P. 1
Prawo w Turystyce i Rekreacji - J. Gospodarek

Prawo w Turystyce i Rekreacji - J. Gospodarek

|Views: 563|Likes:

More info:

Published by: Anna Krawontka on Oct 24, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/29/2015

pdf

text

original

Jerzy Gospodarek

Prawo w turystyce i rekreacji

Jerzy Gospodarek

Spis treści
Wykaz skrótów Wstęp 9 11

Rozdział Copyright © by Jerzy Gospodarek Copyright © by Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2007 r. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie i rozpowszechnianie całości lub fragmentów niniejszej pracy bez zgody wydawcy zabronione.

1
15

Ogólne wiadomości o prawie 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 1.14. Pojęcie prawa, jego cechy i funkcje Porządek prawny Przestrzeganie prawa a stosowanie prawa Praworządność Normy prawne, ich struktura i rodzaje Źródła prawa Ogłaszanie aktów normatywnych Wykładnia prawa Stosunek prawny i jego elementy Prawo podmiotowe Zdarzenia prawne Domniemania prawne Kolizja norm prawnych System prawa

15 16 16 17 18 20 26 27 28 28 29 30 30 31

Rozdział

2 34 34 37 38 42 46 48 52 54 56 58 59

Wprowadzenie do prawa działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji . ISBN 978-83-7251-790-6 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. Pojęcie turystyki Pojęcie rekreacji Usługi turystyczne Usługi rekreacyjne Pojęcie działalności gospodarczej Pojęcie przedsiębiorcy Organizator rekreacji Zasady działalności gospodarczej Zasady prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej Formy prawne reglamentacji działalności gospodarczej

Printcd in Poland Centrum Doradztwa i Informacji Difin sp. z o.o., Warszawa 2007 00-768 Warstwa, ul. R Kostrzcwskicgo 1, tel. (0-22) 851-45-61. (0-22)851-45-62. fax (0-22)841-98-91 Skład i łamanie: Z. Wasilewski. Warszawa, tel. (0-22) 642-05-20 Wydrukowano w Polsce

9.11.3.8.6. Organizowanie imprez turystycznych i pośrednictwo turystyczne jako działalność regulowana 62 3.5. Wymagania prawne dla moteli 5. Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych 68 3. 6. Formy krajoznawstwa i turystyki realizowane przez szkoły 4. 6. Zasady udostępniania muzealiów Rozdział 8 Podstawy prawa cywilnego 8. 7 Podstawy prawne świadczenia usług turystycznych 62 3.3.10.4. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 4. Źródła prawa cywilnego 8. Zawarcie umowy 9. Szczególne kwalifikacje kierowników szkolnych wycieczek i imprez Rozdział D Podstawy prawne świadczenia usług hotelarskich 5.2. rodzaje i przesłanki odpowiedzialności cywilnej 161 161 163 170 174 177 180 188 193 i 9 ? 197 197 199 200 202 205 207 208 210 211 212 214 215 Rozdział:? Umowy w turystyce i rekreacji 9. Ogólne zasady działalności hotelarskiej 5.3.2.2.3. Obowiązki związane z przekraczaniem granicy państwowej 7.1. Zasady wykonywania zobowiązań 8. przeciwpożarowe oraz inne dotyczące świadczenia usług hote­ larskich.6 Wymagania prawne dla domów wycieczkowych 5. Pojęcie zobowiązania 8.11. 6.7.7.8.6. Własność i inne prawa rzeczowe 8. 6.5.. wymagania prawne dla hoteli 5. Wykonanie umowy 9. Ograniczenia dewizowe w turystyce 7. Wzorce umów 8.4.13. Wymagania sanitarne.9.10. 6.5.4.2.2.2. 136 136 99 99 101 105 108 109 110 111 113 114 116 120 126 128 129 131 134 87 87 89 91 93 95 96 Bezpieczeństwo w lasach 138 Bezpieczeństwo w górach 141 Bezpieczeństwo przy uprawianiu alpinizmu jaskiniowego 146 Bezpieczeństwo nad wodą 147 Bezpieczeństwo przy uprawianiu żeglarstwa 151 Bezpieczeństwo podczas płetwonurkowania 154 Bezpieczeństwo zajęć i imprez rekreacyjnych oraz wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej . Podmioty prawa cywilnego 8.4.4.5.1. Sposoby zawierania umów 8. Ograniczenia celne w turystyce 7. Organizacja polowań jako usługa turystyczna 75 3. Świadczenie usług hotelarskich w obiektach innych niż hotelarskie 5. Rodzaje umów o świadczenie usług turystycznych 9-2.1. Zasady ochrony przyrody 7. 156 Bezpieczeństwo uczestników imprez masowych 158 Rozdział / Obowiązki i ograniczenia administracyjne i finansowe związane z turystyką i rekreacją 7. Czynności prawne 8.5.8. Prowadzenie działalności w dziedzinie rekreacji 4. Obowiązek gminy zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach ogólnie dostępnych. Zasady. Źródła zobowiązań 8.12 Ewidencja obiektów hotelarskich 5. wynikające z odrębnych przepisów 5. Obowiązek meldunkowy 7. Zmiana i rozwiązanie umowy 9.1. 6.16.13 Ewidencja obiektów innych niż hotelarskie 5. Zasady ochrony zabytków 7.6. Przedawnienie roszczeń 8.15 Ochrona prawna nazw rodzajowych i oznaczeń kategorii obiektów hotelarskich 5. Kwalifikacje pedagogiczne wymagane w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej 4.1.2. Podstawy prawne kategoryzacji obiektów hotelarskich 5.3. Przedstawicielstwo 8.2.2.7 Wymagania prawne dla schronisk młodzieżowych 5.14 Formy prawne kontroli działalności hotelarskiej 5. Umowa o pojedynczą usługę turystyczną 2 2 i 221 222 222 225 230 233 236 .12.6.1. 6. Wymagania prawne dla pensjonatów 5. Charakter prawny umowy 9.2.5. Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych 66 3.6 Spis treści Rozdział ó Spis treści 6.4. Wymagania prawne dla schronisk 5.9.3. Minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych 5.6. Umowa o imprezę turystyczną 9. Regulaminy porządkowe w obiektach hotelarskich Rozdział 6 Podstawy prawne bezpieczeństwa turystów i uczestników rekreacji 6.8. Kwalifikacje zawodowe wymagane w dziedzinie rekreacji 4. Uprawnienia przewodników turystycznych i pilotów wycieczek 80 Rozdział 4 Podstawy prawne świadczenia usług rekreacyjnych 4.3.2. Zakres i skutki prawne kontroli działalności regulowanej w dziedzinie turystyki 71 3.3.1.7.1. Przedmiot stosunków cywilnoprawnych 8. Zasady zwrotu podatku VAT turystom przyjeżdżającym do Polski 7.4.

. 9.p.. 9. Odpowiedzialność cywilna związana z ochroną nazw rodzajowych obiektów hotelar­ skich . 9.10.11.7. k. Odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usługi hotelarskiej oraz innych zobowiązań przedsiębiorcy hotelarskiego 364 10.10. Odpowiedzialność kontraktowa organizatora rekreacji 333 10.Minister Edukacji Narodowej i Sportu . k. 9. 9. Odpowiedzialność organizatora turystyki za szkody osobowe uczestnika imprezy tury­ stycznej 327 10. 9.12. Odpowiedzialność kontraktowa gościa hotelowego 365 10.14.7. . 9.14. istniejący w latach 1999-2004 Europejski Obszar Gospodarczy Europejski Trybunał Sprawiedliwości Europejska Wspólnota Gospodarcza Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe Rozdział 10 322 Odpowiedzialność cywilna w turystyce i rekreacji 10.przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego prze­ wozu osób kolejami. 9.2.Główny Urząd Statystyczny . 9.Międzynarodowe Stowarzyszenie Transportu Lotniczego .c. 9.22.12.6.lokalna organizacja turystyczna .13.a. 9. 373 .5. k. k. 9.13.p. -Centralny Rejestr Zezwoleń.Minister Edukacji Narodowej .4. Odpowiedzialność przedsiębiorcy hotelarskiego za rzeczy wniesione przez gości hote­ lowych 354 10. KRS k.21. 9. istniejąca od 2005 r.Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośred­ ników Turystycznych.c. Odpowiedzialność deliktowa gościa hotelowego 367 10.23.8. 9.9. k.19.Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji numer identyfikacji podatkowej Naczelny Sąd Administracyjny ogólne warunki ubezpieczenia Polska Klasyfikacja Działalności . 9.k.1.Międzynarodowe Stowarzyszenie Hoteli i Restauracji Instytut kodeks kodeks kodeks kodeks kodeks Turystyki cywilny karny karny skarbowy morski postępowania administracyjnego k. 9.15. stanowiące załącznik A do COTIF .w. 9.p.8. 371 Wybrana bibliografia . Odpowiedzialność kontraktowa pośrednika turystycznego 330 10. Odpowiedzialność przewoźnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przewozu osób 344 10.6. 9..18.3.m. k.Konwencja o międzynarodowym przewozie kolejami z 1980 r. LOT MEN MENiS MSWiA NIP NSA o. 9.20.26. PKD kodeks postępowania cywilnego kodeks postępowania karnego Krajowy Rejestr Sądowy kodeks spółek handlowych .s. Odpowiedzialność kontraktowa agenta turystycznego 331 10.k.8 9..5.s.24.kodeks wykroczeń .11.h.u. 336 10.k. 9. 9.w.4. Odpowiedzialność przedsiębiorcy hotelarskiego za szkody osobowe gości hotelowych 361 10.17. 9.9.16. Odpowiedzialność organizatora turystyki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o imprezę turystyczną 322 10. Odpowiedzialność deliktowa przewoźnika za śmierć lub uszkodzenie ciała pasażera . Odpowiedzialność deliktowa organizatora rekreacji 334 10. Spis treści Umowa przewozu osóD Umowa najmu środka transportowego bez obsługi oraz z obsługą Umowa leasingu środka transportowego Umowa hotelowa Umowa o świadczenie usług nieuregulowanych odrębnie w zastosowaniu do działalności hotelarskiej Umowa o korzystanie z kempingu Umowa o korzystanie z pola biwakowego Umowa darowizny w działalności hotelarskiej Umowa użyczenia w turystyce i rekreacji Umowa o dzieło w turystyce i rekreacji Umowa sprzedaży w działalności turystycznej Umowa time-sharingu Umowa o usługi gastronomiczne Umowa o usługi bankietowe Umowa przechowania w działalności turystycznej i rekreacyjnej Rodzaje umów o świadczenie usług rekreacyjnych Umowa o korzystanie z placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej Umowa ubezpieczenia W turystyce i rekreacji Umowa gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w turystyce Umowa agencyjna w turystyce Umowne stosunki organizatorów turystyki z podwykonawcami Umowne stosunki organizatorów turystyki z przedsiębiorcami hotelarskimi Umowa o świadczenie usług przewodnickich lub pilotarskich 240 246 251 254 260 261 266 268 272 276 279 283 286 288 290 293 295 297 305 308 311 314 318 Wykaz skrótów Centralna Ewidencja CIV COTIF CRZ EOG ETS EWG GOPR GUS IATA IH&RA IT k.25. .

Publikacja jest również przydatna dla przed­ siębiorców turystycznych.ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą .Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów .Urząd Lotnictwa Cywilnego .ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej .g.d. ale też „zarządzanie i marke­ ting" bądź inne kierunki studiów.10 PKWiU podatek VAT POT PTTK PZŁ ROT RP SA SIS TOPR ustawa o s. Jej adresatami są także dyrek­ torzy szk<*>! i nauczyciele organizujący wyjazdy w celach turystycznych lub wypoczynkowych dla dzieci i młodzieży szkolnej. może w tej publikacji szukać rozwiązania tych problemów. Normy te wydawane przez organy Wspólnot Europejskich tworzą system prawa ponadnarodowego.Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze .podatek od towarów i usług . Ten proces har- .Polska Organizacja Turystyczna .System Informacji Wizowej . finansowego i karnego.Unia Europejska . kto zetknął się z problemami prawnymi związa­ nymi z turystyką zorganizowaną lub indywidualną. mające znaczenie dla turystyki i rekreacji. Książka umożliwia wszyst­ kim uzupełnienie. SDR SN TWE ubezpieczenie KLZ ubezpieczenie NNW ubezpieczenie OC UE UFTAA ULC UNWTO UOKiK USD VIS WE WOPR zał. organizatorów rekreacji oraz innych podmiotów świadczących usługi turystyczne lub rekreacyjne.Światowa Organizacja Turystyki . Wynikło to głównie z ograniczonej objętości pod­ ręcznika.Polski Związek Łowiecki .dolar amerykański . -specjalna jednostka obliczeniowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego . Należą one do systemu prawa międzynarodowego. w których ramach jest wykładany przedmiot „Prawo w turystyce i rekreacji". Książka obejmuje wybrane akty prawa międzynarodowego mające znaczenie dla turystyki.regionalna organizacja turystyczna . administracyjnego.ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r.Traktat o utworzeniu Wspólnoty Europejskiej . członkowie organizacji społecz­ nych działających w tej dziedzinie. Oczywiście nie zostały pominięte normy prawa europej­ skiego.spółka akcyjna . bądź z różnymi formami rekreacji. PTTK. w których jest kierunek studiów „turystyka i rekreacja". odrębnego od sys­ temu prawa krajowego. Jej adresatami są więc rów­ nież pracownicy administracji rządowej i samorządowej.Sąd Najwyższy .Wspólnota Europejska -Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe -załącznik Wstęp Podręcznik jest przeznaczony dla studentów wszystkich uczelni.Światowa Federacja Zrzeszeń Biur Podróży .Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług . Podstawowym celem podręcznika jest umożliwienie Czytelnikom poznania licznych i nieraz skomplikowanych norm prawa polskiego w zakresie tury­ styki i rekreacji. rozszerzenie lub zaktualizowanie wiedzy w zakresie unormo­ wań prawnych związanych z turystyką i rekreacją. Regula­ cje finansowe i karne związane z turystyką i rekreacją są w książce przedstawio­ ne w ograniczonym zakresie. Są to bardzo zróżnicowane regulacje prawne.System Informacyjny Schengen -Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe . jak np. należące głów­ nie do prawa cywilnego.ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków . Wyka* skrótów .Rzeczpospolita Polska . w tym zwłaszcza dotyczące transportu międzynarodo­ wego. Każdy. z któ­ rym Polska musiała zharmonizować swoje prawo wewnętrzne. których zakres dzia­ łania obejmuje sprawy turystyki i rekreacji. ale też zwykli turyści i uczestnicy rekreacji. „Prawo turystyczne" lub przedmioty o zbli­ żonych zakresach tematycznych.

jak również drugim moim podręcznikiem „Prawo turystyczne w zarysie". Tym ostatnim zajmują się sądy i organy admini­ stracji publicznej. kiedy to Polska uzy­ skała członkostwo w UE. Żartobli­ wie można powiedzieć. Rozdział 2 stanowi wprowadzenie do prawa działalności gos­ podarczej w turystyce i rekreacji. w tym prawie 18 stron samej literatury z zakresu prawa w turystyce z ostatnich lat. chociaż została nazwana pod­ ręcznikiem. jak też projektowane standardy kształcenia dla tego kierunku studiów. a omówienia aktów normatywne z dziedziny turystyki i rekreacji z zasady nie odwołują się do konkretnych artykułów.12 Wstęp Wstęp 13 monizacji wcale nic zakończył się z dniem 1 maja 2004 r. W rezultacie książka jest podzielona na dziesięć rozdziałów. Na­ tomiast rozdział 5 omawia wymagania prawne w dziedzinie świadczenia usług hotelarskich. W sposób szczególny została przy tym potraktowana umowa o imprezę turystyczną i jej obszerne omówienie wymagało w celu większej przejrzystości podzielenia tego punktu rozdziału na dodatkowe pod- . w tym zwłaszcza na analizach prawnych dokonanych właśnie w książce „Prawo w turystyce". przedsta­ wiający różne aspekty prawne turystyki przyjazdowej i wyjazdowej. Tam też jest zawarta bogata literatura przedmiotu. która w istocie miała charakter monograficzny. że jest to rekreacyjna wersja „LIGHT".turystyka i rekreacja". Obowiązków i ograniczeń administracyjnych i finansowych zwią­ zanych z turystyką i rekreacją dotyczy z kolei rozdział 7 podręcznika. Przy tym w dążeniu do większej przejrzy­ stości i przystępności podręcznika jest on celowo pozbawiony wszelkich przy­ pisów. Jest jednak przede wszystkim rozszerzony o zagadnienia prawne rekreacji i w tym zakresie stanowi pionierską próbę kompleksowego przedstawienia tej proble­ matyki. nakładem Oficyny Wydawniczej BRANTA. a zwłaszcza pojęcia i instytucje prawne jego części ogólnej oraz zasady. mojej publikacji „Prawo w turystyce".. Zakres tego podręcznika bierze pod uwagę zarówno dotychczasowe stan­ dardy nauczania dla kierunku . Po szczegółowe informacje dotyczące dat wydania oraz miejsc opublikowania omawianych aktów normatywnych z dziedziny turystyki i rekreacji odsyłam zainteresowanych do wspomnianego „Prawa w turystyce".. rodzaje i przesłanki odpowiedzialności cywilnej. a ponadto omawia uwarunko­ wania administracyjne i organizacyjne prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji. Warto zaznaczyć. nie licząc jeszcze ponad 200 innych publikacji powołanych tylko w przypisach. co przy­ pominam w tym podręczniku w ramach ogólnych wiadomości o prawie. Podręcznik len ma zupełnie inny zakres i układ w porównaniu zarówno z moim „Prawem turystycznym". Jedną z nich jest sfera przemiesz­ czania się osób na terytorium UE. Rozdział 3 jest poświęcony przedstawieniu podstaw prawnych działalności regulowanej w postaci organizowania imprez tury­ stycznych i pośrednictwa turystycznego. Stan prawny podręcznika jest przedstawiony na dzień 1 września 2007 r. Rozdział 4 zaś ukazuje podstawy prawne świadczenia usług rekreacyjnych. a ten podręcznik zawiera tyl­ ko ok. aktyw­ nej oraz poznawczej. Kwestie prawne turystyki zaś są w nim omówione w innym układzie niż w poprzednich moich publikacjach. bez których znajomo­ ści nie jest możliwe zrozumienie zagadnień prawnych omawianych w dalszych partiach książki.. że twórcy tych standardów nie odróżniają przestrzegania prawa od jego stosowania. wprowadzających do problematyki prawa obowiązującego w turystyce i rekreacji. ściśle związana z turystyką. którego tematyka po prostu wymusza odwoływanie się do poszczególnych przepisów prawnych. Rozdział 9 stanowi obszerną analizę prawną różnych typów umów zawieranych w turystyce i rekreacji. Książka różni się także zdecydowanie od wydanej przez Centrum Doradztwa i Informacji Difin w 2006 r.uzmysławiają określone w standardach kształcenia jego efekty. Spowodowało to koniecz­ ność dodania dwóch rozdziałów o charakterze ogólnym.. że w książce tej prawie nie ma dat. któ­ rymi mają być rzekomo umiejętności i kompetencje w zakresie stosowania prawa w działalności turystycznej i rekreacyjnej. jak i ściśle z tym związanym kwe­ stiom uzyskiwania uprawnień przewodnika turystycznego i pilota wycieczek. Rozdział 8 przybli­ ża podstawy prawa cywilnego. Jak potrzebne są to rozdziały. Jest to bowiem proces o charakterze stałym. mającym 535 stron. Ważne znaczenie praktyczne ma rozdział 6 podręcznika przybli­ żający regulacje prawne w zakresie bezpieczeństwa turystów i uczestników rekreacji.. Dowodzi to bowiem w sposób oczywisty. które zwykle zniechę­ cają Czytelników. których w poprzedniej książce było ponad 1150! Dzięki dodanej do tego pod­ ręcznika tematyce rekreacyjnej chyba można o nim powiedzieć. Natomiast pozostałe trzy rozdziały są poświęcone bardzo złożonej problematyce cywilnoprawnej turystyki i rekreacji. 90 pozycji wybranej bibliografii prawa w turystyce i rekreacji. Oczywiście podręcznik ten bazuje na efektach moich dotychczaso­ wych prac badawczych związanych z prawem turystycznym. wydanym w 2001 r.. Oczywiście „Prawo w turystyce i rekreacji" uwzględnia zmiany przepisów prawnych obowiązujących w dziedzinie turystyki i rekreacji oraz nowe publika­ cje z tego zakresu. że jest to podręcznik w wersji „LIGHT" w porówna­ niu z opracowaniem monograficznym sprzed roku. Wyjątkiem jest ostatni rozdział poświęcony odpowiedzialności cywilnej w turystyce i rekreacji. Rozdział 1 krótko omawia podstawowe pojęcia i instytucje prawne. dostępne na stronie interne­ towej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. który ukazał się w 2003 r. przez Wydawnictwa Prawnicze PWN. a nie absolwenci kierunku „turystyka i rekreacja". dedyku­ jąc to owym anonimowym „tfurcom". wymaga­ jący ciągłego dostosowywania prawa polskiego do prawa wspólnotowego w dziedzinach objętych integracją europejską. Przybliża on złożone pojęcia turystyki i re­ kreacji oraz usług turystycznych i rekreacyjnych.

Prawo ma charakter sformalizowany. norm moralnych. Dzięki temu książka jest cieńsza i tańsza. co może naslępować w trybie umownym. grup społecznych i całego społeczeństwa. Jest to tzw. w tym uprawnień i obowiązków członków danego społeczeństwa. jest powszechnie obowiązujące i w razie j e g o nieprzestrzegania odpowiednie organy państwowe stosują przewi­ dziane sankcje. Podręcznik nie zawiera żadnych załączników. który . realistycznych) szczególne znaczenie mają sposoby pojmowania prawa jako zespołu norm postępowania ustanowionych lub uznanych przez kom­ petentne organy państwowe i popartych przymusem państwowym.14 Wstęp punkty. Wśród wielu funkcji spełnianych przez prawo do najważniej­ szych należą niewątpliwie: • funkcja kontroli zachowań ludzkich. obyczajowych. Natomiast rozdział 10 książki omawia wyjątkowo ważne i trudne kwe­ stie odpowiedzialności cywilnej w turystyce i rekreacji. tj. których istnienie w każdym społeczeń­ stwie jest sprawą normalną i konieczne jest wyznaczenie sposobów rozwią­ zywania sytuacji konfliktowych. wyrażająca się w nakazach. • funkcja organizatorska w zakresie rozdziału dóbr i ciężarów.1. zakazach lub pozwoleniach określonego postępowania. Tak rozumiane prawo powinno być odróżnione od innych systemów norma­ tywnych. Takie rozumienie prawa dominuje w prawoznawstwie. Wszystkie te systemy są od siebie współzależne i nieraz normy prawne pokrywają się z normami moralnymi czy religijnymi bądź odsyłają do ustalonych zwyczajów.. • funkcja rozstrzygania konfliktów. czy religijnych oraz norm two­ rzonych przez organizacje społeczne i gospodarcze. co wpływa stabilizująco na za­ chowania poszczególnych ludzi.podobnie jak moralność. ROZDZIAŁ -L Jerzy Gospodarek Ogólne wiadomości o prawie 1. mediacyjnym. Wśród wielu różnych koncepcji rozumienia prawa (prawnonaturalnych. Pojęcie prawa. jak przypisów. oby­ czaje czy religia . Nie ma takiej drugiej na rynku. zasad współżycia spo- . arbitrażowym lub sądowym.wyznacza zachowania członków danego społeczeństwa. jego cechy i funkcje Prawo jest systemem normatywnym. pozytywistycz­ nych.. prawo pozytywne. Proszę więc jej nic kserować lecz kupować. których studenci najczęściej przecież nie czytają tak samo.

Oznacza ono podejmowanie przez kompetentne organy władzy publicznej na podstawie powszechnie obowiązujących norm prawnych konkretnych rozstrzy­ gnięć. a przy tym jest to zarazem prawo gwarantujące wszyst- . z którym mają być związane konsekwencje prawne (co następuje w ramach postępowania dowodowego i przy odwołaniu się do tzw. podobnie jak ustawy. będące tzw. ale czasem także inne podmioty. by akty prawa polskiego były zgodne z systemem prawa międzynarodowego i należy dążyć do tej zgodności także przy wykładni prawa krajowego. Przy tym w tworzeniu prawa powinna być przestrzegana zasada jawności oraz zasada stanowienia prawa ścisłego (precyzyjnego). Istnienie obowiązku prze­ strzegania prawa uniemożliwia skuteczne powoływanie się na nieznajomość prawa przez kogokolwiek. rozporządzenia i inne źródła powszechnie obowiązującego prawa. osoby prawne i inne jednostki organiza­ cyjne. W tym szczególnym znaczeniu przestrzeganie prawa oznacza nakaz. w ramach których wymagane postępowania są realizowane. Przestrzeganie prawa a stosowanie prawa Należy odróżnić przestrzeganie prawa (rozumiane jako postępowanie zgodne z normami prawnymi) od stosowania prawa. dokładnie wyznaczającego prawa i obowiązki jego adresatów. czyli zachowania podmiotów prawa oraz procedury rozstrzygania określonych spraw. Zgodnie z art. 1. chociaż prawo musi być prze­ strzegane przez wszystkich obywateli. w trybie i zakresie ustalonym przez Konstytucję RP i oparte na niej ustawy. którym zostały zlecone zadania z zakresu administracji rządowej. które wiążą się z określonym stanem faktycznym i mogą zostać zastosowane do jego oceny. czy decyzje administracyjne. Praworządność Jeśli wszystkie organy władzy publicznej działają na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. zmienianie i znoszenie tych stosunków. wyznaczającej skutki prawne spowodowane przez dany stan faktyczny. decyzji i innych orzeczeń organów stosujących prawo. Wciąż aktualna jest łacińska paremia „ignorantia iuris nocet" (nieznajomość prawa szkodzi). podstawowy obowiązek obywateli w stosunku do państwa. • podjęcie decyzji przez organ stosujący prawo. 83 każdy ma obowiązek prze­ strzegania prawa RP. kwalifikacji prawnej określonego stanu faktycznego wydają wyroki i inne orzeczenia. jak również gdy prawo jest przestrzega­ ne. że dany stan faktyczny podpada pod oznaczone normy prawne. 1. tj. Konstytucja RP ustala. Inne artykuły Konstytucji RP rozwijają ten obowiązek.wyciągnięcie wniosków i stwierdzenie. Przestrzeganie prawa w sferze jego stanowienia oznacza konieczność dzia­ łania przez organy tworzące prawo na podstawie formalnego upoważnienia. W tych aktach stosowa­ nia prawa następuje ustalanie istnienia określonych stosunków prawnych. jak też struktury organizacyjne (układ organów państwowych i samorządowych oraz różnych instytucji). Naruszanie porządku prawnego jest w praktyce dosyć częste. domniemań prawnych). jak być powinno. jak obywatele polscy.16 Rozdział 1 Ogólne wiadomości o prawie 17 iecznego lub też norm statutowych takich organizacji. • dokonanie tzw. Tak rozumiany porządek prawny jako stan faktyczny nie jest stanem wyznaczo­ nym raz na zawsze. Charakteryzuje go wysokie sformalizowanie. subsumpcji.2. Porządek prawny Prawo wyznacza porządek prawny w każdym państwie. W ujęciu Konstytucji RP ma on charakter ogólny i na podstawie jej art. ustalenie norm prawnych. Wszyscy cudzoziemcy przebywający na terytorium pań­ stwa polskiego są zasadniczo objęci tym obowiązkiem w takim samym zakresie. ratyfikowane umowy międzynarodowe. Podstawy te powinny być przytoczone w uzasadnieniach wydanych wyroków. Dla celów głównie dydaktycznych odróżnia się następujące etapy tego procesu: • ustalenie stanu faktycznego. Może to mieć miejsce za­ równo w razie nieprzestrzegania prawa.4. Oznacza to konieczność przestrzegania prawa w sferze jego stanowienia przez powołane do lego organy oraz w sferze stosowania prawa. a zwłaszcza są­ dy i organy administracji rządowej oraz samorządowej. • dokonanie kwalifikacji prawnej zdarzenia prawnego. Stosowanie prawa przez organy władzy publicznej wymaga przestrzegania przez nic obowiązujących norm prawnych w zakresie podstaw prawnych i fak­ tycznych dokonywanych rozstrzygnięć prawnych w konkretnych sprawach. Stosowaniem prawa zajmują się organy władzy publicznej. zdarzeniami prawnymi. dotyczących skutków prawnych powodowanych przez określone fakty.3. jak stowarzyszenia lub spółdzielnie. 1. tj. ale zarazem przewiduje ono obowiązek władczego działania określonego organu w oznaczonej sytuacji. jak też tworzenie. Rzeczywistość zwykle odbiega w mniejszym lub większym stopniu od tego. Przestrzeganie prawa to tradycyjny. Na podstawie przyznanych kompetencji organy te ustalają konsekwencje wynikające z obowiązujących norm prawnych i w wyniku tzw. Stosowanie prawa jest nieraz procesem długotrwałym i skomplikowanym. 7 Konstytucji organy władzy publicznej powinny działać na podstawie i w granicach prawa. że Rzeczpospolita Polska przestrzega wiążącego ją prawa międzynarodowego.

Znajduje to wyraz w odpowiednim sformułowaniu danego przepisu prawnego (np. Coraz częściej można spotkać również normy prawne o charakterze semiimperatywnym.5. gdyż ustawodawca wychodzi z założenia. Klasyczna. menty aktów normatywnych. gdy zostały spełnione warunki przewidziane w hipotezie danej normy. Można wyróżnić dwa podstawowe rodzaje norm prawnych. które mają na celu zapewnienie konsumentom minimalnego za- 1. do której należy określona norma prawna. • normy dyspozytywne (względnie obowiązujące). bądź nawet kilka norm prawnych. że mamy do czynienia z państwem praworządnym. że dane państwo jest demokratycznym państwem prawnym oraz uzależnianie praworządności od samego tylko działania organów państwowych zgodnie z prawem i spełniania określonych warunków formalnych. gdyż wskazuje sposób postępowania każdemu.). jak np. które zawierają normy indywidualno-konkretne. stanowiące samodzielną całość (artykuły. W szczególności w prawie karnym hipoteza jest połączona z dyspozycją normy prawnej. kto znajdzie się w sytuacji wyznaczonej przez daną normę.18 Rozdział 1 Ogólne wiadomości o prawie 19 kim równość wobec niego oraz uwzględniające podstawowe prawa człowieka i obywatela. Normy prawne. że często jest celowe wyłączenie w zakresie tej gałęzi prawa działania norm prawnych. Większość norm prawa cywilnego ma charakter dyspozytywny. paragra­ fy itp. kultura polityczna elit władzy.W jednym przepisie prawnym może być wyrażona część lub cała norma prawna. sankcja nieważności umowy lub egzekucja należności z majątku dłużnika. W prawie karnym może to być np. która określa warunki zastosowania danej normy. które nie dopuszczają możliwości odmiennego postępowania od wyznaczonego dyspozycją takiej normy. „w braku odmiennego zastrzeżenia umownego". gdyż wtedy jest to jedynie formalna pra­ worządność. • kontrola wykonywana przez NIK oraz różne inspekcje specjalne. trójelcmcntowa struktura normy prawnej wykazuje pewne od­ mienności w niektórych gałęziach prawa. • gwarancje procesowe i środki odwoławcze w postępowaniu sądowym i ad­ ministracyjnym. czyli ta część. Jest to zarazem reguła postępowania o charakterze abstrakcyjnym. • działanie Rzecznika Praw Obywatelskich. czyli ta część. Jednak ściśle rzecz biorąc. czy „jeżeli strony inaczej nic postanowiły"). Charakter imperatywny mają w szczególności normy prawa karnego. Natomiast tylko formalnymi gwarancjami praworządności są: • kontrola konstytucyjności prawa. W normie prawnej występują trzy zasadnicze elementy: • hipoteza. Ustalone w normach prawnych sankcje są bardzo zróżnicowane i zależą od gałęzi prawa. ich struktura i rodzaje Norma prawna powinna być rozumiana jako ogólna reguła postępowania. • niezależne sądy i niezawisłość sędziów w sprawowaniu swojego urzędu. • dyspozycja.np. Reguła ta ma charakter generalny. jeśli taka jest wola podmiotów prawa. Pojęcie normy prawnej jest często utożsamiane z pojęciem przepisu praw­ nego. która określa ujemne następstwa zachowania się w sposób niezgodny z wyznaczonym przez dyspozycję danej normy. normy prawne są zakodowane w przepisach prawnych. • odpowiedzialność konstytucyjna osób sprawujących najwyższe urzędy i sta­ nowiska. Jest to dopuszczalne uproszczenie. którymi są poszczególne frag- . które pozostawiają pod­ miotom prawa swobodę kształtowania własnego zachowania oraz wzajem­ nych stosunków i mają zastosowanie dopiero w razie braku odmiennego ure­ gulowania w umowie postępowania stron. skierowana do abs­ trakcyjnie określonego adresata i poparta przymusem państwowym. egzekucja z rachunku bankowego lub tzw. lo taki stan faktyczny daje podstawy do stwierdzenia.np. Akty te należy odróżnić od aktów stosowa­ nia prawa. Można wtedy mówić o materialnej praworządności. kara pozbawienia wolności lub grzywny. wskazując jej adresatów oraz okoliczności powodujące obowiązek określo­ nego postępowania. Nato­ miast wśród norm cywilnoprawnych tylko wyraźnie określone mają taki charak­ ter (np. • sądowa kontrola legalności decyzji administracyjnych. czy przymus bezpośredni np. w prawie cywilnym . • sankcja. Nie wystarcza określenie w konstytucji. wykonanie zastępcze. • odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone przez funkcjona­ riuszy państwowych przy wykonywaniu powierzonych czynności oraz od­ powiednio jednostek samorządu terytorialnego za ich funkcjonariuszy. Mate­ rialnymi gwarancjami praworządności są mechanizmy działania demokracji. czyli la część. jak też wysoki poziom kultury prawnej danego społeczeństwa. celem oraz mocą obowiązującą: • normy imperatywne (bezwzględnie obowiązujące). ustalona lub uznana przez kompetentny organ państwowy. dotyczące przeniesienia własności nieruchomości w formie aktu nota­ rialnego). w postaci eksmisji. w prawie administracyjnym . czyli aktach tworzenia prawa. ustanawiająca określony wzór postępowania. Tego rodzaju normy ogólne są zawarte w aktach normatyw­ nych. różniące się swym charakterem. tworząc określenie prze­ stępstwa danego typu. która wyznacza sposób postępowania w sytuacji. Inspekcja Handlowa. Dopiero włączenie wskazanych wartości z zakresu powszechnie akceptowanych praw człowieka i praw obywatelskich do źródeł powszechnie obowiązującego prawa uzasadnia istnienie materialnej praworządności.

W tym podręczniku jest on uży­ wany na oznaczenie formy. obywateli mających prawo wybierania do Sejmu. kodeks karny z 1997 r. połączona z zasadą przedstawicielstwa. skargi konstytucyjnej. Senat rozpatrując ustawę może przyjąć ją bez zmian. Umowa międzynarodowa jest porozumieniem zawartym między podmio­ tami prawa międzynarodowego (państwami i organizacjami międzynarodowy­ mi). wykony­ wanej przez Trybunał Konstytucyjny. ale też w wyjątkowym trybie zmiany Konstytucji i w zapewnionej kontroli zgodności przepisów prawa z Konstytucją. Uchwaloną w ten sposób ustawę Prezydent RP może przesłać do Try­ bunału Konstytucyjnego celem zbadania jej zgodności z Konstytucją. kodeks morski /-2001r.. Źródła te pozostają w określonej współzależności i powinny być spójne. jak również wolno­ ści. 1. Radzie Ministrów oraz grupie co najmniej 100 tys. • zasada autonomii oraz wzajemnej niezależności i współdziałania państwa i kościołów. Zasadniczo może być ona bezpośrednio stosowana. jest ona uważana za przyjętą. że przepisy Konstytucji RP stosuje się bezpośrednio. Takie w części bezwzględnie obowiązujące normy prawne dopuszczają oczywiście korzystniejsze od ich postanowień ustalenia umowne i znajdują zastosowanie np. ale oczywiście nic każda ustawa jest kodeksem. urządzać) i spe­ cjalnym trybie uchwalenia. wypowiadania oraz zmian zakresu obowiązywania tego typu umów określa ustawa z 2000 r. Każdy kodeks jest ustawą. Źródła prawa Termin „źródło prawa" jest wieloznaczny. łac. Po Konstytucji najwyższą moc prawną ma ustawa. Jest to akt normatywny o szczególnej treści. które je ustanowiły.. i był już zmieniany. Tworzą one system źródeł prawa. • zasada podziału władz (na ustawodawczą. Część tych umów wymaga ratyfikacji. kodeks spółek handlowych z 2000 r. prawa oraz obowiązki człowieka i obywatela. Prawo inicjatywy ustawo­ dawczej przysługuje posłom (w liczbie co najmniej 15 lub komisji sejmowej). • zasada społecznej gospodarki rynkowej. Jej art. czyli wyraże­ nia w specjalnym trybie ostatecznej zgody państwa na związanie się daną umo­ wą. Obowiązująca Konstytucja RP została uchwalona w 1997 r. Poszczególne źródła prawa pochodzą od rozmaitych organów władzy pu­ blicznej.. W Polsce to Prezydent ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe. w odniesieniu do sytuacji prawnej klientów biur podróży organizujących imprezy turystyczne. ustawy. Po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw akt ten wszedł w życie z dniem 17 października 1997 r.. Jedynie nieliczne ustawy z uwagi na swoją kompleksowość i usystematyzowanie tematyki są dodatkowo nazywane mianem kodeksu (np. • zasada suwerenności Narodu. przez Zgroma­ dzenie Narodowe (Sejm i Senat obradujące wspólnie) i przyjęta w referendum konstytucyjnym. • zasada demokratycznego państwa prawnego. Orzecze­ nie w tej sprawie wymienionego Trybunału jest ostateczne. o umo­ wach międzynarodowych. Obywatele mają przy tym zagwarantowa­ ną możliwość skorzystania z tzw. Żaden akt normatywny nie może być z nią sprzeczny.. kodeks postępowania administracyjnego z 1960 r. Prezydentowi. Ponadto takimi źródłami są tzw. Źródłami prawa są więc akty normatywne.).constiiuere" = ustanawiać. bez konieczności rozwinięcia jej ustaleń przez akty normatywne niższego rzędu. . W Konstytucji poświęcony jest im rozdział III. Zasady i tryb zawierania. Należy podkreślić. ale tylko na obszarze działania organów. ratyfikowane umowy międzynarodowe oraz rozporządzenia. w którym zasady nadrzędności i podrzędności aktów normatywnych są przesądzone przez Konstytucję RP. akty prawa miejscowego. Jeśli Sejm bezwzględną większością głosów nie odrzuci takiej uchwały Senatu w sprawie poprawek lub odrzucenia ustawy w całości. Są tworzone w różnym trybie i mają odmienny zakres uregulowania. Natomiast inne akty normatywne mają zgodnie z art. Ratyfikowana i ogłoszona umowa międzynarodowa stanowi część krajowe­ go porządku prawnego. znajdująca wyraz w decentralizacji władzy publicznej. wykonawczą i sądowniczą). ogłaszania. wolnościach i prawach człowieka i obywatela oraz w plu­ ralizmie politycznym. • zasada społeczeństwa obywatelskiego. Jej najwyższa moc prawna jest wyrażona nie tylko w szczególnej nazwie (z jęz. 93 Konstytucji jedynie charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podlegle organowi wydającemu. Senatowi. może być przekazana przez Pre­ zydenta Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. 87 do źródeł powszechnie obowiązującego prawa RP zalicza: Kon­ stytucję.6. określający podstawowe zasady ustroju państwowego. y. kodeks pracy z 1974 r. Konstytucja stanowi najwyższe prawo RP. ale najważniejsze z nich wymagają wyrażonej w ustawie zgody Sejmu na ratyfika­ cję. strukturę oraz zakresy działania organów władzy publicznej. Do naczelnych zasad (myśli przewodnich) Konstytucji RP należą: • zasada republikańskiej formy rządu. w jakiej zostają ustalone normy prawne. Jest to akt normatywny uchwalany przez Sejm przy współudziale Senatu. Ustawa. odrzucić w całości lub uchwalić poprawki.20 Rozdział 1 Ogólne wiadomości o prawie kresu ochrony prawnej. gdyż Naród sprawuje władzę bezpośrednio lub przez przedstawicieli wybranych do Sejmu i Senatu. Ustawa jest uchwalana w trzech czytaniach w zasadzie zwykłą większością głosów. wykonywania. która nie była przesłana do Trybunału Konstytucyjnego. kodeks cywilny z 1964 r. Takie ponowne uchwalenie ustawy większością 3/5 głosów zobowiązuje Prezydenta do jej podpisania i ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

zawarte w ustawie szczegółowe upoważnienie określające organ właściwy do wydania rozporządzenia. które jest sposo­ bem bezpośredniego decydowania w drodze glosowania przez Naród o ważnych sprawach życia państwowego lub przez lokalną społeczność o sprawach doty­ czących danej jednostki samorządu terytorialnego. to zmian w tym zakresie dokonały trzy ustawy z 1998 r. tzw. spokoju i bezpieczeństwa publicznego. a następnie do 1989 r. traktowane jak zarządzenia ministrów. powodując zwią­ zanie Polski postanowieniami traktatów założycielskich i aktów przyjętych przez organy Wspólnot Europejskich. że są to akty normatywne o charakterze szczególnym. zdrowia lub mienia albo zapewnienia porządku. skoro Konstytucja nie przesądziła tej kwestii. Jeśli chodzi o akty prawa miejscowego będące źródłami prawa powszechnie obowiązującego. Oprócz referendum konsty­ tucyjnego w sprawie zatwierdzenia szczególnie ważnych zmian Konstytucji RP może być przeprowadzone referendum ogólnokrajowe według zasad ustalonych w ustawie z 2003 r. • dekrety (wydawane w latach 1944-1952 przez Radę Ministrów. Natomiast rozporządzenie jest aktem normatywnym o charakterze wyko­ nawczym. premiera.na podstawie i w granicach upo­ ważnień zawartych w ustawie . • zarządzenia przewodniczących komitetów powołanych w skład Rady Mini­ strów. Za­ sady tego członkostwa określił Traktat Akcesyjny z 2003 r. Osobno należy wspomnieć o źródłach prawa Unii Europejskiej. jak i wskazane zarządzenia podlegają kon­ troli co do ich zgodności z prawem powszechnie obowiązującym. których kilka wciąż obowiązuje. Tak jak dotychczas akty prawa miejscowego może wydawać rada gminy na podstawie ustawy o samorządzie gminnym z 1990 r. tzw. Może być ono wydane tylko przez organ wskazany w Konstytucji (Prezydenta RP. obejmujący dotychczasowe prawo UE wraz ze sposobami jego rozumienia i stosowania. obowiązu­ jącymi tylko jednostki organizacyjnie podległe organowi wydającemu. Zarówno takie uchwały. • zarządzenia Prezydenta (w odróżnieniu od części innych aktów urzędowych Prezydenta nie wymagają one dla swej ważności podpisu Prezesa Rady Mini­ strów. Należy uznać. które są wymienione w Kon­ stytucji poza rozdziałem III o źródłach prawa. że niektóre z nich nadal zachowują moc obowiązującą. Można powiedzieć. przewidują stanowienie aktów prawa miej­ scowego przez sejmiki wojewódzkie oraz rady powiatów. Takim aktem jest w szczególności statut gminy.. nie­ zbędnych w celu ochrony życia. Nie mogą one sta­ nowić podstawy decyzji wobec obywateli. • umowy zawierane przez Radę Ministrów z innymi kościołami niż Kościół katolicki. W konsekwencji Polska przyjęła cały dorobek wspólnotowy (acąuis commimautaire). Do wydania tego rodzaju aktu jest konieczna delegacja ustawowa. Odrębnego wymienienia wymaga instytucja referendum. • zarządzenia Prezesa Rady Ministrów (np. gdyż stano­ wią one odrębny system norm prawnych. którego zasady przesądziła ustawa przyjęta w 2000 r. Do tej nader zróżnicowanej grupy aktów normatywnych należą: • rozporządzenia Prezydenta RP z mocą ustawy (jedynie w czasie stanu wo­ jennego mogą być wydane przy spełnieniu konstytucyjnych przesłanek). w zakresie koordynacji prac mini­ strów). W związku z przystąpieniem Polski do UE zaczęły one obowiązywać na terytorium RP z dniem 1 maja 2004 r. Uchwały Rady Ministrów zaś mogą być podejmowane także na podstawie konstytucyjnych uprawnień kompetencyjnych. a wyjątkowo przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta). • zarządzenia ministrów (wydawane w zakresie działania danego ministra). Wymienione powyżej rodza­ je aktów prawa miejscowego obowiązują na obszarze województwa lub jego części. zakres spraw przekazanych do uregulowania oraz wytyczne dotyczące treści aktu. wewnętrzne prawo izb). wpro­ wadzające reformę ustrojową państwa. organy administracji niezespolonej (np. Radę Ministrów. kontrasygnaty). Natomiast aktami normatywnymi o charakterze wewnętrznym. obowiązujące na obszarze więcej niż jednej gminy. Należy podkreślić. • uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. są: • uchwały Rady Ministrów (np. dyrektorów urzędów morskich). Zakazana jest przy tym tzw. bądź tylko w danym powiecie albo w gminie. osób prawnych oraz innych podmio­ tów. podobnie jak te akty. przewiduje wydawanie . utrzymany częściowo w mocy aż do 2003 r. Również przepisy porządkowe są zwykle uchwalane przez radę gminy. Poza tym każda rada powiatu może wydawać powiatowe przepisy porządkowe. Ustawy zaś o samorządzie województwa i samorządzie powiatowym z 1998 r. Istnieje więc problem dostosowania do Konstytucji RP starych źródeł prawa. Wydanie roz­ porządzenia wymaga uzgodnień międzyresortowych. że zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy i muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem. przez Radę Państwa). tj.rozporządzeń przez wojewodów i tzw. które stanowią tzw. polityki . Konstytucja RP nie zawiera ogólnej klauzuli derogacyjnej w stosunku do do­ tychczasowego porządku prawnego. jeżeli danej ustawy nie da się pogodzić z taką umową. tj. w sprawie organizacji i trybu pracy rządu).22 Rozdział 1 Ogólne wiadomości o prawie 23 Umowa międzynarodowa ratyfikowana za uprzednią zgodą Sejmu ma pierw­ szeństwo przed ustawą. Ponadto wo­ jewodowie są upoważnieni do wydawania rozporządzeń porządkowych. Takie przepisy w sprawach nie cierpiących zwłoki może też wydawać zarząd powiatu. bądź referendum lokalne. • uchwały Sejmu i Senatu (szczególne znaczenie mają regulaminy Sejmu i Senatu.). ministrów. (taką formę prawną miał kodeks handlowy z 1934 r. przewodniczących komi­ tetów powołanych w skład rządu oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji). Ustawa o administracji rządowej w wo­ jewództwie z 1998 r. subdelegacja. • rozporządzenia Prezydenta z mocą ustawy wydane na podstawie Konstytucji Marcowej z 1921 r.

Kontrolę wykonania przez państwa dyrektyw sprawuje Komisja Europejska. Stanowią one wyraz daleko sięgającej ingerencji prawodawcy wspólnotowego w systemy prawa państw członkowskich. które mogą wtedy odwoływać się bezpośrednio do ustaleń danej dyrektywy. Dyrektywy są wydawane przez Radę lub Komisję Europejską. Na ogół w tego rodzaju akcie jest oznaczony termin. Należy stwierdzić. Najczęściej dyrektywy nie są zbyt szczegó­ łowo formułowane. Szczególne znaczenie mają rozporządzenia. Adresatami tych aktów mogą być nie tylko państwa członkowskie UE i organy wspólnotowe. do którego określony daną dyrektywą ceł powinien być zrealizowany. zwyczaje oraz wartości tkwiące u podstaw funkcjonowania Unii. zawarty w 1957 r. Są one stano­ wione na podstawie upoważnień przez określone organy Wspólnot Europejskich i mają specyficzny charakter. mające swoisty charakter. obej­ mującej także dziedzinę turystyki i powiązanego z nią transportu. Z tej zasady nadrzędności pra­ wa UE wynikają obowiązki organów legislacyjnych państw członkowskich. a chcą wpłynąć na postępowanie ich adresatów. Taką ważną zasadą jest również zasada pierwszeństwa prawa wspól­ notowego wobec prawa państw członkowskich. ale również osoby fi­ zyczne i prawne oraz inne podmioty prawa. Zupełnie inny charakter niż rozporządzenia mają dyrektywy. pewności prawa. że państwo członkowskie UE nie wypełniło określonych obowiązków wynikających z prawa wspólnotowego. żeby nie na­ razić się na krytykę innych członków Unii i jej organów. Takie akty mogą być wyrazem określonej polityki wspólnotowej Unii. demokratyzmu. Źródła prawa pochodnego (wtórnego) UE są bardzo zróżnicowane. wymagając od nich podjęcia środków koniecznych do osią­ gnięcia określonych w dyrektywach celów. jak równości. Ponadto w prawie pochodnym Unii Europejskiej występują także różne inne akty. w Rzymie i stąd zwany Traktatem Rzymskim.24 Rozdział 1 Ogólne wiadomości o prawie 25 wspólnotowe. Zalecenia są wydawane w takich sytuacjach. miękkie prawo wspólnoto­ we (soft law) i zwykle nie wiążą adresatów. Takie akty prawne mogą też być wydawane przez Radę UE. orzecznictwo sądowe. oraz Traktat o Unii Europejskiej. deklaracje. że obywatele państw członkowskich UE mają prawo wnieść powództwo do sądu z odpowiednimi żądaniami odszkodo­ wawczymi. Najczęściej zalecenia są wydawane przez Komisję Europejską i kierowane do państw członkowskich UE. traktaty akcesyjne oraz tzw. programy itp. Prawo wewnętrzne tych państw musi być dosto­ sowane do rozporządzeń wspólnotowych. Stanowią one tzw. zalecenia (nazywane też czasem re­ komendacjami). Ich adresatami mogą być państwa członkowskie. Natomiast decyzje jako źródła prawa UE zwykle nie mają ogólnego charak­ teru. często . Zalicza się do nich prawa podstawowe jednostek (w tym wolność gospodarczą) oraz takie zasady. ale jej kom­ petencje w razie opóźnień w ich realizacji ograniczają się do wszczęcia postę­ powania o uznanie. Organy kra­ jowe mają pozostawioną swobodę wyboru form i środków realizacji tych celów. decyzje. Całkowicie różnią się od dyrektyw tzw. Ich znaczenie polega głównie na wyrażeniu stanowiska w okre­ ślonej sprawie wraz z postulatami co do postępowania adresatów tego rodzaju aktu. Źródła prawa UE dzielą się na źródła prawa pierwotnego i pochodnego. które porównuje się do ustaw w krajowych systemach prawa. Należą do nich wydawane przez Parlament Europejski wspólnie z Radą. Obowiązują one w całości i są stosowane bezpośrednio we wszystkich państwach członkowskich UE. Dyrektywy są skierowane wyłącznie do państw członkowskich UE. ogólne zasady prawa. Odrębne miejsce w prawie pochodnym UE zajmują umowy międzynarodowe zawierane przez Wspólnoty. podpisany w pierwotnej wersji w Maastricht w 1992 r. przy współ­ udziale Parlamentu Europejskiego w wypadkach określonych Traktatem usta­ nawiającym Wspólnotę Europejską. jawności oraz szereg zasad o charakterze proceduralnym (np. Zalecenia nie mają charakteru normatywnego i są pozbawione mocy wiążącej. Dyrektywy są więc bardzo elastyczną metodą harmoniza­ cji prawa państw członkowskich UE. w tym Polski. Konsekwencją jest zakaz uchwalania krajowych aktów normatywnych sprzecznych z prawem UE. co pozwala na uwzględnienie cech specyficznych występujących w danym państwie. W traktatach założycielskich Wspólnot Europejskich tkwią tzw. które powinny wziąć je pod uwagę. rezolucje. że rozporządzenia wspólnotowe są środkiem ujednolicenia prawa na teryto­ rium całej UE. zakaz ponownego postępowania w tej samej sprawie). że dyrektywy stanowią od lat skuteczny środek realizacji polityki ochrony konsumenta we Wspólnotach Europejskich. W razie niewykonania dyrektyw orzecznictwo ETS uznało. Radę Unii oraz Komisję Europejską rozporządzenia. które są formułowane w toku orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości (ETS). zalecenia i opinie. jak wyznaczone cele zreali­ zować. ogólne zasady prawa. Wśród traktatów założycielskich wyjątkową rolę spełnia Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską.. Każda dyrektywa określa wymagany rezultat bez przesądzania środków oraz sposobów jego osiągnięcia. Trzeba stwierdzić. przedsiębiorstwa lub inne podmioty prawa. w dziedzinach regulowanych przez prawo konkurencji. polegające na konieczności usuwania z krajowych systemów pra­ wa norm prawnych sprzecznych z prawem wspólnotowym. Do tych pierwszych zalicza się traktaty założycielskie Wspólnot Europejskich i Unii Europejskiej. dyrektywy. proporcjonalności. Toteż występuje znaczne zróżnicowanie środków służących do wykona­ nia dyrektyw. Rozporządzenia mają abstrakcyjny charakter i mogą znaleźć zastosowanie w nieokreślonej liczbie przypadków (ogólne zasto­ sowanie). jak uchwały. Tego rodzaju akty występują np. gdy Rada i Komisja Europejska nie mogą wydać innego rodzaju aktów prawnych. Poszczególne państwa same więc decydują. Niekiedy w tych rozporządzeniach są upoważnienia do wydawania aktów normatywnych przez organy Wspólnot Eu­ ropejskich lub organy ustawodawcze państw członkowskich.

Zasadą jest. jak również z ogólnego charakteru norm prawnych. Ogłaszanie aktów normatywnych Warunkiem przestrzegania aktów normatywnych jest oczywiście ich znajo­ mość przez adresatów. dyrekty­ wy. Występują dwa jej rodzaje: • analogia ustawy — gdy istnieje norma prawna regulująca stan faktyczny o zbliżonym charakterze. co jednak wymaga znacznej ostrożności. Przykładem jest Układ Europejski o stowarzyszeniu. że organ stosujący prawo może wydedukować regułę postępowania na podstawie ogólnych zasad danego systemu prawa. Natomiast nie można mówić o lukach w prawie karnym. • analogia prawa — gdy nie ma żadnych norm prawnych regulujących po­ dobne stany faktyczne.Do tego celu wykorzystuje się przede wszystkim specjalne urzędowe publikacje zwane dziennikami (organami) promulgacyjnymi. to niekiedy uważa się. literalną. nosił nazwę Dziennika Urzędowego Wspólnot Europejskich. to zespół czynności zmierzają­ cych do ustalenia zakresu i treści norm prawnych. Ponadto w serii C (komunikaty) tego dziennika są ogłaszane m. ale nieraz jest to okres kilkumiesięczny lub nawet dłuższy. Wskazany dziennik jest wydawany także w języku polskim. która uporządkowała zasady i tryb wydawania dzienników urzędowych. Zagadnienia te reguluje ustawa z 2000 r. a nieraz są też konieczne przygotowawcze działania organizacyjne organów władzy pu­ blicznej. czy przez przeciwieństwo). że akty prawa miejscowego są ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym. który wydał dany akt normatywny). Wraz z opublikowaniem we właściwym dzienniku urzędowym aktu normatywnego zakłada się jego znajomość przez adresatów. umowy międzynarodowe zawarte przez Wspólnoty Europejskie i tzw. który do 1 lutego 2003 r. • doktrynalną. Potrzeba takiej interpretacji wynika zwłaszcza z wieloznaczności słów i wadliwości sformułowań przepisów prawnych. czyli operacyjną (dokonywaną przez organy państwowe w toku stosowania prawa). Tylko wyjąt­ kowo dzień ogłoszenia aktu normatywnego może być dniem jego wejścia w życie.eu. przy czym najważniejsza seria L (legislacja) zawiera rozporządzenia. przez analo­ gię. że okres ten wynosi 14 dni. Dziennik ten jest wydawany w 3 seriach. Z uwagi zaś na metodę interpretacji. Wynikiem dokonanej wykładni prawa może być stwierdzenie istnienia luki w prawie. nemu wstecznej mocy obowiązującej. czemu służy ogłaszanie (publikowanie) aktów norma­ tywnych. Monitor Polski. • logiczną (odwołującą się do zasad logiki i wnioskowania m. Publikowane w nim informacje o treści wspólnotowych aktów praw­ nych są dostępne nieodpłatnie na oficjalnych stronach portalu UE pod adresem internetowym: http://europa. zawarty przez Polskę w 1991 r.8. streszczenia wyroków ETS. W zależności od tego. dzienniki urzędowe ministrów i urzędów cen­ tralnych oraz wojewódzkie dzienniki urzędowe. to może ona posłużyć organowi stosującemu prawo do wypełnienia luki w prawie dotyczącej podobnej sytuacji faktycznej. zalecenia i opinie. • historyczną (uwzględniającą okoliczności powstania normy prawnej). wyróżnia się wykładnię: • gramatyczną (czyli słowną. wyróżnia się wykładnię: • autentyczną (dokonywaną przez organ. językową). Okres oddzielający datę ogłoszenia ustawy od dnia jej wejścia w życie nosi nazwę „vacatio legis".in. o ogłaszaniu aktów norma­ tywnych i niektórych innych aktów prawnych. umowy użyteczności publicznej. fikcja prawna znajomości prawa. • systemową (odwołującą się do miejsca danej normy prawnej w systemie prawa oraz do jej stosunku do innych norm prawnych). Toteż wejście danego aktu normatywnego w życie następuje z reguły później niż jego ogłoszenie. który może wy­ woływać wątpliwości co do zastosowania danej normy prawnej do konkretnego stanu faktycznego. W tej ostatniej kwestii wymieniona ustawa wyjątkowo dopuściła możliwość nadania aktowi normatyw- 1. • prywatną (dokonywaną przez adresatów norm prawnych). ogłaszania w nich aktów prawnych oraz zasady wchodzenia w życie aktów normatywnych. Akty normatywne UE i niektóre akty prawne niemające normatywnego cha­ rakteru wydawane przez organy wspólnotowe są ogłaszane w Dzienniku Urzę­ dowym Unii Europejskiej.in. jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.in. decyzje. Wykładnia prawa Wykładnia prawa. 1. do nich: Dziennik Ustaw. Taki stan występuje wówczas. czyli naukową (wyrażaną w publikacjach naukowych). jak też w sposób zwyczajowo przyjęty na danym terenie lub w środkach masowego przekazu. Należy dodać. kto dokonuje wykładni. Luki w prawie są wypełniane przez wydanie aktu normatyw­ nego lub w drodze analogii.htm Wejście aktu normatywnego w życie wymaga uprzedniego dania adresatom pewnego czasu na zapoznanie się z nowymi regulacjami prawnymi. Można powiedzieć.int/eur-lex/lex/pl/index. gdyż prowadzi do przejmowania kompetencji organów władzy ustawodawczej. Takie sytuacje zdarzają się czasem w prawic cywilnym.26 Rozdział 1 Ogólne wiadomości o prawie 27 Z równoczesnym uczestnictwem państw członkowskich UE. a przepisy porządkowe ogłasza się w drodze obwieszczeń. • legalną (dokonywaną przez specjalnie upoważniony organ państwowy). • celowościową (opierającą się na celu wydania danej normy prawnej). • praktyczną. Należą.7. Jest to tzw. a w serii S (suplement) m. gdy dany fakt nie jest prawnie obojęt­ ny. . a zarazem nie dotyczy go żadna obowiązująca norma prawna. że w tym ustale­ niu tkwi pewna sprzeczność.. czyli jego interpretacja.

ą stosunki prawne. Właśnie do praw podmiotowych jest zaliczane prawo własności. klę­ ski żywiołowe. Zakres tej regulacji jest zmienny. Przy tym wcale nie wszystkie fakty powodują skutki prawne. sferę możliwości postępowania w określony sposób. Normy prawne bowiem tylko określają sytuacje. Są to z reguły rozmaite działania. 1. prze­ sądzany przez ustawodawcę i ograniczony w zasadzie do spraw istotnych oraz ważnych z punktu widzenia społecznego. Natomiast stosunki prawne są tworzone przez określone fakty. w którym wyznaczona przez normy prawne sytuacja prawna jakiegoś podmiotu jest powiązana w pewien sposób z sytuacją prawną innego podmiotu. Takie fakty. • W każdym stosunku prawnym można wyróżnić cztery elementy: podmioty stosunku prawnego (tj. Działania i zaniechania można dalej podzielić na dwie grupy: • czyny. wykroczenia. Odrębną grupę stanowią zdarzenia prawne zależne od woli ludzkiej. zmiany lub ustania stosunku prawnego. Prawa podmiotowe dzielą się na bezwzględne oraz względne. postępowanie podmiotów tego stosunku oraz rzeczy. Stosunek prawny to taki stosunek spo­ łeczny. śmierć człowieka z przyczyn naturalnych.9. Wśród nich najważniejsze znaczenie mają umowy. nazy­ wamy zdarzeniami prawnymi. • akty prawne o charakterze nienormatywnym. czyli fakty wywołujące skutki prawne. Zdarzenia prawne są złożoną i niejednolitą kategorią. Składają się one na treść stosun­ ku prawnego. jednostki organizacyjne zwane osobami prawnymi. Oznacza ono możliwość określonego postępowania skuteczną wobec wszystkich (erga omnes). takie jak np. Możliwość ta występuje tylko w stosunkach między konkretnymi stronami (inter partes). Gdy określone stosunki społeczne są regulowane przez normy prawne. różnymi instytucjami. nieudzielenic pomocy człowiekowi znajdu­ jącemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia). Drugi rodzaj czynów to czyny dozwolone. chociaż takie następstwa nie były objęte zamiarem działającego. inne trwają cale lata. Odpowiadający takiemu prawu obowiązek spoczywa nie na wszystkich. Tc pierwsze są skuteczne przeciwko każdemu i obowiązek odpowiadający danemu prawu pod­ miotowemu ciąży na wszystkich. inne jednostki orga­ nizacyjne). umowa spółki). Natomiast roszczeniem nazywamy wynikającą z prawa podmiotowego moż­ liwość żądania od oznaczonej osoby określonego postępowania. które rodzą następstwa w postaci powstania. czyli fakty zmierzające do wywołania określonych skutków prawnych. czy upływ czasu. przedsiębiorcami i innymi jednostkami organizacyjnymi. wyrządzenie komuś szkody ze swej winy). Występują też czynności prawne jednostronne (np. przewinienia dyscyplinarne. Zaliczamy do nich np. To pierwsze natomiast oznacza przyznaną i zagwarantowaną przez normy prawne. co zależy od tego. obowiązek podmiotu rozumiany jako nakazany lub zakazany adresatowi normy prawnej sposób zachowania się. do których zaliczamy za­ równo przestępstwa. Wśród czynów można odróżnić czyny bezprawne. Zdarzenia prawne To nie normy prawne twor?. rozmaite prawa osobiste (np. Prawo podmiotowe Prawo podmiotowe należy odróżnić od prawa przedmiotowego rozumiane­ go jako zespół obowiązujących norm prawnych. . zastaw). Z kolei wśród aktów prawnych nienormatywych podstawowy rodzaj stanowią czynności prawne. sporządzenie testamentu). Uprawnienie jest elementem prawa podmiotowego. osoby. a wynikającą ze stosun­ ku prawnego. ale w określonych okolicznościach też zaniechania (np. ulegają zmianom lub wygasają. Część stosunków jest krótkotrwałych. czy zaopiekowanie się rzeczą niczyją. czy upłynął już termin spełnienia świadczenia. prawo do wizerunku) oraz prawa wynikające ze stosunków zobowiązaniowych i rodzinnych. Roszczenie może przy tym być wymagalne lub niewymagalne. ale czasem wielostronnymi (np. Uprawnienia i obowiązki podmiotów stosunku prawnego są ze sobą skorelowane. których to za­ chowanie dotyczy). Do aktów prawnych o charakterze nienormatywnym zaliczamy ponadto akty administracyjne konstytutywne • • • 1. Takie prawa podmiotowe wynikają ze stosunków zobowiązaniowych. Np. jak również czyny niedozwolone w rozumienia prawa cywilnego (np. Mają one charakter naturalny.10. grupy osób. Można wśród nich wy­ różnić zdarzenia niezależne bezpośrednio od woli ludzkiej. umowa sprzedaży). Natomiast prawa podmiotowe względne są skuteczne jedynie wobec oznaczonej osoby lub grupy osób. przedmiot stosunku prawnego (tj. prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. wła­ ścicielowi rzeczy przysługuje uprawnienie do korzystania z niej oraz uprawnie­ nie do rozporządzania tą rzeczą. lecz wyłącznie na konkretnej osobie lub grupie osób. inne prawa rzeczowe (np. inne przedmioty materialne i dobra niematerialne. w których stosunki prawne powstają. które z reguły są czynnościami prawnymi dwustronnymi (np.11. organami wła­ dzy publicznej. uprawnienie podmiotu rozumiane jako przyznana przez normy prawne możliwość określonego zachowania się. Takim prawem jest w szczególności prawo własności. Stosunek prawny i jego elementy Każdy pozostaje w rozmaitych stosunkach z innymi ludźmi. to tym samym stają się stosunkami prawnymi. organy władzy publicz­ nej.28 Rozdział 1 Ogólne wiadomości o prawie 29 1.

kompleksy norm prawnych regulujące oznaczoną grupę stosunków społecznych. co występuje na skalę masową. Jest to więc wnioskowanie o jednych faktach na podstawie innych faktów. tj. to nic jest zdarzeniem praw­ nym. rodzinne­ go i opiekuńczego oraz prawa pracy. a więc gdy dyspozycje lub sankcje tych norm nie pokrywają się ze sobą. wyrok orzekający rozwód). Kolizja norm prawnych Kolizja norm prawnych ma miejsce wówczas. domniemania usuwalne. Czasem jednak prawo nie dopuszcza możli­ wości przeprowadzenia dowodu przeciwnego i wówczas mamy do czynienia z domniemaniem nieusuwalnym (np. podlegający ciągłym zmianom. Te stanowiące całość normy prawne danego państwa dają się podzielić na gałęzie prawa. Ponadto zasadą jest. Z natury rzeczy akty normatywne nie są zdarzeniami prawnymi.12. Taki zbiór norm ma określony skład i strukturę. przepisów dzielnicowych (co miało miejsce w Polsce w okresie międzywojennym). 1. zasady wyborów organów przedstawicielskich. . klauzule derogacyjne. W braku takich klauzul do rozstrzygnięcia kolizji norm prawnych pod względem czasu jest stosowana zasada. lecz źró­ dłami prawa. Kolizje norm prawnych w przestrzeni mogą wystąpić zarówno w sytuacji obowiązywania tzw. dla czynności prawnych . Ponadto normy kolizyjne mogą wskazywać jako prawo właściwe prawo siedziby sądu albo odsyłać do prawa wybranego przez strony umowy. dla stosunków rzeczowych . zasady two­ rzenia prawa. które dotychczas obowiązujące normy prawne. Dla stosunków osobowych właściwe jest prawo państwa. Dla stosunków z udziałem osób prawnych w celu rozstrzy­ gnięcia kolizji norm może znaleźć zastosowanie teoria siedziby osoby prawrnej bądź teoria powstania osoby prawnej albo teoria tzw. czyli wolny od luk. gdy norma praw­ na późniejsza jest ogólna. że norma prawna szczególna uchyla normę ogólną. a wcześniejsza ma charakter szczegółowy. zezwolenia. administracyjna. Są to tzw. Ta ostatnia zasada nie ma jednak zastosowania. Należy podkreślić. koncesje.prawo państwa położenia rzeczy. system organów władzy publicznej. mające ustawowe podstawy i tym różniące się od domniemań faktycznych. czy wręcz całe akty normatywne tracą moc obowiązującą z chwilą wejścia w życie nowych regulacji prawnych.13. karna). Rozwiązaniu tych problemów służy instytucja domnie­ mań prawnych. Jest to zbiór otwarty. jeżeli dziecko to urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem 300 dni od jego ustania lub unieważnienia. wysnuwanych często w życiu codziennym na podstawie doświadczenia życiowego. w USA). a także w razie wy­ kraczania stosunków prawnych poza granice jednego państwa. domniemanie. przeważających wpły­ wów. 1. Ustawa ta wskazuje. określa jego formę. w każdym państwie tworzy się normy kolizyjne.prawo prywatne międzynarodowe. jak też zasada. Ta gałąź prawa oparta na Konstytucji RP stanowi punkt wyjścia dla treści norm prawnych innych gałęzi prawa. Obowiązujące prawo przewiduje w określonych przez siebie sytuacjach przyjęcie wniosku o istnieniu pewnego trudnego do udowodnienia faktu na podstawie innego bezspornego lub udowodnionego faktu. Jeżeli dane orzeczenie sądowe lub akt administracyjny ma charakter deklaratoryjny i nie powoduje powstania. która nie została wydana odbiorcy w ciągu 30 dni od upływu terminu przewozu). społecznego oraz gospodarczego państwa. a uzupełniające kryterium stanowi metoda regulacji tych stosunków (cywilnoprawna. że ojcem dziecka jest mąż jego matki.prawo państwa. Taka kolizja może zachodzić w dwóch płaszczyznach: w czasie lub w przestrzeni. W Polsce takie normy zawiera ustawa z 1965 r. ale zarazem hierarchicznie uporządkowany.30 Rozdział 1 Ogólne wiadomości o prawie 31 (np. wolności i obowiązki. którego dana osoba jest obywatelem lub w którym ma miej­ sce zamieszkania. Domniemania prawne Ustalenie stanu faktycznego przez organ stosujący prawo może nieraz natra­ fić na duże trudności. jak też w wypadku obowiązywania prawa stano­ wego obok prawa federalnego (co występuje np. któ­ rego państwa normy prawne są właściwe do stosunków osobistych i majątko­ wych z elementarni międzynarodowymi w zakresie prawa cywilnego.14. Domniemania tego jednak nie stosuje się w razie narodzin dziecka po upływie 300 dni od orzeczenia separacji. że prawo nie dzia- . System prawa System prawa tworzą wszystkie obowiązujące w danym państwie normy prawne. Przykładem do­ mniemania prawnego może być przewidziane przez kodeks rodzinny i opiekuń­ czy z 1964 r. jak też status jednostki w państwie oraz przysługujące jej prawa. Aby rozstrzygać kolizje między różnymi ustawodawstwami. wynikające z prawa przewozowego do­ mniemanie zaginięcia przesyłki. nowo wydany akt normatywny powinien zawierać tzw. decyzje o zwolnieniu od podatku) oraz orzeczenia sądowe konstytutywne (np. a norma prawna hierarchicznie wyższa uchyla moc normy hierarchicznie niższej. Rodzaj regulo­ wanych stosunków społecznych jest podstawowym kryterium podziału syste­ mu prawa na gałęzie. że domniemania prawne najczęściej mogą być obalone dowodem przeciwnym. 1. s ( P >Jny i w zasadzie zupełny. gdy określony stosunek spo­ łeczny jest odmiennie uregulowany przez dwie lub więcej norm prawnych. zmiany lub ustania stosunku prawnego. w którym dokonano danej czynności prawnej. Aby później wydane normy prawne nie kolidowały z normami wcześniejszymi. zgodnie z którą ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą. Są to przepisy ustalające. Prawo konstytucyjne (państwowe) reguluje podstawy ustroju politycznego. ła wstecz.

prawo rolne. W znacznym stopniu interes ten występuje obecnie również w regulacjach prawa pracy i prawa rodzinnego. ustalających zasady odpowiedzialności karnej oraz system kar za przestępstwa. prawo dewizowe i prawo bankowe. Prawo rodzinne również wywodzi się z prawa cywilnego. prawo górnicze..32 Rozdział 1 Ogólne wiadomości o prawie 33 Prawo administracyjne normuje organizację administracji publicznej oraz jej postępowanie w odniesieniu do organów i jednostek podporządkowanych oraz obywateli i jednostek niepodporządkowanych. prawo kar­ ne wykonawcze. regulujące stosunki społeczne związane z podróżami poza codziennym śro­ dowiskiem i świadczeniem usług na rzecz osób podróżujących oraz zapew­ nianiem im bezpiecznych warunków podróży i pobytu. • proceduralnego prawa administracyjnego (ogólnego oraz postępowań szcze­ gólnych. które reguluje stosun­ ki majątkowe i związane z nimi stosunki niemajątkowe. Prawo sądowe jest niejednolitą gałęzią prawa. prawo celne. Zgodnie z zasadą jedności prawa cywilnego w prawie tym mieści się obecnie z przysposobienia (adopcji). Natomiast prawo międzynarodowe nie jest gałęzią w systemie prawa kra­ jowego. które trzeba odróżnić od pra­ wa karnego formalnego (procesowego) oraz prawa karnego wykonawczego. egzekucyjne. prawo podatkowe. regulującym stosunki między pań­ stwami oraz organizacjami międzynarodowymi o charakterze międzyrządowym. Jest to tzw. • materialnego prawa administracyjnego. dydaktycznych i praktycznych dyscyplinach prawniczych. rozumiane jako prawo spółek handlowych. zapoczątkowany przez rzymskiego prawnika Ulpiana na podstawie kryterium interesu państwa i interesu jednostki. porządkowe i dyscy­ plinarne). ale również procedurę karną. prawo karne materialne. Odróżnić też należy wspomniany wyżej w tym rozdziale system prawa ponad­ narodowego. jak też zasady rozstrzygania sporów powstających ze stosunków pracy. prawo gospodarcze obejmuje zarówno normy prawa cywil­ nego. Trzeba też wspomnieć o wyróżnianych w nauce prawa w celach badawczych. jak: • • • • • część ogólna (instytucje wspólne dla wszystkich działów). Prawo karne to zespół norm prawnych określających czyny. które są prze­ stępstwami. jak np. Ta gałąź prawa wiąże się w sposób naturalny z problematyką prawną ubezpieczeń społecznych. Typowa jest tutaj metoda administracyjna regulacji stosunków społecznych. wspomniane już procesowe prawo karne. lecz odrębnym systemem prawa. Niezależnie od podziału systemu prawa na gałęzie występuje podział prawa na publiczne i prywatne. prawo turystyczne. W jego skład wchodzi prawo sektora finansów publicznych (zwane dawniej budżetowym). ale trzeba podkreślić postępującą publicyzację tych gałęzi prawa. takich jak prawo gospodarcze. powstające między równorzędnymi podmiotami prawa. prawo rzeczowe (własność oraz prawa do rzeczy cudzej). choć niektóre ich normy mają nieraz na celu interes jednostek. prawo wykroczeń łącznie z prawem wykroczeń skarbowych oraz prawo postępowania w sprawach o wykroczenia. prawo transportowe. czy prawo wyznaniowe. Ta gałąź prawa składa się z trzech części: • prawa o ustroju administracji publicznej. sądowoadministracyjne. prawa materialnego i prawa formalnego (proceduralnego). opieki i kurateli. W prawie cywilnym wyróżnia się takie działy prawa. prawo budowlane. własności przemysłowej). W odróżnieniu jednak od stosun­ ków cywilnoprawnych stosunki rodzinne mają głównie charakter niemajątkowy. Właśnie interes jednostki tradycyjnie ma na celu prawo cywilne. Źródła pra­ wa finansowego można podzielić na ustrojowe. tworzony przez akty normatywne organów Wspólnot Europej­ skich. Normuje ono powstawanie i rozwiązywanie stosunków pracy. zawarte w kodeksie postępowania cywilnego z 1964 r„ który określa tryby postępowania sądowego w sprawach cywilnych oraz postę­ powanie przed sądem polubownym (arbitrażowym). Szczególnie ważną gałęzią prawa jest prawo cywilne. Szeroko rozumiane prawo karne obejmuje nie tylko prawo karne materialne tocznie z prawem karnym skarbowym. prawo zobowiązaniowe (obligacyjne). jak i prawa administracyjnego oraz finansowego dotyczące stosunków gospodarczych. Np. Obejmuje ona swym zakre­ sem prawo o ustroju sądów i prokuratury. Zdecydowanie interes państwa dominuje w pozostałych gałęziach prawa. Z reguły mają one charakter kompleksowy. Prawo pracy wywodzi się z prawa cywilnego. Prawo finansowe wywodzi się z prawa administracyjnego. wyrażająca się przysługiwa­ niem uprawnień władczych organowi administracji publicznej albo innemu or­ ganowi lub podmiotowi wykonującemu funkcje zlecone z zakresu administracji. regulujące też stosunki zobowiązaniowe zachodzące między nimi oraz innymi przedsiębiorca­ mi. Obejmuje ono zespól norm prawnych dotyczących stosunków finansowych. wynalazki oraz inne prawa w zakresie tzw. prawo handlowe. uprawnienia i obowiązki pracowników i pra­ codawców. Podobnie kompleksową dyscypliną jest prawo turystyczne. uregulowane przez kodeks postępowania karnego z 1997 r. oraz proce­ sowe prawo cywilne. prawo na dobrach niematerialnych (prawo autorskie i prawa pokrewne. a także stosunki między przedsiębiorcami a innymi podmiotami w sprawach gospodarczych. prawo spadkowe. między rodzicami a dziećmi oraz stosunki wynikające . Ta gałąź prawa reguluje stosunki osobiste i majątkowe między małżonkami. a według wielu nadal stanowi jego dział.

wymagające badania procesów ekonomicznych zachodzących tu w skali makro i mikro. stanowiące działalność gospodarczą zmie­ rzającą do zaspokojenia potrzeb noclegowych osób przebywających poza swoim stałym miejscem zamieszkania. gospodarkę magazynową i łączność. wielopłaszczyznowym zjawiskiem społecznym. Generalnie należy zauważyć występowanie w obowiązującym prawic szer­ szego oraz węższego rozumienia pojęcia turystyki. jak też potrzeby statystyki w turystyce. ale także jej przekazem oraz źródłem przemian kulturowych. która traktuje turystykę jako jeden z takich działów. Zgodnie z tymi ustaleniami UN WTO. umożliwiając zbieranie ujednoliconych w skali między­ narodowej danych statystycznych dotyczących podróży związanych z szeroko rozumianym przemieszczaniem się ludności. Odwiedzającym jest osoba podróżująca do miejscowości znajdującej się poza jej codziennym otocze­ niem na czas nie dłuższy niż 12 miesięcy. Jako zjawisko psychologiczne turystyka jest powiązana z przeżyciami emocjonalnymi i intelektualnymi wyni­ kającymi z planowania i odbywania podróży oraz ich wspominania po powrocie. restauratorami. innymi usługodawcami. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). czy mieszkańca­ mi odwiedzanych miejscowości i terytoriów. jak również w granicach danego państwa (turystyka krajowa). ale generalnie spełnia swoją rolę związaną z potrzebami w zakresie statystyki w turystyce. podczas gdy działalność związana z turystyką jest zaliczona we wskazanej klasyfikacji do sekcji I .Wprowadzenie do prawa działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji 35 ROZDZIAŁ £ - Wprowadzenie do prawa działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji 2. sprzedawcami. Zalecana przez UN WTO definicja tego pojęcia obejmuje ogół czynności osób. kulturowym. czego przykładem jest rozporządzenie Rady Ministrów z 1997 r. Jako zaś zjawisko przestrzenne turystyka wyraża oddziaływanie podróżujących na śro­ dowisko przyrodnicze. ani podróżnych prze­ wożonych nieodpłatnie lub za niską opłatą. Natomiast do celów statystycznych w turystyce jest stosowane szczególne.1. przestrzennym i ekonomicznym. przewoźnikami. Jest ono używane w różnych aktach normatywnych bez bliższego określenia zakresu pojęciowego tego terminu. Pojęcie turystyki Turystyka jest trudnym do zdefiniowania. Dla róż­ nych celów i potrzeb są formułowane znacznie różniące się między sobą okre­ ślenia turystyki. Potrzeby regulacji prawnych proble­ matyki turystycznej również wpływają na rozumienie pojęcia turystyki. Jako zjawisko społeczne ukazuje ona role osób odbywających podróże. Właśnie szerokie rozumie­ nie tego określenia jest używane w ustawie o działach administracji rządowej i |997 r. Takie wąskie rozumienie turystyki występuje w niektórych aktach normatywnych. To ogólnikowe określenie wywołuje wiele wąt­ pliwości. odróżnia działalność związaną z turystyką od działalności hoteli i restauracji. w tym przez wpływanie na powstawanie infrastruktury turystycznej. taka osoba podróżująca jest określana mianem podróżnego. Tworzące tę infrastrukturę dobra i urządzenia turystyczne stanowią wraz z usługami turystycznymi świadczonymi na rzecz podróżujących kategorię ekonomiczną w postaci produktu turystycznego. pośrednikami turystycznymi. przedsię­ biorcami hotelarskimi. które nie pokrywa się z pojęciem pasażera w statystyce transportu. których wyjazd wiąże się z turystyką) oraz innych podróżnych. Z kolei jako zjawisko kulturowe turystyka jest nie tylko wyrazem kultury i jej częścią. Załącznik do tego rozporządzenia. Wskazana złożoność turystyki stwarza nie do przezwyciężenia trudności związane z ustaleniem powszechnie akceptowanej definicji turystyki. szerokie pojęcie turystyki. Właśnie w ta­ kich szerokich ujęciach termin ten jest z zasady używany w tym podręczniku. gdyż to ostatnie za­ zwyczaj nie obejmuje członków załogi środka transportu.. co powoduje konieczność patrzenia na turystykę jako na rosnące na znaczeniu zjawisko ekonomiczne. które podróżują i przebywają w celach wypo­ czynkowych. W tym znaczeniu turystyka obejmuje także hotelarstwo. takich.obejmującej transport. Ta ostatnia stanowi odrębną sekcję H. Można tutaj wyróżnić zwłaszcza cele naukowe i dydaktyczne. Przy tym kategoria podróżnych jest do celów statystyki w turystyce dzielona na odwiedzających (tj. Chodzi tutaj o przemieszczanie się osób zarówno pomiędzy państwami (turystyka międzynarodowa). jeżeli podstawowym celem podróży nie jest podjęcie działalności zarobkowej wynagradzanej w odwiedzanej miej- . Nadawanie podobnie szerokiego znaczenia ter­ minowi „turystyka" wydaje się z reguły najbardziej uzasadnione. psychologicznym. zawierający PKD. tworzą­ ce się przy tym więzi społeczne między podróżującymi. Produkt ten jest oferowany na rynku turystycznym. Czasem jednak wyraźnie lub z kontekstu wynika konieczność odróżnienia hote­ larstwa od turystyki. jak też z organizatorami podróży. służbowych lub innych nie dłużej niż przez rok bez przerwy poza swoim codziennym otoczeniem.

gastronomicznych oraz zwiedzaniem atrakcji turystycznych.ruchliwość fizycz- . a nieraz też mający elementy twórcze. bycia z innymi. związanych z dobrowolną. To naukowe określenie oznacza po prostu -jak się wydaje . • jako zjawiska społeczno-ekonomicznego związanego ze wzrostem wolnego czasu i dochodów ludności oraz różnicowaniem się form zachowań ludzi. Zajmując się głównie rekreacją ruchową (fizyczną). jak również migracje zarobkowe związane z pracą. bezin­ teresowność i przyjemność rozumiana jako uczucie zadowolenia ze spełnienia oczekiwań związanych z wybraną formą aktywności. W literaturze przedmiotu występują zróżnicowane i szerokie definicje rekre­ acji.36 Rozdział 2 Wprowadzenie do prawa działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji 37 scowości. Często jest utożsamiana z wypoczynkiem i czasem wolnym. trwający ponad rok). Z grona odwiedzających wykluczają więc podróże między miejscem zamieszkania danej osoby a jej miejscem pracy lub nauki.in. Bardzo zróżnicowane definicje turystyki występują w literaturze przedmiotu. stały pobyt w odwie­ dzanej miejscowości (tj. bardzo różnie rozumianym. • funkcję ludyczną (zabawową). własnymi upodoba­ niami terminologicznymi. rozrywka lub rozwój własny. dobrowolność. będący realizacją wolności. choćby przez kilka lub nawet więcej dni. Brożek. Autorka ta wymienia takie cechy rekreacji. że turystyka w szerokim znaczeniu to całokształt zjawisk ruchliwo­ ści przestrzennej. jak aktywność. W tym właśnie kierunku zmierza definicja rekreacji ruchowej ustalona w ustawie o kulturze fizycznej z 1996 r. kierując się nie tylko celami badawczymi dyscypliny naukowej. pozostających poza swoim normalnym środowiskiem nie dłużej niż rok. ale czasem również subiektywnymi ocenami.2. Wreszcie na koniec można sformułować zdroworoz­ sądkowe. Wskazuje przy tym. rytmu i środowiska życia. Rekreacja oznacza określoną aktyw­ ność i powinna być rozumiana jako czynny wypoczynek podejmowany w celu regeneracji sił.podobnie jak turystyka-jest zjawiskiem wielopłaszczyznowym. • jako procesu wypoczynku człowieka. odnosząc ją do zajęć. podejmowaną dla wypoczynku i odnowy sił psychofizycznych. wymienione au­ torki szeroko analizują funkcje rekreacji. wyko­ nywanych w czasie pozostającym wyłącznie do dyspozycji jednostki. Ta definicja łączy elemen­ ty ujęcia dla potrzeb statystyki w turystyce z klasycznymi określeniami turystyki w literaturze przedmiotu. jak też wejściem w styczność osobistą ze środowi­ skiem odwiedzanym . w interesach lub w innych celach. • funkcję zdrowotną. Toczek-Werner zwraca uwagę na pochodzenie tego terminu z języka łacińskiego od czasownika reereo. określenie rekreacji przez Z. Natomiast odwiedzający niekorzystający z takich miejsc zakwaterowania są określani mianem odwiedzających jedno­ dniowych i odrębnie ujmowani w statystykach. że turystyka to przede wszystkim zachowanie człowieka. uczestnicy rejsów nocujący na statkach wycieczkowych lub jachtach zacumo­ wanych w porcie.S. przy czym główny cel ich wizyty jest inny niż wykonywanie czynności wyna­ gradzanych w odwiedzanym kraju lub miejscowości. czy po prostu przy­ zwyczajeniami badawczymi. • funkcję korekcyjno-kompensacyjną. którzy zatrzymują się co najmniej na jedną noc. że występują co najmniej trzy znaczenia rekreacji: • jako zespołu zachowań człowieka w czasie wolnym. którą reprezentują. potoczne rozumienie turystyki jako zbiorowych lub indywidualnych wyjazdów poza miejsce stałego zamieszkania oraz wędrówki po z reguły obcym terenie w celach poznawczych. Pojęcie rekreacji Rekreacja . jak i społecznym. chociaż podróże jednodniowe też dotyczą wyjazdu poza codzienne środowisko i niejednokrotnie wiążą się z korzystaniem z usług przewozowych. uzależnioną od wieku oraz sprawności psychicznej i fizycznej człowieka. Warto to tego dodać ekonomiczne określenie turystyki w ujęciu R. Dalszy podział odwiedzających do celów statystyki w turystyce prowadzi do odróżnienia turystów. Podobnie szeroko rozumieją rekreację M. • funkcję socjalizacyjną. prowadzącego do regeneracji sił oraz odnowy produkcyjnych i twórczych jego zdolności. a zarazem czynność tworzenia. korzystając w odwiedza­ nej miejscowości w kraju lub w odwiedzanym państwie z publicznych bądź prywatnych miejsc zakwaterowania. Krawczyka jako „ruchli­ wości somatycznej podejmowanej w celach autotelicznych i instrumentalnych". czasową zmianą miejsca pobytu. Przy tym autorki odróżniają rekreację czynną od biernej. kulturowym. Przecławskiego. 2. Kwilecka i Z. oznaczającego czynność odtwarzania lub przywracania czegoś istniejącego wcześniej. dostrzegając umowność tego podziału. Do tej grupy odwiedzających są zaliczani także m. choć nie dla wszystkich zrozumiałe z powodu użycia wyrazów obcych. Słowniczek ustawowy zawarty w tym akcie normatywnym określa rekreację ruchową jako formę aktywności fizycznej. dążeniami do oryginalności ujęcia. to współczesny sposób jego życia. takich odwiedzających krajowych lub międzynarodo­ wych. tj. Warto przytoczyć krótkie. Na szczególną uwagę zasługuje definicja K. Nieraz jako określenia bliskoznaczne rekreacji podaje się wakacje lub wczasy. których celem jest odpoczynek. poznawania i przeży­ wania świata. Poszczególni autorzy wskazują przy tym na odmienne elementy składowe tego pojęcia. ale w istocie nie są to synonimy. • funkcję wypełnienia czasu wolnego. W tym socjologicznym ujęciu autor podkreśla.zarówno przyrodniczym. do których zaliczają: • funkcję wypoczynkową. Łazarka jako ogółu stosunków i zjawisk wynikających z podróży i pobytu osób podróżujących w celach wypoczynku. wypoczynkowych i innych.

Przy tym działalność związana z turystyką stanowi wraz z działalnością wspomagającą transport dział 63 wy­ mienionej sekcji. Niewątpliwie zwłaszcza turystyka aktywna i kwalifikowana mają wiele związków z rekreacją.usługi informacji turystycznej. porty i dworce lot­ nicze w zakresie kontroli ruchu.in.30. Ta funkcja kreacyjna rekreacji odnosi się jednocześnie i równorzędnie do potrzeb biologicznych. w tym wycieczek turystycznych z kompleksowym programem imprez. mające szeroki i nie do końca przesądzony zakres. Dodać do tego można zwłaszcza usługi pocztowe i informacyjne świadczone turystom lub odwiedzającym. gospodarka maga­ zynowa i łączność.rezerwację miejsc noclegowych. Pojęcia te zaś są zdefiniowane w ustawie o usługach turystycznych w sposób pozostający 2. która dzieli się na cztery podklasy: • 6330 A Działalność biur podróży. ale także sekcji K . usłu­ gi sanatoriów i szpitali uzdrowiskowych. rozrywki (zabawy) i rozwoju własnego (samorealizacji). Przy tym słabością tej definicji jest odwołanie się do pojęć turysty i od­ wiedzającego. nawet gdy jest określana bez dodatkowego przymiotnika „ruchowa" (fizyczna). która realizuje funkcje wypoczynkowe i zdrowotne. psychicznych. działalność związaną z zapewnieniem prze­ wozu osób środkami transportu lądowego. do której wchodzą m. dzia­ łalność muzeów. • 63. obejmująca usługi pośrednictwa w sprzedaży biletów. a w prakty­ ce nawet coraz częściej wiąże się z nimi i opiera się na podstawach umow­ nych.obejmującej m.30 B Działalność agencji podróży. motoryzacyjne. usługi parków rekreacyjnych i plaż oraz tzw. jak również orga­ nizowanie i obsługę ruchu turystycznego. rezerwatów przyrody oraz innych obszarów i obiektów chronionej przyrody. usługi przewozowe. . Wśród tych innych usług mieszczą się m. Jest to więc pojęcie zbiorcze.mieszczącej m. edukacyjne. • związanie z czasem wolnym.in. domowymi lub społecznymi. • cel główny w postaci własnej satysfakcji oraz regeneracji sił fizycznych i psychicznych. będąc w jego ramach odrębną grupą 63.usługi doradztwa turystycznego. sekcji N . zdrowotne. kowe.3. usługi organizatorskie biur podróży.38 Rozdział 2 \Vprowadzenie do prawa działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji 39 ną podejmowaną w celach samorealizacji i dla osiągania praktycznych korzyści. Elementem przesądzającym o zaliczeniu określonej usługi do usług tury­ stycznych jest świadczenie tej usługi turyście lub odwiedzającemu. transport rekreacyjny. jak i zakwaterowanie.3. ochrona zabytków. wodnego i powietrznego. obejmuje m. Wskazana ustawa okre­ śla usługi turystyczne jako usługi przewodnickie.usługi przewodników turystycznych.in. że indywidualna turystyka nieraz odznacza się wskaza­ nymi cechami rekreacji. uzdrowiskowe. przy jednoczesnym braku powiązań z obo­ wiązkami zawodowymi. Usługi turystyczne Pojęcie usług turystycznych jest zdefiniowane w słowniczku ustawowym ustalonym w ustawie o usługach turystycznych z 1997 r. Uwagę zwraca podkreślenie przez Z. • przynoszone efekty w postaci przede wszystkim odpoczynku (odprężenia). • 63. Również w innych sekcjach PKD występują usługi turystyczne. usługi hotelarskie oraz wszystkie inne usługi świadczone turystom lub odwiedzającym. obsługi pasażerów i bagażu. działalność ogrodów botanicznych i zoolo­ gicznych. społecznych i kulturowych człowieka. świadczoną zwłaszcza przez stacje. autobusów i przyczep kempingowych. Jej cechy charakterystyczne to: • dobrowolność. rozumianego nie jedynie jako brak choro­ by. parków rozrywki i zabytkowych kolei. . jak i zakwaterowa­ nie. W pełni odnosi się to do takiej turystyki. mających znaczenie tylko dla celów statystyki w turystyce i poza samym słowniczkiem ustawowym nieużywanych w tej ustawie. miejsc zakwaterowania i wycieczek z kompleksowym programem imprez. W podsumowaniu powyższych rozważań na lemat pojęcia i zakresu rekreacji trzeba stwierdzić. że rekreacja jest generalnie kojarzona z czynnym wypoczyn­ kiem. a także usługi agroturystyczne. Bliższe określenie zakresu usług turystycznych wynika z powołanej już wy­ żej PKD. nazwana jako transport.30 D Pozostała działalność turystyczna. • 63. Należy podkreślić. uwzględniającym zarówno transport. obejmująca organizowanie imprez tury­ stycznych. Sekcja I tej klasyfikacji. usługi rekreacyjne. ale jako zdolność człowieka do rozwoju.30 C Działalność biur turystycznych. co nie wyklucza pewnych form zorganizowania.rezerwację i sprzedaż biletów i wycieczek miejscowych. obejmująca: .in. . . do której została zaliczona działalność hoteli i innych obiektów noclegowych turystyki oraz działalność gastronomiczna.in. jaką jest zaspokajanie potrzeb kreacyjnych lu­ dzi. działalność wspierającą przewozy. a także sekcji O. uwzględniającym zarówno transport. zdrowia pozytywnego. Może występować w formach aktywności podejmowanych sponta­ nicznie i realizowanych we własnym zakresie (samodzielnie) lub w formach zorganizowanych (jako usługi rekreacyjne). usługi wesołych miasteczek. Przywołany autor wskazuje na znaczenie rekreacji w świetle współczesnych koncepcji tzw. usługi gastronomiczne. wynajem samochodów osobowych bez kie­ rowcy. obok tradycyjnych i nadal ważnych funkcji wypoczynkowych i renowacyj­ nych. W tej właśnie gru­ pie jest wyróżniona klasa 63. Tak jest nie tylko w odniesieniu do sekcji H. ale także usługi tele­ komunikacyjne. obejmująca: . • wynikanie z osobistych zainteresowań. czy rozryw- . czy finansowe.usługi świadczone przez pilotów wycieczek. Krawczyka funkcji rekreacji.

którzy nieraz nie mieli świadomości. jak i osobę. pokoi. ustawowo zdefiniowanym terminem jest określenie imprezy tury­ stycznej. Przy tym zawarcie tej umowy na swoją rzecz lub na rzecz innej osoby nie może stanowić przedmiotu działalności gospodarczej danej osoby. sprzedaży usług żywieniowych. jak i umów o świadczenie innych usług turystycznych. który tylko ją przygo­ towuje albo oferuje ją klientom we własnym imieniu albo jedynie zajmuje się jej realizacją bądź też dokonuje czynności organizacyjnych wchodzących do dwóch z wymienionych faz danej imprezy. gdyż odno­ si sic tylko do przedsiębiorcy wykonującego na zlecenie klienta czynności fak­ tyczne i prawne związane z zawieraniem umów o świadczenie usług turystycz­ nych. aby podstawowym celem podróży takich osób nic było podjęcie działalności zarobkowej wynagra­ dzanej ze środków pochodzących z odwiedzanego miejsca. Głównym celem tego typu usług jest zatem odpłatne zaspokojenie okresowych potrzeb noclegowych turystów. rezerwacji pokojów hotelowych. dla której celem podróży nie jesi podjęcie stałej pracy w odwiedzanej miejscowości i która korzysta z noclegu przynajmniej przez jedną noc. ale również taki. Nie może on działać zarazem na zlecenie klienta. Bez nich z reguły nie są możliwe dłuższe imprezy turystyczne. na czyją rzecz działa oraz w czyim imieniu. przez którą należy rozumieć co najmniej dwie usługi turystyczne two­ rzące jednolity program i objęte wspólną ceną. Przez określenie „turysta" wymieniona usiawa rozumie osobę podróżującą do innej miejscowości poza swoim siałym miejscem pobylu na okres nieprzekraczający 12 miesięcy. która zamierza zawrzeć lub zawarła umowę o świadczenie usług tury­ stycznych. Pojęcie „odwiedza­ jący" oznacza zgodnie z tymi zaleceniami zarówno turystów. sprzedaży usług noclegowych. Jej elementem charakterystycznym jest to. jak i oferuje oraz realizuje określoną imprezę turystyczną. którego odróżnia od turysty niekorzystanie z noclegu w odwiedzanej miejscowości. załatwiania formalności paszportowo-wizowych. kto w rzeczywistości jest organizatorem danej imprezy turystycznej. miejsc noclegowych oraz miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych. jeżeli w umowach zawieranych z klientami nie wskazuje on jedno­ znacznie właściwego. ale znacznie częściej biura podróży pełnią zarazem funkcje pośredników w za­ kresie sprzedaży imprez turystycznych organizowanych przez innych przedsię­ biorców. który zarazem przygotowuje. Generalnie każda impreza turystyczna ma złożony i zindywidualizowany charakter. co może . bądź której prze­ kazano prawo do korzystania z usług turystycznych objętych uprzednio zawartą umową. które wymagają. Podróż zatem do sezo­ nowej pracy nie pozbawia danej osoby charakteru turysty. Takie funkcje organizatorskie spełnia wiele biur podróży. ale te ostatnie również mogą obejmować swym zakresem fakultatywne wycieczki. Szczególnym przy tym rodzajem imprezy turystycznej jest wycieczka. jak również świadczenie — w obrębie obiektu — usług z tym związanych. rezerwacji w nich miejsc. odwie­ dzających jednodniowych. Taki pakiet musi być traktowany w sposób jednolity.reprezentowanego przez siebie organizatora turystyki albo działa jako agent organizatora turystyki nieuprawnionego do zawierania umów z klientami na terytorium Polski bądź też działa bez ważnej umowy agencyjnej lub z przekroczeniem jej zakresu. a często też w imieniu ubezpieczającego. Działanie biura podróży w charakterze pośrednika turystycznego jest w ro­ zumieniu ustawy o usługach turystycznych ujęte stosunkowo wąsko.Takie pośredniczenie może dotyczyć zarówno umowy o imprezę tury­ styczną. Ma to na celu ochronę klientów. Jest to sytuacja podobna do działania brokera ubezpieczeniowego. Jest to przedsiębiorca stale pośredniczący w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na rzecz organizatorów turystyki lub na rzecz innych usługodawców mających siedzibę w kraju. Określenie to obejmuje zarówno osobę. na rzecz której umowa została zawarta. Wycieczki powinny być zatem odróż­ nione od imprez turystycznych typu pobytowego. Odnosi się to również do odwiedzającego. oferowaniem i realizacją imprez turystycznych zajmują się podmioty określane przez ustawę o usługach turystycznych mianem organi­ zatorów turystyki. obejmujący w poszczególnych wypadkach bardzo różne usługi. Jest to więc swoisty pakiet turystyczny. Polskie definicje ustawowe turysty i odwiedzającego są zdeformowane i w istocie zbędne wobec stosowania w ustawie o usługach turystycznych szerokiego określenia „klient". że znowelizowana ustawa o usługach turystycznych uznaje przedsiębiorcę występującego wobec klientów jako agent turystyczny za orga­ nizatora turystyki działającego bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej. ogólnie dostępne wynajmo­ wanie domów. Organizacja imprez turystycznych może stanowić jedyny przedmiot działania danego biura podróży. sprze­ daży biletów na przejazd różnymi środkami transportu. rozrywkowe i sportowe. Od tak rozumianego pośrednika turystycznego ustawa o usługach turystycz­ nych odróżnia agenta turystycznego. Ważnym. zawierania umów ubezpieczenia itp.40 Rozdział 2 Wprowadzenie do prawa działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji 41 w pewnej sprzeczności z zaleceniami UN WTO. Należy dodać. jeżeli usługi te obejmują nocleg lub trwają ponad 24 godziny albo jeżeli program przewiduje zmianę miejsca pobytu. jak i tzw. sprzedaży biletów na imprezy kultural­ ne. Ustawowa defi­ nicja takich usług rozumie przez nie krótkotrwałe. Przytoczone ustawowe definicje turysty i odwie­ dzającego różnią się od zaleceń UN WTO. Przygotowywaniem. który również działa na zle­ cenie klienta. Taki agent nie działa więc we własnym imieniu i powinien ujawnić. Wśród usług turystycznych szczególne znaczenie mają usługi hotelarskie. Organizatorem turystyki jest więc nie tylko przedsiębiorca. w jego interesie oraz na jego rachunek. mieszkań. Przy tym każda z tych trzech faz organizacyjnych jest uwa­ żana za organizowanie danej imprezy turystycznej. nazywanych z lego tytułu touroperatorami. że program takiej imprezy obejmuje zmianę miejsca pobytu jej uczestników.

42 Rozdział 2 Wprowadzenie do prawa działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji 43_ następować w bardzo różnych formach. że zorganizowana działalność w dziedzinie rekreacji ruchowej może być prowadzona w zakresie: • zajęć. ale również w innych obiektach spełniających minimalne wymagania określone przez obowiązujące prawo. pokoi. bądź też działania o charakterze imprezy turystycznej. na rzecz jednego usługobiorcy). wschodnich sztuk walki i samodoskonalenia. płetwonurkowanie. a w szcze­ gólności: biwaków. rozrywkowe. internaty. prowadzonych bez lub łącznie z wyżywieniem przez hotele. pływanie. gier sportowych lub innych konkurencji sportowych. lecz osoby zamieszkałej na stałe w tej samej miejscowości. pola kempingowe. innych ćwiczeń. objętej sekcją G. zbyt długim i źle brzmiącym mianem utrzymującego zarobkowo hotel lub podobny zakład. których działalność polega na przygotowaniu i dostarczaniu posiłków i napojów odbiorcom zewnętrznym. Z tego wynika. kometka. wiążące się z wynajmowaniem domów. paintball. jazda konna). surwi- 2. tenis ziemny. bursy. schroniska. • • • • siłowym (np. ani przez oparte na niej rozporządzenie MEN w sprawie szczegółowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekre­ acji ruchowej z 2001 r. • sportów wodnych (np. W tym podręczniku jest używane zbiorcze określenie „przedsiębiorca hotelarski". zlotów. spływów. nauka tańca. Z powyższych usług hotelarskich nic wszystkie są zaliczone w ramach PKD do sekcji H . windsurfing). • zespołowej (w parze. lotniarstwo. • gier ruchowych (np. snowboard. Usługi rekreacyjne Pojęcie usług rekreacyjnych nic jest zdefiniowane przez ustawę o kulturze fizycznej z 1996 r. zabaw ruchowych. że nie każda działalność zali­ czona w ramach PKD do sekcji H ma związek z turystyką. rajdów. usługi porządkowe. w drużynie). rozmaite usługi rekre­ acyjne. obozowisk. zespół taneczny). które można określić jako usługi rekreacyjne. czy spływy. narciarstwo biegowe i zjazdowe). piłka nożna). • innych form aktywnego wypoczynku rekreacyjno-sportowego. siatkówka. festy­ nów i zawodów amatorskich. stołówki i inne jed­ nostki. domy studenckie itp. że w powyższy sposób rozumiane usługi hotelarskie mogą być świadczone nie tylko w obiek­ tach hotelarskich. Taki podmiot jest nazwany w tytule XXIX księgi trzeciej k. Z ustaleń ustawy o usługach turystycznych wynika ponadto. z wyłączeniem sprzedaży w automatach sprzedających. Usługi te mogą być wykonywane w formie: • indywidualnej (tj.c. tenis stołowy. turniejów. Coraz częściej mamy do czynienia ze zdefiniowaną wyżej imprezą rekre­ acyjną jako formą organizacyjną usług rekreacyjnych. • gier zespołowych (np. gdyż zainteresowania i potrzeby ludzkie w tym zakresie oraz moż­ liwości uczestników są nader zróżnicowane. koszykówka. tanecznym (np. Z zasady tylko korzystanie z noclegu na polach biwakowych nie wiąże się z równoczesnym świadczeniem innych usług. jak np. mieszkań. co jest związane z proce­ sami upowszechniania aktywnego ruchowo wypoczynku w społeczeństwie i pro• • • • • . Podstawową formą organizacyjną usług rekreacyjnych są rozmaite zespoły ćwiczeniowe o charakterze stałym. modelarstwo lotnicze). sportów lotniczych (np. którego program obejmuje zajęcia z zakresu rekreacji. w grupie rodzinnej lub koleżeńskiej. sportów zimowych (np.Hotele i restauracje. sportów jeździeckich (np. usługi przechowania. Charakteru usługi hotelarskiej nie traci przy tym usługa wykonywana nie na rzecz turysty. podczas których są prowadzone różne formy rekreacji ruchowej. w którym jest realizowana usługa noclegowa. jak również działal­ ność gastronomiczną prowadzoną przez restauracje. Trzeba też podkreślić.. Wskazany akt wykonawczy odróżnia. Taka usługa wiąże się z potrzebą zindywidualizowanego określenia praw i obowiąz­ ków usługodawcy i usługobiorcy. jak rajdy. • imprezy rekreacyjnej rozumianej jako jednorazowe lub cykliczne spotkanie uczestników. Są one bardzo różnorodne. nauki gry w tenisa lub innych czynności. Konsekwencją zaś zakresu tych praw i obo­ wiązków jest odpowiednie ustalenie odpłatności za tego rodzaju usługę rekre­ acyjną. aerobik. golf). Taki stały zespól oznacza grupę uczestni­ ków zajmujących się w ramach swojego czasu wolnego regularnymi ćwiczenia­ mi o charakterze: • gimnastycznym (np. kręgle. Ustawa ta jednak nie definiuje podmiotu świadczącego usługi hotelarskie. sportów motorowodnych. Sekcja ta obejmuje wynajem pomieszczeń przeznaczonych do krótkotrwałego zamieszkania. Organizator zajęć rekreacyjnych i innych form aktywnego wypoczynku jwiadczy usługi. wal). profilaktyczno-usprawniających. biegi na orientację. nauki jazdy konnej lub jazdy na nartach. Usługa rekreacyjna w formie indywidualnej może dotyczyć np. kulturystyka). Takie dodat­ kowe usługi są świadczone w obrębie obiektu.4. których opanowanie wymaga indywidualnego podejścia ze strony instruktora. bary. czy informacyjne. motele. zloty. rekreacyjnych ćwiczeń w terenie (np. żeglarstwo. domy wycieczkowe. callanetics). pensjonaty. że obok usług noclego­ wych usługi hotelarskie mogą obejmować i zwykle obejmują także usługi ga­ stronomiczne. miejsc noclegowych lub miejsc na kempingach. bilard.

organizowanie i przepro­ wadzanie imprez sportowych na powietrzu i w halach dla amatorów. klubów i świetlic. salony masażu. hal do uprawiania gier zespołowych i obiektów do uprawiania spor­ tów zimowych. gdzie indziej nicsklasyfikowane. organizujących np. społeczna i indywidualna. Pojęcie usług rekreacyjnych jest ściśle związane z powołaną wyżej PKD i jej sekcją O nazwaną pozostała działalność usługowa komunalna. będące krótkoterminową formą rekreacyjnej imprezy terenowej.in.Rozdział 2 Wprowadzenie do prawa działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji 45 pagowaniem rekreacji jako elementu stylu życia współczesnego człowieka. kortów tenisowych. jak też mająca postać wycieczki turystyki kwalifikowanej albo wycieczki przedmiotowej organizowanej dla dzieci i młodzieży szkolnej (tzw. czy rekreacyjnej jazdy konnej. obejmująca działalność związaną z poprawą kondycji fizycznej. • biwaki. zloty i spływy jako piesze. • turnieje.62. transport rekre­ acyjny w postaci np. • biegi przełajowe. sugeruje to swoją nazwą na pierwszy rzut oka.72 występuje pozostała działalność rekreacyjna. zgadywanki terenowe. • wycieczki jako krótkoterminowa forma rekreacyjnej imprezy terenowej. czy turniej. biegi na orientację. • działalność związana ze sportem.33. Sekcja ta obejmuje różne rodzaje działalności. a podklasa 92. • działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych. sekcje tenisa stołowego. działal­ ność szkół jazdy konnej i innych szkółek sportowych. co obejmuje m. Są to bowiem usługi mające na celu zapewnienie dobrego samopoczucia fizycznego oraz komfortu. że wskazana podklasa obejmuje usługi. będące postacią rywalizacji w różnych grach zespołowych osób systematycznie w nich uczestniczących w celach rekreacyjnych i mają­ ce charakter zbliżony do rozgrywek sportowych. solaria. • konkursy. co często stanowi tylko jeden z elementów składowych takich imprez rekreacyjnych. lekcje w terenie). w tym działalność parków rekreacyjnych i plaż. rezerwatów przyrody oraz innych obszarów i obiektów chronionej przyrody.F wyróżniona w grupie 92. będąca grupą 92. rowerowe. • impreza narciarska jako forma rekreacyjnej imprezy terenowej w okresie zimowym w zakresie zwłaszcza narciarstwa zjazdowego i biegowego oraz snowboardingu. łącznie z wynaj­ mowaniem m.04. mają charakter interdyscyplinarny i są nastawione głównie na rozrywkę i zabawę. nazwanej „pozostała działalność usługowa". . a koń­ czące się zwykle spotkaniem w miejscu docelowym. które są z zasady ogólnodostępne. uzdro­ wiska itp. Usługi rekreacji ruchowej w rzeczywistości nie mieszczą się w sekcji 93 PKD. Obowiązujące wyjaśnienia do PKD przesą­ dzają. stanowiąca w tejże grupie klasę 92. jazdy na rowerze. zmierzające do wyboru w drodze eliminacyjnej najlepszych uczestników o określonej sprawności fizycznej. stanowiąca grupę 92. w której juko klasa 92.Z. sauny i łaźnie parowe. pól krykictowych. która nie wymaga od uczestników specjalistycznych umiejętności technicz­ nych. będąca w grupie 92. leżaków i koszy plażowych. • imprezy żeglarskie jako forma rekreacyjnej imprezy terenowej w zakresie żeglarstwa jachtowego lub deskowego. bądź nawet oddalonych miejsc o uznanych walorach krajoznawczych lub historycznych. W ramach tego działu mieści się: • działalność domów i ośrodków kultury jako podklasa 92. spartakia­ da.3 nazwanej: inna działalność artystyczna i rozrywkowa. kajakowe lub przy uży­ ciu innego środka transportu wędrówki co najmniej kilku grup uczestników po określonym terenie. konne. działalność domów kultury. żeglarstwo i myślistwo rekreacyjne. jak festyn.in. pól golfowych.in. stanowiącą dział 92. kabin plażowych. • ligi rekreacyjne. boisk basebal­ lowych.5 klasą 92. • działalność wesołych miasteczek i parków rozrywki. • rajdy. Takie imprezy mają na celu zachęcenie uczestników do aktywności i zabawy poprzez różne postacie współzawodnictwa i okazania sprawności fizycznej. wykonywane w obiektach takich jak łaźnie tureckie. organizowane dla stałych zespołów ćwiczeniowych. Dokonywana w literaturze przedmiotu klasyfikacja imprez rekreacyjnych obej­ muje w szczególności: • festyny.Z obejmuje m. ale z możliwością modyfi­ kacji zasad tych gier. wiążące się z realizacją oznaczonych zadań. mająca na celu poznanie rejonu miejsca zamieszkania lub pobytu. trwające od kilku dni do kilku tygodni. obozowiska i kolonie stanowiące formę uczestnictwa dzieci i mło­ dzieży w czynnym wypoczynku.in. w której podklasa 92.6. chociaż jej podklasa 93. któ­ re jednak nic podlegają formalnemu zweryfikowaniu. • pozostała działalność rekreacyjna. a także dzia­ łalność związana z rekreacyjnym wędkowaniem oraz tzw. biegi patrolowe i tzw. • spartakiady. gdzie indziej niesklasyfikowana. wymagająca posiadania odpowied­ nich umiejętności i uprawnień podlegających sformalizowanej weryfikacji. działalność basenów kąpielowych i pływalni sporto­ wych. wymagająca posiadania specjalistycznych umiejętności.3l.Z obejmuje m.7. będące postacią współzawodnictwa osób o stosunkowo wyso­ kim stopniu sprawności fizycznej i zwykle wcześniej odpowiednio przygo­ towujących się do tego rodzaju rywalizacji. rekreacją i sportem.61. które co najwyżej można by zaliezyć do rekreacji biernej.53. w tym działalność związaną z kulturą. łą­ czące się często ze zdobywaniem różnych sprawności przez uczestników. stanowiące formę urozmaicenia tych ćwiczeń i element ich usportowienia.

budowlaną i usługową oraz poszukiwanie. czy w za­ kresie ubezpieczeń społecznych. Działalność usługowa mieści w sobie wiele zróżnicowanych czynności. Z natury rzeczy każda działalność gospodarcza musi obejmować czynności organizatorskie takie choćby. kwalifikowane wykształcenie. Jeśli ta tzw. Bez wątpienia nie jest działalnością gospodarczą organizowanie w celach niezarobkowych wycieczek i innych imprez turystycznych przez związki wy­ znaniowe.. wykonywanie jej w sposób zorganizowany i ciągły.in. Taka działalność rolników nie wiąże się z koniecz­ nością przestrzegania ustaleń ustawy o s. Na mocy ustaleń omawianej ustawy oraz przepisów ją wprowadzających do działalności gospodarczej są kwalifikowane tzw. tj. osobiste wykonywanie. sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związa­ nych z pobytem turystów. że uczestnicy tych imprez są pozbawieni ochrony prawnej.d. przynosząca stałe lub jednorazowe dochody nic jest działalnością gospodarczą. gdyż na mocy przepisu szczególnego tej ustawy jej przepisów nie stosuje się do wynajmowania przez rolników pokoi. zalicza do działalności gospodarczej działalność zawodową wykonywaną zarobkowo. czynności zaspokajające potrzeby fizyczne i psy­ chiczne człowieka w zakresie kultury. Cechami wolnego zawodu są m. dokonanie wymaganego przez obowiązujące prawo zgłoszenia statystycznego. jak też czynno­ ści z zakresu transportu.g. wykonywaną: • zarobkowo. Także wszelkie przypadkowo podejmowane czynności nie mogą oznaczać podjęcia działalności gospodarczej. nie są ujęte w powołanej ustawie w sposób jednoznaczny. choćby nawet przyniosła danemu podmiotowi jakiś dochód. Ustawa ta reguluje podejmowanie. ma ona charakter powszechnie obowiązujący i jest stosowana nie tylko w statystyce.5. Jeśli jednak okre­ ślona działalność następuje w ramach pomocy sąsiedzkiej lub koleżeńskiej albo jako tzw. Nie jest to więc działalność Gospodarcza. regulowany charakter. wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły. Nie zawsze jest ono zgodne z ustaleniami PKD. to nie pod­ lega wskazanemu wyłączeniu. jeśli jako tzw. gastronomiczne.d. • ciągle. czy rekre­ acyjne. jak też w urzędowych rejestrach i systemach informacyjnych administracji publicz­ nej. Mamy z tym nieraz do czynienia w dziedzinie turystyki i rekreacji.g. W pojęciu organizacji mieści się dokonanie wyboru formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej. wykonywanie i zakończenie działalności gospodarczej na teryto­ rium RP oraz zadania organów administracji publicznej w tym zakresie. Wymaga bowiem ona względnej stałości oraz zasad­ niczo wiążącej się z tym cechy powtarzalności. zwanej dalej ustawą o s. w sposób zarobkowy i ciągły. chociaż jako załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów 2 1997 r. Nie wyklucza to oczywiście prowadzenia działalności gospodarczej tylko sezonowo. religijnych lub innych celach niezarobkowych nie podlegają ustaleniom ustawy o usługach turystycznych. jak również stworzenie struktur zarządzania i nadzoru w tym zakresie. Obejmuje ono działalność wytwórczą. Do tych czynności zalicza się m. Imprezy turystyczne organizowane przez tego typu podmioty w celach wychowawczych. Pozostałe dwa elementy pojęcia działalności gospodarczej. wolne zawody. szczególne formy organizacyjne .in. przewóz z grzeczności). gdy jest to działalność zarobkowa. dydaktycznych. Również organizowanie imprez rekreacyjnych i stałych zajęć rekre­ acyjnych w celach niezarobkowych pozbawia taką działalność charakteru dzia­ łalności gospodarczej.. Właśnie tylko w sezonie wakacyj­ nym niektóre podmioty świadczą usługi noclegowe. Warunkiem jest jednak. to nie ma ona charakteru zor­ ganizowanego w rozumieniu omawianej ustawy. grzeczność (np. Ustawa o s. Jednak nie każda taka działalność podlega przepisom ustawy o s. szkoły oraz inne jednostki organizacyjne. • w sposób zorganizowany. jaką zapewnia wskaza­ na ustawa. wypoczynku i sportu. ale również w ewidencji i dokumentacji oraz rachunkowości. działalność agrotury­ styczna jest wykonywana przez rolnika poza gospodarstwem rolnym. jak uzyskanie wpisu do rejestru przed­ siębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej.g. Zwykłe więc wędkowanie nie może być uznane za działalność gospodarczą. a także działal­ ność zawodową. Także działalność odpłatna. aby były one podejmowane w celu zarobkowym. 2. stowarzyszenia. Powoduje to w konsekwencji. rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż. Pojęcie działalności gospodarczej Zarobkowe świadczenie usług turystycznych lub rekreacyjnych stanowi ro­ dzaj działalności gospodarczej i podlega regulacjom ustawy o swobodzie dzia­ łalności gospodarczej z 2004 r. Taka działalność usłu­ gowa wykonywana we własnym imieniu i na własny rachunek jest działalno­ ścią przedsiębiorcy.46 Rozdział 2 Wprowadzenie do prawa działalności gospodarczej w turystyce i rekreacj 47 Bardziej szczegółowe omówienie różnych form organizacyjnych usług rekre­ acyjnych można znaleźć w literaturze przedmiotu. któ­ rych normatywną podstawę stanowi Polska Klasyfikacja Wyrobów i Usług (PKWiU). Świadczenie usług turystycznych lub rekreacyjnych jest działalnością gospodarczą wtedy. podatkowego. Wszystkie wymienione cechy działalności gospodarczej muszą występować łącznie. Przy tym pojęcie działalności gospodarczej jest w tej ustawie rozumiane szeroko. handlową. a więc właśnie określające istotę usług turystycznych i rekreacyjnych.g. gdyż jest zasadniczo ograniczone do zaspokajania własnych po­ trzeb.d.d. działalność non profit nie jest prowadzona w celu zarobkowym. wprowadzona rozporządzeniem Rady Ministrów z 2004 r.

h. prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową. że kodeksowe określenie przedsiębiorcy odwołuje się do rozumienia terminu „działalność gospodarcza" ustalonego przez akt o charakterze publicznoprawnym.g. Natomiast pojęcie to nie obejmie spółek cywilnych. Należą do niej nie tylko wymienione osobowe spółki handlowe. Warunkiem posiadania statusu prawnego przedsiębiorcy jest. spółki partnerskie. czyli moż­ ność bycia podmiotem praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego. aby w przyszłości status wolnego zawodu uzyskali przewodni­ cy turystyczni. Przedsiębiorca może posługiwać się skrótem firmy. Wskazany prze­ pis bowiem przyznaje spółkom akcyjnym w organizacji oraz spółkom z ograni­ czoną odpowiedzialnością w organizacji możliwość nabywania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań oraz pozywania i bycia pozywanymi. co wynika z przepisów k. takimi spółkami są spółki jawne. Do tej kategorii jednostek organizacyjnych znowelizowany k. której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną. które samo nie definiuje tego pojęcia. W nauce pra­ wa postuluje się. Przy tym nowelizacja kodeksu cywilnego z 2003 r.g. określająca formę prawną danej osoby prawnej. Nieraz świad­ czenie usług przewodnickich ma właśnie zarazem charakter działalności zawo­ dowej. Firmą osoby prawnej jest jej nazwa. Powyższa ustawowa definicja działalności gospodarczej jest poddawana kry­ tyce przez przedstawicieli nauki prawa. jak ustawowe odwołanie się do ekonomicznej klasyfikacji działalności. Chodzi tutaj wyłącznie o zdolność prawną polegającą na możliwości korzystania z uprawnień przedsię­ biorcy i wykonywania jego obowiązków.48 Rozdział 2 Wprowadzenie do prawa działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji 49 wykonywania zawodu. należy do kategorii określanej mianem niepełnych (ułomnych) osób prawnych.c. której ustawa przyznaje zdolność prawną. przyznających takim spółkom możliwość naby­ wania we własnym imieniu praw i zaciągania zobowiązań oraz pozywania i by­ cia pozywanymi.d. Wskazana jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną.d. wprowadziła w odniesieniu do przedsiębiorców pojęcie firmy jako ich oznacze­ nia. że nie ma w niej instrumentów chroniących kontrahentów przed zarzutem. Nie ma jednolitej interpretacji zakresu znaczeniowego tych cech. Oznacza to podejmowanie decyzji gospodar­ czych na własne ryzyko i z reguły na własny rachunek. a także prowadzenia przedsiębiorstwa pod własną firmą. Brak choćby jednej z ustawowych cech (np. spółki ko­ mandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne.g. że dany podmiot nie prowadzi działalności gospodarczej pomimo wpisu do rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej. Natomiast firmą osoby . jakim jest ustawa o s. zwłaszcza zorganizowania i ciągłości. jak też osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą praw­ ną.d. brak zamiaru ciągłego prowa­ dzenia działalności) powoduje. a także zawierająca inne określenia dowolne obra­ ne. Takimi jednostkami są spółki osobowe. zgodnie z którą oznacza ona uczestniczenie w obrocie gospodarczym w sposób uzasadniający przekonanie.s. skoro ustawa nic przyznaje im zdolności prawnej. kodeks cywilny wprowadza częściowo inne pojęcie przedsiębiorcy. której ustawa przyznaje zdolność prawną. Grykiel proponuje własną definicję działalności gospo­ darczej. Pojęcie przedsiębiorcy Podmiot podejmujący i wykonujący działalność gospodarczą jest określany przez ustawę o s. Może nim być osoba fizyczna. aby dany pod­ miot we własnym imieniu podejmował i wykonywał działalność gospodarczą w wyżej podanym rozumieniu.h. Grykiel. niezależność i etyka zawodowa.h.6. ale również inne podmioty. nie ma możli­ wości zweryfikowania faktu występowania przedmiotowych cech tej działalno­ ści. jak np.Nie bez racji zarzuca też tej definicji. Ustawowa definicja przedsiębiorcy uznaje zatem nie spółkę cywilną. Trzeba zaznaczyć. stowarzyszenia niezarejestrowane. że ma się do czynienia z samodziel­ nym podmiotem zarobkowo trudniącym się świadczeniem dla innych. przedsiębiorcami są ponadto spółki kapitałowe w organizacji. Powołany autor uważa te ele­ menty omawianej definicji za zbędne tak samo. że znowelizowany w 2003 r. związanie tajemnicą zawodową. Zgod­ nie z k. przy ponoszeniu odpo­ wiedzialności cywilnej oraz publicznoprawnej za wyniki finansowe określonej działalności gospodarczej. Zgodnie z ustawą o s. Kodeksowa definicja przedsiębiorcy znajduje zastosowanie do wszelkich sto­ sunków cywilnoprawnych z udziałem podmiotów profesjonalnie prowadzących działalność gospodarczą.s. osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną. jak również istnienie samorządu zawodowego. jak też działalności gospodarczej. W dodanych przepisach kodeksowych o przedsiębiorcach i ich oznaczaniu przedsiębiorca jest zdefiniowany jako osoba fizyczna. Jak wykazuje J. Ta interesująca propozycja powinna być brana pod uwagę w zakresie rozumienia pojęcia działalności gospodarczej na gruncie prawa cywilnego. za przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. ale wspól­ ników takiej spółki za przedsiębiorców W świetle szczególnych ustaleń k. mianem przedsiębiorcy. szczególne sposoby wynagradzania oraz ponoszenia odpowiedzial­ ności zawodowej. że określonej działalności nie można uznać za działalność gospodarczą. a trudno bez zastrzeżeń przyjąć. W konsekwencji J.. Przeciwstawienie działalności gospodarczej i działalności zawodowej doko­ nane w kodeksowej definicji przedsiębiorcy jest nielogiczne i wprowadzające w błąd. pod którym działają.s. nakazuje odpowiednio stosować przepisy o osobach prawnych. gdyż wykonywana we własnym imieniu przez osobę fizyczną działal­ ność gospodarcza mieści w sobie pojęcie działalności zawodowej. 2.

będącego formalnie samo­ dzielnym przedsiębiorcą. Liechtensteinu oraz Norwegii. że art. z Islandii. samozatrudnienia oraz zakładania i pro­ wadzenia przedsiębiorstw. Prawo to wynika bezpośrednio z art. że firma nie może wprowadzać w błąd. jest w istocie zbędne.. a przedsiębiorca może jedynie upoważnić innego przedsiębiorcę do korzystania ze swej firmy. co nie wyklucza włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy.g. Przy tym to pojęcie przedsiębiorcy jest obecnie używane w ustawie o usługach turystycznych w szerokim znaczeniu. Trzeba podkreślić.g. Do takiego bowiem rozumienia tych pojęć odwołuje się w obecnym brzmieniu ustawa o usługach turystycznych. krajowego) i przedsiębiorcy zagranicznego mają podstawowe znaczenie dla świadczenia usług turystycznych na terytorium RP. jak też nabywania udziałów w przedsiębiorstwach na obszarze całej Wspólnoty. Taki oddział ma obowiązek używać nazwy przedsiębiorcy zagranicznego w języku państwa jego siedziby wraz z przetłumaczoną na język polski nazwą formy prawnej przedsię­ biorcy.. bądź w sposób bezpośredni przez utworzenie w RP niesamodzielnego prawnie oddziału.d. czyli tzw.g. Generalnie w odniesieniu do firmy ważna jest zasada ujawniania firmy i jej zmiany we właściwym reje­ strze. Musi być także ustanowiona w oddziale osoba upoważniona do reprezentowania przedsiębiorcy zagranicznego. a więc także na terytorium Polski. państw EOG nienależących do UE oraz innych państw.g. 43 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską wymaga to spełnienia warun­ ków określonych przez prawo państwa przyjmującego dla własnych obywateli. 2 tej ustawy utracił moc w stosunku do państw członkowskich UE i dniem przyjęcia Polski do Unii.d. podległego organizacyjnie danemu przed­ siębiorcy zagranicznemu. W świetle ustaleń tej ustawy takimi osobami zagranicznymi są osoby fizyczne mające stałe miejsce zamiesz­ kania za granicą (ale z wyjątkiem obywateli polskich). Trzeba także podkreślić. gdyż obejmuje przedsiębiorcę i przedsiębiorcę zagranicznego w rozumieniu ustawy o s. wtórną swobodę przedsiębiorczości. 43 Traktatu o ustanowieniu Wspólnoty Europejskiej i jego powtórzenie w ustawie o s. Omówione pojęcia przedsiębiorcy (w domyśle. pierwotnej swobody przed­ siębiorczości. Od omówionego pojęcia przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy o s. któ­ rzy mogą korzystać ze swobody przedsiębiorczości na podstawie umów zawar­ tych przez te państwa ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi. Nowe regulacje prawne ograniczyły jednak niektóre wymagania for­ malne oraz ujednoliciły terminologię.d. Tak rozumiani przedsiębiorcy zagraniczni mogą w Polsce prowadzić działalność gospodarczą w sposób po­ średni przez utworzenie powiązanego (kapitałowo oraz ewentualnie także per­ sonalnie) z danym przedsiębiorcą podmiotu prawa. mogą podejmować i wykonywać działalność go­ spodarczą na terytorium Polski na takich samych zasadach. że firma nie może być zbyta. osoby prawne z siedzibą za granicą oraz jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi. Zgodnie z ustawą o s. jeżeli umowy z klientami o świadczenie tych usług są zawierane w Polsce.d. jeżeli nie wpro­ wadza to w błąd. dla których wymagane jest uzyskanie wpisu do rejestru przedsiębiorców. W odróżnieniu od oddziałów przedsiębior­ ców zagranicznych. prowadzonego przez ministra właściwego do spraw gospodarki. utworzenie przedstawicielstwa wymaga tylko wpisu do reje­ stru przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych.50 Rozdział 2 Wprowadzenie do prawa działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji 51_ fizycznej prowadzącej we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawo­ dową jest jej imię i nazwisko. Z kolei w kwe­ stii tworzenia przez przedsiębiorców zagranicznych przedstawicielstw z siedzibą na terytorium RP omawiana ustawa ogranicza zakres działania takiego przedsiawicielstwa wyłącznie do prowadzenia działalności w zakresie reklamy i pro­ mocji przedsiębiorcy zagranicznego.g.d. Kodeks cywilny ustala też istotny warunek. . Stosu­ je się to odpowiednio do przedsiębiorców zagranicznych z innych państw. osoby zagranicznej wykonującej działalność gospodarczą za granicą. Zgodnie z art. miejsce jej prowadzenia oraz innych dowolnie obranych określeń. chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej. aby w Polsce było dopuszczalne zawieranie w ich imieniu umów z klientami o świadczenie usług turystycznych. obejmującej prawo do bezpośredniego podejmowania przez oby­ wateli państw członkowskich UE tzw. a także prowadzić oddzielną rachunkowość w języku polskim zgodnie z przepisami o rachunkowości. należy odróżnić pojęcie przedsiębiorcy zagranicznego. ale po­ siadające zdolność prawną z siedzibą za granicą. Ustawa ta określa wa­ runki świadczenia usług turystycznych przez przedsiębiorców na terytorium RP i za granicą. Zasady tworzenia w Polsce oddziałów i przedstawicielstw przedsiębiorców zagranicznych określa ustawa o s. że oddział może wykonywać działalność gospodarczą wyłącznie w za­ kresie przedmiotu działalności przedsiębiorcy zagranicznego. Warto wspomnieć o ustaleniu ustawy o s. Takie szczególne potraktowanie obejmuje zarazem przed­ siębiorców zagranicznych z państw Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) nienależących do UE. tj. w szczególności co do osoby przedsiębiorcy. osoby zagraniczne z państw członkowskich UE. które zawarły ze Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi umowy o korzystaniu ze swobody przedsiębiorczości. jak obywatele polscy. czy przedmiotu lub miejsca działalności. Obecnie zatem tylko przedsiębiorcy spoza UE oraz EOG muszą utworzyć oddział z siedzibą na terytorium RP. Konieczne jest odwołanie się do pojęcia tzw.d. Prawo do tworzenia oddziałów i agencji przez przedsiębiorców wspólnoto­ wych na terytoriach innych państw członkowskich UE oznacza tzw.g. Zasadą jest po­ nadto konieczność dostatecznego odróżniania się firmy przedsiębiorcy od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku. która generalnie powtarza uprzednio obowiązujące w tych kwestiach regulacje prawa działalności gospodarczej z 1999 r.

