Wstęp do Młodej Polski – kl. 2e, 18 VI 2004 r. 6 VI 2005, kl.3ae (powt.) X 2006 2aa 21 V 2007[Odpowiedzi zwięzłe,1-3 wyrazowe!] – GR. I Lp.

Problem Odpowiedź 1. Modernizm polski rozpoczyna się ok. roku... 2. Nazwy Młoda Polska użył po raz pierwszy... 3. Inna nazwa okresu Młodej Polski, podkreślająca jego związek z nowoczesnością, to... 4. Jakich potrzeb nie była w stanie zaspokoić – wg modernistów – filozofia pozytywistyczna czy nauka? [określ 1 wyrazem] 5. „My, późno urodzeni, przestaliśmy wierzyć w prawdę” – pisał... [wymień nazwisko] 6. Jakie cechy światopoglądu mieszczańskiego– obok przyziemności i praktycyzmu krytykowali moderniści? [wymień 1] 7. Człowiekowi w życiu stale towarzyszy cierpienie, co jest wynikiem bezrozumnego pędu życiowego – to teza... 8. Czy religia i filozofia wg Schopenhauera jest wystarczającą rekompensatą za cierpienie? [odpowiedz TAK lub NIE] 9. Altruizm, równość, wolność, sprawiedliwość, litość to wg Nietzschego objaw etyki... 10. „Ewolucja twórcza” to dzieło... 11. Odrzucił poznanie racjonalne (intelektualne), zmysłowe i empiryczne istotny dla modernistów filozof... 12. „Świat jako wola i wyobrażenie” to dzieło... 13. Dotarcie do własnej „jaźni głębokiej” drogą intuicji postulował... 14. Nietzsche żąda prawa działania poza dobrem i złem dla jednostek, które nazwał ... 15. Przekonanie o całościowym kryzysie kultury („upadek”, „schyłek”), odwrócenie od życia etc. charakteryzuje postawę zwaną... 16. Wymień 1 typową oznakę modernistycznego buntu. 17. Zapomnienia o bólu istnienia dekadenci szukali w ... 18. Moderniści krytykowali literaturę pozytywistyczną za...[wymień 1 cechę] 19. Modernizm cechuje kult, wywyższenie sztuki i ... 20. Wymień 2 cechy typowego filistra. 21. Założył czasopismo „Chimera” głoszące program „sztuki dla sztuki”. Kto to? 22. Jakie dwa pojęcia przeciwstawia Miriam-Przesmycki w artykule o Maeterlicku? 23. Kto był przywódca modernistów włoskich? 24. „Naga dusza” to metafora stworzona przez ... 25. W Młodej Polsce istnieli zwolennicy sztuki dla sztuki, jak i sztuki (literatury)... 26. Metoda twórcza, której celem jest utrwalenie w dziele sztuki indywidualnych, przelotnych i trudnych do określenia wrażeń i stanów psychicznych nazywa się... 27. Za sprawą którego malarza francuskiego do nowej estetyki wszedł termin impresjonizm? 28. Przekonanie, że świat materialny, poznawalny ludzkimi zmysłami, jest jedynie złudną zasłoną skrywającą – niepoznawalny rozumem i zmysłami - jedynie prawdziwy świat wiecznych idei, świat bytu, tajemnic nadprzyrodzonych – charakteryzuje kierunek w sztuce zwany... 29. Poetyka „krzyku duszy” w powiązaniu z problematyką moralną; „zgrzyt, kontrast, dysharmonia i sprzeczność” (K. Wyka) – to cechy charakterystyczne dla kierunku... 30. Autorem obrazu „Demon” na reprodukcji, s. 410 jest... 31. Z jakim zjawiskiem socjologicznym typowym dla modernizmu wiąże się tytuł powieści H. Murgera „Sceny z życia cyganerii”. 32. Podstawowym rysem cyganerii modernistycznej była chęć odróżnienia się od... 33. Głównym dostarczycielem tekstów dla „Zielonego Balonika” był... 34. Ideę pięknego przedmiotu towarzyszącego człowiekowi w życiu codziennym realizowała... 35. Wybitny austriacki malarz secesyjny to... 36. Technika poetycka, która zakładała jedność świata objawiającą się w pozalogicznych i pozarozumowych, uczuciowych związkach różnych form rzeczywistości, nazywa się... 37. Zabieg literacki służący obrazowemu uzewnętrznieniu stanu duszy nazywa się... 38. Najwybitniejszy norweski dramaturg modernistyczny to... 39. Wymień 1 tytuł (poza „Wiśniowym sadem”) dramatu Antoniego Czechowa. 40. Wymień 1 tytuł opery Ryszarda Wagnera.

