.....................................

Imię i nazwisko

Wersja A

Test podsumowujący rozdział II

................ Data

.............. Klasa

Biotechnologia i inżynieria genetyczna
Poniższy test składa się z 16 zadań. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. Dopasuj do każdego rodzaju biotechnologii odpowiedni opis i przykłady zastosowania. (0–2)
Rodzaj biotechnologii Biotechnologia nowoczesna Opis Przykłady zastosowania
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.................................................................................................

Oceń prawdziwość zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, lub F, jeśli jest fałszywe. (0–2)
Kompostowanie polega na rozkładaniu resztek roślinnych w specjalnym pojemniku przez bakterie i grzyby oddychające beztlenowo. Kompost jest stosowany przez rolników jako nawóz naturalny. W wyniku kompostowania powstaje biogaz.

P

F

P P

F F

Biotechnologia tradycyjna

Opisy A. Wykorzystuje organizmy, komórki czy enzymy, które są zmodyfikowane za pomocą technik inżynierii genetycznej. B. Wykorzystuje naturalnie występujące w przyrodzie organizmy lub produkowane przez nie substancje. Przykłady 1. Kiszenie kapusty i ogórków. 2. Produkcja insuliny przy użyciu bakterii. 3. Produkcja tworzyw biodegradowalnych. 4. Produkcja kefiru. Przyporządkuj pojęciom odpowiednie wyjaśnienia. (0–2) A – fermentacja, B – inżynieria genetyczna, C – klonowanie 1. 2. 3. 4. Tworzenie genetycznej kopii całego organizmu lub jego części. Przemiany enzymatyczne związków przeprowadzane w warunkach beztlenowych. Technika rozdzielania cząsteczek różniących się masą i ładunkiem w polu elektrycznym. Dziedzina genetyki zajmująca się modyfikowaniem materiału genetycznego organizmów.

Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. (0–1) Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) to A. organizmy, do których komórek wprowadzono struktury komórkowe innych organizmów. B. organizmy wyhodowane w wyniku selekcji sztucznej. C. organizmy o celowo zmienionym materiale genetycznym. D. organizmy, które nie zawierają materiału genetycznego w postaci DNA. Działanie jakich enzymów przedstawia poniższa ilustracja? (0–1)
A. B. C. D. Ligaz. Enzymów restrykcyjnych. Polimeraz DNA. Polimeraz RNA.

Wykreśl wyrazy tak, aby powstały zdania prawdziwe. (0–2) Organizmy zwierające obcy materiał genetyczny nazywamy organizmami odpornymi / transgenicznymi. Sekwencjonowanie DNA polega na ustalaniu kolejności nukleotydów / genów danego organizmu. Cząsteczka DNA, która służy do wprowadzania genów do określonych komórek, to sonda / wektor.

A ............... B ............... C ............... Zapisz równanie fermentacji etanolowej. (0–1)

.. Podaj prawidłową kolejność przebiegu tego procesu.... klonowania roślin. otrzymywania roślin zmodyfikowanych genetycznie. wpisując numery od 1 do 4....... jeśli jest fałszywe. Analiza DNA jest wykorzystywana w systematyce do ustalenia przynależności organizmów do odpowiednich grup..... to A. owca. podczas którego plazmidy są przekazywane do komórek potomnych. 7... Wybierz prawidłowe zakończenie zdania.. Nazwa techniki: .. którą obrazuje poniższa ilustracja.....B ...... B.... Podaj nazwę techniki rozdzielania cząsteczek w polu elektrycznym. ..... 2.. aby powstały zdania prawdziwe. Bliźnięta jednojajowe... .. Wykreśl wyrazy tak.... wymianie całego zestawu genów pacjenta.... szczur wędrowny.... Badanie materiału genetycznego jest wykorzystywane do ustalania przebiegu ewolucji.. D.. 6.. lub F.. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania...... Przyporządkuj rodzajom klonowania odpowiednie przykłady. Są to: rozdzielenie nici DNA....... Rozmnażanie bakterii.. Klonowanie roślin w celu uzyskania organizmów o danej cesze użytkowej........ (0–1) . Kopiowanie genu przebiega w trzech etapach. B... Technika ta jest nazywana w skrócie GMO / PCR. przeprowadzania fermentacji mlekowej. wycięciu uszkodzonych fragmentów DNA z komórek pacjenta. otrzymywania zwierząt zmodyfikowanych genetycznie.. Szybką metodą ich uzyskania jest powielanie genu za pomocą enzymów restrykcyjnych / polimerazy DNA.. Bliźnięta dwujajowe.... (0–1) Bakterie z gatunku Agrobacterium tumefaciens są wykorzystywane do A. którego udało się sklonować z komórek dorosłego osobnika. (0–2) Do badań potrzeba niekiedy wielu tysięcy kopii danego genu. Klonowanie zwierząt w celu zwiększenia populacji gatunków zagrożonych. C.. przyłączenie wektora / startera oraz dobudowanie nukleotydów. Do ustalenia ojcostwa potrzebna jest tylko próbka materiału biologicznego domniemanego ojca....... mysz domowa.. Pączkowanie stułbi. ... (0–1) Pierwszy ssak. 4. który został wycięty z genomu innego organizmu... Klonowanie DNA służące do badania funkcji genów... z plazmidem za pomocą ligazy..... (0–2) A – klonowanie naturalne B – klonowanie sztuczne 1... Rozcinanie enzymem restrykcyjnym kolistej cząsteczki DNA plazmidu. Wpisz numery od 1 do 4. Oceń prawdziwość zdań... jeśli zdanie jest prawdziwe.. Pobudzenie utworzonej komórki do podziałów za pomocą impulsów elektrycznych............ wilk szary... A ... Do klonowania ssaków używa się metody transplantacji jąder komórkowych.. Wszczepienie zarodka do macicy matki zastępczej. ... Rozmnażanie bezpłciowe przez podział komórki u bakterii.. Do przeprowadzania tego procesu służy urządzenie zwane termostatem / termocyklerem. D... Połączenie genu... Usunięcie jądra komórkowego z komórki biorcy.. C.. wprowadzeniu prawidłowej wersji uszkodzonego genu do komórek pacjenta. P F P P P F F F .Podaj prawidłową kolejność etapów wprowadzania genu do komórki. (0–1) Wprowadzenie materiału genetycznego z komórki dawcy do komórki biorcy. możemy ustalić lub wykluczyć ojcostwo.... Wybierz P..... 5.. (0–2) Porównując profile genetyczne dziecka i domniemanego ojca..... B.... Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. wprowadzeniu całego nowego zestawu genów do poszczególnych komórek pacjenta.. ..... (0–1) Terapia genowa polega na A. Pobieranie plazmidu przez bakterie... (0–1) . C... . 3. D.

