.....................................

Imię i nazwisko

Wersja A

Test podsumowujący rozdział II

................ Data

.............. Klasa

Biotechnologia i inżynieria genetyczna
Poniższy test składa się z 16 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. Dopasuj do każdego rodzaju biotechnologii odpowiedni opis i przykłady zastosowania. (0–2)
Rodzaj biotechnologii Biotechnologia nowoczesna Opis Przykłady zastosowania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................................................................................................

Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. (0–2)
Kompostowanie polega na rozkładaniu resztek roślinnych w specjalnym pojemniku przez bakterie i grzyby oddychające beztlenowo. Kompost jest stosowany przez rolników jako nawóz naturalny. W wyniku kompostowania powstaje biogaz.

P

F

P P

F F

Biotechnologia tradycyjna

Opisy A. Wykorzystuje organizmy, komórki czy enzymy, które są zmodyfikowane za pomocą technik inżynierii genetycznej. B. Wykorzystuje naturalnie występujące w przyrodzie organizmy lub produkowane przez nie substancje. Przykłady 1. Kiszenie kapusty i ogórków. 2. Produkcja insuliny przy użyciu bakterii. 3. Produkcja tworzyw biodegradowalnych. 4. Produkcja kefiru. Przyporządkuj pojęciom odpowiednie wyjaśnienia. (0–2) A – fermentacja, B – inżynieria genetyczna, C – klonowanie 1. 2. 3. 4. Tworzenie genetycznej kopii całego organizmu lub jego części. Przemiany enzymatyczne związków przeprowadzane w warunkach beztlenowych. Technika rozdzielania cząsteczek różniących się masą i ładunkiem w polu elektrycznym. Dziedzina genetyki zajmująca się modyfikowaniem materiału genetycznego organizmów.

Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1) Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) to A. organizmy, do których komórek wprowadzono struktury komórkowe innych organizmów. B. organizmy wyhodowane w wyniku selekcji sztucznej. C. organizmy o celowo zmienionym materiale genetycznym. D. organizmy, które nie zawierają materiału genetycznego w postaci DNA. Działanie jakich enzymów przedstawia poniższa ilustracja? (0–1)
A. B. C. D. Ligaz. Enzymów restrykcyjnych. Polimeraz DNA. Polimeraz RNA.

Wykreśl wyrazy tak, aby powstały zdania prawdziwe. (0–2) Organizmy zwierające obcy materiał genetyczny nazywamy organizmami odpornymi / transgenicznymi. Sekwencjonowanie DNA polega na ustalaniu kolejności nukleotydów / genów danego organizmu. Cząsteczka DNA, która służy do wprowadzania genów do określonych komórek, to sonda / wektor.

A ............... B ............... C ............... Zapisz równanie fermentacji etanolowej. (0–1)

