiczne są komplementarne  Jedne teorie opisują konstrukty zewnętrzne (zachowanie). wnioskuje.2013 SCALANIE WYNIKÓW DIAGNOZY 1) Scalanie informacji:  W badaniu psychologicznym uzyskujemy dane testowe. ale dostępnych doświadczeniu wewnętrznemu osoby badanej. 17. ilościowe. kultury Strona 16 z 31 .Wykład 5.pozatekstowe.

opisowy)  Mają też sens utajony (wyinterpretowany.6) Charakter danych:  Zebrane dane mają sens jawny (powierzchowny.kryteria: Wewnętrzna zgodnośd ogólnych twierdzeo o osobie Zawartośd (ekonomicznośd) wyjaśnienia Zakres (ile faktów z życia badanego pozostaje bez wyjaśnienia). emocjonalnych. dosłowny. Dane zebrane w czasie badania są ujmowane jako wskaźniki tych utajonych mechanizmów  Wyjaśnienie psychologiczne stanowi novum w stosunku do tego. implikowany). społecznych Kategorie wyższego rzędu w wyjaśnianiu: Stopieo wewnętrznej integracji Spójny sposób zarządzania życiem Stopieo podmiotowości zachowania Trafnośd interpretacji. czyli kompletnośd Empiryczne uzasadnienie 10) Model procesu wyjaśniania: DANE 1 DANE 2 DANE 3 DANE 4 DANE N Kategoria opisowa B Gotowy model Wybór na podstawie teorii Mechanizmy psychologiczne Kategoria opisowa A Strona 17 z 31 . co diagnosta wiedział w oparciu o same dane 7)            8)    9)     Obszary wyjaśniania: Zdobywanie wiedzy Funkcjonowanie w rolach życiowych Zarobkowanie Efektywnośd działania Bycie obywatelem Tworzenie ogniska domowego Rekreacja Realizacja zadao rozwojowych Plany i cele życiowe Zdrowie fizyczne i psychiczne Poziom funkcji intelektualnych.

ewentualnie prognoza Mąż awanturnik Teoria systemowa. ewentualnie powołanie się na literaturę Zalecenia diagnostyczne.11) Przykład schematu interpretacji: Poziom funkcjonowania w danym obszarze Opis funkcjonowania w danym obszarze podczas badania i w warunkach rzeczywistych Złe funkcjonowanie w roli Hipotetyczne wyjaśnienia.Sanockiego: można tworzyd w podobny sposób własne kategorie zależnie od celu badania. 12)    Model Lewickiego: Opis psychologiczny struktury zaburzenia Rozpatrzenie zaburzeo na tle całokształtu osobowości (sfery zdrowe i zaburzone) Wyjaśnienie za pomocą analizy etiopatologicznej w relacji człowiek.środowisko Orientacja w otoczeniu Procesy poznawcze Emocje Samoorientacja Dążenia Strona 18 z 31 . ewentualnie pytania. Organiczne nietrzymanie afektu Uzasadnienie zebranych danych. ocena wariantów wyjaśniania Zatarte granice w systemie. mechanizmy. luki diagnostyczne Zalecenia co do interwencji. związki. Psychopatologia zaburzeo organicznych Czy poza domem także wszczyna awantury? Terapia dla agresywnych mężczyzn Schemat Harrowera.

