1. Obliczenie współczynnika przenikania ciepła przez przegrody i elementy budowlane 1.1.

Wyznaczenie współczynnika przenikania ciepła przez przegrody budowlane 1.1.1. Opór cieplny dla pojedynczej warstwy jednorodnej można obliczyć z zależności: R= d [m 2 ⋅ K / W ] λ

gdzie: d - grubość warstwy materiału w komponencie [m] λ - obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła danego materiału [W/m∙K]. Obliczeniowe współczynniki przewodzenia ciepła λ odczytano na podstawie normy PN-EN ISO 6946 „Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”. 1.1.2. Całkowity opór cieplny komponentu budowlanego składającego się z warstw jednorodnych RT = Rsi + ΣR + Rse [ m 2 ⋅ K / W ] gdzie: Rsi - opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni [m2∙K/W] R - obliczeniowy opór cieplny poszczególnej warstwy jednorodnej [m2∙K/W] Rse - opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni [m2∙K/W]. Opory przejmowania ciepła warstw powietrza przyjęto zgodnie z normą PN-EN ISO 6946 „Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania”.

Rsi Rse

Kierunek strumienia cieplnego [m2∙K/W] w górę poziomy w dół 0,10 0,13 0,17 0,04 0,04 0,04

Zgodnie z wytycznymi zamieszczonymi w normie, w przypadku obliczeń oporu cieplnego wewnętrznych komponentów budowlanych(np. ścian działowych) lub komponentów między środowiskiem wewnętrznym a przestrzenią nieogrzewaną,

Rsi stosuje się dla obydwu stron. 1.1.3. Całkowity opór cieplny komponentu składającego się z warstw cieplnie jednorodnych i niejednorodnych RT = RT '+ RT " [m 2 ⋅ K / W ] 2

gdzie: R T ' - kres górny całkowitego oporu cieplnego [m2∙K/W] RT " - kres dolny całkowitego oporu cieplnego [m2∙K/W]. • kres górny całkowitego oporu cieplnego:

fq f f 1 = a + b + ... + [W / m 2 ⋅ K ] RT ' RTa RTb RTq gdzie: RTa , RTb , RTq - całkowite opory cieplne od środowiska do środowiska każdego wycinka [m2∙K/W] f a , f b , f q - względne pola powierzchni każdego wycinka [-]. • kres dolny całkowitego oporu cieplnego: Równoważny opór cieplny Rj każdej warstwy niejednorodnej cieplnie: fq f f 1 = a + b + ... + [W / m 2 ⋅ K ] R j Raj Rbj Rqj gdzie: Rij - równoważny opór cieplny i-tej warstwy niejednorodnej cieplnie [m2∙K/W] f a , f b , f c - względne pola powierzchni każdego wycinka [-]. Kres dolny całkowitego oporu cieplnego określa się z wzoru: RT ' = Rsi + R1 + R2 + ... + R j + Rq + Rse [m 2 ⋅ K / W ] gdzie: R j - opór cieplny j-tej warstwy niejednorodnej cieplnie [m2∙K/W].

1.1.4. Współczynnik przenikania ciepła przez przegrody U= 1 [W / m 2 ⋅ K ] RT

gdzie: RT - całkowity opór cieplny komponentu budowlanego [m2∙K/W]. 1.2. Wyznaczenie współczynnika przenikania ciepła przegród przylegających do gruntu 1.2.1. Opór cieplny gruntu przylegającego do podłogi Opór cieplny Rgr, w metrach kwadratowych razy kelwin na wat, gruntu przylegającego do podłogi należy przyjmować w zależności od strefy podłogi. Jako strefę pierwszą przyjmuje się pas podłogi o szerokości 1 m przyległy do ścian zewnętrznych. Strefę drugą stanowi pozostała powierzchnia podłogi budynku. Wartości oporu cieplnego gruntu Rgr należy przyjmować: - w strefie pierwszej wartość Rgr = 0,50 m2∙K/W, - w strefie drugiej Rgr przyjmuje się wg tablicy NB.1 wg normy PN-EN ISO 6946. 1.2.2. Współczynnik przenikania ciepła przez grunt U gr = 1 [W / m 2 ⋅ K ] RT + R gr

gdzie: RT - całkowity opór cieplny przegrody [m2∙K/W] R gr - obliczeniowy opór cieplny gruntu przylegającego do podłogi [m2∙K/W]. 1.3. Poprawki w odniesieniu do współczynnika przenikania ciepła Współczynnik przenikania ciepła po uwzględnieniu poprawek oblicza się zgodnie z załącznikiem D objętym normą PN-EN ISO 6946. Do współczynnika przenikania ciepła należy stosować poprawki z uwagi na: - nieszczelności w warstwie izolacji, - łączniki mechaniczne przebijające warstwę izolacyjną, - opady na dach o odwróconym układzie warstw. Skorygowany współczynnik przenikania ciepła U c = U + ∆U [W / m 2 ⋅ K ] gdzie: U - obliczony współczynnik przenikania przez przegrodę [W/m2∙K] ∆U - człon korekcyjny [W/m2∙K]. Człon korekcyjny ΔU określa wzór:

∆U = ∆U g + ∆U f + ∆U r [W / m 2 ⋅ K ] gdzie: ∆U g - poprawka z uwagi na nieszczelności [W/m2∙K] ∆U f - poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne[W/m2∙K] ∆U r - poprawka z uwagi na wpływ opadów na dach o odwróconym układzie warstw [W/m2∙K].

poprawka z uwagi na nieszczelności R  ∆U g = ∆U " ⋅ 1  [W / m 2 ⋅ K ] R   T gdzie: ∆U " - poprawka z uwagi na nieszczelności [W/m2∙K] w zależności od usytuowania i stopnia nieszczelności przegrody przyjęta zgodnie z tab. D.1 normy PN-EN ISO 6946. R1 - opór cieplny warstwy zawierającej nieszczelności [m2∙K/W] RT - całkowity opór cieplny komponentu [m2∙K/W].
2

poprawka z uwagi na łączniki mechaniczne ∆U f = α ⋅ λ f ⋅ n f ⋅ A f [W / m 2 ⋅ K ] gdzie: α - współczynnik zależny od typu łącznika [-] zgodny z tab. D.3 normy PN-EN ISO 6946. λ f - współczynnik przewodzenia ciepła łącznika [m2∙K/W] n f - liczba łączników na metr kwadratowy [szt/m2] A f - pole przekroju poprzecznego jednego łącznika [m2].

1.4. Współczynnik przenikania ciepła z uwzględnieniem mostków cieplnych liniowych Współczynnik przenikania ciepła Uk przegród z mostkami cieplnymi liniowymi należy obliczać zgodnie z załącznikiem krajowym NA normy EN ISO 6946 wg wzoru uproszczonego: ∆U k = U c + ∆U [W / m 2 ⋅ K ] gdzie: U c - współczynnik przenikania ciepła po uwzględnieniu poprawek zgodnie z załącznikiem D normy PN-EN ISO 6946 [W/m2∙K]

∆U - dodatek do współczynnika Uc, wyrażający wpływ mostków cieplnych, podany według tablicy NA.1 normy PN-EN ISO 6946 [W/m2∙K].

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful