P. 1
Metoda Terenowa w Antropologii. Ujecie Krytyczne

Metoda Terenowa w Antropologii. Ujecie Krytyczne

|Views: 81|Likes:
Wydawca: twerkter

More info:

Published by: twerkter on Nov 03, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/25/2014

pdf

text

original

Uniwersytet im.

Adama Mickiewicza w Poznaniu Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej

Katarzyna Chlewińska

Metoda terenowa w antropologii
Ujęcie krytyczne

Praca licencjacka napisana pod opieką naukową dra Przemysława Hincy

Poznań 2007

OŚWIADCZENIE

Ja, niżej podpisana Katarzyna Chlewińska, studentka Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, oświadczam, że przedkładaną pracę licencjacką pod tytułem: Metoda terenowa w antropologii. Ujęcie krytyczne, napisałam samodzielnie. Oznacza to, że przy pisaniu pracy, poza niezbędnymi konsultacjami, nie korzystałam z pomocy innych osób, a w szczególności nie zlecałam opracowania rozprawy lub jej części innym osobom. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że gdyby powyższe oświadczenie okazało się nieprawdziwe, decyzja o przyznaniu mi dyplomu zostanie cofnięta.

2

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE ……………………………………………………………………… 4 ROZDZIAŁ 1: CZYM JEST METODA TERENOWA ?..………………………………. 7 1.1. Definicja (definicje) ………………………………………………………………… 7 1.2. Zarys historii metody ……………………………………………………………… 10 1.3. Charakterystyka elementów metody ………………………………………………. 14 1.3.1. Obserwacja uczestnicząca …………………………………………………. 14 1.3.2. Wywiad ……………………………………………………………………. 16 1.3.3. Ankieta …………………………………………………………………….. 18 ROZDZIAŁ 2: ASPEKTY FORMALNE METODY BADAŃ TERENOWYCH ….….. 20 2.1. Ile jest uczestnictwa w obserwacji uczestniczącej? ……………………………….. 20 2.2. Notatki terenowe ………………………………………………………………...… 26 2.3. Informatorzy ………………………………………………………………………. 30 ROZDZIAŁ 3: ASPEKTY POZAFORMALNE METODY BADAŃ TERENOWYCH 35 3.1. Badacz a Obcość …………………………………………………………………... 36 3.2. Badacz i Inny (teren jako relacje) …………………………………………………. 40 3.3. Badacz sam ze sobą…………………………………………………………….….. 44 ZAKOŃCZENIE ……………………………………………………………………...… 48 BIBLIOGRAFIA …………………………………………………………………..….… 51

3

WPROWADZENIE

Od początku tworzenia tej pracy podstawowym dla mnie problemem był wybór obszaru, mającego być przedmiotem analizy i zogniskowanie uwagi na jednym punkcie w sposób, który może być nazwany rzetelnym. Związane jest to ze specyfiką antropologii kulturowej 1 – przedmiotu jej badań, narzędzi i metod oraz nieustającymi refleksjami, dyskusjami i polemikami na jej temat, którą uprawiali i uprawiają nadal niekiedy najwybitniejsi jej przedstawiciele (zob. m.in. C. Geertz, A. Kuper, J. Clifford, V. Crapanzano, G. Marcus i wielu, wielu innych). Z obfitości teorii, kultur, zagadnień i pytań bez odpowiedzi trudno wybrać jedną rzecz – świat (antropologii) jest po prostu przebogaty. Dlatego też postanowiłam skupić się na podstawach, chociaż to określenie też nie jest jednoznaczne. Od schyłku lat 60-tych nie ustają spory na temat tego, czym jest antropologia, a co za tym idzie – jakie są jej podstawy; czy antropologia to doświadczanie świata, czy też „tylko” refleksja nad nim bez doświadczania 2; co badają antropologowie, jak powinni to robić i jak przekazywać wyniki swoich badań (a także: jak uczyć nowych adeptów antropologii, co jest moim zdaniem tematem bardzo ważnym i równie zaniedbanym, przynajmniej w naszym kraju) – jednym słowem zamieszanie 3. Ze względu na stan dyscypliny, głównie w Polsce 4, najbardziej interesującym dla mnie (przynajmniej w chwili obecnej) obszarem analizy są krytyczne rozważania nad antropologią, jej istotą,
Już w tym miejscu zaczynają się dla mnie wątpliwości choćby tego rodzaju, że nadal nie mam pewności czy właściwszą nazwą nie byłaby etnologia; jednak ze względu na obszar będący przedmiotem tej pracy pozostanę przy nazwie „antropologia”. Naturę moich wątpliwości dobrze ilustruje artykuł A. Posern– Zielińskiego (1995). 2 Postmodernistyczne refleksje wprowadziły bardzo wiele nowych wątków do dyskusji o tożsamości zawodowej etnologów/antropologów i sensowności przeprowadzania badań. Ale dwuznaczności zaczynają się już w momencie przypomnienia faktu, że J. Frazer, „ojciec etnologii”, stworzył swoje kanoniczne dzieło w gabinecie. 3 Nie ma w tej pracy miejsca na głębokie rozważania nad stanem antropologii światowej i polskiej, nad paradygmatami, ośrodkami i nurtami, ale są one jej koniecznym zapleczem. 4 Zob. artykuł K. Kaniowskiej (1995), który moim zdaniem niewiele utracił ze swojej aktualności pomimo upływu dziesięciolecia.
1

4

przyszłością i kierunkami rozwoju. Nie wybrałam żadnego specyficznego problemu (w sensie konkretnej społeczności na przykład czy też specyficznego zagadnienia z zakresu religii czy tożsamości) – w obliczu moich wątpliwości dotyczących zasadności uprawiania antropologii i jej kształtu postanowiłam poddać analizie metodę badawczą antropologii, według niektórych będącą jedynym prawdziwym jej wyróżnikiem i podstawowym elementem antropologicznej tożsamości (Posern-Zieliński 2005: 68). Metoda badań terenowych w antropologii, zwana także metodą etnograficzną jest przedmiotem mojego zainteresowania w tej pracy, a cel główny to ukazanie jej założeń (modelu) oraz uwarunkowań jego realizacji w praktyce w aspekcie „formalnym” i „pozaformalnym”. W rozdziale pierwszym przedstawiam definicje metody terenowej oraz jej miejsce w funkcjonowaniu dyscypliny; krótki rys historyczny – przemiany metody i jej postrzegania oraz charakterystykę składających się na nią elementów. Rozdział drugi podejmuje problematykę charakterystyki „formalnych” aspektów metody terenowej, nazwanych tak przeze mnie dla określenia tych części składowych procesu badawczego w pracy antropologa, które odnoszą się do realizacji ogólnych wytycznych dotyczących technik jego przeprowadzania, tj. obserwacji uczestniczącej, notatek terenowych oraz wywiadów z informatorami (osobami, które są pośrednikiem między antropologiem a „rzeczywistością” badaną). Natomiast rozdział trzeci pracy porusza kwestie nazwane aspektami „pozaformalnymi” z tego względu, że związane są z osobą badacza (jedną z głównych przyczyn napisania tej pracy jest prosta, aczkolwiek nie dla wszystkich oczywista konstatacja, że badacz-antropolog to przede wszystkim osoba, istota ludzka uwikłana nie tylko w kontekst kulturowy, ale także indywidualno-autobiograficzny 5). Ten element badań jest bardzo trudny do przekazania w procesie nauczania antropologii i jednocześnie fundamentalny dla jej metody badawczej. Rozdział ten obejmuje kwestie interakcyjności i relacyjności w doświadczeniu badacza, reakcje antropologa na szeroko pojętą obcość (nierzadko egzotyczną, ale nie jest to warunek konieczny), czyli „szok kulturowy” 6 oraz refleksje nad „auto-trudnościami” osoby badacza w sytuacji badania, czyli zjawiskami wynikającymi w prostej linii z bycia człowiekiem. W zakończeniu zawieram wnioski dotyczące: ograniczeń metody terenowej („czynnik ludzki”) i jej modelowego charakteru,
A ten sposób patrzenia związany jest u mnie z przeświadczeniem o dominującej pozycji przesłanek natury psychologicznej w analizie i interpretacji większości fenomenów związanych z homo sapiens sapiens: to, że studiuję psychologię wydatnie wpływa na mój sposób patrzenia na antropologię i ta praca jest tego patrzenia efektem. 6 Definicja tego zjawiska wraz z komentarzem znajduje się w rozdziale trzecim.
5

5

cytowane z nich większe fragmenty tekstu opatrzone są przypisami zawierającymi oryginalne cytaty. Bez tego doświadczenia duża część niezbędnej do powstania tego opracowania literatury nie byłaby dla mnie dostępna. Nie mogłaby ona powstać bez niezwykle inspirujących refleksji dr Agnieszki Chwieduk z IEiAK UAM. co chyba bardziej istotne. prowadzanych zarówno z badaczami-praktykami. która wskazała mi kierunek myślenia o antropologii jako realnie działającej dyscyplinie. dotyczących natury antropologicznego poznania i realizacji technik badawczych w praktyce terenowej. która dała mi niejakie wyobrażenie o obcości i relacjach z nią. Podstawy źródłowe to różnego rodzaju literatura metodologiczna (w szerokim znaczeniu tego pojęcia) i krytyczna oraz szereg artykułów z zagranicznych czasopism antropologicznych. a jego erudycja i wnikliwość czyniły jego prace niezrównanie interesującymi. za co chciałabym jej w tym miejscu serdecznie podziękować. czy mogę i chcę spotkać się z Innym. a wiele refleksji nie mogłoby powstać bez konfrontacji z odmiennym sposobem uprawiania dyscypliny i. że część wykorzystanej literatury to opracowania anglojęzyczne. które są nieodłączną częścią studiowania antropologii (przynajmniej w niektórych kręgach). Praca ta jest przede wszystkim owocem wielu rozmów. Omówienie podstawowych terminów. do których uzyskałam dostęp dzięki pobytowi w Lund w Szwecji podczas stypendium SokratesErasmus.kontekstów stosowania tej metody oraz tekstu etnograficznego jako ostatecznego „produktu” badań terenowych. 6 . którego teksty były idealnym punktem wyjścia do rozważań o naturze metody terenowej. Z publikacji dostępnych w naszym kraju najbardziej odkrywczymi i cennymi dla mnie źródłem okazały się opracowania autorstwa Jamesa Clifforda. w niniejszej pracy jest zbyteczne. a to opracowanie stanowi między innymi pretekst do tego. ale ze względu na niedoskonałą znajomość angielskiego obecność oryginalnych fragmentów uznaję za konieczną. W przypadku krótszych fragmentów w głównym tekście (długości nie przekraczającej jednego zdania) oryginalne cytaty nie zostały umieszczone. bez konfrontacji z obcą kulturową rzeczywistością. Ze względu na to. jak i studentami antropologii. Nie przeprowadzałam jeszcze własnych badań terenowych. które zazwyczaj ma miejsce we wstępie. przyjęty przeze mnie punkt widzenia powstał z połączenia perspektywy antropologicznej i psychologicznej. gdyż to właśnie terminy i ich konotacje stanowią istotną część wywodu. abym ja mogła rozważyć. polskie tłumaczeni mojego autorstwa przyczyniają się do większej przejrzystości pracy.

Definicja (definicje) Otwierając Słownik etnologiczny (Staszczak 1987) nie znajdziemy hasła „metoda terenowa”. bez którego wszelkie dociekania w niej poczynione byłyby jałowe. jeśli przyjmie się. Informacje na temat tej metody zawiera hasło „metoda funkcjonalna” (Paluch 1987: 233-236): według niego metoda terenowa to techniczny aspekt metody funkcjonalnej. jak mogłoby się wydawać. których koncepcja ma być głównym osiągnięciem B. 1.1. Zob. zróżnicowane formy wywiadu i obserwacji oraz wykorzystanie dokumentów i genealogii. ale definiowanie pojęć podstawowych nie jest takie proste i oczywiste. Paluch (1987: 234-235) podaje (za Malinowskim) elementy składowe postępowania badawczego tej metody: stosowanie różnych procedur i technik badawczych. to za jego sprawą idea systematycznych empirycznych badań terenowych zyskała swój status jako standardowego postępowania badawczego w antropologii. znajomość języka „tubylczego” umożliwiająca poznanie „tubylczego punktu widzenia” poprzez zamieszkiwanie w badanej społeczności i uczestniczenie w życiu jej członków. Rezultatem takich badań jest A jest to jedno z założeń podstawowych mojej pracy. 7 7 . za A. tj. W rozdziale pierwszym postaram się zrekonstruować definicję metody terenowej w antropologii.in.ROZDZIAŁ 1 Czym jest metoda terenowa? Forma pytająca może dziwić. że wyróżnikiem tożsamości i specyfiką antropologii jest ta właśnie metoda 7. Posern-Zielińskim (2005: 68). tj. Malinowskiego. też: Clifford 2004: 77. co jest co najmniej zastanawiające. poczynione m. że nie jest to wydawnictwo nowe. Oczywiście biorę pod uwagę fakt. właśnie metodą terenową. polegający na intensywnych badaniach terenowych. W moim mniemaniu antropologia ma rację bytu pośród nauk społecznych/humanistycznych jedynie dysponując spójną i charakterystyczną metodą badania.

lokalnych itp. Nie do końca jasny status antropologii jako dziedziny humanistyki bierze się właśnie z problemów z jej metodą – przeciwstawne dążenia zwolenników wariantu „twardego” i „miękkiego” nauk społecznych powodują niekończące się spory. według kolejnego zbiorowego opracowania z dziedziny nauk społecznych. Od czasów Bronisława Malinowskiego udoskonalona i sformalizowana metoda badań terenowych przyjęła się jako kanon postępowania badawczego w różnych orientacjach teoretycznych antropologii. 8 . aby ukazać pewien paradoks: w zbiorowym. Co wyłania się z tego zbioru określeń? Na pierwszy rzut oka dosyć konkretny zbiór atrybutów metody (poszczególne elementy zostaną omówione w dalszej części rozdziału) i jej ogólna charakterystyka. wielomiesięczne studia niewielkiej społeczności wymagające od badacza zamieszkania w jej obrębie.) i społeczności. Nie chce tu krytykować autorów słownika. nawet fakt „różnicy wieku” tych słowników (ponad dziesięć lat) nie jest wystarczającym powodem do tłumaczeń takiego stanu rzeczy. Wracając do definiowania: metoda terenowa stosowana w antropologii to. Stały się podstawowe dla antropologii społecznej. są jej wyróżnikiem. Dla porównania Słownik pojęć współczesnych podaje. mam wzgląd na różnorodne okolicznościowe i historyczne konotacje – to porównanie pokazuje moim zdaniem potrzebę (re)definicji podstawowych pojęć i filarów dyscypliny w naszej rodzimej antropologii. głównymi procedurami stosowanymi w jej przebiegu są: obserwacja uczestnicząca. jak wygląda stosowanie metody terenowej w praktyce. że „badania terenowe” to „metoda uzyskiwania informacji na temat jakiegoś konkretnego społeczeństwa za pośrednictwem bezpośredniej intensywnej obserwacji na miejscu lub tzw. jakościowa metoda uzyskiwania danych na temat grup (etnicznych. czyli opis badanego ludu/społeczności. Według PosernZielińskiego: „najefektywniejszym typem badań etnologicznych są klasyczne. subkulturowych. która umożliwia „uzyskanie tzw. posługiwania się lokalnym językiem i prowadzenia trybu życia dostosowanego do miejscowych warunków” (2005: 67-68).monografia terenowa. Badania terenowe to dla antropologa coś w rodzaju obrzędu przejścia do tej dyscypliny naukowej” (Grimshaw 1999: 43). obserwacji uczestniczącej. nie antropologicznym dziele znajduje się bardziej konkretna i adekwatna (w moim mniemaniu) charakterystyka podstawowego narzędzia antropologii niż w specjalistycznym wydawnictwie. Porównania tych dwóch wydawnictw dokonałam głównie po to. Z przytoczonych definicji nie wynika jasno. a także „ankieta wspomagana dokumentacją audiowizualną”. ale po bliższym przyjrzeniu się obraz ulega zmianie. opisu etnograficznego”. wywiad pogłębiony.

albo wprowadzają metody socjologiczne w pogoni za scjentystycznym statusem swojej pracy. od jakiegoś już czasu do chwili obecnej stanowią normę. Odmienne praktyki badań międzykulturowych. ale nie powinno to przybrać formy rezygnacji z badań na rzecz teoretycznych rozważań nad ich celowością (zob. Ta niepokojąca moim zdaniem tendencja jest widoczna przy porównaniu sposobów pracy antropologów zachodnioeuropejskich i dużej części etnologów i antropologów w Polsce. względem której ocenia się inne praktyki. By posłużyć się przykładem: Tak jak rudzika uznaje się za bardziej typowy przykład ptaka niż pingwina i który tym samym pomaga zdefiniować pojęcie „ptaka”. co nie musi oznaczać rozbijania namiotu na środku wioski. ”Egzotyczne” badania terenowe prowadzone w sposób ciągły przynajmniej przez rok. co spowodowane jest między innymi takimi prozaicznymi względami jak ograniczone finansowanie projektów badawczych (Clifford 2004: 176-179). Kaniowska 1995: 289). w izolacji i oddaleniu. Z tych i wielu innych powodów antropologia ma pewne problemy z autodefinicją własnych granic i metod oraz ustaleniem tożsamości.Propagowanie ścisłych reguł i standaryzacji procedur oraz postulowanie wprowadzania elementów analizy ilościowej niejako odziera antropologię z jej podstawowego przesłania w imię obiektywizmu i naukowości. Peterson 2002. korzysta z multimedialnych dróg dotarcia do swoich „obiektów” 9 i nie działa jak jego poprzednicy. odniesione do tego wzorca. 8 9 . wręcz przeciwnie – często może być sprowadzone do przejścia na drugą stronę ulicy (Clifford 2004: 142). że przytoczone powyżej definicje nie zawierają określenia ISTOTY badań terenowych w antropologii. tak też pewne wzorcowe przypadki badań terenowych zakotwiczają heterogeniczne doświadczenia. Dochodzi do sytuacji. którą jest „intensywne przebywanie” z przedmiotem (podmiotem) badań. Następną kwestią jest to. Antropolog aktywnie pracujący w terenie przemieszcza się często z miejsca na miejsce. podczas gdy antropologowie albo rezygnują z „terenu” w ogóle. wydają się mniej „prawdziwymi” badaniami terenowymi (Clifford 2004: 142). stając się „wielomiejscową” hybrydą (Clifford 2004: 144). 8 Innym problemem jest zmieniający się status i charakterystyka „terenu” w ogóle. zob. Wilson. stosując metody tradycyjnie etnologiczne. w której niektórzy socjologowie prowadzą głównie badania w „terenie”. oddaloną od akademickiej bazy. 9 Internet staje się coraz bardziej zasobnym źródłem wiedzy o fenomenach kultury i jej uczestnikach. który w obliczu historyczno-kulturowych (mówiąc najogólniej) zmian w skali ogólnoświatowej przestaje być zamkniętą przestrzenią.

Boas 1920: 314-316). ojciec Lafitau. Mead i R. czyli misjonarz. co widać wyraźnie nie tylko w jego pismach. jak zawsze przy ustalaniu podstaw. pomimo przytoczonych definicji. Niepodważalnym faktem jest stanowisko F.Niniejsze rozważania mają na celu krytyczne rozpatrzenie różnych aspektów metody terenowej w antropologii. Jak podaje Słownik Pojęć Współczesnych „punktem zwrotnym w rozwoju antropologii. Zarys historii metody Błędem byłoby stwierdzenie. z badanymi ludami” (Grimshaw 1999: 43). Malinowski raczej nadał obserwacji uczestniczącej w „terenie” status naukowej metody definiującej antropologię i razem z M. że B.in. Malinowski stworzył metodę terenową. który spędził pięć lat na badaniach plemienia Mohawk. przyrodnik. Wątpliwości jest wiele. że należy ją na siłę unaukowić na wzór dyscyplin przyrodniczych poprzez wprowadzanie elementów mających na celu podnieść jej wiarygodność w kręgu innych nauk czy też ujednolicić odwołaniem do klasycznych kanonów. kiedy odeszła od snucia gabinetowych spekulacji (…) stały się ekspedycje końca XIX w. I to właśnie „człowiek na miejscu”. którą zorganizował Franz Boas w 1899 roku. Boasa (ojca amerykańskiego odgałęzienia antropologii).. twarzą w twarz. co jednak nie oznacza. 1. Przed nim wyróżniającymi się postaciami byli m. a zwłaszcza (…) wyprawa do Cieśniny Torresa (…)”. chociaż jako taki jest często postrzegany. B. Antropologia od początku swojego istnienia była zdominowana przez gabinetową działalność ojców założycieli.2. ale również w spuściźnie następców mistrza (zob. „nawiązano kontakt bezpośredni. Uczeni opuszczali akademię raczej w celu odbycia krótkiej inspekcji w terenie lub dołączali do ekspedycji poszukujących przedmiotów do kolekcji muzealnych (Clifford 2004: 151-152). Radcliffe-Brownem stał na straży jej fundamentalnego znaczenia dla snucia antropologicznych wniosków i teorii (Clifford 2000:34-35). ani jasno określona. którzy ewentualnie korzystali z usług „ludzi na miejscu” dostarczających materiału do teoretycznego opracowania. która nie jest ani jednoznaczna. który uznawał bezpośredni kontakt badacza z badanym ludem za podstawę dyscypliny. co zaowocowało doskonale swego czasu znaną pracą 10 . Dlatego przyda się ogólny rys historyczny. podróżnik kupiec czy administrator kolonialny był znawcą „tubylców” i ich sposobu życia.

dziewiętnastowiecznego badacza Indian Zuni. Codrington wyraża w tej pracy świadomość tego. Następnym etapem w rozwoju metody badań terenowych w antropologii jest niewątpliwie dzieło i życie B. badania wymagały kwalifikacji i „bohaterstwa”. posługując się ich językiem. jako że niemałym osiągnięciem jest zostanie fundamentem brytyjskiej antropologii będąc biednym naukowcem z nieistniejącego kraju. Malinowski odbył badania terenowe. ale wybuch wojny światowej uniemożliwił mu planowy powrót do cywilizacji. Cushinga. zebranych przez autora poprzez bliską współpracę z „tubylcami”.Moeurs des sauvages ameriquains wydaną w 1724 roku. jak tubylec. ale ograniczę się tu jedynie do elementów związanych z tematem pracy. a uczenie się egzotycznego języka i rozumienie obcego świata to bardzo skomplikowane i trudne zadania (Clifford 2000: 29-35). który tak bardzo wtopił się w rzeczywistość badanej społeczności. że stracił poważanie u kolegów naukowców: „Intuicyjne. Wyspy Trobrianda) dwa lata. Malinowskiego. To pokolenie badaczy. jak pisze redaktorka dzienników Malinowskiego (Kubica 2002: 17). że prawdziwa znajomość danej społeczności możliwa jest jedynie poprzez długotrwałe badania. H. która przyniosła mu rozgłos i szacunek w środwisku. Mailu. Dużo można o nim napisać. H. który stał się dzięki pionierskim badaniom Malinowskiego specjalistą od badanej społeczności/terenu i postacią szanowaną w środowisku. nie miał więc naśladowców. Można więc powiedzieć. W międzyczasie powstała jeszcze praca R. a zatem dochodząc do kontaktu z nimi bliższego. że w pewnym stopniu przypadek umożliwił taki a nie inny kierunek rozwoju metody badań terenowych. „zawodowy etnograf był wykształcony w zakresie najnowszych technik analitycznych i naukowych 11 . przesadnie subiektywne rozumienie Indian Zuni przez Cushinga nie mogło przydać mu naukowego autorytetu”. Nowa Gwinea. H. poprzedzające „profesjonalnych” antropologów stanowiło etap przejściowy między gabinetem a terenem. „Trudności pracy naukowej podczas wojny zmusiły go do życia pomiędzy tubylcami. która „zadowala się uogólnieniami na niskim poziomie i zgromadzeniem eklektycznego zbioru informacji”. nawet dziesięcioletnie (!). R. które stały się podstawą uformowania kanonu antropologicznego postępowania między 1914 a 1918 rokiem w dużej mierze przymuszony przez historyczne okoliczności: planował spędzić na Antypodach (Australia. Nie można też pominąć F. niż gdyby prowadził swą pracę z małego jachtu lub z licznym personelem na dobrze wyposażonej wyprawie”. Codringtona The Melanesians z 1891 roku. Charakterystyczne cechy metody rozwiniętej przez Malinowskiego to: a) status badacza terenowego w antropologii.

b) milczące porozumienie że obowiązujące efektywnie pomiędzy używać badaczami „tubylczego” naśladującymi języka bez Malinowskiego. skupianie się na wybranych instytucjach ze względu na ograniczenia czasowe (ta cecha ma związek z teoretycznymi podstawami pracy Malinowskiego. jak i w Ameryce. 10 12 . powstało wiele dziesiątek monografii terenowych. kiedy światło dzienne ujrzały prywatne zapiski Malinowskiego – badacza terenowego zmagającego się z sobą samym i Przykładem może być misja Dakar – Dżibuti z 1932. d) uogólnienia teoretyczne dokonane przez badacza miały prowadzić do sedna kultury i poznania jej głównych elementów z pominięciem szczegółowej rejestracji „drobnych” zwyczajów i bez roztrząsania niuansów językowych. Ale obok artefaktów materialnych zebrano także wiele danych etnograficznych. c) uznanie dominującego znaczenia obserwacji. zgłębiać określone kulturowe zagadnienia przez „dość” długi czas. że wartościowe badania mogły być w praktyce przeprowadzone w oparciu o roczną czy dwuletnią styczność z obcym narzeczem (pomimo że. co stanowiło finansową konieczność. można udoskonalania go. tj. czyli mieszkać w wiosce. tj. badacz był wyrafinowanym relatywistą przestrzegającym norm badań. Tak więc nie do końca zaplanowane badania stały się kamieniem węgielnym nowoczesnej metody (przynajmniej na kilka dziesięcioleci) i „rytem przejścia” dla młodych adeptów antropologii (Grimshaw 1999: 43). f) przedstawiane jako wynik badań opisy miały charakter synchroniczny (Clifford 2000:38-40). jak to sugerował Lowie. 10 Autorytet dominującego paradygmatu badań terenowych zachwiał się w roku 1967. z paradygmatem funkcjonalistycznym). do których materiał zebrany został wedle wytycznych Malinowskiego. e) docieranie do całości aspektów kultury poprzez jej części.sposobów wyjaśniania” . po publikacji A Diary in the Strict Sense of the Term. choć o odrobinę innym profilu. „ogólnie przyjęto. a jeden z inicjatorów – Marcel Griaule prowadził dalsze badania wśród Dogonów. Uczeni francuscy odbiegali od tego wzoru. ale w historii antropologii francuskiej także można znaleźć przykłady wypraw badawczych. której celem było zdobycie eksponatów do słynnego wówczas Muzeum Trocadero w Paryżu. wizualność i opisy dokonane przez wyszkolonego naukowca traktowane były jako dużo bardziej rzetelne niż wypowiedzi informatorów. znać narzecze „tubylców”. nikt nie uznałby tłumaczenia dzieł Prousta opartego na takiej właśnie znajomości francuskiego)”. zarówno w Wielkiej Brytanii.

co w konsekwencji wzmacnia ją i nadaje bardziej wiarygodne rysy. a także fakt istnienia „witkacowskiej” 11 maniery w sposobie pisania Malinowskiego – A Diary… stał się przyczynkiem do rewizji wielu mitów na temat badań terenowych i antropologii w ogóle i mogę chyba powiedzieć. Kraków i Zakopane przed pierwszą wojną światową – oto wytłumaczenie stylu Malinowskiego. aby kontynuować terenowe obserwacje – wielu wrażliwych badaczy doświadczyło tych uczuć w takiej sytuacji. o których pisał R. interpretacji i polemik. Gellner 1997). moralny nakaz.doświadczaną rzeczywistością. Ich twierdzenia nie są zbyt pomocne w konstruktywnej krytyce metody (zob. a rzadko były one lepiej wyrażone niż w jego dzienniku (cyt. kulturowych). żądza ucieczki w fantastyczny świat powieści i marzeń. Postmodernistyczni rewizjoniści analizowali wszelkie aspekty doświadczenia antropologicznego i jego kontekstów. którym była praca nad sobą i autoanaliza” (Kubica 2002: 26). za Kubica 2002: 27) Komentarzy do A Diary… było bardzo wiele i nadal są tworzone. Clifforda. po prostu przybyszewszczyznę. że wartość tej publikacji to przede wszystkim ukazanie złożoności doświadczenia antropologa i tego. którzy podważają zasadność pracy antropologów i w swoich analizach dochodzą do solipsyzmu. emocjonalnych. która ma się całkiem dobrze 12 (przynajmniej w niektórych ośrodkach). 12 Nie mówię o radykalnych postmodernistach. 11 13 . Krytyka postmodernistyczna i refleksyjne nurty w dzisiejszej antropologii mają swój pośredni początek w burzy rozpętanej przez tę publikację. bo prowokuje on do analiz. choćby na krótka chwilę pobytu w swoim kulturowym otoczeniu. spowodowały wiele nowych zjawisk. który pisze. „Czytane w języku polskim dzienniki Malinowskiego zdradzają swą młodopolską genezę. obsesyjna tęsknota za powrotem. Firth we Wstępie do A Diary…: Uczucie zamknięcia. które mają przemożny wpływ na sposób tworzenia wiedzy antropologicznej. Przyjaźń z Witkacym i Chwistkiem. Pomijając błędy w tłumaczeniu dziennika pisanego po polsku na język angielski oraz to. Ich pisma miały i nadal mają wpływ na metody badań – zwiększyły świadomość ograniczeń wszelkiego typu (językowych. że potraktowany został jako notatki terenowe. tak niezrozumiałego w krajach anglosaskich” (Karol Estreicher w biografii Leona Chwistka o dziennikach Malinowskiego za: Kubica 2002:33). zniechęcenie i wątpliwości na temat tego. Zgadzam się ze zdaniem J. która pokazała reakcje antropologa w „terenie”. ale w gruncie rzeczy jedynie zmodyfikowały metodę. ale nie ma w tej pracy miejsca na polemikę z nimi. co robi. podczas gdy tak naprawdę opublikowane zapiski „miały intymny charakter oraz (…) cel. że sprawozdania z badań są w dużej mierze interpretacjami badacza (Clifford 2000: 111). że trwa to w pewnym sensie do dziś. Krytycy postmodernizmu wskazują na wiele słabych punktów metody.

czyli jeżeli jest świadoma i systematyczna. zgodnie z definicją przedstawioną w pierwszym podrozdziale. to musi być nie tylko przemyślana i systematyczna: musi być świadomym procesem dającym się zrelacjonować i objaśnić. Może być uznana za metodę badawczą. gdyż pokazuje stopień konceptualizacji metody badań w antropologii 13. omówiona jest pobieżnie. ale nie może być inaczej – negocjowanie i roztrząsanie własnej tożsamości jest głównym zajęciem zachodniego świata od dosyć dawna. 1. wywiad i ankieta.3. antropologia i jej metoda nie są wyjątkiem. tak aby inni mogli ocenić jego adekwatność i zrozumieć jego przebieg. różnice indywidualne wypływające z wrodzonej spostrzegawczości badacza i dominującego typu postrzegania (typ syntetyczny bądź analityczny). apercepcja – zależność pomiędzy 13 Chodzi o konceptualizację prezentowaną studentom antropologii początkowych lat w naszym instytucie. 1. nie zawsze wykorzystywana. którymi są. jako metoda pomocnicza.Żywot metody trwa. obserwacja. czyli „stosunkowo długie” zwrócenie uwagi na jakiś element otoczenia (Kopczyska-Jaworska 1971: 36). ona sama ewoluuje. usystematyzowana czy sformalizowana niż obserwacja w życiu codziennym (Boczkowski 1999: 9). Charakterystyka elementów metody Ta część pracy zawiera obszerną charakterystykę części składowych metody terenowej. Ta ostatnia. Obserwacja stosowana w badaniach społecznych musi być zatem bardziej uzewnętrzniona.3. Obserwacja uczestnicząca Obserwacja jest usystematyzowanym postrzeganiem. Podstawowe trudności związane z naturą tej techniki badawczej to: wyodrębnienie spostrzeżenia z tła (szczególnie istotne przy obserwacji sytuacji/zjawisk nowych). Przedstawienie cech metody terenowej jest elementem koniecznym dalszego wywodu. 14 . stała się w ostatnim czasie coraz częstszym tematem krytycznych dyskusji.1. kiedy postrzeganie ma określony cel. Jeżeli (…) obserwacja wykorzystywana jest w celu znalezienia odpowiedzi na określone pytanie.

ale w antropologii najczęściej stosowanym wariantem jest obserwacja bezpośrednia i wewnętrzna. ograniczenie pola obserwacji. określenie roli obserwatora i oddzielenie obserwatora od osoby kierującej badaniami. Uczestnictwo w życiu grupy powoduje szereg konfliktów. potrzeby. Oprócz tego kwestia niepowtarzalności doświadczeń z obserwacji niekontrolowanej (zupełnie niesformalizowanej) stanowi mankament pozwalający na nieustające zarzuty dotyczące „nienaukowości” tej techniki (Kopczyńska-Jaworska 1971: 44). Dlatego istotne jest ustalenie reguł i zasad obowiązujących przy stosowaniu obserwacji uczestniczącej. sprzeczności. powtarzalność. co się dzieje. a więc badania autentycznych zachowań. Obserwacja jako proces spostrzegania występuje w wielu rodzajach i odmianach. Obserwacja uczestnicząca to „proces badawczy. która z wielką łatwością produkuje zafałszowania (Kopczyńska-Jaworska 1971: 38-40). skłonności itp. do której badacz próbuje się włączyć a obserwowaniem tego. 14 15 . Proces ten to kontinuum rozciągające się pomiędzy obserwowaniem zbiorowości. bliskich stosunkach z obserwowanymi i biorąc udział w ich codziennym życiu” (Boczkowski 1999: 13). które są nie do wychwycenia w żaden inny sposób. zainteresowania. Hammersley. doświadczenie. najczęściej swobodna. Daje możliwość rejestrowania szerokiego wachlarza zjawisk. Atkinson 2000: 268-291. moralnych wątpliwości. wpływ nastroju i samopoczucia na jakość i rodzaj dokonywanych spostrzeżeń oraz funkcjonowanie pamięci antropologa. dlatego wymaga od badacza dużych umiejętności w zakresie Poziom jawności i jej komunikowanie to częsty temat metodologicznych rozważań w antropologii: zob. gdy zbiorowość staje się bardziej „my” niż „oni”. pozostając w bezpośrednich.). do którego „obcy” nie ma dostępu. niekontrolowana (Kopczyńska-Jaworska1971:43-46). w zależności od przedmiotu badania i charakterystyki społeczności 14). Problematycznym aspektem obserwacji uczestniczącej jest zagrożenie utraty obiektywności badacza. realizowana w sposób jawny lub ukryty (albo też częściowo jawny. które zwrotnie ograniczają jej stosowanie (opracowanie schematu obserwacji. tj. czyli uczestnicząca. w którym obserwator dla celów badania naukowego staje się funkcjonalnym elementem danego środowiska społecznego. co może nastąpić wskutek emocjonalnego zaangażowania się badacza w życie badanej społeczności i spowodować stępienie uwagi oraz niewrażliwość na istotne elementy sytuacji i zachowań.dokonywanymi spostrzeżeniami i „wyposażeniem” badacza (wiedza.

ustrukturalizowanej (ukierunkowany) lub jako wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji (Lutyńska 1999: 401). zwany też wywiadem pogłębionym. „trzeba umieć zachować dystans” i umieć radzić sobie ze sprzecznościami powstającymi na linii obserwator – uczestnik zdarzeń (Boczkowski 1999: 14-15). 1. po obserwacji uczestniczącej. jest podstawowym narzędziem badawczym w badaniu jakościowym i nie można jej niczym zastąpić. Badacz w wywiadzie takim zawierza swojej pamięci i odtwarza przeprowadzoną To ogólne stwierdzenie implikuje szereg zjawisk. podstawową techniką badania w antropologii jest wywiad. 15 16 . czyli metoda polegająca na przeprowadzaniu „ukierunkowanych rozmów” (Lutyńska 1999: 400). konieczne są więc informacje uzyskiwane w inny sposób. ale stosuje się także wywiad kwestionariuszowy (sformalizowany). Drugą. Jest to technika oparta na bezpośrednim komunikowaniu się między badaczem (przeprowadzającym wywiad) i badanym. ale chodzi głównie o świadomość wpływu doświadczeń na wysnuwane wnioski i powstające w głowie badacza modele rzeczywistości. Wywiad swobodny nastręcza pewnych trudności. Wywiad swobodny to sposób zbierania danych w badaniach jakościowych polegający na bezpośrednim wypytywaniu (bez standaryzowanych pytań kwestionariuszowych) odbywającym się podczas rozmowy. charakterystyczny dla antropologii jest wywiad swobodny (wolny). Wywiad Wielu procesów nie można obserwować bezpośrednio. należy do czynności wstępnych służących wykryciu ważnych dla rozumienia danego zjawiska zależności i powiązań.2.autoanalizy i samokontroli oraz wymusza interpretacje natury psychologicznej 15. bądź przez wzgląd na informatora. który być może niechętnie patrzyłby nie tylko na ścisłe protokołowanie. gdzie osoba wypytywana jest celowo dobrana pod kątem badanych zagadnień. Może występować w formie nieustrukturalizowanej (mało ukierunkowany). Obserwacja uczestnicząca nie jest „celem samym w sobie” (Kopczyńska-Jaworska 1971: 58).3. ale nawet na notowanie zbyt wielu szczegółów. jeśli chodzi o jego zapisywanie. gdyż: kierujący rozmową badacz nie notuje odpowiedzi informatora bądź w celu wywołania odpowiednio intymnego nastroju.

Można wyróżnić dwa typy wywiadów ze względu na treść poszukiwanych informacji: wywiady dokumentacyjne. gdyż bez ich uwzględnienia metoda ta może okazać się zupełnie bezużyteczna. którą dysponuje) i związek z 17 . zawiera „metrykę” informatora. wiedza o przedmiocie badań i informacje o informatorze oraz jego otoczeniu. sposób nawiązania rozmowy. w których informator (czyli osoba badana) mówi o zdarzeniach. zmierzeń i ocen. Z tym podziałem wiążą się odmienne rodzaje weryfikacji wywiadów. czas trwania) i przebieg samego wywiadu (Kopczyńska-Jaworska 1971: 72-77). o której za chwilę) (Kopczyńska-Jaworska 1971: 6267).rozmowę po jej zakończeniu. Oprócz tego dobór informatorów powinien uwzględniać ich cechy (pozycję w danej społeczności. wyważenie swojego zachowania między powściągliwością a delikatną aktywnością. (…) przy takim systemie pracy uzyskane informacje mogą ulec rozmaitym zniekształceniom. (Kopczyńska-Jaworska 1971: 61) Dopiero po uzyskaniu pewnego zaufania ze strony informatora badacz ma większa swobodę notowania przebiegu wywiadu. położenie materialne. wywiady dokumentacyjne weryfikuje się poprzez porównanie z innymi relacjami o danych faktach. których był świadkiem (lub zdarzeniach/zjawiskach o których posiada wiedzę) oraz wywiady opiniodawcze. zasób wiedzy. okoliczności prowadzenia wywiadu (miejsce. działalność itp. jeśli to możliwe (pochodzenie. opinii. wykształcenie. Zapis wywiadu dokonywany jest za pomocą magnetofonu/dyktafonu lub metodą „papier – ołówek” (notatki). czyli ogólne informacje biograficzne. umiejętność dopasowania stylu i poziomu rozmowy do okoliczności i cech informatora. Stosowanie techniki wywiadu pociąga za sobą konieczność świadomości jej ograniczeń. Duże znaczenie mają osobiste predyspozycje badacza: łatwość nawiązywania kontaktów i wzbudzania zaufania. Inaczej jest z wywiadem kwestionariuszowym również wykorzystywanym w badaniach: ta forma wypytywania posiada wysoki stopień standaryzacji umożliwiający „protokołowanie” (Kopczyńska-Jaworska 1971: 61) kolejnych odpowiedzi na ułożone uprzednio pytania. a wywiady opiniodawcze sprawdza na się pod kątem wystąpienia świadomych zafałszowań lub spowodowanych przykład zbytnią intymnością poruszanych zagadnień nieumiejętnym prowadzeniem wywiadu przez badacza (często pomocnym narzędziem przy takiej weryfikacji jest ankieta.). gdzie badacz uzyskuje informacje (właściwie deklaracje werbalne badanego) na temat jego poglądów. charakterystykę informatora. uważne słuchanie.

Zadawane pytania nie mogą być sugerujące. a społeczna sytuacja wywiadu (sytuacja psychospołeczna) i jego miejsce – starannie przemyślane (Kopczyńska-Jaworska 1971: 68-72). jako że jest to interakcja między dwoma osobami i jako taka wywołuje reakcje po obu stronach – obserwowanie reakcji informatora jest jedną z informacji uzyskanych w toku wywiadu. a przy niewielkim wysiłku można cześć z tych ograniczeń skutecznie zniwelować. zbyt intymne i rozbudowane. 1. Jeśli nie weźmie się pod uwagę tych zagadnień. postulowaną przez część socjologów i antropologów. Jest to „zdobywanie wiadomości drogą powodowania relacji wyznaczonej zasadniczo przez sformułowane na piśmie pytanie” (Kopczyńska-Jaworska 1971: 77). 16 18 . Osoba przeprowadzająca wywiad powinna być do niego przygotowana chociaż w minimalnym stopniu. sprawdzenia występowania danych zależności czy też sprawdzaniu hipotez w badaniu różnorodnych zjawisk społecznych. Jako metoda badawcza wspomaga ona zbieranie kompletnych danych niezbędnych do wyjaśniania życia społecznego. Za jej pomocą uzyskuje się przede wszystkim materiał liczbowy do obróbki statystycznej. wartość wywiadu może się okazać niewielka. Lutyńska 1999: 402-403). w zależności od celu badań może odbywać się jednorazowo lub wielokrotnie.przedmiotem badań. a nie jakościową.3. ponieważ zasadniczo jest metodą ilościową. 16 *** A więc jej wykorzystanie koresponduje z zasadą triangulacji (korzystania równocześnie z kilku rodzajów źródeł).3. Ankieta Ankieta jest stosowana w antropologii jako metoda pomocnicza. Wywiad jest techniką badawczą umożliwiającą równoległą obserwację reakcji i zachowań informatora. Pomimo dyskusji i wątpliwości dotyczących zasadności i celowości stosowania wywiadów w badaniach jakościowych są one nadal głównym narzędziem badawczym antropologii (oraz socjologii) i pewnie się to nie zmieni (zob. Służy głównie do badania większych społeczności i zjawisk masowych: ustalania prawdziwości dokonanych obserwacji. Może być przeprowadzana przez ankietera (ankieta pilotowana) albo rozsyłana do domów respondentów drogą pocztową.

bez ambicji dokonania wyczerpującego opracowania i ukazania niuansów. film). Przedstawiona tu charakterystyka została skrócona celem przedstawienia ogólnego zarysu. 19 . Tak wygląda pokrótce wyliczenie podstawowych elementów metodyki badań w antropologii. Te podstawy posłużą jako baza do dalszej analizy zagadnienia.Dodatkowymi metodami wspomagającymi antropologiczne usiłowania rozumienia społeczno-kulturowych zjawisk są metody wizualnej analizy i zapisu (fotografia. przynajmniej w aspekcie formalnym.

ale osobom słabo orientującym się w specyfice tej dyscypliny może wydawać się on nieco 20 . które w znacznej mierze kształtują ostateczny efekt badań. w związku z czym nauczanie antropologii i jej praktykowanie pozostaje w dalszym ciągu magicznym rytem przejścia i sztuką tajemną dla wybranych (Shore 1999: 33).1. jakim jest raport czy monografia terenowa. Pomimo opracowanego zestawu narzędzi mających służyć poznawczemu opanowaniu tego doświadczania i jego uporządkowaniu.ROZDZIAŁ 2 Aspekty formalne metody badań terenowych Przeprowadzanie badań terenowych jest w praktyce d o ś w i a d c z a n i e m Innego i jego rzeczywistości. w naturalny sposób pojawiają się szeregi niejednoznacznych sytuacji. ale często nie są realizowane. pewne formy dyskusji w tym obszarze są możliwe. oczywiście specyfika takiego doświadczenia. 2. niewyjaśnionych zdarzeń i niekontrolowanych zachowań. która pozwoliłaby na wyposażenie badacza w odpowiednie sposoby reagowania i radzenia sobie z terenowym doświadczeniem. czyli zależność każdego badawczego spotkania od kontekstu sytuacyjnego i indywidualnego wpływa wydatnie na praktyczną możliwość ewentualnego przekazania niezbędnej bazy teoretycznej. Metodologiczne i metodyczne opracowania nie dostarczają wyczerpującej (a nawet wystarczającej) wiedzy. Jednak pomimo immanentnych trudności. Ile jest uczestnictwa w obserwacji uczestniczącej? Termin „obserwacja uczestnicząca” nie jest niczym niezwykłym dla antropologów. jest słowem kluczowym w dużej części rozważań nad badaniami w antropologii.

które są przedmiotem analizy). by mogły być zrozumiane (i te praktyki. Ironically. czym ma być: bezpośrednim zaangażowaniem połączonym z obserwacją obiektu badań” (Bleek 1987: 316). antropologowie mają tendencję do interesowania się w tymi sprawami. czyli obserwatorów (ta karkołomna konstrukcja logiczna wskazuje na poziom trudności zagadnień. szczególnie dotkliwie niejasności związane ze stosowaniem tego narzędzia odczuwają początkujący badacze. co antropolog najbardziej chciałby zaobserwować. wiedza „My doubts about the word «participant» arise from an impression that most fieldworkers who use this word to describe their research method hardly participate in the subject of their research.3. Jak na ironię. w których nie mogą uczestniczyć (Bleek 1987: 315) 17. rozdział 1. A definicja tego fenomenu (zob. jedynie uczestniczenie w praktykach poznawanych ludzi może je przybliżyć na tyle. tej pracy) nie wyjaśnia. w jaki sposób antropolog może jednocześnie uczestniczyć w badanej aktywności i być jej obserwatorem. Mój udział w relacjach seksualnych był nieznaczny. those in which they cannot participate”. Nie jestem żadnym wyjątkiem.1. I am no exception. Ale z drugiej strony. coś. że większość badaczy używających tego terminu do opisania swoich metod badawczych z ledwością uczestniczą w przedmiocie swoich badań. i ci ludzie). co pomoże mu zdobyć informacje pomocne w poznaniu badanej społeczności i wyciągnięciu właściwych wniosków – próbuje zaobserwować jak najwięcej z życia danej społeczności.niezrozumiały. in birth control insignificant. Można znaleźć refleksje antropologów praktyków. w kontroli urodzeń nieistotny. które są dla nich najmniej dostępne. że ta podstawowa technika nastręcza wielu problemów i praktyce jest prawie niemożliwa do zrealizowania: Moje wątpliwości związane ze słowem “uczestnicząca” pojawiają się z powodu wrażenia. gdzie według niego dzieje się coś istotnego. My participation in sexual relationships was slight. z których wynika. Ten leksykalnie dwuznaczny twór określa niejednoznaczne usiłowania antropologa. To. a jeśli chodzi o magię – nieistniejący. gdyż granice między kontaktem z przedstawicielem danej społeczności zawartym z zamiarem „obserwowania” a zaangażowaniem się w lokalną sytuację czy też w relację z jakimś jej członkiem są niezwykle płynne. Właśnie w związku z tym powyższa „metoda jest w nikłym stopniu tym. and in witchcraft nonexistent. że praktyki rytualne albo intymne z natury rzeczy nie mogą mieć biernych uczestników. czyli jak wykonywać swoją pracę. anthropologists tend to be most interested in those transactions and affairs least accessible to them. bo trudno byłoby znaleźć sposób nauczenia tej sztuki. jest dla niego najczęściej niedostępne chociażby dlatego. a nawet wewnętrznie sprzeczny. A żaden podręcznik nie uczy balansowania na tej cienkiej granicy. 17 21 . tymi. który z jednej strony próbuje być wszędzie tam.

Nie zmienia to jednak ogólnej konstatacji dotyczącej sedna tej praktyki: trudno powiedzieć na czym ona konkretnie polega. co ludzie im mówią. może być sformułowane jako „dialektyka doświadczenia i interpretacji” (Clifford 2000: 42) – wtedy zyskuje większą naukową „poczytalność” i można ją analizować z filozoficznego punktu widzenia. pewne zjawiska i sytuacje tak czy inaczej są niedostępne doświadczeniu etnografa/antropologa a jego status „pomiędzy” światem zewnętrznym i wewnętrznym warunkuje ilość wiedzy. uczestnicząc. Lawirowanie między empatycznym wczuwaniem się w zaistniałe sytuacje (czyli doświadczaniem kontaktów z badanymi ludźmi i uczestniczeniem w ich życiu) a neutralnym i chłodnym obserwowaniem 19 tego. w praktyce jesteśmy [antropologowie] określani w kontekście konkretnej pozycji. Są to elementy współzależne: jakość uczestnictwa warunkuje jakość dostępnej obserwacji i vice versa. Uczestniczące obserwowanie samo w sobie – jeśli w ogóle jest możliwe – stanowi dynamiczny proces płynnego przechodzenia między pozycją obserwującego i uczestniczącego w życiu społeczności. 18 22 . a czym innym jest zakres możliwości realizacji tego zakładanego modelu w rzeczywistości. and this feeds back into the kind of things people let us know “. a problem ich realizacji w konkretnych warunkach to otwarty temat rozważań. o czym ludzie dają nam znać (Beatty 1999: 80) 18. jak należy ją przeprowadzać. Więc jak ktoś może podtrzymywać pozory neutralności? Nasze wyznaczone miejsce w przestrzeni społecznej w dużym stopniu determinuje następne doświadczenia i to. do której może dotrzeć (do której dostęp będzie mu dany): Nawet jeśli dwie połowy tej schizofrenicznej istoty: obserwacji uczestniczącej są analityczne możliwe do oddzielenia. kiedy można uznać ją za przeprowadzoną właściwie i efektywną w poszukiwaniu odpowiedzi na badawcze pytania 20. który bada”. in practice we are defined by a certain position which commits us to a certain way of acting. a nie na tym. oczywiście zakładając. że robią albo zrobili. 19 „Osoba nie może być uznana za neutralnego obserwatora. co zwrotnie ma wpływ na to.antropologów-praktyków w dużej mierze opiera się na tym. że społeczność dopuszcza antropologa do doświadczania i brania czynnego udziału w swoim funkcjonowaniu. stanowi esencję antropologicznego postępowania badawczego. niniejsze opracowanie jest próbą wskazania pewnych newralgicznych kwestii nieodłącznie związanych z przeprowadzaniem badań terenowych w ogóle. ponieważ taka kategoria nie istnieje. Jak bowiem można zmierzyć jakość czyjegoś doświadczenia i jego „Even if the two halves of that schizophrenic creature the participant-observer are analytically separable. co dzieje się z „badanymi” i z „tym. co dane nam będzie zaobserwować” (Beatty 1999: 80). na które nie ma miejsca w tej pracy. która kieruje nas ku określonym sposobom działania. 20 Czym innym jest model idealnych badań terenowych przeprowadzanych zgodnie z wszelkimi zastrzeżeniami. co antropolog zaobserwował.

