P. 1
Manual - Honda Accord 1993-'98

Manual - Honda Accord 1993-'98

|Views: 16,483|Likes:
Wydawca: Bartosz

More info:

Published by: Bartosz on Aug 27, 2009
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/11/2014

pdf

text

original

Sections

Napicie ?

Sprawdzić czy jest przerwa lub
zwarcie w przewodzie GRN mi
dzy
stykiem A8 a zestawem
wskaêników.

Napicie ?

Ciàgłć ?

Ciàgłć ?

Usuwanie usterek elektrycznych

Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)

(c. d. ze str. 14-61)

Odłàczyć złàczk∏ 2 stykowà od
włàcznika S.

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu w
przewodzie RED mi∏dzy stykiem
D20 a złàczkà włàcznika S.

Czy jest ciàgłoÊć ?

TAK

NIE

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu w
przewodzie BLK mi∏dzy złàczkà
włàcznika S a G401 (patrz rozdział
23).

Czy jest ciàgłoÊć ?

Usunàć przerw w przewodzie
BLK mi
dzy włàcznikiem S a
punktem masowym G40
1.

NIE

TAK

Wymienić włàcznik S.

(patrz rozdział 23)

ZŁÑCZKA (WIÑZKA)
W
ŁÑCZNIKA S

WŁÑCZNIK S

Widok od strony styków.

Ciàgłć ?

Usunàć przerw w przewodzie RED
mi
dzy stykiem D20 a włàcznikiem
S.

Widok od strony styków.

Ciàgłć ?

WŁÑCZNIK S

Usunàć zwarcie do zasilania w
przewodzie GRN mi
dzy stykiem
A8 a zestawem wskaêników.

Czy jest napi∏cie ?

TAK

NIE

Podłàczyć złàczk∏ ”A” wiàzki
testowej do TCM.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
przewodem GRN zestawu
wskaêników a masà.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem
A8 a masà.

NIE

Czy jest napi∏cie ?

Włàczyć zapłon.

TAK

NIE

TAK

Czy jest ciàgłoÊć ?

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu
mi∏dzy stykiem D20 a masà.

Odłàczyć złàczk∏ 26 i 22 stykowà
od TCM.
Podłàczyć złàczk∏ ”A” i ”D” wiàzki
testowej tylko do wiàzki
przewodów, nie do TCM (patrz str.
14-35).

Wyłàczyć zapłon.

Lampka kontrolna Êwieci si
ciàgle (nie miga) zawsze gdy
jest w
łàczony zapłon.

Ciàgłć ?

Wymienić uszkodzony wskaênik
po
ło×enia dêwigni A/T.

Wymienić TCM.

Napicie ?

(c. d. na str. 14-64)

Usuwanie usterek elektrycznych

Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)

Wymienić włàcznik S.

NIE

TAK

Czy jest ciàgłoÊć ?

Sprawdzić ciagłoÊć obwodu
mi∏dzy stykiem D20 a masà.

Odłàczyć złàczk∏ 3 stykowà od
włàcznika S.

(c. d. ze str. 14-63)

Usunàć zwarcie w przewodzie RED
mi
dzy stykiem D20 a włàcznikiem
S.

Ciàgłć ?

Sygnał A/C jest dobry
Sprawdzić czy złàczki TCM
nie sà luêne. JeÊli trzeba,
zamieni
ćTCM na nowy
sprawdzony w dzia
łaniu i
sprawdzi
ć ponownie.
Sprawdzić klimatyzacj
(patrz rozdział 22).

TAK

NIE

Czy jest napi∏cie akumulat. ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami A22 (RED/BLU) i A25
(BLK/RED) lub A26
(BLK/RED). (Spr∏×arka
klimatyzacji wyłàczona).

Uruchomić silnik.

Odłàczyć złàczk∏ 26 stykowà
od TCM.

Zatrzymać silnik.

TAK

NIE

Czy sprz∏gło spr∏×arki A/C
włàcza si∏ ?

Włàczyć klimatyzacj∏.

Włàczyć dmuchaw∏.

Uruchomić silnik.

Sprawdzanie sygnału A/C.

Objaw:
Sprzgło blokady nie przełàcza cyklicznie (WŁ. WYŁ.)
Sprzgło blokady nie włàcza si

Usunàć przerw w przewodzie
RED/BLU mi
dzy stykiem A22 a
przekaênikiem sprz
gła
spr
×arki A/C.

Napicie akumulatora ?

Patrz sprawdzanie
klimatyzacji (rozdzia
ł 22).

Widok od strony styków.

Sygnał włàczania Êwiateł STOP
jest prawid
łowy.
Sprawdzić czy złàczki TCM nie
sà luêne. JeÊli trzeba, zamieni
ć
TCM na nowy sprawdzony w
dzia
łaniu i sprawdzić ponownie.
Sprawdzić obwód włàczania
Êwiate
ł STOP (patrz rozdział 23).

Czy jest napi∏cie akumulatora ?

TAK

NIE

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami D2 i A25 lub A26 przy
wciÊni∏tym pedale hamulca.

Odłàczyć złàczk∏ 26 i 22 stykowà
od TCM.
Podłàczyć złàczk∏ ”A” i ”D”
wiàzki testowej tylko do wiàzki
przewodów, nie do TCM (patrz str.
14-35).

Czy Êwiatła STOP zapalajà si∏ ?

TAK

NIE

Sprawdzić czy Êwiatła STOP
zapalajà si∏ przy wciÊni∏tym
pedale hamulca.

Sprawdzanie sygnału włàczenia
Êwiate
ł STOP.

Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)

Usuwanie usterek elektrycznych

Objaw:
Nie mo×na ruszy
ć dêwigni zmiany biegów z poło×enia [P]
przy naciÊni
tym pedałe hamulca.

Usunàć przerw w przewodzie
GRN/WHT mi
dzy stykiem D2 a
w
łàcznikem Êwiateł STOP.

Naprawić uszkodzony obwód
w
łàczania hamulców.

Napicie akumulatora ?

Napicie akumulatora ?

Sprawdzanie

1.Wymontować konsol∏ przednià (patrz rozdział 20).

2.Rozłàczyć złàczk∏ włàcznika.

3.Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykami A i B.
Powinna być ciàgłoÊć gdy włàcznik jest wciÊni∏ty.

1.Wykr∏cić Êrub∏ 6 mm z obudowy skrzyni biegów i
wymontować czujniki obrotów wałków głównego i
nap∏dowego.

Włàcznik S

Wymiana

Wymiana, sprawdzanie

Czujniki obrotów wałków
g
łównego i napdowego

CZUJNIK OBROTÓW
WA
ŁKA NAP¢DOWEGO

O-RINGI

Wymienić

CZUJNIK OBROTÓW WAŁKA
G
ŁÓWNEGO

Wymiana

1.Wykr∏cić wkr∏ty zabezpieczajace panel czujnika poło×enia
dêwigni A/T.

2.Wymontować zabezpieczenie wiàzki włàcznika S,
nast∏pnie wymontować złàczk∏ z wiàzki (patrz str. 14-147).

3.Wymontować pokryw∏ włàcznika S z dêwigni zmiany
biegów, nast∏pnie wymontować włàcznik S (patrz str. 14-
147).

4.Wymienić włàcznik S.

2.Wymienić O-ringi na nowe przed ponownym
zamontowaniem czujników obrotów wałków głównego i
nap∏dowego.

WŁÑCZNIK S

ZŁÑCZKA (WIÑZKA)
W
ŁÑCZNIKA S

Widok od strony styków

1.Wykr∏cić Êruby mocujàce i wymontować zespół zaworów
blokady.

UWAGA:
Upewnić si∏, ×e zawory A i B blokady sà wymontowywane i
wymieniane jako komplet.

2.Sprawdzić czy kanały olejowe zaworów blokady nie sà
zakurzone lub brudne, w razie potrzeby wymienić kompletny
zawór.

UWAGA:
Zawory A i B blokady muszà być wymontowywane i wymieniane
jako komplet.

1.Rozłàczyć złàczk∏ zaworu A i B blokady.

2.Zmierzyć opór mi∏dzy stykiem Nr1 (zawór A) złàczki zaworu
blokady a masà oraz mi∏dzy stykiem Nr2 (zawór B) a masà.

Zawór A i B blokady

Sprawdzanie

Wymiana

3.OczyÊcić powierzchnie styku i kanały olejowe zespołu
zaworów blokady i zamontować nowà uszczelk∏ / filtr.

4.Sprawdzić czy złàczka nie jest zardzewiała, brudna lub
zaolejona, nastepnie połàczyć jà.

3.Wymienić zespół zaworów blokady, jeÊli opór odbiega od
nominalnego.

4.JeÊli opór mieÊci si∏ w granicach nominalnego, podłàczyć
styk Nr1 złàczki zaworów blokady do bieguna dodatniego
akumulatora. Powinien być słyszalny klikajàcy odgłos.
Podłàczyć styk Nr2 do bieguna dodatniego akumulatora.
Powinien być słyszalny klikajàcy odgłos. Wymienić zespół
zaworów jeÊli nie słychać klikni∏cia.

ZESPÓŁ ZAWORÓW
BLOKADY

NOMINALNY:

ZESPÓŁ ZAWORÓW
BLOKADY

Widok od
strony styków

USZCZELKA / FILTR

Wymienić

OczyÊcić powierzchnie styku
i kanały olejowe.

(przy 25°C)

1.Wykr∏cić Êruby mocujàce i wymontować zespół zaworów
zmiany biegów.

UWAGA:
Upewnić si∏, ×e zawory A i B zmiany biegów sà
wymontowywane i wymieniane jako komplet.

2.Sprawdzić czy kanały olejowe zaworów zmiany biegów nie
sà zakurzone lub brudne, w razie potrzeby wymienić
kompletny zawór.

UWAGA:
Zawory A i B zmiany biegów muszà być wymontowywane i
wymieniane jako komplet.

1.Rozłàczyć złàczk∏ zaworów A/B zmiany biegów.

2.Zmierzyć opór mi∏dzy stykiem Nr1 (zawór A) złàczki
zaworu zmiany biegów a masà oraz mi∏dzy stykiem Nr2
(zawór B) a masà.

3.Wymienić zespół zaworów zmiany biegów jeÊli opór
odbiega od nominalnego.

4.JeÊli opór mieÊci si∏ w granicach nominalnego, podłàczyć
styk Nr1 złàczki zaworów zmiany biegów do bieguna
dodatniego akumulatora. Powinien być słyszalny klikajàcy
odgłos. Podłàczyć styk Nr2 do bieguna dodatniego
akumulatora. Powinien być słyszalny klikajàcy odgłos.
Wymienić zespół zaworów jeÊli nie słychać klikni∏cia.

3.OczyÊcić powierzchnie styku i kanały olejowe zespołu
zaworów zmiany biegów i zamontować nowà uszczelk∏ /
filtr.

4.Sprawdzić czy złàczka nie jest zardzewiała, brudna lub
zaolejona, nastepnie połàczyć jà.

Zawory A i B zmiany biegów

Sprawdzanie

Wymiana

Widok od strony
styków

NOMINALNY:

ZESPÓŁ ZAWORÓW
ZMIANY BIEGÓW

OczyÊcić powierzchnie styku
i kanały olejowe.

USZCZELKA /
FILTR

Wymienić

ZESPÓŁ
ZAWORÓW
ZMIANY BIEGÓW

(przy 25°C)

Tabela objawów usterek

Układ hydrauliczny

Wiele problemów z przełàczaniem przekładni.
Po rozebraniu znaleziono na magnesie du×e kawałki metalu.

