P. 1
Zadania Porgramowanie dla klasy III TI (PSIO)

Zadania Porgramowanie dla klasy III TI (PSIO)

|Views: 14|Likes:
Wydawca: Wiktor
Zadania Porgramowanie dla klasy III TI (Psio)
Zadania Porgramowanie dla klasy III TI (Psio)

More info:

Categories:Types
Published by: Wiktor on Oct 25, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2014

pdf

text

original

Uwaga!!! Obydwa zadania należy wykonać używając techniki obiektowej (Klasy).

Każda klasa musi zawierać co najmniej: - 4 właściwości, 4 konstruktory (zwykły domyślny, kopiujący, destruktor przeładowanie operatorów <<,>>,+,=. Zadania bez użycie i zastosowania klas nie będą oceniane!!!!!
1 Napisz program pozwalający na eksperymentowanie z funkcją chr. Wczytywane mają być wartości całkowite z przedziału <0; 255>, wyświetlany ma być znak odpowiadający temu kodowi. Podanie liczby spoza podanego zakresu kończy wykonywanie programu. Przy stałej stopie procentowej (r) wczytaj wartość kapitału początkowego (Ko) i planowaną liczbę lat przetrzymywania wkładu (t) , a następnie oblicz wartość kapitału po t latach (Kt) korzystając ze wzoru Kt=Ko•(1+r)t. Wczytaj nazwisko studenta i liczbę punktów uzyskanych przez niego w czasie trzech kolokwiów. Program ma drukować nazwisko i sumaryczną liczbę punktów. Czynności te, dla kolejnych studentów, mają być powtarzane tak długo, aż zaprzestaniemy wpisywać nazwiska i zamiast wczytać nazwisko wciśniemy klawisz Enter. Kwadrat magiczny jest to macierz kwadratowa o wymiarach n x n zawierająca liczby całkowite takie, że suma elementów wszystkich wierszy, kolumn i przekątnych diagonalnych jest równa. Napisz program, który wczytuje rozmiar kwadratu a następnie wypełnia go wartościami liczbowymi w taki sposób, by tworzyły one kwadrat magiczny. Wydrukuj ten kwadrat. Załóż, że wymiar macierzy nie przekracza 10 Napisz program służący do ustalania aktualnej wartości stanu pewnego konta. Na początku działania programu jest wczytywane saldo początkowe konta, po czym są wczytywane wartości kolejnych wpłat i wypłat z tego konta. Kwoty wpłat poprzedzane są literą d, kwoty wypłat literą k. Koniec wprowadzania sygnalizuje się wprowadzając literę x. Uwzględnij możliwość omyłkowego wprowadzenia błędnego kodu operacji. Napisz funkcję obliczającą wartość wyrażenia (stringu) podanego jako argument wywołania funkcji. float operacja(char* lancuch) ; function operacja (var lancuch:string[]):real np. wywołanie operacja(„8*2*4/2+3”) zwraca wartość 35. Zwróć uwagę na kolejność wykonywania działań. Wykorzystując wzór na procent składany, napisz program drukujący stan konta bankowego po upływie każdego z kolejnych 30 miesięcy, przy założeniu, że stan początkowy konta wynosi 1mln zł, a oprocentowanie wynosi 36% rocznie. Zadanie rozwiąż w 3 wariantach: a) Kapitalizacja odsetek następuje miesięcznie, b) Kapitalizacja odsetek następuje kwartalnie, c) Kapitalizacja odsetek następuje rocznie. Napisz program obsługi bazy danych . Program powinien umożliwiać odczyt danych, zapis danych, przeszukiwanie danych. Bazę zapisuj na dysku. Przedstaw w postaci tablicy (stablicuj) dowolną funkcję, np. f(x) = x+x+sin(x)-5 w przedziale <-3,5> z krokiem 0.1. Napisz program znajdowania największego wspólnego dzielnika dwóch liczb: m. oraz n stosując algorytm Euklidesa

2

3

4

5

*. czy orzeł występował (w przybliżeniu) tyle samo razy co reszka. 2147483647>).8..8.34.-. W – 2). Napisz program tworzący tabelę ligi piłkarskiej (dla 8 drużyn. który następnie wczytuje numer poszukiwanego produktu.. Zmienna całkowita typu longint (long) zajmuje 4 bajty (zawiera się w przedziale od <-2147483648. Kolejne wyrazy ciągu Fibonacciego: 1. Napisz program. który pobiera liczbę naturalną i określa. czy wymyślony przez ciebie generator liczb pseudolosowych tworzy poprawne pod względem rozkładu częstości liczby. Napisz program obliczający i drukujący 30 początkowych wyrazów tego ciągu. radar. 10 – 10.. 9 Napisz program wczytujący słowo i stwierdzający.55. Kolejne wyrazy ciągu Fibonacciego: 1.3.3. Wykonuj symulację kilku tysięcy rzutów kostką do gry. K – 4..13. które nie występują w pierwszym zdaniu. 14 Wykonaj symulację kilku tysięcy rzutów monetą. to wyświetla jego cenę Napisz program do gry w oczko (talia kart od asa do 9.21.34.2. sprawdza. np.6 7 Napisz program wczytujący liczbę naturalną i drukujący wszystkie mniejsze od niej liczby pierwsze. oko. Sprawdź. składający się z wczytanego znaku.1. czy słowo to jest palindromem (czyli czytane wstecz daje to samo słowo. Program powinien drukować pozycję na której dane pliki się różnią. liczby określające wartość i szerokość i drukujący prostokąt o zadanej wysokości (<= 25 znaków) i szerokość (<= 80 znaków). Do dwóch wektorów wczytaj: do jednego wektora – nieuporządkowane nazwy produktów. oraz wartość pozycji w obydwu plikach. do drugiego – ich ceny. podziel na kolejki spotkań) 12 Liczba pierwsza to taka. Napisz funkcję (klasę) pozwalającą na zapis i podstawowe operacje (+. Napisz program zamieniający wczytywaną liczbę całkowitą dodatnią w odpowiadającą jej liczbę dwójkową.13.55. 13 Napisz program wczytujący dowolny znak. 10 Napisz program wczytujący do wektora liczby. która jest podzielna bez reszty tylko przez 1 i przez siebie samą. czy jest to liczba pierwsza. . kolory nieistotne. Napisz program.5. każde z nich jest zakończone kropką. Porównaj go ze standardowym generatorem liczb losowych random(x). Sprawdź. a jeśli tak.21. Napisz program obliczający dowolny element ciągu.5. są tworzone jako suma dwóch wyrazów poprzednich. są tworzone jako suma dwóch wyrazów poprzednich.Wyniki gromadź w 6-elementowym wektorze. punkty: A – 11. czy dane o nim znajdują się w wektorze. Wczytaj 10 liczb i znajdź oraz wydrukuj największą z nich. D – 3. 8 11 Wczytywane są dwa zadania.1. a drukujący powtarzające się wartości tylko jeden raz.2. Napisz program umożliwiający porównanie dwóch plików binarnych./) na liczbach całkowitych zapisanych na 6 lub 8 bajtach (przedział wartości odpowiednio się zwiększa). madam). Program powinien drukować wszystkie litery znajdujące się w drugim zdaniu. Do przechowywania kolejnych liter użyj wektora elementów typu char. 9 – 9...

1 pkt. 17 Wypełnij wektor losowymi wartościami z zakresu od 1 do 100. Pas 13 – 16 pkt. Napisz program. D . że każde dwa kolejne elementy są porównywane ze sobą. który stwierdzi. Napisz program przeszukujący plik w poszukiwaniu ciągu znaków.3. Renons . Napisz program losujący z tali 13 kart do brydża i podpowiadający. liczbę punktów i proponowane otwarcie licytacji. 4. 7 lub 11 -wygrywa. Napisz program wczytujący 2 liczby stanowiące liczbę wyrzuconych oczek i drukujący odpowiedni komunikat (wygrałeś. mnożenie. przegrałeś.2 pkt.4 pkt. Punktacja za poszczególne karty jest następująca: A . 15 Napisz program wczytujący 3 różne liczby i wyświetlający je w kolejności od najmniejszej do największej Dla brydżysty. Program powinien generować dwie liczby losowe z podanego zakresu. Polega ona na tym. zgodnie z zasadą: < 13 pkt. Program powinien zadawać 10 pytań i po zakończeniu serii wystawić odpowiednią ocenę. które chcemy poćwiczyć (dodawanie.12 -grający przegrywa.1 pkt. Jeżeli ich kolejność jest niewłaściwa. dzielenie) oraz wybór zakresu liczb. odejmowanie.3 pkt. 1 kolor (podać jaki) 17 – 19 pkt. Program powinien umożliwić wybór operacji. czy posiadacz tych kart pasuje czy otwiera licytację.9. czyli sekwencyjne). 1 bez atu > 19 pkt. W razie błędnego wyniku można jeden raz powtórzyć próbę. powinien wyświetlać je i czekać na odpowiedź. wg przyjętej konwencji 16 Gracz rzuca 2 kośćmi. W . 18 Zadanie sortowania wektora rozwiąż metodą sortowania bąbelkowego.6. służący do nauki działań arytmetycznych. zamieniane są miejscami . to na jakiej pozycji (poszukiwanie liniowe. czy w wektorze znajduje się element o wczytanej dowolnej wartości. Jeśli suma oczek wynosi odpowiednio 2.10 rzuca jeszcze raz.Napisz program wczytujący 3 liczby i wyświetlający największą z nich. Program ma wskazywać wszystkie miejsca wystąpienia danego łańcucha w pliku. K . rzucasz jeszcze raz). np. Napisz program dydaktyczny.5. Program powinien drukować wylosowane karty. Danymi wejściowymi będą ciąg znaków i nazwa pliku oraz ścieżka dostępu do niego. a jeśli tak.8. Po uzyskaniu odpowiedzi jest sprawdzana jej prawidłowość i wyświetlony odpowiedni komunikat.