temperament. sied wartości: mechanizmy popędowo. sytuacyjny.stadium. towarzyski. Przepisy związane z płcią.emocjonalne i motywacyjne  Diagnoza genezy mechanizmów regulacji (wrodzone.. funkcjonowanie w rolach. Przepisy dot. aspekt ustosunkowania: procesy emocjonalno. Sied operacyjna: schemat działania. rodzinny. społeczeostwem. seksualności. że często mają więcej niż jedną warstwę znaczeniową (analiza treści)  Eliminowanie nadmiarowości przez proces abstrakcji i selekcji (rozpoznanie konkretnego zdarzenia jako przykładu klasy znaczeo)  Ustalenie wewnętrznej spójności komunikatów w celu znalezienia luk i miejsc niejasnych  Poszukiwanie wzajemnych elementów  Poszukiwanie wzorca pozwalającego na dokonanie kategoryzacji w oparciu o teorię  Wnioskowanie na podstawie emocjonalnej relacji osoby badanej z klinicystą  Wnioskowanie na podstawie sposobu wartościowania przez osoby badane…. styl poznawczy Zmienna Umiejscowienie problemu Przyczyna problemu Rozwój Typowe podejście patologiczne W osobie Natura/ wychowanie Pojęcie peryferyjne Podejście rozwojowe Między osobą. cechy osobowości. wielosystemowe Pojęcie centralne Strona 19 z 31 .rozwoju Ego.indywidualny. rozwoju poznawczego. Eriksen:  Kontekst. aspekt instrumentalny: jakośd i sposób wykonania.styl McAuliffe.13) Model Reykowskiego:  Diagnoza czynności (rejestr czynności.w jaki sposób) Sied Wartości Ja realne Sied operacyjna Ja idealne 14) Metody Holta poszukiwania sensu:  Analiza formalnych i strukturalnych właściwości komunikatu  Dekodowanie komunikatu przy założeniu. rozwoju moralnego  Styl: indywidualne inklinacje i preferencje. społeczny. fazy cyklu życia rodzinnego  Stadium.motywacyjne. ekonomiczny. kulturą Przyczyny biopsychospołeczne. skrypty. nabyte. Religia  Faza życia: fazy eiksonowskie. polityczny. kulturowy. ocena społeczna)  Diagnoza mechanizmów regulacji (schemat Ja: schemat inni ludzie. skutecznośd)  Diagnoza procesów regulacji (dlaczego ktoś coś zrobił.faza. rodziną. 15) Kontekst.

osoby dorastającej-dorosłej. współpracująca Wykład 22.chorych psychicznie. krótkotrwała. psychologa Motywacja chorego do poprawy zdrowia. patriarchalna Dysfunkcja. wąsko ukierunkowana na cel Adresatem jest lekarz nie. dlatego metody krótkie. zakładu karnego. zakładu poprawczego  Badania ewaluacyjne 2) Diagnoza w psychiatrii:  Badanie kliniczne.neuropsychologiczna. komunikacji.cnót i zalet  Diagnoza poszukująca patologii.wykluczająca patologię  Diagnoza dla potrzeb farmakoterapii/ psychoterapii/ w interwencji kryzysowej  Diagnoza w warunkach przymusowych: sprawy sądowej. celów)  Organizacji.Patologia Wpływ kultury Rodzina Leczenie Relacja Tak Nie przyczynowy Pojęcie peryferyjne Poszukiwanie najlepszej terapii Hierarchiczna. a nie do zmiany stylu życia Obejmuje problemy psychosomatyczne i somatopsychologiczne Musi uwzględniad stan fizyczny chorego.05. celowane na problem. pary. społeczności  Diagnoza ze względu na wiek: dziecka. idiograficzne. niemęczące Często cząstkowa. chorego. procedura dostosowania do klienta i zindywidualizowana  Kryteria zdrowia psychicznego muszą byd przemyślane i stosowane w sposób zindywidualizowany  Motywacja zależna od statusu zgłoszenia (ochotnicze.mocnych stron.odpowiedzi na historię rozwoju Przyczynowy Pojęcie centralne Użycie interwencji za pośrednictwem sieci społecznej Egalitarna.nieochotnicze)  Szczególnie doniosłe znaczenie protodiagnozy  Klientów cechuje słaby wygląd i konfliktowy charakter struktur psychicznych  Winna wskazywad słabe i silne strony klienta (są podstawą postępowania korekcyjnego) 3)       Diagnoza chorego somatycznie: Z inicjatywy lekarza.chorych somatycznie  Diagnoza negatywna i pozytywna: zaburzeo.2013 1) Różnorodnośd sytuacji diagnostycznej:  Diagnoza indywidualna/szersza:  Jednostki.starszej  Diagnoza osób zdrowych.psychiatra Strona 20 z 31 . rodziny (gen ogram)  Grupy społecznej (ról.