Sprz∏gło blokady nie działa prawidłowo

Sprz∏gło blokady nie blokuje płynnie

Przekładnia nie przełàcza na 4 bieg w poło×eniu dêwigni ”D4”

Hałas kół z∏batych zale×ny od pr∏dkoÊci (cz∏st. zmienia si∏ ze zmianà szybk.)

Hałas kół z∏batych zale×ny od obrotów silnika (cz∏st. zmienia si∏ ze zmianà przeło×.)

Hałas przekładni tylko wczasie obrotu kół

Hałas przekładni we wszystkich poło×eniach dêwigni

Zgrzyty przy przełàczaniu R – P lub R – N

GłoÊne trzaski przy wyłaczaniu wstecznego biegu

Zgrzyty przy przełàczaniu na bieg wsteczny (”R”)

Zablokowana półoÊ

PoÊlizg koła (kół) przy skr∏cie

Twarde przełàczanie przy r∏cznym włàczaniu biegu ”1”

Twarde przełàczanie przy zamkni∏tej przepustnicy

Twarde przełàczanie (2 – 1) przy gwałtownym przyspieszaniu

Twarde przełàczanie przy gwałtownym przyspieszaniu

Twarde przełàczanie biegów (3 – 4)

Twarde przełàczanie biegów (2 – 3)

Twarde przełàczanie biegów (1 – 2)

Twarde przełàczanie biegów (góra i dół)

Spóênione przełàczanie na wy×szy bieg
Bł∏dne przełàczanie

Przekładnia nie przełàcza na ”1” bieg

Przekładnia nie przełàcza na wy×szy bieg, pozostaje na ”1”

Przeskakiwanie biegów przy przełàczaniu 3 – 4 (ciàgłe przełàczanie)

Przeskakiwanie biegów przy przełàczaniu 2 – 3 (ciàgłe przełàczanie)

Przeskakiwanie biegów przy przełàczaniu 1 – 2 (ciàgłe przełàczanie)

PoÊlizg na biegu wstecznym

PoÊlizg na 4 biegu

PoÊlizg na 3 biegu

Nadmierne wibracje na biegu jałowym

PoÊlizg na 2 biegu

PoÊlizg na 1 biegu

Silnik nie hamuje na ”1” biegu

Samochód porusza si∏ na biegach ”D3”, ”D4”, ”1” i ”2”, ale nie jedzie na
biegu ”R”

PoÊlizg na wszystkich biegach

Samochód porusza si∏ na biegu ”N”

Samochód porusza si∏ na biegach ”D3”, ”D4”, ”1”, ”R”, ale nie jedzie na
biegu ”2”

Samochód porusza si∏ na biegu ”R” i ”2”, ale nie jedzie na biegach ”D3”,
”D4” lub ”1”

Silnik pracuje, ale nie mo×na ruszyć samochodem na ×adnym biegu.

Pozycje do sprawdzenia na
liÊcie UWAG

Pozycje do sprawdzenia na liÊcie
PRAWDOPODOBNYCH
PRZYCZYN

OBJAWY

(cont’d)

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

P∏kni∏ta lub êle wyregulowana linka zmiany biegów
Za krótka linka przepustnicy
Za długa linka przepustnicy
Zły rodzaj ATF
Za niskie lub za wysokie obroty biegu jałowego
Zakleszczona lub zu×yta pompa olejowa
Zablokowany regulator ciÊnienia
Wadliwe działanie sprz∏gła 1 biegu
Wadliwe działanie sprz∏gła 2 biegu
Wadliwe działanie sprz∏gła 3 biegu
Wadliwe działanie sprz∏gła 4 biegu
Wadliwe działanie 1 sprz∏gła blokujàcego
Zu×yte lub uszkodzone koła z∏bate poÊrednie wałka głównego i nap∏dowego
Zablokowany zawór modulatora
Zablokowany zawór B przepustnicy
Zablokowany filtr ATF
Wadliwe działanie przekładni hydrokinetycznej
Zablokowany zawór zwrotny przekładni hydrokinetycznej
Zablokowany zawór zmiany 1 – 2
Zablokowany zawór zmiany 2 – 3
Zablokowany zawór zmiany 3 – 4
Zablokowany zawór sterujàcy serwem
Zablokowany zawór (CPC) sterujàcy ciÊnieniem sprz∏gieł
Zablokowana 2 zw∏×ka sterujàca
Zablokowana zw∏×ka sterujàca
Zablokowany 3 – 2 zawór gwałtownego przyspieszania
Zablokowany 3 zawór gwałtownego przyspieszania
Zablokowany 4 zawór odpływowy
Wadliwe działanie akumulatora 1 biegu
Wadliwe działanie akumulatora 2 biegu
Wadliwe działanie akumulatora 3 biegu
Wadliwe działanie akumulatora 4 biegu
Wadliwe działanie akumulatora 1 sprz∏gła blokujàcego
Zablokowany serwozawór
Zablokowany zawór synchronizujàcy blokady
Zablokowany zawór włàczania blokady
Zablokowany zawór sterujàcy blokady
Pogi∏te widełki
Uszkodzone lub zu×yte koła z∏bate biegu wstecznego (3 koła z∏bate)
Zu×yta przesuwka biegu wstecznego
Uszkodzone lub zu×yte koła z∏bate 3 biegu (2 koła z∏bate)
Uszkodzone lub zu×yte koła z∏bate przekładni głównej (2 koła z∏bate)
Zu×yty sworzeƒ satelitów mechanizmu ró×nicowego
Zu×yty O-ring przewodu zasilajàcego
Uszkodzone lub zu×yte koła z∏bate 4 biegu (2 koła z∏bate)
Nieprawidłowy luz kół z∏batych
Nieprawidłowy luz sprz∏gła
Wadliwe działanie sprz∏gła jednokierunkowego
Zu×yta uszczelka / pierÊcieƒ uszczelniajàcy
Brak pierÊcienia spr∏×ystego przegubu wewn∏trznego półosi

Tabela objawów usterek

Nast∏pujàce objawy mogà być spowodowane
przez złà napraw∏ lub monta×.

Pozycje do sprawdzenia na liÊcie
PRAWDOP. PRZYCZYN SPOWODOWAN.
NIEWŁAÂCIWÑ NAPRAWÑ

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA SPOWODOWANA NIEWŁAÂCIWÑ NAPRAWÑ

Pozycje do sprawdzenia
na liÊcie UWAG

Układ hydrauliczny (ciàg dalszy)

Samochód rusza w poło×eniu ”N” skrzyni biegów.

R1,R2
R4
R3,R12
R6

R,K

S

R7
R5
R8
R9,R10
R11

Samochód nie rusza w poło×eniu ”D3” lub ”D4” skrzyni biegów.
Skrzynia zablokowana w poło×eniu ”R”.
Nadmierne opory skrzyni biegów.
Nadmierne wibracje, proporcjonalne do obrotów.
Hałas tylko przy obracaniu si∏ kół.
Rozerwany uszczelniacz główny.
Problemy ze zmianà biegów.
Twarde przełàczanie biegów do góry

R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
R8
R9
R10
R11
R12

Nieprawidłowy luz sprz∏gła
Nieprawidłowy luz kół z∏batych
Odwrotnie zamontowana dêwignia postojowa
Odwrotnie zamontowane sprz∏gło jednokierunkowe
Odwrotnie zamontowana piasta przesuwki biegu wstecznego
Zakleszczona pompa olejowa
Przekładnia hydrokinetyczna nie całkowicie osadzona na pompie oleju
Nieprawidłowo zamontowany uszczelniacz główny
Nieprawidłowo zamontowane spr∏×yny
Nieprawidłowo zamontowane zawory
Niezamontowane kulkowe zawory zwrotne
Niezamontowana Êruba widełek

UWAGI

B

Ustawić prawidłowe obroty biegu jałowego na biegu, do wymaganych. JeÊli objaw pozostaje, wyregulować poduszki silnika jak opisano w
rozdziale dotyczàcym silnika w tej publikacji.

D

JeÊli zestaw płytek jest zakleszczony lub nadmiernie zu×yty, sprawdzić zu×ycie innych sprz∏gieł i sprawdzić zawory przepustnicy i zw∏×k∏
sterujàcà czy poruszajà si∏ swobodnie.

K

NiewłaÊciwe ustawienie obudowy zaworów głównych i obudowy przekładni hydrokinetycznej sà przyczynà zakleszczenia pompy oleju. Objawami sà
najcz∏Êciej zwiàzane z obrotami hałasy (tykanie) lub pisk o wysokiej cz∏stotliwoÊci.

L

JeÊli filtr ATF jest zatkany przez kawałki stalowe lub aluminiowe, sprawdzić pomp∏ oleju i sworzeƒ satelitów mechanizmu ró×nicowego. JeÊli oba elementy sà
dobre i nie mo×na znaleêć przyczyn zanieczyszczeƒ, wymienić przekładni∏ hydrokinetycznà.

O

Zu×yte lub uszkodzone sprz∏gło jednokierunkowe jest głównie razultatem włàczania przeło×eƒ D3i D4gdy samochód porusza si∏ do tyłu.

M

JeÊli prowadnica przewodu zasilajàcego 1 sprz∏gła w prawej pokrywie jest zarysowana przez wałek poÊredni, sprawdzić czy ło×ysko kulkowe nie jest
osadzone luêno w obudowie skrzyni biegów. JeÊli jest prawidłowo, wymienić prawà pokryw∏ gdy× jest prawdopodobnie odkształcona.
O-ring pod prowadnicà jest prawdopodobnie zu×yty.

N

Wymienić wałek główny jeÊli tulejka 4 przewodu zasilajàcego jest luêna lub uszkodzona.
JeÊli tulejka 4 przewodu zasilajàcego jest uszkodzona, wymienić jà.

Wymienić wałek nap∏dowy jeÊli tulejka zasilania 1 sprz∏gła blokujàcego jest luêna lub uszkodzona.
JeÊli tulejka przewodu zasilajàcego 1 sprz∏gła blokujàcego jest uszkodzona, wymienić jà.

Wymienić wałek poÊredni jeÊli tulejka przewodu zasilajàcego jest luêna lub uszkodzona.
JeÊli tulejka 1 przewodu zasilajàcego jest uszkodzona, wymienić jà.

Q

Sprawdzić uszkodzenia lub zu×ycie:
1.Sfazowania z∏bów przesuwki wstecznego biegu.
2.Zaz∏bianie sfazowanych z∏bów koła 4 biegu wałka nap∏dowego i koła wstecznego biegu.
3.Widełek czy majà Êlady zacierania si∏ na Êrodku.
4.Sworzeƒ satelitów mechanizmu ró×nicowego czy jest zu×yty pod satelitami.
5.Spód 1 sprz∏gła blokujàcego czy sà Êlady w kształcie zawirowaƒ.
Wymienić cz∏Êci z punktów1, 2, 3 i 4 jeÊli sà zu×yte lub uszkodzone. JeÊli skrzynia biegów wydaje stukajàce, szorujàce lub warkoczàce
dêwi∏ki nale×y wymienić równie× koło 4 biegu wałka głównego, koło poÊrednie biegu wstecznego i koło 4 biegu wałka nap∏dowego oprócz
punktów 1, 2, 3 lub 4.
JeÊli sworzeƒ satelitów mechanizmu ró×nicowego jest uszkodzony, naprawić zespół mechanizmu ró×nicowego, wymienić filtr ATF i
dokładnie oczyÊcić skrzyni∏ biegów, przepłukać przekładni∏ hydrokinetycznà, chłodnic∏ i przewody.
JeÊli spód 1 sprz∏gła blokujàcego ma Êlady zawirowaƒ i skrzynia biegów hałasuje, wymienić włek nap∏dowy i koło nap∏dzane przekładni
głównej.