. Klasa Biotechnologia i inżynieria genetyczna Poniższy test składa się z 16 zadań.. 5. C..... . (0–2) P P P F F F Biotechnologia nowoczesna Kompostowanie polega na rozkładaniu resztek roślinnych w specjalnym pojemniku przez bakterie i grzyby oddychające tlenowo.. . jeśli jest fałszywe. .. B... które nie zawierają materiału genetycznego w postaci DNA..... . ... . .... ..... .. . . Zapisz równanie fermentacji mlekowej... .. Przy każdym poleceniu podano liczbę punktów możliwą do uzyskania za prawidłową odpowiedź...... komórki czy enzymy. . .. Oceń prawdziwość zdań. . które są zmodyfikowane za pomocą technik inżynierii genetycznej. Data .. Przykłady 1. C.. ..... 4. Biogaz powstaje w wyniku fermentacji metanowej. ..... ... Tworzenie genetycznej kopii całego organizmu lub jego części.. . Dziedzina genetyki zajmująca się modyfikowaniem materiału genetycznego organizmów. . . jeśli zdanie jest prawdziwe. (0–1) Organizmy zmodyfikowane genetycznie (GMO) to A.. .. 4.. Przyporządkuj pojęciom odpowiednie wyjaśnienia... . . . .. ... .. C ... . ...... . .. .. Enzymów restrykcyjnych. .. 6.. .. .. aby powstały zdania prawdziwe. ... . (0–1) . . Kompost jest stosowany przez rolników jako nawóz naturalny... .. Wykorzystuje organizmy. Produkcja piwa... ..... D. B. .. to wektor / sonda. .. lub F... (0–2) Rodzaj biotechnologii Opis Przykłady zastosowania 3. do których komórek wprowadzono struktury komórkowe innych organizmów. . (0–2) A – inżynieria genetyczna.. .. .. ...... ... . Imię i nazwisko Wersja B Test podsumowujący rozdział II . Działanie jakich enzymów przedstawia poniższa ilustracja? (0–1) A.. . .. . . Przemiany enzymatyczne związków przeprowadzane w warunkach beztlenowych. 7. .. organizmy. Biotechnologia tradycyjna Opisy A. .. .. organizmy wyhodowane w wyniku selekcji sztucznej..... organizmy o celowo zmienionym materiale genetycznym...... .... . Kiszenie kapusty i ogórków...... . Sekwencjonowanie DNA polega na ustalaniu kolejności nukleotydów / genów danego organizmu. . . ... 2.... 1. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. . .... . 2. Wykreśl wyrazy tak.. która służy do wprowadzania genów do określonych komórek. . . 4. . . A ... . ... . organizmy. B.. Za rozwiązanie całego testu możesz otrzymać maksymalnie 24 punkty. ............. ... . .. B – fermentacja... . ... . Wykorzystuje naturalnie występujące w przyrodzie organizmy lub produkowane przez nie substancje.. ..... Ligaz.... 3... Polimeraz DNA...... Wybierz P..... . D. ... 2. Polimeraz RNA. . ... .... Produkcja tworzyw biodegradowalnych.. .. . . .. Technika rozdzielania cząsteczek różniących się masą i ładunkiem w polu elektrycznym. . 3.. C – klonowanie 1.. ..... .. Dopasuj do każdego rodzaju biotechnologii odpowiedni opis i przykłady zastosowania. . .... Cząsteczka DNA. ...... B . (0–2) Organizmy zwierające obcy materiał genetyczny nazywamy organizmami transgenicznymi / odpornymi..... Produkcja insuliny przy użyciu bakterii...... ...