ról grupowych  Analiza ogólnego potencjału firmy i gotowości do wdrożenia innowacji  Diagnoza dopasowania kompetencji pracowników do realizowanych zadao  Ma służyd usprawnieniu działania firmy i jej reorganizacji. predyspozycji oraz potrzeb  Ocena pełnienia profesjonalnych ról zawodowych oraz ogólnej efektywności działania na rynku pracy 7) Diagnoza w organizacji:  Ocena efektywności działania firmy  Diagnoza struktury i hierarchii władzy. odpornośd psychiczna) 5) Diagnoza w psychologii pracy:  Stworzenie dla każdego stanowiska profilu kompetencji  Rekrutacja i selekcja kandydatów:  Rozmowa rekrutacyjna  Praktyczne zadania weryfikujące kompetencje kandydata  Testy z zakresu psychologii różnic indywidualnych  Diagnoza i analiza potencjału pracownika  Rozwój kapitału ludzkiego.:  Analiza czynników motywujących  Analiza zespołu i efektywności pracy w grupie  Indywidualny styl kierowania i zarządzania  Zachowania w sytuacjach stresujących  Diagnozowanie czynników stresogennych na określonych stanowiskach  Outplacement (pomoc zwalnianym pracownikom w znalezieniu nowej pracy. jej przeżywanie.4) Diagnoza chorego somatycznie  Zagadnienia:  Postawa wobec choroby (obraz choroby. oferowana przez przedsiębiorstwo zmuszone do redukcji zatrudnienia) 6) Diagnoza w doradztwie zawodowym:  Cel: zaplanowanie ścieżki edukacyjnej i zawodowej w wspieranie rozwoju osobistego  Uwzględnienie indywidualnej sytuacji życiowej i psychologicznej klienta (kontekst pracy doradczej)  Rozpoznanie zasobów klienta. kanałów komunikacji w firmie. określeniu strategii działania w przyszłości Strona 21 z 31 . odpowiedzialności. kompetencji. współpraca w procesie leczenia)  Specyficzne problemy to lęk.in. umiejętności. w tym m. ból i ich emocjonalne uwarunkowania  Zmiany w sytuacji życiowej wskutek choroby  Adaptacja do sytuacji hospitalizacji  Akceptacja ograniczeo i wykorzystanie pozostałych w chorobie możliwości  Wpływ przedchorobowej osobowości (dojrzałośd.

stosowanie metod o konstrukcji nie ułatwiającej zafałszowania wyników.biegłego sądowego Oparta na diagnozie. badanie przymusowe Symulacja/ dyssymulacja/ agrawacja Analiza motywacji osoby badanej Różnica między funkcjonowaniem życiowym. związków dzieci z rodzicami. zgody poinformowanej Specyficzne problemy to symulacja i agrawacja. dziecko nie stało się ofiarą sytuacji Strona 22 z 31 .zwrócenie uwagi na to.opiekuoczych:  Syndrom PAS (Parental Alienation Syndrome. zawiera prognozę i wskazania dotyczące postępowania (resocjalizacji) Osoba badana to wskazana przez organ procesowy Zakres tematyczny jest wskazany przez organ procesowy Adresat to profesjonalista nie. kierunków resocjalizacji. stosowanie dwóch metod badających te same zmienne Może pełnid funkcję psychologicznego wołania o pomoc  10) Diagnoza w psychologii sądowej (c.8)        9)      Diagnoza w psychologii sądowej: Ekspertyza wykonywana na zamówienie przez specjalistę. uregulowania opieki nad dziedmi. w czasie badania. relacji dzieci.  Diagnoza w sprawach dotyczących nieletnich:  Agresywne zachowanie nieletnich mają podłoże rozwojowe  Diagnoza winna obejmowad relację badany.oddzielenie od drugoplanowego opiekuna  Zachowanie rodziców walczących o dziecko są zgodne ze zmianą aprobaty społecznej  Kluczowe: pojęcie dobra dziecka  Zagadnienia: pytania dotyczą wpływu rozkładu pożycia na rozwój dzieci.d. kompetencji rodzicielskich. Gardner). społecznego i motorycznego dziecka  Analiza jego sytuacji środowiskowej i wychowawczej  Stosunek dziecka do sprawy i sprawcy  Sugestywnośd dziecka.stosunek do norm i wartości  Zagadnienia: określenie stopnia demoralizacji.psycholog Pojęcia wiedzy specjalnej. zależnośd i dostosowywanie się do oczekiwao przesłuchującego  Ochrona dziecka przed wtórną wiktymizacją.otoczenie społeczne. skale obserwacyjne dołączone do badania. emocjonalnego. a uzyskanymi wynikami Duża zmiennośd i niespójnośd wyników Gwałtowne nasilenie zaburzeo w danym wskaźniku bez potwierdzenia w innych wskaźnikach Co pomaga: metody z kluczami kontrolnymi. umieszczenia w placówce opiekuoczowychowawczej. sprawy karne nieletnich  Dziecko jako świadek:  Ustalenie poziomu rozwoju poznawczego. żeby w trakcie udzielania informacji.):  Diagnoza w sprawach rodzinno.