Ten sektor prywatny w rekreacji obejmował na początku lat dziewięćdzie­ siątych ub. oraz prawem UE. Kanadą. ale usługi rekre­ acyjne występują też w działalności takich podmiotów. Australią i Argentyną. Organizowanie działalności w dziedzinie rekreacji należy zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej z 1996 r. Od dawna jednak organizowaniem zajęć. Ja­ ponią. Niektóre komunalne jednostki organizacyjne. Akademickiego Związku Sportowego. utrzymywanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej. rozwijając się nadal w szybkim tempie. przy czym niektó­ re z nich działają na podstawie zawartych umów spółki cywilnej. i obecnie utrzymuje się na tym po­ ziomie. wieku prawie 3 tys. Jednakże umowa międzynarodowa może w tych sprawach stanowić inaczej. Inne for­ my organizacyjne są w tym zakresie rzadziej wykorzystywane. Przez te ostatnie jednostki należy rozumieć wspomniane już wyżej niepełne osoby prawne. Podobnie wyglądają liczby przedsiębiorców będących organizatorami rekre­ acji. 2.s. jak też przystępowania do takich spółek oraz obejmowania bądź nabywania ich udziałów lub akcji. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadąjące osobowości prawnej.d. Chinami. z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcyjnej. zawodów i imprez spor­ towo-rekreacyjnych zajmowały się przede wszystkim jednostki organizacyjne działające na zasadzie non profit. Obejmuje on zarówno przedsiębiorców świadczących usługi rekreacyjne w celach zarobkowych. regulujące zasady takiego wypoczynku wyraźnie nie odróżnia takiej sytuacji od działania w celach niezarobkowych szkół i placówek oświatowych oraz innych organiza­ torów wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Polskiego Związku Sportu Niepełnosprawnych „Start". Są to m. • szczególnego zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony udzielonego w okolicznościach określonych w ustawie o cudzoziemcach z 2003 r • zgody na pobyt tolerowany. Takie umowy międzynarodowe o wzajem­ nym popieraniu i ochronie inwestycji Polska zawarła m. którym odrębne przepisy ustawowe przyznały zdolność prawną.in.g.7. Zadania w tym zakresie są wykonywane zwłaszcza przez: • popularyzację walorów rekreacji ruchowej. Dla jednostek samorządu terytorialnego są to tzw. Zamiast zbyt długiego określenia „prowadzący działalność w dziedzinie rekreacji" w tym podręczniku jest używany termin „organizator rekreacji". do prawic 12 tys. uczniowskie kluby sportowe. czy wspólnoty wyznaniowe. ośrodki sportu i rekreacji. Część tych podmiotów działa na zasadzie non profit i pobierane przez nich opła­ ty za świadczone usługi rekreacyjne pokrywają jedynie koszty świadczenia tych usług albo też część tych kosztów pokrywają rozmaite dotacje lub sponsorzy. Ponadto w dziedzinie rekreacji prowadzą działalność dosyć liczne spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i fundacje. do obowiązków organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego oraz klubów sportowych. czyli ich niedyskryminacji w porównaniu z przedsiębior­ cami polskimi. podmiotów i wzrósł na początku obecnego wie­ ku do ponad 10 tys. zajmują się bezpośrednio organizacją działalności rekreacyjnej. że obecne regulacje ustawy o s. Są nimi głównie osoby fizyczne mające status prawny przedsiębiorcy. Przy tym wskazane przepisy ustawy o s.d. jak zwłaszcza tzw.in. • korzystają z ochrony czasowej w RP. utrzymały w odniesieniu do działalności zagranicznych inwestorów w Polsce zasadę trak­ towania narodowego. Ich liczba wzrosła w lalach dziewięćdziesią­ tych ub. • tworzenie. . że mają kwalifikowany status prawny w jednej z poniższych postaci: • zezwolenia na osiedlenie się.g. a także kilkadziesiąt spółek akcyjnych. czy parafialne kluby sportowe.h.52 Rozdział 2 Wprowadzenie do prawa działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji 53 Z kolei cudzoziemcy będący obywatelami innych państw niż wyżej wy­ mienione mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą na teryto­ rium RP na takich samych zasadach jak obywatele polscy pod warunkiem. jednostki organizacyjne Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej. prowa­ dzącymi działalność w dziedzinie rekreacji mogą być osoby fizyczne. zadania własne. jak kluby i inne jednostki organizacyjne Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe. wieku z ok. takie podmioty. z USA. • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego WE. • szkolenie kadry instruktorów i kierowanie ich do prowadzenia zajęć rekre­ acyjnych. zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych. Jednak właśnie przedsiębiorcami są często organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Generalnie można stwierdzić. • statusu uchodźcy. podmiotów. • organizowanie zajęć. chociaż rozporządzenie MEN z 1997 r. Organizator rekreacji Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie szczegółowych zasad i warun­ ków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej z 2001 r. jak i wszelkie inne podmioty organi­ zujące odpłatnie lub nieodpłatnie działalność w dziedzinie rekreacji ruchowej. są obecnie zharmo­ nizowane z ustaleniami k. jak spółdzielnie. Organy administracji rządowej i samorządowej mają za zadanie w szczegól­ ności tworzenie odpowiednich warunków materialno-technicznych dla rozwoju rekreacji ruchowej. Tacy organizatorzy turystyki nie mogą być oczywiście uważani za przedsiębior­ ców. związki zawodowe. komandytowo-akcyjnej. jakimi są jednostki organizacyjne. 4 tys. Natomiast wszystkie inne osoby zagraniczne mają prawo do podejmowania i wykonywania w Polsce działalności gospodarczej wyłącznie w formie spółki komandytowej.

Niestety nie ma ustawowego sprecyzowania pojęcia uczciwej konkurencji jako wzorca postępowania przedsiębiorców. w odniesieniu do wykonywania zadań przewodnika turystycznego i pilota wycieczek. definiuje jedynie czyny nieuczciwej konkurencji. w której muszą być ściśle przestrzegane przepisy budowlane. zdrowia ludz­ kiego i moralności publicznej. bądź światowy obrót przekraczający rów­ nowartość 1 miliarda euro. Kwestie te są umówione bliżej w następnych punktach tego roz­ działu podręcznika. zgodnie z którymi podejmowanie.8. Zasada legalności znajduje poza tym wyraz w obowiązku ustalonym przez usta­ wę o s.d.. małych i średnich przedsiębiorców.g.g. aby działalność gospodarcza była wykonywana bezpośrednio przez osobę legitymu­ jącą się posiadaniem uprawnień zawodowych wymaganych przez przepisy szczególne.d. przeciwpożarowe oraz sanitarne.d. Pierwszą z nich jest zasada wolności działal­ ności gospodarczej.. poddaje kontroli koncentrację przedsiębiorców mających łączny obrót na terytorium RP powyżej.g. wykonywania i zakończenia działalności gospodar­ czej. proklamowanym w orzecznictwie ETS. Uzasadnione jest też nałożenie na przedsiębiorców przez ustawę o s. Ma to szczególne znaczenie w działalności hotelarskiej. dotyczące udzielania przedsię­ biorcom przez państwo pomocy publicznej. Dalsze sprecyzowanie zasady legalności nastąpiło w przepi­ sach ustawy o s. Zakazane jest wprowadzanie przez prawo zarówno ustaleń o charakterze dyskryminacyjnym. Daje temu wy­ raz Karta Praw Podstawowych UE z 2000 r. których nie wymagają obowiązujące przepisy prawne. wykonywania lub zakończenia działalności gospo­ darczej. Również od strony negatywnej podchodzi do tego problemu ustawa o ochronie konkuren­ cji i konsumentów z 2007 r. poddaje podejmowanie i wykonywanie działalności gospo­ darczej kilku ważnym zasadom. Tę zasadę równości wynikającą z Konstytucji RP dodatkowo podkreślają ustalenia ustawy o s. jeśli wiążą się z ogólnym interesem Wspólnoty. dopuszczając jej ograniczenie jedynie w drodze ustawy i tylko ze względu na ważny interes publiczny. zobowiązujących przedsiębiorców do spełnienia określonvch przepisami prawa warunków wykonywania działalności gospodarczej. Takich uprawnień wymaga np. a także odnoszące się do stwarza­ nych przez państwo korzystnych warunków dla funkcjonowania i rozwoju mi-f kroprzedsiębiorców. że uczciwa konkurencja to zwiększone wymagania wobec przedsię­ biorcy w porównaniu z wynikającymi z ustawy o zwalczaniu nieuczciwej kon­ kurencji z 1993 r.g. . przejęła z prawa działalności gospodarczej z 1999 r.g.d.d. dokonane przez przepisy zakazujące organowi administracji publicznej żądania od przedsiębiorcy spełnienia dodatkowych warunków.d.g. jak też uprzywilejowującym. sieci teleinformatycznych lub druków bezadresowych. Takie prawo nic ma charakteru absolutnego i jego ograni­ czenia są dopuszczalne..54 Rozdział 2 Wprowadzenie do prawa działalności gospodarczej w turystyce i rekreacj 55 2. ustawa o usługach turystycznych z 1997 r. W szczególności nie można żądać przedstawienia dokumentów lub ujawnienia danych. dotyczących w szczególności ochrony przed zagrożeniem życia. Tym związkom dają wyraz przepisy ustawy o s. Ustawa o s.g. a także ochrony środowiska. która ustanowiła zasadę wolności działalności gospodarczej.. która zakazuje praktyk ograniczających konkuren­ cję. Znajduje to zastosowanie także do sytuacji oferowania towarów lub usług w sprzedaży bezpośredniej lub sprzedaży na odległość za pośrednictwem środ­ ków masowego przekazu.g. 50 min euro.. Trzeba też wspomnieć o obowiązku nało­ żonym na przedsiębiorców przez ustawę o s. przyzwoitym przedsiębiorcy.. że wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się daną cechą istotną w równym stopniu powinny być trak­ towane równo. Zasada równości praw w sferze działalności gospodarczej oznacza zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego. wyraźne odwołanie się do zasady uczciwej konkurencji w działalności gospodarczej. pojęcia wolności w zakresie podejmowania. Także uregulowana w różnych ustawach kwestia zakazu zajmowania się interesami konkurencyjnymi nie odnosi się do zagadnień konkurencji od strony pozytywnej. z zachowaniem warunków określonych przepisami prawa. nakazującym zapewnienie. W literaturze przedmiotu zostało wyrażone stanowisko. Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej kon­ kurencji z 1993 r. ściśle związana z zasadą równości praw oraz zasadą legal­ ności podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. oraz Uzależniania od takich warunków swojej decyzji w sprawie podjęcia. jak również zakazuje praktyk naruszających zbioro­ we interesy konsumentów. aby płatności przez przedsiębiorców od innych przedsiębiorców były dokonywane lub przyjmowane za pośrednictwem rachunku bankowego. gdy jednorazowa wartość transakcji przekracza równowartość 15 tysięcy euro. Zasady działalności gospodarczej Ustawa o s..d. Taki charakter mają ustalenia Konstytucji RP z 1997 r. Z kolei zasada legalności wymaga spełnienia warunku określonego w usta­ wie o s. nieprzewi­ dzianych przepisami prawa. a przy tym nie stanowią nieproporcjonalnego i niedopuszczalnego wkroczenia w prawa przedsiębiorców oraz nie naruszają istoty prawa podstawowego. Uczciwość w konkurowaniu oznacza odwołanie się do prze­ ciętnego wyobrażenia o porządnym. wyko­ nywanie i zakończenie działalności gospodarczej jest wolne dla każdego na równych prawach. omówione w dalszych punktach tego rozdziału podręcznika. Wolność gospodarcza jest jednym z praw podstawowych.g. odsyłając przy tym do szczegółowych regulacji ustawodawstw państw członkowskich oraz panujących w tych państwach zwyczajów. Podkreślenia wymaga doprecyzowanie w ustawie o s. że przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą po uzyska- niir wpisu do rejestru przedsiębiorców w KRS albo do ewidencji działalności gospodarczej.d. która zalicza do tych praw wol­ ność gospodarczą.d.g. Muszą być zatem stosowane takie same kryteria prawne wobec wszystkich przedsiębiorców będących w podobnej sytuacji.d. obowiązków w zakresie oznaczania oferowanych towarów lub usług..

a w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców . jak zwłaszcza zapewnianie wglądu do PKD oraz urzędowych formularzy wniosków rejestrowych dla spółek jawnych. Ma istotne znaczenie. Niektóre organizacje samorządu gospodarczego podejmują próby ustalania kodeksu etyki przedsię­ biorców. Realizacja tej zasady jest w praktyce jednak z natury rzeczy utrudniona.d. które mają moc dokumentów urzędowych. Zupełnie nową zasadą wprowadzoną przez ustawę o s. do których kiedyś odsyłał kodeksu zobowiązań z 1933 r. innych organiza­ cji społecznych i zawodowych. jak również wyjątków od ograniczenia maksymalnego czasu trwania kontroli. małego i średniego przedsiębiorcy nie może przekraczać 4 tygodni w jednym roku kalendarzowym. jak też z rejestru dłużników niewypłacalnych. W razie rozbieżności między wpisem do KRS i\ ogłoszeniem we wskazanym dzienniku obowiązuje wpis w rejestrze. To niezbyt precyzyjne sformułowanie nawiązuje do zwyczajów uczciwego obrotu.. gdyż to mający odmienne interesy przedsiębiorca ma dokonywać oceny słuszno­ ści interesów konsumentów. oddziały przedsiębiorców za­ granicznych działające na terytorium RP. Znalazło to wyraz w ustalonych w ustawie o s. Odnosi się ona do wszelkich stosunków wskazanych organów z przedsiębiorcami.9.d. ustaliła.s.d. ustalona w ustawie o s. W obecnym brzmieniu jej ustalenia prze­ widują. co dotyczy także organi­ zacji i podmiotów o statusie organizacji pożytku publicznego. w szczególności w zakresie kontroli i nadzoru. Należy 2. jest zasada po­ szanowania uzasadnionych interesów przedsiębiorcy przez organy admini­ stracji publicznej.d. • utworzenie i eksploatacja połączeń KRS i wskazanego katalogu w systemie informatycznym. jeżeli zostały wydane w formie papierowej.8 tygodni. fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. ale również z rejestru stowarzyszeń. Również znowelizowane przepisy kodeksu cywilnego odwołują się do dobrych obyczajów naruszonych przy roz­ poczęciu lub prowadzeniu negocjacji. fundacje i inne organizacje społeczne.g. innych organizacji społecznych i zawodowych.h. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych i spółdzielnie europejskie. które podejmują działalność gospodarczą. Obecnie do dobrych obyczajów odwołuje się ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkuren­ cji z 1993 r. W tej ostatniej kwestii ustawa o s.g. przedsiębiorstwa pań­ stwowe.g. główne oddziały zagranicznych zakła­ dów ubezpieczeń oraz europejskie spółki akcyjne. Jednostka ta wydaje też za odpłatno­ ścią z katalogu dokumentów spółek drogą elektroniczną kopie oznaczonych dokumentów. Zasady prowadzenia Krajowego Rejestru Sądowego Zasady wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego określa ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym z 1997 r. w tym spółki osobowe i kapitałowe. odwołuje się ponadto do zasady poszanowania dobrych obyczajów w działalności gospodarczej. że omawiany rejestr prowadzą w systemie informatycznym właściwe miejscowo sądy rejonowe (sądy gospodarcze). Powołana ustawa ()vła już wielokrotnie nowelizowana. fundacji oraz publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Nowe podejście do wykonywania zobowiązań przez przedsiębiorców wyraża zasada poszanowania słusznych interesów konsumentów. spółdzielnie. Jednakże znaczenie tych po raz pierwszy w polskim prawie ujętych zasad ogólnych zmniejsza znaczna liczba ustawowych wyjątków od zakazu równoczesnego prowadzenia więcej niż jednej kontroli działalności przedsiębiorcy. np.g. KRS jest jawny i każdy ma prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze za pośrednictwem Centralnej Informacji KRS. Przy tym gminy wykonują jako zadania zlecone niektóre czynności pomocnicze związane z prowadzenie reje­ stru. stru przedsiębiorców. mającej swoje oddziały przy saldach rejestrowych. Bezpłatnie zaś są udostępniane przez Inter­ net podstawowe informacje o podmiotach wpisanych do rejestru przedsiębior­ ców i do rejestru stowarzyszeń. zasa­ dach ogólnych wykonywania kontroli przedsiębiorców przez organy admini­ stracji publicznej.d. Zadaniem tej Centralnej Informacji jest obecnie: • prowadzenie zbioru informacji KRS oraz elektronicznego katalogu dokumen­ tów spółek. Wpisowi do rejestru przedsiębiorców podlega obecnie 17 rodzajów podmio­ tów. wyciągi i zaświadczenia oraz udziela informacji z rejestru.g. towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. • udzielanie informacji z tego rejestru oraz przechowywanie i udostępnianie kopii dokumentów ze wskazanego katalogu. ale szczególne znaczenie mają właśnie stosunki związane z czynnościami kontrol­ nymi i nadzorczymi. w zakresie działalności reklamowej. oraz przepisy k. zgodnie z którą KRS składa się nic tylko z reje- . Dopiero w razie sporu sądowego wskazana zasada może realnie wpływać na postępowanie przedsiębiorcy. z 2000 r. oraz do dobrych obyczajów kupieckich stanowiących wzorzec postępowania przewidziany w kodeksie handlowym z 1934 r. że wpisy do rejestru przedsiębiorców generalnie pod­ legają obowiązkowi ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. a także do sprzeczności z dobrymi oby­ czajami postanowień umowy zawieranej z konsumentem. że czas trwania wszystkich kontroli u mikroprzedsiębiorcy.56 Rozdział 2 yyprowadzenie do prawa działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji 57 Ustawa o s. Od dnia ogłoszenia w tym dzienniku urzędowym nikt nie może zasłaniać się niezna­ jomością ogłoszonych wpisów.. jako że wówczas organ niezależny w postaci sądu dokonuje oceny zachowania danego przedsiębiorcy w świetle omawianej zasady. które są poświadczane za zgodność z dokumentami znajdującymi się w aktach rejestrowych podmiotu. Centralna Informacja KRS wydaje odpłatnie odpisy. Do wymienionego rejestru podlegają dodatkowo wpisowi te stowarzyszenia.

prowadzące do przeniesienia ewidencji działalności gospodarczej z gmin do urzędów skarbowych.g. Omawiana ustawa ograniczyła zakres koncesjonowania. w tym wprowadzonej przez ustawę o s. gdyż zasadą jest udzielanie koncesji na czas oznaczony.d. zezwoleń. umożliwi przy składaniu wniosku o pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców albo do ewidencji działalności gospodarczej jednoczesne złożenie wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej (REGON). ewidencji działalności gospodarczej. że do istoty koncesji należy uznaniowość organu koncesyjnego. Jawność tej ewidencji ulegnie w przyszłości poszerzeniu dzięki jej prowadzeniu w systemie informatycznym i utworzeniu Centralnej Informacji o Działalności Gospodarczej.d.d. Szczegółowy zakres i warunki wykonywania działalności gospodarczej pod­ legającej koncesjonowaniu określają przepisy odrębnych ustaw.g.10.g. . W odniesieniu do przewozów lotniczych czyni to prawo lotnicze z 2002 r. Tego rodzaju reglamen­ tacja prawna ma miejsce jedynie w sytuacji.g. Takie dodatkowe wnioski sąd rejestrowy lub or­ gan ewidencyjny będą z urzędu przesyłać do właściwych organów urzędowych rejestrów wraz z dokumentami potwierdzającymi dokonanie wpisu do rejestru1 przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej. Dopiero w przyszłości ustawa o s. Ustawa la wyznaczyła jako organ koncesyjny Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.g. oraz wykazania.g. nie krótszy niż 5 lat i nic dłuższy niż 50 lat. Ewentualne wprowadzenie koncesji w innych dziedzinach ze względu na ważny interes publiczny wymagałoby zmiany ustawy o s. Warto też wspomnieć o pla­ nowanych zmianach ustawy o s.g. Są do niej wpisywani przedsiębiorcy będący oso­ bami fizycznymi. Organ ten działa na podstawie ustaleń rozporządze­ nia 2407/92/EWG w sprawie koncesjonowania przewoźników lotniczych.d. które umożliwią przedsiębiorcom zawie­ szanie wykonywania działalności gospodarczej na oznaczony okres w danym roku kalendarzowym. w tym mające zna­ czenie dla turystyki przewozy lotnicze oraz usługi ochrony osób i mienia. Formy prawne reglamentacji działalności gospodarczej Ustawowym ograniczeniem zasady wolności działalności gospodarczej są ustalenia dotyczące koncesji. 2.11. Wprowadzając wreszcie w życic zasadę pełnej reje­ stracji przedsiębiorcy w pierwszym organie rejestrowym. Należy podkreślić.d. Ta ewidencja miała być do końca 2006 r. 2. oraz kilku innych ustaw.. a organem ewidencyj­ nym jest wójt (burmistrz lub prezydent miasta). a w końcu 2003 r. Rządowe plany przewidują zmiany ustawy o s. obejmując nim jedynie sześć dziedzin. ustala warunki lej działalności przy zapewnieniu jej względnej stałości.58 Rozdział 2 Wprowadzenie do prawa działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji 59 podkreślić istnienie domniemania prawnego. tzw. gdy określona dziedzina działalno­ ści gospodarczej ma szczególne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa lub oby­ wateli albo przemawia za tym inny ważny interes publiczny. Natomiast udzielanie koncesji dotyczących ochrony osób i mie­ nia. zgłoszenia identyfikacyjnego w celu nadania przez urząd skarbowy numeru identyfikacji podatkowej (NIP).d. mających znaczenie zwłaszcza w hotelarstwie. Dotychczas wymienioną ewidencję prowadzą gminy jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. które kompetencje w zakresie udzielania koncesji na przewozy lotnicze przyznaje Prezesowi Urzę­ du Lotnictwa Cywilnego. ustalonych przez ustawę o s. odpowiednio zweryfikowanym zgodnie •i ustaleniami ustawy o podpisie elektronicznym z 2001 r. wejście w życic przepisów dotyczących omawianej ewidencji.d. licencji przewozowych i innych form reglamentacji działalności gospodarczej. prowadzona na za­ sadach określonych przez prawo działalności gospodarczej z 1999 r. Organ ten wyraża­ jąc w postaci koncesji zgpdę na podjęcie i wykonywanie oznaczonej działalności gospodarczej przez danego przedsiębiorcę. działalności regulowanej. Wnioski o wpis będą mogły być składane w formie elektronicznej i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym znakowanym czasem. Zapewni to spójność danych i szybkość rejestracji oraz zmniejszy uciążliwość związaną z konieczno­ ścią odrębnego załatwiania spraw w poszczególnych rejestrach. jak leż zgłoszenia płatnika składek (zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych). ale z po­ wodu niestworzenia specjalnego systemu informatycznego oraz zmiany rządo­ wych koncepcji w tym zakresie odsunięto w czasie aż do 1 października 2008 r. Rozwiązania te powinny sprzyjać liberalizacji polskiej gospodarki. Zasady prowadzenia ewidencji działalności gospodarczej Dla osób fizycznych podejmujących działalność gospodarczą planowane pierwotnie wpisy do KRS zostały najpierw dwukrotnie odroczone. Zadaniem tej Centralnej Informacji będzie prowadzenie zbioru informacji o danych zawar­ tych w omawianej ewidencji oraz udzielanie każdemu informacji o wpisach i wydawanie za odpłatnością stosownych zaświadczeń. następuje na podstawie ustawy o ochronie osób i mienia z 1997 r. Nadal więc obowiązują wskazane regulacje prawa działalności gospodarczej z 1999 r. ustawa o s. ma zrealizować postulaty przedsię­ biorców dotyczące uproszczenia procedur rejestracji jako warunku rozpoczęcia działalności gospodarczej.. które znajduje bezpośrednie zastosowanie na terytorium RP jako państwa człon­ kowskiego UE.. że dane wpisane do KRS są praw­ dziwe. ostatecznie zdecydowano o utrzymaniu istniejącej od 1988 r. że dana działalność nie może być wykonywana jako wolna lub po uzyskaniu wpisu do rejestru działalności regulowanej albo za zezwoleniem.

kadrowe oraz inne. Nie ma tutaj miejsca na uznaniowość organu zezwalającego.60 Rozdział 2 w p r o s z e n i e do prawa działalności gospodarczej w turystyce i rekreacji 61 Uslawa o s. także organizowanie polowań dla cu­ dzoziemców oraz polowań za granicą jako usług turystycznych. której wykonywanie wymaga speinienia szczególnych warunków. wystarcza pisemny wniosek przedsiębior­ cy o wpis do rejestru działalności regulowanej oraz złożenie przez przedsiębior­ cę oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania tej działalności.d. usługi detektywistyczne. Taką właśnie działalnością wolną są wszelkie zarobkowo świadczone usługi rekreacyjne. ale również od uzyskania wpi­ su do rejestru działalności regulowanej. słowniczku ustawowym ustawy o s.d. wymagają uzyskania licencji wspólnotowej równo­ ważnej w istocie zezwoleniu. określonych przepisami prawa. organizowanie wyścigów konnych. objętej obo­ wiązkiem uzyskania zezwolenia. po stwierdzeniu. gdyż działalność objęta koncesją lub zezwoleniem także wymaga spełnienia szczególnych warunków określonych przez odrębne ustawy. jako działalność gospodarcza.g.g. Zgodnie ze zmienioną w 2004 r. Mianowicie przepisy tej ustawy uza- iPtniaią wykonywanie działalności regulowanej od zaliczenia danego rodzaju ^Tałalności gospodarczej do działalności regulowanej przez przepis odrębnej 7stawv oraz od spełnienia przez przedsiębiorcę nie tylko szczególnych warun­ ków olcreślonych przepisami tej odrębnej ustawy. ustawę o systemie tachografów cy­ frowych z 2005 r. W porównaniu z zezwoleniami działalność regulowana jest znacznie łagod­ niejszą i odbiurokratyzowaną formą reglamentacji działalności gospodarczej. wprowadzoną przez ustawę o s.g. lokalowe. L . będącą nową formą reglamentacji działalności gospodarczej w Polsce. Miało to na celu poszerzenie zakresu wolności gospodarczej przez zastąpienie części zezwoleń warunkiem wpisu do rejestru działalności regulowanej. ograniczając się do wymienienia ustaw.g. Nadal nie wymaga też zezwo­ lenia działalność agentów turystycznych.d. Jest to defi­ nicja nieprecyzyjna. Natomiast działalność organizatorów turystyki i pośredni­ ków turystycznych jest obecnie uznana przez ustawę o usługach turystycznych za tzw.t a ponadto wspomniana ustawa o transporcie drogowym oraz ustawa o transpor­ cie kolejowym z 2003 r. Działalność regulowana została zdefiniowana w tzw.. prawo lotnicze z 2002 r. Objęło to ponad 20 dzie­ dzin działalności gospodarczej. w tym oprócz organizowania imprez turystycz­ nych i pośrednictwa turystycznego m. pojęcie działalności regulowanej można właściwie rozumieć. oraz ustawę o lasach z 1991 r. działalność kantorową. działalność regulowaną.d. Taki wniosek oraz wskazane oświadczenie składa się do organu prowadzącego rejestr określonej działalności regulowanej na podstawie przepi­ sów regulujących daną działalność gospodarczą. Tego rodzaju akty mają zasadniczo charakter związany i ich wydanie jest uzależnione jedynie od spełnienia ustawowo okre­ ślonych warunków wykonywania określonej działalności gospodarczej. działalności wolnej. nie zawiera żadnych przepisów ogólnych dotyczących ze­ zwoleń. Dopiero w połączeniu z innymi ustaleniami ustawy o s. Chodzi bowiem o dopusz­ czenie przedsiębiorcy do wykonywania określonej działalności.in. licencji lub zgody na wykonywanie działalności gospodarczej. prowadzenie stacji kontroli pojazdów oraz prowadzenie ośrodka szkolenia kierowców. W dzie­ dzinach związanych z turystyką takie zezwolenia są obecnie wymagane przez ustawę o transporcie drogowym z 2001 r. organi­ zowanie profesjonalnego współzawodnictwa sportowego. jak przygotowanie kapitałowe. technologiczne. że spełnia on ustalone usta­ wowo warunki takie. które wymagają uzyskania ze­ zwolenia. 7aodnie z przepisami ustawy o s. ustawą o usługach turystycznych działalność gospodarcza polegająca na organizowaniu imprez turystycznych oraz pośredni­ czeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycz­ nych nie wymaga obecnie uzyskania zezwolenia..d. zaliczająca się do tzw.g.

a także pokrycia zwrotu wpłat wniesionych przez klientów w przypadku niewykonania zobowiązań umownych. co ściśle wiąże się ze sobą.. Odróżniają one cztery okresy terytorialne działalności organizatorów turystyki i pośredników tury­ stycznych. bądź umowy ubezpieczenia na rzecz klientów. że usługi te są z reguły wy­ konywane daleko od miejsc zamieszkania klientów. a w przypadku osoby fizycz­ nej będącej przedsiębiorcą-jej adres zamieszkania. co czasem stawia tych ostatnich w trudnym położeniu. omówionych w rozdziale 9 podręcznika. wymagającej uzyskania wpisu w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. • złożenie marszałkowi województwa oryginałów dokumentów potwierdzają­ cych zawarcie kolejnych umów gwarancji lub ubezpieczenia na rzecz klien­ tów przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej Minimalną wysokość wskazanych zabezpieczeń finansowych określają obec­ nie dwa rozporządzenia Ministra Finansów z 2005 r. Wzory tego wniosku są zamieszczane na stronach internetowych poszczeoólnych samorządów województw. • imiona i nazwiska osób upoważnionych do kierowania działalnością przed­ siębiorcy oraz działalnością jego oddziałów. Oprócz zapewnienia spełnienia warunków określonych przez ustawę o usługach turystycznych takie oświadczenie przedsiębiorcy obejmuje też zaręczenie kompletności i zgodności z prawdą danych zawartych we wniosku o wpis do rejestru działalności regu­ lowanej. powstałych z zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych. Powołana ustawa wymaga ponadto dołączenia do wniosku oryginału umo­ wy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej bądź umowy ubezpieczenia na rzecz klientów. Ustawa o1 usługach turystycznych ustala więc dwa warunki wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych i pośrednictwa turystycznego: • zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. • innych państw oraz Wysp Kanaryjskich. stwierdzają­ cego spełnienie warunków wykonywania działalności w zakresie organizowa­ nia imprez turystycznych i pośrednictwa turystycznego. Zgodnie z tą ustawą organem właściwym do prowadzenia wskazanego rejestru działalności regulowanej jest obecnie marszałek województwa właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy lub siedzibę oddziału przedsiębiorcy zagra­ nicznego. « • numer identyfikacji podatkowej (NIP). Jest tam też dostępny wzór oświadczenia przedsiębiorcy. Taki wniosek o wpis powinien zawierać: • firmę przedsiębiorcy oraz jego siedzibę i adres. Taka umowa ma na celu zabezpieczenie pokrycia kosztów po­ wrotu klientów do Polski w razie niezapewnienia przez organizatora turystyki powrotu z wycieczki zagranicznej. t wskazanie głównego miejsca wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru oraz oddziałów. Wyjątkowo przedsiębiorca będący osobą fizyczną może złożyć wnio­ sek o wpis do rejestru działalności regulowanej również we właściwym organie ewidencyjnym. W szczególności odrębny rozdział 5 dotyczy wyjątkowo ważnych i rozbudowanych unormowań prawnych poświę­ conych świadczeniu usług hotelarskich. Organizowanie imprez turystycznych i pośrednictwo turystyczne jako działalność regulowana Spośród omówionych w poprzednim rozdziale rodzajów usług turystycznych w tym rozdziale są bliżej przedstawione tylko podstawy prawne organizowania imprez turystycznych i pośrednictwa turystycznego oraz uzyskiwania uprawnień przewodnika turystycznego i pilota wycieczek. • określenie zasięgu terytorialnego wykonywanej działalności. • państw sąsiadujących z Polską. Jest to konieczne z uwagi na pobieranie z góry opłat za usługi świadczone przez organizatorów turystyki oraz ich podwykonawców. . Na­ tomiast regulacje prawne dotyczące świadczenia innych usług turystycznych są omówione w innych partiach podręcznika. jak też ze względu na to.d. wskazując organ prowadzący rejestr danej działalności regulo­ wanej. • państw europejskich wymienionych we wskazanych rozporządzeniach z wy­ łączeniem Wysp Kanaryjskich oraz Obwodu Kaliningradzkiego.podstawy prawne świadczenia usług turystycznych 63^ ROZDZIAŁ *J Podstawy prawne świadczenia usług turystycznych 3. w tym z Federacji Rosyjskiej tylko Obwód Kaliningradzki.1.g. • określenie przedmiotu działalności. obejmujące terytoria: • wyłącznie Polski. Ustawa o usługach turystycznych zaliczyła działalność gospodarczą w zakre­ sie organizowania imprez^turystycznych i pośrednictwa turystycznego do dzia­ łalności regulowanej w rozumieniu ustawy o s. które powinno być dołączone do wniosku o wpis.

Wszystkie te kwoty wyrażone w euro są przeliczane na złotówki według średniego kursu tej waluty ogłoszonego przez NBP po raz pierwszy w roku. Oprócz dwóch omówionych warunków o charakterze gwarancyjno-finansowym wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych i pośrednictwa turystycznego wymaga też spełnienia trzeciego warunku o charakterze personalno-organizacyjnym. Bardzo znaczna jest też liczba przedsiębiorców tego rodzaju wykonujących działalność wyłącznie na obszarze Polski. wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania. Gdy zaś działalność danego pośrednika turystycznego odnosi sic do imprezy organizowanej przez przedsię­ biorcę wpisanego do rejestru działalności organizowanej. samodzielne przygotowywanie programów imprez turystycznych oraz wykonywanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek. że przedsiębiorcy z reguły obejmują swoim zakresem dzia­ łania więcej niż jeden wyżej określony zakres terytorialny. euro. Sześć lat wskazanej praktyki uznaje obecnie ustawa o usłu- . • niekarane za przestępstwa przeciwko zdrowiu i życiu. W tym bowiem ostatnim przypadku to minimum wynosi tylko 120 euro. że obowiązek posiadania gwarancji bankowej lub ubez­ pieczeniowej bądź umowy ubezpieczenia na rzecz klientów dotyczy całego okresu wykonywania działalności przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. euro. kierowanie jednostkami organizującymi imprezy turystyczne. to zawarta przez tego pośrednika umowa ubezpieczenia musi przewidywać na rzecz jednego klienta sumę gwarancyjną stanowiącą równowartość minimum 50 euro. Najwięcej organiza­ torów turystyki i pośredników turystycznych wykonuje działalność zarazem na terytorium Polski i państw sąsiadujących oraz państw pozaeuropejskich.64 Rozdział 3 Podstawy prawne świadczenia usług turystycznych 65 Warto zaznaczyć. W zależności od zasięgu terytorialnego wykonywanej działalności ustalana jest minimalna wysokość sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Natomiast w przypadku imprezy turystycznej organizo­ wanej w Polsce ta minimalna suma gwarancyjna na rzecz jednego klienta nie może być niższa od równowartości 20 euro. a 200 euro w odniesieniu do turystyki wyjazdowej do państw europejskich. gdyż ryzyko roszczeń klientów. Równowartość również 20 euro wyznacza minimalną sumę gwarancyjną w odniesieniu do takiego pośrednika turystycznego. z wyjątkiem państw sąsiadujących z Polską. to obecnie . • posiadające odpowiednią praktykę. wiarygodności doku­ mentów. w któfym umowa ubez­ pieczenia została zawarta. 6% rocznych przychodów z tytułu wykonywanej działalności. Przedsiębiorca bowiem powinien zapewnić kierowanie działalnością przedsiębiorstwa oraz działalno­ ścią jego jednostek organizacyjnych samodzielnie dokonujących czynności prawnych przez osoby: • z odpowiednim wykształceniem. Za taką praktykę omawiana ustawa uznaje samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych lub pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Podobnie są ustalone minimalne wymagania w tym zakresie dla przedsiębiorców pośredniczących na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych za granicą przez przed­ siębiorców zagranicznych nieprowadzących działalności w Polsce. pracę na stanowiskach związanych z przygotowywaniem i zawieraniem umów 0 świadczenie usług turystycznych. euro. Potwierdzeniem tej praktyki jest zaświadczenie o wpisie oso­ by fizycznej do ewidencji działalności gospodarczej albo zaświadczenie wydane przez jednostkę organizacyjną powierzającą zainteresowanemu czynności przy obsłudze turystów. Nie może jednak to być suma niższa niż równowartość 500 euro w przypadku imprez zagranicznych organizowanych w ramach turystyki wyjaz­ dowej do państw pozaeuropejskich i na Wyspy Kanaryjskie. euro. euro. który na zlecenie klienta pośredniczy w zawarciu umowy o świad- czenie usług turystycznych wyłącznie w Polsce. Wymaganie wykształcenia i praktyki ma na celu zapewnienie koniecznego profesjonalizmu w kierowaniu przedsiębiorstwem organizującym imprezy tury­ styczne oraz jego oddziałami i innymi jednostkami organizacyjnymi. Z kolei minimalna wysokość sumy gwarancyjnej na rzecz jednego klienta z tytułu zawartej umowy ubezpieczenia przez organizatora turystyki lub pośred­ nika turystycznego dla imprez organizowanych za granicą przez przedsiębiorcę nieprowadzącego działalności w Polsce to równowartość ceny danej imprezy turystycznej.to 7. Należy podkreślić. Natomiast organizatorzy oferujący imprezy tury­ styczne na całym świecie są objęci warunkiem sumy gwarancyjnej nie niższej niż równowartość 30 tys. po których przebiega trasa imprezy turystycznej. Treść takiej gwarancji lub umowy ubezpieczenia na rzecz klien­ tów musi obejmować upoważnienie dla marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki do wydawania dyspozycji wypłaty zaliczki na pokrycie kosztów powrotu klienta do kraju.5 tys. rośnie wraz z odległością od Polski obszarów. mieniu oraz przeciwko obrotowi gospodarczemu. Gwarantuje to przede wszystkim praktyka w obsłudze turystów. Przy tym dla organizatorów turystyki oferujących imprezy turystyczne wyłącznie w Polsce nie może to być suma niższa niż równowartość 4.5 tys. Drugi element brany pod uwagę przy określeniu minimalnej wysokości sumy tego rodzaju gwarancji.5 tys. jak rów­ nież w zakresie pośrednictwa turystycznego. Dla oferujących takie imprezy w Polsce oraz w państwach sąsiadujących to minimum wynosi 6 tys. a jeśli działalnością przedsiębiorcy są objęte terytoria innych państw europejskich . Pośrednicy turystyczni zaś pośredniczący na zlecenie klientów wyłącznie w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych na terytorium Polski oraz umów z organizatorami turystyki wpisanymi do rejestru działalności regulowanej mu­ szą posiadać gwarancje nic niższą niż równowartość 4.

a ukończenie innego typu szkoły średniej . Rejestr ten spełnia obecnie kilka istotnych funkcji. gdy organ ten wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku. Znaczenie ma również uprawnienie organu prowadzącego rejestr do sprostowania z urzę­ du wpisu do rejestru zawierającego oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym. Ta ostatnia idzie zresztą dalej. sporzą­ dzonej na wniosek zainteresowanego przez Biuro Informacyjne Krajowego Re­ jestru Karnego w trybie ustalonym przez ustawę o Krajowym Rejestrze Karnym z 2000 r. przy czym prefe­ rowane jest ukończenie studiów wyższych z zakresu turystyki i rekreacji. Podstawą prawną może być wydanie prawomoc­ nego orzeczenia zakazującego przedsiębiorcy wykonywania działalności objętej wpisem. jest nazwany przez ustawę o usługach turystycznych mianem rejestru organizatorów turystyki i pośredników tury­ stycznych. skompute­ ryzowanych czasach trudno zaakceptować tradycyjne metody prowadzenia reje­ strów publicznych. Ustawa o usługach turystycznych zawiera tylko kilka podstawowych ustaleń o zasadach prowadzenia omawianego rejestru.66 Rozdział 3 podstawy prawne świadczenia usług turystycznych 67 gach turystycznych za spełnienie omawianego warunku niezależnie od posiada­ nego przez daną osobę wykształcenia lub jego braku. Tę ustawową możliwość trzeba rozumieć jako zasadę.g. Wyrazem tej funkcji jest wydawane z urzędu zaświadczenie o dokonaniu lakiego wpisu. zawarte w ustawie o s. Oczywiście posiadane wykształcenie trzeba udokumentować odpowiednim dyplomem lub świadectwem szkolnym. informacji o osobie. Takie wykreślenie może nastąpić na wniosek przedsiębiorcy lub z urzędu w razie wydania przez marszałka woje­ wództwa decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności obję­ tej wpisem.g. Ustawa o s. Może ona nastąpić tylko w przypadkach określonych w ustawie o s. że niedokonanie w tym terminie wpisu przez organ właściwy upoważnia przedsiębiorcę do rozpoczęcia działalności po uprzednim zawiadomieniu o tym na piśmie tego organu. Z takim bowiem wykształceniem wystarcza 1 rok praktyki w obsłudze turystów. Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych obejmuje dane zawarte we wniosku o wpis.g. W sprawach nieuregulowanych w tej ustawie do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych stosuje się ogólne przepisy o rejestrze działalności regulowanej. gdyż gwaran­ tuje każdemu prawo dostępu do danych zawartych w rejestrze działalności regu­ lowanej za pośrednictwem organu prowadzącego rejestr. 3. Taki wpis powinien być dokonany w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o wpis wraz z wymaganymi załącznikami. Generalnie należy stwierdzić. do którego są wpisywani przedsiębiorcy podejmujący i wykonujący działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośredniczenia na zlecenie klientów w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych. Organ prowadzący rejestr działalności regulowanej nie bada przed dokona­ niem wpisu do tego rejestru kwestii rzeczywistego spełnienia przez przedsię­ biorcę ustawowych warunków wykonywania działalności gospodarczej podlega­ jącej wpisowi. Podobnie trzeba poświadczyć wskazaną wyżej niekaralność. jak i ustawa o s. Jedyny wyjątek dotyczy adresu zamieszkania przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. Jedną z nich jest funkcja ewidencyjna związana z omó­ wionym wyżej obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowa­ nej. jeśli upłynęło 14 dni od dnia wpływu wniosku. prowadzonych przez poszcze­ gólnych marszałków województw. Odmowa wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników tury­ stycznych następuje w drodze decyzji.d.d.d. że rejestr organizatorów turystyki i pośredni­ ków turystycznych ma inne cele niż uprzednio prowadzona przez wojewodów ewidencja wydanych na terenie województwa zezwoleń i związanych z nimi umów gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Ukończenie innych studiów wyższych lub tylko szkoły średniej z zakresu obsługi turystów wymaga 2 lat praktyki w ob­ słudze turystów. Wtedy ten 7-dniowy termin biegnie od dnia uzupełnienia wniosku o wpis.g. to nie podlega wpisowi do omawianego rejestru. Następuje to w postaci tzw. Omawiany rejestr obejmuje wszystkich przedsiębiorców będą­ cych organizatorami turystyki i pośrednikami turystycznymi w poszczególnych województwach. Ponadto odmowa wpisu jest konsekwencją wykreślenia z rejestru przedsiębiorcy w związku z wydaniem decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem. Równie oczywista jest zasada jawności rejestru organizato­ rów turystyki i pośredników turystycznych. ustala.d. Jednak sam wpis do rejestru może być wykreślony wyłącznie w przypadkach przewidzianych przez ustawę.g. gdyż jeżeli ten adres jest inny niż adres siedziby tego przedsię­ biorcy. prawa. zobowiązuje przed­ siębiorców do zgłaszania zmian danych wpisanych do tego rejestru w terminie 14 dni od dnia zajścia zdarzenia. Rejestr ten powinien odznaczać się aktualnością danych. ekonomii. gdyż dokonanie wpisu jest uwarunkowane złożeniem przez przed- .2. Analizowany rejestr może być prowadzony w systemie informatycznym. które spowodowało zmianę danych. Z funkcją ewidencyjną ściśle wiąże się funkcja dowodowa 'ego rejestru. W istocie jest aż 16 takich rejestrów.d. Zasadą jest jednak posia­ danie przez osobę wskazaną do kierowania działalnością organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego odpowiedniego wykształcenia. gdyż w obecnych. co ustala zarówno ustawa o usługach turystycznych.aż 4 lal takiej prak­ tyki. Rejestr organizatorów turystyki i pośredników turystycznych Rejestr działalności regulowanej. Jednak nie dotyczy to sytuacji. Toteż ustawa o s. zarządzania i marketingu.

Jedną z nich jest funkcja ewidencyjna realizowana w skali ogólnokrajowej. Zastąpienie zezwoleń na działalność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych wpisem do rejestru działalności regulowanej spowodowało. Wreszcie funkcja informacyjna omawianego rejestru wynika ze wspomnianej wyżej zasady jego jawności.Rozporządzenie to jest wzorowane na analogicznym rozporzą­ dzeniu z 2004 r. Jej pod­ stawowy cel to zapewnienie możliwości uzyskania informacji o przedsiębior­ cach wykonujących działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośrednictwa turystycznego. W ramach tej ewidencji jest ponadto prowadzony wykaz przedsiębiorców wykreślonych z rejestru. że zasady udzie lania informacji o danych zawartych we wskazanym rejestrze zostały przesądzo ne w sposób pośredni przez odesłanie zawarte w ustawie o usługach turystyc nych do zasad ustalonych dla Centralnej Ewidencji Organizatorów Turysty i Pośredników Turystycznych. że dokumenty stanowiące podstawę wpi­ sów do Centralnej Ewidencji są gromadzone w aktach ewidencyjnych odrębnie dla każdego przedsiębiorcy podlegającego wpisowi i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.68 Rozdział 3 podstawy prawne świadczenia usług turystycznych # 69 siębiorcę na piśmie oświadczenia o spełnieniu warunków wymaganych przez ustawę o usługach turystycznych. Centralna Ewidencja zmierza do ochrony konsumentów korzystających z usług turystycznych świadczonych przez organizatorów turystyki i pośredni­ ków turystycznych. To właśnie akta rejestrowe prowadzone dla każdego przedsiębiorcy wpisanego do omawianego rejestru obejmują dokumen­ ty stanowiące podstawę wpisu W aktach tych przechowywane są również decy­ zje dotyczące wykreślenia wpisu. sposób prowadzenia Centralnej Ewidencji oraz tryb udzielania informacji o zawartych w niej danych. Zadania związane z funkcjonowaniem Centralnej Ewidencji należą obecnie do Ministra Sportu i Turystyki jako ministra właściwego do spraw turystyki. że Centralna Ewidencja ma częściowo inne cele niż dotychczasowy CRZ. centralny rejestr zezwoleń na działal­ ność organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (CRZ). działających jako organy prowadzące rejestr organizatorów turystyki i pośredni­ ków turystycznych. spełniających ustawowo okre­ ślone warunki. Po zmianach tej ustawy w 2004 r. Zgodnie ze wskazanym wyżej rozporządzeniem z 2005 r. przekształcając je we wpisy do ksiąg rejestrowych Centralnej Ewidencji. • poinformować o tych przedsiębiorcach. do których mogą dotrzeć konsumenci zainteresowani usługami organizacji imprez tury­ stycznych oraz zlecaniem czynności faktycznych i prawnych związanych z po­ średnictwem przy zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych.. Na tej podstawie Minister Sportu i Turystyki jako organ ewiden­ cyjny prowadzi Centralną Ewidencję w postaci ksiąg ewidencyjnych również w formie elektronicznej. Trzeba dodać. Funk­ cjonowanie tej ewidencji stanowi realizację szeroko rozumianego programu informacji konsumenckiej. 3. Warto podkreślić. a także wykaz przedsiębiorców. Z kolei funkcja kontrolna rejestru organiza­ torów turystyki i pośredników turystycznych jest powiązana z obowiązkiem organu prowadzącego rejestr poddania kontroli spełnienie przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania danej działalności regulowanej. Jej wyrazem jest objęcie ••nalizowaną ewidencją wszystkich organizatorów turystyki i pośredników tury­ stycznych wpisanych do rejestru działalności regulowanej przez właściwego . omawiana ewidencja zastąpiła istniejący od 1999 r. informacje te są przesyłane w formie elektronicznej i dodatkowo w formie kopii dokumentów. Ponadto Centralna Ewidencja ma obecnie do spełnienia dwa dodat­ kowe cele: umożliwić zainteresowanym dowiedzenie się o przedsiębiorcach wykreślo­ nych z rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Dalszym celem jest stworzenie możliwości poznania zabezpie­ czeń finansowych w postaci zawartej przez danego przedsiębiorcę umowy gwa­ rancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz klientów. przesyłanego właściwemu marszałkowi województwa jako organowi prowadzącemu rejestr działalności regulowanej. Umożliwia to sprostowanie ewentualnych błędnych wpisów w tej ewidencji. sporządzanych odrębnie dla każdego przedsiębiorcy. Taka księga składa się z czterech działów.. określającego organizację. Jednak ewi­ dencja ta nie jest prostą kontynuacją wskazanego centralnego rejestru. Podstawą tej ochrony jest system informacji. Minister ten dokonuje z urzędu odpowiednich wpisów do Centralnej Ewidencji na podstawie kopii dokumentów przesyłanych przez marszałków województw. które zachowało ważność wpisów do CRZ. Dokonane w ten sposób wpisy do Centralnej Ewidencji potwierdza się odpisem księgi ewidencyjnej w formie wy­ druku komputerowego. jak też zaintere­ sowanemu przedsiębiorcy.3. Centralna Ewidencja Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Jednym z ok. 280 rejestrów publicznych w Polsce jest Centralna Ewidencj Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych przewidziana prze ustawę o usługach turystycznych. choć co innego wynika z rozporządzenia z 2005 r. którzy wykonywali działalność gospodarczą w zakresie organizacji imprez tury­ stycznych i pośrednictwa turystycznego bez wymaganego wpisu do rejestru. Realizacja tej funkcji jest ułatwiona w razie prowa­ dzenia rejestru w systemie informatycznym. którzy wykonywali działalność go­ spodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośrednictwa turystycznego bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowa­ nej. Na podstawie wyżej wymienionych celów utworzenia Centralnej Ewidencji niożna wskazać główne funkcje przez nią spełniane.

turystyka. Tak samo jak wcześniej CRZ. • możliwość żądania ustnych lub pisemnych wyjaśnień. chociaż termin ten nie występuje w ustawie o usługach turystycznych. co niewątpliwie obejmuje również zbadanie zgodności ze stanem faktycznym złożonego przez przedsiębiorcę oświadczenia o speł­ nieniu wymaganych ustawowych warunków. • obronności lub bezpieczeństwa państwa oraz ochrony bezpieczeństwa lub dóbr osobistych obywateli. • przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej. lokalu lub ich części. okazania dokumentów lub innych nośników informacji oraz udostępnienia danych mających zwią­ zek z przedmiotem kontroli. pisemna lub elektroniczna.gov. co pozostaje w sprzecz­ ności z ustaleniem Konstytucji RP. ogólny obowiązek kontroli spełniania przez przedsiębiorcę warunków wymaganych do wykonywania działalności regulo­ wanej jest realizowany w szczególności przez organ prowadzący rejestr danej działalności.4.inach. omawiana Centralna Ewidencja posługuje się terminem „podmioty turystyczne" na oznaczenie przed­ siębiorców wpisanych do tej ewidencji. że tylko marszałkowie województw mają prawo dostępu do pełnych danych omawianej Centralnej Ewidencji. W konsekwencji organ prowadzący rejestr działalności regulowanej jest uprawniony do kontroli w zakresie: • zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z wpisem do rejestru dzia­ łalności regulowanej. Według danych na dzień 1 sierpnia 2007 r.5 roku przybyło ok. Prawie 71% tych podmiotów turystycznych to osoby fizyczne prowadzące dzia­ łalność gospodarczą. doty­ czących legalności funkcjonowania określonych organizatorów turystyki i po­ średników turystycznych oraz wysokości posiadanych przez nich zabezpieczeń finansowych. Warto podkreślić. gwarantującym prawo obywatela do uzyski­ wania informacji o działalności organów władzy publicznej. Przy tym należy odpowiednio stosować przepisy tej ustawy doty­ czące kontroli koncesjonowanej działalności gospodarczej. Niestety w ustawie o usługach turystycznych nie ma ustalenia o jaw­ ności omawianej ewidencji i kwestie te reguluje jedynie wskazane wyżej rozpo­ rządzenie z 2005 r. Można więc mówić o tendencji spadkowej.o. Nie jest wyraźnie określo­ ny zakres tych danych. Z innych zaś form prawnych w znaczącym zakresie jest wykorzystywana tylko forma spółki z o.podobnie jak poprzednio CRZ . Ponadto ustawa o s. wykorzystujące dostęp do Internetu. Generalnie należy oczekiwać. gdyż podmiotów działających w tej postaci było na wskazany dzień 523.przyczynia się znacząco do budowania zaufania do przedsiębiorców działających na rynku usług turystycznych w Polsce. w których ta działalność jest lub powinna być wykonywana. ale została ona zahamowana..d. Może to być forma telefoniczna.g.d. Zakres i skutki prawne kontroli działalności regulowanej w dziedzinie turystyki Przewidziany w ustawie o s. Uprawnienie to obejmuje w szczególności: • wstęp na teren nieruchomości. Wynika ona z uznania danych wpisanych do tej ewidencji za ważne z punktu widzenia potencjalnych klientów i kontrahentów przedsiębiorców. Funkcjonowanie Centralnej Ewidencji jest jednym z najbardziej dostrzegal­ nych efektów działania ustawy o usługach turystycznych. Codziennie wpływa do tej ewidencji wiele zapytań od potencjalnych klientów i kontrahentów.70 Rozdział 3 podstawy prawne świadczenia usług turystycznych 71 marszałka województwa. w Centralnej Ewidencji było wpi­ sanych 2789 podmiotów turystycznych. W konsekwencji Centralna Ewidencja . Każdy może żądać udzielenia informacji objętych wpisem do Centralnej Ewidencji przez złożenie zapytania w dowolnej formie w odniesieniu do konkretnych przedsiębiorców. że liczba przedsiębiorców wpisanych do Centralnej Ewidencji będzie nadal stopniowo maleć w zawiązku z procesami konsolidacyjnymi na rynku turystycznym oraz z powodu zaostrzonych wymagań zakładów ubezpieczeń i banków przy udzielaniu zabezpieczeń finansowych. . Wciąż jest utrzymy­ wane ograniczenie w postaci anonimowości informacji zbiorczych z tej ewi- dencji udzielanych do celów naukowo-badawczych. które mogą być udostępniane jednostkom turystycznego samorządu gospodarczego i organizacjom konsumenckim. 200 takich podmiotów.pl Właśnie formy zautomaty­ zowane.. czyli prawie 19%. do któ­ rych są uprawnione osoby upoważnione przez organ prowadzący rejestr działal­ ności regulowanej. gdyż w ciągu ostatniego 1. gdzie jest wy­ konywana działalność regulowana.g. przyznającymi każdemu prawo wglądu do dokumentów urzędowych. Szczególnie ważna jest niewątpliwie funkcja informacyjna Centralnej Ewi­ dencji. oraz z przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej 2001 r. obiektu. w dniach i w god?. którzy uzyskali wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników tury­ stycznych. Rezultatem działań kontrolnych ministra właściwego do spraw turystyki oraz marszałków województw są odpowiednie zmiany w Cen­ tralnej Ewidencji wynikające z wykreślenia z urzędu niektórych przedsiębior­ ców z tej ewidencji.crz. Z omówioną funkcją Centralnej Ewidencji wiąże się spełniana przez tę ewi­ dencję funkcja kontrolna. ale w istocie jest to tylko ograniczona jawność formalna. wyznacza rodzaje czynności kontrolnych. chociaż niecałe trzy lata wcześniej było ich o prawie 700 więcej. mają w tej dziedzinie największą przyszłość. Ta ostatnia była dotychczas realizowa­ na poprzez powszechny dostęp do strony internetowej Departamentu Turystyki Ministerstwa Gospodarki: www. Deklaruje ono jawność tej ewidencji. 3.

który nie jest uprawniony do zawie­ rania umów z klientami na terytorium RP. • w umowie zawieranej z klientem wskazywać jednoznacznie właściwego organizatora turystyki.72 Rozdział 3 podstawy prawne świadczenia usług turystycznych 73 Należy dodać. Podję­ cie przezeń w tym okresie działalności gospodarczej oznaczonej w decyzji sta­ nowi wykroczenie zagrożone w k. którego zakaz dotyczy. który: • w umowach zawieranych z klientami nie wskazuje jednoznacznie właściwe­ go organizatora turystyki. wynika według danych zawartych w Centralnej Ewidencji Organizatorów Turystyki i Pośredników Tu­ rystycznych na dzień 1 sierpnia 2007 r. Taki przedsiębiorca jest obowiązany: • wykonywać działalność tylko na rzecz organizatorów turystyki wpisanych do rejestru. lub • działa jako agent organizatora turystyki. warunków wykonywania działalności gospodarczej określonych ustawą. bądź • działa bez ważnej umowy agencyjnej lub przekracza jej zakres. Omawiane prze­ pisy są sformułowane na tyle szeroko. którego reprezentuje. • przestrzegania przez przedsiębiorców. Określony przez tę decyzję przedsię­ biorca jest umieszczany w Centralnej Ewidencji w wykazie przedsiębiorców. dotyczącej: • zgodności ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu o speł­ nieniu warunków wykonywania działalności w zakresie organizowania im­ prez turystycznych oraz pośrednictwa turystycznego.g. Trzeba też pod­ kreślić uprawnienie organu prowadzącego rejestr działalności regulowanej do wezwania przedsiębiorcy do usunięcia w wyznaczonym terminie uchybień stwierdzonych w toku kontroli. którego reprezentuje. W wykazie tym wskazuje się termin. W razie stwierdzenia przez ministra właściwego do spraw turystyki w wyniku kontroli uchybień w sposobie wykonywania działalności gospodarczej. Następuje to dopiero na podstawie ostatecznej decyzji wskazanego organu. gdy przedsiębiorca wy­ stępuje wobec klientów jako agent turystyczny. W razie stwierdzenia wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospo­ darczej w zakresie organizowania imprez turystycznych lub pośrednictwa tury­ stycznego bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej marsza­ łek województwa wydaje decyzję o stwierdzeniu tego faktu oraz o zakazie wykonywania działalności gospodarczej objętej wpisem do rejestru przez okres trzech lat. Wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych i pośrednictwa turystycznego bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej nie występuje zbyt często w świetle statystyk. szara strefa w tej dziedzi­ nie występuje na szerszą skalę i w przeszłości stwierdzano więcej podobnych sytuacji. Przepisy ustawy o usługach turystycznych dotyczące kontroli stanowią lex specialis i w konsekwencji uchylają ogólne postanowienia w tym zakresie usta­ wy o S-d. Ustalenia ustawy o usługach turystycznych uznają w oznaczonych przypad­ kach agenta turystycznego za organizatora turystyki wykonującego działalność bez wymaganego wpisu do rejestru działalności regulowanej. • zgodności wykonywanej działalności z uzyskanym wpisem do rejestru. którzy wykonywali działalność bez wymaganego wpisu do rejestru organiza­ torów turystyki i pośredników turystycznych. ale także agentów turystycznych. że tzw. identyfikuje osoby upoważnione do kierowania działal­ nością tego przedsiębiorcy oraz określa datę stwierdzenia wykonywania działal­ ności bez wymaganego wpisu do rejestru. • działać na podstawie ważnej umowy agencyjnej. Wyznaczone w powyższym zakresie działania kontrolne znajdują się obec­ nie w kompetencjach Ministra Sportu i Turystyki jako ministra właściwego do spraw turystyki oraz poszczególnych marszałków województw. którzy wykonywali taką działalność bez wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. • zgodności wykonywanej działalności gospodarczej z zawartymi umowami agencyjnymi.w. że uzupełniająco powinny być wówczas stosowane ogólne przepisy o kontroli przedsiębiorcy ustalone w ustawie o s. Ustalenia ustawy o usługach turystycznych określają organy upo­ ważnione do wykonywania kontroli działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę. występuje on do właściwego marszałka województwa o podjęcie stosownych działań. dających zlecenie agentom.Niewątpliwie organ ten ma również inne możli­ wości oddziaływania pokontrolnego na przedsiębiorcę. Jednakże ob­ serwacja rynku usług turystycznych dowodzi. w którym upływają trzy lata od dnia uprawomocnienia się danej decyzji i po upływie tego terminu określony przedsiębiorca jest z urzędu wykreślany. wynikające z odrębnych przepisów. Ustawodawca czyni tak w celu ochrony konsumentów w sytuacjach.g. karą ograniczenia wolności lub grzywny. Ustawa o usługach turystycznych nakłada kilka obowiązków na przedsię­ biorcę będącego organizatorem turystyki lub pośrednikiem turystycznym i dzia­ łającego jednocześnie jako agent turystyczny w ramach wykonywanej działal­ ności. dopiero po upływie trzech lat od dnia wydania decyzji o stwierdzeniu wykony­ wania działalności gospodarczej bez wymaganego wpisu do rejestru organizato­ rów turystyki i pośredników turystycznych dany przedsiębiorca może uzyskać wpis do tego rejestru. Z wykazu przedsiębiorców.d. • przestrzegania warunków wykonywania działalności gospodarczej określo­ nych ustawą. że uzasadniają wniosek o objęciu przez wskazane organy działaniami kontrolnymi nie tylko organizatorów turystyki oraz pośredników turystycznych. głównie w województwie śląskim. jeśli spełnia ustawowe warunki. że w minionych trzech latach takich podmiotów ustalono tylko 25.. Taka decyzja określa w szczególności firmę przedsiębiorcy. Kontrola działalności gospodarczej prowadzonej przez przedsiębiorcę w za­ kresie organizowania imprez turystycznych i pośrednictwa turystycznego może .

d. specjalnych urządzeń oraz odpowiednich terenów. mający na celu ochronę zwierząt łownych i gospodarowanie ich zasobami w zgodzie z zasadami ekologii oraz zasadami racjonalnej gospodarki rolnej. Organizacja polowań jako usługa turystyczna Turystyka myśliwska (łowiecka) jest aktywną formą turystyki. W takich przypadkach właściwy marszałek województwa działa­ jący z własnej inicjatywy lub na wniosek ministra właściwego do spraw turysty­ ki występującego o podjęcie stosownych działań pokontrolnych powinien we­ zwać danego przedsiębiorcę do usunięcia naruszeń w wyznaczonym terminie. Po upływie tego terminu wykreślenie przedsię­ biorcy z wymienionego wykazu następuje z urzędu. • używanie i powoływanie się na aktualny wpis do rejestru działalności regu­ lowanej. czy naruszanie bezpieczeństwa lub dóbr osobi­ stych klientów. gdyż wymaga ona specjalnych umiejętności i odpowied­ niej wiedzy podlegającej sprawdzeniu przed nadaniem uprawnień do polowania. wymagające wskazania w tym wykazie terminu. Dopiero ostateczna decyzja marszałka województwa o zakazie wyko­ nywania działalności gospodarczej z przyczyn wyżej omówionych jest podstawą umieszczenia danego przedsiębiorcy w wykazie przedsiębiorców. których wykreślono z rejestru. w celu wprowadzenia w błąd klientów co do rzeczywistego charak- teru wykonywanej przez siebie działalności. jako że walory specjalistyczne tkwią też w środowisku przyrodniczym.5. wydanego zgodnie z prze­ pisami o badaniach lekarskich pracowników. Może jednak okazać się. niezgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w oświadczeniu przedsiębiorcy o spełnieniu warunków wykonywania działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych i pośrednictwa turystycznego. • powierzenie przez organizatora turystyki wykonywania zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek osobie nieuprawnionej lub nieznającej języka powszechnie znanego w państwie odwiedzanym lub języka uzgodnio­ nego z kontrahentem zagranicznym. Ponadto marszałek województwa wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem do rejestru organizatorów tury­ styki i pośredników turystycznych w przypadku stwierdzenia rażącego naru­ szenia warunków wymaganych do wykonywania działalności regulowanej.d. stanowi dodatkową sankcję dla przedsiębiorcy. przy prowadzeniu sprzedaży prawa do korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w ozna­ czonym czasie w każdym roku. • niedopełnienie obowiązków przedsiębiorcy określonych w rozdziale 3 usta­ wy o usługach turystycznych.g. w którym upły­ wają trzy lata od dnia wykreślenia wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. Jest to tury­ styka specjalistyczna. Wtedy marszałek województwa od razu wydaje decyzję o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalno­ ści objętej wpisem. Wyraźnie stwierdzają to przepisy ustawy o usługach turystycznych. niezgodność wykonywanej działalności gospodarczej z za­ wartymi umowami agencyjnymi. związanych z ochroną klienta zawierającego umowę o świadczenie usług turystycznych.g. Przy tym organ ten z urzędu wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. bądź osobie nieposiadającej aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek. nieprzestrzeganie ustawowych warunków wykonywania działal­ ności gospodarczej. wniosku. że decyzja o zakazie wykonywania określonej działalności gospodarczej zostanie uchylona i w rezultacie po takim skutecznym jej wzrusze­ niu dany przedsiębiorca będzie ponownie wpisany do rejestru działalności regu­ lowanej. • nicprzedłożenic marszałkowi województwa oryginału kolejnej umowy gwa­ rancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz klientów przed upływem terminu obowiązywania umowy poprzedniej.oznacza ich rażące naruszenie. Taką decyzję organ ten wydaje lakże w razie nicusunięcia naruszeń wymaganych warunków przez przedsiębiorcę w wyznaczonym ter­ minie. Nie dotyczy to jednak przypadku stwierdzenia złożenia niezgodnego ze stanem faktycznym oświadczenia przedsiębiorcy o spełnieniu wymaganych warun­ ków wykonywania działalności regulowanej. Pojęcie rażącego naruszenia warunków zosiało ustawowo sprecyzowane w usta­ wie o usługach turystycznych. Ten rodzaj ak­ tywności turystycznej podlega ustawie z 1995 r. decyzja o zakazie wykonywania dzia­ łalności regulowanej wydana przez marszałka województwa we wskazanych wyżej trzech sytuacjach podlega natychmiastowemu wykonaniu. Zgodnie z przepisami ustawy o s. Tej treści przepis ustawy o s. . specjalnego sprzętu. • wykonywania działalności poza zakresem terytorialnym określonym we Nie każde naruszenie powyższych obowiązków .prawo łowieckie. Taki przedsiębiorca wykreślony z wy­ mienionych przyczyn może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcze­ śniej niż po upływie trzech lat od dnia wydania decyzji o wykreśleniu.M Rozdział 3 Podstawy prawne świadczenia usług turystycznych 75 wykazać niezgodność wykonywanej działalności gospodarczej z wpisem do rejestru działalności regulowanej. Obejmuje ono: • zawieranie umów z kliencami bez uprzedniego zawarcia umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz klientów. Wskazana ustawa rozumie łowiectwo jako element ochrony środowiska przyrodniczego. Toteż marszałek woje­ wództwa jako organ prowadzący rejestr działalności regulowanej powinien w takich sytuacjach najpierw wystąpić do przedsiębiorcy z żądaniem wyjaśnień i usunięcia stwierdzonych naruszeń w wyznaczonym terminie.zwłaszcza gdy są one okre­ ślone w sposób ogólny . 3. .

d. którym obecnie jest marszałek woje­ wództwa. Natomiast dla przedsię­ biorcy świadczącego usługi turystyczne obejmujące zarówno polowania wyko­ nywane przez cudzoziemców w Polsce. Suma ta nie może jednak być mniejsza niż równo­ wartość 10 tys euro w przypadku usług turystycznych obejmujących wyłącznie polowania wykonywane przez cudzoziemców na terytorium RP. Może ono polegać w szczególności na zawarciu umowy gwa­ rancji bankowej lub ubezpieczeniowej. Prawo łowieckie nazywa ten rejestr prowadzony przez mar­ szałka województwa mianem rejestru polowań. Można odróżnić trzy rodzaje takich migracji: • udział myśliwych zamieszkałych w Polsce w polowaniach organizowanych w obwodach łowieckich w różnych częściach kraju. Przepisy wprowadzające tę ustawę dokonały zmiany prawa łowieckiego. że obecnie ustawa o usługach turystycznych nie znajduje zasto­ sowania do określenia warunków. W tym i tylko w tym zakresie nie ma podstaw do stosowania przepisów ustawy o usługach turystycznych do dzia­ łalności przedsiębiorcy będącego organizatorem imprez obejmujących polowa­ nia dla cudzoziemców w Polsce lub polowania za granicą. róż­ nica jest taka. od których spełnienia zależy podjęcie przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej polegającej na świadczeniu usług tury­ stycznych obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na tery­ torium Rp oraz polowania za granicą. że przedsiębiorca jest wtedy obowiązany spełnić aż cztery warunki: • ustanowić obowiązkowe zabezpieczenie majątkowe roszczeń osób trzecich z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez przedsiębiorcę. Natomiast określone przez prawo łowieckie warunki podjęcia przez przed­ siębiorcę omawianej działalności gospodarczej nie podlegają ocenie w świetle przepisów ustawy o usługach turystycznych. oryginały dokumentów potwierdzających zawarcie kolejnych umów. które obecnie zalicza omawiany rodzaj działalności gospodarczej do działalności regulowanej w rozumieniu ustawy o s..'° . niekaralność przedsiębiorcy i osób kierujących jego działalnością za prze­ stępstwa określone w prawie łowieckim i przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu.to do świadczenia tego rodzaju usług znajdują w konse­ kwencji zastosowanie przepisy ustawy o usługach turystycznych. • złożyć z wynikiem pozytywnym egzamin ze znajomości zasad wykonywa­ nia polowania i zasad ochrony przyrody lub zatrudniać osobę spełniającą ten warunek.g. bez których uwzględnienia zatraca się istotę łowiectwa. polegająca na sprzedaży polskim myśli­ wym usług turystycznych obejmujących polowania za granicą. euro w razie polowań organizowanych wyłącznie za granicą. Jeszcze kilka lat temu świadczenie tych usług wymagało uzyskania aż dwóch koncesji. będących formami obowiązkowego zabezpieczenia majątkowego.g. Toteż prawo łowieckie przewiduje. jak też w odniesieniu do ustawy o usługach turystycznych.d. euro. które mogą ponieść szkodę podczas polowania. a 15 tys. w tym zwłaszcza przepisy dotyczące ochrony klienta. Jednak w porównaniu ze stanem prawnym sprzed wejścia w życie ustawy o s. • łowiecka turystyka przyjazdowa.g. Wejście w życie ustawy o s. Z przepisów prawa łowieckiego wynika. Przy tym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2005 r.d. że wspomniane wyżej zabezpieczenie majątkowe rosz­ czeń osób trzecich z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobo­ wiązania przez przedsiębiorcę. jest obowiązkowe. Podstawową konsekwencją tych zmian jest to. Prawo łowieckie stanowi lex specialis w stosunku do przepisów ustawy o s. • łowiecka turystyka wyjazdowa. Jednak skoro są to usługi turystyczne. z 2004 r. Niewątpliwie świadczenie usług turystycznych obejmujących polowania w kraju dla cudzoziemców oraz polowania za granicą wymaga szczególnych zabezpieczeń ze względu na bezpieczeństwo uczestników polowań. zredukowało te przesadne wymagania w zakresie reglamentacji prawnej świadczenia wskazanych usług turystycznych. świadczącego omawiane usługi turystyczne. że świadczenie usług tury­ stycznych obejmujących polowania wykonywane przez cudzoziemców na tery­ torium RP oraz polowania za granicą wymaga jedynie spełnienia warunków określonych przez prawo łowieckie oraz uzyskania wpisu do rejestru działal­ ności regulowanej.g. Ważne znaczenie ma tradycja i kultura łowiecka oraz etyka myśliwska.d.d. a potem dwóch zezwoleń. polegająca na sprzedaży cudzoziemcom usług turystycznych obejmujących polowania w Polsce. co należy odróżnić od wymagań stawianych przez Polski Związek Łowiecki (PZŁ). • . uzyskanego w po­ przednim roku obrotowym. jak również polowania za granicą mini­ malna wysokość sumy gwarancji nie może wynosić mniej niż równowartość 20 tys. Wskazany rejestr podlega wy­ żej omówionym przepisom ustawy o s. albo dokonania kolejnej blokady środków finansowych.g. Turystyka myśliwska oznacza migracje ludności związane z udziałem w po­ lowaniach w kraju lub za granicą. • składać organowi rejestrowemu. Przecież prawo łowieckie tych kwestii w ogóle nie reguluje. Rozdział 3 Podstawy prawne świadczenia usług turystycznych 77 leśnej i rybackiej. jak również osób postronnych. Tylko dwa ostatnie rodzaje turystyki myśliwskiej wiążą się ze świadczeniem usług turystycznych. w sprawie minimalnej wysokości sumy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej wymaganej w związku z wykonywaną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą w zakresie łowiectwa wskazana mini­ malna suma gwarancji wynosi 4% rocznego przychodu z tytułu wykonywanej przez przedsiębiorcę omawianej działalności gospodarczej. aby sami myśliwi dewizowi byli ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone podczas polowania.

• wskazanie siedziby przedsiębiorcy i jego adresu.k. Z kolei co do wysokości minimalnej sumy gwarancyjnej tego ubez­ pieczenia OC. Z kolei jeśli chodzi o warunek niekaralności przedsiębiorcy i osób kierują­ cych jego działalnością za wskazane przez prawo łowieckie przestępstwa. Do wniosku o wpis do rejestru polowań przedsiębiorca powinien też dołą­ czyć oryginał umowy ubezpieczenia OC albo umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej. jak też polegające na za­ płacie kar umownych.w razie polowań organizowanych wyłącznie za granicą. Podobnie ze zrozumiałych względów dyskwalifikuje w tym zakresie taką osobę popełnienie przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu. do takiego przedsiębiorcy znajdują zastosowanie przepisy rozpo­ rządzenia Ministra Finansów z 2005 r. Egzamin ten trzeba odróżnić od egzaminu będącego jednym z warunków uzy­ skania uprawnień do wykonywania polowania. Ubezpieczenie to obejmuje odpowiedzialność cywilną przedsiębiorcy za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania ubezpieczonego.. czy k. obejmując nie tylko przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu określone w k. a w przypadku osoby fi­ zycznej będącej przedsiębiorcą. Wskazany egzamin przepro­ wadza komisja egzaminacyjna powołana przez ministra właściwego do spraw środowiska. ubezpieczenie OC). a także aktów wykonawczych wydanych na podstawie wymienionych ustaw.formę zabezpieczenia majątkowego w postaci blokady środków finansowych na rachunku bankowym przedsiębiorcy. Zgodnie z prawem łowieckim wskazany wniosek powinien za­ wierać: • firmę przedsiębiorcy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP). uzy­ skanego w poprzednim roku obrotowym. Ta kategoria przestępstw powinna być rozumiana szeroko. Osoba taka jest przez my­ śliwych nazywana mianem pilota myśliwskiego. w sprawie egzaminu ze znajomości wykonywania polowa- nia oraz zasad ochrony przyrody. z 2000 r. w prawie bankowym z 1997 r.w odniesieniu do przedsiębiorcy świad­ czącego usługi turystyczne obejmujące zarówno polowania wykonywane przez cudzoziemców w Polsce. ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. wynosi ona równowartość 10 tys. ustawie o działalności ubezpieczeniowej z 2003 r. jak i polowania za granicą. spo­ sób przeprowadzenia egzaminu oraz wzór zaświadczenia stwierdzającego złoże­ nie egzaminu z wynikiem pozytywnym określa obecnie rozporządzenie Ministra Środowiska z 2005 r. ani niedokonania blokady środków finansowych na rachunku bankowym przedsiębiorcy. Skład tej komisji. zdawanego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez PZŁ. Spełnienie warunku złożenia z wynikiem pozytywnym egzaminu ze znajo­ mości zasad wykonywania polowania oraz zasad ochrony przyrody oznacza posiadanie wymaganej fachowości w tej dziedzinie. Jest ona dokonywana na rzecz właści­ wego zarządu województwa w wysokości 4% rocznego przychodu z tytułu wykonywania przez przedsiębiorcę omawianej działalności gospodarczej. Należało się spodziewać. Przy tym zgodnie z prawem łowieckim wysokość zablokowanej kwoty nie może być niższa niż równowartość 20 tys. to w szczególności odnosi się to do określonych przez omawianą ustawę typów przestępstw stanowiących tzw.h. szko­ dy powstałe w związku z używaniem broni palnej. Wskazany egzamin składa się z części pisem­ nej i ustnej. euro. że wymagania te będą w obu wypadkach takie same. Organ ten może jedynie wezwać przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis i jeżeli ten wniosek jest kom­ pletny i zawiera wymagane załączniki.nieznaną ustawie o usługach turystycznych . euro . wyrządzone w związku z wykonywaną przez niego działalnością gospodarczą. Dokumenty te nic podlegają ocenie przez mar­ szałka województwa jako organ rejestrowy.in. i W przypadku niezawarcia umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczenio­ wej. 15 tys. w sprawie ubezpieczenia odpowiedzial­ ności cywilnej przedsiębiorcy wykonującego działalność gospodarczą w zakre­ sie łowiectwa. Jednak tak nie jest z powo­ dów trudnych do zrozumienia. że osoba skazana za takie przestępstwo nic powinna być organizatorem imprez turystycznych obejmujących polowania. oraz ustawy o broni i amunicji z 1999 r. Zastanawiają różnice w zakresie ustawowych wymagań co do treści powyż­ szego wniosku w porównaniu z analogicznym wnioskiem o wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. a ma on sprawdzić znajomość przepisów prawa łowieckiego z 1995 r. • określenie zakresu działalności. euro . powstający w dniu złożenia wniosku o wpis do rejestru polowań... bądź oryginał dokumentu potwierdzającego dokonanie blokady środków finansowych.. a 20 tys.78 Rozdział 3 Podstawy prawne świadczenia usług turystycznych 79 Prawo łowieckie przewiduje t e ż . która ma być objęta wpisem do rejestru.s. którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC. Wskazany przedsiębiorca ma obowiązek zawarcia umowy ubez­ pieczenia odpowiedzialności cywilnej (t/w. ani kierować tego rodzaju działalnością gospodarczą. euro w przypadku przedsiębiorcy świadczące­ go usługi turystyczne obejmujące wyłącznie polowania wykonywane przez cu­ dzoziemców na terytorium RP. w okresie trwania ochrony ubezpie­ czeniowej. to w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku marszałek województwa jest obowiązany dokonać wpisu do rejestru .. Zapewnienie o spełnieniu powyższych warunków musi się znaleźć w oświad­ czeniu przedsiębiorcy składanym wraz z pisemnym wnioskiem o wpis do reje­ stru polowań. ale również podobne przestępstwa przewidziane w innych ustawach. kłusownictwo.również jej adresu zamieszkania. jak np. to zgodnie z ustaleniami omawianego rozporządzenia w odniesie­ niu do jednego zdarzenia. wymagane od egzaminowanych dokumenty. Jest oczywiste. Przepisy powołanego rozporządzenia wykluczają przy tym możliwość umownego ograniczenia wypłaty odszkodowań przez ubezpie­ czyciela. Z zakresu tego ubezpieczenia OC są jednak wyłączone m. • numer w rejestrze przedsiębiorców albo'w ewidencji działalności gospodar­ czej.

Rozdział 3 polowań. Przy tym zgodnie z prawem łowieckim wpisowi do rejestru podlegają dane podane we wniosku o wpis, z wyjątkiem adresu zamieszkania osoby fi­ zycznej będącej przedsiębiorcą, jeżeli jest on inny niż adres siedziby. Należy podkreślić, że do tego rejestru działalności regulowanej znajdują zastosowanie wyżej omówione przepisy ustawy o s.d.g. Warto zauważyć, że prawo łowieckie zupełnie zbędnie powtarza ustalenia ustawy o s.d.g., określające podstawy prawne wydania przez organ rejestrowy decyzji o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności objętej wpisem. Taką podstawą może być w szcze­ gólności stwierdzenie rażącego naruszenia warunków wykonywania działal­ ności przez przedsiębiorcę objętej wpisem do rejestru polowań. Sprecyzowanie pojęcia rażącego naruszenie warunków nastąpiło w prawie łowieckim. Obejmuje ono: nieprzedłożenie organowi rejestrowemu oryginału umowy ubezpieczenia OC albo umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej, bądź oryginału do­ kumentu potwierdzającego dokonanie blokady środków finansowych; * wykonywanie działalności poza zakresem określonym we wniosku. Należy wspomnieć o szczególnych przepisach prawa łowieckiego przyznają­ cych uprawnienia do wykonywania polowania na terytorium RP. Poza członkami PZL takie uprawnienia są przyznane przez szczególne przepisy oma­ wianej ustawy obywatelom państw członkowskich UE, jeżeli posiadają oni uprawnienia do wykonywania polowania w państwie członkowskim i złożą egzamin uzupełniający w języku polskim przed komisją egzaminacyjną PZŁ. W razie nieposiadania uprawnienia do polowania w państwie członkowskim UE lub niezłożenia wskazanego egzaminu taki obywatel państwa członkowskiego UE może wykonywać polowanie w Polsce tylko po wykupieniu polowania u przedsiębiorcy wpisanego do rejestru polowań albo na podstawie zgody ministra właściwego do spraw środowiska. Tej treści przepis szczególny prawa łowieckiego odnosi się ponadto do wszystkich innych cudzoziemców oraz obywateli polskich, przebywających z zamiarem stałego pobytu za granicą, niebędących członkami PZŁ. To tzw. wykupienie polowania oznacza zawarcie odpowiedniej umowy o świadczenie usług turystycznych obejmujących po­ lowanie na terytorium RP. Dodatkowym warunkiem dotyczącym wówczas tylko cudzoziemców jest wymóg obecności podczas polowania przedstawiciela dzier­ żawcy lub zarządcy obwodu łowieckiego, będącego członkiem PZŁ. Ma to za­ pewnić przestrzeganie przepisów prawa łowieckiego podczas polowania •

Podstawy prawne świadczenia usług turystycznych

81

wania, umiejętności przekazania informacji i nawiązania kontaktu z grupą zale­ ży w dużej mierze to, co uczestnicy wycieczki zobaczą w zwiedzanej miejsco­ wości czy obiekcie turystycznym oraz jakie ciekawe informacje uzyskają. Rów­ nież pilot wycieczki, chociaż zasadniczo ma spełniać funkcje opiekuńcze w sto­ sunku do uczestników imprezy turystycznej, często wychodzi poza te podsta­ wowe swoje obowiązki i jcsl wartościowym źródłem wiedzy o odwiedzanych krajach, miejscowościach i obiektach. Taki stan rzeczy wynika ze stawiania kandydatom na przewodników turystycznych i pilotów wycieczek wysokich wymagań przez obowiązujące prawo. Uzyskanie uprawnień w tym zakresie wiąże się ze spełnieniem szeregu warunków ustalonych przez ustawę o usługach turystycznych oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze. Uprawnienia te stanowią dowód posiadania odpowiednich kwalifikacji do wykonywania określonego zawodu lub czynności, czyli uzyskania tzw. licencji zawodowej. W pierwotnej wersji ustawy o usługach turystycznych nie definiowała ona przewodnika turystycznego ani pilota wycieczek, które to pojęcia wydawały się powszechnie zrozumiałe. Dopiero nowelizacja tej ustawy w 2000 r. dodała ustawowe określenia wskazanych pojęć. Zgodnie z obecnie obowiązującymi ustaleniami ustawowymi przewodnik turystyczny to osoba zawodowo oprowa­ dzająca turystów lub odwiedzających po wybranych obszarach, miejscowo­ ściach i obiektach oraz udzielająca o nich informacji. Zmiany powołanej ustawy dokonane w 2004 r. ograniczyły zadania przewodnika turystycznego do opro­ wadzania wycieczek oraz fachowego udzielania ich uczestnikom określonych informacji. Natomiast obowiązek sprawowania opieki nad uczestnikami wycie­ czek nie ciąży obecnie na przewodnikach turystycznych, co jest oczywistym nieporozumieniem zwłaszcza w przypadku przewodników górskich. Nic tylko zresztą na obszarach górskich, ale również na niektórych trasach turystycznych dbanie przez przewodnika turystycznego o bezpieczeństwo uczestników wy­ cieczki jest wręcz koniecznością. Z kolei termin „pilot wycieczek" oznacza zgodnie z ustawą o usługach tury­ stycznych osobę towarzyszącą, w imieniu organizatora turystyki, uczestnikom imprezy turystycznej, sprawującą opiekę nad nimi i czuwającą nad sposobem wykonania na ich rzecz usług. Pilot wycieczek działa zatem jako przedstawiciel organizatora turystyki i powinien posiadać w tym zakresie formalne umocowa­ nie. Dane publikowane na temat liczby przewodników turystycznych i pilotów wycieczek działających w Polsce są bardzo rozbieżne i mylące. Wynika to m.in. ze zmian stanu prawnego w tym zakresie oraz utraty tego rodzaju uprawnień z powodu ich niepotwierdzenia w ustawowym terminie. Wiele osób. które uzy­ skały uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek, nigdy nie podjęło się wykonywania tych czynności. Wiarygodne wydają się dane. według których w latach 1999-2004 uprawnienia przewodnika turystycznego zostały

3.6. Uprawnienia przewodników turystycznych i pilotów wycieczek
Przewodnictwo turystyczne jest niemal tak stare, jak turystyka. Od wiedzy ogólnej i specjalistycznej przewodnika turystycznego, jego postawy, zaangażo-

82

Rozdział 3

Podstawy prawne świadczenia usług turystycznych

83

nadane lub potwierdzone 14 640 osobom (w tym 4582 - przewodnika górskiego, 3850 - przewodnika miejskiego. 6208 - przewodnika terenowego), a upraw­ nienia pilota wycieczek uzyskały lub potwierdziły we wskazanym okresie 29 804 osoby. Przy tym w ostatnich latach uprawnienia przewodnika turystycz­ nego uzyskuje co roku kilkaset osób, a uprawnienia pilota wycieczek - ponad 2 tys. osób. Zgodnie z ustaleniami ustawy o usługach turystycznych można otrzymać uprawnienia przewodników turystycznych następujących rodzajów: • przewodnika górskiego dla określonych obszarów górskich, przy czym od­ różnia się trzy klasy takiego przewodnictwa w zależności od stopnia trudno­ ści tras oraz wycieczek, nadawane na jeden lub więcej obszarów górskich Beskidów, Sudetów lub Tatr. co prowadzi do wyróżnienia przewodników be­ skidzkich, sudeckich i tatrzańskich; • przewodnika miejskiego dla poszczególnych miast, przy czym z przepisów wykonawczych wynika, że takie uprawnienia są wymagane w wypadku Ka­ towic (łącznic z Górnośląskim Okręgiem Przemysłowym) Krakowa. Lubli­ na. Łodzi, Poznania, Szczecina, Torunia, Trójmiasta (Gdańska, Gdyni i Sopotu łącznie), Warszawy i Wrocławia; • przewodnika terenowego dla poszczególnych województw, regionów lub tras turystycznych, przy czym takie uprawnienia obejmują również miasta położone w obrębie województwa lub regionu. Przy tym przewodnicy turystyczni mogą oprowadzać obsługiwane wycieczki po muzeach, wystawach i zabytkach znajdujących się na obszarze ich upraw­ nień, jeżeli zadania tego nic wykonuje uprawniony etatowy pracownik. Regula­ min dla zwiedzających ustalony przez dyrektora muzeum, organizatora wystawy lub właściciela zabytku powinien określić sposób oprowadzania wycieczek przez przewodników turystycznych w tego rodzaju szczególnych sytuacjach. Uprawnienia pilota wycieczek nie są obecnie ustawowo dzielone na rodzaje, ale dawniej odróżniano pilota wycieczek zagranicznych od pilota wycieczek krajowych. W rzeczywistości taki podział następuje. Przepisy ustawy o usłu­ gach turystycznych wyznaczają przecież zadania pilotów wycieczek w ścisłym związku z charakterem danej imprezy turystycznej. Do ich zadań należy przede wszystkim sprawowanie w imieniu organizatora turystyki opieki nad uczestnikami imprezy turystycznej w niezbędnym zakresie wynikającym wła­ śnie z charakteru danej imprezy. Niewątpliwie zakres tej opieki w przypadku imprez wyjazdowych musi być znacznie większy, co wynika m.in. z rozmaitych niebezpieczeństw zagrażających uczestnikom takiej wycieczki w środowisku z reguły im nie znanym, jak też z często występującej bariery językowej. Do bardzo istotnych zadań pilota wycieczek należy też czuwanie nad sposo­ bem wykonywania usług świadczonych na rzecz uczestników podczas imprezy turystycznej. 'Należyte wykonanie tych usług wymaga podejmowania różnych

czynności przez pilota wycieczki i w to w odpowiednim czasie. Wiąże się z tym kolejne zadanie pilota wycieczek, jakim jest reprezentowanie przezeń organi­ zatora turystyki wobec kontrahentów świadczących usługi w trakcie trwania imprezy. Wymaga to w szczególności składania w. charakterze pełnomocnika tego organizatora odpowiednich oświadczeń woli. Ponadto nader ważne w prak­ tyce zadanie pilota wycieczek polega na przyjmowaniu od uczestników impre­ zy turystycznej podczas jej trwania reklamacji dotyczących świadczonych im usług. Ustawa o usługach turystycznych w obecnym brzmieniu przyznaje marszał­ kom województw kompetencje związane z uzyskiwaniem uprawnień przewod­ nika turystycznego lub pilota wycieczek. Właśnie marszałek województwa właściwy dla miejsca zamieszkania obywatela polskiego występującego o przy­ znanie takich uprawnień jest organem, który nadaje wskazane uprawnienia, odmawia nadania, zawiesza i przywraca je oraz cofa. Natomiast osoby niebędące obywatelami RP, nieposiadające miejsca zamieszkania w Polsce, a spełnia­ jące warunki nadania uprawnień przewodnika turystycznego lub pilota wycie­ czek, występują z wnioskiem o nadanie tych uprawnień do wybranego przez siebie marszałka województwa. Również obywatele państw członkowskich UE, nieposiadający miejsca zamieszkania na terytorium Polski, którzy nabyli kwalifikacje do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek w tych państwach, składają wniosek o nadanie omawianych upraw­ nień do wybranego marszałka województwa. Podstawę do nadania tych upraw­ nień stanowi w takiej sytuacji decyzja ministra właściwego do spraw turystyki o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek na terytorium RP, wydana na podstawie odrębnych przepi­ sów. Przepisy rozporządzenia w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek z 2006 r. określiły treść wniosku o nadanie omawianych uprawnień oraz wymagane załączniki. Osoba występująca z takim wnioskiem powinna spełniać następujące wymagania ustalone przez ustawę o usługach turystycz­ nych: • ukończenie 18 lat; • posiadanie co najmniej wykształcenia średniego; • odpowiedni stan zdrowia potwierdzony zaświadczeniem lekarskim; • niekaralność za przestępstwa umyślne lub inne popełnione w związku z wy­ konywaniem zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek; • odbycie szkolenia przeprowadzonego przez jednostkę organizacyjną lub oso­ bę upoważnioną na podstawie decyzji administracyjnej marszałka wojewódz­ twa; • odbycie praktyki w zakresie wymaganym dla danego rodzaju uprawnień; • zdanie egzaminu przed komisją egzaminacyjną powołaną przez właściwego marszałka województwa.

zZ

.

,

Rozdział 3

Podstawy prawne świadczenia usług turystycznych

85

Dokonana w 2004 r. nowelizacja ustawy o usługach turystycznych częściowo zmodyfikowała warunek dotyczący posiadania stanu zdrowia umożliwiającego wykonywanie zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek. Obecnie nieprzedłożenie właściwemu marszałkowi województwa aktualnego zaświad­ czenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do wykonywania tego rodzaju zadań powoduje skutek w postaci niemożności wykonywania wskazanych uprawnień. Natomiast już nic następuje w takiej sytuacji automatyczna utrata tych uprawnień. Szczegółowe wymagania w zakresie organizowania szkoleń, odbywania za­ jęć praktycznych oraz przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na prze­ wodników turystycznych i pilotów wycieczek określają przepisy rozporządzenia w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek z 2006 r. Załączni­ ki do tego rozporządzenia określają wymagany program podstawowego szko­ lenia ogólnego i specjalistycznego oraz szkolenia uzupełniającego dla po­ szczególnych rodzajów uprawnień przewodnickich, jak też program szkole­ nia dla kandydatów na pilotów wycieczek. Ten akt wykonawczy określa też sprawy związane z właściwością terytorialną marszałków województw powołu­ jących komisje egzaminacyjne dla przewodników górskich. Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych dokonana w 2004 r. zwiększy­ ła obowiązki organizatorów szkoleń dla osób starających się o uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek. Wzrosły wymagania co do dysponowania odpowiednią kadrą wykładowców z wyższym wykształceniem oraz kadrą instruktorów prowadzących zajęcia praktyczne, posiadających udo­ kumentowaną praktykę w zakresie wykonywania zadań odpowiednio przewod­ nika turystycznego lub pilota wycieczek. Upoważnienie do prowadzenia tego rodzaju szkoleń - wydawane przez marszałka województwa - określa szczegó­ łowe warunki tych szkoleń, co przy tym podlega kontroli przez osoby upoważ­ nione przez wskazany organ. W drodze decyzji administracyjnej może nastąpić cofnięcie takiego upoważnienia wskutek prowadzenia szkolenia niezgodnie z upoważnieniem albo z powodu niespełnienia wymaganych warunków do jego uzyskania. Dalszą konsekwencją cofnięcia upoważnienia jest wtedy niemożność uzyskania przez 3 lata upoważnienia do organizowania tego rodzaju szkoleń. Taki sam skutek powoduje stwierdzenie w decyzji marszałka województwa prowadzenia bez upoważnienia szkolenia dla przewodników turystycznych lub pilotów wycieczek. Przyznanie uprawnień przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek na­ stępuje w drodze decyzji administracyjnej właściwego marszałka wojewódz­ twa. Również formę decyzji ma odmowa wydania takich uprawnień, odmowa dopuszczenia do egzaminu, zawieszenie uprawnień, ich przywrócenie oraz cof­ nięcie. Marszałkowie województw są przy lym zobowiązani do prowadzenia ewidencji nadanych uprawnień.

Osoby wykonujące zadania przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek podlegają kontroli. Kontrola ta obejmuje posiadanie uprawnień co do ich obsza­ ru oraz ważności, a także poprawność wykonywania zadań przewodnika tury­ stycznego i pilota wycieczek. Ponadto kontroli podlega również zapewnienie przez organizatora turystyki opieki przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek nad uczestnikami imprezy turystycznej. Zastanawia użyte w tym kontekście przez przepisy ustawy o usługach turystycznych określenie o „opiece przewodnika turystycznego", mimo że obowiązek zapewnienia takiej opieki został wykreślony z zadań przewodnika turystycznego. Wskazanej kontroli dokonują osoby imiennie upoważnione przez marszał­ ków województw. Osoby te mają obowiązek powiadomienia o stwierdzonych uchybieniach marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce doko­ nanej kontroli. Z kolei ten organ jest zobowiązany do przekazania otrzymanych wyników kontroli marszałkowi województwa, który nadał uprawnienia danemu przewodnikowi turystycznemu lub pilotowi wycieczek. Rezultatem takiej kon­ troli może być zawieszenie lub cofnięcie posiadanych uprawnień. W razie zaś stwierdzenia wykonywania zadań przewodnika turystycznego lub pilota wycie­ czek bez uprawnień jest to podstawą ukarania za wykroczenie karą ogranicze­ nia wolności lub grzywny zgodnie z przepisami k.w. W świetle przepisów przejściowych ustawy o usługach turystycznych uprzednio uzyskane uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wycie­ czek mogły zostać zachowane pod warunkiem wystąpienia przez zainteresowane osoby z wnioskiem o potwierdzenie posiadanych uprawnień. Zgłoszenie takie­ go wniosku oraz jego udokumentowanie mogło nastąpić w terminie dwóch lat od wejścia w życie wskazanej ustawy, tj. do 1 lipca 2000 r. W sprawach tych potwierdzeń wojewodowie wydawali decyzje administracyjne, stosując sposób i tryb zaliczania uprawnień określony uprzednio przez rozporządzenie w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek z 1999 r. Osoby, które nie wystąpiły o takie potwierdzenie, straciły nabyte uprawnienia. Można to uznać za naruszenie zasady niedziałania prawa wstecz i związanej z nią zasady ochrony praw słusznie nabytych. Sam ustawodawca w istocie przyznał się do nieprawidłowości w tym zakre­ sie, nowelizując w 2004 r. ustawę o usługach turystycznych. Obecnie osoby, które nie potwierdziły w ustawowym terminie posiadanych uprawnień przewod­ nika turystycznego lub pilota wycieczek, są dopuszczane do odpowiednio egza­ minu na przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek bez konieczności odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego. W konsekwencji takie osoby mogą teraz odzyskać krótszą i nie tak kosztowną drogą posiadane wcześniej uprawnienia, ale zapewne nie jest to dla nich całkowicie satysfakcjonujące roz­ wiązanie. Podobnie słuszne jest nowe ustalenie ustawy o usługach turystycz­ nych, że osoby posiadające uprawnienia przewodnika turystycznego są dopusz-

Trzeba tutaj odwołać się do bardzo ogólnych i nielicznych ustaleń ustawy o kulturze fizycznej z 1996 r. a także zasad jego organizowania i nadzorowania z 1997 r. Ponadto tego ro­ dzaju uznanie znajomości języka obcego może nastąpić również w wypadkach określonych przez rozporządzenie MEN w sprawie dokumentowania znajomości języka obcego przez przewodników turystycznych i pilotów wycieczek z 2000 r. ROZDZIAŁ Podstawy prawne świadczenia usług rekreacyjnych 4. oraz rozporządzenia MENiS w sprawie warunków i sposobu organi­ zowania przez publiczne przedszkola. Gdy tego rodzaju działalność dotyczy organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Wzory tych legitymacji oraz identyfika­ torów określają załączniki do rozporządzenia w sprawie przewodników tury­ stycznych i pilotów wycieczek z 2006 r. na terenach zamkniętych. Przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek nielegitymujący się wymagany­ mi dokumentami muszą w celu wykazania się znajomością języka obcego przy­ stąpić na ogólnie ustalonych zasadach do odpowiedniego egzaminu. Odrębne zagadnienie sianowi dokumentowanie przez przewodników tury­ stycznych i pilotów wycieczek znajomości języków obcych. jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Jest to racjonalne rozwiązanie. to musi uwzględniać regulacje rozporządzenia MEN w sprawie warunków. Obej­ muje to zarówno działalność stałą. Zwłaszcza podstawy ustawowe podejmowania i prowadzenia tego rodzaju dzia­ łalności są zdecydowanie zbyt skromne. Osoby. przy czym może ona mieć charakter odpłaty lub nieodpłatny. Za sprawdzenie znajo­ mości języka obcego przez przewodnika turystycznego lub pilota wycieczek są pobierane wcale nie tak niskie opłaty. nauczycielskiego kolegium języków obcych lub świa­ dectwo ukończenia szkoły z obcym językiem wykładowym. których wysokość jest ustalona przez rozporządzenie w sprawie przewodników turystycznych i pilotów wycieczek z 2006 r. . oraz legity­ macja pilota wycieczek. szkoły i placówki krajoznawstwa i tury­ styki z 2001 r. które spełniły wymagania dla uzyskania uprawnień przewodnika tu­ rystycznego lub pilota wycieczek. Najważniejsze znaczenie praktyczne mają regulacje prawne dotyczące rekreacji ustalone w aktach wykonawczych do wymienionych ustaw. Akt ten ustala także wysokość opłat za sprawdzenie kwalifikacji osób ubiegających się o uprawnienia przewodnika turystycznego lub pilota wy­ cieczek. otrzymują od właściwego marszałka woje­ wództwa dokumenty to potwierdzające.86 Rozdział 3 czane do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień obejmujących do­ datkowy zakres terytorialny bez konieczności odbycia szkolenia teoretycznego i praktycznego. że takim dokumentem może być dyplom ukończenia studiów filologicznych. Ustawa o usługach turystycznych przewiduje. sekcji i stałych zespołów. oraz ustawy o systemie oświaty z 1991 r. jak i w środowisku otwartym. jak to jest w przypadku usług turystycznych. jak również sezonową.legitymacją przewodnika górskiego. Działalność w dziedzinie rekreacji powinna być prowadzona zgodnie z usta­ leniami powołanego już w rozdziale 2 rozporządzenia MEN w sprawie szczegó­ łowych zasad i warunków prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ru­ chowej z 2001 r. Pierwszy z wymienionych aktów wykonawczych znajduje zastosowanie do prowadzenia zorganizowanej działalności w dziedzinie rekreacji zarówno w obiektach.1. nazywana w wypadku przewodnictwa górskiego . Taki egza­ min jest zdawany przed komisją egzaminacyjną powołaną przez właściwego marszałka województwa spośród osób znajdujących się na specjalnej liście ogło­ szonej przez ministra właściwego do spraw turystyki. Takim dokumentem ze stosownymi wpisami jest legitymacja przewodnika turystycznego. jak również identyfikator noszony w widocznym miejscu podczas pełnienia obowiązków. Prowadzenie działalności w dziedzinie rekreacji Świadczenie usług rekreacyjnych nic doczekało się jeszcze tak rozbudowa­ nych unormowań prawnych. Organizator rekreacji jest uprawniony do organizowania zajęć oraz organizowania i prowadzenia klubów. Obecnie wpływy z tytułu wskazanych opłat stanowią dochód budżetu samorządu województwa i są przeznaczane na pokrycie kosztów organizacji i przeprowadzenia egzaminów na przewodników turystycznych i pilotów wycie­ czek oraz egzaminów ze znajomości języków obcych przewodników turystycz­ nych i pilotów wycieczek.. gdyż takie osoby tego rodzaju szkolenia już wcześniej przecież odbyły.

do zapewnienia nic tylko bezpiecznych warunków wypoczynku. obozy. pla­ cówki wypoczynku. Taki wypoczynek dla dzieci i młodzieży szkolnej może być organizowany w formach wypoczynku wyjazdowego (np. . Uczestnicy zajęć powinni zostać ubezpieczeni od na­ stępstw nieszczęśliwych wypadków. Dalszemu zmniejszeniu podlega liczba uczestników pozostających pod opieką jednego wychowawcy. półkolonie. zwanych przez ten akt organizatorami wypo­ czynku. zimowiska) lub w miejscu zamieszkania (np. to na jednego wychowawcę nie może przypadać więcej niż piętnaścioro. Jeśli są to dzieci do 10 lat. Taki program powinien w szczególności: • identyfikować organizatora rekreacji. Wiąże się to z obowiązkiem tych organizatorów zatrudniania odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej. Pod opieką jednego wychowawcy nie może być więcej niż 20 uczestników wypoczynku. Organizator rekreacji jest zobowiązany zapewnić uczestnikom rekreacji ruchowej warunki bezpieczeństwa oraz warunki sanitarnohigie­ niczne. W przypadku osoby niepeł­ noletniej takie oświadczenie powinno być podpisane przez przedstawiciela usta­ wowego tej osoby. Przy tym obiekty rekreacyjno-sportowe oraz sprzęt i urzą­ dzenia rekreacyjno-sportowe powinny spełniać wymagania określone w odręb­ nych przepisach. wczasy w mieście). ustalone przez odrębne przepisy dla sytuacji prowadzenia takiej działalności przez szkoły i placówki oświatowe. zobo­ wiązuje organizatorów rekreacji.88 Rozdział 4 Podstawy prawne świadczenia usług rekreacyjnych 89 Jednym z podstawowych obowiązków organizatora rekreacji jest opracowa­ nie regulaminu zajęć rekreacyjnych oraz zapoznanie z nim uczestników tych zajęć. • ustalić warunki zakwaterowania i wyżywienia. • określić termin lub terminy zajęć oraz miejsce ich realizacji. Jeśli korzystanie z urzą­ dzenia lub sprzętu rekreacyjno-sportowego może stanowić zagrożenie dla życia lub zdrowia. W widocznym miejscu po­ winien być umieszczony regulamin określający sposób korzystania z obiektu rekreacyjno-sportowego i znajdujących się w nim urządzeń. Są to tzw. • określić cenę zajęć i zakres usług nią objętych. Podczas prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji ruchowej powinny być spełnione warunki bezpieczeństwa. podmiot udostępniający takie urządzenie lub sprzęt powinien za­ poznać osoby korzystające z nich z instrukcją prawidłowego i bezpiecznego ich używania albo zapewnić korzystanie z danego urządzenia lub sprzętu pod nad­ zorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje. Ponadto na organizato­ rze ciąży obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach pierwszej pomocy medycznej. ale również właściwej opieki wychowawczej. Organizator rekre­ acji ma obowiązek zapewnienia widzom i uczestnikom zaplecza sanitarno-higienicznego. jeżeli dotyczy to dzieci i młodzieży niepełnosprawnej wymaga­ jącej stałej opieki lub pomocy. • identyfikować prowadzącego zajęcia i jego kwalifikacje zawodowe. Obowiązek ten obejmuje również sytuacje udzielania takiej pomocy w miejscu prowadzenia zajęć rekreacyjnych. Powinno to nastą­ pić jeszcze przed ich rozpoczęciem. 4. która musi posiadać kwalifikacje zawodowe wymagane przez obowiązujące prawo. że do uczestnictwa w zajęciach powinny być dopuszczenc wy­ łącznie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań do udziału w zajęciach lub które złożą podpisane własnoręcznie oświadczenie o zdolności do udziału w zajęciach rekreacyjnych. bądź w oznaczonych dyscyplinach lub dziedzinach sportu. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej W razie prowadzenia działalności w dziedzinie rekreacji na rzecz dzieci i młodzieży szkolnej wspomniane wyżej rozporządzenie MEN z 1997 r. Liczba ta zależy od rodzaju i stopnia niepełno­ sprawności uczestników. • określić reguły zachowania się uczestników w czasie realizacji zajęć. • oznaczyć urządzenia i sprzęt rekreacyjno-sportowy udostępniany uczestni­ kom oraz wyposażenie uczestników w sprzęt zabezpieczający i ochronny lub ratunkowy. kolonie. Są one przed­ stawione w rozdziale 6 podręcznika. instruktora rekreacji ruchowej prowadzącego zajęcia oraz ewentualnie innych osób związanych z organizacją danych zajęć rekreacyj­ nych. Organizator rekreacji powinien dostarczyć uczestnikom zajęć rekreacyjnych regulamin uczestnictwa w tych zajęciach oraz ich program.2. W razie organizacji imprezy rekreacyjnej jej organizator jest zobowiązany do zapewnienia widzom i uczestnikom regulaminu imprezy. w górach lub nad wodą. Sprawność techniczna oraz kompletność tych urządzeń i sprzę­ tu podlegają sprawdzeniu przez osobę prowadzącą zajęcia każdorazowo przed ich udostępnieniem uczestnikom zajęć rekreacyjnych. Taki regulamin powinien określać prawa i obowiązki uczestników zajęć oraz organizatora rekreacji. jeżeli przepisy w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny nie stanowią inaczej. Należy dodać. Ciąży na nim też obowiązek zapew­ nienia uczestnikom bazy rekreacyjno-sportowej odpowiedniej dla formy pro­ wadzonych zajęć. jak też w przypadkach jej wykonywania na drogach publicznych. • oznaczyć maksymalną liczbę osób uczestniczących w zajęciach oraz liczbę osób przypadających na jednego prowadzącego zajęcia. • ustalić zasady kwalifikowania osób do udziału w zajęciach. w tym osobno oznakowanych toalet dla kobiet i mężczyzn w licz­ bie uzgodnionej z powiatowym inspektorem sanitarnym. Organizator rekreacji ma obowiązek wyznaczenia osoby odpowiedzialnej za przebieg zajęć. określone w odrębnych przepisach. co ma ścisły związek z charakterem zajęć rekreacyjnych. określającego reguły zachowania się osób obecnych na imprezie.

Omawiane rozporządzenie MEN z 1997 r. • programu pracy z dziećmi i młodzieżą. a nie wynikać z ustaleń formularza. rodzaju i stopnia niepełnosprawności uczestników wypoczynku. Użytkowanie takich obiektów szkolnych oraz urządzeń i tere­ nów następuje na podstawie umowy zawartej między ich dysponentem a organi­ zatorem wypoczynku. Poza tymi formami wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej finansowanymi przez państwo obowiązuje zasada.90 Rozdział 4 Podstawy prawne świadczenia usług rekreacyjnych 91 Dzieci z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem le­ karskim oraz zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym mają pierwszeństwo w korzystaniu z różnych form wypoczynku. Wiążą się one z koniecznością przedstawienia kuratorowi oświaty właściwemu ze wzglę­ du na lokalizację danej placówki następujących dokumentów i informacji: • karty kwalifikacyjnej obiektu. Obiekt przeznaczony na placówkę wypoczynku musi ponadto spełniać wy­ mogi bezpieczeństwa i higieny określone odrębnymi przepisami. Gdy zostały spełnione wszystkie wyżej wymienione wymagania. jakim jest karta kwalifikacyjna obiektu. W szczegól­ ności może to nastąpić w przypadku stwierdzenia warunków zagrażających zdrowiu lub bezpieczeństwu uczestników wypoczynku. W przypadku organizacji obozów wędrownych konieczne jest podanie kura­ torowi oświaty przebiegu trasy danego obozu. 43. wymaga podania przez organizatora wypoczynku takich danych. szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki z 2001 r.. finansowanych z budżetu państwa. który wydał wskazane zaświadczenie. Jeśli zaś dany obiekt ma być wykorzystywany do organizacji wypoczynku dla dzieci i mło­ dzieży niepełnosprawnej. to za- twierdza on dany obiekt do użytkowania na cele wypoczynku dzieci i młodzie­ ży szkolnej. Wymagane dokumenty i informacje powinny być złożone nie później niż na 14 dni przed terminem rozpoczęcia działalności placówki wypoczynku. że to organizator wypoczynku ustala wyso­ kość opłat wnoszonych przez uczestników. a także z rodzin zastępczych oraz z rodzin wielodzietnych żyjących w trudnych warunkach materialnych. określonymi w od­ rębnych przepisach. co nie dotyczy obozów wędrownych oraz form wypoczynku organizowanych za granicą. co nieraz następuje w wy­ niku skarg zgłaszanych przez rodziców dzieci i młodzieży szkolnej przebywają­ cej w danej placówce. W razie stwierdzenia prowadzenia placówki wypoczynku niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. charakterystyka okolicy pod względem przydat­ ności na cele wypoczynku. Wszystkie te warunki funkcjonowania placówki wypoczyn­ ku podlegają nadzorowi kuratora oświaty właściwego ze względu na lokaliza­ cję danej placówki. którzy mają być zatrudnieni. Zapewnia to z reguły odpowiednie warunki wymagane dla placó­ wek wypoczynku. jest zobowiązany powiadomić o tym fakcie kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby organizatora wypoczynku. jak lokalizacja obiektu (terenu). organ nadzorujący może zawiesić funkcjonowanie takiej placówki wypoczynku lub nawet spowodować jej zlikwidowanie. O takiej sytuacji organ nadzorujący zawiadamia kuratora oświaty właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedziby organizatora wypoczynku. charakterystyka budynków i poszczególnych po­ mieszczeń. liczby turnusów. W razie organizacji wypoczynku poza granicami RP wskazane dokumenty i informacje powinny być złożone kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania lub sie­ dziby organizatora. wychowankom domów dziecka i innych placówek Opiekuńczo-Wychowawczych. • danych dotyczących kwalifikacji pracowników pedagogicznych i kierow­ nika placówki wypoczynku oraz informacji o kwalifikacjach pracowników medycznych. jest wyrazem spełniania przez publiczne placówki oświato- . W terminie 14 dni od zgłoszenia danej placówki wypoczynku kurator. pod warunkiem uzyskania zgody właściwego miejscowo wójta (burmistrza) oraz pozytywnej opinii państwowego inspektora sanitarnego i wła­ ściwej komendy Państwowej Straży Pożarnej. istniejących urządzeń sanitarnohi­ gienicznych oraz urządzeń sportowych. Wzór karty kwalifikacyjnej obiektu. • informacji na temat formy wypoczynku. Organi­ zator wypoczynku ma zapewnić uczestnikom bezpieczne i higieniczne warunki w czasie ich pobytu w placówce. stanowiący załącznik do rozporządzenia MEN z 1997 r. W takim wypadku organizator wypoczynku jest obowiązany przenieść uczestników do innego obiektu spełniającego wymagane warunki. określenie wyposażenia sypialni. przyznaje to prawo również dzieciom będącym sierotami. Ten warunek zatwierdzenia obiektu powinien być wyraźnie sformułowany w treści wskazanego rozporzą­ dzenia. C2ęsto na potrzeby placówek wypoczynku są udostępniane obiekty szkolne oraz urządzenia i tereny podlegające dyrektorom szkół lub organom prowadzą­ cym szkoły. czasu ich trwa­ nia oraz liczby uczestników. kurator oświaty wydaje organizatorowi wypoczynku zaświadczenie o zgłosze­ niu placówki wypoczynku. bądź zapewnić uczestnikom nie­ zwłoczny powrót do miejsca zamieszkania. Organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej może podjąć dzia­ łalność w placówce wypoczynku po spełnieniu szeregu obowiązków. Jeśli podane warunki funkcjonowania placówki wypoczynku zostaną zaakceptowane przez kuratora oświaty. to powinien być dostosowany do potrzeb wynikają­ cych 7. Formy krajoznawstwa i turystyki realizowane przez szkoły Powołane wyżej rozporządzenie MENiS w sprawie warunków i sposobu or­ ganizowania przez publiczne przedszkola. Ciąży też na nim obowiązek żywienia uczest­ ników zgodnie z zasadami higieny i racjonalnego żywienia.

92

Rozdział 4

Podstawy prawne świadczenia usług rekreacyjnych

ao

we oprócz funkcji dydaktyczno-wychowawczych również m.in. funkcji rekrcacyno-zdrowotnych, realizowanych na rzecz uczniów i wychowanków w ra­ mach różnych form krajoznawstwa i turystyki. Placówki te. zwane dalej szko­ łami, są szczególnymi organizatorami takich form działalności i mogą w tym zakresie działać samodzielnie lub współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działania jest krajoznawstwo i turystyka, jak np. PTTK, ZHP i inne organizacje harcerskie. Realizowane przez szkoły formy krajoznawstwa i turystyki sprowadzają się do następujących rodzajów: • wycieczki przedmiotowe (w celu uzupełnienia obowiązującego programu nauczania); • wycieczki krajoznawczo-turystyczne, niewymagające od uczestników przy­ gotowania kondycyjnego i specjalistycznych umiejętności; • imprezy krajoznawczo-turystyczne, mające stacjonarny charakter, jak np. biwaki, turnieje, konkursy; • imprezy turystyki kwalifikowanej i obozy wędrowne, w których udział wymaga od uczestników przygotowania kondycyjnego i umiejętności specja­ listycznych, w tym posługiwania się specjalistycznym sprzętem; • imprezy wyjazdowe, realizujące program nauczania, jak tzw. zielone szkoły, szkoły zimowe, czy szkoły ekologiczne. Wymienione rodzaje wycieczek i imprez mogą być organizowane w ramach zajęć lekcyjnych, pozalekcyjnych lub pozaszkolnych, przy czym mogą to być także wycieczki i imprezy zagraniczne. Mają one na celu różne funkcje po­ znawcze, wychowawcze, wypoczynkowe i zdrowotne, w ty ni m.in. zmierzają do podnoszenia sprawności dzieci i młodzieży szkolnej, upowszechniania form aktywnego wypoczynku i umiejętności korzystania z zasobów przyrody oraz poznawania zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach. Organi­ zacja i program takich wycieczek i imprez powinny być dostosowane do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów oraz ich stanu zdrowia, sprawności fizycznej, stopnia przygotowania i umiejętności specjalistycznych. Powołane rozporządzenie MENiS 2001 r. wymaga, aby obozy wędrowne dla młodzieży szkolnej były organizowane po trasach przygotowanych przez pod­ mioty działające w zakresie turystyki kwalifikowanej. Należy to rozumieć jako konieczność korzystania w tym zakresie z usług profesjonalistów: przedsiębior­ ców działających w charakterze organizatorów turystyki lub organizatorów rekreacji, bądź podmiotów prowadzących tego rodzaju działalność non profit. Przy organizacji wycieczek i imprez dla dzieci i młodzieży szkolnej zalecane jest korzystanie z istniejącej bazy szkolnych schronisk młodzieżowych. W razie zaś wycieczek i imprez zagranicznych konieczne jest uzyskanie zgody dyrek­ tora szkoły po zawiadomieniu organu prowadzącego oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Generalnie jest również wymagana zgoda przedstawicie \

Ii ustawowych uczniów niepełnoletnich na ich udział w wycieczkach i impre­ zach, co nie odnosi się tylko do wycieczek przedmiotowych odbywających się w ramach zajęć lekcyjnych. Zgodnie z omawianym rozporządzeniem z 2001 r. program wycieczki lub imprezy organizowanej przez szkołę, lista uczestników, liczba opiekunów oraz kto ma być kierownikiem powinna zawierać karta wycieczki lub imprezy, wy­ magająca zatwierdzenia przez dyrektora szkoły. Wzór takiej karty zawiera załącznik do omawianego aktu wykonawczego. To właśnie dyrektor szkoły wy­ znacza kierownika wycieczki lub imprezy spośród pracowników pedagogicz­ nych danej szkoły mających kwalifikacje odpowiednie do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki. Ponadto warto dodać, że wskazany aki wymaga ubezpieczenia uczestników wycieczek i imprez od następstw nieszczęśliwych wypadków, a w odniesieniu do wycieczek i imprez zagranicznych - dodatkowo ubezpieczenia kosztów leczenia. Omówiona powyżej działalność szkoły w zakresie krajoznawstwa i turystyki może być finansowana z różnych środków pozabudżetowych. Odnosi się to także do pokrywania kosztów przejazdu, zakwaterowania i wyżywienia kierow­ ników i opiekunów wycieczek i imprez. Tego rodzaju środki pochodzą w szcze­ gólności z: • opłat wnoszonych przez uczniów biorących udział w wycieczce lub imprezie; • działalności samorządu uczniowskiego i organizacji młodzieżowych działa­ jących na terenie szkoły; • dochodów wypracowanych przez uczniów; • kwot przekazanych przez radę rodziców lub radę szkoły, bądź stanowiących darowiznę dokonaną przez osoby fizyczne lub prawne.

4.4. Kwalifikacje zawodowe wymagane w dziedzinie rekreacji

Ustawa o kulturze fizycznej z 1996 r, ustala, że zorganizowane zajęcia w za­ kresie rekreacji ruchowej mogą prowadzić osoby posiadające kwalifikacje za­ wodowe nauczyciela wychowania fizycznego lub uprawnienia w tym zakresie określone odrębnymi przepisami, jak też osoby posiadające kwalifikacje in­ struktora i trenera. Kształcenie wskazanych osób następuje zasadniczo przez szkoły wyższe, a inne jednostki organizacyjne mogą to czynić wyłącznie za zgodą ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu. Taka zgoda jest udzielana w razie stwierdzenia, że dana jednostka posiada warunki kadrowe i organizacyjne dla prawidłowego przeprowadzenia kształcenia. Szczegółowe regulacje w tym zakresie zawiera rozporządzenie MEN z 2001 r. w sprawie kwalifikacji, stopni i tytułów zawodowych w dziedzinie kultury fizycznej oraz szczegółowych zasad i trybu ich uzyskiwania. Warto zaznaczyć, że akt ten został znacząco zmieniony w 2006 r.

94

Rozdział 4

Podstawy prawne świadczenia usług rekreacyjnych

95

Zgodnie z powołanym wyżej rozporządzeniem tytułami zawodowymi w dziedzinie kultury fizycznej są tytuły: trenera, instruktora i menedżera. Przy tym jedną ze specjalizacji instruktorskich jest instruktor rekreacji ru­ chowej, a wspomnieć też warto o instruktorze odnowy biologicznej. Aby uzy­ skać uprawnienia instruktora rekreacji ruchowej, konieczne jest ukończenie stu­ diów wyższych na kierunku „wychowanie fizyczne" lub „turystyka i rekre­ acja" ze specjalnością instruktorską, w wymiarze co najmniej 80 godz. w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej, bądź trzeba posiadać co najmniej śred­ nie wykształcenie oraz ukończyć specjalistyczny kurs instruktorów w danej dyscyplinie rekreacji ruchowej i zdać egzamin końcowy. Przy tym kształcenie takich instruktorów może odbywać się w 36 specjalnościach określonych w załączniku do omawianego rozporządzenia. Natomiast warunkiem uzyskania uprawnień instruktora odnowy biologicznej jest ukończenie studiów wyższych na kierunku „wychowanie fizyczne" lub „fizjoterapia" ze specjalnością in­ struktorską w zakresie odnowy biologicznej w wymiarze określonym progra­ mem studiów albo w przypadku innej specjalności ukończenie ponadto specja­ listycznego kursu instruktorów odnowy biologicznej prowadzonego przez szko­ łę wyższą i zdanie egzaminu końcowego. Instruktorem odnowy biologicznej może też być absolwent średniej szkoły zawodowej kształcącej w zakresie fizjoterapii lub fizykoterapii po ukończeniu wskazanego kursu oraz zdaniu egzaminu końcowego. Kursy specjalistyczne wymienionych rodzajów są prowadzone w wymiarze co najmniej 150 godz. na nie mniej niż dwóch sesjach szkoleniowych. Mogą je prowadzić szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli- kształcące na kierunkach: „wychowanie fizyczne", „fizjoterapia" lub „turystyka i rekre­ acja". Natomiast inne jednostki mogą prowadzić specjalistyczne kursy rekre­ acji ruchowej po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw kultury fi­ zycznej i sportu. Organ wydający taką zgodę jest zobowiązany do zasięgnięcia opinii właściwych polskich związków sportowych lub właściwych stowarzyszeń o zasięgu ogólnokrajowym. W razie uzyskania zgody dana jednostka powinna przedstawić wskazanemu ministrowi wniosek o zatwierdzenie ramowego pro­ gramu kursu i wymagań, jakie powinny spełniać osoby, które będą prowadzić zajęcia. Taki wniosek powinien być przedstawiony na formularzu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik do omawianego rozporządzenia, nie później niż na trzy tygodnie przed rozpoczęciem danego kursu. Wymaga to podania we wniosku m.in. lokalizacji i czasu trwania kursu, jego podziału na sesje szkole­ niowe, przewidywanej liczby uczestników, kompetencji wykładowców, jak również listy uczestników oraz harmonogramu zajęć dydaktycznych. Legitymacje instruktora rekreacji ruchowej lub odnowy biologicznej wydają rektorzy szkół wyższych dla osób kończących organizowane przez nie kształ­ cenie. W pozostałych przypadkach takie legitymacje są wydawane przez mini-

stra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu. Wymaga to dołączenia do wniosku o wydanie legitymacji odpowiednio potwierdzonych urzędowo odpi­ sów dokumentów stwierdzających posiadane wykształcenie oraz świadectwa ukończenia kursu specjalistycznego i zdania egzaminu. Wszystkie wydane legi­ tymacje instruktora rekreacji ruchowej lub odnowy biologicznej są objęte ewi­ dencją prowadzoną przez ministra właściwego do spraw kultur)' fizycznej i sportu. Rektorzy szkół wyższych wydający takie legitymacje są zobowiązani do przesłania informacji o tym wskazanemu ministrowi w terminie 30 dni od wydania legitymacji. Aktualne wzory wskazanych legitymacji zawierają załącz­ niki do omawianego rozporządzenia w wersji zmienionej w 2006 r. Takie legi­ tymacje mogą otrzymać również osoby, które uzyskały kwalifikacje zawodowe w zakresie rekreacji ruchowej lub odnowy biologicznej na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów. Należy dodać, że osoby, które nabyły kwalifikacje zawodowe instruktora re­ kreacji ruchowej lub odnowy biologicznej w innym państwie członkowskim UE mogą wystąpić o uznanie tych kwalifikacji w trybie ustalonym przez roz­ porządzenie MEN z 2005 r. w sprawie stażu adaptacyjnego i testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodów regulo­ wanych w dziedzinie kultury fizycznej i sportu. Wymaga to odbycia stażu ad­ aptacyjnego we wskazanych ogniskach TKKF-u dla zawodu instruktor rekreacji ruchowej, a gdy chodzi o specjalność „hipoterapia", to we wskazanych ośrod­ kach Polskiego Towarzystwa Hipotcrapeutycznego. Natomiast dla zawodu in­ struktor odnowy biologicznej taki staż jest odbywany w akademiach wychowa­ nia fizycznego. Konieczność odbycia tego rodzaju stażu, jego program i długość określa minister właściwy do spraw kultury fizycznej i sportu w drodze posta­ nowienia. Minister ten ustala terminy przeprowadzania testu umiejętności, o czym informacje są podawane w Biuletynie Informacji Publicznej na stro­ nach internetowych ministerstwa obsługującego wskazanego ministra. Zasady przeprowadzania i oceny testu umiejętności oraz pokrywania kosztów jego zor­ ganizowania i kosztów odbywania stażu adaptacyjnego ustala wskazane rozpo­ rządzenie MEN z 2005 r.

4.5. Kwalifikacje pedagogiczne wymagane w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej
Jeśli chodzi o kwalifikacje zawodowe wymagane od osób zatrudnionych w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, to wyżej powołane rozporządzenie MEN z 1997 r. ustala, że kierownikiem takiej placówki może być nauczyciel, czynny instruktor harcerski od stopnia podharcmistrza lub inna osoba, która ukończyła 18 lat, posiada co najmniej średnie wykształcenie, od­ powiednie warunki zdrowotne potwierdzone zaświadczeniem lekarskim oraz

(

96

Rozdział 4

Podstawy prawne świadczenia usług rekreacyjnych •

97

predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą, a ponadto posia­ da co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktycznowychowawczej. Z wyjątkiem osób zajmujących stanowiska kierownicze w pu­ blicznych szkołach i placówkach wymagane jest ponadto posiadanie zaświad­ czenia o ukończeniu kursu dla kierowników placówek wypoczynku. Natomiast wychowawcami w placówkach wypoczynku mogą być: • • nauczyciele; studenci szkół wyższych kierunków i specjalności, których program obejmu­ je przygotowanie pedagogiczne, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia; • słuchacze kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów językowych, po odbyciu odpowiedniego przeszkolenia; • osoby posiadające zaświadczenie o odbyciu kursu dla wychowawców kolo­ nijnych; • instruktorzy harcerscy od stopnia przewodnika; • przodownicy turystyki kwalifikowanej oraz instruktorzy PTTK; • trenerzy oraz instruktorzy sportowi. Ponadto od wychowawców generalnie także jest wymagane ukończenie 18 lat, posiadanie co najmniej średniego wykształcenia, odpowiednich warunków zdrowotnych potwierdzonych zaświadczeniem lekarskim oraz predyspozycji do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą. W przypadku organizacji placówki wypoczynku za granicą konieczne też jest, aby przynajmniej jeden wychowawca lub kierownik takiej placówki znał język obcy w stopniu umożliwiającym poro­ zumiewanie się w państwie pobytu. Wskazane kursy dla kierowników placówek wypoczynku oraz kursy dla wychowawców kolonijnych są zazwyczaj organizowane przez kuratoria oświa­ ty oraz placówki doskonalenia nauczycieli. Za zgodą i pod nadzorem kuratora oświaty takie kursy mogą być organizowane również przez osoby fizyczne i osoby prawne.

posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instrukto­ ra turystyki kwalifikowanej albo pilota wycieczek. Szczególne wymagania są stawiane wobec kierowników obozów wędrow­ nych. Obowiązki te może pełnić tylko osoba, która ukończyła specjalny kurs dla kierowników obozów wędrownych, bądź posiada uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej albo pilota wycieczek. Takie właśnie uprawnienia są też wymagane od kierownika impre­ zy turystyki kwalifikowanej, bądź posiadanie przezeń stopnia trenera lub in­ struktora odpowiedniej dyscypliny sportu. Powyższe wymagania są stawiane kierownikom wycieczek i imprez organi­ zowanych przez szkoły w ramach krajoznawstwa i turystyki, gdyż omawiane rozporządzenie MENiS z 2001 r. nakłada na nich szereg obowiązków ważnych dla sprawnego i bezpiecznego zorganizowania wycieczki lub imprezy szkolnej. Mianowicie taki kierownik ma w szczególności obowiązki w zakresie: • przygotowania wycieczki lub imprezy (opracowanie programu i harmono­ gramu wycieczki lub imprezy oraz ich regulaminu i zapoznanie z nim wszystkich uczestników, jak też zapewnienie warunków do pełnej realizacji ustalonego programu i regulaminu oraz sprawowanie nadzoru w tym zakre­ sie; zorganizowanie transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników; do­ konanie podziału zadań wśród uczestników); realizacji wycieczki lub imprezy (zapoznanie uczestników z zasadami bez­ pieczeństwa i zapewnienie warunków ich przestrzegania; określenie zadań opiekunów w zakresie realizacji programu wycieczki lub imprezy oraz za­ pewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom; nadzorowanie zaopatrzenia uczestników w sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy; dysponowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wy­ cieczki lub imprezy);

4.6. Szczególne kwalifikacje kierowników szkolnych wycieczek i imprez
Jeśli chodzi o kwalifikacje wymagane od kierowników wycieczek i imprez organizowanych przez publiczne szkoły w ramach krajoznawstwa i turystyki, to wyżej powołane rozporządzenie MENiS z 2001 r. ustala, że funkcje te może pełnić nie tylko pracownik pedagogiczny szkoły o kwalifikacjach odpowied­ nich do realizacji określonych form krajoznawstwa i turystyki, ale również inna pełnoletnia osoba wyznaczona przez dyrektora szkoły, która spełnia jeden z następujących warunków: • ukończyła kurs kierowników wycieczek szkolnych; • jest instruktorem harcerskim;

zamknięcia wycieczki lub imprezy (dokonanie podsumowania, oceny i roz­ liczenia finansowego wycieczki lub imprezy jej zakończeniu). Warto dodać, że funkcje opiekuna podczas szkolnej wycieczki lub imprezy może pełnić w zasadzie tylko nauczyciel, a inna osoba pełnoletnia jedynie po uzyskaniu zgody dyrektora szkoły. Są to funkcje nader ważne dla bezpieczeń­ stwa uczestników, gdyż zadaniem takiej osoby jest sprawowanie opieki nad powierzonymi jej uczniami, nadzorowanie wykonywania przez nich przydzielo­ nych zadań oraz przestrzegania regulaminu, w tym w szczególności zasad bez­ pieczeństwa, jak też współdziałanie z kierownikiem wycieczki lub imprezy w zakresie realizacji jej programu i harmonogramu oraz wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika. • Dla bezpieczeństwa uczestników szkolnych wycieczek i imprez organizo­ wanych za granicą ważne znaczenie ma wymaganie, że kierownikiem lub opiekunem może być osoba znająca język obcy w stopniu umożliwiającym

(

co ma negatywne skutki dla bezpieczeństwa uczestników szkolnych wycieczek i imprez organizowanych za granicą. ROZDZIAŁ Podstawy prawne świadczenia usług hotelarskich 5.d. Wyklucza to zmianę charakteru tych składników gospodarstwa rolnego. że jest prowadzona na wsi i wiąże się np.g. którego stanowi pod­ stawową formę działalności. Tego rodzaju działalność określana mia­ nem agroturystyki nie jest działalnością rolniczą w ścisłym tego słowa znacze­ niu.98 Rozdział 4 porozumienie się w państwie docelowym. że wszyscy opiekunowie łącznie z kierownikiem wycieczki lub imprezy zagranicznej powinni znać w odpowied­ nim stopniu język obcy przydatny ze względu na trasę wycieczki lub imprezy. staje się przedsiębiorcą. prowadzenie pola biwa- .d. W konsekwencji wykracza poza wyłączenia dokonane przez przepisy ustawy o s. to do tego rodzaju działalności usługowej są stosowane przepisy ustawy o usługach turystycznych. wynika. przy uwzględnieniu innych jego zasobów. wynajmowanie całych domków turystycznych. czyli w gospodarstwie służącym do prowadzenia działalności rolniczej. W praktyce często nie jest to nie­ stety przestrzegane. nie stosuje się jednak do wynajmowania przez rolników pokoi. przepisów ustawy o s.g. Ogólne zasady działalności hotelarskiej Świadczenie usług hotelarskich jest działalnością gospodarczą i w pełni podlega zasadom podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej. Aby tak nie było.g. Przy tym ze sformułowań omawianego rozporządzenia MENiS z 2001 r. jak też w państwach znajdujących się na trasie danej wycieczki lub imprezy. rolnik musi świadczyć tego rodzaju usługi w gospodarstwie rolnym.1. Rolnik świadczący usługi turystyczne poza zakresem wyłączonym przez przepisy ustawy o s.d. prowadzącą do naru­ szenia podstawowej jego funkcji w postaci zdolności do produkcji rolnej.d. bądź docelowe miejsce pobytu uczestników. Chociaż świadczenie przez rolników usług hotelar­ skich w gospodarstwach rolnych oraz innych usług z nimi związanych nie pod­ lega przepisom ustawy o s.g. w lym urządzeń stanowiących część tej zorganizowanej całości gospodarczej. Jak już tamże wspomniano. Czasem taka działalność usługowa ma wręcz niewiele wspólnego z rolnic­ twem poza tym. Oznacza to wykonywanie tych usług w zabudowaniach oraz na gruntach rolnych i leśnych stanowiących dane gospodarstwo rolne. sprzedaży posiłków domowych i świadczenia w gospodarstwach rolnych innych usług związanych z pobytem turystów.. z hodowlą koni wynajmowanych turystom w gospodarstwie hodowlanym. omówionym w rozdziale 2 podręcznika.

schroniska młodzieżowe. zakłady uzdrowiskowe. Wskazany obowiązek obejmuje także rolników zamierzających świad­ czyć usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym. W praktyce świadcze­ niem usług hotelarskich zajmują się głównie spółki z o. że jest wręcz odwrotnie. jak np.. ale z zachowaniem warunków określonych przepisami obowiązu­ jącego prawa.o. ośrodki szkoleniowo-wypoczynkowe. Dopuszczenie innych obiektów do świadczenia w nich usług hotelarskich wiąże się ze spełnieniem tylko minimalnych wymagań co do wyposażenia oraz sanitarnych i przeciwpożarowych. wykraczają­ cym poza minimalne wymagania ustalone przez obowiązujące prawo. Chociaż nie ma tutaj administracyjnoprawnej reglamentacji dzia­ łalności. Obiekty hotelarskie to obiekty spełniające wymagania z reguły dosyć wysoko określone. przedsiębiorstwa państwowe i niektóre stowarzyszenia. kempingi. wolna działalność gospodarcza. Taki obiekt nie podlega szczególnym wymaganiom co do wielkości i wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług. Ustawa o usługach turystycznych nie wymaga dla prowadzenia działalności hotelarskiej uzyskania koncesji. Jest to więc metoda utrzy­ mania określonego poziomu świadczeń i realizacji celów jakościowych usług hotelarskich.2. schroniska oraz pola biwakowe. Nieraz zdarza się. Przed rozpoczęciem świadczenia w nich usług hotelarskich jest wymagane zgłoszenie danego obiektu do ewidencji prowadzonej przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu. która wyróżnia osiem rodzajów obiektów hotelarskich: hotele. obiektów zbiorowego zakwatero­ wania tylko ok. Natomiast osoba fizyczna podejmująca świadczenie usług hotelarskich powinna uzyskać wpis do ewidencji działalności gospodarczej. spółdzielnie. Standaryzacja w hotelar­ stwie oznacza określenie. domy wycieczkowe. które powinny odpowiadać wymaga­ niom przyjętym w tym zakresie na rynku międzynarodowym. spółki akcyjne. na ogólną liczbę 6694 tzw. pokoje gościnne oraz wszelkie inne obiekty. Mają oni również obowiązek poinformowania właściwego organu o zakończeniu świadczenia usług hotelarskich w danym obiekcie innym niż hotelarski. Świadczenie usług hotelarskich w innych obiektach niż hotelarskie wcale nie oznacza wykonywania ich na niższym poziomie niż w obiektach hotelarskich. wybór i przestrzeganie norm określających parametry i elementy procesu świadczenia usług hotelarskich. Takimi właśnie obiektami są kwate­ ry agroturystyczne. Jej podstawy ustaliła ustawa o usługach turystycz­ nych. Tc obowiązki nie dotyczą przedsiębiorców i rolników zamierzających świadczyć usługi hote­ larskie w innych obiektach niż hotelarskie. Potocznie jest to określane mianem kategory­ zacji obiektów hotelarskich. W ostatnich latach przybyło wła­ śnie tych innych obiektów kosztem zmniejszenia liczby obiektów hotelarskich. czy określony obiekt nie będący obiektem hotelarskim. 5. motele. W razie rozpoczęcia świadczenia tego rodzaju usług w obiekcie już posiadającym zaszeregowanie przedsiębiorca powinien wystąpić o potwierdzenie lub zmianę dotychczasowego zaszeregowania. Wbrew pozorom wcale nie jest regułą. 1/3 stanowiły obiekty hotelarskie w rozumieniu ustawy o usłu­ gach turystycznych.100 Rozdział 5 Podstawy prawne świadczenia usług hotelarskich 1 U 1 kowego na terenie gospodarstwa rolnego. że świadczenie usług hotelarskich na­ stępuje w obiektach hotelarskich. ani wpisu do rejestru działalności regulowanej. ośrodki wczasowe. Jest to katalog zamknięty i bez zmiany wskazanego prze- . Istnienie tej kategorii obiektów jest konieczne ze względu na zasadę swobody działalności gospodarczej Jest to też celowe. co nie dotyczy rolników świad­ czących usługi agroturystyczne w gospodarstwie rolnym. domy pracy twórczej. przeciwpożarowe i inne określone odrębny­ mi przepisami. Standardy bowiem spełniają ważną rolę w procesach podnoszenia jakości usług hotelarskich i dąże­ niu do poprawy ochrony interesów gości hotelowych. Przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim konieczne jest uzyskanie zaszeregowania danego obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii. czy wynajmowanie pokoi i miejsc na ustawienie namiotów innym osobom niż turyści. Jest to tzw. To sam przedsiębiorca lub rolnik prowadzący działalność w tego rodzaju obiek­ cie przesądza o zakresie świadczonych w nim usług hotelarskich. Są to obiekty standardowe. która w wielu przypad­ kach nie byłaby w stanie spełnić wymagań ustalonych dla obiektów hotelar­ skich. pensjonaty. zezwolenia. nauczycielom. W 2006 r. uczniom. spełnia minimalne wymagania co do wyposa­ żenia oraz wymagania sanitarne. ale tego nic gwarantuje z góry sam charakter obiektu innego niż hotelarski. w tym obowiązek rejestrowy. które ciążą na każdym uczestni­ ku obrotu gospodarczego. ani nie potwierdza jej praktyka. Podstawy prawne kategoryzacji obiektów hotelarskich Świadczenie usług hotelarskich w obiektach hotelarskich wymaga uzyskania zaszeregowania danego obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju oraz nadania mu stosownej kategorii. które nie zostały zaszeregowane do określonego rodzaju obiektów hotelarskich. W razie pozytywnego wyniku tej samooceny przedsiębiorca lub rolnik może zgłosić taki obiekt do wspomnianej ewidencji prowadzonej przez wójta. Podjęcie i wykony­ wanie tego rodzaju działalności usługowej jest wolne dla każdego na równych prawach. pracownikom sezonowym. Podjęcie takiej działalności przez podmioty inne niż osoby fi­ zyczne wymaga więc uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców. osoby fizyczne. czy osobom przebywającym na delegacji. Taka zasada nie wynika z ustawy o usługach turystycznych. spółki osobowe. Ma on wszystkie te obowiązki. gdyż umożliwia utrzymanie istniejącej bazy noclegowej. to nie oznacza to braku ustawowych warunków i wymagań stawianych przedsiębiorcy. To wła­ śnie dany przedsiębiorca lub rolnik samodzielnie ocenia.

moteli i pensjonatów oraz czterech kategorii kempingów. opis obiektu potwierdzający stopień spełnienia przez dany obiekt wymagań dla rodzaju i kategorii. przeciwpożarowe oraz inne wynikające z odrębnych przepisów. Ustawowo zostało przesądzone występowanie pięciu kategorii hoteli. Odrębny załącznik ustala minimalne wymagania w zakre­ sie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych. jeżeli ma być używana przy świadczeniu usług hote­ larskich: określenie położenia obiektu wraz z jego adresem. odpis z KRS albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Ponadto określone odstępstwo może tylko w niewielkim stopniu obniżać wymagania ustalone w odpowiednim załączniku dla danego rodzaju i kategorii obiektu hote­ larskiego. w których są świadczone usługi hotelarskie. nazwę własną obiektu. dopuszcza odstępstwa od wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług. jeśli chodzi o obiekty hotelarskie o zabytkowym charakterze. dopuszcza ułatwienia w zakresie dokumentowania spełnienia wymagań budowlanych w przypadku obiektów wzniesionych przed 1 kwietnia 1995 r. o które występuje wnioskodawca. • wskazanie osoby upoważnionej do reprezentowania wnioskodawcy w postę­ powaniu o ustalenie rodzaju i nadanie kategorii. Taka ankieta czyni zbędnym odrębny opis obiektu we wniosku o jego zaszeregowanie. Konieczne jest jednak łączne spełnienie aż czterech warunków. mającej stwierdzać stopień spełnienia przez obiekt hotelarski wy­ magań dla rodzaju i kategorii. Omawiane rozporządzenie z 2004 r. Omawiane rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 r. Ponadto w osobnym załączniku są wyznaczone minimalne wymagania co do wyposażenia dla innych obiektów. opinia właściwej miejscowo komendy powiatowej lub miejskiej Państwowej Straży Pożarnej bądź równorzędny protokół okre­ sowej kontroli Państwowej Straży Pożarnej). Wska­ zany akt wykonawczy określa szczegółowe wymagania standaryzacyjne dla poszczególnych rodzajów obiektów hotelarskich. Następuje to w formie decyzji administracyj­ nej wydawanej na wniosek przedsiębiorcy podejmującego świadczenie usług hotelarskich w danym obiekcie. jak i wymagania sanitarne. a także dowód wniesienia . jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług. Oprócz wyżej wskazanych dokumentów potwierdzających spełnienie wyma­ gań budowlanych. Taki wniosek powinien zawierać: • nazwę i siedzibę lub nazwisko i imię oraz adres przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie w obiekcie objętym wnioskiem. • sanitarnych (tj. Wymagania standaryzacyjne dla obiektów hotelarskich określone przez ustawę o usługach turystycznych obejmują zarówno ustalenia co do wielkości obiektu. Konieczna też jest informacja o odstęp­ stwach od wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług ze wzglę­ du na zabytkowy charakter obiektu hotelarskiego. że bez naruszenia zabytkowego cha­ rakteru obiektu nie jest możliwe spełnienie określonych wymagań. wnioskodawca powinien dołączyć do wniosku zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON wydane przez właściwy urząd statystyczny. zamieszczona w materiałach informacyjnych dotyczących tego obiektu. przeciwpożarowych i sanitarnych. a przy tym odstępstwo to powinno być zrekompensowane spełnieniem w wyższym stopniu innych wymagań. Obiekt hotelarski powinien być wpisany do rejestru zabytków lub wykazu zabytków architektury i budownictwa bądź też charakter zabytkowy danego obiektu powinien być oczywisty. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów. o które wystę­ puje wnioskodawca. zawarte w załącznikach do tego rozporządzenia.102 Rozdział 5 Podstawy prawne świadczenia usług hotelarskich • • • 103 pisu nie może być wprowadzony inny rodzaj obiektów hotelarskich. Wymagane jest przedstawienie opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Wszystkie te kategorie są oznaczane gwiazdkami. w których są świadczone usługi hotelarskie. Jednak wskazana delegacja dla marszałków województw pozostaje w sprzeczności z konstytucyjnym zakazem przekazywania kompetencji innemu organowi przez organ upoważniony do wydania rozporządzenia. • przeciwpożarowych (tj. że wskazane rozporządzenie upoważnia po­ szczególnych marszałków województw do ustalenia wzoru ankiety dołączanej do wniosku. W razie utraty wymienionych dokumentów jest wtedy możliwe przedstawienie opinii rzeczo­ znawcy budowlanego. Do wniosku powinny być załączone dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań: • budowlanych (tj. jak też dokumenty potwierdzające przeprowadzenie okresowych kontroli wymaga­ nych przez prawo budowlane). Taki wzór ankiety powinien być zatem w samym rozporządzeniu. decyzja o pozwoleniu na budowę lub użytkowanie obiektu albo decyzja pozwalająca na zmianę sposobu użytkowania obiektu. Natomiast odróżnione w tej ustawie trzy kategorie domów wy­ cieczkowych i schronisk młodzieżowych są oznaczane cyframi rzymskimi. stwierdzającej bezpieczeństwo użytkowania danego budynku. o które ubiega się wnioskodawca. Właściwy miejscowo marszałek województwa dokonuje obecnie zaszerego­ wania obiektu hotelarskiego do jednego z wyżej omówionych rodzajów oraz nadania odpowiedniej kategorii. bądź równorzędny protokół okresowej kontroli Pań­ stwowej Inspekcji Sanitarnej). • wskazanie zaszeregowania do określonego rodzaju i kategorii. Te pierwsze wymagania są obecnie ujęte w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 r. Rozporządzenie to zostało zmienione w 2005 r. Zastrzeżenia wywołuje fakt. opinia właściwego miejscowo państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. w związku z przejęciem przez marszałka województwa dotychczasowych uprawnień wojewody związanych z kategoryzacją obiektów hotelarskich.

to przecież nie jest to żadna usługa lecz po prostu obowiązek. Zakres ten obejmuje obowiązkowe świadczenie usług gastronomicznych. Przy tym odrębnie w rozdziale 9 pod­ ręcznika są omówione dwa szczególne rodzaje tych obiektów. zniosło wymagania dotyczące wymiany wałut albo działania kantoru lub bankomatu w hotelach mających co najmniej trzy gwiazdki.i dwuosobowych. Nie jest też żadną usługą wymieniona w tym za­ łączniku tzw. oraz z 2001 r. w tym większość miejsc w pokojach jedno. Wyjątek stanowią wpływy z zaszeregowania pól biwakowych. świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów. czyli tzw. Właśnie poddanie danego obiektu ocenie co do spełnienia ustalonych przez prawo wy­ magań jest konieczne przed wydaniem decyzji o zaszeregowaniu obiektu i nada­ niu mu odpowiedniej kategorii. tj. przechowy­ wanie bagażu oraz pieniędzy i przedmiotów wartościowych gości. Takich obiektów hotelar­ skich w 2006 r. Usługi te w rozumieniu załącznika nr 1 do analizo­ wanego rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 r. Co do innych usług trzeba wspomnieć. Za dokonanie oceny spełnienia przez obiekt wymagań niezbędnych do zaszeregowania do określonego rodzaju i na­ danie odpowiedniej kategorii pobierana jest opłata. chociaż generalnie rosną trudności z wykorzystaniem miejsc noclegowych. chociaż od kilku lat są one krytyko­ wane w nauce prawa. który wy­ dał decyzję. jak też ewentualna decyzja odmow­ na powinna zawierać elementy określone przez k. wprowa­ dziła możliwość uzyskania przyrzeczenia zaszeregowania obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii. pragnących prowadzić działania promocyjne już w okresie budowy obiektu hotelarskiego. Takie przyrzeczenie jest obecnie wydawane przez marszałka województwa w formie decyzji admi­ nistracyjnej na czas określony. Natomiast bar kawowy lub aperitif-bar jest wymagany poczynając od hoteli z dwoma gwiazdkami.104 Rozdział 5 Podstawy prawne świadczenia usług hotelarskich 105 opłaty za dokonanie oceny spełnienia wymagań przez obiekt hotelarski. Ten wymóg został w 2002 r. W hotelach wyższych kategorii niż dwugwiazdkowe musi być restauracja oraz zapewnienie podawania posiłków do pokoi (tzw. które zostały dokonane na pod­ stawie uprzednio obowiązujących rozporządzeń z 1999 r. Zachowały również ważność zaszeregowania obiektów hotelarskich. W okresie ważności prome­ sy dopuszczalne jest używanie nazwy rodzajowej oraz oznaczenia kategorii dla celów informacyjnych i promocyjnych obiektu hotelarskiego. jego wyposażania i przygotowywania do eksploatacji. obecnie Ministra Sportu i Turystyki. to w szczególno­ ści m. wom sernice). promesy. obejmując też działalność handlową. Chociaż powołany załącznik wymienia w ramach oferty usług podstawowych i uzupeł­ niających hoteli udzielanie pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych dokonana w 2004 r. 5. Od takiej decyzji stronie przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego do spraw tury­ styki. sprzedaż gorących napojów przez całą dobę. czyli właściwego marszałka województwa. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie za pośrednictwem organu. jakimi są kem­ pingi i pola biwakowe. Wysokość tej opłaty zależy od rodzaju i kategorii obiektu hotelarskiego. chyba że marszałek województwa w drodze postanowienia zezwoli na to po złożeniu przez przedsiębiorcę kompletnego wniosku o zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do odpowiedniego rodzaju i kategorii. to poniżej jest przedstawiona ogólna charakterystyka standardowych cech poszczególnych rodzajów obiektów hotelarskich w świetle obowiązujących przepisów prawnych. złagodzony w odniesie­ niu do hotelu trzygwiazdkowego.in. Szczególnie ważne znaczenie w hotelach ma świadczenie usług gastrono­ micznych. gdyż jest to uzasadnione powiązaniem ze szczególnymi typami umów. jeśli w od­ ległości do 200 m znajduje się jakaś restauracja. jeśli rodzaj i kategoria danego obiektu odpowiada wymaganiom ustalonym w tej ustawie. Trudno zrozumieć. gdyż nie musi on mieć restauracji. Wydana przez marszałka województwa decyzja o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego i nadaniu stosownej kategorii. Wpływy z tego tytułu stanowią obecnie dochód budżetu samorządu województwa i są przeznaczane na pokrycie kosztów związanych z dokonywaniem ocen w ramach kategoryzacji obiektów hote­ larskich.a.3. Jest to uzasad- .p. a kolejnych 115 było w trakcie kategoryza­ cji. Takich ocen dokonują powołane przez marszał­ ków województw zespoły oceniające. jakie są wówczas zawierane. Omawiany załącznik wymaga jako absolutnego minimum w tym zakresie podawania gościom śniadań. na podstawie prawomoc­ nego pozwolenia na budowę lub zmianę sposobu użytkowania obiektu. akceptacja kart płatniczych. Jeśli chodzi o wymagania kategoryzacyjne dla poszczególnych rodzajów obiektów hotelarskich. ale nic może być wyższa niż 150% minimalnego wynagrodzenia za pracę. dlaczego twórcy tych ustaleń tak kurczowo się ich trzymają. budzenie. To rozwiązanie prawne spełnia postulaty przedsiębiorców inwestujących w nowe obiekty hote­ larskie. W powyższej definicji pojęcie usług jest rozumiane nader szeroko. które stanowią dochód budżetu gminy. Tak samo wymagana często­ tliwość zmiany pościeli i ręczników nie oznacza w istocie spełniania odrębnej usługi podstawowej ani tym bardziej uzupełniającej lecz konieczny element realizacji usługi noclegowej. że analizowane rozporządzenie z 2004 r. Zgodnie z przepisami ustawy o usługach turystycznych zachowały ważność zaszeregowania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii na podstawie dotychczasowych przepisów. W tym czasie przedsiębiorca nie może świadczyć usług hotelarskich w danym obiekcie. nie dłuższy niż 2 lata. było w Polsce 1295. Wymagania prawne dla hoteli Ustawowa definicja hoteli określa je jako obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi.

ale dotyczyło to wyłącznie hoteli z czterema i pięcioma gwiazdkami. Z ustawy o usługach turystycznych wykreślono upoważnienie dla ministra właściwego do spraw tury­ styki dotyczące określenia w drodze rozporządzenia zakresu wymagań dla per- . Podobnie daleko idące złagodzenie wymagań nastąpiło w 2002 r. Z kolei przechowywanie sprzętu rekreacyjnego jest wymagane poczynając już od hoteli dwugwiazdkowych. sauna. co powinny zapewniać hotele dwóch najwyż­ szych kategorii. Trzeba wyrazić zdziwienie. kursem specjalistycznym. pra­ sowania oraz czyszczenia bielizny i odzieży gości powinien zapewnić już hotel trzygwiazdkowy. co było często warunkiem trudnym do spełnienia z przy­ czyn technicznych. które przy tym winno być chronione przed nadmiernym na­ pływem powietrza z zewnątrz).ukończenia kursu specjalistycznego albo posiadania 3-letniej praktyki hotelarskiej . precyzuje w porównaniu % regulacjami poprzednio obowiązującymi.106 Rozdział 5 Podstawy prawne świadczenia usług hotelarskich 107 nione powszechnie spełnianym w tego rodzaju hotelach warunkiem akceptacji kart płatniczych. wielkości holu recepcyjnego (ale zrezygnowano z warunku posiadania holu przez zespół gastronomiczny w hotelach pięciogwiazdkowych). ale instalacja radiowo-telewizyjna przystosowana do odbioru programów lokalnych i satelitarnych oraz dostęp do Internetu w pokojach lub na odrębnych stanowiskach powinny zapewniać tylko hotele poczynając od trzygwiazdkowych). poszło jeszcze dalej w tej liberalizacji wymagań dotyczących kwalifikacji zawodowych personelu hotelowego. również w odniesieniu do kelnerów. wyposażenia ogólnodostępnych pomieszczeń higienicznosanitarnych. Odrębnie trzeba podkreślić wymaganie. Obec­ nie żadne wymagania w tym zakresie nie są stawiane. z wymogu posiadania przez hotel z pięcioma gwiazdkami basenu kąpielowego. przy czym za równoważne było uznawane wykształcenie średnie w połączeniu z minimum 60-godz. siłownia. że hotel jest obiektem. Chodzi tutaj o sale konferencyjne. pokojowych. solarium.oraz pięciogwiazdko­ wych wszystkie pokoje muszą posiadać tzw. pełny węzeł higienicznosanitarny. portierów i bagażowych. obowiązek ten obejmował hotele wszystkich kategorii. gdyż wyma­ gano od nich jedynie wykształcenia zawodowego lub kursu specjalistycznego oraz znajomości w podstawowym zakresie jednego języka obcego. W hotelach wyższych kategorii te usługi są obowiązkowe. gdyż wymóg wykształcenia wyższego lub średniego hotelarskiego bądź uznanych za równoważne takiemu wykształceniu . Także świadczenie usług w zakresie tzw. nie występuje warunek zapewnienia przez hotele wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego. a hotel dwugwiazdkowy powinien spełnić ten warunek przynajmniej w połowie pokoi.. przy czym w hotelach nowo budowanych bez względu na ich kategorię wszystkie pokoje muszą być z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym. ale odnosi się to tylko do obiektów hotelarskich zlokalizowanych w miejscowościach wypoczynkowo-turystycznych i rejonach niezurbanizowanych o dużych walorach przyrodniczych. Trzeba też wspomnieć o wymaganiach w zakresie sprzedaży lub udostępniania prasy codziennej. Omawiane rozporządzenie z 2004 r.. których było już 21 na początku 2006 r.odnosił się wyłącznie do hoteli z pięcioma gwiazdkami. że kel­ nerem w restauracji nawet hotelu trzygwiazdkowego mógł być człowiek wzięty prosto z ulicy. Natomiast usługi prania. Rezultat byl taki. Obecnie jedynie w hotelach dwóch najwyższych kategorii jest wymagane istnienie zespołu sal wielofunkcyjnych. jak też wielkości i wyposażenia pokoi hotelowych (telefon i telewizor w każdym po­ koju. jeśli znajduje się w miejscowości wypoczyn­ kowej. Oznaczało to konieczność wykazania się wykształceniem wyższym lub średnim hotelarskim oraz znajomością przynajmniej jednego języ­ ka obcego. poczynając od hotelu trzygwiazdkowego. W analizowanym rozporządzeniu z 2004 r. Nie jest to właściwa ten­ dencja zmian. Przy tym wymaga się jako minimum dwóch rodzajów wskazanych usług. szkole­ niowe i inne dostosowane do charakteru obiektu. Znowu stawało retoryczne pytanie: czy w tej sytuacji można było mówić o istnieniu wymagań zawodowych w odniesieniu do personelu hotelo­ wego? Analizowane rozporządzenie z 2004 r. ale także infrastruktura towarzysząca. Spowodowało to szybki wzrost liczby hoteli pięciogwiazd­ kowych. który stanowi nie tylko odrębny budynek lub wydzielona jego część albo zespół budynków. zmienionego w 2002 r. cztero.które mogą być wynajmowane na potrzeby gości hotelowych. Sprzedaż zaś kosmety­ ków oraz środków higieny osobistej należy do obowiązków także hoteli z trzema gwiazdkami. pamiątek. odnowy biologicz­ nej (basen. dwa lata praktyki w obiekcie hotelarskim mogło zastąpić wymóg wykształcenia. istnienie bezpośredniego wejścia do holu recepcyjnego. że konieczność akceptacji kart płatniczych nie dotyczy hoteli dwóch najniższych kategorii. znacznie złagodzone. Co więcej. instalacji i urządzeń technicznych w hotelach (np. Wówczas dotyczyły one personelu recepcyjnego jedynie hoteli z co najmniej trzema gwiazdkami. że w hotelach trzy-. masaże i inne usługi rekreacyjne) musi zagwarantować hotel tej kategorii. telefon i faks dostępne dla gości w recepcji muszą być w hotelach wszyst­ kich kategorii. Analizowany załącznik do tego aktu określa ponadto wiele szczegółowych wymagań dotyczących zewnętrznych elementów zagospodarowania i urządzenia hoteli (np. Nowością jest rezy­ gnacja od 2004 r. Z tych obowiązków wyłączona jest sprzedaż tzw. klubowe. a radioodbiornik lub możliwość odbioru programu radiowego także już w hotelu dwugwiazdkowym). Już wtedy narzucało się retoryczne pytanie: czy warto uczyć się w szkołach hotelar­ skich? W świetle rozporządzenia z 2001 r. Dotyczy ich również wymóg prowadzenia kwiaciarni lub przy­ najmniej zapewnienia możliwości dostarczenia kwiatów. Istniejące wcześniej niezbyt wygórowane wymagania w zakresie kwalifika­ cji zawodowych personelu hotelowego zostały w 2002 r. chociaż do 2001 r. kierownik hotelu nie musiał mieć żadnego wykształcenia ani praktyki hotelarskiej.

Wciąż przybywa różnych zajazdów. Zgodnie z ustawową definicją pensjonaty są to obiekty posiadające co naj­ mniej 7 pokoi i świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie. dlaczego jest ograniczony wymóg akceptacji kart kredytowych.standardu usług hotelarskich i niższą jakością obsługi klientów w obiektach hotelarskich. Wynikają one z nastawienia tego ostatniego rodzaju obiektów hotelarskich na potrzeby gości zmotoryzowanych. Ta­ kich obiektów hotelarskich było w Polsce w 2006 r. O tych minimalnych wyma­ ganiach w odniesieniu do obiektów hotelarskich w Polsce zapomniano. ich liczba znowu spadła do 116. Nie jest tak zapewne z powodu stosunkowo krótkich odległości na drogach krajowych.. gdyż tego rodzaju po­ trzeby klientów zmotoryzowanych występują raczej rzadko. czy gościńców kosztem pensjonatów. która musi zapewniać gościom wydawanie przynajmniej dwóch posiłków: śnią- 5. którego certyfikaty i dyplo­ my są uznawane we wszystkich państwach UE. wymagania prawne dla mote­ li. które można przejechać samochodem w ciągu jednego dnia. Różni to motele od hoteli. szefów kuchni i osób pracujących na innych kierowniczych stanowiskach w obsłudze recepcyjnej i gastronomicznej. Już w 2001 r. to również wie­ le wymagań ich dotyczących jest podobnie sformułowanych. Generalnie trzeba stwierdzić. Cechą najbardziej charakterystycz­ ną tego rodzaju obiektu jest specjalna organizacja jego części gastronomicznej. wy­ magania standaryzacyjne dla pensjonatów są ujęte w odrębnym załączniku nr 2. Aktualne są więc także przedstawione powyżej krytyczne uwagi w tym zakresie dotyczące rezygnacji z wymagań kwalifikacji zawodowych personelu moteli. Zbyt restrykcyjne wymagania kategoryzacyjne dla tego rodzaju obiektów były główną przyczyną zmniejszania się liczby pen­ sjonatów w ostatnich latach. czte­ ro. aby każdy pokój posiadał pełny węzeł higieniczno-sanitarny. gdyż grozi obniżeniem . . to teoretycznie może nie być ani jednego pokoju z osobną łazienką i WC. całkowicie pomija sprawę tego rodzaju wymagań. Skoro od lat kilkunastu stale przybywa w Polsce samochodów. Tego rodzaju obiektów hotelarskich było w 2000 r. W motelach niższych kategorii muszą być zapewnio­ ne tylko parkingi niestrzeżone lub miejsca postojowe przy obiekcie dla wszystkich gości. podczas gdy rok wcześniej było ich jeszcze 130. W konsekwencji rozporządzenie z 2004 r. ich uela­ stycznienie i dostosowanie w znacznym stopniu do potrzeb i możliwości życio­ wych wcale nie zahamowało wskazanej tendencji spadkowej. z o. a w 2006 r.108 Rozdział 5 Podstawy prawne świadczenia usług hotelarskich 109 sonclu hotelowego. a także zmniejsze­ niem konkurencyjności na rynku pracy osób posiadających wykształcenie kie­ runkowe w zakresie hotelarstwa. wymagania prawne dla tego rodzaju obiektów hotelarskich zostały zliberalizowane i ta tendencja jest utrzymana w obecnie obowiązujących przepi­ sach. Tę malejącą tendencję liczby moteli w Polsce miały zmienić zliberalizowane w 2002 r. Nie ma żadnych ustawowych ograniczeń co do liczby pokoi wieloosobowych w pensjonacie. Trudno to wytłumaczyć. Od kilku lat działa w Polsce Akredytowane Centrum Egza­ minacyjne City & Guilds oraz Consultus Sp.i pięcio­ gwiazdkowych ta norma objęła również portierów. Wymagania prawne dla pensjonatów Pensjonaty chociaż bardziej różnią się od hoteli niż motele. W hotelach cztero. kelnerów i kucharzy oraz dyplomy dla dysponentów recepcji. Różnice są jednak na tyle istotne. że już w 1977 r. których liczba stale rośnie. było ich jeszcze 409. 5. Tym samym Polska wyłącza się z udziału w tworzeniu jednolitego systemu kształcenia zawodowego w państwach UE. tylko 116. Zgodnie z ustawowym określeniem są to hotele położone przy drogach.o. który od ponad 125 lat przeprowadza międzynarodowe egzaminy i wydaje certyfikaty dla recepcjonistów.5. Rzeczywiście tak się stało. Warto przypomnieć. Komisja Europejska UN WTO przyjęła jako normę minimum w zakresie klasyfikacji hoteli niezależnie od kategorii zapewnienie w recepcji obsługi dwujęzycznej. gdyż różnice dotyczące szczegółowych wymagań dla hoteli i moteli są niewielkie. We wszystkich kategoriach moteli muszą być świadczone szeroko rozumiane usługi motoryzacyjne. że wyżej omówione wymagania kategoryzacyjne dla hoteli znajdują zastosowanie także do moteli. ale na krótko. podczas gdy w 2000 r.i pięciogwiazdkowego. chociaż jest jej członkiem. zaledwie 242. że pol­ skie społeczeństwo nie jest zamożne i często występuje oszczędzanie na kosz­ tach noclegu w motelach. Konsekwencją specyficznych cech moteli jest wymóg zapewnienia strzeżo­ nego garażu lub strzeżonego parkingu dla wszystkich gości motelu trzy. Natomiast z natury rzeczy motelom nie jest stawiane wymaganie przechowywania w nich sprzętu rekreacyjnego ani wynajmowania sal wielofunkcyjnych na potrzeby gości. do 109. kierowników sali. Jeśli ma on tylko jedną gwiazdkę. Wymagania prawne dla moteli Motele mają w zakresie wymagań bardzo wiele wspólnego z hotelami. W praktyce jednak w pensjonatach dąży się do zrealizowania zasady współczesnego hotelarstwa. że w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 r.4. Zastanawia przy tym. zapew­ niające możliwość korzystania z usług motoryzacyjnych i dysponujące par­ kingiem. który obecnie nie odnosi się do moteli zjedna i dwiema gwiazdkami. O tenden­ cjach europejskich w tym zakresie przekonuje działalność Londyńskiego Insty­ tutu City & Guilds. Problem jednak pozostał i w literaturze przed­ miotu jest dostrzegany. gdyż w 2004 r. to można by oczekiwać podobnego wzrostu liczby moteli. Istotnym argumentem jest też fakt. Jednak nawet złagodzenie tych wymagań.

Zasadniczo nie odnosi się do pensjonatów warunek zapewnienia sprzedaży prasy. pokazów itp. Ustawowa definicja takich obiektów hotelarskich odnosi to pojęcie do obiektów przeznaczonych do indywidualnej . Wymagania prawne dla domów wycieczkowych Zupełnie inny charakter niż hotele. że w tego rodzaju obiektach hotelarskich (z wy­ jątkiem jednogwiazdkowych) powinny być przechowalnie sprzętu rekreacyj­ nego.7. sprowadzające się do świadczenia usług informacji tury­ stycznej. Ponadto daje się zauważyć tendencja do tworzenia w pensjonatach zespołów odnowy biologicznej. a I kategorii . że ma być w nich wydzielo­ na sala do przygotowywania posiłków we własnym zakresie i spożywania ich przez gości. a zasadą jest korzystanie z ogólnodostępnych takich urządzeń. Niski standard domów wycieczkowych i ich dekapi­ talizacja nie zachęcają do korzystania z nich.Warto podkreślić.6. bagażu i sprzętu turystycznego. Pod tym pojęciem ustawa o usługach turystycznych rozumie obiekty po­ siadające przynajmniej 30 miejsc noclegowych. Regułą jest bowiem w tego rodzaju obiektach hotelarskich. masaże itp. Już od 2002 r. to w praktyce pensjonaty zwykle użyczają lub wynajmują gościom taki sprzęt. że z racji wspomnianego nastawienia domów wycieczkowych na samoobsługę klientów wymaga się zapewnienia w tego ro­ dzaju obiektach 1 oraz II kategorii stanowisk do prasowania oraz do drobnych napraw sprzętu sportowego i turystycznego (takie naprawy powinien gościom umożliwiać nawet obiekt III kategorii). Z innych typów usług świadczonych obowiązkowo przez domy wycieczkowe należy wy­ mienić budzenie. wymagania dotyczące kwalifikacji zawodowych perso­ nelu zatrudnionego w tego rodzaju obiektach obecnie obowiązujące rozporzą­ dzenie z 2004 r. było ich 179. kolacji lub obiadokolacji. Obecnie jest to obowiązek pensjonatów pięciogwiazdkowych oraz tych z czterema i trzema gwiazdkami. to powinien zapewniać tylko zwykłą jadłodajnię lub bar szybkiej obsługi. nic ma już wymogu zapewnienia wypożyczalni sprzętu rekreacyjnego. Należy też podkreślić. Trzeba też podkreślić. Warto podkreślić. Do niedawna wymaganiem dla pensjonatów wszystkich kategorii była akceptacja kart płatniczych. W pokojach domu wycieczkowego nie zapewnia się telefonu i musi być tylko dostępny dla gości telefon w holu recepcyjnym. które są w miejscowościach wypoczyn­ kowo-turystycznych lub rejonach niezurbanizowanych o dużych walorach przy­ rodniczych. całkowicie zniosło.) powinny być zapewnione we wskazanych kategoriach pensjonatów. skoro obowiązujące prawo nie stawia żadnych wymagań w tym zakresie. udzielanie informacji o imprezach turystycznych i kultural­ nych. kosmetyków. jeśli są to obiekty w miejscowościach wypoczynkowo-turystycznych lub rejonach niezurbanizowanych o dużych walorach przyrodniczych. że urzą­ dzenia higicnicznosanitarnc występują tylko w pokojach 1-2-osobowych i to nie wszystkich. Wymagania prawne dla schronisk młodzieżowych Jeszcze mniejsze wymagania niż w stosunku do domów wycieczkowych są stawiane schroniskom młodzieżowym. Przy tym standard znacznie obniża fakt. gdyż właśnie takie są coraz częściej potrzeby i oczekiwa­ nia gości. 5. Tego rodzaju obiekty hotelarskie są nastawione na obsługę dużych grup wycieczkowych. dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. solarium. nie ma wymogu zapew­ nienia trzech posiłków dziennie w pensjonacie. motele i pensjonaty mają domy wyciecz­ kowe. Oczywiście w tego rodzaju obiekcie hotelarskim bywają też pokoje jednoosobowe. map regionów. czy środków higieny osobistej. które nie mają wyso­ kich wymagań zarówno co do usług noclegowych. Jedynie taki obiekt I kategorii musi gwarantować świad­ czenie usług gastronomicznych w restauracji. że drastycznie ograniczone w 2002 r. jak kosmetyki. że osoby pracujące w recepcji pensjonatów nie znają w podstawowym stopniu żadnego języka obcego i trudno oczekiwać poprawy tego stanu w najbliższym czasie. nie obejmuje to obiektów z jedną i dwiema gwiazdkami. planów miast. pamiątki. W rezultacie w praktyce częste są sytuacje. Zgodnie z ustaleniami wymienionego załącznika pokoje wieloosobowe do­ mu wycieczkowego III kategorii mogą mieć nawet do 20 miejsc noclegowych. jaki i gastronomicznych. a jeśli jest to dom II kategorii. że domy wycieczkowe wszystkich kategorii mają obowią­ zek przyjmowania na przechowanie pieniędzy. przy czym jest to obecnie uelastycznione przez dopuszczenie ich sprzedaży także z automatów lub przez recepcję. We wszystkich też domach wycieczkowych musi być zapewniona sprzedaż gorących napojów. Szczegółowe wymagania stawiane takim obiektom określa załącznik nr 4 do roz­ porządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 r. siłownia. ale sta­ nowią one wyjątek od zasady. ale od 2002 r.nie więcej niż 8 miejsc. Takich obiektów było w Polsce w 2006 r. wydawnictwa tury­ styczne itp.do 12 miejsc. sauna. Dodatkowo taki dom I kategorii powinien też dysponować kabiną telefoniczną. Tendencja spadkowa jest więc tutaj zdecydowana i trud­ no zresztą się temu dziwić. jak też istnienia świetlicy oraz punktu sprzedaży drobnych artykułów. rzeczy wartościowych. Chociaż od 2002 r. tylko 70.110 Rozdział 5 Podstawy prawne świadczenia usług hotelarskich 111 dania. JI kategorii . książek telefonicznych itp. udostępnianie rozkładów jazdy środków transportowych. 5. bankietów. Co najmniej dwa rodzaje usługi w ramach zespołu odnowy biolo­ gicznej (basen. choć jeszcze w 2000 r. Jedynie pensjonaty dwóch najwyż­ szych kategorii powinny zapewnić dostarczanie prasy na życzenie gości. choć nie zawsze doceniane. Szczególnie ważne. obiadu. ani istnienia sal wielofunkcyjnych przystosowanych do orga­ nizacji konferencji. wydają się właśnie te ostatnie obowiązki domów wycieczkowych wszystkich kategorii.

Jeśli chodzi o wymagania ustalone przez powołany załącznik nr 5. które ustawowo są zdefiniowane jako obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi. ukształtowaniem się międzynarodowych standar­ dów w tym zakresie. Z noclegu w schronisku młodzieżowym mogą korzystać również inne osoby w miarę wolnych miejsc i pod warunkiem przestrzegania postanowień wskaza­ nego regulaminu. że tylko w schroniskach młodzieżowych I kategorii przynajmniej połowa miejsc noclegowych powinna być w pokojach mniejszych niż 8-osobowe. że skoro szkolne schroniska młodzieżowe stano­ wią rodzaj placówek publicznych w ramach systemu oświaty. Warto zauważyć. a także cudzoziem­ com należącym do macierzystych stowarzyszeń schronisk młodzieżowych. Szczegółowe wymagania dotyczące wyposażenia schronisk młodzieżowych oraz zakresu świadczonych w nich usług ustala załącznik nr 5 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 2(X)4 r. W konsekwencji występuje tutaj koli­ zja norm prawnych. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie. że wystarczy. w sprawie ramo­ wych statutów placówek publicznych. bagaż oraz sprzęt turystyczny. Taki regulamin opra­ cowany przez dyrektora szkolnego schroniska młodzieżowego określa szczegó­ łowe zasady organizacji i korzystania ze schroniska. W literaturze przedmiotu podkreśla się. która powinna być rozstrzygnięta zgodnie z regułą. gdyż nie uwzględnia ono specyficznych cech szkolnych schronisk młodzieżowych oraz celowości ich podlegania nadzorowi właściwego kuratora oświaty. Zdaniem twórców wymagań prawnych dla obiektów hotelarskich wszelkie kwalifikacje osób za­ trudnionych w tych obiektach są zbędne. Zastrzeżenia wywołuje. z czym nie można się zgodzić. Trzeba podkreślić. że iluzoryczna staje się definicja schroniska młodzie­ żowego jako obiektu przystosowanego do samoobsługi klientów. przedmioty wartościowe. dostosowanych do samoobsługi klientów. jak też specyficznymi potrzebami turystyki młodzieżowej. które należy do Międzynarodowej Federacji Schronisk Młodzieżowych (IYHF). do którego załącznik nr 2 zawiera Ramo­ wy Statut Publicznego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego. chociaż jeszcze w roku 2000 r. Część tych schronisk należy do PTTK i trzeba zaznaczyć. iż wyodręb­ nienie tego rodzaju obiektów jest podyktowane długą już tradycją funkcjonowa­ nia schronisk młodzieżowych. W obiekcie. jakie są wymagane od kie­ rownika placówki wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. że w 1980 r. 5. że obowiązujące przepisy akceptują stan. to podlega jej ustaleniom oraz przepisom wykonaw­ czym wydanym na podstawie tej ustawy. To ostatnie rozwiązanie wprowa­ dzałoby jednak dualizm regulacji prawnych o skutkach zbliżonych do występu­ jących obecnie. Na świecie działa ok. dane statystyczne obejmowały jeszcze 83 schroniska. Omawiany załącznik nr 5 do rozporządzenia z 2004 r. 5. świadczące minimalny zakres usług związa­ nych z pobytem klientów. W tego rodzaju obiektach hotelarskich urządzenia sanitarne są ogólnodostępne i dopuszcza się nawet. wymaga. Organizacją i prowadzeniem schronisk młodzieżo­ wych zajmuje się Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych (PTSM). nauczycielom i wychowawcom oraz członkom PTSM.8.112 Rozdział 5 Podstawy prawne świadczenia usług hotelarskich 113 i grupowej turystyki młodzieżowej.5 tys. co powoduje. zaledwie 56. nastawionej na zaspokajanie podstawowych potrzeb za możliwie niską cenę. to ustawa o usłu­ gach turystycznych i jej przepisy wykonawcze nic powinny w ogóle normować problematyki schronisk młodzieżowych albo co najwyżej uregulować funkcjo­ nowanie jedynie tych obiektów. Takich obiektów było w Polsce w 2006 r. to należy podkreślić. tylko 395. Zgodnie z regulaminem schronisk młodzieżowych prawo do korzystania z tego rodzaju obiektów hotelarskich przysługuje młodzieży szkolnej i studenc­ kiej. Zasady tego korzystania są szczególne i wynikają ze specy­ ficznego przeznaczenia omawianego rodzaju obiektów. żeby w schronisku młodzieżowym III kategorii nic było prysznica. schronisk młodzieżowych w ponad sie­ demdziesięciu państwach. może ona pełnić dodatkowo funkcję świetlicy. są bardzo ogólne i generalnie odsyłają do statutu danego schroniska oraz do jego regulaminu. Jeśli takie szkol­ ne schronisko młodzieżowe świadczy usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych. Generalnie zasady korzy­ stanie z wszystkich schronisk młodzieżowych są dalece zbliżone i w praktyce problem wskazanej kolizji norm prawnych nie jest zbyt wielki. Trzeba raczej uznać. że dla własnych potrzeb wskazane stowarzyszenie posługuje się szerszym określeniem „schronisko tury- . Generalnie jest dopuszczalne stosowanie łóżek piętrowych. aby kierownik tego rodzaju obiektu hote­ larskiego kategorii I lub II miał kwalifikacje takie. było ich 457 łącznie ze szkolnymi schroniskami młodzieżowymi. aby wszystkie schroniska młodzieżowe niezależnie od kate­ gorii przyjmowały na przechowanie pieniądze. Wymagania prawne dla schronisk Od schronisk młodzieżowych trzeba odróżnić schroniska. że ustawa późniejsza uchyla ustawę wcześniejszą. że wskazany załącznik nie przewiduje uprzednio występującego obowiązku. chociaż w 2000 r. rozporządzenie MEN z 2005 r. aby w schro­ niskach młodzieżowych najniższej kategorii nie było samoobsługowej kuchni ani jadalni. jeśli zapewniają one ciepłą wodę tylko o usta­ lonych porach rano i wieczorem. Na szczęście wymagania stawiane szkolnym schroniskom mło­ dzieżowym w rozporządzeniu z 2005 r. było 1226 schronisk młodzieżowych. Ta tendencja malejąca trwa od ponad 20 lat i warto dla porównania podać. Przy tym zdecydowaną większość stanowią obiekty sezonowe. przy szlakach turystycznych. że zarazem w odnie­ sieniu do schronisk młodzieżowych obowiązuje wydane na podstawie ustawy o systemie oświaty z 1991 r. w którym jadalnia jest. Takich obiektów było w Polsce w 2006 r. które są prowadzone przez przedsiębiorców i nie podlegają nadzorowi kuratora oświaty. O niskich wymaganiach stawianych schroniskom młodzieżowym III kategorii przekonuje poza tym ustalenie.

której stan fizyczny lub/i psychiczny trwale lub czasowo utrudnia. przy czym zakres ten jest przesądzony przez warunki techniczne ustalone dla budynków zamieszkania zbiorowego rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych. W tym rozumieniu niepełnosprawnych żyje obecnie w Polsce ok.jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 2002 r. Ustalenia omawianego załącznika odnoszą się do wszystkich obiektów hote­ larskich i nie ma znaczenia. Chodzi tutaj o wyposażenie węzłów higienicznosanitarnych w poręcze i uchwyty ułatwiające korzystanie z urządzeń higie- 5. Wymagania dotyczące wyposażenia schronisk oraz zakresu świadczonych w nich usług są zawarte w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospo­ darki i Pracy z 2004 r. Nie wymagają żadnego dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych schroniska górskie pozbawione dojazdu drogą publiczną. czy domy pracy twórczej. Spośród innych usług. kiedy zostało wydane pozwolenie na ich budowę Obecnie wszystkie obiekty hotelarskie powinny spełniać wymagania w zakre­ sie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. gdyż są one w zasadzie niedostępne dla tych osób. Do takich budynków wymieniony akt wykonawczy zalicza właśnie m. Nie wymagają też takiego dostosowania schroniska młodzieżowe i domy wycieczkowe mające mniej niż 150 miejsc noclegowych. Ustalenia te są takie same dla wszystkich schronisk. Minimalne wymagania w zakresie dostosowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych W ramach kategoryzacji obiektów hotelarskich mieści się bardzo ważna pro­ blematyka dostosowania tych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych. nieprzewidziane przez ustawę o usługach turystycznych. bę­ dące budynkami przeznaczonymi do okresowego pobytu ludzi poza stałym miej­ scem zamieszkania. pensjonaty. nów.jest bardzo trudna. gdyż obiekty te nie podlegają podziałowi na kategorie. motele. Wskazane wymagania dodatkowe przewidują. zmienione istotnie w 2004 r. słodyczy oraz pamiątek. schroniska młodzieżowe i schroniska. Powinna być jadło­ dajnia oferująca posiłki typu barowego. hotele. Ważne znaczenie praktyczne ma też obowiązek zapewnienia w schronisku możliwości suszenia i czyszczenia odzieży we wskazanym miej­ scu oraz dokonania drobnych napraw sprzętu turystycznego i jego czyszcze­ nia. Pojęcie domów wypo­ czynkowych obejmuje tutaj różne rodzaje obiektów innych niż hotelarskie. trzeba wy­ mienić telefon dostępny dla gości. domy wycieczkowe.również co najmniej jedna wymaga takiego dostosowania. W literaturze przedmiotu wy­ sunięto uzasadnioną wątpliwość co do oznaczania schronisk cyframi rzymskimi w ramach dobrowolnej kategoryzacji prowadzonej przez PTTK. sprzedaż podstawowych drobnych artykułów higienicznych i kosmetycznych. jak ośrodki wczasowe. które muszą być zapewnione w ramach wspomnianego minimum. W każdym schronisku muszą być ogólnodo­ stępne urządzenia higicnicznosanitame. które są określone w powołanym załączniku nr 8. szkoleniowo-wypoczynkowe i kolo­ nijne. Niepełnosprawnym jest osoba. Takie obiekty funkcjonują według zasad przyjętych uchwałą Zarządu Głównego PTTK z 1997 r.9. nie powinny wprowadzać w błąd i za dopuszczalne trzeba uznać tylko stosowanie innych symboli na oznaczenie kategorii niż stosowane w tej ustawie dla odróż­ nianych przez nią rodzajów obiektów hotelarskich. określający minimalne wymagania w zakresie dosto­ sowania obiektów hotelarskich do potrzeb osób niepełnosprawnych. Sytuacja tych osób . Takie dodatko­ we oznaczenia. a dla każdej kolejnej setki jednostek mieszkalnych powyżej stu . było 99 schronisk turystycznych PTTK i nie należy ich mylić ze schroniskami w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych. w tym natrysk. co jest omówione w punk­ cie 9 rozdziału 9 podręcznika. informacje o rozkładzie jazdy komunikacji publicznej z najbliższej miejscowości. Jedną z podstawowych przyczyn tej izolacji są bariery architektoniczne. przechowywanie pieniędzy. Można to tłumaczyć nastawieniem tego rodzaju obiektów hotelarskich na zaspo­ kajanie jedynie podstawowych potrzeb turystów oraz nadmiernie wysokimi kosztami ewentualnego dostosowania takich obiektów do potrzeb osób niepeł­ nosprawnych. a ponadto stanowisko do przyrządza­ nia i spożywania posiłków oraz do zmywania naczyń.in. stacji lub przystanku. domy wypoczynkowe. Natomiast obiekty hotelarskie powinny ponadto spełniać wymagania dodat­ kowe w zakresie dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych. Generalnie wymagania prawne dla schronisk są wyraźnie wyższe niż ustalo­ ne dla schronisk młodzieżowych.. W 2004 r.często niestety izolowanych od reszty społeczeństwa . jak też ostrzeżenia o grożących niebezpieczeństwach oraz wskazówki co do zasad wzywania pomocy). że w obiektach hotelarskich mających powyżej 50 jednostek mieszkalnych powinna być co najmniej jed­ na taka jednostka dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.114 Rozdział 5 Podstawy prawne świadczenia usług hotelarskich 115 styczne". Odrębnie załącznik ten ustala dalsze wymagania dodatkowe w tym zakresie dla kempingów. udzielanie informacji tury­ stycznej (poprzez tablice z opisem szlaków prowadzących do sąsiednich schro­ nisk i miejscowości.. bagażu i sprzętu turystycznego. przedmiotów wartościowych. Do tych rodzajów domów wypoczynkowych stosuje się ogólne przepisy prawa budowlanego ustalające wymagania odnoszą­ ce się do potrzeb osób niepełnosprawnych. ogranicza lub uniemożliwia wypełnianie zadań życiowych i ról społecznych zgodnie z przyjętymi normami prawnymi i społecznymi. pięciu milio- . Próbą przełamywania tych barier jest załącznik nr 8 do rozporządzenia Ministra Go­ spodarki i Pracy z 2004 r. w sprawie prowadzenia schronisk PTTK. Występują one również w działalności hotelarskiej.

Oczywiście w wielu obiektach hotelarskich . żeby były dostępne z łóżka.również pod­ porządkowania się wymaganiom sanitarnym. odrębnie ustalono wymagania dla: • wynajmowania miejsc na ustawienie namiotów i przyczep samochodo­ wych (teren obozowiska powinien być odpowiednio przygotowany. jeden węzeł higienicznosanitarny może przypadać również na nie więcej niż 15 osób). z bieżącą zimną wodą. jeden węzeł higieniczno-sanitarny na nie więcej niż 15 osób powinien przypadać). Dotyczy to porów- nania z niektórymi wymaganiami ustalonymi dla stałej bazy noclegowej na kempingach. pojemnik na śmieci i odpady stale oraz WC utrzymywany w czystości). schronisk i schronisk młodzieżowych. Na tejże wysokości powinien też być zamontowany co najmniej jeden telefon ogólnodostępny przystosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Omawiane minimalne wymagania co do wyposażenia obiektów innych niż hotelarskie są w porównaniu z wymaganiami ustalonymi dla niektórych rodza­ jów obiektów hotelarskich niekiedy mimo wszystko wyższe. w stół. powinny też być oddzielne łóżka lub łóżka polowe dla każdego gościa. dojścia te i obiekty higienicznosanitarne muszą być oświetlone.in. jak też różne minimalne wymagania dla wynajmowanych miejsc noclegowych oraz miejsc na ustawienie namiotów i przyczep samochodowych.5 m2 na osobę. przeciwpożarowym oraz innym określonym przez odrębne przepisy. Świadczenie usług hotelarskich w obiektach innych niż hotelarskie Dla obiektów innych niż hotelarskie.oprócz spełnienia minimalnych wymagań co do wyposażenia . żeby były czytelne dla niewidzących. biurka i umywalki. ogrzewania oraz wyposażenia tzw. oddzielne zamykane szafki i wieszaki. żeby umożliwić swobodne korzystanie z nich przez osoby poruszające się na wózkach. Windy zaś muszą być wyposażone w sygnalizację dźwię­ kową. umieszczenie wyłączników światła. które umożliwia korzy­ stanie z niego osobom poruszającym się na wózkach. Może to świadczyć o względności wskazanych wymagań minimalnych. Określa je załącznik nr 7 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 r. węzłów higienicznosanitarnych. przyczepach mieszkalnych. Dla takich osób muszą być odpowiednio przystosowane miejsca w salach gastronomicznych i wielofunkcyjnych. odpowiednie oświetlenie i wyposażenie meblowe oraz pościel.in. dom­ kach turystycznych i obiektach prowizorycznych (stanowiska dla namio­ tów i przyczep oraz dojścia powinny być utwardzone. W celu wyeliminowania sprzeczności między wymaganiami minimalnymi dla obiektów innych niż hotelarskie a wymaganiami ustalonymi dla poszczególnych rodzajów obiektów hotelarskich. Świadczenie usług hotelarskich w obiektach innych niż hotelarskie wymaga . 67 cm albo powinno być osobne stanowisko obsługi osób poruszających się na wózkach.10. zapewnienie pilota do telewizora. punkt poboru wody. ustawione w odpowiedniej odległości). rano i wieczorem o ustalonych porach. • wynajmowania miejsc w namiotach. sygnalizacji przywo­ ławczej i telefonu w taki sposób. któ­ rych dotyczą omawiane wymagania minimalne. Z powodu znacznego zróżnicowania obiektów innych niż hotelarskie i za­ pewniania przez nie trudnych do porównania warunków pobytu są podejmowane nieformalne próby kategoryzowania takich obiektów. • wynajmowania miejsc w budynkach stałych (budynki powinny być odpo­ wiednio ogrzewane od października do kwietnia. w których są świadczone usługi hotelar­ skie. dla domów wycieczkowych. ustalenia załącznika nr 7 odróżniają pięć sytuacji. Ponadto omawiane wymagania dodatkowe przesądzają. 5.116 Rozdział 5 Podstawy prawne świadczenia usług hotelarskich 117 niczno-sanitarnych. sale sypialne muszą być odpowiednio wyposażone m. Ten warunek wynikający z ustaleń ustawy o usługach turystycznych jest omówiony w następnym punkcie tego rozdziału podręcznika. • wynajmowania samodzielnych pokoi (pokoje powinny mieć nie mniej niż 6 m". łóż­ ka mogą być piętrowe.rzeczywiste dostosowanie tych obiektów do potrzeb osób nie­ pełnosprawnych znacznie przekracza omówione powyżej minimalne wymaga­ nia w tym zakresie. Biorąc za kryterium podziału przedmiot najmu. że ogólnodostępne elementy wyposażenia obiektu hotelarskiego (np. W praktyce funkcjonowania tego rodzaju obiektów przedsiębiorcy świadczący w nich usługi hotelarskie często zapewniają warunki znacznie przewyższające te minimalne wymagania. są ustalone minimalne wymagania co do wyposażenia lego rodzaju obiektów.zwłaszcza hotelach wyż­ szych kategorii . oświetlenia. jeden węzeł higienicznosanitarny odpowiednio wyposażony powinien przypadać na nie więcej niż 15 osób). • wynajmowania miejsc noclegowych we wspólnych pomieszczeniach (po­ wierzchnia takich sal powinna zapewniać nie mniej niż 2. Omawiane ustalenia określają jedynie minimalną wielkość wynajmowanych pokojów oraz minimalne wymagania co do ich wyposażenia meblowego. Co najmniej jedno stanowisko recepcyjne powinno mieć ladę na wysokości do 90 cm z podjaz­ dem o wysokości min. musi być m. W odniesieniu do kwater agroturystycznych takie działania podjęła Polska Federacja Turystyki Wiejskiej . co obejmuje odpowiednią wysokość podjazdu pod płytę stołu. Poza tym przyciski wind powinny być oznaczone w taki sposób. przyciski i wyłączniki) po­ winny być umieszczone na wysokości 90-110 cm. jak również takiego umeblowania. a ciepłą minimum przez 2 godz. Powoduje to w konsekwencji dosyć duże zróżnicowa­ nie warunków świadczenia usług hotelarskich w obiektach nie będących obiek­ tami hotelarskimi.

Wymienione rodzaje kwater agroturystycznych są poddawane ocenom z punk­ tu widzenia zarówno minimalnych wymagań ustalonych w omówionym za­ łączniku nr 7 do rozporządzenia z 2004 r. PFTW „GG" jest związkiem stowarzyszeń mającym charakter non profit. Na tej podstawie są też odpowiednio znakowane pokoje gościnne. którzy wyrażą na to zgodę. Niewąt­ pliwie terminologia nic jest najmocniejszą stroną systemu kategoryzacji stwo­ rzonego przez PFTW „GG". • dla osób niepełnosprawnych. szczególnych programów pobytu. • obejmującego spływ kajakowy. Samodzielne jednostki mieszkalne oraz pokoje gościnne mogą mieć przyzna­ ną wyższą kategorię niż standardowa. mogą poddać swoje kwatery oce­ nie w ramach tego systemu. przyczepach mieszkalnych lub obiektach prowizorycznych. akceptując zarazem kontrole inspektorów wymienionej federacji. zarówno zrzeszone poprzez któreś ze stowarzyszeń tworzą­ cych PFTW „GG". Warto zaznaczyć. to zarazem przewiduje się możliwość zaoferowania przez kwaterodawcę rozmaitych innych usług w ra­ mach tzw. • dla ekologów. wyżej przytoczonym rozumieniu tego terminu. z punktem poboru wo­ dy pitnej i do celów gospodarczych. jak i osoby niezrzeszone. Wyrazem przyznania rekomendacji przez PFTW „GG" określonej kwaterze agroturystycznej jest certyfikat nadania rekomendacji oraz wywieszana na ze­ wnątrz budynku tablica rekomendacyjna z logo tej federacji. przeznaczonych do spania dla nie więcej niż 4 osób. jak i różne miejsca do spania przygotowane we wszelkich postaciach przez gospo­ darzy. • w postaci wczasów z medycyną naturalną. jak i określonych przez PFTW „GG" wymagań ogólnych oraz wymagań szczegółowych dla poszczególnych rodza­ jów tych obiektów. • dla innych kategorii osób. • stanowiącego plener artystyczny.. którymi są pomieszczenia sypialne dla więcej niż 4 osób. WC oraz recep­ cją w oddzielnym pomieszczeniu. do­ mów całorocznych lub mieszkań wakacyjnych. Ważność tej rekomentacji PFTW „GG" trwa dwa lata i po tym okresie dana kwatera powinna być poddana po­ nownej ocenie.agroturystyka. pojemnikami na śmieci. Działa od 10 lat na podstawie statutu dostępnego na stronic internetowej PFTW „GG": www. z odrębnym węzłem higienicznosanitarnym lub częściej tylko dostępem do łazienki i WC oraz pomieszczeń wspólnych. z możliwością stosowania łóżek piętrowych oraz z dostępem do łazienki. • obejmującego jazdę konną. o odpowiedniej wielkości. WC i pomieszczeń wspólnych. znajdujące się na ogrodzonym i oświetlonym terenie. Skupia 53 lokalne i regionalne stowarzyszenia. • przyzagrodowe pola namiotowe i miejsca na ustawienie przyczep miesz­ kalnych oraz miejsca do spania w przygotowanych przez gospodarzy namiotach. charakterze. . Spełnienie tych wymagań w podstawowym zakresie powo­ duje przyznanie danemu obiektowi kategorii standard.pl Są tam też dostępne wymagania dla dobrowolnego systemu kategoryzacji kwater wiejskich stworzonego przez tę organizację.118 Rozdział 5 Podstawy prawne świadczenia usług hotelarskich 119 „Gospodarstwa Gościnne". oceniających standard świadczo­ nych usług hotelarskich. Trzeba zgodzić się. • pokoje grupowe. • samodzielne jednostki mieszkalne w postaci domków turystycznych. • dla osób starszych. mające na celu rozwój turystyki i agroturystyki na terenach swojego działania. Tylko ta kategoria jest przy tym przyznawana pokojom grupowym oraz przyzagrodowym polom na- miolowym w szerokim. wiejską bazę noclegową. że chociaż wymagania ogólne PFTW „GG" w zakresie usług podstawowych i uzupełniających ograniczają się właściwie do budzenia oraz umożliwienia dostępu do telewizora i pralki. • dla myśliwych. mogącym pomieścić w sobie także miejsca na ustawienie przyczep mieszkalnych. Osoby fizyczne będące właściciela­ mi takich kwater. Proponowane przy tym specjali­ zacje świadczonych usług mogą dotyczyć w szczególności pobytu: • dla gości z niemowlętami i małymi dziećmi. • dla miłośników przyrody. • dla wędkarzy. Przecież takie przyzagrodowe pole namiotowe można objąć ogólnym terminem „przyzagrodowe obozowisko". gdyż w przeciwnym wypadku zostanie wyłączona z systemu dobrowolnej kategoryzacji. jak niepalące. „puszyste" itp. Są to: • pokoje gościnne w postaci odpowiednio wyposażonych i urządzonych po­ mieszczeń. Omawiany system fakultatywnej kategoryzacji obejmuje cztery rodzaje kwa­ ter tworzących tzw. Ponadto zamiast urzędniczego określenia „samodzielna jednostka miesz­ kalna" można używać ogólnego pojęcia „wiejskie mieszkanie wakacyjne". co wyraża liczba przyznanych słoneczek od 1 do 3. • dla osób samotnych. Ma ona cha­ rakter dobrowolny i jest stosowana tylko wobec tych rolników prowadzących gospodarstwa agroturystyczne. wyposażeniu i urządzeniu. proponując własną ich kategoryzację. które dobrze oddaje samodzielność takiej kwatery w odróżnieniu od pokoju gościnne­ go oraz pokoju grupowego. że jest to system oznaczeń wystarczająco różnią­ cy się od oznaczeń kategorii ustalonych dla poszczególnych rodzajów obiektów hotelarskich i wcale nie wprowadza w błąd. Wymagania te są ustalone w formie „Wskazówek dla kwaterodawcy". Jednak niezrzeszeni ponoszą wyższe o 100% koszty oceny kwater przez inspektorów PFTW „GG".

przy wykonywaniu których istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. kosme­ tyczne.in. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych. W związku z tym. Wskazany organ może wezwać danego przedsiębiorcę lub rolnika do udokumentowania spełnienia wymagań budowlanych. Tzw. oddziaływanie suchym łub wilgotnym. że w przypadku innych niż hotelarskie obiektów.GG" jest człon­ kiem Europejskiej Federacji Stowarzyszeń ds. Warunkiem jego mocy wiążącej jest oczywiście doręczenie go turyście przy przyjęciu na kwaterę. jak również inne obiekty. Obecnie obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2004 r. zapewnienia szatni. Jest to kwestia niezmiernie ważna przede wszystkim dla bezpieczeństwa osób korzy­ stających z usług hotelarskich.in. wyznaczyły drogę postępowania w celu rozwiania wątpliwości. PFTW . Kwe­ stii tej dotyczy rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2006 r. wymagania w zakresie wentylacji mechanicz­ nej lub klimatyzacji pomieszczeń do ćwiczeń fizycznych. gorącym powietrzem oraz zabiegi relak­ sujące. jakie są wyma­ cane w odniesieniu do obiektów hotelarskich. przepisy omawianego rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 r. pomieszczeń do wypoczynku oraz sanitarnych. wykonywane przez osoby zatrudnione m. w których są świadczone usługi hotelarskie. Zgodnie z jej ustale­ niami użytkownicy nieruchomości są obowiązani utrzymywać je w stanie sanitarnym nienaruszającym wymagań higienicznych i zdrowotnych. jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie. określającego szczegółowe wymagania sanitarne. przeciwpożarowe oraz inne dotyczące świadczenia usług hotelarskich. Przepisy te określają m. wynikające z odrębnych przepisów Jak wyżej już wspomniano. Dotyczy to w pełni tego rodzaju zakła­ dów znajdujących się w obiektach hotelarskich. Wymagania sanitarne. w podmiotach świadczących . opalanie. a także prezentowania tych ofert w systemach informacji turystycznej przy korzystaniu ze znanej. ale zakłady już działające w tym dniu otrzyma­ ły dwa lata na dostosowanie warunków świadczenia usług do wymagań określo­ nych w tym akcie. kiedy to następuje zwykle w sposób niesformalizowany zawarcie umowy o ko­ rzystanie z danej kwatery. cenionej i wia­ rygodnej marki PFTW „GG". Szczególne znaczenie dla dzia­ łalności hotelarskiej mają zwłaszcza przepisy tego aktu wykonawczego odno­ szące się do zakładów odnowy biologicznej świadczących usługi w zakresie regeneracji ciała poprzez ćwiczenia fizyczne. zarówno obiekty hotelarskie. Obecnie wszystkie wskazane zakłady powinny więc spełniać ustalone wymagania sanitarne. muszą spełniać wymagania sanitarne. Przy tym omawiane przepisy zawierają delegację ustawową do wydania przez ministra właściwego do spraw zdrowia fakultatywnego rozporządzenia. przebieralni. Taki regulamin musi odpowiadać wy­ maganiom ustalonym dla wzorców umów przez przepisy kodeksu cywilnego. Rolnicy zaś świadczą­ cy usługi agroturystyczne dzięki systemowi kategoryzacji PFTW „GG" zyskują możliwość umieszczania swoich ofert w materiałach promocyjnych wydawa­ nych i rozpowszechnianych przez federację. „Karta jakości EUROGITES" ma w przyszłości obejmować wszystkie organi­ zacje krajowe będące członkami wymienionej federacji europejskiej. jak również mają motywację do podwyższania jakości swoich usług. tatuażu i odnowy biologicznej. podno­ szenia jakości wiejskiej bazy noclegowej oraz zbliżenia kategoryzacji tej bazy do zasad przyjętych w innych państwach europejskich. 5. dezynfekcji narzędzi i urządzeń używanych do świadczenia usług.120 Rozdział 5 Podstawy prawne świadczenia usług hotelarskich 121 Warunki pobytu specjalistycznego. nakłada obowiązek poddania się badaniom mającym na celu wykrywanie zakażeń i cho­ rób zakaźnych na osoby podejmujące lub wykonujące prace.. w których są świadczone usługi hotelarskie. Wykaz ten obejmuje prace związane z ciągłym kontaktem z ludź­ mi. przeciwpożarowych i sanitarnych przez przedstawienie takich samych dokumentów. daje możliwość wybrania najbardziej atrakcyjnej oferty oraz stwarza poczucie bezpieczeństwa. oraz sposoby postępowania mające na celu zapobieganie zakażeniom i chorobom zakaźnym. niektóre obiekty usługowe. Omawiana ustawa o chorobach zakaźnych i zakażeniach z 2001 r.11. Powołane rozporządzenie weszło w życie z dniem 28 maja 2004 r. masaż. w tym zwłaszcza niestwarzającym zagrożenia przeniesienia chorób zakaźnych i zaka­ żeń. jakie przynosi omówiony system do­ browolnej kategoryzacji kwater agroturystycznych. Ponadto omówiony system dobrowolnej kategoryzacji ma też niewątpliwie ogólnie korzystne następstwa dla rozwoju turystyki wiejskiej wf Polsce. Urlopu w Wiejskiej Zagrodzie i Turystyki na Terenie Wiejskim „EUROGITES". przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami. Warto podkreślić rozliczne korzyści. w sprawie wykazu prac. Jeśli chodzi o wymagania sanitarne. przy których wy­ konywaniu istnieje możliwość przeniesienia zakażenia na inne osoby. organ ewi­ dencyjny nie ma możliwości dokonania oceny spełnienia wskazanych warunków przed rozpoczęciem świadczenia tych usług przez przedsiębiorcę.. Turyslom bowiem dostarcza on dokładnej i wiarygodnej informacji. jakie mogą powstać w tym zakresie. to wynikają one przede wszystkim z ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach z 2001 r. jakim powinny odpowiadać m. przygotowującej ujednolice­ nie kryteriów oceny jakościowej oraz charakterystyki produktu turystycznego nazywanego „urlop w gospodarstwie" oraz „urlop na terenie wiejskim". Przykładowy regulamin pobytu na kwaterze objętej systemem kategoryzacji PFTW „GG" jest dostępny na stronie internetowej tej federacji. jak też warunki typowego pobytu tury­ stów na kwaterze agroturystycznej mogą być określane postanowieniami regu­ laminu ustalonego przez kwaterodawcę.in. naświetlanie.

mającymi bezpośrednie zastosowanie w państwach członkowskich UE. wykonywane w zakładach żywienia zbiorowego i kwaterach agrotury­ stycznych. Ustawa ta określa m. przewiduje obowiązek objęcia badaniami lekarskimi do celów sanitarno-epidemiologicznych osób wykonujących prace w procesie produkcji i obrocie żywnością. Oznacza to konieczność przestrzegania ustaleń rozporządzeń wspólnotowych. w których są świad­ czone usługi hotelarskie. oraz rozporządzenie nr 853/2004/WE w sprawie higieny w odniesieniu do produktów pochodzenia zwierzęcego. rozporządzenie Mi­ nistra Zdrowia z 2006 r. Przy tym coraz więcej tych zagadnień jest regulowanych rozporzą­ dzeniami wspólnotowymi. na podstawie badania lekarskiego oraz wyników badań laboratoryjnych wykonywanych do celów sanitarno-epidemiologicznych. klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem Właściciel budynku. Straciło już moc obowiązującą rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wymagań higieniczno-sanitarnych w zakładach produkujących lub wprowadzających do obrotu środki spożywcze z 2<X)4 r. jak też prace na stanowiskach związanych z wytwarzaniem.122 Rozdział 5 Podstawy prawne świadczenia usług hotelarskich 123 usługi turystyczne i hotelarskie. Protokół okresowej kontroli danego obiektu dokonanej przez wskazany organ jest również wyrazem zakresu spełnienia wymagań sanitarnych. obiektu lub terenu do zabezpieczenia ich przed zagrożeniem pożarowym. a tak­ że do zapoznania pracowników z przepisami przeciwpożarowymi. innych obiektów budowlanych i terenów . Wymieniona ustawa o bezpieczeństwie żywności i żywienia z 2006 r. w których są świadczone usługi hotelarskie. instalacyjnych i technologicznych. Dwa ostatnie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady weszły w życie z dniem 1 stycznia 2006 r. Określa ono zasady wydawania przez lekarzy orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań. Z kolei podstawy wymagań przeciwpożarowych określa ustawa o ochronie przeciwpożarowej z 1991 r. W zakresie świadczenia usług gastronomicznych odnosi się to do wszystkich obiektów hotelarskich i innych obiektów. Obecnie obowiązujące w Polsce prawo żywnościowe jest prawem państwa członkowskiego UE i obejmuje szeroki zakres problematyki żywnościowej z tym związanej. w których są świadczone usługi hote­ larskie obejmujące usługi gastronomiczne. obiektu budowlanego lub terenu w urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice oraz zapew­ nienia odpowiedniej ich konserwacji i naprawy. a także osoby prowadzące kwatery agroturystyczne oraz osoby zatrudnione przy tego rodzaju pracach w innych obiektach. systemu HACCP (analizy zagrożeń i krytycznego punktu kontroli). Spełnienie wymagań sanitarnych w obiektach hotelarskich i innych obiek­ tach. pakowaniem. ustanawiające Europejski Urząd do Spraw Bezpieczeństwa Żywności oraz procedury w spra- wie bezpieczeństwa żywnościowego. Ma to istotne znaczenie dla świadczenia usług gastro­ nomicznych w obiektach hotelarskich i innych obiektach.in. Wyniki tych badań oraz treść orzeczenia lekarskiego jest wpisywana do książeczki zdrowia dla celów sanitarno-epidemiologicznych. Trzeba zaznaczyć. Należy zwłaszcza wymienić rozporządzenie nr 178/2002/WE ustalające ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego. przygotowywaniem i wydawaniem posiłków oraz myciem na­ czyń. wymagania zdrowotne żywno­ ści oraz dotyczące przestrzegania zasad higieny w procesie produkcji żywności i obrocie artykułami żywnościowymi w zakresie nieuregulowanym przez rozpo­ rządzenia wspólnotowe. Wyraża to opinia właściwego miejscowo pań­ stwowego powiatowego inspektora sanitarnego. ustawa o służbie medycyny pracy z 1997 r. podlega ocenie organów Pań­ stwowej Inspekcji Sanitarnej. Wydane na podstawie powyższej ustawy rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków. wyposażenia budynku. będącego postępowaniem mającym na celu zapewnienie bezpieczeństwa żywności poprzez identyfikację i oszacowanie skali zagrożeń oraz oznaczenie metod ich ograniczenia i ustalenie działań naprawczych. a także rozporządzenie nr 85272004/WE w sprawie higieny środków spożywczych. budynku. W świetle przepisów analizowanej ustawy każde miejsce prowadzenia dzia­ łalności w zakresie zorganizowanego żywienia konsumentów jest zakładem żywienia zbiorowego i w konsekwencji podlega kontroli wewnętrznej co do właściwej jakości zdrowotnej żywności oraz zasad higieny w procesie produkcji i obrotu żywnością. Oznacza to konieczność stosowania tzw. a w tym do przestrzegania przeciwpożarowych wymagań technicznobudowlanych. w których są świadczone usługi hotelarskie. a również prace na stanowiskach związanych z kontaktem z wodą ( m i n . Z powyższym rozporządzeniem jest powiązane wydane również na podsta­ wie ustawy o chorobach zakaźnych i zakażeniach z 2001 r. zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w budynku. w za­ kresie swojej regulacji wykonuje 25 rozporządzeń wspólnotowych oraz doko­ nuje transpozycji 57 dyrektyw. obiekcie budowlanym lub na terenie oraz możliwości ewakuacji. jak również ustalenia sposobów postępo­ wania na wypadek powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia. czasowym albo trwałym przeciwwskazaniu do wy­ konywania prac lub odbywania nauki. Ustawa ta zobowiązuje osoby fizyczne i prawne oraz organizacje i instytucje korzystające ze środowiska. w sprawie badań do celów sanitarno-epidemiologicznych. że zmieniona w 2001 r. dystrybucją lub przechowywaniem nicopakowanej żywności. obiektu budowlanego lub tere­ nu do prowadzenia akcji ratowniczej. Mają one na celu ochronę zdrowia publicznego i ochronę konsumenta w sprawach związanych z bezpieczeństwem żywności. obiektu budowlanego lub terenu jest zaś zobowiązany do zapewnienia ich ochrony przeciwpożaro­ wej. Analizowane zagadnienia reguluje również ustawa o bezpieczeństwie żywno­ ści i żywienia z 2006 r. w saunach i basenach kąpielowych). którą musi posiadać każdy pracownik hotelu lub innego obiektu hotelarskiego przed do­ puszczeniem do prac wymagających bezpośredniego stykania się z żywnością. przygotowania budynku.

. że omawiane przepisy wymagają stosowania systemu instalacji sygnalizacji pożarowej m. Powołane rozporządzenie określa 5 klas odporności pożarowej budynków lub ich części.do umieszczenia w widocznych miejscach instrukcji postępowania na wypadek pożaru oraz wykazu telefonów alarmowych. jak też do odpo­ wiedniego. pensjonaty. Poza tym trzeba podkreślić. pensjonaty. W dodanym do tej ustawy załączniku budynki zakwaterowania turystycznego i rekreacyjnego (jak hotele. zali­ cza się zasadniczo do kategorii zagrożenia ludzi ZL V. Natomiast powołane rozporządzenie w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków.124 Rozdział 5 Podstawy prawne świadczenia usług hotelarskich 125 z 2006 r. jak odpowiednie wyjścia. stanowiących odrębne strefy pożarowe określane mianem Z L . Taka instrukcja powinna być aktualizowana co najmniej raz na dwa lata. Wymaga się też zastosowania technicznych środków zabez­ pieczenia przeciwpożarowego. Przepisy tego specjalistycznego aktu wykonawczego z 2006 r. domy wypoczynkowe. a obiekty rekreacji (jak wyciągi narciarskie. Muszą też być opracowane instrukcje bezpieczeństwa pożarowego. motele. Najwyższą klasę takiej odporności. w których jest on konieczny. podczas gdy budynki gastronomii ( j a ^ restauracje i bary) do kategorii XVII. to stanowią kategorię zagrożenia ludzi ZL I. Przy tym hotele. jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 2002 r. oświetlenie awaryjne (bez­ pieczeństwa i ewakuacyjne) oraz przeszkodowe. Ma ona istotne znaczenie dla turystyki. sposoby zaznajamiania użytkowników obiektu z treścią tej instrukcji oraz przepisami przeciwpożarowymi. Inne wymagania określone odrębnymi przepisami znajdujące zastosowanie do obiektów hotelarskich i innych obiektów.in. gdy obiekt jest wyposażony właśnie we wspomniane stałe urządzenia gaśnicze. dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w danym obiekcie oraz jego funkcji. kategorie zagrożenia ludzi. do ustaleń rozporządzenia Ministra Infra­ struktury w sprawie warunków technicznych. jeśli miejsc noclegowych jest powyżej 200.jeśli liczba miejsc noclegowych przekracza 50. były za­ pewnione odpowiednie warunki ewakuacji. jakim powinny odpowiadać budyn­ ki i ich usytuowanie z 2002 r. jakim powinny odpowia­ dać budynki i ich usytuowanie z 2002 r. sale konferencyjne). Ponadto każdy budynek powinien być wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową o od­ powiednich parametrach. warunki ochrony przeciwpożarowej. wymaga. motele. Omawiane rozporządzenie z 2006 r. czy dźwiękowy system ostrze­ gawczy w budynkach. Znalazło to wyraz w zmianach prawa budowlanego dokonanych w 2003 r. zgodnego z Polskimi Normami oznakowania dróg ewakuacyjnych (co nie dotyczy tylko budynków mieszkalnych).in. w których są świadczone usługi hotelarskie. sposoby postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia. odwołuje się co do znaczenia takich określeń. powinny mieć obiekty hotelarskie będące budynkami wysokościowymi. w których są świadczone usługi hotelarskie. Generalnie wskazana nowelizacja prawa bu­ dowlanego spowodowała uproszczenie i złagodzenie wymagań w zakresie uzy­ skiwania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego. określoną literą „A". a w innych budynkach zamieszkania zbiorowego . elementów sterujących takimi urządzeniami oraz lokalizacji przeciwpożarowych wyłączników prądu i głównych zaworów gazu.z wyjątkiem jednorodzinnych budynków miesz­ kalnych . określane ogólnie jako budynki zamieszkania zbiorowego.Jeśli jednak takie budyn­ ki zawierają pomieszczenia przeznaczone do jednoczesnego przebywania ponad 50 osób (np. schro­ niska. czy strefy pożarowe. a budynek zamieszkania zbiorowego wysokościowego oraz budynek o liczbie miejsc służących celom gastronomicznym powyżej 600 musi mieć tzw. zabezpieczenie przed zadymieniem. jak ustawa prawo budowlane z 1994 r. które zostało już wyżej częściowo omówione. zobowiązują właścicieli. domy wycieczkowe. jak też zobowiązuje do wyznaczenia dróg ewakuacyjnych z pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. stanowiąc w tym zakresie przepisy odrębne. przy jednoczesnym doprecyzowaniu i rozszerzeniu przepisów dotyczących kontroli obiektów budowlanych przez organy nadzoru budowlanego. odkryte base­ ny i zjeżdżalnie) do kategorii V. innych obiektów budowlanych i terenów z 2006 r. w których przewidywany okres pobytu tych samych osób przekra­ cza 3 doby. oraz wydane na jej podstawie rozporządzenie Mini­ stra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych. Można zrezygnować z takiej instalacji w wypadku. przejścia i dojścia ewakuacyjne. zawierają­ ce m. zmienionego istotnie w 2004 r. określające wiele szczegółowych zagadnień wynikających z ustaleń co do bezpieczeństwa pożarowego budynków. gdyż w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zobowią- . Dla niskich bu­ dynków zamieszkania zbiorowego jest wymagana tylko klasa „ C " odporności pożarowej. wynikają z ustawy o pla­ nowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r. Szczególne wymagania w odniesieniu do obiektów hotelarskich i innych obiektów. jak budynki. domy wypoczynkowe i szeroko rozumiane schroniska turystyczne) zostały zaliczone do kategorii XIV obiek­ tów budowlanych. Ponadto rozporządzenie to ustala dopuszczalne powierzchnie stref pożarowych i wymagane oddzielenia przeciwpożarowe. jakimi są obiekty hotelarskie. Ten ostatni akt normatywny zawiera przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego i dokonuje zaliczenia budynków oraz ich części. Te wymagania budowlane są szczególnie ważne dla hotelarstwa. a więc także we wszystkich obiektach. zarządców lub użytkow­ ników wszelkich budynków . do jednej lub więcej kategorii zagrożenia ludzi. schroniska młodzieżowe i inne budynki przeznaczone do okresowego pobytu ludzi. konstruk­ cji i wymiarów. stałe urządzenia gaśnicze wodne. w budynkach zamieszkania zbiorowego. w których są świadczone usługi hotelarskie. zawartych w wyżej omówionym rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych. aby z każdego miejsca prze­ znaczonego na pobyt ludzi we wszelkich obiektach budowlanych. określa sposoby i warunki ochrony przeciwpożarowej budynków. miejsc usytuowania urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic. zawierają w szczególności takie akty normatywne.

Omawiana ewidencja jest jawna w części objętej wpisem do kart ewiden­ cyjnych obiektów. przeciwpożarowych lub innych. w tym poinformowania o zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich. Ewidencja obiektów hotelarskich Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych marszałek województwa wła­ ściwy ze względu na miejsce położenia obiektu hotelarskiego po wydaniu decy­ zji o zaszeregowaniu obiektu hotelarskiego i nadaniu kategorii powinien z urzę­ du dokonać wpisu danego obiektu do prowadzonej przez siebie ewidencji obiektów hotelarskich. ale również w przypadku nicrozpoczęcia świadczeniu usług hotelarskich po upływie ważności promesy. Oprócz informacji o zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich przedsiębiorca jest też zobowiązany do zgłoszenia zmiany liczby miejsc noclegowych i prze­ kształcenia działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie.Prawo ochrony środowiska z 2001 r. w których są świadczone usługi hotelarskie. określonych odrębnymi przepisa­ mi. zwane promesą. której na- 5. wymagań ochrony śro­ dowiska oraz wymagań ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. decyzjach dotyczących rodzaju i kategorii obiektu oraz o dopuszczonych odstępstwach od wymagań co do wyposażenia i zakre­ su świadczonych usług. Zainteresowanie odpoczyn­ kiem w obiektach zabytkowych wzrasta w ostatnich latach. w tym świadczenie usług hotelarskich. O założeniu takiej karty jest wpisywana informacja do wykazu kart ewidencyjnych. wód i powierzchni ziemi. • informacje o przeprowadzonej kontroli i ponownej ocenie spełnienia wyma­ gań dla rodzaju i kategorii obiektu. przeciwdziałania zanieczysz­ czeniom. w tym zasady sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. zakresie świadczonych usług oraz położeniu danego obiektu. Zgodnie z jego przepisami ewidencja ta jest . co miało miejsce uprzednio. gdy były to zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. W kierunku zaostrzenia tych wymagań zmierza nowelizacja powołanej ustawy dokonana w 2006 r. Ponadto szczególne wymagania wynikają z obowiązującego prawa w odnie­ sieniu do mających charakter zabytków obiektów hotelarskich i innych obiek­ tów. • opis obiektu zawierający informacje o liczbie miejsc noclegowych. prowadzona w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych obiektów. który zobowiązuje. • informacje o promesie. Przykładem jest dodany przepis.. jak też ochrony przed hałasem. Ustawa ta określa m. żeby hotele i inne budynki zamieszkania zbiorowego były lokalizowane w bezpiecznej odległości od zakładów stwarza­ jących zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Karta ewidencyjna każdego obiektu hotelarskiego zawiera następujące dane: • określenie przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie. • informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług oraz o czasie trwania sezonu. Organ prowadzący omawianą ewidencję dokonuje 2 urzędu wykreślenia obiektu z ewidencji nic tylko w razie zaprzestania na ponad 1 rok świadczenia usług hotelarskich. Natomiast zaszeregowania pól biwako­ wych dokonuje wójt (burmistrz lub prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia tego rodzaju obiektu hotelarskiego. w których jest podejmowana i wykonywana działalność gospodarcza. gdyż ustala zasady planowania przestrzennego w gminach. Ustawa ta ma leż bezpośrednio odczuwalne znaczenie dla hotelarstwa. W tej ostatniej kwestii rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 r.in. bądź decyzja w sprawie zaszeregowania obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadania kategorii. Przedsiębiorca powi­ nien też informować organ prowadzący ewidencję o zdarzeniach powodujących przejściowo wstrzymanie lub istotne ograniczenie zakresu świadczonych usług.in. zmierzających do ochrony zabytków nieruchomych. zaprzestania spełniania wymagań sanitarnych. • nazwę i adres obiektu. jak również prowadzi ich odrębną ewidencję. • określenie rodzaju i kategorii obiektu. W konsekwencji nie są one już finansowane ze środków będących w dyspo­ zycji właściwego wojewody. Z ustawy o usługach turystycznych wynika obowiązek przedsiębiorców świadczących usługi hotelarskie zgłaszania zmian danych wpisanych do takiej ewidencji. Przy tym zadania te są obecnie zadaniami własnymi gmi­ ny. że dla każdego rodzaju obiektu hotelarskiego prowadzi się odrębną kartotekę. Zasady prowadzenia ewidencji obiektów hotelarskich określają przepisy po­ woływanego już wielokrotnie w tym rozdziale podręcznika rozporządzenia Mi­ nistra Gospodarki i Pracy z 2004 r.126 Rozdział 5 Podstawy prawne świadczenia usług hotelarskich 127 żuje do uwzględnienia m. jeżeli przedsiębiorca zaprzestał na dłużej niż rok prowadzenia działalności w tym obiekcie i nie zgłosił tego do ewidencji. czego konsekwencją jest rosnące znaczenie ustaleń ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabyt­ kami z 2003 r. a także w razie śmierci przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną. warunki ochrony powietrza. Poszczególne karty ewidencyjne mogą być udostępniane do wglądu w obecności osoby uprawnionej do prowadzenia ewidencji. Te zadania marszałka województwa są zadaniami z zakresu administracji rządowej. Podstawą założenia karty ewidencyjnej obiektu hotelarskiego jest przyrze­ czenie zaszeregowania obiektu do odpowiedniego rodzaju i kategorii. Należy podkreślić. przewi­ duje wykreślenie z ewidencji obiektu.12. Odrębnie trzeba też wspomnieć o wymaganiach prawnych wynikających z ustawy . walorów krajobrazowych. co nieraz odnosi się do działalności hotelarskiej wykonywanej w obiektach hotelarskich i innych obiektach. w któ­ rych są świadczone usługi hotelarskie.

żądać od kierownika kontrolowanego obiektu oraz od wszystkich osób. Zgodnie Z przepisami rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 r. ma miejsce według tych samych zasad. w którym są świadczone usługi hote­ larskie. Zgodnie bowiem z wyraźnym brzmieniem przepisów ustawy o usługach turystycznych rolnik również jest obowiązany przed rozpoczęciem świadczenia usług hotelarskich zgłosić daną kwaterę agroturystyczną do ewidencji prowadzonej przez wójta. w wyniku czego powinien on być wykreślony z ewidencji obiektów innych niż hotelarskie. Podstawą takiej odmowy jest decyzja o odmowie zaszeregowa­ nia lub odmowie potwierdzenia zaszeregowania obiektu hotelarskiego do okre­ ślonego rodzaju i kategorii. które są w tym obiekcie zatrudnione. że odmowa wpisu do ewidencji obiektu innego niż hotelarski. w których są świadczone usługi hotelarskie. Interpretacja celowościowa prowadzi ponadto do wniosku. nie mająca nic wspólnego z ewidencją działalności gospodarczej. prowadzi ich ewidencję. Niestety tej treści przepisy nie zostały dodane do ustawy o usługach turystycznych. • informację o liczbie miejsc noclegowych.13. Podstawą założenia takiej karty jest zgłoszenie przedsiębiorcy lub rolnika zamierzającego świadczyć usłu­ gi hotelarskie w tego rodzaju obiekcie. Ta ewidencja również jest jawna w części objętej wpisem do kart ewidencyjnych obiektów innych niż hotelarskie. Wskazane organy mogą poddawać czynnościom kontrolnym wszystkie po­ mieszczenia i urządzenia wchodzące w skład kontrolowanych obiektów. Omawiana ewidencja obiektów innych niż hotelarskie. że jest to całkowicie odrębna ewidencja prowadzona przez wskazany organ. W tym ostatnim wypadku mamy do czy­ nienia z przeklasyfikowaniem obiektu. że prowadzenie ewidencji innych obiektów. Należy zaznaczyć. karta ewidencyjna innego obiektu. • nazwę i adres obiektu. Zgodnie z ustawą o usługach turystycznych organ prowadzący ewidencje obiektów hotelarskich odmawia wpisu do tej ewidencji w formie decyzji ad­ ministracyjnej. zmiany liczby miejsc noclegowych. pisemnych i ustnych informacji w sprawach objętych kon­ trolą. 5. Odnosi się to także do rolnika świadczące­ go usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym. Przedsiębiorca jest zobowiązany do zgłoszenia do tej ewidencji informacji dotyczącej zaprzestania świadczenia usług hotelarskich.w.128 Rozdział 5 Podstawy prawne świadczenia usług hotelarskich 129 stępcy prawni nie zgłosili zamiaru kontynuowania działalności hotelarskiej w danym obiekcie. Na potwierdzenie zaś wpisu obiek­ tu innego niż hotelarski do ewidencji przewidywano wydawanie przez wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) zaświadczenia o wpisie takiego obiektu do ewidencji. w których są świad­ czone usługi hotelarskie. podobnie jak to jest w przypadku przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie. co wywołuje liczne wątpliwości w tym zakresie. Ewidencja obiektów innych niż hotelarskie Na podstawie przepisów ustawy o usługach turystycznych wójt (burmistrz lub prezydent miasta) właściwy ze względu na miejsce położenia obiektów in­ nych niż hotelarskie. jak również domagać się okazania dokumentów potwierdzających spełnię- . 5. Jest to obecnie zadanie własne gminy. Bezpośrednio z przepisów ustawy o usługach turystycznych wynika obowiązek rolnika świadczącego usługi hotelarskie w gospodarstwie rolnym poinformowania właściwego organu o zakończeniu świadczenia tych usług. jak również wykreślenie takiego obiektu z ewidencji powinny być do­ konane w formie decyzji administracyjnej. zmiany działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie.14. jest w pełni uzasadniona ratio legis tych przepisów prawnych. jak również uzyskania decyzji o zaszeregowaniu obiektu innego niż hotelarski do rodzaju i kategorii podlegających wpisaniu do wyżej omówio­ nej ewidencji obiektów hotelarskich. Również wykreślenie obiektu z ewidencji obiektów hotelarskich następuje w formie decyzji administracyjnej. Traktują one świadczenie usług hotelarskich w obiekcie niezgłoszonym do ewidencji jako wykroczenie podlegające karze ograniczenia wolności lub grzywny. że projektowane w 2003 r. bądź likwidacji przedsiębiorcy będącego osobą prawną lub jednostką organizacyjną bez osobowości prawnej ale mającą zdolność prawną. w którym są świadczone usługi hotelarskie. jest prowadzona w formie kartoteki składającej się z kart ewidencyjnych poszczególnych obiektów. Konsekwencje prawne nie­ zastosowania się do obowiązku zgłoszenia obiektu innego niż hotelarski do tej ewidencji określają przepisy k. w których są świadczone usługi hotelarskie. są marszałkowie woje­ wództw i wójtowie (oraz odpowiednio burmistrzowie i prezydenci miast). w którym są świadczone usługi hotelar­ skie. że na rolniku świadczącym wskazane usługi spoczywają także obowiązki w zakresie zgłasza­ nia zmian co do prowadzonej działalności. powinna zawierać: • określenie przedsiębiorcy lub rolnika świadczącego usługi hotelarskie. które są stosowane w odniesieniu do ewidencji obiektów hotelarskich. że organami uprawnionymi w zakresie swojej właściwości miejscowej do kontrolowania przestrzegania wymagań ustalonych dla obiektów hotelarskich oraz innych obiektów. zmiany ustawy o usługach tu­ rystycznych przewidywały dodanie przepisów określających. Taka rozszerzająca wykładnia przepisów analizowanego rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 r. w których są świadczone usługi hotelarskie. Formy prawne kontroli działalności hotelarskiej Ustawa o usługach turystycznych w obecnym brzmieniu ustala. • informację o stałym lub sezonowym charakterze świadczonych usług oraz o czasie trwania sezonu. Należy podkreślić.Należy pod­ kreślić.

w których są świad­ czone usługi hotelarskie. są niesprawne. jeśli elementy wy­ posażenia danego obiektu hotelarskiego lub innego obiektu. Od 2001 r. Warunkiem przeprowadzenia omawianej kontroli jest wylegitymowanie się przez osobę kontrolującą pisemnym upoważnieniem organu uprawnionego do kontroli. Wykorzystanie tego instrumentu ma mieć charakter wyjątkowy. to organ ewidencyjny może nakazać wstrzymanie świadczenia wskazanych usług do czasu usunięcia stwierdzonych uchybień. przy czym można zgłosić do protokołu swoje uwagi. do których został zaszeregowany. Wynika to z ustawowego obowiązku nałożonego w ustawie o usługach tury­ stycznych na wskazane organy kontrolne. Przewiduje ono.w. Przy tym okresowe kontrole obiektów hotelar­ skich dokonywane z urzędu przez marszałka województwa powinny być doko­ nywane nie rzadziej niż raz na trzy lata. a wymagana dostępność określonych usług pod­ stawowych lub uzupełniających jest tylko teoretyczna. Następuje to w formie decyzji administracyjnej. jak i kierownika kontrolowanego obiektu lub osobę zastępującą go. Tej treści przepisy mają za­ pobiegać fikcji w zakresie uznania za spełnione wymagań w sytuacji. jeśli jest to uzasadnione informacjami o zmianie warunków działania lub naruszeniach wymagań. Omawiane rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 r. Podobnie niemożliwość skorzystania z określonych usług w chwili ich oceny lub kontroli będzie uznawana za brak dostępności danych usług w ocenianym lub kontrolowanym obiekcie. w których są świadczone usługi hotelarskie. właściwy organ dokonuje z urzędu zmiany rodzaju lub kategorii obiektu. W razie stwierdzenia w wyniku przeprowadzonej kontroli obiektu hotelar­ skiego. w wyniku zmian ustawy o usługach turystycznych kompetencje kontrolne w zakresie spełniania przez obiekty hotelarskie wymagań przewi­ dzianych dla rodzaju i kategorii otrzymał minister właściwy do spraw turysty­ ki. wynikających z odrębnych przepisów. iż przestał on spełniać wymagania prawne co do wielkości obiektu. w którym są świadczone usłu­ gi hotelarskie. w którym są świad­ czone usługi hotelarskie. bądź minimalnych wymagań co do wyposa­ żenia odnoszących się do innych obiektów niż hotelarskie. w których są świadczone usługi hotelarskie. W razie stwierdzenia w wyniku takiej kontroli. wskazana regulacja ustawowa miała na celu stworzenie „instrumentu zapewnienia jednolitego systemu ocen i standaryzacji usług hotelarskich oraz poziomu kategoryzacji niezależnego od lokalnych uwa­ runkowań". że dany obiekt hotelarski nie spełnia wymagań przewidzianych dla rodzaju lub kategorii. Te ustawowe ustalenia są rozwinięte w po­ stanowieniach rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 2004 r. odpowiedzialność za wykroczenie. jeśli usługi hotelarskie są nadal świadczone wbrew decyzji nakazującej wstrzymanie ich świadczenia. wynika np. w których są świad­ czone usługi hotelarskie. Przepis len dotyczy wszyst- kich obiektów. minister właściwy do spraw turystyki będzie występował do właściwego organu o dokonanie zmiany rodzaju lub kategorii tego obiektu hote­ larskiego. że nie uważa się za spełnione wymagań co do wyposażenia.130 Rozdział 5 Podstawy prawne świadczenia usług hotelarskich 131 nie przez dany obiekt wymagań sanitarnych. nie jest należyty. nie spełnia wymagań sanitarnych. Jeżeli zaś obiekt. że nie spełnia on wymagań prze­ widzianych dla rodzaju lub kategorii. W razie nieobecności tych osób mogą być wy­ konywane wyłącznie takie czynności kontrolne. przeciwpożarowych oraz innych określonych odrębnymi przepisami. w których świadczone są usługi hotelarskie. gdy stan techniczny elementów wyposażenia obiektów. o których terminie przeprowa­ dzenia kierownik obiektu zosta! uprzednio powiadomiony. Z przebiegu kontroli powinien być sporządzony protokół podpisany zarówno przez osobę kontrolu­ jącą. Odpis protokołu powinien być przekazany przez organ kontrolujący do organu prowadzącego ewidencję obiek­ tu. stowarzyszenia działającego w zakresie turystyki i hotelarstwa lub stowarzyszenia reprezentują­ cego interesy konsumentów. do których został zaszeregowany. Jak zostało to wyjaśnione w uzasadnieniu rządowego projektu tych zmian. Natomiast z obowiązujących przepisów nie wynika obowiązek dokonywania okresowych kontroli obiektów innych niż hotelarskie. Kompetencje te nie obejmują kontrolowania innych obiektów niż hotelarskie. albo minimalnych wymagań ustalonych dla innych obiektów. a obecnie przez Ministra Sportu i Turystyki. Wówczas do kontroli wykonywanej przez wskazanego ministra znajdą odpo­ wiednie zastosowanie wyżej omówione przepisy ustawy o usługach turystycz­ nych. przewiduje. niedostępne lub nad­ miernie zużyte. a nie obowiązek dokonywania omawianej kontroli uprzednio przez Ministra Gospodarki jako ministra właściwego do spraw turystyki. 5. w których są świadczone usługi hotelarskie. przeciwpożarowych lub innych określonych odrębnymi przepisami. jego wyposażenia lub zakresu świadczonych usług. Samo zaś wykonanie czynności kontrolnych powinno odbywać się w obecności kierownika kontrolowanego obiektu hotelarskiego lub osoby upo­ ważnionej do zastępowania go. jak też na wniosek przedsiębiorcy. że nazwy rodzajów oraz oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich podlegają ochronie prawnej i mogą . uszkodzone. Ochrona prawna nazw rodzajowych i oznaczeń kategorii obiektów hotelarskich Ustawa o usługach turystycznych przewiduje. bądź uchyla decyzję o zaszeregowaniu obiektu do określonego rodzaju. Właśnie z odrębnych przepisów k.15. Wskazane przepisy stworzyły jedynie możliwość. oraz nie narusza uprawnień innych organów. że taka kontrola obiektu hotelarskiego może mieć miejsce w każdym czasie z urzędu. żeby w wypadku pozostawania skon­ trolowanego obiektu poza ewidencją organu dokonującego kontroli zawiadomić organ prowadzący ewidencję danego obiektu.

rezydencja turystyczna. Również używanie nazwy rodzajowej obiektu hotelarskiego przez przed­ siębiorcę świadczącego usługi hotelarskie bez decyzji marszałka województwa o zaszeregowaniu stanowi wykroczenie. czy domek tury­ styczny. Toteż nie narusza wymie­ nionego zakazu np. wyróżnień gra­ ficznych i innych oznaczeń. Spotykane są nierzadko obiekty określane mia­ nem „pension". . gość hotelowy może domagać się. Nie stoją temu na prze­ szkodzie wymagania ustawy o języku polskim z 1999 r. jak hotel czy pensjonat. karczma. Użycie tego określenia w odniesieniu do obiektu. gdyż przedsiębiorca pominął polską wersję językową. jak również w sytuacji posługi­ wania się nazwą rodzajową lub kategorią obiektu hotelarskiego w sposób nie­ zgodny z decyzją o zaszeregowaniu i nadaniu kategorii. stanowi obecnie wykroczenie.. Omawiana ochrona nazw rodzajowych i oznaczeń kategorii obiektów hote­ larskich ma z jednej strony na celu zapewnienie klientom rzetelnej informacji o wielkości i wyposażeniu obiektu hotelarskiego oraz zakresie świadczonych usług. Omawiana ochrona prawna nazw rodzajowych i oznaczeń obiektów hotelarskich wykazuje. a także adres przedsiębiorcy świad­ czącego usługi hotelarskie w danym obiekcie. Każdy bowiem klient poinformowany o rodzaju i kategorii obiektu hote­ larskiego tym samym w zasadzie już wie. z którego jednoznacznie wynika. Poddane omówionej ochronie prawnej nazwy rodzajów i oznaczenia kategorii obiektów hotelarskich powinny być należycie wyeksponowane w tego typu obiektach. bungalow. jak WOTEL czy OTEL itp. że z drugiej strony ist­ nienie ochrony nazw rodzajowych i oznaczeń kategorii obiektów hotelarskich leży w najlepiej pojętym interesie przedsiębiorców świadczących usługi hote­ larskie w takich obiektach. znaków towarowych. W rezultacie obecnie używanie przy świadczeniu usług hotelarskich zdrobnień (np. że przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie mogą do oznaczania obiektów hotelarskich stosować inne nazwy obok nazw rodzajów określonych w tej ustawie. Tego typu wykroczenie występuje także w razie używania określenia kategorii obiektu hotelarskiego bez nadania jej w drodze decyzji marszałka województwa. który nie uzyskał zaszerego­ wania do pensjonatów. Przecież przepisy tej ustawy zakazują w obrocie prawnym na terytorium RP posługiwania się wy­ łącznie obcojęzycznymi określeniami. Ta dodatkowa nazwa obiektu hotelarskiego może być użyta w języku obcym. Ponadto są wówczas podstawy prawne zwalczania nieuczci­ wej konkurencji ze strony innych przedsiębiorców. aby zakres oraz jakość świadczonych usług odpowiadały rodzajowi i katego­ rii danego obiektu hotelarskiego. gospoda. skoro ustawodawca zdecydował się na tak wyjątkową ich ochronę. nowelizacji ustawy o usługach turystycznych. takie określenia. nazw własnych (np. oberża. to mamy zarazem do czy- nienia z naruszeniem przepisów powołanej ustawy o języku polskim. jak ważne znaczenie mają takie określenia. stacja tury­ styczna. Co więcej. Po­ dobnie nazwa „hotel garnizonowy" odnosi się do zupełnie innego rodzaju obiek­ tów. motcłik. Obecnie takie dodatkowe określenie „camping" jest nawet używane w ustawo­ wej definicji kempingu. odwołujące się do standardowych warunków wyznaczanych przez zaszerego­ wanie danego obiektu hotelarskiego do oznaczonego rodzaju i nadanie mu sto­ sownej kategorii. Mogą oni zawierać stypizowane umowy hotelowe. gdy z usług świadczonych w danym obiekcie hotelarskim korzystają głównie czy w znacznym stopniu goście zagraniczni. że obiekty te nie są obiek­ tami hotelarskimi w rozumieniu wymienionej ustawy.132 Rozdział 5 Podstawy prawne świadczenia usług hotelarskich 133 być stosowane wyłącznie w odniesieniu do obiektów hotelarskich w rozumie­ niu tej ustawy. Ustawa o usługach turystycznych zobowiązuje przedsiębiorcę. W celu wyeliminowania wskazanych sposobów ob­ chodzenia przepisów dotyczących używania nazw rodzajowych obiektów hote­ larskich dokonano w 2004 r. pensjonacik). które to określenie jest francuskim odpowiednikiem pensjonatu. trzeba uznać za naruszenie zakazu ustalonego przez ustawę o usługach turystycznych. dom turysty. Niestety orzecznictwo sądowe w tego rodzaju sprawach nie jest jednolite. w tym takich. w których są świadczone usługi hotelar­ skie. Jednak zakaz ten nie odnosi się do nazw rodzajów obiektów używanych w takim kontekście. stanica wodna. Jest to całkowicie dopuszczalne w świetle prawa postępowanie. nazw obcojęzycznych. Jednakże jeśli usługi hotelarskie są świadczone w obiekcie innym niż hote­ larski w rozumieniu ustawy o usługach turystycznych. których zasady tworzenia i prowadzenia zostały określone rozporządzeniem MON w sprawie zakwaterowania tymczasowego oraz hoteli garnizonowych z 1999 r. jak zajazd. Jeśli w danej sytuacji taka wyrażona w języku obcym nazwa obiektu i świadczonych w nim usług to jedyne ich nazewnictwo. jakiego poziomu usług hotelarskich może oczekiwać w danym obiekcie. dom wypoczynkowy. hotelik. które mogą wprowa­ dzać klientów w błąd co do rodzaju lub kategorii obiektu hotelarskiego. ustalonej w słowniczku ustawy o usługach turystycz­ nych. to nazwa takiego obiektu nie powinna być wyrażona w języku obcym i stanowić odpowiednika polskiej nazwy objętej ochroną prawną. Należy też zauważyć. Nie mogą więc znajdować zastosowania w stosunku do wszel­ kich innych obiektów. Dodatkowa obca wersja językowa jest więc nawet wskazana w sytuacji. Hotel Górski na oznaczenie schroniska). co jest zagrożone karą grzywny. gościniec. Dosyć czę­ sto występują np. dom gościnny. bacówka. Ustawa o usługach turystycznych wyraźnie stwierdza. aby w widocznym miejscu w obiekcie hotelarskim były podane następujące infor­ macje: • nazwa oraz siedziba lub imię i nazwisko. Przedsiębiorcy hotelarscy używają nierzadko w swej działalności również innych nazw niż wyżej wymienione rodzaje obiektów hotelarskich. Tego rodzaju postępo­ wania są zagrożone karą ograniczenia wolności lub grzywny. nazwa „hotel dla psów" czy „schronisko dla zwierząt".

że przedsiębiorcy świadczący usługi hotelarskie w obiektach hotelarskich mogą wydawać regulaminy porządkowe wiążące wszystkie osoby przebywające na terenie obiektu.16. Regulaminy porządkowe w obiektach hotelarskich Ustawa o usługach turystycznych ustala. rezerwacji pokoju. zakresie obowiązywania oraz mocy wiążącej. a także pełny cennik świadczonych usług powinny być udostępnione na żądanie klienta. że w dotychczas wydawanych regulaminach hotelowych z reguły były umieszczane także postanowienia porządkowe. 5. Taka informacja powinna być zamieszczona w materiałach informacyjnych dotyczących określo­ nego obiektu i nic wymaga się dodatkowego jej podania w widocznym miejscu w obiekcie hotelarskim. jak również z wszystkimi innymi osobami. Celem tych regula­ minów jest zapewnienie porządku oraz bezpieczeństwa klientów i ich mienia.in. a zwłaszcza osoby zatrudnione w recepcji oraz służbie ochrony. wcześniejszego zajęcia pokoju hotelowego. Pod tym względem znaczenie hotelowego regulaminu porządkowego jest podobne. Przy tym informacje wskazujące rodzaj i kategorię obiektu hotelarskiego oraz jego przystosowanie do obsługi osób niepełnosprawnych powinny być umieszczone również na zewnątrz danego obiektu. Natomiast regulamin porządkowy wydany przez przedsiębiorcę hotelarskiego odnosi się do stosun­ ków pozaumownych. • dane o zakresie świadczonych usług wraz z podstawowymi cenami. wynikających na tle potrzeby zapewnienia porządku i bezpieczeństwa na terenie obiektu hotelarskiego. • określenie o przystosowaniu obiektu do obsługi osób niepełnosprawnych. do których dany obiekt hotelarski został zaszeregowany. osobami towarzyszącymi gościom hotelowym oraz odwiedzającymi ich. Po wejściu w życie ustawy o usługach turystycznych nie straciły racji bytu dotychczas ustalane regulaminy hotelowe. Obecnie jednak tego rodzaju ustalenia powin­ ny być przeniesione do regulaminu porządkowego. które znajdą się na terenie danego obiektu hotelarskiego. określające m. jak przepisów porządkowych ustalanych przez upoważnione organy administracji publicznej. Podstawą prawną tego rodzaju regulaminów są przepisy kodeksu cywilnego dotyczące wzorców umownych. zasady liczenia doby hotelowej. Moc wiążąca tego rodzaju nienormatywnyeh aktów prawnych wynika bezpo­ średnio z powołanej ustawy. Usta­ lenia te bowiem odnoszą się do regulaminów stanowiących wzorzec umowy i tym samym kształtujących treść zobowiązań umownych.134 Rozdział 5 Podstawy prawne świadczenia usług hotelarskich 135 • tablica określająca rodzaj i kategorię obiektu. że w celu oceny ich charakteru prawnego nie należy odwoływać do ustaleń kodeksu cywilnego o wzorcach umownych. Nie jest wskazane łączenie w jednym regulaminie tych kwestii. Powołany przepis ustawy o usługach turystycznych określa zakres regulami­ nów porządkowych w taki sposób. Taki regulamin w sposób automatyczny oddziałuje na stosunki przedsiębiorcy hotelarskiego z klientami. gdyż mamy tutaj do czynienia z ustaleniami regulaminowymi o różnym charakterze. Należy zauważyć. przedłużenia pobytu itp. . Warto przypomnieć omówiony już wcześniej obowiązek podania informacji o odstępstwach od wymagań co do wyposażenia i zakresu świadczonych usług ze względu na zabytkowy charakter obiektu hotelarskiego. Ponadto wszystkie inne informacje co do wykazu wy­ magań ustalonych dla rodzaju i kategorii. Taki regulamin upoważnia do oznaczonych w nim władczych działań przedsiębiorcę świadczącego usługi hotelarskie w danym obiekcie hotelarskim oraz osoby upełnomocnione przez przedsiębiorcę.

(sygn. dotyczący odpowiedzialności za niezapewnicnie bezpiecz- . Tak jest w przypadku wyroku Sądu Najwyższego z 4 marca 1965 r. Przy tym ustawienie tablicy o treści „Plaża niestrzeżona. który uznał przybrzeżny pas morski położony w rejonie uzdrowiska morskiego za miejsce użytku publicznego.1. gdy np. ale do dzisiaj nie straciły aktualności. co obejmu­ je m. • ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. plaże. (sygn. rekreacji ruchowej. Obowiązek gminy zapewnienia bezpieczeństwa w miejscach ogólnie dostępnych Gmina ma liczne zadania związane z turystyką i rekreacją. ktoś kąpie się w miejscu niedozwolonym albo przy wywieszonej czarnej Hadze na plaży strzeżonej. jeśli osoby zobowiązane do ich usunięcia nie wykonują swoich obowiązków i można zarzucić winę funkcjonariuszom komunalnym. Oczywiście ta odpowiedzialność gminy ma swoje granice. mostów.Podstawy prawne bezpieczeństwa turystów i uczestników rekreacji 137 ROZDZIAŁ \>J Podstawy prawne bezpieczeństwa turystów i uczestników rekreacji 6. Zadania gminy związane z turystyką i rekreacją wynikają również z innych ustaw. doty­ czącego zgodności z Konstytucją RP art. • lokalnego transportu zbiorowego. Wymienić należy zwłaszcza ustawę o drogach publicznych z 1985 r. Zakres odpowiedzialności gminy za szkody spowodowane brakiem zapew­ nienia bezpieczeństwa turystom i uczestnikom rekreacji daje się bliżej określić dzięki dosyć licznym orzeczeniom sądowym dotyczącym tego rodzaju spraw. Właśnie gmina jako gospodarz terenu jest obowiązana zapewnić bezpie­ czeństwo pobytu w miejscach ogólnie dostępnych dla publiczności. akt III Cr 9/65). powodujące szkodę u turysty. sprawy: • ładu przestrzennego i gospodarki nieruchomościami. które musi być porządkowane i gospodarz terenu powinien usuwać z niego nie­ bezpieczne przedmioty. Mieści się w tym obowią­ zek nadzoru i kontroli nad innymi osobami zobowiązanymi przez obowiązujące prawo do podejmowania czynności w zakresie bezpieczeństwa. • porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpo­ żarowej. jakim jest organ gminy. • ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. w tym bez­ pieczeństwo turystów i uczestników rekreacji. Takimi miejscami ogólnie do­ stępnymi są ulice i inne drogi publiczne. ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1996 r.c. • utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych. akt SK. a gdy to nie jest możliwe. • gminnych dróg. Gmina będąc gospodarzem danego terenu.in. Niektóre z tych wyroków zostały wydane nawet kilkadziesiąt lat temu.. placów oraz organizacji ruchu drogowego. place.in. Wła­ śnie na gminach ciążą obowiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa oso­ bom przebywającym w górach oraz nad wodą. 417 k. Nie można o niej mówić w sytuacji. rodzi odpowiedzial­ ność gminy niezależną od winy. Ponosi ona odpowiedzialność za skutki spowodo­ wane przez dziury w jezdni lub chodnikach. • zieleni gminnej i zadrzewień. ulic. czystości i po­ rządku na terenie gminy. Duże znaczenie ma też wyrok Sądu Najwyższego z 31 stycznia 1968 r. • kultury fizycznej i turystyki. oraz ustawę o kulturze fizycznej z 1996 r. (sygn. prawo ochrony środowiska z 2001 r. gdy turysta lub uczestnik rekreacji działa na własne ryzyko. W świetle wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 4 grudnia 2001 r. bądź wyrusza na wędrówkę w góry pomimo ostrzeżeń o grożą­ cych lawinach. w tym ulic. że niezgodne z prawem działanie (w tym bezprawne zaniechanie) organu władzy publicz­ nej. oblodzenie chodników. Zgodnie z tą ustawą do zakresu dzia­ łania gminy należą wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym nie za­ strzeżone przez ustawy na rzecz innych podmiotów.. nieczystości lub inne niebezpieczne rzeczy pozostawione w miejscach ogólnie dostępnych. które wynikają z ustawy o samorządzie gminnym z 1990 r. traktując je jako zadania własne tych jednostek. Podstawowym zadaniem własnym gminy jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. gminne obiekty turystyczne i rekreacyjne itp. to powinien odpowiednio je oznakować. szlaki i trasy tury­ styczne. • utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń spor­ towych. Ta ostatnia ustawa nakłada na jednostki samorządu terytorialnego obowiązki w zakresie m. nie może tolerować złego stanu dróg gminnych. Takie przypadki mają miejsce. trzeba uznać. co jest omówione w punktach 3 i 5 tego rozdziału podręcznika. akt III PRN 66/67). parki. Kąpiel na własne ryzyko" nie wystarcza do zwolnienia od odpowiedzialności za szkodę w wyniku zranienia się osoby kąpiącej się w morzu o znajdujący się w dnie mor­ skim ostry przedmiot. 18/2000).

zajęty dla jej potrzeb pod budynki i budowle. jeże­ li przez kolejnych 5 dni wilgotność ściółki mierzona o godz. Rozporządzenie to ustala trzy kategorie zagrożenia pożarowe­ go lasów (kat. W lasach zaś o powierzchni powyżej 10 tys. przeznaczony do produkcji leśnej albo stanowiący rezerwat przyrody lub część . którym mogą ulec zwiedzający. Przy tym zdecydowana większość lasów to lasy publiczne. 417 i nast. 2% powierzchni leśnej zajmują parki narodowe. który oberwał się spod nóg innej osoby zwiedza­ jącej. wodę. że każdy wchodzący do takiej groty czyni to na wła­ sne ryzyko.138 Rozdział 6 podstawy prawne bezpieczeństwa turystów i uczestników rekreacji 139 nych w a r u n k ó w poruszania się na szlaku turystycznym.c. urządzenia melioracji wodnych. Pojęcie lasu jest więc szerokie i warto pamiętać. drogi leśne. Trzeba podkreślić. tereny pod liniami energetycznymi. B r a k należytego nadzoru nad wykonaniem tego rodzaju usta­ wowych obowiązków. Jest to tżw. rodzi w świetle wyroku Sądu Najwyż­ szego z 2 lutego 1972 r.6% powierzchni Polski. parku narodowego.5%. akt III CKN 82/97) prze­ słanką tej odpowiedzialności deliktowej gminy jest wykazanie winy funkcjona­ riusza komunalnego. nie ma potrzeby w przypadkach odpowiedzialności gminy za zaniechanie odwoły­ wania się do koncepcji tego rodzaju winy opracowanej w nauce prawa.średnie. powoduje jego odpowiedzialność za wypadki. ha zaliczo­ nych do wskazanych kategorii zagrożenia stosuje się cztery kategorie pasów przeciwpożarowych. (sygn. oblodzonym chodniku. co nie wymaga ustalenia winy kon­ kretnego funkcjonariusza. Powszechna ochrona lasów wymaga przestrzegania zasad ich zabezpieczenia przeciwpożarowego. pokryty roślinnością leśną lub przejściowo jej pozbawiony. kat. 2. stopień . Taką właśnie odpowiedzialność z tytułu czynu niedozwolonego ponosi gmi­ na w razie niepodjęcia koniecznych działań w celu usunięcia z drogi gminnej zagrożeń bezpieczeństwa przechodniów. która definiuje las jako grunt o powierzchni zwartej co najmniej 0. Bezpieczeństwo w lasach Turystyka i rekreacja bardzo często mają miejsce na terenie lasów. że zgodnie z tą ustawą prowadzi się trwale zrównoważoną gospodarkę leśną mającą na celu m. stopień . związana z niewykonaniem obowiązków przez gminę. co ma istotne znaczenie dla turystyki i rekreacji. linie podziału przestrzennego lasu. miejsca składowania drewna. bo aż 82. trwałości utrzymania lasów. stopień . które zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środo­ wiska z 2006 r. Przy tym ze względu na masowy ruch rekreacyjny i turystyczny las może być zaliczony do wyższej kategorii o większym zagrożeniu pożarowym. W ujęciu wyroku Sądu Najwyższego z 28 maja 1997 r.duże zagrożenie. 111 . że gmina ma obowiązek wykonywania nadzoru i kontroli nad utrzymaniem bezpieczeństwa. kat. Bezczynność zarządcy danego terenu w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia groty i umieszczenia odpowiednich ostrzeżeń przed grożącymi niebezpieczeństwami. Ok. k. powiadomienia o nim i podjęcia akcji ratowniczych w lasach o powierzchni powyżej 300 ha zaliczonych do I lub II kategorii zagrożenia. oraz nowych regulacji art. Realizacja wymienionych zasad gospodarki leśnej wymaga przestrzegania zasad udostępniania lasów ustalonych przez ustawę o lasach. 9 0 0 jest niższa od 10%. glebę. (sygn. warunki życia i zdrowia człowieka i na równowagę przyrodniczą. akt II Cr 572/71) odpowiedzialność deliktową gminy w razie wypadku na nieodśnieżonym. l. Mają one na celu ochronę i zachowanie lasów oraz zapewnienie bezpiecznego w nich pobytu.in. Ustalone są też zasady organizowa­ nia baz sprzętu do gaszenia pożarów lasów i co najmniej jedna taka baza musi być w każdym parku narodowym. 3.4% wszyst­ kich lasów w Polsce. które zajmują ok. w tym oczywiście turystów. przy jednoczesnym wykazaniu zaniedbań w tym zakre­ sie użytkownika danej nieruchomości. wina organizacyjna (anonimowa).małe). w tym oczywiście również turysty.średnie. Ważne znaczenie dla turystyki i rekreacji ma zasada ustalona przez ustawę O lasach. że będąc na parkingu leśnym lub drodze leśnej-jesteśmy w lesie! Powołana ustawa o lasach jest stosowana do wszystkich lasów bez względu na formę ich własności. Zarazem są ustalone cztery stopnie zagrożenia pożarowego lasów (0. ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów. walory krajo­ brazowe oraz zachowanie lasów i korzystnego ich wpływu na klimat. powietrze. Warto zaznaczyć. Pod względem powierzchni lasów Polska znajduje się w regionie na dobrym czwartym miejscu po Francji. Obecnie jednak w świetle powołanego wyroku Try­ bunału Konstytucyjnego z 2001 r.1 ha. Same lasy państwowe zaś to aż 78. przy parkingach). szkółki leśne. Gospodarka ta jest oparta na zasadach: powszechnej ochrony lasów. Zasady zachowania się w lasach i ich ochrony oraz gospodarki leśnej określa ustawa o lasach z 1991 r. które służą zabezpieczeniu przeciwpożarowemu zwartych obszarów leśnych położonych przy obiektach mogących stanowić zagrożenie pożarowe dla lasów (np. Niemczech oraz Ukrainie. co stanowi 28. Dotyczyć to może każdego poszkodowanego. czystości i porządku przez użytkowników nieruchomości. Nie można zakładać. Lasem jest też grunt związany z gospodarką leśną.małe zagrożenie. Sprawa dotyczyła śmiertelnego wypadku turysty zwiedzającego grotę przy szlaku turystycznym w wyniku zranienia przez głaz. I . II ..2.duże). że lasy będące własnością S k a r b u Państwa są udostępniane dla • • • • 6. powiększania zasobów leśnych. jak również wykorzystywany na parkingi leśne oraz urządzenia turystyczne. Ponadto omawiane rozporządzenie określiło zasady prowadzenia obser­ wacji w celu wczesnego wykrycia pożaru. stopień .brak zagrożenia. bądź wpisany do rejestru zabytków. 9 min ha. Przy trze­ cim stopniu zagrożenia pożarowego wprowadza się zakaz wstępu do lasu.

ale także zwykłe wycieczki nawet w niezbyt wysokie góry wiążą się z rozmaitymi niebezpieczeństwami. Góry świetnie nadają się zarówno do zwykłej aktywności rekreacyjnej. Żadne przepisy ustalające zasady bezpieczeństwa w górach nie zapobiegną wypadkom. płoszenia. właśnie lasy państwowe. Także jazda konna w lesie dopuszczalna jest jedynie drogami leśnymi wyznaczonymi przez nadleśniczego. a po drogach leśnych tylko w przypadku oznakowania ich drogowskazami dopuszczającymi taki ruch. dążenie do poprawy sprawności i wydolności organizmu. Konieczna jest przede wszystkim elementarna wiedza osób przeby­ wających w górach o zagrożeniach występujących na terenach górskich.. . załamaniem się pogody zwłaszcza w wyższych partiach gór.: zaśmiecania lasów. Szcze­ gółowe ustalenia w zakresie warunków bezpieczeństwa przebywania w górach oraz obowiązków podmiotów prowadzących wskazaną działalność zawiera • rozniecania ognia i korzystania z otwartego płomienia w lasach oraz w odle­ głości do 100 m od granicy lasu poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego. dyrekcje parków narodowych.140 Rozdział 6 podstawy prawne bezpieczeństwa turystów i uczestników rekreacji 141 wszystkich. zdarza się najwięcej wypadków w górach.Ważnym ograniczeniem w zakresie organi­ zowania w lesie imprez sportowych lub innych o masowym charakterze jest warunek uzyskania zgody właściciela lasu. Wśród wyjątków są stałe zakazy wstępu do lasów będących m. Okresowym zaś zakazem wstępu są objęte lasy publiczne m i n . Każdy. zaprzęgo­ wych i motorowerów w lesie jest dozwolony jedynie po drogach publicznych. w razie dużego zagrożenia pożarowego albo znacz­ nego uszkodzenia drzewostanu lub degradacji runa leśnego. z jakimi wiąże się przebywanie w górach. wędrówki na rakietach śnieżnych oraz oczywiście tradycyjne piesze wędrówki po górach. odbywane niezależnie od pory roku. jak również na osoby prawne i fizyczne prowadzące działalność w górach zakresie kultury fizycznej. krzewów lub innych roślin. kto chociaż raz był w górach. biwakowania poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela lasu lub nad­ leśniczego. W celu ograniczenia negatywnych skutków niebezpieczeństw. które zabraniają m. Zwalczaniem wyżej omówionych wykroczeń w zakresie szkodnictwa leśne­ go i ochrony przyrody w Lasach Państwowych zajmuje się Służba Leśna. Natomiast właści­ ciel lasu niestanowiącego własności Skarbu Państwa może zakazać wstępu do lasu przez umieszczenie tablicy z odpowiednim napisem. zaliczająca do wskazanych zasobów m. nałożyła obo­ wiązki w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osobom przebywającym w górach na organy administracji rządowej i organy jednostek samorządu terytorialnego. o których nie wolno zapominać. ustawa o kulturze fizycznej z 1996 r. jak również do podejmowania innych czynności określo­ nych przez ustawę o lasach. snowboarding. niszczenia urządzeń i obiektów turystycznych oraz znaków i tablic. Przy tym postój wskazanych pojazdów na drogach leśnych jest dozwolony wyłącznie w miejscach oznakowanych. ścigania. Ruch pojazdów silnikowych. W ramach turystyki górskiej występują różne formy uprawiania narciar­ stwa. 6. wie. o • • • • • • • • • Dla turystyki i rekreacji w lasach znaczące są wprowadzone przez ustawę lasach zakazy. nakładania oraz pobiera­ nia grzywien w drodze mandatu karnego w sprawach i w zakresie określonych odrębnymi przepisami.in. rozkopywania gruntu. puszczania psów luzem. jak również do podejmowania w sposób systema­ tyczny oraz ze znawstwem i zamiłowaniem działań łączących w sobie rekreację. Gdy zamiast rozsądku do głosu dochodzi brawura.in. jak też zachowanie zdrowego rozsądku.3. hałasowania oraz używania sygnałów dźwiękowych (co nie dotyczy sytuacji wymagających wszczęcia alarmu). że gwałtowane zmiany pogody są w nich sprawą całkiem normalną i zawsze trzeba liczyć się z tzw. ostojami zwierząt lub źródliskami rzek i potoków. Bezpieczeństwo w górach Turystyka górska jest formą turystyki aktywnej lub kwalifikowanej.in. Sport kwalifikowany uprawia­ ny w górach stwarza największe zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego. niszczenia grzybów i grzybni. Nie ma natomiast ograniczeń w poruszaniu się po lesie rowerami i wózkami inwalidzkimi. Takie sankcje związane z naruszeniem zakazów obowiązu­ jących w lasach zawarte są jednak w niektórych przypadkach wykroczeń prze­ widzianych w kodeksie wykroczeń z 1971 r. Powyższe zakazy o charakterze ochronnym oraz dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego nie zostały powiązane w ustawie o lasach z konkretnymi sankcjami karnymi. skiboby. niszczenia lub uszkadzania drzew. chwytania i zabijania dziko żyjących zwierząt. co dopiero łącznie wła­ ściwie charakteryzuje turystykę kwalifikowaną. Dla ochrony lasu i bezpiecznego w nim przebywania ustawa o lasach wpro­ wadziła szereg ograniczeń i zakazów. co stanowi istotę turystyki aktywnej. ale również realizujących funkcje poznawcze. zachowania dobrego zdrowia. Strażnicy leśni są uprawnieni do legitymowania osób podejrzanych o popełnie­ nie wykroczeń w celu ustalenia tożsamości tych osób. Zasadę wolnego wstępu do lasów państwowych potwierdza ustawa o zachowaniu narodowego charakteru strategicznych zasobów naturalnych kraju z 2001 r. Tę ostatnią odróżniają od sportu kwalifikowanego właśnie funkcje poznawcze oraz brak dążenia do mak­ symalizacji wyników w toku współzawodnictwa.

ale także poniżej tej wysokości. Projektowane rozporządzenie z 2007 r.p. rekreacji ruchowej i sportu w górach. obiektów i urządzeń. Ma to odnosić się do niezapewnienia warunków bezpieczeństwa oraz nieprzestrzegania zasad i warunków bez­ pieczeństwa podczas zorganizowanych imprez turystycznych. któ­ re uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub . Niestety sformułowanie tych projektowanych przepisów jest nieprzejrzyste i niejednoznaczne. zwłaszcza poprzez oznakowanie tych terenów. wycieczek szkolnych. GOPR i TOPR są spe­ cjalistycznymi stowarzyszeniami o zasięgu ogólnokrajowym. sporto­ wych. gdyż decydujące jest to. materii ustawowej dotyczy ustalenie wskazanego projektu z 2007 r. rekreacyjnych i turystycznych oraz do organizatorów imprez w dzie­ dzinie kultury fizycznej. Ma to polegać w szczególności na: • zagospodarowaniu. Są one również uprawnione do występowania do organów administra­ cji samorządowej oraz do dyrektora parku narodowego o nakazanie usunięcia tego rodzaju zagrożeń. zawodów sportowych i innych imprez z zakresu kultury fizycznej na terenach górskich. a od kierowników wskazanych obiektów . bądź jest to teren.. w tym z wyżej przy­ toczoną zasadą dotyczącą górskich szlaków turystycznych. dotyczącymi odpowiada­ nia gmin za wyznaczenie. rekreację ruchową i sport w górach".p. a nie w jej akcie wykonawczym. odpowiada organizator imprezy. Niewątpliwie powyższe ustalenia projektowanego aktu wykonawczego wykraczają poza zakres delegacji ustawowej zawartej w ustawie o kulturze fizyczne z 1996 r. ustala w od­ niesieniu do bezpieczeństwa w górach zasadę odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego za odpowiednie wyznaczenie i oznakowanie gór­ skich szlaków turystycznych oraz umieszczenie i konserwację znaków. Trwają uzgodnienia międzyresortowe nad nowym rozporządzeniem. Ta skądinąd słuszna zasada powinna być ustalona w ustawie o kulturze fizycz­ nej z 1996 r.m. jest dostępny na stronie inter­ netowej MSWiA. czy rzeźba danego terenu stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia osób na nich przebywających.zamknięcia tych obiektów lub oznaczonych urządzeń. pływających.. oznakowanie i konserwację górskich szlaków tury­ stycznych. użytkowaniu i utrzymaniu terenów górskich. organami jednostek samorządu terytorialnego. Wskazane rozporządzenie dotyczy terenów położonych na wysokości powy­ żej 600 m n. warunków ich wykonywania przez inne organizacje ratownicze oraz rodzaju i wysokości świadczeń przysługujących ratownikom górskim i wodnym w związku z udzia­ łem w akcji ratowniczej z 2002 r. Na terenie parku narodowego tę odpowiedzialność ma ponosić dyrektor parku. Ponadto w wyjątkowych sytuacjach stanowiących zagrożenie dla zdrowia i życia osób GOPR lub TOPR m o ż e zażądać od organizatorów wskazanych wyżej imprez zaniechania danej imprezy lub zaniechania wyjścia w góry. rozumie to szerzej jako współpracę z podmiotami uczestniczącymi w zintegrowanych systemach ratowniczych.m. Podobne zastrzeżenia i jeszcze dalej idące wątpliwości wywołuje ustalenie tego projektu. przewiduje. jak również o wstrzymanie eksploatacji lub zamknię- cie określonych obiektów. Omawiany projekt rozporządzenia z 2007 r. że osoby fizyczne uprawiają sport. kąpiących się i uprawiają­ cych sporty wodne z 1997 r. przewiduje wykonywa­ nie zadań z zakresu ratownictwa górskiego przez Górskie Ochotnicze Pogoto­ wie Ratunkowe (GOPR). Projektowane zaś nowe rozporządzenie ogranicza ten ostatni warunek do terenów położonych poniżej 600 m n. rekreację ruchową i turystykę górską na własne ryzyko i własną odpowie­ dzialność. obiektów i urzą­ dzeń. które w istocie wyraża brak odpowiedzialności cywilnej innych podmiotów prawa za poniesioną szkodę. Wymienione wyżej specjalistyczne organizacje ratownicze mają prawo wy­ stępowania do kierowników obiektów i urządzeń wypoczynkowych.. Projektowane nowe rozporządzenie Rady Ministrów z 2007 r. oraz określającymi zakres pojęcia „zapewnienie warunków bezpie­ czeństwa osób uprawiających turystykę górską. Także tzw. Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe (TOPR) oraz inne upoważnione organizacje ratownicze. urządzeń lub obszarów.. Posłużono się tutaj przejętym z języka potocznego określeniem „na własną odpowiedzialność". Omawiane rozporządzenie Rady Ministrów z 1997 r. działającymi w zakresie określonym w swych statutach na podstawie ustawy o kulturze fizycznej oraz rozporządzenia MSWiA w sprawie szczegółowego zakresu obo­ wiązków i uprawnień specjalistycznych organizacji ratowniczych. rekreację i sport w górach . trudne do pogo­ dzenia z rodzajami i zasadami odpowiedzialności cywilnej. że w zakresie nie­ uregulowanym jego szczególnymi postanowieniami. że gminy oraz pod­ mioty prowadzące w górach działalność w zakresie kultury fizycznej będą miały obowiązek zapewnienia warunków bezpieczeństwa osób uprawiających turystykę górską. którego projekt z marca 2007 r. a także osobami prawnymi i fizycznymi oraz niepełnymi osobami prawnymi prowadzącymi dzia­ łalność w zakresie kultury fizycznej i turystyki. Wymienione organizacje ratownicze współ­ działają w realizacji swoich zadań z organami administracji publicznej oraz oso­ bami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność w zakresie kultury fi­ zycznej i turystyki. Przy tym jest to sformułowanie zbyt szeroko ujęte. rekreacji i sportu z pisemnym lub ustnym wnioskiem o usunięcie stwierdzonych zagrożeń bezpieczeństwa osób na swoim terenie działania. którego zagospodarowanie rekreacyjnosportowe kwalifikuje do uprawiania turystyki. administracją la­ sów państwowych oraz parków narodowych i krajobrazowych. • zapewnieniu warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób.142 Rozdział 6 Podstawy prawne bezpieczeństwa turystów i uczestników rekreacji 143 rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków bezpieczeń­ stwa osób przebywających w górach. których zagospodarowanie rekre­ acyjno-sportowe kwalifikuje do uprawiania narciarstwa oraz których rzeźba kwalifikuje do uprawiania alpinizmu.

nr 2 do projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów z 2007 r. W porównaniu z ustaleniami rozporządzenia z 1997 r. jak też pod wpływem środków odurzających. obiektu i urządzenia oraz informowania GOPR. jak też za informowa­ nie i ostrzeganie o niebezpieczeństwach oraz oznakowanie terenów i urządzeń przeznaczonych do uprawiania narciarstwa. trudne . W tych kwestiach dokonano odróżnienia czterech rodzajów narciarskich tras zjazdowych i nartostrad ze względu na stopień ich trudności. a bardzo trudne . rekreację ruchową i sport w górach mają zostać określone w zał. że jest nieprecyzyjnie sformułowany. ma być zakaz korzysta­ nia z terenów i urządzeń przeznaczonych do uprawiania narciarstwa. Z kolei szczegółowe warunki dla terenów i urządzeń służących uprawianiu narciarstwa ma określić zał. która podczas ku­ ligów przewiduje serwowanie na rozgrzewkę tzw. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa osób uprawiających turystykę gór­ ską. Przewidziano zorganizowanie służby lawinowej w regionach górskich Polski południowej przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w ciągu dwóch lat od wejścia w życie projektowanego rozporządzenia. o ile w ogóle możli­ we. TOPR i innych organizacji ratowni­ czych. Pozwoli to na ogłaszanie komunikatów lawinowych o stop­ niach zagrożenia lawinowego nie tylko w Tatrach.to kolor zielony. .czerwo­ ny. obiektów i urzą­ dzeń w górach. Nieliczne postanowienia projektowanego rozporządzenia z 2007 r.144 Rozdział 6 Podstawy prawne bezpieczeństwa turystów i uczestników rekreacji 145 zdrowia. Trzeba też zgłosić analogiczne zastrzeżenia do ustaleń omawianego projektu załącznika w kwestiach odpowiedzialności osób korzystających z terenów i urządzeń przeznaczonych do uprawiania narciarstwa za ewentualne następstwa nieodpowiedniego ubioru i sprzętu. Taki przepis prawny jest po prostu zbędny. jak też uprawiania turystyki górskiej. że imprezy sportowe i rekreacyjne o charakterze amatorskim organizowane w górach powinny być przeprowadza­ ne zgodnie z regulaminami związków sportowych oraz sportowych organizacji międzynarodowych. Wydaje się. a także niewłaściwego przygotowania fi­ zycznego oraz za następstwa powstałe w wyniku działań w stanie po użyciu alkoholu. powyższe ogólne pod­ stawy zapewnienia bezpieczeństwa przebywania w górach są szerzej ujęte. że ten na pierwszy rzut oka słuszny zakaz jest jed­ nak zbyt szeroko ujęty i nawet sprzeczny z tradycją góralską. to regulowałby tzw.c. zwłaszcza znajdujących się przy urządzeniach transportu górskiego. Taka impreza powinna być zabezpieczona przez ratowni­ ków GOPR lub TOPR w zakresie i sposobami uzgodnionymi z organizatorem. na których jest dopusz­ czony ruch pieszy i turystyka narciarska. kolejach linowych lub wyciągach narciar­ skich. skoro będą sprowadzały się do przestrzegania zasad korzystania z danego terenu.niebieski. Dla bezpieczeństwa na tych szlakach będzie miało szcze­ gólne znaczenie wprowadzenie zakazu ruchu pieszego na szlakach przezna­ czonych wyłącznie dla turystyki narciarskiej oraz ustalenie zasady pierw­ szeństwa ruchu pieszego na szlakach turystycznych. stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających. a więc do turystów i uczestników rekreacji w górach. ułatwiających orientację w terenie. edukacji oraz rozpowszechniania informacji o niebezpieczeństwach w górach. Ustalenia te przewidują odpowiedzialność zarządców ko­ lei linowych i wyciągów za zapewnienie warunków bezpieczeństwa na terenach i urządzeniach służących uprawianiu sportów i rekreacji. rekreacji ruchowej i sportu w górach w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości. informowaniu i ostrzeganiu o warunkach pogodowych oraz zagrożeniu lawi­ nowym. W tym zakresie wskazany projekt słusznie zwraca uwagę na znaczenie profilak­ tyki. Wskazany załącznik powinien zostać ograniczony do określenia w nim minimalnych warunków. obiektu i urządzenia. powodującym utrudnienia i zagrożenia dla zdrowia i życia osób. nr 1 do projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów z 2007 r. • • określeniu i upowszechnieniu zasad korzystania z danego terenu górskiego. • prowadzeniu działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie bezpie­ czeństwa w górach. nie łącząc z tym żadnych sankcji karnych. rekreacji ruchowej i sportu w górach jest nie­ dozwolone. jak też uprawiania turystyki górskiej. Ponadto wskazany projekt załącznika przewiduje.czarny. Przy tym zupełnie niepotrzebny jest projektowany przepis tego załącznika o odpo­ wiadaniu prawnych opiekunów za osoby niepełnoletnie. Być może z tego powodu projektowane rozporządzenie ogranicza się do zastanawiającego ustalenia. jak to jest obecnie. łatwe . Nowością projektowanego rozporządzenia z 2007 r. Tej treści projektowany przepis prawny nie dość. TOPR i innych organizacji ratowniczych oraz służb ustawowo powo­ łanych do niesienia pomocy o zaistniałych wypadkach oraz nadzwyczajnych zagrożeniach. odnoszą się do obowiązków osób fizycznych korzystających z terenów. Wyegze­ kwowanie tego zakazu jest w praktyce niezmiernie trudne. gdyż kwestie te regulu­ ją przepisy k. Te ogólne obowiązki turystów i uczestników rekreacji w górach są cał­ kiem oczywiste także obecnie. co przesądza konieczność ich oznakowania odpowiednimi kolo­ rami: trasy bardzo łatwe . co należy do zadań GOPR. Szczegó­ łowe bowiem obowiązki tych osób mają określić załączniki do tego rozporzą­ dzenia. herbaty góralskiej. Analogiczne ustalenia są zawarte obecnie w zał. Jako podstawową formę udostępnienia terenów górskich projekt wskazanego załącznika wymienia wyznaczenie górskich szlaków turystycznych i narciarskich. jakie powinny spełniać tereny przeznaczone do uprawiania narciarstwa. materię ustawową i powinien znaleźć się nie w załączniku do rozporządzenia lecz w ustawie o kulturze fizycznej z 1996 r. że naruszanie zasad bezpieczeństwa podczas ko­ rzystania z terenów i urządzeń przeznaczonych do uprawiania narciarstwa.

którego wiele ustaleń dotyczy kwestii wymagających regulacji usta­ wowej. Osoba nieposiadająca takiej karty może poruszać się po jaskiniach tylko w takich warunkach. • używanie kasków ochronnych. Reguluje to ustawa o kulturze fizycznej z 1996 r. rzeki. WOPR jako specjalistyczne stowarzyszenie o zasięgu ogólnokrajowym działa na podstawie ustawy o kulturze fizycznej oraz powołanego w punkcie 3 .146 Rozdział 6 Podstawy prawne świadczenia usług hotelarskich 147 nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z 1997 r. 6. Wspomnieć też warto o zał. Po części nowością mają być także wzory oznakowania narciarskich tras zjazdowych.in. odnosi się także do turystyki kwalifikowanej w wysokich górach. przy czym nie zawsze dostrzega się związane z nią zagro­ żenia. wymaga spe­ cjalistycznego przygotowania oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Chociaż telefony komórkowe z powodu braku zasięgu często nic zapewniają łączności w jaskiniach. 6. To ustalenie ustawy o kulturze fizycz­ nej z 1996 r. Akt ten ustala. kajakowej i podwodnej. Należy do nich: • używanie sprawnego technicznie sprzętu wspinaczkowego. Odróżnia ono dwa rodzaje upraw­ nień znajdujących wyraz w nadawanych stopniach: młodszego taternika jaskiniowego i taternika jaskiniowego. edy nie wymaga to znajomości metod pokonywania trudności technicznych (terenowych) występujących w określonych jaskiniach lub użycia sprzętu ja­ skiniowego. pływających i uprawiających sporty wodne wymagają reglamentacji prawnej zachowania się tych osób. Związek ten wydaje też odpowiednie dokumenty potwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji i prowadzi ich ewidencję. Bezpieczeństwo nad wodą Turystyka wodna jest formą turystyki aktywnej lub kwalifikowanej. Określa on częściowo zmienione znaki stosowane do oznakowania górskich szlaków turystycznych w porów­ naniu z dotychczas obowiązującymi. Zgodnie z wymienioną ustawą uprawianie alpinizmu jaskiniowego wiąże się z koniecznością posiadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Mo­ rze.. Takie szkolenie odbywa się przy uwzględnieniu zasady. W praktyce jednak nie zawsze te ustalenia są przestrzegane.. a 18 lat w odniesieniu do tater­ nika jaskiniowego. a nie w drodze aktu wykonawczego. Obejmują one m.. określa zasady bezpieczeństwa wyma­ gane przy uprawianiu alpinizmu jaskiniowego. którego uprawianie również wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami. w tym żeglarskiej.5. Dodać do tego trzeba zdroworozsądkową zasadę unikania brawury. nale­ ży do Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR) i innych organizacji ratowniczych. jak i do różnych odmian turystyki kwalifikowanej. Warunkiem jest ukończenie 16 lat w przypadku młodszego taternika jaskiniowego. Egzami­ ny stwierdzające posiadanie niezbędnych kwalifikacji w tym zakresie przepro­ wadza za odpłatnością ustaloną ustawowo właściwy polski związek sportowy. Bezpieczeństwo przy uprawianiu alpinizmu jaskiniowego Uprawianie alpinizmu. która obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa tym osobom nakłada na organy administracji rządowej i organy właściwych terytorialnie gmin oraz na osoby prawne i fizyczne prowadzące nad wodą działalność w tym zakresie. nr 3 do projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów z 2007 r. Tych ważnych ze względów bezpieczeństwa ogra­ niczeń szkoleniowych nie stosuje się w razie udziału w szkoleniu osób posiada­ jących kartę młodszego taternika jaskiniowego. czyli wspinaczek w wysokich górach. a tylko 4 osoby podczas szkolenia wspinaczkowego lub 5 osób podczas szkolenia jaski­ niowego w terenie górskim. które mogą opóźnić powrót. Taką organizacją jest Mazurska Służba Ratownicza (MSR) prowadząca działalność ratowniczą na terenie Wielkich Jezior Mazur­ skich. że organizowanie pomocy oraz ratowanie osób. Szczegółowe wymagania w zakresie nabywania kwalifikacji niezbędnych do uprawiania alpinizmu jaskiniowego określa rozporządzenie Ministra Sportu z 2006 r. to są przydatne do szybszego wezwania pomocy lub przekazania informacji o problemach napotkanych na trasie wspinaczkowej. jeziora i inne zbiorniki wodne nadają się zarówno do zwykłej aktyw­ ności rekreacyjnej. • pozostawienie w miejscach do tego przeznaczonych informacji o planowanej trasie wspinaczkowej oraz przewidywanym czasie powrotu. Względy bezpieczeństwa osób kąpiących się. Szczególną odmianą alpinizmu jest alpinizm jaskiniowy. Polski Związek Alpinizmu. który ustala zasady ostrzegania o niebezpieczeństwach oraz oznakowanie szlaków i tras górskich. że regulacje projektowanego załącz­ nika nr 2 dotyczące narciarstwa mają odnosić się także do snowboardingu i ski­ bobów. trasach przeznaczo­ nych dojazdy na sankach oraz trasach przeznaczonych dla snowboardzistów. tj.4. że penetro­ wanie jaskiń jest nieraz traktowane przez ludzi młodych jako fascynująca ak­ tywność rekreacyjna. Wskazane rozporządzenie z 2006 r. oraz zaliczenie szkolenia na dany stopień. obowiązujących w tej dyscyplinie sportu. że pod opieką szkolącego nie może być więcej niż 6 osób szkolonych z podstawowych technik wspinaczkowych. • stosowanie dwóch rodzajów oświetlenia. Spełnienie powyższych warun­ ków jest podstawą wydania dokumentu zwanego odpowiednio kartą młodszego taternika jaskiniowego lub kartą taternika jaskiniowego. Ten rodzaj turystyki kwali­ fikowanej wymaga szczególnych regulacji prawnych tym bardziej. Warto dodać. obecnie nie występujące znaki informacyjne o trasach narciarskich. które uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia na wodach.

. rekreacyjnych i turystycznych oraz do organizatorów imprez w dziedzinie kultury fizycznej. oznakowanie i konserwację wodnych szlaków turystycznych. oraz określającymi zakres pojęcia „zapewnienie warunków bezpieczeństwa osób pływających. Niezbyt liczne postanowienia projektowanego rozporządzenia Rady Mini­ strów z 2007 r. Trudno powiedzieć. że osoby fizyczne uprawiają sport. Jest to sformułowanie zbyt szeroko ujęte. Również tzw. wycieczek szkolnych. W tym zakresie wskazany projekt niewątpliwie słusznie zwraca uwagę na znaczenie profilaktyki. co należy do zadań WOPR i innych organizacji ratowniczych. Podobnie jak w odniesieniu do bezpieczeństwa w górach. że nadal obowiązuje . materii ustawowej dotyczy ustalenie projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów z 2007 r. • • działalności profilaktycznej i edukacyjnej w zakresie bezpieczeństwa nad wodami. edukacji oraz rozpowszechniania informacji o niebezpieczeństwach grożących nad wodą. wykraczają poza zakres delegacji ustawowej. ale także do prowadzenia profilaktycznej działal­ ności w zakresie bezpieczeństwa osób oraz stwierdzania zagrożeń bezpieczeń­ stwa osób na swoim terenie. odbywających się na wodzie lub nad wodą. • zapewnieniu warunków do organizowania pomocy oraz ratowania osób. • określeniu i upowszechnieniu zasad korzystania z kąpieliska. w porównaniu z rozporządzeniem z 1997 r. ma odnosić się do bardzo szeroko rozumianych obszarów wodnych. obejmujących w szczególno­ ści kąpieliska. sportowych. odpowiada organi­ zator imprezy. rekreację ruchową i turystykę na wodach na własne ryzyko i własną odpowiedzialność. ujmuje wyraź­ nie szerzej powyższe ogólne podstawy zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania nad wodą. urządzeń i obiektów nad wodami w sposób zgodny z warunkami bezpieczeństwa. • informowaniu o warunkach pogodowych i ostrzeganiu o niebezpieczeń­ stwach (zwłaszcza o temperaturze wody i powietrza oraz wysokości fali i sile wiatru). żeby miały to być jasne przepisy prawne. pływalni i parku wodnego oraz terenów przyległych (zwłaszcza wytyczeniu stref głębokości wody. użytkowaniu i utrzymaniu obszarów wodnych. Podobne zastrzeżenia i wątpliwości wywołuje też ustalenie projektowanego rozporządzenia. pływających. kąpią­ cych się i uprawiających sporty wodne z 1997 r. przeznaczone do kąpieli.148 Rozdział 6 Podstawy prawne bezpieczeństwa turystów i uczestników rekreacji 149 lego rozdziału rozporządzenia dotyczącego obowiązków i uprawnień specjali­ stycznych organizacji ratowniczych z 2002 r„ a także statutu tej organizacji. kąpiących się i uprawiających sporty wodne". projektowanej regulacji dotyczącej bezpieczeństwa w górach. Polegać to będzie zwłaszcza na: zagospodarowaniu. projektowane roz­ porządzenie z 2007 r. Niewątpliwie za­ sada ta powinna być ustalona w ustawie o kulturze fizycznej z 1996 r. Ma się to odnosić do niezapewnienia warunków bezpieczeństwa oraz nieprzestrzegania zasad i warunków bezpieczeństwa podczas zorganizo­ wanych imprez turystycznych. jak to już w punkcie 3 tego rozdziału podręcznika zostało stwierdzone w odniesieniu do analogicznej. pływalni i par­ ku wodnego oraz terenów przyległych. Ma ono prawo występowania do kierowników położonych nad wodą obiektów i urządzeń wypoczynkowych. Powyższe ustale­ nia projektowanego aktu wykonawczego z 2007 r. że w zakresie nieuregulowanym jego szczególnymi postanowieniami. zawartej w ustawie o kulturze fizycznej z 1996 r. w tym z wyżej przytoczoną zasadą dotyczącą wodnych szlaków turystycznych. dotyczącymi odpowiadania gmin za wy­ znaczenie. Wkrótce jednak ma być ono zastąpione przez nowe rozporządzenie. określeniu rodzaju linii brzegowej i ukształtowania dna oraz możliwych za­ grożeń dla życia i zdrowia osób). któ­ re uległy wypadkowi lub są narażone na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia.rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób przebywających w górach. WOPR jest obowiązane i uprawnione nie tylko do organizowania pomocy i ratowania osób na wodach. Projektowane rozporządzenie Rady Ministrów z 2007 r. Na terenie parku na­ rodowego tę odpowiedzialność ma ponosić dyrektor parku. pływania oraz uprawiania turystyki wodnej. Na tych obszarach gminy oraz podmioty prowadzące nad wodą działalność w zakresie kultury fizycznej będą miały obowiązek zapewnienia warunków bezpieczeństwa osób pływających. Trzeba podkreślić. rekreacji i sportu. którego projekt z marca 2007 r. parki wodne oraz tereny przyległe. W odniesieniu do bezpieczeństwa nad wodą projekt ten ustala zasadę odpowiedzialności jednostek samorządu terytorialnego za odpowiednie wyznaczenie i oznakowanie wodnych szlaków turystycznych oraz umieszczenie i konserwację znaków.wspomniane już w punkcie 3 tego rozdziału podręcznika .. urządzeń lub obszarów. WOPR jest też uprawnione do występowania do organów administracji samorządowej oraz dyrektora parku narodowego o nakazanie usunięcia tego rodzaju zagrożeń. WOPR współdziała w realizacji swoich zadań z organami administracji publicz­ nej oraz osobami fizycznymi i prawnymi prowadzącymi działalność w zakresie kultury fizycznej i turystyki. • trwałym i widocznym oznakowaniu kąpieliska. Określenie „na własną odpowiedzialność" wyraża brak odpowiedzialności cy­ wilnej innych podmiotów prawa za poniesioną szkodę. a nie w jej akcie wykonawczym. zawodów sportowych i innych imprez z zakresu kultury fizycznej na wodach. mają dotyczyć obowiązków osób fizycznych korzystających . pływalnie. jak również o wstrzymanie eksploatacji lub zamknięcie określonych obiektów. rekreacji ruchowej i spor­ tów wodnych. kąpiących się i uprawiających sporty wodne. z pisemnym lub ustnym wnioskiem o usunięcie stwierdzonych zagrożeń bez­ pieczeństwa osób. trudne do pogodzenia z rodzajami i zasadami odpowiedzialności cywilnej. jest wciąż w uzgodnieniach międzyresortowych.

wodnych przystani i marin. a przy tym uczniom i studentom w wieku do 28 lat przysługuje ulga 50%. Bezpieczeństwo przy uprawianiu żeglarstwa Żeglarstwo jest szczególną formą turystyki wodnej i jego uprawianie wiąże się ze spełnieniem specyficznych warunków i ograniczeń wynikających z ko­ nieczności zapewnienia bezpieczeństwa osób uprawiających żeglarstwo. przewiduje. gdyż statystyki dowodzą. cho­ ciaż takich wyraźnych ustaleń nic zawiera obowiązujące rozporządzenie Rady Ministrów z 1997 r. czyli jeden z Okręgowych Związków Żeglarskich.6. • przestrzegania znaków zakazu. pływalni lub parku wod­ nego. podawania. Szczegółowe warunki bezpieczeństwa osób korzystających z kąpieliska. Powyższe ogólne obowiązki ciążące na wszystkich osobach przebywających na obszarach wodnych są tak oczywiste. sposobu przeprowadzania wskazanych egzaminów.in. wydawanej corocznie przez WOPR. obiektów i urządzeń nad wodą sta­ nowi naruszenie zasad bezpieczeństwa w tym zakresie. wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych. co niestety obecnie jest nagminnie lekceważone. wymagają one ustalenia regulaminu bezpieczeństwa danego obiektu przez jego zarządcę. Te projektowane ustalenia są generalnie omówione w następnym punkcie tego rozdziału podręcz­ nika. Wskazany projekt zobowiązuje wszystkich korzystających ze sprzętu pływającego do korzystania z kamizelki ratunkowej. Trzeba też zaznaczyć. Istot­ nym nowym wymaganiem ma być ponadto ustalenie. opłaty za nie oraz za wydanie dokumentu potwierdzającego posiadanie odpowiednich kwalifikacji do . Egzaminy te i wydanie wskazanego dokumentu następuje za odpłatnością. Korzystanie po wypiciu alkoholu z terenów. Nastąpi więc tutaj podniesienie granicy wieku dzieci samodzielnie kąpiących się lub pływających z dotychczasowych 7 lat do 12 lat. • przestrzegania nakazów i sygnałów ratowników WOPR i innych organiza­ cji ratowniczych. nie łącząc z tym żadnych sankcji karnych. obiektu i urządzenia. że trudno tu mówić o nowościach. • informowania WOPR i innych organizacji ratowniczych oraz służb usta­ wowo powołanych do niesienia pomocy o występujących zagrożeniach i miejscach niebezpiecznych oraz o wypadkach i innych zdarzeniach mo­ gących mieć wpływ na bezpieczeństwo innych osób.150 Rozdział 6 Podstawy prawne bezpieczeństwa turystów i uczestników rekreacji 151 z obszarów wodnych. Konieczne będzie wyposażenie wszystkich tego rodzaju obiektów w odpowiedni sprzęt ratunkowy i pomocni­ czy. których wzory są określone w zał. Być może z tego powodu projektowane rozporządzenie ogranicza się do zastanawiającego ustalenia. Ponadto na zarządcach tego rodzaju obiektów będą ciążyć liczne inne szczegó­ łowe obowiązki określone projektowanym załącznikiem. W tym miejscu podkreślenia wymagają przewidziane tamże obowiązki właścicieli wypożyczalni sprzętu pływającego. Szczegółowe ustalenia co do kwalifikacji niezbędnych do uprawiania żeglar­ stwa. 6. nr 7 do projektowanego rozporządzenia. aby dzieci do lat 12 mogły korzystać ze sprzętu pływające­ go wyłącznie pod opieką i nadzorem osób pełnoletnich. Egzaminy Stwierdzające posiadanie tych kwalifikacji przeprowadza właściwy polski zwią­ zek sportowy. że właśnie najmłodsze dzieci ulegają w takich sytuacjach najczęściej wypadkom. nr 4 do projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów z 2007 r. tak samo jak zapewnienie dyżurów odpowiedniej liczby ratowników. Podobnie jak to czyni obowiązujące rozporządzenie z 1997 r. a często wręcz niemożliwe. że wielu uczestników rekreacji łączy wypoczynek nad wodą z konsumpcją alkoholu. nr 5 do projektowanego rozporządzenia Rady Ministrów z 2007 r. Będą oni zobowiązani do: • przestrzegania zasad korzystania z danego terenu. Taki regulamin oparty na ustaleniach wska­ zanego załącznika powinien m. a dla pływalni i parku wodnego przewidują wymóg posiadania opinii o warunkach bezpie­ czeństwa. ma odrębnie ustalić szczegółowe warunki bezpieczeństwa osób uprawiających sporty wodne lub rekreację na wodach. Ponadto ustalenia wskazanego projektu załącznika nr 4 określają szczegóło­ we wymagania dla zlokalizowania i wyposażenia kąpieliska. czyli w szczególności turystów i uczestników rekreacji. który na tej podstawie wydaje stosowny dokument. dotyczące sprawności technicznej oraz kompletności urządzeń i sprzętu pływa­ jącego. Wskazane opłaty nie mogą być wyższe niż granice ustalone w omawianej ustawie. pływalni lub parku wodnego wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich. aby postanowienia regu­ laminowe zobowiązywały do przebywania dzieci do lat 12 na terenie kąpieliska. Znowe­ lizowana ustawa o kulturze fizycznej z 1996 r. Wyegzekwowanie tego zakazu będzie w praktyce bardzo trudne. Niełatwo leż będzie wyegzekwować niewątpliwie słuszne ustalenie. obiektów i urządzeń nad wodami. Niestety życie dowodzi. że naruszanie zasad bezpieczeństwa podczas korzystania z obszarów wodnych jest niedozwolone. ani statków posiadających napęd mechaniczny o mocy nieprzekraczającej 5 kW. że uprawianie że­ glarstwa wymaga posiadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych sto­ sownym dokumentem oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa. a także sprzedaży. pływalni i parku wodnego mają być określone w zał. Należeć to będzie do obowiązków zarządcy kąpieliska. których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub podobnie działających środków. że zał. ostrzegawczych i informacyjnych obowią­ zujących na danym obszarze wodnym i terenie przyległym. Tego rodzaju dokument nie jest jednak wymagany do prowadzenia przeznaczonych do uprawiania sportu lub rekreacji statków bez napędu mechanicznego o długości kadłuba do 5 m. zakazywać wstępu osobom. Rzeczywistą nowością ma być zakaz korzystania z obsza­ rów wodnych w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem środków odurzających. podobnie zresztą jak to przewiduje obowiązujące rozporządzenie z 1997 r.

narciarstwo wodne.152 Rozdział 6 Podstawy prawne bezpieczeństwa turystów i uczestników rekreacji 153 uprawiania żeglarstwa. Dodatkowe niebezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa wynikają z mło­ dego wieku osób je uprawiających. mieszczącą w sobie oprócz żeglarstwa także sporty motorowodne. sternika jachtowego. zgodnie z wpisem w dokumencie rejestracyjnym lub w karcie bezpie­ czeństwa statku. Kapitan jest zobowią­ zany przed wyjściem statku z portu zapoznać członków załogi z zasadami użytkowania środków bezpieczeństwa będących na wyposażeniu jachtu oraz procedurami alarmowymi. wymaga. To kapitan statku decyduje o założeniu środków asekuracyj­ nych. a także zasady bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglar­ stwa określa rozporządzenie Ministra Sportu w sprawie uprawiania żeglarstwa z 2006 r. Odrębnie należy wspomnieć o szczegółowych warunkach bezpieczeństwa uczestników imprez żeglarskich. Wzory patentów żeglarskich i licencji określają załączniki do omawianego rozporządzenia. Względy bezpieczeństwa wymagają. Wiele ustaleń tego rozporządzenia dotyczy kwestii wymagających regulacji ustawowej. W przypadku żeglarskiego treningu sportowego odpowiedzial­ ność w tym zakresie spoczywa na osobie posiadającej uprawnienia instruktora sportu lub trenera żeglarstwa. Nakłada ono też na osobę przebywającą podczas rejsu na pokładzie statku w nocy lub pracującą na maszcie do założenia szelek bezpieczeństwa. ma zawierać zał. jachtowego sternika morskiego oraz kapitana jachtowego. Odrębnie jest potraktowane uprawianie żeglarstwa motorowego przy holowaniu narciarza wodnego lub statków powietrznych i kwalifikacje w tym zakresie potwierdza dokument zwany licencją. nr 5. co obecnie reguluje zał. Trzeba podkreślić. morskiego sternika motorowod­ nego. co po­ twierdzają występujące w tej dziedzinie wypadki. kamizelek ratunkowych lub szelek bezpieczeństwa przez członków załogi umiejących pływać. Jego uzyskanie jest uza­ leżnione od posiadania patentu potwierdzającego kwalifikacje co najmniej w stopniu sternika motorowodnego. Od tej odpowiedzialności nie zwalnia go powierzenie członkowi załogi wykona­ nia określonej czynności lub funkcji związanej z żeglugą. która ukończyła stosowne szkolenie i zdała egzamin oraz odbyła wymaganą liczbę rejsów o określonej minimalnej liczbie godzin żeglugi. która ukończyła 12 lat. Tylko stopień żeglarza jachtowego oraz sternika motorowodnego może uzyskać osoba niepełnoletnia. Toteż tak ważne znaczenie ma zachowanie zasad bezpieczeństwa w tym zakresie. nr 5 do rozporządzenia Rady Ministrów z 2007 r. kąpiących się i uprawiających sporty wodne z 1997 r. kapitana motorowodnego. Trzeba też podkreślić. którego ramy obejmą szerszą problematykę warunków bezpieczeństwa osób uprawiających sporty lub rekreację na wodach. Wyraźnie zobowiązuje do tego omawiane rozporządzenie z 2006 r. po­ zwala na realizowanie uprawnień żeglarskich przez osoby. . formułują zasadę. Wydanie patentu żeglarskiego lub licencji następuje zasadniczo osobie peł­ noletniej. Podczas podróży musi być prowadzona ciągła obserwacja akwenu. Odróż­ nia się cztery rodzaje patentów w żeglarstwie: żeglarza jachtowego. Projektowane ustalenia zał. Wskaza­ ne przepisy wykonawcze będą zobowiązywały do przestrzegania zasad bez­ pieczeństwa (w tym prawideł i przepisów dotyczących pierwszeństwa na wo­ dzie oraz znaków nawigacyjnych i innych znaków obowiązujących na danym obszarze wodnym i terenie przyległym) oraz używania sprzętu sprawnego technicznie i dostosowanego do rodzaju podejmowanej aktywności. W że­ glarstwie motorowym zaś jest aż sześć rodzajów patentów: sternika motoro­ wodnego. na którym jest prowadzona ciągła obserwacja oraz jest zapewniona możliwość podjęcia natychmiastowej akcji ratowniczej z wykorzystaniem łodzi ratunkowej i odpowiedniego sprzętu ratun­ kowego oraz wyposażenia technicznego. lotniarstwo i paralotniarstwo holowane za statkami motorowymi. że za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników imprez. aby przebywająca na pokładzie statku osoba nieumiejąca pływać miała założoną kamizelkę ratunkową. w tym w szczególności używanie sprawnego technicznie sprzętu pływającego. że wydane pa­ tenty i licencje są ewidencjonowane przez właściwy polski związek sportowy. Żeglowanie zaś na morzu w trudnych warunkach pogodowych pociąga za sobą obowiązek każdej osoby przebywającej na pokładzie statku założenia szelek bezpieczeństwa i kamizel­ ki ratunkowej. starszego sternika motorowodnego. Omawiane rozporządzenie z 2006 r. które nie ukończyły 16 lat. Również osoba holowana na innym obiekcie pływającym lub statku powietrznym powinna mieć założony środek asekuracyjny lub kami­ zelkę ratunkową. motorzysty motorowodnego i mechanika moto­ rowodnego. a nie w drodze aktu wykonawczego. Za prowadzenie jachtów pod nadzorem uważa się żeglugę w porze dziennej na akwenie. Dla zapewnienia bezpieczeństwa przy uprawianiu żeglarstwa kapitan statku ma obowiązek przedsięwziąć wszelkie środki wynika­ jące z zasad dobrej praktyki żeglarskiej. aby każdy statek był wyposażony w środki bezpie­ czeństwa. Uprawianie żeglarstwa wiąże się z wieloma niebezpieczeństwami. Projektowane nowe rozporządzenie z 2007 r. kajakar­ stwo. Omawiane rozporzą­ dzenie z 2006 r. Za bezpieczeństwo zaś podczas motorowodnego treningu sportowego odpowiada instruktor sportu w dziedzinie motorowodnej lub trener motorowodny. Zgodnie z tymi usta­ leniami posiadanie kwalifikacji niezbędnych do uprawiania żeglarstwa oraz wynikające z nich uprawnienia potwierdza dokument zwany patentem. w tym innych jednostek pływających. wioślarstwo. że podczas zorganizowanych form szkolenia żeglar­ skiego i motorowodnego za bezpieczeństwo jest odpowiedzialny kierownik wyszkolenia. nr 7 do rozporządze­ nia Rady Ministrów w sprawie określenia warunków bezpieczeństwa osób prze­ bywających w górach. Kapitan (kierownik) statku jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo żeglugi. W takiej sytuacji na statku holującym inny obiekt musi być obserwator siedzący tyłem do kierunku płynięcia statku. pływających. jedynie pod nadzorem.

Takie oświadczenie wiąże się z ryzykiem. Daje temu wyraz rozporządzenie Ministra Sportu określające zasady bezpieczeństwa przy uprawianiu płetwonurkowania z 2006 r. polowań i połowu ryb w strefie nadgranicznej z 2006 r. Omawiane rozporządzenie z 2006 r. • ustalenie sposobu porozumiewania się uczestników płetwonurkowania oraz procedury ratunkowo-ewakuacyjnej w przypadku wystąpienia zagrożenia dla ich bezpieczeństwa. W zależności od potrzeb udokumentowanie tego może nastą­ pić przez przedstawienie zaświadczenia zawierającego orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do uprawiania płetwonurkowania bądź oświadczenia zainteresowanego. zakazuje ponadto zachowań. jak ruchy i głębokość wody. przy czym ciśnienie cząstkowe tlenu nie może przekroczyć 0. wymaga. umiejętności pływania i w zasadzie ukończe­ nia 15 lat. Wymaga ono odpo­ wiednich warunków zdrowotnych. wydawanym przez krajowe i zagraniczne szkoleniowe organizacje nurkowe. wiosłowej lub jachcie. które osoba zamierzająca uprawiać płetwonurkowanie bierze na siebie.16 MPa. zgodnie z którymi przy wykorzystaniu powietrza jako czynnika oddechowego do­ zwolone jest nurkowanie maksymalnie do 50 m. sportu. Zmiana tego planu w trakcie płetwonurkowania stwarza zagrożenie wystąpienia nieprzewidzianych niebezpieczeństw. W tych kwestiach omawiane rozporządzenie z 2006 r. to podlega ograniczeniom przewidzianym przez rozporządzenie MSWiA w sprawie warunków uprawiania turystyki. jej zanieczyszczenie oraz wi­ doczność pod wodą). ale można otrzymać stosowny certyfikat o ograniczonym zakresie już w wieku 10 lat. a przy zastosowaniu innych niż powietrze mieszanin oddechowych ta głębokość nurkowania jest uzależ­ niona od składu danej mieszaniny. które ze swej istoty stwarzają niebezpie­ czeństwo. że jego stan zdrowia pozwala na uprawianie płetwonurko­ wania. Warunkiem bezpiecznego płetwonurkowania jest posiadanie odpowiedniego stanu zdrowia. aby taki sprzęt: • zapewniał bezpieczne nurkowanie i był odpowiednio dobrany do zaplano­ wanego nurkowania i umiejętności posiadanych przez uczestników nurkowa­ nia. konieczna jest ich regulacja prawna. Warto dodać.154 Rozdział 6 Podstawy prawne bezpieczeństwa turystów i uczestników rekreacji 155 w tym imprez turystycznych organizowanych na wodzie. Tego rodzaju doku­ ment wydany poza granicami Polski jest honorowany i uprawnia do płetwo­ nurkowania na terytorium RP w zakresie posiadanych kwalifikacji. • uprawiania płetwonurkowania po użyciu alkoholu. odpowiada organi­ zator imprezy oraz jej kierownik powołany przez organizatora w celu bezpo­ średniego nadzoru nad bezpieczeństwem danej imprezy.. 6. wymaga. zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw kultury fizycznej i sportu. płynący na łodzi motorowej. który ma być używany do nurkowania. Taka impreza może odbywać się tylko w porze dziennej do granicy państwowej. to jest: • przekraczania maksymalnej głębokości nurkowania wynikającej z posia­ danych kwalifikacji i ograniczeń ustalonych tym rozporządzeniem. W lej kwestii rozporządzenie z 2006 r. azotu zaś 0. aby stan zdro­ wia osoby zamierzającej uprawiać płetwonurkowanie pozwalał na realizację planu nurkowania.4 MPa. ale żeby były to czynności bezpieczne. a także przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Właśnie z tej praktyki wynikają ustalenia omawianego aktu wykonawczego nakazujące przed rozpo­ częciem płetwonurkowania: • dokonanie oceny warunków wpływających na bezpieczeństwo nurkowania (zwłaszcza takich. • sprawdzenie sprzętu. Dla bezpieczeństwa płetwonurkowania bardzo ważne znaczenie ma też sprzęt. nie później niż na 24 godziny przed rozpoczęciem imprezy. Najogólniej odróżnia się nurkowanie ze wstrzymanym oddechem (bezdechowe) oraz nurkowanie z aparatem oddechowym. materii ustawowej i powinno znaleźć się w ustawie o kulturze fizycznej z 1996 r. • przygotowanie planu nurkowania (obejmującego w szczególności określe­ nie miejsca nurkowania). które przewiduje. Ustawa o kulturze fizycznej z 1996 r. Jest lo ustalenie należą­ ce do Izw. Warunek posiadania stosownych kwalifikacji jest bardzo ważny dla bez­ piecznego uprawiania nurkowania. źe zakres i sposób zabezpieczenia takiej imprezy na wodzie ustala WOPR w uzgodnieniu z organizatorem. Taki dokument jest wystawiany po ukończeniu szkole­ nia na terytorium RP według systemu danej organizacji. ale zalicza się je również do czynności rekreacyjnych w środowisku podwod­ nym. Ponadto wskazany projekt załącznika określa. . wymaga dla uprawiania płetwonurkowania posiadania odpowiednich kwalifikacji potwierdzonych stosownym dokumentem. substancji psychotro­ powych lub środków odurzających. Płetwonurkowanie przeprowadza się zgodnie z przygotowanym planem nur­ kowania. które z natury rzeczy stwarza wiele zagrożeń dla życia i zdrowia ludzkiego. który ma być używany do nurkowania.7. Bezpieczeństwo podczas płetwonurkowania Nurkowanie jest coraz częściej formą turystyki aktywnej lub kwalifikowanej. Organizator imprezy jest wtedy zo­ bowiązany do powiadomienia o niej właściwego komendanta placówki Straży Granicznej. że uprawianie płetwonurkowania powinno odbywać się zgod- nie z posiadanymi kwalifikacjami i praktyką nurkową. Prawie każdy może więc nurkować. W odniesieniu do imprez żeglarskich wymagany będzie zabez­ pieczający zespół medyczny i ratowniczy składający się na każde 10 jachtów z co najmniej dwuosobowej załogi z lekarzem lub ratownikiem medycznym. że jeśli impreza żeglarska jest organizowana na wodach gra­ nicznych.

156 Rozdział 6 Podstawy prawne bezpieczeństwa turystów i uczestników rekreacji 157 • byt sprawny technicznie. i jej aktów wykonawczych • . oraz ustawy o lasach z 1991 r. Jeżeli specyfi­ ka wycieczki tego wymaga. Tej treści ustalenie rozpo­ rządzenia z 2006 r. • spełnia! wymagania Polskich Norm dotyczących sprzętu do nurkowania. muszą być wówczas prze­ strzegane nie tylko omówione w tym rozdziale podręcznika ogólnie obowiązują­ ce przepisy ustawy o kulturze fizycznej z 1996 r. Ponadto znajdują w takich sytuacjach zastosowa­ nie przepisy aktów wykonawczych wydanych na podstawie ustawy o systemie oświaty z 1991 r. morze terytorialne i wyłączną strefę ekonomiczna. Bezpieczeństwo zajęć i imprez rekreacyjnych oraz wycieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej Zajęcia i imprezy rekreacyjne oraz wycieczki dla dzieci i młodzieży szkolnej wymagają przestrzegania zaostrzonych rygorów bezpieczeństwa ze względu na miody wiek uczestników. który ma być używany do nurkowania).8. • posiadania środków łączności umożliwiających wezwanie służb ratunko­ wych.. że uprawianie płetwonurkowania na wodach otwartych ma cechy specyficzne. jest po prostu zbędne. w którym się odbywają. Szcze­ gółowe ustalenia w tym zakresie zawiera rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 2004 r. jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzież)' szkolnej. Wymienione kryteria oceny powinny być uwzględniane także przy ustalaniu programu danej imprezy lub wycieczki. śnieżycy i gołoledzi. sposo­ bów porozumiewania się. W tym zakresie omawiane rozporządzenie odsyła do odręb­ nych przepisów obowiązujących dla danego rodzaju wód. • zapewnienia uczestnikom nurkowania dostępu do wszelkich posiadanych informacji dotyczących nurkowania (a zwłaszcza planu nurkowania. że podczas zawodów sportowych orga­ nizowanych przez szkołę lub placówkę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych. Natomiast niewątpliwie potrzebne i mające duże znaczenie praktyczne są obowiązki nałożone przez lo rozporzą­ dzenie na osobę prowadzącą zorganizowane nurkowanie. omówionego w punkcie 5 tego rozdziału podręcznika.. szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki z 2001 r. Musi być wzięta pod uwagę w tych kwestiach również specyfika danej imprezy lub wycieczki oraz warun­ ki. • zapewnienia niezbędnego sprzętu medycznego (odpowiedniego zestawu pierwszej pomocy oraz tlenowego zestawu ratunkowego).. stopnia ich rozwoju psychofizycznego. że wszyscy uprawiający płetwonurkowanie są obo­ wiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Rozporządzenie to zobowiązuje dyrektora szkoły lub placówki do zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez daną szkołę lub placówkę poza obiektami należącymi do tych jednostek. imprezy i wycieczki organizowane poza terenem szkoły lub placówki wymagają zapewnienia od­ powiedniej liczby opiekunów i sposobu zorganizowania opieki w zależności od wieku dzieci i młodzieży szkolnej. W zależności od charakteru i rodzaju tych zajęć i imprez oraz środowiska. która może spo­ wodować naruszenie zasad bezpieczeństwa przy płetwonurkowaniu. stanu zdrowia i ewentualnej niepełnosprawności. wymaga uzyskania pozwolenia dyrektora właściwego urzę­ du morskiego na przeszukiwanie wraków statków lub ich pozostałości. Wszelkie zajęcia. Nauka pływania uczniów 6. procedur ratunkowo-ewakuacyjnych. a także rozporządzenia MENiS w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przed­ szkola. Jest sprawą oczywistą. omówione w punktach 2 i 3 oraz 5 i 6 rozdziału 4 podręcznika. Trzeba dodać. sportu i turystyki. zakaz realizowania wycieczki podczas burzy. określa wymagane sposoby postę­ powania związane z przebywaniem dzieci i młodzieży nad wodą. w czasie zwie­ dzania. informacji o sprzęcie. Trzeba podkre­ ślić wyjątkowo ważny dla bezpieczeństwa uczestników wszelkich wycieczek. rozporządzenia MEN w sprawie warunków.. tj. Jest ona zobowią­ zana do: • nadzoru nad przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa przez uczestników nur­ kowania. a zwłaszcza organizowanych w górach. obejmujących morskie wody wewnętrzne. które zwiększają niebezpieczeństwo związane z tego rodza­ ju działalnością. przejazdu oraz po przybyciu do miejsca docelowego. Wszelkie osoby pozostające pod opieką szkoły lub placówki mogą pływać oraz kąpać się wyłącznie na kąpieli­ skach i pływalniach w rozumieniu rozporządzenia Rady Ministrów z 1997 r. od­ noszą się do działań szkół lub placówek w zakresie wychowania fizycznego. Przy tym szczególne ustalenia tego aktu wykonawczego do ustawy o systemie oświaty z 1991 r. Ponadto rozporządzenie MENiS z 2002 r. Takie przepisy są zawarte w ustawie o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administra­ cji morskiej z 1991 r. Omawiane rozporządzenie nakazuje. • nieudzielenia zgody na udział w płetwonurkowaniu osoby. Opiekun każdej wycieczki ma obowiązek sprawdzania stanu liczbowego jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu. w jakich ma się ona odbywać. która dla turystyki podwodnej na polskich obszarach mor­ skich. a także zasad jego organizowania i nadzorowania z 1997 r.. jej uczestnicy powinni być zaznajomieni z zasa­ dami bezpiecznego przebywania nad wodą. Dla kwestii bezpieczeństwa podczas zajęć i imprez rekreacyjnych oraz wy­ cieczek dla dzieci i młodzieży szkolnej szczególne znaczenie ma również roz­ porządzenie MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i nie­ publicznych szkołach i placówkach z 2002 r.

operetkach. podporządkowanych lub nadzorowanych m. Wszelkie takie wypadki muszą być rejestrowane. Trzeba podkreślić.158 Rozdział 6 Podstawy prawne bezpieczeństwa turystów i uczestników rekreacji 159 może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do lego celu wyznaczonych i przystosowanych. Ustawowa definicja imprezy masowej rozumie przez to określenie imprezę sportową. prze­ pisach sanitarnych i przepisach przeciwpożarowych. gdy na podstawie posiadanych informacji lub dotychczasowych doświadczeń dotyczących zachowania osób uczestniczących istnieje obawa wystąpienia aktów przemocy lub agresji. ochrony porządku publicznego. będących w trwałym zarządzie jednostek organiza­ cyjnych podległych. Szczególnie często są to masowe imprezy sportowe. jeżeli jednostki te są organizatorami imprezy masowej. że nic są imprezami masowymi w jej rozumieniu imprezy odbywające się w teatrach. kinach. czy sportowej broni strzeleckiej.. zabezpieczenia pod względem medycznym. Odnosi się to m. Musi być w takiej sytuacji sporządzony protokół powypadkowy. kierowa­ nej przez specjalnie powołanego kierownika do spraw bezpieczeństwa (co 6. Nie uważa się za takie imprezy również imprez organizowanych w pla­ cówkach oświatowych. jeziorach i innych zbiorni­ kach wodnych. W obecnym brzmieniu ustawa ta uznaje. Zgodnie z omawianą ustawą bezpieczeństwo imprezy masowej polega na spełnieniu przez organizatora imprezy wymogów w zakresie bezpieczeństwa osób obecnych na imprezie w czasie jej trwania. szpady. Organizator takiej imprezy jest zobowiązany do zapewnienia bezpieczeństwa osobom obecnym na imprezie oraz porządku podczas jej trwania.in. bibliotekach. wyraźnie wyróżniającej się elementami ubioru. imprez sportowych organizowanych wyłącznie dla sportowców niepełnosprawnych. młota.nie mniej niż 300. domach kultury i galeriach sztuki. artystyczną lub rozrywkową. Do jego obowiązków należy: • udostępnienie uczestnikom regulaminu obiektu lub regulaminu danej im­ prezy. którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia. kuli. Problematyka ta została uregulowana przez ustawę o bezpieczeństwie imprez masowych z 1997 r„ wielokrotnie nowelizowaną. operach. jeśli nie ma możliwości zapewnienia warun­ ków bezpiecznego korzystania z tego sprzętu. Takie imprezy są nieraz imprezami masowymi o podwyższonym ryzyku. że ustawy tej nie stosuje się do imprez masowych nieodpłatnych organizowanych na terenach zamkniętych. w innym obiekcie niebędącym budynkiem lub na terenie umożliwia­ jącym przeprowadzenie imprezy masowej wynosi nie mniej niż 1000. Podobnie z oczywistych względów zakazane jest urzą­ dzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach.in. Jeśli podczas zajęć lub imprezy rekreacyjnej bądź wycieczki dla dzieci lub młodzieży szkolnej zdarzy się wypadek. Przy tym korzystanie z wszelkiego sprzętu pływającego może następować jedynie przez osoby prze­ szkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratun­ kowym. że niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków pod­ czas silnych wiatrów. filharmoniach. W razie korzystania przez uczestników szkolnej wycieczki z kajaków lub łodzi powinny być one wyposażone w sprzęt ratunkowy. Uczącym się pływać i kąpiącym się musi być zapewniony stały nadzór ratowników i opiekunów wyznaczonych przez szkoły i placówki. Bezpieczeństwo uczestników imprez masowych Imprezy masowe w turystyce i rekreacji pociągają za sobą szczególne wyma­ gania w zakresie bezpieczeństwa. a w przy­ padku hali sportowej lub podobnego budynku . do używania dysku.in. przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania. łuku. na której liczba miejsc dla osób na stadionie. szkolnictwa wyższego oraz ministra do spraw kultury fizycznej i sportu. imprez organizowanych w ramach współza­ wodnictwa sportowego dzieci i młodzieży oraz imprez rekreacyjnych. czyli mające na celu współzawodnic­ two sportowe lub popularyzowanie kultury fizycznej. to znajdują wówczas zastosowanie przepisy wskazanego rozporządzenia MENiS z 2002 r.9. oszczepu. • spełnienie wymagań określonych w przepisach prawa budowlanego. Wte­ dy wskazana wyżej liczba miejsc przesądzająca o masowym charakterze impre­ zy wynosi odpowiednio 300 oraz 200. stawach. Dla bezpieczeństwa dzieci i młodzieży szkolnej podczas zajęć i imprez re­ kreacyjnych oraz wycieczek ważne znaczenie ma generalne ustalenie omawia­ nego rozporządzenia zakazujące wydawania uczniom i innym osobom pozosta­ jącym pod opieką szkoły lub placówki sprzętu. Znaczna bowiem liczba uczestników tego rodzaju imprez powoduje wzrost niebezpieczeństw wiążących się z ich organi­ zacją. Należy również podkreślić wyjątkowo ważne ustalenie dla bezpieczeń­ stwa uczestników wszelkich imprez i wycieczek szkolnych związanych z prze­ bywaniem nad wodą. ministra do spraw . muzeach. • zapewnienie służby porządkowej i informacyjnej odpowiednio wyszkolo­ nej i wyposażonej. w szczególności przeciwpożarowymi i sanitarnymi. określające tryb postę­ powania w razie wypadku osób pozostających pod opieką szkoły lub placówki. do organizatorów podróży i pobytu w zakresie realizowanych zadań związanych z organizowaniem takich imprez. a także stanu technicznego obiektów budowlanych wraz ze służącymi tym obiektom instalacjami i urządzeniami technicznymi. Jednak ustawę tę w zakresie gromadzenia i przetwarzania informacji dotyczących bezpieczeństwa ma­ sowych imprez sportowych stosuje się do m. Dyrektor danej szkoły lub placówki powinien omówić z pracownikami okoliczności i przyczyny określonego wy­ padku oraz ustalić środki niezbędne do zapobieżenia podobnym wypadkom w przyszłości.

schroniska.1. podobnie jak np. Ta konstytucyjna wolność może być wykorzystana także do rozmaitych sposobów postępowania w dziedzinie turystyki i rekreacji. Zasada ta jest zawarta w Konstytucji RP z 1997 r. Ograniczenia w tym zakresie mogą być ustana­ wiane jedynie w ustawie i tylko wtedy. Powołana ustawa przewiduje szczególne ustalenia w zakresie obowiązku meldunkowego w odniesieniu do dwóch kategorii osób podróżujących. podlegającą ochronie prawnej i stwarzającą każde­ mu możliwość czynienia tego. a nie pobyt stały. W terminie 7 dni od złożenia wniosku wskazany organ powinien wydać zezwo­ lenie lub odmówić jego wydania.160 Rozdział 6 najmniej 10 porządkowych na 300 osób. • posiadanie sprzętu ratowniczego i gaśniczego oraz środków gaśniczych niezbędnych przy zabezpieczeniu działań ratowniczo-gaśniczych. Zarazem takie ograniczenia nie mogą naruszać istoty wolności i praw. zameldowanie się w miejscu pobytu czasowego. Istnienie obowiązku meldunkowego przewiduje ustawa o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 1974 r. krajowi przewoźnicy realizujący publiczny transport zbiorowy. hotelu. czy właściciele obiek­ tów. Ponadto jeśli dana impreza masowa jest ze wstępem za odpłatnością. to konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody kierownika właściwej jednostki organizacyjnej na zorganizowanie tam imprezy. organizatorzy turystyki. oraz co najmniej jeden porządkowy na każde następne 100 osób). motelu. Organizatorzy ci są też podmiotami zobowiąza­ nymi do przekazywania wskazanemu organowi tego rodzaju informacji. pensjonatu. że dokonane w 2007 r.in. Obowiązek meldunkowy Obowiązek meldunkowy osób podróżujących stanowi ograniczenie zasady wolności wyboru miejsca zamieszkania i pobytu oraz poruszania się po teryto­ rium RP. Wraz z podwyższonymi karami za wykroczenia popełniane podczas imprez masowych powinno to doprowadzić do zwiększenia bezpieczeństwa masowych imprez sportowych. co ma znaczenie dla osób podróżujących. zmiany omawianej ustawy zobowiązują organizatorów ma­ sowych imprez sportowych do zapewnienia identyfikacji uczestników takich imprez o podwyższonym ryzyku. • zapewnienie dróg ewakuacyjnych oraz dróg umożliwiających dojazd po­ jazdom służb ratowniczych i policji. na których odbywają się tego rodzaju imprezy. które mogą być na imprezie. • stworzenie warunków zorganizowania łączności pomiędzy podmiotami bio­ rącymi udział w zabezpieczeniu imprezy. campingu lub na strzeżone pole biwa- . • zorganizowanie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego. burmistrza lub prezydenta miasta o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Spełnienie powyższych wymo­ gów umożliwia wystąpienie przez organizatora imprezy masowej do właściwe­ go miejscowo wójta.. ale z poszanowaniem wolności i praw innych. Przy tym pobyt w tej samej miejscowości trwający dłużej niż dwa miesiące związany z wypoczynkiem uzasadnia zameldowanie na pobyt czasowy. W związku z bezpieczeństwem imprez masowych warto dodać. co chce. Osoby te przybywając do domu wcza­ sowego lub wypoczynkowego. organizowanych na stadionie lub w hali spor­ towej. domu wycieczko­ wego. Obowiązek ten obejmuje m. pokoju gościnnego. których określa jako wczasowiczów i turystów. bądź dla ochrony środowiska. gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego. W ramach zasady wolności człowieka mieści się wolność wyboru miejsca zamieszkania i poby­ tu oraz poruszania się po terytorium RP. to jej organizator ma obowiązek ubezpieczenia się od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone uczestnikom. parku narodowego lub krajobrazowego. która proklamuje zasadę wolności człowieka. Trzeba też zaznaczyć. Jeżeli zaś taka impreza jest przeprowadza­ na na terenie lasów państwowych. kluby sportowe. jak również prawo swobodnego opuszczenia tego terytorium. związki sportowe. że organiza­ torzy masowych imprez sportowych są podmiotami uprawnionymi do otrzy­ mywania od Komendanta Głównego Policji informacji dotyczących bezpie­ czeństwa wskazanych imprez. zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób. ROZDZIAŁ Obowiązki i ograniczenia administracyjne i finansowe związane z turystyką i rekreacją 7. • zapewnienie w razie potrzeby pomieszczenia dla służb kierujących zabez­ pieczeniem imprezy. Taki wniosek powinien być złożony nie później niż na 14 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia danej imprezy.

l o

^

,

Rozdziaj7

Obowiązki i ograniczenia administracyjne i finansowe związane z turystyką i rekreacją

kowe albo do innego podobnego zakładu, są obowiązane zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia. To ustalenie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych nie jest spójne z wyróżnio­ nymi przez ustawę o usługach turystycznych z 1997 r. rodzajami obiektów hote­ larskich. W szczególności trzeba zauważyć, że pola biwakowe są obiektami niestrzeżonymi. Pomijając ten oczywisty i zastanawiający błąd ustawodawcy, trwający zresztą od lat, trzeba stwierdzić, że zameldowanie wczasowicza lub turysty we wskazanych obiektach, w których są świadczone usługi hotelarskie następuje u kierownika danego obiektu lub upoważnionej przez niego osoby. Przy tym zameldowanie na pobyt czasowy w obiekcie hotelarskim uczestników wycieczki, organizowanej przez instytucję państwową lub społeczną, związek zawodowy albo inną organizację społeczną, następuje w sposób uproszczony za pośrednictwem kierownika wycieczki. Z chwilą przybycia do tego rodzaju obiektu ma on obowiązek zgłosić pobyt wycieczki kierownikowi obiektu lub pracownikowi upoważnionemu do przyjmowania zgłoszeń. Wymaga to przed­ stawienia listy uczestników oraz dowodu upoważniającego do kierowania daną wycieczką. Generalnie warto zaznaczyć, że jeżeli okres pobytu czasowego trwa­ jącego do 2 miesięcy odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, to osoba opuszczająca miejsce tego pobytu nie ma obowiązku wymeldowania się. Jednak wcześniejsze niż zgłoszone przy zameldowaniu opuszczenie miejsca pobytu czasowego formalnie wymaga wymeldowania się w dniu opuszczenia tego miejsca. W praktyce nie jest to rygorystycznie przestrzegane w razie wcze­ śniejszego opuszczenia obiektu hotelarskiego, chociaż ustawa o ewidencji lud­ ności i dowodach osobistych przewiduje wtedy odpowiednie stosowanie przepi­ sów o obowiązku wymeldowania się. Natomiast osoba przebywająca w określonej miejscowości w celach tury­ styczno-wypoczynkowych poza obiektami, w których są świadczone usługi hotelarskie, jest zwolniona z obowiązku zameldowania się, jeżeli jej pobyt w danej miejscowości nie przekracza 30 dni. Takie zwolnienie od obowiązku meldunkowego obejmuje też uczestników kolonii i obozu turystyczno-wypoczynkowego, organizowanego przez instytucję państwową lub społeczną, zwią­ zek zawodowy albo inną organizację społeczną dla młodzieży szkolnej lub stu­ dentów. Kierownik takiego obozu lub kolonii ma obowiązek prowadzić listę uczestników. Obowiązek meldunkowy obejmuje oczywiście również cudzoziemców. Zgod­ nie z ustaleniami ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych cudzozie­ miec przybywający do obiektu hotelarskiego ma obowiązek zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 24 godzin od chwili przybycia. Uczestnicy za­ granicznych wycieczek dokonują zameldowania w tego rodzaju obiekcie za pośrednictwem kierownika wycieczki. Ma on obowiązek zgłosić pobyt wyciecz­ ki kierownikowi obiektu lub upoważnionemu pracownikowi, przedstawiając

listę uczestników wycieczki oraz dokumenty uprawniające ich do pobytu na terytorium RP. Natomiast cudzoziemiec przebywający poza obiektem hotelar­ skim lub zakładem udzielającym pomieszczenia w związku z wypoczynkiem jest obowiązany zameldować się na pobyt czasowy przed upływem 48 godzin d chwili przybycia do określonej miejscowości. Zarazem powinno to naslapić 0 nie później niż przed upływem 48 godzin od chwili przekroczenia granicy RP. Jeśli koniec terminu do wykonania obowiązku meldunkowego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, to termin ten upływa dopiero w najbliższy dzień powszedni. Zgodnie z ustawą o ewidencji ludności i dowodach osobistych kontrolę nad wykonywaniem obowiązków przez osoby podlegające zameldowaniu i wymel­ dowaniu się sprawuje policja. Minister właściwy do spraw administracji pu­ blicznej zaś sprawuje w tym zakresie zwierzchni nadzór.

7.2. Obowiązki związane z przekraczaniem granicy państwowej
Turystyka przyjazdowa i wyjazdowa wiąże się z koniecznością przekraczania granic państwowych. W sposób naturalny pociąga to za sobą różne ograniczenia prawne. Podstawą prawną części z nich jest ustawa o ochronie granicy pań­ stwowej z 1990 r. Przystąpienie Polski do UE spowodowało przyjęcie przez Polskę całego wspólnotowego dorobku prawnego wraz z tzw. dorobkiem Schengen, ustalającym stopniowe znoszenie kontroli na wspólnych przejściach granicznych. Ten tzw. Schengen I stworzyły w szczególności ustalenia Układu z Schengen z 1985 r. i Konwencji Wykonawczej z 1990 r., dla których realiza­ cji został stworzony System Informacyjny Schengen (zwany SIS). Infrastruk­ tura techniczna tego systemu wymagała rozbudowy w celu objęcia nią nowych państw członkowskich. Wydane rozporządzenie nr 2424/2001 w sprawie roz­ woju Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji z 2001 r. jest podsta­ wą prawną tworzenia SIS II, co obecnie jest kontynuowane na mocy rozporzą­ dzenia nr 1988/2006 zmieniającego ten wcześniejszy akt normatywny. Równo­ cześnie jest też tworzony System Informacji Wizowej (VIS). Wskazane systemy informatyczne, przetwarzające dane tekstowe i biome­ tryczne wykorzystywane do kontroli przekraczania zewnętrznych granic Wspól­ noty, są ściśle powiązane z ustaleniami rozporządzenia nr 562/2006 ustanawia­ jącego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice Z 2006 r. Ten tzw. Kodeks graniczny Schengen przewiduje brak kontroli gra­ nicznej osób przekraczających granice wewnętrzne pomiędzy państwami członkowskimi UE oraz ustanawia zasady regulujące kontrolę graniczną osób przekraczających granice zewnętrzne państw członkowskich UE. Odstępstwa od tych zasad w odniesieniu do tzw. małego ruchu granicznego zawiera roz-

164

Rozdział 7

Obowiązki i ograniczenia administracyjne i finansowe związane z turystyką i rekreacją

porządzenie nr 1931/2006 usianawiające przepisy dotyczące małego ruchu granicznego na zewnętrznych granicach lądowych państw członkowskich i zmie­ niające postanowienia Konwencji Schengen, wydane w 2006 r. Utworzenie w Polsce krajowego systemu informatycznego, który ma być podłączony do centralnego systemu SIS (co miało nastąpić do końca sierpnia 2007 r.), a w przyszłości do SIS II i VIS, oraz odpowiednie dostosowanie pol­ skiego prawa do wymagań dorobku Schengen jest podstawą uzyskania pozy­ tywnej decyzji Rady UE w kwestii zniesienia kontroli granicznej z innymi państwami będącymi stronami Układu z Schengen. Spośród państw członkow­ skich UE nie dotyczy to Wielkiej Brytanii i Irlandii, które nie są objęte ustale­ niami dorobku Schengen. Natomiast na podstawie odrębnych postanowień umownych ustalenia te stosuje się w odniesieniu do Islandii i Norwegii oraz Szwajcarii- Należą one do państw obszaru Schengen. W celu zapewnienia zgodności polskiego prawa z wymaganiami dorobku Schengen jest konieczne pilne uchwalenie ustawy o udziale Rzeczypospolitej Polskiej w Systemie Informacyjnym Schengen oraz Systemie Informacji Wizowej, której rządowy projekt znajduje się w Sejmie od lipca 2007 r., a także znowelizowanie kilku ustaw, w tym ustawy o cudzoziemcach z 2003 r. W 2007 r. już została odpowiednio zmieniona ustawa o ochronie granicy państwowej z 1990 r. oraz ustawa o Straży Granicznej z 1990 r. Ustawa o ochronie granicy państwowej z 1990 r. zezwala na przekraczanie granicy państwowej w zasadzie tylko przez przeznaczone do tego przejścia graniczne otwarte dla ruchu granicznego. Według danych GUS na koniec 2006 r. funkcjonowało 256 przejść granicznych, wśród których było 187 przejść drogo­ wych, 29 kolejowych, 18 lotniczych, 16 morskich i 6 rzecznych. Prawie 20% stanowiły tzw. turystyczne przejścia graniczne, otwarte na szlakach turystycz­ nych przecinających granicę państwową, czynne tylko w sezonie turystycznym w określonych godzinach. Wojewodowie są zobowiązani do utrzymywania przejść granicznych znajdujących się na obszarze danego województwa w stanic umożliwiającym przeprowadzanie sprawnej i skutecznej kontroli bezpieczeństwa, granicznej, celnej, sanitarnej, weterynaryjnej, fitosanitarnej, chemicznej i radio­ metrycznej oraz jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych. Łącznie na przejściach granicznych w 2006 r. dokonano 217 min odpraw osób wjeżdżających do Polski lub wyjeżdżających, co oznacza wzrost o 4,1% w porównaniu z 2005 r. Powołane dane Straży Granicznej rejestrują przekrocze­ nia granicy państwowej i w konsekwencji ta sama osoba wielokrotnie przekra­ czająca granicę jest liczona jako wiele osób. W tej grupie było 65,1 min cudzo­ ziemców odwiedzających Polskę, tj. o 0,8% więcej niż w roku poprzednim, ale według szacunków Instytutu Turystyki tylko ok. 20% stanowili turyści. Rok 2006 był czwartym z kolei rokiem wzrostu liczby przyjazdów cudzoziemców do Polski, po trzyletnim okresie spadków od 2000 r. Także liczba wyjazdów

Polaków za granicę miała w 2006 r. po 4 latach spadków tendencję wzrostową w drugim kolejnym roku i wyniosła 44,7 min, czyli o 9,4% więcej niż w roku poprzednim. Przy tym Polacy przekraczali głównie granicę południową. Na uwagę zasługuje, że w 2006 r. nastąpił dalszy wyraźny, bo o 51,1% wzrost wyjazdów drogą lotniczą. Z badań Instytutu Turystyki wynika, że wśród odbywanych każ­ dego roku podróży zagranicznych Polaków jedynie ok. 16% stanowią wyjazdy z przynajmniej jednym noclegiem za granicą. Przy przekraczaniu granicy państwowej jest wymagane posiadanie odpo­ wiednich dokumentów i poddanie się kontroli wykonywanej przez funkcjonariu­ szy Straży Granicznej. Straż ta stanowi jednolitą, umundurowaną i uzbrojoną formację, działającą na podstawie ustawy o Straży Granicznej z 1990 r. Do za­ dań tej formacji należy m.in.: • • • • ochrona granicy państwowej; organizowanie i dokonywanie kontroli ruchu granicznego; wydawanie zezwoleń na przekraczanie granicy państwowej, w tym wiz; zapewnianie bezpieczeństwa w komunikacji międzynarodowej, w tym na pokładzie statków powietrznych wykonujących przewóz lotniczy pasażerów; • osadzanie, utrzymywanie i ochrona znaków granicznych; • wykrywanie i ściganie przestępstw i wykroczeń dotyczących zgodności prze­ kraczania granicy państwowej z przepisami prawnymi, związanych z jej oznakowaniem oraz wiarygodnością dokumentów uprawniających do prze­ kroczenia tej granicy, a także przestępstw skarbowych i wykroczeń skarbo­ wych. Wykonując powyższe zadania, funkcjonariusze Straży Granicznej mają pra­ wo m.in. do dokonywania kontroli granicznej, przeglądania zawartości baga­ ży, dokonywania kontroli osobistej, legitymowania lub w inny sposób ustala­ nia tożsamości osób. zatrzymywania osób oraz pojazdów, jak też nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia. Na pokładzie statku powietrznego funkcjonariusze Straży Granicznej wchodzący w skład wart ochronnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa są uprawnieni do podejmowa­ nia interwencji, w tym użycia przymusu bezpośredniego lub broni palnej. Do­ wódcy jednostek pływających Straży Granicznej mają prawo m.in. zatrzymać statek na morskich wodach wewnętrznych i morzu terytorialnym i sprawdzić dokumenty dotyczące statku oraz wylegitymować załogę statku i znajdujących się na nim pasażerów. Przy tym wszyscy funkcjonariusze Straży Granicznej podlegają Komendantowi Głównemu Straży Granicznej, będącemu centralnym organem administracji rządowej, podległym ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych. W terenie zaś organami Straży Granicznej są komendanci od­ działów, placówek i dywizjonów Straży Granicznej. W związku z przekraczaniem granicy państwowej może być dokonane legi­ tymowanie i przeszukanie osób, kontrola osobista lub przeglądanie zawartości

1^?

Rozdział 7

Obowiązki i ograniczenia administracyjne i finansowe związane z turystyką i rekreacją Wiza oznacza zezwolenie właściwego organu państwa polskiego lub organu państw obszaru Schengen wydane cudzoziemcowi, uprawniające go do wjazdu na terytorium Polski lub innych państw obszaru Schengen, przejazdu i pobytu na nim oraz wyjazdu w czasie, w celu i na warunkach określonych przez dane ze­ zwolenie. Ustawa o cudzoziemcach z 2003 r. ustala, że wiza może uprawniać do jednego, dwóch lub nieograniczonej liczby wjazdów. Dla turystyki mają znacze­ nie takie rodzaje wiz, jak lotniskowa (na pobyt w strefie tranzytowej lotniska międzynarodowego), tranzytowa (uprawniająca do przejazdu przez terytorium RP w okresie nie dłuższym niż 5 dni lub innych państw obszaru Schengen) oraz pobytowa, która uprawnia do wjazdu i nieprzerwanego pobytu w Polsce lub kilku pobytów trwających łącznie do 3 miesięcy w okresie 6 miesięcy liczonych od dnia wjazdu. Taka wiza pobytowa jest wizą krótkoterminową, wydawaną m.in. w celu turystycznym, ale dla turystyki ma również znaczenie tego rodzaju wiza wydana w celu odwiedzin, udziału w imprezach sportowych lub konferen­ cjach naukowych, czy celu naukowym, szkoleniowym lub dydaktycznym, gdyż wówczas są często realizowane dodatkowo różne formy turystyki poznawczej lub rekreacji. Obecnie wiza pobytowa może być krajowa bądź jednolita, uprawniająca do wjazdu i pobytu lub kilku pobytów na terytorium państw obsza­ ru Schengen. Poszczególne rodzaje wiz są oznaczane specjalnymi symbolami, co reguluje rozporządzenie MSWiA w sprawie wiz dla cudzoziemców z 2003 r. Akt ten określa m.in. wzory wniosków formularzy o wydanie wizy, jak też wzo­ ry wizy i blankietu wizowego. Należy podkreślić, że na podstawie umów mię­ dzynarodowych stosuje się coraz częściej częściowe lub całkowite zniesienie obowiązku wizowego. Jeśli chodzi o obowiązek posiadania przez cudzoziemca środków niezbęd­ nych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium Polski, to kwestie te zostały określone przez rozporządzenie MSWiA z 2003 r. Wielkość tych wymaganych środków na wjazd i pobyt jest zróżnicowana w zależności od wieku cudzoziem­ ca, celu jego przyjazdu oraz długości pobytu w Polsce. Potwierdzeniem posia­ dania środków finansowych niezbędnych do pokrycia kosztów leczenia na tery­ torium RP jest odpowiedni dokument wystawiony przez ubezpieczyciela. Rów­ noznaczne w skutkach z posiadaniem niezbędnych środków płatniczych jest posiadanie czeku podróżnego, karty kredytowej, zaświadczenia o posiadaniu środków płatniczych w banku z siedzibą w Polsce, jak też oryginału odpowied­ niego zaproszenia, które musi być wpisane do ewidencji zaproszeń i jest waż­ ne przez rok od chwili dokonania takiego wpisu. Ważny bilet na przejazd uprawniający do podróży do państwa pochodzenia lub innego państwa, jak też okazanie środka transportu i dokumentów uprawniających do jego używania również wystarcza do wykazania, że posiada się niezbędne środki do pokrycia kosztów wyjazdu z Polski. Także tzw. vouchery, tj. dokumenty potwierdzające opłacenie kosztów usługi turystycznej świadczonej na terytorium Polski, w tym

bagaży w środkach transportu lądowego, powietrznego i wodnego przez funk­ cjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Jest to dopuszczalne w przypadkach określonych w przepi­ sach k.p.k. w razie istnienia uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu za­ bronionego pod groźbą kary. Szczególne ograniczenia przy przekraczaniu granicy państwowej oraz pod­ czas pobytu na terytorium Polski odnoszą się do cudzoziemców. Zagadnienia te reguluje ustawa o cudzoziemcach z 2003 r., która przez cudzoziemca rozumie każdego, kto nie posiada obywatelstwa polskiego. Przy tym cudzoziemca będą­ cego obywatelem dwóch lub więcej państw traktuje się jako obywatela tego państwa, którego dokument paszportowy stanowił podstawę wjazdu na teryto­ rium Polski. Omawianej ustawy nie stosuje się w tym zakresie do obywateli państw obszaru Schengen. To wyłączenie odnosi się także do członków ro­ dzin obywateli tych państw. Wymagają tego ustalenia dyrektywy 2004/38/WE w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego prze­ mieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich z 2004 r. Obowią­ zuje w omawianym zakresie ustawa o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkow­ skich Unii Europejskiej i członków ich rodzin z 2006 r. Obywatele UE i inne osoby mające szczególny status prawny jako cudzo­ ziemcy mogą wjeżdżać na terytorium RP na podstawie ważnego dokumentu podróży albo innego ważnego dokumentu potwierdzającego ich tożsamość i oby­ watelstwo. Wynika to z prawa każdego obywatela Unii do swobodnego przemieszczania się i przebywania na terytoriach państw członkowskich UE, zagwarantowanego przez art. 18 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europej­ ską. Wszyscy inni cudzoziemcy - poza posiadającymi obywatelstwo UE lub mającymi zrównany z nimi status prawny - są poddani ustaleniom ustawy o cudzoziemcach, które do przekroczenia granicy RP wymagają posiadania waż­ nego dokumentu podróży i wizy, o ile przepisy tej ustawy nie stanowią inaczej. Dodatkowo od takiej osoby wjeżdżającej do Polski może być wymagane uisz­ czenie opłaty związanej z wjazdem, jeżeli tego wymagają względy zachowania wzajemności w stosunkach z innymi państwami. Od niektórych cudzoziemców może być też wymagane posiadanie i okazanie środków finansowych nie­ zbędnych do pokrycia kosztów pobytu na terytorium RP. Dokumentami podróży uprawniającymi cudzoziemców do przekroczenia granicy są różnego rodzaju dokumenty paszportowe, wydawane przez organ państwa obcego lub organizację międzynarodową albo podmiot upoważniony przez organ państwa obcego lub obcą władzę o charakterze państwowym. Pasz­ port stanowi podstawowy dokument paszportowy. Na konferencji międzynaro­ dowej pod egidą ONZ, która odbyła się w Rzymie w 1993 r., paszport został uznany za najbardziej odpowiedni dokument stosowany w podróżach międzyna­ rodowych.

Wysokość tych ostatnich określa rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie opłat za wydanie dokumentu paszportowego oraz ich zwrotu z 2006 r. może nastąpić jedynie w sytuacjach określonych przez wskazaną ustawę. zmiany wyglą- du posiadacza paszportu mogące utrudnić ustalenie jego tożsamości. W razie przedstawienia do kontroli granicznej dokumentu paszportowego zniszczonego w stopniu uniemożliwiającym jednoznaczne ustalenie tożsamości danej osoby lub zawierającego wady niebędące fałszerstwem funkcjonariusz Straży Granicznej ma obowiązek niedopuszczenia do przekroczenia granicy . Dokumenty niezbędne do otrzymania paszportu zostały określone przez roz­ porządzenie MSWiA w sprawie dokumentów paszportowych oraz trybu postę­ powania w przypadku ujawnienia fałszerstw lub wad w tych dokumentach oraz w sytuacji ich zniszczenia z 2006 r.konsul. Z nieprecyzyjnych ustaleń omawianej ustawy trzeba wyciągnąć wniosek. Przy tym od decyzji odmownej lub unieważniającej paszport przysługuje odwołanie do mini­ stra właściwego do spraw wewnętrznych. załączenie pisemnego wniosku przedstawiciela ustawowego (w razie ubie­ gania się o paszport przez osobę nieposiadającą zdolności do czynności praw­ nych) oraz pisemnej zgody obojga rodziców lub opiekunów ustanowionych przez sąd. Taki dokument paszportowy jest też wydawany przez wojewodę małoletniemu do ukończenia 5. wskazana ustawa przewiduje zamieszczanie w dokumen­ tach paszportowych danych biometrycznych w postaci wizerunku twarzy. Zamiast osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych jej przedstawiciel ustawowy odbiera paszport wystawiony tej osobie. W ogóle zaś nie pobiera się tej opłaty za wydanie paszportu osobom. imienia lub innych danych podlegających wpisowi do paszportu. rencistów. Ponadto zawarte przez Polskę umowy międzynarodowe mogą przewidywać zwolnienie cudzoziemca z obowiązku posiadania wskazanych środków na wjazd i pobyt w Polsce. gdyż w uzasadnionych przypadkach konsul może odstąpić od wymogu osobistego odbioru dokumentu paszportowego. a paszport tymcza­ sowy nie dłużej niż przez 12 miesięcy od wydania. odpowiadające szczegółowym wymaganiom w tym zakresie. Tylko paszport wydany za granicą osobie przebywającej za gra­ nicą może być np. jeżeli nie można ustalić jej tożsamości na podstawie innych dokumentów). Zarówno paszporty. Konsul wydaje tzw. Obywatel polski przekraczający granicę państwową oczywiście musi rów­ nież posiadać ważny paszport. wiz lub pieczęci poświadczających przekroczenie granicy. Natomiast w przy­ padku wydania nowego paszportu w miejsce utraconego z przyczyn zawinio­ nych przez jego posiadacza oplata paszportowa jest podwyższona o 200%. jak również obywatelom przebywającym na stałe za granicą i oczekującym na doręczenie paszportu wykonanego w kraju. Rozporządzenie to ustaliło wzór wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz wzory paszportów. emerytów. ale paszport wydany mało­ letniemu między 5. że obecnie odbiór paszportu musi nastąpić osobiście w organie paszportowym lub w innym miejscu wskazanym przez ten organ i wymaga potwierdzenia odbioru własnoręcznym podpisem na wniosku o wy­ danie dokumentu paszportowego. a także w tych przypadkach. Ponadto nie­ których osób dotyczą dodatkowe wymagania. umo­ wy o uproszczonym trybie przekraczania granicy oraz umowy o warunkach przekraczania granicy państwowej na szlakach turystycznych. Należy podkreślić. odpisu skróconego aktu małżeństwa (zawartego za grani­ cą). roku życia. bądź zastępującego ją orzeczenia sądu opiekuńczego (w razie braku zgodności stanowisk rodziców lub niemożności uzyskania ich zgody). wysłany listem poleconym za zwrotnym poświadczeniem odbioru. a za granicą . a w przyszłości również odcisków palców w formie elektronicznej. studen­ tów. Zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 2252/2004 w sprawie norm dotyczących zabezpieczeń i danych biome­ trycznych w paszportach i dokumentach podróży wydawanych przez państwa członkowskie z 2004 r. którym jest wojewoda właściwy ze względu na miej­ sce stałego pobytu osoby ubiegającej się o paszport.in. że ob­ niżone o 50% opłaty paszportowe są uiszczane m. przez uczniów. Odmowa wydania paszportu przez organ paszportowy. gdy chodzi o wymianę paszportu z powodu jego wady technicznej. Z kolei w razie wydania nowego paszportu przed upły­ wem terminu ważności dotychczas posiadanego omawiana opłata podlega od­ powiedniemu zmniejszeniu. Rozdział 7 Obowiązki i ograniczenia administracyjne i finansowe związane z turystyką i rekreacją 169 zakwaterowania i wyżywienia. a 13. jeśli przyczyną wymiany była zmiana nazwiska. paszport tym­ czasowy w celu umożliwienia powrotu do kraju obywatelom polskim przebywa^ jącym czasowo za granicą i nie posiadającym paszportu polskiego. Osoba ubiegająca się o wydanie paszportu ma też obowiązek przedstawienia do wglą­ du dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość i obywatelstwo polskie. bądź brak miejsca w dotychczas posiadanym paszporcie na umieszczanie w nim stempli. który ważny jest przez 10 lat od daty jego wydania. są w tym zakresie całkowicie wystarczające. a także dowód uiszczenia opłaty paszportowej. Do wniosku muszą być załą­ czone dwie aktualne fotografie. pobraniu danych biometrycznych i uiszczeniu należnych opłat. jak przedstawienie odpisu skró­ conego lub zupełnego aktu urodzenia (przez osobę ubiegającą się o wydanie paszportu po raz pierwszy. że osoby mające ograniczoną zdolność do czynności prawnych odbie­ rają dokument paszportowy osobiście w obecności jednego lub obojga rodziców albo opiekuna. Taki wypeł­ niony wniosek może być złożony tylko osobiście. osoby niepełnosprawne i kombatantów. Kwestie wydawania paszportów reguluje obec­ nie ustawa o dokumentach paszportowych z 2006 r. Omawiana ustawa przewiduje.. Ustawa ta gwarantuje każdemu obywatelowi polskiemu prawo do otrzymania paszportu. Tak ustalają umowy o małym ruchu granicznym. które ukończyły 70 lat. jak i paszporty tymczasowe są wydawane na wniosek osoby pełnoletniej po przedstawieniu wymaganych dokumentów. rokiem życia jest ważny przez 5 lat.

podlega również szczegól­ nym ograniczeniom. Podróżny przyjeżdżający do Polski z innego państw a człon­ kowskiego UE może na podstawie ustaleń powołanego rozporządzenia . gdyż poszczegól­ ne państwa wprowadzały zróżnicowane rygory celne. Nie tylko przekraczanie granicy państwowej jest poddane ograniczeniom prawnym. podobnie jak przekroczenie granicy państwowej wbrew przepisom. że obywatela państwa członkowskiego podróżującego w celach tury­ stycznych do innego państwa członkowskiego nie dotyczą żadne ograniczenia w przewozie bagażu osobistego przez granice wewnętrzne Wspólnoty. wraz z załącznikiem F-3 o ułatwieniach celnych dla podróżnych.p. usuwanie. W razie zaś okazania przy przekraczaniu granicy dokumentu paszportowego rodzącego uzasadnione po­ dejrzenie. Granica ta na morzu przebiega w odległości 12 mil mor­ skich od linii brzegowej.opar­ tego na przepisach prawa UE . W pełni odnosi się to do ruchu turystycznego. 400 sztuk cygaretek. Ograni­ czenia przywozowe towarów w bagażu osobistym podróżnego są związane z przepisami prawnymi dotyczącymi podatku akcyzowego. że przestrzeganie i stosowa­ nie tej ustawy wymaga uwzględnienia ustaleń przepisów prawa wspólnotowego. Kwestie te są ure­ gulowane przez rozporządzenie Ministra Finansów z 2004 r.. połowu ryb. zmienione Trakta­ tem Akcesyjnym z 2003 r. o każdej imprezie turystycz­ nej organizowanej na wodach granicznych powinien być wcześniej zawiado­ miony właściwy organ Straży Granicznej. (TO 7. Wykaz gmin położonych w tej strefie oznaczanej spe­ cjalnymi tablicami z napisem „Strefa nadgraniczna" zawiera załącznik do roz­ porządzenia MSWiA z 2005 r. wprowadzony rozporzą­ dzeniem nr 2913/92 z 1992 r. Natomiast jej przekroczenie przy użyciu przemocy. taki funkcjonariusz nie dopuszcza określonej osoby do przekroczenia granicy państwowej. Jest to ustawa napisana specyficznym językiem. wydane na pod­ stawie ustawy o podatku akcyzowym z 2004 r. Ograniczenia celne w turystyce Turyści przyjeżdżający do Polski oraz wyjeżdżający mają ze sobą rozmaite rzeczy potrzebne na czas podróży. z których Polska ratyfikowała m. Samo poruszanie się w strefie nadgranicznej. przewidujące szereg ograniczeń prawnych i zakazów odnoszących się także do turystów. czego dokonała ustawa z 2004 r. W związku z członkostwem Polski w UE szczególne znaczenie ma unia cel­ na przewidziana Traktatem ustanawiającym Wspólnotę Europejską. bądź przywożone lub wywożone w innych celach. Konwencję z Kyoto dotyczącą uproszczenia i harmonizacji postępowania celne- . podpisaną w 1990 r. uszkadzanie. 10 litrów alkoholu etylowego^ 7. Zgodnie z tą ustawą warunkiem nicpodlegania akcyzie jest przywóz wyrobów przez osobę fizyczną osobiście na r własny użytek. także indywidualnych form upra­ wiania turystyki lub sportu. trudnym do zrozumie­ nia nawet dla prawników. Toteż duże znacze­ nie w zagranicznej turystyce przyjazdowej i wyjazdowej mają przepisy prawa celnego. Niszczenie. zatrzymuje dany dokument i po­ dejmuje działania przewidziane przez przepisy k. Ograniczenia obejmują poruszanie się po parkach narodowych i krajobrazowych oraz rezerwatach przyrody położonych w strefie nadgranicznej.. Konwencję dotyczącą ułatwień celnych dla turystyki z 1954 r. Unia ta znajduje wyraz w wymiarze wewnętrznym w postaci zniesienia barier cel­ nych w przepływie towarów między państwami członkowskimi UE. wobec których przepisy polskiego prawa celnego stanowią tylko uzupełnienie. Trudności pogłębia fakt.przywieźć bez opłacenia podatku akcyzowego wyroby akcyzowe w ilościach nieprzekraczających: • • • • • 800 sztuk papierosów. Ustawa ta reguluje tylko niektóre kwestie obrotu towarowego z zagranicą w zakresie uzupełniającym przepisy prawa wspólnotowego. uczynienie niewidocznymi albo wystawienie fałszywych znaków granicznych także oznacza popełnienie przestępstwa. Waż­ nym aktem w tym zakresie jest też rozporządzenie nr 918/83 dotyczące ustano­ wienia wspólnotowego systemu zwolnień celnych z 1983 r. 1 kg tytoniu do palenia.170 Rozdział 7 Obowiązki i ograniczenia administracyjne i finansowe związane z turystyką i rekreacją 171 państwowej przez osobę legitymującą się takim dokumentem oraz zatrzymania go i wydania zaświadczenia potwierdzającego to. Takiego powiadomienia wymaga się też w razie organizowania w strefie nadgranicznej obozów lub biwaków. W rezultacie na terytorium Wspólnoty obowiązuje Wspólnotowy Kodeks Celny. W dążeniu do unifikacji obowiązujących ustaleń w zakresie zwolnień celnych oraz stosowanych proce­ dur odprawy celnej zawarto liczne umowy międzynarodowe. Zniesienie ceł w obrocie między państwami członkowskimi UE nic oznacza jednak. Jak już wspomniano w poprzednim rozdziale w punkcie dotyczącym bezpieczeństwa nad wodą. a w wy­ miarze zewnętrznym przez ustanowienie wspólnej taryfy celnej oraz ujednoli­ cenie polityki handlowej wobec innych państw. Do tych przepisów prawa wspólnotowego musiało być dostosowane polskie prawo celne... ustalające zasady przywozu towarów na obszar celny Wspólnoty Europejskiej i wywozu towarów z tego obszaru. obejmującej co naj­ mniej 15-kilometrowy pas od granicy państwowej. Naruszenie wskazanych zakazów stanowi z reguły tylko wykroczenie. 200 sztuk cygar. Od dawna powodowało to wiele utrudnień. podstępu lub we współdziała­ niu z innymi osobami jest przestępstwem. że jest sfałszowany. przeznaczone na upominki dla rodziny i zna­ jomych. Można tam uprawiać turystykę jedynie po szlakach turystycz­ nych.in. zmieniony Traktatem Akcesyjnym z 2003 r. 1973 r. czy Konwencję dotyczącą odprawy czasowej. groźby. wyko­ nywania polowania.k.3. w Stambule. przesuwanie. Zgodnie z ustaleniami prawa celnego towary mogą być wprowadzane na obszar celny Wspólnoty lub wyprowadzane z tego obszaru przez otwarte dla ruchu przejścia graniczne. czy innych.

perfumy i wody toaletowe oraz produkty lecznicze: • 200 papierosów lublOO cygaretek lub 50 cygar lub 250 g tytoniu do palenia lub proporcjonalna ilość tych różnych produktów w zestawie. którzy ukończyli 17 lat.Prawo celne z 2004 r.c. Państwa te są uprawnione do zmniejszenia wartości lub ilości towarów przywożonych przez osoby zamieszkałe lub zatrud­ nione w strefie nadgranicznej oraz załogi środków transportu wykorzysty­ wanych w ruchu między państwami trzecimi a Wspólnotą.c. należących do czterech podstawowych grup towarowych. Ponadto w odniesieniu do innych towarów niż wyżej wymie­ nione zwolnienie jest przyznawane do całkowitej wartości 175 euro.25 litra wody toaletowej. alkohol etylowy o mocy 80% lub więcej w ilości 1 litra. W sytuacjach nic objętych zwolnieniami od należności przywozowych wwóz towarów na obszar celny Wspólnoty podlega zgłoszeniu do procedury celnej. • napoje destylowane i spirytusowe o mocy alkoholu przekraczającej 22%. gdy przedstawiciel działa we własnym imieniu lecz na rzecz innej osoby. który nie ukończył 15 lat. rozporzą­ dzenie to ograniczyło wartość zwolnionych od należności przywozowych towa­ rów do równowartości 90 euro. jeśli nie przekraczają następujących ilości: • 0. który rozumie przedstawicielstwo jako umocowanie do działania w cudzym imieniu. Te znacznie większe ograniczenia w zakresie zwolnień od należności celnych przywozowych są uzasadnione potrzebą przeciwdziałania częstemu przywozowi dużych ilości towarów przez osoby z państw trzecich często przekraczające gra­ nicę zewnętrzną Wspólnoty. • 25 g perfum i 0. Rodzaj i ilość tych towarów powinna być taka. • wina niemusujące w ilości 2 litrów. od przedstawicielstwa pośredniego. Warto zauwa­ żyć. jakimi są wyroby tytoniowe. Powyższe zwolnienia z należności celnych w odniesieniu do wyrobów tyto­ niowych i alkoholowych nie są udzielane podróżnym. odprawa czasowa. To ostatnie określenie jest przy tym rozumiane jako przywóz okazjonalny wyłącznie towarów przeznaczonych do własnego użytku podróżnych lub ich rodzin bądź przeznaczonych na prezenty. państwa trzeciego. • Na podstawie wskazanych upoważnień dla państw członkowskich i delegacji ustawowej zawartej w prawie celnym zostało wydane rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie ograniczenia wartości i ilości zwolnionych od należności przywozowych towarów. Znajdują. 20 litrów napojów alkoholowych będących tzw. Natomiast podróżni przyjeżdżający do Polski z terytorium państwa nienaIcżącego do Wspólnoty. Omawiane rozporządzenie z 1983 r. są objęci ogranicze­ niami co do zawartości bagażu osobistego. win musujących i wzmocnionych. jeśli wwożone w bagażu osobistym towary nie mają charakteru handlowego. Przepi­ sy te zwalniają z należności celnych towary przywożone z państw trzecich przez podróżnych. ustalonymi przez rozporządzenie nr 918/83 dotyczące wspólnotowego systemu zwolnień celnych z 1983 r.172 • Rozdział 7 Obowiązki i ograniczenia administracyjne i finansowe związane z turystyką i rekreacją 173 90 litrów wina i napojów fermentowanych (w tym 60 litrów wina musują­ cego). Takim przedstawicielem pośrednim jest agent celny. czy przedsta­ wicielstwo dotyczące reprezentowania przed organami celnymi.w świetle zarówno regulacji wspólnotowych. obejmuje zwolnieniem następujące ilo­ ści towarów wwożonych na obszar celny Wspólnoty. przywożonych w bagażu osobistym podróżnego z 2004 r. Regulacje wspólnotowe odróżnia­ ją przedstawicielstwo bezpośrednie. Zawsze jednak . W przy­ padku podróżnego. państwa członkowskie UE mogą zmniejszyć tę kwotę do 90 euro. aby nie wskazywała na przywóz W celu handlowym. Dla typowych turystów są to ilości znacznie przekraczające ich potrzeby wła­ sne. produktami pośrednimi. Wskazane ilości wyrobów tytoniowych i napojów alkoholowych obywatele polscy mogą też wwozić bez akcyzy przy podróżach do innych państw człon­ kowskich UE. • produkty lecznicze w ilości przeznaczonej na własny użytek podróżnych. który nie ukończył 15 lat. oraz .5 litra win niemusujących. że instytucja przedstawicielstwa we Wspólnotowym Kodeksie Celnym oraz w uzupełniającej go ustawie . aby były one zwolnione od należności przywozowych na obszar celny Wspólnoty. jest unormowana inaczej niż przedstawicielstwo w kodeksie cywilnym.5 litra napojów o mocy do 22%. • produkty lecznicze w ilości przeznaczonej na potrzeby osobiste podróżnego. Ponadto wartość innych towarów przywożonych przez wskazane. bądź napoje o mocy alkoholu nieprzekraczającej 22%. jak i polskiego k. • 20 sztuk papierosów albo 15 sztuk cygaretek albo 5 sztuk cygar albo 20 g tytoniu lub tabaki. którzy nie ukończyli 17. lub proporcjonalna ilość tych produktów w zestawie.5 litra napojów destylowanych i spirytusowych o mocy powyżej 22%. • 0.1 litra wody toaletowej. jak zgłoszenie celne. Natomiast towary przywożone w bagażu osobi­ stym przez osoby zamieszkałe lub pracujące w strefie nadgranicznej lub członków załóg środków transportu kursujących między Wspólnotą Europej­ ską a państwami trzecimi podlegają zwolnieniom od należności przywozowych. • 110 litrów piwa. • 50 g perfum oraz 0. W odniesieniu do podróżnego. wina musujące lub likierowe w ilości 2 li­ trów. alkohol i napoje alkoholowe. gdy przedstawiciel działa w imieniu i na rzecz innej osoby. W konsekwencji w stosunkach celnych występuje niespójność z unormowaniem przedstawicielstwa w polskim k. roku życia. czyli z tzw. szczegól­ ne kategorie podróżnych nie może przekraczać równowartości 80 euro. wtedy zastosowanie ustalenia Wspólnotowego Kodeksu Celnego zwłasz­ cza w takich kwestiach. alkoholu etylowego o mocy 8 0 % i więcej albo 0.

Jest to akt normatywny napisany podobnie trudnym do zrozumienia językiem. Jednym z tych zadań jest kontrola celna w postaci rewizji celnej bagażu oraz przeszu­ kania podróżnego wprowadzającego towary na obszar celny Wspólnoty lub wyprowadzającego je z tego obszaru. przywożonych z państw trzecich na obszar celny Wspólnoty. W tych granicach nie ma obowiązku zgłoszenia w formie pisemnej . Także wywóz wartości dewizowych i krajo­ wych środków płatniczych. Ograniczenia dewizowe w turystyce Turystyka przyjazdowa i wyjazdowa wiąże się w sposób naturalny z przywo­ zem i wywozem krajowych środków płatniczych. Ola turystyki przyjazdowej i wyjazdowej istotne znaczenie ma swoboda ob­ rotu dewizowego z zagranicą zadeklarowana przez prawo dewizowe. że określenie „waluty wymienialne" oznacza waluty obce państw spełnia­ jących wymagania statutu Międzynarodowego Funduszu Walutowego. • wykazy i roczniki hoteli zagranicznych publikowane przez urzędowe insty­ tucje zagraniczne lub pod ich patronatem.4. • materiały informacyjne dostarczane akredytowanym przedstawicielom lub korespondentom wyznaczonym przez narodowe organizacje turystyczne. poszerzyła zakres tej swobody. nieoprawione fotografie i powiększenia fotograficzne. publikacje dotyczące muzeów. Noweli­ zacja prawa dewizowego dokonana w 2007 r. to w zakresie czynności związanych z tą działalnością jest traktowany jak nierezydent. będąc w uproszczeniu odpowiednikiem dawniej uży­ wanego określenia „osoba krajowa". plakaty.in. euro. Warto też zazna­ czyć. uzdrowisk lub podobne. Przy tym szczegółowo są określone wa­ runki przeprowadzania kontroli celnej bagażu nadanego i bagażu kabinowego zabranego przez pasażera ze sobą na pokład samolotu oraz bagażu przewożo­ nego drogą morską. jeżeli ich wartość przekracza łącznie równowartość 10 tys. o ile mają oczywisty cha­ rakter promocyjny. Wykaz ten opublikowany w Monitorze Polskim obejmuje 132 waluty wymienialne. umundurowana formacja w postaci Służby Celnej. Dotychczasowe uprawnienia Ministra Finansów w zakresie udzielania ogólnych zezwro!eń dewizowych w drodze rozporządzenia zostały obecnie przeniesione do omawianej ustawy. obowią­ zujące ograniczenia dewizowe oraz zasady kontroli dewizowej określa prawo . zagranicznych środków płat­ niczych oraz innych tzw.przywozu wartości dewizowych i krajowych środków płatniczych. co reguluje rozporządzenie Ministra Finansów z 2004 r. Wykaz takich walut ustala obecnie obwieszczenie Prezesa NBP w sprawie ogłoszenia wykazu walut wymienialnych z 2006 r. turystycznych materiałów informacyj­ nych. W świetle obowiązującego prawa dewizowego każdy obywatel polski mający miejsce zamieszkania w kraju jest właśnie rezydentem. czasopisma. umożliwiających odstępowanie od ustawowych ograniczeń dewizowych oraz obowiązków w zakresie zgłaszania organom celnym lub Straży Granicznej przywozu lub wywozu krajowych lub zagranicznych środ­ ków płatniczych. wartości dewizowych. których równowartość nie przekracza wskazanej kwoty. przewodniki. dewizowe z 2002 r. Termin zaś „nierezydent" odpowiada w przybliżeniu dawnemu. potocznie bardziej zrozumiałemu określeniu „osoba zagraniczna". nieprzeznaczone do rozdawania. mapy geograficzne.czynności dokonane przez przedstawiciela w grani­ cach upoważnienia powodują skutki bezpośrednio dla reprezentowanego. jak też rozkłady jazdy zagranicz­ nych środków transportowych. Te zadania kontrolne organów celnych w morskich przejściach granicznych wyko­ nują organy Straży Granicznej. W tzw. Do tego rodzaju materiałów zalicza się w szczególności: • ulotki. jeśli są przestrzegane wyżej wskazane ograniczenia. Jeśli jed­ nak wykonuje działalność gospodarczą za granicą. Jedną z nich jest określenie „rezydent". euro. Ustawa ta została istotnie zmieniona w 2007 r. katalogi targowe. książki. które nie ma nic wspólnego ze słownikowymi znaczeniami tego pojęcia. broszury. . Zasada swobodnego wywozu za granicę i przywozu do Polski wartości de­ wizowych oraz krajowych środków płatniczych przez rezydentów i nicrezydentów przekraczających granicę państwa jest w prawie dewizowym z 2002 r. przeznaczone do bezpłatnej dystrybucji w celu za­ chęcania obywateli do odwiedzania innych państw. jeżeli kwota przekazu lub rozliczenia przekracza równowartość 15 tys. Prawo dewizowe utrzymało udzielanie indywidualnych zezwoleń dewizowych przez Prezesa NBP. przewiduje zwolnienie z na­ leżności celnych przywozowych tzw. Takie odstępstwo może też dotyczyć obowiązku dokonywania przeka­ zów pieniężnych za granicę oraz rozliczeń w kraju związanych z obrotem dewizowym za pośrednictwem banków. Kontrolą przestrzegania przepisów prawa celnego oraz innych przepisów związanych z przywozem towarów na obszar celny Wspólnoty i wywozem to­ warów z tego obszaru przez przejścia graniczne na terytorium RP zajmuje się jednolita. jak prawo celne. Ustawa ta określiła zadania organów celnych i zasady ich wykonywania przez funkcjonariuszy celnych. a także z dokonywaniem czyn­ ności prawnych stanowiących obrót dewizowy. przezrocza oraz ilustrowane kalendarze. słownicz­ ku ustawowym omawiana ustawa zawiera ponad dwadzieścia definicji.174 Rozdział 7 Obowiązki i ograniczenia administracyjne i finansowe związane z turystyką i rekreacją 175 prawa celnego z 2004 r. działająca na pod­ stawie ustawy o Służbie Celnej z 1999 r. nie wymaga okazania bez wezwania wskazanym organom dokumentów 7. w celu dosto­ sowania do wymagań prawa wspólnotowego. euro. Powołane rozporządzenie nr 918/83 z 1983 r. oganiczona do kwoty o równowartości 10 tys. w tym m. Zasady takiego obrotu. Spowodowało to uchylenie części ograniczeń w przepły­ wie kapitału do i z krajów trzecich oraz zmniejszenie zakresu tych ograniczeń.organom celnym lub organom Stra­ ży Granicznej wykonującym kontrolę celną .

Kontrolę speł­ nienia tego obowiązku wykonują pracownicy NBP. jeśli spełniły ustawowo określone warunki. aby osoba fizyczna podejmująca tę działalność gospodarczą nic była prawomocnie skazana za przestępstwo skarbowe albo za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobi­ stej. upoważniająca do żądania zwrotu podatku VAT. Wskazane przepisy ustawowe są obecnie skierowane wyłącznie do turystów zagranicznych z państw trzecich i umożliwiają im otrzymanie zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów. Czynności bezpośrednio związane z wy­ konywaniem działalności kantorowej mogą być wykonywane tylko przez osoby niekaranc za wskazane przestępstwa. Szczególne warunki prowadzenia działalności kantorowej ustalone przez prawo dewizowe wymagają. Ponadto przedsiębiorca wykonujący dzia­ łalność kantorową jest obowiązany zapewnić odpowiedni lokal spełniający warunki techniczne i organizacyjne niezbędne do bezpiecznego i prawidłowego wykonywania czynności bezpośrednio związanych z działalnością kantorową. stosującymi kasy rejestrujące obrót. Spełnienie tych wszystkich warunków przedsiębiorca musi potwierdzić swoim pisemnym oświadczeniem dołączanym do wniosku o wpis do rejestru działal­ ności kantorowej. aby mogły one wykonywać działalność kantorową. Ta fachowość musi być udokumentowana świa­ dectwem ukończenia odpowiedniego kursu lub świadectwem pracy potwierdza­ jącym co najmniej roczną pracę w banku na stanowisku bezpośrednio związa­ nym z obsługą transakcji walutowych. Osoby te zostały w powołanej ustawie nazwane mianem podróżnych. że już w dro­ dze ustawowej został wykluczony zwrot podatku w przypadku nabycia paliw silnikowych. euro. Zasady zwrotu podatku VAT turystom przyjeżdżającym do Polski Od chwili uzyskania członkostwa w UE przez Polskę tylko osoby fizyczne nicmające stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty mają prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT zapłaconego przy nabyciu towarów w Polsce. przepisy prawa dewizowego dotyczące działalności kantorowej. Sposób dokonywania potwierdzenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę wartości dewizowych lub krajowych środków płatniczych. Działalność ta wymaga wpisu do rejestru działalności kantorowej prowadzonego przez Prezesa NBP. obecnie kupno i sprzedaż wartości dewizowych oraz pośrednictwo w ich kupnie i sprzedaży stanowi działalność regulowaną w rozumieniu ustawy o s. określa obecnie rozporządzenie Mini­ stra Finansów z 2007 r. Dla turystyki przyjazdowej i wyjazdowej mają znaczenie zmienione w 2004 r.t zgodnie z którym rezydenci dokonujący obrotu dewizowego z zagranicą oraz przedsiębiorcy wykonujący działalność kantorową są obowią­ zani przekazywać NBP dane w zakresie niezbędnym do sporządzenia bilansu płatniczego oraz tzw. Za takie przestępstwa nie może też być prawomocnie skazany żaden czło­ nek władz lub wspólnik osoby prawnej lub spółki osobowej.d. ale to szerokie pojęcie należy w tym wypadku rozumieć wąsko w sposób wyżej wskazany. którzy zawarli odpowiednie umowy w sprawie zwrotu podatku z podmiotami zajmującymi się tego ro­ dzaju zwrotami zawodowo. Obecnie regulują lo przepisy ustawy o podatku od towarów i usług z 2004 r. W odniesieniu do towarów obciążonych podatkiem VAT omawiany zwrot podatku jest możliwy tylko w razie spełnienia wszystkich ustawowo określo­ nych przesłanek. Oprócz już przedstawionej kwestii osób uprawnionych do otrzymania zwrotu . oparte na VI Dyrektywie w sprawie VAT. że znowelizowane w 2007 r. Warto podkreślić. Zawiera ono również wzór zgłoszenia przywozu do kraju oraz wywozu za granicę tych wartości lub środków. Trzeba także wspomnieć o obowiązku wprowadzonym przez prawo dewizo­ we z 2002 r. Wymaga to zawiadomienia przez przedsiębiorcę na piśmie organu prowadzącego rejestr działalności kantorowej.do takich warunków zostały w szczególności zaliczone następujące wymagania: • zakup towarów od sprzedawców będących zarejestrowanymi podatnikami VAT. 7.5. Na podstawie ustaleń przepisów wprowadzających ustawę o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. gdy sam sprzedawca dokonuje zwrotu podatku podróżnemu. Uprzednio tego rodzaju działalność wymagała uzyskania zezwolenia. przekracza­ jących łącznie równowartość 10 tys. W tym zakresie straci­ ło moc rozporządzenie wymienionego ministra z 2002 r. W przyszłości to wyłączenie może być rozszerzone na inne towary w drodze rozporządzenia Ministra Finansów. . posiadające fachowe przygotowanie do wykonywania tych czynności. międzynarodowej pozycji inwestycyjnej. prawo dewizowe umożliwia zawieszenie wykonywania działalności kantorowej na okres do 2 lat.176 Rozdział 7 Obowiązki i ograniczenia administracyjne i finansowe związane z turystyką i rekreacją 177 potwierdzających uprawnienie do wywozu lub zezwolenia dewizowego upraw­ niającego do wywozu.. Warto zaznaczyć. wynikająca z imiennego dokumentu wystawionego przez jednego sprzedaw­ cę. • 200 zł jako minimalna łączna wartość zakupów wraz z podatkiem VAT. przy czym ten ostatni warunek nic dotyczy przy­ padku.g. W konsekwencji turyści z innych państw członkowskich UE nic otrzymu­ ją już zwrotu podatku VAT zapłaconego w Polsce przy zakupie towarów i oma­ wiane przepisy przestały oddziaływać na turystykę przyjazdową z tych państw. które w stanie nienaruszonym zostały przez nich Wywiezione w bagażu podróżnym poza obszar Wspólnoty.. określona przez rozpo­ rządzenie Ministra Finansów z 2004 r. Miejsce stałego zamieszkania ustala się przy tym na podstawie paszportu lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość.

których wzór określa załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z 2004 r. Spełnienie wszystkich wyżej wymienionych warunków nie było i nie jest prostą sprawą. których taki zwrot może dotyczyć. w sprawie dokonywania zwrotu tego podatku. Przy tym może on dokonywać zwrotu wyłącznie w odniesieniu do towarów nabytych u niego. Pomocne w roz­ strzyganiu tych wątpliwości są interpretacje podatkowe izb skarbowych i urzę­ dów skarbowych. Dokonywanie zwrotu podatku VAT podróżnym z państw trzecich wywołuje W praktyce wiele wątpliwości. Ustawa o podatku od towarów i usług przewiduje możliwość ustalenia w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw finansów publicznych maksy­ malnej wysokości wskazanej prowizji. że tylko część sprzedawców sama dokonuje zwrotu podatku VAT zagranicznym podróżnym z państw trzecich. Izba Skarbowa w Gdańsku zajęła stanowisko. jak też sytuację rynkową w obrocie towarami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT oraz przepisy UE. jak też zakresu. co następuje w trybie określonym przez rozporządzenie Ministra Finansów z 2004 r.o. od których przysługuje zwrot podatku VAT. W praktyce prowizja ta wynosi od 15% do 2 5 % i maleje wraz ze wzrostem wartości zakupionych towarów. 5 min zł w formie depozytu pieniężnego. Obecnie działa tylko jeden taki pośrednik prowadzący działal­ ność w zakresie zwrotu podatku VAT podróżnym z państw trzecich. dotyczących zwłaszcza wypełniania związanej z tym dokumentacji. wartości i stanu towarów. Np. gdyż nie jest moż­ liwe potraktowanie go jako bagażu osobistego. Generalnie minimalna łączna wartość zakupionych towarów powinna wynosić . uwzględniając sytuację gospodarczą Polski. Te ograniczenia powodują. • nie mieć zaległości podatkowych wobec budżetu państwa ani zaległości z tytułu składek na rzecz ZUS co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia. dokonane specjalnym stemplem z numcratorem na imiennym dokumencie wystawionym przez sprzedawcę towaru. we Francji nie zwraca się podatku VAT zapłaconego od nabytego alkoholu. że turyści polscy wyjeżdżający do państw członkowskich UE mieli uprzednio możliwość skorzystania z prawa do zwrotu podatku VAT zapłaconego przy zakupie różnych towarów w odwiedzanych państwach. stan obrotu towarowego z zagranicą poszczególnymi grupami towarów. w odróżnieniu od niektórych części samochodowych.vat. Sprzedawcy towarów oraz podmioty prowadzące działalność gospodarczą w postaci zwrotu podatku VAT zagranicznym podróżnym. której członkowie władz nie byli ka­ rani za przestępstwa karne skarbowe lub za przestępstwa popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Dotychczas nic było jednak potrzeby wyda­ nia takiego fakultatywnego rozporządzenia. • powiadomić w formie pisemnej właściwy urząd skarbowy o zamiarze roz­ poczęcia działalności w zakresie zwrotu podatku VAT zagranicznym po­ dróżnym. Omawiana ustawa stawia szereg warunków przedsiębiorcom zamie­ rzającym podjąć tego rodzaju działalność gospodarczą. aby towar od nich zakupiony umożliwiał zagranicznym podróżnym z państw trzecich wystąpienie o zwrot podatku VAT. zł. Aby otrzymać od mini­ stra właściwego do spraw finansów publicznych zaświadczenie stwierdzające spełnienie wszystkich tych warunków. że zwrot podatku VAT podróżnym nie obejmuje nabytego samochodu.pl. których podstawowe tezy są publikowane na stronach interne­ towych: www. gwarancji bankowych lub obligacji • Skarbu Państwa o co najmniej trzyletnim terminie wykupu. jeśli jego obroty w poprzednim roku podatkowym wyniosły powyżej 400 tys. dany podmiot powinien: być spółką z o. w którym dokonano zakupu. Sam sprzedawca może dokonywać zwrotu podatku VAT tylko wtedy. potwierdzającego na wyżej wymienionym imiennym dokumencie wywóz danego towaru poza terytorium Wspólnoty. Takie placów­ ki handlowe są oznaczone specjalnymi plakietkami informującymi. • złożyć we właściwym urzędzie skarbowym kaucję gwarancyjną w wys. • potwierdzenie przez graniczny urząd celny wywozu towaru za granicę. • zawrzeć umowy ze sprzedawcami towarów. Takie zaświadczenie jest wydawane na okres nie dłuższy niż rok. Pozostałe załączniki do tego rozporządzenia określają wzór imiennego dokumentu stano­ wiącego podstawę do dokonania zwrotu podatku VAT oraz obowiązujący wzór stempla granicznego urzędu celnego. Spełnienie wymaganych warunków przez podmiot zamierzający prowadzić omawianą dzia­ łalność gospodarczą znajduje wyraz w odpowiednim zaświadczeniu wystawia­ nym przez Ministra Finansów. • co najmniej od 12 miesięcy być zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. są uprawnieni do pobrania prowizji od zwracanej kwoty podatku. W takiej sytuacji pozostali sprzedawcy są zobowiązani do zawarcia odpowied­ niej umowy z wyspecjalizowanym podmiotem. Np. Obecnie ponad 1500 sklepów w Polsce jest sprzedawcami spełniającymi ustawowe wymagania. Warto zaznaczyć. Unormowania prawne poszczególnych państw członkowskich UE różnią się w sprawach zwrotu podatku VAT podróżnym pod niektórymi względami. lub spółką akcyjną. którego przedmiot działalności stanowi dokonywanie takiego właśnie zwrotu podatku zapłaconego przy nabyciu towarów. skoro przysługuje ono jedynie osobom fizycznym niemającym stałego miejsca zamieszkania na terytorium Wspólnoty. poprawiania stwierdzonych w niej błędów. które mogą być wywożone w bagażu osobistym po­ dróżnego poza terytorium Wspólnoty.178 • Rozdział 7 Obowiązki i ograniczenia administracyjne i finansowe związane z turystyką i rekreacją 179 wywiezienie zakupionego towaru za granicę nie później niż w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po tym. do którego to dokumentu powinien być załącznik w postaci paragonu z kasy rejestrującej sprzedawcy. Obec­ nie jednak po przyjęciu Polski do UE obywatele polscy oczywiście nie mają już prawa do zwrotu podatku VAT przy zakupach dokonywanych w innych pań­ stwach członkowskich.

