P. 1
F. Nietzsche - Z genealogii moralności

F. Nietzsche - Z genealogii moralności

|Views: 13|Likes:
Wydawca: whou

More info:

Published by: whou on Nov 22, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2014

pdf

text

original

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk , który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej.

FRYDERYK NIETZSCHE

Z GENEALOGII MORALNOŚCI
PISMO POLEMICZNE PRZEŁOŻYŁ LEOPOLD STAFF

2

Tower Press 2000 Copyright by Tower Press, Gdańsk 2000

3

PRZEDMOWA. 1.
Jesteśmy sobie nieznani, my poznający, my sami samym sobie; ma to słuszną przyczynę. Nie szukaliśmy siebie nigdy, – jakże stać się miało, byśmy się kiedyś z n a l e ź l i? Słusznie powiedziano: »gdzie jest wasz skarb, tam jest i serce wasze«; n a s z skarb jest tam, gdzie stoją ule naszego poznania. Jako skrzydlaki z urodzenia i duchowi zbieracze miodu, dążymy zawsze do tego, troszczymy się z serca właściwie tylko o jedno – »by coś przynieść do domu«. Co się poza tem tyczy życia, tak zwanych »wydarzeń przeżytych«, – któż z nas bierze to choćby tylko dość poważnie? Lub kto ma dość czasu na to? W tych rzeczach, lękam się, byliśmy zawsze »od rzeczy«: nie przykładamy tam właśnie swego serca, ani nawet swego ucha! Raczej, jak jakiś boski roztrzepaniec, lub w sobie zatopiony, któremu dzwon z całą siłą wdzwonił właśnie w ucho dwanaście uderzeń południa, budzi się nagle i pyta siebie »cóż to właściwie tu biło?« tak i my niekiedy przecieramy sobie j u ż p o w s z y s t k i e m uszy i pytamy, ogromnie zdumieni, ogromnie zmieszani, »cóżeśmy to właściwie przeżyli?« co więcej: »czem j e s t e ś m y właściwie?« i liczymy, już po wszystkiem, jak się rzekło, te wszystkie dwanaście uderzeń swego wydarzenia przeżytego, swego życia, swego i s t n i e n i a... ach! i przeliczamy się przytem... Pozostajemy sobie z konieczności obcy, nie rozumiemy siebie, musimy brać siebie za kogoś innego, dla nas pewnikiem jest po wszystkie wieki: »Każdy jest samemu sobie najdalszy«, – względem siebie nie jesteśmy wcale »poznającymi« ...

2.
– Myśli moje o p o c h o d z e n i u naszych przesądów moralnych – bo o nie chodzi w tem piśmie polemicznem – znalazły swój pierwszy, skąpy i tymczasowy wyraz w owym zbiorze aforyzmów, który nosi nagłówek »Ludzkie, arcyludzkie. Książka dla duchów wolnych«. Spisywanie jej rozpoczęło się w Sorrento podczas pewnej zimy, która mi pozwoliła zatrzymać się, jak się zatrzymuje wędrowiec, i przebiec spojrzeniem krainę rozległą i niebezpieczną, przez którą duch mój dotychczas wędrował. Działo się to w zimie 1876—1877; same myśli są wcześniejsze. Były to w głównej treści już te same myśli, które w niniejszych rozprawach na nowo podejmuję. Miejmy nadzieję, że długi przedział czasu wpłynął na nie dobrze, że stały się dojrzalsze, jaśniejsze, silniejsze, doskonalsze! Że jednak dziś jeszcze trwam przy nich silnie, że one same tymczasem coraz silniej trzymały się siebie, wrastały w siebie i zrosły się z sobą, to wzmacnia we mnie radosną ufność, że od początku powstawały we mnie nie luźnie, nie dowolnie, nie sporadycznie, lecz ze wspólnego korzenia, lecz z władnącej w głębi, z przemawiającej coraz pewniej, z żądającej coraz większej pewności z a s a d n i c z e j w o l i

4

nawet starczo mądra książeczka. przejrzysta i mądra. pod warunkiem. co najmniej bezmoralne »a priori« i ten przemawiający z niego. jak słuszna. równie. Czy t a k właśnie chciało ode mnie me »a priori«. zdanie po zdaniu. Przy pewnem właściwem mi wątpieniu. Lecz zgoła bez przykrości i zniecierpliwienia. czemubym. jego ufność. to nowe niemoralne. możliwości. tak niewzywanie. tak w sobie przeczył. Nie mamy żadnego prawa w czemkolwiek iść pojedynczo. Tytuł książeczki brzmiał »Pochodzenie uczuć moralnych«.. byśmy jeno dość długo milczeć umieli!. które w mem życiu wystąpiło tak wcześnie. wniosek po wniosku. któremu tymczasem użyczałem coraz więcej posłuchu i nietylko posłuchu?. wszystko antypodyczne.. ludy. jakby tajne ogrody. W istocie już jako trzynastoletniego chłopca prześladował mnie problemat początku zła.. Nigdy może nic nie czytałem. nie 5 . przykładem. wiekiem. stopnie wedle rangi indywiduów. ani też pojedynczo natknąć się na prawdę. żebym miał prawie prawo nazwać je swem »a priori«. i która mnie pociągała – tą siłą pociągu. których nikt nie śmiał przeczuwać. rodzą się z nas myśli nasze. Och.. w której po raz pierwszy uwydatnił mi się jasno pewien na wspak i wywrót idący rodzaj genealogicznych hipotez. Raczej z koniecznością. zubożenia. pierwszą swą literacką igraszkę dziecinną. do wszystkiego. przy wątpieniu. to oddałem.. jej autor dr. badania. jednego słońca. ach! tak antykantowski. czy zdradza się w nich pełnia. W powyż oznaczonem dziele. zwyrodnienia życia? Lub przeciwnie. które niechętnie wyznaję – stosuje się ono mianowicie do m o r a l n o ś c i. wola życia. ich właściwie a n g i e l s k i rodzaj. jednego zdrowia. jego przyszłość? – Na to znalazłem i zdobyłem się w sobie na zuchwałość różnych odpowiedzi.. jak tej książce. specyalizowałem swój problemat. przypuszczenia. pierwsze swoje filozoficzne ćwiczenie pisemne. – Czy one w a m smakują. zmieniło wkrótce mój problemat na inny: wśród jakich warunków wynalazł sobie człowiek owe oceny wartości: »dobrze« i »źle« i j a k ą w a r t o ś ć m a j ą o n e s a m e? Wstrzymywałyż one. – musiała ciekawość moja. jakże s z c z ę ś l i w i jesteśmy. z odpowiedzi rodziły się nowe pytania. odróżniałem czasy. tak zagadkowy »imperatyw kategoryczny«. 3.poznania. siła. cały milczący rosnący kwitnący świat. z jaką drzewo wydaje owoce. Poświęciłem mu w wieku. te nasze owoce? – Lecz cóż to obchodzi drzewa! Cóż to n a s obchodzi. my poznający. Nieco historycznego i filologicznego wyszkolenia. gdy się ma »na pół igraszki dziecinne. Pierwszy bodziec do odezwania się ze swemi hipotezami o pochodzeniu moralności dała mi jasna. tak sprzecznie z otoczeniem. jak moje podejrzenie. wliczając w to wrodzony wybredny zmysł w zakresie zagadnień psychologicznych wogóle.. na pół Boga w sercu«. czy też popierały rozwój człowieczy? Czy są oznaką niedostatku. 4. jednej ziemi. pochodzeniem. nad którem wówczas pracowałem. Na szczęście nauczyłem się zawczasu odróżniać przesąd teologiczny od moralnego i nie szukałem już źródła zła p o z a światem.. uwzględniałem przy sposobności i niesposobności twierdzenia owej książki. Tak bowiem jedynie przystoi filozofowi. rok jej wyjścia 1877. Nie wolno nam błądzić pojedynczo. A co się tyczy mego ówczesnego »rozwiązania« problematu. świadectwa jednej woli. nas filozofów!. nasze wartości. tak niepowstrzymanie. nasze »tak« i »nie« i »jeżeli« i »czy« – pokrewne sobie i we wzajemnych do siebie stosunkach. własną ziemię. jego odwaga. którą posiada wszystko przeciwległe. zatrzymać się zawczasu przy pytaniu: j a k i p o c z ą t e k ma właściwie nasze dobro i zło. co dotąd na ziemi jako moralność było czczone –. Paweł Rée. Bogu cześć i uczyniłem go o j c e m zła. Aż wkońcu zdobyłem własną krainę.

ofiary z samego siebie. to samo o pochodzeniu kary (Wędrowiec str. Właśnie co do b e z w a r t o w o ś c i litości zgadzali się dotąd filozofowie. W gruncie rzeczy leżało mi właśnie wówczas coś o wiele ważniejszego na sercu. 5.żebym je zbijał – cóż ja mam ze zbijaniem do czynienia – lecz. który toto coelo odległy jest od altruistycznej oceny wartości (w której dr. Rozumiałem ten coraz szerzej grasujący morał litości. jak pozytywnemu duchowi przystoi. namiętność i tajemny sprzeciw owej książki się zwraca (– bo i owa książka była »pismem polemicznem«).). Rée mniema: – został on w nią dopiero włożony. coraz głębiej podkopujący sceptycyzm! Tu właśnie widziałem wielkie niebezpieczeństwo ludzkości. 101. jako do obecnego w owej książce. wolę zwracającą się p r z e c i w życiu. cztery duchy w najwyższym stopniu od siebie odmienne. To współczesne uprzywilejowanie przez filozofów i przecenianie litości jest bowiem czemś nowem. jako wyrównaniu między nieledwie równo-możnymi (równowaga jako konieczny warunek wszelkich umów. jako jej drogę okrężną ku nowemu buddyzmowi? ku buddyzmowi europejskiemu? ku – n i h i l i z m o w i?. Problemat w a r t o ś c i litości i moralności litości (– jestem przeciwnikiem haniebnego współczesnego zmiękczenia uczuć –) wydaje mi się nasamprzód czemś wyosobnionem. co prawdopodobniejsze. Chodziło mi o w a r t o ś ć moralności. tu pytać się n a u c z y. zastój i wstecz spoglądające znużenie. widzi ocenę wartości s a m ą w s o b i e). wśród określonych okoliczności i zawsze jako coś wtórnego i następczego). 141 i nast. które Schopenhauer tak długo pozłacał. o pochodzeniu sprawiedliwości. dla której terrorystyczny cel nie jest ani istotnym. tak samo na str. Spinozę. Lecz właśnie przeciw tym instynktom przemawiała ze mnie coraz bardziej zasadnicza podejrzliwość. do którego. Wymieniam tylko Platona. przebóstwiał i w zaświat przerzucał. temu przydarzy się. 49 o »obyczajności obyczaju«. niż sprawy własnych lub cudzych hipotez o pochodzeniu moralności (lub dokładniej: to ostatnie tylko dla celu. lecz w jednem zjednoczone: w lekceważeniu litości. jako najprzykrzejszy objaw naszej sprzykrzonej europejskiej kultury. 97 i nast. La Rochefoucauld i Kanta. co w »Ludzkie... Wówczas dobyłem. Wędrowiec str. którąbym ostatni ukrywać zamierzał przed sobą samym.. jeszcze niepewny. Rée. jeszcze nie mając własnego języka na własne rzeczy. 217 i nast. przeto wszelkiego prawa). tak samo na str.. W szczególności chodziło o wartość »nieegoistyczności« instynktów litości. nie bez cofań i wahań. o wartości i pochodzeniu moralności ascetycznej. – i musiałem się o to prawie sam jeden rozprawić ze swym wielkim nauczycielem Schopenhauerem. jej najwznioślejszy wabik i manowiec – dokąd jednak? w nicość? Tu właśnie widziałem początek końca. na których podstawie życiu i sobie samemu rzekł »n i e«. 107 i nast. a uczyniłem to z niezręcznością. ani pierwotnym (jak dr. 68 mówię o dwoistych przeddziejach dobra i zła (to jest ze stanowiska ludzi dostojnych i ze stanowiska niewolników). 213 i nast. po raz pierwszy na światło dzienne owe hipotezy o pochodzeniu. do którego jest jednym z wielu środków). ostatnią niemoc. Jutrzenka str. jak wszyscy angielscy genealogowie moralności. aż ostatecznie pozostały mu jako »wartości same w sobie«. kto jednak raz tu utknie. arcyludzkie« na str. który nawet filozofów dosięgnął i uczynił chorymi. stawiając zamiast nieprawdopodobieństwa to. 6 . 208. samozaparcia. którym poświęcone są te rozprawy. W szczegółach porównaj. III. jak się rzekło. tego o wiele starszego i pierwotniejszego rodzaju moralności. zwiastującą się tkliwie i smętnie. w danym razie zamiast jednego błędu – inny. znakiem pytania dla siebie. 93 i nast. to samo na str. – 6.

Jeślim przytem. a także z nowemi oczyma: a nie znaczyż to niemal to samo. w którym z całego serca powiemy: »naprzód! i nasza stara moralność należy d o k o m e d y i!«. Mnie zaś wydaje się przeciwnie. który »już nie kąsa«. między innymi. znajomości. pracowitą i podziemną powagę. darwinowska bestya i najnowocześniejszy skromny. rozległą a tak skrytą krainę moralności – moralności.. w wszelką moralność. Jak to? Jeśliby odwrotność była prawdą ? Jak to ? Jeśliby w »dobrem« także tkwił objaw cofania się. dzięki którym teraźniejszość żyłaby k o s z t e m p r z y s z ł o ś c i? Może wygodniej. że on sam z natury swych zagadnień pchnięty zostanie ku metodyce właściwszej dla osiągnięcia odpowiedzi! Czyż się w tem omyliłem? W każdym razie życzeniem mojem było wskazać tak bystremu i bezstronnemu oku lepszy kierunek.. co dokumentalne. jako zapora. podejrzenia. jeśliby możliwej samej w sobie n a j w y ż s z e j m o c y i w s p a n i a ł o ś c i typu człowieka nigdy dosięgnąć nie miano? Tak. pożyteczności. wyskoczą wszystkie rodzaje nieufności. s a m ą w a r t o ś ć t y c h w a r t o ś c i n a l e ż y r a z p o d a ć w w ą t p l i w o ś ć – a do tego potrzeba znajomości warunków i okoliczności. jad. trudne do odcyfrowania. kierunek ku rzeczywistej h i s t o r y i m o r a l n o ś c i i zawczasu jeszcze przestrzec go przed takiem angielskiem stawianiem hipotez »na b ł ę k i c i e«.. Wymówmy je. Trzeba tę ogromną. pomyślał także o wymienionym d-rze Rée. to jest to. Przyjmowano w a r t o ś ć tych »wartości« jako daną. co tę krainę dopiero o d k r y ć?. ale i w mniejszym stylu. lecz czytał Darwina: – i tak to w hipotezach jego podają sobie grzecznie rękę. strachu.co mnie się przydarzyło: – ogromny nowy widnokrąg otworzy się przed nim. Pogoda bowiem. mniej niebezpiecznie. żeby właśnie moralność była temu winna. niż właśnie błękit: mianowicie s z a r o ś ć. jako trucizna). że się je bierze poważnie. Jakąż to jest naprzykład nagrodą. która rzeczywiście istniała. lub by to w moim wyrazić języku.. uwiedzenie. niżej?. – wkońcu odezwie się głośno nowe żądanie.. odkryjemy dla dyonizyjskiego 7 . w sposób co najmniej zabawny. w i e d z a r a d o s n a– jest nagrodą: nagrodą za długą. że niema wcale żadnych rzeczy. która ani dotąd nie istniała. jako leżącą poza wszelkiem podawaniem w wątpliwość.. wśród których się rozwijały i przesuwały (moralność jako skutek. odkąd mi się widnokrąg ten otworzył. która barwa dla genealoga moralności stokroć ważniejsza być musi. śmiałymi i pracowitymi towarzyszami (czynię to i dziś jeszcze). miałem powody do rozglądnięcia się za uczonymi. co rzeczywiście istniało. w wszelki morał zachwieje się. jako środek leczniczy. przeczuleniec moralny. lecz także moralność jako przyczyna. dopomagania rozwojowi c z ł o w i e k a w ogóle (wliczając w to przyszłość człowieka). rzeczywiście żyła – objechać z zupełnie nowemi pytaniami. jak gdyby się właściwie nie opłacało wcale brać tych wszystkich spraw – problematów moralnych – tak poważnie. żeby właśnie moralność była niebezpieczeństwem nad niebezpieczeństwy ?. Dość. jako faktyczną. jako choroba. Przecie jasne jest jak na dłoni. słowem. hieroglificzne pismo ludzkiej przeszłości moralnej! – Ta była d-rowi Rée nieznana. całe długie. jako symptom. że może pewnego dnia otrzyma się pozwolenie brać je p o g o d n i e. narkotyk. Nie było dotąd nawet cienia wątpliwości i wahania w przyznaniu »dobremu« wyższej wartości. która oczywiście nie jest rzeczą każdego. jako stimulans. dzielną. 7. że nie wątpiłem wcale. wyższej wartości w znaczeniu sprzyjania. W dniu jednak. wiara w moralność. Tak. któreby bardziej o p ł a c a ł y to. jako świętoszkostwo. to tylko dlatego. niż »złemu«. zmieszanej nawet z granem pesymizmu i znużenia. że ja sam. z których wyrosły. to nowe ż ą d a n i e: potrzeba nam k r y t y k i wartości moralnych. tak samo niebezpieczeństwo. ostatni z wyrazem pewnej uprzejmej i wytwornej niedbałości w obliczu. jako nieporozumienie. jako maska. możliwość chwyci go jak zawrót głowy. ani nawet choćby tylko pożądana nie była. rzeczywiście dające się stwierdzić.

dramatu o »przeznaczeniu duszy« nowe zawikłanie i możliwość – : a on już z niej wyciągnie sobie korzyść, o to się można założyć, on, wielki stary wieczny komedyopisarz naszego istnienia!...

8.
– Jeśli pismo to komuś niezrozumiałe będzie, lub źle mu do uszu przypadnie, to wina, jak mi się zdaje, niekoniecznie leży we mnie. Jest ono dość wyraźne, jeśli się przypuści, co ja przypuszczam, że czytało się wpierw moje pisma wcześniejsze i nie szczędziło się przy tem nieco trudu. Są one w istocie nie łatwo dostępne. Co się tyczy naprzykład mego »Zaratustry«, to nie uważam za jego znawcę nikogo, kogoby każde jego słowo raz kiedyś głęboko nie zraniło i raz kiedyś głęboko nie zachwyciło: dopiero bowiem wtedy może używać przywileju uczestniczenia ze czcią w halikońskim żywiole, z którego się dzieło owo zrodziło, w jego słonecznej jaśni, dali, przestrzenności i pewności. W innych razach forma aforystyczna sprawia trudności: leżą one w tem, że formę tę bierze się dziś n i e d o ś ć w a ż n i e. Aforyzm rzetelnie wykuty i odlany nie został jeszcze przez to, że się go odczytało, »odcyfrowanym«; raczej teraz dopiero winno się zacząć jego w y ł o ż e n i e, do którego potrzeba sztuki wykładania. W trzeciej rozprawie tej książki podałem wzór tego, co w takim wypadku zwę »wyłożeniem«: – rozprawę tę poprzedza aforyzm, ona sama jest jego komentarzem. Oczywiście, aby w ten sposób uprawiać czytanie jako sztukę konieczne jest przedewszystkiem jedno, czego się właśnie dziś w najlepsze zapomniało i dlatego nie czas jeszcze na »czytelność« moich pism –, do czego trzeba być prawie krową, a w każdym razie nie »człowiekiem nowoczesnym«: konieczne jest p r z e ż u w a n i e... SILS-MARIA, Engadyna wyżnia, w lipcu 1887

8

ROZPRAWA PIERWSZA: „Dobre i Złe”, „Dobre i Liche”.

9

I.
Ci angielscy psychologowie, którym też dotąd zawdzięczamy jedyne usiłowania doprowadzenia do jakiejś historyi powstawania moralności, – sami są dla nas niemałą zagadką; wyznam nawet, że właśnie z tego powodu, jako wcielone zagadki, górują czemś istotnem nad swemi książkami – o n i s a m i s ą z a j m u j ą c y! Ci angielscy psychologowie – czegóż chcą oni właściwie? Znajdujemy ich, mniejsza – dobrowolnie czy niedobrowolnie, zawsze przy tem samem dziele, mianowicie wysuwających na pierwszy plan la partie honteuse naszego świata wnętrznego i szukających tego, co jest istotnie czynne, kierownicze i o rozwoju rozstrzygające, tam właśnie, gdzie duma intelektualna człowieka ż y c z y ł a b y s o b i e znaleźć je najpóźniej (naprzykład w vis inertiae nawyknienia lub w zapominawczości, lub w przypadkowem zadzierzganiu się i mechanice idei, lub w czemś czysto biernem, automatycznem, odruchowem, molekularnem i zasadniczo tępem). Cóż gna właściwie tych psychologów zawsze tylko w tym kierunku? Czy jest to tajemny, skrycie złośliwy, prostacki, przed samym sobą może nie zdradzający się instynkt zmniejszania człowieka? Lub może jakaś pesymistyczna podejrzliwość, nieufność rozczarowanych, sposępniałych zjadowiciałych i pozieleniałych idealistów? Lub małostkowa podziemna nieprzyjaźń i rancune przeciw chrześcijaństwu (i Platonowi), która może nawet nie wydostała się ponad próg świadomości? Lub czyżby aż chutne smakowanie w tem, co zadziwiające, boleśnie paradoksalne, wątpliwe i bezsensowne w istnieniu? Lub wreszcie – wszystkiego potrosze, nieco prostactwa, nieco sposępnienia, nieco przeciwchrześcijańskości, nieco łaskotki i potrzeby pieprzu?... Lecz słyszę, że są to poprostu stare, zimne, nudne żaby, które wkoło człowieka, w wnętrze człowieka włażą i skaczą, jak gdyby tu naprawdę były w swoim żywiole, to jest w swem b a g n i e. Słucham tego odpornie, co więcej, nie wierzę temu: i jeśli pragnąć można, gdzie wiedzieć nie można, to pragnę z serca, by się odwrotnie rzecz z nimi miała, – by ci badacze i mikroskopicy ducha, byli w gruncie dzielnymi, wielkodusznymi i dumnymi zwierzami, które swe serce i ból swój na wodzy trzymać umieją i wychowały się po to, by wszelką pożądaność złożyć, w ofierze prawdzie, w s z e l k i e j prawdzie, nawet prostackiej, cierpkiej, szkaradnej, wstrętnej, niechrześcijańskiej, niemoralnej prawdzie,.. Bo są takie prawdy.–

2.
Czołem więc przed dobrymi duchami, które w tych historykach moralności może władną! Lecz to pewna niestety, że zbywa im na samym duchu h i s t o r y c z n y m, że opuściły ich właśnie wszystkie dobre duchy samej historyi! Wszyscy oni razem myślą, jak to już starym jest filozofów zwyczajem, z g r u n t u niehistorycznie: to nie ulega wątpliwości. Partactwo ich genealogii moralności wychodzi odrazu na jaw tam, gdzie trzeba wyśledzić pochodzenie pojęcia i oceny »dobry«. »Pierwotnie – tak wyrokują – postępki nieegoistyczne chwalone były i zwane dobrymi przez tych, którym zostały wyświadczone, więc tych, którym były p o ż y t e c z n e; później z a p o m n i a n o o tem źródle pochwały, a postępki nieegoistyczne dlatego poprostu, że z p r z y z w y c z a j e n i a chwalono je jako dobre, odczuwano też jako dobre – jak gdyby same w sobie były czemś dobrem». Widać odrazu, że ten pierwszy wywód zawiera prawie wszystkie typowe rysy idyosynkrazyi psychologów angielskich, – mamy »pożyteczność«, »zapomnienie«, »przyzwyczajenie« i wkońcu »błąd«, wszystko jako podwalina oceny wartości, z której człowiek wyższy był dotąd przeważnie dumny, jako z pewnego rodzaju przywileju człowieka. Ta duma winna być upokorzona, ta ocena wartości pozbawiona wartości: czy osiągnięto to?... Otóż dla mnie jasne jest najpierw, że teorya ta szuka i umieszcza w miejscu fałszywem właściwe ognisko powstania pojęcia »dobry«: sąd »dobry« n i e od tych pochodzi, którym się »dobro« wyświadcza! To raczej sami »dobrzy«, to znaczy do-

10

stojni, możni, wyżsi stanowiskiem i duchem odczuwali i oznaczali siebie samych i swą działalność jako dobrą, to jest wyższą, w przeciwstawieniu do wszystkiego, co nizkie, małoduszne, pospolite i gminne. Z tego p a t o s u o d l e g ł o ś c i dobyli sobie dopiero prawo stwarzania wartości, wykuwania mian wartości. Cóż obchodziła ich pożyteczność! Punkt widzenia pożyteczności jest właśnie w stosunku do tak gorącego wypływu najwyższych porządkujących i wynoszących wedle stopni ocen wartości tak obcy i nieodpowiedni, jak tylko być może: tu doszło właśnie uczucie do przeciwieństwa owego nizkiego stopnia ciepłoty, który każda wyrachowana roztropność, każdy calcul użyteczności z góry każe przypuszczać, – i to nie na jeden raz, nie na godzinę wyjątku, lecz na długie trwanie. Patos dostojności i odległości, jak się rzekło, trwałe i dominujące zbiorowe i podstawowe uczucie wyższego i władnącego gatunku względem gatunku niższego, pewnego »u dołu« – otóż t o jest źródłem przeciwstawienia pojęć »dobre« i »złe«. (Pańskie prawo nadawania nazw sięga tak daleko, żeby należało sobie pozwolić pojmować źródło samej mowy jako przejaw mocy panujących: mówią oni »to j e s t tem a tem«, pieczętują każdą rzecz i zdarzenie dźwiękiem i przez to niejako biorą je w posiadanie). Z tego pochodzenia wynika, że słowo »dobry« wcale nie wiąże się z góry koniecznie z nieegoistycznymi postępkami: jak to jest zabobonem owych genealogów moralności. Raczej dopiero z a u p a d k u arystokratycznej oceny wartości narzuca się całe to przeciwstawienie »egoistyczny«, »nieegoistyczny« ludzkiemu sumieniu, a z niem, aby wyrazić się moim językiem, i n s t y n k t s t a d n y dochodzi wkońcu do słowa (także do s ł ó w). A i wtedy wiele czasu jeszcze minie, zanim ten instynkt w tej mierze się spanoszy, że moralna ocena wartości zaczepi się właśnie o to przeciwstawienie i utknie (jak to naprzykład stało się w współczesnej Europie: panuje dziś przesąd, który pojęcia »moralny«, »nieegoistyczny«, »désinteresssé«, za równowartościowe uważa, już z siłą »idee fixe« i kołowacizny).

3.
Powtóre jednak, pomijając zupełnie niemożność historycznego ocalenia owej hipotezy o pochodzeniu oceny »dobry«, choruje ona na psychologiczny nonsens w sobie samej. Pożyteczność nieegoistycznego postępku ma być źródłem jego pochwały i źródło to miało pójść w z a p o m n i e n i e: – jakże to zapomnienie jest choćby tylko m o ż l i w e? Czy może pożyteczność takich postępków ustała kiedykolwiek? Rzecz ma się przeciwnie: ta pożyteczność była owszem codziennem doświadczeniem wszystkich czasów, więc czemś, co ustawicznie zawsze nanowo było podkreślane; przeto zamiast zniknąć ze świadomości, zamiast utonąć w zapomnieniu, musiała się wtłaczać w świadomość z coraz większą wyrazistością. O ile rozsądniejsza jest owa przeciwna teorya (nie jest dlatego prawdziwsza –), której przedstawicielem jest naprzykład Herbert Spencer, uważający pojęcie »dobry« za równe w istocie swej pojęciu »pożyteczny«, »celowy«, tak, że w ocenach »dobry« i »zły« ludzkość zsumowałaby i uświęciła właśnie swe n i e z a p o m n i a n e i n i e z a p o m i n a l n e doświadczenia co do pożytecznie-celowego, szkodliwie-bezcelowego. Dobre jest wedle tej teoryi to, co się zdawien dawna pożytecznem okazało i może w ten sposób jako »cenne w najwyższym stopniu«, »cenne w samem sobie« utrzymać swe znaczenie. I ta droga wyjaśnienia jest, jak się rzekło, fałszywa, lecz przynajmniej wyjaśnienie to samo w sobie jest rozumne i da się psychologicznie obronić. –

4.
– Wskazówką ku w ł a ś c i w e j drodze było mi pytanie, co mają właściwie ukute przez rozmaite języki określenia »dobrego« oznaczać pod względem etymologicznym: wtedy odkryłem, że wszystkie społem naprowadzają n a t ę s a m ą p r z e m i a n ę p o j ę ć, że

11

prawdziwego jako prawdomównego. naprzykład »bogatymi«. poprostu jako przeciwieństwo dostojnego. przedewszystkiem jako ciemnowłosego (»hic niger – est «) jako przedaryjskiego tubylca na ziemi italskiej. który jest prawdziwy i potem przez zwrot subjektywny. jak go pojmuje i przedstawia Theognis. jeśli się owe (dające się zauważyć na staranniejszych mapach etnograficznych Niemiec) pasy istotnie ciemnowłosej ludności wiąże z jakiemś celtyckiem pochodzeniem i zmieszaniem krwi. pospolitego człowieka. przechodzi to znaczenie w dziś używane. winien temu tamujący wpływ. po upadku szlachty. – W sprawie genealogii moralności zdaje mi się to istotnem wniknięciem. słowo odróżniające szlachtę. przedzierzga ostatecznie w pojęcie »zły«.wszędzie »dostojny«. W łacinie malus (obok którego stawiam ) mogło określać człowieka pospolitego jako ciemnobarwnego. – 5. oznaczających »dobry«. »panami«. W tej fazie przemiany pojęcia staje się to słowo hasłem i odzewem szlachty i przybiera całkowicie znaczenie »szlachecki«. »dobrze urodzony«. aż ostatecznie słowo to. »rozkazodawcami«) lub wedle najwidoczniejszych oznak tej wyższości. »gminny«. Mniej więcej za czasów wojny trzydziestoletniej. w którym kierunku trzeba szukać etymologicznego pochodzenia. »posiadającymi« (takie znaczenie ma wyraz a r y a. gwałtownie jak wulkan błotny i z ową przesoloną wrzaskliwą wymową prostacką. szlachetny. zakorzeniony w świecie współczesnym w stosunku do wszystkich zagadnień rodowództwa. i ten to wypadek tu nas obchodzi. I to aż do najefektywniejszej pozornie dziedziny wiedzy przyrodniczej i psychologii. że dokonano go dopiero tak późno. Wprawdzie zwą siebie może w najczęstszych wypadkach poprostu wedle swej wyższości pod względem mocy (»możnowładcami«. Nazywają się naprzykład »prawdomównymi«. który jest pochodzenia angielskiego. »szlachetny«. który jest identyczny z »schlicht« – porównaj »schlechtweg«. z którego rozwija się nieodparcie pojęcie »dobry« w znaczeniu duchowo »dostojny«. byli stanowczo rasą płową. Co do n a s z e g o problematu. wkońcu znaczące dobry. Lecz także wedle t y p o w e g o r y s u c h a r a k t e r u. odpowiednio też w erańskim i słowiańskim). który posiada rzeczywistość. jeszcze bez podejrzliwej. wyrządzić może szczególnie moralności i historyi. gdy się rozkiełzna aż do nienawiści. po którym dostojni poczuwali się właśnie ludźmi wyższego rzędu. mówiąc nawiasem. (To samo stosuje się prawie do całej 12 . Ukuty na to wyraz oznacza wedle źródłosłowu tego. Niesłuszna jest. Najwymowniejszym przykładem ostatniego jest sam niemiecki wyraz »schlecht«. W słowie jak i (plebejusz w przeciwieństwie do ) podkreślona jest tchórzliwość: to może daje wskazówkę. jak to jeszcze Virchow czyni: raczej wybija się na tych miejscach p r z e d a r y j s k a ludność Niemiec. prześwieca ten rys główny. który j e s t. pozostaje i niejako dojrzewa słodko do określenia duchowej noblesse. dającego się różnie wykładać. »szlachetny« w stanowem znaczeniu jest podstawowem pojęciem. który z powodów słusznych c i c h y m problematem nazwany być może i wybrednie ku nielicznym jeno zwraca się uszom. że częstokroć jeszcze w słowach i źródłosłowach. który barwą odcinał się od doszłych do władzy zdobywców płowej. dla odgraniczenia od k ł a m l i w e g o pospolitego człowieka. naprzód szlachta grecka. p l e b e i z m ducha współczesnego. »nizki«. Celtowie. »duchowo uprzywilejowany«. Jaką jednak szkodę przesąd ten. czysty. który pojęcia »pospolity«. który jest naprawdę. Przynajmniej język gaelijski podał mi dokładnie odpowiadający wypadek – fin (naprzykład w nazwie Fin-Gal}. ubocznej myśli. w przeciwstawieniu do ciemnych. aryjskiei rasy. o czem tylko nadmieniam. pierwotnie płowogłowy. z jaką wszystkie dotąd przemawiały wulkany. czarnowłosych pramieszkańców. której wyrazem jest megaryjski poeta Theognis. Rozwój ten biegnie równolegle z owym drugim. okazuje osławiona sprawa Buckla. wybuchnął znowu na swej rodzimej ziemi. który wywiera przesąd demokratyczny. »schlechterdings« – i oznaczał pierwotnie prostego. więc dość późno. nie będzie rzeczą małej wagi stwierdzić. .

i rzeczywiście ostatecznie rozwarły one między człowiekiem a człowiekiem przepaści. o ucieczce »na pustynię« (Weir Miczelowska izolacya. po części uczuciowo-wybuchowych nawyknieniach. zewnętrznie. zbyt szeroko lub zbyt symbolicznie: przeciwnie. skierowanem ku nicości. jako człowiek żyjący w sprzeczce. który się myje. Więc bonus. r a s a p a n ó w. odwróconych od działania. co oni sami. nie stanowi jeszcze wyjątku (acz do wyjątków daje sposobność). gdzie. cnota. w barwie. że wkońcu w swych skutkach późniejszych okazało się stokroć niebezpieczniejszem od choroby. »Czysty« jest to zrazu jedynie człowiek. właśnie i szczególnie n i e s y m b o l i c z n i e. ideału ascetycznego). Widać. choroba. w krótkości czaszki. zdaje mi się. że pojęcie polityczne pierwszeństwa przechodzi zawsze w pojęcie duchowe pierwszeństwa. jako wojownik. lecz i pycha. oczywiście bez następującego po niej tuczenia i bez przekarmiania. zemsta. – 6. wyrzeka się pewnych potraw. ledwie dziś wyobrazić sobie można. żądza panowania. a mianowicie owa skłonność do komuny. I także tu dochodzi później pewne »dobrze« i »źle« już nie w znaczeniu stanowem do rozwoju. który nie sypia z brudnemi kobietami z motłochu. fizyologicznie także nie chyli się ku upadkowi ? . Samo nasze niemieckie »gut«: nie miałoż oznaczać »den göttlichen. rozdwojeniu (duo). nie wiele więcej! Z drugiej oczywiście strony z całego ustroju zasadniczo kapłańskiej arystokracyi jasno wynika. nicością (lub Bogiem: – pożądanie owej unio mystica z Bogiem jest pożądaniem buddystów. Już od początku jest coś n i e z d r o w e g o w takich arystokracyach kapłańskich i w panujących tam. Istotnie. bystrość. powodujących choroby skórne. których następstwem wydaje się owa. Tu przeciwstawiają się naprzykład po raz pierwszy »czysty« i »nieczysty« jako oznaki stanowe. wybujałość.. miłość. Wreszcie należy przestrzec by tych pojęć »czysty« i »nieczysty« nie brać z góry zbyt ciężko. czepiająca się nieuchronnie kapłanów wszystkich czasów. ich samohipnotyzowanie na sposób fakira i bramina – braman. czy demokracya nowoczesna i jeszcze nowocześniejszy anarchizm. niezgrabnie. wliczywszy w to całą wrogą zmysłom. po części w zadumie pogrążonych. O tem jednak. – nic więcej. co w starym Rzymie stanowiło »dobroć« w mężu. dlaczego tu właśnie przeciwieństwa ocen tak wcześnie pogłębić i zaostrzyć się zdołały w sposób tak niebezpieczny. że słusznie sprowadzam bonus do starszego duonus (porównaj bellum = duellum = duen-lum. których nawet Achilles wolnoduchostwa nie przesadzi bez grozy. przypominające jej funkcyę kapłańską.. o wstrzemięźliwości płciowej. W tem prawidle. nietylko środki kuracyjne i sztuki lecznicze. – czyż nie można rzec. jako lekarstwo przeciw chorowitości tej wynaleźli. nirwanie – i niczem więcej!). wspólna dziś wszystkim socyalistom Europy. z pewną słusznością możnaby 13 . U kapłanów staje się właśnie w s z y s t k o niebezpieczniejszem.Europy: w istocie rzeczy rasa podbita wzięta tamże ostatecznie znowu górę. który ma odrazę do krwi. tej najprymitywniejszej formy społecznej. że mogę łacińskie bonus wyłożyć jako »wojownik«: przypuściwszy. używane jako guzik szklany i idée fixe – i ostateczny zbyt łatwy do pojęcia ogólny dosyt ze swoją radykalną kuracyą.) Sądzę. może nawet w intelektualnych i socyalnych instynktach: któż nam zaręczy. jeśli najwyższa kasta jest zarazem kastą k a p ł a ń s k ą i stąd dla wspólnego swego określenia wysuwa na czoło orzeczenie. nie jest w gruncie rzeczy olbrzymim o d d ź w i ę k i e m – i czy rasa zdobywców. w jakim stopniu wszystkie pojęcia dawniejszej ludzkości rozumiano początkowo z gruba. męża rodu boskiego? I być jednoznaczne z ludową (pierwotnie szlachecką) nazwą Gotów? Uzasadnienia tego domysłu nie należą tutaj. w których tkwi najskuteczniejszy antydot przeciw wszelkiej histeryi. z której miało wyzwolić? Nawet ludzkość odchorowywa jeszcze następstwa tych kapłańskich naiwności kuracyjnych! Pomyślmy naprzykład o pewnych formach dyety (unikanie mięsa). ciasno. o poście. powodującą gnicie i wyrafinowanie metafizykę kapłanów. zawarte owo duonus). to jest Aryjczyków. chorowitość kiszek i neurastenia.