rówieśniczych. choroba przewlekła oraz ich związek ze stanem pacjenta)  Charakterystyka postaw pacjenta wobec własnej niepełnosprawności  Analiza sytuacji rodzinnej. tyflo-. psychologicznych i organicznych w powstawaniu zaburzeo  Musi uwzględniad aspekty rozwojowe  Powinna zawierad prognozę pozytywną i negatywną  Wskazania mają charakter terapeutyczny. rodzinnych. młodzieży i młodych dorosłych) Strona 23 z 31 . oligofrenopsychologicznej  Określenie pozapodmiotowych uwarunkowao rehabilitacji (sytuacja rodzinna. zawodowej i społecznej badanego  Cele:  Określenie perspektywy rozwojowych pacjenta (z uwzględnieniem procesualnego i dynamicznego charakteru badania. wielospecjalistyczna interwencja są najskuteczniejszą formą oddziaływania  Określenie sprawności poznawczej pacjenta  Analiza sprawności analizatorów w kontekście ich funkcjonalności zadaniowej  Uzyskanie informacji o stanie emocjonalnym badanego ze szczególnym odniesieniem do sytuacji aktualnej (niepełnosprawnośd. a także w oparciu o dane z wywiadu i obserwacji)  Określenie warunków efektywnej rehabilitacji neuro-. możliwości zatrudnienia. itp. surdo-. potrzeby seksualne. wychowawczy i edukacyjny 13) Diagnoza psychologiczna w rehabilitacji:  Diagnoza ograniczeo i barier równolegle z diagnozą zachowanych dyspozycji i możliwości  Celem diagnozy jest ponadto:  Ocena trudności emocjonalnych  Ocena i poprawa samoakceptacji  Ocena motywacji do współpracy w rehabilitacji  Projektowanie oddziaływao łagodzących trudności  Wczesna diagnoza i kompleksowa.)  Określenie strefy utraconego rozwoju (u dzieci.11) Diagnoza penitencjarna:  Dokonywana w specyficznych warunkach  Obejmuje:  Diagnozę klasyfikacyjną  Resocjalizacyjną i terapeutyczną  Szacowanie ryzyka powrotności do przestępstwa  Szczególnym zagadnieniem jest ocena adaptacji skazanego podczas odbywania kary (różne postawy)  W nowych podejściach zaleca się diagnozę sieci społecznej 12) Diagnoza psychologiczna dziecka:  Lęk i poczucie winy rodziców oraz obawa przed zmianami mogą opóźniad podjęcie diagnozy dziecka  Dziecku towarzyszy wiele protodiagnozy z różnych środowisk  Diagnoza odbywa się zawsze w kontekście systemowym  Określa udział czynników środowiskowych.

może byd potem pogłębiana  Wieloaspektowa. wychowania. oczekiwao i możliwości w celu zawarcia kontraktu  Określenie mechanizmów zaburzeo i czynników podtrzymujących wzorce zaburzonego funkcjonowania  W trakcie psychoterapii diagnozowanie budowania relacji z terapeutą  Ewaluacja określająca. 17) Postępowanie badawcze w procesie diagnozy  Model Maloneya i Warda:  Budowanie wyjścia zbioru danych (w tym wywiad i zastosowanie wstępnych metod adekwatnie do pytania)  Wyprowadzenie pierwszych wniosków (hipotez cząstkowych)  Konfrontowanie hipotez cząstkowych z wynikami dot. może by potem poszerzona  Określa przede wszystkim tematykę kryzysu. fazę kryzysu.Żakowicz:  Podstawowe dane socjodemograficzne  Zgłaszane trudności  Treśd wywiadu  Styl wypowiedzi  Przeżycia klienta [podczas sesji i interakcja z psychologiem  Wyniki badania psychologicznego  Diagnoza nozologiczna Strona 24 z 31 . zasoby osoby w kryzysie i jej otoczenia 15) Diagnoza dla celów psychoterapii:  Identyfikacja problemu klienta (deklarowanego i rzeczywistego). itd. modyfikacja hipotezy)  Sformułowanie  ??????????????  Konceptualizacja przypadku wg Stemplewskiej. interdyscyplinarna o dynamicznym. ciągłym charakterze  Uwzględnia diagnozę jednostki oraz środowiska  Ma wymiar pozytywny i negatywny  Motywuje do autodiagnozy. odmowa chodzenia do szkoły. odniesienie do przyjętych kategorii psychopatologicznych  Określenie motywacji do współpracy. badao (potwierdzenie.14) Diagnoza w interwencji kryzysowej:  Bardzo szybka. odrzucenie. krótka. czy założone w kontrakcie cele zostały osiągnięte 16) Diagnoza psychopedagogiczna:  Diagnoza stanowi podstawę podejmowania decyzji w praktyce edukacji. diagnoza dojrzałości szkolnej dziecka. która jest warunkiem zaangażowania we współpracę  Zagadnienia: diagnoza środowiska wychowawczego. ocena funkcjonowania dziecka w szkole. telefon zaufania)  Obejmuje ostatnie 24-48 godzin. rozwinięta. sytuacja społeczna. terapii i pomocy społecznej  Jest to najczęściej diagnoza pełna. wszechstronna. niekiedy z ograniczeniem kanałów dopływu informacji (np.

