You are on page 1of 2

Zarejestrowanie firmy w Norwegii Jak zaoy firm w kraju wysokich zarobkw?

Z uwagi na coraz wiksze zainteresowanie, roz oczcie !ziaa"no#ci gos o!arczej w Norwegii jest raktycznie ozbawione forma"no#ci$ Podstawowym wymogiem rozpoczcia jakiejkolwiek dziaalnoci gospodarczej w Norwegii jest rejestracja w Centralnym Rejestrze Koordynacyjnym dla Podmiotw Prawnych - nhetsregisteret! Rejestracja ta jest z"penie darmowa! #ystarczy wypeni$ cz$ % &integrowanego #niosk" Rejestracyjnego - 'amordnet registermelding i za(czy$ odpowiednie dok"menty) jeli s( wymagane! #niosek rejestracyjny dostpny jest na stronie *r+nn+ys"ndregistrene! #ypeniony wniosek nale,y przesa$ na adres *r+nn+ys"ndregistrene) nhetsregisteret! Nastpnie zostaje przydzielony dziewiciocy-rowy n"mer organizacyjny) ktry jest niez.dny do otworzenia konta l". zatr"dnienia pracownikw! N"mer" nale,y ",ywa$ na wszystkich dok"mentach -irmowanych oraz w kontaktach z poszczeglnymi wadzami! &integrowany #niosek Rejestracyjny mo,e .y$ wykorzystany do zarejestrowania si /o ile jest to wymagane0 w innych rejestrach) ktre s( powi(zane z Centralnym Rejestrem Koordynacyjnym! 1e rejestry to2 3 Rejestr Pracodawcw i Praco.iorcw - N45 - 44 Registeret 3 Rejestr Przedsi.iorstw - 6oretaksregisteret 3 Rejestr Podatnikw 541 - 7er8erdia8gi-tsmanntallet 3 Rejestr 6irm i Przedsi.iorstw Norweskiego *i"ra 'tatystycznego - 'tatistisk sentral.yr9s *edri-ts- og -oretaksregister 3 Rejestr 6"ndacji - 'ti-telsesregisteret 3 Rejestr 'pek z o!o! Norweskiego :yrektoriat" ds! Podatkw - 'kattemanntallet -or ettersk"dds;pliktige! 'amordnet registermelding zawiera in-ormacje nt! o.owi(zk" l". mo,liwoci rejestracji danego podmiot" w poszczeglnych rejestrach! Na stronie *r+nn+ys"ndregistrene dostpny jest tak,e przewodnik z praktycznymi in-ormacje dotycz(cymi wypeniania wniosk"! <.owi(zek zgoszenia si do Rejestr" Podatnikw 541 powstaje na przykad) gdy o.rt przekroczy =>>>> N<K w ci(g" ?@ miesicy! # przypadk" oddziaw -irm zagranicznych A zagranicznych "s"godawcw) ktrzy nie maj( staej siedzi.y) rejestracja dla potrze. rozliczenia podatk" 541 powinna o.ywa$ si za porednictwem norweskiego przedstawiciela /oso.a .(dB -irma maj(ca sta( siedzi. w Norwegii0! # 6oretakregistret o.owi(zek rejestracji maj( wszystkie norweskie i zagraniczne przedsi.iorstwa dziaaj(ce w Norwegii! #yj(tek od tej zasady dotyczy jedynie -irm jednooso.owych /norweskich0) ktre zatr"dniaj( mniej ni, = pracownikw l". nie zajm"j( si odsprzeda,( towarw! Rejestracja w Rejestrze Przedsi.iorstw jest patna /C>>> N<K0) jeli dokonywana jest w -ormie papierowej l". =>>> N<K) jeli w -ormie elektronicznej!

http://www.norwegiaconsulting.pl/

&integrowany #niosek Rejestracyjny mo,na wykorzystywa$ rwnie, do zgaszania wszelkich zmian zwi(zanych z prowadzeniem dziaalnoci! # ramach wsppracy rejestry wymieniaj( si in-ormacjami o wszelkich wprowadzonych zmianach dotycz(cych poszczeglnych zarejestrowanych podmiotw! :latego te, nie ma koniecznoci skadania oddzielnych wnioskw w poszczeglnych rejestrach!

Norwegia Consulting oferuje pomoc w kwestii: rejestracji lub zamknicia firmy uzyskania norweskiego adresu przygotowania podania o uzyskanie norweskiego numeru PESE przygotowania deklaracji podatkowej rejestracji na portalu altinn!no zam"wienia kart bran#owej wype$nienia wniosku o wpis w rejestrze %&' wystawiania faktur w j! norweskim przygotowania i kontroli rozlicze( podatku %&' przygotowania i kontroli rozlicze( podatku doc)odowego przygotowania kontrakt"w na wykonanie danego zlecenia uzyskania kredytu za$atwienia spraw wymagaj*cyc) fizycznej obecno+ci w Norwegii! norweski numer telefonu

http://www.norwegiaconsulting.pl/

Related Interests