G

JeÊli zawór zmiany 1-2 jest zablokowany w pozycji zamkni∏tej, skrzynia biegów nie przełàcza biegów do góry. JeÊli zawór jest zablokowany w
pozycji otwartej, skrzynia biegów nie włàcza biegu 1.

E

JeÊli zawór B przepustnicy jest zablokowany, sprawdzić zu×ycie sprz∏gieł.

I

JeÊli zw∏×ka sterujàca jest zablokowana, sprawdzić zu×ycie zestawu płytek 3 i 4 sprz∏gła.

H

JeÊli 2 zw∏×ka sterujàca jest zablokowana, sprawdzić zu×ycie zestawu płytek 2 i 3 sprz∏gła.

J

JeÊli zawór sterowania ciÊnieniem sprz∏gła jest zablokowany w pozycji zamkni∏tej, skrzynia biegów nie wybiera biegów poza 1.

P

Sprawdzić podwozie czy nie uszkodzone po zderzeniu.

R

Bardzo ostro×nie wymienić ło×ysko kulkowe główne aby nie uszkodzić obudowy przekładni hydrokinetycznej. Mo×na uszkodzić tak×e
pomp∏ olejowà dokr∏cajàc obudow∏ zaworów głównych. Pompa mo×e ulec zakleszczeniu jeÊli tego nie wykryto. Nale×y u×ywać właÊciwych
narz∏dzi.

S

Uszczelniacz główny montować równo z kraw∏dzià obudowy przekładni hydrokinetycznej. JeÊli zostanie on wciÊni∏ty do oporu spowoduje
to zablokowanie kanału powrotnego i uszkodzenia.

T

Twarde przełàczanie biegów w dół do zatrzymania z zamkni∏tà całkowicie przepustnicà mo×e być spowodowane zgi∏ciem blokady krzywki
zaworu przepustnicy. Wyregulowanie linki przepustnicy mo×e usunàć tà usterk∏.

U

Sprawdzić czy pokrywa blokady serwozaworu jest zamontowana. JeÊli nie była zamontowana, zawór zwrotny mógł zostać wypchni∏ty przez
ciÊnienie płynu powodujàc wyciek wewn∏trzny, co wpływa na wszystkie biegi do przodu.

V

Regulacja linki przepustnicy jest istotna dla prawidłowego działania skrzyni biegów. Wadliwa regulacja wpływa nie tylko na moment
przeło×enia, ale tak×e na jakoÊć przełàczania biegów i blokad∏ przekładni.
Zbyt długo wyregulowana linka powoduje, ×e ciÊnienia przepustnicy jest zbyt małe w stosunku do momentu dostarczanego przez silnik do
skrzyni biegów i mo×e powodować poÊlizg sprz∏gieł. Zbyt krótko wyregulowana linka powoduje za wysokie ciÊnienie przepustnicy, co mo×e
doprowadzić do twardego lub bł∏dnego przełàczania oraz niestabilnej pracy przekładni hydrokinetycznej.

C

JeÊli du×y O-ring tłoka sprz∏gła jest uszkodzony, sprawdzić czy rowek tłoka nie ma zadziorów.

UWAGA:
Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy (a× włàczy si∏ wentylator chłodnicy).

1.Zaciàgnàć hamulec r∏czny i zablokować koła. Uruchomić silnik, nast∏pnie przesunàć dêwigni∏ zmiany biegów w poło×enie D4
przy wciÊni∏tym pedale hamulca. Wcisnàć pedał przyspieszenia i nagle go zwolnić. Silnik nie powinien zgasnàć.

2.Powtórzyć to samo w poło×eniu dêwigni D3.

3.Przełàczyć dêwigni∏ zmiany biegów w poło×enie D4i w czasie jazdy sprawdzić czy przełàdczanie biegów odbywa si∏ przy
przybli×onych szybkoÊciach pokazanych w tabeli obok. Równie× sprawdzić nienormalne hałasy i poÊlizg sprz∏gła.

UWAGA:
Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy odpowiada stopniowi otwarcia przepustnicy.

–1.Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy ECM a złàczk∏ (patrz rozdział 11).
–2.Podłàczyć miernik cyfrowy mi∏dzy styki D11 (+) i D22 (-) czujnika poło×enia przepustnicy aby zmierzyć napi∏cie.

Próba drogowa

MIERNIK
CYFROWY

WIÑZKA TESTOWA

lub

Poło×enie D4: Tryb normalny (Włàcznik S wyłàczony)
Przełàczanie biegów w gór

WŁ. sprz∏gło blokady

WYŁ. sprz∏gło blokady

WŁ. sprz∏gło blokady

WYŁ. sprz∏gło blokady

Napicie czujnika poło×enia przepustnicy:
0.836 V (8.75 % ca
łkowitego otwarcia)
Jazda z góry ze startu zatrzymanego

Napicie czujnika poło×enia przepustnicy:
2.
184 V (43.75 % całkowitego otwarcia)
Przyspieszanie ze startu zatrzymanego

Całkowicie otwarta przepustnica

Przyspieszanie ze startu zatrzymanego

Przełàczanie biegów biegów w dół

Napicie czujnika poło×enia przepustnicy:
0.836 V (8.75 % ca
łkowitego otwarcia)
Jazda rozp
dem lub hamowanie do
zatrzymania
Napi
cie czujnika poło×enia
przepustnicy:
2.
184 V (43.75 % całkowitego otwarcia)
Gdy samochód zwalnia poprzez wzrost
wzniesienia, wiatr itp.
Ca
łkowicie otwarta przepustnica
Gdy samochód zwalnia poprzez wzrost
wzniesienia, wiatr itp.

Poło×enie D4: Tryb sportowy (Włàcznik S włàczony)
Przełàczanie biegów w gór

Napicie czujnika poło×enia przepustnicy:
0.836 V (8.75 % ca
łkowitego otwarcia)
Jazda z góry ze startu zatrzymanego

Napicie czujnika poło×enia przepustnicy:
2.
184 V (43.75 % całkowitego otwarcia)
Przyspieszanie ze startu zatrzymanego

Całkowicie otwarta przepustnica

Przyspieszanie ze startu zatrzymanego

Przełàczanie biegów biegów w dół

Napicie czujnika poło×enia przepustnicy:
0.836 V (8.75 % ca
łkowitego otwarcia)
Jazda rozp
dem lub hamowanie do
zatrzymania
Napi
cie czujnika poło×enia przepustnicy:
2.
184 V (43.75 % całkowitego otwarcia)
Gdy samochód zwalnia poprzez wzrost
wzniesienia, wiatr itp.

Całkowicie otwarta przepustnica
Gdy samochód zwalnia poprzez wzrost
wzniesienia, wiatr itp.

4.Przyspieszać na 4 biegu do około 57 km/h, nast∏pnie przełàczyć z poło×enia D4w poło×enie 2. Samochód powinien niezwłocznie
zaczàć hamować silnikiem.

OSTRZEþENIE: Nie przełàczać z poło×eƒ D4lub D3w poło×enia 2 lub 1 przy prdkoÊci powy×ej 100 km/h, mo×e to
uszkodzi
ć skrzyni biegów.

5.Sprawdzić nienormalne hałasy i poÊlizg sprz∏gła w nast∏pujàcych poło×eniach:

[1] (Bieg 1)
–Przyspieszać ze startu zatrzymanego przy całkowicie otwartej przepustnicy. Sprawdzić wyst∏powanie nienormalnych odgłosów

i poÊlizgu sprz∏gła.
–W tym poło×eniu nie powinno być przełàczania biegów w gór∏.

[2] (Bieg 2)
–Przyspieszać ze startu zatrzymanego przy całkowicie otwartej przepustnicy. Sprawdzić wyst∏powanie nienormalnych odgłosów

i poÊlizgu sprz∏gła.
–W tym poło×eniu nie powinno być przełàczania biegów w gór∏.

[R] (Bieg wsteczny)
Przyspieszać ze startu zatrzymanego przy całkowicie otwartej przepustnicy. Sprawdzić wyst∏powanie nienormalnych odgłosów
i poÊlizgu sprz∏gła.

6.Sprawdzanie w poło×eniu [P] (parkowanie).
Zaparkować samochód na pochyłoÊci (około 16°), zaciàgnàć hamulec r∏czny i włàczyć bieg [P]. Zwolnić hamulec, samochód nie
powinien si∏ poruszyć.

Próba drogowa

(ciàg dalszy)

OSTRZEþENIE:
Aby nie uszkodzić skrzyni biegów, test poÊlizgu nie powinien trwać dłu×ej ni× 10 sekund.
Nie zmieniać biegów w czasie zwikszania prdkoÊci silnika.
Upewnić si przed przystàpieniem do testu poÊlizgu, ×e wymontowano ciÊnieniomierze do pomiaru ciÊnieƒ sprzgieł.

1.Zaciàgnàć hamulec r∏czny i zablokować przednie koła.
2.Podłàczyć obrotomierz i uruchomić silnik.
3.Upewnić si∏, ×e włàcznik A/C jest wyłàczony.
4.Po rozgrzaniu silnika do normalnej temperatury pracy (wentylator chłodnicy włàczy si∏), włàczyć bieg 2.
5.Na 6 do 8 sekund wcisnàć całkowicie pedał hamulca i przyspieszenia, zanotować pr∏dkoÊć obrotowà silnika.
6.Odczekać dwie minuty na ochłodzenie, nast∏pnie powtórzyć test w poło×eniach D4, 1, i R.

UWAGA:
•Test poÊlizgu mo×na przeprowadzać tylko w celach serwisowych.
•Wyniki testu poÊlizgu w poło×eniach D4, 2, 1, i R powinny być jednakowe.

PrdkoÊć obrotowa silnika podczas testu poÊlizgu:

2 350 – 2 650 obr/min

Test poÊlizgu

Sprawdzanie

•Mała moc silnika
•PoÊlizg sprz∏gła jednokierunkowego przekładni hydrokinetycznej

•PoÊlizg 1 sprz∏gła lub 1 koła sprz∏gła jednokierunkowego

•PoÊlizg 2 sprz∏gła

•PoÊlizg 4 sprz∏gła

•Niski poziom płynu lub mały wydatek pompy oleju
•Zablokowany filtr ATF
•Zablokowany zawór regulacji ciÊnienia w poło×eniu zamkni∏tym
•PoÊlizg sprz∏gła

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA

Mała pr∏dkoÊć obrotowa silnika podczas poÊlizgu w
poło×eniach D4, 2, 1, i R

Wysoka pr∏dkoÊć poÊlizgu w poło×eniach 2 i D4

Wysoka pr∏dkoÊć poÊlizgu w poło×eniu R

Wysoka pr∏dkoÊć obrotowa silnika podczas testu
poÊlizgu w poło×eniach D4, 2, 1, i R

Wysoka pr∏dkoÊć poÊlizgu w poło×eniu 1

USTERKA

Wymiana

1.Wykonać jazd∏ próbnà aby doprowadzić skrzyni∏ biegów do
normalnej tamperatury pracy (wentylator chłodnicy włàczy
si∏). Zaparkować samochód na poziomym podło×u, zgasić
silnik i wykr∏cić korek spustowy.

2.Ponownie wkr∏cić korek spustowy z nowà podkładkà
uszczelniajàcà, nast∏pnie napełnić skrzyni∏ biegów płynem
do górnego znaku na miarce.