zbieranie danych o wynikach interwencji.paranoidalny.psychotyczny. analiza efektów.   Wnioskowanie i skonstruowanie modelu roboczego Procedura 5 pytao Szustrowej:  Określenie celu badania (czemu ma służyd badaniu. na co zwrócid uwagę podczas obserwacji) Wytyczne Europejskiego Stowarzyszenia Diagnozy Psychologicznej:  Analiza przypadku (diagnoza opisowa)  Organizowanie i raportowanie wyników  Planowanie interwencji  Ocena interwencji i odroczone badania kontrolne.05. organizację charakteru i fiksacje na różnych poziomach rozwoju)  Poziom rozwojowy struty osobowości. odroczone badanie kontrolne Wykład 29. depresyjny.2013 DIAGNOZA W RÓŻNYCH TEORIACH PSYCHOLOGICZNYCH DIAGNOZA PSYCHOANALITYCZNA 1) Diagnoza psychoanalityczna  Kryteria diagnozowania:  Centralny konflikt  Pierwotny konflikt rozwojowy  Sposób doświadczania lęku  Zdolnośd do relacji z obiektem  Poczucie ja  Co obejmuje diagnoza?  Poziomy rozwoju osobowości (czyli dojrzałośd. schizoidalny (określa rodzaj zaburzenia i jego specyfikację)  Założenia:  Założenia Freuda aktualne niezależnie od modyfikacji koncepcji psychoanalitycznej  Źródłem obecnych zachowao są doświadczenia wczesnodziecięce  Kształtują one sposób asymilacji kolejnych doświadczeo  Rozwój ma charakter fazowy (co dotyczy sfer poznawczej. borderline. emocjonalnej)  Rozpoznanie poziomu rozwoju danej osoby jest warunkiem jej zrozumienia i terapii Strona 25 z 31 . jakie decyzje zapadną po jego wykonaniu)  Wybór orientacji teoretycznej (w jakich kategoriach będą formułowane decyzje o człowieku)  Sformułowanie pytao/ hipotez (na jakie szczegółowe pytania należy znaleźd odpowiedzi  Dobór wskaźników (jakie wskaźniki mogą dad odpowiedzi na te pytania)  Operacjonalizacja (jakie wykonad testy. normalny (określa głębokośd zaburzenia)  Styl obronny0 typ charakteru. behawioralnej. neurotyczny.