7. nizcy są jedynie dobrzy. jeśli kasta kapłańska i wojownicza zazdroszczą sobie wzajem i nie chcą się zgodzić z sobą na punkcie ceny. do najwyższej duchowości i jadowitości. Co się tyczy potwornej i ponad wszelką miarę fatalnej inicyatywy... radosna czynność. nie warto słowa w porównaniu z tem. dostojni i gwałciciele. Wszystko.. nienasyceni. »gwałcicielom«. co przeciwko nim Ż y d z i zdziałali. na wieki wieków jesteście źli. że »nędzni jedynie są dobrzy biedni. to przypominam zdanie. przeklęci. więc wojna. potępieni!«. Temu nie można się dziwić: wszystkie sprawy d ł u g o t r w a ł e trudno jest ujrzeć. a zarazem to. formy kapłańskiej. co przedsiębrano na ziemi przeciwko »dostojnym«. – wy zaś. bezsilni. że dopiero tu posiadła dusza ludzka w pewnem wyższem znaczeniu g ł ą b i stała się z ł a – a to są przecie dwie zasadnicze formy dotychczasowej wyższości człowieka nad resztą zwierząt!. łowy. który dwutysiączne ma za sobą dzieje i który dlatego jedynie usunął się nam dziś z przed oczu.). bogate.. niedostatni. k t o wziął w spadku tę żydowską przemianę wartości. – Nie rozumiecie jednak tego? Nie macie oczu na coś. którego w nie tchnęli bezsilni: – weźmy w tej chwili największy przykład. stał się człowiek wogóle z w i e r z ę c i e m z a j m u j ą c e m.. wartości przemieniającej nienawiści. – najwyższej i najwznioślejszej. Żydzi.. swobodna. Założeniem ocen rycerskoarystokratycznych jest potężna cielesność. w czem tkwi silna. jeśli o wojnę chodzi! Kapłani są. najwyższa i najwznioślejsza z wszystkich ro14 . 8. bo ideały stwarzającej.. Tak jedynie przystało właśnie narodowi kapłańskiemu. nawet przelewne zdrowie. które przy innej wypowiedziałem sposobności (»Poza dobrem i złem« str. szkaradni są jedynie niewinni. mianowicie. co potrzebowało dwuch tysiącoleci. jedynie błogosławieni. dla nich tylko jest zbawienie. kwitnące. co jest warunkiem ich utrzymania. że dopiero na gruncie tej z a s a d n i c z o-n i e b e z p i e c z n e j formy istnienia człowieka. więc przez akt z e m s t y n a j b a r d z i e j d u c h o w e j. narodowi. który na wrogach swoich i gwałcicielach umiał sobie zdobyć ostatecznie zadośćuczynienie tylko przez radykalną przemianę ich wartości. której podobnej nigdy nie było na ziemi – wyrosło coś również bezprzykładnego. – Czytelnik odgadł już zapewne. Takie zaś jest to zdarzenie: z pnia owego drzewa zemsty i nienawiści. ten lud kapłański. chorzy.. igrzyska i wogóle wszystko. 126 i nast. »panom«. W szczególności bodźcem do tego za każdym razem jest.też dodać. przygody. którą dali Żydzi tym najbardziej zasadniczym z wszystkich wyzywów wojennych. nienawidzili zarazem najgienialniej: – wobec ducha zemsty kapłańskiej wszelki inny duch nie wchodzi wogóle w rachubę. taniec. n a j g o r s z y m i w r o g a m i – czemuż to? Bo są najbezsilniejsi. Kapłańsko-dostojna ocena wartości ma – jak widzieliśmy – inne warunki: dosyć złe dla niej.. jak łatwo kapłańska ocena wartości może się od rycerskoarystokratycznej odgałęzić i potem dalej rozwijać w jej przeciwieństwo. W historyi świata najbardziej nienawidzili zawsze kapłani. że mianowicie ze zjawieniem się Żydów zaczyna się b u n t n i e w o l n i k ó w n a p o l u m o r a l n o ś c i. by odnieść zwycięstwo?. Dzieje ludzkie byłyby zbyt głupią sprawą bez tego ducha. bezbożni. najbardziej zaczajonej mściwości kapłańskiej. Żydzi to przeciwko arystokratycznemu zrównaniu wartości (dobry = dostojny = możny = piękny = szczęśliwy = bogumiły) odważyli się z przejmującą lękiem konsekwencyą na przewrót i zębami otchłannej nienawiści (nienawiści bezsilnych) utrzymali go. nienawiści żydowskiej. n o w a m i ł o ś ć. bo – zwyciężył.. jak wiadomo. Z niemocy wyrasta w nich zawiść do potworności niepokojącej. rozpustni. okrutni. wy też na wieki będziecie zgubieni. ów bunt. Wiadomo. »dzierżycielom mocy«. przejrzeć. cierpiący.

jako przeciwieństwo nienawiści żydowskiej! Nie. jako jej korona.. jakoby wyrosła właśnie jako jakieś zaprzeczenie owego pragnienia zemsty. z jaką korzenie owej nienawiści zatapiały się coraz otchłanniej.. – 15 . zdobyczy. moralność człowieka pospolitego zwyciężyła. – »Lecz pocóż tu mówić jeszcze o d o s t o j n i e j s z y c h ideałach! Trzymajmyż się faktów: zwyciężył lud – czyli »niewolnicy«. o s i ą g n ą ł Izrael najwyższy cel swej wzniosłej mściwości? Czyż nie należy do tajemnych czarnych kunsztów prawdziwie wielkiej polityki zemsty. Pominąwszy kościół. lub gminnieje (cóż zależy na słowach!). wyrachowanej zemsty. na tę właśnie przynętę bezmyślnie złapać się mogli? A z drugiej strony. to. Czy kościołowi na drodze tego celu przypada dziś jeszcze jakie k o n i e c z n e zadanie. niszczącą mocą dorównać mogło temu symbolowi »świętego krzyża«. tego pozornego przeciwnika i rozprzężyciela swego. oszałamiającą. niewątpliwie jednak zatrucie to u d a ł o s i ę.. przysłuchiwał mi się dotąd i nie mógł wytrzymać. uwodzeniu. Nie przypuszczajcie jednak.. jak to dostatecznie okazał. przynoszący biednym. że sam Izrael musiał się zaprzeć przed całym światem właściwego narzędzia swej zemsty. Zdaje się. Ja bowiem mam w tem miejscu wiele do przemilczenia. coraz zachłanniej we wszystko. że sub hoc signo Izrael odnosił dotąd ciągle zemstą swoją i przemianą wszystkich wartości tryumf nad wszystkimi innymi ideałami.. mianowicie wszyscy przeciwnicy Izraela. jego tempo i krok mogą nawet teraz stawać się coraz wolniejsze. Zapewne. że hamuje on raczej i wstrzymuje ów postęp. Czyby też można obejść się bez niego? Quaeritur. chorym. Postęp tej trucizny skroś całe ciało ludzkości zda się niepowstrzymanym. ku zwycięstwu. – 9.. co miało głąb i było złe. gdyby nie było kościoła? Mamy odrazę do kościoła. Skoro przez Żydów to się dokonało. Można zwycięstwo to uważać za zatrucie krwi (pomieszało z sobą wszystkie rasy) – nie sprzeciwiam się. jako tryumfująca. podziemnej. w najczystszej jaśni i pełni słonecznej szeroko... »Wybawienie« rodzaju ludzkiego (mianowicie od »panów«) jest na najlepszej drodze. co sprzeciwia się wytworniejszej inteligencyi. nie do trucizny. wogóle jeszcze jakie prawo do istnienia. coraz szerzej rozwijająca się korona. coby wabiącą. jak czegoś śmiertelnie wrogiego. miast go przyśpieszać? Otóż. najskrajniejszego ostatecznego okrucieństwa i samoukrzyżowania Boga d l a z b a w i e n i a c z ł o w i e k a?. lubimy i my truciznę. Ten Jezus z Nazaretu. wszystko w oczach żydzieje. która w królestwie światła i wyży z tą samą siłą parła ku celom nienawiści. uważniejsze – wszak czasu dość. zacnego zwierzęcia. właśnie w tem mogłaby być jego pożyteczność. Któżby z nas był duchem wolnym.. czyli »motłoch«. jako wcielona Ewangielia miłości... jest on właśnie czemś grubem i chamskiem.. Odpycha dziś raczej. czyli »stado« lub jak wam się wreszcie nazwać podoba.« – Oto do mej przemowy epilog »ducha wolnego«. nad wszystkimi ideałami d o s t o j n i e j s z y m i. dobrze! żaden tedy lud nie miał bardziej wszechdziejowej misyi. ponadto demokraty. Czyżby nie powinien się przynajmniej nieco wyrafinować ?. ażeby »świat cały«. niż uwodzi. cichsze. ogłuszającą. zwolna sięgającej. temu przejmującemu grozą paradoksowi »Boga na krzyżu«. dalekowidzącej. temu misteryum niedającego się pomyśleć. uwiedzeniem i drogą okrężną – właśnie ku owym ż y d o w s k i m wartościom i nowinkom ideału? Czyż nie na tej właśnie okrężnej drodze tego »Zbawiciela«.. ten »Zbawiciel«.. i przybić do krzyża. lub chrześcijanieje.. prawdziwie współczesnemu smakowi. »Panowie« strąceni. delikatniejsze. przeciwnie! Ta miłość wyrosła z niej. żem milczał.. Pewnem jest conajmniej. grzesznikom błogobyt i zwycięstwo – nie byłże on właśnie uwiedzeniem w najbardziej niepokojącej i nieodpartej formie.dzajów miłości: – i z jakiegoż innego pnia mogła też była wyróść ?. czyżby wogóle można z głębi całego wyrafinowania ducha wymyślić j e s z c z e n i e b e z p i e c z n i e j s z ą p r z y n ę t ę? Coś.

z drugiej strony należy rozważyć. zasadniczego pojęcia »my dostojni. która i w pogardzie nie sprzeniewierzyła się sobie (– filologom niechaj przypomniane będzie. spoglądania z góry. pospolitemu przypadające człowiekowi. – być czynnym wliczają z konieczności do szczęścia (skąd swój początek wywodzi) –wszystko to w zupełnem przeciwieństwie do »szczęścia« na szczeblu bezsilnych. Przeciwnie dzieje się z dostojną oceną wartości: działa ona i rośnie spontanicznie. wszystko.10. i umieli również. duch jego kocha schówki. spoglądania w dół. która nie jest jej dostatecznie znana. reakcya czynu. tem radośniej potwierdzić. wyrozumiałości. w k łam y w a ć (jak to wszyscy ludzie opanowani przez ressentiment czynić zwykli). zaczyna się tem. w którego barwie przeważa »nieszczęśliwy«. nizkiego gminu. »nieszczęśliwy« nigdy nie przestały dla ucha greckiego brzmieć w tonie. owszem przeciw której prawdziwemu poznaniu broni się ona ostro: nie rozumie w danym razie pogardzanej przez siebie sfery. moralność niewolnika mówi z góry »nie« wszystkiemu. to dzieje się to w stosunku do sfery. by powstać. – jej negatywne pojęcie »nizki«. my piękni. konstruować sztucznie swojego szczęścia. aż wkońcu prawie wszystkie słowa. – jej akcya jest z gruntu reakcyą. »zły« jest tylko później zrodzonym. arystokratycznej oceny wartości. uciskanych. j e g o 16 . zgodziwszy się nawet na to. jako zupełni. owych od jadowitych i nieprzyjaznych uczuć ropiejących ludzi. bladym. siłą uposażeni. zbyt wiele odwracania oczu i zniecierpliwienia. by siebie z tem większą wdzięcznością. spoczynek. ma powab dla niego. ani z samym sobą uczciwy i otwarty. by zdolna była przemienić swój przedmiot w istotną karykaturę i potwora. że w każdym razie uczucie pogardy. my szczęśliwi!« Jeśli dostojna ocena wartości targnie się i zgrzeszy przeciw rzeczywistości. zemsta bezsilnego dopuszcza się – oczywiście in effigie – względem swego przeciwnika. potrzebuje najpierw zawsze świata przeciwnego i zewnętrznego. co nie jest »nim samym«: i to »nie« jest jej czynem twórczym. Jest to dziedzictwo starej. »Dobrze urodzeni« czuli się właśnie »szczęśliwymi«. nie oddzielać działania od szczęścia. ogłuszenie. słowem b i e r n i e. jest wzbroniona i które wynagradzają ją sobie tylko zemstą w imaginacyi. co »poza nim«. w danym razie wmawiać. co skryte. którym właściwa reakcya. jako j e g o świat. sfery pospolitego człowieka. nie musieli dopiero przez spojrzenie. że f a ł s z u j e obraz pogardzanego. którego zepchnięta nienawiść. szlachetniejszej. Należy wsłuchać się w przychylne prawie odcienie. względności. dalekiem pozostanie od fałszerstwa. któremi odróżnia od siebie motłoch. miast wstecz ku samemu sobie – jest właśnie właściwe uczuciu ressentiment. potrzebuje. W rzeczy samej miesza się do pogardy zbyt wiele niedbałości. »pożałowania godny« (porównaj . w jakiem znaczeniu używane są ). kontrastowym obrazem w stosunku do jej pozytywnego. by wogóle działać. u których występuje ono zasadniczo jako narkoza. na wskroś życiem i namiętnością przepojonego. dwa ostatnie określają właściwie człowieka pospolitego. przeto z k o n i e c z n o ś c i czynni ludzie. mówiąc fizyologicznie. wkładane naprzykład przez szlachtę grecką w wszystkie słowa. »pospolity«. zbyt wiele lekceważenia. podniet zewnętrznych. jak się w nie miesza ustawicznie i jak ocukrza je pewien rodzaj pożałowania. »nizki«. odprzężenie umysłu i wyciągnięcie członków. ani naiwny. że ressentiment samo twórczem się staje i płodzi wartości: ressentiment takich istot. skierowane na wrogów swych. co »inne«. jako roboczego niewolnika i zwierzę juczne) – i jak z drugiej strony »zły«. Podczas gdy wszelka moralność dostojna wyrasta z tryumfującego potwierdzenia siebie samej. pokój. »sabat«. Podczas gdy człowiek dostojny żyje ufnie i otwarcie przed samym sobą ( »szlachetnie urodzony« podkreśla nuance »szczery« a również i »naiwny«). pozostały ostatecznie jako wyrazy na »nieszczęśliwy«. To odwrócenie ustanawiającego wartości spojrzenia – ten k o n i e c z n y kierunek na zewnątrz. to człowiek opanowany przez ressentiment nie jest ani szczery. kryjome dróżki i wrota od tyłu. – Bunt niewolników na polu moralności. Moralność niewolników. nawet zbyt wiele własnego uradowania. my dobrzy. wynachodzi jeno swoje przeciwieństwo. Jego dusza z e z u j e.

będzie też czcić roztropność w zgoła innej mierze: mianowicie jako pierwszorzędny warunek istnienia. nawywrót widziany jadowitem okiem. przeinaczony. zwyczajowi. czci. jako radosne potwory. spełnia się i wyczerpuje w natychmiastowej reakcyi.. które się w innych wżera i w nim jedynie jest możliwa – przypuściwszy. tylko takiego. właściwy c z y n w pojęciu moralności niewolniczej – jakże różne są te oba. Najściślejsza odpowiedź: w ł a ś n i e »dobry«. wymyśli sobie »dobrego« – samego siebie!. Nawet ressentiment dostojnego człowieka. na tymczasowem zmniejszaniu się i upokarzaniu. Nie móc zbyt długo pamiętać swoich wrogów. nie wiele lepsi. jeśli się pojawia w nim. czy to na wroga. delikatności. On pragnie przecie wroga swego dla siebie. właśnie dostojny. że jest wogóle na ziemi możliwa – właściwa »m i ł o ś ć dla swoich wrogów«. na niezapominaniu. j e g o uciecha. lub owa marzycielska nagłość gniewu. przystawka. dumy i przyjaźni. gojącej i zapomnieniem darzącej siły (dobrym tego przykładem z nowoczesnego świata jest Mirabeau. Taki człowiek właśnie otrząsa z siebie jednym podrzutem wiele robactwa. możny. niż jakakolwiek inna rasa dostojna. wierności. Tutaj jednemu bynajmniej nie chcemy przeczyć: kto tych »dobrych« poznał tylko jako wrogów. – ci sami są nazewnątrz. a bardziej jeszcze przez wzajemne strażowanie się i zazdrość inter pares tak surowo trzymają się w karbach i którzy z drugiej strony w stosunku do siebie okazują się tak wynalazczymi na punkcie względności. zna się on na milczeniu.. jako odbicie i przeciwieństwo. w których nieuniknione jest u wszystkich słabych i bezsilnych. barwa dopełniająca. i to jako zasadnicze pojęcie.. miłości. nawet swoich z ł o c z y n ó w – to oznaka silnych pełnych natur. swoich przykrości. początek. mianowicie z samego siebie i stąd dopiero stwarza sobie wyobrażenie »lichy«! To »lichy« pochodzenia dostojnego i owo »zły« z kotła nienasyconej nienawiści – pierwsze jako twór późniejszy. z którego. dlatego nie z a t r u w a: z drugiej strony nie występuje ono wcale w niezliczonych wypadkach. Tam używają zwolnienia od wszelkiego przymusu społecznego. zgwałceń i znę17 . po których wszelkiego czasu poznawały się dusze dostojne. panowania nad sobą. opanowanych przez ressentiment ludzi stanie się wkońcu z konieczności r o z t r o p n i e j s z a. wdzięczności. władnący. gdzie się zaczyna co obce. tam. którzy dzięki obyczajowi. a b a r d z o w i e l e do czczenia! Natomiast przedstawcie sobie »wroga«. jako swego odznaczenia. w którym niema nic do pogardzania. spowodowane długiem zamknięciem i ujęciem w płoty pokoju. on nie zniesie przecie żadnego innego wroga. który koncypuje zasadnicze pojęcie »dobry« naprzód i spontanicznie. Ileż już czci dla swego wroga ma człowiek dostojny! – a taka cześć jest już mostem do miłości. niż u dostojnego. czci. w których jest nadwyżka plastycznej. w puszczy wynagradzają sobie napięcie. wdzięczności i zemsty. bo – zapominał). 11. przeciwnej moralności. niż wypuszczone drapieżce. pewne dzielne gnanie na oślep czy to ku niebezpieczeństwu. podczas gdy w ludziach dostojnych ma roztropność lekką. Zgoła więc przeciwnie. o b c z y z n a. poznał też tylko z ł y c h w r o g ó w. jego twórczość: powziął on koncepcyę »złego wroga«. »z ł e g o«. na czekaniu. opanowanej przez ressentiment. kształtującej. Rasa takich.. k t o jest właściwie »zły« w znaczeniu moralności. które może po okropnym szeregu mordów. niż doskonała pewność funkcyi regulujących instynktów n i e ś w i a d o m y c h lub nawet pewna nieroztropność. i który dlatego tylko nie mógł przebaczać.pewność. drugie natomiast jako oryginał. Ci sami ludzie. tylko przebarwiony. – i w tem właśnie jest jego czyn. wykwintną przymieszkę zbytku i wyrafinowania: – jest ona bowiem w nich daleko mniej zasadnicza. jak go pojmuje człowiek opanowany przez ressentiment. któremu się nie trzymały pamięci żadne wyrządzane mu obelgi i podłości. p o w r a c a j ą ku niewinności sumienia drapieżców. którem patrzy ressentiment. podpaleń. pozornie temu samemu pojęciu »dobry« przeciwstawione słowa »lichy« {schlecht) i »zły« (böse) Lecz to n i e jest to samo pojęcie »dobry«: raczej zapytać przecie należy.

gdy Perykles mówi Ateńczykom. spiżu: nie umiał on sobie z sprzecznością. poradzić inaczej. co się i tak dziś za »prawdę« uważa. którą mu nastręczał wspaniały. bohaterowie homeryczni. i teraz znowu – jest zawsze jeszcze oddźwiękiem owego niewygasłego przerażenia. że z n a c z e n i e w s z e l k i e j k u l t u r y leży właśnie w tem. skoro do władzy dojdzie. dyszących żądzą odwetu instynktów. raczej to. jeśli ktoś nie może się wyzbyć obawy przed płową bestyą na dnie wszelkich ras dostojnych i ma się na baczności. przeciwdowodem względem »kultury« wogóle! Można mieć zupełną słuszność. we wszystkich uciechach zwycięstwa i okrucieństwa – wszystko to składało się dla cierpiących z tego powodu na obraz »barbarzyńcy«. że poeci znów na długo będą mieli co opiewać i sławić. – oni przedstawiają c o f a n i e s i ę ludzkości! Te »narzędzia kultury« są hańbą człowieka i raczej podejrzeniem. by z drapieżnego zwierza »człowieka« wyhodować obłaskawione. arabska. z w i e r z ę d o m o w e. z których pomocą szczepy dostojne i ich ideały zostały w końcu zhańbione i przemożone. – ba. w szczególności wszelkiej ludności przedaryjskiej. germańska. ograbionych. Zgodziwszy się na to. dla tego ukrytego podłoża potrzeba co pewien czas wyładowania. że nie mamy już czego bać się w człowieku. p ł o w e j b e s t y i. ciała. za zdobyczą i zwycięstwem lubieżnie węszącej. zmniejszenia. jej przerażająca pogoda i głęboka rozkosz w wszelkiem niszczeniu. – Nie obawa. wygody. w przekonaniu. lecz przytem nie móc pozbyć się bardziej odrażającego widoku nieudaności. zwierzę musi na wierzch się wydobyć. że to robactwo »człowiek« na pierwszym jest planie i mrowi się. iż prawdziwe jest. »złego wroga«. ta nieobliczalność. »człowiekiem wyższym«. uważać za właściwe n a r z ę d z i a k u l t u r y. Raczej coś przeciwnego byłoby nietylko prawdopodobne – nie! jest to dziś o c z y w i s t e! Ci przedstawiciele owych w dół gniotących. Właśnie rasy dostojne pozostawiły pojęcie »barbarzyńcy« na wszystkich śladach swojego pochodu. ci potomkowie wszelkiego europejskiego i nieeuropejskiego niewolnictwa. cywilizowane zwierzę. lodowa nieufność. zniedołężnienia. Najpierw epoce bohaterów i półbogów z Troi i Teb. wznosząc sobie wszędzie nieprzemijające pomniki dobrego i z ł e g o«). niedorzeczna.cań się odchodzą z junactwem i równowagą duchową. o ile w prze- 18 . z jakiem przez całe stulecia Europa przyglądała się wściekłemu szalowi płowej bestyi germańskiej (aczkolwiek pomiędzy starymi Germanami a nami Niemcami nie ostało się żadne powinowactwo pojęcia. którą Niemiec wzbudza. lecz któżby po stokroć nie wolał bać się. potem epoce spiżowej w sposób. bez czucia i sumienia. twardej. Na dnie wszystkich tych ras dostojnych nie należy przeoczać drapieżcy. jakby spełnili jeno psotę uczniacką. tej wspanialej. katowanych. nauczył się już czuć siebie celem i szczytem. uprowadzonych. jeszcze najwyższa ich kultura zdradza świadomość tego i nawet dumę (naprzykład. ten nieuleczalnie mierny i niepokrzepiający. nawet nieprawdopodobieństwo jej przedsięwzięć – Perykles podnosi i kładzie nacisk na Ateńczyków – obojętność i pogarda dla bezpieczeństwa. nagła w swym wyjawie. tak jak ten świat zachował się w pamięci szczepów dostojnych. że . gdy wymyślał następstwo epok kulturalnych i starał się je wyrazić w złocie. »Wandala«. skandynawscy wikingowie – wszyscy jednako czuli tę potrzebę. lecz zarówno grozą przejmujący. przez co wcale jeszcze nie powiedziano. japońska. Głęboka. Ta »śmiałość« ras dostojnych. myślą dziejów. »człowiek obłaskawiony«. którym kazał teraz następować po sobie. w jaki ten sam świat jawił się potomkom zdeptanych. niż dzieląc jedną epokę na dwie. zatrucia ? A czyż nie jest to n a s z a fatalność? Cóż wywołuje dziś n a s z ą niechęć ku »człowiekowi«? – bo człowiek nam d o l e g a. że ma pewne prawo czuć się takim. które w nim miały własnych praszczurów. musi znów wrócić do puszczy: – szlachta rzymska. gwałtem dyszący. toby należało bezsprzecznie wszystkie owe instynkty reakcyi i ressentiment. wszystko miażdżącej i krwią zlewającej. jakoby i c h p r z e d s t a w i c i e l e byli zarówno wyobrazicielami samej kultury. to niewątpliwe. sprzedanych : epoce spiżu. niż n i e bać się. Zwróciłem raz uwagę na zakłopotanie Hezyoda. zimnej. jak się rzekło. jeśli zarazem podziwiać może. «ku wszystkim lądom i morzom utorowała sobie drogę śmiałość nasza. szalona. srogiej. świat Homera. a cóż dopiero krwi). srebrze. życia. coś jakby »Gota«. w owej sławnej mowie pogrzebowej.

jeśli istnieją sprzyjające niebianki. to nie można takiemu postawieniu ideału nic zarzucić. nadzieję i chęć ku niemu. mierność. znowu przeżyje swą złotą godzinę zwycięstwa – i znowu stoi wtedy. bo widok ten nuży. jakkolwiekby ptaki drapieżne nieco szyderczo na to spoglądały i może mówiły sobie: »my nie gniewamy się na nie. roztropność.. – Że jagnięta czują urazę do wielkich ptaków drapieżnych. jak się urodził. jeśli nie t e m?. który wszelka potrzeba tylko sprężniej jeszcze napina. przeżycia. wygodę. że muszę wąchać trzewia nieudanej duszy!. jak żądać od słabości. chrześcijańskość – człowiek. że porywają małe jagnięta. W tem właśnie tkwi grożące fatum Europy. – Lecz kiedy niekiedy pozwólcie mi – rozumie się. chęcią owładnięcia. na jakiś dopełniający i wyzwalający pomyślny okaz człowieka... Cóż jest właśnie dla mnie najnieznośniejsze? To. jak lud oddziela błyskawicę od jej światła i to ostatnie 19 .. jeszcze trudniejsze. Tak samo bowiem. niedostatku. Nie widzimy dziś nic. dalsze. aby nie była chęcią przemożenia. przynajmniej życiu przyświadczającem. – wraz z obawą przed człowiekiem postradaliśmy i miłość dla niego. a kto jest jak najmniej ptakiem drapieżnym. chorowitości. szczęśliwego. jagnięciem – nie miałżeby być dobry?«.. która wszelkie działanie rozumie jako uwarunkowane tem. to niewątpliwe. niezłomny. znużenia. czuje się czemś przynajmniej względnie udanem. w coraz większą dobroduszność. na te dobre jagnięta. kochamy je nawet: niema nic smaczniejszego nad delikatne jagnię«. w coraz większą rozcieńczoność. jest równie niedorzeczne. działania – owszem.. 13. gotów do tego. Znużyliśmy się c z ł o w i e k i e m. chińszczyznę. że to wciąż jeszcze wstecz i wstecz iść będzie. jako że urodzony do podziemnego. działaniem. stawać się będzie coraz »lepszym«. mozołu... gwoli któremubyśmy w i a r ę w c z ł o w i e k a zachować śmieli!.rwach nadmiaru nieudaności. co działa. cześć dla niego. obojętność. przynajmniej jeszcze zdolnem do życia. Bo tak ma się rzecz: zmniejszenie i wyrównanie człowieka europejskiego kryje n a s z e największe niebezpieczeństwo.. co nowe. co chce się stać większem. przeczuwamy. chęcią obalenia. a inaczej zdawać się może tylko dzięki zwodniczości mowy.. nie jest niczem innem. w czem jeszcze bać się jest czego! Na człowieka.. to nie dziwota: lecz to jeszcze nie powód. z czem ja sam dojść nie mogę do ładu.. 12. »podmiotem« i mylnie rozumie. – Żądać od siły. jak go wymyślił sobie człowiek opanowany przez ressentiment. który jest usprawiedliwieniem człowieka. potężnego. by objawiała się jako siła. domaga się skończenia. by brać za złe wielkim ptakom drapieżnym. Widok człowieka już nuży – czemże dziś jest nihilizm. znowu kiedyś wydostanie się na światło. do końca udanego. owszem jego przeciwieństwem. – Jednak zawróćmy: problemat i n n e g o początku »dobrego«. (i skamieniałym w niej zasadniczym błędom rozumu). dobrego. osamotnienia? W gruncie rzeczy da sobie z wszystkiem radę. Pewne quantum siły jest właśnie takiem quantum popędu woli. poza dobrem i złem – na jedno spojrzenie. tryumfującego. Ileżto zresztą człowiek nie wytrzyma niedoli. którem Europa dziś śmierdzieć poczyna. jak właśnie samym popędem. pragnieniem wrogów i oporów i tryumfów. napięty. pozwólcie mi jedno spojrzenie tylko rzucić na coś doskonałego. – Nie tłumię w tem miejscu westchnienia i ostatniej nadziei. chceniem. wojującego istnienia.. cherlactwa. by objawiała się n i e jako siła. jak łuk.. co mnie dusi i dławi? Zepsute powietrze! Zepsute powietrze! Że coś nieudanego zbliża się do mnie. A jeśli jagnięta mówią między sobą: »te ptaki drapieżne są złe. niepogody.

że przeważnej liczbie śmiertelnych. niż »my. Poczekaj pan jeszcze chwilkę. Pańskie oko musi przywyknąć wpierw do tego ułudnego. w serce tajemnicy. by rzec popularnie. Zdaje mi się. dla słuchających na zimno i bez uprzedzenia.. z instynktu samozachowawczości. nikomu nie odpłaci w odwecie. gdy upośledzone. jego nieunikniona. wykładające nawet słabość jako wolność. zemsta i nienawiść.. cierpliwi. sprawiedliwi« – nie znaczy to. czemś z wyboru. tak moralność tłumu także oddziela siłę od zewnętrznych siły objawów. mój panie wścibski i śmiałku. d u s z a) był może dlatego dotychczas na ziemi najlepszą podwaliną wiary. takim podrzutkiem. a drapieżnemu ptakowi jagnięciem: – zyskują tem przecie wobec siebie samych prawo w i n i e n i a ptaka drapieżnego. człeku o najniebezpieczniejszej ciekawości – teraz j a będę się przysłuchiwał. że jest p o z o s t a w i o n e w o l i s i l n e g o być słabym. to jest dobrymi! a dobrym jest każdy. stawaniem się.. który jak my trzyma się w ukryciu. Lecz niema takiego podścieliska. – – »Nie widzę nic. objawiać siłę. Podmiot (lub. mimo cały swój chłód. mający wolność wyboru »podmiot«. przemocą zgnębieni z mściwej chytrości bezsiły wmawiają w siebie: »pozwólcie nam być innymi. jak gdyby poza silnym istniało obojętne podścielisko. cichej. Jeśli uciśnieni. ciche mruczenie i szeptanie ze wszystkich kątów i zakątków. wyzbycie się uczucia. który się zwie błyskawicą. umożliwiał owo wzniosłe oszustwo samych siebie. p. pod uwodnym wpływem mowy i nie wyzbyła się jeszcze podrzuconych bękartów. który zemstę Bogu przekazuje. Jakieś przezorne. jak gdyby słabość słabego – to znaczy przecie jego i s t o t a. tak samo kantowska »rzecz sama w sobie«). pokorni. że kłamią. słabym i uciemiężonym wszelkiego rodzaju. jakeś pan mówił« – – Dalej! 20 . a to. skrycie tlące uczucia.uważa jako jej c z y n n o ś ć. lub też nie. nieodłączna rzeczywistość – była dobrowolnym wysiłkiem. by nie »za wiele« czynić wobec wielkiego niebezpieczeństwa). siła powoduje« i t. chytre. słyszę tem więcej. którą mają nawet owady (przecie udają martwość. Przyrodnicy nie czynią lepiej. 14. kto nie działa przemocą. mówiąc: »siła porusza. zdeptani. c z y n e m. mieniącego się światła. jeśli nie czynimy nic. jesteśmy niestety słabi. Tłum podwaja w gruncie czynność. w którym każde kłamstwo uświęcać się zwykło. jego działanie. Nuże więc! Oto otwarta oku droga w ten ciemny warsztat. dobrze jest. »podmiotów« (atom jest. wyzyskują dla siebie tę wiarę i w gruncie nie zachowują nawet żadnej wiary żarliwiej. niema żadnego »bytu« poza czynieniem. właściwie nic innego. działaniem. – Czy chce kto spojrzeć nieco w dół. jak się na ziemi takie f a b r y k u j e i d e a ł y? Kto ma odwagę ku temu?. lecz ten cierpki stan rzeczy.. samopotwierdzenia. że są tacy. nie inni. Mają słabość na z a s ł u g ę łgarstwem przenicować. każąc błyskawicy świecić. z a s ł u g ą. jako działanie podmiotu. kto nikogo nie zadraśnie. czemś chcianem.. nikogo nie zaczepi. Temu rodzajowi człowieka p o t r z e b a wiary w obojętny. jako z a s ł u g ę. Cóż za dziwota. naprzykład. podobnie jak my. jest to czynczyn: to samo zdarzenie stawia raz jako przyczynę. ta roztropność najniższego rzędu. niż źli. – cała wiedza nasza stoi jeszcze. który wszystkiemu złemu schodzi z drogi i wogóle mało wymaga od życia. przybrała dzięki owemu fałszerstwu i samoobłudzie bezsilny strój pełnej zaparcia się. »czyniciel« jest tylko zmyśleniem do czynienia dodanem – czynność jest wszystkiem. któremu jest p o z o s t a w i o n e d o w o l i. nie ulega wątpieniu – rzecz ma się. cukrowa słodycz oblepia dźwięk każdy. niż tę. co widzisz. słabi.. Tak! Dość! Mów pan teraz! Cóż się tam w dole dzieje? Wypowiedz. a potem jeszcze raz jako jej skutek. wyczekującej cnoty. d o c z e g o n i e j e s t e ś m y d o ś ć s i l n i«. że jest ptakiem drapieżnym.

Boga s p r a w i e d l i w e g o nad bezbożnymi«. szkołą. jako »cierpliwość«. – nawet potrzeba w i e c z n e g o życia. nie nazywają odwetem. które z czarnego robią białe. – Dość! Dość! 15. to. że »jest im lepiej«. to nie ich wróg. gdy z przejmującą lękiem prostotą ten nad bramą swego piekła poło- 21 . »w miłości«. co o n i czynią!«). Mówią tu też o »miłości dla wrogów swoich« i pocą się przytem«. nawet tchórzostwo. – nie zauważyłeś pan. co czynią – my jedynie wiemy. to. jeno »tryumfem s p r a w i e d l i w o ś c i«. – Dalej! – »Są nędzni. pełne zemsty i nienawiści – cóż to one robią z zemsty i nienawiści? Czyś słyszał pan kiedy te słowa? Czybyś przypuszczał. zda mi się. to nie nadzieja zemsty. śmierdzi od tych wszystkich kłamstw«.. że Bóg każe czcić wszelką zwierzchność) – że nietylko są lepsi. może nawet przebaczeniem (»bo o n i nie wiedzą. – Nie! Jeszcze chwilę! Nie powiedzieli jeszcze nic o majstersztyku tych czarnych kunsztów. miłości i nadziei«. przyjściem ich królestwa. lecz także. co jeszcze ich miłości pozostało na ziemi. – Dalej! – »Teraz dają mi do zrozumienia. że nakazuje uległość – nazywają go Bogiem). co jest szczytem ich raffinement. niemożność zemsty zwie się niechceniem zemsty. trzeba długo żyć. te mruki i pokątni fałszerze monet. jego wystawanie u drzwi. na »posłuszeństwo« (mianowicie względem tego.. których się nienawidzi. To zwą »szczęśliwością«. – »Rozumiem. Lecz dość! dość! Nie wytrzymam dłużej. najsubtelniejszym. lecz ich »bracia w miłości«. »bezbożności«. Dante. gdzie f a b r y k u j e s i ę i d e a ł y – zda mi się. może też jest ta nędza przygotowaniem. bez wątpienia. o którym mówią.– »a niemoc. by kiedyś i o n i byli silni. najśmielszym. Brak zaczepnoścł w słabym. najkłamliwszym popisem ich artyzmu? Baczność! Te piwniczne zwierzęta. w co wierzą i czego spodziewają się. Odszkodowania za co? Odszkodowania przez co ?. a może jeszcze czemś więcej – czemś. – A jakże nazywają to. czego nienawidzą. choć siedzą w kupie i grzeją się wzajem – lecz mówią oni. Teraz dopiero słyszę. Już aby t e g o dożyć. co już tak często mówili: »My dobrzy – my j e s t e ś m y s p r a w i e d l i w i – tego. nieunikniony dlań mus czekania dochodzą tu do pięknego imienia. czego pragną. panów ziemi. gdybyś tylko ich słowom ufał. aby przez wieczność można doznawać w »królestwie bożem« odszkodowania za owo życie ziemskie »w wierze. »królestwa bożego« – t y m c z a s e m jednak żyją »w wierze«. co kiedyś wyrównane zostanie i wypłacone olbrzymiemi odsetkami w złocie. jak mówią. nie szukającą odwetu. Zepsute powietrze! Zepsute powietrze! Ten warsztat. wszyscy dobrzy i sprawiedliwi na ziemi«. że nędza ich jest wybraniem i odznaczeniem przez Boga. to niewątpliwe. to też zwie się samą c n o t ą. na »dobroć«. upojenie słodkiej zemsty (– »słodszą od miodu« nazwa! ją już Homer). że bije się psy.. żeś jest między samymi ludźmi opanowanymi przez ressentiment?. że nietylko są lepsi od możnych. omylił się grubo.. których plwociny lizać muszą (n i e z trwogi. mleko i niewinność. – W wierze w co? W miłości czego? W nadziei czego? – Ci słabi chcą bowiem. to nie ich bracia w nienawiści. w każdym razie kiedyś będzie im lepiej. co jest im pocieszeniem we wszystkich cierpieniach ziemi – swą fantasmagoryę przypuszczonej przyszłej szczęśliwości? – »Co? Czy dobrze słyszę? Nazywają to »sądem ostatecznym«. doświadczeniem. uległość wobec tych. w które jest bogaty. »w nadziei«. lecz »zwycięstwo Boga. nie! nienawidzą »n i e s p r a w i e d l i w o ś c i«. najbardziej duchowym. poza granicę śmierci. bynajmniej nie z trwogi! lecz tylko. kiedyś ma nadejść i ich »królestwo« – »królestwem bożem« zwą to poprostu. nie! w szczęściu. jak się rzekło: są przecie we wszystkiem tak pokorni. które najbardziej się lubi. trwożliwą nizkość na »pokorę«. otwieram raz jeszcze uszy (ach! ach! ach! a z a t y k a m nos).

a w szczególności i to z Talmudu znane określenie matki Jezusa. scena komiczna i tragiczna) et omni stadio gratiora".) Credo circo et utraque cavea (pierwszy i czwarty rząd lub. niż być w rozdwojeniu pod każdym względem i być polem walki owych przeciwstawień. – Zdążajmy do końca. Samarites et daemonium habens. nisi quod ne tunc quidem illos velim vivos. spectans tot et tantos r e g e s. które poprzez wszystkie dzieje ludzkie dotychczas pozostało. cum tanta saeculi vetustas et tot ejus nativitates uno igne haurientur. quibus animas aut nullas aut non in pristina corpora redituras affirmabant! Etiam poetas non ad Rhadamanti nec ad Minois. ille nationibus insperatus. jeśli krwi chcemy.. sputamentis dedecoratus. Symbol tej walki. Que tunc spectaculi latitudo! Q u i d a d m i r e r! Q u i d r i d e a m! U b i g a u d e a m! U b i e x u l t e m. A cóż dopiero oczekuje nas w dniu jego powrotu. A jakkolwiek ta druga wartość oddawna przeważa. qui in dominum desaevierunt. ille derisus. Dzięki zbawieniu rozporządzamy przecie innemi uciechami. 9. sabbati destructor. czegoś o w i e l e s i l n i e j s z e g o. tunc histriones cognoscendi. felle et aceto potatus. zachwycony jasnowidz: »At enim supersunt alia spectacula. której lekceważyć nie można. ’Hic est ille. jego tryumfu!« – i teraz ciągnie dalej. z ust tryumfującego ojca kościoła. videbunt poenas damnatorum. Nad bramą chrześcijańskiego raju i jego wiecznej szczęśliwości mógłby być w każdym razie z większą słusznością wyryty napis: »i mnie stworzyła wieczna n i e n a w i ś ć« – przypuściwszy. Hic est.żył napis: »i mnie stworzyła miłość wieczna«. tysiącolecia trwającą walkę. nie braknie jednak i dziś jeszcze miejsc. 29 ss. tunc spectandus auriga in flammea rota totus rubens. quis tibi praetor aut consul aut quaestor aut sacerdos de sua liberalitate praestabit? Et tamen haec jam habemus quodammodo per f i d e m spiritu imaginante repraesentata. Ceterum qualia illa sunt. Możebyśmy nawet odgadli. sed in igne jaculati. ne lactucae suae frequentia commeantium laederentur’. dicam. oto mamy krew Chrystusa. sed ad inopinati Christi tribunal palpitantes! Tunc magis tragoedi audiendi. miast atletów mamy swych męczenników. »dobry i zły (böse)« toczyły na ziemi straszliwą.. de spectac. 16. ille ultimus et perpetuus judicii dies. że prawda mogłaby być wypisana nad drzwiami do kłamstwa! Bo c z e m ż e jest szczęśliwość wieczna?. wielki nauczyciel i święty. quem clam discentes subripuerunt. hic est ille arundine et colaphis diverberatus. Te obie p r z e c i w s t a w n e wartości »dobry i lichy (schlecht)«. –. Tomasz z Akwinu. lepiej jednak. wedle innych. czy- 22 . guibus nihil ad deum pertinere suadebant.. quae nec oculus vidit nec auris audivit nec in cor hominis ascenderunt? (I. Hic est quem a Juda redemistis. qui in coelum recepti nuntiabantur. mówi łagodnie jak jagnię. – P e r f i d e m : tak napisano.. solutiores multo per ignem. c. tunc xystici contemplandi non in gymnasiis.. 2. ut qui malim ad eos potius conspectum i n s a t i a b i l e m conferre. u t b e a t i t u d o i l l i s m a g i s c o m p l a c e a t«. magis scilicet vocales (bardziej przy głosie. że się tymczasem coraz wyżej w górę wznosiła i właśnie przez to coraz bardziej pogłębiała i uduchowiała: tak że niema dziś może bardziej rozstrzygającego znaku »n a t u r y w y ż s z e j«. wyrażony pismem. ut resurrexisse dicatur vel hortulanus detraxit. jeszcze gorsi krzykacze) in sua propria calamitate. który swym chrześcijanom odradzał okrutnych rozkoszy publicznych widowisk – czemuż to? »Wiara użycza nam przecie daleko więcej – mówi. Lub czy chcecie w silniejszym słyszeć to tonie. że zaświadczy nam to wyraźnie taka w tych rzeczach powaga. fabri aut quaestuariae filius (jak wykazuje ciąg dalszy. natury bardziej duchowej. »Beati in regno coelesti. Cor. u t t a l i b u s e x u l t e s. ma Tertulian odtąd na myśli Żydów). Ut talia spectes. gdzie nierozstrzygnięta walka dalej się toczy. Możnaby nawet rzec. cum ipso Iove et ipsis suis testibus in imis tenebris congemescentes Item praesides (namiestnicy prowincyi) persecutores dominici nominis saevioribus quam ipsi flammis saevierunt insultantibus contra Christianos liquescentes! Quos praeterea sapientes illos philosophos coram discipulis suis una conflagrantibus erubescentes.

. gdzie się tylko człowiek obłaskawił lub obłaskawić się pragnie – . Rzym odczuwał w Żydzie coś sprzecznego z samą naturą. przeciwko żądzy zniżania. z Żydami. każdy szczątek po nich. Jużci zdarzyło się za Odrodzenia wspaniałe. byli owym narodem kapłańskim. przed rybakiem Piotrem. co jest pierwsze. ta synteza n i e c z ł o w i e k a i n a d c z ł o w i e k a. lecz prawie na przestrzeni pół ziemi. najnieoczekiwańsza: starożytny ideał wystąpił c i e l e ś n i e z niesłychanym przepychem przed oczy i sumienia ludzkości. wszędzie. Żydzi. to śmiertelnie wrogie przeciwieństwo. skoro właśnie tę książkę nienawiści opatrzył imieniem apostoła miłości. jak wiadomo. jaki istniał kiedykolwiek. staczania się wstecz i w zamierzch człowieka. nad t o postawienie zagadnienia. każdy napis zachwyca. – i raz jeszcze silniej. wartości rzymskich. 23 . by wyczuć. początkowo zwanego Jezusem. Nigdy nie słyszano na ziemi większego okrzyku radości. Kto na razie z w y c i ę ż y ł. który przedstawiał widok ekumenicznej synagogi i zwał się »Kościołem«: lecz natychmiast zatryumfowała znowu Judea. dzięki owemu zasadniczo gminnemu (niemieckiemu i angielskiemu) ruchowi ressentiment który nazywają Reformacyą. jako przed wcieleniem wszystkich najwyższych wartości – i nietylko w Rzymie. pod ciśnieniem nowego.) Rzymianie byli przecie tak silni i dostojni. przeciwnie. tkaczem kobierców Pawłem i matką owego. co się tam pisze. zwie się »Rzym przeciw Judei. niż wówczas. rozbrzmiało straszliwie i porywająco przeciwne hasło p i e r w s z e ń s t w a n a j m n i e j l i c z n y c h! Jako ostatni drogowskaz k u i n n e j drodze zjawił się Napoleon. Chińczyków lub Niemców. któremu »d o w i e d z i o n o nienawiści do całego rodu ludzkiego«: słusznie. nazwaną Marya).telnem. ten najdzikszy z wszystkich pisanych wybuchów. W pewnem nawet bardziej decydującem i głębszem znaczeniu. o takich nie śniono nawet nigdy. doszła Judea raz jeszcze z Rewolucyą francuską do zwycięstwa nad ideałem klasycznym: ostatnia polityczna dostojność. ma się rozumieć. aczkolwiek wiele fałszerstwa literackiego potrzeba było do tego celu. co jej wynikiem być musiało. że silniejszych i dostojniejszych dotąd jeszcze na ziemi nie było. niż kiedykolwiek. Rzym czy Judea? Ależ tu niema wątpliwości: zważmy tylko. niepokojące przebudzenie ideału klasycznego. ten najbardziej odosobniony i najpóźniejszy z późno zrodzonych. które nienawiść ma na sumieniu. przed t r z e m a Ż y d a m i. jaka była w Europie. niejako swe antypodyczne monstrum. zbudowanego na nim zżydziałego Rzymu. poniżania. zrównania. przed czem kłaniają się dzisiaj nawet w Rzymie. W Rzymie uważano Żyda za tego. Lecz wystarczy przywieść sobie tylko na pamięć Apokalipsę Janową. (Nie należy zresztą niedoceniać głębokiej konsekwencyi chrześcijańskiego instynktu. z przywróceniem Kościoła – zarazem przywróceniem dawnego mogilnego spokoju klasycznemu Rzymowi. prościej. jak przebudzony z letargu. natarczywiej.. jeżeli się odgadnie. o ile ma się słuszne prawo rozkwit i przyszłość rodzaju ludzkiego nawiązywać do bezwzględnego panowania wartości arystokratycznych. To podziwu godne: Rzym uległ bezsprzecznie. dostojność siedmnastego i ośmnastego stulecia f r a n c u s k i e g o padła pod gminnymi instynktami uczucia ressentiment. i j e d n ą Ż y d ó w k ą (przed Jezusem z Nazaretu. któremu ową miłośnie-marzycielską Ewangelię przypisuje – : tkwi w tem część prawdy. posiadającym nie mającą sobie równej gminnie-moralną genialność: porównajmy jeno pokrewnie uposażone ludy. wrzaskliwszego zapału! Wprawdzie zdarzyła się wśród tego rzecz najpotworniejsza. opanowanym przez ressentiment par excellence. a co piątorzędne. Judea przeciw Rzymowi«: – nie było dotąd większego zdarzenia nad t ę walkę. dostojnej oceny wartości wszystkich rzeczy: nawet Rzym poruszał się. co to za problemat: Napoleon. Cóż natomiast odczuwali Żydzi względem Rzymu? Zgadujemy to z tysiącznych znaków. wraz z tem. a w nim ucieleśniony problemat d o s t o j n e g o i d e a ł u s a m e g o w s o b i e – rozważcie. rozbrzmiało przeciwko starym łgarczym hasłom uczucia ressentiment o p i e r w s z e ń s t w i e n a j l i c z n i e j s z y c h.

znane historyi lub badaniom etnologicznym. tak samo wszystkie czekają krytyki ze strony wiedzy medycznej. pozostawiamy naiwności angielskich biologów. które ostatnia ma książka nosi na grzbiecie: »P o z a d o b r e m i z ł e m«. – a to powód wystarczający. wymagają przedewszystkiem f i z y o l o g i c z n e g o oświetlenia i wytłumaczenia.. tak pojętemu. wszystkie »powinieneś«. fizyologią i medycyną w najprzyjaźniejszą i najowocniejszą wzajemną wymianę. Co się tyczy możliwości tego rodzaju. rozmyślać. temu trudno będzie dojść z tem prędko do końca. by wyrazić publicznie i formalnie życzenie. ma u s t a n a w i a ć s t o p n i e w a r t o ś c i. przypuściwszy. Dobro najliczniejszych i dobro najmniej licznych to dwa przeciwległe punkty zapatrywania na wartość. zadaniu przyszłości.. myśl rozwijać. »J a k i e w s k a z ó w k i d a j e j ę z y k o z n a w s t w o. nie miałoby wcale tej samej wartości. w s z c z e g ó l n o ś c i b a d a n i a e t y m o l o g i c z n e. którą nastręcza mi ta rozprawa. – 24 . aby któryś z fakultetów filozoficznych przez rozpisanie szeregu nagród akademickich zechciał się zasłużyć około popierania studyów nad h i s t o r y ą m o r a l n o ś c i – może ta książka posłuży jako bodziec w tym kierunku. że oddawna stało się dość jasne. wyjawiane dotąd przeze mnie tylko okolicznościowo w rozmowach z uczonymi: mianowicie. na długo odroczone ?. do czego zmierzam właśnie przez to niebezpieczne hasło. gdy im się na ogół udało przekształcić owe tak zaostrzone początkowo i nieufne stosunki pomiędzy filozofią..Kto w miejscu tem zacznie. gdyby chodziło o wytworzenie silniejszego typu. Uważanie pierwszego za więcej wartościowy już s a m w s o b i e. stawiam następujące zagadnienie.. jak moi czytelnicy. które zasługuje na uwagę zarówno filologów i historyków. czego c h c ę.. że filozof ma rozwiązać p r o b l e m a t w a r t o ś c i. To bynajmniej n i e znaczy »Poza dobrem i lichem«. – Czy na tem koniec? Czy to największe ze wszystkich przeciwstawień ideału zostało tem samem na wieczne czasy złożone ad acta? Czy tylko odroczone. w każdym razie prędzej niż psychologicznego. abym sam doszedł do końca. Pytanie: j a k ą w a r t o ś ć ma ta lub owa tablica dóbr czyli »moralność«? należy stawiać w najrozmaitszych perspektywach.. coby miało widoczną wartość ze względu na najwyższą niespożytość rasy (lub spotęgowanie jej siły przystosowawczej do pewnego klimatu lub na osiągnięcie największej liczby).. Czy znów kiedyś nie będzie musiał nastąpić jeszcze straszniejszy.17. nie można mianowicie rozbierać dość subtelnie kwestyi »wart d l a j a k i e g o c e l u?« Naprzykład coś. W s z y s t k i e umiejętności winny teraz torować drogę zadaniu filozofów. U w a g a. Korzystam ze sposobności. jeszcze dłużej przygotowywany wybuch starego pożaru? Więcej jeszcze: czy właśnie t e g o nie należy sobie ze wszystkich sił życzyć? nawet chcieć? nawet żądać?.. d o d z i e j ó w r o z w o j u p o j ę ć m o r a l n y c h?« – Z drugiej strony oczywiście należy pozyskać dla tych problematów (o w a r t o ś c i dotychczasowych ocen wartości) wspóudział fizyologów i medyków: przyczem niechaj zawodowym filozofom pozostawiona będzie i w tym poszczególnym wypadku rola obrońców i pośredników. W rzeczy samej wszystkie tablice wartości. jak i właściwych uczonych filozofów z powołania.

„Nieczyste Sumienie” i tym podobne. 25 .ROZPRAWA DRUGA: „Wina”.

etykiety. lecz czynne n i e c h c e n i e pozbycia się. kto przeciwdziałającej sile. co przeżywamy. że wszystko to. formę t ę g i e g o zdrowia. z a p o m i n a w c z o ś ć i. w jakim odbywa się nasze cielesne odżywianie. dostateczne przypisuje znaczenie. równym wśród równych. z której pomocą zawiesza w pewnych wypadkach zapominawczość w jej czynności.. wiązać myśli przyczynowo. Że problemat ten jest do pewnego wysokiego stopnia rozwiązany. pamięć. odźwiernej niejako. aż wkońcu w sposób. wśród której podziemny świat naszych służebnych organów pracuje dla siebie i przeciw sobie wzajem. musiał wyuczyć się odróżniać zdarzenia konieczne od przypadkowych. I tu natychmiast rozważyć należy. wogóle umieć liczyć. szczegółów. aby znów znalazło się miejsce dla czegoś nowego. w jaki to czyni przyrzekający. Olbrzymia praca tego. dla rządzenia. przyswoiło sobie zdolność przeciwną. przedłużane chcenie raz chcianego. – Oto są właśnie długie dzieje powstania o d p o w i e d z i a l n o ś c i. »uczynię«. swe wielkie usprawiedliwienie. nie być napastowanym przez wrzawę i walkę. niż ów cały tysiącoraki proces. nast. jak się rzekło. 15. prawidłowym i przeto obliczalnym. Zapominawczość nie jest jedynie jakąś vis inertiae. podobny jest do dyspeptyka (a nietylko podobny) – który nie może się z niczem »uporać«.. nietylko niestrawność raz w zastaw danego słowa. jak ludzie powierzchowni sądzą. podległym k o n i e c z n o ś c i. ma w tem swe głębokie znaczenie. że długi ten łańcuch woli pęknie. co zwę »obyczajnością obyczaju« (por. Właśnie to z konieczności zapominawcze zwierzę. Lecz czegóż to wszystko wymaga! Jakżeż to człowiek. jest ona raczej czynną. co odległe. by w ten sposób rozporządzać swoją przyszłością. jednolitym. że obyczajność obyczaju i społeczny kaftan bezpieczeństwa u c z y n i ł y człowieka 26 . przedewszystkiem dla dostojniejszych funkcyi i funkcyonaryuszów. przewidywania. można śmiało wstawić świat nowych rzeczy. Człowiek.I. w najściślejszem znaczeniu pozytywną zdolnością hamującą. jej a k t. w którem zapomnienie stanowi silę. jakby dalece nie było żadnego szczęścia. nawet aktów woli. Zadanie wyhodowania zwierzęcia. ilekolwiekby w niej tkwiło srogości. Jutrzenka str. które postawiła sobie natura w stosunku do człowieka? Czy nie to jest właściwym problematem człowieka?. żadnej dumy. w którym ten hamujący aparat uległ uszkodzeniu i źle działa. z którem nie można się uporać. doświadczamy. pewna tabula rasa świadomości. wchłaniamy. zadanie bliższe: u c z y n i ć wprzód człowieka do pewnego stopnia podległym konieczności. 24) – właściwa praca człowieka nad samym sobą w najdłuższym okresie rodzaju ludzkiego. właściwa p a m i ę ć w o l i: tak. 21. przeznaczania z góry (bo nasz organizm urządzony jest oligarchicznie) – oto korzyść. której przypisać należy. bez obawy. spokoju. jego cała p r z e d h i s t o r y c z n a praca. żadnego t e r a z – bez zapominawczości. by móc obliczać też siebie samego w stosunku do swego własnego wyobrażenia. patrzeć jak na obecne i umieć je przewidywać. na to. żadnej nadziei.. tępoty i idyotyzmu. p r a w i d ł o w y m. tyraństwa. strażniczki duchowego ładu. że między pierwotne »chcę«. uświadamia nam się w stanie trawienia (możnaby go nazwać »wduchawianiem«) nie więcej. Chwilowo zamknąć drzwi i okna świadomości. które może p r z y r z e k a ć – czy nie to właśnie jest owem paradoksalnem zadaniem. kiedy się ma przyrzekać: nie jest to więc wcale tylko bierna niemożność pozbycia się raz wyrytego wrażenia. jako warunek i przygotowanie. tak zwane »wcielanie«. nieco ciszy. czynnej zapominawczości. zaręczyć za siebie. j a k o z a p r z y s z ł o ś ć! 2. to dziwić musi tem bardziej tego. żadnego wesela. oznaczać pewnie cel i środki ku niemu. a właściwe wyładowanie woli. które śmie przyrzekać – jak wam to już jasne zapewne – zawiera w sobie.. – w tych mianowicie wypadkach. obliczać! Jakże człowiek wprzód sam musiał się stać o b l i c z a l n y m. Wyhodować zwierzę.

czci lub gardzi. Nie obeszło się nigdy bez krwi. gdy je ma na języku. ślubowano: przeszłość. i z tą samą koniecznością. darząc zaufaniem. ma za sobą długie dzieje i przemiany. gdy człowiek widział potrzebę stworzenia sobie pamięci. który skąpi zaufania. jako coś. częścią bezmyślny rozum chwili. ilekroć stajemy się »poważni«. i rózgę dla łgarza. – Swem sumieniem?. co nie przestaje b o l e ć. które przyrzekają. jak się rzekło. właściwą świadomość mocy i wolności.. najgłębsza. tej mocy nad sobą samym i losem. Chciałoby się nawet rzec. niezawisłą. najdłuższa. czci – »zasługuje« na wszystko troje – i jak mu. czemu nie wolno przyrzekać i poręczać za siebie. ten samowładca. nadobyczajne indywiduum (bo »samorządny« i »obyczajny« wykluczają się wzajem). prawie podziw budzącem ukształtowaniu. przypuściwszy. że to pojęcie »sumienie«.. ile wzbudza on zaufania. który daje swe słowo. ten pan w o l n e j woli. nie rozwiązano wcale subtelnymi odpowiedziami i środkami. samemu sobie tylko równe. aby pozostało obecne?« . nawet »wbrew losowi« – : z tą samą koniecznością będzie miał w pogotowiu kopnięcie dla głodnych psów gończych. które spotykamy tu w jego najwyższem. dojrzały owoc. które znowu uwolniło się od obyczajności obyczaju. uczucie dopełnienia człowieka wogóle.rzeczywiście obliczalnym. świadomość tej rzadkiej wolności. Dumna świadomość nadzwyczajnego przywileju o d p o w i e d z i a l n o ś c i. jako najdojrzalszy na tem drzewie owoc s a m o w ł a d n e i n d y w i d u u m.. dane jest koniecznie w dłoń i panowanie nad okolicznościami. co tu ostatecznie zdobyte zostało i w niego wcielone. w tę wcieloną zapominawczość wtłacza się coś tak. samorządne. jak to sobie wyobrazić można. z jaką czci sobie równych. jak samowładca. który w y r ó ż n i a. z tem panowaniem nad sobą. lecz i p ó ź n y owoc. w każdym mięśniu drgającą świadomość tego. niechętnie. cierpki i kwaśny! A przez czas jeszcze dłuższy wcale nie było nic widać z tego owocu. posępne barwy w życiu ludzi i ludów. Tego prastarego problematu. powoli. który łamie swe słowo już w chwili. ma w tem posiadaniu i swoją m i a r ę w a r t o ś c i: ze swego patrząc stanowiska na innych.. słowem człowieka z własną. obawy. z jaką ongiś wszędzie na ziemi przyrzekano. tam gdzie dojrzewają ostatecznie owoce drzewa. rzadko. owiewa nas i wzbiera w nas. instynktem dominującym. który rzeczywiście ś m i e przyrzekać. Śmieć ręczyć za siebie i z dumą. Ten wyzwolony. bo czuje się dość silny. który przyrzeka. co ma zostać w pamięci: tylko to. tajemnica. który ś m i e p r z y r z e k a ć – a w nim dumną. nad przyrodą i wszelkiem ukróconem w swej woli i nie dającem poręki stworzeniem? Człowiek »wolny«. Jakże długo musiał ten owoc w i s i e ć na drzewie. długotrwałą wolą. w głąb jego najskrytszą i stała się instynktem. A jakże nazwie on ten instynkt dominujący. posiadacz długotrwałej i niezłomnej woli. silnych. że gdziekolwiek dziś jeszcze na ziemi istnieje uroczystość. choć nie śmieją. wsiąkła w niego. niktby nie śmiał był go obiecywać.. Można odgadnąć z góry. najtwardsza przeszłość. jakkolwiek wszystko w tem drzewie przygotowane było i właśnie do wydania go dążyło – »W jaki sposób stwarza się człowiekowi-zwierzęciu pamięć? Jak w ten częścią tępy. jakżeby nie miał wiedzieć. na co się spuścić można. bez ofiar. – więc każdego.. by dotrzymać go nawet wbrew złym przypadkom. że uczuje w sobie potrzebę słowa na to? Ależ nie ulega wątpliwości. jaką tem samem osiągnął wyższość nad wszystkiem. 3. Najstraszliwsze ofiary i za27 . a więc ś m i e ć r z e c »tak« o sobie także – to. bez mąk. powaga. gdzie społeczeństwo i obyczajny jego obyczaj wyjawiają nareszcie. poręczano.»Wypala się ogniem. może nawet niema nic straszliwszego i niesamowitszego w całych przeddziejach człowieka nad jego m n e m o t e c h n i k ę. Stańmy natomiast na końcu olbrzymiego procesu. zostaje w pamięci« – oto naczelna zasada najstarszej (niestety i najdłużej trwającej) psychologii na ziemi. że ten samowładny człowiek zwie go swem s u m i e n i e m. d o c z e g o były tylko środkiem: a znajdziemy. wszędzie tam o d b i j a s i ę jeszcze coś z owej straszliwości. dających porękę (którym w o l n o przyrzekać).

wszechobecną. wraz z ich przeciwieństwami i uwzględniać je przy wymiarze kary. Posiadać pięć piędzi długie.. My Niemcy nie uważamy się stanowczo za jakiś szczególnie okrutny i twardego serca naród. by żyć wśród korzyści. co do których dało się p r z y r z e c z e n i e. świadomość winy. powaga. »poczytalnie«. wszystkie te przywileje i błyskotki człowieka: jakże drogo trzeba je było opłacić! Ileż krwi i zgrozy leży na dnie wszystkich »dobrych rzeczy«!. lecz wystarczy przypatrzeć się tylko naszemu dawnemu postępowaniu karnemu. »ustaloną«. niezapominalną. że owszem trzeba zawsze dopiero w y s o k i e g o szczebla uczłowieczenia. panowanie nad uczuciami. zanim zwierzę »człowiek« zacznie tworzyć owe o wiele prymitywniejsze rozróżnienia »umyślnie«. rozdzieranie i tratowanie końmi (»ćwiartowanie«). nie mieć żadnej wiedzy. tu właśnie potrzebnego »drugiego wzroku« – a jednak uprawiać dzieje morału: to musi się wedle wszelkiej słuszności skończyć na wynikach. cała ta posępna sprawa. wśród którego i dziś jeszcze znaleźć można maximum zaufania. najokrutniejsze formy rytualne lub kulty religijne (a wszystkie religie są w najgłębszej istocie systemami okrucieństw) – wszystko to ma swe źródło w owym instynkcie. tak nieunikniona myśl. własne. żadnej chęci wiedzy rzeczy przeszłych. naprzykład kamienowanie (– już podanie ciska kamień młyński na głowę winnego). Czyż tym dotychczasowym genealogom moralności śniło się choćby tylko w przybliżeniu. ulubione łupienie ze skóry (»darcie pasów«). aby się dopatrzeć. zarówno też smarowanie złoczyńcy miodem i rzucanie na pastwę muchom w skwarze słonecznym. wykrawanie mięsa z piersi. a ascetyczne procedury i formy życiowe są środkiem do tego. I w pewnym sensie zaliczyć tu trzeba całą ascetykę: pewna ilość idei ma pozostać niezatartą. w celu zahipnotyzowania całego nerwowego i intelektualnego systemu temi »idées fixes«. które do prawdy nietylko w kruchym pozostają stosunku. Z pomocą takich obrazów i przykładów narzuci się wkońcu pamięci pięć. Ci Niemcy straszliwymi środkami stworzyli sobie pamięć. to całe »nieczyste sumienie«? – I oto powracamy do naszych genealogów moralności. aby stać się panami swych gminnych podstawowych instynktów i ich brutalnego nieokrzesania: przypomnijmy sobie dawne niemieckie kary. Owa dziś tak tania i pozornie tak naturalna. jakie daje społeczność. »niedbale«. który w bólu odgadł najmożniejszy pomocniczy środek mnemoniczny. by owe idee uwolnić od współzawodnictwa wszelkich innych idei. sześć takich »nie chcę«. jedynie »nowoczesne« doświadczenie. odrażające okaleczenia (naprzykład kastracye). Im gorszy był »stan pamięci«: ludzkości. 4. gotowanie zbrodniarza w oliwie lub winie (jeszcze w czternastem i piętnastem stuleciu). – Lecz jakże przyszła na świat ta druga »posępna sprawa«. która mo28 . zwana rozwagą. jeszcze mniej instynktu historycznego. dłużnym«? Lub że kara jako o d p ł a t a rozwinęła -się zupełnie na uboczu od wszelkiego założenia wolności i niewolności woli? – i to do tego stopnia.stawy (do których należały ofiary z pierworodów). I prawdziwie! z pomocą takiej pamięci doszło się ostatecznie do »rozumu «! – Ach! rozum.. jeszcze mniej za szczególnie płochy i żyjący z dnia na dzień. że naprzykład owo moralne. łamanie kołem (najsłynniejszy wynalazek i specyalność niemieckiego geniuszu w państwie kary!). wbijanie na pal. braku smaku i rzeczowości i który z temi właściwościami ma prawo do wyhodowania wszelkich rodzajów mandarynów Europy). Jeszcze raz powtarzam – lub nie powiedziałemże jeszcze tego wcale? – nie są nic warci. powagi. »przypadkowo«. tem straszliwszy zawsze widok jej zwyczajów: srogość ustaw karnych daje w szczególności miarę tego. zasadnicze pojęcie »winy« wzięło początek swój z bardzo materyalnego pojęcia »być winnym. ile trudu kosztuje na ziemi wyhodowanie »narodu myślicieli« (to znaczy: t e g o narodu Europy. ile trudów kosztowało osiągnięcie zwycięstwa nad zapominawczością i u p r z y t o m n i e n i e na stałe tym niewolnikom chwilowego uczucia i żądzy kilku prymitywnych wymogów społecznego współżycia. by je »niezapominalnemi« uczynić.

ile odpowiadało wielkości długu: – bardzo wcześnie i wszędzie istniały z tego punktu widzenia dokładne. Tu właśnie p r z y r z e k a s i ę. zobowiązanie. musiała podsunąć mniemanie »zbrodniarz zasługuje na karę. przyjemność. o szerszych poglądach. że śmie pogardzać i znęcać się nad jakąś istotą. jeśli moc karania. lecz raczej. kramarstwa. p o n i e w a ż b y mógł był postąpić inaczej«: jest faktycznie nadzwyczaj późno osiągniętą. posiadłościach wszelkiego rodzaju) przyznana jest wierzycielowi pewnego rodzaju p r z y j e m n o ś ć jako odpłata i wyrównanie. że jest rzeczą obojętną. uczestniczy wierzyciel w p r a w i e p a ń s k i e m: wreszcie i on osiąga raz podnoszące uczucie. ba. jak istnienie wogóle »osób prawnych« i wskazującym znowu ze swej strony na podstawowe formy kupna. Wyrównanie polega więc na przekazie i prawie do okrucieństwa. a właśnie u Egipcyan miał jużci spokój ten pewne swoje znaczenie). że każda szkoda może mieć w czemciś r ó w n o w a ż n i k i rzeczywiście może być powetowana. Rozjaśnijmy sobie logikę całej tej formy wyrównania: jest ona dość dziwna.że nawet dla objaśnienia sposobu. lub swą wolność lub też swe życie (lub wśród pewnych określonych religijnych warunków. Wierzyciel mógł bowiem ciału dłużnika zadawać wszelkie rodzaje hańby i męczarni. męczarni. po części przerażająco drobiazgowe oszacowania. tu właśnie chodzi o to. Rozkosz ta w tem większej jest cenie. że winny ma być ukarany. – 29 . r z y m s k i e g o pojęcia prawa. chcąc wzbudzić zaufanie w swe przyrzeczenie zwrotu. rozkosz używania przemocy. nawet wyrafinowaną formą ludzkiego sądu i wnioskowania. jak pogardzają i znęcają się nad nią. – Skąd ta prastara. Dłużnik. wkońcu nawet swój spokój w grobie. gdzie trup dłużnika nawet i w grobie nie mógł znaleźć spokoju przed wierzycielem. więc n i e z powodu założenia. tak śmiemy podejrzywać. swe zbawienie duszne. w jaki powstało na ziemi poczucie sprawiedliwości. czy więcej lub mniej wierzyciel zetnie w takim wypadku. jeżeli nie zapłaci. jako nad czemś. wymiany. jeśli rzymskie prawodawstwo Dwunastu Tablic wyrokuje. by s t w o r z y ć przyrzekającemu pamięć. przedsmakiem wyższego stopnia społecznego. wywartą na dłużniku. tu właśnie. w i d z i e ć. za dowód wolniejszego. że zamiast zysku pokrywającego wprost szkodę (więc zamiast wyrównania w złocie. naprzykład w Egipcie. co »pod nim« – lub przynajmniej w razie. że może bez skrupułu wywrzeć moc swoją na bezsilnym. sprzedaży. z gniewu za poniesioną szkodę. głęboko wkorzeniona. kto dopatruje się jej w początkach. jak po poprzedniej uwadze z góry tego oczekiwać można. Gniew ten jednak trzyma na wodzy i modyfikuje myśl. przyjemność «de faire le mal pour le plaisir de le faire«. 5. oczekiwać można srogości. gniewu. »si plus minusve secuerunt. szukającego sobie upustu na szkodniku. naprzykład wyciąć z niego tyle. im głębiej i niżej stoi wierzyciel w porządku społecznym i im łatwiej zdawać mu się ona może najwyborniejszym kąskiem. p r a w e m ustalone oszacowania poszczególnych członków i miejsc na c i e l e. p o n i e w a ż czyniono złoczyńcę za czyn jego odpowiedzialnym. Równoważnik dany jest w tem. choćby samym b o l e m szkodnika. na wypadek. daje mocą umowy wierzycielowi w zastaw. Uprzytomnienie sobie tych stosunków umownych jużci budzi. chcąc zaręczyć za powagę i świętość swego przyrzeczenia. ne fraude esto«. niejedno podejrzenie i opór przeciw dawniejszej ludzkości. Uważam to już za postęp. która je stworzyła lub na nie pozwalała. ziemi. czem nadto może rozporządzać. idea równoważności szkody i bólu? Napomknąłem już coś o tem: w stosunku umownym w i e r z y c i e l a i d ł u ż n i k a. tak starym. okrucieństwa. Przez »karę«. może teraz już nie dająca się wytępić idea wzięła moc swoją. bierze się do psychologii dawniejszej ludzkości niezgrabnymi palcami. jak dziś jeszcze rodzice karzą dzieci. nawet swą szczęśliwość. coś co jeszcze nadto »posiada«. własnemu sumieniu swemu przykazać zwrot jako obowiązek. naprzykład swe ciało lub swą żonę. wymiar kary przeszły już na »zwierzchność«. Przez najdłuższy okres dziejów ludzkich wcale n i e karano d l a t e g o.

a kto tu wetknie niezgrabnie pojęcie »zemsty«. w prawie o zobowiązaniach. nietylko wniknięcie sobie utrudni. i bylibyśmy z tego powodu dziwem i zagadką dla jego twórcy i tegoż współcześników – oni czytali go z najczystszem sumieniem. w »Poza dobrem i złem« na str. życie pogodniejsze było na ziemi. i że wówczas. niż teraz. niechaj zaznaczę wyraźnie. przeciwnie. do jakiego stopnia o k r u c i e ń s t w o tworzyło wielką radość odświętną dawniejszej ludzkości. lecz stare. nie mówiąc. gdy nie umiano sobie wyobrazić książęcego wesela i święta ludowego w większym stylu bez egzekucyi.) Tu również zadzierzgnęło się nasamprzód to tajemnicze i może nierozwiązalne zahaczenie pojęć »winy i cierpienia«. ludzkie – arcyludzkie zdanie. składa się na nią). zniechęcone do życia. I czyżby nie należało dodać. mówiąc ze Spinozą. Sposępnienie 30 . jak zasadniczo uważają właśnie »bezinteresowną złość« (lub. i m bardziej nie przystawało do stopnia i społecznego stanowiska wierzyciela. czemu sumienie serdecznie p r z y t a k u j e! Głębsze oko doszukałoby się może i w życiu dzisiejszem niemało tej najstarszej i najgłębszej radości odświętnej człowieka. gdy istnieją pesymiści. »sumienie«. – Początek jego. najdłuższe dzieje ludzkie – a i w karze jest tyle u r o c z y s t e g o! – 7. że sprzeciwia się delikatności. jest ognisko powstania świata pojęć moralnych: »wina«. że jest boleśnie. że zapowiadają już dostatecznie człowieka wymyślaniem dziwacznych okrucieństw i są w tem jakby »przygrywką« do niego. To wszystko przypuszczalnie: bo trudno jest sięgnąć dna takich podziemnych rzeczy. bardziej jeszcze świętoszkostwu oswojonych zwierząt domowych (to znaczy ludzi współczesnych. co. któreby zresztą już małpy może były podpisały: bo mówią. zadawanie cierpienia jeszcze większą – jest to zdanie srogie. do jakiego stopnia jest składnikiem i przymieszką prawie każdej ich radości. tortur lub jakiegoś autodafé.. jak początek wszystkiego wielkiego na ziemi. (przedtem już w »Jutrzence« na str. o ile poszkodowany wzamian za uszczerbek wraz z przykrością z powodu uszczerbku. na którychby nie można wywierać swej złości i dopuszczać się okrutnych igraszek (– należy sobie przypomnieć choćby Don Kichota na dworze księżnej: czytamy dziś całego Don Kichota z gorzkim na języku posmakiem. 76. – Mówiąc nawiasem. »świętość obowiązku«. W każdym razie nie zbyt to jeszcze dawno. był obficie i długo zlewany krwią. W t e j więc dziedzinie. prawie z udręką. o ile z a d a w a n i e cierpienia sprawiało w najwyższym stopniu przyjemność. nabywał nadzwyczajną odpłatną rozkosz: m o ż n o ś ć z a d a w a n i a cierpienia. jak niewinnie występuje ich potrzeba okrucieństwa. sympathia malevolens) za n o r m a l n ą właściwość człowieka – : zatem za coś. to znaczy nas) przedstawić sobie w całej pełni. jak naiwnie z drugiej strony. tak samo żadnego dostojnego domu bez istot. zaśmiewali się nad nim prawie na śmierć).) wskazałem przezornym palcem na coraz bardziej rosnące przeduchawianie i »przebóstwianie« okrucieństwa. coś. 25.6. nie mam wcale zamiaru. jako najweselszą z książek. które ciągnie się przez całe dzieje wyższej kultury (i jeżeli się na nią patrzy w pewnem znaczeniu. Jeszcze raz pytam: o ile cierpienie może być wyrównaniem »długu«? O tyle. 127 i nast. że świat ten w gruncie rzeczy nigdy już nie postradał całkiem zapachu krwi i katowni? (nawet w starym Kancie nie: imperatyw kategoryczny czuć okrucieństwem. w tem wyższej było cenie. myślami temi napędzać pesymistom naszym świeżą wodę na ich rozstrojone skrzypiące młyny. Przypatrywanie się cierpieniu sprawia przyjemność. »obowiązek«. Bez okrucieństwa niema uroczystości: tak uczą najstarsze. Zdaje mi się. jak rzeczone. 110 i nast. potężne. lecz i zaciemni zamiast wyjaśnić (– zemsta sama prowadzi przecie do takiego samego problematu: »jakże zadawanie cierpienia może być zadośćuczynieniem?«). gdy ludzkość nie wstydziła się jeszcze swych okrucieństw.. Prawdziwe ś w i ę t o.

że jeszcze G r e c y nie umieli bogom swoim przyjemniejszej przydać do szczęścia przyprawy nad radowanie się z okrucieństwa. jak rosło w człowieku wstydzenie się c z ł o w i e k a. Znużone. nieufność ku zagadce życia. sądzicie. Jakiemiż. życie jako problemat poznania). Aby móc usunąć ze świata i uczciwie zanegować utajone. jak bardzo to prastare wyobrażenie sięga nawet jeszcze w nasze europejskie uczłowieczenie! należałoby się zastanowić nad tem może z Kalwinem i z Lutrem. usprawiedliwienia siebie samego. cierpienia wszystkich razem zwierząt. który wmówił w cierpienie całą tajemną maszyneryę zbawienia. życie jako zagadka. przynajmniej wniosek ten będzie mógł wyciągnąć lekarz. coś. Z pomocą takich to wynalazków znało się wówczas życie na sztuczkach. o ile bardziej ból dzisiaj boli. z których powodu nietylko wstrętną mu się stała radość i niewinność zwierzęcia. co i w ciemności widzi i nie daje żadnemu zajmującemu bolesnemu widowisku ujść swej uwadze. lecz niedorzeczność cierpienia: atoli ani dla chrześcijanina. że czasem zatyka nos przed samym sobą i za papieżem Innocentym Trzecim. moczu i kału«). – na Murzynów nie działają one tak. na których zawsze się znało. pewnego wydelikacenia i wysubtelnienia. Co właściwie oburza przeciw cierpieniu.nieba nad człowiekiem wzmagało się zawsze w miarę. Może nawet wolno przypuścić możliwość. należące do nadkultury. a ja co do siebie nie wątpię. sporządza katalog swoich obrzydliwości (»nieczyste spłodzenie. – mam na myśli chorobliwe przeczulenie i przemoralnienie. że w porównaniu z jedną nocą bólu jednej jedynej histerycznej wykształconej samicy. lodowe »nie« wstrętu do życia – to nie są cechy n a j g o r s z e g o okresu rodzaju ludzkiego: wychodzą one raczej na światło dzienne w postaci roślin bagiennych. któremi są. jako pierwszy z argumentów p r z e c i w istnieniu. wstrętne odżywianie w łonie matki. gdy cierpienie zmuszone jest występować zawsze. niewykryte. do którego należą. które dotąd w celu naukowych odpowiedzi wypytywano nożem. nie istniało wogóle cierpienie n i e d o r z e c z n e. W każdym razie pewna jest. jako najgorszy jego znak pytania. dobrze jest przypomnieć sobie czasy. właściwą przynętę uwodną ku życiu. »Usprawiedliwione jest każde zło. krótko. dopiero gdy się zjawi bagno. bezświadkowe cierpienie. pełen nagany. okropny smród. (Krzywa ludzkiej zdolności cierpienia zdaje się rzeczywiście niezwykle i prawie nagle opadać. i ustrojona samemi tak niewinnemi mianami. bo nie umiano obejść się bez z a d a w a n i a cierpienia i widziano w niem czar pierwszorzędny. Na drodze do »anioła« (aby twardszego nie użyć tu słowa) wyhodował sobie człowiek ów zepsuty żołądek i ów obłożony język. usprawiedliwienia swego zła. jak dziś. z których powodu zwierz »człowiek« ostatecznie uczy się wstydzić wszystkich swych instynktów. inne brzmi »les nostalgies de la croix«). nie wchodzą poprostu w rachubę). terazby potrzebowało może do tego celu innych pomocniczych wynalazków. skoro pozostawimy za sobą wyższe dziesięć tysięcy lub dziesięć milionów. którego widokiem Bóg się buduje«: tak brzmiała przeddziejowa logika uczucia – i zaprawdę. z którego się człowiek rozwija. by nie wzbudzić nawet w najczulszem hipokrytycznem sumieniu żadnego podejrzenia (»litość tragiczna« jest takiem mianem. kiedy wyrokowano odwrotnie. czy tylko przeddziejowa? Bogowie pojęci jako miłośnicy o k r u t n y c h widowisk – och. oczami kazał Homer bogom swoim spoglądać na losy człowiecze? Jakież w gruncie rzeczy ostateczne miały znaczenie wojny trojańskie i tym podobne tragiczne straszliwości? Nie ulega zgoła wątpliwo- 31 . ohyda tworzywa. ani dla naiwnego człowieka czasów dawniejszych. który umiał sobie wyłożyć wszelkie cierpienie z myślą o widzach i zadających cierpienie. który leczył Murzynów (jako przedstawicieli przeddziejowego człowieka) w ciężkich wypadkach wewnętrznego zapalenia. to nie cierpienie samo w sobie. co i w ukryciu unosi się nad nami. wydzielanie śliny. było się wówczas prawie zmuszonym wynaleźć bogów i duchów pośrednich wszelkiej wyży i głębi. że i owa uciecha z okrucieństwa właściwie nie koniecznie wymrzeć musiała: potrzebowała tylko o tyle. Dzisiaj. pesymistyczne spojrzenie. lecz i życie samo pełnem niesmaku – tak. (naprzykład. to jest musiała wystąpić w przeszczepieniu na grunt wyobrażeniowy i duchowy. doprowadzających najlepiej nawet uorganizowanego Europejczyka prawie do rozpaczy. Może wówczas – aby pocieszyć przeczuleńców – ból nie bolał tak jeszcze.

są starsze nawet od początków wszelkich społecznych form organizacyjnych i związków: z zaczątkowych raczej form prawa osobowego p r z e n i o s ł o się dopiero kiełkujące poczucie wymiany. w s z y s t k o może być odpłacone«. na heroizm i samoudrękę cnotliwych: »Herakles obowiązku« znajdował się na scenie i czuł się też na niej. że »każda rzecz ma swą cenę. wszelkiej »słuszności«. tu po raz pierwszy m i e r z y ł a s i ę osoba osobą. Może niemiecki wyraz »Mensch« (manas) wyraża właśnie coś z t e g o samopoczucia: człowiek określał siebie. z pomocą wielkiego uogólnienia do tego. jako istotę. długu. jako »oceniające wartości zwierzę samo w sobie«.. jako świat zasadniczo publiczny. – A. wraz z swemi psychologicznemi przynależnościami. poczucia pierwszeństwa swego w stosunku do reszty zwierząt. wierzyciela i dłużnika: tutaj występowała po raz pierwszy osoba przeciw osobie. Nie uczynionoż owego tak zuchwałego. Nie inaczej potem jeszcze greccy filozofowie moralności pojmowali oczy boga. umowy. jaki istnieje. z m u s z e n i a ich do wyrównania pomiędzy sobą. początek swój z najstarszego i najpierwotniejszego.. Nie odnaleziono jeszcze tak nizkiego stopnia cywilizacyi. który wtedy po raz pierwszy dla Europy zrobiono. jak się już rzekło. który nie umiał pomyśleć sobie szczęścia bez widowisk i uroczystości. która odmierza wartości. stosunku kupca i sprzedawcy. przeprowadzać zamianę – wszystko to w takim stopniu zajmowało najpierwotniejsze myślenie człowieka. stworzony »na podobieństwo boskie«. wyrównania na najgrubsze i najpierwotniejsze kompleksy społeczne (w ich stosunku do podobnych kompleksów). także za świąteczne zabawy dla poetów. »porozumienia się« drogą wyrównania – a w stosunku do mniej możnych. cnotą człowieczą. tak fatalnego filozoficznego wynalazku. gdzieby śladów tego stosunku nie dało się już zauważyć. spoglądające na zapasy moralne. stosunku osób. wynalazku »wolnej woli«. cnota bez świadków była dla tego narodu aktorów czemś nie do pomyślenia. o ile poeta jest pod tym względem bardziej. i wielka k a r a ma w sobie tyle uroczystego!. wraz z przyzwyczajeniem porównywania.. filozofów. 8. początek wszelkiej »dobroduszności«. bezwzględnej spontaniczności człowieka w złem i dobrem. w y c z e r p a ć s i ę n i g d y n i e m o ż e? Na ziemskiej tej scenie nie miało nigdy braknąć prawdziwej nowości. Stanowić ceny. Sprawiedliwością na tym pierwszym szczeblu jest dobra wola pośród mniej więcej równie możnych. Kupno i sprzedaż. ocenia i mierzy. że w pewnem znaczeniu było s a m e m m y ś l e n i e m: tu wyhodował się najstarszy rodzaj bystrości umysłowej. tuby również upatrywać można pierwszy zawiązek ludzkiej dumy. przedewszystkiem po to. odmierzać wartości. – dostateczny powód dla tych p r z y j a c i ó ł b o g ó w. właściwą ociężałemu. prawa. by stworzyć sobie prawo do wyobrażenia. wymyślać równoważniki. 32 . Poczucie winy. Oko przystosowało się już teraz do tej perspektywy: i z ową niezdarną konsekwencyą.ści: uważał je za ś w i ą t e c z n e z a b a w y dla bogów: a. Jest to najstarszy i najnaiwniejszy moralny kanon s p r a w i e d l i w o ś c i. zobowiązania. doszło się niebawem. mierzenia. zobowiązania osobistego – by podjąć nić naszego badania – wywodzi. że zainteresowanie się bogów człowiekiem. niż inni ludzie. by bogom swym takiego deterministycznego nie przypisywać świata! Cała ludzkość starożytna pełna jest delikatnych względów »dla widza«. obliczania mocy mocą. lecz później nieubłaganie w tym samym kierunku toczącemu się dalej myśleniu dawniejszej ludzkości. zawikłań. postępowania ku wzajemnemu zadowoleniu. jak widzieliśmy. wszelkiej »dobrej woli«. prawdziwie niesłychanych napięć. wszelkiej »objektywności« na ziemi.. katastrof: świat zgoła determistycznie pojęty byłby dla bogów do odgadnięcia i wskutek tego znużyłby ich wkrótce. zasadniczo naoczny.

jak słuszna. W miarę wzrostu mocy i świadomości społeczeństwa. że wojna sama (zalicza się do tego i wojenny kult ofiarniczy) użyczyła wszystkich tych f o r m. więc jest to prawo wojenne i święto zwycięskiego Vae victis! najniemiłosierniejsze i najokrutniejsze – co wyjaśnia. że »wszystko jest odpłacalne. na które wystawiony jest człowiek z p o z a o b r ę b u. usiłowanie. j a k i e d o b r a t e m a j ą z n a c z e n i e. gniew powszechny nie śmie już jak dawniej do tego stopnia niepohamowanie szukać sobie na nim upustu. która zaczyna tem. przy którejby mogło sobie ono pozwolić na najdostojniejszy zbytek. kończy patrzeniem przez palce i puszczaniem niewypłacal33 . wkońcu staje się nawet m i a r ą jego bogactwa ilość uszczerbków które wytrzymać może. lecz jeszcze targa się na swego wierzyciela: dlatego traci odtąd. który użyczonych sobie korzyści i zadatków nietylko nie spłaca. nietylko wszystkie te dobra i korzyści. społeczności. lecz jeszcze przywiedzie mu się na pamięć. w tej mierze co dawniej. uważać za niebezpieczne i zagrażające bytowi całości. starania. – owszem całość bierze odtąd złoczyńcę przezornie w obronę i opiekę. mimus normalnego postępowania ze znienawidzonym. łagodnieje zawsze i prawo karne. Złoczyńcy nie »pozbawia się pokoju«. by ograniczyć wypadek i zapobiec szerszemu lub nawet ogólnemu mieszaniu się w sprawę i zaniepokojeniu. Chodzi tu najmniej o bezpośrednią szkodę. »pozbawiony pokoju« – Niemiec zrozumie co Elend. łamiącym umowę i słowo względem c a ł o ś c i. Możne wyobrazić sobie w społeczeństwie ś w i a d o m o ś ć m o c y. korzysta się z dobrodziejstw z niej wypływających (och. – puścić b e z k a r n i e szkodnika. – Niechże sobie żyją i tyją: na tom dość jeszcze silne!«. pod któremi kara występuje w historyi. jest przestępcą. każde osłabienie i głębsze niebezpieczeństwo społeczeństwa wywodzi na światło surowsze tego prawa formy.. bo nie może ich już. wyjętego z pod prawa stanu. na jaki je stać. by znaleźć równoważniki i rzecz całą załatwić (compositio). Przestępca jest dłużnikiem. Wraz z potężniejącą mocą przestaje społeczność ważyć zbytnio przestępstwa jednostki. Gniew poszkodowanego wierzyciela. w stosunku do wszystkich dóbr i przyjemności współżycia. êlend pierwotnie ma oznaczać – wedle tego. spokojnie i ufnie bez troski o pewne szkody i wrogości. wierzyciel oszukany. które coraz wyraźniej wyciskają się na dalszym rozwoju prawa karnego. przynajmniej do pewnego stopnia. co za korzyści! niedoceniamy ich dziś czasami) mieszka się pod opieką i ochroną. przedewszystkiem »zdrajcą«. Cóż stanie się w r a z i e p r z e c i w n y m? Gromada. przywraca dłużnika do dzikiego. obalonym wrogiem. »Kara« na tym stopniu uobyczajenia to poprostu odbicie. jak stawał się bogatszy. Kompromis z gniewem i najbliżej przestępstwem dotkniętych. jak się człowiek ze względu na te szkody i wrogości gminie zaprzedał i zobowiązał. nie cierpiąc na tem. Sprawiedliwość.. Jeżeli ciągle mierzyć będziemy miarą czasów pierwotnych (które zresztą istnieją każdego czasu. 10. więc. »Cóż mnie właściwie obchodzą moje pasorzyty? – mogłoby rzec wówczas. który postradał nietylko wszelkie prawo i opiekę. lecz i wszelką łaskę.9. zwłaszcza przed gniewem bezpośrednio poszkodowanych. wszystko musi być odpłacone«. przedewszystkiem coraz dobitniej występująca chęć uważania każdego przestępstwa za o d p ł a c a l n e w jakiemś znaczeniu. którą szkodnik wyrządził: pomijając ją. znajdzie sobie w miarę swej mocy zapłatę. ani nie skazuje na banicyę. w których aż dotąd uczestniczył. Żyje się wśród społeczności. »Wierzyciel« stawał się zawsze bardziej ludzki w miarę. przed którym był dotąd chroniony: odtrąca – i każda wrogość może teraz szukać sobie na nim upustu. rozbrojonym. można liczyć na to. i z o l o w a n i e od siebie przestępcy i jego czynu: oto cechy. lub znów są możliwe): to i społeczność pozostaje do swych członków w tym ważnym zasadniczym stosunku wierzyciela do dłużnika.

jeszcze daleko wyższą wartość biologiczną. równie głęboko jak łagodnie patrząca przedmiotowość sprawiedliwego. Rzeczywiście dlatego człowiek napadający jako silniejszy. rancune. Dühringa »Wartość życia«. Pozostaje ona. szyderstwa. by wpędzić im krew w oczy. Teraz słowo celem sprzeciwienia się niedawno podjętym usiłowaniom szukania początku sprawiedliwości na zupełnie innym gruncie. niż reakcyjny. który duch sprawiedliwości zdobyć może. rozumie się samo przez się. że średnio nawet osobom najuczciwszym wystarcza już drobna zaczepka. szorstkiem odwróceniem inne przeciwstawić twierdzenie: o s t a t n i m gruntem. A jak z podobnego koniecznie zawsze podobne powstać musi. jak zawsze kwitła. być sprawiedliwym jest zawsze p o z y t y w n e m zachowaniem się). w sposób. skoro tylko chodzi o inną grupę uczuć. obcym. obojętnym. w ukryciu. jest grunt uczucia reakcyjnego! Jeśli się rzeczywiście zdarzy. kto wogóle ma na sumieniu wynalezienie »nieczystego sumienia« – człowiek opanowany przez ressentiment! Wkońcu rozejrzyjmy się w dziejach: w jakiej sferze wogóle dotąd sprawowanie prawa. jak piękną zwie siebie nazwą ta unicestwiająca się sprawiedliwość: ł a s k ą. acz z innym zapachem. odważniejszy. że właśnie znów z takich kół. dostojniejszy miał za wszystkich czasów i w o l n i e j s z e o k o i c z y s t s z e sumienie: naodwrót zgadnąć już łatwo. to trzeba mu. w co w każdym razie nie należy w i e r z y ć zbyt łatwo. w gruncie rzeczy wszędzie). czysta. mających. czego tu roztropnie jest nie oczekiwać. zazdrości. Niech padnie słowo ku zmartwieniu pomienionego agitatora (który sam raz to o sobie złożył zeznanie: »nauka zemsty przewijała się jak czerwona nić sprawiedliwości 34 . nieżyczliwości. »Kurs filozofii«. zaczepny człowiek stoi zawsze jeszcze sto kroków bliżej sprawiedliwości. silnego. u n i c e s t w i e n i e m s i e b i e s a m e j. Zwracam tylko uwagę na okoliczność. fiołkowi podobna. Tem ostatniem jabym najmniej się zgorszył: w stosunku do całego biologicznego problematu (ze względu na który wartości tych uczuć dotąd niedoceniano). insynuacya. uprzedzonego oceniania swego przedmiotu. jeśli się nawet pod nawałem osobistej urazy. podejrzenia nie zmąci wysoka. – Wiadomo. i przeto zasługujących tem bardziej. napadający. mianowicie na gruncie. do fałszywego. a wypędzić z oczu wszelkie poczucie słuszności.nemu płazem. 45. – nawet coś. tak też nie zdziwi nikogo. zaczepnego. – kończy. Aktywny. którym jest ressentiment. zresztą tak. uważałbym to nawet za z a s ł u g ę. w takim razie jest to cząstka doskonałości i najwyższego mistrzostwa na ziemi. Niewątpliwa. gwoli prawdzie. (E. podejrzliwości. jak żądza władzy. s ą d z ą c e g o oka. jak to już częściej bywało – porównaj powyżej str. zemsty). przywilejem najmocniejszego. nie jest bowiem wcale zmuszony. przypuszczając. Psychologom powiem przedtem do ucha. Ta »sprawiedliwość naukowa« ustaje zaś natychmiast i ustępuje miejsca akcentom śmiertelnej wrogości i uprzedzenia. właściwiej jeszcze. jego »pozaprawiem«. niż owe reakcyjne. że człowiek sprawiedliwy sprawiedliwym zostanie nawet względem swych szkodników (a nietylko zimnym. Tyle przeciw tendencyi tej wogóle: co się jednak tyczy poszczególnego twierdzenia Dühringa. jak to reakcyjny człowiek czyni. chciwość i im podobne. że to z ducha samego ressentiment wyrasta ta nowa nuance naukowej sprawiedliwości (na rzecz nienawiści. spontanicznego. żeby mieli ochotę zbadać raz samo ressentiment zblizka: roślina ta kwitnie teraz najpiękniej wśród anarchistów i antysemitów. 11. jak gdyby sprawiedliwość była w gruncie tylko dalszym rozwojem uczucia urazy – a wraz z zemstą pragnie się wynieść następnie do czci wszystkie wogóle uczucia r e a k c y j n e. jak też właściwa potrzeba prawa czuły się na ziemi u siebie? Czyżby w sferze człowieka reakcyjnego? Wcale nie: raczej w sferze aktywnego. zda mi się. że ojczyzny sprawiedliwości szukać należy na gruncie uczucia reakcyjnego. – wychodzą usiłowania uświęcenia z e m s t y pod nazwą s p r a w i e d l i w o ś c i. umiarkowanym. złośliwość. jak wszelka dobra rzecz na ziemi. czynić musi. by je naukowo i wysoko cenić: mam na myśli właściwe a k t y w n e uczucia.

