You are on page 1of 1248

Instrukcja Serwisowa

1993

ACCORD
1993
62SN700-PL

Instrukcja Serwisowa
Suplement 1996

ACCORD
Suplement 1996

62SN723-PL
Instrukcja Serwisowa
1993

62SN700-PL
Przeczytać przed przystàpieniem do pracy przy układach elektrycznych

Niektóre wersje samochodów Accord wyposa×one sà w poduszki powietrzne kierowcy umieszczone w kole kierownicy,
jako cz∏Êć systemu poduszek powietrznych (SRS). Informacje niezb∏dne do bezpiecznej obsługi układu SRS sà opisane
w tej publikacji. Punkty w spisie treÊci rozdziału oznaczone - (*) zawierajà lub sà poło×one blisko elementów układu SRS.
Obsługa, wymiana lub demonta× tych elementów wymaga specjalnych Êrodków ostro×noÊci i narz∏dzi, z tego powodu
musi być wykonywana przez przeszkolony personel Autoryzowanego Dealera samochodów Honda.

• Aby uniknàć uszkodzenia powodujàcego niezadziałanie poduszek, co mo×e doprowadzić do Êmierci lub
kalectwa w przypadku zderzenia czołowego, wszystkie prace przy układzie SRS muszà być wykonywane przez
przeszkolony personel Autoryzowanego Dealera Hondy.
• NiewłaÊciwie wykonywane naprawy jak równie× nieprawidłowa wymiana elementów układu SRS mo×e
spowodować obra×enia w wyniku niezamierzonego wybuchu poduszek powietrznych.
• Wszystkie wiàzki elektryczne układu SRS sà okryte ×ółtà otulinà. Elementy układu SRS sà umieszczone w
kolumnie kierownicy, Êrodkowej konsoli i desce rozdzielczej. Nie u×ywać przyrzàdów elektrycznych do
sprawdzania tych obwodów.
• Prace serwisowe, demonta× lub wymiana prowadzona w pobli×u koła kierownicy, deski rozdzielczej lub wiàzek
przewodów w pobli×u skrzynki bezpieczników pod deskà rozdzielczà mogà wywołać wybuch poduszek
powietrznych i z tego powodu muszà być wykonywane przez przeszkolony personel serwisowy
Autoryzowanego Dealera Hondy.
WST¢P Informacje ogólne

Jak u×ywać instrukcji
Narz∏dzia specjalne
Instrukcja Serwisowa Accord ‘93 jest podzielona na 23 rozdziały
w dwóch tomach (I tom – rozdziały 1 - 18, II tom – rozdziały 19 - 23).
Pierwsza strona ka×dej sekcji jest oznaczona czarnym piktogramem
odpowiadajàcym wykazowi rozdziałów na tej stronie. Pozwala to na
łatwe odnalezienie pierwszej strony poszukiwanego rozdziału. Tak×e Dane techniczne
piktogram w prawym górnym rogu strony ułatwia odszukanie rozdzia-
łu.

Ka×dy rozdział zawiera:
1.Spis treÊci lub rysunek pokazujàcy:
• KolejnoÊć demonta×u cz∏Êci.
Obsługa
• Momenty dokr∏cania Êrub i wymiar gwintów.
• Nr strony z opisem.
2. Sposób demonta×u/monta×u i wymagane narz∏dzia.
3. Sprawdzanie. Silnik
4. Testowanie i diagnoz∏.
5. Sposób naprawy.
6. Regulacje.

Układ chłodzenia
Informacje specjalne

Nieprzestrzeganie zaleceƒ grozi Êmiercià lub odniesieniem
powa×nych obra×eƒ.
Układ paliwowy
OSTRZEþENIE: Nieprzestrzeganie zaleceƒ mo×e grozić Êmiercià
lub odniesieniem powa×nych obra×eƒ.
Układ przeniesienia
UWAGA: Istotne i u×yteczne informacje. nap∏du
OSTRZEþENIE: Instrukcja Serwisowa nie zawiera szczegółowych
opisów zwykłch procedur warsztatowych i stosowania ogólnych
Êrodków bezpieczeƒstwa. Ostrze×enia zawarte w Instrukcji
dotyczà metod naprawy, które mogà spowodować obra×enia *Układ kierowniczy
osób, uszkodzenia samochodu lub sà istotne ze wzgl∏dów
bezpieczeƒstwa. Ostrze×enia te nie mogà obejmować wszystkich
metod naprawy, zalecanych przez Hond∏ czy te× nie, oraz
wszystkich konsekwencji niebezpiecznych sytuacji zwiàzanych
z naprawà samochodu. Ka×dy kto stosuje procedury serwisowe Zawieszenie
i narz∏dzia, zalecane przez Hond∏ lub nie zalecane, musi sam
przedsi∏wziàć odpowiednie Êrodki ostro×noÊci aby uniknàć
własnych obra×eƒ i nie spowodować obni×enia bezpieczeƒstwa
samochodu. Układ hamulcowy
Wszystkie informacje zawarte w tej Instrukcji oparte sà na (Układ ABS)
najnowszych informacjach dost∏pnych w chwili druku Instrukcji.
Zastrzega si∏ mo×liwoÊć wprowadzenia zmian, bez powiadomienia.
þadna cz∏Êć tej publikacji nie mo×e być kopiowana, przesyłana lub
przechowywana w pami∏ciach elektronicznych w jakiejkolwiek formie, *Nadwozie
bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Dotyczy to tekstu, tabel
i rysunków.

*Ogrzewanie
i klimatyzacja

Wszelkie prawa zastrze×one. Tłumaczenie i skład: *Układ elektryczny
HONDA POLAND LTD.
Dział Serwisu (SRS – Typ II)
Rozdziały oznaczone (*) zawierajà układ
SRS wymagajàcy szczególnych Êrodków
ostro×noÊci.
Informacje podstawowe

Numery nadwozia i silnika ................................... 1-2
Rozmieszczenie numerów
identyfikacyjnych ............................................. 1-3
Rozmieszczenie naklejek ostrzegawczych
i informacyjnych ............................................... 1-4
Podnoszenie i punkty podparcia ........................ 1-7
Holowanie .............................................................. 1-10
Wykaz skrótów ...................................................... 1-11
Numery nadwozia i silnika

Numer nadwozia (VIN) Numer silnika

Producent, Marka i Typ Typ silnika
samochodu 2,0 l wielopunktowy sekwencyjny wtrysk
paliwa, 131 kM. Z katalizatorem,
benzyna bezołowiowa
LTD. Anglia.
HONDA. Samochód osobowy 2,0 l wielopunktowy sekwencyjny wtrysk
Typ nadwozia paliwa, 115 kM. Z katalizatorem,
benzyna bezołowiowa

Nadwozie i typ skrzyni biegów Numer seryjny
4-drzwiowy Sedan/R∏czna skrzynia 5-biegowa
4-drzwiowy Sedan/Automat. skrzynia 4-bieg.
Wersja wyposa×enia samochodu
Numer skrzyni biegów

Cyfra stała
Cyfra pomocnicza Typ skrzyni biegów
Kod producenta Automatyczna:
R∏czna dla silnika F20Z2
R∏czna dla silnika F20Z1
Rok modelowy Numer seryjny
Automatyczna:
Numer seryjny R∏czna:
Rozmieszczenie numerów identyfikacyjnych

Numer nadwozia (VIN)
Numer nadwozia i numer silnika

Numer skrzyni biegów
(R∏czna)

Numer skrzyni biegów
(Automatyczna)
Numer silnika
Rozmieszczenie naklejek ostrzegawczych i informacyjnych

A: OSTRZEþENIA SERWISOWE NA POKRYWIE C: NOTATKA IFORMACYJNA

B: OSTRZEþENIA NA PIERÂCIENIU ÂLIZGOWYM
D: INSTRUKCJA DLA KIEROWCY (Osłona p-słoneczna) E: NIEBEZPIECZE¡STWO (pokrywa silnika)

F: POKRYWA
Rozmieszczenie naklejek ostrzegawczych i informacyjnych
(c. d.)

OSTRZEþENIA ABS
OSTRZEþENIA O
ZAMARZANIU
ELEKTROLITU

AKUMULATOR

KOREK
CHŁODNICY

INFORMACJA O
OPONACH
Podnoszenie i punkty podparcia
PodnoÊnik kolumnowy

OSTRZEþENIE ! JeÊli ci∏×kie tylne elementy takie jak: zawieszenie, zbiornik paliwa, koło zapasowe lub pokrywa baga×nika
b∏dà wymontowywane, to przed podnoszeniem nale×y dodatkowo obcià×yć baga×nik. Brak obcià×enia tyłu samochodu,
mo×e spowodować zmian∏ poło×enia Êrodka ci∏×koÊci przy podnoszeniu, co prowadzi do przechylenia samochodu do
przodu.

UWAGA: Poniewa× ka×de koło z oponà wa×y w przybli×eniu 14kg, to umieszczenie przednich kół w baga×niku zapewnia
prawidłowe poło×enie Êrodka ci∏×koÊci.

1. Ustawić stopki podnoÊnika jak na rysunku.

2. PodnieÊć samochód, a× opony nieznacznie uniosà si∏ nad ziemi∏ i zakołysać samochodem aby upewnić si∏, ×e jest prawidłowo
podparty.

3. PodnieÊć do pełnej wysokoÊci i sprawdzić punkty podparcia.

PRZEDNI PUNKT PODPARCIA STOPKA PODNOÂNIKA TYLNY PUNKT PODPARCIA
Podnoszenie i punkty podparcia
Podłogowy podnoÊnik samochodowy
1. Zaciàgnàć hamulec r∏czny i zablokować koła, które nie sà OSTRZEþENIE !
podnoszone. • Zawsze u×ywać podstawek bezpieczeƒstwa przy
obsłudze samochodu, gdy jest on podparty tylko na
2. Je×eli podnoszony jest tył samochodu, ustawić dêwigni∏ podnoÊniku.
zmiany biegów na bieg wsteczny ( ze skrzynià automat. w • Nigdy nie u×ywać zderzaka jako punktu podparcia
pozycji P). podnoÊnika.

3. Podnosić samochód tylko na wysokoÊć niezb∏dnà do
bezpiecznej zmiany kół.

4. Wyregulować podstawki na ×àdanà wysokoÊć i umieÊcić
pod samochodem jak na str. 1-9, tak aby stał w
przybli×eniu poziomo.

Przód
BELKA CENTRALNA

Centralny wspornik
podnoÊnikowy STOPA PODNOÂNIKA
umieÊcić w Êrodku
stopy podnoÊnika.

Tył

Centralny wspornik
podnoÊnikowy
umieÊcić w Êrodku STOPA PODNOÂNIKA
stopy podnoÊnika.
Podstawki zabezpieczajàce

PRZEDNI PUNKT PODPARCIA GUMOWE NASADKI TYLNY PUNKT PODPARCIA

PODSTAWKI ZABEZPIECZAJÑCE
Holowanie

Je×eli samochód wymaga holowania, nale×y zwrócić si∏ z tym
do profesjonalnego serwisu holowniczego.Nigdy nie nale×y
holować samochodu za innym pojazdem, przy pomocy liny lub
łaƒcucha. Jest to bardzo niebezpieczne. DOLNE ZACZEPY

Holowanie awaryjne
Sà stosowane trzy metody holowania samochodu:

Transport na samochodzie – Samochód jest
umieszczany na “lawecie”. Jest to najlepszy sposób
transportowania uszkodzonego samochodu.

Na wózku holowniczym – Dwa koła samochodu
(przednie lub tylne) umieszcza si∏ na specjalnym wózku
ciagnionym przez samochód holujàcy. Pozostałe dwa
toczà si∏ po ziemi.

Unoszàc samochód - Samochód holujàcy wyposa×ony
jest w metalowe liny z hakami na koƒcach. Haki te
zaczepia si∏ o ram∏ lub zawieszenie i unosi tył
samochodu nad ziemi∏. Tà metodà mo×na holować tylko
samochód z powa×nie uszkodzonà karoserià i
zawieszeniem.
ZACZEP HOLOWNICZY
Je×eli samochód nie mo×e być transportowany na “lawecie” to
powinien być holowany z uniesionymi przednimi kołami. Je×eli
ze wzgl∏du na r odzaj uszkodzenia samochód musi być
holowany na przednich kołach, to nale×y:

R∏czna skrzynia biegów
• Zwolnić hamulec r∏czny.
• Przestawić dêwigni∏ biegów na “luz”.
Automatyczna skrzynia biegów
• Zwolnić hamulec r∏czny.
• Uruchomić silnik.
• Ustawić dêwigni∏ biegów w pozycji D4, nast∏pnie w pozycji
N.
• Wyłàczyć silnik.

UWAGA: NiewłaÊciwe holowanie mo×e spowodować
uszkodzenie skrzyni biegów. Post∏pować wg. przedstawionej
procedury. Je×eli nie mo×na przestawić dêwigni zmiany biegów
lub uruchomić silnika (w przypadku automatycznej skrzyni
biegów) nale×y transportować pojazd na “lawecie”.

• Zaleca si∏ holować samochód nie dalej ni× 80 km i nie
przekraczać dozwolonej pr∏dkoÊci .

UWAGA: Próby podnoszenia samochodu lub holowania za
zderzaki spowodujà powa×ne uszkodzenia.Zderzaki nie sà
zaprojektowane do przenoszenia takich obcià×eƒ.
Wykaz skrótów

Lista skrótów, które mogà być u×yte w instrukcji.

A/C Klimatyzacja, Klimatyzator F Przód
ACG Alternator FP Pompa paliwowa
ABS System hamulcowy ABS FWD Nap∏d przedni
A/T Automatyczna skrzynia biegów FR Przedni prawy
A/TF Płyn do automat. skrzyni biegów FL Przedni lewy
A/F Mieszanka paliwowo powietrzna FSR Przekaênik odporny na
AMP Amper uszkodzenia
ANT Antena
ASSY Zespół, Monta× GAL Galon
AUX Pomocniczy GND Masa
APPROX. W przybli×eniu
ATDC Po górnym martwym poło×eniu H/B Hatchback
AUTO Automatyczny HO2S Podgrzewany czujnik tlenu
ATT Mocowanie HC W∏glowodory
ACL Filtr powietrza
API Amerykaƒski Instytut IAC Sterowanie obrotami biegu
Petrochemiczny jałowego
ICM Zapłonnik
BARO CiÊnieniowy IAT Temperatura powietrza
BAT Akumulator dolotowego
BTDC Przed górnym martwym IMA Regulator składu mieszanki
poło×eniem biegu jałowego
BDC Dolne martwe poło×enie IN Ssanie
IG, IGN Zapłon
CKP Poło×enie wału korbowego ID Identyfikacja
CYP Poło×enie tłoka w pierwszym Ârednica wewn∏trzna
cylindrze INJ Wtrysk
CAT Katalizator INT Przerywany
CO Tlenek w∏gla
CYL Cylinder KS Czujnik spalania stukowego
CPC Regulacja ciÊnienia sprz∏gieł (A/T)
CARB Gaênik L Lewy
COMP Kompletny LH Uchwyt lewy
CPU Jednostka centralna komputera LHD Kierownica po lewej stronie
CHG Ładowanie L/C Sprz∏gło blokady przekładni
hydrokinetycznej
DI Rozdzielacz zapłonu LSD Mechanizm ró×nicowy o
DLC Złàcze testera podwy×szonym tarciu
DTC Kod usterki LF Lewy przedni
DIFF Mechanizm ró×nicowy LR Lewy tylny
DOHC Dwa wałki rozrzàdu w głowicy L-4 Układ silnika – rz∏dowy 4-cylindrowy
DPI Wtrysk dwupunktowy LED Dioda Êwiecàca

EVAP Parowanie paliwa
EGR Recyrkulacja spalin
ECM Moduł kontrolny silnika – komputer
ECT Temperatura cieczy chłodzàcej
EX Wydech
ELD Czujnik obcià×enia elektrycznego
EFI Elektroniczny wtrysk paliwa
EPS Elektryczne wspomaganie układu
kierowniczego
Wykaz skrótów
(c. d.)

M/S Sterowanie r∏czne SCS Złàcze serwisowe
MAP Bezwzgl∏dne ciÊnienie w kolektorze SEC Drugorz∏dny, Dodatkowy
MIL Lampka kontrolna uszkodzenia
silnika T Moment obrotowy
M/T R∏czna skrzynia biegów TCM Moduł sterowania automatycznej skrzyni
MCK Kontrola silnika biegów (A/T) – komputer
MAX Maximum TWC Katalizator trójdro×ny
MIN Minimum TDC Górne martwe poło×enie tłoka
MPI Wtrysk wielopunktowy TB Przepustnica
TP Poło×enie przepustnicy
N Poło×enie neutralne TC Przetwornik momentu
NOx Tlenki azotu T/B Pasek rozrzàdu
T/N Numer narz∏dzia
O2S Czujnik tlenu TCS Układ kontroli trakcji
OBD Diagnostyka “pokładowa”
OD Ârednica zewn∏trzna VSS Czujnik pr∏dkoÊci
VTEC Układ zmienych faz rozrzàdu i zmiennych
P Pozycja “Parking” skoków zaworów
PAIR Doładowanie dynamiczne VC Sprz∏gło lepkoÊciowe
PSP CiÊnienie w układzie wspomagania VIN Nr nadwozia
kierownicy VVIS System o zmiennej pojemnoÊci układu
PCV Odpowietrzanie skrzyni korbowej lub dolotowego
Zawór proporcjonalny
P/S Wspomaganie kierownicy W Z
PGM-FI Programowany wtrysk paliwa W/O Bez
PGM-IG Programowany zapłon WOT Pełne otwarcie przepustnicy
PRI Podstawowy, Główny
P/N Numer cz∏Êci 2WD Nap∏d na 2-koła
PL Lampka sygnalizacyjna 4WD Nap∏d na 4-koła
PMR Przekaênik silnika pompy 2WS 2-koła skr∏tne
PSW Wyłàcznik ciÊnieniowy 4WS 4-koła skr∏tne
PSF Płyn układu wspomagania 4AT Automatyczna przekładnia
4-biegowa
Qty IloÊć 5MT R∏czna przekładnia
5-biegowa
R Prawy P Poło×enie “parking”
Odwrotny R Bieg wsteczny
RR Prawy tylny N Poło×enie Neutralne
RHD Kierownica po prawej stronie D4 Zakres 4-biegowy
REF Odwołanie D3 Zakres 3-biegowy
RL Tylny lewy 2 Drugi
RON Metody badawcze liczby oktanowej 1 Pierwszy
1ST Bieg 1
SAE Amerykaƒskie Stowarzyszenie 2NT Bieg 2
In×ynierów Samochodowych 3RD Bieg 3
SOHC Pojedynczy wałek rozrzàdu w głowicy 4TH Bieg 4
SOL Cewka 5TH Bieg 5
SPEC Specyfikacja, dane techniczne
S/R Dach słoneczny
SRS Dodatkowy system
zabezpieczajàcy – poduszki powietrzne
STD Standardowy
SW Przełàcznik
Narz∏dzia specjalne

Spis narz∏dzi umieszczony jest na poczàtku ka×dego rozdziału.
Dane techniczne

WartoÊci nominalne i dopuszczalne ...................... 3-2
Charakterystyka techniczna ................................... 3-13
Wymiary nadwozia .................................................. 3-16
Wymiary nominalne i dopuszczalne
Rozdział 6 – Głowica, układ rozrzàdu
WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA

Spr∏×anie 250 obr/min przy Nominalne
otwartej przepustnicy Minimalne
Maksymalna ró×nica
Głowica PłaskoÊć powierzchni
WysokoÊć
Wałek rozrzàdu Luz osiowy
Luz wałek-panewka
Bicie promieniowe
WysokoÊć krzywki wałka Silnik F20Z1

Silnik F20Z2

Zawory Luz zaworowy

Ârednica trzonka zaworu

Luz zawór-prowadnica

Gniazda SzerokoÊć
zaworowe
WysokoÊć wystajàcej cz∏Êci trzonka

Spr∏×yny DługoÊć swobodna Silnik F20Z1
zaworowe

Silnik F20Z2

Prowadnice Ârednica wewn∏trzna
zaworowe
WysokoÊć po zamontowaniu

Dêwigienki Luz wałek-dêwigienka

*1: Spr∏×yna zaworu produkowana przez CHUO HATSUJO. IN: Ssanie
*2: Spr∏×yna zaworu produkowana przez NIHON HATSUJO. EX: Wydech
Jednostki długoÊci: mm (in)
Rozdział 7 – Blok silnika
WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA
Blok silnika Dopuszczalne odkształcenie powierzchni górnej
Ârednica otworu cylindra A
B
Sto×kowoÊć otworu cylindra
Nadwymiar otworu cylindra
Tłok Ârednica zewn∏trzna 21 mm od dolnej Bez liter (A)
kraw∏dzi Litera B
Luz tłok-cylinder
SzerokoÊć rowka (pierÊcienia) Górny
Drugi
Olejowy
PierÊcienie Luz w rowku pierÊcienia Górny
tłokowe Drugi
Luzy zamków Górny
Drugi
Olejowy
Sworzeƒ Ârednica zewn∏trzna
Luz sworzeƒ-tłok
Korbowód Wcisk sworzeƒ-korbowód
Ârednica otworu główki
Ârednica otworu stopy Nominalna
Luz osiowy
RównoległoÊć osi obrotów
Wał korbowy Ârednica ło×ysk głównych Ło×yska Nr1
i Nr2
Ło×ysko Nr3
Ło×ysko Nr4
Ło×ysko Nr5
Ârednica ło×ysk korbowych
Sto×kowoÊć
Błàd kołowoÊci
Luz osiowy
Bicie promieniowe
Ło×yska Luz ło×ysk głównych Ło×yska Nr1
i Nr2
Ło×ysko Nr3
Ło×ysko Nr4
Ło×ysko Nr5
Luz ło×ysk korbowodowych
Wymiary nominalne i dopuszczalne
Rozdział 7 – Blok silnika (ciàg dalszy)
WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA

Wałek Ârednica ło×ysk Ło×ysko Nr1 przednie
wyrównowa×ajàcy Ło×ysko Nr1 tylne
Ło×ysko Nr2
Ło×ysko Nr3
Sto×kowoÊć
Luz osiowy Przód
Tył

Bicie promieniowe
Luz ło×ysko - wałek Ło×ysko Nr1 przednie
Ło×ysko Nr1 tylne i
Ło×ysko Nr2
Ło×ysko Nr3
Ło×yska wałka Ârednica wewn∏trzna Ło×ysko Nr1 przednie
wyrównowa- Ło×ysko Nr1 tylne
×ajàcego Ło×ysko Nr2
Ło×ysko Nr3

Rozdział 8 – Układ olejenia
WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA

Olej silnikowy PojemnoÊć całkowita pojemnoÊć
wymiana oleju wraz z filtrem
wymiana oleju bez z filtra
Pompa olejowa Luz promieniowy mi∏dzy wewn∏trznym a zewn∏trznym wirnikiem
Luz promieniowy mi∏dzy zewn∏trznym wirnikiem a obudowà
Luz osiowy mi∏dzy wirnikiem a obudowà pompy

Zawór CiÊnienie przy temperaturze 80°C Na biegu jałowym
nadmiarowy
Przy 3000 obr/min

Rozdział 10 – Układ chłodzenia
WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA)

Chłodnica IloÊć płynu chłodzàcego l (US qt, lmp qt)
Silnik F20Z1 całkowita pojemnoÊć
{w silniku, nagrzewnicy, przewodach chłodzàcych i wymiana płynu chłodzàcego
zbiorniku przelewowym} całkowita pojemnoÊć
wymiana płynu chłodzàcego
PojemnoÊć zbiornika przelewowego

Silnik F20Z2 całkowita pojemnoÊć
wymiana płynu chłodzàcego
Korek chłodnicy CiÊnienie otwarcia
Termostat Poczàtek otwarcia °C (°F)
Pełne otwarcie °C (°F)
Wznios zaworu przy pełnym otwarciu
Wentylator Włàcza si∏ przy temperaturze
chłodnicy Wyłàcza si∏ przy temperaturze Mniejszej o 2 - 7 ° od temperatury włàczenia
Wyłàcznik czasowy WŁ. przy temperaturze
Wyłàcznik czasowy WYŁ. przy temperaturze Mniejszej o 2 - 5 ° od temperatury włàczenia
Jednostki długoÊci: mm (in)
Rozdział 11 – Układ paliwowy
WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA

Pompa paliwa WydajnoÊć ml/10 sekund
Otwarcie zaworu nadmiarowego przy ciÊnieniu kPa (atm)
Regulator ciÊnienia CiÊnienie przy odłàczonym przewodzie podciÊnieniowym
regultora kPa (kg/cm2, psi)
Zbiornik paliwa PojemnoÊć
Silnik Szybkie obroty jałowe obr/min
Obroty jałowe obr/min Na luzie)
(przy wyłàczonych reflektorach i wentylatorze chłodnicy) W poło×eniu N lub P)

ZawartoÊć CO % na biegu jałowym

Rozdział 12 – Sprz∏gło
WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA
Pedał sprz∏gła WysokoÊć pedału od podłogi
Skok pedału sprz∏gła
Całkowity skok jałowy pedału sprz∏gła
WysokoÊć pedału w momencie wył. sprz∏gła od podłogi
od wykładziny
Koło zamachowe Bicie osiowe powierzchni sprz∏głowej
Tarcza sprz∏gła Gł∏bokoÊć osadzenia nitów
Bicie osiowe
GruboÊć
Docisk WysokoÊć palców spr∏×yny talerzowej
PłaskoÊć powierzchni

Rozdział 13 – R∏czna skrzynia biegów
WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA

Olej skrzyni biegów PojemnoÊć wymiana oleju wraz z filtrem
całkowita pojemnoÊć
Wałek główny Luz osiowy Wyregulować pierÊcieniem
Ârednica w miejscu ło×yska kulkowego
Ârednica w miejscu ło×yska igiełkowego
Ârednica w miejscu ło×yska kulkowego
Bicie wałka
Koło z∏bate 3 i 4 Ârednica wewn∏trzna
biegu wałka Luz osiowy
głównego SzerokoÊć 3 biegu
4 biegu
Koło z∏bate 5 biegu Ârednica wewn∏trzna
wałka głównego Luz osiowy
SzerokoÊć
Wałek nap∏dowy Luz osiowy
Ârednica w miejscu ło×yska igiełkowego
Ârednica w miejscu ło×yska kulkowego i
igiełkowego
Ârednica w miejscu koła z∏batego 1 biegu
Bicie wałka
Koło z∏bate 1 biegu Ârednica wewn∏trzna
wałka nap∏dowego Luz osiowy Wyregulować pierÊcieniem
Koło z∏bate 2 biegu Ârednica wewn∏trzna
wałka nap∏dowego Luz osiowy Wyregulować kołnierzem
SzerokoÊć
Wymiary nominalne i dopuszczalne Jednostki długoÊci: mm (in)
Rozdział 13 – R∏czna skrzynia biegów (ciàg dlaszy)
WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA

Tuleja dystansowa Ârednica wewn∏trzna
(Koła z∏batego 2 biegu Ârednica zewn∏trzna
wałka nap∏dowego) DługoÊć

Tuleja dystansowa Ârednica wewn∏trzna
(Koła z∏batego 4 i 5 Ârednica zewn∏trzna
biegu wałka głównego) DługoÊć

Koło z∏bate poÊrednie Ârednica wewn∏trzna
wstecznego biegu Luz koło-wałek biegu wstecznego
Synchronizator Luz koło z∏bate-synchronizator (Docisnàć
synchronizator)
Widełki GruboÊć koƒcówek widełek
Luz widełki-tuleja przesuwna
Widełki wstecznego SzerokoÊć widełek wstecznego biegu
biegu Luz widełki-koło poÊrednie biegu wstecznego
SzerokoÊć otworu *1 A
B
Luz widełki-wybierak 5/wstecznego biegu*2
A’
B’
Wybierak Ârednica wewn∏trzna
Luz wybierak - wałek
Ârednica sworznia wybieraka
Luz wybierak - uchwyt wybieraka
Dêwignia wybierania Ârednica zewn∏trzna
biegu Luz
Dêwignia zmiany biegu Ârednica zewn∏trzna
Luz dêwignia - pokrywa
Łàcznik Ârednica otworu
Luz łàcznik - wybierak

*1: Punkty pomiarowe *2: Punkty pomiarowe
Rozdział 14 – Automatyczna skrzynia biegów
WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA

Płyn PojemnoÊć l (US qt, lmp qt) przy naprawie
przekładniowy przy wymianie płynu
CiÊnienie CiÊnienie liniowe przy 2000 obr/min w poło×eniu N
hydrauliczne lub P Przepustnica całkowicie zamkni∏ta Przepustnica otwarta wi∏cej ni×
kPa (atm, psi) 19%

Przepustnica otwarta wi∏cej ni× 19%
CiÊnienie 4 sprz∏gła przy 2000 obr/min w
poło×eniu D4 Przepustnica całkowicie zamkni∏ta Przepustnica całkowicie zamkn.

Przepustnica otwarta wi∏cej ni× 19% Przepustnica otwarta wi∏cej ni×
19%
CiÊnienie 2 i 3 sprz∏gła przy 2000 obr/min w
poło×eniu D4 Przepustnica całkowicie zamknieta Przepustnica całkowicie zamkn.

Przepustnica otwarta wi∏cej ni× 19% Przepustnica otwarta wi∏cej ni×
19%
CiÊnienie 2 sprz∏gła przy 2000 obr/min w
poło×eniu 2
CiÊnienie 1 sprz∏gła i 1 sprz∏gła blokujàcego przy
2000 obr/min w poło×eniu 1
CiÊnienie zaworu B przepustnicy Przep. całk. zamkn.
Przep. całk. otwarta
Test poÊlizgu (sprawdzanie przy samochodzie ustawionym na ziemi)
Wymiary nominalne i dopuszczalne
Rozdział 14 – Automatyczna skrzynia biegów (ciàg dalszy)
WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA

Sprz∏gło Luz nominalny sprz∏gła 1 blokujàce
1i2
3i4
Dług. swobodna spr∏×yny powrot. sprz∏gła 1, 2, 3, 4
GruboÊć tarczy sprz∏gła A× do zu×ycia rowków
GruboÊć płytki sprz∏gła
1 i 1 blokujàce Zmiana koloru
2
3i4 Zmiana koloru
GruboÊć płytki koƒcowej Znak 1 Zmiana koloru
Znak 2
Znak 3
Znak 4
Znak 5
Znak 6
Znak 7
Znak 8
Znak 9 Zmiana koloru
Zespół zaworu Ârednica wewn. otworu ło×yska igieł. wałka kierow.
Po stronie przekładni Zu×ycie lub uszkodzenie
Po stronie pompy oleju
Luz czołowy kół z∏batych pompy oleju
Luz boczny kół z∏bat. pompy oleju Nap∏dowe
Nap∏dzane
Ârednica wewn. koła z∏bat. nap∏dzanego pompy Zu×ycie lub uszkodzenie
Ârednica zewn.wałka pompy Zu×ycie lub uszkodzenie
Mechanizm zmiany GruboÊć widełek biegu wstecznego
biegów, hamulec
postojowy i układ Wyst∏p blokady koła postojowego Zu×ycie lub inne
sterowania Koło postojowe uszkodzenie
przepustnicà WysokoÊć zderzaka krzywki przepustnicy
Serwozawór Ârednica wewn∏trzna wałka widełek
Ârednica wewn∏trzna zaworu wałka widełek
Zawór Ârednica wewn∏trzna pierÊcienia uszczelniajàcego
regulacyjny
Akumulator Ârednica wewn∏trzna pierÊcienia uszczelniajàcego

Wałek kierownicy Ârednica wewn∏trzna pierÊcienia uszczelniajàcego
Przekładnia Ârednica wałka:
Głównego – pod ło×ysko wałka kierownicy
Zu×ycie lub uszkodzenie
Głównego – pod tulej∏ ło×yska 3 biegu
Głównego – pod tulej∏ ło×yska 4 biegu
Nap∏dowego – pod tulej∏ ło×yska 1 biegu
Nap∏dowego – pod ło×ysko 4 biegu
Nap∏dowego – pod koło postojowe
Nap∏dowego – pod koło biegu wstecznego
PoÊredniego – pod koło 1 biegu
PoÊredniego – pod koło 2 biegu
Wstecznego biegu
Ârednica wewn∏trzna
Koła 3 biegu wałka głównego
Koła 4 biegu wałka głównego
Koła 1 biegu wałka nap∏dowego
Koła 4 biegu wałka nap∏dowego
Koła wstecznego biegu wałka nap∏dowego
Koła poÊredniego wałka nap∏dowego
Koła 1 biegu wałka poÊredniego
Koła 2 biegu wałka poÊredniego
Uchwytu wałka koła poÊredniego biegu wstecznego Zu×ycie lub uszkodzenie
Jednostki długoÊci: mm (in)
Rozdział 14 – Automatyczna skrzynia biegów (ciàg dalszy)
WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA

Przekładnia DługoÊć tulei koła 3 biegu wałka głównego
(c. d.) DługoÊć tulei koła 4 biegu wałka głównego Zu×ycie lub uszkodzenie
DługoÊć tulei koła 1 biegu wałka nap∏dowego Zu×ycie lub uszkodzenie
GruboÊć podkładki oporowej
Koła 1 biegu wałka nap∏dowego Zu×ycie lub uszkodzenie
Koła poÊredniego wałka nap∏dowego Zu×ycie lub uszkodzenie
SzerokoÊć koła postojowego wałka nap∏dowego Zu×ycie lub uszkodzenie
DługoÊć tulei dystansowej koła 1 biegu wałka
poÊredniego Zu×ycie lub uszkodzenie
GruboÊci podkładki 35 x 53 mm pod wielowypust
koła 2 biegu wałka poÊredniego

NOMINALNA (NOWA)
WIELKOÂĆ MIERZONA
Ârednica drutu Âred. zewn∏trzna DługoÊć swobod. IloÊć zwojów

Spr∏×yny Spr∏×yna A zaworu regulacyjnego
Spr∏×yna B zaworu regulacyjnego
Spr∏×yna reakcyjna kierownicy
Spr∏×yna zaworu zwrotnego przekładni
Spr∏×yna zaworu nadmiarowego
Spr∏×yna zaworu nadmiarowego chłodnicy
Spr∏×yna zaworu 2 zw∏×ki sterujàcej
Spr∏×yna zaworu zw∏×ki sterujàcej
Spr∏×yna 4 zaworu odpływowego
Spr∏×yna regulacyjna zaworu B przepustnicy
Spr∏×yna zaworu B przepustnicy

Spr∏×yna zaworu zmiany 1-2
Spr∏×yna zaworu zmiany 2-3/3-4
Spr∏×yna akumulatora 1 sprz∏gła blokujàc.
Spr∏×yna akumulatora 1 sprz∏gła
Spr∏×yna akumulatora 4 sprz∏gła
Spr∏×yna akumulatora 2 sprz∏gła
Spr∏×yna akumulatora 3 sprz∏gła
Spr∏×yna zaworu włàczania blokady
Spr∏×yna zaworu synchronizujàcego blokady
Spr∏×yna serwozaworu sterujàcego
Spr∏×yna zaworu CPC
Spr∏×yna zaworu modulatora
Spr∏×yna zaworu sterujàcego blokadà
Spr∏×yna 3 zaworu gwałtownego przyspiesz.
Spr∏×yna 3-2 zaworu gwałtown. przyspiesz.
Wymiary nominalne i dopuszczalne Jednostki długoÊci: mm (in)
Rozdział 15 – Mechanizm ró×nicowy (Automatyczna skrzynia biegów)
WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA
Przekładnia główna Luz mi∏dzyz∏bny
Zespół Ârednica wewn∏trzna otworu na sworzeƒ satelity
mechanizmu Luz sworzeƒ – obudowa
ró×nicowego Ârednica wewn∏trzna otworu na półoÊ
Luz półoÊ – obudowa Prawa
Lewa
Satelity Luz mi∏dzyz∏bny
Ârednica wewn∏trzna
Luz satelit – sworzeƒ
Naciàg wst∏pny Naciàg wst∏pny Nm (kGm, Ibin) Wyregulować podkładkami
ło×ysk sto×kowych

Rozdział 15 – Mechanizm ró×nicowy (R∏czna skrzynia biegów)
WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA

Przekładnia główna Luz mi∏dzyz∏bny
Zespół Ârednica wewn∏trzna otworu na sworzeƒ satelity
mechanizmu Luz sworzeƒ – obudowa
ró×nicowego Ârednica wewn∏trzna otworu na półoÊ
Luz półoÊ – obudowa

Satelity Luz mi∏dzyz∏bny Wyregulować podkładkami
Ârednica wewn∏trzna
Luz satelit – sworzeƒ
Naciàg wst∏pny Naciàg wst∏pny Nm (kGm, Ibin) Nowe ło×ysko Wyregulować podkładkami
ło×ysk sto×kowych U×ywane ło×ysko

Rozdział 17 – Układ kierowniczy
WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA)
Koło kierownicy Luz obwodowy koła kierownicy
Przekładnia Kàt poluzowania Êruby listwy z∏batej z pozycji zablokowanej

Pompa CiÊnienie pompy przy zamknietym zaworze zwrotnym kPa (atm, psi)
Płyn wspomagania Zalecany płyn Płyn do układu wspomagania HONDA PSF
układu PojemnoÊć Układu
kierowniczego l (US qt, lmp qt) Zbiornika
Pasek Ugi∏cie przy sile 100 N (10 kG) mi∏dzy kołami pasowymi z u×ywanym paskiem
wspomagania z nowym paskiem
układu Siła naciàgu N (kG, Ibs) z u×ywanym paskiem
kierowniczego* Pomiar przyrzàdem do pomiaru siły naciàgu z nowym paskiem

*: U×ywajàc nowego paska, wyregulować ugi∏cie lub naciàg do wartoÊci dla nowego paska. Uruchomić silnik na 5 minut i wyłàczyć go.
Ponownie wyregulować ugi∏cie lub naciàg do wartoÊci dla u×ywanego paska.
Jednostka długoÊci: mm (in)
Rozdział 18 – Zawieszenie
WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA

Geometria kół Kàt pochylenia koła Przód
Tył
Kàt wyprzedzenia Przód
Zbie×noÊć Przód
Tył
Kàt skr∏tu Koła wewn∏trznego
Koła zewn∏trznego

Koło Bicie tarczy koła Felga aluminiowa Osiowe
Promieniowe
Felga stalowa Osiowe
Promieniowe
Ło×ysko koła Luz osiowy Przód
Tył

Rozdział 19 – Układ hamulcowy
WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA
Dêwignia hamulca Ciàgnàć z siłà 200 N (20 kG) Blokowanie na 7 – 11 zàbku
r∏cznego

Pedał hamulca WysokoÊć pedału (z wymontowanà wykładzinà)

Skok jałowy
Pompa hamulcowa Luz tłok-popychacz
Tarcze GruboÊć tarczy Przód
hamulcowe Tył
Bicie tarczy Przód
Tył
Dopuszczalna ró×nica gruboÊci Przód i tył
GruboÊć klocków Przód M/T
A/T
Tył
Wyposa×enie PodciÊnienie[mm (in) Hg] Siła nacisku pedału kG (Ibs) CiÊnienie w przewodach kPa

Bez ABS

Z ABS
Wymiary nominalne i dopuszczalne
Rozdział 22 – Klimatyzacja
WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA)
Układ PojemnoÊć układu Skraplacz
klimatyzacji ml (fl oz, lmp oz) Parownik
Przewody
Osuszacz

Spr∏×arka IloÊć oleju smarujàcego ml (fl oz, lmp oz)
Opór cewki stojana przy 20°C Ω
Luz koło pasowe – płytka ciÊnieniowa
Pasek Ugi∏cie przy sile 100 N (10 kG) mi∏dzy z u×ywanym paskiem
spr∏×arki kołami pasowymi z nowym paskiem
Siła naciàgu N (kG, Ibs) z u×ywanym paskiem
Pomiar przyrzàdem do pomiaru siły naciàgu z nowym paskiem

Rozdział 23 – Układ elektryczny
WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA)
Cewka Napi∏cie znamionowe V
zapłonowa Opór uzwojenia pierwotnego Ω przy 20°C
Opór uzwojenia wtórnego kΩ przy 20°C
Âwiece Typ Patrz rozdział 23
zapłonowe Odst∏p elektrod
Wyprz. zapłonu Na biegu jałowym °BTDC (Czerwony)
Pasek Bez A/C Ugi∏cie paska przy sile 100 N (10 kG) z u×ywanym paskiem
alternatora* z nowym paskiem
Zmierzony naciàg paska N (kG, Ibf) z u×ywanym paskiem
z nowym paskiem
Z A/C Ugi∏cie paska przy sile 100 N (10 kG) z u×ywanym paskiem
z nowym paskiem
Zmierzony naciàg paska N (kG, Ibf) z u×ywanym paskiem
z nowym paskiem
WIELKOÂĆ MIERZONA NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA
Alternator Napi∏cie wyjÊcia 13.5V (rozgrzany) A
Opór cewki (wirnika) Ω
Ârednica zewn∏trzna pierÊcienia Êlizgowego
DługoÊć szczotek
Naciàg spr∏×yny szczotek g (oz)
Rozrusznik Typ Nap∏d z redukcjà i magnesami stałymi
Gł∏bokoÊć rowków komutatora
Bicie komutatora
Ârednica zewn∏trzna komutatora
DługoÊć szczotki
Naciàg spr∏×yny szczotek N (kG, Ibs)

*: U×ywajàc nowego paska, wyregulować ugi∏cie lub naciàg do wartoÊci dla nowego paska. Uruchomić silnik na 5 minut i wyłàczyć go.
Ponownie wyregulować ugi∏cie lub naciàg do wartoÊci dla u×ywanego paska.
Charakterystyka techniczna
WIELKOÂĆ MIERZONA UWAGI
WYMIARY DługoÊć całkowita
SAMOCHODU SzerokoÊć całkowita
WysokoÊć całkowita
Rozstaw osi
Rozstaw kół
PrzeÊwit
IloÊć siedzeƒ Pi∏ć
MASY Masa własna
Bez ABS
Z ABS

Rozkład nacisków (Przód/Tył)

Bez ABS
Z ABS

Masa dopuszczalna

SILNIK Typ Chłodzony wodà, 4-suwowy SOHC,
benzynowy
Układ cylindrów Rz∏dowy 4-cylindrowy, poprzeczny
Ârednica i skok
PojemnoÊć
Stopieƒ spr∏×ania

Układ zaworowy Nap∏d paskiem z∏batym, 4 zawory na
cylinder, SOHC
Układ olejenia Pompa o wewn∏trz. trochoidalnym zaz∏bieniu
Wydatek pompy olejowej
Przy temperaturze oleju 35 °C 53.7 l/min przy 6000 obr/min
Paliwo - wymagania Benzyna bezołowiowa, Liczba Oktanowa
(RON) 95 lub wi∏ksza
Wydatek pompy wodnej
Przy temperaturze wody 40 °C 150 l/min przy 6000 obr/min
ROZRUSZNIK Typ Nap∏d z redukcjà przeło×enia, magnesy stałe
Moc wyjÊciowa
Napi∏cie
Wydatek godzinowy 30 sekund
Kierunek obrotów Zgodnie z ruchem zegara
Masa

SPRZ¢GŁO Typ Pojedyncze suche, ze spr∏×ynà talerzowà
Przekładnia hydrokinetyczna
Powierzchnia cierna sprz∏gła
Charakterystyka techniczna
(ciàg dalszy)
WIELKOÂĆ MIERZONA UWAGI
SKRZYNIA Typ 5-biegów do przodu zsynchron., 1 wsteczny
BIEGÓW Elektronicznie sterowana
4-biegowa, 1 wsteczny
Przeło×enie pierwszego stopnia BezpoÊrednie 1:1
Typ R∏czna Automatyczna
Przeło×enie 1 biegu
2 biegu
3 biegu
4 biegu
5 biegu
bieg wsteczny
Przekładnia główna Typ Pojedyncza hipoidalna
Przeło×enie
KLIMATYZACJA Wydatek chłodzenia
W warunkach:
Obroty spr∏×arki
Temperatura zewn∏trzna
WilgotnoÊć na zewnàtrz
Temperatura powietrza skraplacza
Pr∏dkoÊć powietrza skraplacza
Wydatek dmuchawy
Spr∏×arka Typ, Model Tłokowa, NIPPONDENSO
IloÊć cylindrów
PojemnoÊć
Pr∏dkoÊć max.
PojemnoÊć układu

Skraplacz Typ O×ebrowanie faliste
Parownik Typ O×ebrowanie faliste
Dmuchawa Typ Wentylator Sirocco
Zasilanie silnika
Regulacja pr∏dkoÊci 5–biegowa
Max. wydatek
Regulacja temperatury Mieszanie powietrza
Sprz∏gło spr∏×arki Typ Suche, pojedyncze, nap∏dzane paskiem
Zapotrzebowanie mocy
Czynnik chłodniczy Typ
IloÊć
UKŁAD Typ Wspomaganie, listwa i wałek z∏baty
KIEROWNICZY Przeło×enie całkowite
IloÊć obrotów
Ârednica koła kierownicy
ZAWIESZENIE Typ, Przód Niezale×ne, podw. wahacze poprzeczne,
spr∏×yna Êrubowa ze stabilizatorem
Typ, Tył Niezale×ne, podw. wahacze poprzeczne,
spr∏×yna Êrubowa ze stabilizatorem
Amortyzatory, Przód i Tył Teleskopowe, hydrauliczno - gazowe
WIELKOÂĆ MIERZONA UWAGI
GEOMETRIA KÓŁ Pochylenie koła Przód
Tył
Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy
Zbie×noÊć Przód
Tył
UKŁAD Typ Przód Ze wspomaganiem z samoregulacjà luzu
HAMULCOWY tarcze wentylowane
Tył Ze wspomag. z samoregul. luzu bez wentylacji tarcz
Powierzchnia okładzin i tarcz: Przód A/T
M/T
Tył
Hamulec r∏czny Mechaniczny, na dwa tylne koła

OPONY Wymiar i ciÊnienie Patrz naklejka informacyjna opon (str. 1-7)
UKŁAD Akumulator
ELEKTRYCZNY
Rozrusznik
Alternator
Bezpieczniki
W skrzynce bezpiecznik. pod deskà rozdziel.
W skrzynce bezpiecznik. pod pokrywà silnika

W skrzynce bezp. ABS pod pokrywà silnika
Reflektory
Przednie kierunkowskazy
Przednie Êwiatła pozycyjne
Boczne kierunkowskazy
Tylne kierunkowskazy
Âwiatło STOP / Tylne Êwiatła pozycyjne
Âwiatło cofania
Tylne Êwiatło przeciwmgielne
OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej
OÊwietlenie wn∏trza Przód
Tył
OÊwietlenie baga×nika
Lampki drzwiowe
OÊwietlenie schowka
OÊwietlenie zestawu wskaêników
Lampki kontrolne
Lampki ostrzegawcze
PodÊwietlenie wyłàczników
PodÊwietlenie zapalniczki
Wymiary nadwozia

Jednostki: mm (in)
Silnik

Wymontowanie, zamontowanie silnika .................. 5-1
Głowica, zawory ....................................................... 6-1
Blok silnika ............................................................... 7-1
Układ olejenia ........................................................... 8-1
Kolektor ssàcy, układ wydechowy ......................... 9-1
Układ chłodzenia ...................................................... 10-1
Wymontowanie, zamontowanie silnika

Narz∏dzia specjalne ................................................. 5-2
Wymontowanie, zamontowanie silnika .................. 5-3
Narz∏dzia specjalne

Nr Nr katalogowy Nazwa IloÊć Nr strony
Âciàgacz koƒcówek drà×ków kierow. 32 mm
Wyciàgarka
Wymontowanie, zamontowanie silnika

6. Poluzować korek spustowy chłodnicy.
• Sprawdzić czy podnoÊniki i podstawki
zabezpieczajace sà odpowiednio umieszczone a 7. SpuÊcić olej z przekładni. Zamontować korek spustowy
zaczepy wyciagarki odpowiednio umocowane na u×ywajàc nowej podkładki.
silniku.
• Sprawdzić czy samochód nie stoczy si∏ ze 8. SpuÊcić olej z silnika. Zamontować korek spustowy
stanowiska podczas pracy pod nim. u×ywajàc nowej podkładki, nast∏pnie opuÊcić samochód.

OSTRZEþENIE: OSTRZEþENIE: Nie dokr∏cać korka spustowego zbyt
• U×ywać pokrowców na błotniki aby uniknàć mocno, aby nie zerwać gwintu.
porysowania lakieru.
• Ostro×nie rozłàczać złàcza konektora, aby uniknàć ich 9. Wymontować przewód dolotowy powietrza i filtr powietrza.
uszkodzenia.
• Zaznaczyć wszystkie przewody i połàczenia przed ich PRZEWÓD DOLOTOWY
rozłàczeniem, aby uniknàć kłopotów przy ich FILTR POWIETRZA POWIETRZA
monta×u. Upewnić si∏ czy przewody si∏ lub nie
zaczepiajà o inne cz∏Êci.

1. Zabezpieczyć otwartà pokryw∏ silnika.

2. Odłàczyć ujemny (-) biegun akumulatora, a potem dodatni
(+).

3. Wykr∏cić korek chłodnicy.

Uwa×ać by nie poparzyć si∏ parà czy goràcym płynem.

4. PodnieÊć samochód na pełnà wysokoÊć.

5. Zdjàć przednie koła i osłon∏ dolnà silnika.

10. Wymontować akumulator, jego podstaw∏ i przewody.

PODSTAWA
AKUMULATORA

OSŁONA SILNIKA
PRZEWODY AKUMULATORA
Wymontowanie, zamontowanie silnika
(ciàg dalszy)
11. Wymontować przewód rozrusznika i przewód masowy 14. Wymontować wiàzk∏ przewodów z lewej strony silnika i
przekładni. przewód masowy.

PRZEWÓD ROZRUSZNIKA PRZEWÓD MASOWY
PRZEKŁADNI WIÑZKA PRZEWODÓW
LEWEJ STRONY SILNIKA

PRZEWÓD MASOWY
12. Obni×yć ciÊnienie paliwa luzjàc Êrub∏ serwisowà filtra
paliwa o jeden obrót (patrz rozdział 11). 15. Odłàczyć link∏ przepustnicy poluzowujàc nakr∏tk∏
kontrujàcà, nast∏pnie wyjàć jej koƒcówk∏ z gniazda
przepustnicy.

Nie palić pracujàc przy układzie paliwowym. Nie zbli×ać UWAGA:
si∏ z otwartym ogniem. Zlewać paliwo do • Nie odkr∏cać nakr∏tki regulacyjnej.
przeznaczonych do tego celu pojemników. • Uwa×ać aby nie uszkodzić linki przepustnicy podczas jej
demonta×u, zawsze wymienić link∏ w razie jej
OSTRZEþENIE: uszkodzenia.
• Przed rozłàczeniem jakiegokolwiek przewodu • Dokonać regulacji przepustnicy montujàc układ (patrz
paliwowego, obni×yć ciÊnienie paliwa jak opisano rozdział 11).
wy×ej.
• Okryć r∏cznikiem warsztatowym szyn∏ paliwowà aby
zabezpieczyć przed rozlaniem paliwa na silnik.

13. Wymontować przewód paliwowy zasilajàcy i powrotny.

NAKR¢TKA
SPECJALNA ÂRUBA SERWISOWA
PODKŁADKI
Wymienić.
PRZEWÓD
PALIWOWY
ZASILAJÑCY

KONIEC LINKI
NAKR¢TKA
KONTRUJÑCA
NAKR¢TKA REGULACYJNA

16. Odłàczyć złàczki, koƒcówki i opaski wiàzki przewodów po
prawej stronie silnika.
PRZEWÓD PALIWOWY
POWROTNY
17. Odkr∏cić przewód zasilajàcy od skrzynki bezpieczników 19. Odłàczyć przewód podciÊnieniowy serwa hamulcowego i
pod pokrywà silnika. rurk∏ podciÊnieniowà poduszki zawieszenia silnika (tylko
A/T) od kolektora ssàcego.

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW
POD POKRYWÑ SILNIKA PRZEWÓD
PRZEWÓD ZASILAJÑCY PODCIÂNIENIOWY SERWA
HAMULCOWEGO

WIÑZKA
PRZEWODÓW
SILNIKA

RURKA PODCIÂNIENIOWA
PODUSZKI ZAWIESZENIA
SILNIKA (tylko A/T)
18. Odłàczyć przewód zbiornika oparów paliwa (EVAP) i rurki
podciÊnieniowe układu EVAP od kolektora ssàcego.
20. Odłàczyć złàczki i wymontować skrzynk∏ sterujàcà.