pacjent zmotywowany do terapii .syntoniczne .zerwanie kontaktu z rzeczywistością.rokują wyleczenie  Przyczynowośd wewnętrzna (endogenna).nie uruchamia Ego obserwującego .czynnik aktualny uaktywnił dziecięcy konflikt .istotny wzrost poziomy lęku w związku z objawami .pogorszenie ogólnego samopoczucia .trudności w różnym nasileniu stale obecne .pochłonięciem zagrażającym tożsamości. mechanizmy obronne za słabe. należy je wzmocnid w celu obrony przed prymitywnymi zagrażającymi impulsami. konflikt między lękiem przed zlaniem. nie doszło do separacji. kruche.   Klasyfikacje historyczne:  Osoby.objawy Ego. atakujący .dystoniczne . nie zaburzające kontaktu z rzeczywistością (zaburzone.mechanizmy obronne silne i sztywne.pomyślna prognoza   Trzy poziomy patologii:  Najniższy.pacjent uruchamia Ego obserwujące .odrzuceniem  Poziom neurotyczny: fiksacja na poziomie edypalnym (przeszli pomyślnie separację) 2) Diagnoza neurotycznego poziomu zaburzeo:  Wysoka zdolnośd funkcjonowania mimo problemów emocjonalnych  Obecnośd prymitywnych mechanizmów obronnych nie wyklucza diagnozy poziomu neurotycznego  Zintegrowane poczucie własnej tożsamości (ciągłości i spójności Ja) Strona 26 z 31 .wyraźny początek trudności . ale nie szalone)  Osoby zaburzone moralnie  Klasyfikacja wg Krepelina:  Przyczynowośd zewnętrzna (egzogenna).małe szanse na wyleczenie Wczesne klasyfikacje psychoanalityczne:  Dwa poziomy patologii:  Neurotyczny. które straciły kontakt z rzeczywistością (szalone)  Osoby.objawy Ego. które mają zaburzenia o mniejszej intensywności.jednak tu istnieje znaczne zróżnicowanie od bardzo nieznacznych. tworząc dostęp do energii Id  Psychotyczny. zadaniem terapeuty jest je osłabid.niepomyślna diagnoza Nerwice objawowe.zaburzenia osobowości (nerwica charakteru). a całkowitą izolacją.pacjent nakłoniony do terapii .zaburzona struktura osobowości wskutek traumy wielokrotnej .terapeuta spostrzegany jako wrogi. nie odróżnia tego.indywiduacji. Dalsze klasyfikacje psychoanalityczne: Nerwice charakteru.nerwica  Średni. aż do bardzo utrudniających życie  ?? Klasyfikacje w oparciu o teorię relacji z obiektem:  Poziom psychozy: fiksacja na fazie symbiozy. co wewnętrzne od tego. co zewnętrzne  Poziom borderline: fiksacja w fazie separacji.współpracuje z terapeutą .

zdolnośd do rozdzielania na Ja obserwujące i Ja doświadczające. dezorganizacja. pacjent pochłaniający 4) Diagnoza poziomu zaburzeo borderline:  Prymitywne. że istnieją i nie towarzyszy temu lęk egzystencjalny  Testowanie rzeczywistości (jest osadzony w rzeczywistości. poczucie tożsamości. chociaż może zaprzeczad własnej symptomatologii)  W relacji z terapeutą boi się zarazem bliskości. satysfakcji i kreatywności w pracy. dystans wobec symptomów Osiągnięte podstawowe zaufanie. pogłębiony  Techniki projekcyjne  DSQ 40  Specyfika diagnozy:  Ściśle oparta na teorii  Dotyczy nieobserwowalnych bezpośrednio konstruktów (jak mechanizmy obronne)  Ma charakter deterministyczny  Jest dokonywana w związku z psychoterapią w i toku jej trwania DIAGNOZA BEHAWIORALNA: 1) Specyfikacja diagnozy behawioralnej:  Narzędzia wymagające jak najmniej wnioskowania diagnostycznego  Bezpośredni pomiar. mylenie świata zewnętrznego i wewnętrznego  Nie wytwarza podziału na Ego. jak i odrzucenia. jednak ich identyfikacja redukuje lęk (u psychotyka nasila)  Defekt Ja (niespójnośd.   Ścisły kontakt z rzeczywistością. problemy w zaspokojeniu potrzeby miłości. myślenie magiczne. zdolności do pozostawania w samotności. kliniczna.obserwujące i doświadczające  Poczucie egzystencjalnego zagrożenia. archaiczne mechanizmy obronne. lęk egzystencjalny  Prymitywne mechanizmy obronne z poziomu przedwerbalnego i przedracjonalnego  Terapeuta opiekuoczy. jednak wiedzą. problemy z tożsamością (aż do utraty poczucia istnienia i świadomości istnienia innych)  Brak zakotwiczenia w rzeczywistości. idiograficzna  Narzędzie diagnostyczne:  Wywiad psychoanalityczny. autonomia. korzystania z zabawy Współpracuje z terapeutą 3) Diagnoza psychotycznego poziomu zaburzeo:  Chaos. nieciągłośd. a nie retrospektywne relacje Strona 27 z 31 . terapeuta reaguje opiekuoczością lub silnymi przeciwprzeniesieniowymi emocjami 5) Metody diagnozowania:  Zawsze metoda jednostkowa. ogólniki i uproszczenia w opisie).