. Bliźnięta dwujajowe. B.. Pobudzenie utworzonej komórki do podziałów za pomocą impulsów elektrycznych.... Wykreśl wyrazy tak..... 7. P F P P P F F F .... C... wilk szary... możemy ustalić lub wykluczyć ojcostwo.......... Oceń prawdziwość zdań.. (0–2) A – klonowanie naturalne B – klonowanie sztuczne 1... Szybką metodą ich uzyskania jest powielanie genu za pomocą enzymów restrykcyjnych / polimerazy DNA. podczas którego plazmidy są przekazywane do komórek potomnych. B.... Pączkowanie stułbi. 5.. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania..... Usunięcie jądra komórkowego z komórki biorcy. wpisując numery od 1 do 4. Bliźnięta jednojajowe. . jeśli jest fałszywe... (0–1) . 4... (0–1) Bakterie z gatunku Agrobacterium tumefaciens są wykorzystywane do A.. (0–1) Wprowadzenie materiału genetycznego z komórki dawcy do komórki biorcy. (0–2) Porównując profile genetyczne dziecka i domniemanego ojca. z plazmidem za pomocą ligazy. Badanie materiału genetycznego jest wykorzystywane do ustalania przebiegu ewolucji.. Klonowanie DNA służące do badania funkcji genów.. Podaj nazwę techniki rozdzielania cząsteczek w polu elektrycznym. aby powstały zdania prawdziwe.. Klonowanie zwierząt w celu zwiększenia populacji gatunków zagrożonych... wprowadzeniu prawidłowej wersji uszkodzonego genu do komórek pacjenta.... klonowania roślin.... którą obrazuje poniższa ilustracja........ .... (0–1) Pierwszy ssak. mysz domowa. Wpisz numery od 1 do 4. Wybierz P. 3.... wprowadzeniu całego nowego zestawu genów do poszczególnych komórek pacjenta... otrzymywania zwierząt zmodyfikowanych genetycznie. Są to: rozdzielenie nici DNA. 6. (0–2) Do badań potrzeba niekiedy wielu tysięcy kopii danego genu... Wybierz prawidłowe zakończenie zdania.. A .. C.. przeprowadzania fermentacji mlekowej. Połączenie genu. Technika ta jest nazywana w skrócie GMO / PCR... owca. Klonowanie roślin w celu uzyskania organizmów o danej cesze użytkowej.. Do klonowania ssaków używa się metody transplantacji jąder komórkowych... 2. D. lub F. (0–1) Terapia genowa polega na A.. szczur wędrowny. Kopiowanie genu przebiega w trzech etapach... ... Do przeprowadzania tego procesu służy urządzenie zwane termostatem / termocyklerem... . ...Podaj prawidłową kolejność etapów wprowadzania genu do komórki. Rozcinanie enzymem restrykcyjnym kolistej cząsteczki DNA plazmidu. to A............ którego udało się sklonować z komórek dorosłego osobnika.. Podaj prawidłową kolejność przebiegu tego procesu........ B. Rozmnażanie bezpłciowe przez podział komórki u bakterii..... który został wycięty z genomu innego organizmu.. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania.. . przyłączenie wektora / startera oraz dobudowanie nukleotydów.. Przyporządkuj rodzajom klonowania odpowiednie przykłady. (0–1) . Do ustalenia ojcostwa potrzebna jest tylko próbka materiału biologicznego domniemanego ojca... otrzymywania roślin zmodyfikowanych genetycznie. jeśli zdanie jest prawdziwe.. Analiza DNA jest wykorzystywana w systematyce do ustalenia przynależności organizmów do odpowiednich grup. Pobieranie plazmidu przez bakterie. Rozmnażanie bakterii. Wszczepienie zarodka do macicy matki zastępczej.B .................. wycięciu uszkodzonych fragmentów DNA z komórek pacjenta.. D... C.... Nazwa techniki: . wymianie całego zestawu genów pacjenta...... D........

Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. ..... .... ... Przyporządkuj pojęciom odpowiednie wyjaśnienia.. Ligaz.... jeśli jest fałszywe.. które są zmodyfikowane za pomocą technik inżynierii genetycznej... .... które nie zawierają materiału genetycznego w postaci DNA.. ....... . komórki czy enzymy. ..... Wykorzystuje organizmy.. ... . C .. 4... Wybierz P. A .. .. która służy do wprowadzania genów do określonych komórek.... . organizmy.......... ... .. .. ... . .. Wykreśl wyrazy tak... Imię i nazwisko Wersja B Test podsumowujący rozdział II . . Polimeraz RNA.... .. C. ... Sekwencjonowanie DNA polega na ustalaniu kolejności nukleotydów / genów danego organizmu. . lub F. Produkcja insuliny przy użyciu bakterii.. 6... . Produkcja tworzyw biodegradowalnych. Oceń prawdziwość zdań.. . organizmy o celowo zmienionym materiale genetycznym. .. . Zapisz równanie fermentacji mlekowej.... . Przykłady 1. . ..... . .. ... ... 3.. .. .... . (0–2) Organizmy zwierające obcy materiał genetyczny nazywamy organizmami transgenicznymi / odpornymi.. C – klonowanie 1. . (0–1) .. . . organizmy wyhodowane w wyniku selekcji sztucznej.. Cząsteczka DNA. 4.. ... to wektor / sonda.. ..... Dziedzina genetyki zajmująca się modyfikowaniem materiału genetycznego organizmów. 1.. . . ... D. do których komórek wprowadzono struktury komórkowe innych organizmów.. 7. ... . .. B.. . . . Kompost jest stosowany przez rolników jako nawóz naturalny. aby powstały zdania prawdziwe..... Wykorzystuje naturalnie występujące w przyrodzie organizmy lub produkowane przez nie substancje... B – fermentacja... . .. . .... ... Kiszenie kapusty i ogórków..... (0–2) A – inżynieria genetyczna.. .. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź.. ... . Enzymów restrykcyjnych. .. (0–2) Rodzaj biotechnologii Opis Przykłady zastosowania 3. Biotechnologia tradycyjna Opisy A. ..... . 5. . . . B. 2... 4.... jeśli zdanie jest prawdziwe.. Dopasuj do każdego rodzaju biotechnologii odpowiedni opis i przykłady zastosowania. . . . . Biogaz powstaje w wyniku fermentacji metanowej.. . 3.. . . ... .... Technika rozdzielania cząsteczek różniących się masą i ładunkiem w polu elektrycznym.... Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. .. organizmy... B. 2... . Data .. Działanie jakich enzymów przedstawia poniższa ilustracja? (0–1) A. (0–1) Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) to A... .. .. . . ... ... .. Przemiany enzymatyczne związków przeprowadzane w warunkach beztlenowych.. .. ..... . ..... ...... .... . (0–2) P P P F F F Biotechnologia nowoczesna Kompostowanie polega na rozkładaniu resztek roślinnych w specjalnym pojemniku przez bakterie i grzyby oddychające tlenowo... Klasa Biotechnologia i inżynieria genetyczna Poniższy test składa się z 16 zadań.. Polimeraz DNA...... Tworzenie genetycznej kopii całego organizmu lub jego części. B ... . C. . . ... ... Produkcja piwa. ..... . D. .. 2..