lecz które też w i n n o b y ł o być zdobyte. do której odtąd raz na zawsze ressentiment stosować się musi. gdzie dzieje się i utrzymuje sprawiedliwość. proponując. zniszczenie samo w sobie być czemś »bezprawnem«. jest ustanowienie p r a w a. jako causa fiendi kary – i rzecz gotowa. Traktując po ustanowieniu prawa przestępstwa i akty samowoli jednostek. które swej siły używały po części na to. że z najwyższego biologicznego stanowiska stany prawne mogą być zawsze tylko s t a n a m i w y j ą t k o w y m i. co dzieje się w świecie organicznym 35 . jej rzeczywiste zużytkowanie i wciągnięcie w system celów. odległe są toto coelo od siebie. nie jako środek w walce kompleksów mocy. ukradkowym przesmykiem do nicości. od aktu urazy). za słuszne. by bezmyślnie szalejącemu ressentiment kres położyć. Mówić o »prawie« i »bezprawiu« s a m y c h w s o b i e niema zgoła sensu. już to podnosząc pewne równoważniki uszkodzeń do normy. już to zamiast zemsty wydając ze swej strony bitwę wrogom pokoju i porządku. które rozpadają się. może wedle komunistycznego szablonu Dühringa. bywa przez moc odeń wyższą wykładane ciągle pod kątem nowych zamysłów. zlepia się je zwykle w jedno. jako występek względem prawa i bunt przeciw najwyższej mocy. wojnę. to jest raniąc. a co za wzbronione. burzycielem i rozprzężeniem człowieka. jak zwykle postępowali – : wynajdują jakiś »cel« w karze. w nowy pożytek przekształcane i kierowane. zamachem na przyszłość człowieka. jak wyżej zauważono). na nowo zagarniane. do mocy dążącej woli życiowej i podporządkowanie sobie jej wspólnych celów jako poszczególnych środków. znakiem znużenia. Tu jeszcze słowo o pochodzeniu i celu kary – dwa problematy. pomyślany samowładczo i ogólnie. w danych razach narzucając. że wszystko. łupiąc. już to wynajdując wyrównania. co jakimkolwiek sposobem doszło do skutku. o ile życie funkcyonuje e s e n c y o n a l n i e. za niesłuszne. że każda wola winna każdą wolę za równą uważać. i nie da się wcale bez tego charakteru pomyśleć. wydaną im ze strony aktywnych i zaczepnych potęg. naprzykład zemstę lub odstraszenie. Otóż ze stanowiska historycznego przedstawia prawo na ziemi walkę właśnie p r z e c i w uczuciom reakcyjnym. to jest jako środków do stworzenia w i ę k s z y c h jedności mocy. że przyczyna powstania jakiejś rzeczy i jej ostateczna użyteczność. jak chce Dühring. jak też całych grup. czego chce każda zemsta. która w stosunku do niżej od niej stojących. – Wedle tego »prawo« i »bezprawie« istnieją dopiero od ustanowienia p r a w a (a nie. – to jest. niszcząc w swych zasadniczych funkcyach. które z takim trudem zdobyto. byłby zasadą w r o g ą ż y c i u. widać silniejszą moc. jako częściowe ograniczenia właściwej. lub rozpaść się powinny: niestety. lecz jako środek p r z e c i w wszelkiej walce wogóle. skoro tylko jest dość silna ku temu –. by powstrzymać wybujałość reakcyjnego patosu i nakazać mu miarę i wymusić pogodzenie. pogwałcenie. odwraca ona uczucie podległych sobie od najbliższej szkody takimi występkami wyrządzonej i osiąga w ten sposób odwrotność tego.przez wszystkie moje prace i usiłowania«). – 12. którą najwyższa potęga wywiera i przeprowadza wbrew przewadze uczucia odporu i urazy – czyni to zawsze. Najbardziej jednak rozstrzygającą rzeczą. co wogóle w oczach jej uchodzić ma za dozwolone. znająca jedynie i uznająca tylko punkt widzenia poszkodowanego – : odtąd ćwiczy się oko w coraz b e z o s o b i t s z e j ocenie czynu. nawet oko samego poszkodowanego (aczkolwiek to na samym ostatku. Porządek prawny. rozkazodawcze oświadczenie. słabszych (czy to grup. Lecz »cel w prawie« przydać się może historyi powstawania prawa dopiero na samym ostatku: niema raczej dla żadnego rodzaju historyi zgoła ważniejszego twierdzenia nad owo. szuka środków. umieszczają potem dobrodusznie ten cel na początku. gwałcąc. naturalnie nie może urażenie. Wszędzie. Trzeba wyznać jeszcze coś ciekawszego. czy jednostek). złupienie. już to wydzierając przedmiot tegoż ressentiment z rąk zemsty. że co jest. Bo jakże postępują w tym wypadku dotychczasowi genealogowie moralności? Naiwnie.

jakiegoś organu nie jest w ten sposób bynajmniej postępem (progressus) ku pewnemu celowi. należą do warunków rzeczywistego progressus. – jeno kolejnem następstwem głębiej lub płyciej sięgających. że oko sporządzone jest d o patrzenia. W ten sposób jednak nie rozumie się istoty życia. przekraczającym. jakiegoś zwyczaju. pewnej formy. pojęcie właściwej a k t y w n o ś c i. Podnoszę ten główny punkt widzenia metodyki historycznej tem bardziej. czystą reaktywność. ukradłszy jej pojęcie zasadnicze. zwyczaju politycznego. Forma jest płynna. ich liczebne zmniejszanie się (naprzykład przez niszczenie członków pośrednich) może być znakiem wzrastającej siły i doskonałości. że będzie to starszym uszom brzmieć niewygodnie i nieprzyjemnie. odgrywającej się we wszystkiem. ręka d o chwytania.. jego w o l i m o c y. ba. »Rozwój« jakiejś rzeczy. jako masa poświęcona udaniu się jednej s i l n i e j s z e j species człowieka – t o b y był postęp. Być może. nawet życie samo określono jako zawsze celowe wewnętrzne »przystosowywanie« do zewnętrznych okoliczności (Herbert Spencer). odgrywających się w nim procesów przemagania. z mechaniczną bezmyślnością wszystkiego. lecz »sens« bardziej jeszcze.. jako wynalezioną d o karania. Choćby się najlepiej pojęło p o ż y t e k jakiegoś organu fizyologicznego (lub też instytucyi prawnej. niż o »administrowanie«. zaczepnym.. Lecz wszystkie cele. najmniejszym nakładem sił i kosztów osiągnionym postępem. jakiegokolwiek zwyczaju mogą być w ten sposób dalszym ciągiem łańcucha znaków. ba. niż z teoryą. śmierć. – gdyż oddawna sądzono. w których wola życiowa objawia się aktywnie i kształtująco. co panuje i chce panować. w o l i m o c y. co się dzieje. zdaje mi się. że stał się już panem całej fizyologii i nauki o życiu. pewnego urządzenia tłumaczy także powód ich powstania. tem mniej logicznym i najkrótszym. należne spontanicznym. niedołężnienie i zwyrodnianie. formy w sztukach lub w kulcie religijnym). co się dzieje. których działanie dopiero sprowadza »przystosowanie«. to jeszcze tem samem nie pojęliśmy nic pod względem jego powstania. o p a n o w a n i e m. w ten sposób przeocza się zasadnicze pierwszeństwo. kształtującym siłom. mniej lub więcej wzajemnie niezależnych. Demokratyczna idyosynkrazya do wszystkiego. że dający się wykazać cel. Chciałem rzec: także częściowe b e z u ż y t e c z n i e n i e. jakiegoś organu.. w ten sposób zaprzeczono w organizmie nawet władczej roli najwyższych funkcyonaryuszów. co zarzucał Huxley Spencerowi – jego »nihilizm administracyjny«: lecz chodzi jeszcze o coś w i ę c e j. Wielkość »postępu«: m i e r z y się nawet ilością tego. zatracanie się sensu i celowości. co musiało mu być p o ś w i ę c o n e m.. że wola mocy stała się panią czegoś mniej mocnego i wycisnęła sobą na nich znaczenie funkcyi. ludzkość. ciągle nowych tłumaczeń i przystosowań. Wzamian wysuwa się pod naciskiem owej idyosynkrazyi na pierwszy plan »przystosowanie«. to znaczy aktywność drugiego rzędu. i wyników udanych przeciwdziałań. 36 . Nawet wewnątrz każdego poszczególnego organizmu nie dzieje się inaczej: z każdym istotnym wzrostem całości zmienia się też »sens« poszczególnych organów. pożyteczność pewnej rzeczy. jak się samo przez się rozumie. nowoczesny m i z a r c h i z m (aby ukuć złe słowo na złą rzecz) przemienił i przebrał się z czasem do tak duchowego i najbardziej duchowego stopnia. wykładającym i kierującym w sposób nowy. ku jej szkodzie. raczej w danym razie przypadkowo tylko po sobie następują i zastępują się. i całe dzieje jakiejś »rzeczy«. przy którem dotychczasowy »sens« i »cel« z konieczności zaciemnić się lub zgoła zagasnąć musi. który jawi się zawsze w postaci woli i drogi ku w i ę k s z e j m o c y i osiągany bywa zawsze kosztem licznych mniejszych mocy. że sprzeciwia się właśnie panującemu instynktowi i smakowi czasu. ś m i e się wciskać już w najsurowsze. – w pewnych razach częściowe ich zanikanie. a wszelkie znów przemożenie i opanowanie nowem wytłumaczeniem i przyrządzeniem. obyczaju społecznego. z dodatkiem oporu stosowanego każdym razem.jest p r z e m o ż e n i e m. których same przyczyny nie muszą znajdować się nawet między sobą w związku przyczynowym. że dzisiaj krok za krokiem wciska się.. któryby raczej zgodził się jeszcze z bezwzględną przypadkowością. Przypomnijmy sobie. krótko. Tak też wyobrażano sobie i karę. usiłowań zmian formy w celu obrony i reakcyi. pozornie najbardziej przedmiotowe umiejętności. wszystkie pożytki są tylko o z n a k a m i tego.

Kara jako wypowiedzenie wojny i środek przeciw wrogowi pokoju. co nie ma żadnych dziejów). zastrzeżone ze strony władzy. wcześniejszem. wrogowi. to znów ów pierwiastek kosztem pozostałych wybija się na czoło i dominuje. a nawet w pewnych razach jeden pierwiastek (może cel odstraszenia) zdaje się unicestwiać całą resztę składników. to jest do k a r y. że dopiero w ł o ż o n o ją w procedurę i podsunięto jako tej procedury tłumaczenie (dawno istniejącej. akt. oczekiwanie. niechaj posłuży tu schemat. definiować daje się tylko to. tak jak sobie niegdyś wyobrażano rękę wynalezioną celem chwytania. jej »sensu«. jak przypadkowy jest »sens« kary i jak jedna i ta sama procedura ze względu na zasadniczo różne zamysły może być różnie zużytkowana. które się łączy z wykonaniem takich procedur. w których się cały proces semiotycznie streszcza. jako buntownika. do którego doszedłem na podstawie małego stosunkowo i przypadkowego materyału. pewną surową kolejność procedur. krystalizują się ostatecznie w pewien rodzaj jedności. mniemając wszyscy razem. d l a c z e g o właściwie się karze: wszystkie pojęcia. uchylają się od definicyi. którego zwalcza się środkami. co w niej jest względnie t r w a ł e. Kara jako wpajanie strachu przed tymi. że rzecz n i e tak się ma. zwierzchności. jak następczy. jako łamiącego umowę. jeśli się go używa jako niewolnika w kopalniach). wytłómaczona. co do jej warunków. Kara jako wyłączenie pierwiastka zwyrodniałego (w danych razach całej gałęzi. Kara jako honoraryum. których przestępca dotychczas używał (naprzykład. zwyczaj. która chroni złoczyńcę przed wybujałością zemsty. (N i e m o ż l i w ą jest dziś rzeczą powiedzieć dokładnie. trudno rozpuszczalnej. dzieje jej wyzyskiwania do najróżniejszych celów. n i e d a j ą c e j s i ę w c a l e z d e f i n i o w a ć. w jakiejbądź formie (także w uczuciowem wynagrodzeniu). który karę ponosi – tak zwana »poprawa«. jako niebezpiecznego dla społeczności. z drugiej strony to. Kara jako odpłacenie poszkodowanemu szkody. Kara jako uroczystość. jakie wojna właśnie daje w ręce. Kara jako izolowanie zakłócenia równowagi. prawa. że procedurę w y n a l e z i o n o dla celu kary. czy to temu.13. a także bardziej podatna zmianie. że raz ten. jako przeszkodzenie dalszemu szkodzeniu. jak wedle prawa chińskiego: więc jako środek do utrzymania czystości rasy i utrzymania tęgości typu społecznego). wedle wyłuszczonego właśnie zasadniczego punktu widzenia metodyki historycznej. co podnieść trzeba. należy w niej rozróżniać dwie rzeczy: najpierw to. czy to świadkom egzekucyi. przykrojona. trudnej do analizowania i. Kara jako kompromis z naturalnym stanem zemsty. by zapobiec rozszerzeniu się zakłócenia. o ile ten ostatni utrzymuje się jeszcze dzięki możnym rodom i o ile one roszczą sobie doń przywileje. lecz całą syntezę »sensów«: dotychczasowe dzieje kary wogóle. Kara jako unieszkodliwienie. Przytem przypuszczamy tylko. Co się tyczy jednak owego drugiego pierwiastku w karze. to jest jako pogwałcenie i wyszydzenie obalonego nakoniec wroga. sens. lecz w innem znaczeniu używanej). jak niepewny. Kara jako wyrabianie pamięci. Kara jako rodzaj wyrównania za te korzyści. cel. porządku. którzy karę wyznaczają i wykonywają. Aby dać przynajmniej wyobrażenie. płynnego. niż jej zużytkowanie do kary. jak nasi naiwni genealogowie moralności i prawa dotąd przypuszczali. jak w każdym poszczególnym przypadku pierwiastki syntezy zmieniają swoją wartościowość i wedle tego inaczej się porządkują tak. per analogiam. »dramat«. 37 . Natomiast w pewnem wcześniejszem stadyum okazuje się jeszcze owa synteza »sensów« bardziej do rozwikłania. można zauważyć jeszcze. co w niej płynne. słowem. zdrajcę i pokojołomcę. – Aby więc wrócić do przedmiotu. że procedura sama będzie czemś starszem. to w późniejszym stanie kultury (naprzykład w Europie dzisiejszej) pojęcie »kary«: nie przedstawia faktycznie wcale już jednego sensu.

nie doznawał przytem żadnej innej »wewnętrznej udręki«. że złamie energię i wywoła nędzne ukorzenie i poniżenie się. nawet afektem nie uniewinnione grabienie. które charakteryzuje sucha. torturowanie. domy poprawy n i e są wylęgarnią. że Bóg czyni wszystko sub ratione boni (»lecz toby znaczyło poddawać Boga przeznaczeniu i byłoby zaiste największą z wszystkich niedorzeczności« –). I nawet ten. Wiara w karę. Świat cofnął się znowu dla Spinozy do stanu owej niewinności. niż średnie działanie kary. która zwie się »nieczystem sumieniem«. a cóż dopiero ze względu na najdłuższe dzieje człowieka. Tylko ze szkodnikiem. na którego później spadała kara. jemu. zastawianie sideł. którzy porządnie się w y s i l a j ą. przeciw czemu na nic wszelka walka.14. że budzi p o c z u c i e w i n y w winnym. chwiejąca się dziś z licznych powodów. jak kiedy nastąpiło coś nieobliczalnego. ani potępione s a m e w s o b i e. następnie zasadnicze. »wyrzutem sumienia«. – przynajmniej ze względu na ofiary. jakiś straszny wypadek w naturze. karzących n i c. lecz tylko w pewnym względzie i pewnem zużytkowaniu. znowu jako część przeznaczenia. całą frantowską i szczwaną sztukę policyantów i oskarżycieli. utrzymującym. ten najbardziej niesamowity i zajmujący kwiat naszej ziemskiej roślinności. n i e wyrósł na tym gruncie. więzienia. w której spoczywał przed wynalezieniem nieczystego sumienia: cóż zatem pozostało z morsus conscientiae? 38 . Gdy zaś pomyślimy jeszcze o owych tysiącoleciach p r z e d dziejami człowieka. Lista ta jest niewątpliwie niezupełna. lżenie. Nie ważmy mianowicie lekce tego. na których sobie przemoc karząca szukała upustu. że właśnie kara najbardziej p o w s t r z y m a ł a rozwój poczucia winy. oberwanie się miażdżącej skały. Jeżeli się zdarzy. szuka się w niej właściwego instrumentum owej duchowej reakcyi. zajęty był pytaniem. tak jak się w różnych rodzajach kary przebijają. która jużci uchodzi w świadomości ludowej za najistotniejszą. mordowanie. by go w tem miejscu nie rozumieć. podejście. Tem snadniej odjąć jej można użyteczność d o m n i e m a n ą. Lecz tem samem wykracza się nawet ze względu na dziś jeszcze przeciw rzeczywistości i psychologii. to śmiało możemy wydać sąd. co jemu samemu właściwie pozostało z sławnego morsus conscientiae –. Kara posiadać ma tę wartość. który dobro i zło wygnał między urojenia ludzkie i gniewnie bronił czci swego »wolnego« Boga przeciw bluźniercom. to wypadek taki jest bezsprzecznie jeszcze mniej pokrzepiający. pogwałcenie. zaostrza poczucie osamotnienia. coby wyrażało. znajduje właśnie w niej ciągle najsilniejszą swą podporę. 15. »Nieczyste sumienie«. ponura powaga. jego przeddzieje! Prawdziwy wyrzut sumienia jest właśnie wśród zbrodniarzy i skazańców czemś niezmiernie rządkiem. w której ta species toczącego robaka najchętniej się udaje. – w rzeczywistości nie istniało przez najdłuższy okres czasu nawet w świadomości sądzących. kara jest jawnie przeładowana pożytecznościami wszelkiego rodzaju. naprzykład Kuno Fischer). gdy pewnego popołudnia. z nieodpowiedzialną częścią przeznaczenia. kto wie. – wszystko to więc jako czynności wcale przez sędziów nie napiętnowane pogardą. którzy w licznych wypadkach sąd tego rodzaju dość niechętnie i przeciw własnym wydają życzeniom. przekupstwo. Naogół licząc. koncentruje. kara hartuje i ostudza. Uświadomiło się to raz w sposób podchwytliwy Spinozie (ku zmartwieniu jego wykładaczy. z czystem sumieniem spełniany: więc szpiegostwo. wzmacnia siłę oporu. więzienie. – w tem zgadzają się wszyscy sumienni postrzegacze. rodzaj swego postępku jako pogardy godny s a m w s o b i e: widzi on bowiem zupełnie ten sam rodzaj postępku spełniany w służbie sprawiedliwości i nazywany wówczas dobrym. jak dalece właśnie widok sądowych i wykonawczych procedur nawet przeszkadza przestępcy odczuwać czyn swój. że się ma do czynienia z »winnym«. o jakie ocierając się wspomnienie.

gdy dotąd nosiła je woda. albo zginąć. w człowieku i zwierzęciu. propos. szerzy. zaostrzenie rozsądku. róż rósł się i wyrósł. a n i e: »tego nie powinienem był czynić« – poddawali się karze. nieświadomie a pewnie wiodących popędów. wnioskowania. regulujących. w woli przystępowania nadal do dzieła ostrożniej. Co naokół osiągnąć można przez karę. zwrócone przeciw posiadaczom takich instynktów. schol. w przedłużeniu pamięci. ze zmiany i zniszczenia – wszystko to. – możnaby z większem prawem jeszcze twierdzić coś przeciwnego. z w r a c a j ą s i ę w e w n ą t r z – oto co nazywam u w e w n ę t r z n i e n i e m człowieka. Uważam nieczyste sumienie za ciężkie chorzenie. nie mogące wyładować się na zewnątrz. I. XVIII. okrucieństwo. co się później jego »duszą« zowie. nabrał głębi. wolnego. te nieszczęśniki. w pewnem polepszeniu samooceny. jakby wciśnięty między dwa naskórki. dzięki któremu naprzykład dziś jeszcze Rosyanie w szafowaniu życiem wyżej stoją od nas. wysokości. tajemniej. zakłócał i katował. z tym odważnym fatalizmem bez buntu. 39 . Na szczęście czyni dość często głupim). by długo ją przemyślać na jawie i we śnie. to pomnożenie obawy. ograniczone do s w e j »świadomości«. – nagle instynkty ich pozbawione zostały wartości i »zawieszone«. mieszkańców Zachodu. II. – chce ona. prześladował. takie ołowiane zniechęcenie.»Przeciwieństwo gaudium. która wypadła przeciw wszelkiemu oczekiwaniu«. to czyn poddawała krytyce roztropność: bez wątpienia. których kara dosięgła: »coś tu wbrew przypuszczeniom poszło źle«. do swego najbiedniejszego. opanowanie żądz: w ten sposób kara o b ł a s k a w i a człowieka. musimy szukać właściwego s k u t k u kary przedewszystkiem w zaostrzeniu roztropności. z napadania. Do najprostszych zatrudnień czuły się niezgrabne. niecierpliwie sam siebie targał. Straszliwe brzemię ciążyło na nich. Cały świat wnętrzny. nie czyni go jednak »lepszym«. Eth. – smutek. Jeśli istniała wówczas krytyka czynu. początkowo cienki. jak z a h a m o w a n e zostało wyładowywanie się człowieka na zewnątrz. w zrozumieniu. – owej przemiany. połączony z wyobrażeniem rzeczy minionej. gryzł. kombinowania przyczyn i skutków. o tyle i złym. p r z e c i w c z ł o w i e k o w i s a m e m u. Człowiek. przystosowanym szczęśliwie do wojny. nieufniej. (»Każdy mądry po szkodzie«. że wszystkie owe instynkty starego. III. włóczęgi i przygód. Miały odtąd chodzić na nogach i »nosić same siebie«. Wrogość. któremi organizacya państwowa broniła się przeciw dawnym instynktom wolności – kary przedewszystkiem należą do tych obwarowań –. – a nadto owe stare instynkty nie przestały odrazu stawiać swych wymagań! Tylko że trudno i rzadko można było czynić po ich woli: naogół musiały szukać sobie nowych i jakby podziemnych zadowoleń. gdy zmuszone były albo stać się zwierzętami lądowemi. Wszystkie instynkty. by własnej swojej hipotezie o początku »nieczystego sumienia« nie dopomóc do pierwszego tymczasowego wyjawu nie łatwo zdobyć dla niej posłuch. obliczania. jakie wogóle przeżył. że dla wielu rzeczy jest się raz na zawsze za słabym. gdy znalazł się ostatecznie zamkniętym w żakietem kole społeczeństwa i pokoju. mówi lud: o ile szkoda czyni mądrym. 16. rzekł sobie wkońcu. w które człowiek wpaść musiał pod naciskiem owej najbardziej zasadniczej z wszystkich przemian. sprawiły. najzawodniejszego organu! Zdaje mi się. nieszczęściu lub śmierci. W tem tu miejscu nie mogę uniknąć. który z braku zewnętrznych wrogów i oporów. uciecha z prześladowania. Owe straszne obwarowania. wtłoczony w gniotącą cieśń i prawidłowość obyczaju. – zostały ograniczone do myślenia. w miarę. koczowniczego człowieka zwróciły się wstecz. N i e i n a c z e j n i ż S p i n o z a przez ciąg tysiącoleci odczuwali popełnione »przestępstwo« złoczyńcy. tak dopiero przyrasta do człowieka to. jak się poddaje człowiek chorobie. że nigdy nie istniało na świecie podobne poczucie nędzy. o t o początek »nieczystego sumienia«. Jak zwierzętom wodnym. brakło im ich starych przewodników po tym nowym nieznanym świecie. tak samo działo się tym półzwierzom dziczy.

n a s i e b i e s a m e g o: wskutek gwałtownego odcięcia się od przeszłości zwierzęcej. najnieświadomsi artyści. rozumie się z góry. jak zaczęło się gwałtem. zbyt paradoksalne. jeszcze koczowniczą. wskutek wypowiedzenia wojny starym instynktom. Oni nie wiedzą. przychodzą jak przeznaczenie. człowiek rozchorował się n a c z ł o w i e k a. Kto rozkazywać umie. które się chce »obłaskawić«. jak gdyby coś się nim zwiastowało. stojącą po stronie przeciwnej sobie samej. Po drugie jednak i to. które kazało mu powstawać drogą »umowy«. 17. że najstarsze »państwo«. coś przygotowywało. zbyt nagle. w którym części i funkcye zostały odgraniczone i uzależnione. z góry usprawiedliwionym przez swe »dzieło« na wieki. puszczę niepewną i niebezpieczną – ten szaleniec. wcale dobrowolna i nie przedstawiała się jako organiczne wrastanie w nowe warunki. czujący brak i trawiony tęsknotą za pustynią. z której ludzkość po dziś dzień nie ozdrowiała. – aleby 40 . Tak przecie poczyna się »państwo« na ziemi: sądzę. że owa przemiana nie była wcale stopniowa. pozoru. lecz jeszcze bezkształtną. mostem. że widok ziemi zmienił się zasadniczo. nieodparta fatalność. nadzieję. i posiadając moc do organizowania. zbyt strasznie. napięcie uwagi. wyciskaniem form. aż wreszcie taki surowy materyał ludu i półzwierząt nietylko ugniótł się i stał się podatny. jak grom się zjawia. mus. zaszło na ziemi coś tak nowego. zbyt przekonywająco. która. kto jest z natury »panem«. że przystosowanie się nie hamowanej dotąd i nie ukształconej ludności do stałej formy. miejsce tortury.. trzeba było boskich widzów. w które gra »wielkie dziecko« Heraklita. – wzbudza dla siebie zajęcie. jak matka przez dziecię swoje. tak też samymi gwałtami do końca doprowadzone zostało. lecz jako przełom. wbrew rozumowi. w którym nie znajdzie miejsca nic wogóle. ten stęskniony i zrozpaczony więzień stał się wynalazcą »nieczystego sumienia«. Dzieło ich jest instynktownem tworzeniem form. który z samego siebie stwarzać sobie musiał przygodę. przeciw którym nie było żadnej walki. zjawiają się. rządzi nimi ów straszliwy egoizm twórcy. zagadkowego. zbyt »inaczej«. – czy się zwie Zeusem czy Przypadkiem. lecz tylko drogą. zorganizowana na sposób wojenny. Używam wyrazu »państwo«: wiadomo. zbyt cudowne. aby godnie uczcić widowisko. bez powodu. lecz także został u f o r m o w a n y. kto gwałtem sobie poczyna w każdym ruchu i dziele.to o kraty swej klatki raniące się zwierzę. niepostrzeżenie na jakiejś śmiesznej gwieździe! Odtąd człowiek należy do najbardziej nieoczekiwanych i wzruszających rzutów szczęścia. W samej rzeczy. jacy istnieją. – cóż ma taki do czynienia z umowami? Takie istoty nie są obliczalne. który ż y j e. by nawet nienawidzone być mogły. co przez to rozumiem – jakąś gromadę płowowłosych drapieżców. na których polegała dotąd jego siła. rasę zdobywców i panów. twór władczy. co wina. co wzgląd. nieledwo pewność. Dodajmy do tego natychmiast. ogniwem. niesłychanego. niejako skoku i runięcia w nowe położenie i warunki bytu. są to najbardziej poniewolni. zwracającą się przeciw samej sobie. Gdzie się pojawią. ten nędzarz. że pozbyto się owego marzenia. aby mogło się odegrać niedorzecznie. Do założenia tej hipotezy początku nieczystego sumienia należy po pierwsze to. w sprzeczność i p r z y s z ł o ś ć b r z e m i e n n e g o. głębokiego. wedle tego wystąpiło i dalej działało jako tyrania straszliwa. Od niego jednak rozpoczęła się największa i najstraszniejsza choroba. co odpowiedzialność. które się wówczas zaczęło i którego końca jeszcze dziś wcale przewidzieć nie można.. jako skok. jako miażdżąca i bezwzględna maszynerya. wielką obietnicą. To n i e w n i c h wyrosło nieczyste sumienie. jawi się wkrótce coś nowego. bez względu. uciecha i straszliwość. jak gdyby człowiek nie był celem. że z drugiej strony wraz z duszą zwierzęcą. kładzie bez skrupułu swe straszliwe łapy na ludność może liczebnie nieskończenie wyższą. ci urodzeni organizatorowie. ani nawet żadnego ressentiment. – widowisko zbyt subtelne. który patrzy jak spiż i czuje się. w co wprzód nie został włożony »sens« odnośnie do całości.

najoczniejszem zjawisku. na wstecz skierowana. Chorobą jest nieczyste sumienie. gdyby wpierw sprzeczność nie uświadomiła się samej sobie. pewien obowiązek prawny (nie zaś jedynie zobo41 . ludzi nowoczesnych. o ile w pojęciach zaprzecznych. i celem wyznaczenia gruntu. jako wartości m o r a l n e j. wewnątrz uwięzionym i wkońcu znajdującym ujście i upust jeszcze tylko na sobie samym instynktem wolności: tem i tylko tem jest w swym zaczątku n i e c z y s t e s u m i e n i e. mianowicie w jakim rodzaju od początku jest r o z k o s z. To tajne gwałcenie siebie. – tym wstecz wypartym. z którego wartość ta wyrosła: dopiero nieczyste sumienie. Po tej wskazówce przynajmniej będzie mniej zagadkowa zagadka. jest właśnie sam człowiek. Cóżby bowiem było »pięknem«. wśród których choroba ta doszła do najstraszniejszego i najwyższego szczytu: – zobaczymy. krytyki. Poszukajmy warunków. samoofiarny: rozkosz ta należy do okrucieństwa. brakłoby go.. o f i a r a. W gruncie rzeczy jest to przecie ta sama siła czynna. to okrucieństwo twórcze. zaprzeczenia. to właśnie ów i n s t y n k t w o l n o ś c i (mówiąc moim językiem: wola mocy). mniejsza. samozapierający się. która u owych potężnych twórców i organizatorów działa wspanialej i buduje państwa. ta uciecha nadawania kształtu sobie samemu. która sobie ból zadaje z rozkoszy zadawania bólu.. wciągnięty jako tłumaczenie w stosunek. – Tyle tymczasem co do pochodzenia »nieegoistyczności«. małostkowsza. został raz jeszcze. aktora tutaj. wobec założycieli rodu. jest może najniezrozumialszy. w »labiryncie piersi«. o którym już obszerniej mowa była. uciecha wypalania na sobie woli. – 19.nie było wyrosło b e z n i c h to obrzydłe zielsko. przynajmniej z widoku i niejako wprowadzone w s t a n u t a j e n i a. Strzeżmy się pomiatać całem tem zjawiskiem już dlatego. które urabia kształtująca i gwałcicielska natura owej siły. co z tą chwilą właściwie dopiero na świat przyszło. piękność. to nie ulega wątpliwości. jego cała zwierzęca stara jaźń. pogardy. cofniętym. stwarza sobie nieczyste sumienie. i n n i ludzie. a to w sposób historycznie zupełnie podziwu godny i zastanawiający. jak w owem większem. Prywatno-prawny stosunek dłużnika do wierzyciela. gdyby wpierw brzydota nie powiedziała samej sobie: »jestem brzydka«?. dopiero wola samodręczenia jest warunkiem w a r t o ś c i pierwiastku nieegoistycznego. jako ciężkiemu. jak b e z o s o b o w o ś ć. – i przedewszystkiem musimy raz jeszcze wrócić do dawniejszego punktu widzenia. Tym wprowadzonym gwałtownie w stan utajenia i n s t y n k t e m w o l n o ś c i – pojęliśmy to już. jako macierzyńskie łono idealnych i wyobraźniowych wydarzeń – jak to już zgadnąć można – wywiodło ostatecznie na światło także całą pełnię nowej dziwnej piękności i potwierdzenia. I jedno odtąd wiadomo – nie wątpię –. z a p a r c i e s i ę s i e b i e. że odrazu jest szpetne i bolesne. gdyby pod naciskiem ich młotów bijących. gdzie dla nas. a w szczególności wobec najdawniejszego. Do tego potrzeba jednak długiego oddechu. sprzeczności. a może wogóle dopiero po raz pierwszy piękno samo. lecz chorobą taką. którą odczuwa bezosobowy. opornemu. cierpiącemu tworzywu. ta niesamowita i przerażająco rozkoszna robota dobrowolnie rozdwojonej w sobie duszy. W łonie pierwotnych związków rodowych – mówimy o praczasach – każde z kolei pokolenie uznaje wobec pokolenia dawniejszego. wyraża się ideał. jaką jest ciąża naprzykład. 18. i n n y człowiek. Mianowicie w stosunek ludzi t e r a ź n i e j s z y c h do swych p r z o d k ó w. ich potęgi twórczej pewne olbrzymie quantum wolności nie zostało usunięte ze świata. buduje ideały negatywne. – a n i e. Tylko że tworzywem. wewnętrzna.. całe to a k t y w n e »nieczyste sumienie«.. mówiąc z Goethym.

co poprzedza w każdej wielkiej syntezie ras ostateczne ustopniowanie wszystkich elementów ludowych. Uczucie dłużnicze względem Boga nie przestało wzrastać przez kilka tysiącoleci i to ustawicznie w tym samym stosunku. świętami. coś potwornego na rzecz »wierzyciela« (osławiona ofiara z pierwocin naprzykład. Świadomość długu względem bóstwa. 20. to ostatecznie przodkowie n a j p o t ę ż n i e j s z y c h rodów muszą. czcią i obawą przejmujący. że ród i s t n i e j e tylko dzięki ofiarom i świadczeniom przodków – i że trzeba im je ofiarami i świadczeniami o d p ł a c a ć. Panuje tu przekonanie. w jakim pojęcie i poczucie boga rosło na ziemi i wznosiło się w górę. Czy darmo? Lecz dla owego nieokrzesanego i »ubogiego duchem« okresu nie istnieje żadne »darmo«. są też ich ustawami i rozkazami. oczywiście. odzwierciedla się w genealogicznej gmatwaninie jej bogów. organizacyjnej formy »gminy«. kiedy powstają rody dostojne. oznakami czci. kaplicami. czy to pod przymusem. Jeśli się rzecz przemyśli tym surowym rodzajem logiki do końca. w najgrubszem rozumieniu). stapiania się. w podaniach o ich walkach. jako dzieła przodków. przedewszystkiem posłuszeństwem – gdyż wszystkie zwyczaje.wiązanie uczuciowe: ostatniego możnaby nawet nie bez powodu wogóle zaprzeczyć. A komuby się wydawało. nie ustala wcale po upadku opartej na związkach krwi. Ludzkość w ten sam sposób. dzięki wyobraźni rosnącej trwogi. które tymczasem w nich samych się ujawniły. o ile dotyczy najdłuższego okresu rodzaju ludzkiego). że należy dodać: »ale i z pobożności!« temuby trudno było zostać przy racyi w stosunku do owego najdłuższego okresu ludzkiego rodzaju. wszystkie nieszczęsne przypadki. otrzymała wraz z dziedzictwem bóstw rodowych i szczepowych także dziedzictwo ucisku niespłaconych jeszcze długów i pragnienie wywiązania się z nich. Za to tem bardziej. Może tu jest sam początek bogów. które przystosowały się do boskiego kultu swych panów. a więc początek ze s t r a c h u rodem!. zwycięstw. sami wyróść do potworności i usunąć się w mrok boskiej tajemniczości i niewyobrażalności: – praszczur przekształca się ostatecznie z konieczności w boga. (Całe dzieje walk etnicznych. jak nauczają dzieje. wszystkie oznaki zwyrodnienia i ujawniającego się rozkładu z m n i e j s z a j ą raczej zawsze także strach przed duchem jego założyciela i coraz bardziej wyobrażenie o jego mądrości. Tem samem uznaje się d ł u g. czy przez uległość i mimicry. Czy aby zadowala się ich kiedykolwiek? Ta obawa pozostaje i rośnie: co pewien czas wymusza ona wielką ryczałtową wypłatę. że przodkowie ci w dalszym ciągu swego istnienia. Tymczasem wytknijmy jeno do końca drogę tego rodzaju świadomości winy. w jakiej sam ród staje się coraz bardziej zwycięski. bogom) z odsetkami oddały wszystkie te właściwości... (Przejście tworzą owe liczne ludy niewolników i poddanych. świadomość długów względem niego wzmaga się koniecznie wedle tego rodzaju logiki zupełnie w tej mierze. despotyzm z swem pogwałceniem niezależnej szlachty toruje też 42 . zwycięstwach i pojednaniach. nie przestają użyczać rodowi nowych korzyści i nowych zadatków. krew. Nie zaś odwrotnie! Każdy krok ku upadkowi rodu. który przez to jeszcze ustawicznie narasta. S t r a c h przed praszczurem i jego mocą. swym przodkom (bohaterom. jako potężne duchy. zawierania pokoju. krew ludzka w każdym wypadku). w jaki odziedziczyła pojęcia »dobry i zły« po szlachcie rodowej (wraz z jej psychologiczną zasadniczą skłonnością porządkowania wedle stopni). Od nich później przelewa się to dziedzictwo na wszystkie strony). które rzeczywiście swym praszczurom. właściwości dostojne. co do okresu ś r e d n i e g o. jego praczasów. Na uszlachcenie i uszlachetnienie bogów (które oczywiście nie jest ich »uświęceniem«) rzucimy później raz jeszcze okiem. w jakiej wzrasta moc samego rodu. postęp ku państwom uniwersalnym jest zawsze także postępem ku uniwersalnym bóstwom. wszystko. niezależny. Czemże można im się odpłacić? Ofiarami (z początku dla pożywienia. przezorności i obecności jego mocy.

że teraz już spełnia się także zasługujący na uwagę upadek ludzkiej świadomości długu. o początku rodzaju ludzkiego. Już prawie da się zgadnąć. w którym znękana ludzkość czasową znalazła ulgę. stąd też. jakiego dotąd osiągnięto. w Boga. jak gdyby owo umoralnienie wcale nie istniało. Ten człowiek z sumieniem nieczystem owładnął założeniem religijnem. swej causa prima.. to możnaby też z prawdopodobieństwem wcale nie małem wnosić z niepowstrzymanego upadku wiary w chrześcijańskiego Boga. buddyzm i rzeczy pokrewne) – aż naraz znajdujemy się przed paradoksalnym i przerażającym wybiegiem. które pozostaje jako »n i c w a r t o s a m o w s o b i e« (nihilistyczne odwrócenie się od niego. lub o naturze. ba. jako największego Boga. o jego praojcu. 22. »obowiązku« z założeniami religijnemi. celem obłaskawienia »w państwo« i zamkniętego więźnia. by sobie ból zadawać. owo w głąb cofnięte okrucieństwo uwewnętrznionego. z miłości dla swego dłużnika!. Umoralnienie pojęć długu i obowiązku. jeszcze dokładniej. rozpiera i na kształt polipa wszerz i głąb rośnie. c o się przy tem wszystkiem i p o d tem wszystkiem działo. Bóg samym sobą płaci samemu sobie. 21. Dłużnik ofiaruje się za swego wierzyciela. który wynalazł nieczyste sumienie. cofnąć się. myśl o jej nieodpłacalności (o »karze w i e c z n e j«) –. z której łona człowiek powstaje i w którą obecnie wkłada się zły pierwiastek (»udyablenie przyrody«). Bóg tym jedynym. by swoją samoudrękę doprowadzić do najokropniejszej sro43 . w siebie zapędzonego człowieka-zwierza. innego istnienia. wżera. Przypuściwszy. teraz p o w i n n y pojęcia »długu« i »obowiązku« zwrócić się wstecz – przeciw k o m u jednak? Nie można wątpić: najpierw przeciw »dłużnikowi«. towarzyszyło też na ziemi maximum poczucia długu. z m i ł o ś c i (mamyż w to wierzyć? –). poplątanie nieczystego sumienia z pojęciem boga) i mówiłem nawet na końcu poprzedniego rozdziału. który może wyzwolić człowieka. w którym obecnie nieczyste sumienie tak się zagnieżdża. wkońcu jednak nawet przeciw wierzycielowi. iż zupełne i ostateczne zwycięstwo ateizmu mogłoby zgoła uwolnić ludzkość od tego uczucia. Zjawieniu się chrześcijańskiego Boga. Tyle tymczasem w krótkości i zgrubsza o związku pojęć »długu«. aż wkońcu z niemożności wywiązania się z długu powstaje koncepcya niemożności wywiązania się z pokuty. Widzimy ową chęć samodręczenia. który dotąd obciążony jest klątwą (»Adam«. przynajmniej zastanowienia jego ruchu: teraz p o w i n n y właśnie widoki ostatecznego wywiązania się zniknąć pesymistycznie raz na zawsze.zawsze drogę jakiemuś monoteizmowi). jakoby pojęcia te z konieczności miały się już ku końcowi. »grzech pierworodny«. wtłoczenie ich w n i e c z y s te sumienie daje właściwie próbę o d w r ó c e n i a kierunku opisanego dopiero co rozwoju. Przypomnijmy sobie o causa prima człowieka. skoro upadło ich założenie. nie można odrzucać widoków. skoro n a t u r a l n e ujście tej chęci zadawania cierpienia zostało zatamowane. przed genialnym figlem c h r z e ś c i j a ń s t w a: Bóg ofiaruje samego siebie za dług człowieka. »niewolność woli«). teraz spojrzenie p o w i n n o beznadziejnie odbić się od spiżowej niemożliwości. lub o istnieniu wogóle. że posiada dług wobec swego początku. Istotny stan rzeczy różni się od tego w sposób straszliwy. pożądanie nicości lub pożądanie jego »przeciwieństwa«. Umyślnie pozostawiłem dotąd na uboczu właściwe umoralnienie tych pojęć (wtłoczenie ich w dziedzinę sumienia. od czegoby on sam nigdy wyzwolić się nie mógł. wiara w naszego »wierzyciela«.. Ateizm i pewien rodzaj w t ó r ej n i e w i n n o ś c i idą z sobą w parze. żeśmy właśnie rozpoczęli ruch o d w r o t n y.

.. jaka dotychczas w człowieku szalała: – a kto jeszcze usłyszeć zdołał (lecz dziś nie ma się już uszu na to! –). jako zaświat. denerwującego smutku. wyrzuca z siebie wszelkie zaprzeczenie siebie samego. by gniewać się na nich za to i źle myśleć o nich. nie wściekało się na siebie samo! Grecy posługiwali się przez najdłuższy okres czasu swoimi bogami. Wszystko to jest aż nadmiernie zajmujące. że kara winę zrównoważyć może. jego w o l a. że tak bardzo śmiertelni skarżą się jednak [na bogów! Z ł o o d n a s t y l k o p o c h o d z i. krzyk tęskniącego zachwytu. na te odzwierciedlenia ludzi dostojnych i wielmożnych.. . posępnego. jego wola c z u ć się skaranym.. rzuconego na b o g ó w g r e c k i c h. rzeczywistość.. »Dziwna! mówi on raz – chodzi o sprawę Egistosa. sądzą. cielesność. którego uprzytomnienia ani na chwilę nie wolno nam było sobie oszczędzić. w których z w i e r z ę ludzkie czuło się ubóstwionem. patrząc na występki 44 . Wina przeciw B o g u!. jako Boga. jako sędziostwo Boga. Ta myśl staje się dlań narzędziem tortury.. jako byt. źródłu i początkowi świata). bunt przeciw »panu«. w czem ostatnie stulecia Europy doszły do mistrzostwa. wprzęga się w sprzeczność »Boga« i »dyabła«. W człowieku jest tyle przerażającego!. natury.gości i surowości. jakie dla swych właściwych i nieodłącznych instynktów zwierzęcych mógł wynaleźć. to szalone. Jest w tem okrucieństwie duchowem rodzaj szaleństwa woli. nie ulega wątpliwości.« Jednak widzi się i słyszy zarazem. b a r d z o złą sprawę – »Dziw. jak wśród tej nocy katuszy i niedorzeczności brzmiał krzyk m i ł o ś c i. nie mającego bezwzględnie nic sobie równego: w o l a człowieka uważania siebie za winnego i godnego potępienia aż do niemożliwości pokuty. by najgłębsze dno rzeczy zarazić i zatruć problematem kary i winy. jako świętość Boga. Ziemia za długo już była domem waryatów!.. niż chrześcijaństwo swego używało Boga. lecz także pełne czarnego. by raz na zawsze odciąć sobie odwrót z tego labiryntu -»idee fixe« jego wola wzniesienia ideału – ideału »świętego Boga« – by w obliczności jego być dotykalnie pewnym swej bezwzględnej niegodności! Och. jako katuszę bez końca. jakież b e s t y a l s t w o i d e i wystrzela natychmiast. daje im kiedy niekiedy do zrozumienia.. Ujmuje w »Bogu« krańcowe przeciwieństwa.. – Że pojęcie bogów s a m o w s o b i e nie koniecznie prowadzi do tego pogorszenia fantazyi. by móc cieszyć się z swej wolności duszy: więc w rozumieniu odwrotnem. – to daje się na szczęście wysnuć z każdego spojrzenia. jakież pogwałcenia natury. jako potwierdzenie. smutne zwierzę człowiecze! Jakież nachodzą je pomysły. lecz [sami ściągają Na się nieszczęścia przez swój nierozum. Tkwi tu c h o r o b a. Posuwały się w tem bardzo daleko te przepyszne istoty o lwich sercach a głowach dzieci. jako wieczność. jakież paroksyzmy głupstwa. że biorą to nazbyt lekce. że istnieją d o s t o j n i e j s z e sposoby posługiwania się zmyśleniem bogów. jako niezmierzoność kary i winy. najstraszniejsza choroba. że trzeba przemocą bronić się zbyt długiemu patrzeniu w te bezdnie.. Niech to wystarczy raz na zawsze odnośnie do pochodzenia »świętego Boga«. 23. przejęty niezwyciężoną grozą. jako piekło. jako katostwo Boga. przeinacza te instynkty zwierzęce w winę przeciw Bogu (jako wrogość. naturalności. wbrew [przeznaczeniu. opór. ten odwróci się. n i e rozdzierało zaś samego siebie. wybawienia w m i ł o ś c i. »Jakże oni g ł u p i!« myśli. faktycznej swej istoty. że i ten olimpijski widz i sędzia daleki jest od tego. »ojcu«. bez nadziei. skoro tylko przeszkodzi się mu być b e s t y ą w c z y n i e!. I nie mniejszy autorytet jeno sam Zeus homerowski.. niż samokrzyżowanie i samohańbienie człowieka. by właśnie zdaleka od siebie trzymać »nieczyste sumienie«.

najdzielniejszych czasów.. my ludzie pochodzenia szlachetnego. ile z »boga« każdym razem w ofierze złożyć? By móc jakąś świętość wznieść. próżnych. »Czy właściwie stawia się tu jakiś ideał. przez wojny i zwycięstwa wzmocnionych. jesteśmy spadkobiercami wiwisekcyi sumienia i samodręczenia się zwierząt od tysiącoleci: w tem mamy najdłuższe ćwiczenie. które w tym właśnie możliwe są okresie: duchów. nieco »zaburzenia w głowie«. czy się go obala?« Takie spotka mnie może pytanie. trzebaby na to pewnego rodzaju wzniosłej złoby. w czasach silniejszych. n i e grzech! Rozumiecie to?. zagrzebaniem. służyli jako przyczyna zła – wówczas brali na siebie nie karę. jakie m y mamy. ludzie nowocześni.. znużonych . które wszystkie razem wrogie są życiu i oczerniają ziemię. Lecz kiedyś. w obliczu niezrozumiałej dla siebie zdrożności i występku.. Jednak nawet to zaburzenie w głowie było problematem. niebezpieczeństwo. Ta konkluzya jest t y p o w o grecka.. co jest d o s t o j n i e j... jak gdyby ona była ucieczką przed rzeczywistością. którego samotności tłum nie rozumie. lecz. W ten sposób służyli wówczas bogowie jako usprawiedliwienie człowieka do pewnego stopnia nawet w lichem. niż ta zbutwiała. mógł w y z w o l e n i e przynieść tej rzeczywistości: jej wyzwolenie od przekleństwa. trzebaby. że się daje coś niecoś do poznania z surowości i wyżynności. My. wszystkie owe aspiracye do zaświata. jako powód wiela złego i fatalnego. do tego. niż te. Ten człowiek przyszłości. by n i e n a t u r a l n e skłonności. potrząsając głową. do lodu i gór w każdem znaczeniu. dostojni i cnotliwi?« – Tak pytał siebie przez stulecia dostojny Grek. Lecz czyż to dziś. które jest właściwe wszelkiemu zdrowiu.. tak że ostatecznie zawarły w nim siostrzany związek z »nieczystem sumieniem«. właśnie tego w i e l k i e g o z d r o w i a!. ból nawet potrzebą się stały. »Bo jakżeż to też możliwe? Skądby się wzięło w głowach. swój artyzm może. widać to dobrze. w każdym razie swe wyrafinowanie. szczęśliwi. cóż rozdziela gruntowniej niż to. to tylko p r z y p u s z c z a l i Grecy nawet najtęższych. gdy znowu wróci na światło.. »Musiał go pewno b ó g dotknąć szaleństwem«. przygoda. w którymby się nie spełniło!.. ostatecznego najpewniejszego siebie zuchwalstwa poznania. winę.. ile kłamstw uświęcić. co słuszna. marzycieli.. z jaką traktuje się samego siebie? I znowu – jakże uprzedzającym. naturze. Do kogo zwrócić się dziś z takiemi nadziejami i wymaganiami?... skoro czynimy jak świat cały i folgujemy sobie jak cały świat!. połączyć z nieczystem sumieniem siostrzanym związkiem.. najlepszego towarzystwa. Człowiek zbyt długo »złem spojrzeniem obserwował swe przyrodzone skłonności. 24. zagłębieniem w rzeczywistość. Usiłowanie odwrotne byłoby s a m o w s o b i e możliwe – lecz któż jest dość silny na to? –. jak drogo opłaca się na ziemi wzniesienie k a ż d e g o ideału? Ile rzeczywistości trzeba było na to zawsze oczernić i niezrozumieć. by stamtąd kiedyś. pojednanych. »Głupstwo«.. – Kończę trzema znakami pytania. krótko. trzebaby na to nawyknienia do ostrego wysokiego powietrza. instynktowi. Lecz czyście też siebie samych pytali dość. mówił sobie wkońcu. »brak rozumu«. co przeciwne zmysłom. Głupota. samozwątpiała teraźniejszość. który nas tak samo od dotychczasowego wyzwoli ideału.. właśnie jest choćby tylko możliwe?. jakże uprzejmym dla nas okazuje się świat cały. mówiąc krótko i dość źle. pomyślnie udani. którem obarczył ją dotychczasowy ideał. swój smak zepsuty. dotychczasowe ideały.. musi nam się zjawić przecie ten w y z w a l a j ą c y człowiek wielkiej miłości i pogardy. ile sumień zburzyć... którego napór sił własnych ciągle wygania z wszelkich uboczy i zaświatów... Cóż obraża głębiej. do zimowych wędrówek. jak 45 . zwierzęciu. którymi splamił się ktoś z jemu równych.. Potrzebaby do owego celu i n n e g o rodzaju duchów. nadto.śmiertelnych. t r z e b a j a k ą ś ś w i ę t o ś ć z b u r z y ć: to jest prawo – pokażcie mi wypadek. tymczasem jest ona tylko jego zanurzeniem się. duch twórczy. wygodnych. którymby zdobywanie. Właśnie d o b r y c h ludzi miałoby się tem samem przeciw sobie. to jest.

od woli nicości.i od tego. który wolę znów wolną uczyni. Z a r a t u s t r z e b e z b o ż n i k o w i. komuś »bardziej przyszłemu«. – co wolno jedynie Z a r a t u s t r z e. ten zwycięzca Boga i nicości – p r z y j ś ć k i e d y ś m u s i. a człowiekowi jego nadzieję.. Lecz cóż to prawię? Dość! Dość! W miejscu tem godzi mi się jedno tylko. który wróci ziemi jej cel. dzwon. c o z e ń w y r ó ś ć m u s i a ł o. niż ja jestem.. ten dzwon bijący południa i wielkiego rozstrzygnięcia. od nihilizmu. co wolno jeno komuś młodszemu.. od wielkiego wstrętu. 46 . milczeć: targam się bowiem na coś. ten antychryst i antynihilista. silniejszemu. 25..

gwałtowników – takimi chce n a s mieć mądrość. drwiących.ROZPRAWA TRZECIA: Co znaczą ideały ascetyczne? Beztroskich. T a k o r z e c z e Z a r a t u s t r a. kocha zawsze tylko wojownika. 47 . Jest niewiastą.

co do którego dość często pytano mnie o radę. na swoje stare lata hołd składa czystości? Oczywiście w pewnym sensie czynił to zawsze. u kapłanów są one właściwą wiarą kapłańską. Tutaj przypomina się nam. przeciwieństwo unieszczęśliwio- 48 . by poszczególny wziąć przypadek. u fizyologicznie upośledzonych i rozstrojonych (u w i ę k s z o ś c i śmiertelnych) usiłowanie. Co znaczy to nawrócenie się. Bo między czystością a zmysłowością nie koniecznie musi istnieć przeciwieństwo.. każde dobre małżeństwo. Co znaczą ideały ascetyczne? – Lub. jeden powab uwodny w i ę c e j. Czyście mnie zrozumieli?. lecz dopiero na samym końcu w sensie ascetycznym. Z drugiej strony rozumie się aż zbyt dobrze. i może zasługa Lutra nie jest w niczem tak wielka. każde prawdziwe kochanie serdeczne stoi ponad tem przeciwieństwem. jeśli chcemy zatrzymać się nieco przy tem zagadnieniu. Wagner. jak Hafis. by swą zawodną równowagę między »zwierzęciem i aniołem« uważać zaraz za argument przeciw istnieniu. gdyby był tę p r z y j e m n ą faktyczność z pomocą wdzięcznej i dzielnej komedyi Lutrowej wpoił nanowo w swych Niemców. gdy go wnętrznie i głęboko przejmował pomysł wesela Lutra. oczywiście.. którzy dalecy są. Jeśli taki artysta. jej horror vacui: p o t r z e b u j e o n c e l u. gdzie istnieje naprawdę przeciwieństwo między czystością a zmysłowością. by wydawać się »zbyt dobrymi« dla tego świata..I. Stosuje się to przynajmniej do wszystkich bardziej udanych. pewną morbidezza pięknego ciała. jak Goethe. Co znaczą ideały ascetyczne? – U artystów nic. ich novissima gloriae cupido. nie musi to być na szczęście wcale jeszcze przeciwieństwo tragiczne. bo jest i było między Niemcami zawsze wielu oszczerców zmysłowości. głównym środkiem w walce z długiem cierpieniem i nudą. że i w tem »Weselu Lutra« chodziłoby tylko o pochwałę czystości. co znaczy naprzykład. najlepszem narzędziem mocy. – i woli raczej jeszcze chcieć n i c o ś c i.. jeśli artysta rzuca się w kierunek wprost przeciwny ?. że miał odwagę do swej z m y s ł o w o ś c i (– nazywano ją wówczas. najjaśniejsi. anielskość radnego tłustego zwierza.. jak Ryszard Wagner. takby właśnie było też »po wagnerowsku«.). w najlepszym razie. Co znaczy.. formą ich obłędu. niż n i e c h c i e ć. także »najwyższem« zezwoleniem na moc. że dziś zamiast tej muzyki weselnej posiadamy Majstersingerów? I wiele w nich jeszcze może tamtej podzwania? Lecz nie ulega zgoła wątpliwości. »B y n a j m n i e j! m ó j p a n i e!« – Zacznijmy więc od początku.. u świętych wreszcie pozorem do snu zimowego. są świętą formą wybujałości. Takie »sprzeczności« właśnie są pokusą istnienia. w tem wyraża się zasadniczy fakt człowieczej woli. lub zbyt wiele rzeczy. najradośniejszy. że jeśli unieszczęśliwione świnie doprowadzone zostały do uwielbienia czystości – a są takie świnie! – to widzą i uwielbiają w niej tylko przeciwieństwo. zda mi się. się nam wnet najlepszy. bardziej ochoczych śmiertelników. u filozofów i uczonych coś jakby wietrzenie i instynkt co do najbardziej sprzyjających warunków wysokiej duchowości. byłby dobrze zrobił. dość delikatnie. Lecz nawet w wypadku. przypomina. widzieli w tem nawet jeden powab życia w i ę c e j. Lecz w każdym razie też o pochwałę zmysłowości: – i właśnie tak wydałoby mi się wszystko w porządku. – najwykwintniejsi. n a j o d w a ż n i e j s z y może czas. Kto wie.. jaki był w życiu Wagnera: było to wówczas. Że jednak wogóle ideał ascetyczny tak wiele znaczył dla człowieka. u kobiet. jakie to właściwie zrządziły przypadki. jak właśnie w tem. ta zmiana radykalna skłonności? – bo taką była ona.. – Czy mnie rozumiecie?. »ewangeliczną wolnością«. ich spokojem w nicości (»Bogu«). najmocniejszy.. 2. Wagner rzucił się wtedy w kierunek wprost sobie przeciwny..

niewyznana wola głoszenia odwrotu. – że wagnerowski Parsyfal pomyślany został pogodnie. Bo cóż go obchodziły. który. nawet życzyć sobie czegoś odwrotnego. Przypomnijmy sobie. Czyż ostatecznie przyjął i n n ą o t e m n a u k ę? Bo. To właśnie. P o c ó ż j e d n a k? jak słusznie zapytać wolno. jak rzekłem. wtedy dopiero dosięga ostatecznego szczytu swej wielkości. ostatecznej. przezwyciężonej nareszcie n a j g r u b s z e j f o r m y sprzeczności ideału ascetycznego z naturą. by o tem i n a c z e j p o u c z a ć. z jakim zapałem szedł Wagner owego czasu śladami filozofa Feuerbacha: wyrażenie Feuerbacha o »zdrowej zmysłowości« brzmiało w trzydziestych i czterdziestych latach Wagnerowi. że będzie z pewnością najlepiej oddzielić twórcę o tyle od jego dzieła. a to wybrykiem najwyższej i najzuchwalszej parodyi samej tragiczności. owo bolesne i zbyteczne przeciwieństwo. życzyć tego. do którego Ryszard Wagner chciał bezsprzecznie na końcu swego życia jeszcze muzykę ułożyć i wprowadzić na scenę. jak i innym Niemcom (– nazywali siebie »m ł o d y m i Niemcami«). byłoby godne wielkiego tragika. jak każdy artysta. Jestże »Parsyfal« Wagnera jego tajemnym śmiechem wyższości z samego siebie. niepewna. Jest on wkońcu tylko uprzednim warunkiem swego dzieła. rzucone jednym tchem nienawiści? Odstępstwo i nawrót ku chrześciańsko chorobliwym i szerzącym ciemnotę ideałom? I wreszcie zaprzeczenie i przekreślenie samego siebie przez artystę. 4. równie nieswobodnej jak bezradnej. chciał pożegnać się z nami. niby głos zbawienia. to jest do n a j w y ż s z e g o u d u c h o w i e n i a i u z m y s ł o w i e n i a swej sztuki? A nietylko swej sztuki. by jego samego nie brać tak poważnie. którego tak podchwytliwymi środkami zrobi! ostatecznie katolikiem – jak to? byłże ten Parsyfal p o w a ż n i e pomyślany? Czułoby się bowiem pokusę przypuszczać.. którym tragik Wagner. pisaninie jego ostatnich lat znajduje się sto ustępów. z którego ono wyrasta. bo cóż nas obchodzą świnie? – 3. o czem trzeba zapomnieć. w pewnej mierze pognojem i śmieciem. tak niemęskie) »niewiniątko wiejskie«. gdzie zdradza się tajemne życzenie i wola. na którem. Nie można przytem oczywiście pominąć owego drugiego pytania. bo czemżeby był p o w a ż n i e p o m y ś l a n y Parsyfal? Czyż rzeczywiście trzeba widzieć w nim (jak wyrażono się przede mną) wyrodka oszalałej nienawiści poznania ducha i zmysłowości? Przekleństwo na zmysły i ducha. nawrócenia. co go właściwie obchodziło to męskie (ach. najwyższej wolności artystycznej. jak się rzekło. swoje mniemanie – a jest to wypadek t y p o w y –: sądzę. że wkońcu miał wolę po temu. przedewszystkiem z t r a g e d y ą. zaprzeczenia chrześcijaństwa. jeśli się samem dziełem radować chcemy. co najmniej zdaje się. łonem matczynem. zaświatowości artystycznej? Chciałoby się. tryumfem jego zdobytej. – gdy umie ś m i a ć s i ę z siebie. niby finał i dramat satyryczny.nej świni (z jakiemż tragicznem rechtaniem i żarliwością! można sobie wyobrazić). ociągliwa. także swego życia. w jemu właśnie przystojny i jego godny sposób. parodyi całej przerażającej powagi ziemi i jęku ziemi z onegdaj. Wnikanie w p o c h 49 . jak jego dzieło. gdy umie siebie i sztukę swoją widzieć p o d sobą. – I nie tylko z pomocą parsyfalowych trąb ze sceny: – w mętnej. który dotąd całą mocą swej woli parł do czegoś odwrotnego. Wypowiadając w takim wypadku.. średniowiecza i powiedzenia swym uczniom »to nic nie jest! szukajcie zbawienia gdzieindziej!« nawet wzywa raz »krwi Zbawiciela« . który ma w sobie wiele bolesnego. ów nieborak i prostaczek Parsyfal. także z sobą. gruntem. – a zatem w najliczniejszych wypadkach czemś.

bez autorytetu Schopenhauera. stanie o własnej sile sprzeciwia się ich najgłębszym instynktom. złowrogie stanie na uboczu od wszelkiej wyżyny.. co rzeczywiste. nigdy do ludzi estetycznych. cóż zależy na tem? Panom artystom daleko do tego. którego mu użyczała filozofia Schopenhauera. jak Schopenhauer. co przedstawiać. J e s t t o t y p o w a z a c h c i a n k a twórcy. gdyby Homer był Achillesem a Goethe Faustem. Tak naprzyklad Ryszard Wagner wziął sobie filozofa Schopenhauera. za przewodnika i opiekuna: – któżby zresztą choćby tylko przypuścili że mógł mieć o d w a g ę do ideału ascetycznego bez poparcia. lecz bardziej zwycięsko. Pierwsza naprzykład wyrażona jest w 50 . od rzeczywistości. czy w n o w y c h Niemczech był wogóle możliwy artysta bez mleka bogobojnego. wiadomo. przez Herwegha). musi się zapomnieć. Wreszcie. – mniej uwodząco na manowiec. jak to sam artysta zbyt łatwo czyni. Z jakiem powodzeniem? Można odgadnąć. że j e ś l i b y był tem właśnie. Doskonały i zupełny artysta jest po wszystkie wieki oddzielony od »realności«. mniej nihilistycznie?. jej powodu część najcenniejszych przyjaciół). Lub tak wiele rzeczy. który w siedmdziesiątych latach osięgnął w Europie p r z e w a g ę (pominąwszy już. wyrazić. któżby wogóle nie życzył dla samego Wagnera.o d z e n i e dzieła należy do fizyologów i wiwisektorów ducha: nigdy zaś. który ma odwagę być sobą samym. Lecz wkońcu. z większą pewnością siebie. Co najmniej potrzebują zawsze ochrony. gdy »nadszedł czas«.. wymyślić. państwowo bogobojnego sposobu myślenia). mniej po szopenhauerowsku. Homer nie byłby stworzył Achillesa. i to aż do tego stopnia. mniej dwuznacznie w stosunku do całości swych usiłowań. dla którego przedewszystkiem Ryszard Wagner przeszedł na stronę Schopenhauera (namówiony do tego przez pewnego poetę. ta sama zachcianka. co mu właśnie najbardziej wzbronione.. pewien rodzaj intelektualnej p r z e w r o t n o ś c i (jeśli mi się wybaczy to słowo). siłą konieczności nie mógłby tego przedstawić... i b y ć rzeczywiście. który umie stać sam. prawdziwie na sobie samym oparty duch. jeśli prawdziwy filozof hołduje ideałowi ascetycznemu. z drugiej strony jest zrozumiałem. pomijając tę z a c h c i a n k ę. Goethe Fausta. bardziej po wagnerowsku. – I oto dotarliśmy do najpoważniejszego pytania: co znaczy. podstawowe. by móc się dzieckiem radować. wymyślać. tak fatalnie odpokutować musiał (– stracił z. mąż i rycerz o spiżowem spojrzeniu. nawet straszliwe wżycie się i zejście w średniowieczne kontrasty duszne. że jest to tyle. w to. Faktycznie jest tak.. żeby ich oceny wartości i zmiana tychże zasługiwała w s o b i e na współodczuwanie! Byli oni wszystkich czasów lokajami jakiejś moralności. oparcia. jak tą »nierealnością« i fałszywością swego najwnętrzniejszego istnienia niekiedy aż do rozpaczy znużyć się może – i że usiłuje wówczas wtargnąć w to. lub religii. jak mówią Anglicy: jakoby on sam b y ł tem. – Cóż więc znaczą ideały ascetyczne? Jeżeli chodzi o artystę. wyrażać może. z psychologicznej contiguity. że byli niestety dość często nazbyt gibkimi dworakami swych zwolenników i popleczników i wietrzącymi pochlebcami wobec starych lub właśnie nowowynurzających się potęg. artystów! Poecie i twórcy Parsyfala nie zostało oszczędzonem głębokie. by stać dość niezależnie na świecie i p r z e c i w światu. podobnie jak brzemiennej kobiecie wszystkie obrzydliwości i przedziwności ciąży. pomijając już całkiem. jakiegoś ustalonego autorytetu: artyści nie stoją nigdy o własnej sile. pojmujemy to właśnie: n i c z g o ł a!. lub filozofii. że przez to rozwarła się zupełna teoretyczna sprzeczność pomiędzy jego dawniejszą a jego późniejszą wiarą estetyczną. surowości i karności ducha. a nie czeka dopiero na przodowników i skinienia z góry? – Rozważmy tu natychmiast godne uwagi i dla pewnego rodzaju ludzi moc czaru mające stanowisko Schopenhauera w stosunku do s z t u k i: bo ono to było oczywiście powodem. której uległ i postarzały Wagner i którą tak drogo.. Należy się wystrzegać i nie mieszać rzeczy. o których.. nie Parsyfalem. by i n a c z e j się był pożegnał z nami i swój ą sztuką. 5. co nic zgoła. jak się rzekło.

pewnego rodzaju trąbą »rzeczy samej w sobie«. telefonem zaświata. że wreszcie pewnego dnia zaczął prawić o i d e a ł a c h a s c e t y c z n y c h?. gdy między właściwościami piękna odznaczy i na czoło wysunie te. które u niego należeć musiało do najprawidłowszych. zmienia odtąd bezwzględnie swój sąd o wartości i stanowisku m u z y k i samej: cóż zależało mu na tem. ba. przeciwnie: tak więc otrzymujemy od nich zaraz z początku definicye. druga w pismach. na podstawie jednego doświadczenia. – wypowiadał metafizykę: cóż dziwnego. który w zupełnie innej. by się rozwinąć. jako niezawisła w sobie sztuka. najpierwotniejsze. żądz. – to jest z s a m o w ł a d z t w e m muzyki. że przeciwdziała ona właśnie »interesowności« p ł c i o w 51 . Kto ma słuszność. nie tu miejsce do roztrząsania. – jakkolwiek z pewnością nie patrzał nań kantowskiemi oczyma. którą stworzył prawdziwy »widz« i artysta. brak wytworniejszego doświadczenia własnego toczy jak duży robak w miejscu zasadniczej pomyłki. co się podoba b e z i n t e r e s o w n i e». jeżeli naszym estetykom nie przykrzy się obciążać szali na rzecz Kanta tem. że Kant. tak jak je Schopenhauer pojął. »Piękne jest. czego o najistotniejszej właściwości zmysłu dotyku uczyć umie z naiwnością wiejskiego proboszcza! – A teraz powracamy do Schopenhauera. wprost z niej się wywodzące objawienie. ten brzuchomowca boga. potrzebuje koniecznie celu. Bezinteresownie! Porównajmy z tą definicyą tamtą inną. które są zaszczytem wiedzy: bezosobowość i ważność powszechna. zachwytów w dziedzinie piękna! Lecz rzecz miała się zawsze. niż Kant. mężczyzny – mianowicie dramatu! Pojął on odrazu. jako jej najwłaśniejsze. że z szopenhauerowską teoryą i nowinką w i ę c e j zrobić można in maiorem musicae gloriam. podniósł się odrazu i sam m u z y k niesłychanie w cenie: stał się odtąd wyrocznią. Muzyka stanęła tu na uboczu od wszystkich pozostałych sztuk. wyrosłem z filozofii szopenhauerowskiej. jak się obawiam. Lecz gdyby przynajmniej ten »widz« był dostatecznie znany filozofującym o pięknie! – to jest jako wielka o s o b i s t a oczywistość i doświadczenie. poczytajmy naprzykład Kantowi za chlubne to. jak tamte. mówi Kant. która odzwierciedla się w takich argumentach. Kant spodziewał się. podkreślić jeno pragnę. n i e. która. Kant czy Stendhal? – Oczywiście. 6. Czy to nie było w zasadzie błędem..»Operze i Dramacie«. nazywający raz piękno une promesse de bonheur. przedstawiające odbicia zjawiskowości. podobnie jak wszyscy filozofowie. rozmyślał o sztuce i pięknie jedynie ze stanowiska »widza« i przytem wciągnął niepostrzeżenie samego »widza« w pojęcie »piękny«. »kobietę«. że pod czarem piękna można n a w e t nieubrane posągi kobiece oglądać »bezinteresownie«. a jednak nie mógł wydobyć się z zaklętego koła kaniowskiej definicyi: jak to się stało? Okoliczność jest dość dziwna: słowo »bezinteresownie« wykładał sobie w najosobistszy sposób. co może najbardziej zadziwia. Schopenhauer zużytkował dla siebie kantowskie ujęcie problematu estetycznego. co Kant w estetycznym stanie jedynie wyróżnia: le désintéressement.. jak o działaniu kontemplacyi estetycznej: pomawia ją. że dotąd czynił z niej środek. więcej niż kapłanem. a w każdym razie Pigmalion n i e koniecznie musiał być »człowiekiem nieestetycznym«. – wypowiadał odtąd nietylko muzykę. kapłanem. które jak w owej sławnej definicyi Kanta o pięknie. Jest tu w każdym razie właśnie o d r z u c o n e i wykreślone to. raczej jako przemawiająca językiem w o l i bezpośrednio z »bezdni». zamiast patrzeć na problemat estetyczny ze stanowiska doświadczeń artysty. medium. jako pełnia najbardziej własnych silnych wydarzeń życiowych. W szczególności zmienia Wagner. to nam wolno też pobawić się trochę ich kosztem: – doświadczenia a r t y s t ó w są na tym ślizkim punkcie bardziej »interesujące«. – Stendhal. niespodzianek. mierze był blizki sztukom. które wydał po roku 1870. O niewielu rzeczach mówi Schopenhauer z taką pewnością. Wraz z tem nadzwyczajnem podwyższeniem wartości muzyki. Złóżmy tem lepsze świadectwo niewinności naszych estetyków. że wyświadczy zaszczyt sztuce.

szczęście. jed52 . jak się rzekło. natura nie mniej zmysłowa. z któremi te słowa musiały być wymawiane. czarnozielone słowa. Nie należy nam niedoceniać mianowicie. podobnie więc jak lupulina i kamfora. to. istnieje też w stosunku do zmysłowości filozoficzna drażliwość i rancune – Schopenhauer jest tylko najwymowniejszym. – że i jemu piękno podoba się z »interesu«. co uczyniono przez to dla lepszego wniknięcia w istotę piękna? Schopenhauer opisał jedno działanie piękna. jego remedium przeciw wstrętowi. gdzie tylko istnieli filozofowie (od Indyi do Anglii.. by się gniewać. bez Hegla. że więc zabarwiona jest nietylko tem. jako wielkiej korzyści i pożytku stanu estetycznego. »cóż znaczy. I czyżby nie można wkońcu samemu Schopenhauerowi zarzucić. istnieje również pewne filozoficzne przysposobienie i serdeczność względem całego ideału ascetycznego. żółciowe. Co za patologiczne prawie przeciwstawienie czasu »owej chwili« i pozostałego poza tem »koła Iksyona« »więziennej pracy chcenia« i »marnego naporu woli«! – Lecz przypuściwszy. że jest ona koncepcyą dwudziestosześcioletniego młodzieńca. jego s z c z ę ś c i e m. »Jest to stan bezbolesny. i jeśli się ma uszy po temu. nie pochodzi z uogólnienia owego doświadczenia płciowego. że kaniowskiej definicyi piękna wcale a wcale po kantowsku nie rozumiał. czuje się pokusę zapytać. wsłuchajmy się w ton... nawet najsilniejszego. że gniewał się. że Schopenhauer ma stokrotnie co do swej osoby słuszność. można się o to założyć. Ba. Strzeżmy się przy słowie »katusza« zasępiać zaraz twarze: w tym właśnie wypadku jest dość do zastrzeżenia. – 7. co jest specyficznem w Schopenhauerze. także najbardziej porywającym i zachwycającym ich wybuchem –. że byłby zachorował. – jestże ono jednak prawidłowe? Stendhal. że Schopenhauerowi. to »instrumentum diaboli«). acz bardzo tego pragnął) bez swych wrogów. I by powrócić do naszego pierwszego zagadnienia. mówiąc nawiasem. koło Iksyona zatrzymało się«.e j. święcimy sabat więziennej pracy chcenia. by wziąć przeciwległe bieguny uzdolnień do filozofii). jego gniew był. z pasyi. lecz i tem. zupełnie jak gniew starożytnych cyników. nie należy nigdy wypuszczać z pod uwagi. lecz szczęśliwiej niż Schopenhauer udana. wrogowie byli n i e z b ę d n i do zachowania dobrej myśli. jeśli filozof hołduje ideałom ascetycznym?« – to znajdujemy tu przynajmniej pierwszą wskazówkę: c h c e s i ę u w o l n i ć o d k a t u s z y. – pozostaje nawet dość do śmiechu. Schopenhauer byłby inaczej t u n i e pozostał.) Posłuchajmy naprzykład jednego z najwyraźniejszych ustępów z pośród tych licznych. Co za dosadność słów. iż wyzwolenie się z »woli« możliwe jest jedynie przez »wyobrażenie«. Tyle co do strony najosobistszej w sprawie Schopenhauera. byłby stąd uciekł: jego wrogowie jednak trzymali go silnie. który Epikur sławił jako dobro najwyższe i jako stan bogów.. że lubił zgryźliwe. kobietę. Jemu wydaje się właśnie »p o b u d z e n i e w o l i« (»interesu«) przez piękno rzeczywistym stanem rzeczy. bez kobiety. czy jego myśl. był nieznużony na punkcie uświetniania t e g o wyzwalania się od woli. w cierpienie. 231). że odkąd istnieją na ziemi filozofowie i wszędzie. jego wrogowie uwodzili go ciągle nanowo ku istnieniu. na tę chwilę pozbyliśmy się marnego naporu woli. dość do odjęcia. pozostania. które uspakaja wolę. z drugiej strony jest tu jeszcze coś typowego. który w istocie uważał płciowość za osobistego wroga (a obejmował tem uczuciem jej narzędzie. najosobistszego interesu z interesu katowanego. byłby się stał p e s y m i s t ą (– bo nie był nim. (Przy wszystkich zagadnieniach co do filozofii szopenhauerowskiej. bez zmysłowości i całej woli istnienia. I. jego odwetem. co jest specyficznem w owym okresie życia. jego pokrzepieniem.. czy jego zasadnicza koncepcya »woli i wyobrażenia«. który się od swej katuszy uwalnia?. które pisał na chwalę stanu estetycznego (Świat jako wola i wyobrażenie. wdzięczność. – i tu dopiero spotykamy się znowu z naszym problematem. podnosi inne działanie piękna: »piękno o b i e c u j e szczęście«. jego wypoczynkiem. że się pod tym względem bardzo niesłusznie za kantowczyka uważa. Pewnem jest bezsprzecznie.

pogrobowe. że filozof nie może bez wnętrznej radości i przyklaśnięcia słuchać historyi tych wszystkich zdecydowanych. o tańcu. jak rzekł Budda. Każde zwierzę. żadne podjadki nie toczą zadraśniętej dumy. czem są te trzy błyskotliwe słowa ideału ascetycznego: ubóstwo. jak kołowroty młyńskie. Leibniz. to moje twierdzenie: a ów wyjątek. tem samem także la bête philosophe. nie można ich sobie nawet jako żonatych w y o b r a z i ć. lecz jego drogą do mocy. myślał w sercu. Jedno i drugie. przy ideale ascetycznym o pogodnym ascetyzmie przebóstwionego i uskrzydlonego zwierza. fiam!. wśród którego wszelkie istnienie zwierzęce duchowem się staje i dostaje skrzydeł. dla każdego »ducha wolnego« musiałaby nadejść ta pełna namysłu godzina. należy do typu. o czem mówię. wolnem. przypuściwszy nawet. Kant. Żonaty filozof należy d o k o m e d y i. fiat philosophus. nie jest jego drogą do »szczęścia«. pokora. przeszkody. serce obce. wolność jest w porzuceniu domu«. razem wziąwszy. lecz dalekie. miejscem nieczystości. o spokoju we wszystkich souterrains. ożenił się. rodzajnych. suchem. opuścił dom«. trosk. to jest on – można być tego pewnym – zawsze tylko »tak zwanym«. zaświatowe. coby do niego nakłonić mogło.nak nie należy się co do tego łudzić. fiat philosophia. wynalazczych duchów. co dla n i c h właśnie jest najniezbędniejsze: to jest o wolności od musu. jako ich »cnoty« – cóż ma ten rodzaj ludzi do czynienia z cnotami! – lecz jako najistotniejsze i najnaturalniejsze warunki ich n a j l e p s z e g o istnienia. wśród których może całkowicie sile swej dać ujście i osiąga maximum poczucia mocy. która niegdyś nadeszła dla Buddy: »utrapione. przypuściwszy. nie słychać szczekania nieprzyjaźni ni rozczochranej rancune. »wyższego niż wszelki rozsądek«.. jedynie by t e g o właśnie twierdzenia dowieść. obowiązków. W ten sposób odrzuca filozof m a ł ż e ń s t w o. niż spoczywa. wraz z tem. Platon. jeśli obojga brak filozofowi. Spinoza. gdy mu oznajmiono urodzenie syna: »Râhula mi się urodził. dąży instynktownie do pewnego optimum sprzyjających warunków. – małżeństwo jako przeszkodę i fatalność na jego drodze do optimum. – odnajdziecie tam zawsze wszystkie trzy do pewnego stopnia. – cóż ich obchodzi »święty«! Myślą przytem o tem. skromne i poddańcze wnętrzności są pilne. rozumie się samo przez się. czystem. Sokrates – złośliwy Sokrates. zda się. Cóż wedle tego znaczy ideał ascetyczny filozofa? Odpowiedź moją odgadliście zapewne dawno: filozof na jego widok uśmiecha się do optimum warunków najwyższej i najśmielszej duchowości. każde zwierzę odrzuca tak samo instynktownie i z pewną czułością węchu. jak powietrze wyżynne. że nie jest daleki od występnego życzenia: pereat mundus. do najmocniejszego działania. Wiadomo. jak się rzekło. hałasu. 8. – myślą. o dobrem powietrzu. ci filozofowie! Myślą o s o b i e. jak wszelka »rzecz sama w sobie«. potwierdza raczej s w o j e istnienie i t y l k o swoje istnienie i to może aż do tego stopnia. czystość: przypatrzcie się jeszcze raz zblizka życiu wszystkich wielkich. o jasności w głowie. jest życie w domu. wszystkie rodzaje wichrzycieli i przeszkód. Jak widać. którzy pewnego dnia wszelkiej niewoli rzekli n i e i poszli gdzieś na p u s t y n i ę. przyszłe. więcej jeszcze. do czynu. od zajęć. i w najliczniejszych wypadkach faktycznie jego drogą do nieszczęścia). Wcale n i e. Dekart. Każdy filozof rzekłby. nie są to wcale nieprzekupni świadkowie i sędziowie w a r t o ś c i ideału ascetycznego. pęto mi ukuto« (râhula znaczy tu »mały demon«). rzadkiem. Cóż to z n a c z y? Bo trzeba ten stan rzeczy dopiero interpretować: stoi on tu sam w sobie. 53 . że były to tylko silne osły i zupełne przeciwieństwa silnego ducha. ironice. głupi po wszystką wieczność.. »a że tak myślał. że miał przedtem bezmyślną. Schopenhauer – nie byli nimi. które mu stają lub stanąć mogą na tej drodze do optimum (– to. – nie zaprzecza przez to »istnienia«. Ideał ascetyczny wskazuje tyle mostów do n i e z a w i s ł o ś c i. skoku i locie myśli. Któryż wielki filozof byt dotąd żonaty? Heraklit. który więcej ponad życiem buja. wszystkie psy uwiązane starannie na łańcuchach.

myśli jako mówca. i gdzie bezkarnie można mówić z każdym. wychodzi zeń dudniąco i grubo. Co więcej. góry do towarzystwa. co ciche. że wszyscy duchowi aktorzy siłą konieczności nie wytrzymaliby w niej. kocha swój dźwięk. jak i przeciw marnotrawnej szczodrocie. – mimowoli zamykamy usta. tem większy się staje. lub nigdy już nie dojdzie do słowa. albo że dość trudno jej było sercem i ręką podtrzymywać swą wolę »pustyni« przeciw skłonności do zbytku i największego wyszukania. książętom i kobietom. wszystko wogóle. piazza di San Marco. że w gruncie myśli nie o rzeczach. w tem samem znaczeniu. gdyby tego nie czyniła. że mało wierzy w samego siebie. a nie jako myśliciel (zdradza to. Zresztą p u s t y n i a. lecz kto słowami myśli. pusty garnek: cokolwiek weń wejdzie. Lecz co Heraklit wymijał. boi się zaburzeń od gromów. dzień powszedni. czemu m y dziś z drogi schodzimy: to zgiełk i demokratyczna gadanina Efezyjczyków. o czem można mówić. wieje nam w twarz swym oddechem. tajemna miłość ku temu. ci wykształceni. Filozofa poznaje się po tem. to »pustynia« ta była godniejsza. Lecz czyniła to właśnie jako instynkt d o m i n u j ą c y. w których odjęte mu jest myślenie o s o b i e. ich polityka. niż na światło stawia. że nas wezmą za kogo innego. przeraża go bezchronność nazbyt wyosobnionego i na pastwę wydanego drzewa. jak instynkt m a t k i w kobiecie utrzymywał dotąd zależne stanowisko kobiety wogóle. wskazuje mu położenia. nie rzeczowo. Jego instynkt »macierzyński«. lecz nie martwe. o której właśnie mówiłem. pora między 10-tą a 12-tą). że ich dominująca duchowość musiała wprzód wodze nałożyć niepohamowanej i drażliwej dumie lub krnąbrnej zmysłowości. przez co jeszcze nie powiedziano. że jest wiosna i przedpołudnie. to to samo. na czego widok dusza nie musi się bronić i zasznurowywać. mały urząd. I pewnem jest. Lecz duch. gdy mówi. lęk przed wrzawą. szacunkiem. ich nowinki o »państwie« (Persyi. szuka ukrycia. pogodnym zwierzem i ptastwem. obciążone echem wielkiej próżni. Tamten mówi prawie zawsze ochryple: czyżby siebie ochryple p o m y ś l a ł? To możliwe – zapytajcie fizyologów –. pozwala czekać na siebie. Czcimy to. dostojne. Dość mało wkońcu żądają ci filozofowie. usuwanie się z drogi samemu sobie. góry z o c z a m i (to znaczy z jeziorami). że schodzi z drogi trzem błyszczącym i głośnym rzeczom: sławie. – dla nich nazbyt mało jest ona romantyczna i syryjska. Jużci nie brak i w niej wielbłądów: do tego jednak ogranicza się całe podobieństwo. przy sposobności obcowanie z beztroskim. że one do niego nie przychodzą. chociaż przez książkę mówi do nas: dźwięk jego stylu wyjawia powód tego. pod warunkiem. jest posiadany« –: i t o n i 54 . jakże inaczej wygląda. gdzie wycofują się i samotnieją silne. Posłuchajcie tylko dźwięku ducha. niezawiśle nastrojone duchy – och. gazetą. który jest pewien samego siebie. nie byłaby właśnie dominującą. niż wykształceni ją sobie wyobrażają! – w danych razach bowiem oni nią są. coś co więcej ukrywa. Unika zbyt jasnego światła. Niema więc w tem nic z »cnoty«. co w nim wzrasta. jak znosi ciemność. wpływem. lecz tylko o stosunku do rzeczy. że myśli właściwie o s o b i e i o swoich słuchaczach). którego widok pokrzepia. – to jest tu pustynią: och. zimne. – bo my. przeszłe. nazbyt przybliżą się do nas.ich n a j b u j n i e j s z e j płodności Przytem jest zgoła możliwem. że dziś. nazbyt mało pustynią teatralną. Co się tyczy jego »pokory« to znosi pewną zawisłość i zaćmienie. przyznaję: dlaczego nam brak takich świątyń? (– może nam ich n i e brak: właśnie przypominam sobie swoją najpiękniejszą pracownię. każdy gniew swej burzy. ich hasłem jest »kto posiada. gdzie się jest pewnym. każdy duch ma swój dźwięk. Ten trzeci tu mówi natarczywie. ich kram jarmarczny »dnia dzisiejszego«. nie mówiąc g ł o ś n o. wierzcie mi! Gdy Heraklit wycofywał się w dziedzińce wolne i portyki olbrzymiej świątyni Artemidy. mówi cicho. jest ona dość samotna. W tem jest podobny do cienia: im bardziej mu słońce zachodzi. dlatego unika swego czasu i jego »dnia«. Własnowolne może ukrycie w ciemności. dalekie. – że nie ma on czasu. na którem każda burza daje upust swym gniewom. w danym razie nawet pokój w przepełnionej wszechświatowej gospodzie. który żądania swe przeprowadzał przed wszystkimi innymi instynktami i czyni to jeszcze. – coś. potrzebujemy przedewszystkiem spokoju od jednego: od wszelkiego »dzisiaj«. filozofowie. rozumiecie mnie). Ten tam naprzykład to z pewnością agitator. to znaczy pusta głowa.

z cnoty. zarówno jak nie jest czystością. Ten rodzaj ludzi nie lubi być niepokojony przez nieprzyjaźń. szukający. ach. w związku z jeszcze delikatniejszymi problematami tej dotąd tak nietykanej. tak że siła ta wybuchała i za jednym zamachem opanowywała świadomość. – to pozostawia ambitnym i teatralnym bohaterom duchowym i wogóle komukolwiek. ani też przez przyjaźń. mają coś dla prawdy u c z y n i ć). może na czem innem też dalsze życie swego imienia. tak jeszcze niezgrabnie. pan. właściwa stanowi estetycznemu. Pewien ascetyzm. ważący. pewne twarde i pogodne najdobrowolniejsze wyrzeczenie się należy do warunków. jeszcze z tak strapioną miną. Niesmacznem wydaje mu się grać rolę męczennika.. Co wreszcie »czystości«. »dla prawdy c i e r p i e ć«. 9. swą małą nieśmiertelność (jeszcze nieskromniej wyrażano się w dawnych Indyach między filozofami: »pocóż potomstwo temu. że węzeł między ideałem ascetycznym a filozofią byt jeszcze o wiele ciaśniejszy i surowszy.e. lecz ponieważ ich pan najwyższy t e g o od nich wymaga. jeśli atleta lub dżokej powstrzymuje się od kobiet: tak chce raczej. który jedno tylko rozumie i wszystko. jak ciągle powtarzać muszę. (Do tego punktu widzenia wrócę innym razem. lecz przekształca się tylko i uświadamia. czy nikt im z pomocą przyjść nie zechce. z zasługą będącej woli przestawania na małem i prostoty. jego popęd analityczny. jego wolę wszelkiego »sine ira et stu55 . tak gotowa do upadku i leżenia na brzuchu. jak Schopenhauer sądził. kto ma czas po temu (– oni sami. baty się każdego. – lecz właśnie ich instynkt »macierzyński« rozporządza bezwiednie na rzecz stającego się dzieła wszelakimi zapasami i naddatkami siły. zapomina lub pogardza łatwo. bojaźliwa niedojda i chuchro z krzywemi nogami! Wiodło się filozofii z początku jak wszystkim dobrym rzeczom. Tem samem nie wyklucza się wcale możliwości. jego popęd wyczekujący (»ephektyczny«). Przy poważnym historycznym obrachunku okazuje się nawet. filozofów dotyczy. że owa osobliwa słodycz i pełnia. ach. niż na dzieciach. miłość. – Wytłumaczmy zresztą wedle tej interpretacyi powyżej omówiony przykład z Schopenhauerem: widok piękna oczywiście działał na niego. czas. złego doświadczenia. mądrze i nieubłaganie wymaga. – nie miały długo odwagi być samemi sobą. ta mała. n a g ł ó w n ą s i ł ę jego natury. jego popęd porównawczy i wyrównawczy. Rzecby można. jeśli właśnie filozofowie nie odnosili się nigdy do ideału ascetycznego bez pewnego dobrego uprzedzenia. interes na to tylko gromadzi i oszczędza. jego popęd zaprzeczający. tak niewyjaśnionej f i z y o l o g i i e s t e t y k i). sprzyjających najwyższej duchowości. Oszczędnie używają wielkich słów. widzieliśmy to. Policzcie poszczególne popędy i cnoty filozofa po kolei – jego popęd powątpiewający. tak samo też do jej najnaturalniejszych skutków: z góry więc nie będzie to żadną dziwotą. Każdy artysta wie. oglądały się zawsze. co więcej. przynajmniej na czas wielkiej ciąży. filozofowie. kto im się przyglądał. pono nawet słowo »prawda« nie przypada im do smaku: ma brzmieć pyszałkowato. jako podnieta wyzwalająca (na siłę namysłu i głębokiego wnikania). Niema w tem nic z czystości jakiegoś ascetycznego skrupułu i nienawiści zmysłów. w którym podobają sobie dziewczęta na wydaniu) – że więc – zmysłowość za nadejściem stanu estetycznego nie zostaje zniesiona. najpotężniejszym i pod względem instynktów najpewniejszym pośród nich nie potrzeba dopiero doświadczenia. od jurności zwierzęcego życia począwszy: większa siła z u ż y w a wtedy mniejszą. siłę. ale już nie jako podnieta płciowa. jego wolę bezstronności i przedmiotowości. to ten rodzaj duchów widocznie płodność swoją zasadza na czem innem. ich dominujący instynkt. jego popęd badawczy.. że dopiero na pasku tego ideału filozofia wogóle nauczyła się stawiać pierwsze kroki i kroczki na ziemi – ach. którego duszą jest świat?«). jak szkodliwe jest spółkowanie w stanach wielkiego duchowego napięcia i przygotowania. mogłaby właśnie pochodzić z domieszki »zmysłowości« (jak z tego samego źródła pochodzi ów »idealizm«.