niestety. ujęcia wszystkich aspektów danej kultury. nie ma tu też miejsca na takie rozważania. stąd cudzysłów. zawierająca nieuwagę w s z ys t k i e czy po najważniejsze prostu elementy niezbędne w do całościowego przedstawienia badanego zagadnienia i niewiele rzeczy istotnych zostało przez nieobecność badacza danym miejscu/czasie 24. Do takich badań ten argument w zasadzie się nie odnosi. czyli fakt. że relacja badacza jest kompletna. profesjonalnych antropologów” (Shore 1999: 33) 22. A kiedy inny etnograf przyjeżdża w to samo miejsce. 21 23 . Należy też zwrócić uwagę na zastrzeżenia związane z umiejętnościami obserwowania antropologa udającego się w teren: istnieje ciche założenie. professional anthropologists»”. że: Przypadki i zbiegi okoliczności dotyczące tego. Współcześnie częstszą praktyką antropologiczną są badania ukierunkowane na specyficzne zagadnienia. które od początku zakładają wybiórczość dokonywanych obserwacji. które jest niemożliwe do zrealizowania w całości z prostej przyczyny: nieosiągalności ideału teoretycznego w praktyce terenowej. a dodatkową konsekwencją ich używania jest panujący (wśród laików i. 23 „The accidents and contingencies of where we live. Trudności pojawiające się przy wprowadzaniu postulatów obserwacji uczestniczącej w życie są także innej natury – wspomnieć należy kwestię przypadkowości uzyskanych obserwacji i doświadczeń. a z drugiej strony do wcześniejszych. właściwie historycznych w chwili obecnej badań społeczności egzotycznych. także początkujących studentów i adeptów antropologii) mit doświadczenia antropologa jako mistycznej drogi poznania prawdziwego oblicza badanych rzeczywistości: mistycyzm badań terenowych: praca w terenie wydawała mi się magią rytu przejścia oddzielającego noefitów ignorantów od „przeszkolonych. Ma znaczenie (w dużym stopniu nieuświadamiane) dla końcowego produktu (Beatty 1999: 78) 23. who we happen to live with or talk to and so on make an enormous but largely unacknowledged difference to the final product”. 24 Zagadnienie kompletności dokonywanych obserwacji odnosi się z jednej strony do sytuacji badań modelowych. które z konieczności i z założenia miały być „całościowym” opisem. że on też zaobserwował wszystkie najważniejsze składniki danej kultury.przekładalność na „prawdziwość” 21 uzyskanych informacji? Argumenty typu „byłem tam i widziałem/byłam tam i widziałam” nie dla wszystkich stanowią przekonywający dowód na poparcie tez stawianych w opracowaniach antropologicznych. tylko były to Nie jest celem tej pracy poruszanie kwestii obecności prawdy w naukach społecznych i dostępności jej poznania w ogóle. czasami okazuje się. tj. pominiętych tj. 22 „the mystique of fieldwork: fieldwork seemed to be a magic rite of passage that separated ignorant neophytes from «trained. gdzie i z kim mieszkamy czy rozmawiamy itp. jednak nie zmienia to ogólnej cechy wszystkich terenowych poczynań antropologów: ich jednostkowego charakteru i związanych z nim koniecznych zastrzeżeń.

Locka (zob. Badanie społeczności zamkniętych. że stres jest naturalnym elementem każdego życia i jesteśmy wyposażeni w sposoby działania pod jego wpływem. events are excluded. Ważnym zarzutem wobec obserwacji uczestniczącej jest jej jednowymiarowość jeśli chodzi o zaangażowane zmysły (pomijane są najczęściej wrażenia zapachowe. że to.inne składniki niż u jego poprzednika. Niedoskonałości w dokonywanych obserwacjach biorą się również ze stresu sytuacyjnego i osobowego. smakowe i dotykowe. gdyż przemknęły nam koło nosa/uszu i dlatego. 25 24 . nie powinniśmy więc przyjmować. ale więcej faktów uległo wyłączeniu. kulturowo wzmacnianym przekonaniu o nadrzędności zmysłu wzroku w procesie poznania. but much is excluded because it passed right under our nose and through our ears and because our hands were too tired to note the happening”. co się dzieje (Fine 1993: 10-11) 25. które stanowią równoprawne źródło poznania rzeczywistości). 26 „Jeśli uczestnictwo ma być faktem. taka „The ability to be observant varies. agresywnych. Obviously for reasons of space. aby notować to. Antropologia jako dyscyplina z pogranicza (i dziedzin. pod którego wpływem badacz znajduje się przez dużą część czasu – szczególnie na początku pobytu w terenie. and we should not assume that what is depicted in the ethnography is the whole picture. Wysoki status obserwacji (czyli posługiwaniu się w z r o k i e m ) w antropologii ma swoje źródło w trwałym. co umieszczone zostało w etnografii. Niekiedy zdolności obserwowania mogą być obniżone chociażby wskutek działania różnorodnych substancji i innych warunków zewnętrznych 26. badania terenowe mogą stanowić podwyższoną jego dawkę. Oczywiście. Konsekwencje tego faktu to m. i światów) borykająca się z samookreśleniem praktycznie od momentu powstania i poszukująca sposobu przynależności do „prawdziwej” nauki popychana jest nieuchronnie w stronę (bezkompromisowego) scjentyzmu. a więc współczesnej nauki w ogóle. chociaż będące równie kompletnym zestawieniem esencjonalnych informacji: Zdolność bycia uważnym jest zmienna. co znacznie upośledza zdolności obserwowania” (zob. a to wydatnie wpływa na sposób postrzegania. Fabian 1983: 108) fundamentem empiryzmu. Fine 1993: 11). niebezpiecznych czy mało kontaktowych powoduje konieczność funkcjonowania w ciągłym napięciu –mimo tego. to badania przeprowadzane wśród różnorodnych grup młodzieżowych łączyć się niekiedy będą z używaniem środków psychoaktywnych.in. będącym od XVII wieku za sprawą J. że nasze ręce były zbyt zmęczone. jest pełnym obrazem. ale nie tylko. część wydarzeń jest wyłączona z powodu ograniczonego miejsca. ma to jednak związek z czymś dużo bardziej istotnym niż tylko ignorowanie pozostałych możliwości rejestracji otaczającego świata.

które sprowadzają się do tego. „Method is expected to yield objective knowledge by filtering our experiential «noise» thought to impinge on the quality of information. Ale co czyni widok bardziej obiektywnym od dźwięku. która oczekuje na rewizję. co nadaje tej wiedzy rys indywidualności. But what makes a (reported) sight more objective than a (reported) sound. spatial turn (zob. co ostatnio wyraża się szczególnie w tzw.filozofia wiedzy i poznania. bo nie spełnia części istotnych założeń i celów metody w wystarczającym chociażby stopniu. Ale dlaczego niespełnianie wszystkich reguł ścisłej naukowości ma być zarzutem wobec antropologii? 27 25 . Gupta. a w antropologii powoduje tworzenie teorii zbudowanych głównie na wizualności i przestrzenności (Fabian 1983: 105-118). który nieświadomie filtruje napływające informacje przez pryzmat swojej dotychczasowej wiedzy i nawyków intelektualnych. Ferguson 2004). gdyż zakłada intersubiektywną kontrolowalność i komunikowalność uzyskiwanych wyników. w przypadku antropologii gromadzona wiedza powstaje w wyniku poznawczej działalność badacza. Wymaganie naukowości wiąże się ściśle z przestrzeganiem jej reguł. która z definicji ogranicza możliwości wielostronnego (i rzetelnego) przedstawienia Innego: Po metodzie oczekuje się pozyskiwania obiektywnej wiedzy poprzez filtrowanie doświadczanego „hałasu” myśli wpływającego na jakość informacji. or taste? Our bias for one and against the other is a matter of cultural choice rather than universal validity”. We współczesnej nauce nadrzędnym sposobem zarówno zdobywania. jak i rozpowszechniania oraz przekazywania wiedzy. tj. że obserwacja uczestnicząca jawi mi się jako narzędzie będące kontynuacją tradycji antropologicznej. nie pozwala na zbliżenie się do Innego. smell. jest przede wszystkim tryb wizualny. 28 Paradygmat scjentystyczny stosowany w naukach społecznych/humanistycznych nastręcza trudności analitycznych. Chcąc odpowiedzieć na pytanie zadane na początku tego podrozdziału musiałabym chyba stwierdzić. że dyscypliny naukowe stanowią ustrukturyzowane sposoby postępowania prowadzonego według określonych zasad i są zależne od konkretnego sposobu komunikowania uzyskiwanej wiedzy w społeczności naukowców i wśród odbiorców/czytelników 28. zapachy czy smaku? Nasza skłonność ku jednemu i przeciwko innym jest kwestią kulturowego wyboru raczej niż uniwersalnej słuszności (Fabian 1983: 108) 27. co ukierunkowuje dyskurs naukowy.

Dokumentowanie doświadczenia to zasada. która zbliża antropologię do upragnionego kręgu scjentystycznych dyscyplin. podkr. co zniekształci obraz i podda wiarygodność antropologa w wątpliwość: Troska o ścisłe notowanie tego. Notatki terenowe Nieodłączną częścią przeprowadzania badań w terenie jest (najlepiej jak najbardziej systematyczne) utrwalanie dokonywanych obserwacji i rejestrowanie przeprowadzanych rozmów. która powinna spędzać większość swojego czasu na zapisywaniu swoich spostrzeżeń i zdobywanych na bieżąco informacji. a więc mogło być przedmiotem czyjejś innej. Ale w takim razie jak 26 . Jednak realia pracy w terenie najczęściej uniemożliwiają tego typu działania. jakby wszyscy sobie tego życzyli. to pojawi się kilka prawdopodobnych odpowiedzi. co się faktycznie zdarzyło. co jest widoczne chociażby poprzez to. co podlega bezpośredniej obserwacji badacza lub wynika z rozmowy z informatorem. że antropolodzy niechętnie udostępniają swoje notatki terenowe innym antropologom. moje). że antropolog jest osobą. które badacz tworzy dla siebie i na potrzeby swojej przyszłej pracy twórczej. gdyż z przeciwnym razie część napływających danych może zostać utracona. a więc z założenia są one przeznaczone dla jego rozumienia – ich niereprezentatywny charakter może skutecznie powstrzymywać antropologa od chwalenia się nimi wszem i wobec.2. który opowiada to. ale wymóg ten wydaje się być problematyczny dla badaczy. Oznacza to. najczęściej na papierze (albo przy użyciu dyktafonu. Jeśli zadamy pytanie o powody niechęci badaczy do publicznego okazywania podstawy swoich prac naukowych. nie mówiąc już o laikach – jakby ta część rzemiosła nie była tak przejrzysta. które są niezbędne do zrozumienia badanego faktu (Sokolewicz 1981: 92. łączy się z troską – wyrażoną już w momencie zbierania informacji – by notować wszystkie te elementy kontekstu kulturowego. przy czym transkrypcja zapisu dźwiękowego na papier i tak następuje). co ogranicza się do wieczornych godzin opracowywania zebranego materiału (oczywiście jeśli badacz jest wystarczająco zdyscyplinowany i wytrwały oraz chce rzetelnie wypełniać wymogi metody). Jedną możliwością jest zapewne fakt umowności i skrótowości notatek. ludzkiej obserwacji.2.

że każde notatki terenowe to przede wszystkim tekst napisany przez jakiegoś autora. but it is also more fruitful”. za: Fine 1993: 11). „Fieldwork stories (…) offer only part of the picture. Równie ważne w określeniu. Jean Jackson – wręcz deklarują wprost: „I am a fieldnote” (cyt. które przy końcowym wnioskowaniu okazały się kluczowymi wskazówkami czy podstawą interpretacji.in. na czym buduje się ideał naszej dyscypliny. jak zawieszenie własnych norm. które się zdarzyły w terenie nie ma w notatkach.sprawdzić bazę opracowań przyjmowanych przez czytelników jako wierny opis obcej rzeczywistości 29? Kolejną kwestią jest ilość informacji zawartych w notatkach z terenu w zestawieniu z treścią przekazywaną w gotowych sprawozdaniach czy monografiach: z całą pewnością nie ma między tymi dwoma źródłami absolutnej odpowiedniości. gdyż przechowywane były w „głowie” badacza (być może jako nieistotne szczegóły albo ulotne wrażenia). niektórzy – jak np. Badacz jest „w terenie” nie tylko w czasie fizycznego pobytu t a m . badanie to proces przebiegający zarówno przed. a mianowicie powinien on spełniać takie warunki. a cześć istotnych informacji znajdujących się w pisanych etnografiach nie można znaleźć w notatkach. ale jest także bardziej owocny (Shore 1999: 45) 30. Equally important in determining what anthropologists write about and how they write it (…) are the pre-fieldwork and post-fieldwork encounters. Subjecting these critical «reflexive» scrutiny and situating them in our texts is possibly more problematic than the conventional «reflexivity genre» of anthropological writing. gdyż badacz nie miał czasu albo sił czy możliwości ich zapisania. 29 30 27 . Część badaczy w ogóle rezygnuje z praktyki robienia ścisłych i systematycznych notatek podczas pobytu w terenie. Clifforda (2000: 29-63). gdyż ilość niezapisanych faktów. Kwestie autorytetu antropologicznego poruszane są m. co antropologowie piszą i jak to piszą (…) są przed-terenowe i po-terenowe spotkania. zdarzeń i spostrzeżeń oraz nieczytelnych stronnic skłania ich do porzucenia tej formy dokumentowania i uwiarygodniania swojej działalności. Części rzeczy. Upodmiotowianie tych krytycznych „refleksyjnych” analiz i umieszczanie ich w naszych tekstach jest prawdopodobnie bardziej problematyczne niż konwencjonalny „rodzaj refleksyjny” pisarstwa antropologicznego. zawsze zawierać będzie elementy autoprezentacji i już podczas powstawania będzie „filtrowany” przez piszącego: W pewnym sensie jest (…) tekst fieldnotes rejestracją tego. przez J. jak i po pobycie w terenie. Podstawowe znaczenie ma także fakt. dlatego sam jest w pewnym sensie narzędziem poznania w antropologii: Opowieści z terenu (…) oferują jedynie wycinek obrazu. a nie obiektywny zapis zdarzeń.

Nie powinno więc dziwić to. Oznacza to w konsekwencji. że badacze niechętnie ujawniają swoje notatki – w ich świetle mogliby się okazać mniej naukowi niżby chcieli. ja chce pokazać jedynie charakter zapisków antropologa. Transkrypcje to. synekdocha (odmiana metonimii) czy ironiczny. łączy ona jak konieczność w miarę możliwości najwierniejszego odwzorowania danego elementu przy 31 Angielskie terminy: „inscription”. Te względy czynią z tych pierwotnych zapisów już przetworzony tekst. jeśli już nie niemożliwą” (Clifford 2000: 69). osobowo uwarunkowane źródła antropologicznego pisania. takich jak obrzędy. sposób funkcjonowania poznawczego. zdystansowany komentarz. moje). że nie ma sposobu na dotarcie do świadectw badań przeprowadzonych w terenie. „transcription” i „description” nie mają adekwatnych polskich odpowiedników. tekstem czyjegoś autorstwa. a to głównie dlatego. co wydarzyło się w trakcie etnograficznego spotkania jest zawsze rzeczą trudną. Tekst fieldnotes do ideału tego jednak nie dostaje. „przepisywanie” zastanych treści i elementów kultury. Zapis ten pośredniczy więc pomiędzy rzeczywistością a jej odbiorcą. Dociekliwy metodolog i metodyk antropologii współczesnej. dlatego zostały przeze mnie spolonizowane. (…) Notatki terenowe są zawsze autorskim zapisem poprzedzonym czyimś wyborem treści uznanych za konieczne lub znaczące i czynionym w czyimś indywidualnym. takich jak metafora (przenośnia). Typologię tę przedstawiam za: Kaniowska 1995: 281-286. nastawienie) oraz stosowanych praktyk tekstualnych. Clifford – dokonuje rozróżnienia zapisów tworzonych przez antropologa podczas badań: według niego można je podzielić na inskrypcje. wg typologii Clifforda. wrażliwość. kulturowo skodyfikowanym języku. A to stwierdzenie jest tylko od krok od postawienia pytania o stosunek między kreacją antropologa a rzeczywistością w pisarstwie etnograficznym. Ale takie pytania należą do dylematów postmodernistów. metonimia (zamiennia). podkr. że jest tekstem właśnie. mity czy system pokrewieństwa. nałogów mentalnych i estetycznych antropologa. jest zatem tej rzeczywistości interpretacją (Kaniowska 1995: 282. „uświadomienie sobie tego. Inskrypcje to odpowiednik zapisywania obserwacji i spostrzeżeń badacza oraz treści rozmów z informatorami.sądów. na podstawie których tworzy on opisy i interpretacje z pretensjami do rzeczywistego wyjaśniania badanych zjawisk: wskazuję jedynie na subiektywne. na tym poziomie zapisu notatki terenowe to zapisane fakty zniekształcone (przekształcone) na skutek oddziaływania indywidualnych uwarunkowań poznawczych antropologa (osobowość. 28 . w którego pracach można odnaleźć wiele analitycznych i krytycznych uwag na temat badań w antropologii – J. transkrypcje i deskrypcje 31.

powtarzalność. Takie ujęcie stawia nas przed szerokim problemem związku pomiędzy słowami a światem. czyli właściwie rodzaj narracji stosowany przez badacza. jednoznaczność – nie występują one podczas badań terenowych). jak i wśród akademików. Nie chodzi tu o konstatację. na mocy której jedyną uprawnioną praktyką w antropologii jest tzw. Typologia ta jest warta przytoczenia nie dlatego. ale nie ma w tej pracy miejsca na dywagacje o tak głęboko epistemologicznej naturze. organizowania rzeczywistości w klasy (kategorie) i jej porządkowania. obecności informatorów w tekście. jakimi dysponują praktykujący antropolodzy tak wśród studentów. raczej w celu pokazania złożoności procesów dokumentowania rzeczywistości badawczej antropologa i faktu niejednoznaczności i subiektywności towarzyszącej tym działaniom. chodzi o zwrócenie uwagi na potrzebę rozwijania świadomości ograniczeń podstawowych technik. w której „teoria zaczyna przypominać zbiór pesymistycznych i mrocznych przemyśleń nad niedostępnością obcego i związanych z tym znaczeń” (Gellner 1997: 37). oraz od kultury. nie oznaczają automatycznego poparcia dla przeciwstawnego poglądu głoszonego przez część krytyków postmodernistycznych. że jest drugim autorem literackiego dzieła – antropolog staje się w pewnym sensie autorem badanej kulturowej rzeczywistości. sposób dokonywania opisu badanej rzeczywistości. 29 . autoetnografia i sytuację. że spełnia wymogi naukowego postępowania. kto je zaobserwował. strategii przedstawiania. jak o tłumaczu literatury zwykło się mówić. tj. która dostarcza mu kategorii do ich opisu” (Gellner 1997: 39). przejawiający się w konstrukcji tekstu. „przełożeniu”. a ten proces również nie jest pozbawiony osobistego wpływu transkrybującego: I tak. Moje próby wskazania na luki w pozytywistycznym modelu postępowania (którego wyznaczniki to obiektywność. czyli rozważań nad możliwościami oddawania doświadczanej rzeczywistości na sposób werbalny. uczynieniu zrozumiałym. który jest dla części antropologów niedoścignionym marzeniem. Jest to jak tłumaczenie z obcego języka na język badacza. gdyż jest autorem fieldnotes (Kaniowska 1995: 184). że „faktów nie da się oddzielić od tego. jasność.jednoczesnym oswojeniu go. jest sposobem balansowania między dwiema stykającymi się kulturami. Trzecim rodzajem zapisu dokonywanego przez antropologa jest deskrypcja.

jak badacz by sobie nie życzył: mogą kłamać albo zupełnie opacznie rozumieć poruszane zagadnienia. People forget. 32 30 . People are not aware of all. Przekonanie (wiara) o skuteczności metody wywiadu w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania nurtujące badacza jest ugruntowane w naukach społecznych od dość długiego już czasu. I właśnie ze względu na ten niezbędny element problematyka wywiadu jako narzędzia zdobywania informacji jest złożona i wielopłaszczyznowa. nawet w wersji swobodnej. techniką badawczą w antropologii. obok obserwacji. macro-level phenomena. raczej „Because one asked a specific informant a specific question at a specific time and place. Ludzie racjonalizują to. Ludzie robią rzeczy z wielu powodów. Ludzie zapominają. czasem bardziej odruchowo niż intencjonalnie. szczególnie gdy te czynniki są zjawiskami historycznymi na poziomie makro-społecznym.Antropologia jako część humanistyki jest opisywaniem rzeczywistości i „takim rodzajem poszukiwania prawdy o przedmiocie swojego poznania. Ludzie mogą być całkowicie nieświadomi jeśli chodzi o najważniejsze czynniki wpływające na ich działania. co wpływa na to. People rationalize what they do. Informatorzy mogą mieć wiele powodów. particularly when those influences are historical. Ludzie kłamią. People may be completely unaware of the most important influences on what they do. co robią.3. or even most of the influences on what they do. 2. aby odpowiadać dokładnie tak. które jest pisaniem o tej prawdzie. bez pytań kwestionariuszowych. czyli i n f o r m a t o r a . which cannot be perceived clearly in the minutiae of day-today living”. Ponieważ ktoś zadał konkretnemu informatorowi określone pytanie w określonym czasie i miejscu. co robią. które nie mogą być jasno postrzegane w szczegółach życia codziennego (Handwerker 2006: 111) 32. Standardowo przeprowadzany wywiad. People do things for many reasons. najczęściej nie dlatego. Ludzie nie są świadomi wszystkich. People lie. ani nawet większości tego. Informatorzy Wywiad jest podstawową. sometimes reflexively rather than intentionally. tj. jest przede wszystkim wywoływaniem przez badacza werbalnej reakcji na określone zagadnienia i jako taki n i e może być głównym źródłem informacji. Zakłada obecność osoby. że są złośliwi i celowo utrudniają pracę antropologowi. nie zaś jej udowadnianiem” (Kaniowska 1995: 186). ale w niektórych środowiskach naukowych używana jest ona bez świadomości podstawowych ograniczeń. z którą wywiad jest przeprowadzany.

bo zwyczajem mojego ludu jest kłamanie jako oczywista reakcja na obcych. Chronią swoja prywatność. Często okazuje się. który próbował dowiedzieć się czegoś o mitach „Ethnographers and other fieldworkers writing about lying informants are themselves liars when they do not tell the whole truth about the way in which they collected the lies from their informants. że słowne deklaracje wyrwane z kontekstu o które są proszeni (a tak w zasadzie wyglądają wywiady) nie mogą mieć wiele wspólnego z ich rzeczywistością kulturową. for it is the custom of our people to lie as a matter of course to outsiders. choć w zupełnie niewłaściwy sposób. szczególe na białego człowieka. na przykład w postaci przemyślanych i zsynchronizowanych kłamstw będących jedynym. śmieję się. 33 31 . ale jedną z możliwych alternatyw jest sposób zadawania pytań: badacz chce się dowiedzieć czegoś o takich sferach życia i w taki sposób. Zastępy inwazyjnych antropologów wkraczających bezceremonialnie z codzienne życie społeczności i zdeterminowanych do jak najszybszego rozgryzienia kulturowego sedna muszą się liczyć z tym. especially to white man. I laugh. thus obscuring the likelihood that it was their interrogating technique which produced the lies in the first place”. dobre imię i poczucie własnej wartości w obliczu niezrozumiale intymnych pytań: Etnografowie i inni badacze terenowi piszący o kłamiących informatorach sami są kłamcami. że to ich technika zadawania pytań wyprodukowała te kłamstwa (Bleek 1987: 320) 33. Sokolewicz przytacza pewną anegdotę o Bronisławie Malinowskim. że mogą napotkać symboliczny opór badanych. Jak rzekł kiedyś jeden z członków afrykańskiego ludu Tiv: Kiedy czytam to. że dotykają ważnego obszaru. Dlaczego ludzie kłamią. w jaki zebrali kłamstwa od swoich informatorów. co biały człowiek napisał o naszych zwyczajach. Pytamy: dlaczego biały człowiek chce wiedzieć o nas takie osobiste rzeczy? (cyt. co badacze są w stanie uzyskać od „tubylców”. za: Bleek 1987: 320-321) 34. kiedy nie mówią całej prawdy o sposobie. że zapytany nie ma innej możliwości jak tylko zastosowanie strategii mówienia nieprawdy.dlatego. We ask. Z. «Why does he want to know such personal things about us?»”. kiedy ktoś ich o coś pyta? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. maskując prawdopodobieństwo. że odpowiedź na nie pozwoli na odkrywcze wnioski. lecz raczej z tego względu. ale nie dlatego. 34 „When I read what the white man has written of our customs. że pytania zadawane przez badacza stanowią dobry sposób na zebranie informacji o danym elemencie systemu kulturowego.

czyli deklaracje informatorów docierały do nich po interpretacji językowej innej osoby. Dopiero po jakimś czasie Malinowski zorientował się.lokalnej społeczności podczas pobytu w jednej z wiosek tubylczych. że w tej społeczności znajomość mitów to element prestiżu społecznego. it relies on clumped networks of signification which require that they be organized in ways which are not lineal but multi-stranded if they are to be used at the amazing speed necessary to draw on complex stored information in everyday activity”. nie informując Malinowskiego w ogóle o treści mitów czy sposobie ich przekazywania. w jaki język reprezentuje wnioskowanie. jeśli mają być używane (z niezwykłą prędkością) do pozyskiwania zmagazynowanej w złożony sposób informacji w codziennej aktywności (Bloch 1992: 128) 35. co według nich powoduje nieadekwatność werbalnych reprezentacji: Duża część ostatnich prac kognitywistyki silnie sugeruje. którzy optują za tym. Rather. Jeden mieszkaniec wioski rozmawiał z nim bardzo długo na temat mitów. w jaki w badanej kulturze dany fakt kulturowy powiązany jest z innymi (Sokolewicz 1981: 92). że to on ma prawo opowiadać lokalne mity. że myślenie w codziennym życiu nie jest podobne do języka. ale w formie wielopoziomowych połączeń. w sposób.in. że wiedza człowieka o świecie. „Much recent work in cognitive science strongly suggests that everyday thought is not «language-like». bo jedynie garstka wybranych osób ma do nich dostęp. opiera się na zlepionych sieciach znaczeń. dlatego też: nie do przyjęcia są wywiady składające się z serii pytań i odpowiedzi formułowanych wprost – przy najlepszej nawet znajomości przedmiotu przez badacza. Raczej. zmuszeni byli w wielu sytuacjach korzystać z pomocy tłumaczy (pośredników między nimi a informatorami). ale skupiał się głównie na tym. a więc i o jego otoczeniu kulturowym zakodowana jest w postaci nielinearnych systemów kojarzenia. które wymagają organizacji na sposób nie linearny. 35 32 . uwikłanej w zależności różnego rodzaju. że odkąd antropolodzy rozpoczęli prowadzić badania w paradygmacie Malinowskiego. że nie wymaga łączenia twierdzeń w sekwencje. kognitywistów. Problem z językowym opisem świata w kontekście działania umysłu jest przedmiotem badań m. Należy uzmysłowić sobie także to. Nie do przewidzenia jest bowiem sposób. co bardzo zdenerwowało badacza. that it does not involve linking propositions in a single sequence in the way language represents reasoning. czyli bez dogłębnej znajomości języka tubylców (wystarczająca jest jego znajomość w stopniu komunikatywnym) i w ściśle ograniczonym czasie.

który odpowiada. co jest systematycznie ukrywane w danej kulturze. że badanie natury zachowań człowieka poprzez struktury języka jest w świetle dokonań kognitywistyki (koneksjonizm) niewłaściwą strategią. gdyż odpowiedzi uzyskiwane przez badacza na zadawane pytania to racjonalizacje informatorów dokonywane post hoc. że obserwowanie zachowań jest bardziej skuteczne niż zadawanie pytań. Związane jest to zazwyczaj albo z indywidualną postawą badacza. czasem uromantycznione. Nie bez znaczenia jest także fakt kolonialnej przeszłości antropologii i jego konsekwencje w postaci określonych stosunków władzy i dominacji. W wielu przypadkach informacje uzyskiwane w wyniku przeprowadzanych wywiadów były silnie naznaczone piętnem zależności tego. którzy od lat 60-tych XX wieku rewidują założenia leżące u podstaw pracy antropologów. przez prosty fakt stania się czasowo członkiem powszechnej społeczności duchowej. Relacje. Często do czynienia mamy także z sytuacją odwrotną. który w swoich pismach daje wyraz refleksjom na temat stosunków z informatorami w terenie: Griaule zakładał. były w istocie negocjowanymi ugodami. od tego. charakteryzujących się wysokim stopniem przemocy 33 . terminem porozumienie [rapport] . który swą osobowością zezwala na dominację. Sytuacja kontaktu nie zawsze jest jednak tak jednoznaczna. że sprzeczne interesy etnografa i tubylca nigdy nie mogą zostać całkowicie zharmonizowane. a nie antropolog. który zadaje pytanie. Przybysz z zewnątrz był zawsze narażony na utratę inicjatywy. wynikiem ciągłych nacisków i przetargów określających to. przystanie na powierzchowny modus vivendi. kiedy stroną „gwałcącą” są przede wszystkim członkowie badanej grupy. francuski etnograf badający afrykańskich Dogonów w pierwszej połowie XX wieku.Oznacza to. zajmuje się tym zagadnieniem M. Może się to ujawnić jedynie przez rodzaj gwałtu: etnograf musi stale wywierać nacisk (Clifford 2000: 78). Temu zagadnieniu poświęcono wiele miejsca w krytycznych opracowaniach postmodernistów. dyskusje nad relacjami siły i przymusu stanowią dużą część tych analiz. Nie można poznać tego. co może lub nie może być poznane w badanym społeczeństwie. w ramach których odbywały się kontakty z członkami pozaeuropejskich społeczności. a już z całą pewnością opieranie wnioskowania na wypowiedziach kilku informatorów nie jest najlepszym sposobem na dotarcie do konstruktywnych rozwiązań problemów badawczych. Prowadzi to do konstatacji. albo jest immanentną cechą określonych grup. Giaule. a cała wiedza niezbędna człowiekowi do funkcjonowania w jego otoczeniu objawia się raczej w działaniach niż w ich werbalnych uzasadnieniach.

część warsztatu pracy. and inappropriately impute negative meaning to constructs they associate (usually wrongly) with positivism or science or philosophy of science. *** Aspekty formalne metody terenowej to. Jej formy i intensywność różnią się z całą pewnością. 36 34 . unnecessarily. Stanowią one jednak wyłącznie ramy. że to członkowie grupy wymuszają na badaczu określone zachowania i ograniczają zakres dozwolonych pytań. mówiąc ogólnie. że im nie wierzę. niepotrzebnie i niewłaściwie przypisują negatywne znaczenie konstruktor. które za sprawą ludzkiej subiektywności są konieczną częścią każdych badań (Handwerker 2006: 115) 37. która nie musi oznaczać zupełnego wykluczenia subiektywności: Piszący o metodach jakościowych konsekwentnie. że pewne formy przemocy symbolicznej nie miały miejsca podczas ich doświadczenia terenowego odpowiadam po prostu. gdyż wrażliwości są różne. czy społecznościami agresywnymi: może okazać się. Consequently.czy agresji 36. they never think through the basic issue: the blunders that human subjectivity necessarily makes a part of all research”. Dzieje się tak na przykład w badaniach nad organizacjami i grupami o profilu szowinistycznym. nie mogą przemyśleć podstawowej sprawy: błędów. co wpływa na ostateczny wynik badań (Filip 2007). W konsekwencji. Jest to inherentna część struktury sytuacji Nie mówię tym samym. ale dotyczą powszechnej kwestii” (Rabinow 1977: 130). że każdy antropolog jest tego świadomy. związaną ściśle z „czynnikiem ludzkim” – dlatego niemożliwe jest bezrefleksyjne ich stosowanie i nieuwzględnianie tego kontekstu w pisarstwie etnograficznym. Według niektórych antropologów przemoc symboliczna jest immanentną częścią badań terenowych w ogóle: „Tym. którym dysponuje badacz udający się w teren. które kojarzą (zazwyczaj błędnie) z pozytywizmem. Każda próba nadmiernego zobiektywizowania (a więc w konsekwencji zdehumanizowania) antropologicznego doświadczenia i „wyczyszczenia” go stanowi nieudolny i niepotrzebny zabieg skierowany ku naukowości. 37 „Writers on qualitative methods consistently. które każdy antropolog wypełnia własną treścią – nie może być inaczej ze względu na naturę procesu badawczego w tej dyscyplinie. nauką czy filozofią nauki. którzy twierdzą.