.. 11. Pobudzenie utworzonej komórki do podziałów za pomocą impulsów elektrycznych.. B. 10... (0–1) Pierwszy ssak..... Badanie materiału genetycznego jest wykorzystywane do ustalania przebiegu ewolucji.. 15... jeśli jest fałszywe. (0–1) 14..... 13.. 7.. przeprowadzania fermentacji mlekowej.. 12. D.... Nazwa techniki: ..... Bliźnięta jednojajowe.. Rozcinanie enzymem restrykcyjnym kolistej cząsteczki DNA plazmidu.. Wybierz P. Do przeprowadzania tego procesu służy urządzenie zwane termostatem / termocyklerem. ... A ..8. to A.. którego udało się sklonować z komórek dorosłego osobnika. podczas którego plazmidy są przekazywane do komórek potomnych. Klonowanie roślin w celu uzyskania organizmów o danej cesze użytkowej. wpisując numery od 1 do 4.. 6.. (0–1) Bakterie z gatunku Agrobacterium tumefaciens są wykorzystywane do A. Technika ta jest nazywana w skrócie PCR / GMO...... .B ...... klonowania roślin. przyłączenie startera / wektora oraz dobudowanie nukleotydów... (0–2) Do badań potrzeba niekiedy wielu tysięcy kopii danego genu.. 2... D.. (0–1) .. Klonowanie zwierząt w celu zwiększenia populacji gatunków zagrożonych.. Podaj prawidłową kolejność etapów wprowadzania genu do komórki. Podaj nazwę techniki rozdzielania cząsteczek w polu elektrycznym. Są to: rozdzielenie nici DNA. Bliźnięta dwujajowe.. Oceń prawdziwość zdań... 5. Połączenie genu. Kopiowanie genu przebiega w trzech etapach. 3. P F P P F F P F ....... owca.. mysz domowa... lub F. B...... Pączkowanie stułbi.... (0–1) Terapia genowa polega na A.. wymianie całego zestawu genów pacjenta. Do klonowania ssaków używa się metody transplantacji jąder komórkowych. z plazmidem za pomocą ligazy.. wprowadzeniu całego nowego zestawu genów do poszczególnych komórek pacjenta.... Wybierz prawidłowe zakończenie zdania....... Rozmnażanie bezpłciowe przez podział komórki u bakterii.. Szybką metodą ich uzyskania jest powielanie genu za pomocą polimerazy DNA / enzymów restrykcyjnych. aby powstały zdania prawdziwe.. (0–2) Porównując profile genetyczne dziecka i domniemanego ojca. Pobieranie plazmidu przez bakterie.. Usunięcie jądra komórkowego z komórki biorcy.. .. C.. D..... otrzymywania zwierząt zmodyfikowanych genetycznie. .. jeśli zdanie jest prawdziwe........ C.. Analiza DNA jest wykorzystywana w systematyce do ustalenia przynależności organizmów do odpowiednich grup... C... Wszczepienie zarodka do macicy matki zastępczej.. (0–2) 9. (0–1) . B. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. wprowadzeniu prawidłowej wersji uszkodzonego genu do komórek pacjenta. Rozmnażanie bakterii... otrzymywania roślin zmodyfikowanych genetycznie..... A – klonowanie naturalne B – klonowanie sztuczne 1. Do ustalenia ojcostwa potrzebna jest tylko próbka materiału biologicznego domniemanego ojca........ Podaj prawidłową kolejność przebiegu tego procesu... . szczur wędrowny........... którą obrazuje poniższa ilustracja. wycięciu uszkodzonych fragmentów DNA z komórek pacjenta. .... Wprowadzenie materiału genetycznego z komórki dawcy do komórki biorcy. 16. Wpisz numery od 1 do 4.. Przyporządkuj rodzajom klonowania odpowiednie przykłady.. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania.. Klonowanie DNA służące do badania funkcji genów.. Wykreśl wyrazy tak..... który został wycięty z genomu innego organizmu...... możemy ustalić lub wykluczyć ojcostwo. wilk szary... 4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful