P. 1
Zadania Porgramowanie dla klasy III TI (PSIO)

Zadania Porgramowanie dla klasy III TI (PSIO)

|Views: 14|Likes:
Wydawca: Wiktor
Zadania Porgramowanie dla klasy III TI (Psio)
Zadania Porgramowanie dla klasy III TI (Psio)

More info:

Categories:Types
Published by: Wiktor on Oct 25, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/19/2014

pdf

text

original

Uwaga!!! Obydwa zadania należy wykonać używając techniki obiektowej (Klasy).

Każda klasa musi zawierać co najmniej: - 4 właściwości, 4 konstruktory (zwykły domyślny, kopiujący, destruktor przeładowanie operatorów <<,>>,+,=. Zadania bez użycie i zastosowania klas nie będą oceniane!!!!!
1 Napisz program pozwalający na eksperymentowanie z funkcją chr. Wczytywane mają być wartości całkowite z przedziału <0; 255>, wyświetlany ma być znak odpowiadający temu kodowi. Podanie liczby spoza podanego zakresu kończy wykonywanie programu. Przy stałej stopie procentowej (r) wczytaj wartość kapitału początkowego (Ko) i planowaną liczbę lat przetrzymywania wkładu (t) , a następnie oblicz wartość kapitału po t latach (Kt) korzystając ze wzoru Kt=Ko•(1+r)t. Wczytaj nazwisko studenta i liczbę punktów uzyskanych przez niego w czasie trzech kolokwiów. Program ma drukować nazwisko i sumaryczną liczbę punktów. Czynności te, dla kolejnych studentów, mają być powtarzane tak długo, aż zaprzestaniemy wpisywać nazwiska i zamiast wczytać nazwisko wciśniemy klawisz Enter. Kwadrat magiczny jest to macierz kwadratowa o wymiarach n x n zawierająca liczby całkowite takie, że suma elementów wszystkich wierszy, kolumn i przekątnych diagonalnych jest równa. Napisz program, który wczytuje rozmiar kwadratu a następnie wypełnia go wartościami liczbowymi w taki sposób, by tworzyły one kwadrat magiczny. Wydrukuj ten kwadrat. Załóż, że wymiar macierzy nie przekracza 10 Napisz program służący do ustalania aktualnej wartości stanu pewnego konta. Na początku działania programu jest wczytywane saldo początkowe konta, po czym są wczytywane wartości kolejnych wpłat i wypłat z tego konta. Kwoty wpłat poprzedzane są literą d, kwoty wypłat literą k. Koniec wprowadzania sygnalizuje się wprowadzając literę x. Uwzględnij możliwość omyłkowego wprowadzenia błędnego kodu operacji. Napisz funkcję obliczającą wartość wyrażenia (stringu) podanego jako argument wywołania funkcji. float operacja(char* lancuch) ; function operacja (var lancuch:string[]):real np. wywołanie operacja(„8*2*4/2+3”) zwraca wartość 35. Zwróć uwagę na kolejność wykonywania działań. Wykorzystując wzór na procent składany, napisz program drukujący stan konta bankowego po upływie każdego z kolejnych 30 miesięcy, przy założeniu, że stan początkowy konta wynosi 1mln zł, a oprocentowanie wynosi 36% rocznie. Zadanie rozwiąż w 3 wariantach: a) Kapitalizacja odsetek następuje miesięcznie, b) Kapitalizacja odsetek następuje kwartalnie, c) Kapitalizacja odsetek następuje rocznie. Napisz program obsługi bazy danych . Program powinien umożliwiać odczyt danych, zapis danych, przeszukiwanie danych. Bazę zapisuj na dysku. Przedstaw w postaci tablicy (stablicuj) dowolną funkcję, np. f(x) = x+x+sin(x)-5 w przedziale <-3,5> z krokiem 0.1. Napisz program znajdowania największego wspólnego dzielnika dwóch liczb: m. oraz n stosując algorytm Euklidesa