że praca ta jest odautorskim spojrzeniem na zagadnienie badań terenowych. a także dlatego. relacyjną i procesualną naturą badań terenowych w antropologii. Słowo to jest według mnie bardzo scjentystyczne w swojej wymowie. notatek i wywiadów. Oczywiście od czasu pojawienia się postmodernistycznej krytyki scjentyzmu w humanistyce wielu autorów zwraca baczną uwagę na kwestię podmiotowopodmiotowego charakteru badań w naukach społecznych. co prowadzi do pokazania mojego spojrzenia na przedmiot dociekań. który następnie przenosi je na karty monografii. czyli prezentacji moich kategorii analitycznych i interpretacyjnych. po ich uprzednim poddaniu odpowiednim zabiegom interpretacyjnym w duchu wyznawanego paradygmatu. Aspekty pozaformalne jak je nazywam (właściwie umownie – można je określać w każdy inny sposób) to synonim człowieczej natury działań antropologa: zmagań ze sobą samym i obcym otoczeniem.ROZDZIAŁ 3 Aspekty pozaformalne metody badawczej w antropologii Tytuł tego rozdziału może dziwić. że określenie to jest tradycyjnie przypisane antropologowi. pewnego rodzaju obiektywny rejestrator innych rzeczywistości. jednak stosunkowo niewiele uwagi poświęca się naturze pracy antropologa (szczególnie w piśmiennictwie polskim i w materiałach do kształcenia antropologów w Polsce.in. gdyż opracowania metodologiczne z zakresu badań terenowych w antropologii nie zawierają podziału elementów badań terenowych przedstawionego w mojej pracy. jednak używam go ze względów językowych (unikanie powtórzeń). 38 35 . Ale jest jeszcze jeden powód: antropolog przedstawiany jest w podręcznikach metodyki i metodologii jako badacz 38. co jest główną przyczyną powstania tej pracy. Spowodowane to jest m. tym. o czym już wcześniej wspominałam). czyli osoba lub raczej – ponieważ niewspółmiernie mało uwagi poświęca się zagadnieniu bycia osobą – „urządzenie” służące do wykonywania obserwacji.

co uświadomiłam sobie dopiero niedawno. przynajmniej w początkowej fazie.1. musi się zdystansować do odczuć. Przy każdym dłuższym pobycie za granicą (podczas stypendium Sokrates-Erasmu w Szwecji. które poważnie rzutowały na moje możliwości adaptacji i zdolność działania. a jeśli chce wykonać jakąś konstruktywną pracę. symptomy mogą przybierać spektrum form: od otwartych zachowań ksenofobicznych do apatii. i nie tylko z powodu liczbowej przewagi mężczyzn w tej dyscyplinie.3. którym jest obcość. w którym przebywa (rewiwalizm) albo kieruje się w stronę wartości swojego nowego otoczenia. porzucając kulturowy bagaż. Antropolog w terenie może przeżywać takie stany. że w zachodniej literaturze antropologicznej wątki feministyczne spowodowały obecność genderowych rozróżnień jeśli chodzi o pisarstwo antropologiczne: teksty pisane przez kobiety antropolożki mają wyraźny znak kobiecego autorstwa. Niewiele miejsca w rozważaniach nad specyfiką antropologii poświęca się na zjawisko. nie-swojskość. 40 Mnie samej zdarzyło się przeżywać ten stan co najmniej kilkukrotnie. Według niektórych można je analizować w kategoriach szoku kulturowego. Stwierdzenie to może być dyskusyjne. co w Polsce praktycznie nie występuje – antropolog najczęściej jest rodzaju męskiego. podróżników i dziennikarzy 40). Określić go można jako „traumatyczne przeżycie chaosu i trwogi. w Lęk jest stanem emocjonalnym. jest też pewnie prowokacyjne. synonimem „strachu”. która go przeżywa. stan lęku to doświadczenie. 41 Warte wzmianki jest to. które wzbudza w nim 41 inna rzeczywistość. a podczas doświadczenia badań terenowych antropolog zmaga się z obiema i czasami nie wychodzi z tej walki zwycięsko. odmienność. Inność. wycofania się z aktywności i zaburzeń zachowania o naturze obsesyjno-kompulsywnej – podstawą tych wszystkich reakcji jest lęk 39 opanowujący jednostkę znajdującą się w nowym otoczeniu (kulturowym). to może przyjąć postawę dwojaką: albo zwraca się ku wartościom swojej kultury i pozostaje w niesłabnącej opozycji do obcego otoczenia. którzy (…) znaleźli się samotnie w otoczeniu obcej kultury” (Stallybrass 1999: 612). z którym przybywa (asymilacja kulturowa) (Staszczak 1987: 343). 39 36 . Badacz a Obcość Obcy jest w każdym z nas. pracy w Grecji. które zdaje się być dla niej centralnym doświadczeniem: zetknięcie z obcością. ale niech będzie wstępem do rozważań na temat głównego przedmiotu/podmiotu badań antropologii. Anglii czy Kanadzie) miałam wyraźne stany lękowe. Ta w badaczu i ta na zewnątrz. choć niekoniecznie musi być świadomy ich źródła. którego przyczyna jest nieznana lub niezrozumiała dla osoby. któremu jednostka nie potrafi przypisać żadnych logicznych przyczyn (Gray 1999: 306). Jeśli jednostka doświadcza takiego stanu (co jest dobrze udokumentowanym faktem w przypadku antropologów. jakie ma być udziałem głównie tych.

stanowi przejściową quasi-chorobę psychiczną. mija jednak po krótkim czasie i jest tylko niewielką przeszkodą w adaptacji do nowych warunków. które w dużym stopniu zależy od konkretnej kultury. ze strony psychologicznej zakotwiczone są one w teorii psychoanalitycznej.której dobrowolnie się zanurza 42. który przeszkadza antropologowi w pracy w taki sam sposób jak ewentualna choroba tropikalna. opartych na połączeniu doświadczeń antropologów i psychologicznym ujęciu reakcji na spotkanie z obcością 43. Pierwszy z modeli negatywnych to zarazem najstarsza próba analizy zagadnień szoku kulturowego: w tym ujęciu zetknięcie się z obcą kulturą powoduje „syndrom dysadaptacji” i kryzys. może się więc niektórym wydać nieadekwatne w sytuacji badań terenowych. W 42 „Doświadczenie zanurzenia w kulturę bardzo różną od naszej własnej to samo sedno antropologii kulturowej/społecznej. W ogóle „szok” to słowo mocne. podczas których argumenty dotyczące redukcjonizmu i nieprzekładalności języków oraz paradygmatów obu dyscyplin są (najczęściej) podstawą do uznania braku większych punktów wspólnych antropologii i psychologii. sytuacji (przejściowej lub stałej) i od osobowości tego. 43 Łączenie teorii psychologicznych i antropologicznych to obszar wielu gorących dysput. która ustępuje pod wpływem prowadzonej aktywności i nawiązywanych kontaktów w toku bycia w terenie. wybory i reakcje? Zdaniem niektórych metodyków antropologii szok kulturowy rzeczywiście występuje jako niewygodny i kłopotliwy stan. a często występujący i bardzo istotny w perspektywie badań terenowych. Pytanie brzmi: w jakim stopniu doświadczenie obcości wpływa na percepcję obcej rzeczywistości i jakość wniosków na jej podstawie wysnuwanych? Na ile antropolog obejmuje refleksją wpływ odczuć będących (prawdopodobnie) naturalną odpowiedzią na zmianę otoczenia na swoje zachowania. na pewno jest to „złożone doświadczenie. Jednak pewne psychologiczne ujęcia teoretyczne mogą się okazać pomocne w rozważaniach nad osobą antropologa i jego doświadczaniem. jeśli nie z początkowego doświadczenia różnicy kulturowej?” (Kracke 1987: 58). gdyż stanowi fenomen rzadko dyskutowany. będąca konsekwencją przebywania w nowym środowisku. 37 . (…) takie doświadczenia stanowią centralny obiekt antropologii i definiują ją jako dyscyplinę. implikujące znaczne odejście od normy funkcjonowania. Niezależnie od czasu trwania i nasilenia warto się mu przyjrzeć bliżej. Skąd czerpiemy koncepcję kultury. ale uwzględniają też pozapsychologiczne czynniki tych procesów. kogo dotyczy” (Kracke 1987: 60). Powstało co najmniej kilka teorii próbujących wyjaśnić mechanizmy zachowania w obliczu obcości. Można je podzielić na modele negatywne (gdzie kontakt z obcością ma głównie znamiona anormalności i zaburzenia) i pozytywne (które bardziej konstruktywnie rozpatrują analizowany fenomen i odchodzą od patologicznego formułowania zagadnienia).

przy czym sam czuje się również jak dziecko. bardzo dotkliwie odczuwaną. poirytowanie. że rozumienie obcości odbywa się poprzez związki z ludźmi – przedstawicielami badanej Obcości: „Moi informatorzy nie widzieli we mnie szpiega. Stan ten objawiać się może według teoretyków na różne sposoby: od nadmiernego wartościowania swojej (utraconej w danym czasie) kultury do szybkiego i powierzchownego utożsamienia się z nową kulturą (zaprzeczanie przeżywanej żałobie). gdyż ich doniosłości nie rozumie żaden członek badanej kultury. Następnym etapem jest oddanie się innym (czyli wybranym członkom lokalnej społeczności) pod opiekę. nie dorosłego) – i przez to kogoś. który może wystąpić obok malarii – objawem jest na przykład „tropikalne nieobecne spojrzenie”. która nie jest uczuciem straty przyjaciół i bliskich osób. a także „tęsknota za kawałkiem szarlotki”. 44 38 . ale raczej sposobów radzenia sobie z rzeczywistością społeczną. Najbardziej współczesnym jest drugi model pozytywny rozważający bycie w obcym otoczeniu kulturowym/społecznym (który jest mi najbliższy i stanowi dobry punkt wyjścia do dyskusji o naturze metody w antropologii w ogóle). kulturowo nie w pełni „wykształceni” członkowie. Pozytywne modele przeżywania spotkania z Innym opierają się na zaangażowaniu w nową kulturę. które w nowej sytuacji są zupełnie nieadekwatne i niewłaściwe. ale raczej studenta czy nastolatka (tj. myśli antropologa okupowane są przez wspomnienia ulubionych przysmaków i innych symboli wcześniejszego życia. w myśl tego wyjaśnienia bycie w obcej kulturze przechodzi przez kolejne fazy: poczynając od „początkowego entuzjazmu dla kultury”.zachodnioeuropejskich i amerykańskich podręcznikach do metod badań w antropologii można znaleźć wzmianki o tym syndromie. Po pewnym czasie (zależnym od indywidualnych cech badacza i charakterystyki badanego otoczenia) antropolog jest zdolny do rozpoczęcia pełnego uczestnictwa w kulturze będącej przedmiotem jego zainteresowania i jej „głębokiego” rozumienia. który po krótkim czasie przekształca się we frustrację powodowaną odczuciem braku umiejętności skutecznego komunikowania się i reagowania w odpowiedni sposób. model regresji-resocjalizacji (nazwa nieco nazbyt „psychologizująca”). czyli żałoba w związku z utratą poczucia kontroli. uczy się badanej kultury w podobny sposób jak jej młodzi. W następnym modelu negatywnym metaforą spotkania z obcością jest żałoba. które zwalczać należy poprzez naukę języka i zaangażowanie się w nową kulturę (Kracke 1987: 62). okres quasi-dziecięcej zależności: etnograf ma pozycję zbliżoną do statusu dziecka w badanej społeczności 44. kogo nie traktuje się poważnie” (Shore 1999: 35). który zakłada. Pierwszy z nich to tzw. Dodatkowym źródłem frustracji jest także brak możliwości podzielenia się dokonywanymi odkryciami.

którzy mają odwagę/sposobność podzielenia się swoimi doświadczeniami terenowymi. zawstydzenia. odkrywania. mniej lub bardziej poprawnie. że indywidualna charakterystyka danego antropologa predestynuje go do biograficznie/psychologicznie uwarunkowanych reakcji na Obcego. możliwa jest także sytuacja. która staje się z dnia na dzień coraz bardziej oswojona może się okazać. and give way to misconstructions at a deeper level”. W tym rozumieniu antropolog może poradzić sobie z Innością oraz dotrzeć do sedna kultury przez analizę relacji z jej poszczególnymi członkami. Należy też wziąć pod uwagę. po dłuższym okresie zanurzenia w Obcość. depresji. so that at each level the misconstructions are corrected. tę drugą. w jakich proporcjach występują przy spotkaniu z Obcością stany „pobudzenia. Kracke 1987: 66-77). revised. że mieszanka tych odczuć popycha człowieka do coraz to nowych poszukiwań natury Obcego/swojej. w której kontakty z obcą kulturą będą miały cechy opisywane przez kilka modeli naraz. frustracji.Osoba umieszczona w innej kulturze angażuje się w kilka prawdziwie komunikatywnych relacji z obcym innym od tej osoby. że opozycja swójobcy uległa odwróceniu (Kracke 1987: 71). którzy obejmują swoim zainteresowaniem pewien wycinek procedury antropologicznej i jako takie muszą być traktowane jako konstrukty i propozycje refleksji nad zagadnieniem spotkania z Obcym. Oczywiście. wyzwolenia. it is continually reconstituted. „The person placed in another culture engages in a few genuinely communicative encounters with an other different from himself or herself. wydaje mi się. But the relationship continues over time. które leży u podstawy rozumienia Innego. jest ciągle odtwarzana. Jako że Obcość to główny przedmiot badań antropologów (definiowana na wiele sposobów: egzotykę można odnaleźć w dowolnym miejscu. 45 39 . należy jej się zainteresowanie. więc na każdym poziomie błędy konstrukcji są korygowane. powrót do kultury macierzystej niejednokrotnie wiąże się z podobnym doświadczeniem jak wchodzenie w nową kulturę i stanowi nie mniejsze poznawcze i emocjonalne obciążenie. a w tych relacjach każda ze stron konstruuje. rewidowane i dają możliwość dotarcia do błędów rozumienia na głębszym poziomie (Kracke 1987: 64) 45. zmieszania” (Kracke 1987: 60) i dyskomfort szoku (kulturowego). Relacja jednak trwa. pod wpływem dynamiki sytuacji (zob. przedstawione ujęcia są jedynie modelami proponowanymi przez różnych badaczy. które ulegać będą zmianom w czasie. a o to doprawdy nietrudno). encounters in which each constructs and misconstructs the other. wystarczy zanurzyć się w odmienny od naszego system konstruktów ideologicznych. Niezależnie od tego. Według części antropologów. euforii. dzięki przyjrzeniu się kontaktom z ludźmi będącymi depozytariuszami badanej Obcości.

różnorodne umiejscowienie terenu (czasami nawet w przestrzeni wirtualnej). zasadą jest to. którzy nie angażują się w życie lokalnych społeczności w stopniu pozwalającym na prawdziwie głębokie rozumienie (Clifford 2004: 159).2. przyjaźni. poważania. uwarunkowane różnymi czynnikami. Każdy z nas zawiera na bieżąco różnorodne relacje w swoim otoczeniu. kilka paradygmatów. Badacz i Inny (teren jako relacje) Antropologia ma wiele twarzy. 46 40 . czasie i na sposób dyktowany przez ich zwyczaje i codzienne nawyki. wyznaczonym przez dynamikę zdarzeń) do wytworzenia mieszanki „sojuszu. która prowadzi do „«dobrych stosunków»”. w miejscach. polegających na „długotrwałym wspólnym zamieszkiwaniu” z członkami społeczności powodują. która jest podstawą formułowanych wniosków. że w rzeczywistości praca antropologa polega na przebywaniu z ludźmi 46. Prowadzi to po pewnym czasie (nieokreślonym. badacz będący w terenie działa tak samo.3. przynajmniej tych klasycznych. gdyż jest to jedyne dostępne źródło informacji: to ludzie są nośnikami poszukiwanych znaczeń. współudziału. musi szukać kontaktu z ludźmi. zróżnicowany przedmiot badań. stacjonarnych. jak się może niektórym wydawać (przynajmniej na początku): „Moim problemem nie było to. Ogólne założenia dotyczące badań terenowych. na tym skupiają się ich działania. że antropolodzy Nie zawsze jest to takie proste. poprzez nawiązywanie relacji z drugim człowiekiem: Antropologiczne badania terenowe reprezentują coś szczególnego wśród zachodzących na siebie metod socjologicznym i etnograficznych: są one szczególnie głębokim. «głębokiej» wzajemnej relacji” (Clifford 2004: 145). Jedynym prawdziwym wymogiem wobec badacza jest właśnie kryterium „intensywnej. To z kolei umożliwia pogłębianie relacji i dochodzenie do „mniej redukcyjnego rozumienia miejscowych sposobów życia”. Wchodzenie w relacje z członkami badanych grup/społeczności jest kanonem bycia antropologów w terenie. ale ma też jedną niezaprzeczalnie podstawową cechę charakterystyczną: badanie w antropologii odbywa się poprzez kontakt. przymusu i nie wolnej od ironii tolerancji”. rozbudowanym i opartym na interakcji spotkaniem badawczym (Clifford 2004: 141). co stoi w opozycji do relacji dziennikarzy i podróżników. jak zrozumieć punkt widzenia autochtonów. ale jak ich w ogóle spotkać” (Shore 1999: 35).

Rabinow o swoim głównym informatorze: Bez Alego albo jego odpowiednika – kogoś wystarczająco bliskiego grupie. Może zostać zaangażowany w lokalną politykę i społeczne podziały zanim jeszcze znajdzie się w wiosce (Rabinow 1977: 92) 48. There are no neutral roles for him. tam gdzie to jest stosowne. ale większość czasu w terenie spędza z jednym. 47 41 . aby nie zastanawiał się bardzo nad ochroną wrażliwych elementów wspólnoty (…) – antropolog byłby skutecznie zablokowany. z którymi musi uporać się antropolog. Działania Alego pozwoliły mi na przeprowadzenie badań w taki sposób. że funkcjonowanie w warunkach obcości jest trudną sytuacją dla wszystkich jej uczestników. i „gospodarze”) są wyposażeni w określone strategie zachowania w obliczu obcości. Z drugiej zaś strony. 48 „The problem o f finding. obecność antropologa nie jest jedyną sytuacją przebywania obcego w danej społeczności. co nie zmienia faktu. które oni robią i. taka osoba jest jedyną dostępną furtką. względy ekonomiczne). głównym informatorem. Jest on „opiekunem” antropologa. utrzymania z nimi dobrych stosunków i ich zmiany w małej wiosce jest jednym z najbardziej delikatnych problemów. Nie ma dla niego neutralnej roli. co może powodować napięcia i zamieszanie: chyba nikt już nie sądzi. że antropolog nie może zostać zmanipulowany i wykorzystany w lokalnych rozgrywkach. Ludzie w każdej kulturze spotykają się z obcością. co ma poważny wpływ na rodzaj i ilość kontaktów dostępnych dla antropologa. 49 „Without Ali or the equivalent – someone close enough to the group to know its intimate antagonisms but also independent enough not to care much about protecting the sensibilities of the community and far enough removed not to fear reprisals – the anthropologist would have been successfully blocked. Jak pisze P. He may become involved in politics and social divisions even before he enters the village”. Szczególne trudności ujawniają się przy konfrontacji z małymi. cultivating. and changing informants in a small village is one of the most delicate facing the anthropologist. np. z powodu specyfiki kulturowego otoczenia. Relacje w terenie bardzo szybko stają się naznaczone wszelkiego typu pozaosobowymi uwarunkowaniami (lokalne zatargi. co oni i chodzą tam. Ali’s actions allowed me to continue my research in the way I wanted to pursue it”. gdzie oni” (Shore 1999: 38). Stosunkowo często zdarza się. dominującej pozycji w lineażu). z którą muszą sobie jakoś radzić. robią to. zamkniętymi społecznościami: Problem znalezienia informatorów. interesują się i angażują w rzeczy. ale takie zachowania są złożone i wymagają dużych wysiłków ze względu na obcość antropologa 47. że antropolog nawiązuje wiele powierzchownych kontaktów.„zbliżają się do swoich obiektów zainteresowania [subjects]. obydwie strony (i antropolog. ale przy tym wystarczająco niezależnego. aby znał jej ukryte antagonizmy. pośrednikiem w kontaktach z resztą społeczności (z powodu znajomości języka lub wysokiego statusu. walki o prestiż i władzę. jak tego chciałem (Rabinow 1977: 130) 49.

trudno powiedzieć. jeśli spotkają się dwie osoby świadome różnic. Kracke 1987: 73).Niekiedy okazuje się. że zgodził się spać z tą kobietą. które ich dzielą. nie powinna obejmować zaangażowania. Obserwacja uczestnicząca. „Na linii możliwych relacji. też Rabinow 1977: 68-69) 51. którym ona sama nie była. Jego etnograficzne relacje nie zostały skalane. Dużo bardziej problematycznym rodzajem kontaktów antropologa w terenie są (mniej lub bardziej okazjonalne) kontakty seksualne. które niewątpliwie zdarzają się podczas badań terenowych. kiedy to antropolog staje się członkiem społeczności i funkcjonuje wedle zasad kultury partnera. Są one najwyraźniej bardzo kłopotliwe (dla antropologów. otwarte na kontakt z człowiekiem z obcego świata. szanujące Obcość (a warunki takie zachodzą bardzo rzadko). zob. że spędził noc z Berberyjką. w ramach którego najwyraźniej widnieją różnice kulturowe. never writes that they had intercourse. and explains that this woman was a prostitute provided by his «real» informant. (…) For him this evening was not data”. jakkolwiek bardzo wszyscy będą chcieli temu zaprzeczyć 50. Taki stan rzeczy jest możliwy. a także wyjaśnia. 50 42 . Rabinowa. gdyż praktycznie nie występują w pisarstwie etnograficznym. His ethnographic relations were not defiled. delikatne posługiwanie się dystansem i bliskością.(…) Dla niego ten wieczór nie stanowił źródła informacji (Fine 1993: 15. tego typu bliskość z Innym stanowi dowód na to. najlepiej znanym przykładem zjawiska nieobecności seksu (pomimo jego występowania w rzeczywistości) w relacjach z terenu jest praca P. którzy ich doświadczają). Rabinow 1977: 142-149. usankcjonowane w sposób inny niż małżeństwo). w przypadku którego zdolność utrzymania odpowiedniej perspektywy mogłaby zostać utracona” (Clifford 2004: 159). nigdzie nie pisze o ewentualnym stosunku seksualnym. który bardzo taktownie wspomina. ale nie pisze nic o konsekwencjach doświadczenia seksualnego (które prawdopodobnie miało miejsce) dla lepszego rozumienia badanej kultury: Rabinow jedynie daje do zrozumienia. zaangażowanie płciowe zdefiniowano jako niebezpieczne i nazbyt bliskie. że ta kobieta była prostytutką dostarczoną przez „prawdziwego” informatora. która kultura jest wtedy jego własną i na ile jest on w stanie z dystansu analizować mechanizmy kulturowego działania. 51 „Rabinow only implies that he agreed to sleep with this woman. że możliwe jest porozumienie między kulturami (zob. że relacja z głównym informatorem (choć niekoniecznie właśnie z nim) przekształca się w więzi przyjaźni i prawdziwego zrozumienia. not an informant herself. Skrajnym przypadkiem dogłębnego kontaktu z członkami obcej kultury jest sytuacja zawarcia małżeństwa (lub nieformalne wspólne życie za zgodą członków społeczności.

włączanie się w doświadczenia innych i pisanie o nich z obiektywnej pozycji. przesuwa się w stronę obserwacji uczestniczenia. Clifford: „zdyscyplinowane ciało obserwatora uczestniczącego selektywnie «przystaje» do życia tubylczego” (Clifford 2004: 160). Dotarcie do rzeczywistych mechanizmów kulturowego funkcjonowania wymaga rzeczywistych kontaktów. ale zbyt wiele zmiennych pozostaje ukrytych” (Fine 1993: 15). Jest to z pewnością zrozumiałe i. Pomimo relacyjnego charakteru bycia w terenie. Nowi etnografowie wchodzą w żywe doświadczenie innych i piszą ze wspólnej perspektywy (Ceglowski 2000: 93) 53. w której „równanie osobowe ma decydujące znaczenie. 53 „Participant observation. które nie uwzględniają rzeczywistego doświadczenia terenowego. is making way for the observation of participation. Antropologia znajduje się obecnie w okresie przejściowym (przynajmniej antropologia na zachód od Warty): Obserwacja uczestnicząca. inne formy pozyskiwania informacji na temat społecznego „Etnografowie cenią sobie i wręcz wymagają prawa do prywatności. Mamy tworzyć naukę. joining in the experiences of others and then writing about it from an objective stance. antropologowi nie przystoi poddawać się seksualnym impulsom. bez wątpienia pożądane oraz dające się bronić. z których i na które antropologowie próbują nałożyć rodzaj konceptualnego porządku (Shore 1999: 45). wydarzeń. gdyż tylko w ten sposób badacz-człowiek ma szansę dotarcia do rzeczywistości Innego (definiowanego w dowolnym sensie). gdyż przeczy to profesjonalizmowi pracy w terenie. Szczególnie źle widziane były w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych (zanim kobiety uzyskały większe prawo do autoekspresji) wzmianki o seksualnych kontaktach w pracach kobiet-antropologów: dla nich kontakty seksualne również nie stanowiły materiału do antropologicznej analizy. jednak „teksty badawcze omawiają procedury badawcze.Jak celnie zauważył cytowany już wielokrotnie w tej pracy J. z punktu widzenia etnografa. Antropologiczne badanie (kulturowego) świata odbywa się za pośrednictwem relacji z drugim człowiekiem. 52 43 . badania jakościowe to metodologia. nie wszystkie rodzaje kontaktów kwalifikują się do uwzględnienia w materiale badawczym. ale zaledwie wspominki bieżących wydarzeń 52. opisują teren. New ethnographers enter the lived experience of others and write from mutual perspective”. Teren to “luźno powiązany zestaw relacji. a nie złożoność naszych [antropologów] związków z innymi” (Ceglowski 2000: 98) – w konsekwencji narastają spory i dyskusje nad metodą. nie proces. sprawców działań i doświadczeń. miejsc. a nie pornografię” (FIne 1993: 15). Kontakty seksualne stygmatyzują autora. szczególnie zaś autorkę.

rzeczywiste uczestniczenie w życiu jakiejś grupy czy społeczności są specyficznym doświadczeniem. Wstrząsnął on antropologicznym światem 54 wywołując burzę skrajnych opinii. że objawia rzeczywistość etnograficznego doświadczenia. więc nie rozwinę tego wątku. który go doświadcza. osobiste zapiski. pamiętniki. Część badaczy prowadzi podczas badań terenowych dzienniki. jako stronniczych interpretacji” (Clifford 2000: 111). Nie ma w tej pracy miejsca na rozważania nad przyczynami i konsekwencjami tekstualizacji antropologii.3. świadomego seksualności i rasy podmiotu/ciała w terenie (Clifford 2004: 157). jakiego dostarczał on na temat mniej powściągliwego. które są często jedynym punktem odniesienia do tego. 54 44 . jaką jest zanurzenie się w obcą rzeczywistość. nie każdy marzy o zetknięciu z Obcym. jedną z nich mówi: „dla antropologii jest on [A Diary…] tekstem przełomowym nie dlatego. uprzedzeniami. w wyniku którego badaczowi „udaje się odkryć (…) doskonałą harmonię [świata]. którą sam ustanowił” (Shutz 1984: 192). wiązał się ze spojrzeniem. potyczek oraz do traktowania wszystkich tekstowych sprawozdań. że w moim mniemaniu A Diary… to przede wszystkim zapis myśli i przeżyć jednostki. ale otworzył też drzwi polemikom dotyczącym natury badań terenowych i ukazał „czynnik ludzki” w metodach nauk społecznych: Skandal. Przebywanie w terenie to w dużej części zmaganie się z sobą samym. jaki w niektórych środowiskach wywołała publikacja osobistego dziennika Malinowskiego. Wgląd w takie notatki daje pewne wyobrażenie o specyfice tej niezwykłej (przynajmniej dla mnie) praktyki. co ją spotkało. ale ponieważ zmusza nas do borykania się ze złożonością takich spotkań.świata to działanie. Malinowskiego w 1967 roku. Można ten wstrząs rozpatrywać z różnych perspektyw. opartych na badaniach terenowych. Nie każdy wszak czuje potrzebę zostania antropologiem. która nie była przygotowana na to. powiem jedynie. Badacz sam ze sobą Badania terenowe. Najbardziej spektakularnym przykładem takiego wglądu było niewątpliwie opublikowanie A Diary in the Strict Sense of the Term B. a proces ten bezpowrotnie zmienia tego. swoimi ograniczeniami. Nie wszyscy też mogą być antropologami. wcześniejszymi przesądzeniami. z czym antropolog się dobrowolnie rozstał (przynajmniej na jakiś czas). 3. natomiast prawie każdy antropolog płaci wysoką cenę za doświadczanie odmienności.

które wpływają na poznawczą skuteczność. Pamięć o domu i tym. że zrozumienie Innego daje inne rozumienie siebie. by stać się tubylcem […]. Poczuci powołania oraz tego. często nieuleczalne (kiedyś kończyło się to śmiercią. że w słynnym Dzienniku… znajdują się takie fragmenty: Opinie na temat A Diary… ewoluowały w miarę rozwoju dyskursu metodycznego. gdyż ciężar obcości jest dla nich nie do udźwignięcia. że w jego zapiskach pojawiają się stwierdzenia takie jak to: „wizje życia krajowców jako coś absolutnie nieinteresującego. Lokalna społeczność Europejczyków. że antropolog nie może się już zdystansować się do swoich przeżyć i nie jest w stanie tworzyć naukowych tekstów w kontekście terenu. które podczas bycia w terenie ukazują świadomemu (!) antropologowi wszystko to. co się pozostawiło. brak bieżącego odniesienia do „normalności” może mieć szeroko zakrojone skutki: niektórzy bardzo źle znoszą dekonstrukcję swojego „ja” 56. własne «ja». I to. Nie może więc dziwić. Malinowski 2002: 515. To krajobraz. Teren zmienia doświadczającego go. praxis determinująca w pokaźnym stopniu nasze stany emocjonalne i nastroje. 58 Do tego stopnia ma ich dosyć. co składa się na jego kulturową konstrukcję. a z drugiej strony jasno ukazują istotę kultury macierzystej antropologa w opozycji do doświadczanej obcej rzeczywistości kulturowej. a po dwudziestu latach jego opinią było: „«jeśli próbuje się zrealizować podejście do etnografii oparte na totalnym zanurzeniu. Osamotnienie. Izolacja. dokąd się zmierza. Nie bez powodu B. że tęskni za cywilizacją (zob. to trzeba zanurzyć się w czymś znacznie obszerniejszym niż życie tubylców. zanurzenie w Obcość pozwala mu jedynie na „pamiętnikarstwo” oparte na tym doświadczeniu 57. jak dużą część naszego „ja” określają kulturowe nawyki. zwyczajowe zachowania. Czasami zmiana jest tak głęboka. izolacja. Pobyt w terenie miewa tragiczne skutki: antropolodzy zapadają na tropikalne choroby. niekiedy nawet popadają w obłęd. Clifford Geertz w recenzji zaraz po wydaniu tej publikacji „pisał o «hipochondrycznym narcyzmie»” Malinowskiego. To problem prowadzenia wielopostaciowego życia: żeglowania jednocześnie po wielu morzach»” (cyt. że zapiski Malinowskiego uruchomiły szereg poważnych analiz metodyki badań w antropologii. Coś co – jest tak dalekie jak życie psa” (Malinowski 2002: 526). które w konsekwencji ułatwiły głębsze rozumienie procesów konstytuujących badania terenowe 55. 57 Spostrzeżenie to jest wynikiem jednej z rozmów przeprowadzonych przeze mnie z antropologiempraktykiem. Jednak tylko taka forma poznania pozwala na odkrycie mechanizmu funkcjonowania kultury (zob. Nie idzie o to. Malinowski często zapisywał w swoim dzienniku. 56 Mam na myśli wszystkie te procesy. chociażby przez to. Przebywanie w obcym otoczeniu zwraca uwagę na to. 55 45 . Ceglowski 2000: 89. kapryśność własnych pasji. słabość własnej konstrukcji psychicznej oraz włóczęgostwo i niesubordynacja własnych myśli: owa mroczna rzecz. teraz ze względu na rozwój medycyny raczej „jedynie” pogorszeniem ogólnego stanu zdrowia). co najbardziej wstrząsające. 520) i nie może znieść tubylców 58: Obcość jest niezwykle męcząca. za: Kubica 2002: 29). 93). nieistotnego.Z czasem okazało się. i tak np.

«Sturm und Drang i Zwyczajna Profesura» mogłyby równie dobrze być hasłem postmodernistów” (Gellner 1997: 41). Uwalnianie się od wcześniej powziętych przesądzeń i uprzedzeń. tylko że odrzucani przez nich formalnej dyscypliny. Antropolog to nie tylko sfrustrowany i zmęczony umysł. wewnętrznym niepokojom dokonuje się w formie akademickiej prozy. Kaniowska 1995: 288-289). Nie idę nigdzie do wiosek. (Malinowski 2002: 500). że antropolog badający na przykład członków Ku Klux Klanu zachowuje podczas kontaktów z nimi neutralność i życzliwość oraz że nie ma swojego zdania w kwestii ich ideologii i zachowań (zob. przeznaczonej od publikacji w uczonych periodykach. 59 46 . 60 Jeden z radykalnych krytyków postmodernistycznego pisarstwa formułuje ironiczny komentarz do nadmiernego subiektywizmu. Trudno sobie wyobrazić. Ani nie pakuję. błędne jest przeświadczenie. co dodatkowo utrudnia mi wnioskowanie w tym obszarze. zmiana spojrzenia) z rozważań nad kulturą jest zgoła niemożliwe. Dodam jeszcze. Żywność. ludzkie preferencje antropologa nie mają wpływu na to. Przeżywane stany dyskomfortu mają odbicie w snach i marzeniach badacza (Kracke 1987: 71) – śniące się szarlotki i truskawki nie są zjawiskiem wyjątkowym. Fine 1993: 5). postmoderniści także pielęgnują swój subiektywizm. Cały dzień czuję się b. Czytam. nawet z Billem nie mam ochoty gadać wieczorem. Jak w codziennym funkcjonowaniu. jest sposobem na zapewnienie sobie kariery przez wywarcie wrażenia na stosownych komitetach. nieznanych. dawanie wyrazu głębokim. które stawia opór w nowych. jednak wyeliminowanie go (tj. tylko najczęściej nie znajdują odbicia w późniejszych antropologicznych refleksjach: nurt autoetnografii stracił już na znaczeniu. ocenia otaczającą go rzeczywistość (bo taka jest społeczna natura człowieka). które przeszkadzają mi najmocniej. podle i czytam powieścidła. Te wszystkie czynniki mają znaczenie. co zwrotnie wpływa (najczęściej negatywnie) na funkcjonowanie jego właściciela. to także ciało 59. przynajmniej na razie (niestety). ani mnie nie interesują krajowcy.Środa 5 [XII]. zresztą sam w sobie nie wniósł wiele pożytku w poprawę antropologicznego rozumienia 60. że polska etnografia praktycznie w ogóle nie ma doświadczeń z zakresu autoetnografii ze względu na bardzo małą ilość antropologów prowadzących badania terenowe (zob. że zwyczajne. a te oceny wpływają na jego nastawienie i tym samym na podejmowane działania. woda są Inne – nie tylko w tropikach. czy wręcz solipsyzmu prac z kręgu autoetnografii: „Romantycy stworzyli poezję. bo zajmuje panującą pozycję w humanistycznych rozważaniach. czasami ekstremalnych warunkach i reaguje na wszelki doznawany stres. co napisze w końcowym opracowaniu danych z terenu. tkwiących głęboko w strukturze charakteru antropologa (który Kartezjański dualizm jest jednym z tych fundamentów zachodniej kultury. nie jest neutralnym elementem otoczenia. a pragnienie wyspania się na własnym łóżku stanowi wyraźną część myśli antropologa odciętego od swojskości. tak i podczas kontaktu z Innością badacz doświadcza wpływu emocji na swoje bycie. klimat.