PojemnoÊć automatycznej skrzyni biegów:

2.4 l przy wymianie
6.0 l po naprawie

Sprawdzanie

UWAGA:
Poziom płynu sprawdzać przy silniku rozgrzanym do
normalnej temperatury pracy (włàczy si∏ wentylator
chłodnicy).

1.Zaparkować samochód na poziomym podło×u. Zgasić silnik.

2.Wyjàć miark∏ poziomu płynu (×ółta ràczka) ze skrzyni
biegów i wytrzeć jà czystà szmatkà.

3.Wło×yć miark∏ do skrzyni biegów.

Poziom płynu

Sprawdzanie, wymiana

4.Wyjàć miark∏ i sprawdzić poziom płynu. Powinien być
pomi∏dzy górnym a dolnym znakiem.

5.JeÊli poziom jest poni×ej dolnego znaku, dolać płynu aby
poziom zbli×ył si∏ do górnego znaku. U×ywać tylko
oryginalnego płynu Honda ATF lub równowa×nego płynu
DEXRON® II.

6.Wło×yć ponownie miark∏ do skrzyni biegów.

MIARKA (þÓŁTA RÑCZKA)

MIARKA

GÓRNY ZNAK
DOLNY ZNAK

PODKŁADKA
USZCZELNIAJÑCA

Wymienić

KOREK SPUSTOWY

4.Uruchomić silnik i zmierzyć odpowiednie ciÊnienie w
kolejnoÊci:
–CiÊnienie liniowe
–CiÊnienie sprz∏gła
–CiÊnienie B przepustnicy
–Niskie, wysokie ciÊnienie sprz∏gła

5.Zamontować nowà podkładk∏ i korek w otworze
kontrolnym, dokr∏cić odpowiednim momentem.

Moment dokrcania: 18 Nm (1.8 kGm)

UWAGA:
Nie u×ywać ponownie starych podkładek aluminiowych.

Pomiar ciÊnienia liniowego

–1.Zaciàgnàć hamulec r∏czny i pewnie zablokować
oba tylne koła.

–2.Ustawić obroty silnika na 2000 obr/min.

–3.Ustawić dêwigni∏ zmiany biegów w poło×eniu Nlub
P.

UWAGA:
Wy×sze ciÊnienie mo×e być wskazywane jeÊli pomiary sà
wykonywane gdy dêwignia zmiany biegów jest w innym
poło×eniu ni× Nlub P.

–4.Zmierzyć ciÊnienie liniowe.

Podczas sprawdzania uwa×ać na obracajàce si koła
przednie.
Upewnić si, ×e podnoÊniki i podstawki zabezpiecza-
jàce sà umieszczone prawid
łowo (patrz rozdział 1).

OSTRZEþENIE: Przed przystàpieniem do sprawdzania
upewni
ć si, ×e skrzynia biegów jest napełniona płynem do
prawid
łowego poziomu.

1.PodnieÊć samochód (patrz rozdział 1).
2.Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy (a× włàczy
si∏ wentylator chłodnicy), nast∏pnie zgasić silnik i
podłàczyć obrotomierz.
3.Podłàczyć przyrzàd do pomiaru ciÊnieƒ do wszystkich
otworów kontrolnych.

Moment dokrcenia przewodów przyrzàdu:
18 Nm (1.8 kGm)

OSTRZEþENIE:
Pewnie pod
łàczyć przyrzàd do pomiaru ciÊnieƒ, upewnić
si, ×e w otworach kontrolnych nie ma kurzu i innych
obcych elementów.

UWAGA:
•U×ywać Przyrzàdu do pomiaru ciÊnieƒ (07406-0020003) lub
CiÊnieniomierza niskociÊnieniowego (07406-0070000) i
przewodów ciÊnieniowych oraz łàczników pokazanych
wy×ej.
•Mo×e być u×yty przewód ciÊnieniowy (07746-0020201).

PRZYRZÑD DO POMIARU
CIÂNIE¡

ZESTAW PRZEWODÓW DO
POMIARU CIÂNIE¡

ŁÑCZNIK

PRZEWÓD CIÂNIENIOWY

CIÂNIENIOMIERZ
NISKOCIÂNIENIOWY

ZESPÓŁ
ZAWORÓW
BLOKADY

OTWÓR KONTROLNY
CIÂNIENIA LINIOWEGO

CIÂNIENIE PŁYNU

Nominalne

Dopuszczalne

CIÂNIENIE

Liniowe

POŁOþENIE
DèWIGNI
ZMIANY BIEG.

OBJAW

PRAWDOPODOBNA
PRZYCZYNA

Nlub P

Brak (lub niskie)
ciÊnienie liniowePrzekładnia
hydrokinetyczna,
pompa oleju, zawór
zwrotny przekładni
hydrokinetycznej

Sprawdzanie ciÊnieƒ

Pomiar ciÊnienia sprzgła

Podczas sprawdzania uwa×ać na obracajàce si koła przednie.

–1.Zaciàgnàć hamulec r∏czny i pewnie zablokować oba tylne koła.
–2.PodnieÊć przód samochodu i podeprzeć go podstawkami zabezpieczajàcymi.
–3.Sprawdzić czy przednie koła obracajà si∏ swobodnie.
–4.Ustawić obroty silnika na 2000 obr/min.
–5.Zmierzyć ciÊnienie wszystkich sprz∏gieł.

Sprawdzanie ciÊnieƒ

(ciàg dalszy)

OTWÓR KONTROLNY
CIÂNIENIA
1 SPRZ¢GŁA

OTWÓR KONTROLNY CIÂNIENIA
1 SPRZ¢GŁA BLOKUJÑCEGO

1 sprz∏gło

1 sprz∏gło
blokujàce

CIÂNIENIE

2 sprz∏gło

2 sprz∏gło

3 sprz∏gło

4 sprz∏gło

POŁOþENIE
DèWIGNI
ZMIANY BIEG.

Brak lub niskie
ciÊnienie 1 sprz.

Brak lub niskie
ciÊnienie 2 sprz.

Brak lub niskie
ciÊnienie 2 sprz.

Brak lub niskie
ciÊnienie 3 sprz.

Brak lub niskie
ciÊnienie 4 sprz.

Brak lub niskie
ciÊnienie 1 sp. bl.

Serwozawór lub 4
sprz∏gło

4 sprz∏gło

3 sprz∏gło

2 sprz∏gło

2 sprz∏gło

1 sprz∏gło blokujàce

1 sprz∏gło

PRAWDOPODOBNA
PRZYCZYNA

OBJAW

OTWÓR KONTROLNY
CIÂNIENIA 4 SPRZ¢G
ŁA

OTWÓR KONTROLNY
CIÂNIENIA 3 SPRZ¢G
ŁA

BELKA ÂRODKOWA

Dopuszczalne

Nominalne

CIÂNIENIE PŁYNU

(Przepustnica
całkowicie zamkni∏ta)
850 kPa (8.5 atm)
(Wi∏cej ni× 18.75%
otwarcia przepustnicy)

(Przepustnica
całkowicie zamkni∏ta)
850 kPa (8.5 atm)
(Wi∏cej ni× 18.75%
otwarcia przepustnicy)

(Przepustnica
całkowicie zamkni∏ta)
750 kPa (7.5 atm)
(Wi∏cej ni× 18.75%
otwarcia przepustnicy)

(Przepustnica
całkowicie zamkni∏ta)
750 kPa (7.5 atm)
(Wi∏cej ni× 18.75%
otwarcia przepustnicy)

OTWÓR KONTROLNY
CIÂNIENIA 2 SPRZ¢G
ŁA

Pomiar ciÊnienia B przepustnicy

1.Zaciàgnàć hamulec r∏czny i zablokować tylne koła.

2.Ustawić obroty silnika na 1000 obr/min.

3.Odłàczyć link∏ sterowania przepustnicy od ramienia i ustawić rami∏ w poło×eniu całkowitego otwarcia przepustnicy.

OTWÓR KONTROLNY
CIÂNIENIA B PRZEPUSTNICY

CIÂNIENIE

OBJAW

PRAWDOPODOBNA
PRZYCZYNA

Zawór B przepustnicy

POŁOþENIE
DèWIGNI
ZMIANY BIEG.

CiÊnienie za
wysokie

Brak ciÊnienia
lub za niskie

przepustnica
całkowicie zamkni∏ta

CIÂNIENIE PŁYNU

Nominalne

Dopuszczalne

RAMI¢ STEROWANIA
PRZEPUSTNICY

przepustnica
całkowicie otwarta

przepustnica
całkowicie otwarta

B przepustnicy

LINKA STEROWANIA
PRZEPUSTNICY

Sprawdzanie niskiego, wysokiego ciÊnienia.

1.Zaciàgnàć hamulec r∏czny i zablokować pewnie tylne koła.

2.PodnieÊć samochód i podeprzeć go podstawkami
zabezpieczajàcymi.

3.Podłàczyć przyrzàd do pomiaru ciÊnieƒ do odpowiednich
otworów kontrolnych.

4.Wymontować koƒcówk∏ linki sterowania przepustnicy z
ramienia.

UWAGA:
Nie luzować nakr∏tek kontrujàcych, zdjàć tylko koƒcówk∏
linki sterowania przepustnicy.

8.Przy silniku na biegu jałowym zwi∏kszyć obroty silnika
podnoszàc rami∏ sterowania przepustnicy do góry o około
1/2 całkowitego ruchu, a× ciÊnienie zostanie wskazywane
na odpowiednim wskaêniku. Zanotować najwy×sze
odczytane ciÊnienie.

Sprawdzanie ciÊnieƒ

(ciàg dalszy)

5.Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy (a× włàczy
si∏ wentylator chłodnicy).

6.Na biegu jałowym przełàczyć dêwigni∏ zmiany biegów w
poło×enie D4.

7.Powoli obrócić dêwigni∏ przepustnicy aby wzrosły obroty
silnika, a× ciÊnienie zostanie wskazywane na odpowiednim
wskaêniku. Nast∏pnie zwolnić dêwigni∏ przepustnicy, aby
obroty silnika wróciły do jałowych i odczytać ciÊnienie.

9.Powtórzyć działanie z punktów 7 i 8 dla wszystkich
sprawdzanych ciÊnieƒ sprz∏gieł.

LINKA STEROWANIA
PRZEPUSTNICY

NAKR¢TKA
KONTRUJÑCA

KO¡CÓWKA LINKI

RAMI¢ STEROWANIA
PRZEPUSTNICY

RAMI¢ STEROWANIA
PRZEPUSTNICY

DèWIGNIA PRZEPUSTNICY

OTWÓR KONTROLNY
CIÂNIENIA 2 SPRZ¢G
ŁA

BELKA ÂRODKOWA

OTWÓR KONTROLNY
CIÂNIENIA 3 SPRZ¢G
ŁA

OTWÓR KONTROLNY CIÂNIENIA
4 SPRZ¢G
ŁA

CIÂNIENIE

2 sprz∏gło

3 sprz∏gło

4 sprz∏gło

Brak lub niskie
ciÊnienie 4 sprz.

POŁOþENIE
DèWIGNI
ZMIANY BIEG.

Brak lub niskie
ciÊnienie 2 sprz.

Brak lub niskie
ciÊnienie 3 sprz.