RURKI
PODCIÂNIENIOWE SKRZYNKA STERUJACA

ZŁÑCZKI

PRZEWÓD ZBIORNIKA
OPARÓW PALIWA
(EVAP)
Wymontowanie, zamontowanie silnika
(ciàg dalszy)

21. Wymontować przewód masowy silnika na głowicy. 24. Poluzować Êrub∏ regulacyjnà i Êrub∏ / nakr∏tk∏ mocujàcà
alternatora, nast∏pnie wymontować pasek alternatora.
22. Wymontować przewód wspomagania przekładni
kierowniczej (P/S) i nakr∏tk∏ / Êrub∏ mocujàcà. Poluzować
Êrub∏ regulacyjnà, nast∏pnie wymontować pasek pompy ÂRUBA MOCUJÑCA
P/S i pomp∏.

UWAGA:
• Zakorkować przewód i gniazdo pompy.
• Nie rozłàczać przewodu. ZŁÑCZKA
ALTERNATORA

PRZEWÓD P/S

POMPA P/S
ÂRUBA MOCUJÑCA

PASEK
PASEK
POMPY P/S STYK NAKR¢TA MOCUJÑCA
ALTERNATORA ÂRUBA
REGULACYJNA

25. Poluzować Êrub∏ mocujàcà, nast∏pnie wymontować
ÂRUBA spr∏×ark∏ klimatyzacji (A/C).
REGULACYJNA NAKR¢TKA MOCUJÑCA
UWAGA:
• Nie rozłàczać przewodu A/C.
• Rozłàczyć złàczk∏.
23. Wymontować wentylator skraplacza, nast∏pnie
zamontować płyt∏ ochronnà do chłodnicy

WENTYLATOR
SKRAPLACZA SPR¢þARKA A/C

ÂRUBY MOCUJÑCE

Wymontować złàczk∏.
PŁYTA OCHRONNA
26. Wymontować górny i dolny przewód chłodnicy i przewody 28. Odłàczyć ci∏gno zmiany biegów i ci∏gno wybierania
ogrzewania. biegów (M/T).

UWAGA:
• Uwa×ać by nie uszkodzić ci∏gna podczas wyjmowania.
PRZEWÓD WYLOTOWY Zawsze jeÊli jest uszkodzone wymienić na nowe.
OGRZEWANIA
• Wyregulować ci∏gno zmiany biegów i wybierania biegów
w czasie montowania.

Nie wymontowywać.

ZAWLECZKA
Wymienić

PODKŁADKA
STALOWA

WSPORNIK

CI¢GNO
PRZEWÓD ZMIANY
WLOTOWY DOLNY PRZEWÓD GÓRNY PRZEWÓD BIEGÓW PODKŁADKA
OGRZEWANIA CHŁODNICY CHŁODNICY PLASTIKOWA
CI¢GNO WYBIERANIA
ZAWLECZKA
Wymienić PODKŁADKA PLASTIKOWA
27. Wymontować przewody chłodnicy ATF (A/T). PODKŁADKA
STALOWA
29. Wymontować siłownik sprz∏gła i zespół przewodów (M/T).

UWAGA:
• Nie wciskać pedału sprz∏gła podczas wymontowywania
siłownika.
• Uwa×ać aby nie pozaginać przewodów.

SIŁOWNIK

PRZEWODY POŁÑCZENIE
CHŁODNICY ATF PRZEWODU
SPRZ¢GŁA
Wymontowanie, zamontowanie silnika
(ciàg dalszy)

30. Wymontować tłumik drgaƒ sprz∏gła (M/T). 32. PodnieÊć samochód na maksymalnà wysokoÊć.

UWAGA: Nie poskr∏cać przewodów. 33. Usunàć rur∏ wydechowà A.

NAKR¢TKA
TŁUMIK DRGA¡ SAMOKONTRUJÑCA
SPRZ¢GŁA USZCZELKA 18 Nm (1,8 kGm)
Wymienić. Wymienić

NAKR¢TKI RURA WYDECHOWA A
SAMOKONTRUJÑCE
55 Nm (5,5 kGm)
31. Wymontować czujnik pr∏dkoÊci samochodu (VSS) / zespół Wymienić
czujnika pr∏dkoÊci wspomagania układu kierowniczego.
34. Odłàczyć ci∏gno zmiany biegów (A/T).
UWAGA: Nie rozłàczać przewodów.
UWAGA:
• Uwa×ać by nie uszkodzić ci∏gna podczas wyjmowania.
Zawsze jeÊli jest uszkodzone wymienić na nowe.
• Wyregulować ci∏gno w czasie montowania (patrz rozdział
14).

ZŁÑCZKA CI¢GNO ZMIANY
PODKŁADKA BIEGÓW
ZABEZPIECZAJÑCA
Wymienić

CZUJNIK VSS /
PR¢DKOÂCI
WSPOMAGANIA
UKŁADU
KIEROWNICZEGO
POKRYWA
Wymienić
35. Wymontować widełki amortyzatora. 37. Wymontować półosie.

OSTRZEþENIE: Wymienić Êruby samokontrujàce na OSTRZEþENIE: Nie uszkodzić uszczelniaczy przy
nowe, jeÊli zwykła nakr∏tka daje si∏ wkr∏cić bez oporu wymontowywaniu półosi.
na koniec Êruby pokryty nylonem (minimalny moment
wynosi 1 Nm). UWAGA:
• Posmarować wszystkie powierzchnie obrobione
maszynowo czystym olejem silnikowym.
• Zało×yć na koƒce półosi plastikowe torebki.
ÂRUBA
SAMOKONTRUJÑCA
ÂRUBA
SAMOKONTRUJÑCA

WIDEŁKI NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA
AMORTYZATORA
PÓŁOÂ
Wymienić

36. Rozłàczyć przegub kulisty dolnego wahacza przy u×yciu
odpowiednich narz∏dzi. Procedura jest opisana w rozdziale 38. Przeło×yć półoÊ pod błotnikiem.
18.
UWAGA:
• Posmarować wszystkie powierzchnie obrobione
maszynowo czystym olejem silnikowym.
• Zało×yć na koƒce półosi plastikowe torebki.

TOREBKA
PLASTIKOWA

NAKR¢TKA
KORONOWA
PÓŁOÂ

WAHACZ DOLNY
ZAWLECZKA
ÂCIÑGACZ KO¡CÓWEK DRÑþKÓW Wymienić
KIEROWNICZYCH, 32 mm
Wymontowanie, zamontowanie silnika
(ciàg dalszy)

39. OpuÊcić samochód.

40. Zaczepić silnik na wyciàgu łaƒcuchowym.

WYCIÑGARKA
41. Wykr∏cić Êrub∏ tylnej poduszki. 43. Wymontować lewà bocznà poduszk∏ silnika.

ÂRUBA TYLNEJ PODUSZKI TYLNA PODUSZKA BOCZNA PODUSZKA SILNIKA

WSPORNIK
TYLNEJ PODUSZKI

42. Wykr∏cić Êrub∏ przedniej poduszki. 44. Wymontować poduszk∏ skrzyni biegów.

ÂRUBA PRZEDNIEJ
PODUSZKI

PODUSZKA
SKRZYNI BIEGÓW

WSPORNIK PRZEDNIEJ
PODUSZKI

45. PodnieÊć podnoÊnik łaƒcuchwy aby wyeliminować luz
łaƒcucha .

46. Sprawdzić czy usuni∏to z silnika wszelkie przewody pod-
ciÊnieniowe, chłodzenia i odłàczono wiàzk∏ elektrycznà.

47. Powoli podnieÊć silnik na wysokoÊć ok. 150 mm.
Jeszcze raz sprawdzić czy wszystko jest odłàczone.

48. PodnieÊć silnik całkowicie i wyjàć go z samochodu.
Wymontowanie, zamontowanie silnika
(ciàg dalszy)

49. Montować w odwrotnej kolejnoÊci do demonta×u. • Sprawdzić czy na koƒcach półosi znajdujà si∏
spr∏×yste zabezpieczenia.
UWAGA:
Po umieszczeniu silnika na miejscu: OSTRZEþENIE: U×ywać nowych zabezpieczeƒ
• Dokr∏cić Êruby i nakr∏tki mocujàce w kolejnoÊci spr∏×ystych.
numerów na poni×szym rysunku.
• Odpowietrzyć układ chłodzenia przy otwartym
OSTRZEþENIE: Dokr∏canie Êrub i nakr∏tek zaworze nagrzewnicy.
niewłaÊciwym momentem mo×e być przyczynà • Wyregulować link∏ przepustnicy.
nadmiernego hałasu, wibracji i skrócenia ×ywotnoÊci • Sprawdzić ruch jałowy sprz∏gła (M/T).
tulejek; sprawdzić czy tuleje metalowo – gumowe • Sprawdzić czy biegi przełàczajà si∏ płynnie.
poduszek nie sà przesuni∏te lub skr∏cone.

PODUSZKA SKRZYNI BIEGÓW TYLNA PODUSZKA

Wymienić

Lekko dokr∏cić.

Wymienić
BOCZNA
PODUSZKA

PRZEDNIA PODUSZKA Lekko dokr∏cić.

UWAGA: Dokr∏cać Êruby / nakr∏tki według
podanej kolejnoÊci (➀ - ⑧).
• Wyregulować naciàg pasków: • Sprawdzić czy nie ma przecieków paliwa.
- alternatora (rozdział 23). Po zamontowaniu układu paliwowego włàczyć zapłon
- pompy wspomagania P/S (rozdział 17). bez uruchamiania rozrusznika, tak by pompa paliwowa
- kompresora A/C (rozdział 22). pracowała ok. 2 sekundy i powstało odpowiednie
• PrzeczyÊcić bieguny akumulatora papierem Êciernym, ciÊnienie. Powtórz czynnoÊć dwa, trzy razy i sprawdêić
zamontować przewody i posmarować smarem przeciw- czy nie ma wycieków w jakimkolwiek punkcie układu
korozyjnym. paliwowego.

Moment dokr∏cania nakr∏tek / Êrub wsporników i poduszek:

PODUSZKA SKRZYNI
BIEGÓW
Dokr∏cić po

WSPORNIK
Dokr∏cić przed
WSPORNIK

Wymienić ROZPÓRKA B WSPORNIKA
(W niektórych wersjach)
Wymontowanie, zamontowanie silnika
(ciàg dalszy)

Moment dokr∏cania nakr∏tek / Êrub wsporników i poduszek:

ÂRUBY MOCUJÑCE
SKRZYNI¢ BIEGÓW

WSPORNIK P/S

WSPORNIK ALTERNATORA

WSPORNIK A/C
Nało×yć uszczelniacz na
gwint Êrub.
Głowica, układ rozrzàdu
Narz∏dzia specjalne .................................... 6-2 Prowadnice zaworowe
Rysunek zestawieniowy .............................. 6-3 Luz poprzeczny zaworów ...................... 6-15
Głowica Wymiana ................................................. 6-16
Wymontowanie ....................................... 6-5 Rozwiercanie .......................................... 6-16
Sprawdzanie płaskoÊci .......................... 6-15 Wałek rozrzàdu, dêwigienki zaworowe,
Zamontowanie ......................................... 6-19 uszczelniacz wałka rozrzàdu,
Koło pasowe wałka rozrzàdu koło pasowe
Wymontowanie ........................................ 6-9 Zamontowanie ........................................ 6-18
Zespół dêwigienek zaworowych Pasek rozrzàdu i pasek wałka
Wymontowanie ........................................ 6-9 wyrównowa×ajàcego
Dêwigienki zaworowe Rysunek zestawieniowy ......................... 6-21
Demonta×, Monta× .................................. 6-10 Wymiana ................................................. 6-25
Wałek rozrzàdu Pasek rozrzàdu
Sprawdzanie ............................................ 6-11 Sprawdzanie ........................................... 6-22
Dêwigienki zaworowe Regulacja naciàgu .................................. 6-22
Luzy .......................................................... 6-12 Ustawienie wałka rozrzàdu przed
Zawory, spr∏×yny zaworowe zamontowaniem paska .......................... 6-24
i uszczelniacze zaworów Pasek wałka wyrównowa×ajàcego
Wymontowanie ........................................ 6-13 Sprawdzanie ........................................... 6-23
KolejnoÊć montowania ........................... 6-17 Luzy zaworów
Montowanie zaworów ............................. 6-17 Regulacja ................................................ 6-30
Gniazda zaworowe
Frezowanie .............................................. 6-14
Narz∏dzia specjalne

Nr Nr katalogowy Nazwa IloÊć Strona

Przyrzàd do monta×u uszczelniaczy zaworowych
Rozwiertak prowadnic zaworowych 5,5 mm
Nasadka przedłu×ana 19 mm
Przedłu×acz
Sworzeƒ blokujàcy wałek wyrównowa×ajàcy
Klucz blokujàcy koło pasowe, szeÊciokàt 50 mm
Trzpieƒ 5,5 mm do monta×u prowadnic zaworow.
Przyrzàd do monta×u spr∏×yn zaworowych
Rysunek zestawieniowy

Ostrze×enie:
• Aby uniknàć uszkodzenia głowicy, przed demonta×em poczekać, a× temperatura silnika spadnie poni×ej 38°C.
• Nie zginać i nie zarysowywać (nie uszkodzić) metalowej powierzchni uszczelki głowicy.

UWAGA:
• Przy monta×u u×ywać nowych O-ringów i uszczelek.
• OczyÊcić kryz∏ olejowà przed jej zamontowaniem.

NAKR¢TKA
NASADKOWA
POKRYWA ZAWORÓW

USZCZELKI GUMOWE
Wymienić w przypadku
przecieków lub uszkodzenia

ÂRUBY MOCUJÑCE GŁOWICE
Dłu×sza Êruba 12 x 1,25 mm
100 Nm (10,0 kGm)
Dokr∏canie patrz str. 6-19.
Gwint posmarować olejem silnikowym.

APARAT ZAPŁONOWY
Patrz rozdz. 23

GŁOWICA SILNIKA

TULEJKA USTALAJÑCA

TULEJKA USTALAJÑCA
USZCZELKA GŁOWICY
(METALOWA) Wymienić
Wymienić

PASEK WAŁKA ROZRZÑDU
KRYZA OLEJOWA Wymiana, patrz str. 6-25
OczyÊcić Sprawdzanie, Regulacja, str. 6-22

NAKR¢TKA REGULACYJNA
10 x 1,25 mm
45 Nm (4,5 kGm)
Poluzować ale nie wykr∏cać.
Rysunek zestawieniowy
(ciàg dalszy)

Przed monta×em umyć i wysuszyć wszystkie cz∏Êci; współpracujàce elementy nasmarować.

ÂRUBA REGULACJI ZAWORU
ZESPÓŁ DèWIGIENEK ZAWOROWYCH
Demonta×, Monta× str. 6-10
Sprawdzanie str. 6-12
Posmarować olejem.
Regulacja, str. 6-30

USZCZELNIACZ WAŁKA
ROZRZÑDU
Wymienić
TULEJKA
USTALAJÑCA KOŁO PASOWE WAŁKA
ROZRZÑDU
Wymontowanie, str. 6-9
Zamontowanie, str. 6-18
KLIN
WAŁEK ROZRZÑDU

ZAMKI ZAWORU
GNIAZDO
GNIAZDO GÓRNE DOLNE
SPR¢þYNY
SPR¢þYNA ZAWORU WYDECHOWEGO ZAMKI ZAWORU
USZCZELNIACZ ZAWORU PROWA-
Wymiana, patrz str. 6-13 i 17 DNICA GNIAZDO GÓRNE
Wymienić ZAWORU
SPR¢þYNA ZAWORU SSÑCEGO
USZCZELNIACZ ZAWORU
Wymienić
GNIAZDO DOLNE SPR¢þYNY
PROWADNICA ZAWORU SSÑCEGO

POKRYWA TYLNA

GŁOWICA

ZAWÓR SSÑCY ZAWÓR WYDECHOWY
Wymontowanie, patrz str. 6-13
Zamontowanie, patrz str. 6-17
Głowica silnika
Wymontowanie
Wymontowanie silnika nie jest konieczne. 5. Wymontować przewód bocznikowy układu chłodzenia,
przewód odpowietrzajàcy i kanał dolotowy powietrza.

• Sprawdzić czy podnoÊniki i podstawki zabezpieczajàce 6. Wymontować przewód odpowietrzania skrzyni korbowej
sà odpowiednio umieszczone a zaczepy wyciàgarki (PCV).
odpowiednio umocowane na silniku.
• Upewnić si∏, ×e samochód nie stoczy si∏ z podstawek
podczas pracy pod nim.

OSTRZEþENIE: PRZEWÓD
• U×ywać pokrowców ochronnych na błotniki aby uniknàć ODPOWIETRZAJÑCY PRZEWÓD PCV
porysowania lakieru.
• Pomini∏to ogólnie znane czynnoÊci przy demonta×u.
• Rozłàczajàc złàcza przewodów elektrycznych nie
ciàgnàć za przewody.
• Zaznaczyć wszystkie przewody i połàczenia przed
rozłàczeniem, aby uniknàć kłopotów przy ich monta×u.
Upewnić si∏ czy przewody nie stykajà si∏ lub nie
zaczepiajà o inne cz∏Êci.
• Aby uniknàć uszkodzenia głowicy, przed demonta×em
poczekać a× temperatura silnika spadnie poni×ej 38°C.

UWAGA:
• Sprawdzić pasek rozrzàdu przed wymontowaniem głowicy.
• Ustawić tłok 1-go cylindra w poło×eniu TDC (patrz str. 6-24).
• Zaznaczyć wszystkie przewody emisji oparów przed ich
rozłàczeniem.
KANAŁ PRZEWÓD
1. Odłàczyć biegun ujemny od akumulatora. DOLOTOWY BOCZNIKOWY UKŁADU
POWIETRZA CHŁODZENIA
2. SpuÊcić płyn z układu chłodzenia (patrz str. 10-5).

• Odkr∏cenie korka chłodnicy przyspieszy spuszczanie 7. Wymontować przewód zbiornika oparów paliwa (EVAP) i
płynu. rurki podciÊnieniowe oparów od kolektora ssàcego.

3. Zredukować ciÊnienie paliwa (patrz rozdział 11).

Nie palić przy pracy z RURKI PODCIÂNIENIOWE
układem paliwowym. Otwarty ogieƒ trzymać z dala od OPARÓW
silnika. Paliwo spuszczać do odpowiedniego naczynia.

4. Wymontować przewód zasilania paliwem i przewód
powrotny.

NAKR¢TKA
SPECJALNA PODKŁADKI ÂRUBA SERWISOWA
Wymienić

PRZEWÓD EVAP

PRZEWÓD PALIWOWY PRZEWÓD PALIWOWY
ZASILAJÑCY POWROTNY
Głowica silnika
Wymontowanie (ciàg dalszy)

8. Wymontować przewód podciÊnieniowy serwa hamulcowego 10. Wymontować nasadki Êwiec i aparat zapłonowy.
i rurk∏ podciÊnieniowà poduszki zawieszenia silnika (tylko
A/T) od kolektora ssàcego. 11. Odłàczyć złàczki i styki od alternatora, nast∏pnie wiàzk∏
przewodów elektrycznych od pokrywy zaworów.
PRZEWÓD
PODCIÂNIENIOWY SERWA 12. Odłàczyć nast∏pujàce złàczki wiàzek elektrycznych i opaski
HAMULCOWEGO przewodów głowicy i kolektora ssàcego.

• Złàczki czterech wtryskiwaczy.
• Złàczk∏ czujnika temperatury powietrza zasysanego
(IAT).
• Złàczk∏ zaworu sterowania obrotami biegu jałowego
(IAC).
• Złàczk∏ czujnika poło×enia przepustnicy (TP).
• Złàczk∏ zaworu recyrkulacji spalin (EGR).
• Koƒcówki przewodu masowego.
• Złàczk∏ czujnika temperatury płynu chłodzàcego (ECT).
• Złàczk∏ podgrzewanego czujnika tlenu (HO2S).
• Złàczk∏ A włàcznika ECT.
• Złàczk∏ wskaênika temperatury ECT.
• Złàczk∏ cewki zapłonowej.
• Złàczki czujników TDC/CKP/CYP.
• Złàczk∏ czujnika VSS.

13. Wymontować górny i dolny przewód chłodnicy i przewody
RURKA PODCIÂNIENIOWA ogrzewania.
PODUSZKI ZAWIESZENIA
SILNIKA
9. Odłàczyć link∏ gazu(patrz str. 5-4) i link∏ sterujàcà
przepustnicy (tylko A/T).

UWAGA: RURKA WYLOTOWA
• Nie zginać linek przy demonta×u. Zawsze wymieniać OGRZEWANIA
zagi∏te linki. GÓRNY PRZEWÓD
CHŁODNICY
• Przy monta×u regulacj∏ linek wykonać wg rozdziału 11.

PRZEWÓD
WYLOTOWY
OGRZEWANIA
DOLNY PRZEWÓD
CHŁODNICY
PRZEWÓD WLOTOWY
OGRZEWANIA

LINKA STERUJÑCA
PRZEPUSTNICY
(tylko A/T)
14. Odłàczyć przewody podciÊnieniowe oparów i przewody 19. Wymontować wspornik kolektora ssàcego i kolektor.
bocznikowe układu chłodzenia od zespołu kolektora
ssàcego.
KOLEKTOR SSÑCY USZCZELKA
15. Odłàczyć przewód bocznikowy układu chłodzenia od Wymienić
obudowy termostatu.

16. Wymontować zespół termostatu od kolektora ssàcego.

WSPORNIK
20. PodnieÊć przód samochodu do góry i ustawić go na
podstawkach zabezpieczajàcych.
RURKI
POŁÑCZENIOWE
• Sprawdzić czy podnoÊniki i podstawki sà
prawidłowo ustawione.
PRZEWÓD
BOCZNIKOWY • Zaciàgnàć hamulec r∏czny i zablokować tylne koła
Wymienić aby samochód niestoczył si∏ z podstawek.
ZESPÓŁ TERMOSTATU
17. Odłàczyć przewód masowy silnika od pokrywy zaworów. 21. Odkr∏cić przednie koła i wymontować osłon∏ dolnà (patrz
str. 5-2).
18. Odłàczyć przewód P/S i wykr∏cić nakr∏tk∏ i Êrub∏ mocujàcà.
Poluzować Êrub∏ regulacyjnà, nast∏pnie wymontować pasek 22. Wymontować osłon∏ cieplnà (tylko w samochodach
pompy P/S i pomp∏. wyposa×onych w klimatyzacj∏).

UWAGA: 23. Odkr∏cić nakr∏tki samokontrujace i rozłàczyć kolektor
• Zakorkować przewód i gniazdo pompy. wydechowy i rur∏ wydechowà A.
• Nie rozłàczać przewodu.
• Po zamontowaniu, wyregulować naciàg paska pompy P/S 24. Wymontować wspornik kolektora wydechowego i kolektor
(patrz rozdział 17). wydechowy.

ÂRUBA MOCUJÑCA PRZEWÓD
P/S USZCZELKA
Wymienić

KOLEKTOR
WYDECHOWY
POMPA P/S

PASEK GÓRNA WSPORNIK
POMPY P/S POKRYWA

ÂRUBA
REGULACYJNA RURA WYDECHOWA A

OSŁONA CIEPLNA
(tylko w samochodach wyposa×onych
NAKR¢TKA MOCUJÑCA w klimatyzacj∏)
Głowica silnika
Wymontowanie (ciàg dalszy)

25. Wymontować górnà pokryw∏. 29. Wykr∏cić Êruby głowicy, nast∏pnie wyjàć głowic∏ silnika.

26. Poluzować nakr∏tk∏ regulacyjnà o 270 – 360°. UWAGA: Aby zapobiec spaczeniu głowicy, Êruby
odkr∏cać co 1/3 obrotu w kolejnoÊci jak na rys. a× do
27. Nacisnàć napinacz aby zwolnić naciàg paska, nast∏pnie całkowitego odkr∏cenia.
dokr∏cić nakr∏tk∏ regulacyjnà.

KOLEJNOÂĆ ODKR¢CANIA ÂRUB GŁOWICY SILNIKA

NAKR¢TKA
REGULACYJNA
• Nie wykr∏cać

28. Zdjàć pasek z koła pasowego wałka rozrzàdu. UWAGA: Oddzielić głowic∏ silnika od bloku u×ywajàc
cienkiego koƒca Êrubokr∏ta jak pokazano.

OSTRZEþENIE: Nie zaginać paska o
wi∏cej ni× 90° lub na mniejszej Êrednicy
ni× 25 mm.
ÂREDNICA

ÂREDNICA
Dobry Zły
Zespół dêwigienek
Koło pasowe wałka rozrzàdu zaworowych
Wymontowanie Wymontowanie
1. Aby ułatwić wymontowanie, ustawić koło pasowe wałka 1. Poluzować Êruby regulacyjne, nast∏pnie wykr∏cić Êruby i
rozrzàdu ze znakiem ”UP” do góry. Znaki na kole powinny wyjàć zespół dêwigienek zaworowych.
sie pokrywać z górnà powierzchnià powierzchnià głowicy.
UWAGA:
• Âruby panewek wałka odkr∏cać co 2 obroty na krzy×,
aby uniknàć uszkodzenia zaworów lub dêwigienek
zaworowych.
• Wyjmujàc zespół dêwigienek nie wyjmować Êrub pane-
ZNAK ”UP” wek wałka. Âruby te utrzymujà dêwigienki i spr∏×yny na

ÂRUBY REGULACYJNE

ROWKI TDC
Ustawić znaki na kole równo z
górnà powierzchnià głowicy silnika.

2. Wymontować pasek wałka rozrzàdu.
ÂRUBY REGULACYJNE
3. Wykr∏cić Êrub∏ koła, wymontować koło pasowe i wpust,
nast∏pnie wymontować pokryw∏ tylnà. ÂRUBY 6 mm

KOŁO PASOWE
WAŁKA ROZRZÑDU

WPUST

POKRYWA TYLNA ÂRUBA KOŁA
PASOWEGO

ÂRUBY 8 mm
Dêwigienki zaworowe
Demonta×, Monta×
UWAGA:
• Oznaczyć cz∏Êci przed demonta×em aby zmontować je w oryginalnym poło×eniu.
• Sprawdzić wałki dêwigienek i dêwigienki (patrz str. 6-12).
• W przypadku ponownego u×ycia dêwigienek, muszà być zamontowane w oryginalnym poło×eniu.
• Wyjmujàc zespół dêwigienek zaworowych nie wyjmować Êrub panewek wałka rozrzàdu. Utrzymujà one dêwigienki i spr∏×yny na
wałkach.

Przed monta×em umyć i wysuszyć wszystkie cz∏Êci; współpracujàce elementy nasmarować.

Na dêwigience jest wybita Na dêwigience jest wybita
litera “B” litera “A”

WAŁEK DèWIGIENEK WAŁEK DèWIGIENEK DèWIGIENKA DèWIGIENKA
SSÑCYCH (A) SSÑCYCH (B) SSÑCA B SSÑCA A
(krótki, 2 sztuki) (długi, 3 sztuki) (4 sztuki) (4 sztuki)
OBUDOWA OBUDOWA OBUDOWA OBUDOWA OBUDOWA OBUDOWA
WAŁKA WAŁKA WAŁKA WAŁKA WAŁKA WAŁKA
ROZRZÑDU Nr 6 ROZRZÑDU Nr 5 ROZRZÑDU Nr 4 ROZRZÑDU Nr 3 ROZRZÑDU Nr 2 ROZRZÑDU Nr 1

PODKŁADKA
FALISTA
(5 sztuk)

SPR¢þYNA b SPR¢þYNA a DèWIGIENKA WYDECHOWA
(krótka, 2 sztuki) (długa, 3 sztuki) (8 sztuk)

WAŁEK DèWIGIENEK WYDECHOWYCH
Wałek rozrzàdu
Sprawdzanie

UWAGA: 4. Odkr∏cić Êruby, wymontować obudowy panewek wałka z
• Nie obracać wałka w czasie sprawdzania. głowicy.
• Wymontować dêwigienki i wałki dêwigienek.
– Wyjàć wałek, wytrzeć go i sprawdzić powierzchni∏ krzy-
1. Zamontować wałek rozrzàdu i obudowy panewek wałka do wek. Wymienić wałek gdy powierzchnie krzywek sà
głowicy silnika dokr∏cajàc Êruby panewek odpowiednim porysowane, zniszczone lub zu×yte.
momentem.
– Wytrzeć powierzchni∏ ło×yskowe głowicy, nast∏pnie
Wymagany moment: wło×yć wałek.
Âruby 8 mm: 22 Nm (2,2 kGm)
Âruby 6 mm: 12 Nm (1,2 kGm) – Wzdłu× ka×dego ło×yska uło×yć kawałek pr∏cika
“plastigage”.

ÂRUBY 6 mm 5. Zamontować pokrywy panewek wałka i dokr∏cić je
prawidłowym momentem – patrz lewa kolumna na tej
stronie.

6. Zdemontować pokrywy panewek wałka rozrzàdu
nast∏pnie przykładajàc wzorzec do najszerszej cz∏Êci
spłaszczonego pr∏cika “plastigage” odczytać luz ka×dego
ło×yska.

Luz panewka-wałek:
Nominalny (nowy): 0,050 – 0,089 mm
Dopuszczalny: 0,15 mm

ÂRUBY 8 mm

PR¢CIK ”PLASTIGAGE”
2. Popchnàć wałek rozrzàdu w kierunku aparatu
zapłonowego.

3. Wyzerować czujnik zegarowy w tym poło×eniu.
Pociàgajàc wałek do przodu i tyłu odczytać luz osiowy
wałka rozrzàdu.

Luz osiowy:
Nominalny (nowy): 0,05 – 0,15 mm
Dopuszczalny: 0,5 mm

WAŁEK ROZRZÑDU
Wałek rozrzàdu Dêwigienki zaworowe
Sprawdzanie (ciàg dalszy) Luzy
7. JeÊli zmierzony luz przekracza tolerancj∏: Zmierzyć wałki dêwigienek ssàcych i wydechowych.

– Gdy wałek rozrzàdu był wymieniony nal∏×y wymienić 1. Zmierzyć Êrednic∏ wałka w miejscu pierwszej dêwigienki
głowic∏. zaworowej.
– Gdy wałek rozrzàdu nie był wymieniony, najpierw nale×y
zmierzyć bicie promieniowe wałka czujnikiem zegaro-
wym.
MIKROMETR
Bicie promieniowe wałka rozrzàdu:
Nominalne (nowy): 0,03 mm
Dopuszczalne: 0,04 mm

Powierzchnia powinna być
gładka.
2. Ustawić Êrednicówk∏ na zmierzonà Êrednic∏ wałka
dêwigienek.
Obracać wałek w
czasie pomiarów
MIKROMETR

– JeÊli bicie promieniowe wałka mieÊci sie w normie
wymienić głowic∏.
– JeÊli bicie promieniowe przekracza tolerancje,
wymienić wałek i sprawdzić ponownie luz. JeÊli luz ÂREDNICÓWKA
wałek-panewka jest dalej zbyt du×y nale×y wymienić
równie× głowic∏.
3. Zmierzyć wewn∏trznà Êrednic∏ dêwigienki i sprawdzić
owalizacj∏.
8. Sprawdzić zu×ycie krzywek zaworowych.
Luz wałek - dêwigienka:
WysokoÊć nowych krzywek: Nominalny (nowy):
Silnik F20Z1 Ssàce: 0,017 – 0,050 mm
SSANIE 38,741 mm Wydechowe: 0,018 – 0,054 mm
WYDECH 38,972 mm Dopuszczalny: 0,08 mm
Silnik F20Z2
SSANIE 38,095 mm
WYDECH 37,890 mm

Sprawdzić czy te
powierzchnie nie sà
zu×yte.
Powtórzyć pomiary dla wszystkich dêwigienek. JeÊli luzy
przekraczajà dopuszczalne wymienić wałki i przekraczajàce
W tym miejscu sprawdzić zu×ycie. tolerancje dêwigienki.
Zawory, spr∏×yny zaworowe i uszczelniacze zaworów
Wymontowanie

UWAGA: Oznaczyć zawory i spr∏×yny przed demonta×em,
aby zamontować je w oryginalnym poło×eniu.

1. U×ywajàc nasadki o odpowiedniej Êrednicy oraz plasti-
kowego młotka uderzyć w górne gniazdo spr∏×yny aby
poluzować zamek zaworu.

2. U×ywajàc przyrzàdu do demonta×u spr∏×yn zaworowych
Êcisnàć spr∏×yn∏, a nast∏pnie wyjàć zamek zaworu.

Wymiary zaworów ssàcych
PRZYRZÑD DO DEMONTAþU ZAWORÓW A Nominalny (nowy):

B Nominalny (nowy):

C Nominalny (nowy):

C Dopuszczalny:
D Nominalny (nowy):

D Dopuszczalny:

Wymiary zaworów wydechowych
A Nominalny (nowy):

B Nominalny (nowy):

C Nominalny (nowy):

C Dopuszczalny:
D Nominalny (nowy):

D Dopuszczalny:
3. Zamontować narz∏dzie specjalne jak pokazano.

4. Wymontować uszczelniacze zaworów.
Gniazda zaworowe
Frezowanie

1. Frezowanie gniazd przeprowadzić odpowiednim komple- 5. Po frezowaniu gniazd nale×y sprawdzić prawidłowoÊć
tem frezów. przylegania zaworów: Nało×yć niewielkà iloÊć bł∏kitu
pruskiego na grzybek zaworu, docisnàć do gniazda i
UWAGA: W przypadku zu×ytych prowadnic zaworowych obrócić kilka razy.
(patrz str. 6-15) nale×y je wymienić (str. 6-16) przed
frezowaniem gniazd.
RZECZYWISTA
POWIERZCHNIA
PRZYLEGANIA

PRZYLGNIA
ZAWOROWA
ÂLAD ZOSTAWIONY PRZEZ BŁ¢KIT
PRUSKI
6. Rzeczywista powierzchnia przylegania zaworu,
wskazywana przez Êlad bł∏kitu pruskiego powinna
znajdować si∏ w Êrodku powierzchni przylgowej zaworu.
• JeÊli jest za wysoko (bli×ej trzonka), konieczne jest pono-
wne sfrezowanie gniazda frezem 60° aby przylgni∏ prze-
sunàć w dół a nast∏pnie sfrezować pod kàtem 45°, aby
przywrócić wymaganà szerokoÊć przylgni zaworowej.
• JeÊli jest za nisko (blisko kraw∏dzi grzybka), konieczne
jest ponowne sfrezowanie gniazda frezem 30°, aby
2. Ostro×nie sfrezować gniazdo frezem 45° usuwajàc tylko przylgni∏ przesunàć do góry, a nast∏pnie sfrezowanie
tyle materiału ile jest konieczne. pod kàtem 45°, aby przywrócić wymaganà szerokoÊć
przylgni zaworowej.
3. Górnà kraw∏dê gniazda sfrezować frezem 30°, a dolnà
frezem 60°. Sprawdzić szerokoÊć przylgni zaworowej i UWAGA: Koƒcowe frezowanie musi być zawsze wykonane
skorygować w razie potrzeby. frezem 45°.

4. Jeszcze raz bardzo lekko sfrezować gniazdo frezem 45°, 7. Zamontować zawory ssàce i wydechowe w głowicy,
aby usunàć zadziory z poprzednich frezów. zmierzyć długoÊć wystajàcej cz∏Êci trzonka.