Zgodnie z definicją Światowego Związku Ochrony Przyrody jest to obszar lądu i/lub morza wyznaczony celowo do ochrony i zachowania różno­ rodności biologicznej i zasobów naturalnych. a więc także osób uprawiających turystykę lub rekreację w środowisku przyrodniczym oraz organizatorów turystyki i organizatorów rekreacji. W najpełniejszym zakresie ochrona przyrody jest realizowana na obszarach chronionych. zmiana granic już istnieją- . Powołana ustawa gwarantuje wolny wstęp do lasów państwowych oraz cieków i zbiorników wodnych stanowiących własność Skarbu Państwa. Zasady ochrony przyrody Ścisłe związki przyrody z turystyką i rekreacją są dla każdego oczywiste.180 Rozdział 7 Obowiązki i ograniczenia administracyjne i finansowe związane z turystyką i rekreacją • 181 równowartość 175 euro. Przy tym rozwój turystyki i rekreacji przyczynił się do konieczności wprowadzenia administracyjnych ograniczeń w korzystaniu z przyrody w celach turystycznych i rekreacyjnych. Odnosi się to do: • dziko występujących roślin. zwierząt i grzybów objętych ochroną gatunkową. rezerwaty przyrody. w których biorą one początek. stanowiąc istotną część szerszego pojęcia ochrony środowiska. lasy państwowe. Właśnie przyroda jest zwornikiem turystyki z rekreacją. • roślin. zasoby przyrodnicze par­ ków narodowych. zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów. Szczegółowe zasa­ dy korzystania przez obywateli z tych zasobów określają odrębne przepisy. Taką wła­ śnie najcenniejszą formą ochrony obszarowej są parki narodowe. kształcące. • tworów przyrody żywej i nieożywionej oraz kopalnych szczątków roślin i zwierząt. użytki ekologiczne i zespoły przyrodniczo-krajobrazowe. prestiżowe. zdrowotne. Obecnie są w Polsce 23 parki narodowe. wody podziemne i powierzchniowe w ciekach naturalnych i w źródłach. • siedlisk przyrodniczych. zwierząt i grzybów. aby można było wystąpić o zwrot podatku VAT od towarów nabytych w danym państwie członkowskim UE i wywiezionych poza obszar celny Wspólnoty. • zadrzewień. 7. wypoczynkowe. można wskazać trzy zasady prawa ochrony przyrody: • zasadę powszechności ochrony przyrody. Podjęte w Polsce działania prawne i organizacyjne zmierzające do ochrony przyrody znalazły wyraz w ustawie o zachowaniu narodowego charakteru stra­ tegicznych zasobów naturalnych kraju z 2001 r. zwierząt lub grzybów. a także związanych z nimi dóbr kulturowych. sportowe. estetyczne. Zasadą jest nieodpłatność wszelkich form korzystania ze strategicznych zasobów naturalnych kraju w celach niekomercyjnych. tworów i skład­ ników przyrody. Zgodnie z powołaną ustawą z 2004 r. walory przyrodnicze są wykorzystywane do przyciągnięcia turystów. omówiona w punkcie 2 rozdziału 6 podręcznika. • zieleni w miastach i wsiach. Realizacja celów ochrony przyrody wymaga wprowadzenia wielu zakazów i ograniczeń zachowania się na obszarach chronionych oraz w odniesieniu do obiektów chronionych. Ochrona przyrody oznacza ochronę szczególnie cennych przyrodniczo obsza­ rów i obiektów oraz ochronę gatunkową roślin i zwierząt. jak też wody polskich obszarów mor­ skich wraz z pasmem nadbrzeżnym. Formy ochrony przyrody ustalone w omawianej ustawie dzieli się zwykle na trzy grupy: • formy ochrony obszarowej: parki narodowe. czy użytkowe. • zwierząt prowadzących wędrowny tryb życia. Utworzenie nowych parków narodowych. stanowiska dokumentacyjne. zabawo­ we. będącą dziedzictwem i bo­ gactwem narodowym. Nakłada to rozmaite obowiązki nie tylko na organy administracji rządowej i organy jedno­ stek samorządu terytorialnego. ochrona przyrody polega na zacho­ waniu. zarządzany prawnie lub innymi skutecznymi środkami. rzadkich i chronionych gatunków roślin.in. wychowawcze. Czynniki przyrodnicze spełniają wtedy bar­ dzo różne funkcje: poznawcze. osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych oraz osób fizycznych. Dotyczy to zwłaszcza rekreacji. jak i uczestników rekreacji.6. Doprowadziło to do ustalenia zasad ochrony przyrody w skali nie tylko krajo­ wej. • formy ochrony gatunkowrej: roślin. • krajobrazu. • zasadę priorytetu interesu publicznego w ochronie przyrody. w jeziorach i zbiorni­ kach wodnych o ciągłym dopływie wody. Zgodnie z omawianą ustawą dbałość o przyrodę. a także w celu zachęcenia do uprawiania rekreacji. w kanałach. Są one two­ rzone w drodze rozporządzenia Rady Ministrów. • formy ochrony obiektowej: pomniki przyrody. W konsekwencji ochrona przyrody jest obowiązkiem każdego. Stanowią one własność Skarbu Państwa i w zasadzie nie podlegają przekształceniom własnościowym. Zaliczyła ona do strategicznych zasobów naturalnych Polski m. W świetle ustaleń ustawy o ochronie przyrody z 2004 r. Właśnie te tzw. ale także międzynarodowej. jest obowiązkiem organów administracji publicznej. oraz ustawa o lasach z 1991 r. siedlisk zagrożonych wyginięciem. zwierząt i grzybów. Ta­ kie przepisy zawiera w szczególności ustawa o ochronie przyrody z 2004 r. parki krajobrazowe. inne jednostki orga­ nizacyjne i osoby fizyczne prowadzące działalność wpływającą na przyrodę. Toteż prawo ochrony przyrody stanowi dział prawa ochrony środowiska. • zasadę planowości ochrony przyrody. ale także na osoby prawne. Różne cechy i elementy środowiska naturalnego stanowią przedmiot zaintere­ sowania zarówno turystów. obszary chronionego krajobrazu i obszary Natura 2000.

czyli dodatkowa strefa ochronna określona w celu zabezpieczenia przed zagrożeniami zewnętrznymi wynikającymi z działalności człowieka.in. na­ ukowej. oraz wymieniło 13 dalszych parków narodowych. Ustawowo zostało przesądzone. odróżnia się 9 rodzajów rezerwatów przyrody: leśny. stepowy. Pobrane oplaiy za wstęp są przeznaczone na tworzenie i utrzymanie infrastruktury turystycznej i edukacyjnej parku narodowego oraz ochronę przy­ rody. Turysta musi przy tym liczyć się z koniecznością uiszczenia opłaty za wstęp do parku narodowego lub na niektóre jego obszary oraz za udostępnienie parku narodowego lub niektórych jego obszarów. wydmowy lub skalny). emerytom.182 Rozdział 7 Obowiązki i ograniczenia administracyjne i finansowe związane z turystyką i rekreacją 183 cych. że część wpływów z tego tytułu w wyso­ kości 15% przeznacza się na dofinansowanie działalności GOPR oraz TOPR. a także ustala miej­ sca i obszary udostępniane dla celów turystycznych i rekreacyjnych. określiło 8 parków narodowych. Wiążą się . słonoroślowy (halofilny). a także siedliska roślin. ostoje i siedliska przyrodnicze. grzybów i zwierząt oraz twory i składniki przyrody nieożywionej. Ustawa o ochronie przyrody przewiduje obowiązek sporządzenia i realizacji dla każdego parku narodowego planu jego ochrony na okres 20 lat. W praktyce rezerwaty są tworzone na stosunkowo niewielkich obszarach. naukowymi. identyfikuje zagrożenia dla przyrody parku narodowego.in. Jest on też upoważniony do wydawania za­ rządzeń określających sposoby korzystania z obszarów parku narodowego w celach m. Każdy rezerwat przyrody powinien mieć obecnie plan ochrony sporządzony na 20 lat. zakłócania ciszy. Rozporządzenie to odróżnia typy i podtypy rezerwatów ze względu na dominujący przedmiot ochrony (np. Na obszarach graniczących z parkiem naro­ dowym jest wyznaczana otulina parku narodowego. czynnej i krajobrazowej. kulturowy­ mi lub walorami krajobrazowymi. zakaz bi­ wakowania. w któ­ rych takie opłaty pobiera się za wstęp na niektóre ich obszary. Dla turysty oznacza to w szczególności obowiązek poruszania się wyłącz­ nie po szlakach wyznaczonych przez dyrektora parku narodowego. wyróż­ niające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi. dydaktycznej. czy organiza­ cji imprez rekreacyjno-sportowych bez zgody dyrektora parku narodowego. Przy tym z punktu widzenia turystów ma znaczenie ustawowe zwolnienie od tej opłaty dzieci do lat 7 oraz zniżka 5 0 % przyznana przez oma- wiana ustawę uczniom. Dyrektor parku narodowego zarządza państwową jednostką budżetową. rencistom i osobom niepełno­ sprawnym. co ogranicza masową turystykę i rekreację na obszarach parków narodowych. Taki plan m.in. określa sposoby eliminacji lub ograniczenia tych zagrożeń. Na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 2005 r. kulturowymi i eduka­ cyjnymi liczący nie mniej niż 1000 ha. udostępnianie parku narodowego do celów rekreacyjnych. naukowymi. Ponadto dyrektorowi parku naro­ dowego przysługują uprawnienia w zakresie ścigania naruszeń prawa w spra­ wach z zakresu ochrony przyrody. zwłaszcza że w praktyce pobierane opłaty za wstęp są znacznie niższe. Rozporządzenie Ministra Środowi­ ska z 2005 r. wodny. faunistyczny. Ustawa o ochronie przyrody ograniczyła wysokość opłaty za jednorazowy wstęp do parku narodowego do kwoty 6 zł. wskazuje obszary ochrony ścisłej. jaką w świetle prawa jest taki park. studentom. Park narodowy działa na podstawie statutu nadanego w drodze zarządzenia przez ministra właściwego do spraw środowi­ ska. Wskazany minister sprawuje nadzór nad parkami narodowymi. gospodarczej oraz turystycznej. społecznymi. Taki obs2ar chroniony obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym. Wobec jednak niskiej inflacji w Polsce turyści nie muszą się obawiać wzrostu tej maksymalnej opłaty. florystyczny. palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz źródeł światła o otwartym płomieniu poza miejscami wyznaczonymi. Na mocy ustaleń omawianej ustawy dyrektor parku narodowego reprezentuje Skarb Państwa w stosunkach cywilnoprawnych w zakresie za­ rządzanego mienia danego parku. torfowiskowy. Ta ostatnia nie może pozostawać w sprzeczności z funkcjami podstawowymi. Do zadań tej służby ustawa o ochronie przyrody zalicza m. na którym ochronie podlega cała przy­ roda oraz walory krajobrazowe. Park narodowy obejmuje obszar chroniony wyróżniający się szczególnymi wartościami przyrodniczymi. W rezultacie za wstęp na inne obszary w tych 13 parkach narodowych oraz do niewymienionych w powołanym rozporządzeniu 2 parków: Kampinoskiego i Ojcowskiego nie pobiera się opłat. przyrody nieożywionej i krajobrazowy. do których za wstęp obligatoryjnie są pobierane opłaty. jakimi są funkcja przy­ rodnicza i naukowa. ekosystemy. działających na terenie danego parku narodowego. zaliczanych do Służby Parku Narodowego. a do wykonywania czynności tego rodzaju może on upoważnić funkcjonariuszy Straży Parku. Drugą co do znaczenia formą ochrony obszarowej są rezerwaty przyrody. Jednak w razie zmiany granic rezerwatu przy­ rody lub celów jego ochrony bądź zamierzonej likwidacji odpowiednie rozpo­ rządzenie wojewody może być wydane tylko za zgodą ministra właściwego do spraw ochrony środowiska i po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady ochrony przyrody. turystycznych i rekreacyjnych. turystycznych i sportowych. Plan ochro­ ny jest wyrazem funkcji spełnianych przez parki narodowe: ochronnej. bądź likwidacja parku narodowego w razie bezpowrotnej utraty wartości przyrodniczych i kulturowych jego obszaru wymaga uzgodnień z właściwymi miejscowo organami uchwałodawczymi jednostek samorządu terytorialnego oraz zaopiniowania przez zainteresowane organizacje pozarządowe. W odróżnieniu od parku narodowego przepi­ sy prawne nic stawiają dla rezerwatu przyrody żadnych wymagań co do wielko­ ści tego rodzaju obszaru chronionego. jak też zakaz niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin i grzybów. Taki plan ustanawia wojewoda w drodze rozporządzenia. Utworzenie tego rodzaju formy ochrony przyrody następuje w drodze rozporządzenia wojewody wydanego bez ko­ nieczności uzgodnień lub opinii. grzybów lub krajobrazów) oraz ze względu na główny typ ekosystemu (np. która może być waloryzowana.

umyśl­ nego płoszenia ich i niepokojenia) dotyczące wszystkich. niszczenia siedlisk i ostoi zwierząt. zwierząt i grzybów oraz ich siedlisk. identyfikuje zagrożenia dla przyrody parku krajobrazowego. Spośród innych form ochrony przyrody dla turystyki poznawczej znaczenie ma ochrona gatunkowa roślin. Dla turystyki może mieć w szczególności znaczenie zakaz organizowania rajdów motorowych i samochodowych oraz zakaz używania łodzi motorowych i innego rodzaju sprzętu motorowego na otwartych zbiorni­ kach wodnych. siedlisk gatunków roślin i zwie­ rząt. dolina Rospudy. Takie parki są w Polsce tworzone od drugiej połowy lat siedem­ dziesiątych XX w. Taki park obejmuje obszar chroniony ze względu na wartości przyrodnicze. W rezultacie sieć obszarów Natura 2000 obejmuje obszary szczególnej ochrony ptaków oraz specjalne obszary ochrony siedliskowej. które najczęściej są obszarami już chronionymi w innych formach ochrony przyrody. Z kolei działalność w dziedzinie turystyki i rekreacji powinna uwzględniać swoje oddziaływanie na obszary Natura 2000. czy znacząco wpłynąć negatywnie na gatunki. historyczne i kulturowe oraz walory krajobrazowe w celu zachowania i popula­ ryzacji tych wartości w warunkach zrównoważonego rozwoju. zakazy obowiązujące na danym obszarze chronionego krajobrazu lub jego części. określa sposoby eliminacji lub ograniczenia tych zagrożeń oraz wyznacza obszary udostępniane do celów edukacyjnych. Takie rozporządzenie określa m. W drodze rozporządzeń ministra właściwego do spraw środowiska zostały określone gatunki roślin. obszary Natura 2000. Jest to problematyka niezmiernie ważna i złożona. Ochrona ta jest realizowa­ na przede wszystkim w miejscach występowania gatunków roślin. filmowa- . Jest to nowa forma ochrony przyrody wprowadzona przez omawianą ustawę w związku z członkostwem Polski w UE i koniecznością wdrożenia tzw. to taki obszar może być wyznaczony przez radę gminy w drodze uchwały. Do zadań dyrektora parku krajobrazowego omawiana ustawa zalicza w szczególności organizowanie działalności edukacyjnej. zakazy właściwe dla danego parku kra­ jobrazowego lub jego części. grzybów i zwierząt objętych ochroną gatunkową. Taki plan ustanowiony przez wojewodę w drodze rozporządzenia m. w tym oczywiście również turystów i uczestników rekreacji. która jest wyraźnie zaznaczona w ustawowej definicji obszaru chronionego kra­ jobrazu. Bezpowrotna utrata możliwości zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem może być powodem likwidacji tej formy ochrony przyrody. a jeśli organ ten nie wyznaczy obszaru chronionego krajobrazu.184 Rozdział 7 Obowiązki i ograniczenia administracyjne i finansowe związane z turystyką i rekreacją 185 z tym skutki prawne analogiczne do wyżej omówionych w odniesieniu do planu ochrony parku narodowego. co wynika z funkcji turystyczno-rekreaeyjnej.in. wartościowych ze względu na moż­ liwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub peł­ nioną funkcją korytarzy ekologicznych. Dotyczy to terenów chronionych ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach. Zakres tych zakazów nie może wykraczać poza ustalenia w tym zakresie dokonane w ustawie o ochronie przyrody. Tego rodzaju obszary są wyznaczane w drodze rozporządzenia wojewody. określonych w ustawie o ochronie przyrody. ale ma charakter łagodniejszy. Organ ten ustala stawki tego rodzaju opłat.in. Spełniają one obok funkcji ochronnej bardzo istotną funkcję edukacyjną. Generalnie reżim prawny tej formy ochrony przyrody jest zbliżony do parku krajobrazowego. wybrane spośród zakazów ustalonych przez ustawę o ochronie przyrody. wynikające z potrzeb ochrony tego obszaru. bądź ostoi.in. dla których ochrony zo­ stał wyznaczony obszar Natura 2000. Turystów dotyczy w szczególności zakaz wwożenia z zagranicy i wywożenia poza granicę RP roślin. Szczególną formą ochrony quasi-obszarowej są w takich sytuacjach strefy ochrony ustalane w celu ochrony ostoi i stanowisk roślin lub grzybów objętych ochroną gatunkową. miejsc rozrodu i regularnego przebywania zwie­ rząt objętych ochroną gatunkową. ale z ustawowym ich ograniczeniem do kwoty 6 zł za jednorazowy wstęp do rezerwatu. Kolejną formę ochrony obszarowej stanowią tzw. Trzecią co do znaczenia formą ochrony obszarowej są parki krajobrazowe. że zgodnie z ustaleniami ustawy o ochronie przy­ rody zabronione jest podejmowanie działań mogących w znaczący sposób po­ gorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz. dyrek­ tywy ptasiej z 1979 r. Obowiązujące prawo wymaga dla parku krajobrazowego sporządzenia i re­ alizacji planu ochrony na okres 20 lat. Wprowadzenie takiej ochrony musi pociągać za sobą licz­ ne ograniczenia i zakazy (np. czy zakaz fotografowania. Akt ten powinien określać m. zwierząt i grzybów. turystycznych i rekre­ acyjnych. zwierząt i grzybów objęte lego rodzaju ochroną. Wojewoda jest upoważniony do wprowadzenia w drodze rozporządzenia opłat za wstęp na obszar rezerwatu przyrody. Obecnie utworzenie tego rodzaju formy ochrony przyrody następuje w drodze rozpo­ rządzenia właściwego wojewody. po uzgodnieniu z właściwą miejscowo radą gminy. Zgodnie z defini­ cją parku krajobrazowego na jego terenie przewiduje się rozwój form turystyki poznawczej. Takim właśnie obszarem jest np. oraz tzw. a także zachowanie różnorodności gatunkowej i genetycznej. turystycznej i rekre­ acyjnej. zakaz wybierania jaj. dyrektywy siedliskowej z 1992 r. w tym dotyczące przestrzegania zakazanych za­ chowań w rezerwacie przyrody. Omawiana ustawa przesądzi­ ła przeznaczenie tych opłat na cele ochrony przyrody. kierując się potrzebą ochrony przyrody. Dla tury­ styki i rekreacji ma znaczenie. Czwartą co do znaczenia formą ochrony obszarowej są obszary chronionego krajobrazu. W odróżnieniu od parku narodowego działania w nich po­ dejmowane nie są bezwzględnie podporządkowane ochronie przyrody. zakaz zrywania i niszczenia siedlisk i ostoi roślin oraz grzybów. zwierząt i grzybów zagrożonych wyginięciem i ma na celu zapewnienie przetrwania i właściwego stanu ochrony dziko występujących roślin.

Ta forma ochrony przyrody odnosi się do przyrody nieożywionej w postaci miejsc niewyodrębniających się na po­ wierzchni lub możliwych do wyodrębnienia o wskazanych cechach. ruchu pojazdów. . niszczenia lub uszkadzania drzew i innych roślin. narciarski lub jazda konna wierzchem poza wyznaczonymi do tego szlakami. w tym miejsca ich sezonowego przebywania lub rozrodu. używania łodzi motorowych. prowadzenia żeglugi pasażerskiej. Taki fragment krajobrazu może być jednocześnie parkiem kulturowym w rozumieniu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Z kolei w parku krajobrazowym wykroczeniem jest złamanie zakazu organizowania rajdów motorowych i samochodowych. pływania.jarów. zakłócania ciszy. Tego rodzaju czyny są zagrożone karą aresztu lub grzywny. wodospadów. jak zwłaszcza dotyczące polowania. torfowiska. użytki ekologiczne. eksploracja jaskiń lub zbiorników wodnych poza miejscami do tego wyznaczonymi. palenia ognisk. Przewiduje ona odpowiedzialność za wy­ kroczenie w postaci takich zachowań w parku narodowym lub rezerwacie przy­ rody. skarpy. jak też używania łodzi motorowych na otwartych zbiornikach wodnych. wywierzysk. jeśli może to powodować ich płosze­ nie lub niepokojenie. jest przestępstwem i podlega karze pozbawienia wolności do lat 5. Powoduje to ograniczenia w działalności gospodarczej podejmowanej na tych terenach. Natomiast pracownicy Służby Parków Krajobrazowych są uprawnieni tylko do legitymowania osób naruszających przepisy o ochronie przyrody. czy używania motolotni i lotni. ruch pieszy. co znajduje zastosowanie również do turystów i uczestników rekreacji. czy samo zakłó­ canie ciszy. naukowej. Naturalne zbiorniki wodne. jaskinie lub schroniska podskalne wraz z namuliskami oraz fragmenty eksplo­ atowanych i nieczynnych wyrobisk powierzchniowych i podziemnych mogą być uznane za stanowiska dokumentacyjne. jak np. Stanowi­ skiem dokumentacyjnym może też być miejsce występowania kopalnych szcząt­ ków roślin lub zwierząt. stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin i zwierząt. co sprzyja ograni­ czeniu negatywnych skutków działalności człowieka dla przyrody. rowerowy. Omawiana ustawa wprowadziła przepisy karne dotyczące naruszenia wymie­ nionych zakazów lub ograniczeń zachowań. mogą być uznane za tzw. a także inne pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej. całkowitego rozpadu. Dla rozwoju turystyki poznawczej istotne znaczenie mają również formy ochrony obiektowej w postaci wprowadzenia tzw. drzewa pomnikowego podlega ochronie na podstawie omawianej ustawy aż do samoistnego. Ważne zaś ze względów naukowych i dydaktycznych miejsca występowania formacji geologicznych. Może to prowadzić do uznania za pomniki przyrody starych i wyjątkowo wielkich drzew. Natomiast przewożenie przez granicę bez zezwolenia lub wbrew jego warun­ kom albo bez świadectwa fitosanitarnego roślin lub zwierząt z gatunków podle­ gających ograniczeniom na podstawie prawa UE. W celu zachowania i właściwego wykorzystania oraz odnawiania zasobów przyrody i jej składników ustawa o ochronie przyrody przewiduje wprowadzanie licznych ograniczeń i zakazów na obszarach poddanych ochronie. uprawiania sportów wodnych i motorowych. a nawet obserwacji takich zwierząt. jaskiń i innych pojedynczych tworów przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupisk o szczególnej wartości przyrodniczej. że­ glowania.in. Od­ rębna forma ochrony przyrody występuje w razie uznania za zespół przyrodni­ czo-krajobrazowy fragmentów krajobrazu naturalnego i kulturowego. do nakładania i ściągania grzywny w drodze mandatu karnego za wykroczenia przeciwko przepisom z zakresu ochrony przyrody. Zgodnie z ustaleniami ustawy o ochronie przyrody egzekwowaniem wskaza­ nych zakazów i ograniczeń w parkach narodowych zajmuje Służba Parków Narodowych. wspinaczka. kamieńce. kulturowej. palenie ognisk lub wyrobów tytoniowych. wydmy. Z punktu widzenia możliwości rozwoju różnych form turystyki poznawczej oraz aktywnej na obszarach chronionych szczególne znaczenie mają lakie zakazy i ograniczenia. Przy tym pracownicy będący funkcjonariu­ szami Straży Parku są uprawnieni m. Pracownicy tej służby przy wykonywaniu czynności służbowych korzystają z ochrony prawnej przewidzianej w przepisach prawa karnego dla funkcjonariuszy publicznych. nagromadzeń skamieniałości lub tworów mineralnych. oczka wodne. ochrony indywidualnej w drodze rozporządzenia wojewody lub uchwały rady gminy. Specjalne tablice informujące o obowiązujących ograniczeniach i zakazach z zakresu ochrony przyrody są umieszczane na obrzeżach obszarów poddanych ochronie. wędkowania i rybołówstwa. tzw. głazów narzutowych. ale uciążliwości z tym związane dla przedsiębiorców działających w dziedzinie turystyki lub rekreacji ocenia się jako mniej dotkliwe niż w przypadku innych przedsiębiorców. źródeł. historycznej lub krajobrazowej. i podlegać ochro­ nie ze względów kulturowych. bagna. Takie tablice przyczyniają się do wzrostu świadomości ekologicznej turystów i uczestników rekreacji. gdy wojewoda nie ustanowił danej formy ochrony przyrody.186 Rozdział 7 Obowiązki i ograniczenia administracyjne i finansowe związane z turystyką i rekreacją 187 nia. biwakowanie poza miejscami wyznaczonymi. Przy tym pomnik przyrody w postaci tzw. Powinni o tym pamiętać turyści polscy wyjeżdżający za granicę i cudzoziemcy przyjeżdżający do Polski. starorzecza. Wykroczeniami są także umyślne naruszenia zakazów wprowadzonych w odniesieniu do innych form ochrony przyrody. a w razie odmowy okazania dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości muszą zwracać się do policji lub innych właściwych organów o usta­ lenie tożsamości danej osoby. zasługu­ jących na ochronę ze względu na ich walory widokowe lub estetyczne. skałek. bądź ma­ jących indywidualne cechy wyróżniające. przy drogach i miejscach wyznaczonych do zwiedzania lub na obiek­ tach służących ochronie przyrody.

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. historyczną lub kulturalną i z tego powodu wymagają­ cych ochrony prawnej. obiekty techniki. dokumentujące ważne zdarzenia z najnowszej historii Polski. stare rowery czy samochody. Pojęcie dobro kultury nie występuje w ustawie o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r„ która posługuje się węższym terminem „zabytek". obiektami odnowionymi choćby nawet w zupełnie innym stylu niż pierwotny czy też całkowitymi ruinami. określając jego granice. mieszczą się rozmaite budowle. budowanym przy okazji kolejnych wizyt Jana Pawła II w Polsce. Wymaga to wprowadzenia ograniczeń administracyjnych w zakresie dostępu do zabytków oraz możliwości ich oglądania i zwiedzania. czy relikty działalności gospodarczej. przedstawia­ jących wartość muzealną. obrazy. zbiorów przedmiotów zgromadzonych i uporządkowa­ nych według koncepcji osób. Natomiast w grupie . Wzgórze Staro­ miejskie. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami definiuje pojęcie za­ bytku archeologicznego. odwołuje się do rozumienia zabytków jako świadectw minionej epoki lub zdarzenia. cmentarzyska. zabytków żyjących od ruin. odbudowany Zamek Królewski w Warszawie. instrumenty mu­ zyczne. Porozumienie Okrągłego Stołu w 1989 r. religijnej lub artystycznej. które tworzyły te kolekcje. stare kopalnie itp. zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce oraz historyczny zespół architektonicz­ no-urbanistyczny w Lublinie. Kraków jako zespół budowlany o wyjątkowej wartości architektonicznej. Te niewątpliwie znaczące pamiątki. obiektami zaniedbanymi z powodu upływu czasu lub zdarzeń żywiołowych. będący tym wytworem. pomniki historii. Taki charakter ma np.. wytwory sztuki ludowej itp. Od wieków dążenie do poznania kultury własnego narodu oraz kultur innych nacji stanowi źródło motywacji działań wielu ludzi. 7. jak również jako niematerialne formy kultury (np. ich części lub zespołów nieruchomości o cechach wyżej wskazanych. W rozumieniu tej ustawy zabytkiem jest nieruchomość lub rzecz ruchoma. za pomnik historii został uznany Kanał Augustowski. Zabytki są na różne sposoby klasyfikowane. Nie wyklucza to objęcia ustawową ochroną także dóbr niematerialnych. Do tej pierwszej grupy obejmującej rzeczy ruchome. czy nadanie takiego charakteru ołtarzom papieskim. Dyskusyjne jest uznanie za zabytek okrągłego stołu. monety. autograf dzieła Mikołaja Kopernika „O obrotach ciał niebieskich" prze­ chowywany w Bibliotece Jagiellońskiej oraz archiwum getta warszawskiego. wchodzące w skład dziedzictwa kulturowego obywateli RP. placu. grodziska. Fryderyka Chopina w War­ szawie.188 Rozdział 7 Obowiązki i ograniczenia administracyjne i finansowe związane z turystyką i rekreacją zabytków nieruchomych. jak też kopalnia soli w Wieliczce. Omawiana ustawa bowiem dopuszcza poddanie ochronie prawnej również nazw geograficznych. czy mamy do czynienia z zabytkami w całości zachowanymi. złożoną z nawarstwień kulturowych i znajdujących się w nich wytworów bądź ich śladów albo zabytek ruchomy. przy którym podpisano tzw. ślady osadnictwa w Biskupinie. Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może przedstawić Komitetowi Dziedzictwa Światowego wniosek o wpis pomnika historii na „Listę dziedzictwa światowego" w celu objęcia danego pomnika ochroną na podstawie Konwencji w sprawie ochrony światowego dziedzictwa kulturalnego i naturalnego z 1972 r. jak np. ulicy lub jednostki osadniczej. parki. Na liście tej znajduje się m. mające znaczenie ogólnoświatowe. Zasady ochrony zabytków Zaspokajanie intelektualnych i emocjonalnych potrzeb poznawczych jest jednym z głównych celów podróży. Wyjątkowe miejsce wśród tych zabytków mają tzw. Z czasem mogą być one wpisane do rejestru zabytków. Natomiast nie ma znaczenia z punktu widzenia ochrony prawnej odróżnianie tzw. Zakres bowiem tej ochrony jest taki sam nieza­ leżnie od tego. cmentarze. ich części lub zespoły. kurhany. ich części lub zespoły rzeczy ru­ chomych o cechach wyżej wskazanych (np. odnosi się też pojęcie kolekcji. Z punktu widzenia prawnego znaczenie ma odróżnienie zabytków ruchomych i nieruchomych.in. Naturalna jest więc konieczność ochrony dóbr kultury rozumia­ nych szeroko zarówno jako materialne przedmioty mające znaczenie dla dzie­ dzictwa i rozwoju kulturalnego. Zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami Prezydent RP może uznać za pomnik historii zabytek nieruchomy wpisany do rejestru zabytków lub park kulturowy o szczególnej wartości dla kultury. Następuje to w drodze rozporządzenia Prezy­ denta RP wydanego na wniosek ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. obejmujący Wzgórze Zamkowe. na którą są wpisywane ruchome zabytki o charakterze archiwalnym i bibliotecznym. liczącej ponad 64 tys.). arty­ styczną łub naukową. obrzędy i obyczaje przodków). jak i historycznych lub tradycyjnych nazw obiektu budowlanego. stanowią obecnie raczej dobra kuitury współczesnej. zespoły klasztorne bernardynów i brygidek oraz okoliczne ulice.7. ogrody. Pojęcie to jest ograniczone przedmiotowo do rzeczy czyli przedmiotów materialnych. tradycyjne tańce. przez który rozumie się zabytek nieruchomy będący powierzchniową. co trudno pogodzić z powszechnie ro­ zumianym sensem zabytków jako dóbr powstałych w przeszłości. Podobne znaczenie ma prowadzona przez UNESCO lista „Pamięć świata". obiektów w postaci nieruchomo­ ści. tj. muzyka. zostały na tej liście umieszczone rękopisy dzieł i listów Chopina znajdujące się w Bibliotece Narodowej oraz w muzeum przy Towarzystwie im. ale mogą to być także obiekty współczesne. Ta ustawowa definicja obejmuje np. podziemną lub podwodną pozostałością egzystencji i działal­ ności człowieka. a w 2007 r. podania ludowe. będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stanowiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia. których zachowanie leży w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną. W 1999 r.

podlegają uzgodnieniu z wo­ jewódzkim konserwatorem zabytków. • utworzenie parku kulturowego na podstawie uchwały rady gminy po za­ sięgnięciu opinii wojewódzkiego konserwatora zabytków. Na wniosek wskazanego ministra taki krajowy program uchwala Rada Ministrów na okres 4 lat. Takie działanie wskazanego organu wymaga uzgodnienia z woje­ wódzkim konserwatorem zabytków. Wzór tego rodzaju znaku określa rozporzą­ dzenie Ministra Kultury z 2004 r.in. aby zagospodarowanie na cele użytkowe tego rodzaju zabytku wpisanego do rejestru (np. Zabytki nieruchome są nagminnie niszczone w szczególności przez rozmaite napisy dokonywane przez młodocianych uczestników wycieczek. Jeśli gmina posiada gminny program opieki nad zabytkami. Zryczałtowane kary pieniężne wymierzane w trybie administracyjnym mogą ograniczyć niszczenie i niewłaściwe korzystanie z zabytków. że dany zabytek podlega ochronie. jak też podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków dla potrzeb turystycznych. Wszystkie wymienione ewidencje zabytków są więc ze sobą po­ wiązane. Jedynie tło tych regulacji stanowi problematyka udostępniania zabytków w celach poznawczych i turystycznych. że ustawa ta zobowiązuje właściciela lub posiadacza zabytku m. Częściowo da się to wytłumaczyć zagrożeniami. Indywidu- alne wyjazdy turystyczne również mają często na celu właśnie obejrzenie zabyt­ ków znajdujących się na [rasie przejazdu lub w miejscowości docelowej. co następuje w trybie wyżej omówionym.190 Rozdział 7 Obowiązki i ograniczenia administracyjne i finansowe związane z turystyką i rekreacją 191 Omawiana ustawa przewiduje cztery formy ochrony zabytków: • wpis do rejestru zabytków. do zapewnienia warunków prowadzenia prac konserwatorskich. Szczególne obo­ wiązki w tym zakresie powinny być w drodze ustawowej nałożone na organiza­ torów turystyki oraz przewodników turystycznych i pilotów wycieczek. zwłaszcza nieruchomych. którego decyzja jest podstawą wpisu i podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym. W celu stworzenia na szczeblu centralnym warunków niezbędnych do reali­ zacji ochrony zabytków i opieki nad zabytkami minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego opracowuje krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. powiaty i województwa. Przy tym projekty i zmiany takiego planu. zahamowanie procesów degradacji zabytków i doprowadzenie do poprawy stanu ich zachowania. Właśnie ten organ prowadzi wojewódzką ewidencje zabytków w formie kart ewidencyjnych zabytków znajdujących się na terenie województwa. powiatowe i gminne uchwalają odpowiednio sejmiki województw. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ustala zakres takich uzgodnień dokonywanych przez właściciela lub posiadacza danego zabytku oraz wymaganą dokumentację konserwatorską. rozszerzającą zadania gminy w tym zakresie. gdyż z reguły trudno je wyegzekwować. Przepisy karne nie wystarczą w tym zakresie. Należy wprowadzić nowe regulacje prawne dotyczące odpowiedzialności po­ rządkowej organizatorów turystyki oraz organizatorów wycieczek szkol­ nych. Nie­ stety tak nie jest. Zbiór tych kart znajdujących się w wojewódzkich ewi­ dencjach zabytków tworzy na szczeblu centralnym krajową ewidencję zabytków. co ma na celu ochronę krajobrazu kulturowego i zachowanie wyróżniających się krajobra­ zowo terenów z zabytkami nieruchomymi charakterystycznymi dla lokalnej tradycji budowlanej i osadniczej. Natomiast wójt (bur­ mistrz. . Właśnie te zagrożenia ze strony turystów przemawiają za koniecznością włączenia samych turystów oraz organizatorów turystyki do stworzonego systemu ochrony i opieki nad zabytkami. co jest nową formą ochrony zabytków. w celu świadczenia usług hotelarskich) następowało w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwato­ rem zabytków. prowadzoną przez Generalnego Konserwatora Zabytków. podobnie jak planu zagospodarowania przestrzennego województwa. Należy wskazać. Ochrona zabytków nieruchomych wymaga. Omawiana ustawa powinna za wzo­ rem poprzednio obowiązującej ustawy uznać zabytki za bogactwo narodowe oraz zobowiązywać wszystkich obywateli do działań ochronnych i opiekuń­ czych w stosunku do zabytków.in. wyeksponowanie poszczególnych zabytków oraz walorów krajobrazu kulturowego. jak również takich robót w otoczeniu zabytku. prowadzonego przez wojewódzkiego konserwa­ tora zabytków. Dla ochrony zabytków mają znaczenie przepisy omawianej ustawy upoważ­ niające starostę do umieszczania na zabytkach nieruchomych wpisanych do reje­ stru odpowiednich znaków informujących o tym. • ustalenie ochrony w miejscowym planie zagospodarowania przestrzen­ nego. prezydent miasta) prowadzi gminną ewidencję zabytków w formie kart adresowych zabytków nieruchomych z terenu gminu. to jego ustalenia są uwzględniane we wspo­ mnianym studium uwarunkowań oraz w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Ewidencja zabytków jest podstawą do sporządzania programów opieki nad zabytkami przez gminy. Dla rozwoju turystyki poznawczej jest to niezmiernie istotne. kładzie nacisk na ich ochronę realizowaną przez organy administracji publicznej oraz na zindywidualizowaną opiekę nad każdym zabytkiem sprawowaną przez jego właściciela lub posiadacza. rady powiatów oraz rady gmin. nad którymi często nawet nie próbują zapanować ich opiekunowie. gdyż możliwość oglądania zabytków sianowi klasyczny punkt programu większości imprez turystycznych. jakie turystyka poznawcza stanowi dla zabyt­ ków. a zasady ich prowadzenia określa rozpoi^ądzenie Ministra Kultury z 2(XM r. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Realizacja tych programów ma na celu m. restauratorskich i robót budow­ lanych przy zabytku. • uznanie za pomnik historii. Ponadto omawiana ustawa określa działania wymagające pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. objętych wojewódzką ewi­ dencją zabytków. co obejmuje w szcze­ gólności prowadzenie prac konserwatorskich i restauratorskich oraz robót bu­ dowlanych przy zabytku. Analogiczne pro­ gramy wojewódzkie.

ale również osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobo­ wości prawnej. Zwykle są to duże miasta.. Ten ostatni organ jest właściwy w sprawach o wydanie czasowego pozwolenia na wywóz zabytku za granicę. jednostka samorządu terytorialnego lub inna jednostka organizacyjna. że nie ulegnie on zniszczeniu lub uszko­ dzeniu i zostanie przywieziony do Polski przed upływem ważności pozwolenia. Mogą (ym być zaintere­ sowani turyści będący archeologami-amatorami.in. Tylko materiały biblioteczne powstałe bez wątpliwości po wskazanej wyżej dacie nie wymagają do wywozu za granicę takiego zaświadczenia. W zakresie swoich zadań społeczni opieku­ nowie zabytków współdziałają z wymienionymi organami administracji pu­ blicznej. Taki opiekun jest ustanawiany na wniosek wojewódzkiego konserwa­ tora zabytków przez starostę. oznakowania miejsca jego znalezienia oraz niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie wojewódzkie­ go konserwatora zabytków albo wójta (burmistrza. informowa­ nie o wartościach i treściach gromadzonych zbiorów. podejmujących działania związane z zachowaniem war­ tości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają­ cych wiedzę o zabytkach. Zgodnie z tą ustawą warunkiem wywozu zabytku na stale za granicę jest to. ustala zasady finansowania opieki nad zabytkami. przypadkowo znalezio­ nymi albo pozyskanymi stanowią własność Skarbu Państwa. Dla turystyki przyjazdowej i wyjazdowej szczególne znaczenie mają przepisy ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami dotyczące wywozu zabyt­ ków za granicę. artystyczną lub naukową i zara­ zem znaczną wartość materialną. Odpowiedni wniosek w tej sprawie jest składany za pośrednictwem wojewódzkiego konserwatora zabytków. aby wywiezienie nie spowodowało uszczerbku dla dzie­ dzictwa kulturowego. że na mocy uslalcń omawianej ustawy wszelkie przedmio­ ty będące zabytkami archeologicznymi odkrytymi. znalazca może wówczas otrzymać nagrodę pieniężną do 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Zasady organizacji muzeów oraz udostępniania ich zbiorów zwiedzającym określa ustawa o muzeach z 1996 r. jak też wydaje zaświadczenia stwierdzające. w którym są świadczone usługi hotelarskie. określają warunki przyznawania przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz przez wojewódzkiego konserwatora zabytków dotacji celowych na dofinansowanie prac konserwatorskich. Do dni i godzin otwarcia muzeów muszą być dosto­ sowywane programy wycieczek. Zgodnie z ustaleniami oma­ wianej ustawy takiego pozwolenia nie wymagają m. Generalnie taki wywóz nie jest już ustawowo zakazany. Wielu turystów jako jeden z celów pobytu w jakimś mieście stawia zobaczenie jego najważniejszych zbiorów mu­ zealnych. Pozwolenie na stały wywóz zabytku za granicę wydaje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Jeśli znaleziony zabytek arche­ ologiczny posiada znaczną wartość historyczną.. ciąży obowiązek zabezpieczenia tego przedmiotu. działający przez Generalnego Konserwatora Zabytków. będąca właścicielem lub posiadaczem takiego zabytku bądź posiadająca go w trwałym zarządzie. której celem jest gromadzenie i trwała ochrona dóbr naturalnego i kulturalnego dziedzictwa ludzkości o charakterze materialnym i niematerialnym. jest dowodem liberalizacji w tym zakresie.8. że określone przedmioty nie wymagają pozwolenia na wywóz za granicę. ale muzea są nieraz również w małych miastach. Obecnie jest zasa­ dą obowiązek uzyskania stosownego zaświadczenia w stosunku do wszystkich zabytkowych przedmiotów wywożonych za granicę bez pozwolenia na wywóz. Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. jak również dzieła twórców żyjących. Dla ochrony zabytków i opieki nad nimi ma znaczenie funkcja społecznych opiekunów zabytków. Na znalazcy przedmiotu o cechach zabytku archeologicznego. Społeczny opiekun zabytków jest uprawniony do pouczania osób naruszających przepisy o ochronie zabytków i opiece nad za­ bytkami. Przy tym wskazane zadania mogą wykonywać nie tylko osoby fizycz­ ne. a nawet na wsi. restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru. co wynika z dostosowania prawa pol­ skiego do standardów UE. zmieniona w 2007 r. Jednak w razie istnienia wątpliwości w tym zakresie odpowiednie zaświadczenie wyda­ je w tej sytuacji Dyrektor Biblioteki Narodowej. zabytki niewpisanc do rejestru zabytków mające nie więcej niż 55 lat.192 Rozdział 7 Obowiązki i ogranoenia administracyjne i finansowe związane z turystyką i rekreacją 193 Trzeba podkreślić. Toteż regulacje prawne działalności muzeów to dla turystyki sprawy o zasadniczym znaczeniu. upowszechnianie podsta- . materiały biblioteczne powstałe po 31 grudnia 1948 r. którym niekiedy może być turysta. 7. Zasady udostępniania muzealiów Turystyka poznawcza często oznacza zwiedzanie różnych muzeów w po­ szczególnych miejscowościach. Tylko w razie spełnienia wymienionych ustawowych obowiązków takiej osobie przy­ sługuje prawo do nagrody od Skarbu Państwa. O tego ro­ dzaju dotację z budżetu państwa może ubiegać się osoba fizyczna. Wywóz czasowy zaś jest uwarunkowany stanem zachowa­ nia zabytku oraz daniem rękojmi. W rozumieniu tej ustawy muzeum to jednostka organizacyjna nienastawiona na osiąganie zysku. prezydenta miasta). to zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury z 2004 r. Osobom zasłużonym w sprawowaniu ochrony zabytków i opieki nad nimi jest przyznawana odznaka „Za opiekę nad zabytkami" w trybie określonym przez rozporządzenie Ministra Kultury z 2004 r. który prowadzi listę społecznych opiekunów za­ bytków i wydaje im legitymacje. Przepisy tej ustawy zmienione w 2006 r. Może to dotyczyć wpisanego do rejestru zabytków obiektu hotelarskiego lub innego obiektu. Obo­ wiązująca ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z 2003 r. Przepisy wykonawcze w oma­ wianych sprawach są zawarte w rozporządzeniu Ministra Kultury z 2004 r.

czy Muzeum . uniwersyteckim. kształtowanie wrażliwości poznawczej i estetycznej oraz umożliwianie korzystania ze zgroma­ dzonych zbiorów.Kaszubski Park Etnograficzny we Wdzydzach Kiszewskich. urządza­ nie wystaw stałych i czasowych. samorządowe (utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego lub przez nie przejęte. Każde muzeum działa na podstawie statutu nadanego przez organ lub pod­ miot będący założycielem danego muzeum. Takiej radzie mogą również być powierzone uprawnienia przysługujące w muzeach rejestrowanych innym organom administracji rządowej lub organom jednostek samorządu terytorialnego. związanej z realizacją celów muzeum. jednostki samorządu terytorialne­ go. Państwowe Muzeum na Majdanku w Lublinie). zapewnianie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji. Muzeum Narodowe w Warszawie. Przy ministrze właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego działa Rada do Spraw Muzeów jako organ opiniodawczo-doradczy tego ministra. ustawy o muzeach przewiduje ona nadawanie nowo tworzonym muzeom statu­ tu muzeum w organizacji. Nie podlegają temu wpisowi tzw. który sprawu­ je nadzór nad wypełnianiem przez muzeum jego powinności wobec zbiorów i społeczeństwa. co ma podkreślać ich znaczenie dla kultury narodowej. • prywatne (wszystkie pozostałe). muzea mogą być tworzone przez mi­ nistrów i kierowników urzędów centralnych. ma prawo używania tej nazwy oraz korzysta ze szczególnej ochrony i pomocy finansowej państwa. Wskazany minister w drodze administracyjnej wyraża zgodę na wpis muzeum do wymienionego rejestru dla potwierdzenia wysokiego poziomu merytorycznej działalności danego muzeum i znaczenia jego zbiorów. Muzeum Pałac w Wilanowie. Po zmianach w 2007 r. pro­ wadzonego w formie księgi inwentarzowej. zabezpieczanie i konserwację. Przy tym jeśli w danym muzeum działa rada powier­ nicza. Statut może przewidywać prowa­ dzenie przez muzeum działalności gospodarczej w celu finansowania działalno­ ści statutowej. ocenia działalność muzeum oraz opiniuje przedłożony przez dyrektora roczny plan działalności. Muzealia muszą być zinwentaryzowane. np. ale organ lub podmiot będący założycielem danego muzeum może wprowadzić brak odpłatności za wstęp. osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.194 Rozdział 7 Obowiązki i ograniczenia administracyjne i finansowe związane z turystyką i rekreacją działalność polegającą na oferowaniu do sprzedaży zabytków. Ogólny zaś nadzór nad wszystkimi muze­ ami sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa naro­ dowego. katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbio­ rów. działalność wydawniczą i edukacyjną. co obecnie odnosi się tylko do wystaw stałych. ale bezpośredni dostęp do nich drogą elektroniczną jest bezpłatny. Wymienione cele muzea realizują zwłaszcza przez gromadze­ nie zabytków. Przysługuje mu też prawo pierwokupu zabytków na aukcjach po cenie wylicytowanej oraz prawo pierwszeństwa zakupu od podmiotów prowadzących • . udostęp­ nianie zbiorów do celów edukacyjnych i naukowych. Muzea państwo­ we i rejestrowane muzea samorządowe mają od 2007 r. Wizerunki muzealiów rów­ nież mogą być utrwalone i przechowywane na informatycznych nośnikach da­ nych. Zgodnie z analizowaną ustawą wstęp do muzeów jest zasadniczo odpłatny. Muzeum pobiera opłaty za udostępnianie wizerunków muzealiów w tej postaci. jak i depozyty. czy teatralnym) regulaminu przez podmiot. który sta­ nowi dobro narodowe. Rzeczy ruchome i nieruchomości będące własnością muzeum i wpisane do inwentarza muzealiów tworzą zbiór określany mianem „muzealia". Nadzór ten w odniesieniu do muzeów rejestrowanych bezpośrednio podległych temu ministrowi może on powierzyć radzie powierniczej. objętych wykazem ustalonym w drodze rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2001 r. Pań­ stwowe Muzeum na Majdanku oraz Muzeum Stutthof W Sztutowie. to nie powołuje się już rady muzeum. które są ewidencjonowane w odrębnej księdze depozytów. który takie muzeum utworzył. Inny podział muzeów może być dokonany z punktu widzenia wpisania ich do Państwowego Rejestru Muzeów lub nieobjęcia tym rejestrem prowadzonym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Kwestia ta ma bezpośrednie znaczenie dla turystyki poznaw- wowych wartości historii. osoby fizyczne. Nowością jest nadawanie muzeom nicposiadającym osobowości prawnej (np. co ma ułatwiać ich funkcjonowanie do czasu zakoń­ czenia organizowania. Takie muzeum reje­ strowane jest objęte specjalnym wykazem muzeów rejestrowanych. Przy muzeach państwowych i samorządowych omawiana ustawa przewiduje działanie rady muzeum jako organu opiniodawczo-doradczego. Ustawowo bezpłatny jest tylko wstęp do państwo­ wych muzeów martyrologicznych. Szersze pojęcie „zbiory" obejmuje zarówno muzealia. nauki i kultury polskiej oraz światowej. w dni wolne od opłat ma przyczy­ nić się do zwiększenia wpływów z biletów wstępu do muzeów państwowych i samorządowych. nieraz bardzo atrakcyjne. Wprowadzona zasada odpłatności za wstęp na wystawy czasowe. Ewidencjonowa­ nie może być prowadzone w formie elektronicznej. prawo używania okrą­ głej pieczęci z wizerunkiem orła i nazwą muzeum w otoku. Wykaz ten obejmuje Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu. Muzeum Wsi Lubelskiej. Zarówno wysokość opłat za wstęp. Zgodnie z ustawą o muzeach z 1996 r. Muzeum Tatrzańskie w Za­ kopanem. depozyty. W konsekwencji muzea można podzielić na: • państwowe (utworzone przez organy administracji rządowej np. Tylko rzeczy będące własnością danego muzeum wpisuje się do inwentarza muzealiów. W każdym muzeum ze wstępem płatnym musi być ustalony jeden dzień w tygodniu z wej­ ściem nieodpłatnym. odpowiednie ich przechowywanie. Muzeum Zamkowe w Malborku. jak też dzień bez opłat i ewentualne zwolnienie z opłat ustala dyrektor danego muzeum.

. ale trudno określić. ostatnio kilka razy w 2007 r. • Mauzoleum Walki i Męczeństwa w Treblince. • Pomnik Męczeństwa na Majdanku. na których są położone: • Pomnik Męczeństwa w Oświęcimiu. realizowany w postaci zadania z zakresu administracji pu­ blicznej. ratyfikowanych umowach międzynarodowych oraz aktach pra­ wa wspólnotowego. na­ uczycielom.. Tereny te. Zgodnie z ustaleniami tej ustawy Pomnikami Zagłady są tereny. wskazane ulgi i zwolnie­ nia przysługują też obywatelom państw członkowskich UE oraz Szwajcarii. Odwiedzający mogą wtedy korzystać z infrastruktury gastronomicznej i hotelarskiej znajdują­ cej się poza strefą ochronną Pomników Zagłady. Taka strefa ochronna to pas gruntu o szerokości nie większej niż 100 m od granic Pomnika Zagłady. którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów pań­ stwowych.. W muzeach państwowych oznaczonym kategoriom osób przysługuje opłata ulgowa (m. prawo zamówień pu­ blicznych z 2004 r.in. • Muzeum Gross-Rosen w Rogoźnicy. Kodeks cywilny nazywa te podmioty .. Powyższe ustalenia dotyczące ulg i zwolnień w opłatach za wstęp do muzeów państwowych. prawo lotnicze z 2002 r. kodeks morski z 2001 r. któ­ ry był już wielokrotnie zmieniany..196 Rozdział 7 czej. ustawa o kredycie konsumenckim z 2001 r. prawo przewozowe z 1984 r. Wynika to z rozporządzenia Rady Ministrów z 1997 r. który ma szanse na uchwalenie w perspektywie kilku lat. budowy obiektów budowlanych. mają duże znaczenie dla rozwoju turystyki poznawczej. Isiandii. Polskie prawo cywilne jest oparte na czterech podstawowych zasadach: za­ sadzie równości i ochrony podmiotów prawa.2. • Były Obóz Zagłady w Bełżcu.1. Powołana ustawa wprowadziła ochronę wymienionych Pomników Zagłady jako cel publiczny.. które są położone na tere­ nach byłych hitlerowskich obozów zagłady. Wspomniane ograniczenia oznaczają m. zasadzie ochrony własności oraz innych praw majątkowych i niemajątkowych. Ta ochrona polega na tworzeniu stref ochronnych Pomników Zagłady oraz wprowadzeniu na obszarze Pomników Zagłady i ich stref ochronnych szczególnych zasad odbywania zgromadzeń. Podmioty prawa cywilnego Podmiotami prawa cywilnego są ludzie oraz jednostki organizacyjne uznane przez prawo za mające osobowość prawną. uczniom. uczestnikom studiów doktoranckich. ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 2002 r. czy zauważalnie wpłynie na zainteresowanie turystów wystawami czasowymi muzeów.. studentom. Większość z nich jest bliżej omówiona w dalszych partiach podręcznika. prawo bankowe z 1997 r. 8.. Liechtensteinu i Norwegii. Źródła prawa cywilnego Podstawowym źródłem prawa cywilnego jest kodeks cywilny z 1964 r... Normy prawa cywilnego są też zawarte w wielu in­ nych ustawach. zakaz wykonywania działalności gastronomicznej i hotelarskiej także w strefach ochronnych. określającego grupy osób. Odrębnej regulacji ustawowej podlegają te muzea.in. Takimi ustawami szczególnymi są np. podobnie jak ustawowy obowiązek ustanowienia w każdym muzeum jednego dnia w tygodniu wolnego od opłat za wstęp na wystawy stałe.. jak też wywłaszczania nieruchomości. czy prawo telekomunikacyjne z 2004 r. • Muzeum Martyrologiczne .. ustawa o podpisie elektronicznym z 2001 r. Po zmianie tego rozporządzenia w 2006 r. zasadzie autonomii woli (ozna­ czającej w szczególności swobodę kontraktową) oraz zasadzie odpowiedzialno­ ści odszkodowawczej za skutki podejmowanych działań i zaniechań (opartej na dwóch obowiązkach o charakterze ogólnym: dotrzymywania umów oraz napra­ wienia wyrządzonej szkody). • Muzeum „Stutthof' w Sztutowie.. ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów z 2000 r. podlegają regulacjom ustawy o ochronie terenów byłych hitlerowskich obozów zagłady z 1999 r. emerytom i rencistom oraz osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami) lub zwolnienie z niej (np. Wymienione ustawy mają większy lub mniejszy związek z turystyką i rekreacją. zwane Pomnikami Za­ głady. kodeks spółek han­ dlowych z 2000 r. ustawa o usługach turystycznych z 1997 r. prowadzenia działalności gospo­ darczej. Rozpoczęte zostały pracy nad nowym kodeksem cywilnym. • Muzeum Byłego Obozu Zagłady w Sobiborze. Ten uzasadniony w pełni zakaz wynika z wyjątkowego charakteru tych miejsc. tymczasowych takich obiektów i urzą­ dzeń budowlanych.Obóz w Chełmnie nad Nerem. ROZDZIAŁ Podstawy prawa cywilnego 8. dzieciom do lat siedmiu). ustawa o elektronicznych instrumentach płatniczych z 2002 r.

Natomiast pożytki cywilne to docho­ dy. którym przepisy szczególne przyznają osobo­ wość prawną. Każda osoba prawna działa przez swoje organy (dyrektora. nazwisko. Przedmiot stosunków cywilnoprawnych Przedmiotem stosunków cywilnoprawnych są w szczególności rzeczy. którą jest rzecz ruchoma potrzebna do korzystania z innej rzeczy zgodnie z jej przeznaczeniem. Tę zdolność ograniczoną mają małoletni..c. Odróżnia się pożytki naturalne oraz cywilne. Tym samym ustawowo został pozytywnie rozstrzygnięty problem istnienia tzw. Ustawa ta w sposób szczególny traktuje zwierzęta jako istoty żyjące. Zarówno osoby fizyczne. że przepisy k. Oczywiście omawiana zdolność w wypadku osób prawnych i niepełnych osób prawnych nie obejmuje praw i obowiązków rodzinnych oraz innych doty­ czących jedynie ludzi. stanowiące normalny dochód z rzeczy zgodnie z zasadami prawidłowego gospodarowania (np. tajemnica korespondencji). jako że zgodnie z kodeksem spółek handlowych z 2000 r. banki państwowe. papiery wartościowe (np. k. by część składowa nie była własnością innej osoby. stowarzyszenia. Ich wartość majątkowa lub jej brak nie ma zna­ czenia. Rzecz główna i jej przynależność (np. Do tej ostatniej kate­ gorii należy Skarb Państwa. Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt z 1997 r.o. Osoby do lat 13 oraz osoby całkowicie ubezwłasnowolnione nie mają zdolności do czynności praw­ nych. którzy ukończyli 13 lat. Podstawowy podział rzeczy jest dokonywany na rzeczy ruchome (tzw. ru­ chomości) i nieruchome (tzw. Muszą być one wyodrębnione z przyrody. czynsz najmu). komandytowe i komandytowoakcyjne). Te pierwsze to płody rzeczy oraz inne odłączone od niej części składowe. jeżeli według prawa stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. spółki z o. Czym innym jest zdolność do czynności prawnych. Ta kodeksowa definicja konsumenta jest w istocie bliska określeniu „klient" stosowanemu przez ustawę w usługach turystycznych z 1997 r. uważają obecnie za konsumenta osobę fizycz­ ną dokonującą czynności prawnej niezwiązancj bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. zwierzęta domowe i hodowlane. które w świetle prawa nie są rzeczami (kopaliny. wynalazki). firma czyli nazwa.) w sposób prze­ widziany w ustawie i opartym na niej statucie. stosuje się odpowiednio przepisy o osobach praw­ nych. Są to samo­ dzielne podmioty stosunków cywilnoprawnych. Tak jest np.3. Trzeba dodać. Od tak rozumianej części składowej trzeba odróżnić przynależność. 8. niepełnych (ułomnych) osób prawnych.c. gdyż mogą być podmiotami praw i obowiązków z zakresu prawa cywilnego. naukowe. szkoły wyższe. pod którą działa przedsiębiorca. że do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi. gminy i inne jednostki samorządu terytorialnego. nieruchomości). cie­ cze i gazy inne niż kopaliny. Częścią składową rzeczy jest to wszystko. W zasadzie osobowość prawna jest uzyskiwana z chwilą wpisu do właściwego rejestru. jakie rzecz przynosi na podstawie stosunku prawnego (np. Wszystkie inne rzeczy to ruchomości. jak również żyjące w stanie wolnym). wizerunek. taka spółka może we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Tym rejestrem jest z reguły Krajowy Rejestr Sądowy. zarząd itp. Po zmianie w 2003 r. To połączenie musi mieć charakter trwały. pozywać i być pozywana oraz prowadzi przedsiębiorstwo pod własną firmą. zapasowe kolo samochodu) muszą przy tym pozostawać w faktycznym związku i stanowić własność jednej osoby. Pełną zdolność do czynności prawnych uzyskuje się z chwilą uzyskania pełnoletności. jak i osoby prawne oraz niepełne osoby prawne mają tzw. Kodeks cywilny rozumie przez takie . Pożytkami rzeczy są przynoszone przez nią dochody. oraz rozmaite dobra niematerialne. co nie może być od niej odłączo­ ne bez uszkodzenia lub istotnej zmiany całości bądź przedmiotu odłączonego. Mogą to być przedmioty w stanie pierwotnym lub przetworzonym. zwierzę nic jest rzeczą. tj.198 Rozdział 8 Podstawy prawa cywilnego 199 odpowiednio osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Szczególnym przedmiotem stosunku cywilnoprawnego może być przedsię­ biorstwo w znaczeniu przedmiotowym. W razie ich niewypłacalności odpowie­ dzialność subsydiarną ponoszą ich członkowie (wspólnicy). Spośród innych podziałów rzeczy istotne znaczenie ma zwłaszcza odróżnienie rzeczy podziclnych i niepodzielnych oraz rzeczy oznaczonych co do gatunku i oznaczonych co do tożsamości. literackie. PAN. zdolne do odczu­ wania cierpienia i wymaga dla nich ze strony ludzi zapewnienia poszanowania. dobra inte­ lektualne (np. co do kół samochodu. fundacje oraz szereg in­ nych jednostek organizacyjnych. Inny niż rzeczy przedmiot stosunków cywilnoprawnych stanowią takie przedmioty materialne. Pod tym pojęciem kodeks cywilny rozumie tylko przedmioty materialne. obliga­ cje i akcje) oraz pieniądz jako miernik wartości (a nie w postaci określonych znaków pieniężnych). Natomiast zdolność do czynności prawnych osób prawnych nie podlega takim uwarunkowaniom. funkcjonujący od 1 stycznia 2001 r. spółki akcyjne. Każdy człowiek ma tę zdolność od chwili urodze­ nia. Do tych ostatnich kodeks cywil­ ny zalicza grunty oraz budynki trwale z gruntem związane i części takich bu­ dynków. Znajduje to odpowiednie zasto­ sowanie do niepełnych osób prawnych. Takimi podmiotami są w szcze­ gólności spółki osobowe (jawne. zdolność prawną. Do tych ostatnich należą różne postacie energii. Warunkiem jest. przedsiębiorstwa państwowe. ochrony i opieki. spół­ dzielnie. W wypadku ludzi zdolność ta zależy od wieku oraz ewentualnego całkowitego lub częścio­ wego ubezwłasnowolnienia na podstawie orzeczenia sądu. zdolność do nabywa­ nia praw i obowiązków cywilnoprawnych przez własne działania. którym ustawa przyznaje zdolność prawną. oraz osoby pełnoletnie ubezwłasnowolnione częściowo. dobra osobiste (np. przewiduje. partnerskie. owoce).

• konsensualnych (prawie wszystkie umowy) i realnych (np.200 Rozdział 8 Podstawy prawa cywilnego 201 przedsiębiorstwo /organizowany zespół składników niematerialnych i mate­ rialnych przeznaczony do prowadzenia działalności gospodarczej. a nie dla celów dowodowych. Również forma czynności prawnej może być w zasadzie dowolna (pisem­ na. Takie wady oświadczenia woli. który zawsze jest związany z określonym podmio­ tem. odstępne. np. które składa się z co naj­ mniej jednego oświadczenia woli. W wąskim zna­ czeniu to ogół aktywów należących do danego podmiotu. Nieważna jest leż czynność prawna sprzeczna z normami imperatywnymi lub zasadami współżycia społecznego bądź dokonana z zamiarem obejścia prawa.c. nie­ ważność względna). wierzytelności. przebaczenie). majątkowe prawa autorskie. obciążających. Natomiast w szerokim znaczeniu majątek obejmuje nic tylko ogół aktywów. zmiany lub ustania stosunku prawnego. data pewna). Natomiast wady w postaci błędu. • zobowiązujących (do określonego świadczenia) i rozporządzających (tj. licencje i zezwolenia. tzw. forma pisemna z urzędowym poświadczeniem podpisu (przez notariusza albo przez organ gminy lub bank w miejscowościach. w postaci elektronicznej. Do za­ chowania zwykłej formy pisemnej czynności prawnej wystarcza złożenie wła­ snoręcznego podpisu na dokumencie obejmującym treść oświadczenia woli. w których nic ma notariusza). środki pieniężne. Jednak w oznaczonych sytu­ acjach jest wymagana jedna z form szczególnych: zwykła forma pisemna (wymagana np. zadatek. wskazane rozumienie mienia może odnosić się do oznaczonej kategorii podmiotów. czy odpowiednich zachowań wyrażających w sposób dorozumiany wolę określonej osoby). które dostatecznie ujawnia wolę danego podmiotu dokonania czynności prawnej. bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu. przyrzeczenie publiczne) i dwustronnych (umów). gesty i inne zachowania wyrażające zamiar spowo­ dowania określonych skutków prawnych. nazwę przedsiębiorstwa. ustna. jego księgi i dokumenty dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej.4. mienie spółdzielcze czy też prywatne. Należy zwrócić uwagę na dwa znaczenia pojęcia „majątek". mienie państwowe. podmiotowo istotne (powodujące z woli stron określone skutki prawne. Przy tym umowa o świadczenie niemożliwe jest nieważna z mocy prawa. Warunkiem jest jednak. Czym innym jest pojęcie mienia. akt notarialny (np. w razie sprzedaży nieruchomości). Niekiedy oprócz oświad­ czenia woli czynność prawna musi zawierać jeszcze inne elementy. warunek czy termin) oraz nie­ istotne (ich pominięcie powoduje zastosowanie odpowiednich norm prawnych lub zwyczajów). testament. Treść czynności prawnej może być w zasadzie dowolnie ukształtowana. poczynając od niewystąpienia określonych skutków czynności prawnej. ograniczających lub znoszących prawo pod­ miotowe). przenoszących. zasad współżycia społecznego i ustalonych zwyczajów. aż do rygoru nieważności czynności prawnej. mienie komunalne. forma pisemna z urzę­ dowym poświadczeniem daty (po poświadczeniu przez notariusza jest to tzw. tajemnice przedsiębiorstwa. Kodeks cywilny obecnie przewiduje. poprzez oznaczone utrudnienia dowodowe w procesie (niedopuszczalność dowodu ze świadków ani dowodu z przesłuchania stron na fakt dokonania czyn­ ności). umowa prze­ chowania). każda czynność prawna wywołuje nie tylko skutki w niej wyrażone lecz także wynikające z obowiązujących przepisów prawnych. kara umowna. W odróżnieniu od majątku. Niedochowanie wymaganej formy szczególnej powoduje różne konsekwen­ cje. Ten ostatni skutek wystę­ puje w razie niezachowania wymaganej przez prawo formy aktu notarialnego. Znaczenie tych bardzo specyficznych. Czynności prawne Czynnością prawną jest takie zdarzenie prawne. Mo­ gą to być określone słowa. Zgodnie z definicją kodeksową mieniem jest własność i inne prawa majątkowe.tylko w sytuacji zastrzeżenia tej formy przez ustawę pod rygorem nieważności. a w odniesieniu do zwykłej formy pisemnej .Wy­ różnia się w niej składniki przedmiotowo istotne (decydujące o typie danej czynności). koncesje. . Zgodnie z kodeksem cywilnym oświadczeniem woli jest każde zachowanie się. Ważność czynności prawnej jest uzależniona od sianu ludzkiej psychiki oraz wiedzy. techniczno-prawnych terminów określa ustawa o podpisie elek­ tronicznym z 2001 r. Zgodnie z k. Przy tym oświadczenia woli należy odróżnić od oświadczeń wiedzy (np.in. podstępu lub groźby stwarzają możliwość uchylenia się od skutków prawnych określonego oświadczenia woli (tzw. ale i ogół pasywów (obo­ wiązków) określonego podmiotu. zmierzającego do wywołania skutków praw­ nych w postaci powstania. wy­ danie rzeczy czy wpis do księgi wieczystej. 8. jak np. aby taka postać elektroniczna oświadczenia woli była opatrzona tzw. do udzielenia pełnomocnictwa ogólnego). zawiadomienie o wadach fizycznych rze­ czy) oraz od przejawów uczuć (np. Pojęcie lo obejmuje m. jak np. Spośród wielu podziałów czynności prawnych szczególne znaczenie ma od­ różnienie czynności prawnych: • jednostronnych (np. własność nieruchomości lub ruchomo­ ści. jak brak świadomości lub swobody oraz pozorność powodują bezwzględną nieważność danego oświadczenie woli. że oświadczenie woli złożone w postaci elektronicznej może być równoważne z oświadczeniem woli w formie pisem­ nej.

Dopiero nowelizacja k. listów intencyjnych przy rozpoczynaniu negocjacji. cenniki i inne informacje. jeśli okre­ ślono w niej termin przyjęcia lub nieodwoływalny charakter danej oferty. gdy nie zostanie przyjęta niezwłocznie. Obecnie przepisy kodeksowe przewidują. W in­ nych przypadkach oferta przestaje wiązać z upływem czasu potrzebnego w zwy­ kłym toku czynności do otrzymania odpowiedzi wysłanej bez nieuzasadnionego opóźnienia. poczytuje się za przyjęcie oferty. Jednakże w takich stosunkach oferta nic może być odwołana. w drodze negocjacji. • zasadach i sposobach utrwalania. że wszelkie ogłoszenia. Przy tym w stosunkach między przed­ siębiorcami omawiane wymagania kodeksowe mogą nie być stosowane.5. jeśli strony tak postanowią. ale z uwzględnieniem zastrzeżeń zawar­ tych w odpowiedzi na nią. gdyż dodane w 2003 r. skierowane do ogółu lub do poszczególnych osób. gdy oferent . Tylko w stosunkach między przedsiębiorcami oferta może być odwołana przed zawarciem umowy. Ponadto zmienione uregulowania kodeksowe przewidują. . reklamy. Przepisy kodeksowe do niedawna nie regulowały skutków prawnych podpisania listu intencyjnego.c. Trzeba jednak podkreślić. uważa się w razie wątpliwości nie za ofertę. Jeżeli taki ter­ min nie był oznaczony przez oferenta. to oferta złożona w obecności drugiej strony albo za pomocą środka bezpośredniego porozumiewania się na odległość (np. gdy nic doszło do zawarcia umowy. regulujące te zagadnienia po licznych zmianach przewidują cztery takie tryby zawierania umów: ofertowy. że strona. z którym pozostaje w stałych stosunkach go­ spodarczych. Od przedsiębiorcy składającego ofertę w takiej postaci k. zabezpieczania i udostępniania przez przed­ siębiorcę drugiej stronie treści zawieranej umowy. która rozpoczęła lub prowadziła negocjacje z naruszeniem dobrych obyczajów. Jeśli strony prowadzące negocjacje nie uzgodnią innych ustaleń. telefonu) przestaje wiązać. z 2003 r. Sposoby zawierania umów Umowy mogą być zawierane różnymi sposobami.c. że zasadą jest. aby oświadczenie o odwołaniu zosta­ ło złożone drugiej stronie przed wysłaniem przez nią oświadczenia o przyjęciu oferty. W tej szczególnej sytuacji strony wiąże umowa o treści określonej w ofercie. Taka stanowcza propozycja zawarcia umowy musi określać przynajmniej jej przedmiotowo istotne postanowienia. Przepisy k. Inaczej jest tylko w stosunkach między przedsiębiorcami. • skutkach prawnych potwierdzenia przez drugą stronę otrzymania oferty. wymaga. aukcji albo przetargu. Należy też podkreślić. aby przed zawarciem umo­ wy poinformował drugą stronę w sposób jednoznaczny i zrozumiały o: • czynnościach technicznych składających się na procedurę zawarcia umowy. gdy świadczenia mają mieć dużą wartość. Tego rodzaju list wyraża dążenie stron do zawarcia określonej umowy. Negocjacje (zwane dawniej rokowaniami) są procesem stopniowego uzgad­ niania treści umowy. w których umowa może być zawarta. Zgodnie bowiem z ustaleniem kodeksowym przyjęcie oferty dokonane z zastrzeżeniem zmiany lub uzupełnienia jej treści poczytuje się za nową ofertę. Szczególnym wyjątkiem od tej zasady jest zmodyfikowany przepis kodeksowy odwołujący się do ustalonego w danych stosunkach zwyczaju lub treści oferty.c. to nie doprowadzi do zawarcia umowy. które stosuje oraz o ich dostępności w postaci elektro­ nicznej. lecz za zaproszenie do zawarcia umowy. Dotyczy to umów gospodarczych o znacznej wartości i złożonym charakterze. Przez ofertę należy rozumieć oświadczenie drugiej stronie woli zawarcia umowy. określiła kryteria umożli­ wiające ocenę postępowania negocjujących partnerów w sytuacji. jak też w wypadku. które były przedmiotem negocjacji.c.przedsiębiorca niezwłocznie sprzeciwi się włączeniu zastrzeżeń do umowy. że w takiej sytuacji odpowiedź na ofertę z zastrzeżeniem zmian lub uzupełnień niezmicniających istotnie treści oferty poczytuje się za jej przyjęcie. Także orzecznictwo sądów polskich nie wypowiedziało się jednoznacznie w tych kwestiach.202 Rozdział 8 Podstawy prawa cywilnego 203 8. przepisy k. określające istotne postanowienia tej umowy. że dojście do składającego ofertę oświadczenia drugiej strony ojej przyjęciu nic jest wymagane. Warunkiem jest. je­ żeli druga strona niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie. Jest to propo­ zycja wiążąca oferenta do upływu oznaczonego w niej terminu. które jest obowiązany udostępnić dru­ giej stronie. Ten sposób zawierania umów jest wykorzystywany w od­ niesieniu do umów o skomplikowanej lub nietypowej treści. Oferta złożona w postaci elektronicznej wiąże składającego tylko wtedy. przewidują. Wówczas umowa dochodzi do skutku. Nie odnoszą się one do za­ wierania umów w drodze poczty elektronicznej i podobnych środków indywidu­ alnego porozumiewania się na odległość. W ostatnich latach moż­ na zauważyć kształtowanie się w Polsce na wzór amerykański praktyki podpi­ sywania tzw. jak też przypadku. że brak niezwłocznej odpowiedzi przedsiębiorcy na ofertę zawarcia umowy w ramach jego działal­ ności. że umowa zostanie w tym trybie za­ warta dopiero w razie dojścia przez strony do porozumienia co do wszystkich jej postanowień. to uważa się. • metodach i środkach technicznych służących wykrywaniu i korygowaniu błędów we wprowadzanych danych. iż brak odpowiedzi na złożoną ofertę nie prowadzi do zawarcia umowy. pochodzącą od oferenta. Jeśli oświadczona przez oferenta w postaci oferty wola zawarcia umowy nie zostanie w pełni zaakceptowana przez adresata oferty. • językach. Nie dotyczy to jednak oferty z wyraźnym wskaza­ niem niemożności jej przyjęcia z zastrzeżeniami. • kodeksach etycznych. jeśli druga strona w czasie właściwym przystąpi do wykonania danej umowy. które nie są skierowane do indywidualnych osób. Powyższe obowiązki informacyjne dotyczą ofeil w postaci elektronicznej.

Są lo: negocjacje z ogłoszeniem. Wyjątki wynikają z przepisów ustawowych lub z właściwości czynności prawnej. to mamy do czynienia z pełnomocnictwem. Ogłoszenie aukcji powinno określić czas. który może ją mieć ograniczoną. czyli określonej sumy pieniężnej zabezpie­ czającej roszczenia organizatora na wypadek uchybienia ze strony oferenta obowiązkowi zawarcia umowy. Przedstawicielstwo W zasadzie każdy sam dokonuje czynności prawnych.6. miejsce. Pełnomocnictwa może udzielić w zasadzie tylko osoba mająca pełną zdol­ ność do czynności prawnych. jaką druga slrona poniosła przez to. Należy podkreślić. gdy inny uczestnik aukcji (licytant) złożył ofertę korzystniejszą. gdy została wybrana inna oferta albo przetarg został zamknięty bez wybrania żadnej oferty. jeżeli strona tej umowy. Jest to sposób zawarcia umowy przy udziale wielu podmiotów jako uczestni­ ków postępowania przetargowego. przedmiot i warunki przetargu albo wska­ zywało sposób udostępnienia tych warunków Mogą one obejmować obowiązek wpłacenia wadium. to jest lo przedstawicielstwo ustawowe (np. jest obowiązana do naprawienia szkody.c. Po­ nadto w razie udostępnienia w loku negocjacji poufnych informacji drugiej stronie jest ona zobowiązana do nieujawniania i nicprzekazywania ich innym osobom oraz niewykorzystywania tych informacji dla własnych celów. Trzecim sposobem zawierania umów jest aukcja. Jego oferta przestaje wiązać. tzw. w prawie zamówień publicznych z 2004 r. Wystarcza złożenie stosownego oświadcze­ nia na piśmie. ale nie później niż z upływem roku od dnia zawarcia danej umowy. że jedna osoba (zwana przedstawicielem) dokonuje w imieniu drugiej osoby (zwanej reprezentowanym) czynności prawnej. Celem tego trybu postępowania jest stworzenie organizatorowi przetargu możliwości porównania różnych ofert i wyboru najkorzystniejszej oraz zawarcie umowy z uczestnikiem. notariusza) i podpisania umowy przez strony. że organizator oraz uczestnik zarówno przetargu. Jeśli . Poza tym warto osobno wspomnieć. Z kolei przetarg jako tryb zawierania umów został uregulowany w kodeksie cywilnym dopiero w 1996 r. aby ogłoszenie przetargu obejmowało czas. może żądać unieważnienia umowy zawartej w wy­ niku danego przetargu lub aukcji. gdyż wiąże się to z zagrożeniem interesów konsu­ mentów. zamówienie z wolnej ręki. Także oferent od chwili złożenia oferty jest obowiązany postępować zgodnie z postanowieniami ogłoszenia o przetargu oraz warunkami danego przetargu. Warunki le mogą zastrzegać obowiązek wpłacenia tzw. złożona oferta przestaje wiązać. gdyż z reguły można działać przez osobę trzecią. zagadnienia zawierania umów poza lokalem przedsię­ biorstwa oraz na odległość. która wywołuje skutki prawne bezpośrednio dla reprezentowanego. negocja­ cje bez ogłoszenia. Mogą być one zmienione lub odwołane tylko wte­ dy. Natomiast nie jesl wymagana pełna zdolność do czynności prawnych od pełnomocnika.204 Rozdział 8 Podstawy prawa cywilnego 205 a zwłaszcza bez zamiaru zawarcia umowy. Ponadto odrębnie są uregulowane przez ustawę o ochronie niektórych praw konsumentów z 2000 r. zapytanie o cenę oraz licytacja elektroniczna. Otrzymana najkorzystniejsza oferta w toku aukcji prowadzi do zawarcia umowy z chwilą tzw. 8. Jeśli to umocowanie do działania w cudzym imieniu opiera się na ustawie. rodzice działający w stosunku do dzieci pozostających pod ich władzą rodzicielską. gdy zastrzeżono to w ich treści. Jeżeli w warunkach takiego przetargu nie zastrzeżono inaczej. gdyż w przeciwnym wypadku uprawniony podmiot może żądać naprawienia szkody albo wydania uzyskanych przez drugą stronę korzyści. a nieraz występująca w postaci licytacji. że liczyła na zawarcie umowy. który zgłosił tę ofertę. przy czym może lo nastąpić w terminie 10 dni od zawarcia danej umowy i nie wymaga podania przyczyn odstąpienia ani zapłaty odstępnego. Organizator przetargu jest związany jego warunkami od chwili ich ogłoszenia. Ustawa ta przewiduje w szczególności prawo konsumenta do odstąpie­ nia od zawartej w takich warunkach umowy. jak np. mianem przetargu ustnego. wadium. kurator). dialog konkurencyjny. opiekun. udzielenia przybicia. nazywana dawniej w k. Powołana ustawa określa tryby udzielania zamówień publicznych i przewiduje dwa rodzaje przetargów (nieograniczony i ograniczony) jako podstawowe takie tryby. Oprócz kodeksowego uregulowania przetargu obowiązują również przepisy szczególne o przetargach ustalone w kilku innych ustawach. przedmiot oraz warunki aukcji albo wskazać sposób udostępnienia tych warunków. Organizator aukcji jest związany jej warunkami od chwili ich udostępnienia. ale wcale nie jest to konieczne. i określony wówczas mianem przetargu pisemnego. Uprawnienie takie wygasa z upływem miesiąca od dowiedzenia się przez osobę uprawnioną o ist­ nieniu przyczyny unieważnienia. dopuszczając w oznaczonych w tej ustawie przypadkach sześć innych sposobów zawarcia umowy o zamówienie publiczne. Organizator przetargu jest obowią­ zany niezwłocznie powiadomić na piśmie jego uczestników o wyniku przetar­ gu albo o jego zamknięciu bez dokonania wyboru. inny uczestnik lub osoba działająca w porozumieniu z nimi wpłynęła na wynik przetargu lub aukcji w sposób sprzeczny z prawem lub dobrymi obyczajami. Takie oferty są składane w formie pisemnej i podlegają bada­ niu oraz ocenie przez ogłaszającego przetarg lub powołaną przez niego komisje przetargową. Jeśli takie upoważnienie wynika z oświad­ czenia woli reprezentowanego. miejsce. Przedstawiciel­ stwo polega na tym. Kodeks cywilny wymaga. że niekiedy zdarza się również zawarcie umowy w drodze sporządzenia odpowiedniego projektu umowy przez osobę trzecią (np. jak i wyżej omówionej aukcji. Również uczestnik aukcji jest związany złożoną przez siebie ofertą. które ma charakter eliminacyjny.

7. Prokura może być udzielona kilku osobom łącznie (prokura łączna) lub oddzielnie i w każdym czasie może być odwołana. 8. Szczególna odmiana pełnomocnictwa występuje w prawic pocztowym. gdy do ważności czynności prawnej jest potrzebna szczególna forma. to każdy z nich może działać sa­ modzielnie. z wy­ jątkiem sytuacji. . Prokura nie może być przeniesio­ na. Co innego jednak może wynikać z treści pełnomocnictwa lub z treści czynności prawnej wykluczającej możliwość naruszenia interesów mo­ codawcy. co wymaga pełnomocnictwa do poszczególnej czyn­ ności. chyba że z treści pełnomocnictwa wynika obowiązek reprezentacji łącznej.c. Terminy przedawnienia są ustalone normami o charakterze imperatywnym i wszelkie umowne postanowienia skracające lub wydłużające te terminy są z mocy prawa nieważne. Nie może być ona ograniczona ze skutkiem wobec osób trzecich. Samo bowiem pełnomocnic­ two do tego nie zobowiązuje. gdy w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności czynności obsługi wykonuje jakaś osoba. czynności zwykłego zarządu (tj. co nie dotyczy tylko prokury oddziałowej. Generalnie pełnomocnik nie mo­ że być drugą stroną czynności prawnej. Przewidziany przez kodeks cywilny ogólny termin przedawnienia wynosi 10 lat. codzienny zarząd określonym majątkiem). Po wygaśnięciu umocowa­ nia pełnomocnik jest obowiązany zwrócić mocodawcy dokument pełnomoc­ nictwa. Należy również odróżnić tzw. ani jednocześnie reprezentować obu stron czyn­ ności prawnej. Prokurentem może być je­ dynie osoba fizyczna mająca pełną zdolność do czynności prawnych. W zasadzie umocowanie wygasa ze śmiercią mocodawcy lub pełnomocnika. to uważa się ją w razie wątpliwości za umocowaną do dokonywania zazwyczaj dokony­ wanych tam czynności prawnych z osobami korzystającymi z usług tego przed­ siębiorstwa. ani roszczenia procesowe czy administracyjnoprawne. ale śmierć przedsiębiorcy ani utrata przez niego zdolności do czynności prawnych nie powoduje wygaśnięcia prokury.związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Ważność takiej umowy zależy od potwierdzenia przez osobę. Dokonując czynności prawnej w charakterze prokurenta taka osoba składa własnoręczny podpis z dopiskiem wskazującym na prokurę. Natomiast nic przedawniają się prawa podmiotowe bezwzględne. Niekiedy występuje tzw. pełnomocnictwo rzekome. Innym rodzajem pełnomocnictwa jest pełnomocnictwo rodzajowe. pełno­ mocnictwo domniemane. gdyż wtedy i umocowanie dla pełnomocnika powinno być udzielone w tej samej formie. Prokura wygasa ze śmiercią prokurenta. z ustawy lub ze stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa. które obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych. forma pisemna pod rygorem nieważności jest wymagana dla pełnomocnictwa ogólnego. Nowelizacja k. w której imieniu dana umowa została zawarta. Peł­ nomocnictwo pocztowe polega na upoważnieniu do odbioru w imieniu adresata przesyłek i kwot przekazów pocztowych bądź tylko oznaczonego rodzaju prze- syłek lub kwot przekazów pocztowych albo konkretnej przesyłki lub kwoty ta­ kiego przekazu. Natomiast pełnomocnictwo do poszczególnej czyn­ ności odnosi się do indywidualnie oznaczonej czynności prawnej. Wtedy zobo­ wiązanie nabiera charakteru zobowiązania naturalnego i wierzyciel może li­ czyć jedynie na dobrowolne jego wykonanie przez dłużnika. Prokura jest pod rygorem nieważności udzie­ lana na piśmie i podlega obowiązkowemu wpisowi do rejestru przedsiębiorców. która jest ograniczona do zakresu spraw wpisanych do rejestru oddziału przedsiębiorstwa. roszczenia niemajątkowe. Czym innym jest tzw. Zgodnie z kodeksem cywilnym przedawniają się tylko roszczenia majątkowe. W wypadku przedawnienia roszczenia majątkowego dłużnik ma możliwość uchylenia się od zaspokojenia tego roszczenia. jego oddanie do czasowego korzystania oraz zbycie lub obciążenie nieruchomości. ale dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. gdy takie umocowanie wynika z treści pełnomocnictwa. Przedawnienie roszczeń Prawo wiąże różne skutki z upływem czasu.206 Rozdział 8 Podstawy prawa cywilnego 207 mocodawca ustanowi kilku pełnomocników. Sąd obecnie nie może uwzględnić z urzędu upływu terminu przedawnienia lecz dokonuje tego dopiero po zgłoszeniu zarzutu przedawnienia przez dłużnika. ale także osoba prawna. z umowy o pracę czy z umowy agencyjnej i zobowiązywać pełnomocnika do działania w imieniu osoby reprezentowanej. wprowadziła prokurę do tego kodeksu. Z zakresu prokury wyłączone jest tylko zbycie przedsiębiorstwa. podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców. prokurę czyli pełnomocnictwo handlowe udzielane dawniej tylko przez spółki handlowe na zasadach ustalonych w ko­ deksie handlowym z 1934 r. dalszych pełnomocni' ków (substytutów). której dokonuje w imieniu mocodawcy (tzw. Prokurent może jednak ustanowić pełnomocnika do poszczególnej czynności lub do pewnego rodzaju czynności. Taki stosunek wewnętrzny między pełnomocnikiem a jego mocodawcą może wyni­ kać np. który rozumie przez nią pełnomocnictwo udzielone przez przed­ siębiorcę. Pełnomocnictwa można udzielić zasadniczo w dowolnej formie. czynność z samym sobą). Pełnomocnikiem może być nie tylko osoba fizyczna. czynności prawnych oraz faktycznych obej­ mujących normalny. Każde pełno­ mocnictwo może być w każdym czasie odwołane. a jedynie upoważnia do dokonywania czynności prawnych w imieniu i na rzecz mocodawcy. które obejmuje określoną kate­ gorię czynności prawnych. które dotyczy tzw. gdy ktoś dokonu­ je czynności prawnej w cudzym imieniu bez umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu. Instytucja przedawnienia rosz­ czeń jest jednym z nich. Ponadto jak już wspomniano. w 2003 r. Pełnomocnik może ustanowić dla mocodawcy tzw.

Tylko w drodze ewentualnej zmiany k. w razie wspólności mąjątko- . Może to nastąpić w drodze umownej lub przez sąd. przyznaje posiadaczowi moż­ liwość zastosowania obrony koniecznej lub tzw. o czym zob. przyznaje każdemu ze współwłaścicie­ li prawo żądania zniesienia danej współwłasności. że w tym zamiarze ją porzuci. władający rzeczą za kogoś innego (np. wobec którego pełni rolę służebną (np. gdyż ustawodawca nie dopuszcza do umownego tworzenia innych praw tego rodzaju. to jej posiadanie jest stanem faktycznym. Własność i inne prawa rzeczowe Własność to najszersze prawo do rzeczy. nacjonalizacji). Wynika ono z domniemania prawnego zgodności posiadania ze stanem prawnym i kodeksowego zakazu samowolnego naruszania posiadania. zastępca w posiadaniu. hipotekę i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu. co do przetworzenia jej lub zużycia) oraz rozporządza­ nia rzeczą (wyzbycia się własności lub obciążenia rzeczy przez ustanowienie na niej praw przysługujących innym podmiotom prawa cywilnego). roszczenie posesoryjne przysługuje posiadaczowi przeciwko każdemu. kto nią faktycznie włada jak użytkownik. W tym ostatnim przypadku każdy ze współwłaścicieli ma określony ułamkiem udział. jeśli znalazca uczynił zadość swoim obowiązkom. długu gruntowego. Przepisy k. sposoby nabycia własności to w szczególności zasiedze­ nie. wymienia użytko­ wanie. a posiadaczem zależnym ten. umożliwiają ochronę własności poprzez system roszczeń zwa­ nych petytoryjnymi. w którym dane roszczenie stało się wymagalne. przepis kodeksowy przewi­ dujący w określonych okolicznościach dłuższe terminy przedawnienia roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym. zastawnik. Polega ono na fizycznym władztwie nad rzeczą (element fizyczny). w razie wniesienia pozwu do sądu) i wówczas termin przedawnienia jest liczony od początku. To roszczenie jest skuteczne także przeciwko właścicie­ lowi rzeczy. wśród których k. służebność. ograniczone prawa rzeczowe. kto samowolnie naruszył posia­ danie oraz na czyją korzyść to nastąpiło. Przy tym posiadaczem samoistnym jest ten. np. Wyjątkiem jest dodany w 2007 r. pozostałe wymienione prawa rzeczowe mają charakter bezwzględny i są sku- 8. a dzierżyciel może tylko zastoso­ wać obronę konieczną lub samopomoc. czy darowizny. która ma charakter samoistny. którym może rozporządzać. Tak samo jak własność. jeśli jest ona powiązana ze stosunkiem prawnym. np. Wykonywanie tego prawa jest ograniczone przez jego społeczno-gospodarcze przeznaczenie oraz przez przepisy prawne i zasady współżycia społecznego.8. połączonym z wolą władania daną rzeczą (element psychiczny). wej małżeńskiej). wywłaszczenia) i prawo karne (w razie orzeczenia przepadku rzeczy będących narzędziem lub przedmiotem przestępstwa). Nabycie i utrata prawa własności następuje w sytuacjach określonych nie tylko przez przepisy prawa cywilnego. Od posiadacza należy odróżnić dzierżyciela. z którym łączy się okre­ ślone władztwo nad cudzą rzeczą.c. jak umowa sprzedaży. przy obowiązkowej reklamacji w transporcie lub na poczcie) i oznaczony czas nie jest wliczany do terminu przedawnienia.c. zastaw. W innych określonych prawem wypadkach bieg przedaw­ nienia ulega zawieszeniu (np. albo z współwłasnością w częściach ułamkowych. Dopełniają je różne roszczenia uzupełniające przysługujące właścicielowi. Podczas gdy własność rzeczy jest stanem prawnym. Jest to prawo podmiotowe bez­ względne. powstała prawna możliwość żądania zaspokojenia roszcze­ nia. Taka współwłasność rodzi wiele proble­ mów w zarządzaniu rzeczą wspólną i k. Natomiast dla ochrony posiadania przysługuje roszczenie o przywrócenie naru­ szonego posiadania i o zaniechanie naruszeń. o zwrot pożytków. samopomocy. Właściciel może wyzbyć się własności rzeczy ruchomej przez to. najemca. Najważniejszym cywilnoprawnym sposobem nabycia własności jest jej przeniesienie na podsta­ wie tego typu umów. W oznaczonych przez prawo sytuacjach bieg przedawnienia przerywa się (np. Obejmuje on roszczenie o zwrot rzeczy (roszczenie windykacyjne) oraz roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zanie­ chanie naruszania własności w inny sposób niż przez pozbawienie właściciela faktycznego władztwa nad rzeczą (roszczenie negatoryjne). wyrażający zakres uprawnień względem rzeczy wspólnej. pobierania pożytków i podejmowania dyspozycji faktycznych dotyczą­ cych danej rzeczy. roszczenie odszko­ dowawcze.c.c. Mamy tutaj do czynienia z zasadą zamkniętej listy praw rzeczowych. bliżej punki 7 rozdziału 10 podręcznika. którym jest tzw. zamiany. pracownik placówki handlowej). kto faktycznie włada rzeczą jak właści­ ciel. Wte­ dy sumuje się okresy przed i po zawieszeniu biegu przedawnienia. Bieg przedawnienia rozpoczyna się od dnia. To tzw. roszczenia z umowy przewozu osób przedawniają się z upływem roku). Dla ochrony dzierżenia żadne roszczenia nie przysługują. zawłaszczenie rzeczy niczyjej i znalezienie. dzierżawca lub mający inne prawo. tzn.c. Natomiast przepisy szczególne ustalają krótsze ter­ miny przedawnienia (np. W odniesieniu do nieruchomości może to nastąpić przez zrzeczenie się własności w formie aktu notarialnego. Ponadto dla ochrony posiadania k. prawo administra­ cyjne (w razie Izw.208 Rozdział 8 Podstawy prawa cywilnego 209 o zapłatę odsetek) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności go­ spodarczej . które obejmuje możność korzystania z rzeczy (posiadania jej. Niekiedy własność przysługuje niepodzielnie kilku osobom. mogłoby nastąpić rozszerzenie tej listy i projektuje się dodanie tzw. ale również w przypadkach unormowa­ nych przez prawo konstytucyjne (w razie tzw. Mamy wówczas do czynienia z współwłasnością łączną. Oprócz własności do praw rzeczowych zalicza się użytkowanie wieczyste oraz tzw.c.tylko 3 lata. uży­ wania. Inne uregulowane przez k. czy o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy.

Umowy te mogą być jednostronnie zobowiązujące oraz dwustronnie zobowiązujące. w którym jeden podmiot. Szczególnie ważne znaczenie ma świadczenie odszkodowawcze.c. czyniącym zadość godnym ochrony interesom wie­ rzyciela. Nieporównanie mniejsze znaczenie mają takie źródła zobowiązań. Prawie wszystkie prawa rzeczowe mają charakter zbywalny i tylko użytkowanie oraz służebność osobi­ sta są prawami niezbywalnymi. czynsz najmu). lub ustawie szcze­ gólnej). Szczególnym źródłem stosunku zobowiązaniowego jest też umowa na rzecz osoby trzeciej. Większość wymienionych praw rzeczowych ma charakter samodziel­ ny. Natomiast świadczenia niepieniężne są często niepodzielne. Odróżnia się też świadczenia pieniężne i niepie­ niężne. Szczególną lego postacią jest nienależne świadczenie. oraz bardzo liczne przepisy pozakodeksowe zawarte w ustawach szczególnych i ich aktach wykonawczych. gdy wierzyciel może żądać całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników łącznie. Przy tym zobowiązanie z punktu widzenia wie­ rzyciela jest określane mianem wierzytelności. że wymienione podmiotowe prawa rzeczowe są uregulowane przez zespół przepisów prawnych nazywanych prawem rzeczowym w znaczeniu przedmiotowym. które charakteryzuje traktowanie przez strony wzajemnych świadczeń jako ekwiwalentnych.210 Rozdział 8 podstawy prawa cywilnego 211 teczne wobec wszystkich podmiotów prawa cywilnego. do których k. Treść zaś zobowiązania stanowią uprawnienia wierzyciela i odpowia­ dające im obowiązki dłużnika. ale często jest złożona i każda ze stron stosunku zobowiązaniowego jest zarazem wierzycielem i dłużnikiem. W zależności od charakteru zobowiązania może to być świadczenie jednorazowe. ratyfikowanych umowach międzynarodowych oraz rozporządzeniach wspólnotowych. Pojęcie zobowiązania Prawo zobowiązań jest szczególnie ważnym działem prawa cywilnego. przyrzeczenie publiczne) oraz tzw. zobowiązanie solidarne. termin.c. o czym decyduje cel danego zobowiązania. kiedy to podmiot prawa uzyskuje bez uzasadnienia praw­ nego korzyść majątkową. . bezpod­ stawne wzbogacenie. które może polegać na działaniu lub zaniechaniu. oraz kilkunastu innych ustawach. ale niekiedy celom osobistym (np. a nie jest konieczne ustalenie terminu jej zawarcia. odstępne i karę umowną. Odróżnianie poszczególnych elementów zobowiązania nie zmienia faktu. dodatkowe zastrzeżenia umowne. Warto po­ nadto dodać. a dłużnik powi­ nien to świadczenie spełnić. ustawie o księgach wieczystych i hipotece z 1982 r. zwany wierzycielem. gdyż wtedy taka osoba może bezpośrednio od dłużnika żądać spełnienia świadczenia. a dłużnik podmiotem zobowiązanym. określonego świadczenia. Zgodnie z obecnymi ustaleniami kodeksowymi wymaga to określenia co najmniej postanowień przedmiotowo istotnych umowy przyrzeczonej. Z kolei solidarność wierzycieli oznacza. Przedmiotem zobowiązania może być więcej niż jedno świadczenie i nieraz odróżnia się świadczenie główne oraz świadczenia uboczne. Może to być solidarność dłużników. 8. Najczęściej źródłami zobowiązań są umowy zarówno nazwane (regulowane w k. jak i nienazwane (wykształcone empirycznie na gruncie zasady swobo­ dy kontraktowej i nie mające ustawowej regulacji). takie. zadatek. Zgodnie z definicją kodeksową przez zobowiązanie należy rozumieć stosunek cywilno­ prawny. a ze stanowiska dłużnika . gdyż mogą być spełnione częściowo bez istotnej zmiany przedmiotu lub wartości. od kilku z nich lub każde­ go z osobna. służebność mieszkania. że jedna ze stron lub obie zobowiązują się do zawarcia innej umowy.c.dłu­ giem. zmieniają lub likwidują stosunki zobowiązaniowe. Umowy zobowiązanio­ we tworzą. Szczególnie skomplikowane jest tzw. Tc przepisy prawa rzeczowego są zawarte w księdze drugiej k. Wśród umów zobowiązaniowych wyjątkowe miejsce zajmuje umowa przedwstępna. Prawem związanym z kolei z własnością nieruchomości jest służebność gruntowa. przy czym zaspokojenie wierzyciela przez któregokolwiek dłużnika zwalnia pozostałych z obowiązku spełnienia świadczenia. Polega ona na tym. Istotny jest leż po­ dział umów w dziedzinie zobowiązań na odpłatne i nieodpłatne. czy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu miesz­ kalnego). Wśród tych ostatnich mieszczą się umowy wzajemne. tj. Dla uniknięcia nieporozumień należy ponadto podkreślić. umowne prawo odstąpienia.9. Są to prawa majątko­ we służące z reguły celom gospodarczym. Wierzyciel jest podmiotem uprawnionym. że źródłem dodatkowych praw i obowiązków stron zobowiązania mogą być tzw. Może być ona całkiem prosta. zmiany łub zniesienia stosunku cywilnoprawnego. Każda umowa jako stan faktyczny. może żądać od drugie­ go podmiotu. ciągle lub okresowe (np.c. jak jedno­ stronne czynności prawne (np. które zmierza do naprawienia wyrządzonej szkody. obejmujący zgodne oświadczenia woli stron. ale zastaw i hipoteka to prawa akcesoryjne. które służą zabezpieczeniu wie­ rzytelności i są z nimi funkcjonalnie związane. że dłużnik może spełnić całe świadczenie do rąk jednego z nich i zaspokojenie któregokolwiek z wierzycieli powoduje wygaśnięcie długu wobec pozostałych. zwanego dłużnikiem. zmierza do ustanowie­ nia. Źródła zobowiązań Zobowiązania powstają z różnych zdarzeń prawnych. Two­ rzą go przepisy księgi trzeciej k.. Przedmiotem takiego stosunku jest określone za­ chowanie się dłużnika zgodne z treścią zobowiązania. 8. że zobowiązanie stanowi jedną całość. zalicza waru­ nek. Tc pierwsze są świadczenia podzielnymi.10. gdyż w tych ostatnich dłużnik ma mniejsze obowiązki z powodu braku odpłatności.

dzięki wywieszkom w środku transportowym). nazywanych często klauzulami abuzywnymi. tzw. Są to takie ustalenia.11. Powołany przepis zawiera regułę interpretacyjną. Do niedawna wystarczało doręczenie takiego wzorca przy zawarciu. Zamiast doręczenia wzorca umowy niekiedy jest możliwe uproszczone poin­ formowanie kontrahenta o stosowanym wzorcu. która wskazuje typowe postanowienia umowne rozkładające w niepro­ porcjonalny. wzory (formularze) umów. kto stosuje wzorzec umowy w postaci elektronicznej.in. co prak­ tycznie uniemożliwiało zapoznanie się z nim drugiej strony przed zawarciem umowy. • wyłączają lub istotnie ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. niesymetryczny sposób ryzyko na strony obrotu cywilnoprawnego. które w szczególności: wyłączają lub ograniczają odpowiedzialność względem konsumenta za szko­ dy na osobie. za którą ustawa czyni kogoś odpowiedzialnym. Ponad­ to trzeba zasygnalizować występowanie jeszcze innych zdarzeń prawnych. kwalifikowane i niekwalifikowane. a przy tym druga strona mogła się z łatwością do­ wiedzieć o jego treści (np. takie. które nie są ze sobą sprzeczne. W razie zaś konfliktu między różnymi wzorcami usta­ lonymi przez przedsiębiorców. gdy posługiwanie się wzorcem w stosunkach danego rodzaju jest zwyczajowo przyjęte. Zgodnie z ustaleniami kodeksowymi w razie sprzeczności treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. lecz upo­ ważnia każdy podmiot prawa do ustalenia wzorca umowy. Szczegól­ ne regulacje o charakterze restrykcyjnym zostały wprowadzone dla wzorców stosowanych w obrocie konsumenckim. od­ mówi zawarcia umowy nie obejmującej sprzecznych postanowień wzorców. Powinno to nastąpić w taki sposób. Przykładowy katalog tego rodzaju postanowień jest za­ warty w przepisach kodeksowych. aby mogła ona wzorzec ten przechowywać i odtwarzać w zwykłym toku czynności. to w takiej sytuacji stro­ ny wiążą jedynie te postanowienia wzorców. rażąco naruszając jego interesy. czy utrata lub uszkodzenie rzeczy wniesionej przez gościa do hotelu) Podstawy prawa cywilnego 213 8. są i bez wątpienia będą czyny niedozwolone (tzw. że ustalenie to odnosi się nie tylko do przedsiębiorcy składającego ofertę w postaci elektronicznej. bieżących sprawach życia codziennego. dokonanej na podstawie kodeksowej klauzuli generalnej definiującej pojęcie niedozwolonych postanowień umownych. po­ winno się uznać za niedozwolone postanowienia umowne m. jeśli przedsiębiorca niezwłocz­ nie po otrzymaniu oferty odwołującej się do takiego różniącego się wzorca. że wzorzec umowy nic może obejmować niedozwolo­ nych postanowień umownych. ale w gospodarce planowej było to bardzo częste. Do zawarcia umowy wtedy w ogóle nie dojdzie. naka­ zującą tłumaczenie postanowień niejednoznacznych wzorca na korzyść konsu­ menta. Warto zauważyć. Zgodnie z obecnymi ustaleniami kodeksowymi warunkiem mocy wiążącej wzorca umowy jest jego doręczenie drugiej stronie przed zawarciem umowy. Dodane w 2003 r. • . delikty). Ten warunek transparentości (przejrzysto­ ści) wzorca dotyczy wszystkich wzorców umów. W razie wątpliwości powstałych przy analizie konkretnego postanowienia umo­ wy lub ustalenia wzorca umowy. co do któ­ rych istnieje swoiste domniemanie abuzywności. Wtedy bowiem zasadą jest warunek doręczenia wzorca konsumentowi. Obecnie kodeks cywilny już nie dzieli wzorców umów na normatywne. przepisy kodeksowe zobowiązały stronę posługującą się wzorcem umowy w postaci elektronicznej do udostępnienia go drugiej stro­ nie przed zawarciem umowy. • przewidują postanowienia. którzy zawarli umowę. że wskazane nie­ dozwolone klauzule nie uzgodnione indywidualnie z konsumentem są bezsku­ teczne i nie wiążą go. czy regulaminy. aby każdy wzorzec umowy był sformułowany jed­ noznacznie i w sposób zrozumiały. klauzul szarych. K. Kodeks cywilny wymaga. Wzorce umów Wzorcem umowy są wszelkie jednostronnie przygotowane klauzule umow­ ne stosowane przy zawieraniu umów. Nato­ miast zawsze ważnym źródłem zobowiązań były. wynikające z doświadczeń praktyki. Ustalenia umowne mają więc wtedy pierwszeństwo i w określonym zakresie postanowienia danego wzorca umowy są bezskuteczne. która pomaga rozwiać wąt­ pliwości co do kwalifikacji określonej klauzuli jako niedozwolonej. Ustalenia kodeksowe dopusz­ czają to w sytuacji. które kształtują prawa i obowiązki konsumenta w sposób sprzeczny z dobrymi obyczajami. Omawiana lista postanowień niedozwolonych obejmuje aż 23 punkty. tworząc ogólne warunki umów. Jest to lista tzw.Rozdział 8 Najzupełniej wyjątkowo stosunki zobowiązaniowe powstają obecnie z aktów administracyjnych. Jed­ nakże nie dotyczy to umów zawieranych z udziałem konsumentów. prowadzenie cudzych spraw bez zlecenia. W innych wypadkach niezrozumiałe ustalenia wzorca nie wywołują żadnego skutku prawnego i nie wiążą drugiej strony umowy. z którymi szczególne przepisy ustawowe wiążą skutki w postaci powstania zo­ bowiązania (np.c. Jednak tylko w stosunkach z konsumentami ustalenie kodeksowe wprowadza dyrektywę wykładni. Występują one w razie wyrządzenia poza stosun­ kiem umownym szkody. przewiduje. W praktyce takie wzorce ustalają przedsiębiorcy świadczący usługi w skali masowej. Trzeba podkreślić. z którymi konsument nic miał możliwości się zapoznać przed zawarciem umowy. ale do każdego. co nie dotyczy jedynie umów powszechnie zawieranych w drobnych. na co konsument nie ma rzeczywistego wpływu.

że zobowiązanie może być wykonane przez podwykonawców. bądź kontrolą abstrakcyjną treści postanowień zawartych we wzorcu. to zgodnie z k. jako jeden z rodzajów spraw gospodarczych. Przepisy te zobowiązują wierzyciela do przyjęcia świadczenia częściowego. nie mającej bezpośredniego związku z umową zawierającą oceniane posta­ nowienie. uzależniają spełnienie świadczenia od okoliczności zależnych tylko od woli kontrahenta konsumenta. W przypadku zobowiązań z umów wzajemnych do ich wykonywania znaj­ dują zastosowanie szczególne ustalenia kodeksowe w tym zakresie.in. w prawie przewozowym z 1984 r. umowy lub okoliczności.p. o ile nic innego w kwestii jakości rzeczy nie wynika z obowiązującego prawa. umiejętności oraz środków wykonania danego zobo- 8. to świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po we­ zwaniu dłużnika do wykonania. Zarazem przepis kodeksowy wymaga. Najważniejszym takim ustaleniem jest zasada jednoczesności świadczeń. Jeśli zaś właściwy czas wykonania zobowiązania nie został określony. czy ustawie o usługach turystycznych z 1997 r. jaką jest konsument. • wiązania. dopóki druga strona nie zaoferuje świadczenia wzajemnego. • przyznają kontrahentowi konsumenta uprawnienia do dokonywania wiążącej interpretacji umowy. • wyłączają obowiązek zwrotu konsumentowi uiszczonej zapłaty za świadcze­ nie nic spełnione w całości lub części.c. Ustalenia stosunków umownych z udziałem konsumentów podlegają ocenie sądów z punktu widzenia przestrzegania kodeksowych wymagań w zakresie postanowień umowy przejętych z wzorca umowy zaproponowanego konsumen­ towi przez kontrahenta. ale świadczenie pieniężne po­ winno być spełnione w miejscu zamieszkania lub siedziby wierzyciela w chwili spełnienia świadczenia. przewidzianą w k. świad­ czenie powinno być spełnione w miejscu. chyba że to naruszałoby jego uzasadniony interes. wykonywania świadczeń zastępczych. W określonych w k. to dłużnik po­ winien świadczyć rzeczy średniej jakości. gdy jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy wzajemnej. W wypadku przedsiębiorcy tę staran­ ność określa się przy uwzględnieniu zawodowego c h a r a k t e r u prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. okolicznościach dłużnik może złożyć świadczenie do depozytu sądowego. rodzaje i przesłanki odpowiedzialności cywilnej Problematyka odpowiedzialności cywilnej należy bez wątpienia do szczegól­ nie skomplikowanych zagadnień prawa cywilnego. Oznacza to konieczność posiadania odpowiedniej wiedzy.c. Zasady. jeżeli konsument zrezygnuje z zawar­ cia umowy lub jej wykonania. treść lub wykonanie umowy od zawarcia innej umowy. Wykonanie każdego zobowiązania podlega kodeksowym przepisom o wy­ konywaniu zobowiązań. 8. są obecnie generalnie zharmonizowane z ustaleniami dyrektywy 93/13/EWG o niedozwo­ lonych klauzulach w umowach konsumenckich z 1993 r. Trzeba również przywołać kodeksową zasadę. aby w taki sam sposób wierzyciel współ­ działał przy wykonaniu zobowiązania. • nakładają wyłącznie na konsumenta obowiązek zapłaty ustalonej sumy na wypadek rezygnacji z zawarcia lub wykonania umowy. Zakres pojęciowy odpowie­ dzialności odszkodowawczej jest węższy od pojęcia odpowiedzialności cywil- . Przepisy te wprowa­ dzone dla ochrony interesów słabszej strony.12. Jeśli zaś chodzi o świadczenie rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku. Wówczas powstaje uprawnienie do odstąpienia od umo­ wy. Jeśli tak nie jest. Dłużnik spełniając świadczenie może żądać od wierzyciela pokwitowania. dotyczącą treści konkretnego stosunku zobowią­ zaniowego powstałego z użyciem danego wzorca.c. Dotyczą one np. Materialnoprawną podstawą powyższej kon­ troli są przepisy kodeksowe poświęcone wzorcom umów. z ustawy lub z właściwości świadczenia. czyli staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju.c. Powinny być przy tym przestrzegane również ustalone zwyczaje..214 • Rozdział 8 Podstawy prawa cywilnego 215 uzależniają zawarcie. Ważne znaczenie ma ustalenie kodeksowe dotyczące sytuacji. określonego w treści stosunku zobo­ wiązaniowego. Wyjątki od tej reguły mogą wynikać z treści czynności prawnej. Przy wykonywaniu zobowiązań zastosowanie znajdują w pierw­ szej kolejności przepisy ogólne o zobowiązaniach ustalone w k. Należy podkreślić. Sądowa kontrola wzorców umów może być kontrolą incydentalną (indywidualną). że ustalenia kodek­ sowe zobowiązują dłużnika do należytej staranności. uchylające stosowanie ogólnych przepisów o wykonywaniu zobowiązań. Dłużnik powinien wykonać zobowiązanie zgodnie z jego treścią i w sposób odpowiada­ jący jego celowi spoteczno-gospodarczemu oraz zasadom współżycia spo­ łecznego. Takie szczególne ustalenia znajdują się m. gdzie w chwili powstania zobowią­ zania dłużnik miał zamieszkanie lub siedzibę. jak też możliwość żądania wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Oprócz ustaleń kodeksowych dotyczących generalnie wykonywania zobo­ wiązań różne ustawy odrębne zawierają ustalenia szczególne w zakresie wy­ konywania zobowiązań powstałych z umów uregulowanych w tych ustawach. Zasady wykonywania zobowiązań Wykonanie zobowiązania oznacza spełnienie świadczenia prowadzące do pełnego zaspokojenia interesu wierzyciela.13. Umożliwia ona po­ wstrzymanie się od spełnienia świadczenia. Miejsce i termin spełnienia świadczenia mogą być oznaczone w umowie lub wynikać z właściwości zobowiązania.

posługiwania się innymi osobami przy prowadzeniu działalności gospodarczej itp. Nie­ ważne jest tylko zastrzeżenie umowne. 471 i nast. a występują przy tym różne stopnie pośrednie winy. Bezprawność w prawie cywilnym po­ winna być w zasadzie rozumiana jako niezgodność (sprzeczność) określonego zachowania z przepisami ustawy. Stopnie wadliwości zaś czynnika subiektyw­ nego prowadzą do odróżnienia winy umyślnej od niedbalstwa. jak też zawężony przez przepisy ustawowe lub czynność prawną. 471 k. siła wyż­ sza (vis maior). odwołujących się do ryzyka właściciela.. które to pojęcie nie jest zdefiniowane w prawie polskim. Często jest do tego dodawana cecha niemożliwości przewi­ dzenia określonego zdarzenia. która mieści się w ramach odpowiedzialności odszkodowawczej. znajdują zastosowanie do dwóch przeciwstawianych sobie rodzajów tej odpowiedzialności. iż niewykonanie lub niena­ leżyte wykonanie danego zobowiązania umownego nastąpiło wskutek takich okoliczności. zdrowia oraz majątku każdego człowieka w wyniku rozwoju mechanicznych środków komunikacji poruszanych za pomo­ cą sił przyrody. Wymienione powyżej zasady. czy ryzyka zwierzchnika. odwołująca się do założenia. Generalnie jednak każda postać winy powoduje odpowiedzial­ ność odszkodowawczą przewidzianą we wskazanym przepisie kodeksowym. Dotyczy to także wykonania zobowią­ zania przez przedstawiciela ustawowego dłużnika. 415 k. jak odpowiedzialność typu sprawczego. Omawiana odpowie­ dzialność jest z reguły oparta na zasadzie winy. mamy na myśli odpowiedzialność odszkodowawczą.c. gdy obowiązujące prawo cywilne przewiduje odpowiedzialność jednego pod­ miotu za szkodę poniesioną przez inny podmiot. odpowiedzialność kontraktowa. przy czym występuje konieczność łącznego wystąpienia wymienionych dwóch elementów składo­ wych: obiektywnego i subiektywnego. ale nie w sensie absolutnym. zgodnie z którym dłużnik jest odpowiedzialny jak za własne działanie lub zaniechanie za postępowanie osób. gdyż nie obejmuje np. Jeżeli tego nie wykaże. zgodnie z którym kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę. Powołane przepisy kodeksowe wiążą tego rodzaju odpo­ wiedzialność z niezachowaniem należytej staranności przez dłużnika.216 Rozdział 8 podstawy prawa cywilnego 217 nej.c. Na tej właśnie zasadzie jest oparta odpowie­ dzialność ubezpieczycieli. ryzyka przedsiębiorcy. Pojęcie winy jest tutaj rozumiane jako bez­ prawne i zarazem naganne (wadliwe) postępowanie. ale jego odpowiedzial­ ność może też być oparta w danej sytuacji na innej zasadzie. a jedynie w ozna­ czonej sytuacji. Należy do nich w szczególności tzw. że dłużnik nie będzie odpowiedzialny za szkodę. taką. Wyraża to zwłaszcza art. Jeśli w określonej sytuacji żaden pod­ miot prawa cywilnego nie jest obciążony odpowiedzialnością za doznaną przez kogoś szkodę. Jednym z nich jest odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania powstałego z zawartej umowy (kontraktu). Jest to odpowiedzialność gwarancyjna. używania różnych niebezpiecznych dla otoczenia urządzeń. to poniesie odpowiedzialność odszkodowawczą. że za szkodę wyrządzoną umyślnie odpowiedzialność spraw­ cy jest bezwzględna. Rośnie natomiast rola zasady gwarancyjno-rcpartycyjncj. rozumianego jako niedołożenie wymaganej staranności. którego skutkom nie sposób zapobiec. zobiektywizowane okoliczności. że zakres tej odpowiedzialności może być zarówno rozsze­ rzony. Wskazany art. Jest to tzw. obowiązany jest do jej naprawienia. Najczęściej jednak mówiąc o odpowie­ dzialności cywilnej. czyli speł­ nienia świadczenia odszkodowawczego. Stosunkowo niewielkie znaczenie ma w praktyce odpowiedzialność odszko­ dowawcza oparta na zasadzie słuszności. w tym zwłaszcza na zasadzie ryzyka. tj. ryzyka posiadacza rzeczy. W tego rodzaju sytuacjach jest społecznie uzasadnione odstąpienie od winy jako miernika oceny zachowań powodujących powstanie szkody i odwołanie się do konieczności ponoszenia odpowiedzialności za sam skutek. . którą może wyrządzić wierzycielowi umyślnie.c. Zasada ta pomija winę i odwołuje się do zasad współżycia społecznego jako uzasadnienia omawianej odpowiedzialno­ ści w sytuacjach wyjątkowych. Jest to naczelna zasada w dziedzinie odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwolonych. Odpowiedzialność odszkodowawcza może być oparta na różnych zasadach. Istota omawianej odpowie­ dzialności sprowadza się więc do obowiązku dania odszkodowania. na których może być oparta odpowiedzialność odszkodowawcza. że za skut­ ki zawinionego działania lub zaniechania wyrządzającego szkodę sprawca po­ winien ponieść konsekwencje prawne. za które odpowiedzialności nie ponosi. Wiąże się to ze zwięk­ szonymi zagrożeniami dla życia. z których pomocą zobowiązanie wykonywa bądź któ­ rym wykonanie zobowiązania powierza. sankcji cywilnoprawnych w postaci nieważności lub bezskuteczności czynności prawnej. Domi- nujące w nauce prawa obiektywistyczne teorie siły wyższej rozumieją przez nią /darzenie zewnętrzne o charakterze nadzwyczajnym. która jest związana z działalnością ubezpieczeniową. Mogą to być okoliczności przez dłużnika zawinione. Do tej właśnie zasady odwołuje się art. k.c. W tych wszystkich sytu­ acjach to na dłużniku spoczywa ciężar wykazania. za które dłużnik odpowia­ da. uregulowana w art. która jest różnie rozumiana w poszczególnych regu­ lacjach ustawowych. gdyż zwalniają od niej określone ustawowo. zawiera domniemanie prawne. ale nie ma wciąż tak dużego znaczenia. Warto podkreślić. 474 k. którzy ze składek ubezpieczających się tworzą spe­ cjalny fundusz przeznaczony na wypłatę odszkodowań i innych świadczeń oso­ bom ubezpieczonym. to konsekwencje tego ponosi sam poszkodowany. ale zara­ zem dopuszczają. wyraźnie oznaczonych w kodeksie cywilnym. W ostatnich latach wzrasta na znaczeniu odpowiedzialność odszkodowawcza oparta na zasadzie ryzyka. Najważniejszą z nich jest zasada winy. Nie jest to jed­ nak odpowiedzialność absolutna. że niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowią­ zania umownego stanowi następstwo okoliczności.

c.218 Rozdział 8 Podstawy prawa cywilnego 219 Drugim rodzajem odpowiedzialności odszkodowawczej jest tzw. obejmując koszty leczenia. określa mianem krzywdy. utratę zdolności do pracy itp. wylanie lub spadnięcie przedmiotu z pomieszczenia. obejmują­ ce również szkodę niemajątkową. Znamienny jest w tej kwestii wyrok ETS z 12 marca 2002 r. dotyczący odpowiedzialności za zmarnowany urlop podczas imprezy turystycznej. czyli tzw. zabiegów rehabilitacyjnych i specjalnego odżywiania. zyskało dodatkowe uzasadnienie w świetle orzecznictwa wspólnotowego. że utraconą przyjemność z pobytu na urlopie można zakwalifikować jako szczególną tzw. Na tej ostatniej zasadzie jest ponadto oparta odpowiedzialność za wyrzucenie. omówiony w punkcie 2 rozdziału 10 pod­ ręcznika. Natomiast szkoda na mieniu zawsze ma postać majątkową. powodujące uszczerbek w postaci niemożności pełnego skorzystania z danej imprezy wskutek utraty przyjemności z pobytu na niej oznacza szkodę inną niż na osobie. z którym obowiązujące prawo wiąże czyjś obowiązek odszko­ dowawczy. Na szczególną uwagę zasługuje stanowisko. jakich poszkodowany mógł się spodziewać. Chodzi tutaj o sytuacje. z której wyrządzeniem związany jest w oznaczonych wypadkach obowiązek zapłaty zadośćuczynienia pieniężnego.c. czy prawo do korzystania z nieskażonego środowiska naturalnego. a tak­ że przez produkt niebezpieczny. to w wypadku szkody na oso­ bie mogą one mieć charakter zarówno niemajątkowy (tzw. Zasadniczo obydwa te rodzaje szkody podlegają obowiązkowi odszkodowawczemu Jednakże przepisy ustawowe lub postanowienia umowne mogą w tej kwestii stanowić inaczej. 322 k. zawalenie się budowli. jak zdrowie. czyli warunków. Szerokie rozumienie pojęcia szkody. że nienależyte wykonanie umowy o imprezę turystyczną. poniesiony przez poszkodowanego wbrew jego woli. w tym za winę w nadzorze nad zwierzęciem.w zależności od tego. omawia­ na odpowiedzialność jest z reguły oparta na zasadzie winy. Pojęcie to nic jest zdefiniowane ustawowo i występują różnice zdań w kwestii. czyli z lytulu czynów niedozwolonych. że uszczerbek w postaci naruszenia takich wartości. W wy­ padku odpowiedzialności kontraktowej zdarzeniem powodującym powstanie obowiązku odszkodowawczego jest niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego. Występuje ona wówczas.p. W nauce prawa można spotkać pogląd. które Polska przyjęła wraz z całym wspólnoto­ wym dorobkiem prawnym. jak utrata Tylko pierwsza z wymienionych przesłanek jest inna w reżimie odpowie­ dzialności kontraktowej w porównaniu z odpowiedzialnością deliktowa. wskazując. odróżnia dwa rodzaje szkody majątkowej: zwykle chodzi o stratę poniesioną przez poszkodowanego. uszczerbek niemajątkowy.c. jak i ma­ jątkowy. szkodę rzeczywistą (damnttm emergens). czy obejmuje ono nic tylko uszczerbek majątkowy. wartość z upodobania {praeńum affectionis). Wskazany wyrok ETS z 12 marca 2002 r. • powstanie szkody. jakie dobro zostało naruszone. Tak jest zwykle w wypadku odpowiedzialności za własne czyny. Jedną z nich jest szkoda rozumiana w nauce prawa i orzecznictwie jako uszczerbek w dob­ rach lub interesach prawnie chronionych. a nie następczym. Jednak odpowiedzialność za czyn pod­ władnego jest oparta na zasadzie ryzyka. która tradycyjnie jest jednak uważana za nie podlegającą odszkodowaniu.. że k. jak też przez ruch me­ chanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. krzywda). uznał. prawo do ciszy i spokoju psychicznego. ale także . Natomiast w reżimie odpowiedzialności deliktowej takim zdarzeniem rodzącym obowiązek odszkodowawczy jest innego rodzaju fakt określony przez obowiązujące prawo i nie mający związku ze stosunkiem umownym. Orzeczenie to musi być obecnie uwzględniane przez polskie sądy. utracone wzbogacenie {hterum cessans). Safjan. gdy szko­ da zostaje wyrządzona niezależnie od istnienia uprzednio między określonymi podmiotami stosunku cywilnoprawnego. gdy obowiązujące prawo łączy czyjś obowiązek odszkodowawczy z innym zdarzeniem prawnym niż umowa. gdyby nie wyrządzono mu szkody. Przeważnie uważa się. Należy podkreślić. Ten ostatni k. Konieczne są trzy przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej: • zdarzenie. • istnienie związku przyczynowego między zdarzeniem powodującym po­ wstanie obowiązku odszkodowawczego a szkodą. którymi się posłużono. jak również oznaczać w określonych sytuacjach naruszenie dóbr osobistych takich. Za szerszą ochroną dóbr osobistych w ramach reżimu kontraktowego opowiada się M. ale szkoda może też obejmować utracone korzyści. Jeśli zaś chodzi o konsekwencje wyrządzonej szkody. szkoda na osobie oraz szkoda na mieniu . że utrata przyjemności z podróży może być często zakwalifikowana jako szkoda majątkowa. Wyżej zostały wskazane takie stany faktyczne określone przez prze­ pisy kodeksowe. W konsekwencji jest to obowiązek o charakterze pierwotnym. szkodę wyrządzoną przez ruch przed­ siębiorstwa lub zakładu poruszanego sitami przyrody. odpowie­ dzialność deliktowa. jak też utracone zarobki. Szkoda może wystąpić w dwóch postaciach: jako tzw. stając się członkiem UE. mieszczącą w sobie też szkodę nie­ majątkową. od których jest uzależnione powstanie obo­ wiązku odszkodowawczego. Odpowiedzialność kontraktowa lub deliktowa podmiotu wymaga wystąpienia jej przesłanek. jak i deliktowej. jak i niektóre cudze czyny: za osoby niepoczytalne oraz za czyny osób. Jak już wyżej wspomniano. czyli tzw. Pozostałe przesłanki odpowiedzialności odszkodowawczej są tak samo ujęte w odniesieniu do odpowiedzialności kontraktowej. Jednak w gospodarce rynko­ wej takie trudne do oszacowania szkody mają swoją cenę i mogą być dochodzo­ ne w obecnym stanie prawa polskiego w szczególności na podstawie przepisów arl. iż roszczenie o zadośćuczynienie za tego rodzaju uszczerbek ma charakter niemajątkowy.

w odróżnieniu od umów o pojedyncze usługi turystyczne. W konsekwencji takie umowy są zawierane przez bardzo różne podmioty. uznaje.220 Rozdział 8 oczekiwanych doznań estetycznych lub poznawczych. Rodzaje umów o świadczenie usług turystycznych Szeroko rozumiane umowy o świadczenie usług turystycznych mogą od­ nosić się do wszystkich tego rodzaju usług. obejmując nim także umowy o pojedyncze usługi turystyczne. który z reguły odnosi się do umów o organizowaniu imprez turystycznych. za które będą ponosić odpowiedzialność cywilną.1. Taki zestaw usług jest objęty jednym zobowiązaniem organizato­ ra turystyki. Jeden stanowią umowy o pakiet usług turystycznych. Trzecią przesłanką odpowiedzialności odszkodowawczej jest istnienie związku przyczynowego między zdarzeniem. Generalnie trzeba podkreślić kształtowanie się sze­ rokiego. W tym podręczniku jest preferowany ten ostatni termin. a szkodą doznaną przez poszkodowa­ nego. pośredników turystycznych. ale również przez podmioty świadczące usługi rekreacyjne. umowy o wycieczkę lub umowy o imprezę turystyczną. Natomiast w ustawie o usługach turystycznych jest używane bardzo długie określenie „umowa o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych". ROZDZIAŁ «/ Umowy w turystyce i rekreacji 9. Jest to wyrazem koncepcji tzw. Zarazem w tej ustawie jest niezbyt konsekwentnie stosowany ogólny termin „umowa o świadczenie usług turystycznych". nie powinien być wtłaczany na siłę w pojęcie dobra osobistego. utrata przyjemności. przewoźników i inne podmioty świadczące usługi transportowe. że laki związek istnieje tylko w zakresie normalnych na­ stępstw działania lub zaniechania. czy naruszenie spokoju psychicznego. prowadzących kempingi i pola biwakowe. Generalnie można odróżnić dwa podstawowe rodzaje tych umów. przyczynowości adekwatnej. . Tego typu umowa najczęściej jest określana mianem umowy o podróż. pilotarskie. co zgodne jest z ich jednolitym charakterem ekonomicznym oraz odpowiada takiemu właśnie całościowemu traktowaniu przez klientów świad­ czonych na ich rzecz usług. K. w szczególności przez przedsiębior­ ców turystycznych: organizatorów turystyki. podmioty świadczące usługi przewodnickie. przed­ siębiorców hotelarskich. która obowiązek odszkodowaw­ czy wiąże jedynie z typowym przebiegiem zjawisk. Nie stoi to na przeszkodzie. gastronomiczne lub bankietowe.c. Szczególne znaczenie mają umowy o świadczenie usług turystycznych za­ wierane przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. ale w przepisach ogólnych powołanej ustawy ma wyraźnie szerszy zakres. że czasem sama ustawa lub strony umowy mogą inaczej określić zakres skut­ ków. z którego szkoda wynikła. rozrywkowe lub inne usługi wykonywane na rzecz turystów lub odwiedzających. wspólnotowego pojęcia szkody oraz odchodzenie od tradycyjnych poglądów w tym zakresie. Te ostatnie mają obecnie mniejsze znaczenie praktyczne. z którym obowiązujące prawo łączy czyjś obowiązek odszkodowawczy.

Prakty­ ka też ukształtowała pod wpływem potrzeb występujących w turystyce specy­ ficzne ustalenia umów o usługi gastronomiczne i umów o usługi bankietowe. wskazujące na tworzenie się nowego typu umowy. Odrębne miejsce w ramach szeroko rozumianych umów o świadczenie usług turystycznych zajmują umowy o usługi transportowe. sprzedaży. ale jej ścisłe związki z transportem wymuszają nieraz wprowadzanie szczególnych unormowań prawnych w tym zakresie.1. co wymagało przybliżenia w osobnym punkcie 15 tego rozdziału podręcznika. że chociaż nadal są zgłaszane słuszne postulaty w zakresie niepełnej implementacji dyrektywy 90/314/EWG. Należy podkreślić. noclegowe. Poszczególne typy umów o usługi transportowe funkcjonują przy tym w istocie niezależnie od tury­ styki. o dzieło lub umowa nienazwana. ale mająca także specyficzne cechy własne. Wymieniony autor dokonuje takiej właśnie kwalifikacji prawnej umowy o wycieczkę (o podróż) również na gruncie obowiązywania ustawy o usługach turystycznych z 1997 r. dokonała oczekiwanego wypełnienia więk­ szości luk w zakresie unormowania przez polskie prawo umowy o imprezę tury­ styczną w sposób zbliżony do wymaganego przez powołaną dyrektywę. ustawę horyzontalną z 2000 r.2. Raciborski w komentarzu do ustawy o usługach turystycznych uchyla się od zajęcia stanowiska w kwestii charakteru prawnego umowy o po­ dróż i wyraźnie nie opowiada się za traktowaniem umowy o imprezę turystyczną ani jako umowy mieszanej. by uznać analizowany typ umowy za w pełni wyodrębnioną ustawowo umowę nazwaną. że w nauce prawa często kwestionuje się celo­ wość wyróżnienia umów mieszanych.że do analizowanej umowy należy stosować przepisy prawa cywilnego o umowach w ogólności. umowa o korzystanie z pola biwakowego. speł­ niają szczególne funkcje gospodarcze w turystyce i wymagało to omówienia w tym rozdziale podręcznika. Ponadto rozmaite typy umów nazwanych. Zawierane są wówczas umowy różnych typów. najmu pomieszczenia. przewod­ nickie oraz inne wykonywane na rzecz turystów w sposób łączny jako pewnej całości. Zdaniem tego autora stan regulacji prawnej jeszcze nie uzasadnia stwierdze­ nia o nabraniu przez umowę o zorganizowanie imprezy turystycznej charakteru umowy nazwanej. Ponadto do tej umowy trzeba oczywiście stosować również przepisy ustawy o usługach turystycznych. Powoduje to.222 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 223 Szczególnie ważną umową o świadczenie usług turystycznych jest umowa hotelowa. a zwłaszcza z przedsiębiorcami hotelarskimi. Umowa o imprezę turystyczną 9. wykonywanych na rzecz turystów. Obecnie w nauce prawa najczęściej przyjmuje się za M. w tym zwłaszcza umowy o dzieło. jak zwłaszcza umowa darowizny i umowa użyczenia. to jednak obecnie już nie występują przeszkody natury prawnej. Właśnie potrzeby praktyczne doprowadziły także do ukształtowania się szczególnych podstaw umownych stosunków or­ ganizatorów turystyki z podwykonawcami. Później­ sze zmiany ustawy o usługach turystycznych spowodowały. wskazując. czy umowa pilotażu wycieczki.. Dawniej umo­ wa o imprezę turystyczną była zwykle kwalifikowana jako odmiana umowy . umowa o świadczenie usług przewodnickich. ani jako szczególnego rodzaju umowy o dzieło. zlecenia i umów podobnych do zlece­ nia.przechowania.2. Pogląd o występujących lukach w dotychczasowej regulacji ustawowej umowy o wycieczkę zdecydowanie przedstawia także E. wskazując na konieczność pełnej implementacji dyrektywy 90/314/EWG do polskiego prawa. Ten pakietowy charakter usług turystycznych znajduje wyraz w dyrektywie 90/3I4/EWG. że nowelizacja ustawy o usługach turystycznych przez tzw. Rozdział ten przybliża też w punkcie 19 cechy specyficzne umów o świadczenie usług rekreacyjnych. Charakter prawny umowy Współczesne podejście ustawodawcy. którą zobowiązuje się zapewnić organizator turystyki. sądownictwa oraz przedstawicieli na­ uki prawa traktuje świadczenia przewozowe. że konkretna umowa o pakietowe usługi turystyczne ma treść umożliwiającą zaspokojenie zindywidualizowanych potrzeb. W zakresie nieuregulowanym ustawą o usługach turystycznych zgodnie z jej ustaleniami należy do tego typu umów stosować przepisy kodeksu 9. Łętowska. Ten głoszony przeze mnie od kilku lat pogląd zyskuje stale nowych zwolenników. Z kolei J. że w świetle regulacji prawa polskiego jest to już umowa nazwana. Przy tym ten pakiet usług turystycznych ma zmienną treść. Jednak słabą stroną stanowiska traktującego umowę o imprezę turystyczną (o podróż) jako umowę mieszaną jest to. mających daleko sięga­ jące związki z turystyką. składająca się z elemen­ tów różnych typów umów. Te ostatnie należałoby stosować wprost lub w drodze analogii w zależności od stopnia podobieństwa określonych świadczeń. żywieniowe. przewozu. Zastrzeżenia co do niepełnej implementacji tej dyrektywy najwyraźniej powstrzymały tę autorkę od stwierdzenia. Specyficzne jest też miej­ sce i rola usług turystycznych nazywanych tradycyjnie mianem time-sharingu. która nie znalazła dotychczas ustawowego uregulowania. Odnosi się to w szczególności do odrębnie przedsta­ wionej w punkcie 20 umowy o korzystanie z placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Nesterowiczem. że jest to umowa mieszana. jak umowa o korzystanie z kempingu. Charakter prawny umowy tego typu wcale nie jest oczywisty. W praktyce turystycznej wykształciły się w ostatnich lalach takie umowy. przepisy części ogólnej zobowiązań oraz przepisy o umowach nazwanych. gdyż mieszczą się one w istocie w obrębie umów nienazwanych.

działające na rzecz osób trzecich. broszur. Analizowana umowa jest zazwyczaj zawierana przez samych przyszłych uczestników danej imprezy turystycznej. Strony analizowanej umowy traktują świadczenia wzajemne jako równoważ­ ne. Mamy w zasadzie tutaj także do czynienia z ofertą i jej przyjęciem przez drugą stronę.2. chociaż są uznane za konieczne przez ustawę o usługach turystycznych lub też mogą być przez same strony danej umowy uznane za niezbędne. Za cechy charakteryzujące typ umowy o imprezę turystyczną. Niektóre elementy pakietu usług świadczonych w ramach danej imprezy tury­ stycznej zobowiązują organizatora turystyki tylko do starannego działania. będącej zryczałtowaną opłatą za dany pakiet usług turystycznych. że jest to umowa adhezyjna. Ze względu na jej masowość wymaga ona posługiwania się w procesie zawierania wzorcami umownymi ustalanymi przez organizatorów turystyki. stanowi tutaj ekwiwalent pakietu usług turystycznych. ustalone z góry przez jedną stronę umowy muszą być z reguły zaakceptowane przez klienta. Organizator turystyki bowiem zobowiązuje się do zrealizowania ustalonego programu imprezy turystycznej i od odpowiedzialności w tym zakresie zasadniczo nie zwalnia go zachowanie należytej staranności. czy też program danej imprezy obejmuje zmianę miejsca pobytu uczest­ ników. ogólnych wa­ runków uczestnictwa. rodzaju. że umowa o imprezę turystyczną należy do grupy umów rezultatu. umowa o imprezę turystyczną ma charakter konsensualny. co jednak w praktyce nie jest proste do zrealizowa­ nia. to taki adhezyjny sposób zawarcia umowy wcale nie oznacza odstępstwa od ogólnych zasad zawierania umów. Po zmianach omawianej ustawy nakłada ona na osobę. który proponuje klientom imprezy turystyczne. Ustawa o usługach turystycznych ustala w aż dziesięciu punktach szczegó­ łowe informacje. wzorów umów itp. umowa o imprezę turystyczną ma z natury rzeczy charakter odpłatny. jak zakłady pracy. Takie przepisy są zawarte w ustawie o ochronie niektórych praw konsumentów z 2000 r. Jest to forma szczególna zastrzeżona dla celów dowodowych. że i sama umowa ma charakter wzajemny. W miejsce tych nieważnych postanowień umowy mają obo­ wiązywać przepisy ustawy. Możliwości negocjowania zmiany proponowanych ustaleń umownych są tutaj ograniczone do kwestii drugorzędnych albo o jeszcze mniejszym znaczeniu.224 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacja 225 cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta. że umowa o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych wymaga formy pisemnej. czyli zawierana przez przystąpienie. Nierzadkie jednak są sytuacje. do których spełnienia zobowiązuje się organizator turysty­ ki. Jak prawie wszystkie umowy. Wymienione postanowienia wyznaczają cechy swoiste omawianej umowy. folderów. że postanowienia umów mniej korzystne dla klientów niż postanowienia tej ustawy są z mocy prawa nieważne. obowiązek niezwłocznego dostarczenia temu klientowi jednego egzemplarza umowy. tj. Dochodzi ona do skutku przez same zgodne oświadczenia woli stron. szkoły. Wystąpienie wszystkich tych znamion łącznic jest niezbędne. Należy przy tym dodać. aby w procesie kwalifikacji danej czynności prawnej można było zaliczyć ją do typu umowy o imprezę turystyczną. czyli jej po­ stanowienia przedmiotowo istotne (essentialia negotii). Formalnie tryb dojścia umowy do skutku pozostaje taki sam. Jak wynika z wyżej wskazanych postanowień przedmiotowo istotnych. stowarzyszenia itp. co powoduje. Z ustawy o usługach turystycznych wynika.2. które mają być uczestnikami korzystającymi ze świadczeń przewidzianych umową.. W celu przeciwdziałania nadużywaniu przez organizatorów turystyki stoso­ wanych przez nich wzorców umów ustawodawca wprowadził do ustawy o usłu­ gach turystycznych zabezpieczenia w postaci norm o charakterze semiimperatywnym. Świad­ czenie pieniężne uczestnika imprezy turystycznej lub działającego na jego rzecz innego podmiotu będącego stroną tej umowy. Inne postanowienia takiej umowy. jak w wypadku zawarcia umowy bez użycia żad­ nego wzorca umownego. czy mamy do czynienia z imprezą turystyczną w postaci pobytu wypoczynkowe­ go. Tak jest w odniesieniu do kwestii zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikowi imprezy turystycznej. należy uznać: » określenie miejsca pobytu lub trasy wycieczki w zależności od tego. • ustalenie programu imprezy turystycznej. jak i kodeksu cywilnego unormowania cywilistyczne usta­ wy o usługach turystycznych stanowią lex specialis. W sto­ sunku do tej ustawy. W takim wypadku mamy do czynienia z umową o świadczenie na rzecz osoby trzeciej. Zawarcie umowy Chociaż umowa o imprezę turystyczną jest zwykle zawierana przez przystą­ pienie klienta do warunków umownych ustalanych jednostronnie przez organi­ zatora turystyki. 9. • określenie ceny imprezy turystycznej. a nie umów starannego działania. które powinny być zawarte w materiałach pisemnych udo­ stępnianych klientom przez organizatora turystyki lub pośrednika turystyczne­ go. która zawarła z klientem laką umowę. Takie wzorce w postaci katalogów. Są wśród nich wyżej wska- . gdy stronami umów zawieranych z organizatorami turystyki są podmioty takie. to jednak w procesie kwalifikowania konkretnej umowy do typu umowy o imprezę turystyczną nie mają znaczenia. Jako bowiem słabsza ekonomicznie strona umowy o imprezę turystyczną klient stoi przed alternatywą zaakceptowania proponowanej treści umowy albo zrezygnowania z jej zawarcia. Wyrazem tego jest ustalenie powołanej ustawy. Przy tym trzeba podkreślić. jakości i terminów usług turystycznych stanowiących zintegrowany pakiet.

Zawieranie umów za pośrednictwem Internetu może mieć miejsce przy korzystaniu ze stron www. W takich sytuacjach mamy do czynienia z zawieraniem umów na odległość. Omawiane warunki okazują się nieraz niedozwolonymi postanowieniami umownymi. To wyłączenie odnosi się do obowiązku podania konsumentowi określonych informacji wstępnych. który te warunki musi co do zasady zaakcepto­ wać. Cybuli w przeważającej liczbie przypadków jest właśnie tak. czy określone postępowanie podmiotu stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego. Wy­ nika to zresztą z przepisu kodeksowego. bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej. aby te informacje pisemne były sformułowane w sposób dokładny i zrozumiały. czy jest tylko zaproszeniem do zawar­ cia umowy. że w razie sprzeczno­ ści treści umowy z wzorcem umowy strony są związane umową. dotyczące składania oświadczeń woli w drodze elektronicznej. Coraz częściej organizatorzy imprez turystycznych składają swoje oferty w postaci specjalnych komputerowych baz danych dostępnych za pośrednic­ twem Internetu. e-maile nie tworzy bezpo­ średniej komunikacji między stronami. Dodany w 2000 r. że to klient składa organizatorowi ofertę zawarcia umowy w postaci zgłoszenia rezerwacji.226 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 227 zane posianowienia przedmiotowo istotne umowy O imprezę turystyczną. to ustalenia ujęte w katalogach i innych in- . jeśli chce wziąć udział w danej imprezie. Poświadczają to kontrole dzia­ łalności organizatorów turystyki dokonywane corocznie od 2003 r. do prawa odstąpienia konsumenta od umowy w terminie 10 dni od jej zawarcia oraz do 30-dniowego terminu wykonania umowy. Wskazane materiały pisemne to w szczególności broszury. Oczywiście konkretna umowa zawarta z klientem może obejmować odmien­ ne ustalenia niż określone w katalogu. że takie informacje pisemne nic mogą wprowadzać klienta w błąd. Niewątpliwie odnoszą się do takiej oferty ustalenia kodeksu cy­ wilnego. folderów i katalogów oraz innych materiałów pisemnych danego organizatora turystyki może być nadany przez zamieszczenie w nich jednoznacznego ustalenia. które mogą być stosowane przez organizatorów turystyki. Wykazują one. Z porównania zakresu podmiotowego tej ustawy z zakresem ustawy o usługach turystycznych wynika. Zawierane taw drogą umowy mają liczne cechy specyficzne i ustalenie. że jeżeli umowa zawarta z klientem nie za­ wiera odmiennych postanowień. Jako zrozumiałą konsekwencję takiego właśnie typowego znaczenia broszur. „Umowa o imprezę turystyczną" powołana w bibliografii). Zazwyczaj jednak zawarta umowa o imprezę turystyczną jest w pełni zgodna z ustaleniami warunków uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez określone biuro podróży. trzeba też dodać. że z chwilą zgłoszenia rezerwacji (podpi­ sania zgłoszenia) klient składa organizatorowi ofertę zawarcia umowy o impre­ zę turystyczną. Wymagania ustawy o usługach turystycznych powodują. że wzorce umów nie powinny zawierać niedozwolonych posta­ nowień umownych. Zdaniem P. folderze lub innym wzorcu umowy. że oferta złożona przez organizatora turystyki przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość powinna do­ starczać klientom nie mniej informacji niż ustawa o usługach turystycznych wymaga od oferty złożonej w postaci katalogów i innych lego rodzaju informa­ cji pisemnych. folde­ rów i katalogów jako oferty danego organizatora turystyki przepisy ustawy o usługach turystycznych przewidują. który przewiduje. Generalnie można powiedzieć. Jeśli wyraźnie nie wynika z nich. że nic wszystkie umowy o świadczenie usług turystycznych zawierane na odległość podlegają przepisom o umowach zawieranych na odległość. że wzorzec umowy nie może oczywiście zawierać ustaleń sprzecznych z normami prawnymi o charakterze bezwzględnie obowiązującym. postanowienia tych umów są często niejednoznaczne. to w świetle wymagań ustawowych co do treści takie broszury. czy dodanie klauzuli. chyba że zawarta z okre­ ślonym klientem umowa zawiera odmienne postanowienia. opracowane przez P. jak w wypadku sprzeczności ze wspomnianymi już w tym rozdziale normami semi imperatywnymi ustawy o usługach turystycznych. niż ze strony klienta. że wiele umów o imprezy turystyczne zawiera klau­ zule niedozwolone. Może to być wskazówką interpretacyjną dla sądu w razie ewen­ tualnego sporu między stronami co do treści zawartej umowy. mętne i niezrozumiałe dla przeciętnego konsumenta. Cybulę (zob. że utrudniają konsumentom skuteczne dochodzenie roszczeń. co obecnie reguluje ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów z 2000 r. że nie stanowią one oferty w rozumieniu kodeksowym. Takie postanowienia umowne są tak samo nieważne z mocy prawa. tak samo jak inne wzorce umów. Szere­ gu przepisów tej ustawy nie stosuje się przy tym do umów o świadczenie usług turystycznych w ściśle oznaczonym okresie. kiedy to występuje możliwość bezpo­ średniego porozumiewania się między stronami umowy. W tym zakresie można wskazać pozytywne wzory klauzul umownych. że stanowią tylko zaproszenie do zawarcia umowy. przez Preze­ sa UOKiK. Takie warunki uczestnictwa często narzucają konsu­ mentom niekorzystne dla nich ustalenia i w związku z tym wymagają one kon­ troli. Oprócz tego. że wskazania zawarte w tego rodzaju in­ formacjach pisemnych stają się elementem umowy. która przez wysyłane tzw. może nastąpić tylko w konkretnym przypadku. Z powyższymi zastrzeżeniami można stwierdzić. Odmienny charakter broszur. przepis wprowadził przy tym oczywisty warunek. że takie materiały pisemne organizatora turystyki w zasadzie nic rodzą wątpliwości co do ich charakteru prawnego. Oma­ wiane przepisy zobowiązują. ustalającego warunki uczestnictwa w imprezie tury­ stycznej. Generalnie bardziej naturalna wydaje się oferta ze stro­ ny organizatora turystyki. foldery i katalo­ gi danego organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. a warunki uczestnictwa są nieraz tak sformułowane przez organizatorów turystyki. foldery i katalogi należy traktować jako ofertę danego organizatora turystyki.

które nie są zawarte w cenie imprezy turystycznej (np. czyli z reguły klienta. o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej oraz o zakresie ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia. co oczywiście leży przede wszystkim w intere­ sie organizatora turystyki. Umowa o świadczenie usług turystycznych polegających na organizowaniu imprez turystycznych powinna zgodnie z ustaleniami analizowanej ustawy okre­ ślać aż 12 rodzajów szczegółowo ujętych ustaleń. o wymaganiach zdrowotnych dotyczących udziału w danej imprezie turystycz­ nej. Jego zamieszczenie w umowie jest z natury rzeczy istotne dla organizatora turystyki. że przedsiębiorcy turystyczni w przygo­ towywanych przez siebie wzorcach umownych często manipulują informacją o przysługujących klientom uprawnieniach.228 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 229 formacjach pisemnych stanowiących ofertę organizatora turystyki lub jego za­ proszenie do zawarcia umowy stają się elementem tej umowy. Z kolei okre­ ślenie w tej umowie rodzaju i zakresu ubezpieczenia turystów wraz z poda­ niem nazwy ubezpieczyciela i jego adresu stanowi rzeczywiście ważną z punktu widzenia klienta informację co do możliwości otrzymania oznaczonych świad­ czeń w razie wystąpienia zdarzenia losowego w trakcie trwania imprezy tury­ stycznej. Trzeba podkreślić. a także imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji osoby. że zapewne z powodu tej oczywistości nie została wymieniona w ustawie wśród koniecznych elementów umowy. czy tzw. Brak lub fragmentaryczność ustaleń umownych co do . Ten obo­ wiązek obejmuje także zagrożenia powstałe już po zawarciu umowy. Do grupy postanowień podmiotowo istotnych umowy o imprezę tu­ rystyczną należy również zaliczyć ustalenia co do terminu powiadomienia klienta na piśmie o ewentualnym odwołaniu imprezy turystycznej z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń oraz co do terminu zawiadomienia przez klienta o przeniesieniu uprawnień i obowiązków na inną osobę spełniającą warunki udziału w danej imprezie turystycznej. Pozostałe konieczne postanowienia umowy o imprezę turystyczną mają zna­ czenie jedynie organizacyjne lub informacyjne. Mogłoby to ograniczyć licz­ bę sporów na tle niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną. żeby organizatorzy turystyki oraz pośrednicy turystyczni jako profesjonaliści nie tylko chcieli. Jednak praktyka dowodzi. mają taki właśnie podmiotowo istotny charakter. czego ustawowe wyliczenie zupełnie nie uwzględnia. który jest osobą niepełnosprawną. Konieczność oznaczenia kontrahenta organizatora turystyki jest tak oczywista. Pod tym względem wymagania tej ustawy idą nawet dalej niż dyrektywa 90/314/EWG. Zgodnie z omawianą ustawą jeszcze przed zawarciem umowy o imprezę tu­ rystyczną organizator turystyki i pośrednik turystyczny mają do spełnienia kilka ważnych obowiązków informacyjnych. na które strony wyraziły zgodę. W oma­ wianej ustawie do takich postanowień zaliczają się wymagania specjalne. wizowych i sanitarnych. o opłatach lotniskowych i portowych. Zgodnie z omawianymi przepisami takie usta­ lenie powinno być wyraźnie sformułowane. Przy tym ustawa wy­ maga. udzielając informacji nieprawdziwej lub częściowej. i 2004 r. Odrębny rodzaj koniecznych ustaleń umowy o imprezę turystyczną stanowią jej postanowienia podmiotowo istotne. Ważne znaczenie ma także oznaczenie stron tej umowy. które mogą spowodować podwyższenie ceny danej imprezy turystycznej. ale również musieli podzielić się z klientami swoją wiedzą oraz doświadczeniem. Przepisy tej ustawy zobowiązują do podania klientowi ogólnych informacji o obowiązujących przepisach paszportowych. czyli po prostu pełnomocnika. To głównie w interesie klientów leży. Pozostałe elementy umowy o imprezę turystyczną uznane w ustawie o usłu­ gach turystycznych za dodatkowo konieczne postanowienia mają bardzo różny charakter oraz znaczenie. Ustalenia te mają różny cha­ rakter. Mogą one dotyczyć np. Jak j u ż zostało podkreślone. który może jednak nie dążyć do ujęcia w umowie takiego ustalenia i nawet wykorzystywać w celach marke­ tingowych gwarancję. Dotyczy to warunku określe­ nia w umowie sposobu zapłaty. opłacie klima­ tycznej). Zamieszczenie w umowie takich posta­ nowień zależy od woli stron i tak naprawdę wcale nie jest niezbędne. najważniejszy element wymaganej treści oma­ wianej umowy stanowi określenie jej postanowień przedmiotowo istotnych. Natomiast całkiem została pominięta w analizo­ wanej ustawie kwestia zindywidualizowania drugiej strony umowy. Ustalenie czasu trwania imprezy turystycznej w istocie mieści się w pojęciu programu danej imprezy i wyodrębnianie takiego postanowienia umownego trudno uznać za właściwe i niezbędne. bądź pomijając różne istotne informacje. które są nawet szerzej ujęte niż w dy­ rektywie 90/314/EWG. chociaż zostało uzupełnione podczas nowelizacji ustawy o usługach tury­ stycznych w 2000 r. w tym o terminach oczekiwania na wydanie paszportu i wizy. że ustawa o usługach turystycznych zobowiązuje organizatorów turystyki organizujących wycieczki zagraniczne do zawarcia na rzecz ich uczestników umów ubezpieczenia NNW i KLZ. podobnie zresztą jak kwestia podpisu klienta lub innego podmiotu zawierającego umowę na jego rzecz. Jest też obowiązek poinfor­ mowania klienta o szczególnych zagrożeniach życia i zdrowia na odwiedza­ nych obszarach oraz o możliwości ubezpieczenia z tym związanego. Ponadto właśnie do ustaleń podmiotowo istotnych należy ewentualne sfor­ mułowanie w umowie okoliczności. podatków i opłat. specjalnego traktowania uczestnika wycieczki. która w jego imieniu umowę podpisała. aby indywidualizacja organizatora turystyki obejmowała zarazem okre­ ślenie numeru jego wpisu do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz numeru identyfikacji podatkowej (NIP). że cena określonej imprezy turystycznej nie będzie pod­ wyższona. Wszelkie ustalenia dotyczące należności. Jest ono też niepeł­ ne. O wszyst­ kich tych sprawach turyści często nie mają nawet elementarnej wiedzy.

Z kolei wymagany przez ustawę o usługach turystycznych warunek określe­ nia w umowie sposobu zgłaszania reklamacji związanych z wykonywaniem usług oraz oznaczenia terminu zgłaszania takich reklamacji jest ujęty w sposób niezgodny z dyrektywą 90/3I4/EWG. Niedozwoloną klauzulę stanowi jednak zobowiązanie w tej sytuacji klienta odstępującego od umowy do zapłaty tzw. Umownie oznaczony termin zgłaszania przez klienta reklamacji związanych z wykonywaniem usług przez organizatora turystyki jest więc po prostu ustale­ niem wprowadzającym klienta w błąd. W tym zakresie wystarcza odesłanie do ogólnych ustaleń k . Tak ogólnikowe wymagania ustawowe są ujęte zbyt szeroko i mało jednoznacznie i mogą być źródłem informacji wprowadzających klientów w błąd. Taka reklamacja nie ma charakteru obowiązkowego i jej niezgłoszenie przez klienta w podanym w umowie terminie nie pozbawia możliwości dochodzenia wskazanych roszczeń.3. Po nowelizacji ustawy o usługach tury­ stycznych w 2000 r. Zmiana organizatora turystyki jako dłużnika zobowiązanego do wykonania pa­ kietu usług turystycznych jest sytuacją nader rzadką. . Przede wszystkim możliwa jest zmiana stron umowy o imprezę turystyczną. wzrostu opłat urzędowych. ale nie pozbawia to możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na drodze sądowej. podatków lub opłat za usługi lotniskowe. Toteż polski ustawodawca za wzorem ustaleń dyrektywy 90/314/EWG wprowadził do ustawy o usługach turystycznych szereg ograni­ czeń co do możliwości podwyższenia ceny ustalonej w umowie. gdyż organizator turystyki może wykonywać swoje obowiązki posługując się podwykonawcami. 9. za których działania ponosi oczywiście pełną odpowiedzialność. c które uzależniają tzw. zała­ dunkowe lub przeładunkowe w portach morskich i lotniczych. W omawianej sytuacji dotychczasowy klient i osoba przejmująca jego uprawnienia i obowiązki odpowiadają solidar­ nie za nieuiszczoną część ceny imprezy turystycznej oraz dodatkowe koszty poniesione przez organizatora w wyniku zmiany uczestnika danej imprezy. która przewiduje obowiązek zawarcia w umowie terminu. W istocie chodzi więc tutaj o podanie w umowie terminu przedawnienia roszczeń wynikającego z obowiązującego prawa. Or­ ganizator może podać w warunkach uczestnictwa orientacyjną wysokość tych kosztów. Brak tego rodzaju ustalenia umownego definitywnie pozbawia organizatora turystyki możliwości podwyższenia ceny danej imprezy turystycz­ nej. strony umowy o imprezę turystyczną za obopólną zgodą mogą oczywiście zmienić zawartą umowę. które mogą okazać się przesądzające dla rozstrzygnięcia sprawy. Jest to sytuacja. co nic godzi w interesy klientów i jest sytuacją raczej tylko teoretyczną. Zgodnie z ustaleniem powołanej ustawy podstawowym wa­ runkiem jest zastrzeżenie w umowie o imprezę turystyczną możliwości pod­ wyższenia ceny. Toteż uregulowanie ustawowe tej kwe­ stii ma na celu określenie zakresu i warunków dopuszczalności zmiany analizo­ wanej umowy. gwarantuje ona klientowi i to bez zgody organizatora tu­ rystyki możliwość przeniesienia na osobę trzecią wszystkich uprawnień przy­ sługujących z tytułu zawartej umowy. Takiego terminu nie przewiduje żaden przepis szcze­ gólny ustawy o usługach turystycznych i w konsekwencji w odniesieniu do rosz­ czeń klienta w stosunku do organizatora turystyki wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną zastosowanie znaj­ duje ogólny termin kodeksowy przedawnienia roszczeń wynoszący aż dziesięć lal. • wzrostu kursów walut. Taka sytuacja nie powoduje w zasadzie problemów prawnych i nie wymaga interwencji ustawo­ dawcy. Znacznie większe znaczenie praktyczne ma możliwość zmiany klienta jako strony umowy o imprezę turystyczną. przejęcie długu przez osobę trzecią od zgody wierzyciela. w jakim konsument powinien zgłosić wszystkie roszczenia dotyczące niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wątpliwości wywołuje też warunek określenia w umowie o imprezę tury­ styczną podstaw prawnych umowy oraz konsekwencji prawnych z niej wyni­ kających.230 Rozdział 9 Umowy w turystyce • rekreacji 231 terminów i sposobu zapłaty spowoduje z natury rzeczy zastosowanie odpowied­ nich ustaleń kodeksu cywilnego. Niedochowanie przewidzianej w umowie procedury reklamacyjnej stawia przed klientem dodat­ kowe problemy natury dowodowej. Zmiana i rozwiązanie umowy Korzystając ze swobody kontraktowej. Nie bez powodu aneks do dyrektywy 90/314/EWG wśród koniecznych elementów umowy o podróż nie wymienia podstaw prawnych tej umowy ani konsekwencji prawnych z niej wynikających. Warunkiem jest jednak jednoczesne prze­ jęcie przez te osobę wszystkich obowiązków wynikających z danej umowy. Natomiast przypadki jednostronnej zmiany tej umowy wiążą się z reguły z naruszeniem interesów drugiej strony.2. opłaty manipulacyjnej. Z reguły jednak nie ma potrzeby odwoły­ wania się do tej instytucji prawnej. dotyczących spełniania świadczeń pieniężnych. Zmiana umowy o imprezę turystyczną dosyć często dotyczy podwyższenia ustalonej ceny imprezy turystycznej. który to termin nie może być skracany ani przedłużany przez czynność prawną. Ponadto podwyższenie ceny jest uzależnione od wykazania nań wpływu jednej z następujących okoliczności: • • wzrostu kosztów transportu. Skuteczność wobec organizatora turystyki takiego wstąpienia osoby trzeciej w prawa i obowiązki uczestnika imprezy turystycznej jest przy tym uzależniona od zawiadomienia o tym fakcie organizatora przed rozpoczęciem danej impre­ zy w terminie określonym w umowie. która stawia klientów w trudnym położeniu. ale nie zakazał możliwości jej obniżenia.

która takiego wyłą­ czenia nie przewiduje. W praktyce jednak zdarza się. epidemii lub powodzi) powinien on niezwłocznie zawiadomić o tym klienta. że w oznaczonych okolicznościach jednej lub obu stronom może przysługiwać prawo odstąpienia od umowy. Przysługuje mu też prawo dochodzenia odszkodowania z tytuły niewykonania umowy. że organizator tury­ styki wymusza czasem w ostatniej chwili dopłaty od uczestników imprezy tury­ stycznej pod groźbąjej odwołania. W tej ostatniej kwestii powołana ustawa jest bardziej rygorystyczna od ustaleń dyrektywy 90/314/EWG. Ponadto ustawa o usługach turystycznych po zmianach z 2000 r. a zwłaszcza nie może domagać się zapłacenia przez klienta kary umownej. W konkretnej sytuacji nie tylko jedna. W razie powyższego odstąpienia od umowy klient może dochodzić naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy.c. Jak z tych uwag wynika. Trzeba więc podkreślić. wykonanie powstałego z niej zobowiązania. o czym organizator turystyki powiadomił klienta na piśmie w uzgodnionym terminie. przyznaje klientom prawo odstąpienia od umowy w trakcie jej wykonywania. Ustawa o usługach turystycznych przewiduje wyjątkową sytuację. To prawo klienta do odszkodowania zostało sformułowane w omawianej ustawie w sposób wywołujący istotne wątpliwości. chyba że było ono spowodowane siłą wyższą lub zgłoszeniem się mniejszej liczby uczestników niż określona w umowie liczba minimalna. ściśle mówiąc. W wyniku zawarcia umowy o imprezę turystyczną powsta- . Tego rodzaju zgodna wola stron prowadzi do wygaśnię­ cia zobowiązania. powinien udzielić odpowiedzi.2. przyczyny rozwiązania umowy niezależ­ ne od klienta to w części inne okoliczności niż wyżej wspomniane przyczyny niezależne od organizatora turystyki. Należy podkreślić. Powodem odwołania imprezy turystycznej mogą być jednak również okoliczności zależne od organizatora turystyki (np. Zgodnie z zasadą swobody kontraktowej strony umowy mogą porozumieć się co do jej rozwiązania. Jednak nawet najbardziej uza­ sadniona podwyżka ceny ustalonej w umowie nie może nastąpić w okresie 20 dni przed datą wyjazdu. wystąpienie klęski żywiołowej). 9. że natychmiast. Niestety ustawa o usługach turystycz­ nych nie odróżnia wyraźnie tych sytuacji i reguluje je łącznie. gdyż z reguły rozwiązanie umowy leży w interesie tylko jednej strony. gdy orga­ nizator turystyki nie spełnia usług stanowiących istotną część programu danej imprezy turystycznej (np. Obowiązujące prawo określa konse­ kwencje prawne takiego jednostronnego zerwania umowy. Jeśli zatem taka wymuszona zmiana umowy o imprezę turystyczną zostaje zaakceptowana przez klienta. który jest najważniejszym punktem jej programu) albo okoliczności niezależne (np. że odwołanie imprezy tury­ stycznej przez organizatora turystyki z jakiejkolwiek przyczyny niezależnej od klienta daje temu ostatniemu przede wszystkim prawo żądania natychmiasto­ wego zwrotu uiszczonych opłat bądź zamiast lego prawo skorzystania z udzia­ łu w imprezie zastępczej bez żadnych dopłat lub nawet z jednoczesnym zwro­ tem części pieniędzy w razie różnicy w cenie imprez. Roszcze­ nia te nie przysługują jedynie wówczas. Natomiast organizator turystyki nie może żądać od klienta żadnych dodatko­ wych świadczeń w związku z odstąpieniem od umowy. jeżeli niemożliwe jest wykonanie świadczeń zastępczych albo klient z uzasadnionych powodów (np. to tym samym nie jest to zmiana jednostronna. że w razie konieczności zmiany istot­ nych warunków umowy z przyczyn niezależnych od organizatora turystyki (np. W takiej sytuacji klientowi przysługu­ je prawo wyboru żądania natychmiastowego zwrotu wszystkich wniesionych świadczeń albo uczestnictwa w imprezie zastępczej o tym samym lub wyższym standardzie. Klientowi przysługuje takie prawo odstąpienia. czy odstępuje od umowy za natychmiastowym zwrotem wszystkich wniesionych świadczeń i bez obowiązku zapłaty kary umownej.232 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 233 Nie jest to niestety ścisłe sformułowanie ustawowe. Nie jest to jednak częste zjawisko. niezałatwienie na czas dla uczestników wycieczki biletów wstępu na mecz. co czyni te usta­ lenia mało przejrzystymi. zmuszające go do zmiany istotnych warunków umowy z klientem. Klient może się też zgodzić na imprezę zastępczą o niższym stan­ dardzie za zwrotem różnicy w cenie. gdy odwołanie imprezy turystycznej przez organizatora turystyki nastąpiło z powodu siły wyższej lub niezgłoszenia się wymaganej liczby uczestników oraz powiadomienia o tym klientów na piśmie w uzgodnionym terminie. Generalnie analizowana ustawa za wzorem dyrektywy 90/314/EWG umożli­ wia organizatorom turystyki odwołanie każdej imprezy turystycznej z powodu niezgłoszenia się wymaganej liczby uczestników. ze względu na wiek lub stan zdro­ wia) nie wyraził na nie zgody. nie zapewnia noclegów). co nic znaczy. zmiany trasy imprezy turystycznej z powodu wybuchu konfliktu zbrojnego. ale nie może to dotyczyć podwyższe­ nia ceny imprezy turystycznej. W razie zaś wykazania przez klienta poniesienia szkody z powodu rozwiązania umowy może on ponad­ to dochodzić roszczeń odszkodowawczych na ogólnych zasadach k. w której może nastąpić zmiana umowy o imprezę turystyczną. czy przyjmuje proponowaną zmia­ nę umowy. ale nawet wszystkie wymienione okoliczności mogą uzasadniać podwyższenie ceny danej imprezy turystycznej. Warunkiem jest tylko wspomniane wyżej poinformowanie o tym klientów na piśmie w uzgodnionym terminie.4. W takiej sytuacji klient również bez nieuzasadnionej zwłoki. ale przewiduje też. Mianowicie chodzi tutaj o przyczyny niezależne od organizatora turystyki. Wykonanie umowy Wykonanie każdej umowy oznacza. Rozwiązanie umowy następuje wówczas z przyczyn niezależnych od klienta. W celu ochrony klienta ustawa o usługach turystycznych gwarantuje wspo­ mnianą już wyżej możliwość odstąpienia klienta od umowy o imprezę tury­ styczną w razie dokonania istotnych zmian warunków tej umowy z przyczyn niezależnych od organizatora turystyki.

Tym bardziej musi być ono wydane klientowi wpłacającemu całą należność za imprezę turystyczną. jak też miejsca i czas trwania postojów. stanowiących istotną część programu danej imprezy. ale również w zakresie ich wykonywania przez organizatorów tury­ styki oraz ich podwykonawców. Umowa tego typu jest przecież umową wzajemną. Dla organizatorów turystyki ma szczególne znaczenie przepis dopuszczający zwolnienie się przez dłużnika z zobowiązania przez spełnienie w tym celu za zgodą wierzyciela innego świad­ czenia. kosztownością usług turystycznych. W wypadku więc uiszczania należności za imprezę turystyczną klient ma prawo domagać się wydania stosownego pokwitowania. gdy podczas imprezy turystycz­ nej nie wykonuje usług przewidzianych w umowie. Ich udziele­ nie wcale nie zwalnia organizatora turystyki od obowiązku sprawowania opieki nad turystami. Wówczas powstaje uprawnienie do odstąpienia od umowy. Taki szczególny przepis tej ustawy zobowiązuje organizatora turystyki do wydania klientowi pisemnego potwierdzenia posiadania wymaganej gwarancji ban­ kowej lub ubezpieczeniowej albo pisemnego potwierdzenia zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz klientów. jakie klient będzie zajmował w środku transportowym (określenie zwłaszcza kabiny na statku lub przedziału sypialnego w pociągu). do których świadczenia zobowiązuje się organizator turystyki.obowiązek informowania klienta o okolicznościach istot­ nych dla wykonania umowy. Dla klienta zaś szczególnie istotny jest przepis kodeksowy przewi­ dujący. Po­ zostawało to w sprzeczności z wymaganiami dyrektywy 90/314/EWG. Oczywiście organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za treść informacji udzielanych w jego imie­ niu przez agentów turystycznych. Jeszcze przed rozpoczęciem imprezy turystycz­ nej jej organizator powinien we właściwym czasie podać klientom: • kto jest jego lokalnym przedstawicielem. Do czasu nowelizacji ustawy o usługach turystycznych w 2000 r. Powyższe informacje powinny być podane klientowi na piśmie. Wręcz przeciwnie. • szczegółowe informacje dotyczące połączeń komunikacyjnych oraz miej­ sca. że dłużnik spełniając świadczenie może żądać od wierzyciela pokwito­ wania. Jed­ nak w odróżnieniu od kodeksowej zasady jednoczesności spełnienia świadczeń wzajemnych w przypadku umowy o imprezę turystyczną mamy do czynienia z umownie ustalanym obowiązkiem klienta wcześniejszego spełnienia świad­ czenia pieniężnego. świadczeń zastępczych. Oprócz kodeksowych przepisów o wykonywaniu zobowiązań umownych do wykonania umowy o imprezę turystyczną należy oczywiście stosować też prze­ pisy szczególne ustawy o usługach turystycznych dotyczące tych kwestii. treść po­ szczególnych umów o imprezę turystyczną jest znacznie zróżnicowana w związ­ ku z koniecznością zaspokajania rozmaitych potrzeb osób. Do wykonania umowy o imprezę turystyczną znajdują poza tym zastosowa­ nie kodeksowe przepisy o wykonaniu i skutkach niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. Jeżeli zaś świadczenie zastępcze okaże się niemożliwe do wykonania albo klient z uzasadnionych po- . • planowany czas przejazdu. Ustalenia ustawy o usługach turystycznych podkreślają. jeśli jakość świadczenia zastępczego jest niższa od jakości usługi określonej w programie imprezy. Co więcej. co powoduje uzależnienie klienta od organizatora turystyki i jego pod­ wykonawców. • informację o możliwości bezpośredniego kontaktu z dzieckiem lub osobą odpowiedzialną w miejscu pobytu dziecka. może on żądać odpowiedniego ob­ niżenia ceny imprezy turystycznej. Wykonanie tych usług musi nastąpić w ściśle oznaczonych terminach. Ważne znaczenie dla omawianej umowy ma ustalenie kodeksowe doty­ czące sytuacji. Ochronie klienta służy również .in. wykonywaniem tych usług najczęściej z dala od miejsca zamieszkania klienta. jak też możliwość żądania wykonania zobowiązania i naprawienia szkody wynikłej ze zwłoki. Takie znaczenie ma jego wyjątkowo złożony c h a r a k t e r wynikający ze stanowiącego całość pakietu różnych usług turystycznych. Przepis ten jest ogólną podstawą prawną wykonywania tzw. pobieraniem z góry za nie opłat. jak świadczenia zastępcze. Jest to oczywiście dopuszczalny wyjątek od wskazanej zasady. Dodatkowo w wydawa­ nym potwierdzeniu powinien być wskazany sposób ubiegania się przez klienta o wypłatę środków z danej gwarancji lub umowy ubezpieczenia w sytuacjach określonych przez tę ustawę.nałożony na organizatora turystyki przez omawianą ustawę . Obecnie powołana ustawa nakłada na organizatora turystyki obowiązek wykonania od­ powiednich świadczeń zastępczych w sytuacji. który uiścił zaliczkę przekraczającą 10% należno­ ści za daną imprezę turystyczną. gdyż potem staje się bezprzedmiotowe i przestaje mieć znaczenie dla klienta. jeśli chodzi o imprezy turystycz­ ne dla dzieci. Przy tym w celu ochrony klientów następuje ingerencja ustawodawcy nie tylko co do kwestii zawierania umów o imprezę turystyczną. gdy jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowią­ zania z umowy wzajemnej. Ta ingerencja jest uzasadniona wieloma czyn­ nikami. Tego rodzaju potwierdzenie powinno być wydane każdemu klientowi.234 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 235 je zobowiązanie charakteryzujące się szczególnymi cechami. aby w razie trudności klient mógł się do niego zgłosić pod podany adres lub numer telefonu. Wykonanie umowy o imprezę turystyczną podlega kodeksowym przepisom o wykonywaniu zobowiązań umownych oraz przepisom o wykonywaniu zobowiązań i skutkach ich niewykonania. że udzie­ lane klientom przez organizatora turystyki wyjaśnienia i wiadomości związane z imprezą turystyczną nie mogą powodować zmniejszenia zakresu obowiązku pieczy nad uczestnikami danej imprezy turystycznej. które mają wpływ na jego wykonanie. w tym m. na rzecz których usługi turystyczne są świadczone. akt ten w ogóle nie regulował tak istotnych zagadnień. Przy tym klient nie może być obciążony z lego tytułu dodatkowymi kosztami.

Zdarza się. różnych umów o usługi turystyczne. jak też organizatora turystyki. że brak zastrze­ żeń do usług turystycznych świadczonych w trakcie imprezy turystycznej oraz niezgłoszenie żadnego zażalenia lub reklamacji w czasie trwania danej imprezy ani bezpośrednio po powrocie wcale nie pozbawia klienta możliwości docho­ dzenia roszczeń na drodze sądowej. jeżeli takich zacho­ wań nie można było przewidzieć ani uniknąć. to pojedyncze usługi hotelarskie są przezeń świadczone na podstawie umowy hotelowej. Świadczone zaś przez biura podró­ ży usługi informacyjne w zakresie tras turystycznych. który zobowiązuje klienta stwierdzającego wadliwe wykonywanie umowy do nie­ zwłocznego zawiadomienia o tym zarówno wykonawcy danej usługi. nieuczestniczących w wykonywaniu świadczenia zastępczego.co musi być traktowane jako niedozwolone postanowienie umowne. nakładające na konsumenta obowiązek zawiadomienia usługo­ dawcy i organizatora turystyki o zauważonym na miejscu jakimkolwiek zanie­ dbaniu w wykonaniu umowy. Nieraz jest agentem lub pełnomocnikiem innego przedsiębiorcy. W praktyce biuro podróży występuje w takich sytuacjach w bardzo różnym charakterze. Naj­ częściej zresztą taka pojedyncza usługa turystyczna dotyczy turystyki indywi­ dualnej. Nie wyklucza to jednak ewentualnej odpowiedzialności z tytułu czynów niedozwo­ lonych określonego biura podróży. Wyraźnie wskazują to ustalenia dyrektywy 90/314/EWG. na wystawy. różnych działaniach związanych z uzyskaniem paszportu lub wizy. jak też może działać jako zleceniobiorca klienta w charakterze pośrednika turystycznego. możliwości zakwaterowania. co oznacza wykorzystywanie w celach promocyjnych działań. Wyka­ zanie jednak przez poszkodowanego klienta przesłanek odpowiedzialności deliktowej jest w tego rodzaju sytuacjach sprawą nader trudną. Nierzadko w ramach umów o pojedyncze usługi turystyczne biuro podróży samo podejmuje się również wykonania określonej usługi turystycznej. ale rów- . Dla kwestii wykonania umowy o imprezę turystyczną niezmiernie istotne znaczenie ma dodany w 2000 r. że w przypadku pojedynczych usług turystycznych biuro podróży najczęściej występuje w roli zleceniobiorcy podejmującego się zawarcia umowy w imieniu i na rzecz klienta z danym usługodawcą. autobusie lub pociągu. nież pojedynczych usług turystycznych. Powszechnie uważa się. czy do teatru. czego dotyczy następny punkt tego rozdziału podręcznika. Takie roszczenie odszkodowawcze nic przysługuje klientowi w sytu­ acji. aby umowa o imprezę turystycz­ ną jednoznacznie określała omawiany obowiązek klienta. działając w charakterze przewoźnika. Sposób tego zawiadomienia powinien być odpowiedni dla rodzaju usługi. nabyciu biletów wstępu na imprezy sportowe. jak też na zawie­ raniu na rzecz klienta. to organizator turystyki jest zobowiązany za­ pewnić klientowi powrót do miejsca rozpoczęcia imprezy turystycznej lub do innego uzgodnionego miejsca w warunkach nie gorszych niż określone w umo­ wie i to bez obciążania klienta dodatkowymi kosztami z tego tytułu. to wówczas biuro podróży zawiera z klientem umowę przewozu osób. Umowa o świadczenie pojedynczej usługi turystycznej może przy tym pozostawać w faktycznym związku z jakąś umową o imprezę turystyczną. Taka pojedyncza usługa turystyczna może też dotyczyć pobytu na kempingu zagranicznym lub krajowym. przewodnickie lub gastronomiczne. którego niekompetentny pracownik spowo­ dował szkodę przez udzielone klientowi błędne informacje turystyczne. taryf lotniczych.3. najmie samochodu osobowego lub autokaru. przepis ustawy o usługach turystycznych.236 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji ćor wodów nie wyrazi na nie zgody. cen biletów kolejowych lub auto­ busowych. czy kraju. Warto dodać. regionu. Usługa tego rodzaju może polegać na rezerwacji pokoju hotelowego albo miejsca w samolocie. czy sprzętu turystycznego. rejsów lub lotów. Nie ma wtedy między stronami woli kontraktowania i na ogół żaden stosunek prawny wówczas nie powstaje. Kwestie świadczeń zastępczych wywołują wiele problemów w praktyce. Konsekwencje tych trudności dowodowych obciążająz natury rzeczy klientów zgodnie z kodeksową 9. ale nie ma to istotnego znaczenia prawnego. Gdy jest to usługa przewozowa. rozmaitych czynnościach infor­ macyjnych związanych z korzystaniem z usług turystycznych. Umowa o pojedynczą usługę turystyczną Organizatorzy turystyki oraz pośrednicy turystyczni podejmują się świadcze­ nia na rzecz swoich klientów nie tylko pakietów usług turystycznych. walorów turystycznych określonej miejscowości. choć nie zawsze bezpośrednio w jego imieniu. co powinno być dokonane przy najbliższej spo­ sobności na piśmie lub w innej właściwej formie. Należy też podkreślić. do których organizator jest ustawowo zobowiązany. Jeśli zaś biuro podróży zarazem utrzymuje hotel lub inny obiekt hotelarski. dostępnych imprez tury­ stycznych. gdy niemożność wykonania świadczenia zastępczego jest spowodowana wyłącznie siłą wyższą albo działaniami lub zaniechaniami osób trzecich. Nie­ raz świadczenia te są przedstawiane myląco jako specjalna gwarancja danego organizatora turystyki. Jako pojedynczą usługę turystyczną trzeba także zakwalifikować zorganizowanie przez biuro podróży wyjazdu na kurs językowy. zazwyczaj są nieodpłatne i nie mają żadnych podstaw umownych. w tym o usługi przewozowe. miejsca parkingowego. że w razie wspomnianej wyżej niemożności wykonania świadczenia zastępczego klient może żądać naprawienia szkody wynikłej z niewykonania umowy. że wa­ runki uczestnictwa w imprezach turystycznych zawierają sformułowania przy­ znające organizatorowi zupełną swobodę w zakresie zmiany poszczególnych świadczeń. Ustawa przy tym wymaga. Trzeba podkreślić. że niezależnie od brzmienia postanowień umownych w tej kwestii klient powinien pamiętać o celowości zapewnienia sobie odpowiednich dowodów na piśmie spełnienia przezeń tego obowiązku. czy rozkładów jazdy.

że z przepisów ustawy o usługach turystycznych nie wynika obowiązek zawar­ cia umowy o pojedynczą usługę turystyczną w formie pisemnej. Obecnie te ustalenia odnoszą się do wszelkich umów zawieranych z klientami zarówno przez organizatorów turystyki. Musi być ona zali­ czona do umów s t a r a n n e g o działania. to taką umowę trzeba zakwalifikować jako zlecenie w rozumieniu kodeksowym. kategorii lub charakterystyki środka transportu. to do cech charakterystycznych omawianego typu umowy nie należy odpłatność. że zgodnie z omawianą ustawą wskazania zawarte w tego rodzaju informacjach pisem­ nych stają się z mocy prawa elementem umowy o pojedynczą usługę turystycz­ ną. Oprócz wskazanych przepisów ustawy o usługach turystycznych do umów o pojedyncze usługi turystyczne zawieranych z klientami przez biura podróży w zakresie nieuregulowanym tą ustawą stosować oczywiście należy przepisy kodeksu cywilnego. Skoro biuro podróży zobowiązuje się wówczas do dokonania określonej czynności prawnej dla dającego zlecenie. żaglówki). Z umowy bowiem lub z oko­ liczności może wynikać. że biuro podró­ ży działa zarazem jako agent przewoźnika lub innego przedsiębiorcy. Omawiane umowy mają z reguły za przedmiot dokonanie określonej czynno­ ści prawnej łub czynności faktycznej na zlecenie klienta biura podróży. Uregulowanie zlecenia w kodeksie cywilnym powoduje. gdy biuro po­ dróży działa w charakterze przewoźnika i uzależnia realizację oznaczonego przewozu od określonej minimalnej liczby zgłoszeń. W braku odmiennych ustaleń umownych takie zlecenie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlecenie. Oczywiście ta staranność biura podróży jako przyjmującego zlecenie musi być oceniana z uwzględnieniem zawodowego charakteru wykonywanej przezeń działalności. zwłaszcza zawarcia określonej umowy o usługę turystyczną. klasy. umowy o usługi przewodnickie. Przepisy ustawy o usługach turystycznych zawierają nieliczne ustalenia wy­ raźnie odnoszące się do umów o pojedyncze usługi turystyczne. To ostatnie ustalenie może odnosić się do sytuacji. Umowa zlecenia jest oparta na zaufaniu dającego zlecenie do zleceniobior­ cy. gdyż przyjmujący zlecenie podejmuje się tylko dołożenia należytej staranności. Odpłatność może zresztą wynikać z faktu. od którego otrzymuje odpowiednią prowizję.238 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 239 zasadą. czy dokonanie re­ zerwacji pokoju hotelowego. Tak jest w przypadku sprzedaży biletów kole­ jowych lub lotniczych przez biura podróży. W odniesieniu do poszczególnych usług turystycznych oferowanych przez organizatorów turystyki lub pośredników turystycznych trzeba podkreślić. Tylko zresztą na podstawie przepisów kodeksu cywilnego można dokonać kwalifikacji prawnej konkretnych umów o pojedyncze usługi turystyczne. Warto zaznaczyć. umowy o korzystanie z kempingu (głównie w turystyce zagranicz­ nej).przez udostępnianie odpowiednich informacji pisemnych. która z faktu tego wywodzi skutki prawne. umowy najmu sprzętu turystycznego lub sportowego (np. Jego pracownicy powinni być odpowiednio wykwalifikowani i dysponować pogłębioną wiedzą oraz od­ powiednimi umiejętnościami w zakresie posługiwania się dostępnymi środkami technicznymi oraz komputerowymi systemami informacji. Do ta­ kich zlecanych czynności prawnych należy zwłaszcza zawarcie na rzecz klienta umowy przewozu osób (przez nabycie biletu na przejazd połączone nieraz z nabyciem biletu na miejsce siedzące. Toteż przyjmujący zlecenie może powierzyć wykonanie zlecenia osobie trzeciej tylko wtedy. a w szczególności broszur. umowy najmu pokoju gościnnego. że ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie. że udostępniane przez nich informacje o pojedynczych usługach turystycznych nie mogą oczywiście wprowadzać klientów w błąd.do wskazywania w tych materiałach w sposób dokładny i zrozumiały ceny danej usługi turystycznej albo przynajmniej sposobu ustalenia tej ceny. nie gwarantując osiągnięcia oznaczo­ nego rezultatu. że zgodnie z ustale­ niami kodeksowymi dający zlecenie powinien zwrócić przyjmującemu zlecenie wydatki poniesione w związku z wykonaniem zlecenia (np. koszty rozmów tele­ fonicznych. mającymi bezpośred­ nie lub choćby tylko pośrednie znaczenie dla zakresu działania danego biura podróży. Tej treści ustalenie kodeksowe zobowiązuje przy tym zleceniobiorcę do niezwłocznego powiadomienia dającego zlecenie r . Całkiem wyraźnie wynika to ze zmienionych w 2000 r. W lego typu umowie biuro podróży działa jako przyjmujący zlecenie. gdyż do jej zawarcia wystarcza samo porozumienie się stron. W praktyce jednak umowy o pojedyncze usługi turystyczne są często zawierane na piśmie. gdy to wynika z umowy lub ze zwyczaju albo z konieczno­ ści wymuszonej przez okoliczności. a klient jako dający zlecenie. tj. Należy zauważyć. ustaleń powołanej ustawy. wysokości zaliczki i terminu zapłaty całej ceny. że przyjmujący zlecenie zobowiązał się wykonać je bez wynagrodzenia. co oznacza podwyższoną staranność. Co do proponowanej usługi przewozowej ważne jest ustawowe wymaganie określenia w udostępnianych klientom materiałach pisemnych rodzaju. Chociaż z reguły biuro podróży otrzymuje wynagrodzenie od klienta za wy­ konaną na jego zlecenie czynność prawną. ale w praktyce nie ma takiej reguły). że mamy wówczas do czynienia z umową nazwaną. jak też terminu powiadomienia klienta o ewentualnym odwołaniu usługi turystycznej z powodu niewystarczającej licz­ by zgłoszeń. Jest to z natury rzeczy umowa konsensualna. folderów i katalogów . co zależy od c h a r a k t e r u i przedmiotu tego rodzaju umowy oraz ma na celu względy dowodowe. umowy ubezpieczenia. jeżeli dana umowa nie zawiera odmiennych postanowień. do leżenia lub do spania). Warto dodać. jak i pośredni­ ków turystycznych. Przepisy te zo­ bowiązują organizatorów turystyki i pośredników turystycznych proponujących klientom pojedyncze usługi turystyczne .

omówiona w punkcie 5 tego rozdziału podręcznika. jak i przepisów przewozo­ wych szczególnych umowa przewozu ma charakter kwalifikowany. Takie właśnie przepisy szczególne zawiera przede wszystkim ustawa . Unormowanie umowy przewozu w kodeksie cywilnym ma charakter ramo­ wy. Te ścisłe związki działalności transportowej i turystycznej znajdują obecnie wyraz w regulacjach prawnych tych dziedzin działalności. Jest to tzw. ale bez przewozu konnego) oraz w żegludze śródlądowej. Są to usługi. niemających unormowania prawnego innymi przepisami. 750 k. że zarobkowego świadczenia usług przewozowych może podejmować się jedy­ nie podmiot mający status prawny przewoźnika. który ze względu na swój zanikający charakter nie wymaga odrębnych unormowań prawnych i w pełni podlega regulacjom kodeksu cywilnego. potocznie nieściśle utożsamiane z kodeksowym zleceniem. regulujące w sposób szczególny przewozy pasa­ żerskie. jest wyłączony wspomniany przewóz konny. Wyłączony jest także przewóz lotniczy podlegający prawu lotniczemu z 2002 r.c. 9. Nakazuje on odpowiednie stosowanie kodeksowych przepisów o zleceniu. drogowych (wraz z komunikacją miejską. W świetle ustaleń zarówno kodeksu cywilnego.. zlecenie w szerokim znaczeniu tego pojęcia.4. czy rezerwacji miejsca w samolocie.. Zob. Jest to oczywiście umowa nazwa­ na. o żegludze śródlądowej z 2000 r. Zgodnie z kodeksową definicją przez tego typu umowę przewoźnik zobowiązuje się w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa do przewie­ zienia za wynagrodzeniem osób lub rzeczy. to jego działania w charak­ terze przewoźnika trzeba oceniać w świetle kodeksowych przepisów o umowie przewozu. Z taką sytuacją mamy do czynienia. przy czym charakter podstawowy ma umowa przewozu oraz umowa najmu (czarteru) środka transportowego z obsługą. Jeśli przewiezienia podejmuje się osoba fizyczna lub prawna niemająca sta­ tusu prawnego przewoźnika.240 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 241 o osobie i miejscu zamieszkania zastępcy. stosuje się do przewozów międzynarodowych. Trzeba podkreślić. zmienione protokołem z 1999 r. można wskazać dla podstawowych rodzajów przewozów pasażerskich w transporcie międzynarodowym. o transporcie kolejowym z 2003 r. zwanych też po prostu umowami transportowymi (przewozowymi). Usługi przewozowe stanowią jeden z rodzajów usług turystycznych. to nie mamy wówczas do czynienia z umową . gdyż do przewozu w zakresie poszczególnych rodzajów transportu stosuje się tylko o tyle. Natomiast wyłączony jest przewóz morski podle­ gający w zakresie przewozu pasażerów unormowaniom kodeksu morskiego z 2001 r. która reguluje przewóz osób i rzeczy wykonywany odpłatnie na podstawie umowy przez uprawnionych do tego przewoźników. o ile przewóz ten nie jest uregulowany odrębnymi przepisami. Ściślej należy mówić o umo­ wie o usługi podobne (zbliżone) do zlecenia. Organizator turystyki zazwyczaj posługuje się podwykonawcami świadczącymi usługi prze­ wozowe. tj. kodeks morski z 2001 r. Takie wymagania w odniesieniu do poszczególnych gałęzi transportu ustalają ustawy: o transporcie drogowym z 2001 r. jeżeli umowa międzynarodowa nie stanowi inaczej. W związku z tym w wypadkach wykonywania przez biuro podróży na zlecenie klientów czynności faktycznych zawarta umowa nie może być zakwalifikowana jako umowa zlecenia. Należy powołać zwłaszcza rozporządzenie nr 2407/92/EWG o koncesjonowaniu przewoźników lotniczych z 1992 r. Przy tym przewoźnicy lotniczy mają szczególny status prawny przesądzony przez prawo UE. że przepisy prawa przewozowego z 1984 r. w tej kwestii również punkt 8 tego rozdziału podręcznika. gdyż dla podstawowych rodzajów transportu zostały ustalone przepisy przewozowe szczególne. Zgodnie z ustaleniami tego kodeksu przez umowę przewozu pasażera przewoźnik podejmuje się za opłatą przewieźć drogą morską pasażera i jego bagaż. który ponosi odpowiedzialność za wykonanie zlecenia względem zleceniodawcy. spełniający warunki okre­ ślone przez normy prawa administracyjnego. w odniesieniu do transportu lotniczego. które nie są uregulowane odrębnymi przepisami i do tego typu umów o świadczenie usług.. tzw. Jest to Konwencja Warszawska z 1929 r. oraz Konwencję Montrealską z 1999 r. Grupę tę tworzy kilkanaście rodzajów umów. Konsekwencją istnienia niezbęd­ nego zaufania dającego zlecenie do przyjmującego zlecenie jest uprawnienie tego pierwszego do wypowiedzenia umowy w każdym czasie.. Umowa przewozu osób Turystyka wiąże się z reguły z transportem.Prawo przewozowe z 1984 r. które przewiduje stosowanie przepisów prawa cywilnego do umowy przewozu lotniczego w sprawach nieuregulowanych przepisami prawa lotnicze­ go i umowami międzynarodowymi. Gdy sam dokonuje przewiezienia podróżnego lub grupy osób. Oznacza to. gdy przyjmujący zlecenie np.. Ponadto z zakresu prawa przewozowego z 1984 r. świadczy usługi paszportowe. Każda z tych konwencji międzynarodowych reguluje w sposób szczególny zawieranie i wy­ konywanie umów przewozu pasażerskiego we wskazanych gałęziach transportu międzynarodowego. Można ją zaliczyć do złożonej grupy umów o usługi transportowe (prze­ wozowe). dotyczącą przewozu morzem pasażerów i ich bagażu. W ujęciu kodeksowym zlecenie jest ograniczone do wykonywania wyłącznie czynności prawnych. oraz Konwencja Ateńska z 1974 r. który jest jednak od niej zdecy­ dowanie starszy. jak też rozporządzenia wy­ dane na podstawie wymienionych ustaw.. ale może tez osobiście podejmować się realizacji tych usług. Takie zaś umowy międzynarodo­ we ratyfikowane przez Polskę. przepisy ujednolicone o umowie międzynarodowego przewozu osób kolejami (CIV) z 1980 r. znajduje zastosowanie art... Ustawa ta znajduje zastosowanie do przewozów kolejo­ wych. i prawo lotnicze z 2002 r. podejmuje się zała­ twienia wizy. Przepisy kodeksowe o umowie przewozu mają więc jedynie posiłkowe zasto­ sowanie.

Jedną z cech charakterystycznych umowy przewozu osób jest odpłatność. Jest to umowa tradycyjnie zaliczana do umów adhezyjnych. Do takich posta­ nowień zalicza się: • określenie przedmiotu przewozu. Negocjacje występują jedynie w odniesieniu do komunikacji nieregularnej. Można zgodzić się z tym sta­ nowiskiem. Wtedy wystarczy powołanie się na przepis kodeksowy wymagający tylko łatwości dowiedzenia się o ich treści ze względu na zwycza­ jowe posługiwanie się tego rodzaju wzorcami. do której przepisy prawa przewozowego z 1984 r. Adhezyjny charakter umowy przewozu osób znajduje wyraz w ustaleniach ustawy . lecz umowa o zbliżonym charakterze. regulowanych przez przepisy pozakodeksowe w oderwaniu od usta­ leń k. W nauce prawa M. który w drodze decyzji administracyjnej może nakazać dostosowanie danego wzorca do wymagań obowiązującego prawa. Umowa przewozu osób ma z natury rzeczy charakter konsensualny. Mamy tutaj do czynienia z odrębnym unormowa­ niem prawa lotniczego z 2002 r„ które przewiduje wydawanie przez przewoźni­ ków lotniczych regulaminów zawierających typowe warunki przewozu lotni­ czego pasażerów. przez odwołanie się do wskazań taksometru).c. Coraz częściej jednak kontrahen­ tem przewoźnika jest organizator przewozu grupowego. Wskazane regulacje prawa lotniczego wydają się lepiej chronić interesy pasażerów jako konsumentów niż unormowania ko­ deksowe w sprawie wzorców umów. a nie jak osoby przewożone „z grzeczności". że w zakresie poda­ nym do wiadomości publicznej przewoźnik jest obowiązany do przewozu osób. gdyż jest zawierana w trybie przystąpienia podróżnego lub organizatora przewozu grupowego do warunków ustalanych jednonostronnie przez przewoźnika. Jest ona traktowana przez strony jako ekwiwalent świadczenia przewozowego.Prawo przewozowe z 1984 r. zobowiązując go m. a w razie ich nieustalenia . którym może być np.242 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 243 przewozu. obowiązek przewozu może być ograniczony jedynie w ściśle ozna­ czonych ustawowo okolicznościach (zwłaszcza w razie klęski żywiołowej). Zgodnie z ustaleniami prawa przewo­ zowego z 1984 r. Takie narzucane drugiej stronie klauzule o cha­ rakterze nienormatywnym są w szczególności wprowadzane w postaci regula­ minów określających warunki obsługi i przewozu podróżnych.przez samo zajęcie miejsca w środku transportowym. szkoła. zobowiązuje przewoźników do po­ dawania do publicznej wiadomości tych taryf i cenników w sposób zwyczajowo przyjęty. bieżących sprawach życia codziennego i w konsekwencji tego stanowiska wzorce umowne w postaci regulaminów prze­ woźników zwykle będą oddziaływały na jej treść bez konieczności doręczenia przy zawarciu umowy. jak też poprzez rozkłady jazdy środków transportowych. czy osoba fizyczna. inna jednostka organizacyjna. taryfy przewozu lotniczego powin­ ny być ustalane przez przewoźników lotniczych według zasad rynkowych oraz . przewoźnik może wydawać wskazane regulaminy. bieżących sprawach życia codziennego. Istotne jest to. zakład pracy. Omawiana umowa ma więc charakter wzajemny. Stroną tą jest z reguły podróżny. jeśli nawet przemieszczenie osób lub rzeczy następuje za odpłatno­ ścią. Taki regulamin musi być przedstawio­ ny do wiadomości Prezesa ULC. Mamy tutaj do czynie­ nia z umową o świadczenie na rzecz osoby trzeciej. Powołane przepisy nakładają na takiego organizatora szczególne obowiązki. do nadzoru nad przestrzeganiem przepisów porządkowych przez uczestników przewozu grupowego. stosuje się z odpowied­ nimi zmianami. Ponadto przepisy prawa lotniczego zobo­ wiązują przewoźników lotniczych do podawania do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty rozkładów lotów regularnych. nazywany w niektórych rodzajach transportu pasażerem. Przewidują one. Z kolei zgod­ nie z ustaleniami prawa lotniczego z 2002 r. uczelnia. Do takiego przewozu prawo przewozowe z 1984 r.in. Można zatem stwierdzić. Natomiast druga strona umowy przewozu osób w ogóle nie jest wymieniona w kodeksowej definicji tej umowy. Po­ dobnie sformułowany obowiązek ciąży na przewoźniku lotniczym oferującym publicznie swoje usługi. Podobnie w wypadku przewozu nieodpłatnego wykonywanego przez przewoźnika to nie umowa przewozu jest zawierana. • ustalenie wynagrodzenia przewoźnika lub przynajmniej wskazanie podstaw jego wyliczenia (np. Stec wyraził pogląd. Osoby przewożone nieodpłatnie przez przewoźnika powinny być traktowa­ ne jak inni podróżni. Przy tym w zakresie sprzecznym z prawem regulamin nie obowiązuje kontra­ hentów przewoźnika lotniczego. W konsekwencji są one traktowane jako znane osobom zainteresowa­ nym. która musi być zaliczona do umów nienazwanych. stowarzyszenie. a ich ustalenia znajdują wyraz w treści biletów na przejazd. co ustala prawo lotnicze z 2002 r. Wówczas jest zawierana umowa grupowego przewozu osób. Docho­ dzi ona do skutku w razie ustalenia przez strony w sposób wyraźny lub dorozu­ miany przynajmniej postanowień przedmiotowo istotnych. w sprawie wzorców umów. W tej ostatniej kwestii postanowienia omawianej umowy odwołują się za­ zwyczaj do taryf lub cenników ustalonych lub stosowanych przez danego przewoźnika. które częściowo rozwiązuje problem kwalifikowanych wzorców umownych. Jest on ponadto zobowiązany do podania do wiadomości publicznej rozkładów jazdy dotyczących regularnej komunikacji publicznej. Jednak umowę o przewóz lotniczy trudno jest zakwalifikować do umów zawieranych powszechnie w drobnych. bagażu oraz ładunków. że w dziedzinie przewozów pasażerskich znajduje zastosowanie uproszczony tryb ofertowy zawierania umów. że umowę przewozu należy trakto­ wać jako zawieraną w drobnych. Ten tzw. że umowa ta jest zawie­ rana przez nabycie biletu na przejazd lub spełnienie innych określonych przez przewoźnika warunków dostępu do środka transportowego. • oznaczenie trasy przewozu. znajduje tylko odpowiednie zastosowa­ nie. Prawo przewozowe z 1984 r.

do której wpływają skargi na naruszenia praw pasażerów przez przewoźników lotniczych. W odniesieniu do określenia przedmiotu przewozu trzeba dodać. co reguluje rozporządzenie nr 261/2004/WE ustanawiają­ ce wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku od­ mowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów. W tym zakresie występują daleko idące ograniczenia w transporcie lotniczym ze względu na bezpieczeń­ stwo lotów i oznaczonych rzeczy nie można przewozić jako bagaż kabinowy. oraz kodeksu morskiego z 2001 r. którym odpowiadają określone obowiązki przewoźnika. chyba że naruszałoby to zasady współżycia społecznego. Oprócz zgodnych oświadczeń woli stron konieczne jest więc objęcie faktycznego władztwa nad daną przesyłką bagażową przez prze­ woźnika oraz wydanie przezeń kwitu bagażowego i przyjęcie tego kwitu przez podróżnego. Taryfy te podlegają nadzorowi Prezesa ULC. Regulacje te mają fundamentalne znaczenie dla problematyki odpowiedzialności odszkodowawczej przewoźników. oraz prawa lotniczego z 2002 r. Ponadto podróżny może również odstąpić od umowy przewozu osób przed rozpoczęciem podróży lub w miejscu zatrzymania środka transportowego na drodze przewozu. W tych zasadniczych kwestiach uściślenia wprowadzają przepisy prawa przewozowego z 1984 r. Usta­ wa ta przyznaje podróżnemu w wyżej wymienionych sytuacjach prawo do żąda­ nia zwrotu należności stosownie do niewykorzystanego świadczenia przewozo­ wego po potrąceniu części należności. omó­ wione bliżej w punkcie 8 rozdziału 10 podręcznika.Prawo przewozowe z 1984 r. W tych kwestiach prawo przewozowe z 1984 r. W odróżnieniu od tej ostatniej jest to umowa realna. Szczególną formą odstąpienia przez przewoźnika od omawianej umowy są wspomniane wyżej przypadki niedo­ puszczenia do przewozu lub usunięcia ze środka transportowego osób zagrażają­ cych bezpieczeństwu lub porządkowi w transporcie. Jednak tego odstępnego nie pobiera się. Następuje to na podstawie odrębnie zawartej umowy przewozu przesyłki bagażowej. przewiduje. Takie uprawnienie przewidują ustalenia prawa przewozowego z 1984 r. Zadania w tym zakresie wykonuje wyodrębniona komórka organizacyjna tego urzędu. ustala. Takie taryfy dotyczące przewozu wykonywanego między portami lotniczymi położo­ nymi na terytorium UE muszą być ustalane zgodnie z rozporządzeniem Rady nr 2409/92/EWG w sprawie taryf i stawek za usługi lotnicze z 1992 r. Podobne w skutkach unormowania są zawarte w przepisach kodeksu morskiego z 2001 r. a z powodu zagrożenia terrorystycznego w ostatnim czasie wprowadzono nowe zasady ochrony w portach lotniczych. omówionej w punkcie 7 rozdziału 10 podręcznika. mające zróżnicowaną treść w zależności od gałęzi transportu. które nie ukończyło określonego wieku i nic zajmuje oddzielnego miej- . Ponadto oznaczone rzeczy mogą być nadane do przewozu przez podróżnego lub organizatora przewozu grupowego jako przesyłka bagażowa. że zmiana tej umowy może dotyczyć terminu odjazdu. że osoby zagrażające bezpieczeństwu lub porządkowi w trans- porcie mogą być nie dopuszczone do przewozu lub usunięte ze środka transpor­ towego.244 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 245 podawane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowy przyjęty. Można wy­ mienić zwłaszcza uprawnienie do zabrania ze sobą bez dodatkowej opłaty dziecka. które zobowiązują przewoźnika do zapewnienia podróżnym odpowiednich wa­ runków bezpieczeństwa i higieny oraz wygody i należytej obsługi. Szczególnym uprawnieniem podróżnego jest możliwość domagania się przewozu zastępczego w razie wystąpienia okoliczności uniemożliwiających wykonanie przewozu zgodnie z treścią umowy. Znaczącym uprawnieniem podróżnego jest możliwość zmiany zawartej umowy przewozu. Wiążą się one z obowiązkami podróżnych w zakresie przestrzegania ustalonych regulaminów przewozu oraz obowiązujących przepisów porządkowych. ale i o wzroście świadomości swoich praw wśród pasażerów linii lotni­ czych.. Możliwość zabrania ze sobą bagażu podręcznego oraz nadania przesyłki ba­ gażowej to dodatkowe uprawnienia podróżnego lub grupy podróżnych prze­ wożonych na podstawie umowy przewozu grupowego. że jest nim nie tylko dany podróżny lub przewożona grupa osób. przy czym zgodnie z ustaleniami k. a także do podejmowania działań ułatwiających korzystanie z przewozu osobom niepeł­ nosprawnym. Ponadto zgodnie z ustale­ niami prawa przewozowego z 1984 r. Podróżnemu przysługują ponadto liczne inne uprawnienia wynikające z za­ wartej umowy przewozu. także osoby uciążliwe dla podróżnych lub odmawiające zapłacenia należności za przejazd mogą być usunięte ze środka transportowego. Rosnąca liczba tych skarg świadczy nie tylko o rosnącej skali nieprawidłowości w omawianej dzie­ dzinie. Zgodnie bowiem z ustaleniami prawa przewozowego z 1984 r.c. W transporcie lotniczym zaś jest wprowadzony cały system ochrony praw pa­ sażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub duże­ go opóźnienia lotów. Kontrolą przestrzegania w Polsce przepisów tego rozporządzenia zajmuje się Prezes ULC. jak również zarządzeń porządkowych wydawa­ nych przez załogę środka transportowego. ale również rzeczy zabra­ ne przez nich ze sobą do środka transportowego. Głównym uprawnie­ niem każdego podróżnego jest prawo domagania się przewiezienia określoną trasą do miejsca docelowego. powinno to nastąpić w warunkach bezpieczeństwa i higieny odpowiadających rodzajowi transportu oraz z zapewnieniem niezbędnych wygód. która jest umową związaną z umową przewozu osób. umowa przewozu przesyłki bagażowej jest uważana za zawartą dopie­ ro z chwilą przekazania przesyłki przewoźnikowi i przyjęcia przez podróżnego kwitu bagażowego. jeżeli podróżny odstąpił od umowy z przyczyn leżących po stronie przewoźnika. jaką jest Komisja Ochrony Praw Pasażerów. miejscowości przeznaczenia oraz klasy środka transportowego.

Przy tym może to być zarówno najem środka transportowego bez obsługi (tzw. Drobne nakłady połączone ze zwykłym używaniem przedmiotu najmu obciążają najemcę (np. Oczywiście przedmiotem umowy najmu może być też np. czarter lotniczy. realizującym to władztwo przez działania kierowcy. Wynajmujący powinien wydać rzecz najemcy w stanie przy­ datnym do umówionego użytku i utrzymywać ją w takim stanie przez cały czas trwania najmu. a najemca zobowiązuje się płacić wynajmującemu umówiony czynsz. Taki czarter lotniczy jest wykorzystywany w celu organizacji podróży do jednego tylko miejsca pobytu wypoczynkowego. czy zawarcia umowy dodatkowej o korzystanie z miejsca sypialnego lub do leźeuia. Ten rodzaj najmu jest określany angielskim terminem „rent a car". co wiązało się z rozwojem turystyki międzynarodowej. obecnie nie zawiera żadnych ustaleń odnoszących się óo najmu pojazdów samochodowych z obsługą. Nie do­ chodzi wtedy do przeniesienia posiadania na najemcę i nie można tu mówić o oddaniu najemcy przedmiotu najmu do używania. że w transporcie lotniczym nastąpił po II wojnie świa­ towej gwałtowny wzrost liczby czarterów. Uiszczana za najem samochodu opłata zależy od klasy wynajętego pojazdu. wyżywienie. umycie samochodu). mającej w programie zwiedzanie nie mniej niż 3 miejscowości i gwarantującej uczestnikom za ustaloną opłatą oprócz prze­ lotu czarterowego także noclegi. W konsekwencji trzeba stwier­ dzić. podlegający unormowaniom prawa lotniczego z 2002 r. Odrębny typ umowy najmu środka transportowego występuje w transporcie lotniczym.Zasadą jest zapłata tej należności z góry. omówionej w powyżej. Jest to tzw. Przy tym prawo lotnicze z 2002 r. Wykształciły się liczne odmiany tego typu umowy. w którym nie ma warun­ ku trzykrotnego przemieszczania się.5. że jest to umowa nienazwana. niekoniecznie przez zawarcie umowy przewozu osób. Inny charakter ma umowa najmu pojazdu samochodowego wraz z kie­ rowcą. które spowodowało szkodę. jak też wynajęcie danego środka transportowego może łączyć się z zapewnieniem jego obsługi. Wskazaną działalnością zajmują się wyspecjalizowani przedsiębiorcy. Warto przypomnieć. Także ustawa . w której przewoźnik lotniczy oddaje do dyspozycji czarterującego określoną liczbę miejsc lub pojemność statku powietrznego w celu wykonania określonego przewozu pasażerów. mający swoje placówki lub agentów zwłaszcza na lotniskach oraz działający za pośrednictwem recepcji hotelowych. 9. mająca mieszany charakter i cechy pośred­ nie między najmem a przewozem. Do opłaty tej jest wlicza­ ne ubezpieczenie wynajętego samochodu. Przepisy kodeksowe o umo­ wie najmu nie znajdują zastosowania do tego typu umowy. rower lub żaglów­ ka wynajmowane nieraz od przedsiębiorców hotelarskich lub innych przedsię­ biorców. .Pra­ wo przewozowe z 1984 r. Dokonywanie bowiem zapłaty dopiero z chwilą wykonania usługi przewozowej byłoby rozwiązaniem nieprak­ tycznym ze względu na masowość przewozów pasażerskich i będącą regułą anonimowość kontrahenta przewoźnika. Przez umowę najmu wynajmujący zobowiązuje się oddać najemcy rzecz do używania przez czas oznaczony lub nie oznaczony. Przez cały czas trwania naj­ mu najemca powinien używać rzeczy najętej w sposób w umowie określony. W takiej sytuacji dysponowanie danym pojazdem przechodzi na najem­ cę. najem czysty). W tzw. wskazanych przez czarte­ rującego. Do naj­ bardziej rozpowszechnionych należy czarter w ramach wycieczki o pełnym zakresie usług turystycznych (Jnclusive tour charter" . okresu trwania najmu oraz przejechanych kilometrów. W wypadku indywidualnej turystyki przyjazdowej . bagażu lub poczty. Jest to umowa konscnsualna. Organizatorzy turystyki bardzo często wynajmują autokary wraz z kie­ rowcą. Umowa najmu środka transportowego bez obsługi oraz z obsługą Potrzeby przewozowe mogą być zaspokojone w różny sposób. Niewątpliwie taka umowa najmu ma mniej złożoną treść i nie wymaga ustalania specjalnych zabezpieczeń. Wynajmujący jednak nie przestaje sprawować władztwa fizycznego nad wynajętym pojazdem i nadal jest jego posiadaczem.coraz częściej to mamy do czynienia z wynajęciem samochodu osobo­ wego wykorzystywanego do podróżowania po Polsce. który staje się wówczas organizatorem przewozu. nakazuje do tej umowy stosować w zakresie nieuregulowanym przez tę ustawę oraz umowy międzynarodowe przepisy prawa cywilnego. Równie dobrze może to nastąpić w drodze najmu środka transportowego.OTC).ITC). Najważniejszym obowiązkiem podróżnego jest uiszczenie należności za przejazd w wysokości określonej w taryfie przewozowej lub uzgodnionej z przewoźnikiem. Zawierana w takiej sytuacji umowa najmu samochodu podlega przepisom ko­ deksu cywilnego o najmie. co nie jest stosowa­ ne właściwie tylko przy przewozie taksówką. Uproszczoną odmianą tego rodzaju czarteru jest czarter w ramach wycieczki pobytowej {„one stop iuclusive tour charter" . słowniczku tej ustawy przewóz czarterowy jest określony jako przewóz lotniczy dokonywany na podstawie umowy czarteru lotniczego.246 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 247 sca. zwiedzanie i inne ustalone usługi.zwłaszcza bizne­ sowej . wza­ jemna i odpłatna. polegający na wyczarterowaniu przez organizatora turystyki samolotu w celu organizacji wy­ cieczki trwającej co najmniej 7 dni. Zakres odpowiedzialności wynajmującego jest w tej sytuacji ograniczony do przypadków złego stanu technicznego wynaję­ tego pojazdu oraz ewentualnego zawinionego postępowania kierowcy. które są stosowane w wypadku najmu sa­ mochodu.

Mamy zatem do czynienia z umową nazwaną. Umowa czarteru lotniczego ponadto z reguły zawiera ustalenia dotyczące kar umownych („demurage ratę"). Celem tym może być w szczególności przewóz pasażerów morzem. Konwencja ta bowiem dotyczy sytuacji. który nie jest nastawiony na przynoszenie zysku organizatorowi. Są oni związani węzłem prawnym tylko z czarterującym. Armator za­ chowuje w tym zakresie swoje uprawnienia władcze. Jest to umowa unormowana w kodeksie morskim z 2001 r.. Jednakże to prawo dysponowania statkiem przez czarterującego nie oznacza. wystawa. Należy podkreślić. należy­ cie wyposażonego. charakteryzujących się specjalnym charakterem. jak również do wydania uczestnikom czarteru . a niekiedy tylko jej części. W tego typu umowie przewoźnik lotniczy. kto we własnym imieniu uprawia żeglugę statkiem morskim własnym lub cudzym.za pośrednictwem czar­ terującego .248 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 249 Z kolei czarter na specjalne okazje {„chat ter for special events" . oraz określające opłaty za dodatkowe usługi oddającego w czarter. Jednakże taki organizator turystyki nie może być uznany za przewoźnika umownego w rozumieniu konwencji z Guadalajara z 1961 r. stosowana zwykle do przewozów wykonywanych małymi samolota­ mi na zamówienie zgłaszane z niewielkim wyprzedzeniem. Kodeks morski nie wymaga zachowania formy pisemnej dla zawarcia omawianej umowy. to jego stosunki umowne z uczestnikami czarteru określa zawarta umowa o imprezę turystyczną. obejmująca czarterowy przewóz lotniczy. zobowiązuje się do uzyskania nie­ zbędnych zezwoleń wymaganych w lotach czarterowych. pewnego rodzaju niepowtarzalnością oraz krótkotrwałością. którym najczęściej jest organizator turystyki. Taka wyjątkowa sytuacja nie występuje w wypadku pasażerskiego czarteru lotniczego. Kapitan wraz z załogą pozostają podwładnymi armatora i mają obowiązek stosowania się do jego wskazówek. gdy przewoźnik lotniczy zawierający umowę przewozu (tzw. w porównaniu z czarterem lotni­ czym posiada czarter na czas zawierany w żegludze morskiej. koncert. że stroną umowy czarteru lotniczego nie są pasażerowie będący uczestnikami danego czarteru. We wszystkich rodzajach lotniczych czarterów pasażerskich mamy do czy­ nienia z zawarciem umowy między przewoźnikiem lotniczym a czarterującym. Gdy jest nim organizator turystyki. personelu oraz usług in­ nych przewoźników lotniczych. W praktyce stosuje się wzorcowe formularze tej umowy. Czarter na czas zobowiązuje armatora do oddania do dysponowania czarte­ rującemu w umówionym terminie statku w stanie zdatnym do żeglugi.SEC) ma na celu zapewnienie uczestnikom udziału w takich specjalnych wydarzeniach. gdy klient organi­ zatora turystyki dodatkowo staje się stroną umowy przewozu zawartej odrębnie . mającym niehandlowy charakter i wykorzystywanym zwłaszcza dla przewozu grup studenckich w celu odbycia podróży poznawczych lub rekreacyjnych. należnych w przypadkach zmian rozkładu lotu spowodowanych przez czarterującego. Tylko gdyby organizator turystyki sprzedawał bilety lotnicze oraz zawierał umowę przewozu lotniczego we własnym imieniu. Z kolei czarterujący zobowiązuje się do dostarczenia oddającemu w czarter wymaga­ nych dokumentów' i informacji koniecznych do wypełnienia dokumentów prze­ wozowych. festiwal. jak impreza sportowa. W sprawach nautycznych kapitan statku nie podlega czarterują­ cemu. będących przewoźnikami faktycznymi na części lub nawet całej trasie przewozu. Są to czartery typu przewozowego. uzupełniającej Konwencję Warszawską w zakresie regulacji dotyczących międzynarodowego przewozu lotniczego wykonywanego przez osobę inną niż przewoźnik umowny. obsadzonego odpowiednią załogą oraz przystosowanego do celów przewidzianych umową. Taki czarter ma pewne cechy wspólne z dawniej często wystę­ pującym czarterem dla grup stowarzyszonych („charter for affinity group"). W razie więc wyrządzenia szkody przez ruch statku morskiego odpowie­ dzialność ponosi armator czyli ten. Pewne podobieństwa. Należy podkreślić. że czartery pasażerskie można podzielić na ogólnie dostępne oraz z ograniczoną dostępnością. miałby on status prawny przewoźnika umownego.standardowych dokumentów przewozowych ze wzmianką „czar­ ter*' oraz do podstawienia samolotu w uzgodnionym porcie lotniczym.CPC). że od umowy czarteru na czas w żegludze morskiej należy odróżnić umowę o wycieczkę morską. Na podstawie tego rodzaju czarteru organizacje polonijne od końca lat siedemdziesiątych organizowały przyloty amerykańskiej Polonii do kraju. czarter o wspól­ nym celu („common purpose charter" .. Pierwsza ma miejsce wtedy. Tego typu umowę organizator turystyki zawiera z poszczególnymi uczestnikami wycieczki morskiej i mogą wtedy wy­ stąpić dwie odmienne sytuacje. zapewnienia gotowości wszystkich pasażerów do odprawy w porcie lotniczym w uzgodnionym czasie oraz do uiszczenia opłaty czarterowej. udostępnienia czarte­ rującemu z reguły całej przestrzeni użytkowej samolotu. Należy je odróżnić od czarterów typu najmu. ale i znaczne różnice. przewoźnik umow­ ny) korzysta przy wykonaniu przewozu z samolotów. Ge­ neralnie w nauce prawa wskazuje się. że staje się on posiadaczem wyczarterowanego statku. jak wyjazd do kraju rodzinnego lub pielgrzymka do miejsc kultu wyznawców określonej religii. targi itp. Przez tę umowę armator zobowiązuje się za wynagrodzeniem oddać czarterującemu do dysponowania statek obsadzony załogą na oznaczony czas albo na okres jednej lub kilku następujących po sobie podróży w celu określonym umową. będący oddającym w czarter. Natomiast pod różnymi względami odrębny jest tzw. Uczestników nie wiąże żaden stosunek umowny z oddającym samolot w czarter. Każda strona może żądać potwierdzenia na piśmie umowy czarteru na czas. gdyż zmierza do realizacji pewnych szcze­ gólnych celów. W zakresie eksploatacji statku kapitan jest z mocy prawa przedstawicielem czarterującego i powinien stosować się do jego poleceń. a ich szczególną odmianą jest umowa o lotniczy przewóz taksówkowy.

że tego rodzaju ustalenia obejmują: • określenie przedmiotu czarteru. ani jego powierzch­ nia użytkowa. • oznaczenie czasu trwania czarteru. jakie stanowią ustalenia Konwencji UNIDROIT o międzynarodowym leasingu finansowym z 1988 r. że czarterujący na czas statek morski w celu organizacji przewozów pasażerskich sam staje się tzw. Większość jednak sądów orzekających w tej sprawie oraz część przed­ stawicieli nauki prawa stanęła na stanowisku. gdyż brak jest dobre- . niezależnie od rodzaju transportu. w którym to następuje. to co dopiero można powiedzieć o uczestnikach wycieczek morskich. Właśnie leasing jest w takich sytuacjach instytucją prawną. Co do wyznaczenia zaś czasu trwania czarteru.. będących źródłem spłaty rat kredytu. omówiona regulacja czarteru na czas w żegludze morskiej znajduje odpowied­ nie zastosowanie do przewozów międzynarodowych w żegludze śródlądowej. Jest to forma zewnętrznego finansowa­ nia. Powyższe rozważania uświadamiają trudności w sformułowaniu postano­ wień przedmiotowo istotnych umowy czarteru środka transportowego. przewoźnikiem umownym w ro­ zumieniu Konwencji Ateńskiej z 1974 r. Nic więc dziwnego. gdyż w praktyce wykształciło się wiele rodzajów leasingu.250 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacjj 251 z przewoźnikiem morskim. ale funkcjonalne połączenie powierzchni użytkowej (przewozo­ wej) środka transportowego udostępnianej na potrzeby czarterującego oraz zdolności przemieszczania się danego środka transportowego. a skoro nawet sądy mają z tym duże problemy. W zakresie przewozu morskiego taki or­ ganizator jest tutaj tylko zleceniobiorcą klienta pośredniczącym co do zawarcia umowy przewozu pasażera. fachowej załogi. Została przy tym za­ chowana utrwalona przez lata angielska nazwa tej umowy. w tym środków transportowych. Polska regulacja umowy leasingu odwołuje się do standardów międzynarodowych. Należy przy­ chylić się do przekonujących wywodów znawcy tej problematyki M Steca. bądź oznaczenie jednej lub więcej podróży. wyma­ gających uwzględnienia w procesie harmonizacji prawa polskiego z prawem wspólnotowym. Przedmiotem czarteru jest nie sam środek transportowy.6. która stwarza moż­ liwości używania różnych rzeczy.Prawo przewozowe z 1984 r. Taka właśnie sytuacja wystąpiła zdaniem czę­ ści przedstawicieli nauki i niektórych sądów orzekających w głośnej przed laty sprawie wyczarterowania w 1955 r. to następuje to przez wskaza­ nie określonego terminu. że za wzorem innych ustawodawstw. statków powietrznych. czy morskich. Umowa leasingu środka transportowego Przedsiębiorcy świadczący usługi przewozowe lub wynajmujący środki transportowe z obsługą lub bez niej często nie mają środków finansowych na zakup autokarów. która zależy od stanu technicznego pojazdu i zaopatrzenia go w paliwo. chyba że oddający w czarter posługuje się w tym zakresie odpowiednią tary­ fą. który wystawia bilety uprawniające do wejścia na statek i uczestnictwa w danym rejsie. ro­ zumianej szeroko jako najem środka transportowego wraz z kierowcą lub załogą. Pierwszy z tych elementów ma charakter statyczny. Wtedy klienta biura podróży łączą dwa stosunki prawne: jeden powstały w wyniku zawarcia umowy o wycieczkę z biurem po­ dróży będącym jej organizatorem. w których umowa leasingu została ustawowo uregulowana. które mają być zrealizowane wyczarterowanym środkiem transportowym. Należy dodać. a w transporcie lotniczym i morskim także od możliwości odpowiednio lądowania w portach lotniczych lub wpłynięcia do portów morskich. radiolokacyjnych). przy- gotowanej do wykonywania oznaczonych zadań. gdyż we wszystkich tych przypad­ kach chodzi o umowy o korzystanie z cudzych rzeczy. a drugi dynamiczny i dopiero łącznie wyznaczają one przedmiot czarteru. która dotyczy wyłącznie zagadnień administracyj­ nych. stając się jedną z najczęściej zawieranych umów nienazwanych. • określenie wynagrodzenia należnego oddającemu w czarter. Natomiast najem statku żeglugi śródlądowej wraz z załogą w celu dokonania przewozów pasażerskich po krajowych śródlądowych drogach wodnych nie jest obecnie uregulowany w drodze ustawowej. a drugi w rezultacie zawarcia umowy prze­ wozu z przewoźnikiem morskim. Jeśli chodzi o wynagrodzenie należne za oddanie w czarter środka transportowego. Prawo UE nie zawiera w odniesieniu do leasingu specjalnych rozwiązań. Trzeba podkreślić. Nie było to proste. Uregulowanie umowy leasingu nastąpiło w wyniku zmiany kodeksu cywil­ nego w 2000 r. to regułą jest jego każdorazowe uzgadnianie przez stro­ ny. Nieraz zaś wolą przeznaczyć posiadane środki finansowe na inne cele. przez dodanie w księdze trzeciej nowego tytułu bezpośrednio po przepisach dotyczących najmu i dzierżawy. Umowa tego typu występuje w polskiej praktyce gospodarczej od początku lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku i szybko rozwinęła się na znaczną ska­ łę. jak też pobie­ rania przynoszonych przez nie pożytków i to bez konieczności wydatkowania od razu znacznych środków finansowych. a także od możliwości korzy­ stania z niezbędnych usług naziemnych (np. statku s/s „Batory" na wycieczkę morską przez francuską agencję podróży „Transtours". innych pojazdów samochodowych. że zgodnie z ustaleniami ustawy . rozpatrywanej w sądach przez kilka lat. umożliwiająca eksploatowanie przedmiotu leasingu i uzyskiwanie dzięki temu dochodów. Kwestie te pominęła ustawa o żeglu­ dze śródlądowej z 2000 r. również polski ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie tego typu umowy do kodeksu cywilnego. pono­ sząc w konsekwencji pełną odpowiedzialność wobec uczestników wycieczki. 9. W praktyce niestety nie jest łatwo od­ różnić te dwie sytuacje. że biuro podróży jako czarterujący było tutaj przewoźnikiem i mogło dysponować wymienionym statkiem.

Podobnie zakazane jest oddanie bez uzgod­ nienia rzeczy do używania osobie trzeciej. W tej kwestii postanowienia umowne mniej korzystne dla korzystającego są nieważne z mocy prawa. że kodeksowa regulacja umowy leasingu znajduje od­ powiednie zastosowanie do umowy podobnej. a korzystający zobowiązuje się zapłacić finansującemu w uzgodnionych ratach wynagrodzenie pieniężne. Bez zgody finansującego korzystający nie może dokonywać zmian w rzeczy. Zgodnie z kodeksową definicją przez umowę leasingu finansujący zobo­ wiązuje się. Trzeba też zaznaczyć. • oznaczenie czasu. wza­ jemna i odpłatna. polegającej na zobowiązaniu strony do oddania rzeczy stanowiącej jej własność do używania drugiej stronie albo do używania i pobierania pożytków. Umowa leasingu może zobowiązywać korzystającego do pokrywania kosztów ubezpieczenia rzeczy od jej utraty w czasie trwania leasingu. bez dodatkowego świadczenia. Uiszczana wówczas kwota podlega jednak pomniejszeniu o korzyści uzyskane przez finansującego dzięki wcześniejszemu zapłaceniu należności z powodu rozwiązania umowy leasingu. Naruszenie przez korzystającego obowiązków co do utrzymywania rzeczy w należytym stanie.do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym. którą finansujący zobowiązuje się nabyć od oznaczonego zbywcy. Ta kodeksowa regulacja umowy leasingu ma gene­ ralnie charakter dyspozytywny. Powinna być zawarta w formie pisemnej i to pod rygorem nieważności. płatnego . co obejmuje dokonywanie konserwacji i niezbędnych napraw. Do obowiązków korzystającego należy utrzymywanie rzeczy w należytym stanie. • określenie rat wynagrodzenia pieniężnego. finansujący może żądać natychmiastowego zapłacenia wszystkich niezapłaconych rat przewi­ dzianych umową. Z takim żądaniem przeniesienia własno­ ści rzeczy korzystający może wystąpić w terminie miesiąca od zakończenia le­ asingu. chyba że powstały one wskutek okoliczności. Finansujący ma przy tym obowiązek wydania wraz z rzeczą odpisu umowy ze zbywcą. Jedną stroną tej umowy jest finansujący. gdyż z chwilą zawarcia umowy ze zbywcą z mocy prawa przechodzą na korzystającego uprawnienia z tytułu wad rzeczy przysługujące finansującemu w stosunku do zbywcy.w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu rzeczy. sposobu jej uży­ wania i pobierania pożytków oraz niedokonywania bez uzgodnienia zmian i oddania osobie trzeciej do używania danej rzeczy upoważnia finansującego po uprzednim upomnieniu na piśmie . nabyć rzecz od oznaczonego zbywcy na warunkach określonych w tej umowie i oddać tę rzecz korzystającemu do używania albo używania i pobierania pożytków przez czas oznaczony. uiścić podatek). równe co najmniej cenie lub wynagrodzeniu z tytułu nabycia rzeczy przez finansującego. w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. a gdy umownie tego nie określono . Jest to umowa nazwana. Strony mogą jednak w umowie uzgodnić termin wypowiedzenia. dwustronnie zobowiązująca. zwany powszechnie leasingodawcą. ale strony mogą w umowie uzgodnić inny termin. Musi on ponosić ciężary związane z własnością lub posiadaniem danej rzeczy (np. Korzystający nie może sam odstąpić od umowy ze zbywcą z powodu wad rzeczy. nazywany w praktyce leasingobiorcą. Należy podkreślić. chyba że wy­ nikają one z przeznaczenia rzeczy. na jaki rzecz zostanie wydana korzystającemu w celu używania. która straciła już wartość rynkową. które korzystający ma zapłacić w wysokości łącznej nie niższej od ceny nabycia rzeczy przez finansującego od zbywcy. Generalnie kodeksowa regu­ lacja umowy leasingu przewiduje. Szczególnie ważnym obowiązkiem korzystającego jest płacenie rat w termi­ nach umówionych. że do zapłaty rat przed terminem płatności stosuje się odpowiednio przepisy o sprzedaży na raty. Po postanowień przed­ miotowo istotnych tego typu umowy należą: • określenie rzeczy. Ewentualne postanowienia umowne w tych kwestiach mniej korzystne dla ko­ rzystającego są z mocy prawa nieważne. za które właśnie finansujący ponosi odpowiedzialność. co jest istotne. konsensuałna. lecz może tylko żądać takiego odstą­ pienia od finansującego. To ustawowe określe­ nie terminu sprzyja pewności obrotu.252 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 253 go odpowiednika polskiego. a drugą stroną jest korzystający. Ten ostatni nie odpowiada wobec korzystającego za wady rzeczy. że we wszystkich wypadkach wypowiedzenia przez finansującego umowy leasingu wskutek oko­ liczności. Umowa może jednak przewidywać w takich sytuacjach ter­ min wypowiedzenia. Wtedy finansujący nie jest z reguły zainteresowany w odzyskaniu rzeczy. Wydanie rzeczy korzystającemu powinno nastąpić w ustalonym terminie. Używa­ nie rzeczy wziętej w leasing i pobieranie jej pożytków powinno następować w sposób określony w umowie leasingu. a mo­ że się jeszcze przydać korzystającemu. za które korzystający ponosi odpowiedzialność. W umowie leasingu może być zamieszczone dodatkowe zastrzeżenie zobo­ wiązujące finansującego do przeniesienia na korzystającego własności rzeczy po upływie oznaczonego w umowie czasu trwania leasingu i spłaceniu wszyst­ kich rat. W kwestiach zaś zwią­ zanych z dochodzeniem wzajemnych roszczeń przez strony lej umowy stosuje się odpowiednio przepisy o najmie. W razie zwłoki z zapłatą co najmniej jednej raty i nieuiszczenia zaległości w odpowiednim terminie dodatkowym wyznaczonym na pi­ śmie finansujący może wypowiedzieć umowę leasingu ze skutkiem natychmia­ stowym. co umożliwia dalszą ewolucję leasingu zgodnie z potrzebami praktyki gospodarczej. z jednoczesnym zobowiązaniem się tej drugiej strony do zapłaty właścicielowi rzeczy wynagrodzenia pieniężnego rów­ nego co najmniej wartości tej rzeczy w chwili zawarcia danej umowy.

odpoczynku.przedsiębiorcy hotelarscy". Podmiotem tym jest przedsiębiorca prowadzący hotel lub inny obiekt hotelarski bądź przedsiębiorca lub rolnik świadczący usługi hotelarskie w innym obiekcie spełniającym ustalone wymagania. opieką nad dziećmi i szczegól­ nych wymagań ze względu na stan zdrowia osób niepełnosprawnych. będąca swoistą odmianą umowy o świadczenie usług turystycznych. który spełnił warunki ustalone w powołanej ustawie. Takie . samolotów. Wskazany autor podkreśla. rekreacji. Nie sposób również dostrzec istnienia umowy hotelowej w razie korzystania z noclegowni. Wówczas jest zawierana nie umowa hote­ lowa lecz umowa najmu pomieszczenia. rozrywki.Świadczo­ ne usługi hotelarskie muszą charakteryzować się złożonym i różnorodnym charakterem. Spotkać też można określenie „przedsiębiorstwa hotelowe" lub . hotele pracownicze i tym podobne obiekty nastawione nie na krótkotrwały lecz wielomiesięczny. Także szkoły nie są podmiotami świadczą­ cymi usługi hotelarskie.254 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 255 w umówionych ratach. a w szczególności: najmu. Należy podkreślić. które bezpośrednio znajdowałyby zastosowanie do umowy hotelowej. jak też potrzeb w za­ kresie bezpieczeństwa. sanatoria aż po prewentoria włącznie) mają za cel do­ starczanie świadczeń zdrowotnych. przy jednoczesnym wzajemnym uzupełnianiu się poszczególnych składników tych usług. W konsekwencji zawierana wówczas umowa ma kom­ pleksowy charakter i nie da się zakwalifikować jako jeden z typów umów unormowanych w kodeksie cywilnym. że skoro mamy tutaj do czynienia z typem umowy nic miesz­ czącym się w żadnym z ustawowych typów umów nazwanych. Nesterowiczem. Również umowa najmu jest podstawą korzystania z pokoju gościnnego. ale wykazuje wiele cech podobnych do tego typu umowy. Nie można też w ogóle mówić o umowie w wypadkach umieszczenia określonych osób w koszarach lub izbach wytrzeź­ wień. ale trzeba zauważyć tendencję zbliżania się sanatoriów do domów wczasowych.7. że są to umowy stopione w jedną całość. W nauce prawa z reguły stwierdza się za M. jeśli udostępniają część swych pomieszczeń w celu organizacji kolonii albo obozu sportowego lub wypoczynkowego dla młodzieży szkolnej. przez szpitale uzdrowiskowe. że nie każda umowa zawierana przez przedsiębiorcę hote­ larskiego i mająca za przedmiot korzystanie z pokojów hotelowych jest w kon­ sekwencji umową hotelową. Umowa hotelowa Podmioty świadczące za odpłatnością usługi hotelarskie czynią to zwykle na podstawie umowy. Ponadto nie świadczą usług hotelarskich podmioty prowadzące domy studenckie. w stosunku do których zapewnienie za­ mieszkania i wyżywienia stanowi tylko konieczne uzupełnienie. omówionej w punktach 9 i 10 tego rozdziału podręcznika. umowy o dzieło. w tym umowy o usługi po­ dobne do zlecenia. Taka umowa nic jest odmianą leasingu. gdyż z reguły następuje to wbrew woli zainteresowanych i ma podstawy administracyjne. że te ostatnie przepisy należy stosować wprost lub w pewnych wypadkach w drodze analogii. gdyż korzystanie ze wskazanych rodzajów obiektów hotelarskich ma miejsce na podstawie innego typu umowy. zawarte w księdze trzeciej tego kodeksu. którą określa się mianem umowy hotelowej. nauką.. Wciąż zdarzają się bowiem takie sytuacje. Obowiązujące obecnie w Polsce regula­ cje ustawowe usług hotelarskich nie wprowadzają definicji umowy hotelowej jako odrębnego typu umowy. że umowa hotelowa jest umową kwalifikowaną. jak również przepisy dotyczące niektórych umów nazwanych uregulo­ wanych w tej księdze. do wykorzystania ich w celach biurowych. Wszak zarobkowego świadczenia usług hotelar- skich może podejmować się jedynie podmiot. to jest to umowa nienazwana o wyjątkowo złożonym charakterze. przytułków lub schronisk charytatywnych. Powszechnie uważa się. Coraz częściej jednak w takim domu można zamieszkać jak w hotelu choćby na jeden dzień na podstawie umowy hotelowej. W zasa­ dzie nie jest nim także prowadzący dom wczasowy. wyżywienia. a nie­ kiedy także potrzeb związanych z pracą. którymi dysponują w obiektach hotelarskich. Miejsca w tego typu obiektach są udostępniane na podstawie umowy użyczenia. przechowania. do której wchodzi także obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa go­ ściowi hotelowemu. Takie podmioty nic świadczą usług hotelarskich. Sytuacje tego rodzaju mogą doty­ czyć w szczególności oddawania do używania na wskazanych zasadach wła­ snych środków transportowych. internaty. To właśnie z ustawy o usługach turystycznych wynika. że jest to umowa o mieszanym charakterze. Jednakże prze­ pisy tej ustawy odnoszące się do usług hotelarskich wpływają na zakres praw i obowiązków stron umowy hotelowej i pośrednie znaczenie tych przepisów jest niemałe. umowy najmu lub nawet bez jakiejkolwiek umowy. a nawet wieloletni pobyt w nich mieszkańców. jak również umów nienazwanych. Z kolei podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej (poczynając od szpitali. należy więc stwierdzić. Podmioty te są coraz częściej określane mianem hotelarzy zwłaszcza przez samo środowisko hotelarskie. gdyż wówczas jest z reguły zawierana umowa o wczasy. Tego typu umowa zmierza do zaspokojenia zarówno potrzeb noclegowych (a właściwie w zakresie czasowego zamieszkania) gości hotelowych. że przedsiębiorcy hotelarscy udostępniają część pomieszczeń. Podmiotem świadczącym usługi hotelarskie na podstawie umowy hotelowej nie jest podmiot prowadzący kemping lub pole biwakowe. zawierająca elementy różnych umów nazwanych. sprzedaży. np. Zgadzając się co do zasady z tym stanowiskiem. w zasadzie nie zawiera takich przepisów. Ustawa o usłu­ gach turystycznych z 1997 r. Do umowy hotelowej znajdują zastosowanie zarówno przepisy części ogólnej kodeksu cywilnego i części ogólnej zobowiązań. 9. W takiej sytuacji jest zawierana umowa najmu lub umowa użyczenia.

Nie jest także stroną umowy hotelo­ wej z wszystkimi tego konsekwencjami osoba przebywająca w obiekcie hotelar­ skim lub innym obiekcie. porządku i bezpieczeństwa na terenie całego obiektu. iż nieraz to nie gość hotelowy lecz podmiot działający na jego rzecz dokonuje zapłaty należności. czy wychowanków. które korzystają z noclegów w danym obiekcie hotelarskim w związku z zatrudnie­ niem w nim. czego nie zmienia fakt. jak również w wypadkach działania osób prawnych. Wydaje się. jak też organizowania spotkań przez najemcę dla więcej niż kilkunastu osób. W takich wy­ padkach umowa jest zawierana przez przedstawicieli ustawowych danej osoby. Jest to uzasadnione głównymi funkcjami hoteli i podobnych obiektów. które ma być udostępnione danemu go­ ściowi. Odpłatność ta jest traktowana przez strony jako ekwiwalent usług hotelarskich świadczonych na rzecz danego gościa hote­ lowego lub grupy osób. które są nastawione na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób fizycznych podczas krótkotrwałego pobytu w określonej miejscowości. W razie nieodwołania rezerwacji w ustalonych termi­ nach. trzeba uznać umowę hotelową za zawartą na jedną dobę hotelową. W praktyce hotelarskiej formalizacja w postaci doręczenia regulaminu . że nie są jednak gośćmi hotelowymi osoby. organizatorzy konferencji oraz inne jednostki organizacyjne działające na rzecz osób fizycz­ nych. Umowa hotelowa ma z natury rzeczy charakter konsensualny. bez wie­ dzy podmiotu świadczącego takie usługi lub reprezentujących go osób z obsługi hotelowej. omawiana umowa może mieć charakter umowy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej. w którym są świadczone usługi hotelarskie. Toteż omawiana umowa ma zawsze charakter umowy wzajemnej niezależnie od zasad płatności za świadczone usługi hotelarskie. Może nim być każda osoba fizyczna. w tym także niemająca zdolności do czynności prawnych lub mająca tylko ograniczoną zdolność do czynności prawnych.c. bądź uzgodnionych przez strony. Umowa tego typu może być również zawarta przez osoby trzecie na rzecz określonej osoby fizycznej lub grupy osób. ani też nocujące w takim obiekcie osoby należące do rodziny hote­ larza lub będące jego gośćmi prywatnymi. Taki właśnie charakter ma również określenie w umowie hotelo­ wej cech charakterystycznych wynajmowanego pokoju hotelowego. pod których władzą rodzicielską dana osoba pozostaje. Drugą stroną umowy hotelowej jest z reguły gość hotelowy. ale w założeniu zawsze krótkotrwały. Dodatkowe podstawy stano­ wią ustalenia między stronami dotyczące udzielonych zniżek opłat za świad­ czone usługi. maksymalnej liczby interesantów odwiedzających te lokale. wynikających z regulaminu hotelowego doręczonego składającemu za­ mówienie. że nie mogą być one wykorzystywane w innych celach. Do jej zawarcia coraz częściej dochodzi w drodze uprzedniego zarezerwowania miejsca w danym obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie świadczącym usługi hotelarskie. W takim charakterze umowa hotelowa jest zawierana przez osoby fizyczne działające na rzecz swoich bli­ skich.256 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 257 pomieszczenia są oddawane w najem na okres z reguły nic krótszy od roku i z zastrzeżeniem. która ma być zawarta. na rzecz których usługi hotelar­ skie mają być świadczone. Do postanowień przedmiotowo istotnych umowy hotelowej należy zaliczyć: • określenie osoby fizycznej lub grupy osób. Ze względu na konieczność podporządkowania się najemcy pokojów hotelowych do celów biurowych zasadom obowiązującym w hotelach i innych obiektach hotelarskich taka umowa zawiera najczęściej sze­ reg ograniczeń dotyczących godzin przebywania pracowników najemcy w wy­ najętych pomieszczeniach. • określenie pokoju hotelowego (pomieszczenia hotelowego) lub miejsca (łóżka hotelowego) w takim pokoju. które do postanowień przedmioto­ wo istotnych umowy hotelowej zalicza ponadto ustalenie czasu wykonania usług hotelarskich oraz cech charakterystycznych tych usług w postaci określe­ nia typu pokoju lub apartamentu. o ile oczywiście został on wcześniej doręczony składającemu zamó­ wienie. Pod­ stawą stosunku prawnego jest wówczas umowa najmu pomieszczeń użytko­ wych zawarta zasadniczo na czas oznaczony i podlegająca przepisom kodeksu cywilnego dotyczącym najmu. Inne ustalenia mogą w tej kwestii być uzgod­ nione przez strony przy składaniu zamówienia lub wynikać z regulaminu hote­ lowego. że umowa hotelowa jest umową odpłatną. podopiecznych. co wynika z ustawowej definicji usług hotelarskich. Taką podstawą jest przede wszystkim cennik usług ustalony przez podmiot świadczący usługi hotelarskie w danym obiekcie. Nie sposób zgodzić się ze stanowiskiem. Oznaczenie więc czasu wykonywania usług hotelarskich stanowi postanowienie podmio­ towo istotne. • • oznaczenie wynagrodzenia za świadczone usługi hotelarskie lub przynajm­ niej wskazanie podstaw jego wyliczenia. zakłady pracy. co zwłaszcza jest konieczne w wypadku turystyki grupowej i kongresowej. Czas ten może być oznaczony lub nieoznaczo­ ny. zachowania ciszy. Z powyższego wynika. że w przypadku potwierdzonej rezerwacji mamy do czynienia z umową przedwstępną w rozumieniu k. Należy podkreślić. podczas gdy tzw. gdyż są wtedy uzgodnione istotne postanowienia umowy hotelowej. Takiej osoby nie łączy z hotelarzem żaden stosunek prawny. w tym w szczególności rodziców. W tej sytuacji jest z reguły oznaczany termin ewentualnego anulowania złożonego zamówienia. Może być zawarta w dowolnej formie i często jest to forma ustna. jakimi są organizatorzy turystyki. Okres korzystania z tych usług jest często ściśle oznaczany tylko co do daty początkowej. które mają korzystać z określonych usług hotelarskich. Jak z tego wynika. zwolnienie pokoju może nastąpić wcześniej lub później w zależności od potrzeb gościa hotelowego. Taka potwierdzona rezerwacja nie zawsze ma miejsce w formie pisemnej i zwłaszcza w stałych stosunkach z określonym gościem często wystarcza telefoniczne zare­ zerwowanie pokoju hotelowego.

oraz wyda­ nego na jej podstawie rozporządzenia z 2004 r. Powszechnie uważa się. jak jest w przypadku prawa przewozowego z 1984 r. że podmiot świadczący usługi hotelarskie nie może bez ważnego powodu odmówić zawarcia umowy hotelowej. a niekiedy apartamen­ tu lub całego domu. ale to nie to samo.jak już zasygnalizowano . właśnie swo­ boda decydowania przez podmioty prawa cywilnego o tym. że z jednej z naczelnych zasad prawa cywilnego. Z kolei obowiązki gościa hotelowego z natury rzeczy rodzą uprawnienia po stronie podmiotu świadczącego usługi hotelarskie. którego skutecz­ ność w tym zakresie zależy . • dostarczenie gościowi hotelowemu niezbędnych informacji o świadczonych usługach hotelarskich i usługach towarzyszących oraz informacji turystycz­ nej. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów. Do tego typu ustaleń należy w szczególności również określenie. Do podstawowych obowiązków gościa hotelowego należy zaliczyć przede wszystkim: • spełnienie obowiązku meldunkowego. usług podstawowych oraz uzupełniających. Należy podkreślić. ustawy o usługach turystycznych z 1997 r.258 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 259 klientowi przed lub przy zawarciu umowy prawie nie występuje. co doręczenie. że podmiot zobowiązujący się na pod­ stawie umowy hotelowej do świadczenia usług hotelarskich ma następujące podstawowe obowiązki: • udostępnienie gościowi hotelowemu odpowiednio wyposażonego wynajętego przezeń pokoju hotelowego lub miejsca noclegowego. na którym piętrze jest położony. Jednak trzeba zauważyć. których reali­ zacji może domagać się gość hotelowy. Ponadto rozmaite dodatkowe świadczenia.c. dla wzorców umów. może sta­ nowić tego rodzaju istotne postanowienie umowy. • umożliwienie korzystania przez gościa hotelowego z ogólnodostępnych po­ mieszczeń i urządzeń danego obiektu hotelarskiego lub innego obiektu. Ponadto te prawa i obowiązki są w części przesądzone przez obowiązujące prawo. czy i z kim za­ wrzeć umowę. wynika m. Powyższe obowiązki hotelarza stanowią zarazem uprawnienia. Jednak obowiązku zawar­ cia umowy hotelowej nie wprowadziła ustawa o usługach turystycznych z 1997 r. jaką jest zasada swobody kontraktowej. Uogólniając te wszystkie ustalenia. • utrzymywanie w należytym stanic przedmiotu najmu i wszystkich urządzeń niezbędnych do normalnego zeń korzystania przez cały okres obowiązywania umowy. można stwierdzić.in. że prawa i obowiązki stron umowy hotelowej są przesą­ dzone nie tylko przez jej postanowienia. a na żądanie również pełnego cennika usług oraz wykazu wymagań dla obiektów hotelarskich odpowiadającego rodzajowi i kategorii danego obiektu. • korzystanie z przedmiotu najmu oraz z ogólnodostępnych pomieszczeń i urzą­ dzeń obiektu hotelarskiego lub innego obiektu. w którym są świadczone usługi hotelarskie. w tym zwłaszcza uwzględniające potrzeby osoby niepełnosprawnej. jaki jest widok z okna. Toteż co do umów hotelowych nie można mówić o wynikającym z obowiązują­ cego prawa obowiązku ich zawierania przez podmioty świadczące usługi hote­ larskie. • umożliwienie gościowi hotelowemu korzystania ze świadczeń w ramach tzw. W wypadku jednak zawierania umowy dotyczącej zamieszkania w hotelu lub innym obiekcie hotelarskim nie zawsze występuje potrzeba wprowadzenia do treści umowy tego rodzaju ustaleń. Wyjątki od tej zasady wprowadzają niekiedy przepisy ustawowe. Obowiązek w tym zakresie jest wywodzony z zawodowego charakteru prowadzonej działalności hotelarskiej. Niekiedy gość hotelowy jest zainteresowany jedynie możliwością zamieszkania w konkretnym apartamencie czy pokoju. . Jednak z drugiej strony wobec naturalnego w gospodarce rynkowej dą­ żenia do maksymalizacji zysku trudno sobie wyobrazić sytuacje występowania odmowy zawarcia tego typu umowy bez naprawdę istotnego powodu. Oprócz wyżej już wskazanych postanowień podmiotowo istotnych można wymienić wiele innych tego właśnie rodzaju ustaleń umowy hotelowej. gdyż konieczność zapewnienia określonych świadczeń dodatkowych wynika już z samego zaszeregowania danego obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i nadania mu odpowiedniej kategorii. w których są świadczone usługi hotelarskie. w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu tych pomieszczeń i urządzeń oraz przestrzegając zakazu dokonywania w nich zmian bez zgody podmiotu świadczącego usługi hotelarskie. których gama zależy od rodzaju obiektu hotelarskiego i jego kategorii. w któ­ rym są świadczone usługi hotelarskie. • dostosowanie się do ustaleń regulaminu hotelowego doręczonego przy za­ warciu umowy hotelowej.których zakres wynika z postanowień umow­ nych. • zapewnienie gościowi hotelowemu ochrony jego prywatności oraz bezpiecz­ nych warunków pobytu w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie. a w przypadku świadczenia usług ho­ telarskich w innym obiekcie . Regulaminy hotelowe są wywieszane w obiektach hotelarskich oraz często wykładane w po­ kojach hotelowych. bez któ­ rych uwzględnienia gość hotelowy lub podmiot działający na jego rzecz może nie być zainteresowany zawarciem określonej umowy. w którym są świadczone usługi hotelarskie. czy pokój hotelowy jest ze śniada­ niem. do których spełnienia może zobowiązać się w umowie podmiot świadczący usługi hotelarskie. • przestrzeganie ustaleń regulaminu porządkowego. Także ewentualne specjalne wyposażenie pokoju. Wynikają one także z doręczonego kontrahentowi przy zawarciu umowy regulaminu hotelowego. w tym przede wszystkim prze- pisy kodeksu cywilnego.od spełnienia warun­ ków ustalonych w k. mogą mieć właśnie charakter podmiotowo istotny i to często dla obydwu stron umowy hotelowej.

że przyjmujący zlecenie tylko wyjątkowo może powierzyć jego wykonanie osobie trzeciej. Zgodnie z art. 750 k. Problemy te są pomijane w specjalistycznych opracowaniach z tej dziedziny.260 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 261 • uiszczenie należności za usługi hotelarskie oraz usługi uzupełniające. to ten brak szczególnych wymagań w tym zakresie odnosi się również do formy umów o świadczenie usług nieure­ gulowanych odrębnie. budzenie. że dający zlecenie może je wypowiedzieć w każdym czasie. Takie pośrednictwo wiąże się zazwyczaj z doliczaniem zwłaszcza przez hotele wyższych kategorii marży przekraczającej często nawet o J00 lub 200% wysokość opłat pobieranych przez operatorów telekomunika­ cyjnych. chyba że opłaty z tych tytułów jest zobowiązany pokryć podmiot. Stosowanie do nich przepisów o zleceniu wywołuje nieraz wątpli­ wości. umożliwiające gościom hotelowym korzystanie z zamiejscowych i miejscowych rozmów telefonicznych. czy zorganizowanie rozgrywek sportowych lub imprez rekreacyjnych dla gości hotelowych. Nowelizacja ustawy o usługach turystycznych dodała w 2004 r. Oznacza to konieczność uwzględ­ nienia cech specyficznych sytuacji. Było to całkiem zbędne. domkach turystycznych lub innych obiektach stałych. znajdują wówczas odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksowe o zleceniu. Zawierane wówczas umowy są określane jako umowy o usługi po­ dobne (zbliżone) do zlecenia i mogą mieć charakter zarówno odpłatny. Wskazane wyżej usługi polegające na określonych czynnościach faktycznych mogą być świadczone w ramach umowy hotelowej albo na podstawie odręb­ nie zawartych umów. Odwołanie przez gościa ho­ telowego budzenia. połączeń faksowych. gdy na rzecz go­ ści hotelowych są świadczone usługi polegających na dokonaniu czynności fak­ tycznych. w których takie czynności faktyczne są wy­ konywane. że zlece­ nie obejmuje umocowanie do wykonania czynności w imieniu dającego zlece­ nie. • niezwłoczne zawiadomienie utrzymującego hotel lub podobny zakład o szko­ dzie w postaci utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych do tego rodzaju obiektu przez gościa hotelowego. Jako przykłady tego rodzaju usług można podać zorganizowanie opieki nad dziećmi gości hotelowych. Do omawianych umów o świadczenie usług nieuregulowanych odrębnie znajduje odpowiednie zastosowanie przepis kodeksowy przewidujący. że do omawianej grupy usług należy też zaliczyć usługi hotelo­ wej centrali telefonicznej. Umowa o świadczenie usług nieuregulowanych odrębnie w zastosowaniu do działalności hotelarskiej W działalności hotelarskiej występują. a tym bardziej wysokość i samo stosowanie tego rodzaju marż to sprawy dyskusyjne. umożliwiający nocleg w namiotach i przyczepach samochodowych. z reguły nie żąda się zwrotu kosztów rozmów telefonicznych związanych z zamówieniem taksówki na życzenie gościa hotelowego. że jest to obiekt strzeżony. Niezbyt wielu cudzoziemców korzysta z polskich kempingów.9. 9. Umowa o korzystanie z kempingu Kemping to jeden z rodzajów obiektów hotelarskich. angielską nazwę „camping" do usta­ wowej definicji takiego obiektu. Oparte na . oraz przyrządzanie posiłków i parkowanie samochodów. Zasadą jest. Jednak w praktyce hotelarskiej raczej nie ma takiego zwyczaju domagania się zwrotu wskazanych wydatków i np. czy zamówionej przezeń taksówki może posłużyć za dobry przykład takiego wypowiedzenia omawianej umowy o usługi zbliżone do zlece­ nia.c. 9. który może posłużyć przyj­ mującemu zlecenie do domagania się zwrotu wydatków poczynionych w celu należytego wykonania zlecenia. Wydaje się. gdyż termin „kem­ ping" jest od dawna przyjęty w Polsce. które zresztą i bez zmiany ustawy mogły być oznaczane dodatkowo nazwą „camping". chociaż kodeksowe zlecenie jest z reguły odpłatne. zamówienie taksówki. Warto też wspomnieć o przepisie kodeksowym. Kemping jest szczególnym obiektem hotelarskim. który zawarł umowę hotelową na rzecz danego gościa hotelowego. Właśnie z umowy lub z oko­ liczności wynika najczęściej. co ma znaczenie marketingowe. jak też nieodpłatny. Umowa może w tej kwestii stanowić inaczej. gdyż czasem taka umowa o usługi ma więcej cech analogicznych do określonej umowy nazwanej innej niż zlecenie. Również analogicznie przy tego typu umowach występuje element koniecz­ nego zaufania do rzetelności i racjonalności działania zleceniobiorcy. Charakter działania przedsiębiorcy hotelarskiego jako takiego pośred­ nika. Wiąże się z tym obowiązek przyjmującego zlecenie infor­ mowania zleceniodawcy o przebiegu sprawy i złożenia sprawozdania po wyko­ naniu zlecenia. Odstępstwa od tej reguły może przewidywać umowa albo też mogą one być skutkiem istniejącego zwyczaju lub konieczności spowodowanej przez okoliczności. co nie podlega bezpośrednio pod przepisy kodeksowe o zleceniu ani przepisy dotyczące innych określonych ustawowo typów umów o świadczenie usług. czy internetowych.8. udzielanie in­ formacji turystycznych. nieraz takie sytuacje. Skoro forma umowy zlecenia może być dowolna i w praktyce często dochodzi do jej zawarcia w sposób dorozumiany. Straciły one na znaczeniu w wyniku rozwoju telefonii komórkowej oraz coraz częstszego udostępniania gościom hotelowym nieodpłatnego dostępu do Internetu. Ponadto trzeba zaznaczyć. Definicja ustawowa zawie­ ra ustalenie. że takie umowy zawierane przez przedsiębiorców hotelarskich są nieodpłatne.

było jeszcze 171 kempingów. upoważniająca za określoną odpłatnością do przebywania na terenie danego kempingu. przewidziany przez ustawę o usługach turystycznych w celu stworzenia możliwości zapewnie­ nia porządku oraz bezpieczeństwa klientów i ich mienia. Ze względów bezpieczeństwa wszystkie kempingi powinny być wypo­ sażone w sprzęt przeciwpożarowy oraz instrukcje bezpieczeństwa przeciwpoża­ rowego. jak również działania zapobiegające jego powstawaniu. Według danych GUS w 2006 r. przy czym należy zapewnić co najmniej dwa takie stanowiska położone w naj­ bliższej odległości od urządzeń ogólnodostępnych. Natomiast wymóg. We wszystkich kempingach teren musi być ogrodzony i oświetlony. Zasady tego korzystania określają postano­ wienia regulaminu danego kempingu. Prowadzącym kemping może być każdy przedsiębiorca. przy czym wy­ maga się. muszą być również urządzenia do prania i prasowania oraz pomieszczenie do suszenia bielizny. trawiastym tere­ nie i być wydzielone. gdyż obecnie turyści rzadziej zadowalają się moż­ liwością zaspokojenia tylko podstawowych potrzeb występujących podczas po­ dróży. Tylko zaś w kem­ pingu czterogwiazdkowym wymaga się. Mamy tutaj do czynienia z dosyć znacznie zróżnicowanymi obiektami. Wszystkie też kategorie kempingów objęte są obowiązkiem posiadania przechowalni bagażu. z których skorzystało po­ nad 220 tys. stanowiska zaś obozowania powinny być położone na płaskim. muszą być w tego rodzaju obiektach hotelarskich zapewnione utwardzone ciągi komunikacyjne o szeroko­ ści co najmniej 180 cm. ani w ustawie o usługach turystycznych. instalacji i ogólnie dostępnych pomieszczeń oraz usług świadczonych na terenie kempingu. Stanowiska obozowania dla osób niepełnosprawnych powinny dysponować dojazdem dla samochodów. sta­ nowiska do zmywania naczyń i punkt pomocy medycznej czynny całą dobę. aby na terenie kempingu trzy i czterogwiazdkowego był sklepik spożywczy i z artykułami higieniczno-sanitarnymi. pieniędzy i rzeczy wartościowych. Wymagane są także punkty poboru wody do picia. ga­ stronomiczne i rekreacyjne umożliwiające turystom nocleg w namiotach. mający stalą obsługę recepcyjną i wyposażony w urządzenia sanitarne. korzystających z kempingów wzrosła więc i to mimo mniejszej liczby kempingów. choć trzeba przyznać. wyróżnia cztery kategorie kempingów oznaczane gwiazd­ kami. Ta ostatnia definicja uwzględnia tylko część wymagań co do wyposażenia kempingu oraz zakresu świadczonych w nim usług. w tym ponad 34. określające konieczne tryby postępowania w razie pożaru. stanowili turyści zagraniczni. W tym ujęciu kemping to teren zwykle zadrzewiony. Przez przyjęcie turystów na teren kempingu połączone zasadniczo ze speł­ nieniem obowiązku meldunkowego w recepcji zostaje zawarta umowa o korzy­ stanie z kempingu. strzeżony. Z kolei w kempingach dwóch najwyższych kategorii musi być zadrzewienie.5 tys. osób. Przewiduje on. ustalonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów. Tak jak w innych obiektach hotelarskich może być poza tym ustalony przez prowadzącego kemping regulamin porządkowy. Obecnie reguluje to załącznik nr 8 do powo­ łanego rozporządzenia z 2004 r. turystów zagranicznych. Tak jest właśnie w przypadku części kempingów. aby urządzenia sanitarne były zlokalizowane nie dalej niż 100 m od stanowisk obozowania. Korzystającym zaś z kempingu jest z reguły osoba podróżująca samochodem oraz inne osoby razem z nią odbywające po­ dróż. Jest to więc . recepcja powinna znajdować się w odrębnym pomieszczeniu. Liczba turystów. kempingi zostały objęte dodatkowymi wymaganiami w zakresie potrzeb osób niepełnosprawnych. osób. jeżeli tego rodzaju sklep znajduje się bliżej niż 500 m.7 tys. zajęcia oznaczonego stanowiska obozowania oraz korzystania z urządzeń. Jednak generalnie występuje zauważalny spadek zainteresowania kempingami. że niezależnie od wymagań dla budynków usytuowanych na terenie kempingów. Już właśnie w obiekcie dwugwiazdkowym powinny być także wydzielone stanowiska do spożywania posiłków.262 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 263 tych ustaleniach ustawowych jest określenie kempingu jako jednego z rodzajów obiektów noclegowych turystyki. Kempingi są nastawione na zaspokajanie przede wszystkim potrzeb turystów indywidualnych i to w zakresie zdecydowanie ograniczonym. Omawiana umowa nie jest uregulowana ani w kodeksie cywilnym. ani w żadnej innej ustawie. Ustawa o usługach tury­ stycznych z 1997 r. w tym oczywiście również będący osobą fizyczną. aby był w nim zakład gastronomiczny. w tym aż ponad 77. pod­ czas gdy w 2000 r. Mu­ szą być osobne umywalnie oraz toalety dla kobiet i mężczyzn. w których są świad­ czone usługi hotelarskie z 2004 r. umożliwiające dostęp ze stanowisk dla osób niepełno­ sprawnych do wszystkich urządzeń ogólnodostępnych. powi­ nien być zapewniony całodobowy dozór. nie obowiązuje. stosowane przez GUS do celów statystycz­ nych. Od 2002 r. wymaga się utwardzonych ścieżek pieszych oraz wewnętrznych dróg głównych o nawierzchni utwardzonej. że w tym wypadku nie może być mowy o zawieraniu umowy hotelowej między prowadzącym kemping a osobami korzystającymi z kempin­ gu. z których skorzystało ponad 182. który powinien być doręczony przy za­ warciu umowy. miesz­ kalnych przyczepach samochodowych. a parking przy recepcji powinien mieć minimalną 2 2 powierzchnię zależną od kategorii danego kempingu (od 50 m do 150 m ). Musi być również co naj­ mniej jeden ustęp dostępny dla osoby na wózku. prowadzony przez przeszkolonego pracownika i zapewniający łączność z pogo­ towiem. że w ostatnich latach standard wielu z nich został podniesiony.6 tys. a także przyrządzanie posiłków oraz parkowanie pojazdów samochodowych. Poczynając od obiektów z dwoma gwiazdkami. oświetlo­ ny. było w Polsce tylko 128 kempingów. Z powyższych cech charakterystycznych kempingów oraz istoty ich funkcjo­ nowania wynika. w tym zagranicznych. zieleń powinna odgra­ dzać stanowiska obozowania lub ich grupy.

