P. 1
gramsci - intelektualiści i organizowanie kultury(6)

gramsci - intelektualiści i organizowanie kultury(6)

|Views: 20|Likes:
Wydawca: Iurii Melnyk
Грамші
Грамші

More info:

Published by: Iurii Melnyk on Jul 08, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/14/2014

pdf

text

original

Antonio Gramsci

Intelektualiści i organizowanie kultury

Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (Uniwersytet Warszawski) WARSZAWA 2005

Antonio Gramsci – Intelektualiści i organizowanie kultury (1930 rok)

„Intelektualiści i organizowanie kultury” („Gli intellettuati e l'organizzazione della cultura”) to jeden z 33 zeszytów więziennych Antonio Gramsciego, napisany prawdopodobnie w 1930 roku, a opublikowany po raz pierwszy w 3 tomie „Opere di Antonio Gramsci” („Dzieła Antonio Gramsciego”), Einaudi, Turyn 1949. Źródłem dla niniejszego wydania są „Pisma wybrane” Antonio Gramsciego, tom I, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1961 r. Tekst z języka włoskiego przetłumaczyła Barbara Sieroszewska.

-2© Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW) www.skfm-uw.w.pl

przynajmniej dotychczas. istniejące już przedtem kategorie intelektualistów. a mianowicie znajomością sztuki wojskowej. z całą jego złożoną organizacją usług aż do organizmu państwowego włącznie. co czyni ją mniej niestrawną i pod względem literackim nadaje jej nieco więcej życia. że z chwilą kiedy arystokracja utraciła monopol na wiedzę techniczno-wojskową. w każdym razie w tych. Każda grupa społeczna. teoretyka ekonomii politycznej. 2. wyłaniająca się z poprzedniej struktury ekonomicznej i będąca wyrazem jej rozwoju. A już co najmniej musi posiadać umiejętność doboru „zleceniobiorców” (wyspecjalizowanych urzędników). jakkolwiek inne grupy społeczne czerpią z mas chłopskich znaczną część swoich intelektualistów i wielu intelektualistów „tradycyjnych” jest pochodzenia chłopskiego. to przynajmniej ich „elita” musi być obdarzona umiejętnością organizowania całego w ogóle społeczeństwa. a to w związku z koniecznością stwarzania warunków jak najbardziej sprzyjających ekspansji własnej klasy. ale i w innych dziedzinach. stanowi zagadnienie zupełnie odrębne: drogi i sposoby tego formowania się i dalszego rozwoju wymagają konkretnych studiów. – Red.Antonio Gramsci – Intelektualiści i organizowanie kultury (1930 rok) TWORZENIE SIĘ INTELIGENCJI Czy inteligencja stanowi autonomiczną i niezależną grupą społeczną. że intelektualiści „organiczni”. sprawować władzę i kierować pozostałymi klasami. organizatora nowej kultury. których każda nowo powstająca klasa powołuje do życia i w miarę swego własnego rozwoju urabia. którzy lokują oszczędności w jego przedsiębiorstwie.). Książka profesora Mosca jest niezwykłą mieszaniną o charakterze socjologicznym i pozytywistycznym. Zauważyć też trzeba. jak tylko kategorią intelektualistów panującej grupy społecznej: pojęcie „klasy politycznej” Moski da się przyrównać do pojęcia „elity” Vilfreda Pareto. ale także społecznej i politycznej. takimi grupami są na przykład burżuazja i proletariat. Można stwierdzić. że przedsiębiorca pełni wyższą funkcję w świecie produkcji. wymagającą pewnych uzdolnień kierowniczych i technicznych (a więc i intelektualnych): musi on posiadać pewne uzdolnienia techniczne nie tylko w ograniczonym zakresie swej własnej działalności i własnej inicjatywy. które są najbardziej zbliżone do jego działalności ekonomicznej (musi być organizatorem mas ludzkich. Z tych form najważniejsze są dwie: 1. -3© Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW) www. Rzec nawet można. że masy chłopskie. mimo swej zasadniczej roli w świecie produkcji. Panowie feudalni także dysponowali pewną szczególną umiejętnością techniczną. 2 „Zasadnicze” grupy społeczne – te grupy społeczne. rodząc się na naturalnym podłożu jakiejś zasadniczej funkcji w świecie produkcji ekonomicznej. organizatorem „zaufania” tych. tych. które były lub są w stanie. cechuje ją jednak tendencyjność wynikająca z bezpośredniego zainteresowania autora wydarzeniami politycznymi. z historycznego punktu widzenia. Tak zwana przez profesora Mosca „klasa polityczna” nie jest niczym innym. którym powierza zadanie organizowania stosunków ogólnych wykraczających poza ramy przedsiębiorstwa. początek co najmniej jednej warstwie intelektualnej. której nie zdołały przerwać nawet najbardziej złożone i radykalne przemiany form społecznych i politycznych. Każda jednak „zasadnicza” grupa społeczna2. są w większości ściśle wyspecjalizowani dzięki cząstkowym aspektom pierwotnej działalności nowego typu społecznego. Jeżeli nie ogół przedsiębiorców. reprezentujące ciągłość historyczną. czy też każda grupa społeczna ma swoją własną i odrębną kategorię intelektualistów? Jest to zagadnienie bardzo złożone z uwagi na różnorodność form.pl . daje zarazem. nie wytwarzają swej własnej „organicznej” warstwy intelektualnej ani nie „asymilują” żadnej grupy intelektualistów „tradycyjnych”. które to pojęcie jest jeszcze jedną próbą interpretacji historycznego zjawiska intelektualistów oraz ich roli w życiu państwowym i społecznym. nadającej tej grupie jednolitość oraz świadomość własnej roli nie tylko w dziedzinie ekonomicznej. nowego prawa itd. które przybierał dotychczas realny proces historyczny powstawania poszczególnych kategorii intelektualistów.skfm-uw. Przedsiębiorca kapitalistyczny powołuje jednocześnie do życia technika przemysłu.w. Ale formowanie się warstwy intelektualistów w świecie feudalnym. niejako organicznie. Należy podkreślić. rozpoczął się kryzys feudalizmu. jaki ta nowa klasa wydała na świat1. jak również w poprzedzającym go świecie antycznym. rozszerzone wydanie z roku 1923). zastawała. którzy kupują wytwarzane przez niego towary itd. 1 Trzeba się tu odwołać do książki Gaetana Mosca: Elementi di scienza politica (nowe.

Co więcej – filozofię idealistyczną można zdefiniować jako wyraz tej utopii społecznej. choć czuje się silnie związany z Arystotelesem i Platonem. nauczaniem. zakreślającą granice w pewnym określonym kierunku: w każdej pracy fizycznej. a określenie Taylora o „wytresowanym gorylu” jest przenośnią. -4© Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW) www. moralnością. której cechą charakterystyczną jest w pewnym stopniu właśnie ten monopol) rozległą i ważną dziedzinę: ideologię religijną. różne formy opieki itp. że uzdrawiają ludzi przez położenie rąk itd. teoretyków. które ją uosabiają) zostaje umiejscowiona w całokształcie stosunków społecznych. Trzeba jednak stwierdzić. pojawia się także ksiądz (egzorcyzmy. stąd też rodziły się w rozmaitych formach (zasługujących na konkretne badania) dalsze kategorie intelektualistów. zwyczaj określania „intelektualisty” czy „specjalisty” słowem „klerk” – z odpowiednikiem „laik” dla oznaczenia profana. 5 Agnelli i Benni – senatorowie i wybitni przedstawiciele wielkiego kapitału włoskiego: Agnelli był jednym z głównych akcjonariuszy „Fiata”. Przypomnieć. przedsiębiorca z racji swojej funkcji musi posiadać pewne kwalifikacje o charakterze intelektualnym. Duchowieństwo uważać można za kategorię intelektualną organicznie związaną z arystokracją ziemiańską: pod względem prawnym zrównana ona była z arystokracją. że o ile papież i wyżsi dostojnicy Kościoła sądzą.pl . Również i w odniesieniu do królów długo istniały wierzenia. którzy walczą z chorobami i śmiercią – sięgnąć trzeba do Historii medycyny Artura Castiglioniego. przyjęty w wielu językach pochodzenia neołacińskiego lub rozwiniętych pod silnym wpływem łaciny kościelnej. a mianowicie kategorii „lekarzy” w najszerszym znaczeniu tego słowa. – Red.). dobroczynnością. niespecjalisty. popierane i rozrastające się wraz ze wzrostem centralistycznej władzy monarszej aż do absolutyzmu włącznie. na zasadzie której intelektualiści uznają się za grupę niezależną. i grupy. które by cechowało w jednakowym stopniu różnorodne i rozbieżne dziedziny działalności intelektualnej i zarazem je odróżniało od dziedzin działalności innych grup społecznych? Najbardziej rozpowszechnionym błędem metodycznym wydaje mi się poszukiwanie tego kryterium rozróżnienia w samej istocie działalności intelektualnej zamiast w całości systemu stosunków. Wiele wybitnych postaci na polu religii uznawano równocześnie za wielkich lekarzy: idea cudów. że jest również związany z senatorami Agnellim i Bennim5 i to właśnie stanowi najcharakterystyczniejszy rys filozofii Crocego. monopolizujący przez długi czas (przez całą fazę historyczną. ale praca w określonych warunkach i określonych stosunkach społecznych (nie mówiąc już o tym. kryje się pewne minimum umiejętności technicznych. Benni – firmy „Montecatini”.skfm-uw. opieką społeczną itd. Tak więc na przykład robotnika czy proletariusza nie charakteryzuje sama praca przez niego wykonywana.Antonio Gramsci – Intelektualiści i organizowanie kultury (1930 rok) Najbardziej typową z tych kategorii intelektualistów jest kler. Jak już wyżej wspomniano. To „samookreślenie” nie pozostaje bez wpływu na dziedzinę ideologiczną i polityczną. to inaczej rzecz się ma na przykład z Gentilem i Crocem. Jaki jest najszerszy zakres pojęcia „intelektualista”? Czy możliwe jest znalezienie jednolitego kryterium. jakie istniały i istnieją gdzieniegdzie po dziś dzień związki między religią i medycyną: szpitale w rękach zakonów. autonomiczną. niezależne od panującej grupy społecznej. Ale monopolizowanie „nadbudów” przez kler4 nie odbywało się bez walk i podlegało ograniczeniom. 4 Od niego właśnie pochodzi. uczonych. Zwłaszcza Croce. że są ściślej związani z Chrystusem i apostołami niż z senatorami Agnellim i Bennim. aż do wskrzeszenia zmarłych włącznie. że praca wyłącznie fizyczna nie istnieje. nawet najbardziej mechanicznej i najprymitywniejszej. w których wyniku działalność ta (a co za tym idzie. 3 Co się tyczy kategorii intelektualistów najważniejszej może po duchowieństwie z racji swego autorytetu oraz funkcji społecznej sprawowanej w społeczeństwach pierwotnych. czyli pewne minimum twórczej działalności intelektualnej). wymiarem sprawiedliwości. warstwa administratorów. W ten sposób wytworzyła się arystokracja sądownicza ze swymi odrębnymi przywilejami. lecz całość stosunków społecznych wyróżniających stanowisko przedsiębiorcy w przemyśle. obdarzoną odrębnymi cechami charakterystycznymi itd. filozofów świeckich itd. dzieląc z nią władanie dobrami feudalnymi oraz przywileje państwowe związane z posiadaniem ziemi3. nie mówiąc już o tym. gdzie pojawia się lekarz. nie ukrywa jednak. czyli kategorii obejmującej tych wszystkich. i to nawet wpływu poważnego: cała filozofia idealistyczna wiąże się ściśle z owym stanowiskiem zajętym przez intelektualistów jako grupę społeczną. mimo że jego sylwetkę społeczną określają nie one. że wszędzie tam. Te rozmaite kategorie tradycyjnych intelektualistów odczuwają nieprzerwaną ciągłość swego istnienia na przestrzeni dziejów oraz własną odrębność i uważają się za grupy autonomiczne.w. czyli filozofię i naukę epoki wraz ze szkołą.