OBJAW

PRAWDOPODOBNA
PRZYCZYNA

CIÂNIENIE PŁYNU

2 sprz∏gło

3 sprz∏gło

4 sprz∏gło

(Przepustnica
całkowicie zamkni∏ta)
750 kPa (7.5 atm)
(Wi∏cej ni× 18.75%
otwarcia przepustnicy)

ró×ne otwarcia
przepustnicy

(Przepustnica
całkowicie zamkni∏ta)
750 kPa (7.5 atm)
(Wi∏cej ni× 18.75%
otwarcia przepustnicy)

ró×ne otwarcia
przepustnicy

Nominalne

Dopuszczalne

Upewnić si, ×e podnoÊniki i podstawki
zabezpieczajàce sà umieszczone prawid
łowo i
wsporniki wyciagarki na silniku sà poprawnie
ustawione (patrz rozdzia
ł 1).
Zaciàgnàć hamulec rczny i zablokować koła tylne,
aby samochód si
nie stoczył i nie zranił
pracowników.

OSTRZEþENIE: U×ywać pokrowców na błotniki aby nie
uszkodzi
ć lakieru.

1.Odłàczyć akumulator, najpierw biegun ujemny (-), potem
dodatni (+).

2.Wymontować płyt∏ mocujàcà akumulator, a nast∏pnie
akumulator.

3.Wykr∏cić korek spustowy i spuÊcić płyn z automatycznej
skrzyni biegów (ATF). Wkr∏cić korek spustowy z nowà
podkładkà uszczelniajàcà. (patrz str. 14-78).

Moment dokrcenia korka spustowego:
50 Nm (5.0 kGm)

Skrzynia biegów

Wymontowanie

4.Wymontować obudow∏ filtra powietrza i kanał ssàcy
powietrza.

5.Wykr∏cić Êruby zabezpieczajàce podstaw∏ akumulatora i
Êruby przewodów akumulatora, nast∏pnie wymontować
podstaw∏ akumulatora.

OBUDOWA FILTRA
POWIETRZA

KANAŁ SSÑCY POWIETRZA

PROWADNICA
OBUDOWY FILTRA
POWIETRZA

PODSTAWA
AKUMULATORA

PODKŁADKA
USZCZELNIAJÑCA

Wymienić

KOREK SPUSTOWY

ÂRUBA PRZEWODU
AKUMULATORA

6.Odłàczyć przewód masowy od skrzyni biegów.

7.Odłàczyć złàczki zaworów zmiany biegów i zaworów
blokady.

8.Odłàczyć link∏ sterowania przepustnicy od ramienia
sterowania przepustnicy.

9.Odłàczyć złàczk∏ czujnika obrotów wałka głównego.

10.Wymontować przewody chłodnicy ATF z łàczników
przewodów. Obrócić koƒcówki przewodów do góry aby
uniknàć wycieku płynu, nast∏pnie zakorkować łàczniki
przewodów.

UWAGA: Sprawdzić czy nie ma wycieków z łàczników
przewodów.

11.Wymontować przewody rozrusznika.

12.Odłàczyć złàczk∏ czujnika obrotów wałka nap∏dowego.

13.Wymontować wsporniki i opaski przewodów.

14.Wymontować usztywniacz tylny, nast∏pnie czujnik
pr∏dkoÊci / czujnik pr∏dkoÊci układu kierowniczego.

UWAGA: Nie odłàczać przewodów ciÊnieniowych
wspomagnia układu kierowniczego od czujnika pr∏dkoÊci.

ZŁÑCZKA CZUJNIKA
OBROTÓW WA
ŁKA
G
ŁÓWNEGO

ZŁÑCZKI ZAWORÓW

ŁÑCZNIKI PRZEWODÓW

RAMI¢
STEROWANIA
PRZEPUSTNICÑ

PRZEWODY
CH
ŁODNICY ATF

KO¡CÓWKA LINKI
STEROWANIA PRZEPUSTNICÑ

PRZEWÓD MASOWY
SKRZYNI BIEGÓW

ZŁÑCZKA CZUJNIKA OBROTÓW
WA
ŁKA NAP¢DOWEGO

PRZEWODY
ROZRUSZNIKA

CZUJNIK PR¢DKOÂCI /
CZUJNIK PR¢DKOÂCI
UK
ŁADU KIEROWNICZEGO

PODUSZKA TYLNA
SILNIKA

USZTYWNIACZ
TYLNY

17.Wymontować poduszk∏ skrzyni biegów.

15.Wykr∏cić Êruby mocujàce obudow∏ skrzyni biegów.

Skrzynia biegów

Wymontowanie (ciàg dalszy)

PODUSZKA
SKRZYNI BIEGÓW

18.Wymontować osłon∏ przeciwbłotnà.

PRZEDNIA
PODUSZKA SILNIKA

ÂRUBY MOCUJÑCE
OBUDOW¢ SKRZYNI
BIEGÓW

16.Poluzować Êrub∏ przedniej poduszki silnika.

ÂRUBA PRZEDNIEJ
PODUSZKI SILNIKA

OSŁONA
PRZECIWB
ŁOTNA

22.Wypchnàć półosie z mechanizmu ró×nicowego.

23.Wyciàgnàć przegub wewn∏trzny, prawà i lewà półoÊ
(patrz rozdział 16).

24.Owinàć plastikowà torebkà koƒce półosi.

UWAGA: Dokładnie pokryć czystym olejem i smarem
powierzchnie koƒcówek.

19.Wymontować belk∏ Êrodkowà.

20.Wymontować zawleczk∏ i wykr∏cić nakr∏tk∏ koronkowà,
nast∏pnie oddzielić sworzeƒ kulisty od wahacza dolnego
(patrz rozdział 18).

21.Wykr∏cić Êruby widełek amortyzatora, nast∏pnie oddzielić
widełki amortyzatora od wahacza dolnego.

25.Wykr∏cić Êrub∏ prawego amortyzatora, nast∏pnie
oddzielić widełki od amortyzatora.

26.Wykr∏cić Êrub∏ i nakr∏tk∏ samokontrujàcà, nast∏pnie
wymontować prawy drà×ek reakcyjny.

BELKA ÂRODKOWA

ZAWLECZKA

Wymienić

NAKR¢TKA
KORONKOWA

NAKR¢TKA
SAMOKONTRUJÑCA

ÂRUBA
SAMOKONTRUJÑCA

Wymienić

DRÑþEK REAKCYJNY

KONIEC PÓŁOSI

Ł

PLASTIKOWA TOREBKA

NAKR¢TKA
SAMOKONTRUJÑCA

Wymienić

WIDEŁKI
AMORTYZATORA

ÂRUBA WIDEŁEK
AMORTYZATORA

Wymienić

ÂRUBA WIDEŁEK
AMORTYZATORA

30.Wykr∏cić osiem Êrub koła nap∏dowego, odkr∏cajàc je po
kolei obracać wał korbowy.

UWAGA: JeÊli trzeba, wymontować Êwiece zapłonowe
przy obracaniu koła pasowego wału korbowego.

22.OpuÊcić prawy wahacz dolny i przesunàć prawà półoÊ do
przodu samochodu, jak pokazano na rysunku.

Skrzynia biegów

Wymontowanie (ciàg dalszy)

28.Wymontować pokryw∏ przekładni hydrokinetycznej i
pokryw∏ linki zmiany biegów.

29.Wykr∏cić Êrub∏ zabezpieczajàcà dêwigni∏ sterowania,
nast∏pnie wymontować link∏ zmiany biegów z dêwigni.

OSTRZEþENIE: Uwa×ać by nie pogiàć przy wymonto-
wywaniu linki zmiany biegów.

PIERÂCIE¡
SPR¢þYSTY

Wymienić

Ł

WAHACZ DOLNY

LINKA ZMIANY BIEGÓW

DèWIGNIA
STEROWANIA

POKRYWA PRZEKŁADNI
HYDROKINETYCZNEJ

POKRYWA LINKI
ZMIANY BIEGÓW

ÂRUBA
ZABEZPIECZAJÑCA

ÂRUBA KOŁA NAP¢DOWEGO

KOŁO NAP¢DOWE

31.Podło×yć podnoÊnik pod skrzyni∏ biegów i podnieÊć jà
aby nie wisiała na poduszce.

32.Wymontować wspornik kolektora ssàcego.

33.Wykr∏cić Êruby mocujàce obudow∏ skrzyni biegów i
Êruby mocujàce tył silnika.

34.Odsunàć skrzyni∏ biegów od silnika a× tulejki ustalajàce
φ14 mm wysunà si∏ z otworów, nast∏pnie opuÊcić
skrzyni∏ biegów na podnoÊniku.

WSPORNIK KOLEKTORA
SSÑCEGO

ÂRUBY MOCUJÑCE
OBUDOW¢
SKRZYNI BIEGÓW

PODNOÂNIK SKRZYNI
BIEGÓW

ÂRUBY MOCUJÑCE TYŁ
SILNIKA

Rysunek zestawieniowy

Prawa pokrywa

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA WAŁKA POÂREDNIEGO,
24 x
1.25 mm (Nakr∏tka kołnierzowa) Wymienić
STOþKOWA PODKŁADKA SPR¢þYSTA Wymienić
KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE WAŁKA POÂREDNIEGO
PODK
ŁADKA ZABEZPIECZAJÑCA Wymienić
RAMI¢ STEROWANIA PRZEPUSTNICÑ
SPR¢þYNA RAMIENIA STEROWANIA PRZEPUSTNICÑ
WIESZAK SKRZYNI BIEGÓW
MIARKA POZIOMU ATF
KOREK SPUSTOWY
PODK
ŁADKA USZCZELNIAJÑCA Wymienić
ZAPADKA HAMULCA R¢CZNEGO
SPR¢þYNA ZAPADKI HAMULCA R¢CZNEGO
WA
ŁEK ZAPADKI HAMULCA R¢CZNEGO
BLOKADA ZAPADKI HAMULCA R¢CZNEGO
ÂRUBA ZABEZPIECZAJÑCA
PODK
ŁADKA ZABEZPIECZAJÑCA Wymienić
DèWIGNIA HAMULCA R¢CZNEGO
SPR¢þYNA HAMULCA R¢CZNEGO
BLOKADA HAMULCA R¢CZNEGO
OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW
USZCZELKA OBUDOWY SKRZYNI BIEGÓW
Wymienić
TULEJKA USTALAJÑCA
PRZEWODY SZTYWNE CH
ŁODNICY ATF
ÂRUBA
ŁÑCZÑCA
PODK
ŁADKI USZCZELNIAJÑCE Wymienić
ÂRUBA ŁÑCZÑCA
PODK
ŁADKI USZCZELNIAJÑCE Wymienić
CZUJNIK PR¢DKOÂCI / CZUJNIK PR¢DKOÂCI UKŁADU
KIEROWNICZEGO
O-RINGI
Wymienić
UCHWYT WAŁKA KOŁA Z¢BATEGO BIEGU WSTECZNEGO
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE

CZUJNIK OBROTÓW WAŁKA GŁÓWNEGO
O-RING
Wymienić
PRAWA POKRYWA
O-RING
Wymienić
TULEJKA USTALAJÑCA
PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA 4 SPRZEG
ŁA
USZCZELKA PRAWEJ POKRYWY
Wymienić
O-RINGI Wymienić
PROWADNICA PRZEWODU SZTYWNEGO ZASILANIA
PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY
PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA
1 SPRZEGŁA
O-RINGI
Wymienić
PROWADNICA PRZEWODU SZTYWNEGO ZASILANIA
PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY
O-RING
Wymienić
CZUJNIK OBROTÓW WAŁKA NAP¢DOWEGO
PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA
1 SPRZEGŁA BLOK.
TULEJKA USTALAJÑCA
O-RINGI
Wymienić
PROWADNICA PRZEWODU SZTYWNEGO ZASILANIA
PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY
NAKR¢TKA KONTRUJÑCA WA
ŁKA NAP¢DOWEGO,
24 x
1.25 mm (Nakr∏tka kołnierzowa) Wymienić
STOþKOWA PODKŁADKA SPR¢þYSTA Wymienić
KOŁO Z¢BATE POSTOJOWE (PARKING)
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE
KO
ŁO Z¢BATE POÂREDNIE WAŁKA NAP¢D.
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE
PODK
ŁADKA OPOROWA
NAKR¢TKA KONTRUJÑCA WA
ŁKA GŁÓWNEGO,
24 x
1.25 mm (Nakr∏tka kołnierzowa) Wymienić
UWAGA: Lewy gwint
STOþKOWA PODKŁADKA SPR¢þYSTA Wymienić
KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE WAŁKA GŁÓWNEGO

