P. 1
Algebra i geometria analityczna w zadaniach

Algebra i geometria analityczna w zadaniach

|Views: 894|Likes:
Wydawca: Tomek Sztuk

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Tomek Sztuk on Aug 17, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/18/2014

pdf

text

original

tra

Algebra i geomet analityczna w zad

Chcesz zeskanowaną ksiązkę w PDFie? Tel.697 509 041 GG 968627 Piotrek Sz.

Spis treŚci
Przedmowa.... Oznaczenia
Algebra

.;....

.........-T ........9

Rozdział 7' Liczby zespolone, sumy' permutacje

Wstęp Przykłady
Zad,ania

..1....

..'.'........13

..'.:. .

......20

...13

Rozwiązatlia...
Rozdział 2. Macierze i wyznaczniki

Wstęp

...:..51
.

.. .51

Przykłady Zadania Rozwiązania

...

.. -.

--

-73

Rozdział 3. Układy równań liniowych Zadania 'Rozwiązania ... Rozdział 4. Ptzestrzenie liniowe

Wstęp Przykład

.. ..-:

-.99 ----.103 .... ros
--

Wstęp

'..

.

.....:

Przykłady

Rozwiązania ...

zadania

. ..........

...128
119

RozdziaŁ5.
Wstęp

operatoryliniowe

..:........163
....'.166 ...'...168

Przykład Zad,ania

Rozwiązania ... Rozdział 6. Wektory' i wartości własne macierzy. Diagonalizacja macterzv .. .. Wstęp Przykłady
.

195 195 198

Spis treści

Zadania Rozwiązania...
Rozdział 7.

.......201 .'....209 ..''257
...257

Wstęp Przykład Zadania
Rozwiązania

Grupy ... .

'.,...259 .......263 ......269
..

Rozdział 8. Reprezentacje grup

Wstęp

.28L

Przykład Zadania Rozwiązania

'..28I
.

...

'....290

Geometria analityczna Rozdział 9. Linie proste ipłaszczyzny ...

Wstęp Przykłady Zadatia Rozwiązania ...

......311

.......317

.....315

..

.311

... ' '.323
..343 .343'

Rozdział 10. Współrzędne krzywoliniowe w R2 i

Wstęp Przykład Zadanta
Rozwiązania

R3

...
.

......347 .......350

..

.. . .. .356

Rozdział 11. Krzywe gładkie na płaszczyźntet w przesŁrzeni

Wstęp Przykład Zadania Rozwiązania...

'
.

..

.......381 .....'385
..

.. ...380

...373

.373

Rozdział 12.

Powierzchniegładkie Wstęp Przykład Zadanta
Rozwtązania...

......399 ......403 .......405
.399

Literatura

.......

427

Przedmov/a
Niniejszy zbtÓr zadań jest ptzeznaczony dla studentów wszystkich kie. runków, na których odbywa się wykład zawierający elementy algebry oraz geometrii analitycznej . Rozdziały: 1,2, 3 oraz 9 zawierają materiał podstawowy' który obowiązuje prawie wszystkich studentów będących słuchaczami takiego wykładu. Rozdziały 4 i 5 dotyczą skonczenie wymiarowych przestrzeni liniowych oraz operatorów liniowych. Rozdziały: 6, 7, 8, 10, 11 oraz
12 są poŚwięcone nieco węższym

zagadnieniom, ważnym dla wielu zastosowań geometrii i technicznych. Szczególnie potrzebny naukach Ścisłych i w algebry jest, naszym zdaniem, rozdział 10, poświęcony współrzędnym krzywolinio' wym. ZastosowaliŚmy w nim poglądowe ujęcie Za pomocą metody lokalnego

reperu. Z matematycznego punktu widzenia nasz zbiór zadan nie jest jednolity. Na przykład, łączymy w nim algebrę z elementami geometrii rÓżniczkowej. Nie unikamy pochodnych, szeregów ani całek. Usprawiedliwieniem naszym jest to, że wykłady dla studentów, poza kierunkami ściśle matematycznymi, jednolite. przyrodnika, technika Ponadto z punktu widzenia teżnaogół nie są lub ekonomisty sztywne trzymanie się tradycyjnego podziału na dyscypliny matematyczne jest raczej nienaturalne. Poziom zadafl jest zróżnicowany - od bardzo prostych, które powinny być przystępne nawet dla uczniów klas matematyczno-frzycznych w liceach, do zadań. na poziomie studentów starszych lat kierunków Ścisłych. Te ostatnie są oznaczone gwiazdką. PodaliŚmy rozwiązania wszystkich zadań. Powinno to być ułatwieniem w samodzielnej pracy ze zb\orem zadań. W każdym rozdziale zadania poprzedzone Są co najmniej jednym przykładem. Każdy rozdział rozpoczyna się od zestawienia podstawowych pojęć i wzorów, wybióIczego - co wynika z natury zbioru zadaft. Zestawienia te mogą posłużyćwykładowcom Za podstawę, wokół której można zbudować pełny wykład popTZeZ dodanie dowodów. W niniej sz ym zbiotze wykorzystaliśmy, po. przeredagowaniu' większą część zadai Z Tlaszego Zbi,oru zadań z algebry i, geometri,i, anali'tycznej dla fi'zyków, wydanego przez PWN w 1990 roku. PominęliŚmy zadania dotyczące zagadnień interesujących wyłącznie studentów fizyki, dodaliśmynatomiast około 100 zadań dotyczących materiału podstawowego. Dodane są także zestawienia podstawowych pojęć i wzorów otaz ptzykłady na początku każdego

rczdziału. Dziękujemy goląco recenzentowi Panu dr. Pawłowi Waszkiewiczowi za liczne wskazówki i uwagi, które pozwoliły nam usunąć n'iele niedociągnięć.

Przed,rnowo,

Będziemy wdzięczni wszystkim Czytelnikom za informacie o ewentualnych błędach, a także możliwościachulepszenia naszego zbioru zadań,. o zauważonych usterkach, proponowanych uzupełnieniach zadań i ich rozwiązafl otaz o nowych zadaniach będziemy informować na stronie internetowej http: l l th-www.if.uj.ed upl l ztp l należącej do Zakładu Teorii Pola Instvtutu Fizyki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Autorzy

Oznaczenia
dl I wprowadzenie definicji ozn : wprowadzenle nowego oznaczenta : oznaczą ze symbole po obu stronach lR',
d67

tego znaku mają to samo znaczenie

C

odpowie,dnio: ciało liczb rzeczywistrych i ciało liczb zespolonych

delta Kroneckera trójwymiarowy

a;71 S}mbol antysyme tryczny

Ż liczba sprzężona do zespolonejliczby z
ź,

j,k .

wersory w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej R3

T:ta,bro! arb, konwencja sumowania: powtarzające się wskaźniki oznaczają sumowanie; konwencja ta w niniejszym zbiotze stosowana jest
jedynie po uprzednim zaznaczeniu tego faktu

|a| dlugośćwektora o Różne sposoby przedstawiania wektora a, w trójwymiarowej przestrzeni euklidesowej R3:

o

a:

ari + aaj +
+

a2k:

far,ay,a"f
|a1,a2,ag)

. 0,: aj
o

a:

I o,1 I a,u I rul 1,",

rrj ł agk :

)

a:

I ot I I a2 L ot.l

|

O znaczenia stosowane

przv macie t zach:

A macierue Zazllaczamy zapomocą pogrubienia odpowiedniego symboiu A: |atlr) macierz o elementach macierzowych o11, pierwszy wskaźnlk źjest
numerem wiersza, drugi zaśk numerem kolumny; elementy macieruy A oznaczamy też czasem przez A7,

AT

macierz transponowana

At

macierz sprzężona po hermitowsku

10

Oznaczenia

A-1 -f'

macierz odwrotna

macierz jednostkowa stopnia n macierze Pauliego, zob. zadanie

or, 02, o3

o6 dwuwymiarowa macierz jednostkowa
Oznaczenia stosowane przy operatorach liniowych oraz dodajemy daszek
:

,4 operatoty Zaznaczamy Za pomocą pogrubienia odpowiedniego svmbolu

Źt

ope.ator sprzężony po hermitowsku

Ź-'

op..utor odwrotny

.f operator jednostkowy
* dodatkowy symbol x umieszczony jako_ górąy wskaźnik (np. przy wektorach bazy) służydo zaznaczenia, ze mamy do czynien ia z przestrzenią
sprzężoną (przestrzeil funkcjonałów liniowych)

I

iloczyn tensorowy

(l)iloczynskalarny
a x b iloczyn wektorowy wektorów
desowej R3
o,,,b w

trójwymiarorvej przestrzeni euklia,,

a.b:
{Ei}

euklidesowej

D?=rorb, iloczyn skalarny wektorów

R

b w'n-wymiarowej pizestrzeni wektorowej

baza dualna do bazy (j r, "',n)

:

{.i} *

n-wymiarowej

Algebra

RozdziaŁ 1 Liczby zespolone, sumy, permutacje
Wstęp
Liczby zespolone mają postaĆ z : ałi,b, gdzie a,b sądowolnymi liczbami rzeczywistymi nazywanymi, odpowiednio, częŚcią tzeczywistą i urojoną liczby z. Często stosowane są oznaczenia o : Re z, b : Im z. Liczba zespolona 'd jest nazywana jednostĘ urojoną. Liczby zespolone, których częśĆ rzeczywista (urojona) jest rÓwna 0, nazywamy liczbami urojonymi (rzeczywistymi). Wielkośćz ! a_ib nazywamy liczbą sprzężoną zliczbą z- Zbiór wszystkich liczb zespolonych jest oznaczany przez C. Suma i iloczyn l\czb z1: a| ł i'b,, z2 : az ł i,b2 są okreś|onewzorami

Liczby zespolone

z1*

z2!

or+

azłi(btłbz), ztzzt
że

atr,z_ bńz*i,(aft2łb1a2).

Z pierwszego z tych wzorów wynika'
Re (z1Ł
z2)

:

Re

z1t

Re

z2, Im (z1Ł

z2)

:

Im z1Ł Im

z2,

z drugiego zaś,że 'i2 : _I oTdZ Z1Z2: Z2Z1. Każd'a liczba zespolona różna od 0 ma l\czbę do niej odwrotną, tzn. taką ż" ,r-': 1. Mianowicie, z-L - ff , sdzie |z| jest liczbę zespoloną z-| = !,

g łFłF i nazynieujemną liczbą rzeczywistą zdefiniowaną wzorem p| waną modułem liczby z. Moduł liczby zespolonej ma następujące własności:
|=|

lzl

: lz?zl: l"rllrrl. lz-'| : +, lzl, l^ - |-l lzl

Vn +

,rl

śl.' l + lrrl.

T4

Algebra

Każdą liczbę zespoloną z trygonometrycznej:

:

a

ł

i'b można przedstawić

w tzw' postaci
(1 1)

z: ał i'b:

|z|(cos

tp

ł i'sinv) :

|z|eiv

Ze wzorłl (1.1) wynika toźsamoś ć (zwana też wzoremEulera)
e2ri

:1.

Kąt ę jest nazywany argumentem lub fazą liczby z i oznaczany często ptzez arg(z) (ę "! ars?D. Liczba z:0 może mieĆ dowolną fazę. Jeśli z
+
0',

G.z)

faza może być otrzymana jako rozwiązanie równań
cos
{p

:

{FTF'

srn (p

-

łF ap'

(1 3)

Zrównań tych wvnika,żetgę:3, j"sti a+O oraz ctgę: f' jeślib+0. Danej liczbie zespolonej możni przyporządkować nieskończenie wiele faz: jeślirp jest fazą liczby z, to jest fazą tej ticźay rÓwnież ę ł 2kt, gdzie k jest dowolnąliczbą całkowitą. Pisząc urg1rs, mamy na myślijedną z nich. Fazę spełniającą warunek 0 < a źn nurywamy ę argumentem głównym liczby z') ozn. Arg(z). KażdaJiczba zespolonu', ;"o ma dokładnie jeden
argument główny_ Ze wzort
Z1

22

:

I

z1|ęiv' |z2|ęźv'

:

lzŁl|z2|ei(vr+vr)

wynika, że można dobrać fazy liczb zespolonych tak, że

arg(z1z2): arg(z1)

ł arg(z2),
arg(2")

= narg(z),

arg(z1fz2):

arg(z1)

ary(z-")

:

_

arg(z2),

_narg(z),

gdzie njest liczbą naturalną. Niech w : Re u ł i' Im w będzie dowolną liczbązespoloną oraz załóżmy, że z : Iz|eiv 7 0. Potęgę z. określarriy wzorem

z'
gdzie

!

pyeir.,
, eiv. _ ę-łIm w
u

(r.4)

|r|' :
Zatem

|z|R"

-

u]h|z|

"tr^

"igRe

.

|r'|

:

lz|R"'ę_v

t-.,

arg(zr)

: lnlzllm

w + ę Re u.

(1.5)

1- Liczby zespolone, surny,

permutacje

t:

Podkreślmy,, że przy danych liczbach z oraz ?l; potęga z' niejest olreślona jodnoznacznie' Zależy ona od wyboru fazy liczby z: 'podstawiając we wzorze E.a) ę: Arg(z) *Zkr, widzimy, że wartoŚei z' mogąrÓżnić się o czynnik 4Pkłw. Pierwiastkiem ri,-tego stopnia (n jest |iczbąnaturalną) z danej liczby zespolonej z: |z|eiv nazywamy każdą liczbę zespoloną u taĘ, że un : z. Liczby te są oznac Zane przez (ż hb ,* . sąone dane wzorem

(ż: ifĄ"*p
gdńe liczb.

(t#),

(1 6)

k:

0,1, ... )rL

_ 1. Pisząc

(ż htb z*'' mamy na myślijedną z tych

Każdąllczbęzespoloną z : ałźbmożna przedstawić jako punkt na płaszmyźlie. Na osi odciętych odkładamy częśĆrzeczywistą Re z :- a, na osi rzędnych zaśIm z -- b' Punkt reprezentujący |tczbę z ma współrzędne kartezjańskie (o,b). Wektor wodzący tego punktu ma początek w punkcie (0,0) .i koniec w punkcie (o,b). DługoŚć tego wektora jest równa modułowi liczby aespolonej: |z|: ła + p. Arg(z) jest równy Ętowi zawaitemu między osią odciętych i wektorem wodzącym punktu (o,b),liczonemu przeciwnie do ruchu nskazówek Zegata. Punkt o współrzędnych kartezjańskich (o, b) oznaczamy Iiterą z, takjak liczbę zespoloną. Płaszczyznę, której punkty są powiązane w powyższy sposób zliczbam\ zespolonymi, nazywa.my płaszczyzną zespo_ loną i także oznaczamy literą C.

Rez

Rys. 1.1. Liczba zespolona z jako punkt napłaszczyźnte
Sumie z1ł zz odpowiada punkt, którego wektor wodzący jest otrzymany z wektorów wodzących punktów 27, 22 za pomocą reguły równoległoboku.

16

Algebra

Zy

Rez

Rys. 1.2. Geometryczna interpretacja dodawania liczb zespolonych

Symbole

Sumę wyrazów ciągu liczb ap, aplll ap+2l czamy krótko D?:rou, a więc

| -

sumy i

ll -

iloczynu

...l

an-1l

ar,

gdzie

P śn, ozna-

ś .Lą :
ź:p

ap

ł ap+t ł ap+z *

...

ł ar_l ł ar'

Wskaźnik (indeks d9lny) ź, nazywany wskaźnikiem sumowania, przebiega wartości od p do n. (Inne nazwy: wskaźnik sumacyjny, wskaźnik'bietący.i Suma wyrazów ciągu arytmetyczn€$o 0g' ao T, ł ao ł 2r, ag ł 3r,,.. ., ao ł Nr jest dana wzorem

i,",
q

ł ri):(2oo

+

"t)(ł +

t)

J

+

1, wzorem

.r*-r

**-.,.r.

znego a0, aoQ,aoe2, a.QB,

Na przykład, jeŚli

t) woma t,T *n"..i, J;lu-, o.on,uremy analogicznie. f
oor': oo(q-t*'

...,

asqN ,

gdzie
I

-

I

ar'''a'*'r)'" 1apłnrlapr+I,
jest ciągiem (n _ p

I
l

'''

rap*nrłll . .. r&pr+-',. -.lapłnr+m
Iiczh oz_naczonych dwoma

! $;'Łiig1lTJ.ffi'#:na
nm

1)(- _ r + 7)

krótko jako

![o

wskaźnikami, I prz! czym kolejność D7",aii,

l

EEaii

:

apr

ł

or*',

ł' " ł o,*,, ł ap,11 ł ..'

(1.7)

|

1- Li,czby zespolone, sunly, permutacje

t7
.

j=r i:P ' Jeże|i dolne i górne granice sumowania są takie same' tzn. gdy P n : n'L) stosowany jest skrócony zapis Sumy:

łap+nr+t+ . . . + apr}m * ..

ł arąnr1m :ńi"r,

: r otaz

iioo,:io',
i=L j=I
ź,j=I

Często używany jest symbo! 6,;i, zwan! deltą Kroneckera. Jest on zdefini61pą1y następująco:

(0 jeżelii,lj oij:t " 1 jeżeli i:j.
Czasem stosowane jest też oznacaellle 6j. Z definicji tej wynika, że

j:t

f

r1

aik: aikt

(1 8)

jeśli1 < i < n) a w przeciwnym wypadku suma ta jest rÓwna 0. Często napotykamy Sumy' w których dwa lub więcej wskaźników przyjmuje identyczne wartości, np.

four,, f i=I i.=L
w takich

o,o,

ź j:I

aiibin.

wypadkach bywa stosowany uproszczony zapis, zwany konwencją o sumowaniu, polegający na opuszczeniu znaku !. Powyższe sumy są więc zapisane jako, odpowiednio

ałbt, diil aiibin.
Ponieważ taka konwencja może prowadzić do nieporozumień (np. trudność mzróżnienia pojedyncze1o elementu ai,i od Sumy D?=ro6 w przypadku gdy nie zwróciliśmy należnej uwagi na kontekst), w ni,niejszym zbi,orze zadań jest ona stosowana jedyni,e po uprzednim tego zaznaczen'iu. Iloczyny ozrtaczamy symbolem fI:

il'"r'g
i.=p

d,papatapł2' ' 'an-I&nl

gdzie p

śn.

18
Iloczyn kolejnych liczb naturalnych od 1 do czytamv n silnia:

Algebra

n

oznaczamy przez nt, co

ż=1

fir:
:
1.

r

.2.3.

.. ..

(n-

1)

.

no!

nt.

Przyjmuje się' że 0!

Permutacje Permutacją zbioru |iczb {L,2,

tabelki

,n} nazywamy dowolną różnowartościową funkcję określonąna tym zbiorze o wartościach w tymż e zbiorue. Dzięki różnowartościowości permutacji (f (il + f U) d\a i' + j) zbiór jej wartości jest (obraz) równy {L,2,...,,n).Permutację najczęściejzapisujemy w formie
...

gdzie f (i) jest wartościąfunkcji

,_( : t \ /(t) f (z)
/

r

z

3 .. n \ /(3) t@) )

,

dla argumentu równego

nazywamy permutacją identycznościową . Liczba wszystkich permutacj i zbioru {1,2,-..,n} jest równa n!. Iloczynem permutacji i g, oin. g, jeśt
złożenie tych funkcji, a więc f g(i')

, / t z 3 ... n\ t:\.t t 3... ")
!
f (g(i,)) oraz

i'

Permutację

/

f

,r: (rrnl,ll

rrłrzll rrn3rsll

rćal)

(1 9)

Szczególną rolę odgrywają permutacje zwane transpozycjami, w których dokładnie dwie liczby, niech to będą ,i1, ,i2, zamieniają się miejscami, a wszystkie pozostałe pozostają na swoich miejscach. Transpozycje zapisujemy krótko jako (h, ir)'Zatem

(it,

iz): (

ł3
'źr,'.

::
.',it),

:?, :)
gdzie

(1'10)

Cyklem k-wytazowym) oz'. (ir, transpozycji postaci
(źr, ir,...,it)

k

ż 2, nazywamy

iloczyn

!

(rr, ix)(ir, i,*_t)'.' (źI, h)(il,i2).

(1.11)

obliczając ten iloczyn permutacji (należy zacząć od prawego końca), stwierdzamy, że i,1przechodzi w'i2,'i2 w z3 itd., iN_t w i,1x, i,1ę zaśw i1. Dwa cykle:

1- Iłiczby zespolone, sumy, permutacje

iz,. . . ,i,y) oraz (jr, jr,. .. , jl) nazywamy rczłwznyrlli, jezeli zbiory liczb {ir, źr,. .. , i,7"} onz {jr, jr,.. ., j7} nie mają elementór wspólnych- Kazda permutacja róźna od permutacji identycznościowej 1 jest albo cyklem, albo iloczynem rozłącznych cykli' Cykl 2-wytazowy jest transpozycj ą' Korzystając z definicji (1.11)' każdą permutację optócz I możemy przedstawić w postaci iloczynu pewnej liczby różnych transpozycji. Jeśliliczba ta jest parzysta (nieparzysta), to permutację nazywamy parzystą (nieparzys*ą). Na ogół mamy tu na myś1inajmniejszą z możliwych liczbę transpoąscji. Parzystośćlub nleparzystośćjednak nie za|eży od tego, czy tozkład permutacji na transpozycje wykonaliśmy w sposób najbardziej ekonomiczny. Przyjmujemy, że permutacja 1jest parzysta (zero transpozycji). Niepo-. rrądkiem w permutacji f nazywamy każdą parę Iiczb i,, j taĄ, że i < j ołaz J Q') > /(j). Permutacja parzysta ma parzystą' a nieparzysta nieparzystą |iczbę nieporządków. Aby stwierdzić, czy dana permutacja jest parzysta Ędźnieparzysta, wystarczy po1iczyć w niej nieporządki. Często używany jest n-wymiarowy symbol całkowicie antysymetryeany €iL..'in. Jest on zdefiniowany następująco:

i.

I

, .... /t 2... n\ 1. " . '" tn)" .' I jest permutacją ieżpli l . t2...
\lt

parzystą'

_1, 0,

przy czym zakładamy, że liczby Ą, iz, . . . ,źn są różne, jeże1i jest permutacją nieparzystą, jeże1i nie wszystkie |iczby Ę,ź2,. . . ,in są różne.

tl-skaźniki źt,iz, ' . .,i" ptzyjmtją waltoŚci L,2, . ..,n.

Kombinacje, symbol Newtona (i)

Rozważmy zbiór n różnych elementów _ mogą to być kolejne liczby natu_ ralne 1,2,3,...,n. Każdy podzbiór k różnych elementów, gdzie 7 < k <n, rvbrany z owego zbioru nosi nazwę kombinacji ł-elementowej ze zbioru liczącego n elementów. Liczba ńżrrych kombinacji &-elementowych jest oznar:ulna przez (i) (symbol Newtona) i jest równa

\\-e wzorze

tym 1 < k .! n, ale możemy rozszerzyć definicję symbolu Newrona, zezwa|ając, aby dla każdej liczby całkowitej nieujemnej n

\ł/ - łtt',_łl
(;) :'

/n\

nl

(1.12)

co wynika z definicji

gdyk>n.

(1.I2)iz

tego, że 0!

:1.

Przyjmujemy też,że(I):0,

r
Algebra

Symbol Newtona spełnia następujące tożsamości:

(;)
gdzie 0 < k

:(":r),(;)-(-i,)

:(;ił)
:o
.

(113)

śn' atakże

2(;):-' fr-'r-6
Tożsamości(1.14) wynikają ze wŻot1t Newtona:

(1.14)

(a+b)'
gdzie

:F_(;)"-u"-r,

(1.15)

wiając o

a,

b

:

z tożsamości(l.14).

to dowo]ne liczby, a n jest liczbą całkowitą nieujemną. Podstaó : 1 lub o : I' b : _L, otrzymujemy pierwszą lub drugą

Przykłady
Niech

I. Liczby zespolone
z1

: I,

z2

:

'i,.,

oczywiście Re z1

t^---L '"łż' łż'

:

I, Im

z1 --

0; Re zz:

O,

Im

zz: I;

Re

zs:

In-L

,r: Ł' ł2 :I

Ponadto z definicji |z| onz ze wzorów (1.3) otrzymuiemv

lr, : ,rl:tzst - l;

Arg(21)

:0.

Arg(22)

:

|.

Mg1ril

(Arg(z) jest podany w radianach). obliczmy i,i. Wzór (1.4) daje

i'

: :

t'"*p(i|ilexp(i2lrki): .*p(-ł _ znł).

bowiem tutaj 1ź I oraz arg(ź) dowolną liczbą całkowitą'

:

Arg(d) +

zkr: t ł2h,

gdzie

k

jest

1- Liczby zespolone, sumy, permutacje

2L

obliczmy sięc
"łoo

z}00. Ponownie stosujemy wzór (1.4). Ponieważ

zs:

exp(źi),

"

:

exp(ź2ł7r100) : exp(i25zr) e"p(,1ro0) ''
4

:

exp(if)

:

_1.

\\ drugiej i trzeciej równości skorzystaliśmy z tożsamości(1.2).

Obliczmy pierwiastki n-tego stopnia z jedynki (traktowanej jako liczba zespolona). Zgodnie ze wzorem (1.6), otrzymujemy liczby

exp(;)'
gdzie k

2rki,.

:

0,I, . ..,n _ 1. Często używane jest oznaczenie

eł :
t\ idać, że ekel

.2rki. exP(;).

:

€k+I'

e1

:

(e1)ł oraz oczywiście, że (ep)"

:1.

2. Sumy
Dan1'

jest zestavł n2 |iczb |ai| numerowanych dwoma wskaźnikami ź, j, przy ,:z}T 1 < ź, j < n. Niech ,S ozlacza ich sumę:

,:Z,i,,,:ŻD.,, j=\ i-l i-L j=l
Liczby te możemy ułożyćw tabelę:

Att a12 .,. dtn A2I d22 . -. A2n

(*)

o'r', o'^,

','

dnn'

Liczby aii możemy sumować w dowolnej kolejności. Sumując najpierw r i-tym wieiszu tabeli, obliczamy sumy cząstkowe st : D?_taij, a pełna :Tma jest lówna

s: D'n: D(D'1,) i=l j=l i=l s: !(!o,i). j=L
ż=|

n

n

Sumując najpierw w j-tej kolumnie, obliczamy sumy cząstkowe si a potem pełną sumę

:

D?=rari,

22

Afuebra

M.o1em: też sumować najni.er1 wzdłużlinii równoległych do prostej łą_ czącej liczbę aln z an. w tabeli. Pierwsza grupa sum ciąstkowych zawiera llczby leżące powyżej tej prostej i na niej. re mają postać:
rL

- all : Lo,, .,. i_I
!f-a

t2

'umy
ozt

12

:

a12 +

:\a;3_;.
i=r

T3

:

aB

ł azz * an :Dron-'r,
i=7

3

Suma cząstkowa rn zawiera liczby leżące na prostej łączącej liczby a7nl an7. Powyższe sumy cząstkowe można ująć wzolem

,o:Do,r*r-r,
gdzie ł : I,2, . . .,n. Suma r7, liczy ł składników. Druga grupa sum cząstkowych zawiera liczby leżące poniżej owej prostej. _ Te sumv mają post ać:

fa-1 :a2n*oe,,-r ł... * ar2:Dorr*r_r,

Il.-2

: o3r ..-dł.,_r +.

-. * d",s

:Żor

r*r_o,
n
\-a

T2n_Ż: an-ltl * ann_t:

ź

onr._r'.o,

:Ann: t2n-1

)

A;o-;.

co można ująć jednym wzorem

i=n.

Z2

\-

a

j L+r- j,

gdziel:n+1,...,2n-7.
Pełna. suma ,9 jest sumą sum cząstkowych: ,9 ^ otrzymujemy zatem tożsamosc

:

D!=rru + D?!;łr r,.

ĘĘ"'r: D(I''
l_l J- L rjl }- |

nnnk2n_tn

ł*, o) *

I -ą---

r ri

a..

-----._:

i_l_j).

1. Liczby zespolone, sumy, permutacje

23

3. Permutacje \iech

4567\ , (12 34s67\ n:(' /:(.r 4 3 6 b 2 T) r; ;;i u)

(123

Definicj a (1.9) daje

Zbadajmy palzystośćpermutacji /, 9. Analizując permutację f, zalważan1', że 1 -J 3 -+ 5 -+ 2 -+ I oraz 4 -+ 7 -+ 6 -+ 4, gdzie strzałka ---ł ozlacza,,przechodzi w''. Są to rozłączne cykle zawarte w permutacji /. Zatem J : G,3,5,Ż)(4,7,6). Analogicznie, g : Q'a,6). Korzystając ze rzoru (1.11), rozkładamy pierwszy cykl w permutacji / na iloczyn 3' a drugi aa iloczyn 2 transpozycji:

':(i?ti?,

? t)

(l.3.5.2)

:( I Ż 3 4 5 6 7\

- \2 ] 3 45 67l\5 :

( I 2 3 4 5 6 7\ ( 1 2 3 4 5 6 7\ ( L Ż 3 4 5 6 7\
(1,2)(1,5)(1,3),

\ers426T)
'

i ł ió l)\lz1Ą5
(4,6)(4,7).

67)

(4,7,6)

:

Ęczna liczba transpozycji jest więc równa 5, czyli permutacja / jest

niepa_

fz.l-sta. Permutacja ta zawiera 7 nieporządków. Permutacja g zawiera 6 nieporządków' jest więc parzysta. Jej rozkład na iloczyn transpozycji ma postać:

g:
{. Symbol Newtona
Obliczmy kilka symboli (i):

(z,6)Q,Ą-

(;)

=':

(;)

(l) :

/rz\_n(n-l)_/

\2i

/20\ 201 (;;) : E'F :

2

\n-2) (;/=--'':("-rl
Ż2 '19 '

n \

/n\

*#':":
17' 13' i1

(,

",)

ntn 1)ln-2) / n \

:

184 756'

24

Algebra

Zadania
I.1. Rozwiązać układ równań
(1 +

i)Ą + (I

+
z1

_ 2z2: (I

źł5)z2:-2

+ 2i,

gdzie z1, z2 są zespolonymi niewiadomymi.

-

ł5).i,

,,.?. ,P!^: moduły i fazy
z minusem).

|iczb zespolonych: Ł7, +i, +I +

i, +ł3 +

i,

1.3. Podać częśćtzeczywistą i urojoną liczby

7+i _7-i
7.4. Korzystając z wyników zad,ania I'2, obliczyśmoduły i fazy liczb zespolonych z1z2 i z1f z2, gdzie zt:7l i,, z2:1a nĘi.
1.5. obliczyć:
(a.i

I-i'

ź

(b) (d)

r+;tga -1+ttga '

(.)
(")
(g)

t!3 tt L$ \
2 21

I

(f)
(h)

r* (cos

ł*l',

c+i sin a)5

-L+iy5

1.6. obliczyć:
@)

\nT7,

(b)

v=#.

1.7. Niech z-1 _ z :Zi,sing. Pokazać, że jeślin jest liczbą nieparzystą, to z te4o wzotl1wynika, źe z_, zn :2isin(np). rzędnych [1'

1.8. Używając liczb zespolonych, obliczyć
1], t3' 5]

Ęt między wektorami o współ_ względem kartezjanstiego ukła,du współrzędnych.

i- Liczby

zespolone, surny, permutacje

1.9. Podać miejsce geometlyczne punktów na płaszczyźniezespolonej Spełnia.'ąqr_ch warunek:

(")

(b) )z-L-i,l:z, (c) |z + i,|+ z_ź:4,

],IŚz,

fe) ff) 0 < Im(iz) + Re(iz) < 1, ts) 0<Ars(*-1)<;, ih) 0<Arg(;)<;,
(i)
za

rd) l. il - ,-i:rt. z+11 :lzl+1,
:1.

at rrierzchołki 21,22 prostokąta, którego przekątną jest odcinek o końcach mieszczonych w pozostałych dwu wierzchołkach 4 : 0, za: i' Bok prostoąta o końcach w punktach z1,4 jest dwa razy dłuźszyod drugiego boku, Ji rrierzchołki trójkątów równobocznych, których wspó]ną wysokością jest
:*Jcinek
[21, z2].

1.l0. Stosując interpretację geometryczną liczb zespolonych,

znaleźć:

l-l1. Zbiór 1iczb zespolonych leżących w płaszczyźliezmiennej zespolonej : : z -ł-i,a (r,y sąliczbami rzeczywistymi) na okręgu fr2 +!J2 : I noddajeml , --+ ,' t- Ilz. Jaką figurę otrzymamy? Co otrzymamy przy =ansformacji
:'.-j

sarnej transformacj i : al z prostej danej równaniem :l z prostej danej równaniem

2r: 1, r: y?

l-l2. l-l3.

Rozwiązać równanie zż ł (z _ ż)2 :3 + zź.

{a) ib)
(c)

Rozwiązać (w liczbach zespolonych) równania:
13 13

:1, 13 : -1,
(5

(d) (e)

- -'i,

xa+ł2+I.

_5ź)r2 _

(3

_Żi)n +

1:0,

_.lczĘ naturalną oraz zg

l-14. obliczyć liczbę zespoloną z, jeśliwiadomo, że ż" _ zyfz, gdzie n jest

f

0.

l-15. Pokazać, że ltczba rzeczywistych pierwiastków równania
aox"

ł alrn-I ł ... ł a,. :

Q

26

AĘebra

jest parzysta ]ub równa zeru' j€ś]i-n jest liczbą parzystą,lub nieparzysta, jeślin jest liczbą nieparzystą. Współczynn ki ;,;'",'.'.'.",";, są rzeczywiste. 1.16. Dowieść,że

/1+rtsr\"_ r+itg(nc) \1_ttgz/ - 1_rtc(rr)
1.17. DowieŚć, że
n
P=I

fl{,

-

tuoy: zn

- ),,
z

gdzie e1

:

exp(hi /n) jest pierwiastkiem n-tego stopnia

jedynki.
z jedności,

1.I8. Przez €r.oznaczamy r-ty pierwiastek n-tego stopnia e, : exp(2rri f n). ObliczyO

ff{..)0,

!{"")0.

1.19. Sinus i cosinus liczby zespolonej z definiujemy wzorami:

.t stnz:1;k,

_

e-,,1. .o..:

j1.r. +._r").

Sprawdzić, źe: sin(z + z'): sin z cos z, + cos zsin 2,. cos(z I z') : cos z cos z, sin z sin 2,. że sin z

sin2z+cos2z:I,

Znaleźć liczbę

z taĄ,

:

1000.

urojone.

1.20. obliczvć cześćrzeczvwistą i urojoną funkcji sinz oraŻ cosz' dla jakich liczb z funkcje.in. i cosz ńą;".;;łl ;;u."y'irt",

Zbadać,, a dla jakich

zespolonej C wzorem

1.2l..Pokazać, że jednoznaczlafunkcja

ę6 ok."slonu na całej płaszczyźnie

ęĘ! (Ęexp(,ĘPl,

1- Liczby zespolone, sumy, perm,utacje
a,

27

g'Łie Arg(z) jest argumentem głównym liczby z oIaz n > 1, nie jest ciągła, aaz że {z1z2 l łĄłą Pokazać, źe równośćł/z1zr: (Ą {Ą ma miejsce (v sensie równości zbiorów wartości wyrażeń !z1z2 oraz (a . (Ą), jesli pzejdziemy do funkcji n-znaczl\ej określonejwzorem
Ars.( z\ + 2kr {żt ffie"p(l -?)
,

ł:0'l,...,n_1.

(Funkcja n-znaczna f (z) ma n wartości d1a danej liczby z).

l.22. Definiujemy
z

:

na całej plaszczyźnie zespolonej C z wyłączonym punktem

0

fukcję

jednoznaczną funkcję

exp(ln lzl). (a) obliczyć ln(_1), z' oraz |n,i. (b) Podać przykład na t'o, że |n(z") l a1n z. (c) Sprawdzić, że tak określony 1nz nie jest funkcją ciągłą. (d) Pokazać, że dla rzeczywistych x otaz a, przy czym u > 0, mamy ln(c') : a 11a. (e) Zbadać' czy po przejściu do funkcji a-zlacznej okreśionej'\;t/zolem

kl:

zo t- e*p (oln

")

.

|n

z h|z| + ikg(z), a następnie jedn oznaczrrą |n|z| oznacza tutaj liczbę rzeczywistą taką, źe

dJ

lnz h("")

:

ln |z| + ź(kg(z) +2k1r), k _ 0,ŁL,+2,. ..,

a ln z w sensie równości zbiorów wartościwytażeń ln(z") oraz aln z dla dowolnej liczby z 10.

:

l-23. Wykazać następujące tożsamości:

_ i'in1ł') k_I

sin(?rl_i] :in(łz)
S'n( ź J

Zakladamy, że r nie jest całkowitą wielokrotnością liczby 2n. obliczyć też sumę ![-' ł cos(kz).

28

L,24. obliczyć następujące sumy i iloczyny:

(")
(d)

D1,
42
ztu

I

(b)

D(-1)n,
IL

12

(")

ln,

ll
r,

\-

5

ri+11

(") Doi,

(f)

(s)

D (-1)uł,

(h) fla,
n

(r/

CI)
gdzie a

DUil,

(k)

n

f7

i.oo,

.0)
f'L+l
t1

sa z-- 'i+j+ł

11.

1.25. Korzystaj ąc ze wzorn (x
n

- l)|i='xk :

_z,

dowieść, że

h=l

Dt" -|nP

+t)(zn+

Wsk'az-óuka. obliczyć piervrszą' drugą względem Z, potem podstawić 2 : 'l -

i trzecią pochodną podanego wzoru

l.26. Wykazać,
(u)

że:
bt

Dt'

o* +

DŁ'

:ł=Joi +b),
Re a*, Re(iDl=rbo)
D;=o

(b) (c)

Re(|i_rae)

:

'Ł' (li-oaark)(D!rb,y,):

: *|i-rImb7,'
(

D[o

apblxksL,

(a)

oraz cs

(DŁ.."f*) (Dl=ob,r'): D31o":1",gdzie c": : Di- -, a1t"-r, +dY n < s < 2n. "

D"i=ga1b"_,,gdy s

2

Wszystkie aa,ba,r,! są liczbami zespolonymi, i, oznacza jednostkę urojoną.

1.27. Dane są liczby rzeczywiste at,az,...,a,, spełniające warunek nnn

(1")(1"'S:f
i=1. j=l

.f

k=.r

L rug

zespolone, suny, perrnutacje
ire'

29

thć' ll&

co najwyżej j edna z liczb a; jest różna od 0.
..

}tr'skaźniki i,,k,,l przyjmlją wartości 1,2,

.,n. Wykazać,

l5'u6u,:5r.
k=1

l-lf

- Ldowodnić, że

ij=l

i

o,,

:

i

(*""_-.,,,)

ł=l \

.E (ł",.,,)

Postępować analogicznie jak w przykładzie 2, wprowadzając cząFtkowe wzdłuż1inii równoległych do prostej przechodzącej przez Jr trcĄs a11 i o,,,, w tabe1i (*).

J&ziuka.

l5L

Podać wzór nailoczyn dwu cykli w następujących wypadkach: d*'a i]lr| cykle nie mają e1ementów wspólnych, {bl nają dokładnie 1 element wspólny, lkl nają dokładnie 2 elementy wspól e.

i1-vń
L'llZ-

l'$l-

i:1.2....,n.
s'7

Znaleźć l\czbę L, permutacji f zbioru {I,2'3,.. . , n} nie pozostawiażadnej liczby na jej pierwotnym miejscu, tzn. takich, że f (i) l ź dla

jest dwuwymiarowym symbolem całkowicie antysymetrycznym'

łe) \\'-vkazać, że

eiiePl:

6iP6iL

tilrie

Ęmboli całkowicie antysymetrycznych'

łb') Uogólnić powyższy wzór la iloczyn
Wykazać, że:
6a6i,.

ó'*

jest deltą Kroneckera'

-

5;16i*'

e

;';,.'.i^

€Ąkz...k

ru_wymiarowych

l5ll-

lelllr=reiiae6tc:

-

6-"6jt,

'b) Ę-*=, e;i1el it":26;l, łc| |},o=re;iyaił : 0' jeś1iailx-- ałi dla dowolnych
Tutaj

j,k:

t,2,3.

jest 3-wymiarowym symbo1em całkowicie antysymetlycznym.

1.34. Niech a : |a1, a2, a3], b : |b1,b2,Ą) będą wektorami w trójwymiarowej o? przestrzeni euklidesowej. określamy iloczyn wektorowy: c = |c1,c2,cg] ' a x b,1dzie a:|31"'p1e;1,1a$1. Wykazać, że:
(u) Dl=,

aic,i: D:-Ibią:

0, co zapisujemy jako

a.

c:

b'

c:

O

(b) (a x b) . n boDl=ro"r." - ai

'!.d :
!|_,

b(a ó,n".'

.n) _ a(b. n) lub

we współrzędny ch dź :

I.35. Wykazaś, że:
(a)

!f,,=,

e111"e

,-1,"

:2(61t6i^

-

6-n6it),

(b) D]'u,"=' e;i6€1i1* gdzie
ei1"1^

:3!

6ii'

jest 4-wymiarowym symbolem całkowicie antysymetrycznym'
że:

1.36' Pokazać,
\/--)

! tl.r2t...rrtrclt tr2,.,.lrn

_^t -,t:t

\-

^1-

!

l'12'...\1Ą-K'1'21..''Ln

-l.,l_

-r-

1)!Ą1.

!.37. Wykazać, ze (*!r) < (,;)
1.38. Dowieść,że

dla

k Ś 7'

gdzie n

ż mż pż 0.

Ł(;)(-1*)

:(',:"),

Korzystając z tego wzoru, obliczyć

:(;X;)
Wskazówka. Zastosować wzór Newtona (1.15) po obu stronach toźsamości (r + I)n(x + 1)" (r + t1r+'.

:

1.39. Wykazać, że

tIĘ (, (;)(;)o,**': (.;.

)

1-

Lbńg

zespolone, sumy, pennutacje

31

Asystent w czasie ćwiczeń odpytuje 5 studentów z grupy licząpej 15 mób- Na ile sposobów moźe on wywołać studentów do tablicy? Udziel ofiowiedzi w dwóch przypadkach: (1) gdy jedna osoba może być pytana }ib razy (nawet 5 razy), (2) gdy jedna osoba inoże być pytana najwyżej !_41. Na ile sposobów można rozmieścić.|{ nierozróżnialnych cząstek na K móżnialnych poziomach, przy czym K > N? Na każdym poziomie może rilować się najwyżej jedna cząstka (cząstki tego typu nazywane są fermioen raz.

L{).

nmi).

hć się dowolna liczba cząstek (cząstki tego typu nazywane są bozonami). Lłii. Na iie sposobów można rozdzielić M ńżnych przedmiotów do K toz:

|_ł!. Na ile sposobów można rozmieścićI{ nierozróżnialnych cząstek na K nófoialnych poziomach ptzy za.łożenil, że nakażdym poziomie moźe zn'aj-

nóiniahych pudełek, jeżeli w pierwszym pudełku ma znajdować się dokładnie
m 1rzedmiot ów? L{4. Na ile sposobów można tozdzielić M identycznych (nierozróżnialnych) 1redmiotów do K roztóżnialnych pudełek, jeźeli w pierwszym pudełku ma 7ilować się dokładnie rn przedmiotów?

Bmwiązania
a następnie ą: !+i'. pierwszego, otrzymujemy E_1-2. Wynik podajemy w postaci tabeli; z to rozważana liczba zespolona, r &ugiej kolumnie podany jest jej moduł, a w trzeciej argument główny.

& ównania

D.J-I. Z równania drugiego otrzymujemy z|

: 2z2 ! _j+lf,, ar:

i_

ł5i. Podstawiając

z

z
1 1

Arg(z
p
'7(

-ii

1

ł3+ź

z

zl
Ż 2 2 Ż 2 2 2 2

Ars(z) |ln
r 16
16

1_ź łź _I+ź łż -t-i łż

r+i łż

I
1

r12
3łr

7nlł
3r ltr

rl4

lŻ l4 l4

_ł5+t _ł5_ l
_I _I

,fz-t

5n 16
7łr

7- yĘi
+

I + \f3i

r13
5n

l6

- ł3i
ł jest

ł5i,

l3

2n 13
4tr 13

ky

liczby z są równe Arg(z) + 2kr, gdzie fie z

dowolną liczbą całkowitą.

l-1.3.

: -7, lm z:

O.

R.1.4. Ponieważ zt : łżexp(it
łr/a -

,1,

Arg(21 z2)

r

/3

:

:

7r/4

23r l72.

+

lrll.
_^l

/,4)

lzllzrl

,oraz

l3), !z1ą| : Ai '2 e,rs(zy/22) : 2v I "rtr)"

zz

:

exp(ir

więc

_

(c) (1+ ł5i) vvl/r\ i; (e) i; (f) 1; (g) 12: (d) 22a:(h)-exp(-i(so+zrlu)/i.

R.l.5.

(a) 0; (b) _ cos(2o)

sin(2a);

R.1.6. (a) łżexp(t1,r1s+zkrl2)); (b) t77"*p (i(_7T/36+2k1Tl3)), gdzie ł : 0, tl, *2,. '..

.lT.f;
1-t/

Ą :

R.1.7. Mamy
exp(-i'ę)
_

ll' : exp(rinp) ]'"1'J::f|:lf : __t. ot'rzymuJemy wzór podany

równanie na z:. __I + }izsill,p = 0 z parą rozwiązań: _ 'z2 : 22 exp(iLp). Podstawiaj ąc do z-, _ zn i koruysta,

o,u, iuit ,-a"- ana n nieparzystego w tcmacie zadania.

są leplezentowane przez liczby zespolone z1 : |!,i,, 2r: 5i. Szukany Ęt iest równy 9: ł.s(a + d1 : arc tg1tfł1. Rozwinięcie Taylora daje arc tg(tl4) 'Arg(z2lz1): :"i1ł' _'(p1{1;;. . . - 0,245' a więc p=Il4 (w radianach w stopniach I 14.).
3+

R.1.8. Wektory te

=

z)0.
w

(d; Jedna gałąź hiperboli o ogniskach źr: i,, _z kartezjańskich jej równanie ma postać 2a2 _ "r: I\. (we współrzędnych _' 2t2': ": (e) Dodatnia póloś 'Re z. czyli i > 0. a o' (f) Im(iz) + Re(iz) : :r _ punkty o współrzędnych spełniających 0 < !: leżą.wewnątrz pasa ograniczonego prostymi __ u I i !): r - 1. i-, ,1,:: 8, Wnętrze klrna wyznaczon elo przez ploste 3l : 1 i : r ł I oraz warunek a
(

(c) Etipsa o ogniskach zI: i oraz zz : jej równanie ma postać y21ł ł _+

R.1.9. (a) Koło o środku w z:0 i promieniu 2. (b) okrąg o środkuw punkcie zo^: 1+ l i promieniu 2 (we współrzędnych kartezjańskich: (, _ 1), + t)2 : 2) fu

-

li

t1

-i

(we współrzędnych kartezjańskicb '

Uzasad'nienie- Wprowadźmy nową zmienną u:

:

(z

-1-

t)

lQ

-

l,)

- L:

2ź l

Q

0<z<y-1'(gdyżx>O).

gdzie z : z * liy. Nierówność podana w temacie zadania oznacza, iż w |eży w pierwszej ćwiartce. Stąd wnioskuje my, że x 0,;; l. Dalej, wplowaArs(tł). biorąc pod u*ugę, ' ż." tgz: 1, uf Reu 1r,?]?""F^::::r; = _ |) oraz 0 < ę < Tl4' otrzymujemy I/\a 0 a tgp < l i ostatecznie

-

i)

:

(2i,r + 2a

_

2)

l L@

_

7)2 +

ł],

'ł':

Algebra

L

Itbzby zespolone, sumy, permutacje

oo

\z2l

=hrł
I l;

:

(s)

&: 1 mamy irnie te obszary'
Na

)<

u

Arg(zlz) : _2p (modulo 2r), gdzie _29+2kn < r l2dlak: 0, t1,.. .; dla

, gdzie

które właśnie znaleź}iśmy; zatem szukanym miejscem geojest *rycznym wnętrze dwu k1inów wyznaczonych prostymi 3r :0, a : -fr. Ę) Cxery punkty na płaszczyżnie: 1, _I, i, _ź; są to pierwiastki czwartego *opnia z jedności;są one wierzchołkami kwadratu. okręgu ,, + (, _ Il2), :114 zob' rysunek ponile;j. .leaen _ : |"'l. Stąd z, : )zt

9 : Arg(z); stąd otrzymujemy ł : 0 mamy stąd _r l4 < 9 < 0; 3nf 4 < 9 < T; d1a pozostałych wartości ł otrzymujemy po-

nązań:

zystaystego

I_1-10. (a) oba szukane wierzchołki 1eżą na (5Ąź wtedy kąt p'"y z1 jest kątem plostym' r ńch spełnia ponadto warunek 2|z1 _ i,| : 45+i 4l5. Druga możliwość to z1 : _2l5 +

i

4l5."al

.

t.2-

t(l/4).
a więc

Rez
dnych

iskich
nych

&rarty

wierzchołek jest daIry wzorem z2

:

24

_

21-

r0<
1.

runek

I,
,

leży

:owa-

u:

,, _ z2 : |u|exp(ip) ma pewną fazę 9. Faza {b) Liczba zespolona , _ y 7r/6 będzie równa fazie liczby zespolonej z5 _ ą. Wiemy' że wysokość trójĘta równobocznego równa się /3/2 długościjego boku. Biorąc to pod rragę' otrzymuiemv
oJ
25

czme

_

2z _-

.2 (.' _ zz)ż exp(_ir

16).

34

Algebrt

z3:

sĘd

pomocąz1i z2) można obli.czyć wartośćz5,a dalej _ zI ("s _ otdŻ 24: a _ (z5 z).
(za

"r)
z1

-

z6

:

zz*(zs*zt),

R.1.11. Punkt

: rt ł źat przechodzi ,7
-I

w punkt

x1

'f

xt

xly

-

xUt

Oznaczmy z| : w ł ,iu ' Dla okręgu w p'łaszcŻyźnie z' podstawiając 11+ a? 1f 4 do wzoru ('t), otrzymujemy i'r-: i1rr-łyr\, uyiir; i"st liczbą sprzężoną w stosunku do z1 i o 4 razy większym module'^-Z okręgu 12 otrzymujemy więc okrąg dany równaniem u2 + u2 : 4. (a),^Podstawrają c 11 :'7f 2,3r1 _ dowolne, otrzymuje.my z7 ut źu1 (t /z._ tat) Łatwo zauważyć, /'(t lą+y|). że ten zbi& iu.,t to' tworzy ktzywą zamkniętą (u.1,u1 ogtaliczonedla dowolnych 91). Punkty (r/z, too) na iro-stej.przechodzą w punkt zł : 0. Maksymalna wartose rl1 wynosi 2' Jeśliprzeniesiemy początek układu współrzędnych do pu.rt "ńien.r"; tu bęaącego s.od"oo'y.l kiem odcinka łączącego te punkty, tin. o,z,, 1 1z,o1, io zmiennych z" mamy

:

;ł:1j; ł

:

:

Ą:

'

_i'a, , zi:ul- 7łiul='1 "I+a?' ' ż+a?
Łatwo sprawdzić' źe

(#)'.(#,)' :
(b) Punkt

1.

Zatem punkty z'! leżą na okręgu o promieniu 1 i o środku w punkcie (0,0)'

Ą

= xt * źx1 przechodzi w

-, -x1 ",2r1-:2Ą-,2Ą.
1

źx1 1 :
_I,
.

Mamy więc do czynienia z prostą a,

Równanie nie ma rozwiązań, gdyż lewa strona jest liczbą rzeczywistą: zż.: |z|2; (z _ z), : (zi t^1z|, : _ą(h,'("))r, prawa a strona ma częśćurojoną równą 2'

R.l.12.

R.1.13. (a) ra
(b)

r*:

exp(Zknil3\, k : O,+t,+2,. . .; exp(nźl3 + zkni /3) k:0,t7'Ł2,. '.; '

:

L

Iliłzby zespolone, surny, permutacje

35

Zatem pierwiastkami równania są:
(*)

: exp(1ri' 16 + Żklrż l3), k : 0,+l, +2,...; : (2 _ l5, 12 : (I a 3i) l10; {d) "' h} l : (1 Łił5) l 2 : exp(+'n'l3), sĘd wynika, że r :
t ) ".
ź)

exp (ł1+t 1 a +

ł\n) .

ł5+t ,,Ę-l _ł5+t _ł5_t
2' 2 2'
L1.14.
i
Przepiszemy równ'anie w postaci z(z)" hzęliczb zl zo, mamy
zl"+1

: ,r.

2'

Wprowadzając moduł

}ną

t.l4

exp[i(l

- n)p):

lz6l expfri(p6 + 2kn)1.

wą ro2.

rd-

'ch

t_ynika stąd, że |z| : "+ffi, gdzie bierzemy pierwiastek rzeczywisty do-.mi. Dalej, p : (ęo + Żklr) l( - n) dla n l L. F"óżne tozwiązania'otrzyramy d1a k -- 0,1,,2, . . .,n - 2. Gdy n : 1, równanie przechodzi w zŻ : zg. Jeże|i ę0 (faza z0) jest ńline 6d zera, równanie nie ma rozwiązań. Natomiast dla rp6 : 0 rozwiązań jr* nieskończenie wiele; są to liczby zespolone o ustalonym module ffi i o dowolnej fazie p: z: /Ęexl(lr)
Zespolone pierwiastki podanego równania tworzą pary: jeś1i z6 : l 0 jest pierwiastkiem, to także z0 : I0 _ iao jest pierwiastkiem, co *_vnika z faktu, że ao,al',.'. są rzeczywiste, więc

L1.15.
ro*iuo,

yg

qzf, +a1zff_|

1.'.:

(anz! +r.''A_'

+...)

:

aoz[ +a1Ą_|

+...:0.

Ł Ą{

\Yszystkich pierwiastków jest n. Jeżeli 1iczba par (ą,żo), przy czym ł Żo, wynosi k, to liczba rzeczywistych pierwiastków jest równa n _ 2ł,
w1,nika nasze t wierdzenie.

L1.16.

Rozpiszmy lewą stronę równości podanej w temacie zadania:

(t +ts,)' : f:-+=) :exp(2inr) \t - rg"r/ \cosr - isinrl
,y-

Rmpiszmy prawą stlonę równości:
1+ i,tg(nx)

na

-

cos(nr) + ź sin(nz) cos(nz) - i sin(nr)
równe.

:

exp(Zi.nr).

llidzimy' że obie strony są sobie

36

z, są różne. Możemy napisać
z" _ )"

R.1.17. Rozwaźmy prawą strolę wzotu' tzn. Z, _ \n, przyrównajmy i "r, : 0. tego równania ,ą, :_ffi 1.^-:::::,:i-: }. p : 1, ^Rozwiązaniami ), exp(2tźp /n) dla 2,.. .,nlub inaczej"zr: ,l'r.-w."y"r.:[ J

:IIę _ ąl: f|{" _.łeo). p=I p=l

R.1.18.

e,:

exp(2ni.r ln). Obliczamy iloczyn:

-q,*,-

: .-'

(ł +,-) : *" LĆł,,Ę!]
:
l, *ię.

1-1;'{"+tl. Następnie rozważamy sumę dla przypadku e' f 1. Ponieważ mamy do czynienia z sumą dla ciągu geometrycznego i ponieważ (.')J:

:

exp [inr(n + 1)]

:..(1.)" -J : !ł.'l* Ćr_ l ł-r
Osobno rozpatrujemy przypadek e, = 1.
14,11"6,

n

o

!{.")o
Zalważmy, że e,
definiujące.

=

".

:

1jedynie wtedy, gdy r

:

kn,

gdzie

ł:

0,

tl,

*2'

. . ..

R.1.19. Naleźy sprawdzić tożsamości,podstawiając za sin i je

cos wyrażenia

drugą częśczadania' zauważamy, że exp(źz) _ exp(_lz): ^^^1'b{:'\"nuć 2000i. Mnoźąc strony przez exp(iz), otrzymamy :2OO0i exp(źz)"łp1ń)1: jako równanie kwadrato*e'x2 _ l' : 20OOir, gdzie ]g.l"::::',.:1lujemy J' exp{,Ż,. UbllczaJąc J. otrzymamy

"i'Zatem

1000i+

Vł - 106: (i03 t

v/iba

_Tl exp[łr(} rzk)]'

i.z

:

ln(103

*

r/r

o_ł + l,r 1f, + zł1

,

L

lliczb! zespolone, sumy, perrnutacje

dĘ r :

0,+I'+2,... Dodatkowa faza 2kn we wzorze na exp(lz) była riiśtotna. Stała się jednak waźna po zlogarytmowaniu, ze względu na wieLracznqś6 funkcji zespolonej ln.

LI._m. Niech z: r ł źy. Wtedy

sinz:

sinrcoshg * ź cos rsinh3r, cosŻ: cos rcoshg _ zsinzsinhg'

: O a e to dowolna llczba rueczywista lub gdy _ lŻ a y dowolona liczba rzeczywista (ł to liczba całkowita). : 0, gdy x : kr a y to dowolna liczba rueczywista. Ę lrn (cos z) : 0, gdy U : O au to dowo]na liczba rzeczywista lub gdy r: łur a 3r jest dowolną liczbą tzeczywistą. |ł).Be (cosz):0, gdy x - (2k +l)nl2 ay jest dowolną liczbą rzeczywistą.
,_
{f) /rn (sin z)
(2k + I)lr p).fte (sin z)

:

0, gdy U

n r-21.

tf) Niech r

)

0. Mamy

,Ęł+łx+i€: vi'
Z &ugiej strony
E-+0

lim

l-

(t'źe :

ł[.t ęxohz]l.
" n'

oywistej.

fukcja ma więc nieciągłośćdla wszystkich punktów dodatniej półosi rze_
lŹ) Sprawdzamy, że

\ft_ł : łI ł v-v=
(3) Mamy dla wieloznacznego

:,*p(ł,4\. '
n,'

{ź:

v 'tLz

n/.--]-

( |,,|Ą e,p -

|i{*st"l

+

Arg(z2) +

zk,)).

Z drugiej strony

ł|Ą

ł ", : (E,l łEt "*p [1 (ł.g(",) + 2k.)]e*p

[1

(ł.g1",) +

2k, 7()f

:

( !z,|Ą

e*p

|i{*sł"l + Arg(z,) + 2k, r)].

r
38 Alqebra

(z1a i łĄ vą są identyczne' W tym sensie -/-:---:: -/: -/: v.1.2 - v.1\/.2, Uuaga. Zaletą funkcji wie1oznacznych, takich jak fl2 lub wprowadzona w następnym zadaniu funkcja lnz, jest ich większa regularność,tzn. ciągłość, a nawet róźniczkowalność(analitycznośó), w jak największym podzbioZatem zbiory wartości fu*cji
rze płaszczy zny zespolonej.

R.r.22.
(u)

(b)

: in,lnź: źnf 2, ii : e"p(łtnz) :exp(_T12_zTk). ln[(_t)'Ż] : 1n 1 : 0, 21n(_1) :2źłrł 0.
ln(_l)

(.)

Dlar>0:

€-+0+

lim ln(o

ł ie) :1nr.
ie)

Z drugiej strony, także dla
E--+0+

r

>

0:

liqr ln(r

-

-

ln x

-2ri.
r)
0.

Zatem tak określonafunkcja ln jest nieciągła na półosi
(d)

W tym przypadku Arg(z) : o,,Ars(r') : 0 i dowodzona równość wynika z własności1ogarytmu |iczby rzeczywistej.
ln z | + ź [Arg( z') + zkT) : aln zl ł źaŁrg(z) + ł/jest dowolną liczbą całkowitą. Z drugiej strony,
a
I

(") ln(z^)

:

l

2k' n

i,

gdzie

aln

z:

a|n|z)+ iaAtg(z)

ł i,a2kr,

gdzie ł jest dowolną 1iczbą całkowitą. Zatem zbiory wartości wyrażeit |n(zo) onz o 1n z . pokrywają się jedynie wtedy, gdy a : *1. Gdy a jest liczbą całkowitą, przy czym a] > 1, to zbiór wartości aln z jest w całości zawatty w zbiorze wartoŚci ln(z'). Gdy o nie jest 1iczbą całkowitą, zbiory te mają elementy wspó1ne, ale nie są zawarte jeden w drugim.

R.1.23. Jest to przykład zastosowania wzoru na sumę postępu geometrycz_
nego:

_ \- ,k - znł\ z 2...) " z-1,'

gebra Ensre

1- Liczby zespolone, sutny, permutacje

39

żona
Diąg-

cos(łr) + isin(,łr), więc

r jest rzeczywiste oraz gdzie r ńe jest wielokrotnościąIiczbv 2r, tzn. x l 2mn. Ponieważ zk : exp('ł') :
Przyj mij my, że z
exp(źx) , gdzie

:

zbio-

!cos(,łz) :69 (*"'-)
Podobnie

:R"(

ei( ".+1)r

I

e"

I

ei(n+I), _ :,^( f.*1*"y:'-(t"'-) eż, -1

e,ic

)

Korzystając.ze wzorów Re(z) : Ę oraz Im(z) : f , stosujac je do wyra_ żenia (et("+t)' _ e")l("o'_ 1)' otizymamy (po prostych przekształceniach) wzory podane w temacie zadania. Za'lważmy, że wyniki niniejszego zadania pozwalają nam na obliczenie pewnej klasy sum związanych z slmą | zk. Dla przykładu obliczymy sumę ! ł cos(łr). Stosując różniczkowanie, otrzymamy tożsamość

*1

(i.*,*",) :
a

l

A

więc

:

k

cos(k:r).

Podobnie możla wyliczyć sumy typu

_ {sln(*r)'sln(T)} "' iłco,1łr) d" I sin(!) J r=r
|oke

n

dowolnego naturalnego wykładnika potęgowego p.

cos(kx) oraz |uke sin(łz) dla
4913ó;

R.1.24 odpowiedzi: (a) 10; (b) 0; (c) n(n+1); (d)
(e) (a"+1 -1.)

(k) n!ą"("+t)1z. 0) otrzymujemy

l@- t); (f) n(n+I) l2; (2"*'- 1)'.

(s)

";

(h)

a"; (i) nt;
DI=' rr

(j) (n(n+1) l2),;

R.1.25. Różniczkując obie strony wzoru (e _

1)

: x'ł| _ r po x,
r.

Dro k=l
n

*@

- r)Dkrk-1 :
ł=l

(n

* r)x"

-

Następna pochodna po c daje

zDkG_I)ax_z

+

(r-

1)

'ł(k_|)xk-z:n(n+I)x"_l,

Algebra

a trzecia zaś

ł(ł- 7)a*_z+ (" - rl łrł- 1) (ł _ 2)al"_s ł=1 ł=1 Podstawiając r : 1, otrzymujemy z ostatniego

3'

r

:

n(n

ł I)(n _ t)a*-z.

wzoru równość

3'(,ł, _ k):
Ponieważ DI=, k

,L

:

k=I

n(,+

1)(n

_ r).

n(n +

L)

l2, więc

Ś," Lr :
R.1.26.' (a)

I
5n(n

+ 1)(n

-

1) +

1 ;nh

+ 1)

_

1

t6nlr-

+ t)(2n + t).

:

(al +

ól )

ĘT=, + (az +

ou +
bz)

DLl ół. (o, + o, + . .. + (a. + b,)

:

+ o*) + (bt + bz + :! Li-,rt., + ił

.'

.

.

.' + b,)

a1'łi'Im o*) : ak,więc Re (|'[-,a1) EF, lia*+]Ę]^=-tm Ee o1. DaĘ, = Dt' ReuDT='Iu aĘlŻ{=,i!' ';=l(ne ,r - |i-,Im ba) : -li=,lm.b1".
(b)

:

|[,

(c) (ag

a2b1x2

ł a1x -l aztz + ' ' ' + a"?\.ĘL.fu:
yr +
..

.+

!i]o

a"

bo"d'_-"

2"

:ĘLgaob1łoyl +|ioa1Ęryt + -ofłr, ńi,i* ;,

(d) Podstawiając

a:

(i ą'-lri

x we wzorze podanym w punkcie (c), otrzymujemy

źe k+l _s z ustalonym s. od 0 d,o 2n. Przy ustalonym s ( n wskaźnik ł może przyjmować wartości od 0 do il;; j : s - ł. Suma cząstkowa zawierająca wszystkie "l wTazy z d.'ń ; ł i_ma *ięc postae wyrazy takie, T::r::"x::-'o::l'_'::?stkie .resu Jit'sne' ze s moze przyjmować wartości

l=0

a

rc\

:

ff

aoą,k+I'

*=0 ł=0

R":

(f

a1b,_)x".

j=0

Gdy s > n, wskaźnik ł ma wartości od s_n (aby było nie większe od n) do n. W tym wypadku sumy cząstkowe mają postae

t:s-&

Ą=(ź

a9b"_1)xs.

gebra

1. Liczby zespolone, sumy, permutacje

Ą
zrt

I

Pełna suma jest równa

YI I

ns

!(!o7a"-7;"'+
wzór.

av"b,..v)r". r s=nłl k=s_n

D D

n

Wprowadzając oznaczenie c,, jak w temacie zadania, otrzymujemy żądaly
B.,-1.27. Lewa strona jest równa

I

I

t

I

D"i i=l
Podany warunek oznacza więc, że

n

* \/---)

"?"3.

I

Fąl
t

I
czyli

aiaj:0,

l*r lĘ)
I

alaj

:

s,

(*)

b,*
I
I

}ślitvlko źł i.

al ł 0, a2 l0, przeciwnym (ł,). wypadku W to otrzymaiibyśmy sprzecznośćz warunkiem
JeŚli dwie liczby byłyby różne od zera, nP.

warunek (*) jest spełniony.

i
t
I

R.1.28.

Ustalmy wartości ź,l. Korzystając z definicji Ą7., widzimy, że w podanej sumie ó17, l 0 tylko wtedy, gdy ł : ż' Ponieważ 6ii -- L, więc Dł ó'*ó*, : 6ił6it : 6ł'

I

Ps.

fn
I

R.1.29. Postępując zgodnie ze wskazówĘ, obliczamy sumy cząstkowe wzdłuż linii równoiegłej do prostej |ączącej Iiczby a1|' ann w tabeli (*) z ptzykładl 2.
Zaczynamy od lewego dolnego rogu:

iuna

sl

:

onl

: Lon_'*r r, s2:
ź=1
an_2 t

s"\
1

an_I t
3

ł dnz: Lon_r-,
i,=l

r'

ksze

s3 :

ł d, -l z+
r"-1

an3

: !arr_3_i
i'=1

;'
n

sn-1.:

a21

+

-..+ anr-t:la4ii,

sn:

atr +

...

+

ann:Do,lo,

42

czyli s1,:DŁlan_ł+;l, gdzie k

Następne sumy cząstkowe to:

: I,...n.
. . . T3

Tn_t

: anl. . .*an_t

n:

rr_l D or r*r'
ź=1

:

o4 n_2ł a2 n_1łagn :

3

D

ou
^

12

= a!

fu_1

ł a2n:Doun_r*n,
i=L

21

11

:

a.]'n:Doon_r*n,
i=t
,9:

czyli 11 :

Dt =ro, n-r+6. Dodając i"_.o-y cząstkowe, otlzymujemy pełną sumę

s
Z drugiej strony, S

:

wk

DDo"_ł+,i,; *

!

n-l

I

|ol'_1*;.

Dl-' a1i. Porównując oba wzory, otrzymuj podaną w temacie zadania toźsamość 'l='
(1) Zatsłażmy, że elementy w danym cyklu można cyklicznie przesta np. (1345): (3451): (4513)- (5184). (2) Po drugie, cykle niemające ze sobą wspÓlnych elementów,można wiać miejscami, np. (t3a5)(26) : (26)(1345). (3) Rozważmy teraz dwie transpozycje mające jeden wspólny element pierwszym miejscu. Przykładowo, dla permutacji liczb L,2, . . '6:,

:

R.1.30.

(13)(14)=(l

i 3 i3 3)(l ł ; 3 j

s)

Na podstawie tego przykładu łatwo dostrzec' że ogólny schemat mnoź dwóch transpozycji (czyli 2-cykli) o jednym wspóInym elemencie ma
(źt j r)

(ź'jr) : (źljzj ).

(4) Podobnie, gdy pomnożymy 3-cykl z 2-cyklem (nadal jeden wspólny ment), otrzymamy

(itjzj )(il

js)

:

(źl jsjzj),

a d]a mnożenia lL-cyklll z 2-cyklem otrzymamy

1- Liczby zespolone, sumy, perrnutacje

43

(5) Zbadajmy, jak wygląda iloczyn dwóch cykIi mających po dwa elementy wspólne:
,,. -I ł-z \

(iJ2)u1i1... iei2h.

..

l')

;;

)

(ji 'j,
: :

. ',:

';,',',

'ł,)

=

I \

Posługując się wzorami wprowadzonymi wyżej, możemy mnożyć permutacje o bardziej skomplikowanym rozkładzie na cykle' Przykład:
(123)(45)(14253) (123)(45)(42531) (123)(153)(42)

\:' j'

.1t

:

(123)(42)(531)

:

:

(123)(531)(42)

(13)(1532)(42)

:

(15)(32)(42)

:

:

(13)(12)(153)(42)

(15)(23)(24)

:

(15)(243)'

Sprawdźmy powyższy wynik, obliczając iloczyn permutacji:

/r2345

(,z a r s ł )(

;;i;i/:(iłzll)

l2 3 4 5\

/t 2 3 4 5\ :

(15)(243).

R.1.31. Załóżmy, że znamy \iczbę L. dla ciągu (1'',2,"',n)' Jakajest liczba tr'+r ' dla ciągu (1,2, ...,n,n + I)? (r) Wvpisujemy każdy z Ln ciągów (tych dla I,Ż', ' ' ' ,n) osobno' Dla za_ każjego ni"t''.u miejscu n ł 1 wstawiamy liczbę n + 1 i natychmiast jest " mieniimy ją miejscami z pierwszym elementem ciągu' Takie rozłożenie prawidłowe,- tzn. spełnia założelle',że żadtta liczba nie pozostała na swoim

miejscu. Jak widać, mamy razem 'L,, takich ciągów' "natura1nym'' (2) Wypisujemy każdy z L._1 ciągów takich, że nadal dotyczą l\czb 1"2' ...,'", prLi czym w każdym z nich dokładnie jedna liczba, a konkretnie 1' miejscu' oczywiście nie jest to ciąg' o jaki po"o.iui. ,ra s*oi',naturalnym'' o.- chod"i. Jednak gdy na miejscu rł*1 dopiszemy liczbę rł+1, a następnie zamienimy miejscami z |iczbą 1' wtedy otrzymany ciąg znów spełnia nasze

założelie. Razem więc mamy Lnł Ln-1 prawidłowych rozkładów, w których dodatjest, że jeszcze nie kowo ]iczba n + 1 zajmuje pierwsze miejsce' oczywiste wszystkich możliwości' wyczerpaliśmy ^Punkti " (r) i (2) powtar zamy z małąmodyfikacją' Tym razem liczba (3) prawidłowych n + 1 ma trafić na drugie miejsce. Znów będzie to L.'| tr'_1 rozkładów' I (4) Tak samo postępujemy z pozostałymi przypadkami, tzn' gdy n ł ostatecznie trafi do 3,4,..., n-tego miejsca'

44

Algebra

Mamy więc wzór rekurencyj n! L,!t : n(L, + L,_). TJzyska'nie ana]itycznego wzoru na L^ także 3est możliwe. ółłz uT'r,tl : 0 (co widac przez sprawdzenie). Dla n > 2 odejmijmy od __'-r5v nurr"no.ol rcKur€lcyJnego wzoru stronami wyrażenie (n + 1')Ż,:
Ln*'' Stosując ten wzór wielokrotnie, otrzymamy
Ln+t

- ('+ I)L,: -(Ln - nLn-).
nLn_1)

-

(n +

t)L, : - (L, -

:

(_r)2 (L,_r _ (n _

r)

L*_r)

:

..

.

Przepisujemy wzór w postaci_.L:*' . . sironi" go wielokrotnie, tak aby po prawej' !, +.I)Ln +(_1;'+, znów stosujemy ;;;"ł i,* Lol";oo ptzez L,_1, następnie przez L,_2, Ln-l,.' ., a wkońcu puć, ir- ołtłtecznieuzyskujemy

-

(-7)n-2+1(L2

- zL) -

(-l;n+r.

t,

:\etr;

dla

n

ż 2.

R.1.32. (a) strona prawa dowodzonego wzoru zmienia znak przy zamianie i +ł j lub ł ++ l. (stad wynika, że:"!t.o*".;;;;;' l: j lub ł: l)' Wystarczy więc spiawłzić podany w)ó, di" ;:_i,; j', o.u" k : l,t 2. Strona prawa jest lówna l .i _ o r, .'...'l"*" .u*rru 1. Podany wzór i"J, jest więc prawdziwy.
(b) Należy ltwotzyć z delt Kroneckera wyrażenie zmieniające znak przy dowolnym przestawieniu ź" <+ źp^hlb.ko; i;-(;'*;: I,2,...,n), oraz równe 1, gdy i' = 7 : k1, i2 : z : kz| . ,i: : ;: i'. Wyraźeniem takim .iest

D ,sr
f

6,, k,,,,6,., k1,r, .

..

6i^k1,,.,

:
pazysta' oraz

6Ą ł16ą, ł, . '

. 6;^

*.

_

Ż^ł;Fi,:::r:: '"lT-1# "f 1b]oru {1,2: .,?}, jeśli permritacja / jeśi _1* o,"..,*l;T;?;'"';;:}:[J'' €ńiz...in€kń.z.'.k, :D 6r, *rr,) 6,, *1p'. . .' 6t^ *11.1' 'n"Ul I" Na przykład, gdy n : 3, wzór ten ma postać
ttjk€lmn:6i16i^6mł6in5i151"^łói,.6in6*t_6,i.^6iółn_66r6i-6łt_6ąóir6*^'

wvystkich permutacjach

6t, łr6t, kr6t" k" . . . 6;. ł* ł .

..

,

Vgebra

l-

Liczby zespolone, sum,g, permutacje

45

B1.33.

(a) Wzór teir otrzymujemy w podobny spos ób jak wzór z punktu (a) poprzedniego zadania. Strony lewa i prawa zmieniają znak przy z ++ j lub l +ł m. Wystarczy więc sprawdzić, że wzór jest prawdziwy dla następujących Fr ('' j) oraz (l,m): (1,2)' (1' 3), (2,3). Dalej, zallważamy, iż obie strony rzoru nie ulegają zmianie, gdy równocześnie i ++ I oraz j ++ rn. Dlatego ĘTstarczy tozpatrzyć 6 zestawów wskaźników: (ź,j) : (1,2) oruz (I,m) : (r.2); (i,j): (1,2) onz (t,m): (1,3); (t,j) : (1,3) oraz (I,m): (z,B); (i- j) : (1,3) oruz (I,m) : (t,3); (t, j) : (1,3) oruz (t,m) : (2,8); (i, j) : (ż.3) oraz (I.m) : (2.3). np.
3

Drrr*r'rru:
ł-l
3

€123€123:1:

órrórl

-

6126zt,

: 0: D"'r"',u k=l
I1_

órróz:

-

órgóz''

F J:I,2,3:

pozostałych przypadkach również mamy Zgodnośćobu stron wzoru. WZóI ten można oczywiście oftzymać ze wzorn podanego na końcu R.1.32.(b), tladąc n - k i sumując po ł. (b) Wzór ten otrzymujemy ze wzollJ z punktu (a), kładąc m : j I sumuj ąc

'(ó,lójj (c) Zmieniając ozlaczenia wskaźników, po których sumujemy, możemy napisac, że
akl: otk.6'k :
&,1-1 l,k-l _F'łl. więc

k,I=1

Y

,oiur,io:

j=l

_ 6,i6',): 3ół _

6,t

_26tt.

Doo'"r':Do'*"n'

Ponieważ

jest

nj,
\\ -vkazaliśmy,źe

Ił=1

Do,*rro: -Dor,rrur.
I,k=|
3

D

oo,',0,:
O.

-D

3

ou'"^'

Stąd wynika, że: ||",p, anF ł"t --

46

Algebra

Di= ,alcl 11-:1].!a). nrego zadanla.

:

D?,t ,t_la4€;1,1a11b1:

0 na mocy punktu (c) poprzed-

(b) obliczamy i-tą składową:

((o x ó) x
3

n) :
_

riu,(o x D k,I=l
6;161")a"b1n1

b) 1,n1

: f ' f ,,r,, ruo"brr, k,I=t s,t=l
_ orfu"r".
s=l
l

: !(dl,óll s,t=7
ąl D .,r*,.'ro" : :

:

boŻo"r"
s=l

R.1.35.' (a) Postępujemy identycznie jak w R.1.33 wystarczv rozpatrzyć 6 par (i., j), (I,rn) tam podanych, np.

r234€o34

ł €pą€1243 :2 :2(6lózz
€p43€3ą:
we
0+ 0

_

6tz6zr),
lĄ,6j62621,

i

-.ł'"-"',r-"

€1234€.'"34

ł

: =2(6y62

l
I

l?rYI

j],Trzymujemy, kładącm: j

wzotzez punktu (.) i ,",""ją.

f ,,,u"r,,o":rf,rru,,_zfil,ą,:8Ąl_ 26"1:gl5,. i,k,s=l i=' iP.1.36. .Pierwszy wzór: po lewej stronie mamy sumę jedynek. Jest ich tvle. ile jest ciągów (h,iz,..., ź') będących pe.*utacjami żrłr"i,r,. .

l ,'ł "li\jl
,#:
"

I I

R.1.37.

I w pierwszym' albo w drugim symbolu epsi.ron, "il;".l-;?;.';";{; l iakas pu.u *rr*uzlr .o* ;.d; t identyczna, a więc lewa strona się wyzeruje. ń.u'u .i.oou j";; il;;'".".:;; "" " l a więc i w tym przypadku wzór jest udowodniony. l

- ,j; ,Ii,TJ,,liJ:.,, kluczoną liczbą i, tzn. jest ich (n _ rit. "lełeti

,.,

?t:l,r:;-

::'"i'

iTiH'ffi 5.::l

"'-=,

8:

@:trTri:;Ę1.,,

I

lĘebra

zespolone, surny, permutacje

47

rrzed-

. Stosując wzór Newtona (1.15) po obu stronach tożsamościpodanej mkazówce, otrzymujemy:

ź(:")*
zyć 6

:*(,r)*Ę (?)' : Ł*

(;)

(?)-"

(*)

r ylazy po stronie prawej takie, że k+l -- m. Wtedy J -- m_ k. z założenia n ż rn ż p ) 0, przy ustalonym Tn oraz k :0,1,.. .,p l nie wykracza poza przedział |0,n]. Zatem wylazy te dają wkład

(:l;l G"-r))*
stronach wzoru (*) muszą być równe, a więc

z może przyjmować dowolne wartości, współczynniki przy x^ po

(:"): Ł
IuJ

(;) (-"_ u)

ąc

Kładąc w tej tożsamości n: mi korzystając z pierwszej własności(1.13),
emy:

Ł(;)(;)
tyle, czyli Jest wyalbo dzle
)wa,

:

f

;1:

(p +

r)t

Pt' nl'

(*

*)

kul białych i n kul czarnych. z nich wybrać m kul, ale bez zwracania uwagi na kolor. Można to ńić na (e}) sposobow (prawa strona naszego wzoru)' Patrząc na spoże możtla wybrać: (a) 0 kul białych wybierania wnikliwie, zalłłażamy, (b) 1 kulę białą i m _ 1 czarnych na rr czarnych * (6) (;) sposobów; _ )(-1r) snosouow; (c) 2 kule białe i m 2 czarlych "u (!).(-1') sposobów Dodając liczby tych możliwości:
tlouód, (kombinatoryczny). Rozważamy p

(;X;) . (t)(-1,).
.39. Po obu stronach tożsamości
(1

(;)

(-"-,1*

Di=o (i) (-iu) ' co kończy dowód tożsamości(**).

+')p(1

+

')'(1

+')':

(1 +

ł;l+'+"

48

podstawiamy wzór Newtona (1.15). otrzymujemy tożsamość

Pr

Następnie mnożymy stronę lewą przez liczbę 1 daną wzorem
1

'D

: t''-'-.'(;) (;X)
: r
p+r+s

n"(;*")',

ó3.l+ł+r

(bowiem 0

<' + ł + t Ś p +r + s), co prowadzi do p+r+s p r \- \- \-' z_Ż Lz2 Ż6i o*r*,,,*o*,() (;) (;) : j=0
i=0 h=o
ó.,

wzoru

,Ę'

(*;*'),'

Ponieważ otrzymujemy

,***l:'+ł+1 : 6i iat"+&j

,

"r"

(*:*

d,,*r.,00x;)) .' :'p- ( * ;*').,
te_

PrzyrównujQc współczynniki przy r", otrzymujemy tożsamość podaną w macie zadania.

R.1.40.

najwyżej jeden raz, wtedy odpowiedziąjest sl(1u5). Jest toliczbi iaźri"n *yborów 5 studentów z 15 obecnych po*noźonut.rez 5!. Przyjmuj"-y p."y tym, źe wywołanie tych samych osób: raz w jedĘ kolejności' .a" * irr,'ej kolejności liczy się osobno jako różne sposoby pytania (stąa właśnie czynnik 5!).

(1) Na 155 sposobów. (z) Gdy poszczególne osoby mogą być pytane

R.1.41. Należy wylosować K
Możemy to zrobic nu (*1^)

-

_ N.poziomów, które pozostaną nieobsadzone.

(fi) sposobów.

danym poziomie (aź do wystąpienia następnego io"iomu) urii"."."orr. .ą cząstki znajdujące się właśnienatym poziomie. -Cały szereg rozpoczyna się więc od jakiegośpoziomu (a nie od jakiejścząstki). Szereg liczy razem lr'*K elementów. Wszystkie moź]iwe rozmies"czenla cząstek olzymu;emy' rozważając wszystkie permutacje elementów tego.""."gu, przy czymna pierwszym

R.1,42. odpowiedź brzmi (ł+f_1). Aby ją otrzymać, wyobraźmy sobie, że poziomy energetyczne i cząstki ,,ustawiliśmy',wleden szerc1, pIzy czym po

1- Liczby zespolone, sumy, perrnutacje

49

miejscu ma pozostać poziom wybrany jako pielwszy. Tych permutacji jest (N + K _ 1)!. Tę liczbę trzeba podzielić przez |iezbę permutacji cząptek pomiędzy sobą: N! (bo czą'stki są nierozróżnialne i ich permutacje pomi@zy sobą niczego nowego nie wnoszą) oIaz ptzez liczbę permutacji K - 1 poziomów pomiędzy sobą' tzn. przez (K - I)|'

Wkładamy m przedmiotów do pierwszego pudełka. Pozostałe _ M łn ptzedmiotów umieszczamy w K _ 1 pudełkach w ten sposób, że bierzemy określonyprzedmiot i wybieramy dla niego losowo jedno z pozostałych K_ 1 pudełek. Można to zrobić na K _ 1 sposobów. Z drugim przedmiotem robimy to samo itd. Dla M - m przedmiotów jest więc (K _ 1)M_- sposobów. Zatem odpowiedź ł:rzmi: (!)6 * L)M_m ' R'.1.44. Wkładamy rn przedmiotów do pierwszego pudełka. Poniewaź przedmioty są nierozróżnialne' można to zrobić na jeden sposób. Do pozostałych M _m ptzedmiotów i K_ 1 pudełek stosujemy rozumowanie z zadalia I.42, zastępując,,poziomy'',,pudełkami". odpowiedź zatem btzmi: (, ł!y)'

R.1.43.

zdział 2
ierze

i wyznaczniki

Działania na macierzach Macierz jest plostoĘtną tabelą liczb rzeczywistych lub zespolonych:

f orr I or'',

a12 a22

li:

I o^,

o^,

m) n są liczbami naturalnymi; Macierz powyższa ma rozmiar rn x n wierszy, n kolumn). Macierz często zapisujemy krótko jako |a6|. Liczby gdzie 1( i' !morazlŚ j <n1 zwane są elementami'macierzy. ietze oznaczamy dużymi, pogrubionymi litelami A, B, . .. , ich elementy ptzez aii,bii,.. ' ltlb przez Au,Błi,. ... Pierwszy wskaŹnik (i) numeruje zaśdrugi (j) kolumny macierzy. Jeśliwszystkie elementy macierzy są liczbami rzeczywistymi, mówimy, jest ona rzeczywista, gdy zaśprzynajmniej jeden jej element jest liczbą o niezerowej części urojonej, że jest zespolona. W wypadku gdy : n, macierz jest kwadratowa. Niech ,4, : |aii) oznacza macierz o rozmiarze mxn. Mnożenie macietzy |iczbę (tzeczywistą lub zespoloną) ) jest zdefiniowane wzorem

au,
Aml

at2
422

421.

... aln ... dzn .'.
:

dl

) \ )

arr \av azt \ azz
a.,or.

dm2

dmn

) a-,

(^A),j:

)a;7 dla wszystkich i,

j takich,żeI<ź śm,I<. j 1n.

52

Algebra

Macierz zespolenie sprzężona do danej macielzy A, ozn.A, ma elementy równe zespolenie sprzężonym elementom macierzy A, bez zmiany ich

położeń:

A
menty określone wzorem

!

|

ąr u- .

Macierz transponowana otrzymana z macietzy A, ozn. AT , ma

l,^

l.:.,

uo

,?,

uG
d.,"

,T. ]

l

I

ele-

(A')oł ! Aio, gdzie1< iśrn,I ś.jśn.Zatem:

n,:|"?, ":, "' | !|,,., "- - o^, :l' l::ill:i a-t a^z ... dmn o," oz, ... .^"
o.z,
.
-

I

o,, ar2

orn

)'

I

ar ar,

-.

a-.1

l
I

L

I

L

)

Macierz AT ma rozmiar n x m i jej kolumny (wiersze) są równe wierszom (kolumnom) macierzy A. Złożelieoperacji sptzężenia zespolonego i transpozycji (w dowolnej kolejności) nazywamy sprzęźeniem hermitowskim i oznaczamy górnym wskaźnikiem t (symbol ten czyta się jako lub z angielska jako dagger\. '"krzyżyk'' jeże|i Zatem, e]ementami macierzy A o rozmiarue rn x n są liczby aii, gdzie i.: I,...,m, i :1,. . . ,n, to

(At)1!ą.
Macierze o jednakowych rozmiarach można dodawać. Niech

(2.r)

o"=
Sumą

l arr btz ,:, o:., .,, I ,, b;; ,= , | | | I o-, o^, ... ,;. ] L b-t b^z ...
r'tn

l o,' alz ..

bt,
b;.i"

b^n

tych macierzy, ozn.

A+ Il,

nazywamy macierz określonąwzolem
1

alzłbn anłbl, azl+.bz a22łb22 l'+a!| "r"!'r, |' L a-1 ł b'1 a12 ł b1n2 . . o-, + b-* ] f
a11

+ó11

L

Uacierze i
(-,4.

wy znaczniki,

B)ri t Aźj + Bżj. Dodawanie macierzy jest przemienne, tzn. Ą+ B: B + A, atakżełączne,tzn. (A+ B) +C : A+ (B +C)' dla fuolnych macierzy A, B, C o jednakowych rozmiarach. Iloczyn macierzy A, B jest zdefiniowany tylko wtedy, gdy liczba koe .rięc
+

hn LB

pierwszej macierzy jest równa liczbie wierszy drugiej macierzy' Iloczyn okreŚ1amy wzorem
a7n
d2n
:

fie

E:

I b,,

b,,

dmn

": l': b*,
I
b,,

b,

br, I ot I

1 l.', ,r,

cn
cz2

0,,

]

2,;) "-,
)

l"-,
s

^,

c,": (AB),"!Drrr,", dla
EI

r:

l,2,...,m.,

:I,Ż,...,p.

(2.3)

macierzy nie jest przemienny, bowiem po pierwsze, z istnienia iloqnu AB nie wynika, że istnieje 1|oczyn BA jeślimacierze A,B mają miary, odpowiednio, m x n' n x p, to iloczyn BA jest określony,gdy 2: m.Po drugie, nawet jeślioba te l|oczytly istnieją, to na ogół AB + BA. Iloczyn macierzy jest łączny: jeśliokreś1ony jest iloczyn ,4(BC)' to jest ekeślonytakże iloczyn (AB)C onz

]tzvn

A(BC): (AB)C.
[oczjn wielu macierzy można więc zapisywać bez nawiasów. Na przykład, @n ABC można obliczać zarówno jako podwójny iloczyn (,4B)C lub
bLD

A(BC).

Ponadto:
+

A(B+C):AB

AC,(A+B)C:AC

+

BC,A(^B):^(AB): ()A).B.

Sprzężenie zespolone, transponowanie i sprzężenie hermitowskie iloczynu ł macierzy mają następujące własności:

G;Ą:T; :T;A .4,
..

(A'A,

'.

.

Ao)'

:

(A,'Az. .. Ańt

:

AT AT

,

'ąI...

'ąL,ą!.

Zatem operacje transponowania i sprzężenia hermitowskiego zmieniają kolejxlśćmacierzy w i]oczvnie.

54

Algebra

Jest ona oznaczar.a przez pogrubione zero:

Macierzą zerową nazywamy macierz, której każdy element jest równy

0.

0:

000 000

Jeśli0 jest macierzą zelową o pewnym rozmiarze, to 0 + ,4 : A dla dowol_ nej macierzy A o tym samym rozmiarze. Ponadto, dla dowolnej macierzy B o rozmiarze n x p, OB : 0, gdzie macierz zerowa po stronie lewej ma rozmiar mxn, a po stronie prawej m x p. Analogicznie CO :0 d1a dowolnej macierzy C o odpowiednim rozmiarze.
Macierz kwadratową o rozmlatze nxn nazywamy krótko macierzą stopnia n. Diagonalą macierzy A : [oq] stopnia n nazywamy ciąg elementów dl', azz, . . . , ann.Batdzo ważnym typem macierzy kwadratowych są macierze diagonalne, tzn. takie, w których kaźdy element spoza diagonali jest równy 0:

óoo

B. Macierze kwadratowe

a;n000 0 azz 0 ... 0 0 aB ... 0 ó ó ...

0 0
o'n

a więc aii : 0, jeślii l j. Macietz diagonalną stopnia n taĘ, że jej diagonala zawiera wyłącznle jedynki, nazywamy macierzą jednostkową stopnia n, ozn. 1 (lub .I', jeślichcemy uwidocznić stopień macierzy):

I:1,!

100 010 001

... ... ... .' ...

00 00 00 10 01
:
[dłi],

0ó ó 000
a więc I4 :
6rr.

E1ementy macierzy jednostkowej są dane przez de}tę Kroneckera, 1

Macierze jednostkowe są analogonami |iczby L, bowiem d]a dowolnej macierzy A stopnia n, mamy

I"A: A:

AI^.

(2 4)

2- Hacierze 'i

wyznaczni,ki
macierzy

55

.Wyznacznikiem

fuĘ
clet

A:

lau"l stopnia

n, ozn. det A, nazywamy
(2.5)

A!

\L-J

źrźri'"...i^ahra2iza3Ą''' an;n,

g&lłe eirir;"...i- to wprowadzony w rozdziale pierwszym symbol całkowicie 4symetrYczny. Przypomnijmy, że €iń'*...ź.: 1, jeŚ1i ciąg i,1,i2,i3,. -.,i," 1rs parzystą pelmutacją zbioru {1, 2, 3, . . . , rł}, dia nieparzystej permutacji ń €i,łrż"...;'. : -1. W pozostałych plzypadkach' tzn. gdy przynajmniej dra wskaźniki mają identyczną wartość,€iizż"...in : 0. W wypadku macierŻy

*opnia

2

detA: aia2z -

atza2r.

(2.6)

Przydatne bywaj ą następujące wzory:

detA:

t

€, t tzl'z''.i nal'

iai'z2al 33'''

a

t

^n,

(2.7)

i,.jrj"...j. det

A :

łut rszorach tych wskaźniki ju jr, . . . , j. mają ustalone wartości). Jesli A, B są macierzami kwadratowymi o jednakowym tozm\arze, to

i,ż

t

t

€irizżs'..ina

jita

jriraj".i'"

...a

j^ż^

(2.8)

€tiris''..t.ai,.j,.dtzjrai"js.

. . aź^j^

det(AB)

: detAdetB
I zastępujące nawias

{trierdzenie Cauchy'ego). \\yznacznik często jest oznaczany przez kreski nacierzowy [ ], tzn.
O,11 41, det

A'!

a21 az2 ...
'

...

atn
azn
:

O'., O,., "

dnn

[_ oparciu o ten zapis mówimy o wierszach i kolumnach wyznacznika) Podobnie iak d1a macierzy.

56

Wyznaczniki mają następujące własności: 1) Jeźeli kolumna lub wiersz składa się wyłącznie z zer, to wyznacznik jest równy 0. 2) Zamiana miejscami dwóch dowolnych kolumn powoduje zmianę znaku wyznaczn1ka, podobnie jak zamiana miejscami dwóch dowolnych wierszy. Na przykład, gdy przestawiamy pierwszy wiersz z drugim
AU
azt
:

at2 ... 422 ..

atn
azn
Ann

at
:

o21

a22

atz
an2

... a2n .,. aln '"
dnn

an! an2 ...

An1

3) Jeżeli pomnożymy jeden wiersz lub kolumnę macierzy to wyznaczntk otrzymanej macierzy jest równy ) det ,4,

A
a1n a2n

np.

przez liczbę ),

alr aD ... azr a22 ,..
o,^, O.,
w1nika., że det(),4) 4) det ,4 det ,47

a|n
A2n

an \ ay2 . .. a2t ), A22 . ..
:

"'

dnn

ant \anz.,.
rz

arn

!'ta|

:

:

)" det,4, gdzie

jest stopniem macierzy A.

5),Jeźeli elementy dowolnej kolumny (wiersza) wyznacznika są sumami dwóch składników, to wyznaczn|kjest równy sumie dwoch wyznaczników:

alłbl a!2 '.. azt ł bzt a22 ...

dln
a2n ann

at at2 ... aa. azz .. -

atn
azn

bn
b.,

bzt

atz
azz

an *

bnt

an2 .,.

o*,

gdzie dla przykładu wybraliśmy pielwszą kolumnę. Z własnościtych wynika, żejeśli dwie Lolumny są identyczne lub, ogólniej, ' qdr y do siebie proporcjonalne (jedna równa się drugiej pomnoż onej przez dowolną liczbę), to wyznacznlkjest równy o. ro .u-ńa.rosi się do wierszy. Wvznacznik nie zmieni się, jeślido elómentów jednej kolumny dodać elementy innej kolumny pomno żonej przez dowolną liczbę. Podobnie do elementów jednej kolumny można dodać dowolną kombinację liniową pozostałych kolumn, czyli sumę tych pozostałych kolumn przemn óźony"n przez dowolne liczby. Takie same reguly stosują się także do wierszy. Niech .4: |a6| będzie macierzą stopnia n. Skreślłjąc w niej jednocześnie r-ty wiersz i s-tą kolumnę (na ich skrzyźowaniu leż], elemeni o'" także

Ż llacierze i

ugznaczniki

57

&cślony), otrzymujemy macierz M," o rozmiarze (n _ 1) x (rz 1), jej wy_ :znik oznaczamy ptzez Mrr. Pierwszy wzór Laplace'a, tzw.- rozwinięcie r-raacznika względem r-tego wiersza, ma postać

det-4: f,t_1,*"o,"r,"
lpo rrskaźniku r nie sumujemy _ ma on ustaloną wartość,dowolnie wybraną r zbioru liczb 1,. . ., n). Analogicznie, dowolnie wybierając kolumnę maIhzr A (kolumna s-ta), możemy zastosować drugi wzór Laplace'a (tzw. rerinięcie względem s-tej kolumnv):
det

A : f,{_t)'*" o,"u,".

jldr-nie wyznaczniki M', odpowiadające niezerowym elementom a,". Dlatego ęto korzystne jest uprzednie przekształcenie postaci macierzy A tak, by rrznacznik nie uległ zmianie, a przy tym w pewnym wierszu lub kolumnie pojawiło się jak najwięcej e]ementów zerowych. Sladem macierzy kwadratowej A: [oui], ozn. TrA, nazywamy sumę rvrstkich elementów diagonali, tzn.

Ja\ rr'idać, obliczenie wyznacznika macierzy stopnia n sprowadza się do obkenia wyznaczników macierzy stopnia n _ 7, przy czym musimy obliczać

rr'Ą!Do,,,
ż=|

(2.e)

4. Śtad macierzy ma następujące własności: l) TrAr : TrA oraz TrQA) - \TrA dla dowolnej ticzby ); ż) jeśliA, B' C są macierzami tego samego stopnia, to
5dzie n jest stopniem macierzy

Tr(AB):rr(BA)
(ABC) : rr (BC A) : Tr (C AB), ale na ogół Tr(ABC) l Tr(ACB). \iech .4 będzie macierzą stopnia n. Macierzą odwrotną
Tr
araz

ramy macierz A_1 spełniającą relację

d.o

A

nazy(2.10)

AA-t :

In.

Dla danej macierzy kwadratowej A macierz odwrotna albo nie istnieje, albo istnieje dokładnie jedna. Jeślimacierz odwrotna nie istnieje, A nazywamv

Algebra

macierzą osobliwą. Warunkiem koniecznym i wystarczającym dla istnienia macielzy A_1 jest niezerowanie się wyznacznika macierzy A, detA l0. Macierz odwrotna A-1 ma elementv dane wzorem

(1-t)"":

a".ta&.

(2.11)

Wyrażenie Asr : (_l)s+'Mśr nazywane jest dopełnieniem algebraicznym elementu a", macierzy A. Zauważmy różną ko1ejność wskaźników po obu stronach wzoru (2.11). Macierz odwrotna ma następujące własności:

A 1A:1", (A-')-' : A, (A-')r - (A')-',

det(,4-1)

:

det

A'

Jeś|iA1, A2,. . . ,4ł sQ macierzami nieosobliwymi tego samego stopnia, to macierz (,41, Ar,...., Ax)-t istnieje i jest dana wzorem

przez |A, B] i daną wzorem

Ar,..., Ar)-, - A;, ... A;, Arr. Komutatorem macierzy ,4, B stopnia n nazywamy macierz
(Ar,

oznaczaną

że w każdej jej kolumnie wszystkie elementy Ieżące poniżej elementu diagonali są równe 0; jeśliprzy tym są równe 0 także wszystkie elementy diagonali, to macierz nazywamy ściśle trójĘtną. KlatĘ Jordana nazywamy macierz kwadratową spełniającą następujące warunki: a) wszystkie elementy diagonali są jednakowe, przy czym mogą one być równe 0, b) w każdej kolumnie oprócz ostatniej element leżący bezpośrednioponiżej elementu diagonali jest równy 0 lub 1 (w ostatniej kolumnie takiego elementu po prostu nie ma), c) wszystkie pozostałe elementy w kaźdej kolumnie są równe 0. Macierzą kwazidiagonalną nazywamy macierz otrzymaną z macierzy diagonalnej przez zastąpienie elementów diagonali macierzami kwadratowymi (zwanymi blokami) oraz uzupełnienie kolumn i wierszy zerami. oto przykłady, kolejno, macierzy trójkątnej, ściŚle trójĘtnej, klatki Jordana i macierzy kwazidiagonalnej:

Jeśli[A' B]

Macierzą trójĘtną nazywamy macierz kwadratową taĘ,

:

lA,Bl! AB - BA.
o, mówimy, że macierze

(2.r2)

A, B

są przemienne.