Wszystkie dobre rzeczy były niegdyś ziemi rzeczami. praca za hańbę. nie wątpimy o tem. lecz mocą i świadomością mocy. Uczucia łagodne. zbrodnią. jak się dziś wstydzą twardości (porównaj »Poza dobrem i złem« str.. używając przemocy. gdzie cierpienie uchodziło za cnotę. nowinką. g o d n i e j s i. – oświetliłem go w »Jutrzence« na str. 243 i nast. Że filozof. szaleństwo za boskość.dio« –: czyście też już pojęli. pokój za niebezpieczeństwo. że przywłaszczał sobie kobietę (tu należy naprzykład jus primae noctis. Mierząc nawet jeszcze miarą starych Greków. brzmi nam dziś właśnie tak obco. napisano tamże na str. uświadamiać się sobie?. jak się rzekło. z których dziś dumni jesteśmy. że wszystko to razem przez najdłuższy okres czasu nie zgadzało się z elementarnemi żądaniami moralności i sumienia? (nie mówiąc wcale o r o z u m i e wogóle. ruch. my pytający i pytania godni. które dziś czcimy. które dziś jeszcze w Kambodży jest przywilejem kapłanów. które ustaliły charakter człowieka. z m i a n a za nieobyczajność i groźbę zagłady!« 56 . każdy grzech pierworodny stał się cnotą pierworodną. jak gdyby życie nie było niczem. wydaje się całe nasze istnienie nowoczesne. że są prawie »wartościami w sobie« – miały przez najdłuższy czas właśnie pogardę własną przeciw sobie: wstydzono się łagodności.. właśnie dlatego musimy koniecznie stawać się codzień bardziej pytania godni. natomiast zadowolenie za niebezpieczeństwo. Hybris jest nasz stosunek do s i e b i e. bo eksperymentujemy tak na sobie samych. które są dziś dumą naszą. my duchowi wyłuskiwacze orzechów. dla którego nam dziś niemożliwem jest prawie czuć wespół z owymi ogromnymi okresami »obyczajności obyczaju«. zaparcie się rozumu za cnotę. litość za niebezpieczeństwo. Małżeństwo naprzykład uchodziło długo za grzech przeciwko prawu gromady. nad tę odrobinę rozumu ludzkiego i uczucia wolności. byłby się wprost musiał czuć ucieleśnionem »nitimur in v e t i t u m« – i byłby następnie w y s t r z e g a ł s i ę »czuć siebie«. j a k o przemoc. bardziej jeszcze pouczająca niż zdrowie. wzbudzanie litości za hańbę. Każdy najmniejszy krok na ziemi zdobywano niegdyś katuszami ducha i ciała: ten właśnie punkt widzenia: »że nie tylko postęp naprzód. Hybris jest nasz stosunek do Boga. który Luter jeszcze lubił nazywać p a n i ą M ą d r o c h ą. ustępcze. by pytać. Ta duma jednak jest powodem. to nie ulega wątpliwości. tych przestrzegaczy »starych dobrych obyczajów«).. o ile nie jest słabością. m ą d r ą n i e r z ą d n i c ą). przychylne. poprzedzającymi »dzieje świata«. Nie inaczej. której jedynie ulegano ze wstydem przed sobą samym. niegdyś płacono pokutą. – c h o r o b o t w ó r c y zdają nam się dziś nawet potrzebniejsi.. to znaczy do jakiegoś przypuszczalnego pająka celu i obyczajności poza wielką pajęczą siecią przyczynowości – możemy. okrucieństwo za cnotę. miała przez najdłuższy okres czasu sumienie po swej stronie i Boga swoim strażnikiem. z tego powodu może godniejsi – życia?. jak Karol Śmiały w walce z Ludwikiem XI. występowało. nie! pochód. jeno wyłuskiwaniem orzechów. innem. jako prawdziwe i rozstrzygające główne dzieje. niż jacykolwiek lekarze i »zbawiciele«. Hybris jest dziś nasz cały stosunek do natury. żądza wiedzy za niebezpieczeństwo. Gwałcimy teraz siebie samych. litośne – właśnie dlatego tak wartością wysokie. j e ś l i b y b y ł się sobie uświadomił. udawanie za cnotę. czystą Hybris i bezbożnością: bo właśnie odwrotność rzeczy. jeśli kto był tak nieskromny. zemsta za cnotę. zmiana potrzebowały niezliczonych męczenników«. 27. jakbyśmy sobie względem żadnych nie pozwolili zwierząt. nasze pogwałcenie natury z pomocą machin i tak beztroskiej wynalazczości techników i inżynierów. z jakimż oporem sumienia zrzekały się wszędzie na ziemi szczepy dostojne vendetty i ustępowały przemocy prawa! Prawo było długo vetitum. rozpruwamy sobie w zadowoleniu i ciekawości duszę w żyjącem ciele: cóż nam zależy jeszcze na »zbawieniu« duszy! Potem uzdrawiamy siebie samych: choroba jest pouczająca. ma się rzecz z wszystkiemi dobremi rzeczami.) Poddanie się p r a w u: – och. 25 i nast »Niczego nie okupiono drożej. rzec »je combats l’universelle araignée« –.

Osobliwe. 11. 47 wyłuszczono. Pierwiastek nieczynny. dzielności. »Co znaczy wszelka powaga?« – To jeszcze bardziej zasadnicze pytanie wysuwa się tu może już na usta. że podjął się n o w e n i e b o zbudować: niesamowity to symbol najstarszej i najmłodszej historyi filozofów na ziemi. bez ascetycznego samonieporozumienia. Mamy teraz przed sobą właściwego p r z e d s t a w i c i e l a p o w a g i wogóle. kto kiedykolwiek zbudował jakieś »nowe niebo«. z powodu których nauczono się ich b a ć: jeśli się rozważy dokładniej. Jako ludzie strasznych czasów. którego gąsienica owa kryła. Wyraziwszy się poglądowo i plastycznie: k a p ł a n-a s c e t a aż do najnowszych czasów był jeno wstrętną i posępną formą gąsienicy. i d e a ł a s c e t y c z n y służy przez długi czas filozofowi jako forma zjawiska. przybliżmy się poważnie do naszego problematu: co znaczy ideał ascetyczny? Teraz dopiero staje się on »poważnym«. – każdy. wśród których filozofia wogóle powstała i istniała: to jest. W tej samej książce na str.. woli duchowej. bardziej rozjaśnionemu światu rozpowity i wypuszczony na światło? Czyż jest już dziś dość dumy. jest przedewszystkiem skutkiem nędzy warunków.. 57 . który na podstawie tysiącletniego samoumartwienia zdobył takie poczucie mocy i ufności w siebie. I na tem znali się naprzykład starzy braminowie! Najstarsi filozofowie umieli swemu istnieniu i zjawieniu nadawać znaczenie.. to jest. cieplejszemu. Teraz dopiero. musiał weń w i e r z y ć. pewności siebie.10. wśród jakiej oceny. odwagi. życiu wrogie. Przypominam sławną historyę króla Viçvamitry.. że inaczej najdłuższy okres filozofii na ziemi n i e b y ł b y w c a l e m o ż l i w y bez ascetycznej powłoki i przebrania. znajdował moc do tego dopiero w w ł a s n e m p i e k l e. by sami w nowości swe w i e r z y ć mogli. wróżbiarza. wogóle osoby duchownej. Bo znaleźli w sobie wszystkie oceny wartości zwrócone p r z e c i w sobie. by nabrać strachu przed samymi sobą i czci dla siebie samych. zmysłom niewierne. – pogardzane w tej samej mierze. jak oto: kapłana. woli odpowiedzialności. co było zwyczajem uświęcone. zadumany. gdyśmy już obejrzeli k a p ł a n a-a s c e t ę. postawę i tło. w o l n o ś c i w o l i. jako warunek istnienia. Streśćmy cały stan rzeczy w krótkich formułach: duch filozoficzny musiał najpierw zawsze przebierać się i przepoczwarczać w d a w n i e j u s t a l o n e typy ludzi kontemplacyjnych. został naprawdę dzięki słoneczniejszemu. by móc go przedstawiać. pod jakim n a c i s k i e m oceny musiało żyć najstarsze pokolenie ludzi kontemplacyjnych.. by odtąd rzeczywiście na ziemi » filozof« – m ó g ł i s t n i e ć ?. by w jakiejkolwiekbądź mierze m ó c i s t n i e ć przynajmniej. z złem sercem i często z zaniepokojoną głową: co do tego niema wątpliwości. – musiał on go p r z e d s t a w i a ć. czarodzieja. musieli przeciw »filozofowi w sobie« zwalczać wszelkiego rodzaju podejrzenia i opory. o wyglądzie dwuznacznym. które utrzymało się aż do czasów najnowszych i przez to zyskało znaczenie prawie p o s t u r y f i l o z o f i c z n e j w s o b i e. którzy musieli w samych sobie wpierw pogwałcić bogów i wszystko. Czy się to rzeczywiście z m i e n i ł o? Czyż ten pstry i niebezpieczny zwierz skrzydlaty. by móc być filozofem. ów »duch«. czynili to z gruntowniejszej jeszcze potrzeby.. w jakiej się go nie bano! Kontemplacya przyszła na samym początku na świat w postaci o zakrytej twarzy. odzmysłowione trzymanie się filozofów na uboczu. pod którą filozofia jedynie żyć i skradać się mogła. czynili to strasznymi środkami: okrucieństwo względem siebie. niewojowniczy w instynktach ludzi kontemplacyjnych roztaczał długo wokół nich głęboką nieufność: przeciw temu nie było innego środka jak tylko wzbudzić stanowczo s t r a c h przed sobą. wynalazcze samoudręczenie – oto był główny środek tych spragnionych mocy pustelników i nowatorów myśli. w stosunku do świata zaprzeczne.

jak powszechnie. z a p r z e c z a s i e b i e s a m e g o: w tym wypadku. w tej zagadce uwiedzenia. że natykamy się tu na strasznego przeciwnika (przypuszczając. Cóż to oznacza? Takiej potwornej oceny wartości nie wpisano w dzieje człowieka jako wypadku wyjątkowego i curiosum: jest ona jednym z najbardziej rozpowszechnionych i najtrwalszych faktów. Bo życie ascetyczne jest sprzecznością w sobie: włada tu bezprzykładnie ressentiment niesytego instynktu i woli mocy. nie należy on wyłącznie do żadnej rasy. jest o c e n a w a r t o ś c i naszego życia ze strony kapłana-ascety. swoje zbawienie. zmarniałe. do którego stoi ono w stosunku sprzecznym i wyłączającym. o którą tu walka się toczy. c h y b a. które nie mogą się pozbyć kwaśnego niezadowolenia z siebie samych. iż zbyt dobrze nas zbijać będzie . s w o j ą ocenę istnienia. ile tylko mogą. co nieudane.pytanie dla fizyologów. cierpienia dla samej przyjemności zadawania go sobie. 58 . że jesteśmy przeciwnikami owego ideału). swą moc. – nie mówiąc już o roli najefektywniejszego oceniciela i sędzi poruszonych tu kontrowersyi. radości. Raczej więc będziemy musieli mu pomóc – tyle jest już teraz widoczne – by dobrze się przeciw nam bronił. nux. Rozważmy bowiem. w wyzuciu się z samego siebie. zakwita wszędzie. na przeciwnika. obok którego jednak tymczasem przekradniemy się jeszcze cichaczem. całą sferą stawania się i znikomości) z pewnem zupełnie innego rodzaju istnieniem. który się czynem zbija. w bólu. najsilniejszych najbardziej zasadniczych warunków. który o swoją egzystencyę walczy przeciw oszczercom owego ideału? Z drugiej strony z góry można wątpić. jak prawidłowo. wielkiemi literami kreślone. w tym obrazie zachwytu i udręki widział on swoje najjaśniejsze światło. lux – stanowi dlań jedno. niż żebyśmy się bać mieli. fizyologicznej zdolności życiowej. »przyrodą«. To wszystko jest w najwyższym stopniu paradoksalne: stoimy tu wobec rozdwojenia. »światem«. Jego p r a w o do istnienia trwa i znika z owym ideałem: cóż za dziw. samobiczowaniu. swój interes. lecz i swą wolę. jak w każdym czasie prawie pojawia się kapłan-asceta. do czego ono należy. w samowolnym uszczerbku. z której zwykło się nie udawać kobiecie. by tego rodzaju interesowny stosunek do naszego problematu przeciwnikowi szczególnie wyszedł na dobre. swoje ostateczne zwycięstwo. kapłanowi ascecie trudno będzie być choćby najszczęśliwszym obrońcą swego ideału. Kapłan-asceta składa w owym ideale nietylko swoją wiarę. gdzie się zaczyna. że zwraca się przeciw sobie samemu. którym trzeba ostatecznie wstecz powrócić aż do tego miejsca. w miarę jak jego własnego założenia. jego najgłębszych. gdzie może. gdy chce bronić »kobiety samej w sobie«. Nie dlatego. która tej w r o g i e j ż y c i u species pomaga ustawicznie do wzrostu i rozwoju. pięknu. by taki typ sprzeczności w sobie nie wymarł. pismo naszego ziemskiego istnienia doprowadziłoby może do wniosku. pysznych i wstrętnych stworzeń. Wiążą oni życie (wraz z tem. tu zwraca się zielone i jadowite spojrzenie przeciw samemu fizyologicznemu rozkwitowi. Jest tu usiłowanie użycia siły celem zatkania źródlisk siły. Czytane z jakiejś dalekiej gwiazdy. które r o z k o s z u j e się w tem cierpieniu samem sobą i staje się nawet coraz pewniejsze siebie i bardziej tryumfujące. które c h c e być rozdwojonem. »Tryumf w ostatecznej właśnie agonii«: pod tym najwyższym znakiem walczył zdawien dawna ideał ascetyczny. jak słuszna. – zbić n a l e ż y: bo w y m a g a on. z wszelkiego życia i zadają sobie. że ziemia jest właściwą g w i a z d ą a s c e t y c z n ą.. biorąc ogółem. w brzydocie. w nieszczęściu. żeby hodował lub rozmnażał swe oceny wartości przez dziedziczenie. w szczególności przeciw jego wyrazowi. z tej samej przyczyny. wymusza. lecz samego życia. lub za błąd. zabrania mu raczej rozmnażania się. prawdopodobnie jedynej swej przyjemności. jakie istnieją. Asceta uważa życie za manowiec. rzecz się ma odwrotnie: głęboki instynkt.. – musi tkwić w tem i n t e r e s s a m e g o ż y c i a. u b y w a. samoofierze. Musi to być jakaś konieczność pierwszorzędna. pragnąc stać się panem – nie czegoś w życiu –. z ziemi. Crux. tymczasem uczuwa się upodobanie i s z u k a s i ę go w tem. zakątem niezadowolonych. uchodzi życie za most do owego innego istnienia. wyrasta z wszystkich stanów. aby z nim iść. Myślą. z punktu widzenia życia ascetycznego.

odtąd lepiej przed niebezpiecznem starem pojęciowem bajczarstwem. że jest ona dla intelektu – z g o ł a n i e d o p o j ę c i a. (Mówiąc nawiasem: nawet jeszcze w kantowskiem pojęciu: »myślny charakter rzeczy«. t y l k o perspektywiczne poznanie. Ale zawróćmy. c h c i e ć widzieć inaczej jest niemiłą wprawą i przysposabianiem intelektu do jego przyszłej »przedmiotowości«:. strzeżmy się polipowych ramion takich sprzecznych w sobie pojęć. że ascetyczna samopogarda. lecz właśnie rozum jest zeń w y k l u c z o n y!. »myśmy charakter« bowiem oznacza u Kanta pewną rzeczy właściwość. całe przeciwieństwo pojęć »podmiot« i »przedmiot« – błędy. z której intelekt właśnie tyle pojmuje. jak »czysty rozum«. – jedynie słowem. które wymyśliło sobie »czysty. ma ich być brak. Strzeżmy się bowiem. bezwolny. jak to czynili filozofowie Vedânty. którego zgoła pomyśleć sobie nie można. wykluczać uczucia wszystkie razem i poszczególnie (przypuściwszy. wielość. pojętej nie w znaczeniu »kontemplacyi bezinteresownej« (coby było bez znaczenia i sensu). wymaga się tu więc zawsze od oka niedorzeczności i rzeczy nie mających znaczenia. jest – leży to już jak na dłoni – biorąc fizyologicznie.. nad oczywistością. właśnie jako poznający. któremi duch nazbyt długo pozornie zbrodniczo i bezużytecznie szalał przeciw sobie samemu. »bezwzględna duchowość«. moi panowie filozofowie. Rozkosz ta dochodzi do szczytu przez to. gdzie właściwy instynkt życiowy najbezwarunkowiej wskazuje prawdę. Istnieje t y l k o perspektywiczne widzenie.. przyrządzeniem. A i m w i ę c e j uczuć dopuszczamy do słowa o jakiejś rzeczy. przez które jednak patrzenie staje się dopiero widzeniem czegoś. nie zaś psychologicznie. oko. wyłożeniem. jako rzeczywiste: szukać będzie b ł ę d u tam właśnie. Taka sprzeczność w sobie. Naprzykład. czego właściwa natura nie mogła jeszcze zostać zrozumianą. pozostało coś z tego pochutliwego ascetycznego rozdwojenia. »poznanie samo w sobie«: – te rzeczy bowiem wymagają zawsze. boleść tak samo. W ten sposób raz widzieć inaczej. samoszyderstwo rozumu wyrokuje: j e s t królestwo prawdy i istnienia. które nie ma mieć żadnego kierunku. niewdzięczni takim właśnie rezolutnym odwróceniom zwykłych perspektyw i ocen. i m w i ę c e j oczu. że toby było w naszej mocy). tem zupełniejsze staje się nasze »pojęcie« o tej rzeczy. psychologicznem nieporozumieniem czegoś. co z największą odczuwa się pewnością jako prawdziwe. Żeby zaś krótko przeciwstawić temu istotny stan rzeczy: i d e a ł a s c e t y c z n y wy59 . Wykluczyć jednak wogóle wolę. formułą. »życie p r z e c i w życiu«.12. daleko wyższy rodzaj tryumfu. zniży ona cielesność do złudzenia. nasza »przedmiotowość«. poprostu nonsensem.. musi być pewnego rodzaju tymczasowym wyrazem. bezbolesny.. by pomyśleć sobie oko. Przypuściwszy. jakże? nie nazywałożby się to k a s t r o w a n i e m intelektu ?. 13. same tylko błędy! Odmówić swojemu ja wiary. pogwałcenie i okrucieństwo względem r o z u m u. lecz jako możność d z i e r ż e n i a w s w e j m o c y swego »za« i »przeciw« i dowolnego władania niemi tak. które lubi zwracać rozum przeciw rozumowi. wciśniętem w starą l u k ę ludzkiego poznania. że taka ucieleśniona wola przeczenia i wynaturzania doprowadzoną zostanie do f i l o z o f o w a n i a: to na czerni wywrze ona najwnętrzniejszą swą samowolę? Na tem. którego siły czynne i interpretujące mają być podwiązane. jaka się w ascecie ujawniać zdaje. nie mogła jeszcze zostać określoną s a m a w s o b i e. sobie samemu własnej zaprzeczyć »realności« – co za tryumf! – już nie tylko nad zmysłami. bezczasowy podmiot poznający«. że można używać właśnie r o z m a i t o ś c i perspektyw i uczuciowych interpretacyi na pożytek poznania. Może ona być tylko p o z o r n a.) – Nie bądźmy zresztą. rozmaitych oczu dla tej samej rzeczy wstawić sobie umiemy.

by był silnym. To. więcej się rzucał na nowinki. które musi pracować. tylko wielki w s t r ę t do człowieka. jego właściwą żarliwością i namiętnością: lecz właśnie m o c jego życzenia jest pętem... że mu jego przyszłość niezbłaganie. co działa fatalnie jak żadna fatalność. on.. przeciw którym najgłębsze. nienaruszone instynkty życia walczą nieustannie nowymi środkami i wynalazkami. Im normalniejsza jest chorobliwość w człowieku – a nie możemy normalności tej zaprzeczyć – tem wyżej powinniśmy cenić rzadkie wypadki duchowo-cielesnej tężyzny. w danym razie straszliwym – on to p o d t r z y m u j e udany typ człowieka. nienasyceniec. przypuśćmy. Czy wiemy o tem?. czasu tańca śmierci): lecz nawet ten wstręt. Ogółem biorąc. niezadowoleniec. które mówi życiu. – to potem rana sama zmusza go d o ż y c i a. jak tego historya uczy. by być gdzieindziej. jest on z w i e r z ę c i e m c h ó r e m: skąd to pochodzi? Zapewne ważył się też na więcej. Człowiek syt jest tego. nie od najsilniejszych grozi silnym choroba. niż jakiekolwiek inne zwierzę. przodując im instynktownie jako pasterz. i to najwyższym stopniem tego życzenia. bardziej niepewny. czego należy się obawiać.. wpija się co chwila w ciało teraźniejszości. ba. że mnie już rozumiecie: ten kapłan-asceta. które wszelkimi środkami stara się podtrzymać siebie i o istnienie swe walczy. Że mógł on w tej mierze. Ideał ascetyczny jest takim środkiem: rzecz ma się więc odwrotnie. który przed naporem swych własnych sił nie znajduje nigdy spokoju tak. – on. wyprowadza. które go tu przykuwa. rządzić i owładnąć człowiekiem. ten p r z e c z y c i e l. on. Chorzy są największem niebezpieczeństwem dla zdrowych. niezadowolonych. bywały całe epidemie takiego dosytu (– naprzykład około roku 1348. bardziej zmienny. by być czemś innem. Jego »nie«. z życzeniem sobie »końca«). wskazuje on na częściowy fizyologiczny zastój i znużenie. Czy to czynimy ?. że natychmiast znowu staje się nowem pętem. – on właśnie należy do bardzo wielkich z a c h o w u j ą c y c h i p o t w i e r d z e n i e s t w a r z a j ą c y c h potęg życiowych. zawsze jeszcze niezmożony. tem surowiej strzec szczęśliwie udanych od najgorszej atmosfery. wyzywał przeznaczenie więcej.. toby 60 .pływa z o c h r o n n e g o i l e c z n i c z e g o i n s t y n k t u w y r a d z a j ą c e g o s i ę ż y c i a. ów mistrz niszczenia. gdzie cywilizacya i obłaskawienie człowieka przeparte zostały. ideał ascetyczny jest fortelem do u t r z y m a n i a życia. Jakżeby też tak śmiałe i bogate zwierzę nie miało być najbardziej zagrożone. Kapłan-asceta jest ucieleśnionem życzeniem. bo strach ten zmusza silnego. właśnie tą mocą przytrzymuje on silnie przy istnieniu całą trzodę nieudanych. Na czem polega owa chorobliwość ? Bo człowiek jest bardziej chory. pełnię tkliwszych »t a k«: na światło. to dowodzi wielkiego faktu: c h o r o b l i w o ś c i dotychczasowego typu człowieka. przynajmniej obłaskawionego człowieka. to nie wielka obawa.. niż czciciele tego ideału sądzą. to nie ulega wątpliwości. by stworzyć ponyślniejsze warunki dla istnienia tutaj i pozostania człowiekiem... mniej utrwalony. wielki eksperymentator na sobie samym. wcale nie zmniejszenia się strachu przed człowiekiem powinniśmy sobie życzyć. niż wszystkie inne zwierzęta razem wzięte. fizyologicznego zmagania się człowieka z śmiercią (dokładniej z uprzykrzeniem sobie życia. połączyło się dnia pewnego. w szczególności tam wszędzie. to znużenie. jakby mocą czarów. ze znużeniem. – życie zmaga się w nim i walczy przezeń z śmiercią i p r z e c i w śmierci.. tak samo wielka l i t o ś ć dla człowieka. przyrodą i bogami. Gdyby jedno i drugie. p o m y ś l n e o k a z y człowieka. dość często. Sądzę. zawiedzionych rozbitków. zuchwali! się więcej. wiecznie przyszły. właśnie przez nią staje się on narzędziem. lecz od najsłabszych. atmosfery choroby. jeśli się z r a n i. to sprzykrzenie sobie samego siebie – wszystko występuje w nim tak potężnie.. jak ostroga. wszelkiego rodzaju cierpiących z powodu siebie samych. ten pozorny wróg życia. najdłużej i najgłębiej chore ze wszystkich chorych zwierząt ?. 14. który o ostateczne panowanie walczy z zwierzęciem. samozniszczenia.

wszelkie zielsko jadowite. gdzie tylko dziś stąpi.. że nienawiść ta jest nienawiścią! Co za zbytek słów wielkich i postaw przybranych. zawsze gotowych opluć wszystko. o krajach zamieszkiwanych przez człowieka cywilizowanego.. Nie brak też między nimi owego najwstrętniejszego rodzaju próżnych. szlamiaste. które wiodą do tyranii nad zdrowymi. mądrość. sprawiedliwi. ich instynkt dróżek chyłkowych. odgrzebuje najgłębiej zagrzebane rzeczy (Bogoanie mówią: »kobieta jest hyeną«). poczuje prawie wszędzie.– ci. podminowują najbardziej życie pod człowiekiem. którejkolwiek korporacyi. I rzeczywiście. jak ucieleśnione wyrzuty. który najchętniej odgrywa »szlachetne oburzenie«. tak skryte. któregokolwiek społeczeństwa: wszędzie walka chorych przeciw zdrowym. – cicha walka zazwyczaj z pomocą niepozornych proszków trujących. to nie ulega wątpliwości: »my jedynie jesteśmy dobrzy. złamanymi – oni to. jakie tylko istnieją na ziemi. jakże pragną gorąco być o p r a w c a m i. Chora kobieta nie oszczędza przytem nic żyjącego. Kto ma nietylko nos do węszenia. spowitą w wiersze i inne pieluchy. ale tu niema nadziei. na targ wynoszą jako »czystość serca«: tej species moralnych onanistów i »zadowalających się sobą«. co za sztuka »rzetelnego« oszczerstwa! Ci nieudani: co za szlachetna wymowa z ust ich płynie! Co za cukrzane. to co się udało. – mówię. które jest jękiem! – i które zdradza.nieochybnie przyszło natychmiast na świat coś najniesamowitszego. by nie przyznać się. tak słodkawe. które obarcza na drogę smutkiem głębokim. raz jeszcze berlińskiego apostoła zemsty. do siebie samych. oczywiście. tu n i e n a w i d z i się widoku zwycięzców. – jak gdyby zdrowie. tych chorych! A jak zręcznie poczyna sobie taka ambicya! Podziwu godna ta zręczność fałszerzy. uciskania. dźwięk cnoty. o wszelkiego rodzaju »Europach«. niekiedy jednak i z owym faryzeizmem chorych. jak ślinę w ustach noszą. C h o r o w i c i są wielkiem niebezpieczeństwem dla człowieka: n i e źli. wyższość – oto ambicya tych »najniższych«. którzy starają się udawać »piękne dusze« i swą na psy zeszłą zmysłowość. Tu roi się od robactwa uczuć zemsty i urazy. poczucie mocy były już wogóle czemś występnem. – spisku cierpiących przeciw pomyślnie udanym i zwycięskim. pokorne poddanie się pływa w ich oczach! Czegóż chcą oni właściwie? Przynajmniej p r z e d s t a w i a ć sprawiedliwość. przed tem spojrzeniem. – jakżeby się znaleźć nie miała. ciężko odpokutować: ach. zatruwają i zarażają wątpieniem naszą ufność do życia. ta wola mocy właśnie w najsłabszych! W szczególności chorej kobiety nikt nie prześcignie w raffinements panowania. miłość. s ł a b i. rośnie wszelki chwast. mającym uszy. wiele do tego przygotowano. którzy już z urodzenia są rozbitkami. ta kąsająca obłuda i wściekłość takich »szlachetnych« faryzeuszów (– przypominam czytelnikom. siła. g ł o ś n y m gestem. prawdziwie na gruncie bagnistym. Jestem. lecz także oczy i uszy. Jest wpośród nich pełno za sędziów przebranych mściwców. w ustach zawsze w ciup. za co kiedyś musi się odpokutować. »ostatnia wola« człowieka. jak przestrogi dla nas. do człowieka. nihilizm. Eugeniusza Dühringa. ukłuć szpilkowych. n i e »zwierzęta drapieżne«. którzy ustawicznie słowo »sprawiedliwość«. tyranizowania. Ci słabi i beznadziejnie chorowici wzięli teraz zupełnie cnotę w dzierżawę. z jaką naśladują tu odbitkę cnoty. przed tem wstecz zwróconem spojrzeniem dziwoląga z urodzenia. monet. A co za obłuda. Snują się pośród nas. chytrej gry min cierpliwego znoszenia. kim jestem: jakżebym mógł wyzbyć się samego siebie? A jednak – j e s t e m syt s i e b i e!«. Wola chorych wyobrażania j a k i e j k o l w i e k formy wyższości. kłamliwych niedorodków. Aż w uświęcone dziedziny wiedzy chciałoby wnikać i być słyszane to zachrypłe szczekanie chorowitych psów. Na takim gruncie samopogardy. tu śmierdzi powietrze od tajności i rzeczy niewyznanych. Dokąd ujść przed tem fatalnem spojrzeniem. nic umarłego. my jedynie jesteśmy h o m i n e s b o n a e v o l u n t a t i s«. Wglądnijmy w głąb którejkolwiek rodziny. a wszystko tak małe. który w dzisiejszych Niemczech najnie- 61 . tak nieuczciwe. jego wola nicości. obalonymi. duma.. jakże oni w gruncie sami gotowi są z a d a w a ć pokutę. tak mówią. nawet brzęk złoty. tu tka się nieustannie sieć najzłośliwszego spisku. jak taki człowiek mówi do samego siebie o sobie samym: »Czyżbym mógł być czem innem? tak wzdycha ten wzrok. coś jakby atmosferę domu waryatów lub szpitala. co nie patrzy niezadowoleniem i dobrej myśli kroczy swoją drogą.

podparciem.. jego rodzaj szczęścia. »zbawicielem« chorych?. pocieszycielem. w niem tkwi jego najistotniejsza sztuka. oni jedynie są p o r ę c z y c i e l a m i przyszłości. n i e p o w i n n o zniżać się do roli narzędzia tego. przyjaciele moi. jego mistrzostwo. niż innych.. nawet wśród jemu równych. bogiem. pękniętym. by z d r o w y c h oddzielić od chorych. ni mieć w powinności: lecz a ż e b y mogli to. Lub czyżby miało być ich zadaniem zostać dozorcami chorych i lekarzami!. gdyby im się udało swą własną nędzę. by mógł im być przystankiem. burzliwego. jest przecie tysiąckroć większe. Musimy uważać kapłana-ascetę za przeznaczonego z góry na zbawiciela. Lecz nie mogliby gorzej nie rozumieć i zaprzeczać s w e g o zadania. musi być z gruntu pokrewny chorym i zawiedzionym. nienaruszonym mianowicie w swej woli mocy. Musi bronić swego stada – przeciw komu? Przeciwko zdrowym. strzec nawet od widoku chorych. największego pyskacza moralności. P a n o w a n i e n a d c i e r p i ą c y m i jest jego królestwem.. patos oddalenia p o w i n i e n po całą wieczność utrzymywać przedział w zadaniach! Ich prawo istnienia. pasterza i rzecznika chorego stada: wtedy dopiero zrozumiemy jego ogromne posłannictwo dziejowe. to pojęliście tem samem i jedną konieczność więcej – konieczność dla chorych takich lekarzy i dozorców. Sam on chory być musi. – co wyższe. że ci pewnego dnia poczęliby się wstydzić swego szczęścia i możeby r z e k l i do siebie »hańbą jest być szczęśliwym! za w i e l e j e s t n ę d z y!«. pierwszeństwo dzwonu o pełnym dźwięku przed fałszywym. pojmowano do głębi – o ile w każdym razie nie może być zadaniem zdrowych pielęgnowanie chorych. musem. które oby nam właśnie oszczędzane były: przed w i e l k i m w s t r ę t e m d o c z ł o w i e k a! p r z e d w i e l k ą l i t o ś c i ą d l a c z ł o w i e k a!. antysemitów). jaki obecnie istnieje. A to dlatego. tego nie śmieją nigdy chorzy móc. co tylko o n i powinni. C o o n i mogą. także przeciwko zazdrości względem zdrowych. 62 . całą nędzę wogóle w t ł o c z y ć w s u m i e n i e szczęśliwych tak. 15. oni jedynie są z o b o w i ą z a n i względem przyszłości człowieka.. jeśli tak być musi! Lecz w każdym razie precz od złych wyziewów wewnętrznej zgnilizny i tajemnego robaczywego ścierwa chorych !. co o n i powinni. – by porozumieć się z nimi. lecz musi też być silny.. oporem. to nie ulega wątpliwości. Jeśli pojęliście w całej głębi – a żądam. aby ich rozumieć. Precz z tym »przewróconym światem«! Precz z tem haniebnem zmiękczeniem uczucia! Żeby chorzy zdrowych nie uczynili chorymi – a temby było takie zmiękczenie –. najprzebieglejszego.. udani. Wszystko to są ludzie opanowani przez ressentiment. tyranem.. niż gdyby szczęśliwi. przynajmniej na chwilę jeszcze obronić przed dwiema najgorszemi zarazami. uzdrawianie chorych. a tak samo w maskaradach zemsty. Lecz nie mogłoby być większego i fatalniejszego nieporozumienia. karnością.przystojniejszy i najwstrętniejszy użytek czyni z moralnego bum-bum: Dühringa. by siebie samych. niewyczerpane. bardziej jeszcze panem samego siebie. ku niemu popycha go instynkt jego.. w pozorach do zemsty: kiedyżby doszli właściwie do swego ostatecznego. by tu właśnie s i ę g a n o g ł ę b o k o. jakżeby miało im być wolno być lekarzem. aby siebie za chorych nie brali. A przeto czystego powietrza! czystego powietrza! A w każdym razie precz z pobliża wszelkich domów waryatów i szpitalów kultury! A przeto dobrego towarzystwa! s w e go towarzystwa! Lub samotności.. k t ó r z y s a m i s ą c h o r z y: i oto mamy i trzymamy obu rękami znaczenie kapłana-ascety. najwznioślejszego tryumfu zemsty? Wtedy niewątpliwie. oto powinien być najwyższy punkt widzenia na ziemi: – do tego jednak potrzeba przedewszystkiem. całe to drgające państwo podziemnej zemsty. by zdobyć zaufanie i strach chorych. co niższe. nienasycone w wybuchach przeciw szczęśliwym. te fizyologiczne rozbitki i robaczywce. musi być naturalnym przeciwnikiem i g a r d z i c i e l e m wszelkiego surowego. mocni na ciele i duszy poczęli wątpić o swem p r a w i e d o s z c z ę ś c i a..

Wyładowywać ten rozsadzający materyał tak. zbyt pewny swej sztuki opanowywania c i e r p i ą c y c h każdej chwili. czcigodny. że źle się czuję«. wyczekująca tygrysica i niemniej lis zdają się być złączone w równie pociągającą. jak się rozumie samo przez się. Lecz różnica jest zasadnicza: w jednym wypadku chce się przeszkodzić dalszemu doznawaniu szkody. poszukując ciemnych zagadkowych historyi. toby trzeba poprostu rzec: kapłan z m i e n i a k i e r u n e k uczucia ressentiment. ten czarownik i poskramiacz dzikich zwierząt. ressentiment. wojny chytrości (»ducha«) bardziej. w którego okręgu wszystko. lub w niedostatku siarkanu i fosforanu potasu we krwi. Kapłan jest pierwszą formą d e l i k a t n i e j s z e g o zwierzęcia. wedle mego przypuszczenia. więc w pragnieniu o g ł u s z e n i a b o l u p r z e z u c z u c i e. Jeżeli zmusza go do tego potrzeba. oto jego właściwa sztuka i jego najwyższa pożyteczność. w »odruchu« w razie nagłego uszkodzenia lub zagrożenia. Wszyscy cierpiący posiadają przerażającą łatwość wynajdywania pretekstów do bolesnych uczuć. nieznośny ból i na chwilę przynajmniej usunąć go z świadomości. które łatwiej jeszcze pogardza. by pozbyć się żrącego kwasu. prawdziwy fizyologiczny związek przyczynowy uczucia ressentiment. jego poniewolnie pożądanym narkotykiem przeciw katuszy wszelkiego rodzaju. gdzie tylko może. twardo i tajemnie z anarchią i coraz zaczynającym się samorozkładem w stadzie. lub w zwyrodnieniu jajników i tym podobnych). krnąbrności. zwodniczo-rozważny. w i n n e g o sprawcy. występuje niedźwiedzio poważny. a to im bardziej prawdziwa przyczyna tego czucia się źle. – do tego potrzeba uczucia. jako herold i narzędzie głosu tajemniejszych potęg. Broni on. walczy roztropnie. sprzeczność z sobą. – broni go także przeciw niemu. tajemny. gibka. musi wprzód zranić. sprawcy. »Ktoś musi być winien temu. niema wątpliwości! lecz by być lekarzem. w ochronnym jedynie środku reakcyi. jeszcze określeniej. wśród którego ustawicznie gromadzi się i gromadzi ów najniebezpieczniejszy. w drugim wypadku chce się przez silniejsze jakiegobądź rodzaju wzruszenie o g ł u s z y ć dręczący. gdyby się chciało wartość kapłańskiej egzystencyi ująć w najkrótszą formułę. – krótko. w której niedźwiedź polarny. czegoś żyjącego. przynajmniej o z n a c z a ć go – pewną nową straszliwość zwierzęcą. ten dziwny pasterz. w odpornem przeciwdziałaniu. niż przemocy. Każdy cierpiący bowiem szuka instynktownie swego cierpienia przyczyny. pomiędzy inne rodzaje zwierząt drapieżnych sam. dokładniej jeszcze. z a t r u w a j e d n o c z e ś n i e r a n ę – na tem bowiem zna się przedewszystkiem. czynią złoczyńców z przyjaciela. gwałtowniczo-drapieżnego zdrowia i tężyzny. jest przed nimi ukryta (– może ona leżeć w chorobie nerwu sympatycznego lub w nadmiernem wydzielaniu żółci. by nie rozsadził ani stada. wszystko. przeciw tlącej w samem stadzie nikczemności.nieujarzmionego.– ten sposób wnioskowania jest właściwy wszystkim chorowitym. 63 . dość dobrze swego chorego stada. zimny. rozkrwawiają oddawna zagojone blizny. gmeraniem w złościach i krzywdach pozornych. rozkoszują się już samem podejrzeniem. możliwie silnego uczucia. rozsadzający i wybuchowy materyał. co wspólne jest wszystkim cherlakom i chorym. rozdwojenie. fizyologiczna przyczyna. Szuka się go zazwyczaj. niż nienawidzi. które pozwalają im opływać w dręczące domysły i upajać się trucizną własnej złośliwości—rozdzierają najstarsze rany. na czem uczucia swoje czynnie lub in effigie pod jakimkolwiek pozorem wyładować może: bo wyładowanie uczucia jest największą dla cierpiącego próbą ulgi. zimna. uśmierzając następnie ból. Przynosi z sobą maście i balsamy. roztropny. zdecydowany siać na tym gruncie cierpienie. a do wzbudzenia go pierwszego lepszego pozoru. zemsty i jej krewnych. wrażliwego na cierpienie. twardego. szperają w wnętrznościach swej przeszłości i teraźniejszości. w sposób jak to czyni jeszcze żaba bez głowy. Tu jedynie znaleźć można. złośliwości i wszystkiemu. z konieczności chórem się staje. żony i dziecka i z wszystkiego. co dla nich najbliższe. co zdrowe. ani pasterza. bardzo mylnie mojem zdaniem. hamującym obieg krwi. Nie będzie mu oszczędzone prowadzenie wojny z dzikiemi zwierzętami. mianowicie o g ł u s z e n i a się. – będzie musiał w razie potrzeby wytworzyć z siebie prawie pewien nowy typ dzikiego zwierzęcia. który sprawia rana. co chore – obłaskawionem. lub w ucisku na dolną część ciała. jak napawającą strachem jedność.