WYKAZ MOMENTÓW DOKR¢CANIA

WartoÊć momentów dokr∏cania

Wymiar Êruby

Nr

Uwagi

Âruba łàczàca
Korek spustowy
Nakr∏tka kontrujàca wałka
głównego (Lewy gwint)
Nakr∏tka kontrujàca wałka
poÊredniego
Nakr∏tka kontrujàca wałka
nap∏dowego

Rysunek zestawieniowy

Obudowa skrzyni biegów

PODKŁADKA OPOROWA
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE
KO
ŁO Z¢BATE 2 BIEGU WAŁKA POÂREDNIEGO
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE
PODK
ŁADKA Z WIELOWYPUSTEM Dobierana
ZESPÓŁ SPRZ¢GIEŁ 1/2 BIEGU
O-RINGI
Wymienić
WAŁEK POÂREDNI
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
KO
ŁO Z¢BATE 1 BIEGU WAŁKA POÂREDNIEGO
TULEJKA DYSTANSOWA, 5.0 mm
KLINY POPRZECZNE, 29 mm
GNIAZDO KLINÓW POPRZECZNYCH
PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY
PIERÂCIENIE USZCZELNIAJÑCE, 32 mm
ÂRUBA ZABEZPIECZAJÑCE
PODK
ŁADKA ZABEZPIECZAJÑCE Wymienić
WIDEŁKI ZMIANY BIEGÓW
KO
ŁO Z¢BATE 2 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO
KO
ŁO Z¢BATE BIEGU WSTECZNEGO WAŁKA NAP¢D.
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
PIASTA PRZESUWKI BIEGU WSTECZNEGO
PRZESUWKA BIEGU WSTECZNEGO
KO
ŁO Z¢BATE 4 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY
TULEJKA, 32 mm
KLINY POPRZECZNE, 29 mm
TULEJKA DYSTANSOWA, 5.0 mm
KO
ŁO Z¢BATE 3 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE
SPRZ¢G
ŁO JEDNOKIERUNKOWE
KO
ŁO Z¢BATE 1 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
PODK
ŁADKA OPOROWA
TULEJKA KO
ŁA 1 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO
ZESPÓ
Ł 1 SPRZEGŁA BLOKUJÑCEGO

WYKAZ MOMENTÓW DOKR¢CANIA

Nr

WartoÊć momentów dokr∏cania

Wymiar Êruby

Uwagi

O-RINGI Wymienić
WAŁEK NAP¢DOWY
PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY
TULEJKA
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE
KO
ŁO Z¢BATE 4/WSTECZNEGO BIEGU WAŁKA GŁÓWNEGO
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE
TULEJKA 4 BIEGU
ZESPÓ
Ł SPRZ¢GŁA 3/4 BIEGU
TULEJKA 3 BIEGU
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
KO
ŁO Z¢BATE 3 BIEGU WAŁKA GŁÓWNEGO
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE
O-RINGI
Wymienić
WAŁEK GŁÓWNY
PIERÂCIENIE USZCZELNIAJÑCE, 35 mm
PIERÂCIE¡ USZCZELNIAJÑCY, 29 mm
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY
UCHWYT WA
ŁKA KOŁA BIEGU WSTECZNEGO
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
USZCZELNIACZ
Wymienić
USZCZELNIACZ OBUDOWY SKRZYNI BIEGÓW Wymienić
PIERÂCIE¡ OPOROWY Dobierany
BIEþNIA ZEWN¢TRZNA ŁOþYSKA
USZCZELNKA OBUDOWY SKRZYNI BIEGÓW
Wymienić
TULEJKA DYSTANSOWA
PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY
ŁOþYSKO WAŁKA GŁÓWNEGO OBUDOWY SKRZYNI BIEGÓW
ŁOþYSKO WAŁKA POÂREDNIEGO OBUDOWY SKRZYNI
BIEGÓW
ŁOþYSKO WAŁKA NAP¢DOWEGO OBUDOWY SKRZYNI BIEG.
KO
ŁO Z¢BATE POÂREDNIE BIEGU WSTECZNEGO
ZESPÓ
Ł MECHANIZMU RÓþNICOWEGO
BIEþNIA ZEWN¢TRZNA
ŁOþYSKA
USZCZ. OBUDOWY PRZEK
Ł. HYDROKINETYCZNEJ Wymienić
OBUDOWA PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ

Rysunek zestawieniowy

Obudowa przekładni hydrokinetycznej

FILTR ATF
MAGNES
PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA OLEJEM
PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA OLEJEM
POKRYWA 4 AKUMULATORA
O-RING
Wymienić
PODKŁADKA ZABEZPIECZAJÑCA Wymienić
PODSTAWA ZACZEPU SERWOZAWORU
OBUDOWA SERWOZAWORU
P
ŁYTKA ODDZIELAJÑCA SERWOZAWORU
KULKA ZWROTNA
OBUDOWA ZAWORU POMOCNICZEGO
TULEJKA USTALAJÑCA
P
ŁYTKA ODDZIELAJÑCA ZAWORU POMOCNICZEGO
POKRYWA OBUDOWY AKUMULATORA
D
ŁAWIK AKUMULATORA 1 SPRZ¢GŁA
KULKA ZWROTNA
OBUDOWA AKUMULATORA
1/2 SPRZEGŁA
OBUDOWA ZAWORU PRZEPUSTNICY
P
ŁYTKA ODDZIELAJÑCA PRZEPUSTNICY
TULEJKA USTALAJÑCA
WA
ŁEK STEROWANIA PRZEPUSTNICÑ
E RING
Wymienić
FILTR Wymienić
OBUDOWA ZAWORU REGULACYJNEGO
O-RING
Wymienić
WAŁEK KIEROWNICY
WA
ŁEK BLOKUJÑCY
ZAWÓR ZWROTNY PRZEK
ŁADNI HYDROKINETYCZNEJ
SPR¢þYNA ZAWORU ZWROTNEGO PRZEK
ŁADNI
HYDROKINETYCZNEJ

PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA OLEJEM
KULKA ZWROTNA
FILTR
Wymienić
TULEJKA USTALAJÑCA
PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA OLEJEM
OBUDOWA ZAWORÓW G
ŁÓWNYCH
WA
ŁEK KOŁA NAP¢DOWEGO POMPY OLEJU
KO
ŁO NAP¢DOWE POMPY OLEJU
KO
ŁO NAP¢DZANE POMPY OLEJU
WA
ŁEK STEROWANIA
SPR¢þYNA ZACZEPU
RAMI¢ ZACZEPU
WA
ŁEK RAMIENIA ZACZEPU
TULEJKA USTALAJÑCA
P
ŁYTKA ODDZIELAJÑCA GŁÓWNA
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE WAŁKA NAP¢DOWEGO
KIEROWNICA OLEJU
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE WAŁKA POÂREDNIEGO
KIEROWNICA OLEJU
USZCZELNIACZ
USZCZELKA / FILTR ZAWORU ZMIANY BIEGÓW
Wymienić
ZESPÓŁ ZAWORÓW ZMIANY BIEGÓW
ZESPÓ
Ł ZAWORÓW BLOKADY
UCHWYT Z
ŁÑCZKI
USZCZELKA / FILTR ZAWORÓW BLOKADY

Wymienić

OBUDOWA PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ
ŁOþYSKO KULKOWE WAŁKA GŁÓWNEGO
USZCZELNIACZ
Wymienić

WYKAZ MOMENTÓW DOKR¢CANIA

Nr

WartoÊć momentów dokr∏cania

Wymiar Êruby

Uwagi

UWAGA:
•OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć
spr∏×onym powietrzem.
•Przedmuchać wszystkie kanały
•Wymontowujàc prawà pokryw∏ skrzyni biegów, wymienić
nast∏pujàce cz∏Êci:
•Uszczelk∏ prawej pokrywy
•Podkładki zabezpieczajàce
•Uszczelk∏ obudowy skrzyni biegów
•O-ringi
•Podkładk∏ spr∏×ystà sto×kowà i wszystkie nakr∏tki
kontrujàce wałków
•Podkładki uszczelniajàce

1.Wykr∏cić jedenaÊcie Êrub zabezpieczajàcych, nast∏pnie
wymontować prawà pokryw∏.

2.Wsunàć przyrzàd specjalny na wałek główny.

Prawa pokrywa

Wymontowanie

BLOKODA WAŁKA GŁÓWNEGO

KOŁO Z¢BATE POSTOJOWE (PARKINGOWE)

KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE WAŁKA NAP¢DOWEGO

UCHWYT WAŁKA KOŁA
Z¢BATEGO POÂREDNIE
BIEGU WSTECZNEGO

ZAPADKA HAMULCA
R¢CZNEGO

DèWIGNIA HAMULCA
R¢CZNEGO

ÂRUBY OBUDOWY SKRZYNI
BIEGÓW

OBUDOWA SKRZYNI
BIEGÓW

KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE
BIEGU WSTECZNEGO

USZCZELKA OBUDOWY
SKRZYNI BIEGÓW

Wymienić

OBUDOWA PRZEKŁADNI
HYDROKINETYCZNEJ

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA

PODKŁADKA SPR¢þYSTA
STOþKOWA

Wymienić

KOŁO Z¢BATE
POÂREDNIE WA
ŁKA
G
ŁÓWNEGO

KOŁO BIEGU
JA
ŁOWEGO
WA
ŁKA POÂRED.

USZCZELKA
PRAWEJ POKRYWY

Wymienić

WIESZAK SKRZYNI
BIEGÓW

MIARKA POZIOMU
ATF

PODKŁADKI
USZCZELNIAJÑCE
Wymienić

ÂRUBA
6 x
1.0 mm

PRZEWODY SZTYWNE
CH
ŁODNICY ATF

PRAWA POKRYWA

ÂRUBA ŁÑCZÑCA

PODKŁADKI USZCZELNIAJÑCE

Wymienić

3.Zaz∏bić zapadk∏ hamulca r∏cznego z kołem z∏batym
postojowym (parkingowym).

4.Odciàć kołnierze z nakr∏tek kontrujàcych wszystkich wałków,
u×ywajàc dłuta jak pokazano. Nast∏pnie wykr∏cić nakr∏tki
kontrujàce i wymontować podkładki spr∏×yste sto×kowe ze
wszystkich wałków.

UWAGA:
•Nakr∏tka kontrujàca wałka głównego ma lewy gwint.
•OczyÊcić stare nakr∏tki kontrujàce, sà one u×ywane do
monta×u kół biegu jałowego na wałek główny i poÊredni
oraz koła postojowego na wałek nap∏dowy.
•Cz∏Êci odci∏te dłutem nie powinny dostać si∏ do skrzyni
biegów.

12.Wymontować uchwyt wałka koła z∏batego poÊredniego
biegu wstecznego.

UWAGA:
Kulka stalowa nie nie powinna wypaÊć poniewa× jest ona
osadzona w wałku.

13.Odsunàć koło z∏bate poÊrednie biegu wstecznego aby
rozłàczyć je od kół z∏batych biegu wstecznego wałka
głównego i poÊredniego jak pokazano.
UWAGA:
Nie mo×na oddzielić obudowy skrzyni biegów od obudowy
przekładni hydrokinetycznej jeÊli koło z∏bate poÊrednie
biegu wstecznego nie jest wymontowane.

14.Obracajàc wałek sterowania ustawić w osi kołek spr∏×ysty i
rowek w obudowie skrzyni biegów.

15.Zamontować przyrzàd specjalny na obudow∏ skrzyni
biegów, nast∏pnie wymontować obudow∏ jak pokazano.

7.Wymontować koło z∏bate poÊrednie, ło×ysko igiełkowe,
ło×ysko igiełkowe oporowe i podkładk∏ oporowà z wałka
nap∏dowego.

8.Wymontować zapadk∏ hamulca r∏cznego, spr∏×yn∏, wałek i
blokad∏ z obudowy.

9.Wymontować dêwigni∏ sterowania przepustnicà i spr∏×yn∏ z
wałka sterowania przepustnicà.

10.Wykr∏cić Êrub∏ mocujàcà przewód sztywny chłodnicy ATF z
wieszaka skrzyni biegów.

11.Wykr∏cić Êruby mocujàce obudow∏ skrzyni biegów.

5.Wymontować przyrzàd specjalny z wałka głównego po
wykr∏ceniu nakr∏tek kontrujàcych.

6.U×ywajàc Êciàgacza wymontować koło z∏bate postojowe z
wałka nap∏dowego jak pokazano. Nast∏pnie wymontować
koła z∏bate poÊrednie z wałka głównego i poÊredniego.

KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE
BIEGU WSTECZNEGO

Przesunàć w tym kierunku

WAŁEK GŁÓWNY

DŁUTO

KOŁNIERZ

NAKR¢TKA
KONTRUJÑCA

WAŁEK NAP¢DOWY

ÂCIÑGACZ OBUDOWY

ROWEK

KOŁEK SPR¢þYSTY

WAŁEK STEROWANIA

ÂCIÑGACZ

TULEJKA

Obudowa skrzyni biegów

Wymontowanie

OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW

Wymontowanie, str. 14-96

KOŁO Z¢BATE 2 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO

KOŁO BIEGU WSTECZNEGO WAŁKA NAP¢DOWEGO

ŁOþYSKO IGIEŁKOWE

PIASTA PRZESUWKI BIEGU WSTECZNEGO

WIDEŁKI

PRZESUWKA BIEGU WSTECZNEGO

KOŁO Z¢BATE 4 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO

PODZESPÓŁ
WAŁKA
NAP¢DOWEGO

PODKŁADKA OPOROWA
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
OPOROWE
KO
ŁO Z¢BATE 2 BIEGU
WA
ŁKA POÂREDNIEGO

ŁOþYSKA IGIEŁKOWE
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
OPOROWE
PODK
ŁADKA Z
WIELOWYPUSTEM
PODZESPÓ
Ł
WAŁKA
POÂREDNIEGO

ZESPÓŁ
MECHANIZMU
RÓþNICOWEGO

OBUDOWA PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ

TULEJKA USTALAJÑCA
USZCZELKA
OBUDOWY
SKRZYNI
BIEGÓW

Wymienić

PODZESPÓŁ WAŁKA
G
ŁÓWNEGO

UWAGA:
•OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć
spr∏×onym powietrzem.
•Przedmuchać wszystkie kanały.
•Wymontowujàc obudow∏ skrzyni biegów, wymienić
nast∏pujàce cz∏Êci:
•Uszczelk∏ obudowy skrzyni biegów
•Podkładk∏ zabezpieczajàcà

1.Wymontować obudow∏ skrzyni biegów (patrz str. 14-96).

2.Wymontować koło z∏bate poÊrednie biegu wstecznego z
obudowy skrzyni biegów.

3.Wymontować koło z∏bate 2 biegu wałka nap∏dowego, koło
z∏bate biegu wstecznego, koło z∏bate 2 biegu wałka
poÊredniego, razem podkładk∏ oporowà i ło×ysko igiełkowe
oporowe zdjàć razem z wałka nap∏dowego i poÊredniego.

4.Wykr∏cić Êrub∏ zabezpieczajàcà widełki, nast∏pnie
wymontować widełki z przesuwki biegu wstecznego z
wałka nap∏dowego.

5.Wymontować ło×yska igiełkowe, ło×ysko igiełkowe
oporowe i podkładk∏ z wielowypustem z wałka
poÊredniego.

6.Wymontować podzespół wałka poÊredniego.

7.Wymontować podzespół wałka głównego.

8.Wymontować podzespół wałka nap∏dowego.

9.Wymontować zespół mechanizmu ró×nicowego.

Obudowa przekładni hydrokinetycznej

Wymontowanie

WAŁEK STEROWANIA
PRZEPUSTNICÑ

E-RING

Wymienić

WAŁEK BLOKUJÑCY

OBUDOWA ZAWORU
PRZEPUSTNICY

PŁYTKA ODDZIELAJÑCA
PRZEPUSTNICY

OBUDOWA ZAWORU
REGULACYJNEGO

O-RING

Wymienić

WAŁEK KIEROWNICY
WA
ŁEK RAMIENIA
ZACZEPU

RAMI¢ ZACZEPU

WAŁEK
STEROWANIA

SPR¢þYNA
ZACZEPU

ZAWÓR ZWROTNY
PRZEK
ŁADNI
HYDROKINETYCZNEJ

OBUDOWA
ZAWORÓW
G
ŁÓWNYCH
WA
ŁEK KOŁA
NAP¢DOWEGO
POMPY OLEJU

KOŁO NAP¢DZANE
POMPY OLEJU

KOŁO NAP¢DOWE
POMPY OLEJU

PŁYTKA ODDZIELAJÑCA
G
ŁÓWNA

OBUDOWA PRZEKŁADNI
HYDROKINETYCZNEJ

OBUDOWA
AKUMULATORA
1/2
SPRZ¢G
ŁA

POKRYWA
OBUDOWY
AKUMULATORA

PŁYTKA ODDZIELAJÑCA

TULEJKA USTALAJÑCA

OBUDOWA ZAWORÓW
POMOCNICZYCH

KULKA ZWROTNA

PŁYTKA ODDZIELAJÑCA
SERWOZAWORU

OBUDOWA
SERWOZAWORU

PODSTAWA
ZACZEPU
SERWOZAWORU

PODKŁADKA
ZABEZPIECZAJÑCA

Wymienić

POKRYWA AKUMULATORA
4 SPRZ¢G
ŁA

FILTR ATF

O-RING

Wymienić

PRZEWÓD SZTYWNY
ZASILANIA OLEJEM

TULEJKA
USTALAJÑCA

SPR¢þYNA ZAWORU
ZWROTNEGO

PRZEWÓD
SZTYWNY
ZASILANIA
OLEJEM

9.Wymontować wałek kierownicy i wałek blokujàcy.

10.Wymontować spr∏×yn∏ zaczepu z ramienia zaczepu,
nast∏pnie wymontować wałek sterowania z obudowy
przekładni hydrokinetycznej.

11.Wymontować rami∏ zaczepu i wałek ramienia zaczepu z
obudowy zaworu głównego.

12.Wykr∏cić cztery Êruby zabezpieczajàce obudow∏ zaworu
głównego, nast∏pnie jà wymontować.

13.Wykr∏cić szeÊć Êrub zabezpieczajàcych obudow∏
akumulatora 1/2 sprz∏gła, nast∏pnie jà wymontować.

14.Wymontować wałek koła nap∏dzanego pompy oleju,
nast∏pnie wymontować koła z∏bate pompy oleju.

15.Wymontować płytk∏ oddzielajàcà głównà z trzema
tulejkami ustalajàcymi.

UWAGA:
•OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć
spr∏×onym powietrzem.
•Przedmuchać wszystkie kanały.
•Wymontowujàc prawà pokryw∏ skrzyni biegów, wymienić
nast∏pujàce cz∏Êci:
•Podkładki zabezpieczajàce
•O-ringi

1.Wykr∏cić dwie Êruby zabezpieczajàce podstaw∏ zaczepu
serwozaworu, nast∏pnie wymontować podstaw∏ zaczepu
serwozaworu.

2.Wykr∏cić dwie Êruby zabezpieczajàce filtr ATF, nast∏pnie
go wymontować.

3.Wymontować przewody sztywne zasilania olejem z
obudowy serwozaworu i obudow∏ zaworu głównego.

4.Wykr∏cic trzy Êruby zabezpieczajàce pokryw∏ akumulatora
4 sprz∏gła, nast∏pnie jà wymontować.

UWAGA:
Pokrywa akumulatora 4 sprz∏gła jest naciskana od spodu
spr∏×ynà. Naciskać pokryw∏ i odkr∏cać Êruby na krzy×.

5.Wykr∏cić siedem Êrub zabezpieczajàcych obudow∏ serwo-
zaworu, nast∏pnie wymontować obudow∏ serwozaworu i
płytk∏ oddzielajàcà.

6.Wymontować obudow∏ zaworu pomocniczego i płytk∏
oddzielajàcà.

7.Wykr∏cić siedem Êrub zabezpieczajàcych i wymontować
obudow∏ zaworu przepustnicy i płytk∏ oddzielajàcà.

8.Wykr∏cić Êrub∏ zabezpieczajàca obudow∏ zaworu
regulacyjnego, nast∏pnie wymontować obudow∏ zaworu
regulacyjnego.

UWAGA:
Ta naprawa jest potrzebna tylko wtedy jeÊli jeden lub wi∏cej
zaworów nie porusza si∏ płynnie w swoim otworze.
Stosować jà aby uzyskać swobodny ruch zaworów w
obudowie.

1.Moczyć arkusz papieru Êciernego Nr 600 w ATF przez około
30 minut.

2.Lekko uderzyć obudow∏ zaworów aby przyklejony zawór
wypadł z otworu.

OSTRZEþENIE:
JeÊli b
dzie trzeba u×yć małego Êrubokrta aby
wyciàgnà
ć zawór. Uwa×ać by nie porysować Êrubo-
kr
tem otworu zaworu.

3.Sprawdzić zawór czy nie ma Êladów zatarcia. U×ywajàc
papieru Êciernego Nr 600 namoczonego w ATF
wypolerować wszystkie zadziory na zaworze, nast∏pnie
umyć zawór w rozpuszczalniku i wysuszyć go spr∏×onym
powietrzem.

4.Zwinàć papier w rulon i wsunàć go w otwór zaworu,
nast∏pnie polerować otwór jak pokazano na rysunku.

OSTRZEþENIE:
Obudowa zaworów jest aluminiowa i nie trzeba mocno
polerowa
ć aby usunàć zadziory.

5.Wyjàć papier Êcierny namoczony w ATF. Dokładnie umyć
rozpuszczlnikiem wn∏trze obudowy zaworów, nast∏pnie
wysuszyć spr∏×onym powietrzem.

6.Pokryć zawór płynem (ATF), nast∏pnie wło×yć go w otwór.
Zawór powinien spaÊć na samo dno pod wpływem
własnego ci∏×aru. JeÊli nie, to powtórzyć punkt 4, nast∏pnie
sprawdzić ponownie.

Obudowa zaworów

Naprawa

7.Wymontować zawór i dokładnie oczyÊcić rozpuszczalnikiem
zawór i obudow∏ zaworów. Wysuszyć wszystkie cz∏Êci
spr∏×onym powietrzem, nast∏pnie zmontować u×ywajàc
ATF jako smaru.