Ir z 01 lo z \ I l:

L:_;;]Ll;:]Llł:]

o ol

Ż Nocierze

ż wyznaczniki

59

r 1 0 0 0 0 0
fuatnia

2 0000 -1 0 0 0 0 0 r240 0-1 320 0-2310 0 0002 0 0000-2

0

0
0

0
0 0

macierz zawiera cztery bloki o rozmiarach, kolejno wzdłużdiago. EIi.2 x2,3x 3, 1x 1, 1x 1. Wymieniliśmy tutaj bloki, które same nie są Lrazidiagonalne . ł'ącząc je, moźemy otrzymać większe bloki mające strukmę kwazidiagonalną. Macierz pierwsza też jest kwazidiagonalna z dwoma błrami o rozmiarach, kolejno wzdłużdiagonali, 2 x 2, 1 x 1" \Vyróżnia się także następujące k1asy macierzy kwadratowych: symeĘrczne' antysymetryczne' hermitowskie, ortogona1ne, unitarne, unimodukne. Warunki, które muszą być spełnione, aby macierz kwadratowa A nlgżała do któIejś z tych klas, zebrane są w tabeli poniżej:
macterz

warunek definicviny

symetryczna

A:f
A:
_A,I

antysymetryczna

hermitowska

A:

At

ortogonalna

ATA_- I

unitarna

AtA: t AtA: I
oraz

rrnimodularna

detA:

1

Macierze jednocześnie rzeczywiste i unitarne są także ortogona1ne' Po_ dobnie macierze jednocześnie symetryczne i rzeczywiste są także hermitowskie. W wypadku macierzy ortogonalnych A-t : Ar ' Podobnie dla macierzy unitarnych A-1 : AI

Altlebra

macierzą o rozmiarze m x n. Skreślamyw niej i wierszy, 0,I, . . . )m - 1 oraz ewentualnie pewną liczbę kolumn tak, by elementy niewykreŚlone utworzyły macierz kwadratową. Nazywamy ją minorem macierzy A. Minor może mieć stopień lówny 1,2, . . ', min(m, n), gdzie min(m, rz) ozlacza mniejszą z liczb m, n. W zbiorze wszystkich minorów macierzy ,4 istnieją minory nieosobliwe stopnia 1, bowiem macierz ,4jest niezerowa. Mogą też istnieć nieosobliwe minory stopni ł > 1. Rzędem m acietzy A,, ozn. rzA, nazywamy liczbę równą największemu stopniowi jej nieosobliwych minorów. oczywiście I śrz A 1 min(m, n). Rząd macierzy nie zmieni się, jeślido kolumny tej macierzy dodamy dowolną kombinację liniową pozostałych kolumn lub gdy kolumnę pomnoźymy przez liczbę różną od 0. To samo dotyczy wierszy. Przestawienie kolumn lub przestawienie wierszy nie zmieniają rzędu macierzy. Ponadto rzA: rzAr. Przyjmujemy, że macterz z€Iowa ma rząd równy 0: rz0 : 0. Mówimy, że macietz C jest kombinacją liniową macierzy B1, 82,...,Bn, jeśliistnieją liczby );, gdzie i : 1-,2, . ' . , n, takie że C : Dł_, \rBr. Wiersze (kolumny) macierzy A można uważać za macierze o tozmiatze 1 x ri, (odpowiednio n x 1). okazuje się, że rzA: r jest równy najmniejszej liczbie

C. Rząd macierzy Niech A będzie niezerową
gdzie i' :

wierszy (kolumn) macierzy ,4 takich, że wszystkie pozostałe wiersze (ko_ lumny) są kombinacjami liniowymi owych r wierszy (kolumn). W języku teorii przestrzeni liniowych (rozdział 4) rząd macierzy jest równy wymiarowi przestrzeni liniowej rozpiętej na wektorach danych przez kolumny (wiersze) tei macierzv. Rząd macierzy odgrywa istotną rolę w teorii układów równań liniowych.

Przykłady

A:

t,:

-ll'": l;

31,":

-1 03

1. -2
1

ol
^:l'

gdzie a jest liczbą zespoloną. Z definicji (2.1)' (2.2), (2.3) wynika, że:

L

Macierze i' uy znaczniki,

61

l,

_,!]',ą,+B:l :+i o' l, o":' ni ol :l2 L-"-to] 1,2'io -tJ LU -rl
oi rzymujemy:

$mując wzór (2.6).

det

A : -2,

det 'El

:

0'

\\yznacznik macierzy r defuicji (2.5) mamy:

C

obliczymy trzema sposobami' BezpoŚrednio

detC:
lLugi lvzór
det

ł enzIZi, ł ezn4 ł ez:]rO *E:]rzO*eszr0: 2 _ 12i' Laplace'a z s :3 (rozwinięcie względem trzeciej kolumny) daje:
enz2

C : 4i(-1)5

03

r-2

+

2(-1)6

t-2 -1

1

: ,Izi -

2.

1 5 wyznaczników (zobacz wstęp), otrzykoniec, wykorzystując własności mujemy:

\a

7 _1 -20 1' 4ź 032 -1 0
2+r2i
4i

0-t4i 032 :

r-20

:1(-l)'Ż -1
3

4ź 2

(-1)(2 + 12i)

:

-2 - rzi.

Il- pierwszym kroku dodaliśmy pierwszy wiersz do drugiego, pot€m zasto*..u1is-y drugi wzór Laplace'a z s : I (rozwinięcie względem pierwszej lolumn5,). Przy przejściu do drugiej linii do wiersza drugiego doda1iśmy rielsz pierwszy pomnożony przez 3, następnie ponownie zastosowaliśmy rozrinięcie względem pierwszej kolumny.
Ś1ady powyższych macierzy są następujące:

Tr A__I,

TrB:i,, TrC:4.

\4acierze A,C mają wyznaczniki różne od 0, istnieją więc macierze do nich odwrotne. Macierz B jest osob1iwa. obliczmy macierz A-1 ' oztaczając jej eiementy następująco:

A':

[:

,,),

62

Algebra

zapisujemy definicję (2.10) w postaci

|2 0ll'łl fro -r llr rl
: Il2' U:0, z:
A-L iar - z

ll
:0,
ailz,

L0

ol

1.1'

Wykonując iloczyn macierzy po stronie prawej i przyrównując elementy macie_ rzowe obu stron powyżSzej równości, otrzymujemy następujące równania:

2x:I,
z których wynika, że r

:0,

2A

ia,a

t! :1 .2

L ;ax

.

-1 l

0l

-w:L, u : _1-. Zatem

oczywiście ten sam wynik otrzymamy, stosując wzór (2'1'L). Na przykład, At1 : (_1)'Ż(_1) : _1, A12 : (_1)3ia : _ia. Ponieważ det A : _2, więc, zgodnie ze wzorem (Ż.1I), (A ')l: tlz, (A ')r' : iaf2. Podobnie obliczamy pozostałe dwa elementy macierzy odwrotnej. obliczmy tząd macietzy

D:

1 3 0 -2 4 0l -s -7 r 3 -7 -2

oczywiścierzD 1 4. Macierz talrra aż 15 minorów stopnia 4, więc obliczanie ich wvznaczników byłoby pracochłonne. Lepiej jest najpierw przekształcić macierz D tak, by otrzymać jak najwięcej e]ementów zerowych' oczywiście nie zmieniając przy tym rzędu macierzy. Dodajemy do drugiego wiersza wiersz pierwszy pomnożony ptzez 3, a do wiersza trzeciego wiersz pierwszr pomnożony przez _2' otrzymujemy macierz

2 Ą _I -1 3 2l' o 2 | -3 5 -2)
I

operacje powyższe nie zmieniły rzędu macierzy' więc r zD| : rzD. Następnie odejmujemy wiersz drugi macierzy D' od czwartego i dodajemy wiersz drugi do trzeciego, co daje macierz

i -; -3 "'-13 z 1-3 5 -2.] lo
ll s o _z ą 0l

[t 3 o -2 4 ol -; -3

I

D,,:

lozr-35-2 lo o o o o ol' lo o o o o o]
I

Ł
Ie

Nacierze

ź

uyznaczn'iki

63

koniec od drugiej kolumny macierzy D'' odejmujemy kolumnę pierwszą ru_nożoną przez 3, do czwartej dodajemy pierwszą pomnożoną przez 2, od macierz nĄtej odejmujemy pierlvszą pomnożoną przez 4' otrzymujemy

[.i o o o o ol

D,,,:

lozr-3s-2 l0 0 0 0 0 0l
lo
o

o

o

o

I

o]
D"'
1est

f-rdzimy, że każdy minor stopnia 3lub 4 macierzy fomieje nieosobliwy minor stopnia 2. Zatem

osobliwy, olaz że

TzD"'

: Ż: rzD-

Eadania

Ł1.

Wprowadźmy następujące macierze:

-:Ii]':Il],":[?]':[_ł]':[1]'-[
^:I

i] -:l-i 1l ":i i+l ":[l 1] ':l; 3l ":ls ll ":li i s] -:l? I 3l ",:[l lj] ',:|-l lń] ',:|:l s]
(1) (4)

i]

ła} \\-vkonać następujące działania, jeś1isą one zdefiniowane:

a+t a+ d izj rnn. iró; "'o irej r'n iroj '". tlg\ wrw

@ b+c (5) t +2s (s) bc (11) bTĆ

(3) b-c (6) rn-- rL (9) b€
(I2) (I5)

tzl) l1 'Jtr+

J'Żs tŻD

1tł1 ^ (17) ŻI2-Wwr Qo\ JrJ2-J2Jr

,n'n
pWl

ąt

QĄ n€
ę3)

i'?
12 |
p2'

64

Algebra

(b) Zna|eźć wśród podanych macielzy rvszystkie macieTze następuiącvch tvpów: nieosobliwe, unitarne, hermitowskie.

2.2. obliczyć wyznaczniki niżej podanych macierzy. Postaraj się wstępnie plzekształcić macierze do postaci takiej, aby pojawiło się możliwie dlżo zet (oczywiściedozrvolone są tylko przekształcenia, które nie zmieniają wartości wyznacznika).

'-li
":|ł

":|ł

31":13 o I' ":ll3l n-lr L3 4l' 1 1l [O 1l 0 0l oat 3 o l. r':l o z 3 t. G: fr | -^t o s.] 0l Ln t 6.] |ł 5 o 1l lr 011 I 11
1l

2l

o

0

3

':liiiil":[ti:ij
4 o_lzra 314 l2
lz 3 4
J
b

i i_i ) ,-ii; i il " ii [r -r -r r] Lo' r
r.]

o l. .r: 0 1.1

I

o

L4

331":L 11 1 -1 il

':li
2.3. Macierz

lz 3 4 15 I z z z zl l ł łI lz z z t
I

5

":lii
':
u

11 11 31

ł 3 'ól [l ł ro 20]
l
3

Ir r

]

ol

r'l

,:l

L'2

ol ol

L

Xacierze

i,

wyznaczniki

65

t1.znacznik równy Zero. Wykazać, że nie istnieje macierz B_| (tzn. mafuz. która spełniałaby walunek (2.10)).

le

f cos,p sin,p 0l 6= | -sinLp cos,p 0 l, I o o 1l
(bliczyć wyznacznik, śladoraz

C:lo cosl l0 -sinl

l-r

o

o

sinry'
cosry'
2

l

e1ement D31 macierzy

D- A

.

L5. Znaleźć najogólniejszą postać zespo1onej macierzy stopnia 2 o znikająqrm nryznaczniku i śladzie.
L5_ \'Iacierze Pauliego

oi,

gdzie

i:7,2,3'

mają postać:

lo rl o,-1, lo -il o.:lo lr ol -lr oJ' o] '' -rl
fuzać,że:
qrmetrycznym.

ts) Są one hermitowskie oraz unitarne. {L) c1a1 : 6l*Iz ł i !j , s11,o", gdzie
fc) det a;

e7""

jest symbolem całkowicie anty-

ł) or_' L?.

&'aga. Macierze Pauliego odgrywają istotną rolę w mechanice kwantowej.

- -1, : oo.

Trot :0., Tr(op*) :26t*, Tr(oppa1) :2i,e;p1.

Niech A : aolz + ||-raioi oraz B : óorz + Di=l bkop, gdzie ą_a'. ó6, ół są liczbami zespo1onymi. $) Jakie warunki muszą spełniać liczby ao,ai, aby macierz ,4: była hermi-

bska?

miała wyznacznik równy 1? (b) Pokazać, że macierz AB ma postać A.B

4ć-

:

colz

ł D'or"noo

i obliczyć

\iech SL(z,a) oznacza zbiór wszystkich macierzy stopnia 2 o wyzna{:zrównym *1. (e) \\ykazać' że jeśIiA ę SL(2,C), to macierz tę można przedstawić w pofui A : aolz + D|.;:taiai, gdzie o3 _ D',=',. aiai : 7. Pokazać ponadto,

LE.

*n
tu

A2 :

ŻaoA _ Ir, A_' :2aolz _ A:

aolz _Donrr, i:1

3

bt)

o*Ao* : laolz A )Z--r
f=l

3

(b) Rozwiązać równanie macierzowe |3u rxoax_|ox: R, gdzie macierz .R jest dana. Zakładamy, że X, R ę SL(Ż,C), R ł _Ir. Niewiadomą jest macietz X .

2'9. Niech e o! iaz. Sprawdzić, że eAe_l : (A7)_1 dla dowolnej rnacierzy A e SL(Z,C) (zob. początek rozwiązania poprzedniego zadania).
2.10. Wprowad źmy oznaczelie U (d ! exp('ięna l2), gdzie no:||*rnio,, n : |n| ,n2,nsljest wektorem takim, że n2 -- |1_rnini -- I, p ę R, n' € C,
zaśoi są macierzami Pau1iego. (a) Wykazać, że

U(p)

:.o, Yt, ' ł"oo,i,Y. 2' 2

(b) Kiedy U (ę) jest macierzą unitarną? Wskazóuki. Funkcję macierzową exp ,4 definiujemy wzolem

e*pAti,łr1tl.
Korzystając z punktu (b) zadania 2.6, wykazać najpierw, że (no)2 : 1rNastępnie w szeregu definiującym eksponentę oddzielnie obl'iczyć wkłady parzystvch i nieparzvstych potęg macierzv rło. Skorzystać ze wzotów:

,t'. -

*-!1)'

r'-'.
A

cosr

:

t#."

2.11. Udowodnić, że dowolna macierz rzowe A2 A TrA+ 1z detA: o.

stopnia 2 spełnia równanie

2.I2. Pokazać,
i
l

że dowolna macierz hermitowska stopnia 2 ma postać

lr źl,
gdzie a,6 to dowolne liczby rzeczywiste, a B jest dowolną liczbą zespoloną

2

lf,ocierze i

uyznaczniki,

67

La3.

Pokazać, że każda macierz unimodularna stopnia 2 ma postać

e

e

a, lj ę C otaz

]a|'Ż

+

|B|'Ż

:

ol | " al l-a
L.

Wykazać, że każdą macierz ortogonalną stopnia 2 o wyznaczniku rówrym +1 można napisać w postaci

7l4.

f

.g.r
srn

L

p

-sinrp cos p

l.
..1

2.l5. Rozwiązać równanie

macierzowe

ailnę

a

jest niewiadomą macierzą o tozmiatze 3x2.

lsi il'r-r rl:li

')

2-16. Rozwiązać równanie

2743 r0_Żx 7 7ł2r 1'łx 1łr :0. 1 0 2+r 1
a17.
bwej:
Wprowadżmy cztery macierze stopnia 4 dane wzorami o postaci blo-

' adńe i : I,2,3, oa są macierzami Pauliego (zobacz zadalie 2.6), o oznacza nacierz zerową stopnia 2. Sprawdzić, że: [a) ''l ,'l, ł 1,'l , : 2l1r,I ł, gdzie wskaźniki 1'l, u przyjmtją wartoŚci 0' 1' 2' 3' &az Tpu :0, jeśIip' l u, Too: I, rll: Tzz: nn : '7'
(b)

z"tu

ł 1s-| p:

o, 1?: Ią,

lL:

1r,

gdzie 1u!'i''|o''|r'|r^|r.

68

Algebra

Utłaga' Wprowadzone w tym zadaniu macierze 7, są przykładem tzw. macierzy Diraca, które odgrywają istotną rolę W relatywistycznej teorii kwanI

towej.

2.18. Macierzami Diraca nazywamy każdy zespół czterech macierzy 7o,7r, 7r, 7, stopnia 4 spełniających tzw. relację Diraca:
^YP^l'+'YY^lP:Z1P'I*
gd,zie p',u

:

niu. Wykazać,

0,I,2,3. Symbol 4", został wprowadzony w poprzednim zadaże: 2?1ppT,,

(a):tr(111) :zqr". (b) Tr(111"1r1o) :2r]p"4"o
g.

_

Z|]p,Ęp,.

(c) Tr 1 r: (d) Śtaa iloczynu nieparzystej liczby macierzy Diraca jest równy 0.

Wskazówka d'o punktów (")' (a) Ana1ogicznie do punktu (b) zadania 2.17 wprowadzić macierz 1u taką, że 1r1r1r: _'Y ],, 'Y.2: 1ł. Następnie skorz}'_ stać z tego, że Tr(AB. . ..F') : Tr(1rA1r1'B1s. . .1sF^l); za macierze A, B, ' . ., F podstawić 1r.

2.19. Wprowadźmy

16 macierzy stopnia 4:

Ią, 'Ys, 1o, i1u i'yr, i'Yz, -i^ln^lo, -1t1s, -'lz1s, -'fs1s,

1o'fr 1o1z, 'lo'ls, -z'lt1z, -t'Yt1s,
gdz\e

-x^Yz'ls,

są macierzami zdefiniowanymi w poprzednim zadaniu. Macie' rze te ozlaczamy kolejno przez I gdzie s : I,2,. . .,\6. Pokazać, że: ", (a) I,'ż : Ia. 1b) Tr(f"fo) _ -4ó,r. gdzie ó,o jest deltą Kroneckera. : ! jl, c"o1l1. gdz\e c"p są pewnymi liczbami. Wykazać ponadto, (c) f "lo że c"rs _ ctsp : cpts.

1r, 7,

2.2o. Pokazać, że nie istnieją przemienne macierze Diraca, tzn. takie,
1

p1,

:

ZE

'l,1

p dla każdej pary wskaźników p, z.

2.21. Macierze Lorentza L

:

których e1ementy .L| spełniają następujący warunek:

lLy) są rzeczywistymi macierzami stopnia

4-

t
3

L! Li

nu"

:

n,ł.

2- Macierze 'i wyznaczniki

Przyjmujemy tutaj często stosowaną konwencję, że wiersze macierzy Lorentza są numerowane wskaźnikiem górnym, kolumny zaśwskaźnikiem dolnym. Symbol ?p, był wprowadzony w zadaniu 2.17, wskaźniki greckie przyjmują wartoŚci 0, L,, 2, 3. Poka'zać, że:
(a) det.L: +1. (b) ')i :Dl,,o=on "Lp,nw. Uwaga. Macierue Lorentza pojawiają się w relatywistycznej teorii czasoptzestrzeni. Macierz ą -- lnd jest nazywana metryĘ Minkowskiego.

(r

2.22. Pokazać,

że dla dowolnych macierzy

A,

B

stopnia n

Tr(AB) : Tr(BA)'
2.23. Splawdzić, czy: (a) TI(AT B) Ł rr(la),
gdzie

1tj z"(e*p(o, + dr))

i

A,

B

są macierzami stopnia n'

Tr(exp(a2)e"p(o.))

,

gdzie oą są macierzami

Pau}iegó. Wskazóuka. Posłużyćsię wzorem podanym w zadaniu 2.10'

2.24. Macieru A ma rozmiar m x n. Wykazać,., że: (a) Iloczyny AAT , AT A są okreś1one i dają macierze kwadratowe.

$) :rr@'Ę) ::Ir('Ą| A).
_4

stopnia n, ma dokładnie ri, elementów różnych od 0. oznaczmy je przez at, az, . .. , o,, (wszystkie pozostałe elementy są równe 0). Wykazać, że det A musi być równy jednej z trzech liczb: 0, * f[i_' a1.

2.25. Macietz

2.26. Wykazać, 2.27. Niech

źe równość det

A:

det

A7 jest równoważna wzorowi (2'7)'

A:

la*). Wykazać, że

4:6,o, =Ł6.1 oał*
gdzie A;1 jest dopelnieniem algebraicznym elementu aik macietzy

A.

2-28. obliczyć det(AB) oraz det(BA), gdzie

o'

'l
I

A:

a2

:l' a")

B

-- 1bt.,b2,.. . ,b"l

['
(macierze jednokolumnowa i jednowierszowa, odpowiednio).
i

Algebra

są tóżne od 0. Podać elementy macietzy A_I

2.29. Macietz A jest diagonalna. Wykazać, że macierz do niej odwrotna istnieje wtedy i tylko wtedy, gdy wszystkie elementy diagonali macierzy A
.

2.30. W opalciu o definicję (2.10) macierzy odwrotnej wykazać,

że:

r^'
gdzie

: 1,, (a-r;-t : A, A-1A:
rr,.

1.,

A jest nieosobliwą macierzą stopnia
ź-t:a kolumnę

2.31. Nieosob1iwa macierz ,4 stopnia n ma postać

ai oznac.Ą

l-aTl

A: |q a2 . . ' a,n], gdzie macierzy ,4. Dana jest też macieru A_1, mianowicie
A_l
(a więc
b1

A_' : | .'

L ) kolumnami macierzy (A-')"). (a) Wykazać, że bf,a1,:561,, gdzie Ą; jest deltą Kroneckera. (b) Macierz C ma postać Q : [c1ą c2a2 ' . ' Ąan], gdzie ci są liczbami różnymi od 0' ZnależĆ macierz C_]
.

l:l bl"

laTl

| ' gdzie b]'są kolejnymi wierszami macierzy

2.32. Wykazać,
to

że jeślimacierz

XA

:A

X

stopnia n ma następującą własność:

dla dowolnej macierzy

A

stopnia

zr,

X:1..

2.33. Wykazać, że wyznacznlk macierzy: (a) hermitowskiej jest liczbą rzeczywistą, (b) unitarnej jest liczbą zespoloną o module równym 1, (c) antysymetrycznej jest równy 0, jeślistopień macierzy jest liczbą nieparzystą, (d) ortogonalnej jest równy t1.

2.34' Rozważmy macierze Z stopnia 2n mające następującą postać

,:rcr"1,
gdzie bloki A' B, C ,o są macierzami stopnia się z samych zer).

blokową:

n (prry cry^ ostatnia składa

2- Macierze

i,

wyznaczn'iki

B-1, C.

(a) Zakładając, że macierze A,

B

są nieosobliwe, wyrazić

Z_l

przez A_1

,

(b') Wykazać, że det Z

:

det(AB).
określony.

2.35. Niech A' B będą macielzami takimi, że iloczyn AB jest l\'ykazać, że wtedy (AB)r : Br AT
2.36. ZnaIeźć wszystkie macierze przemienne z mac\erzą

ls r o lo s r
Io o

a

2.37*. Pokazać, że jeślirnacierz A stopnia n jest przemienna ze wszystkimi macierzami unitarnymi stopnia n, to A: \I", gdzie ) jest liczbą'

n przemienne ze wszystkimi macierzami typu SO(n), tzn. tzeczywistymi macierzami ortogonalnymi stopnia n o wyznaczniku równym *1. Rozróżnić przypadki n:2 oraz n > 2.
Znaleźć, wszystkie maclerze stopnia

2.38'

2.39. Dowieść,że jeślimacierze kwadratowe A,
przemienne, tzn.

AB : BA,

to exp

A

exp,El

:

exp(A + B).

B

tego samego stopnia są

2.4o. Wykazać, że nie istnieją kwadratowe macierze A, B takie' że |A, B] : )1,gdzie) jest liczbą różną od 0. Komutator [.,.] macierzy jest zdefiniowany szorem (2.12). 2.41. Wykazać, że komutator macierzy ma następujące własności: (a) [A' |B' Cl]+|C,[A'B]]+ |B,|C'A]):0 (tożsamośćJacobiego), (b) LAB. cl - AlB, Cl + lA, clB.. l, (c) [A, /(A)l : 0, sdzie f 1A1 : l[=oc1,Ak + D|-, a,'ą cp, d2 są liczbam i' Zakładamy, że detAłO' A0 : I.

2.42. Zlależć rząd macierzy

A
417
427

A:
Edy a11a22a34a4sasl

Atl A1,2 At3 AI4 At' drc 0 a22 a23 a24 a2b A26 0 0 0 o'34 a35 a36

0000dąsaąa 000000

a3z a4z a5z

ł

0.

72

Algebra

2.43. Wykazać, że każd,ą macierz A stopnia n o rzędzie równym 1 można przedstawić w postaci iloczynu macierzy jednokolumnowej i jednowierszowej:

[^,] A_l; l[r, .. p,]
2.44. Niech U

:

L)"1

Iax] będzie macierzą unitarną stopnia n. Wykazać, że:

|a;1u1,i -- 6;ą, Iaxtul"1 :6;i'
2.45. Niech

nn

A

oraz

S będą nieosobliwymi macierzami stopnia

n oraz

16):DckAr +la,n
k=0 t:l

KL

I,

gd,zieK>O,

L>7, A0:1.
S taka,
że

Wykazać,

żeS|(A)S'I -/(sAs

1).

osobliwa macierz

2.46. Macieue A, A'

stopnia

n nazywamy podobnymi, gdy

istnieje nle-

A' : SAS-t.
Wykazać, że jeśl|A, '4' są macierzami podobnymi, to: (a) TrA' - TrA, det A' : det A, (b.) rzA' - rzA. Wskazóuka do punktu (b): najpierw wykazać, że rz(SA): ńe, że rz(SAS'1): rz(SA).

rzA, a nastęP

2.47. Z definicji (2.5) wyznacznika wynika, że d'et(I. + rA), gdzie A _ |ary,. jest macierzą stopnia n, jest wielomianem zmiennej r stopnia nie wyźszego niż n. Możemy więc napisar-, iż det(I" + xA)

:lcx(A)rk,
k:0

(*l

gdzie cp(A) są liczbami. (a) Wykazać, że Iiczby c' są jednakowe dla wszystkich macierzy podobn1-ch (zobacz poprzednie zadanie). (b-) Wykazać, że: c6(''ł) :

1.

c1(A)

: TrA,

c2|A)

: l.qr,ł'y _ 1^rr|ą'). 2' l

Ć"(_ł) : det

A.

2- Macierze i

uyznaczniki
A
będ,zie dowolną macierzą stopnia

73

2.48-. Niech

n. Korzystając ze wzorn

expA: lim
rn'kazać' że
det(exp

(1, +

f

)k,

A)

:

exp(TrA).

nalnych stopnia 3 o wyznaczniku równym 1. Wprowadźmy rodzinę dziewięciu macierzy stopnia 3 ponumerowanych jak następuje: Ał, A1' A1, . . . , AZ, Ai lub krócej Ą, edrie wskaźniki i,p przyjmlją wartości1, 2, 3. Macierze tó spełniają następujący warunek: dla dowolnej macierzy M : tMil € .9o(3)

2.49-. Niech So(3) oznacza zbiór wszystkich rzeczywistych macierzy ortogo-

M"ĄM:DnrłĘł,,
i,t=t

(*)

gdzie

M| są elementami macierzy M. Wykazać, że wtedy

macierzy

Ai

elementy

(1i)ł

d,ane są wzolem

(Ą)ł :
gdz\e a,

a6;1,6r,

*

B6;161,,

ł 16i,3e*,

(**)

górny, dający numer wiersza' oraz wskaźnik dolny, daj ący numer kolumny. Konwencja ta jest często stosowana w kontekście geometrycznych zastosowań teorii macierzy' zob' np' rozdziały 8 oraz 10.

B,1 są liczbami. Uwaga: W zadaniu tym przyjęliśmy,że elementy macierzy mają wskaźnik

Rozwiązania
R.2.1. (a) odpowiedzi są zebrane na następnej stroniel Kreska oznacza,
działanie nie jest zdefiniowane.
że

74

(1)

(4)
( /.,

2b,
1,

2) 5)
8)

a, h,
0,

(3) (6)
(12) (18)

(10) (13)

11)
14)

(e)

d, p, p,

(16) -3e,

0,

(1e) u, (22) 2b,

20) iJ3, (21) 2r3,

17)

(15) 3c7,

21,

23)

't.

(b) Pojęcia te dotyczą wyłącznie macierzy kwadratowych. Wśród podanych macierzy kwadratowych nie ma macierzy nieosobliwych, nie ma też macierzy unitarnych' ponieważ takie macierze są nieosobliwe. Wszystkie podane macierze kwadratowe są hermitowskie z wyjątkiem macieruy p.

I

detA : 0; detB : 0; detO : 0; detD : : : d,etE 15; detF -2; -8; detG : -3; det-El : 6; detJ : _11; det.I( - 4 (np.: od drugiej i trzeciej kolumny odjąć pierwszą, rozwinąć względem drugiego wiersza); dettr: 16 (np.: do pierwszego wiersza R.2.2.
Podajemy wyniki:

dodać pozostałe, rozwinąć względem pierwszego wiersza, w otrzymanym Wyznaczniku 3x3 dodać pierwszy wiersz do drugiego i trzeciego); det M : _7 (np.: od pierwszego wiersza odjąć drugi, potem od czwartej kolumny odjąc pierwszą pomnożoną ptzez 3); detN : 6; deto : 9; detP : 2000; det Ę : 16; det,9 : _2; detT _ 1".

R.2.3. Niech

-El-1

:

l, al

L, ,l' Warunek (2.10) przyjmuje postać Ir ol I' sl lt ol o rl'
L'
I

skąd otrzymujemy równania ix : równania 1e nie mają rozwiązania.

L,,l-Lo

I, 2r : 0, iu : 0,
mają postać

2a

:

1. Widać, że

R.2.4. Macierue odwrotne do
B-1
l

B,C

: I sin,p cosp

I co".p

I o

-sinp 0l

o

01, Cr=10 cosl

1.l
(p

It

00
-sinry'
cos tf;

lo

sin

ty'

l
ry',

Wykonuj ąc odporviednie iloczyny macierzy, otrzymujemy:

Dat

:

sin { sin

lp cos

p + cos

sin p sin

ly'

cos

?y'

*

sin

łp sin ry'

cos

2

Mocierze

i,

uyznac znilłi

r,o :DDrr:
ź_1

3

cos2

p+

cosz tfi

+

cosz 9cos2'tf''

_2
Fonieważ det

B : detC - l.

sin2

9

cosnf;

_

2 cos

ę

sin2 lfl

'

więc

detD: (detBdetC)-2:
I ' wu.ur,.t TrA -zl l
12

t.
Odaje związek

x_2.5. Niech

ruek

(a) Korzystając z definicji (2.1), sprawdzamy, że o!: ol. Następnie qrawdzamy. że o)o,: o? : Iz. (b) W punkcie (a) sprawdziliśmy, że a| : 1z. obliczamy iloczyny o;o1 d|a w-vstkich wartości ź, ł takich, że i' < k, np.

l_2.6.

oP ^:I L u

det

A

--

A:l :. Lu

tz_!Ju -- 0 d,aje

+yw

:

r

:

_z' awa-

0. Zatem

r

--

+iłuu i ostatecznie

, .',-l ]'' _xłuu

gdzie

y,wsą dowolnymi liczbami zespolonymi.

tosiem

0] Ś d|a2: li | ń _ł l: iaz: i2rrr"o"' L .' ś_l e12" : 0 dla s : 7,2 otaz €w:1'. W ten sposób otrzymujemy
oio1ę:5i1I2+

wzór

źi.l*"o"
s=1

d^ i < k. Następnie zallważamy, iż dzięki hermitowskości macierzy Pauliego:

ot"o;: 6łort _

(o io 1,)I :

6*Iz _

t|e*"o":
s=l

33

6rxlz

ł i'|tl,t"o".
ś=1

s

ostatnim kroku skorzystaliśmy z tego, że e;1"": _6r "' (c) Wyznacznik macierzy d' ob]iczamy, korzystając ze wzotlJ (2.6)' a ślad r definicji (2.9).

Tr(o;o1,) --

6*TrIz ł i\)e1""Trc" :26i1"'
s-1

3

bmiem Ir.I2
T r (o io ao

:

2,

T

roi

:

0.

):

6u"T

r (I zo

) ł ź|

3

e'ix"T r (o

"o

) :ZiDe

3

*"6ł:zi,€i'kl.

76

ta wynika z tego., że a? (d) Własność

:

Iz.

_ skąd wynika, ": R.2.7. (a) Macierz A ma postać - l ::: ia' :: ':] l ao-4" l la't " _ D|=rażai. Z tei postaci macierzy ,4 widzimy, że jest ona że det A :

"3 hermitowska wtedy i tylko wtedy, gdy ag. a' są liczbami rzeczywistymi. Warunek det '4 : 1 jest spełniony wtedy i ty1ko wtedy, gdy a3 - |3r , ai ai : I. (b) Korzystając ze wzotów d1a macierzy Pauliego podanych w zadaniu 2'6,
ot

rzymu.iemv:

(ool,

+Y

3

:
skąd:

(a6ó6

ł |attł)Iz + ao|bko1,
i=l
k=l

our;.)(bolz ź__1 333

łDtrru)
k_l
e;1,"aibh

3

+

bo|aioł + iY.
i=l
i,k=l

o",

cg

--

anbn

+|aiuź,

3

ci

:

boai

ł

aobi

*

i,Y

e1,1;akbL.

R.2.8. (a) Niech

A:

Io' o" 'l . Pnoi"*.ż
Lo,, azz l
I on+o' al -ia2 L at +ia2 ao-a3
1

7i: agl2Lo't
widzimy, że macierz
oo

I'
Al:1

A

otrzymamy, biorąc

=

af1-r o22
z

1

apła21

2

AZ1

h

- At2 -3

'u -

2

422

obliczając wyznaczniki, otrzymujemy detA: af;_||orażai' Muslmy więc o Ś3 ;; założyć.że afi _ \io. a'a' : 7' Korzystając ze wzoln na iloczyn macierzy Pauliego (zadanie 2'6), otrzymujemy:

a2

:

3333
@g

I 2+2

|

agaźI

2

o

;ł2 |

an

oj,

oo

i : @?r+|

at aż )

I 2+2

aoD ai o ż'

Ponieważ D|=, o'o'

:

a3_ I, otrzymujemy stąd A2

:

ZaoA

- Iz.

Ł

Hacierze i wyznaczniki,

77

Powyższą tożsamośćmożemy Zapisać \1' postaci 12 : A(Zaolz Porórr'nując z definicją (2.10), widzimy, że 2a6I2 _ A: A 1. Sumę !i ,cpAcp przekształcamy następująco:
a I ł=1

-

A).

3333
n

Ao

*

:I

k-I

o a@o I z +

Y
3

i:l

ai o ;) o 1"

:

3aoI z

+

i',k-1

Y

ai o 1"o

io

a

Pauliego.
b

3aolz

-Do'r, ]M

4asl2

-

A,

rdzie ponownie wykorzystaliŚmy podane

Zadaniu 2.6 własnościmacierzy

uz]-skane powyżej. Zapiszmy macierze ro1z+Di= ', rżoi. Liczb5, r0'r' możemy uważać zadane. Wzory z punktu

l -łby rozwiązać.równanie |3r=, x oax_I o*

R:

: R, wykorzystamy wzory X' _E' rv postaci X : rol1tD|:rr'rr,

ia} dają:
3

lXa*X'o1-: fXoa(zxsl2
4xsX
gebraiczne:

3

- X)on:2roX

+

X2

: 4xoX

12.

Lprościliśmy więc rozwiązywane równanie do postaci

: R+ l'

12.

Prz-r_równując elementy macierzowe, otrzymujemy następujące równania al-

Z pierwszego z nich mamy ro : +trłT + ą. Poniewaź R ł _Iz, r6X l O, -ięc ro l _1. Możemy zatem napisać, że ri : +#Tń,gdzie r() l _I oraz rfr _ !|=' rir' : I. Powyższe rozwiązanie jednakże nie spełnia warunku ril = 7. Zatem równanie nie posiada rozwiązań w klasie macierzy Ę_ _Iz' 5I(2,q sdy 'j=' _12, JeśliR: otrzymujemy nieskończenie wiele rozwiązań postaci x : \-l r,a,. gdzie !|_' r'r' = t. r' € C'

4"rf,:7-o_

Ąt6łi -ri

'

Udowodnimy równoważną relację eA-le 1 : Ar. Z zadania 2.8 riemy, że macie;z A można zapisać w postaci A : aolz + Di:t | . aiai, przy _ : rzvn af; - Di:, aolz D|=, ourn' Korżystając ze 1.oooo:I,otazżeAI 3 " i zranego wzor\l aża 6;pIz l k !j , ',ł"a". otrzymujpmy:

'

R.2.9.

eA_|e

1

_ iaz(aolz

_Dooer)(
i=1

33

ic2)

:

ąo1,

_|o'orrorr.
i=l

78

Algebra

Ponieważ macierz o2cio2 dla i l2 równa jest -a;, a dla i C\ więc powyższą rórvnośćmoźemy uprościćdo postaci

:

2 równa jest

eA'|e 1 _ aolzł a'o1_
Z drugiej strony, A7

a2c2+ a3ca' co daje eA_le_|

:

aolz

ł alo1*

a2o2 + a3o3,

:

aT

.

R.2.10.

(a)

U (ę)

:

exp(inoą
*=,

12)

: -Ł;ł L
ł=0

r.tno\k

(\)k
z

Poniervaż (no|z : || : n2Iz, bowiem !|.*-,

nin1"oioł : Di.ł=' ntnł(6.;*oo +

e i1,"ni nk

:0,

więc:
/

!!

, e11,o")

ut'') :

(b) Ponieważ U (ę)t : I2cos$ nym zespolenie z n, więc U
l

o\2ttl on - IzCoSf,+i"."-"i"! I ń(3)' ',-u,"-F(;)
L0 \L'1- 'L. l_0,-' rt.'..

d. .,1

",

a

i?tt

_ i'ońsinĘ,

gdzie n jest rvektorem sptzężo-

ł)|Ul d

-

Icos2

f,

-

sin' ?rnn)tz + isin2

f,t,L,o"n'nk

'

Warunek unitarności U(p)IU(ę): 12 przyjmuje postać:
rros2

P,

. sin'f,nn\Iz+

isin2

f,r,1,"o"n'nk

: Iz.
cos2

(*)

obliczając śladobu stron tego rvarunku, otrzymujeml' warunek sln' Fnn : 1' a Stąd
co jest równoważne temu,

Ę+

ńn_1.

,ir'f,(nn- 1) :0, że ę : 21xn, gdzie k jest

liczbą całkowitą lub

Niech rł' : Re n, n" : Im n, a rł.ięc ,a : rL' + in". Wtedy n2 : n'2 n"2+Ż'in'n"', nn _ TLl2 +rlll2. Zzałożenian2: 1wynika, iż,ral2 _nll2 -1, TL'rL":0, a więc n'2:7+n"2. Zatem warunek ńn:7 przyjmuje postać I + Żn"2 : 1, skąd rvynika, że n" : O, tzn. rz jest wektorem rzeczywistym. otrzymaliśmy więc warunek konieczny do tego, by macierz U (ę) była unitarna:

e-2ktr lub n-D.

(**)

Ze wzor',l (*) widać, że warunek (**) jest również wystarczający, bowiem: jeślin = n to e;1,"n'ik - 0, a dzięki założeniu n2 :7 mamy nn:7 i prawa

2- Macierze

i, wy

znaczni,ki

79

strona wzolu (*) jest równa 12; jeślizaś9 :2k1T, to i znowu prawa strona wzoru (*) jest równa 12.

sin$:0, cos5:1

R.2.11. Niech macierz A ma postać

IYtedy

7rA:a*ó, detA: a6-

A-- I a 81 Lr al
B1 oraz

Ar_|o' łB oB-ful ł13+6'j]
Ia1+7ó
\Vstawiając te wyrażenia do równania, sprawdzamy, źe jest ono spełnione.

R.2.I2' Macierze M , MI są postac\

':l:,
Warunek hermitowskości M

u,l'

: MI

'':Ifr
:
o,
ó

1l

ó]'

daje a

:5'ł:B.
M
wprowadzonej w loz-

R.2.13. obliczmy macielz odwrotną do macierzy
wiązan iu poprzedniego zadania:

ó M_,-_1 l detM l-t
Z założenia det

_6].
a
l

-P.

Ponadto

M :1. Warunek unitarnościMt : M_| I:detM:a6 - h:lal2+lpl2.

daje ó

: a, 1 :

R.2.14. Warunek ortogonalności (.4_l

: A,)
B1

oraz det

A:

1, gdzie

A:lL'v "

ó]'

dają związki a : 5, a : _1, przy czym a2 + 92 : t. Dowolną liczbę zespoloną a można napisać w postaci a -_ cos |p) 9dzie 9 jest na ogół zespolone. Mianowicie wystarczy wziąć ę: z ln(a + łp _1). Wówczas a2 + B2:1implikuje, że B: gi1'r lub B: _sinrp. Zmieniając ewentualnie g ta -g, otrzymamy: a : cosg otaz B : sin rp (bo cos rp jest funkcją parzystą, a sin (p nieparzystą, także dla zespolonego argumentu rp).

Alqebra

W przypadku macierzy SO(2), tzn. macierzy ortogonalnych stopnia 2 o elementach rzeczywistych i wyznaczniku równym 1, liczby a, B, ę są rzeczywiste.
R.2.15. Ponieważ obie kwadratowe macierze są nieosobliwe, więc

112
I

Lo

s r -r

r 1l lo
I

3l'12

I

z -r

2l I z ll-1

1l
I

L-"1

- l- ss -zol : -ll-s 105|33 10l. 10]

R.2.r6. Po obliczeniu wyznacznika otrzymujemy

równanie

(I+I)(ł+h+2):o
Jego rozwiązaniami są:

_I+ż, _1'_i.
A,

R,2,t7,

(a) Z definicji (2'3) iloczynu macierzy wynika, że jeślimacierue

stopnia 4 są zbudowane z b]oków będących macierzami stopnia 2,

B

A:lLaelon.l ",1",f . B:
'

I arbr * a2b2 a1b3 + a2b4 f a'a' + ąt ]' I aft, + ^ Korzystając z tego wzoru, sprawdzamy, że: 1f;: Ią., ł7 : _Ią, 'Yo1ą: _.Yź1o oraz.ll..Ył: _,Y x.lł. dla i, l k. W tym ostatnim wypadku wystarczy skorzystać z tego, że ożdk : _okaź' sdy i ł ł, jak wynika ze wzor1l podanego w punkcie (b) zadania 2.6. Powyższe własności macierzy 7, są równowaźne relacji podanej w temacie zadania. (b) Podana w temacie zadania definicja macierzy 7u daje

ałĄ

o Irl '" L1'lo l
I

Widać, że macierz ta jest hermitowska. Wykonując iloczyny macierzy, sprawdzamy, że t?: Ią, 'ls7o: _'lo'Ys otaŻ 151ż: _1t'ls dla z : 1, 2, 3.

R.2.18.

TrIa:4.

@)

rrQą) :

,Tr(1p1" + l,-|p)

:

lTp,Tr I a

:

Znp,, bowtem

Ż Mac.ierze i uyznaczniki
(b) Korzystamy z relacji Diraca oraz wzorn z punktu (a):

81

T,(l r'r"l rt )

: : :
Tl_

: :

o1) + 2n*Tr(1 11,) (.,l,1 ,-| o-| ,) ł Tp,rlp, Tr(1,^| p.| p.y,) _ rlpprl,, ł Ip,rtp, _Tr(1,1p.f ,1p) + 4n,pqp, _ rlppI],o _T r (.| p^|,-| p.l ł 4r],pnro _ 4rl ppT,, )

-Tr(1,1
_Tr

p'y

ł ąp,rlpo ł 4q p,łlpo

.

ostatnim kroku skorzystaliśmy z tego, że Tr(A1) : Tr(.r pA) sdzie ' 2, A:.Y,.Ip1,.Przenosząc _Tr(1 p^l,-Y p,Y o) na stronę lewą i dzieląc przez otrzymujemy wzór podany w temacie zadania. (c) Sprawdzamy, że istnieje macierz 1u taka, że 1?: I4 oraz
'l s'Y

obliczając śladobu stron relacji (x), dostajemy Tr(-yr.,t,1) : -Tr1,' Z drugiej strony, korzystając z tożsamościTr(A1) : Tr(tsA), gdz\e A: 1"1,, otrzymv,jemy, że Tr(1u1"l) : Tr(.r?.r ) : Trt,. Zatem Tr1, : -7r7,, co jest możliwe tylko wtedy, gdy Tr1,: Q'
(d) W iloczynie nieparzystej i większej niż 3 liczby macierzy Diraca niektóre nacierze muszą występować_ wielokrotnie. Korzystając z tego, że.Yp.Y, : 1,1p, Ed! p, f u oraz'y? : +Ią, każdy taki iloczyn można zredukorać do iloczynu trzech macierzy 1,. Z tego powodu wystarczy pokazać, że Tr(1r.rfl,): 0, gdzie l\u,o są parami różne' Stosując znane własności śladu i macierzy 1u, możemy napisać, że:

&st to mianow

icie 1u

t

"1s

:

-'f ,.

(*)

ź^|

o.Y

t1z-Y z.

T, (l

rl,l,)

: Tr(.ys.y pT,.t,^ls) : Tr ('l s'l p'Y s'l s1 ,1s1 : _Tr(lrl,t). :
g.

p1o1s)

Stą! wynika,

że Tr(1

11,1,)
+

fu

B_2.19. (a) Sprawdzamy podany wzór, podstawiając kolejne P, i korzystaz relacji Dftaca

1r1,

1,1, :

2ąr,I

a.

dzanrry, korzystając z własnościśladuiloczynów macterzy Diraca podanych s zadaniu 2.18.

ft) Przypadek 3:potrzymujemyzpunktu (a). Przypadek s

f

p spraw-

82

Algebra

przyjmujące i'fo oraz wskaźniki (c) Wprowadźmy oznaczenie macierze lvyłącznie /a obok wartości od 1 do 5' Zbi6r macierzy I" zawiera takich, że gdzie 1 1,.. . ,51 oraz do iloczynów proporcjonalne do

I < .]. Z własnościmacierzy Diraca i definicji'yu rvynika, że 1] _ a1^ o,u' 1t.y.t: --l.t.yt dla I I J. Relacja podana w temacie zadania jest oczywista, gdy s : 1 lub p : 1, bowiem fr : 1ł' W tym wypadkl Cbt : 6ptl Cstt: ó"t' Niech więc p l7 oraz s l 1. Wtedy iloczyny f"fo są proporcjonalne do iloczynów 2, 3 lub 4 macierzy 77. Rozpatrzmy kolejno takie iloczyny. Dowolny iloczyn dwu maclerzy 111 jest równy pewnej macierzy I" ewentualnie pomnożonej przez czynnik liczbowy, borviem gdy 1: J, ł _ t1a - 11'', gdy zaś1> J, to już zauważyliśmy,że 1 l^f -l : -^l 11 t - Ip z odpowiednią wartościąp' Wyżej -lfll -T",gdy 1< J. Rozpatrzmv teraz iloczyny 1t111x'JeśI\I : J : K: 11, I". Gdy dwa ze wskaźników I , J, K mają jednakową 'lvartość' tcl
13,

7r,

1ąY :

I'J,K,L

11,

Znowu otrŻymamy +"yJ - l". Na przykład, 1 t1 fl l _ _l?l l : Łl l' to wskaźniki I, J, K pararni różne. Możliwe są tutaj dwa ostatnia możliwość przypadki: iloczyny postaci 1u1r1, oraz 1p1v1p, grlzie trt,iu,p są parami różne. Wszystkie takie iloczyny są proporcjonalne do iloczynó'w 7 ,1, z I < J' Na przykład,'Y s'l t1 z : i1 o'l 11 z1 s^Y 11 z : - i'l ol?lil l : - i1 a'l z : 1 s'Y ą : il13 lub'f z1 z1 t : 1Z'l z'Y fl , : 1 o1 a1 t1 z1 l : _ i'l o1 s :'1 ą1 s _ I z. Pozostaje rozpatrzyć i1oczyny 1fY1111l'' Wykazaliśmy powyżej, że iloczyn pierwszych trzech czynników, tj. 1flfYx,jest proporcjonalny do pelv_ nei macierzy f", gdzie s ) 1. Dlatego rozpatrywany iloczyn 4 macierzl' jest proporcjona1ny do iloczynu T"7", który jest iloczynem 2 1ub 3 macierz5_ 1r, zależnie od wartości wskaźnika s Wyżej wykazaliśmy, że takie iloczynr_ są proporcjonalne do macierzy I" z odpowiednio dobraną wartością wskaźnika r. Zatem można napisać, iż

-

I"To

- Ic"o;t1,

16

pIzy czyrn, gdy ustalimy wartościwskaźnikó'rv s, p, to w sumie po stronie prawej tylko jeden składnik jest różny od 0, bowiem wyżej wykazaliśmy, ń f"lo - 1'' z odpoviednio dobraną liczbą naturalną 1 ( r < 16' Nlnożąc obie strony tej równości przez l 1i korzystając ze wzolll podanego w punkcie
(b), otrzymujemy, że c,r1: ł"r(Ill"re). Dokonując parzystych permutacji macierzy pod znakiem śladu, stwierdzamy, że: c"r1 : cpls: clsp.

2. Mac'ierze i uy znacznik'i

83

R'2.2o. Relacja Diraca 1 p'|,
det(111)

p : ŻI] p, I ą dla macierzy przemiennych prnjmowałaby postać ^Y p-yv -- ?lp,Ia. Stąd wynikałoby, że:
+
^f,^Y

:

det1pdeŁ',|,: det(np,Ią)

:

(llr,)a

:

6r,'

Biorąc p f u, otrzymtjemy det7, : 0 ]ub det1, :0, co jest sprzeczne z t1_m, że dla wszystkich macierŻy Diraca 7| : *1ą, jak wynika z relacji
Diraca.

R.2.21.

ro

(jeŚIi

L : lLł], gdzie

(a) Warunek na .L podany w temacie zadania zapisujemy macierzo-

p jest numerem wiersza, z zaśkolumny):

l'Tąl':
qdzie

ą,
0 0

(*)

tr o o lo r o lo o -l o

Stąd det't"det idetL: det4, czyli (det,t)'Ż- 1. b) Ponieważ n2 : Ią, mnożąc obustronnie warunek (*) przez q, otlzymujemy qLrąL: 1ł. Porównując z definicją (2.10) macierzy odwrotnej, ridzimy, ze L: (qLTq)'1, a więc L_l : nLr ą'Przechodząc do elementów macierzy, mamy stąd wzór:

lo

0

o

-1

(L
R.2.22. Rozpiszmy

\y:In,,Q")in,":
c,p=O
ślad:

33

o,p-0

'

ą,,Lxn..

Tr(AB) -'DD"I*AI,.
i_1 k=I

Podwójna suma jest przemienna, tzn.

- IIo*. II"" k_I
ż=|

nnnn

k=| i=l

dlatego

Tr(AB):DD"o*t o,:

DDonua*o

:

DDonnon*
ki

:rr(BA).

84

Algebra

R.2.23.

:1T,"-rA"iBs lTr(AB).
(b) Nie, bowiem:

(a) Nie, poniewa ż r r (

AB)

:

podczas D?,"=',' A* B ";,

gdy:'I

r

(4! B)

Tr

exp(o2

+

a3) --

rr{"osłżI, ł i,(c2 + a3)

sin

r,4

\/'Ż

}

: z"""łź,

a z drugiej stronY:
exp

d2:

cos 1/z

ł 'id2stll, expo3:

cos11z

ł io3sin1'
1-

sĘd ?r{
cos

exp oz

rź = 0, 156.

"*p

o.} :2cos21'

Pozostaje zalważyć' że cosz

x

0'292

l

jest określon;' R,2.24, (a) Macierz A7 ma rozmiar n x m' I|oczyn AAr A" bowiem licńa kolumn macierzy A jest równa liczbie wierszy macierzy m wierszy oraz rn kolumn' Podobnie iloczyn ArA jest M;.i;;" i{ ^u określony ijest macierzą stopnia n'

(b) Niech

A:

lał,)-Z jednej strony:
)

r

r

@f ) : ltan'

u,

:

DD.*tt

)

on

:

ll

ooro,o,

z drugiej zaś:

rr(f A):l{f

k-1

'a)*o:

a;eai1"' !!ta')*iai1":TT i=l ł=1 k-t i=l

ZatemTr(AAr):rrQt A).
F.'2.25. Liczba różnych od 0 elementów macierzy A jest równa liczbie j kolumn. Jeś1iw któiejś ko]umnie (1ub wierszu) znajduje się więcej niż wy den taki element, to w innej kolumnie (lub wierszu) muszą być i zera, a więc wtedy det A : 0. W wypadku gdy w każdej kolumnie '
w znajduje się doLładnie.|eden element róźny od 0, w sumie występującej _ w któl nrric;i (z's; *y'nacznika tylko jeden składnik jest różny'od 0 ten' : t'' " ' gdzie k *.ńzoiki'ż', . . .,i'n mają wartości11 takie, że a71r f 0, Zatem w tym wYPadku:

j

detA:

ćtl.J*atltaztz

.

-.anln:

*fIor'

2- Mac'ierze i ugznaczni,ki

85

Ponieważ (A')ra : dź,1,.. .,(A'),rYz& (2.7) możemy pmekształcić następująco:

R-2.26. Niech -4

:

[o;1].

: ai-b

więc

detA:

,iz

t

tl

t

Ąi2i3. .żoad11ai22ah3 - -

.ai-n

e;,i,i"...;,(Ar)lt,(A')rn"(A')ro"

...

AT,ł.

:

det

A'

.

W ostatnim przejściu skorzystaliśmy z definicji (2'5) zastosowanej do macieVY A,I .

"..,i"

R-2.27. Korzystamy ze

wzortr. La"plate'a z

r

:

'i

det,4: fa*(t)i+"uł".
Element a;a (ź,k mająustalone wartości) nie występuje w źadnym wyznaczniku Ę", bo elementy z i-tego wiersza nie wchodzą do Ę" (ten wiersz jest rykreślany). Zatem
det

A:

aia(_7)i+k Mi1,

ł

wytazy niezawierające elementu
L;1"'

o11.

Stąd wynika, ze

a(detA)laai1,: (_!)i+kMi1,:
det(/,B)

R.2.28.

:6,

det(B,4)

:|ałt.
i=1

Macierz

AB

ma postać

AB:

f albl albz I -'"', a.,b., I a,b,
anby

..
..

' ań.

l.'r":'l arb2 ... I

.

a,b-

]
I

anbo )

Jeślia1 :0' to det(AB) :0, bowiem pierwszy wiersz tej macierzy zawiera wyłącznie zera. Jeślia1 f 0, mnożymy pierwszy wiercz ptzez a2f a1 i odejmujemy od drugiego. Po tym przekształceniu drugi wiersz macierzy AB zawiera, wyłącznie 0' więc jej wyznacznik jest równy 0. Macierz B,4 jest macierzą stopnia 1' czyli liczbą'

86

R"'2.29. Ponieważ macierz A: [a;1] jest diagonalna, ail,: aii6i1". ( elementy macierzy A-l ptzez bi1", tzn. A t : [a*]. Oennicla (Z.tO) odwrotnej zapisana dla elementów macierzy przyjmuje postai |[_, a;eó6" ó;". a więc ai;|i_r6ieb6: ójs, zatem
gdzie i,s : I,2,...,n. są to równania, z których wyznaczamy macieruy odwrotnej b11. Dla s : z otrzymujemy n równań o postaci ai$ii:1' Mają one rozwią nia wtedy i tylko wtedy' 1dy au ł 0 dla wszystkich wartości i : I,2,. . ., Jeśliwarunek ten jest spełniony, to oczywiście brą (at)'r' Równania (*) i -wszystkich s l ź ptzyjmlją postać a;ibi,: 0, skąd wynika, że wtedy ó1, : bowiem a;; l 0. Wykazaliśmy, że jeślimaclen A_1 istnieje, to
a;;b;"

:

6is,

tr. - 1x. t.4 \_ /rs -

a..vts.

Macierz .4._1 jest więc diagonalna. Elementy jej diagonali są równe, -1 gdzte z : 1,2,...,n. aii-,
(2.10) macierz spełnia warunek 1,,. Ponieważ /,, jest macierzą jednostkową InX X , a więc X I n, czyL I ,,, : I N. Zastosyj1r_!3finicję (2.10) do macierzy A_1: macierz do niej odwrotną czy|i (A ')_' '! X, spełnia warunek A_lX : I.. Mnożąc ten warunek obustronnie przez A z lewej strony, otrzymujemy A(A-LX):,41,,. ponie_

R.2.3o. Namocy definicji

I;r2 x
:

:

1,,X:

(AA_\.X InX y7ż A(A-|X) oraz *ięc a' Wykazaliśmy więc, że (a_t;_t - o. Poszukajmy macierzy X stopnia n spełniającej warunek XA: In. Mnożąc obustronnie ze strony prawej przez ,4_1, otrzymujemy z jednej strony (XA)A'.1 : X(AA_l): XIn: X, z drugiej ,is t,.ł:, :",ą_'. z,"ił^ X : A-t czyli A-1A: I-.
A)ro : 6{ ąr (iloczyn macierzy jednowierszowej z macierzą jednokolumnową). ' ńykazana w poprzednim zadaniu tożsamośćA 1A: r,, daje więc, po przejściudo e]ementów macierzy, związki b! ay : 6,o. (b) Macierz C*l ma postać

:

:

:X

Ai.: l,

k:

R.2.31. (a) trlementy macierzy

,4_1.4. dane są wzoTem

(A

1

c-r

:

";'bT
";;bT

"|'Ę

2. Mac,ierze i wuznaczniki

87

Korzystając ze związków lzyskanych w punkcie (a), sprawdzamy, że C_1Q : I,. Z R.2.3o wiemy, źe wtedy także CC_l : 1,,, a więc powyżej podana macierz jest macietzą odwrotną do macierzy C.

R.2.32' Podstawmy

Strona lewa jest równa XA: XI": x, strona prawa zaśI.. Zatem X : In. Podobnie sprawdzamy, że jeśli,4X : ,4 dla każdej macierzy A stopnia n, to X -- In.
.ć[ jest hermitowska, gdy .EIi

A:

In w warunku X

A : A.

B.2.33. (a) Macierz
det .El

: -

.EI. Stąd: det .EI.
l

:

det.EIT

:

det.EI'

:

det -El

(b) Ponieważ
-!

UUr

:

I, więc detUdetU?: detUdetU:1, czy1i

det U|

wtedy detA:0. (d) Warunek Ar

_,4, sĘd d,etAT : det(-A) (-1)" det(A). Jeżeli n jest nieparzyste, to
(c)

Ar :

(_1)"det(A), czyli det(-,4,) : det A : _ det 4, sĘd wynlka' że

:

A: I daje det2 A :

1.

R.2.34. (a) Zapiszemy Z-1 w postaci blokowej:

z-r:
Definicja macierzy odwrotnej

zz-1 :12'

przyjmuje postać

AXt * CXz AXz ł CXł BXs BXt
Stąd wynika, że Xn Zatem

: B_', Xr: 0, Xr :
A_
0
1

A_1

, Xz : _A_1CB_1

A-IC B_ --E= -j

(b) Wyznacznik det Z jest Sumą (22)| wyrazów. Każdy z nich jest iloczynem 2n elementów macierzy Z wziętych dokładnie po jednym z każdej ko1umny i każdego wiersza (na chwilę pomijamy znak wprowadzoly przez symbol całkowicie antysymetryczny) ' Z postaci macierzy Z wyn1ka, że elementy wzięte z pierwszych n kolumn mtszą |eżeć w pierwszych n wierszach, aby iloczyn tych elementów był różny od zera. Wtedy elementy z końcowych n kolumn muszą leźeó w końcowych n wierszach, bo wiersze wcześniejsze sąjuż ,lajęte''.

88
Stąd wynika, że elementy macierzy det Z -- dętZ' gdzie

Algebra

C

nie pojawią się w wyznacznikt. Zatem

,:l++;

Mamy dalej:
det,

Z:

t
2n

€tr'.'łr.Ztrt..' Z źr.z,

:

l1"'iż:1 it '..ła:1

I

a,r,'.',,",nłkt,nłk>,...,nłknd1r1. -.a1^nb1"rt...bk.r,

bowiem np. Żt*+,'n+t: 0, gdy i',-41 4 n (przypominamy, że pierwszy wskaź_ nik jest numerem wiersza, a drugi kolumny). Ponieważ I.; 1 n, więc
e

IL,.,',I-,n+h,rL+k2,'..,nłk.

:

h,..',L^

h,...,k.'

Dlatego

detŻ: ( I

s2',...,i-or'l

.-.aI.^)(

r

e1',.'.,1'ó1,1

.'.bx,^):detAdetB.

R.2.35. Niech A: [a;"] będzie macierzą o rozmiarze m xn, B: |b,e| macierzą o rozmiatze p x q. Istnienie iloczynu AB oznacza, że n : p. Macierz BT ma rozmiar q x p, f zaśn x m. poniewa2 n : pt, iloczyn
Br

Ar

iest określony. Dalej:

|(AB)T)*I:
Z drugiej strony:

(AB)k: I

a;"Ó"1.

(B' A')r,: !{a')ł"(a')", :

I

ó"uo,"

: |a6b"n.

Wskaźnik k przyjmuje wartości od 1 do g, wskaźnik l zaśod 1 do rn. Macierze (AB)r otaz BT AT mają więc jednakowe rozmiary i elementy, zatem są
sobie równe.

2. Maci,erze

i,

uyznacznikź

89

R.2.36. Niech

":l::: | 431 o32
\\ arunek

r:i z::)
o33
..1

"l:til=LBBtl"
przyjmuje postać

t3 r ol Ir I ol

na elementv Przyrównując elementy tych macierzy, otrzymujemy równania a;1. Rozwiązując je. stwierdzamy' że

a21 3apł a22 3a13'ł-o.7" -3o9 09-3o13'l l3o',_ a31 3022-a32 3a2i 't a:r | 3att azt !-3ozz ozz -lot. l- | 3ot' 'Jars ] 3on 3o., | 3or' o., Ą 3o3? o32 + 3ole .l L

[ 3a,1

a11

I
I

fo ar2 nr3 I A--lo o o', l*a1113. L0 0 o.l
gdzie o11, a'p., a3 SĄ dowolne'
(n _ 2)' a R.2.37. In 2 oZTń'Cza macierz jednostkową o rozmiarze (n - Ż) x o ozlaczalloki o odpo*iednich rozmiarach złożone z samych zer' Wprowadzamy trzy unitarne macierze o postaci blokowej
0

I o i rozpatrujemy warunki:

-1

0

AIJ::gra, AU':gi'A' AU'':ryta'
: arl :
)ółr otaz ai2

Z warunków tych wynika, że ai1

:

azt

: \|tz'

gc]zie

i:7,2,...,n.

W następnym kroku rozpatrujemy analogiczne warunki:

Atll: U\A, AIJ'r: g'r4', AIJ'r:11',a'

z mac\erzy używając nowych macierzy unitarnych IJ'I,IJ',[J'3 otrzymanych (J l przez przesunięcie bloków: '(J z,IJ z

to -rl -r ol l' ol i] |r 0l Ló_i] |o
f

90
o

iedno miejsce wzdłużdiagonali w dół, np.

Irl o ol o'l

otrzymujemy, że a6: \6'.3: azt' gdzie ri : I',2,. . .,n' Powtarzając całą procedurę odpowiednią |iczbę razy, wykazujemy, że a* : \6lx, czy|i że A _ )I".

lll i

?1,:,1

R.2.38. Przypadek
nek

n:2.

Korzystamy tutaj z wyniku zadania 2.14. Waru-

A
daje

I L

.:'p

srnp

-sln,r I cosp

I

-sinr'l o : I ":.t L srn,P cos,P l
-b1
a]

a:l: LÓ
0
1

Gdv n > 2, rozpatrujemy szczególne macierze typu So(n)' mianowicie:
0 0
1

Ot:

-1

0

0 0

0

o
0 0
1

I 7]"-3
0

,

-1
oz
--

00

0
1

0

0
1

0

0
0 0

IrL-3
0

"r:l

0
1

-1

0
0

0

ó

gdzie 1,"_3 jest macierzą jednostkową stopnia n _ 3 (jeżeli n : 3, to macierz ta nie pojawia się), a o oznacza bloki o odpowiednich rozmiarach złożone z samych zer. Warunki oiA: Ao;, i,: I,2,3,4 dają

In-3

-1

1n-3

gdzie A1jest dowolną macierzą stopnia

rz

_

3.

2. Macierze i

uy znac zniki,

91

Powtarzając obliczenia dla nowych macierzy jedno o miejsce w dół wzdłużdiagonali:

o'

z blokami przesuniętymi

010 -1 00 010

ird.,

przekonujemy się, że macierz A musi być proporcjona]na do macierzy jednostkowej 1,?. Zwróćmy uwagę na szczególność przypadku n : 2. Przyczyną jest to, że macierze typu So(2) stanowią zbiór macierzy wzajemnie przemiennych, w odróżnieniu od macierzy typu So(n) z n ż 2.

R.2.39. Zę wzonl na mnożenie szeregów otrzymujemy:

expA expB:
gdzie:

_ i" '- i{i "j k,t k,,r. k"*'

cr
AB: BA.

-D"#= i*
Zatem:

(r,)o,r,

:

rort

+

ar

ostatnie przejście jest poprawne tylko dla macierzy przemiennych, tzn. gdy

exp,4exp.El Gdy

-

i

fr,"

+

B)k :exp(,4

+

B).

AB l BA,

powyższy wzót na ogół nie jest prawdziwy. sptzeczność:0

R.2.40. Biorąc

gdziezzałożenia)l0.

ś1adz obu stron równości, dostajemy

:)

TrI,

R.2.4I.
(b)

stronę 1ewą. Wszystkie wyrazy się kasują.

(a) Korzystając wielokrotnie z definicji komutatora, obliczamy

ALB,CI + lA,ClB : A(BC - CB) + (AC - C A)B : ABC _ CAB : IAB,CI,

92

Algebra

(c) Wykażemy najpierw, że |A,Akl: 0, gdzie k : O,L,Z, '.. Zastosujemy indukcję matematyczną. Teza jest prawdziwa, gdy ł : 0 oraz k: L:

IA,A'l:lA,rl: A- A:0, lA,Al :
Przyjmijmy, że [A, Akl: 0 dla pewnego ł > Stosując wzór z punktu (b), otrzymujemy:
1.

A2

- A2:o.
Ak+ll:
g.

Wykażemy, że |A,

L): 0, gdzie I : I,2,. '. Gdy l : 1: lA, A_'l : AA_l _ A_1 A : I _ I : 0. Następnie stosujemy indukcję matematyczną, korzystając ze'wzorl z punktu (b) i tego, 2" a Q+l) : Ą_t4_t.
Podobnie dowodzimy, że |A.,A
z punktu (c), podstawiamy za f (A) podane wyAby otrzymać toźsamość rażenie i przechodzimy do sumy komutatorów.

lA,Au*'l: -LAAb,Al: -AlAk,Al-A,AlAk : AlA,Ak) - 0:0.

F.'2.42. Rząd macierzy A jest

równy i szóstą, otrzymujemy minor stopnia 5:

5.

Wykreślając kolumny trzecią
417 427

M:

ay 412 Q,14 a15 0 a22 a24 a25 0 0 aeą a35

000cląs 0000

as7
a47 457

którego wyznacznik det M -- a1a22a34a45a57 f 0. Ten nieosobliwy minor ma największy możliwy stopień, bowiem macierz A ma 5 wierszy, a więc minory stopni ) 5 w tym wypadku nie istnieją.

R.2.43. Ponieważ rzA: t, macierz ta ma co najmniej jeden wiersz nieza-

wierający wyłącznie zer. Niech będzie to wiersz ł_ty. Zapiszemy go w postaci lt r. . .t ,. . . p,"), gdzie zaznaczyliśmy różną od 0 liczbę 1'tą. Wykażemy, że pozostałe wiersze macierzy ,4 są proporcjonalne do [łrr' .'łr,. . . p']. Niech |oo' . . .o, ' . ' ainf oznacza ź-ty wiersz macierzy A. Rozpatrzmy minory stop_ nia 2 utworzone przez wykreśleniez A wszystkich wierszy poza &-tym i ź-tym otaz n _ 2 kolumn. Minory takie mogą być uważane za minory macierzy

... Ft . lp' ort .. air ...
L

or"

r"

I

)

Ponieważ rzA : I, wyznaczniki wszystkich takich minorów muszą być równe 0W szczególności, rozpatrując minory zawierające kolumny l_tą i j_tą, otrzymujemy ptia;1 - ai.j III -- 0, skąd a;i -- \i1'łi', gdz\e : # . oznacza to, iż wiersz
^t

2. Mac'ierze

'i uy znaczn'iki,
.

93

i_tv iest proporcjonalny do wyróżnionego wiersza [p1 . '

p. .ll")l,

)tltt ... \tl,tt \zltt ... \zttt

\tlrn
\zl.ln

)1

A:
)ł :

\z
:

Ft

lpr. ..t t.

. p.l,

\,Ft ... )nFt ... \"t"
gdzie
1.

),,

R.2.44. Z definicji macielz unitaln a U

: Stąd wynika' źe det Ut det U : dł 1. : : It] Dalej: istnieje' macierz U U_1. Stąd z ko1ei wynika, iż t]I]t : UI] : I _ UUI za pomocą e]ementów macieZapisując otrzymaną tożsamość rzy, otrzymujemy pierwszy ze wzorów podanych w temacie zadania:
6
i1,

L [uti] spełnia warunek UIt] I, czyli I det U| 7. Zat.em U det IJ 1. 1 sĘd widzimy, że t]t @tU)U | I.

:

:

:

:I

uti

(Uł

)

i

o

--

D "riw,

gdzie skorzystaliśmy z tego, tż zgodnie z definicją (2.1) sprzężenia hermitowskiego (Ut)11 :'.r:^. Drugi ze wzotów z tematu zadania wynika w analogiczny sposób z warunku I:t]tU'

R.2'45. Ponieważ
sAk
oraz
rvięc

s I: (sAs-l)(sAs_')
LS-1

..

(sAs

1)

-

(sAs_1)ł

SA

:

(SA'S-1)-1

:

((SAS-1)r)-1
Ak

: (SAS-')-/,

sI

6)

s-t

: !c1(sAs_')ł + |a'1sas_')_l : f (sAs KL
R.2.46. (a) Stosując wzfu Tr(AB)

: lc*s KL

s-'

+

I

d,,sA-',s'
1).

: rr@A), - Tr(S

otrzymujemy:

TrA'--Tr((SA)S

1)

1(SA))

-TrA.

94

Algebra

Podobnie
det

A' : det(SAS-l) :

det

^9

det .4 det,5-1

:

det,4.

(b) Wykażemy najpierw' że

rz(SA)
Niech ,9

: rzA.

(*)

:

[s;7,],

A : lay,l.

Ze

wzotl

(sA)ź,:D'onoo,
k=1

wynika, że wiersze macietzy ,9A są kombinacjami liniowymi wierszy macierzy ,4. Mianowicie, jeślia1 : |aa'. . 'arn] jest ł-tym wierszem macierzy A oraz b' : [(sA)'l . .(s.4)*] i-tym wierszem macierzy ,9A, to powyżs zy wzór można zapisać w postaci

tn:f ,.oon.

(**)

Ponieważ rzA : r, każdy wiersz ał tej macierzy jest kombinacją liniową r wierszy &lq,...,ak, o numerach k1,. ' .,k,: a* : Dil c!ro,1",, gdzie clo są pewnymi liczbami. Stąd otrzymujemy, że wiersze macierzy SA też są kom_ binacjami liniowymi jej r wierszy:
b;

: Is11 D"!ro*,: t"L Dronou,: ł-1 l=1 t=1 ł=l

D"'ubu,'

Zatem rz(SA) < rzA. Dzięki temu, że macierz S jest nieosobliwa, relacię (**) można odwrócić:

or:l(s,)rtbr.
Widzimy stąd, że wiersze macierzy ,4 są kombinacjami liniowymi wierszy macierzy ^SA. Powtarzając powyższe rozumowanie, stwierdzamy że rzA 1 rz(SA). obie nierówności są spełnione jedynie wtedy, gdy rzA:rz(SA). Przejdźmy teraz do macierzy sAs_l. Niech B '! sA. Wykorzystując
to, że rzC

: rzCr

dla dorł'olnej macierzy
1)

C,

możemy napisać, iż:

rz(BS

: rz((S-r)r Br) : rzBr : rzB.

Pisząc drugi znak równości, skorzystaliśmy ze wzoru (*) wykazanego powyżej z ,9 zastąpionym przez (,9_l)" oraz A ptzez.El". Podstawia jąc B "! gs

2. Macierze i uyznaczniki oraz korzystając ze wzotlJ (*), otrzymujemy równość rz(SAS_l)

95

: rzA.

R.2.47. (a) Wystarczy pok^zać' że

gdy

A'

:

s4s_1.

+ x A), " Korzystając z własnościwyznacznika, mamy:

det(l, + 7A')

:

det(I

det(r, + x s As-1)
dobnych.

:

detls(1" + x A) A-tl

:

det(I,

+ 2,4).

Wie]omian det(/' + z,4) jest więc jednakowy dla wszystkich macierzy po(b) Wprowadźmy oznaczeniaW (x)
6łx

b* :

ł xa*. Zgodnie
ir

:

detB:

t

z definicją (2'5)
(6
^

DI=rct rk,

B : I.+xA:
. . . (6 n;

|bi1,], gd,zie

€ ą, t"...;'

u,

ł r a1ir) (6 2;" ł r a2ir)

^

łr

a

n;*).

Współczynnik ą otrzymamy' grupując wszystkie wyrazy niezawierające r:

co:
pierwszej:

a\
it ,iz ,.,i.n=l
"

L

€ rri, '.'i"6

ur6zł, '.

'6ri^: en...n: I.

Aby obliczyć cl' grupujemy wyrazy zawierające zmienną c w potędze
:
LT

C1

'12

t

e

;ri"...i. (rayr62;,

.' . 6nł. ł

6y;rxa2i" .

. . 6nin

ł ... ł

6y,621, . .

.

xani.)

: €p.'.nx|a6:
t=l

xTrA.

Skorzystaliśmytutaj z tego, że €i,2...n: 0' jeŚ1i Ą l L, a dokładniej €it2...n: Ąrr' Podobnie e uzs...n : 6;"2, . . . ,ep...;.: 6i*n. Współczynnik c,, otrzymujemy, grupując w det B wyrazy zawierające rn:

ą:

t

€ili2...żnta1i\ .

.

.Ianin : xn det A.

Współczynnik c2 obliczymy, wykorzystując wzór na c1(A) ' We wzorze

det(/'

+

źB) : I ł tTrB + c2(B)t2 +

..

.

podstawmy

det(I"

t: -:r2, B: A2. Otrzymujemy: _ !ł42): I x2Tr(A2) -l (człony zawierające r2k, det(1",

gdzie

k>

2).

Z drugiej strony:

- rA) det(I ^ + r A) : (1 _ xTrA ł c2(A)n2 +. .) (1 ł aTrA + c2(A)x2 +...) :1' _ #(TrA)2 ł 2c2(A)r2 ł (człony zawierające r2k, gdzie k > 2)'
rz A21

:

det(/,

Porównując wspólczynnlki przy 12. otrzymujemy równość

-T r (Az)

:

-

(T r

A)2 + 2cz(A),

skąd wynika wzór podany w temacie zadania.

R.2.48.
det(exp,4)

-

det(]im (1' *

}rl :]im
*

det(I" +

#)ł)
exp(TrA)'

:

Jim (det(I' *

Wykorzystaliśmy tutaj wzór (*) z tematu poprzedniego zadania z r : ł. O($) omacza wyrazy zawieraj ące 7lkl, gdzie l > 2. Skorzystaliśmyteż ze znanego z analizy matematycznej wzoru

łnr :J* ('

T

-

rr#) :

l*

('

*

i*''ł'')-: exp'r'
ln
a+ B +"1
0
0

R.2.49..Wzór (x*) z tematu zadania jest równoważny stwierdzeniu, że macierze Alo mają następującą postać:

"ł:L
43=

f

a-B+r o o1

s ]'"':lł "s:13; o lo "+d+r.l lo 331
o 0l

3

2) 4-L3

lo o ol
Lo

Io o a'l Aź: lo o ol Lr o ol A,:
(AZ),

!l

0l

,

(1)

o . I A1-6r,. Ai: lo r o,l

@tr),,

2. Macierze

i,

wyznaczniki

g?

Warunek (*) daje liczne związki między m acieruami Ai. W szczególności, dobierając odpowiednio macierze M e So(3), można wyrazić macierze Ai przez A\ oraz A!r. Mianowicie, niech:

Wtedy:

lo r ol lo 1l ll o o'l Mt:- lr o o l, v,:lt o 0 |,ru,:-loo1l, lo o rl Lo t ol lo r ol I o o rl lo r ol Mn:l o I o l, u,: lo o r lerTt l-r o o.l Ir o oj
o

MTAłM.: A3' MTAłMr: A3, MTA]rpr,:
równania' z których te macierze wyznaczymy' Wprowadźmy macierze Ma, Mz e So(3):

MTALM,: A1' MTAłM3: Aź, MTA|turn: aŻ, MTAĄM5: A3. Wystarczy więc znaleźćpostać macierzy Ał' AŁ.Warunek (*) daje teź

n?,

Q)

u":I 3), " l -" o

fr

-1

I

r,:i;'-" Sl o ri
lo
Atrtłt u

Ze wzonl (*) wynika, że:

MT

AłM 6 : Ał, MT AłM ? : Ał, MT

: _ aL,
,4.{,

MT ALM ?

:

Ał'

Warunki te dają równania dla e]ementów macierzy otrzymujemy:

",: li,

ł; ]

"ł: |? l.

gdzie a1,a2,a3,b1, b2 są dowolnymi (na razie) liczbami. Porównując macierze (3) i (1)' widzimy, że wzór (*'r) przewiduje obecność trzech dowolnych liczb, podczas gdy w macierzach (3) mamy ich aż 5. Potrzebne są więc dodatkowe równania dla elementów macierzy. otrzymujemy je, podstawiając w warunku (*) macierz

s]

A|.

Rozwiązując je,

(3)

,":lti
?

LT2

0 -#'l 1 0 le^so(3), 0 ł)

98 co daje związek

Algebra

MTAłM8:|r"ł+A3 _ Ał _ Ał)

'

a2: a3, ar: Przechodząc do elementów macierzy' otrzymujemy stąd, że : 0,. bt : a, b2 : 1 i stosuj ąc aa ł ól ł i2. Zmieniając oznaczenia" az (2), otrzymuj emy wszystkie macierze (1)' izory --ńriJi warunek (*)' w którym pod_ -u.i" rry ło rry"i*liśmy, tozważając że uwzględnie_ stawiliśmy 8 macierzy'M1 ,. . . , Ma' Można by ptzypllszczać' na postać ;1; il'"ń macierzy M ę so(3) spowoduje następne ograniczenia i"klednak nie'jest: podstawiającwzór (*x) do warunku (*)' ;;;#;'i. stwierdzamy, że jest on spełniony dla dowolnych liczb a, B,1' można r ozwiązać, dokonując innego niż wyżej r yboru
szczególnych macierzy

ó""y*ij.i., łdanie

M,.

Rozdział 3 Układy równań liniowych
Wstęp
Układ m równań liniowych na n niewiadomych x1,r2,...,r,, ma postać

arrt

+ at2x2 +

a21:xr + a22x2 a^1fr1

ł .'. ł a2nx,
ł
.

... + ahrtu

:

br,
b2,

(3.1)

*

a1n2t2

..

ł a^nxn:

$^.

Liczby (rzeczywiste lub zespolone) ai1" oraz bi, gdzie i. : I,.. .,m, zaśk : L,.. ' ,n są zadane. Liczby ażk nazywamy współczynnikami układu, b; zaś w;rrazami wolnymi.
Macierze:

all a21
:::l

a:'n ó' l
coz,.

b,

.l

I

(3.2)

aml ... o^,
nź\'zywamy' odpowiednio,

b^

)

macierzą i roŻszetzoną macierzą układu (3.1). Układ ten moźna równoważrie zapisać w postaci równania macierzowego
{które często także nazywamy układem równań)

Ał: b,
at:
X1
:

(3.3)

, b:

1l
u;^

an

)

100
jest obliczenie rzędów macierzy A i rozwiązanie wtedy i tylko wtedy, gdy

Algebra

Pierwszym krokiem w rozwiązywaniu układu (3.1) metodą macierzową C. Układ ten ma co najmniej jedno

rzA: rzC

(3.4)

(twierdzenie Kroneckera-Capelliego). Warunek (3.4) jest spełniony trywialnie, gdy b: 0, a więc gdy wszystkie ói są równe 0. Układ równań (3.1), w którym b : 0 nazywamy układem jednorodnym' w przeciwnym wypadku zaśniejednorodnym. Jednorodny układ równań liniowych zawsze ma rozwiązanie: to znaczy 1: at2: .. ' - In: 0. Rozwiązanie to nazywamy trywialnymRozwiązania nietrywia1ne układu jednorodnego, czyli tóżle od ł : 0, istnieją wtedy i tylko wtedy, gdy rzA < n.

ł:o,

Gdy m: n, warunek ten jest równoważny warunkowi det,4: 0. W następnym kroku, niezależnie czy układ jest jednorodny, czy lie, znajdujemy maksymalny nieosob1iwy minor macierzy ,4. Będzie to macierz kwadratowa .R stopnia r : rzA tal,a', że det.Fł l 0. odrzucamy z układu (3.1) wszystkie równania, w których żaden ze współczynników a;1 nie wchodzi do .R. Równania pozostawione nazywamy równaniami niezależnymi, odrzucone zaśzależnymi'. (oczywiście w szczególnym wypadku' gdy tząd macierzy układu jest równy liczbie równań, tzn. gdy r : m' r,'ie odrzucamy żadnego z równań). W równaniach niezależnych przenosimy na stlonę prawą wszystkie te wyrazy postaci a;1z6, które zawierają współczynniki a'ł nie wchodzące do Ę. Niewiadome zawarte w tych wyrazach zwane są niewiadomymi swo bodnymi, te zaś,które pozostały po stronie iewej, niewiadomymi głównymi. otrzymujemy 'w ten sposób układ r równań liniowych o postaci macierzowej gdzie
:xir

R"c: ł--

d,,

(3.5)

:

xir jest kolumną utwolzoną ze wszystkich niewiadomych głównych oraz

d,:

d'l
;"1

3'

Układ'y róunań li'nźouych

101

!' obejmuje tylko te człony, które zawierają niewiadome swobodne (a więc niewłączone do ó). Liczby b;, to wyrazy wolne tych równań układu (3.1), które weszły do minora R. Rozwiązanie układu (3.5) dane jest wzorem
gdzie. bi,

d' _

_|'a4pr1,' Tirtaj

ft:

R-|d.

(3.6)

Stąd otrzymujemy ogólne rozwiązanie układu (3.1): niewiadome główne z;,, ...,r;, obliczamy ze wzoru (3.6), niewiadome srvobodne ri mogą być dówolne. Podstawiając liczby za niewiadome swobodne i obliczając ,ul, . . . ,ł,, , otrzymujemy rozwiązanie szczególne układu. Jeślimacierz A ma kilka nieosobliwych minorów o wymiarze równym rzA, rozwtązanie ogólne można konstruować' wybierając dowolny z nich. Rozwiązania te są równoważne, to znaczy każd'e rozwiązanie szczegółowe otrŻymane przy jednym wyborze maksymalnego nieosobliwego minora pojawi się takźe przy dowolnym innym wyborze takiego minora. Dany układ równań może w ogóle nie posiadać tozwiązań, mieć ich nieskończenie wiele lub posiadać dokladnie jedno rozwiązanie. Ta ostatnia możliwośćwystępuje, gdy rząd macierzy układu i liczba wszystkich niewiadomych są jednakowe, tzn. r : n. W zastosowaniach często pojawiają się układy Cramera, tj. układy rórvnań.liniowych, w których liczba równań jest równa liczbie niewiadomycl (^ : oraz macierz układu jest nieosobliwa (det A l0). Układ Cramera ") ma dokładnie jedno rozwiązanie dane wzorem
t:,

:

A-|b.

(3 7)

Stąd wynikają wzorv Cramera:

,,:l1t-,yoar - detAi det,4 '
wiązaniezerowee:0.

(3.8)

gdzie macieru.4; otrzymujemy z A, zastępując i-tą kolumnę przez kolumnę rvyrazów wolnych ó. oczywiście jednorodny układ Cramera ma tvlko roz-

Układ (3.6) jest z konstrukcji układem Cramera dla niewiadomych głównych układu (3.1). Wzory Cramera dla rozwiązań (3.6) układu (3.5) o1rzymujemy, zastępując we wzorze (3.8) macierz A ptzez .E oraz kolumnę b przez d,. Kładąc w równaniu (3.3) b: 0, otrzymujemy układ jednorodny stowatzyszony z tym układem równań. Rozwiązanie ogólne o układu (3.3) jest sumą rozwiązania szczególnego og tego układu i ogólnego rozwiązania g Stowarzyszonego układu jednorodnego! Ź : ł()ły,gdzie Ar4:6, Ag : o

1.02

Alqebra

(zob' zadanie 3.21). Wielkość,D _ oo jest ogóinym rozwiązaniem stowarzyszonego równania jednorodnego. Rozwiązanie układu (3.1) można otrzymać także metodą Gaussa eliminacji niewiadomych. Stosując następujące proste przekształcenia:

o pomnożenie obu stron równania przez odpowiednio dobraną stałą różną
od zera,

o dodanie stronami równań obustronnie pomnożottych przez odpowiednio
dobrane stałe (różne od zera),

o zmianę kolejnoŚci równań,
układ rn równań (3.1) zawsze możla sprowadzić do postaci schodkowej. Układ w tej postaci może zawieraó równania co najwyżej trzech typów. Poniżej są one zaŻnaczone rzymskimi cyframi' ł'ączna liczba równań nadal jest tówla m. Układ w postaci schodkowei ma następuiącą ogólną strukturę:

ell Ul'

łetzlz ł etsasł ... ł e1ry, ł ... łeuv" :ft, .'. ł€znan :fz, e22 U2 + e23Us + ... + e2rUr+ essas* .'. łą,g7ł ... łeznUn :fz,
:

(/)

€r, a,

ł

łe,nu* : f,,

0 :1, 0 :1, 0 :0,
:: ::
.(I

I)

gdzie r 1 m oraz wszystkie eil I 0, i. : I.. .r. Niewiadome !t,...,!n s4 .. z ewentualną zmianą kolejności(np. g' : równe niewiadomym ' 'n '1'. z,,_1 itp.). Jeślipojawi się choćby jedno równanie 0 : 1, układ (3.1) nie ma rozwiązatia. Gdy równanie takie nie występuje, rozwiązujemy podukład tworzący b1ok (1). Głównymi niewiadomymi s4Ut,.. .lar. Wyznaczamy z r-tego równania g' i wstawiamy do wszystkich poprzednich równań. Następnie wyznaczamy g"_1 z równania (r _ l)_szego i wstawiamy do wszystkich równań je poprzedzających. Potem wyzlaczamy g,'2 itd. Niewiadome arłll .'.lUn pozostają swobodne' Ich liczba jest równa liczbie równań tworzących blok (111)' W metodzie Gaussa nie musimy obliczać ani rzędu macierzy, ani wyznaczników.

n :n I

I

(rrr)

3. Układy równań liniouych

103

oczywiście można też, za pomocą rozmaitych przekształceń' uploŚcić dany układ równań' a potem zastosować metodę macierzową lub metodę Gaussa. Jest to szczególnie korzystne, gdy chcemy użyć metody macierzowej, bowiem obecnośćnawet tylko kilku zer w macierzy układu znacznie ułatwia obliczanie wyznaczników.

Przykład
Układ równań ma postać

-xtł2xz_ re : x1 łx2ł4x3 :

11

- r2ł2I3 :

0' I, 2'

(1)

Zastosujmy najpierw metodę macierzową. Macierz oraz tozszerzona macierz układu są postaci:

A--

Badamy, jakie są rzędy tych macierzy. okazuje się, że rzA : rzC : Wybieramy maksymalny, nieosobliwy minor macierzy A w postaci .Fl

Iiłi]
l?
*

I r -r 2 01 c:l -r 2 -1 i l_ r 1 42)
I

2.

tn.u*v dolny róg macierzy ,4). odrzucamy więc pierwsze rówL ] nanie, a niewiadomymi głównymi są 12' x3. Równanie (3.5) przyjmuje teraz postać

; ł

l

]

:

-ll

l;;l

:

Ilr;i
u),

]

Ponieważ

n ':

l :l | -ł "l

,wzar(3.6) daje następujące rozwiązanie ogólne:

13: {(1 -

xr:

112 +

11).

(2)

Tutaj e1 jest dowolną liczbą rzeczywistą lub zespoloną, za\eżnie od tego, czy szukamy rozwiązań rzeczywistych, czy zespolonych. Uzyskajmy teraz tozwiryanie ogólne układu (1) metodą Gaussa. Równanie pierwsze zostawiamy bez zmian. Równanie drugie zastępujemy nowym

104

Algehra

równaniem otvymanym pTzez dodanie stronami równań pierwszego i drugiego' Podobnie trzecie równanie otrzymamy' odejmując równanie pierwsze od równania trzeciego. otrzymujemy nową postać układu (1):

xt_Izł2ą :
2xz+2rz
J,2 -r

g',
L\

L3 -

:

2.

Następnie mnożymy drugie równanie przez 2 i odejmujemy od ostatniego. otrzymujemy układ w postaci schodkowei:
$1

-x2ł2rg

12+xs
0

0,
1,

0.

giego równania n.a;my Rozwiązanie ogólne ma więc teraz postać

Nie występuje w nim równanie 0

: 1, więc układ ma rozwiązan\e. Z drur.2:7-rs, a następnie z pierwszego :xt: | _3rs'
0^ Lt- _ 1 L - l.):'3,

xz:!-xe,

(3)

gdzie

ą jest dowolną liczbą.

Porównajmy otrzymane tozwiązania ogóIne (2), (3). Wektor o ma w przypadku rozwiązania (2) postać

:

l;:l

li,Ł'
a w przypadku rozwiązania (3)

]

Il;.'ł ]
gdzie x1, lr3 są dowolnymi liczbami. Podstawiając

Ą:

L

_

3xs',

(4)

przeprowadzamy rozwiązanie oM w aG- Funkcja okreś]ona przez (4) jest odwracalna i nie zawęża zakresu zmiennościani u1' ani Rozwiązania

'3.

3. Układy róunań liniouych

105

każde szczególne rozwiązanie układu (1)' jakiejś liczby za x1 lub r:], może być ottzyotrzymane przez podstawienie mane zarówno z ap1, jak i ł6'

rM, łG różnią się więc pozornie:

Zadania
3.1. Rozwiązaó następujące układy równań:
(u)

x+2A+32:0, _xły_z:I, 2r-y+z:0.
4a+2błc:0, rt+rz+xs:I,

(b)

2xt

11ł2x2łxg:1,
x1 + 12 +

ł rz * 13 :

1,

2ą:1'

(.)

ałb*c:I,

(d)

z1 +

9ał3błc:2.
(f)

ł zgl3: I, zt+ ąf 3* 4l4:0' z1 ł z2f4 + 4f5: I'
z2f2

(")

3hłaz*gs:0'
h*1azłlJe:0,
Yr+A2+7lls:0'

x1-x2łx3:|, j..t+12-13:0'
(h)

(s)

2r1-2r2*rs:1' 2xylx2-2x3:9, 11ł2r2*2ą:_1'

+ lfzy, :6. łźy,'_ ąłźg,
(i)

Żatłaz*2y:3,

łźa,_

łżar:0'

(i)

z1fI+z2f2ł4l3:l' z1f2 + z2f3 * 4f 4: L, 4f 3 + z2f 4+ 415 : 5.

U1* w2 ł 2u3 : g', 3w1ł w2 * 5u3 :6,

1at-Uzłt-l3:6'

3.2. (a) Znależć ogólne tozwiązanie układu równań:

ł 12ł rgł ra* x5:1, -r1 _trzłx3_14*rs:3, _x2 *3x3 - rął3rs:7'
2x1

106

Algebra

(b) Zapisać to rozwiązanie w postaci Sumy rozwiązania szczególnego powyższego układu i ogólnego rozwiązania stowarzyszonego z nim układu jedno_ rodnego.

3.3. Układ równań ma postać
ar1
az:rr +

+ar2:\,
a2r2:

I,

gdzie a jest dowolną liczbą. Dla jakiej wartości a układ ten ma rozwiązanie? Podać to rozwiązanie.

3.4. Dany jest układ równań

r-ZA-42:-5, -r+3Ut6z:8. (a) Czy ma on rozwiązanie takie, że r : O? (b) Znaleźć rozwiązania takie, że a+y+ z:O.
3.5. Rozwiązać układy równań:
(u)

2r+y+22:5,

ar+ba+z:l) 2r+y+cz:a, cx + b'g + z :0.
Ó,

(b)

21

+ z2+
.2 '1-

4:0,
ź, gdzie ź .iest

),

.3 - -4, n; --L .-

Wartości stałych a, jednostką u rojoną.

c są następujące:

a: Ił.i, b:1_

i,

c:

dokładnie jednym rozwiązaniu? ZnaleźĆ te rclzwiązania.
(u)

3.6. Dla jakich wartości parametru ) niżej podane układy równań mają po

-uł3y*3z:0.

2r*).y:Q,

J+)Ż-_0.

(b) 3łtg:_Ż,
2r + 2A

t-a:),

:3.
r,g,z,

3.7. Czy istnieje jednorodny układ trzech równań z niewiadomym i którego rozwiązanie ogólne ma postać

r:4_a,9:Ż*2a,
gdzie o jest dowolną liczbą?

z:

a,

3.

Układ,y róunań lin'iowych

1.07

3.8. Rozwiązać metodą macierzową układy równań:

(u)

r1+ a2 + rz

ł xą:1,

(b)

t1lt2-t3-xa:t, 11- .t2 I .t3 - .ra -- 1. trl '12_:ą+ 14: I'
3.9. Rozwiązać układy równań:

łżrz+ łżxą:2, lĘą + yĘr' : O, 11łx2_rg_ra:2, _r1 ł n2* x3'ra:Q.
!,
1,

(u) _r1

+ x2 ł xz ł rą ł 15 * 16 : JĄ - x2 + fr3 + t'4 + 15 ł 16 : tl + 12 _ 13 + 14 + a5 ł :t6 : xl + at2 + xz - aą ł 15 ł 16 : Ll + 12 + 13 + 14 _ 15 ł 16 :

I, I,
1',

rr+/.2+x3+ra+15-ra:I'

(b)

ł Zrs ł }xa ł Żx5 * 316 : 1, 2ą + Żxz + 2ą + 2rą ł 3rs ł 2ł6 : 2, 2ą * 2rz * 2rs ł 3xą + 2:x5 + Zru : 3', 2x1 ł Żr2* 3z: * 2xą + 2xs ł Żru _ 4, Zrt ł 3rz + Żą + Zxa ł 2r5 * 216 : 5, 3u ł Zxz + 2ą + 2ra ł 2r5 ł 2e6 : 6' (") 11 ł 2:t2 * 3rr * ra + 5r5 : I, 11 ł 4r2 * 3rs * 4xął \rs:0, r1 * 2r2 * 5rs * na + 5r5 :0, 11 ł 2x2 * 3r: * 6j'4 + 5J5 : 0, 11 * 2rz ł 3rz ł 4rą ł 7r5 : g'
Lrt + 2rz

3.10. Czy układ

gdzie

ri

jest jednostką

Żnłig_źz:2, 2r+y+z:ź, źrłyłz:3i', urojoną (i'Ż : _I), ma rozwiązania

rzeczywiste?

3.11. Rozwiązać metodą Gaussa układy równań:

(.)

x-,J:Ż, 3r - 4Y :1.

(b)

a+zrt:t,
2^ \ ",-n t),L-T9-L)

(.)

-2xł3y:_1.

2r_3ył2z:0, -n-69-z:0.

r+1J+z:01

108

Algebra

3.I2.

Rozw\ązać metodą Gaussa układy równań:

(u)

: : 4x1 |3x2ł13_ra : _xt l2rz * xa -I3xt

2ł1 _r2*3r3 :x2- A3

12, -I, _2, 9.

(b)

: 1, 11 -12-2X3-ra : l, 3x1 _:t2_ 4rs_5ra : 3, _2r2 _ 2r3 ł 2ra : g.
r1+fi2_ 3ra

i

3.l3. Rozwiązać następujący układ równań

I

ł rz + :x3 + 714 + 15 + 16 + x7 - 9x8 : 30, 11 ł 2r2 ł rs ł rą + 15 + 516+ 17 + 8J8 : _6, 2-t1 ł2r2 - i2r3 * rĄ + !I5 + 16 * 8r7 ł 7łg : _7, 11 ł 12 _ 3r3 _ 74xa + x5 + x6 + 17 + 16x8: _45, 75rt ł l7rz ł re l rą ł x5 ł 16 + a7 + 17.x8 : _281 11+ 12 + 13 ł 6rą + I8ł5 ł 16 + I? + 4r8 : 20, 23xt * rz + 4ą + 2ra _ 15 _ 77re ł ŻI7 + 3c8 : _8, _rt ł 17xz ł x3 ł xa ł x5 * 23x6 _ 3r, + 2rg : -3g.
Uwaga. Metody analityczne stają się mało przydatne, gdy układ zawiera dlżą liczbę równań. W naukach przyrodniczych, technicznych i ekonomicz_ nych często mamy do czynienia z układami o duźej liczbie zmiennych, bywają to nawet tysiące zmiennych. W takich wypadkach pomocnY iest komputer. Proponujemy napisać program na przykład w Pasca1u, C ]ub Fortranie. Można też skorzystać z jakiejśogólnie dostępnej procedury bibliotecznej na wyznaczn1k lub z bardzo popularnych algebraicznych programów Maple czv Mathematica. Ttzech filantropów postanowiło wybudować szkołę' kościółi szpital. Koszt budowy szkoły wynosi K, kościoła10K, szpitala zaśI00K . Pierwszy filantrop oznajmił, że chclałby ptzeznaczyć. na te obiekty odpowiednio 1/3, 116 i 1'12 swojego wkładu, drugi zaś,że 1l3, Il2 i 116. Po chwili namysłu 1rzeci z nich powiedział: niestety, chciałbym poprosić panów o zmianę tych proporcji, wydaje mi się bowiem, iż mój udział przekraczałby 97Ttl slmy wszystkich kosztów. Sprawdzić, obliczając udział trzeciego filantropa, czv rzeczywiście tak by było.

3'I4.

jednorodny, bok kwadratu ma dany opór R, z wyjątkiem jednego boku wykonanego z innego drutu i mającego opór 2'E. Prąd wpływa lub wypływa w punktach zaznaczonych strzałkami.

3.15. obliczyć opór obwodu twolzącego kwadrat z jedną całą przeĘtną i połową drugiej (zob. rysunek). Drut użyty do zbudowania obwodu jest

3. UkładE róunań lini,ouych

109

Wskazówki: 1. opór jednorodnego odcinka drutu jest proporcjonalny do jego długości. 2. Suma różnic napięć wzdłużdowolnego zamkniętego podobwodu (pętli) jest równa zeru. Różnica napięć między końcami odcinka obwodu o oporze elektrycznym 'R, w którym płynie prąd o natężeniu 1jest równa 1.R (prawo Ohma). 3. Suma natężeń prądów wpływających do węzła sieci jest równa sumie natężeń prądów wypływających z tego węzła.

3.16. obliczyć opór obwodu zbudowanego z kwadratu i trójkąta równobocznego jako funkcję odległości r, w której umieszczono dodatkowy odcinek (zob. drutu rysunek). DługoŚć boku kwadratu wynosi o, jego opór zaśR. Do zbudowania obwodu uźyto drutu jednorodnego.

3.I7. obliczyć opór obwodu elektrycznego mającego kształt sześciokąta fo-

remnego z przekątnymi, plzy czym przekątne nie stykają się w środku, lecz jest zbudowana z drutu jednorodnego' są odizolowane (zob. rysunek). Całość jednego jest równy Il. Wykorzystać symetrię układu. opór boku sześcioĘta

Algebra

3,l8.

Znaleźć wielomian u(z) stopnia 3' przyjmujący następujące wartości:

u(1)

: 1' w(2):2,

u(3)

: 4,

u(Ą :8.
Edzie:

3.19. Rozwiązać równanie macierzowe

AX : B,

A:
Liczby
p,, u, ),

ll -l il
-1

It 2

1

1 B:

li;il
as,

są dowolne.

3.2o. Rozwiązać układ równań

b3n2_b2x3:ą1, blxs-b3x1 : a2,
b2x1

-

b1x2

:

gdzie

ai,b,;,i: I,2,3'

są dane oraz Di='b? + 0.

3.2-l. Razpatrzmy niejednorodny układ równań liniowych (3.3)' Zakładamy, żeblo. Niech al6 oznaczadowolne ustalone rorwiązanietego układu, o zaś

rozwiązania powyższego układu jednorodnego. (I/ jest przestrzenią liniową, zobacz rozdział 4).

9r:T?? dowo]ne rozwiązanie układu jednorodnego .4r'; : o. (a) Wykazać, że c spełnia układ (3.3j wtedy i tfiko wtedy, gdy ,t : a0 + a. (b) Wykazać, że t6 nie należy d'o ,nio^ V ui*o.ro."!o przez wszystkie

3. Układy równań liniouych

111

Rozwiązania
R.3.1.
(a) (b) detA :4. rt: 12: a3: !. (c) detA : _2' a : *,b : _ł,": 5. (d) detA : #. ,, -- 73, z2 : 96, z3 : - 136. (e) det,4 : 4. rt - l,12 : O,x" : l. (f) detA :92 + 0, więc g' : 1Jz: az :0. _ł. (g) detA :27. +,r2:

1 ,: _r

rzA:3, rzC _ 3, detA: _5. Wzory Cramera

(3.8) dają

_t,rr: (h) detA -- 36. a,' : l + Ę,ur: i _ *,a": ar. : :750.

rt:

(i) detA 112160. zt: 123., zz: -744, ze (j) rzA:2. w1 : 3t,w2: t,ug - _2t, gdzie ź jest dowolną liczbą.

R.3.2. (a) Macierze tego układu mają postać:

A:l

I z r r r 1'l I z r 1 r r r'l 1-1 r-1 1l.c:l-1 -1 1-1 131. L o -r 3 -1 3] L o -1 3 -r 3 7]
R.- I |
L

Badając rzędy tych macieruy1stwierdzamy, że rzA:2: rzC, a więc układ ma rozwiązanie. Jako nieosobliwy minor macietzy A możemy wziąć, na przykład, macierz 2 x 2 z lewego górnego rogu:

-r -r

2 rl l.
I

Temu wyborowi odpowiadają:

ż:l,']. o: L"r2 I

l1_"r_rł_J5 l LJ-rr*ra-15 l

Następnie obliczamy macieru R_1 i stosujemy wzór (3.6):

ż:l 1la. l-r] -2
I

Wykonując mnożenie macierzy po stronie prawej x3: a1x4 - 0,rr: L otrzymujPmy

i

zmieniając oznaczenia:

12: -7 +3a-

rt:4-2a-21,
B

+31.

L12

Algebra

Zmiana oznaczeń ma podkreślić,że a, B,1są dowolnymi parametrami. Zaleźnie od kontekstu mogą to być ticzby rzeczywiste lub zespolone. ogólne rozwiązanie naszego układu ma więc postaó

-7+3a-0+51
a
^l

4-2a-21
B

(b) Powyższe rczwiązanie ogólne moźna zapisać w postaci:

a:
gdzie:

oo*ae1

+ Be2 +

leyt

AO --

it , et -3l
x:

Aby otrzymać tozwiązanie szczególne, rnożemy

l;l
:

,

Ez --

:l , €z:
ó] ł]

7:0,

co daje

x6. Stąd wynika, że

tp.:a:p:

ae1łBe2*1e3:p_ao
jest ogólnym rozwiązaniem równania jednorodnego.
1 ]ub 2, gdy a l7' Zatem lkład ma rozwiązanie tylko wtedy, gdy a: 1. Wykreślającnp. drugie równanie i przenosząc lr2 na stronę plawą' otrzymujemy rozwiązalie ogólne: e1 : 7 _t, xz -- t, gdzie ź jest dowolną liczbą.

R.3.3. rzA

:

I.

rzC:

1' gdy a

R.3.a. (a) rzA:2. Rozwiązanie ogólne układu ma postać: r: I, a: 2t_7, z:2_t, gdzie źjest dowolnym parametlem' Zatem r:0 nie jest
możliwe' (b) Warunek

x:+a+z

-

0 daje

t:-2,więcx:I,g--_5, z:4.

R.3.5. (a) detA: _i,. Wzory Cramera dająx:L',

(b) odejmujac stronami równanie drugie od pierwszego, otrzymujemy z1 : ź. Z równania trzeciego otrzymujemy zz i. Równanie drugie daje zg: _2i.

u:_t_2i,, z:3.

:

3.

Układ'y róunań liniouych

R.3.6.

(a) Układ jest jednorodny, ma więc a1bo nieskończenie wiele rozwią_ zań (gdy detA : 0), albo dokładnie jedno rozwiązanie I : y : z :0, Edy detA l O' Ponieważ detA : )(9 * }), wystarczy, bv ł 0 i ) l _9.
^

(b) Układ ma dokładnie jedno rozwiązanie, gdy rzA d,etC : _20 - 4), więc ) : _5. Wtedy r _ _7 l a, y

: rzC -- 2. Ponieważ : L3 l 4.
Q.

R.3.7. Nie' bo nie istnieje liczba

cr taka, że r

: y : 2:

R.3.8. (a) detA : -16. rr: I, x:z: 0, oe : 0, ra (b) det.i - -16. rr : |,12 : ź+ *,", : _Il2,ra

R.3.9. : lj, to , -,.i' t, (b) detA : - 13. rr -- #. r, -- ii. ", (c) detA : 16. rL :8.rz: x3: 9.Ą: rs - _ż'

: Q' : _ł * * (a) detA: -2? . a1 : ltz : rz : tr4: rs: xe : i' , -

:

-

r.E.

16

-

-,r4

R.3.10. Przyrównując częścirzeczywiste i urojone lewych i prawych stron
równań, otrzymuiemy z równania pierwszego r : I, z trzeclego zaśr Zatem układ nie posiada rozwiązań rzeczywistych.

:

3.

R.3.11. (a) Przekształcenia elementarne możemy wykonywać a lozszetzonej macierzy układu,

zamiast na samym układzie' Jako e1 (oznaczettia ze wstępu) wybieramy al:I,więca1 : x. Mnożąc pierwszy wiersz macierzy C przez 3 iodejmując od drugiego. otrzymujemy macierz

r -1 2l ._f "-La -4 1l'

z) c_lr ',-Lo -r _1 _bl'

której odpowiada układ

r-a : _a :

_5,

2.,

Zatem
L t-

g:

5. Wstawiając ten wynik do pierwszego równania, otrzymujemy

(b) Rozszerzona macierz układu ma postać

c--

I2 31

ł]

1l

11.4

Alqebra

Wybieramy eI : ai = I, h : r. Mnoźąc pierwszy wiercz macierzv C przez 3 lub -2, następnie odejmując go od, odpowiednio, wiersza drugiego lub trzeciego, otrzymujemy macierz

c,:lo -s Lo
Możemy więc wybrać, np.:

lr

z

Z

-1

tl
|
.

1.1

C1 ptzez 7/5 i dodajemy do wiersza ostatniego. ótrzymujemy

ezz: _S,az:

9. Mnożymy wiersz drugi macierzy

Z ostatniego wiersza wyłączamy czynnik

":li

-3_ł]
Ż 11 -5 -1 l,
1.1

2 1l
-f .

otrzymujemy macierz

lt c':lo

L0 0

której odpowiada następujący układ równań

x+za : 1, -5a : -t, 0 : 1.

Zatem układ nie ma rozwiązania. (c) Rozszerzoną macierz układu:

c:l

ll
L

-t

z -s 2 0l
-u

l

101

-1 0l

sprowadzamy, stosując przekształcenia elementarne, do postaci

It r r o'l c,:lo 1o ol. lo o o ol'
r+a+z
a
0

której odpowiada układ równań

:0, :0.

3. Układy róunań liniowych

115

Niewiadomymi głównymi są x,y, zaśz jest niewiadomą swobodną. Rozwiązanie ogólne ma postać x : -t,a : O, z : ź, gdzie ź jest dowolną liczbą.

R.3.12. (a) Rozszerzona macierz układu ma postać

C:| : i

l2-1


O

B

Stosuiąc przekształcenia elementarne, sprowadzamy ją do postaci

|_r Ż

0 12.l 0-1 -2 l', -r 4 e.l
I
I

-r 2 0 4 9l 01-1 0-1 oo 4515
0 0 0I
9'
-Lt
1

3l

I

Macierzy tej odpowiada układ

_I1

ł2x2ł4xa _
4ą+5fr4 :
t2-.L3 -

xĄ:ó'

t5,
:

Rozwiązujemy te równania, zaczynającod ostatniego. Kolejno otrzymujemy

ra:3,13:0,12:

-1, 11 :1. (b) Rozszerzoną macierz układu

":li
f

f1

1 o -3 1l -1 -2 -1 1 3l -r -4 -5 -2 -2 2 ol

I

sprowadzamy za pomocą przekształceń elementarnych jej wierszy do postaci

-l i3l, ",:13-l lo o o o
o.l
której odpowiada układ

1 1 o -s rl

+.t2-Bta :1, -Iz- X3 *ra :6,
11

0 :0' 0 :0.

116

Algebra

r1',12 SĄ niewiadomymi głównymi' r3,14 z&śniewiadomymi sr^/obodnymi. Rozwiązanie ogólne.ma postać .''2 : B _a,ą:7+2a+a, Edzie; "! rs.lJ : łą. są dowolnvmi liczbami.

R.3.13.

rr:

7.2:0,

13

:

J"4

: J5 :16 :

1, ł7 _- 2, xs

: -2.

ma postać

R.3.14. Obliczmy wkład trzeciego filantropa. odpowiedni układ równań

źr+Iułaz:|0K, lx+ly+Bz:K, jr+[u+(1-o- B)z:1sgy,
a zaś- to plŻeznaczony na budowę kościołaułamek kwoty ofiarowanej przez ttzeciego z nich, B _ ułamek tejźe kwoty_prze znaczony na budowę szkoły.
j"*
Wyznaczń
gdzie x, g, z to sumy ofiarowane przez poszczegó}.nych filantropó w,

Gp _ .1) lg. Ponieważ rząd tozszerzonej macietzy :.1:'::"l :klid" ':Y"{ uktadu Jest równy 3, uklad powyźszy nie ma rozwiązania, gdy t1l. olL B pozostałych wartościB układ ma dokładniejedno rozwiązanie dane wzorami:

:

: a:
r

l l

z: 1O8ł-.

e8.b +T6.Sp _ 324o)r+.'-

(_20.,s

_

405,58 +

B}aa)ft,

Ponieważ z > 0, musimy ptzyjąć, że < 1l3. oczywiście nie są dopusz_ B u?!":^ę Dlatego pełny wkład z' trzeciego filantrópa byłby nie mnĘszy -._0 od 1.!8K Ponieważ łączny koszt budowy trzich obiekt'ow wynosi 111K, stanowiłoby to ponad, 97%.
Oznaczmy natężenia prądów w obwodzie, jak pokazano na rysunku. P.3.1.5: Strzałki oznaczają umowne kierunki przepływu pęao*' Poniewaź "dopur"czamy ujemne wartościzmiennych Ił, k - t, ...,7, zwtoty strzałek można przyjąć dowolnie. Fizyczne natężenia prądów dane prr"ź fu!, a tautyczny kierunek przepływu jest zgodny ze sttzaiĄ, jesli "ą Ę > 0 lub przeciwny, gdy

Ił<0.

3.

{Jkłady róunań lini,owych

LI7

Mamy następuj ące związki:

I:

It

ł 12, Iał Is:

Iz,

Ą: IsłIs,

16ł 13łIz: I, Iz:

ł h'

sumy Jako niezależne natężenia plądów możemy wybrać Ia,15,16. Znikanie różnic napięć wzdłużpęt1i daje' m.in':

ltR -216R - ItR-.t2R -- 0.

rówEliminując z tych równań I1,12,h,I7, otrzymujemy następujący układ nań

# -# tfi+Ił-+_]zR:O' ł2 ł2
216R

-

:'

-lo

+

(złż+ I)I5 + 2aI6: łżI, 14+ŻI5_złżlu:0'

Iął3Isł516:21'

Wyznacznik macietzy tego układu jest równy 71,5 + wzory Cramera, otrzYmujemY
la :

8łżo4
t.

o' Stosując

,

2-1

a

rt,r.__5r?{2r.t:sl 1, -o
łza
+lĄc R. * _ŻŻ
23 +

+_rt_

ł2a

otrzymujemy, dzie1ąc różnicę_napięć między punkSzukany opór 'Bo obwodu tami we;ścia i wyjścia z obwodu przez całkowity prąd 1:

o-

tl +2]t

I

16ł2

118

AIąebra

R.3.16. oznaezmy natężenia prądów w obwodzie tak, jak pokazano na rysunku:

Widać' że

LłIzłIs:I,

IzłIąłIs:0, It:
Ir:
11

Ią+

h,

16ł I7 -- L,

4

1u.

Jako niezaleźne prądy możemy wybrać Ia,I5,16' Warunek zerowania się sumy róźnic napięć daje:

:r4R + (t + :)I\R - I2R: o, I2R - (r - l)Iua - (2 - :)hR : 0, hR- I6R+ (1 *;)15n -:I4R--0. Wyrażając w tych równaniach Ą,Iz,Is,Iz ptzez Ia,I5,I6 i wprowadzając oznaczenie sY xla, otrzymujemy następujący układ równań
2(t + q)14 + IE
Ią + Ż(2 _ s)Is +

-

(1 +

_sIą+(L-dls-216:_1'

q)Ir: -(1 (2 _ q)I.:

+ q)1,
g,

Wyznacznik macierzy A tego układu, równy _L2q2 +IŻq+19, nie zeruje się dla dowolnego q z przedziałl [0, 1]' który odpowiada x z przedziału 0 ( r ( o. Wzory Cramera dają Ia, 15,16. opór Eo całego obwodu obliczamy Ze wzotll

R"::rLIiRł IsQ 1

q)Rl

Otrzvmuiemy

no ^:

---

18+13q79

!2q2

+ rzq

-Eqz

-2q3 +q4 n

"'

3. tJkłady równań liniowych

119

R.3.17. Oznaczaiąc prądy jak na rysunku:

otrzymujemy następujące zsńązki

I: It* IzłIs, Iz: Is:
Ią* Ie, Ie: Ir

ł Ir, I1 :

I5a

16'

ł

Is',

Iz+I8+Ig:I'

na Zw\ązkite pozwaIają wyrazić wszystkie prądy ptzez Ą,Ia'I5''16' Gdyby prądy' ty.o'pop."..tue, otizymaiibyśmy układ 4 równań opisujących te 4 przyjąć, że Ir: 1r, ńrrż"_ rrp.or""".nie daje symetria układu. Pozwala ona In: Iu, 16: h, I8: Is. Niezależnymi prądami pozostają jedynie 15' 16' Wanastępujące .u.r.t L'o*uniu się su-y różnic napięć wzdłuż pętli daje, m.in.,
równania:

I2R + 2I4R + IgR

- 2I3R:

0,

/lJ?ł IaR+ IsR - 2I3R:0'
16'

Wyrażając prądy występujące w tych równaniach ptzez I5' następujący układ równań

otrzymujemy

6Is+716:21.

8Is

ł 6Ia :

2I

',

obwodu 'Ę' jest Rozwiązaniem tego układu jest 1u : I lIO' 16 ': I l5' opór R,"-- zRhlI '"Ponieważ Is :2I l5' otrzymujemy R": 4Rl5' a--,

R.3.18. Niech Tł(r) :

'"o."-

a0 +

alr +

a2x2 + o3r3'

Korzystnie jest zapisać ten

wielomian w równoważnej postaci:

u(r) -- bg ł Ę(r _

2) + b2(x

-

2)2 +

Ę(x _

z)3

120

Algebm

Waruneku(Z):26ui"
równań

bo

detA

: -6. h :413, bz: Ilz,

: 2. Dla pozostałych b; otrzymujemy _hłb-ba:-1, b1 łb2!Ę:2., h * 2bz + bs :3.
bz

układ

l

= 116.

kiem koniecznym dla istnienia rozwiązania. obliczając det.Et, otrzymujemy stąd warunek y - 3!] _ 2) : 0. Nasze równanie macierzowe możemy zapisać jako trzy układy równań Aai : 6o, 1dzie i, : I,2'3 ołaz

R.3.19. oczywiście X + A_1B, ponieważ detA : 0. Równanie AX : B implikuje, że detB: detAdetX : 0. Zatem warunek detI! : 0 jest warun-

rzA : 2. Rzędy macierzy tozszerzonych dla tych trzech układów są równe ), jeślip : 1,u : I,\: -1. Wybierając jako niewiadomą swobodną łlu ź-t.go układu z9, obliczamy :r1'' 12'' stosując wzór (3.6). otrzymujemv

ł,:lxz.i |. a,:l ,,.,, l, Lre;.i Lba, l

|''ol

ló', l

':;

.rl 2-Tx",
L

_'J.:*'

4

',ił"" ';'';"
bt

-7xsz -l-7rgs

I

]

'

gdzie x31, r32, x33 są dowolnymi liczbami.

R.3.20. Macierz tego układu

a: | -ó' l- t,

f o

0

-br

{'l
i tylko

ma rząd ,ó*\y Rząd macierzy rozszerzonej jest równy.2 wtedy ?:^ wtedy, gdy aTbY D|=tató6 : 0' gdzie:

W tym wypadku rozwiązanie istnieje. Ma ono postać

iŁ l ":lIl Lo,]': Lą]
., I
orb"

ł:tb_

n|::i:_Li:),

-

atbz

1

3.

Układ'y róunań li'niouych

Lzt

postać wektorową:

D'orlrrtr, ć jest dowolną liczbą. [Jwaga' Rozwiązywany układ równań można zapisać w postaci r x b : tl, gdzie x oztacza iloczyn wektorowy. otrzymane rozwiązanie ma następującą
ed,zie

f

b --

ł:tb_ axb fa
ł:łołu,to At: Aro*Au:b,

R.3.21. (a)

więc c jest rozwią_ zaniem układu (3.3). odwrotnie: niech c będzie dowolnym rozwiązaniem układu (3.3). wtedy A(O _ *o):b_b:0, zatem uo! t _ 16 jest rozwiązaniem równania jednorodnego Au : o. Widzimy więc, że ł : ło ł ll ' (b) Zał6żmy, że tg € V. Wtedy 416 : 0, wbrew temu, że Ałg : 6 7 g' otrzymaliśmysprzeczność, a więc 16 nie może należeć do V.
JeŚ1i

Rozdział 4
Wstęp

Przestr zenie liniowe

Zbi6r V naz}'wamy przestrzenią liniową (lub wektorową) nad ciałem liczbowym Q : m t"t C, jeślizdefiniowane są dwa wzajemnie uzgodptzez Liczby nione działania na jego elementach: dodawanie oraz mnożenie z ciała Q. Dodawanie przyporządkowuje każdej parze (o, tł) ę v x v pewien element V ozlraczany iako o + ro, ptzy czym muszą być spełnione następujące
aksjomaty: (d1) o+to :u,*a (przemiennośćdodawania), o + (to + u) (łączność), (az; 1o + u:) + tl dla dowolnego o € V' łasj i" v isinieje elemeni 0 taki, że o * (ał) aru każdego tl € y istnieje element do niego przeciwnv, ozlaczarty przez _'.)) tzn. taki' że t + (_o): o' i'4nożenie przez dowolną liczbę c € Q przyporządkowuje każdemu eiemen_ być towi o € V pewien element V, ozlaczar]y przez a), przy czym muszą spełnione następujące aksjomaty: (m1) (c1c2)o : ą(ąt), (m2) 1o : o dla każdego tl e V, (m3) 0o : 0, c0 : 0. plawa roz_ Działania te są uzgodnion e1 co ozllaczu że zachodzą następujące

u:

0:

dzielności: (u1) c(r.l + u) : cu ł cla, (u2) (cr + c2)u : c1a ł c2l: ' i'o*ż."" żądarńa muszą być spełnione dla każdego C, C1, c2 e Q ora"z dla kaźdego a, u,u € V . nazyElementy przestrzeni wektorowej nazywamy wektorami, wektor 0 istnieje liniowej wamy wektorem zerowym. Można wykazać, że w przestrzeni c2'ID nazytylko jeden wektor zerowy. Ponadto (-t)o : -r'l' Wektor ąa +

124

Algebra

wamy kombinacją liniową wektorów u,to o współczynnikach c1, c2. Wektory ul102' ' ..,tm ę v, gdzie m ż 2, nazywamy liniowo zależnymi, jeżeli istnieją liczby Ct,Czl .'., c- nie wszystkie równe zent, a ptzy tym takie, że

I"uuu :6.

(4.1)

W przeciwnym wypadku wektory są liniowo niezależne. Dołączając wektor zerowy 0 do dowo1nego układu wektorów, otrzymamy wektory liniowo
zależne. żących do w postaci

Zbiór liniowo nieza|eżnych wektoró.w {et, ez, ' . . , e,} {e;};=1,...,,, nale' V nazywamy bazą, jeżeli dowo1ny wektor o z V = możebyć zapisany

a:luiet.

(4.2)

Liczby.uż € Q nazywamy współrzędnymi wektora l: w bazie {e1}, a wektory o1e1, u2e2 itd. składowymi wektora. Można wykazać, że dany wektor w danej bazie ma dokładnie jeden zestaw współrzędnych uI ,,D2 , . . . ,u, Liczbę n nazy'wamy wymiarem ptzesttzeni V , ozn. d'źmV . Z założenia n jest liczbą skończoną. Przestrzenie liniowe, w których nie istnieje baza mająca skończoną liczbę elementów, mają wymiar nieskończony. W niniejszym zbiorze zadań takimi przestrzeniami się nie zajmuiemv. Iloczynem skalarnym wektorów z przesttzeni wektorowej I/ nad ciałem C nazywamy przyporządkowanie uporządkowanej parze (zl1, o2) dowo1nych wektorów o1 a2 € V liczby zespolonej, oznaczanej przez (a|u2), jeŚli spełnione są następujące warunki: (2) \a1|cu2) : c(1'1|a2), dla każdego c e C, (3) ("' + a2)u) (ayla) + (u2lt:)., (ł) (o|o) > 0 jeślio

(i)

(z'1|t-',)

:@Mł,
:

l0.

W wypadku przestrzeni wektorowej nad ciałem R' iloczyn skalarny do' wolnych dwóch wektorów ma z definicji wartośćrzeczywistą (zob. wzór 4_E poniżej), a w warunku (2) liczby c e R. Zauważmy' że zgodnie z warunkiem (l) (o|o) jest zawsze |iczbą rzeczywistą, a zgodnie z warunkiem (4) jest to liczba dodatnia (dla każdego niezerowego wektora o). Z warunków (1)-(a) wynika ponadto, że:
(a:11a2)

:e(allazl, @lr,

+

rr):

(rl"r) + (ala2), (0lO)

:

0.

l.

Przestrzenie

lin'ioue

I25

Mówimv' że wektory a1,'D2 SĄ wzajemnie ortogonalne' jeśli(tl1|or) : o. Jedynym wektorem ortogonalnym do siebie jest wektor zerowy 0. Liczbę pr|g \/F@ ) 0 nazywamy długością wektora o. Niech V będzie przestrzenią liniową z lloczyllelr. skalarnym, {e1} bazą w V. MetryĘ w V nazywamy macierz g: [9o1] stopnia n o elementach
g,in

t

(erl"x)

(4 3)

(wskaźnik ź numeruje wiersze, ft kolumny). Jeślig;1 : Ą1,, mówimy że baza jest ortonormalna. Z własności(1) iloczynu ska1arnego wynika, że 9xt: 9t*, a więc macierz g jest hermitowska. Mając daną dowolną bazę {e1]1, możemy z niej otrzymać bazę ortonormalną {e'1}, stosując metodę Grama_Schmidta. W metodzie tej nową bazę konstruujemy rekurencyjnie. Za e' 1 przyjmujemy e1/|e1 |. Drugi.wektor, ozi. e'2' tworzymy, posługując się wektorem e2 i poprzednio znalezionym e'1, jako kombinację liniową: e'2 : ąez l c2e'1. Występujące w tej kombinacji 1iniowej współczynniki c1,c2 ustalamy' żądając, by e'2 był prostopadły równą 1. otrzymamy wtedy do e1 i jednocześniemiał długość

€lz:

ez
le2

-

(et

-

tlez)e't (e'11e2)e'l'

Sprawdzamy, 1ż z takiej konstrukcji wektora el2 a:uIomatycŻnie wynika' że

le'2le')

: g'

(e'2le'2)

:1

Podobnie tworzymy trzeci wektor e'3 posługując się wektorem e3 i poprzednio znalezionymi wektorami e' 1, e'2. A więc żądamy, aby e'3 miał długość 1 i aby był prostopadły do wektorów e'1i e'2, i w wyniku tego otrzymujemy

ą _ |ą -

(e' 1|eg)e' 1

- (e'2|ą)e' 2 (e' 1|eg) e' 1 _ |e' 2|ą) e' 2|'
k-1

ogólnie, mamy wzór rekurencyjny

, e' k

tł gdzie -- i:1) llrt

fx:

eł _L{"'r1.r1"'r. ,r

Łatwo sprawdzić, że (e'1,|e'1) : óeł dla i': L,2,...,k. oczywiście kon_ struowanie bazy ortonormalnej możemy rozpocząć od dowolnego wektora z wyjściowej bazy, niekoniecznie od er. Równoprawnie istnieją inne (diametralnie odmienne od Grama-Schmidta) metodv ortogonalizacji.

IŻ6
Bazę dualną do bazy {e;} tworzą wektory
(e1 ei)
ćI ,ć2,'

Algebra

.' ,ć" ę

v

takie, że
(4 4)

: ą,

gdzie 6i jest deltą Kroneckera. Współrzędne wektorów w bazie dualnej są ozllaczane przez lmieszczenie wskaźnika z dołl. Zatem
.,1

:|uiet:|uftź.
i=1
i,=L

(4 5)

Na ogół u' f t';. Dodajmy, że dla każdej bazy istnieje baza do niej dualna. Podzbiór w C V nazywamy podprzestrzenią liniową w V, jeśli lazem Ż dowolnymi wektorami u1,1D2 € W zawieta on także każdą ich kombinację liniową c1u.l1 + c2u2. Ciało liczbou'e Q jest takie samo d]a y

iw.

określony jest iloczyn skalarny, możemy utworzyć uzupełnienie ortogonalne podprzestrzeni W, ozn. Wf . Jest to zbiór wszystkich wektorów z V ońogonalnych do każdego wektora należącego do W , tzn.

Jeśliw

V

W'+t {r eV

:

(*1tł) : 0

Yu eW}.

(4 6) gdz\e

Vtla jest podprzestrzenią liniową w rn - dimW.

V

o wymiarze równym n _ m,

7 takimi, że każdy wekjednoznacznie rozłożyć na składowe należące do W t,Wz, tor a ę V można tzn' na jeden sposób zapisać go w postaci 'U : '.D 1 ł lts2, gdzie u1 € W1,1!2 € W2, mówimy, że V jest sumą prostą podprzestrzeni Wt,Wz, co zapisujemy jako V : Wt + Wz. Jeśliprzy tym podprzestrzeń W1 jest ortogonalna do W2, tzn. (-1l-r) - 0 dla wszystkich u1 e W1 oftz wszystkich 1D2 € W2, używamy określenia ortogonalna suma prosta, ozn. V:WlaWz.Możnawykazać,żeV:W @Wr, gdzie W jest dowolną podprzestrzenią liniową w V. Przestrzelń wektorowa C" jest zbiorem wszystkich zespolonych macierzy o rozmiarze n x 1 (n wierszy, jedna kolumna) z dodawaniem oraz mnożeniem przez dowo1ną liczbę zespoloną c określonymi, tak jak w rozdziale 2, dla, macierzv:
Jeś|iW 1,I'tr2 są podplzestrzeniami liniowymi w
a1 +ó1

a'+b'

fol

[;].1''

:

a" +b

"1""

L,

cal
ca2

ca'

/r. P r z e str zeni,e lin'i ou

e

IŻ7
źe elementy macielzy oraz |iczby

Przestrzeń R" otrzymujemy, przyjmując,

c są rzeczywiste. W przestrzenia ch C",R" istnieje szczególnie prosta baza, zwana bazą naturalną. Jest ona utworzona przez wektory (macierze jednokolumnowe) e;,ź : L,2,. . . , n, mające wszystkie elementy równe 0, oprócz jednego równego 1 i umieszczonego w i-tym wierszu' Zatem e!: óf (wskaźnik ź numeruje wektory bazy, wskaźnik ł zaświersze jednokolumnowej macierzy będącej wektorem e;). W przestrzeni C" często wprowadza się następujący i1oczyn skalarny:

\rld: *lu:Dłr'
i=1

(4 7)

(wyrażenie utg jest iloczynem macierzy o rozmiarach 7 x n, n x 1), a w jego wersję rzeczywistą:

R'

(*lv):

f s:lrisi.
i,=1

(4.8)

Przy powyższym iloczynie skalarnym metryka odpowiadająca bazie natural_ nej jest macierzą jednostkową: g -- I, tzn' gt* : 6łx' Baza naturaina jest więc ortonormalna względem iloczynu skalarnego (a.7) lub (a'8)' W tym wypadku baza naturalna i baza do niej dualna pokrywają się' Niech V' W, M będą przestrzeniami wektorowymi o wymiarach n, rn, nm, odpowiednio. Niech {e1};_t,...,n będzie dowolną baząw V, a {f 1}yt,...,^ dowo}ną bazą w W. Niech h oztacza odwzorowanie, które każdej parze (e1, /1) przyporządkowuje pewien wektor h(ei, l ) e M tak, że zb]'ór nm wektorów {h(.n, l )}r=',.'.,nij_1.,,m jest bazą w przestrzeni M' odwzorowanie takie zawsze isinieje. Przykładem jest odwzorowanie h(0) skonstruowane następująco: weźmy jedną, ustaloną bazę {h(o)*1n-, ,...'nm w pIzestrzeni M i oa*"o.uj-y nm par (ei,l7) na kolejne wektory ;t(o)* dla wszystkich baz jest stałe na zbiorach wszystkich baz {ec}, {'j}. Takie odwzorowanie łr.(o) w V i W ' Mówimy' że ptzestrzeń M jest iloczynem tensorowym przestrzeni v i w, co oznaczamy przez M : V 8 W, jeśliistnieje odwzorowanie h' które jest kowariantne względem zmian baz w V i W' Rozu-

miemy przez to następującą własność:jeśliw V wybierzemy bazę {ej}, gdzie : tł=rCf e1,, w VIr zaśwybierzemy bazę {fi}' gdzie t'* : DŁrDil ", "!n to

n@',, fi)

:DDcłpth("k, i ),
ł-1
s=1

(4.e)

Algebra

gdzie i: I,2,.. .,n;I : 7,2,. ..,m. W takim wypadku zamiast h(e;, f ,) piszemy e;8 f i. Bazę etb t i będziemy nazywać bazą kaironiczną w V @W . Gdy W : V, przyjmujemy, że baza {fi} pok'y*a slę z bazą {e;}. Każdej parue wektolów 1JJ7n, gdzie 'D e v,uJ € W można przyporządkowaó wektor z ęv @W oznaczony pruez D &7D i dany wzorem: o

8 rn

:lluiuketA
i=I k=|

nmnm

f1", gdzie

o

:Duiet, - :D.o
i=l
ł=1

t t.

Wektor tl 8 tł nazywamy iloczynem tensorowym wektorów o, ltl. Iloczynom tensorowym przestrzeni i wektorów poświęcone są zadania 4.Ż7 i następn€.

Przykłady
1. Sprawdzimy, czy następujące wektory z przesftzeni C3:
e1

:

lł]

' ez:

lł1 ,es: j
L

-'

lł]
(*)

są liniowo niezależne. Warunek D'or"'"n: 0 jest równoważny jednorodnemu układowi równań

cl +c2 +ć zcr +c2 +gcs cl _ ć +2c3 Macierz tego układu

lal rvektoro: lo l

: 0, a więc wektory e; układ ma jedynie rozwiązanie zerowe: c1 są liniowo liezależne. Zalważmy, że kolejne kolumny mac\erzy ,4 są równe wektorom e1, 'i : 1,2,3. Niniejszy przykład można łatwo uogólnić na dowolny układ wektorów €t,€z,...,en z przestrzeni C" lub .B". Wektory te są liniowo nieza\eżne wtedy i ty1ko wtedy, gdy macierz A t |"r"r. . . e'], której kolumnami są właśnie wektorv e;, iest nieosobliwa. Wektory ei tworząbazę w C3. Aby to pokazać, udowodnijmy, że dowolny

"

A:

r,l [' l2 1 3l

:0, :0, :0.

L1-1 2l

ma wyznacznik równy 1. Zatem

L"l

ę C3 możnajednoznacznie przedstawić jako kombinację

Ą. Przestrzenie linioue

1.29

liniową wektorów ei- Związek

lal

I a | :2,'.,
3

L.l

?=1

jest równoważny niejednorodnemu układowi równań
u\ +u2

+u3

:

a,
Ż:

= Układ ten ma tę samą macierz, co układ (*) wyżej. Jego jedyne rozwiązanie
ma postać

'i::i::Żi:

lr,rl l:l : f sa-sa+zcl : l,'l:a ^-' _;:
L:;l

Elementy a, ó, c wektora o mogą być zespolone. Są one równe współrzędnym tego wektora w bazie naturalnej. Współrzędne tl w bazie {e;} są dane wzorem (x x).

l2l

L

!;:"1
rtl ",:lr1 L'J

(**)

2.

obliczymy metrykę i bazę dualną

rl. ",:l ",:lrl. L'l L-'l
otrzvmuiemY l6 z 9r 21. s:lz 3 Io z tł.]

l-r'l

I r'l

d1a bazy

w przestrzeni R3 z iloczynem skalarnym danym wzorem (4.8). Stosując wzory (4.3) i (4.8), obliczamy potrzebne iloczyny skalarne, np. (e1|e2) :2. Ponieważ 9u : 9l*, wystarczy obliczyć 6 iloczynów skalarnych.

Macierz ta jest rzeczywista, symetryczna. Jest to konsekwencja tego, że wektory e' Są rzeczy'wiste. Baza dualna jest zdefiniowana równaniami (a.a). Dla elementów wektora I 11 e':l y I ot."y'uj"-y następujący układ równań

L.l

rły_z :0 r ł3g ł2z : 0.

r+zy+z :

7

130
Macierz tego układu ma postać

AĘebra

It z 1l a = lr 1 _1 l . Zalważmy, że B:
"}j".',łrJ^*3. Wykonując
ob-

|e1e2e3]T.Stosujemy wzory Cramera liczenia, otrzymujemy

.':f-;]

Analogiczne obliczenia dają:

"'- l-i1 ..: l-;l "":L-il':L_il

W zadaniu 4.26 wskazujemy na nieco szybszy sposób znajdowania bazy dualnej.

Zad,ania
4.1. Sprawdzić, czy następujące zbiory macierzy stopnia n tworzą plzestrzeC) względem dodawania macierzy i mnoLónia przez liczby. Wszystkie macierze: (1) nieosobliwe; (2) hermitowskie; (3) unitarne; (4) unimodularne, tzn. o wyznaczniku równym 1; (5) o zerowym śladzie; (6) osobliwe; (7) diagonalne; (8) takie, że ich elemeniy ,4r1 zerują się; (9j
nie ]iniowe (nad R' oraz

symetryczne.

jącą wszystkie rozwiązania układu równań

4'2. Wyznaczyć najmniejszą podprzestrzeń liniową przestrzeni
3l1

'Ba zawiera-

_3x2ł7rg-7ra: 11 _2x2ł3ą_Axa: :rtłxzłrzłxa : -r1 _ 4x2łr3_6xa :

4,
1,

_3.

2,

4.3. Zna|eźć współrzędne wektora e w bazie e,r,e,r,e!r,e,uw.Ba, gdzie

':li]'':li]'' li] ",:Ii]''

lt]

f

. Przestrzenie l'ini'oue

131

4.4 Dane są dwa układy wektorów w plzestrzeni

.R3:

;l n:lzl.r,:l L-'] r,:l Lzl L-rl
I

ltl il, ".:ltl, ",=l ",:l;1, L'l f-rl L'l rrl l t'l I zl l-Ll

I tl

DowieŚć, że są one bazami w przestrzeni wektorowej R3' Zla\eźć macierz przejścia C międ"y tymi bazami, określonąwzorami C : prl (ł numeruje *i".."., a ż kolumny), 1 o : y|r=rc!e*.

ł.5. (a)

Zna|eźć wzory wiążące współrzędne wektora w bazie e1',e2,e3w R3 ze współrzędnymi tego wektora w bazie e'r,e'2,ei (b) otrzymać liczbową postać tych wzorów, gdy

"':*
"':
nieza]eżne.

*:il ,:+[-i] lł]
"':#

ł]

Ii]

lil

"L:il

i]

4.6. Wykazać' że wektory tworzące ortonormalny układ wektorów są liniowo

4.7. Dane są trzy wektory:

ją stanowiące bazę w J?3 z iloczynem skalarnym (4'8)' Przekształcić w bazę ortonormalną, stosując metodę Grama-Schmidta'

.,:lll'",:lłl "'=lłl, L'] Lol L'l

4.8. Wykazać, że macierz jednostkowa a6 i macierze Pauliego oi (zob' zadanie 2.6) tworzą bazę w przestrzeni liniowej macierzy 2x2 o elementach

L32

Algebra

zespo]onych. Działaniami w tej przestrzeni są: dodawanie macierzy i mnożenie ptzez liczby zespolone.

4.9. Wykazać, że zespół 16 macierzy I", s

:

1,. '.,16, równych:

I,

.ys, -to, i1t,, i-ys1o,

tr*,

!L.rr,l*1,

jWu,t,l, k,I:1,2,3,

gdzie 1, to macierze Diraca (patrz zadanie 2.18), jest bazą w przestrzeni zespolonych macierzy stopnia 4. Wskazóuka' Sprawdzić, że f! : I , Tr(I : 46", oraz Tr1 : 45"r. "I) Przyjmujemy, że T, : 1' "

4.10. Macierz ,4 o rozmiarach m x n marząd równy r, tzn. wszystkie minory stopni ł > r są osobliwe oraz istnieje nieosobliwy minor stopnia r. Wykazai, że można dobrać r kolumn tej macierzy tak, że będą one liniowo niezależnymi wektorami w przesttzeni Cm . 4.11. Wiemy, że przestrzeń liniov_a 7 ma wymiar równy n. W przestrzeni tej zna|eż|iśmyukład n wektorów taki, źe dówolny wektor tl e V {.fr'...,l'} można przedstawić w postaci

a:Drktk.
k=1,

n

(*)

Wykazać, że wektory

fr,..., t,są

liniowo niezależne.

niezależne w wektory liniowo niezaleźne.

4.12. Dowieść,że odwzorowanie określonew przestrzeni C, wzorem ł| : U.n, gdzie U jest macierzą nieosobliwą n x n, przekształca wektory liniowo

4.13'

Załóżmy, A,U są macierzami stopnia n otaz .że: Dowieść,że rzA: rz(UA) : rz(AU) : r)(u-rnu).

U

jest nieosobliwa.

M będzie macierzą zespoloną o rozmiarach m x n i rzędzie r. określamy odwzorowanie C. -+ C^ wzorem a : Mb (b ę C" , a ę b-). (a) Wykazać, że obrazem C" y7'l tym odwzorowaniu jest r-wymiarowa podprzestrzen liniowa przestrzeni C-. (b) Podać warunek konieczny i wystarczający na to, aby odwzorowanie to było wzajemnie jednoznaczne.
4.14. Niech

f

. Przestrzenie linioue

133

a.15. (a) Sprawdzić, że zbiór wszystkich zespolonych macielzy o rozmiarach n x m jest plzestrzenią liniową _t",,- względem dodawania macierzy i mno-

żenia macierzy przez llczby zespolone. (b) Wykazać, że w przest'rzerti tej można wprowadzić iloczyn ska1arny wzo-

rem: (A|B) 4 rr1'at a1, gdzie A, B. € Ln,^ otaz Ą' :A' . (c) Sprawdzić, że macietze ioo, trr, łrrr, #o, (gdzie o; to macie_ rze Pauliego' zob. zadanie 2.6) tworzą bazę ortonorma\nąw ptzestrzen\ L2p z powyższym iloczynem skalarnym.

4.!6.

Rozważmy zbiór Wx wszystkich rzeczywistych wielomianów 'u(z) zmiennej r, określonych w skończonym przedziale zmiennej z, np' na odcinku [-1,1], mających stopień nie wyższy niż N. (a) Poiazać' żeWy jest 1{+ 1 wymiarową przestrzenią wektorową względem rlorlawania wielomianów i mnożenia wielomianów przez |iczbę tzeczywistą' Podać przykład bazy w tej przestrzeni. (b) Pokazać, że:

(.rlrr)r: I wp2d'r, oraz J
-r
gdzie
16)

rr

nr

(ullwz)z: !,lu)10;'lo)10;,
i-o
u(0) (0)

d.r,'''-' 'tr) są iloczynami skalarnymi w tej przestrzeni. Dowieść,że są one różne' (Q Zasiosować -etodę Gra-a Schmidta do przekształcenia bazy {t,x,r2} w przestrzeni W2 z iloczynem skalarnym (|)1 w bazę ortonormalną'
a.I7 ' (a) obliczyć metrykę w przestrzeni R2 z iloczylem skalarnym (4'8) w bazie

4 * S=, oraz

:

u (0)

"': [ł]
(b)

"':

[]

]

nie przekraczającego

współczynniki wielomianów mogą być zespolone' określamy iloczyn ska1arny wzolem

W przestrzeni l7,' wielomianów jednej zmiennej rzeczywistej r stopnia

n' przy czym

(rrl.r) :
obliczyć metrykę w bazie

ł1

.l

u1w2dx.
,

{1,r,x2,....,ł).

134

Algebra

4.18. Jak transformuje się metlyka przy zmianie bazv?
4.19. W plzestrzeni liniowej V istnieje iloczyn skalarny (ł,!g). Wykazać, że w danej bazie {e;) w V można napisać:

l*la)
czyli
961,

:fr,ooi'ur,
nk

gdzie sik: (eilek),

dane są wzorem (4.3).

4'2o. Zbiór wektorów {e;} jest bazą w przesftzeni liniowej V z i|oczynem skalarnym. Wykazać, że metryka s : Ls&] jest macierzą nieosobliwą. Przypominamy, że gi1,: (e1|e1) (wstęp, wzót 4.3).

4.21. Iloczyn skalarny w przestrzeni C. zwykle jest wprowadzany wzorem (4.7). Niech ,4 będzie nieosobliwą zespoloną macierząstopnia n.
(a) Wykazać, że (ł|y} a t ęa'r|l,g\też jest iloczynem skalarnym w C'. (b) ob1iczyć metrykę dla bazy naturalnej w C" z i|oczynem ska1arnym (|)a.

4.22. Wektory lul' a2 na|eżące do przestrzeni V z iloczynem skalarnym speŁ niają następujący warunek:
Y t:

Wykazać, że a1

:

ęV

(l:1|o)

:

(a2|u).

pr.

4.23. Niech {e1} będzie bazą ortonorma|nąw V oraz niech elo: |i, Pfei. Podać warunek konieczny i wystarczający na to, aby układ wektorów {e'o}, k : 1,. . ' ,,n, byL bazą ortonormalnąw V.

4.24' Wykazać,
duainą.

że każda baza {e1} w przestrzeni liniowej

V

ma bazę do niej

a.25. {eą} jest bazą w przestrzeni liniowej Tz, a {ći} baządo niej dualną. (a) Kiedy bazy te są identyczne? (b) Jak transformują się wektory bazy dualnej ptzy zmianie bazy {e6)?
przestrz eni C" z iloczynem skalarnym danym wzorem (4.7). Tworzymy macierz E : |e1ez.. . e'], której kolumnami są wektory e1. Analogicznie tworzymy macierz Ź : [ć1Ż2 ' . . ć"), której kolumnami są wektory bazy dualnej. Wykazać, że b' : E_l .

4.26. Niech {e;}, ł : L,.. -,n będzie bazą w

Ą. Przestrzenie linioue

135

Ilwaga. Wynika stąd, że elementy macierzowe wektorów (kolumn) bazy dua]nej dane są'Wzorem (óo)k : Lnłl d"t E' Ałl jest uzupełnieniem algebraicznym elementu Epi mac\erzY E-

4.27. Wykazać, że wektory występujące po prawej stronie wzoru (4.9) tworząbazę w V @W. IJuaga. Gdyby tak nie było, wz& (4.9) byłby wewnętrznie sprzeczny, bowiem wektory h("' u, f' ) stojące po Stlonie lewej z założeniatwotząbazę w V 8W ,'
4.28. Dowieść,źe wektor o 8

baz{e1}wV,{f,}wW.

u

określony we wstępie nie zależy od wyboru

4.29. Sprawdzić, że iloczyn tensorowy wektorów jest addytywny względem
każdego z dwu argumeniów oraz Żę

(ao) 8

tł :

a(?' 8

u) :

a & (au),

gdzie a jest dowolną liczbą. Łącznie własnościte oznaczają, że iloczyn ten_ sorowy jest liniowy względem każdego argumentu.

4.30. Wykazać , że przestrzei liniowa

mianów dwu zmiennych r, 3r postaci D?*_o c*xi ak jest iloczynem tensorowym Wn 8 W., 1dzie Wn jest' przestrzenią liniową wszystkich rzeczywistych wielomianów D?=oboro. Jako jedną z baz w przestrzeni W. możla wziai zbiór jednomian 6w {I, r, 12 , . . . , x"}.

trłlo,,, wszystkich

rzeczywistych wielo_

4.31. Sprawdzić,

istnieje wzajemnie jednoznaczna odpowiedniość riezależna od wyboru bazy w przestrzeni V . Z tego powodu przestrzenie te utożsamiamy.

że pomiędzy przestrzeniami

(ys y)

8

y i ya (ys

I/)

4.32. Elementy przestrzeni .y

niową, nazywamy tensorami kontrawariantnymi rzędu p nad V' Jak transformują się współrzędne takiego tensora ptzy zmialie bazy w V?

s y ?... s y, p
razy

gdzie

V iest

przestrzenią li-

4.33. Przestrzenią sptzężoną V* do n-wymiarowej przestrzeni liniowej

nad ]R nazywamy przesttzeń wszystkich funkcji liniowych na V o war_ tościach w IR (często nazywane są one funkcjonałami liniowymi)' Jest to przestrzeń 1iniowa względem dodawania funkcjl i mnożenia funkcji przez liczby rzeczywiste. Elementy przestrzeni V* nazywamy wektorami kowariantnymi. Wektory z V z defrnicji są nazywane wektorami kontrawariantnymi. Wykazać' że każdy funkcjonał liniowy / na V można napisać

V

136
r

AĘebra
n

/

postaci

f

QĄ:|ciui,
,.= l

gdzie u' są r spółrzędnymi wektola o I/ € względem bazy {e1}, tzn. 1:|ruiet. Wykazać, że wymiary przestlzen; iz i ńpewnej są,;eanakowe. jest_przestrzenią liniową nad ]R. W przestlzeni V* określamy bazę 1e_'},_l.....n sprzęźoną kanonicznie z bazą {e,} w V.. e*i jest funkcjonalem liniowym takim, że

434. v

e-i(ek):6i. dla ł= 7.'..,n.
Jał transformują
się wektory e*i przv zmianie bazv {e,}? Wskazówka. Relacja e-'(e1) : ói obowiązuje *. *.r:irrii.ł, uuru"ł,.

4.35' Używając bazy e*i *Jzadanie 4.34), konstruujemy iloczyny tensorowe.y- 8 y- 8...8 y-. Ę"b Elementy przestrzóni i- ai- e... e v-,
tensora przy zmianie bazy wT.'_ V?

nymi p-tego rzędu nad

p razy gdzie.V jest przestrzenią liniową nad

Juk transfórmują sĘ wspołrzędne takiego

Ę nazywamy tensorami kowariant-

4.36. Elementy przestrzeni .VS

względem bazy

jest plzestrzenią |iniową nua %|uilry*u.y t"o.o"qulx?mieszanymi rzędu. (p'g). Podać prawo transformacji *.poł"ęa"y"ł' takiego tensora
pi 8 e1 6

y

ygj.. SyAy- a y-A...A

y_. gdzie

...et.b9'- 8

e*n

9 ... e...

liczb rzeczywistych x,}, i|",gdzie każdy wskaźnik 7''2......:.,:,.1n:f:..lji ,ię ;;;; z"mianie bazy __ |:r!rylr^Yi:::*i {e,} -+ 1ei L łek} w przestrzeni liniowej I/ nad B następująco:
+ q)

4.37- Niech zespół nQl

,T,.:i,

: CIk, CŁ(C_l)k,...(Cu)k"rT..i?.
sl*;.."y
konwencję

o sumowaniu.

Wykazać, że z wie]kościami tymi można skojarzyć tensor mieszany rzędu (p' q) (zob. zadanie 4.36). Macier" c .u .r.-.niy ói.

I.

Przestrzeni,e liniowe

r37

4.38. w plzestveni liniowej V nad 'Ę istnieje i1oczyn skalarny. Wykazać, że iloczyn ten pozwala określićw danej bazie wzajemnie jednoznaczne odwzorowanie przestrzeni V* na V .

4.39. Wykazać, że ustalona w zadaniu 4.38 odpowiedniośćmiQdzy V- i
nie zależy od wyboru bazv.

V

że V jest przestrzenią liniową nad

4.4o. Za pomocą metryki rozszerzyć odpowiedniośćmiędzy trZ* na 7 ustaloną w zadaniach 4.38, 4.39, na nieza|eżną od bazy odpowiedniość między tensorami kowariantnymi i kontrawariantnymi wyższego rzędu. Zakładamy,
IR.

4.41. Kontrawariantną metrykę w przestrzeni liniowej V nad R' o elementach gżk okreŚlamy jako rozwiązanie równań:. Dł=rsrrg^": ó!, gdzie [9ł"] jest metryĘ w V . Wykazać, że gik : (eż|ek) otaz iż g'ł transformują się
jak współrzędne tensora kontrawariantnego przy zmianie bazy w

V. Sprawdzić, że tensor g'ł definiuje odpowiedniośćmiędzy tensorami kowariantnymi i kontrawariantnymi odwrotną do rozważanej w zadaniach 4.38 i 4.40.

waniu okreŚlonym w zadaniu 4.38 w wektory bazy dualnej {ć'} do bazy {e;}.

4.42. Pokazać, że wektory bazy {e*k} w V* kanonicznie sprzężonej z bazą {e;} w przestrzeni trz nad.B (zob. zadanie 4.34) przechodzą przy od*"o.o_

4.43. Wykazać' że symetryczność (antysymetr yczność)współrzędnych ten-

sora względem przestawień wskaźników na tym samym poziomie.jest własnościąniezależną od wyboru bazy.

4.44. Wvkazać,

że:

nym

(a) delta Kroneckera 6i możebyć uważana Za tensor, pIzy czym współrzędne tego tensora mają tę samą wartoŚć w każdej bazie (takie tensory nazywamv niezm ienniczym i): (b) symbo1 €ń.'i. może być uważany za tensor niezmienniczy względem li_ niowych transformacji baz danych macierzami przejścia o wyznaczniku rów-

L

E,, D będ,ą wektorami w przestrzeni liniowej V nad JR. Między tymi wektorami istnieje liniowa relacja niezależna od wyboru bazy w V mianowicie D -- ćE, gdzie ó jest pewnym odwzorowaniem liniowym (zob.' wstęp do rozdzialu 5). (a) Sprawdzić, że relacja ta zapisana w pewnej bazie {e;} ma postać D' : Dn €'rEk .

4.45. Niech

138

Algebra

(b) Wykazać' że zbiór liczb ei jest tensorem względem zrnial bazy w V. Uwaga. Takimi wektorami są np. wartościpola elektrycznego i indukcji elektrycznej w pewnym punkcie przestrzeni w danej chwili czasu.

wiednio. Niech:

4.46. v,W są przestrzeniami z iloczynami skalarnymi (|)y' (|)q,' V 8W 1 q:lui1,tsi8ntx,
i,k

odpo-

V 8W 1 2:lz,ru'"@ tl'r,
s,p

gdziea;,al,eV, up,tt|, € W.
(ulr)

r*- t

i.,k,s,,p

t

określamy:
u;p2

"r(a;lz:'")

y (tn

lu:'r)

w

.

WykazaĆ, że (]}u*w jest iloczynem Skalarnym w przestrzeni

v eW.

Rozwiązania
R.4.1. (1) Nie, bo ,4 + (_A) jest macierzą zelową. (2) Tylko nad JR, bo z Bt : B wynika ()B)t : xBł : )B, nad C natomiast
nie.

(3) Nie, bo np. jeżeli Bt : a więc (.\B)t()B) : )2 (4) Nie' bojeżeli detB : 1, (5) Tak' bo w szczególności

pa

e R to ()B)t: )B_1 7 iesti >, 1 t. to det()B) : )'detB lI d|a ), lL
B_1 , I t,

): )

:

^B_1,

\zC): StTrP

(6) Nie' bo suma dwóch macierzy osobliwych może być nieosobliwa, np.

* \2TrC

:0.

jeżeli TrB

: TrC :

0, to również Ti(^1B +

":[3ł] ':ll3]'.*.':Il
(7) Tak, suma dwóch macierzy diagonalnych, z których każda jest pomnożona przez stałą, jest macierzą diagonalną. (8) Niech A, D spełniają warunek Azt: Dzt: 0. Równieź (\B + p'o)rr: + pD2r': 0, a więc odpowiedź jest twierdząca. ^A21 (9) Tak, gdyż z fakfu B: Br i C: Cr wynika, źe QL'B + uc)r : p'BT +uCT: pB łuC.

Ą. Przestrzenie li,nioue

139

macietzy układu jest równy 2. Rząd macierzy układu powiększonego o kolumnę wyrazów wolnych jest też równy 2. Układ jest więc niesprzeczny i ma dwuparametrową rodzinę tozstiązafL. Jako równania nieza|eżne możemy wybrać np.

R.4.2. Rząd

_2rz +3xz
Stąd znajdujemy zbiór
Il
X2 X3

: 7_!ą+4a4, I2łx3:2_x_1_ra'
C Ra tozwiązail
0
1 1 1

X

0

+)

_z 5 _c 5
0

+lr

_7
5 5

?
1

I4

0

gdzie \, p' Są dowolnymi parametrami rzeczywistymi. Zbiót ten nie jest podprzestrzenią liniową przestrzelti Ra, w szczególności nie zawiera wektora zero_ wego 0. Minima1ną podprzestrzeń zawierającą X otrzymujemy, dołączaiąc wszystkie kombinacje ]iniowe wektorów z X . Będzie to więc zbiór Y wektorów z Ra postaci oe1 * )ez + ptą, gdzie
0
1

0

eI :

1 1

, €z:

_?

_E

5

, et:

_Z
5

5

z
1

0

0

gdzie o, ),', 1l są dowolnymi liczbami rzeczywistymi. Poniewaź, jak łatwo sprawdzić, wektory e1'e21e3 są liniowo niezależne, jest Y 3-wymiarową podprzestrzenią liniową z bazą e1,e2,e3. oczywiście wszystkie rozwiązania naszego układu, czyli zbiór X należą do Y. Twierdzenie odwrotne niejest prawdziwe. Na przykład 5e1 € 'Y nie jest rozwiązaniem układu. Jedynie w wypadku układów jednorodnych zbiór wszystkich rozlxłiązail jest przestrzenią liniową'

i

R.4.3. Po pierwsze, watto zatlważyć, że {e'1},i _ I,2',3,4, jest neczywiściebazą' Następnie przypominamy sobie, że zgodnie z definicją (4.2), współrzędne r'' wektora o to współczynniki rozkładu na wektory bazowe

140
e1

Algebra
.

:z:\-l
eL:

r/'el. W innej bazie o

mamy

L:1"':LBJ":ll]
Ii]
=''

lrl"_l?t_lsl ' ".: lsll'
L'l

:

Di=, rt.';. np. w bazie naturalnej:

Ii]

Ielł2ez+3e3+*.__'

-'

W naszym przypadku

|;]'' lll..lil

ii]

li].''

j]."
I

Powyższą równośó można napisaó w równoważny sposób:

li]."

lt]

L;;]:L;]:Lł;:3]L;:l
Zatem

|:;

]:|;1 lilłlll;;; l

W zapisie macierzowym ł : E,ł,, gdzie ł, to macierz jednokolumnowa, natomiast E' to macietz kwadratowa, której kolumnami są wektory e,',. . .

d : E'-tt,

a po obliczeniu macierri

L;jl-Li
R.4.4. Z równania aet

l;;;l_ ls

iiillillil
otrzymujemy:

E,-t,

ł \ez ł 1eg :0

2a+9+3-y-0,

d+P+r:0,

a- 0+zl:0.

f

. Przestrzenie

l'in'iowe

I4I

Łatwo się przekonać, że układ ten ma jedyne rozwiązanie a: p : '^/ :0' są liniowo niezależne. Zatem wektory €1,€,2,€3 moż'na przedstawió jednoznacznie w postaci Dowolny wektor o €V

Io'l ,-l lru l-''., LĆ]
gdzie

+

x2e2- ł3e3,

Podobnie sprawdzamy, przejścia C definiujemy wzorami:

12:b-a-c, 13:2b-3a-c. czy wektory {f } tez

r1

: _3bł5ał2c,
stanowią bazę w

V'

Macierz

to:lc!',,
lub macierzowo F : EC gdzie F , E to macierze 3x3, których kolumnami ' są odpowiednio wektory f 1, ą. otrzymujemy

3

c:l
fr-tego elementu wektora e',
u'ro

f-1 s,zf
tl

2l L i -1 1l
2 C:
[Ci] taką, że e'n:|i_re1C|, tzn' dla

-r

R.a.5 (a) Wprowadźmy macierz

:

Cł"! + C|e| + . . . + Cie|.

Macierzowo możemy to zapisać następująco:

l"i'l

:ł]i3i ] +cilłl:|"ż,ź l;i'|:.* lił l+
.

l.l I
|*

Podobnie dla el:

L"i']

]

l"Il
L*

f.\ d-

]

l"ł "ł

'

""]1",J

ii]

l

","]-L;,

")l?,)

-

L42 Zbierając wzory dla wszystkich e,r, otrzymamv

| ,',' "',' ,,ł

I,\',

r! "'^'1 ,'"'l l
",ł

Można to zapisać krócej (używając samych symboli macierz y) jako E| : EC , gdzie E, E' są macierzami, których kolumny utworzone są odpowiednio z wektorów ei, e!u' Współrzędne wektora c są dane wzorami a : \f,=, ri et : \i_rr,że,i. Powyższą równość moźemy zapisać macierzowo, ko.zyśta;ąc," po"narryóh staci macierzy E, E'
:

lt,r "r

)

l"i

"L
"3

"Ł1

'"'r]

el
Cł]

L'", ",

l,ł,L
'a

nową, elementami której są współrzędne wektora ł, w bazie {e;}. Tak więc macierz transformacji współrzędnych jest równa o : p,_l p : g_t. (b) Z równania E| : EC wynika, że C : D 1E,, t'zn'

ei LUT'7 "*]1."]: Równanie ł : Eft : E'&' możemy z lewej strony pomnoży ć przez E,_l. Otrzymujemy i' : E'-t Ufr,. Przez i oznaczyliSmj macierz jednokolum-

|:ł

:Ł)l::l

":']l?l

.:l+

lr lł6

_1

'r5
1
1

Lł6

G
ł3

Wykorzystaliśmy {akt, że E_I : E7, ponieważ E )est macierzą ortogonalną. Przypomnijmy, że macierz', której kolumny (1ub wiersze) są wzajemnie ortogonalnymi wektorami o długościjednostkowej, jest ortogonalna (ograniczamy się tu do macierzy rzeczywistych). oczywiście .E' jest również ortogonalna, podobnie jak iloczyn E tE' : C (iloczyn dowolnych dwu macierzy ortogonalnych jest macierzą ortogonalną). Macierz C jest ortogonalna, ponieważ obie bazy są ortonormalne względem iloczynu skalarnego (4.8). Zatem w tym przypadku C-l : CT.

jl l: ; il

---7=

1

_vq
2

-1ł3
1

0

'5)

r'l

R.4.6.

Niech {"u}r=r,...,, będzie ortonormalnym układem wektorów, tzn. (e,|ee) : ó11. Rozpatrujemy równanie wektorowe o : DŁ' ciei. MnoLąc je

Ą

. Przestrzenie

l,ini,owe

743

skalarnie przez ek, otrzymujemy:

s:lci\ex
Wszystkie c6,
Ieżne.

er)

-_\)c66;e:

c1".

i,:

I,.

..,

n są .dięc lówne

zeru

wektory e' są liniowo nieza-

R.4.7. Stosując wzory podane

we wstępie, otrzymujemy:

.',:źl i] "',_ź| i] '':ź[i]'
R.4.8. Niech

X

będzie dowoIną macierzą 2x2:

x-_

Tr"l

0 1" ,1 Lc l
|

Pokażemy, że X można napisać w postaci

X:

\-.rpa.. /,'"P

3

u=o "

tl* 13, r^- ir: I :I LL inJ 1"-2" .u--J
-+ L'r'+tr'
I

-l

gdzie liczby rp są wyznaczone jednoznacznie. Rzeczywiście, porównując elementy macierzowe strony lewej i prawej w powyższym wzorze, otrzymujemy jednoznacznie:

b+c - c-b ^ o.+d 2 " 2 " - 2i'"
zać, że macierze

" a-d - 2

R.4.9. Przestrzeń macierzy 4x4 jest 16-wymiarowa. Wystarczy więc poka-

l"

są 1iniowo nieza\eżne. Sprawdzamy' czy równanie

!c"r":

16

o

na współczynniki c, ma niezerowe tozw|ązanie. Badając ślad, dostajemy cr : 0, gdyź jedyny nieznikający śladto 7rI1 TrI : 4. Następnie mnożymy powyższą kombinację 1iniową przez 12 i zlów badamy Ślad dostajemy cz :0. Postępując analogicznie, sprawdzamy, źe wszystkie ci: Q,i:1,.. ., 16, a więc I" są liniowo niezależne.

L44

Alsebra

R.4.10. Wybierzmy
minora stopnia

r.

Oznaczmy je przez at,. ..,d,.Rozpatrzmy warunek

te kolumny macierzy,4, które wchodzą do nieosobliwego

luo,:o.

(*)

Jest to jednorodny układ m / r tównań na r niewiadomych c1,.. . , c,. Ponieważ rząd macierzy tego układu, mającej postać [a1, . . . , o'],lest ,ó*ny j1drnrm rozwiązaniem jest c1 : "' : 0. Wektory o' są więc ]iniowo niezależne'

!)-|tego, że rzA: r, nie wynika' że każdy Zestaw r ko]umn lub mniejszej ich liczby, będzie dawał układ liniowo niezaieżnych weitorów z C^. 2) Jeśliweźmiemy zestaw l kolumn' gdzie t > ,, r" ,ł*")" będą one tworzyć układ liniowo zależnych wektorów w c-. warunek (*) ma w tym wypadku postać
I

Uwagi..

Ę"ooo-_

o.

Jest to jednorodny układ równań na współczynniki Cl, ' . . , Ct, którego macierz [at ' . - , at] ma rząd r < I, więc ten układ ,rieskoi""e.'ie wiele rozwiązań.

-a

R.4.11. W przestrzeni I/ istnieje baza {e1}6=1,...,n Wzór (*) zastosowany do wektorów bazy daje

e,:7 t'!10.
n

ł=1

(1)

Z kolei wektory f1, można rozłożyćna składowe w bazie {e;}:
f

r:\s,u",.
j=1

(2)

w;|i,wtajac ten wzór do (1), otrzymujemy tożsamość: e1 z której wynika, źe

:

D;,k4Płs'kej,

I

rlsi:

ti

Wprowadźmv macierze P : ts;] Powyższa tożsamość ma nastę_ !Pjl,s-: postać macierzową: Sr : 7, gdrió t oriu"rumacierz jednostkową. |ującą Stąd wynika, że det S det P : r, więc aet s o.

l

l.

Przestrzenie li,n'ioue

L45

Podstawiając wzór (2) ' otrzymu3emy Żi,o_r"oS'r"r: 0. Pónieważ wektory ej są liniowo liezależne' że stałe cl muszą spełniać równania D}=r"rs'*:0' Z równań tych wynika' jest cr: . .. : ą: O, bowiem macier7ś nieosobliwa' Wektory l''''''' f" Rozpatrzmy teraz warunek D'ł_t cx t
są więc liniowo niezależne.

r : o'

R.4.I2. Niech

liniowo niezależnych wektorów: {o;}ł=r,..',^ będz\e zbiorem cl : ę' : równanie *et'to'o*" ![ lc6ri : o ma jedynie zetowe r'ozwiązanie równanie DŁrdngl,: 0, gdzie ał: Ułł'Ponie... : crrl: 0. Rozpatrzmy -U(DŁ.rd'p), równanie U(DL'd'p1) : g'

ołzymĄemy ,az f!r,];at : mov'u"|"rź b ió"t , ,"łiz""ia nieosobIiwa, więc obie strony tego równania : ze-y po'.'''oeye przez (J_1 , otrzymując równanie DL, dorą 0' Wobec

liczby d1 są uniowó; nie"atezności wektorów oi wynika z niego', \ż wszystkie równe 0' Zatem wektory al:(Jh są liniowo niezależne' r : [/uoga. Stosując wykazane twierdzenie do odwzorowania odwrotnego' powiedzieć, że jeśliwektory gu są liniowo niezależne, to wekt}_'i, ^oże^y wtedy' torył,a tukże. Zatem wektory ło; są liniowo niezależne wtedy i tylko
gdy 1iniowo niezależne są wektory c;' JeślirzA -_ k śn, to dokładnie ł kolumn macierzy A' traktozadanie 4'10) lręZa'ręZrrJurl \Z\ liniowo niezależ".v* C"' jest wektory w o'", wanych jako wektoly Jest llnlowo '("ob: kolumny maim oztlaczmy te kolumny pIzez e1,ll.zJ' ", 11' odpowiadające cierzy UA mają postaó al: IJłt,"',a*: Uo1' Na mocy twierdzenia poduo"go * t]iod,"" do poprzedniego zadania macierze A oraz UA mają są jednakowe. trr1" ,urio 1iniowo niezaieżnych kolumn, a więc ich rzędy Ponieważ rzC : rzCr dla dowo1nej macierzy C, więc

R.4.13.

rz(AU) : rz(AU)r : r'(Ur {) : rzAr

--

rzA'

gdzie ponownie zastosowaliśmy twierdzenie z P"'4'I2, tym razem zastępując 'U prr-", Ur (ta macierz też jest nieosobliwa)' Podobnie, wprowadzając oznaczenie B : U A:

rz(U_l AU)

:

rz(I|_l B)

: r zB : rz(AU) :

72Ą'

R.4.I4.

jest (a) Obraz przestrzeni C" ptzez to odwzorowanie' ozn' Im M' podzbiorem C-. Jeś1iwektor'o eIm M, to istnieje co najmniej jeden wektor 'b e C" taki, że a: Mb. Niech al, a2 € ImM' Wtedy
cla,l +

c2a2:

ctMbtł czMbz: M

(cft1 + c2b2),

r46

Algebra

gdzie c1, c2 są dowolnymi liczbami Zespolonymi. Zatem c1a1* c2a.2 e Im M , a więc Im M jest podprzestrzenią liniową w C*. Teraz pokaźemy, że wymiar ImM jest równy r' W tym celu plzedstawiamy macierz M jako tablicę zlożoną z kolumn: M : |Mu Mz,.' ., M"], gdzie Mi oznacza i-tą kolumnę macieruy M. Każda kolumna zawiera m elementów i jest wektorem z C-. Ponieważ rzM : r' dokładnie r spoŚród wektorów Mt.. ., Mn jest 1iniowo nieza'leżnych. Niech o : Mb. W zapisie macierzowym:
Q,1
:

Mł Mł

arn

M? Mł
:

;l
M:

co możemy z kolei napisać jako
n

":lt"tut",

sdzie

M,:

M?
:

ntm

Zatem każdy wektor a ę Im M jest kombinacją liniową owych r liniowo niezależnych wektolów, więc di.m(Im M) : ,. (b) Przypuśćmy,że Mb1 : Mbz. Stąd mamy M(b, _ bz) : 0. Jest to macierzowy zapis jednorodnego układu rn tówĄań 1iniowych z niewiadomymi b' ,b', ' .. ,W, gdzie b"! h - b2. odwzorowanie M będzie wzajemnie jedna znaczne wtedy i tylko wtedy, gdy układ ten ma wyłącznie zerowe rozwiązanie. "Io zachodzi, gdy rzM : rł. JeŚli m < n, to rzM śm < ri,, więc wtedy odwzorowanie nie jest wzajemnie jednoznaczne. Jeślim : n otaz rz M : m, odwzorowanie jest wzajemnie jednoznaczne. W tym wypadkt Im M : C*, a M jest nieosob1iwą macierzą kwadratową. Gdy m > n oraz rzM : n,to Im M jest n-wymiarową podprzestrzenią w C-.

R.4.15. (a) To, że ma'cierze zespolone

tworzą przestrueil liniową nad C, wynika wprost z definicji działań na macierzach. (b) Sprawdzamy, ze @|n) ma własnościiloczynu skalarnego. Ze wzonl:
o rozmiarach

nxrn

(AlB)
wynika, że

:

rr(AI B)

:

ll k=\

Aooa*t
i.=1.

(olAr+ azAz|B) : a]ĄlB)

+

d2|A2|B),

Ą. Przestrzenie l'in'iowe
a takźe

147

lAlBt
Ponadto

:D ik

AnoBoo

: (D
ik

BżkA&)

(81,4)

t, -- 0, 1, 2, 3' two,rąbarę w L2,2. Pomnożenie tych macierzy przez I l ł2 też daje bazę w L2,2' Pozostaje wykazać, że Tr(oI"o,) : 25r",

: ||Ał"l,tx> o, i-l k=l plzy cŻym (A|A):0 wtedy i tylko wtedy, gdy A:0' (c) W zadaniu 4.8 pokazaliśmy, że macierze Pauliego !r,
(AlA)

gdzie pl,u:0, 1,2,3. Korzystamy z własnościmacierzy Pauliego: oL:'r, Tron : g, Tro6 :2, które wynikają natychmiast z defnicji tych macierzy' Pozostaje oblicz yć Tr(c p 1"). Ponieważ o jo * : ||_rie i*lot * 6i*oo (zob' zadanie 2.6), więc

Tr(oio1,)

:|iei*ffrot ł 6i*Traq

3

:26i*.

R.4.16. (a) Sprawdzenie, że dowolna kombinacja liniowa (z rzeczywistymi współczynnikami) wielomianów z przestrzen\ Wy tla\eży do W1,', jest łatwe'
Przykładem bazy w tej przestrzenilest zbiór jednomianów {1, r, n2,' ",rN}' Dowolny wielomian w(x) e Wy.można zapisać w postaci kombinacji 1iniowej tych jednomian ów: u(r) : |{_, c1"xk . Aby pokazać, że układ ten jest bazą, trzeba sprawdzi ć, czy są one liniowo niezdreżtte (w przeciwnym wypadku roz_ kład dowo1nego wielomianu na jednomiany nie byłby jednoznaczny) ' Rozpatrzmv więc warunek

Ic1 rł :0.
Podstawiając za r ko1ejno l{ + NN
1

(1)
1,

różnych liczb:
,

t1, 12,.

..

,

tN, otrzymamy:

ł=0 ł=0 Tlaktując powyższy układ jako układ równań z niewiadomymi ck,k .. .,I{, i przepisując go w postaci macierzowej:
1
1

o: D"1,, 6: !"1rf

6: !cs"fu.

:

0'

1

Il
X2

x!
x;

1

c0 Ct
C2

1

:|,

l3

CN

I48

Algebra

stwierdzamy, źe układ ma jedynie zerowe tozwiązanie c6 : C1 : . ' . ęn : Q, -ponieważ wyznacznik macieruy tego układu to znany wyznacznik Vandermonde'a, który dla parami róźnych liczb I', 11, n2,. . . , rry jest niezerowy (zob. A. Mostowski, M. Stark, Elementy algebry wgższej, rozdział 4). Można podać inny, niealgebraiczny dowód, że q, : g dla wszystkich ł : 0' 1' . . . Zalważamy, że:
',^/.

(b) Sprawdzenie, że spełnione są własności Q) @) z definicji iloczynu skalarnego (patrz wstęp), jest bardzo łatwe. Korzystamy m.in. z ]iniowości całki oraz pochodnej. Aby sprawdzić, czy te iloczyny skalarne są różne, podstawmy np.: u.,1(z) : wz(ł): 1. otrzymujemy (1|1)1 : 2, (1l1), : 1. (Q Stosujemy następujące oznaczenia: e1 : I' e2 : fr, €z : x2,...,etv : rN_1. Wzoty podane we wstępie dają e,t : et/letl. Poniewaź

Tl,=o' ""ĆI:,^.l! dr" |" . Ponieważ warunek (1) mówi, że u(r) :0 dla wszystkich x ę |_1,1], sze wzory dają co : 0, c1 : g,. .., Ćł : 0.

ro: u(o). c.,: !a(x)l

I

dNru(r)l

powyż-

l"r!': ("r1")r:
wlęc

f,',
1

dx

:

2,,

e'{x)
Następnie

el2: f ,/]f

.:

v2

,|., gdzie

tz
Zatem

:

ez

-

(e'11e2)p' y

:, - : a, : r, f_'r,
e,z@t:

Vrf :

I_',

12dr:

.)

".

t;
1f

Podobnie tz

e'": f ullf
(e, t|ez)

|x.

rl, gdzie
(e,

:

es-

ś,t_

2|ą)

1u,,

:

,,

-ł I_',* * _} /_', yt ag , :
5]

r'-1r.

Poniewaź
lJ

trt2 :

l)

f',,
J_.,('-

_ 1., o,

:

Ę'

8

Ą. Przestrzenie li,niowe otrzymuj emy

t49

e'3(x):1Ęt* _
Uwaga. Wie|omiany P1(r)
gendre'a.

! 1[łurdo*'@) noszą nazwę wielomianów

'l.

Le-

R".4'I7

(a)'Rozkładamy el2 w bazle natura1nej €'z: et + e2' stąd gLz -(e1 + e2|e1ł e2):2. Podobnie otrzymujemy slz: s^ : s;: I' (b) Dla przestrzeni I4l,, mamy natomiast

'

/-ir-k, - : \x.w ): sik

pr
J_rr,r"

d,

:

I+

1ffi.

(-1)il*

R.4.18. Jeżeli zmiana bazy dana jest przez elr:|uC!ep, ro

g|k! k'i|e')

: Ż rr"'r(""|.,) : s,t=L

3,ł=1

f

,rri

n",.

(}waga. Potównując powyższy wzór z wynikiem zadania 4'35, widzimy, że w przypadku przestrzeni nad R' wielkoŚć gik jest tensorem kowariantnym drugiego rzędu. W tym przypadku macierzy 0 -- Lsłx] możemy płzypotząd: |?* , g*e*ź 8 e*k m*"ue ,-* sposób niezależny od *ybo.,, bazy, element g

pŹestrzeni

v- 8 v-

.

R.4.19. Ponieważ 6

:

|f,-rrźet oraz !

:

D!=tuke*, więc

('lg)

:D

nn
fryk {e|ea)

: Dłr* n,o.

R,4.2o, Aby pokazać, że det g
n

ł 0, wystarczy sprawdzić, czy układ równań
(1)

i:L'' ''n' Dg*tk:o' k-1
którego macierzą jest właśniemetryka 9, ma tylko zerowe rozwiązanie' Podstawiając gru: (e1|ee), możemy układ (1) zapisać w postaci

k,lr)

--

0, i, :7,. .

,n,

150

AĘebm

gdzie t = D'i-r ro"r. Mnożąc r-te równanie (2) przez rf oraz sumując po i. otrzymujemy stąd' że (e|o) 0. Z własności = ń"."y'' .ur.rnego wyniĘ że c:0, czyli x1 : x2:..' r": O. Zatem,;.sii li""uy ,rirr,.'..,ł spełniają układ (1), to są one równe 0. Uuaga' W kofrcowej częścidowodu wykazaliśmy, jedynym że wektorem ortogonalnym do wszystkich wektorów bazy jest
czy. spełnia definicyjne warunki (z), (3) (zob. .Sprawdzenie , '(l) 'ą wstęp). jest latwe. Warunek (J):

R.1.1'..

'ółto.""u.o*y.

(a)

|g|ł) a

:

(Ag!Ał) :(GW

:@d;.
l

Własność |4'): (c|ł) a = (Ał|Ał)> 0, jeśliAł o. Ponieważ macietz A jest nieosobliwa, Ar : O wtedy i tylko wiedy, gdy ar : O. Zut"^ (olra)a > O

dlawszystkichzl0.
(b)

:
Z.atem gA elem-entami

Din;^ s=l r=1

nn

sA! kul.u)o:
ł(e"|e,)

(AeĄAe1,)

:Dtno,,u",:
s=t r=1

(AlA)i.k.

-

w C"

hb R).

A, A.Skorzystaliśmy wzon) A", : D?=, A";e", gdzie A"i są ",e A. (Wzór jest ten prawdziwy tylt o'ara bazy naturalnej _macierzy

R.4.22' Warunek podany w temacie zadania można zapisać w postaci: (u1 _ q!a) : 0 dla każdego tl
Jeś]ir.l

:

e V.

:".'|.,^::: a wlęc al : a2.

a1_ o2l otrzymujemy, że (-u1 * a2|t:1 _ az) : 0. Ponieważ jedynym o zerowej długościjest wektor ze-rowy, .tilie.a"umy,

iż a1_t1r:

Q,

R.4.23. Niech {ei} będzie układem ortonormalnym wektorów. Wtedy
6*u: ("Lle,t): czyli w zapisie

:DĘP:, IĘ(."i.o)Pi sPs
P.: I.
P:

macierzowym,F? Oznacza to, że macierz |Pj] jest. unitarna. Jest to warunek konieczny ortonormalnorsci układu wektorów

{ei}' Łatwo dowieść,że unitarność-*i".' F j;;i".o'r,iez warunkiem wystarczającym na to, aby {ei} było układem ortoiro.mulnych wektorów.

f.

Przestrzenie linioue

151

kowej V implikuje ,, że lworząone bazę w V ' Zatem szukanym warunkiem niecznym i wystarczającym jest unitarność macierzy P'

Z kolei ortonormalnośćukładu n wektorów {e|} w przestrzeni n_wymiaro-

R.4.24. Wektory bazy dualnej ć' określonesą warunkami (4'4)' Przypuśćże my, że w V istnĘe baza dualna do bazy {e;}' Wtedy możemy napisać'
a'

: \-?-

cte,.

(1)

Warunki (a.a) dają następujące równania na współczynniki c':
@1"led)

:Dcosoi:
j=t

aL.

Wprowadzając macierze c Lci'), g zapisać w postaci macierzowej:

:

: lgxi, I :
I.

l6L], możemy równania te

gc: c:9

(Ż)

Ponieważ macierz g jest nieosobliwa (zob' zadanie 4'20) ', rczwiązatlie istnieje i jest dane wzorem
-

(3)

(1) , gdzie Zatem wektory bazy dualnej istnieją: są one okreśionewzoraml współczynniki c' są jednoznacznie dane wzorem (3)' Uiaga. Gdyby det 9 : 6, to równanie (2) dawałoby sprzeczność:det g det c : L., czyli 0 : 1, co oznaczałoby, że nie istnieje mac\erz c spełniająca (2)' Wtedy nie istniałaby także baza dualna'

R.4.25' (a) Jeślićź:

:

et, to baza jest ortonormalna' Rzeczywiście: (e6|ć')

Niech {e;} będzie bazą ortonormalną: (eole;):6*. Baza do niej dualna spełnia warunki (.o|ć'} : ói' sĘd
(er|eł) _

(eyle) :6;1".

(ep|a';:6'

bazą ortonormalną.

wynlka' że et: Żi Zatem (ey|e6- ćn) : o d1a wszystkich k: I, "' ' rz' Stąd (zob. uwagę na końcu R.4.20). '- iJ;Ę; bazy {ei}, {ó'} są identyczne wtedy i tylko wtedy' gdy {e1} jest

152

Algebra

(b) Niech 6r

e|:|rP!e1,

oraz ó'k

:

G' |e;)

k

:

I

- DoSjće. Wtedy ro"1a'ł1e") : I r; s; \e, p ł :
Pńp

I

ri s;,

bowiem (će|e,) : ó3. W zapisie macierzowym gdzie kreska oznacza sprzężenie zespo1one.

Śc :

1. Zatem S!

: (P-)ź,

R".4.26. obliczmy elementy macierzy Et
(Et h)n* Zatem EI

ź:

:

E:

1, więc

bt : p_,

"łćk

:

6ł '

.

R'427' Liczba wektorów h* i l9k1,wa się z wymiarcm prrurt zać, że są one liniowo nieza leżne. Rozpatrzmy warunek

? D?=r|i'Df

"f,) łer\_i[_!v óW.'dyrtu.."y

C!h(e1,,

jest

równa nm więc wyka_

DD",n,:,,

(1)

gdzie ci1 są liczbami. Należy wykazać, że warunek ten jest spełniony tylko wtedy, gdy wszystkie c', są równe 0. Podstawiając definicję wektorów lz7, otrzymujemy z (1) warunek

ii=1 ź ź ź" iIDfCf h(ek.,f") - o. t=1 ł=1
s=1

l:x:^:.::Ę.ry runeK Jest spelniony

h(e*.,

l "J z założenia są liniowo niezależne,powyższy wajedynie wtedy, gdy:

\lc,o;c!:0. t=I
l=t

(2)

Warunek (2) możemy równoważnie zapisać w postaci macierzowej

CcDr -(1,

(3)

sdz\ C^ _lcł),c: lcźil,D: [Df], u Ó jest macierzą zerową. W macierzach C, D wskaźniki górne numerują wiersze, dolne kol,rmrry. W macierzy c wskaźnik pierwszy oznacza numer wiersza, drugi"uś zaśkolumny. Macietze C', D są nieosobliwe, poniewaź są macierzami pńJ"i" między bazami.

!.

Przestrzenie

lini,oue C '',(D')-',
co daje c

153

Dlatego warunek (3) możemy pomnożyć ptzez Zatem wszystkie liczby ci1 są równe 0.

:

0'

R.4.28. Jeśli

,:lru"r, -:Ir'f",
oB?r-lluiuketafe.

to z definicji

Zmieniając bazy {e;} -+ {"'u}, {f"}
e'o

-ł {f'"}'

gdzie

:lC!en'
tum

nln

f'"

:DO'"t,,

otrzymujemy

s:lu'ie't, -:D."t'",
,,ź :D(C_'),hrk, u,"

gdzie

:D(D_1)iut.

który obliczając iloczyn tensolowy wektorów o i tł, otrzymamy teraz wektor' oznaczymy przez (ts I u)':

(trIrll)': f Iu"tr"e'tI f'"
Pokażemy, że (l:8u| : u &ąp. Zgodnie z definicją iloczynu tensorowego wektorów oiaz wyżej podanymi wzorami na U'', UJ", mamy: (o

o o)'

:

tttt
n,m
'=1

NTLfiLM

Ł=1 s=1

t=1

(c-\"k1)k(D-L)i.'ll o'"c?e,a t,
p=|
q=1

: \-.' )- )/--J /_! z-! /-2
it
*-.1 p-t
II

q=t

6!6| ń ' uk ut

e,s', :''
i=

I ł=1

"k

ut ep

8l

t

:

ls @ ąts'

R.4.2s. Wykazujemy addytywność;poniewaź

a1-

?'2 _-

|1u1

+

ui)eł. gdzie

rr1

:|u\el'
I

a2:luiet,
i

1.54

Algebra

wręc

(at

+u)s-!Dftr;
i=l
s=1

+

u,r)u"ei@

J"
u2

: ||'iu"

nmnm
el 8 J" -|

||uĄ." eł8 l. :

trr

8u +

8

uJ.

Podobnie dowodzi się addytywności wzg1ędem drugiego argumentu. Mamy teź:

op =
Zatem

Ś_,

liiet,

o- :la"

m

1,, gdzie i : aui,

(its

:

ana6.

(aa)

au:
:

,Ę2r'r".'

8

:
's

.(f,ir,r".oa
l:

t")

o(o 8

-) : IDr',7"el8 t":

ą (au:).

R.4'30. Wymiary przestrzeni W,, Wn, są równe, odpowiednio, n + I oraz (n +1')2. Wystarczy podać odwzorowanie łl mające własność (4.9) ze wstępu. Niech {e;}1-1,...,'11 będzie dowolną bazą w Wn. Elementy tej bazy są wielomianami postaci e;(r) : DI=o Płro, gdzie P! € lR' jest współrzędną
wektora e1 w bazie jednomianów 'J., x, x2,.. ',* (a równocześnie eiementem macierzy przejścia dla tych baz). Przyjmuiemv. że

h(ei,ey): et(r)et(y).
Własność(4.9) jest oczywista, bo iloczyn wie1omianów jest liniowy względem każdego z dwu czynników. Pozostaje sprawdzić, czy zbi& (n + 1)2 wie1omianów postacl eą(r)ee(y) jest bazą w przestrzeni Wn,,. Ponieważ liczba tych wielomianów jest równa wymiarowi przestrzeni Wn,n, wystatczy sprawdzić, czy dowolny wielomian w(x,y) e W,, można zapisać w postaci

w(x,y)

: I cike6@)e1"(s). i,k=t

n+1

Ą. Przestrzeni,e

li,nioue
więc jednomiany xi

155

Wie1omiany

i

:

0,.. .,n, możnazapisać w postaci

ei(r) twolząbazę w przestrzeni I7",

'

gdzie

xt:lS!ex(x).

n+1

(1)

g) -- |?,r_oatriuj Dowolny wielomian z przestłzeli Wn,n ma postać u(r, Korzysiając Ze wzoru (1), możemy napisać' że n+1 nłl fu+l n sj",(g) u(r,g) D'ł'"*(')"'{u)' "u,Dsł^(') k'I=\ łł=o k=l '=1 gdzie cet : li,,=oa4s! S!.

'

:

ż

D

:

R.4.31.

jednoznaczną Wybieramy dowolną bazę {e;} w !' - -wi1j9mnie v (v ev ) ustalamy' odpowiednioie międ"y przestrzeniami (7o V) o v i @ przyporządkowując wektorowi
IL

':
wektor

xźkl(ei@eh)@et
ź'k'l=!

€ (y8v)@v

dt'nemu wektorowi r odpowiedniość ta rrre zależy od wyboru bazy w V '.tztt' tego' }tórej bazy użyjemy odpowiada zawsze ten Sam wektoi g, niezależnie od wybierzemy w V do realizacji powyższego p.rypo'"idko*unia' Mianowicie' inną bazę {ei} . Względem tej bazy wektor o ma rozklad

a: D riklei&(e1"8ei) € y8(ysT/)' ź'k,I=r

' tu

,: t
Wektorowi o odPowiada wektor

r'ok'7"!n8 e1")'

I

e',.

a,: D i'k
Pokażemy, że g

x,nkle'łą(e'kaei) €
tzn'
że wektorowi

y8(y8y),
Zawsze a )

nie od użytej'bazy. Mianowicie' jeślie'n

:

'I=1

'y' ,

:

o odpowiada |rC!"e1' to:

liezależ-

(elrse')@d,: Ż C:CT7(e,8e-) 8ee'
s,m,P=1

e'r@

(e'os

"l)

: t

c:c?Cr

e"

I

(e-

I

eo)'

1b6 Dalej,
,,,0,

Algebm

: D (c-1)!(c-r)i"(c-1\r.f-n. )m'P=l
s

n

Wstawiając powyższe wzory do wyrażenia na g/, otrzymujemy a, : ,
i'k
,L

,,r,
'l=t

",

@

(ea&

e1\ = g.

R.4.32. Niech c €
bazowe:

v@Ve.. '8V.

Mamy następujące rozkłady na wektory

a:t
ir
,i2 ,..

I'IL2'"'peżt
.,ip=

8 et.8 .. ' &

ełp

wzg|ędem bazy {e6} oraz

ł:'

n

,tktkz'''kł atrr
kt ,kz,. . .,k.p-7

8 el, 8 ...8 ei"
to

względem bazy {e!n}. Jeśliej

: |uC!e1,
żt

e'pr8e'1rr8...Oe'or:

t

C'ł,C'o:"

' C'ł,"rr8e1,8. ..veie

Wstawiając ostatni wzór do drugiego i porównując z pierwszym, otrzymujemy postać szukanej transformacji:

,tkt

hr'

- t (c-')fi ...(c-l)le it"",ip=l
l

*-.ie

R.4.33. Korzystając z liniowości funkcjonału
ntu

ę V- , uzyskujemy:
f @l).

f

("): f (Droeu):|uis@11 :|u"ct, gdzie ą"!

(Symbol J oznacza funkcjonał, a /(o) jest jego wartościądla argumentu o)' Aby pokazać, że wymiar V* jest równy n (n: dim V), wprowadzamy w I/* zespół n funkcjonałów liniowych {e*'} określonych jednoznacznie wzorami e-i(eo)

: 5i, k:7,..

.,n,

Ą. Przestrzeni'e liniowe

r57

(ep) jest wartością gdzie ói jest dettą Kroneckera' (Przypominamy' że e*i iunkcjonału e*' dia argumentu e1)' : o' Frinkcjonały e*' są liniowo niezależne' Niech bowiem |i_'cie-ź Wtedy nn o

: ( I.'"-') 'i=1

(

e1)

--l

funcjon ał f Zatem q: 0 dla i -_ I',2'," ',n' Ponadto' każdy przedstawić jako liniową kombinację funcjonałów e*':
nlL

i=l

ri6i --

ct,'

e V* możla

dla każdego l:
Z drugiej stronY,

eV : J@): 71|uże) :|ui1@)' i=l
i=l

eti(a1 Tak więc

:luie-i(ei) : \- ,jói :
j=r
n

oi.

/(t')

: )e"'(o)lk):

(

\s,

)-

/(er)e.')(o).

Zatem można napisać:

7:lt?)e.i
i=1
.

dokonany. To i niniejszym rozkład dowoinego funkcjonału / na e*' został
przestrzeni V* kończy dowód faktu' że {e-i}tt,...,. jest bazą w

R.4.34. Niech ół. Stąd
oraz

e'n

- DuCi",.

Z definicji bazY sprzężonej mamy
tY,

e'*k (e'r)

:

lc;u'.u1""1:

e,*k(e"):

: (c-'): '-2,t !tc-'l:af i=t i-l
.'.u

-lłuz : !{c-')f".0(e").

Stąd wynika, że

:D(c-')|"-n.

158

Algebra

R.4.35. Niech e
Wtedy

ęy- 8v- a...ay-.
p taŻy

c

: t

rr.,...r,
p

i r i2..,t

"*,,

g... Ee"b

Względem bazy {e'-i } mamy

at :

:'

1!r2...Lp

D

,'rr...or"'*n'

I

...

I

e'*to

r,o,'.o,(C_r),ł,...(C_l)ne"k,El...8e*&o'
iIż2..''.p k1h2...kp

Stąd wnioskujemy, że
x'i,..',o

_-

D cł ..C!łro,'''*,.
7*. określone wzorem:

rzędne tensora x'

R.4.36. Korzystając z

ł ęv &...a I/aI/-a...8
ł1"'ło=1

zad,ań 4.32 i 4.35, dochodzimy do wniosku, że wspóŁ

: L

i;,':i,€łr 8"'8elo8e*ł' 8...8e*ło,

it" iP-l

t

ransformują się następująco:
,'T,.:'..i,

:
t1 ..lq=l mr.. rrLp=I

Clk','. . CIł,(C_|)k,

..

.(C',)'a,

'

"r:'.i:,.

R.4'37. Definiujemy tensor e €
sujemy konwencję o sumowaniu):

ĘgsĘgr*zorem p razy q razy
eto

(sto-

*

!

,T,"

oio

et,8 ...8

8

e*k'

8.

..

8 e*ł,.

Z taktu, że c jest tensorem rzędrl (p,q), wynika podana w zadaniu 4.36 transformacja dla jego współrzędnych ,';, ''1, Prr! zmianie bazy' Transformacja

J.

Przestrzeni'e linioue

159

przyjęcie' ta pokrywa się ze wzorem podanym w temacie zadania, a zatem a" i';;.;|i,są współrzędnymi tensora rzędu (p, q), nie prowadzi do sprzeczności'

R.4.38. Każdemu r € V odpowiada funkcjonał f , ęv- określony wzorem y. odwrotnie, niech l ę v- ' Wtedv dla l.@) : (o|o) dla dowolnych U €
ł:€V: f

@):Df @l)uź:Dlżui' i-I
i=l

n

lL

gdzie fu! lkr)., {.o) zaś Z jrusiej strony, i1oczyn

jestbaząw V.

skalarny (o|o) dla pewnego ustalonego o €

V

ma postać:

(rl")

: D ri < eile1, > uk : D ź,k=l

łoguuro., gdzie

gip:

(ei|eł).

przyporządkoFunkcjonałowi / określonemu przez \iczby fi w bazie e*' wujemy wektor o współrzędnych r' określonych przez tozw\ązania równań

Ż'unu':

fr'

jednoPonieważ macierz [9;1] jest nieosobliwa, powyższy układ wyznacza ri jest antyznaczttie' Zatmażmy, że powyższa odpowiedniość między V i Vliniowa' tzn. jeślio -+ !, to aa -+ af , gdzie a e C'

R.4.39. Niech

:|oC|et. Wówczas funkcjonałowi / € V- odpowiadają równe |\czby f ! : 2obf 7 1r"b. zadanie 4.35)' Współrzędne metryki są u' e V odpowiadający
e|

wektor s'ro: D",rl#rg"i.'Ró*oa''ie wyznaczajape jednoznaczne funkc.lonalowi /' ma postać: Dri'g'uo: /{' Równanie to ma I współrzędnymi wek_ ,or*ąruoi. ,"":DriC )krĘ'Ale tó 1iczby są właśnie tora W bazie {e!o|'"Zatem funkcjonałowi / odpowiada wektor o otlzYmany 'l bazy {e|) ' w zadaniu 4.38' mimo iź uźyliśmy

R.4.40. Będziemy

stosowali konwencję o sumowaniu' Wybierzmy pewną ?''"''ł (e1ebazę {e6} w"V. Tensorowi kontrawariantnemu o współrzędnych *".ri p."estr"e.'i y a . . .8V) ptzypotządkujemy telsor kowariant n! Th"lo (element przestrzeni y- 8...8 V-) o współrzędnych danych wzorem
_ 'f

h..tu

: qnh9izlz.

.

94Lnt

_t1.--Lk

160

Argebra

Niezależność od wyboru bazy sprawdzamy podobnie jak w zadaniu 4.39.

gik,

o sumowaniu). Sprawdzamy, czy gik : (a'Iae) jest tym rozwiązaniem. Wiemy, że gx, : (eaIe,). Lewa strona naszego równania jest więc równa

R.4.4L. Ponieważ 0 : ls,k] jest macierzą nieosobliwą, więc równanie na tzn. równanie g'kg*" : ój, ma jednozn aczne rozwiązanie (konwencja
(ei|ćk)(ek|e,): (e'|((e1|e,) eł)) : (e'Ie")

co naleźałosprawdzić. Skorzystaliśmy ze wzoru e": (ea|e,)ćk ' Prawo transformacyjne dla g'ł wynika z plawa transformacyjnego wektorów bazy dualnej (zob. zadanie 4.25.b) i ma postać
s'o*

- (P-j,(P

')!g'".

Możemy więc uważać liczby gik za współrzędne tensora kontrawariantnego 2 rzędu. Tensor |gik] może służyćdo tzw. podnoszenia wskaźników kowariantnvch: nhh rizkz . . . gź"k'Tor.,r. : TkI"'k'. Jest to właśnieszukana odpowiedniość między współrzędnymi tensorów kowariantnych i kontrawariantnych, odwrotna do rozważanej w zadaniach 4.39 ]' 4.40. w sposób ana1ogiczny do przedstawionego w tamtych zadaniach dowodzimy, że powyższa odpowiedniośćtensorów nie zależy od wyboru bazy.

: óf jest reprezentowany w V przez wektor o współrzędnych 1rtł),) w bazie {e,}, wyznaczonych jednoznacznie ze wzorr (zob. zadanie 4.38)
R,4.42. Funkcjonał e*e zdefiniowany wzorem e-e(e")
r1{Wg",:5t'
(sumowanie po s). Z drugiej strony, baza dualna {eł} w I/ jest zdefiniowana wzorem (eń|e,) : ój. oznaczając Ek : g(k)""", otrzymujemy z (ćk e"): óf układ równań na C(ł),:
Q(*)s g",

:

ff

.

Układ ten jest identyczny z pierwszym równaniem (tzn. qft)"g",: óf), j.dynie niewiadome są oznaczone inaczej. Ponieważ 0 : ls".] jest macierzą nieosobliwą, więc rozwiązanie jest jednoznaczne, a zatem ,(k)s : Q(k)s, ęo
należało udowodnić.

Ą' Przestrzenie linioue

161

R.4.43. Rozpatrzmy np' tensor kowariantny T,t o współrzędnych antysymetrycznych w pe.ne; ustalonej bazie. Po przejściu do innej bazy (konwencja
o sumowaniu):

Identycznie wygląda dowód przy większej liczbie wskaźników oraz dowód d]a tensoiów konirawaJiantnych' Natomiast symetria (antysymetria) względem niezaieżną przestawień wskaźników na różnych poziomach nie jest własnością id *ybo.rl bazy. Na przykład, niech w pewnej ustaionej bazie Ti: Tb' Wtedy:

Tłn: CłC'|Tł:_CłcxTr": -Ti,

T'i1,:

(C

')iCf"T: --

(CĄ)iCiTf +T'!.

R.4.44. obliczymy l'io, zakładając, że ó[ jest tensorem mieszanym jedno@_\i6I"Cź: (CĄ)c,ci
e;'.'.;.

krotnie kowariantnym i jednokrotnie kontrawariantnym' Mamy więc rzeczywiście (konwencja o sumowaniu): 5'"h:

:

5i.

Dla tłl..'k' mamy:
€|i''...in

:

ep,..1"*Cf,'Cf; Cł: :

det(C)

:

€Ą...i.,

gdzie skorzystaliśmy z definicji wyznacznika dowolnej macielzy kwadratowej C, a także z założeria' że det C : I.

R'4.46. Stosujemy konwencję o sumowaniu. (a) W bazie 1Lry * v mamy D : Die'i, E: Eieł oraz će1,: €'kei,1dzie )espół liczb (ei) określa działanie odwzorowania ć na ey dla k: !,2, " ',n' Zaiem D : có aaje Dien:5'opł.', czy|i Di : €kEk ' u, e!,-_.Ct;\, dostajemy D'i : €''kE'k ' (b) Przechodząc ao no*ej ua"f{ "r}'* gdzie e'i sa zdefiniowane wzorem: ćelu: 6no"t ' Podstawmy w t'ym wzorze za
e'1.

wylażenie

CIye1:

bC!,e1

:
:

e''oc; e"-

Na mocy liniowości odwzorowania 6 otrzymujemy następnle
Cleeie" a stąd
€''kC:

e",

e'i:

(CĄ)i,eiC!,.

Zatem ei jest tensorem jednokrotnie kowariantnym i jednokrotnie kontrawariantnym.

162

Aloebra

R.4.46. Liniowość(r|rlrrw względem z jest oczywista. Własność (ul")rr* : (zlul, **wynika wprost z definicji (ul.|r** podanej w temacie zadania oraz anaiogicznej własności iloczynów skalarnych (rrlr,"lr, (o yfu:'r)w. Własność (u|r)u** > 0 dla u l 0 wynika stąd, że

(ulr) r

r* : (l

ik

arorn {r1lo,) v (u alu:p) mamy (u|u)y**

r"7)

> 0.

Stąd też wynika, że dla

z :0,

:

g.

RozdziaŁ 5 Operatory liniowe
Wstęp
Niech V i W będą przestrzeniami liniowymi1, obie nad ciałem liczbowym Q: R lub C. Niecil i uędri" odwzorowaniem V w W określonym na całej ptzestrzeni V:

V>a-+AaęW'

Mówimv, że A jest odwzorowaniem liniowym, jeśli
A@1u1

+c2u2): g'IĄI' + c2Au2

(5.1)

dla dowolnych a1,'U2 € V oraz dowolny ch c1,c2 € Q' odwzorowanie liniowe przez pr"apro*uiru *aktor ze^rowy w V w wektor zerowy w W" Obrazem V jest przestrzefi W odw"o.owu.rie liniowe i, oznaczanym jako ńy lub Imń, lub jej podprzestrzeń 1iniowa. Jądrem odwzorowania liniowego, ozn' KetA' ou"y*u-y przeciwobraz wektora zerowego z ptzestrzeni W: Ker-,i

:

{a

eV

: Al:

: o ęW\'

: {0}, tzn' gdy odwzorowanie liniowe nazywamy nieosobliwym' jeśliKer'4' jego jądro zawiera jedynie wektor zerowy z ptzesttzeni V ' -W wypadku Sdy W : V, odwzorowanie liniowe nazywamy operatorem liniowyń w V."operatory liniowe moźna mllożyć przez liczby z ciała Q:
ęA)o
dodawać:

!

c(ful),

(A+B1a!A"+Br,
liniowe ż" w całym zbiorze zadań rozpatrujemy wyłącznie przestrzenie

o skończonym wymiarze.

Ę'"yp"*t'**y,

1.64

a także mnożyĆ przez operatory liniowe w V:

lAnsat- A@o1.
Komutatorem operatorów liniowvch A,
1A,

B

nurv*u^v

B1! AB - BA'

Wybierzmy bazę {e1} w przestrzeni liniowej 7' gdzie i: I,...,d'źmV, otaz bazę {tł * w, k : 1,.. ',dźmW. Elementy macierzowe,4| odwzorowania liniowego A: V -+ IlIl określamy wzorem

Aeo:
W wypadku op€ratorów

d'źmw

I

tl1*.
V
powyższy wzór przyjmuje

postać

liniowych w przestrzeni

A";:

dżnlv

I

alet.

(5.2)

Macierz A : leł] o rozmiarze dźmV x d'źmW, gdzie indeks ł nume_ ruje wiersze, a indeks z ko1umny, nazywamy reprezentacją macierzową odwzorowania A w bazach {.o}, {f o}. Liczby A| na1eżą do ciała Q. Znając macieru A oraz bazy {"r},{ft"}, potrafimy odtworzyć odwzorowanie -4:

A":D,żAei:D D,,art,
i,=1 i-1
k=l

d.imv

d,imv dimw

dla dowolnego wektora tr € V. Jeśliw przestrzeni liniowej V okreś1onyjest iloczyn skalarny (o1|o2), możemy wprowadzić operator A' sprzężony po hermitowsku z danym operatorem liniowym Ź. operator Źt d"fioiuj.-y relacją: dla dowolnych a1,a2 € V
IAI a1la2)

:

(a1lAu2).

(5.3)

operator tiniowy Ź nazywamy hermitowskim, jeślilit : ,,i. W przestrzeni V z i|oczynem skalarnym możemy także wprowadzić operatory unitarne' Liniowy operator tI nary*a-y unitarnym, jeŚli d1a dowolnvch a1,a2 € V

(Uuluar):

@11)2),

(5.4)

5- Operatory li'ni,owe Operator unitarny jest nieosobliwy. Obrazem cała pIzestIzeL v:

165

V

przez operator unitarny jest
(5.5)

Ov:v.

Ponadto UIU : i, gdzie .f jest opelatolem identycznościowym w V, tzn' .fo : tl dla każdego a €' V . Podprzestrzenią własną operatora liniowego L określonegow przestrzeni liniowej V nazywamy zbiór Vs wszystkich wektorów z przestrzeli V' spełniającvch warunek

Aa

:

\l:,

(5 6)

gdzie ) jest ustaloną liczbą zespoloną. V1 jest podprzestrzenią liniową przeV. Dla prawie wszystkich ) € C podprzestrzenie V1 € V są try't.'eoi wialne, tzn. zawierają jedynie wektor zerowy 0. okazuje się jednak, że dla każdego operatora liniowego istnieje co najmniej jedna liczba ) taka, że odpowiadaJąca' jej podprzestrzeń v\ za'łłierawektory niezerowe' Liczby ) takie, ze vi ł {0} nazywamy vrartościami własnymi opelatora A, a wektory t l o naieżące do tej V1, wektorami własnymi tego operatora do ;va1tościwłasnej ,\. Jeślio1, tl2. . ., tJł są wektorami własnymi operatora A do

jeśli wartościwłasnych, odpowiednio, )r, )z,. . ' 1^k ' pIzy czym )'i l )ł' i + k to wektory te są liniowo niezależne' Mówimy, że układ wektorów *iusnych operatora ń jest zupełny, jeślistanowi on bazę w przestrzeni V' Ważną klasą operatorów liniowych są operatory macierzowe' Są one jednokolumno_ określone w przóstrzeniach C" hb R" , których elementami są we macierze o n elementach. Niech A będzie macierzą stopnia n o e]ementach jest a! ,' l, : [af ]. operator macierzowy i odpowiadający tej macierzy określony wzorem

Ar!.t,,

a wyrażenie po stronie prawej jest iloczynem macieizy o rozmiarach n x n i n x 1. W przestrzeniach C", R! często wprowajedno_ dzana jest tzw. bazanaturalna' Wektory ei z tejbazy są macierzami ko1umnowymi mającymi w i-tym wierszu liczbę 1, a w pozostałych wierszach tł, sirre i,1, : i,z,' ' ' , n' Elementy macierzowe '4f operatora ó, t n. "!": naturjrrej są równe elementom macierzy A, tzl' A! : oł - oc'y_ A * turł" wiŚcie w innych bazach na ogół A! l a|I}waga. Podale definicje, w tym operatorów hermitowskich i unitarnych' ulegają istotnym zmianom, gdy przestrzeń liniowa V ma wymiar nieskończony'
gdzie

t

e C" hlb

R:' ,

166

Przykład
operatorv .łi, B okreśIone są w przestrzeni liniowej R2 rzeczywisty ch
wektorów-koltrmn,

: l'. l wzorami:
Lu"
)

r

.1

l

Aa:,2|ł]'u":(,')'|ł]
operator .ń jest liniowy, bowiem:
A@1a

(5.7)

+c2u):

(c1u2

*

"rrt) [1]

: ctAa ł czAlls,
IR'.

dla dowolnych^tl , lo € R2 oraz dowolnych Ć1, c2 € Operator B nie jest liniowy, bowiem np.

B(coy: (",'f ' I
jeś1icl0'1.

Il :,'a,7 Lrl
lol

"a,.

Obliczmy elementy macierzowe operatora ,4 w bazie naturalnej w .P

utworzonej przez wekrory

cji (5.2). W

]..,: Ii] tym celu prawą stronę pierwszego ze wzotów

. , : ll1-

r/^ No."vr,umy

z defini-

(5.7) rozkładamy

na wektory bazowe:

Następnie podstawiamy za o wektory bazowe e1,e2. otrzymujemy '4ł : 0' A? -_ 0 (ponieważ wektor e1 ma znikającą drugą współrzędną), a takźe AL : t, A3 : I. Zatem macierzowa reprezentacja naszego operatora w podanej bazie ma postać

,'l]l: LI
]

u'e,-,2e,.

operator Ź jest osobliwy, bowiem KerA: {o : u2 :0} : {ce1 : ce R}. obrazem R2 przez operator Ź jest podprzestrzeń R2 z wektorem bazowym

":[3ł]
ł a'Ż.

(5.8)

|

ł ],''"u:'"[ ł ),ce

R}

Wprowadźmv w przestrzeni R2 iloczyn skaiarny:

(a1lt2)E

ulu)+ulu'Żr.

5. Operatory

linioue

167

operator Ź nie jest unitarny, bo jest osobliwy. Sprawdźmy, czy jest on hermitowski. W tym celu znajdziemy operator ń'. W d"fini".1i (5'3) podstawmy kolejno: o2 : el, e2. Pomijamy wskaźnik I ptzy ll1' otrzymujemy:
(,'itr.'|e1)

: 0,

(;łit''|er) : ul +

u2 '

Z drugiej strony, przyjęta definicja iloczynu skalarnego w R2 implikuje' że dla dowolnego wektora tl; € ,Ę2
(lo\e1)
gdz\e

:

11ż,

i --

1,

2. Stosując ten wzór do ,,s

:

AI a, stwierdzamy, że

ut"

:

[,,1,,

]

: (,'*,')

[

I

]

Widzimy, ze lI 7,4 _ operator zł nie jest hermitoivski' Wektor o będzie wektorem własnym operatora l., jeśIispełni on warunek (5.6) oraz o f 0. Warunek (5.6) przyjmuje postać

''|ł]:^[;]]
To równanie wektorowe jest równoważne równaniom dla elementów macierzy:

Równanie (b) jest spełnione, gdy u2 : 0 lub gdy ) : 1' W pierwszym wypadku musimy przyjąć, że ul l O, aby a l0. Równanie (a) przyjmuje wledy postae )u1 : 0, co oznacza' że ) : 0. Mamy więc wektory własne
postaci:

(u)

a2

:

\ul

,

(b)

u2:

\u2.

do wartościwłasnej ) : 0. Rozpatrując drugie rozwiązanie równania (b), tzn. ) : 1, otrzymujemy z równania (a) warunek u2 : al ' Mamy więc drugi
wektor

l' "'': l': L0l'
u,,,=Lr,
r ,,r
l

ur

+o

własny:

z wartościąwłasną )

:

1.

Widać, że wektory o(o)' 1,(l) są liniowo nieza|eżne'
'R2

l.

u,+0.

operator ,ł jest operatorem macierzowym, bowiem dla każdego o e

A,:,'lLll ]l:t: tllu'l l0 ł]l';l

168

Macierz kwadratowa występująca po stronie prawej pokrywa się z reprezentacją macierzową (5.8) operator a A w bazie naturalnej w 'R2.

Zadania 5.1. operator
w przestrzeni liniowej .B3 rzeczywistych -A jest określony .l

wektorów-kolrlm n

| ,, *: l 'r' l

L"]

wzorem

A.-:.rl

L'l

1l-,. l?l

L'l

Znaleźćelementy macierzowe operatora

Aw

bazie:

",:lil",:lil":li]
Czy operator ten jest nieosobliwy?

5.2' operator aęR3

1iniowy

Ź

jest określony w przestrzeni R3: dla dowolnego

tuW)a, gdzie (9|o) : 2a| x1 ł 3y2 x2 + g3r3 (jest to jeden z nieskończenie wielu moż1iwych iloczynów ska1arnych w R3), g zaśjest ustalonym wektorem z fl3. obliczyć elementy macierzowe operatora Ź w bazie {fo}. Dane:

A,!

tl, f,:lzl,l.:l il. a:lzl -' L-'l - Lol r,-l "' L'l L-'l
Czy operator

Itl
L

I 21

lrl

I r'l

jest osobliwy?

5.3.

Przetransformować eiementy macierzowe operatora Ź, które zostały znalezione w zadaniu 5.2, do nowej bazy w -83 utworzonej przez wektory:

ł].,-lll ",:l',l,.,:l L'l L L'l
'.1

5. Operatory l'ini,oue IJżyĆ macierzy plzejścia P -- lPł] określonej wzorem f

169

r:

D|*rPł.n.

5.4. W przestrzeni liniowej Wn rzeczywistrych wielomianów stopnia nie wyż_ s"ego nił n wprowadzamy bazę eg : I, e1 : I, ez: r2,"',en: an'
Znaleźć elementy macierzowe operatorów

^d^d.dAt:-r,, A3=.r'r1 A,:=, ' dr' ' dx d.r

Aa: w(x)
w tej bazie.

-:

I,'

w(x)d,r,

gdzie u(r)

< W",

jeszcze dwie funkcje: fi(/) : fo@ + lt), ga"ie l : 1',Ż. Zakładamy, że funkcje /o, ń, ń są liniowo liezależne. W trójwymiarowej przestrzeni lin^iowej V nad C rozpiętej na tych funkcjach okreŚlamy trzy operatory uł: ę V.Zna\eźć reptezent'agdzie k :0',I,2 oraz okf(il cje macierzowe tych operatorów w bazie {fl},=o,r,z.

5.5. Niech /6(/) będzie pewną ustaloną funkcją kąta {' / e (_oo' +oo)' Przyjmujemy, że fn jest periodyczna: fo@ + zn) : fo@. Wprowadźmy

: f@+!1,

f

prze|rł] określaoperator liniowy ń w n-wymiarowej strzeni liniowej V wzorem ao : af ', gdzie (r'), (ył) są wspó}rzędnymi 'I wektorów t,a ę v w bazie {e1}. Znależć elementy macierzowe opelatola A w tejże bazie. (Stosujemy konwencję o sumowaniu po powtarzającym się

5.6. Macierz d:

wskaźniku).

wtedy i tylko wtedy, gdy macierz C reprezentująca ten operator w dowo]nie wybranej bazie {e1} w V jest osobliwa.

5.7. Wykazać, że operator liniowy Ć w przestrzeni liniowej V jest osobliwy

liniowy Ź określonyw przestrzeni V jest nieosobliwy, to obrazem tej przestrzeni pTzez operator A jest cała przest'rzeń V '

5.8. Wykazać,

źe jeś1i operator

5.9. Złożeniemoperatorów liniowych Ar, A, określonych w przestrzeni niowej V nazywamy operator ArA, * V zdefiniowany wzorem AtArp

1i-

A1(Arł), gdzie t e V . Wyrazić elementy macierzowe operatora '41'42 przez e1ementy macierzowe operatorów A1, A2 w bazie {e;) w V '
5.10. ńt jest operatorem sprzężonym po hermitowsku z danym operatorem liniowym Ź w przestrzeni liniowej V. Wykazać, że (A')t : 4'

?

I

lt)

Algebra

5.11. W przestrzeni liniowej V dana jest baza {e1) oraz hermitowski operabr fr . Znależć związki między elementami macierzowymi tego operatola równoważne warunkowi flt : iI . Wskazówka' W związkach tych występują współrzędne tensora metlycznego w V określonewzolem gik : (",l.ł
.

elementy macierzowe operatora Źt p.zez e1ementy macierzowe operatora ,4 oraz współrzędne tensora metrycznego wprowadzone w poprzednim zadaniu. Sprawdzić' czy reprezentacja macierzowa opelatora hermitowskiego w bazie ortonormalnej (9;1 : ólł) jest macierzą hermitowską.

5.L2. WyrT'ić

Znamy reprezentację macierzową A operatora liniowego Ź w bazie w {e;} przestrzeni 1iniowej V. obliczyć reprezentację macierzową operatola ^+ A' w bazie dualnej do bazy {e;}. Baza dualna jest zdefiniowana we wstępie do rozdziałl 4.

5.I3.

5.14. W przestrzeni liniowej

dana jest baza {e;} oraz unitarny operatot U . Znaleźć związki między e]ementami macierzowymi tego operatora równoważne jego unitarności. Wskazówka. W związkach tych występują współrzędne tensora metrycznego w V określonewzorem gik: (e; e1"). Dowieść,że^ jeślidana baza jest ortonormalna, to reprezentacja macierzowa opelatora U jest macierzą unitarną.

V

5.t5. Czy

następujące operatory liniowe w przestrzeni liniowej

tarne? (a) operator .B określony wzoram|. Bei -{"r}, {.' ,} są bazami ortonormalnymi w V. (b) operator ,4 określony wzorami:

V

są unigdzie

e", i - r,2,...,dinv,

Ae1

:

ęr,

Ae2:

ę",, ' .'

,

Ae. 1:

en,

Aen:

o,

gdzie {e1,e2,..., en} jest baząw

V.

czy operator liniowy Ó, przeprowadzaj ą cy bazę {e.;} w przestrzeni liniowej V w bazę {e'} do niej dualną, tzn. bei : ói d|a i' : 7.,Ż,. ' .,n : dirnV, jest unitarny lub hermitowski.

5.16.

Zbad'ać.,

5'I7.

Częściąhermitowską liniowego operatora -4 operator zde_ ''u"y*u*y jako j(A + A'). finiowany (a) Sprawdzić, czy jest to operator hermitowski. (b) obliczyć częśćhermitowską operatora D : ft, działai4cego w przestrzeni

5. Operatory
W2

li'ni,owe

z za,dalia 5.4, z następującym iloczynem skalarnym:

\.rlrr)
W skazóuka.

:

Posłużyćsię reprezentacjami macierzowymi operatorów i skorzystać z wyniku zadania 5.12.
że: 5.18. o opelatolze o okreś1onymw przestrzeni liniowej V wiadomo, ('ls) dla dowolnvch z,s e V. Wykazać., że t) UV V, z) (Urluy) operator ten jest liniowY. irogo. orri"ru to, że w podanej we wstępie definicji oper_at-ora : -unitarnego V' warunek liniowości operatora można zastąpić warunkiem UV

I-

exp (- rŻ ) u 1 (l) u 2 (x) d x

.

:

:

5.19. Liniowy operatol j okreś1o^ny w przestrzeni liniowej V nazywamy Wy op".utor.* i^-.t.y"rr'y., jeśli(jcJjc) : (n|t) dla każdego ł e V '
kazać, że operator izometrycztly jest operatorem unitarnym'

5.20. Operator O w przestrzeni liniowej V nad C z -iloct)j:"T. t;Y-ltTlyT : V 2) \U fr|U g) (r|g) nazywamy opelatorem antyunitalnym, jeśli1) Ul/ ' : (9|o) dla dowo1nych ł,a ę V. ^ ^ jest antyliniowy , tzl'.(J (ął ł cza) : ĆtU n + t")'"ńyi."^e ' że opórator taki żrba"an dowoinych r,g € V oraz dowolnych 1iczb zespolonych c1' c2' (b) Podać przykład operatora antyunitarnego'

5.21. W przestrzeni liniowej
normalną {e1} określamy

V

z iloczynem skalarnym (r|3r) i bazą orto-

T: :T;;;
ięM

: gdzte Mjest pewnym podzbiorem ciągu liczb 1',2, ' ' ',n'Wykazać' że P" p P y oraz, że Pt, : r' (Jóogo' op"raiory liniowe o tych własnościach nazywamy operatorami ."utt*ymi. P1a jest opelatorem lzutowym na podprzestrzeń liniową W C V ut*oi"oną pizez *szystkie kombinacje liniowe postaci |r., iet' Łatwo u eW' otaz' żejeś|i można sprawdzi ć, że Fxał € W dla dowolnego ł €V
b Fyu: : u.
wp.o5.22. Zlaleźć,wszystkie wektory i wartościwłasne operatorów ,41, ń2

wadzonychwzadaniu54.

172

Algebm

5.23. Załóżmy, źe lY jest operatorem liniowym w n-wymiarowej przestrzeni V z 1loczynem skalarnym, mającym zupełny układ wektorów własnych h;' i -- I,2, ' . . )n,przy czym wektory te tw^orzą układ ortonormalny, tzn' (h1]łł6) : Ą*. Definiujemy opelatoly liniowe P; w V: dla każdego ł e V

eoro!

qnopyno,

gdzie wskaźnik ź ma określonąwartość(nie sumujemy po nim !)'

^+ Pt. ^ ^, _- P;. Lj' że P; są operatorami rzutowymi. (a) Wykazać. że P', ^P; Wykazać, iż jeśliź + k to PżPk:0, gdzie o oznacza operator zerowy w V (Óc : 0 dla dowolnego t ęv). (b) Wykazać, ż" D?=, F, : i, gdzie i oznacza operator identycznościowy
(c) Wykazać, że Ń : D?=r^rFu gdzie )'i są wartościami własnymi operatora JV, to znaczy Nho: Sr7 .

wV.

5.24. Operator liniowy .E w przestrzeni liniowej V z iloczynem skalarnym jest hermitowski. (a) Wykazać, źe jego wartości własne są rzeczywiste, a wektory własne do różnych wartości własnych wzajemnie ortogonalne. (b) Wykazać' że ma on n : d,imV liniowo niezależnych wektorów własnych. Można więc z nich utworzyć bazę ortogonalną w V. 5.25. Operator liniowy D w przestrzeni liniowej V z iloczynem skalarnym jest unitarny. (a) Wykazać, że jego wartościwłasne mają moduł równy 1, a wektory własne do różnych wartości własnych są wzajemnie ortogonalne. (b) Wykazać' że operator ten ma r, : d'i,mV liniowo niezaleźnych wektorów własnych w 7. (Wektory te tworzą więc układ zupełny).

5,26.

}ł2 są przemiennymi operatorami hermitowskimi w przestrzeni liniowej Iz, tzn. fft1, ftd: O. (a) Niech V x C V będzie podprzestrzenią własną operatora Ir 1' wykazać,',
że II2V7CVy (b) Wykazać, że fu2 ma nych w 71.

iIL

mx:

d:imV x liniowo niezależnych wektorów włas.

(c) Wykazać, że istnieje układ wektorów własnych {hl},ź : L,2'. dimV , wspólny dla obu operatorów.

.,n :

5.27. operator liniowy

Ń

w przestrzeni liniowej

V z 7loczynem

skalarnym

5. Operatory lin'ioue nazYwamy opelatolem norma1nym, jeś]i

[N ,N]:0
(a) Dowieść,że operatory hermitowskie i operatory unitarne są normalne' (uj wyłu".e' że operator Ń ma zupełny układ ortogonalnyc}r wektorów własnych wtedy i tylko wtedy, gdy jest operatorem normalnym'

5.28. Niech Ń będ"ie operatolem normalnym w przestrzeni
Z zadań 5.23,5.27 wiemy, że może on być zapisany w postaci

1iniowej

V'

Ń: !.łłPo,
zdefiniowane P7" Dą są zuęIrrrruwd'uę operatory rł operatora, a operalory własne tego operatora' gdzie )7. to wartoŚci wlasne z' zespolonej i zadaniu 5.23. Niech JQ) będzie pewną funkcją zmiennej Funkcję /(Ń) operatora Ń d"fi''ir';e-y następująco:

/(Ń)g !/{l*)P*.

(*)

(a) obliczyć moduł | |, l_ogarytm natura1ny ln oraz eksponentę exp opera_ iora ldentycznościowego Ź . Eksponentę zmiennej zespoionej z definiujemy dl .-o" vzorem exp z : Lk-O "ł n. (b) Wykazać' że

e*pŃ:i#
:
ł:0

(c) operator E ma postać B D'ł=, \1"P1,, gdz\e }1 € C, 1iniowe operatory Pp zaśtvłorzą tzw. rodzinę spektralną w liniowej przestrzeni V, tzrl:.
PI,

:

Pr, PnPk

:

6,*Pr,

fP*: ł=l

i,

gdzie

n: dilnV.

Wykazać, że B jest operatorem normalnym'

będ"ie operatorem 1iniowym w przestrzeni V, a B opera'ł g torem liniowym w przestrzeni W. Zdefiniujmy opelator 'ł a * iloczynie tensorowym v 8w przestrzeni V, ł7' Mianowicie: l1 Aa B jest operatorem liniowYm. z) Aaa *ag! (At)a@u),gdzieł €V, g eW' operator ten jest

5.29. Niech

774

nazywany iloczynem tensorowym operatorów A, B. Niech {e;} będziebazą w I/' {.fł} baząw^W,^a {el 8.fł} baząw V 8W. Wyrazić elementy macierzowe operątora A@ B w bazie {ei8 fl} przez ele_ menty macierzowe operatorów A, B w bazach, odpowiednio' {e1}, {/o}.

5.30. Pokazać' że (At

g Ar)(B, a

Br1

:

1Arnr1

8 (ArBr).

5.31-. Wykazać że wyznacznik macierzy t(n 8 '6)ff] otrzymanej w zadaniu ' 5.29 jest równy (det,4)-(detB)", gdzie n: dźmV, m: d,imW.

5.32. Śladem opelatora liniowego -A w przestrzeni

V

nazywamy

r,Alf

e:,,

ż=l

gdzie Ai są elementami macierzowymi operatora Ź w pewnej bazie {e;) w V, ź : I,2, . . .,n : d.i.mV ' Wykazać, że wartośćTrA nie zależy od, wyboru bazy w V.

5.33. Wykazać,

żeTr(Aa a)

:rrArra.

Rozwiązania
Uwaga. W rozwiązaniach zadań do rozdziału 5 przedstawionych poniźej sto. sujemy konwencję o sumowaniu bez podkreślania tego faktu.

R.5.1. Stosujemy wzór

(5.2):

Ae,:1[1].'Ii]:
Ae2

lłl:2e1_e2:A|e*,

Lzl

:

1

lł]-,
L'l

0l t l:.,:A|eł, 1l

Ae':r

Ii]'

ll:",
1l

:A!e,,

5. Operatory lin'iowe Stąd

A:lA'*l:

121 tl | -l o ol

lo

o

operator Ź jest osobliwy, bowiem

,lł]:,li]-,Ii]:ll]
gdzie 12 jest dowolną liczbą r zeczywistą. Łatwo można wykazać, że wszystkie wektory o, takie że Ał :0, mają postać wyżej podaną, tzn'

KerA: {r: tt :0:

r3}.

R.5.2. Stosuiemv wzór (5.2) z wektorami eł Zastąpionymi przez f

AJ'

lrl :22l ;

Lol
l

rrr |-Il _al, :,ąIt*'Af,=u| 2 : ll't*.Af,

;
^Itr

Lol
|

Lol

l:

Następnie rozkładamy wektor

3t

na wektory bazowe:

f

'l lzl:2t,-f,-2ts.
Lol
Zatem

A:lA|:|
wierszowej.

f ąą 28
_zz

L -44 -28 -16

16 l _lł _'l:

l

)

_r | Itzz.rł.al. L-2 )

21

gdzie po stronie prawej mamy iloczyn macierzy jednokolumnowej i jednooperator Ź jest osobliwy. Jego jądro jest zbiorem wszystkich wektorów z takicń, że (cl') : 0, co jest równoważne warunkowi 2I1 +6ł: 0' Wektory na1eżące do jądra operatora ń mają zatem postać

n:l

|-

L"']

-3"'

12 l.

I

176

Aloebra

gdzie r2,:r3 są dowo]nymi liczbami rzeczywistymi. Widać, że tv/orzą one podprzeb|,rzeń liniową w R3.

R.5.3. WyznacŻmy najpierw macierz przejścia P. Ponieważ

ft _ _etł2e2aę", tz : 3et- €z_ ez, fs : _2etł2e2a ę,,
[

więc

p-_tp;l-_

3 -2'l -r _1 z zl l

Związek między elementami macierzowymi operatora ź we wskazanvch bazach znajdujemy w następujący sposób. Niech Af, A! ornacza.1ą elementy macierzlwe w bazach. odpowiednio. fo. e1. Ponieważ Af t - A| f r A: Pie" oraz At i : APie, : Pi Aie". otrzymujemy

L r -r

1l

ArP;: PiAi,

skąd

Ai

ZwiĄzek ten można zapisać w postaci macierzowej: P_l ma poslać l t _l Ą 1

- 1r-\ielr;.

Ż : PAP_l.

Macierz

Podstawiając znalezioną w R.5.2 macierz ,4, otrzymujemy

p-,:l o I -rl. 2
L-1
I

-5

1

A-rl -rr
R.5.4. Mamy:

'l

|1z.ł.s1. L rl

A,.o-#=krk-r
zai,em

-kex-t.
0 0 0
:

At-

0100 0020 0003 0óóó 0000

n
0

5. Opemtory linzowe Podobnie:

177

A,ro: rd!* :kro ' d,r

Az:
:

0 0 0 0 ... 0 1 0 0 ... 0 0 2 0 ...

0 0
0

óóóó
*
e1, więc

0 0 0 0 ...

o

n

-

Ponieważ Agep

|ęęo_,

As: Atł

0 0 0 0 ... 1 1 1 1 ... 0 0 0 0 ... ó ó ó ó .. 0 0 0 0 ...
I
rk+l

0
1

0 o 0

W końcu
Aaev
Zatem

:

łL',

x'kdr':

x k +7

:

-et^0

ł+1 "

1

1 0 0 0 ... o ł o 0 ... Aą: o o i o ...

o o

óóoó

o",*,i

R.5.5. Uoft(l)

k,I : 0,1',2. Zarem U6 : |6f], tzn. jest to macierz jednostkowa stopnia 3. operator U6 jest oczywiście

: lĄil :

6rh(d,

gdzie

operatorem jednostkowym w przestrzeni ^V. Z definicji opelatora i' wiemy, że tr jo : fr,o,'f. : l2,Ui2 W ostatnim wzorze skorzystaliśmy z periodyczności funkcji /6:

:

fo'

fz@ +

)4' itrl

:

fo@ + jtr +

in)

:

fo@ + 2n)

:

7o161

i78
Zatem

U,: Ir o ol. Io r o]
Podobnie obliczamy macierz U
2:

f

oo

rl

uz: lo o rl. L1o ol
wiemy, że Ał : a, 1dzie t : I,ei oraz u : afxleł. Zatem Aei _ af 6|e1": ałek. Z drugiej strony, z definicji elementów macierzowych ,4f operatora, otrzymujemy Ae; : nb ęu. Porównując, widzimy, że A! : ab .

Io r ol

F.,'5.6. Z definicji operatora

L

Zgodnie z definicją operatora osobliwego, istnieje wektor łg € V takt, że ng f o oraz Cłg : g. Niech {e;} będzie dowolną bazą w V. Wśród współrzędnych ri wektora z6 w tej bazie, okreŚlonych wzorem a'o: rhe* co najmniej jedna jest różna od 0, bowiem z6 f 0. Poniew aż iłg : r,oÓ et -x"oC! e1,, stwierdzamy, że C!x'o:0, przy czym k :7.,2,...,di,mV. oznacza to, że osobliwośćoperatora Ć jest równoważna istnieniu niezerowego rozwiązania jednorodnego układu równań Clri : 0, co z kolei jest równoważne znikaniu wvznacznika macierzy C : lCł).

R.5.7.

t będzie dowolnym wektorem z V. Pokażemy, że istnieje do jeden kładnie wektor 3l € V taki, że Ay : ł. oznacza to, że AV : V (a także, iż operator ń jest odwracalny). Niech {e;} będzie bazą w V. Po_ nieważ g -- uiet t : rkex, współrzędne 3r' spełniają warunek gi Ae; : aiAłek: rkea, który jest równowaźny układowi n: d,imV równań Alyi : rk na n niewiad omych yk. Jest to więc układ Cramera. Ponieważ detA l0 (zob. poprzednie zadanie), układ ten ma dokładnie jedno rozwiązanie, więc istnieje dokładnie jeden wektor g odpowiadający danemu dowolnemu wektorowi o.
R.5.8. Niech
R.5.9. Z definicji elementów macierzowych (A'Ar)eo: (ArA)!ea. Z drv
giej strony:

1A,A)eu
Zatem

:

A,(A,e;)

: A,(a)ią : (A,)i@)!e;.

(A,A)ł: (A,)I@)i,

5. OperatorE liniowe

179

czyli reprezentacją macierzową operatora i Az.

AtAz

jest iloczyn macierzy A1

R.5.1o. Zgodnie z definicją (5.3) dla dowolnych a1,a2 € V"
((ńt)to1 |o,)

:

({,1

I

(A)tU,)

:@,fu) : @łŃl :
:
g,

(Aa 1|az}'

Stąd, po sprzęźeniu zespolonym:

k:2lBor)
gdzie

B: (rłt)t _ ń. Wprowadźmy oznaczenie - : B', oraz podstawmy ir: -. otrzymujemy (u|ro) : 0, a więc u : 0' Ponieważ o1 jest dowolnym wektorem. oznacza to, iż b: Ó' czyli (A'f : a
R.5.11. Mamy (IIe'Ie6)

: :

(e;IIIee)' Stąd

Ęg,n:
Wprowadzając macierz g staci macierzowej:
a więc

Hźsź"'

[9i1], możemy powyższy związek zapisać

w po-

H' s : gII,

H' : sHg-',

gdzie " oznacza transpozycję. Elementy macierzy 9_1 tradycyjniq (w litetatlrze fizycznej) są oznaczane jako gik - Zatem

Ę:
R.5.12. Zgodnie z definicją
(5.3):

gorHf s'".

(AI e1le1")

:

(e6lAenj.

Stąd otrzymuje my związek elementów macierzowych:

GTr"o

:
:

Ais^'

lub' po skorzystaniu z własnościwspółrzędnych tensora metrycznego (A')iso"
Aiłg"l'

ffi:

180

Stąd

tŹt);:
At

g"*1gL,.

W zapisie macierzowym:
gdzie
oznacza transpozycję,

It : g-'i|g,
zaśjest macierzową reprezentacją opera-

tora A' W wypadku operatora hermitowskiego At : A, więc A: s 't' s. W wypadku bazy ortonormalnej ,lzll. gdy gip: ó'*, uzyskujemy At --f ' Jeśliprzy tym operator A jest hermitowski, to jego_reprezentacja macierzowa w takiej bazie jest macierzą hermitowską: A --i: .
.

^T

R.5.13. Baza dualna {óe} jest zdefiniowana warunkami (e' |ek) : óf lub równoważnie \ćk e) :6f , gdzie ói jest deltą Kroneckera (ma więc wartości:

1, gdy ź: k, 0 w przeciwnym razie) _ w tym wypadku przyjęto wieszczaś' ł w indeksie górnym. Również elementy macierzowe w bazie dualnej mają odpowiednio przesunięte indeksy, ponadto są zaznaczane wężykiem:

ger
konwenci e, otrzymujemy związek

!
:

Bła,.
Żi oraz u2
(ek Alne),
I

W definicji (5.3) podstawmy at
lAt'"e"

:

ek. stosując powyższe

1e1,\

:

skąd

^ł' -

^k

R.5.14. Niech U będzie operatorem unitarnym. Jest to równoważne temu,
że (oe|Uet)

:

(e;le1,) d1a i,

ł:

7,.. . ,d'źmV. Stąd
guo'

WUis-:
Wprowadzając mac\erz g staci macierzowej:
a więc

:

[9u.], możemy powyższy związek zapisać

w po-

Xr stl

:

s,
t

Tr'

: gU-'g

5. Operatory lini'oue

181

W wypadku bazy ortonormalnej macierz tensora metrycznego jest macieIzą jednostkową, 9 : 1, więc U_l :TIT , tzn. macierz {.I jest unitarna'

R.5.15. (a) Niech u

:

uiei. Wtedy .6o

:

uź e!t.

Da|ej:

(Bo|Bu:)

:órk

("'tle'ł) : u'wk

:

(o|u).

operator ó jest zatem unitarny. (b) operator ,ł nie jest unitarny, bowiem (Ae'|Ae")

:0 ł (e"|e")

'

R.5.16. Aby sprawdzić, czy operator Ó jest unitarny, obliczmy (ba|bu) dla dowolnych wektorów u, u € V . Wprowadzając współrzędne tych wekto_ rów w bazie {.o},, : uiei, lo: tlłe1, otrzymujemy:

(baliu) :&.k\a'lek).
Z drugiej strony, (tl|u;) :ówk\e)e*l' Ponieważ współrzędne ui' wk mogą przyjmować dowolne wartości, operator D będzie unitarny wtedy i tylko
wtedy, gdy baza {e1} spełnia warunek

Gi|ek)

:

(eż|ek)

dla wszystkich i',k : I,2,. ..,d,i.mV. Bazy takie istnieją przykładem jest dowolna baza ortonormalna. Aby sprawdzić, czy operator D jest hermitowski, obliczmy

(bolu) :
Z drusiei stronv:

u"'o (e'lt*)

:

"'o
;

'

@|bu)

__

i

uk (e,|ćk1

:

pi '

operator ten jest więc hermitowski.

R.5.17. (a) operator !1A + At1jest hermitowski, ponieważ A Ć5t * Ar 1,1->

: f, (la"l-: :

+ (,łtr.' |rł))

dla dowolnych a,us e V, gdzie V jest przestrzenią, w której działa operator i.. (b) Przestrzeń W2 jest trójwymiarowa. Bazą w niej są jednomiany e^o i,'"' : I, €z : 12' Nieznikające elementy macierzowe operatora D

: | (t"ln'-l

+ (Ol,ł,,,))

<"lf,ta+ 'it1-1'

182
w tej bazie to Dł operatora ma postać

Algebra

s

:

1, DL

:

2. Zatem reprezentacja macierzowa tego

Korzystając z wyniku zadania 5.I2, możemy napisać, że Dt : s-,f, Trzeba więc obliczyć współrzędne tensora metrycznego. Z definicji:
9,"
gdzie r, s

lo r ol o:lo o 2l lo o ol

s

: le,le"): /'J _-

".-".*p

(-t1d

.,

0'1',2. Całka ta znika, gdy r*s jest 1iczbą nieparzystą. Ponadto w tablicach całek oznaczonych znajdujemy:

:

r'J_- ""o,_*ro,:

łi. J_-* ł"*nt_,'v, -f,uĘ.
: 'łr. 4
I

r'"o

t_:
Dlatego

r- exp|_r")dx

lt o 0l ł'l s:łi l0 ł 0
L+

stąd

il

Znając reprezentację macierzową Dt operatora ($)t, odczytujemy z niej, że:

!o'l Dr-19 ,'?l ,'=+l'6 v1T L_to z) lo 2 o.l
-€o * ze2,

(*)'.,: z",, 1{f ",:
a więc

({)Ie2:
2bx2.

e1,

l{l'
Ponieważ ft(a + bx

a*

bx + cx2)
b

:

_b + (2a

ł c)r *

ł cr2) :

+ Lcr, więc

;l#-

Ęl']a+bx+cr2): @+}Ąr

+br'Ż

5. Operatory linioue
Reprezentacja macierzowa operatora

183

l-0091 ;(D+Dr): I 1 9 0.1 101 i
R.5.18. Weźmy dowolne wektory
iloczynu skalarnego.
,U1,D2

|

,

}tb + bL1ma

postać

I

e V i dowolne Iiczby q,c2 e Q. Na mocy warunku 1) z tematu zadania, dla dowo1nego wektora rł € y istnieje wektor z taki, że u : Uz. Dlatego, korzystając z warunku 2) i własności
ot

rzymujemy:

ł c2a2)) : ą(zlat) + c2|z|a2) : ą(U z|Ua) + c2(U z|Uq) : (u|c]}a) + (u|c2oa2). Ponieważ wektor ur jest dowolny, zachodzi równość fJ ("ror+"rrr) -* ątla1ł
(o t]@1l:,

ł

c2a2))

:

(z)(ąa1

c2il a2 (zob. zad.anle 4'22), a więc operator

o

jest 1iniowy.

R.5.19. Należy wykazać, że z warunku podanego w temacie zadania wynika,

"
d1a dowolnych

(e|g) dowolnych wektorów e'a ptzez iloczyny skalarne typu (o o). Służądo tego tzw. wzory polaryzacyjne. W wypadku przestrzeni I/ nad C:

ł) a ę V.
_

,jł|iy) :

@Ia)

W tym celu wystarczy wyrazić iloczyn skalarny

\ł |u )

_-

a\I

1, +

a |t + a )

4\t - a |t -

r.

a)

_

4{ł

i,

+ i.g

|t + ig

)

- 4@

i.

_ iy |ł -

ig)'

W wypadku przestrzeni nad lR i1oczyn skalarny ma własność lrly): @lr). Wtedy

@ly)

: 1,

ą(,

+

y|t

+ u)

_

1

n@

-

a@ _ ul.

R.5.20. (a) Powtarzamy kroki przedstawione w R.5.18, uwzględniając fakt, że (cg|ł) : e(yln). (b) oto przykład operatora antyunitarnego' Niech r' będą współrzędnymi wekt_ora ł € v w pewnej bazie {e;} w V, więc o : r'e1. określamy operator

U:

Ponieważ

(ł al :

Uł,dJFei.
r'uk ("|e1), więc

(oł|oil :

ruuk(et

ełl.

184

Algebra

Z drugiej strony, Widzimy, że operator runki

(gln)

:

gkx'leele;).

o

będrie antvunitarny, jeśliwektory €i spełniają wa-

(e)ep): (eple).

Istnieje nieskończenie wiele baz, których wektory spełniają te warunki, np. wszyst kie bazy ortogonalne.

R.5.21.
1)

F'rr:

e-(!1.,1'yuo) :l(",1,)P,en
i€M

--l(a') |\"o]"ul.o: iEM k(u
2) Sprawdzamy, czy |Pp1ł|g)

: (rlprd

(e|c)ótł e1, : |\e|t)et : P ut. ! i,kL M ięM dla każdych a'a

ięM

ęV:

lP ut|ul

:

|6ó ięM
:

k"ld _ |la|",)
ięM

le,Ia) -- @lP vg).

R,5.22. 1) operator A,

d'ld'r. Zgodnie z definicją (5.6) mamy znaleźć wszystkie niezerowe wielomiany w(r) : ą, ł afi ł .. ' antn € Wn takileże d,u(n) ld,r : )'ul(r). Stąd, przyrównując współczynniki przy kolejnych potęgach zmiennej r, otrzymujemy układ równań

\ą : \az : ::: ).a, - 1 )a.

)ao

ayt

Zaz, 3as, no,
0.

-

Jeśli) l 0, ostatnie równanie daje a,, : 0, przedostatnie a''r : 0, itd_ otrzymujemy u(r) = 0, który nie jest wektorem własnym, bo jest wektorem zelowym. Pozostaje możliwość) - 0. Powyższe równania dają w tym w-spadku a1 ' a2: ... : o,n :0. Pozostaje współczynnik a6, który moźe b1t dowolną liczbą. Zatem jedyną wartością własną opelatoTa ,41 jest ) : L odpowiadające jej wektory własne to wie1omiany stałe, u(r) : rło, gdzic

aoł0.

5. Operatory lin'iowe
2) Operator

185

:

xdu(r) ld.x.

Ar:

"*. Stąd otrzymujemy

W tym wypadku definicja (5.6) daje warunek )u(r)
następujący układ równań:
0'

)ao : )ar ^:' ::: : ),an-1 :
\a.
(n

db
2a.z'

- I)a"
flan'

1,

Jeśli) : 0, równanie drugie i następne dają a1 -a2:...:an:0,podczas gdy o6 może być dowolną liczbą. A zatem ) : 0 jest wartościa własną, zaś odpowiadający jej wektor własny jest wielomianem stałym, to(o) : ao, gdzie

aoł0.

PrzypuŚćmy teraz, że ) l 0. Równanie pierwsze daje o6 : 0. Równanie drugie dopuszcza dwie możliwości:\: L,az dowolne lub o1 : 0. W pierwszym wypadku następne równania dają a2 : a3: . ' . : an:0. Mamy więc wektory własne postaci a.'(z) : alx, gdzie a1 f 0, z waTtościąwłasną .\ : 1. Jeśliw drugim równaniu wybierzemy ar : 0, równanie trzecie dopuszcza dwie możliwości:). : Ż, a2 l 0 ltń az : 0 itd. Znajdujemy, że wektorami własnymi operatola -A2 są niezerowe jednomiany wp(r) : apk,, gdzie ł : 0, 1, . . . n. odpowiadające im wartości własne są równe )1 : ft.
'

(a) Dowód, że P; są operatorami rzutowymi jest identyczny jak w zadaniu 5.21. obliczmy PiPb gdy ź l k. Dla dowolnego ł ę v otrzym:ujemy: P,Pto: (h,|ł)\hp|h6)h1,: (Ą|c)0h1 : 0.

R.5.23.

Zarem

PiPk:

Ó. gdy i

t' k'

(b) Na1eży wykazać, że dla dowolnego

t

e

v

lP,r: '
i=1

Rzeczywiście

:l\n,1*)n,:,, DF,* i=1 i=l
tworzą bazę ortonormalną w

nn

bo wektory

(Ł|o)).

łr,;

V

(więc

t : łiht. gdzie r'

=

186

(c) Należy wykazać, że dla dowolnego

t

ę

v

f
Rzeczywiście

l,e,*_ Ńr.

I
)e.

n

sue łr

: !{ło |';ruł, o :
łe V

|b,

ł) Ń

no

: Ń !{łro |')łru : Ń'.
Ir: Eł:

R.5.24. (a) Niech

będzie wektorem własnym operatola Ponieważ opelator ten jest hermitowski, uzvskuiemv

(frł|ł):@|frt)'
Stąd
a więc

()zlc)

:

(cl)z),

Stąd ) : ), bowiem (ł|t) l0' Teraz wykażemy, że wektory własne operato.a lł do różnych wartości własnych są ortogonalne. Niech .Eu : Ha : pg, gdzie \ l p, t l o,, g l 0. Ponieważ nasz operator jest hermitowski: ^r,

(f - ))(olz)

:0.

Gt*|u): @)nń,
sĘd
a więc, ponieważ p

:

p:
g.

(\ł|g) _ \ł|py) '

Stąd wynika' że (ł|g) : (b) Ze wstępu wiemy, że każdy operator liniowy ma co najmniej jedną wartośćwłasną. Niech więc frł : ),r, gdzie o € V1. Tutaj I/.l C V jest podprzestrzenią własną. Jeś1iV >: V, to każdy niezerowy wektor w V jest wektorem własnym, a więc w szczególności wektory tworzące dowolną bazę ortonormalną w V. W tym wypadku twierdzenie jest więc dowiedzione. Rozpatrzmy teraz przypadek, gdy V1 l V. Ze wstępu do rozdziałl 4 wiemy, że istnieje nietrywialne (tzn. zawierające nie tylko wektor zerowy) uzupełnienie ortogonalne l.f przestrzeni V s do V . Niech g będzie dowolnym

Q_il\ły):().

5. Operatory

li,nioue

187

wektorem z I/f . Sprawdzimy, że Eg € VL, tzn. że @']frfi: 0 dla każdego t €Vs. Niech o e V>,,a e Vf. Mamy:

@lnil: @*|il :
Po zawężeniu dziedziny operatora

()'ly) : )(cls) :0.
ao

okreś1ony w tej podprzestrzeni przestrzeni

Do tego operatora także stosuje się twierdzenie o istnieniu wartościwłasnej i nietrywialnej _podprzestrzeni

7.

vf

otrzymamy operator liniowy

własnej. Istnieje więc nietrywialna V1, e Vf taka, że IIa : \g dla : Vł lub V1, l dowolnego a € V s'. Tu znón, mamy dwie możliwości:V ^, V{. W pierwszym wypadku bazę ortogonalną w V utworzoną z wektorów własnych otrzymujemy, łącząc dowo1ną bazę ortogonainą z v^ z dowolną bazą ortogonalną z Vf. Doda;my, że \1 l ), bo w przeciwnym wypadku V1 nie byłaby maksymalną podprzestrzenią własną, wbrew jej definicji. Jeśli ma miejsce druga możliwoŚć, powtarzamy powyższe kroki teraz rolę V1
odgrywa 7q, . Ponieważ w każdym kroku wymiar kolejnej podprzestrzeni własnej zmniejsza się co najmniej o 1, a plzestrzeń 7 ma wymiar skończony, po skończonej liczbie kroków otrzymamy podprzestrzeń własną V1o, której uzupełnienie jest podprzestrzenią własną do wartości ortogonalne do V1o-' w całości własnej )111. Szukaną bazę w V otrzymujemy, łącząc ortogonalne bazy z podprzestrzeni V s,V sr, . . . ,V so,V xo*r-

R.5'25. Zadanie to rozwiĄzujemy podobnie jak zadanie poprzednie.
(a) Niech

Uł: )r.

Ponjeważ

@|t)

:

(i]

rlu ł) : Q,r )u)

:

|) 'Ż(z]r),

więc |)| : 1, bowiem (c|o) Niech Ur : ).n, UA :

l

0.

LLg,

przy czym )

(ł|y) : (Ur|Ur1

:

I

p. Mamy:

l. Ponieważ p,l^ + 1, Następnie zalważamy., że |\|2 : I oznacza, iż \ -otrzYmana wvżej równoŚć jest możliwa jedynie, gdy^ @1u) : 0. (b) Dowód tego twierdzenia jest niemalże kopią rozwiązania punktu (b) poprzedniego zadania. Dlatego ograniczymy się tutaj do przedstawienia pierwszego kroku: dowiedziemy, że jeśli71 jest podprzestrzenią własną operatora tJ różnąodV,towV! istnieje podprzestrzeń własna tegoż operatora. Niech 3l będzie dowolnym *"kto."- z V|. Wykażemy, że IJg € I/i. W tym celu sprawdzamy, czy (ł|Ug):0 dla każdego ł ĘVs. Rzeczywiście:

$r|p'u) :\l,@lu)'

o:

(r]g)

: (oł|oń : (^r|od:1(łIUu).

188

Ak!ebra

Przez ), możemy obie strony podzielić, bo ) l 0. Zatem dzieęIzinę operatora D możemy zawęzić do 7|, otrzymując w ten sposób op€rator liniowy określony w tej przestrzeni. \a mocy tu'ierdzenia o posiadaniu co najmniej jednej wartości własnej przez dowolny opelator liniowy w przestrzeni liniowej o skończonym wymiarze, l.f zarviera co najmniej jedną podprzestrzeń własną operatora U, oznaczanąjako V1'. Dalej postępujemy jak w punkcie
(b) poprzedniego zadania.

R.5.26. (a) Niech ł € Vy tzn. ft1t: H2ł €Vs. Rzeczywiście:

)c.

Sprawdzamy, czy wtedy

Hrfrr, - Hrfrr*: )ft2r.
(b) operator fr2 rnożemy n'ięc uwaźać za operator liniowy w 7r. Jest on oczywiście operatolem hermitowskim w tej przestrzeni, bo w y^ ma ten sam iloczyn skalarny, co w 7. Z twierdzenia wykazanego w zadaniu 5.24.b wynika, że fuz ma w l/r liniowo niezależne (ortogonalne) wektory własne w liczbie równej di nV s. (c) Z rczwiązania zadania 5.24.b wiemy, że operator .Er1 ma w V podprzestrzenie własne V >.V x,,V 4, gdzie j < dźmV, przy czym dźmV słdimV s,ł .. ' ł d'źmV s, : d,imV. Do każdej z tych podprzestrzeni stosuje się twierdzenie wykazane w punkcie (b) powyżej. Poszukiwany układ n : di.mV wektorów własnych otlzymujemy, wykorzystując wszystkie ]iniowo niezależne wektory własne operatora H 2 z każdej podprzestrzeni własnej V1,V1' , V1r. Zaważmy, że mimo posiadania rvspólnych wektorów własnych opelatory Hr, fr, mają na ogół różne wartości własne. Nie jest trudno wykazać, że rvartościwłasne tych operatorów odpowiadające wspólnym wektorom własnym są jednakowe wtedy i tylko wtedy, gdy II|: Ir2.

R'5.27

U'o : f. Wynika to stąd, źe Każdy operator unitarny spełnia tożsamość dla dowolnych wektorów łj,a Z ptzestrzeni l/, w której działa ten operator
^t^ : (Ut Ug| (U'Uł|y)

:0.

'

^ł (a) W wypadku opcratora hermitowskiego H'-

H.

.

a

_ ^ t -_ więcI.E['.II]

-

('Ig).

a więc U' U e: = ^+ U' . Dlatego
^

^+

z dla

dowolnego
^

t

tej wynika, że U ę v . Z tożsamości

^+ Lu.u)-lu .u)-I-I=o.

(b) Niech

Ń

będ"iu operatorem normalnym' Wykażemy, że ma on zupełny

5- Operatory li,nioue

189
_EI1

układ ortogonalnych wektorów własnych. Wprowadźmy operatory Ń + Ńl, a, : ,1Ń - Ńt;. ope.utory te są hermitowskie' np':

:

(fr,rla): ('(Ń - Ń')'lg) : _;(z|(Ńt - Ńlg) : @lfr,d.
operatory te są przemienne:

HrII, _ iI,fI, :,;(Ń+ Ń1)(Ń _ Ń') poprzednie:

- Ńt;1Ń+ Ńt; :

Ó.

Mają więc one wspólny zupełny układ wektorów własnych, zob' zadanie

fr'h': s'n"

ptzy czyIn \ą, tll syrzeczywiste. wektorami własnymi operatora Ń:

fr2h;: Pih;' Ponieważ Ń : ł(e' _ żE2), wektory

ń'; są

_ ipa)he: y 11 ' Ńłro : l(,ł* 'Ż
Widzimy przy tym, że |)'e, _|p1 dają, odpowiednio, częśćrzeczywistą i urojoną wartości własnej z; operatora JV.

Dowód w stronę przeciwną. Zakładamy, że operator N ma zupełny układ ortogonalnych wektorów własnych. Normując te wektory' otrzymujemy ortonormalnv układ wektorów własnvch {łl';} W rozwiązaniu zadania 5'23'c wykazaliśmy, że Ń : DŁ' ,oP;, gór\e ij;r : \h;]ł) h, (tutaj nie sumujemy po i mimo powtarzającego się wskaźnika!). operatory lzutowe P; są hermitow-

skie, więc

Ńt

: 2i'

aPo. Stąa,
op o_

ŃtŃ_ ŃŃt

: DDą^re

P oP

o)

:

DDą, łe i5i1_ P

i6 n*1

:

fl '

Wvkorzystaliśmy wlasnośćopelatolów rzutowych wykazaną w zadaniu 5'23'a: P,Pr: P;ó,1. operator Ń jest więc operatolem normalnym'

R.5.28. (a) operator identycznościowy ma jedną wartośćwłasną równą
Teraz możemv przystąpić do obliczeń:

1'

Jest on operatorem hermitowskim (jak również unitarnym)' Jako zupełny układ wektorów własnych weźmiemy dowolną bazę ortonorma1ną {e1} w V'

Itl:

tl

Po: i,

190

Algebm

tnf

: |tnt Pt:

Ó,

"tpf

-f"*pl P;:expl

f.

(b) Zgodnie z definicją podaną w temacie zadania:

expŃ:

f

.*p.lo Pu.

Z drugiej strony, metodą indukcji dowodzimy bez trudu, ż" Ńk D?=', ^!P, że otrzymujemy, (x) zadania, z tematu 1,..., a stosując definicję dla

N' -

,n

ł:

:

1. Dlatego

\= /2 '"' k:o kt

-'^'ł@'ool

lY- : ,\f P, : )- .p,"?kl \\r l,rf : I exp ), P; : /2 tJ -' ' kt ? 'i-l i=l ł-0 ł-0 ''- i=r -

"xp

Ń.

(c) Zadanie to rozwiązujemy, wykonując rachunek identyczny jak w końcowej części zadania 5.27.b:

Bt

B

B

Bt

:

P żP r _ P kF ) : DDą^{P DDą,ł i=l k=l i,-t k=f

i6ik

_

p

i6ik)

:

6.

Zallważmy, że obecnie nie zakładamy, iż znamy wektory własne operatora _ wystarczają nam własnościdefinicyjne rodziny spektralnej.

ó

tJuaga. Znając rodzinę spektralną operatora B w przestrzeni V, możem5otrzymać jego wektory własne w następujący sposób: są to wszystkie niezerowe wektory postaci Pic, gdzie o jest dowolnym wektorem z V. Rzeczy'
wiście:

B

Prł :

x*P łr.r : Z I ł:1

),rP

o6or.

:

\tP

łt

(po i nie sumujemy).

R.5.29. Ponieważ wektory bazowe ei q lł są numerowane dwoma wskaźni_ kami, elementy macierzowe operatora A@ B mającztery wskaźniki. Górna
para wskaźnikórv podaje rviersz reprezentacji macierzowej ratora' dolna zaśpara podaie kolumnę tej macierzy:

Aa B

tego ope'

Aa a .r8 lł :

(A e

B)lulr

e, e f1

5. Operatory linioue
(stosujemy konwencję o sumowaniu). Z drugiej stronY:

191

AaB
Zatem

e161^:

('.łei) o @ t o)

:

@Joe)

a (B'o") :

AJ|BI* e1

8f

y

(Ae

B)rt:k: AiB'o

R.5.3o. Z powodu ]iniowościoperatorów wystarczy sprawdzić, czy

(,ł,o,łr)(B'qpz)
dla dowolnych

łsU: |(,Ą'B,)

a1ArBr))

tau

Dowód tej równości jest bardzo prosty' Stosując definicję iloczynu tensorowego operatorów, mamy:

r ę V, a ę w.

R.5.31.
(11),

ą Bz) ł 8 u -- (A' 8 Az)(Bfi 8 B2a) : (A,Bp) @ (A,B,y) : (^B) g (AzB) ł a u' Przyjmujemy, że wiersze i kolumny macierzy A8 B są ustawione
(A, @ Ar)(B,
(*)

w kolejności:

(12),. ., (r-), (21),(22),(23),.", (2-), "',(nt),(nz),' " ' (nm)'

gdzie para w nawiasie to C stopnia p ma postać

jl

lub

ił Z (AaB)f|
€3'5"...so

'

D"fini'.ju *y'nacznika macierzy

deto

:

C:rC?r. . .C!,,

gdzie e",""'..,o daje znak permutacji sprowadzającej ciąg stsz " ' so do ciągu W tym Stosujerny ten wzór do macierzy A8B' i'"o'.o*.!oi,z,...,p. -zamiast ciągu I,2,. ' . ,p mamy ciąg Ęu' (:) Również zamiast wypadku wskaźników St, Sz,.. .' sp mamy parę wskaźników (ik), (i2k2), "',(źn^kn^)' wartości gdzie i,7, L : I,2, . . .,nm przyjmtje wartości7,2, ' ' ',n', a k1 zaś wy1,z, '..,-. Ciągiem wzorcowym jest ciąg (x)' Mamy więc z definicji znacznika:

detA 8

B:

e(ż|kl)(ź2k2\...(i.-ł.-)(A

8 B)łło,@ a B)ł?r,. . . (A s B)l#k^

(Aa

...(A o B)'r!)o,-(A8 B)|ł^n,o,**, .. (A8 B)?}_r-*,o--',^*,... (A8 B)?ł-o"^.
B)|)*,o^*,

r92

Algebm

We wzorze tym e daje znak permutacji sprowadzającej ciąg par (i&1)(i2k2) . .(ź"-k"-) do ciągu wzorcowego (*). Do powyższego wzoru na detA 8 B podstawiamy wzór uzyskany w R.5.29: (A @ B)]:k : AiBL. W następn1'm kroku zmieniamy oznaczenia wskaźników na wygodniejsze: zamiast (i1ł1) piszemy (ril rłr), zamiast (ź2k2) _ piszemy (ri, ''kr) |td., (i,-k-) przechodzi w (1i.^ &^). Dalej, zamiast (i^*rk-*r) - piszemy (zh zkr), (ź-*rk^*r) _ piszemy (ri, ,kr) itd., aż do (i"-k.^) , który przechodziw (ni,^,k^)'To znaczy, jeŚ1i mamy (ź7k7), to 'L zapisujemy jednoznacznie w postaci L: (p_ 7)m+ q, gdzie 0 < q <, p: L,2, ' ..,n, i zastępujemy (ifi1) przez (ri, ,k)'oczywiście wskaźnik oin przyjmuje wartości 1-,2, ' . ' ,n, a oło wartości od 1 do m. Po tej zmianie oznaczeń mamy wzór:

detA 8 B : e6b
AI
ź, B| k,

Ik)(Li2

ńz).''(i- ń^)(z zk)'.'(zi- zka)(sh gkt)...(.i-.k^\

AIuB!r,.' .A?,aBłu, .

A| i, B? k" . . . Ałi -

Bri-

A1u Bł o,'

. . A?.,^

B3(**)

A?,,^BTr^

Przeanalizujmy teraz symbol całkowicie antysymetryczny występujący w powyższym wzorze. Ciąg par:

(jl

ń|) (ł2 rkr)

.. .

(ri* tk-) (zh rk')

...

(rź^ zk^)

(zh

3kl)

...

(nź^,k-)

można permutować do ciągu wzorcowego (*) w dwu etapach. Najpierw porządkujemy wskaźniki 5k1 prz! ustalonym lewym indeksie s. otrzymujemy:
€(1'1 1ł1)(1', }z)..'Gż-

}-)(zit

zkt)..'(zi^ 2k^)Gi1 3kI)..("i- nk^)

: €}t tkz...ń-

(zkt zkz.'.zk-. '. e.k!.k2'.'.k*€(l'l

1)(r;r2)''.(l'- m)(żiL 1)'.'\2i^ m)...("ń t)...("i- m).

przy ustalonym ź. Łatwo się przekonać' Następnie porządkujemy wskaźniki "Ę że pary oddzielające permutowane paly ("i, t), tzn. pary mające inną niż ustalona wartośćź, nie dają wkładu do znaku permutacji. Dostajemy ostateczlie wzór:
€(rlr l*r)(r;: }z\...(i^ ń^)(zń zkl).'.(zi- zk^)(s^ skt)...("i^ "kn)

: eIkI 1k2...Ik-€2kt zkz...zk-

., .

€nkl nk2.'.nk-€IiI

2i,I...ni,I€1i,2

(j,^..,-ź^. 2i.ż...nil . . .

Wstawiając ten vr'zór do ('ł.*)' widzimy, że
det(,4

IB) :

(detA)-(detB)".

Zaznaczmv, że m iest stopniem macierzv B , macierz

4

ma stopień równy n.

5. Operatory l'ini,owe

193

R.5.32. Wiemy z R.5.3, że przy zmianie bazy Ai

Ą:1e-1'"'ł!r; :6LAł : Ał.

: e_l)iArPi.

stąd

R.5.33. Korzystamy z definicji śladu operatora oraz wzoru na macierzowe operatora .A I Il:

elementy

Tr(Aa

ą -- ('ąs B):f : AiBt:TrATrB.

Piozdział 6 Wektory i wartoŚci własne r.nactetzy. Diagon alizacia maclerzY
Wstęp
dącą rozwiązaniem równania

Wartościąwłasną macierzy A stopnia n llazywarny każdą }iczbę )

bę-

det(A-)1) :0,

(6.1)

gdzie 1jest macierzą jednostkową stopnia rł. Równanie powyższe jest nazy_ wane równaniem charakterystycznym macierzy '4' Jego ]ewa strona:

t'()):6s114-1t,

(6.2)

jest wielomianem stopnia n względem ), zwanym wielornianem charak_ ierystycznym. Każda macierz kwadratowa ma co najmniej jedną wartość własną, na ogół zespoloną. Jeśli) jest k-krotnym pierwiastkiem równania charakierystycznego, mówimy, że jest ona ł_krotną wartością własną lub iż jest ł-krotnie zdegenerowana. Niech ) będzie ustaloną wartością własną macierzy A' wtedy następujące równanie macierzowe, zwane równaniem własnym macierzy A:

(A
gdzie

-

.\"I)r

: 0.

(6.3)

r

jest macierzą jednokolumnową (niżej nazywaną wektorem)

l,rl t:1, tt I'
1"".1

["tl

196

Algebm

ma niezerowe rozwiązania, tj. takie, że a l o. Każde niezerowe rozwiązanie c równania (6.3) nazywamy wektorem własnym macierzy A do wartości własnej ). Jeślio jest wektorem własnym' to jest nim także każdy wektor ct, gdzie C > ł 0. Zbiór wszystkich wektolów własnych macierzy A do " ustalonej wartościwłasnej ), po uzupełnieniu o wektol zerowy, jest przestrze' nią liniową, tzli'. podprzestrzenią własną, ozn. Vs. Zatem dla każdego t ę v^ zachodzi At : \ł. Wektory własne do różnych wartości własnych są liniowo nieza|eżne. Diagonalizacją macierzy A stopnia n nazywamy zapisanie jej w po. staci

A:tlJ\tl

1,

(6.4)

gdzie U jest nieosobliwą macierzą stopnia n, zwanąmacievądiagonalizującą Macierz A jest diagonalna,

)1 o 0)20 :: 0 0 ...

...

0 (6.5)

)rr-r 0 0 ).

gdzie )1,..., },, sQ wartościami własnymi macierzy A, przy czym ł_krotna wartośćwłasna jest napisana kolejno ł tazy. Ze wzoru (6.4) wynika' że I] I AU : A. Macierz stopnia n można zdiagonalizować wtedy i tylko wte' dy, gdy ma ona rz liniowo niezależnych wektolów własnych. lvlacierz diagona_ Iizttjącą U tworzymy, ustawiając wektory własne obok siebie jako kolumn1' macierzy U' w tej samej kolejności jak wartości własne )1, }2,..., ),, na diagonali macierzv A: gdzie Ati : \lłt, i, : I, ' . ' ,n. Wzajemna kolejnośćliniowo niezależnych wektorów własnych do jednej zdegenerowanej wartości własnej jest dowolna. Dowolną macierz stopnia n można sprowadzić do tzw. postaci kanonicznej Jordana. odpowiedni wzór też ma postać (6.4), ale macierz A ma postać ogólniejsuą niż (6'a) jest ona kwazidiagonalna, przy czym bloki stojące wzdłuż diagonali są klatkami Jordana, wprowadzonymi w rozdzia|e 2. Również przepis (6.6) na macierz U jest zastąpiony przez batdziej skomplika waną konstrukcję. Procedurze sprowadzania macierzy do postaci kanonicznej Jordana poświęcone są Zadania 6.37 6'43' W zastosowaniach szczególnie często przydatna jest znajomośćwartości i wektorów własnych macierzy hermitowskich. JeśliA jest macierzą hermitowską, wszystkie jej wartościwłasne są rzeczywiste. Ponadto, jej wek_ tory własne do różnych wartościwłasnych są wzajemnie ortogonalne: jeśli

[f :|rrł2...ł:,),

(6.6)

6. Wektory i wartościułasne...

\97

At : \t, Aa :

pa,, ptzy czym

\I

p,,

fo

p6)

lla

st:0.

(6.7)

Jeśli) jest k-krotnie zdegenerowaną wartoŚcią własną macierzy hermitowskiej, to V1 ma wymiar równy ł. W takiej podprzestrzeni własnej zawsze można utworzvć bazę ortonormalną, stosując np. metodę ortogonalizacji Grama Schmidta. Każdy wektor tej bazy jest oczywiściewektorem własnym macierzy A do wartości własnej ). Dowolna macierz hermitowska siop.ria n ma n wzajemnie ortogonalnych wektorów rvłasnych' Kaźdą macieiz hermitowsĘ można zdiagona1izować ' przy czym macierz diagonalizująca jest unitarna, jeślitylko wektory własne są unormowane do 1, tzn' jeśli
Powyźsze twierdzenia dotyczące wartości i wektoró'rv własnych macierzy hermitowskich stosują się w szczegó1ności do rzeczywistych macierzy syme_ trycznych, tzn. takich, Że { : A, A : A, bowiem macierze takie są hermiiowskie. W tym wypadku wszystkie wektory własne są rzeczywiste' Po_ nadto istnieje rzeczywista ortogonalna macierz diagonalizująca, którą zwykle oznacza się literą o. HermitowsĘ dwuformą nazywamy funkcję

(r,l*,) '

: I, i,:1,..

',n.

h(r.,g):DDł n*rr,
i=t k=t
gdzie

(6.8)

przy tym wszystkie współ_ [Hlł] jest macierzą hermitowską. Jeśli Jzynniki H* onz zmienne ri,gk sąliczbami rzeczywistymi, mówimy, że dwuforma (6.8) jest symetryczna. Wtedy h(r,u) : ń(9, o), podczas gdy w wypadku ogólnym h(a, g) : Ąg, t). Diagonalizując macierz H , możemy dwuformę (6.8) zapisać w tzw. postaci diagonalnej:

II :

h(d,a'):|x,ł u't,
ź=1

(6.e)

gdzie

Gdy U
poStać:

ł-1 ł=1 jest macierzą unitarną o e]ementach uikJ wzoly (6'10) przyjmują

,'o

:L(u-,)ot"*k,
nn

a'i

:l(u')ro

uk.

(6.10)

,'0,_Y.w rr,
ł=1

A'o

: D.ło Au.
ł=1

(6.11)

198

Algebra

Związki odwrotne do (6.11) mają postać:

,r

:Y.rri ,' j,

ar

:Dr*,

g''.

(6 12) (6 12)

W przypadku form symetrycznych we wzorach (6.8)' (6.9)' (6.11) i
można pominąć sprzężenie zespolone.

otrzymujemy, kładąc w dwuformie (6.8) a : ł: h2(t) ! n@,*). Wzory (6.9) (6.12) obowiązują również dla form kwadratowych, z tym że należy w nich podstawić g : z.

HermitowsĘ fromę kwadratową h2(r)

Przykłady
t.
Macierz

A- l

-11 I o 2 _I

jako macierz herm1towska, rzeczywiste wartościwłasne oraz trzy liniowo niezależne wektory własne. Macierz diagonalizującą U zbudujemy z wektorów własnych według przepisu (6.6). Wielomian charakterystyczny obliczamy ze wzotn (6.2). Otrzymujemlu'a()) : -() + 2)(A _ 1)() _ 4), więc wartościami własnymi są .\' : _2-

l-r r

2 O

3l

| ]"rt .r".ry*ista iSymetryczna. ma więc,

.\z:1,)::4'

Wektory własne obliczamy, rozwiąz,ljąc równania (6.3), w,których kolejno podstawiamy ): )r, -łz, )3. Równania te mają następującą postać.

,aI -Lrł2 _ ł3 2r1 +2r2 - 13 :

n 0, 0.

Rząd macierzy tego układu jest równy 2. Jako niewiadome główne możem5 przyjąć np. r2,x3. odtztcając pierwsze równanie i przenosząc 'wyrazy Zawierające 11 na stronę prawą w pozostałych równaniach, otrzymujemy następujący układ dwóch równań na 12, z3:

-rt-r2*5r3 :

(u)

2:'--rt, : t +5r" tt:11

-2r1.,

.:r',

rozwiązujemy. ogólne rozwiązanie układu (a) ma postac który z łatwością
1

-1

0

l

6. Wektory i uańości ułasne...
jest dowolną liczbą zespoloną. Rozwiązanie to jest wektorem własnym, gdy z1 f 0.
gdzie

rl

):1:

Rząd macierzy tego układu jest równy 2. Jako niewiadome główne wybietamy xl , x2 . otrzymujemy następującą ogóIną postać wektora własnego:

- c3 : o, : 0, 2x1 -x2-a3 -r1 - x2 *2r3 :0.
-x1 +2r2

,r: r'I t
\:4:

Irl

L'l

L

gdzie x3 jest dowolną liczbą zespoloną różną od 0.

- xr +2r2 -r3 : zxr-4r2-x3 :
fil -12 -x3

:

0, 0,
0.

Rząd macierzy tego układu jest równy 2. Jako niewiadome główne wybietamy xl
,

x3 .

Wektor własny ma ogólną postaó

,r:r'l
gdzie x2

i rl
l,-z

11,
)

Macierz diagonalizująca ma więc postać

10.

U=l -xr x3

f xl xs

x2

I

o

r'

-2"')

x2

1

l'

gdzie x1,ł2 oraz x3 sąróżne od 0. Macierz f/_1 ma postać

":lr tl a;z *
L

l* -*
f

ol

6F 'sA

)

obliczając iloczyny macierzy, otrzymujemy

o ol -z A--ul o t olu-r I o o ł]

200

2 Macietz":
charakterystyczny

nvmi są \t : 2 oraz )z : -I, ptzy czyłn _I jest

ł i] [i postać ma

jest rzeczywista i symetryczna. Wielomian

u-l3())

: _()

_ 2)() +

1)2' Wartościamiwłas-

dwukrotną wartością

własną. Eiementy wektorów własnych odpowiadających wartościwłasnej )1 speł_ niają układ równan (6.3), który w tym wypadku ma postać:

-zrl+x2 *23 : 11 -zr2 +x3 :
r1 +I2

0,

_2ć :

o,
0.
11
,

Rząd macierzy układu jest równy dome, otrzymujemy

2.

Wybierając

x2 jako główne niewia_
(6.13)

tt:tB
gdzie x3

W wypadku ) : _1 układ (6.3) składa się z trzech identycznych równań postaci 11 + # + frs: 0. Zatem wektory należące do przestrzeni własnej I/_1
mają postać:

f

lil

0.

'-':

[ _,, _:,:)

Do zbudowania macierzy diagonalizującej U potrzebne są trzy liniowo nie leźne wektory własne. Możemy je ottzymać' podstawiając we ^wzorze (6' np. 13 : I, we wzotze (6.L4) zaśxl -- L,rz :0 oraz r1 : 0,x2 : I' W wvpadku, zgodnie z przepisem (6'6), macierz U ma postać

ltl Iil L-'l
+xL

(6.1

U:

f1

1

0l

Lł -1 -

0

il

W następnym kroku naleźy ob|iczyć macierz [J_1 , co jest zajęciem żr nym. Można go uniknąć, dobierając wektory własne tak, by utworzyły ui<ład ortonormalny. Wtedy otlzymamy ze wzorn (6.6) unitarną macierz (U')_1 otrzymamy naiychmiast Ze wzolrl (Ul)_l : (Ul)r ' więc 'obliczając iloczyn skalarny (6.7)' stwierdzamy, że @1|n ') : 0 (nie to przypadek _ wektory własne macierzy hermitowskiej odpowiadające nvm wartościom własnym są ortogonalne). Aby mieć unormowany

6'

Wektory

i wartościwłasne...

20r

t1, tzn. aby (o1lr1)
wektor własny weźmy

:

1, wybieramy

"t

: h.

Jako drugi unormowany

t2:

łz

1

naleźący do przestrzeni własnej V 1. Trzeci unormowany wektor własny ca, też zV-1, otrzymujemy' dobierając r|,x2 we wzorze (6.14) tak, by (c2|o_1) : 0, skąd 2I1 + ł : 0, a więc 12 : _2rl. Dobierając następnie 11 tak' by (e3lo3) : 1, otrzymujemy

tł]

ł3-

---=

1 I_2 1l l voL 1ll

.

Unitarna macierz diagonalizlljąca [J' ma więc postać

u':l):
Wzór (6.4) przyjmuje postać

l* h żl o -!2 l.
l{. _," LV5 rt
0

{, ł6J
1

B:[J'

lr

-1

ol 0- 1l

0'l

(U,)I

Zadania
6.1. obliczyć wartościi wektory własne macierzy Pauliego ot102' 6b wplowadzonych w rozdziale 2, zadarie 2.6.

6.2. obliczyć wartości i wektory własne macierzy

lt:l LU T]'
'
i-l

gdzie a jest pewną liczbą.

6.3. obliczyć wartości własne i unolmowane wektory własne macierzy

)no

r ar1Ś :

Ż---rn;ai,

di

gdzie

wektorem rzeczywistym o długoŚci są macierzami Pauliego.

n : [ą] jest

!,

o'2

|o1,o2,o3),

6.4. obliczyó wektory własne i wartości własne macierzy
I

Lu
:
gonalne.

a

-'l

bl

gdzie a,b są liczbami zespolonymi. Dla jakich a,b macierz ,4 jest normalną AI A? Sprawdzić, że wektory własne są wtedy wzajemnie ońotzrl. AAt

6.5. obliczyć wartości i wektory własne macierzy

t:!l-z tL

.f

1-

-2 1l I 11. 1 1-2.]

6.6. ZnależĆ wartości własne i wektory własne macierzy

lsrrl a: lo z rl, |o"ł]

gdzie a jest dowolną Liczbą. Czy istnieje a taka, że wektory własne macierzy A są ortogona1ne? SprawdziÓ, że wyznacznik tej macierzy jest równy iloczynowi, jej Ślad zaśsumie wartości własnych.

Znaleźć wartości własne i wszystkie liniowo niezależne, wektory własne niźej podanych macierzy' W przypadku zdegenerowanych wartości własnych dobrać wektory własne tak, aby były one wzajemnie ponalne.

6.7.

-3 -31 ?-il A:1ll ,l;_i i)'":l-3 l-o o-31

":[,= Ę--r] ":|_k _r" z+# # l l# n:lr*+, ?+h
I Js-A

_F]

L ffi-

#-+ 2,2

B-l-G 6-iG.)

L

4

I,
I

6. Wektory i wartościułasne...

203

G:
6.8.

Znaleźć wartościi wektory własne operatoru b : ift w ptzestrzeni liniowej wielomianów stopnia nie wyźszego niż n, posługując się reprezentacją macierzową tego opelatola w bazie jednomianów {r'}, i, : 0,1, . ' ' ,n'

O _2łź 0| -2rt -l Ą -2łź 3 łźl' 3-l 3l':il _łż O łż -1 o o ol
L

02 -10 0l o -10 20 Ii, : u -10 0 0 2l' 0 -10 2 0) 3 _2łż Ą _łź1 0 o 0 -1 I I
1
I

6.]

6.9. Macierz kwadratową A stopnia n nazywalliry nilpotentną, jeże1i istnieje liczba naturalna m > 1taka, że A* :0, gdzie 0 jest macierzą zerową'

Podać przykład macierzy nilpotentnej dla dowolnego n. Wykazać, że wyznal:zlik, śladoraz wszystkie wartości własne takiej macierzy są równe zeru'
trójkątną macierzą stopnia 6.10. Niech B : lbłx] będzie niezerową, ściśle n, tzn. bi1,: 0 dla k 1 i. Zlależć wartości i wektory własne macierzy B, w wypadku gdy óli+r l 0 dla każdego i, -- 1'. ' . ',n _ I.
w pewnym układzie współrzędnych, postać

6.11. Tensor momentu bezwładnoŚci tzw. symetrycznej bryły sztywnej ma,

x: [xik] : lr'
L3 gdzie 11 i 13 są niezeTowe oraz I1

1r

łrg
2

0

rs

-ł 2 Ę]

f

13. Zdiagonalizować tę macierz'

6'12. Zdiagonalizować macierz A z zadania 6.5. Wykorzystać otrzymany
wzór do ob]iczenia A15.
6. 1

3. Zdiagonalizow ać macieru

[ii3]

204

Algebra

6.14. Wykazać, że każda rzeczywista macierz ortogonalna stopnia 3, mająca wyznacznik równy 1, ale różna od macierzy jednostkowej, ma niezdegenerowaną wartośćwłasną równą 1.

6.15. Dowieść,że jeśli) jest wartościąwłasną macierzy A, to: (a) )" jest wartością własną macierzy A", (u;; ;"łi ) jest r-krotną wartością własną, to )" jest co najmniej r-krotną
wartościąwłasną macierzy
6 't6*

A".

'

ZlaIeźć wartości własne wiejomianu macierzowego
f

(A):lct"Ak,
ł=0

gdzie A jest macierzą stopnia n, której wartości własne znamy. Ponadto zakładamy, że Ao: I, cy l0.

6.17-. Uogólnić wynik zadania 6.16 na funkcję

s(A): I cnAk, k=-M
A_k to macierz A-1 podniesiona do ł-tej potęgi' l[, M są ustalonymi liczbami naturalnymi, macierz A jest nieosobliwa.
gdzie

6.18. A,B,S są macierzami stopnia n, detS l0' Jak powiązane są wartościwłasne maaetzy A i B, jeśliB : SAS_|? 6.19. Pokazać, że wańościwłasne macierzy A i macierzy

A"

są identyczne'

6.2o.

A, AI , A_T.

Zna|eźć związek między wartościami własnymi nieosobliwych macierzy

(a) Wykazać, że jej wartoŚci własne mają moduł równy 1' (u) wyłu"ae, że jej wektory własne do różnych wartościwłasnych są wzajemnie ortogonalne.

6.2I. t] jest macierzą unitarną stopnia

rz.

Dowieść,że ieżeli tząd macierzy A stopnia n jest równy k, gdzie k < n, to macierz A posiada n - ł liniowo niezależnych wektorów własnych jest co najmniej do zerowei wartości własnej, otaz że zetowa wartośó własna

6.22.

6. Wektory i wańości własne.''
(n

205

-

k)-krotną wartościąwłasną.
kwa_

6.23. Zapisać w postaci diagonalnej niżej podane Symetlyczne formy
dratowe. Podać postaci ortogonalnych macierzy diagonalizujących'

(a) f(x,g,z): (b) /(r. y. z) :

(.)

(d) J@,y,z,u):

f(r,,s.,2,u)

:

+ I6tv +8xz !Ir' _+ v' +722 3''z _-l2ły _ I2łz' 3y2

8a"),

fr@tu -Z(xu

- 2Orz - Yz).

20su + 4zu),

6.24. Wykazać, źe symetryczna forma kwadratow a I6xg + 8rz ł 8yz ma minimum.

l :

17 12

+I7u2 +I!z2

-

6.25. Zdiagonalizować przekształceniem unitarnym hermitowsĘ formę kwadratową h:3zz+3wa+4uu*iżw*i,uz, gdzie z,w,u to zmienne zespolone'
6.26-

'

Zdiagonalizować symetryczną formę kwadratową

"o', i,j=1

I

nn

+!(cr)'Ż.
ź=1

Podać. rzeczywistą, ortogonalną macierz diagonalizlljącą o '

Pokazać, że każdą kwadratową mal:ierz A stopnia n można sprowadzić za pomocą unitarnej transformacji podobieństwa A' : LI_l At] (gdz\e tJ_' : tlt) do postaci trójkątnej. Macierz jest trójkątna, jeśliponiżej diagonaii ma wyłącznie zera.
6.27*

.

6.28. Pokazać, że każda macierz hermitorvska unitarnvm przekształceniem podobieństwa.

II

może być zdiagonalizowana

6.29. Macierz
własną.

stopnia n ma dodatnie elementy macierzowe, tzn' aip ż O' Wykazać, ż,e macierz ta ma co najmniej jedną dodatnią wartość
la;*)

A:

6.30. Dana jest macierz B stopnia n. Zero jest jej r-krotną wartościąwłasną. Pokazać, że ruąd tej macierzy jest nie mniejszy riż n - r '

6.31. Dowieść,że symetryczne rzeczywiste macierze kwadratowe A i A' , gdzie A' : t]r AU oraz del(J + O,U :U, mają po ty1e samo dodatnich
i ujemnych wartości własnych.

206

6.32. Wykazać, że det(expA) : exp(TrA), gdzie expA (A0 : /), sprowadzając macierz A do postaci trójĘtnej.
6.33. Niech
u(.\)

t D7o nu 1nt

:6614 -

).r)

: f[{r, P=1

r)

będzie wielomianem charakterystycznym macierzy A, gdzie )o są jej wartościami własnymi. Dowieść,że wielomian macierzowy

.(A)ą;1i^,'

_ o)

jest tożsamościoworówny macietzy zetowej (twierdzenie Cayleya_Hamiltona)-

będzie wartością własną macierzy A stopnia n. Wykazać, żn podprzestrzeń własna V1 jest przestrzenią niezmienniczą względem odwzorowania o -+ Arc, gdzie r e Vs.

6.34. Niech

)

6.35. Prawe i lewe wektory *łasne matie.zy
rzeczywiste, niezerowe rozwiązania równań

A

stopnia n definiujemy jako

At: \a

lub

-tA: lr-t,

gdzie t,u to, odpowiednio' prawy i lewy wektor własny (są to macierze jednokolumnowe), ), p to prawe i lewe wartości własne. Dowieść',że zbiót wszystkich prawych wartościwłasnych macierzy A jest identyczny ze zbiorem wszystkich lewych wartościwłasnych tej macierzy. Pokazać ponadto' że jeżdi

Au:

),u

przy czym \ l p,, to wektoly a,u są wzajemnie ortogonalne, tzn. atu _-L oczywiście każdy wektor własny w sensie definicji (6.3) może być nazywany prawym wektorem własnym i odwrotnie.

-ta:

puI

,

6.36. A iest macierzą rzeczywistą stopnia n. (a) Wykazać, źe jej (prawe) wektory własne do różnych wartości własnych
liniowo nieza1eźne. (b) Wykazaó analogiczne twierdzenie dia lewych wektorów własnych. (c) Niech macierz A ma n tóżnych wartości własnych. Wtedy macierz nalizująca ma postaó (6.6). Wykazać, że wiersze macietzy U_1 mają d,-L,.-.,u:f,, gdzie u'' są lewymi wektorami własnymi macieruy A.

1

6. Wektory i wartościułasne..'

Ż07

(d) Macierz A ma n różnych wartości własnych. Wykazaó, że lewe wektory własne można unormować tak' że utworzą one bazę dualną do bazy zbudo_ wanej z (plawych) wektorów własnych macierzy A-

6.37. Niech ) będzie r-krotną wartościąwłasną maci erzy wszystkich rozwiązań równania macierzowego

A.

Pruestrzetl' V}')

(A

- \I)'ł -- o

nazywamy uogóInioną przestrzenią własną macieruy A, każde poszczególne niezerowe rozwiązan\e zaśuogóInionym wektorem własnym do wartości własnej ,\. Wykazać. że: (a) V^(") ;est niezmiennicza względem odwzorowania ł -+ Ał, (b)
V^(')

ma wymiar równy r.

Wykazać, że rzędy macierzy (.tł - )1)"'

6.38. Macierz hermitowska.EI stopnia n ma r-krotną wartośćwłasną )'
^I 6.39*. Macierz A stopnia n ma parami różne wartościwłasne )1, " ', )o o krotnościach T1,....Tp1 odpowiednio. Wykazać' że uogólnione wektory własne tej macierzy do róźnych wartościwłasnych są liniowo niezależne' (Jest to uogólnienie zadania 6.36.a). Uwaga. W połączeniu z twierdzeniem podanym w zadaniu 6'37'b niniejsze zadanie pokazuje, że z uogólnionych wektorów własnych macierzy stopnia n można utworzyć bazę w ptzestrzeni liniowej C" n-elementowych macierzy jednokolumnowych.

H_

są jednakowe'

6.ao. (a) Macierz -4 stopnia n ma wartości własne )1,. ", )p, odpowiednio rr, . . . , ro-krotne. Niech A' : u-rAI-I , przy czym kolumnami macietzy U

są uogólnione wektory własne macierzy -4 ustawione w tej samej kolejności .o *uitos"i własne. Wykaz ać., że marierz A' ma postać blokową (inaczej: kwazidiagonalną). Wskazówka. Wierszami macierzy U_1 są sprzężone po hermitowsku wektory bazy dualnej do bazy uogólnionych wektorów własnych macierzy '4' (b) Sprowadzić do postaci blokowej macierz

-1 1 11

3
1

l

6.41-. Macierz D stopnia m ma m-krotną wartośćwłasną równą zeru' Rozważmy jednorodne równania liniowe postaci DJa : o, $dzie j : l,''' ,m'

Algebrc

Inj > mj_l poprzez sprarvdzenie, iż Vi
,'ałoou,r>'. '.,r0ę,,,1, gdzie

Ich rozwiązania tworzą przestrzenie liniowe

równe zeru), będą liniowo niezależnymi wektorami należącymi do Ę, ale nie na1eżącymi do Vi_t. Zaznaczamy tę własność dodatkowym górnym wskaż 0 nikiem przy odpowiednich wektorach otaz ptzestlzeniach. Wykazaó, źe

ri

mi_1 (przy czym

Ę o wymiarze mi. Dowieść,że ) Vi_t oraz Vi l Vi_r. Niech
rno

jest z definicji

wektory Da|111,-. -, Do|i,,,l są liniowo lieza|eżne i należą do podprzestrzeń V;_r, ale nie należą do podprzestrzeni V i_z. Zgodnie z przyjętą konwencją co do oznanzeń, wektory Dt:ou,r, należąwięc do Vj_l.

6.a2. (a) Macierz D stopnia m ma jedną rn-krotną wartośćwłasną równą zeru. Sprowadzić macierz D do postaci kanonicznej Jordana za pomoą

transformacji podobieństwa' Wskazówka. Kolumnami macierzy U, zgodnie ze wzorem (6.6), są liniom niezależne wektory otrzymane w następujący sposób. Wybieramy bazę w Ę i działamy na te wektory macierzą D. otrzymujemy liniowo niezależne wektory należące do V! , . Uzupełniamy je, jeś1i trzeba, dodatkowymi wektorami tak, by otrzymać bazę w V|_'. Na wektory tej bazy działamy rnacierzą D, otrzymując liniowo niezależne wektory z przestrzeni V|_r. Uzupełniamy je do bazy w Vo,_, i działamy macierzą D itd. (b) Sprowadzić do postaci kanonicznej Jordana macierz D : D _10I, edrią

10 1 0 0
D:

010 10 0l 0 0 10 0 11. 0 0 010 1l

0'l

ooo
lz

o

1o,l

6.43. Korzystając z wyników zadań 6.40_6.42, sprowadzić macierz

A:

lo 4 -1 1-zl

1 1 1 1l
I

lo 7 z o -1 lo -r o 2 1l Lo -r 1 -1 4)

do postaci kanonicznej Jordana za pomocą transformacji podobieństwa. Wskazówka. W pierwszym etapie doprowadzić macierz A do postaci wej. Następnie zająć się każdym blokiem oddzielnie.

6.

Wehtory

i uartościwłasne...

Rozwiązania

Ir x':i,lrl L']'"':źL_']
I

R.6.1. (a)

,,: . l9 U] LI 1l

,(r)

:\2-r.)1:1,.\2:-r.
)l : I, )z:
_1.

,ltl Ir xt:hl,.l'"':-L-rl
(c)

(b)

a,: - l9 u ll . '()): Lx ;'
lr] lol

)Ż _ 1.
I

"':Lol'':Lt] Pauliego
R.6.2. u())

oI a3: lr _i Ló ].ri'()):)2_1.

)r

:I' )z:_1.

Ponieważ macierze są hermitowskie, wszystkie wartości własne są rzeczywiste, a wektory własne każdej macierzy oi do różnych wartości włas_ uych są wzajemnie ortogona1ne. Wektory własne unormowano tak, że (ar1]c1) :1: (a2|ł2). Macierze o1,Cg sĄ symetryczne.

:

własną. Gdy a

ni"' :

f

(,\

1)'ż. ): 1jest dwukrotnie zdegenerowaną wartością równanie 0, własne ma jedno liniowo niezależne tozwiąza-

-

'':Lo.l'":lr.l.
R.6.3. Macierz }no ma postać

trl

LU]l "o'
|1

lol

a:0,

liniowo nieza1eżnymi wektorami własnymi są np.

1l n3 n1 -i'n2 l. 2lny+in2 -n3 l

aUr:ł

Jej wartości własne są równe

*}. Wektory

własne maią postać:

,' ) IŃ tot
_-

( , I ,r+t I' r,"* ,r,.]
|

.^",, _ , _I' j"sli '' ł

ILi]

jeślin3:_1'

2t0
ala

AIgebn

): -ł
t:{
_I', jeś|i @ y-T'ł,ł'), ne ł
1

ltl

jeślin. : -1.

+e, Sdzie a jest jednym (dowolnie wybranym' lecz ustalonym) z pierwiastków równania e2 : a2 +b2. Przypad'ek A. Gdy a2 + ó2 + 0, wtedy

R.6.4. Otrzymujemy )r,z

:

&t:

-ńWektory {tIJ,D2 tworŻąnkład ortonormalny wtedy i tylko wtedy, gdy ba: _- O, d ) 0 jest dwukrotną wartośĄ Przypad,ek B. Gdy a2 + b2 + własną. Macierz ma jeden wektor własny. Mianowicie jeżeli b tźa,a o

@ iil
1

l-r
0, :

l
: l

Przypat\ek C. Gdy

a: b:0,

": 6l

1l-r'l
+r

)'

jako wektory własne można przyjąć np'

Tak więc wektory 'łIJa2 twolzą bazę, jeśtib l Łia' Macierz A normalna wtedy i tylko wtedy, gdy ab : óa. Warunek ten pokrywa
z warunkiem ortonormalności i zupełnościukładu wektorów własnych' można się było spodziewać w świetle zadania 5.27.

itlt?l

R.6.5. o())
}:

: -i.

Unormowane wektory własne mają postać

: *)()'ł
1

1). Wartościamiwłasnymi są więc: )1

:0,

)z

:

X1

:

Ii]

*,:Lłżl+]":*lj,]

Wektory te są wzajemnie ortogonalne. Jest to konsekwencja tego, że '4 macierzą normalną.

6. Wektory i' uańości ułasne'..

zLL

R.6.6. otrzymujemy następujące wartości własne i wektory własne:

)r :3'

eL:
€2 --

01.

1'l

ol'

)z:3+rfr+a,

2+\n+d

)s:3-rA+d, e3:

'n+a a+t + a łt+ 2_ łT+d

-łT+a L+a_łI+a

(We wzorach tych r/r + a jest jedną liczbą, bez możliwoŚci zmiany jej znaku). Widać, że e2, e3 byłyby ortogonalne do e1 tylko wtedy, gdy 2 + łT + a -- 0

oraz 2 _

łT + a

-- 0. Taka liczba o nie istnieje.

R.6.7.

w tabeli:

Wartości własne i odpowiadające im wektory własne są podane

Macierz

A

wartośćwłasna elementv wektora własnego 1 213,r13,213 113,213, -213 1
-1 213,
_o

B
C
D

-213, -1,l3 213,t13,213
113,213, -213

0

o 0
1
1

2l3, _Ż13, _Il3

1lł6,Ilł3,Ilł2

-1
1

2lł6'-1lł5,0 Ilł6,1lł3,!lł2
zlł6'_tl.,Ę,o

vł6,Llń,_Ilłź
Ilł6,1lń,_Ilłź

2

Algebra

Macierz

E

wartośćwłasna elernenty wektora własnego
30
/=

Ilł6,2/ł5,rlł3l)

F
G

-vo 2lł6,-1'lł5,2l$0
-r13 r13 -r12 r12
-1
-1
1 1

0

tlł6,o,_5lłn :'lzIlź,w,tlz
112,

-112, -rl2,rl2 -Il2,ll2, _1'lŻ,Ll2

-r12, -112,712,712

rlrll2,1.l2,1.l2 112 -r 12, -r lz,t 12 _! l2,l l2, _L l2'IlŻ
-112,

H

-1
1 1

lĘflt1z't1z,o 1l2, _łrl2'Ll2'0

-rl2,7l2,rl2

2

Ll2,0, _L12, \Ę12 IlŻ,0, -tl2,-łżl2

R.6.8. operator D ma
|o{1,,

gari DŻ: s6",r_t' Równanie charakterystyczne det(D - '\r) : 6 *" własną' Równanie i'"3i"j t-il"^: o, "ut.- ) : 0 jest rł-krotną wartościąwektorem własnym :
*łas.re pr"yj-uje postać jest

we wskazanej bazie reprezentację macierzową

D

:

Du

o' Jedynym niezależnym

ut: |ł

wektorowi Elementy ul są współczynnikami wielomianu, zatem powyższemu własnemu odpowiada wielomian u(r) :1'

lo

trójkątna, tzn' mająca zera na R.6.9. Przykładem może być macierz ściśle i poniżej diagonali:

0 ap a1s ag 0 0 az3 a24

atn
a2n
43""

00

0
0 0

orn 0 0

00 00

dn-l,n
0

Sprawdzenie: obliczyć A2, A3, a następnie zastosować zasadę indukcji matycznej.

6. Wektory i uartościułasne...

21'3

Przejdźmy do drugiej częŚci zadania' Niech Ao : )o' gdzie o l 0' Wtedy oczywiście A"ł : )"a. Ponieważ A" : o, więc )n : 0' czyli ) : 0' Dla dowolnej macielzy A jej śladjest równy sumie wartoŚci własnych, jej wyznacznik zaśjest lówny iloczynowi waltości własnych. Zatem dla nilpotentnej macierzy A mamy TrA:0 i detA : 0.

R.6.1o. Wartościwłasne są równe zeru. Istnieje tylko jeden wektor własny:
1

0 0
:

0

oczywiście nie tworzy on bazy w przest'rzeni n_wymiarowej. Przypadek n wykluczamy jako trywia1ny, gdyż wtedy B :0.

:

1

R.6.11. obliczamy wektory i wańości własne macierzy oznaczenie "-! lUt{ 13)/.11. mamY "

X'

Wprowadzając

x-1,

lr

-r+ol. lo " l0 -1+a a
:
1r, )e

o

o

I
.l

Wartościami własnymi są: )1,2 im wektory własne to

:

I1(Ża _

I):

Ia' odpowiadające

',: Ii]'',:ź [ i],',:" Ii]
Macierz diagonalizująca

o

ma więc postać

rl 0 o:1ł.,l:2ą):IO i
Postać diagonalna macierzy

Lo-hi

i

0

l

lr, o o l ,1: I o r, o l.
Lo 61rJ

X

to

21.4

X

jest macierzą symetlyczną'

o

jest macierzą ortogonalną'

R.6.12. A

:

tJ

ltU-r,

Bdzie

^:[l
Al5

l!,] ":[t
-rJLl'(J_|:
|

Żł+A
l (-t)'"1 "_'
3._

U jest macierzą unitarną.

:

((Jltt]_l)l,

:uIo -r o tl-l : -A. lo o ul
I

lo o ol

3,Ł " Lo o

R.6.13. Macierz ta ma 3 różne wartości własne: )1

:

Jako odpowiadające im wektory własne możemy przyjąć

I,

\z:2,

)3

-

3'

Są one liniowo n\ezależne. Macierz diagonalizującą tworzymy według reguły (6.6):

0 l,',:l l l,',:l łl' ',:lLol Lol L'l

l'rl

rr'l

l3'l

lr r a'l u: l o r ł l. lo o zl lo
o al

Sprawdźmy, że

ll o a:ul o z

o'l o lu-',

czyIi

równoważn'"

AU:u lo z ol.

,-t o ol

Strony: lewa i prawa są równe macierzy

lo

o al

It z sl lo z rzl.
Lo o o l

6'

Wektorg

i

uartośc'i własne...

2r5
własne Ao;

R.6.14. Ponieważ detA

:

rowe. Rozpatrzmy równanie Stąd mamy: AT A.a; : Ar (^fiż), iru
'Ą1e

)l.\z).

:

1, wszvstkie wartości własne są nieze_

: \tłt, }dzie det(A - .\i1) : : A'rr, zatem det(AT - *r) :

6. o.

det(AT _

'

: a",t,ł _ lrl' : det(A _ l'l : o ]rl ,ł; )t .\;

Zatem f \i również jest wartościąwłasną macierzy A. Niech A będzie zbiorem wartości własnych macierzy /, A : {)t, )r, )3}. Jeśti); l tl dla ź : 1',2,3, to co najmniej jedna z liczb 1/); dawałaby czwartą wartośćwłasną, co jest niemożIiwe. Zatem co najmniej jedna ,\1 : tl. Niech np. d1a ustalenia uwagi )r : t1, + +I,,\3 I t1. Wtedy ^2 istniałyby 4 wartości musi zachodzić \z: 1l\s (bo w przeciwnym wypadku : : przypadku twierdzenie )l 1, a więc w tym własne). Ale wtedy detA jest udowodnione. Przypadek )r : ł1, )z : *1, h + ŁL nie jest moźliwy, bo prowadziłby do detA l 1. Pozostaje więc do rozpatrzenia przypadek )l : t1, \z: Ł1, )z: *1. Warunek detA:1zostawia dwie możliwości(z dokładnościądo przestawienia kolejności wartości własnych), mianowicie (a) )' : )2: )3: : )2 : _1, )3 : 1. W przypadku (b) otrzymujemy znowu tezę 1 lub (b) ^1 W przypadku (a) macierz A musiałaby być macietzą jednost_ twierdzenia. kową, co jest wykluczone z założenia. Llwaga. IJdowodnione twierdzenie ma prostą interpretację geometryczną' Każdv obrót iest obrotem wokół pewnej osi. Wektory leżące na tej osi nie ulegają przy obrocie zmianie. Wybierając którykolwiek z nich (różny od 0), otruymamy wektor własny do wartości własnej -l- 1.
1"

R.6.15. (a) Ponieważ ,4o

:

)o, więc
A"-1(xlu)

A"a

:

A"-1(Au)

-_

: A"-2()2o): ...: \.a.

(b) Abv udowodnić, że )" jest co najmniej r-krotną wartościąwłasną macie_ rzy A", napiszmy najpierw wielomian charakterystyczny dla macierzy A:

det(,4

- )I) :

rp())

:

1t^" 3=1

^1.

Skorzystamy z udowodnionej w zadaniu 1.17 tożsamościdla liczb zespo_ lonych:

f|{"

_ r"o)

:

zn

_ A',

gdzie

e:

exp(Żniln).

2t6
Podstawiaiąc za zmierną z macietz A, a za zmienną,\ macierz ).I po prawej i lewej stronie tożsamości,zauważamy, że tożsamośćpozostaje prawdziwa dzięki temu, iż mnożenie dowolnej pary macierzy I, A, A2,...,A" jest przemienne. Tak więc

1

1

llta

- \epr): A"

obliczając wyznacznik obu stron tej równości i korzystając z twierdzenia
o wyznaczniku iloczynu macierzy, otrzymujemy

f[

det(A

- )e,r) : -

det(a"

det(A

)ePI)

: f[{r" :

r'o),

det(At

-

^^r)

-I

{g,^

-

^",}

U

{[,t
sr')

-

^'")i

: fltrl dzając

)")

: f[{r3 -

r"),

gdzie jeszcze raz zastosowaliśmy tożsamość fIi=rG-

o! s"' oznał:,zenie p'

:

z" _

\". łVprowa-

otrzymujemy następujący wzór

det(A"

- pr) : ll()3 s=1

p).
A'
to

:

Widzimy zatem, że jeśli)" jest r-krotną wartościąwłasną macierzy jest co najmniej r-krotną wartościąwłasną macierzy ,4".

Ę

R.6.16. Rozważmy wielomian /(z)

J@):lc*xk: ""fl(" ł=0 k=l

e.),

6. Wektory 'i wartościułasne...

2!7

gdzie frp są pierwiastkami wle1omianu f(r). Powyższa równośćjest prawdziwa takźe dla wielomianu macierzowego

f

(A): cNil(ć-

rkr),

ponieważ macierze I , A, A2 ,. . . są przemienne. Stąd
det i/(A)]

:

N

det(clr/)

f|

a.t1,ł _

k-1

"nr;.

Jeżeli znamy wielomian charakterystyczny macierzy

A

det(A-.łr; : ||1,l, _.l;,
p=1

to utożsamiając

)

kolejno z i1,, ft2,. . ., możemy napisać
det [/(Ar] = "ft 11

{lt,^,

-

*'}

=.i,ll
Wiemy, że
N

{I,t - ",}
_

"' fl(ro
Tak więc otrzymujemy wzór

ił) :

/(^p).

det/(A):1rt^,1
p=l

Wzór ten pozwala nam znaleźćwartościwłasne macierzy f (A). otóż rówlanie własne det(/(A) _ Ą1) : 0 możemy potraktować- jako równanie detf (A) : 0 dla nowej funkcji / (A) : f (A) - I, przy czym f (r) - f (r) - ),. ^ Korzystając z udowodnionego wzolu' otrzymujemy

det(/(a)

- )/) :

P=l

;1fr^"1

: il(r(^,) P-l

^).

218

Algebra

Wielomian charaktelystyczny det(/(,4) - ).I) zeruje się ocz;'wiście dla ): /(.\o). Jeżeli }o jest pierwiastkiem r-krotnym wielomianu charakterystycznego macierzy -4, to wartośćwłasna /()o) macierzy /(A) jest również pierwiastkiem co najmniej r-krotnym, gdyż czynnik (/()o) - )) występuje co najmniej r lazy po prawej stronie ostatniej równości.

R.6.17. Funkcję

s@):
można zapisaó następująco

d,r,xk I k=-M

e@): ctfit" -

u-l

,t,rl-

r,r,

gdzie liczby c1, ft1" zależąod współczynników d1. Zakładamy znajomośćwie lomianów charakterystycznych dia A i A_I:

det(A

_ _.ir; : f|1.ł,
p=l

nn

)),

det(A_l _ )I)

:

P=

II,ł _ ^,
źi)

obliczając det [9(a)]' otlzymamy
det [9(A)]

: det(crl)fio*1o _
&=1

i-Ąrt
l=1

det(A-] _

:

"T

:Ąn{u,u_;-l,{,r{-,)}
det(e(A)

fi {I,u

-

",},1_t,

{I,^.

-',}
||o(r")

Da1ej dowód przebiega podobnie jak w poprzednim zadaniu:

- )/) :

{otro) - r} fl P=l

i wartościami własnymi macierzy 9(,4) są 9()o).

R.6.18. Macierze B i A

rr'ają wspólny zbiór wartościwłasnych. polega na zastosowaniu twierdzenia Cauchy'ego o mnożeniu wyznaczników:

0:det(B - )r) :det(SAS-1 - )r)

:

det{s(A-).r)s-l}

6. Wektory i uartościułasne...

2r9

:

detSdet^9-1 det(,4- ).r)

:

as1155

1)

det(A- )1) : det(A - )I).

Równieź krotności wartości własnych obu macierzy są identyczne.

R.6.19. Poniewaź det(.,4,T _ )1) : det {(A _ )1)'} : det(A _ )1) dla każdego ), więc wie1omiany charakterystyczne są identyczne. Zatem identyczne

iównież zbiory wartości własnych oraz krotnoŚci wartości własnych.

R.6.2o. Rozwaźmy macierz At:
det(-4,1

- )J) :

det(A1

- ()-r;t; : )-1)-

det

{(A - )-1)t}

{det(A - .\-r)}- ' gd'zie * ozrlacza sprzężenie zespolone. Zatem wielomian charakterystyczny dla At po sprzężeniu zespolonym jest wielomianem zmiennej )* dla macierzy ,4. Wartościami własnymi m acierzy At są więc sprzęźone wartościwłasne
det

:

{(A - }-r;r1-

:

det(,4

:

macierzy A. Ich krotności są jednakowe. Rozważmy następnie macierz A_1. Pomnóżmy równanie charaktery_ styczne dla A przez det(A-1) i zastosujmy twierdzenie Cauchy'ego o mnożeniu wvznaczników:
0

:

det(,4-1)det(A

- )I) :

det(I

-

Dalej,ponieważ}l0,

^A-').

0: det(/- )A-1):

det

{(-))(4-'- rlD}: (-))"det{(A-1 rl^)).

Tak więc wartościwłasne macierzy A_1 to odwrotności wartości własnych macierzy A. Jeżeli jakaś wartośćwłasna ) macierzy -4. jest r-krotna, to również wartośćwłasna 1/) macierzy A_1 jest r_krotna.

R.6.21. (a) Sprzężenie hermitowskie Zastosowane do obu stron równania (Jr : )'ł daje łotUt : ,\ot. Mnożąc te równania stronami, otrzymujemy

ł|IJIUł:1^łIa
i następnie

aI7:|\|2dł. Ponieważ rło,|^|:t'

(b) Niech [Jt' : srrr,t}ł2 : \rrr. Sprzęgamy po hermitowsku pierwsze z tych równań i mnożymy otrzymane równanie obustronnie przez równanie drugie. Otrzymujemy:

,ttltur, -ł)z7]".z,

220

Aktebra

Zallważmy, ?" \rr: }1 skąd wynika, że t!n2 : w konsekwencjit'lc') : tlłz:0' l}'| : t. Dlatego \'^r+l' i^r^r*Irr.

1, ponieważ
macierzy

R.6.22.

A, ktfue traktowane jako wektory będą liniowo niezależne' Dla usta]enia uwagi przyjmijmy, że są to wiersze o numerach od 1 do ł' Ponieważ det.4 : 0, więc ) : 0 jest wartościąwłasną' Pokażemy, źe równanie własne do tej zerowej wartości własnej:
atl
421

Jeże\i rząd macierzy ./. wynosi k, można wybrać

ł wierszy

at2
422

.-.

...

dLn
dz".

Ul
U2

ak,1

ak,2

oł+r,r dn+t,z

..- Ak,n ... ak+\n

Uk

uk+l

,.. drn
liniowo niezależnych rozwiązań. Ponieważ wiersze pod kropkowaną linią od numeru k +1 aż do n są liniowo zależne od wierszy umieszczonych powyżej, można równania od ft ł 1 do rr, skreślić,otrzymując równoważny układ k równań

man-k

fo' ap ..
l.

or" I

_ Zgodnie z twierdzeniem Kroneckera Capelliego układ ten ma (rr' k) niezależnych rozwiązań. Innymi słowy, wartości własnej ) : 0 odpowiada ri' - ł liniowo niezależnych wektorów własnych. Pokażemy teraz, że ) : 0 jest co najmniej (n _ k)-krotnym pierwiastkiem równania charakterystycznego '
det(/.

"-,

;;;

:0.

;".l

- )I) : !c7)i :0, t=0 "

gdzie współczynniki c1 są kombinacjami liniowymi minorów stopnia n macierzy A. Ponieważ rzA:k, wszystkie wyznaczniki stopni ł+1, k+2,

6.

Wehtory

i wartościułasne'..
Ć1

221

n_I,n

zerują się, zatem również co = det(.A - )r) :

t

: '.':

Cn_k
k

l:0.

Stąd

",\,:

)'-*D".,^..o\'.
t=0

Widać, że ): 0 jest co najmniej (n _ ł)-krotnym pierwiastkiem równania charakterystycznego. otrzymujemy uogólnienie 1) Zastępując macietz A przez rnacierz A _ ^I, powyższego twierdzenia dla dowolnej wartości własnej ) macierzy A. 2) Krotność wartościwłasnej i ]iczba liniowo niezależnych wektorów własnych nie muszą być takie same' Dosyć często liczba liniowo niezaieżnych wektorów jest mniejsza' Dla przykładu podajemy macierz
Uwagi,.

lorrl
z trójkrotną wartościąwłasną ) :0. Macierz ta posiada tylko jeden wektor własny [1, 0, 0]T, gdyż jej rząd jest równy 2.

Lt:ll

R.6.23. Punkty (a) i (b). Transformacja ortogonalna (pomiędzy zmiennymi x,g, z a nowymi zmiennymi, które nazwiemy r, s, ź) diagonalizująca obie formy (a) i (b) jest taka sama i ma postać

Postaci diagonalne form: (u) f :r'+s2 -t2, (b) f : -9r'+gt'. Punkty (c), (d). Transformacja (pomiędzy zmiennymi aJg, z,u a nowymi zmiennymi r, s,t,u) jest w obu przypadkach taka sama:

l']

:

Ili

ł _?] l;]

Postaci

l:

-r2 -

1 1 11 1-1 -1 1 , -1 1-1 1 -1 -1 11 diagonalne form to odpowiednio' (c) / : lG'-r')+l(u2 -

l2)

l;l

t2); (d)

s2

+t2 +u2.

Algebra

R.6.24. Istnienie minimum wynika z tego, że w postaci diagonalnej forma / jest sumą kwadratów wyrażeń rzeczywistych. Aby to pokazać, wystarczy
udowodnić, że wartości wlasne macierzy tej formy:

A:

1l lllł ;? 411]
|

dodatnie. Macierz diagonalizująca formę / jest rzeczywist'a, rzeczysą ściśle wiste są więc także zmienne x' , a' , Z' , w których forma ma postać diagonainąMinimum otrzymujemy dla r' : A' : z' :0. Wielomian charakterystyczny macierzy A ma postać

T'())

:

69114

- )t) :

('\

-

25)()'Ż

-

20) + 67)'

Zalważamy, że dla ) ( 0 mamy u()) < 0. Zatem miejsca zerowe u(l) nie mogą być ujemne, a poniewaź są rzeczywiste (macierz A jest rzeczywista i symetryczna) więc muszą być dodatnie.

R.6.25. Macierz tei formy jest hermitowska i ma postaó

E--

l; I ll

Forma ma postać !|,u=, zżH6axk, gdzie xl : z, 12 : 1a ix3:u. W macierzowym zapisie mamy ałIIt, gdzie ał _ Lt',ł2,ł3). Wartości własne i unormowane wektory własne maclerzy łl są równe

),1

: \2:Ą,

ę1

:

lll":
#

1

t/z

[]

)3

:2' es:

Macierz diagonalizująca ma postaó

lil
ol
l

S : |ep2ą]:

ll

ilłż llłź
0

Llłż ilłź 1

6. Wektory i' uartościusłasne...
Mamy

223

[4 0 01 lą 0 0l .9trrS:lo ł ol.rr:slo 4 o lsi. lo o zl lo 0 2.1
Tak więc w zmiennych 91,a2,93 , danych wzorem

lł:1 :U: S |t:
L y'

.]

Sżł:| ,"'

| 1_ł,'+ ,')lłżJ

_

i,',,a

1

,

forma ń przyjmuje postać yIyl a 4g2y2 + 2g3y3.

R.6.26. Formę kwadratową zapiszemy macierzowo
A1

/({rr}):

lr, ,, us ...

X2

a^)

x:a
:

:

tT

At.

trn

obliczymy wartości własne macierzy A:

2-^
det(A - )1) :

r

11

2-^

1

1 1

... ... ...

1 1 1

nłI_) 1 1 nłI_\ 2_), 1 n*1- } I 2-^ n*1-) 1
1

2

r

1

1 1 1

... 2-^

224

11
1,

: (n+1-)) 11

2-^

1

1 1 I

2-^

1

111 100 1 1-) 0 : (n+1-)) 1 0 1-)
: (n+1-))(1 -))n-t,

2-^
0 0 0

1-)

gdzie w pierwszym kroku dodaliśmy wszystkie kolumny do pierwszej, na_ stępnie wyciągnęliśmy wspólny czynnik (n + 1 - )) przed wyznacznik, a w końcu pierwszą kolumnę odjęIiśmy od pozostałych. otrzymaliśmywyznac7r nik macierzy trójĘtnej, który równy jest iloczynowi elementów leżacych na diagonali. Wartości własne to: )r : n * 1 (jednokrotna) i (n -'l)-krotna

Wyzlaczymy wektory własne. Dla wartości własnej )1 równanie na wektor własny o jest postaci

\z:1.

|';",]"

Rząd macierzy tego układu jest równy n

|,Ir:,i,lli
-

ł

ł]l;;
1 1

0 0 0 ó

1. Skreślamy ostatni wiersz:
Ul
U2 U3

1-n 1 1 ... 1 | 1 1-n L.. 1 1 1 ... l-n

t

;"

l:l
Ul
Uz
U3

Dodajemy teraz wszystkie równania stronami do rówania pierwszego' otrzymuiemy równoważny układ

-1 -1 -1 ... -1 -l+n I L-n 1 ... 1
1

I

1

1 ... I-n

1

;^

l:l

6. Wektory

i,

wartości, własne.''

Następnie' pierwsze równanie tego ostatniego układu dodajemy do każdego z równań następnych. otrzymujemy prosty układ rór nań

-1 -1 -1 0 -n 0 0 0 -n 0

... -'1. -I+n ... 0 n ... 0 n ... -n

Ol
U2 UB

;,

l:l

gdzie unormowaliśmy którego rozwiązaniem jest u1 :u2: "':l)n:1lł", : f. wektor tr tak, by (olo) Przejdziemy obecnie do wektorów własnych należących do wartości własnej )2 : 1. Równanie własne d1a wektora własnego ul odpowiadającego }2 ma postać

111 111 111

Ul

0 0 0 0

U2
Wz

itr

...

:

1

un

Rząd macierzy po lewej stronie jest równy . 1. SkreŚlamy więc wszystkie równania z wyjątkiem pierwszego i otrzymujemy jedyne niezależne równanie

u\+u2łusł...łwn:gNaszym celem jest znalezienie n _ 1 wzajemnie ortogonalnych tozwiązai tego równania. D1a dowolnego n nie jest to całkiem trywialne. Nie jest to jednak trudne d1a osoby, która rozwiązała zadania z liczb zespolonych. Przypominamy bowiem, źe wielokrotnie stosowaliśmy wzór

iit'"r:
gdzie e,

{

ł

dla r:0 lub r:n, dla r:1,2,...,n-L,

:

exp(2rźr ln) jest r-tym pierwiastkiem z jedynki. Stąd widzimy, że

(ł)'l
(r,)'
I

l;lr

1

gdzie r : I,2, . . .,n _ I. Przy okazj| zalważmy, że dla r : rł wektor to(n) staje się identyczny z wektorem własnym tl, który już wcześniej otrzymaliśmy dla )r .

L,i''

łń

,."," ]

Pokażmy, że wektory trr' są ortonormalne:
u'IĄl u'@\

:Żrf,.f, :
ł=1

łtł4: łt,ł_, ł=l
ł=1

o _l -

\ t ala P: r,

dta

plr,

PrzY czYm

r1P: I,2,. .,n - !,n.

Rozważmy zatem małierz unitarną U, której kolumnami są wektory to('):

u
Przekształcenie

--hl,'rrr',i...

f

l el el

..el_,'l
.; ;]

"lt:):
L"l
diagonalizuje naszą formę kwadratową:

I1 I2 ;^

/(i";})

:

at

Ał :

(Udt A(Ua)

n*I

:

stlvt

luls :

0

st

Ponieważ Ii są rzeczywiste, $ At pokrywa się z łT Aa. Często dążymy do tego, by zdiagonalizować formę kwadratową ceniem ortogonalnym o macierzy rzeczywistej. Aby zbudować taĘ wykorzystamy najprostszy nasuwający się pomysł. Mianowicie, czy części rzeczywiste i urojone naszych wektorów rrr(') osobno spełniają lacje ortogonalności. Zdefiniujemy więc nowe, rzeczywiste wektory:

"{,\

:L6o)

+r,(r))

:

}t-0,*

-(n-,)),
-(n-r)1,

"@

: !@o - ilri\: j6n', -

6. Wektory i uartościwłasne...
gdzie wykorzystaliśmy fakt, że

227

lr_t) ui -

1
v6t

exP

/Żri,.",.-")ł\

\;(

/

: ł"*o (::ę,n1\:r,;, \/n \ n /

Dalej zauważamy, że wektorów .(r) i 3G) jest ,,za dużo"' a więc częśćz nich jest liniowo zależna' Faktycznie łatwo sprawdzić , że 2t) : 6ra, g@\ : "("_') _"(n_r). Tak więc zamiast wektorów zespolonych r0),ur(2),. . . , u(") (gdzie tn(") : tr) dla n parzystych wybierzemy c0),...,c@) oraz s(1),. . ., s(-) gdzie m: nl2 oraz dodatkowo wektor rzeczywisty p("). Jeden z tych wektorów zeruje się. Jest to

"(m)

:

łn

1

xr I l:l
"(r),

Możemy więc dla n parzystego ptzyj$ ostatecznie ciąg wektorów
c(o),

c(1),..., c(-),

...,s(*-t),

przy czym

a(o)

jsst identyc zny z u(n). Sprawdzamy, czy te rzeczywiste wek-

tory są wzajemnie ortogonalne:
co\r c@)

:

"b)I

"{ń

_

lo so)rs@): .[

lor
\

'a1-or, * -r"-')t) (ta@

+ u("-r)1

|

dla dla dla ata

rfp, r:p,

r:p,

rlp,

oraz dowodzimy, że ęk)T g( : 0. Równości te sugerują, aby zamiast s(') wziąć wektory ,ĘgG\ o jednostkowej długości. Tak więc rzeczywista' ortogonalna macierz diagonalizująca (dla n parzystych) ma postać

M:

t "fD .. "?\ ,,rztfi t "ł\ ... 8^\ lrzsy) t "f) .'. 8) łz'łl L *) ... #l łz'*l ...
.

łż'P_,l

Transformacja współrzędnych i formy kwadratowej wygląda teraz następująco:

:l; 'l';.1
Ał :
gr

aT

1ur .a'ru1g
0
at u,
UI

nł1

:lur

uz us

...

u*)

;* Dla n nieparzystych postępujemy podobnie. Jako wektory własne wybierzemy c(o), c(l), . - .,, ę(^\ oraz 1/źsG),. . ., łżs@\,gdzie n : 2m * |. Tenz s(-) nie jest zerowy.

R.6.27. Niech

wartościwłasnej .\1, Ao1r1 : )ro(r). Dobieramy n_1 wektorów rr1z1' . . . ' U(n)' które wraz z o(1) utworzą układ ortonormalny względem iloczynu skalarnego oto. oczywiście, wektory 1,(2\'....Dol\ można wybrać na nieskończenie wiele sposobów. Dla przykładu niech
1

v1r; będzie unormowanym wektorem własnym macierzy

A do

ao\ --

\n ltl

Wektor o1r; uzupełniamy wektorami liniowo niezależnymi dowolnie wybranymi, np.
Uro\

:

tr(3):

t:]

ltl

Dla trój ki ll ę1, ó ęz7, ó ę1 wykonujemy ortogonalizację Grama_Schmidta, tzn. tak dobieramy kombinarje liniowe o1r;, ó1z1 oraz O0\1óQ\Jó1o;, aby otrzymać układ ortonormalny o(1), ?'(2) 1r(3). ' Niech Ur ozlacza macie1z, któĘ kolumnami są wektory U(1)' t'(2), t'(3). Macierz U1 jest unitarna, gdyż na mocy rórvności ołęl,t > : ó;7 mam}

6' Wehtoryi

wartości'ułasne.

'.

229

utu, :1.

Wykonujemy mnożenie A,

:

t]trAI] r,

":lłl ',;] l:::
| 'ł''l 'i'l uizt "' I 'tzt -t.............1
L
'l
I

:.".]
x x

l;;;
)txx 0xx 0xx
ó "X

r,';,)

)1 ul, :)' )1 u( )1 )ł (1)

... r)x ...

oh, ..

oi",

l

X ... X

...

x

gdzie znaki

x oznaczają jakieś liczby. Macierz

,41 ma więc postać

prowadzi ,42 do postaci analogicznej do otrzymanej dla ,41. Nam jednak nie chodzi o blok,42, ale o całą macierz A! Nietrudno jest zat1ułażyć, że ptzekształceniem podobieństwa za pomocą macierzy unitarnej f/2 zdefiniowanej (w postaci blokowej ) jako
1

Dla macierzy ,42 wykonujemy analogiczne kroki, otrzymuj ąc \2 i tlp1 (wartośćwłasną i wektor własny ata ń2)' następnie macierz tI2, która do-

gdzie przez

A2 oznałzyllśmyblok o rozmiarach (n _ 1) x (n _

1).

Uz:
powiększy się liczbę zer macierzy

0
:

0

A'

Rzeczywiście:

Aę1 -- t}!rAtr.}2
1 1

0
:

0 ó

0

Algebm

(oczy'wiście elementy x' x' X'... występujące r pielwszym wierszu A1 oraz elementy x' X' x'.. . występujące w pierwszym wierszu ,42 na ogół są różne).
Poniewa:ż

więc

Następnie powtarzamy całą procedurę dla .l3, znajduj ry, macierz Us
ze,

taĘ

6'

Wektory 'i uartościwłasne'..

23t

Powtarzając całą plocedulę odpowiednią liczbę razy, otrzymamy kolejno macierze Ur,'.',Un_t takie, że macierz

l' :
ma postać trójĘtną

uL_ruł, .z. -.U\AU 1...U

n_tU

n

)1

A,:

0)z 00 )sxxX 00 00
::

x

XXXX XXXX

... 0 )",-r x ... 0 0 )",

Macierz Us: Ut...Un_lUn, będąc iloczynem macierzy unitarnych, także jest unitarna. Zallważmy, że można również zlaleźćtaką transformację podobieństwa o macierzy unitarnej IJ a, że ma"cierz UtdAU d będzie miała postać dolnej macierzy trójĘnej, tzn. powyźej diagonali będą wyłącznie zera. Wystarczy w tym ce1u za pomocą właśnie omówionych kroków znaleźć macierz y, która sprowadzi do postaci trójĘtnej macierz At , tzn. VtnAIV n będzie macierzą trójkątną. Wtedy macierz (vI Ałv)I będzie dolną macietzą trójkątną. Tak
więc

(VI AIV)i

:

Vt

AV I

VIonV

o,

czy|i macierz V2 jest macierzą, która sprowadza

A

do postaci dolnej trój-

Ętnej.

R.6.28. Wiemy z poprzedniego zadania, że za pomocą -transformacji podobieństwa możemy sprowadzić .EI do postaci trójkątnej: H : U_LHtJ, Edzie U jest macierzą unitarną. Sprzęgnijmy po hermitowsku powyższą równość:
i1t

:111-lnvf :UIH(U-I)I

:U ruu : E.

Macierz -Fl jest więc hermitowska. Macierz trójkątna może byó jednocześnie hermitowska tylko wtedy, gdy jest macierzą rzeczywistą diagonalną (tzn. gdy elementy ponad diagonalą w macierzy trójkątnej się zerują).

R.6.29. Sprowadzając macierz A do postaci trójĘtnej' zob. zadarie 6.27, otrzymujemy macteru A', która na diagona1i ma wyłącznie wartości własne

Algebrc

macierzy .A. Dlatego TrA' : |[' ); (ł-krotną wartośó własną uwzględniamv w tej sumie k razy\. Z drugiej strony

)'

TrA,
Zatem

:Tr(U-tAU):TrA:

Dooo

t

O.

|i,

); > 0, a więc co najmniej jedna wartośćwłasna jest dodatnia.

R.6.30. TWierdzenie to wynika bezpośrednio z zadania 6'22. Zapoznamy się

z dwoma innymi dowodami. Uwaga' Ptząd macierzy B może być równy nawet n _ 1. Dla przykładu podajemy macierz o rzędzie 3, dla której zero jest czterokrotną wartością własną:

l3lłłl
Lt:nl
bv
bz,

Dowód pierwszy. Zamiast macierzy B tozważmy macierz B o identycznym rzędzile i identycznych wartościach własnych, Iecz o postaci trójĘtnej:

B

-u-lau,

gdzie detu
br,.+r
bz,r+t

lo,
bzn

0 btz bn ... U U bzs ...

B:

:

0 0

0 ... 0
0

ór+l,r+r

..-

br+t,n

0 0 0 ...

Wiersze pod kresĘ (o-d numeru r + 1) !ą na pewno liniowo niezależne, gdyż elementy diagonalne br11,r+t ł O,. . ' ,bn,n l 0 (na mocy założenia, że zeto jest dokładnie r-krotną wartością własną; na diagonali mamy zera dla numerów wierszy od 1 do r). Tak więc, jeżeli mamy 7? _ r wierszy liniowo niezależnych, to rząd macierzy jest równy co najmniej n _ r (i nie może być większy niż n:I, gdyż wyznacznik macierzy się zeruje, jak wynika z istnienia zerowej wartości własnej). Uuaga. W wypadku macierzy hermitowskiej postać trójĘtna redukuje się do postaci diagonalnej.

6'

Wektory

i

wartości utłasne'''

233

Dowód drugi. Rozważmy równanie charakterystyczne

det(A*)1):o

--

fa,t',
t=0

gdzie ó1 to kombinacje minorów stopnia n _ l z macierzy A' Z treści zadania wynika, że ó'0: ft1 : ... : dr_l:0 oraz że a, l0 (gdyby bowiem ó" : Q' wtedy zero byłoby nie r-krotną wartościąwłasną, lecz (r * l)-krotną). Jeśli tak, to przynajmniej jeden z minorów stopnia n _ r jest niezerowy i rząd macierzy jest co najmniej n _ r. oczywiście, rząd może być wyższy. Na przykład, z równości d,::0 wcale nie wynika, że wszystkie minory stopnia n _ r + I się zerują, a jedynie że zeruje się ich pewna kombinacja liniowa' Z twierdzenia tego wynika, że jeś1i ) : 0 jest r-krotną wartościąwłasną, to liczba liniowo niezależnych wektorów własnych do tej wartościwłasnej jest < r. Uwaga. W wypadku macierzy hermitowskich krotnośćzerowej wartościwłasnej i rząd macierzy są powiązane jednoznacznie: jeśli0 jest r-krotną wartością własną, to tząd macierzy jest równy n _ r.

R.6.31. Rzędy macierzy A i A' są identyczne. oznaczmy rząd A przez r, przy czym r śn, gdzie n to stopień obu macierzy. Ponieważ A i A' są rze-

czywiste i symetryczne (a więc takźe hermitowskle), dają się zdiagon alizować za pomocą transformacji podobieństwa:

A: SĄAs: {'ą's,
A' :
S'-r

A'S',

gdzie macierze A i A' ornacraią macierze zdiagonalizowane z wartościami własnymi na przekątnych i zerami poza nimi, macierze S i,S/ zaŚ są rzeczywiste i ortogonalne. Przypominamy, że wartości własne są niezmiennikami transformacji podobieństwa (zadanie 6.18). Nasze twierdzenie mówi więc, że
)1

)1

A:

-)ł+l

-).

234

Algebra

)!
^i

A,:

-)l*t

-)l

: l oraz wszystkie ticzby ); i }} są dodatnie. macierzy Ź i .ł występują jedynie wtedy, gdy r < n.
gózie k

Zera na przekątnych

składa się z ułożonych kolumnami wektolów własnych macierzy -A, pierwsze ł wektorów odpowiada wartościomwłasnym dodatnim, następne r _ k ujemnym' na końcu ustawiamy wektory własne odpowiadające zerowej wartości własnej. Przejdźmy telaz do rozważania form kwadratowych określonych za pomocą macierzy A, A', A, Ź'. Fo.-y te okażą się przydatne do przeprowadzenia dowodu naszego twierdzenia. Niech
I1

Za,'lważmy, że naturalne upolządkowanie wartości własnych według znaku (jak powyżej) uzyskujemy dla szczególnych postaci macielzy ,5: macierz .9

t--

f2
:

Tfu

eJ (t ł}\ : tT i naszą podstarvową formą niech będzie : kształcenie ł U a'. Wtedy

Ał. Rozważmy prze.

l : ł'Aa :

a'T (LI'I

AU)ł' :
Sa i (s_1As)u

dT

A't''
a' Aa,

Następnie rozważmy przekształcenie

ł:
aT

nową postaó formy /:

gdzie wykorzystaliśmy fakt, że S-| : ST. W końcu, jako ostatnie przekształcenie, rozważmy ł' : S'a'. Mnożąc je obustronnie przez U , otrzymuj emy t -- fJ t' : U S' a' i jeszcze j edną postac formy /:

l:

aT

(Ś As)a :

:

I : st (u

s')r

A(U S')a'

:

sn (s'-r(UIr AU)S')u'

:a

Aa'.

6. Wektorg i, uartośc'iu.słasne' ' '

235

Dysponując czterema postaciami formy f , możemy przejśćdo właściwego dowodu. Przypuśćmy, że k < I i rozważmy następujący układ równań linio_ wych:

A't_L

:

A'L.z

At:42:... :Ur:0, : ... : U, - A'"-t = : y'-:0.
.

Ponieważ t'

:

Sa',

ł:

U S'a', otrzymujemy stąd równania jednorodne na o:
y1

:

(S-r)1,rxp

__ 0,
:

> 0 na mocy Równań przyjętej powyżej hipotezy. Ponieważ równań jednorodnych jest mniej niż n, istnieje przynajmniej jedno nietrywia1ne (tj. niezerowe) rozwiązanie układu. oznaczmy to rozwiązanie ptzez a0 . Wstawiamy je do naszej formy kwadratowej:

a;: l(u s,)_l)"*rp : o. (l_ł) < n, gdyż l _k tych jest k+(n_l): "_

/({'i})
Dla zmiennych
podobnie
yo ,g'0

:

,

gdzie a0

:

S_l ł0 , alo

'o'

A*o

'

:

(IJ

s)_1a0, otrzymujemy

: ao' Aao : f : u'o' Aa'o :
I

-)o*r(sl*r)'

^,@l)', +)i*'(s/l+ro)' + ... + x,(,łIo)'.

-

...

-

okazuje się więc, że / jest jednocześniedodatnia i ujemna. Forma musi więc znikać d1a a0 i a'o, co jest możliwe tylko, gdy

u\':

ai

:

'":

ul

:0,

':u'to =o'

Dostaliśmy więc dodatkowy układ równań, który musi być spełniony równocześnie z pierwszym. Zapisując oba układy równań razem, mamy

a?:..:al:0,
a'ro

:

...

:

aL'

:

O, czyli g'o -- o.

Oznaczałoby lo, że
a,o -- o

:

(u S') lro

dla niezerowego o0, co jest niemożliwe.

Algebm

tzn. k > l. Rozważymy teraz równania

Pierwsza hipoteza okazała się fałszywa. Zbadajmy więc drugą możliwość,

ui: . ..:
a'**ro

al

:0,

:.

: a',0:0.

Powtarzając poprzednie rozumowanie, znów otrzymamy sprzeczność. Tak więc musi być k : l i nasze twierdzenie zostało udor odnione.

R.6.32. Macierz

A można za pomocą transformacji podobieństwa zdiago(np. macierz hermitowsĘ) lub przynajmniej doprowadzić do po' na]izować staci trójĘnej:
a\, a\,
A' : SAS-I:

0 a!r, a!r, 0Oa|s 000
:

a!r,

a\n drn d"n

...a;"

Rozważmy macieru (A')2:
("\,.)'
0 0 ó

(A')'

:

(o!rr)' x

XXX

... o (oir)' ... 0 0 ...

x x
(o!^^)'

Widać, że elementy na głównej przekątnej zostały podniesione do kwadratu i że kształt trójkątny został zachowany. Znak| x ozrtaczają elementy macierzy (A')2. Podobnie można pokazać, że dla k > 2

(oir)o x
(A')*:

0 0

(oLr)*

x x ... 0 (o"r)r ...
00

x x
*

...
:

@1")u

Z poprzednich zadań (zadanie 2.45) wiemy, że S(exp A)S-1 że (zadarie 2.46):
det[exp

:

exp

At oraz

A] :

det[S(exp A)S-1]

det lexp

A].

6. Wektory i uańościułasne...
Obliczmy det[exp ,4/]. Zacztijmy od rozpisania exp
-4./:

237

exp ,4'

-\- /---t ^t

I

@i)- x o (oLr)^
00

X ... X ,.. @1,)-

... ,
x

X X

óo
XXX

o ...
x

(a'"")^

exp(a'rr)
0 0 0

exp(a!2) x ... 0 exp(o'".) ...

0

...

exp(ai,)

Wie1e elementów macierzy expA' jest nieznanych, ale znamy elementy na głównej diagonali, więc możemy wyliczyć wyznacznik jako ich iloczyn:

detfexp,4'] Wiemy, że TrA'

:

exp(oir) exp(airr) exp(o!) ...

:

exp(?rA').

: TrA

(zob. zad,anie 2.46). Tak więc otrzymujemy wzór
detfexP A]

:

exP(!rA).

6.33. Wykorzystamy fakt, że dowolną macielz A moźna sprowadzić do po_ staci trójĘtnej B za pomocą nieosobliwej macierzy S: B : S AS_I , gdzie
-El ma postać

B:A+a,

^:l^'t
^,]

i gdzie ,\1,. ..' }' sQ wartościami własnymi, A jest diagonalna, a macierz A jest macierzą ściśle trójĘtną (tzn. ma wyłącznie zera na i poniżej diagonali). Łatwo zalważyć' że

Su(A)S-' : 1f^,, - B)
p=l

:

(-r)n

p=l

;1,-^,t

+A +

a)

: (-1)"fJ(re+a),

238 gdzie

Alqebm

ptym

L, "!
ntL

diagonalrr^' przy czym na mieJscu diagonali znajduje się zero. Możemy dalej rozpisać iloczyn: +

n - \rI . Macietz tr, jest A)

fl(r" p=1
LlLzL"-2

^L2^"_Ż P=l + ... + A2'3A'Lu^"_u + ... +

: fI

ro

ł LtĄ"_l +

+

.. .

+ A"_1tr,, +

W następnym kroku pokażemy, że każdy człon tej sumy jest równy zeru' trójĘnych: maSkorzystamy z następującej własnościmacierzy ściś1e cierz L* jest nadal trójkątna z zerami na głównej diagonali, ale dodatkowo jej ostatnie (dolne) rn wierszy jest zerowych. (Można się o tym przekonać, wykorzystując jaĘśprzykładową macierz A i podnosząc ją do kwadratu, trzeciej potęgi itd. i zauważając, że obserwowana własnośćwynika nie z konkretnej postaci L, Iecz z definicji mnożenia macierzowego)' Stwierdzamy
ponadto, że Ą" : o. Zalważamy też', że macierz L, ma qrty wiersz zerowy. Zatem macieru ma także pty wiersz zerowy (dla dowolnej macierzy C)' Rozważmy tetaz I|oczyn macierzy postaci B1Il1 . '.Il,,,

^"'2Ln-tLnł

... + A".

LrC

B': L

l:6b

B': L'

I',2,. . . , n. Na mocy wskazanych wyżej własnościmarierzy, Bn-tBn ma zerowe 2 ostatnie wietsze. Z kolei Bn-zBn-1B' ma zerowe 3 ostatnie wiersze itd. ostatecznie BtBz. ..Bn : o' To kończy dowód twierdzenia.
d1a każdego

P:

R.6.34. Trzeba wykazać, że dla dowolnego wektora a z v^ mamy Ał ę Vx' Jest to oczywiste' bo z definicji przestrzeni V1 wynika, że dla dowolnego aęv^ At : \t € y), ponieważ Vr jest przestrzenią liniową.

R.6.35. Równania na pra'we i 1ewe wektory własne możemy przepisać jako (A - \I)t:: 0 i (At - PI)u -- 0.
Warunki istnienia rozwiązań to oczywiście równania charakterystyczne

det(A-.\1)

:s i

det(Ai --pI): det(A- pI):0.

Zatem ), o':al, LL sądowolnymi rozwiązaniami tego samego równania det('A rI) : g', więc zbiory lewych i prawych wartości własnych są identyczne' Rozważmy teraz dwie różne wartości własne ) f pt. Równarńe All -_ pomnóżmy z lewej strony przez tot, a równanie ?r'I A : p'.r)t plŻez u ze stro\ prawej. Następnie, odejmując otrzymane równania stronami, otrzymujemy

ul Ats _ uI

Ars -_ g

:

()

-

p)urto.

6'

Wektory i uartościułasne..'

239

Ponieważ trł 0, musi zachodzić ątslls:O. ^- że w wypadku macierzy hermitowskiej prawe i lewe wektory Zauważmy, własne są identyczne, gdyż

(n"1ł -- ()o)t ++ (o)t4t

-

(o)ta:.ł1tl;t,

gdzie skorzystaliśmy z tego, że ) = ),. Jeślimacierz A jest rzeczywista i ma rzeczywiste wartości własne, to można przyjąć, że lewe i prawe wektory własne też są rzeczywiste. W tym wypadku sprzężenie hermitowskie przechodzi w transponowanie: t -ł7 .

R.6.36.

wartości własnych, tzn. Aui: \la,i, gdzie i: ź l k. Rozważmy równanie wektorowe

(a) Niech Dt,.

..

,Dm będą prawymi wektorami własnymi do różnych

I,2,

'.'

,m oIaz )l

l )ł' gdy

i"''o:o'
i:
gdzie

lVykażemy, że jedynym rozwiązaniem jest ą 1 .. ' ,m. Pomnóżmy obie strony tego równania ptzez macierz

oi są dane.

:

0 dla

fr{o i=2

^,.).

(rozważamy jedynie nietrywialny przypadek m > I)' Wszystkie składniki obecne w sumie po i są proporcjonalne do wektorów własnych macierzy .4. Po skorzystaniu z równań własnych widzimy, że składniki drugi i następne dają wkład zerowy, pierwszy składnik zaśdaje wkład równy crlILr(A, _ )u)''. Ponieważ a1 f 0 oraz wartości własne są różne, wyrażenie to znika tylko wtedy, gdy c1 : 0. Podobnie' mnożąc przez

macierze

fr

to-^,t),

1dzie k : 2, . . . ,m, pokazujemy, że znikają wszystkie pozostałe c;. (b) Niech ui będą lewymi wektorami własnymi do różnych wartościwłasnych p1. Równanie wektorowe

i,-':o

zastępujemy równowaźnym równaniem otrzymanym przez zastosowanie sprzężenia hermitowskiego:

!a-i:

o.

240

Alsebm

Dalsze kroki są analogiczne do przedstawionych wcześniej w punkcie (a). Powyższe równanie mnożymy ze strony prarvej przez iloczyny macierzy pokazane w punkcie (a), w których ); są zastąpione przez p'i. (c) Ponieważ wektory własne do róźnych wartości własnych są liniowo niezaleźne, macierz A ma n liniowo niezależnych wektorów własnych tl,'' .,UnZgodnie ze wzorami (6.4), (6.6), A : UIttl-t, gdzie U : lu1 a2. . .onf. Stąd Ai :WĄtW_l ,gdzleW: (u_1)t, i następnie

Ałw:wtl'.
Alu:o:

(*)

Oznaczmy kolejne kolumny macierzy W przez t)b,tr2,. |-, -, . . . rul,.f' Ze wzoru (*.) wynika, że
;n11t
,

..,rtn, tzn. W

:

a więc ul; są lewymi wektorami własnymi macierzy A. Uwaga. Wektory u'd ottzylnane w powyższy sposób, tzn. ze wzonl

'
gdzie o1,.
..
,

[-t urz...urn]: (U-l)i,

o,, uważamy za dane, mają określonąnorma1izację. Mianowicie tożsamość UI (U_\r : 1 implikuje, źe

,!u:,

:

1,

t:tza2:1,...,tltt,:1

(d) Wektory bazy dualnej do bazy o; otrzymujemy, sprzęgając po hermitowsku wiersze macierzy U_1. Na mocy punktu (c) są one równe unormowan5m lewym wektorom własnym macieruy A'

R.6.37. (a) Niech

ł będzie dowo1nym rozwiązaniem

równania

(A-)r)'a:o.
Wtedy a więc Ał też jest rozwiązaniem tego równania. (b) Wykażemy' że rząd macietzy B : (A - .\r)' jest równy n _ r. Z teoti rozwiązań jednorodnych układów równań wynika, że wymiar liniowej przestrzeni rozwiązań układu Bt: o będzie równv r. Rząd macierzy 'El obliczamy, korzystając z możIiwości sprowadzenia wolnej macierzy A do postaci trójkątnej za pomocą transformacji
stwa:

(A- ),I)'Ał: A(A_ ).I)'o:0,

A:

U-t(tt

+

A)U,

6. Wektory i uartościułasne...

241.

gdzie A jest macielzą diagonalną, wzór (6.5), przy czym r pierwszych miejsc na diagonali zajmuje wartośó własna ), A jest zaśmactetzą ściśle trójĘtną (zob. rozwiązanie zadania 6.27). Stąd

B

-_

U-I(L rz(/\

+
^1

A).U.

Ponieważ transformacja podobieństwa nie zmienia rzędu macierzy

rzB:

-

)1 +A)".

Macierz A _ )1 + A jest trójkątna. Na diagonali ma ona najpierw r zerJ a potem 1iczby )z _ },.. . , ),, _ ), które są różne od 0. Wykonując mnoźenie macierzy, pokazujemy, źe (A _ ).I + A)'Ż jest macierzą trójĘtną' która na diagonaii ma 2 zera, a potem ()' _ })',... ()" _ ))2. Macierz trójĘtna ' (A - )/ + A)3 ma na diagonali 3 zera, potem (), - ))3,..., (), - )). W końcu, (A _ )1 ł A)' jest macierzą trójĘtną z r zerami na diagonali, po których następują różne od zeta Iiczby ()z _ ))', .., ()" ))'. Wiersze o numerach r ł t,..., n takiej macierzy są liniowo niezależne (zob. dowód pierwszy w R.6.30). ZatemrzB:n-r.

rzQr - )I)' : n_T. Ze wstępu wiemy, że w wypadku hermitowskiej macierzy II , dimV1:r)zatemrz(II_),I):
R.6.38. Jak wiemy
(zob. R.6.37.b)'

'Io, że rz(H - )') : n _ r, jest widoczne natychmiast po zdiagona1izowaniu macieIzy Ir. Macierz E _ st, gdzie E jest macierzą diagonalną otlzymaną z Ir, ma dokładnie r zer fla diagonali. Jej tząd jest więc równy n - r,

n-T.

R.6.39. Niech o;, oł będą uogólnionymi wektolami własnymi do różnych
wartości własnych

\il

)a:

(A -

Macierz A moźna doprowadzić do postaci trójĘtnej Za pomocą nieosobliwej macierzy U (zob. zadanie 6.27):

^il)'oni:

O, (A -

^kl)'ktk:

O.

A:U-rnU,
gdzie macierz .ł jest trójkątna. Diagonala macielzy A zawiera T1 raz! wartośćwłasną )1, potem 12 tazy wartośćwłasną )2 itd. Niech

óo!tJ'ru.

242

Atgebrc

oczywiście

(A

Macierz ou : 1A _ )oI1'; ma postać trójĘtną: pod diagonalą mamy same zera. Na diagonali mamy kolejno: ()' _ )ł)"',...,()' _ )ą)" _ 11 razy; następnie ()r _ )l)''' . . ., ()r _ };)" _ 12 lazy;. . ., ()o _ );)'', . . ., ()o - }u)'' _ r, razy (gdzie )rjest ostatnią wartościąwłasną). Zatważamy, że na diagonali znajduje się dokładnie ri Zet) rla miejscach od numeru h:rtł12ł..'ł rl_l * 1do miejsca 11 : rt ł rz ł ... ł r;'_t ł rą. Rozpisując układ równań (1) i analizując go, poczynając od ostatniego wiersza, stwierdzamy, że wektor ó; ma postać

- )'rl1"ón: o'

(1)

'Dż:

gdzie yy'..,!rł S4' dowolnymi parametrami (niewiadome swobodne)' zŃ oznaczają dowolne (na ogół niezerowe) liczby, których dla potrzeb niniej w V|) uozvwę w Yvę^UwrJ bazowe rrrubrrq/ wyZud,\-Za!-. wyznaczać- Wektory nie musimy dowodu ll1ę uUWUuu ' } znajdzlemy, : : 5,r, gdzie p',u 1,.' .,Ti - tak zdefiniowane stawiając np.: uv tworzą maksymalny układ liniowo niezależny. Rozpatrzmy przyrównaną do zera sumę

I

-l

:l

<-

lr-1

<- lz

|cę,p1a1,r,r1
(t,p\

:o,

gdzie i przebiega wartości od 1 do p, p jest liczbą różnych wartości w macierzy A. W sumie tej tylko wektory t:ę,r1 mają różne od zera dojne elementów. Zatem musi być cę,r1 : 0. Podstarviając do (2)' obciętą sumę (bez vtych członów), w której tyiko wektory Ó6_r,p1 różne od zera elementy leżące w wierszach (licząc od dołu) od n _ ro fl _ Tp _ rp_t ł I włącznie. Zatem musi być cę,_t,p1 : 0. Postępując dobnie, stwierdzamy, że wszystkie cę,p1 :0, tzn. że wektory ó1ł,r; są lini

6. Wektory i uartościułasne.''

243

liezależne' Ponieważ macielz transformacji U jest nieosobliwa, więc równieź rvektory a 1l,"s ! IJó1ł,r1są liniowo nieza1eżne. To kończy dowód.

strzenią liniową, podprzestrzenią przestrzeni V utworzonej przez wszystkie wektory o wymiarze n. Niech {a;r}, gdzie F: L,...,d'źrnVsr: rł będz|e bazą w V1,. Zmieniajry li od 1 do p i łącząc wszystkie te bazy, otrzymujemy bazę w 7' bowiem uogólnione wektory własne do różnych wartości własnych są liniowo niezależne (zob. poprzednie zadanie). Podprzestrzenie y)i są niezmiennicze względem macierzy A: jeślia € V s,', to także Al: € V sn. Macierz U budujemy, ustawiając kolejno wektory u;r', gdzie i' : L, ' . ',p', l] : !.,. . . ,rł', jako jej kolumny. Kolumny macierzy AU mają postać Aa6r. Należą one do podprzestrzeni y}i mogą więc być zapisane jako ' kombinacja 1iniowa wektorów uip z darlym i oraz p,:1,. ..,r;':

6.a0. (a) Niech V1, oznacza zbiór wszystkich uogólnionych wektorów własnych do wartościwłasnej )1 uzupełniony o wektor zerowy. Vs, jest prze-

Ao,r:lu,.cl).
gdrie c9) są liczbami zespolonymi. Macierz U_1 jest tego samego stopnia co macien (J, więc jej wiersze moźemy ponumerować tak, jak wektory aźp. oznaczmy więc kolejne wiersze macierzy IJ_l przez u:Ii,, gdzie j : 1,. ..,p, u : I,.. ' , ą' Warunek

u-t\l : I

daje

u13,aą:

6i$,u

(co oznacza, że wektory Ujl są elementami bazy dualnej do bazy {air}). Elementy macierzy tJ 1 AIf mają postać -Ir,Aror. Są więc równe
,nt

,lro""!) : 6i,D6,""n:

6in"9)".

Widzimy więc, że macierz ta ma postać blokową. Ko1ejne (wzdłuż diagonali) bloki mają wymiary 11 x 11. (b) Macierz

ma wartości własne: )1

:

":lłłł]
2 (dwukrotna, rt

:

2) i

),r: _2

(jednokrotna,

244
rr

Alsebm

:

-1). Rozwiązując równanie (A -

),2I)a21

:

o, t'zn. układ równań

lłłi]|;[,ii]:ll]
gdzie górne wskazniki 1, 2,3 nuinerują składowe wektora o1u,r1,
o1z,r1

: I l-4 l. L -t l

?l

Podobnie rczwiązując równanie (A _ )1I)2a1,,

:

o, lzn-

f

I to -zlrr,,,:l-ao
otrzvmuiemv

Irr-rl

-g r 312

114 o -r4l 8lo1,,py:0, L-zo z)
ro'r

,,",:l?1.

r1r

",',,=Ll]
(A

Zallważmy, że rząd macietzy A _ \1I jest równy 2, więc (w od tego, co ma miejsce dla macierzy hermitowskich) dopiero równanie )1I)Żaę,1,1: 0 może mieć dwa liniowo niezależne rozwiązania! Macierz U ma więc postać

":lł:ł]
Macierzą do niej odwrotną jest

,-,:li?-,':l 0
L*
Macierz

-*i

A' :

U_\

AU

ma postać blokową

o':13; 3l
lo o -z,l

6. Wektory i uartośc,i własne-..

245

0. Moźe jednak zdaruyć się, że jń dla pewnego l mniejszego niż m zajdzie równość Dl : o. Niech l będzie najmniejszą liczbą taĘ, że DI : o. Przestrzeń I/7 jest oczywiście m1 -- rn wymiarowa, gdyż każdy wektor spełnia równanie DIa :0. Jest jasne, żemiżrni r,bowiemkażdyu€V; t la|eży też do 7i fieśiiDj_Ia : 0' to także Dj u : o)' Na1eży więc wykazać, że niemożliwa jest równość mj : rnj-l. Ponieważ D'_' + o, więc przestrzeń vl 1o wymiarue mt-l zawiera się w V1 (gdyż rząd macierzy D/_1 .jest co najmniej równy 1, a więc V1_1 jest co najwyżej m - 1 wymiarowa). Tak wilęc tn1 ż m1_1. Weźmy tetaz liniowo niezależne wektory uro,,'l,. , tl101,",1, sdzie TI: mI _
m1_1'

R.6.41. Równanie charakterystyczne dla macielzy D ma postać det(D _ )/) : (_))"' : 0. Z twierdzenia Cayleya-Hamiltona wynika więc, że D-

:

takie, aby żaden z nich ani żadna ich kombinacja iiniowa nie na]eżała do V;1. Wektory te należą więc do V!. Następnie tozważmy wektory
Da0ę11,

. ., Dr'a,rl

Należą one do V 1_7, gdyż

Dl

|(Daja,ń)

:

Dlaou,l"l: o.

Zbadajmy, cry Do|1,r, lub ich kombinacje liniowe należą także do Gdyby należały,wtedy przynajmniej dla jednej kombinacji liniowej

Vl

z.

Dct
mielibyśmy

(Dao(r,t))

Dt-2lcr(Dt9,,,rt)
Powyższa równość przepisana inaczej

:0. :

Dt-l(lcruou,rr)

o,

oznaczałaby, że |rcraou,r, należy do Vl_l, co jest sptzeczle z laszym założeniem, iź żadna kombinacja liniowa wektorów llou,r, nie na1eży do V7 1.

Tak więc wektory Dts\u,r, rzeczywiście należą do V|_, (tzn. nalężą do
V1_1, ale nie należą do

Vp2).

246

Pozostało udowodnić 1iniową niezależnośó wektorów oa0ę,t1, . . . , Droa,,,lRozważmy w tym celu przyrównaną do zera kombinację liniową

t

d,(Daoę,")

:

o.

Jeżeli wektory Daou,,, s4 iiniowo zaleźne, to utworzenie takiej kombinacji liniowej z niezerowymi współczynnikami d, jest możliwe. Ale w takim razie

D

d,(Do,&Ą)

:

D

(D

d,a?,,\)

:

o.

Tżu. niezerowy wektor !, d"o,O,,,; należałby do przestrzeni V1! Jeżeli jakiś wektor naleźy do Vt, to musi należeć do V2 (ale nie na odwrót!), dalej, musi należeć do y3 itd.' aź dojdziemy do wniosku, że |, d,l:ou,,, należy równiei do 77_1, co jest sprzeczne z naszymi założeniami odnośnie do wektorów o,0,'rTak więc jedyna znikająca kombinacja liniowa |, d",Do107,,1 :0 to trywia]na kombinacja zerowa wektory Dllou,, sa liniowo niezależne. Stąd wynika, m.in.' że żaden z wektorów Dl:0u,4 niejest zerowy. Podsumujemy nasze dotychczasowe wyniki. Udowodniliśmy twi dla przypadku przestrzeni V1 i V;1. Co więcej, pokazaliśmy,że i wektory Duo(I,.,.. . , które należą do Vl_r, ale nie naIeżą do Vpz. wniosek, że mp1 ż rą_2. Nasze rozumowanie możemy powielać. Zaczynamy od V;_1: wyl w V1_1 wszystkie liniowo niezależne wektory o10l_t,,1, którYch żadne nacje liniowe nie należą do Vp2 (co w szczególności ozlacza, że także te wektory nie należą do V;2). Część,lub w niektórych przypadkach nawet wszystkie wektorv o!, mogą być równe wektorom Do01,,ą rozważanym powyżej. Następnie dowodzimy, że wektory Dr?,_r'a należą do V 1 2, ale nie do V2_3, że są one liniowo nieza]eżne i w końcu' że m1_2 ż rrt'1_3' Następnie tozważamy V I_2 itd. i dochodzimy aż do V 1. Ze wzorl rj : rnj - mi-1 (ptzy czym rnr: m oraz rno { 0) wynika,

D',:l@i j-t j=t

II

- mi-):

rn'

Wektory . ., tl10r'.,1 należące do V; rozpinają przestrzeń V], tzn '.oi,rl'. wierają się w V;' ale nie zawierają się w V i_t. W szc"ególnym przypr j : L, Vt i V! są z definicji identyczne.

6'

Wektory

i

wartości, ułasne...

247

Z równości D'i=rri -- rn oraz liniowej niezależnoŚci wektorów V'u*l .ynika, że dowolny wektor a ę v t można jednoznacznie rozłożyćna częśćna_ leżącą do V0,, częśćna|eżącą do V|_, itd. Wynika to ze sposobu konstrukcji tych przestrzeni. Rysunek poniżej ilustruje omawiane fakty. Podprzestrzenie VuVL_l,. ' ' zaznaczyliśmy jako prostoĘty, a w każdym prostoĘcie odpowiadającym Vi jako jego prawą częśćzaznaczyliśmy V]:

v1

Vz
:

V;z

V;t
VL

Suma prosta podprzestrzeni Vl daie V y Jeszcze taz podkreślamy, że działając macierzą D na podprzest rzeń Vo1, podprzestrzeni V!_'. &miar Podotrzymujemy część(ewentualnie całość) przestrzeni v! (ttorr równy jest 17) jest mniejszy lub równy r7_r, tj. wymiarowi podprzestr zeni Voi-t.

R.6.42. (a)

Używając oznaczeń wprowadzonych w poprzednim zadaniu, rozważamy przestrzenie rozwiązań równań

Da:O,...,
Z

DF|u :

o.

przestrzeni V| wybieramy dowolny niezerowy wektor, np. tlp'l;, i dołaczamy do niego wektory: Dal z podptzestrzen\ Vl-r, D2tl z podprzestrzeni V|_r, aż do Dl_1o! z podprzestrzeni V!. oznaczamy ten ciąg niezerowych wektorów ptzez oo),.. ., o0), gdzie

a(r) :1.t(r,1), oczywiście

aQ): Ddo\)
o(3)J
''

o(,)

:

Dt-to(t).

Daę1

:

d(2\)

DdQ):

'

, Dap_g: o0)'

Da(l)

:

0'

gdyż Da(I'): Dło(r) :0.

248

Algebra

Następnie wybieramy inny wektor z V! liniowo niezaleźny od jltż ottzymanych wektorów i postępujemy anaiogicznie. otrzymujemy

alg.

: a(l,z\l

a'ę1

: Dalę1,

al61

:

Dl_1otrrr.

Następnie (jeżeli jest to nadal konieczne) dodajemy kolejny ciąg a'6\, . . . , o'd, itd. Gdy już wyczerpiemy wszystkie liniowo niezależne wektory z V!, sprawdzamy, czy w przestrzeni V!_, istnieje jakiśwektor liniowo niezależny od wektorów z ciągów d,a',a",... Taki wektor istnieje tylko wtedy, gdy rFl > rI. Nazwijmy go B19. otrzymujemy więc dla V!'r:

D9ot Dge:

:7el ęV|_r, : Błsl ę V't_r,

o, gdyż D\(t_t): Dt'9o; B, należy do V,o_r; a więc również do Vt t, czyli z definicji mamy DI_lBę1 :0. Ewentualne dalsze, nie brane dotychczas pod uwagę, wektory z V1.,., d*dzą nam nowe ciągi 9'ę,'1, . . . , 9'1t_r1, ita. Potem przechodzimy do V!_, i sprawdzamy, czy jest taki wektor 714 € V,o-r, który jeszcze nie pojawił się w ciągach {o}, {o'}, , {B}, {B'}, . ' . Postępując dalej podobnie, dojdziemy w końcu do ostatniej podprzer strzeni V!. Jeżeii są w niej jakieśwektory liniowo niezaleźne od jących w ciągach {o}, {o'},'.. ,{B}'{B'}'..., {r}'..., to spośród nich bieramy maksymalny układ liniowo niezależnych wektorów. Wektory z układu oznaczamy przez ln1t1l ..'lU)@t_rz1. oczywiście Duę1 : o, gdyi' naleźy do V!. Podsumujmy wyniki dotychczasowych rozważań. otrzymaliśmy ciągi Uuaga. DBr,_r)
torów:

:

Dg(t z\ :91t_t1 eV!.

o(1),..., o(l); 9ę1,. ..,9ę_t7;
'lęl;1,.'.,11t_z1i

;.;,
takich' że
'

Da.( :

DB(il: ?o*rt, D1( - (i+t),
^l

a(j+1),

przy czym przy czym ptzy czym

DPa-rl
D1e-z\
Dr,rlty

Da1ą

:
:

g,

g.

6'

Wektory i uartościwłasne.''

249

Wszystkie te wektory są liniowo niezależne. Utwórzmy teraz macietz U, której ko]umnami są odpowiednio wektory a(.)' . . .' 91t1, . . ' Jednocześnie rozważmy macierz odwrotnątJ'I, której wierszami są wektory bazy dualnej, tzn. wektory ool,...,Ful,... takie, że af,1a61

:

6i1, a[rgr,,

:

0,...

Korzystając ze wzorów

Daę1

:

aę+l1, DFę1

: 9611, ...,

Dusg1 -_ 0,

przekonujemy się, że macierz z bloków dt, di,..., dt_r','..,

U'I DU jest macierzą blokową składającą się

T-I

l

DLI

:

gdzie

(d1),,: af,rDaę1, (dpr)ni: \T,tDFr,t,

(d,)0,

:

alrf,na1,r,

(dr)oi:

G:fopu111,

Bloki di składają się prawie wyłącznie z zer. Jedynymi niezerowymi elementami w nich są

(d)i*rł: af,*r;Da6: .T (dt-r)i,,.i : Bij-r)DPti):
Podobnie wyglądają Ą, d|a k > zero\ e.

t,
I.

l. Jednowymiarowe bloki dr,d',.

. są ściŚle

250

(b) Macierz

D:

10 1 0 0 0l 010 1 0 0l o o lo o 1l
0 0 010

ooo

o 1ol

1l

ma pięciokrotną wartośćwłasną równą 10. Macierz

D!b-10.r: lo o o o 1 lo o o o rl io o o o ol
I

lo i o o ol lo o r o ol

ma pięciokrotną wartośćwłasną równą zeru. Stosują się do niej nasze ważania z punktu (a). oczywiście, jeżeli znajdziemy transformację U macierzy D, to ta sama transformacja jest szukaną transformacją dla tzy D. obliczmy więc kolejne potęgi macierzy D:

loooorl o':lo o o o ol, l0 0 0 0 0l lo o o o o.l
Da

lo o l o ol

lo o o o ll loooool D':lo o o o ol,
l0 0 0 0 0l lo o o o ol
:

o. Tak więc l : 4. Do V3 należą rozwiązania równania Dstr w V3 są wektory:

:

0. Jak łatwo sprawdzić,

liliill;ll:l
(a więc wektory, których piąta współrzędna jest równa 0). Przestrzeń pokrywa się z całą przestrzenią wektorów pięciowymiarowych. Do V!, do zbioru wektorów należących do Vł i jednocześnie nie należących do jak widać' należy tylko jeden liniowo niezależny wektor. Moźemy go

6. Wektory i uańości utłasne...

251.

jakkolwiek' byle ostatnia współrzędna była niezerowa' Najprostszy wybór to

"':ill
obliczymy następne wektory: aę1 : Daę1 aę| : Da61e V!. Kolejno otrzymujemy:

e V!,

o1s1

: Dae'l e V3,

",:l:]"'ll]"':ll]
Łatwo zalważyć' że z całej I/a pozostał już tylko jeden wektor typu o(1)' którego dotychczas nie użyliśmy'Niemniej jednak postępujemy (kierując się
naszym algorytmem) bez skrótów. Pomoże to nam opanować przedstawianą metodę. Przechodzimy do I/!. W tym ce1u musimy wpierw znaleźć V2 (,,różnica}' v3 iv2 daje V!). Do V2 na1eżą ro związania równania D2a :.o. Jak łatwo sprawdzić, są to wektory typu

Porównując te wektory bazowe z wektorami bazowymi w V3, widzimy, że 7! jest jednowymiarowa. Wektorem bazowym w V! jest 9ę1 : aę1. Zatem ptzestrzen V! nie wnosi nam nowych wektorów: seria B z punktu (a) nie pojawiła się. Przejdźmy z kolei do V!. w tym ce]u trzeba zla\eźćV t i porównać zV2. Przypomnijmy, że V1 jest za'głsze z definicji tożsame z Vor' Do V1 na|eżą rozwiązania równania Do:o. Są to wektory postaci

lrl

a wlęc np'

llllill:l
llll:l

l;l

na przykład

252

Alsebm

Porównując Vt z Vy widzimy, że wektorem bazowym w V! jest a1a;. Tak więc 7! nie wnosi w nasz schemat nic nor ego i serii .y również nie ma. ostatnią pgestrzenią jest V 1, z której dotychczas wykorzystaliśmy wektol d(4)' Pozostaje nam wektor łł.l1r1

"':ll]
Macierz

U

ma więc następującą postać

lo o o 1 ol lo o r o nl u: lo 1 o o o lo r o o rl
l

L1 o o o

o.l

obliczając f/_l, otrzymujemy

lo o o o 1l lo o 1o ol u-r:lo t o o ol llo oool lo o -r r o.j
0000 1000 0100 0010 10000 110 0 0 0110 0 0 0110
0 0 0 0 0

Ostatecznie

U_|DU:

u*Lbu:

gdzie kreskami zazlaczyliśmy strukturę blokową.

R.6.43. W pierwszym etapie doprowadzimy macierz A do postaci b wej. obliczamy wartości własne A. Są to )1 : 2 (trójkrotna: rt =

6. Wektora 'i, wańości asłasne..'

253

i

^2: rozwiązujemy równanie

4 (dwukrotna: rz

:2).

Szukając uogólnionych wektolów własnych,

0 -'t2 -8 8

8 -12 8 12 _IŻ 16 12

12 -16

0

0l
I
1 I

.i..^

.]

uit,pl

Il]

Liniowo niezależnymi rozwiązaniami są np.

",,,,_l:1, _,,,,:lll.
Drugie uogólnione równanie własne:

LrlL;l

-.':li]
ll l

ma liniowo niezależle rozwiązania postaci' np'

1?i

::

l

lll

Tworzymy macierz V ., której kolumny są wektorami o1l,r;:

":
Macierz odwrotna

|łl3?3]
l33

W : V_| jest

ł 3 _ł lo r o -r ol
równa

l

l2 o o o w:11 oor 2lo ro

.lo r
lo

o

r

;il

B]okowa macierz

A'

ma postać

f

A,:v,tv:lo

lo z o o ol
lo o o 6 -zI
o2

22z

o ol

o ol?

lo

oo

z

z)

obli'czenźe pomocnźcze nr 1. Będziemy stosowali metody' które pozna1iśmy w zadaniu 6.42. Zajmiemy się więc najpierw blokiem Dt _ Dt _ 2' I otaz jego potęgami:

lo 2 z l lo o ol p,:loool, o?:loool. lo o ol Lo o o.j
W obecnym wypadku przesttzeń V2 jest trójwymiarowa. Z kolei przestrzeń V1 jest utworzona z tozwiąza'ń równania Dpę,1"y Jako bazę w tej przestrzeni możemy wziąć np.

:

o-

Irl

lol

Lol
:
o1r1

I ol

Irl L-'l
:

Przesttzeń V! (wektory należące do Vz, ale nie należące do Vr) jest rozpięta tylko na jednym wektorze

wi*

tt1o2,ry

lil
lil li]
:

Wektor o1z1 lależący do

V! jest

równy

a12y:DLat2y:

ls I ll

Pozostaje nam jeden wektor bazowy 9g1 należący do 71, który jest niezależny od a1z;. Jest to np.

0ęl:

Ii]

6'

Wektory i uartości

ułasne...
g1,

25ó

Macierz, której kolumnami są wektory a1ą, 9

ma postać

u,-ll o

lo ł 0l

lr

o -r.l

11.

Macierzą odwrotną jest

lo 2 21 u,,:ll o ol. lo z -z )
Jako postać kanoniczną Jordana macierzy Ó1 otrzymujemy

l2 o ol b'r:Ilr'b,U':ll z ol'

lo

o z.l

obli,czenźe pomocnicze nr 2. Zajmiemy się teraz blokiem

D,

:

bz _ 4. I

oraz jego potęgami:

Ptzestrzeń V1tozwiązait równania D2t(t,pr): 0 jest jednowymiarowa z wektorem bazowym

",:ll

-31 ";: [3

3]

Irl "1,,,r= lr.l.
:

Wektorem bazowym w przestrzeni Vo, może być wektor
CI(1)

I tl
L

_1

]

Stąd

ap1:D2d11:L;l

l

A

'|

Macierz, której ko1umnami są wektory a1r;, o1zi, to

,z- t 4l rr^:l l_t +).

Macierzą odwrotną do niej jest

"ł:!'|ł rl

-41

256
Postacią kanoniczną bloku Óz jest więc

Algebm

b'':Ili'b'tlt:

li Il LI4]

Na tvm kończymy obliczenia pomocnicze. Korzystając z ich wyników, widzimy, że macietz blokowa 5 x 5 złożona z bloków U1 oraz U2

":H+o"Jtffił_|T
doprowadzi macleru

A

do postaci kanonicznej Jordana -4":

A, _ IJ_tA,u :ry-L1y-, AVIU

:

Rozdział 7 Grupy
Wstęp
Zbiór G nazywamy grupą' jeśliokreślony jest iloczyn elementów tego zbioru, tzn. każdej uporządkowanej parze (g1,92) e]ementów zbioru G przyporządkowany jest jeden e]ement tego zbioru, ozlaczany przez g1g2' przy czym spełnione są następujące warunki: (1) iloczyn jest łączny, tzn. (g$z)gz: g1(s2h) dla dowolnych gt,9z,9a€ G, (2) w G istnieje element jednostkowy, oznaczony pIzez e, tzn. taki, że ge: eg : g d|akażdego elementu g € G, (3) dla każdego elementu zbioru G istnieje w G element do niego odwrotny, ozn. g_1 lZn. taki, że gg_1 : 9_Ig : ' ". Z łącznościiloczynu wynika, że iloczyn trzech i więcej elementów grupy można wykonywać', łącząc w pary dowolne sąsiadujące ze sobą elementy. Wobec tego pisanie nawiasów nie jest konieczne. Np.: sl(gzsz)(gągs) : krgr)(gzgn)gu : (g1g2)kb4s5) ! grgrg"gng". Z warunku (3) wvnika, że ls ') s. Iloczyn na ogół nie jest przemienny, h9z ł 9z9t W tych wypadkach gdy iloczyn jest przemienny, tzn. gdy g1g2: g2gt dla dowolnych h,9z e G, gTupę nazywamy grupą abelową lub przemienną. Jeśli]iczba elementów zbioru G jest skończona, nazywamy tę liczbę rzę dem grupy. JeśliG ma nieskończenie wie]e elementów' grupę nazywamy nieskończoną, w przeciwnym zaśwypadku skończoną. Podgrupą grupy G nazywamy podzbiór H c G,który sam jest grupą z tym samym i1oczynem co G. Wynika stąd, że H i G mają ten sam element jednostkowy e. Niech zbiory G1, G2 będą grupami, przy czym nie wykluczamy, że G, : G2. odwzorowanie /: G1 -> G2, określone na całej grupie G1, nazywamy homomorff'zmem grupy Gl w grupę G2, jeślispełniony jest następujący

':

warunek:

258

Algebra

Y g'',g"

Po stronie prawej mamy iloczyn element ó* lk'), f G") grupy G2. Jądrem homomorfizmu /, oznaczonym jako Ker/, nazywamy zbiór wszystkich elementów 9 grupy G1 takich, ze f (s) : e2, gdzie e2 ozlfacza element jednostkowy w grupie Gz. Z warunku (7.1) wynika, że dla dowolnego e1ementu g ę Gt l @_1) : (/(s))-'. Ponadto, /("') : e2, Edzie e1 jest elementem jednostkowym grupy G1' Homomorfizm / nazywamy izomorfizmem, jeśli jego jądro zawióra jedynie element jednostkowy grupy Gt, tztt' Ker/ : {e' } ońz /(Gr) : Gz, tzlt- obrazem grupy G1 jest cała grupa G2' Izomorfrzm grup jest więc odwzorowaniem wzajemnie jednoznacznym G1 na G2' Niech f1 będzie podgrupą, g zaśustalonym elementem grupy G' Zbiór wszystkich elementów G postaci gh, gdzie lr, jest dowolnym elementem 11' nazy'wamy warstwą lewostronną grupy G względem jej podgrupy }1, przechodzącą ptzez e}ement g. Oznaczamy ją, pisząc gH. (W notacji teorii zbiorów: prawostronne }19' {gh|h e H},s ę G). Analogicznie określamy warstwy fuarstwy przechodzące ptzez różne elementy g',g" € G albo pokrywają się' a}bo nie mają elementów wspólnych. W wypadkir grup skończonych, wszystkie warstwy mają jednakową liczbę elementów równą rzędowi podgrupy _EI' Rząd H jest dzielnikiem rzędu G (twierdzenie Lagrange'a). Fodg'opę 11 grupy G nazywamy podgrupą niezmienniczą lub dziel' nikiem normalnym' jeże|i g'lhg € 11 dla dowoinego h € H i dowolnego g € G' Lewe i prawe warstwy grupy G względem podgrupy niezmienniczej }1 pokrywają się: gH : 'F19 dla dowolne go g € G' Zbiór wszystkich warstw
grupy G względem podgrupy niezmienniczej H oznaczamy przez G fH, a jep ólementy przez |9], a więc [9] : gH. Zbiól ten jest grupą' zwaną grupą ilo razową' z iloczynem określonym następująco: Ls']ls"l ! [9'9"]' Elementem fI, elementem odwrotnym do [9] je* jednostiiowym jest warstwa Lel: Elementv.ql, p2 $rup} G nazywamy Sprzęźonymi, jeżeli w grupie G element g taki, że g_1g1g: 92. Sprzężonośćjest relacją symetlyczną, chodnią i zwrotną, a więc pozwala podzielió całą grupę la rozłączne elementów sprzężonych. W odróżnieniu od 'warstw, które mają ty1e elementów, poszczególne kiasy eiementów wzajemnie sprzężonych są na różlo\iczne. W szczególności element jednostkowy grupy sam stanowi klasę. Centrum grupy G, ozn. Z(G), jest zbiorem wszystkich elem grupy G stanowiących jednoeiementowe klasy elementów sprzężorrych:

€G1 l@'s"): f k)fk").

(7.1)

Ls _

'l'

"n:

ZG)!{z:z€G,

g_Izg:z

d\akażdego 9e G}'

Elementy należące do Z(G) z definicji są przemienne z ka,żdym el

7. Grupy

259

grupy G, gdyż gzg'1 : z dla każdego g € G i dla każdego z ę Z(G). Centrum grupy zawsze zawiera element jednostkowy e i jest podgrupą niezmienniczą w G. Bardzo ważną klasę grup stanowią grupy macierzowe. Ich elementami są nieosobliwe macierze kwadratowe, iloczynem zaśi|oczyn macierzy. Elementem jednostkowym jest macierz jednostkowa "f, elementem odwrotnym macierz odwrotna. SU(I/) oznacza grupę macierzową, której e]ementami są wszystkie unitarne macierze u stopnia N ) 2 o wyznaczniku równym 1. Elementy tych macierzy są liczbami zespolonymi. Zatem

Stl(N)

: {u: utu: 1r,

detz

:

1}

.

Centrum grupy SU(//) jest dane ptzez zbiór wszystkich macierzy postaci ekl k :0,I,2,...,lir - 1, gdzie ep: exp(i.2nk /N) jest N-tym pierwiast^r, kiem z liczby 1. U(N) oznacza grupę macierzową zawierającą wszystkie macierze unitarne stopnia _ly'. Wyznacznik takich macierzy może być dowo1ną liczbą zespoloną o module równym 1. Grupa SU(N) jest podgrupą grupy U(I/). So(N) oznacza grupę macierzową, której elementami są wszystkie rzeczywiste macierze ortogonalne .R stopnia 1{ o wyznaczniku równym 1". Zatem

so(r'r): {a,

tra:rx,R:.R,

detr?:1}.

Grupa So(1{) jest podgrupą grupy SU(N). Jeślidopuścimy macierze Zespolone, a zachowamy pozostałe wyżej podane warunki' gIupę ozr.aczamy przez SO(N, A). Ta grupa nie jest u awarta w SU(.n/).

Przykład
Rozpatrzmy zbiór F wszystkich funkcji zmiennej rzeczywistej o postaci f(x) : )r * a, gdzie ), oraz a są dowo]nymi liczbami rzeczywistymi, ptzy czym \ 10. W zbiorze tym wprowadzamy iloczyn: parze funkcji (lr@) : )1r f a1, fz(r) : \zx + a2) przypolządkowujemy funkcję fi/2:

frh@)

! lr(fr(r))

-_

\1\2x

ł \pz ł

ai,

która też jest elementem zbioru F'. Po prawej stronie w powyższej definicji występuje znane z analizy matematycznej złożenie funkcji' Tak okreŚlony iloczyn jest łączny, ponieważ składanie funkcji jest łączne. Elementem jednostkowym jest funkcja e(r) : a, elementem odwrotnym do /(r) funkcja f_'(r) : \_Ir _ \'|a. Zbiór F jest więc grupą.

260

Algebm

Wprowadźmy zbiór G 11x,"1 , mentami G są pary (),a), przy czym W zbiorze G określamy iloczyn:
()r, ar)()2, oz) Iloczyn ten jest łączny:
(()1, a1)(.\r, o2)) ()r, or)

4

IR, + 0}. Jak widać, ele^ podane wyżej wa.runki. .\, a spełniają
o1).

),o e

: ()1)2, )ia2 *

:

(.\r, or) ((.\2, oz)()e, as))

.

W G istnieje element jednostkowy e : (1,0), a także element odwrotny do każdego (.\, a) e G: (), a)-1 : ()-1, _.\_1a). odwzorowanie
11 :

F

>

l@)

: S"+a

-+ (),4) e G

jest izomorfizmem grup F. G. Wprowadźmy też zbiór macierzy stopnia

2:

Zbiór ten jest grupą macierzową: iloczyn macierzy ze zbiort M, bowiem

':{l1l],)'aeĘ A+ ,)

M

należy

f

Lą,r,)|o, l,]

1 olll

ol :L^,o,+a1 I r o'l
)1)2]
r

Elementem jednostkowym jest macierz jednostkowa stopnia 2, która jest warta w M; elementem odwrotnym jest macierz odwrotna

Ir 0l-1 t:t [

l. I
.\

L

-,\-'o

która teź na}eży do

M.

odwzorowanie

^9']'

12:

G)

(),")

-

[

;

l]"

jest izomorfizmem grup G i M. Złożenieodwzorowań 12o11 jest i grup F i M''frzy grupy .F', G, M są więc parami izomorficzne. Poniżej zajmiemy się grupą M . Poprzez izomorfizmy I11 I1! o I;I ' mane wyniki mogą być przeniesione na grupy G i F. Ponieważ na maclerze:

lr olll ol : I l ol ),)z l L^'or+ar Lo, )1", ^, ^"1

7. Grupy
oraz

Ż6I

lr oll-r ol:l :
M

Lo,

są tóżne, grupa

z nią grupy G i 'F. Podzbiór grupy M zawierający wszystkie macierze, w którvch podgrupą w M. Oznaczmy ją przez H:

nie jest abelowa, a więc także nie są abelowe izomorficzne

^r]

Lo,

^,

I

Lrro, +o2 \1),2]

I

o

l

):1jest

,,
Rzeczywiście,

, o} {11 ?] ".

lj,Ylt;

?l-l"i-?),,
o'l

}1jest podgrupą abelową (gdyż dodawanie liczb rzeczywistych jest przemienne). Jest ona izomorficzna z grupą (IR, +) utworzon ą przez zbiór wszystkich liczb rzeczywistych ze zwykłym dodawaniem liczb jako iloczynem grupowym. Izomorfizm ten dany jest przez odwzorowanie

nrlr L"
Niech rn

: li 9l l-b u )

'

]-+o€

(]K'+)'

ouo"r. dowolnym elementem grupy

M.

Poniewaź

,rr-' f

L. tl^:l,r'o t)'n'
M.
Lewa warstwa rn'H zawieta ma-

t ol

I I ol

więc 11 jest podgrupą niezmienniczą w cierze postaci

Ir ollr ol I r ol
Lu

gdzie a jest dowolną liczbą rzeczywistą, zaśb' p' są ustalone. Zatem

ulL. tl:lt*r, ,)'
t,+o]

^,:{[::]:pcrR,
mt:l '

Tutaj oraz poniżej o oznacza dowolną liczbę rzeczywistą. Niech

ll

La1 Pr)'

ol l.

m.': ' I

ll

Loz pz)

ol

I

będą elementami M. Lloczyl warstw [rn1][rn2] z definicji jest warstwą zawierającą element fiL1n2. Ma ona postać

rnfn2H:{ll _ I l} l.L. l]ĄLI2 ])

grupa llorazowa G lH jest izomorficzna z gTupą macierzy Stąd widzimy, źe 'l 0 . o"n*" my ją przez Hg'. oorru"i [ 1

'

LU

l'r

l

Iloczynem w w

ol+ą. tr ol-'lr oll'ol-l p1'__" Lo ^] Lo ^]:Lt"-1))_Ió ']Lu -) Liczb rzeczywistych różnych od 0' ze /Jo iest izomorficzna z grupą (R\ {0},
zwykłym mnożeniem liczb jako iloczynem grupowym' Każdy element grupy M moźna jednoznacznie zapisać w postaci elementu z Hsiz H:

M,

Ą

znany iioczyn macierzy' Ą jest oczywiście 2 grupy M. 116 nie jest podgrupą niezmienniczą jest abelową podgrupą bowiem istnieją p, ó e ]R.' p l 0 takie' że

",*t|l

l]

p€R,pl0}

il

0l lr oll l 0l łr.l1 r]' Lo

co zapisujemy krótko przemrenne:

^]:Lo ^]|.ł-'. M : HoH. Ponieważ elementy Ę i }J
o'l
^]

nie są na

^]' nie jest i1oczynem plostym swoich podgrup Ą i 1l' Definicję czynu prostego grup podajemy w zadaniach 7 .22' 7 '23' Na zakończenie znajdźmy centrum grupy M. Zgodnie z definicją we wstępie, jest to zbiór wszystkich elementów M, a więc macierzy maj .^ l0. takich' że nostać ;
gnpa

lrollrol i]-L^" ll Ló;]L; ,ll ol :L"']Lo lr olll ł|,
x]

ol

M

lr ol
|

"

1.^

l-r ol

@razowa
grupy G.

ll ol L. ^ lrn:rn L. ^l
G f

H

nie jest izomorficzna z podgrupą

7. Grupg

263

dla wszystkich macierzy

nek a * .\ó : b + pta, który ma byó spełniony d1a wszystkich b, 1l,, p, l 0. Jest to moźliwe wtedy i tylko wtedy, gdy a : 0' ) : 1' Zatem centrum grupy M jest trywialne zawiera ono tylko element jednostkowy grupy: o

rn :

lt:l

e M.

Stąd otrzymujemy waru-

z(M\:{11 l} .LU 1I'
Zad,ania

Zbadać, czy podane poniżej zbiory Waz ze zdefiniowanymi w nich działaniami są grupami. (a) Zbiór wszystkich liczb rzeczywistych iR' ze zwykłym dodawaniem liczb (traktowanym jako iloczyn gruporx'y), ozn. (R, +). (b) Tenże zbiór lR ze zwykłym mnożeniem liczb (tym razem mnożenie jest traktowane jako iloczyn grupowy).

7.I.

(c) Zbiór składający się z dwóch |iczb: 1 oraz _L wraz ze zwykłyrn mnożeniem liczb.

(d) Zbiór wszystkich liczb zespolonych o module równym 1 z dodawaniem liczb zespolonvch. (e) Zbiór składający się z operacji obrotów i odbić, które przeprowadzają dany kwadrat w siebie.

nej rzeczywistej x ze zwyklym dodawaniem wielomianów (q to liczbowe współczynniki wielomianu). (g) Zbiór wszystkich wielomianów tł(u) jednej zmiennej rzeczywistej x ze zwykłym mnożeniem wielomianów.
określonych na odcinku |0, 1] i odwzorowujących ten odcinek na siebie. Iloczynem jest składanie funkcji: (fi/r)(z)! h(fr(r)).
nej rzeczywistej
(h) Zbior

(f) Zbiór n'szystkich wielomianów rzeczywistych w(r)

: |u axi

iednej zmien_

{/(r)} wszystkich monotonicznie rosnących, ciągłych funkcji zmien-

r

7.2. Udowodnić, że pierwiastki n-tego stopnia z liczby I tworzą grupę względem mnożenia ]iczb zespolonych. Jaki jest rząd tej grupy? Czy stanowi grupę względem mnożenia liczb zbiór pierwiastków n-tego stopnia z liczby a, gdy a l I,a l 0? Czy jest grupą względem mnożenia liczb zbiór U(1) : {z
:

l.l-1

.2. l-\1

264
7.3. (a) Pokazać' że macierze

Algebra

lo o ll f o I o'l _ r ol, u,=lr o ol, u,:lo o I r:lo l1o ol

Lóói]'

Lóió]'

|loo]

I

tworzą grupę względem mnożenia macierzy. Czy jest to grupa abelowa? (b) Wykazać' że każda grupa rzędu 3 jest abelowa.

7.4. Wykazać, że macierze (*.og, Łżob +i'd2, +źa3) tworzą grupę wzglę dem mnożenia macierzy. Przypominamy, że macierze Pauliego o;' i : 1',2,3, zdefiniowaliśmy w rozdziale 2. Macierz ag jest macierzą jednostkową stop nia2. Ułożyćtabelkę mnożenia w tej grupie. Uwaga- Ta grupa rzędu 8 jest nazywana grupą kwaternionów. 7.5' Udowodnić, że następujące zbiory macierzy:

su(z):{l-r:],
su(1'1)
E(2)

:{lz:1,
*oG'',

a,aęC,

lol'Ż+ lBl'Ż :

r)

,

a,Bec, l"l' ]

llsl'

:

{l

ffJ,,1{},

, rO|

jest grupą macierzową zawieraj wszystkie macierze zespolone stopnia 2 o wyznaczniku równym 1:
są podgrupami grupy

SI(2' C). s'(2'

q

r R1 : a.B,1,6€C' sL(z,C): {l 'L 1 "v t o l|
w fizyce.

oó _

fu

:t).

Grupa ta odgrywa istotną ro1ę w relatywistycznych teoriach kwan 7.6. Tlansformacje Galileusza w przestrzeni lRxfi3 definiujemy następ
lR.

x Ę3 > (t,a) -+ (t',t') e

IR

x

.R3,

gdzie

t':t, ł':Rł_Dt+a.

Wektory o'' a1 ł mają po trzy składowe rzeczywiste, a .R e So(3). formację taĄ oznaczamy przez (R', a, a,).

7. Grupy

265

Wykazać, że zbiór G wszystkich takich transformacji jest grupą względem składania transformacji. Znaleźć rcgtię mnoźenia w grupie' tzn. wzór na (R2, t:2, a2)(R1, o1, o1), element jednostkowy oraz element odwrotny. Grupa ta nosi nazwę grupy Galileusza. odgrywa ona ważną rolę w fizyce nierelatywistycznej.

7.7. Dowieść.że grupami macierzowymi są: (a) zbiór wszystkich zespolonych macierzy ortogonalnych stopnia n, oznaczamy go jako O(n, C), (b) zbiór wszystkich macierzy unitarnych stopnia n' ozn. (I(n).

7.8. Czy

zbiór wszystkich macierzy hermitowskich stopnia n jest grupą

względem: (a) mnożenia macierzy, (b) dodawania macierzy?

7.9. Niech G będzie zbiorem wszystkich mar:ieruy czywistych stopnia n spełniających warunek

M

zespolonych lub rze_

MrgM :

g,

gdzie g jest pewną ustaloną macielzą nieosobliwą. (a) Wykazać. że G jest grupą macierzową. (b) Zastosować wynik otrzymany w punkcie (a) do zbioru ć wszystkich ma_ cierzy Lorentza, tzn. macierzy 4x4 o rzeczywistych e1ementach _Lf spełniających warunek

gdzie greckie wskaźniki mają wartości 0,1'2,3, Tr":0, edy p ł u, Too:1, qI : n22: Tzs: _1 (zob. zadańe 2.2|). Stosujemy konwencję o Sumowaniu. Uuaga. [ąp"] jest tensorem metrycznym tzw. czasoprzestrzeni Minkowskiego we współrzędnych kartezjańskich.

LjLXqrp: n,.,

(*)

7.10. Właściwagrupa Lorentza (zob. R.7'9) oraz grupa SL(2,C) (zob. zadanie 7.5) są powiązane. (a-) Pokazać, źe jeśliA ę SL(2,C), to macierz L : [L(^)y), której elementy są zdefiniowane wzorem
ItorI:.I

jest macierzą Lorentza. We wzorze tym d' to macierze Pauliego, on 12. = Wskazóuka. Stosujemy konwencję o sumowaniu. Dowód moźna przeprowadzić w następuiącvch etapach.

: o oL(I:.)er,

(.)

266

Algebra

1) Sprawdzió, że warunek (*) z zadaria7.9, który definiuje macierze Lorentza' jest równoważny niezmienniczości biliniowej dwuformy (r,g) Tppxpyp wzg|ę dem transforma cji x'u Lf,x" , y'ł L,"u" . 2) Sprawdzić, źe

:

:

:

@,a)

:

det

2a

-

det

ż_, zl:
l@u

(1)

gdzie zp+op, ż- zlop, L@, + ap), 3) Wykazać' że wzór (e) jest równoważny wzorowi

źa:

:

Ą:

_

nu\.

Itittt
gdzie

: i,, :
@,u).

(Z)

'Pop, r'P : L(L)P,t'. 4) Stosując wzory (1), (2), pokazać, ze (L(|r))ł, L(^)a) (b) Pokazać, że

t : r"a,, i' :

r(A1Ar) : L(L1)L(LI),
A
-+

tzn. że odpowiedniośćSl,(2' C) >

I(A)

e ć jest homomorfizmem grup_

7.11. (a) Wykazać, że z warunków (1)' (2)' (3) definicji iloczynu w grupie G (patrz wstęp) wynika, źe w G nie istnieje element e1 l e taki, że e1g : g dowolnego elementu g € G. (b) Wykazać' że dla danego elementu g e G nie istnieje element (g_')' ł g raki, że g(9_l)' : (g_I)'g: e. Uwaga. Wynika stąd, że w G nie istnieje drugi element jednostkowy ani
element odwrotny.

7.12. odwzorowanie / jest homorfizmem grupy Gt w glupę G2' Wykazać, jądro tego homomorfizmu jest podgrupą niezmienniczą w grupie G1, a obraz podgrupą w G2.

7.13. Niech H będzie podgrupą grupy G. Wykazać, że jeśliwarstwy stronne gl}1, g" H mają choćby jeden eiement wspólny, to gl H : gl' H. 7.14. Dana jest grupa G i jej podgrupa H, przy czym H składa się z nych klas elementów sprzęźonych w G. Rozumiemy przez to, że każda

jest podgrupą niezmienniczą grupy G.

e1ementów sprzężonych w G albo się całkowicie zawiera w 11, albo nie z H ani jednego wspólnego e1ementu (czyli wykluczamy przypadki, że elementów jakiejŚ klasy na1eży do .F1, a reszta klasy już nie). Wykazać, że

7. Grupa

267

7.15. Grupa G ma parzystą liczbę elementów równą 2n. Pokazać, że każda jej podgrupa n-elementowa jest podgrupą niezmienniczą.
7.16. Dowieśó, że w grupie permutacji n elementów, ozn. Sn, do danej k1asy elementów sprzężonych naleźą wszystkie permutacje o identycznej strukturze cykli, tzn. ich rozkłady na rozłączne cyk1e o minimalnych długościachzawierają jednakowe liczby cykli o danych długościach.Czy permutacje

"':(r
7

/ l' z s ą\

r 4 3),

",:(l'^ił) 7Ę-( j3ii)

należą do tej samej klasy elementów sprzężonych w grupie permutacji

,5a?

Rozłożyćgrupę permutacji 53 na sumQ mnogościową warstw względem podgrupy u : {e, (1,2)}. Element e ozna'cza' permutację trywialną, tzn. bez przestawień.

'!7.

podzbiór jej e]ementów:

7.18. Rozważmy,9a

grupę permutacji 4 elementów.
2)(3, 4), (1, 3)(2, 4), (1, 4)(2, 3)}

Z

,9a wybieramy

H -- {",(1,

określonych Za pomocą rozkładów na iloczyny cykli. (a) Dowieść,że H jest podgrupą niezmienniczą. (b) Pokazać, że grupa ilorazowa SalH jest izomorficzna z grupą permuta_

cji

53.

7.19. Niech a,

a

uęaą operatorami spełniającymi warunki:

A+i; B +i; A+B; a': B'

:i,6Ą'Ż:i,

gdzie 1jest operatorem identycznościowym. operatory takie istnieją, np. trzy maclerze: jednostkowa 13 oraz

A:

lo o rl

spełniają powyższe warunki. Wykazać, że: (a) Zbirt G : {i , A, A' , B , Ab, A' B} jest grupą względem mnoźenia operatorów. Podać tabelkę mnożenia grupowego. (b) Pokazać, że odwzorowanie rp zdefiniowane następująco:

Lllrl"=LlBtl
ęGb:

lo l ol

9(i):

(1)(2)(3),

(13)(2), ,p(A'B):

(1)(23),

Ż68

e(A): Gz3),

p(B)

:

(12)(B), p(A2):

(rB2),

jest izomorfizmem grup G i 53. (c) Pokazać, że H : {i, A, A21 iest podgrupą niezmienniczą w G.
wnętrznym elementów

7.20. Algebrą Liego nazywamy przesttzeń r,a ę B:

1iniową

B

z mnożeniem we-

BxB)(r,u)-+lx,sleB
o następujących własnościach: (1) iloczyn Liego jest liniowy względem każdego z dwu argumentów, (2) spełnionajest tożsamość Jac obiego: ||r',y], z]+||y, z], r]+|[z, r],a] (s) 1", ul -la , x)Iloczyn Liego na ogół nie jest ani przemienny, ani łączny. Sprawdzić, czy są algebrami Liego:

:

:

0,

(b) Przestrzeń R3 z @,,g] { , r r, gdzie l: x 9 jest iloczynem wektorowym wektorów o, g? We współrzędńych iloczyn wektorowy wektoróv , : (ro), a : @t), gdzie i, :1, 2,3, ma postać (t,xy)d : ett"txk7l (konwencja
(c) Zb\fu macierzy hermitowskich bezśladowych N x I{, traktowany jako' _i(xY _ Y X)? przestrzeń liniowa nad ]R z [x' Y] Uwaga. Mlożenie wewnętrzne elementów r, y w algebrze Liego jako [r,9], czyli tak samo jak komutatory macierzy omawiane w rozdziale Komutator macierzy jest przykładem i1oczynu Liego, ale iloczyn ten jest działaniem ogólniejszym, jak widać choćby z przykładu (b).
o sumowaniu).

(a) Zbiór bezśladowych zespolonych macierzy I[ x Iy' z iloczynem IX XY _ Y X , gdzie XY oznacza zwykły iloczyn macierzy?

q

:

7.21. Niech B będzie algebrą Liego (zob. zadanie 7'20) i niech {e;} baząw B . Stałe strukturalne /oi a1gebry B w bazie {ą} definiujemy
lei, esl

:

fire"

(sumowanie po s). obliczyć stałe strukturalne algebry Liego su(Z) hermitowskich 2 x 2, bezśladowych, w bazie {żoo) (oo są macierzami liego). Pokazać, że stałe strukturalne spełniają tożsamość Jacobiego:

fhf:I + ffźfk +

fńfit:

0.

Algebra Liego su(I/) jest okreŚlona w R.7.20.c.

?.

Gru,py

269

7.22. Iloczynem prostym G1x G2 grup G1, G2 nazywamy zbiór wszystkich par (h, gz), edzie h Ę Gt,9z € G2, z iloczynem zdefiniowanym '\7t/zorem
Wykazar, że G1 x G2 z tak okreś1onymiloczy(Gtez) i (ur,Gr), gdzie e1,e2 są elementami jednostkowymi grup G1, G2, są podgrupami niezmienniczymi grupy G1 x G2.
nem jest grupą oraz że podzbiory

b'r,d)fur,d ! k'rsr,gLsr)'

wtedy: (a) każdy element G1 jest przemienny z każdym elementem G2, (b) każdy element g € G można j edn oznaczlie zapisać w postaci 9192, gdzie !1 Ę G1 olaz gz € Gz.

7.23. Mówimy, że grupa G rozpada się na iloczyn prosty swoich podgrup G1,G2, jeśllG1,G2 sąpodgrupami niezmienniczymi G takimi, że G : GtGz oraz G1n G2 : e, gdzie e jest elementem jednostkowym G. Wykazać, że

7.24. U(2) oznacza grupę macielzy unitarnych 2x2. Niech g € u(2). Wtedy Idetg)| : 1, tzn. detg : exp(i'ą), gdzie ę to liczba tzeczywista. Łatwo zauważyć, że wó,wczas u : exp(_łź4)g e su(z). Zatem każdą macierz g ę U(2) można napisać w postaci e u1t|. "*p11ri91t, 12 ozllacza macierz jednostkową stopnia 2. t/(1) jest tutaj grupą macierzy postaci z12' gdzie liczba zespolona z ma moduł równy jeden (grupa ta jest izomorfi'czna z grupą liczb zespolonych o module 1). sU(,^/) onz U(7) są podgrupami grupy U(l/). Czy oznacza to, że U(2) rozpada się na iloczyn prosty swoich podgrup SU(2), U(I)? g

:

"rp1f,l,p1r.

gdzie u ę sU

|2\. oraz

7.25. Wykazać, że grupa U(2) jest izomorficzna z grupą ilorazową sU (2) x U (L) lZr, gdzie 22 jest podgrupą niezmienniczą grupy SU(2) x t} (1) złożoną z dwu elementów: (I2,12) oraz (_I2, _.I2). Symbol x ozl:.acza iloczyn pro_ sty grup, zdefiniowany w zadanil 7.22.

Rozwiązania
R.7.1. (a) Tak' jest to grupa abelowa; jedynĘ grupową jest liczba
(b) Liczba 0 nie ma elementu odwrotnego, więc zbiór ten nie jest grupą. (c) Tak. (d) Nie' gdyż suma dr óch ]iczb o module równym 1 ma moduł na ogół różny od 1. (e) Tak. JeSt to glupa skończona, rzędu 8, ozr.aczana przez C4,. Elementem jednostkowym jest operacja identycznościowa pozostawiaiąca wszvstkie
0.

270

Algebra

wierzchołki kwadratu na swoich miejscach. Pozostałe elementy to obroty o 90', 180" i 270' wokół osi prostopadłej do płaszczyzny kwadratu i przechodzacej przez jego środek,a także odbicia zwierciad1ane wzglę',łem obu przekątnych kwadratu oraz dwu prostych dzielących przeciwległe boki na
połowy.

(f) Tak' jedynĘ grupową jest tutaj wielomian tożsamościoworówny zero, elementem odwrotnym jest wielomian z przeciwnym znakiem. (g) Nie' gdyż brak elementów odwrotnych. Elementem od(h) Tak. Elementem jednostkowym jest funkcja l@) : ". też jest odcinek jej jest dziedziną odwrotna funkcja wrotnymdo/(o) /_1(z) jest monotonicznie rosnąca. funkcja ciągła, 1] i to [0,

R.7.2. Niech G : {, : z" : I).

Wykażemy, że jest to grupa względem

mnoźenia liczb zespolonych. JedynĘ grupy jest z: L € G. Jeśliz € G, to również z-1 e G, poniewaź (" ')" : (zrL)-l : 1. Dalej, jeśIią, z2 € G, to 4z2 € G, co wynika z faktu, że (ąz2)" : złzł: I. Łącznośćmnoźenia jest oczywista. Grupa ta iiczy n elementów: są to liczby zł : exp(2ri'kln), gdzie k : 0,I,2,. . ., n - 1. Jest abelowa (przemienna). U(I) też jest grupą. Natomiast n-krotne pierwiastki z Liczby a różnej od 0 oraz 1 nie tworą grupy. Brak jest wewnętrznej wykonalności mnożenia: jeżeli u1,u2 należą dd zbioru n-tych pierwiastków z a, to u1u2 już nie należy do tego zbioru, gdyi

(up2) --

a2

t'

a.

R.7.3. Sprawdzamy wszystkie postuiaty. Między innymi otrzymujemy : Uz. okałuje się, że faktycznie mamy do czynienia z grupą. Jest abelowa, bowiem UzUr : I:UtUz.

Niech G : {e, sl,92]; będzie grupą rzędu 3 o podanych elementach. ment e jest z definicji przemienny ze wszystkimi elementami grupy. staje wykazać, że grg, : g2g1. Otóż gg2 : e, bowiem gdyby gg2 : g| g1g2 : 92, to mnożąc pierwszą równośćz lewej strony przez grl , drrlgą z prawej strony przez g, 1, dostajemy, odpowiednio, gz: e l:ub h: e. grupa nie liczyłaby trzech elementów' Podobnie 9z9t : e, a więc g1g2 :

R.7.4.

Wprowadzamy następuj ące oznaczenia: e -_ oo1a: iot',b : za3. Następnie sprawdzamy, że: a2 : b2 : c2 : _e;ba : _ cb -- _bc : a\ Ca : -ac: -b. Wyniki te pozwalają nam ułożyć mnozenla grupowego. Zauważmy, że a 1 : _a; [_l : _bi c- | : -r.

7. Grupy

R.7.5. Dowodzimy, że SU(2) jest grupą. (a) Macierz jednostkowa 12 na1eży do SU(2) (a

:

1'

(b) Mnożenie macierzy jest łączne. (c) Sprawdzamy wewnętrzną wykonalnośćmnożenia:

B

:

0).

0'll I q, a,
|

-8,

I|

-lt,

q,

pr]_l dtaz_7laz alazłapzl:l s. B, l _Ą a. ' at1z _0t0z+ a1d2 a,
l|_asoz_

)

L

]

gdzie wprowadziliśmy oznaczenia a1a2 - a'B, Y a3 i a1B2 * /pz ? 0s. Korzystając ze wzorów 1or' + lp'rl' -- 1, lorl' + |,Brl' :1 sprawdzamy' że również |o3|2 + l9"l' : l. Tak więc ogó1na postać mal:ietzy,9U(2) i warunek nałożonyna elementy macierzy są zachowane przy mnożeniu. (d) Po ob1iczeniu macierzy odwrotnej widzimy, że ttależy ona do SU(2):

al-'-la I " al -gl ę SU(z). -LB l-B ")
su(z) c sL(z,q.
podzbiorami Tak więc SU(2) jest grupą macierzy zespolonych 2X2. Jest oczywiste, że
Sprawdzenie, że SU(1'L) i E(2) są grupami macierzowymi oraz że są one SL(2,q, jest podobne do przeprowadzonego powyżej.

R.7.6. Niech ł| -- R1ł_lsfiła1, tl:totaza": Rzd -azt'+a2, t'|:tl' Wstawiając jeden wzór do drugiego, otrzymujemy n" : RzRtt - (Rzut ł q)t + (R2q ł o.2), t" : t. Zatem
(Rz, uz, az)(Rt,tsy a1)

:

(RzRl, Rła t + t2,

Rf2a1

+

a2). a elemen-

Element odwrotny do (trl, o' a) jest równy (R_l tem jednostkowym jest (1,0,0).

,_ R'|tl,_R_'o),

R.7.7. Niech A, B będą macierzami ortogonalnymi, tzn. A'1 - A'I JB_1 .B?. Ich iloczyn jest także macierzą ortogona}ną, gdyż (AB)r : Br AT

B tA 1: (AA1-r. (Ar)r:(,4')-'.

: :

Macierz jednostkowa jest również ortogonalna (I : I_1 : Ir). Mactetz odwrotna do ortogonalnej jest ortogonalna' co wynika z równości (a-t;z Dowód, że U(I{) jest grupą' jest równie łatwy. Dla macierzy unitarnych A, B powtarzamy dokładnie te same kroki co dla macierzy ortogonalnych' z tym że'operację t.ansponowania 7 zastępuje sprzężenie hermitowskie t.

Algebra

Zalważmy, źe macierze ortogonalne rzeczywiste takźe tworzą grupę' oznaczaną jako o(N), która z kolei jest podgrupą U(jV).

będą macierzami hermitowskimi (A : AI ,B : BI) o rozmiarach n x n. Sprawdzamy, czy iloczyn -4B jest macierzą hermitowsĘ dla dowolnych A, B. otóż nie jest:

R.7.8. Niech A, B

Qła1t

-

BłAt : BA+ AB,

jako że mnożenie macierzy na ogół nie jest przemienne. Tak więc zbiór wszystkich macierzy hermitowskich nie jest grupą macierzową. Natomiast zbiór macietzy hermitowskich nieosobliwych i wzajemnie przemiennych jest

grupą macierzową. Przykładem takiego zbioru jest zbiór nieosob}iwych, rzeczywistych macierzy diagonalnych. Względem dodawania macierzy zbiór wszystkich macierzy hermitowskich stopnia n jest grupą (będącą z kolei podgrupą wszystkich macieruy n x n względem dodawania). Elementem jednostkowym w tych grupach jest macierz zerowa. Zgodnie z przyjętą terminologią, grupy te nie są grupami macierzowymi, mimo że ich elementami są macierze.

M spełnia warunek M'gM : 9' Ponieważ det(Mr gM) : det Mr det g det M : (det M)z det g: det g, więc (det M)2 : 1, zatem M jest nieosobliwa. Istnieje więc macierz M-r Pokażemy' że M_1 e G. Wzór M'gM : g mnożymy z prawej strony M-l i z lewej przez (M')-' . Prowadzi to do wzoru S : (M-L)r S gdzie dodatkowo skorzystaliśmy z tego, że (M''), : (M7)_1. Stąd że M_l ę G.
R.7.9. (a) Niech macierz
JeśIiM1,M2 € Mianowicie:

G, to ich iloczyn macierz owy M1M2 też należy do

(M1M2)rs(MrMr)

: tut[(MlsMr)Nlz: MTsMz:

s.

Tak więc G jest grupą macierzową. (b) Warunek LlLr,npp : nvc możr.a zapisać w postaci macierzowej:

LrrTL

: rl

Edz\e n

:

Lrl-l --

10 0 0-1 0 00-1 00 0

0 0 0

, L:LIł)

-1

zbiór wszystkich macierzy Lorentza tworzy glupę macietzową, zwaną

(w obu macierzach indeks p numeruje wiersze, indeks z zaśkolumny).

7. Grupy

273

grupą Lorentza ) oznaczarrą ptzez L' Wśród macierzy Lorentza wyróżnia się podgrupę utworzoną przez wszystkie macierze Lorcntza o wyznaczniku równym 1 i przy tym takie, że > 1' Tę podgrupę oznaczamy przez L! llb '3 grupą Lorentza. so(3' 1) i nazywamy właściwą Analogicznie można pokazać, że grupę stanowi zbiór wszystkich zespolon1"ch macierzy M spełniających warunek MtgM : 9. Przykładem może być grupa su(l,1) wprowadzona w zadaniu 7.5 _ dla niej

b_-os:|ó _?]
R.7.10. (a) Po pierwsze, wzór
znacznie. Mianowicie
L

/ro

rll't

:

o oL(tl')e,

definiuje

I(A)!

jedno-

(

L)i :

lr1:r

1o, ttr ,tt

),

bowiem Tr(o,o p) 26,, (r, p : 0,t,Z,e). I) (a',a') r7rrL!Lp,x'g" (t,a) : rl,,* a' . Ponieważ x",a" sĄ dowolne, otrzymujemy warunek (*) z zadania 7.9. * a3, al - ia2 1 2) d,: au6,,: | 'i ' wtęc

: '

:

:

La +?o- oo-o:,l detd: (ao)t _ (or), _

(ot), _ (or),

:

(a,a).

Zatem det ż1 _ det 2_ : (za, z| _ (r_, : (ł,g) "_) : 3) Podstawiając we wzorze (2) t ói, otrzymujemy wzór (o) z tematu zadania. Mnożąc wzór (C) przez cp i sumując Po p : 0, 1, 2, 3, otrzymujemy wzór (2) ' Zatem wzory te są równoważne. ł) (r(A)o' l(^)a) : (d',a') _- det ż'*_det ż1 : det(Aź+At) _ det(Aź-At) : det ż+ _ detż_ : (a,a), gdzie w przedostatnim kroku skorzystaliśmy z tego, że det A : 1. (b) Mamy z definlcji macierzy -t(A)
(A1

A2)o,

(A1 A

z)t

:

o pL (lUI1z)L.

Z drugiej strony

(A1A2)a,(A1Az)t

: Al(AzopAl)łł: ł'o^r(ł'))r'1 : L(L)iL(ttr)),
o.

:

L(Irr))o rL(It)P^

274

L

Zalważmy, że L(lt) : r(-^). Dlatego rozpatrywany homomorfizm nie jest izomorfizmem. Można wykazać, że obrazem tego homomorfizmu jest właściwagrupa Lorentza I] .

(IL L

L2) Pp

:

L (L )P^L

(L)tr'

R.7.11. (a) Przypuśćmy,że taki element e1 istnieje. Biorąc a: e' mamy (2) zasto_ e1e: e. Z drugiej strony, podana we wstępie definicyjna własność sowana do 9 : et daje €1€: e1. Zatem er: ę(b) Podaną w temacie zadania równośćgG ')' : e mrrożymy obustlonnie ptzez g_I. otrzymujemy g_'g(g ')':9_1e. Ponieważ g'1g: e, strona lewa
tej równości jest równa (9_1)', strona prawa zaśg_I. Zatem (g_1)l

-

g_L.

R.7.I2. (a) Wykażemy najpierw, że f (er) : ez. Dla dowolne$o ! € G1 mam} l @) : l k",') : l G) l k). Mnoźąc obie strony tej równości lewostronnie

przez f((s))-1, otrzymujemy er: (fkD-'f(s)f(e1): f(e1). Następnie wykażemy, że f(g_') : (/(s))_'. Po stronie prawej mamy tutaj eiement grupy G2 odwrotny do elementu f(g). Z definicji homorfizmu grup ez : l @_'g) : f @_') l k). Mnożąc obie stlony tej równości prawostronńe przez (f (s))-1, otrzymujemy (/(s))-' : lk-1)f (s)ff(s))-': /(s-'). Weźmy teraz dowolny element gn e Ker J C G1. Ponieważ f (sd ą, więc d}akaźdego g e Gmamy f (9-'gog): f (g_')l@)lG) U@))_'"rf b) : ez. Widzimy więc, że g_1gog ę Ker f . (b) Jeślih,h' e Imf C G2, to istnieją 9,9/ e G1 takie, że h f(g), fb'). Dlatego nn': fb{) ę Imf . "Iakże h_| € ImJ bowiem h-l : (/(s))-' : ,f (g-1) e Im/.

:

:

h':

fj)fb):
:

:

R.7.13. Niech 96 € h',h" € H. Dlatego

g'

H

otaz go e g" H. Stąd 9o

:

g'h' oraz

go

:

9" h"

,

g'

g"h"(h')-r.

(*
(*)

Dowolnv element warstwv glH ma postać g'h. Korzystając z relacji mamy g'h: gl'h|l(ful)_lh ę g" H, a więc każdy element warstwy g'fl do warstwy g/'I1. Podobnie, dowolny element warstwy g"f/ ma postać 9"ń. Stosując odwrotną do (*), mamy gtlh : g'h'(h")_|h e g'H. Zatem dowolny warstwy g" H należy do warstwy g'fl. Warstwy te są więc identyczne.

R.7.14. Podgrupa fI jest niezmiennicza, jeżeli 9-1h9 e H dla

elementów g ęG,he }1. Wszystkie elementy postaci 9_|hg należądo zbi elementów sprzężonych z h. Zbiór ten na mocy założeniajest zawarty w

7. Grupy Zatem H jest podgrupą niezmienniczą.

275

element G nie n ależący do H. Przypominamy, że warstwy są zawsze rozłączne i każda z nich posiada jednakową 1iczbę elementów. Ponieważ obecnie mamy ty1ko dwie warstwy, więc warstwa prawostronna i lewostronna się pokrywają (gH : Hg), gdyż zarówno gH, jak i.F19 składają się z tych elementów G, które nie należą do IJ. Pokrywanie się warstwy prawostronnej z lewostronną oznacza' że dia każdego lrr € }1 istnieje taki ń2 € H, że zachodzi 9ht : hzg hlb g_1h2g : htl co dowodzi, że I{ jest podgrupą niezmienniczą.

R.7.15. Rozłóżmy G na warstwy względem n-elementowej podgrupy f/. Są tylko dwie takie warstwy: fl - sama podgrupa otaz gH, gdzie g to dowolny

') /l2 3 permuta cJę 1-o : na rozłączne ( z' ,, i, ... T z, / cykle o minińalnych długościach:ą: (. )( ) ( . ) Klasa elementów sprzężonych z Pg zawiera wszystkie elementy postaci PąP_\, gdzie P -R.7.16.
Rozlóżmy

(" ', i \Jt Jz Jz

Permutacja

i ) )e,S".oczywiŚcie ' . . Jn ppsp r : p(...)p-1p(...)p*1p... p(...)p-r. P(. . .1r-t też jest cyklem o minimalnej długości. Na
?")
(k1,k2,k3)

przykład,

(,, i,

(i' ł . ,;)

:

(j*,, jt,,

jł,)

cji

Zatem k]asa elementów sprzęźonych zawiera permutacje o tej samej strukturze cykIi. Pozostaje wykazać, że zawieta wszystkie takie permutacje' Niech Ą będzie permutacją o tej samej strukturze cykli co Ą Aby zobaczyć, źe istnieje permutacja P taka, że Pt : PPoP-1, wystarczy zalważyć, iż podany wyżej przykład z cyklem (lą'k2,h) pokazuje, że dowolny cyk1 3-elementowy można przekształcić w dowolny inny cykl 3-elementowy, ptzy czym w permutacji P wystarczy odpowiednio dobrać jedynie liczby jx,, jł,, jx". Pozostałe liczby ji w P są dowolne. Ponieważ cykle występujące w Po są rozłączne, możemy tę dowolność wykorzystać, dobierając owe ]iczby tak, by kolejne cykle zawarte w Po ptzechodziły w kolejne cykle z permuta_

ą.

Przejdźmy do przykładu podanego w temacie Zadania:

11: (1,2)@,a): rz: (1,3)(2,4), 4:

(1,2,3,4).

Tak więc 1l1'7T2 r'ależą do jednej klasy elementów splzężonych, innej niż ta, do której należy 13.

276
R.7.t7. Do

Algebm

53 należą następujące elementy (podane w zapisie cyklami): : {e, (1' 2)' (1' 3)' (2,3)' (1' Ż,3),(2,1',3)). Przez (1' 2) tutaj rozumiemy ^93 (1,2)(3) itd. - opuszczamy jednocykle. Niech do 'Wamtwy H2la\eży element (1,3) grupy _ niewystępujący w 1{. Zatem Hz: (t, s){e, (1' 2)} : {(1' 3)' (1' 2' 3)}' gdyź (1' 3)(1' 2) : (1' 2' 3). Do trzeciej warstwy naleźą pozostałe elementy. Mamy Ę : (z' a){e' (t' z)i : {(2' 3), (2' 1' 3)}' gdyż (2' 3)(t, z) : (2' 1' 3). Tak więc Sz: H,l-) H2U Hg. wy e należy do fI. jest sam dla siebie elementem odwrotnym. Na przykład:

R.7.18. (a) Pokażemy,

że H jest podgrupą. Po pierwsze, element jednostkoElementy odwrotne są zawalte w }1 - każdy element

lI

(1,3)(2,4)(1,3)(',^):
Dalej dowodzimy, Na przykład:

(!iił) (ł l i:):
r,, : (L 23 14
+ 1

(1

2 2

3i)
należy do H-

że roczyn

dowolnych dwóch elementów

H

(1, 2)(3, 4)(1, 3)(

3)(ł

32 I4 ź)

s _(t z 32
\4
Grupa
11

)

: rt,nrrt,ł

jest podgrupą niezmienniczą, bo składa się z pełnych klas elementów sprzężonych z ,Sa. opieramy się tutaj na dwu twierdzeniach: 1) wszystkie permutacje o identycznej strukturze cykli tworzą jedną k1asę elementów sprzężonych (zadanie 7.16); 2) każda podgrupa składająca się z pełnych klas elementów sprzężonych jest podgrupą niezmienniczą (zadanie 7.14)(b) Utwórzmy grupę ilorazową S4lH : {H, H2, H3, H4., H5' Ę}' gdzie Ę ą warstwami. Każda z nich ma tyle elementów co H , czyli 4. Ponieważ ,Sł mą 24 elementy, więc mamy 6 warstw. Dla przykładu, wypiszmy pierwsze warstwy różne od H:
H2

Ą:

:

G, 2,

H (2,L,3,4)H
3, 4)

: :

{(I, 2, 3, 4)' (1' 3) (2) (4)' (1" 4, 3, Ż)' (1) (3) (2' 4)}' {(2, 1,3,4), (2,3)(1)(4)' (2)(3)(1' 4), (1' 2' 4' 3)}.

Aby obliczyć H4, s^ukamy czterocyklu niewystępującego w H, H2, H3' to bvć np. (L'3,2,4). Element Ha należący do naszej grupy ilorazowej
więc postać

H4: G,3,2,4)H:

{(1,3,2,4), (1,,4,2,3), (1,2)(3)(4), (1)(2)(3' 4)}.

7.

Grupy

277

Ę

obliczymy, korzystając z permutacji, która dotychczas nigdzie nie wystąpiła. Na przykład, weźmy (1' 2' 3)(4): H5

:

G, 2,s) (4)fl

:

{

(1, 2, 3) ( 4), (2) (1, 3, 4), (1) (2, 4, 3), (3) (1, 4, 2) }.

ostatnia warstwa zawiera te elementy 54, które dotychczas nigdzie nie wystąpiły:

a6

:

(1,3, 2)(4)H

:

i(1,3,2)(4), (2)(1,4,3), (1)(2,3,4), (3)(1,2,4)].

Zacznijmy teraz badać, czy istnieje odwzorowanie grupy ilorazowej ,Sa/f/ : {Hu.. . Hu} ou grupę ,S3 będące homomorfizmem. ' Po pierwsze, fI musi przechodzić w element jednostkowy e' € ,93 (elementy ,53 będziemy oznaczać primem). Następnie zallważamy, iż w każdej warstwie jest zawarty jeden element mający jako czynnik trywialny cykl (a). Wybierając właśniete elementy jako reprezentantów warstw i pomijając cykl (4), otrzymujemy wzajemnie jednoznaczną odpowiedniośćmiędzy warstwami i elementami grupy ,S3:

a

<+

(t)(z)(s)' Hz
(1'2)(3)'

<+

(t,3)(z)'

Ę
116

<+

(z'3)(t)'

f14 <+

Ę

+ł (1'2'3)'

+ł (1'3'2).

Poniewaz iloczyn warstw jest określony jako warstwa, do której należy iloczyn reprezentantów, powyższa odpowiedniośćjest izomorfizmem Sąl H i Ss.

R.7.19. (a) Zbiór G

tworzy grupę. Element jednostkowy należy do G. Iloczyn w G jest iloczynem operatorów, jest więc łączny. Następnie sprawdzamy, czy tabelka iloczynów nie zawiera elementów nie należących do G. Tabelkę tę otrzymujemy, wykonując wszystkie możliwe iloczyny. Na przyklad:

bAb:ibAb: A"bAB:

d'(AB),: n', BA: A"dAB, : A,ABAtsB: A2B, tłl' :1Ail1,gA' : ABAB'A' : ABA' : AB.

278

Algebtt

oto tabelka wszystkich iloczynów:

B AB AB I A, B AB A'b A A, I AB A,b B A A, I A A,b B AB B B A,ts AB I A, B AB AB B A,B A I A A I A'it A,b AB B A

I I A

A A

A,

Elementy odwrotne znajdujemy, posługując się tą tabelĘ' Wystarczy leźć pary elementów, których iloczyn daje .[. Na przykład w tabelce wi (AbY' , że (A21_t - 7. że AB (b) Odwzorowanie rp jest homomorfizmem:

:

Ó(grgr)

: Ó(illbr)

Yg,, gz ę G,

Homomorfizm ten jest izomorfizmem, gdyż jest odwzorowaniem wzaj jednoznacznym, co widać wplost z jego definicji. (c) f/ jest podgrupą, co sprawdzamy, posługując się tabelĘ iloczynów. nieważ H ma EZy elementy, czy1i połowę elementów grupy G, H jest grupą niezmienniczą (zob. zadanie 7 .I5).

co sprawdzamy, posługując się

tabeiĘ iioczynów i definicją odwzorowania

R.7.2o. Przez proste sprawdzenie przekonujemy się, że we wszystkich

padkach mamy do czynienia z algebrą Liego. Algebrę z punktu (a) zwykle ozn acza sięptzez sl(,n{, C)' a algebrę z pur (c) przez su(I/). Algebry te są powiązane z grupami s'(^r' a) i ^9U( s'(N' a) jest grupą macierzową zawierającą wszystkie nieosobliwe lone macierze stopnia N.

R.7.21.

|f;r,,}" s

:

j{,

no o

_

o xo t)

:

łrno", ",

a

zatem

f fx -- e *".

Aby uzyskać tożsamośćJacobiego dla stałych strukturalnych, z tożsamościJacobiego dla iloczynu Liego, skąd
||ei, ey], e1] + [[el'et],eł] + [[e7.,e;],ei]

:0.

7.

Grupy

279

Wstawiając tutaj dwukrotnie wzór (x) z tematu zadania, otrzymujemy tożsamość

7i7!, + fftil* + f źtf'"o --

0'

nośćiloczynu jest oczywista. Druga część:(n, gz)_1 (G t, ez)kr, nie dowodzimy, że także (e1, G2) jest podgrupą niezmienniczą.

R'7.22. Pierwsza częśćzadania: e :

: k.| g;l); łączs) : (g t' G tgt, ez) : (G', e2). Podob(et, ez), (gr' gr)-'
,

(a) Niech h € Gl', 9z € Gz. Ponieważ G2 jesl podgrupą niezmienniczą, więc g', : g1g2g|1 ę Gr. Podobnie gi : gzgtgil € Gl. oczywiścieg'rg|I : gi|gtgzgt1 ę G,', gi1g'z: gi'gtgzgt1 € Gz. Zatem e1ement gł1ggzg|1 naleźy do G1 oTaz do G2, a więc aitgtgzgt': e, skąd wynika, że

R.7.23.

gtg2:

(b) Założenie,że G : G1G2 oznacza, iż dla dowolnego elementu g € G istnieją 91 Ę Gt, 9z € G2 takie, że g : grgr. Należy wykazać, że jeślitakże 9 : 9t9L, gdzie g', ę Gl, sL € Gz, to s!: gl' sL: sz. Z równości stgz : 9!9L otrzymujemy (s)_'gr: sLgł|' Lewa strona należy do G1, pra'v/a zaśdo c2, więc (9i) 'gr':.: g'rg;| Stąd widzimy, że gt: g!, gz: gL. Zatlważmy, że twierdzenia te pokazują, iż każdemu elementowi g ę G odpowiada dokładnie jedna para (gy 92) taka, że g : grgr, h e Gt,9z € Gz.

9291.

R'7.24, Łatwo sprawdzić, że SU(2) i u(1) są podgrupami niezmienniczymi w grupie U(2). Jednakźe sU(z) U U(1) : z, ł {Ir}, gdzie 22 : {I2, -I2}. Zatem U (2) nie rozpada się na i1oczyn prosty U(1) i sU (2).
R.7.25 Grupa ilorazowa SU (2) x U (I) I 22 zawiera dwuelementowe warstwy postaci {(u,e'xI), (_u, _eixl)}, które oznaczamy przez |u,eixll' Tutaj /
oŻnacza macierz jednostkową stopnia 2. Definiujemy odwzorowanie

J : SU (2) x u (I) I 22 -+
wzorem J (lu, eixll)

U (2)

:

eixu. Odwzorowanie to jest homomorfizmem grup:
"i*'

J (|uy eżx' I]|ur,

I])

:

J(|u1ur,eix'ęix'

If):

eżxt+txz

rrr,

u, : J (lu, , ei\' ID J (|u2 , eix' I)) . Ponieważ każdą macietz g ę U (2) można zapisać w postaci eźxu (zob. zadanie 7.24), obrazem J jest cała grupa U(2). Trzeba jeszcze wykazać, że
ęixt ur"ixz

:

280

J jest odwzorowaniem wzajemnie jednoznacznym. Niech
J

(|ą,

eźx' Il)

:
:

J (|uz, eix'

I]),

Lzn'
er\r
7tr1

ęi\z11r.

obliczając wyznacznik obu stron tej równości, otrzymujemy (eixL)2 -- (eixż)2, ponieważ det u1 : I : detuz. Zatem eixz : !ęixt i w konsekwencji równość (x) przyjmuje post'ać u2 : tu1. Mamy więc dwie moż]iwości: u2 : 7r1l ei^2 : ex! hlb u2 : _,.!Ą, eixz : _exr . ozlacza to, iż |ub eix, I] : |ur' eix,I}. odwzorowanie J jest więc wzajemnie jednoznaczne. To zamyka dowód twierdzelia, że J iest izomorfizmem.

Reprezentacje grup
Wstęp
Mówimy, że w przestrzeni liniowej V nad ciałem liczb zespolonych C określonajest reprezentacja T grupy G, jeślipodane jest odwzorowanie, które każdemu elementowi g € G ptzyporządkowuje opelator liniowy ź(9) w V , ptzy czym spełnione są następujące warunki:

Rozdział 8

i(gr)i(g'r)

: i(srs) dlu rtą _ i,

Yg1, 92

G.,

(8.1) (8.2)

gdzie e oznacza element jednostkowy w G, a 1 operator identycznościowy w V. Przestrzeń V nazywana jest przestrzenią reprezentacji, T(g) zaśjej operatorami. Wymiarem reprezentacji jest n : di,mV. (Przypominamy, źe w całym zbiorze zadań rozpatrujemy tylko przestrzenie o skończonym wymiarze). Z warunków (1), (2) wynika' że wszystkie operatory ź(s) .ą nieosobliwe oraz nazywamy podprzestrzenią jeśli niezmienniczą względem reprezentacji 7

Podprzestrzeń liniową

V1 przestrzeni V

ekD-:i(s-').

(8.3)

VaęVtYgeG

i(g)aev,

(w skrócie Tv r C v ). Podprzestrzeń {0} zawierająca jedynie wektor zerowy jest podprzestrzenią niezmienniczą, podobnie jak cała przestrzeń V te dwie podprzestrzenie niezmiennicze nazywarry trywialnymi, wszystkie inne są nietrywialne' Reprezentację 7 nazywamy reprezentacją redukowalną, jeśliw V istnieje nietrywialna podprzestrzeń niezmiennicza względem T, w przeciwnym wypadku reprezentacja jest nieredukowalna. Jeślireprezentacja 7 jest redukowalna, zawężając dziedzinę wszystkich operatorów 7(9),

282

Algebra

g ę G, do nletrywialnej podprzestrzeni niezmienniczej vl C v otrzymuj"r.ry .ro-ą reprezentację grupy G, określonąw V1i oznaczaną przez T|v,'
Reprezentacja ta też może być redukowalna. Elementy macierzowe ti1"(g) reprezentacji w przesl rzeni V są określonewzorami

7w

baz\e {e1, e2, ' ' ' , en}

t(g)"0 -Dtuob).0,
k=t

(8.4)

Elementy macierzowe reprezentacji są funkcjami na grupie G. Macierze t(g) : lt;k(g)) nazywamy macierzami reprezentacji w danej Lazie. Charakterem reprezentacji ? nazywamy funkcję 1(9) na grupie G określonąwzorem

$dzie'i: I,2,...,n.

yklErrilsl:Dton!).
i-1

(8.5)

Redukowalną reprezentację ? w przestrzeni V lazywamy w pełni redrr_ kowalną, jeśliV jest sumą prostą podprzestrzeni v 1 i v 2, ozlaczaną V : V t ł V z, przy czym zarówno V1, jak i y2 są nietrywialnymi podprzestrzeniami niezmienniczymi względem reprezentacji T. W takim wypadku mG wimy, że reprezentacja ? rozpada się na Sumę prostą reprezentacji Tlv, T\ru co zapisujemy następująco: T : TW, ł T|v". Reprezentację T w przestrzeni V nazywamy reprezentacją unitar'Ł jeśliw V określony jest iloczyn skalarny (o1|tl2), wzg1ędem którego wszystkie operatory ?(9) są unitarne. a więc
Y

seG

Y ay,a2r'

v

(i(s)1,1f(s)a2): @lu)

Każda redukowalna reprezentacja unitarna jest w pełni redukowalna' Niech Ę bedzie reprezentacją grupy G w ptzesttzeniV, aT2 teiże grupy G w przestrzeni Vl/ (nie wyklucz amy., że V : W). cje T1,T2 są równoważne, jeś1iistnieje nieosobliwe odwzorowanie A : V _+ }I/ spełniające następujące warunki: : W, tzn. Yul ę W istnieje (dokładnie jeden) wektor tl € V @)

że Aa : lls , Air1g1":trb)A1,. (b) Vg e GYa Czasem rozpatrywane są reprezentacje grup w przestrzeniach nad ]R. W takich wypadkach mówimy o reprezentacjach Powyższe definicje przyjęte są także dla reprezentacji rzeczywistych, ale' które znane twierdzenia o reprezentacjach grup nie są wtedy pra Dotyczy to np. drugiego lematu Schura (zadanie 8.18) oraz

Ąv

ęV

8. Reprezentacje grup

283

o jednowymiarowości nieledukowalnych reprezentacji grup abelowych (rudanie 8.20).

Przykład
Niech G będzie grupą zespolonych pierwiastków 3 stopnia z I' G : {1,a'a2}, gdzie a: ei2" 13 . I\ocrynem jest mnoźenie liczb zespolonych' Jest to glupa abelowa. Elementy a, a2 są elementami wzajemnie odwrotnymi, elementem jednostkowym jest oczywiście liczba 1. Każdemu elementowi g
grupy G przyporządkowujemy operator nowicie:

f(9)

będący macierzą stopnia 3, mia_

7(1):

11131,,,",:l?sll, lo o rl Lo 1ol

r(a21

:

lli:l

Macierze stopnia 3 uważamy tutaj za operatoly 1iniowe w przestrzeti C3 zespolonych macierzy o trzech wierszach i jednej kolumnie (zob. wstęp do rozdziałll5). określamy i1oczyn skalarny wektorów tl1,u2 € C3'. (o1|r.,r)9

"!"r:|Ąr! ł=l
:

(wyrażenie o{o2 jest iloczynem dwu macierzy o rozmiarach 1 x 3 oraz 3 x 1). Wprowadzone operatory ?(9) są unitarne względem tego iloczynu skalarnego. f(g^)fit; dla g:1,o,oz. Pozostaje oczywiste jest, że f(l)?(g) =i(s): i1"1t1"'1 ź(t) t1az\t1a1 1aosprawdzić, cry i1a)i(a) : : wiem aa2 o3 1) ora, i 1a'1i 1o') : Ź(") (bowiem a2a2 : d4 : o). Wykonując odpowiednie i}oczyny macietzy' stwierdzamy, że powyższe związki są prawdziwe, odwzorowanie s -+ rk) jest więc trójwymiarową, unitarną reprezentacją grupy G. Charakter tej reprezentacji jest funkcją na G przyjmującą następujące wartości:

: i("'),

:

xG)

:

Tr

Sprawdźmy, czy reprezentacja ta jest nieredukowalna. Wystatczy zna|eźć podprzestrzenie niezmiennicze operatora ź(a), bowiem wobec zvłi'ązkl i (a2) : t1"1i1a1, każda taka podprzestrzeń jest niezmienni cza także względem

"(1)

:

3, x@)

:

Tr T(a)

:

o, v(a2)

: rr

r@21

:

s.

284

Algebra orur, w trywialny sposób, także względem

i

Zaczniemy od zbadania, czy istnieją niezmiennicze podprzestrzenie jednowymiarowe' Każda taka

(o')

t(t).

podprzestrzeń czośćV

V

c

C3rnu

j"a"n wektor bazowy

, -l'r':']

jest równoważna warunkowi

Lr'l

,u

.,i."-i"oni
(*)

T(a)t:

\@)f

,

Pogdzie Xa) € C. Zatem wektor f jest wektorem własnym macierzy "(rz)' jeden wektor własny' C3 nieważ Lażda macierz kwadratowa ma co najmniej jednowymiarową podprzestrzeń niezmienniczą' Co jedną zawiera co najmniej więcej, ?(o) jest macierzą unitarną, ma więc ona trzy wzajemnie ortogonaine wektory własne f', fr, J3, twotzące bazę w C3. Każdy z tych wektorów jest wektorem bazowvm iednowymiarowej podprzestrzeni niezmienniczej Dowolny wektor z C3 możlla jednoznacznie rczłożyćna owe wektory własneZatem jlż teraz możemy stwierdzić, że reprezentacja ? jest w pełni reduko walna: C3 : VtłVzłVs, gdzie Ve: {cf 1": c ę C}, k: I,Ż,3 oraz

T

Tlv, ł- T,y, łT|v". Rozwiązując równanie własne (*), otrzymujemy następujące wartościwłasne i odpowiadające im wektory własne:

-

)1(o)

:1, 1':

Reprezentacje T|vo $rupy G są oczywiście nieredukowa1ne, bo jednowy_ miarowa przestrzeń nie może za'wierać nietrywialnych podprzestrzeni niezmienniczvch. ?|u jest reprezentacją trywialną, bowiem 7|y' (9) : 1 dle każdego g ę G. Z kolei, T|y,(g) : g oraz Tlr"b) :92. Są to więc o liniowe, których działanie sprowadza się do pomnożenia wektorów z strzeni Vł ptzez liczbę 1,9, lub 92, odpowiednio. Reprezentacje 7|y' są powiązane przez sprzężenie zespolone, bowiem p : 92 dla 9: |,a,az' Reprezentacje Tlv,, T|v" nie są równoważne. Dowolne nieosobliwe, li we odwzorowanie .ł przestrzeni Vz na Vz jest całkowicie okreŚlone przez danie obrazu wektora bazowego tz € Vz: Alr: oofr, gdzie a6 jest pe ustaloną liczbą zespoloną róźną od 0. Dowolny wektor o € Vz ma cf 2, gdzie c € C, więc A1"1r1 : ca0'3. Warunek (b) podany w r reprezentacji równoważnych we wstępie ma teraz postać

lil

;\2(a): a, iz:

lł]

;

\g(a)

:

ą2

,

Ii]

Ar

1y,1s1 1c 1 11

:r

1",@) A(c

I

),

skąd otrzymujemy aogcl3 -- g2agcf 3, a więc gc

:

g2c.

8. Reprezentacj e grup

Warunek ten powinien być spełniony dla dowolnej liczby c € C oraz g : 1, a", a2, co nie jest możliwe. Nie istnieje więc operator Ź' kto'y spełniałby warunki (a)' (b) z definicji reprezentacji równoważnych.

Zadania
gdzie a: exp(2ri'l3), jest grupą zespolonych pierwiastków 3 stopnia z L. Jej reprezentacja T w przestrzeni C3 jest omówiona w przykładzie. określmy reprezentację ? tej grupy w przestrzeni liniowej C2 zespolonych macierzy o dwu wierszach i jednei kolumnie:

8.1. G : {I,a,az},

ź(1):

Il

Macierze stopnia 2 uważamy tutaj za opelatory macierzowe (zob. wstęp do tozdziałt 5) określone w przestrzeni C2. . _. -: jest a) Dowieść,że T reprezentacją grupy G. b) Czy jest to reprezentacja unitarna względem iloczynu skalarnego (r.,1 {
-

l] 'r'l:

,

_l

lh

_f

r /51 I ,ol:_ł ], -'Zs I i'
L
|o2)

c) Zna|eźć wszystkie nietrywia1ne podprzestrzenie niezmiennicze reprezentacji ?.

"I",:Dl=,łł,łl

8.2. Grupa G ma dwa elementy, tacje nieredukowalne.

G:

{",g}. Podać wszystkie jej reprezen-

+) jest gIupą utworzoną przez wszystkie liczby rzeczywiste z dodawaniem jako iloczynem gTupowym. Wykazać, źe odwzorowanie
(IR,

8.3. G :

G'

t-+

r(Ą:|j:il'

:::i

]

jest reprezentacją tej grupy. Macierze Q lważamy tutaj za operatorv liniowe określone w przestrzeni C2 maclerzy zespolonych o dwu wierszach i jednej kolumnie. Znaleźć podprzestrzenie niezmiennicze i wykazać, że jest to leprezentacja w pełni redukowalna.

8.4. G : (a, +) jest grupą utworzoną przez wszystkie liczby zespolone z dodawaniem jako iloczynem gTupowym. Wykazać, że odwzorowanie
G

) z-+,(Ą:|t

il

Ż86

Algebra

jest redukowalną reprezentacją tej grupy. Macierze 1 nważamy tutaj za operatory liniowe określone w przestrzeni C2 macietzy zespolonych o dwu llliur."u"ń i jednej kolumnie. Wykazać, że reprezentacja ta nie jest w pełni
redukowalna.

8.5. Pokazać,
rze stopnia
rr,

jest reprezentacją tej grupy'

że niźej podane odwzorowanie

7 grupy permutacji

'9,"

w macie-

23 r,s.>(! " \rr x2 Ę

'.'

zn,/

1)-A(ir'i2...i^).

gdzie elementy macierzy A(il,ż2,. . . , i") są dane wzorem

A(i,,'i2,.-.,źn),,: 6,ą", gdzie r,s: !'Ż, ' " 'n'
(Zatem w s-tej kolumnie tej macierzy mamy liczbę 1 w wierszu o numetae i", we wszystkich zaśpozostałych miejscach tej kolumny liczbę 0)'

8.6. Niech

z

oznacza kolumnę o dwu elementach zespolonych Ą, ą"

":l"r)'
C2 zaśptzestrzeń wszystkich takich kolumn. Dla
dowo]nej macierzy jest zdefiniowana w zadaniu 7'5) określamy sLQ,a) (grupa Sł(2, C) tory fi(A), ł(^)' ą(^)' Ta(/t) w C2:

l.'

I

A

Ą(lt)z : ltz,

T2(It)z

: ltz,

Tg(It)z

: (LT)_lz,

Ta(lt)z

: (At)-lz'

Dowieść,że są to reprezentacje. a) Wykazać, że reprezentacje T1, T3 są równoważne, tak samo jak tacje 72, Ta. b) Wykazać, że reprezentacje Tt i Tz, a także T3 i ł, nie są równoważne

8.7. Reprezentacje określone w poprzednim zadaniu możla zawęz\ć do sU (2) C sLę,a). Wykazać, że reprezentacje Tt|su7),Tzlsuę) są
ważne.

8.8. sU(3) jest grupą unitarnych macierzy stopnia 3 o wyznaczniku nym 1. Niech C3 będzie przestrzenią zespolonych macierzy jednokolu wych 3-elementowych z iloczynem skalarnym \r'r|rr) ! ata2, Ć3 'as z ilocl
stizenią zespolonych macierzy jednowierszowych o 3 e]ementach

8. Reprezentacj e grup

287

skalarnym (-rl-) ! lntuT, W C3 SU (3)' odpowiednio' T oraz Ż:
.df

i Ć3 określamyreprezentacje

grupy

T(u)o

:

ut:, fr(u)u: u:ut,

gdzie u e SU(3), o € C3, u € Ć3. Reprezentacja 7 nazywana jest repre_ zentacją fundamenta1ną grupy sU(s), 7 zaśreprezentacją do niej sprzężoną. a) Sprawdzić, że są to reprezentacje oraz że są one unitarne względem podanych iloczynów skalarnvch. b) Wykazać, że reprezentacje te nie są równoważne.

cji 7 z poprzedniego zadania poprzez operację sprzęźenia kontragradientnego u -+ (uT)-r jest równoważna reprezentacji Ź.

8.9. Wykazać, że reprezentacja 7/ w przestrzeni C3 otrzymana z reprezetlta-

8.10. Spinorami typu

Vł : !'

8 C3 8 ...8 C3..8C3 8
p

(p, q) d1a

grupy SU(3) nazywamy elementy przestrzeni C3. 8 C3.. Definic;a i]oczvnu tensoroq

wego 8 jest podana w rozdziale 4. Niech tiłfrł'ź: oznacza współrzędne spinora ź w pewnej ustalonej bazie w Vf . Definiuj'emy transformację spinorów ?(u)ć: ź', podając, jakie są współrzędne nowego spinora ź'w owej bazie:
It,i,"..

razy

razy

pi,

:

uil

..

.u\i@t)6B,,

@t)[,,t";1;;.;;.i;,

(*)

gdzie sumujemy po wszystkich wartościach powtarzających się wskaźników. Wskaźniki przyjmują wartości L,2,3, a u: |zł] e st/(3)' a) Sprawdzić, że spinor typu (1,1) o wspólrzędnych ófi (de1ta Kroneckera), spinor typu (0,3) o współrzędnych eoB, (symbol całkowicie antysymetryczny), a także spinor typu (3,0) o współrzędnycb ,o9l (też symbol całkowicie anty_ symetryczny, ale z innym prawem transformacyjnym) są spinorami niezmienniczymi, to znaczy, że wartości ich współrzędnych nie zmieniają się przy powyźszych transformacjach z dowolną macierzą u € su(3). Czy spinor typu (0,2) o współrzędnych dop (też delta Kroneckera, ale z innym niż dla ófi lrawem transformacyjnym) jest niezmienniczy? b) W przestrzeni TI wyróżniamy podprzestrzeń ,Sf spinorów, których współrzędne w ustalonej bazie są symetlyczne względem przestawień wskaźników dt',dz, . .. ,ap, a także przestawień wskaźników h' Bz'. . . ,l3q, przy czym do_ datkowo t:fr: (xx)

dla wszystkich wartościwskaźników a2,. ..ap,9z,. ..' 0ą. Wykazać, że podprzesttzeń ta jest niezmiennicza względem transformacji (*). Wykazać, że jej

;::0

wymiar jest równy |(p + 1)(q + 1)(p + q + 2). Uuaga. Można wyi<azać, że transformacje (x) zawężone do przestrzeni S| definiują nieredukowalną, unitarną reprezentację grupy SU(3). Iloczyn ska_ Reprezentacje te odlarny określony jest wzorem (tb) '*\B:;.:*,. grywają ważną rolę w teorii kwarków i zbudówanych z nich hadronów'

_'ffiE

8.11. Dla

dowolnej macierzy lS[(A)] stopnia 3 wzorami:

A e sl,(2,c)

określamymacierz

S(A)

:
(*)

AolA-1

gdzie o1, są macierzami Pauliego, Jemy.

: orsl(A), k : I,2,3, po wskaźniku l :

1'

2,3 sumu-

a) Wykazać, że macietze ,9(A) tworzą reprezentację grupy .9.L(2, C) w przestrzeni C3. s(A_1) olaz det s(^) 1' b) Wykazać, ze (S(Ą))" Uwaga. Macierze S(A) tworzą grupę macierzową so(3' a).

:

:

8.12. Reprezentacja ? w przestrzeni liniowej V jest w pełni redukorvalne
Wykazać, że istnieje baza w V taka, że wszystkie macierze reprezentacji l postać kwazidiagonalną, ptzy czyfi bloki znajdujące się na diagonali są cierzami reprezentacji T\v.,',Tlv, z definicji podanej we wstępie.

Ę w V iT2 w VIl są równoważne. te mają jednakowe wymiary. że reprezentacje a) Wykazać, b) Wykazać, że można dobrać bazy w V oraz W tak, że reprezentacje będą miały jednakowe elementy macierzowe.
8.13. Reprezentacje
z iloczyr'em skalarnym jest a) Wykazać, że macierze takiej reprezentacji w dowolnej bazie orto w l/ są unitarne. b) Wykazać, że jeśIiT jest redukowalna, to jest ona w pełni redukowa]na-

8.14. Reprezentacja

?

w przestrzeni

V

8.15. Wykazaó, że charakter dowolnej reprezentacji grupy G jest funkcją G stałą na każdej klasie elementów sprzężonych w G.

8.16. G jest grupą skończoną, fI jej podgrupą niezmienriczą, c' --

grupą ilorazową. Dana jest nieredukowalna reprezentacja 7' grupy G' w Jt'"."l y. Dla ńzdego g € G określamyoperator T(g) w V: T(g) gdzie [9] € G l H jest warstwą zawierającą element 9. Wykazać, że o T(g) dają nieredukowalną reprezentację grupy G w przestrzeni V'

:t

8. Reprezentacj e

gr"up

289

8.17. Niech T1,

T2 będą nieredukowalnymi reprezentacjami grupy G w przestrzeniach, odpowiednio, V orazW. Ź jest odwzorowaniem liniowym y -+ W takim' że dla kaźdego 9 e G

Ai,k):ir(s)A.

przestrzeniach V,W zakłaAamy, że zawierają nie tylko wektory zerowe' Wykazać, że albo .4': Ó, albo reprezentacje te są równoważne. Jest to tzw. pierwszy lemat Schura. Wskazóuka. Wykazać najpierw, że jądro i obraz odwzorowania l' są podprzestrzeniam i niezmienniczymi.

o

8.L8. Załóżmy, że w poprzednim zadaniu V:W oraz T1 : Tr'!2 T. wykazać, że A: >,i, gdzie ) e C. Jest to tzw. drugi lemat Schura. Wskazówka. Wykazać, że podprzesttzenie własne operatora ,4 są niezmiennicze.

operatory

8.19. 7 jest reprezentacją glupy G w przestrzeni

d

okreś]onew

V

Rozważmy wszystkie i spełniające warunek, że dlakażdego g eG

V.

At@)

--i(ilA.

Wykazać, że: a) jeśliistnieje A 7 c € c' to reprezentacja ? jest redukowalna, "i, b) jeślirePrezentacja T jest unitarna, a wszystkie operatory ,4 mają postać A : )I , to 7 jest nieredukowalna.

8.20. Wykazać, że nieredukowalne reprezentacje grupy abelowej
miarowe-

są jednowy-

8.21*. Dziewięciowymiarowa przestrzeń liniowa V nad lR jest iloczynem tensorowym .RB O.R3. Jako wektory bazowe w V wybieramy wektory postaci e6@ep, gdzie e; są wektorami bazowymi w R3. W T/ określona jesl ruecŻy_ wista reprezentacja grupy obrotów so(3): So(3) ) M : |Mi] -+ i(M), gdzie

i1u1er8et: MrP1s.,*."

(stosujemy konwencję o sumowaniu). a) DowieŚć, że jest to reprezentacja. b) Wykazać, że jest to reprezentacja redukowalna i znależĆ wszystkie nietry_ wialne podprzestrzen ie niezmienn icze. c) Dobrać bazę w V tak, by macierze t(M) reprezentacji w tej bazie miały postać blokową.

Rozwiązania
R.8.1. a) Podobnie iak w przykładzie wvsrarczy sprawdzić. czy T \a)T (a) : : T( 1 ) : i 1a'Ż 1i 1a7' f @' )fi k' \ : fr @ ). obliczając od1o, 1' i' 1o 1fr 1o, )

i

powiednie iloczyny macietzy, stwierdzamy, że reiacje te są prawdziwe, a więc f jest reprezentacją grupy G w przestrzeni C2. unitarne, więc reprezentacja ? jest unitarna b) Wszystkie macierze r(s) 'ą względem podanego iloczynu skalarnego. c) Ponieważ d,im C2 :2, nietrywialne podprzestrzenie niezmiennicze muszą mieć wymiar równy 1. Mają więc one postać v : I"t}, gdzie c jest dowolną liczbą zespoloną, a f ustalonym niezerowym wektorem, stanowiący'm jednoelementową bazę w V . Warunek niezmienniczoŚci V ma postać

t@)"f : x(g)"i,
gdzie )(9) e C. Podobnie jak w przykładzie wystarczy znależć niezerowy wektor l taki, że

fr@)f

:

s(a)t

Jest to równanie własne macierzy f (o). Waltości własne .\(a) iące im wektory własne są następujące:

i

)1(a) : - - -t '||,- ,

I .ł3 Ż2 tt:

Mamy więc dwie nietrywia}ne podprzestrzenie niezmiennicze. Wektory f 1, tworzą bazę w C2. Zatem reprezentacja 7 jest w pełni redukowalna' Nie j to przypadek, bo reprezentacja ta jest unitarna.

lll

|
^r(")

.yĘ

Ir]

R.8.2. Ponieważ G jest grupą, 9_1 jest elementem G, a więc 9'I : e g_r : g'W pierwszym wypadku mielibyśmy 9 : e i glupa miałaby tyiko
den element, wbrew założeniu- Zatem g_1 : g (9 jest więc swoim e odwrotnym), sĄd 92 : ę. Zgodnie'z definicją reprezentacji, i 1"1 : i. Ponieważ każda strzeń przestrzeni reprezentacji V jest niezmiennicza wzg1ędem pozostale do rozpatrzenia operator f19; i;"go podprzestrzenie cze' Wiemy, że każdy operator liniowy w dowolnej przestrzeni wektorowej co najmniej jeden wektor własny f l 0 taki, że rk)f : )f ' Podprzesb przestrzeni V utworzona przez wszystkie wektory postaci cf,c € Q podprzestrzenią niezmienniczną reprezentacji 7 (wektor f może byĆ w wektorem bazowym). Musi to być podprzestrzeń trywialna, inaczej zentacj.a 7 byłaby redukowalna' Jest to możliwe tylko wtedy, gdy dimV _ reprezentacje nieredukowa]ne naszej grupy G muszą być j

8. Reprezentacje

grup

29I

Niech więc d,i,rnV :1. Dla dowolnego wektola a eV mamy i(g)u: \D. i(") i. Driałaiąc operator f(9) spełnia warunek tymi operatorami na wektor o, otrzymujerny warunek \2t : a, czyli \2 : I, skąd ) : +1. Wykazaliśmy więc, że grupa G ma dwie nieredukowalne reprezentacje: Jest to reprezentacja trywialna. 1) .\ : 1. Wtedy r(9) : i (") ^-.f.: 2) -1. W tym wypadk\ T(s) -1, T(e) : I. ^: obie reprezentacje są jednowym iarowe.

i(di(d : i(s) :

:

R.8.3. Elementem jednostkowym w G jest liczba ź : 0. odwzorowanie R ) t -+ @(ź) spełnia warunki (1)' (2) definicji reprezentacji: I cos h sin ir 'l I cos źz sin t2 l l(t,)Ó(tz): ] L_";il;' ;";;; ] L-:i;;,

;;'

: _'rjil--':]) :::lilil;l : Ó(tl ] [

+tz)

Ó(')

:

I

l

?

]

E1ementy przestrzeni C2 mają postać o

:

gdzie u\ ,u2 mogą być

Nietrywialne podprzestrzenie niezmiennicze względem badanej reprezentacji muszą być jednowymiarowe, mają więc jeden wektor bazowy e. Warunek niezmienniczości takiej podprzestrzeni przyjmuje postać Ó(t)e : )(ź)e' gdzie

)(ź) € a. Przyjmując, e"

pujące warunki: dla wszystkich ź €

, gari" a, a e C, dostajemy |l t'' ": | Lp
R,

stąd nastę-

_sinź a +cost B: cosźo*sinźB:}(ź)a, ^(t)B. Mnożąc pierwszy warunek przez B, drugi zaśprzez ai odejmując stronami, otrzymujemy sinź (o2 + a') :0, sĘd o2 + p2 : 0, a więc 0 : Łia.
Mamy zatem dwie nietrywialne podprzestrzenie niezmiennicze:

v1

za-vłiera'

jąca wszystkie wektory posta"i | wektorv postaci

'1 l ' " Lru]

a

C

oraz

Vzzawierająca wszystkie
exp(źt)a,jeślizaś

a e V z, to Q(t)t
e1

I i l," L_ło]',
:
V
1,

e C. Jeślia

€Vt,to Q(t)a:

exp(-iźhr.

Dowolnv wektor o

ł e2,

gdzie e1 €

"
f

: | '' l LDz J
e2

można .jednoznacznie zapisać w postaci zl

:

",:o'

l], "' :'ra'-

€ V 2; na|eży ptzyjąc:
i.u2),

e,:"rllul,

",:'u{r'*0,').

Algebra

Zatem C2 jest sumą prostą nietrywialnych podprzestrzeni niezmienniczych V l ,V z, a reprezentacja jest w pełni redukowalna.

R.8.4.

Elementem jednostkowym w G jest liczba z : 0. Odwzorowanie z -+ 1Q) spełnia warunki (1)' (2) definicji reprezentacji:

.YQI)-,G2):tlł][l zzl rl :f l"I'):'t(2't*zz)'
"(r):
lk)t; :

Il

?]

Elementy przestrzeni C2 mająpostać

o:

*rr^' . Ni"trv*iut.," podprzestrzenie niezmiennicze badanej l* ] reprezentdcji muszą 6yć jednowymiarowe, mają więc jeden wektor bazowy e' Warunek niezmienniczości takiej podprzestrzeni przyjmuje postać 1Q)e _

t;'

]

,

gdzie u1,u2

e C, wip

\(z)e, gdzie)(z) e C. Przyjmując, ż"
d+

stąd następujące warunki: dla wszystkich z € C,

": |fi),

,or* a,0 ę C, dostajemy

zB:

Mnożąc pierwszy warunek ptzez B, drugi zaśprzez a i odejmując otrzymujemy z02 :0, sĘd B : 0. Zatem nietrywialną Po-dPrzestrzenią zmiennicząjest

^Q)d,

0:

^k)0'

V

zawietającawszystkie wektory postu"i I

to jedyna nietrywialna podprzestrzeń niezmiennicza. Reprezentacja ta może więc być w pełni redukowalna, bowiem w takim wypadku jeszcze jedna nietrywialna podprzestrzeń niezmiennicza.

i l," LU]

a c.

R.8.5. W macierzy A(h,i2,..

występuje dokładnie n liczb 1', stałe e1ementy macierzy są równe 0. Jedynki są rozłożonew taki sposóĘ w r-tym wierszu mamy dokładnie jedną jedynkę umieszczoną na tego wiersza z kolumną o numerze s takim' że r : ż"' W wypadku mutacji identycznościowej is : s, więc macietz A(I,2,. . . , n) jest
.,

i')

jednostkową stopnia n. Obliczmv iloczvn permutacji:

[,, ą

/t z

z r,

.. ; ) (;,

.iz is

;")

8. Reprezentacj e grup

Otrzymanej permutacii odpowiada macierz

:(ł," * i):r1? ij" .'. ")r1?? \ ij, ii" " ) \ j, j, js .'' j, ) \ii, ii, ;"
ił"

;")

, ( r,' ,' ,' ,' tjr th \

) ... ".i tj" /

:

A(it,.ii,.i,... . ..ii^\.

Element z r-tego wiersza i s-tej kolumny tej macierzy jest równy 6,;.". Z dtlt giej strony, iloczyn macierzy A(i.1,,i2,...,i")A(jt j2,..., j") ma elementy macierzowe dane wzorem

(A(ij,ź2,...,i,)A(jt, jz,..., j,))," :i6,o,6o,".
Suma po

Zatem

ł zawiera tylko
tu

ł=1

jeden człon różny od 0' mianowicie człon z

k:

j".

D6,rr6or.
ł=1

:

6rij"

: (A(źj,,iJ,,żjg,...,ii)),"'

Sprawdziliśmy vlięc, że odwzorowanie 7 iloczynowi permutacji przypotządkowuje macierz będącą iloczynem macierzy odpowiadających poszczególnym czynnikom. Wnioskujemy, że odwzorowanie ? jest reprezentacją grupy ,9,, w przestrzeni Cn. Zallważmy' że wszystkie macierze A(źbź2,. . . , ż') są ortogonalne' bo ich kolumny tworząbazy ortonormalne w 'B".

R.8.6. Dowód, że są to reprezentacje, jest łatwy. Na przykład

Ą(ty1l'2)z:

((A1Ar)7)_1z

:
n

: (^l^I) '":

(^T) '(^T)_'"

TsQv)TtGvz)2.
ieosobliwa macierz

a) Ponieważ reprezentacie T1,T3 są określone w tej samej przestrzeni C2, są
one równoważne, jeśliistnieje

A

:

AA: (A?) iA
d1a

Li x]

t.u.

z"
(*)

wszystkich macierzy ma postać

sL(z,C)
(AT.1

l

'

ma po.rue

'

]iczbami zespolonymi. Warunek (*) daje następujące cztery równania:

u" . I L-p 0 ll
_^' d1

: li Ęl. : "ror*derA Ó] L] ^

A e s,L(z' C). Każda macierz A
a6 _

należąca do grupy

tjł - l.
oraz

Macierz

Elementy macierzy

A

I\ mogą być

aałb1 --3a-1c,

:_Ba' aB:_1d, cp+d6:_Bb+dd,

Algebra

które mają być spełnione dla dowolnych a, a',l,3 e C takich, żea6-B1 --L_c. Macierz A ma Jest to możliwe wtedy i tylko wtedy, gdy a: d':0, ó więc postać

:

gdzie ó jest dowolną 1iczbą zespoloną róźną od 0. Macierz ta jest nieosobliwaReprezentacje T1,T3 są więc równoważne. Badanie równoważności reprezentacji ł i ?ą jest prawie identyczne z obli_ czeniami przeprowadzonymi wyżej, bowiem wystarczy dodać tylko znak sprzężenia zespolonego. otrzymana m acietz A nie różni się istotnie od otrzymanej wyżej: zamiast ó trzeba napisać ó. b) W tym wypadku poszukujemy mac\erzy A spełniającej warunek AA : A_A, gdzie A jest dowolną macierzą Z grupy S L(2, a). Stąd otrzymujemy

":u[_? l]

cztery warunki:

aałb1 : aa+Bc, aB+b6:db+Bd, całd1 :7a+6c, ca+d5:7b+6.tPodstawiając rLp. 'Y : 0, B: 0, a : i,',6 : _i', otrzymujemy, że a: 0,d: Następnie podstawiamy np. a: !,6: 0,1 : I, B : -1, co daje b :0,c: otrzymaliśmy więc macierz .4 : 0' która jest osobliwa. Zatem T1,T2 nie są równoważne. Dowód nierównoważnościreprezentacji Ę, ł sprowadza się do
nia, że skoro Ę jest równoważna T3, T2 zaś7a, to równoważnośćTg iTa gałaby równoważnośćT1 iT2, co przecz!łoby wynikowi uzyskanemu

R.8.7.

Ponieważ grupa SU(2)' zawierą';ąca wszystkie unitarne stopnia 2 o wyznaczniku równym 1, jest podgrupą SI(2,C)' do pro

.y _B ,6 : d. Warunek detu : 1 przyjmuje -- u_l ', skąd wynika, iż stać |o|2 + |Bl' 1. Równania na a,b, c, d' wynikające z warunku Au teraz mają postać

ul

:

:

:

: Bb + ad. Podstawiając 0 : I,a: 0, otrzymujemy, że d: a, c: _b' Eliminująp z równań, otrzymujemy układ równań na a,b, z którego wynika, że a:
aa

-

bB

:

aa +Bc, aB

:pd,

cB + dn

Zatem

tacje

Ę |5y121, TzlsuQ)

A: r[_l ł].*".".

ta jest nieosobliwa,

jeślibl0,

s4 więc równoważne.

8. Reprezentacje grup

R.8.8. a)

Sprawdzenie, że mamy do czynienia z reprezentacjami, jest łatwe. Na przykład d1a dowolnego wektora us € C3 oraz dowolnych macierzy ut,uz ę SU(3):

t(up2)u: u(upz)t : ltnullu!: Q@)u)u! : f @ (i (u21u:1 : (i (u )i \u) )to.
1

)

Jest więc spełniony warunek (1) z definicji reprezentacji podanej we wstępie. Wykazanie unitarności też nie jest trudne. Na przykład

(i (u!u r|f :
1!

(u)lo r)

: -'rl (-

rrł )'

Skorzystaliśmy tutaj z warunkl urt unitarności ułu: I przez sptzężenie zespolone. b) Zbadamy, czy istnieje nieosobliwe liniowe odwzorowanie -4 : C3 --+ Ć3 spełniające warunki (a), (b) podane we wstępie. Wprowadźmy odwzorowanie o' które jest transponowaniem macierzy. obecnośćtego odwzorowania jest konieczna, bo wektory tl są macierzami jednokolumnowymi, a wektory ul macierzami jednowierszowymi. oczywiście jeślio e C3, to oo : tsr ę Ć3. odwzorowanie A zawsze możemy przedstawić jako złożenieodwzorowania o i pomnoże niaptzez pewną nieosobliwą macierz B stopnia 3, A : @"B, un. Au : (Ba)r. Warunek (b) ze wstępu ma postać Arę1t: : i1u1Al. Stąd (Bua)r : (Bo)r uI , czyli l;ruT Br : uT BTvI . Poniewaź wektor tl jest dowolny, warunek ten jest równoważny następującemu warunkowi: ur BT : Prfi, czyli Warunek (*) ma byó spełniony przez ustaloną mac\erz B dla wszystkich u € s{/(3). Stosujemy tę Samą metodę co w R.8.6, R.8.7: podstawiamy szczególne macierze u i eiiminujemy kolejne elementy macierzowe macierzy B. Na przvkład, biorąc kolejno:
U1 -*

|u- u1D2

:

1}'

frL : \ąlllllllz). -- 1, który otrzymujemy z warunku

Bu: uB.

(*)

lil

+ tl

U2:
o o
r

ll

Ir uo:
lo

lo

j,
o

il

, us:

lo r ol

L;:ll

stwierdzamy, że macierz Il spełniająca warunek (*) musi mieć wszystkie elementy macierzowe równe 0. Nie istnieje więc nieosobliwe odwzorowanie A spełniające warunki (a)' (b) _ reprezentacje nie są równoważne.

Lo

:1".: t: :tl

296

Atqebra Algebra

że analogicznie zdefiniowane reprezentacje grupy SU (2) w C2 -Zalważmy, i CŻ są równoważne. Wynika to z tozwiązania zadania 8.7, gdzie rozpatrzono walunek różniący się od warunku (x) jedynie stopniem macierzy.

R.8.9.
wzorem

Sprzęźenie kontragradientne daje reprezentację T, w C3 określoną

Zbad,anie, czy reprezentacj e T' ii sąrównoważne, sprowadza się do szukania nieosobliwej macierzy B takiej, że

T'(u)u: (r')-'r.

o(Br'@)o)

:

i1u1o1a"1

dlaVu e SU(3). Używamy tutaj odwzorowania o wprowadzonego w rozwiązaniu poprzedniego zadania. Równorvażną postacią powyższego warunku jest Bru: uBT. Widać, że macierze B: bI,}dz\e.Ijest macierzą jednostkówą stopnia 3, a ó € C, spełniają ten warunek. Macierze te są nieosobliwe, gdy ó l 0. Reprezentacje są więc równoważne. Uwaga. Sptzęź,:nie kontragradientne reprezentacji T rv przestrzeni Ó3 daje reprezentację 7'w l/ okreś1oną wzorem i,1u1-: tłu". Rozumowanie analogiczne do powyższego pokazuje, że reprezentacja Ź, jest równoważna leprezentacji T .

R.8.10. a) Spinor typu (1,1) ma następujące prawo transformacyjne: t'f

:

uĘ(uI)'}t!r.

Stosując ten przepis do óff, otrzymujemy

yt

:

Skorzystaliśmy tutaj elementy macierzy 1 są dane wzorem Ifi Podobnie,

"ł("I)'i: @ut)ft lfi. z unitarności macierzy u : uul : I

uł@I)'i6ł:

:

:

oraz

z

Łego,

6f,.

i

e'"r.,: (ul)6*(u\fr(rt)ir5o.

:

eop.,detul

:

eop.,.

Skorzystaliśmy tutaj ze wzoru podanego we wstępie do rozdziału 2, a także z tego., że detut : detu_1 : (detu)_1 : 1, bowiem u e 5Il(3). Anal przebiega dowód niezmienniczości spinora o współrzędnych 5"0ł. Spinor typu (0,2) o współrzędnych ó*B nie jest niezmienniczy:

6LB: @\L@ł)"i61ł":@\L@t),i:

@tni("t)\i: @l)IriĘ: (iiF)p"+ a-,

8. Reprezentacj e grup chyba, że uuT

297

: I. W tym wypadku mamy uur : I : zut, slęąd ur : ui Tj' tzn- u jest macielzą tzeczywistą. Unimodularne macierze rzeczywiste są maci€rzami ortogonainymi o wyznaczniku ró'wnym 1. Tworzą one grupę macielzową oznaczaną so(3) i będącą podgrupą grupy Sal(3). Tak więc óop jest spinorem niezmienniczym wug1ędem grupy ,9o(3), ale nie względem calej grupy ^9U(3). b) Przynaleźnośćt| do ptzestrzeni ,9| sprawdzamy wprost ze wzoru (*). Na przykład
a więc u

:

.,

"łł"ł) "?, @\'B', @t)x,,t"śi]ł,}: :"ł)"łł'.."Ę("t)ói,.@I)';"t^ił}ł';l':"?,ł"łł..'"i;l"I)uć, ("t)';"t11]ł...]:
..
.

{t't'.'ri,

:

:
Jesti

W trzecim od końca kroku dokonaliśmy zmiany wskaźników sumowania: 1l # .lz, a w kroku ostatnim skorzystaliśmy z symetrii spinora ź e ,9|.
tiffl".ff

"łł"łł' '"Ę;(ut)6p,, @\';,t^ś:]:::.']:
.

:

ł;,'ń'.::ń,.

:0,

to

{:;: ':ń,
(uru)6.,,,u\,,. '

:

"ł,"łł

..."Ę("t)uł ("\x,,t}i]]....}:
:0.

:
("I)x,,t"śł]]...]:

."i;@t)oć,. ("t)';,tlłłl':lł:a!,i"ł; .. .u\;(ut)6B",.

:

ui; '..ui;@I)6B",

@t)[',t];^;;.'..ł:

Zatem przestrzeń Sf jest niezmiennicza względem określonej wzorem (*) re_ prezentacji grupy SU(3). Wymiar przestrzeni Sf obliczymy w następujący sposób. Najpierw wykażemy', że symetryczny Spinor ,a1a2"'ae typu (p, 0) ma

( pt'\

|

|';'

):''łł+l)(p+2)

niezaleźnych współrzędnych. Douód; Wyobraźmy sobie p * 2 miejsc w jednym rzędz\e. Z nich losujemy dwa miejsca. Na miejscach od lewej krawędzi do pierwszego napotkanego wylosowanego miejsca umieszczamy liczby 1, pomiędzy wy1osowanymi miejscami umieszczamy liczby 2, na prawo od nich umieszczamy liczby 3. Oba wylosowane miejsca pozostają puste. Jeśliwylosowaliśmy miejsce skrajne lewe, to liczba jedynek jest równa 0, jeśliskrajne plawe, to liczba trójek jest równa 0. otrzymany ciąg p Iiczb może mieć np. następującą postać: {I,1,. ' ',2,2,...,3,...,3}. Kolejne elementy tych ciągów dają nam wartościwskaźników (\,(\z,..., oo. Wobec symetrii tdLdŻ"'dp wystarczy uwzględnić ty1ko wskaźniki o wartościach uporządkowanych, tak jak w owych ciągach.

Algebra

niezależnych równań liniowych, za pomocą których możemy wyrazić ty|eż współrzędnych ptzez pozostałe. Zalem liczba niezależnych współrzędnych jest równa

(';' ) (';' 7 "r",^_ -' tł _ tl + z leżnych współrzędnych. Warunek (xł,) daje (, tr, )( )
Symetryczny spinot tfiifi};;'fi ma oczywiście

('t'

)

(' ;'

)

_

(' ;' ) (' ;' ) :

f;@

+ ll(ł + l)(p+

q

+2)

R.8.11. a) Wzór (*) dla A : oo

(macierzy jednostkowej stopnia 2) ma postać a1 : o$l,@o). Mnożąc obie strony ptzez o7 i korzystając ze wzoru Tr(oiar) :26ir, otrzymliemy, że ,Sf (a6) :6jn,tzn' ,9(o6) :.r. Pozostaje udowodnić, że S(A1Ar) : ,5(Ar)S(Az). Stosując wzór (*), otrzymujemy:

d'si(A1Ar)

:

(A1.rl2)a1(4142)-1

A1(A2dłA;1)A1_1 A1oo,9f(A2)41 I
AldeAr-1^9f (A2)

drsl(^1)sf (A,). Mnoźąc obie strony tej równości pruez oj i obliczając ślad, sź(A1A,) : ,9l(Ąr)sf (Az). b) Pomnóżmy obie strony wzoru (*) przez o j. otrzymujemy
o

i tto dio1

p1

-L

:

o i o ts'x(L).

Następnie korzystamy ze wzolu

:

67cr6

(suma po r : I,2,3), który sprawdzamy, obliczając iloczyny macierzy liego stojących po 1ewej stronie' Korzystamy też ze wzorów Troo : 2,7'

ł 'ie iuo,

:

0. Otrzymujemy

si(^): |rrę1Lo*n_\'
Wzór ten pozwala nam obliczyć sl(A_1):
s{ (^_' )

:

!T,

(o

i

^_'

oo

(A_'

_')
)

:

n_' r |r ęlo i

o x1

8. Reprezentacj e grup

too

:
s(A_1)

gdzie dwa razy posłużyliśmy się r ównościąTr (AB) : Tr(BA). Dowiedliśmy w ten sposób pierwszy ze wzotów podanych w punkcie b) zadania. Poniewaź więc, że macierze S(A) są ortogona}ne. Zaanaczmy, że macierue te są na ogół zespolone. Macierz ortogonalna spełnia warunek S",S : .I, z którego wynika' że (detS)2 : 1, a zatem dets(A) : *1. Ponieważ det,5(o6) : I', można przypuszczać,, że detS(A) : 1 dla wszystkich A e SI(2' C), ale aby tego dowieść, musimy wykonać dodatkowe kroki. Ponieważ

2'-

I^rręeil'o1L_l)

:

sf (^) = (sT(^))lł,

: s(A)_',

mamy także wzór (S(A))T

: (s(^))-'.

Wykazaliśmy

AolA-1
wlęc

:

o"Si(A), lto2lt-1

:

apsr(L), Ao3A-1

:

alSj(A),

Ito 1o 2o sĄr-t

:

(Ao1A-1 ) (Ad2A-1) (Ad3A-')

:

Si

S Slo,o rr

r.

Oznaczmy stronę 1ewą przez L, a prawą przez P:

L: Lotozosll_l :
orcpot

iA(oa)2A_1

:'ioo, TrL:2ź.
*
ó"1o6)

Po stronie prawej występuje iloczyn macierzy Pau1iego:

:

(i,err"o

"

ł 6roo())o7:
Tr(o,ora1)

i,err"(i,e

"1ro

o

ł 6roc1.

obliczając ślad,otrzymujemy wzór

:

2źe,r1

(skorzystaliśmy z Tra p Tr Równość TrL

:

0). Dlatego

P -- $Sl9lZie,r,

:

2

i 6"19 161.

: TrP

daje detS(A)

:

1.

R.8.12. Zgodnie z podaną we wstępie definicją reprezentacji w pełni redu-

kowalnej, przestrzeń I/ jest sumą prostą nietrywialnych podprzestrzeni niezmienniczych Vt, Vz, a więc dowolny wektor o ę V można jednoznacznie przedstawić w postaci'o : alłOz, gdzie o1 e Vu az € V2. Niech {e,i}, t: 1,...,nL: dimV t będzie bazą w V1, a {tu}, k:L,...,nz: d,i,mVz bazą w V2' Łącząc te bazy w jeden zbiór wektorów {un, t n}, otrzymujemy bazę w przestrzeni V. Obliczmy elementy macierzowe reprezentacji 7 w tej bazie,

300

AIgebm

stosując definicję (8.4) ze wstępu. Uwzględniając rozbicie bazy w części,mamy:

V

na dwie

i

(d.o

:

nI
nl

DrI|')

(g)

",

+

D

n2

tIł') G)

l,,

i (d t o : Drfł) @ą * Dt!|'\ E1

G) f ,.

Wprowadzaj ąc macierze: ź(11)(g) tt$')(s)], {tz)(g): v:ł')(g)], 1{zt) (s) ytf,,')@)), ltzz)(s) Itf,',')(dl " rozmiarach, odpowiednio, n1 x nl, nt x n% n2 X n71 n2 X n2) mozemy zapisać macierze reprezentacji 7 w postaci blokowej: | 1r''l1r; 1rl2)19) l

:

:

:

ź(sl = -

Powyższe wzory nie uwzgl^ędniają faktu, że V 1,V2 są podprzestrzeniami niezmienniczymi. Wektory i(g)e, należą do V1, a więc tjo''' (9) : 0. Podobnie tIr') @) : O. oznacza to, że macierze reprezentacji ? w podanej bazie mają postać kwazidiagonalną:
t1n;

|

ttztt

ln;

tt22)b)

)'

l = -tlt(''){o) o tQ2\@))

o

fk)"', Reprezentacja ?|v' jest określona w y1 wzolem fIr,G)r, gdzie a1 € Vl. Jest oczywiste, z" t|}') k) są elementami macierzowymi
reprezentacji w b azie {e} ' reprezentacji Tly, w bazie {t x} * V z. Z uzyskanej postaci blokowej macierzy reprezentacji 7 widać, że xr(s) xr,.,(g) ł xĄ,,(g)., gdzie y7(g) oznacza charakter reprezentacji ?.

:

Ę

Analogicznie ć||2) (9) są elementami

pokazać, że bazy w przestrzeniach V i W jednakową liczbę elementów. Niech {"r}, ł : I, . . . ,n, gdzie n : d,i,mV. tędzie bazą w V. Rozpatrzmy układ wektorów {f ł: Aet ę w\, i 7,...,n, gdzie A jest odwzorowaniem liniowym z definicji równ reprezentacji (zob. wstęp). Wektory fu są liniowo niezaieżne, bowiem DT=tąf l:0, to

R.8.13. a) Wystarczy

Ponieważ A jest z założeniaodwzorowaniem nieosobliwym, powyższy runeK oznacza' ze Li-1ąei : 0. wektory e' są liniowo niezależne', wszystkie współczynniki ą są równe 0.

|c,Aeo: ń(!c;e1): i=1
i,=1

o.

8. Reprezentacj e grup

30r

Aby stwierdzić, że zbiór wektorów Jo jest bazą w W, należy jeszcze wykazać, że wektolów tych jest wystarczająco wiele, tzn. że dowolny wektor u ę W można zapisać jako kombinację liniową wektorów fn. Z definicji równoważnościreprezentacji wiemy, że dla każdego uJ e W istnieje dokładnie jeden wektor o € V taki, że u : Ao. oczywiście a -- DŁrl)iei. zatem

u

: A(Drź eł; : |ut

Ael

: Dru f

o.

Wykazaliśmy, że jeślin wektorów ei tworzy bazę w V, to n wektorów fn : Aei twotzy bazę w W, a więc d,imW : ilimV. b) Elementy macierzowe reprezentacji Ę w przestrzeni V określone są wzorem ?r19;ą : Di=rt(r|\ 1g1"r. obliczmy elementy macierzowe reprezentacji T2 w bazie {f,} wprowadzonej w punkcie a). Z jednej strony

i,(dt,:D8,rrr,,
z drugiej zaś

:

A1|t!il
j=l

nturL

i

r(d t

u

:t

rk) Aeł -_ Ai'1g1"o

@ e,)

:

I

t|i)

j=L

1g1

A",

:D

tIł) (d

t,.

Porównując otruymane wzory, widzimy, że

,l?'al:

r1;'1n1

Dodajmy, że z równości elementów macierzowych wynika równość charakterów reprezentacji równowaźnych, xr, (s) : xr, (s).

R.8.14. a) Niech {"n,},
normalną w daje

V,

ź : 1,. . . ,n : dimV, będzie dowolną bazą ortoa więc (e;|e6) : Ą1. Unitarnośó operatorów reprezentacji

(i(s)edi(s)e)

Z drugiej strony, poniewa Z

i

(g)e,
1s1 e 1)

:

:

(e;leil :6;i.

D?=, Lt,(det

(i

(s)

e,li

--

|

t r[-)t o i

k) k,l" r)

: Dtt(dtxik)łł : !

t,,;@)tri@).

302

Zatem

n

DTi6toi@):60i,
k=1

lub w zapisie macierzowym
tt

(s)t(s)

:

I.

Macierze reprezentacji są więc unitarne. b) Niech v L oznacza nietrywialną podprzestrzeń niezmienniczą w V. ortogonalnym uzupełnieniem Vt doV, ozl. V{,jest zbiór wszystkich wektorów z V, które są ortogonalne do każdego wektola Z y1:

vŁ : {" : a €V,(u|o1) : 0Vor e V}.
jest podprzestrzenią liniową w 7. Jest ona niezmiennicza wzg1ędem reprezentacji ?, bowiem jeślio ę vł , to

V|

(i (s)olu,)

:

(i (s-l)i

(s)

uli (s-')",)

:

@li G \a

)
ev{.

"Iłzeba jeszcze wykazać, że V{ nie jest podprzestrzenią trywialną iżV:Vl+I/i. Niech {e1\, t:I,...,nt: d,imV t będzie pewną ortonorma1ną w V1. W przestrzeni V istnieją wektory nie należące do V a więc liniowo liezależne od wektorów e1. Możemy zna|eźć w V n I,...,n_ wektorów f, takich, że układ {eo, ii}, i':1,...,h,j: jest bazą w V. Po przeprowadzeniu ortogonalizacji i unormowaniu wekto otrzymamy bazę ortonormalną {e;}, i : I, '. ' ,n, w V taką, że p nl wektorów jest bazą w V1. Wektor! ent+ll .. .,en tworzą bazę w V Widzimy więc, źe d,i'mv | : n - nl ż 1. Ponadto każdy wektor o € możemy rozłożyćna składowe należące doV 1iV[, a mianowicie o : ot

gdyżf'(g I)t1 eV1(niezmienniczośćV), awięc także i1g)a

e V|. Powyższy rozkład na składowe należące do Vr i V{ nie za\eży od boru bazy' Niech tl : 1)1ł a2: a', + l;'r, gdzle a1,a', €Vt, a a2,a', e oczywiście t1- u\ : r.l! - r.l2. Strona lewa tej równości na1eży do V1, prawa zaśdo V|. Jedynym wektorem, który należy równocześnie do i do 7|, a więc jest ortogonalny do siebie, jest wektor zerowy. a1- u|, : o, u2_a'r:o,czyll'U\:'U\, az: oL. Rozkład jest jedr
gdzie a1

:|i)ruźettVy a2:Di_,,+ruiei

R.8.15. Klasa

menty G postaci

[96] elementów 1969.

g

sprzężonych z go ę

G zawiera wszystkie
1srli 1s1)

xk-'

god

:

rri

G'sos)

: T, (i 1v'1i

8. Reprezentacje grup

303

:trr (zkdt(dtk-)) : :L (i k")i (Ą) : r, (rrn li) :xbo).
R.8.16. Sprawdzamy, czy spełnione są warunki (8.1)'
zentacji podanej we wstępie.
(1)
,

(8.2) z definicji repre-

i
(2),

(s,)i (s,)

: i'

(Ls,l)i' (lg,l )

:

r'(

[g,]

ts,l)

: t'

Qg',s,1)

:i

(s,s,),

bowiem w grlpie

GlH

iloczyn określony jest wzorem |s||gr]! |grgr].

Z definicji reprezentacji ? mamy jednostkowym w GlH, r'(["]) :

f

f,

(e)

a więc także i(e):

: i'

(l"]). Ponieważ

i.

[e]

jest e1ementem

cała przestrzeń W . Jądro Ker.,i jest podprzestrzenią liniową w l/, niezmienniczą względem reprezentacji Ą. Rzeczywiście, dla dowolnego a ę Ker A c V:

R.8.17. Trzeba wykazać, że nieredukowalnośćreprezentacji T1,T2 implikuje, że jeśliA l Ó, to jest to odwzorowanie nieosobliwe, którego obrazem jóst

Ai,(g)a : i,@) A" : i
a więc

z(s)o

:

o,

ź'(9)o e Kerń. Podobnie obraz ImŹ jest liniową podprzestrzenią niezmienniczą w I7: jeślito € ImA, to istnieje co najmniej jeden wektor u e V taki, że u : Au,
a wręc

i,(d- :

Wi1zimy, że wektor f 2G)u zatem f2(g)u e ImA. Poniewaź reprezentacje Ę, Ę są nieredukowalne, Ker A oraz ImŹ są podprzestrzeniami trywialnymi. Mamy następujące możliwości: Ą KerA: V. Wtedy Im,.ł : {0}, a więc ,ł: Ó. b) KerŹ : {o}. Wtedy L jest odwzorowaniem wzajemnie jednoznacznym. Jeśliprzy tym Im,4 : {0}, to oznaczałoby to, iż V jest przestrzenią trywialną, wbrew założenhl.ZatemImA: W. W tym wypadku reprezentacje
T1,T2 są równoważne.

: Ai,(s1". jest obrazem wektora ir(d",
iz@) Aa

R.8.18. Niech V1 oznacza podprzestrzeń własną operatora 'A:

V1:{tęV:Au:\t},

304
gdzie

Algebra

) e C.

Ponieważ

Aik)a -i1s1A,::
więc

r(g)(.\o)

:

xi(s)a,

?(9)o e Vr, jeśtits € V;. Wykazaliśmy, że każd'a podprzestrzeń własna operatora A jest podprzestrzenią niezmienniczą. Reprezentacja T jest z założenia nieredukowalna, więc podprzestrzenie
niezmiennicze muszą być trywialne. Poniewaź każdy operator 1iniowy ma co najmniej jeden wektor własny (z definicji niezerowy), więc V1 l {ol, a zatem V1 : V. Wykazaliśmy, że Au: )o dla dowolnegoO ęv,tzn. A: \I-

R.8.19. a) Jeśli.,i

l ci, to podprzestrzeń własna Vl operatora A Qobrozwiązanie poprzedniego zadania) jest nietrywialną podprzestrzenią w V_ Ponieważ V1 jest niezmiennicza, reprezentacja ? jest redukowa1na. b) Przypuśćmy,że reprezentacja 7 jest redukowalna, Vr jest nietrywialną podprzestrzenią niezmienniczą. Z R.8.14.b wiemy, że także V! jest nietrywialną podprzestrzenią niezmienniczą. Dowo1ny wektor o € V ma je& I:loznaczny rozkład na składowe naleźące do VyV{ : '.) : u1 ł'ls2, gdńe a1 €V1,a2 € yi. Zdefiniujemy liniowy operatol Aw V:
Ats 4-

)pt

+

\zut,

PewnYmi liczbami zespolonymi. Na przykład, można )r : 0, )z : 1. Operator ten nie jest postaci cI, a jest przemienny z operatorami reprezentacii 7, bowiem gdzie )1

l

)z

sQ

i1g1Ar::719'1 1)'o'

ł \2t:r):
\

),,t@)a1+ )zi(g)uz

Arb\r:
i(g)q

^ ^ A\T(g)ut +rb)ur)

/^

:

\tT(s)at

+ \27(s)r:2.

gdyż i(g)O2 € I/i, jako że ę niezmienniczymi względem reprezentacji T.

v[

VyV[

są podp

R.8.20. W wypadku grupy abelowej G, dla dowolnych g,q e G t i(s)tk) : i(gr)i(s).Stosując twierdzenie z punktu (a) zadania stwierdzamy, ze i 1g1 _ )(9)1, gdzie )(9) jest 1iczbą zespoloną, która
zależeć od g. Rażd'a nietrywialna podprzestrzeń przestrzeni V jest nicza względem wszystkich operatorów postaci )(g)1. Reprezentacja T więc być nieredukowa1na jedynie wtedy, gdy V nie ma nietrywialnych przestrzeni, a to iest możliwe tvlko wówczas, edv d'imV : I.

8. Reprezentacje grup

305

R.8.21. a)

Wystarczy sprawdzić walunek (8.1) z definicji reprezentacji w wypadku, gdy obie strony działają na dowolny wektol bazowy w .B3 8.Ei,

iltwrliltutrlet

@

e4: i1ur11ur1;1ur)i", I
e

:

(M ); (M )i@ t)l (M )r"", E

: i(MrMr)"r@

o

:

""

(M M
1

2)!

(

M M
1

2)qke,

I

e,

Warunek (8.2) jest spełniony w sposób oczywisty. b) Znajdziemy wszystkie operatory A w R3 8 'R3 takie. że

"0.

Atlrurl:ilrwyA

(*)

dla wszystkich M e SO(B). Elementy macierzowe operatora t(nf) w bazie ei 8 eł mają postae (T(M))i!: M:Mł Warunek (*) po przejściu do elementów macierzowych oznacza, iż

A*M|M;: MtM:Ak
Mnożąc obustronnie przez Mł i Mi i sumując po lt otaz j, otrzymujemy, po skorzvstaniu z warunków ortogonalności: M: Mł : 6*, M:Mtr : 6et, warunek (*) analizowany w zadaniu 2.49, jeśliprzyjmiemy, że 'łł: (Ą)ł Korzystając z wyniku zadani a 2.49, otrzymljemy, że Ai!, : B6n 6"*'+ 156,6pr, gdzie a, B,1 € IR. Ustawiając wiersze (numeroilrane "au,"tri+ dwuwskaźnikiem ił) i kolumny (numerowane dwuwskaźnikiem pr) macierzy A : [A,}] w kolejności11, 12, 13, 2I, 22, 23, 3I,32, 33, uzyskujemy następującą maciev stopnia 9: A : pI + R' gdzie.I jest macierzą jednostkową oraz

J?:

a+? 0 0 0 a 0 0 0 o

000 007 000 100 000 000 070 000 000

a+.y

o 0 0 0

0 0 0 a

000 000 0'y0 000 000 00.y 000 100 000
:

a
0
0 0

a
0 0 0

a

+'l

Widać, że A oraz R są macierzami symetrycznymi. Wartości własne macierzy .6l obliczamy z równania det(Ę - )r) :6, które przyjmuje postać

() -.y)'() +'y)3()

- 7-

3a)

6.

306

Algebra

własną, ) : _7 trzykrotną' a '\ : jest pięciokrotną 'Wartości waltością własne macierzy A są równe 6 + )' Macierze ł i so j"anokrotną. postaci tak' by A, R mają wspolne wektory własne' Możemy wybrać ich iloczynu skalarbyły one'nawzajem ortogonalne (względem standardowego nego (olo) -- a'u). OtrzYmujemY:
Zatem

)':

'y

dla):.y+30

1

0
0

0

ł:

1

0 0 0
1

dla):-1
0 0 0 0 0
0
1

ht:

0 0
1

-1
,

0

hz:

0

-1
0 0 0
0 0

0 0
1

0

-1
0

0 0

dla):T
2

0
1

0 0 0

0 0
1

0 0 0

0
0 0

0
1

-1
0 0 0

0

,

kz:

0
0

,

ką:

0

0
1

, ks:

0
1

0 0 0 0

0
1

0
1

0 0
0

0 0

Wracając od notacji macierzowej do wektorów ei8 e j ).otrzymujemy w R3 o pujące wektory bazowe w podprźestrzeniach niezmienniczych

-1

0

-1

Ę t*

t,

ę,

ir=

e1

8e1 +e28e2*e:8esl

8. Reprezentacje grup

307

ka<+ń4: e28eB+e38e2., ks <+ fr,r, : ezgez-es8es.
Mamy więc trzy^podprzestr_zenie niezmiennicze: V 1, V 3, V 5,z bazami, odpo_ wiednio, ti}, {ho} n=r,r,r, {furj}oł=rr,rr,rr,rr,22. Indeksy przestrzeni I/ł są równe ich wymiarom. c) Łącząc trzy podane powyżej bazy w podprzestrzeniach V1, otrzymujemy, jak pokazujemy poniżej, bazę w l?3 8 R3' W bazie tej macierze replezentacji są kwazidiagonalne, ponieważ operatory reprezentacji nie wyprowadzają wektorów bazowych należących do jednej podprzestrzeni niezmienniczej poza tę podprzestrzeń. Rozkład dowolnego wektora ls z ptzestrzeni.ł?3 E fi3 na składowe w bazie et @ eł ma postać O : uiket 8 eł (konwencja o sumowaniu). Wektor o.'jest więc replezentowany przez macierz stopnia 3 o elementach równych uik _ oznaczymy ją ptzez a, O : |uik].Wykażemy, że wektor ten jest kómbinacją liniową wektorów bazowych wprowadzonych w poprzednim punkcie. Skorzystamy z tego, że dowolną macieru 0 można rozłożyćna częśćdiagonalną, oznaczoną jako Ó6, częśćantysyme ttyczną, oznaczoną jako ia, oiaz częśćsymetryczną bezśladową,oznaczoną jako Ó5. Mianowicie

rt3 ++ [13

kreńrr: k2<+ńp:

h1 <+ it1 = ezb €s_ €s@e,2, h2 <-> h2 = e38 €t_el@ee, ą<+ńg = er8ez_€z8el,

:

et8e2+e2@er,
e1

2et @ et

- e2I

e2

- e:8

es,

Ee3+es8et,

z]:
gdzie
ao

uo

ł ila ł i5,

:

lir,t

l,

t

^

:

ł@

_ a'), t, :

}o *

t\ - lrrt

t.

We wzorach tych 1 jest macierzą jednostkową stopnia 3, Tr i : o'' (konwencja o sumowaniu). Stąd wynikają następujące wzory dla elementów macierzowych:

uif

., : I .. l 6*, u,ł : uki): _uI' ,Tra ;Iuik ,'ł :łfu'r + ,o') _ d,o: uli.
lTru

Podstawiając uik : u'ł + 1)"ł + u'ł do wzoru 1' : uik eł 8 er, otlzymujemy rozkład dowolnego wektora tr € R3 8 R3 na składowe w postaci

o

:

I5r*

i, +
+

uzłh, + u3}hz +
u2r3ił23 +

ufh,
+Irr;?r2ftrr.

+u!2ń,12+ o}3ń13

jr'.'fr,

Geometria analityczna

Rozdział 9 Linie proste i płaszczyzny
Wstęp
Wektory z przestrzeniE3 są macierzami jednokolumnowymi o trzech elementach rzeczywistych:

R">o:lr'l.
Liczby a1,u2,u3 są kartezjańskimi współrzędnymi wektora o w bazie ortonormalnej utworzonej przez wektory:

I

u1

'l

L,'.J

':lil,:[:]-:lil
bowiem
ąs

(e.1)

:

u1ź +

r'i

+

,3k.

Wektory u1i,u2 i ,u3k nazywamy składowymi wektora rr. Wektor o jest wektorem wodzącym punktu przestrzeni euklidesowej mającego współrzędne kartezjańskie (ut,u2,u3). W niniejszym rozdztale używamy wyłącznie kartezjańskich współrzędnych punktów i wektorów.

Iloczyn skalarny wektorów a,us e R3 najczęściejzapisujemy jako o.rł' rzadziej jako (o|tł). Jest on zdefiniowany następująco; a. u

: lur,' u'll

I

Długość wektora o ozlaczamy jako |u|. Jest to nieujemna liczba określona
wzorem

L,'l

.'

ii-'I

I

: | trnrt. l=r

3

(e.2)

|a|:ł1'.a:ł@Yr@P;TFy

(e.3)

312

G

eometria anal'ity czna

Kąt między niezerowymi wektorami o'
cos d

u; określony jest wzorem
'

:

a .ut

pIzy czym zakładamy, że 0 < 0 ( zr. Wektory i, a Ęty między nimi są równe 90".

lo,llrl

j,k

równą 1, mają długość

Iloczyn wektorowy wektorów u,tll € R3 także jest wektorem z prze strzeni _R3 oznaczanym jako a x u . Jego kartezjańskie wspÓłrzędne są określone wzorem

(axu)i:\e;ytukwI,
gdzie ea1"1jest symbolem całkowicie antysymetrycznym (e123

3

(e.4)

:

11). Zalem

ax ):l

f tPu3 - u3u2 u'r' -utrt

1

l,',' -,','

l:

)

'Lt)l ro2

t)l u2

ijk

u3

w3

W pierwszym wierszu ,,wyznacznika'' występują wektory i, j , k, a nie więc nie jest to prawdziwy wyznacznik. Niemniej jednak, stosując cie Laplace'a względem pierwszego wiersza, otrzymamy poprawny wzór współrzędne iloczynu wektorowego. Iloczyn ten ma następujące własności:

o x (aln
ox

+bz): aa
z)

y.

u'

łbu x z,
(a

ax

u':

_'t'!'

xu)

(ID \.

:

(a . z)

gdzie a,b są dowolnymi liczbami rzeczywistymi, d jest kątem między rami tr, tł. Z drugiej własnościwynika' że

u-

.u)2,

la x

u:l:

lolltolsind,

OXrr:0.
jest prostopadły zarówno do wektora tl' jak i do to. Jego zwrot jest określony regułą śrubyprawoskrętnej: śruba się w stronę wskazaną przez wektor o x o' jeśliją wkręcamy, obracająp główkę od wektora ll do u. Iloczynem mieszanym trzech wektorów a,ul, z nazywamy liczbę Wektor rr x

o

o'(ut x z).
Ma on następuiące własności:

u'Qtxz):z'Qtxz):9,

9. Lini'e proste

'i płaszczyzny

a. (la x z) : z. (tl x tł) :

1D.

(z x a).

(e.7)

Pole powierzchni równoległoboku rozpiętego na wektorach U, trl, któIego boki są równoległe do tych wektorów i mają długości,odpowiednio, |o|, |u|, jest równe ]o x oi. Z kolei |a . (lo x z)| jest objętościąrównoległościanu rozpiętego na wektorach o, u:, z.

Wektorv z ptzest'rzetti R2 są macierzarri jednokolumnowymi o dwu elementach rzeczywistych:

A'=r:1",1.
Lr)

Liczby rl,r2 są kartezjańskimi współrzędnymi wektora c w bazie

':Il]':[?]
ł: xlil+
x2,i'z.

Wektor c jest wektorem wodzącym punktu płaszczyzny mającego współrzędne kartezjańskie (r1, r'2).I|oczyn skalarny wektorów ł,a ę R2 jest określony wzorem

ł'a: łyl

+:ła2'

Długość wektora i Ęt między wektorami są określone analogicznie jak w fi3. W przestrzeni .E2 nie określasię iloczynu wektorowego.

Linia prosta na płaszczyźnie jest okreśiona równaniem (t

-

ns)

'n:0,

(e 8)

gdzie c jest wektorem wodzącym punktów prostej, ug wektorem wodzącym dowolnie wybranego punktu prostej, n l o jest wektorem prostopadłym do prostej. Wektory te należą do przestrzeni.B2. Równanie (9.8) można przepisać w postaci

ł .n:

d',

(e.e)

prostej od początku układu jest równa |d|/|n|. a6 'rr,. odległość Prostą w fr można też zadać tzw. równaniem parametrycznym
gdzie

d,:

ł:
gdzie

ło ł at,

(9.10)

17:

I n.l

L;']''"= L "'

t€(_m,a),aol f I -n2 f
]

0 jest wektorem stycznym do prostej. Jeśli

314

Ceometria analityczna

Płaszczyzna w przestrzeni określona jest równaniem

(r-16).n:0,

(e.11)

gdzie r jest wektorem wodzącym punktów płaszczyzny, zr, f 0 wektorem prostopadłym do płaszczyzny, a ro wektorem wodzącym dowolnie wybranego punktu płaszczyzny. Wektory te należą do przestrzeni R3. Równanie (9.11) można napisać w tzw. postaci normalnej:

f .n:
rg . n. Wielkość|d| l|n| układu współrzędnych. Wektor
Edzie d

d,,

(e.12)

:

1est

odległościąpłaszczyzny od początku

rt

=

d';\;

lnr

jest prostopadły do płaszczyzny. Jest on wektorem wodzącym punktu płaszczyzny położonego najbliżej początku układu. Jeśliznamy dwa liniowo nie' zależne wektory e1, e2 równoległe do płaszczyzny', to

r:ro+ue1
płaszczyzrry.
gdzie

+ue2,

(e.13)

u € (_-'-)'

u€

(_m,m). Jest to równanie parametryczne
okreśiona jest równaniem

Linia prosta w przestrzeni
(t

-.o) xo:0,

gdzie r jest wektorem wodzącym punktów prostej, 16 wektorem dowolnie wybranego punktu prostej, a o l o wektorem równoległym prostej, zwanym wektorem kierunkowym prostej. Równanie (9.14) zapisać w tzw. postaci normalnej:

rXU:b,
r0 X ?, jest wektorem prostopadłym do płaszczyzny, która prostą i przechodzi ptzez początek układu. W szczególności wektor ó prostopadły do wektora kierunkowego o prostej. Liczba |b|/|o| jest prostej od początku układu. Równanie parametryczne łością w 'R3 ma postać:
gdzie

b:

I':rołut,

9- Li,ni'e proste i płaszczyzny

315

gdzie t € (_-, -). Jeśliznamy równanie (9'15), równanie parametryczne (16) otrzymujemy, biorąc np.

,u_ axb
lol2

.

jest równa odiegłości Wektor ten jest prostopadły do prostej i jego długość prostej od początku układu współrzędnych.

Przykłady
1. obliczymy iloczyn mieszany a
.

(t

x z) wektorów:
l.

":l;'l L-,t'-:13]'':L-" l
Stosując wzór (9.5). otrzymujemy:

1l

lo

urxz: r2 0 :_2ź+ j--: 0 1 -1
k
Zatem

źj

o.

(u: x z)

:

2+ 3

- 1:

l i]
(-1' 2) na płaszczyżrlie
(*)

4.

punktu 2. obliczymy odległość

.4 o współrzędnych p prostej równaniem określonej od

x-3y:!.
Sposób

1. Wektor prostopadły do prostej p ma postać

rem wodzącym punktu ,4 jest nym:

I t-r I A:nt+ a: I " ", J LL-oL
I

"

: l ;1 l L" )

":

[

_', ], awetto-

.

e.o.tu

o rórvnani.u parametrycz_

ptzechodzi przez punkt ,4 i jest prostopadła do prostej p. Punkt B przecięcia się tych prostych wyznaczam1i podstawiając x : t_7,U :2-3t w równaniu

316

Geometńa analityczna

(*):

współrzędne

t-1_3(2_3ź) :3' sĘd wynika, żet: l'

Sposób 2. Przesuniemy początek układu współrzędnych do punktu '4 przez odjęcie od wszystkich wektorów wodzących wektora o. Wektor o :

V(_1 _ 0)rT12

(0, _1). odległość między tymi punktami jest równa |'4B|

Punkt

B

ma więc

_1JF: ń0

:

f " L,rr""hnd"i wiec w wektor c' : lt: I ::t-a r| : x ł 1, a' : y _ 2' Równanie prostej p we współrzędnych (x',g') ottzymujemy, wyrażając w równaniu (*) r,y ptzez x' ,y'. oftzymljemy równanie Il -3gl : d', gdzie d| : I0. oczywiściewektor n nadal jest wektorem prosto'

Lrt'

La')

lr+l I :lr-z)'czvtt

padłym do prostej, bo prosta nie była poruszana. Zgodnie z uwagą podaną po równaniu (9.15) we wstępie, odległość prostej od początku układu jest
równa

|d'|l|n|:

IOlłlo: łń'

3. Znajdziemy w przestrzeni prostą
czyzny określonerównaniami

q,

wzdłużktórej przecinają się płasz-

_x ł2y ł3z:0'

3r_ył2z:5.

Sposób 1- Wektorami prostopadłymi do płaszczyzny pierwszej lub drugiej są, odpowiednio:

"':

-i),

Wektory te są liniowo lieza|eżne', co oznacz\ że pŁaszczyzny te nie są równo 1egłe, a więc się przecinają. Wektor kierunkowy o prostej g jest prostopadĘ do obu tych wektorów, więc

|

-: I i]
[:iJ
5 0.

o:

nĄ x

rL2:

Pozostaje znaleźć wektor wodzący jednego punktu tej prostej. Jego współ_ rzędne spełniają oba równania pł aszczyzn' są więc rozwiązaniem układu równań:

_x ł2y ł3z

3x-y+22 : :

(**)

Wystarczy więc zna\eźćjedno rozwiązanie tego układu równań. Możemy spróbować podstawienia' np. z :0. Układ upraszcza się do (niesprzecznego) 3z _ a:5,_r ł2g:0 (czyli podstawienie ,,na próbę" z:0 dozwolone). Z drugiego równania wyzlaczamy r :2u i podstawiamy do pierwszego, co daje g : L oraz r :2. Zatem punkt o współrzędnych (2, 1,

9. Linie proste i

płaszczyzny

3L7

Ieży na wyznaczanej plostej. Równanie parametryczne tej prostej ma więc następującą postać

':l,i]'-|:]:lĘ1]
Podstawiając x :2 * 7t, g :1ł I1-t, z : -5ź do równań obu płaszczyztl, sprawdzamy, iż rzeczywiściepunkty tej plostej należą do nich. Sposób 2. Punkt o współrzędnych (r,g,z) lależy do wyznaczanej prostej wtedy i tylko wtedy, gdy te współrzędne są rozwiązaniami układu (ł,x)' Wystarczy więc zla\eźĆ ogólne rozwiązanie tego układu. Macierz otaz rozszerzona macierz układu mają postać

.ł:l3

Ponieważ rzA : rzC, układ ma tozwiązania (co oznacza, że płaszczyzlty się przecinają). Rozwiązanie ogólne możemy ot'rzymać, wybierając z jako niewiadomą swobodną _ oznaczymy ją przez s, tj. z -_ s. Zatem

L I ', 3l't:L-t

_^1

?1 -' l3 _1 2

2

3 ol

5]

3ł_a : 5_2s _3s. -r ł2y :

Rozwiązania tego układu mają postać

,--!,+2. u--f
ogólne rozwiązanie układu (x*) ma więc postać

r

r.

.:l:!,]

gdzie s e (--' -). Podstawiając s : _5t, otrzymujemy równanie parametryczne prostej takie samo jak poprzednio.

". l:]

Zadania
9.1. Jaka odległośćdzieli w przestrzeni punkty Ę Q rp : i +2i + 3k i rq : -'i + 3j + 3k?
o wektorach wodzących

318

Geometńa analityczna
R3

9.2. obliczvć iloczyny skalarne i wektorowe wektorów z przestrzeni (a) i, i, k,
(b)

u:i+j+k,a:2i-i-k.

9.3. obliczyć i1oczyn mieszany o . (u x z) wektorów:

":li]-:
9.4. Zla|eźć 1iczbę
p

i-i'z:li]
_

) taĄ,

że i|oczyn mieszany ł; ' Qo x z) wektorów:

^j jest równy 0. Podać interpretację geometryczną rego zadania.

:i+ j łk,

to

:3i+

k, z :ź -2k

9.5. Wykazać, że

o'

(b x c)

:

gdzie |o,bc] jest macierzą stopnia 3, której kolejnymi kolumnami są wektory a.,b, c.

det [abc] '

9.6. (a) Udowodnić wz6r a x (b x c) : (o . c)b _ (a.b)c. (b) Czy ax (b x c) : (a x b) x c?
9,7

' Pokazać' że

(a.(bxc))'Ż: b.o, b.b

a.a c.a

a.b c.b

o,.c

b.c

c.c

9.8. Dane są wektory o,,b, c e

_B3.

Tivorzymy wektory

a:bxc,0:cxa,

1--axb. : _

obliczyć objętośćrównoległoŚcianu rozpiętego na wektorach o, B, 7.

9.9. Prosta p na płaszczyźnie okreśionajest równaniem -3x + 4y
Przez punkt o wektorze wodzącym stopadłą do prostej p'

ło: ilł2ź2poprowadzić prostą q

9. Linie proste i płaszczyzny

319

9.10. Trzy proste na płaszczyźnieokreŚione są równaniaml:

-3x ł2y :0,

2x

ł a :2,

_2x

+39:3-21. Ęt 30' z prostą o równaniu

Dla jakiej wartości parametru ) przecinają się one w jednym punkcie?

9.11. Znaleźć pToste na płaszczyźnietworzące
3r + 4u

:2.

9.12.

Następujące równania określajątrzy proste na płaszczyźnie,któTe pTzecinając się parami, tworzą trójĘt:

r:0, -2r +g:2,
obliczyó długościboków tego trójĘta.

r +39: -3.

9.13. Wykazać, że gdy wektor kierunkowy o prostej rta płaszczyźliema dłu_ gośćrówną 1, moduł parametTu występującego w równaniu parametrycz_ ' prostej, którego końcami są punkty nym (9.10) jest równy długościodcinka o wektorach wodzących ao, ,Do + lrt' Uuaga. Dotyczy to także linii prostych w przestrzeni.

9.14. Podać równanie prostej na płaszczyźnie przechodzącej przez punkty A, B o zadanych wektorach wodzących tł, łB. Zakładamy, że Al B.
9.15. Wvkazać, że dwie różne ploste na płaszczyźnienie mogą się przecinać
w więcej niż jednym punkcie. Uwaga. Dotyczy to także prostych w przestrzeni.

pokazać, że jeśliwspółrzędne punktu o płaszczyzny względem kartezjańskiego układu współrzędnych są równe (e, g), to względem układu obróconego o Ęt rp będą one równ e (r',a'), gdzie x' : rcosgłas\ng, a' : -frsin(p+acosg.

9.16. Posługując się liczbami zespolonymi,

9.!7. Rozwiązać w fi3 układ równań

rxa--b, r'd':a,
gdzie stała a i wektory

a, b,

d,

są znane, wektoT

r

zaśjest niewiadomą.

320

Geometria

9.18. Uzasadnij' że niezerowe wektory a,,b e R3 są równoległe wtedy i wtedv, gdy a x b :0, gdzie O to wektor zerowy. 9.19. Wierzchołki trójkąta w przestrzeni są wyznaczone przez tłzy wodzące: rt:i+ j, rz:i- j, rs:i+ /c. ob]icz Ęty w tym trójkąpie1eźćnaikrótszv wektor wodzący

9.20' Równanie plaszczyzny w przestrzeni ma postać r *2y _ Żz :
punktu tej płaszczyzny.

6.

9.21. Do

płaszczyzny należą ttzy punkty o wektorach wodzących 11 i+ j +k, 12: i j - lc i 13 : -ż- j+ lc. Jaka jest odiegłość płaszczy zny od początku układu współrzędnych?

9.22. Płaszczyzna przecina osie współrzędnych x' g, z w punktach: (ó, Q punktu o wektorze wodzącym 11 (0'ó'0)' (0'0,ć). Znaleźć odległość ań + ai + Ąk od płaszczyzny. obliczenia wykonać dla ó : b : ć: oraz dla rt : Ł2, a, : z1 : 0. 9.23. Mamy dwie płaszczyzny o równaniach d. obliczenia wykonać dla leźć ich odległość

r ' a -- d a: i ł j,

gdzie i,: I'2. a1 :1., a2: -1-

Pod'ać równanie prostej w przestrzeni w postaci normalnej, wiemy, że prosta jest wyznaczona ptzez przecięcie płaszczyzn T ' o,1 : ąr' az: Ctz, gdzie a1 : ó + k, az: ź, at:2', az: _3.

9.24.

kazać, że równanle parametryczne tej prostej ma postać (9'16), gdzie fo jest podany poniżej owego wzoru.

9.25. Dane jest równanie prostej w przestrzeni w postaci normalnej.

9'26. Znaleźć odległośćdwóch gdzie a : ź,b2 : _6, -- 1r.

równo1egłych prostych

rxa:

by,

rxa:

9.27. Wektory a' b mają postać

a:

i + )'j +

k,

b:2ź +3j

+

\k.

Dla jakich wartości parametru ) wektor o x b jest: (a) równoległy do płaszczyzny x l Żg _ z :0, (b) prostopadły do tej płaszczyzny.

9. Linie proste i płaszczyzny

321.

9.28. Wektory a,

b,

a:i+j, b: \i- j +k, c:
(b

c mają postać

j +k.

Dla jakiej wartości .\ wektor o x

gdziets:-i+j+3k?

x c) jest równoległy do prostej

r : rołDt,
O.

Znaleźćwektot wodzący ro punktu leżącego na płaszczyźnie, ptzy czym ro ma być prostopadły do płaszczyzny (tzw. spodek prostopadłej prowadzonej z początkl układu współrzędnych do płaszczyzrry). Zinterpretować |16|'

9.29. Dane jest równanie płaszczyztty w postaci Ax

ł By ł Cz _ D :

9.30. Podać równanie prostej przechodzącej ptzez punkt o wektorze wodzącym 11 : 2i' jeżeli wiadomo, że prosta ta jest prostopadła do płaszczyzny danej równaniem r * ! ł z : L

9.3I. Znaleźć odległość punktu o wektoue wodzącym równaniem r x a -- b, gdzie rp : a: j, b: k. 9.32-. Znaleźćnajmniejszą

rP od prostej

danej

odległośćmiędzy punktami leżącymi na dwu plostych nierównoległych (ułożonych względem siebie ukośniew przestrzeni trójwymiarowej) danych równaniami rxal:bl i r X 02: b2. Dane.

at:j,az:k,h:i,,b2:i.

9.33. Mamy dwie proste rXal: b1 ir x az: bz, gdzie lall : la2l:I i at'bz ł az.bt: 0, a ponadto t\ x az ł 0' Jak wiadomo z rozwiązalia
zadańa 9.32 proste te przecinają się (gdyż odiegłość ich jest równa zero). Znaleźć wektor wodzący punktu przecięcia.

9.34. Równanie prostej w przestrzeni podane jest w postaci (r_t)l2: zl3, u : -L. Prosta ta przecina się z płaszczyzną daną równaniem I+!] + z :1'. Pod jakim Ętem prosta przecina płaszczyzlę? Wyliczyć Ęt zawarty pomię dzy prostą a normalną do płaszczyzny. 9.35-. Podać równania wszystkich prostych w przestrzeni tworzących kąt 60' z płaszczyzną daną równaniem I + a + z : 3 i przecinających tę płaszczyznę
w punkcie o współrzędnych (1' 1' 1).

wektorach j, lc).

9.36. Podać równanie prostej będącej prostopadłym rzutem prostej r x (i+ 2j + 2k) : 2i _ j na płaszczyznę (y, z) (tzll. na płaszczyznę rozpiętą na

322

G eo rn etr i

a

an ality

c zno,

9.37. Pruez ploste równoległe r x a1
płaszczyznę. obliczenia

: bt i r x al : s' wykonać dia a1 : j, h: _b2: k'
ait1 + &nI2 ł a3x3: b1, aztTl*azzIzłagrg:b2,
a31x1

poprowadzić

9.38. Układ równań

ł

a32a2

* a3x3:

b3',

okleślaalbo plaszczyznę', albo prostą, albo punkt (jeżeli jest niesprzeczny)Znaleźćodpowiednio: wektor prostopadły do tej płaszczyzny' wektoT kieruDkowy tej prostej lub wektor wodzący tego punktu'
Znaleźć, warlnek konieczny i wystarczający na to, aby cztety różn punkty (w -R3) o znanych wektorach woduących 11, T2', T3,l4leżały na jedn$

9.39. (a)

płaszczyźlie. (n > 3) dla rn iU) Rozpatrz analogiczny problem w przestrzeni R wektorów r1)T2)...,T,'.. Przez płaszczyznę w -R" będziemy rozumieć wymiarową podprzestlzeń liniową w -R".

9.40. Wykazac,

czyzrlą w przestrzeni, to w całościleży w tej płaszczyźrie'

że jeśiiprosta ma dwa różne punkty wspólne z daną

9.41, Czy dwie płaszczyzny w przestrzeni mogą przecinać się tylko w
punkcie? Pokazać, źe obrotowi w przestrzeni o kąt 9 wokól osi przez jednostkowy wektor n (zaczepiotty w początku układu odpowiada macierz unitarn a o rozmiarze 2x2'.

9'42.

t]

:

ao cos(ę

12)

+

in' o sin(ę 12).

Wskazóuka. Wykorzystać odpowiedniośćmiędzy grupą S'L(2' C) i grupą rentza omawianą w rozdziale 7, zadanie 7.10. obroty można zdefiniować transformacje Lorentza niezmieniające współrzędnej z6' wokół osi wyznaczonej przez jednostkowy wektor

9.43*. otrzym ać macieru o rozmiarze 3x3 opisującą obrót w E3 o kąl

n'

9. Linie proste

,i

płaszczyzny

Rozwiązania
R'9.1. Ponieważ rpQ : rq jest równa |rpą|: t/5.
R.9.2

- rp : -2ź+ j,

więc odległość tych punktów

Iloczyny wektorowe: ixi': j x j :kxlc:0, ix j :1ę, i xk:ź, kxi:j. oczywiście j x i.: -k, k x j : -i, i,x k: -j. (b) Iloczyn ska}arny jest równy 0, iloczyn wektorowy zas 3j _ 3k.

. k : I oraz i . (a) i . i i : i . k : j .lc : 0. - i . j : j k:0. j . i: k.ź: k.

oczywiście także

R.9.3. Ponieważ
1!'

X Z:

więc

o. (u x

z):

t'ł ]]

:|{]

_3 +

24: 27.

R.9.4. Ponieważ
Itt X

z:

:l jl :il 1'x
:

więc otrzymujemy warunek

r.l'(roxŻ):-3^+5:0,
z którego wynika, że ,\ : 5/3. DIa wyznaczonej wartości 5/3 wektol u' x z jest prostopadły do wektora o, a więc wektory a,u,z ^ |eżą w jednej płaszczyźnie. Rzeczywiście,

,::?--tr,sdv):b/8.
R.9.5.

a.(b x c) :

33 Doo(a x

c)t: ! eijkaiUck: i,i,k=L

detlobc]

(zob. definicję wyznacznika podaną w rozdzia|e Ż).

Geometńa

R.9.6. (a) Stosując dwukrotnie wz6r (9.4)
3

ze wstępu oraz wzór

Dr,ruro,":
ł=1

ói"ój" _ ó;"ój''

otrzymujemy

(a x (b x .))n

:

j,k=l

333 o, Duu,"b'"" -r,s=1

:

bt

(|aji) - ć (|ai:H) j=1 j=l

33

'

D (ó,,ór" j,r,s=\

_ 6;"6i)

ajfć

-_ bi(a' c)

_ cź1a 'b1'

(b) Na ogół równość ta nie jest prawdziwa. Stronę lewą obliczyliśmyw cie (a). Stronę prawą obliczymy następująco:

(oxb) x c---cx (axb) : -((c.b)a-(c.a)b) :(a'c)b-(b'
W przedostatnim przejściu zastosowaliśmy wzór z punktu
wyrażenie to różni się od otrzymanego dla strony lewej.
(a).

R.9.7. Skorzystamy z wyniku zadania 9.5. Kwadrat iloczynu (a'(b x c))2 jest iloczynem dwu identycznych wyznaczników.

z twierdzenia Cauchy'ego o mnożeniu wyznaczników i z tego' że macierzy transponowanej nie zmienia wyznacznika macierzy,

la.(b x

c)12

: au bo ll d, ",

ar b, c, ll a, b,

:

det

y)l ztu"il: * flr
a.(9
b)

az b, c, ll a, b" cz a.a a.b
b.a
c. a

b,!

clt ca

c.b c-c

b'b b.c

o-c.

R.9.8. obliczymy iloczyn mieszany

x 7)' Ponieważ

9x
więc

t:

B x (a x b)

:

a(0.

-

b(8. a)

:

[b. (c x a)l a,

a.(B

x r)

:

(o 'a) lb. (c x o.)l: fa. (b x c)l[b. (c x a)]

:

[a.

(b

x

9. Linie proste i płaszczyzny

325

Zatem równoległościan ten ma objętośćtówną V2 ', gdzie V jest objętością równoległościanurozpiętego na wektorach o, b, c.

R.9.9. Wektor n
q ma więc postać

n ] .i*, L wektorem kierunkowym szukanej prostej.

:

I _r

I

prostopadły do prostej q, zatem jest on
Równanie parametryczne prostej

ł:ntłao:
R.9.10.

lr-erl

lz++t l

Sposób 1. Dwie pierwsze proste przecinają się w punkcie, któIego współrzędne (r9, 96) spełniają równania

-3xs +

ZYs

: g,

2xs + Y,

:

2.

Rozwiązując ten układ równań, otrzymujemy ło: 4l7, ao : 617. Poniewaź tylko ten punkt moźe być punktem przecięcia się trzech prostych' powinien on leżeć też na ftzeciej prostej. Stąd mamy warunek _2rg ł Syg: 3 2\. Podstawiając wyznaczone wcześniej xg, yg, otrzym|Jjemy ), : 77 / 14. Sposób 2. Chcemy, by układ trzech równań na dwie niewiadome 16,316:

_3rg +

Zyg

: Q,

2xg + gg

: 2,

-2xg

ł 3yg :

3

_ 2),

miał rozwiązanie' Rząd macietzy tego układu jest równy 2, a więc rząd macietzy rozszerzonej też powinien być równy 2. Poniewaz macierz tozszetzona ma tozmiar 3 x 3, powyźszy ten warunek istnienia rozwiązania układu jest równoważny znikaniu jej wyznacznika. Stąd otrzymujemy warunek na ), któIy jest spełniony tylko wtedy, gdy ),:11l1'4.

R.9.11. Wektorem kierunkowym podanej prostei iest np.

l;l
COSA:-:-;, . l?rl
,)1

lol

:c
lo23 In| b lub B : a-36'.

Wektor ten tworzy kąt a z osią x (czyli z wektorem i1), gdzie
4
5

SinO:

(*)

Szukana prosta tworzy z osiąr Ęt f o+30" Podstawiając a a 30o do wzorów (*), a następnie stosując wzory na sinus i cosinus

: ł

:

Geometria analitYczna sumy lub różnicy kątów, otlzymujemy równania na cos B, sin B' W pierwszym wypadku

ł3cosB+ sin0
Rozwiązaniem jest
--

: _9, 5',
3\/5
-

_cosB + tllsinB

6 :E

2-!
5

10'
1).

-10

3 2ł3 - 5

(udowodnij, że sin2 B1+ cos2 B1 W drugim wypadku

:

łicosB_ sinB
Rozwiązaniem jest

: -9,

cosd + r,/5sinB:

I

sinP2:

23ń^3Żł5 cosll2:10 B+ t0 ,
,

b

Jako wektory kierunkowe szukanych prostych możemy

wzis

odpowiadające im równania palametryczne mają postać O: Olt + a, l;zt ł az, gdzie wektory oĄ, a2 można wybrać dowolnie' _ otrzymane rozwiązan\e sprawdzamy, obliczając ot' lJ oIaz 7'2 ' o wynik powinniśmy otrzymać |o| cos 30" : 5ł512.

",: [:ilfi

I cos B,

-l

J

I sin0z

l'
'

R.9.12. Proste przecinają się parami w punktach o współrzędnych
między tymi punktami są równe 3 (0, -1'), (_9l7 , -4/7). odległości 3łIO17.
,

(

R.9.13. Niech o(ź) : at

|o| : 1 będzie wektorem w< punktów prostej (jak wynika z równania parametlycznego prostej)' punktu c(t) od punktu o6 dana jest wzorem łość

ł aol gdzie
o6l

lo(t)
IJwaga. Stąd wynika, iź t

: lotl:

ltl'

+|r(t) _ łg| za\eżn:ie od tego, po której punktu o6 znajduje się punkt o(ź).

:

9. Linie proste i płaszczyzny

327

założenia al ł ło, więc wektor o:.xB-aA+ 0 może być wektorem kierunkowym prostej. Równanie parametryczne prostej przecho-' dzącej przez punkty ,4, B ma zatem postać c : łl ł (łB _ @1)t. Punkt ,4 otrzymujemy, gdy ź:0' punkt B, gdy ź:1.

R.9.14' Z

R'9.15. Niech prosta p ma równanie parametryczne ł : a + oź, prosta g zas a : b * us. Wektory '.r,'.n są różne od wektora Zerowego' Z założenia, istnieje punkt C o wektorze wodzącym c |eżący na obu prostych:

c: ałatu c:b*trrso,
gdzie ź6, s6 są wartościami parametrów odpowiadającymi temu punktowi. Równania prostych możemy przepisać w postaci

Dlatego wektory te są liniowo niezależne. PrzypuŚćmy tetaz, że istnieje drugi punkt przecięcia się tych prostych. odpowiadają mu parametry Ą ł to, st ł so. Zatem c + U(r1 _ to) : cł u(s1 _ so). Stąd wynika, iż (t1 _ t6)t _ ('' _ s6)u :0, czyii wektory są liniowo zależne wbrew założerliu,a więc punkt taki nie może istnieć.

Gdyby wektory ll,lo były liniowo zależne, moglibyśmynapisać, że o : )to. Proste by się pokrywały' co jest wykluczone założettiem, źe są one różne.

ł: cła(t-to), 9: c+u'(s -

so)'

R.9.16. Niech z: r * i,y,z| : x'łi,a'. Niech z'exp(zg) : z, gdzie 9 jest Ętem między osiami r i rl (od osi do osi r')' Stąd ' z' : z exp(_i?) : @ + iy)(cos ę _ źsin?)

:

x cosg

ł ysin p * ź(-x sin 9 ł ycosę).
łcosę+asin91

Zatem

v':
R.9.17. Pomnóżmy
dx

-r

sin ip + u cos ę.

pierwsze równanie wektorowo z lewej strony ptzez i zastosujmy wzór na podwójny iloczyn wektorowy:

d'

b:

d.

x (r x a)

:

(d,.

a)r

- (d.r)a:

(d.. a,)r

- aa.

To z kolei prowadzi do wyniku

dxb+aa
d.a

328

Geometńa analityczna

o ile tylko d,' a l O. Jeżeli jednak d' a -- 0, to wtedy płaszczyzla i prosta przedstarvione równaniami są równoległe i albo nie mają punktów wspólnych (brak rozwiązań), albo mają ich nieskończenie wiele (prosta leży na płaszczyźn\e, każdy jej punkt spełnia rozważaly układ równań)'

R'9.18'

Jeś1iwektory a,b są równoległe, to a : )b, gdzie ) jest pewną liczbą' Wówczas, jak łatwo sprawdzić, a x b -_ 0. Jeśliz ko|ei założymy, że axb: o, to |o||b| sind : 0, gdzie 0 jest kątem między wektorami a, b' Stąd wynika, że d : 0 lub d : r, bowiem żaden z wektorów nie jest wektorem zelowym. oznacza to, źe wektory są równoległe.

R'9.19. BokitrójĘtato a : r2_rl : _2j,b Kąt między a i b oznaczymy pIzez 'y|

:

4r3_Tl

: k-i,c : r3-r2'

""",:#l:#'
czvli' 1

: r/4.

Podobnie możemy obliczyć pozostałe kąty'

R.9.20. Równanie fr +2a _ 2z:6 przepisuje-my w postaci r'ń: d, sdzic r: xi+aj + zk, ń:1'i+2j _2k otaz d':6. Wektor ń jest prosto
padły do płaszczyzny, ale nie jest to jednostkowy wektor, gdyż jego dŁ wynosi 3. Dzieiąc równanie płaszczyzny stronami przez 3, otrzymujemy płaszczyzny od noważnie r 'n : d', gdzie d, :2 jest odległością układu współrzędnych, a jednostkowy wektor prostopadły do płaszczyzny _ Szukany wektor jest więc równy 2rr. n: +

li

?j

Żk

12 - rt : -2i - 2k otaz a Tg_T1 : -2i_2j. Są one równoległe do szukanej płaszczyzny, a ich wektorowy ń jest do płaszczyzny prostopadły. Wy1iczamy ń : u x o _4(i - i + /c)' a jeżeli podzielimy przez długość, to otrzymamy jednol wektor rr prostopadły do płaszczyzrty: n: (ź_ j +k)lr,/3' Równanie czyzny jest więc r'n : d, gdzie d jest szukaną odległością.obliczamy podstawiając do równania płaszczy?y jakikolwiek spełniający je wektor, 11. otrzymujemy d -- 11'n:1lł5'

R.9.21. Definiuiemy dwa wektory: u :

R.g.22. Równaniem płaszczyzny jest xla + glb +

L, o czym punkty' przez zadane ptzechodzi ona nujemy się przez sprawdzen).e, że to tzw. równanie odcinkowe plaszczyzny. Równanie to możemy d1 gdzie a': ila + j lb + klć, a _ saó w równoważnej postaci r : rź + aj + zIę. W tym zópisie długoŚć wektora o,) ozllaczona a) rne
zf ć

:

r'o,:

9. Linie proste i płaszczyzny

329

jednostkowa, więc o nie jest odległościąpłaszczyzny od początku układu współrzędnych (odległość:a l |a|). Przez punkt 11 prowadzimy drugą (pomocniczą) płaszczyznę równoległą pierwszej' do Jej równanie ma postać r.o : a| : T|al gdyż obie płaszczyzny mają wspólny wektor normalny, a ponadto 11 spełnia równanie drugiej płasz_ czyzny (co pozwa1a ob|iczyć al). odległoŚó d punktu od płaszczyzny jest równa odległościdwt płaszczyzn od siebie, a ta jest równa długościwektora ro _ r'o, gdzie 16 : adla2, r|o: a|af a2 : (r1.a)ala2 to wektory prowadzone Z początkl układu do płasz_ czyzn, prostopadłe do płaszczyzn. Tak więc

- rt. al lalla2 : la - 11 . alla. Dla11 : 2, 9t: zt: 0 mamy a: |1 -2113:Il3, natomiast gdy ą: to d: lI - (-2)l13: I.
la

d:lro- ril :

_2

Pierwszy przypadek (ą : 2) zachodzi wtedy, gdy zwroty 11 i a są identyczne, lzrl. gdy 11 .o > 0. Wtedy obie płaszczyzny leżą po tej samej stronie początku układu. Natomiast gdy Il : _2, obie płaszczyzny Ieżą po przeciwnych stronach początku układu'

R.9.23. Korzystając z wyników zadania

9.20, otrzymuje my d

:

yĘ.

Rys.

9.1

R.9,24. Popatrzmy na rysunek 9.1, na którym widać tylko krawędzie płaszczyzn (lo znaczy, że tak wybieramy punkt obserwacji, że płaszczyzrly są prostopadłe do płaszczyzny rysunku). Prostą widać jako punkt przecięcia
(duża kropka). Jeżeli wektory a1,a2 sĄ prostopadłe do płaszczyzn, to wektor Ć : a1 X. a2 jest równoległy do szukanej prostej. Równaniem prostej będzie oczywiście r x (a1 x a,2) : b. Nie znamy la razie b'

330

Geometńa analitgczna

Wybierzmy dowolnie punkt leżący na prostej - oznacŻmy jego wektor wodzący plzez r P. Jednocześnie należy on do jednej i do drugiej płaszczyzny, czyli musi spełniać równania tp'&1 : Qt, Tp'a2: a2' Pozwala to nam obliczyć wektor b. Mianowicie:

rp x (a1 x

o,2)

:

(r p

' az)at

-

(r p

'

a'1)o,2

:

cr2al

-

a1a2 -- b'

Podstawiając dane zadania, otrzymujemy równanie prostej

rX(-j):_ź_3k'
R.9.25. Wystarczy sprawdzić,
że wektor tr x b spełnia równanie (o x b) x

o

:

iloczyn wektorowy (trzeci ze wzorów (9'6) ze wstępu) oraz korzystając z tego, iż b' a :0', stwierdzamy, że równanie to jest spełnione.
podwójny ]t,|'żb. Stosując wzór na

R.9.26. Znajdujemy wektory wodzące roi' jednej i drugiej prostej:

r02 prostopadłe odpowiednio do

oXbl
a2

,

f

oz:

axb2
|161_162| (zob' rysunek 9'2)'

odległośćd obu prostych to moduł różn\cy:

d':

ro\

\/"'

,/

I

Rr. 9.2 Rys.

e)2/o
'

1

I

Na powyższym rysunku zazlaczolowektory r01' r02 poprowad 'one ' poc'ąttu ,rt ła"au wspóirzędnych o. obie proste są widoczne jedynie jako punkĘ|

gdyż tak wybraliśmyplaszczyznę rysunku, aby proste były do niej-prostoĘ Jł. 1*iaue więc jedynie punkty przecięcia prostych z płaszczyzną kartk|) l Wyliczając d,

dostajemy

d,:lrot-rozl:a!#"9 -o'x

(\-b)

I

I

I

I

9. Linie proste i płaszczyzny Ponieważ a jest prostopadły do każdego z wektorów lo x (b1 - bz)l : lall(br - b2)lsin(tr lz). Ostatecznie

331

h,

b2, (u _ b2), więc

,

lb,

o,

brl

Podstawiając dane zadania, otrzymtjemy d:2. Zalważmv, że ieśliĘ : -bz to d: z|bt|la' co prowadzi do wniosku, że obie proste ieżą po przeciwnych stronach początku układu współrzędnych, a wektory ro1', ro2 są do siebie równoległe (dokładniej, są antyrównoległe, gdyż mają przeciwne zwroty)'

R.9.27.
o,

x

b:

()'ż - 3)t + (2

-

Wektorem kierunkowym płaszczyzny jest ległości do płaszczyzny ma postać

n

^)j

:

+ (3

i + 2j _ &. Warunek równo-

- 2))k.

(a x b)

'n:

\2

-2:O
:

+/'. i jest spełniony, gdy ) prostopadłości do płaszczyzny ma postać Warunek
(a x ó) x

:

n: (5)-8)'+)() _z)j

+ (2^2 +

Stąd otrzymujemy, że 5) _ 8: 0 oraz )() - 2) : o. Warunki te nie mogą być spełnione równocześnie, więc wektor a x b nigdy nie jest prostopadły do wskazanej pł aszczy zny. Warunek prostopadłościjest trudniej spełnić niż warunek równoległości, przestrzeni w trójwymiarowej istnieje bowiem tylko jeden kierunek prosto padły do płaszczyzny, a dwa równoległe.

^-8)k

0.

R.9.28.

Podwójny iloczyn wektorowy obliczamy, stosując wzór podany W następnym w zadaniu 9.6. otrzymujemy @ X (b X c) : ),i- ),j + (2^)k. o - znikanie kroku obliczamy iloczyn wektorowy tego wektora z wektorem jest warunkiem równoległościwektorógr. otrzymujemy, że tego iloczynu
^i jest wektorem zerowym, Sdy Wektor ten jest równoległy do wskazanej prostej.
(^i

-

+ (2

- ))k) x o : -2(\+
)

1)t

-

2() + 1)i.
(b

:

-1. Wtedy wektor a x

x c)

Geometńa anali,tycnv

R.9.29. Przepiszemy równanie płaszczyzny w postaci normalnej:
Dla nabrania wprawy zapiszemy to na trzy równoważne Sposoby:

T . a,

:

a-

r .a _

a:

Ax

+

Bu * Cz _ D

:

(ri + yj + zk).(a,ź + arj

ł a"k) - a

--1" s
Widać natychmiast, że

'l lr) -cr:0.
a:
D.

Następnie rozważamy dwa róźne wektory wodzące punktów leżących na płaszczyźnie r1, 12, tzn. takie, że r1 . a : a) 12 .a : a. odejmując dwa ostatnie równania stronami, dostajemy (rr_rr).a: 0. Innymi słowy, dowo1ny wektor (r2_11) leżący na płaszczyżnie (1ub do niej równoległy) jest prostopadły do wektora a (ktory z kolei do płaszczyzny jest prostopadły). Szukamy teraz ro wektora wodzącego punktu na płaszczyżnie, który jest równoległy do o. Tak więc ro : \a, gdzie ) jest jak na razie nieznaną liczbą, którą jednak bardzo łatwo wyznaczyć, gdyż rg spełnia równanie płaszczyzlty. Tak więc Ts. a: )a,. o,: o i ostatecznie ro: aa,/az. początku układu współInterpretacja |16| jest prosta. Jest to odległość rzędnych od plaszczyzny. Uwaga. Jeśli) > 0, to wektory ro, a mają jednakowe zwroty, a jeżeli ) < 0' to Zwroty te są przeciwne. Gdy ,\o : 0, to płaszczyzna przechodzi przu początek układu.

l,'.]:lź)

noległy do- szukanej prostej. o_gólna postać równania szukanej prostej to r x ó, _ b. Nieznany wektor b -wyliczymy, posługując się informacją, ż rt:2ź lależy do prostej. Zatemb_rtxó:2źx(ź+ j +k): _2j +2b' Zalważamy, że w równaniu prostej wektor ó nie jest wektorem jednostkowyn (co oczywiście jest dozwo1one; jeżeli chcemy mieć do czynienia z wektoreq jednostkowym, możemy podzielić otrzymane równanie prostej stronami
1iczbę r,/5).

R.9.30. Analizując równanie płaszczyzny, zallważamy od razu, że wektor a: ź+ j } k jest wektorem normalnym do pŁaszczyzny, a więc jest ró*

R.9.31. Równaniami prostych
Szukana odległość d jest równa

Są:

r x a: bl

oIaz

r xa:bz:

rpx

b'l d,: lb' o,

:

|rpxa-Ą|

9. Linie proste

'i

płaszczyzny

Podstawiając dane, otrzymujemy d

:

1.

R.9.32. Zakładamy, że proste nie są równoległe, a więc a1 x a,2 f o, otaz że wektory a|, a2 są jnż unormowane' tzn' |a1l : |or| : 1. Jeżeli ustawimy

obserwatora w przestrzeni w odpowiednim miejscu, to zobaczy on sytuację przedstawioną na rysunku 9.3. Początek układu współrzędnych jest oznaczony plzez o. ProstaonazwieIiorównaniu rXo.1 :b1 leży w płaszczyźnie rysunku i oznaczona jest przez nieco pogrubioną linię. Prosta o nazwie II i o równaniu T X' d2 : b2 leży na płaszczyźnie równoległej (nad lub pod) w stosunku do płaszczyzny rysunku, co zazlaczone jest przez nieco cieńszą linię. (Zauważmy, że nasz wybór płaszczyzny rysunku sprowadzał się do wyboru takiej płaszczyztty, aby była równoległa jednocześnie do wektorów a1 i a2). punktów tych prostych Rysunek 9'3 pokazuje, że najmniejsza odległość to odległość między dwiema pomocniczymi płaszczyznami równoległymi do płaszczyzny naszego rysunku. Na pierwszej z tych płaszczyzn leży prosta I, a na drugiej prosta II. Znajdziemy równania tych płaszczyzll, a potem ich odległość. Po pierwsze, wektor n : al X &z nie jest zerowy (bo a1, a2 z założenia nie są równoległe). Jest on prostopadły do naszych płaszczyztt' Jego długość 2 : |n| na ogół nie jest równa 1. Ponadto znamy położenie dwóch punktów leżących na prostej I i prostej II. Sąto, odpowiednio, Tt : at x bl olaz12: o,2xb2. (Jak pamiętamy, są to wektory prostopadłe odpowiednio do I i do II). Równania pomocniczych płaszczyzl mają więc postać:

r 'rL: rt'n,

r

'rL:

12'n,.

między prośtymi) od1egłoŚć między płaszczyzn'am)' (czy|i także odległość wynosi więc

Geometria analitgczna

, lt1' n- 12'nl nn
(a1 x b1) . (a4 x (a2

l(a1 xb1

- a2xb2)'nl

Uwzględniając cykliczność iloczynu mieszanego, otrzymujemy

a,2): [(ar x x b2) . (a1 x o,2): [(o1 x

a2)

x a) a2) x a2f

Z kolei zastosowanie wzoru na podwójny iIoczyn wektorowy (b x c) x (d.b)c - (d . c)b do powyższych równości doprowadza do uproszczeń:
(o1
o,2

d:

x

b1)

.(a1

x a2): [(ar.

at)az

x

b2).(a1 x a,2): [("t ' az)az

- (ay'a,2)a1)'bt: az'bt, - (a,2 ' a2)a1) ' bz -- ot'bz,

gdzie dodatkowo wykorzystaliŚmy fakt, że a1 'bt: az 'bz o1 jest prostopadły do b1 oIaz a,2 jest prostopadły do b2). Podstawiając te wyniki do wzoru na d, otrzymujemy
a1 ' b2| d: |a2'Ę + , x a2l

:

0 (gdyż wektor

la1

gdzie

a1 -- a2

: l.

Zalważmy, że warunkiem przecinania się prostych skośnych jest au ' br * ar bz : 0. Podstawiając dane zadania, otrzymujemy d':0, a więc nasze przecinają się.

R.9.33. Musimy rozwiązać równania: r x oĄ : bt i rz x az : bz' kane rozwiązanie oznaczymy przez'rP' Korzystając Ze wzor1l na podwó
iloczyn wektorowy i stosując go do pierwszego równania pomnożonego nami (z lewej) ptzez b2, otrzymujemy

b2xby:b2x(rp x o1):

(b2 '

a)r

p

-

(b2 ' r p)a,1

Z drugiego równania, spełnionego przez rP' mamy rP x a2 : IĄ1 a bz musi bvć prostopadłe do rp (również do az, ale ta informacja nie chwilowo potrzebna). Mamy więc rp ' b2 :0 i ostatecznie, ieżeli bz. at ł 0, otrzymujemy

T*,gdzie

o,1

'bz*az'br:0, a4xa2fo,

b2'at+o-

9. Linie proste

,i

płaszczyzny

335

Równoważna formuła, którą uzyskujemy po uwzględnieniu warunku 02'b1 :Q, f6

at.bzł

brxh

gdzie br.", ,

a1

'b2ła2'b1 --0,

a1 x a,2f

o, bz.atł0' :
Q.

Do samodzielnego rozpatrzenia pozostawiamy przypadek b2. a1

R.9.34. Przepiszemy równanie płaszczyzny w postaci norma1nej r . (i + j + k) : 1' Dogodniej równieź będzie przedstawić równanie prostej w postaci normalnej' Z tównalia plostej widać) że punkt rt: i - j należy do prostej'
a wektol a,

:

2i'

ł 3/c jest do niej równoległy.
rp-(i+ j

Piszemy więc:

rx

(2i + 3k)

rP x (2i +3k) _3i_3j +2Ię + k) rozvłiązanie znajdujemy, stosując wzór wyprowadzony w zadaniu 9.77 (rp oznacza wektor wodzący punktu przecięcia). Podstawiając dane do wzoru,' otrzymujemy rP : (7i_5j +3k)l5. Kąt a zawalty pomiędzy plostą a normalną do płaszczyzny to kąt pomiędzy wektorami a i n. obliczamy za pomocą iloczynu ska1alnego: ęg5ą: (a.n)l(na). Podstawiając dane, otrzymujemy coso :5lłn :0.87 (z dokładnościądo 0.001). Znajdujemy arcus cosinus i okazuje się, że ĄI a w przybliżeniu wynosi 36'.
Dla układu równań

: (ź - j)

x (2i + 3k)

:1i

:

_3i _ 3j + 2k.

:

R.9.35. Wektorem prostopadłym do płaszczyzny jest n

+ k, przy czym |nl: .,/3. Mamy Znaleźć proste tworzące kąt 30' z tym wektorem. Ich wektory kierunkowe rl muszą więc spełniać warunek . n: |n||a| cos 30' : " 3l2, gdzie założyliśmy, iż |l:| : 1. Wprowadźmy palę unolmowanych' ortogona]nych wektorów stycznych do płaszczvznv : 1 1. .-

: i+j

et:

Dowolny unormowany wektor styczny do płaszczyzny ma postać

nU-i), er: rlt1+i-2k).
e(0): ę996.lłsinlez,

gdzie 0 e [0,2a'). Unormowane wektory kierunkowe szukanych prostych są dane wzorem

t:(0):

a równania parametryczne mają postać

,n+

I

1

że|0),

r:o(e)t+i+i+k.

336

Geometńa analityczna

Jest to pęk prostych tworzących stożek z wierzchołkiem w punkcie o współrzędnych (1' 1' 1).

R.9.36. Wektor kierunkowy U

długość równą 3. Wektor kierunkowy o1 szukanej prostej otrzymujemy, pomijająp w tl składową i' a więc Dl-- 2j + 2k. Aby napisać równanie kierunkowe szukanej prostej' trzeba jeszcze zna-', 1eźć jeden jej punkt. Będzie to punkt przecięcia się wspomnianej prostej z płaszczyzną (y, z). Ponieważ wektor wodzący punktu ieżącego na tej pro stej obliczony ze wzoIn podanego rve wstępie jest równy
ź+

:

2i + 2lc podanej prostej ma

1l x ,, : ó,

(2ź _

j)

:

rłzt

+ 4j

-

5k),

podana prosta ma następujące równanie kierunkowe:

r:rołot:

I

:iz'i;i)

Przecina ona płaszczyznę (a, sdy pierwsza współrzędna znika., czy1i ")' współrzędne (0,0, _1), więc jego t : _219. Punkt przecięcia ma _k. wodzącym jest rl : ostatecznie' równanie parametryczne szukanej stej ma postać r :2(j + k)s - k, gdzie s € (_-' -).

R.9.37. Znajdźmy po jednym punkcie leźącym na każdej prostej, przy wektory wodzące rp, rq obu punktów są odpowiednio prostopadłe do p

szej i drugiej prostej (zob. rysunek 9.4; na rysunku widać jedynie końce torów oznaczone jako punkty P, Q). otrzymuj emy rP : j x k : i rą: _j x k -- _i. Łatwo zallważyć, że oba punkty leżą na szukanej czyźlie, a wektor rnPQ : r8 - rP : -2i jest do płaszczyzny oraz jednocześnie nie jest równoległv do wektora a1. W takim razie il wektorowy n : rcQ x o1 jest niezerowy i jest prostopadły do Równanie płaszczyzny przyjmuje więc postać r .rL: TP.n, gdzie Znanego rp (równie dobrze moglibyśmy napisać równanie płaszczyzny j

r.n: ra.n).

Podstawiając dane z tematu zadania, otrzymujemy czyzna przechodzi przez początek układu.

r.k:0,

czyli

9. Linie proste i płaszczyzny

,f

.f I

Rys.

9.4

R.9.38. Równania podane w temacie zadania wy^aczają punkt o
rze wodzącym Wówczas

ł, gdy wyznacznik

macierzy układu A jest różny od Zera.

wekto-

l;;l

: A-lb, gdzie b :

Równania wyznaczają prostą, gdy ruąd macierzy i rząd macierzy układu poszerzonego o kolumnę wytazów wolnych są równe 2. W ówczas jedno z tych równań można odrzucić jako liniowo zależne od pozostałych dwóch. Dla ustalenia uwagi niech będzie to trzecie równanie. Wówczas szukana prosta jest plostą, wzdłuźktórej przecinają się dwie płaszczyzny wyznaczone odpowiednio pielwszym i drugim równaniem naszego układu' Jej wektor kierunkowy jest dany wzorem

lill

a,

: at

x

a,2r gdzie

a1 --

l;ll

A2:

l::)

Układ wyznacza płaszczyznę, gdy rząd macierzy układu oraz rząd macieruy układu poszerzonego o kolumnę wyrazów wolnych są równe 1' Wtedy dwa równania (np. dla ustalenia uwagi _ drugie i trzecie) moźna opuścićjako równoważne pierwszemu. Wektor prostopadły do tej płaszczyzny jest wtedy
równy a1.

I'y b:rg_T1, C: ra- 11leżry'e na płaszczyźnie. Możliwe są następujące przypadki: (1) wszystkie wektory są do siebie równoległe; (2) tylko dwa

R.9.39. (a) Zakładamy, źe wektory rt1r2,13'T4 są róźne. Jeżeli punkty faktycznie leżą na jednej płaszczyźnie,to można utworzyć wektory a : 12 _

338

Geornetńa

wektory są do siebie równoległe; (3) żadne dwa wektory nie są do
równoległe.

W przvpadku (3) zauważamy, że niezerowy wektor o x b jest do płaszczyztly, czy\i także do wektora c. Jeślitak, to (o x b) 'c: 0' W przypadku (2) wybieramy dwa wektory, które nie są równoległe' są to o, b, dochodzimy natychmiast do identycznego wniosku jak w punk do takiego wniosku, gdyż (o 1s-;,;esti są to np. a,,c, to także dochodzimy
ż)'. a

(bxa) .s:-(a'xb)'c
W przypadku

:

o, a z drugiej strony, stosując wzór (9.7) ze wstępu, mamy (o x c) 'D (1) warunek

Przekonamy się, źe jest także warunkiem wystarczającym. Mianowicie |(c b)'c| jest objętościąrównoległościanu o krawędziach a, b, c w jednym punkcie (np. w r1). Jeżeli ta objętośćjest równa ueTu, to al a,- b, c faktycznie leżą na jednej płaszczyżtie (którą wyznaczają)' ulb najmniej dwa wektory są równoległe (dwie krawędzie się pokrywają), a te dwie krawędzie, które się nie pokrywaj ą., znóvł wyznaczają pł Jeżeli ostatecznie wszystkie trzy krawędzie się pokrywają' to wyznaczają nie jedną, a1e nieskończenie wiele płaszczyzn. Zapiszmy lenz (a x b) 'c:0 w postaci wyznacznikowej, podobnie w rozwiązaniu zadania 9.7:

(a x b) Podsumowując: warunek (o x b)

'c: 0 jest spełniony trywialnie' 'c : 0 jest warunkiem

(a x b)

.c:

a- a,, b, by cr cy

a,
b,
cz

- TIc Tg, - Tta r4r - TIr
T2x

- fU rsy - rlg Tąu - Ttu
r2u

T3z TZ,
Tąz

Tt,
T1z

_ Tt,

Następnie zatlważamy, że od każdego wiersza wyznacznika po odejmowane są ciągle te same liczby. Jednocześnie możemy formalnie (o x b) . c jako wyznacznik macierzy 4x4 w postaci b1o

(o,xb).c:

0 0 0

f2c - TLc fzu - f\u
T3a T4x

_ T1ł - Ttx

T3g _ T4 T4g - Ttg

fZ, - TU
T3z
T4z

-

T1z

TLz

numer 2, 3, 4 odejmiemy wiersz numer 1, a więc

Z kolei wiemy' że wartośó wyznacznika nie ulega zmianie, jeśliod

(axb) .c:

7r:o L Tzx I re, I rł,

Tlu r2g r3y r4y

Tlz Tz,
T3z T4z

0 T2, - T6 0 T3r-11' 0 14, - T1,

10

0

- ru r3u - r1g r4u - rry
rza

0
Tzz 13"

- rb

9. Linie proste i płaszczyzny

339

Znikanie tego wyznacznika jest bardziej elegancĘ formą szukanego warunku * żaden z wektorów r1)r21 . .. nie jest wyróżniony. (b) Wektory T1, . ' . ,Tm leżą na jednej plaszczyźnie wtedy i tylko wtedy, gdy co najwyżej 2 spoŚród wektorów: fl _ fm, Tz _ T,n, . . ' l Tm_| _ rm są liniowo niezależne. oznacza to, że jeślizestawimy z tych wektorów (w postaci kolumn) macierz, to jej rząd będzie nie większy niż 2:

rzfrl - r^,12 - Trnt... trm-r - r^)

< 2.

Stosując analogiczny trick jak w punkcie (a), dostaniemy równoważnie:
,r^

Ir | '"10

T1

W przypadku

z warunkiem otrzymanym w punkcie (a).

-Tm ...Tm-r-r^) gdy n : 3, m : 4, warunek : ahłru

o

...

o

I l:rzl lr

''|',r, ,r...

l

l<3. =" r- _l

l

I

ten pokrywa się oczywiście

R.9.40. Niech płaszczyzna ma równanie r .n
Z założenia, dwa punkty prostej:
11

:

spełniają równanie płaszczyzny, więc

d, a prosta r : ut ł ro. 12: Dtz+r"o' gdzie t1 f t2,
d.

n'

ot1

*ft'T6:

d,,

n'at2+7.'ro--

odejmując te równości stronami, otrzymujemy n.a(t\-tz): 0, a więc rr.o : 0. Wstawiając ten wynik do owych równości otrzymujemy ponadto, że n. ro : d. Stąd wynika juź, iż wszystkie punkty prostej leżą w tej płaszczyźr'ie, bowiem

(at+rs)'n:0*ro'n:d.

nl, .r : dz. Przypuśćmy,że płaszczyzny te przecinają się w punkcie o wektorze wodzącym u. oznacza to, iż oba równania płaszczyzl są równocześnie spełnione przez współrzędne wektoTa to. Równania te możemy potraktować jako układ dwu równań liniowych na trzy niewiadome _ współrzędne wektora r. MacietŻą oraz macierzą tozszetzoną tego układu są

R.9.41. Niech równania płasŻczyzn mają postaó n

.r : dt,

Ponieważ wiemy, że układ ma rozwiązanie, rzA : rzC, przy czym rzędy tych macierzy na pewno są < 2' Stąd wynika, że co najmniej jedna z trzech

"--W, ;ź I,), ": l*,

l r' n2 n3

^,

#

d1 )

dol.

340

Geometria analityczr

niewiadomych może być tznana za niewiadomą swobodną' która przyjmui dowolne wartości.Układ ma więc nieskończenie wiele rozwiązań - przecinanb się płaszczyztt tylko w jednym punkcie nie jest możIiwe. Fakt ten iest oczywisty: jeślipłaszczyzny się przecinają, to albo prostej, albo się pokrywają. Niemniej, interesująco jest przekonać się, wynika on z równań geometrii analitycznej'

F.'9'42.
tr'o rltl

:

Stosujemy konwencję o pomijaniu symbolu sumy ooLe, (zob. zadanie 7.10). Stąd mamy

D.

Wiemy,

lta rxp ltł :

o

pLLxp =

o ox'p.

współrzędnej z0 napiszemy jako Ar0a6Ąt : xoao., Warunek stałości AA1 : 1. Zatem jeśliA jest macierzą unitarną (zmieńmy oznaczenie la to mamy do czynienia z obrotem. Z kolei dla dowolnych lro,xl,x2.,x3f
(}

o,)x0(Jt +
(J

(J

a&źIJt :

ooao

ł orx'',

z

czego wynika, iż

oirźIJt : oil'i.
t(n . o) sin(ę 12).

Do ostatniego wzoru podstawmy teraz macierz unitarną

U

:

ao cos(ę

12) +

(Czytelnik zechce sprawdzić unitarnośćtej ńacierzy.) Macierż ta ma w] ność:U(rz .Ąt]t : n .o wynikającą z faktu, że (n' o)2 : Iz, gdzie jest macierzą jednostkową o tozmiarze 2 x 2. Zatem wektor rł nie się podczas obrotu opisywanego macierzą U , tzn. |eży na osi obrotu. Aby określićwartośćĘta g, rozpatrzmy wektor rr : łc' dla dostajemy U : oo cos(p 12) + iog sin(ę l2)' Wtedy

tlxta{Jt :
o
1

(o

()

cos (ę l 2) +

i

ą

sin(ę l 2)) o 1 (o 6 cos (9 l 2)

_

ź

cos(ę l2)2

-

2o2 cos\p f 2) sin('p l2)2

- olsin(9f

2)2

:

a 3 sin (9 l 2')|

orcostp - c2

ozlacza to, że wektor /c przechodzi w wektor cosp i - sinp j. Wi że ę jest Ętem obrotu w kierunku dodatnim, tzn. zgodnym z regułą prawoskrętnej. Każdy obrót w fi3 jest obrotem wokół pewnej osi o kierunkowym n o jakiśkąt rp. Dlatego powyższe rozważania implikują
dla dowoinego obrotu B w _B3 istnieje co najmniej jedna macierz U R i U są powiązane wzorcm (Jo .łIJI : o 'ł', gdzie x'i : RLxk

t"Ę

9. Linie proste i płaszczyzny wykazać, że danemu

ń

odpowiadają dokładnie dwie macierze:
g.42.:

(J

otaz

_(J.

R.9.43. Korzystamy ze wzo r z zadania

uxlaPt :

x'Ior.

Wstawimy do niego macieru U : ao cos(ą12) + źn. o sin(ę /2) i skorzystamy ze wzorów na iloizyn macierzy Pauliego (zob. zadanie 2.6). otrzymarny dla UłIa{1l następujące wyrażenia (stosujemy konwencje o pomiianiu svmbolu sumy E):
tJ tt o

{11

:

xI

o t cos (p I 2)2 +,ink o 1, xt o

1

sin(p / 2) cos(g
1n" c

/

2)

:

_'irlopkoasin(g/2) cos(ql2)
_xl
n" nk

+

nk

c 1,xl c

rlotcos(ęl2)2 l2nkxle1,"o"sin(ąl2) cos(ąl2) + xlntn"o"sin2(9f
6,p1€,"r6,
sin2 (g f sin2

"

sin2

(ę l2)
2)


c

12)

:

xk o

+xlnln" o

"

2)

-

x"

łnkxI e 11""o
xl"

Stąd

+ xtntn" o"sin2 (gl2) "sinz1g121 sin g + 2rI nI n" o sin2 (9 f 2). " "

"6*

cos2(9 f 2) + nk

rIe*""o"sing

:

rs c scosg

:

x" cosg

co z kolei porównujemy

ł nkrtep,"sing ł 2xlnln" sin2(9f 2), ze wzorem t'" : Rixl. ostatecznie otrzymujemy

trt

:6f

cos,p+nłe11"sing* 2nln" sin2(ęf2).

Stosujemy konwencję o pomijaniu symbolu sumy E. Do wzoru xs cos g ł nkxle1r"sin g ł Zxlnln" sinz 9f 2, otuymanego w rozwiązaniu poprzedniego zadania, podstawiamy dane zada,nia i otrzymujemy następu_ jący wynik:

R.9.44.
x|s :

l,,1:łlił!#y,,]

Rozdział 10
Wsp

w R2 i fi3
Wstęp

ó

łr zędne

krzywoliniowe

Przestrzeń .B" utożsamiamy z ptzesttzenią liniową rzeczywistych macierzy o rozmiarze n x 1. Jej punkty nazywamy wektorami i oznaczamy przez t, g itp., a ich elementy przez xi,yż, odpowiednio, przy czym i, : 7,2, . . . ,n. W wypadku przestrzeni ,Ę2 elementy macierzy często oznaczamy też ptzez r,A, aw wypadku przestrzeni R3 ptzez x,g, z. Iloczyn skalarny c, g wektotów t, y € rĘ" określonyjest wzorem ,.g!|;_rr,yi. Jak wiemy z teorii przestrzeni liniowych, współrzędne wektora o okreś1amy, rozkładając go na wektory bazy w R;' . W szczególności , : DLr ro f o, gdz\e fo jest macierzą jednokolumnową mającą w wierszu k-tym liczbę 1, a we wszystkich pozostałych wierszach 0, zatem liczby ri są współrzędnymi wektora ł. Baza {f;} jest ortonormalna. Rozkładając wektor o w innej bazie ortonormalnej, a mianowicie t'i : DŁrPiiJr, gdzie P : LĄi] jest rzeczywistą macierzą ortogonalną, otrzymujemy ł : D?_lI' j t|, a więc współrzędnymi tego wektora są teraz x' j : D],"=, Pxire. Współrzędne punktów Rf, otrzymane za pomocą rozkładu na wektory dowolnej ustalonej bazy ortonormalnej nazywamy współrzędnymi kartezjańskimi w R". Współrzędne krzywoliniowe q" wprowadzamy na ogół w pewnvm ob_ szatze D C R", gdzie n : 2lllb 3, homeomorficznym z wnętrzem kuli ]ub prostopadłościanuw wypadku 'B3, a w wypadkl R2 _ z wnętrzem okręgu lub prostoĘa' Tylko niektóre współrzędne krzywoliniowe określonesą w całej przestrzeni 'R". Współrzędne q" punktu ł ę D Lajczęściej zadajemy wzorami postaci

ri :

xź(q"),
,..'
,

(10.1)

gdzie ri (q") są pewnymi funkcjami zmiennych q'

q" Z pewnego obszaru

G eom

etri,a an ality czna

Q C R".Wzor5' te wyrażają elementy macierzy u przez wprowadzane współrzędne krzywoliniowe. Wzory (1) muszą spełniać następujące warunki: (a) Każdemu punktowi r € D odpowiada dokładnie jeden zestaw współrzędnych (q1,...,q"). (b) Każda z n funkcji r'(q") jest klasy C- względem współrzędnych krzywoliniowych q" we wszystkich punktach obszaru Q. (c) Funkcje q"(r') występujące we wzorach odwrotnych do (10.1)' żaiących współrzędne q' przez łi'' q"

tj'

wyra-

:

q"

(n'),

(10.2)

są k1asy C* względem zmiennych rż z obszant D. (d) Macierz Jacobiego odpowiadająca wzorom (10.1)' tzn.

,:l#l

(10.3)

jest nieosobliwa (przyjmujemy, że wskaźnik i : I,. . . ,n numeruje wiersze, a: I,..., n zaśkolumny). Zakres zmienności współrzędny ch q", a więc i obszar Q, znajdujemy, badając, gdzie spełnione są warunki (')' (b)' (")' (d). Zestaw współrzędnych k.'y*oli.'io*ych odpowiadający punktowi t oznaczamy ptzez (qL (a)', q2 (ł), ' . .', s"@)) lub krócej (q"(t)). Zatem

R")ł:

Macierz Jacobiego (10.3) jest zależna od punktll ł e D- Ko]umna o numetze a macierzy J jest wektorem ) oznaczamy Eo przez eo. Zatem

l:l
I

<+ (ql

(t),

q2

(ł)',. ..,s" @))'

przy czymwskaźnik a ma ustaloną wartość,a z : 1, .' ., rr numeruje'elementy *.t to.u (macierzy) e". Wektor ten j€st Styczny do krzywej gładkiej w -E2 lub p+ R3 , wzdłllż której zmienia się współrzędna q", a wszystkie pozostałe sp , a, mają ustalone wartości.Nazwa współrzędne krzywoliniowe wywodzi się stąd, że krzywa ta na ogół nie jest linią prostą. Wzór (10.4) daje n wektorów e" w każdym punkcie obszaru D. Są one liniowo nieza]eżne i tworzą tzw. lokalną bazę {eo}o=r,'..,, w R" zaczePiottą

"": l*l,

1ri1

Izn. ea=

(10.4)

1

0. Współrzęłlne krzywolinioue...

345

w punkcie c. Baza do niej dualna złożonajest z wektorów

d,:lgt)
Ldx'

1'

(10.5)

gdzie indeks i numeruje elementy wektora (macierzy) dB. Zgodniez definicją bazy dualnej d! .e.:5!,, (10.6) gdzle 6f jest deltą Kroneckera' W wypadku .B3 wektor dp jest prostopadły do powierzchni zadanej równaniem qp(r|,x2,x') : ą, gdzie c6 jest zadaną Iiczbąrzeczywistą, w wypadku R2 zaśd,okrzywej gładkiej zadanej równaniem q9 (xl , x2) : c6. Iloczyny skalarne wektorów bazy lokalnej w punkcie a są oznaczane ptzez
9aP:

9^p(r)'! e^@) . ep(a)

:

Nazywane są one krzywoliniowJrmi współrzędnymi tensora metrycznego w punkcie c. Macierz S : l7"d, gdzie pierwszy indeks numeruje wiersze, drugi zaśkolumny, nazywana jest tensorem metrycznym we współ_ rzędnych qo. Jest ona nieosobliwa, rzeczywista i symetryczna. Jej wyznacznik, oznaczany przez g, jest dodatni:

D# i=l

n ^: 0rź
oqP'

(10.7)

g'!

det

g>

o.

Jest on powiązany z wyznacznikiem macierzy Jacobiego (10.3), czyti jakobianem J:

J'!detJ:łg.

Nieosobliwość macietzy Jacobiego jest więc równoważna nieosob]iwości tensora metrycznego g. Iloczyny skalarne

s,B@)2 d'(Ą.af

@):Ź##
ź=1

(10.8)

tworzą macierz g_' |s"Bl (o numeruje wiersze, B kolumny) odwrotną do macieŹy g. Nazywamy ją odwrotnym lub kontrawariantnym tensorem metrycznym rv punkcie o. ona także jest nieosobliwa, rzeczywista i symetryczna. Mówimy, źe współrzędne q" są ortogonalne w obszarze D, jeślibaza {eo}o=1,.'.,,, jest ortogonalna w każdym punkcie o € D. w tym wypadku
9ap

:

:

eo ' ep

: g,(q1)6,p,

9"9

:

(10.e)

346
gdzie

Geom,etńa analitEczna

g,(q1): ea'ea

są deltami Kroneckera. Współrzędne krzywoliniowe sprowadzają się do współrzędnych kartezjańskich, gdy wzór (L0.2) ma postać a" -- D?=, Pn xi, gdzie macierz P : [Ę"] jest ortogona]na i nie zależy od punktu '. w tym wypadku eo : DI_, Pn.f o "3 1!. Wektory te tworzą bazę ortonormalną w R", więc w tym wypadku 9aB : 3.B. Niech a : [a'] będzie wektorem o elementach ai , i : 1, . . . , n, zaczepionym w punkcie ł € D. Liczby

są dodatnimi funkcjami współrzędnych ql , a 6.,B, 6o9

aoŁa'e.:
a, a liczby

o,

ł\ .a*n ) a'-;
I=I -

' o0"

(10.10)

nazywamy kowariantnymi współrzędnymi krzywoliniowymi wektora
oo

!a.a": śou9 z2 drt
t=1

(10.11)

l

współrzędnymi kontrawariantnymi. Współrzędne te są powiązane wzo.
rami

oo:T
9=t

goBoB, o"

:Y
9=t

g"Bao.

(10.12)

Wektor a można zapisać w postaci kombinacji liniowej wektorów baz {e"} lub {d"}:

Ze wzorl (10.13) wynika, iż iloczyn skalarny wektorów a, b ę R" można wyrazić przez tensor metryczny i współrzędne krzywoliniowe wektorów:

ą:|aod," -_ Do""o. a=1 d=7

(10.13)

D g"BaobB: D ".b: a,9:1
l"l'! "." : t
one zdefiniowane wzorem

g"pa"bB:Ia"b"

:D".tt".

(10.14)

W szczególności kwadrat długościwektora a jest dany wzorami

g"Faoap:

|

g.oa"aP:

Ia"o".

W wypadku współrzędnych ortogonalnych często wprowad zane są tzw. fizyczne krzywoliniowe współrzędne wektora, oŻlaczale przez ą. Są
aa:a'ed,
(10.15)

1

0. Współrzędne krz

g

wolinio we'''

gdzie
Wektory 9o tworzą loka1ną bazę ortonormalną, więc ą : cl". Dlatego q. : q" podział współrzędnych fizycznych na ko- i kontrawariantne znika. Współrzędne frzyczne są równe rzutom wektora a na kierunki wyznaczone pIzez wektory eo' Ze wzorów (10.14)' (10.15) i (10.16) wynika, że
a1'Ż

"":-v6'"'d"=łgod"'

I

(10.16)

-ltrL"t'Ż- Irq"t'. a=l
o:1

Wadą rł'spółrzędnych fizycznych ą rvektora o jest ich prawo transformacyjne przy zmianach współrzędnych krzywoliniowych, które jest bardziej złożone niż w wypadku współrzędnych krzywoliniowych ao, o".

Przykład
Współrzędne biegunowe p, / w pewnym podzbiorze który znajdziemy poniżej, wprowadzamy wZorem

D

płaszczyzny R2,

R2ł.-=l'l:lp':"'l. Ls I I Ps'no
I

(10.17)

czyli r -- pcos$, '1tr: psin$. obliczymy wektory baz lokalnych dla współrzędnych biegunowych. Zamiast liczbowych indeksórv rvektorólv baz lokalnych oraz współrzędnych tensorów metrycznych uż1'jemy liter' tych samych co dla współrzędnych, co jest często praktykowane. Zgodnie z definicjami (10.a)' (t0.7):

€p:
oraŻ

dp --l

| cos{ ll. L sln@ .l '

eó:

aÓ "I -ep'

Ó|

l _sinó' l
I

cos@ ]

'

(10.18)

9pp:1, 9pl: grp:

eÓ: O, 9ło: p2,

Współrzędne biegunowe są więc ortogonalne. Widzimy Ież, iż wektoty er, e6 oraz współrzędna 9dÓ tensora metrycznego zależą od punktu.' Ponieważ
g

-

gppgoo

- g3o:

P',

G

eometri,a anality czna

więc tensor metryczny jest osob1iwy, cdy p:0, tzn. gdy I: a :0. W tym punkcie nie jest spełniony warunek (d) z definicji współrzędnych krzywo_ liniowych. Wektory d,p d,Ó możemy znaleźć z warunków (10.6) lub wzoru (10.5). ' W wypadku współrzędnych ortogonalnych są one proporcjonalne do wektorów eo, e4. Zakładając, że p l 0, otrzymujemy
d,p

:

ep,

al:L"^:11-sindl P" Pl coso

(10.1e)
I

Zatem
gpp

7. --I, ger: gre:O, grą- p'

Sprawdźmy, jakie moźemy wziąć zbioty D i Q, aby odpowiedniość między współrzędnymi x, y i p, Q była wzajemnie jednoznaczna. Nieosobliwość macierzy Jacobiego gwarantuje wzajemną jednozr'aczrrość tylko loka}nie, tzn. w pewnym dostatecznie małym otoczeniu danego punktu, a to na ogół nie 'v/ystarcza do stwierdzenia, jakie są maksymalne obszary D oraz Q, w któIych spełnione są warunki (a c) z definicji współrzędnych krzywoliniowych. Musimy wrócić do wzorów (10.17). Ponieważ wzory te danym współrzędnym p,Q ptzyporządkowują z,3r jednoznacznie, pozostaje sprawdzić, czy danym z,3r odpowiada jeden zestaw współrzędnych p,s. Ptzypńćmy, że danym r,y odpowiadają p\' l| oraz pz, lz. Wtedy
p1

cos{1

:

p2cos

$2, plsin$1

-- p2sin$2.

(10.20)

Dodając stronami kwadraty tych równości, otrzymujemy, że

p?:
Jeś1ip1

p3.

(10.21)

:

g

:

p2, czyli :r

:

a

nr. -u jednoznacznie określonej [3] współrzędnej Q nie należy on do obszaru D. Jeślip1 l 0, warunek (10.2l) ma dwa rozwiązania pz: Łpt, a równości (10'20) przyjmują postać:

dowolnych Ól.,lz, awięc punkt

'

:0' :

to równości (10.20) są spełnione dla

cos d1

:t

cos

{2,
Q,

sin dr

: lsinS2, :

sĘd wynika'

że

ęr:

ł

klr,
p1, liczbą nieparzystą

gdzie k może być dowolną liczbą parzystą, gdy pz zaś,gdy p2: _p1.

1

0. Współrzędne krzguoliniowe-..

349

Wzajemnie jedn oŻILaczne przyporządkowanie współrzędnych z' 9 i biegunowych otrzymamy' Zakładając np.' że (wtedy przypadek p2: _p, jest wykluczony, ponadto ł : 0). Po przyjęciu ograniczeń (10.22) możemy odwikłać ze wzolów (1'0.|7) p oraz $:

p>0, -r1$<r

(1,0.22)

p: ł# + a'Ż'' Ó: atctłI

(10.23)

Drugi ze wzorów (10.23) musi być uzupełniony o definicję funkcji arctg(y/r). Przyjmujemy, że gdy r > 0, funkcja ta przyjmuje wartości od _rf2 dla g -+ -oo do +n l2 dla 3r --+ -|-m. Następnie przyjmujemy, że dla r : 0

u| -I ź cdy u'"tgil'=o-\:t

(przypadek x:0, A:0jestwykluczony, bowiem p > 0). Dla u < 0 otaz u > 0 funkcja arctg(y /x) przyjmuje wartości z przedziałl (nlz, łr), dla r < 0ig < 0 zaśz przedziału (_n, _rl2). Tak określoną funkcję arctg(y lx) oznaczamy Ptzez arctg1) (y lr). Jest ona nieciągła na półprostej n_: t@,a): x ś0, a:0}, a na zbiorze R'\ al_ jest funkcją klasy C* względem zmiennych r, 9. Prawe strony wzorów (10.17) są funkcjami klasy C- współrzędnych p, { dla dowolnych wartości tych zmiennych . Zatem

sav

g>0,

s.o

D:

pG1

: R'Ż\fi_, Q:Q@ =tk,il:

p>O,

-r <ó<n}.

Możemy też przyjąć nieco inną definicję funkcji arctg(g/e), dającą funk_ cję, którą oznaczamy jako arctg(_)(g7r). Jest ona określonatak, źe

ul [ł u."tgil,=o_t f," sdya>o,

onz nf2 < arctg() (g lx) < 3rl2 d|a r < 0. D]a xż0, g > 0 funkcja arctg{-) (g /x) przyjmuje wartości z przedziall (0,rl2), dla r ) 0,g < 0 zaśz przedziałl (arl2,zr). F\-rnkcja ta jest nieciągła na półprostej 'B-p : {@,a), y : 0,x ż 0}. Na zbiorze fi'\ R* jest ona klasy C- względem zmiennych x,y. W tym wypadku

;J;

;.it

o

,Ę'\ {0}.

p>0, 0 < Ó <2n). = {@,d: Zbi& DG) g 6l(-) pokrywa całą płaszczyznę R2 z wyłączonym punktem : o. W tym znaczeniu współrzędne biegunowe są okreśione na zbiorze
D

:

De) =.R2\Rn, Q

:Qę)

G eom,

etria anality

czn a

następujących wekob\iczmy jeszcze kowariantne współrzędrre Ęegunowe .], torów

a,b,c zaczepionych

w

lrl "_Lo]
ap: o,.ep:
orzz cosÓ, aą--

'

punkcie'

lrl ,:Lrl

: l: La l

.: l-u1 L ;l
p2,

Stosując wzory (10.10), (10.11)' (10.18), otrzymujemy:

_Psinl; br: p,bą:Q; cr:O, cr:
p,

ap:cosl, ao: -sind; bo:
Zadania

bo:0'', Qp:0, pł:

P.

10.1. Niżej podane wzory określają odwzorowania podanych zbiorów V na całą przesti"eń R3. obliczyć wektoly eo, d,B oraz tensory metryczne'
(a) Współrzędne cylindryczne:

a

:

pcos$,

y:

psinS.,

z:

z,
< z < m}.

V

:

{(p,S,z) :0 <p < oo,

0<

I <2n, -oo

(b) Współrzędne sferyczne:

r:rsin0cosl, u: rsinlsinl, z : r cos0) V : {(r,0,$): 0 ( r < oo, 0 < d ( z, 0 { Ó <2o\'
(c) Współrzędne paraboliczne:

a:
v

fęącos$,

g:

\/tnslnQ'

:

":ltt_rl,
<2"}.
sin$, z

tĘ,n,il:

o < { < oo, 0 Ś ? < oo, 0 < Ó

(d) Współrzędne sferoidalne wydłużone:

,:

ołG] n)(Ę- !
v : IG,n,il:

cos$, y

: o\rc _ n\e

)

:

aĘl1,

gdziea>0oraz
1<

€< oo, -1

<ł < 1, 0 < l <2"}.

l

l

10' Współrzędne hrzywol,iniowe.

. .

351

Io.2. Znaleźćpodzbiory Q C V, w których wzoly podane w poprzednim zadaniu określająwspółrzędne krzywoliniorń/e w pewnych obszarach D c R3 . Wyrazić współrzędne krzywoliniowe ptzez współrzędne kartezjańskie r, 9, z.
10.3. Współrzędne eliptyczne

wzbiorze/?,\{l0

l-ol

wzorami r:
Q

Lt

|: l

z e R} definiujemy

plzy czym co najmniej dwie spośród dodatnich stałych a,
kazać, że współrzędne te nie są ortogonalne.

: {(r,e,il:

arsindcos Ó,
0<

r < m, 0 < 9 <

a:brsinłsinQ, z: cr cosl,
7r, 0 < Ó <
ó,

2"},
c są róźne. Wy-

10.4. obliczyć współrzędne krzywoliniowe (kowariantne' kontrawariantne, fizyczne) niżej podanych wektorów we wskazanych współrzędnych w R3. .l
Wektory są zaczepione w punkcie
(a) Wektory

l; ': L,

I

":
(b) Wektory

współrzędne cylindryczne w

lil ': lil
.R3.
_E3.

.

:l

i),

f:t31,':li],:l;l Lr,l

współrzędne sferyczne w

10.5. (a) Dany jest cylinder o promieniu równym 2. Podać wektor o o jednostkowej długościstyczny do tego cylindra w punkcie ł i tworzący kąt 45"
(b) Dana jest sfera o promieniu równym 1/2 i środkuw punkcie 0. Podać wektor to o długościrównej 2, zaczepiony w punkcie ar tej sfery i tworzący kąt 60' zarówno z południkiem, jak i z równoleżnikiem przechodzącym plzez punkt c. Punkt e nie jest biegunem północnym ani południowym. Wskazówka. Wykorzystać wektory bazy lokatnej ęo związanej z odpowiednio dobranymi współrzędnymi krzywoliniowymi'

zpłaszczyznąz:0.

352
10.6. Współrzędne qo w .B" są zdefiniowane wzorem ,ź :f'Pe*q* +
gdzie
cu,

Geometńa anal,ityczna

Ąo, ci są liczbami rzeczywistymi, plzy czym macierz P : [Ę"] jest nieosobliwa. obliczyć wektory eo, dB, tensor metTyczny g : 1ilg] i ilego wyznacznlk.
Io.7. Wykazać, że g >
0 oTaz

Wskazóuka. Wykazać najpierw, że g

łi:

I

:

det

J|.
.

.7r tr

10.8. Udowodnić wzoty (10'12)' (10.13) i (10.14) ze wstępu.
we wzorach (10.4)' (10.5) ze wstępu zastąpimy

10.9. Wykazać, że współrzędne tensorów metrycznych nie zmienią

kartezjańskie punktu o.

xi

się, jeśli

przez dowolne współrzędne

10.10. Wykazać, źe wektory baz lokalnych spełniają tzw. relację zupełności

f
wzorem

0""1:

u*. dane

10.11. Gradient funkcji u, ozn. Vu, ma kartezjańskie współrzędne

(vu)t:

3'

obliczyć współrzędne krzywoliniowe kowariantne ot az fizy czne kowariantne gradientu funkcji u w następujących współrzędnvch: (a) biegunowych w ,,?2, (b) cylindrycznych w 'ł?3, (c) sferycznych w .Ę3. 10.12. Niech T będzie zadanym w punkcie ar w.Rn tensorem, którego wspóŁ rzędne kartezjańskie mają postać {Ti|i2...i.e}, gdzie Ą,i2,...,in: L,2, ... ,n.

Współrzędne krzywoliniowe tego tensora określamy pop:zez uogólnienie wzo_ rów (10.10)' (10.11): współrzędne kowariantne

Tor..,o(r) :
?,I

t

ei,\(r) .. .e';o@)Ti, ',1t1,

1

0.

Wspołrzędne krzyuolinioue...

współrzędne kontrawariantne (dla zwięzłościpomijamy argument o)
Tal...dp

: f {a",)0, ...(fft)io7tt.-to, żL,...,b=I

współrzędne mieszane, np'
d3...op 'l- d1a, -

t

e|,e"Ą(d'")h

.. .

(ddc)ił7Ą "'ło

(a) obliczyć współrzędne krżywoliniowe tensora ó w .Eż, którego kartezjańskie współrzędne są stałe i równe delcie Kroneckera Ą1. (b) obliczyć współrzędne krzywoliniowe sferyczne tensora ?(a) w R3, którego kartezjań.skre współrzędne mają postaó ?ił (a) xurk, gdzie i,,k I,2,3

oru,,:
(c)

ł1 L' l.
f

:

:

.Znaleźć. logiczne do związków (10.12) ze wstępu.

L"l związki między różnymi rodzajami współrzędnych

tensora, ana-

10.13. Współrzędne krzywoliniowe qo wyrażamy przez współrzędne krzywoliniowe {B wzorami q" : l|k'e). Wzo'y od*.oioe istnieją i mają postać s'p :.Ępk"). Funkcje /", hp są klasy C- względem zmiennych, odpówiedp nio, { , q". Znaleźćzwiązki między współrzędnymi krzywoliniowymiiensora ? obliczanymi względem współrzędnych qo i q'9. Uuyoa' Związki te często nazywane są plawem transformacyjnym współrzędnvch tensora.

10.14. Wykazać, że

We wzorze tym eo otaz g są funkcjami współrzędnych qo w Wskazóuka. Skorzystać ze wzotll aa8' o9aA -

n.b:##
0o

R!.

gdzie AoB jest dopełnieniem algebraicznym elementu g@p w małierzy g, a następnie ze znanego z teorii macietzy wzolu na elementy macierzy odwrotnej.

354

Geometńa analityczna

współrzędnych kartezjańskich wzorem

10.15. Dywergencję pota wektorowego A(a)

:

[,a'(c)] w R" definiujemy we

drvA: -!L
Wykazać,

4.4'

Ai.

że
divA

: 5"1_'

^ ('fs'Ą"), -!__!=

łsos"

".a"ę:,,

wektorów qp' zmiennych , e R". Współrzędne te są tutaj funkcjami Wskazóuka. Wyrazić A przez A", potem skorzystać ze wzoll} podanego w temacie poprzedniego zadania. gdzle

A" są kontrawariantnymi współrzędnymi krzywoliniowymi

funkcji z(o) o wartoŚciach liczbowych definiujemy we współrzędnych kartezjańskich wzorem Au 4 ai"(v"). PokazŃ, że we wspóŁ rzędnych krzywoliniowych

10.16. Lap1asjan

A

Au:
10.17. Podać postaó Az:

iP*,#(*u'#)
:

(a) we współrzędnych biegunowych w .R2, (b) we wspołrzędnych cylindrycznych i sferycznych w R3.

(*)) w R3, ozn' rot'4, nazywamy wielkośćjednowskaźnikową daną we współrzędnych kartezjańskich wzorem

10.18. Rotacją pola wektorowego A(o)

lAo

l

(rotA1'4

f,r*,#, '-0, or^
rotA

I

obliczyć krzywoliniowe współrzędne kontrawariantne 10.19. obliczyć
frzyczne współrzędne

gdzie e;1"1jest trójwymiarowym symbolem całkowicie

antysymetTycznym'

|

rotA'

l

we współrzędnych sferycznych'

l

I

10.20. Niech e'F1 oznaczakontrawariantne współrzędne krzywotinio*e symbolu całkowicie antysymetrycznego ć'łl w R3 - Wykazać, że: , " (a) przy rozważan'ej w zadaniu 10.13 zmianie współrzędnych q" ) qp
,toBt

- 1,"ź;.

l

|

I

I

10' Współrz$ne
gdzie

krzywolinioue...
jest jakobianem transformacji współrzędnych'

355

J _ o*

(t) ;"or

!

symetrycznym) tzn. ma wartości0, *1 niezależnie od wyboru współrzędnych krzywoliniowych. WielkośćsignD oznacza znak wyznacznika macieizy'D, której kolumnami są wektory d", tzn. D : Ldldzd3l.

trg signD ćdpl jest niezmienniczym symbolem całkowicie anty-

[3#]

jest polem wektorowym w .&'. Wykazaó, że kowariantne współrzędne krzywoliniowe kartezjańskiego tensora $, ozn. Vo,4B' są dane wzorem
[,4']

lo.2l. A:

voAB:ffi_fłro,,

(*)

gdzie

,i,,!łł-r'(W-w_'#)

jest tzw. symbolem Christoffela. Wskazóuka. Załząć od, zastosowania definicji kowariantnych współrzędnych tensora' Następnie wykazać, że epffi -f|p. Uwaga. Prawa stlona 'wzoru (*) jest nazywana kowariantną pochodną wektora kowariantnego.

lo.22. v są mieszanymi współrzędnymi krzywoliniowymi tensora kartezjańskiego "-Ap Wykazać, że:
(a) V

(b) V".4p : Dł=t gp.rY gdzie pochodna kowariantna Vo,46 jest podana "Ar, w zadaniu 10.21. Uuaga. Prawa strona wzoru podanego w punkcie (a) jest nazy"wana pochodną kowariantną wektora kontrawariantnego.

"AB

ff. : ffi

+ Di=rra*.,,ł',,

1o.23. Jak transformuje się przy zmianie współrzędnych krzywoliniowych

ff ?

Porownać otrzymany wzór z tensorowym prawem transformacyjnym dlaYoA9 wynika.iącvm z zadania 10.13.

lo.24. Wykazać, że kowariantne współrzędne krzywoliniowe kartezjańskiego p. możn^ zapisać w postaci

VoĘ"

tensora

vorp.,:

#

-"f. rr,r,., -f_rr.,r,,

G

eotnetri a anality czna

tezjańskich określonyjest wzorem

10.25. Laplasjan po1a wektorowego A(o)

:

|-an(')] we współrzędnych kar'

aAk

{div(v,{\:f,#
i=l

obliczyć kowariantne współrzędne krzywoliniowe tego laplasjanu'
krzywoliniowe przyjmuje postać

10'26. Wykazać, że element całkowania d"t wytażony przez współrzędne

d^a:

vĘd,ql dq' ...d'q"'

: Wskazówka. Skorzystać ze znanego z analizy matematycznej wzotll d?a jest jakobianem odpowiadającym rozważanej trans|J|dq|dq2. ' 'dq",gdzie J formacji zmiennych calkowania.

Rozwiązania
R.10.1.
(a) Współrzędne cylindryczne:

|"9'Ó l ą:LTa]'

-:
Lpp

: I:

l:Ę' ]

":lll -:i|.ł/] ":lll
",:,|"ł/
]

9pp' 9rr

:f :

1nłł1-t,, 9""

: I:

9"".

Wszystkie pozostałe współrzędne obu tensorów metrycznych są równe 0' Poniewaź 9 : p2, tensor metryczny jest osobliwy' cdy p : 0, tzn' gdy

x:U:0.

(b) Współrzędne sferyczne:

":f

f sin0cosó

l .''"r"Jlirf,

:::i:nf I ",:, I | -sin0 l

er:rsin9

|.łr]

10. Wspiłrzędne kr4polinioue ' '.

357

fsindcos/l l_sinól ' fcosdcosdl 67':Isindsinll. a':1|cosdsin/ a':-j^l |, - rsind .oró' l' ' ' .o.o

|

Wszystkie pozostałe współrzędne obu tensorów metrycznych są równe 0. Ponieważ g ra sin2 0, tensor metryczny jest osobliwy, gdy r -- 0 lub 0 : 0, 0 : T, tzr'. gdy r : a : 0, a zmienna z ma dowolne wartości. (c) Współrzędne paraboliczne:

9,,:I = 9", 9e,.: r' :

.]

"

L -''"ó' ]'

(g'')_', 9ro:

12 sinz

0: błr_l

| ;'

]'

.

:

Yąe

IT

cos (

el: łĘ,l

d':#L
n":t:
t L-

,,

'l

l; !i nQ'
t7
sin
0
,os cos

sin

I r)

cos

_V€.hl' ]
l

sinó

/

'l

I

r

]Ęr1cosQ

l

ł-Ęn;*r

l l

|

1/Ę11cos$

;ł1;';;
r-

I, (9śś)

:'# :

)'":h L";t
l nG'-

l

f _sinó

l,
-1.

]

bn )-.l' gaE: Ęn : (s@)

Wszystkie pozostałe współrzędne obu tensorów metrycznych są równe 0. Ponieważ g: GłlY , tensor metryczny jest osobliwy, cdy 4: €: 0, tzn' gdy r: a: z:0. (d) Współrzędne sferoidalne wydłuźone:

, .,:F

f

{lt-rf)cosQl

gdzie

P:

eo:aPl ń.o-l, _ dę:-'s a(Ę2_n2 0']' L l#=i1 f _sinó l . f Pcos/ I p.io -l dą : ó l . a, _: L a(Ę'_n2 aP "";' ]' L*_;] L
^

LĘ(1_ńsnÓ ], [ _sinó l

et: -F

a

I ,?G'- 1)sin/

1)cosó

L-epl

l
|
,

'F_łnP4
:

*,

ąff:

-_-_Ś

(g€€)-',

n,, --

Ęf

:

@71t])_1,

358

G

eotnetri,a an ali,ty czn a

głł:

a2

(|

_ nz)G' _ I)

:

@oo',_t

.

Wszystkie pozostałe współrzędne obu tensolów metrycznych są równe 0' Po: 1' ą : -I' nieważ g : au (Ę' _ ą2)', tensor metryczny jest osobliwy, sdy { co odpowiada punktowi r :0 -- g, z : Ła.

R.10.2. Wszystkie podane w zadaniu rodzaje współrzędnych prowadzą do wzorl Q : arctg(a lx), który musi być uzupełniony przez definicję funkcji arct'g@ lr). Stosują się tutaj rozważania przeprow^adzone w przykłaga"i" aónniowane są współrzędne biegunowe w t2' Podane w temacie zaiania ograniczenie o < Ó < 2lr narzuca, iż musimy wybrać funkcję arctg(-) r'. Wtedy obszar D nie zawiera półpłaszczyzny określonej warunkami g i 0, z > 0. We wszystkich przvpadkach (a-d)

łi.,

o:R3\

ll; l ,>ol 'lL"l )

Niżej podajemy zbiory Q oraz wzoty wyrażające współrzędne krzywoliniowe prŻez I)a1z:
(u)

Q

: {k,l,Ą: 0 < p < oo, 0 < d <2n, _e <, p:ł"r+a,, $:ap1g()U I,
Q

< n'},

(b)

: {?,e,d:

0<

,

: \E
Ę

+a'

+ł, 0 = arcos1, Ó :
_

r < oo, 0 <

d <1T, O <

I <2"},

ardcF)I

:r

+

gdzie r
(d)

:

,Flłlł

z, n :r

2'

Ó:arctc(_)*,

a:{G,n,il:1<{<rc,

_1

(?<1,0

<Ó<2n},
t-t!l

gdziera:

\Fłłłałł.

1' +TĘ: * ,n:

TL-T-

u 'o:arctg"i'

1

0. Współrzędne krzyuolinioue...
e,.
)

359
ee ) eó'.

R.10.3. obliczmy wekto;y

€r:

f asindcosó l

L"'J.:;;t]

, €e:r

f acosdcosó'l

l"-":l#t

, el:

f _asin9sinó l

J

I

a.i''e.".o

]

obliczająp iloczyny skalarne tych wektorów, stwierdzamy, że goB: €ą. ep: óop tylko wtedy, gdy a: b: c- Ponieważ definicja współrzędnych wyklucza równość stałych a,b,c, r spółzędne nie są ortogonalne.
(a) ar: cosÓ: ap : Qp, aę: _psin$, ar : _!sinl, aÓ: _sinf, a":Q:61ż:ą". bp: xcosÓ *ysin/: p:V:b, bł:0:bÓ:b4, b.__ 0:b":b,. cr:0:r9 :ęr. cQ: p2' ł :1, %: p, c": z:ęz :g.

R'10.4.

t:cos?:f :L, fr:-rsind, 7e:-lshl, L:-sinA, fu: O:fr:f
(b)

h, : r I, :0:

:

: h,, h0 : O : h' _- h, ho:0 : na : Ę' l, : L, le:0:I0:Ił, lę:r2sinz0, t0:I, k:
h"

rsind.

że ośz pokrywa się z osią cy]indra. Następnie wprowadzamy współrzędne cylindryczne w R3 wzorami podanymi w zadaniu 10.1.a cylinder jest dany równaniem p : 2. wektory e, są równoległe do osi cylindra, wektory eÓ są styczne do okręgów otrzym anych przez przecięcie cylindta płaszczyznami prostopadłymi do osi z, a wektory eo są prostopadłe do cylindra' Wektor tl Ieży w płaszczyźlieptzechodzące: przez punkt c i rozpiętej na wektorach eż,eó. JeEo Izuty na te wektory są równe *cos45" : +Il"Ę. Istnieją cztery takie wektorv:

R.10.5. (a) Umieszczamy prostokątny układ współrzędnych tak,

':+ź"'*ź",:-ź |"ł,/]
gdzie znaki możemy wybieraćdowol}"i

*u
.

cylindryczną punktu o:

':

(b) Umieszczamy prostoĘtny układ współrzędnych tak, że jego początek pokryr a się ze środkiemsfely, a następnie wprowadzamy współrzędne sferyczne, zob. zadanie 10.1.b. Sfera określonajest równaniem r : 1/2. Niech et'ee,eÓ będą wektorami z lokalnej bazy zaczepionej w punkcie a sfery nie

L.l
I z.in

j

wzorze tym / jest współrzędną

|

360

Geometńa analityczna

będącym żadnym z biegunów. Wektor e" jest prostopadły do sfery w tym punkcie, ep jest styczny do południka, a eÓ do równo]eżnika. tiły*u;ą" współrzędnych fizyczny ch kontrawariantnych szukanego wektora -, ^ożeiry napisać, że

u-u,ę,-!l1ą-prer.

Niech o1, a2 oznaczają kąty między wektorem tł a równoleżnikiem lub południkiem przechodzącym przez punkt łr, odpowiednio. Zatem CoSa1 : . e6/|u:| : +wólz' Ponieważ ar = 60", CoSćł1 : Il2, więc ur :'Ł7. lu Podobnie If 2: cosa2: Łlt: . 9e : twl 12, a stąd wynika, że ,,d : +1. Dowolnośćznaków pochodzi stąd, że podane kąty ą Ętami między wektorem a linią, a nie mĘdzy wektorami. Ponieważ : |uJ|, k!t), + (4!j, + 1uoy, : ł, więc tł" : +r./z. Mamy więc osiem wektorów sp"łffiący"l' podane warunki:

ąo:+ł-29,+%+%,
gdzie znaki można dobierać dowolnie. oraz

P_r:

er' fu:9!,

e^

_-

Wektory er' e0, ea podane są w R.l0.2.b.

rsrnA

",ó

-^.

P o numerze a. g:Ę: eg'7 D?=tĄoĄB: (e'e)"B, a Zatem g : PTP orĄz !: ":det g : (det P)2. W szczególnym wypadku, gdy macier-z P jest ortogona'lna,
kolumnę macierzy otrzymujemy g _Wyrażając

R.10.6. Ponieważ eL: 0rżl\s" : P;.,

więc wektor eo jest dany przez

:

: # : (P-')Bt. ę')' B wmaaierzy P t.
R.10.7. Ze wzot,t

qo ptzez

In, tzn. 7aB:6o9.

r', otrzymujemy q"
Elementy *et to.a

: D?=r(P_r) Br@, - co), a zatem łłł"łr:ą*ię" *i"rr" o numerze
l

wynika, że g : detg: (detJ)2, a więc ,g : |detJ|. Ponieważ J jest macierząnieosobliwą, 9 > 0. Aby udowodnić wzór (x), skorzystamy z tego, że skoro kolumnami macierz2 J są wektory eo, lzn. J: [er,. . .,en],, to wiersze macierzy J" są równe e| (przypominamy, że wektory są macierzami jednokolumnowymi). Dlatego elementy macierzy J"J są dane wzotem (JT }I)oB : e:ep : ed . eB : g()B. Po pierwszym znaku równości mamy iloczyn macierzf .jednow i"rrro*"i Ę z macierzą jednokolumnową eB.

g: JrJ

(*)

i

10. Współrzędne krzguolini,owe.

''

361

R.10.8. Udowodnimy najpierw' źe wektory

ł e Rn oraz tensory
relacjami:

eo., d! zaczepione w punkcie metryczne w tym punkcie Są powiązane następującymi

ł:|s"pea,

eo_Y.gopdB.
9=t

(*)

Pierwszy z tych wzorów otrzymujemy' rozkładając wektor do na tworzące bazę wektory e.r: do : D[=, c", e^,, 1dzie cdp są pewnymi liczbami rzeczywistymi. Mnożąc skalarnie obie strony przez d,p,korzystając z relacji ortogonalnościd9 .e": 6E oraz definicji (10.8), stwierdz amy, że c"p:-s"B. ńrugą z powyższych relacji otrzymujemy' Iozpoczynając od rozkładu wektora eo na wektory d1 , eo : D]=tcqil , a następnie postępując analogicznie jak w wyprowadzeniu powyżej - w tym wypadku Cą9: €a.ep: gol3. Podstawiając w definicji (10.10) drugi ze wzorów (*), otrzymujemy, że

o.:D1"Ba.d,P :ls,BaB.
Jest to pierwszy ze wzorów (I0.L2) ' Drugi ze wzorów (10.12) otrzymujemy z definicji (10.11) i pierwszego ze wzorów ('*):

o,:f s"pa..r:f n*ror. p-l
ą:T
aB:
c.d,".

ło na wektory baz lokalnych w

Aby otrzymać wzór (10.13), rozkładamy wektor o zaczepiony w punkcie tym punkcie:
(**)

Mnoźąc skalarnie przez ep, otrzymujemy stąd, że
cP'

Iarnie przez d!, co daje równość a9 : b9. Wzory (10.14) otrzymujemy, podstawiając w iloczynie skalarnym wzory (10.13) i korzystając z definicji (10.7), (10.8).

co po wstawieniu do rozkładu (*x) daje pierwszą częśćwzort (10.13). Drugą częśćtego wzoru otrzymujemy z rozkładu a D}=tÓoeo, mnożąc go ska-

:

a.b

362

Geometria analityczna

R.10.9. Elementy r' jednokolumnowej macierzy
współrzędne kartezjańskie
p

x'

j

wzotem at

t ę R: wyraża:ą się przez : |i_' Ąir'j, zob. wstęp. Zatem

e

"

@)

:

L i=I # #
P:
j,k=1

:
F,r_-,F_,,,
LĄi] mamy

rr#

#
ó7ł, a więc

Dzięki ortogonalności macierzy

|i=, ĄiĄ*:
ar'i az'i 5o, 5o0'

" 6r'i g"B(r): {.I a:ł
co,

5*

6r'* :$ L
5oa

j=1

s

naJeżało wykazać. Współrzędne kontrawariantne g"B są elementami macierzy odwrotnej do : lg"B], więc także one nie ulegają zmianie.

R.10.10. Wystarczy podstawić definicje wektorów eo, d" i skorzystać z twierdzenia o pochodnej odwzorowania złożonego:

Ło"'"L:
R.10.11. Zgodnie

$

Łrb;" ,,

rq"

a'*= 0łk f : o*'
0u

ze wzorem (10.10)

Ś 'au (Vu)"'ź-"_ = VaŻ: Łr;*:
Składowe fizyczne gradientu są równe

ur"

Należy więc jedynie zastąpić q" w powyźsŻym wzorze przez odpowiednią współrzędną p,Q itd., aby otrzymać współrzędną kowariantną gradientu.

v*: l;J
1

S- rdu

n^

k""

rł :

I
|".l

du os"

Stąd otrzymujemy: (a) we współrzędnych biegunowych w t2:

I0u Yr:a#' ył p aÓ'
(b) we współrzędnych cylindrycznych w
_B3:

v:#,

".:;#,

v-,:#,

10' Współrzędne krzyuolinioue

'

'.

363

(c) we współrzędnych sferycznych w Ę3:

1 0u v _Au u: 70u _ -",la: Or, ,"1"gą ,u'
:
Dl.ł=r e'"epa*

R.1o.12'
(d)fi

po stronie prawej zwykłą deltę Kroneckera o indeksach a,0 I,2,3. (b) Podajemy tutaj współrzędne kowańantne. Współrzędne kontrawariantne i fizyczne za,danego tensora 7 są im równe.

Di.o=, dief;\io: d"eB: 6p. W ostatnim wzotze po stronie lewej mamy współrzędne tensora ó' a

:

^(a)

(ó)"p

:

€a. ep

: 1aF,

(6)"p

:

g"B,

:

@, . ł)(eę . a) : O :7r,., bowiem zaczepione w punkcie o wektory e0, eÓ są plostopadłe do wektora e. Podobnie
T,e

:

r,, : D eielxźxk : i,k=L
(e, . ł)(eg .
'f')

3

(e,. a)(e,'

ł) :

r2,

: O:

Te,' T,a

:

Tee

: Teł: Tę6 :

T66:

0.

Macierz |T"B] ma więc postać

Widaó, że przejściedo współrzędnych sferycznych znareznie upraszcza postać
tego tensora. (10.13), np.

o 0l T.s: lr, 0 0 0 l. I o ol lo

Dodajmy, że można podać wzory dla tensorów analogiczne do wzorów

rtk:Dr.,pd,*dPk:

Dr"'"LĄ: a,B=I lT,ed"i"f,.
nn

(c) Związki te otrzymujemy natychmiast za pomocą wzorów (*) podanych w R.10.8, np.

rą : D

eief;rih : |\s".,il"|7ik :|s"1T1 B. i,k=I ąk=|
"|=1

Podobnie wykazujemy, źe np.

r"p: D

1ołgpsT1^, T"B: D 9q9pxT.r^ itd. .y,,\=1 1',ł=1

n

364

Geometna analityczna

R.10.13. Wektory e*'df sązwiązane ze współrzędnymi qo , awekt'ory e,,,dp ze współrzędnymi q'", które z kolei są powiązane r" *spółr"ędny- i qo*wzoq"(q,B), s'" : q'"kB), przy czym- funkcje qa(q'91, s'"(qp) są klasy C-. Wektory baz lokalnych i współrzędne dotyczą jednego punktu łr e R". Znajdziemy związki między
q"

rami

:

tymi wektorami baz lokalnych:

d":#:łłon:
U!a, ł" :v ? doź
P=1

,=D-#.,

(*)

Podobnie

d'"':#:n#*:*#.'
(*

a wlęc

*)

Prawa transformacyjne współrzędnych krzywoliniowych tensora otrzymujemy, stosując wzory (*)' (**) w definicji tych współrzęjnych, np.

,'"

u

:

i.k=1

Ź

doiclhTik:

i i T *^Ło-,.\r" ,,/t#roq't flq'a" -'t-

: i 9!]Łr,'. arł oq'a' t'
#,

W wypadku gdy zarówno wspólrzędne qo, jak i g'B są ortogonalne, można snlkać związków między współrzędnymi fizycznymi tensorów. Niech 9!u : gLk'1)6"B, 9*B : g.(q1)6,B będą krzywoliniowymi współrzędnymi tensora metrycZnPgo. Poniewaź

%--

ft,
,' ",

d":

tf-md",

wzory wiążące współrzędne frzyczne różnią się od wzorów dla współrzędnych krzywoliniowych czynnikami łn, łgI, np.

ą: #,

d'": łsLd",

p,lffi# ffi'.

^

R.10.r4. Przekształcamy prawą Stronę podanego wzoru: ",*-y!, 1 ałg __10s 1 ś 0g Egs., l ś 2s0q" 2n #.,05r., 0q" - 2s yG 0q"

k,^,

n

)gu.',

Un"

10. Współrzędne }crzguolinioue'

''

365

-1s2t' s"w:'rD ł'fta,.",l :łP'-r'(# ",*., #) : ]ia, oźg *!śa'.99. :i ap .*p 2? dq" 2? 0s" 4-- 0q"'
u=t )
B=l

gdzie skorzystaliśmy ze wzoru

s'B

:

!Lu.,,

I

a także z wykazanego w R.10.8 wzonl d,f
żamv, że

: 'ł=' )eo
0SB'

gB?er. Następnie Zauwa-

o"B

0q"

*

02ł
0q"

aqf

otrzymaliśmy więc stronę lewą udowadnianego wzoru'

R.10.15. We wzorze definiującym divA podstawiamy Ai

a : ś )qB 0 _śrr, : Ż-o-- a Żai p=t ar, aa 1rp. . B=l
Otrzymujemy

: |!:re,"A"

oruz

(ł :f dqu dqu / ""t ds" .7, t ""y*a'.*e"\_i=*iau
"

divA : )z-/ ln Uq"Q,"A") = Y'

n^

Ó.d=l

d.Bt

r

o-3_,

au .

Ł oq"

k^A")

mujemv. że

Stąd, po skorzystaniu ze wzoln wykazanego w poprzednim zadaniu, otrzy-

ft.,

Ło" oqu--

'/s Należy skorzyst ać ze wzotn na dywergencję pola wektorowego, podanego w poprzednim zadaniu. Trzeba jedynie obliczyć kontrawariantną wsp^ółrzędną gradientu. Rozwiązując zadanie 10.11, stwierdziliśmy, że (Yu)" zatem
--u_,

t*pł\:'+9"" (łiA^). di".4-i (Tas" !1i \ ał" uĘ as" /

R.10.l6.

: ff,

(v')"

:*u,#

366

Geometria analityczna

Dlatego

"":#8,#@ł#)
R.10.17. Korzystając z ogó1nego wzoru podanego w poprzednim zadaniu, z wyników zadania 10.1 oraz przykładu podanego we wstępie, otrzymujemy: (a) we współrzędnych biegunowych w ,Ę2:

/ 0u\ Ou-I0 'nar\'ap) *
(b) we współrzędnych cylindrycznych w
rB3:

1

,,

u,'
02u

32tt.

" 10 / 0u\ t 02u u"= pap\ou)*
we współrzędnych sferycznych w .E3:

iw- M
.

n,,

:

(,,4\ !! r20r\'0r)

+

R.10.18. Zgodnie
wych

z definicją kontrawariantnych współrzędnych krzywolinio-

"h#(*r#)

"k#
o.,,

i
I

(rot,4,)"

:

Ż,o*,,*,

;,#f,

,o',,

ad't \ : ś ś"oo/ {,1o'r0rr^"...Ó/'' dP^d1'ą1"1uj + /--J | /-] | uq- \d"'t;tL}rA., utl.*.1-r '1'1
\B.r

3

/3

-1

/

.

Zauważnty, iż drugi składnik jest równy 0' bowiem

fr1',
d"id,k I iłl_l

: Ś ś.,*'uo'' u*

Ł,'',

ańr,

02o'

:0'

gdyż druga pochodna jest symetryczna we wskaźnikach ł, l' Ponadto
t,,or

: Ćr' detldtd'dr] :

e"p'

1=

ł9

,ign D,

gdzie sign D oznacza znak wyznacznika macierzy liśmytutaj z tego, że Dr D :9_1, a więc |D| :

ł vrg.' ć"Br jeśtsymbolem

D:

Ld1d2d3l. Skorzysta_

10. Współrzędne krzywol'inioue

'''

całkowicie antysymetłycznym' ma on więc wartości 0, tl. Wężyk stosujemy dla odróżnienia tego symbolu od wspÓłrzędnych krzywoliniowYch ea?l kartezjańskiego symbolu €i1ę1,, Żob. zadanie 10.20. Ostatecznie

(rotA)":'==

Uwaga. WielkośćsignD często jest nazywana skrętnościąukładu współrzędnych krzywoliniÓwych względem układu współrzędnych kartezjańskich (r1ra2,r2).

i ł0 #-

,*t'!' ł)qp

R.10.19. Podstarviając do ogólnego

wzor.u uzyskanego w poprzedni

m zada-

niu wyniki uzyskane w R.10.1.b, otrzymujemy:

(rotA)',:

#(#

w)

Go,ai,:

(rotA)ó:łw_T)
W wypadku współrzędnych sferycznych

#(#_r#),
.(ł x dr) :1lQ2
sinl) >
O,

ae:,/,ilłdrl: il
więc

signD: -l.

R.10.20. (a) Zgodnie z definicją współrzędnych kontrawariantnych tensora,
we współrzędnych q" mamy

,"p,

: Ż d:id\j
i,j,k_I

ketjp: ćd|l 6"r74tozo3]:

z"p"sisrDŁ.
ł9

We współrzędny ch q'u ,^3

,''"^

:,Ę,d

ui

4'

: ś ą:ą. 0! ^ łBrrirnD " \/s dq" dqb dql o?..,=,

0Q'^ 'uis,\kuj )'k, : ś an'u 3q'' "źaźł*'' -" 4' u "F,_,źu 1 : el,,\detJslsnDl : det Jrp,^'
p.',

"

łs

G

eornetri,a anality czna

gdzie
q| p

q'p(qa).Indeksy p, z, .\ oczywiście przyjmują wartości 1, 2' 3. (b) Jest to wniosek z pierwszej częścitozważaiL podanych w punkcie (a), gdzie wykazaliśmy, że {pl _ ć"91si8nD l łg, a więc

:

J :

|ąś;ljest macierzą Jacobiego dla transformacji współrzędnych

7.9t

: ,irnp 1gr"9t

.

Wystarczy zatważyć, że wzór terl jest prawdziwy dla wszystkich współrzędnych krzywoliniowych. Warto przyjrzeć się prawom transformacyjnym wlelkości występujących po stronie prawej owego wzoru. W punkcie (a) wyprowadziiiśmy prawo transformacyjne współrzędnych €"B'I. Dalej

,Ę :
gdzie
det

|det|e'rerer]|: |J|_tr/g,

J.

J : detJ.
Dlatego

Ponadto signD/

:

signJsignD, gdzie signJ oznacza znak
siilnD ł gedfu

€'"F'l 4

siEnD'łłe''91:

:

€ab

.

R.10.21. Zgodńe z definicją

v^ABt

F-"r"r#:ĘŁ'r#,|hA):u#
t'LB:

*

(", #)

Następnie przekształcamy symbol Christoffela, stosując definicje (10.7)' (10.8) współrzędnych tensorów metrycznych:

"

l

ż Łn'"

ł--.. -, /

\5F

0ąa. 1ąrc _
+

Ń

0.s"n

W

\ : ,^ s'"eó' )
.

)eo

af

: d,

9:2

dqo0eo osB

a, .93u

: " dq" dq" -.".u=
że

W przedostatnim kroku skorzystaliśmy z tego,

02ł as"aF

- os''
: Ę, a wigc

o"p

Krok ostatni wykorzystywał to, że d,1 . ep
0(d1

.eo\ - qeo Ad1 dq" iJq" dq" =ć'=+='eB:O-

-

1

0. Współrzędne krzywol,inioue.
(a)

-.

369

R.10.22.

f aexe1ff :#-Ł(- #)':#-ło',',o'
v.eo

t

(b)

Dn*,v"A':
:0(Dł=,
gprA") oq"

Dn, (#-Ł'"^)

-lt

"ffi

*

:

#

_:" (Łn^ # _ p-,n,^l"},) :+ 0q, -Drl,d^,:Y.AB.
,r=r

t

,r'r^o^

R.10.23. Niech q'"

yŁ. ol:śaqtr'A' 3:i -oo. 0S'" L, Aq'" '-t' fi =!
, 0q'"

: s'"(qr),

q1

:

q1(q'").Wtedy

Zatem

# : n# (# ") : -,#*o,
v,^Ab:
'y,0=.1
_

*

t=,#

#'#

Tensorowe prawo tra,rrsformacyjne dla YąAB ma postać (zob. R.10.13.):

D ffipr,o,,

Widzimy, źe prawo transformacyjne dla pochodnej 7Ap l 0q" jest bardziej skomplikowane niż dla pochodnej kowariantnej. W szczególności, jeśli aAólaq1 : 0 dla wszystkich ó,7 : I,' ..,fl' to z tego na ogół nie wynika, iż 0A'rlAu'": 0 dla wszystk ich a, B : L,.. . ,tu.

370

Geometńa analityczna

R.10.24. Zgodnie z definicją współrzędnych krzywoliniowych

v"rp.,!
Stąd Y.TB.,

i,p,s=1

D

"Z*"2ffi.
(d\"deeT^e)

: z łłft
P'i'^'P-L v!

:

W
:

.,,F*,"2"\ (#o*

+

a*ffi)

r^,

#

.

_eB ' ail l0q" zob' zadanie 10'21 Następnie korzystamy z tego, że lIB ' otrzymujemy wzór podany w temacie zadania.

_T=,"u#,

*
^^,

:

f.=,";ffi

,,,

R.1o.25. Kowariantne wspÓłrzędne krzywoliniowe V,4ł są równe
v

"Ap

4

rl,r". o 1xi : # 2 0q"-i ":"xY t,*=t ' ?, "'
aAk n -,: D Ex
doid1kvoAa.

Zatem

a,p=I

Podstawiając ten wzór do A,4k, otrzymujemy

Szukana współrzędna kowariantna to

nl.,!|e\n'łk.
Zatem
a@:'ąBk)

^A":'eł ł=1

a,p

'

'i=l

lxi

v , L." o""a(Y"a') -4.-p ^A,* 0q"
a.p-r

$

1

0. Współrzędne krzyuoliniowe...

: :

\Z---J

,7

t"w rff-*='"'#o"o,* ",ź*=,o,,"|ffv,e,* i
.,,*r=,"ł#l#or
u{r"o.,*

37r

*"p#]v.'ł,+

t

d,'d

I

g"oei,"ł ,0q, -

i

g*Wo4) s.,"!N!ę"nr.*f 1 oq" oq"
-f,r?"roo.,

Stosując wzór podany we wskazówce do zadania 10.21, otrzymujemy, że

oo,:

.-f,=,n"

(w

_fł^,r.o,)

.

Wyrażenie w nawiasie jest naz}'wane pochodną kowariantną tensora ko_ wariantnego Y oA, i oznaczane przez Y o(Y oA.r).

R.10.26. Wystarczy skorzystaĆ ze
daniu 10.7.

wzot1t I det

J| : 1/i, wlkazanego w

za-

lw

Rozdział 11 Ktzywe gładkie na płaszczyźnie
przestr zeni

Wstęp
Niech 1: (a,b) oznacza otwarty przedział zbioru liczb rzeczywistych Odwzorowanie I ) t -+ r(t) e .l?3 jest regularne, jeślispełnione są następujące warunki: (a) jest ono różnowartościowe, (b) jest klasy C* względem zmiennej ł z odcinka 1, (c) w każdym punkcie ź € 1wektor
.ł?.

ult\

. :

dr(t\
d,t

-----:--

(11.1)

jest różny od wektora zerowego' obraz odcinka I przez odwzorowanie r(ź), ozn' L, nazywamy gładkim łukiem w l?3. a ź parametrem na tym łuku. Łuk gładki jest więc pewnym zbiorem punktów w Il3. Wektor o(ź) jest wektorem stycznym, a prosta r (t) + ) e ( oo, m) styczną do łuku w punk^o(t), cie r(ź). odwzorowanie regularne r jest często nazywane parametryzacją łuku Z. Zbiór C C fi3 jest krzywą gładĘ, jeślispełnione są następujące wa_ runki: (i) C jest zbiorem domkniętym, spójnym. (ii) Kaźdy punkt na1eżący do wnętrza zbioru C ma rv nim otoczenie będące łukiem gładkim, przy czym wnętrze to jest pokryte skończoną 1iczbą łuków gładkich. Jeślipunkt r z wlętrza zbioru C należy do dwu łuków, będących obrazami odwzorowań regularnych r{t;), r2(t2), to do obu tych łuków należy również pewne jego otoczenie U(r). W otoczeniu tym parametry Ą, t2 sĄpowiązane

374

G

eornetria anality czna

poprzez równość 11(ź1) : 12(ź2). Stąd otlzymujemy funkcje t1(t2), t2(t1). (iii) Żądamy, by funkcje te były klasy C-. (iv) Jeślikrzywa ma końce o, b, każdy z nich należy do domknięcia łuku gładkiego. Punktowi końcowemu przypisujemy wartośćparametru będącą odpowiednim końcem przedziału 7 : |a,b]' który jest domknięciem dzie,dziny parametryzacji tego łuku. Wektory styczne w punktach końcowych obliczamy, przyjmując, że pochodna we wzorze (11.1) jest pochodną jednostronną. Krzywa gładka składa się więc ze skończonej liczby łuków gładkich, których parametryzacje są uzgodnione tak, by spełniony był warunek (iii). Krzywa gładka nie ma samoprzecięć ani ostrych zgięć. Niech punkty r(t), r(t2) należą do jednego łuku, przy czym h Ś tz. odcinka łuku łączącego te punkty jest dana wzorem Długość

s(tt,t):

rtz

J,,

dt lo(t)l.

(11.2)

odpowiednio dzie\ąc krzywą na odcinki łuków, możemy obliczyó odległość wzdłużtej krzywej między jej dowo1nymi punktami. Każdy łuk ma tzw. parametryzację naturalną. Parametrem jest wtełuku ]iczona od pewnego usta1onego punktu początkowego r(ź6), dy długość ozn. s. Związek parametrów ź i s jest dany wzorem

,ę1:

f'"at'1,1t'11.

(11.3)

Wektor styczny obliczony w parametryzacji naturalnej jest oznaczany przez ź(s):

tG):
równą Ma on długość
dt(s)
1.

-i;

dr(s\

(

11.4)

Niech łuk będzie dany w parametryzacji natura1nej r(s). obliczmy wektor lds, noszący naz'wę wektora ktzywizny. Nieujemną liczbę

, , ","ldt(s)l : l--, /i(s,

ldsl

I

(11.5)

nazywamy krzywizną krzywej w punkcie r(s). Charakteryzuje ona szybkoŚć zmiany kierunku jednostkowego wektora stycznego. odwrot nośćn, czyli r-1 jest promieniem krzywizny. W każdym punkcie łuku takim, że n l0 wprowadzamy trójkę wzajemnie prostopadłych , zależnych od s wektorów jednostkowych. Są to, kolejno, jednostkowy wektor styczny ź, wektor normalny

11. Krzywe

gładhie.'.

375

'z

oraz r ektor binormalny ó. Wektor normalny jest zdefiniowany wzorem

n{"):
gdzie z założeniarc > 0.

r-'dt#)

,

(11.6) wzoTem (11.7)

Wektor binormalny jest zdefiniowany

b:txn.

Płaszczyzna, w której leżą wektory t i n, nazywana jest płaszczyzną ściśle styczną do krzywej. Wzory FYeneta wiążą ze sobą pochodne wektorów t, n, b:

dt

dn
d,s

d,s

.

:

KTL,

(11.8) (11.e) (11.10)

. : -nt*rb, db , : _rn,
as

gdzie współczynnik r jest nazywany skręceniem, torsją lub drugą krzywizną krzywej ' Rozwijając r(s) w szereg Taylora (w otoczeniu s: so), otrzymujemy

r(s)

:

r(so)

-r- [s

-

s6

-

ozGo)

1s

-

so)3

* ...] t("0)
(11.11)

+tit"
.

_1

- s6)3x(s6)r(s6) + ...1 b(so),

gdzie kropkami zazr]aczolo pominięte wyższe potęgi s _ s6. Jeźeli skręcenie jest równe zeru we wszystkich punktach krzywej, krzywa jest płaska. Bez utraty ogólności możemy przyjąć, że krzywa Ieży w płaszczyźlie z : 0. Moźemy też pominąć trzecią współrzędną wektorów r, ź, rr, poniewaź jest ona tówna zeru. Wektor b jest zawsze skierowany wzdłużosi z (jest więc stały) i nie odgrywa istotnej roli. Po tych uproszczeniach wzory Freneta dla krzywej płaskiej 1eżącej w plaszczyźnie z : 0 mają postać:

d.n

dt o,s =

:

KTL)

(11.12) (11.13)

ds gdzie

t,n

są wektorami dwuwymiarowymi'

376

G eo rn

etria

an ali,ty

c

zna

Ważną klasę krzywych płaskich stanowią krzywe stożkowe . Krzywą stoźkową na płaszczyźnienazywamy miejsce geometryczne punktów, dla których stosunek odległościod pewnego punktu' Zwanego ogniskiem' do odległości od pewnej prostej, zwanej kierownicą, jest stały. Stosunek ten nazyjest wany mimośrodem i oznaczany literą e. Elipsa ma mimośród mniejszy od 1, parabola równy 1, hiperbo1a zaświększy od 1.

(-"',

o)

(ro, o)

kźerownźca

Rys. 11.1. Parabola

y2

:

Zpx.

Na rysunku 11.1 tak wybrano kartezjański układ współrzędnych, aby krzywa stożkowa przechodziła ptzez początek układu współrzędnych, kie_ rownica stożkowej była równoległa do osi y, a jej ognisko ]eźałona osi r. Przy takim wyborze układu mamy do czynienia z tzw. równaniem wierzchołkowym stożkowej:
a2

ed oraz d: x6 ł x1jest odległością ogniska od kierownicy. Połoźenie ogniska i kierownicy można wyrazić przez p oraz e:
gdzie

p:

-

zpr

:

(e2

-

r)x2

,

(11.14)

Xl :

;Głr'

p

Ło-

e+I

Ponieważ punkt (0,0) leży na krzywej, więc rgfĄ: ę. Dla e : 1 otrzymujemy stąd równanie paraboli a2 :2pr. Gdy e2 l l, korzystna jest zmiana współrzędnych, w wyniku której równanie przyjmuje prostszą formę, uwidaczniającą symetrię krzywej. Po zmianie współrźędnych odpowiadającej przesunięciu układu:

x':x+plk2-I), a':y,

11' Krzyue gładkie...

-r
{'

v',

,,,

t\ (c,o)
e
)

(-ile ,0)
I I I I

t@/e,o\ xi

Rys. 11.2. Elipsa$

+#:t.

równanie elipsy lub hiperboli przybiera postać

(*)'..
gdzie

({)' :

'

(11.15)

i gdzie e : 1 dla e]ipsy oraz e _ -'J' dla hiperboli. Ponieważ równanie (11.15) jest niezmiennicze wzgłędem odbicia r' _+ _e/, istnieją dwa symetryczne ogniska i dwie symetryczne kierownice (dla e l1). We współrz ędnych x,,g, położenia ognisk dane są przez

p P2 -n2:- (e2 _7)2' "h2- le2_11.

(11.16)

-o!! (' : J.0: -! -J aź=1 :
nc

ll/az - eb2:
la2 lc.

Łea.

a kierownic przez

x'*: Ła/e :

Rozpatrzmy równanie kwadratowe postaci

A1a2 * Azzaz
o

rzeczywistych płaszczyzny, których współrzędne kartezjaflskie (z,9) spełniają równanie (11.17) mogą t'worzyć krzywą stożkową. Aby to zbadać, równanie powyźsze zapisujemy w postaci macierzowej:

ł 2A12r! ł 2A1gx * 2A4y a A1y": Q współczynnikach A6a, gdzie i,k : 7,2,3. Punkty

(11.17)

w,slAl|l*,o,, li:: ] *o*:

o'

378

Geornetńa analityczna

Rys. 11.3. Dwie gałęzie hiperboli # _ #
gdzie

:,

l

A'I t:l A, A"
LA"

jest macierzą rzeczywistą, symetlyczną. Macierz A diagonalizujemy za pomocą transformacji podobieństwa z ortogonalną, rzeczywistą macierzą ,9:

)

A:s_'lł' tu .0 , ls.
I

Wartości własne )1, )2 macierzy postać

A

są tzeczywiste. Niech macierz ,9 ma
I

srz s:Isn L szt szz l

Wprowadzamy nowe współrzędne:

f":l:sl'l La' ) La )'
tzn. xl

:

snr

ł sna,

al

:

szlL

ł szza.
Ay :

Transformacja ta odpowiada obrotowi osi kartezjańskiego układu współrzędnych wokół punktu (0,0). Równanie (11.17) przyjmuje postać

)1r'2 + )2y'2 + 2c1xt + 2c2g' +
gdzie

Q,

(11.18)

Ą:

s1A3 *

spA1,

C2

:

s21A3

* s22Ay.

11' Krzyue gład,hie...

379

Następne kroki zależą od wartości współczynników w równaniu (11.18). Jeśli)1 l 0, + 0, dokonujemy następującej zmiany współrzędnych:
^2

.r:.r .

rI Xr..U =U

(2 _;.

Transformacja ta odpowiada translacji kartezjańskiego układu współrzędnych. otrzymujemy równanie postaci

)p"2 17rr"z
gdzie

+ą:0, c? c2 i_ i,

(11.1e)

co:

Atz _

Za|eżnie od znaków wartościwłasnvch oraz wartościc0, Iównanie to może dawać: elipsę, hiperbolę, parę 1inli prostych przecinających się w punkcie @" ,a") : (0'0)' punkt (r",u"): (0'0) 1ub wca]e nie mieć rozwiązafl tzeczywistych. JeśIi)1 l 0, \2 : g, l 0, wykonujemy transformację ",

,,

: r" - ?. u,: lr

a"

+3,{ 2c2' At
=0,

- a*)

otrzymujemy z równania (11.18) równanie paraboli

x'+

;u

2c"

,,

(11.20)

której kierownica jest równoległa do osi r". Jeśli)':0,qł0,)z f 0, wykonujemy transformację

t' :

x" +

A""l' ,' ń(?r_

t^2

_-

r"

_;.
(11.21)

która prowadzi do równania parabo}i

u"+ix

Żcl

',

=tJ.
równo1egła do osi

W tym wypadku kierownica paraboli jest

W pozostałych wypadkach, tj. \ł 0, )2:0-cz1ub)1 :0:6', )2 f 0, rÓwnanie (11.18) redukuje się do równania kwadratowego na o' lub g', a mianowicie odpowiednio do
)ax'2

9

.

l2ąr' *,43.:6

(rr.22)

Geometria analityczna

lub
)2g'2 + Żc2y'+ .433

: 0.

(11.23)

JeŚli równanie (11.22) ma dwa rozwiązania rzeczywiste x\, r'r., oftzymĄemy dwie proste równoległe do osi y:

{@\,a')}, {(,,,y')},
gdzie g' e (--, -). Jeśliistnieje jedno rozwiązanie rzeczywiste r'', otrzyjedną prostą mujemy {(r'r,u')}. Gdy rozwiązań rzeczywistych nie ma, nie otrzymujemy żadnych punktów płaszczyztty. Analogicznie równanie (1 1.23) może dawać dwie lub jedną prostą równoległą do osi r. Może też nie dawać żadnych punktów płaszczyzny '

Przykład
Prawoskrętna linia śrubowa w parametryzację:
_R3

okreś]ona jest przez jej następującą

gdzie t t (_-'-), 6 otaz R są zadanymi liczbami. Rzut tej 1inii na płaszczyznę (r'g) jest okręgiem o promieniu E' Rzut punktu z(ź) na tę płaszczyznę obiega okrąg w czasie 2n. Współrzędna z przyrasta wtedy o 2nó, dlatego liczba ta jest nazywana skokiem śruby. Wektor stvcznv ma postać
1'(t) Jego długość od u (0) do c(ć) jest równa

'('): [ ";T']

[.Rcost I
,

(1,1,.24)

:

I

.1,,y
]

lal: łPł8 "!
,Ur:

u jest stała. Długość odcinka linii Śrubowej

I,

d,t'lo(t')l

:

u1.

Unormowanv wektol stycznv ma postać

I

.T'#
]

11. Krzyue gładkie...

381

Zatem
d,t(s)

ds

_

#

l:*; l
R
R.2 + 62

Ze wzorl (11'5) otrzymujemy krzywiznę linii śrubowej:

., ,dt(s),t_ _R_ ,,_. d.s D2_
oraz wektory normalny i binormalny:

n(s)

: -

I''i

],

bs,:;li;;-l

Przypuśómy, że linia śrubowa jest nawinięta na cylindrze o promieniu R i osi pokrywającej się z prostą r : a :0 (ośz). Wektor n(s) jest prostopadły do tego cylindra w punkcie o(s), wektor ó(s) zas leży w płaszczyźnie stycznej tak, że jest on prostopadły do linii śrubowej ' Skręcenie r obliczamy ze wzotlt (11.10). Ponieważ

#: #l :{i l
wIęc

-- -

ó

"fl,

'- u2-

R2 + 62'

Linia śrubowama więc stałą krzywiznę i torsję.

Zadania
11.1. Podać wzór na krzywiznę krzywej gładkiej r(t) \eżącej w płaszczyźnie .82. Krzywa jest dana wzorem:

(a) r(t):
gdzie

["y,

]

,

(ó)

r(t):

[,Ł,

]'

a(t), g(ć) są funkcjami klasy

C-, t e

|a,b].

Geometńa analitgczna

It.2. obliczyć

krzywiznę łt następujących krzywych stożkowych: (a) Paraboli danej równaniem y2 :Zpx. _ _, (b) Gałęzi g_> 0łliperboli # #:

(c)Elipsy#+#--t
11.3. Wykazać,

Przyjmujemy, że a,b > 0.
źe jedynymi krzywymi gładkimi w .B2 mającymi stałą krzyprosta wiznę są i okrąg.

11.a. (a) Pokazać, że elipsa to miejsce geometryczne punktów, dla których suma odległościod jej ognisk jest stała. (b) Pokazać, że hiperbola to miejsce geometryczne punktQw, dla których moduł różnicy odległościod ognisk (hiperboli) jest stały.
równaniami: (a) 10r'Ż*7092 _I2rgł20x _ 129+8:0, (b) 2x2 - 692 - 6xy - !2x - 24y - 30:0, (c) 4x2 ł a2 + 4xa _ 2r - 6y ł L:0, (d) x2 + 4g2 _ 4xy - 6x ł I2y + 9: 0, (e) 5r2 + a2 _ 4Ia _ 4r ł29 * 1 :6r W wypadku gdy jest to krzywa stożkowa, wyznaczyć współrzędne ogniska i kierownicy.

11.5. Jakie zbiory punktów na płaszczyźnie.E2określone są następującymi

11.6. Na płaszczyźnile x,y znależć styczną do: (a) Elipsy x2 + 4y2 :3. (b) Hiperboli a2 - 3a2 : 1. (c) Paraboli 4A: x2. W kaźdym z tych przypadków styczna ma przeóhodzić. przez punkt 16 (ro,yr) : (2,1') |eżący na, odpowiednio' elipsie, hiperboli iub paraboli.

:

Prostejr-!:0.

L1.7. Zna\eźćlinię prostą styczną do elipsy

2x2

* a2

:

6 i prostopadłą do

równocześnie wykonując ruch okrężny wokół osi cylindri ze stałą prędkością Ętową Q > 0. tajektoria tej cząstki jest krzywą gładĘ w .E3 daną wzol.em.'

11.8. Cząstka zsuwa się po gładkim pionowym cylindrze o promieniu

_B,

.(ź):IRsinaŹ|, L _isł ]

f

.R cos

Qt

'l

11. Krzyue qład'kie'..

383

gdzie g jest dodatnią stałą (przyśpieszeniem grawitacyjnym). obliczyć drogę przebytą przez czrytkę w przedziale czasu [0, ź]. _ (Pojawi się całka I + ł tn({ +

dĘfIłP ź€łIłP

\nłe))

równoleg1e

11.9. Wektory krzywizny d1a paraboli A2 :Zpx, gdzie p > 0, przesuwamy tak, że ich początki są umieszczone w punkcie (0'0). Wykazać,

że końce tych wektorów leżą na krzywej danej równaniem

a2:

(r)''' - r-.
db ds

11.10. (a) Wykazać, że wzory Freneta (11.8 10) można zapisać w postaci
dt d"

:d,xt, dn

gdzie d, -* nb + rt. Uuaga. Powyższa postać wzorów Freneta pokazuje, że ortonormalny układ wektorów t,n,b zaczepionych w punkcie r(ź) krzywej przy przemieszczaniu się wzdłuźkrzywej wykonuje obrót o Ę równy |d| : \/ĘFT? wokól chwilowej osi przechodzącej przez punkt r(ź) i danej przez jednostkowy wektor d/ld]. Wektor d jest nazywany wektorem Darboux. (b) obliczyć wektor Darboux dla linii śrubowej przedstawionej jako przykład krzywej gładkiej we wstępie.

rl,s --_d.xn.

'

:dxb,

r jest linią śrubową.

11.11. Wykazać,

że krzywa gładka mająca stałe: krzywiznę rc > 0 i skręcenie

Wskazówki. Wykazać najpierw, źe wektor Darboux jest stały, następnie wprowadzić kartezjański układ współrzędnych tak, że wektor ten ma tylko trzecią współrzędną r6żną od zera. Potem obliczyć wektor ź(s), rozwiązując pierw_ sze z równań podanych w punkcie (a) tematu poprzedniego zadania'

11'12. Podać wzory na krzywiznę i skręcenie krzywej w r(t)

'Ę3 danej w postaci

:

l;Fll

11.13. (a) Dana jest krzywa gładka r(s). Podać wektor wodzący c(z) punk_ tów okręgu przechodzącego przez punkt 16 tej krzywej i mającego w tym punkcie unormowany wektor styczny' wektor norma1ny oraz promień krzywizny takie same jak dana krzywa. Tutaj s oraz u są parametrami naturalnymi

384

Geometria anal,itgczna

na danej krzywej i okręgu, odpowiednio. Przyjmujemy, że dla punktu ro wartości obu parametrów naturalnych są równe 0. Uwaga. Mówimy, że okrąg taki jest Ściśle styczny do krzywej w danvm punkcie.
(b) Korzystając ze wzot:ll (11.11) podanego we wstępie, obliczyć |r(s)_c(s)], pomijając przy tym wyrazy proporcjonalne do s", n > 4. Przydatne są

wzory:

1" . slnr:r;_6""+

., cosr:1

_

lrr' +...'
ż_ 4.

gdzie kropki oznaczają wyrazy proporcjonalne do rru, n

11.14. Dana jest krzywa gładka o(s) w R3, znamy teź jej krzywiznę rc(s) i skręcenie r(s), gdzie sjest parametrem naturalnym. Tworzymy nową krzywą:
a'(s)

:

xe1tl

+en(s)'

gdzie ejest stałą liczbą, a n(s) wektorem normalnym dla krzywej o(s). Gdy e jest dostatecznie mała, krzywa e,(s) też jest gładka (nie ma samoprzecięć oraz a'(s) jest odwzorowaniem regularnym). (a) Wyrazić długość łuku (s1,s2) krzywej ł,(s) przez ktzywiznę i skręcenie krzywej o(s). (b) Zakładając, że krzywlzna i skręcenie krzywej r(s) są stałe, obliczyć krzy_ wiznę i skręcenie krzywej o'(s).

11.15. Cząstka porusza się w przestrzeni .ł?3 po trajektorii c(ź), gdzie ź jest czasem. Wyrazić wektory t, n, b ptzez prędkość : ff oraz przyśpiesze" ni" Zakładamy, że u o, a, o.

ą:4p.

l

l

11.16. Nierelatywistyczna cząstka k1asyczna o ładunku elektrycznym q > 0 i masie m, umieszczona w po1u magnetycznym B polusza się po trajektorii
al(ź) spełniającej równanie Newtona

": #" x B(z(ź)),

(*)

gdzie użyliśmyoznaczeń z poprzedniego Zadania. Stała c jest prędkością światław próżni' Zakładając, że pole magnetyczne jest stałe, B(z(ź)) : .86, utyrazić ktzywiznę i skręcenie trajektorii cząstki ptzez jej prędkośćtl i pole Bg- Zakładamy, że u l o.

11. Krzgue 7ładkie...

385
*

Rozwiązania

R.11.1. (a) Wprowadźmy oznaczelia:

iG)'!dŃ), żG).!g#
Ponieważ

*c): |. "l') L

więc unormowany wektor styczny ma postać

],

t(t)r:\E+i,,
I j

w): Ii(')l Ll!,).,: __L lr!') łTTF L 1
Zgodnie ze wzoreln (11.3), s(t) d'{*t

: Iłdt

Ponieważ

oł:łr+i,2(t)>0,

odpowiedniość między parametrami ź i s jest wzajemnie jednoznaczna. Istnieje więc róźniczkowaJna funkcja ź(s) odwrotna do s(ł) oraz
d,t;(s)

_

i

Korzystając z tych wzorów, otrzymujemy

Rrzywiznę

rc

otrzymujemy ze wzoru (11.5):

di(t(s))_dtdł(t)- ż(4 l 1 ] d" dt = triE6p L -rtrl l --:

"

lź(ć)l (t + tz11'11stz'

(b) obliczenia analogiczne do przerlstawionych w_punkcie (a) dają

ry:d#wl-tn'',

"- (I +

Ez1111stz'

386
R.11.2. (a) Przyjmiemy,
że parametrem jest

Geometńa anali'tyczna

t

:

g. Wtedy

r:

t2

l2p, a więc

,(t):

fł1

|,ł )

Możemy więc zastosować wzór otrzymany w punkcie (a) z poprzedniego zadania. Ponieważ ż:tlp, ż: Llp, więc

'

K(t):

p2
(,p2

p2

+

t2)Bt2

(p, + Zpr)slz'

Krzywizttajest największa w punkcie

(0,0), n(0):

tl''p|, a dla dużych

r

maleje do zera. (b) Wskazaną gałąźhiperboli parametryzujemy następująco:

rft):l-"

i---,----.l. I iła2 + t' 1'

gdzie t : r, t € (-cn,łoo). Następnie stosujemy wzór z punktu (b) poprzedniego zadania. Ponieważ w tym wypadku

.r(Ą:
otrzymujemy

ob.,,,.. _Ł. ijG\: (az ,. a 1z1s1z' ałFI P' "'"'

n(r)

:

aab

1/aa + (az +

b'Ż)tz

)

(c) Rozpatrzymy łuk elipsy daly przez następującą parametryzację:

l,rcosź'l .(ź):Lósint]'
gdzie

-r3'

otrzymujemy t € (0,2n). obliczamy wektor i(ź) i jego długość.

rc):

|

ll:L']'
a'

|ż(ź)l

: ła'ŻŃT+b'Żcos\:

o'
6z

",, e

-, -t o.z'

b'

Wektor dt(s) lds ma postać

dt(s)

aaba I b', I _ -_6ła"n'y|r'u)

11. Krzgue gładki'e...

387

obliczając jego długość, otŹymujemy

":

t-#n*
:
-n2t(s),

R.11.3. Różniczkując wzór Freneta (11.12) po s i korzystając ze stałościłt
oraz wzoru (11.13), otrzymujemy równanie
d2t(s)
d,s2

którego ogólne rozwiązanie ma postać

t(")

:

IB'"o.or+Ąsinrcs

|

"41

cos rcs + Ar sin rcs I -l
'

Stałe A1'B1,AyĄ są liczbami, które muszą być dobrane tak, bv wektor miał jednostkową długoŚć. Warunek ź2 : 1 przyjmuje postać
(A! + B|)
cos'z Ks

ć

+ (Atr +

B'Ż2) sin2 ns +

2(A1 A2*

81Ą)

sin

rcs cos

lcs

:

1. (*)

Podstawiając s : 0, otrzymuj emy, że A|+ B!:1' s : r/2n d'aje A|+ 83:7. Możemy ptzyją!, że
.4t

Podobnie podstawienie
cosb,

:

sin

o,

81

:

cos

o, Az : sinb, Bz :

gdz\e a,b są dowolnymi otrzymujemy, że A1A2+

stałymi. Podstawiając te wyniki do warunku (*), B|B2:0, tzn. cos(b _ a) :0. Stąd wynika, że

b:a+ł+klr,
gdzie

ł jest

liczbą całkowitą i następnie

A2:
Ostatecznie

(_I)k

cos

a, ą :

(_1)ł sin a)

a.

| cos(,cs+o) I' gdzie wybieramy albo wszystkie znaki *, albo wszystkie -. W następnym kroku obliczmy r(s)' rozwiązując równanie
dr(s)
ds

ź(") -

| +sin(rcs

t

l

:

r(s).

388

Geometńa analityczna

linię prostą:

Gdyrc:0,wektor t

nie za|eży od s' więc jako rozwiązanie otrzymujemy

r(s)

:

15

gdzie rg jest dowolnym stałym wektorem.

ł r(), t: :::; |

1'

Gdyrc>0,otrzymujemy r(s)

:7r1

gdzie s6 : taf Krzywa r(s) jest okręgiem o środku w punkcie 16 i promie'rc. niu równym Ifn. Ptzy powiększaniu s okrąg ten obiegamy zgodnie z ruchem wskazówek zegara, gdy wybierzemy znak +. Gdy wybierzemy znak _, obieg jest w przeciwnym kierunku.

1 | +1o'1t" - "9) K L slnK(s - so)

L
_l

R.11.4. Dla dowolnego punktu elipsy (r,,y,) (zob. rysunek 11.2) mamy wprost z definicji krzywej stożkowej
Tt

gdzie w mianownikach występują odległościpunktu (r,,9l) od odpowiednich kierownic. Przepisujemy powyższe równania jako Tl' : a exl, 12 : ą a ęat i dodajemy stronami. otrzymując
11

=:

",

1_ n1*r,

T2

:

".

ł 12:2a:

const.

Dla hiperboli analogicznie otrzymujemv
o -L-| _;.TJ

rt

"'

r"
ą l -t ;TJ

_'

oraz r| : _a ł ex' , 12 : a + er,. odejmując stronami, otrzymujemy (dla sytuacji pokazanej na rysunku 11.3)

12-11
a ogólnie

:2o:
2a

COnst,

lr,

- ,rl:

:

const.

R.11.5. (a) Po translacji

r:Ę-L, y:ł7

11. Krzyue

gładkie... 5 -3 II;l {ł]L_; ';=tl ;] L;]-5Ę' t5ł'Ż_6{łl:0

389

znikną wyrazy liniowe i równanie krzywej przejdzie w równanie

Macierz

o wartościach własnych 8 i 2 możemy zdiagonalizować przekształceniem ortogonalnym (€' ł) -+ ({,4). ostatecznie przekształcenie od (r, g) do ({, a) jest następuiące:

l-s
|

r s -3r

5l

[;]_

i

J]- |;]:

_l)-l#',3

fr?Ąl;)

a równanie krzywej przyjmie kanoniczną postać

8Ę2+Żn2_1:0.
W układzie współrzędnych
{, 4 położenieognisk Ę"s

jest następujące:

_ 0'rl'g: +\E/8'
r1p: +1/?.13.

a kierorvnic

Połoźenieognisk czy kierownicy w pierwotnym układzie współrzędnych wyznaczymy1 stosując podany wyżej wzór na transformację od (r, g) do ({' a). (b) Jeże1i wykonamy translację i następnie ortogonalną transformację: (o,9) -+ (1' ł) -+ (€.ł) wedlug przepisu

|'l-l 0l'la]-l ol-lr/'zm 3/fi]lĘl
_7Ę2+gn2_6:0.

to równanie krzywej przyjmie kanoniczną postać

(c) Znajdujemy d1a ó wartoŚci własne 0 oraz 5 i diagonalizujemy

gdzie

l;]="l'] "'lł ?]":[3
R:#t? -jl

Trr:

3]

390

G

eornetri a anality c zn a

Postać formy w układzie współrzędnych 5Ę' + L_2,

{' f jest następująca

-'"ltl +1:0,

czylt, po wykonaniu mnoźenia macierzy

sĘ'Ż_złB(ć+ł)+l:o'
translację

obecnie moźemy usunąć wyraz liniowy w Ę oru, *yru, wolny, wykonując

i:e+{' ł:ł+]il+-|1 z vo vc
nĘĘ'_2n:0.
:
+3.

otrzymujemy ostateczniP równanie

(d) Mamy do czynienia z parą prostych równoległych: I _ 2u (e) Równanie to nie przedstawia żadnej krzywej rzeczywistej.

elipsę 12 f a2 + y2 lbz : 1' Równanie prostej stycznej do elipsy w punkcie (ro,ao) : xg ł ygź2 ma postać rgrf a2 * ygy lb2 : I. Po pierwsze' punkt (z6'96) leży zatówno na elipsie, jak i na prostej. Po drugie, prosta nie jest sieczną elipsy (więc musi być styczną). Gdybyśmy bowiem założyli, że na prostej leży jakiśhipoietyczny punkt (q,y1), należący zarówno do prostej, jak i do e1ipsy, i gdybyśmy postarali się wy1iczyć (z dwóch równań _ jednego kwadratowego, drugiego liniowego) niewiadome (c1,g1), to jako jedyne rozwiązanie otrzymalibyśmy współrzędne znanego nam już punktu stycznoŚci: 11 : xo', a1 : a0. Podobne rozumowanie dowodzi, że równaniem stycznej do hiperboli jest xsx fa2 - ysy lb2 : I. W przypadku parabo1i a : pr2 otrzymujemy, że równanie stycznej ma postać 9 łao:Zpxox. ostatecznie równania szukanych stycznych są odpowiednio: (a) 2x + 4y : 8, (b) 2r - 3s : I, (c) 2(y + 1) :2r.

R.11.6. Rozważmy

R.11.7. Zaczntjmy od przypomnienia,

na płaszczyźnie ry można zapisać macierzowo lub wektorowo:

że równanie prostej

n1r*n2g _

a:0

t'.yl l1'l:o '""In2
I

tut

T'n:a.

gdzie r =

łit łai.z, n:

nlil +n2i2'

11. Krzywe

gładhie...

391

: l :' l jest prostopadły do prostej. Tak więc szukana styczna, Ln2 )' aby być prostopadłą do prostej I _ a :0 (n : Ą _ i2), musi mieć postać a + a : c (nl : i1* i2 jest prostopadły do wektora n). Stała cjest niewiadomą. Porównując równanie rłg: ę z ogólnym rówWektor n

naniem stycznej do elipsy, które w obecnym przypadku ma postać ZxxnJgpg : 6, znajdujemy,' że 16:1l2, yg: 1, c:6. Tak więc szukana styczna ma następującą postać: z + a : 6, a współrzędnymi punktu styczności są (ro,so): (112,1).

R.11.8. Ponieważ

i(t) : I nocosot
wlęc

[ -.Bosin0r I
|
,

L-stl

|i(t)|:

gdzie wprowadziliśmy zmienną Ę : gt| lRO. Stosując wzór podany na końcu zadania, otrzymujemy

łR n, + grtr' t@: I: dt'li(t')l:

R2{'Ż2

J,
'

fgt/Rn

łI + e,,

,t):}t/a'n'i

ęF -

T'"

(# -

1 - --L "

R2Q2

Ze wzot,l' tego wynika, źe dla czasów bardzo małych, tzn. gdy gtlRl << I, s(t) = RC2i, co jest wyrażeniem na drogę przebytą w ruchu obrotowym _ wpływ opadania jest zaniedbywalny. Z kolei dla czasów bardzo dużych, tj. gdy gtlRo >> 1' s(t) = gt2l2, co jest wyrażeniem na drogę przebytą w opadaniu wzdłużlinii prostej teraz zaniedbywalny jest wpływ ruchu obrotowego.

R.11.9' Wybieramy następującą parametryzacię podanei paraboli:

r(t):

l+1

Korzystając z wyników obliczeń przeprowadzonych w R.11.1.a, otrzymujemy wektor krzywizny dt(s) lds:

dt(s) p I pl d,s (pz +t2)312 L -t )'

392 Wprowadzaj ąc oznaczenia'.
p2
(p2

Geometria analityczna

i następnie wyrażając a plzeŻ r, otrzymujemy związek 92 : (x2 fp)2/s _ az. Parametr ź przebiega ptzedział (_-, -). Wtedy r zmienia się od 0 do Ilp GIa t : 0) i Z powlotem do 0. Jednocześnie g najpierw rośnie,osiąga maksimum dla t : _plłż ko daje r : (ŻB)3l'Żlp otaz y : Żlę3l'Żp)), potem maleje, osiągając 0 dla ź : 0. Współrzędna g jest nieparzystą funk_
cją ź, dlatego d]a dodatnich ź funkcja g(t) przebiega przez wartoŚci ujemne równe -g(_ź) i wraca do 0 dla ź -+ *m. otrzymana krzywa nieco przypomina przekrói skorupki jaja płaszczyzną przechodzącą przez ośsymetrii jaja.

+ t2)312'

a: - @') +t'ŻY'

pt

R.11.10.

iloczynu wektorowego nb+rt. Następnie korzystamy z własności wiamy oraz definicji wektora b (wzór (11.7) ze wstępu).

d:

(a) Po stronie prawej wzorów podanych w temacie zadania podsta_

dxt
Podobnie
oraz

:

nb x t

:

n(t x n) x t
Kb x n +
T

:

K (t2

n

-

(n. t) t)

: rn.

dx n

txn

:

_nt

ł rb,

d.xb:rtxb:-rnd:
nb

(b) Podstawiając do wzoru mujemy

ł rź wyniki
+ 62

obliczeń z ptzykładl, otrzy-

d:-L łR2

ltl
+ TKn

R.l1.11. Ponieważ łt, r

(jak wszędzie w tym rozdziale, s ozr'acza parametl naturalny). Zatem d jest stały wzdłuźkrzywej. Zatlważmy, że |d|2 -- n2 + r2 . wyb\eramy kartezjański układ współrzędnych, w którym

dd db+ r_ dt ds ds ds

są stałe, więc
__ _ R,TrL

:

l)

d: łK\ ł

ltl

11. Krzywe gładkie...

393

Równanie

d,t/

ds

:

d x ź przyjmuje postać

r;:
a wlęc

łłT?

l i'

]

gdzie

t:

liil

gdzie

d,:

łpT? Z równań tych wynika, źe t3 : co, t| : '4 sin(ds + bo), t2 : _.4 cos(ds * óo),

#:r,

oŁ: -ołGl, *t:

at'G),

gdzie c6, A, b6 są stałymi. Wektor r(s) otrzymujemy ze wzotll dr(s)/d's: ź(s). Strona plawa ma postać wyznaczoną powyżej i wzór ten daje równania różniczkowe na kartezjańskie współrzędne wektora r(s). Rozwiązując je, otrzymujemy

r(s): | _jsin(ds+ó6)

Lą"
aL

| -fcos(ds+b6)

I

*..,

gdzie rg jest stałym wektorem' Stałe ,4, co wyrńamy ptzez zadanąktzywiznę i skręcenie. Warunek |ź| : 1 daje relację A2 +cf, :1. obiiczając |aĄs) ld'Ą i podstawiając do wzoru (11'5), otrzymujemy związek n:'|A|d, skąd wynika, iź

^--w=
K

obliczając z kolei b :t x nl gdzie n: K_|dt(s) ld,s, a potem mujemy ze wzotl7 Freneta (11.10) ze wstępu, źe

d'b

f ils, otrzy-

co:

@.

T

otrzym_aliśmy więc linię śrubowąo promieniu R nl@z + T2) i skoku 2rrl@2 + r2). Znak minus we wzotze na współczynnik ,4 daje śrubęlewoskrętną.

:

R.11.12. Wprowadzamy oznaczenia:
d,r(t)

.. dł(t\ dx(t\ x: .. dzr(t) ttd' ' ':i' *f ': dt '
.

394
że

Geometria anali,tyczna

Kaźda kropka nad funkcją oznacza jedną pochodną po parametlze ź. Widać,

r:l;tłl] ':

Widzimy, że |i] > 0, a więc

'j:] t: łl|i|. Następnie dt 7 dt 1 /.. (i.i) d': Flar: l.- \'- lrf

[;[jr ] ':

|

]
.

|i|:

I+ż2+i]2'

')'

\

Krzywiznę rc obliczamy, stosując jej definicję, wzór (11.5) ze wstępu. Po podstawieniu za pochodne wektora r wzorów podanych powyżej, otrzymujemy

łPTFłGł:W
Wektory normalny n i binormalny b są dane wzorami

.-Łi, K'rl b:txn:'Ł'*'. Klr.
Stąd otrzymujemy, że

db 1;

1\. ('*,/''' ,1': Ą':7"'- |r n
_n . ft, który wynika ze wzorr) Skręcenie obliczamy, stosując wzór Freneta (11'10). Podstawiając obliczone wektory rr otaz d'bf d,s, otrzymuiemv'
że

I

... Idl r:

,:_ł-r'(ix'), K'lr
r

i następnie

':r(0) + fn(0):

Ax_r'g
o14u

R.11.13. (a) Szukany okrąg ma promień równy 1/rc(0) \ leży w płaszczyźrtie rozpiętej na wektorach t(0), n(0). Jego środekjest umieszczony w punkcie
r(u)

:

r(0)

111 + ^'z(0) _

K(0,

coS(K(0)z) rz(0)

sin(rc(0)u)'(0).

11. Krzywe gładkie...

395

Sprawdzamy, czy okrąg ten ma żądane własności.Przechodzi on przez punkt 16 gdy u:0. Ponieważ

dł(u) =# :

sin(rc(o)u) n(0) + cos(n(o)u) ź(0)'

więc unormowany wektor styczny do okręgu w punkcie 16 jest równy ź(0). Jego krzywizna jest równa odwrotności promienia, czy1i (rc(0)_1) ' : o(0). Dodajmy, że skręcenie okręgu jest równe zeru, ponieważ jest on krzywąleżącą w jednej płaszczyźnie,więc wektor binorma1ny jest stały: d,bld,u: o' (b) Stosując wZór (I1.1]). otrzymujemy. że

o(s)
a następnie

- r(s) : *"' l*,t',0)

+,{(0),(0)b(0)]

L

l({l'tol lz(s)-r(s)l=i ' 'r'' 10,

+

o'(o)"(o)l +...,
I

gdzie kropki oznaczają wyrazy proporcjonalne do s" z

nż 4.

R.11.14. (a) Stosując wzór Freneta (11.9), otrzymujemy a,$) "!
oraz

+ : tG) + ,+:
l",(")l:

(1

_

erc(s))ź(s) + er(s)b(s),

,,rE-;GvTał6

Ponieważ strona prawa w ostatnim wzorze na ogół nie jest równa 1, parametr s zwykle niejest parametrem naturalnym na krzywej c'(s). Odcinek krzywej s _ s6 (przyjmujemy, że s > s6). r(s) łączący punkty r(s6) i r(s) ma długość odpowiadający mu odcinek krzywej o(s) ma długość t1r,ro1--

l',a,

(1

-erc(s)),

ł e2r2(s).

(b) Niech s' oznacza palametl naturalny na krzywej al(s). Ponieważ

ł'(s) : -----

,

o'(s) d

,'i|''
lu,l

*: *Ń' *:Ia'l'
r _ r(xz+r2\
(1

cLs'

d

ds'

gdzie Jo'] nie zależy od s z założenia, więc

dź'(s{s')) _ L dt'(s)

d,s,

d.s -

-

er)2 )-

(2

12

n,.1. '

396

Geometńa analityczna

Skorzystaiiśmy ze wzotów Freneta (11'8), (11.10) ze wstępu. Stąd wynika, że krzywizna krzywej c(s) oraz wektor normalny'do niej są dane wzoiami nt(s)

: n(s),

o'

: (I_en)zaęzrz' ,: - 'f1* '!) .
. -

Wektor binormalny obliczamy z definicji (11.7):
b/(s)

:

1/19;

x nl(s1

: * tr' Ia'l

erc(s))b(s) _ er(s)ź(s)] .

Stosując wzory Freneta, otrzymujemy, że

db'(s(s,))
a więc

_ d's, -: ą-a;:

I do"(s\ r

_-,,, r,,Pn'(s),

(I-erc)zlrzrz'
R.11.15. Parametr naturalny s jest związany z czasemź wzolem (11.3) wstępu, z którego wynika, iż dsldt: l"(t)l. Zgodnie z definicją (11.4)
t
Stąd otrzymujemy, że
ze

: g(') - dt dł(t) l ,. ar-:ar*a:k,1,;u"tr).

'

#:iT:#i",', _!!Ę@"tĄ
*
a wlęc

:

(T|
a..Q)

=

#
'-

|"'
lo

_(a(t\ _:(ID'Żl:

ą,

gdzie

'l lr:l''

!

oę1

_ Q!)_9!)-

,vl

jest składową przyśpieszenia o prostopadłą do r.'(t).

11. Krzywe gład,kie...

397

Zgodnie ze wzotami (11.5), (11.7):

'(Ż): ńiń.
R.11.16. Ze

a,

rft)

b(1):

'

x

n:
:
o.

Wyprowadzając ostatni wzór, skorzystaiiśmy z tego, że D x a
wzoru' (ł.) wynika, że a,.a z wyników zadania ll.15, otrzymujemy

:

0, więc

aL : a. Korzystając

-_

q

mc

loxBl
u2

QBo

mc

Krzywizna jest stała w czasie, bo z równania (*) wynika, że

E:z' ' o:0,
db

da2

d''.8':a.Bn:0.
dt

Gdy oi|B' mamy rd:0 _ cząstka polusza się wzdłużlinii prostej. Aby obliczyć skręcenie r, wykorzystamy wzór Freneta (11.10). Zakładany, że rc > 0 _ tylko wtedy skręcenie jest zdefiniowane' Zatem

''"
-#at
d(o x

ds -

lul dt

Idb

rc1a1a dt
q

1d(uxa)

gdzie skorzystaliśmy z tego, że rc oraz |o| są stałe w czasie. Dalej:

a) :

ax

a+o x

:
Dlatego

da : at -

--L,u mc

x (a x Bo)
Bo)a.

};l"t".

Bg)

_

Bg(a.

ą]: L@.
. Bda.

_rn:
,:-

Mnożąc obie strony tego wzoru skalarnie przez wektor n, ottzymljemy, że rlcĘlu l7t' ----q-1u.Bs)(a.n1 Widzimy, źe skręcenie także jest stałe w czasie. Jest ono równe 0, gdy cząstka porusza się w płaszczyźnie prostopadłej do pola magnetycznego (o .Bo : 6;. Z mechaniki wiadomo, źe trajektoriami cząstki w stałym polu magnetycznym mogą byó linie proste (rc : 0), okręgi (n > 0,r : 0) lub linie Śrubowe =

mcĘllt l*

-___q_k;

- rnc

3-a'?0.

(rc>0,r>0).

Powierzchnie gładkie
Wstęp
o1, o2 współrzędnymi

Rozdział L2

- Niech zbiór D będzie wnętrzem koła lub prostoĘa na płaszczyźnieR2 ,
kartezjańskimi punktów tego zbioru. odwzorowanie

D

> (o1., o2) -+

r(ot,o2) e R3

jest regularne' jeślirównocześnie: (a) jest ono różnowartościowe, (b) jest klasy C- względem zmiennych ol,o2 z obszanl D, (c) w każdym punkcie (o1,o2) e D wektory

,. 0r(o1 ,o2\ ez(o',o'): 0r(or.o2\ -''= l" ' eylo',o"): --#, oo' doz

(r2.r)

są liniowo niezależne (w szczególności oznacza to, iż żaden z nich nie jest wektorem zerowym). Obraz zbioru D przez odwzorowanie r(o1,o2), ozn. E' nazywamy gładkim płatem w R3, a ol ,o2 współtzędnymi lub parametrami na tym płacie. Płat jest więc pewnym zbiorem punktów w R3. Wektory e1(o1, o2), e2(ol,o2) są wektorami stycznymi do płata.w punkcie r (or , o2) , a płaszczyzna na nich rozpięta płaszczyzlą styczną do płata w tym punkcie. Regularne odwzorowanie r nazywane jest parametryzacją

płata D.

warunki: (i) S jest zbiorem domkniętym, spójnym. (ii) Każdy punkt należący do wnętrza zbioru,9 ma w nim otoczenie będące płatem gładkim, pIzy czym wnętrze to może być pokryte skończoną liczbą płatów gładkich' (iii) Jeślipunkt r Z wnęttza S należy do dwóch płatów, będących obrazami

zbiór S C.B3 jest powierzchnią gładĘ, jeślispełnione są następujące

400

Geometria analityczna

regularnych odwzorowań r 1(o| , o2), r2()1 , )2), to do obu tych płatów naleźy również pewne jego otoczenie U(r). W otoczeniu tym współrzędn e o1'o2 są powiązane ze współrzędnymi )1, )2 poprzez równość r{ol r2(^1,^2)', ,o2): c-o wyznacza funkcje )i(oI,o21 onz )i(oI'o'). gdri. i - 7.2' Żąiamy. by funkcje te były klasy C- względem obu argumentów. (iv) Jeślipowierzchnia ma brzeg ó,5, jest ón k.zywą gładką. Każdy punkt brzegu należy do domknięcia jakiegoś płata powier"chni ^9. Wnętrze gładkiej powierzchni składa się więc z płatów gładkich, których parametryzacje są uzgodnione tak, aby spełniony był warunek (iii). Powierzchnia taka nie ma samoprzecięć ani ostrych wypustek. Przez kaźdy jej punkt można poprowadzić dokładnie j edną płaszczyznę styczną. Powierzchnię często okreśIasię, podając tzw. równanie powierzchni:

F(r,9, z)

:0,

(12.2)

gdzie .F. jest pewną funkcją o wartościach rzeczywistych, a x,y, z współrzędnymi kartezjańskimi punktów w l?3' Niech tg : (xn,yg, zg) będzie_ro"wiązaniem równania (I2.2), o ile istnieje. Mówimy, że punkt cg jest punktem regularnym równania (12.2), jeślifunkcja I'jest róźniczkowalna w otoczeniu tego punktu oraz jej gradient VF' v' punkcie 16 jest różny od wektora 0. W przeciwnym wypadku mówimy, że punkt jest osobliwy. Rozwiązania równania (12.2) mają następujący związek z powierzchniami gładkimi: leźące w pewnym otoczeniu punktu regularne$o 116 rozwiązania równania (12.2) określajągładki płat w .B3. Rozwiązując równanie (12.2) w otoczeniu takiego punktu, można wyrazić jedną ze współrzędnych przez dwie pozostałe, które stają się parametrami. Niech Punkt r(o1,o2) należy do płata D okreś1onego plzez palametryzację r. Współrzędne tensora metrycznego na ,9 \łŁ tym punkcie w danej parametryzacji określoneSą wzorem

gik(r): ei(ol

gdzie i, k : 1,2. Macierz g : l1i,*l jest tensorem metrycznym na ,g. Jest ona Symetlyczna i nieosobliwa. Macierz g-1 jest nazy.lł.'ana odwrotnym lub kontrawariantnym tensorem metrycznym. Jej elementy są oznaczane ptzez gżj, g_1 : [9'j]. Element pola powierzchni płata jest duoy *"o."-

, o2) ' e1,(o1 , o2),

(12.3)

dA
gdzie

:

ytg dor do2

,

(12.4)

Wektor

g: detg:

(ey x e2)2

n(r)

:

e1(r) x e2(r) le1(r) x e2(r))

(i2.5)

1

2' Pouierzchnie

gład'kie

401

jest wektorem o długościjednostkowej, prostopadłym do,S w punkcie r. Jest on często nazywany wektorem normalnym. Współczynniki ktzywizny zewnętrznej powierzchni w punkcie r : r(o1, o2) są okreŚlone wzorem
(12.6)

ściw}asnych macierzv

I,2. Macierz I< : LK;l jest symetryczna. Głównymi promieniami krzywizny powierzchni ,9 w punkcie r nazywamy odwrotnościwartogdzie
i,,

j

:

g

].t(:

&: ł,
gdzie )1, )2 są rozwiązaniami równania kwadratowego det

(r2.7)

^rr) Symbol 12 oznacza macierz jednostkową o rozmiarze 2 x 2. Równanie powyższe jest równoważne równaniu
det (I(

(o 'J(

-

:0.

-

:
^g)

0.

(12.8)

Średnią ktzywizną nazywamy liczbę H :1(

I + \ : !r,(o'r{r. -! 2\Ą R2)
det(e-lr()

(12.e)

krzywizną Gaussa

zaśliczbę

K

: :;: Ą1I72

:

det -l(

(12.10)

Główne promienie krzywizny oraz pole powierzchni nte zależą od wyboru parametryzacji użytej do ich obliczenia. Wzory Gaussa-Weingartena na pochodne wektorów €1, €2,II maJą postać
oet ;--- -_ oor

Kijn+Dfłł"r,
k-l
2

2

(12.11)

0n A"'
gdzie

:-t

silK;tei,

(1Ż.12)

,:,:łDł"(#-#_#)

(12.13)

402

G

eoynetńa anal,ity

c

zn

a

są symbolami Christoffeja dla metryki g. Wzory G2.II), (L2.L2) są odpowiednikami wzorów Freneta z teorii krzy.wych gładkich w 'R3. Wprowadźmy następujące oznaczeni a:

v"Kij
ą'"u

:'#

_Ż'i"*,, _fr',"N,,
Ż=1
l=1

(12.r4)

:

_ $ ś.lo.i,- i.i".I* 0o" * )ru * tr,'
,=,

(12.15)

W wypadku gładkich powierzchni, optócz wzorów Gaussa Weingartena spełnione są także tzllt. równania Cod'azziego:

Y"Kii:ę'ry*,
oraz równania Gaussa:

(12.16)

KłjK," _ Ki"K,j

:|

2

P-l

Ąo,ror.

(12.r7)

Niech 16 : ,(oć,"il będzie punktem powierzchni ,S nieleżącym na iei brzegu. Stosując do r(o1, o2) wzór Taylora w otoczeniu punktu (o|'of), otrzymujemy:

r(o1,o2):.0+D
T,
2

2

l.'-.,

+

t("* - "t)b' -"6)ri,,.l. ; k,l=\ ot)x,r +

12

.l e;(o!, ofl)
J

*l*tt o' - ot)(
L
t,k=r

oh

...) nG|oll.

'l

(12.18)

W tym wzorze onz poniżej kropki oznaczaj ą trzecią i wyższe potęgi różnic o1_o[, o2 _ofi. Drugi składnik po prawej stronie wzoru (12.18) jest wektorem leżącym w płaszczyźliestycznej do ,9 w punkcie rg. "Irzeci składnik daje odchylenie powierzchni od tej płaszczyzny stycznej w pobliżu punktu 16 _ odchylenie to jest wyznaczone ptzez współczynniki ktzywizny zewnętrznej.
Ze wzoru (t2.18) wynika' że

|, _

rol': I

2

("o

i,i=1

- "D@j -

ol)g11@!,orł +

...

.

(12.1e)

Wzór ten oznacza, iż dla małych tóżnic oi _ oi tensor metryczny z dobrą dokładnościąokreślaodległość punktu r(o1, o2) powierzchni od punktu

12. P oui,erzchni,e gładkze

jest tym większa, im mniejsze są owe różnice. rn(o},o|). Dokładność

Przykład
Rozpatrzymy nieskończony cylinder o promieniu o. Jest to powierzchnia bez brzegu. Wprowadzamy kartezjański układ współrzędny ch (n, y, z), którego trzecia ośpokrywa się z osią cylindra. Aby sparametryzować cy1inder, wystarczy wprowadzić dwa płaty o identycznej postaci odwzorowań trU:

r(ę,z):

I acosó l | .'i'Ó l

gdzie zamiast o1, o2 uży1iśmytradycyjnych oznaczeń, odpowiednio, s, z' Płaty różnią się zakresem zmienności współrzędnej /: dla jednego z nich $ e (0,2r), a dla drugiego Ó ę (_r,n)' W obu płatach z e (-oo,oo).

l,l

,

Pierwszy płat nie zawiera prostej o równaniu parametrycznym

drugi zaśprosl,ej cr(l)

L'l f -asinól l0l l et: o"o.Ó |, "r:lol. I o I L'l
I

l-al : I o" | . wro.y

lal (t) : l o l, ',

Lrl

(12.1) dają

Stąd

n: l sinó l.
Wektor rr jest zwrócony na zewnątrz cylindra. Tensor metryczny obliczamy, stosując definicję (12.3):

I cos/ I

Lol

a2 of n: I L o 1l
Jest on stały, więc symbole Christoffela l|7, zdefiniowane wzoTem (12.13), są równe 0. oczywiście

n-':

, l+

l6

ol

1l

404
Wzór (L2.4) daje element pola powierzchni cylindra:

Geotnetria analityczna

d,A:
waż

a d,Ód,z. wzor1].

Współczynniki krzywlzny zewnętrznej obliczamy ze

(12'6). Ponie-

oet

--u

l:tr l

0e, , dz ^ :0'

oez aÓ

0ez A"

otrzymujemy

*:I
s-lr<:
|

ol
0

o I'

a następnie

-f

s]

Promienie krzywizny cylindra są więc stałe i równe .E1 : _a, Rz : a. Ktzywizna średnia jest rówla *af 2, krzywizna Gaussa jest równa zeru. Znak promienia krzywizny jest związany z wybranym zwrotem wektora n, zob. wzót (12.6). Zmieniaj ąc n na -n, zmieniamy znaki wartości własnych )' olaz krzywizn R, fieśli + 0, ź: 1,2). Nie ma to wpływu na znak krzywizny Gaussa. ^,i Wzór (i2.18) przyjmuje postać

r:

ro

ł (Ó _

lo)",

ł (z _

zg)e2

- łr, _

Ór)'n

ł...

.

Widać, źe powierzchnia odchyla się od płaszczyzny stycznej, sdy l ł Óo, przy czym odchylenie jest w stronę przeciwną do wskazywanej przez wekt,or n
.

Interesujące jest porównanie tensora metrycznego oraz ktzywizn cylindra i plaszczyzny. Nieskończoną płaszczyznę P daną równaniem 12 : 0 parametryzujemy współrzędną kartezjańsĘ 13 e (_oo, oo) oraz bezwymiarową współrzędną xl f Ą, gdzie Ą oznacza pewną stałą o wymiarze długości,np. cm lub m. Współrzędna z2 ma stałą wartość0 na P. oznaczając te para_ metly przez, odpowiednio, )2, A1, możemy napisać, iż

P ) r()1,)2) :

l"[']

12. P ouierzchnie gład,kie

405

Różniczkując po )1, ,\2, otrzymujemy wektoly styczne postaci

lT
ma postać

I lil
I 4l
. Tensor metrycznv

a następnie Ze wzoru (12.5) wektor normalny

ln3 0l

Widzimy, że ma on tę Samą postać co dla cylindra. Jest to związane z tym, że cy1inder możemy otrzymać, zwijając w rurkę pas wycięty z płaszczyzny bez rozciągania ani ściskania go. Dlatego odległościmiędzy punktami powierzchni mierzone wzdłlżtej powierzchni nie zmieniają się. Współczynniki ktzywizny zewnętrznej płaszczyzny otrzymujemy równe zeru, zatem krzywizny średnia i Gaussa też są równe zetu. Krzywizny średnie płaszczyzny i cylindra są więc różne.

lo

ol

Zadania
12.1. W płaszczyźnieokreś1onej równaniem r : 0 dane są następujące krzywe gładkie: (a) prosta z: aA +b, (b) prosta A : a, gdzie a + O, (c) parabola 2pz : 92, gdzie p I 0, (d) parabola Zqa : z', gdzie q 10, (e) elipsa # * ź : 7, gdzie b,c l O (f) hiperbola # _ ź :1, gdzie b,c l0. Krzywe te poddano obrotowi dookoła osi z. Podać równania otrzymanych w ten sposób figur obrotowych. Które z nich są powierzchniami gładkimi?
to)2 o2} i mającego wierzchołek w punkcie u1. Zakładamy, że |ł1 _ r,o| > a.Wynik podać w postaci zawierajacej jawnie wektory ro, 01. Sfera ^9 leży wewnątrz stoźka.

S : {' € R3 : (c _

12.2. Napisać równanie stożka stycznego do sfery

:

,9 określonej równaniem

406

G

eometri,a anality

c

zn a

gdzie a jest liczbą rzeczywistą' Wskazówka. Stosując odpowiednio dobrane obroty i translacje kartezjań_ skiego układu współrzędnych, usunąć wyrazy liniowe oraz niediagonalne kwa_ dratowe w r)A, z.

I2.3. Zbadać, jakie powierzchnie w _E3 określają niźej podane równania. (a) (1z _ a)x2 _ ł(z + a)xg _ 4ax z ł (9 _ 4o)a' _ Ż(6 + a)g z + (6 _ 4a) z2 -4an - (12+ 8o)9 + Q2 - 8a)z* 6 - 3o : 0, (b) 6r'Ż _ 24xg _ 6y2 _ 24yz ł 6z62 _ 36y _ 6 : 0, (c) (1 +a)(J'Ż+y2)+2(1'_a)xy*4xł49 _ zł3:0,

12.4. Napisać równanie płaszczyzny stycznej w punkcie o do powierzchni
danej następującym równaniem: @) # + # * ź 1 (elipsoida)' Gl # +ti I (*alec eliptyczny),

:

:

(b)

eliptyczna). Stałe a. b, r są niezerowe, a stałe p, q są dodatnie.
niem x2 + 92 + z2 : a2 . Podzielić ją na płaty i obliczyć współrzędne tensora metrycznego oraz główne promienie krzywizny, używając współrzędnych sfe_ rycznych w R3.

@, : *+ Ę (laraboloida

a

+#

- i :0

(stożek eiiptyczny),

12.5. Sfera o promieniu a i środkuw początku układu zadana jest równa-

12.6. Płat tolusa jest dany przez parametryzację

r(ÓlÓil: l

f
I

(ó + a sin

acos@1

to + a sin {1)sin

dl)cos Óz

{2

l
|
-l
,

gdzie 0 < a < b' obliczyć: (a) główne promienie ktzywizny na okręgach: zewnętrznym wnętrznym (h _ _r lz) oraz górnym (dl : 0) torusa, (b) pole powierzchni torusa.

(Ór: n

lz), *e-

12.7. Elipsoida obrotowa okreś1ona jest równaniem

x2
-

Lv|

u2 L

z2

-1

Stałe a, c są dodatnie. obliczyć: (a) jej główne promienie ktzywizny., (b) jej pole powierzchni.

1

2. Pouierzchnie gład,kie

407

Przy obliczaniu pola powierzchni pojawią się całki

.,,nłe :'re.,nłe *r1',, Iu
gdzie { > 0.

*

łI + ę),

l aę {t- :'rełr- *j arcsin{,

12.8. obliczyć tensor metlyczny, krzywizny średnią i Gaussa oraz główne promienie krzywizny powierzchni siodłowej w 'B3 danej równaniem z : r!t.
Monge'a:

12.9. Powierzchnia gładka w

??3

jest

zad,ana przez

tzw. parametryzację

r(x's):

(a) obliczyć tensor metryczny oraz krzywizny średniąi Gaussa tej powierzchni. (b) Zastosować otlzymane wzory do J\x,il : h(x + y), gdzie ń jest daną funkcj ą.

1,,;,,)

12.10. Powierzchnię obrotową otrzymujemy, obracając wokół osi z gładką krzywą zadaną w płaszczyźnie 9 : 0 równanie^, : lQ), gdz\e fk) > 0. Podać parametryzację tej powierzchni. obliczyć jej tensor metryczny i główne promienie krzywizny.
łańcuchowej I : cosh2 z ptzez obroty wokół osi z. obliczyć jej główne promienie krzywizny. Sprawdzić, źe w każdym punkcie tei powierzchni średnia krzywizna jest równa zero' Uwaga. Powievchnie gładkie mające w każdym punkcie średniąkrzywiznę równą zeru nazywane są powierzchniami minimalnymi.

12.11. Katenoida jest powierzchnią obrotową otrzymaną z tzw. krzywej

rzymy nową powierzchnię ,9 o parametryzacji

12.12. Dana jest parametryz acja r(o1,o2) gładkiej powierzchni ,9.

TWo-

r(o1,o2):
gdzie
e

r(o1 ,o2) + en(ot,o2),

jest zadaną liczbą, n jest wektorem normalnym powierzchni ,9. Gdy jest gładka. Jest ona nazywana e jest dostatecznie mała, powierzchnia '9

Geometńa analityczna

powierzchnią równoległą do S. Wykazać , że ktzywizny K powierzchni są dane wzorami:

,H

lńwotzolej

K:
gdzie

7-2eH

+

e2K'

H-eK H: 7-2eH+e2K'
,9.

H jest krzywizną średniąpowierzchni

12.13*. Wykazać, że sfera jest jedyną gładĘ powierzchnią taĘ, że oba główne promienie krzywizny są stałe, równe sobie i różne od 0 (fu : R2 :

a:constansł0).

Wskazóuka. Wykazać, że wektor r(ol , o2) _ an(o| , o2) jest stały. Następnie zinterpletować ten fakt.

12.14. W oparciu o wzór (12.18) ze wstępu wykazać, że jeśligłówne promienie krzywizny powierzchni,9 w punkcie r(o[,o|) są różne od zera i mają
przeci'wne znaki, to powierzchnia ma w pobliżu tego punktu kształt przypominający siodło.

12.15. Udowodnić wzory Gaussa Weingartena' 12.16. Wprowadźmy oznaczenie

n,,:

ftP,#(*,,r#),
S. Wykazać,
że

gdzie a(oL., o2) jest parametryzacją płata powierzchni

Lsa :2H n,
Uuaga. WielkośćAgc jest tzw. lap1asjanem wektora wodzącego punktów powierzchni,9.
gdzie

H jest krzywizną średnią,rr zaśwektorem normalnym.

ł(ol , o2)
l

12.17-. Niech r(ol,o2), gdzie (o1,o2) € D będzie parametryzacją gładkiego płata ,9 ńającego skończone pole powierzchni A(^9). Tworzymy nowy płat Ę mający parametryzację

l

ł(o1,o2): r(o1,o2)

+ eus(ol, o2),

gdzie e jest pewną liczbą, u(o\, o2) jest odwzorowaniem klasy C-, ptzy czym u(o|,o2): 0 na zewnątrz pewnego skończonego otoczenia zawartego

12. P owierzchnie gładkie

409

w zbiorze

D. Pole płata Ę oznaczamy

przez A(S,)

' Udowodnić wzóI

Gaussa:

gdzie H jest krzywizną średniąpowierzchni ,9. Wskazówka. Skorzystać ze wzoru podanego w poprzednim zadaniu.

Rozwiązania
R.12.1. Równania figur obrotowych otrzymujemy, zastępując w podanych równaniach krzywych !] pruez p: \rałf gdy g > 0lub przez _p, Edy

3ś0.

(a) Gdy a : 0, otrzymujemy płaszczyznę z : ó. Jest to oczywiście powierzchnia gładka. Gdy al0, z: ap+bdla(z-b)la ż 0 oraz z : -apłb dla (z _ b) la < 0 lub równowaźnie

(z-b)2:a2(r2+92)

(*)

dla wszystkich z e (_oo,oo). Są to dwa stożki stykające się wierzchołkami w punkcie r : a -- 0,z : b. Ich osie pokrywają się z osią z. Nie jest to powierzchnia gładka: w otoczeniu wierzchołka stożków, który jest punktem osobliwym równania (ł,), nie istnieje parametryzacja _ jej istnienie stałoby w sprzeczności z tym' że w pobliźu wierzchołka płaszczyzny styczne nie dążą do jednej płaszczyzny, gdy zdążamy do wierzchołka z różnych kierunków. (b) p : |o| lub równoważnie x2 + 92 : a2. Jest to cylinder o promieniu |a| i osi pokrywającej się z osią z' Jest to powierzchnia gładka. (") 2pz : 12 + y2 paraboloida obrotowa; jest powierzchnią gładką. (d) 2|qlł3Tł : z2. Są to dwa stożki parabo1iczne stykające się wierzchołkami w punkcie (0, 0, 0), który jest punktem osobliwym. Żadne (domknięte) otoczenie tego punktu nie jest powierzchnią gładĘ. (") # *# * !:t _ elipsoida obrotowa; jest powierzchnią gładką. (f) #*#-ź:, hiperboloida obrotowa; jest ona powierzchnią gładką.

Ęt między jego ściankąi osią, jest wyznaczoly ze wzoru sńa : ald,, gdzie d'! l', _ oczywiście 0 < 'ol. _ a < rf2. Zatem cosa : I a2 ldz. osią stożka jest prosta a1 ł n), gdzie n: (to - łt)ld, ) e (-oo' m). Niech o oznacza wektor wodzący punktów stożka. Równanie stożka otrzymujemy, podnosząc do kwadratu obie strony wzoru (a_a1).n: cos o|o_c1]) a następnie podstawiając cos2 o -_ 1'_a2f d2. otrzymujemy następujące równanie stożka: _ a2 ld2)(t _ łr)2 . . n]2 : [(' 1t
R-'L2'2. Kąt o rozwarcia stożka, czyli

- '')

410

Geometńa analityczna

W szczególnym wypadku, gdy

al1

:

o oraz

f'l y
I
czyli

n:

ltl

podstawiając o

:

L.l

|, otrzymujemv równanie
t

z,:(7_fr)trr+a2+2\,
a2

gdzie

p: ł3łł

6z

- "z" -ł'

R.12.3. Ttansformacja r : oa _ b, gdzie o jest macierzą ortogonalną a b stałym wektorem, daje nowe współrzędne kartezjańskie. Macierz O odpowiada obrotowi, b zaśtranslacji układu. Dobierając odpowiednio wektor b, usuwamy wyrazy liniowe w podanych równaniach, a przez dobranie o moźemy usunąć iloczyny postaci z3l, az, yz. Ten ostatni krok jest równowaźny diagonalizacji form kwadratowych. Niżej podajemy macierze o, translacje L oraz otrzyman.e równanie zawierające współrzędne g'.
(u)
l

":ii:: j,ł] ':li] ,
(b)

2(a')' + (y')'

-

a(y312

: -9 9
elipsoidę,

Dla o > 0 mamy więc hiperboloidę dwupowłokową, dla a < 0 a dla a: 0 _ prostą al : y2 :0.

-

o--

1


ti _vż
0

r;

otrzymaliśmy równanie stożka eliptycznego.

, ':łl;] '; r,]

@')' + s(a')'

- 3(a')' :

o.

12. P owi,erzchni'e gładkie
(")

4tI

Gdy a < 0 mamy paraboloidę hiperboliczną, dla a > 0 paraboloidę eliptyczną, a dla o

":ź|i ii]
:

':li]

z@,),+2a(g2)2:ya

0 _ walec paraboliczny'

R.l2.4' Niech równanie powierzchni S ma postać (I2.2). Jego rozwiązaniem jest parametryzacja powierzchni r (oI , o2), więc
F ( rt (ol, o2), rz (ot, o2),
rB

1or, o21

1

:

o

(r2.2,)

dla dowolnych (ol, o2) e D. Stąd otrzymujemy, że
0

- : AF :
a ot

#

}rt

0F *
*=

# ą'

0r2

0F *

0r3

d;,

0F

e

:

e

i

G

I,

o2 \ .

Y F (r (o

I

.

o2 \).

oznacza to, iź wektor V.F. jest prostopadły do powierzchni S. Nie jest on wektorem zerowym, jeślirozpatrujemy punkt regularny równania (12.2'). Po unormowaniu daje on wektor normalny n. Równanie płaszczyzny stycznej do powierzchni w punkcie r(ol,o2) ma postać

VF.
gdzie

(s

-

r(o1 ,o2)1

:

g,

(*)

oznacza wektor wodzący punktów tej płaszczyzny. Wystarczy więc obliczyć wektory V.P w punktach podanych powierzchni:

g

(a) vF (c)

:zl

l

,'l"'] l vF:21 ,21b,

,;16' 1,,'1"'

r'lo'l

)
|

,

(b) vF

:zl

l r'lo' l

We wzorach tych pominęliśmyalgument (o|,o2) przy współrzędnych wektora r.

|--,,lć]

l,

(d)

lłlp] vF=l,,lql.
L_']

|o

rz'162 |

l

,

R.12.5. Współrzędne sferyczne określają płat sfery popruez parametryzację

r(0,il:a I sindsin/ l, I cosd l

I sin0cos/ I

Geornetńa analityczna

gdzie 0 e (0,"), Ó e (0,2r),a > 0. Płat ten pokrywa całą sferę za wyjątkiem południka Ó:0, 0 e [0,n] leżącego w półpłaszczyźnie g: g,, u g' Wprowadźmy oznaczenia ol :0,o2: /' Wektory styczne i wektor normalny mają postać

f cosdcos@ I I -sin/ :" ."::,il' asind .";' ą: "' L ). L

I
]

n:

f

Wektor rr jest skierowany na zewnątrz sfery. Tensor metryczny obliczamy z definicji (12.3):

|

|

sin dcos

.i.rP.ini '
.o.o

ó

l
I
,l
.

oI s:"-,lr I,o sinrd.l
o!

Następnie obliczamy pochodne 1eif\ok ny zewnętrznej. otrzymujemy
01e1

\oeli współczynniki ktzywiz-

: -aą, Kl: n.}tet:
02e2:

_a, )zet: Otez: acot0e2,

Kp:

ft21

:Q,

_ągirl | .i'ó

Macierz .Ef jest więc diagonalna. Macierz g_1.f,( ma postać
o-t I<

lol

f cosó l
|

, Kzz: _asinzł.

: -!7r, a

gdzie 12 jest macierzą jednostkową stopnia 2' a więc jej wartości własne są równe )r : )z : _tla. Zatem oba główne promienie krzywizny płata sfery są równe _a. Ich znak jest związany ze zwIotem wektora a ten 'z, wynika z przyjętego przyporządkowania o1 : 0,o2 : 6. Gdyby przyjąć, że o1 : Ó, 02 : d, wektory e1' e2 zamieniłyby się miejscami i zgodnie ze wzorem (12.5) wektor normalny zmieniłby zwrot. Aby uzyskać płat zawierający wykluczony południk, wprowadzamy współ_ rzędne sferyczne o, (D, w których funkcję osi z pełni ośgr _ od niej liczony jest kąt o:

r(o'o):a
gdzie

f sinocosÓ

oe

(0'

n)' o € (-r,n). Teraz wykluczony iest łuk

I

coso I sinOsino

l

I'

.l

r(o.Ó:o):al coso l'

iol

|-

-sin6 l

12' P ouierzchnie gładkie

413

który nie przecina się z południkiem wykluczonym poprzednio (jest to fragment równika oddalony od owego południka). Teraz przyjmujemy o1 : Q,oz : @, aby wektor normalny był skierowany na ZewllątIz sfery. obliczenia analogiczne do przeprowadzonych powyżej dają

n'=o'l''T" Y].

r.':

"1"";" ?l

Macierz g'_1I(' jest diagonalna i główne promienie krzywizly są takie same jak poprzednio: Rl': Rz: _a. Główne promienie ktzywizny charakteryzują kształt powierzchni. Nie zależą one od wyboru parametryzacji (za wyjątkiem ewentualnej zmiany znaków obu promieni równocześnie, związalej ze zmianą zwrotu wektora n. Związek między kątami o,r i 0,Ó otrzymujemy, przyrównując współrzędne kartezjańskie wektora r. Na przykład, a : a,coso: asindsind, więc cos o : sin 0 sin d.

R.12.6. (a) Wprowadźmy ozlaczenia o1
i normalny maią postać:

: lt,

o2

:

Óz. Wektory styczne
l_

el:al

I cosdzcosdr

| -sinÓ1 ]

sind2cosdl l,er:(b+asinór)

l

l cosd, l' L 0
|

-sinór

l

2:

I

dr sindzsinOr I
cos Óz sin

l
]

otrzymany wektor n jest skierowany La zewąttŻ torusa. W następnym kroku obliczamy macierze g, I{:

I cos/'

l.

la2 o I l-a n:Lo (ó+osinol )2]' ^=Lo
oraz rl]ac|elŻ
O+oSrn

_ (ó + a sin dl sin )

o

di

I
']

'

. r-! 0 I s'K:l L ł -_'!!Ł 01 J
|

Stąd wynika, że

R, : -a. Rc: -a

a więc 'E1 jest taki sam d1a trzech okręgów, Rzkb, : n l2) : -(a + ó) < 0' Rz(Ót': -7r 12) : b - a > 0, R (Ó, :0) zaśjest nieskończony.

sin

@1

414

Geometńa analityczna

(b) Pole powierzchni torusa dane jest wzorem

o:
Ponieważ g

: detg:
A

I"'

do'

I"^ao' '/s'

a2 (b+

asin{1)2, więc
l', *a sin
zalreż1i.

:

Zna

|"-ań

/1)

:

4rr2ab'

Skorzystaliśmy tutaj z tego, że g nie

:0.

od

lz

oraz ze wzoru

I!,aÓr

rin

l'

R.l2.7.

(a) Wybieramy następującą parametryzację elipsoidy:

I asindcosó l r(0.ó): I asinosin4 |' I ccosd ]

je-y

gdzie 0

e (0,"), ó e (0,2lr). Stosując

oznaczenia o1
l-

:

0,o2

:
,

d' otrzymu-

er:

f acosdcosó l I ocosdsinÓ |, ez: osind

otrzymany wektor rł jest skierowany na zewnątrz elipsoidy. Tensor metryczny ma postać

-:-Łl::ll3:ng] ł | o"o'a
,'/

|

-csind
c2 sin2 0

I

l "o'o | L o l
.]

_sinó]

a2 cosz

0

9:LI
Stąd otrzymujemy
,1g

a2 cos2 0 + c2 sin2

o

0

azsin2o)'

o l

_-

or;nełc łrr.2 a + o\oł e
-ac
0

Macierze I{,

g_'I{ mają postać następującą:

I(:
g-!r<

ła'sL@

r".1"',I
",

'

c a2 :a (c2 sinz 0 L, gz ęcxz g)3l2 | 0

"in,

0ł o,

"o"r

0f.

1

2. Pouierzchn'ie gładkie

415

Główne promienie krzywizny są równe odwrotnościom elementów diagonali ostatniej macierzv:

Rr: -!

(c2 sinz o + o,

"orr

o)31'

,

R,

: -g

c2 sin2 0 + a2 cosz

0

.

Ujemne znaki głównych promieni krzywizny zstiązane sąz tym, że powierzchnia odchyla się od płaszczyzny do niej stycznej w stronę przeciwną niż wska_ zywana przez wektor normalny n. W biegunach elipsoidy (0 -+ +lr) Ą : Rz: _a2 lc., na równiku zaś(0: rl2) Ą: _c2 la, Rz: _a. (b) Pole powierzchni elipsoidy obliczamy ze wzorn

sinz0+d2cos20,
gdzie d : a/c. W następnym kroku podstav/iamy sin20 : 1 _ cos2 d i zmieniamy zmienną całkowania na Ę : J 1,12 -I)cosl. Dla d > 1 otrzymujemy całkę postaci:

o:

r*

ffi

[,'_-'

urnłe :
_ o, |o' ,-E:=,

4-

#7

_'
!oo'

oe.n *

ę,

natomiast gdy d < 1, otrzymujemy

a:

łn

o'

,tĘł1_ ę.

Stosując całki podane w temacie zadania, otrzymujemy następujący wzór na pole powierzchni elipsoidy obrotowej:

h(d+łT=)

o:**{oo**
gdzie

\r@=

Cdy Cdy

d.>
d,

1,

a'rcsin

ł1_d2

łI]&

<

1,,

d.: alc. W wypadku sfery, tzn. sdy d : 1, otrzymujemy A : 4lra2. Z powyższego wzoru wynika też, że gdy elipsoida jest silnie spłaszczona (tzn. gdy d jest
duźo większe od jedności)

A

2r az

- -7.

oznacza to, iź elipsoida jest wtedy dobrze przybllżona ptzez powierzchnię walca o promieniu o i polu podstawy równym na2. Po\e bocznej powierzchni walca jest wtedy względnie małe, ponieważ jego stosunek do po1a podstawy

4L6

Geometńa anali,tyczna

jest równy 2raclQta2) : 2ld, << 1. Gdy elipsoida ma kształt wąskiego cygara (d dużo mniejsze od jedności)

A x rzac,
ponieważ

atcsinl:

r12.

R.12.8. Wprowadźmy oznaczelia o1
chni ma

postać

:

x, o2
'l
I

:

g. Parametryzacja powieru-

r('r'Y):

l z

Io
L'o

'l

Stosując definicje }odane we wstępie, otrzymujemy:

":

iil

":

l:l

": \FłałFl+l
r<:#ll l]
,:.;l

Następnie, w oparciu o wzory (12.3)' (12.6) ze wstępu, obliczamy metryczny i współczynniki ktzywizny zewnętrznej:

,:f:f

,,*r,,f,

gdzie

g: det9:

1 + x2 + y2.

Stąd otrzymujemy macierz

s_rr<:
Zatem

;,l;:1,

u:}r,@_'x\:

_F;ił79n' K: det(o_l'(): - (I+xzlrz1z
( 1

Aby obliczyć główne promienie kr zywizny, rozwiązujemy równanie ze wstępu, które w tym wypadku ma postaó

2.8)

\'2+2xy\'-g:0,
gdzie )' : g3l2^. obliczając pierwiastki tego równania l!r, \1 do )-1, otrzymujemy

i

ptzechodząc

R12: ,/s (xy +

łaF + s)

12. Powierzchnie gładkie

477

Promienie R1., R2 można też obliczyć ze wzotów (12.9), (12.10) ze wstępu, bowiem znamy j!ż H otaz K. otrzymujemy
Rt,z

:

H

+łEż-R

gdzie H.

K

są obliczone powyżej.

ł.12.9. (a)
02

Wprowadźmy oznaczenia o| : I, o2 : a,0,:0l0r, l0x0y, itp. Wektory styczne i normalny mają postaź

OZg:

"':

i,i,]
'

"':

obliczając iloczyny skalarne oraz pochodne występujące w definicjach (12.3),
(12.6) otrzymujemy:

l;]

":

1+ (0,f)2 + (Arl),

_ł']
|

kroku obliczamy macierze g-1 oraz
(12.e), (12.10):

gdzle

|' ł.;';:}',u;ftł]ir], g :1+ @,l), + (0, f)2 jest wyznacznikiem
g-tl{.

-

*:

d
+

l'ń;I'ą:Il

macierzy g. W następnym Krzywizny obliczmy z definicji

H

:

+ (avl)') a1,f "ń L(l

'l_

- 2ał a,f Ą,f

(

+ ę,71,)

Ą,fl,

K
(b) Podstawiając

:

f:

h(x * 9), otrzymujemy
.

;lal,f

ałi _ @,,,lf).

!',' K - 0, Hft,y): (r -+ 2h'2)3/2(x,y)' -gt!Lgd,zie ht (w) : dh(u) dw.
I

R.12.10. Rgwnanie otrzymanej powierzchni ma postać p : f(z), _p

łx2 + y2. Jako

jej parametryzację przyjmiemy

gdzie

r(z,Q):

| /(z)cosó

I

rr.l"t'o

l
,

,1

418

Geometri,a analityczna

gdzie z e (--' -)' $ e (0,2r). Płat określony ptzez r(z,Q) nie zawiera punktów należących do przekroju powierzchni pólpłaszczyzną a : O, x > 0. Można je uwzględnió, wprowadzając drugi płat, w którym $ e (_n,n). Ten płat nie zawiera punktów należących do przekroju powierzchni półpłaszczyz\4 a : 0, r ( 0. obliczenia dla obu płatów są identyczne. _ Wprowadzając oznaczenia o1 : z', o2 : s oraz l'Q) : f' : dl ldz, l,, : ł f ldz2 otrzymujemy:

el :
Dalej

[ /'(z)cos d I

r'r.r.i.o

e2:

l_

]

f(z)i:ł'] ": iiP| _Ti']
r<:

e:

f _1- tt2 I 1, I -L

L

o

I f' )'
0

"
Ą(z): -

o-t I{

: _j_ ,/t+

''lf'
y''Ż

| -f' --:łl a 7'' f o
t+1', o

t)

ol

I

Ponieważ macierz ta jest diagonalna, elementy jej diagonali są odwrotnościa_ mi promieni krzywizny, a więc

I

ol

r l' j)

f" (r)

. R"(z\:

f(z\

1+

f'2(z).

czony).

Dzięki symetrii osiowej powierzchni obrotowej promienie krzywizny nie za|eżą od, Ęta azymuta1nego Ą. Zalważmy, że R2 na ogół nie jest równy promieniowi okręgu p(z) : lQ), na którym leżą punkty mające tę samą współrzędną z. R2: p(z), tylko sdy l'ę): 0. Warunek ten jest spełniony np., gdy l (z) : constans, tj. dla cylindra (wtedy oczywiście .Ę1 jest nieskońStosujemy wzory ,f'

R.12.11.
Ponieważ
wlęc

na R1,R2 otrzymane w poprzednim zadaniu.

:

sinhz, f" R,

:
-_

coshz,

cosh2

z

-

sinh2z

:

1,

gdzie

p:

_ć, Rz:

p2,

coshz jest odległością punktów katenoidy od osi

z. Zatem

H--0, K: _ł1

12. P ouierzchni,e gładkie

4r9

R.12.12. Wektory styczne, metlykę itd., płata $ oznaczać będziemy przez
podkreślenie. Wektory styczne obliczamy, stosując wzór (l2.I2) ze wstępu:

ą: . ei+

e-^ ^

oo,

dn2/\ : ei _ r|'

Stąd : 9ą'i
lub w zapisie macierzowym

I,*,

gkjKire*: ( 6l*_. r

\

7.*_,

g*jKl,

l /

"*.

9łi _ 2eKii

ł

2

e2

9e" Kp,K"ł, | p,s=1

g:

s

(12

_ ,g-r I<),

,

gdzie 12 jest macierzą jednostkową stopnia 2. We wzorach tych wszystkie wielkoŚci są obliczane dla tych samych wartości współrzędnych o1, o2. Ponieważ wektory styczne e' są kombinacjami liniowymi wektorów stycznych e1, są one równoległe do płaszczyzny stycznej do płata ^9. Diatego n(ot ,o2) : n(or,o2)- Z kolei,

x..:

_...Ł : KĘ _ r|
K: K
(t2

2

ł'l=1

rklKuKu,

lub w zapisie macierzowvm

-

rs-Lx)

.

Krzywizny powierzchni S obliczamy, stosując wzory (12.9), (L2.I0) ze
wstępu:

I{ \: _ '_Ł 9det(r2 q_lK' u_
de|

det(,I2 _ ęg_1K)'

K

n

:|r,{s-'x):r,

Aby obliczyć wyznacznik i ś]adobecne w tych wzorach, można posłużyć się transformacją podobieństwa sprowadzającą macierz 9_1If do postaci trójĘtnej (macierz ta na ogół nie jest symetryczna, więc jej diagonalizacja nie zawsze jest możliwa). My skorzystamy z własnościmacierzy stopnia 2. otóź dla dowolnej macierzy .A stopnia 2:
det(.Iz +

( :!r, .''

\r' _tg-|K

r',-1r)

(+#rR)
es-tr{)-t.

: -? *!r, (r2€' e '''-'

TrA eA):1+eTrA+łdetA, Tr A'I: det A'

420

G

eornetria anality

c zn

a

Tożsamościte sprawdzamy' obliczając strony lewą i prawą. Stosując powyższe tożSamości i korzystając z definicji (12.9)' (12.10), otrzymujemy wzory podane w temacie niniejszego zadania.

R.12.13. Wprowadźmy oznaczenie u(ol ,o2): r(o1,oz)

- an(or,.,)

i obliczmy 1lnf 0oI . Dzięki stałościa oIaz wzotom (12.1), (12.1i) ze wstępu mamy

^2 oo,
ao,

:

",

_

a|
ź,j=|

9źj

Kirc'. :

(*)

Poniżej dowodzimy, że I{ wzoru (ł. ) jest równa

:

gf a,

tzn. K1

s1f a. Dlatego prawa strona

..r -l :et-et:O. -a L9";,9ite; ",
i,i=t

Oznacza to iż u jest wektorem stałym. więc
lr(o1 ,o2)

Ponieważr(ol,o2)_u: an(ol
tol

'

o2).,

Jest to równanie sfery o promieniu |a| i środku w punkcie

-

:

lal.

o.

Dowód, źe x _ sla' rozpoczrńemy od zauważenia' iż macieru I{ jest symetryczna, można więc ją zdiagona1izowaó, stosując ortogonalną transformację podobieństwa:

J(

:

S_|I{'S,gdzie S_1

:

Sr otaz*,

Wprowadźmy też macierz gl:

: t I

-',

]

g

:

S-1g'5., t'

:

Macierz g/ jest symetryczna. Macierz g ma dodatni wyznacznik, 9 > 0, więc g: det g' : g1g2_ ó2 > o. Co więcej, detJ('/ detg' : detl{lg: ft: If a2 > O, więc det J(/ : ktkz ż 0. Stąd wynika, że fu l 0, k2 l0. W następnym kroku rozważamy równanie (12.8) ze wstępu:

lt;

'rr)

det(I( * )s)

:

det(I( _ \g')

:

Ąk2

-

\(Ąg2 + kzg) +

\2 (g1g,

Równanie to ma z założenia podwójny pierwiastek równania L' : (ktgz ł kzgt)2 _ 4k1k2(g1g2 _ b2)
równość

:

\ : Ila,

-

b21

:

g.

więc wyróżnik 0. Stąd otrzymujemy

(kflz

-

kzgt\2

:

-4ktkzb2.

1

2. Pouierzchnie gładkie

421.

Ponieważ stlona lewa jest ż 0, prawa zaś( 0, obie strony muszą być równe 0, a więc ó :0, hgz -_ kzgt' Zatem macietz g' i jej odwrotnośćmają postaó:

, ls, o I ,-1 lg,' o :lo n:L-o [st') ks,)'e
'l

Stąd

K'g'-t
Ponieważ 2la: Tr(Kg_l) możemy obliczyć

:

Ib

: Tr(x' g' _1) :

Lt *l
2h l

o'l

g,

więc k1f 91

:

Lla'Tenz

*,

_1,,:

It

;]

_]

[t

.?,]

:.

Stąd, po wykonaniu odwrotnej transformacji podobieństwa, otrzymujemy, że

x:

s

la.

R.12.14. Należy zbadać, w którą stronę będą odchylać się od płaszczyzny

stycznej punkty płata r(o1, o2) w pobliżu punktu 16. odchylenie to jest dane przez ostatni, proporcjonalny do n', człon we wŻorze (12'18) ze wstępu' Podstawmy we wzorze (18) oi : oio + uit, gdzie ź jest rzeczywistym para_ metrem przyjmującym wartości dodatnie i b1iskie O, u' zaśustalonymi licz_ ós punktów r(o|,o2) i 16(o|, oo2): bami. obliczmy odległość
(5

s)2 :

(r (o1, o2)

-

r

s(ol, ol))2 --

|

22
ui ui

"n'

e

itz +

.

.: D

ui ui g 4t2 + . .

.,

gdzie kropki oznaczają człony proporcjonalne do tł, n > 2, które możemy zaniedbać, gdy ź przyjmuje dostatecznie małe wartości. odchylenie od płaszczyzny stycznej ma wartoŚć równą

óĘ:

1

r'

\^r,krłK,,t2+.'.:

2

r D?,.,,=,

uk uI

K

*L{

2 11. -ruiui gi1

'

6s )2

+...

Podstawmy za ui wspÓłrzędne wektora o1q będącego niezerowym tozwlązaniem układu równań (J( - )19)o19 :0'
gdzie )1

: l/Rl

jest rozwiązaniem równania (I2.8) ze wstępu' otrzymujemy

422
(I{-),,o\u,^:O.
otrzymujemy
a6,

Geometńa analityczna

Podobnie, podstar iając za U' współrzędne wektora aę1 takiego, że

:

Ponieważ z założenia )1, )2 mają przeciwne znaki, odchylenia 6a,6Ę2 też różnią się Znakami' a więc płat ma w pobliżu punktu 16 kształt przypominający siodło.

+ ... ]lr1as;, z

.

R.12.15. Wektory e1(o|,

o2), e2(o1, o2),n(o|, o2) tworzą lokalną bazę w punkcie r(o1.,o2) płata powierzchni. Dlatego zaczepione w tym punkcie wektory )eil1oj, 1nf )oi są ich kombinacjami liniowymi:

#:o,,n*źrr*r' #:f,ą",*o,,.
n' :

(*)

Mnożąc skalarnie obie strony tych wzorów plzez rL i korzystając z I'ego, że n ' eI :0' a także 0n 7 0n2 ao, ż ao, : bowiem n2 1, otrzymujemy

:0

aij

:

tl '

: K,i. Ł ooJ

d', _- o.

Mnożąc skalarnie obie strony wzorów (ł.) przez eL otrzymujemy

"'#:fą,s,, ł=1
Zat,em

_x,,:f,ąn,
j=\

bf,:|
"
Pozostaje wykazać, że

2^2 u""9lke1

? ' doJ ą:

-DK,,s,j.
t-'

\-

2^

il"

o/łe, _,.93l

rĘ. : a",: -li

łEn'(#-# #)
ogr,
1gi,
'

lub równoważnie, że

0", ,o,. --'

_9!:l )oi - )oi ' )oi 1ot

12' Pouierzchnie gładkie

423

Podstawiając po prawej stronie wuóI (12.3) ze wstępu i korzystając z tego, iż Oe, 02ł 0e" ar"a"' A"'' Ar" stwierdzamy, że równoŚć powyższa jest prawdziwa.

:

:

R.12.16. Zalważmy, że

A"': Ii'ł'r's=l

2

: ry:"o*f z-, lr*Łn*"o*ś - ś oo, ż' a",
'.ł_t

ż# (łar'r"*)
-

,

l./t--

Zastosowaliśmy tutaj wzór na pochodną wyzlacznika macierzy stopnia n po zmiennej ź:

-'

l

_",*Ł aoi'

A:

lĄnl

ddgtA _

q*ry+4 : : f. Ęł"_I)łidetA i f, *o,r 0 at -'" ?, ar ?, il 0A* #,
'411.

L'ip oznaCza' dopełnienie algebraiczne elementu Poniewaź

,: # : a(D1uł'*gr) :1u#,r,-2rr#'
U:: ottrt'o's'i. Doi -{ #r" " Ao,
Asc: !
2

wlęc

Stosując ten wzór, a także wzór (I2.II) ze wstępu, otrzymujemy

s'kK*rn
2

-(;,,*Ł,n"

,*#_

,"0!:! + \{',nu " iJo'

Ż---J

-

oojfŁ

).-

Eliminując symbo] Christoffela za pomocą definicji (12.13) ze wstępu, stwierdzamy, że drugi składnik po prawej stronie powyższego wzoru znika. W pierwszym składniku podstawiamy

I

2

s'u

K uo : Tr(s-t r<)

:

zH.

Geometria analityczna

otrzymujemy wzór podany w temacie zadania.

R.l2't7.

Pole powierzchni płata ,9 obliczamy ze wzorn

A'5\: I dddo2Ji. JD
oznaczając primem wielkości dotyczące płata ,9€, otrzymujemy
eti(ol' 02 )

-

0a (o|'

o2

)oi

(o|' ): eł(or,o2 ) * r}ln Eoi

o2 )

9ir

Przejdźmy do wyznacznika tensora metlycznego. Niech g,

| : 9tł*. / 1ln\ . ek + ei \-

\ *r",0u 0u: a"- ) u, aor.
óu

o!

det

g,'

€ +O(r2), {g':vĘ+=+l zv g d,e lr_o
r],o'|

gdzie O(e2) ozlacza człony proporcjonalne do €k, k ż 2. Kotzystając ze wzoru na pochodną wyznaczn7ka (zob' np. rozwiązanie poprzedniego zadania), otrzymujemy

q :ł (,,;*g'\l l,=o #,\", d,
d,

)1,=,

:,

(# *_ł-

.r *

",.

#)

:

rn

f,ło#..0.
()(ł\

A(s,)_-A(S)+,

I JD

do,do,

łaY nrP.exl oo'
E,
..

:

a{s)*,

f, ao' d,,'Ż f *

Qr r* -

) -, !,ao,

ao2

r/j u. L e t

+

o

(ez

).

Stąd

!4P|,_,:

f,ołołf,#

(łur"- .

_

I,d,o.d,l2yĘ

ul

. L.r.

12. P owierzchnie głatlkie

Drugi człon po stlonie prawej jest róvłny _2 ID do1d,o2 ,/jH n ' u. Pozostaje więc wykazać, że pierwszy człon znika. Zapiszmy ten człon w postaci

B
sd7ie pt

: | ,1rt,1oz SJn ?

.

2

^^: olJ'

Ąoi'

yĘgikI,J.ei, pruy czymro 0 na itzegu 0D obszaru D. Stosując twierdzenie Stokesa do całki B, zamieniamy ją na całkę krzywoliniową po dó. Otrzymujemy

o!

:

bowiem B1

: g:

a: Jan, I eBratt+B1d,t21:s,
B2 na

0D.

Literatura
Poniżej podano spis najbardziej popularnych i na ogół dostępnych podręczników, które mogą okazać się przydatne w dalszej nauce oraz przy rozwiązywaniu zadań z algebry i geometrii analitycznej' Przy niektórych po'ycjacł' umieszczono krótkie uwagi' Podręczniki obcojęzyczne podajemy jedynie wtedy, gdy, naszym zdaniem, podręcznik jest niezwykle popularny i nie ma jego odpowiednika w języku polskim.

Podręczniki z algebry i geometrii
[1] M. Balcerowicz-Szkutnik, E. I\4ichalska, E. Pośpiech, W. Szkutnik' ,4l9ebra linźowa d'la stud,ióu ekonomzcznych, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach, 19g9.
[2] A.

Białynicki-Birula, Algebra li.niowa
1963.

z geometriq,

Warszawa: PWN, 1979.

[3] G. Birkhotr, S. Mac Lane, Przeglqd algebry współczesnej, Warszawa: PWN, [a]

G. Birkhotr, T.C. Bartee, Współczesna algebra stosowana,
PWN,
1983.

Warszawa:
1970.

t5l

J. Browkin, Wybrane zagadnienia algebry, Warszawa: pWN,

t6l J. Gancarzewicz , Algebra

uJ,

1991.

linioua z elementarni georneźrźź, Kraków: skrypt

[7] J. Gancarzewicz, B. opozda, Wstęp d,o geometrii róźniczkowej, Kraków: Wydawnictwo UJ, 2003.
[8] I.M.

PWN, 1978; jeden z najlepszych na świecie podręczników z algebry liniowej, bardzo przy_ stępny.
li'ni'owej,, Warszawa:
Ofi

Gelfand, Wykład,y z algebry

[9]

B. Gdowski , Elernenty

cyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 1997.

geometri,i, różniczkowej

z

zad,aniarnź, Warszawa:

[10] B. Gleichgewtcht, Algebra, Warszawa: pWN, 1983.
[11]

T. Jurlewicz, Z' Skoczy\as, Algebra liniowa' Wrocław: oficyna Wydaw_ nicza GiS, 2000.

[,i,te.ratura

[12]

M.Ch. Klin, R. Poesche, K. Rosenbaum , Algebra
tykóu
7992.
ź informatykóu:

grupy, grafy, kombinatorykal warszawa: WNT,
d,la stud,entów, Warszawa:

stosou;ana dla rnatema'

[13]

J. Klukowski, J. Nabiałek, Algebra
2004.

WNT,

[14] J. Komorow ski, [15] A.I.

i kwadłyk, Warszawa: PWN,

od

ti,czb

zespolonych
1978.

d,o

tensorów, spinoróu, algebr Li'ego

Kostrykin, Wstęp do algebry, Warszawa: PWN, 1984'

li,nźoua i geometria', Warszawa: [16] A'I. Kostrykin, J.I. Manin, Algebra
1993.

PWN,

[17]

A. Mostowski' M. Stark, Elementg algebry wyższej, Warszawa: PWN,
1977.

[18]

A. Mostowski, M. Stark, Algebra li'niowa, Warszawa: PWN' 1977'

Boston: [19l W.K. Nicholson, Elementary Linear Algebra with Applźcations, PWS-Kent Publ. Comp.' 1986.
[20] [21]

Z. opiat, Algebra uyższa, Warszawa: PWN'
2002.

1974.

J. oprea, Geometria róźniczkowa i, jej zastosouanla, Warszawa: PWN, M' Sadowski, G eometri,a różni'czkoua, Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersy_ tetu Gdańskiego, 1998' W.I. Smirnow, Matematyka wyższa, lom 3, częśćI, Warszawa: PWN, 1964; nieco staroświecki podręcznik, napisany jednak niezwykle jasno i przystępnie. M. Stark, Geometria analityczna., Warszawa: PWN'
1974.

[221

[231

1241 [25]

A. Staruszkiewi cz, Algebra
fizyków i chemików.

i, geometri,a',

Kraków: skrypt UJ'

dla

[26]

T. Zaleski, Metod'g algebry liniouej PWN, 1987.

w

procesowej, Warszawa:

L'iteratura

429

Podręczniki z teorii grup
[1] M. Hammermesh) Teori'a grup u zastosowaniu d,o zagad,nźeń fi,zyczngch, Warszawa: PWN' i968; bardzo dobry podręcznik, dotyczący Zastosowań teorii grup.
[2] A. Kowalska, Wstęp nictwo UJ, 2000.
d,o

zastosowań teorii grup u fizyce, Kraków: Wydaw-

[3] G.J. Lubarski, Teoria grup i jej zastosowani,a u fi,zAce, Warszawa: PWN, 1968; wyłącznie d1a fizyków.
[4] J. Mozrzymas, Zastosowania teorii grup w fizyce, Warszawa:

nie dla początkujących.

PWN,

1977;

[5] M. Pietraszien, E.D. Trifonow, Pri.mi,enieni.e teori,i grup u kuantowoj mechaniki.e, Moskwa: Nauka, 1967.
[6]

R.G. Wybourne, Classźcal Group,s for Physici,sts, New York: J. Wiley' 1974; napisany niezwykle przystępnie i z dllżą liczbą przykładów; skotzystać z niego mogą studenci wyższych lat i doktoranci matematyki,
chemii, fizyki.

Podręczniki uzupełniające, zawierające obszerne fragmenty związane z algebrą i geometrią analityczną oraz ich zastosowaniami
[1]

F.W. Byron, R.W. Ft:Jler., Matematyka w fi,zyce klasycznej Warszawa: PWN' 1973; dla fizyków i chemików.

t,

kwantowej,

[2] H. N4argenau, G.W. Murphy, Matematyka w fi,zyce i chem,ii, Watszawa: PWN' 1962; rodzaj poradnika matematycznego, prosty i pożyteczny.

Żbiory zadań
[1] S. Białynicz,

PWN,

K'

Zieliński, Zad'ania z matematykź uyższej, Warszawa:

1967.

[2] M. Bryński, J. Jurkiewicz, Zbiór zad,ań z algebry, Warszawa:

PwN,

1981.

[3]

o. Cuberbil|er, Zbiór
1964; jeden z

zad,ań z geometrźi. analitycznej, Warszawa: PWN, najłatwiejszych podręczników.

430
I4l

Li,teratura

B. Gdowski' E. Pluciński, Zadani,a z rachunku wektorowego

anali,tycznej, Warszawa: PWN' 1982; napisany bardzo przystępnie, godny polecenia dla początkujących.
zad,ań z algebry, Warszawa:

i' geometri,i

[51

L. Jeśmianowicz, J. Łoś,Zbiór

PWN'

1976.

t6l

D. Faddiejew, I. Sominski, Zborni,k zadacz po wyssziej algebrie, Moskwa: Nauka, 1968.

I7l Ch.D. Ikranov, Zadaczi po liniejnoj algebri,e, Moskwa: Nauka, 1975.
I8l

I.L. Kalichman, Zad,anta z algebry Warszawa: PWN, 1974.

li,ni,owej i, programowania liniouego,

tel

o. Karwowski, Zbiór
1981.

zad,ań z geometri,i, różnźczkowej, \ĄIarszawa:

WNT,

[10]

Zbi'ór zad'ań z algebry, praca zbiorowa pod red. A.I. Kostrykina, Warszawa: PWN, 1995.

[11]

I.W. Proskurjakov, Zbornik zadacz po li.ni.ejnoj algebri,e, Moskwa: Nauka, 1984.

[12]

S. Przybyło, A. Schlachtowski, Algebra 'l geometrźa afi,nlczna u
n'iach, Warszawa:

WNT,

zad,a-

1983.

[13]

U.J. Rutkowski , Algebra abstrakcyjna u
2001.

zadan'iach., Warszawa:

PWN,
P.ze-

I14l

W. Siemaszko,. Z. Stankiewicz, Algebra z geometriq. Zbiór zad,ań, szów: oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej' 1999.

Spoleczny Instytut 'Wyd avłniczy Znak, ul. Kościuszki 37,30-105 IGaków. wydanie I,2005. Druk Drukalnia Kolejowa Kraków, ul' Bosacka 6, Kraków.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->