SzerokoÊć przylgni zaworowej (ssàce i wydechowe): DługoÊć trzonka zaworów ssàcych:
Nominalna (nowa): 1,25 – 1,55 mm Nominalna (nowy): 48,245 – 48,715 mm
Dopuszczalna: 2,00 mm Dopuszczalna: 48,965 mm

DługoÊć trzonka zaworów wydechowych:
Nominalna (nowy): 50,315 – 50,785 mm
Dopuszczalna: 51,035 mm

DŁUGOÂĆ TRZONKA
ZAWOROWEGO

SZEROKOÂĆ
PRZYLGNI

8. JeÊli długoÊć trzonka nie mieÊci si∏ w wartoÊciach
dopuszczalnych, wymienić zawory i sprawdzić ponownie.
Gdy w dalszym ciàgu długoÊć jest poza limitem wymienić
głowic∏ - gniazda zaworowe sà zbyt mocno zu×yte.
Głowica silnika Prowadnice zaworowe
Wypaczenia Luz poprzeczny zaworów

UWAGA: JeÊli luz wałek rozrzàdu-panewka (patrz str. 6-11) Zmierzyć luz zawór-prowadnica przy pomocy czujnika
nie mieÊci si∏ w tolerancji, głowica nie mo×e być planowana. zegarowego, poruszajàc zaworem w kierunku poprzecznym.
JeÊli luz wałek rozrzàdu-panewka jest prawidłowy, nale×y Luz zawór ssàcy-prowadnica
nast∏pnie sprawdzić odchyłk∏, płaskoÊci powierzchni głowicy. Nominalny (nowy): 0,04 – 0,09 mm
Dopuszczalny: 0,16 mm
• JeÊli błàd płaskoÊci jest mniejszy ni× 0,05 mm plano-
wanie nie jest konieczne. Luz zawór wydechowy-prowadnica
• JeÊli błàd płaskoÊci jest w granicach 0,05 do 0,2 mm Nominalny (nowy): 0,11 – 0,16 mm
nale×y splanować powierzchni∏ głowicy. Dopuszczalny: 0,24 mm
• Dopuszczalna gł∏bokoÊć planowania – 0,2 mm,
mierzona od wysokoÊci głowicy 100 mm.

Wysuni∏cie zaworu 10 mm ponad gniazdo.
DOKŁADNY PRZYMIAR LINIOWY

• JeÊli luz przekracza tolerancj∏, zmierzyć go ponownie
u×ywajàc nowego zaworu.
• JeÊli luz jest prawidłowy zmontować głowic∏ z nowymi
zaworami.
• JeÊli luz dalej wykracza poza wartoÊci dopuszczalne,
ponownie sprawdzić luz alternatywnà metodà,
nast∏pnie wymienić zawór i prowadnic∏ w razie
potrzeby.

UWAGA: Druga metoda pomiaru luzu zawór-prowadnica
polega na sprawdzeniu ró×nicy Êrednicy trzonka zaworu
zmierzonej mikrometrem i wewn∏trznej Êrednicy prowa-
dnicy zaworowej zmierzonej mikrometrem wewn∏trznym
lub wskaênikem kulkowym. Ârednice pomierzyć w 3
miejscach.
Ró×nica mi∏dzy najwi∏kszà Êrednicà prowadnicy a
najmniejszà Êrednicà trzonka zaworu nie powinna
przekraczać dopuszczalnego luzu.
Luz zawór ssàcy-prowadnica:
Nominalny (nowy): 0,020 – 0,045 mm
Zmierzyć wzdłu× boków, po przekatnej i w 3 miejscach Dopuszczalny: 0,08 mm
przechodzàcych przez Êrodek.
Luz zawór wydechowy-prowadnica:
WysokoÊć głowicy silnika: Nominalny (nowy): 0,055 – 0,080 mm
Dopuszczalny: 0,12 mm
Nominalna (nowy): 99,95 – 100,05 mm
Prowadnice zaworowe
Wymiana Rozwiercanie

UWAGA: UWAGA: Tylko dla nowych prowadnic zaworowych.
• Najlepsze rezultaty osiàgniemy podgrzewajàc głowice do
temp 150°C przed demonta×em i monta×em prowadnic 1. Pokryć rozwiertaki i prowadnice olejem maszynowym.
zaworowych.
• Do demonta×u niektórych prowadnic mo×e być konieczne 2. Obracajàc rozwiertak zgodnie z ruchem zegara wkr∏cić go
u×ycie młotka pneumatycznego. na całà gł∏bokoÊć prowadnicy.

OSTRZEþENIE: U×ywać grubych r∏kawic pracujàc z 3. Wykr∏cić rozwiertak obracajàc go w t∏ samà stron∏.
rozgrzanà głowicà aby uniknàć oparzeƒ.
4. Dokładnie umyć prowadnic∏ detergentem i wodà aby
1. Wybić prowadnice zaworowe od strony komory spalania. usunàć opiłki.

TRZPIE¡ DO MONTAþU PROWADNIC 5. Sprawdzić luz zawór - prowadnica (str. 6-15).
ZAWOROWYCH – Sprawdzić czy zawór porusza si∏ w prowadnicy bez
oporów.

ROZWIERTAK PROWADNIC UCHWYT
ZAWOROWYCH ROZWIERTAKA
5,5 mm

Rozwiertak obracać
wyłàcznie zgodnie
z ruchem zegara.

2. Wbić nowe prowadnice na wymaganà gł∏bokoÊć.

TRZPIE¡ DO MONTAþU PROWADNIC
ZAWOROWYCH 5,5 mm

WysokoÊć prowadnicy zaworowej:
Ssàce: 24,0 mm
Wydechowe: 15,3 mm

PROWADNICA
ZAWOROWA Zmierzyć tutaj
Zawory, spr∏×yny zaworowe i uszczelniacze zaworów
KolejnoÊć montowania

UWAGA: Uszczelniacze zaworów ssàcych i wydechowych nie sà współzamienne.

ZAMEK ZAWORU
UWAGA: Spr∏×yn∏ zamontować
koƒcem z ciaÊniej zwini∏tymi
zwojami w stron∏ głowicy.
USZCZELNIACZ ZAWORU GÓRNE GNIAZDO
SSÑCEGO SPR¢þYNY
(BIAŁA SPR¢þYNA)
Wymienić

PRZYRZÑD DO
SPR¢þYNA ZAWORU MONTAþU
USZCZELNIACZY
ZAWORÓW

USZCZELNIACZ
ZAWORU
WYDECHOWEGO
(CZARNA SPR¢þYNA)
Wymienić

USZCZELNIACZ
ZAWORU
Wymienić

DOLNE GNIAZDO SPR¢þYNY
UWAGA: Gniazdo spr∏×yny zamontować
przed monta×em uszczelniacza.

Montowanie zaworów

Przed monta×em zaworów trzonki pokryć olejem i sprawdzić czy MŁOTEK
PLASTIKOWY
poruszajà si∏ gładko w prowadnicach.

Po zmontowaniu zaworów i spr∏×yn nale×y lekko uderzyć plastikowym
młotkiem w trzonek zaworu 2 lub 3 razy upewnajàc si∏, ×e zamek
zaworu jest dobrze osadzony.

UWAGA: Uderzać młotkiem dokładnie wzdłu× osi zaworu, uwa×ajàc by
nie zgiàć trzonka.

TRZONKI
ZAWORÓW
Wałek rozrzàdu, dêwigienki zaworowe, uszczelniacz wałka
rozrzadu, koło pasowe
Zamontowanie

OSTRZEþENIE: 6. Dokr∏cać ka×dà Êrub∏ po 2 obroty w kolejnoÊci jak na
• Upewnić si∏, ×e wszystkie dêwigienki sà prawidłowo rysunku aby upewnić si∏, ×e dêwigienki i zawory nie
ustawione wzgl∏dem zaworów podczas dokr∏cania zakleszczajà si∏.
Êrub.
• Przed monta×em nale×y poluzować nakr∏tki i odkr∏cić Moment dokr∏cania:
Êruby regulacyjne luzu zaworowego. Âruby 8 mm: 22 Nm (2,2 kGm)
• Aby zespół dêwigienek nie rozdzielił si∏, nie nale×y Âruby 6 mm: 12 Nm (1,2 kGm)
wyjmować Êrub z obudów panewek wałka rozrzàdu.

1. Po wytarciu wałka rozrzàdu, uszczelniacza i powierzchni ÂRUBY 6 mm
Êlizgowych wałka w głowicy nale×y pokryć je olejem i
zamontować wałek.

Nasmarować krzywki wałka w czasie monta×u.

2. Obrócić wałek rozrzàdu wyci∏ciem na wpust do góry. (Tłok
1-go cylindra w TDC).

3. Nało×yć past∏ uszczelniajàca na obudowy Nr 1 i Nr 6
panewek wałka rozrzàdu w miejscach zaciemnionych na
rysunku.

ÂRUBY 8 mm

7. Zamontować pokryw∏ tylnà.

8. Zamontować wpust i koło pasowe wału rozrzàdu oraz
dokr∏cić Êrub∏ koła pasowego odpowiednim momentem.
4. Zało×yć zespół dêwigienek zaworowych i luêno dokr∏cić
Êruby.
Upewnić si∏, ×e dêwigienki sà prawidłowo ustawione
wzgl∏dem trzonków zaworów.

5. Wcisnàć uszczelniacz wałka rozrzàdu.
POKRYWA TYLNA
WPUST
USZCZELNIACZ
WAŁKA ROZRZÑDU

KOŁO PASOWE

ÂRUBA

Powierzchnia obudowy uszczelniacza
winna być sucha. Nało×yć cienkà
warstw∏ oleju na wałek rozrzàdu i
kraw∏dê uszczelniajàcà uszczelniacza.
Głowica silnika
Zamontowanie

Głowic∏ zamontować w odwrotnej kolejnoÊci do demonta×u. 2. Zamontować Êruby podłàczajàc kolektor ssàcy do jego
wspornika ale nie dokr∏cać ich.
UWAGA:
• Uszczelk∏ głowicy wymieniać zawsze na nowà. 3. Ustawić prawidłowo wał rozrzàdu (patrz str. 6-24).
• Powierzchnia głowicy i bloku silnika musi być czysta.
• Znak “UP” na kole pasowym wału rozrzàdu musi znajdować 4. Dokr∏cić Êruby głowicy w kolejnych “krokach”.
si∏ w górze.
1 krok: 40 Nm (4,0 kGm)
• Obrócić wał korbowy aby tłok 1-go cylindra znajdował si∏ w
2 krok: 70 Nm (7,0 kGm)
poło×eniu TDC (patrz str. 6-24).
3 krok: 100 Nm (10,0 kGm)
• OczyÊcić kryz∏ olejowà przed zało×eniem głowicy.
UWAGA:
1. Tulejki ustalajàce i kryza olejowa muszà być wycentrowane.
• Zaleca si∏ u×ywanie zapadkowego klucza dynamometry-
cznego. U×ywajàc klucza ze wskaênikiem, dokr∏cać Êruby
powoli i nie przekr∏cać.
• JeÊli któraÊ ze Êrub wydaje jakiÊ odgłos przy dokr∏caniu
TULEJKA nale×y jà wykr∏cić i ponownie wkr∏cić od 1 kroku.
USTALAJACA
USZCZELKA
GŁOWICY SILNIKA
Wymienić
TULEJKA
USTALAJACA

KOLEJNOÂĆ DOKR¢CANIA ÂRUB GŁOWICY SILNIKA

KRYZA
OLEJOWA
OczyÊcić

Wymienić

ÂRUBY GŁOWICY SILNIKA
12 x 1,25 mm
100 Nm (10,0 kGm)
Posmarować olejem silnikowym gwint
Êrub i spód łbów Êrub głowicy.
Głowica silnika
Zamontowanie (ciàg dalszy)

5. Zamontować kolektor ssàcy i dokr∏cić nakr∏tki na krzy× w 7. Zamontować kolektor wydechowy i dokr∏cić nakr∏tki na
2, 3 krokach zaczynajàc od wewn∏trznych nakr∏tek. krzy× w 2, 3 krokach zaczynajàc od wewn∏trznych nakr∏tek.
• Zawsze wymieniać uszczelk∏ kolektora ssàcego na nowà • Zawsze wymieniać uszczelk∏ kolektora wydechowego na
nowà.

8. Zamontować wspornik kolektora wydechowego, nast∏pnie
rur∏ wydechowà A i wspornik oraz pokryw∏.

USZCZELKA
Wymienić

USZCZELKA
Wymienić
KOLEKTOR
WYDECHOWY

Wymienić

KOLEKTOR SSÑCY

USZCZELKA
6. Zamontować osłon∏ cieplnà do głowicy i bloku silnika. Wymienić
Wymienić

RURA WYDECHOWA A
Pasek rozrzàdu i pasek wałka wyrównowa×ajàcego
Rysunek zestawieniowy

UWAGA:
• Ustawienie wału korbowego i koła pasowego przed monta×em wg str. 6-24.
• Oznaczyć kierunek obrotów paska rozrzàdu przed jego wymontowaniem.

NAKR¢TKA REGULACYJNA
PASEK POMPY P/S GÓRNA POKRYWA
Regulacja, rozdział 17
USZCZELKI GUMOWE
Wymienić w przypadku
uszkodzenia lub zu×ycia.

NAKR¢TKA

DOLNA POKRYWA
Wykr∏cić pi∏ć Êrub.

PODKŁADKA

POKRYWA
ZAWORÓW

ÂRUBA KOŁA
PASOWEGO

KOŁO PASOWE KOŁO PASOWE
WAŁU WAŁKA ROZRZADU
Posmarować olejem KORBOWEGO
silnikowym gwint Êruby,
PASEK
ale nie smarować ALTERNATORA
powierzchni kontaktu z Regulacja,
rozdział 23 USZCZELKI GUMOWE
podkładkà Wymienić w przypadku
uszkodzenia lub zu×ycia.
PASEK ROZRZÑDU WPUST
Sprawdzanie, patrz str.6-22
Regulacja naciàgu, patrz str. 6-22
Wymiana, patrz str. 6-25
NAPINACZE

WPUST

ÂRUBA
REGULACYJNA
SPR¢þYNA PASKA ROZRZÑDU
Usunàć NAPINACZA
Êlady oleju.
SPR¢þYNA Montować wkl∏słà
NAPINACZA powierzchnià do Êrodka.
Usunàć Êlady oleju.
PASEK WAŁKA
WYRÓWNOWAþAJÑCEGO
Sprawdzanie, patrz str. 6-23
Pasek rozrzàdu
Sprawdzanie Regulacja naciàgu paska
1. Odłàczyć styk i złàczk∏ alternatora, nast∏pnie wiàzk∏ OSTRZEþENIE: Naciàg paska zawsze regulować przy
przewodów silnika od pokrywy zaworów. zimnym silniku.

2. Wymontować pokryw∏ zaworów. UWAGA:
• Spr∏×yna napinacza zapewnia automatyczny naciàg
3. Wymontować górnà pokryw∏ paska. paska, po wykonaniu poni×szej regulacji.
• Zawsze obracać wał w kierunku przeciwnym do ruchu
4. Sprawdzić czy pasek nie ma p∏kni∏ć, Êladów zaolejenia zegara patrzàc na koło pasowe. Obracanie zgodnie z
lub zanieczyszczenia płynem chłodzàcym. ruchem zegara spowoduje niewłaÊciwy naciàg paska.
• Sprawdzić pasek wałka wyrównowa×ajàcego przed
UWAGA: regulacjà paska rozrzàdu.
• Wymienić pasek wprzypadku zaolejenia lub kontaktu z • Nie luzować nakr∏tki regulacyjnej wi∏cej ni× jeden obrót.
płynem chłodzàcym.
• Usunàć êródło przedostawania si∏ zanieczyszczeƒ. 1. Odłàczyć styk i złàczk∏ alternatora, nast∏pnie wiàzke
przewodów silnika od pokrywy zaworów.

2. Wymontować pokryw∏ zaworów.

3. Ustawić tłok 1-go cylindra w TDC (patrz str. 6-24).

T∏ powierzchni∏ sprawdzić pod 4. Poluzować Êrub∏ regulacyjnà o 2/3 do 1 obrotu, nast∏pnie
kàtem zu×ycia. dokr∏cić jà.

NAKR¢TKA REGULACYJNA

Kierunek
obrotu.
Obracać koło
pasowe i
sprawdzać pasek. 5. Przekr∏cić koło pasowe o 3 z∏by przeciwnie do ruchu
zegara, nast∏pnie ponownie poluzować nakr∏tk∏
regulacyjnà aby napiàć pasek.

5. Po kontroli paska dokr∏cić Êrub∏ koła pasowego mo- 6. Dokr∏cić nakr∏tk∏ regulacyjnà.
mentem 220 Nm (22,0 kGm).
7. Po regulacji dokr∏cić Êrub∏ koła pasowego wału korbo-
wego momentem 220 Nm (22,0 kGm).
Pasek wałka wyrównowa×ajàcego
Sprawdzanie
1. Odłàczyć od pokrywy zaworów styk i złàczk∏ alternatora,
nast∏pnie wiàzk∏ przewodów silnika.

2. Wymontować pokryw∏ zaworów.

3. Wymontować górnà pokryw∏ paska.

4. Wymontować koło pasowe wału korbowego.

5. Wymontować dolnà pokryw∏.

6. Zamontować koło pasowe wału korbowego.

7. Sprawdzić czy pasek nie ma p∏kni∏ć, Êladów zaolejenia
lub zanieczyszczenia płynem chłodzàcym.

UWAGA:
• Wymienić pasek w przypadku zaolejenia lub kontaktu z
płynem chłodzàcym.
• Usunàć êródło przedostawania si∏ zanieczyszczeƒ.

T∏ powierzchni∏ sprawdzić pod
kàtem zu×ycia.

Obracać koło pasowe i
sprawdzać pasek.

8. Po kontroli paska dokr∏cić Êrub∏ koła pasowego mo-
mentem 220 Nm (22,0 kGm).

UWAGA: Regulacja naciàgu paska wałka wyrównowa×a-
jàcego według str. 6-28.
Pasek rozrzàdu
Ustawienie wału korbowego przed zamontowaniem paska rozrzàdu

UWAGA:
• Montować pasek rozrzàdu przy tłoku Nr 1 w poło×eniu TDC.
• Po zamontowaniu dokr∏cić Êrub∏ koła pasowego
momentem 220 Nm (22,0 kGm).