dążono też do mnożenia i udoskonalania specjalizacji.w. które wyszły ze świata średniowiecznego. ponieważ taka postawa odpowiadała ukrytym aspiracjom i zgodna była z rozwojem realnych form życia. Dzieląc ludzi na inteligentów i nieinteligentów. Jedną z najbardziej charakterystycznych cech każdej rozrastającej się i dążącej do hegemonii grupy społecznej jest jej walka o asymilację i podbój „ideologiczny” tradycyjnych intelektualistów. niezależnie od swojej pracy zawodowej. jakąś świadomą linię postępowania moralnego. ale na aktywnym włączaniu się w życie praktyczne w charakterze budowniczego. tworzą się w powiązaniu ze wszystkimi grupami społecznymi. bierze się pod uwagę to. ale nie wszyscy pełnią w społeczeństwie funkcje intelektualne6. Nie ma takiego działania ludzkiego. uważają się tym samym za „prawdziwych” intelektualistów. istniejącej w mniejszym lub większym stopniu w każdym człowieku. w rzeczywistości myśli się o ich bezpośredniej funkcji społecznej. świadczy o tym. to o nieinteligentach mówić nie można. rozwija jakąś działalność intelektualną. co w niemałym stopniu przyczyniło się do powodzenia tego pisma. uważający się za literatów. filozofów i artystów. asymilacja i podbój są tym szybsze i bardziej skuteczne. w którym umysł nie brałby żadnego udziału. czy główny ciężar ich czynności zawodowych spoczywa na wysiłku mózgowym. Ostatecznie każdy człowiek. poprzez stopniowe modyfikacje jej stosunku do działalności mięśniowo-nerwowej. sama w sobie stała się fundamentem nowego i integralnego światopoglądu. Najszerszym i najbardziej złożonym przemianom podlegają w powiązaniu z panującą grupą społeczną. tym zewnętrznym i chwilowym motorze uczuć i namiętności. przyczynia się do utrwalenia albo do przekształcenia jakiegoś światopoglądu. W oparciu o tę właśnie bazę tygodnik «L'Ordine Nuovo» pracował nad rozwijaniem pewnych form nowego intelektualizmu i nad ustalaniem nowych pojęć. im szybciej dana grupa kształtuje równolegle własne organiczne elementy intelektualne.pl . Problem wytworzenia nowej warstwy inteligenckiej polega na krytycznym opracowaniu działalności intelektualnej. W świecie współczesnym natomiast wykształcenie techniczne. nieustannie odnawiającej i ożywiającej fizyczne i społeczne życie świata. Bierze stąd początek rozmaitość i wielostopniowość instytucji szkolnych aż po instytucje powołane do rozwijania tak zwanej „wyższej kultury” w każdej dziedzinie nauki i techniki. by owa działalność mięśniowo-nerwowa. musi stać się bazą nowego typu intelektualisty. gdyż tacy w ogóle nie istnieją. filozof i artysta. Od techniki-pracy dochodzi ona do techniki-wiedzy i do historycznej koncepcji człowieka. najprymitywniejszą i najniższą nawet. czyli do tworzenia się nowych sposobów myślenia.Antonio Gramsci – Intelektualiści i organizowanie kultury (1930 rok) Można by więc powiedzieć. Szkoła jest narzędziem kształcenia inteligencji różnych stopni. Złożoność funkcji intelektualnych w różnych państwach mierzyć można obiektywnie ilością szkół specjalnych i ich zhierarchizowaniem. „nieustannie przekonywającego” organizatora – a nie tylko mówcy – a przy tym musi przewyższać abstrakcyjnego ducha matematycznego. zmierzające do wytworzenia między nimi równowagi oraz tego. Im 6 Tak samo nie powiemy – choć każdemu zdarza się czasem usmażyć dwa jajka albo zeszyć rozdartą kurtkę – że wszyscy ludzie są kucharzami czy krawcami. że o ile możemy mówić o inteligentach. Znaczy to. że wszyscy ludzie są po trosze intelektualistami. Podobnie jak starano się pogłębić i rozszerzyć „intelekt” poszczególnych jednostek. Działalność intelektualisty nowego typu nie może polegać wyłącznie na elokwencji. Tradycyjnym i rozpowszechnionym typem intelektualisty jest literat. ściśle związane z pracą przemysłową. Dlatego też dziennikarze. jako składnik ogólnej działalności praktycznej. nie można więc oddzielić definitywnie homo faber od homo sapiens. a zatem mamy różne stopnie działalności specyficznie umysłowej. jak wielkie znaczenie w świecie nowożytnym mają kategorie i funkcje intelektualne. Ale stosunek ilościowy między wysiłkiem mózgowo-intelektualnym a mięśniowo-nerwowym nie jest zawsze jednakowy. jest więc po trosze filozofem. Tak więc z biegiem historii powstają kategorie wyspecjalizowane w pełnieniu funkcji intelektualnych. ma jakiś światopogląd. -5© Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW) www. czy mięśniowo-nerwowym.skfm-uw. bez której pozostaje się „specjalistą” i nie można stać się „przywódcą” (specjalista + polityk). Olbrzymi rozwój działalności i organizacji szkolnej (w najszerszym znaczeniu tego słowa) w społeczeństwach. ale zwłaszcza w powiązaniu z grupami najważniejszymi.

zespół „nadbudów”. to jest ogółu organizmów zwanych potocznie „prywatnymi”.Antonio Gramsci – Intelektualiści i organizowanie kultury (1930 rok) rozleglejszy jest „areał” szkolnictwa i im liczniejsze są „pionowe stopnie” szkoły. czyli rozkazodawczej. podczas gdy burżuazja miejska – techników dla przemysłu. czyli państwa”. Można powiedzieć. których intelektualiści są właśnie „funkcjonariuszami”. zaufanie. Oczywiście ta konieczność stworzenia jak najszerszej bazy w celu selekcji i wyrabiania wyższych kwalifikacji intelektualnych – czyli bazy niezbędnej dla nadania struktury demokratycznej wyższej kulturze i technice – mieści też w sobie pewne niebezpieczeństwo: pociąga mianowicie za sobą możliwość głębokich kryzysów bezrobocia w średnich warstwach inteligencji.skfm-uw. który można by nazwać poziomem „społeczeństwa obywatelskiego”. Niejednolite rozmieszczenie na „płaszczyźnie ekonomicznej” rozmaitych typów szkół (ogólnokształcących i zawodowych) i niejednolite aspiracje poszczególnych kategorii i grup społecznych kształtują produkcję rozmaitych typów specjalności inteligenckich. wyrażającej się w państwie i organizacji prawnej. że w funkcjach wykonawczych -6© Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW) www. że kształtowanie warstw inteligenckich w rzeczywistości nie dokonuje się na gruncie abstrakcyjnie demokratycznym. a narzucanego całemu społeczeństwu na wypadek chwilowych kryzysów władzy. tylko jednak w ten sposób da się osiągnąć jakie takie przybliżenie do rzeczywistości. Z najbardziej wysubtelnioną specjalizacją techniczno-kulturalną iść musi w parze możliwie najrozleglejsza sieć szkół podstawowych i usilna troska o umożliwienie jak największej liczbie młodzieży dostępu do szkół średnich stopni. które tradycyjnie „produkują” inteligentów. Obie te funkcje są ściśle ze sobą związane.w. Inteligenci są „urzędnikami” grupy panującej. poziomy te odpowiadają funkcji „hegemonicznej”. stanowisko i funkcja spełniana przez nią w świecie produkcji. Ten sposób stawiania sprawy koliduje z uprzedzeniami kastowymi. które tradycyjnie wyspecjalizowały się w „oszczędzaniu”. Nasuwa się tu porównanie z dziedziny techniki przemysłowej: uprzemysłowienie kraju mierzy się ilością i doskonałością urządzeń służących do budowy maszyn przeznaczonych do konstruowania innych maszyn oraz produkcją coraz precyzyjniejszych narzędzi do budowy coraz bardziej precyzyjnych maszyn i narzędzi służących do budowy maszyn i tak dalej. Można na razie ustalić dwa główne „poziomy” nadbudowy: ten. oraz poziom „społeczeństwa politycznego. lecz przebiega według tradycyjnych i bardzo konkretnych procesów dziejowych. kryzysów. 2) służba w aparacie przymusu państwowego. Takie sformułowanie zagadnienia daje w efekcie znaczne rozszerzenie zakresu pojęcia intelektualisty. oraz „władzy bezpośredniej”. której źródłem jest autorytet grupy rządzącej. mającego zapewnić „w legalny sposób” posłuszeństwo ze strony grup czynnie lub biernie opozycyjnych.pl . stopniując funkcje i nadbudowy od dołu ku górze (od bazy strukturalnej wzwyż). Należy tu podkreślić. Związek między inteligencją a światem produkcji nie jest bezpośredni. a mianowicie: 1) urabianie „spontanicznej” aprobaty ze strony szerokich mas ludności dla kierunku nadanego życiu społecznemu przez podstawową grupę rządzącą. tym bardziej zróżnicowane jest życie kulturalne. Ukształtowały się takie warstwy. Również i w tej dziedzinie nie można oddzielać ilości od jakości. że kraj najlepiej wyposażony w urządzenia do wytwarzania instrumentów dla pracowni doświadczalnych oraz instrumentów przeznaczonych do sprawdzania jakości poprzednich instrumentów jest krajem o najbardziej złożonym życiu techniczno-przemysłowym i o najwyższej cywilizacji. a Włochy południowe – urzędników i wolne zawody. aprobaty. warstwy. tym wyższa jest cywilizacja danego państwa. jaką grupa panująca sprawuje nad całością społeczeństwa. Można by mierzyć „organiczność” poszczególnych warstw inteligenckich. jak to się dzieje z podstawowymi grupami społecznymi. Prawdą jest. w którym spontaniczna aprobata mogłaby ulec nadwerężeniu. jakim się ją darzy. Tak więc we Włoszech burżuazja ziemiańska produkuje zwłaszcza urzędników państwowych i ludzi wolnych zawodów. a więc Włochy północne produkują przede wszystkim techników. to jest drobna burżuazja ziemiańska i niektóre warstwy drobnej i średniej burżuazji miejskiej. ich mniej lub bardziej ścisły związek z podstawową grupą społeczną. pośredniczy tu w różnym stopniu cała sieć społeczna. pełniącymi podrzędne funkcje w organach hegemonii społecznej i władzy politycznej. Tak samo rzecz się ma z przygotowywaniem inteligencji i ze szkołami do tego celu przeznaczonymi. które występują rzeczywiście we wszystkich nowożytnych społeczeństwach.

nie ma ona żadnej autonomicznej inicjatywy w opracowywaniu planów konstrukcyjnych. 9 Masy wykonawcze (w oryg. za przykładem Stanów Zjednoczonych. szczególnie w odniesieniu do tego okresu. Masowe kształcenie intelektualistów pociąga za sobą standaryzację jednostek zarówno pod względem kwalifikacji osobistych. Na przeciwległych krańcach hierarchii szczeble te przedstawiają istotne zróżnicowanie jakościowe: na najwyższym szczeblu znajdą się twórcy różnych nauk.Antonio Gramsci – Intelektualiści i organizowanie kultury (1930 rok) hegemonii społecznej i władzy państwowej musi istnieć pewien podział pracy. wszelkiego rodzaju pisarze. emigrację itd. chociaż często uzasadnione bywa potrzebami politycznymi zasadniczej grupy rządzącej. Ten typ inteligenta stanowi łącznik pomiędzy masami chłopskimi i administracją 7 Również w tym wypadku organizację armii uznać można za wzór tej skomplikowanej gradacji: niżsi oficerowie. powierza się inżynierom w fabrykach kapitalistycznych nowe funkcje. Stąd wzięło początek loriowskie pojęcie „pracownika” nieproduktywnego8 (ale nieproduktywnego w odniesieniu do kogo i do jakiego rodzaju produkcji?). pojęcie. że wszystkie te szczeble czują się względem siebie solidarne. adwokaci. Ciekawe jest. jednostki wyróżniające się ulegają stopniowo coraz większemu przemieszaniu ze „sztabem generalnym” przemysłu. wyżsi oficerowie. i potem wielokrotnie wznawianym. a nie koncepcyjnych. – Red. Ale nie ulega wątpliwości.”. Inteligencja typu wiejskiego jest w większości swej „tradycyjna”. w wysokim stopniu „standaryzowana”. przy czym nie należy zapominać o podoficerach. – Red. Obecnie. W aparacie władzy społecznej i państwowej istnieje cały szereg zajęć o charakterze pracy ręcznej i mechanicznej (funkcji porządkowych. kieruje bezpośrednim wykonaniem planów produkcji. – Red. i czuwa nad poszczególnymi fazami produkcji10. czyli związana z wiejskim i drobnomieszczańskim elementem społecznym (zwłaszcza w mniejszych ośrodkach). Odmienne położenie inteligencji typu miejskiego i typu wiejskiego Inteligencja typu miejskiego wzrastała wraz z rozwojem przemysłu i pozostaje nadal związana z jego losami. przy czym wiele z nich nie posiada żadnych atrybutów organizacyjnych i kierowniczych. że trzeba uczynić to rozróżnienie.: massa strumentale) – robotnicy. których istnienie nie zawsze usprawiedliwione jest społecznymi potrzebami produkcji. żeby móc taniej płacić za ich usługi. na najniższym skromni „szafarze” i propagatorzy istniejących już. przeciętnie biorąc. niezbyt jeszcze wyrobionym i podporządkowanym ustrojowi kapitalistycznemu. Jest łącznikiem między masami wykonawczymi9 i przedsiębiorcą. . sztab generalny.skfm-uw. i wywołuje te same zjawiska. lekarze. Znajdują się oni jakoby w opozycji do „posiadaczy” (kapitalistów). ustalanych przez generalny sztab przemysłowy. Rolę jej można porównać z rolą niższych oficerów w wojsku. Inteligencja miejska jest. bezrobocie. która stwarza konieczność tworzenia obronnej organizacji zawodowej.pl . filozofii i sztuki. które dałoby się częściowo usprawiedliwić.. opublikowanym w 1909 r. 8 Pojęcie „pracownika nieproduktywnego” występuje przede wszystkim w Kursie ekonomii politycznej Lorii. Działalność intelektualna musi być dzielona na stopnie także z punktu widzenia cech leżących u jej podstawy. a co za tym idzie – gradacja funkcji. tak jak w dalszym ciągu trzeba będzie uczynić jeszcze inne. Można więc dzisiaj mówić o bezpośrednim wpływie politycznym personelu technicznego na robotników. jak i pod względem psychologicznym. wykonawczych. podczas gdy w interesie owych „pracowników nieproduktywnych” leży sytuacja wręcz odwrotna. -7© Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW) www. Demokratyczno-biurokratyczny ustrój społeczny wytworzył ogromne masy inteligencji. Warstwa intelektualna w tym znaczeniu rozrosła się w świecie współczesnym w sposób niesłychany. które nie ograniczają się już wyłącznie do spraw technicznych. że masy te wykorzystują swoje stanowisko dla zagarniania pokaźnej części dochodu społecznego. nagromadzonych bogactw intelektualnych7. co w ustroju kapitalistycznym oznacza zwiększenie dochodów kapitalistów). w którym Gramsci pisał – dzisiaj należałoby uzupełnić.w. profesorowie itd. Według Lorii „pracownikami nieproduktywnymi” są: „poeci. a nie urzędniczych). które cechują wszystkie inne ustandaryzowane masy: konkurencję. wł. tradycyjnych. Jest to jedna z wielu dziwacznych koncepcji Lorii. chociaż warstwy niższe silniej kultywują ducha korporacyjnego i czerpią zeń dumę.. jeśli weźmiemy pod uwagę. nadprodukcję kończących szkoły. niż się to zazwyczaj wydaje. 10 Spostrzeżenie to – w zasadzie bardzo słuszne. ale polegają na organizowaniu porozumienia między robotnikami a kierownictwem przedsiębiorstwa (w celu zwiększenia wydajności. których realne znaczenie jest większe. filozofowie. która niejednokrotnie naraża je na drwiny. gdyż ci chcieliby powiększać ich liczbę.

12 Gramsci ma na myśli sprzeczności. Zagadnieniem najbardziej interesującym jest problem z tego punktu widzenia rozważanej. że państwo to oni. że przynajmniej jego syn mógłby wejść do inteligencji (w szczególności zostać księdzem). którzy chcieliby wyjść poza swoją klasę społeczną i polepszyć swój byt. jakie mogą powstać między niektórymi oficjalnie kierującymi państwem politykami a siłami ekonomicznymi. z uwagi na ogromną liczebność tej kategorii ludzi. których „agentami”. jej rozwoju. nowoczesnej partii politycznej. są oni w -8© Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW) www. notariusze itp. 2. nauczyciela.).pl . Technicy fabryczni nie wywierają żadnego wpływu politycznego na masy robotnicze. przywódców.w. że partia polityczna we właściwym sobie zakresie spełnia tę rolę znacznie skuteczniej i w sposób bardziej organiczny. Niekiedy natomiast sytuacja bywa odwrotna: masy robotnicze przy pomocy swoich „organicznych” inteligentów wywierają pewien wpływ polityczny na techników. a nie w płaszczyźnie techniki produkcyjnej11. dlatego też inteligent tego typu stanowi przykład zasługujący na naśladowanie i cel dążeń dla tych. pociąga za sobą niejednokrotnie poważne skutki i powoduje komplikacje niepożądane dla podstawowej grupy ekonomicznej. organizatorów wszelkich dziedzin działalności partii. Niepodobna zrozumieć życia zbiorowego chłopów. zalążków rozwoju i fermentów. lub też co najmniej fazę tę można uważać za przezwyciężoną. Inaczej rzecz się ma z inteligentami miejskimi. Można nawet powiedzieć. lekarza itd. Czym staje się partia polityczna w związku z problemem inteligencji? Należy tu poczynić pewne rozróżnienia: 1. przekonanie to. Punkt ciężkości zagadnienia polega na rozróżnieniu pomiędzy inteligentami jako częścią organiczną każdej podstawowej grupy społecznej a inteligentami jako kategorią tradycyjną: z rozróżnienia tego wypływa cały szereg problemów i tematów badań historycznych. rzec by można. 11 W płaszczyźnie techniki produkcyjnej tworzą się warstwy. a więc stać się „panem”. dzierżawca i osadnik jest raczej odpowiednikiem rzemieślnika. czy też – jak to często określa Gramsci – „funkcjonariuszami”. urabiania elementów grupy społecznej powstałej i rozwiniętej jako grupa „ekonomiczna” i podnoszenia ich do poziomu intelektualistów wyrobionych politycznie.) jest na ogół znacznie wyższa. a tryb życia odmienny w porównaniu ze stopą życiową i trybem życia przeciętnego chłopa. Postawa chłopa wobec inteligenta jest dwojaka i zdaje się przeczyć samej sobie: odnosi się on z podziwem do pozycji społecznej inteligenta i każdego urzędnika państwowego – udaje jednak. Dla niektórych grup społecznych partia polityczna nie jest niczym innym. w mieście są to robotnicy wykwalifikowani. Podziw jego zaprawiony jest instynktowną zawiścią i niechęcią. jaką w świecie politycznym – w szerszej mierze i w sposób bardziej syntetyczny – pełni państwo. który w gospodarce średniowiecznej odgrywał rolę robotnika wykwalifikowanego. aniżeli spełnia ją państwo w zakresie bardziej rozległym: inteligent wstępujący do partii politycznej pewnej określonej grupy społecznej zostaje tam zmieszany z inteligentami organicznymi tej grupy i zespala się z nimi. jak tylko środkiem kształtowania własnego typu intelektualistów organicznych (którzy wyrabiają się w ten sposób i nie mogą się nie wyrabiać wobec specyficznych warunków życia i form rozwojowych danej grupy społecznej) bezpośrednio w płaszczyźnie politycznej i filozoficznej. Pełni on ważną rolę politycznospołeczną. dzierżawcy i osadnicy. adwokata. gdyż pośrednictwo prawne jest niemal nieodłączne od pośrednictwa politycznego. Ponadto na wsi stopa życiowa inteligenta (księdza. jakie niewątpliwie nawiąże z innymi „panami”. Partia polityczna jest dla wszystkich grup mechanizmem pełniącym w społeczeństwie obywatelskim tę samą funkcję. dążących do stworzenia integralnego społeczeństwa obywatelskiego i politycznego. Wielu inteligentów sądzi. podczas gdy udział w życiu państwowym nie daje tego wcale lub tylko w nieznacznym stopniu. w pewnej mierze. notariusza. na wsi. odpowiadają podoficerom w wojsku. jakie się w nim kryją. która w istocie stanowi państwo12. jej form.skfm-uw.Antonio Gramsci – Intelektualiści i organizowanie kultury (1930 rok) państwową (funkcję tę pełnią zwłaszcza adwokaci. a mianowicie partia spaja ze sobą organicznych inteligentów danej grupy – grupy panującej – i inteligentów tradycyjnych. jeśli nie weźmie się pod uwagę i gruntownie nie przestudiuje realnie istniejącego podporządkowania mas chłopskich elementowi inteligenckiemu: każdy przejaw organicznego ich rozwoju jest w pewnym stopniu związany z ruchami inteligenckimi i od nich zależny. że nią gardzi. podnieść rodzinę na wyższy szczebel społeczny i ułatwić jej życie przez stosunki. jej rzeczywistego pochodzenia. Ta rola partii uzależniona jest od jej roli podstawowej – kształtowania własnych członków. które. Chłop myśli zazwyczaj.

Omnesque medicinam Romae professos et liberalium artium doctores. by handlować. kontynuatorów tradycji klasy wyzwoleńców. by produkować więcej i mniejszym kosztem. aby skłonić ich do zamieszkania na stałe w stolicy i do tego. W partii politycznej elementy określonej grupy społeczno-ekonomicznej przezwyciężają ten moment swego rozwoju historycznego i stają się podmiotami działalności o charakterze bardziej ogólnym. a rolnik nie po to. ale również i narodowościowe oraz rasowe – pomiędzy masami inteligencji a klasą panującą imperium rzymskiego powtarzają się później w odniesieniu do zromanizowanych wojowników germańskich. – Red. Idzie o charakter partii – kierowniczy. Dla tych celów istnieją organizacje zawodowe. 2) przyciągnąć do Rzymu najwybitniejsze umysły z całego imperium rzymskiego i przekształcić Rzym w ośrodek intelektualny o dużym znaczeniu. Te różnice – nie tylko społeczne. ale gdy się nad nim głębiej zastanowić. i że stanowi on najgorszy element swojej kategorii. J. który nadał obywatelstwo rzymskie lekarzom oraz nauczycielom sztuk wyzwolonych. organizacyjny. A zwłaszcza na tle rozwoju typ grup. NiemirskiejPliszczyńskiej.pl . że kupiec. (Swetoniusz. -9© Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW) www. Jest to oczywiście pogląd do dyskusji. bądź też na tle rozwoju różnych ważniejszych grup społecznych w łonie poszczególnych narodów. Boski Juliusz 42. stwarzając z nich trwałą warstwę. przekł. Wymienię tu tylko najbardziej rzucające się w rzeczywistości. 1960. przemysłowiec czy chłop „politykujący” traci. Wrocław.Antonio Gramsci – Intelektualiści i organizowanie kultury (1930 rok) Twierdzenie. której trzeba było położyć kres. Kupiec nie po to wstępuje do partii politycznej. w których działalność ekonomiczno-organizacyjna kupca. wydaje się na pozór żartem albo karykaturą. by nauczyć się nowych metod uprawy roli – nawet jeżeli te dążenia kupca. aby tym chętniej sami mieszkali w stolicy i aby inni jeszcze napływali”. Cezar postanowił więc: 1) ustabilizować w Rzymie intelektualistów już tam zamieszkałych. stosując sankcje karne wobec każdego. Tę rolę partii politycznej można by ukazać znacznie jaśniej w świetle konkretnej analizy historycznej rozwoju organicznych kategorii inteligentów oraz kategorii tradycyjnych. głosząc. których działalność gospodarcza przejawiała się przede wszystkim w doskonaleniu narzędzi. bądź to w historii poszczególnych narodów. – Red.skfm-uw. 14 „Wszystkich lekarzy w Rzymie oraz nauczycieli sztuk wyzwolonych obdarzył obywatelstwem. Zawsze będzie w tym względzie istniała rozmaitość stopni: skład osobowy danej partii może być składem wyższego lub niższego stopnia – ale nie o to chodzi. wychowawczy – a więc intelektualny. Zmiana warunków w dziedzinie stanowiska społecznego inteligencji w Rzymie od czasów republiki do czasów cesarstwa (od ustroju arystokratyczno-korporacyjnego do demokratycznobiurokratycznego) związana jest z postacią Cezara. że wszystkich członków partii politycznej należy uważać za inteligentów. aby przyciągali innych do Rzymu. a nie zyskuje. Wiąże się on z pewnością z istnieniem niewolnictwa w świecie starożytnym i ze stanowiskiem wyzwoleńców pochodzenia greckiego i wschodniego w organizacji społecznej imperium rzymskiego. Ossolineum. która przez szereg wieków skupiała w swym ręku znaczną część działalności umysłowej i dzierżyła monopol przewodnictwa w dziedzinie kultury. N o t a . a przede wszystkim cechujący ją aż po wiek XVIII „kosmopolityzm”. o charakterze narodowym lub międzynarodowym. Kształtowanie się inteligencji tradycyjnej jest bardzo interesującym problemem historycznym. gdyż bez trwałości nie mogła wytworzyć się żadna organizacja kulturalna. We Włoszech występuje z mniejszym lub większym nasileniem w różnych epokach zjawisko kosmopolitycznej funkcji intelektualistów całego półwyspu. przemysłowca czy rolnika znajduje najwłaściwsze ramy. kto by usiłował się jej przeciwstawić czy naruszyć ten monopol. str. 29).w. Ze zjawiskami tymi łączy się powstanie i rozwój katolicyzmu i organizacji kościelnej. 13 Potoczny rozsądek przeczy temu. której ciąg dalszy stanowić miał kler katolicki i która pozostawić miała wiele śladów w całej historii intelektualistów włoskich. Żywoty cezarów. uprzednio panowała w tej dziedzinie płynność. XLII)14. quo libentius et ipsi urbem incolerent et coeteri appeterent civitate donavit (Swetoniusz: Żywoty cezarów. okazuje się zupełnie słuszne. przemysłowca czy rolnika mogą w pewnej mierze zostać dzięki partii zaspokojone13. przemysłowiec nie po to. Takie były początki warstwy intelektualistów „cesarskich” w Rzymie.