Oprac. Michał Walińskin (na podst. podr. „Pamiętajcie o ogrodach…”)

Wstęp do Młodej Polski – kl. 2e, 18 VI 2004 r. 6 VI 2005, kl.3ae (powt.) X 2006 2aa 21 V 2007[Odpowiedzi zwięzłe,1-3 wyrazowe!] – GR. II Lp. Problem Odpowiedź 1. Modernizm polski kończy się na roku... 2. Młoda Polska – to nazwa użyta na wzór sformułowań typu [podaj 1 przykład]. 3. Inna nazwa okresu Młodej Polski, podkreślająca jego związek z tradycją romantyczną, to... 4. Pisarze, publicyści, filozofowie modernizmu głosili zwątpienie w naukę, rozu m i... [wymień inną wartość]. 5. Nastroje pokolenia w wierszu „Koniec wieku XIX” wyraził... 6. Jakie cechy światopoglądu mieszczańskiego – obok zdrowego rozsądku i praktycyzmu - krytykowali moderniści? [wymień 1] 7. Stan (postawa) polegający na wyzbyciu się pragnień, rezygnacji z pożądań, „rezygnacji ze świata”, który ma być antidotum na cierpienie wg Schopenhauera to... 8. Jaki inny, poza nirwaną, sposób na złagodzenie bólu cierpienia proponował Schopenhauer? 9. Bezwzględnym krytykiem moralności i kultury współczesnej był filozof... 10. Który z filozofów epoki był szczególnie ceniony przez modernistów za kult indywidualizmu? 11. Pozarozumowe, uczuciowe doznanie jako forma poznania (m. in. w filozofii Bergsona) to... 12. „Tako rzecze Zaratustra” to dzieło... 13. „Poza dobrem i złem” to dzieło... 14. Motorem nieustannego rozwoju świata, człowieka i przyrody jest wg Bergsona... 15. Zaprzeczeniem bierności charakteryzującej „schyłkowców” był... 16. Prymat sztuki nad życiem głosili... 17. Wcieleniem wszystkich cech dekadenta był pisarz... 18. Pozytywistycznemu kultowi zbiorowości moderniści przeciwstawiali... 19. Wymień 1 synonim słowa „filister”. 20. Wymień 2 cechy artysty (artysty w rozumieniu młodopolskim). 21. Odkrywcą i wydawcą spuścizny Norwida był... 22. Kto jest autorem cyklu artykułów pt. „Młoda Polska” określającego światopogląd polskich modernistów? 23. Manifest nieograniczonej wolności sztuki Przybyszewskiego nosi tytuł... 24. „Na początku była chuć” – to parafraza Biblii pióra... 25. W Młodej Polsce istnieli zwolennicy sztuki......., jak i sztuki (literatury) służebnej [wpisz obok]. 26. Czy - zdaniem impresjonistów – rzeczywistość jest poznawalna? [odpowiedz TAK lub NIE] 27. Wymień nazwisko malarza-impresjonisty (poza Monetem, Manetem, Renoire’m) 28. Najsłynniejszy polski malarz-symbolista to.. 29. Prekursor ekspresjonizmu w malarstwie to... 30. Pismo – organ grupy ekspresjonistów polskich (powst. w 1917 r.) to ... 31. W okresie moderny wyparła dawniejszy salon literacki... 32. Wynalazkiem modernizmu był niem. überbrettel, franc. cafe chantat, czyli... 33. Wymień najsławniejszą młodopolską kawiarnię w Krakowie. 34. Wyrazisty kontur rysunku, upodobanie do linii falistej, wykorzystywanie motywów roślinnych, zwierzęcych, fantastycznych (np., chimery) cechuje styl zwany... 35. Wybitnym twórcą sztuki użytkowej w Czechach był... 36. Technika poetycka zakładająca przekładalność jednych doznań zmysłowych na inne, kojarzenie ich, nazywa się...
37. 38. 39. 40. Dbałość o warstwę brzmieniową utworu wiąże się z ideałem estetycznym , jakim jest... Najwybitniejszy szwedzki dramaturg modernistyczny to... Autorem głośnej sztuki pt. „Tkacze” jest ... Wymień 1 tytuł dramatu Augusta Strindberga.