2

3

4

5

. W – 2). 10 Napisz program wczytujący do wektora liczby.34. 14 Wykonaj symulację kilku tysięcy rzutów monetą. .3.1. który pobiera liczbę naturalną i określa. Napisz program zamieniający wczytywaną liczbę całkowitą dodatnią w odpowiadającą jej liczbę dwójkową.5. Napisz program obliczający i drukujący 30 początkowych wyrazów tego ciągu. Napisz program. Wczytaj 10 liczb i znajdź oraz wydrukuj największą z nich.3.Wyniki gromadź w 6-elementowym wektorze. sprawdza. są tworzone jako suma dwóch wyrazów poprzednich.2. Napisz program tworzący tabelę ligi piłkarskiej (dla 8 drużyn. podziel na kolejki spotkań) 12 Liczba pierwsza to taka.2. czy słowo to jest palindromem (czyli czytane wstecz daje to samo słowo. Sprawdź. madam). D – 3. Porównaj go ze standardowym generatorem liczb losowych random(x). która jest podzielna bez reszty tylko przez 1 i przez siebie samą. Do przechowywania kolejnych liter użyj wektora elementów typu char.5. do drugiego – ich ceny. liczby określające wartość i szerokość i drukujący prostokąt o zadanej wysokości (<= 25 znaków) i szerokość (<= 80 znaków). Kolejne wyrazy ciągu Fibonacciego: 1. Zmienna całkowita typu longint (long) zajmuje 4 bajty (zawiera się w przedziale od <-2147483648.. są tworzone jako suma dwóch wyrazów poprzednich. 8 11 Wczytywane są dwa zadania..-.34. to wyświetla jego cenę Napisz program do gry w oczko (talia kart od asa do 9. a jeśli tak. Kolejne wyrazy ciągu Fibonacciego: 1. 2147483647>). 9 Napisz program wczytujący słowo i stwierdzający. każde z nich jest zakończone kropką. punkty: A – 11. czy jest to liczba pierwsza.55. czy orzeł występował (w przybliżeniu) tyle samo razy co reszka.21.*. który następnie wczytuje numer poszukiwanego produktu.13. radar.8.6 7 Napisz program wczytujący liczbę naturalną i drukujący wszystkie mniejsze od niej liczby pierwsze. Napisz program umożliwiający porównanie dwóch plików binarnych. Program powinien drukować pozycję na której dane pliki się różnią. 13 Napisz program wczytujący dowolny znak. np. Do dwóch wektorów wczytaj: do jednego wektora – nieuporządkowane nazwy produktów. Napisz program.55./) na liczbach całkowitych zapisanych na 6 lub 8 bajtach (przedział wartości odpowiednio się zwiększa). Napisz program obliczający dowolny element ciągu.21. a drukujący powtarzające się wartości tylko jeden raz. Program powinien drukować wszystkie litery znajdujące się w drugim zdaniu.13. czy dane o nim znajdują się w wektorze. K – 4.8. oko. kolory nieistotne. które nie występują w pierwszym zdaniu. 10 – 10... czy wymyślony przez ciebie generator liczb pseudolosowych tworzy poprawne pod względem rozkładu częstości liczby. Wykonuj symulację kilku tysięcy rzutów kostką do gry. Napisz funkcję (klasę) pozwalającą na zapis i podstawowe operacje (+.1.. składający się z wczytanego znaku. oraz wartość pozycji w obydwu plikach. Sprawdź. 9 – 9.

Po uzyskaniu odpowiedzi jest sprawdzana jej prawidłowość i wyświetlony odpowiedni komunikat. odejmowanie. Napisz program wczytujący 2 liczby stanowiące liczbę wyrzuconych oczek i drukujący odpowiedni komunikat (wygrałeś. wg przyjętej konwencji 16 Gracz rzuca 2 kośćmi. mnożenie. Napisz program przeszukujący plik w poszukiwaniu ciągu znaków.Napisz program wczytujący 3 liczby i wyświetlający największą z nich. W . Polega ona na tym. Napisz program dydaktyczny. Program powinien generować dwie liczby losowe z podanego zakresu. Program powinien umożliwić wybór operacji.1 pkt. czy posiadacz tych kart pasuje czy otwiera licytację. zgodnie z zasadą: < 13 pkt. 1 kolor (podać jaki) 17 – 19 pkt. K . np. Program ma wskazywać wszystkie miejsca wystąpienia danego łańcucha w pliku. 15 Napisz program wczytujący 3 różne liczby i wyświetlający je w kolejności od najmniejszej do największej Dla brydżysty. Napisz program.5. D . które chcemy poćwiczyć (dodawanie.1 pkt. dzielenie) oraz wybór zakresu liczb. 17 Wypełnij wektor losowymi wartościami z zakresu od 1 do 100. Pas 13 – 16 pkt.6. a jeśli tak. czyli sekwencyjne). Danymi wejściowymi będą ciąg znaków i nazwa pliku oraz ścieżka dostępu do niego.12 -grający przegrywa. Jeżeli ich kolejność jest niewłaściwa. przegrałeś. powinien wyświetlać je i czekać na odpowiedź.3. 1 bez atu > 19 pkt. 7 lub 11 -wygrywa. Renons . 18 Zadanie sortowania wektora rozwiąż metodą sortowania bąbelkowego.9. który stwierdzi.10 rzuca jeszcze raz. liczbę punktów i proponowane otwarcie licytacji. Jeśli suma oczek wynosi odpowiednio 2. zamieniane są miejscami . czy w wektorze znajduje się element o wczytanej dowolnej wartości.4 pkt. 4.2 pkt. służący do nauki działań arytmetycznych. W razie błędnego wyniku można jeden raz powtórzyć próbę. rzucasz jeszcze raz).3 pkt. Program powinien zadawać 10 pytań i po zakończeniu serii wystawić odpowiednią ocenę. Napisz program losujący z tali 13 kart do brydża i podpowiadający. Program powinien drukować wylosowane karty. to na jakiej pozycji (poszukiwanie liniowe. Punktacja za poszczególne karty jest następująca: A . że każde dwa kolejne elementy są porównywane ze sobą.8.