powtórzyło się na terenie Niemiec. zubożając własne siły wewnętrzne i wzniecając walki. ekspansji o charakterze imperialistycznym i organicznie hegemonicznym. a junkrzy utrzymali swą supremację polityczno-intelektualną w znacznie większym stopniu niż ziemiaństwo angielskie.pl . w jakim półwysep pozostawał od upadku imperium rzymskiego aż po rok 1870. Nowe ugrupowanie społeczne. rozwija się zadziwiająco szybko pod względem ekonomiczno-korporacyjnym. We Włoszech faktem najważniejszym jest właśnie międzynarodowa.10 © Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW) www. czy też kosmopolityczna. . dysponującą jednak specjalnymi przywilejami. Ten stan rzeczy utrzymał się aż do listopada 1918 roku. były siedzibą instytucji i ideologii uniwersalistycznej. Stali się oni tradycyjną kategorią inteligencką przemysłowców niemieckich. a zarazem skutek stanu rozbicia. jest całkowicie wyposażone do pełnienia wszelkich funkcji społecznych i dlatego właśnie walczy o pełnię władzy nad narodem. rolę międzynarodowego promieniowania. które w okresie cesarstwa zdołały wytworzyć prawdziwą. skomplikowane odmiennymi elementami historycznymi i tradycyjnymi. opartą na władzy ekonomicznej związanej z posiadaniem ziemi (bardziej urodzajnej niż w Anglii).Antonio Gramsci – Intelektualiści i organizowanie kultury (1930 rok) oczy różnice w rozwoju inteligencji w rozmaitych krajach. a w szczególności kategorii intelektualnych. a zatem noszącej zupełnie inny charakter niż ekspansja umysłowa Włoch. jako kierownicza warstwa nowej grupy stojącej u władzy. że stanowią niezależną grupę społeczną. Junkrzy pruscy przypominają kastę kapłańsko-wojskową. powstałe na bazie nowoczesnego industrializmu. odrzuca kompromis ze starymi klasami i podporządkowuje te klasy swym własnym celom. Stara arystokracja ziemiańska łączy się ze sferą przemysłową tego rodzaju spójnią. jaką odegrała kultura francuska w XVIII i XIX wieku. a więc uniezależniona jest od szczodrości panującej grupy ekonomicznej. w odróżnieniu od angielskiej szlachty wiejskiej. że monopol polityczny szlachty utrudniał wytworzenie dostatecznie licznego i doświadczonego burżuazyjnego personelu politycznego i że monopol ten leżał u podstawy nieustannych kryzysów parlamentarnych i rozprzężenia w stronnictwach liberalnych i demokratycznych. natomiast na polu intelektualno-politycznym kroczy po omacku. bardzo wczesne walki między Kościołem a państwem). dość liczną warstwę parlamentarną i kierowniczą. czyli grupy powstałej na gruncie industrializacji razem z odpowiednią grupą ekonomiczną. jaka w innych krajach łączy tradycyjnych inteligentów z nowymi klasami panującymi. Stąd znaczenie centrum katolickiego i socjaldemokracji. sprzyjające utrzymywaniu ducha korporacyjnego i monopolu politycznego15. przyczynia się do uniemożliwienia powstania skonsolidowanej bazy narodowej. Kiedy w roku 1789 nowe ugrupowanie społeczne występuje na arenę polityczną. różnice najpoważniejsze. lecz przeciwnie. ale na długo zachowała supremację polityczno-intelektualną i została zasymilowana jako kategoria „inteligentów tradycyjnych”. W Anglii rozwój ten poszedł zupełnie innym torem niż we Francji. 15 W książce Maxa Webera Parlament i rząd w nowym ustroju Niemiec znaleźć można niemało danych na dowód. która ma cechy rozproszonej imigracji jednostek i nie oddziałuje na bazę narodową w kierunku jej wzmacniania. Bardzo szeroka jest kategoria inteligentów organicznych.skfm-uw. Pierwsze komórki intelektualne nowego typu rodzą się wraz z pierwszymi komórkami ekonomicznymi: nawet organizacja kościelna odczuwa ich wpływ (gallikanizm. co dawało im tęgie ramy organizacyjne. która wprawdzie utraciła supremację ekonomiczną.w. Ta zwarta konstrukcja intelektualna tłumaczy rolę. Zjawisko angielskie. Rozwój przemysłowy następował tam pod półfeudalną skorupą. ale w górnych warstwach społecznych zachowała monopolistyczną niemal pozycję dawna klasa ziemiańska. ponadnarodowej (Święte Cesarstwo Rzymskie Narodu Niemieckiego) i dostarczyły pewnej ilości personelu średniowiecznej cosmopolis. że uwagi te wymagają skontrolowania i pogłębienia. z tym zastrzeżeniem. Poza tym. junkrzy tworzyli zawodowy korpus oficerski. które wynikały z problemów organizacji narodu i podtrzymywały terytorialne rozbicie średniowiecza. Niemcy. podobnie jak Włochy. funkcja włoskiej inteligencji – przyczyna. która posiada zupełny niemal monopol na funkcje kierowniczo-organizacyjne w społeczeństwie politycznym i równocześnie dysponuje własną bazą ekonomiczną. Francja przedstawia skończony wzór harmonijnego rozwoju wszystkich energii narodowych. mają jasną świadomość.

którą sprowadził do kraju Piotr Wielki) polega na ściśle narodowym i ludowym charakterze tej pierwszej. która – przeniesiona przez tego rodzaju ludzi na dziewiczy grunt amerykański – nadal rozwija właściwe jej naturze siły. stanowi częściowe wyjaśnienie zarówno faktu istnienia dwóch tylko wielkich partii politycznych. Nie może ona być wciągnięta w bierny bezwład ludu rosyjskiego. do forsownego marszu naprzód. ale z potrzeby stopienia – w tyglu jednolitej kultury narodowej – rozmaitych kultur. do przeskakiwania etapów. Wszystkie nowoczesne nadbudowy ukształtowały się tam bezpośrednio na bazie przemysłowej.skfm-uw. a więc najmniej skłonnych do podporządkowania się ewentualnemu prawodawstwu. jaką pozostawiają pokolenia tradycyjnych inteligentów w krajach o starej cywilizacji. gdzie istnieje cały szereg hamulców (moralnych. także pewien stopień cywilizacji. . przede wszystkim jednak elitę moralną. o pionierach. nie traci jednak przy tym zasadniczych cech swego narodowego charakteru i nie zrywa więzi uczuciowej i historycznej ze swoim narodem.w. w późniejszych czasach Niemcy i Francuzi przynieśli do Rosji doświadczenia europejskie i nadali pierwszy trwały szkielet rosyjskiej galarecie historycznej. Na odmiennym gruncie i w całkowicie odmiennych warunkach czasu i miejsca to zjawisko rosyjskie zestawić można z powstaniem narodu amerykańskiego (Stanów Zjednoczonych). iż spowoduje odpływ ludności murzyńskiej i powrót do Afryki elementów umysłowo najbardziej niezależnych i energicznych. 2) że walka o unifikację ludności amerykańskiej przybierze tak ostre formy. Dążność do równowagi nie wypływa z potrzeby zmieszania inteligentów organicznych z tradycyjnymi. jeszcze bardziej 16 Jak mi się zdaje. Murzyni-inteligenci wywierają zapewne pewien pośredni wpływ na zacofane masy ludów afrykańskich. które w gruncie rzeczy mogłyby się z łatwością sprowadzić do jednej partii (por. wcielonych w określone grupy ludności jako pozostałość dawnych ustrojów. przyjmuje kulturę i doświadczenie historyczne bardziej zaawansowanych krajów Zachodu. zarejestrowano ich ponad dwieście: znamienne jest to w zestawieniu z Francją i zaciętymi walkami o utrzymanie jedności religijnej i moralnej narodu francuskiego. złożona z najbardziej energicznych. w jakim stopniu). Po odbyciu takiego „terminu intelektualnego” ludzie ci wracają do kraju i zmuszają własny naród do przebudzenia. gdyż stanowi właśnie silną reakcję rosyjską przeciwko bezwładowi historycznemu swego narodu.Antonio Gramsci – Intelektualiści i organizowanie kultury (1930 rok) W Rosji działały rozmaite bodźce: organizację polityczną i ekonomiczno-handlową stworzyli Normanowie (Waregowie). ale nie upokorzeni i nie załamani w ich starej ojczyźnie. aktywnych. Ciekawym również zjawiskiem jest wytworzenie się w Stanach Zjednoczonych zdumiewająco licznej grupy inteligentów murzyńskich. Importują oni do Ameryki. którzy zostali pokonani. o ich bezpośrednim wpływie na zacofane masy afrykańskie można by mówić dopiero wówczas. nie wiem tylko. które wnoszą z sobą imigranci różnorakich narodowości. W Stanach Zjednoczonych daje się w pewnej mierze zauważyć brak inteligentów tradycyjnych i stąd wynika odmienna równowaga w warstwie intelektualnej w ogólności. nie tylko z okresu powojennego. wroga wszelkiej nowości klasa. uczestnikach walk religijnych i politycznych w Anglii. gdyby sprawdziła się jedna z dwóch następujących hipotez: 1) że ekspansjonizm amerykański posłuży się Murzynami amerykańskimi jako swoimi agentami w celu zdobycia rynków afrykańskich i rozpowszechnienia tam własnego typu cywilizacji (coś takiego już nastąpiło.11 © Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW) www. intelektualnych. Brak warstwy osadowej. oprócz siły moralnej i wytrwałości. którzy nie istnieją tam jako wykrystalizowana. politycznych. jak również wytłumaczenie zjawiska ogromnej mnogości sekt religijnych16. którzy zostali zasymilowani przez kulturę i technikę amerykańską. które stoją na przeszkodzie szybszemu rozwojowi i równoważą wszelką inicjatywę. ekonomicznych. W nowszych czasach zachodziło zjawisko odwrotne: elita. które nie chcą zaniknąć) – hamulców. rozproszkowując ją w czasie i przestrzeni. pewną fazę europejskiej ewolucji historycznej. Imigranci anglosascy stanowią również i tutaj elitę intelektualną. przedsiębiorczych i zdyscyplinowanych jednostek. religijną – bizantyjscy Grecy. Różnica między tą elitą a importowaną elitą niemiecką (na przykład tą. Mowa tu oczywiście o pierwszych imigrantach. Francję. ale w tempie nieporównanie szybszym aniżeli w starej Europie. gdy rozmnażanie się partii stało się zjawiskiem powszechnym). emigruje z kraju. ale może właśnie dlatego Rosja asymiluje całkowicie obce wpływy i rusyfikuje samych cudzoziemców.pl . Siły narodowe są tam nieruchawe i bierne.

a dodatkową komplikację powodują znaczne ilości Indian. gdzie można wyróżnić trzy stopnie w ramach tej samej religii: u góry wyższe duchowieństwo i zgromadzenia zakonne. inteligencja jest więc związana z klerem i obszarnikami. jeszcze niżej lud. Przy analizowaniu zagadnienia inteligencji w Ameryce Południowej i Środkowej należy brać pod uwagę następujące podstawowe warunki: w Ameryce Południowej i Środkowej inteligencja tradycyjna również nie istnieje. Baza przemysłowa jest tam nader szczupła. Problem różnych wierzeń i różnego sposobu pojmowania jednej i tej samej religii oraz wykonywania związanych z nią praktyk w różnych warstwach społecznych. jaką toczą biali w celu odizolowania i pognębienia Murzynów: ale czyż nie tak samo rzecz się miała z Żydami aż do końca wieku XVIII? Zamerykanizowana już Liberia. jeszcze większa na Półwyspie Iberyjskim oraz w krajach Ameryki Łacińskiej. legata papieskiego. W krajach katolickich różnica ta jest bardzo znaczna. Peru. Chinach i Japonii. którzy w poszczególnych krajach stanowią większość ludności. . z angielskim językiem urzędowym. w której element świecki i mieszczański nie osiągnął jeszcze fazy podporządkowania interesów kleru i armii interesom laickiej polityki nowoczesnego państwa. a ponieważ ziemie uprawne to przeważnie latyfundia i rozległe dobra kościelne.skfm-uw. ścisłym stosowaniu ustaw przeciwko Kościołowi. gdyż pobudza je walka.Antonio Gramsci – Intelektualiści i organizowanie kultury (1930 rok) upokarzającemu od obecnie propagowanych obyczajów. Skład ludności – również i białej – jest pod względem narodowościowym bardzo nierówny. jakkolwiek w krajach Azji wschodniej przejawy jego są najbardziej krańcowe. czyli sytuacja. Natomiast do absurdu różnica 17 „Kulturkampf Callesa” – walka. Brazylii. dwie kategorie tradycyjnej warstwy intelektualnej. zwłaszcza południowych i na wyspach. Można na ogół powiedzieć. na stworzeniu Apostolskiego Kościoła meksykańskiego i walce między zwolennikami tego Kościoła a katolikami. a masy ludowe z drugiej – zasługiwałby na specjalne przestudiowanie. skamieniałe w formach przeniesionych z Europy. Wskutek tego – w wyniku opozycji przeciwko jezuityzmowi – wciąż jeszcze trwają tam silne wpływy masonerii i organizacji kulturalnych typu „Kościoła pozytywistycznego”. – Red. ale sprawa ta musi być traktowana pod innym kątem widzenia niż w Stanach Zjednoczonych. nie wytworzyła też ona żadnych skomplikowanych nadbudów: większość inteligencji zalicza się do typu wiejskiego.pl . niżej kler świecki.12 © Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW) www. Inne jeszcze typy zjawiska kształtowania się kategorii inteligenckich i inne typy ich stosunków z siłami narodowymi zaobserwować można w Indiach. Wydarzenia ostatnich czasów (listopad 1930) – od „Kulturkampfu” Callesa17 w Meksyku do powstań wojskowo-ludowych w Argentynie. większa we Włoszech. Zjawisko to nabiera większej wagi w krajach prawosławnych. ale nie wszędzie jednakowa: mniejsza w katolickich Niemczech i Francji. W Japonii kształtowanie się inteligencji zbliżone jest do typu angielskiego i niemieckiego – rozwój cywilizacji przemysłowej następuje pod feudalno-biurokratyczną skorupą o specyficznie japońskich cechach. a w szczególności jeśli chodzi o duchowieństwo i inteligencję z jednej strony. elementem łączącym nieprzeliczone mnóstwo obecnie istniejących dialektów? b) czy ta warstwa intelektualna może posiadać dostateczne zdolności asymilacyjne i organizacyjne. Chile i Boliwii – dowodzą słuszności tych spostrzeżeń. nacechowaną duchem kontrreformacji i pasożytniczego militaryzmu. W krajach protestanckich różnica ta jest stosunkowo nieznaczna (mnożenie się sekt wiąże się tam z koniecznością ścisłej spójni intelektualistów z ludem). W Chinach występuje zjawisko pisma jako wyrazu absolutnego rozdziału między inteligencją a ludem.w. gdyż występuje on w większej czy mniejszej mierze wszędzie. U podstaw rozwoju tych krajów znajdujemy cywilizację hiszpańską i portugalską XVI i XVII wieku. że obecnie poczucie wspólnoty rasowej i narodowej jest u Murzynów amerykańskich raczej negatywne niż pozytywne. Silnymi i niezachwianymi formacjami w tych krajach są po dziś dzień kler i kasta wojskowa. aby istniejące dziś pierwotne uczucia rasy pogardzanej przekształcić w świadomość „narodową” i podnieść ląd afrykański do roli mitu i do roli wspólnej ojczyzny wszystkich Murzynów? Wydaje mi się. W Indiach i w Chinach olbrzymi dystans między inteligencją a ludem przejawia się też w sferze religii. mogłaby stać się Syjonem Murzynów amerykańskich i odegrać rolę afrykańskiego Piemontu. jaką prowadził z Kościołem rząd meksykański i partia narodowo-rewolucyjna kierowana przez Callesa. Polegała ona na usunięciu w 1923 r. Nasuwałyby się tu dwa podstawowe zagadnienia: a) sprawa języka: czy angielski mógłby się stać językiem warstw wykształconych Afryki. że w tych regionach Ameryki istnieje jeszcze sytuacja z czasów „Kulturkampfu” i sprawy Dreyfusa.

