You are on page 1of 2

Regulamin konkursu „Sosy Italia”

obowiązuje od 26 czerwca do 3 lipca 2013 r.

Organizatorzy konkursu
1. Organizatorem konkursu jest Pride and Glory Huge Idea Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Warszawie, al. Słowiańska 10b, 01-695 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000318246, posiadająca NIP: 525-24-44-130 (zwanej dalej „Organizatorem”) na zlecenie firmy Nestle Polska z siedzibą w Warszawie przy ul. Szturmowej 2, 02-678 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000025166, NIP: 527-020-39-68; zwanej dalej „Sponsorem”

Kto może wziąć udział w Konkursie
1. W Konkursie mogą brać udział wyłącznie osoby fizyczne, zamieszkujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, dysponujące pełną zdolnością do czynności prawnych, które spełnią warunki określone w niniejszym Regulaminie („Uczestnicy”) i które zapoznały się z treścią niniejszego Regulaminu i zaakceptowały jego postanowienia. 2. Pracownicy Organizatora, jak również członkowie ich najbliższych rodzin, nie mogą brać udziału w Konkursie.

Zasady Konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 26 czerwca 2013 r. i trwa do 3 lipca 2013 r. 2. Konkurs odbywa się na blogu http://www.gruszkazfartuszka.pl/ 3. Aby wziąć udział w Konkursie, Uczestnik powinien udzielić odpowiedzi na zadanie konkursowe, które brzmi: „Dokończ zdanie: „Włoska kuchnia to dla mnie…” 4. Wygrywa dwóch uczestników konkursu, których odpowiedzi w największym stopniu spełnią kryteria wskazane w pkt. 7 poniżej. 5. Uczestnicy konkursu udzielają odpowiedzi pod wpisem na blogu informującym o konkursie. 6. Odpowiedzi konkursowe ocenione zostaną przez Jury składające się z: 1 osoby reprezentującej Organizatora oraz autora bloga http://www.gruszkazfartuszka.pl/ 7. Jury jako kryteria ocen odpowiedzi konkursowych będzie brało pod uwagę: zgodność odpowiedzi z pytaniem konkursowym oraz jej kreatywność i oryginalność. 8. Zabronione jest wykorzystanie w Pracy Konkursowej wypowiedzi zawierających treści o charakterze bezprawnym, naruszających w jakikolwiek sposób obowiązujące prawo i/ lub zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje, w szczególności wzywających do nienawiści rasowej, etnicznej, wyznaniowej, naruszających prawa osób trzecich, reklamujących konkurentów lub produkty konkurentów WINIARY. Wypowiedzi, wykorzystujące treści opisane powyżej zostaną wykluczone z udziału w Konkursie.

Nagrody
1. Nagrodą w Konkursie jest zestaw upominków od Sponsora, marki WINIARY, w skład których wchodzą: sosy Italia, łyżka do makaronu, płyta z klimatyczną, włoską muzyką. Całość zestawu o wartości 90 PLN netto. 2. Zwycięzca otrzyma dodatkową nagrodę pieniężną w wysokości 11,11% wartości nagrody, która nie zostanie mu wypłacona. 3. Na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 Nr 51 poz. 307 t.j. z późn. zm.) łączna wartość przekazanych laureatowi nagród podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych w wysokości 10% wartości Nagrody. 4. Organizator, jako płatnik zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych, przed wydaniem zwycięzcy Nagrody obliczy, pobierze i odprowadzi do właściwego Urzędu Skarbowego zryczałtowany podatek dochodowy należny z tytułu wygranej. 5. Zwycięzcom Konkursu nie przysługuje roszczenie o wypłatę wartości nagrody w gotówce.

6. Zwycięzcy Konkursu nie mają możliwości zamiany nagrody na inną.

Wyłonienie zwycięzców
1. Zwyciężają 2 osoby, których odpowiedzi, zdaniem Jury, w największym stopniu spełniały kryteria wymienione są w pkt 7 „Zasady konkursu”. 2. Decyzja Organizatora w zakresie wyboru nagrodzonych zgłoszeń jest ostateczna i wiążąca . 3. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w notce na blogu http://www.gruszkazfartuszka.pl/ w terminie do 7 dni po zakończeniu Konkursu. 4. Zwycięzcy konkursu mają 5 dni na przekazanie Organizatorowi swoich danych adresowych drogą mailową pod adresem: gruszkazfartuszka@gmail.com 5. W przypadku, gdy po upływie 5 dni Zwycięzca nie przekaże Organizatorowi danych adresowych, jest to równoznaczne z rezygnacją z nagrody, a Jury wskaże kolejnego Zwycięzcę.

Przekazanie nagród
1. Nagroda zostanie wysłana Zwycięzcom przez Organizatora na adres wskazany przez nich w mailu w terminie nie dłuższym niż 30 dni od momentu otrzymania pełnych danych od Zwycięzców.

Odpowiedzialność
1. Przystąpienie do Konkursu jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Zwycięzców ich danych kontaktowych, jeżeli z tego powodu nie będzie można skontaktować się ze Zwycięzcami. 3. Niniejszy regulamin dostępny jest na blogu http://www.gruszkazfartuszka.pl/ oraz w siedzibie Organizatora:, al. Słowiańska 10b, 01-695 Warszawa . 4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

Ochrona danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest Pride and Glory Huge Idea Sp. z o.o. Spółka komandytowo-akcyjna. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Organizator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych, uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo dostępu do treści jego danych osobowych oraz ich poprawiania.