You are on page 1of 2

PRACOWNIA ŁACINY ŚREDNIOWIECZNEJ IJP PAN zaprasza na ogólnopolską konferencję zatytułowaną

:

Polska leksykografia latynistyczna !istoria i "ers"ekty#y$
Konferencja odbędzie się w dniach 6- !aja "#$% roku w Krakowie& 'kazją do spotkania jest 6#-lecie ukazania się pierwszego zeszytu Słownika łaciny średniowiecznej w Polsce oraz zako(czenie prac nad Elektronicznym słownikiem łaciny środniowiecznej w Polsce (A-Q). Konferencji przy)wieca* będą trzy cele: $o krytyczna refleksja nad dorobkie! i stane! polskiej leksykografii latynistycznej+ "o wyartykułowanie potrzeb i postulatów )rodowiska+ ,o integracja przedstawicieli ró-nych dyscyplin oraz u-ytkowników i twórców słowników& .aprasza!y wszystkich zainteresowanych+ a więc !iędzy inny!i: leksykografów teoretycznych i praktycznych+ językoznawców+ nauczycieli+ historyków+ historyków literatury i języka& /rzed!iote! refleksji !ogą by* wszelkiego rodzaju słowniki+ a więc podzielone: $o ze względu na zakres czasowy !ateriału 0łacina staro-ytna+ łacina )redniowieczna+ łacina nowo-ytna1+ "o ze względu na adresatów 0słowniki naukowe 2 doku!entacyjne+ słowniki popularne+ w ty! szkolne+ słowniki ogólne1+ ,o ze względu na zakres uwzględnionego !ateriału 0słowniki ogólne+ ter!inologiczne+ do autorów+ prywatne1& /roponuje!y następujące zagadnienia 0poni-sza lista nie !a charakteru za!kniętego1: %$ &istoria s'o#nikarst#a 'aci(skiego # Polsce) - historyczne prze!iany praktyk i !etodologii słownikarskich+ - typologia dawnych prac słownikarskich 0np& glosariusze+ !a!otrekty itd&1+ - zarzucone projekty słownikarskie+ - słownik jako no)nik ideologii& *$ +'o#niki # ,y,aktyce szkolne- i .ni#ersyteckie-$ /$ 0eto,ologia leksykograficzna) - !akro- i !ikrostruktura słowników+ - teorie językoznawcze w praktyce leksykograficznej+ - wykorzystanie ilustracji !ateriałowej+ - wykorzystanie korpusu w pracy leksykograficznej+ - wykorzystanie !etod auto!atycznych 0banki drzew itd&1 w opracowywaniu słowników& 1$ Przysz'o23 leksykografii # Polsce) - słowniki elektroniczne i zaawansowane bazy danych+ - zalety i wady słowników współczesnych+ - słowniki postulowane+ - projekty realizowane i planowane&

/ropozycje referatów wraz z krótki! streszczenie! 0około "## wyrazów1 prosi!y nadsyła* na adres: le4icogra"!.s5g6ail$co6 do $6 lutego "#$%& 3o ko(ca lutego "#$% zostaną /a(stwo powiado!ieni o przyjęciu zaproponowanego te!atu& /lanowane wystąpienie nie powinno przekracza* "# !inut& 'd uczestników pobierana będzie opłata konferencyjna w wysoko)ci "4# zł& 5rodki te u!o-liwią pokrycie kosztów wynaj!u sali+ poczęstunku+ obiadu+ a tak-e druku !ateriałów pokonferencyjnych w czasopi)!ie 6/olonica6& 7nfor!acje o konferencji będzie !o-na ju- wkrótce )ledzi* na stronie wydarzenia: ###$ scri"tores$"l7konferenc-a 8ekretarz konferencji: !gr 9agoda :h!ielewska

Ko!itet organizacyjny: prof& dr hab& /iotr ;!igrodzki dr hab& <ichał =zepiela+ prof& 79/ />? dr >nna @edzi(ska dr >gnieszka <aciąg !gr Krzysztof ?owak