Oprac. Michał Walińskin (na podst. podr. „Pamiętajcie o ogrodach…”)

Klucz - GR. I Lp. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Problem Modernizm polski rozpoczyna się ok. roku... Nazwy Młoda Polska użył po raz pierwszy... Inna nazwa okresu Młodej Polski, podkreślająca jego związek z nowoczesnością, to... Jakich potrzeb nie była w stanie zaspokoić – wg modernistów – filozofia pozytywistyczna czy nauka? [określ 1 wyrazem] „My, późno urodzeni, przestaliśmy wierzyć w prawdę” – pisał... [wymień nazwisko] Jakie cechy światopoglądu mieszczańskiego– obok przyziemności i praktycyzmu krytykowali moderniści? [wymień 1] Człowiekowi w życiu stale towarzyszy cierpienie, co jest wynikiem bezrozumnego pędu życiowego – to teza... Czy religia i filozofia wg Schopenhauera jest wystarczającą rekompensatą za cierpienie? [odpowiedz TAK lub NIE] Altruizm, równość, wolność, sprawiedliwość, litość to wg Nietzschego objaw etyki... „Ewolucja twórcza” to dzieło... Odrzucił poznanie racjonalne (intelektualne), zmysłowe i empiryczne istotny dla modernistów filozof... „Świat jako wola i wyobrażenie” to dzieło... Dotarcie do własnej „jaźni głębokiej” drogą intuicji postulował... Nietzsche żąda prawa działania poza dobrem i złem dla jednostek, które nazwał ... Przekonanie o całościowym kryzysie kultury („upadek”, „schyłek”), odwrócenie od życia etc. charakteryzuje postawę zwaną... Wymień 1 typową oznakę modernistycznego buntu. Odpowiedź 1890 Artur Górski Modernizm Duchowych, metafizycznych St. Przybyszewski zdrowy rozsądek A. Schopenhauer nie niewolników Bergson H. Bergson Schopenhauer Bergson „nadludźmi” dekadentyzmem Naruszanie zasad mieszczańskiej moralności obyczajowej, erotycznej, skandale, pogarda dla konwenasów, podkr. własnej odrębności, moda, drwina z „porządnych” „sztucznych rajach” – narkotyki, alkohol, perwersyjna erotyka instrumentalność, dydaktyzm, skrępowanie twórców artysty Miriam Przesmycki Symbol, alegoria Gabriel d’Annunzio Przybyszewskiego służebnej impresjonizmem C. Monet symbolizmem

