P. 1
Analiza otoczenia konkurencyjnego

Analiza otoczenia konkurencyjnego

|Views: 1,280|Likes:
Wydawca: netkasia

More info:

Published by: netkasia on Jul 25, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/21/2014

pdf

text

original

Analiza otoczenia konkurencyjnego Zakres i cele analizy otoczenia konkurencyjnego Ważnym etapem analizy strategicznej przedsiębiorstwa jest analiza

otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa, nazywanego też otoczeniem bliższym, przemysłowym lub sektorowym W książce będziemy za ME Porterem używać nazw „sektor" i „analiza sektora" jako najbardziej precyzyjnych i jednoznacznych pojęć O ile makrootoczeme tworzy pewien układ szans i zagrożeń dla wszystkich przedsiębiorstw w danym kraju, o tyle otoczenie konkurencyjne określa warunki funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa w danym sektorze i na danym geograficznie rynku. Analiza sektora, w którym działa przedsiębiorstwo, dostarcza istotnych informacji na temat szans i zagrożeń związanych z wiekiem i dynamiką sektora, zachowaniem się dostawców i klientów, a przede wszystkim na temat zachowań istniejących konkurentów i możliwości pojawienia się nowych uczestników sektora Pozwala oceniać obecną i przyszłą atrakcyjność sektora i ryzyko związane z przebywaniem lub wchodzeniem do sektora Jako zasadę trzeba przyjąć, ze analiza sektora powinna być poprzedzona chociażby ogólną analizą całego przemysłu i gospodarki narodowej w celu wskazania globalnych, makroekonomicznych i strukturalnych uwarunkowań kondycji danego sektora Ogólna analiza przemysłu powinna przedstawiać przebieg i zaawansowanie przekształceń własnościowych w danym przemyśle, zmian w kondycji ekonomiczne] specjalnych uregulowań prawnych i systemowych oraz programów restrukturyzacyj nych i prywatyzacyjnych dla całego przemysłu Podstawowe dane dla całego przemysłu, takie jak rentowność, wielkość i dynamika sprzeda/y, wielkość i zmiany zatrudnienia, inwestycje, poziom koncentracji, udział importu, będą punktem odniesienia przy ocenie stanu i perspektyw konkretnego sektora Celem analizy sektorowej jest znalezienie odpowiedzi na pytania: • Jaka jest atrakcyjność badanego sektora dla przedsiębiorstwa lub potencjalnego inwestora, jakie szansę i zagrożenia dla rozwoju przedsiębiorstwa stwarza funkcjonowanie w określonym sektorze9 • Które sektory dła funkcjonujących w rum przedsiębiorstw dają lepsze, a które gorsze możliwości rozwoju, łączenie jakich sektorów daje efekt synergiczny, jak kształtować przyszły portfel działalności przedsiębiorstwa, aby zmniejszać ryzyko i zwiększać efekty strategu7 • Jakie nowe atrakcyjne sektory mogłyby w przyszłości stanowić pole działania przedsiębiorstwa i jakie należy ponieść koszty wejścia do tych sektorów9 Analizy sektorowe powinny być regularnie przygotowywane przez przedsiębiorstwa działające w danym sektorze w celu zbudowania lub skorygowania ich strategii rozwojowej i przez klientów oraz dostawców zamierzające wejść w długotrwałe i angażujące środki powiązania kooperacyjne Analizy sektorowe są również sporządzane przez potencjalnych inwestorów planujących na dłużej ulokować swoje środki w danym sektorze przez budowę własnych zakładów, wykupienie już funkcjonującej firmy lub zawiązanie aliansu z którymś z przedsiębiorstw sektora W tym przypadku przedsiębiorstwo nastawia się przede wszystkim na analizę wejścia, czyli badanie kosztów wejścia i związanego z tym ryzyka, a także na badanie dynamiki sprzedaży i rentowności sektora w długiej perspektywie Specyficzne są potrzeby banków dotyczące analiz sektorowych Banki przygotowują uproszczone analizy sektorów, a raczej całych przemysłów, określając przede wszystkim ryzyko kredytowania klientów danego sektora Przedmiotem ich badań są dynamika i rentowność sektora oraz wielkość kredytów przeterminowanych W Polsce ważnymi klientami zamawiającymi analizy sektorów i przemysłów są tez ministerstwa zarządzające w imieniu skarbu państwa przedsiębiorstwami państwowymi Analizy sektorowe są dla tych ministerstw podstawą do opracowania programów prywatyzacji i restrukturyzacji poszczególnych sektorów.

Nietrudno zauważyć, ze zakres analizy sektorowej i poziom jej szczegółowości będą różne dla różnych jej użytkowników Najpełniejszy zakres analizy, poza potrzebami restrukturyzacji całego sektora, używany jest przez uczestników danego sektora na potrzeby opracowania nowej strategii rozwoju. W książce będzie prezentowany ten właśnie punkt widzenia i zakres analizy. Punktem wyjścia do przygotowania analizy sektorowej jest ustalenie produktowych i geograficznych granic sektora. Za M E Porterem przyjmujemy definicję, ze sektor to część przemysłu grupująca przedsiębiorstwa produkujące wyroby lub usługi o podobnym przeznaczeniu i sprzedające je na tym samym geograficznie rynku. Wyodrębnienie produktowe wymaga określenia, jakie produkty należą do tego samego sektora, a jakie są substytutami lub należą do sektorów pokrewnych Na przykładzie branży motoryzacyjnej można stwierdzić, ze przemysł motoryzacyjny składa się z kilku sektorów, tj. producentów samochodów osobowych, samochodów ciężarowych, autobusów i samochodów dostawczych Jednorodną produktowo grupą są samochody osobowe ze względu na to, ze zaspokajają tę samą potrzebę - indywidualnego przewożenia osób. Zatem, mimo występowania różnych klas samochodów osobowych, zalicza się ich producentów do tego samego sektora. Kryterium wydzielenia określonego sektora jest korzystanie przez jego uczestników z tych samych źródeł zaopatrzenia i zaspokajanie potrzeb tych samych grup nabywców Na przykład produkcja i sprzedaż piwa są to dwa odrębne sektory Dla sektora producentów piwa dostawcami są sektory producentów puszek (butelek), ekstraktu słodowego, urządzeń do produkcji i puszkowania piwa, nabywcami zaś sektor dystrybutorów piwa Dla sektora dystrybutorów piwa dostawcą jest m m sektor producentów piwa, nabywcami zaś sklepy spożywcze, hotele, restauracje itp Ustalenie granic produktowych i geograficznych sektora pozwala precyzyjnie określić jego podstawowe parametry wielkość, dynamikę, wiek sektora, przeszłą i obecną rentowność, oraz zidentyfikować istniejących uczestników sektora Ułatwieniem w określaniu branżowego zakresu sektora i korzystaniu z materiałów GUS jest zidentyfikowanie numeru statystycznego sektora W statystyce polskiej obowiązują obecnie dwa systemy klasyfikacji działalności i wyrobów polski, tzw Klasyfikacja Gospodarki Narodowej i odpowiadający mu system klasyfikacji wyrobów SWW, oraz europejski, zgodny z klasyfikacją Unii Europejskiej, dostosowany do polskich warunków, tzw Europejska Klasyfikacja Działalności (EKD) i odpowiadająca ]ej klasyfikacja wyrobów i usług W polskim systemie sektorowi odpowiada trzy- lub czterocyfrowy kod branżowy w zależności od przemysłu W systemie europejskim sektorowi odpowiada indeks czterocyfrowy (klasa) lub pięciocyfrowy (podklasa) również w zależności od stopnia zróżnicowania przemysłu Między obydwoma systemami ewidencji danych me ma żadnego przełożenia, należy się zatem decydować na klasyfikację sektorów według Europejskiej Klasyfikacji Działalności, ponieważ umożliwia ona porównywanie z innymi krajami europejskimi W systemie amerykańskim funkcjonuje znormalizowana klasyfikacja sektorów — Standard Industrial Classification, w której sektorowi odpo wiada zazwyczaj kod czterocyfrowy W Europejskiej Klasyfikacji Działalności samochody osobowe znajdują się w dziale 34 — „Pojazdy mechaniczne, przyczepy i naczepy", w grupie 34 l — „Pojazdy mechaniczne", w klasie 34 10 — „Produkcja pojazdów mechanicznych", w podklasie 34 10 2 — „Samochody osobowe" Podklasa ta ma pięć węższych kategorii, do której wchodzą samo chody benzynowe o pojemności silnika poniżej i powyżej 1500 cm3 samochody z silnikiem tłokowym, samochody osobowe używane i inne przeznaczone do przewozu osób Jest dla rias oczywiste, ze w przypadku samochodów osobowych klasyfikacja na poziomie pięciocyfrowego ko du jest odpowiednia do określenia granic produktowych sektora

Prawidłowo przeprowadzana analiza konkurencji wymaga me tylko branżowego, ale tez geograficznego ustalenia granic sektora Wyodrębnienie geograficzne sektora wymaga zbadania, na jakim terenie sprzedawane są produkty przedsiębiorstwa, czy jest to dzielnica miasta lub jej część, całe miasto, gmina, kilka gmin, region, kilka regionów, cały kraj, Europa itd W przypadku gdy badane przedsiębiorstwo produkuje na rynek krajowy i zagraniczny, trzeba oddzielnie zrobić analizę rynku krajowego i rynku kraju, w którym są sprzedawane nasze produkty Ustalając granice geograficzne sektora pytamy, jakie przedsiębiorstwa sprzedają te same grupy wyrobów na tym samym geograficznie rynku Robiąc analizę rynku samochodów osobowych, np z punktu widzenia FSO-Daewoo, należy zrobić analizę rynku krajowego, bo taki jest praktycznie zasięg sprzedaży polonezów Analiza sektorowa dla General Motors wymagałaby zrobienia wielu analiz dla rynku amerykańskiego, ewentualnie poszczególnych rynków stanowych, rynku europejskiego, poszczególnych krajów Europy itd Wyodrębnienie sektorów w danej firmie me zawsze jest proste Aplikacyjna wartość analiz otoczenia w dużej mierze zależy od przyjęcia właściwego poziomu analiz y Badania sektora zbyt zagregowanego nie dają wystarczająco szczegółowych i konkretnych informacji, na których można oprzeć budowanie strategii Proces analizy sektorowej i przewag przedsiębiorstwa w konkretnym sektorze musi być zatem poprzedzony procesem wyodrębniania branżowego i geograficznego sektorów, który w literaturze nazywa się segmen-tacją strategiczną Segment strategiczny to wyodrębnione z działalności przedsiębiorstwa jednorodne produkty i rynki, które charakteryzują się tą samą kombinacją kluczowych czynników sukcesu (zob rozdz 4) i wymagają szczególnych umiejętności i zasobów do prowadzenia walki konkurencyjnej Każdy segment strategiczny stanowi specyficzny obszar konkurencji, mający inny zestaw konkurentów, dostawców i klientów Najprostszym, najłatwiejszym do oznaczenia kryterium segmentacji strategicznej są omówione już kryteria odrębności branżowej i geograficznej. Nie znaczy to, ze są to jedyne kryteria segmentacji działalności przedsiębiorstwa W niektórych przemysłach ważnymi kryteriami decydującymi o odrębności dziedzin działalności mogą być odmienny typ klienta, różne kryteria zakupu, inna grupa konkurentów, odmienna technologia, mną sieć dystrybucji i struktura kosztów W sposób uproszczony można powiedzieć, ze dwa produkty należą do tego samego segmentu strategicznego, jeżeli są wobec siebie substytucyjne i wymagają użycia tych samych zasobów W przypadku firmy wyspecjalizowanej w produkcji wyrobów należących do jednego sektora i działającej na jednym rynku geograficznym segmentacja strategiczna me musi być prowadzona, wystarczy stwierdzenie, na jakim terenie i w jakich grupach towarowych przedsiębiorstwo prowadzi działalność Mówimy wówczas o przedsiębiorstwie jednosektorowym Takim przedsiębiorstwem jest np browar sprzedający piwo w jednym regionie i me zajmujący się ani sprzedażą słodu, ani rozlewaniem wód gazowanych czy soków Problem jest bardziej złożony, gdy przystępujemy do analizy przedsiębiorstwa zdywersyfikowanego i równocześnie działającego na różnych rynkach geograficznych Przykładem takiego przedsiębiorstwa ]est francuski koncern kosmetyczny L'Oreal, którego wartość rynkowa w 1996 r osiągnęła prawie 19 mld dolarów, a obroty roczne przekroczyły 50 mld franków Na rysunku 11 przedstawiono strukturę obrotów L' Orealu według grup produktów i według krajów

L'Oreal jest międzynarodową firmą zdywersyfikowaną pokrewme Wszystkie grupy produktowe wiążą się z branżą kosmetyczną. 2) siła oddziaływania nabywców i możliwości wywierania prze? nich presji na przedsiębiorstwa sektora. im silniejsza jest presja na sektor ze strony dostawców i nabywców.E.Jak widać. Analiza „pięciu sił" M. 5) groźba pojawienia się substytutów Możliwości rozwojowe i atrakcyjność sektora są tym mniejsze. np produktów do pielęgnacji cery. 3) natężenie walki konkurencyjnej wewnątrz sektora. technologie. im większe są możliwości wejścia do . Portera M E Porter proponuje analizę sektora działalności przez zbadanie pięciu czynników kształtujących jego atrakcyjność dla bieżących i przyszłych inwestorów (stąd popularna nazwa metody „analiza pięcioczynnikowa" lub „analiza pięciu sił") Czynnikami tymi są 1) siła oddziaływania dostawców i możliwości wywierania przez ruch presji na przedsiębiorstwa sektora. w którym możemy jednoznacznie wskazać grupy dostawców i nabywców oraz zidentyfikować konkurentów Rysunek llb pokazuje z kolei strukturę geograficzną przychodów L'Oreala. konkurentów. Każdy kraj lub grupa krajów może być traktowana jako segment strategiczny działalności koncernu o różnej dynamice. źródła zaopatrzenia i sposoby dystrybucji Każda z pięciu pokazanych na rysunku 11a grup produktów ze względu na wymienione odrębności stanowi inny segment strategiczny w działalności koncernu i wymaga oddzielnej analizy Po przystąpieniu do analizy ]ednego z segmentów. w celu osiągnięcia jednorodności. 4) groźba pojawienia się nowych produktów. że jest to segment strategiczny niejednorodny i wymaga Rysunek 11 Struktura produktowa i geograficzna przychodów L'Orealu dalszego podziału na środki do pielęgnacji cery tradycyjne i najnowszych techno logii lub na luksusowe i popularne Proces wydzielania segmentów trwa aż do osiągnięcia jednorodnego segmentu. może się okazać. ale wymagają odrębnej analizy ze względu na inne przeznaczenie. rentowności i odmiennych czynnikach sukcesu Czasami. rynki krajowe muszą być dzielone dalej — na rynki regionalne i lokalne aż do zidentyfikowania czytelnych granic konkurencji Dopiero jednak połączenie segmentacji według produktów i geograficznych granic działania pozwoli nam wyodrębnić jednorodne segmenty strategiczne o tej samej liście kluczowych czynników sukcesu W przypadku L'Orealu takim jednorodnym segmentem strategicznym będzie np sektor perlum we Francji lub sektor środków do makijażu w Japonii Po wyodrębnieniu segmentów strategicznych można przystępować do anali zy strategicznej poszczególnych sektorów.

które mogą wzmacniać lub osłabiać siłę przetargową przedsiębiorstw danego sektora Stopień koncentracji sektora dostawcy w stosunku do sektora odbiorcy Im wyższy jest stopień koncentracji sektora.sektora nowych producentów lub pojawienia się na rynku substytutów. dostawców technologii. korzystny byłby taki układ stosunków z dostawcami i odbiorcami. tym większa jest jego siła oddziaływania Na przykład koncern Coca-Cola zaopatrujący sieć hurtowni i restauracji może dyktować warunki dostaw rozproszonym odbiorcom Natomiast kilkuset dostawców i kooperantów FSO-Daewoo musi się dostosować do wymagań i stylu pracy swojego wielkiego klienta Uzależnienie jakości produktu finalnego od jakości produktu kupowanego od dostawcy Jeżeli dostawca ma świadomość. to mamy do czynienia z tzw rynkiem klienta i on ma silniejszą pozycję przetargową Jeżeli natomiast popyt jest wyższy od podaży. . ze odjego produktu zależy jakość wyrobu klienta. to kształtuje się rynek producenta i wtedy siła przetargowa jest większa po stronie produkującego lub sprzedającego wyrób Poza głównym regulatorem stosunków między uczestnikami gospodarki. istnieją inne czynniki. które już są w badanym sektorze. ze pozycja przetargowa przedsiębiorstw danego sektora zależy od relacji podaży określonego wyrobu i popytu na ten wyrób Jeżeli podaż przewyższa popyt. Rysunek 12 Czynniki kształtujące sytuację konkurencyjną wewnątrz sektora dzieliły nabywców według kanałów dystrybucji4 Pozostajemy w analizie sektora przy pierwotnym modelu Portera. jakim jest relacja podaży i popytu. w tym pozaprzemy-słowych uwarunkowań konkurencji Rozbudowane modele Portera uwzględniały wpływ państwa i społeczeństwa na konkurencję. a także im ostrzejsza jest walka konkurencyjna między producentami w obrębie sektora W modelu Portera relacje między wymienionymi czynnikami określają intensywność konkurencji wewnątrz sektora i w etekcie jego rentowność Zależności między „pięcioma siłami" obrazuje rysunek 12 W końcu lat osiemdziesiątych zaczęto krytykować model Portera za zbytnie uproszczenia i nieuwzględnianie wszystkich. aby przedsiębiorstwa te mogły dyktować swoje warunki jednym i drugim W rzeczywistości me jest to możliwe. którego atrakcyjność polega — naszym zdaniem — właśnie na jego prostocie Pokażemy teraz sposób operacjonalizacji zmiennych modelu i podamy praktyczne wskazówki ułatwiające posłużenie się modelem Portera do oceny atrakcyjności wybranego sektora Siła oddziaływania dostawców i nabywców Dla przedsiębiorstw. wydzielały specjalne segmenty dostawców. przynajmniej po jednej stronie ścieżki transformacji przedsiębiorstwa napotykają silniejszego partnera Najogólniej można powiedzieć. np banki.

i znalezienia takich. ze subiektywnie szacowany koszt zmiany dostawcy czy odbiorcy jest zazwyczaj znacznie wyższy od faktycznego Możliwość integracji poziomej. szczególnie w przemyśle ciężkim i chemicznym W gospodarce rynkowej prawo zwalcza monopole a otwarte granice dają duże możliwości poszukiwania dostawców i odbiorców poza krajem Specyficzną formą monopolu jest niepowtarzalność wyrobu Nawet bardzo mała firma dysponująca unikatową technologią czy wzorem może silnie uzależnić od siebie dużego odbiorcę Środkiem zapobiegawczym jest tu standaryzacja wyrobów. Trzęsienie ziemi w Kobe w Japonii w styczniu 1995 r zniszczyło linie produkcyjne huty Kobe Steel Ltd . którzy będą czynnikami stymulującymi rozwój . ze światowy rynek samochodowy został zdominowany w tym niewielkim detalu przez japońskiego producenta i zatrzymanie produkcji w Kobe zagroziło ciągłości wytwarzania samochodów w Japonii. Europie i Ameryce Duży udział dostawcy w tworzeniu kosztów odbiorcy umacnia pozycję przetargową dostawcy. czyli groźba podjęcia przez dostawcę produkcji wyrobu finalnego albo tez przez odbiorcę produkcji podzespołu lub materiału kupowanego dotychczas w sektorze dostawcy. w jakim stopniu będą om pomagać lub przeszkadzać w urzeczywistnianiu wizji strategicznej przedsiębiorstwa Analiza siły oddziaływania oraz zachowań dostawców i odbiorców powinna prowadzić do wyeliminowania tych partnerów. oznaczałoby utratę wysokiej pozycji rynkowej i konieczność rezygnacji z większości produktów Do tego dochodzi niepewność. dotrzyma terminów i me spowoduje dodatkowych kosztów Specyficznym kosztem zmiany kontrahenta jest zerwanie długoletnich więzi współpracy Inercja i niechęć do zmian powodują. największego polskiego producenta komputerów. lecz także pojawienie się nowego konkurenta Sytuacja taka zdarza się np wtedy. których jakość decyduje o jakości wyrobu finalnego Pozycja monopolistyczna dostawcy lub odbiorcy może wynikać bądź z jego dominacji w sektorze. ponieważ nawet nieznaczne obniżenie ceny ma istotny wpływ na jego koszty i zysk O dominującej pozycji odbiorcy decyduie zaś udział w wartości sprzedaży dostawcy Na przykład dla producenta nawozów azotowych takim strategicznym dostawcą jest sprzedawca gazu ziemnego. znacznie osłabia siłę przetargową sektora Dla badanego sektora oznacza to me tylko utratę dostawcy lub odbiorcy. którego udział w koszcie jednostkowym sięga 50% Dla elektrociepłowni strategicznym dostawcą z tytułu udziału w kosztach jest dostawca węgla. kiedy hurtownicy mogą być wyeliminowani z rynku. jak i odbiorców była powszechna. cech użytkowych lub estetycznych Pozycja monopolistyczna silniej niż inne czynniki uzależnia kooperantów W Polsce do niedawna sytuacja monopolu po stronie zarówno dostawców. ponieważ producenci uruchamiają własną sieć sprzedaży lub detaliści zaopatrują się bezpośrednio u producentów Analiza stosunków łączących producentów w danym sektorze z jego dostawcami i odbiorcami jest ważnym elementem analizy atrakcyjności sektora Wskazuje na możliwości kształtowania niektórych elementów kosztów i źródeł zysku przedsiębiorstwa. wytwarzającej wysokiej jakości stal używaną przez producentów samochodów do wyrobu sprężyn do zaworów silników Okazało się. ale wzmacnia tez naciski klienta na obniżenie ceny. bądź z niepowtarzalności wyrobu w sensie unikatowej technologii. dostawcą markowych procesorów. zerwanie kontraktu z Intelem.będzie się starał to wykorzystać w negocjowaniu warunków dostaw W taki sposób producent komputerów wyróżnia wśród swoich dostawców producenta mikroprocesorów. a dla producenta odzieży — dostawca tkanin Wysoki koszt zmiany dostawcy lub klienta wiąże się z możliwością utraty niepowtarzalnej jakości wyrobu lub określonego segmentu rynku Na przykład dla Opumusa. którzy są lub będą w przyszłości źródłem zagrożeń i barier rozwoju przedsiębiorstwa. wyodrębnia strategicznych dostawców i klientów oraz określa. czy nowy kontrahent sprosta wymaganiom jakościowym.

w którym tradycyjny film został zastąpiony tzw wkładem fotograficznym. a elastyczność cenowa popytu jest duża Natomiast groźba pojawienia się substytutów wzrasta wraz ze starzeniem się wyrobów. o dużej dynamice popytu. ale substytutem dla sprzętu do mielenia i parzenia kawy Substytutem sektora usług kinowych stały się najpierw telewizory. gdy klienci me przyzwyczaili się jeszcze do określonych wzorów wyrobów. na 2000 r planuje się wzrost sprzedaży do 70 min sztuk Może to doprowadzić do ogromnych strat w przemyśle optycznym i chemicznym zajmujących się produkcją materiałów fotograficznych i ich obróbką Wobec śmiertelnego zagrożenia. na ile jest on zagrożony konkurencją ze strony nowych producentów tego samego wyrobu oraz ze strony producentów substytutów Istotna jest umiejętność odróżnienia substytutu od nowego produktu Produkt nowy jest odmianą produktu wytwarzanego w sektorze. a potem aparaty wideo Największa groźba pojawienia się nowych produktów istnieje w sektorach młodych. ale będzie potrzebował jeszcze większych inwestycji związanych z wymianą tradycyjnych laboratoriów i przestawieniem się na masową produkcie nowych aparatów i materiałów fotograficznych Groźba pojawiema się zarówno nowych wyrobów. znakiem firmowym. tym większe jest zagrożenie nowymi produktami i substytutami. im słabsze są bariery wejścia. postęp techniczny zaś podsuwa nowe technologie i wynalazki. gdy następuje znudzenie klientów produktem. niekiedy wyglądem Groźbę pojawienia się nowego produktu należy utożsamiać z groźbą pojawienia się nowego producenta tej samej grupy wyrobów lub pojawienia się wśród produktów danego sektora nowej generacji wyrobów opartych na nowoczesnej technologu Natomiast substytut. lepiej zaspokajające określone grupy potrzeb Niekiedy w dojrzałych sektorach w obliczu zagrożenia pojawieniem się substytutów następuje intensyfikacja prac nad eksperymentalnymi technologiami. jak i substytutów zaleź) od trzech czynników • atrakcyjności sektora. która w sposób doskonały zastępuje funkcje fotografii tradycyjnej W samej Japonii w 1995 r wyprodukowano 200 tyś aparatów do fotografii cyfrowej. czego re/ultatem jest pojawienie się nowych generacji produktów. Fuji i Agfa — porozumieli się z producentami aparatów Canon. jakością. jest w sensie technologicznym zupełnie innym produktem. zwłaszcza zaś od stopy wzrostu popytu i rentowności sektora. czyli produkt zastępczy. ale pełni podobną lub szerszą funkcję użytkową i zaspokaja podobną potrzebę klienta W tym sensie pojawienie się na rynku kawy rozpuszczalnej stało się nowym produktem w stosunku do tradycyjnej kawy ziarnistej.W ocenie dostawców i odbiorców sektora można zastosować metody pomocnicze segmentacji marketingowej oraz punktowej oceny atrakcyjności dostawców i odbiorców Groźba pojawienia się nowych produktów i substytutów Wartość sektora w dużym stopniu zależy od tego. im sektor jest bardziej atrakcyjny. Nikon i Minolta w sprawie wprowadzenia na rynek nowego systemu fotograficznego. ma takie same lub podobne cechy użytkowe. tym groźba . który może być przetwarzany z zastosowaniem techniki komputerowej Przełom technologiczny związany z wprowadzeniem APS jest porównywany do wprowadzenia fotografii barwnej Wymagał on wielkich nakładów na badania i komercjalizację nowej generacji aparatów. najwięksi producenci materiałów fotograficznych — Kodak. nazwanego APS (Advanced Photo System). które są w stanie skutecznie konkurować z atrakcyjnymi substytutami Dobrym przykładem mogą być zmiany zachodzące ostatnio w dojrzałych sektorach producentów materiałów fotograficznych i sprzętu fotograficznego6 Te ogromne sektory o obrotach rocznych prawie 55 mld dolarów stanęły w połowie lat dziewięćdziesiątych wobec zagrożenia ze strony przemysłu komputerowego W przemyśle komputerowym rozwinęła się technologia fotografii cyfrowej. • wysokości barier wejścia do sektora. różni się zaś opakowaniem.

w sektorach masowe] produkcji używa się jednostek naturalnych. a me powinny być liczone samochody wyeksportowane przez polskich producentów Wielkość sektora to liczba lub wartość produktów danej grupy sprzedanych a me wyprodukowanych na danym obszarze W różnych branżach rozmaicie przedstawia się wielkość sektora w branży samochodowej czy samolotowej tradycyjnie określa się ją liczbą produktów sprzedanych w danym roku. opracowana już w latach pięćdziesiątych. to mniejsza jest groźba pojawienia się nowych rywali Atrakcyjność sektora określają przede wszystkich trzy parametry • obecna wielkość sektora. świadczących o osiąganiu danej fazy życia (zob rozdz 4) Na przykład sektor samochodowy w Europie Zachodniej jest uważany za sektor dojrzały. wyraża się je w wartości rocznych przychodów ze sprzedaży w przeliczeniu na dolary USA Przyszła wielkość sektora określa perspektywy rozwojowe uczestników sektora i informuje o spodziewanej sile walki konkurencyjnej Do określenia docelowej wielkości sektora i dynamiki sprzedaży w poszczególnych latach przydatne są analiza cyklu życia sektora oraz liczebność potencjalnych klientów oparta na prognozach demograficznych Koncepcja cyklu życia produktu. takich jak miliony ton węgla czy miliony hektolitrów piwa. Najczęściej. przy dużym zróżnicowaniu produkcji. ponieważ w każdym sektorze istnieją produkty młode i stare Przykładem może być chociażby wspomniany juz sektor aparatów fotograficznych.konkurencji zewnętrznej jest większa. została przez Portera użyta do oceny perspektyw rozwojowych całych sektorów i przemysłów Jest to oczywiście rozumowanie uproszczone. produkty znajdują się w tym samym czasie w różnych fazach cyklu życia Określenie fazy życia całego sektora wymaga przeanalizowania cyklu życia wszystkich produktów tego sektora i wskazania na tej podstawie dominujących zjawisk. w celu umożliwienia porównania wielkości poszczególnych sektorów. gdyż — mimo pojawiania sięco roku nowych modeli — od kilku lat me zwiększa się liczba samochodów sprzedawanych na tym rynku Jednakże wiele firm europejskich z powodzeniem pokonuje bariery wejścia na otwierające się rynki Europy Wschodnie) i rekompensuje sobie spadek dynamiki na rynkach europejskich wielką dynamiką rynków będących we wcześniejszej fazie cyklu życia . • obecna i przewidywana rentowność sektora Wielkość sektora określa się rocznymi obrotami wszystkich przedsiębiorstw sektora realizowanymi na danym rynku Na przykład polski sektor samochodowy to około 350 tys nowych samochodów osobowych sprzedanych w Polsce w 1996 r W tej liczbie mieszczą się samochody importowane. • możliwości represji ze strony producentów sektora. jeżeli producenci będący już w sektorze są w stanie skutecznie bronić dostępu przez walkęcenową czy zamykanie kanałów dystrybucji. w którym — oprócz tradycyjnych aparatów ręcznie ustawianych — produkowane są nowoczesne aparaty automatycznie ustawiające wszystkie parametry oraz najnowszej generacji aparaty z wkładem dostosowanym do przetwarzania komputerowego Na ogół w każdym sektorze jest wytwarzanych wiele produktów i starzenie się jednego czy kilku z nich nie oznacza automatycznie starzenia się całego sektora Często. • przyszła wielkość sektora i dynamika sprzedaży w poszczególnych latach.

analizując różne jego cechy. W fazie dojrzałości dostęp do sektora jest praktycznie niemożliwy. jak kształtowanie się sprzedaży w ostatnich kilku czy kilkunastu latach. a to czyni sektor zbyt drogim dla małych inwestorów. lokują się w sektorze. Wielu specjalistów podchodzi bardzo sceptycznie do porterowskiej koncepcji cyklu życia sektora. Inwestycje poniesione przez pierwszych inwestorów powodują podniesienie kosztów wejścia. Część z nich wycofuje się nie usatysfakcjonowana niskimi zyskami. Spadek dynamiki sprzedaży wynika ze starzenia się wyrobów na skutek zmiany mody. a także barier wejścia i nasilenia walki konkurencyjnej w sektorze. starych technologiach. Prawidłowe zidentyfikowanie fazy wieku sektora pozwala na prognozowanie dynamiki sprzedaży i ograniczeń rozwojowych związanych z inwestycjami w sektorze. Sektory w fazie starzenia się można poznać po ujemnej dynamice sprzedaży.Określenie fazy życia sektora jest niezwykle ważne dla rzeczywistych i potencjalnych jego uczestników. a przede wszystkim rozwoju technologii oferujących substytuty w doskonalszy sposób zaspokajające potrzeby klientów. zachęceni obiecującymi perspektywami i niskimi kosztami wejścia. który zastąpi poprzedni. Koncepcja cyklu życia sektora umożliwia zidentyfikowanie jego wieku przez badanie takich jego cech. Liczni inwestorzy. czego konsekwencją jest pojawienie się dobrych produktów i silna dynamika sprzedaży. ponieważ pozwała przewidzieć przyszłą rentowność i możliwości rozwojowe przedsiębiorstw w tym sektorze oraz odpowiednio wcześnie podjąć decyzję o wyjściu z sektora lub zainwestowaniu w nowy produkt. część zaś decyduje się po/ostać w sektorze. Młode sektory charakteryzują się średnią stopą wzrostu i łatwym dostępem do sektora. wysokość nakładów na badania i rozwój ponoszonych w poprzednich latach i wiek technologii dominujących w sektorze. oligopolistycznej strukturze konkurencji i obniżeniu się barier wejścia do sektora. Tablica 2 Tablica 2 Fazy życia sektora Fazy Narodziny Kryteria Stopa wzrostu Średnia Możliwość wzrostu Liczba konkurentów Struktura konkurencji Technologie Dostęp do sektora Znaczna Znaczna Zmienna Rozwój Duża Znaczna Znaczna stabilizująca się Dojrzałość słaba i stabilna Zerowa Mała stali liderzy Dojrzałe bardzo trudny Starzenie się Zerowa lub ujemna Ujemna Mała Oligopole Schyłkowe Brak zainteresowania Eksperymentalne rozwijające się Łatwy możliwy pokazuje. intensywnie inwestując w technologie i rynki. ani produkt nie są . jak można zidentyfikować fazę życia sektora. że ani sektor. znudzenia klientów. a większość zysków jest przejmowana przez jego liderów. W fazie rozwoju duża dynamika sprzedaży przy malejącej liczbie uczestników sektora pozwala na osiąganie dużych zysków i skłania inwestorów do dalszych inwestycji i ochrony sektora. zachowania uczestników sektora i nowych inwestorów. Malejąca dynamika sprzedaży jest rekompensowana spadkiem kosztów inwestowania w nowe technologie i ograniczonymi kosztami konkurencji. zwracają oni uwagę na fakt. Po pierwsze.

Po siedmiu latach od stworzenia systemu rynkowego polski sektor samochodowy można uznać za będący we wczesnej fazie rozwojowej. W Polsce w latach osiemdziesiątych przemysł samochodowy osiągnął wszystkie parametry starego sektora — stabilną sprzedaż. wysokie bariery wejścia. stały się znowu modne i zagrażają przemysłowi tkanin syntetycznych. Niska rentowność . Znanych jest wiele przykładów odmładzania starzejących się sektorów na skutek zmiany mody czy nowych wynalazków. Wydanie takiej opinii przez analityków przemysłu o jakimś sektorze może spowodować podejmowanie przez jego uczestników decyzji o ograniczaniu inwestycji lub nawet o opuszczaniu sektora. Po trzecie. Mimo tych zastrzeżeń. czy tylko jego dynamika jest ograniczona ze względu na czynniki koniunkturalne lub zmniejszoną podaż. w obliczu mody na ekologiczny styl życia i wynalazki udoskonalające naturalne tkaniny. czy przemysł o stabilnej dynamice i strukturze konkurencji oraz dojrzałych technologiach jest w fazie dojrzałości.żywymi istotami. zaobserwowano zjawisko samospełniającej się przepowiedni w odniesieniu do sektorów uznanych za dojrzałe. gdyż określa ona ekonomiczny sens pozostawania w sektorze. a ponadto na rynku byli tylko dwaj liczący się producenci. co w rezultacie przyspiesza proces jego starzenia się. a starzenie i śmierć nie są dla nich nieuchronne. Kolejną ważną wskazówką dla uczestników sektora jest informacja o jego rentowności. czas trwania faz jest różny w różnych przemysłach i w wielu z nich przebiega nietypowo. przy opracowywaniu analiz sektorowych chętnie korzysta się z Tablica 5 Przykłady sektorów w różnych fazach życia Fazy cyklu życia Narodziny Kraje Europa Zachodnia Rozwój Dojrzałość Schyłek Polska koncepcji cyklu życia sektora i na tej podstawie ustala prognozy popytu oraz dynamikę sprzedaży. Jednak faktycznie rynek samochodowy zaczął rozwijać się dopiero po zniesieniu reglamentacji sprzedaży i uwolnieniu cen. Chociażby uznane do niedawna za co najmniej dojrzałe sektory tkanin naturalnych. Po drugie. Trudno jest z całą pewnością powiedzieć. stare technologie. W tablicy 3 zamieszczamy przykłady sektorów w różnych fazach życia w Polsce i Europie Zachodniej w celu zwrócenia uwagi na przesunięcia faz życia tego samego sektora w krajach o różnym poziomie rozwoju gospodarczego.

tym bardziej komfortowa jest sytuacja przedsiębiorstw już znajdujących się w sektorze oraz tym trudniej jest nowym wyrobom i substytutom wejść do tego sektora . wysoka jakość). • Bariery celne. jak np. aby móc sprzedać swoje wyroby. Oznacza on zbyt wysoki koszt. ze względu na minimalny poziom inwestycji. W celu oszacowania tych zagrożeń. Bariery formalne są tworzone przez państwo w celu ochrony zdrowia i życia obywateli. jaki musi ponieść inwestor. a przede wszystkim w celu ochrony własnej gospodarki. ochrony środowiska przyrodniczego. Do barier formalnych należą: normy sanitarne i jakościowe. Polegają one na konieczności dostosowania się nowych inwestorów do przepisów obowiązujących w danym sektorze. • Wysoki poziom technologiczny i związana z nim wysoka j akość wyrobów. który gwarantuje koszt jednostkowy wyrobu poniżej obowiązującej ceny rynkowej. Są one. minimalny rozmiar produkcji. ale nie dotyczy w tym samym stopniu wszystkich jego uczestników i może być szybko poprawiona przez zmianę polityki państwa lub procesy koncentracji w sektorze. Niska rentowność może być skutkiem ograniczeń popytowych będących konsekwencją niskiej stopy życiowej mieszkańców i będzie się poprawiała w miarę wzrostu dochodu narodowego. Do najważniejszych barier wejścia należą: • Ekonomika skali. Niska rentowność może też wynikać z nadmiernej liczby uczestników sektora. bywa ona wyższa niż w młodych. Szczególne znaczenie dla uczestników sektora oraz jego potencjalnych nowych inwestorów mają bariery wejścia do sektora. która pozwoli mu zająć w sektorze korzystną pozycję konkurencyjną oraz wytwarzać po koszcie niższym od ceny rynkowej. utrzymania porządku. nawet w starych sektorach. w celu prowadzenia określonej polityki gospodarczej. w polskim przemyśle mięsnym. Im są one wyższe. mają uczynić polskie samochody bardziej konkurencyjnymi w stosunku do importowanych. • Brak dostępu do kanałów dystrybucji. Informacja o niskiej rentowności sektora jest zawsze zniechęcająca. konieczne jest określenie barier wejścia do sektora i barier wyjścia z sektora. . konkurowania ceną lub restrykcyjnej polityki finansowej państwa. jaki trzeba ponieść.nie ma jednoznacznego związku z fazą życia sektora. Często bariery celne są ustanawiane pod presją przedsiębiorstw danego sektora. tj. • Formalne bariery wejścia na rynek. Im słabiej działają bariery wynikające z walki konkurencyjnej wewnątrz sektora (niski koszt jednostkowy. Ekonomika skali wyznacza koszt. Producenci funkcjonujący na danym rynku stwarzaj ą utrudnienia w dostępie do kanałów dystrybucji w celu obrony swoich pozycji przed nowym produktem. aby wzmocnić konkurencyjność ich wyrobów. tym bardziej producenci domagają się barier formalnych. patenty. Przykładem mogą być naciski lobby rolniczego w Polsce na wprowadzenie ceł ochronnych na artykuły rolnicze czy lobby motoryzacyjnego na utrzymanie wysokich ceł na samochody. aby móc uruchomić określonej wielkości produkcję. tworzone przez rząd. atesty itp. ustanowione w Polsce pod presją krajowych producentów i zagranicznych udziałowców polskich przedsiębiorstw. W wielu przemysłach wysokiej technologii niska rentowność jest wynikiem konkurowania o nowoczesne technologie i wydawania olbrzymich sum na inwestycje dotyczące badań i rozwoju. a zatem są wyznacznikami wielkości nakładów na zakup technologii. Analiza strategiczna powinna dostarczać informacji o przewidywanych zmianach atrakcyjności sektora i dawać odpowiedź na pytania: jaka jest groźba pojawienia się nowych producentów i w jaki sposób mogą oni wpłynąć na rentowność i rozwój sektora. podobnie jak bariery formalne. licencje. techniki i na organizację produkcji. Określają one wymagania dotyczące zakupu technologii o wysokich walorach konkurencyjnych i mistrzostwa w jej zastosowaniu. Na przykład wysokie cła na samochody.

gdy zmiana sektora wiąże się z koniecznością zmniejszenia zatrudnienia lub całkowitej likwidacji firmy. trudność przestawienia się na inną technologię. Często wysokim barierom wejścia towarzyszą wysokie bariery wyjścia i odwrotnie. czyli barier wejścia i wyjścia. przekwalifikowanie pracowników). czy przy danej atrakcyjności sektora inwestorzy będą chętni do poniesienia kosztu wejścia. qm — minimalna optymalna skala produkcji. Ograniczenia wejścia przez wielkość produkcji przyjmują postać równania: qb = qc . M.qm gdzie: qb — limitowana wielkość produkcji przedsiębiorstwa. Pozwala ona. jak i kosztów związanych z utratą korzyści płynących z zadomowienia się w danym sektorze. wynikający z nakładów na specyficzne technologie i instalacje. wypróbowanych metod postępowania w stosunku do konkurentów. rozumiana jako wielkość.E. Na przykład wysoki koszt wejścia do większości sektorów przemysłu chemicznego. Sektory o niskich kosztach wejścia. że wiele przedsiębiorstw pozostaje w starych sektorach mimo zmniejszania się zysków. szczególnie silne. Wysokie bariery wyjścia z sektora powodują. klientami. są to sektory o wysokich barierach wejścia i ruskich barierach wyjścia. Oznaczają one bowiem duże koszty związane z porzuceniem i zmianą sektora zarówno w sensie kosztów materialnych (demontaż urządzeń. przy której cena jest równa krańcowemu (i przeciętnemu) kosztowi wszystkich przedsiębiorstw. zwracając uwagę na ich wzajemne uzależnienie. dobrych stosunków z dostawcami. Ograniczenia wejścia przez cenę można wyrazić w postaci równania: Wysokie stale Wysokie dochody . należy też brać pod uwagę bariery społeczne i emocjonalne. Określając koszt wyjścia z sektora. Rysunek 13 przedstawia możliwe kombinacje barier wejścia i wyjścia oraz wskazuje na sektory najbardziej atrakcyjne z punktu widzenia rodzaju barier. wynikającym z niemożności innego wykorzystania tych technologii i instalacji oraz wysokich kosztów ich demontażu. na podstawie znajomości mechanizmów oddziaływania stopy zysku i cenowej bariery wejścia na zmiany struktury przemysłu i rynku. Porter uważa za konieczne analizowanie barier mobilności. precyzyjnie sformułować ograniczenia wejścia . funkcjonowanie w takich sektorach zapewnia jego uczestnikom wysokie i stabilne dochody. Rysunek 13 Bariery i rentowność Bariery wyjścia Niskie Wysokie Bariery wejścia Niskie Niskie stałe dochody Niskie ryzykowne dochody Wysokie ryzykowne dochody W badaniu barier wejścia i wyjścia przydatna jest analiza ekonomiczna.Zbadanie barier wejścia informuje nas. łączy się z wysokim kosztem wyjścia. charakteryzują się łatwością zmiany przeznaczenia obiektów i przejścia do handlu i usług w innej branży. np. Czynnikiem obniżającym atrakcyjność sektora i zniechęcającym nowych inwestorów są wysokie bariery wyjścia z sektora. qc — wielkość produkcji konkurencyjnej. jacy to będą inwestorzy i w jaki sposób to wejście może być dokonane. wiele usług czy branż handlu detalicznego. Ze względu na małą liczbę uczestników zdolnych pokonać wysokie bariery wejścia i łatwość rezygnacji uczestników w przypadku niezadowalającego poziomu zysku.

pc — cena konkurencyjna. można prześledzić dynamikę sektora. że trzech pierwszych producentów sektora skupia ponad 60% udziałów. Przez dodawanie wskaźników 5 dla pierwszych pięciu lub dziesięciu firm sektora możemy sobie wyrobić pogląd o stopniu jego koncentracji. Ekonomiści proponują bardziej wyrafinowane sposoby mierzenia koncentracji sektora. Ważne jest obserwowanie zmian stopnia koncentracji sektora. zdominowaniu go przez jedną firmę lub kilka przedsiębiorstw istnieje niebezpieczeństwo przejęcia funkcji koordynacyjnej przez liderów i narzucania innym reguł gry rynkowej. Struktura sektora i liczebność uczestników mają duży wpływ na ostrość walki konkurencyjnej. Jeżeli informacje o udziałach w rynku dotyczą okresów wieloletnich. w jaki konkurujące ze sobą przedsiębiorstwa podzieliły między siebie rynek. Dla potencjalnych inwestorów informacja o tym. Q — wielkość produkcji ogółem danego przemysłu. Zmiany te mogą wynikać z naturalnej wędrówki przedsiębiorstw między sektorami.gdzie: pb — cena ograniczająca wejście na rynek. jak w telekomunikacji czy produkcji paliw. qi — wielkość produkcji /-tego przedsiębiorstwa. wskaźnik Gianiego. Wysoka koncentracja sektorów może wynikać z monopolu naturalnego. wskaźnik entropii czy wskaźnik Lindy. Najprostszą miarą koncentracji jest stopa koncentracji firm. wskaźnik Rosenblutha. duża liczba wyjść z sektora w ostatnich latach. gdzie: si — udział produkcji /-tego przedsiębiorstwa w produkcji ogółem. przewozów kolejowych. Przykładem sektora rozproszonego. mierzona wskaźnikiem S : Si = qi : Q. świadczy bowiem o monopolistycznej lub oligopoli-stycznej strukturze sektora. Analiza koncentracji polega na badaniu wielkości przedsiębiorstw działających w sektorze. jest zniechęcająca. Struktura konkurencji wewnątrz sektora Punktem wyjścia w określaniu piątego elementu modelu Portera — walki konkurencyjnej wewnątrz sektora — jest określenie jego struktury i sposobu. Do sektorów rozproszonych należą też sektory produkcji przetworów mlecznych. Analiza udziałów w rynku dostarcza ważnych informacji o stopniu koncentracji sektora. o niskim poziomie koncentracji. turystyki zagranicznej i wiele innych. ze względów technologicznych i ekonomicznych. jest w Polsce sektor produkcji mięsa. rs — wielkość rynku określona za pomocą formuły rs = qc: qm N — współczynnik cenowej elastyczności popytu. gdzie tylko produkcja i sprzedaż wyrobu na wielką skalę jest opłacalna. wynikająca z niskiej oceny jego atrakcyjności przez opuszczających sektor. Przykładem sektorów wysoce skoncentrowanych są w Polsce sektor telekomunikacji przewodowej. średnich i małych producentów działających na skalę ogólnopolską lub tylko lokalną. Duża . takie jak wskaźnik Herfmdahla. mogła przyczynić się do podniesienia stopnia jego koncentracji. zmiany struktury konkurencji i jej stabilność. w którym istnieją tysiące dużych. liczbę przedsiębiorstw wchodzących do sektora i opuszczających sektor. Przy silnej koncentracji sektora. samochodów osobowych i produkcji paliw. wskaźnik Horvatha. Wskaźnik 5 służy uszeregowaniu przedsiębiorstw od największych do najmniejszych. ubezpieczeń na życie. handlu hurtowego. Duża liczba firm o małych i zrównoważonych udziałach w rynku stwarza w sektorze warunki podobne do wolnej konkurencji. hotelarstwa. lub też być skutkiem ochrony państwa przed wejściem inwestorów zagranicznych.

liczba wejść w krótkim okresie informuje, że inwestorzy oceniają sektor jako atrakcyjny, ale będą pogarszać warunki konkurowania. Jeżeli nowe wejścia odbywają się przez wykup starych firm, stopień koncentracji sektora się nie zmieni. W Polsce od sześciu lat, dzięki ustawie antymonopolowej i wolnej konkurencji, trwa proces demonopolizacji sektorów dawniej całkowicie zmonopolizowanych. Jednocześnie reguły konkurencji wymuszają wzrost koncentracji w sektorach rozdrobnionych. Proces ten obserwuje się od dwu lat w sektorze browarniczym, a należy się go spodziewać w przemyśle mięsnym i innych rozdrobnionych sektorach przemysłu spożywczego. Analiza koncentracji powinna też wskazywać, którzy uczestnicy sektora zwiększają, a którzy zmniejszają swój udział w rynku. Ciekawych informacji może dostarczyć analiza przedsiębiorstw, które zbankrutowały lub wycofały się do innego sektora, wskazując na zagrożenia związane z sektorem. Analizowanie sposobu, w jaki uczestnicy sektora podzielili między siebie udziały w rynku i zyski, jest pomocne, ale nie pozwala na poznanie i przewidywani e form walki konkurencyjnej oraz obszarów jej koncentracji. Większe możliwości w tej dziedzinie daje analiza grup strategicznych. Badając otoczenie konkurencyjne przedsiębiorstwa, M.E. Porter zauważył, że niektóre przedsiębiorstwa tego samego sektora są podobne do siebie ze względu na tożsamość kanałów dystrybucji, segmentów rynku, jakości produktu, mają podobne metody obsługi klientów oraz zbliżoną politykę marketingową. Grupy przedsiębiorstw, które budują podobne strategie rozwoju, Porter nazwał grupami strategicznymi. Grupa strategiczna składa się z rywalizujących ze sobą firm, które mają podobne podejście w prowadzeniu walki konkurencyjnej na rynku, tzn.: - oferują produkty porównywalne pod względem jakości, poziomu technicznego oraz nowoczesności, - używają podobnych kanałów dystrybucji, - w takim samym stopniu są zintegrowane pionowo, - oferują porównywalne usługi, serwis oraz pomoc techniczną, - są nastawione na zaspokojenie potrzeb tych samych grup klientów, - w podobny sposób prowadzą kampanie reklamowe, - stosują identyczne technologie produktu, - oferują produkty po zbliżonych cenach. Są rynki, gdzie nie ma grup strategicznych, ponieważ np. rozproszenie strategii rywali jest bardzo duże albo jest mało firm na danym rynku i wszystkie mają takie same strategie . Identyfikacja grup strategicznych wewnątrz sektora pozwala poznać prawdziwą strukturę konkurencji. Zdaniem M.E. Portera, walka konkurencyjna koncentruje się wewnątrz grup strategicznych, zaś konkurencja między grupami jest rzadko spotykana. Analiza sektora powinna zawierać, oprócz analizy konkurentów z sektora, informacje dotyczące tzw. szarej strefy — nielegalnych importerów lub producentów pomniejszających zyski sektora i szacować ich obecny i przewidywany udział w obrotach sektora. Ważne jest śledzenie udziału importu i zachowania się importerów oraz porównywanie konkurencyjności ich oferty z produktami krajowymi. Nie możemy też pomijać sektorów produkujących dobra substytucyjne. Ich uczestnicy są również konkurentami badanego sektora, ponieważ pomniejszają jego przychody i zyski. Określenie zakresu oddziaływania substytutów i tendencji w tej dziedzinie ułatwia nam oszacowanie przyszłej dynamiki i rentowności sektora oraz uczula na zagrożenia związane z działalnością producentów substytutów. Dalszym krokiem w badaniu konkurencji jest identyfikacja metod walki konkurencyjnej wewnątrz sektora. Atrakcyjność sektora jest tym mniejsza, im ostrzejsza jest walka konkurencyjna między przedsiębiorstwami. Szczególnie zniechęcająca dla inwestorów jest informacja o posługiwaniu się w walce konkurencyjnej konkurencją cenową. W badaniu struktury konkurencji wewnątrz sektora szczególnie przydatne są

następujące metody analizy: analiza udziałów rynkowych producentów sektora i dynamiki tych udziałów, mapa grup strategicznych oraz analiza liczby i charakteru aliansów strategicznych przedsiębiorstw sektora. Do określania niektórych aspektów rywalizacji wewnątrz sektora można również wykorzystać analizę ekonomiczną14. Najprostszą miarą jest stopa rywalizacji, wyrażona wzorem:

gdzie: RC — stopa rywalizacji przedsiębiorstwa, QFi — ilość (wartość) produkcji z-tego wyrobu sprzedawanego przez wszystkie przedsiębiorstwa, QEi — ilość (wartość) produkcji /-tego wyrobu sprzedawanego przez dane przedsiębiorstwo. Innym sposobem mierzenia siły konkurencji jest ocena siły monopolistycznej przedsiębiorstwa. Najczęściej polega ona na ocenie kontroli przedsiębiorstwa nad cenami. Stosuje się tu wskaźniki cenowej elastyczności popytu, związany z nimi indeks monopolu Lernera oraz wskaźnik Rothschilda. Uproszczona analiza atrakcyjności sektora oparta na metodzie „pięciu sił" Atrakcyjność sektora można ocenić, badając i oceniając każdy z pięciu elementów modelu Portera, z wykorzystaniem wskazówek dotyczących uwarunkowań atrakcyjności sektora i ich wpływu na jego możliwości rozwojowe. Tego rodzaju analiza pozwala na uzyskanie wszechstronnej informacji o sektorze pod warunkiem, że jest prowadzona przez zespół specjalistów z dziedziny zarządzania i ekonomii. Tego typu analizy są zlecane przez grupy przedsiębiorstw, czasem przez rząd, w celu opracowania programów restrukturyzacji przemysłu. Ze względu na wysoki koszt badania sektora są one dla większości firm niedostępne. Przedsiębiorstwom, które nie mają dostępu do profesjonalnie opracowanych analiz sektorowych, można polecić uproszczoną metodę opartą na modelu „pięciu sil" oraz punktową ocenę atrakcyjności sektora. W ciągu kilkuletniej pracy szkoleniowej opracowałyśmy własną wersję uproszczonej analizy „pięciu sił". Metoda ta pozwala kierownikom i specjalistom z przedsiębiorstwa opracować (przy współudziale konsultanta) prostą analizę sektora oraz określić najważniejsze szansę i zagrożenia związane z pozostawaniem w danym sektorze. Istotą tej metody jest operacjonalizacja modelu Portera przez przetłumaczenie jego elementów na pytania i dyspozycje1 . Pozwala to ocenić atrakcyjność sektora przez udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: • Ilu konkurentów jest wewnątrz sektora i jakie są ich udziały? • Jakie grupy strategiczne są w sektorze i jakie skupiają przedsiębiorstwa? • Jakie kategorie dostawców związane są z sektorem i jaką mają siłę oddziaływania na badany sektor? Gdzie znajduje się strategiczny dostawca? Jakie zagrożenia rozwojowe mogą się wiązać z dostawcami? • Jakie są segmenty odbiorców i jaki mają udział w powstaniu zysku? Które grupy odbiorców mają podstawowe znaczenie dla sektora? Jakie należy przewidywać szansę i zagrożenia związane z popytową stroną sektora? • Jak duża jest groźba pojawienia się nowych producentów w sektorze i jacy to będą producenci (wcześniej należy oszacować wysokość barier wejścia do sektora, przewidywaną rentowność sektora oraz fazę cyklu życia, w której znajduje się sektor)? • Jak duża jest groźba pojawienia się substytutów i jakie to są lub będą substytuty? Na podstawie analizy wykonanej prezentowaną metodą można sformułować ogólną ocenę atrakcyjności badanego sektora oraz sporządzić listę związanych z nim szans i zagrożeń, które zostaną wykorzystane w analizie SWOT.

Profil ekonomiczny sektora Model M.E. Portera jest jedną z wielu propozycji analizy przemysłu i sektorów opisanych w literaturze i stosowanych przez firmy konsultingowe. Bardzo przydatna do opisów sektorów i ich porównywania jest też metoda znana pod nazwą ekonomiczny profil sektora (Industry's Dominanat Economic Characteristics). W metodzie tej proponuje się skróconą charakterystykę sektora (przemysłu) według następujących cech : • rozmiaru rynku mierzonego w jednostkach naturalnych i rocznych dochodach ze sprzedaży, • zakresu konkurowania — lokalnego, regionalnego, krajowego, globalnego, • stopy wzrostu rynku mierzonej procentami wzrostu (spadku) sprzedaży rocznej i fazy życia sektora, • liczby konkurentów i ich relatywnych udziałów w rynku, określenia stopnia koncentracji sektora, • liczby nabywców i ich relatywnej wielkości, • poziomu i możliwości integracji wprzód i w tył, • wysokości barier wejścia i wyjścia, • tempa zmian w technologii wytwarzania i komercjalizacji nowych produktów, • stopnia dyferencjacji (zróżnicowania) produktów konkurujących firm, • występowania efektu ekonomiki skali w produkcji, transporcie i masowym marketingu produktów sektora, • zależności niskiego kosztu produkcji od stopnia wykorzystania mocy produkcyjnych w przemyśle, • występowania efektu uczenia się i tempa obniżania się kosztu jednostkowego w miarę podwajania się produkcji skumulowanej, • wymagań kapitałowych, • rentowności sektora w odniesieniu do średniej rentowności przemysłu krajowego (światowego). Poniżej przedstawiono opis ekonomicznego profilu sektora jednego z przemysłów amerykańskich: Rozmiar rynku: 400-500 mln dol. dochodów rocznie, 4 min ton produkcji całkowitej. Zakres konkurowania: głównie regionalny, producenci rzadko sprzedają w promieniu większym niż 250 mil ze względu na wysokie koszty transportu. Stopa wzrostu rynku: 2-3% rocznie. Faza życia sektora: dojrzałość Liczba przedsiębiorstw w sektorze: około 30 firm mających 110 oddziałów ze zdolnością produkcyjną około 4.5 min ton; udziały rynkowe przedsiębiorstw wahają się między 3 a 21 %. Nabywcy: około 2000 nabywców, głównie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego. Zakres integracji pionowej: zróżnicowany, pięć z dziesięciu największych firm jest zintegrowana wstecz (przemysł górniczy), a również wprzód (pokrewny przemysł chemiczny, który przerabia ponad 50% wyrobów pochodzących z fabryk tych przedsiębiorstw); pozostałe przedsiębiorstwa sektora zajmują się wyłącznie produkcją w jednym sektorze. Bariery wejścia i wyjścia: średnio wysokie bariery wejścia wyznaczają wymagania kapitałowe niezbędne do wybudowania oddziału produkującego na minimalnym poziomie opłacalności (koszt około 10 min dol. oraz zdolność do znalezienia wystarczającej liczby klientów w promieniu do 250 mil od fabryki). Technologia/innowacje: technologia produkcji jest standardowa i zmienia się powoli: największe zmiany dotyczą produktu — rocznie wprowadza się na rynek 1-2 nowych produktów chemicznych.

00 0. Sektory ocenia się w skali od l do 10 z punktu widzenia każdego kryterium. Jednak do porównania wszystkich elementów kilku sektorów trzeba zastosować ocenę punktową. W opracowaniu metody punktowej oparto się na założeniu.05 0. systemowe i środowiskowe Waga 0.10 0. posługując się metodą oceny punktowej.75 0. Jako przykład zastosowania punktowej oceny atrakcyjności sektora możemy podać opisane przez A. Maksymalna wartość sektora może wynieść 10 punktów. lecz ekonomika skali istnieje w transporcie i przy dużej skali zakupu surowców. W przykładzie ważona wartość przemysłu wynosi 3. ale mniejszym stopniu szczegółowości. Efekt doświadczeń: nie ma znaczenia w tym przemyśle. Sposób posługiwania się tą metodą ilustruje tablica 4.10 0.10 Ocena (1-10) 5 8 1 4 1 2 3 7 Wartość ważona 0. z takimi samymi wagami. Każdy z czynników ma nadaną wagę. Podobny sposób analizy proponują K. natomiast podczas wzrostu popytu ceny rosną. Ekonomika skali: umiarkowana.80 0. Lista kryteriów zawiera tu 8 pozycji. że można skonstruować listę czynników (kryteriów). zyski przedsiębiorstw są silnie uzależnione od wahań popytu17. Metodę punktową należy traktować jako drugi etap analizy sektora.Charakterystyka produktu: wysoko wystandaryzowany.A. wymieniając jako kryteria następujące czynniki (w nawiasach podane są wagi)1 : . można — ze względu na każde kryterium — porównywać ze sobą dowolną liczbę sektorów.25 0.30 0. o większym niż w metodzie Portera stopniu precyzji. kiedy do oceny wszystkich sektorów stosujemy ten sam zestaw kryteriów. Poszczególne kryteria mają niejednakowe znaczenie dla oceny sektora.15 0.10 0. Punktowa ocena atrakcyjności sektora Prezentowany w poprzednim podrozdziale sposób analizy sektora oparty na metodzie Portera ma charakter analizy jakościowej i nie daje możliwości porównania atrakcyjności kilku sektorów. marki wszystkich producentów są podobne (nabywcy raczej nie odróżniają produktów poszczególnych przedsiębiorstw). Rokita. Thompsona i A. Porównywanie sektorów ma sens tylko wtedy. Wykorzystanie mocy produkcyjnych: zdolności wytwórcze sektora są wykorzystane w 90100%.10 1. wszystkie przedsiębiorstwa mają podobne koszty produkcji. polityczne. Mając listę kryteriów różnicujących. Stricklanda pierwsze doświadczenia firmy konsultingowej McKinsey and Company w stosowaniu dziewięciopolowej macierzy w General Electric. Rentowność sektora: niższa od przeciętnej.90 punktu.15 0. jest to wynikiem wojny cenowej w okresie spadku popytu.10 0. Fabiańska i J. w związku z tym należy wprowadzić oceny ważone.70 Łączna wartość wag wynosi 1. Niedogodność tę można usunąć. które różnicują sektory i stopień ich atrakcyjności. Tablica 4 Ocena atrakcyjności przemysłu Czynniki atrakcyjności przemysłu Wielkość rynku i przewidywany wzrost Sezonowość i cykliczność Względy technologiczne Intensywność konkurencji Pojawiające się szansę i zagrożenia Wymagania kapitałowe Rentowność Czynniki społeczne. przy wykorzystaniu poniżej 90% mocy koszty jednostkowe znacząco rosną.15 0.J.

6) elastyczność cenową (0. Tablica 5 Schemat oceny wartości sektora Kryteria 0 0.5).0). Portera. Przy konstruowaniu schematu analizy przyjęłyśmy założenie. 5) sytuację pod względem konkurencji (1. W proponowanej wersji metody punktowej należy przeanalizować każdy z badanych sektorów z punktu widzenia 15 kryteriów charakteryzujących ich atrakcyjność dla obecnych i . 10) potencjał innowacyjny (1. wypróbowaną i udoskonaloną w toku zajęć z kadrą kierowniczą i w działalności doradczej. że posługujący się tą metodą znają koncepcie M. Autorzy francuscy proponują uproszczoną wersję punktowej oceny atrakcyjności sektora. 7) częstość zamówień (0. Metoda ta pozwala szybko oznaczyć wartość danego sektora przez odczytanie punktacji z tablicy (zob. 8) atrakcyjność inwestycyjną (l.5). tabl.5 cykl > 5 lat Niskie Silne wysoka duży elastyczność margines swobody Średnia Wysoka Źródła wartości Typowe know-how wyjątkowe dodanej atuty Pewność Niepewne Niestabilne Pewne zaopatrzenia Sezonowość Wysoka Średnia Niska sprzedaży Szansę opanowania Małe możliwe Duże nowych umiejętności Każde kryterium oceny ma skalę rozpiętości od 0 do 3. Proponujemy Czytelnikowi własną wersję punktowej oceny wartości sektora.5 3 2-8% >8% 30-60% cykl 5 lat średnie Średnie <30% 2. 3) ryzyko rynku (0.5).5 1 Przewidywana stopa <2% wzrostu Udziały liderów w > 60% rynku Zmienność częste technologii zmiany Ryzyko substytucji Wysokie Bariery wejścia Poziom cen Marża zysku Słabe wojna cenowa Niska Skala 2 wartości 1.0). 2) wielkość rynku (1.1) tempo rozwoju rynku (2.5). 11) atrakcyjność społeczną (1. 5).0). 4) koszty wejścia na rynek (0.0).0). pomijając różnicowanie ważności kryteriów. 9) atrakcyjność surowcową (1.E.5). Łączna suma not pozwala ocenić wewnętrzną wartość sektora.5).

metodę punkto wej oceny wartości sektora należy uznać za udaną próbę operacjonalizacji modelu analizy otoczenia konkurencyjnego Jej główną zaletą jest moz ność precyzyjnej oceny sektora wielokryterialna i ważona ocena pozwala na porównywanie ze sobą nieograniczonej liczby sektorów Zastosowanie tej metody pozwala na posługiwanie się innymi metodami analizy strategicznej. subiektywnej. Słaba znajomość sektorów potencjalnej działalności powoduje przecenianie lub niedocenianie ich wartości. kto dokonuje oceny sektora. Dopóki stosuje taką samą listę. Metoda punktowej oceny wartości sektora. w których działa ich przedsiębiorstwo. Ze względu na subiektywizm oceny i niejednakową znajo-mpść badanych sektorów przez ich przedstawicieli należy zadbać. aby oceny były sporządzane. Po dokonaniu oceny wszystkich interesujących nas sektorów otrzymujemy listę rankingową sektorów od najbardziej do najmniej atrakcyjnych. gdzie oceny są oparte na analizie jakościowej. 15 lat) jego atrakcyjności Uwzględniając omówione pułapki metodologiczne. Dla jasności należy zatem odróżnić rzeczywistą. 10. wystarczy analiza bieżącej wartości sektora Jeżeli natomiast analiza strategiczna ma być podstawą do projektowania strategii. chociaż z pozoru bardzo prosta. O zjawisku tym piszą autorzy cytowanej książki francuskiej19. której autorstwo przypisuje się Porterowi. szczególnie w tych obszarach. które mogą stanowić pole ich przyszłej ekspansji. Maksymalna liczba punktów w tej wersji metody punktowej wynosi 150. Inaczej oceniają sektor jego uczestnicy. pokazując ją na tle koncepcji barier wejścia do sektora . przez niezależnych konsultantów. obiektywną wartość sektora od wartości relatywnej. Problematyką grup strategicznych po raz pierwszy zajęli się niezależnie M S Hunt i H H Newman w latach 1972 i 1973.potencjalnych uczestników oraz wpisać wyniki ocen do formularza zawierającego listę kryteriów z podanymi wagami. tak samo ważonych kryteriów do oceny różnych sektorów. a przynajmniej korygowane. że wyniki zależą od tego. Z kolei wysokie bariery wyjścia. nadawanej przez jego ucze-stników. Schemat oceny jest zawarty w załączniku 3. Drugą pułapką metodologiczną pojawiającą się w ocenie sektorowej jest sprawa perspektywy czasowej oceny: czy oceniać bieżącą. wymaga dogłębnej analizy otoczenia konkurencyjnego i niesie ze sobą wiele pułapek. oraz inne. często bywają w analizie pomijane przez inwestorów. zwracając uwagę. Każdy specjalista posługujący się tą metodą może listę kryteriów rozszerzać lub zawężać oraz nadawać im inne wagi. czy przyszła wartość sektora i w jakiej perspektywie czasu Odpowiedź na to pytanie zależy od celu analizy Jeżeli ma ona służyć wyłącznie do oznaczenia pozycji konkurencyjnej firmy. Wagi poszczególnych kryteriów autorki ustaliły po dyskusji w gronie specjalistów z dziedziny zarządzania strategicznego. Lisia proponowanych przez nas kryteriów oceny sektora została wyprowadzona z modelu Portera i uwzględnia najważniejsze aspekty otoczenia konkurencyjnego. Jedną z nich jest subiektywizm oceny. które są dużym problemem dla przedsiębiorstwa sektora. kiedy przedstawiciele przedsiębiorstwa jednocześ-nie oceniają sektory. Dopiero jednak w 1977 r M E Porter wspólnie z R E Cavesem rozwinęli koncepcję grup strategicznych. np określania pozycji strategicznej firmy za pomocą macierzy McKinseya Mapa grup strategicznych Mapa grup strategicznych jest nowoczesną metodą analizy wewnętrz-nej struktury konkurencji i wiąże się z koncepcją grup strategicznych w przemyśle. natomiast przez inwestorów starających się wejść do sektora — j ako bariera i koszt. Wpływ oceny subiektywnej na wynik metody punktowej jest szczególnie widoczny. zostaje zachowana poprawność metodologiczna analizy. inaczej potencjalni inwestorzy lub niezależni specjaliści. każdy sektor należy oznaczać w dwóch wymiarach bieżącej i przyszłej (5. Na przykład wysokie bariery wejścia do sektora są przez działające w nim przedsiębiorstwa odczytywane jako duży plus.

Niskie bariery mobilności wewnątrzsektorowej oznaczają łatwość przechodzenia przedsiębiorstw z jednej grupy strategicznej do innej. tworząc z mego skuteczne narzędzie analiz konkurencji22 Jednocześnie mm autorzy prowadzili badania empiryczne z tego zakresu K J Hatten i D E Schendel dokonali studiów porównawczych między sektorami A A Thompson i A J Stnckland oraz Ch W Hill i G R Jones pokazali miejsce mapy grup strategicznych w analizach niezbędnych do strategicznego zarządzania przedsiębiorstwem Z kolei Ph Kotler i G Armstrong wykorzystali to narzędzie w badaniach marketingowych . innych dostawców i inne segmenty klientów. • stosowanie wspólnej polityki rynkowej wobec konkurentów spoza grupy. że warto jest poddawać każdą grupę odrębnej analizie. że każda z grup ma inne bariery wejścia i wyjścia. że kupując bankrutujące przedsiębiorstwo o małym udziale w rynku z nieatrakcyjnej grupy. Może się okazać. Szczególne znaczenie dla prognozowania rozwoju sektora i zmian w konkurencji ma badanie barier mobilności wewnątrzsektorowej. podjął też próby operacjonalizacji pojęcia grup strategicznych. inne zagrożenia konkurencyjne i substytucyjne. Niskie bariery wejścia do najmniej atrakcyjnej grupy sektora mogą być zagrożeniem dla innych grup. W sektorach. w których uczestnicy starają się ograniczać konkurencję przez różnicowanie strategii. nie są w stanie osiągnąć nawet zysku przeciętnego Zmusza to firmy bardziej zacofane do naśladowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych przedsiębiorstw przodujących W tradycyjnym więc ujęciu konkurencja na rynku polega na rywalizacji każdego przedsiębiorstwa z każdym w danym sektorze W koncepcji grup strategicznych uznaje się. W przypadku przedsiębiorstw należących do różnych grup możliwe jest łączenie się rywali w celu osiągnięcia doraźnych lub długofalowych korzyści. a K R Harrigan przy omawianiu strategicznej elastyczności organizacji Istota koncepcji grup strategicznych sprowadza się do zmiany pojęcia konkurencji wewnątrz sektora W ujęciu tradycyjnym konkurencja toczy się o warunki i rozmiary sprzedaży Wartość rynkowa towarów jest określana przez przedsiębiorstwa produkujące podstawową masę towarów danego gatunku W takich warunkach przedsiębiorstwa lepiej zorganizowane i posiadające lepszy aparat techniczny realizują zysk nadzwyczajny Przedsiębiorstwa. Grupy strategiczne chronione wysokimi barierami mobilności mają dobre warunki rozwoju. opierając się na modelu „pięciu sił". jeżeli istnieje łatwość przechodzenia przedsiębiorstw między grupami. że konkurencja w przemyśle toczy się między przedsiębiorstwami wewnątrz danej grupy strategicznej. takich jak: • tworzenie lub umacnianie barier wejścia do danego sektora. . których poziom kosztów jest wyższy od przeważającego w danej gałęzi. • utrudnianie naśladownictwa strategii potencjalnym rywalom. można przez zainwestowanie znacznych kapitałów zagrozić grupie strategicznej liderów sektora. natomiast wysokie bariery oznaczają stabilność struktury konkurencji i bezpieczeństwo działania w obrębie grupy.M E Porter w kolejnych swoich pracach zajmował się tą problematyką w kontekście analiz strukturalnych w przemyśle. odmienność poszczególnych grup strategicznych jest tak duża. W praktyce może to oznaczać.

Problem bezpieczeństwa w obrębie sektora można wyjaśnić częściowo symetrycznością barier mobilności. wysoko wykwalifikowany personel. Obie te grupy opierają się na tym samym sprzęcie i technologii obsługi i przejście od jednej grupy do drugiej jest tylko kwestią skali inwestycji. także przewoźnik lokalny przy zwiększeniu nakładów ma szansę przejścia do grupy przewoźników regionalnych. Symetryczne bariery mobilności oznaczają. zupełnie innego typu samoloty. między grupą przewoźników lokalnych i regionalnych istnieją symetryczne bariery mobilności. Na rysunku określono trzy grupy strategiczne: grupę przewoźników ogólnokrajowych i międzynarodowych. o tyle operacja odwrotna jest praktycznie niewykonalna. Lele daje przykład amerykańskiego sektora linii lotniczych w latach osiemdziesiątych. Natomiast bariery mobilności między przewoźnikami regionalnymi a krajowymi są asymetryczne. Na rysunku 14 pokazano mapę grup strategicznych tego sektora. Po to. specjalne zezwolenia i układy z dostawcami oraz umowy z innymi uczestnikami światowego sektora przewozów. . trzeba mieć zupełnie inne zasoby i umiejętności. skonstruowaną na podstawie dwóch czynników różnicujących — średniego dystansu lotów i zakresu obsługiwanego rynku. Przy barierach asymetrycznych zwiększenie skali inwestycji nie daje możliwości wejścia do innej grupy bez nabycia specyficznych umiejętności nieosiągalnych dla grupy. M. aby wejść do grupy przewoźników krajowych. doświadczenie międzynarodowe. grupę przewoźników regionalnych i grupę przewoźników lokalnych.M. Przewoźnik regionalny może zdecydować się na obsługę lotów krótkich i osiągnąć to niewielkim nakładem. O ile przewoźnik krajowy może niewielkim kosztem wejść do grupy przewoźników regionalnych. że przejście z jednej grupy strategicznej do innej jest tylko kwestią nakładów poniesionych na rozwinięcie Rysunek 14 Mapa grup strategicznych w sektorze amerykańskich linii lotniczych określonej umiejętności lub zasobów. Zdaniem Lelego.

Można zatem powiedzieć. Podstawą wyodrębnienia przedsiębiorstw należących do tej samej grupy strategicznej jest zidentyfikowanie strategii rynkowych wszystkich przedsiębiorstw sektora. własne salony sprzedaży Integracja pionowa Integracja pozioma Niska Niska Wysoka Wysoka sprzedaży oraz zaplecze kapitałowe. Ważne dla prawidłowego konstruowania mapy grup strategicznych jest precyzyjne określenie kryteriów różnicujących strategie przedsiębiorstw z danego sektora. nowoczesność technologii i zasięg terytorialny sprzedaży. przedstawiamy w tablicy 6. . W praktyce oznacza to bezpieczeństwo grupy i łatwość wchodzenia do innych grup w sektorze. które nie mają tego rodzaju barier. W sektorze browarniczym takimi charakterystycznymi kryteriami będą rodzaje piwa. zakres integracji wstecz i wprzód. W sektorze samochodów osobowych w Polsce takimi kluczowymi wymiarami strategii są na pewno cena samochodu. Sposób opracowywania takich list jest opisany w rozdziale 4. przystępne Przeciętne Średni zamożne warstwy społeczeństwa ogólna sieć dystrybucji. Sposobem na znalezienie kryteriów różnicujących strategie rywali z danego sektora. udział kapitału zagranicznego. które posłużą do oznaczania osi współrzędnych. gęstość sieci serwisu i Tablica 6 Kryteria różnicowania strategii przedsiębiorstw w sektorze Kryterium Cechy Jakość wyrobu standardowa. szerokość asortymentu. przeciętna Wykorzystywan Standardowe e technologie Specjalizacja Wąska asortymentowa Ceny produktu Niskie Koszty produkcji niskie ze względu na wykorzystanie ekonomiki skali Zakres Mały obsługiwanego rynku Rodzaj klientów Uboższe warstwy społeczeństwa Sieć dystrybucji brak własnej wysoka. średnia Nowoczesne Umiarkowana średni poziom. brane pod uwagę przy łączeniu ich w grupy strategiczne. które mają wysokie bariery wejścia do swojej grupy i bariery te są asymetryczne. Najważniejsze czynniki strategii konkurencyjnej przedsiębiorstw. że w najlepszej sytuacji są grupy strategiczne. jest opracowanie listy kluczowych czynników sukcesu dla danego sektora. częściowo własne sklepy Przeciętna Przeciętna najwyższy światowy poziom Wysoka technika dywersyfikacja portfela produkcji Bardzo wysokie Wysokie Duży Bardzo bogaci klienci specjalistyczne.

A. że przy tworzeniu map grup strategicznych należy przestrzegać następujących zasad2 : • kryteria wybrane do wykreślania mapy nie powinny być silnie skorelowane (np. • wyznaczenia miejsca każdej firmy w przestrzeni strategicznej. • sporządzenia różnych wariantów map strategicznych z użyciem par z wybranej listy kryteriów charakteryzujących przedsiębiorstwa. W polu szczególnych korzyści znaleźli się przewoźnicy krajowi. taki wykres nie pokazuje nam zróżnicowania strategii. ponieważ przedsiębiorstwa i grupy układają się wtedy diagonalnie. w której można wyróżnić obszary o większej lub mniejszej atrakcyjności. Stricland zwracają uwagę. wzdłuż linii równo odległej od osi współrzędnych. które różnicują przedsiębiorstwa w danym sektorze. Postępowanie przy konstruowaniu mapy grup strategicznych składa się z następujących czynności: • identyfikacji kryteriów (jak największej ich liczby). A. • narysowania koła wokół każdej grupy strategicznej. Dla każdej pary kryteriów opisujących strategie można określić obszar korzyści konkurencyjnych. jakośćcena). Na przykład na pokazanej wyżej mapie linii lotniczych obszar największych korzyści konkurencyjnych to jak najszerszy zasięg lotów i jak największy zakres obsługi klientów. .J. Thompson i A. Dla mapy polskiego rynku samochodowego. naszkicowanej dla cen> i gęstości sieci serwisu. lepiej jest podobne kryteria umieścić razem na osi współrzędnych jako jeden wymiar.Mapa grup strategicznych jest przestrzenią strategiczną. obszar korzyści konkurencyjnych mieści się w polu wyznaczo nym dużą gęstością sieci oraz niską i średnią ceną. proporcjonalnego do wielkości grupy (kryterium jest tu udział w sprzedaży sektora danej grupy strategicznej).

ponieważ jedna lub dwie mogą nie oddawać rzeczywistych relacji między konkurentami. W efekcie wysokiej automatyzacji i integracji pionowej osiągają one niskie koszty wytwarzania i mogą prowadzić politykę przystępnych cen. wybranych z tablicy 6: zakresu specjalizacji i stopnia integracji pionowej. którym można nadać miary punktowe lub procentowe. Dzięki pełnej integracji pionowej są osiągane niskie koszty produkcji. Grupa C to przedsiębiorstwa mające stosunkowo . to nie nadaje się do konstruowania mapy: • kryteria powinny hyc mierzalne. jeżeli jakiś Rysunek 15 Mapa grup strategicznych w hipotetycznym sektorze kluczowy czynnik sukcesu jest w podobnym stopniu rozwinięty u wszystkich rywali. Grupa D skupia przedsiębiorstwa kierujące swoją ofertę do wąskiego odbiorcy. Strategie przedsiębiorstw grupy A charakteryzują się nastawieniem na obsługę dużego segmentu rynku i produkcję szerokiego asortymentu wyrobów. a przynajmniej mieć charakter cech ciągłych. • należy dążyć do budowania wielu map dla tego samego sektora. Interpretacja rysunku jest następująca2 . Na rysunku 15 pokazujemy sposób konstruowania mapy grup strategicznych według dwóch kryteriów.• należy wybierać pary kryteriów silnie różnicujące zachowania strategiczne przedsiębiorstw w danym sektorze.

Zaspokajają one potrzeby uboższych warstw społeczeństwa. Występują tu trzy grupy strategiczne. Są one wysoko wyspecjalizowane. Strategia firm należących do tej grupy to utrzymanie najwyższego standardu. jak BMW AG. Do tej grupy strategicznej zaliczały się takie firmy. W grupie B są skupione przedsiębiorstwa. jak Hyundai Motor Company i Yugo. Ich specyficzną strategią jest oferowanie serwisu na wysokim poziomie. Klient musiał oczywiście zapłacić za to odpowiednio wysoką cenę. Grupa C to firmy samochodowe obsługujące największą część rynku i dużą liczbę segmentów rynku. produkty gwarantowały użytkownikom najwyższy komfort i prestiż. Jaguar Cars Inc. obsługujący bardzo zamożną klientelę. oferują produkty bardzo wysokiej jakości. . Do tej grupy strategicznej zaliczały się takie firmy. unikatowości produktu oraz wyrabianie nowej „przewagi konkurencyjnej" nad rywalami w pozyskiwaniu klienta. Miały one zdywersyfikowany portfel produkcji. Ich znaki firmowe oznaczały najwyższą jakość i nowoczesność. Strategie przedsiębiorstw tej grupy były oparte na minimalizowaniu kosztów wytwarzania przez zwiększenie skali produkcji oraz konkurowaniu niskimi cenami w zdobywaniu rynku. Daimler-Benz AG.szeroki asortyment produkcji wyrobów o przeciętnej jakości. które można określić mianem elitarnych w danym sektorze. wytwarzane z zastosowaniem technologii o najwyższym światowym standardzie. Grupa A skupiła firmy produkujące na ograniczony rynek popularne samochody o niskich cenach i niskim standardzie. adresowany do szerokiego grona klientów. Do grupy strategicznej E należeli producenci samochodów markowych. różniące się jakością i ceną samochodów oraz liczbą segmentów obsługiwanego rynku. gwarantowały jakość i standard swoich produktów wyższy niż w grupie A. Metoda analizy grup strategicznych łączy dwa spojrzenia: na dany sektor jako całość i na poszczególne przedsiębiorstwa. sporzą-dzone dla dwóch różnych rynków z lat osiemdziesiątych — europejskiego i polskiego Rysunek 16 Mapa grup strategicznych przemysłu samochodów osobowych EWG w końcu lat osiemdziesiątych Na rysunku 16 została zaprezentowana mapa grup strategicznych sektora samochodowego w krajach EWG w końcu lat osiemdziesiątych. Ilustrują to przykłady map strategicznych w przemyśle samochodów osobowych.

o wysokim standardzie i po umiarkowanej cenie. W momencie.ale niższy niż w grupie B. nowoczesnych. sztuk nowych samochodów). Mapy pokazują batalię. jest to obszar niskich cen oraz dobrej sieci sprzedaży i serwisu na pierwszej mapie oraz niskiej ceny i oferty skierowanej do wielu segmentów rynku na drugiej mapie. Nissan Motor Company. Toyota Motor Company. opracowane przy przyjęciu ceny. jaka rozgrywa się między tymi firmami o polski rynek. Na mapach zaciemniono obszary korzyści konkurencyjnych. Chrysler. Ford. Ich strategie były nastawione na maksymalizację obrotu przez oferowanie zróżnicowanych produktów. do grupy strategicznej FSO-Fiat wejdą inne koncerny mające dużą sieć . (330 tys. które pozwalają na osiąganie i utrzymanie wysokiego udziału w polskim rynku. że FSO-Daewoo i Fiat należą do tej samej grupy strategicznej i są dla siebie największymi konkurentami. Mapy robione dla tego sektora przy przyjęciu innych wymiarów potwierdzą nam. W celu porównania na rysunku 17 pokazujemy dwie mapy grup strategicznych Rysunek 17 Grupy strategiczne w sektorze samochodów osobowych w Polsce w 1996 r. jaki dzieli pozostałe koncerny od strefy największych korzyści. Do grupy tej zaliczały się takie firmy. oraz dystans. kiedy dwa koncerny korzystające z osłony celnej i specjalnych warunków wynegocjowanych z rządem stracą możliwość konkurowania ceną. Volkswagen AG. jak General Motors. liczby obsługiwanych segmentów rynku oraz sieci sprzedaży i serwisu. W obszarze największych korzyści znajdują się dwie firmy polskie: FSO-Daewoo oraz Fiat-Autopoland. polskiego sektora samochodów osobowych w 1996 r. Honda.

Jednym z pierwszych klientów była amerykańska firma Allis Chalmers. Systematyczna obserwacja efektu doświadczeń w różnych sektorach przemysłu amerykańskiego pozwoliła konsultantom BCG na stwierdzenie. B. takich jak . Próbowała ona bez powodzenia konkurować z liderami sektora — firmą General Electric i Westinghouse. Hedley. stopień rywalizacji wewnątrz sektora. Mimo stałego obniżania kosztów Allis Chalmers nie mógł dogonić w tej dziedzinie swoich konkurentów. Najlepszym wyjściem dla Allis Chalmers było wycofanie się z sektora i takiej rady firma BCG udzieliła swojemu klientowi. wówczas podział na grupy ulegnie zmianie. gdyż krzywa doświadczeń spadała w tempie szybszym niż koszt jednostkowy w firmie. Pokazuje to rysunek 18. jakim jest niska cena. Jednak dopiero w końcu lat sześćdziesiątych pracownicy Boston Consulting Group zaczęli wykorzystywać29 tę wiedzę w analizie pozycji konkurencyjnej swoich klientów. działająca w sektorze produkcji turbin parowych.serwisu i pełny asortyment samochodów. że koszt jednostkowy wyrobu zmniejsza się o pewien stały procent przy każdym podwojeniu produkcji sektora. które nie są w polu zainteresowania żadnej grupy strategicznej? Instrukcję ułatwiającą narysowanie mapy grup strategicznych w sektorze zawiera załącznik 4. w miarę wzrostu skali produkcji następuje rozłożenie na większą ilość wyrobów kosztów stałych. że źródłem trudności Allis Chalmers był mały udział w rynku i niemożność konkurowania z dużymi firmami w dziedzinie kosztów jednostkowych. nisze rynkowe. Spadek ten waha się od 10 do 35% w zależności od sektora. Krzywa doświadczeń Już w latach trzydziestych ekonomiści zauważyli związek między skalą produkcji a wielkością kosztu jednostkowego wyrobu. Znajomość mapy grup strategicznych pozwala uzyskać odpowiedzi na następujące pytania: • Do jakiej grupy strategicznej w danym sektorze należy przedsiębiorstwo? • Jakich ma konkurentów w swojej grupie strategicznej? • Jakie strategie realizują konkurenci w innych grupach strategicznych? • Które z czynników analiz strukturalnych (ryzyko wejścia na rynek potencjalnych konkurentów. jeden z dyrektorów BCG. Analiza krzywej doświadczeń przeprowadzona przez BCG dla lat 1946-1963 wykazała. Pozwala ona lepiej poznać charakter konkurencji wewnątrz sektora oraz podjąć decyzje dotyczące zmiany sektora lub grupy strategicznej. Mapa grup strategicznych jest bardzo użytecznym i niezbyt trudnym do sporządzenia narzędziem analizy sektora. opisał sposób posługiwania się krzywą doświadczeń w analizie pozycji konkurencyjnej swoich klientów i pożytki płynące z tej metody30. zagrożenie substytucją) powodują największe zmiany w intensywności konkurencji między różnymi grupami strategicznymi? • Jaka jest atrakcyjność poszczególnych grup strategicznych? W których grupach przedsiębiorstwo ma lepsze warunki rozwoju? • Jakie szansę i zagrożenia dla przedsiębiorstwa wiążą się z pozostawaniem w określonej grupie strategicznej? • Jakie są możliwości przechodzenia z jednej grupy do drugiej? • Czy istnieją w sektorze tzw. siła dostawców i klientów. nazywając to zjawisko efektem doświadczeń. Z czasem też absolotnie kluczowy czynnik sukcesu. zacznie odgrywać mniejszą rolę. Efekt doświadczeń jest konsekwencją następujących zjawisk: • ekonomiki skali.

• efektu innowacji oraz substytucji kapitału i pracy. • efektu specjalizacji i uczenia się. na początku lat siedemdziesiątych wyprodukowanie telewizora do odbioru w kolorze wymagało montażu ponad 5 tyś. jego technologii i organizacji pracy. produkcja na większą skalę prowadzi do zwiększenia wydajności pracy. obecnie zaś — ok. a zatem koszty robocizny na jednostkę produkcji ulegają zmniejszeniu. z czasem też następuje zastępowanie relatywnie drogiej pracy ludzkiej przez maszyny (np.. czynsze itp. 500 części.Rysunek 18 Porównanie kosztu jednostkowego w amerykańskim sektorze turbin parowych koszty badań. Wyrazem graficznym efektu doświadczeń jest krzywa doświadczeń. . gromadzenie doświadczeń pozwala na wprowadzenie modyfikacji wyrobu. części. ponadto wzrost potencjału i wielkości firmy zwiększa siłę oddziaływania przedsiębiorstwa na jego dostawców i klientów. dlatego cena tego telewizora spadła w tym czasie mniej więcej o 60%). Jest ona określana na podstawie wielkości produkcji skumulowanej oraz kosztów jednostkowych przedsiębiorstw sektora i oznacza średnie dla danego wyrobu tempo spadku kosztów jednostkowych w miarę podwajania się produkcji skumulowanej. reklamy. a także lepsze wykorzystanie nakładów poniesionych na uruchomienie potencjału produkcyjnego.

Z doświadczenia wiemy.Wykres krzywej doświadczeń otrzymuje się. Zasadą jest wyrażanie kosztu w cenach stałych w celu wyeliminowania wpływu inflacji. umieszczając każde przedsiębiorstwo sektora w punkcie. niekiedy obok lub zamiast niej — czas. w jakim spada krzywa przy podwojeniu się produkcji skumulowanej. Na osi odciętych umieszcza się skumulowaną produkcję. że wiele przedsiębiorstw europejskich nie może sprostać podanym w tablicy wymogom skali.20 i 30% oraz wpływ każdej z nich na koszt jednostkowy produktu jego skumulowaną produkcją. Oznacza on tempo. której kąt nachylenia do osi odciętych informuje o sile efektu doświadczeń. Możliwość osiągania przewagi konkurencyjnej związanej z efektem doświadczeń zależy od sytuacji wewnątrz sektora. Można to zrobić jedynie kosztem konkurentów. że ilekroć podwaja się produkcja w danym sektorze. gdzie krzyżuje się koszt jednostkowy wyrobu danego przedsiębiorstwa z Rysunek 19 Przykład krzywych doświadczeń 10. Przy dużej dynamice produkcji samochodów japońskich firmom europejskim i amerykańskim trudno jest konkurować w dziedzinie kosztów31. a przecież działa efektywnie i się rozwija. co prowadzi do silnej walki konkurencyjnej o zachowanie lub . Wykres różnych krzywych doświadczeń pokazujemy na rysunku 19. 80%. gdzie do 1970 r. 75%. albo też zysk osiągany na jednostce produkcji. Wskaźnik 85% oznacza. Jeśli wzrost sektora jest słaby lub zerowy. Często na osi rzędnych zamiast kosztu jednostkowego umieszcza się cenę jednostkową lub czas potrzebny do wyprodukowania jednostki wyrobu. Istnienie silnego efektu doświadczeń w przemyśle samochodowym tłumaczy sukcesy rynkowe firm produkujących na dużą skalę. Krzywa doświadczeń jest często oznaczana wskaźnikiem procentowym. w szczególności od stopy wzrostu popytu32. Niekiedy krzywą doświadczeń prezentuje się w skali logarytmicznej jako prostą. Tablica 7 pokazuje. bardzo trudno jest zwiększyć produkcję. a już 10 lat później 65 milionów. Jest to szczególnie widoczne w Japonii. Łącząc punkty obrazujące pozycję poszczególnych producentów i upraszczając powstałą w taki sposób linię. Efekt uczenia się i innowacji oraz zwiększonej siły negocjacyjnej przedsiębiorstw o dużym doświadczeniu w sektorze mogą w znacznym stopniu rekompensować wymagania ekonomii skali mające charakter raczej techniczny niż ekonomiczny. otrzymujemy wykres krzywej doświadczeń. wyprodukowano łącznie 10 mln samochodów. jaka jest minimalna efektywna skala rocznej produkcji w różnych przemysłach europejskich. np. koszt jednostkowy wyrobu spada o 15%.

zwiększenie swojego udziału w rynku. W efekcie struktura konkurentów jest stała, a produkcja każdego z uczestników sektora pozostaje na jednakowym poziomie lub powoli wzrasta. Dlatego tempo spadku kosztów 31 jednostkowych spowodowane wzrostem skali produkcji jest wolne lub zerowe. Inaczej jest w Tablica 7 Potencjalne ekonomie skali w przemysłach europejskich Przemysł Minimalna Minimalna efektywna efektywna skala skala produkcji jako produkcji rocznej % łącznej produkcji EWG Stal 9,6-12 mln t 9,8 Cegły 25 mln szt. 0,2 Cement 1,.3 mln t 1,0 Butelki szklane 133 tys. t 0,1 Wyroby 500 tys. t 2,8 petrochemiczne Tlenki tytanu 130 tys. t 50,0 Detergenty 70 tys. t 3,0 Turbogeneratory 6 tys. MW 10,0 Łącznice 400-500 tys. linii 4,0 Magnetowidy 0,8-1 mln szt. 20,0 Chrupki 30-35 tys. t 2,0 ziemniaczane Piwo 4,5 min baryłek 3,0 Papierosy 36 mld szt. 6,0 Opony 16 500 szt. dziennie 3,0 Samochody 2 mln szt. 20,0 Duże komputery Znaczna część Bardzo duża część produkcji światowej sektorach o dużym tempie wzrostu, gdzie każde przedsiębiorstwo może zwiększać wolumen produkcji, nie wchodząc w drogę konkurentom. W sektorach dynamicznie się rozwijających tempo spadku kosztów jednostkowych jest duże, co się wyraża dużą pochyłością krzywej doświadczeń w stosunku do osi odciętych (niskim wskaźnikiem procentowym). Praktyczną konsekwencją zjawiska efektu doświadczeń jest uprzywilejowana pozycja w dziedzinie kosztów i zysków dużych firm sektora, gdyż one przede wszystkim przy wielkiej skali produkcji i zadomowieniu się w sektorze korzystają z efektu doświadczeń.

Tablica 8 Spadek kosztu jednostkowego w ciągu roku zależnie od stopy wzrostu rynku i efektu doświadczeń Wielkość Stopa wzrostu rynku (w %) efektu (w%) 90 80 70 60 2 0,3 0,6 1,0 1,4 5 0,7 1,6 2,5 3,5 10 1,4 3,2 5,0 7,0 20 2,7 6,4 10,0 14,0 30 4,1 9,6 15,0 21,0

Na rysunku 20 prezentujemy krzywą doświadczeń z zaznaczonymi na niej trzema przedsiębiorstwami: A, B i C. Z rysunku jasno wynika, że firma A, o największym wolumenie produkcji, zajmuje uprzywilejowaną pozycję w sektorze i może realizować największą marżę. Firma B, o średnim wolumenie, musi się zadowolić niewielką marżą. Rysunek 20 Doświadczenie a pozycja konkurencyjna

Natomiast firma C, o najmniejszej produkcji, przynosi straty, gdyż koszt jednostkowy wyrobu jest wyższy od obowiązującej w sektorze ceny rynkowej. Znajomość krzywej doświadczeń dla danego wyrobu i własnej pozycji na tej krzywej pozwala każdemu przedsiębiorstwu formułować racjonalną strategię kształtowania wielkości produkcji i kosztów jednostkowych. Informuje bowiem, w jakim tempie przedsiębiorstwo powinno zmniejszać koszty, aby się posuwać w dół po krzywej doświadczeń i poprawiać swoją pozycję konkurencyjną. Dla przedsiębiorstwa C wskazówki są jasne — należy albo zwiększyć wielkość produkcji, aby zmniejszyć koszty jednostkowe poniżej ceny, albo jak najszybciej wycofać się z sektora, minimalizując straty. Znajomość krzywej doświadczeń w sektorze jest podstawą do określenia strategii kosztowej. Firmy o dużym doświadczeniu w sektorze mogą prowadzić strategię niskich cen, utrzymując na wysokim poziomie bariery wejścia do sektora i zapewniając sobie wysoką pozycję konkurencyjną. Przydatność krzywej doświadczeń w zarządzaniu strategicznym polega przede wszystkim na tym, że pozwala ona na porównanie sytuacji kosztowej wszystkich przedsiębiorstw sektora oraz informuje potencjalnych inwestorów o ekonomicznej barierze wejścia do sektora. Minimalną opłacalną skalę produkcji wyznacza poziom produkcji skumulowanej producenta B, to zaś pośrednio określa koszt wejścia do sektora (jaki trzeba mieć kapitał, aby uruchomić produkcję na skalę producenta B). Znajomość krzywej doświadczeń ma istotne znaczenie dla tych inwestorów, którzy rozważają decyzję o wejściu do sektora. Im bardziej stroma jest ta krzywa, tym trudniej jest pokonać barierę wejścia do sektora, jaką jest minimalny opłacalny wolumen produkcji. Doświadczenia zgromadzone przez producentów danego sektora, szczególnie w szybko rozwijających się gałęziach przemysłu, są barierą trudną do pokonania przez inwestorów. Pewną szansą dla nowych producentów jest istnienie możliwości przyspieszenia spadku kosztu jednostkowego nie przez wzrost wolumenu produkcji, lecz przez zastosowanie usprawnień organizacyjnych, ulepszenie wyrobu i nowoczesną technologię. Żadna firma wchodząc do sektora nie zaczyna od początku, ale wykorzystuje doświadczenia zgromadzone przez te firmy, które wcześniej

opanowały sektor. Poznanie miejsca konkurentów na krzywej doświadczeń daje informacje istotne w budowie strategii zachowania się wobec konkurentów. Analiza taka pokazuje, które firmy nie nadążają za spadkiem kosztu jednostkowego i mogą się stać łatwym łupem w walce konkurencyjnej, a z jakimi konkurentami należy zawierać alianse strategiczne w celu zwiększenia skali produkcji i poprawy pozycji wobec pozostałych konkurentów. Zastosowanie krzywej doświadczeń ma pewne ograniczenia. Gdyby efekt doświadczeń istniał faktycznie w każdym sektorze i przejawiał się w odczuwalnym związku między wzrostem skali produkcji a spadkiem kosztu jednostkowego, jedyną ważną uniwersalną strategią konkurencyjną byłaby strategia kosztowa. Przedsiębiorstwa o dużym udziale w rynku miałyby wtedy zawsze uprzywilejowaną pozycję w sektorze. Obserwacja rzeczywistości jednak wskazuje, że wielkie firmy często przeżywają kryzysy, a małe i nowe w branży — sukcesy rynkowe. Efekt doświadczeń ma zatem ograniczony wpływ na kształtowanie sytuacji konkurencyjnej i nie jest zjawiskiem uniwersalnym. Jako przykłady ograniczeń i niebezpieczeństw związanych ze stosowaniem krzywej doświadczeń jako głównego narzędzia analizy konkurencyjnej można wymienić: • Efekt doświadczeń nie występuje we wszystkich gałęziach przemysłu, a koszt odgrywa często drugorzędną rolę w kształtowaniu ceny. Przykładem mogą być wyroby luksusowe lub uzbrojenie, gdzie decydujące znaczenie ma marka firmy i jakość wyrobu. • Efekt doświadczeń może być zmniejszany, a nawet eliminowany przez konkurentów lub producentów substytutów, dysponujących nowoczesną technologią i dobrą jakością. Na przykład pojawienie się w końcu lat pięćdziesiątych tranzystorów zniszczyło efekt doświadczeń gromadzonych przez wiele lat przez wielkich producentów lamp diodowych. Podobnie było z pojawieniem się zegarków elektronicznych, które zniszczyły korzyści płynące z efektu doświadczeń producentów zegarków mechanicznych. • Wchodzący do sektora korzystaj ą z doświadczeń zebranych przez poprzedników i nie ponosząc proporcjonalnych nakładów, mogą osiągać porównywalną pozycję kosztową. • Konsekwentne stosowanie strategii minimalizowania kosztu jednostkowego i konkurowania cenami może doprowadzić do zmniejszenia rentowności sektora i strat wszystkich jego uczestników. • Zwiększanie skali produkcji nie jest jedynym sposobem zmniejszania kosztów jednostkowych. Ten sam cel można osiągnąć przez zwiększanie wydajności urządzeń i pracy, lepszy dobór ludzi, doskonalenie marketingu itp. • Fetyszyzacja skali produkcji i minimalizacji kosztów jednostkowych może powodować zmniejszanie konkurencyjności wyrobów, wynikające z rezygnacji z różnicowania wyrobów, podnoszenia ich atrakcyjności oraz nakładów na marketing. Biorąc pod uwagę wymienione zastrzeżenia można przyjąć, że koncepcja efektu doświadczeń nie jest uniwersalna i nie może być uznana za wystarczającą podstawę do opracowania strategii przedsiębiorstwa w zakresie wielkości produkcji, kosztów i ceny. Ze względu jednak na powszechność występowania efektu doświadczeń oraz łatwość konstruowania krzywej doświadczeń i posługiwania się nią w analizie strategicznej należy ją uznać za bardzo pożyteczną technikę analizy pod warunkiem, że będzie ona stanowiła jedną z wielu metod badania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i atrakcyjności sektora. Analiza potencjału strategicznego przedsiębiorstwa Zasady i sposoby badania potencjału strategicznego Popularnym podejściem teoretycznym do problematyki zarządzania strategicznego, rozwijanym od początku lat dziewięćdziesiątych, jest podejście zasobowe W odróżnieniu od

Trzecią z metod analizy zasobów jest analiza łańcucha wartości przedsiębiorstwa. w których poszukuje się przewag. aby przedsiębiorstwo wyróżniało się tylko pod względem kluczowych czynników sukcesu. jakie umiejętności mają strategiczne znaczenie w danym sektorze i zbadać ich stan w przedsiębiorstwie. jej kwalifikacje i motywacja sukcesu. Zgodnie z koncepcją zasobową o sukcesie przedsiębiorstwa decyduje jego potencjał strategiczny w postaci odpowiednio dobranych i konkurencyjnych zasobów oraz zdolność przedsiębiorstwa do ich innowacyjnego i efektywnego wykorzystania. Według tej koncepcji sukcesy na rynku odnoszą te przedsiębiorstwa. surowce. nieruchomości. prezentujemy metody. Evansa i L. zakupione technologie. które mają większe zdolności tworzenia swoich kluczowych umiejętności i ich wykorzystania w walce konkurencyjnej. Stalka. Hilla i G. wielokryterialnej analizie zasobów przedsiębiorstwa we wszystkich jego podsystemach i funkejach. W literaturze z dziedziny zarządzania i w praktyce konsultingowej można spotkać dwa podejścia do strategicznej analizy zasobów i umiejętności przedsiębiorstwa. P. Taka ocena przedsiębiorstwa nazywa się analizą kluczowych czynników sukcesu. Zasoby przedsiębiorstwa rozumie się bardzo szeroko. Podejście zasobowe jest więc szerokim spojrzeniem na przedsiębiorstwo jako źródło sukcesów i porażek. sieć dystrybucji. Jonesa3. i porównywanie ich ze stanem zasobów i umiejętnościami konkurentów. Shulmana . zarówno w sensie środków materialnych. reputacja firmy i osiągnięcia w postaci pomysłów. z których każda umożliwia całościową analizę i ocenę potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. poddawanie je bezstronnej ocenie i na tej podstawie zestawianie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. takich jak kapitał. jak również o niewielkim wpływie na losy przedsiębiorstwa. • wyróżniających umiejętności (distinctive competencies) Ch.klasycznego podejścia do strategii. które pozwalają na . która służy do badania przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa w poszczególnych jego funkcjach podstawowych i pomocniczych. dają obraz słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa. Drugie podejście w analizie strategicznej zakłada. takich jak kadra. Poza tymi trzema metodami analizy. Do oceny zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa wystarczy wiedzieć. Pierwsze podejście polega na systematycznej. jak też w sensie niematerialnym. opatentowanych i nie opatentowanych innowacji i wynalazków. sprawność struktur i procedur. w którym źródeł sukcesu szukano przede wszystkim w umiejętności dostosowania się przedsiębiorstwa do układu warunków zewnętrznych. a nie. analiza kluczowych czynników sukcesu i analiza łańcucha wartości.E. wyposażenie techniczne. Logiczną konsekwencją przyjęcia koncepcji zasobowej jest przykładanie w analizie strategicznej dużej wagi do badania zasobów przedsiębiorstwa. Wśród mocnych stron przedsiębiorstwa znajdują się zasoby kluczowe. aby znaleźć kluczowe umiejętności i ocenić szansę konkurencyjne przedsiębiorstwa. żeby było dobre pod każdym względem. które z nich mogą być podstawą budowania przewag konkurencyjnych. Takie podejście do systematycznej i pełnej inwentaryzacji zasobów przedsiębiorstwa i ich wyceny będziemy nazywali bilansem potencjału strategicznego czy w skrócie — bilansem strategicznym przedsiębiorstwa. • kluczowych zdolności (core capabilities) G. podejście zasobowe docenia możliwości sukcesu tkwiące w samym przedsiębiorstwie W podejściu zasobowym największą popularność zdobyły koncepcje • kluczowych umiejętności (core competencies) G Hamela i C Prahalada1. kultura organizacji sprzyjająca dynamicznemu rozwojowi. różniący się zakresem szczegółowości i sferami. wzorów. Inaczej mówiąc. Wszystkie te trzy metody: bilans strategiczny przedsiębiorstwa. zgodnie z tym podejściem ważne jest. że nie jest konieczne badanie zasobów i umiejętności przedsiębiorstwa we wszystkich jego podsystemach i funkcjach. wskazywanie.

zasobów ludzkich oraz techniki i technologii autorzy wymieniają 43 czynniki niezbędne do utrzymania dobrej pozycji firmy w otoczeniu. produkcji.zbadanie jedynie wycinka jego działalności. ocenę technologii czy produktów lub ocenę portfela działalności przedsiębiorstwa z punktu widzenia zdolności do generowania zysku. W praktyce trudności może nasuwać sposób konstrukcji listy zagadnień. 12) wyniki. np. czy też funkcje przedsiębiorstwa. Ocena mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa jest dokonywana przez wybranych kompetentnych pracowników tego przedsiębiorstwa i następnie weryfikowana przez badaczy (konsultantów) w drodze szczegółowego badania. 11) endogeniczne wyznaczniki procesu zarządzania. Tak szczegółowe bilanse powinny być sporządzane przed podjęciem decyzji o zmianie strategii firmy. operując skalą od l do 5 punktów za każdy czynnik oraz sumując punkty w ramach poszczególnych obszarów i łącznie dla wszystkich obszarów strategicznych. czy raczej podsystemy organizacji. 2) technika. jest to jednak metoda bardzo pracochłonna i droga. Czy przewodnikiem powinna być tu klasyfikacja zasobów według rodzajów. 5) strategia promocji i reklamy. 9) gospodarka majątkiem trwałym. Są to metody dające tylko częściową wiedzę o przedsiębiorstwie. wielokryterialnej analizie przedsiębiorstwa. Marka. determinujących jej system zarządzania: 1) ogólne relacje z otoczeniem. gospodarka majątkiem trwałym. Bienioka i J. umożliwiającej ocenę. Marek określili czynniki stanowiące newralgiczne punkty rozwojowe przedsię biorstwa (212 czynników). w okresach kryzysu lub innych przełomowych momentach jej funkcjonowania. Ten sposób jest widoczny w konstruowaniu listy w metodzie H. wszystkich obszarów jego funkcjonowania. przyszłej dynamiki rozwoju czy zapotrzebowania na kapitał. W pięciu obszarach funkcjonalnych: marke-tingu. Najczęściej spotykany jest mieszany sposób opracowania list zagadnień. który nie wyklucza oczywiście stosowania innych metod analizy zasobów. W wymienionych obszarach strategicznych H. 8) gospodarka czynnikiem ludzkim. gospodarka materiałowa). Przykładem takiego podejścia jest klasyfikacja mocnych stron firmy w układzie funkcjonalnym. Próbą opcracjonalizacji lego podejścia jest metoda oceny kondycji przedsiębiorstwa opracowana przez H. Bilans strategiczny przedsiębiorstwa Bilans strategiczny polega na systematycznej. Powinien być to standard stosowany przez firmy konsultingowe. Bienioka i J. Bieniok i J. Holland4. 4) strategia dystrybucji wyrobów.G. Metoda sporządzenia bilansu przedsiębiorstwa proponowana przez H. koszty i finanse. Wytypowali oni 12 obszarów strategicznych firmy. 7) planowanie. 3) strategia rozwoju produktu. technologia i organizacja produkcji. Wśród 12 obszarów strategicznych występuje podział według rodzajów zasobów (gospodarka czynnikiem ludzkim. Marka pozwala na wszechstronne zbadanie oraz ocenę zasobów i umiejętności przedsiębiorstwa. W książce prezentujemy dość szeroki zestaw tych metod: cykl życia produktu i technologii oraz wybrane metody portfelowe. jak też . 6) strategia cen. Ruc i P. 10) gospodarka materiałowa. Bicnioka i J. przedstawiona w podręczniku L. Dla sformalizowania oceny skonstruowali arkusz wyceny punktowej mocnych i słabych stron firmy. Marka3. finansów.W. które przy metodzie kompleksowej powinny być poddane analizie. ale bardzo pomocne do prawidłowego zastosowania metod podstawowych.

produktu.rodzajowy podział strategii (rozwoju. promocji. cen) oraz podział . dystrybucji.

iuprawnień. Marketing/Sprzedaż/Dystrybucja jakość produktów gama produktów wizerunek produktów cykl „życia" produktów Konfekcjonowanie serwis po sprzedaży poziom cen warunki cenowe wahania cen Marże potencjał sprzedaży kanały dystrybucyjne zasięg geograficzny transport koszty dystrybucji zewnętrzny przepływ informacji opanowanie znajomości rynku przystosowanie się do rynku B. Produkcja/Logistyka Lokalizacja możliwości rozbudowy stan budynków połączenia transportowe sąsiedztwo dostawców sąsiedztwo klientów jakość sprzętu jakość przygotowania produkcji/projektowanie wspomagane komputerowo jakość metod zdolność produkcyjna stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej zdolność do rozwoju stopień automatyzacji ciągłość cyklu koszty produkcji C. Finanse • struktura bilansu « środki własne • zapotrzebowanie na środki obrotowe • środki płynne • wartość dodana • wynik brutto • koszty ogólne • wynik netto • samofinansowanie • zadłużenie • rentowność ekonomiczna • rentowność finansowa E. Badania i rozwój • dziedziny badań • metody • patenty • porozumienia • śledzenie nowości technologicznych • budżet (% obrotów) D. Kontrola zarządzania • analiza kosztów « rachunki klientów • plan finansowania • plan zarządzania środkami płynnymi • zestawienie ogólne (tabela syntetyczna) • systemy informacji • jakość informatyki • dostęp do banków danych F. wyniki . odpowiedzialności) według funkcji problemów zarządzania (relacje z otoczeniem. Zasoby ludzkie • rekrutacja/integracja • szkolenie/doskonalenie zawodowe • wewnętrzny przepływ informacji • systemy motywacyjne • systemy awansu (plany karier zawodowych) • poziom zarobków • ocena osiągnięć • definicja funkcji • delegacja (zadań.Tablica 9 Przykładowy arkusz badania potencjału strategicznego przedsiębiorstwa Atuty Słabe Średnie Silne Wiodące A. • stosunki pracy • zarządzanie społeczne planowanie.

konsekwentna strategia rozwoju. Listy KCS dla sektorów są ustalane przez specjalistów prowadzących analizy sektorowe i mogą być używane przez przedsiębiorstwa do oznaczania swojej pozycji strategicznej na tle konkurentów. które mogą być słabymi lub mocnymi stronami bada-nego przedsiębiorstwa. opracowany na potrzeby analizy małych i średnich przedsiębiorstw. jakie zasoby i umiejętności w badanym sektorze mają strategiczne znaczenie. Prawidłowe przeprowadzenie analizy pozycji strategicznej przedsiębiorstwa wymaga zastosowania jednej z dwóch metod postępowania: . Lista kluczowych czynników sukcesu jest różna w różnych sektorach i zmienia się z upływem czasu. Doświadczenie konsultantów pozwala korygować błędy metodologiczne arkuszy ocen. Określenie takiej listy dla danego sektora jest jednym z najtrudniejszych i najważniejszych elementów analizy strategicznej. że niektóre zasoby organizacji mogą być pominięte.finansowe). Oczywiście jest to rozumowanie uproszczone. Jakość analizy przedsiębiorstwa metodą badania kluczowych czynników sukcesu zależy od prawidłowego opracowania ich listy. mówiąca o tym. Podejście to polega na ograniczeniu badań do grupy kryteriów. dobra jakość. zaś błąd wynikający z jej zastosowania w ocenie potencjału nie może być duży. specjalne przywileje stworzone przez rząd. Na przykład podczas badań sektora domów towarowych w USA wykryto trzy kluczowe czynniki sukcesu: zestaw asortymentu. image marki. szeroki asortyment. jest analiza jego mocnych i słabych stron za pomocą listy kluczowych czynników sukcesu. konkurencyjnym do opracowania bilansu strategicznego. Lista kluczowych czynników sukcesu dla danego sektora może zawierać od kilku do kilkunastu pozycji. W tablicy 9 pokazujemy wzór uproszczonego bilansu zasobów przedsiębiorstwa. W sektorze produkcji piwa (bez względu na kraj) kluczowymi czynnikami sukcesu są: technologia warzenia piwa. że w organizacji zaledwie 20% zdarzeń decyduje o 80% efektów i odwrotnie — pozostałe 80% zdarzeń przyczynia się do 20% efektów . ale nie wystarczające do zdobycia przewagi konkurencyjnej i wskazuje kierownictwu firmy. zawiera 12 pozycji: duży udział w rynku. Lista kluczowych czynników sukcesu dla sektora samochodów osobowych w Polsce w 1996 r. Analiza kluczowych czynników sukcesu Sposobem analizy zasobów i umiejętności przedsiębiorstwa. Takie krzyżowanie kryteriów budzi obawy. czyli wskazania. Lista kluczowych czynników sukcesu zawiera kryteria najważniejsze. Genezą tej metody jest znana w praktyce i literaturze reguła „80-20". konkurencyjna cena. wysokość zapasów magazynowych oraz ceny towarów8.. doskonaleniu ich i osiąganiu w ten sposób przewagi nad konkurentami7. a jedynie wybrać 20% odpowiedzialnych za sukces lub porażkę i poddać je wnikliwej analizie. Strategia konkurencyjna polega na wyborze jednego lub kilku kluczowych czynników sukcesu. Tę grupę kryteriów nazywamy kluczowymi czynnikami sukcesu (KCS). które uważamy za najważniejsze. decydujące o pozycji konkurencyjnej i możliwościach rozwojowych przedsiębiorstwa. Z tej reguły wynika praktyczny wniosek. W sektorze produkcji urządzeń do powielania rolę kluczową odgrywają innowacje produktowe i sprawny serwis. dobra sieć dystrybucji i efektywność reklamy. dostęp do kapitału. że nie warto badać wszystkich czynników sukcesu przedsiębiorstwa. korzystne umowy z firmami ubezpieczeniowymi. W obrębie 6 grup czynników (mieszane kryteria funkcji przedsiębiorstwa i rodzajów zasobów) autorzy proponują zbadanie i oce-nę 71 problemów. ponieważ w praktyce w zależności od przemysłu te proporcje zasobów i umiejętności kluczowych oraz innych mogą wyglądać inaczej. Sama jednak reguła zdaje się mieć praktyczne uzasadnienie. dobry marketing. ułożona przez studentów SGH. duża sieć sprzedaży i serwisu. a inne oceniane wielokrotnie. orientacja na klienta. na jakich obszarach i problemach powinno koncentrować uwagę.

Umiejętności techniczne i poziom technologii można oceniać pośrednio. przystosowanie struktury organizacyjnej i procedur do celów oraz specyfiki przedsiębiorstwa. samej firmy i jej poszczególnych wyrobów. Bardzo duży wpływ na wagę poszczególnych KCS ma wiek sektora. będzie uwzględniała najważniejsze czynniki z głównych obszarów działania firmy. relacją kosztów zmiennych i stałych. W tablicy 10 pokazujemy. poprzez ocenę jakości produktów firmy i kosztu jednostkowego. tzn. wydatków na badania i rozwój lub marketing. 3). umiejętności techniczne i kulturę pracy zatrudnionych. strukturą kosztów i dynamiką poszczególnych grup kosztów. image firmy i jej obecność na rynku. lub bezpośrednio. Pozycja w dziedzinie kosztów może być mierzona wielkością kosztu jednostkowego. pierwszy etap to analiza przedsiębiorstwa według pełnej listy kryteriów oceniających kondycję firmy we wszystkich obszarach (np. Na liście tej powinny się znaleźć następujące grupy kryteriów oceny przedsiębiorstwa9: pozycja na rynku. rentowność i potencjał finansowy. określających umiejętności kadry kierowniczej i pracowników. ze względu na jego łatwość i użyteczność w procesie dydaktycznym oraz w prowa-dzeniu wstępnej fazy diagnozy strategicznej w przedsiębiorstwie.• przeprowadzenia dwuetapowej analizy. W książce skoncentrujemy uwagę na podejściu drugim. Posługiwanie się listą kluczowych czynników sukcesu do oceny pozycji strategicznej firmy . jego dynamiką. Pozycja na rynku może być mierzona udziałem procentowym w rynku. np. Warun-kiem powodzenia analizy kondycji przedsiębiorstwa na podstawie listy kluczowych czynników sukcesu jest skonstruowanie listy charakterystycznej dla danego sektora. rozdz. jakość realizowanej strategii. Ocena rentowności i potencjału finansowego wymaga zastosowania złożonych metod analizy finansowej również w ujęciu perspektywicznym i przewidywania przepływów pieniężnych w długim okresie . Informacji na ten temat dostarczają badania marketingowe. Do oceny bieżącej i przyszłej rentowności przedsiębiorstwa jest konieczna analiza cyklu życia każdego produktu firmy oraz poddanie krytycznej ocenie istniejącego i przyszłego portfela produkcji (zob. umiejętności techniczne i poziom technologii. poziom organizacji i zarządzania. według formularza Bienioka i Marka) i na tej podstawie sporządzenie listy słabych i mocnych stron firmy. W każdej z wymienionych grup kryteriów mogą występować różne mierniki o rozmaitym znaczeniu dla różnicowania pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa w sektorze. Poziom organizacji i zarządzania można mierzyć za pomocą wielu wskaźników. oceniając stan techniczny przedsiębiorstwa. • ograniczenia się w analizie tylko do listy kluczowych czynników sukcesu pod warunkiem. Image firmy i jej obecność na rynku mierzy się znajomością klientów i ich opinii na temat znaku firmowego. konkurencyjność stosowanych technologii i wielkość środków przeznaczanych w firmie na postęp techniczny oraz na zakup lub opracowanie nowych technologii. że lista ta będzie w miarę kompletna. dyscyplinę i wydajność pracy itp. Zestaw wskaźników charakteryzujących stan i potencjał rozwojowy przedsiębiorstw danego sektora będzie odmienny w różnych sektorach. metody portfe-lowe). pozycja w dziedzinie kosztów. kształtowaniem się udziału w stosunku do najbliższego konkurenta (zob. jakie czynniki odgrywają pierwszoplanową rolę w poszczególnych fazach życia sektora. sprawność systemu informacji. drugi etap polega na skoncentrowaniu uwagi na kluczowych czynnikach sukcesu i poddaniu ich wnikliwej analizie.

15 0. Punktem odniesienia w ocenie przedsiębiorstwa mogą być konkurenci z sektora lub grupy strategicznej (pozycja gorsza lub lepsza niż konkurentów).00 4. ponieważ wynik oceny zależy od tego. Wspominałyśmy już o trudnościach związanych z Tablica 10 Kluczowe czynniki sukcesu a fazy życia sektora Faza Narodziny Rozwój Dojrzałość KCS Technologia Schyłek Zakorzenienie Produktywność Koszty na rynku ustaleniem charakterystycznej dla danego sektora listy kluczowych czynników sukcesu. Tablica 11 Ocena mocnych stron firmy Mocne strony Udział w rynku Wzrost udziału w rynku Jakość produktu Marka firmy Sieć dystrybucji Efektywność reklamy Zdolności produkcyjne Wydajność produkcji Koszt jednostkowy Zaopatrzenie materiałowe Osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju Zarządzanie ludźmi Waga 0.40 0.00 4.00 3. a przy .50 0. co się dzieje wewnątrz przedsiębiorstwa.40 0.20 3.00 3.00 5.00 4.15 0.00 5.00 Wartość ważona 0.00 4.10 0.20 0.25 0.05 0.25 0.05 0. a czasem nieformalnych informacji o tym.stwarza wiele trudności metodologicznych.05 0.90 Z metodologicznego punktu widzenia poprawniejsze jest porównywanie firmy do idealnego profilu kluczowych czynników sukcesu.00 2. jaki punkt odniesienia i jaką perspektywę czasową należy przyjąć w ocenie kondycji rozwojowej firmy. ocena jest więc relatywna.00 Ocena (1-5) 4.10 0.10 0.05 0. że ocena mocnych i słabych stron powinna być dokonywana wspólnie przez konsultantów oraz kadrę kierowniczą i specjalistów z ocenianego przedsiębiorstwa11.60 0.10 0. Wymaga to znalezienia odpowiedzi na następujące pytania: • Kto i w jakim celu będzie dokonywał oceny firmy? • Z kim chce się porównywać firmę? • Jaką przyjmuje się perspektywę czasową oceny? Większość specjalistów z dziedziny analizy strategicznej uważa. z kim się porównujemy.40 0.05 1.10 0. Pozwala to na bardziej obiektywną ocenę.45 0.15 0.05 0. Uczestnictwo pracowników przedsiębiorstwa w ocenie zapewnia dostęp do szczegółowych.00 4. Kolejną trudnością jest rozstrzygnięcie. Nie pozwala to obiektywnie oszacować pozycji strategicznej firmy i jej szans rozwojowych ani odnieść się do przyszłych konkurentów.00 5. natomiast rola konsultanta polega na dbałości o obiektywizm oceny i poprawność metodologiczną.

Sposób oceny pokazujemy w tablicy 11. I ostatni problem metodologiczny — perspektywa czasowa oceny. Objęcie taką samą oceną konkurentów z tej samej grupy strategicznej lub sektora pozwala sporządzić listę rankingową przedsię-biorstw i zebrać informacje potrzebne do zbudowania strategii konku-rencyjnej. Metoda kluczowych czynników sukcesu. punktowe określenie odległości. Suma wag wynosi tu 1. co nie wyklucza porównywania z dowolnym innym konku-rentem ze względu na sumaryczną ocenę. • określenia wag poszczególnych rozpatrywanych czynników sukcesu. Z tablicy 11 nie tylko można odczytać ogólną ocenę przedsiębiorstwa i ocenić. rynków. Za każdy czynnik przedsiębiorstwo może otrzymać do 5 punktów (bardzo mocna strona). czyli maksymalna ocena firmy może wynieść 5 punktów. tj. podobnie zresztą jak bilans strategiczny. i składa się z następujących etapów: • ułożenia listy kluczowych czynników sukcesu dla badanego sektora. Trzeba również wykorzystać informacje na temat struktury organizacji. czy mocną stroną. firm ubezpieczeniowych. jej systemu informacyjnego. Ocena taka nie tylko pozwala na . wspomaganych przez konsultanta lub wykładowcę. Została ona rozdzielona między 12 czynników. Każde przedsiębiorstwo może się porównywać do wzorcowego konkurenta. analizy cyklu życia produktu. analizy portfela produktów. Warunki te spełnia metoda oceny kluczowych czynników sukcesu zastosowana do oceny jednego z sektorów. jaka dzieli badaną firmę od poszczególnych konkurentów. konfliktów. • porównania sumy ważonych ocen dla badanej firmy z oceną maksymalną i (lub) z ocenami innych przedsiębiorstw z grupy strategicznej lub sektora. technologii. Trzeba przy tym wykorzystać wszystkie znane metody analizy przedsiębiorstwa. może być stosowana jako na-rzędzie wyłącznie diagnostyczne lub służyć do projektowania zmian w pozycji strategicznej przedsiębiorstwa i wybranych rywali. • zbadania. w którym działa firma General Electric. pozwala uporządkować wiedzę na temat badanego przedsiębiorstwa i wyrazić ją za pomocą konkretnych wartości liczbowych. biur maklerskich). Analiza może się opierać na przygotowanych przez wykładowcę opisach przedsiębiorstw lub na wiedzy słuchaczy o przedsiębiorstwach. rokrocznie opracowywane i publikowane przez „Ga-zetę Bankową". W tym drugim przypadku perspektywa czasowa prognozy zależy od przewidywanej przyszłości. W załączniku 7 pokazujemy. Posłużenie się metodą punktowej oceny przedsiębiorstwa wieńczy etap długotrwałej i pracochłonnej analizy. i wyrażenia tej oceny w sposób liczbowy. dla której projektujemy strategię przedsiębiorstwa. czy w analizowanym przedsiębiorstwie każdy z kluczowych czynników sukcesu jest słabą. Podobnie jak w prezentowanej wyżej metodzie stosowa-nej przez McKinseya do oceny General Electric punktem odniesienia jest wzorcowe przedsiębiorstwo sektora wyceniane na 100% możliwych punktów. Punktowa ocena pozycji przedsiębiorstwa w sektorze jest bardzo przydatna w pracy dydaktycznej.rozszerzeniu ocen na wszystkie przedsiębiorstwa sektora daje możliwość ułożenia listy rankingowej od najlepszego do najgorszego przedsiębiorstwa oraz pozwala na precyzyjne. na ile jest bliska ideału (5 punktów). analizy finansowej. w których są zatrudnieni. Metoda ta opiera się na pracy małych zespołów. Samo wypełnienie formularza musi być poprzedzone żmudną analizą. jak też ze względu na ocenę otrzymaną za każdy czynnik sukcesu. Godnym uwagi przykładem list rankingowych przedsiębiorstw sekto-ra są rankingi sektorów finansowych (banków. Jej wybór zależy od celu analizy. lecz także zrobić na jej podstawie zestawienie mocnych i słabych stron badanego przedsiębiorstwa. jakości kadry itp. w jaki spo-sób sporządzić listę kluczowych czynników sukcesu dla danego sektora jak się nią posłużyć w ocenie przedsiębiorstwa i jego konkurentów.

Komatsu. a co za tym idzie mniejszy koszt i uciążliwość stosowania. potem wykorzystywali ją m. pod jakim względem badane przedsiębiorstwo jest lepsze. lecz także daje istotne wskazówki. Rysunek 21 Profile konkurencyjne trzech przedsiębiorstw z tego samego sektora Analiza profili konkurencyjnych polega na porównywaniu moc-nych i słabych stron badanego przedsiębiorstwa z wybranymi konkuren-tami z sektora lub grupy strategicznej za pomocą graficznej prezentacji mocnych i słabych stron tych przedsiębiorstw. Z rysunku bardzo łatwo jest odczytać. Porównywanie się z najlepszymi ma na celu podjęcie trudu dogonienia ich w wybranej dziedzinie umiejętności czy funkcji. Najczęściej wyróżniamy trzy rodzaje bench-markingu: . Warunkiem powodzenia w jej stosowaniu jest dobre przygotowanie metodyczne konsultanta (wykładowcy) oraz dostęp do informacji na temat sektora i analizowanego przedsiębiorstwa. jaki dzieli każdego z konkurentów od profilu wzorcowego (na poziomie 5 punktów). gdzie należy koncentrować wysiłki strategiczne. Ericsson. Opracowanie listy kluczowych czynników sukcesu dla sektora i ocena według listy wybranych konkurentów dają możliwość zastosowania innych metod analizy i prezentacji pozycji przedsiębiorstwa: analizy profili konkurencyjnych oraz techniki uczenia się od najlepszych. B i C.precyzyjne oznaczenie pozycji każdego przedsiębiorstwa w sektorze. Benchmarking oznacza uczenie się od najlepszych. Prostota i atrakcyjność czynią metodę oceny punktowej przedsiębiorstwa bardzo przydatną w dydaktyce. Na rysunku 21 pokazano profile konkurencyjne przedsiębiorstw A. tzw. Metoda ta została po raz pierwszy zastosowana na początku lat osiemdziesiątych przez firmę Xerox. W ostatnich latach popularność zdobyła technika analizy nazywana benchmarkingiem. Profile konkurencyjne są dobrą techniką prezentacji wyników analiz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa zarządowi i pracownikom. Łatwo jest również ocenić dystans. jak wykorzystywać mocne strony organizacji dla jej rozwoju i co należy poprawić w jej funkcjonowaniu. Volvo i Chrysler. ponieważ pozwala skoncentrować uwagę badacza na wybranych najważniejszych obszarach funkcjonowania firmy. benchmarkingu. czyli porównanie trzech uczestników sektora według listy pięciu kluczowych czynników sukcesu. a pod jakim gorsze od porównywanych z nim konkurentów. Zaletą tej metody jest niewielka pracochłonność w porównaniu z systematyczną wielokryterialną oceną przedsiębiorstwa. IBM. Jest to metoda szczególnie przydatna w pierwszym etapie analizy.in. Digital. ponieważ przemawiają do wyobraźni adresata lepiej niż tabele i wykresy liczbowe.

bardzo modnej w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych. 2) zidentyfikowania firm wzorcowych. w jaki sposób pewne funkcje w przedsiębiorstwie rozwiązały przedsiębiorstwa o dużym doświadczeniu i mistrzostwie funkcjonalnym. Proces stosowania benchmarkingu składa się z pięciu etapów1 : 1) zidentyfikowania porównywanych zmiennych. że adaptowanie cudzych rozwiązań przy własnym. 3) zebrania informacji. Natomiast do analiz strategicznych bardziej przydatny jest benchmarking strategiczny. pozwala skopiować dobre wzory na użytek przedsiębiorstwa. pochodzące niekoniecznie z tego samego sektora. 5) określenia planu działania i sposobu pomiaru jego realizacji. z drugiej —do organizacyjnej koncepcji analizy wartości. Posługując się modelem łańcucha wartości. sieć dystrybucji.E. Celem benchmarkingu jest systematyczne poszukiwanie lepszych rozwiązań stosowanych poza przedsiębiorstwem. Punktem odniesienia do porównania jest najlepszy pod jakimś względem oddział przedsiębiorstwa. jakość. marketing. 4) określenia luki efektywności i pożądanego poziomu osiągnięć. Praktyka pokazuje. W praktyce najczęściej jest stosowany benchmarking marketingowy. • Benchmarking zorientowany na konkurencje. wyróżniającym się pod względem wybranej umiejętności lub zasobów. Obiektem porównania są charakterystyczne dla sektora czynniki sukcesu: cena. nawiązuje z jednej strony do koncepcji ścieżki ekonomicznej. można w . • Benchmarking funkcjonalny polega na analizowaniu. pozwalającej śledzić produkt od źródeł surowcowych przez wszystkie ogniwa gospodarcze. twórczym wkładzie jest czynnikiem pobudzającym innowacje i przyspieszającym doskonalenie się organizacji. że w Houston w USA utworzono bank danych o doświadczeniach i metodologii stosowania tej metody pod nazwą International Benchmar-king Cleringhouse13. Analiza łańcucha wartości Koncepcja łańcucha wartości. ale samo też tworzy wewnętrzny łańcuch wartości. a nie pojedynczych innowacji i kopiowanie cudzych osiągnięć. Portera w połowie lat osiemdziesiątych. polegający na badaniu jakości. w jaki sposób konkurent doszedł do wysokiego poziomu doskonałości. Każdy sektor jest ogniwem w łańcuchu wartości gospodarki. cen i strategii marketingowych liderów rynkowych. polegający na stałym porównywaniu badanego przedsiębiorstwa ze wzorcowymi konkurentami. Analizowanie. a w sektorze każde przedsiębiorstwo jest ogniwem łańcucha złożonego z dostawców przedsiębiorstwa. Zainteresowanie metodą benchmarkingu na świecie jest tak duże.• Benchmarking wewnętrzny. przedsiębiorstwa i jego odbiorców. spopularyzowana przez M. aż do Rysunek 22 System łańcucha wartości ostatecznego użytkownika. liderami sektora z punktu widzenia każdego z kluczowych czynników sukcesu.. nastawiony na porównywanie się z liderem z tego samego sektora. nastawiony na porównywanie oddziałów i przedsiębiorstw wewnątrz firmy zdywersyfikowanej. Każde przedsiębiorstwo jest ogniwem szerszego łańcucha wartości. Przedsiębiorstwo z sektora kosmetycznego może poszukiwać mistrzów marketingu czy innowacji produktowych również w innych dziedzinach przemysłu. Tę prostą sekwencję łańcucha wartości przedstawia rysunek 22.

projektowanie wyrobów.uproszczony sposób przedstawić przedsiębiorstwo jako sekwencję działań. Funkcje te nie mogą być dobrze wykonywane bez istnienia działań zarząd-czych i doradczych. produkcję i sprzedaż. następujące po sobie fazy przekształcania surowców. Rysunek 23 przedstawia łańcuch wartości przedsiębiorstwa. które Porter nazwał funkcjami pomocniczymi. . Na rysunku wyróżniono trzy funkcje podstawowe przedsiębiorstwa: działalność przedprodukcyjną. Fazy te Porter nazwał funkcjami podstawowymi. W zależności od sektora i przedsiębiorstwa. materiałów. jak: . .badania i rozwój. w tych trzech obszarach działalności mogą być wyodrębnione bardziej szczegółowe funkcje podstawowe. . zakupionych technologii i usług na produkty finalne. Na przykład w działalności przedprodukcyjnej mogą być wyodrębnione takie funkcje.zakupy surowców i materiałów. Zintegrowane działanie podstawowych i pomocniczych funkcji oraz ich powiązanie z łańcuchami wartości dostawców i nabywców pozwala na osiąganie zysku i rozwój przedsiębiorstwa.

