Administracja zespolona

1

Administracja zespolona
Administracja zespolona jest elementem rządowej administracji terenowej. Chodzi o powiązanie organizacyjne organów tej administracji wyróżnionych przedmiotem działania, należących do różnych działów administracji rządowej (nazwanych w ustawie o administracji rządowej w województwie kierownikami zespolonych służb, inspekcji i straży, np. komendant wojewódzki straży pożarnej, wojewódzki lekarz weterynarii, kurator oświaty, itd.), pod kierownictwem jednego organu o kompetencji ogólnej - wojewody w celu redukcji kosztów administracji, lepszej koordynacji działań i unikania dublowania kompetencji. Przeciwieństwo zasady resortowości. W ramach zespolenia wojewoda jest uprawniony m.in. do powoływania kierowników służb, inspekcji i straży (wyjątki w przypadku komendantów wojewódzkich policji-wymóg opinii wojewody i straży pożarnej-wymóg zgody), do zatwierdzania regulaminów tych jednostek, tworzenia i znoszenia jednostek organizacyjnych stanowiących ich aparat pomocniczy. Co do zasady organy te winny być skupione w jednym urzędzie wojewódzkim i dysponować wspólnym budżetem, ale w praktyce zasada ta doznaje znaczących wyjątków, np. w przypadku policji.

Organy rządowej administracji zespolonej
• Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej • • • • • • • • • • • Komendant Wojewódzki Policji Kurator Oświaty Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej Wojewódzki Inspektor Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych Wojewódzki Lekarz Weterynarii Wojewódzki Konserwator Zabytków

Wymienione organy dysponują aparatem pomocniczym w postaci wojewódzkich komend, inspektoratów, oddziałów i kuratoriów.

Źródła i autorzy artykułu

2

Źródła i autorzy artykułu
Administracja zespolona  Źródło: http://pl.wikipedia.org/w/index.php?oldid=34836763  Autorzy: AndrzejzHelu, Beno, Buldożer, Chycus, E2rd, Eteru, Karolus, Kirq, Mat86, Micpol, Montesquieu, Mzopw, Paul86, Rozek19, Samsong, 12 anonimowych edycji

Licencja
Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported //creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/