D.. B. który został wycięty z genomu innego organizmu... Oceń prawdziwość zdań.... Wybierz prawidłowe zakończenie zdania.. Kopiowanie genu przebiega w trzech etapach... 6. D......... . A – klonowanie naturalne B – klonowanie sztuczne 1... 10.. (0–2) Porównując profile genetyczne dziecka i domniemanego ojca. Szybką metodą ich uzyskania jest powielanie genu za pomocą polimerazy DNA / enzymów restrykcyjnych. wpisując numery od 1 do 4..... ... . wilk szary..... to A... wymianie całego zestawu genów pacjenta.... Podaj nazwę techniki rozdzielania cząsteczek w polu elektrycznym. D. (0–1) Pierwszy ssak.... 15. 3.. (0–1) Bakterie z gatunku Agrobacterium tumefaciens są wykorzystywane do A.. (0–2) Do badań potrzeba niekiedy wielu tysięcy kopii danego genu. Analiza DNA jest wykorzystywana w systematyce do ustalenia przynależności organizmów do odpowiednich grup. Pączkowanie stułbi.. Nazwa techniki: .. Do ustalenia ojcostwa potrzebna jest tylko próbka materiału biologicznego domniemanego ojca.. Do klonowania ssaków używa się metody transplantacji jąder komórkowych.. P F P P F F P F .. Wybierz prawidłowe zakończenie zdania. Usunięcie jądra komórkowego z komórki biorcy.. 11..... .... wprowadzeniu prawidłowej wersji uszkodzonego genu do komórek pacjenta. Bliźnięta dwujajowe... Technika ta jest nazywana w skrócie PCR / GMO. (0–1) .. jeśli zdanie jest prawdziwe... Klonowanie roślin w celu uzyskania organizmów o danej cesze użytkowej.. (0–1) 14. Klonowanie DNA służące do badania funkcji genów.B . Wybierz prawidłowe zakończenie zdania.. Wszczepienie zarodka do macicy matki zastępczej...... 7. Pobieranie plazmidu przez bakterie.. B.. którego udało się sklonować z komórek dorosłego osobnika.......... Wpisz numery od 1 do 4. podczas którego plazmidy są przekazywane do komórek potomnych..... ..... Wybierz P. Rozmnażanie bakterii. 5.. Rozcinanie enzymem restrykcyjnym kolistej cząsteczki DNA plazmidu.... owca. 13..... wprowadzeniu całego nowego zestawu genów do poszczególnych komórek pacjenta.. z plazmidem za pomocą ligazy........ (0–1) . aby powstały zdania prawdziwe. C... mysz domowa..... (0–1) Terapia genowa polega na A. C.. 12.. Podaj prawidłową kolejność przebiegu tego procesu. klonowania roślin.... A .. możemy ustalić lub wykluczyć ojcostwo.. . Rozmnażanie bezpłciowe przez podział komórki u bakterii. Wykreśl wyrazy tak.. Klonowanie zwierząt w celu zwiększenia populacji gatunków zagrożonych... Wprowadzenie materiału genetycznego z komórki dawcy do komórki biorcy.. Połączenie genu. jeśli jest fałszywe. lub F. przyłączenie startera / wektora oraz dobudowanie nukleotydów. Przyporządkuj rodzajom klonowania odpowiednie przykłady.. C.. szczur wędrowny. Podaj prawidłową kolejność etapów wprowadzania genu do komórki.... wycięciu uszkodzonych fragmentów DNA z komórek pacjenta.. 16. (0–2) 9..... otrzymywania zwierząt zmodyfikowanych genetycznie. otrzymywania roślin zmodyfikowanych genetycznie....... 2. Pobudzenie utworzonej komórki do podziałów za pomocą impulsów elektrycznych..........8.. Bliźnięta jednojajowe. B. Są to: rozdzielenie nici DNA. Do przeprowadzania tego procesu służy urządzenie zwane termostatem / termocyklerem.. przeprowadzania fermentacji mlekowej.. którą obrazuje poniższa ilustracja.... 4. Badanie materiału genetycznego jest wykorzystywane do ustalania przebiegu ewolucji...

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer: Get 4 months of Scribd and The New York Times for just $1.87 per week!

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times