Program ma obliczać podstawowe miary statystyki opisowej: średnią arytmetyczną. obszar zmienności. deszyfrujący go i wyświetlający tekst jawny. Wtedy na wyjściu powinien ukazać się napis : mądry bardzo jesteś. o którym wiadomo. Napisz program znajdowania najmniejszego wspólnego mianownika dwóch liczb: m. b) Napisz program wczytujący tekst zaszyfrowany. Koniec wczytywania sygnalizujemy programowi przez dowolną charakterystyczną liczbę na pewno nie będącą w serii podawanych liczb. Wykorzystując matematyczne algorytmy znajdowania wszystkich najmniejszych podzielników napisz program który wczyta dwie liczby m. 22 Napisz program wczytywania z klawiatury zdania nie zawierającego innych znaków interpunkcyjnych niż kropka kończąca zdanie. Uwaga !!! patrz wszelakie poradniki matematyczne 23 Napisz program. dominantę. 19 Przesortuj wektor stosując metodę wyboru – wyszukaj najmniejszy element i wstaw go do pierwszego elementu wektora itd. Np. Napisz program wypełniania wektora wartościami liczbowymi. który pobiera 2 uporządkowane sekwencje liczb i tworzy z nich pojedynczą sekwencję liczb uporządkowanych. a) Napisz program wczytujący jawny tekst. że kolejne litery alfabetu są zastępowane przez inne litery. c) Napisz program próbujący złamać kod. medianę. eliminując z nich liczby powtarzające się. znajdujący najmniejszą z tych liczb i jej położenie w wektorze (wypełnienie wektora wartościami liczbowymi uzyskaj używając generatora liczb losowych). XYZABCDE Podany przykład realizuje przesunięcie a stałą równą 5.. . zgodnie z następującą zasadą: litera wyjściowa: ABCDEFGH . drukujący kolejne słowa zdania w kolejności odwrotnej. Jesteś bardzo mądry.. ale w którym nie znamy stałej przesunięcia. geometryczną. który zlicza liczbę wystąpień poszczególnych liter w tekście wprowadzanym z klawiatury. że jest kodem Cezara.Jedna z najstarszych metod szyfrowania komunikatów (zwana kodem Cezara) polega na tym. przesunięte w stosunku do oryginalnych o stałą liczbę pozycji. słów i zdań z których się składa Napisz program wczytywania z klawiatury serii liczb. i n oraz określi czy m. Napisz program. wariancję i odchylenie standardowe 21 Jedną z popularnych technik stosowanych przez kryptografów do załamania kodów nieprzyjaciela jest badanie częstości pojawiania się poszczególnych liter w przechwyconym tekście. szyfrujący go i wyświetlający w postaci zaszyfrowanej. Narysuj wykres słupkowy. oraz n stosując 20 Napisz program.. jest podzielne przez n (n<=13). który czyta znak po znaku pewien tekst i zlicz liczbę znaków.. Stała może być dowolna. będących wynikami pewnych pomiarów. STUVWXYZ litera zaszyfrowana: FGHIJKLM .

6-celująco. Analiza ta najczęściej jest przedstawiana graficznie w formie wykresu słupkowego (histogramu)... który obliczy i wydrukuje liczbę każdej z odpowiedzi. Porównaj wyniki. a w przypadku braku któregoś pliku generować komunikat o błędzie. Efektem działania programu ma być wykres słupkowy (słupki mogą być narysowane poziomo za pomocą *). obrazujący częstość pojawiania się liczb w poszczególnych klasach. b) co miesiąc. pobierając sekwencje z dwóch plików podawanych jako parametry programu w linii poleceń systemu DOS. Napisz program zmieniający tą liczbę na kod dwójkowy. klasyfikowanego zgodnie ze szkolną punktacją: 1–b.. Napisz program umożliwiający wczytanie do tysiąca danych typu rzeczywistego. określenie liczby interesujących klas (maksymalnie 20). będących rezultatem jakiegoś badania. . c) codziennie. Napisz program. w której będą zliczane poszczególne odpowiedzi Dana jest liczba m.. 24 Z klawiatury są wczytywane oceny pewnego produktu. źle.który pobiera 2 uporządkowane sekwencje liczb i tworzy z nich pojedynczą sekwencją liczb uporządkowanych..6]. że 1<m.<0. Jest to analiza częstotliwości. lecz kapitalizowane kwartalnie. że odsetki są dopisywane: a) co kwartał. Taka. czy też do banku. Jedna z metod opracowania tych danych polega na grupowaniu danych w klasach (przedziałach) i analizie liczności poszczególnych klas. . wykonujący zadanie 1.+502. Wskazówki: użyj tablicy o wymiarach [1. 26 Napisz program obliczający sumę kwadratów pierwszych 50 liczb naturalnych: 12+22+32+. Napisz program .(zapisana w kodzie dziesiętnym). Czy korzystnie jest wpłacić pieniądze na rok do banku. który zapewnia odsetki 44%..że odsetki wynoszą 50% i są dopisywane po upływie roku. Wiele badań przeprowadzonych w naukach społecznych wymaga gromadzenia wielkich ilości danych. Program winien również drukować nazwy plików. który reklamuje się .Napisz program. 25 Napisz program wykonujący kapitalizację odsetek przy założeniu.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->