– By założenie to w rozszerzonej wyrazić formie. moja owco! Ktoś musi być temu winien: lecz ty sama jesteś tym kimś. mówi jej: Słusznie. nie leży w jego »duszy«. – a mimo to nie było tam winy. jak każdy inny – i wielokrotnie w istocie tylko skutkiem owego innego. co dotychczas nie jest uchwytne i naukowo w związek ujęte. »grzesznym« c z u j e. to jeszcze nie dowód. co przeżywa {społem z czynami... »zepsucie«. to było b a r d z o w i e l e!.. raczej tylko interpretacyą stanu rzeczy. »czarownice« s a m e n i e w ą t p i ł y o t e m.. nieuleczalnych zniszczyć z pomocą nich samych. jakich mi trzeba. Lecz pasterz. k u s i ł się przynajmniej życiowy instynkt lekarski przez kapłana-ascetę i do czego musiała mu służyć czasowa tyrania takich paradoksalnych i paralogicznych pojęć jak »wina«. jak się rzekło: co jeszcze nie zawiera wcale życzenia. nie można nawet twierdzić. jak trawi swój obiad. kaptan-asceta. »grzech«. Przypomnijmy sobie jeno sławne procesy czarownic. widzianego w perspektywie moralno-religijnej. wedle mego wyobrażenia. Jeśli ktoś nie może się z »dusznem« cierpieniemc uporać. z m i e n i o n o przez to kierunek ressentiment. każe czcić w 64 . pełniej odlanych z drugiej. Czy jednak ten kapłan-asceta jest właściwie l e k a r z e m? – Pojęliśmy już. zamiast skromnego znaku pytania. »potępienie«: aby uczynić chorych do pewnego stopnia »n i e s z k o d l i w y m i. samostrażowania. o co. która nas już nie obowiązuje. Zgadniecie już. więc ktoś musi być winien temu« – tak myśli każda chorowita owca.»Cierpię. mówiąc między nami. że ma się w nich do czynienia z winą. jeno wytłumaczeniem (przyczynowem wytłumaczeniem) stanów rzeczy. jak to widać. – Że się ktoś »winnym«. z założenia. przy tego rodzaju lecznictwie. wsteczny kierunek ich ressentiment (»jednego trzeba« —) i w ten sposób w y z y s k a ć złe instynkty wszystkich cierpiących dla samokarności. ty sama tylko jesteś winna temu – t y s a m a t y l k o z a w i n i ł a ś w z g l ę d e m s i e b i e!«. że czuje się nim słusznie. [Wychodzę w tej rozprawie. to sam »ból duszny« nie jest według mnie wogóle stanem rzeczy. które się dotąd nie dały ściśle sformułować: przeto czegoś. wykopanie przez to p r z e p a ś c i między zdrowiem a chorobą – to było na długi czas wszystko! A było to wiele. Pewne stłoczenie i organizacya chorych z jednej strony (– słowo »Kościół« jest na to najpopularniejszą nazwą). najbystrzejsi i najbardziej ludzcy sędziowie nie wątpili wówczas. Jeśli nie może uporać się z tem. zawsze jeszcze najsurowszym przeciwnikiem wszelkiego materyalizmu. To dość śmiało. że się ktoś zdrowym czuje. żeby nas z gruba słuchano. dość fałszywie. pewne tymczasowe zabezpieczenie zdrowiej udanych. którego ze względu na czytelników. złoczynami).] 17. nie może wcale chodzić o l e c z e n i e chorych w znaczeniu fizyologicznem. jedynie lecznictwie uczuciowem. to przyczyna tego. 16. szczęśliwie udany człowiek trawi to. prawdopodobniej już w jego brzuchu (mówiąc z gruba. nawet jeśli twarde połyka kęsy. że instynkt życiowy ma przy tem leczenie na widoku i w zamiarze. – Przy takiem ujęciu rzeczy można być. Lecz jedno przynajmniej osiągnięto przez-to.. co przeżywa. tak samo nie jest się jeszcze zdrowym jedynie dlatego. że zaledwie wolno go lekarzem nazywać. mówiąc z gruba. Jak rozumie się samo przez się. to jest fizyologicznego rozstroju.. to ten rodzaj niestrawności jest tak samo fizyologiczny. z gruba rozumiano. jak rzekłem. przezwyciężenia siebie. nie muszę dopiero uzasadniać: że »grzeszność« w człowieku nie jest zgoła stanem rzeczy. chociaż on sam chętnie uważa się za »zbawiciela«. »grzeszność«. łagodnie zachorzałym nadać ścisły kierunek ku sobie samym...) Silny. właściwie tylko szumnem słowem.

lub może być wywołane błędnie skierowaną emigracyą. unikać wszystkiego. jak bez skrupułu i śmiało wybrał środki stosowne! Szczególnie możnaby chrześcijaństwo nazwać wielką skarbnicą najprzemyślniejszych środków pocieszy cielskich. które wogóle zniżają uczucie życia do najniższego punktu. zbyt pajęczynowa i pokątna. pozwalające chwilowo przynajmniej przezwyciężyć to głębokie przygnębienie. Jeśli jednak popatrzymy z perspektywy.) P o p i e r w s z e zwalcza się owo zniechęcenie środkami. naprzykład gdy rasa pewna znajdzie się w klimacie. Gdzie tylko to możliwe nie dopuszczać wogóle żadnego chcenia. którą zna i posiada sam tylko kapłan. – oto w czem okazuje się jego genialność. czego nie szukał i czego nie znalazł. co wytwarza uczucie. która zwykła istnieć zawsze równocześnie – jest ona dość zajmująca. lub jak tylko można najmniej kobiet. prawie wszystkie obfi- 65 . czem dla niektórych rodzajów zwierząt s e n z i m o w y. przejrzyjmy pokrótce jej najgłówniejsze praktyki i formy. pod względem duchowym zasada Pascala »il faut s’abêtir. żadnego już życzenia. czego on przy tej pomocy nie widział. jest głównie wynikiem niedorzecznie nagłego pomieszania stanów). o ile można nie znać wcale kobiet. to ołowiane znużenie. syfilisu i tym podobnych przyczyn (niemieckie przygnębienie po wojnie trzydziestoletniej. nie zbogacać się. z braku fizyologicznej wiedzy. południowem wyrafinowaniem. W ł a g o d z e n i u cierpienia. jak wynalazcze zrozumiał swoje zadanie pocieszyciela. na pewnych miejscach ziemi prawie koniecznie opanowywać musi szerokie tłumy u c z u c i e f i z y o l o g i c z n e g o z a h a m o w a n i a. s e n l e t n i dla wielu roślin gorącego klimatu. w tem naiwnem przypuszczeniu. odważono się w tym celu na tyle najniebezpieczniejszych i najzuchwalszych rzeczy: tak przebiegle. że w bólu tkwi błąd. żebrać. n i e właściwą chorobę. »uświęcenie« fizyologicznie się wyrażając. ten czarny smutek fizyologicznie zahamowanego człowieka.. do którego jej siła przystosowawcza nie wystarcza (co się zdarzyło z Indami w Indyach). – to stanowi nasz najbardziej zasadniczy zarzut przeciw lecznictwu kapłańskiemu. przy którem życie właśnie jeszcze tli..sobie »zbawiciela«. 1850). (Pomijam tu. które naturalnie ma za sobą powagę młodego szlachcica Krzysztofa z Szekspira). Takie uczucie zahamowania może być najrozmaitszego pochodzenia: następstwem krzyżowania zbyt obcych sobie ras (lub stanów – stany wyrażają zawsze także różnice pochodzenia i rasy: europejski »Weltschmerz«. nie nienawidzieć. to nie będziemy się mogli posiąść z podziwu. co się zwie pospolicie »r e l i g i ą«). lub skutkiem fałszywej dyety (alkoholizm Średniowiecza.. która połowę Niemiec zaraziła brzydkiemi chorobami i przygotowała tem pole do niemieckiego służalstwa. z takiem wyrafinowaniem. Że tacy sportsmeni »uświęcenia«. narkotyzującego w niem nagromadzono. gdy się ten błąd pozna – aliści nie myśli on zniknąć. że co pewien czas. nie udzielając się właściwie świadomości. nie mścić się. odgadniono zwłaszcza uczucia podniecające. nie kochać. w »pociechach« wszelkiego rodzaju. Zwalcza on tylko samo cierpienie. niemieckiej małoduszności). co wytwarza »krew« (nie spożywać soli: higiena fakira). gdy się ma niby wykazać. nie uświadamia się jako takie i wskutek tego »przyczyny« jego i zleczenia szuka się i próbuje też tylko na drodze psychologiczno-moralnej (– taka jest mianowicie moja najogólniejsza formuła tego. lub może być skutkiem starości i znużenia rasy (pesymizm paryski od r. W takim wypadku przedsiębierze się każdym razem w wielkim stylu walkę z u c z u c i e m z n i e c h ę c e n i a. n i e zaś jego przyczynę. minimum zużycia i przemiany materyi. kojącego. walkę. tyle rzeźwiącego. Rezultat. być obojętnym. jak słuszna.. że ból zniknąć musi. tylko przykre uczucie cierpiącego. psychologiczno-moralnie mówiąc. właściwą walkę f i l o z o f ó w przeciw uczuciu zniechęcenia. lecz zbyt niedorzeczna. ogólnie mówiąc: we wszystkich wielkich religiach chodziło głównie o zwalczenie pewnego epidemicznego znużenia i ociężałości. zbyt z praktycznego punktu widzenia obojętna. »wyzbycie się siebie«. niedorzeczność jarstwa. »zahipnotyzowanie« – usiłowanie zdobycia dla człowieka w przybliżeniu czegoś takiego. Można z góry przyjąć jako prawdopodobne.. w których wszystkie czasy. lub skutkiem zepsucia krwi. Do tego celu zużyto zdumiewającą ilość energii ludzkiej – czyżby daremnie?. Albowiem. które jednak. »pesymizm« dziewiętnastego stulecia. malaryi. nie pracować.

jak u Hesychastów z góry Athos. krótko. (Ani indyjski. co u jasnego. jak zwierz pociągowy do wozu«. spokój najgłębszego snu. ani wiek. co zewnątrz jest lub wewnątrz. jak wtedy. który buja. już to kobietami. uwolnieniem od wszelkiej złudy. dojściem i powrotem do sedna rzeczy.tują narody. chociaż zawsze w przepychu wschodniej przesady. wszelkiego życzenia. prowadzić może do wszelakich duchowych zaburzeń. gdy mowa o »zbawieniu«. – przez jaźń poznawczą wchłonięty. że w tym wypadku nie sprzeniewierzono się p r a w d z i e. Mimo to musimy i tutaj. ponad jednem i drugiem jest pan doskonały«. do której wyrażenia nie wystarczają najwyższe nawet symbole. wyraża to tylko tę samą ocenę. nie będzie miał żadnej już świadomości tego.. przyjaciela mego Pawła Deussena). »A kiedy już zaśnie zupełnie – mówi o tem najstarsze i najczcigodniejsze »pismo« – i zupełnie w spokoju się pogrąży. a równie mało przez o d r z u c a n i e błędów: bo braman. wejdzie w samego siebie. nad jedno i drugie«. mieć w pamięci. że prowadzi on. grecko-chłodnego. która rozdźwięka właśnie już w w o l i takiego rodzaju interpretacyi. do rozkosznych wezbrań i zachwytów zmysłowych (dzieje świętej Teresy). znaleźli w rzeczy samej prawdziwe wyzwolenie od tego. ani chrześcijański sposób myślenia nie uważa tego wyzwolenia za o s i ą g a l n e przez cnotę. ani cierpienie. natomiast trudno nam nieco trwać poważnie przy ocenie. »Dobro i zło – mówi buddysta. – wyzbyli się rzeczywiście w niezliczonych wypadkach owego głębokiego fizyologicznego przygnębienia z pomocą swego systemu środków hipnotycznych: dlatego też metodyka ich zalicza się do najpowszechniejszych faktów etnologicznych. ni dzieło dobre. jest zawsze skrajnie marzycielsko-falszywe. samo w y z w o l e n i e. »uczynione i nieuczynione – mówi wyznawca Vedânty – nie sprawia mu żadnego bólu. chłodnego. To. i ciesząc się. lub wozami. uważać można za najlepszą część realizmu trzech największych religii. czyn żaden nie zakłóca jego królestwa. tak że już żadnych sennych zjaw nie widzi. moralną poprawę. za wartość 66 . do halucynacyi dźwiękowych i postaciowych. nie myśląc już wcale o tym przyczepku ciała. nad dobro i zło wzniósł się. do »świateł wewnętrznych» naprzykład. Chcemy więc w czci chować »zbawienie« w wielkich religiach. »Dla wiedzącego niemasz obowiązku«. owo osiągnięte ostatecznie ogólne zahipnotyzowanie i cisza są dla nich zawsze tajemnicą samą w sobie. – więc ogólno-indyjskie ujęcie rzeczy. niezdolnym do żadnego nabytku doskonałości. jako mędrzec otrząsa z siebie zło i dobro. wyzbyciem się wszelkiego celu. ni dzieło złe. co zwalczają surowym trainingiem. i zbyt znużonych. »wiedzą«.. ani śmierć. wszelkiego działania. Nie wolno też takiego zamiaru wygłodzenia cielesności i żądzy już samego w sobie zaliczać między symptomaty obłędu (jak to czynić lubi pewien niezgrabny rodzaj pożerających roastbeefy »wolnych duchów« i szlachciców Krzysztofów). której doznaje już g ł ę b o k i s e n u tych przemęczonych życiem. Mostu tego nie przekracza dzień. – jedno i drugie. z którem tworzyć jedność stanowi zbawienie. lub przyjaciółmi. jest pętem. wtedy. – To może uchodzić dla cierpiących i do dna skwaszonych już za najwyższe dobro. ani noc. »prawdą« i »bytem«. by nawet śnić. żartując i igrając. jakkolwiek wysoko cenią hipnotyzującą wartość cnoty. o drogi! zjednoczy się z bytem. jako o s i ą g n i ę t a unio mystica z bogiem. »Przez d o k ł a d a n i e cnót jedna do drugiej nie nastąpi zbawienie: bo polega ono na jedności z pierwiastkiem braman. to rozumie się samo przez się: dosłuchajcie się tylko tonu najprzeświadczeńszej wdzięczności. jest wiecznie czyste» – (te miejsca z komentarza Çankary cytuję wedle największego prawdziwego znawcy filozofii indyjskiej w Europie. Najwyższy stan. do którego prâna (dech żywota) przyprzężon jest. Tem pewniejsze jest. tak zresztą gruntownie przemoralnionych. że w gruncie rzeczy. jakiemś »poza dobrem i złem«. Tłumaczenie. które stanom tego rodzaju nadawali ludzie nimi nawiedzeni. zarówno bramińskie jak buddyjskie. wstępuje w najwyższą światłość i przez to w własnej swej jawi się postaci: wtedy jest samym duchem najwyższym. mianowicie głęboki sen. lecz cierpiącego Epikura: hipnotyczne poczucie nicości. wiedzmy o tem – odpowiada to zresztą po prostu stanowi rzeczy. o tem wątpić wcale nie można. »W głębokim śnie – mówią tak samo wierni tej najgłębszej z trzech wielkich religii – wydobywa się dusza z ciała. b e z b o l e s n o ś ć. pojęty już jako wsiąknięcie w braman.

(Wedle tej samej logiki uczucia zwie się nicość we wszystkich religiach pesymistycznych b o g i e m). trochę nieuczciwie. stowarzyszenia. Właśnie gdy miał do czynienia z cierpiącymi niższych stanów. naturalnie z posłuszeństwa dla tego samego zasadniczego instynktu. Ze wzrastaniem gromady potężnieje i dla jednostki nowy interes. to nie ulega żadnej wątpliwości: nazywa się dzisiaj ten fakt. potwierdzającego życie popędu. że silni dążą z taką samą naturalną konieczno67 . przedewszystkiem odwagę. – Jeszcze bardziej cenionym środkiem w walce ze zgnębieniem jest zalecenie d r o b n e j r a d o ś c i. odczuwać jako pozytywność samą. jeśli istnieje gdzie stado. choćby w najmniejszym stopniu. drobną radość wzajemnej dobroczynności – może było to wówczas czemś nowem. jest najobfitszym środkiem leczniczym. aby w znienawidzonych rzeczach widzieli odtąd dobrodziejstwo. posługują się tem lekarstwem często w połączeniu z powyż omówionem. z pragnienia otrząśnięcia się z głuchej przykrości i uczucia słabości. zachęcanie. Ulga polega na tem. łatwo dostępnej i dającej się ująć w prawidło. Wszyscy chorzy. jakim posługiwać się zwykli zahamowani fizyologicznie. ponad odrazę ku sobie (»despectio sui« Guelincza).wartości. »caenaculum« musi znowu owa wzniecona przez to. tworzenia stada. do zapomnienia samego siebie. stowarzyszenia biednych. w której zaleca się radość. w o l i m o c y. wyrosłe na najniższym gruncie ówczesnego społeczeństwa. że dobrze są opatrzeni: w przeciwnym razie sprawiają sobie wzajemnie ból. jak przebiegle umiał kapłanasceta w walce z cierpieniem zużytkować tę działalność machinalną i to. Że ułatwia ona w znacznym stopniu cierpiące istnienie. odznaczanie przynoszą z sobą. a zorganizowała roztropność kapłańska. stowarzyszenia pogrzebowe. który ją dość często wynosi ponad to. które każe już przypuszczać rzadziej spotykane siły. oni m u s z ą to oceniać pozytywnie. – że ustawiczne działanie i ciągle tylko działanie udziela się świadomości. chwalenie. Bo nie należy zapominać. tylko małej sztuki przemieniania nazw i przechrzczenia. względne szczęście: – w każdym razie n i e kapłani wynaleźli niezadowolenie niewolników ze swego losu. pod warunkiem. co w zniechęceniu jej jest najosobistszem. że uwaga cierpiącego zostaje gruntownie odwrócona od cierpienia. znajdujemy stowarzyszenia wzajemnej wspomogi. jednostajny raz na zawsze tryb życia. aczkolwiek w najprzezorniejszej dawce. właściwem odkryciem ? W wywołanej w ten sposób »woli wzajemności«. wola mocy dojść do nowego i o wiele pełniejszego wybuchu: u t w o r z e n i e s t a d a jest w walce ze zgnębieniem istotnym krokiem naprzód i zwycięstwem. to jest bezwzględną prawidłowość. »gromady«. pomaganie. odznaczanie). do zorganizowania się w stado: kapłan-asceta odgaduje ten instynkt i popiera go. stowarzyszenia chorych. nie potrzebował niczego więcej. »błogosławieństwem pracy«. pewne przyzwolenie. próbuje się przeciw stanom zgnębienia innego trainingu. które przecież po największej części są jednem i drugiem zarówno. punktualne bezmyślne posłuszeństwo. pomaganie. zalecając »miłość bliźniego«. chorowici. 18. ba. co się z nią wiąże. Najczęstszą formą. pogardę opinii. zapełnienie czasu. skutkiem czego mało pozostaje czasu na cierpienie: c i a s n a jest bowiem ta komora ludzkiej świadomości! Jakże gruntownie. Daleko częściej. obdarowywanie. niewolnikiem roboczym i więźniem). pocieszanie. który jest w każdym razie łatwiejszy: m a c h i n a l n e j c z y n n o ś c i. Szczęście »najmniejszego poczucia wyższości« które wszelka dobroczynność. niż takiego ogólnego stłumienia wrażliwości. to wywołał je instynkt słabości. w których świadomie pielęgnowano ów środek leczniczy przeciw zgnębieniu. pewne wprawianie się do »nieosobowości«. zaleca kapłan-asceta w gruncie. Poszukując początków chrześcijaństwa w świecie rzymskim. do »incuria sui«. jako środek leczniczy. niesienie ulgi. dążą instynktownie. pożyteczność. z niewolnikami roboczymi lub więźniami (lub z kobietami. zdolności cierpienia. wzbudzenie najsilniejszego. »stoicyzm intelektualny«. jest radość s p r a w i a n i a radości (jako dobroczynność.

by ich czcić! Właściwe kłamstwo. którego potrzebuje wśród niej każda jednostka. Lecz po co pieścić zniewieściałe uszy naszych nowoczesnych przeczuleńców? Po co ustępować z n a s z e j s t r o n y choćby na krok ich świętoszkostwu słów? Dla nas psychologów byłoby to już świętoszkostwem w c z y n i e. Nasi dzisiejsi wykształceni. wogóle w s z y s t k o. byłoby dla nich czemś o wiele za surowem. jak instynkt urodzonych »panów« (to znaczy samotniczej drapieżnej species człowieka) czuje się w głębi organizacyą podrażniony i zaniepokojony. – jest to droga. że najwłaściwszą cechą nowoczesnych dusz. machinalna czynność. którzy dziś czują się »dobrymi ludźmi«. który się chętnie »idealizmem« nazywa. nowoczesnych książek jest nie kłamstwo. – a to dzięki swemu moralnemu przesłodzeniu i fałszowi. Brzmi to twardo: jasnem jest. ostatni natomiast skupiają się właśnie z r a d o ś c i ą z powodu tego skupienia się. której psycholog dziś podjąć się musi.. organizacya trzody. wśród całej tej niebezpiecznej w sobie roboty. Bo jeśli w czem. któreśmy dotąd poznali – ogólne przytłumienie poczucia życia.. która może n a s właśnie do wielkiego wiedzie wstrętu..ścią od siebie.. obudzenie gromadnego uczucia mocy. czego oczywiście nie trzeba się obawiać. że przeciwdziała haniebnie p r z e m o r a l n i o n e m u sposobowi mówienia. z wielkim oporem osobniczego sumienia. skutkiem czego niezadowolenie jednostki z siebie samej przygłusza się jej uciechą z powodu rozwoju gromady – oto.) 19. płynąca z miłości bliźniego. czego od nich wymagać nie w o l n o. by nie przestać nad tym popędem panować. umiejętności rozróżniania w sobie samych »prawdy« od »fałszu«. Mus odkrywania tej »niewinności« ciągle na nowo tworzy może najwstrętniejszą część naszej pracy. przedewszystkiem radość. nasi »dobrzy« nie kłamią – to prawda. za silnem. Środki kapłana-ascenty. gdybym powiedział: »kapłan-asceta korzystał zawsze z z a p a ł u. coby wymagało od nich.. dzięki swemu najwnętrzniejszemu feminizmowi. to dzieje się to tylko w zamiarze agresywnego wspólnego działania i wspólnego zadowolenia swej woli mocy. są zupełnie niezdolni 68 . pomijając. »uczciwe« kłamstwo (o którego wartości posłuchajcie tylko Platona). co nowoczesne (przypuszczając. a również przypuszczając. czemś. i w każdym razie za idealizm się uważa. z d r o w s z y m smaku): – służyć będą jako środki wymiotowe. Bo nie należy się łudzić co do tego. Nie mam wątpliwości pod tym względem. drobna radość. przeciw tłumionej obezwładniającej długiej bolesności: skutkiem czego wynalazczość kapłańska okazała się niewyczerpaną. jego n i e w i n n e środki w walce z uczuciem przykrości: zwróćmy się teraz do bardziej zajmujących. że brzmiałoby milej i może lepiej wpadało w uszy. Im przystoi jedynie k ł a m s t w o n i e u c z c i w e. że mają trwałość. który znał swoich – i samego siebie. właśnie całe nowoczesne sądzenie człowieka i rzeczy. twardszym. wszyscy. jak słabi ku sobie. d o c z e g o jedynie służyć będą.. – używaną jako najskuteczniejszy środek ogłuszenia. służyć potomności mogą książki nowoczesne. otworzenia oczu na siebie samych. W nich wszystkich chodzi o jedno: o jakąkolwiek w y b u j a ł o ś ć u c z u c i a. lecz wcielona n i e w i n n o ś ć w kłamliwości moralnej. (Tak było naprzykład w G r e c y i: Platon wykazuje to w stu miejscach. do »winnych«. jeśli pierwsi łączą się w związek. Platon. – ich instynkt czuje się przy tem równie zadowolony. który tkwi we wszystkich silnych uczuciach«. że wzbudzałoby w nas wstręt. lecz to jeszcze n i e wystarcza. że będzie kiedyś jakaś potomność o surowszym. mierząc miarą nowoczesną. którym zamulone jest. Na dnie każdej oligarchii kryje się – całe dzieje uczą tego – zawsze t y r a ń s k i popęd. rezolutne. każda oligarchia drży ustawicznie z powodu wytężenia. to w tem tkwi d o b r y s m a k psychologa (– inni mogą rzec jego uczciwość). jest to jedno z n a s z y c h wielkich niebezpieczeństw. szczere. wymyślając to jedno pytanie: »p r z e z c o osiągnąć można wybujałość uczucia?«.

. mrozy. mówiąc do sobie równych? »Nie ufajmy przedewszystkiem. modrooko obłudnie. strach. lecz niewinnie obłudnie.. przygłuszenia. By duszę wyważyć raz z jej wszystkich spoideł.... zemsta. Gwinner. Kilka przykładów: Lord Syron skreślił najosobistsze o sobie wyznania.. To samo uczynić miał dr. nie mógł wytrzymać go dłużej. to owego zawsze w tym samym celu.. co mam w dalszym ciągu przedstawić. (Niemcy. lecz niejako z nieustraszonością Taine’a.. moi panowie. W gruncie rzeczy wszystkie wielkie uczucia.. dość powodów.. nadzieja.. mówiąc nawiasem. są o n e p r a w i e z a w s z e d o b r e«.. Morał: jakiżby roztropny człowiek napisał dziś jeszcze sumienne o sobie słowo? Musiałby chyba należeć do zakonu świętej śmiałości szału. Dzielny Amerykanin Thayer. przeczuje już w te kilka słów wtłoczoną zasadniczą treść tego.. które wzniecił w Niemczech katolicki kapłan Janssen swym obrazem niemieckiego ruchu reformacyjnego. by jak piorunem wyzbyła się wszystkich małości i małostek uczucia przykrości. jeśli wyładowują się nagle... zwątpienie... pod warunkiem. biograf Beethovena. rozkosz. chociażbyśmy się też czuli jego gardzicielami. prawdopodobnie jesteśmy i my jeszcze ofiarami. niż n i e u c z c i w i e. już nie z słodkawą i pełną względów wstydliwością protestanckiego historyka. I oto powracamy do naszego problematu. Obiecują nam autobiografie Ryszarda Wagnera: któż wątpi. tego najroztropniejszego z wszystkich mędrców »rzeczowych«. wytworzyli wcale pięknie klasyczny typ tej ostatniej..... tryumf.. który nad wszelkie pojęcie wypadł niedołężnie i naiwnie.. już nie z moralną prostodusznością wiejskiego księdza. gdyby nam raz jakiś prawdziwy psycholog prawdziwego Lutra przedstawił. jego ból 69 . serdecznie obłudnie. i rzeczywiście kapłan-asceta wziął w służbę swą bez. o b ł u d n i e. gdyby nam ktoś był ruch ten i n a c z e j opowiedział. skrupułu c a ł ą sforę psów dzikich w człowieku i spuszczał to tego.. lecz Tomasz Moore był »za dobry« na to: spalił papiery swego przyjaciela.. a nie ze stanowiska roztropnej pobłażliwości dla siły?. zanurzyć ją w przestrach. Ci »dobrzy ludzie« są dziś wszyscy razem aż do gruntu i dna przemoralnieni i w stosunku do uczciwości zhańbieni i ześwinieni po całą wieczność: któżby z nich zniósł jeszcze p r a w d ę »ponad człowiekiem« !. – prawdopodobnie zaraża on jeszcze i nas. cnotliwie obłudnie. – mogą to sobie poczytywać za własność. tego urodzonego klasycznego adwokata wszelkiej causa fortior.. który w samej rzeczy żąda od nas pewnej surowości. Przypomnijmy sobie jeszcze komiczne przerażenie.... pastwą. Prawdopodobnie i my jeszcze jesteśmy »za dobrzy« do naszego rzemiosła. markotnego rozstrojenia: jakież drogi wiodą do t e g o celu? A które z nich najpewniej ?. Lub mówiąc uchwytniej: ktoby z nich zniósł prawdziwą biografię!... szczególnie pewnej nieufności względem »pierwszych drgnień«. rzekł. nieprawdaż.. okrucieństwo mają moc po temu. bezdennie obłudnie. żary i zachwyty w ten sposób. że nie będzie to r o z t r o p n a autobiografia. Przed czemże przecie przestrzegał ów dyplomata. gniew. I d e a ł a s c e t y c z n y w s ł u ż b i e z a m i e r z o n e j w y b u j a ł o ś c i u c z u c i a: – kto przypomina sobie poprzednią rozprawę. a może nawet na siebie (». obrazem. swoim pierwszym drgnieniom. wykonawca ostatniej woli Schopenhauera: bo i Schopenhauer skreślił coś o sobie.. z głębi s i ł y d u s z y.«). Takby winien mówić dziś każdy psycholog do swych równych. chorymi tego przemoralnionego smaku czasu.. Lecz zrozumiecie mnie już zapewne: – biorąc wszystko pod uwagę. stanął nagle w ciągu swej pracy: doszedłszy do pewnego punktu tego czcigodnego i naiwnego żywota.. za wyłączną własność: mianowicie Leopolda Rankego. by zbudzić człowieka z powolnego smutku. że my psychologowie nie możemy dziś wyzbyć się pewnej nieufności w z g l ę d e m s i e b i e s a m y c h?.odnosić się do jakiejkolwiek rzeczy inaczej. cóżby dopiero poczęto.) 20..

wzywanie »zbawienia«! Rzeczywiście. ten »zwierz okropny«. agonia katowanego serca. naradza się ostatecznie z kimś. ideału ascetycznego. kapłan-asceta. tajemnica katowni. wszędzie bicz.. zwyciężył oczywiście. dążyło n i e do zleczenia chorób. ł a k n i ę t o bólu. od kapłana-ascety. że używało się go »w dobrej wierze«. tego prawdziwego sztukmistrza w rzeczach. wszędzie uczyniona treścią życia c h ę ć złego rozumienia cierpienia. komu nietajne nawet rzeczy ukryte – i oto patrzcie! otrzymuje wskazówkę. czyn przekręcony. niezbędność. po co? żądne poznania przyczyn – przyczyny sprawiają ulgę –. aby uważał samo cierpienie swoje jako s t a n k a r y. Człowiek. miażdżyło. jak mówi Luter. jak wykazano uprzednio. płonący. Każdą tego rodzaju wybujałość uczucia trzeba potem o p ł a c i ć. otrzymuje od swego czarodzieja. jakiego kształtu! »Grzech« – bo tak brzmi kapłańska przeróbka zwierzęcego »nieczystego sumienia« (wstecz zwróconego okrucieństwa) – był dotąd największem zdarzeniem w dziejach chorej duszy: w nim mamy najniebezpieczniejsze i najfatalniejsze arcydzieło interpretacyi religijnej. »grzesznika«— czy się go kiedy pozbędziemy? – gdzie tylko się spojrzy. iż posługiwał się on p o c z u c i e m w i n y. lecz do zwalczenia przykrego uczucia zgnębienia. Każda wybujałość uczucia. wszędzie wzrok hipnotyczny grzesznika. Wszędzie przeszłość przeżuwana. p i e r w s z ą wskazówkę co do »przvczyny« swego cierpienia: aby jej szukał w s o b i e. jego ociągliwą nędzę na pewien czas przynajmniej zmusić do ucieczki. chorobliwie łakomego sumienia. życie stało się znowu b a r d z o zajmujące: czujny. Z chorego zrobiono »grzesznika«. nie wiadomo dlaczego. mniejsza jak. I teraz na całe stulecia nie będzie się można pozbyć widoku tego nowego chorego. w jakimś urywku przeszłości. wkoło której zakreślono koło. ostateczna trwoga. w każdym razie fizyologicznie. Nieszczęśliwiec ten usłyszał. do złagodzenia go. mierząc miarą nowoczesną. wszędzie wplatanie się grzesznika w okrutne koło niespokojnego. w gruncie rzeczy nie sprzeciwiają się właściwie ogólnemu celowi tego rodzaju leczenia. kary. cierpiący na samego siebie. jako j e d y n e j przyczyny cierpienia). obawy. ociężałość i znużenie. w w i n i e. nabrało ono kształtu – ach. którą stworzył. Dopiero pod ręką kapłana. Mistrzowska sztuczka. niejako jak zwierzę. Nie wydostanie się już z tego zakreślonego okręgu. że kapłan asceta zalecał go. należy też zauważyć. wszystko co łamało. Czy rzeczywiście miał jeszcze prawo tak 70 . wiecznie czujny. – i dość często łamiąc się sam pod ciężarem niedoli.. zachwycało. wierząc najgłębiej w jego użyteczność. po nocach bezsenny. wyzyskane. nic więcej: poczucie winy ukazało nam się tam niejako w surowym swym stanie. j e g o królestwo nadeszło: już nie skarżono się na ból. odgadnione. ponieważ wymaga tego słuszność. to rozumie się samo przez się – czyni ona chorych jeszcze bardziej chorymi –: i dlatego nie jest ten rodzaj leczenia bólu. który zwraca się zawsze w jednym kierunku (w kierunku »winy«. wszędzie niema udręka.. która bolała. ogłuszenia. »Królestwo moje nie jest z t e g o świata« – powtarzał on wciąż potem jak przedtem. w osłupienie wprawiało. »złe oko«. skruszenie. wszystko posłużyło teraz zwycięstwu jego ideału. ba. tyczących się poczucia winy. Ten stary wielki czarodziej w walce z uczuciem zniechęcenia. a jednak nie znużony – tak wyglądał człowiek. wynalazczość piekła nawet – wszystko teraz zostało odkryte. że gwałtowne fizyologiczne odwety takich ekscesów. dopięta została – każdy to wie – tem. wtajemniczony w t e misterya.. żądne też środków i narkotyków. obalało. by w duszy ludzkiej rozdzwonić wszelkiego rodzaju rozdzierającą i zachwytną muzykę. przemienianie go w uczucia winy. p r z e z w y c i ę ż o n o gruntownie tym systemem procedur dawne zgnębienie. W t e m znaczeniu osiągnięto ten cel. wyczerpany. Pochodzenie tego poczucia winy zaznaczyła pokrótce poprzednia rozprawa – jako fragment psychologii zwierzęcej. na którą pozwolił sobie kapłan asceta. »grzesznik«. które zamknięto w klatce.głuchy. zwęglony. tembardziej kłaść na to nacisk. zawsze też pod osłoną religijnej interpretacyi i usprawiedliwienia«. które. Wszędzie nieczyste sumienie. Trzeba jednak. kurcze nieznanego szczęścia. skierowane na każdą czynność. wszystko poszło na usługi czarodzieja. może nawet duchowe zaburzenia. rodzajem »niewinnym«. »W i ę c e j bolu! więcej bolu!« tak wołała przez wieki żądza jego uczni i wtajemniczonych. zrozumiał: teraz będzie jak kura. włosiennica. ciało głodem morzone.

w każdym wypadku. jakiemuś choremu naprawdę wyjść na korzyść mogła. których przerażający krzyk »evvia.mówić ?. a to w największym i najmniejszym zakresie. Jeśli jednak głównie chodzi o chorych. że istnieje tylko trzydzieści sześć sytuacyi tragicznych: możnaby się już z tego domyślić. znajdziemy w jego orszaku owe żądne śmierci masowe delirya. z podobnymi stanami pośrednimi i przełamaniami. Jeśli się chce tem wyrazić. Wita i św. coś podobnego do somnambulizmu (ośm wielkich epidemicznych wybuchów między r. krzyk przerywany już to lubieżnemi. jaką w tym wypadku zalecać zwykł kapłan-asceta swoim chorym (rozumie się samo przez się. Że taka wybujałość uczucia..) Ideał ascetyczny. W orszaku pokutnego i zbawczego trainingu znajdujemy epidemie epileptyczne. wszędzie. najśmielsze i najniebezpieczniejsze usystematyzowanie wszystkich środków do wybujałości uczucia pod osłoną zamiarów świętobliwych. la morte! słyszała cała Europa. tam wszczepiają i swoje występki). Nie umiałbym wskazać nic innego. skruchy i kurczów zbawienia. 21. że taki system procedur p o l e p s z y ł człowieka. »obrany z męskości« (więc prawie tyle. Tak samo badajcie dzieje! Wszędzie. to taki system. – Jako trzeci w tym rzędzie wymieniaćby należało syfilis. że polepszony znaczy według mnie to samo. Jana w średniowieczu. i niestety n i e t y l k o w dziejach.. – do tego rodzaju zjawisk należy też histerya czarownic. zapytajcie tylko lekarzy chorób umysłowych. pogłębiała i rozszerzała się zawsze chorowitość z zatrważająca szybkością. (Religijna newroza o b j a w i a s i ę jako forma »złej istoty«: to nie ulega wątpliwości. »przeczulony«. szkoda każdego słowa krytyki.. co sprowadza zawsze z sobą metodyczne stosowanie udręczeń pokutnych.. »wyrafinowany«. i jego wzniośle moralny kult. gdzie kapłanowi-ascecie udało się stosować do chorych to postępowanie. przygnębionych. co już chore było. któżby chciał bronić tego rodzaju twierdzenia? Trzebaby przynajmniej porozumieć się co do słowa »korzyść«. jak naprzykład taniec św. gdyby się skądinąd już nie wiedziało. Goethe twierdził. co u s z k o d z o n y). już to szalejącemi zniszczeniem idyosynkrazyami. Cóż było zawsze »powodzeniem«? Rozbity system nerwowy w dodatku do tego. »pozbawiony odwagi«. w jednostce i tłumie. Bazylea) popada raz na zawsze jako w swoje przeciwieństwo. zwłaszcza Europejczyków. Na kapłańskie leczenie tego rodzaju. jako inną formę jego następstwa znajdujemy straszliwe bezwłady i trwałe zgnębienia. to najbardziej duchowe. Co najwyżej możnaby z wpływem jego postawić jeszcze na równi wpływ specyficznie germański: mam na myśli alkoholiczne zatrucie Europy. zapisało się straszliwie i niezapomnianie w całych dziejach człowieczych. że Goethe n i e był ascetycznym kapłanem. można go bez przesady nazwać w ł a ś c i w ą f a t a l n o ś c i ą w dziejach zdrowia Europejczyka. co »obłaskawiony«. 71 . jak i dziś jeszcze zauważyć można podobną przemienność uczuć. Ten – zna więcej. »osłabiony«. »grzesznego« rodzaju. 1564 a 1605 tylko) –. w które w danym razie temperament pewnego ludu czy miasta (Genewa. że pod najświętszemi nazwami.. które szło dotąd ściśle krok w krok z polityczną i rasową przewagą Germanów (– gdzie krew swą wszczepiają. jak również przepojoną świętością celu). niż ten ideał. największe. to nie przeczę: dodam tylko. biorąc ogółem. Czem zaś jest? Quaeritur. skwaszonych. przypuściwszy nawet. jakie znają dzieje. że czyni chorego »lepszym« czyni go w każdym razie b a r d z i ej c h o r y m. – magno sed proximo intervallo. gdzie nauka ascetyczna o grzechu osiąga znów wielkie powodzenie. co bardziej niszczycielsko wpłynęło na z d r o w i e i rasową tężyznę..

najbardziej przecenionego dzieła jestem z swym smakiem tak bardzo odosobniony (smak dwu tysięcy lat opowiada się p r z e c i w k o mnie): lecz cóż to pomoże! »Tu stoję ja.. listy apostołów i traktaciki apologetyczne. Ci nie mieli tu raz na zawsze nic do gadania. zgadujecie to zapewne. w obliczu niezmarniałego i nierozbitego jeszcze starożytnego piśmiennictwa. cóż dopiero Bóg. a rzecz pewna za delikatnem nie tylko dla »pierwszych« chrześcijan: by odczuć przeciwieństwo. nieporównaną naiwność s i l n y c h s e r c. nie był nigdy i nigdzie szkolą dobrego smaku. było mu niedość p o n i e m i e c k u: chciał przedewszystkiem mówić wprost. I to ustawiczne »na ty« z Bogiem.. właściwej epoce (i prowincyom rzymskim) i nie tak żydowskiej. którego drażniła w y t w o r n a e t y k i e t a Kościoła. tego »najwymowniejszego« i najnieskromniejszego chłopa. nic nad rococo duszy. owa etykieta czci w smaku hieratycznym. która tylko bardziej wtajemniczonych i milczących wpuszcza w święte świętych. która była też świetnością ksiąg. Czołem przed Starym Testamentem. można się już tego domyślić. nie tylko żydowskie. to zgoła co innego. Kapłan-asceta popsuł zdrowie duchowe. Pokora i pyszałkostwo tuż obok siebie. nieco t a k t u w czci. Nie lubię «Nowego Testamentu«. przeto popsuł też s m a k in artibus et litteris. – lecz Luter. najbardziej upodobany przez niego właśnie w jego rozmowach z Bogiem. cudowności. owi nie pozwalają sobie. natręctwo wobec Boga. »Przeto?« – Spodziewam się. jak heleńskiej. jak to poświadczają misyonarze chrześcijańscy. gdy można było czytać jeszcze kilka książek. Jak śmie się o małe swe niecnoty tyle krzyku robić. W nowym natomiast nic prócz małej sekciarskiej gospodarki. za czasów. która śmiech wzbudza: przeżuwa to swoje najosobistsze sprawy. – psuje go jeszcze ciągle. jak gdyby »rzecz sama w sobie« zobowiązana była kłopotać się tem.– Ideał ascetyczny. jej właściwego modelu. przynajmniej nie chce mi się go dopiero dowodzić. wogóle dotykać ustami imienia Boga swego. w których tkwi. że po prostu zgodzicie się na to moje przeto. mniej więcej tak. atmosferę konwentyklów. znajduję naród. smutki i pokątne troski. Opór Lutra przeciw pośredniczącym świętym Kościoła (szczególnie przeciw »świni dyabelskiej papieżowi«) był niewątpliwie w ostatecznej pobudce oporem chama. wszyscy ci maluczcy ludzie z prowincyi Po co? Na co?—nie można dalej zajść w nieskromności. Jedyna wskazówka: tyczy się ona podstawowej książki literatury chrześcijańskiej. swoje głupstwa. same gmatwaniny. przykra gestykulacya.22. i wskazywano przytem dumnie na księgi legend. – i mam odwagę zdobyć się na swój zły smak S t a r y Testament – tak. rzecz najgorszego smaku! To żydowskie. »Nieśmiertelny« Piotr! Czyżby podobna go strawić! Mają oni ambicyę. chciał wszystko nawspak koniecznie. jak dziś angielska »armia zbawienia« z pokrewną literaturą bój wiedzie przeciw Szekspirowi i innym »poganom«. bohaterski krajobraz i coś najrzadszego na ziemi. chłop. Tak też uczynił. a zamyka je przed chamami. niepokoi mnie nieledwo. Jeszcze za grecko-rzymskiej świetności. W dodatku chcą jeszcze nawet »korony żywota wiecznego«. że w stosunku do tego najbardziej cenionego. którego Niemcy wydały i ton lutrowy. Znajduję w nim wielkich ludzi. n i e p o t r z e b u j e m y G r e k ó w« –. nie pomijając okolicznościowego tchnienia sielankowej słodkawości. To wydaje mi się wcale delikatnem. »bez żenady« mówić z swym Bogiem. sam mówić. wybuchliwość uczucia a nie namiętność. . kąciki. jej »księgi samej w sobie«. jeszcze mniej 72 . odważyła się ograniczoność i próżność chrześcijańskich agitatorów – zwą ich ojcami kościoła – zawyrokować: »i my mamy swoją literaturę klasyczną.. gdzie tylko doszedł do panowania. jak to czynią ci pobożni ludkowie! Pies się o to nie troszczy. tak jak było.. od których ci pierwsi chrześcijanie mogli się byli nauczyć czegoś istotnego. Są małe pogardzane »ludy pogańskie« na wschodzie Azyi. za których posiadanie wymieniłoby się dziś połowę literatur. więcej jeszcze. brakło tu najwidoczniej dobrego wychowania. przypomnijmy sobie przecie Lutra. z pyskiem i łapami!. nie mogę inaczej«. gadulstwo uczucia prawie ogłuszające.nie nuży się to samego Boga wciągać w najdrobniejsze swe nędze.

