P. 1
zarzadzanie ryzykiem analiza 2009i2010(III).ppt

zarzadzanie ryzykiem analiza 2009i2010(III).ppt

|Views: 82|Likes:
Wydawca: suckmydickyy

More info:

Published by: suckmydickyy on Nov 28, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/11/2014

pdf

text

original

Metody analizy ryzyka projektów inwestycyjnych

DR WALDEMAR ROGOWSKI WROGOW@SGH.WAW.PL WALDEMARROGOWSKI@WP.PL KATEDRA ANALIZY DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SGH

© Waldemar Rogowski

Wykorzystując jako kryterium klasyfikacji wykorzystywaną technikę analizy ryzyka wyróżnia się metody:
 korygowania efektywności polegającą na dokonywaniu korekt poprzez uwzględnianie narzutów procentowych wybranych parametrów i zmiennych wykorzystywanych w metodach oceny opłacalności projektów inwestycyjnych  analizy wrażliwości polegającą na zmianach różnych wybranych parametrów i zmiennych wykorzystywanych w metodach oceny opłacalności i analizie ich wpływu na opłacalność projektów oraz wyznaczaniu wartości krytycznych i marginesów bezpieczeństwa określających poziom opłacalności  probabilistyczno – statystyczne, w których wykorzystuje się do analizy ryzyka rachunek prawdopodobieństwa i statystykę matematyczną  symulacyjne, które dają możliwość zbadania wpływu wielu zmiennych na opłacalność projektów oraz możliwość symulacji poziomu ryzyka
2

© Waldemar Rogowski

Drugim ważnym kryterium klasyfikacji jest sposób ujmowania ryzyka w procesie decyzyjnym:
 metody bezpośrednie, w których ryzyko ujmowane jest bezpośrednio w kryterium decyzyjnym związanym z określoną metodą oceny opłacalności. Metody bezpośrednio uwzględniające ryzyko nie są, więc oddzielnym kryterium decyzyjnym  metody pośrednie, które umożliwiają pozyskanie dodatkowych informacji o poziomie ryzyka projektu inwestycyjnego. Informacja ta pozwala zmniejszyć stan niepewności. Metody te nie są, więc jednym z elementów kryterium decyzyjnego opartego o daną metodę oceny opłacalności projektu inwestycyjnego. Są oddzielnym, wyodrębnionym elementem uwzględnianym w procesie decyzyjnym

3

© Waldemar Rogowski

można mówić o:  miarach zmienności  miarach wrażliwości  miarach zagrożenia 4 © Waldemar Rogowski .Kolejnym kryterium podziału metod analizy ryzyka jest zakres dostarczanej informacji o poziomie ryzyka projektu inwestycyjnego.

Zestawienie klasyfikacji metod analizy ryzyka projektów inwestycyjnych technika analizy metody korygowania efektywności graniczny okres zwrotu metody analizy wrażliwości analiza wrażliwości metody probabilistyczno statystyczne analiza statystyczna: odchylenie standardowe i współczynnik zmienności metody symulacyjne analiza symulacyjna Monte Carlo równoważnik pewności (CE) stopa dyskonta uwzględniająca ryzyko kRADR 5 © Waldemar Rogowski .

d.c. sposób ujmowania ryzyka w procesie decyzyjnym pośrednie analiza wrażliwości analiza scenariuszy analiza statystyczna (metody probabilistyczne):odchylenie standardowe i współczynnik zmienności analiza symulacyjna jako sposób szacowania wartości oczekiwanej i odchylenia standardowego 6 bezpośrednie graniczny okres zwrotu równoważnik pewności stopa dyskonta uwzględniająca ryzyko © Waldemar Rogowski .Zestawienie klasyfikacji metod analizy ryzyka projektów inwestycyjnych .

Zestawienie klasyfikacji metod analizy ryzyka projektów inwestycyjnych . jako względna miara zmienności analiza symulacyjna jako sposób szacowania wartości oczekiwanej i odchylenia standardowego analiza scenariuszy jako pośredni sposób szacowania wartości oczekiwanej i odchylenia standardowego Źródło: opr. 7 © Waldemar Rogowski . zakres dostarczanej informacji miary zmienności odchylenie standardowe jako bezwzględna miara zmienności miary wrażliwości stopa dyskontowa uwzględniająca ryzyko odzwierciedla ryzyko kosztu kapitału ekwiwalent pewności odzwierciedla ryzyko przepływu pieniężnego NCF okres zwrotu określający ryzyko płynności miary zagrożenia metoda VaR współczynnik zmienności.d. wł.c.

Metody wykorzystywane do analizy ryzyka projektów inwestycyjnych przez krajowe firmy Zakres i rodzaj stosowanych metod Metody bezpośrednie (stopa dyskonta z ryzykiem. analiza scenariuszowa. analiza symulacyjna) Inne metody (podaj jakie) Nie są wykorzystywane żadne metody oceny ryzyka Procent odpowiedzi 30% 47% 1% 22% Razem Źródło: opr. wł. ekwiwalent pewności) Metody pośrednie (analiza wrażliwości. 100% 8 © Waldemar Rogowski .

Pike 1992 w% Prowadzona jest sformalizowan a analiza ryzyka Nie są wykorzystywa ne żadne metody analizy ryzyka 92 R.Prezentacja porównania wyników badań w zakresie prowadzenia sformalizowanej analiza ryzyka R. 9 © Waldemar Rogowski . wł. Rogowski w% 77 8 74 6 68 23 Źródło: opr. Pike 1975 w% 26 G. C Arnold D. Zarzecki w% 32 W. Hatzopoulos w% 94 D.

Analiza wrażliwości jest to prosta technika analityczna. jakie mogą wystąpić w przyszłości w kształtowaniu się kluczowych zmiennych projektu inwestycyjnego wpływających na jego opłacalność. 10 © Waldemar Rogowski . która polega na badaniu wpływu zmian.

U podstaw teoretycznych tej metody leży założenie. iż w trakcie fazy budowy. wartości poszczególnych zmiennych wykorzystywanych do szacowania opłacalności projektu mogą przyjąć inne wartości. a następnie w fazie operacyjnej. W analizie tej bada się. niż zakładane. 11 © Waldemar Rogowski . więc wrażliwość wyników oceny opłacalności (przy wykorzystaniu kryterium decyzyjnego) na zmiany różnych zmiennych.

12 © Waldemar Rogowski .Analiza wrażliwości może być wykorzystywana dla wszystkich metod bezwzględnej oceny opłacalności projektów inwestycyjnych.

 zmienne objaśniające zależne . NPV).  zmienne objaśniające niezależne .metoda oceny opłacalności projektu inwestycyjnego.zmienne występujące w algorytmie danej metody oceny opłacalności projektu inwestycyjnego.zmienne występujące w algorytmie danej metody. których zmiana nie wpływa w sposób bezpośredni na inne zmienne.Analiza wrażliwości posługuje się kilkoma podstawowymi pojęciami:  zmienna objaśniana (zmienna bazowa) . na której analiza wrażliwości będzie przeprowadzana (np.  zmienne objaśniające – zmienne występujące w algorytmie danej metody oceny opłacalności projektu inwestycyjnego. których wartość jest określona przez wartość innych zmiennych 13 © Waldemar Rogowski .

procentową zmianę wielkości zmiennej objaśnianej) wywołana określoną.Pięć różnych technik analitycznych wykorzystywanych w analizie wrażliwości które analizują: 1. poziom graniczny zmiennej objaśniającej przy którym projekt inwestycyjny jest jeszcze opłacalny 5. dopuszczalny procentowy poziom odchylenia zmiennych objaśniających przy których projekt inwestycyjny jest jeszcze opłacalny 14 © Waldemar Rogowski . 5% zmianą określonej zmiennej objaśniającej 2. procentową zmianę wielkości zmiennej objaśnianej wywołaną 1% zmianą zmiennej objaśniającej – badanie elastyczności 3. np. wartość kryterium decyzyjnego dla określonej wartości zmiennej objaśniającej 4.

obliczeń należy dokonywać na wartościach względnych.Ponieważ jednak wartości zmiennych objaśniających mogą być w skrajnie innej skali. 15 © Waldemar Rogowski . Zi . NPVb – wartość NPV dla zmiennej Zb.współczynnik wrażliwości NPV na 1% zmianę wartości zmiennej objaśniającej Z. NPVi – wartość NPV przy i-tej wartości zmiennej Zi.01Zb lub 0.99Zb). Zb – wartość bazowa zmiennej Z. a nie bezwzględnych. NPVi  NPVb NPVb Zi  Zb Zb ww  gdzie: ww .i-ta wartość zmiennej objaśniającej (Zi = 1.