61 47 . cyt. intelektualne nawyki i kulturowe uwarunkowania – to wszystko wpływa na terenowe doświadczenia. To. po prostu wymaga to wysiłku. sposoby reagowania. Nie można się na nie nigdy przygotować. który dokonuje się w procesie trwającym cały czas od wybrania przedmiotu badań aż do ostatecznego rozstania się z badaną rzeczywistością. Udając się w teren. za: Eco 2007: 21). i później.jest przede wszystkim człowiekiem doświadczającym Inności) jest mozolnym i trudnym procesem. Dlatego jest pewna doza racji w stwierdzeniach odnoszących się do pracy w terenie jako do próby charakteru czy wytrzymałości: bycie antropologiem to skomplikowany rodzaj osobistej tożsamości 61. przy opracowywaniu zebranych materiałów. że antropolog nie jest w stanie poznać Obcego. jednakże nie oznacza to. choćby w minimalnym stopniu. i podczas pobytu w terenie. a owocem jest doświadczenie” (Gerard de Nerval „Sylwia”. gdyż właściwością zanurzenia w Obcość jest jego nieprzewidywalność i nieokreśloność. antropolog wyposażony jest w specyficzne umiejętności. co antropologowie robią z tym doświadczeniem jest osobną kwestią. indywidualne cechy. Przesłanie istoty zanczenia badań terenowych dla antropologów dobrze oddaje krótka fraza zaczerpnięta z beletrystyki: „Pozbywamy się złudzeń jak owoc łupinki.

że nie ważna jest ich zawartość. Praca ta byłaby z pewnością bardziej wartościowa. które niektórym mogą się wydać niezbyt istotne. bo urzekają czytelnika stylem 48 . co jest jedną z przyczyn niekompletności przedkładanej pracy). praktycznie niezrozumiałych dla nikogo poza ścisłym gronem specjalistów zajmujących się danym zagadnieniem. po prace napisane tak dobrze. Przełożenie doświadczenia na tekst naukowy może mieć różne oblicze. stąd duża ilość cytowanych wypowiedzi praktykujących antropologów. krytyczne rozpatrujących jej elementy i analizujących bycie w terenie z punktu widzenia badacza-praktyka. Handwerker 2006). choć najbardziej podstawowa część pracy antropologa: pozostaje jeszcze kwestia przedstawienia go w formie pisemnej. Poruszane zagadnienia są przede wszystkim moim arbitralnym wyborem interesujących kwestii. a także kontekst instytucjonalny gromadzenia wiedzy naukowej w dzisiejszym świecie. powstało i nadal powstaje wiele prac poświęconych wyłącznie problematyce przeprowadzania badań terenowych (zob. że niniejsza praca bynajmniej nie stanowi wyczerpującego opracowania zagadnień metodyki antropologicznych badań terenowych. ale świadczą one o niesłabnącej chęci ulepszania jakości antropologicznego opisywania świata. które mogą być zaczątkiem dyskusji (na naszym polskim. jaki chciałabym poruszyć w podsumowaniu jest to. gdyż najczęściej nie mają polskich wydań. W antropologii amerykańskiej i zachodnioeuropejskiej refleksje na ten temat są wyraźnie obecne w akademickim dyskursie. Wartość tych prac jest z pewnością różna (nie miałam możliwości dostępu do większości z nich. jeśli chcemy być częścią społeczności naukowców. jednak nie jest to na razie możliwe. Doświadczenie terenowe to tylko wstępna. gdyby zawierała wnioski własne na temat bycia w terenie. od hermetycznych prac naszpikowanych abstrakcyjną terminologią. lokalnym poziomie) o wyznacznikach i strategiach postępowania w terenie.ZAKOŃCZENIE Pierwszym wątkiem. jest raczej zbiorem sugestii. co przydałoby się i nam.

Scjentyzm nie jest jedyną słuszną drogą do celu. skazane na nieprzewidziane wypadki. co antropolog robi w terenie poprzez stworzenie zastawu „Bardziej krytyczna i analityczna refleksyjność powinna zobowiązać antropologię do zwrócenia spojrzenia w kierunku szerszego kontekstu. subiektywnością i sytuacyjnością. w którym praktyki badawcze są przeprowadzane. w pewnym stopniu bezpośredniego zaangażowania i rozmów. czy możliwa jest rewizja bazy antropologicznego doświadczenia (obserwacji) i modyfikacja metody (oraz sposobu przekazywania wiedzy zgromadzonej za jej pomocą) w taki sposób. acz potężny wpływ na powstające prace naukowe) w dużej mierze kształtuje obraz wiedzy naukowej 62. lecz jako środek czerpania wiedzy z intensywnego. że metoda badań terenowych jako rzeczywisty sposób badania Innego to procedura naznaczona jednostkowością. komercyjnych ograniczeń i innych instytucji kształtujących akademickie i intelektualne życie?»” (Shore 1993: 45). płynności tłumaczenia. ale nie dyskwalifikuje jej to jako źródła wiedzy o człowieku. Natomiast kontekst instytucjonalny badań (finansowanie itp. by doświadczali zarówno na poziomie cielesnym.) i zależność badacza od środowiska naukowego (które ma niepisany. Warte zastanowienia jest pytanie o to. aby była bardziej adekwatna do wielozmysłowej i wielopoziomowej rzeczywistości doświadczenia kulturowego. Próby sformalizowania tego.pisania. Faktyczne doświadczenie. intersubiektywnego zaangażowania uprawianie etnografii zachowuje swój wzorcowy charakter (Clifford 2000: 31-32). takich jak: «kto finansuje badania?» i «jaki jest wpływ polityki rządu. Antropologia ze względu na swój przedmiot badań powinna być dyscypliną otwartą. Wymaga żmudnego uczenia się języka. jakim jest wyjaśnianie. w odróżnieniu od niuansów przeprowadzania badań (Fine 1993: 18). Ale tego można nauczyć przyszłych antropologów. Kolejną sprawą jest zagadnienie wzorcowego charakteru metody jako przedmiotu analizy w tej pracy i tego. a często wprowadza zaburzenia w osobiste i kulturowe oczekiwania. strategii finansowych komisji. jednak nieusuwalne ograniczenia wpisane w funkcjonowanie nauki podcinają jej skrzydła. Istnieje oczywiście mit badań terenowych. na ile rzeczywistość modyfikuje możliwość wprowadzenia jej w życie: Obserwacja uczestnicząca zmusza stosujących ją. wręcz przeciwnie: w moim mniemaniu podnosi ją to do rangi adekwatnego sposobu poznania. 62 49 . w jakim antropologia się mieści (w szczególności warunki egzystencji w ramach systemu uniwersyteckiego). jak i intelektualnym. Nieodparcie nasuwający się wniosek jest taki. To oznacza wzięcie pod rozwagę bardziej «refleksyjych» pytań. rzadko sięga ideału. włączając w to instytucjonalne otoczenie. wymagań wydawców.

z niezdarnością i nietaktami popełnianymi z powodu zamieszania lub braku wyczucia czasu? Gdzie umieszcza ona frustracje spowodowane brakiem pewności siebie. gdyż w przeciwnym razie utracona zostaje podstawowa motywacja tej dyscypliny jaką jest docieranie do znaczenia ludzkiego zachowania oraz jej wartość polegająca na docenianiu wyjątkowości człowieka. można jedynie próbować zrozumieć to. procesie antropologicznego pisania oraz w kształceniu adeptów antropologii. że nie można go okiełznać. gdyż doświadczenie pokazuje w każdym przypadku. co ze sobą niesie: W jaki sposób metoda radzi sobie z godzinami czekania. with maladroitness and gaffes due to confusion or bad timing? Where does it put the frustrations caused by diffidence and intransingence. „How does method deal with the hours of waiting. 63 50 . „Element ludzki” w badaniach terenowych to konstytutywny składnik doświadczenia antropologa i jako taki musi być obecny w metodycznych rozważaniach. a gdzie zadowolenie płynące z bezcelowych pogawędek i serdeczności? Często to wszystko jest wymazane jako „ludzka strona” naszej naukowej aktywności (Fabian 1983: 108) 63. where the joys of purposeless chatter and conviviality? Often all this is written off as the «human side» of our scientific activity”.reguł i wytycznych prowadzenia badań są zbędnym wysiłkiem.

8. M. (red. ss. E. nr 2. ss. “Qaulitative Inquiry”. „Population and Development Review”. 13. 492-513. 12. L. Sześć przechadzek po lesie fikcji. 6. The conceptualization of Zafomaniry society. 137-179. Nowicka (red. (red. W. Research as Relationship. Warszawa: Wydawnictwo KR. 3. London . 74-97. ss. Alzatczycy. 1996. ‘Then You Know How I Feel’: Empathy. 2000. Obserwacja. nr 1. Boczkowski A. 1998. The Poetics and Politics of Ethnography. Identification and Reflexivity in Fieldwork.BIBLIOGRAFIA 1. Kuper (red. 1920. 9-15. Fieldwork in Anthropology. „Qualitative Inquiry”. Z. 51 . Writing culture. 13.). Clifford J. 3. Lying Informants: A Fieldwork Experience from Ghana. 4. 10. Warszawa: Oficyna Naukowa. Denzin N. On Ethnographic Experience: Formative and Informative (Nias. vol. ss. 2006. Marcus G. Wirginia: Pluto Press. nr 4. 2. w: Encyklopedia Socjologii t. The Methods of Ethnology. Beatty A. podróże i praktyki dyscyplinujące w antropologii. w: Badanie kultury.K. Berkeley – Los Angeles – London: University of California Press. E. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. 22. vol.127-146.). 9. 2000. 1987. Bloch M. 314-322. 2004. Watson (red. 2000. Kłopoty z kulturą. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. vol. w: Conceptualizing society. Dylematy tożsamości. 1999. ss. „American Anthropologist”. 1992. Bokszański i in. Clifford J. C.New York: Routledge. „Qualitative Inquiry”. nr 2. vol. Kontynuacje. Indonesia). 230-241. 7. Praktyki przestrzenne: badania terenowe. 2. 6. ss. The Facts and Fictions of Qualitative Inquiry. 2007.) 1986. Chwieduk A. 88-103.). Kraków: Wydawnictwo Znak. Ceglowski D. 311-321.. Clifford J. Ellingson L. w: Being There. A. What goes without saying. 11. vol. nr 4. 4. ss. Londyn – Sterling. Bleek W. 5. Kempny. Boas F. ss. Eco U. ss.).

nr 3.se/cgibin/linker/ebsco_local?9312093572 nie posiada numeracji stron. ss. Poznań 18-19 maja 2007. 9-12. Encounter With Other Cultures: Psychological and 17. 22. Katowice: Wydawnictwo „Książnica”. Kubica (oprac. 35. Gupta A. 2007. 27. 279-291. The Evolution of Ethnographic Research Methods: Curiosities and Contradictions in the Qualitative Research Literature. Poznań: Zysk i S-ka. 2002.14. S. 78.). A.. referat wygłoszony podczas Pierwszej Poznańskiej Międzyuczelnianej Konferencji „«Teren w ścisłym znaczeniu tego słowa». ss. Bullock.lub. 1989. 1997.). tożsamość i polityka różnicy. Warszawa: Państwowe Wydawnictwa Naukowe. Przegląd działalności badawczej studentów antropologii kulturowej”. nr 1. 52 . Kontynuacje.. Bullock. 1-25). numeracja własna: ss. 21.lu. Metodyka etnograficznych badań terenowych. 5. 1999. Lęk. Grimshaw A. Fabian J. Postmodernizm. ss. 26. ss. Nowicka (red.ludwig. Kopczyńska-Jaworska B. 1999. Lutkehaus N. w: B.se. Między Wilkami. New York: Columbia University Press. Ten Lies of Ethnography. 1987. 2004. 19. w: Słownik pojęć współczesnych.C. ss. s. korzystam z wydruku. Trombley (red. „Journal of Contemporary Ethnography”. Handwerker P. „Etos”. Poza „kulturę”: przestrzeń. W. 2006. ss. Kempny. „Lud” t. Malinowski. 20.lub. O. nr 6. Badania terenowe. 306.). 2002. Gellner E. S. A. Walki o dominację w terenie. Atkinson P. 18. Wstęp. 15. Trombley (red. Gray J. Kubica G. Hammersley M. Kracke W. „Reviews in Anthropology”. w: Badanie kultury. vol. 267-295 (elektroniczna kopia dokumentu dostępna w bazie danych Lund Universitets Bibliotek pod adresem: http://elin. w: Słownik pojęć współczesnych. 25. 22. Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu. 23.lu.105-118. M. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. 15. vol. 5-36. Ferguson J. 2000. 58-81. 1995. Time and the Other: how anthropology makes its object. 1971. 1993. Katowice: Wydawnictwo „Książnica”. 267-283. Filip M. Stallybrass. vol. Metody badań terenowych. Fine G. 43-44. vol. 24. nr 1. ss. A. A. Epistemological Aspects. Czy trudno dziś być antropologiem. Kaniowska K. E.). ss. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. The use of another ethnographer’s field-notes: Camilla Wedgwood’s Manam Island research. Stallybrass. 16. rozum i religia. G. O. Kraków: Wydawnictwo Literackie. “Anthropology Today”.

E. w: Słownik etnologiczny. Malinowski B. nr 6. w: Słownik pojęć współczesnych.). 35. Metoda funkcjonalizmu klasycznego. Kubica (oprac. 21-36. Wilson S. Paluch A. 31. Reflections on Fieldwork in Morocco. 34. Staszczak (red.). 40. Terminy ogólne. 41. C.).). Terminy ogólne. ss. 233-236. vol. Doing Ethnography: Reflections on Finding Your Way. Katowice: Wydawnictwo „Książnica”. Posern-Zieliński (red. 4. A. 676-686. Rabinow P. Z. „Annual Review of Anthropology”. 29. 87104. Dziennik w ścisłym znaczeniu tego wyrazu. C. Warszawa: Oficyna Naukowa. w: Słownik etnologiczny. ss. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. cz. (red.). (red. s. (red. M. G. ss. Terminy ogólne. Warszawa – Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. 66-71. 1981. Londyn – Sterling. 2002. ss. 1999. 33. 137-192. 1987. 28. 38. 37.28. Shaffir W.) 1987. Metoda funkcjonalna. W. 36. w: Encyklopedia Socjologii. Z. s. 1987. Sokolewicz Z.). 2002. Peterson L.). Staszczak Z. E. ss. w: Encyklopedia Socjologii t. 1. 25-48. Szok kulturowy. Słownik etnologiczny. Fieldwork in Anthropology. 1999. Bokszański i in. Lutyńska K. 30. (red. w: Kryzys i schizma. 612. Z. 399-404. vol. Berkley-Los AngelesLondon: University of California Press. O. Stallybrass O. Mokrzycki (wyb. Watson (red. w: Metody etnologii. Trombley (red. Shore C. Wirginia: Pluto Press..).). 343. w: Etnologia polska między ludoznawstwem a antropologią. Bullock. Warszawa – Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. The Anthropology of Online Communities. ss. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej. ss. 1977. 1995. S. 2002. A. Szok kulturowy. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy. Staszczak Z. Bokszański i in. Schutz A. 53 . Posern-Zieliński A. Wywiad socjologiczny. Staszczak Z. Posern-Zieliński A. ss. Szulc (red. 1999. Etnologia. ss. 31. Fictions of Fieldwork: Depicting the ‘Self’ in Ethnographic Writing (Italy). w: Being There. Z. „Journal of Contemporary Ethnography”. Etnologia i antropologia kulturowa w formalnej i rzeczywistej strukturze nauki. 449-467. 1984. Poznań: Wydawnictwo Drawa.). Kraków: Wydawnictwo Literackie. 39. Potoczna i naukowa interpretacja ludzkiego działania. Suplement. 32. 2005. Warszawa: Oficyna Naukowa. Warszawa – Poznań: Państwowe Wydawnictwo Naukowe. Stallybrass.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->