. hormony) Właściwości osoby badanej i historia jej leczenia (grupa społeczna. komputerowe opracowanie wyników Cele diagnozy: Identyfikacja i pomiar określonych problemów z zachowaniem (a nie diagnoza szeroko pojęta) Identyfikacja wzmocnieo i uwarunkowao reakcji Identyfikacja związków funkcjonalnych między zmiennymi Planowanie interwencji indywidualnej (głównie drogą korektywnego uczenia się) 2)     3) Założenia:  Nacisk na uwarunkowania działające w teraźniejszości  Dynamiczny charakter zachowania i jego przyczyn (zmienia się zależnie od warunków sytuacyjnych i czasowych)  Podstawowy charakter interakcji jednostka. wiek.czasową Ma charakter warunkowy (w pewnych okolicznościach może byd trafna. gdyż uwzględnia zmiennośd i złożonośd zachowao) Zadania diagnozy: Opis i klasyfikacja zachowao Zrozumienie ich uwarunkowao Prognoza w określonych warunkach sytuacyjnych i czasowych Uzyskanie kontroli nad jakimś aspektem zachowao jednostki w celu doprowadzenia do zmiany (przez odkrycie mechanizmów sterujących) Monitorowanie zmiany Standardowe postępowanie diagnostyczne: Objawy Czynniki je podtrzymujące Etiologia:  Błędy percepcji  Wytworzenie niekorzystnych nawyków  Uwarunkowania biologiczne (neuroprzekaźniki. sytuacja życiowa. niż deterministyczna (mimo deterministycznego charakteru teorii.środowisko i wzajemne dwukierunkowe zależności 4)      Analiza funkcjonalna: Kładzie nacisk na związki przyczynowo. Techniczne wspomaganie bezpośredniej rejestracji (np. aktywności motorycznej). mowy. a także monitoring ambulatoryjny. parametrów fizjologicznych. rasa. itd. różnice indywidualne) Postępowanie sprawdzające (wielokrotna ocena zmiennych w przebiegu terapii) 5)      6)      Strona 28 z 31 . miejsce zamieszkania.skutkowe Odzwierciedla kategorie bodźca i reakcji Wskazuje różnice w sile związków przyczynowo. w innych nie) Jest raczej probabilistyczna.skutkowych oraz niestałośd sytuacyjno.

a nie usuwaniu dysfunkcji Strona 29 z 31 . astma. z powodu ostrych objawów psychotycznych)  Podstawą jest atmosfera w grupie terapeutycznej i akceptująca postawa terapeuty  Nie weryfikuje efektów terapii  Zgodnie z zdaniem prof. artykułowanie myśli klienta. przekonao.skale postaw. ocena funkcjonowania poznawczego i emocjonalnego.7)       Diagnoza poznawcza (behawioralno.poznawcza) Musi byd idiograficzna. zindywidualizowana Identyfikacja myśli i konstruktów poznawczych Powiązanych z nimi schematów reagowania emocjonalnego i fizjologicznego Poznanie schematów reagowania interpersonalnego Metody diagnozy poznawczej mogą byd oparte na:  Rozpoznawaniu (ustosunkowaniu się do pytao dotyczących własnych myśli i ich częstotliwości). agresja. bóle przewlekłe. odczud i zachowao Największa przydatnośd:  Terapia behawioralna zaburzeo lękowych  Terapia behawioralna zaburzeo depresyjnych  Skaza stresu (uaktywnia się w sytuacjach trudnych) i zwiększenie odporności na stres  Zwiększenie kompetencji społecznych  Terapia zaburzeo zdrowotnych (otyłośd. zawiera głównie czynniki niespecyficzne)  Służy rozwojowi. np. artykułowanie myśli w odgrywanych sytuacjach)  Metodach projekcyjnych (wkładanie myśli w usta osoby na obrazku)  Metodach pomiaru reakcji fizjologicznych w różnych kontekstach sytuacyjnych  Wywiadzie dotyczącym myśli.podkładanie myśli. to nie psychoterapia (nie leczy przyczynowo. kwestionariusze do pomiaru automatycznych myśli. uwarunkowania nieprzystosowanych zachowao jak włóczęgostwo. pod scenkę video)  Metody ekspresyjne (głośne myślenie przy określonych zadaniach lub wyobrażonej sytuacji. Aleksandrowicza. np. dubbing w wykonaniu klienta. zbieractwo. deklaracje na temat interakcji społecznych  Przypominaniu (sporządzanie list myśli dotyczących konkretnego zdarzenia)  Suflowaniu (sytuacyjne podpowiedzi. przejawy dyskryminacji ze względu na wiek) DIAGNOZA PSYCHOLOGII HUMANISTYCZNEJ 1) Psychologia humanistyczna:  Wynika z przyjętej koncepcji terapii  Nie stosuje specyficznej diagnozy (poza wykluczeniem osób niezdolnych do funkcjonowania w grupie. zaburzenia snu)  Diagnoza i terapia uzależnieo  Diagnoza i terapia dysfunkcji pary małżeoskiej  Diagnoza dysfunkcji i dewiacji seksualnych  Diagnoza i terapia zaburzeo zachowania u dzieci  Diagnoza osób w podeszłym wieku (zmiany sensoryczne.