tendencję do zachowania jedynie minimalnej ilości tego typu szkół i do przeznaczenia ich na użytek szczupłej „elity” panów i pań. kierunku humanistycznego. humanistyczną. z góry określających dziedzinę przyszłej działalności uczniów. iż każda dziedzina działalności praktycznej dąży do stworzenia dla swoich kierowników i specjalistów własnej szkoły. przygotowujących materiał techniczny dla organów uchwalających. nastawionych na „wykształcenie ogólne”. Można nawet powiedzieć. Tak więc obok typu szkoły.13 © Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW) www. przy równoczesnym maksymalnym rozszerzaniu sieci szkół zawodowych specjalnych.Antonio Gramsci – Intelektualiści i organizowanie kultury (1930 rok) ta dochodzi w Azji wschodniej. że organa uchwalające coraz wyraźniej dążą do podziału swojej działalności na dwa odrębne aspekty „organiczne” – na właściwą działalność uchwałodawczą i na działalność techniczno-kulturalną. na rozwijanie podstawowej umiejętności myślenia i kierowania swoim życiem – zaczął się tworzyć cały system szkół specjalistycznych rozmaitych stopni. którzy nie potrzebują się troszczyć o przygotowanie zawodowe. przemysłowej) i do pracy umysłowej. dająca wykształcenie ogólne. zarówno w mieście. Daje się zauważyć narastanie tendencji do tworzenia dla każdej poszczególnej dziedziny działalności praktycznej odrębnych szkół specjalnych. a zatem również do wytworzenia grupy intelektualistów-specjalistów wyższego stopnia. że wzmagający się obecnie kryzys szkolnictwa wiąże się z faktem. został tym samym poniekąd unicestwiony. Działalność ta wytworzyła już cały organizm biurokratyczny o zupełnie nowej strukturze. Rozwój bazy przemysłowej. ale nie związana z pracą ręczną). ORGANIZACJA SZKOLNICTWA I KULTURY Ogólnie biorąc.w. pociągał za sobą wzrastające zapotrzebowanie na inteligencję miejską nowego typu: obok szkoły klasycznej rozwinęła się szkoła techniczna (zawodowa. co do których należy podjąć decyzję. stwierdzić można. którą można by nazwać „humanistyczną” – która posiada najstarsze tradycje i nastawiona jest na rozwijanie w każdej jednostce ludzkiej kultury ogólnej. klasyczna – dla klas panujących i dla inteligencji.pl . Można też zauważyć. jeszcze nie zróżnicowanej. dla całych gałęzi zawodowych oraz dla poszczególnych zawodów ściśle wyspecjalizowanych i jasno wyodrębnionych. które pełnią funkcję instytucji uzupełniających wykształcenie szkolne. Kierunek ten. czyli ogólnego kierunku.skfm-uw. Podstawowy podział szkół na klasyczne i zawodowe oparty był na wyrozumowanym schemacie: szkoła zawodowa dla klas wykonawczych. w jakim mają się kształcić nowoczesne kadry inteligencji. stanowi w dużej mierze jedną tylko stronę znacznie szerszego i bardziej powszechnego kryzysu organicznego. jak na wsi. gdyż obok wyspecjalizowanych kompetentnych organów. są najpierw rozważane przez rzeczoznawców i naukowo analizowane. opartego na tradycjach grecko-rzymskich. nie jest podporządkowany jasno wytkniętym zasadom i szczegółowo opracowanemu i świadomemu planowi: kryzys programu i organizacji szkolnictwa. tworzy się inny korpus . w jej ramach zagadnienia. z chwilą kiedy go zakwestionowano. Dzisiaj obserwuje się tendencję do likwidowania wszelkiego rodzaju szkół „bezinteresownych”. wyspecjalizowanych w organizowaniu warunków umożliwiających każdemu śledzenie postępów w interesującej go dziedzinie nauki. Kryzys ten powinien znaleźć racjonalne rozwiązanie po linii następującej: jednolita szkoła początkowa rozwijająca kulturę ogólną. jakkolwiek obie noszą tę samą nazwę. że w nowoczesnej cywilizacji wszelkie dziedziny działalności praktycznej stały się tak skomplikowane. iż ten proces zróżnicowania i specjalizacji przebiega chaotycznie. a dyscypliny naukowe tak się splątały z życiem. podobnie jak każda dziedzina działalności intelektualnej dąży do wytworzenia własnych kół oświatowych. gdzie religia ludu często nie ma nic wspólnego z religią ksiąg. łącząca w racjonalnym stosunku rozwijanie uzdolnień do pracy ręcznej (technicznej. którzy by w tych szkołach nauczali. gdyż jego zdolność kształtująca polegała w głównej mierze właśnie na nie kwestionowanym tradycyjnie autorytecie pewnej określonej formy cywilizacji. Z tego typu szkoły po szeregu prób nad kierunkami indywidualnych uzdolnień zawodowych przechodziłoby się do którejś ze szkół specjalnych lub do pracy produkcyjnej. a to z kolei kazało poddać dyskusji samą zasadę konkretnego kierunku kultury ogólnej.

pl . Zważywszy. mniej lub więcej „bezinteresowny”. które dąży do tego. deklamatorskich rozwiązań. uzupełniając tym samym kompetencje kolektywu. Dzięki dyskusji i krytyce kolegialnej (na którą składają się sugestie. o której mówi De Sanctis w swoich wspomnieniach z neapolitańskiej szkoły Basilio Puotiego: potrzeba tu pewnego „nawarstwienia” uzdolnień i postaw. Nie ulega wątpliwości. które są słuszne z „syntetycznego” punktu widzenia techniki politycznej. której stosowanie jest niezbędną podstawą zwalczania rozwlekłości stylu. wszelkie próby zahamowania tych tendencji od zewnątrz ograniczać się muszą do moralizatorskiego kaznodziejstwa i retorycznych westchnień.Antonio Gramsci – Intelektualiści i organizowanie kultury (1930 rok) funkcjonariuszy. jak również tworzenia zespołów pracy pod przewodnictwem najbardziej doświadczonych i zaawansowanych. który ma najlepsze przygotowanie. nastawiona na kształcenie wzajemne).skfm-uw. wyciągi bibliograficzne. które by mu pozwoliło. Obecnie mechanizm ten rozrasta się organicznie i wchłania w siebie wybitnych specjalistów z terenu prywatnej działalności praktycznej. że chodzi tu o konieczny rozwój organiczny dążący do scalenia personelu wyspecjalizowanego w technice polityki z personelem wyspecjalizowanym w konkretnych zagadnieniach administrowania zasadniczymi dziedzinami działalności praktycznej wielkich i skomplikowanych współczesnych społeczeństw narodowych. Jest to jeden z tych mechanizmów. stwarza bowiem coraz bardziej organiczne warunki pracy: kartoteki. których działalność jest zorganizowana zgodnie z planem i racjonalnie przeprowadzonym podziałem pracy. to przynajmniej na ocenę rozwiązań proponowanych przez rzeczoznawców i wybór tych. Typ kolegium uchwalającego. wykształcenia nowego typu wyspecjalizowanych funkcjonariuszy. zestawienia podstawowych dzieł z danej specjalności itp.w. w zależności od wieku i rozwoju umysłowego i moralnego uczniów oraz od celów. aby uosabiać kompetencje techniczne niezbędne dla realistycznego działania. krytyce. przygotowanego wyłącznie do działalności formalnoprawnej. Użyteczna jest również zasada „starszych uczniów ze szkoły świętej Zyty”. wskazówki metodyczne. jeśli już nie na samodzielne tworzenie właściwych rozwiązań. Aby to osiągnąć. na piśmie należy też utrwalać oceny krytyczne i przedstawiać je w formie zwięzłych i treściwych uwag. formułowanie uwag i ocen krytycznych na piśmie jest zasadą dydaktyczną. trzeba zawczasu rozdzielić materiał itd. Tradycyjny typ „przywódcy” politycznego. jest to krytyka konstruktywna. rzeczywiście osiąga się podniesienie średniego poziomu poszczególnych redaktorów do poziomu tego spośród nich. System ten nie tylko zapewnia pismu coraz lepszą i bardziej organiczną współpracę członków redakcji. Ten rodzaj pracy umysłowej konieczny jest samoukom do nabycia dyscypliny uczenia się. został scharakteryzowany na innym miejscu (w rozważaniach o systemie przyjętym w niektórych redakcjach czasopism. która w ten sposób kontroluje ustroje i biurokrację. banków. jaką daje regularna nauka szkolna. którzy prowadziliby kolegialnie działalność teoretyczną. deklamatorstwa i paralogizmów. staje się przeżytkiem i przedstawia dla życia państwowego poważne niebezpieczeństwo: przywódca musi posiadać pewne minimum ogólnego wykształcenia technicznego. jest koniecznym środkiem tayloryzacji pracy umysłowej. Zespół przeprowadza krytykę kolegialnie i przyczynia się w ten sposób do powstawania prac poszczególnych redaktorów. Każda praca musi być wykonywana pisemnie. że przy tego rodzaju kolektywnym działaniu każda praca rodzi perspektywy powstawania nowych prac. rady. podciągają słabszych do swego poziomu. ale stwarza również warunki sprzyjające powstaniu jednolitej grupy intelektualistów przygotowanych do prowadzenia regularnej i metodycznej działalności wydawniczej (obejmującej oprócz okolicznościowych publikacji i krótkich rozpraw także dzieła monograficzne). finansów.14 © Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW) www. które funkcjonują jednocześnie jako redakcje i jako kluby oświatowe). do oratorskich. ze skłonnością do improwizacji. uzupełnienia jego kultury zgodnie z nowymi potrzebami. dzięki którym biurokracja zawodowa osiągnęła kontrolę nad ustrojami demokratycznymi i parlamentarnymi. Nasuwa się zagadnienie zmodyfikowania wykształcenia personelu techniczno-politycznego. do . dobierany każdorazowo ze sfer przemysłu.. Ważnym punktem w praktycznym organizowaniu szkoły jednolitej jest kwestia kolejnych stopni nauki szkolnej. mniej lub więcej „ochotniczy”. Wymaga to prowadzenia nieugiętej walki z nawykami dyletanckimi. którzy przyśpieszają rozwój zapóźnionych. będących skutkami nawyków oratorskich. którą każdy przeprowadza jako specjalista w swojej dziedzinie.

gdyby chciało się rzeczywiście osiągnąć takie rezultaty. Problemem dydaktycznym będzie tu problem miarkowania i wykorzystania kierunku dogmatycznego. że mieszkają w mieście. jakimi dzieci nasiąkły w rozmaitych tradycyjnych środowiskach społecznych. życie domowe przygotowuje dzieci do życia szkolnego. powinna stawiać sobie za cel wprowadzenie młodzieży – po osiągnięciu przez nią pewnego stopnia dojrzałości. bibliotekami specjalnymi. które byłoby nieodzowne. które można by nazwać światopoglądami folklorystycznymi. jako podstawowych elementów kształtowania nowego światopoglądu. Dlatego też początkowo szkoły nowego typu będą mogły objąć jedynie szczupłe grona młodzieży wybranej przy pomocy egzaminów konkursowych albo wysuniętej przez kompetentne instytucje na ich własną odpowiedzialność. Ustalenie obowiązujących granic wieku szkolnego zależne jest od ogólnych warunków ekonomicznych. początki geografii i historii. tak aby do piętnastego lub szesnastego roku życia można było przejść wszystkie szczeble szkoły jednolitej. rachunki. jak się to mówi. to jest ze wspólnymi sypialniami. Jest to sprawa gruntownej przebudowy i rozszerzenia budżetu ministerstwa oświaty. tylko w ten sposób bowiem może objąć całe pokolenia bez dzielenia ich na grupy i kasty. obciążający obecnie ich rodziny. które ułatwiają im naukę szkolną. w których jeszcze przed osiągnięciem wieku szkolnego dzieci wdrażane będą do pewnej dyscypliny i w których zdobywać będą wiadomości i nawyki przedszkolne. Koniecznym warunkiem wprowadzenia szkoły jednolitej jest to. przyswajają sobie jeszcze przed ukończeniem sześciu lat wiele wiadomości i pojęć. przez sam fakt.pl . dająca podstawy kultury ogólnej. ale i podział wewnętrzny programu nauczania na kolejne stopnie. Szkoła jednolita powinna być zorganizowana w formie kolegium. właściwego dla pierwszych lat nauki. z czego znów wynikają dalsze problemy. gdyż nowy typ szkoły powinien być zbliżony do typu szkoły-kolegium. Pierwszy stopień – elementarny – powinien obejmować nie więcej niż trzy–cztery lata i obok podstawowych elementów wykształcenia. Szkoła jednolita powinna obejmować uczniów w granicach wieku odpowiadających granicom wieku uczniów obecnej szkoły podstawowej i średniej. gdyż mogą powstać takie warunki. Na to można jednak odpowiedzieć. że równolegle ze szkołą jednolitą rozwijać się będzie przypuszczalnie sieć przedszkoli i innych pokrewnych instytucji. Dalsza nauka szkolna nie powinna trwać dłużej niż sześć lat. kadr nauczycielskich itd. które ułatwiają potem i przyspieszają naukę szkolną i pozwalają wyciągnąć z niej więcej pożytku. zwłaszcza w środowiskach inteligencji. „z powietrza” mnóstwo wiadomości i pojęć. Cała funkcja wychowania i kształcenia nowych pokoleń musi stać się z prywatnej funkcją publiczną. pisanie. Zwłaszcza liczba nauczycieli musiałaby być bardzo powiększona.15 © Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW) www. które sprawiają. który walczy z różnorodnymi poglądami. Szkoła jednolita. a zwłaszcza do szybkiego rozwiązania. gdyż oddziaływanie szkoły jest tym większe. W wewnętrznej organizacji szkoły jednolitej stworzyć trzeba przynajmniej najbardziej podstawowe z wyżej omówionych warunków. że nowa organizacja szkolnictwa będzie musiała objąć szereg tych elementów. aby państwo mogło wziąć na siebie koszt utrzymania uczniów. przy czym reorganizacji powinny ulec nie tylko programy i metody nauczania. Dzieci te zdobywają. czyli pierwszych wiadomości o państwie i społeczeństwie. Uczniowie z miasta. niezależnie od faktu. Można by tu wysunąć zarzut. Ale takie przekształcenie funkcji wychowania wymaga niesłychanej rozbudowy szkolnictwa. natychmiastowego wzięcia udziału w produkcji. jaki reprezentuje większość dzieci szkolnych w wieku od sześciu do dwunastu lat. że taki kurs byłby zbyt męczący z racji przyspieszonego tempa nauczania. jadalniami. z tymi światopoglądami. znają język literacki i wciąż rozwijają w sobie tę znajomość.Antonio Gramsci – Intelektualiści i organizowanie kultury (1930 rok) których osiągnięcia szkoła dąży. stanowi jego uzupełnienie i dalszy ciąg.w. powinien objąć tę dziedzinę nauczania. że dzisiaj dla dużej części uczniów kurs nauczania jest zbyt powolny. która dziś jest bardzo zaniedbana – dziedzinę „praw i obowiązków”. ich środki wyrażania się i formułowania wiadomości są technicznie wyższe od poziomu tych środków. niełatwe do rozwiązania. im mniejszą liczbą wyraża się stosunek liczby nauczycieli i uczniów. salami do pracy zespołowej itd. które wymagają od młodzieży bezpośredniego. umiejętności samodzielnego myślenia oraz inicjatywy – w krąg działalności społecznej. jak czytanie. .skfm-uw. pomocy naukowych. Również i zagadnienie budynków nie jest proste. a więc praktycznie – budynków. Jakież to elementy? W wielu rodzinach. jakie stawia sobie za cel obecna szkoła klasyczna (nie osiągając ich zresztą). humanistyczna (termin „humanistyczna” użyty jest tu w sensie szerszym aniżeli sens tradycyjny).

czyli na państwie. ze szkoły opartej na dyscyplinie narzuconej z zewnątrz i kontrolowanej w sposób autorytatywny – przechodzi się do nauki zawodu.Antonio Gramsci – Intelektualiści i organizowanie kultury (1930 rok) winna kultywować życie zbiorowe w dzień i w nocy. wskazuje w każdym razie. jak to ma miejsce. którą obecnie reprezentuje liceum. czy też być pozostawione przypadkowym kolejom życia praktycznego. We Włoszech. ciążącym na pokoleniach dojrzałych. jaką szkoła taka przybrała zgodnie z metodą Daltona. naturalne źródła wypracowywania metod i form. Metoda ta zakłada.16 © Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW) www. gdzie na uniwersytetach nie jest rozpowszechniony „seminaryjny” system pracy. w której możliwe jest odkrywanie nowych prawd. że cechuje ją silna i jednolita świadomość moralna i społeczna. na bazie osiągniętej „kolektywizacji” społecznej. a nie z góry ustalony „program”. również i w godzinach przeznaczonych na tak zwane „indywidualne odrabianie lekcji”. odpowiadającej jego wiekowi i uprzednio zdobytemu doświadczeniu. że weszło się już w fazę dojrzałości intelektualnej. Szkoła twórcza jest ukoronowaniem szkoły czynnej: w pierwszej fazie dąży się do zdyscyplinowania. zakładający osiągnięcie oryginalności i nowatorstwa za wszelką cenę. że między liceum a uniwersytetem. brak ciągłości – w miejsce racjonalnego przejścia ilości (wieku) w jakość (dojrzałość umysłową i moralną). z tym wszakże. Samodzielne odkrycie jakiejś prawdy bez wskazówek i pomocy z zewnątrz jest pracą twórczą – nawet o ile prawda ta jest stara – i świadczy o opanowaniu metody. Przejście to następuje bezpośrednio po okresie dojrzewania. Faktem jest. w której elementy walki przeciwko „szkole mechanicznej” i „jezuickiej” rozrastają się chorobliwie na zasadzie kontrastu i polemiki. w której dąży się do wytworzenia podstawowych wartości „humanizmu” – intelektualnej autodyscypliny i niezależności moralnej. Dlatego też w tej fazie podstawowa działalność szkolna rozwijać się będzie głównie na seminariach.skfm-uw. a przynajmniej winno mieć miejsce. oznacza ona pewną fazę i pewną metodę badawczą i poznawczą. Powinna uwolnić się od obecnych form obłudnej i mechanicznej dyscypliny. a więc do niwelowania. musi być szkołą twórczą. nie różni się w niczym od klas niższych – prócz abstrakcyjnego założenia większej dojrzałości umysłowej i moralnej ucznia. biurokracja. do pracy samodzielnej i niezależnej. przechodzi się do fazy twórczej. do osiągnięcia pewnego rodzaju „konformizmu”. Znajdujemy się jeszcze w romantycznej fazie „szkoły czynnej”. a więc między właściwą szkołą a życiem. dąży się do rozwijania osobowości. jakie nakłada charakter i świadomość wkraczające w fazę kształtowania się – nie została jeszcze zakończona. bądź też w kierunku praktyczno-produkcyjnym (przemysł.pl . który można by nazwać konformizmem „dynamicznym”. w fazie twórczej. Od nauczania prawie wyłącznie dogmatycznego. jakkolwiek trzeba tu zakreślić pewne granice ideologiom „liberalistycznym” i energicznie obstawać przy obowiązku „konformowania” nowych pokoleń. racjonalnej. na uniwersytetach. Najważniejszym zagadnieniem jest sprawa tej fazy nauki szkolnej. Nauka winna być prowadzona zbiorowo. nie może natomiast być monopolem uniwersytetu. Każda szkoła jednolita jest szkołą czynną. w której nauczyciel odgrywa jedynie rolę życzliwego przewodnika. koniecznych do dalszej specjalizacji bądź w kierunku naukowym (studia uniwersyteckie). w bibliotekach i laboratoriach doświadczalnych. Otóż w szkole jednolitej ostatnią fazę nauczania należy ujmować i zorganizować jako fazę decydującą. w którym dużą rolę odgrywa pamięć. a która dzisiaj. istnieje obecnie duży przeskok. w której autodyscyplina intelektualna i autonomia moralna jest teoretycznie nieograniczona. kiedy walka pomiędzy instynktownymi. odnaleźć w celach. Trzeba teraz przejść do fazy „klasycznej”. Należy odróżniać „szkołę twórczą” od „szkoły czynnej” również i w postaci. Szkoła twórcza nie oznacza więc szkoły „wynalazców i odkrywców”. do jakich się dąży. Studiowanie i przyswajanie sobie metod twórczych w nauce i w życiu musi się rozpoczynać już w tej ostatniej fazie nauczania szkolnego. organizacja wymiany itp. żywiołowymi namiętnościami a tymi hamulcami. pod względem metody nauczania.). przy pomocy nauczycieli i przodujących uczniów. . przejście to jest jeszcze raptowniejsze i bardziej mechaniczne. że zdobywanie wiedzy musi się odbywać drogą spontanicznej i samodzielnej pracy ucznia. która staje się już samodzielną i odpowiedzialną. Ta ostatnia faza nauki szkolnej musi się też przyczyniać do rozwoju czynnika odpowiedzialności i samodzielności w jednostce.w.

nie tylko na terenie szkoły. które skupią istniejące już wielkie instytuty. Nastąpi terytorialna centralizacja kompetencji i specjalizacji w ośrodkach ogólnokrajowych. W większości wypadków traktuje się w nich o „cmentarzach kultury”. organizacji fabryk. które dzisiaj marnują się i wyczerpują w walce z ogromnymi trudnościami.skfm-uw. nad działalnością naukowej organizacji pracy. organizacji i racjonalizacji pracy. W nowym układzie stosunków między życiem i kulturą. Rozciągnie się kontrolę nad naradami przemysłowo-produkcyjnymi. koła filologiczne itd. jednostkom. Każde koło lokalne musi koniecznie posiadać sekcję nauk moralnych i politycznych i stopniowo organizować inne sekcje specjalne dla dyskutowania problemów technicznych przemysłu. instytuty kulturalne.Antonio Gramsci – Intelektualiści i organizowanie kultury (1930 rok) Wprowadzenie szkoły jednolitej oznacza początek nowych stosunków między pracą umysłową i pracą przemysłową. rolnictwa. sekcje regionalne i prowincjonalne oraz lokalne koła miejskie i wiejskie. z którymi mogłyby współpracować i w których znalazłyby niezbędną pomoc dla wszelkich postaci podejmowanej przez nie działalności kulturalnej. Stworzy się specjalny mechanizm selekcji i umożliwiania dalszego rozwoju najbardziej uzdolnionym jednostkom rekrutującym się z mas ludowych. akademie stały się – częstokroć nie bez powodu – wyśmiewanym symbolem rozdźwięku między wyższą kulturą a życiem. jako podstawy działalności intelektualnej – z działalnością związaną z życiem zbiorowym. które po ukończeniu szkoły jednolitej przejdą do pracy zawodowej. w kołach lokalnych tylko niektóre z nich. a nie jednostkowej. morskimi itp. Zasada jednolitości znajdzie bowiem swe odbicie we wszystkich organizmach życia kulturalnego. Chodzi bowiem o osiągnięcie takiej centralizacji i takie pobudzenie kultury narodowej. Powinny mieć do swojej dyspozycji (w celu rozwijania inicjatywy zbiorowej. nad gabinetami doświadczalnymi w fabrykach itd. przekształcając je i wlewając w nie nową treść.. administracji itp. ale w całym życiu społecznym.). tak samo zresztą jak ze wszystkimi specjalnymi szkołami wyższymi (wojskowymi. ale odgrywają one pewną rolę w psychologii klasy kierowniczej. które przewyższyłoby analogiczną sferę oddziaływania Kościoła katolickiego18. Warto by mieć kompletną listę istniejących obecnie akademii i innych organizacji kulturalnych oraz tematów najczęściej poruszanych w ich rozprawach i sprawozdaniach.pl . Trzeba ujednolicić rozmaite typy istniejących organizacji kulturalnych: akademie. jako organiczną funkcję społeczną uznaną za funkcję potrzeby i użyteczności publicznej) instytuty wyspecjalizowane we wszystkich dziedzinach badań i pracy naukowej. zespalając tradycyjną pracę akademicką – która zasadzała się głównie na systematyzacji dawnej wiedzy i na usiłowaniu ustalenia przeciętnej dla myśli narodowej. między pracą intelektualną i pracą przemysłową.17 © Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW) www. Nawet przejściowe i eksperymentalne przedsięwzięcia winny być podejmowane z myślą o późniejszym podporządkowaniu ich temu ogólnemu schematowi. Okresowe kongresy na rozmaitych szczeblach pozwolą poznać najbardziej uzdolnione jednostki. Organizacja akademicka musi być poddana całkowitej reorganizacji. Podział na sekcje przeprowadzony będzie według kompetencji naukowo-kulturalnych. Należy uważnie przestudiować . ze światem produkcji i pracy. Elementy społeczne trudniące się pracą zawodową nie powinny popadać w zastój intelektualny. ekspansji i twórczości intelektualnej) tych elementów. Kwestia nowej funkcji uniwersytetów i akademii Dzisiaj te dwie instytucje są niezależne jedna od drugiej.w. 18 Ten schemat organizacji pracy kulturalnej według ogólnych zasad szkoły jednolitej powinien być opracowany dokładnie pod każdym względem i służyć jako przewodnik przy zakładaniu najbardziej nawet elementarnych i prymitywnych ośrodków kulturalnych. Akademie powinny stać się punktem styczności między tymi elementami a środowiskiem uniwersyteckim. Współpraca tych organizmów z uniwersytetami powinna być jak najściślejsza. W ośrodkach nadrzędnych reprezentowane będą wszystkie kompetencje. które stanowiłyby zalążki i pierwsze komórki całej potężnej struktury. jaki osiągnęli futuryści w swym antyakademickim i antytradycyjnym pierwszym okresie Sturm und Drang). akademie powinny stać się organizacją kulturalną (systematyzacji. między intelektualistami a ludem (tym tłumaczy się pewien sukces. a jednocześnie winny być żywotnymi elementami dążącymi do stworzenia pełnego schematu.