16 © Waldemar Rogowski .  W mianowniku zaś jedno procentowa zmiana wartości niezależnej zmiennej objaśniającej Z. NPV) wywołana jedno procentową zmianą niezależnej zmiennej objaśniającej Z (dowolna zmienna z algorytmu NPV). W liczniku ułamka prezentowana jest procentowa zmiana wartości zmiennej objaśnianej (np.

17 © Waldemar Rogowski .Współczynnik wrażliwości informuje ile punktów procentowych zmiany zmiennej objaśnianej (np. NPV) przypada na jeden punkt procentowy zmiany niezależnej zmiennej objaśniającej Z.

Jeżeli zależność zmiennej objaśnianej (NPV) od danej niezależnej zmiennej objaśniającej jest liniowa. dla wszystkich wartości danej niezależnej zmiennej objaśniającej. 18 © Waldemar Rogowski . wartość współczynnika wrażliwości jest wartością stała.

zazwyczaj powodują inne niż liniowe zmiany zmiennej objaśniającej (zależność nieliniowa). 19 © Waldemar Rogowski . które:  liniowo zmieniają przepływy pieniężne netto. koszt kapitału własnego.  powodują zmianę stopy dyskontowej (np. struktura finansowania) lub oddziałują jednocześnie na kilka zmiennych zależnych w różnych kierunkach.Niezależne zmienne objaśniające. koszt kapitału obcego. w przybliżeniu również liniowo wpływają na zmiany NPV.

Interpretacja współczynnika wrażliwości jest następująca – c. że analizowana niezależna zmienna objaśniająca wpływa w sposób przeciwny na zmienną objaśnianą (poziom opłacalności): wzrost niezależnej zmiennej objaśniającej powoduje spadek zmiennej objaśnianej a spadek niezależnej zmiennej objaśniającej powoduje wzrost zmiennej objaśnianej  dodatnia wartość oznacza.d. 20 © Waldemar Rogowski . że badana niezależna zmienna objaśniająca wpływa w sposób zgodny na zmienną objaśnianą (poziom opłacalności i kryterium decyzyjne): wzrost niezależnej zmiennej objaśniającej powoduje wzrost zmiennej objaśnianej a spadek niezależnej zmiennej objaśniającej powoduje spadek zmiennej objaśnianej.:  ujemna wartość świadczy.

przy których przedsięwzięcie inwestycyjne jest jeszcze opłacalne.Przeprowadzając analizę wrażliwości można też uzyskać odpowiedź na jeszcze inaczej sformułowane pytanie. jakie są dopuszczalne odchylenia poszczególnych niezależnych zmiennych objaśniających. szukana jest taka wartość niezależnych zmiennych objaśniających. 21 © Waldemar Rogowski . a mianowicie. kryterium zbudowanego w oparciu o metodę NPV. dla których NPV = 0.  W przypadku stosowania jako kryterium decyzyjnego.

Analiza wrażliwości jest w tym przypadku uzupełniana o informację o poziomie marginesów bezpieczeństwa stanowiących granicę opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego. dla każdej niezależnej zmiennej objaśniającej Marginesy bezpieczeństwa mogą być wyrażone jako:  Wartości bezwzględne  Wartości względne 22 © Waldemar Rogowski .

Bezwzględny margines bezpieczeństwa jest to różnica między wartością graniczną a wartością bazową analizowanej niezależnej zmiennej objaśniającej albo między wartością bazową a graniczną. Z gr  Z baz gdzie: Zgr .wartość bazowa analizowanej niezależnej zmiennej objaśniającej Z. 23 © Waldemar Rogowski .wartość graniczna analizowanej niezależnej zmiennej objaśniającej Z Zbaz .

wartość graniczna analizowanej niezależnej zmiennej objaśniającej Z Zbaz . 24 © Waldemar Rogowski .wartość bazowa analizowanej niezależnej zmiennej objaśniającej Z.Względny margines bezpieczeństwa jest to iloraz różnicy wartości granicznej i wartości bazowej do wartości bazowej badanej niezależnej zmiennej objaśniającej Z gr  Z baz Z baz gdzie: Zgr .

że:  dobór niezależnych zmiennych objaśniających zależy od przyjętej w analizie metody oceny opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego – zmiennymi mogą być. więc poszczególne elementy algorytmu matematycznego danej metody oceny opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego.Przeprowadzając analizę wrażliwości.  zróżnicowanie poziomu niezależnych zmiennych objaśniających nie może być dowolne. 25 © Waldemar Rogowski . lecz logicznie uzasadnione. należy pamiętać.

Z punktu widzenia poziomu agregacji niezależnych zmiennych objaśniających można wyróżnić dwa podstawowe warianty analizy wrażliwości:  wariant ze zagregowanymi niezależnymi zmiennymi objaśniającymi. 26 © Waldemar Rogowski . stopa dyskonta i ekonomiczny okres życia przedsięwzięcia). w przypadku NPV będą to przepływy pieniężne netto. który oparty jest jedynie na podstawowych elementach wykorzystywanych w danym algorytmie metody oceny opłacalności (np.

Stopień dezagregacji zmiennych objaśniających zależy głównie od szczegółowości posiadanych danych. które bezpośrednio lub pośrednio determinują poszczególne elementy algorytmu danej metody opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego. dokładności analizy i potrzeb informacyjnych w zakresie podejmowania decyzji 27 © Waldemar Rogowski . wariant ze dezagregowanymi niezależnymi zmiennymi objaśniającymi.

3. 2.Kryterium opłacalności Zmienne zagregowane Przepływy pieniężne netto Okres życia przedsięwzięcia Stopa dyskonta Zmienne zdezagregowane (szczegółowe) Spadek wpływów Zwiększenie wydatków Wydłużenie fazy budowy Skrócenie fazy operacyjnej Wzrost kosztu kapitału Zmiana struktury finansowania NPVbaz   t 0 n 1 k NCFbaz n WACC a lbo RF  t Wydatki Wydatki inwestycyjne Wzrost nakładów inwestycyjnych Wydatki operacyjne Wzrost kosztów operacyjnych (bez amortyzacji) Wpływy operacyjne Spadek sprzedaży Wpływy Wpływy inwestycyjne Spadek wpływów inwestycyjnych (spadek wartości sprzedanego majątku trwałego) 1. . 3. 3. Nakłady na rzeczowe składniki majątku trwałego Nakłady fazy przedinwestycyjnej Nakłady na kapitał obrotowy netto 1. 2. Koszt materiałów i energii Wynagrodzenia Koszty sprzedaży 1. 2. Spadek ceny Spadek ilości Spadek sprzedaży jednego z asortymentu 28 © Waldemar Rogowski Źródło: opr. wł.

29 © Waldemar Rogowski .Wyznaczając NPV dla różnych poziomów procentowych zmian zmiennych objaśniających możliwe jest sporządzenie wykresów NPV w zależności od procentowej zmiany poszczególnych niezależnych zmiennych objaśniających wykorzystywanych w algorytmie szacowania NPV. Wykres taki nosi nazwę krzywej wrażliwości.

tym zmienna objaśniana (opłacalność przedsięwzięcia) jest wrażliwsza na zmiany analizowanej niezależnej zmiennej objaśniającej i tym większy jest poziom ryzyka przedsięwzięcia inwestycyjnego.Nachylenie poszczególnych krzywych wrażliwości wskazuje na poziom wrażliwości NPV (opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego) na zmianę określonej niezależnej zmiennej objaśniającej:  Im większe nachylenie (krzywa jest bardziej stroma). 30 © Waldemar Rogowski .

wł. 31 © Waldemar Rogowski .15% .Graficzna postać analizy wrażliwości Wartość bazowa zmiennej objaśnianej (NPV) Krzywa wrażliwości przychody ze sprzedaży Margines bezpieczeństwa przychody ze sprzedaży .5% + 5% Krzywa wrażliwości nakłady inwestycyjne + 15% Margines bezpieczeństwa nakłady inwestycyjne Źródło: opr.

Przy wykorzystaniu analizy wrażliwości w procesie podejmowania bezwzględnej decyzji inwestycyjnej decydent otrzymuje informację o poziomie ryzyka w formie:  wrażliwości kryterium decyzyjnego opartego na określonej metodzie oceny opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego na zmianę elementów uwzględnianych w tej metodzie  wartości granicznych oraz marginesów bezpieczeństwa. 32 © Waldemar Rogowski .

4. 5. iż badając określoną niezależną zmienną objaśniającą. pozostałe niezależne zmienne objaśniające przedsięwzięcia pozostawiane są na nie zmienionym poziomie Ryzyko przedsięwzięcia zależy zarówno od: wrażliwości kryterium decyzyjnego na zmiany niezależnych zmiennych objaśniających jak i zakresu prawdopodobnych wartości tych zmiennych odzwierciedlanych w ich rozkładach prawdopodobieństwa. jest ona przez to niekompletna 33 3. co może ułatwić bezpośrednie porównania ryzyka determinowanego przez różne niezależne zmienne objaśniające Krzywe wrażliwości przedstawiają użyteczną informację o punktach granicznych. których ryzyko nie było wcześniej analizowane. korygując ją o założony % zmian. oraz umożliwia obliczenie marginesów bezpieczeństwa realizacji konkretnego przedsięwzięcia 1. Ponieważ w analizie wrażliwości uwzględnia się tylko pierwszy czynnik. można wykorzystać w innych analizach ryzyka Można przedstawić wszystkie krzywe wrażliwości na jednym wykresie. o tym. Służy do identyfikacji ryzyka wskazując obszary. © Waldemar Rogowski . w których następuje zmiana kryterium decyzyjne. znajomość wpływu poszczególnych niezależnych zmiennych objaśniających na zmienną objaśnianą. tj. które powinny być przedmiotem głębszej analizy Jest użyteczna głównie w przypadku przedsięwzięć rozwojowych. 2.Zalety i wady analizy wrażliwości Zalety 1. a więc kiedy nie ma doświadczeń pochodzących z podobnych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych wcześniej Jej wyniki. tj. 2. Wady Przyjmowanie uproszczonego nie odpowiadającego rzeczywistości założenia.

Drugą zaś analiza symulacyjna. 34 © Waldemar Rogowski .Pierwszą z wad analizy wrażliwości eliminuje analiza scenariuszy.

66% 260.24 22.89 33.68 3.78 .27.48 2.88 45.62% 225.44 35 © Waldemar Rogowski .65 -4.Matryca wrażliwości przedsięwzięcia inwestycyjnego Wartość zmiennej objaśniającej 10% spadek sprzedaży 5% spadek sprzedaży Poziom bazowy 5% wzrost sprzedaży 10% wzrost sprzedaży Ww Względny margines bezpieczeńs twa Względny margines bezpieczeń stwa Wartość zmiennej objaśnianej NPV -33.24 16.77 37.64 -10.71 Wartość zmiennej objaśniającej 10% wzrost kosztów operacyjnych 5% wzrost kosztów operacyjnych Bazowy 5% spadek kosztów operacyjnych 10% spadek kosztów operacyjnych Ww Względny margines bezpieczeństwa Względny margines bezpieczeńst wa Wartość zmiennej objaśnianej NPV -21.7 12.7 12.

Metoda analizy scenariuszy (ang. NPV) na zmiany niezależnych zmiennych objaśniających  zakres najbardziej prawdopodobnych wartości niezależnych zmiennych objaśniających 36 © Waldemar Rogowski . scenario analysis) uwzględnia:  wrażliwość zmiennej objaśnianej (np.

37 © Waldemar Rogowski .Analizę scenariuszy można przeprowadzać zarówno wykorzystując model zagregowany jak i zdezagregowany.

38 © Waldemar Rogowski .U podstaw teoretycznych tej metody leży koncepcja. proponująca analizowanie ryzyka poprzez określanie scenariuszy zakładających przyjmowanie przez niezależne zmienne objaśniające występujące w algorytmie danej metody oceny opłacalności wykorzystywanej w danym kryterium decyzyjnym określonych wartości w przyszłości.

39 © Waldemar Rogowski .W analizie scenariuszowej wykorzystywane są informacje uzyskane z analizy wrażliwości na podstawie. których sporządzane są możliwe warianty przyszłego kształtowania się niezależnych zmiennych objaśniających zwane scenariuszami.

Algorytm postępowania w tej metodzie obejmuje dwa podstawowe etapy. określane są scenariusze opisujące wartość poszczególnych niezależnych zmiennych objaśniających w przyszłości. 40 © Waldemar Rogowski .  W etapie pierwszym.

Stąd wywodzi się spotykana czasem angielska nazwa metody . – niezależne zmienne objaśniające są przyjmowane w wartościach przyjętych dla analizowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.  bazowy (best .  pesymistyczny (pessimistic .O) w którym niezależne zmienne objaśniające przyjmowane są na poziomie najbardziej optymistycznym.Najczęściej konstruowane są trzy scenariusze:  optymistyczny (optimistic .P) – sporządzany dla najgorszych najbardziej pesymistycznych wartości niezależnych zmiennych objaśniających.analiza BOP (Best Optymistic Pessimistic). 41 © Waldemar Rogowski .B).

2. Najgorszego z możliwych. 3. Nogalski M. Piwecki proponują budowanie czterech scenariuszy: 1. Pesymistycznego.B. Najbardziej prawdopodobnego. 4. 42 © Waldemar Rogowski . Optymistycznego.

Dwie sytuacje oparte na wartościach pośrednich między scenariuszem bazowym a scenariuszami skrajnymi 43 © Waldemar Rogowski . że istnieje nieokreślona liczba różnych scenariuszy. Jordan twierdzą natomiast. Sytuację bazową 2. Ross. co najmniej pięć scenariuszy: 1. Dwie sytuacje skrajne (wariant optymistyczny i pesymistyczny) 3. Jako minimum powinno określać się. D. R. A. które można rozpatrywać. B.St.W Westerfield.

które w przyszłości będą miały przebieg zgodny z oczekiwaniami (scenariusz bazowy). które będą miały przebieg gorszy od oczekiwanego (scenariusz pesymistyczny). 2.K. Marcinek proponuje aby w analizie scenariuszy budować dwa scenariusze: 1. kluczowe zdarzenia. 44 © Waldemar Rogowski . wszystkie kluczowe zdarzenia.

czyli wartość bazowa. 3. NPVbaz.Dzięki zastosowaniu tej analizy otrzymywane są. gdy zrealizuje się scenariusz najlepszy (optymistyczny). 2. NPVopt. 45 © Waldemar Rogowski . trzy wartości: 1. więc zamiast jednej wartości NPV (NPVbaz). która będzie uzyskana w przypadku zajścia scenariusza najgorszego (pesymistycznego). NPVpes.

to jest możliwe obliczenie statystycznych miar ryzyka.  Jeżeli bowiem będą znane prawdopodobieństwa realizacji rozpatrywanych scenariuszy. 46 © Waldemar Rogowski . Analiza scenariuszy najczęściej stanowi wstęp do metod probabilistycznych.

47 © Waldemar Rogowski .W przypadku. NPVopt. wnioski z analizy muszą być oparte tylko na podstawie możliwych do uzyskania wartości NPVbaz. NPVpes. gdy brak jest danych dotyczących prawdopodobieństwa realizacji analizowanych scenariuszy.

163 © Waldemar Rogowski .Zakładając. przedsięwzięcie inwestycyjne może być uznane za: opłacalne (+) nieopłacalne (-) Możliwe modelowe warianty dla trzech podstawowych scenariuszy Rodzaje scenariuszy Warianty optymistyczny bazowy pesymistyczny I II III IV + + + - + + - + 48 Źródło: Däumler K. Praxis der Investitions und Wirtschaftlichkeitsrechnung Verlag neue Wirtschafts – Briefe Berlin Auflage 3 str. że dla każdego scenariusza.D.

WADY Rozważa tylko kilka możliwych scenariuszy. Dostarcza więcej informacji o poziomie ryzyka przedsięwzięcia inwestycyjnego niż analiza jedynie jednego wariantu – bazowego Eliminuje jedną z wad analizy wrażliwości. Zatem analiza scenariuszy zazwyczaj przeszacowuje wielkości graniczne – NPV pesymistycznego scenariusza jest zbyt niska. * destymulanta – zmienna. przychody ze sprzedaży) Źródło: opr. a dla scenariusza optymistycznego największe dla stymulant i najmniejsze dla destymulant). której wyższa wartość oznacza pozytywne wpływ na poziom opłacalności (np. na podstawie literatury przedmiotu 49 © Waldemar Rogowski . że wszystkie niezależne zmienne objaśniające osiągną jednocześnie najgorszą lub najlepszą wartość jest bardzo małe.Zalety i wady analizy scenariuszy: ZALETY 1. chociaż w rzeczywistości istnieje bardzo duża ich liczba Zakłada. wł. nakłady inwestycyjne) ** stymulanta .zmienna. 2. a NPV optymistycznego scenariusza jest za wysoka 2. której wyższa wartość oznacza negatywny wpływ na poziom opłacalności (np. że zmienne traktowane jako objaśniające są dodatnio skorelowane. W rzeczywistości prawdopodobieństwo. (przyjmują one dla scenariusza pesymistycznego wartości największe dla destymulant* oraz najmniejsze dla stymulant*. gdyż umożliwia analizowanie jednoczesnych zmian więcej niż jednej niezależnej zmiennej objaśniającej 1. koszty.

odchylenie standardowe () wyrażające:  wielkość rozproszenia wokół wartości oczekiwanej E(X)  ryzyko w wartościach bezwzględnych 2. współczynnik zmienności CV:  ryzyko w wartościach względnych 50 © Waldemar Rogowski .Jako statystyczną miarę ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych powszechnie przyjmuje się: 1.

Koniecznym jest określenie czy przepływy pieniężne są zależne czy też niezależne w czasie 5. wzajemnej zależności przepływów pieniężnych netto w czasie. horyzontu czasowego analizy 2. prawdopodobieństwa wystąpienia poszczególnych poziomów przepływów pieniężnych netto 51 © Waldemar Rogowski .W przypadku wykorzystywania metod probabilistyczno–statystycznych konieczne jest ustalenie następujących podstawowych założeń: 1. metody oceny opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego stanowiącej podstawę dla analizy ryzyka 3. sposobu szacowania prawdopodobieństwa dla danych losowych zmiennych objaśniających 4.

. Najczęściej metody probabilistyczno– statystyczne opierają się na metodzie NPV i kryterium decyzyjnym zbudowanym w oparciu o tę metodę. 52 © Waldemar Rogowski ..Horyzont czasowy analizy określany jest przez okres życia przedsięwzięcia inwestycyjnego (t = 0 .n okresów).

 jako prawdopodobieństwa a posteriori ustalane na podstawie doświadczeń z przeszłości dotyczących realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w podobnych warunkach.Prawdopodobieństwo zaistnienia określonej wartości losowych zmiennych objaśniających może być wyznaczone w trojaki sposób:  jako prawdopodobieństwa a priori ustalone na podstawie matematycznych prawidłowości dotyczących zależności między różnymi przewidywanymi poziomami zmiennych.  jako prawdopodobieństwa subiektywne wyznaczane przez podejmującego decyzję na podstawie jego doświadczenia. intuicji oraz subiektywnej oceny decydenta 53 © Waldemar Rogowski .

2. pierwsza z nich polega na szacowaniu wartości oczekiwanej przepływów pieniężnych netto (NCF) i dopiero w drugim kroku wartości oczekiwanej NPV. druga propozycja polega zaś na bezpośrednim wyliczaniu wartości NPV w oparciu o analizę scenariuszy i dopiero w następnym kroku obliczanie wartości oczekiwanej NPV 54 © Waldemar Rogowski .Występują dwie propozycje szacowania odchylenia standardowego NPV oraz współczynnika zmienności NPV dla przedsięwzięć o niezależnych saldach przepływów pieniężnych (przypadek 1): 1.

Szacowanie probabilistyczno–statystycznych miar ryzyka dla przedsięwzięć inwestycyjnych o niezależnych przepływach pieniężnych netto  Analiza scenariuszowa stanowi podstawę wariantu uproszczonego szacowania statystycznych miar ryzyka dla przedsięwzięć inwestycyjnych o niezależnych przepływach pieniężnych netto. 55 © Waldemar Rogowski .

56 © Waldemar Rogowski .25 zaś dla scenariusza bazowego 0. optymistycznego i pesymistycznego prawdopodobieństwa na poziomie 0. Najczęściej w literaturze postuluje się.W I etapie należy określić poziom prawdopodobieństwa dla poszczególnych przyjętych scenariuszy. aby przyjmować: dla obu skrajnych scenariuszy tj.5.

M Siudak proponuje na przykład przyjęcie następujących prawdopodobieństw dla: Scenariusza optymistycznego 0.10 Bazowego 0.Są też propozycje zrywających z założeniem symetrycznego rozkładu prawdopodobieństwa.2 57 © Waldemar Rogowski .7 Pesymistycznego 0.

1 58 © Waldemar Rogowski . Szczepankowski przedstawia propozycję. w której prawdopodobieństwa wynoszą dla: Scenariusza optymistycznego 0.6 Pesymistycznego 0.3 Bazowego 0.P.

bazowego i pesymistycznego popt.W II etapie szacowana jest wartość oczekiwana NPV E(NPV)= popt NPVopt + pb NPVb + ppes NPVpes. NPVbaz i NPVpes oznaczają wartości NPV obliczone odpowiednio dla scenariusza optymistycznego. gdzie: NPVopt. pb. popt – prawdopodobieństwa zajścia określonego scenariusza 59 © Waldemar Rogowski .

Zakres czynności składających się na etap trzeci obejmuje:  oszacowanie wariancji:  2 NPV  pbaz (( NPVbaz  E ( NPV )) 2  p opt (( NPVopt  E ( NPV )) 2   p pes (( NPV pes  E ( NPV )) 2  odchylenia standardowego  NPV   NPV © Waldemar Rogowski 2 60 .

W ostatnim etapie szacowany jest współczynnik zmienności CV NPV   NPV E ( NPV ) 61 © Waldemar Rogowski .

2(600  280 ) 2  57 600  NPV  57 600  240 A 240 CV   0.3) x (200 )  (0.2 Wartość NPV -200 0 200 400 600 E( NPV )  (0.3 (200  280 ) 2  0.1(200  280 ) 2  0.1(0  280 ) 2  0.Przykład Rodzaj scenariusza pesymistyczny umiarkowanie pesymistyczny bazowy umiarkowanie optymistyczny optymistyczny Źródło: opr.1 0.1 0.3 0.1) x(200 )  (0.3 (400  280 ) 2  0.85 280 62 © Waldemar Rogowski .2) x (600 )  280  2 NPV  0.3 0.3 ) x (400 )  (0.1) x(0)  (0. wł Prawdopodobieństwa wystąpienia (pi) 0.

Analiza symulacja zwana Monte Carlo  Eliminuje dwie podstawowe wady analizy scenariuszy dotyczące:  ograniczonej ilości badanych scenariuszy  założenia o dodatniej korelacji pomiędzy niezależnymi zmiennymi objaśniającymi  Łączy zalety analizy wrażliwości jak i analizy scenariuszy 63 © Waldemar Rogowski .

przez D. Hertza 64 © Waldemar Rogowski .Zastosowanie analizy symulacyjnej w analizie ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych zostało po raz pierwszy przedstawione w 1964r.B.

 Jako kryterium decyzyjne służące do przeprowadzenia symulacji przyjmowane jest najczęściej kryterium decyzyjne zbudowane w oparciu o metodę NPV.  Analiza symulacyjna może wykorzystywać także inne kryteria decyzyjne jak choćby oparte o metodę IRR 65 © Waldemar Rogowski .  Zmiennymi modelu symulacyjnego są zatem czynniki determinujące wartość NPV a tym samym kryterium decyzyjne.

© Waldemar Rogowski . przeprowadzenie określonej serii symulacji w celu uzyskania jak największej ilości różnych wartości zmiennej objaśnianej. konstrukcji modelu finansowego przedsięwzięcia inwestycyjnego. 4. NPV). 5. następnie określane są zależności i wzajemne powiązania pomiędzy zmiennymi losowymi przedsięwzięcia. ustalania hipotetycznego rozkładu prawdopodobieństwa wartości dla każdej zmiennej losowej (obarczonej ryzykiem).Cykl symulacyjny w analizie Monte Carlo składa się z pięciu podstawowych etapów a mianowicie: 1. 3. losowego wyboru wartości z hipotetycznego rozkładu danej zmiennej losowej i oszacowanie dla niej wartości zmiennej objaśnianej (np. w którym: definiowane są zmienne zdeterminowane i losowe. wyznaczanie empirycznego rozkładu wartości zmiennej objaśnianej otrzymanego w wyniku powtórzeń symulacji i estymacja tego rozkładu. 66 2.

W modelu finansowym należy określić wszystkie najbardziej istotne zmienne mające wpływ na ryzyko przedsięwzięcia wykorzystywane w algorytmach danej metody oceny opłacalności przedsięwzięć inwestycyjnych Dobór zmiennych zależy od:  rodzaju przedsięwzięcia inwestycyjnego  pożądanego stopnia dezagregacji modelu  zakresu prowadzonej analizy 67 © Waldemar Rogowski .

Liczba zmiennych zdeterminowanych (pewnych) i losowych (obarczonych ryzykiem) może się zmieniać w zależności od potrzeb danej analizy. W węższym ujęciu (model zagregowany) są to zwykle trzy zmienne losowe:  stopa dyskonta  przepływy pieniężne netto  długość okresu życia przedsięwzięcia inwestycyjnego (lub długość samej fazy operacyjnej). 68 © Waldemar Rogowski .

W modelu zdezagregowanym jako zmienne losowe najczęściej przyjmowane są poszczególne składniki: 1. 2. kosztów operacyjnych. 69 © Waldemar Rogowski . przychodów ze sprzedaży. nakładów inwestycyjnych. 3.

2. ceny sprzedaży.  księgowa wartość likwidacyjna (rezydualna). tempo wzrostu rynku. Przedsięwzięcie inwestycyjne:  całkowite nakłady inwestycyjne. B. 70 © Waldemar Rogowski . Rynek:     rozmiary rynku. 3. Koszty operacyjne:  jednostkowy koszt zmienny.  Koszty stałe. udział w rynku. Hertz w analizie symulacyjnej założył zmienność dziewięciu podstawowych zmiennych pogrupowanych w trzech obszarach (model zdezagregowany): 1.D.  długość okresu życia przedsięwzięcia inwestycyjnego.

Losowy wybór wartości z hipotetycznego rozkładu danej zmiennej losowej i wyznaczenie dla niej wartości wyjściowej (zmiennej objaśnianej. NPV)  Algorytm komputerowy wybiera losowo dla każdej zmiennej losowej konkretną wartość z hipotetycznego rozkładu prawdopodobieństw tej zmiennej.  Następnie szacowana jest dla tych zmiennych wartość zmiennej objaśnianej (np. 71 © Waldemar Rogowski . np. NPV).

Mogą istnieć dwa rodzaje zależności między zmiennymi losowymi:  Zmienne są zależne  Zmienne są niezależne 72 © Waldemar Rogowski .

a następnie obliczana jest wartość zmiennej objaśnianej (np. 73 © Waldemar Rogowski . iż zmienne te są niezależne oddzielnie losowane są wartości dla każdej zmiennej.W przypadku przyjęcia założenia.  W przeciwieństwie do analizy scenariuszowej w tym przypadku jedna wartość zmiennej może być powiązana zarówno z wysoką. NPV). jak i z niską wartością drugiej zmiennej.

Niezależne losowanie pojedynczych zmiennych losowych często może powodować powstawanie niewłaściwych zbiorów zmiennych losowych (np. 74 © Waldemar Rogowski . co jest konieczne w wypadku. że zmienne losowe są wzajemnie zależne. w którym zmienne są powiązane:  przez zależności matematyczne (przyczynowo – skutkowe).Natomiast w przypadku założenia. wysokiemu poziomowi sprzedaży towarzyszy niska wartość podatku dochodowego).  lub gdy są w dużym stopniu skorelowane.

a pozostałe zmienne skorelowane przyjmowane są a priori w zależności od uprzednio wylosowanej wartości pierwszej zmiennej losowej.W celu zabezpieczenia się przed takimi przypadkami w jednym cyklu symulacyjnym losuje się tylko jedną zmienną losową. 75 © Waldemar Rogowski .

76 © Waldemar Rogowski .Seria cykli symulacyjnych  Etap ten obejmuje obliczenia komputerowe serii wartości NPV  Te wartości będą w kolejnym etapie symulacji podstawą do wyznaczania empirycznego rozkładu zmiennej objaśnianej będącej miarą opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego.  Liczba cykli symulacyjnych jest równa liczbie powtórzeń procedury generowana wartości dla każdej zmiennej losowej oraz obliczania wartości zmiennej objaśnianej na podstawie tychże wygenerowanych wartości zmiennych losowych.