pod nim. nawet fatalnych skutków: chcę ich bowiem przygotować na ostateczny i najstraszniejszy widok. popsuł jeszcze coś trzeciego.. c i e r p i e n i e m. tyleż bo w niej zdziałać można pożytecznego. – wierzy. nie poddaje się on żadnej mocy. Ideał ascetyczny popsuł nietylko zdrowie i dobry smak. najmniej mam ochoty psuć tym uczciwym robotnikom uciechę z ich rzemiosła. n i e dowodzi jeszcze koniecznie. Lecz mówią mi. co jest śmiertelnie wrogie wszystkim dobrym manierom. tam nie jest przeciwieństwem owego ideału ascetycznego. namiętność wielkiej wiary. zaświata i cnót zaprzecznych. raczej tylko to. Gdzież jest i n n y »cel jedyny«?. jest prawdą: wiedza z konieczności nie ma dziś wiary w siebie. że tkwi mu samemu pod skórą coś. wierzy raczej w swoje pierwszeństwo przed wszelką mocą. Cóż więc oznacza moc tego ideału. żebym chciał wyliczać wszystko (kiedyżbym dotarł do końca!). która.dobrych manier – był w najlepszym razie szkołą manier hieratycznych: to znaczy. w swoją bezwarunkową w y ż s z o ś ć r a n g ą od wszelkiej mocy. nadużyciem. I tylko ze względu na. wstręt do miary. że im się w nim podoba. czwartego. rzecz ma się przeciwnie: gdzie nie jest najnowszą formą pojawiania się 73 . jedynego celu. nie mówiąc już o ideale p o n a d sobą – a gdzie wogóle jest jeszcze namiętnością. jawnie wierzy tylko w siebie samą. któraby z niego dopiero nie czerpała swego znaczenia. jako narzędzie do j e g o dzieła. że nie brak tego przeciwieństwa. on sam jest wcielonem »non plus ultra«. żadnego innego celu. który tkwi według mnie w badaniu znaczenia tego ideału. słychać. miłością. znakami pytania i nieporozumieniami obarczonym wyrazem. raczej jego n a j m ł o d s z ą i n a j d o s t o j n i e j s z ą formą. – ta wiedza nowoczesna. Właśnie przeciwieństwo tego. szóstego – nie będę tak nieostrożny. że głosy ich n i e wychodzą z głębi.. że pracuje się dziś w nauce surowo i że istnieją zadowoleni robotnicy. 23. swego prawa do istnienia. szczęśliwą walkę z owym ideałem... gdzież jest wola przeciwnicza. Jak się rzekło. t e n c e l nie chcę oszczędzić swym czytelnikom rzutu oka na potworność jego skutków. odrzuca.. co kryje się za nim. na co naprowadza. w nim. którym podoba się ich mały kącik i którzy dla tego. że n i e przemawia z nich bezdeń naukowego sumienia – bo dziś sumienie naukowe jest bezdnią –. wygłaszają czasem cokolwiek nieprzyzwoite żądanie: że w i n n o się dziś wogóle być zadowolonym. potwierdza jedynie w myśl s w o j e j interpretacyi (– a czyż istniał kiedy konsekwentniej obmyślany system interpretacyi?)... swojej wartości. potakuje. czego jest tymczasowym. stówo »wiedza« jest w tych pyskach trębackich jedynie nierządem. bo lubię ja tę ich robotę. wolę. żarem. nie dopuszcza żadnego innego pojmowania. która by wyrażała p r z e c i w n i c z y ideał ? Ideał ascetyczny ma c e l – jest dość powszechny. niewyraźnym wyrazem. ludzi nieubłaganie ze stanowiska tego jednego celu. celu i interpretacyi? Czemu b r a k tego przeciwieństwa. jako właściwa filozofia rzeczywistości. Brzmi wam to dziwnie?. jawnie posiada odwagę i wolę być sobą i dość dobrze dotąd radziła sobie bez Boga. zaprzecza.?. żeby nauka jako całość miała dziś cel.. Zapewne jest i pośród dzisiejszych uczonych dość prawych i skromnych robotników. by wszystkie inne interesy ludzkiego istnienia wydały się w porównaniu z nim małostkowymi i ciasnymi: pojmuje on okresy. ideał. Chcę wydobyć na światło nie to. to. Nie przeczę. że wiodło ono nie tylko długą. brak miary. że niema na ziemi żadnej mocy. co ten ideał z d z i a ł a ł. Tymczasem taką wrzawą i agitatorską gadaniną nic się u mnie nie wskóra: ci trębacze rzeczywiści są lichymi muzykantami. Gdzie jest p r z e c i w i e ń s t w o tego zwartego systemu woli. zwłaszcza z nauki. bezwstydem.. Lecz to. piątego. ludy. p o t w o r n o ś ć jego mocy? Dlaczego pozwolono mu rozróść się w tym stopniu? Dlaczego nie opierano mu się skuteczniej ? Ideał ascetyczny wyraża pewną wolę. co twierdzą. jako droga i środek do j e g o celu.. że owszem we wszystkich głównych sprawach opanowało ów ideał: cała nasza w i e d z a nowoczesna jest tego świadectwem. co o z n a c z a.

ci sceptycy. wyprowadza się ich z równowagi dlatego jedynie. nihiliści. wyszukane wypadki. tak namiętnem w tym właśnie wypadku ich słowo. – uważają się rzeczywiście za wyzwolonych w najwyższym stopniu od ideału ascetycznego. ich pilność bez opamiętania. ażeby mogły wpłynąć na zmianę ogólnego sądu –. że to c i e r p i ą c y. o których mówiłem. jego najpodchwytliwszą. wtedy zdobyli jakimś sposobem wskazówkę. bo stoją zbyt blizko siebie: ten ideał jest właśnie i i c h ideałem. że się im cześć oddaje. że wiara d o w o d z i. w i e r z ą. samo ich mistrzostwo rzemieślnicze – jakże często właściwym tego wszystkiego sensem jest. – Teraz zaś przypatrzmy się owym rzadszym wypadkom. Daleko im jeszcze do w o l n y c h duchów. oni sami są dziś przedstawicielami jego i może nikt więcej. ci ostatni idealiści w poznaniu. zastrzeżonego tylko 74 . te »wolne. ci stroniący od dnia dzisiejszego. podjadków toczących. antychryści. wszyscy ci bladzi ateiści. ich gest: – czyż dlatego już ma to być prawdą. w których jedynie mieszka dziś i w których wcieliło się sumienie intelektualne. jakiemu podobnego nie osiągnął żaden zakon mniszy. czem są. ephektycy. że są przeciwnikami tego ideału. kto obcuje z uczonymi – czasem jednem niewinnem słowem aż do kości.. w którą się wierzy. by czegoś nie widzieć! Nauka jako środek samoogłuszenia: z n a c i e t o!. nieczystego sumienia.. że są nimi. Jakże się ma rzecz w tym wypadku? – Ci dzisiejsi przeczyciele. gdy się sądzi.. czego sami widzieć nie mogą. h e k t y c y duchowi (ostatnimi są wszyscy razem i każdy zosobna w jakiemś znaczeniu). bezmoraliści. chcę nim być w t e m zdaniu!.. wstrzemięźliwe. w co wierzy. cierpieniem z powodu braku wielkiej miłości. które są zaszczytem naszego czasu. potwierdza pewne prawdopodobieństwo – złudy. i d e a l i ś c i w k i e r u n k u j e m u p r z e c i w n y m? W rzeczy samej. ogłuszeni i nieprzytomni... Rani się ich – doświadcza tego każdy. którzy istnieją dziś wśród filozofów i uczonych: sąż to może szukani przeciwnicy ideału ascetycznego.. nieufność nasza nauczyła nas stopniowo wnioskować przeciwnie. by odgadnąć. najnieuchwytniejszą formą uwodzenia: – jeśli w czemkolwiek jestem odgadywaczem. surowe. dotyczącą owego symbolu i godła. – jest n i e p o k o j e m braku samego ideału. że się było za grubiańskim. czegóż nie kryje dziś pod swym płaszczem wiedza! Ileż przynajmniej w i n n a ukrywać! Dzielność naszych najlepszych uczonych. jego najbardziej wysuniętym szeregiem wojennym i wywiadowczym podjazdem. jest dziś wiedza s c h ó w k i e m dla wszelkiego rodzaju zniechęcenia.. Och. – silna wiara. ci »niewierzący« (bo tem są wszyscy bez wyjątku). potwierdza nie »prawdę«. Kiedy chrześcijańscy krzyżowcy zetknęli się na Wschodzie z owym niezwyciężonym zakonem Assassynów. tak poważni są na tym punkcie. którzy jednego tylko się boją: p o w r o t u d o ś w i a d o m o ś c i. niewiary. niezadowoleniem z powodu n i e d o b r o w o l n e g o poprzestawania na małem. że wiara »uszczęśliwia«: w ł a ś n i e d l a t e g o przeczymy. w co wierzą?. ich dniem i nocą dymiące głowy. oni sami są jego najbardziej przeduchowionymi wyrodkami. niż wnioskowano dawniej: mianowicie wszędzie. owym zakonem duchów wolnych par excellence. wznieca podejrzenie przeciw temu. 24. b a r d z o wolne duchy«: a jednak pragnę zdradzić przed nimi. napawa się swoich uczonych przyjaciół goryczą przeciw sobie w chwili.. którzy sami przyznać się nie chcą do tego.ideału ascetycznego – chodzi tu o zbyt rzadkie. to właśnie. My »poznający« jesteśmy właśnie nieufni względem wszelkiego rodzaju wierzących. ci bezwzględni na jednym punkcie. te twarde.. gdzie siła wiary bardzo na pierwszy plan występuje. nawet o n i e p r a w d o p o d o b i e ń s t w i e rzeczy. despectio sui. najdelikatniejszą. z kim się właściwie ma do czynienia. bohaterskie duchy. wnioskować o pewnej słabej możności dowodu. bo w i e r z ą j e s z c z e w p r a w d ę. gdzie najniżej stojący stopniem żyli w posłuszeństwie. dostojne. zdaje się być ostatkiem ich wiary. ostatnim idealistom. która uszczęśliwia. I my nie przeczymy. w pretensyi do intelektualnej czystości.

że Bóg jest prawdą. tak samo przedmowę do »Jutrzenki«). Wątpię o tem. to wciąż jeszcze w i a r a m e t a f i z y c z n a.. ów fatalizm «des petits faits« (ce petit faitalisme. że prawda jest b o s k a. że ono dla niej istnieje). owo zrzeczenie się interpretacyi wogóle (gwałcenia. To. bo przyjmowano prawdę jako byt. skracania. kto naprzykład zamierza oprzeć filozofię na »podstawach czysto naukowych«. my antymetafizycy.. naszego świata?. wiem coś innego: – nic nie jest bardziej obce tym bezwzględnym w jednem. jeśli nic już nie okazuje się boskiem. na tym punkcie istnieje luka w każdej filozofii – skąd to pochodzi? Bo ideał ascetyczny p a n o w a ł dotąd nad całą filozofią.. t e m w y m ó w i o n o wiarę nawet prawdzie. i s t n i e j e t e ż n o w y p r o b l e m a t: o w a r t o ś c i p r a w d y. przekręcania i wszystkiego wogóle co do i s t o t y interpretowania należy) – wszystko to wyraża. nie zaś świat życia. wypychania.... metodę. w czem nauka francuska szuka dziś pierwszeństwa moralnego przed niemiecką. to w i a r a w s a m i d e a ł a s c e t y c z n y. najgorsza to obraza przyzwoitości. ze względu na to pytanie. przed factum brutum. 75 . ogółem biorąc.. niż właśnie wolność i zerwanie pęt w owem znaczeniu. Czy rozumiecie to »nie śmiano«? – Od chwili gdy zaprzeczona została wiara w Boga ideału ascetycznego. jako ich secretum: »Nic nie jest prawdą. Surowo sądząc. który ostatecznie równie surowo zabrania sobie zaprzeczania. sens. jak nikt inny. owa c h ę ć zatrzymywania się przed tem co faktyczne. wymyślania. jako Boga.. – to wiara w m e t a f i z y c z n ą wartość. wszystko wolno«. jaka spotkać może dwie tak czcigodne niewiasty!) Tak. jeśli to właśnie coraz mniej wiarogodnem się staje. jej piątą księgę str. co więcej. lecz i prawdę p r z e w r ó c i ć d o g ó r y n o g a m i. 289 i nast. owa wiara chrześcijańska. trzeba wartość prawdy raz na próbę p o d a ć w w ą t p l i w o ś ć.. Zajrzyjmy. na czem nasza wiara w naukę spoczywa. przykrawania. która była też wiarą Platona. – »ów prawdziwy.. p r a w o do istnienia. chrześcijański duch wolny zabłąkał się już kiedy do labiryntu tego zdania i jego labiryntowych k o n s e k w e n c y i? Czy zna z d o ś w i a d c z e n i a minotaura tej jaskini ?. przyrody i dziejów. (Komu to zdaje się za krótko powiedziane. tym t a k z w a n y m »duchom wolnym«. że wola prawdy sama dopiero usprawiedliwienia wymaga. do której zobowiązuje taka wiara. Znane mi to wszystko może nazbyt zblizka: owa szacunku godna wstrzemięźliwość filozofów. by wiedza mogła z niej wyciągnąć kierunek. ów stoicyzm umysłowy. ślepota. chyba pomyłka. ten musi wpierw nie tylko filozofię.. opuszczania. jak go nazywam).. najlepiej całą piątą księgę wymienionego dzieła. – i my dzisiejsi poznający. silni i bezwzględni. p o t w i e r d z a w t e n s p o s ó b ś w i a t i n n y. Co jednak do niego zmusza. tego świata. nie należy się łudzić co do tego. my bezbożni. jak to? czyż nie musi właśnie tem samem zaprzeczać jego przeciwieństwa. bo nie ś m i a n o uczynić prawdy problematem.. granicę.– Wola prawdy wymaga krytyki – określmy zatem swoje własne zadanie –. który nosi nagłówek: »O ile i my jeszcze bogobojni jesteśmy« str. jest ona paralogiczna: zawsze wpierw istnieć musi filozofia. niema żadnej nauki bez a priori. (Kto to rozumie odwrotnie. w owem zuchwałem i ostatecznem znaczeniu. pod żadnym względem nie są właśnie bardziej spętani: właśnie w wierze w prawdę są. który wznieciła tysiące lat licząca wiara. jeśli Bóg sam okazuje się naszem n a j d ł u ż e j t r w a j ą c e m k ł a m s t w e m?« – W tem miejscu trzeba stanąć i namyślać się długo. »wiara«. por. Nauka sama p o t r z e b u j e teraz usprawiedliwienia (nie znaczy to wcale. Czy jaki europejski. jako najwyższą nawet instancyę. Otóż to była w o l n o ś ć ducha. w wartość samą w s o b i e p r a w d y. równie dobrze ascetyzm cnoty. temu polecam przeczytać na nowo ów ustęp »Wiedzy radosnej«. choćby jako jej nieświadomy imperatyw.dla najwyżej stopniem stojących. i my także s w ó j ogień jeszcze czerpiemy z owego pożaru. jak go pojmuje wiara w naukę. tak jak jedynie w ideale owym jest poręczona i zapieczętowana (trwa ona i przemija z owym ideałem). nie ulega wątpliwości – i tu dopuszczam do głosu swoją »Wiedzę radosną«. a jeżeli ów »inny świat« potwierdza. jak jakieś zaprzeczenie zmysłowości (jest to w gruncie tylko modus tego zaprzeczenia). 275 i nast. jak potwierdzania. co jest ową bezwzględną wolą prawdy. do najstarszych i najmłodszych filozofów: im wszystkim brak świadomości. Myśli o takiej nauce nie można wymyślić. kłamstwo. Lecz cóż.

że jeśli są zwalczane. jakiś szaniec. najtajemniejszą i najpodziemniejszą! W jedną grę grali dotąd »ubodzy duchem« i naukowi przeciwnicy owego ideału (mówiąc nawiasem. – ochłodzone uczucia. jakoby klęska astronomii teologicznej oznaczała klęskę owego ideału?. Właśnie przez to są sobie z k o n i e c z n o ś c i sprzymierzeńcami. nie odnosi się wcale do ideału samego. że prawda nie da się oceniać. mogą też być tylko wspólnie zwalczane i podawane w wątpliwość. ciężej pracującego życia). zdogmatyzowania. tu tego życia poniewolny bóstwiciel. – przelewna siła. – ona sama nigdy nie stwarza wartości. stoją przecie na jednym gruncie – dałem to już do poznania –: to jest na jednakiem przecenieniu prawdy (właściwiej: na jednakiej wierze.. – budzi ona w nim nanowo życie. – sztuka. równie jak wynurzenie się demokracyi. zmagającego się. Usłużność artysty w służbie ideału ascetycznego jest przeto najwłaściwszem z e p s u c i e m artystycznem. najmniej dobrowolną. że jest najmniej świadomą. Czy człowiek m n i e j p o t r z e b u j e zaświatowego rozwiązania swej zagadki istnienia przez to. przybrania. tego największego wroga sztuki. w którejby s ł u ż b i e d o p i e r o ś m i a ł a w i e r z y ć w siebie samą. o tem przedmowę do »Narodzin Tragedyi«). że są jego przeciwieństwem.25. strzeżmy się myśleć.artystę. to jest nieuchwytniejszy. zbędniejsze w w i d o c z n y m porządku rzeczy? Czyż właśnie samozmniejszanie się człowieka. w których na pierwszy plan wysuwa się uczony: są to okresy znużenia. stoi nauka na tym samym gruncie. przybudowany doń i w z g r u b i a j ą c y jego wygląd. pewność p r z y s z ł o ś c i znikły. co w nim egzoteryczne. jakie tylko być może. w której wyraża się jej p r z e c i w n i c z y i d e a ł?«: Na to opiera się wiedza nazbyt mało na sobie samej. upadku. i właśnie dlatego. tak. stał się on raczej mocniejszy. maski. że to istnienie od tego czasu wydaje się jeszcze dowolniejsze. Jej sprzeczność i walka. nauka i ideał ascetyczny. bardziej duchowy. jakiego dotąd Europa wydala. natura z ł o t a. jakiejś stwarzającej wartości mocy. ani krytykować). nazwałem ich hektykami duchowymi). bardziej podchwytliwy przez to. często zmierzchu. Jedno i drugie. Nie! Niech mi nikt nie przychodzi z wiedzą. zdrewnienia. religii litości i wszystkich innych zresztą oznak opadającego życia. lecz tylko do jego zewnętrzności. niejako jak b o g a c i duchem: – n i e są niem. dyalektyka zamiast instynktu. zaprzeczając tego.) I z fizyologicznego punktu widzenia. w której właśnie k ł a m s t w o się uświęca. zwolnione tempo. badając przenikliwiej. Szacowanie ideału ascetycznego pociąga za sobą niechybnie i szacowanie wartości nauki: na to zawczasu przetrzyjcie oczy. Przypatrzmy się okresom któregokolwiek narodu. do jego czasowego stwardnienia. bo kiedyś wrócę do tego na dłużej. jak tam. gdy szukam naturalnego antagonisty ideału ascetycznego. szczery antagonizm – tam »zaświatowiec« najlepszej woli. Przewaga mandaryna nie oznacza nigdy nic dobrego. co oznacza? – por. mówiąc nawiasem. (Nauka jako problemat.. jego c h ę ć samozmniejszenia nie postępuje 76 . Te sławne z w y c i ę s t w a tych ostatnich: niewątpliwie. Plato p r z e c i w Homerowi: oto cały. rozjemczych sądów pokoju zamiast wojen. co ideał ascetyczny: pewne z u b o ż e n i e życia jest tu. zaostrzcie słuch! (S z t u k a. Czy rzeczywiście sądzicie. niestety i jednem z najpowszedniejszych: bo niema nic bardziej ulegającego zepsuciu nad . gdy pytam: gdzie jest przeciwnicza wola. wielki potwarca życia. że zawsze jakiś mur. są to zwycięstwa – lecz nad czem? Nie pokonały one wcale ideału ascetycznego. pokątniejsze. – Nie! ta nauka nowoczesna – otwórzcie tylko na nią oczy – jest tymczasem n a j l e p s z ą sprzymierzeńczynią ideału ascetycznego. przedstawia ona głównie nawet popędzającą raczej siłę w jej wewnętrznem ukształtowaniu. przeciwstawna ideałowi ascetycznemu: tak odczuwał to instynkt Platona. tą najniewątpliwszą oznaką mozolniejszej przemiany materyi. p o w a g ą nacechowane twarze i gesty (powagą. niż nauka. równouprawnienia kobiet. pewność życia. założeniem. padał bez miłosierdzia. Jej stosunek do ideału ascetycznego nie jest w sobie samym wcale jeszcze antagonistyczny. odwalony ciosem nauki. potrzebuje w każdym względzie dopiero jakiegoś ideału Wartości. a w o l a z ł u d y ma czyste sumienie u boku. jest bardziej zasadniczo.

«Bóg człowiek«).. – Lub czyż może całe dziejopisarstwo nowoczesne okazuje pewniejszą życia. »dusza«. »opisuje«. Czy przez to p r z e c i w d z i a ł a s i ę właściwie ideałowi ascetycznemu? Czy sądzi się jeszcze naprawdę z całą powagą (jak to długi czas wyobrażali sobie teologowie). sam znak z a p y t a n i a wielbią. odrzuca ono wszelką teleologię. Tak samo: któżby mógł odtąd mieć za złe agnostykom. zda się. gardzi odgrywaniem roli sędziego. lecz w »poznaniu«!. – wyzwoleni zostali z pod władzy teologów: co za szczęście! – wskazał im on ową dróżkę chyłkową. To pewna. co do tego nie należy się mylić! Jest to smutne.. w to. które w y z i e r a. niezastąpiony w hierarchii istot. który słowa »artysta« jak rękawiczek używa i chwałę kontemplacyi wziął dziś zupełnie dla siebie w arendę: och. – człowiek stał się z w i e r z ę c i e m. zwierzęciem. nie zadowala jego pragnień. jako ostatecznego i najpoważniejszego prawa jego do szacunku w własnych oczach (w samej rzeczy słusznie: bo pogardzający jest zawsze jeszcze kimś. czy Kant sam coś podobnego choćby tylko miał na widoku). że wszyscy transcendentaliści od czasu Kanta mają przed sobą znowu grę wygraną. – oko. »daremnie!« »nada!« – tu nic już nie wschodzi i nie rośnie.. że starzy obchodzili się bez tego). W s z e l k a nauka (a wcale nie astronomia tylko. sądzi on. odniesione przez Kanta nad teologiczną dogmatyką pojęć (»bóg«. że zasadza ona własną swą dumę.. lieu de rester tout simplement dans l’inconnu. pewniejszą ideału postawę? Jego najdostojniejszą pretensyą jest teraz: b y ć z w i e r c i a d ł e m. on. że wszystko. wstecz nie pozierać?. »wolność«. możnaby nawet rzec. najwyżej metapolityka petersburska i »litość« tołstojowska. co człowiek »poznaje«... jak zaprzecza.). które sprawiła l’habitude d’admirer l’inintelligible au.. że jest jedyny. lubieżnego. Wszystko to jest w wysokim stopniu ascetyczne. – potwierdza równie mało. który w dawniejszej swej wierze był nieledwo bogiem (»dziecię boże«. jako czciciele nieznanego i tajemniczego w sobie. i na tem polega jego dobry smak.. jeśli. jako boga? (Ksawery Doudan wspomina les ravages. tak naturalna. które tu kraczą. znikła. własną cierpką formę stoickiej ataraksyi na podtrzymaniu tej mozolnie zdobytej człowieczej s a m o p o g a r d y. wyłączenia i zastrzeżenia. dąży dziś do wybicia człowiekowi z głowy jego dotychczasowego szacunku dla siebie. bez porównania. który »nie zapomniał czcić«. Co się jednak tyczy owego innego rodzaju historyków. sprawiło uszczerbek owemu ideałowi? (przyczem niech nas na razie nic nie obchodzi.)....naprzód niepowstrzymanie od Kopernika? Ach.. Przypuściwszy.. Od czasu Kopernika dostał się człowiek. zwą się »po co?«.. jak n i e n a t u r a l n a – tak nazywam samokrytykę poznania –. wszelka nauka. ustala. nie chce już wcale »dowodzić«. aby nie wzierać. – stacza się odtąd coraz szybciej od punktu środkowego – dokąd? w nicość? w »p r z e w i e r c a j ą c e uczucie swej nicości«?. jakąż ci słodcy sprytnisie wzbudzają tęsknotę nawet choćby 77 . p r z e t o jest Bóg«: co za nowa elegantia syllogismi! co za tryumf ideału ascetycznego!« 26. na równię pochylą.. zarówno z życiem jak z ascetycznym ideałem oczkującego. jak gdyby szacunek ten nie był niczem. rodzaju może jeszcze »nowocześniejszego«. ostatnie wrony. wiara w jego godność. »niszczy ona mą ważność«. lecz zdecydowane spojrzenie. po której mogą odtąd na własną rękę i z największą naukową przyzwoitością iść za pragnieniem swych serc«. tu życie oniemiało. rodzaju używającego. lecz jest równocześnie w jeszcze wyższym stopniu n i h i l i s t y c z n e. raczej sprzeczne jest z niemi i przejmuje grozą: co za boski wybieg móc szukać winy tego nie w »pragnieniach«. »nieśmiertelność«). jeno dziwaczną zarozumiałością. Tu śnieg leży. Niema żadnego poznania. jak wyziera osamotniały podróżnik po podbiegunowej północy (może. że zwycięstwo. Hejże! Toby była właśnie prosta droga – do s t a r e g o ideału?. o której upokarzającem i zniżającem działaniu uczynił Kant zaznaczenia godne wyznanie.. twarde.).

nie znoszę ambitnych artystów. bohaterskich kostyumów i szczękających blach stów wielkich... zdradzającego już wysokim falsetem swego uznania. Lecz cóż mówić o odwadze: tu trzeba tylko jednego. lwu .. nie mogę znieść tych znużonych i zużytych.. aż wkońcu i nieskończoność pluskwami śmierdzi. pseudoalkoholiczna wszędzie atmosfera. którzy noszą czapkę niewidkę na słomianym wiechciu swej głowy.. g d z i e mu nie dostaje. kto nie ma z niej nic do stracenia... polityką. których ambicya zasadza się na wywąchiwaniu nieskończoności.. jeszcze nie chcąca się przyznać species »pięknych duchów«. nie znoszę i owych najnowszych spekulantów na polu idealizmu.. silną lecz ciasną zasadą »Niemcy. nie mogę znieść tych pobielanych grobów.. która bykowi dala róg. tacy »widzowie« rozgoryczają mnie przeciw widowisku więcej jeszcze niż widowisko (sama historya. a w gruncie są tylko tragicznymi błaznami. wraz z tem. o i l e o n j e s t u c z c i w y! jak długo wierzy sam w siebie i nie błaznuje! Ale nie mogę znieść wszystkich tych kokietujących pluskiew. wiele ton ocukrzonej wyskokowej litości (firma: la religion de la souffrance). rozkoszującego się teatrem historyi.. posturą moralną. ile szczudeł »szlachetnego oburzenia« dla wspomogi duchowych płaskonogów.. którzy przewracają dziś.. Natura. którego przyczyny szukam w nazbyt wyłącznem żywieniu się dziennikami.. nie zależałoby mi nic na tem... i że oczywiście można zrobić nowy »interes« na tych bożkach ideału i należących do nich »idealistach« – nie przeoczcie tej wytyczni! Któż ma dość do tego odwagi? – w naszym ręku leży możność »zidealizowania« całej ziemi!... że dla tej nadwytwórczości stanęła otworem nowa droga h a n d l o w a. pocóż mnie dala natura nogę?. by dać posłuch umysłowi nawet niehistorycznemu. cuchnąca. nie znam nic wstrętniejszego nad taki »objektywny« fotel.. gdybym wybierać musiał.. uperfumowanego Renanem. nie mogę znieść tych na bohaterów wystrojonych agitatorów.. nieprzewidzianie nachodzi mnie przytem anakreoński humor. co stanowi założenie dla tej dyety: po pierwsze z narodowem zacieśnieniem i próżnością..za ascetami i krajobrazem zimowym! Nie! niech dyabli biorą ten ludek »oglądaczy«... Niemcy ponad wszystko«. stąd też wstrętna. przeciwhistorycznemu (jak owemu Dühringowi.. antysemitów. g d z i e w tym wypadku okrutne nożyce Parki ach! nazbyt chirurgicznie były w robocie! To drażni mój smak. nie krępującej się. ile k o m e d y a n t ó w chrześcijańsko-moralnego ideału należałoby wywieźć dziś z Europy. zdaje się niczego więcej nie potrzebować nad stimulantia i gorące trunki: stąd też olbrzymie fałszowanie ideałów.. species anarchistica wśród wykształconego proletaryatu). szarych. a także mą cierpliwość: niech wobec takich widoków zachowuje swą cierpliwość. następnie zaś paralysis agitans »idei nowoczesnych«). tych najgorętszych trunków ducha. Europa jest dziś bogata i wynalazcza przedewszystkiem na polu środków podniecających. którego dźwiękami oszałamia się w dzisiejszych Niemczech pewna dotąd jeszcze nieśmiała. Radbym wiedzieć.. właśnie ręki.... kłamliwa. którzyby chcieli uchodzić za ascetów i kapłanów.. sprawiedliwego świętoszkostwa impotencyi! Jestem z całą czcią dla ideału ascetycznego.. wiele okrętowych ładunków podrobionego idealizmu. zimnych mgłach! ba. na świętego Anakreonta! a nie tylko do uciekania. które odgrywają rolę życia. starają się wzburzyć wszystkie pierwiastki bydlęce tłumu (– że żadnemu rodzajowi duchowego oszustwa nie zbywa w dzisiejszych Niemczech na powodzeniu. aby powietrze znów czyściej woniało. O ileż chętniej wolę już z owymi historycznymi nihilistami wędrować w najposępniejszych. – mnie oburza taki widok. 78 .. zgoła nie krępującej się ręki. do zdeptania spróchniałych stolców tchórzliwego oglądania. czego mu nie dostaje.. Do stąpania. pół klechę. Stokroć gorsi są owi »oglądacze«. Jest to zupełnie oczywiste. rozumiecie mnie)... pół satyra. którzy owijają się w mądrość i spoglądają objektywnie. piwem i muzyką wagnerowską. oczy chrześcijańsko-aryjsko-dobrodusznym sposobem i wyczerpującem wszelką cierpliwość nadużywaniem najtańszego środka agitacyi. oczkowania z ideałem ascetycznym. nad takiego woniejącego gagatka.. lubieżnego eunuchostwa wobec historyi. jest to właśnie w związku z niedającem się zaprzeczyć i prawie dotykalnem z j a ł o w i e n i e m niemieckiego ducha..

która zabrania sobie wkońcu k ł a m s t w a w i a r y w B o g a. my bardziej duchowi ludzie tego stulecia!) n i e stoi stosownie do tego w sprzeczności z owym ideałem.. odsyłam w tym względzie do dzieła. wyciągnie wkońcu swój n a j p o t ę ż n i e j s z y wniosek. badając ściśle. – bo budzą nieufność. wniosek p r z e c i w k o sobie samemu. przez akt unicestwienia samych siebie. samym owym ideałem. najbardziej duchowem sformułowaniu.. (Ten sam pochód rozwojowy w Indyach. to wydaje się każdemu wytwomiejszemu sumieniu nieprzyzwoitością. zniewieściałością. a więc nie tak jego resztą. spowiednicza drobiazgowość sumienia chrześcijańskiego. Chodzi mi tutaj tylko o zaznaczenie jednego: ideał ascetyczny ma także w najbardziej duchowej sferze tymczasem ciągle jeszcze tylko jeden rodzaj rzeczywistych wrogów i s z k o d z i c i e l i: są to komedyanci tego ideału. w jego najściślejszem. Patrzenie na naturę. słabością. To jednak stanie się. jak płacz: właśnie nasz problemat może się obyć bez nich. Ta wola jednak. – Dość! Dość! Porzućmy te dziwaczności i złożoności najnowocześniejszego ducha. Kiedy chrześcijańskie dążenie do prawdy wyciągnie już jeden wniosek po drugim. Wszędzie zresztą. które pozostaje w spadku dwom najbliż79 . którą potem Budda spopularyzował i uczynił religią.. jako ustawiczne świadectwo moralnego porządku świata i moralnych celów ostatecznych. jak to się pozornie wydaje. tchórzostwem. Tak chce prawo życia.) Co. to ma sumienie p r z e c i w sobie. już z filozofią Sankhyam.27.. w ten sposób musi teraz chrześcijaństwo zniszczeć też j a k o m o r a l n o ś ć. n i e z n a n i przyjaciele moi (– bo jeszcze n i e w i e m o żadnym przyjacielu): jakiżby sens miało całe n a s z e istnienie. Bezwzględny uczciwy ateizm (j e g o to powietrzem jedynie oddychamy. wykładanie własnych wydarzeń przeżytych. wszystko ku zbawieniu duszy wymyślonem i zesłanem: to już teraz« m i n ę ł o. obywa się wszędzie bez ideału – popularnym wyrazem na tę wstrzemięźliwość jest »ateizm«–: z w y j ą t k i e m j e g o w o l i p r a w d y. obranym z wszelkich zewnętrznych dodatków. wszystko znakiem. coraz surowiej brane pojęcie prawdziwości. jeśli mi uwierzycie. jest.. łgarstwem. przemieniona i wyniesiona do godności sumienia naukowego. jeśli nie ten. tłumaczenie dziejów ku czci rozumu boskiego. z Buddą. – cóż tu znaczy wczoraj i dzisiaj! Sprawami temi zajmę się w związku z czem innem gruntowniej i dosadniej (pod nagłówkiem: »Z dziejów europejskiego nihilizmu«. Wszystkie wielkie rzeczy niszczeją same sobą. jedną z jego ostatnich form wniosku i wnętrznych konsekwencyi. I tu schodzę się znowu z swoim problematem. jest on raczej jedną z jego ostatnich faz rozwojowych. aby ta wola prawdy uświadomiła się w nas sobie samej j a k o p r o b l e m a t?. do czystości intelektualnej za wszelką cenę. decydujący punkt na pięć wieków przed erą europejską. problemat znaczenia ideału ascetycznego. 302: »sama moralność chrześcijańska. – stoimy u progu t e g o wydarzenia. w ten sposób zniszczało chrześcijaństwo j a k o d o g m a t własną swą moralnością. ten sam ideał do podobnego wiodący wniosku. gdzie dziś duch surowo. – jest on nakazującą cześć k a t a s t r o f ą dwutysiącyletniego zaprawiania się do prawdy. Tem uświadomieniem się sobie woli prawdy n i s z c z e j e – tu niema wątpliwości – moralność: owo wielkie widowisko w stu aktach. na wskroś ezoterycznym. jak gdyby wszystko było zrządzeniem. nieuczciwością. jak jego jądrem. to dzięki tej surowości jesteśmy właśnie d o b r y m i E u r o p e j c z y k a m i i spadkobiercami najdłuższego i najdzielniejszego samoprzezwyciężenia Europy«. P r ó b a p r z e m i a n y w s z y s t k i c h w a r t o ś c i). zupełnie niezależny i dlatego mogący służyć za dowód. quam ipse tulisti. – zawsze zwraca się wkońcu do samego prawodawcy wołanie: patere legem. które przygotowuję: WOLA MOCY. silnie i nie fałszując monet pracuje.. o d n i o s ł o właściwie z w y c i ę s t w o nad Bogiem chrześcijańskim? Odpowiedź jest w mojej »Wiedzy radosnej« str. – jeśli przez co. z naszym problematem. prawo k o n i e c z n e g o samoprzezwyciężenia się w istocie życia. dokładniej. gdy postawi pytanie: »c o z n a c z y w s z e l k a w o l a p r a w d y?« . ta reszta ideału. jak gdyby była dowodem dobroci i opieki jakiegoś boga. wzbudzające zarówno śmiech.

czem: w o l a s a m a z o s t a ł a u r a t o w a n a. Lecz mimo wszystko – człowiek został tem uratowany. przestał być nadal liściem na wichrze. piłką niedorzeczną. co rzekłem na początku: człowiek woli raczej jeszcze chcieć n i c o ś c i.– nie umiał on samego siebie usprawiedliwić. z w i e r z ę człowiek nie miał dotąd żadnego sensu.. »bezsensowną«. zmianą. ten strach przed szczęściem i pięknością. najgodniejsze pytania. człowiekowi i ziemi brakło w o l i. ale pod warunkiem. olbrzymia próżnia zapełniła się. poza każdym wielkim losem człowieczym brzmiało jako refren jeszcze większe »napróżno!« Ideał ascetyczny znaczy właśnie to: że czegoś b r a k ł o. dokąd chciał. – a i d e a ł a s c e t y c z n y n a d a ł m u s e n s! Był to jedyny sens dotąd. lecz jest to i pozostanie zawsze wolą!. to pożądanie ucieczki przed pozorem. najstraszliwsze. niż żaden. jakiś c e l cierpienia. po co... co materyalne. bunt przeciw najbardziej zasadniczym warunkom życia. śmiercią. stawaniem się. I cierpiał napróżno. ten wstręt do zmysłów. wnętrzniejsze. postawiło cierpienie w perspektywie w i n y. nie cierpienie. przeciw temu. co zwierzęce. że brakło odpowiedzi na okrzyk pytający: »p o c o cierpieć?« Człowiek. 28. on go c h c e. gorzej jeszcze. wyjaśnić. lecz n i e cierpienie samo było jego problematem. była bezsensowność cierpienia. Przekleństwem. to człowiek. jakikolwiek sens jest zawsze lepszy. Nie można przed sobą w żaden sposób ukryć. co właściwie wyrażało całe owo chcenie. jakie dotąd istniało. mógł odtąd czegoś c h c i e ć. był na ogół zwierzęciem c h o r o w i t e m. bardziej wżerające się w życie. ważmy się pojąć to. niż n i e chcieć. par excellence.. co człowiecze. do samego rozumu. zamknęły się drzwi przed wszelkim samobójczym nihilizmem. miał sens. n i e zaprzecza cierpienia w sobie... ideał ascetyczny był pod każdym względem tem »f a u t e de m i e u x«. szuka go sam. pożądaniem samem – wszystko to oznacza. że mu się wskaże s e n s tego.. w o l ę n i c o ś c i. ciążącem dotąd nad ludzkością. 80 . Jego istnienie ziemskie nie miało żadnego celu: »po co wogóle człowiek?« – było pytaniem bez odpowiedzi. c i e r p i a ł z powodu problematu swojego istnienia. Żeby zaś jeszcze na końcu rzec.. potwierdzić. które otrzymało kierunek swój od ideału ascetycznego: ta nienawiść przeciw temu. jadowitsze. głębsze. Objaśnienie – niema wątpliwości – przyniosło z sobą nowe cierpienie. przeciw temu. to dzielne i najbardziej do cierpienia przywykłe zwierzę. że olbrzymia l u k a otaczała człowieka. – obojętne na razie.szym stuleciom Europy. Jeśli nie brać pod uwagę ideału ascetycznego. gorzej jeszcze. tylko to. Objaśnił on cierpienie. niechęć do życia. a może i najbogatsze w nadzieje z wszystkich widowisk. życzeniem.

a co najważniejsza d o b y w a ć n a j a w n i e s k o ń c z o n y s z e r e g z a g a d n i e ń i p r o b l e m a t ó w. zdala. lecz najdalszych«. który z bezwzględnego pessymizmu omiękłości wobec dzisiejszego człowieka pragnie wykrzesać budujący hart dni przyszłych. Dzieło tej powagi i znaczenia. w opóźnieniu i pozostawaniu w tyle. Niechże pozostaną z nią na przyszłość jednym z tak bardzo nielicznych dowodów odporniejszej żywotności naszych potrzeb duchowych. że godzi się bodaj tu właśnie podkreślić tę różnicę o głębszem znaczeniu wychowawczem. Aż póki nie wysubtelnią myśli i uwagi ku postrzeganiu w danej dziedzinie zjawisk na tyle odmiennych. 1905.. nie pomija żadnej sposobności. swą pogodę czerpie z nadziei. pozwala ogarniać d u c h o w e c z y n n i k i ż y c i a w jak najdalszem ich rozgałęzieniu i splocie wzajemnym. I niemi to pod koniec operuje może pustelnik?..« I stało się imię tego pustelnika dla współczesnych wprost synonimem bojownika o instynkty życiowe. Oto książki. Sporne wszystkim »wartościom« dzisiejszym. że się one z dotychczasowego ujęcia wytłumaczyć nie dadzą.Zapowiedziane przed laty siedmiu polskie wydanie Dzieł Fryderyka Nietzschego zostało doprowadzone do końca i zawarte w t o m a c h t r z y n a s t u o r a z j e d n y m t o m i e S u p l e m e n t u. gdy ukończone leży przed czytelnikiem polskim. kto nic innego dotychczas nie czynił.. Ze wszystkich dachów rozlega się dziś wołanie o pogodę i optymizm dla wykrzesania w ludziach największego ciepła i otuchy. z rynku w samotnię swą!« Wręcz przeciwnie obwołuje się na naszych rynkach. 81 .. A oto ktoś. gdyż podrywa wiarę w twórczą silę zaprzeczeń koniecznych. w kategorye nieomal. lecz te jego obrazy. który korzyść swą znalazł w trzymaniu się na uboczu. Rozpoczęte przypadkowo w r. stoi ono zarazem w tak jaskrawej sprzeczności do wskazań i wierzeń naszej doby ostatniej. dla kogo mowa takiego optymizmu jest najtchórzliwszą narkozą obezwładnień. jak tylko namyślał się: jako filozof i pustelnik instynktowy. nie potrzebuje chyba zaleceń ponownych. i tylko ona. umiejącej zachować swą ciągłość na zmiennej fali życia. zmienne i zawsze wielolice odbija się w duszy takiej. którego każde zdanie dotyka jakiegoś nerwu człowieczego. aby się każdy po nich krzątał i roił bez ustanku. – Być może jednak. wycisnęły te książki na sobie mimowoli tę datę przełomu.. że w tej perspektywie »z tyłu i oddalenia« nie rzeczywistości stają się w końcu przedmiotem rozważań. aby dyskredytować życie na uboczu: jako zatracające uczucie i rozumienie społeczności swojej. Przemawia tu myśliciel.. że się one zaostrzają ku coraz to nowym zagadnieniom. lecz wraz z ich odbiciem w wyobraźni czy intelekcie nieuniknione nawarstwienia d a w n y c h odczuć i krytycyzmów. w cierpliwości. Nie życie samo płynne. lecz grupuje je mimowoli tak. Podobnie każde szersze myślowe ujęcie zjawisk fizycznych wprowadza w chaos faktów nietylko ich rozgląd i łączność przypuszczalną. Lecz bodaj że ta droga. I tylko wewnętrzny żar czucia i myślenia stapia je za każdym razem i wprowadza w ruch jako rzeczywistości płynne: rzekłbyś odwrotna hipostaza procesów uczuciowych i myślowych ku realnościom. w dniach najwyższego obudzenia nadziei żywotnych. ponadto korupcyą moralną. sięgać ku najbardziej ukrytym łącznikom i sprężynom zdarzeń. A oto w tych książkach zabiera głos »ktoś.. które pod owym nawarstwieniem zastygły jakby w kryształy. a otuchę uczy mieć »nie w bliźnich i najbliższych. a ukończone teraz oto. psychologa i pisarza. bracie. jako działające wręcz na szkodę jej »życiowych instynktów«.. które nawołują nieustannie: »Uciekaj.

Nietzschego. oraz czasu i warunków. Wiedza radosna (1881– 82). a następnie przez Muzeum Weimarskie zawierają przeważnie odrębne wersye i stylizacye ustępów. zrozumiałych na miejscu. 82 . w danym wypadku w tej dziedzinie najbardzej fascynującej: życia i duszy ludzkiej. Ma ona niepoślednie znaczenie dla dziejów kultury niemieckiej. – Polscy tłumacze dalecy byli od chłodnego obiektywizmu w stosunku do oryginału: świadczy o tem ta niepoślednia cząstka zapału i pracy życiowej. odpowiadającym wymaganiom mowy polskiej. w nadziei wreszcie. (1871). Pominięcie całej Wagneryady możemy łatwo przeboleć. która. a zwięzłe przedsłowie tłumacza daje rozważnemu czytelnikowi wskazówkę co do charakteru tej »autobiografii«. – Wędrowiec i jego cień (Ludzkie. jaką oddali Dziełu Fr. w jakich napisana została. przyczem najważniejsze z nich zostały włączone do niemieckiego pośmiertnego układu Woli Mocy. ukazała się właśnie temi laty. podajemy tu spis polskich tomów XIV w ich układzie chronologicznym: Narodziny tragedyi. – Poza dobrem i złem (1885–86). (1877–78). – Niewczesne rozważania.– Jutrzenka. pominiętych przez autora w układzie tomów za życia ogłoszonych. że znajdzie się wśród czytelników polskich niejeden może. że przekładem. aby zamiast życiorysu dać jako Suplement autobiografię (Ecce Homo). Aby ułatwić czytelnikowi oryentacyę w czynnikach rozwojowych idei Nietzschego. – Z genealogii moralności (1886). (1888).Jeśli świat pustelnika Nietzschego nie ostoi się przed »sumieniem intelektualnem« przyszłości. – Ludzkie. zawierającego rozprawy o Nietzschem. arcyludzkie. Te same względy zdecydowały. (1873–74). Tedy od myśli wydania Suplementu. – Suplement: Ecce homo. (1888). w miejscu innem. który ten brak naszej literatury krytycznej zechce dopełnić – jak to będzie odpowiedniej. gdzie sam autor przemawia. II). wypełnili całkowicie obowiązek swój. – Dytyramby dionyzyjskie (1888). jeśli idzie o filozofie Nietzschego.– Tako rzecze Zaratustra (1882—85). cz.(1880–81). Nie mamy tu u siebie powodów do drażliwości. dla nas obojętniejszą być może. wydawane przez panią Foerster-Nietzsche. Nie mniej dalecy byli jednak i od prozelityzmu. arcyludzkie. mniemając. – Wola mocy (1882—88). – Przemiana wszystkich wartości. (1876––77). – Zmierzch bożyszcz (1888). jak pada wielka hipoteza: postawi ogrom zdobytej wiedzy i wyostrzenia myśli. odstąpili w przekonaniu. runie on. acz wbrew woli rodziny i Muzeum Weimarskiego. ze nie należą one bądź co bądź tam. Inne pisma pośmiertne.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->