lecz pełny powrót jednostki. dokonany etycznie Strona 30 z 31 . wstrzemięźliwośd  Transcendencja INFORMACJE DODATKOWE: 1) Konceptualizacja przypadku (S-Żakowicz)  Podstawowe dane socjodemograficzne  Zgłaszane trudności  Treśd wywiadu  Styl wypowiedzi  Przeżycia klienta po Diagnoza – to. za : Stemplewska. kiklkunastoitemowe  Wykonywane drogą internetową na dużych populacjach  Dzięki temu mogą uchwycid różnice kulturowe (badani z różnych środowisk i krajów)  Np.skrót diagnozy. bez ograniczeo.PSYCHOLOGIA POZYTYWNA 1) Wyjaśnienie funkcjonowania człowieka zgodnie z modelem pozytywnym:  Zaniechanie modelu deficytowego. itd. co formułuje profesjonalizm. medycznego i dezadaptacyjnego. prowadzącego do kompensacji braków  Nie tylko powrót do normy. wrażliwych informacji. co do intymnych. pozytywnych instytucji i demokratycznych społeczności 2) Specyfika diagnozy w psychologii pozytywnej:  Oparta na klasyfikacji sił i cnót VIA  Obejmuje (Zalewski. Orzeczenie. Happy IQ  VIA Inventory of Strenghts  Gratitude Questionnaire-6.  Cnoty:  Mądrośd  Odwaga  Miłośd  Sprawiedliwośd  Umiar. ewentualnie przekazuje koledze. język profesjonalny. innemu psychologowi.Żakowicz)  Silne strony klienta  Zasoby w środowisku klienta  Słabe strony klienta  Ograniczenia tkwiące w środowisku  Metody:  Krótkie. jej dobrostan i pełnia zdrowia  Rozkwit rodzin.

etykietowania.2) Orzeczenie (raport)  Raport. porównanie z wynikami innych osób) Omówienie wyników z punktu widzenia codziennego funkcjonowania życiowego klienta oraz celu badania Nie powinno zawierad oceniania. z uwagi na dobro pacjenta (nawet badany.dążący do pełnego zrozumienia problemów i ich emocjonalnego ogarnięci Strona 31 z 31 . komu je przekazujemy (jaki jest sens przekazu takiej informacji i do czego ta informacja może byd potrzebna i użyta?). 3)      4)     Informacje dla klienta: Przypomnienie celu diagnozy Proste wyjaśnienie zastosowania technik i wyników Wyjaśnienie znaczenia wyników (np. nie musi usłyszed wszystkiego). który ma prawo do informacji.produkt koocowy całego postępowania diagnostycznego:  Po jego upublicznieniu psycholog nie ma wpływu na skutki  W diagnozie psychospołecznej sugeruje się przygotowanie???  Dotyczy postawionego problemu (nie wykracza poza problem)  Zwięzłośd  Prostota i język zrozumiały dla adresata  Aspekty etyczne: przekazywane treści powinny byd selekcjonowane ze względu na to. upierania się przy Cztery typy diagnostów (Nosal): Nie angażuje się emocjonalnie (logik) Diagnosta wykorzystujący teorie i prawa ogólne Diagnosta wrażliwy na przebieg emocjonalnej interakcji Doznaniowiec.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->