Następnie na podstawie ustalonego empirycznego rozkładu wartości danej zmiennej objaśnianej (np. dominantę oraz odchylenie kwantylowe  rozkładu jednostajnego  wartości minimalną i maksymalną 77 © Waldemar Rogowski . NPV) estymuje się dla danego przedsięwzięcia inwestycyjnego parametry jej rozkładu. W przypadku:  rozkładu zbliżonego do normalnego:  wartość oczekiwaną i odchylenie standardowe  asymetrycznego  medianę.

Schemat symulacji Monte Carlo w oparciu o metodę NPV zaproponowany przez D. Hertz’a 78 © Waldemar Rogowski .

Hertz Risk Analysis in Capital Investments Harvard Business Review January – February 1964. rezydualna okres życia operacyjne koszt przedsięwzięcia zmienny Wartości prawdopodobieństw dla istotnych czynników Losowy wybór grup czynników pod względem prawdopodobieństwa wystąpienia w przyszłości Obliczanie NPV Dla każdej kombinacji grup czynników Wielokrotne. na podstawie D. 95-106. 79 © Waldemar Rogowski .B. s.Kategorie zmiennych wybierane do symulacji Monte Carlo przy próbach obliczania NPV Analiza rynku Proces inwestycyjny Koszty operacyjne Rozmiar Ceny Tempo rynku sprzeda. losowe wybieranie zestawów danych Zapisywanie rozkładu NPV Źródło: opr. wzrostu rynku Udział w rynku Nakłady Wartość Ekonom Koszty Jednostkowy inwestyc. wł.

większej lub mniejszej od określonej wartości Właściwości te mają ogromne znaczenie.Wykorzystując wyznaczony w analizie symulacyjnej rozkład statystyczny NPV można szacować prawdopodobieństwo osiągnięcia przez NPV wartości: 1. z określonego przedziału 2. 80 © Waldemar Rogowski . gdyż uzupełniają kryterium decyzyjne o element prawdopodobieństwa jego osiągnięcia.

© Waldemar Rogowski 81 . wł.1NPV. iż NPV danego przedsięwzięcia inwestycyjnego znajdzie się w przedziale: -[E(NPV) . -[E(NPV) .wynosi 95.2 NPV.wynosi (99.wynosi 68. E(NPV) + 1 NPV] .3 NPV.7%). Jeśli rozkład NPV jest ciągły i w przybliżeniu normalny.5% -[E(NPV) . E(NPV) + 3 NPV] .3%. to prawdopodobieństwo.Źródło: opr. E(NPV) + 2 NPV] .

polegającego na tym. że:  NPV danego przedsięwzięcia inwestycyjnego będzie wynosiła określoną wartość. 82 © Waldemar Rogowski .Bardzo ważną informacją w procesie decyzyjnym jest określenie prawdopodobieństwa zaistnienia zdarzenia.

W tym przypadku stosowana jest forma wystandaryzowanego rozkładu normalnego. x . 83 © Waldemar Rogowski .zakładane wartości analizowanej zmiennej.zmienna wystandaryzowana. dla którego za pomocą standaryzacji szacowana jest nowa wartość: zmienna Z z x  E ( NPV )  NPV gdzie: z .

3 0.4 0.3085 0. NPV) W przypadku dodatnich wartości z jest większe niż E(NPV) + z W przypadku ujemnych wartości z jest mniejsze niż E(NPV) .0 Prawdopodobieństwo.z 0.5 0.4207 0. iż wartość badanej zmiennej (np.1587 84 © Waldemar Rogowski .2 0.2119 0.1 0.9 1.4602 0.8 0.242 0.7 0.3446 0.6 0.Tablica rozkładu zmiennej wystandaryzowanej Z Wartość Z 00 0.1841 0.3821 0.2743 0.5 0.

1151 0.0062 0.3 1.d.z 1.Tablica rozkładu zmiennej wystandaryzowanej Z .0287 0.0808 0. Wartość Z Prawdopodobieństwo.1 1.0668 0.6 1.7 0.c.5 1.1357 0. NPV) W przypadku dodatnich wartości z jest większe niż E(NPV) + z W przypadku ujemnych wartości z jest mniejsze niż E(NPV) . iż wartość badanej zmiennej (np.0446 1.0013 85 © Waldemar Rogowski .9 2 2.2 1.8 1.4 1.0359 0.0228 0.5 3 Źródło: tablice statystyczne 0.0548 0.0968 0.

0808 = 0. 91.9192 tzn.0808  Prawdopodobieństwo. iż dla danego przedsięwzięcia inwestycyjnego: NPV < określonej wartości (x) wynosi 8. 86 © Waldemar Rogowski .1. NPV > od określonej wartości (x) wynosi 1 – 0.92%.Informację zawartą w tabeli należy odczytywać w sposób następujący:  dla Z = .4 odpowiadająca mu wielkość prawdopodobieństwa wynosi 0.08%.

3. iż zmienne są niezależne. Jednak nie jest proste ich merytoryczne uzasadnienie Przyjmowane jest w niej założenie. których często decydent nie posiada w szczególności w przypadku przedsięwzięć rozwojowych 2. 4. zatem uważnie rozpatrywane. 4. Wady Problemem jest określenie rozkładu prawdopodobieństwa zmiennych losowych i korelacji ich rozkładów. Ich uwzględnienie zwiększa stopień złożoności modelu Konieczność opracowania dużej ilości informacji. W związku z tym konieczne jest przy tym wykorzystywanie wszystkich dostępnych informacji: historycznych danych o podobnych przedsięwzięciach inwestycyjnych. wł. 3. podczas gdy przyjmowane zmienne (czynniki ekonomiczne) są na ogół statystycznie zależne. jak i korelacji międzyokresowych. aby uwzględnić wzajemne współzależności pomiędzy statystycznym rozkładem zmiennych. Technicznie łatwo jest uwzględnić każdy rodzaj korelacji zmiennych w analizie symulacyjnej: oprogramowanie symulacyjne pozwala na określenie zarówno korelacji zmiennych. Źródło: opr. oraz określenie siły i kierunku korelacji między zmiennymi losowymi w zakresie wpływów i wydatków pieniężnych Konieczność oszacowania hipotetycznych rozkładów prawdopodobieństwa wartości zmiennych losowych. 2. Umożliwia znacznie dokładniejsze oszacowanie wartości oczekiwanej E(NPV) i ryzyka (mierzonego odchyleniem standardowym) dla każdego analizowanego przedsięwzięcia niż metody probabilistyczno statystyczne Nie zakłada dodatniego skorelowania stanów zmiennych objaśniających Nie ogranicza się do analizy kilku wartości zmiennych objaśniających (tak jak ma to miejsce w przypadku analizy scenariuszowej) Najbardziej teoretycznie poprawna technika analizy ryzyka z grupy metod pośrednich 1.Zalety i wady analizy symulacyjnej Zalety 1. na podstawie pozycji literaturowych 87 © Waldemar Rogowski . Zjawiska te powinny być.

Ilustracja idei bezpośredniego uwzględniania ryzyka w przedsięwzięciach inwestycyjnych w oparciu o metodę NPV

Metoda ekwiwalentu pewności CEt
n

NPV  

t 0

1  k 

NCFt

t

Metoda granicznego okresu zwrotu

Metoda stopy dyskonta z ryzykiem kRADR

Źródło: opr. wł.
88

© Waldemar Rogowski

Przesłanki teoretyczne metody stopy dyskonta z ryzykiem mogą być uzasadnione na gruncie teorii użyteczności krańcowej i stosunku decydenta do ryzyka.
 Wyższy poziom ryzyka może być, bowiem zaakceptowany przez decydenta jedynie pod warunkiem osiągnięcia odpowiedniej rekompensaty w postaci dodatkowego zarobku.

Rekompensata ta jest uwzględniana w premii za ryzyko (risk premium).

89

© Waldemar Rogowski

Premia za ryzyko musi być tym wyższa, im:
 wyższy jest poziom ryzyka związany z realizacją danego przedsięwzięcia inwestycyjnego ,

 większa jest awersja decydenta do ryzyka.

Im wyżej oceniane jest ryzyko przedsięwzięcia inwestycyjnego, tym wyższej stopy zwrotu oczekuje inwestor.

90

© Waldemar Rogowski

NPV RADR   n NCF t t t  0 (1  k RADR ) Skorygowanie stopy dyskonta o premię za ryzyko zaostrza.Metoda stopy dyskonta z ryzykiem opiera się. na właściwości metody NPV dotyczącej spadku bezwzględnej miary opłacalności przedsięwzięcia w przypadku zwiększania stopy dyskonta (im wyższa stopa dyskonta tym niższa wartość NPV). 91 © Waldemar Rogowski . więc wymagania stawiane przedsięwzięciu.

kRF – podstawowa stopa dyskonta wyrażona jako stopa zwrotu inwestycji bez ryzyka. rp – procentowo wyrażona premia za ryzyko.Ogólny algorytm metody RADR można zapisać następującą formułą: kRADR = Stopa bazowa + Korekta w formie premii za ryzyko kRADR = kRF + rp gdzie: kRADR = kwacc + rp kRADR – stopa dyskontowa uwzględniająca premię za ryzyko. kwacc – podstawowa stopa dyskonta wyrażona jako koszt kapitału mierzony WACC. 92 © Waldemar Rogowski .

 metoda obiektywna .  metoda klasyfikacji (klas ryzyka).  metoda oparta na modelu wyceny aktywów kapitałowych (CAPM). 93 © Waldemar Rogowski .współczynnika zmienności.W literaturze przedmiotu opisane są cztery metody szacowania premii za ryzyko:  metoda subiektywna (ekspercka).

 Bazuje przy tym na swojej wiedzy. doświadczeniu oraz intuicji.  Decydent w tym przypadku dodaje do stopy bazowej punkty procentowe wyrażające premię za ryzyko. 94 © Waldemar Rogowski .  Metoda ta opiera się na eksperckim podejściu do określania premii za ryzyko.W polskiej praktyce gospodarczej do szacowania premii za ryzyko najczęściej wykorzystuje się metodę subiektywną.

dla zbliżonych pod względem ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych.Podstawowym zarzutem stawianym tej metodzie jest brak sprecyzowanych zasad wartościowania wpływu różnych czynników na wysokość premii za ryzyko. 95 © Waldemar Rogowski . Staje się to przyczyną stosunkowo dużych rozbieżności w szacunkach poziomu premii za ryzyko. przez różnych decydentów.

Stosowanie do określania premii za ryzyko metody klasyfikacji polega najczęściej na zakwalifikowaniu danego przedsięwzięcia inwestycyjnego do określonej klasy ryzyka. w której próbuje się wykorzystać bardziej obiektywne kryteria ustalania premii za ryzyko. 96 © Waldemar Rogowski . której przypisana jest odpowiednia premia za ryzyko. Jest to. najczęściej wyrażona procentowo. więc w pewnym sensie odmiana metody subiektywnej.

Klasy ryzyka mogą być budowane jednak według różnych kryteriów:  czas .zakłada się.  branża. 97 © Waldemar Rogowski . o wysokości premii za ryzyko decyduje charakter realizowanego przedsięwzięcia. im dłuższy jest ekonomiczny okres życia przedsięwzięcia. w jakiej realizowane jest przedsięwzięcie w tym przypadku premia za ryzyko określana jest przez ryzyko branży. w jakiej dane przedsięwzięcie inwestycyjne jest realizowane.  rodzaj przedsięwzięcia inwestycyjnego. że poziom ryzyka jest tym wyższy.

charakteru przedsięwzięcia Autor Charakter przedsięwzięcia inwestycyjnego Usprawnienie technologii wytwarzania produktu w celu obniżki kosztów Stopa dyskontowa z ryzykiem kRADR 0.25 * WACC 2 * WACC Stopa bazowa + 5% Stopa bazowa + 10% Stopa bazowa + 20% D.75* WACC* 1 * WACC 1. Leszczyński Rozwojowy [2001] Spekulacyjny * WACC – koszt kapitału firmy realizującej dane przedsięwzięcie inwestycyjne Źródło: opr. wł. Dobija J. Kuchmacz Powiększenie skali działalności firmy [1993] Produkcja nowego wyrobu Przedsięwzięcia spekulacyjne Modernizacyjny A. Skowronek Z. na podstawie pozycji literaturowych 98 © Waldemar Rogowski .Propozycja systemu klas ryzyka do szacowania premii za ryzyko przedsięwzięcia inwestycyjnego przy wykorzystaniu jako kryterium wyodrębniania klas .

Finanzwirtschaft der Unternehmen Verlag Franz Vahlen Munchen 1986r. 99 © Waldemar Rogowski . Steiner M. 90.Określanie wysokości stopy dyskonta z ryzykiem w zależności od relacji rynek – produkt Sytuacja Obecny rynek i znany produkt Obecny rynek i nowy produkt Nowy rynek i znany produkt Nowy rynek i nowy produkt Nominalna stopa dyskonta z ryzykiem kRADR 10% 15% 25% 30% Premia za ryzyko 0% 5% 15% 20% Źródło: Perridon L. str.

w obecnej branży w podobnej branży w zupełnie innej branży 3.8 powyżej 8 100 © Waldemar Rogowski .Określanie premii za ryzyko w zależności od rodzaju przedsięwzięcia Klasa ryzyka I II III Charakter przedsięwzięcia odtworzeniowe modernizacyjne rozwojowe Premia za ryzyko w % 0 1–3 III a III b III c Źródło: opr.1 .5 5.2 . wł.

Metodologia określania premii za ryzyko przez niemieckie firmy chemiczne Poziom ryzyka Bardzo duży Rodzaj Ryzyka Dokładność szacunków całkowitych nakładów inwestycyjnych Charakter wykorzystywanej technologii Przybliżona wartość szacunkowa 3 pkt Nowa technologia 3 pkt Do 2 lat 2 pkt Do 2 lat 3 pkt Bardzo duże 4 pkt Szczegółowa wartość szacunkowa 6 pkt Zewnętrzna sprawdzona technologia 6 pkt Do czterech lat 4 pkt Do czterech lat 7 pkt Duże 8 pkt Duży Standardowy lub bez wpływu na obecne ryzyko firmy Wartość mieszana szacunkowa i cena normatywna 8 pkt Po części .nowa / po części znana 9 pkt Do sześciu lat 6 pkt Do sześciu lat 10 pkt Średnie 11 pkt Mały Bardzo mały Ramowa cena normatywna 11 pkt Wewnętrznie sprawdzona 11 pkt Do ośmiu lat 8 pkt Do dziesięciu lat 14 pkt Małe 15 pkt Cena normatywna 14 pkt Znana 14 pkt Powyżej ośmiu lat 10 pkt Powyżej dziesięciu lat 17 pkt bardzo małe 19 pkt 101 Techniczny okres użytkowania Ekonomiczny okres życia przedsięwzięcia Ryzyko ilości produkcji © Waldemar Rogowski .

str. Grundlagen der Investition und Wirtschaftlichkeitsrechnung Neue Wirtschafts – Briefe Berlin 1989r.d. Poziom ryzyka Bardzo duży Rodzaj Ryzyka Okres rozruchu Nie znany 2 pkt Mniejszy wpływ na przedsięwzięcie 3 pkt Duży Standardowy lub bez wpływu na obecne ryzyko firmy Nie znaczny wpływ na przedsięwzięcie 4 pkt Płace bezpośrednie 9 pkt Częściowo oddziaływuje 2 pkt Mały Bardzo mały Uwzględniony z szacunków 6 pkt Płace bezpośrednie + Materiały 11 pkt W dużej części oddziaływuje 4 pkt Uwzględniony z doświadczenia 7 pkt Rodzaj i zakres oszczędności Skutek oddziaływania na tworzenie miejsca pracy Łączne koszty bezpośrednie 3 pkt Nie oddziaływuje 1 pkt Wynagrodzenia 6 pkt Bezpośredni wpływ 2 pkt Materiały 14 pkt W pełni oddziaływuje 5 pkt Suma punktów do 60 nominalna stopa dyskonta przynajmniej 40% Suma punktów do 80 nominalna stopa dyskonta przynajmniej 30% Suma punktów do 100 nominalna stopa dyskonta przynajmniej 20% Źródło: Däumler K. 69 102 © Waldemar Rogowski . D.Metodologia określania premii za ryzyko przez niemieckie firmy chemiczne – c.