17. Zapomnienia o bólu istnienia dekadenci szukali w ... 18. Moderniści krytykowali literaturę pozytywistyczną za...[wymień 1 cechę] Modernizm cechuje kult, wywyższenie sztuki i ... Wymień 2 cechy typowego filistra. Założył czasopismo „Chimera” głoszące program „sztuki dla sztuki”. Kto to? Jakie dwa pojęcia przeciwstawia Miriam-Przesmycki w artykule o Maeterlicku? Kto był przywódca modernistów włoskich? „Naga dusza” to metafora stworzona przez ... W Młodej Polsce istnieli zwolennicy sztuki dla sztuki, jak i sztuki (literatury)... Metoda twórcza, której celem jest utrwalenie w dziele sztuki indywidualnych, przelotnych i trudnych do określenia wrażeń i stanów psychicznych nazywa się... Za sprawą którego malarza francuskiego do nowej estetyki wszedł termin impresjonizm? Przekonanie, że świat materialny, poznawalny ludzkimi zmysłami, jest jedynie złudną zasłoną skrywający – niepoznawalny rozumem i zmysłami - jedynie prawdziwy świat wiecznych idei, świat bytu, tajemnic nadprzyrodzonych – charakteryzuje kierunek w sztuce zwany... Poetyka „krzyku duszy” w powiązaniu z problematyką moralną; „zgrzyt, kontras t, dysharmonia i sprzeczność” (K. Wyka) – to cechy charakterystyczne dla kierunku... Autorem obrazu „Demon” na reprodukcji, s. 410 jest... Z jakim zjawiskiem socjologicznym typowym dla modernizmu wiąże się tytuł

19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

29. 30. 31.

Ekspresjonizm W. Weiss Cyganeria artystyczna,

Oprac. Michał Walińskin (na podst. podr. „Pamiętajcie o ogrodach…”)

powieści H. Murgera „Sceny z życia cyganerii”. 32. Podstawowym rysem cyganerii modernistycznej była chęć odróżnienia się od... 33. Głównym dostarczycielem tekstów dla „Zielonego Balonika” był... 34. Ideę pięknego przedmiotu towarzyszącego człowiekowi w życiu codziennym realizowała... 35. Wybitny austriacki malarz secesyjny to... 36. Technika poetycka, która zakładała jedność świata objawiającą się w pozalogicznych i pozarozumowych, uczuciowych związkach różnych form rzeczywistości, nazywa się... 37. Zabieg literacki służący obrazowemu uzewnętrznieniu stanu duszy nazywa się... 38. Najwybitniejszy norweski dramaturg modernistyczny to... 39. Wymień 1 tytuł (poza „Wiśniowym sadem”) dramatu Antoniego Czechowa. 40. Wymień 1 tytuł opery Ryszarda Wagnera.

bohema społeczeństwa mieszczańskiego, „zjadaczy chleba” Tadeusz Żeleński - Boy Sztuka stosowana, użytkowa Gustaw Klimt zasadą analogii (odpowiedników) Psychizacja krajobrazu H. Ibsen Lohengrin, Pierścień Nibelunga (Złoto Renu, Walkiria, Zygfryd, Zmierzch bogów)

Klucz - GR. II Lp. Problem 41. Modernizm polski kończy się na roku... 42. Młoda Polska – to nazwa użyta na wzór sformułowań typu [podaj 1 przykład]. 43. Inna nazwa okresu Młodej Polski, podkreślająca jego związek z tradycją romantyczną, to... 44. Pisarze, publicyści, filozofowie modernizmu głosili zwątpienie w naukę, rozum i... [wymień inną wartość]. 45. Nastroje pokolenia w wierszu „Koniec wieku XIX” wyraził... 46. Jakie cechy światopoglądu mieszczańskiego – obok zdrowego rozsądku i praktycyzmu krytykowali moderniści? [wymień 1] 47. Stan (postawa) polegający na wyzbyciu się pragnień, rezygnacji z pożądań, „rezygnacji ze świata”, który ma być antidotum na cierpienie wg Schopenhauera to... 48. Jaki inny, poza nirwaną, sposób na złagodzenie bólu cierpienia proponował Schopenhauer? 49. Bezwzględnym krytykiem moralności i kultury współczesnej był filozof... 50. Który z filozofów epoki był szczególnie ceniony przez modernistów za kult indywidualizmu? 51. Pozarozumowe, uczuciowe doznanie jako forma poznania (m. in. w filozofii Bergsona) to... 52. „Tako rzecze Zaratustra” to dzieło... 53. „Poza dobrem i złem” to dzieło... 54. Motorem nieustannego rozwoju świata, człowieka i przyrody jest wg Bergsona... 55. Zaprzeczeniem bierności charakteryzującej „schyłkowców” był... 56. Prymat sztuki nad życiem głosili... 57. Wcieleniem wszystkich cech dekadenta był pisarz... 58. Pozytywistycznemu kultowi zbiorowości moderniści przeciwstawiali... 59. Wymień 1 synonim słowa „filister”. 60. Wymień 2 cechy artysty (artysty w rozumieniu młodopolskim). Odpowiedź 1918 Mł. Niemcy, Skandynawia, Francja Neoromantyzm filozofię, religię, syst. społ. i ustrojowe K. Tetmajer przyziemność nirwana kontemplacja piękna sztuki, natury F. Nietzsche Nietzsche intuicja Nietzsche Nietzsche elan vital Bunt modernistyczny dekadenci St. Przybyszewski wartość jednostki, indywidualizm drobnomieszczanin, kołtun, mydlarz, bydełko jednostka nieprzeciętna, tragiczna, samotna, wyalienowana, odkrywca uniwersalnych prawd Miriam Przesmycki A. Górski - Quasimodo

61. Odkrywca i wydawcą spuścizny Norwida był... 62. Kto jest autorem cyklu artykułów pt. „Młoda Polska” określającego światopogląd

Oprac. Michał Walińskin (na podst. podr. „Pamiętajcie o ogrodach…”)

polskich modernistów? Manifest nieograniczonej wolności sztuki Przybyszewskiego nosi tytuł... „Na początku była chuć” – to parafraza Biblii pióra... W Młodej Polsce istnieli zwolennicy, jak i sztuki (literatury) służebnej... Czy = zdaniem impresjonistów – rzeczywistość jest poznawalna? [odpowiedz TAK lub NIE] 67. Wymień nazwisko malarza-impresjonisty (poza Monetem, Manetem, Renoire’m) 63. 64. 65. 66. Najsłynniejszy polski malarz-symbolista to.. Prekursor ekspresjonizmu w malarstwie to... Pismo – organ grupy ekspresjonistów polskich (powst. w 1917 r.) to ... W okresie moderny wyparła dawniejszy salon literacki... Wynalazkiem modernizmu był niem. überbrettel, franc. cafe chantat, czyli... Wymień najsławniejszą młodopolską kawiarnię w Krakowie. Wyrazisty kontur rysunku, upodobanie do linii falistej, wykorzystywanie motywów roślinnych, zwierzęcych, fantastycznych (np., chimery) cechuje styl zwany... Wybitnym twórcą sztuki użytkowej w Czechach był... Technika poetycka zakładająca przekładalność jednych doznań zmysłowych na inne, kojarzenie ich, nazywa się... Dbałość o warstwę brzmieniową utworu wiąże się z ideałem estetycznym , jakim jest... Najwybitniejszy szwedzki dramaturg modernistyczny to... Autorem głośnej sztuki pt. „Tkacze” jest... Wymień 1 tytuł dramatu Augusta Strindberga.

„Confiteor” Przybyszewskiego sztuki dla sztuki nie C. Pissaro, A. Sisley, van Gogh, G. Seurat, P. Cezane, P. Gouguin) Jacek Malczewski Edvard Munch „Zdrój” Kawiarnia literacka kabaret literacki Jama Michalikowa secesja, Art. Nouveau) Alfons Mucha metodą synestezji Muzyczność utworu A. Strindberg Gerhart Hauptmann Sonata widm, Do Damaszku, Ojciec, Panna Julia

68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80.

Oprac. Michał Walińskin (na podst. podr. „Pamiętajcie o ogrodach…”)