You are on page 1of 2

Wspomnienia Wspomnienia Wspomnienia

ALBRECHT RIECHERS (17.7.1939- 25.8.2012)

Odszedł człowiek wielkiego serca, niezwyczajnej roztropnos ´ ci i skutecznos ´ ci działania. ˛cym Mowa o wykładowcy i pedagogu Albrechcie Riechersie, wieloletnim przewodnicza ˛du Federalnego TowaTowarzystwa Niemiecko-Polskiego w Hanowerze i członku Zarza rzystw Niemiecko-Polskich. Był człowiekiem czynu, nieznuz ˙ onym w działaniu na rzecz ˛dzypan porozumienia i pojednania polsko-niemieckiego, w wymiarze mie ´ stwowym, a przede ˛dzy Dolna ˛ Saksonia ˛ i Wielkopolska ˛. Gdy w 1979 r. został wybrany przewszystkim mie ˛cym hanowersko-dolnosakson ˛ł wodnicza ´ skiego Towarzystwa Niemiecko-Polskiego, tchna ˛z w nie pełnie ˙ ycia. ˙ adne z kilkunastu wo ˛cych ´ wczas na terenie o ´ wczesnej Republiki Federalnej funkcjonuja Z Towarzystw Niemiecko-Polskich nie mogło w okresie od kon ´ ca lat 70. do połowy 90. doro ´ wnac ´ aktywnos ´ ci „Towarzystwa Riechersa”; tak okres ´ lano bowiem kolokwialnie to ˛ciusetosobowe towarzystwo, rza ˛dzone roztropnie z siedziby na ulicy Hedwigponad pie ˛ wo strasse 1. Tam bowiem mies ´ ciło sie ´ wczas mieszkanie rodziny Riechers, swoisty „mostek kapitan ´ ski” do wyznaczania kursu dla udanych akcji, realizowanych na ro ´z ˙ ny sposo ´ b na rzecz ˛, z polskim społeczen solidarnos ´ ci z Polska ´ stwem. W okresie przed wprowadzeniem stanu wojennego, a zwłaszcza po jego wprowadzeniu, aktywnos ´c ´ organizacyjna Albrechta Riecher˛ na działalnos sa i jego najbliz ˙ szego zespołu koncentrowała sie ´ ci informacyjno-os ´ wiatowej na ˛ temat Polski oraz na organizowaniu i wspieraniu akcji charytatywnych. Dzis ´ mo ´ wi sie kumulatywnie o akcji Polenhilfe. ˛ pozyskac Towarzystwu udało sie ´ wsparcie ze strony szko ´ ł i ucznio ´ w, kto ´ re w okresie ˛ stanu wojennego przeprowadzały zbio ´ rki na rzecz społeczen ´ stwa polskiego. Działalnos ´ cia ˛tpliwie strategiczna ˛ Towarzystwa było skoncentrowane wieloletnie i systematyczne niewa ˛ w poznan wspieranie akcji ratowania z ˙ ycia dzieci chorych na leukemie ´ skiej Akademii Medycznej. Na pytanie skierowane do zespołu lekarzy, odpowiedzialnych za leczenie małych ˛dne do nabycia leko pacjento ´ w, o nakłady niezbe ´ w (w tym bardzo kosztownych cytostatyko ´ w) padła dyplomatyczna odpowiedz ´ : „za zebrane w Hanowerze i przekazane klinice sumy ˛ zapewne zakupic dałoby sie ´ kilkanas ´ cie mercedeso ´ w wysokiej klasy” 1. O tej – i nie tylko tej – działalnos ´ ci Towarzystwa z Hanoweru napisał Albrecht Riechers w studium Pomoc dla Solidarnos ´ ci, zaro ´ wno w wydaniu niemieckim, jak i poszerzonym wydaniu polskim 2.
H. Orłowski, Menschlichkeit, Zweckrationalität, „Dialog” nr 2, 1992, s. 31. A. Ri echers, Pomoc dla Solidarnos ´ ci. Przykłady pomocy zachodnioniemieckiego społeczen ´ stwa i pan ´ stwa w latach 1980-1982. Warszawa 2006, wyd. 2. poszerzone.
1 2

294

Wspomnienia

Albrecht Riechers, wielki przyjaciel Polski i znawca kwestii polsko-niemieckich, był ˛ z gło ˛tego w 1991 r. przez Towarzysjedna ´ wnych postaci polsko-niemieckiego dialogu, podje two Niemiecko-Polskie w o ´ wczesnej siedzibie Instytutu Zachodniego, w Pałacu Działyn ´ skich na Starym Rynku w Poznaniu. Zainicjował cykl Kongreso ´ w Towarzystw Niemiecko-Polskich i Polsko-Niemieckich. Dyskutowano na temat utworzenia obywatelskiego ˛cego polsko-niemiecka ˛ przyszłos forum, buduja ´c ´ na poziomie organizacji obywatelskich, ˛dowych oraz samorza ˛do pozarza ´ w terytorialnych. Włas ´ nie w Poznaniu przygotowano I Kon˛ w maju 1992 r. w Berlinie. Albrecht Riechers zabiegał gres Niemiecko-Polski, kto ´ ry odbył sie ˛dowych władz Poznania o organizacje ˛ naste ˛pnego spotkania w Poznaniu, co jednak u samorza ˛ ani z zainteresowaniem, ani z dobrym przyje ˛ciem w poznan ˛dzie. nie spotkało sie ´ skim urze Podczas I Kongresu, wspo ´ lnie z redaktorem Adamem Krzemin ´ skim, prowadził panel dyskusyjny pod tytułem: „Dos ´ wiadczenia i organizacja Towarzystw Niemiecko-Polskich i Polsko-Niemieckich”, a podczas II Kongresu w Szczecinie w 1993 r. panel: „Rola s ´ rodko ´w przekazu i kultury w procesie porozumienia polsko-niemieckiego”. Po przekazaniu przewodniczenia Towarzystwu Niemiecko-Polskiemu w Hanowerze ˛pcom i przejs ˛zku Towarzystw Nieswoim naste ´ ciu do działalnos ´ ci w Federalnym Zwia ˛dzy Towarzystwami miecko-Polskich, pozostał nadal kreatorem dobrych relacji pomie ˛c w wielu projektach, seminariach i konferencjach. w Hanowerze i Poznaniu, uczestnicza W nocie od redakcji z okazji setnego numeru pisma „Dialog” (w 2012 r.) redaktor ˛ z trzech legendarnych naczelny Basil Kerski wymienia Albrechta Riechersa jako jedna postaci, prekursoro ´ w polsko-niemieckiego pojednania i budowania wspo ´ łpracy na poziomie ˛dzyludzkim i pomie ˛dzy organizacjami pozarza ˛dowymi obu naszych krajo mie ´ w. ˛cego Odejs ´ cie Albrechta Riechersa, podobnie jak wczes ´ niejsza s ´ mierc ´ przewodnicza ˛cego Towarzystwa Niemiecko-Polskiego we Wolfsburgu, Horsta Weissa oraz przewodnicza ˛tek Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Poznaniu prof. Jerzego Kozłowskiego, to pocza ˛z zmierzchu dzis ´ juz ˙ historycznego okresu pre ˙ nej działalnos ´ ci Towarzystw w Polsce i w Niemczech. Za zasługi Albrecht Riechers został uhonorowany wielokrotnie, m.in. Federalnym Krzyz ˙ em Zasługi. Hubert Orłowski Hubert Owczarek