obszar zmienności.. słów i zdań z których się składa Napisz program wczytywania z klawiatury serii liczb. Narysuj wykres słupkowy. zgodnie z następującą zasadą: litera wyjściowa: ABCDEFGH . Wykorzystując matematyczne algorytmy znajdowania wszystkich najmniejszych podzielników napisz program który wczyta dwie liczby m. a) Napisz program wczytujący jawny tekst. dominantę. c) Napisz program próbujący złamać kod. szyfrujący go i wyświetlający w postaci zaszyfrowanej. wariancję i odchylenie standardowe 21 Jedną z popularnych technik stosowanych przez kryptografów do załamania kodów nieprzyjaciela jest badanie częstości pojawiania się poszczególnych liter w przechwyconym tekście.Jedna z najstarszych metod szyfrowania komunikatów (zwana kodem Cezara) polega na tym. o którym wiadomo. Napisz program znajdowania najmniejszego wspólnego mianownika dwóch liczb: m. deszyfrujący go i wyświetlający tekst jawny. który pobiera 2 uporządkowane sekwencje liczb i tworzy z nich pojedynczą sekwencję liczb uporządkowanych. przesunięte w stosunku do oryginalnych o stałą liczbę pozycji. 19 Przesortuj wektor stosując metodę wyboru – wyszukaj najmniejszy element i wstaw go do pierwszego elementu wektora itd. będących wynikami pewnych pomiarów.. Stała może być dowolna. ale w którym nie znamy stałej przesunięcia. b) Napisz program wczytujący tekst zaszyfrowany. drukujący kolejne słowa zdania w kolejności odwrotnej. STUVWXYZ litera zaszyfrowana: FGHIJKLM . geometryczną. że kolejne litery alfabetu są zastępowane przez inne litery. Uwaga !!! patrz wszelakie poradniki matematyczne 23 Napisz program. XYZABCDE Podany przykład realizuje przesunięcie a stałą równą 5.. Np. Koniec wczytywania sygnalizujemy programowi przez dowolną charakterystyczną liczbę na pewno nie będącą w serii podawanych liczb. znajdujący najmniejszą z tych liczb i jej położenie w wektorze (wypełnienie wektora wartościami liczbowymi uzyskaj używając generatora liczb losowych). który zlicza liczbę wystąpień poszczególnych liter w tekście wprowadzanym z klawiatury. Wtedy na wyjściu powinien ukazać się napis : mądry bardzo jesteś. eliminując z nich liczby powtarzające się. który czyta znak po znaku pewien tekst i zlicz liczbę znaków. i n oraz określi czy m. Napisz program wypełniania wektora wartościami liczbowymi. że jest kodem Cezara.. oraz n stosując 20 Napisz program. Program ma obliczać podstawowe miary statystyki opisowej: średnią arytmetyczną. jest podzielne przez n (n<=13). 22 Napisz program wczytywania z klawiatury zdania nie zawierającego innych znaków interpunkcyjnych niż kropka kończąca zdanie. . Jesteś bardzo mądry. Napisz program. medianę.

Program winien również drukować nazwy plików. . c) codziennie. Analiza ta najczęściej jest przedstawiana graficznie w formie wykresu słupkowego (histogramu). pobierając sekwencje z dwóch plików podawanych jako parametry programu w linii poleceń systemu DOS.(zapisana w kodzie dziesiętnym). . że odsetki są dopisywane: a) co kwartał..<0. klasyfikowanego zgodnie ze szkolną punktacją: 1–b.. Wiele badań przeprowadzonych w naukach społecznych wymaga gromadzenia wielkich ilości danych. czy też do banku. że 1<m. a w przypadku braku któregoś pliku generować komunikat o błędzie. 24 Z klawiatury są wczytywane oceny pewnego produktu. 6-celująco. Jest to analiza częstotliwości.+502... Napisz program. Napisz program zmieniający tą liczbę na kod dwójkowy. będących rezultatem jakiegoś badania..6]. Taka.który pobiera 2 uporządkowane sekwencje liczb i tworzy z nich pojedynczą sekwencją liczb uporządkowanych. który zapewnia odsetki 44%.że odsetki wynoszą 50% i są dopisywane po upływie roku. w której będą zliczane poszczególne odpowiedzi Dana jest liczba m. źle. Napisz program . określenie liczby interesujących klas (maksymalnie 20). Jedna z metod opracowania tych danych polega na grupowaniu danych w klasach (przedziałach) i analizie liczności poszczególnych klas. obrazujący częstość pojawiania się liczb w poszczególnych klasach. b) co miesiąc. Porównaj wyniki.Napisz program. Napisz program umożliwiający wczytanie do tysiąca danych typu rzeczywistego. Wskazówki: użyj tablicy o wymiarach [1. wykonujący zadanie 1. 25 Napisz program wykonujący kapitalizację odsetek przy założeniu. lecz kapitalizowane kwartalnie. który reklamuje się . Czy korzystnie jest wpłacić pieniądze na rok do banku. 26 Napisz program obliczający sumę kwadratów pierwszych 50 liczb naturalnych: 12+22+32+. Efektem działania programu ma być wykres słupkowy (słupki mogą być narysowane poziomo za pomocą *).. który obliczy i wydrukuje liczbę każdej z odpowiedzi.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->