.....................................

Imię i nazwisko

Wersja A

Test podsumowujący rozdział II

................ Data

.............. Klasa

Biotechnologia i inżynieria genetyczna
Poniższy test składa się z 16 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. Dopasuj do każdego rodzaju biotechnologii odpowiedni opis i przykłady zastosowania. (0–2)
Rodzaj biotechnologii Biotechnologia nowoczesna Opis Przykłady zastosowania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................................................................................................

Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. (0–2)
Kompostowanie polega na rozkładaniu resztek roślinnych w specjalnym pojemniku przez bakterie i grzyby oddychające beztlenowo. Kompost jest stosowany przez rolników jako nawóz naturalny. W wyniku kompostowania powstaje biogaz.

P

F

P P

F F

Biotechnologia tradycyjna

Opisy A. Wykorzystuje organizmy, komórki czy enzymy, które są zmodyfikowane za pomocą technik inżynierii genetycznej. B. Wykorzystuje naturalnie występujące w przyrodzie organizmy lub produkowane przez nie substancje. Przykłady 1. Kiszenie kapusty i ogórków. 2. Produkcja insuliny przy użyciu bakterii. 3. Produkcja tworzyw biodegradowalnych. 4. Produkcja kefiru. Przyporządkuj pojęciom odpowiednie wyjaśnienia. (0–2) A – fermentacja, B – inżynieria genetyczna, C – klonowanie 1. 2. 3. 4. Tworzenie genetycznej kopii całego organizmu lub jego części. Przemiany enzymatyczne związków przeprowadzane w warunkach beztlenowych. Technika rozdzielania cząsteczek różniących się masą i ładunkiem w polu elektrycznym. Dziedzina genetyki zajmująca się modyfikowaniem materiału genetycznego organizmów.

Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1) Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) to A. organizmy, do których komórek wprowadzono struktury komórkowe innych organizmów. B. organizmy wyhodowane w wyniku selekcji sztucznej. C. organizmy o celowo zmienionym materiale genetycznym. D. organizmy, które nie zawierają materiału genetycznego w postaci DNA. Działanie jakich enzymów przedstawia poniższa ilustracja? (0–1)
A. B. C. D. Ligaz. Enzymów restrykcyjnych. Polimeraz DNA. Polimeraz RNA.

Wykreśl wyrazy tak, aby powstały zdania prawdziwe. (0–2) Organizmy zwierające obcy materiał genetyczny nazywamy organizmami odpornymi / transgenicznymi. Sekwencjonowanie DNA polega na ustalaniu kolejności nukleotydów / genów danego organizmu. Cząsteczka DNA, która służy do wprowadzania genów do określonych komórek, to sonda / wektor.

A ............... B ............... C ............... Zapisz równanie fermentacji etanolowej. (0–1)