18 © Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW) www. którego najprostsze i podstawowe elementy polegają na stwierdzeniu. Nauczanie nie byłoby jednocześnie wychowywaniem. To właśnie stanowi podstawową zasadę szkoły początkowej. Czy zasada ta wydała wszystkie owoce. było pojecie pracy. „mechanicznym zbiornikiem” abstrakcyjnych wiadomości. dialektycznego. regulującego organicznie współżycie ludzi między sobą. do zrozumienia chwili obecnej jako syntezy przeszłości. za pomocą której człowiek bierze czynny udział w życiu przyrody. a nie może być narzucony z zewnątrz. stwarza pierwsze elementy zrozumienia świata. Pojęcie równowagi między porządkiem społecznym i porządkiem naturalnym. była jakby zawieszona w próżni. Skutki tego błędu widać w szkolnictwie zreorganizowanym w oparciu o tę właśnie pedagogikę. a teraźniejszość stanie się przyszłością. i to zniekształconym. rzuconej na ekran przyszłości. Można więc powiedzieć. dzięki czemu przeszłość stała się teraźniejszością. Wiadomości przyrodnicze przeciwstawiały się magicznym pojęciom o świecie i przyrodzie. a nie pod wpływem przymusu. na której opierały się szkoły podstawowe. co „pewne”. a średnim i wyższym z drugiej. które są również pewną właściwością folkloru. istniał tylko między szkolnictwem zawodowym z jednej strony.skfm-uw. Porządek ten musi być respektowany na zasadzie dobrowolnej umowy. z racji swego szczególnego charakteru. a nie jej strażą przednią. że zasadą wychowawczą. podobnie jak pojęcia praw i obowiązków przeciwstawiały się tendencjom do indywidualistycznego i lokalistycznego barbarzyństwa. musi być respektowany z konieczności uznanej i przyjętej przez ludzi jako wolność. do właściwej oceny sumy wysiłków i ofiar. natomiast wiadomości o prawach i obowiązkach obywatelskich – do wprowadzenia go w życie państwowe i społeczne. a szkołą wyższą z drugiej. który jest historycznie najbardziej korzystny dla opanowania praw przyrody. przekształca ją i coraz głębiej i szerzej ją uspołecznia. do czego trzeba się przystosować po to. zresztą dość powierzchowny. że zostały ustanowione przez człowieka i przez człowieka mogą być zmienione dla dobra jego zbiorowego rozwoju. W szkołach podstawowych na wychowanie i nauczanie dzieci składały się dwa czynniki: podstawowe wiadomości z dziedziny nauk przyrodniczych oraz elementarne pojęcia dotyczące praw i obowiązków obywatela.Antonio Gramsci – Intelektualiści i organizowanie kultury (1930 rok) NOWE ZASADY WYCHOWAWCZE Reforma Gentilego spowodowała rozłam pomiędzy szkołą podstawową i średnią z jednej strony. Ale świadomość dziecka nie jest bynajmniej czymś organizacje i rozwój klubu Rotary. walczy z folklorem i wszelkimi tradycyjnymi nawarstwieniami światopoglądowymi i szerzy światopogląd bardziej nowoczesny. by potem nad nimi zapanować. czy nauczyciele zdają sobie sprawę z własnych zadań i z filozoficznej treści tych zadań – to inna sprawa. Ciało nauczycielskie jest jak dotąd jedynie wyrazem. Twierdzenie. która nie może osiągnąć pełni swoich możliwości ekspansji i produktywności bez dokładnej i realistycznej znajomości przez człowieka praw przyrody i bez porządku prawnego. gdyby nauczyciel był wcieleniem bierności. staje się w umyśle dziecka „prawdziwe”. stanowi punkt wyjścia do dalszego rozwoju światopoglądu historycznego. wiążąca się z krytyką stopnia świadomości społecznej całego narodu. nie całkiem jest słuszne: położenie zbyt silnego nacisku na to rozróżnienie było poważnym błędem pedagogiki idealistycznej. Wiadomości przyrodnicze miały służyć do wprowadzenia dziecka w societas rerum. co jest oczywiście absurdem i co „abstrakcyjnie” odrzucili sami zwolennicy „czystego wychowywania”. że nauczanie nie jest równoznaczne z wychowywaniem. po drugie – że prawa prywatne i państwowe są produktem ludzkiej działalności. zrozumienia uwolnionego od wszelkiej magii i czarów. To. Szkoła. Pojęcie i fakt pracy (działalności teoretyczno-praktycznej) stanowi immanentną zasadę wychowawczą w szkole początkowej. zatem dla ułatwienia ludziom ich pracy. prawa przyrody istnieją jako coś obiektywnego i opornego wobec woli ludzkiej. do zrozumienia istoty ruchu i stawania się. że – po pierwsze.w. jakie dziecko wynosi z otoczenia przepojonego folklorem. ze swoim systemem nauczania. Szkoła podstawowa. gdyż porządek społeczny i państwowy (prawa i obowiązki) jest rezultatem pracy i dzięki niej jest uznawany za składnik porządku naturalnego.pl . na teoretyczno-praktycznej działalności człowieka. syntezy wszystkich minionych pokoleń. prawo prywatne i państwowe stwarza taki porządek w stosunkach między ludźmi. równowagi opartej na pracy. tej świadomości. Przed reformą podobny rozłam. które mogła zrodzić. . oponujący przeciwko nauczaniu mechanistycznemu.

Przeciętny nauczyciel może osiągnąć to. które załamują się w życiu jego rodziny. ale o cały kompleks społeczny. Wynaturzenie to zaznacza się jeszcze bardziej na terenie szkoły średniej. Krytykowanie szkolnych programów i dyscypliny nie ma najmniejszego sensu.pl . Stwierdzić więc można. gdyż temu. czy też „zapas” (co kto woli) konkretnych wiadomości. lecz na fakcie. będzie prawdą retoryczną. który może istnieć tylko wówczas. obecnie egzamin musi być w znacznie większej mierze „grą hazardową” niż dawniej. W ten sposób powracamy do sprawy rzeczywiście czynnego udziału ucznia w pracy szkolnej. to przecież układane są w taki sposób. a problem nauczania rozwiązuje się zgodnie z papierowymi schematami. Przy nowych programach i ogólnym obniżeniu poziomu kadr nauczycielskich nie będzie żadnego „bagażu”. w których fałszywie wyolbrzymia się możliwości wychowawcze szkoły. Nawet mechaniczną naukę gramatyki ożywiały perspektywy kulturalne. a „prawdziwe” będzie „prawdziwym” jedynie w słowach. którzy są bezpośrednimi nauczycielami. jakby uczeń był wcieleniem bierności. uczeń zaś. zorganizowanej w oparciu o stary dekret Casatiego. Jeżeli kadry nauczycielskie nie są na odpowiednim poziomie. Zdobywanie tych wiadomości nie służyło bezpośrednim celom praktyczno-zawodowym. Skuteczność wychowawcza dawnej włoskiej szkoły średniej. Nowe programy powinny były znieść zupełnie egzaminy. a zatem nie ma jedności między nauczaniem i wychowywaniem. i kiedy świadom jest swych zadań. a typem reprezentowanym przez jego uczniów. w którym należałoby zaprowadzić ład. W dawnej szkole nauczanie gramatyki łacińskiej i greckiej w połączeniu ze studiowaniem odnośnych literatur i historii politycznych było skuteczną zasadą wychowawczą.skfm-uw. z biurokratyczną sumiennością przerabiał mechanicznie program szkolny. ale nie potrafi im zaszczepić prawdziwej kultury. związek między nauczaniem i wychowaniem ulega zerwaniu. który jest w walce z typem niższym. Nie ma jedności między szkołą a życiem. szkoła oderwała się od życia i stąd zrodził się jej kryzys. uczeń lekceważy wiadomości konkretne i nabija sobie głowę formułami i słowami. sąsiedztwa. Walka ze starym systemem szkolnym była słuszna. stanowił podstawowy element życia i kultury narodowej. przy pomocy swego środowiska społecznego. jeżeli nie bierze się pod uwagę tych warunków. jak się wydawało. kiedy szkoła związana jest z życiem. gdyż chodziło .19 © Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW) www. Praca szkoły stanie się wówczas działalnością retoryczną. Ów klimat i ów sposób życia są obecnie w stanie agonii. Chodziło tu nie o schematy programowe. a nawet sprzecznych ze stosunkami reprezentowanymi przez programy szkolne. który na zasadzie bardzo starej tradycji panował w społeczeństwie włoskim. jaki profesor egzaminuje. było bezinteresowne. żeby jego uczniowie stali się bardziej „wykształceni”. jest odbiciem stosunków społecznych.Antonio Gramsci – Intelektualiści i organizowanie kultury (1930 rok) „indywidualnym” (a tym mniej czymś zindywidualizowanym). w związku z nauczaniem literatury i filozofii. że jej organizacja i jej programy były wyrazem tradycyjnego sposobu życia umysłowego i moralnego. wprowadzi w nagromadzony „bagaż” swój własny ład. który on sam reprezentuje. i to nie tylko o tych. Będzie on skrupulatnie. ale o ludzi. I chociaż nowe programy coraz silniej podkreślają postulat aktywności ucznia i jego czynnej współpracy z nauczycielem. Natomiast poglądy. polegających na przyspieszeniu i zdyscyplinowaniu procesu kształtowania uczniów zgodnie z typem wyższym. kiedy nauczycielem jest przede wszystkim filozof i estetyk. To. a definicja jest zawsze definicją. w której życiu dziecko uczestniczy. co „pewne”. analizy estetyczne lub filozoficzne nie zawsze są tym samym. Jest ona odbiciem tej cząstki społeczeństwa. co jest „pewne” w kulturze postępowej. Indywidualna świadomość ogromnej większości dzieci jest odbiciem stosunków społecznych i kulturalnych wybitnie odmiennych. że związek między „nauczaniem” a „wychowywaniem” może znaleźć oddźwięk w żywej pracy szkolnej nauczyciela tylko wtedy. wsi itp. wyrazem tego klimatu kulturowego. Dawniej uczniowie tych szkół zdobywali przynajmniej pewien „bagaż”. ale reforma nie była rzeczą tak prostą. którego poszczególni ludzie są wyrazem. gdy nauczyciel świadom jest różnic między tym typem społeczeństwa i kultury. zabraknie materialnej namacalności. Obecnie. które najczęściej nie mają dla niego zgoła żadnego sensu i które natychmiast zapomina. nie polegała na wyrażonej tam intencji spełniania (lub niespełniania) roli wychowawczej przez szkołę. Data będzie zawsze datą.w. staje się „prawdziwe” w ramach kultury skamieniałej i anachronicznej. gdyż ideał humanistyczny Aten i Rzymu zakorzeniony był w całym społeczeństwie. bez względu na to. jeśli jest obdarzony aktywną umysłowością.

Łacinę studiuje się po to. bada się go jak martwy przedmiot. Studiuje się ją. co prawda. ale oskarżanie tego systemu nauczania o mechaniczność i jałowość nie jest ani zupełnie ścisłe. jak gramatyka i słownictwo Cycerona czy Plauta. Studiuje się gramatykę pewnej określonej epoki. analizuje się ją w jej najbardziej subtelnych odcieniach językowych. niby na fotografii. element. studiuje się łacinę jako element idealnego programu szkolnego. można by znacznie poprawić sytuację w tym względzie bez nawracania do szkolnych metod stosowanych przez jezuitów – a mianowicie za pomocą stworzenia odpowiednich subsydiów i stypendiów naukowych). Ma się tu do czynienia z dziećmi. ale wszelka analiza dokonywana przez dziecko może dotyczyć jedynie rzeczy martwych. który można traktować jak trupa nieustannie powracającego do życia. który do pewnego stopnia obudził już w dziecku zainteresowanie i interesuje je nadal. do operowania abstrakcyjnymi schematami. aby czar prysnął: wszyscy poszliby natychmiast do szkoły Berlitza. aby pełnić funkcje kelnerów. gdyby jako dziecko nie nabył. do dostrzegania w każdym fakcie tego. trzeba stworzyć taki klimat w szkole. mechanicznie. śmierci pozornej. a więc uczono się po to. który nie tylko j e s t . studiuje się słownictwo pewnego okresu. to prawda. co w nim jest ogólne. o kształtowanie charakteru za pomocą wchłonięcia i przyswojenia całej kulturalnej przeszłości nowożytnej cywilizacji europejskiej. ale również s t a j e s i ę . analizuje się ją jako przedmiot martwy. który skupia w sobie i spełnia cały szereg postulatów pedagogicznych i psychologicznych. uczeń studiuje ten język. odpowiednich nawyków psychofizycznych? Chcąc wyselekcjonować materiał ludzki na wielkich uczonych. Łaciny i greki uczono się metodą gramatyczną. a równocześnie ożywa on nieustannie w przykładach i w opowieściach. drogą mechanicznego przymusu. coś. zrobionej w pewnym abstrakcyjnym momencie. by się nauczyć łaciny. tkwi coś odeń większego. aby wdrożyć uczniów do pewnego określonego sposobu studiowania. by być sobą samym i poznać siebie samego. tłumaczy czy korespondentów handlowych. że język włoski. że przedmiot równolegle studiowany – życie Rzymian – jest mitem. W ciągu ośmiu lat nauki w gimnazjum–liceum uczeń poznaje język w jego historycznym rozwoju. Nie po to uczono się łaciny i greki. co szczególne. także i przed wyobraźnią nauczyciela. Czyż czterdziestoletni badacz byłby w stanie tkwić przy biurku przez szesnaście godzin z rzędu. jest właśnie nowożytną łaciną. ale także studiuje się (porównawczo) gramatykę i słownictwo każdego określonego autora. i tego. żadnego żywego języka nie można studiować tak jak łacinę: byłoby to absurdem i w y g l ą d a ł o b y absurdalnie. co żyje. setkom czy choćby nawet tylko dziesiątkom badaczy o wielkim zapale dla wiedzy.Antonio Gramsci – Intelektualiści i organizowanie kultury (1930 rok) tu o rozwój wewnętrzny osobowości. poczynając od Enniusa (a nawet od fragmentów Dwunastu Tablic) aż do Fedrusa i pisarzy łacińsko-chrześcijańskich: proces historyczny zostaje przeanalizowany od samych zaczątków aż do jego śmierci. którego się stale używa? Rozróżnianie i utożsamianie wyrazów i pojęć. umiejętność skupiania się (nawet w sensie fizycznym) oraz koncentracji psychicznej na danym przedmiocie – a tych cech nie można nabyć bez mechanicznego powtarzania zdyscyplinowanych i metodycznych czynności.20 © Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW) www. że ten sam . przy zachowaniu zdolności do niezrywania kontaktu z realnym życiem. gdy rozpoczyna naukę łaciny taką właśnie metodą. aby umożliwić wypłynięcie na powierzchnię tym tysiącom. Na zasadzie tradycji kulturalno-szkolnej. aby mówić tymi językami. który zmienia się w czasie. do analizowania faktu historycznego. Łacina i greka pojawiają się przed wyobraźnią jako mit. Język umarł.w. Czy można by w ten sam sposób studiować język włoski? Nie. których społeczeństwo potrzebuje (choć. Żadne dziecko. czy Laktancjusza i Tertuliana. A jakież znaczenie wychowawcze ma nieustanne porównywanie łaciny z językiem. cała logika formalna z zestawieniem przeciwieństw. z którym wciąż się łacinę zestawia. Uczy się łaciny (a raczej studiuje się łacinę).skfm-uw. poznawszy go najpierw w formie gramatyki. Jakikolwiek język żywy mógłby być znany i wystarczyłoby. której rozwój należałoby zbadać.pl . którym trzeba wpoić pewne nawyki pilności i systematyczności. pewną abstrakcję. z rozwojem historycznym języka. znaczenie każdego terminu w każdym stylistycznym „okresie”. aby przyzwyczaić uczniów do rozumowania. bo wiadomo przecież. do dostrzegania pojęcia i jednostkowego zjawiska. odkrywa się w ten sposób. trzeba zacząć tę pracę już od tego właśnie punktu. ani sprawiedliwe. tak że w tym. jak trupa na stole anatomicznym. zresztą nie należy zapominać. analizą rozróżnień. co martwe. że gramatyka i słownictwo Fedrusa nie są takie same. Łaciny uczy się po to. Uczono się ich w celu bezpośredniego poznawania kultury tych dwóch narodów jako koniecznego elementu kultury współczesnej. nie zna tego języka. żeby znał go jeden jedyny uczeń w klasie.