. inwestując w tę wcześniej bardzo zaniedbaną funkcję. bardziej szczegółowe grupy funkcji: .pakowanie.transport wewnętrzny. . czyli organizująca działalność firmy wizja strategiczna i jej podstawowe elementy — strategia rozwoju i strategia konkurencji.konserwacja i podtrzymywanie kontaktów z użytkownikiem. Funkcje pomocnicze zostały przez nas sklasyfikowane w następujący sposób: 1. że największy przyrost efektywności uzyska koncentrując się na funkcji sprzedaży i doskonaleniu strategii marketingowej. ..zakupy urządzeń i technologii. a następnie opracować syntetyczny łańcuch wartości dla całego przedsiębiorstwa. . Przedsiębiorstwo może dojść do wniosku. . .wykańczanie wyrobów.magazynowanie zakupów. .pozyskiwanie środków finansowych.zakupy podzespołów.magazynowanie podzespołów i części. Wiele polskich przedsiębiorstw w ostatnich latach poprawiło swoją pozycję i wyszło z kryzysu.produkcja podzespołów i części. .naprawy. Źle funkcjonujące lub źle skoordynowane ogniwa łańcucha wartości są słabymi stronami przedsiębiorstwa. . Przedstawienie przedsiębiorstwa jako łańcucha wartości umożliwia szukanie źródeł sukcesów i porażek firmy w jakości poszczególnych ogniw i ich koordynacji. Łańcuch wartości jest użytecznym narzędziem badania wewnętrznych i zewnętrznych źródeł przewag konkurencyjnych przedsiębiorstwa konstruowania zwycięskiej strategii zarówno w przedsiębiorstwach jednosektorowych. Przez optymalizację poszczególnych podstawowych i pomocniczych funkcji przedsiębiorstwa. W funkcji sprzedaży można wyodrębnić następujące. W sprawnym przedsiębiorstwie suma wartości generowanych przez poszczególne ogniwa łańcucha przewyższa sumę kosztów. Efektywność całego łańcucha wartości danego przedsiębiorstwa można poprawiać trzema sposobami14: 1.zakupy energii i ciepła. w tym: • polityka kadrowa.transport zakupionych materiałów i surowców do zakładu produkcyjnego. .montaż. . • strategia technologiczna. W działalności produkcyjnej mogą być wyodrębnione następujące podfunkcje: . • strategia finansowa.magazynowanie wyrobów gotowych. bez zmian w technologii i produkcji. a równocześnie utrudnia-ją wykorzystanie potencjału innych ogniw łańcucha. W przypadku firm zdywersyfikowanych należy odtworzyć i analizować łańcuch wartości oddzielne dla każdego sektora działalności. uwzględniający synergię trudności koordynacyjne wynikające z działania równocześnie w wielu sektorach.dystrybucja do odbiorców. Strategie funkcjonalne wspierające realizację strategii rozwoju i strategii konkurencji. jak i zdywersyfikowanych. . .dostawy części zamiennych. . Zarządzanie strategiczne przedsiębiorstwem. . . 2. • strategia marketingowa.transport do odbiorców. umożliwiające sprawne wykonywanie funkcji podstawowych.

• kładzie nacisk nie tyle na zgromadzenie zasobów i nabycie umiejętności. a w przypadku aliansów strategicznych — również konkurentów. w których powstają poszczególne składniki kosztów i wskazać ogniwa odpowiedzialne za nadmierne ich ponoszenie. w miarę dekompozycji każdego ogniwa łańcucha na bardziej szczegółowe łańcuchy wartości daje możliwość dotarcia z analizą do konkretnych zespołów i stanowisk. Przez wiązanie sięnp. akwizycjach i aliansach strategicznych. żeby nie powiedzieć — brak współpracy między funkcją sprzedaży a funkcją zakupu surowców. ale także w jej najbliższym otoczeniu. Przykładem doskonałej koordynacji łańcuchów wartości kooperujących przedsiębiorstw jest także system dostaw dokładnie na czas (just in time). że zarówno organizacja. O użyteczności i oryginalności metody analizy łańcucha wartości decydują następujące jej walory. U jej podłoża leży przekonanie. Analiza łańcucha wartości znajduje zastosowanie również do badania kosztów. Cykl życia produktu i technologii Cykl życia produktu i technologii jest podstawową techniką analizy strategicznej. Często źródłem wysokich kosztów i niedostosowania się do rynku jest w polskich przedsiębiorstwach brak koordynacji. 3. jak i pomocniczymi. Koncepcja cyklu życia jest rozwinięciem koncepcji uczenia się i rozwoju organizacji. a także o zmianie strategii wobec dostawców i nabywców. pozwala na dowolny poziom szczegółowości. analiza marketingowa). Łańcuch kosztów pozwala zidentyfikować miejsce i fazę produkcji. materiałów i komponentów. powinno doprowadzić do dostosowania kosztów oraz jakości surowców i materiałów do wymagań nabywców produktu finalnego i podnieść jakość lub obniżyć koszt wyrobu.2. W praktyce organizacyjnej łańcuch wartości jest najczęściej stosowany do badania mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa i jego konkurentów. badanie przepływów pieniężnych oraz mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. nabywców. umożliwiającą stosowanie metod portfelowych. Przykładem może być przerzucenie kosztów związanych z osiągnięciem wysokiej jakości i standaryzacji podzespołów na dostawców przez dobór takich. jak i umiejętności przedsiębiorstwa. a więc rodzą się. ile na ich innowacyjne i efektywne wykorzystanie. pozwala na profesjonalną analizę i użycie narzędzi analizy dostosowanych do obszaru badań (analiza finansowa. Metoda ta: • skłania do szukania przewag konkurencyjnych nie tylko wewnątrz firmy. procedury) mają swój cykl życia. Koncepcja cyklu życia produktu i technologii ma początek w be-hawioralnych koncepcjach funkcjonowania i rozwoju organizacji oraz w szukaniu analogii między organizacją a organizmem żywym. którzy stosują normy jakości i wnoszą do naszego łańcucha walor wysokiej jakości. Skoordynowanie tych funkcji. • pozwala badać zarówno zasoby. umożliwiając w konsekwencji syntezę wyników. jak i jej części składowe (produkty. Jest to narzędzie analityczne pozwalające na zbadanie wieku rynkowego każdego produktu przedsiębiorstwa lub każdej stosowanej w nim technologii i w konsekwencji na racjonalne zaplanowanie portfela produkcji oraz kosztów związanych z wprowadzaniem i kreowaniem nowych wyrobów i technologii. Przez lepszą koordynację między funkcjami zarówno podstawowymi. technologie. wsparte dodatkowo szkoleniem ludzi z tych komórek i zmianą systemu motywacyjnego. ze sprawnym dystrybutorem prasy wydawca może zapewnić sobie dużą sprzedaż i niskie koszty dystrybucji. Przez poprawę koordynacji zewnętrznej. . analizę kluczowych czynników sukcesu. nie ponosząc wysokich wydatków na marketing. badanie procesów produkcji. stopnia integracji pionowej firmy i możliwości integracji. czyli lepsze powiązanie z łańcuchami wartości swoich dostawców. Jest niezbędnym narzędziem do podejmowania decyzji o fuzjach.

A. lecz także transnarodowe włączyły międzynarodowy cykl życia produktu oparty na teoretycznej koncepcji Vernona do arsenału stosowanych instrumentów zarządzania strategicznego. inwestowania. Rysunek 24 Cykl życia produktu i rentowność produktu . organizacji sektora publicznego oraz instytucji społecznych16. Cykl życia produktu Cykl życia produktu obrazuje zjawisko stopniowego nabywania i utra-ty zdolności produktu do zaspokajania potrzeb konsumenta. dojrzewają i umierają.rozwijają.17 Koncepcja cyklu życia jest stosowana w rozwiązywaniu zagadnień z zakresu marketingu. W tym też czasie prowadzono wiele badań empirycznych dotyczących wpływu cykli ekonomicznych i technologicznych na sposoby funkcjonowania organizacji. problemów dostosowania poziomu zatrudnienia. Pod koniec lat siedemdziesiątych i na początku osiemdziesiątych nastąpiło rozszerzenie zastosowań metody cyklu życia do wszelkiego typu organizacji. ich opracowaniem. W zarządzaniu strategicznym najbardziej użyteczne są analizy cyklu życia produktu i technologii oraz sektora. Metodę cyklu życia do analizy przedsiębiorstwa po raz pierwszy zastosowała firma konsultingowa BCG w 1950 r. Pierwsze próby stworzenia koncepcji cyklu życia wiążą się z badania-mi operacyjnymi prowadzonymi w czasie II wojny światowej (podjętymi w celu rozwiązywania problemów wojskowych). Graficzną prezentację cyklu życia produktu zawiera rysunek 24. tj. Schumpetera i G. jak np. globalizacją produkcji i zbytu18. przywództwa w organizacji. Nie tylko korporacje narodowe. wprowadzeniem na rynek i podtrzymywaniem ich obecności na rynku19. a także pro-ces ponoszenia kosztów związanych z innowacjami produktowymi. zmian w strategiach marketingowych itp. Wiąże się to głównie z głębokimi przeobrażeniami obserwowanymi w świecie. W zasadzie trudno jest obecnie znaleźć korporację. Lata sześćdziesiąte i siedemdziesiąte przyniosły rozwój analiz cyklu życia w związku z rozwojem literatury marketingowej i analiz portfelo-wych. ze szczególnym uwzględnieniem zmian strategii w okresach recesji. obniżania kosztów. Mickwitza1 . a także ze studiami prowadzonymi przez J. wdrażania nowych produktów i technologii. przedsiębiorstw i ich zgrupowań. gospodarowania siłą roboczą. która w swoich koncepcjach strategicznych nie posługiwałaby się tym narzędziem.

Faza II — wzrost sprzedaży produktu. jak rodzaj i doskonałość produktu. chociaż nakłady są duże. szybkość postępu technicznego. Każde przedsiębiorstwo dąży do wydłużenia cyklu życia swoich wyrobów. nie przeprowadza się dodatkowych inwestycji związanych z produktem. tempo jego rozwoju staje się wolniejsze. Uwaga jest kierowana na bardziej opłacalne rodzaje wyrobów. W tej fazie przedsiębiorstwo może ponosić straty lub osiągać minimalny zysk. Rozwija się działalność konkurentów. który nawet może się przerodzić w stratę. Ponieważ zyski jednostkowe są małe. Sprzężenie zwrotne informujące o skuteczności podejmowanych decyzji i zastosowanych strategii jest dużo wolniejsze. a tempo jej przyrostu wolne. Faza IV — spadek sprzedaży produktu i schodzenie z rynku. Nadal są duże wydatki na marketing i produkcję. Liczba klientów powiększa się. z organizacją nowych kanałów dystrybucji i dostosowaniem ich do wzrastającej produkcji. Faza II charakteryzuje się wysokim tempem przyrostu wielkości sprzedaży produktu. W branżach. a tym samym spadek oddziaływania sprzężenia zwrotnego. rynek stabilizuje się. gdyż zmniejsza to . Poszczególne fazy cyklu życia produktu wskazują na stopniową zmianę relacji między jego właściwościami a potrzebami konsumentów. Konkurenci obniżają ceny. W fazie I zachodzi konieczność ponoszenia wysokich kosztów. w której cechą charakterystyczną jest spadek wielkości sprzedaży. Mimo różnic w przebiegu krzywej życia poszczególnych produktów. Faza III — dojrzałość i nasycenie rynku. Konieczne więc są duże nakłady na opracowanie produktu i marketing. Następuje też spadek aktywności w danym kierunku. w których jeszcze kilkadziesiąt lat temu przeciętny cykl życia produktu wynosił kilkanaście lat. w tym na reklamę i promocję sprzedaży. Pro-dukt w poszczególnych fazach cyklu życia staje się w istocie produktem odmiennym z punktu widzenia zdolności zaspokajania potrzeb konsumenta i możliwości sprzedaży na rynku. natomiast wielkość sprzedaży jest stosunkowo mała. Cykl życia produktu na rynku obejmuje okres od momentu wejścia produktu na rynek do momentu wycofania go z rynku. wzrastaj ą koszty dystrybucji. Jest on odmienny dla różnych produktów i wynosi od kilku do kilkudziesięciu lat. tempo przyrostu wielkości sprzedaży ma charakter degresywny. Przebieg i długość cyklu życia produktu zależą od takich czynników. która odzwierciedla długość po-szczególnych faz życia oraz przychody ze sprzedaży i zysk kreowany w każdej z tych faz.Każdy produkt ma własną krzywą. Ocena skuteczności wydatków marketingowych jest coraz trudniejsza. Konsekwencją tego zjawiska jest wzrost jednostkowych kosztów wytwarzania produktu oraz spadek zysku. można wyróżnić charakterystyczne cztery fazy życia każdego produktu i typowy przebieg cyklu życia. Krzywa sprzedaży osiąga górną granicę. pojawienie się substytutów i wiele innych. przy czym przyrost ten ma charakter progresywny. Wysokie są też koszty związane np. mimo zachowania identycznych walorów pod względem konstrukcyjnym i technologicznym. Cykl życia produktu obejmuje następujące fazy: Faza I — wprowadzenie wyrobu na rynek. W wyniku zmniejszającej się sprzedaży menedżerowie myślą o wycofaniu się z rynku lub zaprzestaniu produkcji. tempo zmian popytu. ogólne rozmiary zysku zależą od rozmiarów sprzedaży. W fazie III na rynku pojawiają się pierwsze oznaki nasycenia. możliwości jego różnicowania i dostosowywania do zmian popytu. aby przyciągnąć klientów. Wciąż istnieje duży stopień ryzyka. W miarę rozwoju społeczno-ekonomicznego oraz wzrostu stopnia zamożności społeczeństw cykle życia produktów ulegają skróceniu. Jednocześnie maleje tempo przyrostu zysku związanego ze sprzedażą produktu. Powoduje to zmniejszenie zysku i wypadnięcie z rynku niektórych firm. obecnie skrócił się do lat kilku. Istnieje też bardzo wysoki stopień ryzyka. Zakończeniem cyklu życia produktu jest faza IV. gdyż wyrób jest nowy. pokazany na rysunku 24.

W analizie i planowaniu portfela produkcji w organizacji należy uwzględnić wiele różnorodnych elementów. np. analiza kosztów. Analiza cyklu życia produktów może być traktowana jako „podstawa przyszłego rozwoju wytwórczych i handlowych zdolności organizacji. W analizach strategicznych dotyczących portfela produkcji nie można również pominąć takich spraw. jak wskazanie źródeł finansowania nowych produktów czy punktów przegięcia (break-even point). Na cykl życia produktu można wpływać przez działania marketingowe lub działania technologiczne. i kosztów. ekonomicznych czy technologicznych. a zwłaszcza formułowania strategii wzrostu firmy według relacji pro-dukt-rynek" . promocję. reklamę. wprowadzenie na rynek i funkcjonowanie na tym rynku wszystkich produktów. inwestycyjnej finansowej przez określenie potrzeb kapitałowych związanych z polityką produktową. Krótka jest zwłaszcza faza wprowadzania wyrobu na rynek i faza jego starzenia. Jednak możliwości regulowania cyklu życia produktu przez odpowiednią strategię marketingową i inwestycyjną są bardzo ograniczone.koszty jego rozwoju i poprawia rentowność. Ph. Na tej podstawie otrzymuje się wytyczne do planowania — ocenę pilności i kolejności zastępowania produktów. Efektem analizy cyklu życia produktu jest w tym przypadku uzyskanie danych dotyczących wymagań finansowych (nakładów na badania i rozwój. poziomu ryzyka wprowadzania nowych produktów oraz specyficznych rozwiązań . Konieczne jest przede wszystkim określenie położenia poszczególnych produktów na krzywej życia i dokonanie oceny kosztów poniesionych na opracowanie. prognozowanie momentów wypadania wyrobów z rynku oraz szacowanie potencjalnej wielkości sprzedaży i zysków związanych z wprowadzaniem nowych wyrobów. Odtworzenie i przeanalizowanie cyklu życia każdego wyrobu dostarczają bezcennych informacji do oceny sytuacji strategicznej firmy oraz podstaw do budowania strategii produktowej i finansowej. Większość gałęzi przemysłu odznacza się coraz krótszym cyklem życia produktu. Kotler uważa. Na podstawie cyklu życia produktu otrzymuje się informacje potrzebne do budowania strategii produktowo-rynkowej. śledzenie nowych wyrobów i substytutów oraz prognozowanie ich cyklu życia i zachowań konkurencji. które trzeba ponieść. aby masa zysku zrównoważyła kwoty zainwestowane w produkt. Określa się to również jako prognozę „budowy koncepcji zintegrowanego okresu «żywotności» produktu"22. Metodykę posługiwania się cyklem życia produktu do badania i oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa i jego zdolności rozwojowej pokazuje załącznik 5. Wykorzystanie metody cyklu życia produktu. Są one punktem wyjścia w zastosowaniu innych technik analizy przedsiębiorstwa. jak metody portfelowe. określających skalę sprzedaży niezbędnej do tego. Przebieg krzywej życia produktu nie jest niezmienny i jednakowy we wszystkich branżach. jako operacyjnie użytecznego i przynoszącego konkretne wyniki narzędzia analizy i planowania produktu przedsiębiorstwa. stworzenia kanałów dystrybucji). jakie osiągamy. Jest ona jedną z metod szacowania ryzyka związanego z inwestycjami produktowymi i daje istotne informacje potrzebne do formułowania planu marketingowego przedsiębiorstwa. że znajomość przebiegu krzywej cyklu życia produktu pozwala oddziaływać na decyzje podejmowane przez kierownictwo korporacji oraz wspierać cykl życia produktu innymi instrumentami zarządzania strategicznego20. Umożliwia to dalszą analizę dotyczącą zysków. przepływów pieniężnych i rentowności. W związku z tym należy go opracowywać dla każdego wyrobu lub grup wyrobów oddzielnie. wymaga odpowiednich opracowań i danych szczegółowych. aby utrzymać poszczególne produkty do końca ich cykli życia. Posługiwanie się tą techniką analizy umożliwia również prowadzenie obserwacji sektora. ocenę kosztów opracowania i wprowadzenia na rynek produktów-następców.

Cykl życia technologii Podobna w sensie stosowania. ich potrzeb. będące podstawą konkurencyjności wyrobów. Wymaga to również sprzężenia analiz cyklu życia produktu z analizami ewolucji sektora2 . Również dysponowanie technologią eksperymentalną da-je szansę zdobycia przewagi konkurencyjnej w przyszłości. chociaż odmienna w interpretacji. o niewielkim zastosowaniu. Niektóre wyroby charakteryzują się podwójnym cyklem życia: w fazie spadku następuje wzrost popytu i odnowienie cyklu. istnienia produktów substytucyjnych24. jakie musi zastosować producent. Ilustruje to rysunek 25. Z punktu widzenia wartości konkurencyjnej wyróżnia się trzy rodzaje technologii26: • technologie bazowe. również silnie chronione przed konkurencją. W prognozach uwzględnia się możliwość sterowania cyklicznego produktem. są silnie chronione. stopień nowości produktu i jego zależności od mody oraz innych czynników koniunkturalnych. • technologie eksperymentalne. że w przyszłości staną się technologiami kluczowymi. nie podlegające sterowaniu. Jest to narzędzie badania zdolności konkurencyjnej przedsiębiorstwa w dziedzinie technologicznej. co jest domeną analiz marketingowych23. chcąc wykorzystać szansę zapewnienia silnej pozycji produktu na rynku. Rysunek 25 Cykl życia technologii . zmian w strukturze nabywców. Wartość konkurencyjną technologii mierzy się jej nowatorstwem oraz mistrzostwem stosowania. Silną przewagę konkurencyjną daje dysponowanie technologią kluczową. Cykl życia technologii przebiega podobnie jak cykl życia produktu. dążąc do wydłużenia faz. mistrzowskie ich opanowanie jest kluczowym czynnikiem sukcesu. W przewidywaniu poszczególnych faz cyklu życia należy przede wszystkim zwrócić uwagę na takie czynniki. jest metoda cyklu życia zastosowana do badania technologii. tj. Elementem niezbędnym do oceny atrakcyjności technologii jest określenie fazy cyklu jej życia. w innych można przedłużać fazę dojrzałości produktu przez wchodzenie na nowe rynki i modernizację produktu. jak stopień złożoności produktu z konstrukcyjnego i technologicznego punktu widzenia. • technologie kluczowe. W nowszych koncepcjach odrzuca się ten pogląd. o małej i słabnącej wartości konkurencyjnej. liczby konsumentów.marketingowych. ale rokujące. które z ekonomicznego punktu widzenia są najkorzystniejsze dla przedsiębiorstwa. o dużej zdolności obniżania kosztów i generowania produktu wysokiej jakości. W tradycyjnym ujęciu cykl życia produktu był traktowany jako zjawisko nieuchronne. dostępne. szeroko stosowane w sektorze. Celowe regulowanie cyklu życia produktu wymaga prowadzenia szczegółowej i systematycznej analizy oraz budowania prognoz. fazy wzrostu i fazy dojrzałości.

Znajomość cyklu życia technologii ułatwia zaprojektowanie optymalnej strategii technologicznej. doskonalsze i . ale także na wykreowanie nowych technologii. uwzględniający cykl życia technologii. aby zawsze mieć w przedsiębiorstwie technologię kluczową. przedstawioną w następnej części rozdziału. gdyż wtedy są już nowe technologie o większej wartości konkurencyjnej . Taki sposób postępowania. Polega ona na takim zaplanowaniu cyklu inwestycyjnego. które w przyszłości staną się kluczowe. Pierwsze zastosowanie tych metod w analizie działalności przedsiębiorstwa wiązało się z firmą Boston Consulting Group i jej szefem B. ale jednocześnie inwestować część zysku w rozwój technologii eksperymentalnych i wykorzystywać do końca Rysunek 26 Inwestowanie w technologię technologie bazowe. Metody portfelowe Metody portfelowe stosowane w zarządzaniu przedsiębiorstwem są owocem prac koncepcyjnych i praktyki doradczej dużych amerykańskich firm konsultingowych i należą do grupy metod ilościowych. z drugiej zaś chroni przedsiębiorstwa przed nadmiernym inwestowaniem w nowe technologie bez wykorzystania możliwości eksploatacji technologii dotychczas stosowanych. Inwestowanie w technologię w fazie schyłkowej nie przyczynia się do podniesienia jej efektywności. najwyższe nakłady są ponoszone w pierwszych fazach życia technologii. dążyć do przedłużenia cyklu życia technologii i dbać o zrównoważony portfel technologiczny. prezentujemy na rysunku 26. Zbadanie cyklu życia technologii umożliwia posłużenie się w planowaniu strategii metodą portfela technologicznego.Jak widać na rysunku. Rysunek pokazuje racjonalne strategie inwestycyjne w stosunku do technologii w różnych fazach życia i o różnej wartości konkurencyjnej. Późniejsze modele analiz portfelowych. natomiast największe efekty przynosi ona w fazie dojrzałości. Największy wysiłek inwestycyjny powinien być skierowany na rozwijanie technologii kluczowej. czyli młodą lub dojrzałą. Hendersonem oraz macierzą znaną jako BCG. Ogólne zalecenie w dziedzinie strategii technologicznej jest następujące: wykorzystywać możliwości tkwiące w każdej technologii. Znajomość przebiegu cyklu życia technologii w danym przedsiębiorstwie z jednej strony zapobiega powstaniu luki technologicznej i utracie przewagi konkurencyjnej w dziedzinie technologii.

F. są pochodną czteropolowej macierzy BCG. Metody portfelowe są uniwersalnym i użytecznym sposobem analizy możliwości rozwojowych przedsiębiorstwa. czyli racjonalne wzorce postępowania. przez diagnozowanie istniejącego portfela produkcji aż do budowy portfela docelowego — pokazujemy na rysunku 27. jak wielkość obrotu. Rozwój metod portfelowych miał związek ze wzrastającą trudnością zarządzania przedsiębiorstwem w warunkach dużej dywersyfikacji produkcji i coraz większej złożoności otoczenia konkurencyjnego. P. Rysunek 27 Ogólna procedura analizy portfelowej organizacji . 12). Drucker wyróżnił 11 typów produktów zależnie od takich cech. stanowią także dobrą podstawę do planowania strategicznego. Żadne z dotychczas stosowanych narzędzi nie dawało tak dużych możliwości analizy i prezentowania jej wyników w prosty i czytelny sposób. Ogólną ideę analizy portfelowej — począwszy od analizy otoczenia i wnętrza organizacji. jak i rynki czy technologie. Przedmiotem oceny i porównań mogły być zarówno produkty. a punktem odniesienia dowolny konkurent lub cały sektor. Każdemu typowi produktu przyporządkował pewne normatywne strategie. stopień pokrycia wkładu kapitału oraz fazy cyklu życia produktu (zob. Pierwszy sposób analizy portfelowej polega na określeniu typów pro-duktów na podstawie wielokryterialnej analizy produktów i ich prezentacji tabelarycznej. tabl. Metody portfelowe dawały możliwość precyzyjnej oceny sytuacji konkurencyjne] przedsiębiorstwa w różnych segmentach rynku.bardziej złożone.

W prezentacjach macierzowych jedna zmienna ma zawsze związek z otoczeniem. z jednoczesnym zastosowaniem macierzy operujących parametrami jakościowymi i ilościowymi. Druckera Obroty i kapitał kształtowanie stopień pokrycia wprowasię obrotu wkładu kapitału dzenie Wysoki Wysokie Niski Fazy cyklu życia produktu wzrost dojrzałość nasycenie Aktualni żywiciele Wysoki Niskie Niski Niepotrzebne wyroby specjalne Byli żywiciele Produkty. w której umieszczamy oceniane przez nas zjawiska. Cykl życia produktu przedstawia się w postaci graficznej. obrazującej różne fazy. poprzez wzrost. ciągów technologicznych. do których ma być wykorzystywana. Metoda ta służy do oszacowania potencjalnej wielkości sprzedaży i korzyści związanych z wprowadzeniem na rynek nowych produktów w skali przedsiębiorstwa. Portfel w postaci macierzy jest przestrzenią dwuwymiarową. co może być przyczyną trudności w jednoznacznym określeniu kategorii produktów i wynikających z tego wytycznych do strategii działania przedsiębiorstwa. Zależy to od założeń przyjętych w analizie oraz celów. Taka prezentacja organizacji może być dokonywana w różny Sposób i na różnych poziomach: wyodrębnionych zakładów. a następnie przedstawienie ich w graficznej formie macierzy. jeśli chce wykorzystać szansę zapewnienia produktowi silnej Tablica 12 Kategorie strategiczne według P. które da się uratować Przyszli żywiciele Opłacalne produkty specjalne Kopciuszki Nieuzasadnione produkty specjalne Produkty zaspokajające Produkty z próżność kierowników przyszłością Produkty chybione pozycji na rynku. Drugim sposobem analizy portfela wyrobów przedsiębiorstwa jest badanie cyklu życia produktów. rynków. stabilizację i schyłek. linii produkcyjnych. Efektem zastosowania tego rodzaju analizy jest ponadto możliwość uzyskania informacji dotyczących produktów oraz specyficznych rozwiązań marketingowych. Istotą analiz prezentowanych w formie macierzy jest wyodrębnienie produktów bądź grup produktów czy technologii.F. przez które przechodzi wyrób od momentu wprowadzenia na rynek. ich ilościowa charakterystyka. Trzecim sposobem prezentacji portfela działalności przedsiębiorstwa jest posłużenie się formą macierzy. Mimo tej wady zasadniczy pomysł syntetycznego ujęcia portfela produkcji wykorzystuje się w praktyce organizacyj nej. a nawet sektora. jakie musi zastosować przedsiębiorstwo. wytwarzanych przez nie produktów (grupy produktów) lub stosowanych technologii. Przedsiębiorstwo jest postrzegane jako pewien zbiór. druga zaś z procesami zachodzącymi w organizacji. wcześniej ocenione według dwóch .Takiemu podejściu można zarzucić pewną nieścisłość sformułowań. Metoda cyklu życia została omówiona w poprzednim podrozdziale. czyli „portfel".

macierzą A. • przepływów finansowych generowanych przez każdy produkt. • udziału w rynku każdego produktu w stosunku do największego producenta (najbliższego konkurenta). Została ona skonstruowana na podstawie dwóch zmiennych: stopy wzrostu rynku oraz względnego udziału w rynku badanego produktu lub grupy produktów. modelem macierzy McKinseya. najprostszą i wciąż bardzo użyteczną metodą prezentacji portfela produkcji. ponieważ wymagają dużych nakładów finansowych. a wysoka rentowność jest silnie powiązana z dużym udziałem produktu w rynku. Rysunek 28 Macierz BCG Produkty znajdujące się w czterech polach macierzy BCG przyjęto oznaczać symbolami: . Do zbudowania macierzy potrzebne jest zgromadzenie informacji dotyczących: • udziału każdego z produktów w przychodach ze sprzedaży danego przedsiębiorstwa. Macierz Boston Consulting Group (BCG) Macierz BCG jest najstarszą (1969 r. dziewięcio -lub szesnastopolową. z których wynika. • przebiegu cyklu życia każdego z produktów i dynamiki sprzedaży. na którym lokuje się wyroby. Schemat macierzy BCG. macierzą cyklu życia przemysłu Hofera oraz portfelem technologicznym. Na podstawie powyższych informacji każdy wyrób firmy można umieścić w jednym z czterech pól macierzy29. Badanie cech definiujących jest w istocie wielowymiarowe. pokazujemy na rysunku 28.). Przeniesienie wielowymiarowego badania cech na przestrzeń dwuwymiarową wymaga zastosowania podwójnego zabiegu indeksacji wymiarów: techniki rangowania za pomocą skali porządkowej oraz podziału wymiaru portfela na kilka poziomów intensywności występowania danego zbioru cech jednostek strategicznych2 . że produkty we wczesnych fazach życia nie generują wysokich zysków.kryteriów. Little'a. Zaprezentujemy teraz szczegółowo zastosowanie i sposób posługiwania się najbardziej znanymi odmianami metody portfelowej: macierzą BCG. Konstrukcja macierzy BCG opiera się na obserwacji cyklu życia produktów i badaniu efektu skali. Z powodu sposobu konstrukcji model ten jest niekiedy nazywany Growth-Share Matrix.D. Zależnie od liczby przyjętych poziomów intensywności otrzymujemy macierz cztero-.

polegał na arbitralnym wyznaczeniu tego punktu na poziomie dziesięcioprocentowej dynamiki. w której analizowana firma ma taki sam udział w rynku jak największy dostawca. Punkt b oznacza sytuację.psy"'(dogs). produkt jest konkurencyjny i rozwojowy. mogą się stać „gwiazdami".33). Wzrost rynku jest niski. Pierwszy sposób. trudno jest określić ich możliwości. Oznacza to. minionych kilku latach lub prognozowaną na dany rok. które służą do podzielenia macierzy na cztery pola. mają pozycję gorszą w stosunku do rywali.Dojne krowy (cash cow) czy inaczej „żywiciele". Arbitralne zalecenie. których relatywny udział w rynku wynosi poniżej 1.5). Wzrost przemysłu jest niski i niski jest udział w rynku. którą z metod wyznaczania punktu a przyjmiemy. mają dominującą pozycję w danym przemyśle (sektorze). Kule u nogi lub inaczej . ze macierz BCG jest przydatna tylko do analizy dużych firm Małe i średnie firmy mają bo-wiem do dyspozycji jedynie dwa prawe pola macierzy Jeśli się posługujemy macierzą BCG do celów dydaktycznych. Porównanie udziałów w rynku poszczególnych produktów danej firmy z udziałami takich samych produktów konkurentów określa ich pozycję w danym sektorze. Posłużmy się przykładem. których relatywny udział w rynku wynosi powyżej 1. Produkty te mają słabą pozycję konkurencyjną i nie generują dodatnich przepływów finansowych. a inwestowanie w „gwiazdę" daje dużą gwarancję zysków. a także o dynamice zerowej i ujemnej.' Produkt A danej firmy ma 15% udziału w rynku. Bez względu na to. Zgodnie z taką definicją punktu b tylko te produkty. Tak wysoki próg powoduje jednak. Dylematy lub „znaki zapytania" (ąuestion marks).33 (40:30= 1. rozszerzamy jej zastosowame.5 (15:30 = 0. powyżej linii wyznaczonej przez punkt a znajdą się produkty. to w tym przypadku relatywny udział naszego przedsiębiorstwa wynosi 1. Gwiazdy (stars) lub inaczej „przeboje". że w latach stagnacji gospodarczej i kryzysu wszystkie produkty danej firmy i jej konkurentów będą znajdowały się poniżej punktu a. Taki sam zaś produkt największego rywala ma 30% udziału w rynku. Są to produkty. Jeśli udział w rynku produktu B danego przedsiębiorstwa wynosi 40%. które wymagają jeszcze nakładów i nie przynoszą na ogół nadwyżki. początkowo proponowany przez BCG. Tempo wzrostu rynku jest wysokie.. Jest to na ogół kosztowy przywódca w danym przemyśle. Trzeci sposób polega na wyznaczaniu punktu a na poziomie średniej dynamiki wzrostu danego sektora (branży. Produkty. których sprzedaż jest w badanym okresie bardziej dynamiczna niż przeciętna. które przynoszą firmie nadwyżkę netto i finansują pozostałe wyroby. ale charakteryzują się dużą dynamiką i w dłuższej perspektywie. powoduje. Mają względnie niski udział w rynku. zalecając porównywanie badanego przedsiębiorstwa do największego rywala w grupie strategicznej lub po prostu do najgroźniejszego konkurenta Kierując się tymi podstawowymi . że produkt A (badanej firmy) ma relatywny udział w rynku równy 0.0. aby punkt b określał udział w rynku w stosunku do udziału największego konkurenta. Znajdują się nisko na krzywej doświadczeń. ale mają one duży udział w rynku i mocną pozycję. zaś poniżej — produkty o dynamice mniejszej od przeciętnej. Trudności metodologiczne w posługiwaniu się macierzą BCG wiążą się z niejednoznacznym określeniem wartości granicznych a i b. Są to produkty deficytowe. Są to produkty nie przynoszące znaczącej nadwyżki i nierozwojowe. przemysłu) w danym roku w porównaniu z rokiem minionym i może być stosowany przez firmy o jednorodnym branżowo portfelu. Spotyka się różne sposoby wyznaczania punktu 0. Punkt a ustala granicę między rynkiem rosnącym a rynkiem ustabilizowanym i o malejącej dynamice. Są to produkty. choć uzyskuje się z nich znaczne przychody. Drugi sposób ustalania punktu a wiąże jego poziom z aktualną koniunkturą gospodarczą kraju i jest wyznaczany przez stopę wzrostu dochodu narodowego brutto w minionym roku. jeśli zostaną odpowiednio doinwestowane.0. ale szansę na dalszą ekspansję ma małe. a udział takiego samego produktu głównego rywala — 30%.

Podstawowe zalecenia wynikające z analizy macierzy BCG można przedstawić w formie rad dla przedsiębiorcy: • zużyj nadwyżkę gotówki zarobioną na „dojnych krowach" jako podstawę rozwoju i selekcji „dylematów" oraz doinwestowanie „gwiazd". który jest równocześnie rozwojowy i zrównoważony. ze przychody generowane przez produkty rentowne. młode „gwiazdy"). a przedsiębiorstwo jest rentowne mimo tych inwestycji Pozytywnie oceniamy portfel. może generować nawet wyso-kie przychody. ale jest nierozwojowy. przede wszystkim przez „dojne krowy" i dojrzałe „gwiazdy". a możliwości generowania zysku przez każdy produkt są wykorzystane do maksimum W prawidłowym portfelu me powinny się znajdować „kule u nogi". z których tylko część sprawdzi się na rynku i przejdzie do kategorii „gwiazd".kryteriami. celem długookresowym jest . Portfel młodzieńczy jest rozwojo-wy. pozwolą na inwestowanie w produkty młode i nie mające jeszcze dużego udziału w rynku („dylematy". ale niezrównoważony i doprowadzi do kryzysu finansowego. cykl życia każdego produktu jest jak najdłuższy. gdyż odzwierciedlają udział sprzedaży danego produktu w całości sprzedaży przedsiębiorstwa Im większa jest średnica koła. tym większy jest udział danego produktu w ogólnej sprzedaży przedsiębiorstwa jako całości Analizy portfela BCG należy dokonywać z dwóch punktów widzenia — rozwojowego i stopnia zrównoważenia portfela Portfel rozwojowy oznacza. ze przedsiębiorstwo zapewniło sobie „odmładzanie" i przyszłe dochody poprzez stopniowe zastępowanie starych produktów przez młode i rozwojowe Wymaga to stałego inwestowania w „dylematy". a liczba i tempo wprowadzania na rynek nowych produktów powinny eliminować zjawisko ich konkurowania między sobą Na rysunku 29 przedstawiono dwa nieprawidłowe portfele produktowe — portfel schyłkowy i portfel młodzieńczyPortfel schyłkowy jest zrównoważony. a potem „dojnych krów" Portfel zrównoważony oznacza. można wyznaczyć pozycje wszystkich produktów objętych analizą Średnice kół oznaczających produkty również mają znaczenie w interpretacji wyników.

mającymi zidentyfikowanych konkurentów. że przedsiębiorstwo dzięki swoim wyrobom osiąga wyjątkową pozycję na rynku niekoniecznie z tytułu dużego w nim udziału.umocnienie pozycji „gwiazd" i wykreowanie z „dylematów" nowych „gwiazd". Mocną stroną tej macierzy jest skupienie uwagi przedsiębiorstwa na przepływach gotówki z różnych rodzajów produkcji i użyciu tego miernika w optymalizacji portfela produkcji. • dbaj o „dojne krowy". Strategiczne jednostki organizacyjne mogą. Chociaż relatywny udział w rynku jest niewątpliwie ważnym wskaźnikiem oceny pozycji konkurencyjnej. potencjał wytwórczy oraz marketing w odniesieniu do jednorodnych grup produktów. Podstawową wadą macierzy BCG jest ograniczenie analizy do dwóch wskaźników. Dokonano zmiany w określaniu zmiennych z jednowymiarowych na zmienne określające czynniki sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa w postaci atrakcyjności przemysłu (rynku) i pozycji konkurencyjnej wewnątrz danego przemysłu. Koncepcja tej macierzy powstała w początkach lat siedemdziesiątych w firmie General Electric Corporation we współpracy z firmą doradczą McKinsey. Rozwiązaniem praktycznym stało się tworzenie strategicznych jednostek organizacyjnych (Strategie Business Unit — SBU). Wolno rosnący rynek może być bardzo zyskowny i organizacja może na nim mieć mocną pozycję konkurencyjną dzięki oferowaniu określonym grupom klientów produktów zaspokajających ich szczególne potrzeby. działają na odrębnych rynkach i mają własne strategie konkurencji. technologię. to jednak może się zdarzyć. Dostrzeżono też problem ograniczonej przydatności macierzy BCG do analizy portfela firm zdywersyfikowanych. Sposób posługiwania się macierzą BCG w analizie portfela produkcji przedsiębiorstwa i w podejmowaniu decyzji dotyczących zmiany strategii produktowej pokazujemy w załączniku 6. mogą być jedynie podstawą do analiz strategicznych i planowania strategii firmy zdywersyfikowanej. Wyodrębnienie w taki sposób SBU umożliwia lepszą identyfikację konkurencji. technologii wytwarzania. niewykonalne było posługiwanie się metodami. Kryteria te służą łączeniu produktów w jednorodne grupy asortymentowe i tworzeniu dla nich strategicznych jednostek organizacyjnych. a przynajmniej więcej w nie nie inwestuj. • wyeliminuj „dylematy" ze słabymi lub niepewnymi perspektywami. Duży udział w rynku wolno rosnącego przemysłu nie znaczy. dostawców. SBU skupiają badania i rozwój. klientów i potencjalnych substytutów. Macierz BCG ma liczne zalety i wady. • wycofuj z rynku „kule u nogi". Macierz McKinseya Macierz McKinseya jest również określana jako macierz atrakcyjności produktu czy atrakcyjności rynku (Business-IndustryAttractiveness Ma-trix) lub macierz GE. W sytuacji gdy przedsiębiorstwo działało równocześnie w wielu przemysłach i miało w portfelu kilkaset czy kilka tysięcy produktów. jakie zaspokajają. . aby nie rozpraszać wysiłku inwestycyjnego. głównie zawarte w niej uproszczenia. staraj się zachować je jak najdłużej. że jest on „dojną krową". Wysoki udział w rynku nie zawsze też gwarantuje korzyści kosztowe. ile jest niezbędne do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej. wartości użytkowych i miejsca w portfelu produkcji. Grupy produktów są analizowane pod kątem potrzeb. korespondować z formalną strukturą organizacyjną. w których analizie i pozycjonowaniu na rynku poddawano każdy wyrób oddzielnie.i dostawców. gdyż często zajmowanie pozycji lidera oznacza konieczność ponoszenia wysokich nakładów nawet w stadium dojrzałości produktu. W analizach produktu starano się wyeliminować słabości metody BCG. Ideą wyodrębniania SBU jest połączenie w jednej strukturze tylu różnorodnych form działalności. ale nie muszą. Dało to szersze możliwości analizy portfela produkcji przedsiębiorstwa na tle danego przemysłu czy sektora3 . które są wyodrębnionymi częściami organizacji.

Stwierdzono. wymagania techniczne i kapitałowe — waga — 0.: wielkość rynku —waga — 0. Macierz McKinseya przedstawiamy na rysunku 30. ale nie są one dostatecznie atrakcyjne z powodu znacznej koncentracji podaży. . zyskowność przemysłu.00. Dlatego pojawił się problem wprowadzenia zagregowanej zmiennej — czynnika atrakcyjności sektora. Po pierwsze. Czynniki.Konstrukcja macierzy McKinseya opiera się na dwóch założeniach. Mało atrakcyjne są również sektory. Konstrukcja macierzy McKinseya wymaga określenia zestawu kryteriów oceny atrakcyjności Rysunek 30 Macierz McKinseya przemysłu oraz zestawu kryteriów oceny pozycji konkurencyjnej badanego przedsiębiorstwa. według których dokonuje się oceny. firma powinna działać w sektorach najbardziej atrakcyjnych. (zgodnie z podanymi wyżej kryteriami). Metoda McKinseya. że istnieją takie sektory. która służy do pomiaru pozycji firmy w danym przemyśle na podstawie listy kluczowych czynników sukcesu.15. a wycofać się z tych. intensywność konkurencji — waga — 0.30). jak wielkość i wzrost rynku. Ocena atrakcyjności przemysłu wymaga wykonania następujących czynności: • identyfikacji kryteriów determinujących atrakcyjność przemysłu. przedsiębiorstwo powinno się skupić na inwestowaniu w produkty o mocnej pozycji konkurencyjnej. Drugą zmienną jest pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa.20. Pierwszą zmienną jest atrakcyjność przemysłu. popyt zaś wysoki. chodzi tu o relatywną ważność kryteriów (np. stabilność technologiczna itd. dziewięciopolowa macierz analizy portfela produkcji przedsiębiorstwa. tj. opisałyśmy w rozdziale 3. suma wag wszystkich ocenianych kryteriów wynosi 1. likwidować zaś produkty z sektorów mniej atrakcyjnych. • ważenia ocen. Po drugie. ale niestabilny. na których wyroby notuje się wysoką chłonność rynku. jest zbudowana na podstawie dwóch zmiennych. których pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa jest słaba. mierzona w długim okresie. w których bariery wejścia są niskie. Słuszność tego rodzaju analizy i sposób postawienia problemu zostały potwierdzone badaniami czynników sukcesu rynkowego i zachowań organizacji gospodarczych (Profit Impact of Market Strategies — PIMS)31. atrakcyjność inwestycyjna.

relatywnego udziału w rynku. jaką w nim zajmuje przedsiębiorstwo. • nadaniu wag poszczególnym czynnikom sukcesu. Na osi rzędnych. natomiast zaciemnione wycinki koła są proporcjonalne do wielkości udziału produkcji badanego przedsiębiorstwa w całym sektorze. gdzie l oznacza słabą pozycję konkurencyjną. • określeniu stopnia konkurencyjności według skali ocen od l do 5. na podstawie badania czynników sukcesu dla każdego z przemysłów. Czynności zmierzające do oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa są podobne i polegają na: • określeniu kluczowych czynników sukcesu dla danego przemysłu.in. Rysunek 31 Macierz McKinseya — wytyczne dla strategii przedsiębiorstwa . oznaczamy pozycję strategiczną. m.• oceny atrakcyjności każdego przemysłu z punktu widzenia poszczególnych kryteriów. zdolności do konkurowania cenami oraz jakością produktu. Opierając się na powyższych informacjach. który jest środkiem koła obrazującego dany sektor działalności badanego przedsiębiorstwa. oznaczamy wyniki pomiaru atrakcyjności każdego z przemysłów. Na osi odciętych. mierzącej poziom atrakcyjności przemysłu (sektora). a 5 — bardzo atrakcyjny. posiadania konkurencyjnej technologii. gdzie l oznacza przemysł nieatrakcyjny. a 5 — mocną pozycje każdego kluczowego czynnika sukcesu: • podsumowaniu oceny pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przez zsumowanie ocen ważonych. Na skrzyżowaniu tych dwóch wymiarów znajduje się punkt. skala ocen wynosi od l do 5. w którym działa zdywersyfikowane przedsiębiorstwo. • określenia całkowitego wyniku wartościowania kryteriów oceny atrakcyjności przemysłu przez zsumowanie ocen ważonych. można przystąpić do konstruowania macierzy McKinseya. Wielkość koła powinna określać rozmiar tego sektora (rynku). czyli każdej jednostki biznesu (SBU).

Zasadniczą wadą tej techniki jest to. aby się stały rentowne. lepiej określa bieżącą niż przyszłą pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Pozwalają one na rozwój firmy jako całości. gdzie „zbierać żniwa". Zdaniem twórców macierzy ADL. Rozkład produktów w macierzy wskazuje. co zrobić z produktami przeciętnymi. stosunek wyrobów nowo wprowadzanych na rynek do tych. wyróżniają przedsiębiorstwo w gronie konkurentów. Podstawową zaletą macierzy McKinseya jest jej elastyczność w ocenie atrakcyjności przemysłu. stwarzają przesłankę do przewodzenia na rynku. w których przedsiębiorstwo nie zajmuje uprzywilejowanej pozycji konkurencyjnej. w latach siedemdziesiątych32. rys. że czynnikiem atrakcyjności rynku jest nie tylko jego chłonność. tzn. co się z tym wiąże. Koncepcja macierzy ADL jest oparta na założeniu. lecz także faza cyklu życia. źródłem sukcesu rynkowego przedsiębiorstwa są innowacje produktowe.D. Źródłem sukcesu mogą być też produkty z sektorów dojrzałych i schyłkowych pod warunkiem zajmowania w nich silnej pozycji konkurencyjnej. Macierz McKinseya stwarza większe szansę na zbilansowanie portfela produkcji przedsiębiorstwa. Jest to odmienny sposób podejścia do tworzenia zbilansowanego portfela produktów przedsiębiorstwa. w jakiej się znajdują wyroby oraz wzajemne relacje między nimi. rozszerza pole analizy. co likwidować. tym większa jest jego zdolność do generowania nadwyżki. Zastosowanie macierzy McKinseya (tak jak macierzy BCG) pozwala na wyodrębnienie silnych stron portfela produktów i jednocześnie jest wytyczną dla strategii przedsiębiorstwa (zob. Macierz ADL jest skonstruowana na podstawie dwóch zmiennych: • stopnia konkurencyjności produktu lub pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa określanego w sposób syntetyczny. że zdolność produktu do przynoszenia zysku dla organizacji wynika z jednej strony z pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. 24). tzn. w stosunku do których wyrobów przedsiębiorstwo powinno przyjąć strategię wzrostu. Z analizy macierzy ADL wynika dodatkowo. 31). które są w fazie dojrzałości czy schodzenia z rynku. w których jednocześnie przedsiębiorstwo zajmuje mocną pozycje konkurencyjną. w stosunku do których zaś strategię wycofania z rynku. że zdolność ta jest również uwarunkowana fazą cyklu życia produktu. Takie wnioski można wysnuć z analizy portfela produktów zbudowanego dla przedsiębiorstwa z użyciem macierzy BCG i macierzy McKinseya. Z poszukiwań takich zrodziła się technika analizy portfelowej — macierz ADL (ADL Matrix). rozwoju czy ekspansji. z drugiej zaś ze stopnia dojrzałości sektora. rys. Jest ona także bardziej statyczna niż dynamiczna. . Dzięki określeniu portfela produktów za pomocą tej macierzy otrzymujemy wskazówki. Little Inc. Macierz ADL Rozwój zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwach wymusił dalsze poszukiwania i rozwijanie metod analizy portfelowej. że mimo tworzenia podstaw do decyzji strategicznych wprowadza subiektywne kryteria oceny.Najwyżej oceniane w działalności przedsiębiorstwa są sektory atrakcyjne. w stosunku do których strategię podtrzymywania i dofinansowywania. gdzie jest potrzebny zastrzyk gotówki. Zwiększa to możliwość zastosowań w porównaniu z macierzą BCG i. najniżej zaś sektory nieatrakcyjne. Cytowane wcześniej badania nad zachowaniami przedsiębiorstw i prawami rynku PIMS zwróciły uwagę badaczy i menedżerów na fakt. Sposób posługiwania się macierzą McKinseya do oceny i projektowania portfela działalności wyjaśnia załącznik 8. Daje się ona dowolnie konstruować w zależności od sytuacji w konkretnym sektorze czy na konkretnym rynku. Powstała ona w firmie doradczej A. tak jak w przypadku macierzy McKinseya. • stopnia dojrzałości przemysłu (rynku) zgodnie z cyklem życia produktu (zob. Im produkt ma silniejszą pozycję konkurencyjną.

dojrzałe. Grube. Umożliwia to takie kształtowanie portfela produkcji. Przykład macierzy ADL opracowanej dla przedsiębiorstwa zdywersyfikowanego przedstawia rysunek 32. Znajomość faz. Macierz ADL składa się z 20. które w wyniku analizy znalazły się powyżej górnej linii. ma skalę pięciostopniową: pozycja dominująca. korzystna. Wymiar „pozycja konkurencyjna". naturalną strategią jest rozwój. marginalna. a w niektórych wersjach z 24 czy 30 pól. w jakich się znajdują produkty wytwarzane w przedsiębiorstwie. od sektorów wątpliwych i zdecydowanie niekorzystnych oraz wskazują na pożądany kierunek rozwoju produktu. czyli przebiegu rozwoju . sektory poniżej dolnej linii są przeznaczone do likwidacji. wzrost. silna. zdolne do sfinansowania innowacji produktowych i pokrycia kosztów ich wprowadzania na rynek. Rysunek 33 Trajektorie strategiczne Macierz ADL pozwala na określenie trajektorii strategicznych. Dla sektorów.W macierzy ADL wymiar „dojrzałość sektora" zawiera najczęściej cztery fazy: rozruch. niekorzystna. oraz ich pozycji konkurencyjnej na rynku pozwala na właściwą alokację zasobów i sterowanie strategiami produktowymi organizacji. Z macierzą ADL łączy się pojęcie strategii naturalnych. podobnie jak w macierzy Rysunek 32 Macierz ADL McKinseya. W polach tych w postaci kół umieszczone są produkty pochodzące z tego samego sektora lub jednorodne grupy asortymentowe. dojrzałość i schyłek. które są lub mogą być mocnymi stronami przedsiębiorstwa. o ustabilizowanej pozycji na rynku. aby zawsze można było mieć produkty przyszłościowe. dla ulokowanych pomiędzy linią górną a dolną zaleca się selektywne inwestowanie. skośne linie na rysunku 32 rozdzielają obszary i sektory macierzy.

Hofera jest wskazówką w budowaniu strategii produktowo-rynkowych. Sekwencja tworzenia'macierzy Hofera jest następująca: • wydzielenie w przedsiębiorstwie strategicznych jednostek organizacyjnych (grup produktów). Oznacza to szansę ekspansji danego produktu przy zastosowaniu odpowiednich strategii finansowych i marketingowych. Produkty B są określane mianem rozwojowych zwycięzców. Koncepcję trajektorii strategicznych przedstawiono na rysunku 33. czy produkty . a ponadto daje wskazówkę co do stopnia wyboru różnych wariantów strategicznych. Podobnie jak w macierzy ADL.W. trajektorię tę przedstawia górna linia ciągła. Macierz Hofera Ch. prowadząc badania w wielkich amerykańskich korporacjach w połowie lat siedemdziesiątych. będące konsekwencją błędów w polityce produklowej i inwestycyjnej. Charakterystyka poszczególnych grup produktów (strategicznych jednostek organizacyjnych) w macierzy Ch. Jest ona jednak krytykowana za ograniczoną praktyczność. Macierz ADL jako metoda analizy portfela produkcji ma wszystkie zalety macierzy McKinseya. Podobnie jak produkty z grupy A. musi dokonać wyboru i określić. Mają one mocną pozycję w przemyśle o tendencji wzrostowej. które doprowadzają do marginalizacji pozycji firmy w sektorze w miarę jego dojrzewania. W sytuacji gdy przedsiębiorstwo dysponuje ograni czonymi środkami na promocję. Klasyczną trajektorią sukcesu jest linia pokazująca rozwój sektora od wejścia do niego w fazie rozruchu z pozycją marginalną aż do zajęcia pozycji dominującej w sektorze schyłkowym. a zaciemnione wycinki kół są proporcjonalne do wielkości udziału w rynku danej grupy produktów. Mają one mocną pozycję konkurencyjną w przemyśle o tendencji wzrostowej. w fazie wprowadzania na rynek. będący rozwinięciem znanych już macierzy amerykańskich. opracował 191 własny model macierzy. reklamę czy budowanie sieci dystrybucji dla swoich produktów. • ustalenie miejsca każdej jednostki na krzywej cyklu życia przemysłu. Nie tylko pokazuje silne strony portfela produkcji ze względu na zdolność generowania nadwyżki.przedsiębiorstwa w poszczególnych sektorach według scenariusza sukcesu i porażki. ale także wskazuje na wielkość pola możliwości strategicznych. nadmierny empiryzm i subiektywizm w stosowaniu kryteriów wyznaczania jej głównych wymiarów. mają szansę ekspansji pod warunkiem zastosowania odpowiednich strategii finansowych i marketingowych. Linią przerywaną zaznaczono na rysunku trajektorie porażki. ale w początkowej fazie jego rozwoju. drugim wymiarem — pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa w danym sektorze. niezadowolony z ograniczonej — jego zdaniem — przydatności macierzy ADL i McKinseya. • określenie pozycji strategicznej każdej z tych jednostek.W. Typowy schemat macierzy Hofera przedstawia rysunek 34. Produkty A oznaczają produkty-dylematy. Wielkość kół przedstawiających poszczególne jednostki jest proporcjonalna do ich udziału w przychodach przedsiębiorstwa. Hofer. Rzadszym przykładem jest utrzymywanie pozycji dominującej lub silnej we wszystkich fazach życia sektora. jednym z wymiarów macierzy Hofera jest dojrzałość przemysłu (5 faz). Powstaje w ten sposób 15-polowa macierz. w której w postaci kół umieszczone są poszczególne strategiczne jednostki organizacyjne (SBU).

Produkty G i H są definitywnymi przegranymi. Generując zysk. Oznacza to. Produkty D znajdują siew otoczeniu nie sprzyjającym. ale w przyszłości ma szansę rozwoju. gdyż być może produkt wchodzi w fazę wstrząsów. Na jej podstawie można prognozować przyszłość poszczególnych sektorów i podejmować działania w celu zbilansowania portfela produkcji. Daje ona obraz portfela wyrobów w różnych fazach cyklu życia produktu. Niewątpliwie jednak potrzebne jest zastosowanie odpowiednich strategii selektywnego wyboru z tej grupy produktów.W. Hofera ma wszystkie zalety macierzy McKinseya i macierzy ADL. Produkty C — to potencjalni przegrani. Produkty E i F są nazywane „zyskownymi producentami".z grupy A. Konieczne są dodatkowe analizy. stanowiącym zagrożenie dla przedsiębiorstwa. Odgrywają one w przedsiębiorstwie rolę „dojnych krów". ale pozycja konkurencyjna tych wyrobów jest słaba. Jedyną strategią słuszną w tym przypadku jest strategia „zebrania żniw" i wycofania danej grupy produktów. Sposób posługiwania się metodą Hofera pokazany jest w załączniku 9. czy z grupy B mają większe szansę na ekspansję i osiągnięcie pozycji "zyskownych producentów". że produkty D mają dużą szansę na przetrwanie i wejście w fazę dojrzałości mimo bieżących trudności. Portfel technologiczny Sukcesy metod portfela produkcji w analizach strategicznych przedsiębiorstwa spowodowały . Macierz cyklu życia przemysłu Ch. Przemysł ten jednak ma w organizacji mocną pozycję konkurencyjną. Ich pozycja konkurencyjna na rynku jest słaba i znajdują się w fazie schodzenia z rynku. zarabiają w ten sposób na zasilanie produktów wchodzących na rynek czy przeżywających fazę wstrząsów. Zaletą dodatkową tej metod) jest skupienie uwagi na potencjalnych strategiach dotyczących produktów i rynku w poszczególnych sektorach w zdywersyfikowanym portfelu wyrobów przedsiębiorstwa. Prognozy dla tych produktów są dobre — powinny one zdobyć pozycję liderów rynkowych lub „zyskownych producentów". Przemysł jest w fazie wzrostu.

lecz także możliwości wejścia na rynek produktów substytucyjnych. stopień jej standaryzacji. Zależnie od atrakcyjności technologii i stopnia mistrzostwa technologicznego należy podejmować różne decyzje inwestycyjne. chociaż niespodziewanie. • dokonuje się oszacowania poziomu ryzyka. .). Najczęstszą tego przyczyną są szybkie zmiany technologii spowodowane przyspieszeniem procesów innowacyjnych w wielu gałęziach przemysłu. jej pozycji w cyklu życia technologii oraz wielkości potencjału produkcyjnego przedsiębiorstwa. jak również okres potrzebny na jej opracowanie i wdrożenie. z ustaleniem zmian wynikających z prognoz przewidywanych zmian technologicznych. uniwersalności. wynikające z braku środków finansowych na innowacje produktowe i promowanie nowych wyrobów. Produkty nie zawsze przechodzą przez wszystkie fazy życia i dlatego nie wszystkie osiągają zdolność generowania nadwyżki finansowej. Metody analizy portfela technologicznego mogą przynajmniej częściowo zapobiec tego rodzaju kłopotom. O atrakcyjności technologii decyduje jej zdolność do obniżania kosztów. możliwości zastosowania w różnych dziedzinach wytwarzania. Są tu trzy wytyczne: • inwestować w technologie średnio lub wysoce atrakcyjne oraz w technologie realizowane ze średnim lub dużym mistrzostwem. że technologie. mają swój cyki życia.na początku lat osiemdziesiątych rozszerzenie. Takie zakłócenia powodują określone kłopoty. przebieg procesu upowszechniania się technologii. • ocenia się możliwości zastosowania określonych strategii działania w przedsiębiorstwie w dziedzinie badań i rozwoju. • określa się poziom produkcji według bieżąco stosowanych technologii i szacuje przewidywany potencjał produkcyjny. Na podstawie macierzy ADL powstała jej odmiana. • opracowuje się prognozy przewidywanych zmian technologicznych w danym przemyśle i sektorach pokrewnych nie tylko pod kątem>pojawienia się nowych technologii. • badać i selekcjonować technologie mało atrakcyjne lub źle stosowane. czyli uniwersalność technologii. • określa się poziom atrakcyjności technologii według wymienionych kryteriów oceny (standaryzacji. podobnie jak produkty. wypierają z rynku „gwiazdy" i „zwycięzców". Opierając się na określeniu poziomu mistrzostwa technologicznego oraz atrakcyjności technologii stosowanej w przedsiębiorstwie. czasu niezbędnego do wdrożenia czy upowszechnienia itd. zastosowania tych narzędzi w innych dziedzinach zarządzania strategicznego. Portfel technologiczny przedsiębiorstwa można również analizować z punktu widzenia możliwości. Najczęściej stosowanymi kryteriami oceny atrakcyjności technologii są: możliwości rozwoju danej technologii. Badania empiryczne dowiodły. koncentrując nakłady na najlepiej rokujących. Portfel technologiczny określa się na podstawie stopnia atrakcyjności przyszłej technologii. bardzo użyteczna w tworzeniu portfela technologicznego. czyli tworzeniu jego cech wyróżniających spośród produktów konkurencyjnych. Ogólną ideę stosowania portfela ilustruje rysunek 35. jakie daje technologia w różnicowaniu produktu. które wynika z utracenia przewagi wobec firm dysponujących bardziej atrakcyjnymi technologiami i większym potencjałem produkcyjnym. Etapy opracowania portfela technologicznego są podobne jak w przypadku opracowywania portfela produkcji: • grupuje się produkty według pokrewnych lub takich samych technologii. Kolejnym sposobem podejścia jest ustalenie związków między mistrzostwem technologicznym a możliwościami realizacji przez przedsiębiorstwo strategii przywództwa kosztowego. tworzenia wysokiej jakości i różnicowania produktu. Substytuty i nowe technologie skutecznie. można sporządzić portfel technologiczny tego przedsiębiorstwa. mierzonego w relacji do najgroźniejszych konkurentów.

rzeczowych. • Koncepcja zrównoważonego portfela produkcji i technologii zachęca menedżerów do identyfikacji celów oraz działań dostosowawczych do wymagań rynku. natomiast portfel technologiczny daje podstawy do przewidywania. nadają sens dywersyfikowaniu organizacji i pozwalają na wybór określonych strategii dywersyfikowania. • Metody analizy portfelowej pomagają menedżerom w analizowaniu różnych dziedzin działalności w przedsiębiorstwach wytwarzających wiele różnorodnych asortymentów produkcji. Właściwe skomponowanie portfela produkcji daje przedsiębiorstwu przewagę nad rywalami w sektorze. czy sukces rynkowy rzeczywiście nastąpi zależnie od wyboru kierunków inwestowania w wybrany portfel technologii. ani dobrze Rysunek 35 Portfel technologiczny przedsiębiorstwa stosowane. Tego rodzaju analizy muszą towarzyszyć podejmowaniu decyzji dotyczących alokacji zasobów w organizacji. . jakie może przynieść przedsiębiorstwu stosowanie metod analizy portfelowej. a także sprostania konkurencji. marketingowych i organizacyjnych różnych branż w zdywersyfikowanym przedsiębiorstwie.• rezygnować z inwestowania "w technologie. Portfel produkcji pozwala przede wszystkim na określenie sukcesu rynkowego wyrobu i możliwości maksymalizowania zysku. • Metody te określaj ą atrakcyjność różnych produktów i ich wpływ na kształtowanie przepływów pieniężnych oraz wymagań finansowych. Portfel technologiczny dostarcza innych informacji do analizy strategicznej niż wcześniej prezentowany portfel produkcji. które nie są ani atrakcyjne. Korzyści i pułapki metod analizy portfelowej Spróbujmy podsumować efekty. • Diagnoza portfela produkcji przedsiębiorstwa umożliwia określenie występujących w nim luk i przerostów. Dzięki temu jest możliwe podejmowanie odpowiednich działań korygujących.

tak jak to się często zdarza w zdywersyflkowanych przedsiębiorstwach. poprzedzającym prace nad określeniem kierunków jej rozwoju. a to oczywiście może się stać przyczyną błędów przy wyborze strategii produktowo-rynkowych. w przypadku gdy strategiczne jednostki organizacyjne składają się z różnych. merozwojowych lub o zróżnicowanych możliwościach rozwojowych Do określenia pozycji strategicznej przedsiębiorstwa wykorzystuje się prezentowane w poprzednich rozdziałach metody analizy makrooto-czenia. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa Różne sposoby oceny pozycji strategicznej przedsiębiorstwa Końcowym etapem analizy strategicznej firmy. prowadzenia akcji promocyjnych czy reklamowych. już przy liczbie 40-50 produktów lub takiej samej. a nawet mniejszej liczbie strategicznych jednostek organizacyjnych33. nie przemyślane stosowanie metod analizy portfelowej stwarza problemy w pionowym integrowaniu organizacji i relatywnej dywersyfikacji. jest ocena pozycji strategicznej. Jeśli analiza portfelowa zasugeruje wybór jednej z nich jako rozwojowej. Na przykład amerykański koncern samochodowy General Motors posiada około 300 strategicznych jednostek organizacyjnych. Po pierwsze. ich pozycjonowania na rynku. która wynika z różnorodnych przyczyn. nie są jednak pozbawione wad. a drugą „skaże" na likwidację. Kłopoty z zarządzaniem przez naczelne kierownictwo organizacji portfelem produkcji pojawiają się. ale powiązanych ze sobą rodzajów przemysłu.Metody analizy portfelowej. W związku z tym stosuje się różnego rodzaju kompilacje technik do analizy produktów. Po drugie. Niżej podajemy najważniejsze z nich. sposobów finansowania określonych grup produktów. które mogą tak koordynować swoją działalność. to efekt synergii zostanie utracony. np tylko wiek sektora. gdyby inne analizy (np. Konflikty takie powstają przede wszystkim na tle przepływów pieniężnych. Po trzecie. dotyczące kosztów) wskazywały. wyznaczonej przez czynniki zewnętrzne i wewnętrzne Efektem analizy strategicznej powinno być zakwalifikowanie przedsiębiorstwa do którejś z kategorii rozwojowych. Wyklucza to możliwość zastosowania metod analizy portfelowej w ich czystej. pierwotnej wersji. ale zawsze ocena pozycji wymaga uwzględnienia czynników zewnętrznych i wewnętrznych . otoczenia sektorowego oraz wewnętrznego potencjału przedsiębiorstwa Określanie pozycji strategicznej polega na zderzaniu ze sobą wyników analizy otoczenia przedsiębiorstwa z analizą jego potencjału strategicznego Czasami są to wybrane elementy otoczenia. Analizy portfelowe abstrahują od tych konfliktów. np tylko kluczowe czynniki sukcesu. jak wskazują wyniki badań. wynikać sugestia o konieczności likwidacji strategicznej jednostki organizacyjnej odgrywającej rolę dostawcy. w stosowaniu metod analizy portfelowej występuje bariera informacyjna. Podobna sytuacja może zaistnieć w przedsiębiorstwach mających strategiczne jednostki organizacyjne „spokrewnione" ze sobą. i wybrane elementy potencjału. aby osiągać korzyści z tytułu wspólnego wykorzystania rynku czy sieci dystrybucji i uzyskiwać efekt synergii. tym analizy są bardziej pobieżne i powierzchowne. czy też określania przewagi konkurencyjnej na rynku. W organizacjach zintegrowanych pionowo jedna jednostka strategiczna może dostarczać wejść dla drugiej jednostki. Automatyczna decyzja byłaby absurdalna. może wystąpić konflikt interesów między wyodrębnionymi częściami organizacji a organizacją jako całością. że istnienie tego segmentu w przedsiębiorstwie przynosi korzyści wyrażające się w niższych kosztach wytwarzania w skali całej organizacji. Im więcej jest produktów. jak już wskazywałyśmy. Z analizy portfelowej może np.

jakim dysponuje przedsiębiorstwo. Zależnie od potencjału zmian. które znalazły się w polu D. Na rysunku 36 przedstawiamy prostą macierz czteropolową. Rysunek 36 Pozycja konkurencyjna przedsiębiorstwa Duża Atrakcyjność sektora D A Mała C B Niska Wysoka Pozycja przedsiębiorstwa w sektorze A — wysoka pozycja w atrakcyjnym sektorze. której zastosowanie pozwala na wstępne zakwalifikowanie badanego przedsiębiorstwa do jednej z czterech sytuacji modelowych: A. lecz także jego możliwości rozwojowe. ograniczenia rozwojowe zaś wiążą się ze słabym potencjałem i małą konkurencyjnością przedsiębiorstwa. B. pokazujące zmiany tej pozycji w przeszłości i projekcję zmian w przyszłości przy założeniu zmian otoczenia i różnych wariantów strategii. Przedsiębiorstwa. mają uprzywilejowaną pozycję konkurencyjną — działają w atrakcyjnym sektorze i zajmują w nim dobrą pozycję. pokazuje obecną pozycję przedsiębiorstwa. Zakres swobody wyboru strategii jest dla tej grupy przedsiębiorstw bardzo duży. naszym zdaniem. W przypadku pozycji strategicznej należy brać pod uwagę makrootoczenie i otoczenie sektorowe przedsiębiorstwa. Głównym ograniczeniem rozwojowym jest tu . które w wyniku analizy zostały umieszczone w polu A. celem strategicznym będzie utrzymanie lub poprawienie pozycji w sektorze.W literaturze często niesłusznie stosuje się zamiennie pojęcia „pozycja konkurencyjna" i „pozycja strategiczna przedsiębiorstwa". Większość stosowanych w praktyce metod prezentacji pozycji konkurencyjnej czy strategicznej przedsiębiorstwa ma charakter statyczny. C — słaba pozycja w nieatrakcyjnym sektorze. a więc tylko na tle sektora. działają w atrakcyjnym sektorze. B — wysoka pozycja w nieatrakcyjnym sektorze. C lub D. D — słaba pozycja w atrakcyjnym sektorze. są metody uwzględniające dynamikę pozycji strategicznej przedsiębiorstwa. Bardziej przydatne. tzn. Ich szansę rozwojowe są związane z perspektywami rozwojowymi sektora. a w przypadku firm zdywersyfikowa-nych oceniać pozycję firmy we wszystkich sektorach jej działalności. Do najprostszych metod prezentacji obecnej pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa działającego w jednym sektorze należy macierz cztero-polowa: atrakcyjność sektora-pozycja przedsiębiorstwa w sektorze. Przedsiębiorstwa. ale mają w nim słabą pozycję. natomiast pozycja konkurencyjna polega na plasowaniu firmy w wybranym sektorze lub sektorach działalności. Przedsiębiorstwo w polu B jest liderem w nieatrakcyjnym sektorze. będąca uproszczoną wersją macierzy McKinseya. Umieszczenie przedsiębiorstwa w jednym z czterech pól macierzy określa nie tylko bieżącą pozycję konkurencyjną tego przedsiębiorstwa.

Te same wymiary mogą być zastosowane do dynamicznej prezentacji pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa. jest tu widoczne dążenie do oznaczania pozycji przedsiębiorstwa w ujęciu dynamicznym. czyli dywersyfikacja. Zespół autorów posłużył się dziewięciopolową macierzą o dwóch wymiarach. Możliwość przejścia do bardziej atrakcyjnego sektora jest nierealna ze względu na mały potencjał wewnętrzny przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa z pola C są pozbawione szans rozwojowych. co ilustruje rysunek 37. drugim — potencjał strategiczny przedsiębiorstwa. zwłaszcza macierze Rysunek 37 Zmiany w pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa McKinseya. Sądzimy. Inaczej niż w metodach wcześniej omówionych. Hofera i ADL. Do prezentacji pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstw zdywersy-fikowanych najlepiej nadają się metody portfelowe. np. których użyto w macierzy GE.kondycja sektora. Mogą tylko umacniać pozycję w sektorze i przesuwać się w kierunku pola B lub zrezygnować z działania w sektorze. możliwy do zaangażowania w zmiany. . z uwzględnieniem także czynników pozakonkurencyjnych. zastosowany przez autorów książki Trudna zmiana1. opisane szczegółowo w poprzednim rozdziale. Bodźcem rozwojowym natomiast i szansą jest jego potencjał i silna pozycja w sektorze. choć dobór macierzy zawsze zależy od celu analizy. Oba te wymiary są dużo bardziej pojemne niż te. Dla przedsiębiorstw w polu B są możliwe dwa kierunki rozwoju: umacnianie pozycji w sektorze dotychczasowym lub przejście do bardziej atrakcyjnego sektora. jednym jest stopień przychylności otoczenia postrzegany przez przedsiębiorstwo. jego schyłkowy charakter lub bardzo silna konkurencja między producentami. Na szczególną uwagę zasługuje graficzny sposób prezentowania pozycji strategicznej przedsiębiorstwa. że spośród wielu metod macierzowych najbardziej wszechstronną i precyzyjną metodą pomiaru i prezentacji pozycji konkurencyjnej zdywersyfikowanego przedsiębiorstwa jest macierz McKinseya.

regionach czy okresach. oceną całego otoczenia przedsiębiorstwa — zarówno makro-. Mały potencjał oznacza. umożliwia porównanie pozycji przedsiębiorstw z tego samego lub innych sektorów. kooperacji. Metoda zastosowana przez zespół B. jej zmiany w dwóch kolejnych okresach. W macierzy przyjęto czterostopniową skalę oceny obu wymiarów pozycji strategicznej. finansów oraz w sferze społecznej. .Stopień przychylności otoczenia jest subiektywną. technologii. Wawrzyniaka pozwala na pokazanie ewolucji pozycji strategicznej kilku przedsiębiorstw jednocześnie. Sposób oznaczania pozycji strategicznej pokazujemy na rysunku 38. a także prognozowany kierunek przesunięcia pozycji. Potencjał strategiczny przedsiębiorstwa możliwy do zaangażowania w zmiany opiera się na ocenie mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa w sferze konkurencji. Pozycja przedsiębiorstwa była odczytywana w trzech okresach: nanoszono pozycję początkową. dokonywaną z punktu widzenia kierownictwa firmy. że słabe strony przedsiębiorstwa są ważne dla funkcjonowania organizacji i trudne do wyeliminowania oraz że nie mogą być zrekompensowane jego mocnymi stronami. a także obserwację zmian w możliwościach rozwojowych przedsiębiorstw w różnych sektorach. jak i Rysunek 38 ' Pozycja strategiczna przedsiębiorstw w latach 1989-1990 oraz prognozy na rok 1991 sektorowego. produkcji.

Analiza SWOT W analizie strategicznej szczególne znaczenie ma metoda SWOT. gdyż uważa. Opportunities (szansę w otoczeniu). • antycypowane możliwości pokonania trudności . Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony organizacji). Koncepcja ta została zoperacjonalizowana i od wielu lat jest stosowana w konsultingu. Lewina w latach pięćdziesiątych. wyodrębniając w każdej z tych grup czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. jak prowadzić analizę strategiczną i jak uwzględniać jej wyniki w planowaniu strategicznym. • pole swobody manewru w zakresie słabych i mocnych stron. Sharplin operuje pojęciem analiza WOTS-up i kładzie nacisk na prognozowanie rozwoju organizacyjnego na podstawie wykorzystania szans w otoczeniu oraz minimalizowania bądź eliminowania zagrożeń. Wszystkie czynniki kształtujące zmiany w organizacji dzieli się na dwie grupy: sprzyjające i nie sprzyjające zmianom. A. ale raczej propozycją. szkoleniach i badaniach naukowych. W latach osiemdziesiątych metodę tę wykorzystywali pracownicy IOZDiK w pracy szkoleniowej z kadrą kierowniczą6. Metoda analizy pola sił służy do badania uwarunkowań zmian organizacyjnych. Autorzy książki Planowanie strategiczne4 do podstawowych narzędzi metodyki planowania strategicznego w podejściu jakościowym zaliczają metody scenariuszowe. Uznają. Przykład sił sprzyjających oraz nie sprzyjających zmianom. Weihrich3 kładzie nacisk na sekwencję rozwiązywania problemów w procesach formułowania strategii. Naszym zdaniem analiza SWOT nie jest jedną z metod analizy strategicznej. W Polsce M. że punktem wyjścia powinno być oszacowanie otoczenia przedsiębiorstwa. Metoda SWOT jest opisywana w literaturze jako jedna z metod rejestracji i klasyfikacji czynników warunkujących strategię firmy. Jest to kompleksowa metoda służąca do badania otoczenia organizacji oraz analizy jej wnętrza. Operuje on pojęciem TOWSAnalyse nieprzypadkowo. • stopień trudności sytuacji przedsiębiorstwa. że analiza WOTS-up wzbogacona o metody analizy finansowej stanowi wystarczającą podstawę informacyjną do oszacowania wariantów strategii i sposobów zarządzania przedsiębiorstwem. łączące analizy strukturalne i grę uczestników organizacji i jej otoczenia.Mankamentem tej oryginalnej i interesującej metody jest subiektywny i nieprecyzyjny charakter kryteriów umieszczania przedsiębiorstwa w określonym polu macierzy. Bratnicki i K. Śliwa posługiwali się tą metodą w badaniu uwarunkowań podejmowania decyzji kierowniczych już w połowie lat siedemdziesiątych5. Każdy czynnik jest poddawany ocenom grupowym. oraz analizę strategiczną (TOWS-SWOT). W literaturze przedmiotu spotyka się też inną kombinację tego skrótu: TOWS lub WOTS. W takim rozumieniu SWOT jest algorytmem procesu analizy strategicznej. H. opracowana przez K. w podziale na zewnętrzne i . która obejmuje badanie sił i słabości organizacji oraz szans i zagrożeń otoczenia w podejściu „z zewnątrz do wewnątrz" i „od wewnątrz na zewnątrz". w wyniku których ustala się następujące wskaźniki: • siłę i kierunek wpływu poszczególnych elementów otoczenia na organizację. Threats (zagrożenia w otoczeniu). Weaknesses (słabe strony organizacji). • sumaryczne pole swobody manewru. • ocenę stanu przedsiębiorstwa w podziale na mocne i słabe strony. Analizy wnętrz organizacji są niezbędne do konfrontacji szans i zagrożeń w otoczeniu z możliwościami wewnętrznymi przedsiębiorstwa. propozycją systematycznej i wszechstronnej oceny zewnętrznych i wewnętrznych czynników określających kondycję bieżącą i potencjał rozwojowy firmy. że jest to metoda. Inspiracją naukową i metodologiczną do opracowania założeń analizy SWOT była koncepcja analizy pola sił. Uważa.

Analiza SWOT polega na zidentyfikowaniu wymienionych czterech grup czynników. która wykorzystuje ten sam schemat analizy. Schemat analizy SWOT pokazujemy na rysunku 39. a także możliwości organizacji osłabiania lub wzmacniania siły ich oddziaływania. 3) wewnętrzne pozytywne — mocne strony. 2) zewnętrzne negatywne — zagrożenia. • wywierające negatywny wpływ na organizację i mające wpływ pozytywny. 4) wewnętrzne negatywne — słabe strony. Zderzenie ze sobą szans i zagrożeń z mocnymi i słabymi stronami firmy pozwala na określenie jej pozycji strategicznej.wewnętrzne. Ze skrzyżowania tych dwóch podziałów powstają cztery kategorie czynników: 1) zewnętrzne pozytywne — szansę. Natomiast analiza SWOT jest uproszczoną wersją analizy pola sił. Zastosowanie analizy pola sił w praktyce organizacyjnej jest ograniczone koniecznością stosowania skomplikowanej metodyki postępowania. a także może być źródłem ciekawych pomysłów strategii. opisaniu ich wpływu na rozwój organizacji. ale Tablica 13 Przykładowe siły wpływające na zmianę strategii Siły sprzyjające zmianom Siły przeciwdziałające zmianom Zewnętrzne Zewnętrzne Zmiany społeczno-kulturowe Wcześniejsze uzgodnienia Regulacje systemowe Zobowiązania wobec klientów Naciski ze strony konkurencji Regulacje systemowe Wewnętrzne Wewnętrzne Zmiany w pozycji rynkowej Ograniczenia zasobowe Zmiany rentowności Stosunki pracy Efektywność produkcji Kultura organizacyjna dopuszcza dużą swobodę w doborze technik oraz procedur. Rysunek 39 Klasyfikacja czynników wpływających na pozycję strategiczną organizacji w analizie SWOT zewnętrzne Szanse Zagrożenia wewnętrzn Mocne strony e Słabe strony pozytywne negatywne . przedstawiamy w tablicy 13. Analiza SWOT jest oparta na prostym schemacie klasyfikacji: wszystkie czynniki mające wpływ na bieżącą i przyszłą pozycję organizacji dzieli się na: • zewnętrzne w stosunku do organizacji i mające charakter uwarunkowań wewnętrznych.

Rysunek 40 przedstawia w sposób poglądowy tę metodykę postępowania. a trzy kolejne to czynności zmierzające do wyboru strategii przedsiębiorstwa. Jak wynika ze schematu. określenia klientów i ich potrzeb (określenia segmentów obsługiwanego rynku) oraz orientacji naczelnego kierownictwa organizacji. ale zidentyfikowanie czynników kluczowych. które ukierunkowują poszukiwanie strategicznych czynników rozwoju przedsiębiorstwa. Interesujący sposób operacjonalizacji analizy SWOT wraz z opisem jej zastosowania do badania strategii firm Volkswagen i Winnebago Industries Inc. zaproponował H.W analizie SWOT nie jest konieczne systematyczne wyodrębnianie i opisywanie wszystkich Tablica 14 Analiza SWOT — lista pytań strategicznych Potencjalne mocne strony Znacząca pozycja? Wystarczające zasoby? Duża zdolność konkurowania? Dobra opinia u klientów? Uznany lider rynkowy? Dobrze przemyślane strategie funkcjonalne? Korzystanie z efektu doświadczeń? Brak silnej presji konkurencji? Własna technologia? Przewaga kosztowa? Zdolność do innowacji produktowych? Doświadczona kadra kierownicza? Uprzywilejowana pozycja na krzywej doświadczeń? Inne? Potencjalne słabe strony Brak jasno wytyczonej strategii? Słaba pozycja konkurencyjna? Brak środków? Niska rentowność? Brak liderów wśród kadry kierowniczej? Brak kluczowych umiejętności? Błędy we wdrażaniu strategii? Niemożność rozwiązania wewnętrznych problemów organizacyjnych? Podatność na naciski konkurencji? Nienadążanie za postępem naukowo-technicznym? Za mały potencjał wytwórczy? Słaby image firmy? Brak przewagi konkurencyjnej? Słaby poziom marketingu? Brak środków na finansowanie zmian organizacyjnych? Koszt jednostkowy wyższy niż głównych konkurentów? Inne? Potencjalne zagrożenia Możliwość pojawienia się nowych konkurentów? Wzrost sprzedaży substytutów? Wolniejszy wzrost rynku? Niekorzystne rozwiązania systemowe? Podatność firmy na recesję i wahania koniunktury? Wzrost siły przetargowej nabywców lub dostawców? Zmiana potrzeb i gustów nabywców? Niekorzystne zmiany demograficzne? Inne? Potencjalne szanse Pojawienie się nowych grup klientów? Wejście na nowe rynki? Możliwość poszerzenia asortymentów? Możliwość dywersyfikacji wyrobów? Możliwość podjęcia produkcji wyrobów komplementarnych? Integracja pozioma? Możliwość przejścia do lepszej grupy strategicznej? Ograniczona rywalizacja w sektorze? Szybszy wzrost rynku? Inne? czynników. W jego ujęciu analiza SWOT składa się z dwóch etapów: analizy bieżącej sytuacji firmy i przewidywania przyszłych warunków działania oraz projektowania strategii dla czterech typów sytuacji strategicznej. które mogą mieć decydujący wpływ na przyszłość przedsiębiorstwa. Weihricha jest następujący: Kroki Udzielenie odpowiedzi na podstawowe pytania dotyczące profilu działalności przedsiębiorstwa. SWOT składa się z siedmiu kroków: cztery pierwsze należą do etapu analizy. Weihrich8. . zakresu jego działania. Szczegółowy opis postępowania w analizie SWOT według H. W tablicy 14 podajemy zestaw pytań.

T — zagrożenia. S — mocne strony organizacji. w którym wewnątrz przeważają mocne strony. która dysponując nowoczesną technologią i dużym potencjałem produkcyjnym. Krok 3 Sporządzenie analiz bieżącej sytuacji przedsiębiorstwa i prognoz na przyszłość w kontekście przewidywanych szans oraz zagrożeń występujących w otoczeniu. Krok 4 Określenie słabych i mocnych stron organizacji i skupienie się na wewnętrznych zasobach przedsiębiorstwa. będącego wypadkową analizy słabych i mocnych stron organizacji w powiązaniu z szansami oraz zagrożeniami występującymi w otoczeniu. Sytuacja WO — strategia mini-maxi . aby osiągnąć cele strategiczne. zwartość. Plan strategiczny Lista szans w otoczeniu (O) Lista mocnych stron organizacji (S) Lista słabych stron organizacji (W) Czynniki zewnętrzne Krok 2. Takiej sytuacji odpowiada strategia maxi-maxi: silnej ekspansji i zdywersyfikowanego rozwoju. Krok 5 Sformułowanie wariantów strategicznych dla przedsiębiorstwa. Określenie słabych i mocnych stron przedsiębiorstwa Czynniki wewnętrzne Krok 5. Strategie taktyki działania Krok 7. Sytuacja SO — strategia maxi-maxi Sytuacja dotyczy przedsiębiorstwa. którymi będzie dysponowało w przyszłości. jak i otoczenia konkurencyjnego oraz ich ocena w kategoriach szans i zagrożeń. SO: Strategia maximaxi ST: Strategia maxi-mini WO: Strategia mini-maxi WT: Strategia minimini Przygotowanie planu strategicznego. Krok 6 Określenie działań i taktyk. Prognozy otoczeniu (T) O — szanse. które musi podjąć przedsiębiorstwo. Ponowna analiza kroków od pierwszego do szóstego. H. W — słabe strony organizacji. Identyfikacja i ocena otoczenia przedsiębiorstwa Lista zagrożeń w Krok 3. Sformułowanie wariantów strategicznych Krok 6. test na logiczność. w otoczeniu zaś — szansę. Krok 7 Rysunek 40 Proces formułowania strategii organizacji za pomocą analizy SWOT Krok 1. Określenie profilu przedsiębiorstwa Krok 4. może przy szybko wzrastającym rynku jednocześnie inwestować w nowe produkty i zdobywać nowe segmenty rynku. określenie powiązań. wyeliminowanie ewentualnych sprzeczności. Przykładem może być firma. Weihrich wyróżnił cztery modelowe sytuacje strategiczne przedsiębiorstwa w zależności od przewagi czynników pozytywnych lub negatywnych w otoczeniu i wewnątrz firmy oraz cztery modelowe typy strategii odpowiadające tym sytuacjom.Krok 2 Identyfikacja otoczenia firmy zarówno makrootoczenia.

Nie ma istotnych mocnych stron. która ma przewagę słabych stron nad mocnymi. Weihricha jest nie tylko powiązanie analizy SWOT z procesem projektowania strategii. wykorzystując do maksimum swoje liczne mocne strony. a jej potencjał zmian jest niewielki. biorąc pod uwagę prognozy zmian otoczenia i zmian wewnątrzorganizacyjnych. Rysunek 41 Dynamiczna analiza SWOT o dobrej pozycji konkurencyjnej. Na przykład w warunkach kurczącego się popytu silne przedsię biorstwo. Jej strategia powinna polegać na wykorzystywaniu tych szans przy jednoczesnym zmniejszaniu lub poprawianiu niedociągnięć wewnętrznych. Działa w nieprzychylnym otoczeniu. analiza SWOT nie jest jedną z wielu metod analizy . Taki sposób podejścia w projektowaniu strategii pokazujemy na rysunku 41.Mamy tu do czynienia z firmą. w optymistycznej zaś — do starań o przetrwanie lub połączenie się z inną organizacją. aby opracowujący strategię. druga — dla teraźniejszości. może wybrać strategię eliminowania z rynku lub wykupienia jednego z konkurentów i przejęcia jego udziałów rynkowych. przygotowywali macierz SWOT dla różnych okresów. Przedsiębiorstwo może mu przeciwstawić duży potencjał wewnętrzny i próbować przezwyciężyć zagrożenia. Zasługą H. Pierwsza wersja macierzy powinna być zrobiona dla jakiegoś punktu w przeszłości. Sytuacja ST — strategia maxi-mini W opisywanej sytuacji źródłem trudności rozwojowych firmy jest niekorzystny dla niej układ warunków zewnętrznych. lecz także nadanie analizie wymiaru dynamicznego. Przykładem strategii mini-maxi może być dążenie firmy będącej w słabej sytuacji finansowej do zawarcia aliansu strategicznego z innym przedsiębiorstwem w celu wykorzystania szans związanych z otwieraniem się nowych rynków zbytu. Sytuacja WT — strategia mini-mini Firma w sytuacji WT jest pozbawiona szans rozwojowych. Strategia mini-mini sprowadza siew wersji pesymistycznej do likwidacji. które mogłaby przeciwstawić zagrożeniom i wykorzystać do poprawienia swoich słabych stron. ale sprzyja jej układ warunków zewnętrznych. Zaleca on. Jak zaznaczyłyśmy na wstępie. kolejne wersje — dla różnych punktów w przyszłości zależnie od zakresu i celu analizy.

możemy przy każdej szansie i zagrożeniu zaznaczyć. Następnie wyodrębniamy i oceniamy szansę i zagrożenia związane z otoczeniem sektorowym przedsiębiorstwa. a także pozwalającą przewidzieć przyszły układ szans i zagrożeń ogólnych (scenariusz najbardziej prawdopodobny. opracowałyśmy metodykę analizy SWOT przeznaczoną dla uczestników nie mających przygotowania z zakresu zarządzania. Jest to etap tzw. Portera (załącznik 2). Uczestnicy zajęć mogą się posłużyć albo formularzem opartym na modelu M. Opierając się na własnych doświadczeniach dydaktycznych z kadrą kierowniczą polskich przedsiębiorstw. segmentacji strategicznej. Mając już świadomość. Schemat analizy SWOT łączy je w logiczną całość. W analizie tej wyróżniamy trzy etapy: 1) identyfikację i analizę szans i zagrożeń. Możemy się tu posłużyć metodą scenariuszową. załącznik 1). musimy się ograniczyć do podziału makrootoczenia na segmenty i odszukania w każdym z nich kluczowych szans i zagrożeń. co umożliwi później oznaczenie pozycji strategicznej na jednej z macierzy. Opierając się na ogólnych założeniach analizy SWOT. czy czynnik ten będzie miał w przyszłości tendencję wzrostową. określić wielkość efektu doświadczeń. które zaś zagrożeniami z punktu widzenia naszego przedsiębiorstwa. dającą możliwość oceny. Proponujemy uczestnikom zajęć dwie metody: analizę mocnych i słabych stron organizacji na podstawie metody bilansu strategicznego lub posłużenie się listą kluczowych czynników sukcesu. albo formularzem przeznaczonym do punktowej oceny atrakcyjności sektora (załącznik 3). i przedstawiamy strukturę jego działalności w formie diagramu. Każda z tych metod daje możliwość wypełnienia dolnych pól macierzy SWOT — najważniejszych mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. przystępujemy do badania makrootoczenia. można zbudować taki sposób jej prowadzenia. Etap pierwszy. niezbędny do oceny portfela działalności i wyboru sektorów do dalszej analizy . W metodyce opracowanej na potrzeby szkolenia kadry przedsiębiorstw wykorzystujemy większość metod analizy strategicznej prezentowanych w poprzednich rozdziałach książki. Korzystając z listy kluczowych . spadkową. 2) identyfikację i analizę mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Efektem końcowym tego etapu analizy powinno być wypełnienie górnych pól macierzy SWOT (szans i zagrożeń w podziale na sektorowe i pochodzące z makrootoczenia) oraz określenie stopnia atrakcyjności najważniejszych sektorów. jakie sektory będą przedmiotem naszej analizy. Korzystając ze scenariusza najbardziej prawdopodobnego. łączącą w spójną całość różne metody i techniki używane w analizie strategicznej. w jakich sektorach i regionach działa badane przedsiębiorstwo. w których działa przedsiębiorstwo.strategicznej. lub tylko kluczowych) i dokonania analizy atrakcyjności każdego z tych sektorów. zob. koszt wejścia do sektora wyznaczony minimalną opłacalną skalą działania oraz pokazać miejsce swojej firmy na krzywej doświadczeń. czy też utrzyma się na dotychczasowym poziomie. Wymaga to wyboru sektorów do analizy (wszystkich. W przypadku kiedy nie ma możliwości posłużenia się metodą scenariuszową. 3) określanie pozycji strategicznej przedsiębiorstwa i kierunków rozwoju. Identyfikacja i analiza mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa Z badania otoczenia organizacji przechodzimy do badania jej wnętrza. które ze zjawisk w otoczeniu są szansami.E. który będzie dostosowany do potrzeb użytkownika czy dostępu do informacji. Etap drugi. Zależnie od posiadanych informacji i umiejętności uczestnicy zajęć mogą narysować krzywą doświadczeń dla danego sektora. lecz raczej koncepcją porządkującą. ale którzy mają dużą praktykę zawodową oraz dobrze znają przedsiębiorstwo i sektor. Pożądane jest także określenie struktury sektora i sporządzenie mapy grup strategicznych w wybranych sektorach. Identyfikacja i analiza szans i zagrożeń Prace nad wyodrębnieniem istotnych szans i zagrożeń zaczynamy od zorientowania się.

jak to zaprezentowałyśmy. • opierać się na mocnych stronach. ich ocena i zbadanie możliwości oddziaływania przedsiębiorstwa na każdą z nich wymagają zrobienia wielu analiz cząstkowych i posłużenia się metodami analizy zaprezentowanymi w rozdziale 4. aby uzmysłowić sens analizy strategicznej i jej znaczenie w procesie projektowania strategii. mamy dodatkowo możliwość dokonania rankingu przedsiębiorstw z jednego sektora lub grupy strategicznej. na które przedsiębiorstwo ma wpływ i na których powinno koncentrować uwagę. Jest to również narzędzie uniwersalne. Ogólne wytyczne analizy SWOT są proste. Kolejną zaletą SWOT jest rozróżnienie czynników. Przede wszystkim jest to metoda analizy najbardziej kompleksowa. ponieważ w jednej macierzy prezentuje wszystkie czynniki określające potencjał rozwojowy przedsiębiorstwa. Ocena pozycji strategicznej przedsiębiorstwa jest podsumowaniem prac z zakresu analizy . jeżeli w wypełnianiu macierzy posłużymy się zestawem złożonych i precyzyjnych technik analizy. czy analizę SWOT traktuje się tak szeroko. oraz czynników niezależnych od przedsiębiorstwa.czynników sukcesu. Możemy zastosować jedną z metod oznaczania pozycji strategicznej w ujęciu statycznym lub dynamicznym. Etap trzeci. choć jednocześnie trudne w realizacji: • unikać zagrożeń. Analiza SWOT określa możliwości wyborów strategicznych w kategoriach maksymalizowania szans płynących z otoczenia i mocnych stron organizacji lub minimalizowania zagrożeń występujących w otoczeniu i słabych stron organizacji. Każda z prezentowanych w rozdziale metod określania pozycji przedsiębiorstwa. ma ona niezaprzeczalne zalety. że skorzystanie z którejkolwiek z tych metod może być pomocne w zrozumieniu źródeł niepowodzeń w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa oraz jego szans i ograniczeń rozwojowych. • wzmacniać słabe strony. jakie zajmuje badane przedsiębiorstwo w otoczeniu. Polecamy szczególnie zastosowanie macierzy BCG do analizy portfela produkcji. Opracowanie rzetelnej listy najważniejszych mocnych i słabych stron przedsiębiorstwa. Jednak jej przydatność ujawnia się w pełni dopiero wtedy. a w otoczeniu zarówno zagrożeń. W prezentowanym przez nas ujęciu analiza SWOT jest zintegrowaną metodyką prowadzenia analizy strategicznej od momentu zdefiniowania miejsca. jak i szans rozwojowych. • wykorzystywać szansę. Zależnie od przygotowania osób. Bez względu na to. Analiza SWOT pozwala łatwo przejść od etapu analizy strate gicznej do etapu planowania strategicznego. ma określone wady i ograniczenia. Jednocześnie pozwala skoncentrować uwagę na najważniejszych strategicznych czynnikach w każdej z czterech grup. Uważamy jednak. które się nim posługują. kiedy wyniki analizy w ykorzystamy do określenia pozycji strategicznej przedsiębiorstwa. Próba przejścia z oznaczania pozycji strategicznej do fazy planowania strategicznego jest potrzebna. które trzeba brać pod uwagę przy projektowaniu strategii. aż do określenia dostępnych i odpowiednich do jego pozycji strategicznej możliwości rozwojowych. jako jedną z wielu technik analizy strategicznej. czy to w wymiarze konkurencyjnym czy strategicznym. jak i słabych stron. czy też wąsko. a także metody badania cyklu życia produktu i technologii do określenia perspektyw rozwojowych firmy i jej potrzeb kapitałowych. Schemat analizy SWOT wymusza dostrzeżenie wewnątrz organizacji zarówno mocnych. i potrzeb analiza SWOT może być narzędziem bardzo prostym lub bardzo skomplikowanym. Określanie pozycji strategicznej przedsiębiorstwa i kierunków rozwoju Analiza SWOT kończy się w zasadzie w momencie wypełnienia macierzy.

produkującej oprogramowanie. Budowanie sieci elektronicznych w przedsiębiorstwach prowadzi do nieuniknionych zmian w zarządzaniu strategicznym. zintegrowany. Opiera się na ocenach i przewidywaniach dotyczących makrootoczenia oraz otoczenia konkurencyjnego. Jest zarazem wygodnym punktem wyjścia prac nad określaniem możliwej dynamiki i kierunków rozwoju przedsiębiorstwa. polityki kadrowej. ekonomię i zarządzanie. przekazywanych jest na zewnątrz przedsiębiorstwa3. kompletny i doskonale chroniony. elektroniczną bankowość. branżowe systemy zbierania i opracowywania danych w różnych sektorach: przemyśle. Firmy.kluczowy czynnik sukcesu Bogaczami przyszłości będą bogaci w intelekt" — powiedział przed laty Winston Churchill Futurolog A Toffler wymienia trzy źródła władzy przemoc. marketingu. W koncernie Hewlett-Packard każdego miesiąca 97 tyś. szybciej od innych. ze decydująca staje się wiedza Wiedza i inteligencja stały się jednym z kluczowych czynników sukcesu współczesnego przedsiębiorstwa W firmie Cap Gemini. Od kilku lat specjaliści z dziedziny zarządzania mówią o konieczności budowania inteligentnych systemów informacyjnych. jak i na badaniach wewnętrznego potencjału strategicznego przedsiębiorstwa. mogą być w nowym układzie powiązań bezpośrednio przekazywane między pracownikami. ze w 2000 r ponad 70% wszystkich miejsc pracy w gospodarce amerykańskiej będzie związanych z wiedzą. „być bardziej inteligentnym. Przez to pojęcie rozumie się system informacji pozwalający przedsiębiorstwu szybko. 82% spośród 17 tys pracowników ma wyższe wykształcenie Ch Hardy ocenia. ubezpieczeniach. skomputeryzowany. przewidywać zachowania konkurentów i szybko reagować na nowe sytuacje. bankowości. rozpoznawać nowe tendencje w otoczeniu. gdyż. to znaczy być bardziej konkurencyjnym" . Informacje. a w ich pozyskiwanie zaangażowanych jest wiele osób z różnych obszarów przedsiębiorstwa i spoza niego. osiągną przewagę nad konkurentami. Taki system inteligencji ekonomicznej musi być stale zasilany informacją z zewnątrz. a me pracą fizyczną1 Inteligencja przedsiębiorstwa to coś więcej niż suma inteligencji poszczególnych pracowników.strategicznej. procesy informacyjne bowiem wykraczają poza granice organizacyjne. nowa dyscyplina wiedzy łącząca informatykę. elastyczne systemy produkcyjne. System informacji niezbędny do zarządzania strategicznego nie da się zamknąć w sztywnej strukturze organizacyjnej. a 70 tyś. Sieci zapewniają bezpośredni kontakt między ludźmi i ich dostęp do danych. oszacowaniu wielkości ryzyka oraz szans i zagrożeń związanych z przyjęciem strategii działania przedsiębiorstwa. Wykorzystuje ona nowe techniki informatyczne i komunikacyjne w rozwoju ekonomii i stosuje je jako narzędzia zarządzania przedsiębiorstwem. handlu. centra informacji menedżera itp.2 Rola informacji w procesie zarządzania strategicznego polega na redukcji niepewności. które zbudują profesjonalny i bezpieczny system inteligencji ekonomicznej. jak piszą francuscy specjaliści. Źródła Informacyjne analizy strategicznej Informacja . pieniądze i wiedzę. i me ma żadnych wątpliwości. Rozwój sieci informatycznych w przedsiębiorstwach może znacznie przyspieszyć proces redukowania aparatów biurokratycznych i zmienić jakość systemów zbierania danych na potrzeby analizy strategicznej. gdyż jej systemowy i sieciowy charakter umożliwia efekty synergiczne Jednym z ważniejszych wyzwań w dziedzinie zarządzania jest rozwijanie i mobilizowanie siły umysłowej zatrudnionych w przedsiębiorstwie ludzi Narzędziem wspomagającym rozwój systemów informacyjnych stała się informatyka gospodarcza. Informatyka gospodarcza proponuje nowoczesne systemy informatyczne z zakresu rachunkowości. Pro wadzenie profesjonalnej analizy strategicznej wymaga określenia potrzeb informacyjnych . oraz specjalistyczne systemy eksperckie. które dawniej biegły przez szczeble hierarchii z dołu do góry i z powrotem. pracowników przesyła sobie 20 min informacji pocztą elektroniczną.

Charakterystyka informacji dla analiz strategicznych wymaga ich wcześniejszej klasyfikacji. walutowych. celnych. Oznacza to obowiązek stałej obserwacji i zbierania informacji o już podjętych i przygotowywanych decyzjach rządu i ustawach sejmowych. dane opracowują specjaliści i eksperci. Dwa razy w roku PAIZ publikuje w języku angielskim listę największych inwestorów . w tym rozdziale skoncentrujemy się na wskazaniu źródeł informacji i ich zastosowaniu w poszczególnych obszarach analiz.i opracowania systemu gromadzenia oraz opracowywania. zawarte w ustawach. reklamie czy praktykom monopolistycznym są również ważnym zasileniem informacyjnym przy szacowaniu prognoz dotyczących ma-krootoczenia. zawierający stenogramy z posiedzeń plenarnych Sejmu. Materiały informacyjne przygotowywane przez ministerstwa i urzędy centralne są na ogół bezpłatne. prawa pracy i wielu innych. emituje informacje dające pogląd o stanie gospodarki i udziale kapitału zagranicznego w polskiej gospodarce. w którym zamieszczane są stenogramy z posiedzeń komisji sejmowych. zarządzeniach i rozporządzeniach wykonawczych są publikowane w „Dzienniku Ustaw" i „Monitorze Polskim". Przedsiębiorstwa znajdą tam ważne informacje m. W obrębie każdej z tych trzech grup dokonamy przeglądu informacji według ich źródeł pochodzenia. Sejm wydaje dwa stałe informatory — „Biuletyn Sejmowy". • informacje o otoczeniu sektorowym. sposobów przeciwdziałania praktykom monopolistycznym w wymiarze międzynarodowym oraz wybrane orzecznictwo antymonopolowe. Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych. technologicznego czy prawnego. możemy skorzystać z informacji dostępnych w Sejmie. oraz „Diariusz Sejmowy". W poprzednich rozdziałach starałyśmy się określić potrzeby informacyjne specjalistów przygotowujących analizy strategiczne. której celem jest ułatwianie rozwoju inwestycji zagranicznych w Polsce i informacyjna obsługa inwestorów zagranicznych. • informacje o przedsiębiorstwie. rząd i jego agendy Przedsiębiorstwa muszą na bieżąco śledzić zmiany polityki zagranicznej rządu. czyli podmiotów publikujących lub nadających dane informacje. podział ten zachowamy przy klasyfikowaniu źródeł informacji. na temat dyrektyw Rady Unii Europejskiej w sprawie zbliżania przepisów państw członkowskich w określonych obszarach otoczenia ekonomicznego. Na zakończenie spróbujemy zachęcić menedżerów do budowania systemu inteligentnej informacji strategicznej w przedsiębiorstwie. Omówimy zatem trzy grupy informacji: • informacje o makrootoczeniu. Ponieważ w książce omawiałyśmy metody analizy według obszarów. uchwałach. Jeżeli chcemy znać kierunki zmian w prawie zanim zakończy się proces legislacyjny.in. wprowadzanych rozwiązań legislacyjnych (nowe ustawy z komentarzem. nowelizacje przepisów). Podejmowane przez UORiK decyzje w sprawach przeciwdziałania nieuczciwej konkurencji. Źródła informacji o makrootoczeniu Sejm. przetwarzania i ochrony informacji. Ponadto w ogólnodostępnej bibliotece sejmowej można dotrzeć do ekspertyz i opracowań przygotowywanych na zlecenie Sejmu i zapoznać się z bieżącymi informacjami o pracy parlamentu. poza bazami danych o polskich i zagranicznych firmach szukających partnera. Cennymi źródłami informacji o makrootoczeniu są oficjalne dokumenty resortowe. Biuletyny Urzędu Ochrony Rynku i Konkurencji zawierają informacje dotyczące metod i zasad ochrony konsumentów na rynkach zmonopolizowanych. Informacje o już podjętych decyzjach rządowych i sejmowych. a wiarygodność informacji jest wysoka—argumenty te zatem przemawiają za wykorzystywaniem tych źródeł do przewidywania zmian w makrootoczeniu. przepisów prawnych dotyczących spraw podatkowych.

produkcji ważniejszych wyrobów. Na rysunku 42 przedstawiono system publikacyjno-informacyjny GUS. opublikowano sfinansowane z funduszu Phare opracowania: „Inwestorzy zagraniczni w Polsce. a także statystyczne badania dotyczące stosunków gospodarczych z zagranicą. Większość ministerstw wydaje biuletyny informacyjne. poziomu cen. dane o oprocentowaniu kredytów i lokat w bankach komercyjnych. który od stycznia 1997 r. ekspertyzami i czasopismami branżowymi. Na przykład w 1996 r. a ponadto na podstawie danych REGON i formularzy GUS przygotowuje zestawienia statystyczne na zamówienie. i działalność ta będzie kontynuowana w nowej strukturze. od planu do rynku. GUS prowadzi badania koniunktury polskiej gospodarki na podstawie testu koniunktury. wynagrodzeń i nakładów inwestycyjnych. m. Centralny Urząd Planowania. problemy dostosowywania systemu bankowego do Unii Europejskiej itp. . sprzedaży towarów w handlu hurtowym i detalicznym. Rada. są udostępniane nieodpłatnie w bibliotece PAIZ. polityka handlowa — zakres i formy protekcjonizmu. takich jak „Strategia dla Polski" — dokument rządowy. Bardzo dużo materiałów informacyjnych wydaje Narodowy Bank Polski. GUS koordynuje kilkadziesiąt badań prowadzonych przez ministerstwa i inne instytucje. Narodowy Bank Polski. po przedyskutowaniu. podobnie jak bieżące dane statystyczne dotyczące inwestycji zagranicznych. blaski i cienie sektora prywatnego. polityka przemy słowo-strukturalna. • ukazujące się co miesiąc „Biuletyny Informacyjne NBP". udostępniał nieodpłatnie analizy i prognozy dotyczące całej gospodarki. poziomu. polityka regionalna.in. Dotychczas ukazało się 18 raportów Rady. opracowała raporty na temat istotnych problemów.zagranicznych w Polsce z komentarzem.in. uchwalonymi aktami prawnymi. współpracy międzynarodowej NBP. bezrobocie. Są to m. sytuacji w handlu zagranicznym. Niezależnie od własnych analiz. Tego rodzaju opracowania. które można kupić w ich siedzibach. gdzie można zapoznać się ze statystykami. bezpośrednie inwestycje zagraniczne. bilansu płatniczego Polski. założenia polityki pieniężnej NBP na przyszły rok budżetowy. Od 1992 r. reforma systemu emerytalno-rentowego. W związku z trwającą reformą centrum rządowego system informacyjny uległ zakłóceniu i ponownie ustabilizuje się pod koniec 1997 r. wyników finansowych przedsiębiorstw. Raport z badania opinii inwestorów zagranicznych" i „Analiza wpływu inwestycji zagranicznych na polską gospodarkę" na podstawie badań przeprowadzonych przez Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Wtórnym. w których dokonuje się ogólnej charakterystyki wyników gospodarczych i finansowych w minionym miesiącu. bilans skonsolidowany systemu bankowego. kolejne znajdują się w opracowaniu. wszedł w strukturę Rządowego Centrum Studiów Strategicznych. ale nie mniej ważnym źródłem danych o makrootoczeniu. polityka transportowa. dynamiki i struktury produkcji. Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny prowadzi szeroką działalność informacyjną polegającą na sprzedaży i udostępnianiu w bibliotece GUS swoich publikacji — roczników statystycznych ogólnych i specjalistycznych ora? opracowań książkowych opartych na danych statystycznych. • opracowania dotyczące wybranych problemów. sytuacji w rolnictwie i budownictwie. analizujące problemy obsługi budżetu państwa. takich jak raporty o stanie pieniądza. podstawowe elementy sytuacji gospodarczej. są materiały Rady Strategii Spoteczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów. Główne kierunki badań i analiz statystycznych GUS to badania bieżącej sytuacji gospodarczej kraju. udostępnia też w języku polskim i angielskim opracowania naukowe i ekspertyzy dotyczące inwestycji zagranicznych. zasady i drogi restrukturyzacji rolnictwa.: • raporty roczne z działalności banku centralnego. reforma centrum. dochodów i wydatków budżetu państwa5. część z nich ma własne biblioteki.

Przy badaniu wielu zjawisk w otoczeniu ekonomicznym i demograficznym kształtowanie się tendencji w przeszłości stanowi podstawę do budowania scenariuszy przyszłości. Informacje GUS są w pełni wiarygodne i tanie. GUS opracowuje również diagnozy i prognozy dotyczące wielu problemów gospodarczych. np. z wyjątkiem zestawień opracowywanych na zamówienie. analizy trendów w konsumpcji. Oprócz roczników statystycznych można kupić szczegółowe opracowania problemów z dziedziny demografii. . Dostęp do tych publikacji jest dobry. natomiast opracowania specjalistyczne GUS są dostępne w oddziałach wojewódzkich i w GUS w Warszawie. statystyki poszczególnych branż i województw. spółek z udziałem kapitału zagranicznego.Publikacje GUS są bardzo ważnym źródłem informacyjnym analiz makrootoczenia. handlu zagranicz nym i wielu innych dziedzinach. działalności Rysunek 42 System publikacyjno-informacyjny GUS specjalnego rodzaju przedsiębiorstw. ponieważ roczniki sprzedawane są przez sieć księgarni. pomocne przy tworzeniu strategii działania przedsiębiorstw. Departament Udostępniania Informacji i Wydawnictw GUS udziela wszystkich informacji i przyjmuje zamówienia na opracowania specjalne. które są płatne.

Pomocne w analizach scenariuszowych są raporty Banku Światowego i Międzynarodowego Funduszu Walutowego. Materiały informacyjne opracowywane przez wymienione wyżej organizacje stanowią doskonałe uzupełnienie danych dla przedsiębiorstw przygotowujących scenariusze działania w otoczeniu.. Najnowszą usługą GUS jest automatyczna informacja statystyczna. Bank Światowy opracowuje także analizy dotyczące poszczególnych krajów (Country Study). Raporty Europejskiego Okrągłego Stołu Przemysłowców są szeroko rozpowszechniane w kręgach rządowych. Informacje o otoczeniu globalnym można również znaleźć w publikacjach różnego rodzaju międzynarodowych stowarzyszeń. doktorskie. diagnozy i prognozy tego rodzaju organizacji. z którą liczy się Rada Unii Europejskiej. wyzwań światowych w dziedzinie technologii i komunikacji. restrukturyzacji czy transformacji w krajach postkomunistycznych. stabilizacji i wzrostu. raporty z badań naukowych i ekspertyzy opracowywane na zlecenie rządu). problemami społecznymi i demograficznymi występującymi w tzw. ochrony środowiska. problemy liberalizacji. analizę zmian w światowej ekonomii.GUS prowadzi też usługi komputerowych serwisów informacyjnych. Dane z tego rodzaju źródeł są najczęściej obiektywne. magisterskie. Ośrodek Przetwarzania Informacji. jest utworzony w 1990 r. fundacji i innych organizacji. Dotarcie do raportów Banku Światowego nie jest obecnie trudne. Instytucją. gdzie użytkownik modemu i komputera może mieć dostęp do najnowszych informacji statystycznych regionalnych i ogólnokrajowych. Przykładem instytucji o ugruntowanej pozycji opiniotwórczej. gospodarczych i akademickich. materiały z konferencji naukowych i seminariów. Przykładowo raport Banku Światowego. cen towarów nieżywnościowych oraz średniej ceny skupu żyta. Instytucje naukowe i biblioteki Uczelnie wyższe oraz instytuty naukowe są źródłem wiedzy o wszystkich podsystemach makrootoczenia. których misją jest przyczynianie się do rozwiązywania trudnych problemów ogólnoświatowych czy regionalnych. W placówkach naukowych znajdują się zbiory nie publikowanych prac naukowych (prace licencjackie. która pozwala telefonicznie uzyskać bieżące dane o gospodarce w postaci wskaźników przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. których zagadnienia te dotyczą. w których analizowane są trendy globalne dotyczące problemów ekonomicznych. biednych regionach świata. technologicznych. która ma najlepszą w Polsce bazę informacyjną dotyczącą nauki i przydatną w zarządzaniu gospodarką. Warto w związku z tym śledzić raporty. cen towarów i usług konsumpcyjnych. profesjonalne i wyważone. Instytucje międzynarodowe W Polsce dostępne są materiały międzynarodowych i europejskich instytucji i organizacji. jest Europejski Okrągły Stół Przemysłowców. Specjalizuje się ona w przygotowywaniu analiz problemowych. że są one przekazywane zainteresowanym na ogół nieodpłatnie. demograficznych i społecznych. Studia i analizy z zakresu aktualnych problemów światowych i regionalnych prowadzi także inna międzynarodowa organizacja — Orga-nization for Economic Cooperation and Development (OECD). a w wielu przypadkach poparte analizami empirycznymi przeprowadzonymi na szeroką skalę oraz opiniami ekspertów światowej klasy. Ważne jest także to. Przykładowo są to studia z zakresu prywatyzacji. OECD zajmuje się również problemami globalizacji. budowania systemów finansowych oraz zagadnienia społeczne. zawiera zestaw podstawowych wskaźników i ich dynamikę w latach 1980-1994 w 133 krajach. często popartych szerokimi badaniami w poszczególnych krajach. w tym do miesięcznych wyników wstępnych oraz obszernego zbioru danych z wielu dziedzin statystyki społecznej i ekonomicznej. OPI . opublikowany w maju 1996 r. wpływem nowoczesnych rozwiązań technologicznych na zjawiska ogólnoświatowe.

Friedriecha Eberta. Fundacja Batorego. poza publikacjami. Fundacja im. które również prowadzą bądź partycypują finansowo w badaniach naukowych. Centrum Adama Smitha. statystyki i inne bezcenne materiały poszerzające naszą wiedzę o otoczeniu przedsiębiorstwa. również nie publikowane opracowania. instytutu czy biblioteki interesującej nas placówki naukowej i do jej zasobów informacyjnych. raporty z badań.dysponuje wieloma bazami danych i systemami informacyjnymi. w której ukazało się w ciągu ponad czterech lat 86 monografii dotyczących analiz makrootoczenia. przekształceń sektora finansowego. informatory oraz corocznie wydaje 7 zeszytów tematycznych. Centrum Informacji Menedżera. W Polsce działa wiele fundacji krajowych i zagranicznych. Przykładowo Polska Fundacja Promocji Kadr we współpracy z wydawnictwem Poltext publikuje opracowania z serii „Prywatyzacja". Są to na ogół projekty zamawiane przez ministerstwa i urzędy centralne dotyczące problemów. zakresach badań i zaawansowaniu prac badawczych dysponuje Komitet Badań Naukowych. które prezentują nowoczesną wiedzę i doświadczenia z zakresu zarządzania. Spis placówek naukowych można znaleźć także w „Informatorze Nauki Polskiej" i dotrzeć bezpośrednio do katedry. Praktycznie każda z tych organizacji ma własne serie wydawnicze. Instytucje te wnoszą ważny wkład w rozwój informacji gospodarczej przez swoje publikacje. Ośrodek Przetwarzania Informacji prowadzi też działalność wydawniczą i sprzedaje katalogi. a nowa inicjatywa wydawnicza — EUROMA-NAGEMENT — zaowocowała w 1996 r. którymi dana instytucja zajmuje się w swojej bieżącej pracy. Wszystkie instytuty naukowobadawcze mają w swoich zasobach. ale dają wskazówki co do ewolucji pewnych zjawisk i trendów zarówno w otoczeniu konkurencyjnym. budowania rynku kapitałowego. Informacjami o prowadzonych projektach. np. ekspertyzy. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. rozwojowych i ekspertyzach naukowych. Należą do nich Polska Fundacja Promocji Kadr. inflacji i polityki fiskalnej. pięcioma książkami. takimi jak: • SYNABA — system informacji o pracach naukowo-badaw-czych. Większość placówek naukowych Polskiej Akademii Nauk i wyższych uczelni prowadzi badania empiryczne. które mogą się przydać menedżerom. • Instytucje decyzyjne i doradcze — baza danych o ośrodkach decyzyjnych i doradczych w sferze nauki. • Oferty jednostek naukowo-badawczych — baza danych o dokonaniach naukowych nadających się do wdrożeń. • Doktoraty i habilitacje — baza danych o tematach rozpraw naukowych na stopień. organizując konferencje i seminaria naukowe. Fundacja Naukowa CASE wydaje serię „Studia i Analizy". który przyznaje środki finansowe na tego rodzaju działalność. • Komputerowe bazy danych dostępne w Polsce — spis wszystkich polskich baz danych. publikowanych i nie publikowanych. Fundacja Naukowa Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych — CASE. zapraszając zainteresowanych oraz publikując wyniki w formie monografii. będące plonem cyklicznych seminariów organizowanych wspólnie przez Fundację Naukową CASE i Polski Bank . artykułów w czasopismach i książek. Centrum Prywatyzacji. jak i globalnym. Instytuty naukowe starają się popularyzować wyniki badań. Badania naukowe rzadko mogą być bezpośrednio wykorzystywane w pracach nad budowaniem strategii przedsiębiorstwa. głównie z dziedziny transformacji systemowej oraz prywatyzacji w Polsce i innych krajach postkomunistycznych. • Instytucje naukowe — baza danych o wszystkich placówkach naukowych z opisem kierunków działalności. wydawnictwami i zasobami bibliotecznymi. Inny rodzaj publikacji stanowią zeszyty PBR-CASE. Wiele instytutów uczelnianych prowadzi systematyczne badania nad gospodarką i udostępnia na miejscu wyniki badań.

Poza tymi głównymi źródłami informacji o makrootoczeniu. do których należą: • Ośrodki badania opinii społecznej. Systematyczne korzystanie z informacji radiowych i dzienników telewizyjnych. Internet daje m. poglądach politycznych i wielu innych . radio i telewizja. Podstawowym sposobem pozyskiwania naukowych informacji o ma-krootoczeniu jest dostęp do zasobów bibliotecznych. Poza podręcznikami. demografii. Nie sposób wymienić cały zakres i skalę działalności. słabe sygnały. przemian jakości życia. chyba że korzysta się z badań zamawianych. wiele bibliotek w Polsce ma komputerowe bazy danych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową prowadzi monitoring polskich przedsiębiorstw od 1991 r. otrzymywanie materiałów informacyjnych nieodpłatnie (lub za symboliczną opłatą) to zalety tych zasobów informacji. zmianach w technologii. Są one bardzo ważne przy ocenie zmian mody. ale mniej znane i rzadziej wykorzystywane. Korzystanie z bibliotek tradycyjnych czy za pośrednictwem komputerowych baz danych i Internetu wymaga orientacji w systemie informacji bibliotecznej. Pentor. też ważne. wydaje materiały będące podsumowaniem obrad. co jest podstawowym ograniczeniem w korzystaniu z tego dobrego i bezpłatnego źródła informacji. Demoskop. Instytut podjął też niezwykle istotne. czyli informacje zapowiadające zmianę kierunków lub pojawienie się zupełnie nowych zjawisk. dotyczące aktualnych problemów sektora bankowego i finansowego w Polsce. Inteligentni czytelnicy codziennej prasy rozumieją strategiczne znaczenie informacji o podpisaniu międzynarodowej umowy o współpracy czy przystąpieniu Polski do ratyfikowania międzynarodowego porozumienia lub rozpoczęciu prac nad projektowaniem autostrad. Wyniki badań są ogólnodostępne. Fundacja im. czytanie prasy. Eberta wspiera przedsięwzięcia procesów restrukturyzacji sektorów przemysłowych i regionów w Polsce. ale również zawierające interesujące ekspertyzy.in. Umiejętne wykorzystywanie tych info rmacji pozwala wychwytywać tzw. często specjalistów światowej klasy. preferencji i oczekiwań społecznych. OBOP i Run. opracowania będące najczęściej dziełem uznanych autorytetów w określonych dziedzinach. Badania prowadzone są na reprezentatywnych grupach respondentów i nie można mieć zastrzeżeń do ich wiarygodności. książkami i czasopismami.Rozwoju SA. lepszy dostęp do dobrych statystyk europejskich z nowszymi danymi niż można otrzymać w GUS. zapotrzebowania społecznego. Opracowano w nim już blisko 100 raportów dotyczących prywatyzacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw oraz relacji podmiotów gospodarczych z ich otoczeniem. także publicystycznej. które umożliwiają przegląd czasopism i zbiorów bibliotek zagranicznych oraz tworzenie tematycznych zestawień bibliograficznych. zmianach w kulturze i stylu życia. podejmowanych zmianach w systemie prawnym. wpływu systemu podatkowego na zachowania przedsiębiorstw oraz nieformalnego rynku pracy. Organizuje seminaria szkoleniowe i konferencje. wymienionych wyżej instytucji. Informują one przedsiębiorstwa o stanie nastrojów społecznych. Za pomocą Internetu można też korzystać ze zbiorów bibliotek w innych miastach i krajach. a ich wyniki są publikowane w prasie. trzeba wymienić inne. a odpłatność za informację jest niewielka. ale bardzo trudne w badaniu zagadnienia szarej strefy. Wskazujemy tu na organizacje naukowe jako źródła zasilenia informacyjnego przedsiębiorstw w analizach strategicznych. W Polsce badania opinii prowadzone są przez CBOS. szczególnie eko-norniczno-społecznej. wiarygodność danych. Rzetelność. Środki masowego przekazu Źródłem najnowszych informacji o makrootoczeniu są środki masowego przekazu: prasa. problemach polityki wewnętrznej. dynamice stosunków międzynarodowych. dają nam orientację o ewolucji sytuacji gospodarczej. Przy analizach trendów społecznych i przygotowaniu scenariuszy otoczenia społecznego warto wykorzystywać informacje ośrodków badania opinii społecznej. F.

NSZZ Solidarność Regionu Mazowsze. energetyki. jak Polskie Towarzystwo Ekonomiczne. Polska Rada Biznesu. zmianach technologicznych. Źródła informacji o otoczeniu sektorowym Ważnym etapem analizy strategicznej przedsiębiorstwa jest analiza jego otoczenia konkurencyjnego. związki pracowników i pracodawców — instytucje te wydają często własne biuletyny i prowadzą działalność publikacyjną. oprócz poprawnej metodologii. diagnozy i tworzenia strategii. gdzie szukać interesujących nas informacji? Sytuacja dostępu do informacji o sektorze jest zróżnicowana w zależności od sektora. polskie banki i coraz częściej polscy specjaliści i menedżerowie. chociaż kosztowny sposób uzupełniania luki informacyjnej. Polska Federacja Konsumentów. Część danych trzeba jednak poszukać na zewnątrz przedsiębiorstwa. Jest to łatwy.sprawach. Informacja sektorowa pozwala oceniać aktualną i przyszłą atrakcyjność sektora oraz ryzyko związane z przebywaniem lub wchodzeniem do sektora. W zależności od charakteru i tematyki szkolenia uczestnicy otrzymują bieżące informacje o systemie prawnym. makroekonomicznych lub ewolucji modelu konsumpcji. Analiza sektora. Studia podyplomowe i inne szkolenia są dla kadr kierowniczych dobrym źródłem wiedzy o makrootoczeniu i zmianach w nim następujących. organizują konferencje prasowe i seminaria. które mają możliwość czerpania wiedzy z fachowych. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania. klientach czy konkurentach jest gromadzonych w codziennej pracy poszczególnych komórek organizacyjnych przedsiębiorstwa. stowarzyszenia. sektora obronnego i wielu innych. w związku z tranformacją systemową gospodarki. Polska Fundacja Promocji Kadr czy Fundacja Naukowa CASE. gdyż w ciągu ostatnich kilku lat. w którym działa przedsiębiorstwo. jest zupełnie bezradny i zdany na przypadkowe i fragmentaryczne informacje. Natomiast przeciętny przedstawiciel przedsiębiorstwa. Warunkiem przygotowania dobrej analizy sektora. zachowaniem się dostawców i klientów. usystematyzowanie i zwiększenie dostępności informacji o poszczególnych sektorach są jednym z najważniejszych warunków funkcjonowania normalnej gospodarki rynkowej. który wprawdzie nie daje informacji wystarczających do prognozowania otoczenia. Firmy konsultingowe nieźle sobie radzą z tym problemem. szukający informacji potrzebnych do zbudowania planu strategicznego. Przygotowano programy restrukturyzacji sektorów decydujących o bezpieczeństwie energetycznym kraju i wobec tego dokonano analiz sektorowych górnictwa węgla kamiennego. wykorzystując swoje bazy danych. Przykładem może być działalność takich stowarzyszeń. • Fundacje. personalne po wiązania z resortami i umiejętność posługiwania się informacjami statystycznymi i prasowymi. Wiele niezbędnych do analiz strategicznych informacji o dostawcach. który stanowiłby podstawę informacyjną analiz sektorowych. Ograniczeniem takich źródeł informacji jest mały zasięg oddziaływania i elitarny krąg odbiorców informacji. powstały analizy i programy sektorowe. Standaryzacja. Istnieją sektory. nazywanego też otoczeniem sektorowym. Niektóre informacje wystarczy uporządkować i opracować pod kątem bieżących potrzeb analizy. W Polsce nie ma jeszcze spójnego systemu informacji o poszczególnych przemysłach i sektorach. Niektóre przedsiębiorstwa mają ułatwione zadania przy analizie strategicznej. Konfederacja Pracodawców Polskich. ale prowadzi do lepszego zrozumienia przeszłych i dzisiejszych uwarunkowań działania przedsiębiorstwa. powinna dostarczyć istotnych informacji na temat szans i zagrożeń związanych z wiekiem i dynamiką sektora. a także prowadzą działalność edu-kacyjno-informacyjną. wyspe- . a przede wszystkim zachowań obecnych konkurentów i możliwości pojawienia się nowych. na których upowszechniają swoje stanowiska w sprawach politycznych i gospodarczych. jest dostęp do źródeł informacji. Powstaje problem. Głód informacji sektorowej zgłaszają od dawna zagraniczni inwestorzy. sektora naftowego i gazownictwa.

niezbędnym do bardziej szczegółowych analiz. których zadaniem jest wspomaganie funkcji właścicielskich państwa. nie ma tygodnia. Agencja Rozwoju Regionalnego i Agencja Inicjatyw Lokalnych. Agencja dysponuje m. zawierającą oferty przedsiębiorstw i spółek skarbu państwa z informacjami o zbędnych częściach majątku przedsiębiorstwa przeznaczonych do sprzedaży . Ponadto jest w trakcie rozbudowywania własnej dużej bazy danych o przedsiębiorstwach polskich i zagranicznych. Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych. Agencje przygotowują również analizy sektorowe i problemowe z myślą o wykorzystaniu ich w tworzeniu polityki przemysłowej państwa oraz przez przedsiębiorstwa w procesach opracowywania strategii. Poniżej omówiłyśmy najważniejsze źródła informacji o otoczeniu sektorowym w Polsce. żeby w popularnych czasopismach i dziennikach nie było artykułów o przemyśle samochodowym i wywiadów z przedstawicielami koncernów. Analizowanie i obserwowanie gospodarki w skali określonych branż i sektorów daje im możliwość podejmowania określonych działań. Są też takie sektory. ułatwiania kontaktów i poszukiwania inwestorów strategicznych. zdając sobie sprawę. wydatki ludności. tekstylnego) i regionalnymi. dokonuje bieżących badań rynku. charakterystykę sektora w Polsce. fachowo przygotowanym źródłem informacji. inwestycje. Analizy są w zasadzie przeznaczone dla inwestorów zagranicznych. Jej działalność jest nakierowana na informacyjną obsługę inwestorów zagranicznych i pośrednictwo między polskimi i zagranicznymi przedsiębiorstwami. uczestników sektora. ale profesjonalnie przygotowane analizy poszczególnych przemysłów. firma analityczna Samar s. Od jesieni 1996 r.c. zawierającą informacje o firmach działających na terenie całej Polski oraz analizami sektorowymi (np. każde przedsiębiorstwo musi umieć pozyskiwać informacje o sektorze i stale aktualizować analizy. Należą do nich Agencja Rozwoju Przemysłu. jak browarniczy. Przykładem może być sektor samochodów osobowych. powołało agencje. ale również dla polskich przedsiębiorców mogą być cennym. opracowane przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową na podstawie materiałów GUS. Rząd i jego agendy Centrum gospodarcze. zamierza też. Agencje te na ogół wspierają kapitałowo podmioty gospodarcze przez udział w kapitale akcyjnym tych podmiotów i merytorycznie przez udostępnianie im swoistego know-how w dziedzinie realizacji procesów restrukturyzacyjnych. Centrum Informacji Ministerstwa Skarbu dysponuje bazami danych: • Bazą wolnych mocy. zmiany struktury własnościowej. że wiele przedsiębiorstw wymaga wsparcia w procesach zarządzania w okresie przejściowym gospodarki. Podobnie dobrze opisane są w Polsce takie sektory. Stąd wiedza o źródłach informacji sektorowej w Polsce będzie przydatna dla wszystkich przedsiębiorstw. w którym są publikowane zwięzłe (około 10 stron). Agencja Rynku Rolnego. gdzie istnieje instytut naukowy przemysłu samochodowego. bazą firm doradczych. szkolenia. czy sektor jest dobrze. tytoniowy i komputerowy. Niezależnie od tego. młody wiek czy brak zainteresowania dużych inwestorów nie mają żadnego dorobku informacyjnego i trzeba analizę sektora budować od początku. ale krajowy przedsiębiorca znajdzie w PAIZ wiele przydatnych dla siebie informacji. Typowa struktura opracowania obejmuje krótką prezentację sektora i podstawowe wskaźniki za ostatnie 5 lat.in. PAIZ wydaje „Sectoral Bulletin". ewolucję wielkości produkcji. Każdy numer wydawany w języku angielskim jest poświęcony innemu przemysłowi. Ważnym ogniwem systemu informacyjnego jest Państwowa Agencja Inwestycji Zagranicznych. handel zagraniczny oraz perspektywy rozwojowe. czy źle opisany w literaturze fachowej. przemysłu mięsnego. podobnie jak Krajowa Izba Gospodarcza. budować zintegrowany system informacji gospodarczej przez połączenie się z bazami danych KIG i GUS. kilka czasopism motoryzacyjnych. które ze względu na małe rozmiary.cjalizowanych czasopism. firm analityków branżowych oraz prac instytutów badawczych. celulozowopapierniczego.

a dla niektórych z nich powstały później programy sektorowe (np. mające szansę rozwoju opłacalnego eksportu oraz decydujące znaczenie dla modernizacji przemysłu i poprawy jego struktury. lecz o małej dostępności. lekkiemu. które chce je wykorzystać jako źródło informacji o swoim sektorze. Przykładem może być opracowanie — „Międzynarodowa konkurencyjność polskiego przemysłu". a także aktualności z różnych branż przemysłu. przez PTE na zamówienie Ministerstwa Przemysłu i Handlu. jak i otoczenia sektorowego było do końca swojej działalności Ministerstwo Przemysłu i Handlu. tj. była ekspertyza „Rozpoznanie sytuacji i szans rozwojowych poszczególnych gałęzi i branż przemysłu w roku 1994".lub wydzierżawienia. celulo-zowo-papierniczemu i innym. banków w dziedzinie ochrony środowiska czy promowania przedsiębiorczości kobiet. zawierającą zbiór ofert współpracy kapitałowej z partnerami polskimi w różnych branżach przemysłu i handlu. .. regionu wałbrzyskiego i łódzkiego (w tym takie programy. sektorowi węgla kamiennego i brunatnego. środków automatyki. wyrobów gumowych. hutnictwu. łożysk. Dobrym źródłem informacji zarówno z makrootoczenia. elektronice. • Bazą inwestycji zagranicznych. takich jak np. agendy rządowe są źródłem informacji zawartych w ekspertyzach oraz analizach branżowych i sektorowych. dla przemysłu farmaceutycznego. wspomaganie regionalnej przedsiębiorczości. Tego typu programy ukierunkowane są nie tylko na duże przedsiębiorstwa przemysłowe. ale też na rozwój małych firm. zamawianych w znanych firmach konsultingowych i placówkach naukowych. Innym opracowaniem. Ważne dla analiz sektorowych informacje zawarte są także w programach regionalnych. Poza dostępem do baz danych. wspólne przedsięwzięcia władz lokalnych. z których część zawiera problemowe ujęcie zagadnień rozwoju przemysłu. W opracowaniu tym zaprojektowano też system monitorowania warunków działania i sytuacji gospodarczej sektorów wysokiej szansy. Informacje o sektorze mogą być zbyt zaagregowane lub zbyt ogólne. motoryzacyjnemu. w którym zamieszczane są doniesienia o działalności resortu. przemysłowi okrętowemu.". które odegrało ważną rolę w przygotowaniu wielu analiz sektorowych. Programy oraz analizy sektorowe i regionalne są przygotowywane dla konkretnego klienta i nie zawsze muszą spełniać oczekiwania przedsiębiorstwa. ale zawsze należy z nich skorzystać przed przystąpieniem do samodzielnego gromadzenia danych. silnie generujące nowoczesność i modernizację technologiczną. Podobnie mało dostępne są analizy sektorowe i ekspertyzy zamawiane przez ministerstwa. Tego rodzaju opracowania na wysokim poziomie merytorycznym są bardzo dobrym źródłem informacji.in. Do analiz sektorowych bardzo przydatna jest seria „Materiały Informacyjne. ale — jak wynika z naszych doświadczeń — mimo poufności wiele ich kopii znajduje się w przedsiębiorstwach. Wydano już kilkadziesiąt zeszytów. cementowego. Poziom opracowań tego rodzaju programów może być różny. Wiele z nich zostało upowszechnionych i stanowi dobre źródło informacji sektorowych. a w związku z tym ograniczona ich użyteczność. optycznego). a część jest poświęcona różnym branżom. • Bazą prywatyzowanych przedsiębiorstw. m. sprzętu medycznego i aparatury medycznej. opracowana w 1995 r. zawierającą informacje o przedsiębiorstwach państwowych i jednoosobowych spółkach skarbu państwa zainteresowanych współpracą z inwestorami zagranicznymi (oferty organów założycielskich oraz oferty przedsiębiorstw). przedsiębiorstw. elektroenergetyce. w którym wytypowano sektory „wysokiej szansy". drzewnemu. jak „Łódzka bawełna" i „Łódzka wełna") czy programy specjalnych stref ekonomicznych.. kontrakty regionalne dla województwa katowickiego. Jego Biuro Prasowe wydawało i nadal wydaje w nowym Ministerstwie Gospodarki „Tygodniowy Serwis Prasowy".

ale umożliwia także dostęp do informacji o otoczeniu konkurencyjnym i jego uczestnikach. Mianowicie opracował dane o podziale przedsiębiorstw przemysłowych pod względem rentowności produkcji i jej wewnątrzgałęziowej dyspersji. Badania te dają cenne informacje o atrakcyjności poszczególnych branż i regionów Polski i mogą stanowić . strukturę i korelację pewnych zjawisk. Przy umiejętnym korzystaniu z zasobów informacyjnych można wiele informacji uzyskać bezpłatnie w bibliotece GUS lub z jego komputerowych baz danych udostępnianych w Informatorium. Wszędzie tam. poza opracowywaniem własnych baz danych. Mogą się one stać wartościowym źródłem informacji sektorowych dla innych banków i przedsiębiorstw. ale dostarczają cennych informacji o branży. który prowadzi analizy rynku kapitałowego. Coraz częściej polskie banki. przygotowują opracowania. Za niewielką odpłatnością GUS przesyła listę adresową przedsiębiorstw konkurentów. gdzie ryzyko finansowania jest wyższe. możemy listę zawęzić do jednego z wyżej podanych kryteriów. Podstawową usługą standardową jest wykorzystywanie bazy danych REGON do sporządzania wykazów przedsiębiorstw danej branży lub sektora w odniesieniu do określonych województw. czy raczej powinien mieć własną bazę informacyjną o sektorach gospodarki w celu zmniejszenia ryzyka kredytowego i inwestycyjnego. a przygotowywane przez nie opracowania są cennym zasileniem analiz strategicznych przedsiębiorstw. że żaden z podmiotów w zbiorze nie ma udziału w rynku większego niż 75%. Inną usługą GUS jest opracowywanie danych statystycznych o wybranych uczestnikach danego sektora. regionalnym i branżowym. Badania tego rodzaju są drogie. które sprzedają i publikują. produkujących wyroby z tej samej klasy lub listę potencjalnych dostawców czy nabywców. sektorze i poszczególnych grupach uczestników. tzn. Na zlecenie PBR SA Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową opracowuje od 1994 r. Zarabiają one pieniądze na finansowaniu określonych przedsięwzięć. Polski Bank Rozwoju SA ma na swoim koncie kilka ważnych raportów i ekspertyz przydatnych także dla przedsiębiorstw produkcyjnych. ale przede wszystkim dla menedżerów ważny jest dostęp do baz danych o przedsiębiorstwach oraz ich działalności opisanej w formularzach F-01 i F-02.Główny Urząd Statystyczny Główny Urząd Statystyczny nie tylko udostępnia informacje o makro-otoczeniu i jego zmianach. Banki Na rynku informacji gospodarczej na świecie ważne miejsce zajmują banki. Bank Polska Kasa Opieki SA ma swój własny Zespół Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego. mapę ryzyka inwestycyjnego w Polsce w ujęciu międzynarodowym. Opracowanie może zawierać analizę wszystkich lub wybranych danych z formularzy statystycznych. Warunkiem otrzymania takiego opracowania jest ochrona tajemnicy statystycznej. a także pokazywać dynamikę. Analizy sektorowe i problemowe są niezbędną bazą informacyjną do analiz strategicznych prowadzonych przez banki zachodnie. Jeżeli w danym sektorze znajduje się wiele podmiotów. Warunki finansowe umów kredytowych nie muszą być i nie są jednakowe dla wszystkich podmiotów gospodarczych. Taka lista uczestników sektora może być punktem wyjścia do dalszego badania jego uczestników. Każdy bank ma. Banki zaczynają zajmować ważne miejsce na polskim rynku informacji. wielkości zatrudnienia czy formy własności. W praktyce nie można zamawiać opracowań danych dla zbioru mniejszego niż trzy podmioty pod warunkiem. banki stawiają trudniejsze warunki kredytobiorcom. głównie przez udzielanie kredytów. przygotowuje ekspertyzy dotyczące problemów kształtowania się koniunktury w branżach i krytyczne oceny wdrażania nowych instrumentów finansowych. W pewnym stopniu możemy tu wykorzystać branżowe i problemowe badania i statystyki.

że są one dobrze przygotowane do realizacji tego zadania i należy oczekiwać dalszego rozwoju bankowych systemów informacyjnych. Opierając się na skomputeryzowanej bazie danych. zajmuje się promocją nowych rozwiązań prawnych i organizacyjnych. miejscem. W obrębie KIG działa Ogólnopolski System Informacji Gospodarczej — InfoData. prawa procesowego. dość obszerne analizy sektorowe. szczególnie przydatną importerom i eksporterom oraz przedsiębiorstwom szukającym współpracy z zagranicznym partnerem. Firmy doradcze i zajmujące się badaniami rynku. Informacje prawne. W tym też banku przygotowano metodykę wyceny majątku przedsiębiorstw i nieruchomości. KIG wydaje również gazetę „Rynki Zagraniczne". Ważną częścią tego systemu jest organizowanie kontaktów przedsiębiorstw poszukujących partnera do współpracy. Tych kilka przykładów aktywności banków w tworzeniu zbiorów informacji gospodarczej świadczy o tym. Skupia przez swoich członków. zawierający oferty ponad 100 firm zagranicznych szukających polskiego partnera. wywiadownie. polskich przedsiębiorstw. międzynarodowego prawa handlowego. Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego w Warszawie SA przygotowuje i publikuje ciekawe. KIG ułatwia dostęp do informacji o potencjałnych kooperantach lub inwestorach. wad i zalet poszczególnych metod i technik wyceny. z którego użytkownik miałby dostęp do każdej bazy danych. dotyczą podstaw prawnych prowadzenia działalności gospodarczej.podstawę informacyjną ważnych decyzji inwestycyjnych. którymi są regionalne. Kontynuacja prac nad tym systemem stwarza szansę na stworzenie w Polsce zintegrowanego systemu informacji gospodarczej ze zdecentralizowanym dostępem do baz danych6. udziela też informacji prawnych dotyczących zakładania spółek joint venture i innych form współpracy. przez dostęp do bazy danych rejestrów gospodarczych. oceny klauzul kontraktowych. promuje polskie przedsiębiorstwa. Ogólnopolski System Informacji Gospodarczej został zaprojektowany przez specjalistów z KIG na wzór rozwiązań funkcjonujących w krajach Unii Europejskiej. z drugiej zaś wsparcia tego programu i jego dofinansowania przez rząd. przepisów prawnych handlu zagranicznego. Taka integracja systemu wymaga z jednej strony wzmocnienia zasobów informacyjnych KIG. prowadzi działalność edukacyjną i informacyjną. tj. prawnej problematyki przedsięwzięć inwestycyjnych z udziałem kapitału polskiego i zagranicznego. branżowe i bilateralne izby przemysłowo-handlowe oraz inne stowarzyszenia gopodarcze. Krajowa Izba Gospodarcza Krajowa Izba Gospodarcza jest największą i najsilniejszą instytucją samorządu gospodarczego w Polsce. KIG reprezentuje interesy polskich przedsiębiorców w stosunku do rządu i lokalnej administracji. firmy ratingowe W krajach o rozwiniętej gospodarce rynkowej istnieją wyspecjalizowane firmy doradcze zbierające dane dotyczące określonych sektorów i specjalizujące siew opracowywaniu analiz sektorowych i projektów restrukturyzacyjnych. ze wskazaniem ich użyteczności. polskich podmiotów gospodarczych. oceny prawnej kontraktów. przynależności Polski do międzynarodowych konwencji mających znaczenie w międzynarodowym obrocie gospodarczym. Dostęp do informacji KIG jest możliwy w Warszawie i w 45 izbach regionalnych. tj. analizy stanu prawnego w odniesieniu do inwestycji zagranicznych i handlu międzynarodowego oraz innych. np. w której znajdują się informacje o około 800 tys. które zawierają analizy wybranych przemysłów oraz charakterystyki przedsiębiorstw giełdowych z tych przemysłów. ponad 500 tys. KIG wydaje też kwartalnik „Katalog ofert". których udziela KIG. Docelowo KIG miała stać się ośrodkiem koordynacji różnych ekonomicznych baz danych w Polsce. Ponadto przez organizację licznych targów i wystaw stwarza możliwość dostępu do informacji i bezpośredniego nawiązywania kontaktów. Funkcje informacyjne pełnią również szkolenia organizowane przez tę instytucję. .

które nie dysponują tak obszernymi bazami danych o przemysłach światowych. a termin krótki — od kilku godzin do kilku dni. Doświadczenia z różnego rodzaju aferami gospodarczymi w Polsce.W Polsce mamy już kilka tysięcy firm doradczych. w jakim mają być one dostarczone. Wywiadownie mogą dostarczyć informacji o obecnych i przyszłych konkurentach. stale korzysta z usług wywiadowni. ale za to-mają bardzo dobrą znajomość polskich realiów politycznych. Lirtle. Przykładowo baza danych firmy Dun & Bradstreet umożliwia zasięgnięcie informacji o 28 min firm na całym świecie. w tym prawie wszystkie światowe firmy zagraniczne: McKinsey. powiązaniach kapitałowych. Nowym zjawiskiem na polskim rynku usług informacyjnych są wywiadownie gospodarcze. Reuter — światowy lider elektronicznych serwisów finansowych — opracował polskie serwisy finansowe RSP dotyczące rynku . które potem sprzedają wszystkim zainteresowanym. publikacji. ale jest to najkosztowniejsza droga zdobywania informacji. Intercredit. Koszt uzyskania informacji nie jest wysoki. Również agencje informacyjne trudnią się sprzedażą serwisów informacyjnych przeznaczonych dla przedsiębiorstw. Ceny takich standardowych analiz. rutynowo sprawdzając większych klientów i ważniejszych partnerów. wskazują jednak. Ibis. Koszty pozyskania informacji z wywiadowni zależą od zakresu informacji. Oferują standardowe informacje. Arthur Andersen. Ceną konkurują z nimi duże i małe firmy polskie. browarom i innym klientom. Infocredit. planach rozwojowych. Ernst & Young. do których doszło w ostatnich kilku latach. strukturze dochodów i kosztów. wspartych ciekawymi badaniami rynku. gdyż zabraniają tego międzynarodowe związki zrzeszające tego rodzaju firmy. że zamówienie choćby najprostszych raportów o firmach będących sprawcami tych afer ustrzegłoby ich ofiary przed kompromitującymi „wpadkami" i poważnymi trudnościami. gotowej analizy sektorowej. Na przykład firma Pentor corocznie opracowuje analizę rynku browarniczego i sprzedaje ją prasie. Coopers & Lybrand. takie jak miejsce rejestracji. i czasu. wierzytelnościach i należnościach. które są przedsiębiorstwu potrzebne. Wiele polskich przedsiębiorstw. prawnych i gospodarczych oraz lepszą znajomość potrzeb polskich klientów. W Polsce działa już kilka znanych zagranicznych wywiadowni gospodarczych — Dun & Bradstreet. chroniąc je i traktując jako przewagi konkurencyjne. forma własności. Price Waterhouse. Przykładem może być oferta Agencji Reutera przeznaczona dla polskich przedsiębiorstw. są umiarkowane. firmy te z własnej inicjatywy przygotowują analizy różnych sektorów. dane o kierownictwie firmy. Zajmują się one dostarczaniem danych o krajowych i zagranicznych podmiotach gospodarczych. Firmy konsultingowe sprzedają informacje sektorowe wraz z analizą. nie sprzedają natomiast dostępu do swoich baz danych. Poza opracowywaniem na zlecenie klientów analiz rynków. Najlepsze firmy konsultingowe mają wielkie bazy danych dotyczące poszczególnych przemysłów na całym świecie. standin-gu finansowym. Udostępniają one dane otrzymane od samych przedsiębiorstw oraz ogólnodostępne. kapitale akcyjnym. Artur D. klientami i konkurentami. stąd jakość ich opracowań. przede wszystkim banków. Korzystanie z usług firm konsultingowych daje gwarancje otrzymania profesjonalnej. z rejestrów sądowych. jak i cena są zazwyczaj bardzo wysokie. a dostęp do nich jest szeroki. Wywiadownie nie sprzedają tajemnic zdobywanych podstępem. np. jej wielkości zatrudnienia. Sprzedażą informacji sektorowych zajmują się też profesjonalne firmy badań rynkowych. zakres działania. Niektóre wywiadownie dają również własną ocenę wiarygodności handlowej. Cre-ditreform oraz polskie — InfoData. które nie mogą być udostępniane innym. dostawcach i klientach i dzięki temu znacznie ograniczyć ryzyko działalności gospo darczej. a także są w stanie podać informacje o relacjach przedsiębiorstwa z innymi uczestnikami danego rynku — jego dostawcami.

zaś sprawozdania roczne i kwartalne w Komisji Papierów Wartościowych. Przydatność rejestrów jest w Polsce bardzo ograniczona ze względu na ich niedoskonałe . o tyle oceny dla polskich banków mają im ułatwić współpracę z instytucjami zagranicznymi i zaciąganie zobowiązań na rynkach międzynarodowych. przedsiębiorstw. W przypadku gdy kilka wiodących przedsiębiorstw tego samego sektora jest spółkami giełdowymi. Polskie rejestry gospodarcze Sądy rejestrowe dają możliwość sprawdzenia wiarygodności partnera lub konkurenta poprzez zbadanie jego statusu prawnego i finansowego. fundacji i stowarzyszeń. Ich ustalenia silnie wpływają na decyzje inwestorów o lokowaniu kapitałów. Niemniej warto skorzystać z tego ogólnie dostępnego. jak np. przedsiębiorstw. Największymi światowymi agencjami ratingowymi są Moody's.pieniężnego. W połowie 1995 r. wiarygodnego i bezpłatnego źródła informacji. banków oraz innych podmiotów gospodarczych i samorządowych. a także ewidencja działalności gospodarczej. a jej celem statutowym jest opracowywanie i publikowanie analiz systemów gospodarczych kraju. W związku z postępami procesu prywatyzacji i wejściem części spółek na giełdę liczba informacji z tego źródła będzie się powiększała. Publikowane wyniki ocen firm ratingowych są ważną informacją nie tylko dla potencjalnych inwestorów. Ewidencję działalności gospodarczej prowadzą gminy i tam również obowiązuje zasada jawności. IBCA oraz Thomson Bank Watch. Dostęp do rejestrów sądowych jest nieograniczony i nieodpłatny. Sprawozdania roczne i kwartalne spółek giełdowych publikuje prasa codzienna i dzienniki giełdowe. Standard & Poor's. Giełda i Komisja Papierów Wartościowych Wiarygodnym źródłem informacji o sytuacji w sektorze i jego uczestni kach są prospekty emisyjne i sprawozdania roczne przedsiębiorstw. rynku kapitałowego i rynku towarowego. fuzjach. Prospekty emisyjne spółek są dostępne w Komisji Papierów Wartościowych i w biurach maklerskich zajmujących się sprzedażą akcji. Agencja ta będzie wydawała periodyczne opracowania na tematy makroekonomiczne. ale także strategie działania na rynku i zmiany. w tym banki. zakres informacji sektorowych z tego źródła może być duży. O ile ocena Polski była konieczna do ulokowania na zagranicznych rynkach polskich euroobligacji i zachęcenia inwestorów do inwestowania w Polsce. działa pierwsza polska agencja ratingo-wa — Środkowo-Europejskie Centrum Ratingu i Analiz — SA CERA (Central European Rating Agency). jakich dokonały w danym okresie sprawozdawczym. ponadto wszystkie ważne informacje o spółkach giełdowych są na bieżąco publikowane. produktową i marketingową. przedsiębiorstw państwowych. zagraniczne agencje ratingowe wkroczyły do Polski i po dokonaniu oceny Polski na zamówienie Ministerstwa Finansów podpisały umowy z wieloma bankami. a nawet państw są oceny agencji ratingowych. Rejestry prowadzą sądy rejonowe. oraz analizować politykę inwestycyjną. Z inicjatywy Związku Banków Polskich od grudnia 1996 r. Na warszawskiej giełdzie trudno jest mówić o reprezentatywności sektorów: na ogół sektor reprezentuje jedno lub dwa przedsiębiorstwa. ale dla wszystkich firm współpracujących lub konkurujących z ocenianym przedsiębiorstwem czy instytucją. W prospektach emisyjnych i sprawozdaniach rocznych firmy mają obowiązek nie tylko przedstawiać swoje wyniki ekonomiczno-finansowe w układzie dynamicznym. których akcje są przedmiotem obrotu giełdowego. Udziałowcami agencji jest 17 instytucji finansowych. ale również inne przedsiębiorstwa. Na świecie bardzo cenionym źródłem informacji o wiarygodności finansowej instytucji finansowych. W gospodarce rynkowej podstawowe znaczenie mają rejestry: handlowy. Z serwisów informacyjnych korzystają nie tylko przedsiębiorstwa sektora finansowego. akwizycjach i aliansach strategicznych. z sektora browarniczego czy mięsnego. Analiza sytuacji przedsiębiorstwa jest zawsze poprzedzona zwięzłą charakterystyką sektora. spółdzielni.

Należą do nich „Organizacja i Kierowanie". lepsze warunki lokalowe i kadrowe faktyczny dostęp do informacji z rejestrów jest ograniczony. prasa codzienna. pozostałe w rejestrach sądowych. Instytucje naukowe i stowarzyszenia Jak już wspomniałyśmy. „Przegląd Organizacji" i „Ekonomista". Osoby spoza przemysłu przy szukaniu odpowiedniego branżowo instytutu muszą korzystać z „Informatora Nauki Polskiej". „Bank" i „Gazeta Bankowa". instytucje naukowe i szkoły wyższe są głównym dostawcą wiedzy o makrootoczeniu. skomputeryzowany rejestr. Takie analizy. Na polskim rynku wydawniczym mamy kilka zaledwie profesjonalnych periodyków z zakresu zarządzania. zamieszczają na swoich łamach bieżące informacje o trwających . w którym znajdą się wszystkie informacje o podmiotach gospodarczych i będą one powszechnie dostępne. postępu technicznego. Często wydają prace naukowe i periodyki dotyczące szczegółowych produktów i rynków. Jeżeli jest to instytut ekonomiki danego przemysłu. Inne mają charakter bardziej publicystyczny i ukierunkowane są na popularyzowanie wiedzy z dziedziny organizacji i zarządzania w przedsiębiorstwach („Personel". prowadzonych przez uczelnie lub instytuty. „Wprost" i „Polityka". Podtrzymywanie więzi informacyjnej z instytutami branżowymi leży w interesie przedsiębiorstw sektora i daje im lepszą podstawę informacyjną działania. Czasopisma. technologii substytucyjnych. a także dobrych statystyk branżowych i badań rynku. Instytuty takie prowadzą studia porównawcze i mają dobrą bazę informacyjną o tych samych przemysłach w innych krajach. zaawansowania technologicznego Polski na tle innych krajów. Poza instytutami branżowymi można korzystać z informacji o sektorze zawartych w bardziej ogólnych badaniach nad gospodarką. „Życie Gospodarcze". Z powodu tych nieprawidłowości. W przyszłości ma powstać centralny. Internet Źródłem bieżących informacji o sektorach jest zarówno prasa codzienna. „Manager").in. a informacja nieaktualna i niepełna. Część z nich nastawiona jest raczej na prezentacje nowych teorii oraz wyników badań prowadzonych przez instytucje naukowe. • brak centralnego systemu gromadzenia informacji o podmiotach gospodarczych. a także z braku pieniędzy na informatyzację rejestrów. prowadzą m. „Nowe Życie Gospodarcze". „Business-Week/Polska". niezwykle przydatne dla przedsiębiorstw. Techniczne instytuty branżowe dysponują wieloma pracami na temat technologii. Kilka czasopism wydawanych na polskim rynku jest szczególnie cennym źródłem informacji potrzebnych do analiz. Mamy tu na myśli miesięczniki — „Bank". które mogą być zastosowane w przedsiębiorstwach sektora. „Business Magazine". jak same nazwy wskazują. Wiele placówek naukowych ma w swoich zasobach informacyjnych analizy sektorowe lub ich fragmenty. obecnie spółki jawne i komandytowe są rejestrowane w ewidencji gospodarczej. „Home and Market" i „Zarządzanie na Świecie" oraz tygodniki — „Gazeta Bankowa". „Business Magazine". adresowane są głównie do instytucji finansowych. jak i czasopisma społeczno-polityczne i ekonomiczne. Instytut Rozwoju Gospodarczego SGH i wiele innych. które publikują artykuły naukowe i popularnonaukowe. Są też źródłem nowych rozwiązań technologicznych i organizacyjnych. • brak dyscypliny przedsiębiorstw w zgłaszaniu zmian stanu prawnego i faktycznego. Najczęściej dobre analizy sektorów znajdują się w instytutach branżowych.funkcjonowanie. Kontrola NIK krytycznie oceniła działalność polskich rejestrów i zarzuciła im następujące nieprawidłowości : • odrębność systemów rejestracji podatkowej. • uzależnienie wyboru wpisu ewidencyjnego bądź sądowego od formy prawnej podmiotu. możemy się tam spodziewać całościowych analiz sektorowych. Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. statystycznej i gospodarczej oraz brak sprawnego przepływu informacji między nimi.

W „Nowym Życiu Gospodarczym" po raz drugi przygotowano listę rankingową największych firm usługowych działających w Polsce. gdzie za niewielką opłatą można skopiować całe teczki wycinków prasowych dotyczących konkretnej firmy lub branży. Podobnie tygodnik „Wprost" jest kopalnią interesujących informacji o sektorach i przedsiębiorstwach. rynku kapitałowego i kwestie finansowe. „Zarządzanie na Świecie" ma również ugruntowaną pozycję na polskim rynku czasopism fachowych. publikuje też najnowsze badania rynkowe i statystyki. poza tym zamieszcza wiele ciekawych artykułów o przedsiębiorstwach i przemysłach. wychodzenie z kryzysu czy wdrażanie nowoczesnych metod zarządzania. „Życie Gospodarcze". ra-ting „Najlepsze firmy roku". „Polityka" od 1994 r.. a obecnie w „Nowym Życiu Gospodarczym" są opracowywane przy udziale naukowców z Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk listy rankingowe polskich przedsiębiorstw na wzór amerykańskiej listy „Fortune". które są zainteresowane prześledzeniem historii jakiegoś przedsiębiorstwa lub sektora. Oba periodyki przygotowują też listy rankingowe banków oraz innych przedsiębiorstw sektora finansowego. W środowiskach ekspertów i praktyków gospodarczych bardzo ceniony jest. „Gazeta Bankowa" zamieszcza też krótkie charakterystyki poszczególnych branż i sektorów. Zamieszcza ono na swoich łamach przedruki lub omówienia najbardziej wartościowych i najciekawszych publikacji światowych z zakresu szeroko pojętej problematyki zarządzania. np. Długa tradycja i sprawdzona metodologia opracowywania list rankingowych gwarantują wysoką wiarygodność danych. omawiają też nowe. Takie archiwum prowadzi m. telewizorów. Bardzo cenne i pouczające dla przedsiębiorstw przygotowujących analizy strategiczne są artykuły dotyczące konkretnych firm. ewentualnie przegrać je na dyskietkę. Zamieszczane są w niej często poradniki dla konsumentów z wynikami testów przeprowadzanych na zlecenie Konsumenckiego Instytutu Jakości czy Polskiego Towarzystwa Ekonomiki Gospodarstwa Domowego. Na przestrzeni kilku lat ukazywały się artykuły obrazujące kolejne etapy rozwiązywania trudnych. ukazały się listy rankingowe towarzystw leasingowych ora/ największych polskich eksporterów do krajów Unii Europejskiej opatrzone komentarzami specjalistów. dostosowywania przedsiębiorstw do warunków społeczno-gospodarczych. kryzysowych sytuacji w takich znanych koncernach. jak Philips czy też IBM. publikuje ciekawe analizy branż i sektorów oraz na bieżąco omawia zmiany koniunktury gospodarczej i dane statys tyczne. pralek czy aparatów fotograficznych. Z tego sposobu gromadzenia informacji często korzystają studenci piszący prace magisterskie na temat przedsiębiorstw. wchodzące w życie regulacje prawne. Tego rodzaju poradniki zamieszcza „Gazeta Wyborcza" w cyklu „Encyklopedia Konsumenta". Również prasa codzienna jest dobrym źródłem informacji o sektorach. „Gazeta Bankowa" rozpoczęła wydawanie magazynu i w październiku i listopadzie 1996 r. parametry jakości i ceny wszystkich dostępnych na polskim rynku tego samego typu wyrobów. a także inne czasopisma interesujące się sprawami konsumentów. Jest to znakomite źródło informacji o konkurentach i producentach tego samego wyrobu. organizacji. publikowany w dodatku specjalnym od 1991 r. analizują bieżące problemy sektora bankowego. „Zarządzanie na Świecie" zamieszcza także przedruki z czasopism zachodnich list rankingowych w różnych układach ora? przekrojach. Osoby. Polskie Radio oraz „Życie Warszawy". ranking „Lista 500" oraz od 1994 r. ich problemy. opierając się na swojej liście rankingowej. w którym redakcja przyznaje złote. ilustrowane tabelami. kierowania ludźmi. W „Życiu Gospodarczym" od blisko 15 lat. . publikuje swoją listę rankingową — „Pięćsetka Polityki". srebrne i brązowe wawrzyny najlepszym polskim przedsiębiorstwom. które mogą być użyteczne w opracowywaniu analiz sektorowych.in.pracach legislacyjnych nad ustawami. mogą skorzystać ze specjalnych archiwów. w których podawane są funkcje użytkowe.

możemy korzystać z tych wiarygodnych i często profesjonalnie opracowanych materiałów. Często informację znajdującą się w statystykach źródłowych można zagregować lub zaprezentować w innym układzie lub formie. opracowują specjalne ekspertyzy. W toku dyskusji na seminariach i przy wspólnym rozwiązywaniu problemów można od innych uczestników zdobyć ciekawe informacje o sektorze. analizy. Na przykład Piwochmiel o przemyśle browarniczym. • Targi i wystawy są dobrym źródłem informacji o konkurentach. także polskich. zwłaszcza o planach strategicznych i przewagach konkurentów. plan marketingowy. W miarę upowszechniania się tego zwyczaju za pośrednictwem Internetu będzie można uzyskać standardowe informacje o wszystkich uczestnikach sektora. ale nielegalnym i drogim źródłem pozyskiwania informacji sektorowych. ich produktach i strategii rynkowej. wprowadza do Internetu raporty roczne z kompletem informacji. Zakładamy. Za jego pośrednictwem możemy uzyskać bezpłatnie branżowe dane statystyczne oraz informacje o firmach polskich i zagranicznych. a w spółkach także przez radę nadzorczą. • Wywiad gospodarczy jest ważnym. na ogół zasilane przez zewnętrznych ekspertów. Przyglądając się ofercie innych producentów i poszukiwaniom nabywców można ocenić swoją ofertę i możliwości oraz zebrać informacje o nowych tendencjach w danym sektorze. w pewnym jednak stopniu niedostępnym dla osób spoza gremium kierowniczego. Niektóre z nich wymieniamy niżej. można korzystać z innych źródeł informacji o sektorach. Z tego powodu mogą one być wykorzystane tylko za zgodą . Do standardowych dokumentów opracowywanych dla zarządów i rad nadzorczych należą: raport roczny. że pozyskiwanie informacji ze źródeł wewnętrznych jest najłatwiejsze i najtańsze. Niedobre doświadczenia z tych praktyk mają koncerny samochodowe — o czym świadczy chociażby konflikt między Yolkswagenem a General Motors związany z przejściem czołowego menedżera GM do konkurencji i podejrzeniem o kradzież nowych projektów koncernu. Internet jest też dobrym źródłem informacji o sektorach. umożliwiającym prześledzenie zmian w sytuacji i projektach firmy. że każdy menedżer zna swoje zasoby informacyjne. W Internecie przedsiębiorstwa zamieszczają krótkie materiały prezentujące firmę i jej produkty. plan działania. sprawozdanie finansowe. materiały informacyjne i programy działania. • Izby gospodarcze. Polski Tytoń o przemyśle tytoniowym lub Polska Izba Przemysłu Chemicznego o różnych sektorach przemysłu chemicznego. Jeżeli przedsiębiorstwo zatrudnia firmy konsultingowe do pomocy w opracowaniu strategii. • Uczestnictwo w szkoleniach i seminariach o profilu branżowym jest dobrą okazją do poznania konkurentów i zgromadzenia informacji niedostępnych w inny sposób. Zarząd i jego komórki sztabowe Na potrzeby podejmowania decyzji przez zarząd przedsiębiorstwa. Corocznie w podobnym układzie.Wcześniej wspomniałyśmy już o Internecie jako sposobie pozyskiwania informacji o makrootoczeniu. Oprócz omawianych. Informacje wewnętrzne o przedsiębiorstwie Wydaje się. Najczęściej wszystkie informacje potrzebne do analiz strategicznych przedsiębiorstwo ma u siebie. to dokumenty przygotowane przez ekspertów są bezcennym materiałem informacyjnym. gdzie w przedsiębiorstwie znajdują się informacje potrzebne do konkretnych analiz strategicznych. dlatego tylko krótko przypomnimy. tyle że w różnych komórkach i w formie nieprzystosowanej do tego typu analiz. Wiele firm. Coraz więcej firm polskich uznaje umieszczenie informacji w Internecie jako okazję do zaprezentowania się na zewnątrz i podniesienia swojego image'u. Często związane jest z nim pozyskiwanie pracowników od największego konkurenta. komórki sztabowe. stowarzyszenia i grupy lobbistyczne dysponują różnego rodzaju materiałami informacyjnymi. plan finansowy. biznes plany. programy działania. czasem misję i zasady działania.

np. W dużych przedsiębiorstwach powołuje się na ogół odrębne działy marketingu. źródłem informacji są protokoły z posiedzeń zarządu. Jeżeli przedsiębiorstwo zlecało kiedyś lub robiło samo badania rynku. a przede wszystkim komórek planowania. rady nadzorczej. to i tak mają pewną wartość informacyjną. które na pewnych rynkach i w wybranych segmentach klientów są np. pozycjonowanie na . Ignorowanie tego źródła informacji jest jednym z podstawowych błędów w procesach analizy strategicznej w przedsiębiorstwach. ale także finansowe i rzeczowe niezbędne do realizacji zadań rozwojowych czy innowacyjnych. dynamice i strukturze sprzedaży poszczególnych produktów i grup towarowych. a po powtórzeniu badań opartych na podobnej metodzie dają możliwość porównania dynamiki pewnych zjawisk. analizy portfelowe. W działach sprzedaży i marketingu znajdują się zazwyczaj jakieś materiały z badań rynku. Pozwala to ocenić skuteczność dawnej strategii marketingowej i ją skorygować. a nie całych grup asortymentowych. a zwłaszcza plany inwestycyjne oraz analizy techniczno-ekonomiczne projektów inwestycyjnych. m. W działach sprzedaży i marketingu znajdują się informacje potrzebne do opracowania i oceny portfela produkcji. Łączą one w sobie dwa podstawowe elementy — analizę obszaru koniecznych zmian technologii procesów produkcyjnych i bezpośrednio z nimi związanych zmian organizacyjnych oraz analizę przyszłych efektów wynikających z wdrożenia tych zmian w przedsiębiorstwie. Szczególnie istotnym źródłem informacji do analizy strategicznej są programy rozwoju. zawsze jest to korespondencja z nabywcami oraz dokumentacja dotycząca reklamacji i kontaktów posprzedażowych. które zwracają uwagę na klimat organizacji. Komórki sprzedaży i marketingu Sprawne zorganizowanie marketingu wymaga wyodrębnienia odpowiednich struktur organizacyjnych. informacje o wielkości. zapewnienia sprawnego ich przepływu między przedsiębiorstwem a otoczeniem oraz podejmowania racjonalnych decyzji związanych z obsługą rynku. które będą podporządkowane potrzebie pozyskiwania koniecznych informacji. chociaż też poufnym. Umożliwi to zidentyfikowanie produktów. Niekiedy są to zapytania ofertowe wysyłane przez przedsiębiorstwo i odpowiedzi na nie. Dla osób z zewnątrz opracowujących analizę dla przedsiębiorstwa bardzo ważnym źródłem informacji są wywiady z członkami zarządu i przedstawicielami komórek sztabowych. Ważnym. Nawet jeśli dane z badań rynku są nieaktualne. Podstawą analiz produktu jest znajomość dynamiki i wielkości sprzedaży pojedynczych produktów. Wiele metodi technik marketingowych wykorzystywanych jest w analizach strategicznych. walnych zgromadzeń i spotkań z załogą. Ważne jest. metody segmentacji rynków. Taki właśnie system ewidencji sprzedaży powinien być prowadzony w przedsiębiorstwie. wiek poszczególnych produktów oraz potrzeby inwestycyjne wynikające z potrzeby odmłodzenia portfela. w mniejszych funkcje te pełnią działy sprzedaży. to kopie tych badań i opracowanych na ich podstawie analiz powinny być przechowywane i mogą być użyteczne. „kulami u nogi" czy „gwiaz dami". W projektach inwestycyjnych analizowane są me tylko problemy techniczne. w których integruje się funkcje badań marketingowych i instrumentów marketingu. rozwoju i analiz ekonomicznych. oraz rozmowy z przedstawicielami załogi. Dane o dynamice sprzedaży w długim przedziale czasowym pozwalają nam określić przebieg cyklu życia produktów. konflikty wewnętrzne i poziom akceptacji załogi dla ewentualnych zmian programu rozwoju i koniecznych ograniczeń płacowych i socjalnych. Podstawowym źródłem informacji są bieżące i dawne plany marketingowe oraz sprawozdania z ich realizacji. trzeba ich poszukać w otoczeniu. aby na podstawie dobrze przygotowanej segmentacji rynku ewidencjonowano wielkość i dynamikę poszczególnych produktów w różnych segmentach rynku. Jeżeli brak jest informacji o udziale przedsiębiorstwa w rynku danego produktu.zarządu lub pośrednio przez zasięganie jego opinii.in.

listy teleadresowe. a przy wykorzystaniu danych z innych przedsiębiorstw i sektora pozwala na ocenę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i jego możliwości rozwojowych. Analiza bilansu. która służy koordynacji i scalaniu jego działalności rzeczowej i regulacyjnej. rentowności. Najlepszym tego przykładem są roczne sprawozdania spółek giełdowych. Analiza finansowa jest podstawą do podejmowania decyzji inwestycyjnych i każdy plan wiążący się z inwestycjami musi być konfrontowany z wynikami finansowymi. co umożliwia analizy porównawcze z przedsiębiorstwami zagranicznymi. będące podstawą analiz ekonomicznych przedsiębiorstwa. całkowitych i krańcowych. jego wypłacalności i zdolności do pozyskiwania środków na rozwój. własnych hurtowniach oraz w sieci serwisu i dealerów. W wyniku badania sprawozdań finansowych. pozwalająca na ocenę efektywności wielkości i struktury kapitału. Dane z księgowości są informacjami. Księgowość daje nam wgląd w realizację kontraktów. w tym do zaciągania kredytów. Źródłem informacji potrzebnej do badania sytuacji marketingowej są sprawozdania z kontroli sieci sklepów lub dealerów. Od 1989 r.rynku. w większości krajów świata obowiązują ogólne zasady sporządzania i prezentowania sprawozdań finansowych. sprawozdania z negocjacji z klientami. Badanie funkcji elastyczności dochodowej i cenowej popytu na poszczególne produkty pomaga ustalić . Poza źródłem informacji finansowej księgowość dysponuje także materiałami źródłowymi niezbędnymi dla komórek marketingowych i ekonomicznych. Elementarnym źródłem informacji potrzebnej do analiz strategicznych są listy adresowe klientów dawnych. co może być sygnałem do korygowania decyzji produkcyjnych. Służby księgowe i ekonomiczne Rachunkowość finansowa pozwala ocenić tylko te zdarzenia w przedsiębiorstwie. Informacje o sytuacji finansowej i wynikach działalności prezentowane są w sprawozdaniach finansowych i wykorzystywane jako podstawa do oceny zdolności płatniczej przedsiębiorstwa oraz stopnia ryzyka inwestycyjnego. dające ważne informacje na temat pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i kształtowania jego portfela produkcji. Analiza ekonomiczna na podstawie danych wewnętrznych pozwala ocenić potencjał ekonomiczny przedsiębiorstwa. które mają wymiar pieniężny. wyniki kontroli w sklepach firmowych. pozwala ocenić ich atrakcyjność i sens kontynuowania. Do podstawowych analiz ekonomicznych prowadzonych na poziomie przedsiębiorstwa należą8: • Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Ważne miejsce w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa zajmuje analiza ekonomiczna. obecnych i potencjalnych. na podstawie których możemy określić sytuację finansową przedsiębiorstwa i wyniki działalności. Polskie firmy również wdrażają te standardy. a także orzeczeń kontroli wyrabiamy sobie pogląd o zdolności przedsiębiorstwa do generowania zysku w krótkim okresie. Pozwalają one skierować badania na określone grupy potencjalnych klientów oraz badać lojalność dawnych klientów wobec firmy. rachunku wyników i przepływów międzyokresowych pozwala nam ocenić potencjał finansowy przedsiębiorstwa. • Analiza kosztów produkcji i zysku przedsiębiorstwa oraz badanie kosztów przeciętnych. cykliczności i optymalnej skali produkcji. Znajdziem> w niej też zapisy o zapasach wyrobów gotowych. jego mocne i słabe strony i porównać z miernikami normatywnymi oraz średnimi dla gospodarki i sektora. Tam właśnie znajdują się dane pozwalające na określenie kosztów jednostkowych wytwarzania. listy i sprawozdania pracowników terenowych. ustalone przez Międzynarodowy Komitet Standardów Rachunkowości. cen zakupu materiałów i surowców oraz cen zbytu produktów dla poszczególnych kategorii nabywców. Analiza kosztów stałych i zmiennych i ich kształtowania się w zależności od skali produkcji jest pomocna przy opracowaniu analiz sezonowości. a także kartoteki stałych klientów. np.

W niektórych przedsiębiorstwach. organizacji pracy. technologii i produkcji. mogą ostrzegać o spadku atrakcyjności stosowanej w przedsiębiorstwie technologii lub pojawieniu się substytutu. W dziale tym zgromadzona jest dokumentacja dotycząca dostawców. dająca ważne informacje do konstruowania portfela produkcji i strategii marketingowej. zwłaszcza dużych. sytuacji finansowej itp. sprawozdania z wizyt u dostawców. Komórki jakości są dobrym źródłem informacji o wpływie poszczególnych faz produkcji. wyłonienia dostawców strategicznych i podejmowania decyzji o zmianie dostawcy lub zmianie strategii wobec dostawców. jakość i rentowność wyrobu oraz możliwość poprawienia przewagi konkurencyjnej. kosztów.in. a także kontrolą jakości kupowanych materiałów. Komórki produkcyjne natomiast i zatrudnieni w nich pracownicy mogą być źródłem opinii na temat warunków pracy. Dział zaopatrzenia zajmuje się współpracą z dostawcami. surowców i podzespołów oraz ich magazynowaniem. usprawnianiem organizacji produkcji. zapytania ofertowe od potencjalnych dostawców. zaś w praktyce wyłania się często . Informacje te można wykorzystać do opracowania portfela technologicznego i na tej podstawie określić pozycję konkurencyjną firmy i jej potrzeby inwestycyjne. jest w stanie sam dotrzeć do niezbędnych mu informacji. są wyodrębnione komórki badawczorozwojowe zajmujące się udoskonalaniem technologii. Podstawową sprawą jest czas i koszty ich zdobycia. aktywny menedżer. Analiza ta powinna być podstawą do badania atrakcyjności poszczególnych dostawców i możliwości substytucji poszczególnych czynników produkcji. strukturze. • Analiza zdolności nabywczej czynników produkcji w zależności od ich cen. znający swoje potrzeby informacyjne i otoczenie. Budowanie i ochrona systemu informacji strategicznej w przedsiębiorstwie Jak wynika z zaprezentowanych możliwości wykorzystywania źródeł informacji do analizy strategicznej polskiego przedsiębiorstwa. jej asortymencie i jakości znajduje się w komórkach ekonomicznych i finansowych przedsiębiorstwa. planowaniem zaopatrzenia. ponieważ cała dokumentacja o wielkości. produkcyjne i zaplecze badawczo-rozwojowe W komórkach zaopatrzenia. Od tej komórki należy zacząć badanie wpływu poszczególnych surowców. Informacje pochodzące z działów zaopatrzenia są podstawą analizy sektora dostawców. Komórki zaopatrzenia. dokumentację reklamacji składanych dostawcom i sposób ich załatwiania. wynagrodzeń. dynamice produkcji. opracowaniem systemu jakości oraz projektowaniem nowych wyrobów. uczestnictwo w targach i wystawach dóbr zaopatrzeniowych oraz negocjacje. która obejmuje m. Długoletni pracownicy działów zaopatrzenia znają swoich dostawców i potrafią udzielać informacji na temat ich rzetelności. materiałów i podzespołów na koszty. Komórki te mogą być dobrym źródłem informacji o poziomie techniki i technologii w porównaniu z wiodącymi i przeciętnymi przedsiębiorstwami tego sektora. kultury. oceny ich siły negocjacyjnej. Pracownicy tych komórek dysponują zazwyczaj dużą wiedzą o nowych tendencjach w technologii. listę adresową i kartotekę dostawców. produkcyjnych i zaplecza badawczo-rozwo-jowego możemy otrzymać informacje dotyczące podażowej strony sektora oraz techniki. dostawców i stanowisk produkcyjnych na kształtowanie się jakości produktów oraz pozwalają na zebranie informacji potrzebnych do zaprojektowania zmian ich jakości i kosztów. W połączeniu z danymi zewnętrznymi analiza ekonomiczna pozwala ocenić pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa oraz jego siłę monopolistyczną. negocjowaniem kontraktów. produkcyjności i efektywności.prawidłową politykę cenową i poszukiwać docelowych segmentów klientów. Komórki produkcyjne same w sobie nie są źródłem informacji wykorzystywanych do analiz strategicznych. lojalności. • Analiza różnicowania produktów i efektywności reklamy. atmosfery i konfliktów w przedsiębiorstwie.

poziomu cen nowych produktów. Mamy nadzieję. jakie informacje gromadzą na potrzeby innowacji produktowych. nowości rynkowych. stale go rozbudowywać. Potwierdzają to badania przeprowadzone w ostatnich latach przez zespół kierowany przez S. analizę popytu na własne produkty. Sądzą oni. Polscy menedżerowie coraz częściej zlecają lub sami dokonują analiz strategicznych. a umiejętność jej pozyskiwania i wykorzystywania najcenniejszą umiejętnością strategiczną. własnego udziału w rynku i wizerunku. W Polsce przedsiębiorstwa zaczynają doceniać wagę informacji. Coraz częściej też docenia się w przedsiębiorstwie problem ochrony informacji przed konkurencją i związane z tym szkolenie pracowników. Zdaniem Francuzów. pozostaje zatem nauczyć się badać swoje potrzeby informacyjne. Dzielą oni informacje strategiczną na białą. ale nie uporządkowanym rynku informacji najpewniej czują się profesjonaliści — wywiadownie. Sudoła10. firmy doradcze. szarą. czyli ogólnie dostępną. samemu przestrzegać zasad etyki i ochrony tajemnicy oraz żądać tego od innych. naukowcy. agencji badań rynkowych i wywiadowni oraz duże zainteresowanie szkoleniem i literaturą z tej dziedziny wiedzy. Problem poufności informacji dotyczących strategii firmy. ulepszać i wykorzystywać w podejmowaniu decyzji. Świadczą o tym wzrost obrotów firm konsultingowych. projektować system informacji strategicznej. ale hamulcem jest tu zarówno zła kondycja ekonomiczna przedsiębiorstw. Stwierdzono też. że nie należy wykorzystywać informacji czarnych. rzetelnych analiz strategicznych i profesjonalnie przygotowanych planów strategicznych. pochodzącą z wywiadu i kradzionych praw autorskich. Pierwsze wyjście jest na dłuższą metę poważnie obciążające finansowo. że polskie przedsiębiorstwa odczuwają już potrzebę prowadzenia badań rynkowych i strategicznych. firmy badania rynku. wymieniali najczęściej rozpoznawanie tendencji w branży i na rynku. Taki system informacyjny. badanie zachowania się konkurentów. badanie konkurencyjności własnych produktów. trudniej świadomość konieczności ochrony systemu informacji dociera do pracowników przedsiębiorstw państwowych. Menedżer w przedsiębiorstwie ma do wyboru albo zdać się na usługi profesjonalistów. Uważają.problem braku umiejętności wyszukiwania informacji i korzystania z nich. Badania ponad siedemdziesięciu przedsiębiorstw pokazały. Na obfitym. zaprojektowany specjalnie na potrzeby kierowania rozwojem firmy. że przygotowany przez nas podręcznik zachęci polskich menedżerów do samodzielnego prowadzenia analiz strategicznych i da im potrzebną do tego niezbędną wiedzę metodyczną. oraz czarną. innowacji technologicznych jest już rozumiany w firmach prywatnych. a 53% przedsiębiorstw słabych finansowo. albo budować własny system informacyjny dostosowany do możliwości finansowych przedsiębiorstwa i jego potrzeb informacyjnych. na ogół przecenia się rolę wywiadu gospodarczego i informacji otrzymywanych ze źródeł nielegalnych. gdzie informacja jest najbardziej pożądanym zasobem strategicznym. że większość z nich przeprowadza badania i analizy w celu określenia szans i zagrożeń oraz znalezienia dla siebie korzystnego miejsca w otoczeniu konkurencyjnym. jak i brak doświadczenia. że 95% potrzebnych w przedsiębiorstwie informacji strategicznych to informacje białe i szare. Z cytowanych tu badań wynika. czyli poufną i wymagającą specjalnych badań. Aneks Zestaw Instrukcji stosowania wybranych metod analizy strategicznej Załącznik 1 . Koszt zbudowania i korzystania z inteligencji ekonomicznej jest ściśle skolerowany z poziomem ryzyka i szansą na sukces rynkowy. Menedżerowie zapytani. cytowani już autorzy francuscy nazwali inteligencją ekonomiczną przedsiębiorstwa . że kosztowne badania i analizy przeprowadzają prawie wszystkie przedsiębiorstwa o dobrej sytuacji ekonomicznej. Jest to system informacyjny zaprojektowany dla firmy działającej w otoczeniu konkurencyjnym i szybko zmieniającym się.

Zanim przystąpimy do oceny. producentów wyrobów substytucyjnych). ekonomicznego. Dla każdego z trendów czy procesów wyodrębnionych w otoczeniu charakterystyczne mogą być: regres. w horyzoncie 2-3-. Punktem wyjścia w budowie scenariuszy stanów otoczenia jest stworzenie skali ocen w układzie punktowym i znaczeniowym. Przykład Siła wpływu od -5 PrawdopodoCzynniki w otoczeniu Trend do +5 bieństwo Wzrost -5 0.6 Wzrost -4 0. Dokonujemy identyfikacji otoczenia swojego przedsiębiorstwa: • jakie czynniki z makrootoczenia mają najsilniejszy wpływ na przedsiębiorstwo (makrootoczenie składa się z: otoczenia politycznego. społecznego. konkurentów. demograficznego. Każdemu analizowanemu zjawisku zaś można przypisać trzy potencjalne trendy: • tendencję wzrostową procesu w przyszłości. zjawiska. 5-letnim) będzie miało istotne znaczenie dla sposobu działania przedsiębiorstwa. których wystąpienie w przyszłości (dla której budujemy strategię. technologicznego i międzynarodowego). wzrost. musimy wyjaśnić. W każdej ze sfer określamy czynniki. dla każdej sfery wystarczy 7-10 czynników. trendy. Inflacja Regres +5 0. • jakie czynniki z otoczenia konkurencyjnego mają decydujący wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa (otoczenie konkurencyjne składa się z następujących elementów: klientów.2 Wzrost +3 0.3 Europejską Regres +5 0. W celach ćwiczeniowych.2 Stabilizacja +1 0.1 3.5 Stabilizacja +2 0. Oceny zjawisk wyróżnionych w p.3 2. potencjalną pozytywną siłę wpływu trendu i prawdopodobieństwo jego wystąpienia (zob. 2 dokonujemy w dwóch wymiarach: • siły wpływu danego procesu na przedsiębiorstwo. np.6 4. dostawców. zależnie od istoty . W ćwiczeniu została przyjęta skala oceniania potencjalnej negatywnej i pozytywnej siły wpływu czynnika od -5 do +5 punktów według przedstawionego wzorca: Siła oddziaływania negatywnego Siła oddziaływania pozytywnego -5 bardzo duża -4 duża -3 średnia -2 mała -1 bardzo mała +1 bardzo mała +2 mała +3 średnia +4 duża +5 bardzo duża Kryteria oceny są w odniesieniu do każdego procesu w otoczeniu zmienne. 3. potencjalną negatywną lub pozytywną siłę wpływu trendu i prawdopodobieństwo jego wystąpienia. stabilizacja. Integracja z Unią Stabilizacja -1 0. Bezrobocie Regres +4 0. co rozumiemy przez pojęcie tendencji do zmian. 2. • tendencję stabilizacyjną procesu w przyszłości. potencjalną pozytywną lub negatywną siłę wpływu trendu i prawdopodobieństwo jego wystąpienia. przykład).2 1 . dla zapoznania się z logiką metody i zasadami budowania scenariuszy. • tendencję spadkową procesu w przyszłości.Budowanie scenariusza1 1. tj. • prawdopodobieństwa wystąpienia trzech charakterystycznych tendencji do zmian każdego procesu.

6 0.1 0.3 0.6 0.1 0.1 0. Scenariusz pesymistyczny tworzą te procesy. W ćwiczeniu nie budujemy jednak tego scenariusza.1 0.7 0.6 0.2 0.1 0. W kolejnym etapie przystępujemy do prostych obliczeń rachunkowych w celu ustalenia średniej siły wpływu poszczególnych czynników Tablica I Analiza tendencji w otoczeniu Czynniki/trendy w otoczeniu Sfera ekonomiczna Inflacja wysokość oprocentowania kredytów restrykcyjność systemu podatkowego Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres -5 +1 +5 -5 -2 +5 -5 -1 +5 +4 +2 -4 -3 +1 +2 -3 +1 +4 -5 -2 +4 -4 +2 +5 -3 +1 +3 -2 +2 +4 +5 +2 -3 +5 +2 -4 0.1 0.2 0. przykład).5 0.1 Trend Siła wpływu Prawdopodobie od -5 do +5 ństwo 0-1 ochronna polityka celna zakres cen urzędowych restrykcyjna polityka monetarna Sfera technologiczna nieciągłość zmian technologicznych skracanie cykli życia technologu pojawianie się substytucyjnych technologu tempo zmian w procesach produkcyjnych jakość zaplecza naukowo badawczego Sfera społeczna wpływ mody na nową jakość życia .5 0. III i IV przedstawione są scenariusze otoczenia opracowane na podstawie analizy tendencji w otoczeniu (tablica I). zawierający te trendy.3 0. Lista czynników i sfer stanowi przykład szkoleniowy. Drugim wymiarem oceny jest określenie prawdopodobieństwa wystąpienia danego zjawiska.2 0.1 0. niezależnie od potencjalnej siły pozytywnego czy negatywnego wpływu.3 0.3 0.3 0.2 0. Na podstawie zgromadzonych danych można jeszcze zbudować scenariusz „niespo-dziankowy".tego procesu.7 0.8 0. który ma największy pozytywny wpływ na organizację.3 0. W kolejnych tablicach II.4 0.3 0. Suma prawdopodobieństwa dla każdego czynnika wynosi l (por. 6.5 0.1 0.6 0. natomiast końcowa ocena siły wpływu musi być zgodna z przyjętą skalą. że analiza nie dotyczy konkretnego przedsiębiorstwa czy sektora. Na scenariusz najbardziej prawdopodobny składają się te trendy. podzielone na poszczególne sfery. W tablicy I wyodrębnione są i ocenione czynniki w makrootoczeniu. które wywierają największy negatywny wpływ na funkcjonowanie organizacji. 5. które mają największe prawdopodobieństwo wystąpienia.1 0. tzn.7 0. w skali 0-1.6 0. Scenariusz optymistyczny tworzy się wybierając w poszczególnych sferach otoczenia ten trend. Przystępujemy do tworzenia przykładowych scenariuszy.1 0. które odznaczają się— niezależnie od potencjalnej siły wpływu pozytywnego czy negatywnego — najmniejszym prawdopodobieństwem wystąpienia.2 0.

Oceny siły oddziaływania zjawiska na przedsiębiorstwo natomiast dokonujemy.6 0.ilość czasu wolnego Bezrobocie zamożność społeczeństwa presja związków zawodowych nacisk na ochronę środowiska Sfera regulacyjno-prawna liczba obowiązujących licencji Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres Wzrost Stabilizacja Regres +4 -1 -5 -4 +2 +5 +3 -1 -5 -5 +2 +4 +4 -1 -5 -2 +1 +3 -3 +2 +5 -3 +2 +5 -2 +2 +5 +5 +2 -3 -5 -2 +4 +4 +1 -3 -2 +1 +3 -4 -2 +3 -5 -2 +5 -4 +3 +4 0.2 0.7 0.5 0. Odzwierciedleniem tych ustaleń są tablice II-IY Tablica II Scenariusz optymistyczny Elementy scenariusza Siła wpływu Sfera ekonomiczna spadek inflacji +5 spadek oprocentowania kredytów +5 zmniejszenie restrykcyjności systemu +5 podatkowego rozszerzenie zakresu ochronnej polityki celnej +4 .7 0.2 0.1 0.7 0.7 0. tak jak w przypadku scenariuszy optymistycznego i pesymistycznego.1 0.1 0.4 0.3 0.1 0.3 0.5 0.2 0.5 0.6 0.1 0.7 0.5 0.1 0.1 0.1 0.6 0.1 0.1 0.7 0. zaś średnia siła wpływu wynosi 25 : 6 = 4.4 0.6 0.2 0.4 0.3 0.1 0.4 0.16. Na przykład w sferze ekonomicznej w scenariuszu optymistycznym suma wpływu czynników w ma-krootoczeniu wynosi 25.3 0.6 0.1 0. licząc siłę wpływu oddzielnie dla szans i zagrożeń w otoczeniu.1 0.1 zakres regulacji Unii Europejskiej kontrola rządowa kapitału zagranicznego udział sektora publicznego wielkość zamówień publicznych Sfera międzynarodowa izolacja Polski na rynkach zagranicznych integracja z Unią Europejską dążenie do regionalizmu napięte stosunki z Rosją integracja Rosji z Unią Europejską konkurencja krajów rozwijających się w wyróżnionych sferach otoczenia.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0. W scenariuszu najbardziej prawdopodobnym wyznacznikiem wyboru tendencji do scenariusza jest najwyższe prawdopodobieństwo wystąpienia danego trendu.2 0.1 0.

60 +4 +4 +3 +3 +3 +4 +3.50 Siła wpływu -5 -5 -5 .16 +4 +5 +3 +4 +5 +4.zmniejszenie zakresu cen urzędowych zmniejszenie restrykcyjności polityki monetarnej średnia siła wpływu Sfera technologiczna regres nieciągłości zmian technologicznych regres skracania cykli życia technologii zmniejszenie znaczenia substytucyjności technologii wolniejsze tempo zmian w procesach produkcyjnych wzrost jakości zaplecza naukowo-badawczego średnia siła wpływu Sfera społeczna wzrost wpływu mody na nową jakość życia wzrost ilości czasu wolnego spadek bezrobocia wzrost zamożności społeczeństwa zmniejszenie presji związków zawodowych wzrost nacisku na ochronę środowiska średnia siła wpływu Sfera regulacyjno-prawna zmniejszenie wymagań w stosunku do atestów i patentów ograniczenie zakresu regulacji Unii Europejskiej ograniczenie zakresu kontroli rządowej kapitału zagranicznego zmniejszenie udziału sektora publicznego wzrost zakresu zamówień publicznych średnia siła wpływu Sfera międzynarodowa zmniejszenie izolacji Polski na rynkach międzynarodowych dalszy wzrost integracji z Unią Europejską zmniejszenie dążeń do regionalizmu spadek napięcia w kontaktach z Rosją spadek integracji Rosji z Unią Europejską zmniejszenie konkurencyjności krajów rozwijających się średnia siła wpływu Tablica III Scenariusz pesymistyczny Elementy scenariusza Sfera ekonomiczna wzrost inflacji wzrost wysokości oprocentowania kredytów wzrost restrykcyjnosci systemu podatkowego +2 +4 +4.20 +5 +4 +5 +3 +4 +4 +4.16 +3 +5 +5 +5 +5 +4.

83 Tablica IV Scenariusz najbardziej prawdopodobny Elementy scenariusza Prawdopodobieństwo Siła Siła wpływu wpływu dodatnia ' „ujemna ' +5 +5 +5 Sfera ekonomiczna spadek inflacji zmniejszenie oprocentowania kredytów zmniejszenie restrykcyjnosci systemu 0.5 .60 Sfera międzynarodowa wzrost izolacji Polski na rynkach zagranicznych -5 spadek integracji z Unią Europejską -3 wzrost dążeń do regionalizmu -2 wzrost napięcia w stosunkach z Rosją -4 wzrost integiacji Rosji z Unią Europejską -5 wzrost konkurencyjności krajów rozwijających -4 się średnia siła wpływu -3.40 Sfera społeczna spadek wpływu mody na nową jakość życia -4 zmniejszenie ilości czasu wolnego -5 wzrost bezrobocia -4 zubożenie społeczeństwa -5 wzrost presji związków zawodowych -5 spadek znaczenia ochrony środowiska -5 średnia siła wpływu -4.7 0.zmniejszenie zakresu ochronnej polityki celnej -4 wzrost zakresu cen urzędowych -2 wzrost restrykcyjnosci polityki monetarnej -3 średnia siła wpływu -4.6 0.16 Sfera technologiczna wzrost skali nieciągłości zmian -5 technologicznych szybsze tempo skracania się cykli życia -4 technologu wzrost substytucyjnosci technologu -3 wzrost tempa zmian w procesach -2 produkcyjnych spadek jakości zaplecza naukowo badawczego -3 średnia siła wpływu -3.66 Sfera regulacyjno-prawna wzrost liczby licencji -2 wzrost skali regulacji Unii Europejskiej -3 wzrost znaczenia kontroli rządowej kapitału -3 zagranicznego zwiększenie udziału sektora publicznego -2 spadek liczby zamówień publicznych -3 średnia siła wpływu -2.

5 -2 +4 +1 -4 -5 +3 .6 0.6 0.6 0.40 -4.7 0.6 0.5 0.podatkowego zmniejszenie zakresu ochronnej polityki celnej stabilizacja zakresu cen urzędowych stabilizacja polityki monetarnej średnia siła wpływu Sfera technologiczna wzrost skali nieciągłości zmian technologicznych szybsze tempo skracania się cykli życia technologu Stabilizacja trendów substytucyjności technologii stabilizacja tempa zmian procesów produkcyjnych wzrost jakości zaplecza naukowo badawczego średnia siła wpływu Sfera społeczna wzrost wpływu mody na nową jakość życia wzrost ilości czasu wolnego stabilizacja skali bezrobocia wzrost zamożności społeczeństwa stabilizacja presji związków zawodowych wzrost nacisków na ochronę środowiska średnia siła wpływu Sfera regulacyjno-prawna stabilizacja liczby licencji wzrost zakresu regulacji Unii Europejskiej wzrost zakresu kontroli rządowej kapitału zagranicznego stabilizacja udziału sektora publicznego stabilizacja zakresu zamówień publicznych średnia siła wpływu Sfera międzynarodowa stabilizacja sytuacji Polski na rynkach zagranicznych wzrost integracji z Unią Europejską stabilizacja dążeń do regionalizmu wzrost napięcia w stosunkach z Rosją wzrost integracji Rosji /.00 0.6 0.33 +1 -3 -3 +2 +2 -3.5 0.6 0.7 0.5 0.7 -5 -4 +1 +2 +5 +2.7 0.50 0.5 0.7 0.6 0.7 0.66 0.7 -4.5 0.6 0.66 +5 +4 +2 +3 +2 +4 +3.7 0. Unią Europejską stabilizacja konkurencji krajów rozwijających się 0.5 0.00 +1.8 0.6 -4 +1 +1 +3.

Na zakończenie ćwiczenia dokonujemy graficznej prezentacji wyników pracy. Obrazuje to tablica V — otoczenie — źródło szans i zagrożeń.źródła szans i zagrożeń Tablica V Otoczenie sfera międzyn rodowa sfera regula-cyjno--prawna sfera społeczna sfera technologiczna sfera ekonomiczna ———— scenariusz najbardziej prawdopodobny — — — scenariusz optymistyczny — ••••• scenariusz pesymistyczny n Tablica VI Analiza tendencji w otoczeniu Czynniki/trendy w otoczeniu Trend Siła Prawdopod wpływu od obieństwo -5 do +5 0-1 . Zamieszczone tablice VI. Szczególnie niesprzyjającym dla przedsiębiorstwa obszarem jest sfera technologiczna. .66 7. w scenariuszu optymistycznym nie ma zagrożeń działania. gdzie w scenariuszu najbardziej prawdopodobnym przeważają zagrożenia. Możliwości interpretowania i wykorzystywania scenariuszy otoczenia prezentowane są szerzej w rozdziale 2.66 +2. technologiczną i międzynarodową. VII. W ćwiczeniu można zasugerować kilka wniosków dotyczących kształtowania się makrootoczenia: do najbardziej burzliwych należy zaliczyć stery: ekonomiczną. VIII. IX i X przeznaczone są do wykorzystania przy opracowywaniu scenariuszy dla konkretnego przedsiębiorstwa. są tylko szansę.średnia siła wpływu -3. • najbardziej sprzyjająca dla funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu jest sfera społeczna. • do sfer najbardziej ustabilizowanych zaliczymy sferę regulacyj-no-prawną.

Sfera wzrost stabilizacj a regres wzrost stabilizacj a regres wzrost stabilizacj a regres wzrost stabilizacj a regres wzrost stabilizacj a regres Sfera wzrost stabilizacj a regres wzrost stabilizacj a regres wzrost stabilizacj a regres wzrost stabilizacj a regres Tablica VII Scenariusz optymistyczny Elementy scenariusza Sfera Siła wpływu .

średnia siła wpływu Sfera średnia siła wpływu Sfera średnia siła wpływu 777 Tablica VIII .

Scenariusz pesymistyczny Elementy scenariusza Sfera Siła wpływu średnia siła wpływu Sfera średnia siła wpływu Sfera .

średnia siła wpływu Tablica IX Scenariusz najbardziej prawdopodobny Elementy scenariusza Prawdo podobieńst wo Sfera Siła wpływu „ujemna " Siła wpływu „dodatni a" średnia siła wpływu Sfera średnia siła wpływu Sfera .

w którym działa analizowane przedsiębiorstwo. Wpisz do tablicy XI dziesięć przedsiębiorstw mających największe obroty i spróbuj określić . Przeanalizuj strukturę wewnętrzną sektora.średnia siła wpływu Tablica X Otoczenie — źródła szans i zagrożeń Załącznik 2 Analiza atrakcyjności sektora według modelu Portera A. Wielkość i struktura sektora 1.

. r. do której należy badane przedsiębiorstwo (zob. ile lat życia mają przed sobą? 4.. 199.ich udziały w rynku w ostatnich latach. Narysuj jedną lub kilka map grup strategicznych. spróbuj oznaczyć przybliżone udziały rynkowe najważniejszych producentów w sektorze. 199. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Pozostali Producenci sektora Udziały w rynku (w %) 199... załącznik 4). zaznacz udziały grup producentów. 199.. przedsiębiorstwo? 2. Czy obecnie sektor jest oceniany przez inwestorów jako atrakcyjny i czy jest duże zainteresowanie wejściem do niego? 5. r. Jakie bariery ekonomiczne i biurokratyczne trzeba pokonać? Jak duża jest możliwość zwalczania nowych producentów prze/ przedsiębiorstwa sektora? 2. Jeżeli sektor jest bardzo rozproszony. B. które możesz umieścić w tablicy. 3. Którzy inwestorzy mają możliwość pokonania barier wejścia do sektora i staną się w . Określ. posługując się diagramem kołowym. r. Przeanalizuj strukturę i sytuację grupy.. Jaką pozycję na tej liście zajmuje analizowane Tablica XI Lp. W jakiej fazie życia znajdują się najważniejsze wyroby sektora. Oznacz na diagramie udział procentowy badanego przedsiębiorstwa. Spróbuj określić bieżącą i przyszłą rentowność sektora. Jeżeli nie dysponujesz danymi.. jak duże są bariery wejścia do sektora i co się składa na koszt wejścia. r. 3. Groźba pojawienia się nowych produktów 1..

atrakcyjności sektora 3. niepowtarzalności wyrobu dostawcy 4. ostrości walki konkurencyjnej w sektorze nabywców SEKTOR 1. niepowtarzalności produktu 4.najbliższych latach jego uczestnikami? C. a których dostawców można zmienić lub zdominować? E. przyjmując jako kryterium rodzaj produktów. Jakie substytuty produktów sektora występuj ą obecnie i j aką część popytu zaspokajają? 2. łatwości i kosztu zmiany dostawcy 5. możliwości podjęcia przez dostawcę produkcji wyrobu finalnego 7. Od której grupy klientów zależy przede wszystkim rozwój sektora? Która grupa stwarza najwięcej trudności? Rysunek I Model konkurencji M. Portera GROŹBA POJAWIENIA SIĘ NOWYCH KONKURENTÓW ZALEŻY OD: 1. Siła oddziaływania nabywców Dokonaj segmentacji rynkowej. wieku sektora 3. stopnia koncentracji sektora nabywcy 2. kierunku geograficznego. Jaka jest możliwość podjęcia produkcji substytutów przez producentów badanego sektora? D. oceń w punktach (w skali 0-5) silę oddziaływania każdej z grup dostawców. Jakie substytuty pojawią się w przyszłości i w jakim stopniu będą zagrażały rozwojowi sektora? 3. dzieląc nabywców na jednorodne grupy według kryterium kierunku i sposobu sprzedaży. Liczba konkurentów Struktura udziałów w rynku Strategie konsumentów GROŹBA POJAWIENIA SIĘ SUBSTYTUTÓW ZALEŻY OD: 1. wysokości barier wejścia 2. uzależnienia jakości wyrobu finalnego od jakości wyrobu dostawcy 3. uzależnienia jakości produktu finalnego od jakości wyrobu dostawcy 3. Siła oddziaływania dostawców Podziel dostawców sektora na jednorodne grupy. szybkości zmian technologii Wyniki analizy atrakcyjności sektora przedstaw na rysunku II. . Oceń siłę oddziaływania każdej grupy nabywców. stopnia koncentracji sektora dostawcy 2.E. 3. 2. możliwości podjęcia przez nabywców produkcji wyrobu 7. opierając się na kryteriach z rysunku I. dużego udziału dostawcy w tworzeniu zysku producentów w sektorze 6. ostrości walki konkurencyjnej w sektorze dostawców SIŁA ODDZIAŁYWANIA NABYWCÓW ZALEŻY OD: 1. możliwości represji SIŁA ODDZIAŁYWAN IA DOSTAWCÓW ZALEŻY OD: 1. Groźba pojawienia się substytutów 1. kierunek geograficzny lub inne czynniki charakterystyczne dla danego sektora. Który dostawca ma największą siłę oddziaływania. łatwości i kosztu zmiany dostawcy 5. dużego udziału dostawcy w tworzeniu zysku nabywcy 6. atrakcyjności sektora 2. wielkość dostawcy. Biorąc pod uwagę 7 czynników wymienionych na rysunku I. udziału w rynku itp.

2. 2. 3. Oceń. 5. Portera. Tablica XII Schemat oceny atrakcyjności sektora Lp.E. czy w analizowanym sektorze wartość danego kryterium kształtuje się w sposób korzystny czy niekorzystny dla sektora. 6. 5. Portera GROŹBA POJAWIENIA SIĘ NOWYCH KONKURENTÓW DUŻA ŚREDNIA MAŁA Potencjalni konkurenci: SIŁA ODDZIAŁYWANIA GŁÓWNYCH DOSTAWCÓW (od 0 do 5) Dostawcy 1. Wpisz ważone oceny dla poszczególnych kryteriów i dokonaj podsumowania. 1. 2.E.Rysunek II Model konkurencji M. 6. dokonaj punktowej oceny atrakcyjności sektora. 3. 4. Kryterium oceny sektora Waga Wartość Ocena kryteri kryterium ważona um od w sektorze 1 do 3 od 1 do 5 1 Wielkość rynku 3 2 Przewidywana stopa wzrostu 3 rynku 3 Rentowność sektora 3 4 Stopień koncentracji sektora 2 5 Ostrość walki konkurencyjnej 3 6 Wysokość barier wejścia 3 7 Wysokość barier wyjścia 1 8 Groźba pojawienia się 2 substytutów 9 Groźba pojawienia się nowych 3 konkurentów 10 Pewność zaopatrzenia 1 11 Stabilność technologiczna 2 12 Możliwość różnicowania 1 produktów 13 Możliwość dywersyfikowania 1 działalności GROŹBA POJAWIENIA SIĘ SUBSTYTUTÓW DUŻA ŚREDNIA MAŁA Potencjalne substytuty: . w którym działa badana firma. 4. Wyniki wpisz do tablicy XII. SIŁA ODDZIAŁYWANIA GŁÓWNYCH NABYWCÓW (od 0 do 5) Nabywcy 1. posługując się skalą od l do 5. SEKTOR Załącznik 3 Ocena punktowa atrakcyjności sektora Opierając się na wynikach analizy atrakcyjności sektora według M.

Przykład konstruowania mapy dla przedsiębiorstw a. 3. na końcu współrzędnych — wartość maksymalną. które z punktów oznaczających przedsiębiorstwa mają podobne wymiary parametrów i znajdują się blisko siebie. 6. Wybierz kilka par kryteriów najsilniej różnicujących strategie uczestników sektora. f. Określ liczbę i rodzaj konkurentów w sektorze i ich udziały rynkowe (zob. c. zakres integracji wstecz i cenę produktów lub jakość produktów i szerokość asortymentu. e. d. który oznacza taką kombinację dwóch kryteriów. które najsilniej różnicują strategie przedsiębiorstw sektora. załącznik 7). w której niska cena łączy się z dużą liczbą segmentów obsługiwanego rynku lub niska cena łączy się z dużą siecią sprzedaży i serwisu. Przedsiębiorstwa znajdujące się wewnątrz koła tworzą grupę strategiczną. Na każdej mapie zaznacz obszar korzyści strategicznych. 4. g. Określ kryteria. dane kryterium przyjmuje najniższą wartość występującą w sektorze. która daje w danym sektorze uprzywilejowaną pozycję strategiczną. Dla wybranej pary kryteriów odmierz na osiach współrzędnych skalę pomiaru w jednostkach naturalnych lub punktach. gdzie zbiegają się osie współrzędnych. h według kryteriów A i B mierzonych punktowo przedstawia rysunek III: Rysunek III Mapa grup strategicznych w sektorze X . Otocz te punkty kołem. 5. np. Załącznik 4 Budowa mapy grup strategicznych 1. załącznik 2). Po naniesieniu na przestrzeń między osiami współrzędnych wszystkich przedsiębiorstw sektora zobacz. Pamiętaj. 7. Na przykład w sektorze samochodów osobowych obszar korzyści strategicznych wyznacza ta ćwiartka 287 mapy. którego powierzchnia jest proporcjonalna do łącznego udziału tych przedsiębiorstw w rynku. minimalną cenę produktu w złotych lub jakość na poziomie zerowym w skali pięciopunktowej. 2. np. Posłuż się do tego celu tablicą 6 z rozdziału 3 lub listą kluczowych czynników sukcesu opracowaną dla tego sektora (zob. b.14 Sezonowość i cykliczność 1 15 Zagrożenie środowiska 1 przyrodniczego Łączna ocena 30 Maksymalna ocena: 150 punktów. W miejscu. że kryteria wybrane do konstruowania mapy muszą mieć cechy ciągłe. Oceń każde z przedsiębiorstw sektora według wybranej pary kryteriów i umieść na przecięciu dwóch wartości punkt oznaczający dane przedsiębiorstwo.

• czy bariery mobilności między poszczególnymi grupami strategicznymi są symetryczne. • od momentu opracowania pomysłu do wytworzenia serii próbnej. Odpowiedz na pytania pomocnicze: a) czy w przedsiębiorstwie są prowadzone badania techniczne i konstrukcyjne nad wprowadzaniem nowych produktów na rynek? b) jak długi jest okres: • od momentu powstania pomysłu do momentu opracowania go pod względem konstrukcyjnym. technologicznym itd. Określ. C czy D najlepiej odzwierciedla sytuację w badanym przedsiębiorstwie (rys. że te właśnie przedsiębiorstwa mają podobną strategię i są najgroźniejszymi konkurentami dla badanej firmy. czy na różnych mapach badane przedsiębiorstwo ma zawsze tych samych konkurentów wewnątrz grupy strategicznej. • czy dana grupa ma znaczący udział w całym sektorze. które zostały wymienione w tablicy XIV. B. Załącznik 5 Cykl życia produktu 1. • od momentu wprowadzenia na rynek do osiągnięcia przez produkty fazy dojrzałości. 4. 2. Wykreśl krzywą cyklu życia dla produktów wytwarzanych w badanym przedsiębiorstwie . Oceń pozycję konkurencyjną każdej z grup strategicznych. V z opisem). Dokonaj oceny portfela produkcji swojego przedsiębiorstwa według kryteriów. Wyodrębnij w portfelu produkcji przedsiębiorstwa wyroby w poszczególnych fazach cyklu życia i wpisz je do tablicy XIII. który z przedstawionych wariantów cyklu życia produktu: A. • w jakim kierunku dążą poszczególne grupy strategiczne i jak będzie wyglądała mapa za kilka lat. • jakie jest niebezpieczeństwo zagrożenia konkurencją ze strony innych grup strategicznych. 3. 5. to oznacza. • od wytworzenia serii próbnej do wprowadzenia na rynek. czy nie. Jeżeli tak.8.. Zobacz. 9. • w której grupie strategicznej znajduje się badane przedsiębiorstwo i jakie to dla niego niesie szansę i zagrożenia rozwojowe. biorąc pod uwagę następujące czynniki: • czy dana grupa znajduje się w obszarze korzyści strategicznych lub jest blisko tego obszaru. • jakie bariery wejścia chronią tę grupę.

jaką generują produkowane wyroby. posługując się rysunkiem IV. Oznacz na krzywej cyklu życia produktu każdy z wyrobów wytwarzanych w badanym przedsiębiorstwie. Rysunek IV Krzywa cyklu życia Rysunek V Masy kosztów i zysków generowanych w czasie przy różnej ciągłości zastępowania produktów .oraz krzywą zysku.

Tablica XIII Klasyfikacja produktów według fa/ cyklu życia Faza cyklu życia produktu Nazwa produktu Faza opracowania Faza wprowadzenia na rynek Faza wzrostu Faza dojrzałości Faza schyłkowa Opis wariantów przebiegu cyklu życia produktu Wariant A Płynność zastępowania produktów jest bardzo duża. Prace nad wyro-bami-następcami rozpoczynają się wtedy, gdy wyrób pierwotny jest w fazie wchodzenia na rynek. Oznacza to: • stałe dysponowanie dużą masą zysku, • posiadanie co najmniej dwóch produktów, które przynoszą duży zysk, • niewielkie zakłócenia wahań masy zysku pochodzącego z bieżącej działalności przedsiębiorstwa, • zdolność finansowania (w sposób ciągły) produktów-następców,

• stałe, poważne zaangażowanie kapitałowe w działalność badaw-czo-rozwojową, projektową i wprowadzanie wyrobów na rynek. Wariant B Prace nad wyrobem-następcą rozpoczynają się wtedy, gdy produkt pierwotny znajduje się w fazie dojrzałości. Oznacza to: Ocena portfela produkcji Produkty Wzrost rynku Udział produktu w Zysk ze sprzedaży sprzedaży ogółem produktu (w %) powol Szyb stabilizac Spade do 10 10-30 powy spade powol szybki ny ki ja k żej 30 k ny wzrost wzrost 1 2 3 4 5 n • duże wahania masy zysku będącego do dyspozycji przedsiębiorstwa, • uzależnienie przyszłości przedsiębiorstwa od jednego wyrobu, • konieczność stałego śledzenia koniunktury na produkowany wyrób i zdolność szybkiego antycypowania skutków zagrożeń oraz przeciwdziałania takim skutkom, np. z tytułu zmniejszenia rynku. Wariant C i wariant D Prace nad wyrobami-następcami są jeszcze bardziej przesunięte w czasie niż w przypadku wariantu B. Prace te zaczynają się w momencie, kiedy produkt pierwotny znajduje się w fazie przedłużonej dojrzałości, występuje już wyraźna luka między zakończeniem generowania zysków przez produkt schodzący a rozpoczęciem ich przenoszenia przez produkt wchodzący na rynek. Powstanie takiej luki jest zagrożeniem finansowym. W przypadku monokultury produkcji może doprowadzić przedsiębiorstwo do bankructwa. Widać to wyraźnie w wariancie D. Podjęcie prac nad produktem w chwili, gdy produkt pierwotny znajduje się w fazie schodzenia z rynku, oznacza długotrwałe załamanie finansowe. Może ono powodować konieczność finansowania produktów z innych dochodów firmy, rezygnację z danego asortymentu produkcji, a nawet bankructwo. Załącznik 6 Analiza i projektowanie portfela produkcji za pomocą macierzy BCG Macierz BCG pozwala na ocenę każdego produktu z punktu widzenia dwóch kryteriów: • wzrostu rynku, czyli tempa, w jakim z roku na rok wzrasta popyt na dany produkt; • względnego udziału w rynku, mierzonego stosunkiem procentowego udziału w rynku badanego przedsiębiorstwa do udziału tego przedsiębiorstwa, które ma największy udział w rynku. W ćwiczeniu przyjmujemy, że wskaźnik 1,0 jest granicą, powyżej której zaczyna się uprzywilejowana pozycja produktu na rynku. Punkt a musisz określić samodzielnie, zgodnie z opisem problemu w rozdziale 4. Sposób wykonania ćwiczenia I. Zgromadź i wpisz do tablicy XV następujące informacje: 1. Wpisz w pierwszej kolumnie tablicy wszystkie wyroby lub grupy wyrobów, które chcesz

poddać analizie. 2. Określ tempo wzrostu poszczególnych wyrobów w stosunku do ubiegłego roku. 3. Określ w procentach (nawet w przybliżeniu), jaki udział w rocznej sprzedaży przedsiębiorstwa ogółem ma każdy wyrób. 4. Zastanów się, kto jest największym producentem wyrobu w sektorze (grupie strategicznej) i ustal, czy w stosunku do wybranego konkurenta udział badanego przedsiębiorstwa w sprzedaży danego wyrobu jest większy czy mniejszy od 1. II. Korzystając z informacji z tablicy XV, wypełnij macierz na rysunku VI. Pamiętaj, że powierzchnia kół obrazujących poszczególne wyroby Tablica XV Dane o wyrobach Wyroby lub Tempo wzrostu Udział wyrobu Względny grupy wyrobów sprzedaży w sprzedaży udział w wyrobu w% całkowitej w % rynku 1. 2. 3. n Rysunek VI Obecny portfel produkcji (macierz BCG)

Rysunek VII Przyszły portfel produkcji (macierz BCG)

rozstrzygnij: • z których produktów należy całkowicie zrezygnować. IV. Tablica XVI Schemat oceny kluczowych czynników sukcesu Lp. Zastanów się. Dokonaj analizy portfela produkcji. Wypisz czynniki najważniejsze dla każdej grupy KCS. V. Wykorzystaj jako pomoc listę grup KCS (zob. • w które „dylematy" należy inwestować i jakie mają szansę stania się „gwiazdami". Załącznik 7 Punktowa ocena kluczowych czynników sukcesu 1.powinna w przybliżeniu odpowiadać ich udziałowi w sprzedaży ogółem badanego przedsiębiorstwa. tzn. • czy należy podjąć prace nad nowymi produktami. III. czy też wystarczą nam istniejące „dylematy". oceń. Po rozwiązaniu wymienionych problemów sporządź nowy portfel produkcji według rysunku VII. KCS Waga Ocena Wartość 1-3 1-5 ważona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 . • czy należy inwestować w obecne „gwiazdy" i kiedy staną się one „dojnymi krowami". czy jest zrównoważony i jaki ma wpływ na obecną i przyszłą sytuację strategiczną przedsiębiorstwa. Podejmij decyzję o przyszłym portfelu produkcji przedsiębiorstwa. rozdział 4). jakie czynniki w analizowanym sektorze rozstrzygają o sukcesie przedsiębiorstwa.

4. • atrakcyjność sektora mierzoną w procentach maksymalnej oceny punktowej. n 2. 5. Zaznacz każdy z sektorów na macierzy McKinseya przedstawionej na rysunku VIII zgodnie z parametrami zamieszczonymi w tablicy XVII. Zastanów się. 2 — średnio ważny.10 11 12 13 14 15 16 Łączna ocena 2. w jakich działa sektorach. Tablica XVII Dane do charakterystyki działalności firmy zdywersyfikowanej Sektor Wielkość Udział Konkurency Pozycja sektora w firmy w jność konkumin zł obrotach sektora w% rencyjna sektora w firmy w % sektorze w % 1. 5 punktów — mocna strona). czy mocną stroną. Za pomocą tego samego schematu dokonaj oceny najważniejszych konkurentów i zrób listę rankingową przedsiębiorstw sektora — od najlepszego (mającego największą liczbę punktów) do najgorszego. 7. 3 punkty — na średnim poziomie. Określ. czy w badanym przedsiębiorstwie poszczególne czynniki są słabą.2 punkty — słaba strona. 3. Posługując się analizą Portera i punktową oceną atrakcyjności sektora oraz analizą kluczowych czynników sukcesu. i nadaj im wartość punktową (1. określ następujące parametry każdego sektora: • wielkość sektora w milionach złotych. Pomnóż wartości czynników przez wagi i zsumuj. Rysunek VIII Aktualny portfel działalności przedsiębiorstwa zdywersyfikowanego . Dokonaj segmentacji strategicznej badanego przedsiębiorstwa. 5 punktów) stron przedsiębiorstwa. • udział badanej firmy w obrotach sektora w procentach.2 punkty) i mocnych (4. Zastanów się. 2. 4. Wpisz powyższe dane do tablicy XVII. • pozycję konkurencyjną badanego przedsiębiorstwa mierzoną w procentach maksymalnej wartości kluczowych czynników sukcesu. 3 — bardzo ważny). 3. jakie informacje potrzebne do budowy strategii konkurencyjnej daje to zestawienie. Załącznik 8 Ocena i projektowanie pozycji strategicznej firmy zdywersyfikowanej za pomocą macierzy McKinseya 1. 6. Na podstawie tablicy XVI zrób zestawienie słabych (1. Nadaj każdemu z czynników wagę od l do 3 (l — najmniej ważny.

badaniem cyklu życia sektora oraz analizą kluczowych czynników sukcesu. Pytania pomocnicze: • Z jakich sektorów należy rezygnować. Określ. jakie rozwijać. 4. Zaproponuj nowy docelowy portfel działalności analizowanej firmy i przedstaw go również w postaci macierzy. w jakich działa sektorach. Oceń aktualną pozycję strategiczną firmy za pomocą tej macierzy. Wpisz powyższe dane do tablicy XVIII. ale też występowanie efektu synergicznego? • W jakie nowe sektory działalności powinna wejść badana firma? Załącznik 9 Ocena i projektowanie pozycji strategicznej firmy zdywersyfikowanej za pomocą macierzy Hofera 1. Pytania pomocnicze: • Które sektory są najważniejsze i najbardziej rozwojowe. Tablica XVIII Dane do charakterystyki działalności firmy zdywersyfikowanej Sektor Wielkość Udział Faza życia Pozycja sektora w firmy w sektora konkumln zł obrotach rencyjna sektora w firmy w % sektorze w % . a które osłabiają pozycję strategiczną firmy? • Jakie błędy inwestycyjne popełniono w przeszłości. • fazę życia sektora. Posługując się analizą atrakcyjności sektora Portera. • pozycję konkurencyjną badanego przedsiębiorstwa mierzoną w procentach maksymalnej wartości kluczowych czynników sukcesu.w formie macierzy McKinseya Macierz McKinseya 3. • udział badanej firmy w obrotach sektora w procentach. Dokonaj segmentacji strategicznej badanego przedsiębiorstwa. określ następujące parametry każdego sektora: • wielkość sektora w milionach złotych. biorąc pod uwagę nie tylko pozycje konkurencyjną firmy w poszczególnych sektorach. w jakich stabilizować inwestycje firmy.

1. Oznacza to koncentrowanie się na zachowaniu prawidłowej procedury postępowania i umiejętnym interpretowaniu wyników analizy bez narzucania ocen i doboru narzędzi. Zaznacz każdy z sektorów na macierzy Hofera przedstawionej na rysunku IX zgodnie z parametrami zamieszczonymi w tablicy XVIII. Analizę traktuje się jako jedno z wielu narzędzi pracy kierowniczej. Zaproponuj korektę lub rozbudowanie portfela działalności i przedstaw propozycje w formie macierzy. szczególnie w odniesieniu do sposobów gromadzenia informacji o konkurentach i wykorzystania tych informacji w podejmowaniu decyzji. Coraz częściej też zwraca się uwagę na stronę etyczną analiz strategicznych. Rysunek IX Aktualny portfel działalności przedsiębiorstwa zdywersyfikowanego w formie macierzy Hofera Embrionalna Wchodzenia na rynek Fazy życia sektora wzrostu i wstrząsów Dojrzała Schyłkowa mocna przeciętna Słaba Pozycja konkurencyjna 3. Jaka będzie sytuacja lir-my w przypadku utrzymania obecnego portfela działalności. Oceń aktualną pozycję strategiczną firmy. stąd w licznych firmach ogranicza się lub likwiduje specjalne oddziały planowania strategicznego. biorąc pod uwagę proces starzenia się sektorów i dotychczasową strategię firmy? 4. 3. n 2. misji strategicznej. ekologiczny aspekt zarządzania. częściowo decentralizując informację i przenosząc prawo do . Trzecią cechą jest odejście od gotowych recept i przepisów na dobrą analizę i dobrą strategię w stronę podejścia sytuacyjnego. 2.

ze wszystkich podsystemów organizacji oraz otoczenia. i badaniu wzajemnych związków między tymi elementami. Użytkownicy analizy strategicznej Przegląd szkół myślenia strategicznego i stosowanych w ich ramach analiz upewnia nas.przygotowywania strategii na szczeble. Zakres i kombinacja metod zależą w dużej mierze od konkretnych potrzeb użytkownika. które będą ją realizować. polecanego przez wszystkie szkoły i stosowanego przez wszystkich praktyków i konsultantów. że nie ma stałego. jego umiejętności. możliwości czasowych i finansowych. . kompleksowy charakter. Użytkownikami wyników analizy strategicznej mogą być: • kierownictwo i specjaliści z przedsiębiorstw — na potrzeby formułowania i realizacji strategii. Wyraża się on w dążeniu do uwzględniania w jednakowym stopniu czynników zewnętrznych i wewnętrznych. zestawu metod i narzędzi analizy strategicznej. Czwartą wreszcie cechą nowoczesnej analizy strategicznej jest jej systemowy. • banki finansujące przedsiębiorstwo — w celu podjęcia decyzji kredytowej lub oceny programu restrukturyzacji.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->