264 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji ^°° umowa nienazwana. Obowiązuje też warunek. Skorzystanie z przechowalni bagażu na kem­ pingu również prowadzi do zawarcia umowy przechowania. Należy zauważyć elastyczne podejście co do wyposażenia pokojów stano­ wiących stałą bazę noclegową na kempingach. Wów- . oznaczenie wynagrodzenia za pobyt na polu kempingowym. które mogą być udostępnione grupom turystycznym lub indywidualnym turystom nie dysponującym namiotami lub przyczepami kempingowymi. należąca do grupy umów o świadczenie usług. Telewizor jest wymagany tylko w pokoju stałej bazy na kempingu czterogwiazdkowym. która najczęściej jest umową najmu. które ma być oddane do dyspozycji. • • zapewnienie stanowiska obozowania na polu kempingowym. Rzeczy wartościowe i pieniądze powinny być odrębnie oddane na przechowanie i obowiązek przyjmowania tego rodzaju tzw. Obo­ wiązujące przepisy przewidują. a obiekt jednogwiazdkowy i tego nie musi zapewniać. Łazienki Z WC oraz natryskiem z ciepłą i zimną wodą można oczekiwać tylko w stałej bazie noclegowej kempingów dwóch najwyższych kategorii. depozytów dotyczy obecnie wszystkich kempingów. Należy do nich określenie terminu pobytu na kempingu. warto pokusić się o sformułowanie postanowień przedmiotowo istotnych umowy o korzystanie z kempingu. którym pole kempingowe ma być udostępnione. Obecnie musi być zapewniona pościel na każde łóżko lub co najmniej zdejmowany pokrowiec na materac. Mimo powyższych rozbieżności ocen w sprawach wręcz zasadniczych. czas jest zawierana umowa najmu uregulowana w kodeksie cywilnym. Zamiast krzeseł dopuszcza się różne inne meble do siedzenia. albo przy­ najmniej wskazanie podstaw wyliczenia tego wynagrodzenia. Tego rodzaju postanowieniem jest też wskazanie konkretnego stano­ wiska obozowania na kempingu. czy umowa o wypożyczenie sprzętu turystycznego lub sportowego. W razie pozostawienia samochodu na parkingu przy recepcji kempingu dochodzi do zawarcia umowy przechowania i przejęcia przez prowadzącego kemping pieczy nad danym pojazdem oraz rzeczami zazwyczaj przewożonymi przez turystów. W pokoju na kempingu dwugwiazdkowym trzeba zadowolić się umywalką z ciepłą i zimną wodą. Niewykonanie tego obowiązku może wystąpić np. co niekiedy może być istotne dla turysty. Zwiększone są wymagania dotyczące kempingów z jedną gwiazdką w zakresie wyposażenia łóżek. składającego z opłaty pobytowej. a możliwość odbioru programów radiowych powinna być zapewniona także w pokoju kempingu z trzema gwiazdkami. które biuro podróży otrzymuje do dyspozycji zgodnie z umową zawartą z prowadzącym kemping".i dwugwiazdkowych . bliżej omówionej w punkcie 18 tego rozdziału podręcznika. jak umowa o usługi gastronomiczne.cztery osoby. że turysta przebywający na kempingu może też zawierać innego typu umowy. Postanowienia te są zbliżone treściowo do analogicz­ nych postanowień umowy hotelowej i należy do nich zaliczyć: • określenie osoby fizycznej lub grupy osób. że tylko na kempingach czterogwiazdkowych stanowiska obozowania muszą być numerowane. 750 k. w razie braku Inne postanowienia umowy o korzystanie z kempingu mają charakter posta­ nowień podmiotowo istotnych. w obiektach trzy. nadający się do pra­ nia. przyczepy kempingo­ wej lub namiotu oraz opłaty za podłączenie elektryczne przyczepy. jak zwłaszcza rzeczy osobiste. Na jej podstawie prowadzący kemping zobowiązuje się wydać określonym turystom jako najemcom oznaczone pomieszczenie do czasowego korzystania za ustaloną opłatą. Autor ten dowodzi. Trzeba ponadto zaznaczyć.c. do której należy stosować odpowiednio przepisy o zleceniu na podstawie art. opłaty za ustawienie samochodu. sprzęt turystyczny. W 2001 r. Korzystanie z takiej stałej bazy noclegowej określa z reguły regulamin ustalony przez pro­ wadzącego kemping. Nesterowicz. Obecnie w tego rodzaju obiek­ tach z czterema gwiazdkami w każdym pokoju mogą być zakwaterowane mak­ symalnie dwie osoby. co upodabnia tę umowę do najmu pokoju gościnnego. umowa sprzedaży różnych drobnych rzeczy w sklepiku działającym na kempingu z trzema lub czterema gwiazdkami. byle ich było po jednym na osobę i nie mniej niż dwa na pokój. zobowiązujące się do umożliwienia turyście pobytu na kempingu zagranicznym lub krajowym w określonym miejscu i czasie. żywność. aby łóżka w pokojach stałej bazy noclegowej miały wymiary nic mniejsze niż 90 x 200 cm. bo stroną umowy o korzystanie z kempingu jest zawsze prowadzący dany kemping i biuro podróży występuje jako jego agent w stosunkach z tury­ stami zainteresowanymi pobytem na określonym kempingu. czy sportowy. zostały wprowadzone istotne zmiany wymagań prawnych doty­ czących stałej bazy noclegowej na kempingach. ale zalicza ją przy tym do umów o pojedyncze świadczenie turystycz­ ne. Nie sposób zgodzić się z tym sta­ nowiskiem. a w odniesieniu do kempingu z jedną gwiazdką ta największa dopuszczalna licz­ ba osób w jednym pokoju wynosi teraz osiem. gdy na terenie kempingu znajdują się domki turystyczne. zawieranych w indywidualnej turystyce zagranicznej przez biura podróży. Jako właśnie umowę nienazwaną kwalifikuje umowę o kemping również M. Szczególna sytuacja występuje wtedy. Taką podsta­ wą jest cennik usług ustalony przez prowadzącego kemping. że jedynym świadczeniem biura podróży jest wtedy „udostępnienie turyście pola kempingo­ wego (namiotowego). Wymagania co do wyposażenia pokojów lub domków tworzących taką stałą bazę określa wyżej wskazany załącznik nr 3 do obowiązu­ jącego rozporządzenia z 2004 r. Poza powyższymi szczególnymi sytuacjami oddania rzeczy na przechowanie prowadzącemu kemping jest on zobowiązany jedynie do sprawowania ogólnego nadzoru nad bezpieczeństwem rzeczy należących do osób korzystających z kempingu. pawilony lub inne obiekty stałe przystosowane do zamiesz­ kania.

oznakowane i ogrodzone prowizorycznie. żeby w takich wa­ runkach chcieć poznawać Polskę. Nie może dziwić wyraźny spadek zainteresowania polami biwakowymi. Może mieć ona charakter odpłatny lub nieodpłatny. 170 tys. Jednak pomijając te szczególne sytuacje. zawarte w wyżej wspomnianym załączniku nr 3 do rozporządzenia z 2004 r. że korzystanie z nich odbywa się na nader uproszczonych zasadach. podczas gdy w 2000 r. gdyż takie przyzagrodowe pole biwakowe jest w stanie zapewnić w sumie lepsze. Z przedstawionych charakterystycznych cech pól biwakowych wynika pod­ stawowy wniosek. W szczególności może to dotyczyć pieniędzy. Nie jest też wykluczona jego odpowiedzialność deliktowa na ogólnej podstawie winy. kosztowności oraz innych cennych rzeczy. nie strze­ żone. Oczywiście jest to umowa nienazwana. jest zdecydowanie ograniczona w porów­ naniu z kodeksową odpowiedzialnością za rzeczy wniesione. niektóre organizacje społeczne i osoby fizyczne. do cze­ go jednak nie doszło. umożliwiający nocleg w namiotach. Przecież zapewniają one jedynie mini­ malny poziom zaspokojenia podstawowych potrzeb ludzkich zwłaszcza w dzie­ dzinie higieny. czynności do­ rozumiane. dopuszcza możli­ wość zaszeregowania jako pola biwakowego obiektu zlokalizowanego w obrę­ bie gospodarstwa rolnego pomimo niespełnienia części wymagań. za którą prowadzący pole biwakowe nie ponosi odpowiedzialności. stanowili turyści zagraniczni. gdyż wyma­ gania co do wyposażenia pola biwakowego. tego rodzaju obiektów hotelarskich było w Polsce 339. w tym rolnicy. To określenie rozmija się z obowiązującym prawem i rzeczywistością. Ponadto minimalne wymagania dla pól biwakowych przewi­ dują konieczność istnienia na terenie obozowiska punktów poboru wody do picia oraz pojemników na śmieci. jedna z wersji nowelizacji ustawy o usługach turystycznych przewidywała skreślenie pól biwakowych z listy obiektów hotelarskich. Do- . Brak od­ płatności za korzystanie z pola biwakowego wynika zazwyczaj z faktu. Oczywiście ochrona rzeczy należących do osób korzystających z pól biwa­ kowych należy do samych zainteresowanych. skorzystało z nich ok. w tym prawie 9. bardziej higieniczne i bez­ pieczne warunki pobytu turystów. ani o jego walorach rekreacyjnych. Zapewne wejście Polski do UE spowodowało. Jego obowiązki sprowadzają się przede wszystkim do zapewnienia czystości na terenie danego pola biwakowego i utrzymania jego urządzeń w bezpiecznym stanie. W praktyce pola biwakowe są zwykle niezadrzewione oraz pozbawione urządzeń rekreacyjnych. gdyż warunkiem są bioloalety na terenach nieskanalizowanych. Kemping bowiem nie jest takim zakła­ dem. Przez zajęcie miejsca na takim polu. nienaprawienia uszkodzonego ogro­ dzenia kempingu.5 tys. Jeśli tego rodzaju sytu­ acje doprowadziłyby do kradzieży lub uszkodzenia rzeczy należących do osób korzystających z kempingu. Pozostawienie więc bez dozoru namiotu postawionego na polu biwakowym kończy się często szkodą. które może po­ nieść osoba korzystająca z kempingu. Przy tym dodaje się. Kwestie te reguluje ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z 1996 r. Te cechy są na tyle szczególne. że powołane rozporządzenie z 2004 r. nic nie mówią o konieczności za­ drzewienia takiego obiektu. umożliwiające turystom nocleg w namiotach. czy nieprawidłowej pracy osób zatrudnionych w recepcji. trzeba stwierdzić. to prowadzący kemping może być pociągnięty do odpowiedzialności kontraktowej z powodu nienależytego wykonania zobo­ wiązania. definiuje pole biwakowe jako obiekt niestrzeżony. podstawowe urządzenia sanitarne i tereny rekreacyjne. że przygo­ towana w 2002 r. osób. choć zastanawia zdecydowany wzrost liczby turystów zagranicz­ nych korzystających z takich obiektów. skorzystało z nich 112 tys. Prowadzący kemping może w regulaminie lub umowie wyłączyć swoją odpowiedzialność za rzeczy osób korzystających z kempingu..10. że wła­ ścicielami i utrzymującymi pola biwakowe są często gminy zainteresowane rozwojem turystyki na swoim terenie. a przecież z definicji jest on pozbawiony dozoru. Jest postęp w zakresie wymagań co do osobnych toalet dla kobiet i mężczyzn w tego rodzaju obiektach hotelarskich. Ustawa o usługach turystycznych z 1997 r. 9. że więcej młodych ludzi przyjeżdża teraz do naszego kraju i zatrzymuje się wła­ śnie na polach biwakowych. osób. które nie reagowały na przebywanie osób postronnych na terenie kempingu lub nie zamknęły na noc bramy prowadzącej do kempingu. Takimi podmiotami prowadzącymi pola biwakowe bywają też przedsiębiorcy turystyczni. stanowili turyści zagra­ niczni.266 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 267 należytego oświetlenia terenu kempingu. Według danych GUS w 2006 r. Regulaminy korzystania z pól biwakowych ustalane przez podmioty je prowadzące jest trudno wyegzekwować w praktyce z powodu braku całodobowego nadzoru nad tego rodzaju obiektami hotelarskimi. Zamiast osobnych umywalni dla kobiet i mężczyzn mogą być na polach biwakowych zbiorowe. Oparte na tej defini­ cji ustawowej określenie stosowane przez GUS do celów statystycznych nazy­ wa polem biwakowym wydzielone miejsce w terenie zadrzewionym. Trzeba być młodym człowiekiem ciekawym świata. Sam teren takiego pola może być tylko prowi­ zorycznie ogrodzony i nieoświetlony. ponoszoną przez utrzymujących hotele i podobne zakłady. w tym niewiele ponad 7 tys. dochodzi najczęściej do zawarcia umowy o korzystanie z pola biwakowego. Należy podkreślić. niezadaszone umywalnie typu rynnowego. że na polu biwakowym znajdują się punkty poboru wody pitnej. Umowa o korzystanie z pola biwakowego Pole biwakowe w porównaniu z kempingiem jest jeszcze bardziej specyficz­ nym rodzajem obiektów hotelarskich. było w Polsce tylko 247 pól biwakowych. Jest to dobrym rozwiązaniem. jeśli dane gospodarstwo zapewnia możliwość korzystania z wody do picia i urządzeń sanitarnych. czyli przez tzw. nie mająca żadnej regu­ lacji ustawowej. że odpowiedzialność cywilna prowadzącego kemping za szkody.

rezy­ dentów (dong staying guests"). który po­ niósł w związku z tym jakieś szkody osobowe czy majątkowe. przy czym granice między nimi są płynne. Podobnie uzasadnione jest. W wypadku gminy jej odpowiedzialność może być oparta na przepisie kodeksowym ustalającym odpowiedzialność jed­ nostki samorządu terytorialnego za szkodę wyrządzoną przez funkcjonariusza danej jednostki przy wykonywaniu powierzonej mu czynności. czy też którego potrzeby związane z czasowym zamieszkaniem poza domem zamierza zaspokoić w większym stopniu niż można standardowo ocze­ kiwać. choć głównie z innych względów. to z punktu widzenia marketingowego trudno uznać takie postępo­ wanie za uzasadnione i właściwe. Prowadzi to do różnicowania gości hotelowych na cztery grupy. bardzo ważne osoby (VL?s . to oczywiście nie stoi to na przeszkodzie podejmowaniu przez te podmioty rozmaitych działań wykraczających poza standardowe obowiązki w celu pozyskania dobrej opinii klientów oraz uczynienia z nich stałych gości danego hotelu lub innego obiektu hotelarskiego. w któ­ rym są świadczone usługi hotelarskie. do której bywają zaliczani również goście przebywający na zaproszenie właściciela lub zarządcy hotelu. o ile ta kategoria gości występuje w określo­ nym hotelu. Jedną z umów spełniających wskazane funkcje jest umowa darowizny uregulowana w kodeksie cywilnym. Właśnie takie dosyć krótkie. trenerów lub działaczy spor­ towych. Programy te stwarzają przywileje dla określonych klientów w celu związania ich z danym hotelem. Zgodnie z ustaleniami kodeksowymi przez umowę da­ rowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz ob­ darowanego kosztem swego majątku.Jeśli niekiedy wiąże się to odróżnienie z gorszym traktowaniem tych ostatnich w zakresie obdarowywania drobnymi upominkami umieszczanymi w pokojach hotelowych. czy też innego obiektu. jak też jednost­ ka organizacyjna niebędąca osobą prawną. Drugą stroną tej umowy. biznesowych lub jakichkolwiek innych. zwaną obda­ rowanym. W tym celu wykorzystywane są różne typy umów znanych prawu cywilnemu.Very Important Persons). wykonywania zadań nadzorczych. którą tworzą tzw. czy wdrażania nowych technologii. zna­ nych piosenkarzy. Tego rodzaju goście wcale nie muszą . wybitnych twórców nauki. członków grup muzycznych i innych artystów oraz wybitnych. Wskazane wewnętrzne ustalenia mogą też zaliczać do stałych gości tzw. regular guests) przez określenie minimalnej liczby zwykle od 30 do 50 gwarantowanych rezerwacji lub noclegów przypada­ jących na danego gościa w ciągu roku. Wewnętrzne ustalenia typu regulaminowego określają warunki uznania gościa hotelowego za należą­ cego do lej kategorii gości (Izw. dziennikarzy. szkoleniowych. Regulacja darowizny w kodeksie cywilnym nie traktuje jej jako jednostron­ nego oświadczenia woli darczyńcy i w konsekwencji nikt nie może być obdaro­ wany wbrew swej woli. przedstawiciele współpracujących z hotelem biur podróży. W ramach tej grupy odróżnia się czasem turystów indy­ widualnych oraz gości zakwaterowanych w ramach turystyki grupowej. takie jak np. Takie tzw. biznesmenów. marke­ tingowych. 9. Jedną ze stron tej umowy nazwanej jest darczyńca. Pierwszą grupę stanowią standardowi goście hotelowi. którą tworzą goście przyjeżdżający do hotelu w celach wypoczynkowych. Jest to bardzo umownie określona kategoria gości hotelowych. a nawet goście będący w podróży poślubnej. Drugą grupę tworzą stali goście hotelowi i nie sposób kwestionować potrze­ by ich szczególnego traktowania pod każdym względem. Tą stroną umowy darowizny może więc być każdy podmiot świadczący usługi hotelarskie.268 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 269 chodzenie roszczeń przez turystę korzystającego z pola biwakowego. również może być każdy podmiot prawa cywilnego. bądź tylko znanych sportowców. którym może być każda osoba fizyczna lub prawna.11. gwiazdy filmowe. Zalicza się do nich znanych polityków. Jest to grupa największa. może mieć ogól­ ną podstawę deliktową opartą na winie. zwłaszcza na­ stawione na turystykę biznesową i kongresową. W przypadku darowizny związanej z umową hotelową obdarowanym jest gość hotelowy. jaki i w specjalistycznych opra­ cowaniach z zakresu hotelarstwa. ale powtarzające się pobyły gości hotelowych są źródłem znacznych dochodów hoteli także poza sezonem i ułatwiają im racjonalne planowanie działalności. ale posiadająca zdolność prawną przyznaną przez ustawę. Niestety tego gospodarczego znaczenia darowizny nic dostrzega się zarówno w pod­ ręcznikach prawa cywilnego i gospodarczego. w przypadku pracowników dużych koncernów przyjeżdżających w celu tworzenia oddziałów. czy po prostu obchodzący imieniny lub urodziny podczas pobytu w hotelu. którego podmiot świadczący usługi hotelarskie pragnie uhonorować w sposób wyjątkowy. Grupa ta składa się głównie z gości często korzystających z usług danego hotelu lub innego obiektu hotelarskiego i przez to wpływających na jego renomę. Przyjęte jest przy tym traktowanie jako rezydenta gościa przebywa­ jącego nieprzerwanie w danym hotelu nie krócej niż przez trzy tygodnie lub jeden miesiąc. częste pobyty mają miejsce np. Umowa darowizny w działalności hotelarskiej Chociaż z omówionej powyżej umowy hotelowej wynikają zobowiązania podmiotów świadczących usługi hotelarskie do spełnienia różnych świadczeń uzupełniających. czy z określoną siecią hotelową. wyjątkowe traktowanie trzeciej grupy gości hotelowych. bądź u którego chce spowodować wrażenie szczególnego trakto­ wania. czyli wszyscy inni poza zaliczonymi do pozostałych grup. Tego rodzaju działania podejmują w szcze­ gólności przedsiębiorcy prowadzący hotele wyższych kategorii. realizujące specjalne programy lojalnościowe dla stałych gości. program „Starwood Preferred Guest" obejmujący ponad 550 hoteli w kilkudziesięciu państwach. śpiewaków.

a dla VlP-ów nawet dostarczana do pokoju hotelowego. Jednak w świe­ tle regulacji kodeksowych nie jest darowizną bezpłatne przysporzenie wynikają­ ce z zawartej umowy użyczenia. ale ze sprzedażą. notesy elektroniczne. że korzystanie z takiego barku następuje za odpłatnością. Przecież nie z obowiązku przedsiębiorca hotelarski obdarowuje swoich gości. obejmujące dodatkowe mydełko toaletowe. notesami i papeterią z firmowymi nadrukami. uprawniającą posiadacza do oznaczonych zniżek w opłatach za usługi hotelarskie. a butelka markowego wina dla panów). karty lojalnościowej. gdyż nieraz poszczególni goście traktu­ ją upominki otrzymane od hotelu jako spełnienie świadczenia wynikającego z zawartej umowy hotelowej. Najczęściej mamy wtedy do czynienia z kartą rabatową. co w konsekwencji wpływa na markę obiektu. co podkreślane jest w ich nazwach: srebrna. mających szczególne znaczenie dla marki danego hotelu. W odniesieniu do gości standardowych są to zwykle zesta­ wy podstawowych kosmetyków. planami miast. Przedmiotem darowizny na rzecz gości hotelowych są rozmaite drobne rze­ czy specjalnie umieszczane w pokojach hotelowych . jak zwłaszcza flakoniki perfum. chociaż niewątpliwie ściśle się z nią wiążą. płyn do kąpieli. Analizowane przypadki bezpłatnych świadczeń dokonywanych przez przedsiębiorców hotelarskich na rzecz gości hotelowych nie wynikają z zawartej umowy hotelowej. Jest to zarazem umowa przysparzająca. jak np. opatrzone najczęściej logo hotelu. Przedmiotem darowizny mogą być różne prawa majątkowe. obok kawy i herbaty ze specjalnie uży­ czonymi przyborami do ich przyrządzania. osoby publiczne duży wpływ na reklamę da­ nego obiektu hotelarskiego. złota i platynowa. gdy zobowiązanie do bezpłatnego świadczenia wynika z umowy uregulowanej innymi przepisami kodeksu. Nie można tego powiedzieć o analogicznych mini-barkach z alkoholami i różnymi napojami. że mogą oni mieć jako z reguły tzw. że obowiązujące prawo umożliwia przyjęcie darowizny w za- . przybory do golenia itp. Warto więc zauważyć. jakim jest prawo wła­ sności. zegary. Takie przysporzenie kosztem majątku darczyńcy ma z natury rzeczy charakter nieodpłatny. Dla gości sta­ łych i bardzo ważnych osobistości wśród tego rodzaju darowanych przedmiotów znajdują się wizytowniki. co jest omówione odpowiednio w punktach 12 i 18 tego rozdziału podręcznika. W niektórych hotelach wyróżniana jest ponadto czwarta grupa gości hotelo­ wych. prezenty na powitanie w hotelu (zwłaszcza kwiaty dla pań. Warunki danego programu lojalnościowego określają. Umowa darowizny należy do grupy umów rozporządzających. praktykuje się specjalne pro­ gramy promocyjne. Może to być karta wręczana jako upominek stałemu gościowi hotelu lub nabywana przez osoby zaintereso­ wane korzyściami z niej wynikającymi. wieczne pióra. Nie znajduje tutaj zastosowania przepis kodeksowy. a ponadto często praktykuje się za­ praszanie do udziału w specjalnie organizowanych koktajlach i degustacjach. przyznawanych za wydatki poczynione w danym hotelu lub sieci hotelowej. różnymi informatorami itp. jako że rozporządzenie w po­ staci darowizny określonej rzeczy powoduje jednocześnie osiągnięcie korzyści majątkowej po stronie obdarowanego. Wyraźne wskazówki zawarte w materiałach informacyjnych umieszcza­ nych w tych pokojach nie pozostawiają wówczas wątpliwości. portfele. mapami okolicznych terenów. znajdujących się często w typowych pokojach hoteli wyższych kate­ gorii. która zwykle jest wykładana przy recepcji. Wymienione kategorie gości hotelowych zawierają umowę darowizny w spo­ sób nie zawsze do końca uświadomiony. gdyż daro­ wizna prowadzi do przeniesienia prawa podmiotowego. wyroby kulinarne i alkohole umieszcza­ ne promocyjnie w pokojach hotelowych. Umowa darowizny jest najczęściej zawierana w bardzo uproszczony sposób. Tego rodzaju sytuacje występują nieraz w stosunkach hotelarzy z gośćmi hotelowymi. nieraz dość kosztowne rzeczy. dezodoranty. Ponadto przedmiotem darowizny w hotelach jest często prasa codzienna. lepszego zaspokojenia ich potrzeb. Nie mamy w tej sytuacji do czynienia z darowizną. lecz z chęci przypodobania się im. z której zresztą nie wszyscy tacy goście korzystają. kubki i podobne. szampon. których cechą szczególną jest posiadanie tzw.270 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 271 przysparzać znaczących wpływów przedsiębiorcy hotelarskiemu. Toteż umowę darowizny zalicza się do tzw. jak również do określonych dalszych przywilejów po ze­ braniu wskazanej liczby punktów. Ponadto regułą jest w obiektach hotelarskich wyższych kategorii obdaro­ wywanie wszystkich gości hotelowych różnymi przedmiotami reklamowymi. kto może otrzymać tego rodzaju kartę oraz jakie przywileje się z tym wiążą. zatrzymania u siebie i uczynienia swoimi klientami także w przyszłości.z przeznaczeniem do zu­ życia lub zabrania przez gościa hotelowego . który nie uznaje za darowiznę takiego bezpłatnego przysporzenia. Wystarcza. Obejmują one bezpłatny transport z lotniska lub innego dworca do hotelu.właśnie w celu dokonania sto­ sunkowo niewielkiego przysporzenia kosztem majątku podmiotu świadczącego usługi hotelarskie. Ponadto w hotelach najwyższych kategorii dla wskazanych dwóch grup go­ ści. długopisami. radia i telewizji. a niekiedy także jeszcze inne rzeczy służące do utrzymania higieny osobistej. zwłaszcza nasta­ wionego na gości biznesowych i kongresowych. że zobowiązanie powstałe z umowy hotelowej nie obejmuje obowiązku dokonania żadnego bezpłatnego przysporzenia na rzecz gościa hotelowego. W hotelach najwyższych kategorii bardzo ważne osobistości zatrzymujące się w apartamentach zazwyczaj mają do swojej dyspozycji barek z wysokoga­ tunkowymi alkoholami. jak też w razie bezpłatnego przechowania. Butelki z takimi alkoholami również stanowią wtedy przedmiot darowizny. umów pod tytułem darmym. Wynika to stąd. Dla gości stałych oraz bardzo waż­ nych osobistości zestawy kosmetyków bywają zazwyczaj wzbogacone o inne przedmioty. balsam do ciała. powodując zainteresowanie nim przedstawicieli prasy. Nieraz takie karty mają dodatkowo znacze­ nie prestiżowe dla ich posiadaczy.

Większość hoteli i niektóre inne rodzaje obiektów hotelarskich. Mogą to być rzeczy ruchome i nieruchomości. rodzinnej lub koleżeńskiej w codziennym życiu.272 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 273 sadzie w dowolnej formie. w których są świadczone usługi hotelarskie. odtwarzaczy CD. Dotyczy to w szczególności uprzyjemnienia i uatrakcyj­ nienia pobytu w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie. Właśnie darowizna dokonywana na rzecz gościa hotelowego przez podmiot świadczący usługi hotelarskie ma miejsce na podsta­ wie umowy zawieranej w sposób dorozumiany przez tzw. nawilżacz po­ wietrza. rezyden­ tów nie korzystających z usług gastronomicznych. Trzeba zaznaczyć. że jedynie w hotelach i motelach cztero. czy linijki. łączników do prądu elektrycznego (tzw. które ograniczały się do różnych form pomocy. Hotele wyższych kategorii są zazwyczaj przygotowane na spełnienie nawet nietypo­ wych życzeń o dodatkowe wyposażenie pokoju. ten się w piekle poniewiera. w których są świadczone usługi hotelarskie z 2004 r. zaprzyjaźnionym. świadczącym usługi hotelarskie. W konsekwencji nie ma w tej sytuacji znaczenia. wynika. Uregulowana w kodeksie cywilnym umowa użyczenia jest czynnością prawną wykorzystywaną w celach marketingowych zwłaszcza przez podmioty świadczące usługi hotelarskie. Takie sytuacje występują coraz częściej i użyczanie rzeczy przydatnych do zaspokojenia różnych potrzeb gości hotelowych stało się już formą konkurowania na rynku hotelarskim o klienta. czynności konkludentne.. czy wymagającym takiego wsparcia w życiu. że suszarki do włosów są ze względu na powszechne używanie instalowane na stałe w łazien­ kach pokojów hotelowych i goście odnoszą wrażenie.. że kto daje i odbiera. różne informatory. jakie przedsiębiorcy hotelarscy czerpią z dokonywania tych darowizn w celach promocyjnych na rzecz gości hotelowych. wiedząc. może być użyczona kuchenka mikrofalowa. przemawiają za takim stanowiskiem. faksów. czy przysługi sąsiedzkiej. plany. Wręcz normą staje się w wielu hotelach użyczanie gościom hotelowym na ich życzenie kabli do kom­ putera umożliwiających bezpłatne korzystanie z Internetu. że może tą rzeczą dysponować w zakresie stosunków zobowiązaniowych. mająca swoje uzasadnienie etymologiczne i historyczne. adapterów). Dobrze to oddaje używana czasem w praktyce na określenie użyczenia nazwa „wygodzenie". Darowizny dokonane na rzecz gości hotelowych przez podmioty świadczące usługi hotelarskie nie podlegają odwołaniu. Taką rzeczą jest bardzo często suszarka do włosów. ale wystarcza. które zapomnieli wziąć z domu lub zgubili. Biorącym może być oczywiście każ­ dy. w tym przez milczące zaakceptowanie dokonanego przysporzenia majątkowego. bądź występowały w sytuacjach nieodpłatnego udostępniania lokali miesz­ kalnych osobom bliskim. w którym są świad­ czone usługi hotelarskie. o ile nadaje się do używania przez kogoś innego. Użyczenie jest umową nazwaną. mapy. czy uczestników rekreacji. czy celowo nie zabrali. obejmujące np. że dana umowa staje się ważna. podobnie jak darowi­ zny. rzeczy ozna­ czone rodzajowo oraz co do tożsamości. a coraz czę­ ściej również inne obiekty. Wtedy oczywiście nie ma mowy o zawieraniu odrębnej umowy użyczenia. ładowarki do telefo- 9. jak książki. czyli tzw. Powoduje to. Właśnie na podstawie umowy użyczenia podmiot świadczący usługi hotelar­ skie dodatkowo umożliwia gościom hotelowym bezpłatne używanie rzeczy. przez zużycie lub zabranie danej rzeczy. bądź usługi rekreacyjne. które są potem udostępniane do uży­ wania innym gościom hotelowym. Przedmiotem użyczenia może być każda rzecz. Umowa użyczenia w turystyce i rekreacji Znaczenie gospodarcze użyczenia nie jest doceniane. tj. W praktyce hotelarskiej są to zwykle rzeczy ruchome oznaczone co do gatunku. są w stanie spełnić życzenie gościa hotelowego o udostępnienie mu do używania takich rzeczy. Nie bez znaczenia są też po prostu dobre obyczaje i stare porzekadło. Podmioty te podejmują różne ponadstandardowe dzia­ łania zmierzające do zaspokojenia potrzeb i oczekiwań gości hotelowych. naczynia. prowadzące do spełnienia świadczenia.i pięciogwiazdkowych suszarki do włosów muszą być w każdym pokoju. Następuje rozszerzenie tradycyjnych funkcji spełnianych przez tę umowę. ale niewielka wartość materialna tego rodzaju darowizn oraz ewidentne korzyści materialne. że będą mogli korzystać z danego rodzaju rzeczy w hotelu lub innym obiekcie. nazywanych często nieściśle „pożycz­ ką". Z tego typu umową mamy do czynienia w sytuacjach dodatkowego udostępniania nieodpłatnie gościom hotelowym różnych rzeczy. ani nie musi mu przysługiwać inne prawo rzeczowe do użyczonej rzeczy. Z rozporządzenia w sprawie obiektów ho­ telarskich i innych obiektów. pościel antyalergiczną. Dla gości mieszkających dłuższy czas w danym obiekcie. sztućce i kieliszki. Chociaż trudno tu się powołać na zasady współżycia społecznego. czego generalnie wymaga k. że stanowią one część podstawowego wyposażenia pokoju. że sam pokój hotelowy tylko wyjątkowo może być przedmiotem użyczenia. czonej rzeczy.c. jak zszywacze. na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy. że oświadczenie darczyńcy nic zostało złożone w formie aktu notarialnego. żelazko oraz deska do prasowania. czy wózek inwalidzki. Użyczający zaś jako strona umowy wcale nie musi być właścicielem ozna- . materiałów biuro­ wych. o niewielkiej wartości materialnej. dziurkacze. ale również coraz częściej przez podmioty świad­ czące usługi rekreacyjne. przez którą użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu.12. przez czas oznaczony lub nieoznaczony. W praktyce zazwyczaj ma on prawo własności rzeczy oddawanej innej osobie do bezpłatnego używania. Trzeba zaznaczyć. z których korzystanie wykracza poza ramy wyznaczone przez umowę hotelową. czajnik do gotowania wody.

Trzeba podkreślić. ale właściwie wszystkim osobom oczekującym tam na coś lub na kogoś. prasę codzienną i czasopisma. chociażby umowa była zawarta na czas oznaczony. W miej* scowościach turystycznych gościom hotelowym przyjeżdżającym w celach wypoczynkowych hotelarze starają się udostępniać do używania rowery. czy ogólnodo­ stępnego prysznica. W obiektach położonych nad jeziorami przed­ miotem użyczenia są łodzie. w ramach których uczestnikom jest udostępniany nieodpłatnie rozmaity sprzęt sportowy lub urządzenia do zajęć rekreacyjnych. Podobnie w wypadku umowy o organizację konferencji w hotelu. gdyż zatrzymanie cudzego dowodu osobistego stanowi wykroczenie określone w ustawie o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 1974 r. czy reklam jej sponsorów. dodatkowe łóżko dla małego dziecka. Umowa użyczenia jest zawierana w dowolnej formie i zwykle jest to forma ustna. Różne rzeczy mogą być wówczas przedmiotem użyczenia. Działający w tym charak­ terze hotelarz ma wyraźnie materialne pobudki i trzeba to jasno stwierdzić. Jest to po prostu wyrazem funkcji gospodarczych. że biorący używa rzeczy w sposób zgodny z umową. Z braku odpłatności nie może być ona zaliczona do umów wza­ jemnych. na którym jest postawiony. leżaki. poczynając od szafek służących do prze­ chowania odzieży. poprzez udostępniane specjalistyczne obuwie lub inne części garderoby. Zawarta umowa użyczenia nie może być dowolnie odwołana. W działalności hotelarskiej i rekreacyjnej czasem umowa ta dochodzi do skutku przez czynności konkludentne. że rzecz użyczona . że w obecnych czasach czę­ sto trudno mówić o bezinteresowności użyczającego. a w braku takich ustaleń umownych . Obowiązkiem użyczającego jest znoszenie używania rzeczy przez biorącego oraz powstrzymywanie się od działań to uniemożliwiających lub utrudniających. że istnienie umowy użyczenia należy dostrzec również w razie udostępniania ręczników kąpielowych. bądź np. należy odpowiednio stosować przepisy kodeksowe o uży­ czeniu do sytuacji udostępniania ścian budynku hotelowego lub gruntu. Podane wyżej liczne przykłady użyczania przez hotelarzy różnych rzeczy gościom hotelowym w celach zdecydowanie marke­ tingowych niewątpliwie mogą być dowodem na to. znajdujących się poza wynajętym przezeń pokojem hotelowym. że jest to umowa jednostronnie zo­ bowiązująca. Cechą charakterystyczną tej umowy jest jej realny charakter i dopiero oświadczenia woli połączone z wydaniem rzeczy powodują zawarcie umowy użyczenia. Podobnie jest coraz częściej w działalności rekreacyjnej. żeby zagwarantować zwrot użyczonej rzeczy o większej wartości. gdy biorący uczynił z rzeczy użytek odpowiadający umowie albo upłynął czas. Natomiast nie ma istotnego znaczenia to. Warunkiem jest jednak. do której różne postacie użyczenia mają zachęcać. czy omawiana umowa zo­ stała zawarta na czas oznaczony.w sposób odpowiadający właściwościom i przeznaczeniu danej rzeczy. czy szafka do przechowywania nart lub desek snowboardowych. W działalności rekreacyjnej wiąże się to z zakończeniem określonych zajęć lub imprezy rekreacyjnej.274 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 275 nów komórkowych. parasole. Cza­ sem pod zastaw jest pobierany dowód osobisty gościa hotelowego lub uczestni- ka rekreacji. sprzęt ochronny. Warto podkreślić. które użyczenie zaczęło spełniać obok swych tradycyjnych funkcji związanych z bez­ interesownym niesieniem pomocy innym. zwłaszcza prowadzonej przez przedsiębiorców. Rzecz użyczona powinna być zwrócona użyczającemu w stanic nie pogor­ szonym. jak np. w którym mógł ten użytek uczynić. Jednak ta pobudka wcale nie musi być i z reguły nie jest całkiem bezinteresowna. czy nieoznaczony. W razie naruszenia wymaganych sposo­ bów używania rzeczy biorący jest odpowiedzialny za przypadkową utratę lub uszkodzenie użyczonej rzeczy. czy szafek na ubranie gościom korzystającym z basenu hotelowego lub sauny. Ze względu na charakter lub wartość przedmiotu użyczenia oraz lokalne zwyczaje potwierdzenie zawarcia umowy użyczenia następuje nieraz w prowadzonej przez hotelarza kartotece. kajaki i rowery wodne. jak również podczas zajęć zespołowych. Jednak biorący nie ponosi odpowiedzialności za zużycie rzeczy będące następstwem prawidłowego używania. W działalności rekreacyjnej umowa użyczenia również zaczyna występo­ wać coraz częściej zarówno podczas różnych imprez rekreacyjnych. inny sprzęt sportowy i rekreacyjny. Ponadto do samej umowy hote­ lowej trzeba nieraz odpowiednio stosować właśnie kodeksowe przepisy o uży­ czeniu. Takie postępowanie jest naganne. W takich sytuacjach użyczający może żądać zwrotu rzeczy. W praktyce hote­ larskiej oznacza to zakończenie użyczenia danej rzeczy wraz z wygaśnięciem umowy hotelowej. W nauce prawa podkreślano dotychczas. czy też ją umożliwiać. W tym ostatnim wypadku użyczenie kończy się. że w razie użyczenia jakiejś rzeczy mamy zazwyczaj do czynienia z chęcią pomocy lub inną bezinteresowną pobud­ ką po stronie użyczającego. jak powin­ no być zwłaszcza w przypadku każdego w zasadzie zbioru bibliotecznego. czy indywidualnego korzystania z różnych form rekreacji. Z definicji omawianej umowy wynika. urządzenia do grillowania. gdyż takie świadczenie wykra­ cza poza obowiązki hotelarza wynikające z umowy hotelowej. telewizora w sali klubowej. Biorący nic może też oddać rzeczy mu użyczonej osobie trzeciej do używania bez zgodny użyczającego. gdy mianowicie gość hotelowy bezpłatnie używa różnych rzeczy ogól­ nodostępnych na terenie danego obiektu. leżaki i parawany na plażę (wiatrołapy). przewidującej wywieszanie ogłoszeń organizatora konferencji. na wywieszenie lub postawienie określonych ogłoszeń lub reklam. sprzęt do tenisa ziemnego i stołowego. W ten także sposób powinno zakwalifikować się udostępnianie w sali klubowej prasy co­ dziennej i czasopism nie tylko gościom hotelowym. Natomiast w górach specy­ ficzny przedmiot użyczenia może stanowić suszarka do butów narciarskich.

że biorący mógł określoną wadę z łatwością zauważyć (np. jak ustala w załącznikach nr 1 i 2 rozporządzenie z 2004 r. Jednakże stosowanie obecnie odpowiednio przepisów o sprzedaży kon­ sumenckiej do umowy konsumenckiej o dzieło powoduje. Forma pisemna jest na ogólnych zasadach wymagana tylko dla celów dowodowych. dotyczący dzieła będącego rzeczą ruchomą. Dzieło może mieć charakter zarówno materialny. W za­ stosowaniu do usług związanych ze świadczeniem usług hotelarskich chodzi w zasadzie o dzieła w znaczeniu materialnych rezultatów. Na tej postawie trzeba stwierdzić. sprawdzalnych cech. w razie ustalenia w umowie. Tak mogłoby być np. w których są świadczone usługi hotelarskie. Różne usługi motoryzacyjne. Zawarcie umowy o naprawę samochodu może więc wymagać po­ twierdzenia na piśmie.13. uszkodzone koło rowe­ ru). Niekiedy usługi rekre­ acyjne również mogą być w taki sposób określone. uznając umowę z pralnią chemiczną za umowę o dzieło. Zakres jej zastosowania uległ zmniejszeniu w wyniku uchylenia przez nowelizację z 2003 r. czy w rezultacie ćwiczeń kulturystycznych uczestnik zwiększy swoje bicepsy lub inne mięśnie w oznaczonym zakresie. który ma być osiągnięty w ramach zawartej umowy o naprawę lub inaczej nazwanej umowy. co umożliwia traktowanie umowy o takie usługi jako swoistej umowy o dzieło. a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Powyższe roszczenia mogą być dochodzone przez strony umowy użyczenia w terminie roku od dnia zwrotu danej rzeczy. Jeśli i ta metoda postępowania nie umożliwia ustalenia wynagrodzenia.276 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 277 może być zwrócona wcześniej niż to wynika z umowy. że wykonanie dzieła przewyższającego wartość 2 tys. też uwagi w punkcie 19 tego rozdziału podręcz­ nika. przy czym wysokość wynagrodzenia przysłu­ gującego przyjmującemu zamówienie może być określona przez wskazanie podstaw do jego ustalenia. że strony miały na myśli zwykłe wynagro­ dzenie za dzieło danego rodzaju. Do postanowień przedmiotowo istotnych omawianej umowy należy: • oznaczenie dzieła. W nauce prawa podkreśla się. Ponadto należy podkre­ ślić isinienie obowiązku odszkodowawczego w odniesieniu do sytuacji wyrzą­ dzenia biorącemu szkody z powodu wad rzeczy użyczonej. • określenie wynagrodzenia za wykonanie danego dzieła. omówione w punkcie 14 tego rozdziału. W razie nieokreślenia wysokości wynagrodzenia przez strony ani niewskazania podstaw do jego ustalenia przepisy kodeksowe nakazują w razie wątpliwości domniemywać. Stosuje się wtedy odpowiednio przepisy o sprzedaży konsumenckiej. jakimi są wszelkie . Przy tym osiągnięcie umówionej r postaci dzieła musi być subiektywnie uważane przez strony jako pew ne. gdy wartość świadczenia strony przekraczała dwa tysiące złotych. W tego typu umowie nazwanej chodzi o doprowadze­ nie do oznaczonego rezultatu. a nie tylko możliwe. to należy się wynagrodzenie odpowiadające uzasad­ nionemu nakładowi pracy oraz innym nakładom poniesionym przez przyjmują­ cego zamówienie. również mają za przedmiot oznaczony przez strony rezultat. który jest przedsiębiorcą. Omawiana urnowa jest zaliczana do szeroko rozumianej grupy umów o świadczenie usług. jak i niematerialny. Warto dodać. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów. prania i prasowania bielizny i odzieży gościa hotelowego bądź naprawy lub mycia jego samochodu. czyszczenia. Umowa o dzieło w turystyce i rekreacji Umowa o dzieło uregulowana w kodeksie cywilnym znajduje odpowiednie zastosowanie do określenia niektórych uprawnień i obowiązków stron umowy hotelowej. że jest to oczywiście umowa odpłatna i w konsekwencji też wzajemna. przewidziane powyższym rozporządzeniem jako usługi uzupełniające w motelach. Taką podstawę może stanowić cennik stosowany przez przyjmującego. w wyroku z 20 maja 1986 r. Omawiana umowa ma charakter konscnsualny i jest zawierana w dowolnej formie. Stosunkowo łatwy do okre­ ślenia jest rezultat w postaci uprania lub oczyszczenia określonej rzeczy gościa hotelowego. że ten typ umowy zawieranej przez konsumenta z przyjmującym zamówienie. w tym zwłaszcza naprawcze i w zakresie mycia samochodów. jest obecnie nazywany konsumencką umową o dzieło. będącej odmianą umowy o dzieło. prasowania lub naprawy ich rzeczy są zawierane ustnie. że ten końcowy wynik działań wykonawcy dzieła powinien być z góry jasno określony według zobiektywizowanych. co stanowi usługę uzupełniającą w hotelach i motelach poczynając od trzygwiazdkowych oraz w pensjonatach pięciogwiazdkowych. że chodzi w nich o osiągnię­ cie oznaczonego rezultatu. Takim dziełem może być oczyszczenie oznaczonej rzeczy z bru­ du i plam. ale poza tym umowy o dzieło zawierane z gośćmi hote­ lowymi w zakresie prania. co już dawno stwierdził SN np. Od tej odpowie­ dzialności odszkodowawczej zwalnia użyczającego tylko wykazanie faktu. czy uprasowania jego spodni lub innej części garderoby. przepisu kodeksowego wymagającego takiej formy czynności prawnej. którego wykonania podejmuje się przyjmujący zamówie­ nie. jak też umowa tego typu jest nieraz dodatkowo zawierana w odnie­ sieniu do świadczenia niektórych usług uzupełniających przez podmiot świad­ czący usługi hotelarskie. zł lub realizowanego według precyzyjnie oznaczonych kryteriów wymaga pisemnego potwierdzenia przyjmującego zamówienie. W tej dyskusyjnej kwestii zob. 9.. Zgodnie z kodeksową definicją przez umowę o dzieło przyjmujący zamó­ wienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła. że w wyniku regularnego uczęszczania na zajęcia z aerobiku uczestniczka schudnie o określoną liczbę kilogramów. Właśnie na podstawie umowy o dzieło pracownicy hotelu lub innego obiektu hotelarskiego podejmują się w szczególności odpłat­ nego czyszczenia.

c. a nie o zaoszczędzenie wy­ siłku i czasu przez wykonawcę.278 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 279 naprawy. bądź np. wyprana odzież gościa hotelowego jest poplamiona) zamawiający może żądać ich usunięcia w wyznaczonym odpowiednim terminie i z zagrożeniem. zamawiający może jedynie żądać obniżenia wynagrodzenia w odpo­ wiednim stosunku. są nieraz sprzeda­ wane w obiektach. która spo­ woduje powstanie szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania (np. 9. chyba że w drodze umownej ustalono inaczej. przez wydanie kluczyków do samochodu. Warto podkreślić. zarówno z powodu odpowiedniego stosowania kodek­ sowych przepisów o sprzedaży do określenia niektórych uprawnień i obowiąz­ ków stron umowy hotelowej. W razie braku ta­ kiego współdziałania przyjmujący zamówienie może wyznaczyć zamawiające­ mu odpowiedni termin z zagrożeniem odstąpienia od umowy po bezskutecznym upływie tego terminu. W dużych hotelach powierzchnia handlowa jest często wynajmowana innym podmiotom do prowa­ dzenia działalności handlowej. które przyjmujący zamówienie wydaje mu zgodnie ze swym zobowiązaniem. Różne przedmioty potrzebne do korzystania z określonych usług rekreacyjnych. terminowej sprawy). To przedsiębiorca hotelarski jest stroną umowy sprzedaży. że nie jest prawdopodobne. kawę lub inne napoje w automacie ustawionym w holu hotelowym Jed­ nak tego rodzaju automat może równic dobrze należeć do innego przedsiębiorcy. Z kolei jeżeli wykonane dzieło ma wady (np. który ma być poddany naprawie. w których jest prowadzona działalność w dziedzinie rekre­ acji. w których są świadczone usługi hotelarskie. Stosowane odpowiednio do konsumenckiej umowy o dzieło przepisy o sprze­ daży konsumenckiej wyłączają kodeksowe przepisy o rękojmii przy sprzedaży. Trzeba pamiętać. płacąc umówione wynagrodzenie. a ku- . W takiej sytuacji zamawiający ma prawo powierzenia na­ prawy dzieła lub dalszego jego wykonania innej osobie na koszt i niebezpie­ czeństwo pierwotnego wykonawcy..14. że umowa sprzedaży ma też często związki z działalnością rekreacyjną. w którym zgodnie z treścią umowy miało być oddane. to przepisy kodeksowe przyznają zamawiającemu prawo odstąpienia od umowy jeszcze przed upływem terminu do wykonania dzieła i bez wyznaczania terminu dodatkowego. że przed ukończeniem dzieła zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić. Niekiedy do wykona­ nia dzieła jest potrzebne współdziałanie zamawiającego np. Taki automat zgodnie z przepisami kodeksowymi jest uważany za ofertę sprze­ daży. gdyż występuje tutaj wystawienie rzeczy w miejscu sprzedaży na widok publiczny z oznaczeniem ceny. W takiej sytuacji przepisy kodeksowe pozwalają zamawiającemu na odliczenie lego. niewyko­ nana na czas naprawa samochodu. Zgodnie z definicją kodeksową przez umowę sprzedaży sprzedawca zobo­ wiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz. Jeżeli wady nie są istotne. jak również ze względu na częste zawieranie umów tego typu przez gości hotelowych w związku z potrzebami zakupu róż­ nych rzeczy na terenie obiektu hotelarskiego. Chodzi tutaj o oszczędność materiałów. co przyjmujący zamówienie oszczędził z powodu niewykonania dzieła. strój sportowy. że roszczenia wyni­ kające z umowy o dzieło przedawniają się z upływem dwóch lat od dnia odda­ nia dzieła. czy czepek kąpielowy. istnieje obowiązek naprawienia tej szkody. Również w związku z umową o imprezę turystyczną lub umową o pojedynczą usługę turystyczną nieraz jest zawierana właśnie umowa sprzedaży. że nie przyjmie naprawy po tym terminie. W razie zwłoki przyjmującego zamówienie. Trzeba więc podkreślić. konserwacje. słodyczy. termin ten jest liczony od dnia. gdy wady są istotne. do których generalnie odsyła k. przepisy kodeksowe przyznają zamawiającemu prawo odstąpienia od umowy tylko w sytuacji. a zwłaszcza hotelarskiej. czyszczenie lub pranie rzeczy itp. prądu itp. sprze­ daż jest nieodłącznie związana ze świadczeniem tych usług. Jeżeli wady nie dadzą się usunąć albo gdy z okoliczności wynika. czy nieoczyszczony garnitur może spowodo­ wać szkodę wynikającą z niezałatwienia przez gościa hotelowego określonej. Jeżeli zaś dzieło nie zostało oddane. Właśnie dopiero w chwili odda­ nia dzieła wykonawcy należy się wynagrodzenie. Jeżeli wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem lub skończeniem dzieła tak bardzo. nabywa widokówki. gdy gość hotelowy korzysta i zużywa zawartość mini-barku w pokoju hotelowym. w kwestiach rękojmi za wady dzieła. żeby zdołał je ukończyć w czasie umówio­ nym. kiosku z pamiątkami lub in­ nej placówki handlowej na terenie hotelu lub innego obiektu hotelarskiego często należy do innego podmiotu niż ten. Generalnie można powiedzieć. czy napoje w recepcji hotelowej. pa­ pierosy. Może to rodzić różnicę zdań między zamawiają­ cym a przyjmującym zamówienie. Wtedy przyjmujący zamówienie odpowiada wobec zamawiającego dzieło konsumenta z tytułu niezgodności dzieła z umową. Umowa sprzedaży w działalności turystycznej Umowa sprzedaży ma niebagatelne znaczenie dla działalności turystycznej. który świadczy w tym obiekcie usłu­ gi hotelarskie. Warto zaznaczyć. W talach obiektach są również często ustawiane automaty do sprzedaży napojów. kosmetyków oraz innych drobnych rzeczy. że prowadzenie kwiaciarni. To samo dotyczy też wypadku nieusunięcia wad przez przyjmującego zamówienie w wyznaczonym terminie. że przyjmujący zamówienie nie zdoła ich usunąć w odpowiednim czasie. jak np. Również w przy­ padku wadliwego lub sprzecznego z umową wykonywania dzieła zamawiający może od umowy odstąpić po wcześniejszym wezwaniu przyjmującego zamó­ wienie do zmiany sposobu wykonania i bezskutecznym upływie wyznaczonego w tym celu terminu. Zamawiający jest obowiązany odebrać dzieło. że w mniejszych obiektach hote­ larskich i innych obiektach.

Przy sprzedaży za cenę powyżej 2 tys. jej obsługi lub używania. Sprzedawca towaru konsumpcyjnego ma również obowiązki o charakterze techniczno-organizacyjnym. kompletności oraz funkcjonowania głównych mechanizmów i podstawowych podzespołów. Takie samo domniemanie przyjmuje się wtedy. Do niedawna dla ochrony praw gości hotelowych. wprowadzoną przez omawianą ustawę z 2002 r.. Najważniejszą nowością w stosunkach profesjonalnych sprzedawców z kon­ sumentami. Powinien on zapewnić w miejscu sprzedaży od­ powiednie warunki techniczno-organizacyjne umożliwiające dokonanie wyboru towaru i sprawdzenie jego jakości. W zakresie uregulowanym przez ten akt normatywny nie są stosowane kodek­ sowe przepisy o sprzedaży. będących nabywcami róż­ nych drobnych rzeczy. Przedmiotem sprzedaży konsumenckiej jest tzw. przewidzianych w kodeksie cywilnym. do jakiego tego rodzaju towar jest zwykle używany. jeżeli towar konsumpcyjny w chwili jego wydania jest niezgodny z umową. Nie jest jednak sprzedażą kon­ sumencką nabywanie rzeczy ruchomych od rolnika prowadzącego gospodar­ stwo agroturystyczne i wtedy są stosowane przepisy kodeksowe o sprzedaży.. zrozumiałych i niewprowadzających w błąd informacji w języku polskim. Do postanowień przedmiotowo istotnych tej umo­ wy należy określenie przedmiotu sprzedaży oraz ceny. Z innych przepisów rozbudowanej kodeksowej regulacji umowy sprzedaży warto wspomnieć o przepisie. które ustanawiają odpowiedzialność za jakość świadczenia. W pozostałych wypadkach wystarcza umiesz­ czenie w miejscu sprzedaży informacji ograniczonej do nazwy lowaru i jego głównej cechy użytkowej oraz wskazania producenta lub importera i kraju po­ chodzenia towaru. Sprzedawca jest też zobowiązany wydać kupującemu wraz z towarem wszystkie elementy jego wyposażenia oraz sporządzone w języku polskim instrukcje obsługi. drogi obraz czy biżuterię. W razie stwierdzenia niezgodności przed upływem 6 miesięcy od wydania lowaru domniemywa się. w których są świadczone usługi hotelarskie. Zamiast tradycyjnego termi­ nu „wady rzeczy" powołana ustawa wprowadziła pojęcie „niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową". rzecz ruchoma sprzedawana w zakresie działalności przedsiębiorstwa osobie fizycznej. który zobowiązuje sprzedawcę do udzielenia kupującemu potrzebnych wyjaśnień o stosunkach prawnych i faktycznych doty­ czących rzeczy sprzedanej oraz do wydania posiadanych dokumentów dotyczą­ cych tej rzeczy. Ten ważny. tj. Należy Stwierdzić. a nawet osoby podającej się za producenta. ostrzeżeń przed niebezpieczeństwem związanym z używaniem rzeczy itp. Rolnik bowiem dokonuje sprzedaży w ramach gospodarstwa rolnego. z natury rzeczy odpłatna i konsekwencji wzajemna. Są oni zobowiązani podać do wiadomości kupujących cenę oferowanego towaru konsumpcyjnego oraz jego cenę jednostkową. że istniała ona w chwili wydania. jeśli towar jest sprzedawany w opakowaniu jednostkowym lub w zestawie. Jednak od 2(X)3 r.in. konserwacji i inne dokumenty wymagane przez odrębne przepisy. oraz gdy jego właściwości odpowiadają właściwościom cechującym towar tego rodzaju. zł sprzedawca jest obowiązany potwierdzić na piśmie wszystkie istotne postanowienia zawartej umowy. obowiązują w tym zakresie przepisy ustawy o szczególnych warun­ kach sprzedaży konsumenckiej z 2002 r. szeroko rozumiany obowiązek informacji. Takie informacje powinny być na towarze konsumpcyjnym lub być z nim trwale połączone. nie ma jednak zna­ czenia w przypadku drobnych rzeczy codziennego użytku. producenta lub jego przedstawiciela. W pozostałych wypadkach na żądanie ku­ pującego sprzedawca wydaje pisemne potwierdzenie zawarcia umowy. a nie w zakresie działalności przedsiębiorstwa rozumianego przedmiotowo zgodnie z kodeksową definicją tego pojęcia. jeżeli towar nadaje się do celu. które najczęściej są przedmiotem sprzedaży w obiektach hotelarskich. wystarczających do prawidłowego i pełnego korzystania ze sprzedanego towaru. jak we wspomnianym przykładzie zużycia przez gościa hotelowego zawartości pozo­ stawionego do jego dyspozycji mini-barku w pokoju hotelowym. Wymaganie to ma znaczenie praktyczne tylko w hotelach najwyższych kategorii. towar konsumpcyjny. która nabywa tę rzecz w celu niezwiązanym z działalnością zawo­ dową lub gospodarczą. Ponadto na żądanie kupującego sprzedawca ma obowiązek wyjaśnić znaczenie poszczególnych postanowień umowy. Sprzedawca jest obciążony ryzykiem odpowiedzialności za rzetelność w działalności reklamowej i to nie tylko własnej. Powołana ustawa nakłada na sprzedawców towarów konsumpcyjnych liczne obowiązki informacyjne. Ponad­ to w ramach sprzedaży konsumenckiej na sprzedawcy ciąży obowiązek udziele­ nia kupującemu jasnych. Tak właśnie z reguły jest w wypadku nabywania róż­ nych rzeczy przez gości hotelowych w obiektach hotelarskich i innych obiek­ tach. Omawiana umowa ma charakter umowy konsensualnej. w tym przez czynności konkludentne. Obecnie w ramach sprzedaży konsumenckiej sprzedawca odpowiada wobec kupującego. przekazanie kupującemu koniecznych wyjaśnień dotyczących instruk­ cji montażu i konserwacji rzeczy. Zasadniczo może być zawarta w dowolnej formie. Ten ostatni element może być przy tym określony przez wskazanie podstaw do ustalenia ceny. Takie podstawy stanowi zwłaszcza cennik stosowany przez danego sprzedawcę. jest wyłączenie stosowania rękojmi za wady fizyczne i prawne rzeczy sprzedanych oraz gwaran­ cji jakości. w których można nabyć np. że jest to oczywiście umowa nazwana. Istotne jest też domniemanie zgodności z umową. znaczące były przepisy kodeksowe dotyczące rękojmi i gwarancji. obejmu­ jący m. Ustawa ta dostosowała ustawodawstwo polskie do ustaleń dyrektywy 1999/44/WE w sprawie niektórych aspektów sprzedaży towarów konsumpcyjnych i związanych z nią gwarancji z 1999 r. Natomiast nie pono- . gdy towar konsump­ cyjny odpowiada oczekiwaniom wynikającym z publicznie składanych zapew­ nień sprzedawcy.280 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 281 PuJ*|cy zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

ani przez narzucone przez jedną ze stron postanowienie umowy. Polega ona na udo­ stępnieniu prawa do korzystania z budynku lub jego części w ściśle oznaczo­ nym czasie w każdym roku. Funkcjonowanie time-sharingu w przeszłości wykazało istnienie bardzo wie­ lu zagrożeń dla interesów osób korzystających z tej usługi. Osobom tym bo­ wiem były narzucane przez organizatorów time-sharingu niekorzystne postano- . iż uznał je za uzasadnione. w tym zwłaszcza apartamenty hotelowe położone w atrakcyjnych turystycznie miejscowościach. Dla towarów żywnościowych są ustalone w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki krótsze terminy zawiadomienia. To ustalenie ustawy ma zapo­ biegać wymuszaniu przez sprzedawców na kupujących towary konsumpcyjne niekorzystnych dla nich oświadczeń. gdy niezgodność towaru z umową jest nieistotna. jak też korzystania z takich urządzeń technicznych. Takie zawieszenie biegu przedawnienia na czas rokowań nie trwa dłużej niż 3 miesiące. Z tych uprawnień może też skorzystać w sytuacji. wymianę. Potrzeby praktyczne mogą wymusić objęcie tymi unormowaniami prawnymi także innych niż nieruchomości przedmiotów time-sharingu. Warunkiem skorzystania z powyższych uprawnień przez kupującego jest za­ wiadomienie sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia takiej niezgodności. Chodzi o bungalowy i inne nieruchomości budyn­ kowe oraz o różne pomieszczenia mieszkalne. time-sharing może dotyczyć również np. ale taki przedmiot time-sharingu jeszcze nie ma odpowiednich regulacji prawnych. Termin przedawnienia roszczeń kupującego o naprawę. Chodzi tutaj o nieodpłatną gwa­ rancję udzielaną przez oświadczenie gwaranta zamieszczone w dokumencie gwarancyjnym lub reklamie. Nowością ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej jest ponadto wprowadzenie do polskiego ustawodawstwa tzw. Kupujący towar konsumpcyjny może żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę lub wymianę na nowy. Praktyka pokaże. Nie można tego dokonać zwłaszcza przez oświadczenie kupującego. w Wielkiej Brytanii. że wie o niezgodności to­ waru z umową. sauny. skuterów. zwanej też komercjalną lub umowną. W latach dziewięćdziesiątych omawiana usługa pojawiła się również na polskim rynku turystycznym. Amerykańską ustawę modelową przyjętą w 1979 r. Może więc mieć duże znaczenie dla turystyki i rekreacji. Jednak kupujący nie może doma­ gać się naprawy lub wymiany towaru na nowy. Przedaw­ nienie nie biegnie w czasie wykonywania naprawy lub wymiany oraz prowa­ dzenia przez strony negocjacji w celu ugodowego załatwienia sprawy. Niedo­ chowanie tego terminu powoduje utratę wskazanych uprawnień. Zawiadomienie sprzedawcy o niezgodno­ ści towaru konsumpcyjnego z umową przerywa bieg przedawnienia. kortów tenisowych. sale gimnastyczne. Brak ustosunkowania się do tego żądania przez sprzedawcę w terminie 14 dni powo­ duje. odnoszących się do towaru konsumpcyjnego. brzmiący trochę tajemniczo. Wtedy kupujący ma prawo domagać się stosownego obniżenia ceny lub odstąpić od umowy. samochodów. koni. siłownie. Stecki. której nazwa w języku polskim dotychczas nic ukształtowała się i w powszechnym użyciu znajduje się wskaza­ ny termin angielski. Jednak od umowy nie można odstąpić. że uważa się. gwarancji europej­ skiej. jeżeli zastosowanie tych środ­ ków postępowania jest niemożliwe lub wymaga nadmiernych kosztów. Niekiedy zakresem omawianej usługi obejmuje się też umożliwianie czasowego korzysta­ nia z niektórych rzeczy ruchomych. łodzi.15. Ogranicza ona odpowiedzialność sprzedaw­ cy za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową do sytuacji stwierdzenia jej przed upływem 2 lat od wydania towaru kupującemu i termin ten nie może być zmodyfikowany przez porozumienie stron. Generalnie zakres ochrony konsumenta w omawianej ustawie jest nawet więk­ szy niż minimalny poziom wymagany przez dyrektywę 1999/44/WE. oceniając sprawę rozsądnie. 9. a nawet z pól golfowych. w jakim kierunku pójdą przyszłe regulacje prawne time-sharingu w poszczególnych państwach. boisk do gry w piłkę nożną lub siatkówkę. Umowa time-sharingu Time-sharing to swoista usługa turystyczna. często występuje w państwach Europy połu­ dniowej. Irlandii oraz Skandynawii. (zwaną skrótem URETSA) uważa się za najstarszą regulację time-sharingu na świecie. Usługa ta od lat cieszy się dużą popularnością w USA i Kanadzie. Przedawnienie nie może jednak skończyć się przed upływem wyżej wskazanego 2-letniego terminu. gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub powinien wiedzieć. Jak wskazuje znawca tej problematyki L. jachtów. gdy sprzedawca to­ waru konsumpcyjnego nie dokona naprawy lub wymiany w odpowiednim czasie lub gdy naprawa lub wymiana narażałaby kupującego na znaczne niedogodno­ ści. Omawiana ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej zmienia kolejność uprawnień konsumenta jako kupującego towar niezgodny Z umową w porównaniu ustaleniami kodeksowymi o odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Uprawnień unormowanych w ustawie o sprzedaży konsumenckiej nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.282 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 283 si on odpowiedzialności za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową. rowerów wodnych. obniżenie ceny lub odstąpienie od umowy wynosi jeden rok liczony od stwierdzenia przez kupującego niezgodności towaru konsump­ cyjnego z umową. lub przez wybór prawa obcego. moto­ cykli. jak baseny ką­ pielowe. Równie znaczące są inne terminy ustalone przez ustawę o szczególnych wa­ runkach sprzedaży konsumenckiej.

Celem zapewnienia możliwie pełnej i realnej ochrony nabywcy prawa korzy­ stania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każ­ dym roku ustawa o time-sharingu nałożyła na zbywcę obowiązek doręczenia osobie zainteresowanej zawarciem umowy pisemnego prospektu. które zapewnia ta dyrektywa i oparte na niej ustawo­ dawstwo krajowe. W dążeniu do harmonizacji prawa polskiego z prawem UE została w 2000 r. jeśli dana umowa została sporządzona w innym języku. Ograniczały one możliwość odstąpienia od zawartej umowy poprzez wprowadzany warunek zapłaty nader wysokiego odstępnego. że umowa jest uważana za niezawartą. Ustawa ta ustala zasady ochrony nabywcy. jak też prawa rzeczowego (zwłaszcza użytkowania). Drugą zaś stroną analizowanej umowy może być tylko osoba fizyczna. który' powi­ nien obejmować aż 13 szczegółowo sformułowanych danych i informacji doty­ czących przedsiębiorcy i oferowanej przezeń usługi time-sharingu. Cel ten przyświeca też zagwarantowanej ustawowo możliwości odstąpienia od umowy przez nabywcę bez podania przyczyny w terminie 10 dni od dorę­ czenia dokumentu umowy. które wyeliminują możliwość pozbawienia nabywców ochrony w drodze wyboru prawa nie gwarantującego jej w zakresie ustalonym w dyrektywie. uzyskuje od przedsiębiorcy prawo korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku. Nie dotyczy to jednak wspo­ mnianych wyżej zmian prospektu oraz sytuacji. Taka umowa może powodować powstanie po stronic nabywcy zarówno prawa osobistego (wr tym wierzytelności). Gdyby jednak prospekt w ogóle nie zo­ stał doręczony nabywcy przed zawarciem umowy. Wymaga się też doręczenia uwierzytelnionego przez tłumacza przysięgłego tłumaczenia umowy na język urzędowy państwa. w którym położony jest budynek lub pomieszczenie mieszkalne oddawane do czasowego korzystania. W sumie jednak po zbilansowaniu negatywnych i pozytywnych aspektów timesharingu L. Bardzo ważne znaczenie ma niewątpliwie forma analizowanej umowy. Konieczne jest przy tym spełnienie warun­ ku. czy przedsiębiorca hotelarski. w którym ma on miejsce zamieszkania lub którego jest obywatelem. Ustawa o time-sharingu wymaga zawarcia tej umowy na piśmie i to pod rygo­ rem nieważności. Należy podkreślić. że przewagę mają te ostatnie. jakiego typu jest to umowa. w której doszło do indywidual­ nego uzgodnienia określonych ustaleń. Te ustalenia prospektu powinny być następnie wprowadzone do treści danej umowy. Dyrektywa ta miała na celu ustanowienie minimalnych podstaw dla wspólnych reguł ochrony nabywców usługi time-sharingu we wszystkich państwach członkowskich UE. ale najczęściej chodzi o spółkę wyspecjali­ zowaną w zakresie organizowania usług na zasadzie time-sharingu. zo­ bowiązując się przy tym do zapłaty przedsiębiorcy ryczałtowego wynagrodze­ nia. Umowy takie były często formułowane w obcym języku oraz w sposób niejasny i niejed­ noznaczny określały uprawnienia i obowiązki usługobiorców. uchwalona ustawa o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub po­ mieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku. Stecki doszedł do wniosku.284 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 285 wienia umowne. zawierająca tę umowę poza zakresem prowadzonej działalności gospodarczej. co jest niewątpliwie uzasadnione potrzebą ochrony praw nabywcy. że jeśli nabywca ma miejsce zamieszkania w Polsce. który na podstawie umowy. jak też nakaz wprowadzenia takich regulacji ustawowych. O tego rodzaju zmianach prospektu zbywca powinien poinformować drugą stronę jeszcze przed zawarciem umowy. W konsekwencji tej różnorodności typów umów wchodzących w grę zbywca omawianego prawa jest określany w tej ustawie ogólnym mianem przedsiębiorcy. to wówczas strony są związane wyłącznie umową. Nie ma przy tym znaczenia. W wypadku omawianej umowy ingerencja ustawodawcy co do treści oraz formy umowy idzie więc wyjątkowo daleko. zawartej na co najmniej trzy lata. albo nie był sporządzony w języku właściwym zgodnie z wolą osoby zainteresowanej. Tak określony nabywca jest pojęciem o nieco innym zakresie niż pojęcie konsumenta zdefi­ niowane w kodeksie cywilnym. Generalnie prospekt stanowi część tej umowy i w razie sprzeczności treści umowy z pro­ spektem. Ta mini­ malna ochrona nabywców oznacza zakaz umownego ograniczenia lub wyłą­ czenia praw nabywców. przy jednoczesnym pozostawieniu poszczególnym ustawodawcom krajowym możliwości różnego określenia podstaw prawnych umów ustanawiających pra­ wo czasowego korzystania z nieruchomości lub lokali mieszkalnych. Może nim być organizator tury­ styki. W razie naruszenia przez zbywcę obowiązku poda­ nia wymaganych ustawowo danych i informacji wskazany termin ulega nawet przedłużeniu o 3 miesiące. Oprócz danych oraz informacji przeję­ tych z prospektu omawiana umowa powinna indywidualizować nabywcę i szczegółowo oznaczać przedmiot i zakres nabytego przezeń prawa. W innych wypadkach ustawa wy­ maga sporządzenia umowy zgodnie z wolą nabywcy w języku urzędowym pań­ stwa. strony są związane właśnie prospektem. że usługa time-sharingu nie wiąże się z jednym tylko ty­ pem umowy. bo może dochodzić do skutku na podstawie zarówno umów powo­ dujących powstanie praw rzeczowych. Daje temu wyraz dyrektywa 94/47/EWG o ochronie nabywców prawa do korzysta­ nia z nieruchomości na podstawie czasowego udziału z 1994 r. chyba że wcześniej uległy zmianie wskutek okoliczności niezależnych od zbywcy. W razie zaś po­ wiązania time-sharingu z kredytem bankowym powstawały dodatkowe proble­ my prawne związane z konsekwencjami odstąpienia od zawartych umów. Z przepisów odrębnych może jednak wynikać obowiązek zachowania innej formy szczególnej. jak i różnych umów obligacyjnych. Na przedsiębiorcy ciąży obowiązek doręczenia nabywcy dokumentu umowy bezpośrednio po jej zawarciu. bo time-sharing nie ma sobie właściwej istoty prawnej. Jest ono skuteczne również wobec zawartej równolegle umowy kre- . to umowa powinna być sporządzona co najmniej w języku polskim. Odstąpienie powoduje.

286

Rozdział 9

Umowy w turystyce i rekreacji

287

dylowej lub umowy pożyczki. Nabywca nie ponosi wówczas odpowiedzialności wobec zbywcy. Co najwyżej umowa może zobowiązywać nabywcę do zwrotu przedsiębiorcy kosztów niezbędnych do zawarcia umowy. Przed upływem wskazanego terminu do odstąpienia od umowy zbywca nic może przyjmować od nabywcy żadnych świadczeń określonych w umowie. Zgodnie z wymaganiami dyrektywy 94/47/EWG omawiana regulacja usta~ wowa ochrony nabywcy prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku jest stosowana w tych wszystkich przypadkach, gdy dana umowa podlega prawu polskiemu. W razie podlegania umowy prawu obcemu również będą stosowane ustalenia analizo­ wanej ustawy, jeśli prawo to nie zapewnia nabywcy takiego poziomu ochrony, jak ta ustawa, a przy tym budynek lub pomieszczenie mieszkalne są położone w Polsce lub nabywca ma miejsce zamieszkania w Polsce, bądź też właśnie w naszym kraju doszło do zawarcia umowy. Żadne z omówionych powyżej praw nabywcy nie może być w drodze umownej ograniczone ani wyłączone. Oznacza to, że mamy lutaj do czynienia z normami prawnymi o charakterze imperatywnym.

9.16. Umowa o usługi gastronomiczne
Świadczenie usług turystycznych nieodłącznie wiąże się z działalnością tzw. gastronomii otwartej, czyli mającej ogólnodostępny charakter. Zakłady gastro­ nomiczne są z reguły nastawione na świadczenie usług wszystkim zainteresowa­ nym, w tym turystom indywidualnym i grupom wycieczkowym. Niektóre rodza­ je tych zakładów są powiązane organizacyjnie z podmiotami świadczącymi usługi turystyczne. Tak jest w przypadku restauracji, kawiarni, czy nocnych barów w hotelach i innych obiektach hotelarskich. Podobnie wielu przewoźni­ ków świadczy usługi gastronomiczne, jak jest zwłaszcza w ż.egludze morskiej i śródlądowej oraz w transporcie kolejowym. Niekiedy przekąski są wręcz wli­ czone w cenę biletu, co do niedawna było regułą w transporcie lotniczym, a w postaci skromnego poczęstunku występuje w niektórych pociągach daleko­ bieżnych. Najczęściej jednak turyści, zwłaszcza indywidualni, korzystają z usług gastronomicznych świadczonych przez różnego typu zakłady wyspecjalizowane w tym zakresie. Występują przy tym w ostatnich latach dwie przeciwstawne tendencje: jedna w postaci gwałtownego wzrostu popularności, zwłaszcza wśród ludzi młodych, korzystania z zakładów szybkiego żywienia, a druga zmierzająca do zaspokojenia różnych, mniej lub bardziej wyrafinowanych, zin­ dywidualizowanych potrzeb żywieniowych przez małe restauracyjki i kawia­ renki, w których przebywanie jest zarazem miłą formą spędzania wolnego czasu. Można również zauważyć rozprzestrzenianie się formy zastępczej usług gastro­ nomicznych, jaką są automaty sprzedające napoje lub słodycze.

Z punktu widzenia prawnego korzystanie z usług zakładów gastronomicz­ nych często nie wykazuje istotnej różnicy w porównaniu z nabywaniem żywno­ ści w automatach. Tak jest zwłaszcza w sytuacjach, gdy nabywane jedzenie i napoje nic są na miejscu w danym zakładzie konsumowane, lecz zabierane na wynos. Wtedy świadczenie zakładu gastronomicznego nie obejmuje żadnej for­ my obsługi klienta ani usług towarzyszących i jest to po prostu zwykła sprzedaż. Zawierana wówczas umowa sprzedaży podlega w pełni unormowaniom tego typu umowy ustalonym w kodeksie cywilnym i ustawie o szczególnych warun­ kach sprzedaży konsumenckiej z 2002 r., omówionym w punkcie 14 tego roz­ działu podręcznika. Niewiele różni się od tego korzystanie z zakładów gastro­ nomicznych typu samoobsługowego. Z reguły można powiedzieć, że podstawą prawną stosunków klienta z takim zakładem jest zawarta umowa sprzedaży. Konsumpcja na miejscu nabytych produktów i napojów nic?.ego tutaj w ocenie prawnej nie zmienia. Zdaniem M. Nesterowicza właśnie umowa sprzedaży jest zawierana także we wszystkich innych wypadkach korzystania przez klientów z zakładów gastronomicznych. Z tym stanowiskiem trudno jednak się zgodzić. Sytuacja bowiem inaczej przedstawia się w tych wszystkich wypadkach, gdy klient zakładu gastronomicznego jest obsługiwany przy stoliku przez kelnera lub przy barze przez barmana. Mamy wówczas do czynienia z tzw. kelnerską lub barmańską metodą obsługi klientów, bądź z jakąś postacią łączonych metod obsługi. Wtedy spożywane potrawy i wypijane napoje są dostarczane klientowi na podstawie umowy, której treść nie ogranicza się do sprzedaży. Istotną część takiej umowy stanowią obowiązki osób obsługujących danego gościa. Nieraz dochodzą do tego różne usługi towarzyszące w postaci występów artystycz­ nych, jak gra pianisty, czy zespołu muzycznego, popisy taneczne lub cyrkowe, występ kabaretowy, czy mających niewiele wspólnego ze sztuką występów striptizerek itp. W takiej sytuacji konsumpcja potraw i napojów stanowi część większej całości. Mamy wtedy do czynienia z umową o usługi gastronomiczne, rozumianą jako zestaw usług, za które jest wystawiany łącznie rachunek, choć formalnie nie obejmuje on usług towarzyszących. Występuje tutaj określony pakiet usług na podobieństwo pakietu objętego umową o imprezę turystyczną. Tradycyjnie jest do tego dodawany napiwek (tzw. tip) w wysokości ok. 10% ceny rachunku, niekiedy od razu doliczany do rachunku. Problem dawania na­ piwków kelnerom ma podstawy jedynie zwyczajowe, które nie są zresztą ugrun­ towane do końca w społeczeństwie polskim. W konsekwencji kelner nie ma prawa domagać się napiwku, jeśli gość nie jest zadowolony z obsługi lub po prostu nie chce dać napiwku, bo nie uznaje zasady ich dawania. Trzeba jednak zaznaczyć w odniesieniu do turystyki wyjazdowej, że za granicą zwyczaj dawa­ nia napiwku - i to nieraz przekraczającego 10% ceny rachunku zwłaszcza w lokalach gastronomicznych wyższych kategorii - jest powszechnie akcepto­ wany. Jest standardem w restauracjach amerykańskich dawanie napiwku wyno­ szącego od 15% do 20% wartości zamówienia.

288

Rozdział 9

Umowy w turystyce i rekreacji

289

Umowa o usługi gastronomiczne jest umową nienazwaną. Ze względu na jej mieszany charakter, w którym wyraźnie dominują kwestie związane z zamó­ wieniem przez klienta określonych dań i napojów, do tej umowy znajdują od­ powiednie zastosowanie przede wszystkim przepisy kodeksu cywilnego o umo­ wie sprzedaży oraz ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 2002 r. Właśnie te przepisy, a nie kodeksowe przepisy o umowie o dzieło, powinny być odpowiednio stosowane także w razie przygotowania jakiegoś nietypowego dania na specjalne zamówienie gościa. W związku ze świadczeniem usług gastronomicznych może okazać się, że skonsumowane potrawy lub napoje były nieświeże i spowodowały zatrucie gościa albo zawierały jakieś ciała obce (np. kawałki szkła lub metalu), które spowodowały zranienie konsumenta. W takiej sytuacji mamy do czynienia z odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, co obecnie regulują przepisy kodeksowe księgi trzeciej w dodanym w 2000 r. tytule VI1.

9.17. Umowa o usługi bankietowe
Urządzanie bankietów w restauracjach oraz innych pomieszczeniach hotelo­ wych, w lokalach gastronomicznych, jak również w innych odpowiednich miej­ scach (np. dworkach lub pałacykach) stanowi często istotny składnik różnych imprez turystycznych lub rekreacyjnych. Organizowanie rozmaitych bankietów w szerokim znaczeniu tego określenia występuje leż w zakładach gastronomicz­ nych i poza nimi bez żadnych związków z imprezami turystycznymi lub rekre­ acyjnymi. W jednym i drugim wypadku podstawą prawną organizacji tego ro­ dzaju mniej lub bardziej uroczystego przyjęcia jest umowa nienazwana, którą można określić mianem umowy o usługi bankietowe. Zwłaszcza restauracje hotelowe są w tym wyspecjalizowane i stosują w tym zakresie wzory umów oraz ogólne warunki umów, zawierające postanowienia niezbyt korzystnie ujęte dla kontrahentów. Takie wzorce umowne proponowane są również w lite­ raturze przedmiotu. Znajduje w nich wyraz praktyka, że usługi bankietowe są czasem rozliczane częściowo lub nawet całkowicie tzw. barterem. W transak­ cjach barterowych nie występują przepływy pieniężne, gdyż ma miejsce wymia­ na towaru na towar. Może więc być zawarta umowa o usługi bankietowe rozli­ czane częściowo barterem, bądź taka umowa barterowa, która ma za przed­ miot organizację przez hotel bankietu w zamian za usługi reklamowe na rzecz tego hotelu. Przedmiotem klasycznej umowy o usługi bankietowe jest organizacja im­ prezy bankietowej w oznaczonym miejscu i czasie dla z góry określonej liczby uczestników, wymagająca dostarczenia wyżywienia i napojów zgodnie ze specyfikacją, stanowiącą z reguły załącznik do umowy. Ponadto umowa tego

typu może obejmować takie usługi, jak zapewnienie tzw. oprawy muzycznoartystycznej bankietu, odpowiedniego nagłośnienia lub oświetlenia, czy różnego rodzaju specjalnych atrakcji, jak organizacja loterii, konkursu itp. Właśnie okre­ ślonego pakietu usług dotyczy najczęściej umowa o usługi bankietowe. Toteż uzasadnione wydaje się mówienie w takiej sytuacji o imprezie bankietowej i to niezależnie od tego, czy polega ona na wynajęciu sali dla kilku osób z serwowa­ nymi jedynie napojami i kanapkami, czy jest to uroczysty obiad lub kolacja dla kilkudziesięciu lub kilkuset osób, połączony z gamą usług towarzyszących, czy też mamy do czynienia z tzw. cateringiem, czyli usługami gastronomicznymi świadczonymi poza zakładem gastronomicznym w miejscu wskazanym przez zamawiającego, którym mogą być nawet określone tereny zielone (tzw. garden party). 2JI postanowienia przedmiotowo istotne omawianego typu umowy trzeba uznać: • określenie imprezy bankietowej, która ma być zorganizowana; * ustalenie podstaw wynagrodzenia za świadczone usługi, jako że z reguły przy zawarciu tej umowy można tylko szacunkowo określić jego wysokość. Wszystkie inne klauzule umowy o usługi bankietowe mają charakter posta­ nowień podmiotowo istotnych. Należy do nich zaliczyć zarówno ustalenie miejsca i czasu danej imprezy bankietowej, jak i liczby jej uczestników. Zmiany w tym zakresie są sprawą naturalną, prawie wręcz nie do uniknięcia w odniesie­ niu do liczby uczestników, a ich dokonanie (np. przeniesienie bankietu do innej sali, zmiana godziny jego rozpoczęcia, czy nawet dnia, w którym impreza ma się odbyć, jak również zmniejszenie, czy rzadziej zwiększenie liczby uczestników) nie zmieniają istoty zobowiązania polegającego na organizacji imprezy bankie­ towej. Ponadto podmiotowo istotnym postanowieniem jest sprecyzowanie w oma­ wianej umowie warunków płatności należności za organizację imprezy bankie­ towej, w tym ewentualne określenie wysokości zadatku lub zaliczki. Jak wspomniano, umowa o świadczenie usług bankietowych dosyć często wymaga zmiany przed terminem jej wykonania. Liczba uczestników bankietu jest nieraz dosyć trudna do sprecyzowania i podlega zmianom. Z zasady umowa dopuszcza możliwość zmiany liczby uczestników najpóźniej 48 godzin przed rozpoczęciem bankietu. Powoduje to odpowiednią modyfikację zamówionej ilości wyżywienia i napojów oraz zmianę wysokości należności organizatora bankietu. Często w umowie przewiduje się możliwość przedłużenia bankietu poza ustalone godziny jego trwania z obowiązkiem zapłaty zryczałtowanej kwoty za dodatkową obsługę. Organizatorzy zwykle narzucają niekorzystne dla kontra­ hentów ustalenie o zapłacie 10 % dodatku obliczonego od ceny brutto bankietu. Niekorzystnie dla zamawiającego organizację bankietu są z reguły ujęte w umowie postanowienia o skutkach prawnych odstąpienia od umowy. Skutki te są różnicowane w zależności od terminu rezygnacji z imprezy bankietowej.

290

Rozdział 9

Umowy w turystyce i rekreacji

^"'

W praktyce nieraz przewiduje się w umowie odstępne w wysokości aż polowy należności za organizację bankietu i stosunkowo długie terminy odstąpienia. Jest to tzw. wykupienie się z umowy, które ma zrekompensować już poniesione koszty przez organizatora oraz ewentualną stratę wynikającą z lego, że w tym czasie nie zawarł umowy z innym kontrahentem. Jednakże tego rodzaju wzmoc­ nienie więzi umownej łączącej strony nie powinno nadmiernie faworyzować organizatora imprezy bankietowej i abstrahować od rzeczywistych jego strat spowodowanych odstąpieniem kontrahenta od umowy. Odstępne w wysokości 30% planowanych kosztów organizacji bankietu, wynoszących często kilkadzie­ siąt tysięcy złotych, w przypadku rezygnacji w terminie krótszym niż 14 dni przed datą zamówionej imprezy, a 5 0 % tych kosztów w razie odstąpienia w terminie krótszym niż 10 dni - trzeba już uznać za zbyt wygórowane odstępne. Niekorzystnie sformułowane ustalenia umowne spotkać można również w zakresie odpowiedzialności zamawiającego organizację imprezy bankietowej za szkody spowodowane przez jej uczestników. Zasadą jest przy tym doliczanie do kosztów bankietu wszelkich strat, jakie przy tej okazji zostaną stwierdzone, bez wykazywania, że rzeczywiście zostały one wyrządzone przez uczestników danej imprezy bankietowej, a nie przez osoby obsługujące lub osoby trzecie. Zlecający często nie przywiązują należytej wagi do tego rodzaju postanowień umieszczanych we wzorze umowy lub ogólnych warunkach umowy, stosowa­ nych przez danego organizatora imprezy bankietowej. Z podobnych przyczyn w omawianym typie umów w praktyce właściwie nie występują kary umowne, które musiałby zapłacić organizator bankietu w razie nienależytej jego organizacji lub niewykonania zobowiązania. Nie przewidują takich umownych odszkodowań wzorce umowne stosowane przez organizato­ rów imprez bankietowych, ale przecież zasada swobody umów w stosunkach zobowiązaniowych jak najbardziej umożliwia wprowadzenie kar umownych do umowy o usługi bankietowe.

Omawiany typ umowy jest uregulowany w kodeksie cywilnym. Zgodnie z definicją kodeksową przez umowę przechowania przechowawca zobowiązuje się zachować w stanie niepogorszonym rzecz ruchomą oddaną mu na prze­ chowanie. Istota analizowanej umowy sprowadza się do obowiązku pieczy nad rzeczą, tj. czuwania i strzeżenia jej w celu uchronienia przed utratą, ubytkiem, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Chodzi tutaj o zachowanie przez przechowaw­ cę stanu rzeczy, w jakim została oddana, oraz o wydanie jej w tym stanie w każ­ dej chwili na żądanie drugiej strony, która w k.c. została nazwana mianem skła­ dającego. Umowa ta dotyczy wyłącznie rzeczy ruchomych oznaczonych co do tożsamości. W razie pozostawienia samochodu na parkingu strzeżonym przed­ miotem przechowania jest nie tylko sam pojazd, ale również rzeczy stanowiące jego wyposażenie, czy potrzebne lub przydatne w podróży, jak i zwyczajowo przewożone w samochodzie. Umowa przechowania zostaje zawarta nie z chwilą porozumienia się stron, ale dopiero wraz z wydaniem rzeczy przechowawcy i przyjęcia jej przezeń. Jest to więc umowa realna. Nie można mówić o jej zawarciu w sytuacji, gdy np. wychodzący na chwilę z przedziału kolejowego podróżny prosi innych podróż­ nych o opiekę nad jego bagażem. Wtedy bowiem nie dochodzi do wydania rze­ czy prowadzącego do zawarcia umowy, a tylko do grzecznościowej opieki nad określonymi rzeczami. Umowa przechowania może być zawarta w dowolnej formie, niekiedy w sposób dorozumiany. Orzecznictwo słusznie uznało, że tak właśnie dochodzi do jej zawarcia w zakładzie gastronomicznym, w którym nie ma odrębnej szatni, a z charakteru lokalu wymagającego zdjęcia wierzchniej odzieży oraz podawa­ nia posiłków przez personel zakładu wynika, że z reguły konsumenci pozosta­ wiają odzież wierzchnią na znajdujących się w zakładzie wieszakach. W nauce prawa podkreśla się, że w tej sytuacji umowa przechowania pełni rolę umowy ubocznej, ściśle powiązanej z umową główną, jaką jest umowa o usługi gastro­ nomiczne. Poprzeć też trzeba rozstrzygnięcie sądowe, że za szkodę w postaci zaginięcia odzieży oddanej do szatni przez konsumenta korzystającego z usług zakładu gastronomicznego ponosi odpowiedzialność prowadzący ten zakład i to nawet wtedy, gdy szatnię prowadzi i obsługuje pracownik wyspecjalizowanego przedsiębiorstwa ochrony mienia. W praktyce przechowalni bagażu stosuje się wydawanie pisemnych pokwi­ towań, określających liczbę sztuk i rodzaj przyjmowanego do przechowania bagażu, a na żądanie składającego i za dodatkową opłatą - także deklarowaną przezeń ich wartość. Natomiast w różnego rodzaju szatniach zazwyczaj są wy­ dawane znaki legitymacyjne w postaci numerków. Służą one uprawnionemu jako uproszczony dowód uprawnienia do uzyskania świadczenia, ale może on też wykazać swoje uprawnienie innymi dowodami, np. w razie utraty takiego znaku. Szczególnie ważne znaczenie ma identyfikacja pozostawiającego samo-

9.18. Umowa przechowania w działalności turystycznej i rekreacyjnej
Umowa przechowania należy do najczęściej zawieranych umów przez tury­ stów i uczestników rekreacji. Wszak z tym typem umowy spotykamy się zarów­ no w przechowalni bagażu na dworcu kolejowym, autobusowym czy w porcie lotniczym, w szatni restauracji, kawiarni, teatru, muzeum, obiektu rekreacyjne­ go, zakładu fryzjerskiego lub kosmetycznego, w wypadku oddania cennych rze­ czy do depozytu hotelowego, w razie pozostawienia samochodu na strzeżonym parkingu samochodowym, jak również w tych wszystkich innych sytuacjach, gdy ktoś zobowiązuje się do sprawowania pieczy nad należącymi do innych rzeczami ruchomymi, np. w razie oddania na przechowanie sąsiadowi cennych rzeczy w związku z wyjazdem na wycieczkę.

Ponadto w wypadku przechowywania samochodów trzeba odróżnić sytuacje. Wówczas żadna umowa nie jest zawierana albo co najwyżej dochodzi do zawar­ cia umowy przewozu umożliwiającej dotarcie do miejsca.w sposób wynikający z właściwości przecho­ wywanej rzeczy oraz z okoliczności. jeśli jest konieczna dla ochrony rzeczy odda­ nej na przechowanie przed jej utratą lub uszkodzeniem. źle działające zamki skrytek bagażowych). Rodzaje umów o świadczenie usług rekreacyjnych Wiele form rekreacji ruchowej jest uprawianych we własnym zakresie. obozowiska i kolonie. Przechowawca nie może też oddać rzeczy na przechowanie innej osobie. Zasada ta dotyczy też przechowania nieodpłatnego. do którego ma wyłączny dostęp. że prze­ chowawca zobowiązał się przechować rzecz bez wynagrodzenia. Umowa przechowania jest z reguły umową odpłatną. Takie zgłoszenie również prowadzi zazwyczaj do zawarcia umowy o świadczenie usług rekreacyjnych. prze­ chowalni bagażu i strzeżonych parkingów samochodowych. nie wiąże się z umową przechowania i następuje na ryzyko posiadacza danego pojazdu. w którym określona forma aktywności fizycznej ma być realizowana dla wypoczynku i odnowy sil psychofizycznych. jak rajdy. że przechowanie pełni wtedy rolę uboczną. Należy podkreślić. to przechowawca może również w każdym czasie domagać się odebrania rzeczy. że w razie świadczenia usługi przechowania przez pod­ miot prowadzący tego rodzaju działalność gospodarczą jest wymagana od dane­ go przedsiębiorcy należyta staranność określana z uwzględnieniem zawodo­ wego charakteru tej działalności. . chy­ ba że można mu wykazać winę (np. Przedsiębiorca oddający je w najem nie ponosi odpowiedzialności za przechowywane w nich bagaże i inne rzeczy. Należy podkreślić. Bywa ona zawierana z hotelem i jest nazywana mianem umowy najmu stano­ wisk garażowych oraz przechowywania samochodów. a jedynie dotarcia do miejsca danej imprezy. Podobnie w razie korzystania ze skrytek bagażowych na dworcach kolejowych lub auto­ busowych są one przedmiotem najmu. Zmiana omawianej umowy poprzez zmianę miejsca lub sposobu przecho­ wania danej rzeczy wymaga zasadniczo wcześniejszego uzyskania zgody skła­ dającego. Przechowawca powinien przechowywać rzecz zgodnie z treścią umowy. Mamy tutaj do czynienia z umową nienazwaną o charakterze mieszanym. czy biwaki. a nie umowa przechowania. W orzecznictwie sądowym słusznie uznano. ale odpłatność nie na­ leży do jej cech charakterystycznych. co może wiązać się z potrzebą zawarcia umowy przewo­ zu. a kodek­ sowe wyjątki od tej zasady raczej nie znajdują zastosowania do sytuacji turysty oddającego jakieś swoje rzeczy na przechowanie. że tylko pozostawienie samochodu na parkingu strzeżonym prowadzi do zawarcia umowy przechowania. Od omówionych sytuacji przechowania rzeczy należy odróżnić przypadki na pozór tylko podobne. Jeśli czas przechowania nie był oznaczo­ ny. chyba że jest zmuszony do tego przez okoliczności. omówionej w następ­ nym punkcie tego rozdziału podręcznika. Trzeba pod­ kreślić. mającą elementy najmu i przechowania. Również udział w różnych imprezach rekreacyjnych typu festynów nie wymaga najczęściej zawarcia żadnej umowy. Taka umowa gwarantuje wyłączność korzystania z oznaczonego miejsca parkingowego. zloty.19. Wydany w tej sytuacji bilet stwierdzający uiszczenie opłaty za parking jest jedynie dowodem najmu miejsca postojowego. nawet jeśli jest on płatny. Niedochowanie dwóch ostatnich obowiązków przez przechowawcę pociąga za sobą jego odpo­ wiedzialność także za przypadkową utratę lub uszkodzenie rzeczy. Tak właśnie jest w wypadku szatni. ale raczej w tego typu umowie jest świadczeniem równorzędnym z najmem. wyma­ ga określonej formalizacji działań. ale niekorzystanie zeń nic zwalnia od obo­ wiązku zapłaty umówionego wynagrodzenia. bądź przez wyraźne zawar­ cie odpowiedniej umowy. ligi rekreacyjne. które by w przeciwnym razie nie nastąpiły. 9. Jest oczywiste. W szatniach muzeów lub teatrów wyraźnie informują o tym wywieszki „szatnia bezpłatna". Z umowy bowiem może wynikać. że składający może w każdym czasie żądać zwrotu rzeczy oddanej na przechowanie. W nauce prawa został wyrażony pogląd. ale zwrot nie może nastąpić w chwili nieodpowiedniej dla składającego. spartakiady. Następuje to w formie zgłoszenia odwołują­ cego się do regulaminu danej imprezy rekreacyjnej. gdy posiadacz samochodu pragnie zagwarantować sobie możliwość korzystania ze stałego miejsca parkingowego i zawiera odpowiednią umowę najmu danego stanowiska do parkowania. Wówczas musi niezwłocznie zawiadomić składającego o zas­ tępcy oraz o miejscu przechowywania przezeń danej rzeczy. Również z okoliczności zawarcia danej umowy przechowania może wynikać jej nieodpłatny charakter. Natomiast zaparkowanie samochodu na parkingu niestrzeżonym. w któ- rym rzecz miała być przechowywana. że nie jest znakiem legitymacyjnym kwit parkingowy wkładany za wycieraczkę samo­ chodu i służący do obliczenia wysokości opłaty za przechowanie. że przechowawcy nie wolno używać rzeczy przyjętej na przechowanie. jak jest zwłaszcza w wypadku umowy o korzystanie z placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. Wtedy jest zawierana umowa najmu.Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 293 chód na strzeżonym parkingu ze względu na znaczną z reguły wartość takiego przedmiotu przechowania. Zwrot powinien przy tym nastąpić w miejscu. Jednak uczestnictwo w takich imprezach rekreacyjnych. a w razie braku takich ustaleń . kiedy to charakter rzeczy oddawanych tam na przechowanie przesądza o sposobie ich przechowa­ nia. gdy gość hotelowy wynajmuje sejf. spływy. Nie mamy do czynienia z przechowaniem lecz z najmem wówczas. Wyjątkowo i bez tej zgody może nastąpić taka jednostronna zmiana warunków umowy przechowania.

spełniającymi bardzo ważne funkcje. to trzeba stwierdzić. i innych aktach normatywnych odnoszących się do dziedziny rekreacji. traktowanie jako dzieła o charakterze niematerialnym do­ brego samopoczucia. sił psychofizycznych i umiejętności młodych ludzi. Umowa o świadczenie usług rekreacyjnych może więc mieć nieraz charakter nieodpłatny. Może to być w szczególności umowa najmu. Z takim kontrowersyjnym zakwalifikowaniem materialnego rezultatu usług rekreacyjnych (w postaci np. Materialny rezultat pracy ludzkiej na podstawie umowy o dzie­ ło musi być jednak obiektywnie osiągalny. Raczej należy mówić o wielu różnych umowach o świadczenie usług rekreacyjnych. W tych wszystkich przypadkach. W przypadku usług rekreacyjnych za takiego twórcę trzeba uznać nie tyle organizatora rekreacji. które mają na celu świadczenie takich czy innych usług rekreacyjnych. Przy tym powiąza­ na z rekreacją turystyka poznawcza i wypoczynkowa zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej powinna być poddana szczególnej reglamentacji prawnej ze względu na realizowane cele dydaktyczne i wychowawcze oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa niepełnoletnim uczestnikom różnych form wypoczynku. a przy tym istniejący niezależnie od twórcy dzieła. Są to oczywiście umowy konsensualne. rower lub inny sprzęt wykorzysty­ wany w działalności rekreacyjnej. Minister właściwy do spraw oświaty i wychowania jest upoważniony do wydania rozporządzenia określającego warunki i zasady organizowania i nadzo­ rowania tego rodzaju form wypoczynku. że najczęściej mamy wtedy do czynienia z umowami dwustronnie zobowiązu­ jącymi. też punkt 8 tego rozdziału podręcznika. żeby było inaczej. wynikający z wykorzystywania w nich elementów różnych umów nazwa­ nych. bądź umowy nienazwanej o charakterze mieszanym z elementami umowy o dzieło. określonego w kilo­ gramach schudnięcia lub oznaczonego wzrostu masy mięśniowej uczestnika rekreacji) jako swoistego dzieła można ostatecznie się zgodzić. Zawie­ ranie tego rodzaju umów wynika z zasady swobody kontraktowej. Wskazane rozporządzenie MEN zostało wydane przed uchwaleniem i wej­ ściem w życie ustawy o usługach turystycznych z 1997 r. na której jest oparty kodeks cywilny. Jeśli chodzi o problematykę cywilnoprawną powołanego rozporządzenia.c. W szczególności takie umowy zawierają przedsiębiorcy prowadzący działalność w dziedzinie rekreacji. Przewiduje ona możliwość organizowania dla uczniów w czasie wolnym od zajęć szkolnych kolonii. Obecnie obowiązuje w tym zakresie rozporządzenie MEN z 1997 r. skoro w wymienionej dziedzinie jeszcze nie ukształtował się w praktyce taki typ umowy. dochodzące do skutku w wyniku wyrażenia zgodnej woli stron: organizatora rekreacji oraz uczestnika rekreacji bądź jego przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika. Wtedy może być zawierana po prostu umowa użyczenia. W praktyce świadczenia usług rekreacyjnych można dostrzec. co prowadzącego z jego upoważnienia zajęcia instruktora rekreacji ruchowej. Można powiedzieć. 750 k. wychowawczą. Mamy wtedy do czynienia z umo­ wami o usługi podobne (zbliżone) do zlecenia. częściowo już omówione w rozdziale 4 pod­ ręcznika w odniesieniu do zagadnień organizacyjno-administracyjnych. tak samo brak definicji umowy o świadczenie usług rekreacyjnych w kodeksie cywilnym. że zawierane umowy o świadczenie tego rodzaju usług w zależności od konkretnych ustaleń dadzą się nieraz zakwalifikować do określonych typów umów nazwanych. gminy i inne jednostki samorządu terytorialnego są takimi organi­ zatorami rekreacji.20.iałalność w tej dziedzinie bez pobierania żadnych opłat od uczestników rekreacji.294 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 295 Tak jak nie jest zdefiniowane przez obowiązujące prawo pojęcie usług rekre­ acyjnych. Umowa o korzystanie z placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej Omawiana umowa jest związana z turystyką oraz rekreacją dzieci i młodzie­ ży szkolnej. W tych wszystkich sytuacjach. że wywołuje ona zasadnicze zastrzeżenia i wątpliwości. Nie można też wykluczyć. Termin „umowy o świadczenie usług rekreacyj­ nych" jest obecnie po prostu określeniem zbiorczym. w których umowa o świadczenie usług rekre­ acyjnych nie dotyczy usług uregulowanych odrębnymi przepisami. Nieraz taki sprzęt lub środek transportowy jest udostępniany uczestnikom rekreacji bez żadnej odpłatności. kort tenisowy. obejmującym różne umowy zawierane przez organizatorów rekreacji. którzy prowadzą d?. ustawie o kulturze fizycznej z 1996 r. Umowy o świadczenie usług rekreacyjnych mają z reguły mieszany charak­ ter. jacht. a w szczególności funkcję kształcącą. obozów i innych form wypo­ czynku. stół pingpongowy. rozrywkową. Walo­ ry krajoznawczej turystyki mają szczególne znaczenie dla kształtowania oso­ bowości. Zob. wypoczynkową i zdrowotną. że każdy organizator wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej działający w celu zarobkowym musi spełnić wymagania . W konsekwencji zu­ pełnie nie uwzględnia ono. że świadczenie usług rekreacyjnych może czasem następować na podstawie umo­ wy o dzieło. do odpo­ wiednio stosowanych przepisów o zleceniu. W konsekwencji taka umowa ma wów­ czas charakter umowy wzajemnej. Trzeba jednak podkreślić. bądź świadcząc usługi rekreacyjne tyl­ ko za zwrotem kosztów. 9. zawierana umowa o świadczenie usług rekreacyjnych jest wła­ ściwie bez wyjątku umową odpłatną. zwiększenia sprawności fizycznej czy dobrego stanu zdrowia w wyniku uczestniczenia w zajęciach rekreacyjnych. gdy organizatorem rekreacji jest przedsiębiorca. Jednak raczej nie do przyjęcia jest np.. Podstawę ustawową stanowi w tej dziedzinie ustawa o sys­ temie oświaty z 1991 r. że różne organiza­ cje społeczne. Trudno zresztą. Przedmiotem najmu może być bowiem np. zastosowanie znajduje wyżej już kilkakrotnie wspomniane odesłanie z art.

a zarazem oznaczająca brak prze­ ciwwskazań zdrowotnych. Nad­ zór nad przestrzeganiem tych wymagań przez organizatorów wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej sprawuje właściwy miejscowo kurator oświaty. czy Warta TraveL Umowa ubezpieczenia jest uregulowana w kodeksie cywilnym. zimowiska itp. indywidualnych turystów. Ci ostatni dopiero pod koniec lat dziewięćdziesiątych XX w. szara strefa w tej dziedzinie i co więcej powiększa się. obozy. Umowa o korzystanie z placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkol­ nej jest umową odpłatną. obozy. a dopełniają­ ce regulacje ubezpieczeniowe znajdują się w uchwalonym w 2003 r. Ważny element wskazanej karty stanowi wniosek rodziców lub opiekunów o skierowanie dziecka na placówkę wypoczynku. proponując szereg nowych rodzajów takich ubezpieczeń. Taka decyzja oznacza przyjęcie oferty przez orga­ nizatora wypoczynku i zawarcie omawianej umowy. W razie odmowy skiero­ wania danego dziecka na placówkę wypoczynku omawiany formularz przewidu­ je podanie na piśmie powodu takiej decyzji. uczestników rekreacji. który wyraźnie zaliczył umowę ubezpieczenia na rzecz klientów zawieraną przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycz­ nego do umów ubezpieczenia obowiązkowego. co w konsekwencji wywiera bezpośredni wpływ na wykonanie zobowiązań powstałych z zawartych umów o korzystanie z tej placówki wypoczynku. W razie stwierdzenia prowadzenia placówki wypoczynku w sposób niezgodny z obowiązującym prawem organ ten podejmuje decyzję o zawieszeniu funkcjo­ nowania danej placówki lub jej zlikwidowaniu. przewiduje. Praktyka wykazuje. będący w istocie swoistą po­ stacią oferty. pośredników turystycznych. który tworzą ściśle powiązane ze sobą następujące ustawy: • o działalności ubezpieczeniowej.21. a przede wszystkim należy ustawowo uregulować zagadnienia zawierania i wykonywa­ nia umowy o korzystanie z placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkol­ nej. ale jednak intencje ustawodawcy w tej sprawie były jednoznaczne i znalazły wyraz w uzasadnieniu rządowego projektu ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych.. Wymienione ustawy weszły w życie w zasadzie z dniem 1 stycznia 2004 r. Sama regulacja tej kwestii w ustawie o usługach turystycznych nie jest całkiem jasna. Znajdują wtedy zasto­ sowanie przepisy kodeksu cywilnego. powodując zmiany w wielu ustawach. W takiej sytuacji do zawarcia umo­ wy oczywiście nie dochodzi. • o ubezpieczeniach obowiązkowych. W tej ostatniej ustawie został dodany przepis. że wyso­ kość opłat wnoszonych przez uczestników ustala organizator wypoczynku. Rozporządzeńie MEN z 1997 r. Na organizatorze ciąży obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych wa­ runków wypoczynku oraz szereg innych obowiązków organizacyjnych i admini- stracyjnych. • o pośrednictwie ubezpieczeniowym. Trzeba podkre- . Ubezpieczeniowym Funduszu Gwaran­ cyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. jak kolonie. występujących samodzielnie lub w specjalnych pakietach. uczestników imprez turystycznych. jak i samych ubezpieczycieli. że brak wyraź­ nych barier dla działalności w tym zakresie nieprofesjonalnych organizatorów turystyki szkolnej i od lat działa tzw.. ograniczające zakres zastosowania ustawy o usługach turystycznych z 1997 r. Jednak nie zwalnia to od profesjonali­ zmu w organizacji wycieczek szkolnych oraz przestrzegania wymagań związa­ nych z bezpieczeństwem ich uczestników. w tym w kodeksowej regulacji umowy ubezpieczenia oraz w ustawie o usługach turystycznych z 1997 r. Ten wzór nazwany kartą kwali­ fikacyjni) uczestnika wypoczynku to wyjątkowo nieudany produkt urzędniczej wyobraźni. dotyczące niewykonania lub nienależy­ tego wykonania zobowiązania. Nie sposób przecież zaprzeczyć. Wojażer. 9. Inny zaś punkt tej karty kwalifikacyjnej to tzw. że dzieci i młodzież szkol­ na uczestnicząca w lakich formach wypoczynku wyjazdowego. organizatorów rekreacji. decyzja o kwalifi­ kacji uczestnika. materia ustawowa i tylko akt normatywny rangi ustawy może ustalać szczególne rozwiązania prawne w tym zakresie. Umowa ubezpieczenia w turystyce i rekreacji Umowa ubezpieczenia ma wyjątkowo duże znaczenie dla rozwoju turystyki i rekreacji.296 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 297 ustawy o usługach turystycznych oraz prowadzić działalność zgodnie z usta­ leniami tej ustawy. Jeśli wskazana umowa ma być odrębnym typem umowy. pakiecie. to wymaga to wyraźnego ustawowego unor­ mowania i w szczególności określenia postanowień przedmiotowo istotnych tej umowy. co wciąż nie jest należycie doceniane zarówno przez organizatorów turystyki. Obecnie umowa o korzystanie z placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej jest zawierana na podstawie formularza ustalonego w za­ łączniku nr 2 do rozporządzenia MEN z 1997 r. jak np. placówki wypoczynku nie podlegają ustale­ niom ustawy o usługach turystycznych. Jest to tzw. zaczęli rozwijać swoje oferty ubezpieczeń turystycznych. Stwarza to podstawę prawną do zgła­ szania wobec organizatora wypoczynku roszczeń o zwrot całości lub części uiszczonych opłat oraz roszczeń odszkodowawczych. Jedynie szkoły i inne placówki oświatowe działające w celach niezarobkowych oraz inni organizatorzy wypoczynku organizujący nie dla zysku kolo­ nie. to są turyści w rozumieniu ustawy o usługach turystycz­ nych. zimowiska i inne tzw. Wskazany akt wykonawczy wymaga wręcz zasadniczych zmian. • o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczo­ nych. wykazujący brak elementarnej wiedzy z zakresu prawa cywilnego. prowadząca do zakwalifikowania i skierowania dziecka do udziału w określonej placówce wypoczynku. Assistance Tourist. które są omówione w punkcie 2 i 5 rozdziału 4 podręcznika.

czy umowa ubezpieczenia jest umową wzajem­ ną. ale działalność ubezpieczycieli jest wolna od losowości. którym może być osoba fizyczna lub prawna. Zawieranie umów ubezpieczenia należy do tzw. Jeżeli nie umówiono się inaczej. tj. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej wyraźnie przesądza. Od warunku odróżnia jednak wypadek ubezpieczeniowy to. Uregulowanie umowy ubezpieczenia w tytule XXVII księgi trzeciej k. zarówno kodeksowa regulacja umowy ubezpieczenia. wykonywanie tych umów. Jest to umowa kwalifiko­ wana. W przypadkach określonych przez przepisy ustawy o ubez­ pieczeniach obowiązkowych występuje obowiązek zawarcia umowy ubezpie­ czenia. że jego nastąpienie nic ma wpływu na samo po­ wstanie lub zmianę stosunku ubezpieczenia. Drugą stroną omawianej umowy jest ubezpieczający. jakim jest przewi­ dziany w umowie wypadek ubezpieczeniowy. podobnie jak zawieranie umów reasekuracji i umów gwarancji ubez­ pieczeniowych. Ubezpieczającego należy przy tym odróżnić od ubezpieczonego. w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa. Jednak ustawa o działalności ubezpieczeniowej. Obecnie tego rodzaju wzorzec umowy ustalony przez ubezpieczyciela jest . że udzielanie ochrony ubezpieczeniowej następuje na podstawie umowy. odpowiedzialność ta rozpoczyna się od dnia następującego po dniu zawarcia umowy. nie zawierają definicji umowy ubezpieczenia. gdyż stroną podejmującą się świadczenia usług ubezpieczeniowych może być wyłącznie przedsiębiorca mający status prawny ubezpieczyciela. renty iub innego świadczenia nie mającego charakteru odszkodowania. Tego rodzaju zdarzenie może wystąpić. ale nie wcześniej niż dnia następnego po zapłaceniu składki lub jej pierwszej raty. jak wszystkie inne tego typu umowy. a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Umowa ta ma cha­ rakter dobrowolny. sta­ nowi podstawę do stwierdzenia. Świadczenie ubezpieczyciela tylko w przypadku ubezpieczenia majątkowego polega na wypłacie określonego odszkodowania za szkodę powstałą wskutek oznaczonego w umowie wypadku. Tak jest właśnie w wypadku zawarcia przez organizato­ ra turystyki lub pośrednika turystycznego umowy ubezpieczenia na rzecz klien­ tów. uległy istotnym zmianom. że umowy ubezpieczenia zawarte pod przy­ musem są takimi samymi umowami ubezpieczenia. spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku.w. zlecanie zawierania tego typu umów uprawnionym pośredni­ kom ubezpieczeniowym (agentom ubezpieczeniowym i brokerom ubezpiecze­ niowym). Są podstawy do uznania. jak i ustalenia pakietu ustaw ubezpieczeniowych z 2003 r. którym obecnie jest Komisja Nadzoru Finansowego. że umowa ubezpieczenia i ogólne warunki ubezpieczenia powinny być formułowane jednoznacznie i w sposób zrozumiały. będącym warunkiem powstania odpowiedzialności ubezpieczyciela. że w 2007 r. czynności ubezpiecze­ niowych. Umowa ubezpieczenia zawsze ma charakter umowy odpłatnej. co powinny w szczególności określać o. w celu zwiększenia ochrony interesów ubezpieczającego (ubezpieczonego) zgodnie z dążeniami do zachowania zgodności z dorobkiem prawnym UE. Na podstawie umowy zawartej z ubezpieczającym ubezpieczyciel (do nie­ dawna nazywany zakładem ubezpieczeń) udziela ochrony ubezpieczeniowej. W tym sensie można mówić o wymianie świadczeń. co ma sprzyjać realizacji prawa konsumenta do informacji.c. że jest to umowa nazwana. Zmiany te spowodowały większą przejrzystość umownego stosunku ubezpie­ czenia. gdyż problematyka cywilnoprawna ubezpieczeń jest całościowo unormowana w ko­ deksie cywilnym. a tylko powoduje powstanie obo­ wiązku wypłaty świadczenia przez ubezpieczyciela. nakazując interpretowanie niejednoznacznych postano­ wień na korzyść ubezpieczającego lub ubezpieczonego.u. Tego rodzaju działalność wymaga zezwolenia organu nadzoru. wypłacanie ustalonych odszkodowań i innych świadczeń z tytułu wymienionych umów. Świadczenie ubezpieczyciela zależy od zdarzenia losowego. na rzecz której urnowa została zawarta. z których jedno stanowi odpowiednik drugiego. Znajduje to wyraz w obowiązku ubezpieczającego zapłaty składki. ale wcale nie musi i pod tym względem jest podobne do warunku ro­ zumianego jako zdarzenie przyszłe i niepewne. gdyż zasadni­ czo jest zawierana w drodze przystąpienia ubezpieczającego do warunków po­ dyktowanych przez kontrahenta w postaci ogólnych warunków ubezpieczenia. Umowa ubezpieczenia jest określana jako umowa adhezyjna.298 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 299 ślić. ani ustawa o ubezpieczeniach obowiązkowych z 2003 r. Ta losowość jest cechą każdego konkretnego stosunku ubezpieczenia. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej ogranicza się w kwe­ stiach o charakterze cywilnoprawnym do ustalenia. w której samo istnie­ nie świadczenia oraz jego rozmiar zależą od przypadku. Ustawa ta uściśla tak­ że. Natomiast przy ubezpieczeniu osobowym świadczenie sprowadza się do zapłaty umówionej sumy pieniężnej. Zgodnie z ustaleniami kodeksowymi przez umowę ubezpieczenia ubezpie­ czyciel zobowiązuje się. Te kodeksowe przepisy o umowie ubezpieczenia zostały gruntownie znowelizowane w 2007 r. gdyż opiera się na naukowych podstawach statystyczno-matematycznych. Trzeba jednak podkreślić. Sporne jest też. Wtedy zawarcie umowy ubezpieczenia następuje na cudzy rachunek i ubezpieczony nie musi być wskazany imiennie. że ekwiwalentem składki płaconej przez ubezpie­ czającego jest po stronie zakładu ubezpieczeń przyjęcie na siebie ryzyka wystą­ pienia przewidzianego w umowie wypadku i związanych z tym konsekwencji w postaci obowiązku wypłaty określonego świadczenia.. Umowa ubezpieczenia bowiem może mieć charakter umowy na rzecz osoby trzeciej. osoby trzeciej. czy oma­ wiana umowa jest umową losową rozumianą jako umowa. W nauce prawa sporne jest.

Umowa ubezpieczenia może regulować prawa i obowiązki stron w sposób odbiegający od o. Dotychczas była to norma prawna o charakterze dyspozytywnym i strony mo­ gły umówić się inaczej. ale także ubezpieczenia zawierane dla ochrony przed ryzykami. Ze względu na znaczenie praktyczne dla imprez turystycznych organizowanych za granicą oraz uregulowanie w ustawie o usługach turystycz­ nych należy wyróżnić w pierwszej kolejności: • ubezpieczenie NNW powstałych w czasie podróży zagranicznej. Ponadto ubezpieczyciel ma obowiązek udzielenia ubezpie­ czającemu. Przy tym z zastrzeżeniem wyjątków usta­ wowo przewidzianych omawiana umowa jest uważana za zawartą z chwilą do­ ręczenia ubezpieczającemu takiego dokumentu. Obecnie zaś jest to norma semiimperatywna.u. Trudno jest dokonać wyraźnych podziałów ubezpieczeń turystycznych. Obowiązek zawarcia umów ubezpieczenia NNW i KLZ na rzecz osób uczestniczących w imprezach turystycznych za granicą ustawa o usługach tury­ stycznych nakłada na organizatorów turystyki organizujących takie imprezy.u. reasekuracji. Tej treści ustalenie znajduje się obecnie w ustawie o dzia­ łalności ubezpieczeniowej z 2003 r. Natomiast nie jest ustawowo uregulowana umowa reasekuracji zawierana między ubezpieczycielem. W takiej sytuacji ubezpieczyciel jest obowiąza­ ny w formie pisemnej przedstawić ubezpieczającemu przed zawarciem umowy różnice między postanowieniami umowy a o.w. • ubezpieczenie KLZ. a gdy jest przedsiębiorcą . Nie­ kiedy bywają też używane określenia „ubezpieczenia urlopowe" czy „ubezpie­ czenia wakacyjne" ze względu na ich związki ze spędzaniem urlopu lub waka­ cji. rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wy­ padku. Takie odstąpienie nie zwalnia ubezpieczającego z obowiązku zapłacenia składki za okres. Zawsze jednak bezsporna część świadczenia powinna być spełniona nie później niż we wskazanym terminie 30 dni. Zawarcie umowy ubezpieczenia powinno być potwierdzone przez ubezpie­ czyciela dokumentem ubezpieczenia. jego podróżą i wypoczynkiem. w jakim ubezpieczyciel udzielał ochrony ubezpieczeniowej.^22 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 301 wiążący dla ubezpieczającego tylko w razie doręczenia go przed zawarciem umowy. Omówione powyżej przepisy kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia nie znajdują zastosowania do ubezpieczeń morskich oraz do ubezpieczeń po­ średnich czyli tzw. a reasekuratorem przejmują­ cym wraz z odpowiednią częścią składki część ryzyka wystąpienia oznaczonego wypadku ubezpieczeniowego. postanowień korzyst­ niejszych dla uprawnionego. Niedopełnienie tego obowiązku uniemożliwia ubezpieczycielowi powoływanie się na różnicę niekorzystną dla ubezpieczającego. ograniczone do ubezpie­ czeń osobowych związanych z podróżami oraz do niektórych ubezpieczeń ma­ jątkowych mających związek z turystą. mają­ cym na celu pokrycie kosztów świadczeń medycznych za granicą udzielonych . Ubezpieczenie NNW jest ubezpieczeniem osobowym. W tym znaczeniu zamiennie bywa stosowany termin „ubezpieczenia podróżne". Obecnie jest ograniczona możliwość wypowiedzenia przez ubezpieczyciela umowy ubezpieczenia zawar­ tej na czas określony. to świadczenie powinno być spełnione w ciągu 14 dni liczonych od dnia. Natomiast ubezpieczenie KLZ jest ubezpieczeniem majątkowym. To zbiorcze pojęcie obejmuje rozmaite rodzaje ubezpie­ czeń. obejmującym następstwa uszkodzenia ciała. które mają bezpośredni lub choćby tylko pośredni związek z turystyką lub rekreacją. wypowiadających umowę po wystąpieniu szkody czę­ ściowej. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na okres dłuższy niż sześć miesięcy ubezpieczający ma prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni. informacji o prawie właściwym dla umo­ wy. Chodzi tutaj o wyeliminowanie niedobrej praktyki stosowanej przez nie­ których ubezpieczycieli.w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. że gdyby wyjaśnienie w powyższym terminie okoliczności koniecznych do ustalenia od­ powiedzialności ubezpieczyciela albo wysokości świadczenia okazało się nie­ możliwe.u. gdyż może to nastąpić jedynie w przypadkach wskazanych ustawowo oraz z ważnych powodów określonych w umowie ubezpieczenia lub o. Nie dotyczy to jednak umów ubezpieczenia zawieranych w drodze negocjacji. Ta bowiem norma prawna ma oczywiście charakter imperatywny. obejmując nimi przede wszystkim umowy ubezpie­ czenia uregulowane lub choćby wspomniane w ustawie o usługach turystycz­ nych. Umowa ubezpieczenia morskiego jest odręb­ nie uregulowana w kodeksie morskim z 2001 r.w. co umoż­ liwia wprowadzanie do umowy ubezpieczenia lub o. będącemu osobą fizyczną. Natomiast ustalony przez przepisy kodeksowe 3-letni termin przedawnienia roszczeń z umowy ubezpieczenia nie może być zmieniony w drodze umownej przez strony. Trze­ ba bowiem zastosować różne kryteria tych podziałów i nie są one klarowne ani jednoznaczne. Dotyczy to także ustawowego ustalenia. w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okolicz­ ności było możliwe.w. a nie w kodeksie cywilnym..w. Czasem zaś zamiast wymienionych określeń jest mowa o „turystycznych umowach ubezpieczenia".u. Przedstawione zasady zawierania umowy ubezpieczenia i wykonywania zo­ bowiązania powstałego z tej umowy znajdują w pełni zastosowanie do ubezpie­ czeń turystycznych. na które narażeni są turyści. Jest to zatem umowa zawierana w formie pisemnej zastrzeżonej dla celów dowodowych. Zgodnie z ustaleniami kodeksowymi ubezpieczyciel ma obowiązek spełnić świadczenie w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. który zawarł umowę ubezpieczenia z ubezpieczającym. sposobie i trybie rozpatrywania skarg i zażaleń oraz o organie właściwym do ich rozpatrzenia. Obok takiego szerokiego znaczenia terminu „ubezpieczenia tury­ styczne" spotkać można też jego węższe rozumienie. Celem tego typu umowy jest rozłożenie ryzyka ubezpieczeniowego na dwóch lub więcej ubezpieczycieli.

Tego rodzaju ubezpieczenie zapewnia zwrot kosztów poniesionych przez uczest­ nika imprezy turystycznej w sytuacji. powstałych w okresie ubezpieczenia. Wyjazdy turystyczne do wszystkich innych państw powinny wiązać się z zawarciem ubezpieczenia KLZ w pełnym zakresie. pływaniem na nar­ tach wodnych lub desce windsurfingowej. z którego korzysta wiele osób aktywnie spędzających czas podczas wyjazdów urlopowych lub wakacyjnych w kraju lub za granicą. Pojawiające się wówczas problemy są niełatwe do przewidzenia. Takie ubezpieczenie bagażu po­ dróżnego należy do ubezpieczeń majątkowych.u.zł. Ustawa o usługach turystycznych zobowiązuje ponadto organizatorów tury­ styki do podawania klientom informacji o zakresie ubezpieczenia NNW i KLZ. Warunkiem jest jednak posiadanie euro­ pejskiej karty ubezpieczenia zdrowotnego (EKUZ). Zbliżony charakter ma ubezpieczenie sprzętu sportowego lub tury­ stycznego. śmierć lub ciężka choroba najbliższego członka jego rodziny. żeglarstwem. Właśnie ubezpieczenie NNW jest najpopularniej­ szym ubezpieczeniem. kradzież lub utrata dokumentów podróży itp. kamer filmowych. W podróży . co w rezultacie często prowadzi do rozczarowań wysokością przyznanych świadczeń w razie powstania trwałego uszczerbku na zdrowiu. a także informacji o możliwości zawarcia umowy ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie turystycznej. Omawiane ubezpieczenie często wiąże się z ubezpieczeniami typu „casco". Polacy bowiem po­ dróżujący po państwach członkowskich UE mogą bezpłatnie uzyskać pomoc medyczną w publicznych placówkach służby zdrowia na tych samych zasa­ dach. a przy tym bez ponadprzeciętnych wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczyciela. Gwarantuje to np. Jednak nie wszyst­ kie usługi medyczne są objęte tą dostępnością i wyłączony jest przewóz po­ szkodowanego do miejsca zamieszkania lub dalszego leczenia. gdyż tego rodzaju działalność spor­ towa lub rekreacyjna także stwarza zwiększone zagrożenie dla otoczenia i moż­ liwość wyrządzenia szkód osobom trzecim. Jednakże ryzyka związane z narciarstwem. Zwłaszcza w przypadku kradzieży bagażu standardowe o.zwłaszcza zagranicznej . Taki przewóz może być oferowany jako dodatkowe świadczenie ubezpieczeniowe za odrębną składką. Słuszny jest postulat. Może to być też ubezpie­ czenie OC paralotniarzy lub rowerzystów. Niestety w Polsce tego rodzaju ubezpieczenie zwykle wiąże się z ustaleniem sumy ubezpieczenia na niskim poziomie w granicach od 5 tys. a tym bardziej rozwiązania. która od I stycznia 2<X)6 r. Trzeba pod­ kreślić. Często są to usługi lub informacje oferowane w ramach oznaczonego pakietu ubezpiecze­ niowego. Dla turystów ma istotne znaczenie możliwość ubezpieczenia bagażu zarówno zabieranego na imprezy turystyczne organizowane przez biura podróży. laptopów i innego sprzętu kom­ puterowego. jak też odpo­ wiednie oznaczenie przesłanek odpowiedzialności ubezpieczyciela za utracony. zastąpiła dotychczas stosowany papierowy formularz E 111. Ustalenia ustawowe nie nakładają na orga­ nizatorów turystyki jako ubezpieczających jakichkolwiek ograniczeń co do wy­ sokości minimalnych sum ubezpieczenia oraz minimalnych zakresów tego ubezpieczenia. Ważne jest określenie w umo­ wie sumy ubezpieczenia w sposób adekwatny do wartości bagażu. zniszczeniem lub uszkodzeniem środków transportu. że suma ubezpieczenia nie po­ winna być wtedy niższa niż równowartość 10 tys. że tego rodzaju umowy ubezpieczenia powinny być zawierane na co najmniej przeciętne sumy ubezpieczenia w po­ równaniu z podobnymi umowami zawieranymi indywidualnie. wymagają zawarcia odrębnej umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Koszty leczenia w niektórych państwach spoza UE są w przypadkach na­ głych zachorowań lub nieszczęśliwych wypadków również wzajemnie uznawa­ ne na podstawie dwustronnych umów w zakresie wzajemnego udzielania bezpłatnych świadczeń medycznych na rzecz własnych obywateli. gier video i telefonów komórkowych. jak obywatele danego państwa. że ubezpieczenie KLZ obejmuje również koszty poniesione przez ubez­ pieczonego po zakończeniu określonego umową okresu ubezpieczenia. Standardowo tego rodzaju ubezpieczenie obejmuje ochronę ryzyk związanych z uprawianiem sportów. Natomiast ubez- pieczenie KLZ w ruchu turystycznym w ramach UE nabrało po części zmie­ nionego znaczenia po uzyskaniu członkostwa przez Polskę. jak nieszczęśliwy wypadek lub nagłe za­ chorowanie uczestnika. Ma temu przeciwdziałać ubezpieczenie „assistancc tourist" (pomoc w podróży). jak również na czas indywidualnych podróży. często nie gwarantują turystom oczekiwanej przez nich ochrony ubezpieczeniowej i przewidują wyłączenia odpowiedzialności dotyczą­ ce aparatów fotograficznych. Informacja ta powinna być podana klientowi przed zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych. Praktyka dowodzi. zwrot wpłaconej zaliczki czy kosztów wcześniejszego powrotu z wycieczki. czy uprawianiem innych sportów o charakterze ekstremalnym lub wyczynowym.302 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 303 poszkodowanemu ubezpieczonemu. gdy jest on zmuszony do rezygnacji z wy­ jazdu z powodu takich okoliczności.w. euro. gdyż ewentualne koszty leczenia za granicą są bardzo wysokie. . Dodatkowym ubezpieczeniem może być też objęte pokrycie kosztów przyjazdu i pobytu osoby bliskiej dla poszkodowanego. jeżeli wynikają one z leczenia następstw nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku. Zróżnicowany zakres ochrony ubez­ pieczeniowej obejmuje wtedy określone usługi realizowane na rzecz ubezpie­ czonego za pośrednictwem telefonicznego centrum alarmowego. Często dochodzą do tego problemy językowe wyni­ kające z nieznajomości miejscowego języka i generalnie słabej znajomości języ­ ków obcych przez polskich turystów. Indywidualni turyści oczywiście także korzystają z omówionych wyżej ubezpieczeń NNW i KLZ. których przedmiotem są ryzyka związane zwłaszcza z kradzieżą. zł do 20 tys. sprzętu RTV.turyści znajdują się nieraz w trudnych sytuacjach. zniszczony lub uszkodzony bagaż.

. których przedmiot obejmuje: • ubezpieczenie obiektów hotelarskich od ognia i innych zdarzeń losowych. ubezpieczenie OC restauratorów i innych przedsiębiorców prowadzących zakłady gastronomiczne lub placówki handlowe sprzedające produkty żywnościowe • ubezpieczenie OC prowadzących parkingi samochodowe. w tym w szczególności wykorzystania śmigłowca sanitarnego. stanowiły one już 44. na ko­ lonie lub obozy. że rola gwa­ rancji bankowych przestała być w tym zakresie tylko symboliczna i wyraźnie wzrosło znaczenie gwarancji ubezpieczeniowych. W ramach ubezpieczeń turystycznych mieści się ubezpieczenie OC uczest­ ników imprez turystycznych obejmujących polowania za szkody wyrządzone osobom trzecim przy okazji polowania.304 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji • 305 W przypadkach wyjazdów turystycznych na obszary niezamieszkałe. że pakiety ubez­ pieczeniowe mogą obejmować ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone przez ubezpieczonego w następstwie czynu niedozwolonego wyrządzonego w trakcie podróży zagranicznej. • ubezpieczenie NNW osób korzystających z wiejskiej bazy noclegowej. • ubezpieczenie kwater agroturystycznych oraz innych obiektów. ubezpieczenie OC agentów turystycznych. • ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych za szkody powsta­ łe w związku z ruchem tych pojazdów.. na jakie narażone są osoby korzystające z wyjazdu na wczasy lub do sanatorium. a zmniejszyła się liczba umów ubezpieczenia na rzecz klientów. za które ubezpieczony jest odpowiedzialny. jest zwykle oferowany zainteresowanym w pakietach ubezpieczeniowych. • ubezpieczenie assistance samochodowe. jak w wysokie góry. statku lub łodzi ratowniczej. 9. gwarancje bankowe posiadało zale­ dwie 0. w tym za szkody spowodowane przez osoby. mający po­ średni związek z turystyką i rekreacją. • ubezpieczenie NNW gości hotelowych. O ile na początku 2003 r. na pustynię. Ustawowa definicja gwarancji bankowej określa ją . Odrębnie trzeba wymienić ubezpieczenia dotyczące ryzyk. jak: • • • ubezpieczenie OC pilotów wycieczek i przewodników turystycznych. W związku z tym można wyróżnić: • ubezpieczenie NNW uczestników wczasów i wycieczek. czy przebywające w obiektach hotelarskich. Ponadto przedsiębiorcy i rolnicy świadczący usługi hotelarskie są zaintere­ sowani zawarciem umów ubezpieczenia.5% wszystkich takich zabezpieczeń. Te ostatnie stały się z 2007 r.22. proporcje te wzrosły odpowiednio do 9. czy na rejsy morskie. stepy. czy choćby skutera śnieżnego.65% takich podmiotów. na które narażeni są przewodnicy turystyczni i piloci wycieczek. które udzielanie i potwierdzanie gwarancji bankowych zaliczają do czynności bankowych. Gwarancja bankowa podlega fragmentarycznym regulacjom prawa banko­ wego z 1997 r.05%. do tropikalnych lasów. na obszary podbiegunowe. to w połowie 2006 r. • ubezpieczenie OC rolników świadczących usługi agroturytyczne.6. do kwater agroturystycznych. Obejmuje ona koszty zorganizowania i przeprowadzenia takiej akcji. które ma nadany charakter obo­ wiązkowy przez ustawę o ubezpieczeniach obowiązkowych z 2003 r. W szczególności są to ubezpieczenia OC takie. nie będą­ cych obiektami hotelarskimi. obejmujących zarazem: • ubezpieczenie autocasco (AC). które uzyskały obowiązujące wówczas zezwolenia na lego rodzaju działalność gospodarczą. • ubezpieczenie NNW uczestników kolonii i obozów. przedsiębiorcy turystyczni inni niż organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni. W ostatnich latach liczba tego ro­ dzaju gwarancji wyraźnie wzrosła.71% wszystkich podmiotów turystycznych. a gwarancje ubezpieczeniowe . ubezpieczenie OC przewoźników. Zielona Karta). Można więc stwierdzić. Warto też wiedzieć.18% i 13. • ubezpieczenie OC przedsiębiorców hotelarskich. Umowa gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej w turystyce Zawarcie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz klientów jest jednym z warunków wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez tury­ stycznych oraz pośrednictwa turystycznego. Do omawianej grupy ubezpieczeń należy także ubezpieczenie NNW kierow­ cy i pasażera pojazdu mechanicznego. W takich sytuacjach występuje moż­ liwość zawarcia umowy ubezpieczenia kosztów akcji poszukiwawczej i ra­ towniczej. a także rolnicy prowadzący działalność agroturystyczną. Brak tego rodzaju ubezpieczenia powoduje konieczność zapłaty przez turystę lub jego rodzinę bardzo wysokich kosztów podjętych działań ratowniczych. lodowce. od kradzieży z włamaniem i rabunku. Wśród ubezpieczeń turystycznych osobne miejsce zajmują ubezpieczenia osobowe należące do grupy ubezpieczeń NNW. kuracjuszy w sana­ toriach. • ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagra­ nicznym (tzw. dominującą formą zabezpieczeń finansowych organizatorów turystyki i na dzień 1 sierpnia 2007 r. • ubezpieczenie obiektów hotelarskich od kradzieży z włamaniem i rabunku. z tendencją dalszego wzrostu. Ten rodzaj ubezpieczenia. związane z ryzykami. Wymienione ubezpieczenia samochodowe (komunikacyjne) są powszechnie znane wszystkim właścicielom i posiadaczom pojazdów samochodowych. znacznie zwiększa się ryzyko zaginię­ cia lub nieszczęśliwego wypadku turysty.