gdyż przeznaczona była dla młodego pokolenia grup kierowniczych. wychowywały przy minimalnym udziale nauczyciela. Zanurzył się w historii. chłop i geometra czy agronom niższego stopnia itp. studiowania. Jeżeli chce się zlikwidować takie postępowanie. z racji głębokiego kryzysu tradycji kulturalnych oraz koncepcji życia i człowieka. to zamiast mnożyć bez końca typy i stopnie szkół zawodowych. ale każde słowo jest pojęciem. należy stworzyć jednolity typ szkoły przygotowawczej (podstawowej i średniej). nie mieć przed sobą bezpośrednich – zbyt bezpośrednich – celów praktycznych. które sprawiają. W tym okresie nauka. Cały ten zespół organiczny określa wychowanie chłopca przez sam fakt. wszystkie jej etapy. Mnożenie się typów szkół zawodowych jest więc wyrazem tendencji do utrwalenia tradycyjnych różnic społecznych. zapewniając każdemu z rządzonych możliwość bezpłatnego zdobycia niezbędnych . Porównuje się nieustannie łacinę i włoski. wypracował sobie własną intuicję historyczną w stosunku do świata i życia – intuicję. podczas gdy w rzeczywistości zadaniem jej jest nie tylko podtrzymywanie różnic społecznych. bądź wykonawczych. powinna być (lub wydawać się uczniom) bezinteresowna. potrzebne jest sprzyjające środowisko. która doprowadzałaby młodzież do momentu wyboru zawodu. przybierającym różne odcienie. Będzie trzeba zastąpić czymś łacinę i grekę jako główną podporę szkoły – i zostaną one niewątpliwie czymś zastąpione. czyli obfitująca w wiadomości konkretne. W szkole obecnej. że przynajmniej w sensie materialnym przebył on całą tę drogę. ale nie będzie bynajmniej rzeczą łatwą tak rozłożyć nowy przedmiot nauczania albo szereg nowych przedmiotów nauczania. co wyciska piętno społeczne na danym typie szkoły. biorą górę nad szkołą kształtującą i – z bezpośredniego życiowego punktu widzenia – bezinteresowną.). wychowywały. takie warunki. jeśli chodzi o system nauczania. żeby łacina i greka miały. że ten nowy typ szkoły propaguje się jako szkołę demokratyczną. Studiuje się dzieje literatury z książek napisanych w danym języku. To nie znaczy (i nie należy tak myśleć). Do zdeterminowania takich skutków potrzebne jest oddziaływanie określonej tradycji kulturalnej również – a nawet zwłaszcza – poza szkołą. a nie tylko „kształcąca”.w. artystyczne. Ale tendencja demokratyczna nie może oznaczać jedynie tego. jako takie. od osoby. że robotnik niewykwalifikowany może stać się robotnikiem wykwalifikowanym. że każda grupa społeczna ma własny typ szkoły. nie tendencja do urabiania „wyższego” gatunku ludzi jest tym. szkoła – jak również nauka łaciny i greki – weszła w stadium kryzysu. Nie zdobywanie uzdolnień kierowniczych.pl . aby osiągnąć równowartościowe wyniki w wychowaniu i ukształtowaniu ogólnym osobowości ucznia od wieku dziecięcego do momentu wyboru zawodu. mimo że intencja wychowywania nie była w nich wyraźnie zdeklarowana. Piętno to wyciska fakt. które z kolei miało stanąć u steru władzy. czyli nastawione na bezpośrednie cele praktyczne.Antonio Gramsci – Intelektualiści i organizowanie kultury (1930 rok) zestaw dźwięków ma odmienne znaczenie w różnych czasach i u różnych autorów. Ponieważ jednak wpływa równocześnie na powstawanie zróżnicowań wewnętrznych w ramach warstw zasadniczych (na przykład robotnik niewykwalifikowany i wykwalifikowany. Doświadczenia logiczne. bo kształciły. obrazem. że każdy „obywatel” może stać się „jednostką rządzącą” i że społeczeństwo stwarza. a przede wszystkim zdobywało się poważne doświadczenie „syntetyczne”. ale wręcz wykrystalizowanie ich w zawiłe i dziwaczne formy.21 © Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW) www. filozoficzne doświadczenie realnego rozwoju historycznego. którzy tym językiem mówili.skfm-uw. lecz to. inne w każdym z porównywanych języków. zależnie od czasu. że z chwilą kiedy uległo zmianie tradycyjne pojmowanie kultury. bo nie narzuconą w sposób pedantyczny przez obcą „wolę” wychowawcy. spoglądania w zwierciadło. Widać zresztą skądinąd. własności cudotwórcze w dziedzinie wychowania. dzieje polityczne. nastawiony na zachowanie w łonie tych warstw pewnych określonych funkcji tradycyjnych – bądź kierowniczych. że metamorfoza ta jest możliwa: demokracja polityczna dąży do połączenia rządzących z rządzonymi (w znaczeniu rządzenia za zgodą rządzonych). która stała się jego drugą naturą – naturą prawie spontaniczną. kierowania lub kontrolowania tych. a przynajmniej większa jej część. choćby tylko „abstrakcyjnie”. psychologiczne zdobywało się bez nieustannego „reflektowania siebie”. następuje proces stopniowego wynaturzenia: szkoły typu zawodowego. stwarza pozory tendencji demokratycznej. czyny ludzi. ale nie była szkołą oligarchiczną. musi być „wychowawcza”. Te studia wychowywały. Szkoła tradycyjna była szkołą oligarchiczną. Najbardziej paradoksalne jest to. wychowując ją w tym czasie na istoty zdolne do myślenia. którzy kierują.

Podobnego rodzaju abstrakcją są także formuły logiki formalnej – są one jak gdyby gramatyką normalnego myślenia. dziecko z rodziny z tradycją pracy umysłowej łatwiej przebywa proces psychofizycznego przystosowania. a jednak trzeba się ich uczyć. nie stara się już nawet podtrzymywać tych złudzeń. podobnie jak aktywny i twórczy jest stosunek robotnika do narzędzi jego pracy. wymagającym specjalnego przygotowania. Podobnie syn miejskiego robotnika mniej cierpi. biernym odbiornikiem. Logika formalna jest jak gramatyka: przyswajać ją trzeba „na żywo”. nawet jeżeli liturgiczna konwencjonalność egzaminów każe mu za takiego uchodzić. gdyż uczeń nie jest płytą gramofonową. gdyż przyzwyczajona jest do opanowanego sposobu bycia itd. Ale nie ulega też wątpliwości. że w trudnościach nauki kryje się jakieś „oszustwo” uknute na ich szkodę (o ile nie myślą. a jednak nie produkuje się realnych przedmiotów bez kalibratury – realnych przedmiotów. że nauka jest także rzemiosłem. w rodzinie. podobnie jak matematyka. niż młody chłop przyzwyczajony do pracy na roli. Zapewne. W rzeczywistości tedy powraca się do podziału i porządku „prawnie” ustalonego i skrystalizowanego: mnożenie się szkół zawodowych coraz ściślej wyspecjalizowanych – i to od samego początku nauki szkolnej – jest jednym z najjaskrawszych przejawów tej tendencji. a zatem. i to rzemiosłem męczącym. Nowy kurs zakłada. Uczeń kujący wzory sylogizmów męczy się i oczywiście trzeba dążyć do tego. że nowa pedagogika usiłowała zaatakować dogmatyzm właśnie na polu nauczania. 1 = 1 jest abstrakcją. Wpływ tych schematów wychowawczych na młodociane umysły jest zawsze aktywny i twórczy. Filozofia opisowa i definiująca będzie abstrakcją dogmatyczną. obniżył w praktyce jego poziom. ale muszą być zdobywane przez pracę i myślenie.w. na którym pewien dogmatyzm jest w praktyce nieunikniony i skąd może być całkowicie wyeliminowany dopiero na przestrzeni pełnego cyklu nauki szkolnej (nie można uczyć gramatyki historycznej w szkołach początkowych ani w gimnazjum). nie jest mechanicznym. nie otrzymują pożądanej pomocy w nauce i muszą kształtować swój umysł sami. nikt jednak nie jest skłonny myśleć.skfm-uw. Tymczasem dogmatyzm panoszył się na polu myśli religijnej i całą historię filozofii przedstawiał jako łańcuch szaleństw i majaków. że logika formalna jest czymś. ma wiele punktów przewagi nad kolegami. kiedy zaczyna się myśleć. praktycznie biorąc. nie są bowiem wrodzone. których trzeba dopiero przekonywać. Zagadnienie to nie jest proste. w praktyce wydaje się najlepsza. jest jednak zarazem koniecznością pedagogiczną i dydaktyczną. które są stosunkami społecznymi i zawierają w sobie implicite określone idee. posiada zdolność orientacji wyniesioną z domu rodzinnego i jego zwyczajów: mniejszą trudność sprawia mu skupienie uwagi. gdy wchodzi po raz pierwszy do klasy. Ale typ szkoły. uznaje ją za umiejętność wrodzoną. Co się tyczy dogmatyzmu oraz krytycyzmu i historyzmu w szkole podstawowej i średniej. Duże znaczenie ma też system odżywiania itp. nawet jeżeli została „wykuta” w sposób schematyczny i abstrakcyjny. gdyż zacieśnia coraz bardziej bazę warstwy rządzącej i technicznie do rządzenia przygotowanej. czyli na tym polu. zdobywania konkretnych wiadomości. że trudności nauki szkolnej są sztucznie wyolbrzymione. że są z natury tępi): widzą. Tradycyjna filozofia opisowa. ale nie wyjaśnia.22 © Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW) www. W nauczaniu filozofii nowy kurs pedagogiczny (przynajmniej jeśli chodzi o tych uczniów – a jest ich przytłaczająca większość – którzy poza szkołą. wyłącznie przy pomocy wskazówek otrzymanych w klasie) zubożył nauczanie. już wówczas. że „pan” (a na wsi pojęcie „pana” jest dla wielu równoznaczne z pojęciem inteligenta) wykonuje szybko i z widoczną . aby trudził się tylko w tym stopniu. Oto dlaczego wiele osób wywodzących się z ludu żywi przekonanie. wsparta kursem historii filozofii i lekturą pewnej ilości tekstów filozoficznych.Antonio Gramsci – Intelektualiści i organizowanie kultury (1930 rok) umiejętności i wykształcenia technicznego. Kaliber jest zespołem abstrakcji. że jedna mucha równa się jednemu słoniowi. przyzwyczajeniem zdobytym za cenę ogromnego wysiłku. nudy i nawet cierpień. ale i mięśniowo-nerwowego: jest procesem przystosowania się. nie tylko umysłowego. gdyż za ciężką pracę przywykli uważać wyłącznie pracę fizyczną. gdy rozpoczyna pracę w fabryce. że mimo wszystko musi nauczyć się zmuszania siebie samego do wyrzeczeń i do ograniczenia ruchu fizycznego. która rozwija się jako szkoła dla ludu. Dostęp szerszych mas do szkoły średniej pociąga za sobą tendencję do rozluźnienia dyscypliny nauki. zauważyć trzeba. czyli że musi przejść odpowiednią zaprawę psychofizyczną. w jaki sposób można to coś zdobyć. do stosowania „ułatwień”.pl . w jakim to jest konieczne. mimo że na oko wydaje się on utopijnie piękny. co się posiada już wówczas. Jest wiele ludzi. Wielu ludzi sądzi.

co z natury rzeczy łatwe być nie może. będzie trzeba pokonać ogromne trudności. która ich synów kosztuje wiele łez i znoju – i myślą. że kryje się w tym jakieś „oszukaństwo”.skfm-uw.pl . .w. stworzyć ją z grupy społecznej.Antonio Gramsci – Intelektualiści i organizowanie kultury (1930 rok) łatwością pracę.23 © Studenckie Koło Filozofii Marksistowskiej (UW) www. Jeśli chce się stworzyć nową inteligencję obejmującą najbardziej zróżnicowane specjalizacje. W nowszej sytuacji te sprawy mogą zaostrzyć się tak dalece. że trzeba będzie przeciwstawić się czynnie tendencji czynienia łatwym tego. która tradycyjnie nie rozwija odpowiednich nawyków.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->