Wielka Rewolucja Francuska

Przyczyny:

kryzys gospodarczy głód spowodowany nieurodzajem niekorzystne układy handlowe z Anglią rozrzutność dworu , wysokie koszty utrzymana Wersalu spadek produkcji i zwiększenie podatków związane z długiem państwa wydatki na wojnę
siedmioletnią

kryzys polityczny – bunt uprzywilejowanych, chęć ograniczeni władzy monarszej
Francuskie stany :

1 - duchowieństwo i 2 - szlachta -dominująca rola w państwie , liczne przywileje
honorowe , sądownicze i podatkowe
Wewnętrzy podział pod względem materialnym: W duchowieństwie liczny kler wywodził się z mieszczaństwa i chłopstwa; wyższe duchowieństwo było b. bogate. Arystokracja dworska bogatsza niż szlachta prowincjonalna i biedota miejska

3 - stan trzeci - mieszczaństwo i chłopi [ bankierzy, kupcy, przemysłowcy, robotnicy, biedota
miejska]

Stan 3 nie miał żadnego wpływu na sytuację polityczną, mimo iż stanowił 96% społeczeństwa francuskiego i opłacał wysokie podatki . Najważniejsze wydarzenia rewolucji:

5 maja 1789 - Ludwik XV zwołuje Stany Generalne 17 czerwiec 1789 - stan trzeci wobec odmowy wspólnego uczestnictwa w obradach
pozostałych stanów ogłosił się Zgromadzeniem Narodowym – reprezentacją całego społeczeństwa , miejsce obrad : sala do gry w piłkę

9 lipca 1789 - przekształcenie Zgromadzenia Narodowego w Konstytuantę 14 lipca 1789 – zdobycie Bastylii przez lud Paryża i powołanie Gwardii Narodowej pod
dowództwem Józefa de La Fayette’a

26 sierpnia 1789 – ogłoszenie Deklaracji Praw Człowieka i Obywatela w opracowaniu La
Fayette’a :głosiła wolność , równość, braterstwo, własność;– czyli tzw. prawa naturalne

3 września 1791 – uchwalenie konstytucji roku 1791 1 października 1791 – rozpoczeta działalność Legislatywy – wybrane zgodnie z
konstytucją Zgromadzenie Prawodawcze

20 kwietnia 1791 – Zgromadzenie Prawodawcze wypowiedziało wojnę Austrii 10 sierpnia 1792 – uwięzienie Ludwika pod naciskiem ludu Paryża 20 września 1792 – „kanonada pod Valmy” moralne zwycięstwo francuskiej armii
rewolucyjnej nad połączonymi siłami austriacko-pruskimi

21 stycznia 1793 – ścięcie króla Ludwika XVI 1793 – wojna Francji z „koalicją [ W.Brytani, Austria, Prusy, Holandia , Hiszpania ] 5 kwietnia 1793 – utworzenie Komitetu Ocalenia Publicznego 24 czerwca 1793 – Konwent zależny od jakobinów , uchwalił konstytucję jakobinów do 27 lipca 1973 – okres wielkiego terroru [ inspirowany przez przywódcę jakobinów
Maksymiliana Robespierre’a

27 lipca 1794 – przewrót theridoriański – aresztowanie Rebespierre’a i przejecie władzy
przez burżuazję

22 sierpnia 1794 - uchwalenie konstytucji roku trzeciego
Bilans rewolucyjny:

zniesiono ustrój feudalny we Francji powstał nowy typ państwa, w którym władzę objęła burżuazja chłopi otrzymali zieię na własność gwarancje wolności słowa, wyznania, nietykalności osobistej , oraz ochrony własności narodowy charakter armii wpływ ideologicznt na ruchy rewolucyjne w Europie przełomu XVIII i XIX stulecia bestialskie zbrodnie władz rewolucyjnych [ dotknęły przedstawicieli wszystkich stanów]