103 © Waldemar Rogowski .  Można jednak ją zobiektywizować poprzez zastosowanie do budowy klas ryzyka jednej ze statystycznych miar ryzyka. premia za ryzyko była określana w sposób subiektywny. a mianowicie współczynnika zmienności.W przypadku metody eksperckiej i po części także w metodzie klasyfikacji.

1 0.1 1. Według badań empirycznych realna stopa zwrotu z akcji w USA w latach 1926 – 1988 wynosiła 8.9 – 1.8% i zawierała premię za ryzyko w przybliżeniu 8. 3 6 10 15 22 k+3 k+6 k + 10 k + 15 k + 22 2. str. odzwierciedlającej w przybliżeniu średni koszt kapitału (8%) dla przedsięwzięć inwestycyjnych o niskim współczynniku zmienności.7 0.5 – 0. Dobija Elementy rachunkowości zarządczej Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce Kraków 1991r.3 – 0.3 Premia za ryzyko 1 (punkty procentowe) 0 1 Stopa dyskonta z ryzykiem kRADR(%) k2 k +1 0. © Waldemar Rogowski .1 – 0.p.0 – 0.4 1. Premia za ryzyko oszacowana poprzez odjęcie od stopy z ryzykiem KRADR 8 p.3% k – stopa dyskontowa bazowa (rentowność inwestycji bez ryzyka lub obecny WACC) 104 Źródło: M.1 – 1.Zależność premii ryzyka od współczynnika zmienności Wartość współczynnika zmienności CV 0.7 – 0.5 0.9 0. 64.

105 © Waldemar Rogowski .Kryterium decyzyjne będące podstawą podjęcia bezwzględnej decyzji inwestycyjnej oparte na metodzie NPV jako metodzie oceny opłacalności przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz metodzie stopy dyskonta z ryzykiem jako metodzie analizy ryzyka można sformułować w sposób następujący:  NPVkRADR > 0 – przedsięwzięcie inwestycyjne jest opłacalne. może być realizowane.  NPVkRADR < 0 – przedsięwzięcie inwestycyjne jest nieopłacalne. gdzie: NPVkRADR .wartość NPV oszacowana dla stopy dyskonta uwzględniającej premię za ryzyko. może być realizowane.  NPVkRADR = 0 – przedsięwzięcie inwestycyjne jest neutralne. nie może być realizowane.

Źródło: opr. wł.Zalety i wady metody stopy dyskonta z ryzykiem ZALETY 1. WADY Trudności w obiektywnym ustalaniu premii za ryzyko (najczęściej wykorzystywana jest metoda ekspercka) Łączenie ryzyka jedynie ze zmienną wartością pieniądza w czasie (stopą dyskonta) 106 2. Najbardziej intuicyjny i zrozumiały sposób uwzględniania ryzyka w metodach bezpośrednich 1. na podstawie pozycji literaturowych © Waldemar Rogowski .

(D. (W. Rogow ski 10% Źródło: opr. 107 © Waldemar Rogowski .Porównanie stosowania metod oceny ryzyka w Polsce w 1994r. Zarzecki W. Zarzecki) i 2001r. Rogowski) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 10% 0% 0% analiza w rażliw ości analiza scenariuszy stopa dyskonta uw zględniająca ryzyko graniczny okres zw rotu 13% 37% 34% 25% 54% D. wł.

C Arnold D.Częstotliwość wykorzystywania metod analizy ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych w wybranych krajach G. 48 20 60 61 Bd. Brytania % 88 1986 W. 40 16 61 41 Bd. 10 0 30 37 Bd. Brytania % 42 1975 W. Brytania % 28 1997 W. Brytania % 71 1980 W. Pike 1992 W. Hatzopoulos Data badania Kraj Metoda analiza wrażliwości analiza scenariuszy stopa dyskonta uwzględniająca ryzyko ocena subiektywna Metody probabilistyczne analiza współczynnika beta graniczny okres zwrotu 52 46 31 20 3 65 Bd. 9 0 25 108 R. Brytania % 85 © Waldemar Rogowski .

Zarzecki Data badania Kraj Metoda analiza wrażliwości analiza scenariuszy stopa dyskonta uwzględniająca ryzyko ocena subiektywna Metody probabilistyczne analiza współczynnika beta graniczny okres zwrotu 25 13 1994 Polska % 10 W. 50 Bd. na podstawie publikowanych wyników badań empirycznych 109 © Waldemar Rogowski . Rogowski 2001 Polska % 54 37 Niemcy % 75 42 U. wł. D. 52 Bd.Częstotliwość wykorzystywania metod analizy ryzyka przedsięwzięć inwestycyjnych w wybranych krajach – c. 25 14 Bd. Bd. Wehrle 1988 Szwajcaria % 93 55 Austria % 81 34 13 34 Bd. 10 13. 49 Bd. 20 25 Bd. Bd.5 Bd. 25 Źródło: opr.d.

Rogowski % 25 38 17 0 21 24 0 0 0 24 G. C Arnold D.Kombinacja metod analizy ryzyka w Polsce i Wielkiej Brytanii Autor Kombinacja metod Żadna metoda Pojedyncze metody Analiza wrażliwości Ocena subiektywna Stopa dyskonta uwzględniająca ryzyko Dwie metody Analiza wrażliwości + stopa dyskonta z premią za ryzyko Analiza wrażliwości + ocena subiektywna Analiza wrażliwości + analiza statystyczna Analiza wrażliwości + analiza scenariuszy W. Hatzopoulos % 2 15 9 3 2 37 15 10 7 0 110 © Waldemar Rogowski .

Autor Kombinacja metod Trzy metody Analiza wrażliwości + stopa dyskonta z premią za ryzyko + ocena subiektywna W. Hatzopoulos % 23 8 Analiza wrażliwości + analiza statystyczna + ocena subiektywna Analiza wrażliwości + stopa dyskonta z premią za ryzyko + graniczny okres zwrotu Analiza wrażliwości + stopa dyskonta z premią za ryzyko + analiza statystyczna Analiza wrażliwości + graniczny okres zwrotu + ocena subiektywna 0 9 0 0 1 0 0 6 6 4 1 9 4 3 111 Cztery metody Analiza wrażliwości + stopa dyskonta z premią za ryzyko + ocena subiektywna + analiza statystyczna Analiza wrażliwości + stopa dyskonta z premią za ryzyko + ocena subiektywna + graniczny okres zwrotu Źródło: opr.d. C Arnold D.Kombinacja metod analizy ryzyka w Polsce i Wielkiej Brytanii – c. © Waldemar Rogowski . wł. Rogowski % 9 0 G.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->