.... 2. Technika ta jest nazywana w skrócie GMO / PCR.. C.... Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. (0–2) Porównując profile genetyczne dziecka i domniemanego ojca.... Podaj prawidłową kolejność przebiegu tego procesu. D... Kopiowanie genu przebiega w trzech etapach. jeśli zdanie jest prawdziwe. C. z plazmidem za pomocą ligazy. 5. B. (0–2) Do badań potrzeba niekiedy wielu tysięcy kopii danego genu....... 6... Nazwa techniki: .... Do klonowania ssaków używa się metody transplantacji jąder komórkowych.... (0–1) Pierwszy ssak.. klonowania roślin.. Oceń prawdziwość zdań. C. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania.......... owca. Wybierz P.. Wykreśl wyrazy tak... D.. D...... Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. Połączenie genu... podczas którego plazmidy są przekazywane do komórek potomnych... .. Pączkowanie stułbi. .. (0–2) A – klonowanie naturalne B – klonowanie sztuczne 1. wprowadzeniu prawidłowej wersji uszkodzonego genu do komórek pacjenta. 3.. B. 7. .. Rozmnażanie bezpłciowe przez podział komórki u bakterii... P F P P P F F F ........ B.. mysz domowa.. Do przeprowadzania tego procesu służy urządzenie zwane termostatem / termocyklerem.......... Klonowanie roślin w celu uzyskania organizmów o danej cesze użytkowej........... to A.... Pobudzenie utworzonej komórki do podziałów za pomocą impulsów elektrycznych.. Szybką metodą ich uzyskania jest powielanie genu za pomocą enzymów restrykcyjnych / polimerazy DNA.. Analiza DNA jest wykorzystywana w systematyce do ustalenia przynależności organizmów do odpowiednich grup...... możemy ustalić lub wykluczyć ojcostwo..... wprowadzeniu całego nowego zestawu genów do poszczególnych komórek pacjenta.. Do ustalenia ojcostwa potrzebna jest tylko próbka materiału biologicznego domniemanego ojca.. (0–1) Terapia genowa polega na A. (0–1) . A .. przyłączenie wektora / startera oraz dobudowanie nukleotydów. .. przeprowadzania fermentacji mlekowej.. wymianie całego zestawu genów pacjenta. aby powstały zdania prawdziwe... Klonowanie DNA służące do badania funkcji genów.. Badanie materiału genetycznego jest wykorzystywane do ustalania przebiegu ewolucji.. (0–1) ... Są to: rozdzielenie nici DNA.. otrzymywania zwierząt zmodyfikowanych genetycznie. Klonowanie zwierząt w celu zwiększenia populacji gatunków zagrożonych... Wszczepienie zarodka do macicy matki zastępczej... wpisując numery od 1 do 4. wycięciu uszkodzonych fragmentów DNA z komórek pacjenta.. wilk szary. 4... otrzymywania roślin zmodyfikowanych genetycznie....... (0–1) Wprowadzenie materiału genetycznego z komórki dawcy do komórki biorcy. .. jeśli jest fałszywe.. Rozmnażanie bakterii. Wpisz numery od 1 do 4. Podaj nazwę techniki rozdzielania cząsteczek w polu elektrycznym.. którą obrazuje poniższa ilustracja... szczur wędrowny.. lub F... Usunięcie jądra komórkowego z komórki biorcy.. Bliźnięta jednojajowe. Przyporządkuj rodzajom klonowania odpowiednie przykłady......Podaj prawidłową kolejność etapów wprowadzania genu do komórki.. Pobieranie plazmidu przez bakterie....... którego udało się sklonować z komórek dorosłego osobnika.B . który został wycięty z genomu innego organizmu. Bliźnięta dwujajowe.. ... Rozcinanie enzymem restrykcyjnym kolistej cząsteczki DNA plazmidu... (0–1) Bakterie z gatunku Agrobacterium tumefaciens są wykorzystywane do A.

6. . ... . Cząsteczka DNA. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. ... . .. .. ... . . .... . (0–2) A – inżynieria genetyczna... (0–2) Rodzaj biotechnologii Opis Przykłady zastosowania 3.... Biogaz powstaje w wyniku fermentacji metanowej.. .... Dopasuj do każdego rodzaju biotechnologii odpowiedni opis i przykłady zastosowania... do których komórek wprowadzono struktury komórkowe innych organizmów.. (0–1) ... które są zmodyfikowane za pomocą technik inżynierii genetycznej. organizmy wyhodowane w wyniku selekcji sztucznej. Produkcja insuliny przy użyciu bakterii.. .. jeśli zdanie jest prawdziwe. Produkcja piwa. .. C – klonowanie 1. . . B.... ...... ... 2... organizmy. Enzymów restrykcyjnych.. ... .. Imię i nazwisko Wersja B Test podsumowujący rozdział II .. ... 2. Zapisz równanie fermentacji mlekowej........ Działanie jakich enzymów przedstawia poniższa ilustracja? (0–1) A.. . . . 4. Tworzenie genetycznej kopii całego organizmu lub jego części... . .... Produkcja tworzyw biodegradowalnych. . aby powstały zdania prawdziwe. Data . .. Wykorzystuje organizmy. .. komórki czy enzymy. C . ... Klasa Biotechnologia i inżynieria genetyczna Poniższy test składa się z 16 zadań.... ........ Biotechnologia tradycyjna Opisy A. . . D. B... C... które nie zawierają materiału genetycznego w postaci DNA. 1. 7... 5. . ... ....... . . Dziedzina genetyki zajmująca się modyfikowaniem materiału genetycznego organizmów.. jeśli jest fałszywe... .. . B – fermentacja.. 3. Wykreśl wyrazy tak.... B . . 3... C... .. .. ..... która służy do wprowadzania genów do określonych komórek... .. .. ...... . B.. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. 4. . Oceń prawdziwość zdań.... .... . organizmy o celowo zmienionym materiale genetycznym.. ... A .. .. .. Wybierz P. 4. . Polimeraz DNA.. . . ... ..... .. ... . Przykłady 1. .. . .. Polimeraz RNA......... .. .. . . .. (0–1) Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) to A.. Sekwencjonowanie DNA polega na ustalaniu kolejności nukleotydów / genów danego organizmu.... organizmy... (0–2) Organizmy zwierające obcy materiał genetyczny nazywamy organizmami transgenicznymi / odpornymi. ... .... .. Technika rozdzielania cząsteczek różniących się masą i ładunkiem w polu elektrycznym. ..... Wykorzystuje naturalnie występujące w przyrodzie organizmy lub produkowane przez nie substancje.. . 2... . (0–2) P P P F F F Biotechnologia nowoczesna Kompostowanie polega na rozkładaniu resztek roślinnych w specjalnym pojemniku przez bakterie i grzyby oddychające tlenowo.. . ... .. . ....... D. .. Przemiany enzymatyczne związków przeprowadzane w warunkach beztlenowych. . . Kiszenie kapusty i ogórków. .. Ligaz.... .. ... ....... ... lub F. ... Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Kompost jest stosowany przez rolników jako nawóz naturalny. Przyporządkuj pojęciom odpowiednie wyjaśnienia. .... . to wektor / sonda. . . ...

. P F P P F F P F .. 7.......... Połączenie genu.. (0–1) 14... Rozmnażanie bakterii. przeprowadzania fermentacji mlekowej.. Pobieranie plazmidu przez bakterie.. 11.. aby powstały zdania prawdziwe.. . 3. 10. Przyporządkuj rodzajom klonowania odpowiednie przykłady... wpisując numery od 1 do 4. . Analiza DNA jest wykorzystywana w systematyce do ustalenia przynależności organizmów do odpowiednich grup..... (0–2) Do badań potrzeba niekiedy wielu tysięcy kopii danego genu..... wprowadzeniu całego nowego zestawu genów do poszczególnych komórek pacjenta. Usunięcie jądra komórkowego z komórki biorcy... A . Nazwa techniki: . D... Rozmnażanie bezpłciowe przez podział komórki u bakterii. 5.. wycięciu uszkodzonych fragmentów DNA z komórek pacjenta.... Pobudzenie utworzonej komórki do podziałów za pomocą impulsów elektrycznych.. Wykreśl wyrazy tak.... którą obrazuje poniższa ilustracja... podczas którego plazmidy są przekazywane do komórek potomnych.. Wpisz numery od 1 do 4.. Podaj nazwę techniki rozdzielania cząsteczek w polu elektrycznym. Badanie materiału genetycznego jest wykorzystywane do ustalania przebiegu ewolucji... (0–1) . Technika ta jest nazywana w skrócie PCR / GMO.. szczur wędrowny... D. przyłączenie startera / wektora oraz dobudowanie nukleotydów...... 16. Klonowanie zwierząt w celu zwiększenia populacji gatunków zagrożonych. B.. Do przeprowadzania tego procesu służy urządzenie zwane termostatem / termocyklerem.... wymianie całego zestawu genów pacjenta...... możemy ustalić lub wykluczyć ojcostwo...... Klonowanie roślin w celu uzyskania organizmów o danej cesze użytkowej.... ............ C. (0–1) Pierwszy ssak..... (0–1) Terapia genowa polega na A.. 4.... z plazmidem za pomocą ligazy... B.. Bliźnięta jednojajowe.. (0–1) .. 12. Do ustalenia ojcostwa potrzebna jest tylko próbka materiału biologicznego domniemanego ojca. Szybką metodą ich uzyskania jest powielanie genu za pomocą polimerazy DNA / enzymów restrykcyjnych... . B.. 6. otrzymywania roślin zmodyfikowanych genetycznie. Klonowanie DNA służące do badania funkcji genów.8. C... Podaj prawidłową kolejność etapów wprowadzania genu do komórki. (0–2) Porównując profile genetyczne dziecka i domniemanego ojca. .. to A.. A – klonowanie naturalne B – klonowanie sztuczne 1.... Pączkowanie stułbi.... Wybierz P. Wprowadzenie materiału genetycznego z komórki dawcy do komórki biorcy... (0–1) Bakterie z gatunku Agrobacterium tumefaciens są wykorzystywane do A. wprowadzeniu prawidłowej wersji uszkodzonego genu do komórek pacjenta... mysz domowa.... wilk szary... klonowania roślin. 2. Wszczepienie zarodka do macicy matki zastępczej... Są to: rozdzielenie nici DNA..B . jeśli jest fałszywe. Oceń prawdziwość zdań.. Podaj prawidłową kolejność przebiegu tego procesu.. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania..... Wybierz prawidłowe zakończenie zdania.... (0–2) 9... owca. . D. którego udało się sklonować z komórek dorosłego osobnika.. 13. Kopiowanie genu przebiega w trzech etapach. C. który został wycięty z genomu innego organizmu.. 15...... Do klonowania ssaków używa się metody transplantacji jąder komórkowych....... lub F. otrzymywania zwierząt zmodyfikowanych genetycznie.... Bliźnięta dwujajowe. jeśli zdanie jest prawdziwe.. Rozcinanie enzymem restrykcyjnym kolistej cząsteczki DNA plazmidu.. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful