P. 1
51142924 M Bogdanowicz Metoda Weroniki Sherborne w Terapi i Wspomaganiu Rozwoju Dziecka

51142924 M Bogdanowicz Metoda Weroniki Sherborne w Terapi i Wspomaganiu Rozwoju Dziecka

|Views: 137|Likes:
Wydawca: dulex
metoda veronike serborn
metoda veronike serborn

More info:

Published by: dulex on Oct 07, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/19/2014

pdf

text

original

Sections

 • 2. Organizacja ćwiczeń i grup zajęciowych
 • 3. Przygotowanie terapeutów do prowadzenia zajęć
 • 4. Korzyści wynikające ze stosowania metody Weroniki Sherborne
 • IV. Ćwiczenia stosowane w metodzie Weroniki Sherborne
 • 1. Wprowadzenie
 • 2. Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała
 • 5. Ćwiczenia twórcze
 • V. Zakres zastosowań metody Weroniki Sherborne
 • 3. Metoda Weroniki Sherborne w terapii dzieci jąkających się
 • II. Wykaz sposobów oceny skuteczności metody Weroniki Sherborne
 • 1. Weronika Sherborne: Ocena Ruchu*
 • 1. SKALE OBSERWACJI ZACHOWANIA
 • 2. ARKUSZ ZAPISU OBSERWACJI
 • 3. PROFIL ZACHOWANIA
 • Bibliografia

Marta Bogdanowicz BoŜena Kisiel Maria Przasnyska

METODA WERONIKI SHERBORNE W TERAPII I WSPOMAGANIU ROZWOJU DZIECKA
Wydanie trzecie

WARSZAWA 1997 WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE

Projekt okładki i karty tytułowej Barbara Aumer Na okładce wykorzystano fotografię Krzysztofa Wojciechowskiego Redaktor Anna Andre-Urbańska Redaktor techniczny Agnieszka Ziemkiewicz

Ryciny 5, 6 i 7 oraz ilustracje do rozdziału IV wykonała Barbara Aumer

© Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1992 ISBN 83-02-04789-9
Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Warszawa 1997 Dodruk do wydania trzeciego Arkuszy drukarskich: 10,0 Zakłady Graficzne w Poznaniu Zam. nr 70175/97

........ Kategorie ruchu w metodzie Ruchu Rozwijaj ą cego ........................................................................................... 1....... V......................................... 4.............. Ćwiczenia stosowane w metodzie Weroniki Sherborne......................................... 2.... 1............................................................................................................................................ 2............... Znaczenie ruchu w Ŝ yciu człowieka ... 3.................... 1........................ 7 7 11 16 18 25 25 30 35 37 39 41 41 47 49 53 58 58 59 63 65 72 73 73 75 II..................................................................... 2...... Rola ruchu i kontaktu fizycznego we wspomaganiu rozwoju i terapii dziecka ..................... Korzyści wynikające ze stosowania metody Weroniki Sherborne .......................... Program zaj ęć i ich planowanie............................................... IV............................................................................... 4.................... 5..................... 5 CZ ĘŚĆ I ................................. Zało Ŝ enia metody Ruchu Rozwijaj ą cego Weroniki Sherborne ......... 1...............................Sherborne w Polsce .................................................................................................................. Organizacja ć wiczeń i grup zaj ę ciowych ......... 2..... 3.............. Obserwacja i analiza ruchu ............... Organizacja zajęć stymulująco-terapeutycznych według metody Weroniki Sherborne ........... Zakres zastosowań metody Weroniki Sherborne ......................Spis treści Słowo wstępne ........................................................... Zastosowanie metody Weroniki Sherborne w pracy z dzie ć mi upoś ledzonymi umysłowo ................. III.............................................. Wprowadzenie .................................................... 4......................... 1............... Ć wiczenia pozwalaj ące zdoby ć pewno ść siebie i poczucie bezpiecze ństwa w otoczeniu ............................. 2................... Gimnastyka twórcza (ekspresyjna) Rudolfa Labana.......... METODA RUCHU ROZWIJAJ Ą CEGO WERONIKI SHERBORNE I........................ Ruch jako czynik rozwoju i środek terapii ...... 4.................................. Wprowadzenie ........................................................................ 3......................................... Weronika Sherborne — Ŝ ycie i działalno ść .. 5................ Geneza metody Ruchu Rozwijającego..................................................... 3................ Przygotowanie terapeutów do prowadzenia zajęć.......................... .... Ć wiczenia prowadz ą ce do poznania własnego ciała .......................... •... Stosowanie metody Weroniki................ Rudolf Laban i jego szkoła.................................................... Ć wiczenia ułatwiaj ą ce nawi ą zanie kontaktu i współpracy z partnerem i grup ą ........................... Ćwiczenia twórcze ....................................................................................

... 5................... II...................... Profil Zachowania ......................................... 2.... 1986)........ Metoda Weroniki Sherborne w pracy z dzieć mi z nadpobudliwo ścią ruchową . 1....................................... 4..................................................... Efektywno ść metody Weroniki Sherborne we wspomaganiu rozwoju małych dzieci z domu dziecka (badania E.............................................. Wprowadzenie ...... 82 84 89 100 105 105 106 107 108 121 121 129 140 142 142 145 147 147 153 157 158 .. Lisieckiej...................................................................................... Badania nad efektywnością metody Weroniki Sherborne prowadzone w Polsce ...... 3...................................... CZĘŚĆ II EFEKTYWNOŚĆ METODY RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE I........ 3....................................... ANEKSY I.......... 1991) ..................................................................................................... Badania nad efektywnością metody Weroniki Sherborne prowadzone w Wielkiej Brytanii.................................................. Wpływ metody Weroniki Sherborne na rozwój poznawczy uczniów w młodszym wieku szkolnym (badania P...... II..................................................................... Wpływ metody Weroniki Sherborne na niektóre aspekty funkcjonowania w klasie szkolnej dzieci głębiej upośledzonych umysłowo (badania C......... Hill................ Marta Bogdanowicz.......... 4.......... Wykorzystanie metody Weroniki Sherborne w terapii dzieci z zespołem Downa (badania M.................................................................................................. Arkusz Zapisu Obserwacji.... Weronika Sherborne: Ocena Ruchu ................ 2........ Sharpe..........................................3.. 2............. Bibliografia ...................................... 1979) .......................................................................................................................................................... Zastosowanie metody Weroniki Sherborne w psychoterapii grupowej dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi ....... Wykaz filmów wideo na temat metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne .................. Warto ść metody Weroniki Sherborne w opinii studentów i nauczycieli (badania M.............................. Cyndi Hill: Arkusz Obserwacji Zachowania .......................................... Metoda Weroniki Sherborne w terapii dzieci j ą kaj ących się .............. 1............................................................. Wykaz sposobów oceny skuteczności metody Weroniki Sherborne ...................... Skale Obserwacji Zachowania .. 6........................................ 1............ Lubianiec.............. Ewa Lubianiec: Skale Obserwacji Zachowania (SOZ) ........................................... Kirby................................................................................... Udział młodzieŜy w pracy z dziećmi z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne .......................................... 1984) ..................................................................... 1991).....

Annę Leonard i George'a Hilla podczas ich pobytu w Gdańsku. ofiarowała mi swoją. Dopytywała si ę o szczegóły dotycz ące stosowania jej metody w Polsce. dopiero co wydaną. w jakich instytucjach pracuje się jej metodą. To wszystko wydarzyło się na miesiąc przed śmiercią. która — jak miało się niedługo okazać — była jej ostatnią publikacją i testamentem pedagogicznym zarazem. krzątała się wokół chorego męŜa. Weronika Sherborne z uwagą słuchała relacji o tym. Wnikliwie komentowała film dokumentujący zajęcia prowadzone przez jej uczniów. Tego wstępu nie napisze juŜ nigdy. Marta Bogdanowicz * Pierwszy międzynarodowy zjazd „szerbornowców" odbył się w 1992 r. Chętnie przystała na propozycję napisania wstępu do naszej ksiąŜki. Na spotkaniu w sierpniu 1990 r. Dwa dni później odszedł na zawsze jej mąŜ. Na prośbę o ponowny przyjazd do Polski uśmiechnęła się z rezygnacją. w jej domu w Bristolu. w wieku 68 lat. Zmarła nagle 18 września 1990 roku. przepraszająco. by słuŜył kształceniu terapeutów w Polsce. jak wielu w Polsce ma zwolenników. który wówczas podsunęłam — stworzenia międzynarodowej organizacji osób pracujących jej metodą: International Family of Sherborne Movement* — przyjęła z zaciekawieniem i akceptacją.Słowo wstępne Wstęp do tej ksiąŜki miał być napisany przez Weronikę Sherborne. parzyła angielską herbatę. wspominała poprzednie wizyty w naszym kraju. . w Brukseli. ksiąŜkę Developmental Movement for Chiłdren. z jakimi dziećmi. Do ksiąŜki dołączyła własną kasetę wideo ze swoim najlepszym filmem Good Companions. śegnając się.. Pomysł.

płynące z ciała ludzkiego [Leonard 1987].e. Znaczenie ruchu w Ŝyciu człowieka Nie zawsze zdajemy sobie sprawę z tego. jak teŜ ruch. Jest on niezbędny nie tylko w Ŝyciu osób głuchych czy w pracy aktorów. ruch „profesjonalny" wykonywany w uprawianym zawodzie. Ŝe ich autorzy mieli świadomość. ujawniając się w róŜnych formach jego aktywności.CZ ĘŚĆ I METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE I. Ŝe bez ruchu nie byłoby istnienia. jego roła w przyrodzie. Ruch towarzyszy Ŝyciu człowieka od narodzin do śmierci.) ojcem „wychowania tanecznego". Nie jest przesadne stwierdzenie.n. W. za pomocą którego człowiek wyraŜa swe emocje. ruch „ekspresyjny". jak waŜny jest ruch. jak istotne moŜliwości dla rozwoju intelektualnego niesie doświadczenie fizyczne. Tomaszewski proponuje nazwać Platona (427-347 p. Wśród znanych postaci warto wymienić trzy nazwiska: . który słuŜy nawiązywaniu kontaktów i komunikowaniu się z otoczeniem. Znaczenie ruchu dla rozwoju osobowości człowieka wykazali i wykorzystali praktycznie pedagodzy Ŝyjący na przełomie XIX i XX wieku. Jest to na przykład ruch „uŜytkowy" związany z Ŝyciem codziennym i zaspokajaniem róŜnych potrzeb człowieka. ale takŜe w porozumiewaniu się nas wszystkich z otoczeniem. „Język ruchu" lub inaczej „język ciała" (body language) stanowi około 70% komunikacji interpersonalnej — porozumiewania się ludzi między sobą. JuŜ pisma staroŜytnych filozofów — Platona i Arystotelesa — wskazują. Ruch jako czynnik rozwoju i środek terapii 1.

Stworzona przez R. Prawo E. szkoły steinerowskie (waldorfskie). Jego koncepcja stanowiła wcielenie i przeniesienie idei Steinera na grunt pedagogiki. Steinera teoria eurytmii zakłada. co się dzieje wokół nas. wschodów i zachodów. Dupre wprowadził do neuropsychiatrii poj ęcie psychomotoryki (psyche — „dusza" z języka greckiego. a wychowanie muzyczne oparto na rytmie i ruchu. Obecnie związek pomi ę dzy psychiką i motoryką jest rozumiany szeroko — jako powi ą zanie ruchu z całokształtem procesów poznawczych i emocjonalno8 . twórca antropozofii i teorii eurytmii. przypływów i odpływów. dni. Ŝe człowiek wyraŜa swoj ą osobowość: uczucia. — W ę gier Rudolf von Laban (1879-1958). — Szwajcar Emil Jacąues-Dalcroze (1865-1950). Istnieje więc rytm pór roku. Przykładem są powszechnie realizowane programy wychowania muzycznego i fizycznego. zarówno tego. twórca nowoczesnego wychowania muzycznego. Rytmy biologiczne człowieka to rytm oddechów i bicia serca. snu i czuwania. Dupre stało się podstawą rehabilitacji psychomotorycznej ze względu na załoŜenie. Twierdził on. Rytm stanowi centralne pojęcie tej koncepcji. Nawet napinanie i rozluźnianie mięśni ma charakter rytmiczny. one to bowiem są motorem jego działania i źródłem czucia. Jest on traktowany jako podstawa wszelkich procesów w przyrodzie. wywodzące się z tych załoŜeń i tzw. okresów płodności. movere — „poruszać" z j ęzyka łacińskiego) i tezę. ale z tej konstatacji wyprowadziło konsekwencje pedagogiczne — programy pedagogiczne do dziś rozwijane przez kontynuatorów. Ŝ e ruch jest wyrazem potrzeby ludzkiej aktywno ś ci. W roku 1913 E. Rehabilitacja psychomotoryczna ma zatem na celu usprawnianie i harmonizowanie współdziałania motoryki i psychiki przez korekcję zaburzonych funkcji. Tych trzech „rówie ś ników" nie tylko wskazywało na znaczenie ruchu. Ŝe oddziaływanie aktywizuj ące rozwój jednej z tych sfer mo Ŝe dodatnio wpłynąć na rozwój drugiej z nich. Rytm w muzyce jest odpowiednikiem prze Ŝ ywanych przez człowieka „rytmów wewnętrznych". Ŝe rozwój psychiczny i motoryczny są ze sobą ściśle powiązane. twórca nowoczesnej kinetografii oraz gimnastyki twórczej (ekspresyjnej). opartego na gimnastyce rytmicznej. myśli i wszelkie treś ci Ŝycia psychicznego za pomoc ą rytmu i ruchu.Austriak Rudolf Steiner (1861-1925). Przez ruch naszego ciała uczymy si ę nawią zywać kontakty z otaczaj ącym nas światem. jak i w nas samych.

Dzieciom zabrania się wielu form zachowania. Obydwa aspekty rozwoju psychoruchowego są traktowane równorzędnie w dziedzinie diagnostyki i terapii. w sposób naturalny. wykonując stale te same czynności. szczególnie zaś na ich dziedzinach specjalnych: neuropsychiatrii dziecięcej. psychologii klinicznej i pedagogice specjalnej. Ŝe najczęściej człowiek siedzi (przy biurku. w jakim rozwija się dziecko.-motywacyjnych. Modern Educational Hance dowodzi on tezy o fundamentalnym znaczeniu ruchu dla rozwoju jednostki. Zdaniem R. naturalnej dla małego dziecka. cywilizacji zachodniej dochodzi zatem do stopniowego ograniczenia ruchów i w konsekwencji do powolnej eliminacji naturalnej kinetyki ciała. Rehabilitacja psychomotoryczna opiera się na dorobku róŜnych dyscyplin: medycyny. Ruchy dziecka wywodzą się z odziedziczonego wzorca genetycznego i zaleŜą od czynników oddziałujących na centralny system nerwowy dziecka. przede wszystkim dziecka. uczenie) i terapii (korekcja zaburzonych funkcji) z wykorzystaniem ruchu. Laban interesował się równieŜ człowiekiem w sytuacji pracy. kształtuje równieŜ jego sposób poruszania się. zahamowania i nadmiernego kontrolowania ruchów przez ludzi dorosłych. Labana zdrowe dzieci rodzą się z potencjalną zdolnością wykonywania wszystkich ruchów. powiązanego z rytmem i słowem. uczennicy Labana. „Le Bon Depart" (Dobry Start) — Holenderki Thea Bugnet (1887-1951) oraz „Developmental Movement" (Ruch Rozwijający) — Angielki Weroniki Sherborne (1922-1990). maszynie). lecz poziom koordynacji wzrasta wraz z wiekiem dziecka. Otoczenie społeczne. Stwierdził. do usztywnienia. ich ruchy są słabo skoordynowane. Ich rozwój ruchowy przebiega od spontanicznej ekspresji ruchowej. R. Studia nad ruchem ludzkim zawdzięczamy jednak przede wszystkim Rudolfowi Labanowi. stymulowanie. są metody: „Schulwerk" (Praca Szkolna) — Niemca Karola Orffa (1895-1982). a ruch jest naturalnym środkiem komunikacji. W tzw. stole. . gdyŜ wszyscy ludzie mają zdolność porozumiewania się za pomocą ciała. Niemowlęta poruszają się swobodnie. W swej pracy z 1948 r. psychologii i pedagogiki. Pozycja ta pozostaje w sprzeczności z potrzebami zdrowego człowieka. Przykładami oddziaływania z pogranicza wychowania (wspomaganie rozwoju.

Bycie w otoczeniu. w rezultacie czego człowiek zamyka się w sobie. Labana najwyŜszym poziomem rozwoju aktywności ruchowej jest „ruch kreatywny". odzyskuje poczucie swobody (odpręŜenie). bo większość zawodów wymaga pozostawania przez dłuŜszy czas w bezruchu lub teŜ aktywność ruchowa człowieka podczas pracy jest ściśle ograniczona do pewnych sekwencji ruchowych. potrzebę odpręŜenia. potrzebę ekspresji i potrzebę tworzenia. siedząc w ławkach szkolnych. stanów niepokoju i zahamowań. KaŜdy człowiek ma potrzebę działalności twórczej. Narastanie i kumulacja napięć. Odkrył. dlatego działania twórcze pozwalają na rozładowanie skrywanych i hamowanych uczuć. Tylko niewiele osób doświadcza pełnej swobody ruchu. jeśli okresowo nie zostanie rozładowane. Tak więc ruch umoŜliwia człowiekowi nawiązanie fizycznego kontaktu z otaczającą go rzeczywistością i jest warunkiem jego zdrowia psychicznego. Laban za najwaŜniejsze potrzeby uznawał: potrzebę ruchu.a znaczną część czasu spędzają one. Po osiągnięciu dorosłości sytuacja nie zmienia się. Ŝe wszystkie te potrzeby człowiek moŜe zaspokoić w tańcu. odreagowanie napięć psychicznych. Wiedzie to do utraty wiary we własne moŜliwości. które wierzą w swoje moŜliwości. jest przyczyną stresów psychicznych. muzykę. Kreatywność jest manifestacją wewnętrznych stanów świadomości i emocji człowieka. poprzez okres dorastania. dzięki ruchowi wyraŜa swoje uczucia (ekspresja). tańcząc. Labana — do wzrastania wewnętrznego napięcia. Jest groźne dla zdrowia jednostki. mają zaufanie do otaczającego świata. odsuwa się od innych. R. Ŝe kaŜdy człowiek — od urodzenia aŜ do śmierci — chce tańczyć. „Tworzenie" moŜna realizować w dowolnej formie — przez pracę. tworzy własne kompozycje ruchowe (kreacja). począwszy od wczesnego dzieciństwa. a takŜe umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi. który daje moŜliwość zaspokojenia potrzeby tworzenia. aŜ do dorosłości prowadzi — zdaniem R. teatr. Zdaniem R. Pojawia się ona w sposób naturalny u osób. Stwierdził. To ciągłe ograniczanie swobody ruchu. które nieustannie ogranicza naturalne potrzeby swobody ruchu. a więc realizuje jedną z podstawowych potrzeb ludzkich. bo taniec jest ekspresją samego siebie. powtarzanych przez długi okres. W większości przypadków zaspokojenie potrzeby ruchu jest więc silnie ograniczone. bez względu na ich pozy10 . które staje się „chronicznym stanem" organizmu. traci kontakt z otoczeniem.

Istnieją równieŜ inne kategorie ruchu. — ruch prowadzący do współdziałania w grupie. Tak więc ruch z jednej strony ma istotne znaczenie dla rozwoju osobowości człowieka. Sherborne w metodzie Ruchu Rozwijającego. PoniŜej omówimy tylko te kategorie. niespokojny. jak psychologia. która sprzyja relaksowi. KaŜdy człowiek odczuwa potrzebę poznania i kontrolowania własnego ciała. którymi zajmują się takie dyscypliny nauki i praktyki. Sherborne wyróŜnia się kilka kategorii ruchu: — ruch prowadzący do poznania własnego ciała.tywne czy negatywne zabarwienie. wychowanie fizyczne. 2. a podstawowym zadaniem wszystkich ćwiczeń jest wykształcenie umiejętności osiągania stanu odpręŜenia. nie słuŜy zdrowiu psychicznemu i moŜe prowadzić do zaburzeń. — ruch kreatywny. „ruch profesjonalny" czy „ruch ekspresyjny". wyraŜanie uczuć. staje się napięty. W ten sposób umoŜliwia zaspokojenie fundamentalnej potrzeby psychicznej człowieka. Ŝe wszystkie zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego zawierają element relaksu. — ruch kształtujący związek jednostki z otoczeniem fizycznym. Stało się to dlatego. — ruch wiodący do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem. pedagogika. Ruch prowadzący do poznania własnego ciała . W wymienionych wyŜej kategoriach nie wyróŜniono takiej formy ruchu. takie jak omówione na początku rozdziału: „ruch uŜytkowy". W sytuacji gdy nie moŜe tego osiągnąć. a w przypad11 . co sprzyja nawiązywaniu kontaktów z drugim człowiekiem. Ogranicza to jego pełne funkcjonowanie. Laban i W. które wyodrębnili R. Postawa kreatywna ułatwia przekazywanie myśli. z drugiej zaś moŜe stać się istotnym elementem terapii. jaką jest potrzeba bycia z kimś i współŜycia z innymi. ale takŜe „ruch lokomocyjny" czy „manipulacyjny". Kategorie ruchu w metodzie Ruchu Rozwijającego W metodzie R. Labana i W.

Czynności ruchowe naleŜące do tej kategorii pozostają w ścisłym związku z działaniami ruchowymi poprzedniej kategorii. Ruch wiodący do wytworzenia się związku z drugim człowiekiem Ta kategoria ruchu sprzyja wytworzeniu się zaufania do drugiego człowieka i na tej podstawie — budowania związku z drugim człowiekiem.kach skrajnych prowadzi do zaburzeń zachowania. jak waŜne miejsce zajmują w psychoterapii ćwiczenia mające na celu wytworzenie poczucia ugruntowania. aby człowiek czuł się swobodnie w otaczającej go przestrzeni. podłogą). aby się jej nie obawiał. poczucia zagroŜenia. Ruchy zaliczane do tej kategorii pozwalają na stopniowe poznanie poszczególnych części naszego ciała. Zasadniczym celem czynności ruchowych tej kategorii jest 12 . Kontrola nad ruchami tych części ciała jest warunkiem utrzymania równowagi. zasklepiania się w sobie i usztywnienia swoich zachowań. Stanowią one naturalny „bufor" lub łącznik pomiędzy człowiekiem i podłoŜem (ziemią. nóg i bioder. Warto przypomnieć. by na tej podstawie mógł się wytworzyć związek między człowiekiem i tym. Zasadnicze działania ruchowe odbywają się jak najniŜej. Poznanie własnego ciała i kontrola nad jego ruchami prowadzi do ukształtowania się własnej toŜsamości: wyodrębnienia własnego . kolan. na podłodze. np. Nieumiejętność korzystania z „wolności w przestrzeni" prowadzi do zahamowań. Ruch kształtujący związek jednostki z otoczeniem fizycznym Ta kategoria ruchu ma na celu wykształcenie orientacji w przestrzeni. niechęci do nowych sytuacji.ja" od otoczenia („nie ja"). Inne formy ruchu zmierzają do tego. co prowadzi do wytworzenia kontaktu z podstawą i daje poczucie „ugruntowania". Obie kategorie występują równolegle w czasie sesji ruchowych. co go otacza. Poznanie własnego ciała jest — zdaniem autorów — sprawą zasadniczą. a w konsekwencji do izolacji od otoczenia. traktowane we wszystkich progamach jako fundamentalne dla uzyskania poprawy stanu psychicznego pacjenta. poniewaŜ na nich opiera się cięŜar ciała. stabilności. Szczególną wagę przywiązuje się do stóp.

Matka dostarczała niemowlęciu licznych bodźców dotykowych: najpierw delikatnie łaskotała palcami jego wargi. Plooij opublikował w 1980 r. Laban klasyfikuje związki międzyludzkie jako: — ruch „z" (witch). przytacza obserwacje prowadzone wśród tubylców z Nowej Gwinei. wskazując na głębokie zakorzenienie się w kulturze człowieka tych form zachowania. 13 . a dopiero później pseudoagresywnych zabaw rówieśników. Ze względu na typ ruchu R. R.zachęcanie uczestników zajęć prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego do nawiązania pozytywnych i znaczących kontaktów z innymi osobami. H. skoro spotykamy te formy kontaktów we wszystkich społeczeństwach współcześnie Ŝyjących pomimo róŜnic kulturowych. E. dziecko odpychało matkę. Ŝe tak prawdopodobnie bawiły się dzieci ludzi pierwotnych. Olechnowicz [1988]. Baraszkowanie to powszechne zjawisko w świecie ludzi i zwierząt. R. Dziecko samo regulowało dopływ tej stymulacji. E. Dziecko w swoim rozwoju emocjonalnym i społecznym najpierw musi nauczyć się kontaktu z dorosłymi. potem czyniła to coraz energiczniej. kociąt. które przypominają zabawy dzieci i dorosłych zwane baraszkowaniem. zjedna osobą. MoŜna zaryzykować twierdzenie. Sorensen opisuje kontakty dotykowe w przebiegu socjalizacji. Dopiero po tym etapie zabaw indywidualnych z dorosłymi następował etap baraszkowania z rówieśnikami. gdy była zbyt silna. — ruch „razem" (shared). aby było dojrzałe do zabaw z rówieśnikami w grupie. opartych na wzajemnym poznaniu i zrozumieniu potrzeb partnera oraz na wzajemnym zaufaniu. — ruch „przeciwko" (against). np. małych niedźwiadków czy małpek. Na przykład F. [Olechnowicz 1988] obserwacje zachowania szympansów — matek i dzieci. Do wytworzenia się takiej więzi dochodzi w trakcie wspólnych doświadczeń w przebiegu zabaw ruchowych proponowanych w metodzie Ruchu Rozwijającego. Sorensen opisywał podobny przebieg socjalizacji tubylców z Nowej Gwinei z udziałem najpierw zabaw dotykowych dziecka z dorosłymi. podczas zabaw polegających na dotykaniu przez niemowlęta piersi matek czy na „kotłowaniu się" starszych dzieci z rówieśnikami. Te same zjawiska i prawidłowości obserwujemy w świecie zwierzęcym: baraszkowanie szczeniaków.

niewłaściwe jest więc takŜe wyłanianie zwycięzców i pokonanych. jakoby wyzwalały zachowania agresywne. i odwrotnie — broniący się poznaje mo Ŝliwości atakującego. stary łobuzie". Te formy kontaktów społecznych funkcjonują takŜe w świecie dorosłych. Partner. H. przekomarzanie si ę . który broni się. popychanie. W ten sposób w pierwszej fazie ć wicze ń ruchowych „z" buduje si ę wzajemne zaufanie i zrozumienie przy pełnieniu odmiennych. w których jeden z partnerów jest bierny. zaufanie wypływające ze świadomo ś ci.. pisz ą c o tych zjawiskach i o zabawach pseudo14 . Ćwiczenia „przeciwko". a ze strony partnera pasywnego — całkowitego zaufania do osoby aktywnej. wyzwalaj ący nagromadzone napięcia psychiczne. którą atakuje. Dlatego nie jest wskazane pobudzanie do przyjmowania postaw konkurencyjności. Najlepiej. Ruch „przeciwko" to ćwiczenia ruchowe. są niczym innym. siłowanie si ę. jak zabawą w mocowanie. Jego reakcja obronna jest uzaleŜniona od natęŜenia ataku.Ruch „z" to takie ć wiczenia ruchowe. Sesje. w których występuje ten typ ćwiczeń ruchowych. Ŝe w fazie bardziej zaawansowanej bierny partner pozwala się unieść osobie aktywnej. Te ćwiczenia powinny być pozbawione agresji. Dzięki temu atakuj ą cy mo Ŝe rozwin ąć w sobie wra Ŝliwo ść na mo Ŝliwo ś ci osoby. pojawiając się jako tzw. Ćwiczenia ta naleŜy ocenić jako pozytywny składnik metody. Sherborne stwierdza si ę . zaczepki słowne 1 docinki s ą domen ą dziewczynek. W opracowaniach omawiaj ących metod ę W. To za ś pomaga partnerowi aktywnemu wzmocnić zaufanie do siebie samego. Olechnowicz. które nierzadko wywołują zastrzeŜenia pedagogów. aby osoby pracuj ące w parze na zmianę przyjmowały rolę aktywn ą (atakuj ą cego) i biern ą (bronią cego się ). utarczki słowne. których celem jest uświadomienie uczestnikom ich własnej siły przy współdziałaniu z partnerem. powinny być okazj ą do ś wietnej zabawy dla uczestników. uzupełniaj ących się ról. co świadczy 0 pełnym zaufaniu do niej. Ŝ e jest on w stanie udzieli ć pomocy swemu podopiecznemu. czę sto hałaśliwej i wnoszącej odpręŜenie. W końcowej fazie ataku moŜe on pozwolić na zwycięstwo „atakującego" partnera. W przypadku chłopców są to raczej zmagania fizyczne. szermierka słowna dla wprawy czy stosowanie zwrotów „jak si ę masz. drugi zaś aktywny i opiekuń czy wzgl ędem niego! Wymaga to ze strony aktywnego partnera zrozumienia potrzeb i moŜliwo ści drugiej osoby. daje osobie atakuj ącej moŜliwość wypróbowania swojej siły.

agresywnych u dzieci, wskazuje na ich zalety. Dziecko podczas tych zabaw „doskonali te same sprawności, jakie są potrzebne podczas prawdziwej bójki, ale ć wiczy je w sposób kontrolowany, tak by partnerowi nie zrobi ć krzywdy. Ta umiej ę tno ść pomo Ŝ e mu, gdy sytuacja będzie tego wymagała, kontrolować takŜe prawdziwe impulsy agresywne" [Olechnowicz 1988, s. 73]. Autorka przytacza teŜ doświadczenia na zwierz ę tach, potwierdzaj ą ce te przypuszczenia. F. Plooij w publikacji z 1980 r. opisuje zachowanie małpek, którym uniemoŜliwiono baraszkowanie, zawierające w sobie formy zabaw pseudoagresywnych. Stwierdził, Ŝe małpki biorące udział w eksperymencie nie potrafiły regulowa ć swoich napi ęć psychicznych w sytuacji prawdziwego konfliktu. Reagowały w sposób skrajny: albo całkowicie odsuwały si ę , albo atakowały w sposób niekontrolowany. Ćwiczenia „przeciwko", maj ące charakter zabaw pseudoagresywnych, umoŜliwiają dzieciom poznanie własnych i cudzych sposobów -reagowania, uczą radzenia sobie w sytuacji konfliktu, uświadamiają emocje. Świadomość ta pozwala kontrolować swoje emocje (np. przezwycięŜyć lęk) i zachowania (szczególnie zachowania zaczepno-obronne). Korzystnie oddziałuje tu wprowadzenie reguł zachowania (kontraktów), np. jestem silny, ale delikatny, nie obraŜam się, gdy przegram, nie śmieję się z pokonanego, nie zawsze muszę być lepszy itp. Psychologowie prowadzący pracę psychoterapeutyczną z dziećmi stwierdzają zgodnie, Ŝe zachowania pseudoagresywne (wyraŜone w bezpośredniej zabawie z rówieśnikami czy symbolicznie, np. w rysunku) odblokowują aktywność i torują drogę do bliskich i przyjaznych kontaktów z drugim człowiekiem [Węgrzynowicz 1965; Bogdanowicz 1989, 1990, 1991; Olechnowicz 1988]. Ruch „razem" to takie ćwiczenia ruchowe, które wymagaj ą jednakowego zaangaŜowania partnerów. Ćwiczenia te prowadzą do wytworzenia harmonii i równowagi. Udział w nich wymaga wzajemnego zaufania, zrozumienia, współpracy i równego wkładu wysiłku fizycznego, co jest warunkiem osią gni ęcia sukcesu.

Ruch prowadzący do współdziałania w grupie
Podobnie jak poprzednio, tak i tu mo Ŝna czynności ruchowe zakwalifikowa ć według tych samych kategorii: ruch „z", „przeciwko" i „razem". 15

RóŜnica w porównaniu z opisanymi juŜ ćwiczeniami polega na liczbie uczestników ćwiczeń. W tym przypadku jest ona większa: ćwiczenia wykonuje się w trójkach, a następnie z całą grupą (więcej niŜ 3 osoby). W ćwiczeniach ruchowych „z" 2 osoby mogą zajmować się trzecią, opiekować się nią. W ćwiczeniach „przeciwko" kilka osób jednocześnie atakuje jedną, co stosuje się w sytuacjach, gdy jeden z członków grupy jest silniejszy lub cięŜszy niŜ pozostali. W ćwiczeniach „razem" współdziała kilka osób. Celem ćwiczeń grupowych jest zaangaŜowanie wszystkich uczestników w aktywność ruchową, we współdziałanie ze sobą. MoŜna tu juŜ mówić o współpracy.

Ruch kreatywny
Cechami charakterystycznymi tego typu ruchu jest spontaniczność, kreatywność i swoboda. Przykładem ruchu kreatywnego jest taniec. Szczególnie „taniec wyzwolony", który nie opiera się na ustalonych krokach tanecznych, lecz na pełnej swobodzie ruchów. Zdaniem R. Labana opisane kategorie ruchu pojawiają się w przebiegu zajęć i odpowiadają kolejnym fazom rozwoju ich uczestników. W wyniku udziału w sesjach ruchowych prowadzonych metodą W. Sherborne uzyskują oni zaufanie do samych siebie i otoczenia oraz umiejętność nawiązywania kontaktu z ludźmi. To prowadzi do zyskania moŜliwości twórczego wyraŜania siebie.

3. Obserwacja i analiza ruchu
W efekcie badań nad ruchem R. Laban wyróŜnił kilka aspektów, które mogą słuŜyć do analizy ruchu, a mianowicie: — Cechy ruchu: energia, płynność, przestrzeń i czas. — Kierunki ruchu: wysoko — nisko, z boku — na bok, tył — przód. — Związek z grawitacją: cięŜkość — lekkość. — Związki z partnerem i grupą: z partnerem („przeciw" i „razem"); 3-4 osoby; cała grupa. Wszystkie te aspekty zostały zawarte w modelu R. Labana, zmodyfikowanym przez W. Sherborne (ryc. 1). Model stanowi syntezę informacji dotyczącą ciała ludzkiego. Takie syntetyczne ujęcie róŜnych 16

Ryc. 1. Analiza ruchu według Rudolfa Labana i Weroniki Sherborne [Sherborne 1990, s. 55]

aspektów ruchu ciała ludzkiego ułatwia zarówno programowanie zajęć, jak i obserwację oraz ocenę zachowania osób biorących udział w sesjach ruchowych. Szczegółowa analiza ruchu powinna uwzględniać odpowiedzi na pytania: — Która część ciała jest najbardziej zaangaŜowana podczas ruchu (środkowa część modelu)? — W jakim kierunku najczęściej porusza się ciało? Uwzględniamy sześć kierunków w przestrzeni (część znajdująca się po lewej stronie modelu). — Jak porusza się ciało — obserwacje dotyczące charakteru ruchu lub cech ruchu (część znajdująca się po prawej stronie modelu)? Przedstawiony model zawiera jedynie podstawowe rodzaje ruchów, dzięki którym moŜemy osiągnąć zamierzone w metodzie cele. Repertuar ćwiczeń naleŜy rozszerzyć, stosując róŜnorodne formy ruchu, a nawet przyrządy i przybory do ćwiczeń gimnastycznych. Analizę ruchu poszczególnych dzieci, biorących udział w sesjach ruchowych, dobrze jest uzupełnić analizą zachowań z punktu widze-

których unika. przypominając znane i stale aktualne fakty. a takŜe do stosowania na przemian przeciwnych sposobów poruszania się.nia osobowości dziecka. dostarczający doznań kinestetycznych i odczuwania równowagi. które tulą do siebie dzieci. jego sfery poznawczej. Stosując metodę W. Rola ruchu i kontaktu fizycznego we wspomaganiu rozwoju i terapii dziecka W metodzie Ruchu Rozwijającego równie waŜnym elementem jak ruch. Omówimy ten czynnik. emocjonalnej i społecznej. 18 . jakie cechy (pozytywne) wzmacniać. których ruchów powinniśmy dziecko uczyć. mechanizmów osobowości („struktura ja". Sherborne. Dostarcza konkretnych wskazówek. głaszczą. umiejętność nawiązywania kontaktów z innymi osobami. a jakie (negatywne) osłabiać. np. umiejętność zmiany zachowań w zaleŜności od rodzaju zajęć. rodzaj i sposób wyraŜania emocji. W obserwacji i ocenie tych aspektów zachowania dziecka mogą pomóc Skale Obserwacji zamieszczone w aneksach. ruchów linearnych. 4. do tyłu). umiejętność uczestniczenia w zabawie. będący źródłem doznań dotykowych. ruchów silnych i ruchów delikatnych (energia). Zachęcamy dziecko do wykonywania ruchów. kołyszą w ramionach. co znajduje się wokół ciała w wielowymiarowej przestrzeni [Sherborne 1984]. jak: — — — — — zdolność koncentracji na zadaniu. wystrzegamy się oceniania osiągnięć dziecka w kategoriach wymiernych wyników. „inni ludzie"). jest kontakt fizyczny. jednowymiarowych i ruchów. jak i poglądów psychologów i pedagogów na temat roli kontaktu fizycznego dziecka z człowiekiem dorosłym. Dokonanie analizy i oceny ruchu ułatwia zrozumienie celu ćwiczeń i kształtowanie ich programu w pracy z dzieckiem. do poruszania się w nie znanych mu kierunkach (np. Ocena ma charakter opisowy i dotyczy takich przejawów zachowania dziecka. które pozwalają na swobodne badanie wszystkiego. Wiele eksperymentów potwierdziło słuszność zarówno intuicyjnych zachowań matek. w szczególności kontaktu z matką.

a szczenięta grupy II były pozbawione bodźców dotykowych i kinestetycznych. a więc w zakresie kontaktu wzrokowego. Ŝe małpki wychowane przez „matkę drucianą" wykazywały jako dorosłe osobniki wyraźne zaburzenia zachowania. niepodejmowanie ról rodzicielskich (jako dorosłe odpędzały i gryzły własne dzieci). okazały się dalekosięŜne. a skutki deprywacji. przypominającego futro prawdziwej matki. Ŝe stawały się one otwarte na świat. Ŝe w chwilach zagroŜenia przytulenie się do matki znosiło uczucie lęku i dawało małpkom poczucie bezpieczeństwa. Harlowa [1969]. nieruchomym) oraz „matki ruchome" (modele poruszaj ące się pod wpływem ruchów małych małpek). W tych eksperymentach małe małpie dzieci pozbawiono matek. agresj ę . a w zamian dawano im matkę zastępczą — sztuczną. co prowadziło z czasem do bierności i apatii. Z czasem powodowało to. F. Ŝe szczenięta grupy I były do woli pieszczone. W drugim eksperymencie wprowadzono „matki stacjonarne" (małpeczki miały do czynienia z modelem matki — stabilnym.Do najbardziej znanych naleŜą eksperymenty na małpach z „matką drucian ą" i „matką mi ę kką ". H. tulone. wyka19 . Obserwacje w warunkach eksperymentu wykazały. która pełniła rolę karmnika i prócz jedzenia nie oferowała dziecku nic więcej. małpki reagowały lękiem. gorzej rozwijały się fizycznie i psychicznie. do którego mo Ŝna się było przytulić. przeprowadzone przez H. Ŝe prawdziwa matka znajdowała się w pobli Ŝu. a takŜe doś wiadczenia z „matką stacjonarn ą" i „matką ruchomą ". „Matka mi ę kka" spełniała równie Ŝ funkcj ę karmicielki. bliskie tym. Kolejny eksperyment na zwierzę tach wskazuje na powszechno ść tych zjawisk w świecie zwierzęcym. czyli niezaspokojenia potrzeby bliskości fizycznej. Okazało się . W pierwszym eksperymencie była to matka wykonana z drutu. aczkolwiek zupełnie poprawnie. lecz była wykonana z miękkiego materiału. w osobnej klatce. Ŝe utrzymywanie kontaktu wzrokowego z prawdziwą matk ą nie wystarcza do prawidłowego rozwoju dzieci. OtóŜ „szczenięta grupy II. które u ludzi charakteryzujemy jako psychopatyczne: niechęć i nieumiejętność nawiązywania kontaktu z innymi. F. aktywne i ekspansywne. Szczenięta jednego chowu podzielono na dwie grupy — obie były Ŝywione i wychowywane w jednakowych warunkach z tą tylko róŜnicą. RównieŜ małpki. wychowywanej bez pieszczot. które miały „matki stacjonarne" i mniej stymulacji kinestetycznej. Harlow podaje. Gdy „matki miękkiej" zabrakło. ciekawe nowych doświadczeń. Warto zaznaczyć.

większym wzrostem i większą siłą fizyczną" [Bielicka 1962. Podobne zjawiska obserwowano w eksperymentach prowadzonych z dzie ć mi. co wi ę cej — grupa »pieszczonych« odznaczała się lepszą wagą. którzy przez kilka do kilkunastu godzin przebywali w zamkniętych boksach. Ŝe dorośli zdrowi męŜczyźni. gdy jeden z ksi ąŜąt niemieckich postanowił sprawdzi ć. I. Dzieci przebywały w boksach wśród białych ścian. jak równieŜ bodźców wzrokowych i słuchowych. a niektórzy z nich mieli halucynacje. Spitz. Niezaspokojenie potrzeb kontaktu fizycznego i ruchu wywołuje zaburzenia zachowania nawet u ludzi dorosłych. s.zywały znaczne opó źnienie w rozwoju psychicznym w stosunku do swoich rówieś ników. R. a ś miertelność si ę gała 30% pomimo intensywnego leczenia i racjonalnej diety. Doznania dotykowe. Olechnowicz [1988] mówi tu obrazowo o „karmieniu doznaniami". a tym bardziej w dalszym okresie jego Ŝycia po urodzeniu. 41]. Do dzieci nie wolno było mówić. Przytoczone tu wyniki eksperymentów mo Ŝna podsumować nastę puj ąco: aby dziecko rozwijało się prawidłowo. wykazywali silny niepokój. stwierdził. nawiązując tym terminem do określenia „nakarmić" (ang. D. a twarze opiekunek częściowo były zasłonięte. u Ŝ ywanego równie Ŝ w sytuacji. gdy mowa o podawaniu danych do 20 . jaka mowa rozwinie się u dzieci wrogów wziętych przez jego wojsko do niewoli. A. który prowadził badania tych dzieci. cierpieli na niezdolność do skupienia uwagi. Przytaczane są te Ŝ wydarzenia z odległej przeszło ś ci i podobne skutki „eksperymentu". musi mie ć zapewniony dopływ wielomodalnych informacji. a więc wielozmysłowego pobudzania przez ró Ŝnorodne bod źce. związane ze zmysłem równowagi są potrzebne dziecku juŜ w okresie prenatalnym. Ŝe po kilku miesią cach wiele z nich wykazywało objawy upośledzenia umysłowego. ruchowe (kinestetyczne). pozbawieni moŜliwości ruchu nawet palcami. pozbawione kontaktów społecznych i zabawek w celu ochrony przed infekcj ą . H. Bielicka i H. Rezultaty eksperymentu pozostały nieznane. feed). poniewaŜ pomimo normalnych czynno ści pielę gnacyjnych i Ŝywienia wi ę kszość dzieci zmarła. H. Hebb [1969] stwierdził. Olechnowicz [1966] przytaczaj ą drastyczne skutki deprywacji emocjonalnej i sensorycznej niemowląt znajduj ą cych si ę w latach czterdziestych w zakładach leczniczych i placówkach opieki społecznej.

doznań dotykowych powstałych na skutek zetknięcia się ze ścianami pęcherza płodowego części własnego ciała.. Ŝe noworodki wtedy mniej płakały.). Olechnowicz pisze: „Gdy matka porusza się. w specjalnych kołyskach zmontowanych w inkubatorach.) słyszy rytmiczne stukanie serca matki. Dlatego teŜ współcześnie coraz częściej praktykuje się ułoŜenie noworodka jeszcze przed odcięciem pępowiny na ciele matki. które wskutek przedwczesnego porodu krócej były kołysane w łonie matki.. Chachulska [Olechnowicz 1988] podaje. Ten rytm równieŜ wpływa kojąco na dziecko juŜ urodzone. s. które przez kilka minut trzymają niemowlę w dłoniach (inkubator jest 21 .. kinestetycznych i związanych ze zmysłem równowagi. Najczęściej kołysanie to bywa rytmiczne. Potwierdza to eksperyment przeprowadzony w kilku klinikach połoŜniczych. Dzieciom tym zapewniono moŜliwość kołysania się trzy razy dziennie po pół godziny. dostępne dziecku juŜ w Ŝ yciu płodowym. huśtane. Dziecko juŜ w łonie matki doświadcza wielu doznań: dotykowych. których doświadczało przez wiele miesięcy w jej ciele. aby dziecko mogło nadal mieć kontakt z rytmem bicia jej serca. Autorka ta wskazuje na dalsze sfery dozna ń „trenowanych" w okresie Ŝycia płodowego: doznań kinestetycznych płynących z poruszających się kończyn i części ciała. rytmicznie odmierzaj ąc kroki.komputera w celu ich przetworzenia. Ŝe w porównaniu z dziećmi wcześniakami nie kołysanymi rosły szybciej i miały wyŜszą wagę. łatwiej zasypiają (. Na sali noworodków włączono nagrywany na magnetofon dźwięk bicia serca. to rytm własnych ruchów ssania i oddychania" [1988. dźwiękami. Ŝe noworodki szybko się uspokajają. Ten proces rozpoczyna się na długo przed urodzeniem. płód się kołysze. powstałych przy zmianie połoŜenia w łonie matki. To powoduje. są źródłem poczucia bezpieczeństwa. gdy matka chodzi.. Ŝe w Finlandii wcześniaki są kilkakrotnie w ciągu dnia odwiedzane przez matki. 52]. Okazało się. Bodźce te. Inne doznania rytmiczne. Argumenty potwierdzające ten pogląd znajdujemy w eksperymencie na wcześniakach. W łonie matki dziecko (.. Mózg dziecka rejestruje dobrze te rytmy juŜ w okresie płodowym i dlatego — jako znane i bezpieczne — są poszukiwane: niemowlęta i małe dzieci lubią być kołysane. H. doznań związanych z narządem równowagi. jakie wydaje jej organizm. „głaskania" przez wody płodowe. a przejście ze środowiska wewnątrzmacicznego do zewnętrznego jest łagodniejsze. T. znane „od zawsze". Stwierdzono. uspokajają się wtedy.

116]. odczucia „znane od zawsze" porównać moŜna z tym. a dopiero wtórnie na jego samopoczucie fizyczne" [Olechnowicz 1988. na zasadzie odwiecznej tradycji — przypisuj ą im wpływ przede wszystkim na »psyche« dziecka. jak i dorosłych. Jak zauwaŜa T. Ŝe murzyń skie niemowl ę ta z Gabonu (Afryka Środkowa) są masowane przez matki codziennie. w ściśle okre ś lony sposób. magii). Doznania dzięki zmysłom „czynnym od zawsze" warunkuj ą zaspokojenie podstawowych potrzeb psychicznych zarówno dzieci. T. Instynktowne zachowania matek wobec dzieci. jako realizacji atawistycznej potrzeby iskania. „czynnych od zawsze". czy wykonuj ący (te czynno ś ci — przyp. które niewiele jeszcze potrafi rozpoznać (. są obecne we wszystkich znanych kulturach. Chachulska. np. Zdaniem tej autorki znaczenie kontaktu: r ę ce matki — ciało dziecka zaczyna powraca ć do ś wiadomo ś ci Europejczyków okr ęŜ n ą drog ą . mo Ŝliwie jak najwię kszą powierzchnią swego ciała. niezrozumianymi słowami. „Dla małego dziecka.) potrafi poda ć ich naukowe uzasadnienie. szczególnie dzieci z ci ęŜ szymi zaburzeniami rozwoju. czy te Ŝ wyjaśniają je w innych kategoriach (np.. 54]. jak określa je H. B.wyposa Ŝony w specjalne otwory) po to. 1988] podaje jako przykład. a więc bezpieczne" [Olechnowicz 1988. Nareszcie zrozumiałe. Chachulska [Olechnowicz. jak waŜne w rozwoju zwierząt i ludzi jest zaspokojenie u dziecka „potrzeby przywierania". jest 22 .Dlatego teŜ wykorzystanie tych doznań w wychowaniu kaŜdego dziecka. s. czy wreszcie stosują je bezrefleksyjnie. przy czym zabieg ten ma wpływa ć na rozwój emocjonalny dziecka i stosowany jest do siódmego roku Ŝycia. Olechnowicz ([1988)].. począwszy od pierwotnych a Ŝ po współczesne kultury masowe. czym dla człowieka zagubionego w obcym mieście mo Ŝe być d źwię k mowy ojczystej. aby dziecko nie było pozbawione kontaktu dotykowego z matką i by nie wzrastało w pustce sensorycznej. Podkreśla się więc instynktowny charakter zachowania matki. a zwłaszcza upośledzonego. rozwojem i zachowaniem zwierząt. M. Są więc przede wszystkim źródłem przyjemności i bezpieczeństwa. które prawie bez przerwy styka się z niezrozumiałymi zdarzeniami. w wyniku badań nad pierwotnymi kulturami. sytuacjami. Wspomniane wcześniej eksperymenty wykazały.. s. czyli przytulania się całym ciałem do matki. rytualne czynności dotykania i zabawy odwołujące się do podstawowych zmysłów. pieszczot.). „niezaleŜnie od tego.

„bądźmy razem". R. M. nawet gdy nie bolą fizycznie. Rozpatrując warunki sprzyjające rozwojowi dziecka i uczeniu się. dłoń na czole. 58]. by dodać siły w trudnych sytuacjach. Ŝe „jest" i „istnieje". Określa to obrazowo. To zaś pozwala mu na ukształtowanie się poczucia jego własnej toŜsamości (. od kontaktu tylko dotykowego całym ciałem (reakcja przywierania — przyp. jakim jest drugi człowiek. B. M. pisze: „najstarsze. kontakt — rozmowę słowami. w przekazywaniu mu informacji i emocji. „Początkowo łączność ta jest głównie dotykowa i ulega ewolucji. Olechnowicz mówi o konieczności „podłączenia" go do źródła bezpieczeństwa i energii psychicznej. Ŝe dotyk jest najbardziej rozległym zmysłem w sensie dosłownym. Kohnstamm [1989] zwraca uwagę na to. dokonując analizy znaczenia podstawowych doznań zmysłowych dla rozwoju dziecka. a mocny uścisk dłoni („dasz sobie radę". s. co je otacza i nim nie jest („nie ja"). Olechnowicz [1988]. muśnięcie palcami informuje: „nie ma powodu do obaw". przywracając spokój i odwagę. Dlatego teŜ tak dotkliwe są szybkie szarpnięcia i szturchańce. uwzględniając realizację tych podstawowych form kontaktu. piosenkę.jestem z tobą". Ma on ogromne znaczenie dla rozwoju orientacji w schemacie własnego ciała: dziecko poznaje własne ciało i wyznacza jego granice. kontakt wzrokowy. W procesie postępujących zmian na bardziej zewnętrzne formy kontaktu wcześniejsze formy kontaktu nie zanikają. Nie jest zatem przesadą. mianowicie Ŝe „niemowlę odczuwa świat na własnej skórze". Na przykład wtulanie się całym ciałem sygnalizuje „broń mnie". aŜ do kontaktu z wewnętrznym obrazem rodziców utrwalonym juŜ w psychice" [Olechnowicz 1988. „bądź dzielny") wystarczy. Dotyk uczestniczy równieŜ w komunikowaniu się z drugim człowiekiem.ja") i odrębności od tego. a zwłaszcza kontakt z ciałem matki.oczywiste. masowanie bolącego miejsca łagodzi dolegliwości fizyczne („zaraz ból przejdzie"). . pieszczotę słowną. poprzez dotyk — pogłaskanie i trzymanie za rękę. Olechnowicz operuje wręcz terminem „wychowanie dotykowe". Być moŜe pierwsze uczucia dziecka.). H. gdy kontakt taki nazywamy „porozumiewaniem się dotykowym". najgłębiej w nas wszystkich zakorzenione sfery wraŜliwości to odczu23 . powstają przez ten bezpośredni kontakt fizyczny. H. poniewaŜ cała powierzchnia skóry jest pokryta zakończeniem nerwów czułych na dotyk.

potrzeby ruchu. nie tylko ruchowa. Ŝ e nie potrafi skupi ć uwagi na obrazach wzrokowych i zrozumieć znaczenia słowa. Działanie na zmysł równowagi jest więc swego rodzaju gimnastyką całego aparatu mięśniowego potrzebną ka Ŝdemu dziecku. Następujące zaś po napięciu mięśniowym i emocjonalnym „reakcje uff' to odreagowanie tego napię cia. Mo Ŝ na tu wymieni ć inne odruchy bezwarunkowe obserwowane ju Ŝ u noworodków. siły. jak odruch obejmowania czy toniczno-szyjny. analizując doznania płynące ze zmysłu równowagi. ich mi ęś nie zaczynaj ą działać niezale Ŝnie od naszej woli. Naprzemienne stosowanie sytuacji napięcia i odreagowania mo Ŝe być równieŜ rozpatrywane jako swoistego rodzaju gimnastyka. łagodne ruchy kołyszące działają kojąco. gwałtowne zachwianie równowagi wywołuje przestrach. Wię kszo ść z wymienionych potrzeb mo Ŝe być zaspokojona podczas zaj ęć prowadzonych metodą Ruchu Rozwijaj ącego Weroniki Sherborne. odruchowo wyciągamy r ę ce. W świetle przedstawionych rozwaŜań staje się zrozumiałe. bezpieczeństwa. Olechnowicz. Wskutek bliskiego kontaktu z matką (fizycznej blisko ś ci jej ciała i instynktownych zachowań) dziecko mo Ŝe zaspokoi ć podstawowe doznania bodźców sensorycznych. poczucia wzrostu i rozwoju. w której dochodzi do „oswajania lęków". co ma korzystne znaczenie dla psychicznego i fizycznego stanu organizmu. Dzieje się tak dlatego. mocy i sprawstwa. szczególnie zaś dzieciom ze zmniejszonym fizjologicznie napięciem mięśniowym (tzw. np. dzieci wiotkie). Te ostatnie zaczyna nast ę pnie zaspokaja ć ju Ŝ w kontakcie z innymi lud źmi. jak równieŜ potrzeby wyŜsze. Ŝe na przykład hu ś tanie na r ę kach dorosłego — odwołuj ą ce si ę do omówionych pierwotnych zmysłów: dotyku. gdy tracimy równowagę. równowagi — dociera do ka Ŝdego dziecka. Bod źce działające na zmysł równowagi wywierają wpływ na napięcie wszystkich niemal mięśni.cia zwią zane z wahaniami równowagi. Ŝe dziecko jest istot ą aktywn ą i twórczą . zwraca uwagę na ich związek z emocjami. Silne. rytmem i muzyką . a więc na dalszym etapie rozwoju społecznego. których zaspokojenie jest korzystne dla prawidłowego rozwoju dziecka. psychologiczne: miłości. ale i „gimnastyka emocjonalna". nie mo Ŝ e by ć zamkni ę ta. powstaj ą one bowiem w ciągu Ŝycia ludzkiego. H. kinestezji. więzi społecznej z drugim człowiekiem. nawet tak niedojrzałego i głęboko upoś ledzonego. Lista potrzeb. 24 .

16]. R. Praca nad stworzeniem systemu zapisu nowoczesnego stylu tańca okazała się niezbędna. gimnastykiem. W imię zgodności ruchów człowieka z jego organizmem uprawiała taniec nie oparty na ustalonych kanonach. fascynująca postać amerykańskiej tancerki Isadory Duncan. poniewaŜ taniec wyzwolony z umownych schematów ruchowych nie mógł się zmieścić w ramach konwencjonalnej formy notowania klasycznych „pas" baletowych. Urodził się w 1879 roku w Bratysławie. Jeszcze trudniejszym zadaniem było opisanie tańca w wieku XX. Początkowo był malarzem.in. głosiła wyzwolenie ze sztywnych schematów techniki klasycznej. Przyczyniła się do tego m.II. szukającej nowych dróg ludzkości. Pierwsze próby zanotowania ruchu tanecznego były bardzo nieporadne (ryc. muzyki.in. Laban rozpoczął studia w L'Ecole des Beaux Arts w ParyŜu. Odrzuciwszy tradycyjny styl tańca scenicznego. pozbawiając taniec sceniczny określonej formy. 2 i 3). ludzie próbowali go utrwalić. s. Próby uporządkowania tego chaosu podjął się Rudolf von Laban. która pojawiła się około roku 1900 na deskach scenicznych i stała się rewolucyjnym zjawiskiem w historii tańca. gdzie uczęszczał na zajęcia m. 25 . natomiast uzasadniony psychologicznie oraz muzycznie" [Lange 1975. Liczni naśladowcy wprowadzili róŜne postaci nowoczesnej sztuki tanecznej. potem tancerzem. Była wyrazicielką „zbuntowanej. Geneza metody Ruchu Rozwijającego 1. Rudolf Laban i jego szkoła Odkąd istniał ruch i taniec.

4] anatomii i fizjologii. Toulouze w 1488 roku [Lange 1975. ryc. która obejmuje wszystkie mo Ŝliwoś ci ru26 . Laban jako pierwszy podjął obiektywne obserwacje naturalnych mo Ŝliwości ruchowych człowieka i ujął je w specjalne skale ruchowe.Ryc. W Szwajcarii zało Ŝ ył swoj ą pierwszą szkoł ę tań ca. Zapis ta ń ca w dziele wydanym przez M. przeniósł się do Niemiec. Laban był niezwykle wszechstronny w swoich zainteresowaniach. W 1930 roku został choreografem Opery Berlińskiej. Stwierdził. był propagatorem tańca wyzwolonego. R. bę dąc juŜ znaczącą postacią w dziedzinie baletu. wybitnym choreografem i twórcą współczesnej kinetografii. 2. Po I wojnie ś wiatowej. Ŝe idealn ą bryłą .

Połączenie tych podstawowych elementów ruchu człowieka 27 . Bardziej złoŜone ruchy trzeba opisywać równieŜ w trzech płaszczyznach: drzwiowej. Tomlinsona systemem Feuilleta z 1718 roku [Langc 1975.Ryc. Poszukując precyzyjnych form opisu ruchów. Ŝe ze względu na budowę ciała ludzkiego i sposób wykorzystania przestrzeni cechą ruchu jest trójwymiarowość wedle osi: przód — tył. R. Jest ona jednak bryłą geometryczną o trudno uchwytnych punktach orientacyjnych. w prawo — w lewo. 7] chowe człowieka. 3. Laban stwierdził. nie moŜe zatem słuŜyć do opisywania ruchów ludzkich. jest kula. Zapis baletu K. stołowej i poprzecznej. ryc. góra — dół.

4b). został uznany za pierwszego nowoczesnego choreologa. jaką jest sześcian. Wnikliwsza analiza ruchów ludzkich umo Ŝliwia dalszą rozbudowę tego modelu przestrzennego do dwudziestościanu — bryły najbardziej zbliŜonej do kuli. 4. 23-24] tworzy bryłę geometryczną. Modele zapisu ruchu człowieka: a) sześcian Rudolfa Labana jako uproszczony model ruchów ludzkich. W tym uproszczonym modelu przestrzennym mieszczą się wszystkie zasadnicze moŜliwości ruchowe człowieka (ryc. Jednocześnie pojawiły się tzw. b) Dwudziestościan jako idealny model ruchów ludzkich według Rudolfa Labana [Lange 1975. Gdy R. w sposób idealny obudowany wokół tancerza (ryc. Ŝe moŜliwości ruchowe człowieka obejmuje wła śnie dwudziestościan. które taniec traktowały jako formę oddziaływań wychowawczych. czyli grupy wykonawców programów taneczno-ruchowych. Laban stwierdził. s. 4a). Laban wyniki swoich do ś wiadcze ń opublikował w roku 1926 w Jenie w pracy Choreografie. Od tego czasu w Niemczech zaczęły powstawa ć „oś rodki labanowskie". którymi Laban kierował „na odległo ść " dzi ę ki opracowanemu przez 28 . R.b! Ryc. „chóry ruchowe".

trzeba było zaledwie kilku prób. Z pomocą Lisy Ullman Rudolf Laban załoŜył w Manchester Art of Movement Studio. Ŝe poszczególne grupy. Laban zmarł w 1958 roku w Addlestone. Dzięki dokonanej przez siebie analizie elementarnych aktów ruchowych i przyporządkowaniu im symboli graficznych umoŜliwił tworzenie niezliczonych kombinacji symboli opisujących — za pomocą nielicznych znaków — ci ągłość ruchu. W 1938 r. pozostawiając po sobie ogromny dorobek w zakresie studiów nad ruchem oraz nowoczesny styl jego zapisu. akrobacje. NajwaŜniejszym historycznie ośrodkiem kinetografii w Europie jest Laban Art of Moyement Centre w Londynie. Labana system symboli ruchów stał się uniwersalnym językiem współczesnej kinetografii. W Berlinie odbyły się próbne występy grup labanowskich z okazji mającej się odbyć Olimpiady. Ze względu na negatywną ocenę osoby R. W ten sposób system notacji ruchów. oddzielnie przygotowujących się w odległych od siebie ośrodkach. R. Labana w ówczesnej sytuacji politycznej hitlerowskich Niemiec nie doszło do premiery „chórów ruchowych" podczas Olimpiady w 1936 r. gdzie prowadzi się prace nad doskonaleniem kinetografii i upowszechnieniem metody R. czas jego trwania i trójwymiarowość. Nikt nie domyśliłby się.siebie systemowi. a w roku 1954 stworzył ośrodek badań Art od Movement Centre w Addlestone pod Londynem. 29 . Labana. zwany kinetografią lub „labanotation". w obawie przed represjami R. W ten sposób powstało swoiste pismo. opracowany przez R. Od 1959 r. Zarys swojej kinetografii opublikował w ksiąŜce Principles of Dance and Motement Notation w roku 1956. zjechały do Berlina na kilka dni przed występem i przedtem się nie znały. Na scalenie grup tanecznych. tańce wszystkich narodów. Labana. stylów i epok. Ŝyciem codziennym. biorące udział w ogromnej kompozycji tanecznej. Było to osiągnięcie w skali światowej bez precedensu [Lange 1975]. Laban wyjechał za granicę. Zaproponowany przez R. Przeniósł się na stałe do Anglii i poświęcił pracy badawczej w dziedzinie analizy ruchu. które jest w stanie utrwalić kaŜdy rodzaj ruchu ludzkiego: ruchy związane z pracą. Za pomocą rozsyłanych kinetogramów (zapisów graficznych tańca) opracowywał on układy taneczne z udziałem setek uczestników. jest siedzibą International Council od Kinetography Laban. zdał praktyczny egzamin.

moŜliwość decydowania o sposobie wykonania ruchu i tym samym wyraŜania swej indywidualności. — zaj ę cia s ą prowadzone w lu ź no ustawionej grupie. — elementami towarzysz ą cymi wykonywaniu zada ń ruchowych mo Ŝe być rytm i muzyka. Jest to odwołanie się do koncepcji wychowania naturalnego i postawienie na twórczy rozwój jednostki. fantazją i doświadczeniem. 2) wyczucie cięŜaru i czasu. Podstawowe zasady prowadzenia zajęć ruchowych według R. na rzecz ruchu podejmowanego zgodnie z własną inwencją. 30 . Gniewkowski [1983]. „Naczelnym hasłem tak rozumianej gimnastyki jest nie to. s. 4) doskonalenie płynności ruchów i wyczucie cięŜaru ciała w przestrzeni i czasie. referuj ą c aktualne trendy w wychowaniu fizycznym. 3) zasada stopniowania trudno ś ci. a pozycja wyj ściowa do ć wiczeń jest dowolna dla ka Ŝdego dziecka. wykonywanego na komendę. Zgodnie z tą koncepcją ćwiczenia gimnastyczne powinny przybierać formę zadań otwartych. wskazuje na takie specyficzne ich cechy. Schemat budowy lekcji nie istnieje. 5) adaptacja ruchów własnych do ruchów partnera i grupy. W. przy konstruowaniu toku lekcji obowią zuj ą trzy zasady: 1) zasada wszechstronności. Gimnastyka twórcza (ekspresyjna) Rudolfa Labana Z teorii R. 274]. Labana wywodzi się współczesna koncepcja wychowania fizycznego powszechnie realizowana w Wielkiej Brytanii i krajach niemieckoj ę zycznych. — tematyka zada ń ruchowych wywodzi się z pię ciu zasadniczych tematów: 1) wyczucie własnego ciała. które zapewniają duŜy margines swobody. lecz to jakimi si ę stajemy" [Gniewkowski 1983. 3) wyczucie przestrzeni. jak odchodzenie od ruchu odwzorowanego. 2) zasada naprzemiennoś ci wysiłku i rozlu źnienia. czego ś my si ę nauczyli.2. Labana są nastę puj ące [Gniewkowski 1983]: — ka Ŝ dy ć wicz ą cy wykonuje zadania ruchowe na swój sposób (pokaz wykonania zadania jest zb ę dny).

— dotykanie jedn ą cz ęś ci ą ciała do drugiej. nogami. na co ma ochotę i na co je stać. który odznacza się niesamowitą gibkością (pokazywanie. łokciem. Ka Ŝde dziecko ć wiczy to. łagodny. — z towarzyszeniem muzyki: tańczą same ręce.: łokie ć wita si ę z pi ę tą . Gniewkowski [1983. 31 . Liczy wyłącznie na siebie. wybuchowe. poniewaŜ nikt mu niczego nie narzuca. ci ęŜ ki. bawi si ę własnymi r ę kami. R. nadgarstkowych. pi ęta wita si ę z kolanem drugiej nogi itp. ale i nikt mu nie pomaga. Przykłady ćwiczeń w obrębie wyszczególnionych tematów generalnych Temat I: Wyczucie własnego ciała Dziecko manipuluje. co taki człowiek-wąŜ potrafi). Laban stosował równie Ŝ zadania wymagaj ące odwzorowania ruchów według precyzyjnych poleceń. du Ŝy palec u nogi wita się z nosem. Przykłady realizacji tematów podstawowych w programie opracowanym według R. 275-279]. mi ę kki. np. palcami. koci.W tej koncepcji wychowania fizycznego ćwiczenia gimnastyczne na przyrzą dach takŜe maj ą charakter dowolny. wykonuje wszelkie mo Ŝliwe ruchy w stawach w sposób dowolny. np. do jakich okolic ciała mo Ŝ emy dosta ć pi ęś ci ą . tań czy głowa. ruchy globalne lub zlokalizowane w określonym fragmencie ciała. Przykłady uruchomienia stawów barkowych. ruchy delikatne i dynamiczne. — ró Ŝ ne rodzaje poruszania si ę : chód energiczny. — z towarzyszeniem muzyki: swobodny taniec indywidualny. palcami nóg. łokciem do uda itp. w napi ę ciu i rozlu źnieniu. głową. stosuj ą c na przemian: ruchy dynamiczne i powolne. czoło wita si ę z kolanem. a gdy muzyka zostanie przerwana — zatrzymanie si ę w bezruchu dotykaj ą c jedną częś ci ą ciała drugiej części. skokowych oraz kontrolowania ruchów klatki piersiowej to ćwiczenia wykonywane w róŜnych pozycjach: — sprawdzanie. s. biodrowych. — w cyrku występuje człowiek-wąŜ. — zwijanie i rozwijanie ciała. lekki. same nogi. Labana przytacza w swoim artykule W.. całe ciało. kolanem.

— dzieci wybrały si ę . łyŜwach. szerokiej. obrotami. aby podpatrzy ć gniazdo os. a nastę pnie przej ście do dowolnej pozycji spoczynkowej. słabe i mocne. a w czasie krótkich przerw zupełne rozlu źnienie. penetruj ących przestrze ń poprzez bieg. wykonują na zmian ę ruchy szybkie i wolne. we wspięciu. leniwe i energiczne. a nast ę pnie — wraz ze zmian ą melodii na wesoł ą i Ŝ yw ą — o Ŝ ywienie ruchów. trwaj ące krótko i długo. hulajnodze. je Ŝ d Ŝ enie na nartach. — interpretacja ruchowa melodii smutnej. skokami. Przykłady ruchu w „przestrzeni osobistej" (bez zmiany miejsca): — w dowolnej pozycji się ganie jak najdalej rę kami. toczenie. 32 . Pocz ą tkowo podkradały się wolno i ostroŜnie. piruetami itp. Ruch mo Ŝe odbywać się na poziomie niskim (pełzanie. rowerze itp. głową. — szybkie i wolne: pływanie. z podskokami.. cykliczne i acykliczne. Przykłady ćwiczeń: — wytrzymywanie dłuŜszy czas (np. gdy jednocześnie potrafi wyczuć czas jego trwania. fantazyjnych. przewroty). uciekały szybko op ę dzaj ą c się od nich r ę kami. Ćwiczący wytrzymują więc ruch w określonej pozycji. chód „skupiony" z pochyleniem ciała) i wysokim (w pozycji wyprostowanej. — przenoszenie wyimaginowanego cięŜkiego przedmiotu z miejsca na miejsce. czworakowanie.. nogami. wolnej. tarzaj ąc si ę po ziemi itp. a następnie przechodzą do pozycji spoczynkowej. chodzenie. skoki. a gdy osy je napadły. sięgaj ącej w górę. podskoki. — próby dotkni ęcia najbli Ŝszego s ą siada.). ś rednim (skradanie si ę .Temat II: Wyczucie cięŜaru i czasu Dziecko łatwiej wykonuje właściwy ruch. schematycznych oraz szerokich. Temat III: Wyczucie przestrzeni Podstawowe ćwiczenia na wykonywanie ruchów ograniczonych. obroty itp. 10 sek.) w podporze przodem. — chód i bieg według podanego przez nauczyciela rytmu.

. spiralnej itp. Pi ęść jest ruchoma. mo Ŝe „patrzeć w ka Ŝdą stron ę": je Ŝeli wskazuje w górę — podskoki i skoki. — posuwanie si ę w dowolnym kierunku: na niskim poziomie. a następnie przysuwanie do siebie. Przykłady ruchu w przestrzeni ogólnej (generalnej): — dowolne przebieganie z fantazyjnymi ruchami ciała. baletnic w ta ń cu dowolnym — zako ń czenie ukłonem. tzw.. Temat IV: Rozwijanie wyczucia płynno ś ci ruchów i ci ęŜ aru ciała w przestrzeni i czasie Ć wiczenia polegaj ą na ruchach lokomocyjnych wykonywanych w ró Ŝ nych kierunkach. 3 Metoda Weroniki Sherborne 33 . — swobodny taniec indywidualny z towarzyszeniem muzyki. — rysowanie na podłodze jakiejś figury. jeŜeli w dół — zejście do pozycji niskiej itp. z ró Ŝ n ą szybko ś ci ą . Niekiedy wprowadzamy tu momenty zatrzymania ruchu płynnego w pozycji zastanej w czasie sygnału (bez przerwy w muzyce). Przykłady ćwiczeń: — popisy ły Ŝwiarzy. w bezruchu. Mog ą by ć wykonywane w rytm klaskania. — wykonywanie ruchów ramionami w zupełnym rozluźnieniu i na sygnał usztywnianie ich w dowolnej pozycji. uderzania w instrument perkusyjny lub z towarzyszeniem muzyki czy te Ŝ ś piewu. swobodny dostosowany do rytmu i muzyki czy instrumentu perkusyjnego.. si ę gaj ą c jak najdalej a Ŝ do utraty tej pozycji (upadek powinien być mi ę kki).— w siadzie lub kl ę ku odsuwanie jak najdalej woreczka. to znów na poziomie wysokim. po czym znów następuje ruch płynny. piłki od siebie. spacer w przestrzeni (z towarzyszeniem muzyki lub bez niej). średnim itd. w czasie przerwy w muzyce przyj ę cie pozycji zastygłej w bezruchu. a nast ępnie przebieganie wzdłu Ŝ niej. — wytrzymywanie pozycji równowa Ŝnej. litery lub linii zygzakowatej. — pod ąŜanie za r ę ką zwini ę t ą w pi ęść . Wówczas kaŜde dziecko indywidualnie tworzy „statuetkę" (figurkę).

Gniewkowski [1983]. waŜnych wydarzeń. rytm i muzyka. między ich nogami leŜy rozciągnięta skakanka. 4. 2. dziecko jest podczas tych zajęć jednocześnie aktorem i autorem. humor. nauczyciela czy grupy. na sygnał kaŜde pochyla się i stara si ę jak najszybciej chwycić skakankę oraz pociągnąć j ą do przodu. W parach jedno dziecko opowiada gestami drugiemu. Labana akcent jest połoŜony nie na efekt. a następnie opowiada mu swoje zdarzenie. Wszyscy tańczą. tworzenia ruchu. ZałoŜeniem gimnastyki twórczej R. aŜ muzyka pobudzi go znów do tańca (to samo ćwiczenie w trójkach i większych grupach). tańczy wysoko (zmiana). tyłem do siebie. W twórczej gimnastyce R. To bogactwo form ruchowych oraz sposobów organizacji zajęć stwarza dzieciom moŜliwość twórczego działania. Dwoje dzieci stoi w małym rozkroku. W rytmie znanej melodii jedno dziecko tańczy w niskiej pozycji. z tym jednak Ŝe czynności indywidualne muszą być zbieŜne z zamysłem partnera. ale samo je wymyśla. Nauczyciel podczas zajęć nawiązuje do pór roku. okrąŜając swego partnera. a drugie. W parach jedno dziecko podąŜa do dowolnej linii. lecz na sposób wykonania. Dziecko nie odwzorowuje czynności. tworząc fantazyjną „statuetkę" i pozostając w bezruchu. Jak pisze W. a drugie je naśladuje.Temat V: Adaptacja ruchów własnych do ruchów partnera lub grupy Jest to temat pobudzający inwencję twórczą. 3. co mu się wydarzyło. drugie słucha uwaŜnie. kaŜdy dotyka dowolną część ciała swojego sąsiada. biegnąc w trop za nim. wykorzystuje znane dzieciom piosenki i wierszyki. Ma to duŜe znaczenie dla wychowania społecznego. śmiech. 5. zmieniając poziom ruchu i wykonując róŜne ruchy. jak słowa. Labana jest wiązanie ruchu z takimi elementami. 34 . Sprzyja temu atmosfera towarzysząca zajęciom: swoboda. Do ćwiczeń tego typu naleŜą „dialog ruchowy" oraz „statuetki" wykonywane w grupach: 1. a gdy muzyka zostaje przerwana.

Laban osiedlił się w Wielkiej Brytanii. czyli terapeuta ruchu.07. z dala od prześladowań politycznych. Przełomowym momentem w jej działalno ś ci profesjonalnej był udział w kursie zorganizowanym w Bristolu (w latach 50-ych) przez Krajowe Towarzystwo Higieny Psychicznej dla osób. Weronika Sherborne — Ŝ ycie i działalno ść Pocz ą tków metody Weroniki Sherborne nale Ŝ y szuka ć w teorii i praktyce szkoły R. Znalazła się tam pod wpływem twórczo ś ci Rudolfa Labana. Znajomość W. Sherborne zdecydowała się jednak pracować jako nauczycielka wychowania fizycznego i tańca.09. noszą cym obecnie nazwę Laban Centre for Movement and Dance (Centrum Ruchu i Tań ca im. Weronika Sherborne (28.1990) z wykształcenia była nauczycielk ą wychowania fizycznego i fizjoterapeutk ą . W tym okresie R. Sherborne. Podczas nauczania na specjalistycznych kursach w Dartington Hali zetknęła się z zespołem pracowników Withymead Rehabilitation Centre (Centrum Rehabilitacji Withymead) w Exeter. wykorzystując swoje zdolności i wiedzę w zakresie obserwowania ruchu i uczenia ruchu pacjentów z zaburzeniami nerwicowymi. Laban zaprosił ją do udziału w przygotowaniu ksiąŜki Modern Educational Dance (Współczesny kształcący taniec) oraz do pracy w kierowanym przez siebie ośrodku.1922-18. Sherborne uwa Ŝ ała si ę za jego uczennicę. Dalszy rok (1943-1944) spędziła w Art of Movement Studio (Studium Sztuki Ruchu) w Manchester. jego pracy i systemu nauczania. Labana. znanej w Wielkiej ^Iłrytann. Podj ęła wówczas pracę jako kinezyterapeuta. R. Sherborne (studentki) z R. które chciały pracować z dziećmi upośledzonymi umysłowo. a zarazem była kontynuatorką jego dzieła. Ŝe W. Labana). Labanem (nauczycielem) przerodziła si ę z czasem w przyja źń i wieloletnią współpracę. jak i poza jej granicami. W. by w rezultacie stać się twórcą własnej metody pracy z dziećmi. Znajomo ść ta wywarła decyduj ą cy wpływ na Ŝ ycie i twórczo ść W. W. i zaczą ł rozwijać i wcielać w Ŝycie swoj ą „filozofię ruchu". Sherborne zaczęła rozwijać własną metodę oddziaływania na dzieci upośledzone 35 . Zetknięcie się z problematyką upośledzenia umysłowego spowodowało. jako Developmental Movement (Ruch Rozwijający). Studiowała w Bedford College of Physical Education (Kolegium Wychowania Fizycznego w Bedford) w latach 1940-1943.3.

W publikacjach Weroniki Sherborne. Sherborne poświęciła ponad 30 lat swego Ŝycia kształceniu nauczycieli. Sherborne znacz ą cy wpływ. co jest potrzebne i mo Ŝ liwe do wykorzystania w pracy z dzieckiem upośledzonym umysłowo. a wreszcie rozszerzyła na dzieci z ró Ŝ nego rodzaju nieprzystosowaniem i zaburzeniami rozwoju psychomotorycznego. niedocenianą i nie realizowaną w szkolnictwie.. którą dla odmiany moŜna by nazwać „psychologią ruchu". Belgii. Labana zwi ą zan ą z Ruchem (Motement) zastosowała począ tkowo do pracy z dzie ć mi. Od lat 7O-ych aŜ do momentu przejścia na emeryturę w 1985 r.umysłowo oraz kształcić nauczycieli w tym zakresie. nastę pnie z dorosłymi umysłowo upo ś ledzonymi. jej wypowiedziach do końca Ŝycia i w aktywności zawodowej wyczuwało się obecność nauczyciela R. Od pocz ą tku kontaktu z dzie ć mi upo ś ledzonymi umysłowo W. a takŜe do Polski. istotną dla rozwoju osobowości dziecka. Labana wywarły na W. Labana. w kolegiach przygotowuj ących nauczycieli pracuj ących z osobami upo ś ledzonymi umysłowo (zarówno z dzie ć mi. 36 . Teori ę i praktyk ę R. Labana i stała si ę podstawą jej własnej metody. Stanów Zjednoczonych A. To pozwoliło jej zaadaptować dotychczasowe doś wiadczenia z pracy zawodowej do specjalnych potrzeb i swoistych mo Ŝliwoś ci tych dzieci. Teoria i osobowo ść R.P. W tym celu wielokrotnie wyjeŜdŜała za granicę: do Norwegii. którą odwiedziła kilka razy. rozwijając j ą w kierunku humanistycznym. W. które z nimi pracowały. Z idei i do ś wiadcze ń jego szkoły wniosła do własnej praktyki pedagogicznej wszystko to. których przygotowywała do pomagania dzieciom o nieprawidłowym rozwoju i specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wielu nauczycieli z całego świata przyjeŜdŜało do niej. by obserwowa ć jej prac ę i uczy ć si ę warsztatu. Zwróciła uwag ę na potrzeb ę rozwijania bliskich związków między ludźmi. wykładała na Politechnice w Bristolu. jak i osób. Idea wspomagania rozwoju dziecka przez nawi ą zanie wi ę zi emocjonalnej z innymi lud ź mi pogł ę biła „filozofi ę ruchu" R. Sherborne wykazywała głę bokie zrozumienie zarówno dla tych dzieci. jak i dorosłymi). W. Sherborne wiele nowego wniosła do teorii R. Labana. Wykształciła wielu uczniów.

Sherborne jet współautorką kilku ksiąŜek i wielu artykułów poświęconych wychowaniu i terapii dzieci z zaburzeniami rozwoju. ZałoŜenia metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne W. Developmental Movement for Children (Ruch Rozwijający dla dzieci) przygotowała będąc na emeryturze. Przy jej udziale powstała część filmów stanowiących instruktaŜ do praktycznego prowadzenia zajęć (por. Fundacja ta ma w swoim programie powołanie Centrum Ruchu im. Sherborne system ćwiczeń wywodzi się z naturalnych potrzeb dziecka. Z tak zwanego baraszkowania. Fundacja im. Bibliografia). w Birmingham Dzień Pamięci Weroniki Sherborne. Podręcznik do swojej metody pt. Weroniki Sherborne (Centre Sherborne Movement). zaspokajanych w kontakcie z dorosłymi. Weroniki Sherborne (The Sherborne Movement Fund). załoŜona przez jej córkę Sarah Sherborne i uczniów: Cyndi i George'a Hill. Ma on zastosowanie we wspomaganiu prawidłowego rozwoju dzieci i w korygowaniu jego zaburzeń. Idea współdziałania osób pracujących metodą Ruchu Rozwijającego — międzynarodowej wspólnoty osób związanych z metodą Ruchu Rozwijającego — jest szczególnie waŜna dla upowszechniania spuścizny pedagogicznej w momencie. Ćwiczenia te wywodzą się ze szkoły R. gdy zabrakło wśród nas jej Autorki. a takŜe wspierano by takie inicjatywy. które pojawia się we wczes37 . Nazwa Developmental Movement. jak współdziałanie osób pracujących metodą Ruchu Rozwijającego. 4. Labana i z doświadczeń własnych i są znane pod nazwą Developmental Movement. zorganizowała 11 maja 1991 r. Sherborne wypracowała w latach sześćdziesiątych własny system ćwiczeń. Niektóre z jej publikacji ukazały się w Polsce (por. którą uczyniła teŜ tytułem swojej ksiąŜki — podręcznika do metody.W. czyli Ruch Rozwijający. aneks I). gdzie odbywałyby się kursy szkoleniowe. wyraŜa główną ideę metody: posługiwanie się ruchem jako narzędziem wspomagania rozwoju psychoruchowego dziecka i terapii zaburzeń tego rozwoju. bo taką rolę przypisuje mu autorka. Opracowany przez W.

Dzieci upośledzone umysłowo oraz dzieci nerwicowe nie maj ą tej świadomości i „poczucia ugruntowania". Stojąc „mocno na ziemi". Jednym ze źródeł tej ś wiadomo ś ci jest kontakt naszego ciała z podstawą (ziemią — podłogą). stworzyła ona system terapeutyczny. co go otacza. 38 . Drugim waŜnym źródłem odczuwania ciała jako całości jest wyczucie centralnej części ciała: brzucha i tułowia jako elementu integruj ącego ciało. Doznania płyną ce od poruszaj ących się części ciała (kinestetyczne) i doznania dotykowe na skutek zetkni ęcia się ich z elementami otoczenia powoduj ą. Laban. staje się bardziej aktywne. Musi mieć teŜ poczucie wyodrębnienia się od tego. odczuwamy to podło Ŝe. Je ś li chcemy ustrukturowa ć ruchy ludzkie w przestrzeni. W rozwoju dziecka dokonuje się to ostatecznie w trzecim roku Ŝycia. w dwudziesto ś cian (ryc. Dlatego dziecko czuje się w niej bezpiecznie. istnienia jako jednostki. przejawia większą inicjatywę. 3) dzielenia przestrzeni z innymi lud ź mi i nawi ą zywania z ninai bliskiego kontaktu. własne stopy. Normalna aktywność człowieka. Podczas ćwicze ń ruchowych dziecko mo Ŝe poznać przestrzeń . jak proponował to R. sprawności i związku z tym mo Ŝliwości ruchowych. Ciało ludzkie porusza się w „osobistej przestrzeni". Poniewa Ŝ dzi ę ki temu zaczyna mie ć ono zaufanie do siebie. zyskuje te Ŝ poczucie bezpiecze ństwa. moŜ emy je wpisa ć . Udział w ć wiczeniach metodą W. moŜe być twórcze. usprawnienia motoryki. a dzieci autystyczne i psychotyczne — poczucia toŜsamości. Człowiek musi zatem odczuwać i znać swoje ciało. wykonywanie przez niego czynności ruchowych o charakterze dowolnym — celowym jest uwarunkowana świadomością własnego ciała i własnej toŜsamości. poczucia swojej siły. Ŝe poznajemy je. Sherborne ma na celu stworzyć dziecku okazj ę do poznania własnego ciała. Podstawowe zało Ŝenia metody to rozwijanie przez ruch: 1) ś wiadomo ś ci własnego ciała i usprawniania ruchowego. przestaje ona być dla niego groźna. Genialność tej metody polega właś nie na jej prostocie i naturalnoś ci. czujemy własne ciało. w której się znajduje. posiadania poczucia własnego . jego części (nazwy ułatwiają ich identyfikację).nym dzieciństwie kaŜdego zdrowego dziecka i w kaŜdej — normalnej rodzinie. ja". 2) ś wiadomości przestrzeni i działania w niej. którą zakreśla kula. 4).

a wreszcie nauczenia się współdziałania z innymi. który nas otacza i wraz z nami przemieszcza. dorośli przechadzając się poznają nową przestrzeń i do niej się adaptują. MoŜe być ona przydatna do pracy z dziećmi z zaburzeniami intelektualnymi. daje moŜność poczucia wspólnoty i przeŜycia szczęścia. Ŝe nie znana przestrzeń wywołuje niepokój. Ta wiedza rodzi zaufanie do własnego ciała i poczucie bezpieczeństwa wobec otoczenia. Potrzeba kontrolowania przestrzeni bierze się stąd. Ukazują szerokie moŜliwości stosowania metody w pracy z dziećmi z róŜnego rodzaju odchyleniami w rozwoju. a przez to do kontrolowania przestrzeni. w pojedynkę. a wręcz ^przeciwnie — moŜe stać się źródłem współprzeŜywania (empatii). potem % większą grupą. Wystarczy zamknąć oczy. Aby nie bać się przestrzeni — głosi R. motorycznymi. aby tego doznać. a rozwijane w innych rozdziałach tej ksiąŜki. emocjonalnymi i trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych. jak nasze ciało się w niej porusza. W ten sposób człowiek zmierza do poznania. Spotyka w niej inne osoby. jakie płyną z udziału w zajęciach prowadzonych metodą W. a nawet lęk. poznania. W przestrzeni człowiek nie jest sam. To wymaga nauczenia się nawiązywania kontaktu początkowo z jednym partnerem. Poza nią jednak otwiera się przestrzeń znacznie rozleglejsza. Jest to naturalny odruch: dzieci wprowadzone do nowego pomieszczenia biegają po nim w kółko. Sherborne. Była ona w Polsce kilkakrotnie prezentowana przez Weronikę Sherborne i jej uczniów: Annę Leonard — nie Ŝ yj ą cą juŜ dyrektorkę 39 . Przestrzeń moŜna dzielić z kilkoma osobami. formułowane tu w skrócie. która go otacza. Stosowanie metody Weroniki Sherborne w Polsce Metoda Ruchu Rozwijającego jest upowszechniana w Polsce od przełomu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych dzięki współpracy ówczesnego Ministerstwa Oświaty i Wychowania oraz British Council. opartego na zaufaniu i współpracy. czego człowiek nie doświadczyłby nigdy sam. wskazują na korzyści. Hill porównywał tę osobistą przestrzeń do „balona powietrza". 5.G. Nawiązanie bliskiego kontaktu. która normalnego. Laban — trzeba nauczyć się bycia w niej. ZałoŜenia metody. zdrowego człowieka pobudza do penetracji. Dzielenie przestrzeni z drugą osobą nie musi być zagraŜające.

Marty Bogdanowicz (por. Maria Przasnyska. a takŜe studentów psychologii i pedagogiki. Mo Ŝliwo ś ci przygotowania terapeutów do samodzielnej pracy stwarzaj ą za ś zaj ę cia warsztatowe prowadzone przez mgr Bo Ŝ en ę Kisiel i mgr Alicję Wilkołazką. — dzieci z wczesnym mózgowym poraŜeniem dziecięcym. Mo Ŝliwo ś ci wst ę pnego zapoznania si ę z metod ą W. Z metodą mieli okazj ę takŜe zapoznać się polscy specjaliści w czasie pobytu w Wielkiej Brytanii (m. aneks I). Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne. Rol ę „osób dorosłych" podczas zaj ęć w niektórych o ś rodkach pełni ą nauczyciele. nauczycieli wychowania fizycznego i rehabilitantów. — dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania. Przygotowanie terapeutów do pracy z dzie ć mi jest wa Ŝnym problemem. — dzieci głuchych i niewidomych. — dzieci z niekorzystnych środowisk wychowawczych. Developmental Movement. dr hab. Metoda jest wykorzystywana w Polsce w placówkach oświatowych i słuŜby zdrowia dla dzieci z róŜnymi zaburzeniami rozwoju i róŜnorodnymi potrzebami edukacyjnymi: — dzieci upośledzonych umysłowo. jak i kaseta wideo pt.in. w innych studenci i młodzie Ŝ ze szkół ponadpodstawowych. . terapeuci lub rodzice dzieci. Sherborne stwarza zarówno ta ksiąŜka. domów dziecka. Od roku 1987 przeprowadziły one kilkadziesi ąt zaj ęć warsztatowych w ramach pracy Pracowni Praktycznej Psychologii Wychowania przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Marta Bogdanowicz).„szkoły Ŝycia" w Londynie oraz George'a Hilla — byłego dyrektora centrum rehabilitacji dla dorosłych osób upośledzonych w Bristolu. Szkolenia obejmowały nauczycieli szkół specjalnych i „szkół Ŝycia". np. która zawiera 3 filmy ze scenariuszem i opracowaniem naukowym prof. — dzieci autystycznych.

co będziemy robić. nie wszystko potrafimy dokładnie i do końca zaplanować. Stykaj ą c si ę w terapii z tak delikatn ą i skomplikowaną „materią". Podejmuj ą c prac ę terapeutyczn ą . jak uczucia człowieka. Ŝe poza ogólnie załoŜonym celem mogą. Często czeka ich głębokie rozczarowanie. Ŝe w zderzeniu z rzeczywistością całe nasze przewidywanie moŜe okazać się chybione i Ŝe to. które nie były przez nas przewidziane. dla którego rodzina „przewidziała" przyszłość naukowca. programuj ą c ich przebieg i planuj ą c efekty. Część z nich moŜemy przewidywać. odnajdzie gdzie indziej sens i rado ść swojego Ŝ ycia lub 41 .III. jak i negatywne. Z punktu widzenia celu ogólnego mogą one być zarówno pozytywne. nawet przed jego urodzeniem. Warto równie Ŝ zdawa ć sobie sprawę z faktu. elastyczno ś ci. Organizacja zajęć stymulująco-terapeutycznych według metody Weroniki Sherborne 1. Decyduj ąc si ę na prowadzenie zaj ęć . które nas zaskocz ą . Ŝe na przykład chłopiec. Powinniś my unikać bł ędu niektórych rodziców. umiej ętności godzenia si ę z niepowodzeniami. Wymaga to od terapeuty pokory. trzeba si ę z nim liczyć . moŜe mieć mało wspólnego z tym. którzy bardzo szczegółowo projektuj ą przyszło ść swojego dziecka. w czasie jego realizacji. gdy okaŜe się. co zamierzaliśmy przeprowadzić. musimy pogodzić się z tym. i wszystkie działania wychowawcze podporządkowuj ą swoim wyobraŜeniom. jaki cel zamierzamy osią gnąć . musimy by ć ś wiadomi. Program zajęć i ich planowanie Podejmuj ą c jakiekolwiek działanie. ale pojawią się i takie. zawsze będzie nam towarzyszyć element ryzyka i niepewno ś ci. pojawić się efekty.

gdy czują się zagroŜone. w poznaniu innych i nauczeniu si ę ufania im. JeŜeli naprawdę będziemy rozumieć cel tych zajęć. lub podskakując z radości. tuląc się do nich. tym. a dalej — poprzez nabranie pewno ś ci siebie i wiary we własne mo Ŝ liwo ś ci — w nauczeniu się aktywnego i twórczego Ŝycia. co w danym momencie dzieje się w innych. planuj ąc program zajęć. Projektuj ą c zaj ę cia metod ą Weroniki Sherborne. Dlaczego tak duŜo miejsca poświęcamy temu problemowi? Nie dlatego. Będzie się to działo w sposób naturalny. część z nich to zasady specyficzne dla metody Weroniki Sherborne. w zdobyciu do siebie zaufania. konfrontowane z rzeczywistością i w miarę potrzeb zmieniane. Aby nasze plany stały się realne. celowo. tak jak naturalnie i spontanicznie robi ą to małe dzieci w kontaktach ze swoimi rodzicami. Zarówno projektuj ą c. stan fizyczny czy psychiczny. ale nie zmuszać). co dzieje się w sposób naturalny w Ŝyciu. fizycznego kontaktu z drugim człowiekiem. którymi powinna kierowa ć si ę osoba prowadz ą ca. Ŝe uczestniczenie w zajęciach jest dobrowolne (moŜesz dziecko zachęca ć. jak i prowadz ą c zaj ę cia. gdzie trzeba być niezwykle uwaŜnym na to. Ŝe mają one pomóc dziecku w poznaniu siebie. a takŜe i w nas samych. Nasze zajęcia róŜnią się od tego. to ich forma i propozycje róŜnych ćwiczeń będą się nam nasuwały same. kiedy się cieszą. nale Ŝ y pami ę ta ć o obowi ą zuj ą cych zasadach. Jest to szczególnie waŜne przy prowadzeniu zaj ęć terapeutycznych. co w danej sytuacji dzieje się z drugim człowiekiem. które mo Ŝe zawiera ć pewne ryzyko bł ę du lub trafić na nieodpowiednią sytuację. Ŝe jasny jest dla nas sens i skuteczno ść takiego działania. dodawać mu odwagi. Chcemy w tym dziecku pomóc. moment Ŝyciowy. Przedstawimy je tutaj w postaci wskaza ń dla terapeuty: — pamiętaj.b ę dzie niezdolny do uzyskiwania osi ą gnięć wymagaj ą cych sprawności intelektualnej. muszą być na bieŜąco sprawdzane. 42 . z grupą ludzi. Ŝe proponujemy je z myś l ą o okre ś lonych efektach. Ŝeby zniechęci ć do planowania. maj ą c do dyspozycji przede wszystkim ruch i mo Ŝliwo ść bliskiego. W naszych działaniach powinniś my zatem stale mieć na uwadze to. Ŝe projektujemy je świadomie. o którym prowadzący nie będzie wiedzieć. warto pami ę ta ć . Niektóre z nich s ą ogólnymi normami prowadzenia terapii. ale Ŝeby przestrzec przed nadmiernym przywiązywaniem się do swojego wyobraŜenia czy sposobu myś lenia.

w których jest to mo Ŝ liwe. — zaplanuj początek zaj ęć tak. prowadź na poziomie podłogi. daj mu szans ę na twórcze działanie. — nie krytykuj dziecka. — we wszystkich ć wiczeniach. aby dziecko znalazło si ę tak Ŝ e w pozycji dominuj ą cej (poprzez zamianę ról). aby zawierał propozycje ć wicze ń 43 . — zaj ęcia powinny być dla dziecka przyjemne i dawać mo Ŝliwość przeŜywania radości z aktywności ruchowej. własnej decyzji (do omówienia „tak" i „nie"). — miej zawsze na uwadze samopoczucie dziecka. — chwal dziecko nie tyle za efekt. — większość ćwiczeń. z poczucia większej sprawności fizycznej.— nawiąŜ kontakt z ka Ŝdym dzieckiem. — zmniejszaj udział swojej inicjatywy na rzecz coraz aktywniejszego udziału dziecka w kształtowaniu programu zaj ęć . kontaktu z innymi lud ź mi. — bierz udział we wszystkich ćwiczeniach. a takŜe za kaŜde nowe osiągnięcie (pokonanie lęku. stopniowo je utrudniaj ą c. gdy dziecko ju Ŝ zaadaptuje si ę do udziału w ć wiczeniach (w pocz ą tkowym okresie kontakt wzrokowy mo Ŝe być zbyt trudny dla dziecka). potem w trójkach a Ŝ do ćwiczeń z całą grupą). — miej poczucie humoru. wykonanie nowego ćwiczenia). co za jego starania i wysiłek. — unikaj stwarzania sytuacji rywalizacyjnych. — proponuj naprzemiennie ćwiczenia dynamiczne i relaksacyjne. pytaj je o przyzwolenie na intensyfikowanie jego doznań. szczególnie początkowych. satysfakcji z pokonania własnych trudno ś ci i l ę ków. — w czasie zaj ęć ś ci śle przestrzegaj praw dziecka do swobodnej. zadbaj o to. aby miało poczucie kontroli nad sytuacj ą i autonomii. pamiętaj o utrzymywaniu kontaktu wzrokowego w dalszym okresie zaj ęć . jak i zachowania delikatności i opieku ń czo ści w stosunku do drugiej osoby. — ucz dzieci zarówno uŜywania siły. — rozszerzaj stopniowo kr ą g do ś wiadcze ń społecznych dziecka (najpierw ć wiczenia w parach. — zaczynaj od ć wicze ń prostych. — zauwa Ŝ aj i stymuluj aktywno ść dziecka.

rękami. 8. następnie przeskakiwanie. 46 . Turlanie się oraz turlanie kolegi po podłodze. Siad tyłem — jedno dziecko wykonuje skłon. Zabawa trwa dopóty. II. stopami. Dzieci dowolnie biegają po sali. PoniŜej przedstawiamy przykładowy scenariusz zajęć. informacje o przebiegu zajęć i pojawiaj ących się problemach w grupie oraz informacje o postępach indywidualnych dziecka. Zabawa oŜywiająca — „berek na czworakach" — kaŜde dziecko dostaje szarfę. pi ęś ciami. a drugie kładzie si ę na jego plecach. pchanie partnera po podłodze plecami. próby wspólnego wstania. nogami. zawierający notatki z poszczególnych sesji. 5. 4. Przybory i przyrządy: szarfy. ławeczki. * Przykład programu zajęć prowadzonych przez mgr Marię Przasnyską w szkole specjalnej i kierowanym przez ni ą przedszkolu dla dzieci upo ś ledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w Warszawie. Relaks — odpoczynek w leŜeniu (głębokie oddechy). próby leŜenia raz na jednym. Przechodzenie wokół leŜących i nad nimi. dopóki berek nie pozbiera wszystkich szarf od dzieci. Turlanie po nogach nauczyciela. łokciami. rozcieranie kolan. 2. 7. Część wstępna 1. materace. spychanie kolan do podłogi i podnoszenie ich. Przebieg lekcji: I. które mo Ŝe przeprowadzić nauczyciel na lekcji kultury fizycznej dla dzieci upośledzonych umysłowo*. Siad rozkroczny twarzą do siebie — naprzemianstronne skłony i leŜenie. Wszyscy siadają w kole — przywitanie (słowem. ze szczególnym uwzględnieniem momentów znaczących w ocenie terapeuty. 2. 2. 3. Ś lizganie oraz próby czołgania się po podłodze. Cel lekcji: Rozwijanie kontaktów i porozumiewania się poprzez ć wiczenia ruchowe. Część główna Ćwiczenia pojedynczo: 1.— ramowe scenariusze zaj ęć grupowych. Ćwiczenia w parach: 1. Siad skulny rozkroczny — uderzanie o kolana: dło ń mi. 9. raz na drugim boku. 6. która jest wetknięta na plecach za pasek od szortów. W siadzie — wymachy nóg. — Dziennik Zaj ęć. rękami). W siadzie — rozjeŜd Ŝanie się na zewn ątrz i do środka koła. bezwładne przewroty.

Rolę partnerów dzieci głębiej upośledzonych umysłowo mogą z powodzeniem równieŜ pełnić starsze dzieci w lekkim stopniu upośledzone umysłowo. jaką dla rozwoju społecznego dziecka niesie moŜliwość kontaktu z innymi osobami. jak domy dziecka. Wdrapywanie się na ułoŜone materace i schodzenie z nich w róŜny sposób (turlając się. 3. czy grupa będzie się składała z dzieci prezentujących określo47 . jak i osoby dorosłe. Część ko ń cowa Wszystkie dzieci wraz z nauczycielem siadają na materacu. Wchodzenie na drabinkę po skośnej ławeczce. Wiek uczestników nie jest ograniczony: mogą to być zarówno dzieci w wieku niemowlęcym. młodzieŜ czy starsze dzieci chętne do takiej współpracy. dobrze jest zachęcić do współpracy cały. Do decyzji terapeuty naleŜy. dzieci obchodzą się nawzajem. nie moŜe ona być zbyt liczna. jest obejmowane i dekatnie kołysane. Ciągnięcie partnera po podłodze za ręce i nogi. 2. W instytucjach tzw. Ćwiczenia z uŜyciem sprzętów: 1. Przechodzenie pod „mostem" — sko śna ławeczka. Dobrze jest móc zapewnić kaŜdemu dziecku dorosłego czy starszego partnera. Relaks w leŜeniu na podłodze. Partnerami dzieci poddawanych działaniom terapeutycznym mogą być ich rodzice. zachęcamy do prowadzenia ich w formie zajęć grupowych. Jedno dziecko siada pomiędzy nogami drugiego. 4. 2. Aby dziecko swobodnie i bezpiecznie poczuło się w grupie. nie tylko pedagogiczny personel. Najczęściej pracuje się z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym. Przechodzenie w ró Ŝny sposób przez „mostek" wykonany przez nauczyciela (klęk podparty). ześlizgując) zgodnie z inwencją dziecka.3. Organizacja ćwiczeń i grup zajęciowych Zajęcia z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne moŜna z powodzeniem stosować jako oddziaływanie indywidualne. Nauczyciel stara się objąć wszystkie dzieci: kołysząc się nuci piosenkę. III. jednakŜe z uwagi na wartość. Po zakończeniu zajęć dzieci na palcach opuszczają salę. zakłady opiekuńcze. wychowania zbiorowego. 6. Skład grupy powinien być raczej stały. 5. Najbardziej komfortowe warunki zapewnia grupa licząca 6-14 dzieci.

odpowiednie podłoŜe (najlepiej parkiet).ny. w której dzieci współpracowałyby ze sob ą . były aktywne. W niektórych sytuacjach mogą być jednak pomocne materace i koce. jeśli uczestnicy ć wiczą boso. bo daje to im najlepszy kontakt z podłogą i poczucie oparcia o ni ą . MoŜe więc tu znaleźć praktyczne zastosowanie cała nasza wiedza z zakresu psychologii i socjologii dotycząca procesów zachodzących w grupie. Prowadzeniem grupy powinny zajmować się dwie osoby (przeszkoleni terapeuci). Pracuj ą c jednak z małymi lub upo ś ledzonymi dzie ć mi. pami ę tajmy o tym. gdy zaj ę cia prowadzi si ę z dzie ć mi ze znacznym kalectwem. Najlepszym „przyrządem gimnastycznym" dla dziecka jest w tych ćwiczeniach ciało dorosłego. czerpania satysfakcji z ró Ŝ nych form kontaktów społecznych. świeŜe powietrze. co wydarza się w ich trakcie. jak i z dorosłymi. Nie oczekujmy wi ę c od dwulatka współpracy z innymi dzie ć mi. musimy zadba ć przede wszystkim o wła ś ciwy klimat w grupie. Wszyscy biorący udział w ćwiczeniach powinni mieć ubranie zapewniaj ące pełną swobodę ruchów. np. zaleŜnie od samopoczucia i moŜliwości dzieci. podejmowały wspólne 48 . ten sarn rodzaj zaburzeń. Osiągnięcie takiego stopnia integracji grupy. poniewaŜ nie wymagają Ŝadnych urządzeń czy pomocy do ćwiczeń. Aby stało si ę to mo Ŝ liwe. Ŝeby zaj ęcia odbywały się systematycznie. Zaj ę cia w grupie s ą szans ą na zdobywanie i wzbogacanie do ś wiadcze ń społecznych. Ŝ e proces ich rozwoju społecznego jeszcze trwa. które mogą sobie wzajemnie pomaga ć w czasie zaj ęć i przygotowywaniu programu oraz wspólnie analizować to. Metodę Weroniki Sherborne mo Ŝna zaliczyć do niewerbalnych treningów interpersonalnych. czy teŜ. Właściwy klimat oznacza poczucie bezpieczeństwa i wzajemne zaufanie. Wa Ŝne jest. Minimum raz w tygodniu. Najlepiej. Czas trwania jednego spotkania — około 1 godziny. lepiej gdy odbywaj ą się częś ciej. Zajęcia mogą odbywać się wszędzie. z dzieci z problemami dotyczącymi sfery emocjonalnej i intelektualnej. a czę sto jest zaburzony. Nale Ŝy równie Ŝ zadba ć o odpowiednie warunki lokalowe: przestrzeń. co szczególnie polecamy. Mogą one pomóc dziecku w nauce bycia z innymi: zarówno z dzie ć mi. Początkowo zaj ęcia mogą być znacznie krótsze (20-30 minut). w kaŜdych warunkach.

będące „próbą sił". Coraz większą uwagę zwraca się na przygotowanie zawodowe terapeutów. było dla jej uczestników bezpieczne. 2. W czasie kolejnych spotkań dziecko powinno móc pozwolić sobie na róŜne zachowania i relacje z innymi. Zainteresowanie ludźmi jako osobami. śywe i nienasycone zainteresowanie („samouk"). Praca w dziedzinie pomocy psychologiczno-pedagogicznej wymaga stałego uczenia się i rozwoju osobistego. szacunek dla integralności drugiej osoby. 4 Metoda Weroniki Sherborne 49 . Oto one: „1. Przygotowanie terapeutów do prowadzenia zajęć W ostatnich latach obserwuje się w naszym kraju intensywny rozwój róŜnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej. często jest poprzedzone etapem wzajemnych konfliktów. Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne (American Psychological Association) opublikowało listę cech. Samodzielność. podstawowym bowiem narzędziem pracy. jak moŜna radzić sobie w sytuacjach konfliktowych z poŜytkiem dla siebie i bez krzywdzenia innych. 4. Natomiast zadaniem prowadzącego zajęcia jest dbanie o to. jest on sam. jakie ma do dyspozycji terapeuta. 3. Nieprzeciętna sprawność intelektualna oraz krytycyzm.działania. jak sensownie jej uŜywać. Nie naleŜy unikać czy bać się takich sytuacji. Tylko wtedy dziecko ma okazję poczuć własną siłę i nauczyć się. jak i konieczności zapewnienia ludziom juŜ pracującym moŜliwości dokształcania się w tym zakresie. zaufanie im. jak i na poddanie się opiece innych. „próby sił". obrotność i wielostronność. Praca w grupie powinna być okazją do znalezienia się w róŜnorodnych relacjach z innymi ludźmi. a nie jako materiałem do manipulowania. Dotyczy to zarówno konieczności szerszego wprowadzenia do programu studiów zajęć prezentujących róŜne formy pomocy oraz kształcących umiejętności pomagania. do odwaŜenia się na bycie silnym i na zaopiekowanie się innymi. którymi powinna odznaczać się osoba mająca zamiar wykształcić się na psychoterapeutę. 3. są konieczne. Ŝeby wszystko. Przeciwnie — warto dziecku stwarzać okazję do nauczenia się. co się dzieje w grupie. Sytuacje konfrontacyjne.

13. 12. 50 . 15. samodyscyplina i stanowczość. 14. technik terapeutycznych. inni dorośli. 6. metodyczny styl pracy. Opracowany przez mgr BoŜenę Kisiel i mgr Alicję Wilkołazką program polega na uczeniu się poprzez własne doświadczenie. postawa pozbawiona zarozumiałości. Przyjmowanie odpowiedzialności. DuŜe zainteresowanie psychologią. 9. młodzieŜ). Pilność. zdolność znoszenia nacisków. szczególnie jej aspektami klinicznymi" [Strojnowski 1985]. 7. który z powodzeniem jest realizowany w wielu środowiskach terapeutycznych w Polsce. Tolerancja. na poznanie siebie i stałe doskonalenie swoich umiejętności interpersonalnych. zdolność do tworzenia serdecznych i aktywnych stosunków z innymi. Przygotowując się do pracy terapeutycznej. Prawość. Szerokie „zaplecze kulturalne" (człowiek wykształcony). musimy zdecydować się przede wszystkim na pracę nad sobą. 10. Nasze wieloletnie doświadczenia w przygotowywaniu się do pracy metodą Weroniki Sherborne doprowadziły do powstania programu. jak i osób współpracujących z terapeutą przy prowadzeniu zajęć z dziećmi (rodzice. 11. Pierwszy blok zajęć warsztatowych — wstępny — przewidziany jest zarówno dla osób podejmujących się prowadzenia terapii. Terapeuta pracujący z dziećmi powinien do tej listy dopisać jeszcze pkt 16: lubi być z dziećmi. Dwa następne bloki zajęć: warsztat zadaniowy i warsztat superwizyjny — proponowane są osobom zawodowo prowadzącym zajęcia terapeutyczne. WraŜliwość wobec wielorakości róŜnych oczekiwań ludzkich. prowadzonych z wykorzystaniem metod stosowanych w psychologicznym treningu interpersonalnym. Dopiero następnym etapem moŜe być uczenie się poszczególnych metod. Zdolność do przyjęcia nastawienia terapeutycznego. Subtelne wyczucie wartości etycznych. Takt i gotowość do współpracy. Wgląd we własne cechy osobowości. 8. poczucie humoru. Składa się z trzech bloków zajęć.5.

V sesja: 1. Miejsce: potrzebna jest du Ŝa sala umo Ŝliwiająca prowadzenie zajęć ruchowych. II sesja: zajęcia integrujące grupę — prowadzone z wykorzystaniem wybranych technik stosowanych w treningach interpersonalnych. jak i negatywne). 3. Sherborne. Uwagi dla uczestników: — w zajęciach mogą brać udział osoby. taki jak poczucie bezpieczeństwa. Podanie literatury. Czas trwania zajęć: 6 sesji w ciągu trzech dni (łącznie ok. Przygotowanie przez uczestników własnego programu ć wicze ń metod ą W. które nie mają istotnych przeciwwskazań zdrowotnych do zajęć wymagających wysiłku fizycznego.PoniŜej przedstawiamy ramowy scenariusz wstępnych zajęć warsztatowych pt. 2. 25 godzin). Omówienie psychologicznych korzy ś ci wynikaj ą cych z pracy metod ą W. a nie terapeutyczny. — zajęcia mają charakter edukacyjny. IV sesja: analiza do świadczeń emocjonalnych uczestników z udziału w zaję ciach sesji III — ze szczególnym zwróceniem uwagi na momenty waŜne emocjonalnie dla ka Ŝdego uczestnika zaj ęć (zarówno pozytywne. Projekcja filmów prezentuj ących prac ę metod ą Ruchu Rozwijaj ą cego (z pracy własnej oraz wypo Ŝ yczonych z British Council). 5. — scenariusz zaj ęć przewiduje uczenie si ę poprzez własne do ś wiadczenie. demonstracja zaprojektowanych ćwiczeń poprzez przeprowadzenie ich z uczestnikami zajęć warsztatowych. 2. „MoŜliwości pracy terapeutycznej z dziećmi z wykorzystaniem metody Ruchu Rozwijaj ącego Weroniki Sherborne". metody Weroniki Sherborne. Praca w małych grupach — opracowanie w sposób syntetyczny materiałów zebranych w sesji IV — przedstawienie przygotowanych opracowa ń przez ka Ŝ d ą z grup wszystkim uczestnikom zaj ęć (ryc. 51 . zakłada konieczno ść zgody uczestników na przyję cie postawy otwarto ści emocjonalnej w grupie. Scenariusz zajęć: I sesja: wprowadzenie do zajęć warsztatowych 1. III sesja: zajęcia ruchowe prezentujące metod ę Weroniki Sherborne. Liczba uczestników: grupa licząca 10-16 osób. Wykład teoretyczny nt. Sherborne (dalsza praca w małych grupach): projektowanie ćwiczeń ruchowych na temat wybrany przez członków grupy. współdziałanie. 6). ZałoŜenie zajęć: wstępne przygotowanie osób uczestniczących w zajęciach do prowadzenia zajęć grupowych z dziećmi wymagającymi pomocy w zakresie emocjonalnego i społecznego rozwoju.. świadomość własnego ciała itp. Informacje o zało Ŝeniach i celach zajęć.

Ryc. „Krąg: Ja — Grupa" — graficzne zobrazowanie efektów sesji ruchowej. 6. Sherborne przez grup ę rodziców dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi w Poradni Nerwic dla Dzieci w Gdań sku Ryc. Sherborne przez grup ę studentów Uniwersytetu Gda ń skiego 52 . „Waga zysków i strat" — graficzne zobrazowanie efektów sesji ruchowej. 5. prowadzonej metod ą W. prowadzonej metod ą W.

W dalszej pracy uwaŜamy za potrzebne stworzenie grupy terapeutów (stosujących w swojej pracy metodę Weroniki Sherborne). jak i ci. Z zajęć prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego korzystają w równym stopniu ci. którzy tej pomocy udzielają. Podsumowanie i zakoń czenie zajęć. Skalą taką nie da się jednak zmierzyć tych uczuć. Sherborne z punktu widzenia ludzi dorosłych biorących w nich udział. Ŝe uczucia podobne do uczuć dorosłych towarzyszą w tych zajęciach dzieciom. które jeszcze nie potrafi być świadomym czy nazwać tego. omawiania problemów dzieci i problemów własnych. a o których nie zawsze moŜe czy chce mówić. powstających w czasie prowadzenia zajęć.VI sesja: 1. Dlatego teŜ wydaje się celowe omówienie korzyści wynikających z udziału w zajęciach prowadzonych metodą W. 4. Korzyści wynikające ze stosowania metody Weroniki Sherborne Efektywność zajęć prowadzonych metodą Weroniki Sherborne sprawdzono specjalnie opracowaną skalą. przeŜyć. ale koniecznym warunkiem przy tego rodzaju pracy (ryc. która systematycznie spotykałaby się w celu wymiany doświadczeń. Szczególnie trudno jest uzyskać takie informacje od dziecka. 2. 53 . Ŝe tak jest rzeczywiście. co się w nim dzieje. Obserwując dzieci w czasie zajęć i po zajęciach. Osoby decydujące się na przeprowadzenie tych zajęć warsztatowych na przykład z rodzicami powinny mieć doświadczenie w pracy z grupą w zakresie terapii lub treningów interpersonalnych. Opracowanie indywidualnych programów terapeutycznych dla osób z okreś lonymi trudno ś ciami lub zaburzeniami zachowania (ta cz ęść sesji VI jest prowadzona na zajęciach z osobami zajmującymi się profesjonalnie pomocą psychologiczną). 7). mającą umoŜliwić w miarę obiektywne spojrzenie na moŜliwości modyfikowania zachowań czy postaw. nastrojów. jakie człowiek w tego rodzaju zajęciach osiąga dla siebie. dla których maj ą one być pomoc ą . moŜna z duŜą pewnością powiedzieć. które mogą być istotne i które niejednokrotnie są teŜ głównymi „korzyściami". Wzajemna relacja „dawania i brania" jest nie tylko efektem. MoŜna przypuszczać.

„Jestem dość zakompleksiona i mam l ę ki. „Było to wyzwolenie rado ś ci. które znałem. ś miałem się. „inni są tacy sami jak ci. „Zmierzenie si ę z innym m ęŜ czyzn ą 54 . ś miech sam si ę uwalniał" (Staszek). „Po raz pierwszy rozszerzyłam bliskie kontakty z innymi osobami. „Dając — bierzesz. odwa Ŝ yłam si ę na to" (Jola). „potrafiłam się lekko poruszać" (Dorota). miałam poczucie bezpieczeństwa" (Bogusia). Ŝe czułem opór innej osoby. gdy poczułam silne dłonie innych" (Zosia). ale zdobyłam si ę na odwagę i wzięłam udział w kołysaniu. „Osoby. przyjemnych nastrojów" (Sława). „Przypomniało mi się. prowadzonej metodą W. nie było w nich nic z ich codziennej roli" (Krzysztof). Ja zrobiłam pierwszy krok do innych. kiedy przywierałam do kogo ś du Ŝą płaszczyzn ą: czułam się bezpiecznie" (Renia). czułam się dobrze. 7. zachowywały si ę na luzie. jak byłam dzieckiem".Ryc. „Było mi przyjemnie. Ŝ e mog ę u Ŝ yć siły. których znam" (Ania). ich relacje dotyczące waŜnych przeŜyć emocjonalnych związanych z uczestniczeniem w zajęciach. Sherborne przez grup ę pracowników Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Katowicach W niniejszym rozdziale przedstawiono wypowiedzi osób biorących udział w zajęciach warsztatowych (opisanych w tym rozdziale). biorąc — dajesz" — graficzne zobrazowanie efektów sesji ruchowej. „Czułam si ę pewnie. L ę ku nie wyzbyłam si ę do ko ń ca. „Podobały mi się ć wiczenia tyłem do siebie. Oto przykłady takich wypowiedzi: „Nie bałam si ę oceny".

czułam się rozluźniona. radosna. — Daje radość z działania w grupie. — Daje moŜliwość zaspokojenia własnych potrzeb. — ZbliŜa do siebie uczestników zajęć. — Daje pewność siebie. — Daje poczucie bezpieczeństwa. „PrzeŜyłam duŜo emocji. „Poczułam.dawało mi przyjemność. — Daje okazję do bliskiego kontaktu fizycznego bez uruchamiania sfery seksualnej. Relacje te były podstawą do uogólnionych opracowań dokonywanych w dowolnej formie przez uczestników w czasie zajęć. — Daje okazję do wspomnień. — Daje poczucie partnerstwa. Oto jedno z nich: „Korzyści płynące z metody: — Daje pozytywne odczucie w kontakcie z innym człowiekiem. Czułam się odpowiedzialna za tę osobę. wewnętrzny. — Wyzwala zaangaŜowanie. Ŝe moŜna tak oderwać się od wszystkiego" (Emilia). miałam zaufanie do innych" (Daniela). szczery śmiech" (Danka). — Nie jest ograniczona wiekiem uczestników' . która leŜała na moich plecach. „Było mi wszystko jedno. był to głęboki. Ŝe jesteśmy sobie bliscy" (Beata). byliśmy blisko ze sobą. — Daje moŜliwość poczucia się w innej roli niŜ na co dzień. aby było jej przyjemnie" (Kazia). „Było mi bardzo przyjemnie. — Daje radość. — Daje okazję do rozładowania energii. — MoŜliwość odczuwania przyjemnych doznań płynących z własnego ciała. — Jest próbą pokonania własnych zahamowań wynikających z uprzednich doświadczeń. — Daje poczucie harmonii z innymi. nie wiedziałam. — Wyzwala swobodę zachowań i naturalność. poczucie siły" (Tadeusz). „Coś wspaniałego. gdy czułam swoją siłę" (Maria). Chciałam. przypomnienia sobie zdarzeń z dzieciństwa. „Czułam się potrzebna w tej grupie. — Przyjemność dawania innym radości. co ze mną zrobią.

otworzy si ę naprawd ę na drugiego człowieka. Ŝe nie ma takich rozbie Ŝności. Okazało się. do sprawdzania si ę w trudnej sytuacji. jest w nas. Nie jest to odkrycie. — „dawania" i „brania". Zebrane materiały z zaj ęć szkoleniowych mo Ŝna przedstawić równieŜ w ogólnej formie. terapeuci. radości. ale stara prawda o terapii.(studenci. — satysfakcji związanej z wysiłkiem fizycznym. Oznacza to. b ę dzie po prostu i prawdziwie sob ą . Ŝe kaŜdy człowiek moŜe słuŜyć drugiemu pomocą. — więzi z grupą. np. — odczucia energii własnej i energii drugiego człowieka. wsparciem. — akceptacji swojego ciała. — akceptacji samego siebie. — zaufania do siebie i innych. — mobilizacji do pokonywania trudno ś ci. — pewności siebie. 56 . praownicy naukowi. MoŜna tu wymienić następuj ące potrzeby: — poczucia bezpieczeństwa. co najbardziej moŜe pomóc drugiemu człowiekowi. których realizacja jest moŜliwa poprzez metodę Ruchu Rozwijającego. — poczucia własnej energii. — odkrywania własnych moŜliwoś ci. Niezale Ŝnie od zawodu czy pozycji społecznej osób biorących udział w zaj ęciach ich uczucia. — rozlu źnienia. — spontaniczności. To. — doznawania przyjemności. — poczucia partnerstwa. nauczyciele szkół specjalnych) będą róŜniły się między sobą. jeŜeli pozwoli sobie na korzystanie ze swoich własnych „pokładów" uczu ć . rodzice. relaksu. — bliskości fizycznej drugiego człowieka. prze Ŝycia i refleksje były bardzo podobne. zabawy. — poznania swojego ciała. — poczucia siły i własnej wartości. — bliskiego kontaktu z innymi lud ź mi. rozładowania napi ę cia. Metoda Weroniki Sherborne pozwala to dokładnie zobaczyć i „odkryć". listy potrzeb człowieka.

Oczywiście. ChociaŜ takie przeŜycia występują rzadko. Metoda Ruchu Rozwijającego daje moŜliwość wykorzystania róŜnych ćwiczeń (np. MoŜna wtedy zaproponować ćwiczenia w bliskim kontakcie oraz ćwiczenia uczące dziecko relaksacji. Ŝe mogą teŜ pojawić się uczucia przykre. Jednym z częstych pytań osób zaczynających pracę metodą Weroniki Sherborne jest problem pojawiania się zachowań agresywnych w grupie i sposobów radzenia sobie z nimi. głębszej pracy terapeutycznej z dzieckiem. a więc być moŜe potrzebą bezpieczeństwa. Przykre doznania. które w istotny sposób dominowały w doświadczeniach wyniesionych z zajęć. Terapeuta powinien wtedy dać dziecku moŜliwość rozładowania jego napięcia w sposób bezpieczny i niedestrukcyjny (tzn. lęk przed naruszeniem granic intymności. Oczywiście mogą 1 zdarzają się takie sytuacje.Lista ta powstała na podstawie pozytywnych doznań uczestników. 0 prawach kaŜdego człowieka do szanowania „granic". siłowania się z terapeutą) dających upust agresji. nie kierowany na inne osoby). powinny być dokładnie przeanalizowane przez terapeutę. Następnym krokiem terapeuty powinno być zajęcie się tą potrzebą. przed agresją itp. jednak powinny one być przedmiotem naszej (terapeutów) szczególnej uwagi. . Wskazują one na konieczność pamiętania o indywidualnych potrzebach i problemach. lęk przed odrzuceniem. jakie wytycza wokół własnej osoby. takie jak napięcie związane z bliskim kontaktem fizycznym. która prawdopodobnie leŜy u podstaw zachowania agresywnego. Mogą one posłuŜyć jako punkt wyjścia do dalszej. zaŜenowanie własną ekspresją. znane z relacji czy z obserwacji zachowania dziecka.

rozwoju. Wprowadzenie W swoim programie ćwiczeń ruchowych „Ruch Rozwijający" Weronika Sherborne wyró Ŝnia nastę puj ące grupy ć wiczeń wspomagaj ą cych rozwój dziecka: — "ć wiczenia prowadzące do poznania własnego ciała. koncentracji. Wymienione ćwiczenia mogą występować w róŜnych formach: jako zajęcia indywidualne z jednym dzieckiem. Dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi potrzebują szczególnej pomocy w wykonywaniu ćwiczeń ułatwiających im uzyskanie pewności siebie. Zakres ka Ŝdego ć wiczenia mo Ŝe być mniej lub bardziej rozszerzony zgodnie z potrzebami. — ć wiczenia ułatwiaj ą ce nawi ą zywanie kontaktu i współpracy z partnerem i grup ą . gdy dorośli ćwiczą z dzieć mi lub starsze dzieci partneruj ą młodszym. mo Ŝliwoś ciami. Na przykład dzieci upośledzone umysłowo wymagają wielu ćwiczeń prowadzą cych do poznania ciała. Ćwiczenia stosowane w metodzie Weroniki Sherborne 1. — ćwiczenia twórcze. na osi ą - 58 .IV. — ć wiczenia pomagaj ą ce zdobyć pewno ść siebie i poczucie bezpieczeń stwa w otoczeniu. NaleŜy zwrócić uwagę na wyrobienie umiej ętności koncentracji uwagi oraz zdolno ś ci nawi ą zywania i pogł ę bienia kontaktów z innymi. stopniem zaawansowania. pewności w otoczeniu. siły oraz nawi ą zania kontaktów. jako zajęcia w parach. lub jako zaj ęcia dla trzech bąd ź wi ę kszej liczby osób. przestrzeni.

Są one szczególnie waŜne. Język uŜywany przez prowadzącego powinien być dostosowany do grupy. a zatem i naszego zachowania. Kontrola ich jest niezbędna do utrzymania pełnej równowagi ciała. PoniŜej zostaną omówione kolejne grupy ćwiczeń wraz z podaniem konkretnych przykładów. przez co utrwala si ę wiedza o naszym ciele. których poznanie i opanowanie powinno nastąpić jak najwcześniej. Początkowo mogą oponować i wtedy zachęta powinna być zdecydowana. nogi. pośladków 59 .ganię wzajemnego zaufania przez „opiekę" nad wspólćwiczącym oraz oddanie się samemu pod opiekę partnera. Na tej podstawie moŜe wykształcić się świadoma kontrola ciała i jego ruchów. kolana. a nast ę pnie nazywanie cz ęś ci ciała. Dzieci nadpobudliwe muszą czuć opiekę osoby pracującej z nimi. Muszą czuć się niejako w środku zainteresowania. gdyŜ spełniają rolę niejako filarów dźwigających cięŜar naszego ciała. naleŜą: stopy. 2. uda. tworzą fizyczną całość z podłoŜem. ale jednocześnie serdeczna. Ćwiczenia prowadzące do poznania własnego ciała Podstawową potrzebą kaŜdego człowieka jest poznanie własnego ciała oraz umiejętność kontrolowania go. pleców. W rozwoju wiedzy o własnym ciele moŜna wyróŜnić kolejne etapy: wyczuwanie własnego ciała. po którym stąpamy. Do najwaŜniejszych części ciała. Przykłady ćwiczeń (ćwiczenia indywidualne) Wyczuwanie brzucha. z jaką pracuje.

.

Wyczuwanie nóg i rąk Wyczuwanie kolan — siedząc: .

62 .

Ćwiczenia te umoŜliwiaj ą poznanie otoczenia.Wyczuwanie twarzy — siedzenie w kole 3. dzi ę ki czemu mo Ŝemy czu ć si ę swobodnie i nie obawiać się go. stajemy się niejako zahamowani w swoich działaniach. mieć pewność w działaniu. wyizolowani. niechętni do przeciwstawiania się nowym sytuacjom. często przestraszeni. 63 . Ćwiczenia pozwalające zdobyć pewność siebie i poczucie bezpieczeństwa w otoczeniu Ćwiczenia te są ściśle związane z wcześniej opisanymi (poprzedniej kategorii). JeŜeli bowiem nie udaje nam się korzystać z „przestrzennej wolności". naleŜy bowiem znać siebie. aby łatwiej nawiązywać kontakt z innymi.

odpręŜenie po napięciach wewnętrznych. 64 . pośladków. Często stosowane jako odpoczynek po trudnych ćwiczeniach.Charakterystyczną cechą dla tej grupy ćwiczeń jest ich wykonywanie na podłodze (np. iŜ zaczynamy czuć się spokojniej i bezpieczniej w otoczeniu. ćwiczenia polegające na przemieszczaniu się). powinien mieć moŜliwość wycofania się na krótką chwilę (bez zupełnego wyłączenia się z zajęć). Przykłady ćwiczeń Ćwiczenia indywidualne LeŜenie na plecach lub brzuchu (mięśnie rozluźnione). JeŜeli ktoś jest przestraszony. współdziałania z innymi. Wszystkie ćwiczenia dotyczące wyczuwania brzucha. całego ciała sprawiają. pleców. Ćwiczenia w parach Ćwiczenia te pozwalają nauczyć się współpracy w grupie. jako swego rodzaju wycofanie się z ćwiczeń powodujących u niektórych wzrost niepokoju.

przeŜyć i tym samym umoŜliwia osiągnięcie pełnej harmonii i współpracy.4. okrzyki. Wymaga to wyczucia osoby będącej „pod opieką". Takie reakcje pomagają ujść nagromadzonym emocjom. Ich pozytywny rezultat zaleŜ y od stopnia zaawansowania i zaangaŜowania ćwiczących. a jednocześnie ćwiczy. Są to ćwiczenia. Są one teŜ dobrą zabawą. z którą współdziała się w czasie ćwiczeń. Ćwiczenia te dają moŜliwość przeŜycia wspólnego wysiłku fizycznego. w których partner „bierny" jest pod opieką osoby aktywnej. uŜywając siły. Ćwiczenia ułatwiające nawiązanie kontaktu i współpracy z partnerem i grupą Ćwiczenia te polegają na zdobywaniu i wymianie wspólnych doświadczeń podczas sesji ruchowych. np. zwracania uwagi na osobę. Rozwijają i uczą koncentracji. jej potrzeb. napięciom tkwiącym w uczestnikach. Osoba pasywna pozwala „przeciwnikowi" zbadać jego siłę. podczas pchania i stawiania oporu. która pozwala na współpracę z partnerem. często towarzyszy jej śmiech. Przykłady ćwiczeń Ćwiczenia „z" w parach (partner „aktywny" i partner „bierny") S Metoda Weroniki Sherborne 65 . W ten sposób „strona pasywna" uczy się wyczucia tej „drugiej strony". Omawiany typ ćwiczeń pozwala uczestnikom poznać swą siłę fizyczną.

66 .

67 .

dla osób wykazujących juŜ pewien stopień pewności ruchów. c) delikatne obracanie partnera na plecy i brzuch.Są to ćwiczenia dość zaawansowane. Ćwiczenia „przeciwko" w parach 68 . b) delikatne uderzanie i podszczypywanie kończyn. — Odpoczynek: ćwiczący mogą sobie pomóc sami w osiągnięciu relaksu przez: a) masaŜ karku i ramion. Przyzwyczajają one — co jest waŜne — do kontaktu wzrokowego.

dwóch ćwiczących mo Ŝe przyj ąć rolę „opiekuńczą" nad trzecim partnerem. W ćwiczeniach tych jest waŜne. Mo Ŝna je prowadzić w róŜnych wariantach. ciągnięcia lub wspomagania.Ćwiczenia „razem" w parach (obydwaj partnerzy „aktywni") Ćwiczenia „razem" w grupie W tych ćwiczeniach uczestniczą trzy osoby lub więcej. Ćwiczenia wymagaj ą dobrego współdziałania. 69 . np. kilkoro dzieci ćwiczy z osobą dorosłą lub silniejszym i cięŜszym rówieśnikiem w formie pchania. „zgrania" partnerów. Ŝe wszyscy pracuj ą razem jako grupa.

Trzy osoby: 70 .

Ć wiczenia te ucz ą koordynacji w grupie. b) nie odrywaj ąc ramion. c) zginanie i prostowanie nóg. 71 . zginaj ą ręce w łokciach i próbują połączyć rę ce w koło. Mo Ŝ e si ę to okaza ć trudniejsze. ni Ŝ się na pozór wydaje.Więcej osób: Pięciu lub sześciu ćwiczących leŜy w kole na plecach: a) wszyscy przewracają się jednocześnie na przemian na prawy i lewy bok.

. poznać sytuacje. ruchy szybkie lub wolne. obaw i osi ą gnęli śmy poziom swobodnego komunikowania się. Labanem — pozostaje niezmienna przez całe Ŝycie — „od urodzenia do śmierci". Zwracamy uczestnikom uwagę na cechy i rodzaje ćwiczeń. które powinny być dostępne kaŜdemu. daj ąc mo Ŝliwość uwolnienia się od wewnętrznych napięć. ośmielać. Ćwiczenia „twórcze" w formie tańca zasługują na szczególną uwagę. Ćwiczenia „twórcze" pozwalają nawiązać i pogłębić stosunki międzyludzkie. Ćwiczenia „twórcze" i tańce — to działania. to znaczy. których ćwiczący nie doświadczyłby ze względu na swoje fizyczne lub psychiczne ułomności. silne lub słabe. w jakim sobie tego Ŝ yczy. chwalić. Ŝe osiągnęliśmy sukces.5. niepokojów. a wówczas ćwiczenia przekształcają się w „ruch twórczy". Potrzeba ta ń ca — jak wcze ś niej ju Ŝ wskazywano za R. Ka Ŝ dy mo Ŝ e by ć twórc ą w stopniu. a płynące stą d prze Ŝycie zadowolenia. np. Zdaniem Rudolfa Labana jeŜeli w naszym nauczaniu pomogliś my w przezwycięŜaniu lę ków. Osoba prowadzą ca zaj ę cia powinna bacznie obserwować uczestników zajęć. radości pomaga osią gnąć harmonię i zwiększa poczucie przynaleŜności do grupy. Ćwiczenia twórcze Wszystkie aspekty ruchu mogą być rozwijanie w ćwiczeniach proponowanych przez członków grupy. zachęcać ich.

jeŜeli w zajęciach uczestniczą takŜe ich rodzice. dla dzieci maj ących trudnoś ci w czytaniu i pisaniu. Metoda ta bywa wykorzystywana jako wstępny etap do innych zaj ęć terapeutycznych. Nasze doświadczenia praktyczne wskazują na jej uniwersalność.V. Jest ona skuteczna jako metoda terapeutyczna. np. Bardzo waŜne jest wyjaśnienie im 73 . Sherborne w terapii dzieci dobrze jest. a więc stymulująca go. normą intelektualną. daje się teŜ z powodzeniem wykorzystać w profilaktyce. przejawiających zaburzenia w zakresie sfery emocjonalnej i społecznej. Jako metoda wspomagająca rozwój. a więc przede wszystkim w przypadkach upośledzenia umysłowego. wyrównująca opóźnienia rozwojowe. moŜe być pomocna w poszerzaniu doświadczeń psychologicznych i społecznych osób zainteresowanych własnym rozwojem. właściwie do tej pracy przygotowani. Zakres zastosowań metody Weroniki Sherborne 1. W przypadku stosowania metody W. jest bardzo przydatna w pracy z dziećmi przebywającymi w instytucjach wychowania zbiorowego. Jako metoda terapii znajduje zastosowanie w pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. zajęcia Ruchu Rozwijającego są bardzo wskazane. Wprowadzenie Lektura poprzednich rozdziałów ksiąŜki mogła juŜ nasunąć refleksje na temat róŜ norodnych mo Ŝ liwo ś ci stosowania metody W. RównieŜ dla dzieci z tzw. Sherborne. czy jako część programu terapii psychologiczno-logopedycznej dzieci jąkających się lub psychoterapii dzieci nerwicowych.

Stanowi bowiem okazj ę do dzielenia się swoimi kłopotami. Doświadczaliśmy bezinteresownej radości wynikającej z innych niŜ dotychczas form kontaktów. Inn ą z mo Ŝ liwo ś ci wykorzystania metody W. Terapeuta podejmuj ący pracę w dzieć mi przy współudziale ich rodziców powinien równolegle zaplanować pracę z grupą rodziców. Mo Ŝ liwo ść spotykania si ę z innymi osobami maj ą cymi problemy z dzie ć mi jest tak Ŝe dla rodziców wa Ŝnym wsparciem. 74 . znaczenia ruchu w rozwoju człowieka oraz zapoznanie z podstawowymi zasadami obowi ą zuj ą cymi w czasie zaj ęć . Sherborne w pracy z dorosłymi jest prowadzenie tego typu zaj ęć w celu stworzenia w grupie. atmosfery wzajemnego zaufania. Metoda W. zotawiając wszystkie swoje problemy na zewnątrz. wymiany do ś wiadczeń i szansę nauczenia się nowych.celu zaj ęć . Sherborne mo Ŝ e by ć w zakresie profilaktyki dobr ą formą pomocy dzieciom. Stworzy ona okazj ę do omawiania sytuacji powstałych w czasie zaj ęć i wspólnej pracy nad zgłaszanymi problemami poszczególnych rodzin. Świadczy o tym wypowiedź jednego z rodziców dzieci biorących udział w warsztatach szkoleniowych: „W czasie spotkania doświadczaliśmy właśnie tego. bardziej skutecznych zachowań wobec swoich dzieci. Zapobiega powstawaniu zaburzeń. np. Metoda ta mo Ŝe te Ŝ słu Ŝ y ć jako sposób osi ą gania odpr ęŜenia: — w zaj ę ciach odpręŜaj ą co-relaksacyjnych w trakcie zaj ęć szkolnych. co się dzieje tu i teraz. — przygotowania dziecka rozpoczynaj ą cego naukę szkoln ą . poczucia bezpieczeństwa i relaksu. — przygotowania rodzin adopcyjnych i zast ę pczych do przyj ę cia dziecka oraz w okresie począ tkowym jego pobytu w rodzinie. — zaj ęć integruj ących klasę szkoln ą. Je Ŝ eli jest to moŜliwe. jaki wytwarzamy w codziennych kontaktach mi ę dzy sob ą ". — w zaj ęciach relaksacyjnych dla rodziców. młodzieŜy i dorosłym w róŜnych sytuacjach trudnych. Udało si ę nam pokona ć dystans. — przygotowania młodych mał Ŝe ństw do pełnienia roli rodziców. warto zaproponować rodzicom udział w warsztatach szkoleniowych przygotowujących do pracy metodą Ruchu Rozwijającego. na lekcjach wychowania fizycznego. jeśli włączymy j ą w program: — przygotowania dziecka maj ącego pój ść do przedszkola. z którą zamierzamy pracować.

Wymaga to duŜego doświadczenia. które wychodzą naprzeciw potrzebom. Tworzenie ró Ŝnorodnych grup zintegrowanych nie jest prostym. W przypadku wadliwej integracji przeszkadzaj ą sobie. 2. Sherborne. 75 . jak i dzieci w róŜnym wieku. dobrze jest tworzy ć grupy zró Ŝ nicowane. moŜliwościom i ograniczeniom rozwoju dzieci upośledzonych. Zastosowanie metody Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo Weronika Sherborne opracowała swoj ą metod ę z my ś l ą o dzieciach z globalnymi zaburzeniami rozwoju psychoruchowego. co mo Ŝe powodować pogłę bianie zaburze ń . Ŝe stanowi to „klucz" do organizowania jednorodnych grup terapeutycznych. gdy ćwiczą i bawią się ze sobą dzieci zarówno o nieprawidłowym rozwoju. Omawianie przykładów terapii dzieci z podobnymi zaburzeniami rozwoju i zachowania nie oznacza. j ą kaj ą cych si ę . MoŜe ona być stosowana (tak jak proponujemy) jako pełny cykl zajęć. nadpobudliwych psychoruchowo. Najlepiej. w imi ę dobrze realizowanej idei integracji. warto myśleć o tej metodzie jako o sposobie działania daj ącym szansę na prawidłowy rozwój dziecka i poprawę funkcjonowania dziecka i rodziny.Rozwa Ŝaj ąc mo Ŝliwości zastosowania metody W. ale równieŜ moŜna sensownie wykorzystywać niektóre z jej elementów. jak i dzieci bez zaburzeń . W grupach tych ł ą czy si ę zarówno dzieci o róŜnym typie zaburzeń rozwoju. Przeciwnie — zdając sobie sprawę ze specyfiki potrzeb. nerwicowych i młodzie Ŝy z problemami emocjonalnymi. mechanicznym zabiegiem: łączenia i mieszania. wspomagaj ąc w ten sposób innego rodzaju działania terapeutyczne. W kolejnych podrozdziałach zostaną przedstawione przykłady zastosowania Ruchu Rozwijającego wobec dzieci upośledzonych umysłowo. moŜliwości i ograniczeń kaŜdej z wymienionych kategorii. W dobrze dobranej grupie dzieci słuŜą sobie nawzajem. Warto więc przyjrzeć się tym elementom metody. głównie maj ąc na uwadze dzieci upośledzone umysłowo w głębszym stopniu. pozostaj ąc ze sobą w kontakcie.

dotykowe. Sherborne tak charakteryzuje trudności typowe dla tych dzieci: 1. Szczególnie obserwuje się to w duŜych zakładach opiekuńczo-wychowawczych. poniewaŜ łączy on głowę z kończynami dolnymi. skutecznej aktywności ruchowej. Sherborne [1983] podkreśla. UmoŜliwia mu to poczucie władania ciałem. charakterystyczne dla dzieci autystycznych. podnoszące zdolność kontrolowania cięŜaru ciała i kontrolowania podtrzymujących części ciała. Dzięki tym ćwiczeniom dziecko czuje się całością wyodrębnioną („ma oŜywiony tułów. zachęci ć do aktywnoś ci i reagowania na otoczenie. kiwają się.Zdaniem autorki metoda moŜe przyczynić się do rozwoju tych dzieci w dwóch waŜnych dziedzinach: wykształcenia obrazu samego siebie oraz nawiązania kontaktów społecznych [Sherborne 1984]. s. w jakiej mogą pomóc zajęcia prowadzone metodą W. Lęk przed kontaktem fizycznym moŜna wyeliminować 76 . kolan. biodra i ramiona. zabawą w wodzie. dotykiem.. bardziej normalny sposób chodzenia (zamiast na „szerokiej podstawie") oraz daje poczucie bezpieczeństwa wynikającego z pełnego oparcia o podłoŜe i fizycznego „ześrodkowania". Wskazane jest tu oddziaływanie głosem ludzkim. Ŝe trzeba duŜo wytrwałości. Druga waŜna dziedzina. Ŝe dzieci te jednocześnie pragnąJcontaktu i udziału w zabawie. np. jest połączone w całość"). jego części jest podstawą do wyodrębnienia własnej osoby z otoczenia i poczucia toŜsamości. Dzieciom tym szczególnie potrzebne są ćwiczenia dające im poczucie centralnej części ciała (np. gdzie nie moŜna zająć się kaŜdym dzieckiem. Unikanie kontaktu: unikanie kontaktu wzrokowego. Dzieci upośledzone umysłowo na ogół słabo interesują się otoczeniem i nie przejawiaj ą aktywnoś ci w celu nawiązania z nim kontaktu. Świadomość. np. plecy. W. lub uciekanie od drugiej osoby. aby pomóc im wyodrębnić centralną część ciała — tułów. Świadomość samego siebie. ssą palec. aby przekazać takiemu dziecku podstawowe informacje. W. np." [Sherborne 1984. „Korpus jest często obszarem »martwym« nie znanym osobom opóźnionym w rozwoju. posiadania ciała. Brak reakcji na bodźce zewnętrzne. poprzez zwijanie się w ciasną „paczkę"). pomaga dziecku w poruszaniu ciałem jako całością. by podtrzymać najmniejszy ślad wysiłku. Okazuje się jednak. Sherborne. 2. Ŝe mają tułów. iŜ posiada ono tułów. Nie zdają sobie one sprawy z tego.. 145]. Dzieci wówczas zamykają się w sobie obojętne na otoczenie. to nawiązywanie kontaktów interpersonalnych. WaŜne jest.

aby nie zmienia ć pozycji. Efekt ten moŜna osiągnąć poprzez zajęcia grupowe. albo szybko ich zaprzestają. Ŝ e „obserwowanie. Powoduje to. gdy zabawa ruchowa przyniesie dziecku odpr ęŜ enie (powinna by ć pełna humoru) i gdy nabierze ono zaufania do partnera oraz prze ś wiadczenia. 3. Zabawy ruchowe. Ŝe rodzice albo w ogóle nie podejmuj ą prób tego rodzaju zabaw z dzieckiem upo ś ledzonym. gdy mo Ŝe być stroną dominuj ą c ą . duŜą lalką. wzbogacić zabawę elementami treściowymi. lub te Ŝ gdy s ą niepewne swoich mo Ŝliwo ści. brak motywacji do działania: dzieci nie podejmuj ą aktywnej roli w zabawie m. Wiele więc dzieci upośledzonych umysłowo nie umie nawiązywać kontaktu i bawić się wspólnie. w której czuj ą si ę bezpiecznie. Z do ś wiadcze ń praktycznych wynika. wykonywanie ć wicze ń począ tkowo bez kontaktu wzrokowego. słaba aktywno ść . wykonywanie ćwiczeń z zabawką. zanim zacznie ćwiczyć z Ŝywą osobą.in. Jeśli brak aktywno ści wynika z braku zainteresowania. jak inne dzieci bawią się. Ten rodzaj zabawy jest zwykle spontanicznie podejmowany przez rodziców małych dzieci. Potrzebuj ą wówczas zach ęty i pomocy. wytwarza u upośledzonych ch ęć przyłączenia si ę do zabawy. Niektórzy rodzice jednak nie doceniaj ą wagi tego typu zabaw. a wielu reaguje szokiem lub depresj ą na fakt urodzenia si ę dziecka upo śledzonego. Dominacja w kontaktach: nawiązywanie przez dziecko kontaktu tylko wtedy. warto udramatyzować. po to. Sherborne „poprzez odtworzenie wczesnoniemowlęcych zabaw między rodzicami i dzieckiem. oparcie i współdziałanie z dorosłym. 303]. ciągnięcie za ręce po podłodze. Dzieci upo śledzone zazwyczaj nie prowokuj ą same zabaw z rodzicami. Ŝ e mo Ŝ e si ę podda ć jego woli. Zdaniem W. np. Czasami pierwsz ą tego oznak ą jest pragnienie 77 . Zmiana relacji mo Ŝ e nast ą pi ć tylko wówczas. takich jak huśtanie. podczas których dochodzi do tworzenia się wię zi społecznych.dzięki radości płynącej z najprostszych zabaw ruchowych. a autystyczne niemowl ę ta słabo lub wcale nie reaguj ą na zach ę t ę do zabawy. zaczynają się w niemowlęctwie. Brak inicjatywy. mo Ŝemy pomóc mu w odnalezieniu siebie i w nawią zaniu kontaktu z innymi" [1983. aby podtrzyma ć kontakt. Ten stan rzeczy trzeba pocz ą tkowo zaakceptowa ć . których dziecko upośledzone najczęściej nigdy nie doświadczyło. Dla ich nawiązania niezb ę dny jest kontakt fizyczny i wzrokowy. 4. s. którego si ę dziecko boi. podskakiwanie.

Ŝe potrzeba kontaktu i współdziałania z drugim człowiekiem często jest u dzieci upośledzonych większa niŜ w przypadku normalnych rówieśników. jak daleko jest ono w stanie doj ść " [Przasnyska 1989. Pozytyw78 . Dzieci upoś ledzone umysłowo czę sto noszą ró Ŝnorakie cechy kalectwa: niedowłady. Te umiej ętności mogą trenowa ć. jest to. motoryki du Ŝej. niski poziom kontroli i celowoś ci ruchów [Przasnyska 1989]. jeśli z dzieckiem upośledzonym ćwiczą inne dzieci: starsze upośledzone umysłowo lub zdrowe. są ocięŜałe i maj ą duŜą nadwagę.pohuśtania się czy skorzystania z pomocy podczas podskakiwania. Sherborne na podstawie swoich długoletnich obserwacji doszła do wniosku. trenowa ć niektóre zaburzone funkcje poznawcze. s. fizycznie uczestniczy ć . gdy mogą być instruktorami i opiekunami młodszych. wykonuj ąc ć wiczenia „przeciwko". aby osiągnąć chęć do wspólnej zabawy. Trudności w zapamiętywaniu i odtwarzaniu z pamięci moŜna wyeliminować przez wielokrotne powtarzanie ć wicze ń . Sherborne pozwala pokonać wiele z tych barier. W. Metoda W. Jest to więc okazja do mobilizacji i ukierunkowania energii. co stanowi przesłanki do opóźnienia rozwoju tzw. a nauczyciel musi sam bawić się z dzieć mi. przykurczę. Nawiązaniu współdziałania sprzyja wymiana ról. słabą ich koordynacj ę . TakŜe motoryka rą k tych dzieci rozwija się nieprawidłowo — ze względu na małą precyzję. a Ŝ do ich zapami ę tania. RównieŜ starsze dzieci odnoszą korzyść. w drodze niewerbalnej. ukierunkowaniem działania na okre ślony cel. aby pokonać inną osobę lub teŜ przeciwstawić się innym. wykonuj ą c je razem z dziećmi. stworzenie małemu dziecku moŜliwości „opiekowania się" starszym dzieckiem lub dorosłym. Sherborne oddziaływa pozytywnie na rozwój ruchowy. w których muszą skoncentrowa ć siły. Warunkiem. Zdaniem autorki metody jest to łatwiejsze. Dzięki zespołowemu charakterowi tych ćwiczeń (w grupie z dorosłymi i innymi dziećmi) potrzeba ta moŜe być zaspokojona. prowadząc dziecko tylko tak daleko. Metoda W. ułatwiaj ąc dzieciom funkcjonowanie motoryczne i daj ąc im poczucie sprawności ruchowej. 134]. Ŝe ćwiczenia muszą być wesołe. pokazuj ą c ć wiczenia. Sherborne pomaga te Ŝ. W atmosferze zabawy nauczyciel rozszerza zakres doświadczeń ruchowych. wolne lub nadmiernie szybkie tempo ruchu r ą k. Dzieci upo ś ledzone maj ą trudno ś ci z koncentracj ą i utrzymaniem uwagi. maj ą zaburzenia równowagi. Program Ruchu Rozwijającego W.

Przasnyska [1989] zwraca uwagę. wywołujących radość. nauczyciel powinien wnikliwie obserwować dzieci. M. wolno na nie reaguj ą. JednakŜe podstawą porozumiewania się za pomocą J ęzyka ruchów" jest świadomo ść własnego ciała. „Dzieci uczą się doskonalić słownictwo zwi ą zane z ruchem przy pomocy starszych bardziej doś wiadczonych partnerów" [1984. Przasnyska [1989] na podstawie własnego doświadczenia w pracy z dziećmi upośledzonymi wskazuje. Obie umiej ętnoś ci: orientacji we własnym ciele i porozumiewania się niewerbalnego mogą być rozwijane u dzieci upo ś ledzonych umysłowo za po ś rednictwem tej metody. zdaniem A. Dzieci s ą wył ą cznie uczone przez wszystkich. do którego przede wszystkim si ę gaj ą dzieci małe i osoby z utrudnioną komunikacj ą werbalną. Sherborne. PoniewaŜ zajęcia odbywają się grupowo. potrzeb i uczuć. Jak podkreśla W. uaktywniaj ąc „j ę zyk ciała i ruchu". a nie wyłącznie wzrokiem. Ŝe ze względu na słaby rozwój mowy dzieci upośledzone umysłowo częściej niŜ zdrowe dzieci stosują komunikację niewerbalną w wyraŜaniu swoich myśli. s. Nieadekwatne spostrzeganie rzeczywistości ma szansę ulec stopniowej korekcie na skutek konkretnych ćwiczeń poznawania otoczenia wielozmysłowo: ruchem (kinestetycznie). Ruch jest podstawowym i naturalnym środkiem porozumiewania się. dzieci mają moŜliwość obserwowania i naśladowania innych.ne przeŜycia emocjonalne ułatwiają zapamiętywanie czynności zakończonych sukcesem. wieloletnia dyrektorka „szkoły Ŝ ycia" w Londynie. co ułatwia im rozumienie kierowanych do nich wypowiedzi. jak potrzeb ę bezpieczeństwa. Ŝe podczas sesji ruchowych nie potrafią one podporządkować ruchów poleceniom słownym. podczas gdy i one mogłyby i powinny nauczać innych. Sherborne jest metod ą niewerbaln ą : poprawia komunikacj ę dziecka z otoczeniem. Ŝe metoda W. podkreśla. Leonard [1987]. Dlatego te Ŝ. z którego moŜe i powinien skorzystać. 79 . To równie Ŝ pobudza dzieci do twórczych działa ń . Ruch Rozwijaj ą cy W. dotykiem. podtrzymując ich aktywno ść twórczą . Leonard [1987]. wychodzą cym z centrum naszego ciała. powinien je traktować jako swoisty „podarunek dziecka dla nauczyciela". potrzeb ę wzrostu i rozwoju. M. 149]. Dzieci upo ś ledzone umysłowo potrafi ą by ć pomysłowe i twórcze w zaj ęciach ruchowych. a dostrzegając ich pomysły. który to zmysł nie funkcjonuje najlepiej u tych dzieci. A. Sherborne umoŜliwia dzieciom upośledzonym umysłowo zaspokoić takie potrzeby psychiczne.

Ma przy tym wartość diagnostyczną. Z powodzeniem pracuj ą ze sobą dzieci głębiej upośledzone ze starszymi lŜej upośledzonymi umysłowo. a więc poznanie go i zrozumienie. Stwierdziła bowiem. Wówczas dziecko potrzebuje dwóch partnerów. W ćwiczeniach prowadzonych metodą W. jeśli dziecko się ślini. co jest dla dzieci upośledzonych jedną z najwa Ŝniejszych rzeczy. Sherborne: „Obecnie w szkołach dla gł ę biej upo śledzonych główny nacisk kładzie się na nauczanie poznawcze i na doskonalenie j ę zyka. Ruch jest zabaw ą . Metoda W. Metoda W. które prezentuj ą prac ę grup dzieci w ró Ŝ nym wieku i na ró Ŝnym poziomie rozwoju. dopóty nie będzie mogło skutecznie uczyć się" [1984. T ę rolę moŜe najlepiej spełni ć para rodziców. Ŝ e dopóki dziecko nie zdob ę dzie stałego obrazu samego siebie. a metoda W. Ŝe treści zawarte w programie kultury fizycznej szkoły podstawowej dla umysłowo upo ś ledzonych w stopniu umiarkowanym i znacznym w całości mieszczą się w metodzie Ruchu Rozwijającego. Zaj ęcia t ą metodą M. s. Stymu80 . tzw. dzieci leŜące. Mo Ŝemy to zobaczyć na filmach wideo przygotowanych przez W.potrzeby społeczne i poznawcze oraz bardzo dla nich waŜną potrzebę ruchu. Trudno jest przekona ć kolegów. np. 151]. Warto w tym miejscu przytoczyć słowa W. Ta wiedza pozwala mu modyfikować swoje oddziaływania dydaktyczne. terapeuta pomaga uło Ŝ y ć ciało dziecka na plecach matki. poniewaŜ daje nauczycielowi wgląd w moŜliwości i specyficzne potrzeby ucznia. na której opiera si ę nauczanie cho ć by tylko w ramach przedmiotu „kultura fizyczna". ale równie Ŝ pod okiem terapeuty dobrze wypełniać ją moŜe starsze dziecko lŜej upośledzone umysłowo. Sherborne ułatwia i właściwie kształtuje tę relację. która daje prze Ŝ ycie rado ś ci i dzielenia jej z innymi. Szkolnictwo na całym świecie opiera się na współudziale tych dwóch stron: nauczyciel i uczeń. Sherborne mo Ŝe być stosowana wobec dzieci upośledzonych w stopniu lekkim i w stopniu głębszym. Sherborne. podkłada pieluszkę pod buzię. i asekuruje je podczas ruchu. Sherborne moŜe więc w szkolnictwie specjalnym stanowi ć bazę . Partnerami dzieci mogą być ich rodzice i starsze dzieci z tego samego ośrodka lub dzieci i młodzie Ŝ dochodzą ce z okolicznych szkół. Sherborne mogą uczestniczyć bardzo głęboko upośledzone dzieci. Przasnyska prowadziła w warszawskich „szkołach Ŝycia" w ramach przedmiotu „kultura fizyczna".

naleŜy zatem wystrzegać się rutynowej oceny osiągnięć. [Przasnyska 1989]. Zaj ę cia odbywały si ę raz w tygodniu z udziałem dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców. której wieloletni ą dyrektorką była Anna Leonard. Kisiel i M. W pracy z dziećmi upośledzonymi umysłowo trzeba zawsze pamiętać o ich specyficznych potrzebach psychicznych i edukacyjnych oraz 0 tym. Ogromną wartością metody jest to. Codzienne obserwacje pozwalają na stwierdzenie. Tote Ŝ w odniesieniu do dzieci upośledzonych nie kładziemy nacisku na uzyskiwane osiągnięcia w zaj ę ciach prowadzonych t ą metod ą . „MoŜliwo ść uczestniczenia w zajęciach prowadzonych przez ludzi zawodowo trudni ą cych si ę terapią dzieci wychodziła naprzeciw naszym oczekiwaniom. wspólne poznanie się. — okazywania swej pomysłowości. Ŝe dzieci osiągają bardzo dobre wyniki. Przejawia się to w łatwiejszym 1 szybszym nawią zywaniu kontaktów z innymi osobami. przymus. w większym zaufaniu do własnych moŜliwoś ci i pewno ś ci siebie. sprawności ruchowej. Ŝe mo Ŝna osiągać zamierzone efekty. w uczestnictwie we wspólnej zabawie. lecz na stopniowe zwi ę kszanie się moŜliwości dzieci w miarę uczestniczenia w zajęciach. — umiej ętnoś ci zmiany zachowa ń w zale Ŝno ś ci od rodzaju zaj ęć . Zaj ę cia takie s ą prowadzone systematycznie w „szkole Ŝ ycia" Waverley School w Londynie. Krauze. Ŝe naleŜy je zaspokajać odpowiednio do moŜliwości i ograniczeń psychofizycznych wyst ę puj ących w rozwoju.lacja ruchowa tych dzieci bywa wzmacniana muzyk ą . obawa itp. rozmowy o dzieciach i wymiana róŜnych doświadczeń" (matka Kasi. Stosując metodę Ruchu Rozwijającego. eliminuj ąc czynniki stresuj ące typu: nakaz. natomiast obserwować i oceniać postępy ucznia w zakresie: — koncentracji. strach. Równo6 Metoda Weroniki Sherborne 81 . szczególnie w zakresie rozwoju emocjonalno-społecznego. lat 2). Na zakończenie zamieszczamy wypowiedzi rodziców dzieci z zespołem Downa spisane po zako ń czeniu cyklu zaj ęć prowadzonych w roku 1984/85 przez grup ę psychologów pod kierunkiem B. „Jestem z tych zajęć bardzo zadowolona. DuŜe znaczenie ma tu równieŜ kontakt nas rodziców. ch ę ci i gotowo ś ci do podejmowania ró Ŝ nych działań. — umiej ętności nawią zywania kontaktów z innymi i współdziałania.

w wieku 7-11 lat. jakby to była jedna wielka rodzina.. z którymi mogli ś my dzieli ć nasze troski i zdobywa ć wskazówki i rady w wychowaniu naszego 3-letniego syna Jarka" (rodzice Jarka. pozbyła się lęku przestrzeni i zrobiła duŜe postępy w mowie" (rodzice Pauliny. bardzo ch ę tnie przebywa w towarzystwie dzieci. potwierdziły istnienie zwią zku zaburze ń szybkości i zwinności ruchu. Jest dość sprawna fizycznie. Na zajęciach ch ętnie wykonuje ćwiczenia z młodszymi dziećmi. Nie mamy wi ę c w ą tpliwo ś ci. Badania 44 dzieci j ą kaj ą cych si ę . Ŝe zaburzeniom mowy o charakterze j ą kania towarzyszą zaburzenia ruchowe. jak to wynika z istoty ich zaburze ń . Kontakt z lud ź mi zawodowo trudni ą cymi si ę terapi ą pozwolił nam zmienić nasz stosunek do własnego dziecka. Metoda Weroniki Sherborne w terapii dzieci jąkających się Dzieci j ą kaj ą ce si ę .. Ŝe większość dzieci jąkających się wykazuje zaburzenia ruchowe umiarkowanego stopnia. nauczyliś my si ę praktycznie wykonywa ć ć wiczenia. „Syn nasz mógł przebywa ć w towarzystwie innych dzieci. będą cych wyrazem zaburzeń koordynacji ruchowej. Ŝe działalność ruchowa człowieka pozostaje w ś cisłej ł ą czno ś ci z czynno ś ciami narz ą dów zmysłowych i z mówieniem. lat 4). Mimo krótkiego uczestniczenia w zajęciach zauwaŜyliśmy postęp w jego rozwoju" (rodzice Jacka. Ŝe takie traktowanie stworzyło u Michała poczucie wartości jego samego" (rodzice Michała. Kilińska 1987] wskazywał. lat 6). poznali ś my bardziej psychik ę i cechy swojego dziecka. Ć wiczenia razem z dzie ć mi stanowiły dla nas swoisty relaks. Becker stwierdziła. ZauwaŜyłem. Ŝ e ekspresja ruchowa i słowna współistniej ą ze sob ą jako niewerbalna i werbalna forma 82 . lat 6). a my nawi ą zaliś my kontakt z rodzicami. por. R. bardziej obiektywnie ocenić jego mo Ŝliwo ści i osiągnięcia" (rodzice Pauliny. „Obecnie Paulina w znacznym stopniu pozbyła si ę l ę ku. „Syn bardzo ch ętnie jeździł na zajęcia. Grochmal [1971] wskazuje.cze śnie została stworzona mo Ŝliwo ść kontaktu z rodzicami innych dzieci i wzajemnej wymiany do ś wiadcze ń . a w domu często sam podczas zabawy wykonywał niektóre ćwiczenia. S. „Wszystkie dzieci były jednakowo traktowane. ale nie tylko w tym zakresie. 3. maj ą trudno ś ci w komunikacji słownej. lat 3). lat 3). z występowaniem j ąkania [Kilińska 1987]. Nasz udział w zaj ę ciach z dzie ć mi dał nam mo Ŝ liwo ść zdobycia nowych do ś wiadczeń z zakresu rehabilitacji. wykazuje inicjatywę w zabawach z dzieć mi zdrowymi. cięŜkim zaś przypadkom j ą kania towarzyszy du Ŝe opó źnienie rozwoju ruchowego [Kili ń ska 1987]. R. Luchsinger [1948.

Obuchowskiej [1976]. Nie jest tu istotne. gdy podstawowe zaburzenia wywołuj ą sytuacj ę nerwicogenn ą . zaburzenia łaknienia. lęk przed mówieniem i kontaktem z innymi ludźmi [Mitrinowicz 1952]. O takim przebiegu procesu patologizacji osobowo ści decyduje sposób komunikacji dziecka w rodzinie i szerszym otoczeniu. Równie wa Ŝna jest tu komunikacja słowna. czy teŜ skutkiem jąkania. jaka często pojawia si ę u dzieci w wieku 3-4 lat. prowadzi od reakcji nerwicowych. niewiar ę w siebie. która z kolei jest przyczyn ą pojawienia się kolejnych. zakłopotanie. poczucie mniejszej wartości. Łączne oddziaływanie tych czynników powaŜnie zaburza czynność mówienia i moŜe doprowadzić do j ąkania [Jaworska 1987]. W najgorszym przypadku objawy zaburzeń narastaj ą zgodnie z mechanizmem „spirali". jak i niewerbalna. Ŝe rozwój dzieci j ą kaj ą cych si ę cz ę sto jest nieharmonijny i zmierza w kierunku nie sprzyjającym kształtowaniu się prawidłowej osobowoś ci. nowych symptomów. wyobcowania. poczucie osamotnienia. czy wymienione zaburzenia są przyczyn ą. W podsumowaniu przytoczonych poglądów trzeba podkreślić. któr ą mo Ŝ e by ć sposób reagowania osób dorosłych na normalną niepłynność słowną . Zatem u dzieci j ąkaj ących się obie te formy komunikacji funkcjonuj ą nieprawidłowo. Przytoczone wyniki badań i rozwaŜania nad nimi wskazują na następujące potrzeby dzieci jąkających się: 83 . Badania dzieci jąkających się ujawniły równieŜ częste zaburzenia osobowości. Mechanizm ten. Zgodnie z hipotezą Johnsona j ą kanie powstaje na skutek wzajemnego oddziaływania trzech zmiennych: 1) nasilenia normalnej dziecięcej niepłynności mówienia.komunikacji interpersonalnej. W procesie rozwoju nerwicy warto zwróci ć uwagę na „sytuacj ę nerwicogenn ą ". tj. poprzez zachowanie nerwicowe do nerwicowego rozwoju osobowoś ci. Prawdopodobnie są „jednym" i „drugim" jednocześnie w mechanizmie „błę dnego koła" warunkuj ą cych si ę i wzmacniaj ą cych nawzajem czynników. lękowej postawy wobec otoczenia. stanów depresyjnych lub apatii. pod postacią nadwraŜliwości. odrzucenia. zgodnie z koncepcj ą I. 2) reakcji odbiorców na tę niepłynność . głównie w sferze emocjonalnej. Towarzyszące tym stanom objawy nerwicowe to zaburzenia snu i funkcjonowania układu wegetatywnego. niepokój). Wśród cech osobowości wymienia się nieprawidłowy obraz samego siebie. nadpobudliwości emocjonalnej. 3) reakcji dziecka na własn ą niepłynność (lęk.

Zaj ę cia s ą prowadzone raz w tygodniu. prowadzonej od 1980 roku w Poradni Nerwic dla Dzieci w Gdańsku. Metoda Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z nadpobudliwością ruchową Nadpobudliwość psychoruchowa to jedna z postaci zaburzeń dynamiki procesów nerwowych. Sformułowane powy Ŝ ej potrzeby dzieci j ą kaj ą cych si ę wskazuj ą na przydatność takich form oddziaływania terapeutycznego. Z uwagi na potrzeby tych dzieci ćwiczenia metodą W. jak kinezyterapia (terapia ruchem) i psychoterapia. pojawiają się równieŜ dzieci j ą kaj ą ce si ę [Bogdanowicz 1989]. Czę sto bowiem są to osoby nadpobudliwe emocjonalnie. którzy sami ucz ą si ę relaksowa ć i kontrolowa ć własne reakcje emocjonalne i tym samym lepiej kontaktować się z własnym dzieckiem. Wstępne doświadczenia z dziećmi jąkającymi się i ich rodzicami wskazuj ą na duŜą przydatność prowadzenia zaj ęć metodą W. Sherborne. trwają 2 godziny. rygorystyczne. szczególnie stosowane w formie terapii indywidualnej. napięte i impulsywne. 4. perfekcjonistyczne. Przewaga procesów pobudzenia wyraŜa się nadpobudliwością psychomotoryczną w sferze ruchowej. które stanowią ostatnią część sesji. Te wszystkie cele moŜna z powodzeniem osiągnąć za pomocą metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. szczególnie w rodzinie. emocjonalnej i poznawczej. 3) poprawa funkcjonowania społecznego. z czego niemal połowa jest przeznaczona na ć wiczenia metod ą Ruchu Rozwijaj ą cego. Na zajęciach psychoterapii dzieci w wieku przedszkolnym z zaburzeniami emocjonalnymi i ich rodziców. 2) poprawa stanu emocjonalnego. Dzieci takie s ą wi ę c nadmiernie 84 . Sherborne łączy się z ćwiczeniami oddechowymi i technikami relaksacji. Wiele korzyś ci przynosi w tych wypadkach udział rodziców. 4) poprawa komunikacji z osobami z otoczenia. wywołanych brakiem równowagi mi ę dzy procesami pobudzenia i hamowania. zwłaszcza gdy łączy się je z metodą treningu autogennego Schultza. 1988].1) usprawnienie ruchowe. w modyfikacji Anny Polender [1980.

właściwe zaplanowane zaj ęcia ruchowe mogą te Ŝ pozytywnie wpływać na zachowania agresywne dzieci. poniewa Ŝ daj ą tym dzieciom szans ę zaspokoi ć ich przemo Ŝn ą potrzebę ruchu w sposób kontrolowany. Sherborne pomaga dzieciom nadpobudliwym psychoruchowo w rozwijaniu wła ś ciwych za85 . W sferze poznawczej nadpobudliwość jest przyczyną trudno ś ci koncentrowania uwagi przez dłu Ŝ szy czas. omawiając zachowania agresywne. Ŝe wszystkie bod źce pobudzaj ą je do aktywności. wynikaj ące z nieumiejętności panowania nad swoim ruchem oraz przewidywania konsekwencji tego dla innych. Zorganizowane. często w sposób niezamierzony agresywne. obraŜalskie. który bawi się z takim dzieckiem. Do ćwiczeń takich zalicza bieganie. H. co oznacza. a jednocześnie musi mieć duŜe poczucie humoru i wyczucie gry. dzieląc się refleksj ą z pracy z takimi dzieć mi. krzykliwe. Umo Ŝliwiają teŜ dzieciom nauczenie się kontrolowania swego ruchu i panowania nad nim. stają się powodem wielu konfliktów. łatwo zmieniające nastrój. siłowaniem się). których nie ko ń czą . które umoŜliwiają im wyładowanie nadmiernej aktywności. Metoda W. Dzieci reagują na energiczne gry z dorosłymi i myślę. przewracanie. „Dorosły. uczy dostrzegać potrzeby innych i je respektować. Ŝe zorganizowane oddziaływania mogą sprowadzić je do zachowań nieszkodliwych społecznie (zabawy z mocowaniem. często zmieniają formę swojej aktywności: podejmują czynno ś ci. Dla otoczenia są więc bardzo męczące. 135]. co robią spontanicznie. Są to dzieci płaczliwe. W sferze emocjonalnej nadpobudliwo ść wyra Ŝ a si ę jako skłonno ść do zbyt silnego i zmiennego sposobu reagowania uczuciowego. Ŝe to pozwala im znaleźć związek ze swoj ą własn ą energi ą . Dzieciom nadpobudliwym psychoruchowo trzeba pomóc w uświadomieniu sobie swojej nadmiernej energii i siły. Ŝe wszelkie metody angaŜujące motorykę s ą tu wskazane. proponuje dla nich wiele ćwiczeń. utrzymuje. przerzucaj ą si ę na inne. kłótliwe. M. musi być silny i stanowczy. S ą to dzieci o „wzmo Ŝonym odruchu orientacyjnym". łapanie. Przasnyska. Charakterystyka dzieci nadpobudliwych ruchowo wskazuje. S ą gadatliwe. tego. czego wymaga udział w zaj ęciach grupowych. szamotanie na materacach. która tak cz ę sto znajduje si ę poza ich kontrol ą" [Przasnyska 1989. „przewraŜliwione". Sherborne ułatwia dzieciom zaspokojenie własnej potrzeby ruchu. społecznie akceptowany. Szereg ć wicze ń zawartych w metodzie W. Olechnowicz [1988].ruchliwe. s.

skłonienie dzieci. kołysanie go łagodnym ruchem. Dzieciom nadpobudliwym psychoruchowo trudno jest zaniechać takiego działania. z wykorzystaniem metody W. Wa Ŝne są tu informacje zwrotne.chowań. s. Zaj ę cia w grupie pomagaj ą im w rozwijaniu empatii i uczeniu si ę współdziałania z innymi. lecz niezbędne. z drugiej delikatność i wraŜliwość. Mogą nauczyć się róŜnicowania płynności ruchu: poruszania swobodnego i zatrzymywania ruchu. Ŝe w miarę nabierania siły i umiej ętności kontrolowania swojej energii potrafią być bardziej łagodne i wraŜliwe" [Sherborne 1984. jednowymiarowych i swobodnych w nieograniczonej przestrzeni. Ć wiczenie tak odmiennych postaw wobec ruchu czyni dzieci zdolnymi do kontroli nad swoim zachowaniem. przez 2 godziny. Z doświadczeń w prowadzeniu zajęć w roku 1990/91 z dziećmi nadpobudliwymi psychoruchowo w Poradni Nerwic dla Dzieci w Gda ń sku* wynika. prowadziły M. np. wykonywania ruchów w przestrzeni: linearnych. by zapytywały partnerów. 149]. „bycie przyklejonym" do podłogi i wszystkie ć wiczenia „przeciwko" innej osobie i grupie daj ą podobne efekty. czy teŜ ich zaprzestania. Na przykład do ćwiczeń koncentracji uwagi. Labana dzieci nadpobudliwe maj ą okazj ę ćwiczyć w czasie sesji ruchowych przeciwstawne sposoby wyładowywania swojej energii: z jednej strony siłę. Bogdanowicz i B. Szczególnie wa Ŝ ne w tym procesie s ą zabawy z wyraŜaniem troski i uczuć opiekuńczych wobec partnera. Zabawy w „skałę". Sherborne. Odbywały się raz w tygodniu. przerwać czynno ść ruchową lub od niej odstąpić. czy Ŝyczą sobie bardziej energicznych ćwiczeń. Piątkiewicz przy udziale studentów psychologii. i obejmowały dzieci w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców. Zgodnie z teori ą R. hu ś tanie w kocu przez całą grupę lub ostro Ŝne niesienie wysoko na wycią gni ętych w gór ę rę kach. Nauczenie się reagowania na sygnały od innych jest trudne. nadmiernie skupionych na realizacji własnych potrzeb. WaŜne jest tu uspołecznienie dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. siły i energii zaliczymy zabawy w zwijanie się w kłębek lub robienie „paczki". którą inni próbują rozwinąć lub podnieść i ponosić. delikatne przewracanie jego ciała. Ŝ e grupa nie powinna by ć jednorodna. czy dobrze się czują. nawet * Zaj ę cia w roku 1990/91. ruchów gwałtownych i szybkich b ą d ź powolnych i przetrzymanych. 86 . „Często daje się zauwa Ŝyć . które je ekscytuje.

le Ŝ enie na materacach z jednoczesnym lekkim masaŜem wykonywanym przez dorosłych partnerów. Rodzice próbują powtarzać ćwiczenia relaksacyjne w domu. Wówczas taka grupa oddziałuje wyciszaj ą co na te dzieci. np. stwarza formy kontroli społecznej.jak je przerwa ć". W trakcie zaj ęć dzieci wyra Ŝały ogromną rado ść zarówno podczas nieskrępowanych czynności ruchowych (zazwyczaj inicjowały fikołki i przewracanie się na materacach). przeprowadzany przy przyciemnionym lub wygaszonym świetle). biegania z krzykiem. Problemem stało się więc nie „jak inicjować ćwiczenia" (dzieci wykazywały wiele pomysłowości. przewrotów. Dzieci nadpobudliwe psychoruchowo wpływaj ą na siebie niekorzystnie. np. Efekty terapii są róŜne. Pojawienie się takiego dziecka w jednej z grup terapeutycznych wywołało cofnięcie się efektów dotychczasowej terapii (powrócił mutyzm selektywny). Najlepiej więc. Doświadczenia z wieloletniej pracy metodą W. np. W prowadzonej w roku 1991/92 grupie dzieci sześcioletnich zdecydowaliśmy się wprowadzić częstsze przerwy na odpoczynek w czasie zaj ęć . Drugim istotnym zabiegiem było wprowadzenie z ko ń cem sesji ćwiczeń relaksacyjnych (zmodyfikowany trening autogenny dla dzieci według A. Ŝe mogą się one uwolnić od nadmiaru energii o fizjologicznie wzmoŜonej sile. Polender. innym razem ruchom nadawana jest okre ślona forma. jak i modelowanie zachowań na drodze obserwacji zachowania innych. same projektowały róŜne. społecznie akceptowana. takŜe nowe formy ruchu). kołysanie w ramionach rodziców. gdy dzieci nadpobudliwe (jedno-dwoje) znajduj ą się w grupie o stonowanym zachowaniu. wśród dzieci z trudnościami w uczeniu się. Dzięki udziałowi w ćwiczeniach niektóre dzieci przeszły od chaotycznej aktywno ś ci ruchowej. Niekorzystne jest równieŜ wprowadzenie dzieci nadpobudliwych psychoruchowo do grup psychoterapeutycznych dzieci z zaburzeniami nerwicowymi o charakterze lękowym. domagały się kontynuowania ć wicze ń w nieskończoność. jedne pobudzaj ą inne zarówno poprzez fizyczną interwencj ę (zaczepki). do wykonywania konkretnych ćwiczeń ruchowych. np. Sherborne w terapii grupowej dzieci z zaburzeniami zachowania wskazują.jeŜeli jest mała (6-7 dzieci). Były „niezmordowane". Sposób wyładowania tej energii raz jest dowolny. lecz .) bardzo ruchliwego 87 . W przypadku chłopca (Michał K. jak i w ćwiczeniach o określonej formie.

Zaj ęcia metodą W. nauczył się z nich właściwie korzystać i nad nimi panować. gdzie mógł górowa ć swoj ą sił ą lub korzy88 . „biegam szybko. aby je przytulać. ale jej nie upuszczę". zaobserwowaliśmy korzystne zmiany. lecz fizycznie słabszej siostry. W innym przypadku (Robert S. Podjęcie treningu Judo" pod opieką trenera utrwaliło te efekty. Efekty te uzyskano przez ćwiczenia. stawało się faktem. jako „skała". ale głównie po to. Sherborne stały się dla dziecka pierwszą okazją do zaspokojenia potrzeby ruchu i kontaktu społecznego. Jedyne dziecko w licznej rodzinie. ale delikatny". Chłopiec nauczył się doświadczać swojej siły i z niej korzystać: „jestem silny. znacznie ro ś lejszy i silniejszy od pozostałych dzieci w grupie.i silnego. a dzieci unikały go. Stały si ę „szkoł ą " nawi ą zywania kontaktów w sposób prawidłowy. wywoływało to u dzieci l ę k i czasem sprawiało ból. Odtrącony i nic nie rozumiejący chłopiec stawał si ę tym bardziej natarczywy w poszukiwaniu kontaktu i w przejawach wyra Ŝania innym swej sympatii. nadpobudliwe psychoruchowo. co robili z nim doro ś li. spragnione kontaktu z innymi dziećmi nie umiało właściwie ich nawiązywać. do poznania samego siebie i u ś wiadomienia sobie tła dotychczasowych konfliktów. Tylko w jednym przypadku wykluczono dziecko z zajęć prowadzonych metod ą Ruchu Rozwijaj ą cego. Pomimo i Ŝ zrobienie przykrości innym nie było zamiarem chłopca. w których chłopiec nauczył się dawać oparcie słabszym rówieśnikom i opiekować się nimi. Michał R. W zaj ęciach brał udział „na swój sposób". Chłopiec nie rozwinął swoich agresywnych zachowań. w których Michał stanowił przeciwwagę dla innych dzieci lub silnej osoby dorosłej. tzn. ale ostroŜnie". Pomimo uczestnictwa w zaj ę ciach przez okres 3 miesięcy nie zmienił swojego zachowania. to chłopiec pi ę cioletni o wyj ątkowo nasilonej pobudliwo ści emocjonalnej i ruchowej. który nie uświadamiał sobie swojej siły i bywał przykry dla otoczenia. np. huśtać lub podnosić.6 lat „rzucał się na dzieci". „mogę podnieść swoj ą siostrę. nie uczestniczył w proponowanych ć wiczeniach (wybierał niektóre. Chłopiec w wieku 2. Korzystne zmiany zaznaczyły się teŜ w domu: chłopiec przestał uŜywać przemocy wobec starszej. Słowem chciał robić to. silnie negatywistyczny.) chłopiec znalazł się w grupie terapeutycznej z powodu agresywnego zachowania wobec innych dzieci. „walec" do toczenia. Prze Ŝycie znaczenia swojej siły osią gano w ć wiczeniach grupowych. Poniewa Ŝ był bardzo silny i nieopanowany w ruchach.

czy teŜ dzieckiem o zaburzonym zachowaniu. gdy znajdą się w bezpiecznej sytuacji (tzw. 89 . PoniewaŜ zaobserwowano. Na zakończenie tych krótkich refleksji na temat udziału dzieci nadpobudliwych psychoruchowo w terapii metod ą W. Nartowskiej [1976] — która po ś wi ę ciła wiele pracy i publikacji tym dzieciom — Ŝe tylko od nas. reagują gwałtownie. RóŜne techniki. lub te Ŝ nawiązują go w sposób przesadnie gwałtowny. jazdę na koniu). czym zraŜają sobie inne (dzieci nadpobudliwe emocjonalnie). natarczywy. jeśli tylko jest to moŜliwe (dzieci zahamowane psychoruchowo. a jego zachowanie całkowicie uchodzi kontroli zarówno terapeutów. W tym procesie terapeutyczno-wychowawczym metoda W. unikają go. „galopuj ąc" po sali lub na chaotycznej aktywności. Dzieci nadpobudliwe cechuje silna ekspresja. 5. Ŝe podczas nieopanowanej aktywności dziecka jego pobudliwość wyraźnie się nasila. zakłócaj ące kontakt z innymi lud ź mi. Sherborne warto przytoczyć zdanie H. jak i jego matki (ojciec nieobecny — pływa na wielomiesięcznych rejsach). Sposób ekspresji emocji równieŜ jest bardzo zróŜnicowany: dzieci zahamowane psychoruchowo słabo wyraŜają swoje uczucia lub reagują z opóźnieniem.stać z czyjejś energii. jakkolwiek nie moŜe być jedyną formą terapii dzieci nadpobudliwych psychoruchowo. muzykoterapii. dorosłych. reakcje odroczone). psychodramy). Sherborne zajmuje waŜne miejsce. czy dziecko nadpobudliwe psychoruchowo b ędzie tylko trudniejszym wychowawczo dzieckiem.in. zale Ŝy. ich reakcje emocjonalne s ą zmienne. np. Dzieci te albo stroni ą od tego kontaktu. izolacja lub nagradzanie pozytywnych zachowań. z lękową postawą wobec otoczenia). którą dezorganizował zajęcia grupy. m. aŜ do zupełnego wycofania się z otoczenia i wyobcowania (dzieci autystyczne). Zastosowanie metody Weroniki Sherborne w psychoterapii grupowej dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi Zaburzenia emocjonalne przyjmuj ą rozmaite formy. Pozostały czas spędzał. zdecydowano się włączać chłopca jedynie w zajęcia II i III części sesji (zajęcia z arteterapii. nie odnosiły skutku.

JeŜeli brak udziału w zajęciach jest przejawem negatywistycznej postawy dziecka. któremu jasno dawaliśmy do zrozumienia. proponując im początkowo bierny * Psychoterapię dzieci w wieku przedszkolnym i ich rodziców prowadzi od 1980 roku w Poradni Nerwic dla Dzieci w Gdańsku prof. MoŜna obawiać się. Zbuntowane. które nie potrafią współbrzmieć z otoczeniem. Inną grupę dzieci zaburzonych emocjonalnie stanowią dzieci reagujące negatywizmem. 90 . s.Bardzo zróŜnicowane jest „zabarwienie emocjonalne" zachowania. Podobnie postępowaliśmy teŜ z dziećmi lękowymi i zahamowanymi emocjonalnie. ich dojrzałość społeczna. ale decyzję. co moŜe być jednak złudne. dr hab. z lękiem sąsiaduje smutek. nie zmuszać ich do uczestnictwa. Zatem najwaŜniejszą sprawą dla pokonania lęku i zahamowania jest dostarczenie dziecku pozytywnych doświadczeń. W rzeczywistości dzieci te przyciąga normalna zabawa i w miarę jak odkrywają. Ŝe kontakt z innymi w czasie zabawy jest bezpieczny. Mogą teŜ być nastawione „anty" i wówczas wszystko robią na przekór: „idziemy" — siadają. nastawione na „nie" potrafią biernym oporem manipulować otoczeniem. natomiast dzieci z postawą lękową wobec otoczenia cechuje często nastrój obniŜony. chcemy się z nim bawić. Zazwyczaj dzieci nadpobudliwe psychoruchowo robią wraŜenie niezmiernie wesołych i szczęśliwych. „Decyzją trudną do podjęcia przez dorosłego jest stwierdzenie. Nie wchodząc w przyczyny tych zachowań. ich opó/słabnie" [Przasnyska 1989. „usiądź" — wstają itp. Doskonałą okazją do zdobycia zaufania do siebie i innych oraz do treningu zachowań społecznych dają zajęcia metodą W. 135]. Zazwyczaj zachętą dla dziecka jest obserwacja zajęć prowadzonych z innymi dziećmi i brak nacisków do udziału w zajęciach. Sherborne. Niejednokrotnie doświadczaliśmy podczas terapii grupowej* „cudownego odmienienia" dziecka. Ŝe lubimy je. Marta Bogdanowicz z grupą współpracowników i studentów. Ŝe u tych dzieci przede wszystkim jest zaburzony kontakt emocjonalny z otoczeniem. Ŝe przez zachęcanie do udziału w zabawach dodatkowo stwarza się sytuacje lękotwórcze. jak dalece naleŜy przezwycięŜać opór dziecka z zaburzeniami emocjonalnymi. Niekiedy cierpliwie przyszło nam czekać 2 i 3 tygodnie. nie reagując na „prośby i groźby". To ono ma chcieć być z nami. to najlepiej jest pozostawić dzieci samym sobie. wybór pozostawiamy jemu samemu. widzimy.

Podchwytujemy ćwiczenia. Potwierdza to wypowied ź Gosi z klasy III liceum ogólnokształc ą cego. Dzieci z lękową postawą wobec otoczenia ka Ŝdy ruch. Cią gnięte po podłodze za nogi trzymaj ą uniesione w gór ę głowy. które proponuje. gdy zobaczyły „tunel". nagradzamy je naszą uwagą i pochwałą. JeŜeli dziecko spróbuje się włączyć do ćwiczeń. nie potrafi ą podda ć si ę łagodnemu ruchowi kołysania. Przez następne tygodnie włączały się do ćwiczeń tylko wtedy. gdy pojawiał się „tunel" lub gdy rodzice swoim ciałem tworzyli „mostki". Sherborne stosujemy od wielu lat w Poradni Nerwic dla Dzieci w ZOZ nad Matk ą i Dzieckiem w Gda ń sku. lecz na kolanach rodziców). Po kilku tygodniach niebrania udziału w Ŝadnym z ćwiczeń. po raz pierwszy opuściły kolana rodziców. siedziały razem z grupą. Później ich aktywność zaczęła wzrasta ć. zwykle teŜ ochoty do udziału w zabawie. aby nabrały do nas zaufania. Nie potrafią le Ŝeć swobotnie. pewnego razu.udział (np. zaczynało si ę spontanicznie wł ą cza ć w niektóre ć wiczenia. która tak określa efekty ćwiczeń: „Dzieci po terapii (moŜe nie wszystkie i nie zawsze) stają się bardziej ufne. bo podpieraj ą się na łokciach. zadawali ś my sobie pytanie. Dzieci lękowe i zahamowane znają wiele sposobów unikania kontaktu i udziału w ć wiczeniach. Na szczęście wystarczyło im cierpliwości. Stanowi ona 91 . Chodzi tu o to. w których biernie uczestniczyły niemal wczepione w ciała rodziców. zmianę pozycji ciała odbieraj ą jako zagroŜenie. Ich napię cie daje zna ć o sobie. łatwiej nawiązują z nami kontakt i są bardziej aktywne". Dzieci takie zachęcamy do udziału w ćwiczeniach w sposób stonowany. aby dziecko uwierzyło w swoje siły. a zachowanie w przedszkolu i szkole wyra źnie zmienia ć się na lepsze. Gdy dziecko nabierało zaufania. Dzieci te nie chcą się połoŜyć na podłodze (zwykle stosujemy materace). Ŝe mogłyby się bawić i ćwiczyć jak inne. i stale kontroluj ą wzrokiem otoczenie. gdy dzieci nie ć wiczyły. I to był początek zmian w ich zachowaniu. Za ka Ŝ dym razem. Metod ą W. Być moŜe nie wierzą. czy rodzice to zniosą i czy wytrwają. Poczucie niepewności i zagroŜenia wyraŜa ich ciało: usztywnione. co rozluźni je i uczyni bardziej spontanicznym. poniewa Ŝ są zbyt napięte. stwarzając warunki. i prowadzimy je z całą grupą. nieruchome. które z powodu mutyzmu selektywnego pojawiło się na naszych zaj ę ciach terapeutycznych w 1987/88 roku. unoszą c ciało. wystrzegaj ąc się zbyt gwałtownych reakcji. Tak było z rodzeństwem.

Sherborne. raz w tygodniu. a jego dziecko mo Ŝe si ę przecie Ŝ bawi ć w domu. Pierwsza z nich (ok. W doborze grupy terapeutycznej zastosowano kryterium wieku (wiek przedszkolny. wyposa Ŝ onym w materace i koce. Warunkiem udziału było wyra Ŝenie zgody przez rodziców na wspólną prac ę.1988 w Poradni Nerwic dla Dzieci i MłodzieŜy w Gdańsku-Wrzeszczu zorganizowaliśmy kolejny cykl spotka ń terapeutycznych*. pomagał w ich wykonywaniu. Terapeuci starali się utrzymywać bliski kontakt emocjonalny z dziećmi i oddziaływać psychoterapeutycznie. Grup ę traktowano jako otwartą . z których jeden spełniał rolę wiod ąc ą . Pomocnik terapeuty (koterapeuta) sprawdzał poprawno ść wykonywania ć wicze ń .nieodłączną część programu grupowej terapii dla dzieci z zaburzeniami zachowania w wieku przedszkolnym oraz ich rodziców. Zaj ęcia prowadziło dwóch terapeutów. Materiały z terapii zostały opracowane przez Joannę Wysocką w pracy magisterskiej pt.02. Instytut Psychologii. Gdańsk 1989. Począ tkowo zainteresowanie udziałem w terapii zgłosiło 8 rodzin. 92 .1988-16. 6-7 lat) oraz wystę powanie zaburze ń emocjonalnych. a jednocze ś nie — dzię ki pewnemu dystansowi i poziomowi wymagań — mogli włączać oddziaływania pedagogiczne. Przebieg zaj ęć był protokołowany. Stałymi uczestnikami sesji było teŜ kilku studentów psychologii. Ŝe jest to zabawa. 40 min) obejmowała ćwiczenia bioenergoterapeutyczne oraz ćwiczenia metodą W. bez konieczno ści dojazdu do Poradni) lub obiek- * Terapię prowadziły Marta Bogdanowicz i ElŜbieta Suchar. W okresie 18. Po sko ń czeniu sesji odbywały się spotkania terapeutów — omawiano przebieg spotkania. Zajęcia odbywały się w duŜym holu (poczekalnia Poradni). asekurował dzieci podczas trudniejszych zadań. Był to świadomy wybór postawy wypośrodkowanej między oddziaływaniem dyrektywnym i niedyrektywnym.06. napisanej pod kierunkiem prof. część z nich wycofała si ę po 1-2 zaj ęciach ze wzgl ę dów subiektywnych (np. Uniwersytet Gdański. które zapewniały im swobodę ruchów. Metody psychoterapii dzieci. Uczestnicy ć wiczyli w dresach. częś ciowo nagrywany na ta ś my magnetofonowe. zaistniałe problemy oraz sposoby ich rozwiązywania. KaŜda sesja składała się z trzech części. dr hab. Dwugodzinne spotkania odbywały się po południu. Marty Bogdanowicz. Brały w nich udział zarówno dzieci. jak i ich rodzice. jeden z ojców stwierdził.

które sprzyjały nawią zaniu kontaktu i wytworzeniu się poczucia bezpieczeństwa u dzieci. Podczas ćwiczeń starano się utrzymać „ciepłą" atmosferę. Często stosowano pochwały słowne i fizyczne (objęcie. opracowany przed ka Ŝdym spotkaniem. W ci ą gu pierwszych tygodni dzieci unikały kontaktu zarówno z innymi dziećmi. serdeczność . Niepowodzenia traktowano z humorem.tywnych (choroba w rodzinie). Trzecią część sesji stanowiły ponownie zajęcia wspólne. takie jak kołysanie w ramionach. których znały z wcze ś niejszych * Prac ę z samymi rodzicami (w osobnej grupie) prowadzono równolegle do zajęć z dziećmi (w osobnej grupie) — w następnej części sesji. nadpobudliwość psychoruchowa (1 dziecko). lękowa postawa wobec otoczenia (3 dzieci). zaburzenia snu (1 dziecko). W zajęciach najczęściej uczestniczyły matki. Stosowano tu ćwiczenia. Na początku zaj ęć starano się wprowadzić takie sytuacje i ćwicze-l nia. pogłaskanie po głowie. poklepanie po ramieniu). Nie zmuszano dzieci do udziału w ćwiczeniach. systematycznie przychodziło tylko 2 ojców*. przyj ęto. ** W obecnie prowadzonych grupach znacznie wi ę ksz ą rol ę odgrywaj ą rodzice. Najcz ę stsze symptomy zaburze ń to niedojrzało ść emocjonalna i społeczna (5 dzieci). W trakcie ćwiczeń operowano słowami wyra Ŝaj ącymi zrozumienie. wypływającą z akceptacji i Ŝyczliwości wobec wszystkich uczestników. Czasem przyjmowały propozycje wykonania ć wiczenia z terapeutami. W sesjach cotygodniowych uczestniczyło jednorazowo 4-6 dzieci wraz z rodzicami. fizyczny kontakt z dorosłą osobą. wspinanie się po ciele dorosłego z jednoczesnym przywieraniem do jego ciała („małpki wskakuj ą na drzewo"). 93 . uścisk. Plan zajęć. Ŝe zaburzenia zachowania u dzieci są najczęściej symptomem zaburzeń funkcjonowania rodziny. jak i ich rodzicami. którzy na zmian ę z terapeutami prowadz ą sesje ruchowe według W. zahamowanie psychoruchowe (1 dziecko). które zapewniały bliski. Podczas spotkań wprowadzano bowiem zmiany w programie ćwiczeń w zaleŜności od przejawów inicjatywy ze strony dzieci**. poniewaŜ jest ono podstawowym warunkiem efektywnej terapii. Ŝe warunkiem efektywnej terapii będzie objęcie oddziaływaniem terapeutycznym takŜe rodziców tych dzieci. miał charakter jedynie ogólnego szkicu programowego. Wychodząc z zało Ŝenia. Sherborne. moczenie nocne (1 dziecko).

Przestali się obawiać tego typu kontaktu. gdzie znajdowała się matka. niedojrzałe emocjonalnie i społecznie. jak i rodzice nauczyli się pozostawania ze sobą w bliskim kontakcie fizycznym. był „tunel". preferowała chaotyczn ą własn ą aktywno ść (biegała po krzesłach i stołach. aby sprawdzić jej obecność). z pogranicza normy intelektualnej. Okresowo jednak wycofywał się z zaj ęć. Poczucie bezpiecze ń stwa stworzyło podstaw ę do udziału dzieci w zaj ę ciach. Jednym z dzieci był wspomniany Sebastian. Stan ten jednak osi ą gni ę to w dwu przypadkach dopiero po dłu Ŝ szym czasie. Wytworzone poczucie bezpiecze ń stwa wpływało na: zmniejszenie napi ę cia w kontaktach z innymi. Po dwóch miesiącach zaczął akceptować ćwiczenia z innymi osobami i pozostawanie bez matki w drugiej części sesji (zazwyczaj zaglą dał kilkakrotnie do sali. cho94 . w którym po krótkich wahaniach chętnie uczestniczyły wszystkie dzieci. W wyniku udziału w zajęciach prowadzonych metodą Weroniki Sherborne zarówno dzieci. bardziej spontaniczne zachowania. Nadpobudliwa psychoruchowo. Ćwiczenia z rodzicami podjął z własnej woli na trzecim spotkaniu.kontaktów (badań diagnostycznych). Chłopiec w pierwszych miesiącach terapii nie rozstawał się z matką. aktywność na zaj ęciach i coraz częstsze przejawy inicjatywy. Znikn ęła rezerwa wobec siebie. np. Oddziaływano tu zach ę tami i przykładem (dziecko obserwowało zabawy innych dzieci i to je mobilizowało do włą czenia si ę w nie). wzmoŜona wraŜliwość emocjonalna). o lę kowej postawie wobec otoczenia. Drugim dzieckiem była Małgosia. siedział najczęściej wtulony w jej ciało. otwartość w stosunku do innych osób. Szczególnie widoczne było to w przypadku Sebastiana (dziecko z pogranicza normy intelektualnej. który w ko ń cowym okresie terapii nauczył si ę nawet współdziała ć z rówieśnikami. Dzieci przestały ć wiczyć wył ą cznie z własnymi rodzicami i bez oporów zmieniały partnerów. zwiększenie zainteresowania innymi osobami. Po czteromiesi ęcznym okresie terapii mo Ŝna było zauwa Ŝ y ć znaczne zmiany w zachowaniu dzieci: obni Ŝ ył si ę poziom l ę ku wobec obcych osób. Jedynym ćwiczeniem grupowym. obejmowania. zahamowane psychoruchowo). Dotyczyło to jednak tylko 2 dzieci: Małgosi (dziecko nadpobudliwe psychoruchowo. jaką wyczuwało się w okresie pierwszych spotkań. z niedojrzałością emocjonalną i społeczną o organicznym uwarunkowaniu) i Marianny (lękowa postawa wobec otoczenia.

„rami ę ". a matka przestała poszukiwać rozwią za ń „za wszelką cenę". nagradzając córkę w chwili powrotu do zabawy. która usiłowała utrzyma ć przy sobie dziewczynkę przez cały czas trwania zaj ęć . Małgosia zaczę ła wykazywa ć chęć współdziałania z matką. stukanie). Prawdopodobnie uwolniło to matk ę od poczucia winy. by po pewnym czasie ponownie i z własnej woli wzi ą ł udział w ć wiczeniu. Pierwsze ć wiczenia podj ę ła z terapeut ą miesi ą c po rozpoczęciu zaj ęć. Jej chaotyczna aktywno ść ruchowa z wolna przeradzała si ę w bardziej zorganizowan ą i kontrolowan ą . Mama Małgosi początkowo z dystansem podchodziła do ć wicze ń . d ź wi ę ki. Nie chciała te Ŝ ć wiczy ć z własn ą matk ą . nazywanie ich oraz poznanie ich właściwości fizycznych (np. ale i dla samej matki. Wyja ś nienie przyczyn zachowania dziecka rozładowało konflikt. zrozumienie dla jej trudności. gdy wł ą czyła się sama do ć wiczeń . np. wchodziła za szafy. W ciągu kolejnych spotkań dzieci wskazywały i nazywały ró Ŝne częś ci swojego ciała. kryła si ę za meble. Bardzo niepokoiło to matk ę .wała się pod nie. Cz ę sto wył ą czała si ę z zaj ęć . jej stosunek do córki uległ zmianie. 95 . stał się cieplejszy i rozumiej ą cy. Z powodu nadmiernej pobudliwości psychoruchowej i znacznej męczliwości dziewczynka potrafiła jednak tylko na krótko skupi ć uwag ę na ć wiczeniach. tupanie. jakie mo Ŝ na wywoła ć za ich pomoc ą . Podj ęcie przez matkę Małgosi ć wicze ń z obcymi dzieć mi stało się momentem przełomowym w tej sytuacji. „kolano". Miało to du Ŝe znaczenie nie tylko dla Małgosi i jej kontaktu z matką. Ŝe jej dziecko zakłóca pracę w grupie i nie chce korzysta ć z „dobrodziejstwa terapii". Z czasem. WaŜnym obszarem oddziaływania na dzieci podczas terapii była świadomość własnego ciała. Jej stosunek do córki ulegał dalszym korzystnym zmianom. wybiegała na korytarz). Małgosia w końcowym okresie spotkań brała udział w ćwiczeniach często i z własnej inicjatywy. Od pierwszych zaj ęć wprowadzono ćwiczenia ułatwiaj ące dzieciom u ś wiadomienie posiadania poszczególnych części ciała. to klaskanie. bawiąc się z innymi dzie ć mi. choć nie potrafiła współpracować przez cały okres zajęć. była te Ŝ zdenerwowana i roz Ŝ alona „strat ą czasu" i niech ę ci ą dziecka do zabawy z własn ą matk ą . odmawiaj ą c udziału w zaj ę ciach. okazywanie jej zainteresowania i Ŝyczliwości. Istotne znaczenie miała tu teŜ postawa terapeutów: akceptacja zachowania dziewczynki.

teraz w prawo. które obawiały si ę ni ą dysponowa ć . „nadgarstek". który słabo kontrolował swoje ruchy. np. przez co niekiedy sprawiał przykrość i ból innym dzieciom. które umo Ŝ liwiały dzieciom ocenę własnej siły i sposobów korzystania z niej. „czy potrafię tak przekraczać leŜące osoby. Ŝeby starał się być „prawdziwym męŜczyzną": silnym. Po pewnym czasie juŜ Ŝadne dziecko nie miało z tym kłopotu.„broda". Do ć wicze ń „przeciw" innym naleŜą takie. zbyt słabo popychały stopami osoby-wagoniki znajduj ące się przed nimi. aby ich nie potrącić?" Ćwiczenia te były wa Ŝne dla silnego i impulsywnego Michała. statek pochyla się w lewo. Po kilku próbach kilkorgu dzieciom udało się to ć wiczenie. Szczególnej umiejętności wymaga uŜycie siły w zadaniach wykonywanych zespołowo. łokci. Na przykład w ć wiczeniu „paczki" nie umiały tak uchwyci ć rąk dorosłych. Do ć wicze ń tego typu nale Ŝą „ ć wiczenia na siłę". jaką dysponują siłą i ile wysiłku mogą włoŜyć w daną czynność. Na przykład „ile pompek uda mi się zrobić?" (inicjatywa Michała). W efekcie tych ćwiczeń dzieci lepiej poznały swoje ciało. dzieci „witały się" ze sobą za pomocą brody. aby optymalnie wykonać ćwiczenie. np. Wło Ŝenie zbyt małej siły przez dzieci. Świadomość bycia silnym moŜe doprowadzić do bycia niezaleŜnym i ufnym w swoje moŜliwości. co powodowało wzrost zaufania do siebie samego. Du Ŝe trudnoś ci w tym zakresie stwierdzono u dzieci z niŜszą normą intelektualną i nie ustalon ą lateralizacj ą. jego moŜliwości i lepiej kontrolowały swoje ruchy. lecz delikatnym. W ś lad za tymi ć wiczeniami nast ę powały zadania. W trakcie sesji ruchowych starano się umoŜliwić dzieciom odczucie i wykorzystanie własnej siły. Początkowo więc „pociąg" nie mógł „wystartować". aby potrafił sterowa ć własnymi ruchami w sposób ś wiadomy. kontrolowanie ruchów własnego ciała. „burzenie skały". Wszystkie oprócz Michała zachowywały si ę mało dynamicznie. poniewaŜ dzieci. „stopa". Nie wiedziały (oprócz Michała). Utrwalano takŜe orientację w lewej i prawej stronie schematu ciała i przestrzeni. siedząc w szeregu. aby mogli je unie ść . jak „przepychanie się" plecami. Sugerowano mu w czasie wykonywania ćwiczeń. W zapami ę taniu nazw pomagały doznania dotykowe i kinestetyczne. brzuch traktowano jako bębenek. powodowało „rozpadanie si ę poci ą gu" (Marian96 . Począ tkowo dzieci były onieś mielone i niełatwo było je zachę ci ć do wykonywania ćwiczeń z uŜyciem siły. kolana.

aby uzasadnić pozytywne zmiany w zachowaniu. stała się bardziej samodzielna i wreszcie odwaŜyła się sama zaproponowa ć swoj ą ulubioną zabawę. Ola).na. W późniejszych sesjach wykonywanie tego zadania udawało się bez trudu. nie wykazywały większej inicjatywy. Było to warunkiem przygotowania chłopca do pod r j ęcia nauki w klasie „0". zaczął pozostawać sam na ć wiczeniach. Pod wpływem terapii bardzo zmienił się Sebastian. Ŝe przekształcały się one w swoiste „koncerty Ŝyczeń". Oprócz Michała Ŝadne nie pokazało ćwiczenia. które chciałoby wykonać. Ŝe zbyt wiele siły wkłada w ćwiczenia i dlatego mu się nie udają (np. Z czasem zaczęło pojawiać się coraz więcej nowych pomysłów dzieci. Szczególnie współdziałaj ą c z ojcem. Największą pomysłowością odznaczali się Michał i Marianna. Prawdopodobnie takŜe rzadki udział Małgosi w ć wiczeniach był przejawem braku zaufania do swoich mo Ŝliwości — jej moŜliwości fizyczne nie zwię kszyły się podczas całego cyklu ć wiczeń w takim stopniu. ś wiadomo ść siły i własnych mo Ŝ li7 Metoda Weroniki Sherborne 97 . z pewną natarczywością proponował ćwiczenia. w jakim była prowadzona terapia: bezwarunkowej akceptacji dzieci i poszanowania ich indywidualno ś ci. On takŜe zaczął inicjować ć wiczenia. co wywoływało czasem protesty. które przejmowały niekiedy inicjatywę prowadzenia zajęć do tego stopnia. wykonanie wagi ze słabszym kolegą). Zaufanie do siebie brało si ę te Ŝ z ogólnego klimatu. dostosowuj ąc je do drugiej osoby i do sytuacji. Z czasem jednak dostrzegł. W ten sposób powoli uczył się kontrolować siłę i ruchy swojego ciała. W początkowym okresie terapii dzieci były onieśmielone. w których dorównywał ojcu lub nawet nad nim górował zwinno ś ci ą . czyli propozycje o charakterze odtwórczym. W efekcie uzyskano: wi ę kszą ś miało ść w nawi ą zywaniu kontaktów oraz podejmowaniu trudnych zada ń . obni Ŝenie lę ku przed ekspozycj ą społeczną i wystę powanie z własnymi propozycjami wobec grupy. Pierwsze przejawy inicjatywy to było powielanie wykonywanych dotychczas ćwiczeń. twórczym. Dzięki nagradzaniu (kierowanie uwagi i pochwały) dziewczynka zaczęła uczestniczyć w coraz większej liczbie ćwiczeń. Stał się samodzielniejszy. niekiedy o charakterze oryginalnym. Michał czuł się mocniejszy od innych i starał się to okazywać. choć rzadko były one oryginalne. Biernie uczestniczyły w zajęciach. Bardziej ufna w swoje moŜliwości.

jak i nowych ćwiczeń. W tym celu stosowano ć wiczenia w parach. na skutek prze Ŝycia satysfakcji z pokonania lę ku. raz siebie nawzajem. jaki stanowią one w odczuciu dziecka. Okazało się. czy teŜ wolałoby juŜ przestać. Pytano dziecko. aby wreszcie odwaŜyć się na wykonywanie ćwiczeń z obcymi osobami dorosłymi. jednak wida ć było w jej zachowaniu du Ŝe napi ę cie emocjonalne. reaguj ąc na nie. gdzie dziecko musiało si ę podporzą dkowa ć ruchom partnera (np. dzieci początkowo ćwiczyły tylko ze swoimi rodzicami. Ŝe jego partner (grupa) dostosowuje się do jego oczekiwań i wymogów. analizując protokoły z obserwacji zachowania Marianny. Jak juŜ wspomniano. w których bezpieczeństwo dziecka zaleŜało od asekuracji przez drugą osobę lub grup ę (np. W trakcie kolejnych spotkań zaobserwowano podejmowanie przez Mariann ę prób przezwyci ęŜ ania l ę ku w trudniejszych ć wiczeniach. czy nie boi się. Ostatnim celem. w ko ń cu przechodziły do współdziałania ze sob ą . zaczęła wybierać coraz trudniejsze ćwiczenia. Starano si ę stopniowa ć ćwiczenia ze względu na stopień zagroŜenia. wykazywała du Ŝą ostro Ŝno ść i rezerwę zarówno w stosunku do nowych osób. skłonna do reagowana l ę kiem na sytuacje nowe i trudne. Gdy dziecko stwierdziło. niesienie na r ę kach). Dziewczynka bardzo wra Ŝ liwa emocjonalnie. zazwyczaj odwa Ŝało się na coraz bardziej dynamiczne współdziałanie. Wprawdzie nie odmawiała rodzicom udziału w ć wiczeniach. np. Na indywidualnym przykładzie mo Ŝna by ten proces prześledzić. samolot). było rozwijanie umiejętności współdziałania z drugą osobą i w grupie. wi ę ksz ą samodzielno ść w zajęciach i przejawy aktywności o charakterze twórczym (pomysły nowych ćwiczeń). wybieraj ą c raz dorosłych. by następnie współpracować z grupą. czy chciałoby być dalej huśtane. czy czuje się dobrze. Po 2 miesi ą cach po raz pierwszy odwa Ŝ yła si ę wykona ć bardzo trudne dla niej ćwiczenie: „duŜy samolot". później zwykle zaczynały współpracować z terapeutami. Na przykład na jednej z ostatnich sesji dzieci za kaŜdym razem zmieniały partnerów. usztywnienie ruchów. który starali ś my si ę osi ą gn ąć podczas ć wicze ń . 98 . rezygnowała z asekuracji podczas skoków na materace. a jednocześnie zaczęła podejmować ćwiczenia z obcymi osobami.wo ś ci oraz umiej ę tnego z nich korzystania. oraz ć wiczenia. Ŝe od tego momentu dziewczynka.

które mogą by ć formułowane jako zamierzenia terapeutyczno-wychowawcze. Szczególnie wa Ŝ na jest rola ojca jako „gwaranta" podtrzymywania i utrwalania zachowań wyuczonych podczas ćwiczeń. zarówno ogólnego dla grupy. a takŜe rodzeństwa. postrzeganym dot ą d wył ą cznie jako „konkurencja" wobec uczuć rodziców. Okazało się. — PoŜądane jest wcześniejsze przygotowanie planu zajęć z uwzględnieniem potrzeb. ich sprawność ruchową. — Korzystny jest udział rodziców. moŜliwo ści i ograniczeń poszczególnych dzieci (plany indywidualne). przedłuŜonego oddziaływania skutków terapii. Wnioski praktyczne sformułowane po zako ń czeniu cyklu zaj ęć: — Spotkania powinny odbywa ć si ę systematycznie. 99 . Jeden z chłopców zaczą ł z własnej inicjatywy powtarza ć ć wiczenia w domu z rodzeństwem. dojrzałość emocjonalną i społeczną oraz zdolność do podejmowania inicjatywy i zachowań twórczych. z uwzględnieniem zmian w zaleŜności od inicjatywy dzieci. — Grupa terapeutyczna powinna składa ć si ę z 6-8 dzieci i ich rodziców (zazwyczaj w zajęciach uczestniczyło około 20 osób). jak i indywidualnych programów. — Opracowanie orientacyjnego programu na cały cykl ć wicze ń . W ten sposób polepszył się kontakt Filipa z młodszym bratem. Dlatego w dalszych cyklach terapeutycznych zaczęliśmy zapraszać na zajęcia równieŜ młodsze rodzeństwo dzieci b ędących naszymi pacjentami. Efektem uzyskania w przebiegu terapii zaufania wobec innych osób i zmiany stosunku do nich na Ŝyczliwy i akceptujący było pojawienie się współpracy między dziećmi oraz integracji całej grupy. W innym przypadku dwaj bracia pozostający w silnym konflikcie podjęli pierwsze „pokojowe" zabawy. Ŝe dzieci spontanicznie „przenoszą " ć wiczenia wykonywane w Poradni na teren domu. dobrze gdy s ą powtarzane w domu z osobami nie uczestniczącymi w ć wiczeniach w Poradni. Wspólne ćwiczenia przeniesione na teren rodziny stały si ę przełomem w ich dotychczasowym współŜyciu. 1-2 razy tygodniowo. zwiększył aktywność dzieci.Problem współdziałania z innymi osobami dotyczył równieŜ kontaktów między rodzeństwem. Tak więc udział dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi w zaj ęciach prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego wpłynął na wzrost zaufania do siebie samego i innych.

szanować jego indywidualność i inicjatywę. Jak pisze autorka tej metody. poznaje swą siłę i uczy się jej uŜywać (w ćwiczeniach „przeciwko" partnerowi i grupie) po to. — dzielenia przestrzeni z innymi i nawi ą zywania z nimi bliskiego kontaktu. podąŜając za propozycjami dziecka. akceptacj ą. Ostatnią kategorią aktywności jest „ruch kreatywny" — terapeuta zmienia swój scenariusz zaj ęć.— Atmosfera zajęć powinna być nacechowana Ŝyczliwością. — Terapeuta powinien okazywać zainteresowanie kaŜdym z uczestników. zdobywa zaufanie do siebie i innych. W podsumowaniu prezentacji metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne powtórzmy. 6. którzy wł ą czaj ą si ę do tego rodzaju pracy. otwarty. a czując się bezpiecznie. zwracaliś my uwagę na wa Ŝ n ą tu wzajemn ą relacj ę „dawania i brania". społecznego. a Ŝ wreszcie z cał ą grup ą . która je otacza. W załoŜeniach metody leŜy kształcenie: — ś wiadomo ś ci własnego ciała i usprawnianie ruchowe. umysłowego. który je otacza. potem w trójkach. Uczy si ę współpracowa ć najpierw z jednym partnerem w parach. jak i w terapii zaburzeń rozwoju emocjonalnego. co ze spontanicznych zabaw rodziców z małymi dziećmi. System ćwiczeń Weroniki Sherborne ma zastosowanie zarówno we wspomaganiu i stymulowaniu rozwoju dzieci. — ś wiadomości przestrzeni i działania w niej. aby współpracować z nimi (ćwiczenia „razem" z partnerem i grupą). spotyka w niej drugiego człowieka. Podczas kontaktu z innym człowiekiem uczy się opiekować drugą osobą (są to ćwiczenia „z" partnerem i grupą). Podczas zaj ęć metodą Ruchu Rozwijaj ącego dziecko poznaje więc swoje własne ciało i przestrzeń. przyzwalaj ący i autentycznie zaanga Ŝowany. swobod ą i rado ścią . być szczery. „Ci. cz ę sto 100 . wywodzi się ona bowiem w tym samym stopniu ze szkoły Labana. iŜ genialność tej metody polega na naturalności i prostocie. W ten sposób dziecko poznaje siebie i ś wiat. Udział młodzieŜy w pracy z dziećmi z wykorzystaniem metody Weroniki Sherborne Omawiaj ąc walory metody W. Sherborne. moŜe stać się twórcze. ruchowego i fizycznego.

uczą się równie duŜo, jak dzieci" [Sherborne 1983]. Ten bezsporny, wynikający równieŜ z naszych doświadczeń fakt był punktem wyjścia do wykorzystania metody Weroniki Sherborne w pracy z młodzieŜą. W 1984 r. w Poradni Wychowawczo-Zawodowej w Sopocie prowadzono zajęcia terapeutyczne dla grupy młodzieŜy z problemami emocjonalnymi. Po pewnym czasie powstała konieczność poszukiwania dla tej grupy jakiejś nowej formy pracy terapeutycznej. Tym, co pomogło w integracji i procesie terapeutycznym tej młodzieŜy, była właśnie metoda Ruchu Rozwijającego. Zaproponowano młodym ludziom współpracę z jednym z Domów Dziecka i występowanie wobec małych dzieci w roli „terapeutów". Trafiło to teŜ w oczekiwania i potrzeby młodzieŜy, z jednej strony zaspokajając potrzebę dawania i altruizmu, a z drugiej — własnej terapii i pomocy sobie. Nazwano to „terapią przez terapię". W latach 1985-1990 na terenie Trójmiasta pracowało metodą W. Sherborne juŜ 6 młodzieŜowych grup „terapeutyczno-rozwojowych". W grupie znajdowało się 10-15 osób, byli to głównie uczniowie szkół ponadpodstawowych. MłodzieŜ ta prowadziła zaj ę cia z dziećmi z Domu Małego Dziecka, Domu Dziecka dla starszych dzieci, Pogotowia Opiekuńczego, Przedszkola Terapeutycznego dla dzieci z mózgowym poraŜeniem dziecięcym i Kliniki Pediatrycznej AMG*. Pomoc psychologiczną poszczególnym grupom zapewniali psycholodzy z Poradni Wychowawczo-Zawodowej nr 3 w Gdańsku. ZałoŜenia, które uznano za waŜne, będące warunkiem powodzenia pracy grupy młodzieŜowej, to: — posiadanie wspólnego sensownego celu działania, — poczucie bezpieczeństwa i swobody w grupie, — stworzenie okazji do poznawania siebie i innych, do ujawniania i sprawdzania zarówno swoich l ęków i trudności, jak i zdolnoś ci i moŜliwości. Oczywiście wspólny cel działania moŜe określić sama grupa. W naszej propozycji był on juŜ sformułowany wstępnie. Było to niesienie pomocy psychologicznej dzieciom poprzez pracę z nimi metodą W. Sherborne.
Inicjatorem i koordynatorem pracy grup była mgr B. Kisiel.

101

Te wspólnie pracujące grupy mają charakter otwarty. Uczestniczyć w nich moŜe kaŜdy młody człowiek. Ten, kto chce być w jakiejś grupie rówieśniczej i „robić coś razem", takŜe ten, kto poprzez bycie z innymi chciałby lepiej poznać siebie, jak i ktoś, kto sam potrzebuje pomocy psychologicznej. Do takich grup zapraszamy równieŜ studentów (głównie psychologii i pedagogiki), którzy mają ochotę spróbować swoich sił w praktyce*. Praca w tych grupach stworzyła okazję do poznania siebie i innych, do „przepracowania" swoich problemów, a takŜe dotarcia do swych moŜliwości. Grupy młodzieŜowe były przygotowywane do pracy z dziećmi poprzez warsztaty szkoleniowe, o których była juŜ mowa w poprzednim rozdziale. ZaleŜnie od moŜliwości, potrzeb i decyzji grupy oprócz cotygodniowych zajęć z dziećmi odbywały się równieŜ spotkania młodzieŜy, na których omawiano problemy powstające w trakcie zajęć lub te, które były aktualnie waŜne dla poszczególnych członków grupy. Jednocześnie kaŜdy z uczestników mógł indywidualnie kontaktować się z terapeutą. Na zakończenie roku szkolnego organizowano obóz wypoczynkowo-szkoleniowy, na którym spotykały się wszystkie grupy młodzieŜowe. Zajęcia na obozie były podsumowaniem rocznej pracy i planowaniem jej na rok następny. Program obozu obejmował między innymi propozycję pracy nad sobą poprzez wprowadzenie zajęć z elementami treningu interpersonalnego. Korzyści, jakie dawała młodzieŜy praca z dziećmi metodą Ruchu Rozwijającego w tak zorganizowanych „grupach terapeutyczno-rozwojowych", mogą zilustrować niektóre z wypowiedzi:
„Zaczynam rozumie ć swoj ą matk ę . Wychowanie nie jest łatwe" (Monika, kl. III LO); „Udział w tych zajęciach pomógł mi nawiązać dobry kontakt z dziećmi w szkole" (Artur, student UG); „Łatwiej mi teraz dogadać się z młodszym bratem" (Kasia, kl. II, ZSZ);

* Studentom tych kierunków stwarzano szans ę uczenia si ę pracy metod ą W. Sherborne i samodzielnego prowadzenia zajęć, z mo Ŝliwo ścią korzystania z superwizji.

102

„Te zaję cia daj ą mi rado ść, czuj ę si ę dowarto ściowany" (Marcin, kl. III, technikum); „Podczas zajęć odpręŜam się, czuję satysfakcję, choć czuję teŜ zmęczenie fizyczne. Nauczyłam się Ŝyć wśród ludzi. Uwierzyłam, Ŝe potrafię coś z siebie dać, odnalazłam to" (Dorota, kl. II, ZSZ); „Czuj ę , Ŝ e jestem komu ś potrzebny, Ŝ e mog ę co ś da ć tym dzieciom" (Rafał, kl. II, LO); „Mam osobiste problemy, bardzo się odpręŜam na zajęciach. Te ćwiczenia mają chyba wpływ na poczucie macierzyń stwa" (Anna, studentka); „Bez tych zajęć (dot. omawiania zajęć w grupie młodzieŜowej) czułbym się zagubiony, czy dobrze robię, czy nie. Dzięki nim otrzymywałem wsparcie, Ŝe robię dobrze, albo informację, co mogę zmienić" (Marcin, kl. III, LO); „Konieczne jest podzielenie si ę własnymi problemami z zaj ęć , a nie wychodzenie z zaj ęć zaraz do domu — jak kto ś ma kłopoty mo Ŝ e otrzyma ć wsparcie od innych. Daje to wiar ę we własne siły i ufno ść do samego siebie" (Kasia, kl. III, LO); „To, Ŝe mogłam podzielić się swoimi niepowodzeniami, dało mi poczucie odpręŜenia. Grupa mi pomogła" (Marianna, studentka); „Dobra jest mo Ŝ liwo ść podzielenia si ę swoimi wra Ŝ eniami z grup ą . Daje to odpręŜenie, odreagowanie" (Dorota, studentka); „Czę sto przychodziłem na zaj ęcia wyczerpany nerwowo i fizycznie. Tu odzyskiwałem spokój i rado ść . Wiele si ę nauczyłem. Nie boj ę si ę ju Ŝ , gdy „moje" dziecko płacze, nie wymyś lam sposobów, by odwrócić jego uwagę i momentalnie uspokoić, lecz autentycznie cieszę się, Ŝe ma komu wypłakać swe Ŝale" (Marcin, kl. IV, technikum); „Byłam bardzo nie ś miała. Odką d tu pracuj ę, zmieniłam si ę. Dawniej nie mówiłam rodzicom, czy jest mi dobrze, czy ź le, a teraz moje relacje domowe stały si ę bardziej otwarte i du Ŝ o lepsze. Wiem, czego chc ę i potrafi ę to osi ą gn ąć . Praca z dzie ć mi nauczyła mnie koncentracji, zwa Ŝ ania na ka Ŝ dy ich gest, wyraz twarzy i ciała. Ta umiej ę tno ść tak Ŝ e mi ułatwia stosunki w domu i szkole" (Stasia, kl. IV, LO); „Szkoła mnie przygniata i tłamsi, wychodzę z niej psychicznie wykończony i dopiero tu od Ŝywam" (Tomasz, kl. II, technikum); „W kontakcie z dzieckiem dzieje si ę co ś niesamowitego: trzeba si ę otworzy ć , bo zamkni ę ty lub zagubiony człowiek nie potrafi si ę z nimi porozumie ć . Czasem trzeba zmieni ć własne nawyki: ja np. rzadko si ę u ś miechałam, ale zobaczyłam, Ŝ e dzieciom mój u ś miech jest potrzebny (nie sztucznie przeklejony, lecz autentyczny) i nauczyłam si ę cieszy ć Ŝ yciem, bawi ć swobodnie i bez l ę ku" (Marzena, kl. IV, LO); „Kontakt z dziećmi wyczula na innych. Dawniej nie zauwaŜyłam, czy komuś obok jest smutno, a teraz widz ę , chc ę dociec dlaczego i próbuj ę pomóc" (Kasia, kl. III, LO); „W tym roku ć wiczyłam z dziewuszk ą , która przez wi ę ksz ą cz ęść całorocznych ć wicze ń nie wyra Ŝ ała na ń ochoty. Jaka Ŝ była moja rado ść , gdy dziecko po raz pierwszy podczas terapii odezwało się. Rozpoczęło najpierw powolne,

103

LO). Niektórzy mają juŜ własne dzieci i mamy nadzieję. Nie wiedziałam. O korzyściach płynących z tego rodzaju pracy moŜna było wnioskować na podstawie subiektywnych (wyŜej cytowanych) wypowiedzi członków grup o poprawie samopoczucia i moŜliwości radzenia sobie w Ŝyciu i z obiektywnych obserwacji zmian w funkcjonowaniu emocjonalnym i społecznym.potem coraz bardziej Ŝywe zabawy. Ŝe — jak powiedziała cytowana tu Anna — ćwiczenia te miały wpływ równieŜ na ich „poczucie macierzyństwa". kl. który rozpromienił jej twarz. Kiedy zrobiliśmy „samolot". Ja równieŜ byłam szczęśliwa" (Ania. . Objęłam chłopczyka i głaskałam po główce. co robić. którzy często kierowali tę młodzieŜ do poradni. Dziecko unikało mojego wzroku. Sherborne w swojej pracy. III. Naprawdę!" (Ania. „Pamiętam. IV. dla u śmiechu. LO). Po pewnym czasie Daniel uspokoił się. pedagogiki) stosują metodę W. a takŜe z wypowiedzi rodziców i nauczycieli. warto było zamartwiać się przez pół roku. kl. Wiedziałam. Daniel spojrzał na mnie. inni organizują róŜnego rodzaju wspólnie działające grupy. Spróbowałam z nim zrobić ćwiczenia ruchowe. ujrzałam w oczach chłopca promyk rado ści i u śmiech na twarzy. Dziecko od początku terapii płakało. jak na pierwszych zajęciach zajmowałam się 3-letnim Danielem. Ŝe jest szczęśliwy. Wiele osób pracujących w tych grupach rozpoczęło juŜ pracę zawodową — niektórzy (byli studenci psychologii. Dla tych kilku chwil.

które ćwiczyły podczas zajęć wychowania fizycznego z młodszymi dzie ć mi upo ś ledzonymi umysłowo z Wittlesea. Sherborne. które robimy. Sherborne posługuje się w swoim podręczniku Developmental Movement for Children jedynie wypowiedziami starszych dzieci. takie jak zderzanie si ę . W. Badania nad efektywnością metody Weroniki Sherborne prowadzone w Wielkiej Brytanii 1. upowszechniana i stosowana od lat sze ść dziesiątych. Oto przykłady takich wypowiedzi: „Zaj ę cia wychowania fizycznego z dzie ć mi z Wittlesea były zupełnie inne ni Ŝ normalne lekcje wychowania fizycznego. poniewa Ŝ podczas zwykłej lekcji my jeste ś my uczeni i nie musimy tak ci ęŜ ko pracowa ć . 105 . np. TakŜe sama jej autorka takich bada ń nie prowadziła. Jesteśmy wówczas w pozycji „silnego" i robimy duŜo więcej * Badania nad efektywno ś ci ą metody W. ma swoich gorących zwolenników w wielu krajach. obserwacjach i subiektywnych opiniach osób uczestniczą cych w terapii. Wszystkie ć wiczenia. Jest to zrozumiałe. przeja Ŝ d Ŝ ki. poniewaŜ ocena skuteczności terapii to najtrudniejszy przedmiot badań . Niewielu jednak podj ęło trud przeprowadzenia badań nad jej efektywno ś ci ą *. jak wówczas gdy to my uczymy dzieci z Wittlesea. Pomimo stosowania przez 30 lat renoma tej metody opiera się głównie na osobistych doświadczeniach. próby popychania jeden drugiego. s ą inne ni Ŝ zazwyczaj. Wprowadzenie Metoda W. Sherborne były prowadzone jedynie w Wielkiej Brytanii i w Polsce.CZ ĘŚĆ II EFEKTYWNOŚĆ METODY RUCHU ROZWIJAJĄ CEGO WERONIKI SHERBORNE I. mosty.

Nie tylko dla dzieci z Wittlesea. Myślę. Ŝ e się takie urodziły i Ŝe takie są. ruchu (ruch-bezruch). w czasopiśmie „Journal of Human Development" w artykule pt. jest popychanie się plecami" (Viren. szybko-wolno. 2. lat 12). KaŜdą z nich podzielono na grupę eksperymentalną. Rozumienie formy liniowej. 1979) P. Badaniami objęto 121 dzieci w dwóch grupach wiekowych: 4-5 lat i 6-8 lat. i kontroln ą. Podczas sesji ruchowych praca odbywała się w parach i małych grupach. rozwijano na przykład orientacj ę przestrzenną przez róŜnicowanie kierunków (wysoko-nisko).niŜ one. rozróŜnianie rytmów (szybko-wolno). lat 12) [Sherborne 1990. one są dobre takŜe dla nas" (Dawid. nie jest ich win ą. Rozumienie prawa stałości masy. Robili ś my du Ŝ o ć wicze ń z małymi dzie ć mi i to było wesołe zarówno dla nas. 4. Dokonywano oceny rozwoju poznawczego dzieci w czterech aspektach: 1. 106 . Sherborne. specjalnie ustrukturowanym. „RóŜnica między zajęciami wychowania fizycznego prowadzonymi z dziećmi z Wittlesea a normalnymi lekcjami wychowania fizycznego jest taka. 3. Ŝe trzeba być znacznie bardziej cierpliwym wobec dzieci z Wittlesea. szybciej-wolniej. Sharpe przedstawiła wyniki swoich badań w 1979 r. jak i dla nich. s. W programie zajęć ruchowych. siły (silny-delikatny). 118]. która nie brała w nich udziału. zaangaŜowaną w zajęciach metod ą W. Dzieci z Wittlesea nie róŜnią się od nas z wyjątkiem tego. Cechy jakościowe. 2. Ćwiczeniem. które lubię najbardziej. Ŝe nie mogą robić niektórych rzeczy. To. Piageta. Ŝe ćwiczenia Sherborne są bardzo dobre dla dzieci. One nie rozumieją wszystkiego tak dobrze jak my. raczej równoczesnego ujmowania niŜ sukcesywnego. Sharpe. operowania spostrzeganymi własnościami. Zdolność myślenia. Przed i po zakończeniu eksperymentu zastosowano narzędzia badawcze oparte na zadaniach eksperymentalnych J. Wpływ metody Weroniki Sherborne na rozwój poznawczy uczniów w młodszym wieku szkolnym (badania P. takie jak: wysoko-nisko. Wpływ niektórych aspektów edukacji ruchowej na rozwój poznawczy uczniów w młodszym wieku szkolnym [Hill 1986].

Wykazały one pozytywne nastawienie respondentów do wartości metody W. Sherborne: 88. Nauczanie z wykorzystaniem Ruchu Rozwijającego jest określane jako postępujący i nie kończący się proces budowania zaufania. Zdaniem P. 107 . poniewaŜ pozwalają one wszystkim uczestnikom na osiągnięcie sukcesu i pełne powodzenie w funkcjonowaniu podczas zajęć. obrazu samego siebie i w efekcie pozytywnych interakcji społecznych. 3. Kirby wypowiedź nauczyciela szkoły specjalnej wykorzystującego w swojej pracy sesje ruchowe: „Ruch (metoda W.W celu stwierdzenia stopnia trwałości uczenia się badania kontrolne powtórzono ponownie w trzy tygodnie po zakończeniu eksperymentu.8% i 85. współpracownica W. Lokalne władze oświatowe w Wielkiej Brytanii zalecają włączenie metody W.7% wskazało na wysoką wartość tych zajęć w kształtowaniu samooceny uczniów. 1984) M. Oto cytowana przez M. 80. Grupy eksperymentalne (na obydwu poziomach wiekowych) osiągnęły istotnie lepsze wyniki w rozwiązywaniu zadań eksperymentalnych niŜ grupa kontrolna. kształtuje związki zarówno w relacji: dorosły-dziecko. bez względu na poziom rozwoju. jeŜeli jest odpowiednio stosowany w ramach programu szkolnego. Sherborne w system edukacji. Kirby. na jakim się znajdują. autorów). Rozwój poprawnych relacji nauczyciel-uczeń oraz dobrych stosunków między rówieśnikami wskazywało — jako efekt zajęć ruchowych — 87.8% badanych uznało. Wyniki badań pochodziły z analizy wywiadów i odpowiedzi w kwestionariuszach. Sharpe rezultaty przeprowadzonych badań wykazały wyraźną efektywność zastosowania programu ruchowego w stymulowaniu sprawności procesów poznawczych badanych. Sherborne — przyp. Ŝe zajęcia te mają związek z róŜnymi obszarami programu nauczania. jak i dziecko-dziecko" [Hill 1986]. objęła badaniami studentów i nauczycieli zaangaŜowanych w terapię metodą Ruchu Rozwijającego.27% respondentów. Wartość metody Weroniki Sherborne w opinii studentów i nauczycieli (badania M. Oceniała ich poglądy na temat wartości tego typu zajęć dla jej uczestników [Hill 1986]. Sherborne. Kirby.

kształtowanie się pozytywnego obrazu samego siebie. Wpływ metody Weroniki Sherborne na niektóre aspekty funkcjonowania w klasie szkolnej dzieci głębiej upośledzonych umysłowo (badania C. energią. Kirby wskazuje. To z kolei wpływa na wzrost samooceny. doświadczonej nauczycielki od wielu lat wykorzystującej tę metodę w swojej pracy z dziećmi upośledzonymi. Ŝe metoda Ruchu Rozwijającego ma naprawdę korzystny wpływ na dziecko pozostające w sytuacji szkolnej? Pytanie to wyłoniło się w związku z twierdzeniem W. Wiadomo takŜe. zaufanie do siebie. zdolności koncentrowania uwagi oraz budowania pozytywnych więzi społecznych. mają skłonność zabierać się duŜo chętniej do zadań klasowych wymagających dobrej kontroli motorycznej" [Sherborne 1980. Nie było moŜliwe objęcie badaniami wszystkich aspektów oddziaływania metody W. Sherborne na funkcjonowanie szkolne dzieci głębiej upośledzonych umysłowo stał się przedmiotem badań C. często nadmierną. 1986) Przedmiot. s. Sherborne. a wzrost koncentracji uwagi poprawia proces uczenia się. Hill [1986]. Hill 1986. Hill. Podjęła je w ramach przygotowywanej pracy dyplomowej na Politechnice w Bristolu. 45]. W pracy postawiono pytanie badawcze: czy moŜna udowodnić. cel badań i hipotezy Wpływ stosowania metody W. Sherborne. W wyniku koniecznej selekcji zwró108 . na dobre samopoczucie. jest zwróceniem uwagi na bliski kontakt fizyczny połączony ze stymulowaniem rozwoju ruchowego i mowy. Hill. było zobiektywizowanie własnych ocen w tym zakresie. Zamiarem C. Pozytywny obraz samego siebie i zaufanie do swoich moŜliwości (poczucie własnej wartości) wpływa na lepszą zdolność nawiązywania interakcji społecznych. Ŝe doświadczenia ruchowe są bardzo korzystne dla dzieci z powaŜnymi trudnościami w uczeniu się. por.M. orientacji przestrzennej. Sherborne. Ŝe to. 4. angaŜ uj ących ciało jako całość. szczególnie w zakresie sprawności ruchowej ciała. co wyróŜnia nauczanie metodą W. i które nauczyły si ę w sposób celowy kierować swoją. które miały (i nadal mają) pomyślne doświadczenia w sesjach ruchowych. Ŝe „dzieci.

Dlatego zastosowano następującą strategię badania: uŜyto diagnostycznych technik obserwacyjnych najpierw w normalnej sytuacji klasowej.cono uwagę na dwa aspekty wpływu metody na zachowanie dziecka: wzrost koncentracji uwagi i wzrost pozytywnych interakcji społecznych. Ten fakt C. w wieku 7-8 lat. Sherborne powoduje: — wzrost zdolności koncentracji uwagi. Zdecydowano się na badanie tych dwóch aspektów zachowania dziecka. jeśli przyjąć za W. wpływając na zachowanie dzieci takŜe w szkole. PowyŜsze hipotezy weryfikowano za pomocą eksperymentu. starano się zmniejszyć wpływ tego faktu na wyniki badań. 109 . „Normalna sytuacja klasowa" pełniła funkcję sytuacji kontrolnej wobec sytuacji eksperymentalnej — „sytuacji następującej po sesji ruchowej". Niektóre z dzieci biorących udział w eksperymencie miały wcześniejsze doświadczenia w terapii ruchowej. Hill ocenia jako uchybienie w zakresie metodologii prowadzonych badań. podczas zajęć lekcyjnych. PoniewaŜ nie było moŜliwe obję cie eksperymentem osób. lecz natychmiast po zakończonej sesji ruchowej. Zmiennymi zaleŜnymi było zaś zachowanie się dziecka w sytuacji szkolnej (na lekcji. W eksperymencie nie zastosowano więc porównania grup eksperymentalnej i kontrolnej. — nasilenie pozytywnych interakcji społecznych. Ŝe efekty uprzednich doświadczeń ruchowych generalizują się. Sformułowano następujące hipotezy: terapia metodą W. lecz zastosowano porównanie danych z powtórnych pomiarów. w którym zmiennymi niezaleŜnymi były: udział w sesjach ruchowych prowadzonych metodą W. Sherborne lub brak udziału w tych sesjach. w klasie) jako rezultat udziału w sesjach ruchowych (lub ich braku). Grupa badana i procedura badań Badania przeprowadzono w roku szkolnym 1985/86 w jednej ze szkół specjalnych dla dzieci głębiej upośledzonych umysłowo („szkoła Ŝycia") w Bristolu. które dotą d nie zetknęły się z metodą W. poniewaŜ są one najbardziej bezpośrednio związane z sytuacją szkolną dziecka. Grupę badaną stanowiło ośmioro dzieci głębiej upośledzonych umysłowo. Sherborne. a następnie powtórzono obserwację ponownie w tej samej klasie. Sherborne.

Dzieciom proponowano wiele form aktywno ś ci do wyboru. aby ustawić się w pozycji dogodnej do prowadzenia obserwacji danego ucznia. Nauczyciel i asystent poruszali się dowolnie wśród dzieci. oraz przeprowadzono trening w obserwowaniu zachowania określonych dzieci i notowaniu danych w tabelach do tego celu przeznaczonych. które z dzieci było poddawane obserwacji przez specjalnego obserwatora. Na tydzień przed rozpoczęciem badań pilota Ŝ owych wr ę czono mu tabele słu Ŝą ce do prowadzenia obserwacji i wyjaśniono system zapisywania danych z obserwacji. zajmując się wyznaczonym zadaniem. Obserwacje były prowadzone przez osobę niezaleŜn ą. Mogły swobodnie porusza ć si ę po klasie samotnie lub rozmawiaj ąc czy pracuj ąc z kolegami. Podczas obserwacji dotyczącej interakcji społecznej sytuacja klasowa była mniej formalna. w której kaŜdy uczeń otrzymywał określone zadanie do rozwiązania. mogła swobodnie poruszać się po klasie. aby pozna ć dzieci w czasie lekcji i w sytuacjach nieformalnych. rozmawiając z nimi o wykonywanych czynnościach. która równieŜ znajdowała się w klasie. W tym wypadku takŜe nie byli zorientowani. Niepostrze Ŝenie notowała swoje obserwacje. Osoba ta nie włączała się więc w Ŝadną sytuacj ę klasową. W celu obserwacji zachowania stanowiącego podstawę oceny poziomu koncentracji uwagi zorganizowano formalną sytuację klasową. Badania pilotaŜowe trwały tydzień. lecz wyłącznie w roli obserwatora.Podstawowa koncepcja eksperymentu była oparta na obserwacji zachowania badanej grupy dzieci. staraj ą c si ę pozosta ć w sytuacji „nierzucania si ę w oczy". oraz zapisywanie danych z obserwacji jest 110 . Ŝe mierzenie stoperem dziesięciosekundowych interwałów między kaŜdą z 24 obserwacji. Został teŜ zaproszony do klasy. Jako osoba znana dzieciom nie przykuwała ich uwagi swoj ą obecno ścią . nie wiedząc. prowadzonych w ciągu czterominutowego okresu. aby podczas rozwiązywania zadania wszyscy ucznowie siedzieli cicho na swoich miejscach. W tym okresie ustalono sytuacje. W począ tkowym okresie okazało się. Obserwator jeszcze przed rozpocz ę ciem bada ń został do nich dobrze przygotowany. aby dzieci zaznajomiły się i oswoiły z jego obecnością. interweniuj ąc w razie potrzeby. Nauczyciel klasowy i jego asystent poruszali się po klasie. w których bę dą prowadzone obserwacje. Wymagano. które dzieci są obserwowane.

Obserwacja zachowania dzieci w okresie koncentracji uwagi na zadaniu. . okazała się znacznie trudniejsza. a takŜe opracowano dane procentowe dotyczące poszczególnych kategorii zachowań. kiedy to dzieci mogły swobodnie poruszać się po klasie. Ŝe nauczyciel nie był świadomy wyboru dziecka do obserwacji.złoŜonym i trudnym zadaniem. W tym czasie co 10 s rejestrowano w kolejnym wierszu tabel informacje o zachowaniu dziecka. UŜyto w tym celu testu „t" dla określenia istotności róŜnic pomiędzy porównywanymi kategoriami danych. zajmując się dowolną czynnością. Podczas badań pilotaŜowych dokonano krytycznej oceny tabel słuŜących do zapisu wyników i naniesiono na nie niezbędne poprawki. a następnie dzieci przechodziły do sali lekcyjnej. uŜywając kodu literowego. Natomiast obserwacja dotycząca interakcji społecznych. gdzie czekał na nie obserwator. Podczas tygodniowego treningu obserwator stopniowo stawał się coraz bardziej biegły w obserwacji. Obserwator dotrzymywał określonego przez siebie porządku. nie była większym problemem. w jakim obserwował kolejno dzieci. pracując samodzielnie i nie kontaktując się ze sobą. gdy przewaŜnie siedziały. co powodowało. Z końcem tego okresu obserwator wykonywał dokładne obserwacje w granicach ściśle określonego czasu. KaŜdorazowa obserwacja trwała 4 min. Sesje te odbywały się w holu szkoły. UniemoŜliwiło to wpływanie na zachowanie dziecka przez mimowolne skupianie na nim uwagi nauczyciela lub jego asystenta. ZdąŜył równieŜ dobrze poznać dzieci i był w stanie łatwo skupić uwagę na dziecku będącym obiektem obserwacji. mierzeniu czasu i zapisywaniu wyników. Eksperyment trwał 4 miesiące. Procedura badań była następująca: kaŜde z badanych dzieci było poddane obserwacji sześciokrotnie: trzy razy w normalnej sytuacji klasowej i trzy razy natychmiast po sesji ruchowej. W dalszym etapie materiał uzyskany z badań został opracowany statystycznie.

aktywność kierowana. W kaŜdej tabeli zapisywano — w rubryce A — numer identyfikacyjny ucznia będącego obiektem obserwacji. W rubryce D określano. do której uczęszcza dziecko. aby utrzyma ć uwagę (c). Zastosowano zatem zaprojektowane i systematyczne procedury obserwacyjne z wykorzystaniem tabel obserwacyjnych. w których rejestrowano ściśle okre ś lone kategorie informacji o badanym dziecku oraz konkretne dane obserwacyjne. czy te Ŝ natychmiast po sesji (m — ruch). wymaga werbalnego wzmocnienia. W kolejnej rubryce — B — notowano klas ę . Opracowano dwie tabele: jedną do zapisu obserwacji dotyczących koncentracji uwagi (patrz aneksy — tab.Dalsza grupa informacji była zaznaczona w rubryce E — dotyczyła rodzaju aktywno ś ci ucznia.Metody zapisu wyników obserwacji W badaniach zdecydowano się uŜyć metod empirycznych. Dalsze rubr yki: D. A).: ciągły niepokój (f). drugą słu Ŝą c ą do rejestrowania obserwacji interakcji społecznych (patrz aneksy — tab. W przypadku pierwszej tabeli A są to zachowania wyra Ŝaj ące ró Ŝne stany koncentracji uwagi. uzyskiwanych w trakcie ustalonych odcinków czasu. Jedynie ostatnia kategoria F jest róŜna dla obu tabel. np. aktywność kierowana przez nauczyciela (b). czy teŜ nie (w rubryce wpisywano odpowiedni symbol literowy od a do 0. czy te Ŝ w grupie oraz czy był w tym czasie kontrolowany przez nauczyciela. pochłonięty. zaabsor112 . w jakiej sytuacji znajdował się uczeń w klasie podczas dokonywania danej jednorazowej obserwacji: czy był sam. bo odzwierciedla zmieniające się rodzaje zachowa ń obj ę te obserwacj ą . B). E i F był y u Ŝ ywane do notowana serii danych z obserwacji. czy obserwacja była prowadzona w normalnej sytuacji klasowej (n/m — bez sesji ruchowej). W dalszej rubryce — C — zaznaczono. Mogła być to zabawa (a). lecz z mo Ŝliwością dokonywania przez dziecko własnych wyborów (c) lub teŜ aktywność własna dziecka wynikająca wyłącznie z jego wyboru (d). Tabela słu Ŝąca do notowania obserwacji została podzielona na pola. Kategorie informacji nanoszone na arkusz w rubrykach A—E są identyczne dla obydwu arkuszy obserwacyjnych. KaŜde z ośmiorga obserwowanych dzieci otrzymało — zgodnie z wiekiem chronologicznym — numery od 1 do 8. czy z rówie ś nikiem. które dawałyby mo Ŝliwość uzyskania danych obiektywnych.

bowany (g). Wyniki eksperymentu Stosując omówione tabele podczas obserwacji w trzech róŜnych sytuacjach. np. umyślnie przeszkadza koledze (k). co dało w efekcie 576 obserwacji dla kaŜdej ze zmiennych: bez sesji ruchowej i po sesji ruchowej — dla tabeli A oraz tabeli B. brak interakcji z inną osobą (o). Obserwowane zachowania były ściśle skategoryzowane i oznaczone symbolami literowymi. za pozwoleniem (d). Tak więc kaŜda obserwacja była rejestrowana zgodnie z opisanym kodem literowym i nanoszona do odpowiedniej rubryki tabeli. W tabeli B notowano w rubryce F obserwacje dotyczące społecznych interakcji. Otrzymane wyniki były przeliczone w taki sposób. co ułatwiało dokonanie analizy danych z obserwacji oraz statystyczne opracowanie materiału z badań.: inicjuje rozmowy z dorosłym (a). z rówieśnikiem (b). zmiana aktywności bez pozwolenia (e). aby dały prosty liczbowy rachunek w zakresie kaŜdej obserwowanej kategorii wymienionej w tabelach. przejawia agresję (m). dokonano 72 obserwacji kaŜ dego z 8 dzieci. Liczba obserwacji przeprowadzonych dla kaŜdej zmiennej: Długość okresu obserwacji Czas między obserwacjami Liczba obserwacji 1 dziecka (okres obserwacji) Liczba obserwacji dziecka w zakresie jednej tabeli Globalna liczba obserwacji dziecka Liczba dzieci w próbie Globalna liczba obserwacji dla 1 zmiennej 4 min 10 s 24 3 72 8 576 Dla obu zmiennych liczba przeprowadzonych obserwacji wynosiła 1152. Dlatego zaproponowano. odrzuca próby nawiązania kontaktu ze strony dorosłego (i). Główny akcent omawianego eksperymentu spoczywał na szczególnych aspektach koncentracji uwagi i społecznych interakcji. niszczy jego pracę (1). aby skupić uwagę przede wszystkim na danych zgromadzonych w rubryce F „Koncentracja uwagi" — tabela A (aneksy) 8 Metoda Weroniki Sherborne 113 .

Było równieŜ mniej zmian aktywności bez pozwolenia (e) — 2.07% do 8.01%.77 0.63 oraz „Zwią zki i interakcje społeczne" — tabela B (aneksy). jako przeciwieństwo do 0.08 7.17% w następstwie sesji ruchowych. ChociaŜ stwierdzono wzrost liczby zachowań dotyczących potrzeby werbalnego wzmocnienia w celu utrzymania uwagi (c) — z 6. w tabeli B zaś — 15 kategorii (a-o) zachowań. zaabsorbowany 36 364 35 9 12 41 79 % 6. Obserwacje dla kaŜdej kategorii zachowania z tabeli A (koncentracja uwagi) wyniki badań C.01 61.43).5 2.43 7. Ŝe na liście zachowań w tabeli A jest wymienionych 7 kategorii (a-g). aby utrzymać uwagę d) Zmiana aktywności za pozwoleniem e) Zmiana aktywno ści bez pozwolenia f) Ciągły niepokój g) Pochłonięty.07 1. Przy wstępnej analizie dane z tabeli A wydawały się zupełnie zadowalaj ą ce.11 do 2. Na przykład w zakresie koncentracji uwagi zaznaczył si ę wzrost liczby zachowa ń o charakterze współdziałania (a) — z 6.56 2.08%. 8 (dane dotyczą ce tabeli A) i ryc. natomiast spadek w kategorii f — ciągłego niepokoju (z 7. to równocześnie pojawił się generalny wzrost 114 . Odwołanie się do tabel pokazuje. RównieŜ inne uwagi będą dotyczyć danych zgromadzonych w rubryce D „Sytuacja ucznia w klasie" — w obu tabelach.71 Po sesji ruchowej liczba 98 354 49 16 1 14 44 % 17.11 13.19 6. Suma obserwacji poczynionych dla ka Ŝdej z kategorii zachowań dla obu tabel obserwacyjnych jest przedstawiona na ryc.Tabela 1. Hill Kategorie zachowania Bez sesji ruchowej liczba a) Zachowanie o charakterze współdziałania b) Pozostawanie w sytuacji aktywno ści c) Wymaga werbalnego wzmocnienia.25 63.45 8.17 2. Podano w nich równieŜ procentowe warto ści prezentowanych liczb.25% do 17.5%. 9 (dane dotyczące tabeli B). Wyniki wykazały popraw ę w zakresie koncentracji uwagi i wzrost w zakresie pozytywnych społecznych interakcji —jako efekt sesji ruchowych.

86 0. a ró Ŝnice mniej zaznaczone.77 10.Tabela 2.86 0 1.34 0.64 23 3. W nast ę pstwie wprowadzenia sesji ruchowych był widoczny pe115 .69 17.25 7.78 0 0.21 0 1.76 26.52 0.71 48.52 0.01 2 5 1 4 0 4 100 0 0. Hill Kategorie zachowania Bez sesji ruchowej liczba a) Inicjowanie rozmowy z dorosłym b) Inicjowanie rozmowy z rówieśnikiem c) Pozytywne interakcje z dorosłym w związku z zadaniem (aktywno ścią) d) Pozytywne interakcje z rówie śnikiem w związku z zadaniem (aktywno ścią) e) Wykazuje zainteresowaniem dorosłym f) Wykazuje zainteresowanie rówieśnikiem g) Reaguje pozytywnie na próby zbli Ŝ enia (nawi ą zania kontaktu) ze strony dorosłego h) Reaguje pozytywnie na próby zbli Ŝ enia (nawi ą zania kontaktu) ze strony rówieśnika i) Odrzuca próby zbliŜenia ze strony dorosłego j) Odrzuca próby zbliŜenia ze strony rówieśnika k) Umyślnie rozprasza (odciąga od pracy) rówieśnika 1) Umyślnie niszczy pracę rówieśnika m) Przejawia agresję wobec dorosłego n) Przejawia agresję wobec rówieśnika o) Brak interakcji 21 39 62 151 0 6 21 % 3.34 0.04 3.34 0.36 zachowań świadczących o koncentracji uwagi.64 6.86 21 3.99 2 3 2 5 0 11 231 0. gdy wzmocnienie to się pojawiło.69 0.64 Po sesji ruchowej liczba 13 46 79 281 0 3 5 % 2.17 0.9 40. dlatego rozmiary liczbowe zachowa ń b ę d ą prawdopodobnie mniejsze. W tabeli B mie ś ci si ę wi ę cej kategorii behawioralnych ani Ŝ eli w tabeli A (15 w porównaniu z 7). Obserwacje dla kaŜdej kategorii zachowania z tabeli B (zwi ązki i intrakcje społeczne) — wyniki badań C.98 13.

wien wzrost liczby zachowań w zakresie pozytywnych interakcji z dorosłym w związku z zadaniem (z 10.72 do 79.45 do 18. Natomiast całościowy procent dla róŜnych kategorii zachowań negatywnych (i .01 do 17.05.17 i 0.86 w następstwie sesji ruchowych. Wskazuje to definitywnie na wzrost pozytywnych. Według zestawienia danych zgromadzonych przy u Ŝ yciu tabeli B całkowity procent dla kategorii a-h. Oznacza to wzrost pozytywnych zachowań i współpracy. co sugeruje zmniejszenie negatywnych zachowań. Kategoria „pozytywne interakcje z rówieśnikiem w związku z zadaniem (d) była istotna na poziomie 5%.76 do 13. e. W tabeli A kategorie: zachowanie o charakterze współdziałania (a) i zmiana aktywności bez pozwolenia (e).63 do 2.77. Mniejsza była równieŜ liczba dzieci umyślnie przeszkadzających rówieśnikom (k) i umyślnie niszczących pracę rówieśnika (1)— odpowiednio 0. Mimo niezbyt duŜych róŜnic w zakresie zmiennych „bez sesji" i „po sesji" były one zadowalające.71) oraz wyraźny wzrost w przypadku pozytywnych interakcji z rówieśnikiem w związku z zadaniem (z 26.78).62 w normalnej klasowej sytuacji i wzrósł do 67. były zadowalaj ące (odpowiednio na poziomie istotności p = 0. Procentowe warto ś ci dla obu tabel przedstawiaj ą ryciny 8 i 9. Najbardziej zauwaŜalna róŜnica dotyczyła kategorii „brak interakcji" (0).21 do 48. b i d wynosił 40.054). Sumaryczne procenty dla kategorii c.86-0. 116 .n) spadł z 7.36.38 w następstwie udziału w sesji ruchowej.34-0. zawieraj ących ró Ŝne aspekty pozytywnego zachowania. Wyniki w nast ę pstwie sesji ruchowych spadły z 40.01 i p = 0.69. chociaŜ nie osiągnęły wysokiego poziomu istotności statystycznej. A i B. Kolejna analiza była przeprowadzona przy zastosowaniu procentowego porównania sum poszczególnych kategorii behawioralnych wzi ę tych z obu tabel. wzrósł z 55. Analiza istotności statystycznej przy uŜyciu testu „t" dla większości swoistych kategorii behawioralnych nie wykazała róŜnic istotnych statystycznie pomiędzy pomiarami. f i g wykazały spadek z 29.75 w następstwie sesji ruchowej. a spadek negatywnych przejawów zachowa ń w społecznych interakcjach. Dane te oznaczaj ą wzrost liczby zachowa ń o charakterze kooperatywnym i spadek liczby zachowa ń drugiej kategorii (zmiana aktywności bez pozwolenia). W tabeli B natomiast zanotowano dwa znaczące rezultaty. podobnie jak kategoria „brak interakcij" (a) — p = 0. Według danych z tabeli A całkowity procent dla kategorii a.

Sherborne spowoduje wzrost sprawności w zakresie koncentracji uwagi oraz zintensyfikuje rozwój pozytywnych społecznych interakcji. Ŝe u niektórych dzieci z próbki eksperymentalnej juŜ doszło do zgeneralizowania postaw i zachowań wykształconych przez uprzednią ruchową aktywność. Ryciny 9a. wówczas łatwo moŜna udowodnić. Jeśli twierdzenie na temat wpływu terapii W. zanim zostaną sformułowane ostatecznie konkluzje.bez sesji po sesji bez sesji po sesji Ryc.72%) niŜ negatywnych aspektów zachowania (29. e. Nie jest to jednak powód do odrzucenia hipotez. które powinny być przemyślane. bez zastosowania sesji ruchowych. b. 8. Sherborne na zachowanie dziecka ma być przyjęte. Ŝe w normalnej klasowej sytuacji. Powody tego stanu rzeczy mogą być dyskutowane.45%) i negatywnych interakcji (7. b) Negatywne. d. MoŜna by łatwo udowodnić. Ŝe istnieją róŜne inne czynniki w ramach środowiska klasowego. Zestawienie procentowych wartości dla pozytywnych i negatywnych zachowań w zakresie koncentracji uwagi z tabeli A (aneks 2): a) Pozytywne zachowanie i współdziałanie: kategorie a. f. Ŝe terapia ruchowa W. Wstępna analiza statystyczna wyników testem istotności „t" wykazała niski poziom istotności statystycznej róŜnic porównywanych wyników. c pokazują.63%). Jak wcześniej ustalono. g [Hill 1986] Wnioski wynikające z eksperymentu Hipotezy badawcze zakładały. niskooperatywne zachowanie: kategorie c. które wpływają na zachowanie 117 . Istnieją takie aspekty badań. b.62%) i pozytywnych społecznych interakcji (55. stwierdzono większy zakres zachowań pozytywnych (40. niektóre z dzieci w grupie eksperymentalnej miały juŜ za sobą liczne ruchowe doświadczenia.

Hill 1986]. Kolejny punkt dyskusyjny dotyczy uŜycia testu „t" do obliczania statystycznej istotności wyników. c) Brak interakcji: kategorie i—n. por. „Im mniejsza próbka. Z drugiej strony wyniki procentowych analiz dostarczają poparcia dla obydwu hipotez. Jeśli próbka się zwiększa. Ryciny 8 i 9 jasno ukazują wzrost tendencji do pozytywnych zachowań i koncentracji uwagi oraz pozytywnych 118 . c) Brak interakcji: kategoria O [Hill 1986] i aktywność ruchową dziecka. coraz mniejsze róŜnice stają się statystycznie istotne" [Rowntree 1983. są niezbędne duŜe róŜnice. Przy tak małej próbce zróŜnicowanie wyników musi być bardzo duŜe.Ryc. Wielkość próbki (8 dzieci) uŜytej w tym eksperymencie była bardzo mała. Zestawienie procentowych wartości dla pozytywnych i negatywnych społecznych interakcji z tabeli B (aneks 2): a) Pozytywne interakcje: kategorie a—h. tym większe róŜnice w wynikach są wymagane przy stosowaniu testu «t». b) Negatywne interakcje: kategorie i—n. Aby uzyskać istotność wyników przy małej próbce. aby róŜnice były statystycznie istotne. oraz Ŝe naturalnym zjawiskiem jest przewaga zachowań pozytywnych nad negatywnymi. 9.

czy przyczynia si ę to aktualnie do poprawienia procesu uczenia się. na itp.33 do 25. Ciekawe s ą dane dotycz ą ce spadku negatywnych postaw i zachowań bę dące rezultatem omawianego eksperymentu. Przyszłe badania na ten temat są zatem niezbędne i mają ogromne znaczenie. Zwraca się tam uwagę na to. W obu sytuacjach opisywanych w tabeli A i B liczba dzieci pracujących bez kontroli wzrosła z 71 do 81. czy jest w sytuacji grupowej. Potwierdza to przekonanie. Dotyczy to obserwacji notowanych w rubryce D — „Sytuacja ucznia w klasie". U dzieci uczestniczących w sesjach ruchowych spadek negatywnych zachowań nastąpił pomimo wzrostu liczby dzieci pracujących bez kontroli. sugeruj ąc. Mimo Ŝe kontrola zachowania dzieci zmniejszyła się . Pogl ą dy C. czy „dziecko — cel obserwacji" jest kontrolowane. Sherborne. które omawiany fragment badań weryfikował. stanowią bardzo wąski wycinek oceny wartości terapii W. 119 . Sherborne odgrywa przede wszystkim wa Ŝ n ą rol ę w rozwijaniu sprawno ś ci koncentracji uwagi i kształtowaniu pozytywnych interakcji społecznych tak Ŝe w przypadku dzieci upo ś ledzonych w stopniu gł ę bszym. takich jak: w. Badania takie mogłyby dotyczyć następuj ących pytań: czy udział w sesjach ruchowych powoduje wzrost ś wiadomo ś ci ciała. Ŝe postawione na ten temat hipotezy powinny być podtrzymywane. Hill wyra Ŝ one w formie hipotez. czy teŜ pozostaje samo. jeśli ta metoda nauczania ma być oceniona w całości. czy te Ŝ nie jest kontrolowane.25% (w tabeli A) i z 8. Oba te aspekty rozwoju wpływaj ą pozytywnie na proces uczenia się i przez to są warto ś ciowe dla systemu edukacyjnego.? C. Hill [1986] jest zdania. Powinny one obejmować większą grupę dzieci. w którym funkcjonuj ą te dzieci. pracując z innymi dziećmi. nie maj ących Ŝadnych uprzednich doświadczeń ruchowych. pod. Ŝe terapia ruchowa W. liczba pozytywnych zachowań wzrosła. czy przyczynia się do rozwoju j ęzykowego. Ŝe terapia W.społecznych interakcji.52% (w tabeli B). Sherborne wzmaga koncentrację uwagi i rozwój pozytywnych społecznych interakcji jednostki. szczególnie w zakresie poj ęć przestrzennych.

Warto ść i powodzenie metody W. Ŝe zgodnie z teorią R. Tylko to moŜe prowadzić do podniesienia samooceny i mo Ŝe otworzyć drogę do bardziej pozytywnego nastawienia wobec świata. Hill jest przekonana. Ŝe terapia ruchowa W. Sesje ruchowe według W. Sherborne w ramach programu edukacyjnego zale Ŝ y w du Ŝ ym stopniu od wra Ŝliwoś ci. Wszystkim. wiary i motywacji terapeuty prowadzącego grupę. który nie jest przymusowy lub zagraŜający. co decyduje o moŜliwościach uczenia się.Podsumowanie Badania potwierdziły. Podsumowanie wyników bada ń nad efektami terapii metod ą W. którym brak wiary i zaufania do siebie i do otoczenia. Sherborne w zakresie koncentracji uwagi i budowania pozytywnych społecznych relacji w pracy z dzieć mi z powa Ŝnymi trudnoś ciami w uczeniu się wskazuje. terapia ruchowa stwarza warunki do zmniejszenia lub pozbycia się swoich zahamowań. Sherborne dają im sposobność odkrycia dróg. którzy uczestniczą w sesjach ruchowych. Metoda ta oferuje pomoc w rozwoju świadomo ś ci swojego ciała i obrazu samego siebie. Sherborne powinna stanowić stałą część programu edukacyjnego dla dzieci upośledzonych w rozwoju umysłowym. . Wszystkim dzieciom stwarza sposobność doj ś cia do porozumienia si ę z samym sob ą („odnalezienia samego siebie") i z ich otoczeniem. dzięki którym mogą pracować na poziomie swoich własnych moŜliwości. Labana aktywność rozwijana podczas sesji ruchowych ma istotne znaczenie i pozytywnie oddziałuje na zachowanie dzieci. Dzieciom. Ŝe ciągle olbrzymi jest teren przyszłych badań . metoda stwarza sposobno ść do „aktywności twórczej". C. Metoda ta pozwala pobudzić dzieci zahamowane emocjonalnie i społecznie poprzez budowanie pozytywnych zwią zków w sposób. Pozytywna postawa wobec siebie i otoczenia jest źródłem motywacji do działania oraz postawy wraŜliwoś ci i otwarcia na nowe doświadczenia.

Efektywność metody Weroniki Sherborne we wspomaganiu rozwoju małych dzieci z domu dziecka (badania £.II. rozwija uczucia wyŜsze). Sherborne stosowana w pracy terapeutycznej z dzieć mi wpływa pozytywnie na ich: — rozwój emocjonalny (łagodzi zaburzenia i napięcia emocjonalne. — rozwój społeczny (rozwija inicjatywę i aktywno ść przejawian ą w zabawie. * Według pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. poczucie pewności siebie. intensyfikuje pozytywne reakcje w stosunku do partnera w czasie zabawy). społecznym i ruchowym tych dzieci pod wpływem zastosowanych zajęć . Hipotezy badawcze Hipotezy teoretyczne sformułowane w związku z celem badań były nast ę puj ą ce: metoda W. Celem badań było sprawdzenie efektywności metody Ruchu Rozwijającego w pracy z małymi dziećmi wychowywanymi w sytuacji deprywacji społecznej i psychologicznej. 1991)* Przedmiot i cel badań Przedmiotem bada ń była ocena efektywno ś ci metody ruchowej W. ze zwróceniem uwagi na zmiany w rozwoju emocjonalnym. 121 . Lubianiec. dr hab. Sherborne w pracy terapeutycznej z dzie ć mi przebywaj ą cymi w Pa ń stwowym Domu Małych Dzieci. Badania nad efektywnością metody Weroniki Sherborne prowadzone w Polsce 1. poznawczym. łatwość wchodzenia w interakcje z dorosłymi i rówieśnikami. Marty Bogdanowicz w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdań skiego.

2. poznawczego i ruchowego przed i po sze ś ciomiesi ę czym okresie terapeutycznym w grupie eksperymentalnej. społecznego. brzmiały: 1. zmiennymi zaleŜnymi były zachowania dzieci w zakresie czterech wymienionych sfer rozwojowych. Metody badań W badaniach wykorzystano: Skal ę Rozwoju Psychomotorycznego we Wczesnym Dzieci ń stwie O. — rozwój ruchowy (podnosi sprawność i aktywno ść ruchową). Hipotezy operacyjne. postawę twórcz ą . Istniej ą istotne statystycznie ró Ŝnice mi ę dzy wynikami badania metod ą SOZ w odniesieniu do czterech grup skal słu Ŝą cych ocenie rozwoju emocjonalnego. uzyskanymi w efekcie badania Skalą Rozwoju Psychomotorycznego we Wczesnym Dzieciństwie O. Brunet—I. Analizę statystyczną zgromadzonych wyników przeprowadzono Testem Znaków — test istotności ró Ŝnic między dwoma zale Ŝnymi próbkami [Wołoszynowa 1981]. brak natomiast takich róŜnic w wynikach grupy kontrolnej. Stosowane zmienne Zmiennymi niezaleŜnymi były: sesje ruchowe i ich brak (sześciomiesięczny okres terapii ruchowej). zdolno ść koncentrowania uwagi na wykonywanych zadaniach). Brunet—I. Lezine oraz Skale Obser122 . Istniej ą istotne statystycznie ró Ŝnice mi ę dzy wynikami globalnymi badania metod ą Skal Obserwacji Zachowania (SOZ) przed i po sześciomiesięcznym okresie terapeutycznym w grupie eksperymentalnej. brak natomiast takich ró Ŝnic w wynikach grupy kontrolnej. Lezine przed i po sześciomiesięcznym okresie terapeutycznym w grupie eksperymentalnej. weryfikowane za pomoc ą narz ę dzi diagnostycznych. jako łatwo ść generowania własnych pomysłów w zabawie.— rozwój poznawczy (rozwija znajomość własnego ciała. Istniej ą istotne statystycznie ró Ŝnice mi ę dzy wynikami globalnymi w postaci ilorazu rozwoju IR. brak natomiast takich ró Ŝ nic w wynikach grupy kontrolnej. 3.

Obserwacje psychologiczne prowadzono podczas kaŜdej sesji terapeutycznej. 123 . notowane przez terapeutów w dzienniczkach obserwacji ka Ŝdego dziecka. wynosił 24 miesi ą ce. Sherborne. maj ąca kulkuletnie doś wiadczenie w prowadzeniu tego typu zaj ęć. Lezine została zastosowana równieŜ na początku i na końcu sześciomiesięcznego eksperymentu. Dokonywali ich wszyscy terapeuci w stosunku do dzieci. a w czasie drugiego (w maju 1990) — 30 miesięcy. Eksperyment trwał 6 miesięcy. którymi si ę na danej sesji zajmowali. Skala O. Badania grupy eksperymentalnej przeprowadzono w okresie od listopada 1989 do maja 1990 w Pa ń stwowym Domu Małych Dzieci w Gdańsku-Oliwie. Grupa liczyła 9 dzieci: 5 chłopców i 4 dziewczynki w wieku 2—3 lat. ile liczyła grupa badana. Brunet— —I. Ewa Główczewska. Bogdanowicz. a takŜe obserwacje towarzysz ą ce przeprowadzonym zaj ę ciom. Grupa kontrolna liczyła 9 dzieci: 5 dziewczynek i 4 chłopców. Część osób (5 terapeutów) miała juŜ co najmniej roczne doświadczenia w prowadzeniu sesji ruchowych metodą W. Sherborne w domu małych dzieci. nast ę pnie po trzech kolejnych sesjach i po zakończeniu. Średni wiek dzieci w czasie pierwszego badania w listopadzie 1989 r. M. Lubianiec (wersja zmodyfikowana — patrz aneksy. Badanie Skalami Obserwacji Zachowania przeprowadzono na pocz ą tku sze ś ciomiesi ę cznego okresu terapeutycznego. Swoje spostrze Ŝ enia notowali po zakończeniu kaŜdej sesji w specjalnych dzienniczkach obserwacji. tyle samo. Organizacja badań i grupy badane Badania były przeprowadzone w dwóch grupach: eksperymentalnej i kontrolnej. Zaj ęciami kierowała studentka V roku psychologii. s. Lisiecka i E. Zaj ę cia terapeutyczne odbywały si ę raz w tygodniu i trwały godzinę. 147). Stanowili ją wychowankowie Państwowego Domu Małych dzieci w Gdy* Eksperymentaln ą wersję Skal Obserwacji Zachowania opracowały: M. Grup ę terapeutów stanowiła młodzie Ŝ szkół ś rednich i studenci Uniwersytetu Gdańskiego. Brało w nich udział 9 terapeutów.wacji Zachowania (SOZ)* do oceny zachowania się dziecka podczas sesji prowadzonych metodą W.

Sherborne. czas pobytu w domu dziecka i poziom rozwoju psychoruchowego. *♦ W badaniach wykorzystano wstępn ą wersję metody Skal Obserwacji Zachowania zawierającą 19 skal. Takiego samego porównania dokonano w odniesieniu do grupy kontrolnej. Średni wiek dzieci podczas pierwszego badania wynosił 27 miesięcy. Wyniki badań Na wstępie dokonano porównania wyniku globalnego w Skalach Obserwacji Zachowania uzyskanego przez dzieci z grupy eksperymentalnej przed i po zajęciach metodą W. W grupie tej nie prowadzono zajęć terapeutycznych metodą W. 124 . Poza tym do grupy skal zwią zanych z rozwojem ruchowym w wersji ostatecznej włączono równieŜ skalę 19. Brak w niej było skali dotyczącej zdolno ści do koncentrowania uwagi. Dzieci zostały przebadane po raz pierwszy w lutym i w marcu 1988 r. skalą O. co było trudne z uwagi na dysharmonie rozwojowe. Sherborne. Lezine oraz Skalami Obserwacji Zachowania. Została ona włączona. co moŜna wiązać z wpływem przeprowadzonego eksperymentu. płeć. Wyniki prezentuje tabela 3. * W referowanych badaniach wykorzystano równieŜ wyniki badań przeprowadzonych przez Alicję Górowską w ramach pracy magisterskiej. Brunet—I. badanie Skalami Obserwacji Zachowania przeprowadzono w sytuacji zabawowej zbliŜonej do tych. Istotność róŜnic oceniano Testem Znaków. Porównywano takŜe wyniki średnie (x) w obrębie kaŜdej z 19 skal**. Globalny wynik badania Skalami Obserwacji Zachowania zmienił si ę w grupie eksperymentalnej w stopniu istotnym statystycznie (p < 0. Poziom opieki i wychowania w obu placówkach był podobny. w czasie drugiego — 31 miesięcy*. a następnie po upływie 4 miesięcy. w czerwcu i w lipcu 1988 r.01). Przy ustalaniu grupy kontrolnej dobierano dzieci parami — odpowiednio do grupy eksperymentalnej — ze względu na: wiek. Sherborne. które mają miejsce podczas zajęć terapeutycznych opartych na metodzie W. PoniewaŜ w grupie tej nie odbywały się sesje ruchowe.ni. jako skala 20. W grupie kontrolnej nie dokonywano systematycznej obserwacji psychologicznej. do ostatecznej wersji zamieszczonej w aneksach. Zmian takich nie stwierdzono w grupie kontrolnej.

77 3.11 2.44 2.7 4.77 2.0 3. Ŝe róŜnice między wynikami poszczególnych skal.05 0.44 3.66 1.44 2.44 2.11 3.44 2. 125 .01 0.2 1.22 3.88 1.0 2.88 4.7 1.0 1.1 3. choć nie wszystkie róŜnice okazały się statystycznie istotne. uzyskanymi podczas badania wstępnego i końcowego w grupie eksperymentalnej.22 2.22 2.66 4.44 2.11 2.01 0.4 1.11 1.37 1.05 0.66 2. były istotne statystycznie w przypadku 17 na 19 zastosowanych skal. Istotność róŜnic między wynikami poszczególnych skal uzyskanymi podczas badania wstępnego i końcowego Skalami Obserwacji Zachowania w porównywanych grupach — wyniki badań E.1 0.05 0.77 2. Ŝe we wszystkich 19 skalach wyniki uzyskane w badaniu drugim były wyŜsze od wyników badania pierwszego.88 2.01 — 0.44 4.2 0. NaleŜy zaznaczyć.77 4.0 3.33 2.05 0.22 2.44 3.3 4.5 poziom istotności 0.55 2.77 4.01 Grupa kontrolna Xii 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Wynik globalny 0.1 — — — — — — — — — — — — — — — — — — — Dane zamieszczone w tabeli 3 wskazuj ą teŜ.4 4.1 0.0 2.55 1.77 1.Tabela 3.01 — 0.2 1.01 0.8 3.0 2.11 3.05 0.4 3.44 2.66 2.01 0.44 3.33 1.59 1.7 1.05 0.88 2.01 0.0 3.88 2.11 1.77 1.6 2.2 2.4 2.1 3.22 2.4 2.3 4.4 3.0 2.96 2.01 0.05 0.88 4.77 2.3 2.88 2.0 1.66 2.6 1. Lubianiec Skale Grupa eksperymentalna poziom istotności 0.33 2.

8. 4. W grupie kontrolnej ró Ŝnice mi ę dzy wynikami badania wst ę pnego i końcowego były istotne tylko w przypadku skali 1. a 0. 12. Reakcja na bliski kontakt fizyczny. 16. RóŜnice między wynikami badania wstępnego i końcowego.27 2. kreatywność.21 1. 15.01 0.01 0. Zaistniałe zmiany mo Ŝna łączyć z postępuj ącym procesem rozwoju poznawczego dzieci (tab. Istotność ró Ŝnic między wynikami badanych grup w zakresie poszczególnych sfer rozwojowych — wyniki badań E. Reakcja na trudne ćwiczenia. 3).NajwyŜszy poziom istotno ści (a = 0.01 0. Zdolność do nawiązywania kontaktu z drugą osobą. Sherborne wpływaj ą pozytywnie na zachowanie dzieci oceniane na podstawie Skal Obserwacji Zachowania. 4) przedstawia dane na temat istotności róŜnic między wynikami badania wstępnego i końcowego metodą Skal Obserwacji Zachowania w zakresie poszczególnych sfer rozwojowych.1. które wystąpiły w skalach: 11. Postawa twórcza.50 4. 14. Przejawy lęku w zachowaniu. Ŝe zaj ęcia terapeutyczne prowadzone metodą W. Lubianiec Sfery rozwoju Grupa eksperymentalna Xi Xi Grupa kontrolna *i X. Tabela 4.62 1. Poziom istotności był niski i wynosił a = 0. Reakcja dziecka na inne dzieci.61 2. Kolejna tabela (tab.27 4. Wiązała się ona z załoŜeniem. 10. Potwierdzona zatem została pierwsza z hipotez operacyjnych (hx). Nastrój.40 Dane zawarte w tabeli 4 potwierdzaj ą drugą hipotezę operacyjn ą .20 2. Znajomość części ciała. okazały się nieistotne statystycznie. Reakcja dziecka przy wejściu na zajęcia. brak natomiast takich zaj ęć nie powoduje istotnej zmiany tych zachowa ń.61 3. Reakcja na dorosłego podczas zabawy.40 2. Stosunek do innych dzieci podczas zabawy.05 a — — — — Rozwój emocjonalny Rozwój społeczny Rozwój poznawczy Rozwój ruchowy 2. 5.35 1.01) wystą pił przy nast ępuj ą cych skalach: 2. W grupie eksperymentalnej najwy Ŝ szy poziom istotno ś ci ró Ŝ nic mi ę dzy wynikami badania wst ę pnego i ko ń cowego — na poziomie 126 .80 0.61 3.46 2.18 2.02 3.

Po półrocznym cyklu zaj ęć dzieci 127 . minimalnie zaś zmalały lub pozostały na tym samym poziomie: sfera emocjonalna i ruchowa. S — sfera społeczna. Ŝe trudno jest w okresie pół roku w większym stopniu wpłynąć na poziom sprawności ruchowej dzieci. P — sfera poznawcza. 10). 10. 11. R — sfera ruchowa Ryc.05) wystąpił przy wynikach dotyczą cych rozwoju ruchowego. podczas gdy w grupie kontrolnej wyniki zmieniały się nieznacznie na korzyść sfery dojrzałości społecznej i poznawczej. S — sfera społeczna. Badania w domach małego dziecka.01 — uzyskano w zakresie rozwoju emocjonalnego. Warto doda ć. Ŝe przy porównaniu wyników wyj ściowych z badań wstępnych obu grup widać . co oznacza. R — sfera ruchowa Średni profil w Skalach Obserwacji Zachowania w grupie kontrolnej przedstawia ryc.-społecznego i poznawczego. P — sfera poznawcza. Przy porównaniu obydwu profilów widać wyraźnie róŜnice w przyro ś cie wyników w poszczególnych sferach rozwoju. Średni profil w metodzie Skal Obserwacji Zachowania grupy kontrolnej: wyniki badań wstępnych (pole zakropkowane) i badań kontrolnych po upływie 6 miesięcy (całe pole diagramu) [Lubianiec 1991] E — sfera emocjonalna. Dane z obserwacji grupy eksperymentalnej moŜna równieŜ przedstawić za pomoc ą średnich profilów porównywanych grup (ryc. Ś rednie oceny w grupie eksperymentalnej wzrosły niemal dwukrotnie.a = 0. Ŝe s ą one takie same (sfera emocjonalna) lub lepsze w grupie kontrolnej. Nieco niŜszy poziom istotności (a = 0. Zgodnie z oczekiwaniami w grupie kontrolnej brak było istotnych róŜnic między wynikami badania wstępnego i końcowego w zakresie wszystkich czterech sfer rozwojowych. Średni profil w metodzie Skal Obserwacji Zachowania grupy eksperymentalnej przed cyklem zajęć (pole zakropkowane) i po 6 miesiącach ćwiczeń metodą W. Badania w domach małego dziecka. Ryc. 11. Sherborne (całe pole diagramu) [Lubianiec 1991] E — sfera emocjonalna.

Tabela 5. Wyniki badań wstępnych i końcowych Skalą O. 128 . Brunet — I. dzieci Grupa eksperymentalna I badanie-IR! 1 2 3 4 5 6 7 8 9 95 92 92 87 78 94 93 102 93 Grupa kontrolna II badanie-IR2 88 87 102 114 105 107 96 120 102 II badanie-IR2 I badanie-IR. aby ćwiczenia miały wpływ modyfikuj ą cy na poziom wykonania testu. Drug ą metod ą . tzn. była Skala Rozwoju Psychoruchowego O. Brunet—I. Lubianiec. Skłania to do refleksji. Uzyskanie znaczniejszego przyrostu sprawnoś ci ruchowej wymaga zatem dłuŜszego okresu ćwiczeń. jaki upłynął mię dzy pierwszym i drugim pomiarem. Tabela 5 przedstawia wyniki badania t ą skal ą . Mimo Ŝe ćwiczenia miały charakter ruchowy. aby osi ą gn ąć utrwalone. Dane te nie potwierdzają zatem trzeciej hipotezy operacyjnej. któr ą zastosowano do oceny rozwoju badanych dzieci. nie wykazała istnienia istotnych statystycznie ró Ŝnic zarówno w grupie eksperymentalnej. 101 93 95 85 78 96 93 106 95 90 92 100 106 109 120 100 112 88 Analiza statystyczna róŜnic wyników uzyskanych przed i po eksperymencie.w grupie eksperymentalnej nie tylko dorównały dzieciom z grupy kontrolnej. Prawdopodobnie okres. Lezine. pozytywne zmiany w poziomie rozwoju psychomotorycznego. jak wspomniano. wpłynęły na motorykę w mniejszym stopniu niŜ na wymienione wyŜej sfery rozwojowe. jak i kontrolnej. społecznej i poznawczej. Lp. podczas badania wstępnego i końcowego. Ŝ e jest wskazane prowadzenie dłu Ŝ szego treningu. ale nawet uzyskały lepsze wyniki. nie był dostatecznie długi. Lezine w porównywanych grupach (ilorazy rozwoju IR) — wyniki badań E. Przyrost ten. szczególnie dotyczył sfery emocjonalnej.

społeczny. Wykorzystanie metody Weroniki Sherborne w terapii dzieci z zespołem Downa (badania M. 1991)* Przedmiot i cel badań Przedmiotem bada ń był proces usprawniania dzieci z zespołem Downa poddawanych terapii metod ą W. dr hab. ale ró Ŝ nice te mog ą si ę mie ś ci ć w granicach bł ę du pomiaru. 2. uwarunkowanym zespołem Downa. W grupie kontrolnej natomiast u 4 dzieci (na 9) zanotowano wzrost wyników. Marty Bogdanowicz w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Gdań skiego. poznawczy i ruchowy. Lisieckiej. * Na podstawie pracy magisterskiej napisanej pod kierunkiem prof. Przedstawione wyniki badań nad efektywnością metody W. Mo Ŝe to sugerować pozytywny wpływ terapii ruchowej na rozwój psychomotoryczny dzieci biorących udział w zaj ęciach prowadzonych metod ą W. Hipotezy badawcze Sformułowano następuj ące hipotezy teoretyczne: terapia metodą ruchową W. Sherborne z uwzględnieniem zmian w rozwoju: poznawczym. Sherborne. Sherborne.Nale Ŝ y jednak zwróci ć uwag ę . Sherborne wpływa pozytywnie na rozwój psychomotoryczny dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Sherborne we wspomaganiu rozwoju małych dzieci pozwalają podkreślić. Ŝe wpływa ona na wszystkie aspekty tego rozwoju: emocjonalny. emocjonalnym. Celem badań było sprawdzenie skuteczności procesu terapii ruchowej metodą W. a w 5 przypadkach wyniki uległy obni Ŝeniu. Prowadzenie tego typu zajęć jest zatem szczególnie wskazane w środowiskach sprzyjających deprywacji potrzeb psychicznych dziecka. Ŝ e w grupie eksperymentalnej w 6 przypadkah (na 9 podanych) nastąpił wzrost wyników po upływie pół roku ćwiczeń. 9 Metoda Weroniki Sherborne 129 . społecznym i ruchowym u dzieci z zespołem Downa. dlatego nie okazały si ę istotne statystycznie.

Analizę statystyczną przeprowadzono Testem Znaków — test istotno ś ci ró Ŝ nic mi ę dzy dwoma zale Ŝnymi próbkami. — społecznego (rozwijanie inicjatywy i aktywno ś ci przejawianej w zabawie. łatwość wchodzenia w interakcje z dorosłymi i rówieśnikami. 2. brak takich róŜnic w wynikach grupy kontrolnej. — emocjonalnego (łagodzenie zaburze ń i napi ęć emocjonalnych. są następuj ące: 1. Stosowane zmienne Zmienne niezaleŜne to: sesje ruchowe i ich brak (roczny okres bez terapii ruchowej). intensyfikacja pozytywnych reakcji w stosunku do partnera w czasie zabawy). łatwo ść tworzenia własnych pomysłów w zabawie. a takŜe obserwacje terapeutów z zaj ęć. weryfikowane za pomocą narzędzi diagnostycznych. — ruchowego (usprawnianie i aktywizowanie). brak natomiast takich ró Ŝnic w wynikach grupy kontrolnej. 130 . Hipotezy operacyjne.Wpływ ten jest obserwowalny w zakresie rozwoju: — poznawczego (znajomo ść swego ciała. Istnieją istotne statystycznie róŜnice między wynikami ogólnymi badania metod ą Skal Obserwacji Zachowania (SOZ) przed i po rocznym okresie terapii w grupie eksperymentalnej. zdolno ść koncentrowania uwagi na zadaniach). społecznego. Metody badań W badaniach wykorzystano metod ę Skal Obserwacji Zachowania (SOZ). Zmiennymi zaleŜnymi były zachowania dzieci w zakresie czterech wymienionych sfer rozwojowych. notowane w dzienniczkach obserwacji ka Ŝdego dziecka. rozwijanie uczuć wyŜszych). kreatywno ść . poznawczego i ruchowego przed i po rocznym okresie terapii w grupie eksperymentalnej. Istniej ą istotne statystycznie ró Ŝnice mi ę dzy wynikami badania metod ą SOZ w odniesieniu do czterech grup skal słu Ŝą cych ocenie rozwoju emocjonalnego. poczucie pewności siebie.

Sherborne. Starano się zachować zasadę. Ćwiczeniami kierowała studentka V roku psychologii. Zajęcia terapeutyczne odbywały się raz w tygodniu i trwały godzinę. Ewa Główczewska. które mają miejsce podczas zajęć terapeutycznych opartych na metodzie W. psycholog i nauczyciel grupy. bezpośrednio pracujący z dziećmi w przedszkolu. Sherborne. Po kaŜdej sesji ruchowej dokonywano zapisu obserwacji zachowania dziecka w trakcie zajęć (wszystkie dzieci miały specjalne dzienniczki obserwacji). ul — fenyloketonurię (brat chłopca z grupy eksperymentalnej). u 2 — upośledzenie umysłowe nieznanej etiologii. mająca kilkuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi metodą W. Pierwszy pomiar metodą SOZ przeprowadzono w kwietniu 1990 r. Badaniu poddano dwie grupy dzieci z zespołem Downa: upośledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Dzieci z dwóch dziesięcioosobowych grup: eksperymentalnej i kontrolnej uczęszczały do Przedszkola Specjalnego Nr 40 w Gdańsku-Zaspie. Dobór grup był bardzo trudny ze względu na znaczne dysharmonie rozwoju dzieci. Czynikiem róŜnicującym grupy było uczestnictwo w terapii ruchowej metodą W. O przynaleŜności do grup decydowali logopeda. tak aby grupy były względnie równowaŜne. Dobierano dzieci parami. W zajęciach ruchowych uczestniczyły dzieci wraz z rodzicami. Sherborne. by kaŜde dziecko miało swego opiekuna. czasem równieŜ z rodzeństwem. W grupie kontrolnej badanie metodą Skal Obserwacji Zachowania przeprowadzono w sytuacji zabawowej zbliŜonej do tych. W grupie kontrolnej u 7 dzieci rozpoznano zespół Downa. W grupie eksperymentalnej przewaŜały dzieci z zespołem Downa (upoś ledzone umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym). drugi w lutym 1991 r.Organizacja badań i grupy badane Badania odbywały się w obu grupach dwukrotnie.. 131 . o odpowiadającym sobie poziomie rozwoju. a wyznacznikiem był poziom rozwoju psychomotorycznego. u 1 dziecka stwierdzono fenyloketonurię i u 1 małogłowie. Były prowadzone w duŜej sali gimnastycznej.

Przy zastosowanym stałym poziomie istotności (a = 0. 6. Reakcja na bliski kontakt fizyczny. Zmian nie zaobserwowano równieŜ w grupie kontrolnej. Sherborne. Przyjęto stały poziom istotności (a = 0. Koncentracja uwagi.1) istotne statystycznie róŜnice okazały się w odniesieniu do skal: 1. Koncentracja uwagi. 12. Istotność róŜnic oceniono Testem Znaków. 20. 10. 132 . 20. 2. Znajomość części ciała.1). 3. W grupie kontrolnej przy załoŜonym poziomie (a = 0.Wyniki badań W analizie wyników badań przeprowdzonych przy uŜyciu metody Skal Obserwacji Zachowania pierwszą czynnością było porównanie wyniku ogólnego Skal Obserwacji Zachowania. Reakcja na pieszczoty. Wyniki przedstawia tabela 6. Ŝe róŜnice między wynikami poszczególnych skal uzyskanych podczas badania wstępnego i końcowego w grupie eksperymentalnej były istotne statystycznie tylko w 10 przypadkach na 20 zastosowanych skal. 16. jaki uzyskały dzieci z grupy eksperymentalnej przed i po okresie udziału w zajęciach prowadzonych metodą W. Takiego samego porównania dokonano w odniesieniu do grupy kontrolnej.1) istotne statystycznie róŜnice w grupie eksperymentalnej wystąpiły w skalach: 1. 2. Ogólny wynik badania Skalami Obserwacji Zachowania nie zmienił się w grupie eksperymentalnej w stopniu istotnym statystycznie. Reakcja dziecka przy wejściu na terapię. Reakcja dziecka na inne dzieci. Następnie porównywano wyniki średnie w obrębie kaŜdej z 20 skal. Znajomość części ciała. 4. Ekspresja emocji. Reakcja na trudne ćwiczenia. Dane zamieszczone w tabeli 6 wskazują. Reakcja na dorosłego podczas zabawy. 6. Ekspresja emocji. Nastrój. Reakcja na pieszczoty. Przejawy lęku w zachowaniu. 15. 3.

8 4.6 5.1 1.0 2.57 + + + + + + + + + + — + + + + - Tak więc pierwsza z hipotez operacyjnych częściowo się potwierdziła. Sherborne s ą obserwowane przy analizie poszczególnych sfer 133 .7 3.2 3.8 3.7 4.3 3.8 3.3 3.2 4.7 2.6 1.7 3.5 5.6 2.0 2.7 3.8 3.12 Grupa kontrolna poziom istotności a = 0.2 2.2 1.8 3.8 3.7 2.5 4.3 2. Istotność róŜnic między wynikami skal w badaniu wstępnym i końcowym metod ą Skal Obserwacji Zachowania w porównywanych grupach — wyniki bada ń M. Zaj ęcia terapeutyczne prowadzone metodą W. Lisieckiej Skale Grupa eksperymentalna poziom istotności a = 0.0 3.1 4.1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Wynik ogólny 3.2 2.4 2.8 4.4 2.9 4.5 2.1 3.0 3.3 3. Sherborne wpływają pozytywnie na niektóre aspekty zachowania dzieci oceniane na podstawie Skal Obserwacji Zachowania.7 2.7 3. Szczególnie wyra źne zmiany rozwojowe wskutek terapii metod ą W.2 3.6 3.3 3.5 3.0 3.6 4.63 4.3 4.9 2.1 2.8 3. Brak tego typu zaj ęć nie powoduje istotnej zmiany tych zachowa ń .88 4.3 3.1 3.2 3.5 3.5 4.4 3.4 3.Tabela 6.0 4.0 4.1 2.7 2.2 3.1 2.5 4.5 3.3 3.1 3.7 2.7 1.7 2.1 3.5 3.6 3.2 2.9 2.2 4.1 3.1 1.0 2.9 3.5 3.

59 2.83 2.33 + + + + + — + — rozwojowych pomiędzy badaniami początkowym i końcowym. Wyniki przedstawia tabela 7. 13 — profil grupy kontrolnej.18 4.65 3.49 3. Średni profil poziomu poszczególnych sfer rozwoju grupy eksperymentalnej przed cyklem zajęć (pole zakropkowane) i po zakończeniu terapii (całe pole diagramu) [Lisiecka 1991] P — sfera poznawcza. Średni profil poziomu poszczególnych sfer rozwoju grupy kontrolnej przed cyklem zajęć (pole zakropkowane) i po zakończeniu terapii (całe pole diagramu) [Lisiecka 1991] P — sfera poznawcza.1 Rozwój poznawczy Rozwój emocjonalny Rozwój społeczny Rozwój motoryczny 2. M — sfera motoryczna . 13.0 2.Tabela 7. 12 prezentuje profil grupy eksperymentalnej. Dane z obserwacji moŜna przedstawić za pomocą średnich profilów porównywanych grup: ryc.17 4.48 3. Lisieckiej Sfery rozwoju Grupa eksperymentalna a = 0. S — sfera społeczna. Ryc. S — sfera społeczna.1 2.49 3. E — sfera emocjonalna. 12. Badania w przedszkolu specjalnym. Dane zawarte w tabeli 7 potwierdzają drugą hipotezę operacyjną.85 2. jak równieŜ w dwóch skalach w grupie kontrolnej. Istotność róŜnic między wynikami badanych grup w zakresie poszczególnych sfer rozwojowych — wyniki badań M. Stwierdzono istnienie istotnych statystycznie róŜnic między wynikami badania wstępnego i końcowego (we wszystkich sferach rozwoju) Skalami Obserwacji Zachowania w grupie eksperymentalnej. Badania w przedszkolu specjalnym.59 3.56 2.16 Grupa kontrolna a = 0. E — sfera emocjonalna.99 3.86 4. ryc. M — sfera motory czna Ryc.

co jest natu- Ryc. 14. W obu grupach nast ą pił wzrost wyników po roku. 15. w obu porównywanych grupach [Lisiecka 1991] 10 20 30 40 50 60 70 80 PUNKTY Ryc. Sfera emocjonalna — wykres wyników badań w przedszkolu specjalnym.Przy porównaniu obu profilów widać wyraźnie róŜnice między wynikami osiągniętymi w ramach poszczególnych sfer rozwojowych. Średnie oceny w grupie eksperymentalnej wzrosły nieco wyraźniej niŜ w grupie kontrolnej. w obu porównywanych grupach [Lisiecka 1991] 135 . Sfera motoryczna — wykres wyników badań w przedszkolu specjalnym.

Najmniejsze róŜnice stwierdzono w sferze poznawczej (ryc. w obu porównywanych grupach [Lisiecka 1991] 136 . 17). Jednak w grupie eksperymentalnej wzrost ten jest intensywniejszy w związku z prowadzoną terapią i dotyczy głównie sfery emocjonalnej (ryc. 16). Sfera społeczna — wykres wyników badań w przedszkolu specjalnym. 16. następnie sfery motorycznej (ryc. Ryc. 14). 15) i społecznej (ryc. w obu porównywanych grupach [Lisiecka 1991] Ryc. 17. Sfera poznawcza — wykres wyników badań w przedszkolu specjalnym.ralne i zgodne z postępującym procesem rozwojowym.

18. Badania w przedszkolu specjalnym. £ — sfera emocjonalna. M — sfera motoryczna 137 . Profile przedstawiające zmiany w czterech sferach rozwoju (przed i po terapii) kaŜdego dziecka z grupy terapeutycznej (eksperymentalnej) [Lisiecka 1991] P — sfera poznawcza. S — sfera społeczna.Ryc.

odpręŜenie. 18). Sherborne wpłynęły takŜe pozytywnie na rozwój poznawczy w zakresie lepszej orientacji w schemacie własnego ciała. rozwoju wyobraźni. społecznego i motorycznego przed i po rocznym okresie terapii w grupie eksperymentalnej. śmiech wywołany komizmem sytuacji. a takŜe na podstawie prowadzonych obserwacji. radość z wykonywanych ćwiczeń ruchowych. Sherborne wywarła najsilniejszy wpływ na sfery: emocjonalną i motoryczną. co wpłynęło na ogólne wyniki badania. Ŝe: 1. wytwarzając pozytywny stosunek do innych dzieci i do dorosłego podczas wspólnych zajęć. moŜna stwierdzić. ucząc nawiązywania kontaktu z drugą osobą. pomysłowości dzieci. Wpłynęły równieŜ na rozwój społeczny. Potwierdziła się natomiast hipoteza zakładająca. Podczas zajęć dzieci wyraŜały wiele róŜnorodnych emocji pozytywnych. Ŝe istnieją istotne statystycznie róŜnice między wynikami globalnymi badania Skalami Obserwacji Zachowania przed i po rocznym okresie terapeutycznym w grupie eksperymentalnej. emocjonalnego. Prawdopodobnie rok terapii to zbyt krótki okres na powstanie u dzieci upośledzonych umysłowo tak duŜych zmian w rozwoju. Uogólniając wyniki badania uzyskane przy uŜyciu Skal Obserwacji Zachowania. Brak takich róŜnic w wynikach grupy kontrolnej. 138 . Zajęcia prowadzone metodą W. Podsumowanie wyników badań W wyniku przeprowadzonych badań nie potwierdziła się hipoteza operacyjna. Terapia ruchowa prowadzona metodą W. by odzwierciedliły się w statystycznym opracowaniu wyników. które obrazują zmiany w poszczególnych sferach rozwoju kaŜdego dziecka z grupy terapeutycznej (ryc. Jednak zmiany w zakresie sfer rozwoju społecznego i poznawczego nie okazały się istotne statystycznie.Z braku istotnych statystycznie róŜnic wyników ogólnych badania Skalami Obserwacji Zachowania przedstawiono profile. Ŝe istnieją istotne statystycznie róŜnice między wynikami badania w odniesieniu do czterech grup skal słuŜących ocenie rozwoju: poznawczego. jak zadowolenie. 2.

Sherborne pozwała u ś wiadomi ć rodzicom i terapeutom oraz wszystkim. Dlatego dziecko w tym programie wspomagania rozwoju i terapii mo Ŝe być nie tylko „aktorem".Terapia ruchowa W. którzy zajmuj ą się dzieckiem upośledzonym umysłowo. konieczność realizacji podstawowych potrzeb psychicznych dziecka. ale i „autorem". . umoŜliwia zaspokojenie wielu z nich dzięki duŜej swobodzie w doborze odpowiednich ćwiczeń i podąŜaniu za inicjatywą dziecka. Uzyskane wyniki bada ń zach ę caj ą do dalszego ich kontynuowania.

dr hab. Film 2: Warsztat Anny Leonard . Jest to rejestr zajęć warsztatowych Letniej Szkoły Logopedów PTL w Bystrzycy w 1991 r. Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne Scenariusz i opracowanie naukowe: prof. Jerozolimskie 59 (tel. 2. Komentarz prezentuje załoŜenia metody. Marta Bogdanowicz Realizacja i montaŜ: mgr Jan Rozenbejgier wydana przez Polsk ą Fundacje Zaburzeń Mowy Kaseta zawiera 3 filmy: Film 1: Weronika Sherborne i jej metoda — film stanowi ostatni dokumentalny zapis warsztatu prowadzonego przez Weronikę Sherborne. Sherborne — przygotowujące terapeutów do prowadzenia zajęć metodą Ruchu Rozwijającego. Developmental Movement.przygotowanie terapeutów — film prezentuje zajęcia prowadzone przez Annę Leonard — uczennicę W. In Touch (Być w kontakcie) A Sense of Movement (Odczuwanie ruchu) Building Bridges (Budowanie mostów) Explorations (Doświadczenia) A Matter of Confidence (Problem zaufania) Good Companions (Dobrzy towarzysze) Uwaga: Niektóre filmy mo Ŝna wypoŜyczyć w British Council 00-697 Warszawa. 6. 3. 4. 5. Al. Wykaz filmów wideo na temat metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne Filmy angielskie: 1. 140 .ANEKSY I. 6287401) Filmy polskie: Kaseta wideo pt.

studentów oraz dla rodziców dzieci z róŜnorodnymi zaburzeniami rozwoju i zachowania (upośledzonych umysłowo. Bogdanowicz. personelu placówek słu Ŝ by zdrowia i zakładów opieku ń czych dla dzieci i dorosłych. Sherborne w Polsce w 1988 r.). stanowią tematyczną całość.Film 3: Warsztat Anny Leonard i George'a HUla — film przedstawia zajęcia prowadzone metodą Ruchu Rozwijającego w Państwowym Domu Małych Dzieci w Gdańsku podczas pobytu uczniów W. logopedów. z mózgowym poraŜeniem dziecięcym. psychologów. M. Wskazują zatem na uniwersalno ść. prostotę i efektywno ść metody. zaburzeniami emocjonalnymi. z komentarzem prof. trudnościami w uczeniu się. Adresowane są do nauczycieli. . pedagogów specjalnych i opieku ń czych. (Film TVP — Gdań sk) Wszystkie 3 filmy. zaburzeniami mowy itp.

... Galkowski (red........... 142 .. s.......... 67-68.. • V...... Wykaz sposobów oceny skuteczności metody Weroniki Sherborne 1.....II....... Warszawa 1984...) Dziecko autystyczne i jego rodzice..... PTWzK............. 159-160........ s... Wiek .. Weronika Sherborne: Ocena Ruchu* Kwestionariusz obserwacji: (Cambridge University Press 1990) Nazwisko i imi ę .... Sherborne: Developmenlal Movement for Children.............. T......... Cambridge 1990 CUP..

Czy dziecko potrafi ukierunkować i kontrolować swoją siłę? Tak W jakich ćwiczeniach? 12. Czy dziecko potrafi wykonywać ćwiczenia wymagające równowagi (z partnerem)? 6.5. Czy dziecko potrafi być stabilne? Tak W jaki sposób? 11. Czy dziecko lubi swobodne ćwiczenia ruchowe? Tak W jakiej formie? 10. Czy dziecko potrafi ufnie poło Ŝyć się na podłodze? Częściowo W jakich ćwiczeniach? 9. co mówi partner? Czy dziecko reaguje na głos? 7. Czy dziecko rozumie. Czy dziecko jest świadome posiadania środkowej części ciała? Czy dziecko potrafi się zwinąć? . Czy dziecko potrafi mówić? Jakich słów uŜywa? Obserwacja świadomości siebie samego Całe ciało 8.

Czy dziecko jest świadome innych części ciała? Obserwacje ogólne 15. Kiedy nauczyciel i dziecko nawiązali najlepszy kontakt? 17.Części ciała 13. Czy dziecko nawiązuje kontakt z innym dzieckiem? Z dwojgiem dzieci lub więcej? Jak? Kiedy? 16. Jak rozwijały się jego zaufanie i śmiałość? . Czy dziecko jest świadome posiadania kolan? W pozycji siedzącej (bez obciąŜenia) W pozycji stojącej (z obciąŜeniem) 14. Kiedy dziecko było najbardziej zaangaŜowane? Kiedy najlepiej się koncentrowało? 18.

Cyndi Hill: Arkusz Obserwacji Zachowania* (tab. Koncentracja uwagi a) zachowanie o charakterze współdziałania b) pozostawanie w sytuacji aktywno ści c) wymaga werbalnego wzmocnienia. Numer identyfikacyjny ucznia B.2. notowane po kaŜdych 10 sekundach. otoczenia A. Klasa Cm — natychmiast po sesji ruchowej n/m — bez sesji ruchowej Zapis obserwacji na temat ucznia D. aby utrzymać uwagę d) zmiana aktywno ści za pozwoleniem e) zmiana aktywno ści bez pozwolenia f) ciągły niepokój g) pochłonięty. W czasie jednego okresu obserwacyjnego dokonuje się 24 obserwacji jednego ucznia. Sytuacja ucznia w klasie a) z grup ą — kontrolowany przez dorosłego b) z grup ą — nie kontrolowany c) z rówieśnikiem — kontrolowany d) z rówieśnikiem — nie kontrolowany e) sam — kontrolowany 0 sam — nie kontrolowany E. zaabsorbowany Ogólne uwagi * Obserwacje są prowadzone w 4-minutowych okresach. A i B) Tabela A Sprawność w zakresie koncentracji uwagi Identyfikacja ucznia i dane dot. Rodzaj aktywno ści a) zabawa b) kierowana aktywno ść c) kierowana aktywno ść/wolny wybór d) wolny wybór F. 10 Meloda Weroniki Sherborne 145 .

Tabela B Analiza związków i interakcji społecznych Identyfikacja ucznia i dane dot. otoczenia A. Numer identyfikacyjny ucznia B. Klasa Cm — natychmiast po sesji ruchowej n/m — bez sesji ruchowej Zapis obserwacji na temat ucznia D. Sytuacja ucznia w klasie a) z grup ą — kontrolowany przez dorosłego b) z grup ą — nie kontrolowany c) z rówieśnikiem — kontrolowany d) z rówieśnikiem — nie kontrolowany e) sam — kontrolowany f) sam — nie kontrolowany E. Rodzaj aktywności a) zabawa b) kierowana aktywno ść c) kierowana aktywno ść/wolny wybór d) wolny wybór F. Interakcje społeczne a) inicjuje rozmowę z dorosłym b) inicjuje rozmowę z rówieśnikiem c) pozytywne interakcje z dorosłym w związku z zadaniem/aktywno ścią d) pozytywne interakcje z rówie śnikiem w zwi ą zku z zadaniem/aktywno ścią e) wykazuje zainteresowanie (trosk ę ) wobec dorosłego 0 wykazuje zainteresowanie (troskę) wobec rówieśnika g) reaguje pozytywnie na próby zbliŜenia (nawiązania kontaktu) ze strony dorosłego h) reaguje pozytywnie na próby zbliŜenia (nawiązania kontaktu) ze strony rówieśnika i) odrzuca próby zbliŜenia ze strony dorosłego j) odrzuca próby zbliŜenia ze strony rówieśnika k) umyś lnie rozprasza (odci ą ga od pracy) rówieśnika 1) umyślnie niszczy pracę rówieśnika m) przejawia agresję wobec dorosłego n) przejawia agresję wobec rówieśnika o) brak interakcji Ogólne uwagi

146

3. Marta Bogdanowicz, Ewa Lubianiec: Skale Obserwacji Zachowania (SOZ)
Zastosowanie: Skale Obserwacji Zachowania opracowano z myślą o ocenie zachowania dzieci uczestniczących w zajęciach prowadzonych metodą Ruchu Rozwijającego (Deuelopmental Movement) Weroniki Sherborne. Skale Obserwacji Zachowania S7.czególnie są przydatne do opisu i oceny zachowania dzieci w okresie wczesnego dzieciństwa, w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym. Materiał: 1. Skale Obserwacji Zachowania (wskaźniki zachowań ) 2. Arkusz Zapisu Obserwacji 3. Profil Zachowania Instrukcja: przed zaj ę ciami z dzieckiem przeczytaj dokładnie opis wszystkich skal obserwacji, zawieraj ą cy wska ź niki konkretnych zachowa ń . Staraj si ę obserwowa ć dziecko podczas zaj ęć , bior ą c pod uwag ę wszystkie przejawy jego zachowania, a w szczególno ści te, które odpowiadają wskaźnikom zawartym w skalach obserwacji. Po zako ń czeniu zaj ęć spróbuj oceni ć zachowanie obserwowanego dziecka, zakre ś laj ą c kółkiem na ka Ŝ dej ze skal tak ą pozycj ę (od 0 do 6), która najlepiej charakteryzuje zachowanie dziecka podczas przeprowadzonych zaj ęć . Najlepiej, gdy obserwacje prowadzi i notuje podczas trwania zaj ęć osoba specjalnie w tym zakresie przygotowana, nie bior ą ca udziału w ć wiczeniach. Nast ę pnie przenie ś dane na Arkusz Zapisu Obserwacji (mo Ŝ na go równie Ŝ u Ŝ ywa ć w czasie prowadzenia obserwacji). Wykre ś l Profil Zachowania oraz dokonaj interpretacji danych uzyskanych z obserwacji i ich opracowania. Profil Zachowania uzyskujemy obliczając średni wynik w kaŜdej z kategorii skal i umieszczając go na diagramie. Na przykład do kategorii „Rozwój emocjonalny" naleŜy 9 skal. Dodaj wyniki wszystkich dziewięciu skal i sumę podziel przez 9. Wynik będzie się mieścił w przedziale 0-6 pkt. Nanieś go na Profil Zachowania. Tak samo postępuj z pozostałymi kategoriami zachowania, które oceniasz. Analiza diagramu „Profil Zachowania" pozwala na dokonanie oceny zachowania dziecka pod kątem rozwoju psychomotorycznego: poziomu jego tempa i rytmu. Dokonanie takiej interpretacji Profilu umoŜliwia wykrycie przypadków opóźnienia rozwoju i dysharmonii rozwoju psychomotorycznego.

1. SKALE OBSERWACJI ZACHOWANIA
Przedstawione poniŜej skale opisują róŜne stany i zachowania dziecka, które moŜna zaobserwować podczas terapii prowadzonej metod ą W. Sherborne. Spróbuj oceni ć prowadzone przez ciebie dziecko na ka Ŝ dej ze skal, zakreś laj ą c kółkiem odpowiedni numer wprost na skali lub na Arkuszu Zapisu Obserwacji.

147

1. Znajomość części ciała: 0. 1. 2. 3. Nie potrafi wskazać Ŝadnej części ciała. Wskazuje 2—3 podstawowe części ciała (np. głowa, ręka, noga). Potrafi wskazać 4—6 części ciała (np. głowa, ręka, noga, oko, buzia, nos). Potrafi wskazać 7—9 części ciała (np. głowa, ręka, noga, oko, buzia, nos, brzuch, usta, włosy). 4. Potrafi wskazać 10—13 części ciała. 5. Potrafi wskazać 14—16 części ciała. 6. Potrafi wskazać wszystkie cz ęś ci ciała, łącznie z brod ą, nadgarstkiem, palcami, piętą, rzęsami itp. 2. Reakcja na trudne ćwiczenia: 0. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Nie chce wykonać Ŝadnego trudnego ćwiczenia, stawiając silny opór. Wykonuje trudne ćwiczenia zach ęcane i przy pomocy, ale bardzo rzadko. Wykonuje trudne ćwiczenia przy pomocy. Wykonuje niektóre trudne ćwiczenia bez pomocy, ale wymaga zach ęty. Niektóre trudne ćwiczenia wykonuje samodzielnie, bez zach ęty. Chętnie wykonuje trudne ćwiczenia. Spontanicznie i chętnie wykonuje wszystkie najtrudniejsze ćwiczenia.

3. Ekspresja emocji: 0. Brak ekspresji emocji lub nie kontrolowana ekspresja, nieopanowanie w reakcjach emocjonalnych w kaŜdej sytuacji. 1. Bardzo silne zahamowanie w wyra Ŝ aniu emocji lub bardzo Ŝ ywe, nadmierne wyraŜanie emocji, niewspółmierne do siły bod źca, wyst ępujące nagminnie. 2. Zahamowanie w wyraŜaniu emocji lub Ŝywe reakcje emocjonalne, bardzo rzadko wyraŜane adekwatnie do bod źca. 3. Emocja i uczucia czasami wyra Ŝane adekwatnie do sytuacji. 4. Emocje i uczucia często wyraŜane adekwatnie do sytuacji. 5. Emocje i uczucia bardzo często wyraŜane adekwatnie do sytuacji. 6. Emocje i uczucia zawsze wyraŜane adekwatnie do sytuacji. 4. Nastrój: 0. Apatia albo silne przygnębienie, płaczliwość, rozdraŜnienie lub euforyczny nastrój, nieopanowanie w reakcjach emocjonalnych występują w kaŜdej sytuacji. 1. Obojętno ść albo silne przygn ębienie, płaczliwo ść, rozdraŜnienie lub nadmierna wesołkowatość, zawadiackie zachowania występują nagminnie. 2. Oboj ętno ść albo przygn ębienie, płaczliwo ść, rozdra Ŝnienie lub wesołkowato ść, zawadiackie zachowania występują bardzo często. 3. Oboj ętno ść albo przygn ębienie, płaczliwo ść, rozdra Ŝnienie lub wesołkowato ść, zawadiackie zachowania występują często.

148

nie chcąc go przerwać.4. Stereotypie nigdy nie występują. 5. Zwykle po zachęcie pozytywnie reaguje na próby nawiązania kontaktu lub potrafi zachować odpowiedni dystans. 3. 5. odmawia jakiegokolwiek kontaktu lub wymusza kontakt. Często pozytywnie reaguje na pieszczoty i je odwzajemnia. 1. rozdraŜnienie lub wesołkowato ść. Bardzo rzadko zgadza się na pieszczoty i bardzo rzadko je odwzajemnia lub zbyt często się ich domaga. W zachowaniu dominują stereotypie. Stereotypie występują wyjątkowo. 1. lub wchodzi w kontakt zbyt szybko. adekwatny do sytuacji nastrój występuje zawsze. Reakcja na pieszczoty: 0. 4. nigdy ich nie odwzajemnia lub nagminie się ich domaga. 5. 6. Chętnie przyjmuje pieszczoty i je odwzajemnia. Stereotypie występują często. 7. zawadiackie zachowania wystę pują czasami bez wyraźnej przyczyny. 6. długo nie chce go zaakceptować lub nadmiernie „klei się". Przewa Ŝa nastrój pogodny. 2. Utrzymuje kontakt bez oporu. 6. długo nie chcąc go przerwać. zachowuj ą c wyra ź ny dystans. 2. Reakcja na bliski kontakt fizyczny: 0. 2. 6. 5. Obojętno ść albo przygn ębienie. Silny opór. Zgadza si ę na kontakt po długiej zach ę cie. Dominuje nastrój pogodny. Pogodny. 1. adekwatny do sytuacji. i nie potrafi go przerwać. Bardzo trudno wchodzi w kontakt. Stereotypie w zachowaniu: 0. Czasami zgadza się na pieszczoty i rzadko je odwzajemnia. 3. Zawsze ch ę tnie wchodzi w kontakt i utrzymuje go zawsze w granicach odpowiedniego dystansu. Zawsze chętnie przyjmuje pieszczoty i zawsze je odwzajemnia. W zachowaniu występują niemal wyłącznie stereotypie. 3. Bardzo niechętnie przyjmuje pieszczoty. 5. nie chce go przerwać. adekwatny do sytuacji. 6. 4. płaczliwo ść. 4. Bardzo silny opór. bardzo rzadko. bez dystansu. Bardzo rzadko utrzymuje kontakt bez oporu i zwykle z pewnym dystansem lub często d ąŜ y do bliskiego kontaktu. kategorycznie odmawia przyjmowania i odwzajemniania pieszczot lub bez przerwy je wymusza w sposób bardzo natarczywy. 149 . Jednorazowo zanotowano przejawy stereotypii. Stereotypie zdarzają się rzadko. z naleŜ ytym dystansem.

Reakcja dziecka przy wejściu na zajęcia: 0. 4. 9. Inicjuje wyłącznie nowe. Czasami proponuje własne ćwiczenia. Bardzo aktywne. 3. Opiera się. Zachęcane. nowe ćwiczenia. całkowicie poddaje się dorosłemu. Czasami występuje z inicjatywą ćwiczeń bez zachęty. Rzadko proponuje własne ćwiczenia. 5. 2. Odwa Ŝnie d ąŜ y do nawi ą zania kontaktu z drug ą osob ą. 1. Bardzo pomysłowe. negatywizm. 5. odwaŜnie wchodzi w kontakt z drugą osobą. Rzadko występują. wyraźne oznaki niepokoju. Często dominuje niepewność. 1. lecz są nasilone. oznaki niepokoju. Nigdy nie występują bez przyczyny. 5. Sporadyczne przejawy aktywno ści własnej jako reakcja na zachętę. 12. Dominują w zachowaniu dziecka. Aktywność podczas zajęć: 0. aktywnie uczestniczy w zajęciach. 3. Bierne. 6. Nieśmiałe próby nawiązania kontaktu z drugą osob ą i pozytywna reakcja na ich odwzajemnienie. 6. 4. Postawa twórcza. 10. zazwyczaj są uzasadnione. 4. Opór przed kontaktem. Bierno ść. bardzo często proponuje nowe ćwiczenia. 2. Bardzo rzadko wyst ępują i są adekwatne do sytuacji. 1. nie chce uczestniczyć w zajęciach. 3.8. Aktywne. 1. Naśladuje zachowania innych. płacz przy wej ś ciu na sal ę . Odwzajemnia zainteresowanie swoją osobą. 6. Bardzo często występują. 1. odmowa bliskiego kontaktu. Bardzo silny negatywizm. bardzo często występuje z inicjatywą ćwiczeń. Przejawy lęku w zachowaniu (płacz. często inicjuje ćwiczenia. 2. krzyk. pomysłowe zabawy. Zawsze dominuje niepewno ść. obawa przed otwartą lub zamkniętą przestrzenią): 0. Występują w sytuacjach nowych i trudnych. 150 . 4. obojętno ść na próby nawi ązania kontaktu ze strony drugiej osoby. Nie proponuje nic nowego. 11. 6. Zdolno ść nawią zywania kontaktu z drugą osob ą: 0. Reaguje nieufnie na próby nawi ązania kontaktu ze strony drugiej osoby. krzyk. zdecydowanie odmawia udziału w zajęciach. Często występują. 3. 5. Kontakty z innymi osobami nawi ązuje zawsze i w ka Ŝdych warunkach. 2. kreatywno ść: 0. Często proponuje własne. 2.

brak reakcji pozytywnych. oznaki niepokoju wyst ępują czasami obok rzadko pojawiających się reakcji pozytywnych (zainteresowanie zajęciami. Zawsze wyst ę puje pogodny nastrój. d ąŜ y do kontaktu z nimi i dobrze współdziała. wrogość zawsze występują podczas zabawy z innymi dziećmi.3. egoizm. negatywizm często zdarzają się zachowania agresywne. Zawsze bardzo ch ętnie w nich uczestniczy. 3. sporadycznie występują zachowania pozytywne. Czasami. 6. koleŜeńskość i współdziałanie. 4. Bardzo rzadko występują negatywizm i agresja. 15. cz ęściej reakcje pozytywne. 4. 13. 2. Brak zainteresowania innymi dziećmi. po namowie włącza się do zabaw zbiorowych. 6. Silna agresja i rywalizacja z innymi dziećmi. Negatywizm i agresja wyst ępują rzadko. Reakcja dziecka na inne dzieci: 0. Stosunek do innych dzieci podczas zabawy. 5. Niechęć. egoizm. ostry opór. egoizm. oznaki niepokoju. Często występują reakcje pozytywne. czasami wchodzi w kontakt z innymi dziećmi. 6. Częsta obojętność. Negatywizm. Po namowie często w nich uczestniczy. niechęć wchodzenia z nimi w kontakt. 5. 4. Częste reakcje pozytywne. Ch ę tnie na ś laduje inne dzieci. wchodzi z nimi w kontakt i zaczyna współdziałać. takie jak: opiekuńczość. Zawsze występują zachowania pozytywne — opiekuń czo ść. Bardzo często występują zachowania pozytywne wobec innych dzieci. Zawsze wyraŜa ch ęć pozostawania z dziećmi i współpracy z nimi. czasami zazdro ść i egoizm. domaga się ich. Chętnie uczestniczy w tych zabawach. Dominuje niechęć. zadowolenie i zainteresowanie rozpoczynającymi się zajęciami. cz ę stsze s ą reakcje pozytywne. Niepewno ść. 5. Sporadyczne przejawy zainteresowania innymi dziećmi i ich zabawą. czasami z własnej inicjatywy. czasami je naśladując. 1. 5. zazdrość. Reakcja na zabawy zbiorowe: 0. wyraŜające zadowolenie i zainteresowanie rozpoczynającymi się zajęciami. 0. 151 . 2. Bardzo często bierze w nich spontaniczny udział. Bardzo rzadko wyst ę puje niepewno ść . koleŜeńsko ść. pogodny nastrój). 2. Zach ęcane. 4. 14. Bawi się wspólnie z innymi dziećmi. chęć uczestniczenia we wspólnej zabawie. 1. 3. 3. czasami zachowania agresywne. Cz ę sto na ś laduje inne dzieci. 1. 6. brak zainteresowania.

2. 1. chwilowe rozluźnienie. 3. 17. Dłu Ŝej trwają ce stany rozlu źnienia i odpręŜenia osiągane s ą rzadko. 1. przejawy własnej inicjatywy i zachowań partnerskich. 4. Cz ę sto aktywno ść ruchowa na poziomie optymalnym. Ruchliwość na poziomie optymalnym występuje zawsze. 4. Ograniczona sprawno ść ruchowa. 2. 152 . 3. 6. Bardzo słaba zdolno ść do relaksu. 5. 5. Sprawność motoryczna: 0. zwykle udaje si ę osi ą gn ąć jedynie krótkotrwałe rozluźnienie. silnie wzmo Ŝona ruchliwo ść (hiperaktywność). opór przed kontaktem. Aktywno ść ruchowa na poziomie optymalnym. 1. Bardzo słabe. Obojętność. 3. NiŜsza niŜ przeciętna sprawność ruchowa. 4. 3. ale ich trwałość nie jest jeszcze wysoka. Słaba zdolno ść do relaksu. Niska sprawno ść ruchowa. przejawy współdziałania z dorosłym. sporadyczne zainteresowanie dorosłym. Bardzo niska sprawno ść motoryczna. potrzebna pomoc dorosłego. ObniŜona lub silnie wzmo Ŝona ruchliwo ść występują często. 4. Przeci ę tna zdolno ść do relaksu. Pełne współdziałanie z dorosłym ze ś wiadomo ś ci ą swojej roli jako partnera w zabawie. czasami wymagana jest pomoc dorosłego. 18. wykraczaj ą ca poza normy rozwojowe danego wieku. 5. rzadko obni Ŝ ona lub wzmoŜona. 1. Niech ęć. Dobra sprawno ść ruchowa. Współdziałanie z dorosłym. 2. Zdolno ść do relaksu: 0. stany rozlu ź nienia i odpr ęŜ enia osi ą gane s ą często. Całkowity brak umiejętności odpręŜenia i relaksowania się. Wysoka sprawno ść ruchowa. Zupełna bierno ść lub nieprzerwana. Cz ę ste pozytywne reakcje na inicjatyw ę dorosłego. Bardzo słaba aktywno ść. 6. 6.16. ObniŜona lub wzmo Ŝona ruchliwo ść występują czasami. Aktywność fizyczna na zajęciach: 0. ospałość lub nienaturalnie wzmo Ŝona ruchliwo ść. Sporadyczne pozytywne reakcje na inicjatywę dorosłego. ale rzadko reagowanie na nie. Sprawno ść ruchowa przeciętna. 19. 2. ciągłe silne napięcie mięśni. Reakcja na dorosłego podczas zabawy: 0. sporadyczne. całkowita nieporadno ść ruchowa.

Czasami koncentruje uwagę. Często koncentruje uwagę. Wysoka zdolno ść do relaksu. 2. 6. Czasami koncentruje uwagę bez pomocy dorosłego. 3. Zawsze skoncentrowane podczas wykonywania zadań. gdy jest zainteresowane zadaniem. 6. 5. Niezdolne do skupienia uwagi na wykonywanym zadaniu. 20. Zdolno ść do koncentrowania uwagi: 0. 1.5. ARKUSZ ZAPISU OBSERWACJI . Dobrze koncentruje uwagę na zadaniu. wyjątkowo łatwe i częste osiąganie stanu rozlu źnienia. gdy jest zach ęcane przez dorosłego. Dobra zdolno ść do osiągania relaksu. trwałe stany rozlu źnienia powstają łatwo. Bardzo rzadko potrafi skupić uwagę pomimo zach ęty. Dodatkowe obserwacje: 2. 4.

6. Reakcja na pieszczoty

16. Reakcja na dorosłego podczas zabawy

Obliczanie średnich wyników w poszczególnych kategoriach skal: I. Skale związane z rozwojem poznawczym (3 skale) Nr skali Uzyskany wynik II. Skale związane z emocjonalnym (9 skal) rozwojem Nr skali 2 3 4 5 6 7 10 12 19 Razem Uzyskany wynik III. Skale związane z rozwojem społecznym (10 skal) Nr skali Uzyskany wynik IV. Skale związane z rozwojem ruchowym (3 skale) Nr skali Uzyskany wynik 17 18 19 Razem Średni wynik 2 1 8 20 Razem Średni wynik

Średni wynik

5

6

9

11

12

13

14 15

16

Razem

Średni wynik

156

3. Interpretacja danych z obserwacji: Osoba prowadząca obserwację 157 . PROFIL ZACHOWANIA Średni wynik Rozwój poznawczy (P) Rozwój emocjonalny (E) Rozwój społeczny (S) Rozwój ruchowy (R) 4.

[1991] Psyche . Wołoszynowa (red. 2. W: L. Pielak H. (red. czyli Pierwsze Międzynarodowe Spotkanie „Szerbornowców" Belgia 24-28 sierpnia 1992. „Issues in Special Education and Rehabilitation" 1992 nr 2. [1992] The Results ofthe Research on the Application ofthe Sherborne Method in Poland. „Schoolasticus" 1992 nr 2. Warszawa 1962 Bielicka I. I). Gdań sk 1991 Bogdanowicz M. Warszawa 1989 Developmental Movement: Yeronica Sherborne Method. Zielona Góra 1989 Bogdanowicz M. Gałkowski (red. Leszczyń ski (red. s. II) Bogdanowicz M. Warszawa 1984 Derulska J.) Dziecko autystyczne i jego rodzice. [1962] RozwaŜania nad kołyską. Warszawa 1989 Childs C. [1991] Psychologia kliniczna dziecka w wieku przedszkolnym. W: A. t. [1990] Metoda Weroniki Sherborne w terapii dzieci ją kają cych się. [1992] Metoda Weroniki Sherborne w Polsce.) Zaburzenia emocjonalne dzieci. Seria IV. Olechnowicz H. „Logopedia" 1990 nr 17 Bogdanowicz M. 39-43 Bogdanowicz M. Borkowska (red. [1984] Rozwijanie zdolno ś ci nawi ą zywania kontaktu poprzez ruch i zabaw ę . „Scholasticus" 1993 nr 1..) Gda ń ski Rocznik Teatralny. 1991 (wyd. [1966] O chorobie sierocej.) Materiały do nauczania psychologii. Poradnik wychowawczy. W: M. diagnoza i terapia. s. 81-86 Bogdanowicz M. Warszawa 1966 Bogdanowicz M.) A B C rehabilitacji.. s.Bibliografia Bielicka I. [1989] Metoda Sherborne. London 1990 (maszynopis) 158 .) [1989] A B C rehabilitacji. [1989] Terapia dzieci z zaburzeniami emocjonalnymi w wieku przedszkolnym.drama. W: Turowicz (red.ruch . 31-35 Borkowska M. [1993] Veronica Sherborne Developmental Movement. W: T. Warszawa 1985 (wyd.

[1968] Rytmika Dalcroze'a. [1989] Movement. [1984] Metoda gimnastyki twórczej R. [1952] Jąkanie. Bristol 1986 Hill C. Uniwersytet Gdań ski Lange R. Jankowski (red. Marty Bogdanowicz Lubianiec E. [1983] Metody twórcze w interpretacji Rudolfa Labana i Karola Orffa. [1969] Nowoczesny taniec w ramach wychowania fizycznego z dziećmi klas I-IV. [1969] Miło ść u dzieci rezusów. „Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna" 1967 nr 2 Gniewkowski W. Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Wirginii Loebl. Zeszyty Naukowe PWSM nr 7. [1976] Wychowanie dziecka nadpobudliwego psychoruchowo. 10 Gniewkowski W. [1975] Podręcznik kinetografii. [1991] Terapia dzieci głębiej upo śledzonych umysłowo metodą Weroniki Sherborne.. Marty Bogdanowicz Lubianiec E. „Problemy Opiekuń czo-Wychowawcze" 1992 nr 10. [1986] Sherborne Movement in Education. [1987] Movement. Bristol 1969 (maszynopis) Jaworska M. Prace specjalne nr 24. [1992] Efektywno ść metody W. B. [1983] O metodach wychowania fizycznego w przedszkolu. London 1987 (maszynopis) Lewartowska J. W: L. [1985] Gimnastyka twórcza (ekspresyjna) R. Warszawa 1975 Leonard A. Sherborne w pracy z dzie ćmi z dzieci ęcym pora Ŝ eniem mózgowym. Warszawa 1971 Harlow H. Adamczyk (red. 3-6 Gniewkowski W. Olszewska I. „Wychowanie w Przedszkolu" 1984 nr 7-8 Gniewkowski W.) Wybór artykułów z „Scientific American". [1989] Praktyczna psychologia dziecka. Warszawa 1969 Hill C. Adamczyk (red. [1991] Efektywność metody Weroniki Sherborne w pracy z wychowankami Pań stwowego Domu Małych Dzieci. „Wychowanie w Przedszkolu" 1983 nr 5 Grochmal S. [1992] Terapia ruchowa Weroniki Sherborne w pracy domu małego dziecka. [1987] Zadania logorytmiki w kształceniu koordynacji słuchowo-ruchowej u dzieci jąkających się. Przyczyny i leczenie. dr hab. Gdańsk 1981 Kohnstamm R. An Approach to Learning. [1987] Jąkanie w świetle przeglądu badań Gregoryego. „Wychowanie w Przedszkolu" 1985 nr 5 Gniewkowski W. B. Gdań sk 1991. W: L. Gdań sk 1992. Kaczmarek. Kaczmarek. Lublin 1987 Kilińska-Ewertowska E. [1967] Lekcja improwizacji ruchowej z dziećmi.Goście z Ignacowa. Lublin 1987 Kiliń ska E. [1974] Gimnastyka twórcza dla dzieci i młodzieŜy niezaawansowanej. Warszawa 1969 Hebb D. F. Katowice 1968 Lisiecka M. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof.) Jąkanie. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. „Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna" 1974 nr 1 Gniewkowski W. O. Warszawa 1989 Kolasa A. Gdań sk 1991. s. Warszawa 1952 Nartowska H.) Jąkanie. W: Ś rodowisko a Ŝ ycie psychiczne. An Introductory Study. 437-439 Mitrinowicz A. Labana. [1969] Podręcznik psychologii. W: K. Dissertation. „Wychowanie w Przedszkolu" 1983 nr 1. „Myśl Społeczna" 1988 nr 18 Gniewkowski W. dr hab. „ś ycie Szkoły" 1969 nr 7-8. [1971] Fizjologiczne podstawy usprawnienia ruchowego. Warszawa 1976 159 . Labana. [1981] Badania nad zastosowaniem ćwiczeń muzyczno-ruchowych w rehabilitacji dzieci z zaburzeniami mowy.

Uniwersytet Gda ń ski Polender A. W: W. „Wychowanie Muzyczne w Szkole" 1967 nr 5 Sherborne V.) [1988] U źródeł rozwoju dziecka. Orffa. W: T. [1986] Wychowanie fizyczne dzieci upośledzonych umysłowo wg programu V.) [1981] Materiały do nauczania psychologii. [1984] Upowszechnianie twórczego ruchu według R. Warszawa 1981 Wysocka J. [1958] La premierę annee de la nie de 1'enfant. s. W: A. (red. [1990] Deuelopmental Movement for Children. Poradnik wychowawczy. Sherborne. „Wychowanie w Przedszkolu" 1984 nr 11-12 160 . tom I Wołoszynowa L.) Dziecko autystyczne i jego rodzice. Orffa z elementami metody R. Psychologiczne aspekty zaburzeń nerwicowych u dzieci i młodzieŜy. Labana w zabrza ń skich przedszkolach. [1980] Zastosowanie treningu autogennego do dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci upo śledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym. „Problemy Opieku ń czo-Wychowawcze" 1992 nr 10. Maurer: Terapia trudności w nauce czytania i pisania u dzieci upośledzonych umysłowo.Nowakowska K. (Modyfikacja treningu autogennego J. Labana „Wychowanie w Przedszkolu" 1984 nr 7-8 Obuchowska I. (red. dr hab. „Wychowanie Fizyczne i Higiena Szkolna" 1978 nr 4 Spitz R. Marty Bogdanowicz Zasadzka R. Brejnak (red. Paris 1958 Ślaz M. [1965] Psychoterapia indywidualna przy pomocy rysunku w zastosowaniu do dzieci z nerwicą lękową . Cambridge 1990 Skład A. Gdań sk 1989. [1987] ZałoŜenia i realizacja programu ruchu wg V. Warszawa 1976 Olechnowicz H. [1992] Praca magisterska napisana pod kierunkiem dr Wirginii Loebl. H. Warszawa 1985 Węgrzynowicz E. Warszawa 1988 Panek i. Gdań sk 1992. Kraków 1988 Przasnyska M. Labana przyjmuje się w przedszkolu. „Problemy Psychoterapii" Warszawa 1965. [1978] Alfabet ruchowy dla pierwszoklasistów. [1992] Ruch Rozwijaj ą cy Weroniki Sherborne w pracy domu dziecka. [1983] Ćwiczenia ruchowe dla dzieci gł ębiej upo ś ledzonych umysłowo. [1989] Nauczanie kultury fizycznej w szkole Ŝ ycia według „programu ruchu" Weroniki Sherborne. Praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. „Wychowanie w Przedszkolu" 1985 nr 11 Strojnowski J. „Kultura Fizyczna" 1986 nr 3-4 Przasnyska M. [1984] Czy metoda R. A. „Wychowanie w Przedszkolu" 1984 nr 7-8 Parzybok M. [1985] Przykładowe zajęcia gimnastyki twórczej. Sherborne. [1976] Dynamika nerwic. [1988] Relaksacja odpręŜają ca dla dzieci w wieku przedszkolnym i dzieci upośledzonych umysłowo. (Szewczyk) [1989] Metody psychoterapii dzieci. [1967] Przykłady ć wicze ń według propozycji pracy szkolnej K. Warszawa 1984 Sherborne V. [1985] Psychoterapia. „Szkoła Specjalna" 1983 nr 4 Sherborne V. [1984] Ćwiczenia ruchowe dla umysłowo niepełnosprawnych. Schultza). „Kultura Fizyczna" 1987 nr 5-6 Przasnyska M. Warszawa 1980 Polender A. [1984] Metoda gimnastyki twórczej K. Gałkowski (red. „Szkoła Specjalna" 1989 nr 2 Rutkowska A.) Poradnictwo wychowawczo-zawodowe. 434-437 Parzybok M.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->