Istotną cechą umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej jest spowo­ dowanie w oznaczonych okolicznościach przysporzenia na rzecz innych osób będących beneficjentami gwarancji. których wysokość nic może przekroczyć wskazanej w umowie sumy gwarancyjnej. Powyższe ustalenia odnoszą się także do udzielania gwarancji ubezpiecze­ niowej. a obecnie marszałkowie województw żadnej umowy gwarancji nie zawierają z bankiem-gwarantem. Ani jednak przyszli klienci organizatora turystyki lub pośrednika tury­ stycznego. gdyż mają one na celu zabezpieczenie określonego interesu organu zezwalającego lub koncesyjnego bądź podmiotów reprezen­ towanych przez ten organ. gwarancji koncesyjnych. że jego źródłem jest umowa gwarancji bankowej zawarta z bankiem przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego. że jest to umowa nienazwana. że prawo bankowe w ogóle nie używa określenia „umowa" w odniesieniu do gwarancji bankowej oraz nie normuje wyraźnie ani treści tego typu umowy. Umowy dotyczące tych dwóch rodzajów gwarancji są zazwyczaj wymieniane wśród tzw. Taka zapłata stanowi przysporzenie po stronie beneficjenta gwarancji. Omawiana umowa jest więc czynnością prawną przysparzającą. ani sposobu jej zawarcia. Punkt wyjścia stanowi stosunek pod­ stawowy łączący wierzyciela z dłużnikiem. Występują różnice zdań w kwestii. czy umowę. jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapła­ ty. . że mamy tutaj do czy­ nienia z umową gwarancji zawieraną między gwarantem a beneficjentem gwa­ rancji. czy gwarancja stanowi jednostronną czynność prawną. Takim zdarzeniem niepewnym jest w dziedzinie turystyki możliwość niewykonania zobowiązań umownych przez organizatora turystyki lub pośrednika turystyczne­ go. Ustawa o działalności ubezpieczeniowej z 2003 r. że to ci przedsiębiorcy mają przed­ stawić dowód w formie umowy gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej albo umowy ubezpieczenia na rzecz klientów. Występują tutaj trzy stosunki prawne. który zleca udzielenie gwarancji na rzecz swojego wierzyciela. które mogą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami. Klienci są w tej sytuacji wierzycielami mającymi roszczenia wobec organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego jako dłużników. Ustawa o usłu­ gach turystycznych nakładając na organizatorów turystyki i pośredników tury­ stycznych obowiązek posiadania gwarancji lub umowy ubezpieczenia przez cały okres prowadzonej działalności. W załączniku do tej ustawy są wyróżnione dwa rodzaje takiej gwarancji: bezpośrednia i po­ średnia. jak też niewykonanie przez organizatora turystyki obowiązku zapewnienia uczestnikom wycieczki zagranicznej możliwości powrotu do kraju. że istnienie oraz rozmiar świadczenia gwaranta zależy od przypadku. Ta umowa o charakterze nienazwanym jest więc źródłem jednostronnego zobowiązania banku-gwaranta w stosunku do podmiotów uprawnionych. Taka umowa jest więc zawierana przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego z bankiem i z tej właśnie umowy klienci jako beneficjenci wyprowadzają swoje uprawnienia. obejmującego ubezpieczenia ma­ jątkowe oraz inne ubezpieczenia osobowe niż na życie. przewiduje. Drugi stosunek prawny jest mię­ dzy bankiem . o których mowa w ustawie o usłu­ gach turystycznych. ani dawniej wojewodowie.gwarantem a dłużnikiem. którymi są klienci danego organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego oraz właściwy miej­ scowo marszałek województwa. Ustawa o usługach turystycznych wyraźnie określa.306 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 307 jako jednostronne zobowiązanie banku-gwaranta. którym uprzednio był wojewoda uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków pieniężnych z tytułu udzielonej gwarancji. Trudno to zaakceptować w odniesieniu do gwarancji. której uregulowanie ustawowe jest jeszcze bardziej fragmentaryczne. Trzeci zaś stosunek prawny jest stosunkiem gwarancji i powstaje między bankiem-gwarantem a beneficjentem gwarancji jako rezultat udzielonej gwarancji. a obec­ nie uprawnienia w tym zakresie posiada właściwy miejscowo marszałek woje­ wództwa. Za takiego beneficjenta uważano także organ zezwalający. Warto podkreślić. zaliczone do działu II ubezpieczeń. a w odniesieniu do organizatorów turystyki . Jak bowiem wtedy wskazać beneficjenta gwarancji. że po spełnieniu przez podmiot uprawniony (beneficjenta gwarancji) określonych warunków zapłaty. powodujący konieczność zabezpie­ czenia interesów majątkowych wierzyciela. Występuje wówczas niepewność co do zakresu obowiązków gwaranta. którym są wszyscy przyszli klienci danego organizatora turystyki lub pośrednika tury­ stycznego. Osobom tym przysługują wówczas rosz­ czenia o zapłatę. Powstaje on zwykle w wyniku zawarcia umowy zlecenia. Dominuje stanowisko. zalicza zawieranie umów gwarancji ubezpieczeniowych do czynności ubezpieczeniowych. bank wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku. że umowa gwarancji ubez­ pieczeniowej powinna być zaliczona do umów nienazwanych. podobnie jak to generalnie uważa się w odniesieniu do umowy gwarancji bankowej. Toteż oma­ wiana umowa może być zaliczona do umów losowych.także konieczność zapewnienia pokrycia kosztów powrotu klientów do kraju w razie niewywiązania się danego organizatora turystyki z tego obowiązku. uzależnionych w większym lub mniejszym stopniu od różnych zdarzeń niepewnych. Ten stosunek prawny jest określany jako stosunek zlecenia udzielenia gwarancji albo stosunek pokrycia. W odniesieniu do działalności orga­ nizatorów turystyki i pośredników turystycznych stosunek ten wynika z zawar­ tych przez nich umów o świadczenie usług turystycznych i oznacza konieczność zabezpieczenia interesów majątkowych ich klientów na wypadek niewykonania zobowiązań umownych. Umowa gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej charakteryzuje się tym. Na podstawie tych frag­ mentarycznych regulacji można wysnuć wniosek. przy czym przeważa pogląd. W przypadku omawianych umów zawieranych przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych chodzi o interesy ich klientów.

Ewentualne postano­ wienia umowy agencyjnej sprzeczne z tym obowiązkiem lojalności stron są z mocy prawa nieważne. Obecnie dający zlecenie ma analogiczny obowiązek przekazywania agentowi dokumentów i informacji potrzebnych do prawidłowe­ go wykonania umowy. Odnosi się to w pełni do umów zawieranych przez orga­ nizatorów turystyki z agentami turystycznymi. W praktyce z reguły umowy agencyjne są od razu zawiera­ ne w formie pisemnej. że z reguły dzia­ ła właśnie jako pełnomocnik dającego zlecenie. albo do zawierania umów w imieniu tego przedsiębiorcy.308 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 309 Odpowiednikiem świadczenia gwaranta jest po stronie zlecającego udzielenie gwarancji obowiązek zapłaty prowizji za tę gwarancję. jeżeli do ich zawarcia doszło w wyniku jego dzia­ łalności lub jeżeli zostały one zawarte z klientami pozyskanymi przez agenta poprzednio dla umów tego samego rodzaju. z wyjątkami przewidzianymi przez obo­ wiązujące prawo albo wynikającymi z właściwości czynności prawnej. że agent mo­ że mieć przyznane prawo wyłączności w odniesieniu do oznaczonej grupy . Unormowanie tej umowy w kodeksie cywilnym uległo w 2000 r. że stronami tej umowy mogą być tylko przedsiębiorcy. mają­ cym na celu dostosowanie prawa polskiego do prawa UE. Nowością obecnej regulacji kodeksowej umowy agencyjnej jest obowiązek nałożony na każdą ze stron zachowania lojalności wobec drugiej. Jest to więc umowa kwalifikowana pod względem podmiotowym. Te dwie sytuacje działania agenta wyraźnie odróżnia kodeksowa definicja umowy agencyjnej. Umowa agencyjna w turystyce Istota działania każdego agenta sprowadza się do stałego. Przecież zgodnie z zasadą ustaloną w kodeksie cywilnym czynności prawnej można dokonać przez przedstawiciela. podczas gdy druga wymaga udzielenia pełnomocnic­ twa. Co więcej cechą charakterystyczną jego działalności jest to. Natomiast definicja agenta turystycznego ustalona przez ustawę o usługach turystycznych zawęża działalność takiego agenta tylko do stałego pośrednictwa w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych oraz nic nie mówi o jego wynagrodzeniu. Nie tylko agent jest obowiązany przekazywać dającemu zlecenie wszelkie informacje mające dla niego znaczenie oraz prze­ strzegać jego wskazówek. Podstawą działania agenta turystycznego jest umowa agencyjna zawarta przez niego z organizatorem turystyki wpisanym do rejestru organizatorów tury- styki i pośredników turystycznych lub z innym podmiotem świadczącym usługi turystyczne. 9. Poprzednio zaś dającym zlecenie mogła być także osoba fizyczna lub prawna nic prowadząca działalności gospodarczej. gdy ma do tego umocowanie. Pozostałe zagadnienia związane z umowami gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej są omówione w punkcie 1 rozdziału 3 podręcznika. to agentowi należy się prowizja. w tym zwłaszcza usługi hotelarskie lub przewozowe. Pozostawiają one stronom możliwość umownego określenia tego wynagrodzenia. czyli wynagrodzenie zależne od liczby lub warto­ ści zawartych umów. Sam beneficjent bezpośrednio nie odczu­ wa tego. Zawartą umowę cha­ rakteryzuje zatem cecha odpłatności. że agent tury­ styczny może zostać umocowany do zawierania umów w imieniu dającego zle­ cenie.23. Jednak w stosunkach związanych z działalnością organizato­ rów turystyki i pośredników turystycznych koszty udzielenia gwarancji banko­ wej lub ubezpieczeniowej są wliczane w koszty imprez turystycznych. Zawarcie umowy agencyjnej może nastąpić w dowolnej formie. Należy też podkreślić. działalność gospodarcza zawsze ma charakter zarobkowy. Zrzeczenie się lego uprawnienia jest przy tym nieważne.przy zawiera­ niu umów na rzecz określonego przedsiębiorcy. Do zawierania umów w imieniu dającego zlece­ nie oraz do odbierania dla niego oświadczeń agent jest uprawniony tylko wtedy. Jednak każ­ da ze stron tej umowy może żądać od drugiej pisemnego potwierdzenia treści umowy oraz postanowień ją zmieniających. Wzorcem w tym za­ kresie była dyrektywa 86/653/EWG w sprawie harmonizacji praw członkow­ skich dotyczących niezależnych agentów handlowych z 1986 r. dotyczącym warunków wpisu do rejestru działalności regulowanej. że udzielona gwarancja wiąże się z koniecznością uiszczenia prowizji na rzecz gwaranta. W przypadku organizatora turystyki oznacza to zobowią­ zanie przekazywania swojemu agentowi folderów i innych dokumentów oraz informacji koniecznych do pełnego poinformowania klienta o programie danej imprezy turystycznej oraz warunkach uczestnictwa w niej. Jeżeli kwestia ta zostanie pominięta w umowie agencyjnej. skoro zgodnie z ustawą o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 r. Pominięcie tej ostatniej kwestii w ustawowej definicji agenta turystycznego jest niewątpliwie niedopatrzeniem ustawodawcy. Pierwsza sytuacja polega na stwarzaniu sposob­ ności do zawarcia umów.w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa . a do istot­ nych cech umowy agencyjnej w ujęciu kodeksu cywilnego należy odpłatność. zasadniczym zmianom. że działa on w zakresie swego przedsiębiorstwa. że jest to zakazane działanie. co wyraża sformu­ łowanie. O takich wyjątkach nie można mówić w odniesieniu do działalności agenta turystyczne­ go. Obecnie podkreślony jest samodzielny status prawny agenta. Ważne znaczenie mają kodeksowe regulacje odnoszące się do wynagrodze­ nia agenta. odpłatnego po­ średniczenia . Dla celów dowodowych forma ta jest zalecana. W obecnym kodeksowym ujęciu umowy agencyjnej zwraca uwagę. Agent może żądać prowizji od umów zawartych w czasie trwania umowy agencyjnej. Podobnie pominięcie w ustawie o usługach turystycznych kwestii. Z tym ogól­ nym obowiązkiem ściśle wiąże się obowiązek informacyjny ciążący na oby­ dwu stronach omawianej umowy. nie daje podstaw do takiej interpretacji. zawierając w jego imieniu umowy o świadczenie usług turystycznych.

Umowa zaś zawarta na czas nieoznaczony może być wypowiedziana w ustawowych terminach. Jest to uzależnione od speł­ nienia warunków stosowania tego szczególnego mechanizmu opodatkowania. lub • działa jako agent organizatora turystyki. jeśli były one konieczne i nie przekra­ czają zwykłej wielkości przyjętej w danych stosunkach. Te z kolei kwestie są przedstawione w punk­ tach I i 2 rozdziału 10 podręcznika. 9. podziału ryzyka. Organizator turystyki wyjazdowej najczęściej stara się o nawiązanie kontak­ tów umownych z zagranicznymi biurami podróży. Ustalenia te nakazują uważać za organiza­ tora turystyki takiego przedsiębiorcę. Niektóre polskie biura podróży organizujące wycieczki zagraniczne decydują się na zawieranie umów bezpośrednio z poszczególnymi zagranicznymi podwy­ konawcami. natury rzeczy korzystać z usług rozmaitych podwykonawców. to poczytuje się ją za zawartą na czas nieoznaczony. że były tylko pośredni­ kami w stosunkach z miejscowymi hotelarzami. które nie mogą być skracane w drodze umownej. że ustalone w ustawie o podatku od towarów i usług z 2004 r. otrzymanych w związku z umową agencyjną. Tak jest w szczególności . Jeżeli więc w czasie trwania umowy agen­ cyjnej została bez udziału danego agenta zawarta umowa z klientem z tej grupy łub obszaru. Ponadto taki pseudoagent będzie ponosił taką jak organizator turystyki odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie danej umowy o świadczenie usług turystycznych.310 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 311 klientów lub obszaru geograficznego. Praktyka dowodzi. W każdej z wymienionych sytuacji wystąpią dwie podstawowe konsekwen­ cje takiego postępowania przedsiębiorcy. który występuje wobec klientów jako agent turystyczny. Często wykazują one. Liczba i rodzaj tych podwykonawców zależy od charakteru danego pakietu usług turystycznych. tym więcej różnych podwykonawców bierze udział w wykonaniu zobo­ wiązania. Jednak co do niektórych usług turystycznych takie bezpośrednie kontakty organizatora turystyki wyjazdowej i samych uczestników wycieczki z podmio­ tami świadczącymi dane usługi są wręcz konieczne. Dla zabezpieczenia roszczeń o wynagrodzenie oraz o zwrot tych wydatków agentowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach i papierach wartościowych dającego zlecenie. Podstawą opodatkowania jest obecnie nie obrót. W tym pierwszym wypadku jeśli jest nadal wykonywana przez strony po upływie terminu. który nie jest uprawniony do zawierania umów z klientami na terytorium Polski. wchodzących w skład pakietu usług turystycznych uzgodnionego z klientem (np. na jaki została zawarta.24. przedsiębiorcami hotelarskimi na trasie wycieczki lub w miejscowości docelowej. Mianowicie będą do niego miały od­ powiednie zastosowanie przepisy ustawy o usługach turystycznych dotyczące ochrony klienta. W braku odmiennych postanowień umownych agent może domagać się zwrotu wydat­ ków związanych z wykonaniem zlecenia. przedsiębiorcami prowadzącymi re­ stauracje lub inne zakłady gastronomiczne. co nie zawsze okazuje się w ostatecznym rachunku tańszą metodą działania i nieraz prowadzi do obniżenia standardu usług świadczonych klien­ tom. co umożliwia uchylanie się od odpowiedzial­ ności zagranicznych biur podróży. przewoźnikami czy restaurato­ rami. czy postanowień co do wyboru prawa właściwego w razie sporu mię­ dzy stronami. podmiotami świadczącymi usługi edukacyjne lub lecznicze). jeżeli: • w umowach zawieranych z klientami nic wskazuje jednoznacznie właściwe­ go organizatora turystyki. co jest szerzej omówione w punkcie 2 tego rozdziału podręcz­ nika. Im pakiet ten jest bardziej zło­ żony. w tym agentów turystycznych. które wiąże danego organizatora turystyki z jego klientem. kulturalnych. ustalającej specjalny system podatkowy dla biur podróży. lub • działa bez ważnej umowy agencyjnej lub z przekroczeniem jej zakresu. będącymi reali­ zatorami szczególnych usług. Umowa agencyjna może być zawarta zarówno na czas oznaczony. jak i na czas nieoznaczony. jak też ewentualnie z innymi przedsiębiorcami. W umowach tych nieraz brak też ustaleń co do odpowiedzialności za szkody wyrządzone turystom. Niezmiernie ważne są dodane do ustawy o usługach turystycznych ustalenia dotyczące działania agenta turystycznego w szczególnych okolicznościach. zasady opodatkowania tym podatkiem są w pełni zgodne z rozwiąza­ niami przyjętymi w VI dyrektywie podatkowej. lokalnymi przewodnikami turystycznymi. to agent ten może żądać prowizji również od tej umowy. organizatorami imprez sportowych. które przyjmują na siebie odpowiedzialność za działania bezpośrednich wykonawców konkretnych usług. W przy­ padku zagranicznych wycieczek organizowanych przez polskie biura podróży wchodzą one w stosunki prawne z zagranicznymi biurami podróży. przedsiębiorcami wynajmującymi autokary lub inne środki transportowe wraz z obsługą. że w takich umowach często nie są należycie chronione inte­ resy polskich biur podróży i brak w nich klauzul dotyczących tzw. wprowadzających w błąd klientów. W takiej sytuacji trudno dochodzić roszczeń regresowych. Umowne stosunki organizatorów turystyki z podwykonawcami Organizatorzy imprez turystycznych muszą?. lecz marża pomniejszona o kwotę należnego podatku. polskimi lub obcymi przewoźnikami. Warto zaznaczyć. Ponadto omawiana umowa w nadzwyczajnych okoliczno­ ściach może być wypowiedziana bez zachowania ustawowych terminów wypo­ wiedzenia. Odnosi się to też do sytuacji niewykonania przez jedną ze stron jej obowiązków w całości lub w znacznej części. którego reprezentuje. rozrywkowych lub innego rodzaju. Te szczególne zasady opodatkowania usług tury­ stycznych dotyczą wszystkich prowadzących tego rodzaju działalność.

Oznacza to stosowanie znacznych ułatwień. Zgodnie z zasadą swobody kontraktowej ustalenia zarówno umów o współ­ pracy. świadczącymi usługi żywieniowe na rzecz uczestników imprez turystycznych. jak również sytuacje. o czym jest mowa w punkcie 21 tego rozdziału podręcznika. Jednak zasadą jest. że określone usługi dodatkowe wymagają odrębnego uiszczenia należności na rzecz wykonawców (np. że organizatorzy turystyki i pośrednicy turystyczni często działają jako agenci ubezpieczycieli. • umowa ubezpieczenia jest zawierana jako uzupełnienie usług świadczonych przez organizatora turystki lub pośrednika turystycznego i dotyczy ryzyka . prowadzący restauracje lub inne zakłady gastronomiczne. Szczególne przepisy prawne mogą przy tym przewidywać inne skutki prawne tego rodzaju sprzeczności. czemu poświę­ cone są rozważania zawarte w punktach 16 i 17 tego rozdziału. Również w przypadku krajowych imprez turystycznych organizator tury­ styki najczęściej posługuje się licznymi podwykonawcami. Wynika to z ich szczególnego znaczenia praktycznego i z reguły posiadania specyficz­ nych cech. bądź z zasadami współżycia społecznego. jakim jest organizator turystyki lub pośrednik turystyczny. Z tymi wykonaw­ cami usług klient z reguły nie wchodzi w żadne stosunki prawne.charakter obligatoryjny. Takimi pod­ wykonawcami są przede wszystkim przedsiębiorcy hotelarscy. zwiedzanych zamków. Zawarta umowa agencyjna jest wtedy źródłem motywacji organizatorów turystyki i pośredników turystycznych do starań. a jedynie działalnością uzupełniającą. zasady zmiany oraz wy­ konywania tych umów. Niektóre umowy zawierane przez organizatorów turysty­ ki z podwykonawcami są odrębnie przedstawione w tym podręczniku. parku rozrywki lub wesołym miasteczku). Korzyści z tego są zasadni­ czo dla wszystkich: organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oraz ich klientów.w wypadkach okre­ ślonych przez ustawę o usługach turystycznych . a więc informacji stosunkowo ograniczo­ nych. aby klienci decydowali się na zawarcie różnych umów ubezpieczenia związanych z ryzykami. Umowy w turystyce i rekreacji 313 Omawiane typy umów zawieranych przez organizatorów turystyki należą do umów nienazwanych. Znalazło to wyraz w dokonanej w 2005 r. jest częstą praktyką. jak też przede wszystkim dla samych ubezpieczycieli. Natomiast innego typu stosunki prawne istnieją między organizatorami tury­ styki a ubezpieczycielami. bliżej przedstawiona w punkcie 5 tego rozdziału podręcznika. przewodnicy turystyczni. świadczący usługi w tzw. pałaców lub innych zabytkowych miejsc). gdy wyraźnie zostało w drodze umownej ustalone. Dzięki tym zmianom przepisów tej ostatniej ustawy nie stosuje się do wykonywania takiego pośrednictwa przez organizatorów turystyki i pośredników turystycznych w razie zrealizowania ustawowych warunków. Powtarzające się stosunki prawne powstające między organizatorami imprez turystycznych a ich podwykonawcami zwykle są oparte na zawartych umowach o współpracy. przedsiębiorcy wynajmujący autokary wraz z kierowcami. jeśli będzie sprzeczna z normami prawnymi o charakterze imperatywnym. Wyjątkowymi cechami odznacza się umowa najmu środka transportowego z. jak i konkretnych umów zawieranych przez organizatorów turystyki z podwykonawcami. że organizator turystyki ponosi odpowiedzialność za działania wszystkich bezpośrednich realizatorów usług.Jednak w świetle przepisów k c . Przy tym w razie przelotu uczestników wycieczki zagranicznej sa­ molotem rejsowym to dany przewoźnik lotniczy staje się kontrahentem pa­ sażera uczestniczącego w wycieczce. obsługą. Świadczone na rzecz organi­ zatorów turystyki usługi ubezpieczeniowe mają przy tym . Ci ostatni bowiem nie są podwykonawcami organi­ zatorów turystyki lecz podejmują się świadczenia kwalifikowanych usług finan­ sowych związanych z ryzykiem. nowelizacji ustawy o pośrednictwie ubezpie­ czeniowym z 2003 r. na które narażeni są turyści. na które warto zwrócić uwagę. za działalność któ­ rych musi przyjąć na siebie w zasadzie pełną odpowiedzialność. podmioty działające w innych celach niż zarobkowe (np.Rozdział 9 w zakresie stosunków organizatorów turystyki z przewoźnikami lotniczymi i morskimi. Podobnie w przypadku^ wycieczek mor­ skich klient organizatora turystyki wchodzi w dwa stosunki zobowiązaniowe: jeden wiążący go z biurem podróży organizującym taką wycieczkę. parki narodowe lub skanseny). zawierana przez organizatorów turystyki z przed­ siębiorcami hotelarskimi. roz­ rywkowych itp. różni przedsiębiorcy będący realizatorami szczególnych usług wchodzących w skład pakietu usług turystycz­ nych uzgodnionego z klientem (np. albo mieć na celu obejście ustawy. Warto podkreślić. Szczególne miejsce wśród tych umów zajmuje umowa alotmentu. określona umowa może okazać się nieważna. Wyjątkiem są wspomniane stosunki z przewoźnikami lotniczymi i morskimi. o ile łącznie są spełnione cztery warunki: • zawierana umowa ubezpieczenia wymaga wiedzy jedynie w zakresie ofero­ wanej ochrony ubezpieczeniowej. jak też szczególne formy rozliczeń między stronami. że uczestnicy wycieczki sami opłacają bilety wstępu do muzeów. kulturalnych. Takie umowy mogą ustalać szczególne sposoby zawierania kon­ kretnych umów z poszczególnymi podwykonawcami. a drugi będący stosunkiem prawnym z udziałem oznaczonego przewoźnika morskiego. co jest omówione w następnym punkcie tego rozdzia­ łu.. parku wodnym. składających się na pakiet usług turystycznych uzgodnionych z danym klientem. jakie nieuchronnie łączy się z organizacją imprez turystycznych i udziałem w nich turystów. organizatorzy imprez sportowych. • pośrednictwo ubezpieczeniowe nie jest podstawową działalnością przedsię­ biorcy. mogą być zasadniczo dowolnie kształtowane. Ode­ słania do innych partii podręcznika wymagają również specyficzne stosunki organizatorów turystyki z różnymi zakładami gastronomicznymi.

w tym objętych ubezpieczeniem na życie lub ubezpie­ czeniem OC: • wysokość rocznej składki z tytułu umowy ubezpieczenia nie przekracza równowartości 500 euro. właśnie ten kodeks wyznacza zasady współpracy między hotela­ rzami i biurami podróży w obrocie międzynarodowym. a nie w wykonywaniu takich umów. Dopiero w razie włącze­ nia ich do negocjacji nad zawieranym kontraktem i zaakceptowania przez obie strony umowy dochodzi do włączenia takiego wzorca lub niektórych jego usta­ leń do treści konkretnej umowy. Na bazie powyższego kodeksu został w 1997 r. że zapewni usługi hote­ lowe za określoną opłatą na rzecz podróżnego lub grupy podróżnych. Większość organizatorów turystyki nic mogłaby przecież normalnie funkcjonować bez ścisłego współdziałania z pod­ miotami świadczącymi usługi hotelarskie. podpisana przez IH&RA i UFTAA w 1999 r. że obecnie stosowana jest nieco zmieniona wersja praktycznego kodeksu postępowania dotyczącego stosunków pomiędzy hotelarzami i biurami podróży. imprez motywacyjnych. przez którą hotelarz uzgadnia z biurem podróży. opracowany w Polsce projekt kodeksu postępowania określający zasady współpracy hote­ larzy z biurami podróży. które pierwotnie opraco­ wały dla swoich członków międzynarodową konwencję dotyczącą umów mię­ dzy hotelarzami a biurami podróży. Umowne stosunki organizatorów turystyki z przedsiębiorcami hotelarskimi Współpraca organizatorów turystyki z przedsiębiorcami hotelarskimi jest dla obydwu stron po prostu koniecznością. Należy podkreślić. których wzory są załą­ czone do omawianego kodeksu. Powołany praktyczny kodeks postępowania dotyczący stosunków pomiędzy hotelarzami a biurami podróży z 1999 r. kongresów i wy­ staw (contract for meetings. Akt len także nie ma mocy wiążącej. dotyczące zawierania umów między wskazanymi przedsiębiorcami mającymi siedziby w różnych państwach. Gdy konwencja ta przestała obowiązywać w połowie I9S7 r. ale też organizato­ rów oraz VIP-ów. • umowa o organizacji spotkań. zawodowe Up. która wymaga określenia na piśmie szczególnych warunków. którzy są klientami biura podróży. Toteż występują różne formy prawne współpracy między przedsiębiorcami hotelarskimi a organizatorami turystyki. • umowa na rzecz grupy igroup contrad). ale jego posta­ nowienia mogą stanowić punkt odniesienia przy formułowaniu ustaleń konkret' nej umowy o współpracy między organizatorem turystyki a przedsiębiorcą hote­ larskim. określających wyma­ gania dotyczące zakwaterowania nie tylko uczestników. rodzajów i godzin serwowania uczestnikom wyżywienia i napojów. jak też przy składaniu przez organizatora turystyki zamówienia w spra­ wie rezerwacji miejsc noclegowych w określonym hotelu lub innym obiekcie hotelarskim. jako wynik doświadczeń w za­ kresie zawierania i wykonywania umów określonego rodzaju. jak również ustalenia potrzeb w zakresie udostępnienia sal obrad . że nie są podwykonawcami organizatorów turystyki przedsiębiorcy działający w charakterze agentów turystycznych. punkt 23 tego rozdziału podręcznika). Podobnie przedsiębiorcy hotelarscy z reguły też nie mogą ograniczać swojej działalności tylko do świadczenia usług hotelarskich na rzecz gości in­ dywidualnych. Właśnie sposób korzystania z wzorca przez jedną ze stron przy zawieraniu umowy umożliwia zakwalifikowanie go do kategorii wzorców kodeksowych. wymienione organizacje opracowały praktyczny kodeks postępowania dotyczący stosunków między hotelarzami a biurami podróży. 9. że postanowienia omawianego kodeksu nic mają mocy bezwzględnie obowiązującej i konkretne umowy hotelowe oraz umowy o współpracy między hotelarzami a biurami podróży mogą zawierać odmienne postanowienia.Tacy bowiem przedsiębiorcy uczestniczą jedynie w zawieraniu umów o świadczenie usług turystycznych (zob. To pojęcie umowy jest ujęte szeroko i obejmuje różne rodzaje umów o świadczenie usług hotelarskich. Tego rodzaju wzorcowe ustalenia umowne opracowane przez krajowe.. Jednak ustalenia te są zalecane do stosowania również w obrocie krajowym. conventions & exhibitions). Wskazany kodeks w świetle prawa polskiego nic stanowi wzorca umowy w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. traktowanych jako zorganizowana całość. ale muszą zabiegać o przyjazdy zorganizowanych grup w ramach turystyki grupowej lub kongresowej. Od połowy 1991 r. jakie zostały przyznane grupie. definiuje umowę hotelową jako umo­ wę. zagraniczne lub międzynarodowe organi­ zacje i zrzeszenia gospodarcze. Trzeba też zaznaczyć.314 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 315 uszkodzenia lub utraty bagażu oraz innych ryzyk związanych z usługami w zakresie podróży. Duży wpływ na kształtowanie się tych form współpracy mają od dawna dwie organizacje międzynarodowe III&RA oraz UFTAA.25. a samo autorstwo wzorca nie ma doniosłości prawnej. • umowa alotmentu (allotment contract). przy czym późniejsze zmniejszenie liczebności grupy poniżej 15 osób wymaga akceptacji hotelarza dla zachowania korzyści. które to określenie odnosi się do rezerwacji hotelowej dla grupy poniżej 15 po­ dróżnych. Trzeba też zaznaczyć. gdyż organizowane imprezy tury­ styczne wymagają zapewnienia ich uczestnikom odpowiednich miejsc noclego­ wych. Są to: • umowa na rzecz indywidualnego klienta (individual dient contract). a czas trwania tej umowy nie przekracza 5 lat. ale najczęściej powoływana w publikacjach jest nadal jego wersja z 1991 r.. dla których została dokonana rezerwacja. incentive. przy czym grupę stanowi mini­ mum 15 osób. są tylko zbiorem zalecanych klauzul o charakterze z reguły neutralnym. Może to też nastąpić przez włączenie tego ro­ dzaju zalecanych klauzul do oferty jednej ze stron i przyjęcie tej treści oferty przez drugą stronę umowy.

na mocy której organiza­ tor turystyki rezerwuje określoną liczbę miejsc w obiekcie hotelarskim. umowa hotelowa jest wtedy zawierana na podstawie prośby o rezerwację. . Kwestia odpłatności tego typu umowy jest specyficzna. sprzętu audiowizualnego. a nieraz również sposoby rozstrzygania sporów między stronami. a także akceptacji na piśmie przez organizatora turystyki warunków rezerwacji. ceny zamówionych usług noclegowych i usług związanych oraz zasady udzielania rabatu i wypłacania prowizji od zamówionych świadczeń. Niekiedy przewiduje ona możliwość całkowitej rezy­ gnacji z rezerwacji miejsc hotelowych i to bez konsekwencji finansowych. Spotkać też można termin „umowa o zapewnienie bazy noclegowej i innych świadczeń". Szeroko rozumiana umowa alotmentu to umowa. Tego rodzaju umowa jest zawierana z reguły na rok lub sezon turystyczny. ale też innymi dysponentami bazy noclegowej oraz innymi podmiotami niż biura podróży. Wspomniana umowa alotmentu jest bardzo swoistą odmianą umowy hote­ lowej w tej jej postaci. sposoby płatności należności. czarter jest z powodów praktycznych zwykle odróżniany od alotmentu. środków transportu. W określonych w umowie terminach organizator turystyki może przy tym zawiadomić przedsiębiorcę hotelarskiego o rezygnacji z części zakontraktowanych miejsc. do którego należy dany obiekt. Ustalenia powołanego kodeksu wymagają przy tym określenia ceny zamówionych usług w tym potwierdzeniu. ustalonym w umowie wyprzedzeniem. potwierdzone zamówienie jest stosowaną w praktyce formą zawiera­ nia umowy hotelowej przez organizatora turystyki. choćby miejsca hote­ lowe pozostawały wolne. drukarek i kserokopiarek. kary umowne lub inne skutki prawne związane ze zmniejszeniem zakresu lub anulowaniem po terminie zarezerwowanych świadczeń. Omawiane umowy o zasadach współpracy między przedsiębiorcami hote­ larskimi a organizatorami turystyki mają różne odmiany i są rozmaicie nazywa­ ne. rocz­ ny. faksem. czy wieloletni i w tym ostatnim przypadku jej ustalenia mogą wymagać corocznego uściślenia warunków współpracy między stronami. Zawsze jednak są to umowy określające zakres i formy współpracy oraz konsekwencje prawne dostosowane do potrzeb i oczekiwań oraz możliwości stron tego rodzaju umów. Trzeba je zaliczyć do umów wzajem­ nych. który z danym przedsiębior­ cą hotelarskim nie ma zawartej umowy o współpracy w którejś z wyżej omó­ wionych postaci. wykupienie miejsc „na pniu"). jeśli następuje to z odpowiednim. Wówczas jednak nie może on świadczyć usług innym gościom hotelo­ wym niż skierowani przez danego organizatora turystyki. W praktyce tego rodzaju umowę określa się często mianem czarteru. Nadal prowadzeniem obiektu hotelarskiego i świadczeniem usług hotelarskich zajmuje się wtedy przedsiębiorca. W świetle ustaleń praktycznego kodeksu postępowania dotyczącego stosunków pomiędzy hotelarzami i biurami podróży z 1999 r. że nawet gdy wszystkie miej­ sca w danym obiekcie hotelarskim przejmie na własne ryzyko organizator tury­ styki (tzw. które to okre­ ślenie jest jednak stosowane nie tylko w stosunkach między hotelarzami i orga­ nizatorami turystyki. To zwiększone ryzyko wiąże się z niższymi cenami płaconymi przez organizatora turystyki niż w wypadku umowy poprzedniego rodzaju. Ten tzw. e-mailem itp. mające z natury rzeczy charakter konsensualny. innych usług i zapewnienia obsługi przez personel hotelowy. Ta forma obejmuje zapylanie o możliwość rezerwacji miejsc hotelowych w oznaczonym terminie z raczej niezbyt dużą szansą na negocjowa­ nie ceny. która jest zawierana między hotelarzem a biurem podró­ ży będącym organizatorem turystyki. organizacyjnej. co nawiązuje do czarterów w transporcie i z tego powodu jest niezbyt fortunną nazwą. Znacznie większe ryzyko bierze na siebie organizator turystyki przy zawiera­ niu z przedsiębiorcą hotelarskim umowy o współpracy ujętej w taki sposób. aby zdobyć chęt­ nych i skierować ich do danego obiektu. gdyż ich strony traktują swoje świadczenia jako ekwiwalentne. terminy zmniejszania liczby zarezerwowanych miejsc noc­ legowych oraz ich anulowania. działalności rozrywkowej. ale szeroko rozumiana umowa alotmentu obejmuje także sytuację braku możliwości rezygnacji z rezerwacji przez organizatora turystyki. Również potwierdzenie dokona­ nia rezerwacji powinno być dokonane przez hotelarza na piśmie. Analizowana umowa jest nieraz określana jako umowa kontyngentu lub przydziału. czy po prostu umowa o rezerwację miejsc hotelowych. Może ona mieć charakter sezonowy. Tzw. Wbrew pozorom taka umowa o współpracy nie jest umową o świadczenie na rzecz oso­ by trzeciej. otrzy­ mując wynegocjowane zniżki cenowe i podejmuje starania. Niewątpliwie w świetle prawa polskiego są to umowy nienazwane (chociaż w niektórych państwach są już uregulowane przez prawo). Ma to na celu uniknięcie sporów między stronami na tym tle i posiadanie odpowiednich dowodów na piśmie co do treści zawartej umowy hotelowej. skoro sprowadza się do uzyska­ nia określonego upustu cenowego lub prowizji przez jedną ze stron. tryb reklamacyjny w przypadku nienależytego wykonywania usług. Bez takiego konkretnego zamówie­ nia osobom trzecim nie przysługuje prawo żądania od danego przedsiębiorcy hotelarskiego spełnienia na ich rzecz świadczenia w postaci usługi noclegowej. Wtedy płaci tylko za miejsca faktycznie wykorzystane. która w razie zgłosze­ nia w formie ustnej wymaga niezwłocznego potwierdzenia na piśmie (listem. że nie może zrezygnować z zarezerwowanych miejsc hotelowych. Dopiero bowiem w wykonaniu umowy o współpracy są składane przez danego organizatora turystyki zamówienia dotyczące konkretnych grup turystycznych lub turystów indywidualnych. to nie mamy wówczas do czynienia z umową dzierżawy. Takie umowy ustalają sposoby składania zamówień dla grup wycieczkowych (liczących nie mniej niż 15 osób) oraz w ramach tury­ styki indywidualnej.). teleksem. telegramem.316 Rozdział 9 Umowy w turystyce j rekreacji 317 i sal wielofunkcyjnych. Należy podkreślić.

Organizator tego rodzaju wycieczki jest obowiązany zapewnić usługi przewodnika turystycznego i opiekę pilota wycieczek. któremu gwarantuje zwiększoną liczbę gości hote­ lowych również w okresie tzw.in. sprzedaż dóbr lub świadczenie usług na wyznaczonym obszarze i w danym czasie. turystycznych na rzecz uczestników wycieczek przez osoby posiadające odpo­ wiednie uprawnienia zawodowe. Zawarta wówczas umowa określająca warunki zastosowania obniżonych cen jest korzystna także dla przedsiębiorcy hotelarskiego. Takie wycieczki muszą być prowadzone przez górskich przewodników turystycznych. Tym samym również tzw. co wynika z zasady swobody kontraktowej ustalonej w kodeksie cywilnym. W praktyce jednak wszystkie te postacie dzierżawy nie mają znaczenia w sto­ sunkach organizatorów turystyki z przedsiębiorcami hotelarskimi. Pośrednie znaczenie dla stosunków między organizatorami turystyki a hote­ larzami zaczyna mieć fakt. Z odrębnych ustaw i wydanych na ich podstawie roz­ porządzeń może wynikać bezwzględny obowiązek zapewnienia udziału prze­ wodnika turystycznego. to w praktyce jest regułą. zwany franchisingodawcą. doty­ czący usług hotelowych lub gastronomicznych. Umowa o świadczenie usług przewodnickich lub pilotarskich Ustawa o usługach turystycznych zobowiązuje organizatorów imprez tury­ stycznych do zapewnienia ich uczestnikom opieki pilota wycieczek oraz usług przewodnika turystycznego. Sytuacja ta pozwała na wynegocjowanie od hotelarza zniżek cenowych. Trzeba odróżnić dzierżawę przedsiębiorstwa od dzierżawy jego majątku bądź tylko niektórych składników majątkowych. jako organizator sieci udziela innemu podmiotowi. Nadal nie jest rozwiązany pominięty w ustawie o usługach tury­ stycznych problem sytuacji prawnej tzw. Należy zaznaczyć. nowelizacja ustawy o usługach turystycznych rozszerzy­ ła obowiązek zapewnienia uczestnikom wycieczek opieki pilota wycieczek przez odniesienie tego obowiązku do wszelkich tego rodzaju imprez turystycz­ nych w kraju i za granicą. że ich orga­ nizator zapewnia uczestnikom opiekę pilota wycieczek. co wynika ze względów bezpieczeństwa. Organizatorzy turystyki powinni to brać pod uwagę w stosunkach z przedsiębiorcami hotelarskimi. martwego sezonu. Jeśli chodzi o wycieczki zagraniczne. jakimi są piloci wycie­ czek. a nie osobom przypadkowym. że zaspokojenie potrzeb w zakresie korzystania z bazy noclegowej przez biuro podróży działające w charakterze organizatora turystyki może nastąpić również przez wydzierżawienie określonego obiektu hotelarskie­ go.318 Rozdział 9 Umowy w turystyce* rekreacji 319 Oprócz organizatorów turystyki podobne umowy o współpracy z przedsię­ biorcami hotelarskimi zawierają również inne podmioty. Są tym często zainte­ resowane zakłady pracy.p. posługując się oznaczeniem firmo­ wym oraz znakami towarowymi organizatora sieci. Chodzi o zlecenie wykonania wskazanych usług . w tym ich systemów informacji i rezerwacji. Wobec jednak braku szczególnych przepisów prawnych dotyczących dzierżawy przed­ siębiorstwa występuje wówczas konieczność oparcia tej umowy na kodeksowym uregulowaniu dzierżawy. których zadaniem jest opieka nad uczestnikami wycieczek pobytowych za granicą.26. Ustawa o usługach tury­ stycznych zobowiązuje organizatorów turystyki do zapewnienia usług prze­ wodnika turystycznego tylko dla wycieczek w kraju. Dokonana w 2004 r. rezydentów. na podstawie któ­ rej określony podmiot (właściciel). Stosunki między organizatorami turystyki a przewodnikami turystycznymi i pilotami wycieczek mogą mieć różne podstawy prawne. Tak właśnie jest w przypadku wycieczek na terenach górskich leżących na obszarach parków narodowych i n«zcrwatów: przyrody. o ile umowa o świadczenie usług turystycznych nie ustali inaczej. Toteż trzeba wspomnieć o istocie umowy franchisingu. Ustawa o usługach turystycznych nakłada na organizatora takiej wycieczki obowiązek zapewnienia opieki pilota wycieczek znającego język powszechnie używany w kraju od­ wiedzanym lub język uzgodniony z kontrahentem zagranicznym. gdyż umowa o imprezę turystyczną może stanowić inaczej. Może to być m. Umowa dzierżawy przedsiębiorstwa jest w świetle prawa dopuszczalna. w braku odmiennego ustalenia umownego. że coraz większa liczba hoteli funkcjonuje w ramach międzynarodowych systemów hotelowych. franchising usługowy i handlowy. Powołana ustawa nakłada takie zobowiązanie na organizatorów turystyki podlegających obowiązkowi uzyskania wpisu w reje­ strze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. imprezy pobytowe zosta­ ły objęte tym obowiązkiem. znających ję­ zyk umożliwiający swobodny kontakt z uczestnikami lub język uzgodniony z kontrahentem zagranicznym. nowelizacja omawianej ustawy uściśliła ten obowiązek i poszła jesz­ cze dalej w odniesieniu do obowiązków organizatora wycieczki dla turystów z zagranicy. Jest to jednak norma prawna o charakterze dyspozytywnym. Ten kierunek rozwoju współczesnego hotelarstwa powoduje daleko idące ujednolicenie działania hoteli należących do danej sieci. Dokonana w 2004 r. będącej umową nienazwaną. Ustawa o usługach 9. Wtedy korzystający z danej sieci świadczy usługi o określonym standardzie.m. a także na innych terenach powyżej 1000 m n. Słusznym postula­ tem środowiska pilotów wycieczek jest powierzanie funkcji rezydenta biura podróży osobom przygotowanym do obsługi turystów. przy wykorzystaniu umów franchisingowych. jeśli organizują wy­ cieczkę w kraju lub za granicą dla co najmniej 10 osób realizujących wspólny program. licencji na wytwarzanie. zwanemu franchisingobiorcą. Takie umowne wyłączenie omawianego obowiązku nie zawsze jest dopuszczalne. których pracownicy korzystają przez długie okresy z usług noclegowych w danym obiekcie hotelarskim.

co narusza obowiązujące prawo. Praktyka wy­ kazuje. . Jed­ nak pilot wycieczek może też zawierać tego typu umowę jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Wskazana umowa o świadczenie usług pilotarskich nie jest uregulowana w kodeksie cywilnym. to znajduje do niej zastosowanie ustalenie art. że jest to umowa nieodpłatna. Czasem zdarza się. które nie są uregulowa­ ne odrębnymi przepisami. Takie pisemne zlecenia w praktyce często nie są w ogóle wystawiane. zobowiązująca tych ostatnich do stałego przyjmowania zleceń prowadzenia określonych wycieczek. ani w żadnej innej ustawie. Skoro jest to umowa o świadczenie usług. a nie w postaci odrębnego oświadczenia woli. jak też do dokonywania oznaczonych płatności środka­ mi pieniężnymi powierzonymi przez organizatora turystyki. że przedsiębiorcy będący organiza­ torami turystyki podlegającymi obowiązkowi uzyskania wpisu w rejestrze orga­ nizatorów turystyki i pośredników turystycznych są obowiązani wystawić prze­ wodnikowi turystycznemu i pilotowi wycieczek pisemne zlecenie. Zakres tego umocowania jest z natury rzeczy znacznie szerszy w przypadku pilotów wycieczek. cywil­ ną dyscyplinarną i organizacyjną. zwłaszcza w przypadkach okazjonal­ nego świadczenia usług pilotarskich. określając w nim miejsce (obszar) i czas usługi przewodnickiej lub pilotarskiej. Ponoszą oni różnego rodzaju odpowiedzialność: karną. Pilot wycieczki może przy tym występować w tej umowie jako przedsiębiorca.c.c. organizatorzy tury­ styki najczęściej zawierają z pilotami wycieczek umowy o świadczenie usług pilotarskich. nakazujący odpo­ wiednie stosowanie przepisów o zleceniu. specjalizujące się właśnie w zakresie świadczenia usług przewodnickich. Taka sytuacja występuje niekiedy w dużych miastach. Umowa tego typu jest zaw. Działając w zakresie umo­ cowania dany przewodnik turystyczny lub pilot wycieczki jest pełnomocnikiem organizatora turystyki. ani w ustawie o usługach turystycznych. Jednakże ze względu na sezonowość w organizacji wycieczek wielu biurom podróży nie opłaca się zatrudniać na stałe pilotów wycieczek. Powstają więc biura podróży zatrudniające przewodników turystycznych. Dążąc do obniżenia kosztów własnych. Między takim biurem a przewodnikami tury­ stycznymi jest zawierana w sposób wyraźny lub nawet dorozumiany umowa o charakterze ciągłym. co umoż­ liwia organizatorom turystyki narzucanie zwłaszcza pilotom wycieczek nieko­ rzystnych ustaleń umownych. zgodnie z którym do tego typu umowy stosuje się odpowiednio przepisy o zleceniu. czy ze stowarzyszeniami ich zrzeszającymi. ani nie stwarzając podporządkowania zleceniodawcy. nie rodząc więzi o charakterze stałym z or­ ganizatorem turystyki. Właśnie jednostkami organizacyjnymi zrzeszającymi przewodników turystycznych są w szczególności Biura Obsługi Ruchu'Turystycznego PTTK. powodujących obciążenie pilotów dodatkowymi obowiązkami. w któ­ rych znajduje się wiele interesujących zabytków i występuje duże zapotrzebo­ wanie na usługi przewodnickie. Obowiązujące prawo nie chroni należycie interesów przewodników tury­ stycznych i pilotów wycieczek w ich stosunkach z organizatorami turystyki. chroniące uprawnienia miejscowych przewodników turystycznych. Przewodnicy turystyczni są stosunkowo rzadko zatrudniani na podstawie umowy o pracę. administracyjną.320 Rozdział 9 Umowy w turystyce i rekreacji 321 turystycznych ogranicza się do stwierdzenia. Podczas wycieczek zagranicznych piloci często muszą oprowa­ dzać uczestników po odwiedzanych miejscowościach. Obejmuje on upoważnienie do podej­ mowania różnych decyzji związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem uczestników wycieczki. Ustalenia te są mało precyzyjne i nie uwzględniają zróżnicowanych stosunków prawnych między organizatorami turystyki a przewodnikami turystycznymi i pilotami wycieczek. Do niej także stosuje się art. Jest tak w sytuacji braku ustawowego uregu­ lowania umów o świadczenie usług przewodnickich lub pilotarskich. oraz upo­ ważnienie do działania w imieniu organizatora w zakresie niezbędnym do prowadzenia danej imprezy turystycznej.erana przez organizatorów turystyki bezpośrednio 2 przewodnikami turystycznymi albo % biurami podróży zatrudniającymi przewodników turystycznych. zwane też umowami pilotażu wycieczki. Również umowa o świadczenie usług przewodnickich nie jest uregulowana żadnymi przepisami. 750 k. że jest to rozwiązanie preferowane przez organizatorów turystyki. 750 k. Omawiana umowa zobowiązuje pilota do wykonywania określonych czynności faktycznych i prawnych. Częściej piloci wycieczek są zatrudniani w biurach po­ dróży na podstawie umowy o pracę. Upoważnienie zaś do działania w imieniu organizatora turystyki jest z reguły udzielane przezeń w ramach zawieranych umów z przewodnikami turystycznymi i pilotami wycie­ czek. jeśli świadczenie usług pilotarskich zgłosi do ewidencji działalności gospodarczej. muzeach i obiektach za­ bytkowych oraz udzielać o nich informacji.

jak np. do omawianej usta­ wy. Przykładem tego rodzaju okoliczności może być atak terrorystyczny. Nowym rozwiązaniem prawnym wprowadzonym do ustawy o usługach tury­ stycznych podczas jej nowelizacji w 2000 r. Jest to rozwiązanie prawne oczywi­ ście korzystne dla klientów biur podróży organizujących imprezy turystyczne. a nie ograniczenie odpowiedzialności. Dla ochrony uczestników imprez turystycznych omawiane przepisy ustawy o usługach turystycznych nałożyły na organizatorów turystyki obowiązek udzie­ lania pomocy poszkodowanym klientom w czasie trwania określonej imprezy także w sytuacji. Odpowiedzialność organizatora turystyki za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o imprezę turystyczną Pierwotna regulacja zasad oraz zakresu odpowiedzialności kontraktowej or­ ganizatora turystyki w ustawie o usługach turystycznych z 1997 r. Drugą okolicznością zwalniającą organizatora turystyki od omawianej odpo­ wiedzialności jest działanie lub zaniechanie osób trzecich. aby prawo wewnętrzne w celu ochrony konsumenta zawierało ustalenia bardziej rygorystyczne niż w dyrektywie. Powołana dyrektywa wyraźnie zezwala na to... Konwencja Warszawska z 1929 r. Przy tym wcale nie musi to być zacho­ wanie zawinione przez klienta. jak np. Jedną z nich jest działanie lub zaniecha­ nie klienta jako wyłączna przyczyna niewykonania lub nienależytego wykona­ nia umowy przez organizatora turystyki. Działania i zaniechania podwykonawców oraz ich pracowników i osób działają­ cych na ich zlecenie nic mogą więc w żadnym wypadku być podstawą zwolnie- nia organizatora od odpowiedzialności. Oczywiście powinna to być ratyfikowana umowa międzynarodowa. Rozumienie tego pojęcia w prawic polskim jest bardziej rygorystyczne niż określone w dyrektywie 90/314/EWG. ale także zdarzenia nadzwyczajne w postaci zaburzeń życia zbiorowego. która ujmuje je szerzej.. Nie stoi to jednak na przeszkodzie. Konwencja Ateńska z 1974 r. czy Konwencja Europejska z 1962 r. jest możliwość ograniczenia od­ powiedzialności organizatora turystyki za niewykonanie lub nienależyte wyko­ nanie usług w czasie imprezy turystycznej do dwukrotności ceny danej impre­ zy turystycznej względem każdego klienta. Ten stan rzeczy byl krytyko­ wany w nauce prawa i te uwagi krytyczne zostały w części wykorzystane przy nowelizacji omawianej ustawy w 2000 r. była niepełna i w znacznej sprzeczności z ustaleniami dyrektywy 90/314/EWG w sprawie zorganizowanych podróży. że postępowanie osób trzecich jedynie wów­ czas może być uznane za okoliczność zwalniającą. braku koniecznej współpracy ze strony klienta przy wykonywaniu zobowiązania i niezgłoszenie się na czas do odprawy na lotnisku. zgodnie z którym nie można w drodze umowy wyłączyć lub ograniczyć wyżej omówionej odpowiedzialności w drodze wyboru obcego prawa. W istocie chodzi tutaj o ogranicze­ nie wysokości odszkodowania. Wykazanie tych dodatkowych uwarunkowań także obciąża organizatora turystyki. powstałego z umowy o świadczenie usług turystycznych.Odpowiedzialność cywilna w turystyce i rekreacji oćo ROZDZIAŁ Odpowiedzialność cywilna w turystyce i rekreacji 10. Wystarcza wykazanie np. Chodzi tutaj jedynie o osoby nieuczestniczące w wykonywaniu usług przewidzianych w umowie. czy uderzenie pioruna lub inne działania przyrody o charakterze katastrofalnym. To na organizatorze turystyki spoczywa ciężar wykazania okoliczności zwalnia­ jących go od odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania. Powoduje to w konsekwencji poszerzenie zakresu odpowiedzialności organizatora turystyki w porównaniu z ustalonym w tej dyrektywie. Za uczestnictwo tych osób przy realiza­ cji imprezy turystycznej jej organizator odpowiada na zasadzie ryzyka i nie może się zwolnić dowodem braku winy własnej w wyborze tych osób lub nad­ zorze nad nimi. aby wiążąca Polskę umowa międzynarodowa prze­ widywała ograniczenia odpowiedzialności kontraktowej organizatora turystyki. wakacji i wycieczek. Obecnie podstawy prawne tej odpo­ wiedzialności są oparte na zasadzie ryzyka. które są ujęte w sposób zobiektywizowany. gdy wyłączona jest odpowiedzialność danego organizatora za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy o świadczenie usług tury­ stycznych.. Taki też cel ma zakaz wprowadzony w 2000 r. Konwencja Montrealska z 1999 r.1. Jej przykładem może być w szczególności sztorm. lawina. jeśli ich działań lub zaniechań nie można było przewidzieć ani uniknąć. Trzeba podkreślić. Zgodnie z przepisami omawianej ustawy następuje to w razie umieszczenia w treści urno- . co jednak jest dopuszczalne. zamieszki lub działania wojenne. Trzecią okolicznością zwalniającą organizatora turystyki od analizowanej odpowiedzialności jest siła wyższa. COTIF z 1980 r. Wyłą­ czenie omawianej odpowiedzialności może nastąpić tylko przez wykazanie przynajmniej jednej z określonych w ustawie okoliczności zwalniających. o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych.

Trzeba niewątpliwie zgodzić się z tym stanowiskiem ETS. Każda inna interpretacja pojęcia „szkoda" pro­ wadziłaby do postawienia pod znakiem zapytania celu powołanej dyrektywy. Tym bardziej może to być trzykrotność ceny imprezy turystycznej. powinien przyznać zadośćuczynienie pieniężne w ramach odpowiedzialności kontraktowej. Ważny jest także utracony wypoczynek. że nie można oceniać wysokości szkody..p. Trybunał ten uznał. czy nie. interpretując art. Nesterowicz. czy różne uciążliwości występujące w trakcie jego realizacji. że szkoda wyrządzona klientowi w razie niewykonania lubnienależytego wykonania zobowiązania. jak sobie w analogicznych sytu­ acjach radzą sądy niemieckie. W konse­ kwencji w omawianej sprawie odpowiedzialność za taką szkodę poniósł organi­ zator dwutygodniowych wczasów w Turcji. jaką jest utrata przyjemności z pobytu na wczasach i niemożność odpowiedniego wykorzystania urlopu. które jednak nic może dotyczyć szkód na osobie.Rozdział 10 Odpowiedzialność cywilna w turystyce i rekreacji 325 wy o świadczenie usług turystycznych wskazanego ustalenia.c. W przypadku analizowanego wyroku ETS nie jest to proste do za­ stosowania na gruncie prawa polskiego. Dotyczy to usług w zakresie zakwaterowania. Lętowskiej o potrzebie szerszego stosowania przez sądy art. biorąc pod uwagę jedynie cenę poszczególnych utraconych lub nienależycie wykona­ nych usług turystycznych. Przepisy bowiem kodeksu cywilnego oraz ustaw odrębnych przewidują możliwość zadośćuczynienia za doznaną krzywdę tylko w ramach odpowiedzialności deliklowej i to wyłącznie w przy­ padkach wskazanych ustawowo. czy dane prawo krajowe przewiduje odszkodo­ wanie za szkodę niemajątkową. oznaczało to już wtedy nie tylko konieczność implementacji dy­ rektyw do prawa krajowego przez uchwalenie odpowiednich ustaw. Tabeli Frankfurckiej. Oczywiście te ustalenia Tabeli Frankfurc­ kiej w ogóle nic są wiążące dla polskich sądów rozstrzygających spory związa­ ne z nienależytym wykonaniem usług turystycznych w ramach pakietu usług stanowiących imprezę turystyczną. Granica w postaci dwukrotności ceny imprezy turystycznej musi być uznana za rozsądne ograniczenie i trudno ją kwestionować. Powołany artykuł w sprawach o naprawienie szkody umożliwia sądowi. zgodnie z wykład­ nią dyrektywy 90/314/EWG. który uzna. Jednakże omawiane ustalenia mogą być cen- ną wskazówką dla organizatorów turystyki w Polsce przy rozpatrywaniu re­ klamacji klientów dotyczących nienależytej realizacji imprez turystycznych. znajduje się w położeniu nie do pozazdroszczenia.in. Rodzice ci mieli więc zmarnowany urlop. ale miała zobowiązania wynikające z Układu Europejskiego o stowarzysze­ niu z 1991 r. ale także obowiązek interpretacji ustaw zgodnie z treścią dyrektyw oraz orzecznic­ twem ETS. Trzeba zaznaczyć. że ścisłe udo­ wodnienie wysokości żądania jest niemożliwe lub utrudnione. Warunkiem jest. Tabela ta określa rodzaje wad mogących powstać podczas imprezy turystycznej oraz ustala procentowe obniżki ceny danej im­ prezy w razie wystąpienia poszczególnych wad. dokonaną przez ETS w powołanej sprawie. 471 k. 322 k. które co do szkód innych niż na osobie pozwalają na wprowadzenie w prawie wewnętrznym możliwości umownego ograniczenia wysokości odszkodowania. na którym wszak ciąży obowiązek udowodnienia tej przesłanki odpowiedzialności organizatora turystyki. to muszą oni mieć zapewnioną możliwość domagania się odszkodowania za szkodę niemajątkową. może być następstwem bardzo róż­ nych działań biura podróży będącego organizatorem imprezy turystycznej. Szczególnie trzeba podkreślić wręcz przełomową rolę w zakresie orzekania przez sądy w sprawach o zmarnowany urlop podczas imprezy turystycznej. za którą powinien ponieść odpowie­ dzialność organizator wczasów. podczas których dziecko uczestni­ ków tej imprezy turystycznej o charakterze pobytowym zatruło się salmonellą z powodu bezspornych niedopatrzeń organizatora i do końca pobytu poważnie chorowało. że analizowane unormowa­ nie pozostaje w zgodności z ustaleniami dyrektywy 90/314/EWG. Trafna jest sugestia E. jaką spełnił powołany już wyżej wyrok ETS z 12 marca 2002 r. Także polskie sądy w tego typu sprawach niezmiernie trudnych dowodowo mają dzięki Tabeli Frankfurckiej punkt odniesienia. że skoro celem dyrektywy 90/314/EWG jest ochrona interesów konsumentów w związku z urlopem. Jak słusznie wskazał M. Na podkreślenie zasługuje stanowisko wymie­ nionego autora. zasądzić odpo­ wiednią sumę według swej oceny opartej na rozważeniu wszystkich okoliczno­ ści sprawy. z powodu pominięcia cech specyficznych turystyki kwalifikowanej i część sądów niemieckich nie stosuje jej. . W kwestii ustalenia wysokości szkody poniesionej przez uczestnika imprezy turystycznej przydatne są bogate doświadczenia w tym zakresie orzecznictwa niemieckiego. gdy Polska jeszcze nie była członkiem UE. Takie swoiście zryczałtowane odszkodowanie lepiej odpowiada specyficznym cechom usług turystycznych. Liczne rozbieżności w orzekaniu przez sądy niemieckie w spra­ wach związanych z organizacją imprez turystycznych doprowadziły do przyjęcia tzw. Może to być w szczególności tylko częściowa realizacja programu danej imprezy. których nie da się jednoznacznie wyrazić w kategoriach uszczerbku majątkowego. mając ponad 40° temperatury i wymagając stałej opieki rodziców. Należy podkreślić. aby ograniczenie takie nie było nierozsądne. Wykazanie tej szkody oraz jej wysokości jest z reguły bardzo trudne i poszkodowany klient. że polski sąd rozpatrując sprawę o roszczenia odszkodowawcze za zmarnowany urlop. których klient został pozbawiony.c. co niewątpliwie słusznie wskazany Trybunał uznał za szkodę niemajątkową. chociaż jest ona w Niemczech krytykowana w wielu punktach m. niezależnie od lego. Toteż warto odesłać do polskich tłumaczeń Tabeli Frankfurckiej. wymagającym jedno­ litej interpretacji dyrektywy 90/314/EWG we wszystkich państwach członkow­ skich UE. W nauce prawa podkreśla się. wyżywienia i transportu oraz innych świadczeń przewi­ dzianych w katalogu lub ofercie biura podróży będącego organizatorem turysty­ ki. czy brak zadowolenia z udziału w wycieczce.

Natomiast jeżeli bagaż został umieszczony w miejscu wskazanym przez organizatora imprezy turystycznej lub osobę działającą w jego imieniu. czy podczas synchronizacji zwiedzania różnych zabytków). bagażu powierzonego jest oparta na zasadzie winy domnie­ manej. w razie bałaganu organizacyjnego przy podstawianiu autokaru. Przyjęcie tych świadczeń przez uczestnika imprezy tury­ stycznej powoduje znaczne skomplikowanie jego stosunku do organizatora i zakresu ewentualnych roszczeń odszkodowawczych. pkt 9 tego rozdziału podręcznika) również organizator imprezy może być w pewnych sytuacjach pociągnięty do odpowie­ dzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez uczestnika wy­ cieczki. Odrębnie należy wspomnieć o sytuacji. Występujące nieraz w umowach o imprezę turystycz­ ną klauzule zmierzające do uchylenia odpowiedzialności organizatorów za tego rodzaju szkody w mieniu uczestników trzeba uznać za nieważne z mocy prawa. Dotyczy to zwłaszcza wypadków. uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia uczestnika im­ prezy turystycznej oznaczać to może niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania umownego przez organizatora turystyki i rodzić jego odpowie­ dzialność kontraktową. pkt 8 tego roz­ działu podręcznika).2. Znajdują wtedy zastosowanie przepisy kodeksowe ustalające zasadę odpowiedzialności dłużnika za niezachowanie należytej staranności. . oraz takie. podejmo­ wanych w miarę potrzeby przez pilota wycieczki oraz inne osoby działające w imieniu organizatora. pilota wycieczki). Nawet w konkretnej sytu­ acji można je określić tylko w przybliżeniu. Wymaga to wysokiego stopnia staranności organizatora i uzasadnia wprowadze­ nie do ustawy o usługach turystycznych obowiązku zawarcia umów ubezpiecze­ nia NNW i KLZ na rzecz osób uczestniczących w imprezach turystycznych za granicą. bądź powierzony takiej osobie albo podwykonawcy. wniesiony do hotelu lub podobnego zakładu. Przez cały czas trwania wycieczki jej organiza­ tor nic może uchylić się od odpowiedzialności za bagaż uczestników. punkt 18 rozdziału 9 podręcznika). którymi się posługuje (np. Odpowiedzialność kontraktowa organizatora imprezy turystycznej swoim za­ kresem obejmuje także szkody poniesione przez uczestników w razie utraty lub uszkodzenia ich bagażu. Jeszcze trudniej jest skonkretyzo­ wać roszczenia odszkodowawcze klienta w wypadku nienależytej organizacji wycieczki (np. Trzeba odróżnić sytuacje. jak również osób. gdy biuro podróży działa w charakte­ rze przewoźnika samochodowego. którym wy­ konanie zobowiązania powierza. gdy bagaż pozostaje pod nadzorem uczestnika imprezy turystycznej. Znane są korzystne dla klientów orzeczenia sądowe zapadłe w tego rodzaju sprawach. Jednak równie dobrze wskazane rodzaje szkody na oso­ bie mogą być spowodowane czynem niedozwolonym przedsiębiorcy organizują­ cego daną imprezę turystyczną. zasądzające zwrot części uiszczonej ceny wycieczki. gdy organizatorowi lub osobom dzia­ łającym w jego imieniu można postawić zarzut winy w wyborze przedsiębiorcy hotelarskiego albo co do braku poinformowania uczestników o możliwości od­ dania pieniędzy i wartościowych rzeczy do depozytu hotelowego. zajmowaniu miejsc w hotelach. ale dominuje tendencja rozszerzająca zakres odpowiedzialności organizatora turystyki za utracony lub uszkodzony bagaż uczestników wycieczki. Wówczas jego odpowiedzialność za przewo­ żony bagaż jest oparta na przepisach prawa przewozowego (zob. a także podawania uczestnikom informacji o prewen­ cyjnym charakterze. Dotyczy lo zwłaszcza sytuacji przenoszenia i przewożenia bagażu oraz jego przechowywa­ nia w miejscach pobytu uczestników wycieczki. ale także do zapewnienia bezpieczeństwa jej uczestnikom. osób działających w jego imieniu. 10. gdy został umieszczony w miejscu wskazanym (np. Z których pomocą zobowiązanie wykonuje. Szczególna sytuacja jest w razie wniesienia bagażu uczestnika imprezy tury­ stycznej do hotelu lub podobnego zakładu. Starannie wykonywany obowiązek pieczy nad uczestnikami imprezy turystycznej jest w stanie zapewnić uczestni­ kom uniknięcie wielu zagrożeń dla ich bezpieczeństwa. W pierwszym wypadku ze wzglę­ du na bezpośrednie sprawowanie opieki nad swoim bagażem podręcznym przez każdego z uczestników imprezy organizator turystyki tylko wyjątkowo ponosi odpowiedzialność w tym zakresie. jak też osób. Odpowiedzialność organizatora turystyki za szkody osobowe uczestnika imprezy turystycznej Organizator turystyki jest zobowiązany nie tylko do realizacji programu im­ prezy turystycznej. Chodzi zwłaszcza o ważne dla bezpieczeństwa uczestników informacje o wymaganiach zdrowotnych oraz o szczególnych zagrożeniach dla życia i zdrowia na odwiedzanych obszarach. W razie śmierci. Zależy to od wykazania przez poszko­ dowanego uczestnika winy własnej organizatora lub osób. Orzecznictwo w tych sprawach nie jest jednolite. w luku bagażowym autokaru) lub powierzony osobom działającym w imie­ niu organizatora lub jako jego podwykonawcy. albo którym powierza wykonanie usługi. Przecież organizator jako dłużnik jest odpowiedzialny za działania i zaniechania osób. Do tego rodzaju sytuacji znajdują odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksowe o umowie przechowania (zob. Wymaga to szybkich reakcji ad hoc. trzeba również zwrócić uwagę na trudności dowodowe z wykazaniem wysokości poniesionej przez klienta szkody w razie skorzystania przezeń ze świadczeń zastępczych o innych cechach niż ustalone w umowie o świadczenie usług turystycznych. to odpowiedzialność organizatora za utratę lub uszkodze­ nie takiego tzw. Przy tym do omawianego obowiązku zapewnienia bezpieczeństwa uczestnikom imprezy turystycznej należy dodać ciążący zarazem na organizatorze turystyki obowią­ zek pieczy nad uczestnikami. Niezależnie od odpowiedzialności przedsiębiorcy hotelarskiego (zob.326 Rozdział 10 Odpowiedzialność cywilna w turystyce i rekreacji 327 Omawiając problematykę odpowiedzialności kontraktowej organizatora tury­ styki.

zgodnie z którym w razie zbiegu podstaw odpowiedzialności to sąd orzekający powinien zdecydować. które obej­ muje zagwarantowanie bezpiecznych warunków przewozu nie tylko na trasie danej imprezy. W wypadku szkody na osobie dochodzenie roszczeń deliktowych w stosun­ ku do organizatora turystyki jest z reguły mniej korzystne dla poszkodowanego niż oparcie roszczeń na reżimie kontraktowym. jak również ubezpieczeń OC organizatorów turystyki.c. Na po­ parcie tych zastrzeżeń można odwołać się do wyroku SN z 15 stycznia 1998 r. z zastrzeżeniem. że z istniejącego uprzednio zobowiązania może wynikać co innego. Po­ dobnie korzystne dla poszkodowanych turystów było orzeczenie SN z 6 kwiet­ nia 1977 r.328 Rozdział 10 Odpowiedzialność cywilna w turystyce i rekreacji 329 którym powierzył on wykonanie zobowiązania. Taki zbieg roszczeń jest przewidziany w k. W komentarzu do tego orzeczenia dotyczącego szkód doznanych przez turystów w wyniku oberwania się balkonu pokoju gościnnego. punkt 1 tego rozdziału podręcznika). gdy przedsiębiorca organizujący imprezę turystyczną występuje zarazem jako przewoźnik samochodowy. Należy w związku z tym pamiętać. że obecnie w szerszym zakresie takie roszczenia będą dochodzone przez klientów na podstawie omówionej wyżej zasady ryzyka wprowadzonej do ustawy o usługach turystycznych (zob. punkt 7 tego rozdziału podręcznika). Warto powołać orzeczenie SN z 28 marca 1968 r. że podobna odpowiedzialność organizatora turystyki za szkody osobowe poniesione przez klientów ma miejsce w razie ich zakwaterowania w hotelu.. co doprowadziło do jego śmierci. W konse­ kwencji zwiększone jest ryzyko ponoszone przez organizatorów imprez tury­ stycznych i wzrasta też rola ubezpieczeń NNW i KLZ uczestników imprez turystycznych. to można oczekiwać. co trzeba też odnieść do innych rodzajów obiektów hotelarskich. że przepisy ko­ deksowe dotyczące odpowiedzialności deliktowej za cudze czyny. spowodowane wypadkiem nieostrożnie prowadzonego autokaru wynajętego wraz z kierowcą w celu realizacji jednego z dodatkowych punktów programu imprezy turystycznej.. w którym został podkreślony obowiązek biura podróży zakwatero­ wania klientów w takich pomieszczeniach. M. stwier­ dzając.. jak też bezpiecznego pobytu w hotelu oraz bezpiecznego korzystania z restauracji w trakcie trwania im­ prezy. w którym zostali zakwaterowani. w ramach które­ go będą dochodzone roszczenia odszkodowawcze. na mocy którego biuro podróży zostało pociągnięte do odpowiedzialności kontraktowej za niezapewnienie koniecznej pomocy lekarskiej uczestnikowi wycieczki zagranicznej. Skoro w przeszłości roszczenia klientów w stosunku do organizatorów im­ prez turystycznych z tytułu poniesionych szkód osobowych były najczęściej uwzględniane przez sądy w ramach reżimu odpowiedzialności kontraktowej opartej na ogólnych przepisach kodeksu cywilnego. że sumy gwarancyjne określone w umowach ubez­ pieczenia NNW lub OC wyznaczają jedynie granice odpowiedzialności gwa­ rancyjnej ubezpieczyciela i nie zamykają możliwości dochodzenia w stosunku do organizatorów turystyki roszczeń odszkodowawczych z tytułu poniesionych . co chroni należycie interesy poszkodowanych (zob. aby ich stan techniczny nic zagra­ żał życiu i zdrowiu ludzi. Nesterowicz zajął niewątpliwie słuszne stanowisko. że nie ponosi winy w wyborze osób. a organizator turystyki może stosunkowo łatwo wykazać. że odpowiedzialność biura podróży za zatrucie pokarmowe uczestników wycieczki podczas korzystania z posiłku w restauracji ma charakter kontrakto­ wy i za działania podwykonawców odpowiada ono jak za własne działanie lub zaniechanie na podstawie art. pozostawiając poszkodowane­ mu możliwość wyboru reżimu kontraktowego lub deliktowego. Niekiedy zaś to przepisy o odpowiedzialności deliktowej wyznaczają prymat odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego. nie znajdują zastosowania do sytuacji. Obecnie odpowiedzialność organizatora turystyki za niewykonanie lub nienależyte wy­ konanie umowy o świadczenie usług turystycznych w stosunku do szkód na osobie nie może być ograniczona kwotowo w drodze umownej.Inaczej jest właściwie tylko wte­ dy. 474 k. która z podstaw odpowiedzialności jest korzystniejsza dla poszkodowanego i na niej właśnie oprzeć rozstrzygnięcie danej sprawy. Prawo polskie generalnie do­ puszcza taki zbieg podstaw odpowiedzialności. Już w przeszłości na podstawie ogólnych regulacji kodeksowych doty­ czących wykonywania zobowiązań i skutków ich niewykonania sądy polskie wydawały korzystne dla klientów biur podróży wyroki w sprawach dotyczących roszczeń z tytułu szkód osobowych poniesionych przez uczestników wycieczek. Jego bowiem odpowiedzialność deliktowa za śmierć lub uszkodzenie ciała osób przewożonych autokarem jest oparta na zasa­ dzie ryzyka. W sprawie tej została zarazem na podstawie przepisów o odpowiedzialności deliktowej zasądzona renta oraz odszkodowanie na rzecz małoletnich dzieci z tytułu znacznego pogorszenia ich sytuacji życio­ wej. W ramach obowiązków wynikających z zawartej umowy o świadczenie usług turystycznych organizator turystyki ma obowiązek zapewnienia uczestni­ kom imprezy turystycznej szeroko rozumianego bezpieczeństwa. ale również podczas korzystania przez uczestników z usług do­ datkowych przewidzianych jej programem. Wyrokiem Sądu Wojewódzkiego w Katowicach z 28 kwietnia 1970 r.c. gdy przedsiębiorca będący organizatorem imprezy turystycznej powierza podwykonawcom wykonanie poszczególnych usług tury­ stycznych.. W razie jednak oparcia roszczeń deliktowych w stosun­ ku do organizatora turystyki na zasadzie winy wykazanie tej winy obciąża po­ szkodowanego klienta. została uznana odpowiedzialność kontraktowa biura podróży za uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia uczestnika imprezy turystycznej. Jednoczesne oparcie odpowiedzialności biura podróży za szkody osobowe na podstawie kontraktowej i deliktowej musi wywoływać wątpliwości. W szczególności tak uznał SN w uchwale z 25 lutego 1986 r. którym powierzył wykonanie określonych czynności. Toteż orzecznictwo sądowe skłania się do uznania.

gdy na zlecenie klienta pośrednik turystyczny zawiera umowę z organizatorem turystyki za granicą o organizację imprezy turystycznej lub o świadczenie pojedynczej usługi turystycznej. 10. Konsekwencją szczególnego położenia prawnego pośrednika turystycznego jest to. Odpowiedzialność pośrednika turystycznego jest ograniczona do należy­ tego wykonania przyjętego zlecenia klienta. w jakiej występuje taki sprzedawca. które mogą nie zapewniać klientowi odpowiedniej ochrony jego praw. gdyż taka odpowiedzialność spoczywa na organizatorze tury­ styki. Obejmuje ono zarówno ogólne przepisy kodeksowe o zobowiązaniach. przepisy o wyko­ nywaniu zobowiązań i skutkach ich niewykonania. że za wykonanie zobowiązań wynika­ jących z umowy o imprezę turystyczną ponosi odpowiedzialność nie tylko orga­ nizator. która nie określa roli. sprzedawca podróży turystycznej przygotowanej przez or­ ganizatora.na zlecenie klienta w zawarciu umowy o świadczenie usług turystycznych. Wskazania zawarte w informacjach pisemnych podanych klien­ towi przez pośrednika turystycznego stają się elementem umowy zawartej z danym klientem. W zakresie nieuregulowanym ustawą o usługach turystycznych do umów z klientami zawieranych przez pośredników turystycznych stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz inne przepisy dotyczące ochrony konsumenta.poprzez różne czynności faktyczne i prawne . Oczywiście działając na zlecenie klienta. bądź tylko pośrednikiem klienta przy zawarciu tej umowy z organizatorem. Odpowiedzialność kontraktowa agenta turystycznego Agent turystyczny ze względu na stale pośredniczenie przy zawieraniu z klientami umów o świadczenie usług turystycznych oraz zawieranie tego typu umów w imieniu organizatora turystyki lub innego usługodawcy ponosi odpo­ wiedzialność odszkodowawczą w znacznie węższym zakresie niż organizatorzy . jak również przepisy o zleceniu. Natomiast ustawa o usługach turystycznych odnosi swoje ustalenia do organizatorów turystyki i pośredników turystycznych. co jest regułą. Skoro pośrednik turystyczny jedynie pośredniczy . Wówczas bowiem istnieje możliwość naruszenia intere­ sów mocodawcy.330 Rozdział 10 Odpowiedzialność cywilna w turystyce i rekreacji 331 szkód osobowych przez uczestników imprez turystycznych powyżej wskaza­ nych granic.3. że w ujęciu ustawy o usługach turystycznych pośrednik turystyczny jest rozumiany stosunkowo wąsko jako przedsiębiorca wykonujący na zlecenie klienta czynności faktyczne i prawne związane z zawieraniem umów o świad­ czenie usług turystycznych. że sytuacja prawna znacznie komplikuje się. która ma być świadczona w związku z wyjaz­ dem turystycznym. aby taki pośrednik był świadomy. że przyjmując zlecenie na doko­ nanie czynności związanych z zawarciem umowy o pojedynczą usługę tury­ styczną. Dopuszczalny jest jednak w tej mierze wyjątek i umocowanie do działania pośrednika turystycznego może wyraźnie akceptować reprezento­ wanie przezeń obydwu stron. w jakim zagraniczny organizator turystyki jej nie pokrył. Odpowiedzialność kontraktowa pośrednika turystycznego Dyrektywa 90/314/EWG przewiduje. W razie pośredniczenia przy zawieraniu umów o usługi przewozowe niekiedy mogą w praktyce występować wątpliwości co do charak­ teru działania podmiotu pośredniczącego. działającym na podstawie umowy agencyjnej. Niedotrzymanie tych ustaleń w postaci przekazanych informacji pisemnych może być podstawą roszczeń odszkodowawczych klienta. gdyż tego wymaga staranność zawodowa. przepisy o wykonaniu i skut­ kach niewykonania zobowiązań z umów wzajemnych. jeśli określone zlecenie klienta ma charakter odpłatny. Ważne jest. wynika to z braku precyzji powołanej dyrektywy. Nesterowicz. działa na rzecz usługi. ale i tzw. Ich niedopełnienie przez pośrednika turystycznego może prowadzić do dochodzenia przez klienta od­ szkodowania. Może on być organizatorem zawierającym umowę o imprezę turystyczną. Jak słusznie wyjaśnia M. Wtedy bowiem do świadczonych usług turystycznych znaj­ dują zastosowanie przepisy prawa obcego. Należy przy tym dodać. Są to sytuacje raczej rzadkie i w praktyce nic mają one większego znaczenia. 10. to z natury rzeczy podmiot ten zasadniczo nie ponosi odpowie- dzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania powstałe­ go z tej umowy. że zasada i zakres jego odpowiedzialności cywilnej są generalnie inne niż w przypadku organizatora turystyki. pośrednik turystyczny musi działać w jego intere­ sie. Może on pośredniczyć w zawieraniu umów o świad­ czenie wszelkich usług turystycznych. natomiast pośrednik turystyczny działa z reguły w imieniu klienta. To odesłanie ustawy o usługach turystycznych ma bardzo szeroki zakres. Tc obowiązki informacyjne są ujęte identycznie jak w wypadku organizatora turystyki. jeśli brak w niej odmiennych postanowień. W konsekwencji nie może on w zasadzie występować jednocześnie jako agent drugiej strony i działać zarazem w interesie organizatora turystyki lub innego usługodawcy. Brak takiego ostrzeżenia daje klientowi możliwość docho­ dzenia roszczeń odszkodowawczych w stosunku do pośrednika o naprawienie poniesionej szkody w takim zakresie.4. Warto przy­ pomnieć. a nie tylko umów o imprezę turystyczną. Bardzo często taki sprzedawca jest agentem organizatora. Oznacza to zgodnie z ustaleniami ustawy o usługach turystycznych obowiązek udostępnienia klientom odpo­ wiednich informacji pisemnych o proponowanych imprezach turystycznych i poszczególnych usługach turystycznych. Ten ostatni działa we własnym imieniu. jakiej od niego można oczekiwać. O tego rodzaju sytuacji pośrednik turystyczny powinien poinformować klienta jeszcze przed zawarciem umowy o świadczenie usług turystycznych.

rajdu. Zob. Takich ustaleń szczególnych nie zawiera ustawa o kulturze fizycznej z 1996 r. Znana jest w szczególności sprawa odpowiedzialności PLL „LOT" jako przewoźnika. a nie agenta zagranicznych linii lotniczych. te­ go rodzaju wprowadzające klientów w błąd działania agenta turystycznego pod­ legają znowelizowanym ustaleniom ustawy o usługach turystycznych. reprezentowanego przez sie­ bie organizatora turystyki.5. Natomiast odwołanie zajęć rekreacyjnych lub imprezy rekreacyjnej z powodu niezgłoszenia się minimalnej liczby uczestników nic daje podstaw do docho­ dzenia roszczeń kontraktowych od organizatora rekreacji. Niespełnienie tego warunku jest od dawna uznawane w orzecznictwie sądowym za powodujące zawarcie danej umowy przez samego agenta turystycznego i rodzące jego odpowiedzialność kontrakto­ wą wobec klienta w razie niewykonania lub nienależytego wykonania tej umo­ wy. Tak też należy ocenić brak kwalifikacji pedagogicznych wymaganych w placówkach wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej. To organizator turystyki i inni usługodawcy. Przepisy te nakazują uważać za organizatora turystyki przedsiębiorcę występującego wobec klientów jako agent turystyczny. trzeba uznać wszelkie decyzje zakazujące prowadzenia działalności w dziedzinie re­ kreacji w określonym obiekcie rekreacyjnym lub na oznaczonym terenie ze względów higienicznych lub naruszenia zasad bezpieczeństwa w dziedzinie kultury fizycznej. W konsekwen­ cji do odpowiedzialności kontraktowej organizatora rekreacji zastosowanie znajdują przepisy k. W szczególności to prze­ woźnik lub przedsiębiorca hotelarski. Niewykonanie zobowiązania przez organizatora rekreacji ma miejsce w ra­ zie odwołania obozu. bądź ustalony w zawartej umowie o świadczenie usług rekreacyj­ nych. że działa ono w charakterze agenta. Z kolei nienależyte wykonanie zobowiązania przez organizatora rekreacji ma miejsce w tych wszystkich sytuacjach. Aby biuro podróży działające jako agent turystyczny nic ponosiło odpowie­ dzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy zawartej za jego pośrednictwem z organizatorem turystyki lub innym usługodawcą. 10. Zob. ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą wobec klienta. zawartej we wskazanych. bądź zajęć rekreacyjnych z przyczyn leżących po stronie organizatora. jeśli jest to powodem odwołania danych zajęć lub im­ prezy. szczególnych okolicznościach. za niedołożeilic należytej staranności przy pośredniczeniu lub zawieraniu wskaza­ nych umów. Tę wymaganą staranność określa się przy uwzględnieniu zawodo­ wego charakteru prowadzonej działalności agencyjnej. która unormowała problematykę działal­ ności w dziedzinie rekreacji jedynie od strony administracyjnej. na których rzecz lub w których imieniu umowa została zawarta przez agenta. Przecież działa on na rzecz innych przedsiębiorców będących usługodawcami i to oni wchodzą w stosunki zobowiązaniowe z klientami w wyniku zawartych umów o świadczenie usług turystycznych. określające skutki niewykonania lub nienależytego wyko­ nania zobowiązania. Za takie okoliczności. brakowało odpowiedniego sprzętu sportowego lub urządzeń niezbędnych do prowadzenia zajęć rekreacyjnych lub realizacji pro- . odpowiadają z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania danej umowy. jeżeli w umowach zawieranych z klien­ tami nie wskazuje on jednoznacznie właściwego. Odpowia­ da on jedynie w stosunkach z przedsiębiorcami. albo ten ostatni reprezentowany przez agenta nie jest uprawniony do zawierania umów z klientami na terytorium Polski. pkt 1 tego rozdziału podręcznika). Jak już wyżej zostało wspomniane w punkcie 23 rozdziału 9 podręcznika. Również niezapewnienie prowadzenia zajęć rekreacyjnych lub imprez rekreacyjnych przez osoby mające wymagane kwalifikacje zawodowe stanowi okoliczność leżącą po stronie organizatora. konieczne jest wyraźne poinformowanie klienta o tym. gdy część zaplanowanych zajęć re­ kreacyjnych nie odbyła się. jeśli taki warunek prowadzenia zajęć lub imprezy był sformułowany w regulaminie danych zajęć lub imprezy. bądź też mamy do czynienia z działaniem bez ważnej umowy agencyjnej lub z prze­ kroczeniem jej zakresu. że agenta turystycznego nie wiąże z klientem żaden sto­ sunek umowny. a nie we własnym imieniu. w tych kwestiach punkt 13 rozdziału 8 podręcznika. że stroną zawartej z klientem umowy o świadczenie usług tu­ rystycznych jest wtedy przedsiębiorca działający formalnie jako agent tury­ styczny bądź też podający się za takiego agenta..332 Rozdział 10 Odpowiedzialność cywilna w turystyce i rekreacji 333 turystyki oraz podmioty świadczące poszczególne usługi turystyczne. Trzeba uznać. bliżej w tych kwestiach punkt 5 i 6 rozdziału 4 podręcznika. Podobny wniosek nasuwa się w odniesieniu do kwalifikacji kierowniczych wymaganych w przy­ padku imprez organizowanych przez publiczne szkoły w ramach krajoznawstwa i turystyki. W takiej sytuacji to właśnie ten przedsiębiorca będzie ponosił odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług turystycznych. w których imieniu w rzeczywistości polski przewoźnik działał. Zob. Odpowiedzialność kontraktowa organizatora rekreacji Żadna ustawa szczególna nie reguluje problematyki odpowiedzialności orga­ nizatora rekreacji z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie usług rekreacyjnych.w tych kwestiach rozdział 6 podręcznika. Trzeba podkreślić. Potwierdzają to przykłady orzeczeń sądowych. czy spływu lub innej imprezy rekreacyjnej. nie ujawniając jednak tego wyraź­ nie wobec klientów nabywających bilety lotnicze. W takim przypadku znajdują zastosowanie wyżej omówione przepisy dotyczące odpowiedzialności kontrak­ towej organizatora turystyki (zob. za które organizator rekreacji ponosi odpowiedzialność. na rzecz których działa. zlotu.c. na których rzecz działa agent turystyczny.

czy spartakiady. Może to polegać np. Również wina ale domniemana będzie podstawą odpowiedzialności organizatora rekreacji posługującego się zwierzętami w toku 10. jak też za działania i zaniechania osób. Mamy wówczas do czynienia nie tylko z odpowiedzialnością za własne czyny i czyny cudze. iż niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło wskutek okoliczności. Wydaje się to uzasadnione. Cechy specyficzne usług rekreacyjnych powodują. Także na zasadzie winy można dochodzić roszczeń dcliktowych w sytuacjach. Warto zaznaczyć. Odpowiedzialność deliktowa organizatora rekreacji Odpowiedzialność organizatora rekreacji za szkodę wyrządzoną czynem nie­ dozwolonym podlega kodeksowym regulacjom określającym przesłanki i zasa­ dy odpowiedzialności deliktowej. jak i zorganizowanej. których sprawcy lub osoby będące za nich odpowiedzialne w praktyce najczęściej nie ponoszą odpowiedzialności cywilnej. Trzeba podkreślić. za którą nie odpowiada (np. Nie może zaś zastrzec. Zob. gdy przyczyną szkody poniesionej przez uczestnika rekreacji byl brak lub niespraw­ ność określonych urządzeń na zajęciach lub imprezie rekreacyjnej. że domniemywa się. ale także z odpowiedzialnością organów władzy publicznej. to ewentualna deliktowa odpowiedzialność przedsiębiorcy będzie miała miejsce na zasadzie winy. że ta odpowiedzialność jest iluzoryczna. że zgodnie z ustaleniami kodeksowymi o skutkach niewy­ konania zobowiązań organizator turystyki może przez umowę rozszerzyć za­ kres swojej odpowiedzialności kontraktowej.bliżej w tych kwestiach punkt 13 roz­ działu 8 podręcznika. Dla uchylenia się więc od omawianej odpowiedzialności organizator rekreacji musi obalić to domniemanie prawne i wykazać przyczynę nienależytego wykonania zobowiązania. Ustawa o kulturze fizycznej z 1996 r. ale te przepisy karne ustawy o kulturze fizycznej pozostają poza zakresem niniejszych rozważań. Ponosi on omawianą odpowiedzialność za zawinione działania i zaniechania własne. Obecnie odpowiedzialność organizatorów rekreacji jest w takich sytuacjach oparta na ogólnych przepisach kodeksowych odwołujących się do zasady winy.334 Rozdział 10 Odpowiedzialność cywilna w turystyce i rekreacji 335 grarnu imprezy rekreacyjnej. Wymaga to wykazania istnienia i rozmiarów szkody oraz naruszenia obowiązków organizatora rekreacji. np. że nie po­ niesie odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną uczestnikom umyślnie. Doty­ czy to w szczególności szkód wyrządzanych czynami niedozwolonymi przez turystów rowerowych uczestnikom rekreacji pieszej. którym wykonanie zobowiązania powie­ rza. zajęcia były prowadzone przez osobę bez wymaganych uprawnień albo będącą pod wpływem alkoholu lub środków odurzających. których . na zmianie miejsca oznaczonych zajęć lub imprezy. bądź taki sprzęt lub urządzenia byty niesprawne. instruktora rekreacji ruchowej. czy brak odpowiednich ostrzeżeń o niebezpieczeństwach grożących na terenach rekreacyjnych Jednak nie na zasadzie winy lecz ryzyka opiera się odpowiedzialność organizatora rekreacji prowadzącego przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sil przyrody. brak ratow­ nika na strzeżonej plaży lub basenie bądź przy określonych urządzeniach parku wodnego. Odpowiedzialność ta obejmuje różne stany faktyczne wy­ stępujące zarówno w turystyce indywidualnej. Uczestnik rekreacji dochodząc roszczenia wynikającego z nienależytego wy­ konania zobowiązania. to jednak również stanowi zwiększone zagrożenie dla otoczenia i w konsekwencji odpowiedzialność rowerzysty jako samoistnego posiadacza roweru powinna być w przyszłości oparta na zasadzie ryzyka za szkodę na osobie lub mieniu wyrządzoną komukolwiek przez ruch takiego pojazdu. musi na ogólnych zasadach wykazać przesłanki swego roszczenia odszkodowawczego. wynikających z ważnego zobowiązania umownego. Regulacje te określają obowiązki organizatorów rekreacji. za które dłużnik ponosi odpowiedzialność.6. Dotyczy to np. i jej akty wykonawcze ustala­ ją w tym zakresie wymagania dotyczące bezpieczeństwa w dziedzinie kultury fizycznej. że naru­ szenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa w dziedzinie kultury fizycznej stanowi zarazem wykroczenie podlegające karze grzywny. Jeśli jednak siły przyrody są wykorzystywa­ ne w danym przedsiębiorstwie lub zakładzie jedynie dla działań uzupełniają­ cych. w których ramach są przeprowadzane wyścigi rowerowe. gdyż właśnie na szlakach turystycznych ma miejsce coraz więcej czynów niedozwo­ lonych. jak rajdy rowerowe. Chociaż ustawa o kulturze fizycznej nie zawiera szczególnych ustaleń o czy­ nach niedozwolonych. gdyż przepisy kodeksowe o czynach niedozwolonych okazują się często zupełnie niewystarczające. Szkoda ta zwykle ma postać majątkową. to możliwe jest wprowadzenie takich unormowań w przyszłej ustawie o szlakach turystycznych. Powoduje to często w praktyce. Przypomnieć należy kodeksową zasadę. podmiotów prowadzących wyciągi narciarskie. Cho­ ciaż rower nie jest środkiem transportu poruszanym za pomocą sił przyrody. odpowie­ dzialnością za zwierzęta i rzeczy oraz odpowiedzialnością związaną z użyciem sil przyrody. za przypadek). Także naruszenie innych obowiązków organizatora rekreacji wynikających z regulaminu zajęć lub im­ prezy rekreacyjnej może w określonej sytuacji oznaczać nienależyte wykonanie zobowiązania. że jej naprawienie następuje najczęściej w drodze zwrotu części lub nawet całej opłaty uiszczonej za świad­ czone tego rodzaju usługi. naruszenie umożliwia postawienie zarzutu zawinionego postępowania podmio­ tom oraz organom administracji rządowej i samorządowej odpowiedzialnym za zapewnienie bezpieczeństwa uczestnikom rekreacji. Taką odpowiedzialność na zasadzie ryzyka powinien też ponosić organizator rekreacji za szkody pozo­ stające w związku z takimi imprezami rekreacyjnymi. czy zbyt licznej grupie uczestników danych zajęć. Zwłaszcza rowerzyści górscy są na szlakach turystycznych znacznym zagrożeniem dla bezpieczeństwa innych uczestników rekreacji i wszystkich osób poruszających się pieszo.

użytkownicy innych środków transportowych oraz wszelkie inne osoby stykające się z takimi przedsiębiorstwami. przechodnie. ale również osoby przewożone nieodpłatnie. Jeżeli po- . gazu. Kodek­ sowe przepisy nakazują w takich przypadkach domniemywać winę W nadzorze. Oprócz siły wyższej tylko taka wina poszkodowanego lub osoby trzeciej. także pomija to ważne zagad- nicnie i odsyła do przepisów kodeksu cywilnego. obejmująca działalność m.336 Rozdział 10 Odpowiedzialność cywilna w turystyce i rekreacji 337 zajęć lub imprezy rekreacyjnej. 435 k. umożliwiając uczestnikom rekreacji dotarcie na zajęcia lub imprezę rekreacyjną. a ponadto przewoźnicy występują jako podwykonawcy organizatorów turystyki. Odpowiedzialność prowadzących wskazane przedsiębior­ stwa występuje też wtedy. Od omawianej odpowiedzialności opartej na zasadzie ryzyka zwalniają je­ dynie trzy okoliczności o charakterze zobiektywizowanym. za którą prowadzący przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch siłami przyrody nie ponosi odpowiedzialności.) za szkodę na osobie lub mieniu wyrządzoną komukolwiek przez ruch tego przedsiębiorstwa lub zakładu. która jest wyłączną przyczyną powstania szkody. której bez­ pieczne warunki uprawiania powinna zapewnić właściwa miejscowo gmina. Funkcjonowanie tego typu przedsiębiorstw wykorzystujących mechaniczne środki transportowe i inne urządzenia mecha­ niczne do organizowania i wykonywania działalności przewozowej stanowi zwiększone niebezpieczeństwo. • wyłączna wina osoby trzeciej. rozstroju zdrowia. paliw płynnych itp. jak i osobom trzecim. czyli Konwencji Warszawskiej z 1929 r.7. z powodu wyskoczenia pasażera z jadącego autobusu albo wskutek wypchnięcia pasażera z pociągu przez innego podróżnego. Omówiona odpowiedzialność deliktowa organizatora rekreacji może wystą­ pić w zbiegu z jego odpowiedzialnością kontraktową.. bądź czasem stanowiąc część takiej imprezy. W konsekwencji do odpowiedzialności przewoźnika lotniczego za szkody spowodowane w przewozie krajowym znajdują bezpośrednie zastosowanie postanowienia konwencji międzynaro­ dowych. Ponadto pośrednio usługi przewozowe świadczone przez przewoźników mają znaczenie także dla dziedzi­ ny rekreacji. wprowadziły odpowiedzialność prowadzących na wła­ sny rachunek przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany wr ruch za pomocą sił przyrody (pary. Są to za­ gadnienia ważne dla działalności organizatorów turystyki. Każda z tych sytuacji może wiązać się z wyrządzeniem przewożonym osobom szkód w postaci uszkodzenia ciała. elektryczności. a także we wszystkich przypadkach uprawianej w celach rekreacyjnych turystyki pieszej. Takie wesołe mia­ steczko trzeba uznać za przedsiębiorstwo wprawiane w ruch za pomocą sił przy­ rody. spółek PKP. gapowicze. Są to niestety niemoż­ liwe do wyeliminowania konsekwencje korzystania ze środków transporto­ wych. 10. W tym celu prowadzący może udowodnić. na które są narażeni nie tylko pasażerowie. że kodeks cywilny w przepisach poświęconych umowie przewozu w ogóle nie reguluje kwestii odpowiedzialności przewoźnika z tytułu szkód osobowych. • wyłączna wina poszkodowanego. Powszechnie jest to rozumiane jako odesłanie do przepisów normujących odpowiedzialność związaną z uży­ ciem sił przyrody. których już samo używanie stwarza zwiększone niebezpieczeństwo dla całego otoczenia.c. Wykazanie jednej z wymienionych okoliczności zwalniających spoczywa na prowadzącym przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody. Często też przewoźników łączy odrębny stosunek zobowiązaniowy z uczestnikami imprez turystycznych lub indywidualnymi turystami. przed­ siębiorstw komunikacji lotniczej. Jest to odpowiedzialność deliktowa bardzo szeroko ujęta. Odpowiedzialność deliktowa przewoźnika za śmierć lub uszkodzenie ciała pasażera Problematyka odpowiedzialności cywilnej przewoźników za szkody osobowe poniesione przez pasażerów wymaga odrębnego przedstawienia ze względu swoje znaczenie oraz liczne i skomplikowane unormowania prawne. gdyż część z nich ma status prawny przewoźnika i ponosi wskazaną odpowiedzialność. a niekoniecznie jest na­ stępstwem wykorzystania sił przyrody. Odnosi się to w szczególności do turystyki kon­ nej i różnych form rekreacji wykorzystujących konie lub inne zwierzęta. a nawet śmierci. że określona szkoda powstała np. oraz Konwencji Montrealskiej z 1999 r. Prawo przewozowe z 19S4 r. gdy wyrządzona szkoda pozostaje w związku z ru­ chem takiego przedsiębiorstwa jako pewnej całości. ale zarazem czyni wyjątek w odniesieniu do odpowiedzialności prze­ woźnika lotniczego za szkody powstałe przy przewozie lotniczym.in. może zwalniać od tej odpo­ wiedzialności. W tym za­ kresie następuje odesłanie do zasad określonych w umowach międzynarodo­ wych ratyfikowanych przez RP. prze­ woźników komunikacji miejskiej. przedsiębiorstw transportu samochodowego. Do tych przepisów generalnie odsyła również prawo lotnicze z 2002 r. Przepisy art. Należy podkreślić. Poza stosunkiem umow­ nym występuje tego rodzaju odpowiedzialność w razie wyrządzenia szkody uczestnikom festynu lub podobnej imprezy rekreacyjnej. Tymi przyczynami egzoneracyjnymi są: • siła wyższa. W razie zawalenia się karuzeli lub innych urządzeń wesołego miasteczka pod­ miot prowadzący tego rodzaju działalność rekreacyjną ponosi odpowiedzialność na zasadzie ryzyka za szkody wyrządzone zarówno osobom korzystającym za odpłatnością z tego rodzaju urządzeń. Właśnie to charakterystyczne ryzyko związane z używaniem środków transportowych powoduje konieczność występowania szczególnych unormowań prawnych w zakresie odpowiedzialności przewoźników za śmierć lub uszczerbek na zdrowiu przewożonych osób. przedsiębiorstw żeglugi śródlądowej.

435 i 436 k. Ta zasada pełnego odszkodowania umożliwia poszkodowanemu domaganie się zwrotu kosztów leczenia. która je poniosła. Przy tym ta ostatnia ustawa precyzuje. nie mogą być wyłączone ani ograniczone w drodze umownej. 442' k. Natomiast jest możliwe rozszerzenie omawianej odpowiedzialności poprzez odpowiednie ustalenia umowne. uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia przewożonych pasażerów na podstawie art. zabiegi rehabilitacyjne oraz przygotowanie do innego zawodu.c. Ponadto poszkodowany może do­ chodzić zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. Sąd może przyznać członkom najbliższej rodziny zmarłego pasażera odpowiednie odszkodowanie. chyba że udowodni. z jednoczesnym odesłaniem w części do przepisów kodeksowych o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przy posługiwaniu się mechanicznymi środkami komunikacji poru­ szanymi za pomocą sił przyrody. kto bezprawnie używa statku powietrznego.c roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej czynem niedozwolonym przedawnia się najpóźniej z upływem dziesięciu lat od dnia.c.c. że wskazaną odpowiedzialność za szkody spowodo­ wane ruchem statków powietrznych ponosi osoba eksploatująca statek po­ wietrzny. Oznacza to. to nie stanowi to okoliczności zwalniającej przedsiębior­ stwo od odpowiedzialności. Takie postępowanie poszkodowanego może być jedynie podstawą zmniejszenia należnego odszkodowania. Jeżeli poszkodowany stał się inwalidą. jeżeli szkoda wynikła z samego faktu przelotu statku powietrz­ nego odbywającego się zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednakże zgodnie z dodanym w 2007 r. jeśli są to wydatki konieczne i celowe. 435 lub 436 k. Jest to wyjątek od zasady. specjalnego odżywiania się. jak prowadzący przedsiębiorstwo lub zakład wprawiany w ruch za pomocą sił przyrody. Przy tym nie przestaje nią być osoba. że w da­ nym czasie eksploatującą była inna osoba.c obowiązek zwrotu kosztów pogrzebu osobie. W praktyce taką osobą jest z reguły osoba wpisana do rejestru statków powietrznych. Można nawet żądać zwrotu kosztów przejazdu osób bliskich w celu odwiedzenia poszkodo­ wanego w szpitalu.c. mogą doma­ gać się odpowiedniej renty. to nie można wówczas mówić o przejściu odpowiedzialności za ruch takiego pojazdu na przedsiębiorcę organizującego imprezę turystyczną. ponosi każdy samoistny posiadacz mechanicznego środka komunikacji poruszanego za pomocą sił przyrody. jeżeli wskutek jego śmierci nastąpiło znaczne pogorszenie ich sytuacji życiowej. jakie występuje np. w którym poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. jeżeli zachowała prawo de- cydowania w sprawach wykonywania lotu. Jak już wyżej zasygnalizowano. nabycia protezy. które wiązało się z leczeniem poszkodowanego. która je poniosła. że omawiana odpowiedzialność nic powstaje. w razie najmu samochodu bez kierowcy. Jeżeli śmierć nastąpiła wskutek zranienia. stojąc podczas jazdy autobusu obok niedomkniętych drzwi i nie trzymając się poręczy). 446 k. w odniesieniu do transportu lotniczego od­ powiedzialność za szkody spowodowane przez ruch statków powietrznych jest obecnie unormowana przez przepisy prawa lotniczego z 2002 r. Jeśli przewoźnik ponosi odpowiedzialność deliktową za śmierć. w razie uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia naprawienie szkody obejmuje wszelkie wynikłe z tego powodu koszty. Osoby.c. Jeśli jednak jest on na­ jemcą autokaru wraz z kierowcą. art. która przekazała prawo używania statku powietrznego innej osobie. Przepisy te bo­ wiem zawierają normy prawne o charakterze bezwzględnie obowiązującym. ma on zgodnie z art. odnosi się w szczególności do wszyst­ kich właścicieli pojazdów samochodowych oraz innych osób faktycznie włada­ jących tego rodzaju pojazdami. Taką inną osobą może być też ktoś. . Wskazany termin przedawnienia jest zatem liczony od dnia uświadomienia sobie przez poszko­ dowanego doznanej szkody oraz jej sprawcy lub innej osoby ponoszącej odpo­ wiedzialność. W razie śmierci pasażera. okularów. że użycie statku nastąpiło bez jej zgody. Zgodnie z art. że w razie odda­ nia środka komunikacji w posiadanie zależne. jeżeli nie udowodni. Przy tym jeżeli szkoda wynikła ze zbrodni lub występku. Do odpowie­ dzialności zaś przewoźnika lotniczego za szkody powstałe przy przewozie lotni­ czym stosuje się przepisy rozdziału 2 prawa lotniczego z 2002 r. aparatu słuchowego. kto używał danego statku w czasie spowodowania szkody. Tej treści przepis art. gdyż nie staje się on samoistnym posiadaczem danego pojazdu ze względu na zachowanie przez wynajmującego możliwości bezpo­ średniego kierowania tym pojazdem. to może domagać się odpowiedniej renty lub jednorazowego odszkodowania zamiast renty lub jej części. Solidarnie z taką osobą ponosi odpowiedzialność również osoba eksploatująca statek powietrzny. to znajdują zastosowanie przepisy kodeksowe określające zasady usta­ lania odszkodowania w przypadku szkody na osobie. Z powyższymi roszczeniami odszkodowawczymi można występować zasad­ niczo w terminie trzech lat od dnia. Takim samoistnym posiadaczem autokaru od­ powiedzialnym za wszelkie szkody na osobie i na mieniu spowodowane przez ruch danego pojazdu jest często organizator turystyki. 435 lub 436 k. odpowiedzialność za ruch tego samochodu ponosi jego najemca jako posiadacz zależny. co zależy od uzna­ nia sądu. Za laką osobę uważa się tego. przejaz­ dów do szpitali lub na zabiegi. Przedstawione wyżej zasady odpowiedzialności ustalone w art. wózka inwalidzkiego i innych niezbędnych urządzeń. Taką samą odpowiedzialność deliktową. w którym nastąpiło zdarzenie wy­ rządzające szkodę. 436 k.338 Rozdział 10 Odpowiedzialność cywilna w turystyce i rekreacji 339 szkodowany pasażer tylko przyczynił się swoim zachowaniem do powslania szkody (np. to koszty tego lecze­ nia również podlegają zwrotowi osobie. wobec których zmarły pasażer miał obowiązek dostarczania środków utrzymania. 444 k. jak również pokrycia wydatków na specjalną opiekę i pielęgnację. za którą przewoźnik ponosi odpowiedzialność na podstawie art.

Takie bowiem szkody ujawniają się nieraz w pełni dopiero po wielu latach. Przewiduje on korzystniejszą dla pasażerów. który spowodował szkody na osobie pasażera. USD. W prawie wewnętrznym może być ustalona wyższa granica odpowiedzialności przewoźnika morskiego za śmierć. Konwencja ta uzależnia istnienie omawianej odpowiedzialności prze­ woźnika morskiego od tego. powołane nowe przepisy kodeksowe w razie wyrządzenia czynem nie* dozwolonym szkody na osobie ustalają. 16 600 USD.340 Rozdział 10 Odpowiedzialność cywilna w turystyce i rekreacji 341 roszczenie o naprawienie szkody ulega przedawnieniu z upływem lat dwudzie^ stu od dnia popełnienia przestępstwa i wtedy nie ma znaczenia. W sumie w obydwu powyższych przypadkach odpowiedzialność przewoźnika morskiego jest oparta na zasadzie winy. czyli kwoty o rów­ nowartości ok. omawia­ na granica została podniesiona do 250 tys. często sta­ wiających tych ostatnich w bardzo trudnej sytuacji dowodowej.. To do­ mniemanie podlega możliwości obalenia dowodem przeciwnym. Przedstawione ustalenia Konwencji Ateńskiej są krytycznie oceniane w na­ uce prawa ze względu na wprowadzenie zbyt korzystnych dla przewoźników morskich reguł ich odpowiedzialności za życie i zdrowie pasażerów. który to dokument powinien znajdować się na statku. ani ustawa . Bez takiego ubezpieczenia przewóz osób przez przewoźników morskich jest zabro­ niony. nastąpił w czasie przewozu i był wynikiem winy lub niedbalstwa przewoźnika. w którym poszkodo­ wany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. granica ta jest określona jako równowartość 46 666 specjalnych jednostek obliczeniowych. W wersji tej konwencji zmienionej przez protokół londyński z 1976 r. chroniące bardziej interesy przewoźników morskich niż pasażerów. że tylko państwa wysoko rozwinięte są zainteresowane tego rodzaju zwiększeniem ochrony prawnej pasażerów statków morskich. czego nie przewiduje ani kodeks cywilny. zderzeniem. którzy nie mając takiego ubezpieczenia. to domniemywa się. wprowadzi­ ła w zakresie międzynarodowego przewozu lotniczego kwotowe ograniczenie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego za szkodę na osobie pasażera do wysokości 125 tys. Wynikało to z dominującego wpływu przewoźników morskich na ostateczne ustalenia Konwencji Ateńskiej z 1974 r. Jeśli jednak poszko­ dowany pasażer nie zawiadomi niezwłocznie przewoźnika o zaistniałym wy­ padku i nie zgłosi roszczenia odszkodowawczego w ciągu 15 dni od zejścia ze statku. uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia pasażera. To nowe ustalenie kodeksowe korzystne dla poszkodowanych może znaleźć zastosowanie w wypadku szkód osobowych doznanych przez podróżnych. franków Poincarego. że przedawnienie nie może wówczas skończyć się wcześniej niż z upływem lat trzech od dnia. a także podwyższa kwotowe granice jego odpowiedzialności i wymaga jej obowiąz­ kowego ubezpieczenia. franków złotych. a przy tym wywołuje zasadniczą rozbieżność stanowisk. uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia nastąpiły wskutek albo w związku z rozbiciem statku. odpowiedzialność przewoźnika morskiego śmierć. zmienionej protokołem londyńskim z 1976 r. bo opartą na zasadzie ryzyka. co nie jest korzystnym rozwiązaniem dla poszko­ dowanych pasażerów. ale polski kodeks morski nie zawiera w tej kwestii odmiennych postanowień. Znajduje wówczas zastosowanie przepis k. który nakazuje stosować postanowienia Konwencji Ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu z 1974 r. Odrębnie trzeba wspomnieć o zasadach odpowiedzialności przewoźnika morskiego za szkody na osobie pasażera. Przy tym ta wina lub niedbal­ stwo jest domniemana. Dowodem spełnienia tego obo­ wiązku jest polisa lub certyfikat ubezpieczeniowy stwierdzający zawarcie umo­ wy ubezpieczenia. Ratyfikacja (ego protokołu potrwa jeszcze długo. Przy tym warto pokreślić. Jeszcze bardziej korzystne jest ustalenie powołanego artykułu. 70 tys. korzystających z usług armatorów statków rybackich lub sportowych. kiedy poszkodowany dowiedział się o szkodzie i o osobie obowiązanej do jej naprawienia. Po zmianach dokonanych przez Protokół Haski z 1955 r. jeśli śmierć. z 2001 r.Prawo przewozowe z 1984 r. gdyż zagadnienia te tradycyjnie mają swoiste regulacje prawne. że pasażer ukończył podróż zdrów i cały. Przepisy tego kodeksu zobo­ wiązują przewoźników podejmujących się przewozu pasażerów statkami o pol­ skiej przynależności do posiadania ubezpieczenia odpowiedzialności za szkody na osobie pasażera do wysokości sum określonych przy zastosowaniu ustaleń Konwencji Ateńskiej. jego pracowników albo agentów. że przedawnienie rosz­ czeń osoby małoletniej o naprawienie szkód na osobie nie może skończyć się wcześniej niż z upływem lat dwóch od uzyskania przez nią pełnoletności. Przewoźników przewożących statkami o obcej przynależ­ ności wskazany obowiązek dotyczy jedynie w razie przewozu wykonywanego na obszarze RP lub między portami polskimi. Wprowadzenie tych wymagań w zakresie ubezpieczenia odpowiedzial­ ności było podyktowane troską o interesy potencjalnych poszkodowanych pasa­ żerów.. zwanych SDR. Cechą szczególną omawianej regulacji konwencyjnej jest ponadto ustano­ wienie granicy odpowiedzialności przewoźnika morskiego z tego tytułu. wybuchem lub pożarem albo wadliwością statku. Nacisk opinii publicznej domagającej się zapewnienia odpowiedniej ochrony prawnej życia i zdrowia pasażerów statków morskich spowodował przyjęcie protokołu z 2002 r. wejściem na mieliznę. Wskazane granice odpowiedzialności oznaczają daleko posuniętą ochronę interesów przewoźników lotniczych. 8 300 USD. Omówiona kwotowa granica odpowiedzialności za szkody osobowe pasaże­ rów przewożonych morzem ma swoją genezę w rozwiązaniach przyjętych przed laty dla transportu lotniczego. podejmowali się w przeszłości przewo­ zu osób w celach turystycznych lub rekreacyjnych zwłaszcza w sezonie letnim. czyli kwoty o równowartości ok. uszko­ dzenie ciała lub rozstrój zdrowia pasażerów przewożonych morzem. Co więcej. Już Konwencja Warszawska z 1929 r. co obecnie ozna­ cza kwotę o równowartości ok. do Konwencji Ateńskiej. czy wypadek. co od dawna jest poddawane krytyce. Ta .m.

że obecnie również w międzynarodowym transporcie kolejowym występuje kwotowe ograniczenie odpowiedzialności za śmierć. Przy tym szkody osobowe mogą tutaj objąć także urazy psychiczne. prze­ widują możliwość wydania fakultatywnego rozporządzenia dotyczącego szkód na osobie pasażera. będący wyciągiem z zasad odpowiedzialności stosowanych przez przewoźników lotniczych Wspólnoty. zgodnie z prawem wspólnotowym i Konwencją Montrealską. że wszystkie osoby upoważnione do odszkodowania będą mogły je otrzymać w pełnej wysokości. ale nie później niż w ciągu 15 dni od zidentyfikowania osoby fizycznej uprawnionej do odszkodowania. odsyłające do zasad określonych w umowach międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę w kwestii odpo­ wiedzialności przewoźnika lotniczego za szkody w przewozie pasażerów. USD (łącznie z opłatami i kosz­ tami sądowymi) lub 58 tys. zmienia­ jące rozporządzenie nr 2027/97/WE w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego z tytułu wypadków lotniczych. Niepowodzenie spotka­ ło także ustalenia czterech Protokołów Montrealskich z 1975 r. oraz którą wersją aktów systemu warszawskiego jest związane dane pań­ stwo. Wypłata zaliczki powinna nastąpić niezwłocznie. że szkodę spowodowało lub przyczyniło się do niej niedbalstwo albo inne niewłaściwe działanie poszkodowanego albo innej osoby dochodzącej roszczeń z tytułu szkody w razie śmieci pasażera. Nato­ miast w przypadku szkód przewyższających 100 tys. Tylko trzy z nich weszły w życie. SDR znajduje zastosowa­ nie reżim odpowiedzialności oparty na zasadzie winy. pobieraną przez przewoźnika lotniczego na rzecz takiego systemu. że przewoźnik lotniczy nic może wyłączyć ani ograniczyć swojej odpowiedzialności w tym zakresie. jaka jest trasa przewozu ustalona w umowie przewozu. czy przewoźnik lotniczy jest związany którymś z dobrowol­ nych porozumień zawartych przez przewoźników lotniczych pod auspicjami 1ATA. zmieniający Konwencję Warszawską. Dalsze zmiany w zakresie kwotowych ograniczeń odpowiedzialności prze­ woźnika lotniczego za szkody na osobie pasażera wprowadził Protokół Gwa­ temalski z 1971 r. że szkoda została spowodowana wyłącznie z winy osoby trzeciej. jeśli zostały one spowodowane przez stan zdro­ wia poszkodowanego pasażera. Ten stan rzeczy doprowadził do przyjęcia Konwencji Montrealskiej z 1999 r. USD. Trzeba podkreślić. W kwestii odpowiedzialności przewoźników lotniczych za szkody osobowe należy podkreślić. między amerykańskimi liniami lotniczymi a prze­ woźnikami z innych państw latającymi na liniach do Stanów Zjednoczonych. Przepisy prawa lotniczego z 2002 r. USD w przypadku śmierci pasażera. W tym zakresie przewoźnik lotniczy może uwolnić się od odpowiedzialności przez udowodnienie braku swojej winy albo osób za niego działających. Jego uwolnienie od tej odpowiedzialności opartej na zasadzie ryzyka może nastąpić tylko w razie udowodnienia. czy dany międzynarodowy przewóz lotniczy ma związek z terytorium USA. dopuszczający nieogra­ niczoną odpowiedzialność przewoźnika lotniczego za szkody osobowe pasaże­ ra w części przewyższającej wymienioną kwotę. W tym celu wykorzystywany jest załącznik do powołanego rozporządzenia. ok... bądź przez wykazanie. Trzeba wspomnieć. SDR. uszkodzenia ciała lub roz­ stroju zdrowia pasażera. 150 tys. ale nie wszedł on w życie głównie z powodu braku ratyfikacji przez USA. Omawiany akt prawa pochodnego UE zobowiązuje wszystkich przewoźników lotniczych sprzedających przewozy lotnicze we Wspólnocie do odpowiedniego udostępniania pasażerom informacji dotyczących odpowiedzialności z tytułu przewozu pasażerów i ich bagażu. zranienie lub wszelkie inne naruszenie fizycznego lub psychicznego zdrowia . 24 tys. Obecnie więc każdy przewoźnik lotniczy Wspólnoty powinien być ubezpieczony w wysokości zapewniającej. Taki akt* wykonawczy nie został do­ tychczas wydany. że we wszystkich państwach członkowskich UE znajduje bezpośrednie zastosowanie rozporządzenie nr 889/2002/WE z 2002 r. Konwencja ta przewiduje wprowadze­ nie reżimu obiektywnej odpowiedzialności przewoźnika lotniczego dla docho­ dzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu śmierci.342 Rozdział 10 Odpowiedzialność cywilna w turystyce i rekreacji 343 krytyka i spory sądowe na tym tle doprowadziły do podpisania Porozumienia Montrealskiego z 1966 r. mając na celu zapewnienie właściwego poziomu odszkodowań w razie wypadków lotni­ czych oraz ujednolicenie postępowań umacniających ochronę pasażerów i ich rodzin. W konsekwencji przedstawionych zmian w systemie norm międzynarodowe­ go prawa lotniczego opartego na Konwencji Warszawskiej istnieje daleko posu­ nięte zróżnicowanie granic odpowiedzialności przewoźników lotniczych za szkody na osobie pasażera. a w razie innych szkód osobowych . materią ustawową i powinny być unormowane bezpośrednio w ustawie. tj. a nie w opartym na niej rozporządzeniu. ale wprowadziła istotne zmiany w zasadach odpowiedzialności przewoźnika lotniczego za szkody osobowe pasażera. Rozporządzenie to może uznać jako obowiązujący system umożliwiający zapewnienie odszkodowań powyżej kwot należnych od prze­ woźnika lotniczego za odpowiednią dopłatą do opłaty przewozowej. Zależy ono od tego. SDR. Przewoźnicy ci są też zobowiązani do wypłaty zaliczki na poczet odszkodowania w wysokości nie niższej niż równowartość 16 tys. Dzięki temu w drodze specjalnych ustaleń umownych z pasażerami korzystają­ cymi z przewozu na tych liniach odpowiedzialność przewoźników lotniczych została wówczas podniesiona do kwoty 75 tys. Rozporządzenie to wprowadziło na terytorium Wspólnoty niektóre ustalenia Konwencji Montrealskiej. USD (jeśli opłaty i koszty sądowe były odrębnie zasądzane). jeśli nie przewyższają one kwoty 100 tys. czyli kwoty o równowartości ok. których Polska nie podpisała. proporcjonalnie do doznanych trudno­ ści.w wysokości koniecznej na pokrycie najpilniejszych wydatków. Są to zagadnienia będą­ ce tzw. która została w znacznej mierze oparta na Konwencji Warszawskiej.

co czyni odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną podróżnym tymi działaniami po prostu iluzoryczną.c. że poszkodowani niedoszli podróżni z reguły rezygnują z dochodzenia omawia­ nego roszczenia. jest bardzo utrudnione. jeśli spowoduje opóźniony przyjazd lub odwołanie kursu danego środka transportowego. to właśnie prawo przewozowe z 1984 r.USD jako kwoty jednorazowej lub renty rocznej odpowiadającą tej sumie. Dla kwestii odpowiedzialności kontraktowej przewoźnika z tytułu umowy przewozu osób w zakresie podstawowych rodzajów transportu znaczenie ma prawo przewozowe z 1984 r. Realne jest tylko dochodzenie tego rodzaju roszczenia przez organizatora przewozu grupowego. o czynach nie­ dozwolonych nie wchodzi tutaj w rachubę. USD. gdyż żaden inny przepis tytułu VI księgi trzeciej kx. SDR. gdyż poszkodowany podróżny nie ma wglądu w skomplikowaną z reguły działalność jednostek organizacyjnych poszczególnych przewoźników. Zatrzymanie pijanego kierowcy autobusu.. uzależniają przysługiwanie tego rodzaju roszczenia od powstania szkody z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa przewoźnika. SDR. W przewozach pasażerów morzeni brak jest szczególnych regulacji praw­ nych dotyczących odpowiedzialności przewoźnika za punktualność przewozu. wyznacza zakres rosz­ czeń kontraktowych.8. Poza odrębnie unormowanym przewozem mor­ skim i lotniczym oraz pozbawionym szczególnej regulacji ustawowej przewo­ zem konnym. że opóźniony przyjazd lub odwołanie środka trans­ portowego były zawinione przez przewoźnika. Nawet dochodzenie omawianego roszczenia odszkodowawczego przez organizatora przewozu grupowego nie stwarza wielkich szans na wygranie sprawy. W konsekwencji znajdują wtedy zastosowanie ogólne zasady odpowiedzialno- 10. Tylko nieco większe znaczenie praktyczne mają roszczenia odszkodowawcze wynikające z opóźnionego przyjazdu lub odwołania regularnie kursującego środka transportowego.344 Rozdział 10 Odpowiedzialność cywilna w turystyce i rekreacji 345 podróżnych. Ma to pewne znaczenie w turystyce w związku ze sporym zainteresowaniem prze­ wozami rckreacyjno-poznawczymi dorożkami lub wozami konnymi. W innych zaś przypadkach udowodnienie. 415 k. Jest to odpowie­ dzialność na zasadzie ryzyka. czy kapitana statku żeglugi śródlądowej. Tego rodzaju sytuacje naruszenia rozkładu jazdy nie zdarzają się często i występują głównie w międzymiastowej komuni­ kacji autobusowej oraz komunikacji miejskiej. zmienionej Protokołem z 1999 r. Trudności dowodowe powodują. Jednocześnie jednak CIV ustalił pier­ wotnie górną granicę omawianego odszkodowania w wysokości 70 tys. Omawiana regulacja prawa przewozowego dotyczy z natury rzeczy tylko komunikacji regularnej. powstałego podczas przebywania podróżne' go w wagonie albo przy wsiadaniu lub wysiadaniu z wagonu. ma­ szynisty pociągu. przewozów pasażerskich to od lat bardzo poważny problem społeczny w Polsce. Środki transportowe typu zaprzęgo­ wego nie są z natury rzeczy mechanicznymi środkami komunikacji poruszanymi za pomocą sił przyrody. podniósł tę granicę do 175 tys. Natomiast żadnych ograniczeń wysokości odszkodowania nie ma w przy­ padku szkód osobowych pasażerów przewożonych transportem konnym. a także zadośćuczynienie za utratę zdolności do pracy oraz straty spowodowane potrze­ bami zwiększonymi w wyniku wypadku. 435 k. zwany skrótem CIV. Przepisy prawa przewozowego z 1984 r. 105 tys. Prawo krajowe może określać wysokość należnego w takiej sytuacji odszkodowania. co oznaczało kwotę o równowartości ok.c. samochodowego oraz działającego w komunikacji miejskiej lub żegludze śródlądowej. który powoduje negatywne skutki w wielu dziedzinach życia. Wskazane przepisy ustalają odpowiedzialność przewoźnika kolejowego za szkody powstałe w razie śmierci. Załącznik ten. ale jego granica nie może być niższa niż ustalenie konwencyjne. spowodowane w wyniku wypadku związanego z ruchem kolejowym. chociaż nieterminowość . czyli prowadzonej według rozkładu jazdy podanego do wiadomości publicznej. 262 tys. W razie zaś zranienia podróżnego oraz wszelkiego innego naruszenia stanu jego zdrowia przepisy CIV są podstawą domagania się odszkodowania obejmującego koszty leczenia i przewozu oraz inne niezbędne koszty. Jednym z takich roszczeń kontraktowych jest roszczenie odszkodowawcze z tytułu przedwczesnego odjazdu środka transportowego. jest takim ewidentnym. Reguluje to załącznik A do konwencji o międzynarodowym prze­ wozie kolejami (COTIF) z 1980 r. jako najbardziej ogólna podstawa odpowiedzialności deliktowej. czyli kwoty ok. Pomijają one zagadnienia odpo­ wiedzialności za opóźnienie w przewozie podróżnego. zranienia lub in­ nego naruszenia stanu zdrowia podróżnego. W razie śmierci podróżnego CIV przewiduje przysługiwanie odszko^ dowania obejmującego koszty przewozu zwłok i pogrzebu oraz inne niezbędne wydatki. ale na szczęście rzadko zdarzającym się przykładem sytu­ acji. Wykazanie tej przesłanki odpowie­ dzialności przewoźnika jest bardzo trudne. ani Konwencja Ateńska. Jednak protokół z 1999 r. zawiera przepisy ujednolicone o umowie międzynaro­ dowego przewozu osób kolejami. z jakimi poszkodowany podróżny może wystąpić do przewoźnika kolejowego. od której zwalniają okoliczności ujęte w sposób zbliżony do wyżej omówionych przyczyn egzoneracyjnych ustalonych w art. Odpowiedzialność przewoźnika za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przewozu osób Mająca jedynie posiłkowe znaczenie regulacja umowy przewozu w kodeksie cywilnym zawiera tylko dwa artykuły dotyczące odpowiedzialności kontrakto­ wej przewoźnika w zakresie przewozu osób. czy saniami zwłaszcza w miejscowościach turystycznych i uzdrowiskowych. w której jest realne dochodzenie analizowanego roszczenia. Tego zagadnienia nie reguluje ani kodeks morski. Znajduje wtedy zastosowanie art.

w której pasażer z potwierdzo­ ną rezerwacją stawiający się na czas do odprawy nie zostaje zabrany na po­ kład samolotu z powodu braku miejsc w wyniku tzw. W znacznym stopniu inaczej zagadnienia te są unormowane w Konwencji Montrealskiej. Dalsze roszczenia odszkodowawcze z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przewozu osób mogą wiązać się z rzeczami zabieranymi ze sobą przez podróżnych do środków transportowych. opóźnienie samolotu jest powodem niezdążenia artysty na koncert i w konsekwencji prowadzi do utraty umówionej gaży za występ. To bardziej ela­ styczne i realistyczne ustalenie niż w Konwencji Warszawskiej jest zdecydowa­ nie korzystniejsze dla przewoźników lotniczych. że w celu uniknięcia szkody podjął wszelkie środki. • rzeczy przewożone przez podróżnego na sobie (zwłaszcza ubranie. plecaki itp. czy turystyczne). • 400 euro dla wszystkich lotów wewnątrzwspólnotowych dłuższych niż 1500 km oraz wszystkich innych lotów o długości od 1500 km do 3500 km. Powołane rozporządzenie zobowiązuje przewoźników lotniczych w przypad­ ku odmowy przyjęcia pasażerów na pokład wbrew ich woli do niezwłoczne­ go wypłacenia im odszkodowania oraz udzielenia odpowiedniej pomocy. W ich też interesie leży prze­ widziane w Konwencji Montrealskiej ograniczenie odpowiedzialności za szkody spowodowane wskutek opóźnienia w przewozie pasażerów do kwoty 4150 SDR w stosunku do każdego pasażera. aby przewoźnik morski na żądanie pasażera zwró­ cił odpowiednią część opłaty za przewóz albo na swój koszt przewiózł pasaże­ ra do portu przeznaczenia pierwszym stosownym statkiem lub innym środkiem transportu. Ze specyficz­ nych cech żeglugi morskiej wynika też regulacja zobowiązująca w razie nie­ możności kontynuowania rejsu lub osiągnięcia miejsca przeznaczenia z po­ wodu przeszkód lokalnych. ustalające zasadę domnie­ mania winy w zakresie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego za szkodę wynikłą z opóźnienia w przewozie powietrznym. Omawiana konwencja nie reguluje sytuacji. Przewoźnik lotniczy może zwolnić się od tej odpowiedzialności. kijki narciarskie. gdy statek pasażerski nie wyruszył w drogę najpóźniej w ciągu 3 dni. ale zawsze to na poszkodowanym pasażerze ciąży udowodnienie. torby. • 600 euro dla wszystkich lotów na trasach powyżej 3500 km poza UE. rzeczy osobiste. Zasadą jest przy . • małe zwierzęta domowe zabrane przez podróżnego. Natomiast w przewozach lotniczych kwestii opóźnienia w przewozie pasaże­ rów dotyczą przepisy Konwencji Warszawskiej. Można to traktować jako szczególny rodzaj opóźnienia w przewozie pasażerów lub jako niewywiązanie się przewoźnika z umowy i w konsekwencji występuje wtedy zbieg norm.c. ale wyjątkowo również o wyrównanie utraconych korzy­ ści. dwa faksy lub c-maile. gdy np. proteza). jakich można było rozsądnie oczekiwać. W ramach tej pomocy mieści się też przyznane pasażerowi prawo wyboru między zwrotem pełnego kosztu biletu. czyli rzeczy powierzane przewoźnikowi do przewozu w związku z przewozem pasażerskim na podstawie odrębnej umowy przewozu. overbookingu. aparat słuchowy. która umożliwia przewoźnikowi lotniczemu uniknięcie omawia­ nej odpowiedzialności. Pasażerom przysługują też odpowiednie formy pomocy w razie znacznego opóźnienia lotu w stosunku do planowanego startu. umożliwiające pasażerowi odstąpienie od umowy przewozu morzem w sytuacji. omówionym już częściowo w punkcie 4 rozdziału 9 podręcznika. czyli ok. Stwarza to możliwość umownego wyłączenia tej odpowiedzialności przez zamieszczenie odpowied­ niej klauzuli na bilecie lub w ogólnych warunkach przewozu ustalonych przez danego przewoźnika morskiego. a inny statek w ciągu 7 dni od zapowiedzianego terminu rozpoczęcia podróży. W sprawach przewozu bagażu k. Nie dotyczy to winy umyślnej przewoźnika morskiego. lotem powrotnym do pierwszego miejsca odlotu albo zmianą planu podróży do miejsca docelowego. zakwaterowanie w hotelu i transport między lotniskiem a hotelem lub innym miejscem zakwaterowania oraz dwie rozmowy telefoniczne. jeśli ich przewóz nie jest zakazany. zwany też bagażem ręcznym. • rzeczy przewożone przez podróżnego ze sobą (jak parasol. opakowania rzeczy zabieranych ze sobą w po­ dróż. Bagaż podręczny powinien być w istocie rozumiany szeroko. oraz przesyłki bagażowe. że określone opóźnienie doprowadziło do szkody i było bezpośrednim jej powo­ dem. umożliwiający pasażerowi domaganie się odszkodowania z dwóch różnych tytułów. laska. jeżeli udowodni. o ile dana kategoria przed­ miotów jest dopuszczona do określonego rodzaju przewozu. Z omawianym zagadnieniem wiążą sic ustalenia k. Przepisy te były różnie inter­ pretowane. okulary. W praktyce zdarzają się roszczenia z tego tytułu nie tylko o zwrot rzeczy­ wistych wydatków.. Pomoc ta obejmuje bezpłatne posiłki i napoje. Generalnie rzeczy te dzielą się na bagaż podręczny. jeśli wykaże podjęcie wszelkich niezbędnych środków dla uniknięcia szkody. 6225 USD. peruka. Problematyka ta jest objęta rozporządzeniem nr 261/2004/WE ustanawiającym wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przy­ padku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów.m. Natomiast prawo do odszko­ dowania zależy w omawianej sytuacji od długości lotu i obejmuje odszkodowa­ nie w wysokości: • 250 euro dla wszystkich lotów o długości do 1500 km. dwa dalekopisy. obejmując: • walizki. kule do chodzenia. Odszkodowania te mogą być zmniejszone o 50% w razie zaoferowania przez przewoźnika lotniczego pasażerom zmiany planu podróży do miejsca do­ celowego na alternatywny lot. odróżnia bagaż przewożony przez po­ dróżnego ze sobą od bagażu powierzonego prz