Papier Êcierny Nr 600
namoczony w ATF

ZAWÓR

OBUDOWA
ZAWORÓW

UmieÊcić spr∏×yn∏ zaworu i zawór, zamontować je w
obudowie zaworów. Wepchnàć spr∏×yn∏ zaworu Êrubo-
kr∏tem, nast∏pnie zamontować gniazdo spr∏×yny zaworu.

UWAGA:
Przed monta×em pokryć wszystkie cz∏Êci ATF.

Zamontować zawór, spr∏×yn∏ zaworu i pokryw∏ zaworu lub
pokryw∏ spr∏×yny zaworu w obudowie zaworów i zabe-
zpieczyć je kołkiem.

Zespół zaworów

Monta×

KOŁEK POKRYWY ZAWORU

SPR¢þYNA
ZAWORU

OBUDOWA ZAWORÓW

KOŁEK POKRYWY ZAWORU

ZAWÓR

POKRYWA
ZAWORU

OBUDOWA ZAWORÓW

ZAWÓR

POKRYWA
SPR¢þYNY
ZAWORU

SPR¢þYNA ZAWORU

GNIAZDO
SPR¢þYNY
ZAWORU

SPR¢þYNA
ZAWORU

OBUDOWA ZAWORÓW

Pokrywy zaworów i spr×yn

Opis

•Pokrywy zaworów lub pokrywy spr∏×yn zaworów z jednym
koƒcem wystajàcym a drugim koƒcem płaskim montować
koƒcem płaskim w kierunku do wewnàtrz obudowy
zaworów.

•Pokrywy zaworów lub pokrywy spr∏×yn zaworów z oboma
koƒcami wystajàcymi sà montowane z mniejszym
wyst∏pem w kierunku do wewnàtrz obudowy zaworów.
Mniejszy wyst∏p jest gniazdem spr∏×yny.

•Pokrywy zaworów lub pokrywy spr∏×yn zaworów z
wgł∏bieniem na obu koƒcach montowane sà z
wgł∏bieniem na zewnàtrz obudowy zaworów.

•Pokrywy zaworów lub pokrywy spr∏×yn zaworów z
wyci∏ciem na koƒcu sà montowane wyci∏ciem w
kierunku do wewn∏trz obudowy zaworów.

•Pokrywy zaworów lub pokrywy spr∏×yn zaworów z
jednym koƒcem płaskim i otworem przez Êrodek sà
montowane mniejszym otworem w kierunku do wewn∏trz
obudowy zaworów.

•Pokrywy zaworów lub pokrywy spr∏×yn zaworów z
jednym koƒcem wystajàcym a z wgł∏bieniem na drugim
koƒcu sà montowane wyst∏pem w kierunku do wewnàtrz
obudowy zaworów. Wyst∏p jest gniazdem spr∏×yny.

W KIERUNKU NA ZEWNÑTRZ OBUDOWY ZAWORÓW

W KIERUNKU NA ZEWNÑTRZ OBUDOWY ZAWORÓW

W KIERUNKU DO WEWNÑTRZ OBUDOWY ZAWORÓW

W KIERUNKU DO WEWNÑTRZ OBUDOWY ZAWORÓW

W KIERUNKU NA ZEWNÑTRZ OBUDOWY ZAWORÓW

W KIERUNKU DO WEWNÑTRZ OBUDOWY ZAWORÓW

1.Zamontować koło nap∏dowe, koło nap∏dzane i wałek koła
nap∏dzanego pompy oleju w obudowie zaworów głównych.

2.Zmierzyć luz boczny kół z∏batych pompy oleju.

Luz boczny kół zbatych pompy oleju:
Nominalny (nowe):
Ko
ło napdowe
0.2
10 – 0.265 mm
Ko
ło napdzane
0.035 – 0.063 mm

3.Wymontować wałek koła nap∏dzanego pompy oleju.
Zmierzyć luz czołowy kół z∏batych pompy oleju do
obudowy zaworów.

Luz czołowy kół zbatych pompy oleju:
Nominalny (nowe):

0.03 – 0.05 mm

Dopuszczalne:

0.07 mm

Pompa oleju

Sprawdzanie

WAŁEK KOŁA NAP¢DZANEGO
POMPY OLEJU

OBUDOWA ZAWORÓW
G
ŁÓWNYCH

SZCZELINOMIERZ

KOŁO
NAP¢DZANE
POMPY OLEJU

Sprawdzić z∏by
czy nie sà zu×yte
lub uszkodzone

KOŁO NAP¢DOWE
POMPY OLEJU

Sprawdzić z∏by czy nie sà
zu×yte lub uszkodzone

SFAZOWANIE

ROWEK

KOŁO NAP¢DZANE
POMPY OLEJU

Rowek i sfazowanie od
strony płytki oddzielajàcej.

KOŁO
NAP¢DZANE
POMPY OLEJU

WAŁEK KOŁA NAP¢DZANEGO
POMPY OLEJU

KOŁO NAP¢DOWE
POMPY OLEJU

OBUDOWA ZAWORÓW
G
ŁÓWNYCH

KOŁO
NAP¢DOWE
POMPY OLEJU

OBUDOWA
ZAWORÓW
G
ŁÓWNYCH

KOŁO NAP¢DZANE
POMPY OLEJU

PRZYMIAR LINIOWY

SZCZELINOMIERZ

UWAGA:
•OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. Przedmuchać wszystkie kanały.
•Wymienić kompletnà obudow∏ zaworów jeÊli jakakolwiek cz∏Êci sà zu×yte lub uszkodzone.
•Sprawdzić czy wszystkie zawory poruszajà sie swobodnie. JeÊli przesuw któregokolwiek zaworu jest wadliwy, przejÊć do
Naprawy obudowy zaworów na str. 14-102.

OSTRZEþENIE:
Nie u×ywa
ć magnesu do wyjmowania kulek zwrotnych, gdy× mo×na je namagnesować.

Obudowa zaworów głównych

Demonta×, sprawdzanie, monta×

ZAWÓR MODULATORA

ZAWÓR NADMIAROWY
CH
ŁODNICY
GNIAZDO SPR¢þYNY
ZAWORU
POKRYWA
ZAWORU
ZAWÓR
W
ŁÑCZANIA
BLOKADY

TULEJKA

ZAWÓR
BLOKADY

ZAWÓR ZMIANY
BIEGÓW
1 - 2

WAŁEK RAMIENIA
ZACZEPU

RAMI¢ ZACZEPU

PRZEWÓD SZTYWNY
ZASILANIA OLEJEM

FILTR

Wymienić
Montować w tym
kierunku

3 - 2 ZAWÓR
GWA
ŁTOWNEGO
PRZYSPIESZANIA

ZAWÓR CPC

PRZEWÓD
SZTYWNY
ZASILANIA
OLEJEM

OBUDOWA ZAWORÓW
G
ŁÓWNYCH

Sprawdzić czy nie jest
porysowana lub uszkodzona.

ZAWÓR ZMIANY
BIEGÓW 2 - 3

ZAWÓR MANUALNY

KOŁEK
POKRYWY
ZAWORU

POKRYWA
SPR¢þYNY ZAW.

KULKI
ZWROTNE
(3)

FILTR

Wymienić

KULKI
ZWROTNE

OBUDOWA ZAWORÓW
G
ŁÓWNYCH

WAŁEK RAMIENIA
ZACZEPU

WYKAZ SPR¢þYN ZAWORÓW

Nr

Spr∏×yny zaworów

Spr∏×yna zaworu blokady
Spr∏×yna zaworu włàczania blokady
Spr. zaworu nadmiarowego chłodnicy
Spr∏×yna zaworu modulatora
Spr∏×yna zaworu CPC
Spr. zaworu 3-2 gwałt. przypieszania
Spr∏×yna zaworu zmiany biegów 1 - 2
Spr∏×yna zaworu zmiany biegów 2 - 3

Ârednica drutu

Âred. zewn∏trzna

DługoÊć swobodna

Wymiar nominalny (nowy)

IloÊć zwojów

Jednostki: mm (in)

UWAGA:
•OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. Przedmuchać wszystkie kanały.
•Sprawdzić czy wszystkie zawory poruszajà sie swobodnie. JeÊli przesuw któregokolwiek zaworu jest wadliwy, przejÊć do
Naprawy obudowy zaworów na str. 14-102.
•Pokryć przed monta×em wszystkie cz∏Êci ATF.
•Wymienić kompletnà obudow∏ zaworów jeÊli jakiekolwiek cz∏Êci sà zu×yte lub uszkodzone.

OSTRZEþENIE: Nie u×ywać magnesu do wyjmowania kulek zwrotnych, gdy× mo×na je namagnesować.

Obudowa zaworów pomocniczych

Demonta×, sprawdzanie, monta×

KOŁEK POKRYWY ZAWORU
POKRYWA SPR¢þYNY ZAWORU

ZAWÓR ZMIANY BIEGÓW 3 – 4

3 ZAWÓR GWAŁTOWNEGO
PRZYSPIESZANIA

KULKI ZWROTNE

(7 sztuk)

4 ZAWÓR
ODP
ŁYWOWY

POKRYWA
ZAWORU

SEROWZAWÓR

ZW¢þKA
STERUJÑCA

POKRYWA
ZAWORU

KOŁEK POKRYWY
ZAWORU

GNIAZDO SPR¢þYNY
ZAWORU

TULEJKA

2 ZW¢þKA STERUJÑCA

OBUDOWA ZAWORÓW
POMOCNICZYCH

Sprawdzić czy nie jest
porysowana lub uszkodzona.

WYKAZ SPR¢þYN ZAWORÓW

KULKI ZWROTNE

OBUDOWA ZAWORÓW
POMOCNICZYCH

KULKA
ZWROTNA

KULKI ZWROTNE

KULKI ZWROTNE

Ârednica drutu

Wymiar nominalny (nowy)

Âred. zewn∏trznaDługoÊć swobodna

Jednostki: mm (in)

IloÊć zwojów

Nr

Spr∏×yny zaworów

Spr∏×yna 4 zaworu odpływowego
Spr∏×yna zaworu zmiany bieg. 3-4
Spr∏×yna zaworu 3 gwałt. przysp.
Spr∏×yna serwozaworu
Spr∏×yna zw∏×ki sterujàcej
Spr∏×yna 2 zw∏×ki sterujàcej

UWAGA:
•OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. Przedmuchać wszystkie kanały.
•Wymienić kompletnà obudow∏ zaworów jeÊli jakakolwiek cz∏Êci sà zu×yte lub uszkodzone.
•Sprawdzić czy wszystkie zawory poruszajà sie swobodnie. JeÊli przesuw któregokolwiek zaworu jest wadliwy, przejÊć do Naprawy
obudowy zaworów na str. 14-102.

1.Przytrzymać pokryw∏ spr∏×yny zaworu regulacyjnego przy wykr∏caniu Êruby blokujàcej. Po wykr∏ceniu Êruby powoli puszczać
pokryw∏ spr∏×yny.

OSTRZEþENIE:
Pokrywa spr
×yny zaworu regulacyjnego mo×e odskoczyć po wykrceniu Êruby zabezpieczajàcej.

2.Montować w odwrotnej kolejnoÊci do procedury demonta×u.

UWAGA:
•Pokryć przed monta×em wszystkie cz∏Êci ATF.
•Ustawić w osi otwór pokrywy spr∏×yny zaworu regulacyjnego z otworem w obudowie zaworu, nast∏pnie wcisnàć pokryw∏
spr∏×yny do obudowy zaworów i dokr∏cić Êrub∏ blokujàca.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->