POŁOþENIE TDC WAŁKA ROZRZÑDU: POŁOþENIE TDC WAŁU KORBOWEGO:

ZNAK ”UP” R¢CZNA SKRZYNIA BIEGÓW:

KOŁO
ZAMACHOWE OTWÓR KONTROLNY

Znaki TDC w jednej lini
z górnà powierzchnià
głowicy silnika.

ZNAK TDC PUNKTY NA BLOKU
(BIAŁY)

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW:

KOŁO NAP¢DOWE OTWÓR KONTROLNY

Kierunek
obrotu.

ZNAK TDC PUNKTY NA BLOKU
(BIAŁY)

UWAGA: Wał korbowy mo×na obracać kluczem nasadowym po
zało×eniu koła pasowego i wkr∏ceniu Êruby.
Pasek rozrzàdu i pasek wałka wyrównowa×ajàcego
Wymiana

OSTRZEþENIE: Przy demonta×u paska sprawdzić tak×e 3. Odłàczyć od pokrywy zaworów styk i złàczk∏ alternatora,
pomp∏ wodnà. nast∏pnie wiàzk∏ przewodów silnika.

UWAGA: Ustawić tłok 1-go cylindra w poło×eniu TDC (patrz str. 4. Poluzować Êrub∏ i nakr∏tk∏ mocujàcà oraz Êrub∏
6-24). regulacyjnà, nast∏pnie wymontować pasek alternatora.
1. Wymontować osłon∏ przeciwbłotnà silnika.
UWAGA: Po zamontowaniu wyregulować naciàg paska
alternatora (patrz rozdział 23).

ÂRUBA
MOCUJÑCA

ZŁÑCZKA
ALTERNATORA

OSŁONA PRZECIWBŁOTNA

PASEK
ALTERNATORA
2. Poluzować Êrub∏ regulacyjnà i nakr∏tk∏ / Êrub∏ mocujàcà,
nast∏pnie wymontować pasek pompy P/S. STYK NAKR¢TKA MOCUJÑCA
ALTERNATORA ÂRUBA
UWAGA: REGULACYJNA
• Nie odłàczać przewodów P/S.
• Po zamontowaniu wyregulować naciàg paska pompy P/S
(patrz rozdział 17).

ÂRUBA MOCUJÑCA
ÂRUBA
REGULACYJNA

NAKR¢TKA MOCUJÑCA

PASEK POMPY
P/S
Pasek rozrzàdu i pasek wałka wyrównowa×ajàcego
Wymiana (ciàg dalszy)
5. Wymontować pokryw∏ zaworów. 10. Wykr∏cić Êrub∏ koła pasowego i wymontować koło pasowe
6. Wymontować wspornik bocznej poduszki silnika B (w wału korbowego. Wykr∏cić dwie tylne Êruby z belki
niektórych wersjach) centralnej aby umo×liwić opadni∏cie silnika i wymontowanie
7. Wymontować górnà pokryw∏ paska. dolnej pokrywy paska.
8. Wymontować poduszk∏ bocznà silnika.
11. Wymontować uszczelki gumowe dookoła nakr∏tki
9. Wymontować rurk∏ miarki poziomu oleju.
regulacyjnej. Nie luzować nakr∏tki regulacyjnej.

12. Wymontować dolnà pokryw∏.

PODUSZKA
BOCZNA SILNIKA
RURKA MIARKI
POZIOMU OLEJU
POKRYWA
ZAWORÓW

Wymienić

PRZEDŁUèACZ USZCZELKI
GUMOWE
Wymienić w
przypadku przecieków
KLUCZ BLOKUJÑCY lub uszkodzenia.
KOŁO PASOWE,
SZEÂCIOKÑT 50 mm

POKRYWA GÓRNA USZCZELKI
GUMOWE
Wymienić w
przypadku
przecieków lub
uszkodzenia.

NASADKA 5,5 mm
WPUST
USZCZELKI
GUMOWE
Wymienić w
przypadku przecieków
lub uszkodzenia.

NAKR¢TKA REGULACYJNA

Usunàć Êlady
oleju. PASEK ROZRZÑDU
ÂRUBA KOŁA
PASOWEGO
POKRYWA PASEK WAŁKA
DOLNA WYRÓWNOWAþAJÑCEGO

Posmarować olejem KOŁO PASOWE
silnikowym gwint Êruby, WAŁU
ale nie smarować KORBOWEGO
powierzchni kontaktu z Usunàć Êlady
podkładkà oleju.
13. Zablokować rami∏ regulatora naciàgu paska rozrzàdu przez 16. Poluzować Êrub∏ blokujàcà 6 x 1,0 mm i nakr∏tk∏
wkr∏cenie jednej Êruby 6 x 1,0 mm mocujàcej dolnà regulacyjnà. Nacisnàć na koło regulatora naciàgu paska
pokryw∏. rozrzàdu aby odsunàć napinacz od paska, nast∏pnie
dokr∏cić nakr∏tk∏ regulacyjnà.
14. Poluzować nakr∏tk∏ regulacyjnà paska rozrzàdu. Nacisnàć
na koło pasowe aby odsunàć napinacz od paska wałka 17. Wymontować pasek rozrzàdu.
wyrównowa×ajàcego, nast∏pnie dokr∏cić nakr∏tk∏
regulacyjnà. 18. Montować pasek rozrzàdu w odwrotnej kolejnoÊci do
wymontowywania. Wyregulować luz zaworów (patrz str. 6-
15. Wymontować pasek wałka wyrównowa×ajàcego. 30).
– Przed zamontowaniem paska rozrzàdu, ustawić koła
UWAGA: JeÊli wymontowano tylko pasek wałka pasowe wału korbowego i wałka rozrzàdu jak pokazano
wyrównowa×ajàcego, przejÊć do punktu 21. JeÊli na stronie 6-24.
wymontowano oba paski, kontynuować t∏ procedur∏.
19. Przeprowadzić regulacj∏ naciàgu paska rozrzàdu (patrz str.
6-22).

RAMI¢ REGULATORA 20. Dokr∏cić Êrub∏ 6 x 1,0 mm aby zablokować rami∏ regulatora
NACIÑGU PASKA ROZRZÑDU paska rozrzàdu.

NAKR¢TKA REGULACYJNA

REGULATOR PASKA
WAŁKA
Zablokować Êrubà WYRÓWNOWAþAJÑCEGO
6 x 1,0 mm

PASEK WAŁKA
WYRÓWNOWAþAJÑCEGO

KOŁO NAP¢DOWE PASKA
WAŁKA
WYRÓWNOWAþAJÑCEGO

REGULATOR PASKA WAŁKA
WYRÓWNOWAþAJÑCEGO
Pasek rozrzàdu i pasek wałka wyrównowa×ajàcego
Wymiana (ciàg dalszy)
21. Upewnić si∏, ×e wał korbowy jest w poło×eniu tłoka 26. Obrócić koło pasowe wału korbowego około jeden obrót
pierwszego cylindra w TDC. przeciwnie do ruchu zegara, nast∏pnie dokr∏cić nakr∏tk∏
22. Ustawić w lini rowek na kole pasowym przedniego wałka regulacyjnà odpowiednim momentem.
wyrównowa×ajàcego ze znakiem na obudowie pompy
olejowej jak pokazano. UWAGA: Oba regulatory paska sà wyposa×one w spr∏×yny,
23. Ustawić koło pasowe tylnego wałka wyrównowa×ajàcego które napinajà odpowiednio paski. Nie stosować ×adnych
wkładajàc narz∏dzie specjalne przez otwór kontrolny. dodatkowych nacisków na koła pasowe lub napinacze
24. Poluzować nakr∏tk∏ regulacyjnà i sprawdzić czy regulator podczas regulacji.
naciàgu paska wałka wyrównowa×ajàcego porusza si∏
swobodnie. TYLNY WAŁEK WYRÓWNOWAþAJÑCY
25. Zamontować pasek wałka wyrównowa×ajàcego.

TYLNY WAŁEK WYRÓWNOWAþAJÑCY

SWORZE¡
BLOKUJÑCY
OTWÓR
KONTROLNY

PODKŁADKA
Wymienić

SWORZE¡
KOREK 12 mm BLOKUJÑCY
30 Nm (3,0 kGm)
UWAGA: Wkr∏cić korek po
zamontowaniem paska.

Zablokować RAMI¢ NAKR¢TKA
Êrubà 6 x 1,0 REGULATORA REGULACYJNA
mm. PASKA ROZRZÑDU

KOŁO NAP¢DOWE PASKA
PRZEDNIEGO WAŁKA
WYRÓWNOWAþAJÑCEGO

Ustawić w lini rowek na
kole nap∏dowym przednim KOŁO NAP¢DOWE PASKA
ze znakiem na obudowie TYLNEGO WAŁKA
pompy olejowej. WYRÓWNOWAþAJÑCEGO

KOŁO NAP¢DOWE PASKA
WAŁKA
WYRÓWNOWAþAJÑCEGO
Ustawić wał korbowy w TDC.
27. Wykr∏cić Êrub∏ 6 x 1,0 mm z ramienia regulatora naciàgu 31. Zamontować górnà pokryw∏.
paska rozrzàdu.
32. Zamontować koło pasowe wału korbowego.
28. Wymontować koło pasowe wału korbowego.
33. Pokryć gwint i powierzchnie osadcze Êruby koła pasowego
29. Zamontować dolnà pokryw∏. olejem silnikowym. Dokr∏cić Êrub∏ wymaganym momentem.

30. Zamontować gumowà uszczelk∏ dookoła nakr∏tki Moment dokr∏cania Êruby koła pasowego:
regulacyjnej. Nie luzować nakr∏tki. 220 Nm (22,0 kGm)

GÓRNA POKRYWA

USZCZELKI GUMOWE
Wymienić w przypadku
uszkodzenia.

ÂRUBA KOŁA
PASOWEGO
KOŁO DOLNA POKRYWA
PASOWE
WAŁKA
ROZRZÑDU
Posmarować olejem
silnikowym gwint Êruby
PRZEDŁUþACZ
07JAB–0010200

KLUCZ BLOKUJÑCY KOŁO
PASOWE, SZEÂCIOKÑT 50 mm

NASADKA PRZEDŁUþANA 19 mm
Luzy zaworowe
Regulacja
UWAGA: 3. Regulacja zaworów pierwszego cylindra.
• Zawory regulować przy zimnym silniku, gdy temperatura
głowicy nie przekracza 38°C. Ssàcy: 0,26 mm+0,02 mm
-0,03 mm
• Po regulacji dokr∏cić Êrub∏ koła pasowego momentem 220
Nm (22,0 kGm).
Wydechowy: 0,30 mm+0,02 mm
-0,03 mm
1. Wymontować pokryw∏ zaworów.
4. Poluzować nakr∏tk∏ kontrujàcà i obracać Êrub∏ regulacyjnà,
a× szczelinomierz przesuwać si∏ b∏dzie z lekkim oporem.

SSANIE

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA
7 X 0,75 mm

WYDECH Posmarować olejem
ÂRUBA silnikowym
REGULACYJNA
SZCZELINOMIERZ
2. Ustawić tłok pierwszego cylindra w górnym martwym
poło×eniu TDC. Znak “UP” na kole pasowym powinien być
w górze a znaki TDC winny pokrywać si∏ z powierzchnià 5. Dokr∏cić nakr∏tk∏ kontrujàcà i sprawdzić luz zaworowy
głowicy. ponownie. Powtórzyć regulacj∏ w razie potrzeby

Tłok pierwszego cylindra w TDC:

ZNAK “UP”

SZCZELINOMIERZ

ZNAKI TDC
6. Przekr∏cić wał korbowy o 180° przeciwnie do ruchu zegara 8. Przekr∏cić wał korbowy o 180° przeciwnie do ruchu zegara,
(Wałek rozrzàdu obróci si∏ o 90°). Znak “UP” winien aby ustawić 2 tłok w TDC. Znak “UP” winien być po stronie
znajdować si∏ po stronie wydechu. Wyregulować zawory ssàcej. Wyregulować zawory drugiego cylindra.
trzeciego cylindra.
Tłok 2-go cylindra w TDC:
Tłok 3-go cylindra w TDC:

ZNAK “UP” ZNAK “UP”

7. Przekr∏cić wał korbowy o 180° przeciwnie do ruchu zegara,
aby ustawić 4 tłok w TDC. Oba znaki TDC sà teraz
widoczne. Wyregulować zawory czwartego cylindra.

Tłok 4-go cylindra w TDC:

ZNAK “UP”
Blok Silnika
Narz∏dzia specjalne ...................... 7-2 Sworznie tłokowe
Rysunek zestawieniowy ................ 7-3 Wymontowanie ......................... 7-17
Koło zamachowe i koło nap∏dowe Zamontowanie .......................... 7-18
Wymiana .................................... 7-6 Sprawdzanie ............................. 7-19
Korbowody i wał korbowy Korbowody
Luz osiowy ................................ 7-6 Selekcja ..................................... 7-18
Panewki główne PierÊcienie tłokowe
Luzy ........................................... 7-7 Luzy zamków ............................ 7-20
Selekcja ..................................... 7-8 Wymiana .................................... 7-20
Panewki korbowodowe Luzy w rowkach ........................ 7-21
Luzy ........................................... 7-9 Ustawianie ................................. 7-21
Selekcja ..................................... 7-10 Uszczelniacze wału korbowego
Wał korbowy, wałki Monta× ....................................... 7-22
wyrównowa×ajàce i tłoki Wał korbowy i wałki
Wymontowanie ......................... 7-11 wyrównowa×ajàce
Wał korbowy Monta× ....................................... 7-23
Sprawdzanie .............................. 7-14 Wałki wyrównowa×ajàce
Tłoki Sprawdzanie ............................. 7-27
Sprawdzanie .............................. 7-15 Panewki wałków wyrównowa×ajàcych
Zamontowanie ........................... 7-22 Wymiana .................................... 7-30
Blok silnika
Sprawdzanie .............................. 7-16
Honowanie ................................ 7-17
Narz∏dzia specjalne

Nr Nr katalogowy Nazwa IloÊć Nr strony

Sworzeƒ prowadzàcy
Tuleja prowadzàca
Głowica podstawy tłoka
lub Blokada koła zamachowego

Zestaw do wymiany panewek
Sworzeƒ blokady wałka wyrównowa×ajàcego
Uchwyt monta×owy
Koƒcówka
Wałek monta×owy sworzni tłokowych
Koƒcówka monta×owa sworzni tłokowych
Podstawa tłoka
Spr∏×yna podstawy tłoka
Rysunek zestawieniowy

Przy monta×u wszystkie wewn∏trzne cz∏Êci nasmarować olejem silnikowym.

MISKA OLEJOWA

SMOK POMPY
OLEJOWEJ
USZCZELKA
Wymienić

USZCZELKA
Wymienić
OSŁONA

POKRYWA PANEWEK
GŁÓWNYCH

TULEJKA USTALAJÑCA

Posmarować gwint Êrub
olejem silnikowym. POKRYWA KOŁA
UWAGA: Po przykr∏ceniu Wymienić NAP¢DOWEGO (A/T)
pokryw obrócić wałem
korbowym aby sprawdzić
czy nie zacina si∏.
OBUDOWY
PANEWEK
GŁÓWNYCH

KolejnoÊć dokr∏cania,
TULEJKA patrz str. 7-6
USTALAJÑCA
PODKŁADKA

KOŁO NAP¢DOWE (A/T)
Sprawdzić czy nie ma
p∏kni∏ć.
POKRYWA SPRZ¢GŁA
(M/T)

BLOK SILNIKA

KOŁO ZAMACHOWE (M/T)
KolejnoÊć dokr∏cania, patrz str. 7-6
Rysunek zestawieniowy
(ciàg dalszy)

Przy monta×u wszystkie wewn∏trzne cz∏Êci nasmarować olejem silnikowym.

UWAGA:
• Przed monta×em nało×yć past∏ uszczelniajàcà na
PANEWKI GŁÓWNE
powierzchni∏ przylegania prawej pokrywy silnika i pompy Luz ło×ysk, patrz str. 7-7 WAŁ KORBOWY
olejowej. Selekcja, str. 7-8 Luz osiowy, patrz str. 7-6
• U×ywać pasty uszczelniajàcej nr katalogowy 0Y740- UWAGA: Nowe panewki Bicie, kołowoÊć i sto×kowoÊć,
99986. dobierać wg. oznaczeƒ na wale patrz str. 7-14
korbowym i bloku silnika. Monta×, patrz str. 7-23

PANEWKI POPRZECZNE
Strona z rowkiem na zewnàtrz
TYLNY WAŁEK PANEWKI WAŁKÓW UWAGA: GruboÊć panewek jest
WYRÓWNOWAþAJÑCY WYRÓWNOWAþAJÑCYCH ustalona i nie mo×na ich piłować
Luz osiowy, patrz str. 7-27 Sprawdzanie, patrz str. 7-29 czy szlifować
Bicie, kołowoÊć i sto×kowoÊć, Wymiana, patrz str. 7-30
patrz str. 7-27
Monta×, patrz str. 7-23
ELEMENT
USTALAJÑCY PRZEDNI WAŁEK USZCZELNIACZ WAŁU
UWAGA: GruboÊć WYRÓWNOWAþAJÑCY KORBOWEGO
elementu ustalajàcego
jest ustalona i nie Monta×, patrz str. 7-22
mo×na go piłować czy
szlifować.

O-RINGI
Wymienić

PRZEKŁADNIA
WAŁKÓW
WYRÓWNOWA
-þAJÑCYCH
Nało×yć past∏ uszczelniajàcà
na gwint Êrub.
USZCZELNIACZ WAŁU POKRYWA PRAWA BOCZNA
KORBOWEGO Nało×yć past∏ uszczelniajàcà na
Monta×, patrz str. 8-11 powierzchnie przylegania do bloku.
Wymienić
PODKŁADKA
O-RINGI TULEJKA USTALAJÑCA
KOŁO Z¢BATE WAŁKA Wymienić
WYRÓWNOWAþAJÑCEGO
POMPA OLEJOWA
Patrz str. 8-9
Nało×yć past∏ uszczelniajàcà
na powierzchnie przylegania
do bloku.

USZCZELNIACZ Nało×yć past∏ uszczelniajàcà na
WAŁKA gwint Êrub.
KOŁO NAP¢DOWE PASKA WYRÓWNOWA-
WAŁKA þAJÑCEGO
WYRÓWNOWAþAJÑCEGO Monta×, patrz str. 8-11
Wymienić
UWAGA: Panewki korbowodowe nale×y dobierać wg
oznaczeƒ na korbowodzie i bloku silnika (patrz str. 7-9, 10). KIERUNEK MONTAþU TŁOKÓW

WYDECH

PIERÂCIENIE TŁOKOWE
Wymiana patrz str. 7-20
Pomiary patrz str. 7-20, 21
Ustawianie patrz str. 7-21

SSANIE
SWORZE¡ TŁOKOWY TŁOK
Wymontowanie patrz str. 7-17 Wymontowanie, patrz str. 7-11
Monta× patrz str. 7-18 Pomiary patrz str. 7-15
Sprawdzanie patrz str. 7-19 UWAGA: Literowe oznaczenia na górnej
powierzchni tłoków muszà odpowiadać
oznaczeniom otworów cylindra wybitych na
bloku silnika.
Na górze tłoka Na bloku
Bez litery lub I
lub II
KORBOWÓD BLOK SILNIKA
Luz osiowy patrz str. 7-6 Sprawdzanie Êrednicy cylindrów str. 7-16
Selekcja patrz str. 7-18 PłaskoÊć powierzchni str. 7-16
Pomiar główki korbowodu, Honowanie cylindrów str.7-17
patrz str. 7-19 Sprawdzić czy w górnej cz∏Êci cylindra nie
znajduje si∏ zbyt du×o nagaru,
uniemo×liwiajàcego wyj∏cie tłoka.
Usunàć nagar jeÊli trzeba, patrz str. 7-13

PANEWKI
KORBOWODOWE
Luzy str. 7-9
Selekcja str. 7-10

POKRYWA STOPY KORBOWODU
Monta×, patrz str. 7-23 OZNACZENIA ÂREDNICY CYLINDRÓW
UWAGA: Pokryw∏ montować w poło×eniu, (A lub I, B lub II)
w którym wyci∏cie w panewce odpowiada UWAGA: Aby uzyskać prawidłowy luz
wyci∏ciu w korbowodzie. tłoka, literowe oznaczenia górnej
powierzchni tłoków muszà odpowiadać
oznaczeniom otworów cylindra wybitym
na bloku silnika. Litera po lewej stronie
odpowiada cylindrowi Nr 1.
Na bloku Na górze tłoka
NAKR¢TKA POKRYWY STOPY
lub I Bez litery
KORBOWODU
lub II
9 x 0,75 mm
32 Nm (3,2 kGm)
Po dokr∏ceniu ka×dej pokrywy
sprawdzić czy wał obraca si∏ bez
oporów
Koło zamachowe i koło Korbowody i wał korbowy
nap∏dowe
Wymiana Luz osiowy

R∏czna skrzynia biegów (M/T): Luz osiowy korbowodu:

Wykr∏cić osiem Êrub koła zamachowego, nast∏pnie zdjàć Nominalny (Nowy): 0,15 – 0,30 mm
koło z wału. Przy monta×u Êruby dokr∏cać według pokazanej Dopuszczalny: 0,40 mm
kolejnoÊci.
KORBOWÓD WAŁ KORBOWY
BLOKADA KOŁA
ZAMACHOWEGO

lub

BLOKADA KOŁA
ZAMACHOWEGO
BLOK
lub SILNIKA

➄ ①
⑦ • W przypadku zbyt du×ego luzu wymienić korbowód.
• Gdy luz dalej jest zbyt du×y wymienić wał korbowy (patrz
③ ➃ str. 7-11 i 7-23).

⑧ ⑥ Przesunàć wał korbowy w jednà stron∏ i wyzerować czujnik
zegarowy. Nast∏pnie przesunàć wał w drugà stron∏ i odczytać

luz. Odczyt nie powinien przekraczać wartoÊci dopuszcza-
lnych.

PIERÂCIE¡ Z¢BATY
Sprawdzić z∏by koła, czy
nie sà zu×yte lub
uszkodzone.
Automatyczna skrzynia biegów (A/T):
Wykr∏cić osiem Êrub koła nap∏dowego, zdjàć koło z wału
korbowego. Przy monta×u Êruby dokr∏cać według pokazanej
kolejnoÊci.

ÂRUBOKR¢T

Luz osiowy wału korbowego:

➄ ⑦ Nominalny (Nowy): 0,10 – 0,35 mm
Dopuszczalny: 0,45 mm

③ ➃
• W przypadku zbyt du×ego luzu sprawdzić powierzchnie
Êlizgowe panewek poprzecznych i wału korbowego.
⑧ ⑥ Wymienić zu×yte cz∏Êci w razie potrzeby.

UWAGA: GruboÊć panewek jest ustalona i nie mo×na ich
piłować czy szlifować. Montować stronà z rowkiem na
zewnàtrz.
Panewki główne
Luzy
1. Aby zmierzyć luz ło×ysk głównych nale×y zdjàć pokryw∏
ło×ysk i półpanewk∏.

2. WyczyÊcić ka×dy czop wału korbowego i półpanewki czystà PR¢CIK “PLASTIGAGE”
szmatkà.

3. UmieÊcić kawałek pr∏cika “plastigage” na ka×dym czopie
wału korbowego.

UWAGA: Przy pomiarze luzu bez wyjmowania silnika ci∏×ar
wału korbowego i koła zamachowego odkształci pr∏cik w
wiekszym stopniu ni× wynikałoby to tylko z dokr∏cenia
pokryw ło×ysk. Dla prawidłowego pomiaru podpierać wał
korbowy podnoÊnikiem w miejscu przeciwci∏×aru i
sprawdzać ka×dà panewk∏ po kolei.

4. Zało×yć półpanewki i pokrywy ło×ysk głównych, nast∏pnie
dokr∏cić momentem 75 Nm (7,5 kGm).

UWAGA: Nie obracać wału podczas pomiarów.

5. Zdemontować ponownie pokrywy ło×ysk i półpanewki oraz
zmierzyć przymiarem najszerszà cz∏Êć odkształconego 6. JeÊli pomiary wska×à nieprawidłowy luz (wyjàć ewentualnie
pr∏cika “plastigage”. silnik), wymontować wał korbowy i wyjàć drugà półpanewk∏.
Zało×yć nowe panewki z takim samym kolorowym
Luz ło×ysk głównych wału korbowego: oznaczeniem kodowym (selekcja na nast∏pnej stronie) i
Nominalny (Nowy): sprawdzić ponownie luzy ło×ysk.
Czop Nr 1 i 2: 0,021 – 0,045 mm
Dopuszczalny: 0,050 mm OSTRZEþENIE: Nie szlifować, piłować czy skrobać
ło×ysk lub pokryw aby uzyskać prawidłowy luz.
Czop Nr 3: 0,025 – 0,049 mm
Dopuszczalny: 0,055 mm 7. JeÊli pomiar pr∏cika dalej pokazuje nieprawidłowy luz,
nale×y zało×yć nast∏pne panewki (mniejsze lub wi∏ksze) i
Czop Nr 4: 0,013 – 0,037 mm ponownie sprawdzić luz.
Dopuszczalny: 0,050 mm
UWAGA: JeÊli wymaganego luzu nie mo×na uzykać z
Czop Nr 5: 0,009 – 0,033 mm odpowiednio wi∏kszymi lub mniejszymi panewkami,
Dopuszczalny: 0,040 mm wymienić wał korbowy i zaczàć pomiary od nowa.
Panewki główne
Selekcja
OSTRZEþENIE: JeÊli wybite oznaczenie jest nieczytelne z
Oznaczenia kodowe Êrednic czopów głównych
powodu brudu, nie nale×y go skrobać, lecz zmyć zmywa- wału korbowego
czem lub detergentem. (Numery lub kod kreskowy)

Oznaczenia kodowe Êrednic otworów ło×ysk
głównych bloku silnika (Numery, litery, kod Rozmieszczenie oznaczeƒ kodowych Êrednic czopów
kreskowy) głównych wału korbowego

Oznaczenia Êrednic otworów sà wybite na bloku silnika jako 5
literowy kod okreÊlajàcy wymiar ka×dego otworu ło×ysk
głównych.
Oznaczenia te, w połàczeniu ze znakami wybitym na
wykorbieniu pozwalajà dobrać odpowiednie panewki główne.

ŁOþYSKO Nr 1 ŁOþYSKO Nr 5
(STRONA KOŁA PASOWEGO) (STRONA KOŁA
ZAMACHOWEGO)
Konstrukcja panewek
GÓRNA
PÓŁPANEWKA

WYST¢P
ROWEK
DOLNA KOLOR
PÓŁPANEWKA
Wi∏ksza Êrednica
Oznaczenie panewek otworu panewki

Kolorowy kod znajduje
si∏ na kraw∏dzi panewki.
or = lub Grubsza panewka

Ró×owy Ró×owy / þółty þółty /
þółty Zielony

Ró×owy / þółty þółty / Zielony
þółty Zielony

þółty þółty / Zielony Zielony /
Zielony Bràzowy

þółty / Zielony Zielony / Bràzowy
Zielony Bràzowy

Zielony Zielony / Bràzowy Bràzowy
Bràzowy / Czarny

Zielony / Bràzowy Bràzowy Czarny
Bràzowy / Czarny

Mniejszy Grubsza UWAGA: Montujàc półpanewki o
czop panewka ró×nych kolorach nie ma znaczenia,
główny który kolor jest na górze lub na dole.
Panewki korbowodowe
Luzy

1. Wymontować pokryw∏ stopy korbowodu i półpanewk∏. 6. JeÊli luz nie mieÊci si∏ w normie, odkr∏cić pokryw∏
korbowodu, zało×yć nowà panewk∏ z takim samym
2. WyczyÊcić czop korbowy wału i półpanewki czystà szmatkà. kolorowym kodem (selekcja panewek na nast∏pnej stronie)
i zmierzyć luz ponownie.
3. UmieÊcić kawałek pr∏cika “plastigage” na czopie korbowym
wału. Ostrze×enie: Nie szlifować, piłować czy skrobać ło×ysk
lub pokryw aby uzyskać prawidłowy luz.
4 Zało×yć półpanewk∏ i przykr∏cić pokryw∏ stopy korbowodu
momentem 32 Nm (3,2 kGm). 7. JeÊli pomiar pr∏cikiem dalej pokazuje nieprawidłowy luz,
nale×y nast∏pnie zało×yć mniejsze lub wi∏ksze panewki i
UWAGA: Nie obracać wału korbowego podczas pomiarów. ponownie sprawdzić luz.

5. Odkr∏cić pokryw∏ korbowodu, zdjàć półpanewk∏, zmierzyć UWAGA: JeÊli wymaganego luzu nie mo×na uzykać z
przymiarem najszerszà cz∏Êć pr∏cika “plastigage” i odpowiednio wi∏kszymi lub mniejszymi panewkami,
odczytać luz. wymienić wał korbowy i zaczàć pomiary od nowa.

Luz panewek korbowych wału korbowego:
Nominalny (Nowy): 0,015 – 0,043 mm
Dopuszczalny: 0,050 mm

PR¢CIK “PLASTIGAGE”
Panewki korbowodowe
Selekcja

OSTRZEþENIE: JeÊli wybite oznaczenie jest nieczytelne z Oznaczenia kodowe Êrednic czopów korbowych wału
powodu brudu, nie nale×y go skrobać lecz zmyć zmywa- korbowego
czem lub detergentem. (Litery lub kod kreskowy)

Oznaczenia kodowe korbowodów (Numery lub
kod kreskowy) Rozmieszczenie oznaczeƒ kodowych Êrednic czopów
korbowych wału korbowego
Kod Êrednicy wi∏kszego otworu korbowodu jest wybity z boku
na stopie korbowodu. Kody te w połàczeniu z kodem literowym
wybitym na wale korbowym pozwalajà dobrać odpowiednie
panewki korbowodowe.

Pół numeru jest wybite na
korbowodzie, a pół na pokrywie
korbowodu.

Konstrukcja panewek

WYPUST

KOLOR
Wi∏ksza Êrednica otworu
Oznaczenie panewek panewki.

Kolorowy kod znajduje
si∏ na kraw∏dzi
panewki Grubsza panewka

Czerwony Ró×owy þółty Zielony

Ró×owy þółty Zielony Bràzowy

þółty Zielony Bràzowy Czarny

Zielony Bràzowy Czarny Niebieski

Mniejszy Grubsza
czop panewka
korbowy
or = lub
Wał korbowy, wałki wyrównowa×ajàce i tłoki
Wymontowanie
1. Wymontować pokryw∏ prawà bocznà. 3. Wymontować koło nap∏dowe przedniego wałka
wyrównowa×ajàcego jak pokazano.

TULEJKI KOŁO NAP¢DZANE WAŁKA
USTALAJÑCE WYRÓWNOWAþAJÑCEGO
POKRYWA PRAWA
BOCZNA
OTWÓR KONTROLNY

ÂRUBOKR¢T

4. Ustawić w lini otwór Êruby i otwór wałka wyrównowa×a-
jàcego, nast∏pnie wło×yć narz∏dzie specjalne do otworu
tylnego wałka wyrównowa×ajàcego.
2. Wymontować przekładni∏ wałków wyrównowa×ajàcych.
5. Wymontować Êrub∏ i koło z∏bate wałka wyrównowa×a-
jàcego.

TULEJKA TYLNY WAŁEK
USTALAJÑCA WYRÓWNOWAþAJÑCY

O-RING
Posmarować olejem
silnikowym.
PRZEKŁADNIA WAŁKÓW TULEJKA Wymienić SWORZE¡
KOŁO Z¢BATE WAŁKA BLOKADY WAŁKA
WYRÓWNOWAþAJÑCYCH USTALAJÑCA WYRÓWNOWAþAJÑCEGO WYRÓWNO-
PODKŁADKA WAþAJÑCEGO
Wymienić
Wał korbowy, wałki wyrównowa×ajàce i tłoki
Wymontowanie (ciàg dalszy)
6. Wymontować smok i pomp∏ olejowà. 6. Odkr∏cić Êruby i zdemontować pokryw∏ panewek głównych,
nast∏pnie obudowy panewek głównych.
7. Wymontować osłon∏.
OSTRZEþENIE: Aby uniknàć odkształceƒ, Êruby
odkr∏cać kolejno co 1/3 obrotu, powtarzajàc t∏ czynnoÊć
do całkowitego odkr∏cenia pokrywy.
SMOK POMPY
OLEJOWEJ OSŁONA
KOLEJNOÂĆ ODKR¢CANIA ÂRUB POKRYWY PANEWEK
GŁÓWNYCH

USZCZELKA
Wymienić

O-RINGI
Wymienić

TULEJKA
POMPA OLEJOWA USTALAJÑCA
9. Obrócić wał korbowy tak aby wykorbienia Nr 2 i 3 były na 13. Wyjàć pozostałe półpanewki korbowodowe i wło×yć do
górze. odpowiednich pokryw.

10. Wyjàć półpanewki korbowodowe i główne. Panewki i 14. Zamontować panewki główne i pokryw∏ ło×ysk głównych.
pokrywy uło×yć w kolejnoÊci zapewniajàcej monta× w
oryginalnym poło×eniu. 15. JeÊli wyczuwalny jest garb z nagaru osadzonego na górnej
powierzchni cylindrów lub rowek nale×y go usunàć
11. Wymontować wał korbowy, uwa×ajàc by nie uszkodzić odpowiednim rozwiertakiem. Nale×y post∏pować zgodnie z
powierzchni czopów ło×yskowych. instrukcjà rozwiertaka.

OSTRZEþENIE: JeÊli garb nie zostanie usuni∏ty mo×e
uszkodzić tłoki przy ich wyjmowaniu.

ROZWIERTAK

WAŁ KORBOWY

12. Wykr∏cić Êruby i wymontować elementy ustalajàce, nast∏-
pnie wymontować przedni i tylny wałek wyrównowa×ajàcy.

16. U×ywajàc trzonka młotka wypchnàć tłoki z bloku silnika.

TYLNY WAŁEK TRZONEK MŁOTKA
WYRÓWNOWAþAJÑCY

TŁOK
PRZEDNI WAŁEK
WYRÓWNOWAþAJÑCY
17. Zamontować panewki korbowodowe i przykr∏cić pokrywy
do odpowiednich korbowodów po wymontowaniu tłoka z
ELEMENT
USTALAJÑCY korbowodem.

18. Zaznaczyć numer cylindra na ka×dym tłoku z korbowodem
aby nie pomieszać ich przy monta×u.

UWAGA: Numer wybity na korbowodzie nie oznacza
numeru cylindra lecz jest kodowym oznaczeniem Êrednicy
otworu korbowodu.
Wał korbowy
Sprawdzanie

• OczyÊcić kanały olejowe wału korbowego odpowiednià KołowoÊć i sto×kowoÊć czopów.
szczoteczkà.
• Sprawdzić rowek wpustowy i gwinty wału. • Zmierzyć kołowoÊć na Êrodku ka×dego czopu w dwóch
miejscach.
Bicie
• Ró×nica pomiarów ka×dego czopu nie mo×e przekraczać
• Zmierzyć bicie promieniowe wszystkich czopów głównych wartoÊci dopuszczalnej.
sprawdzajàc czy wał nie jest skrzywiony.
KołowoÊć czopów:
• Ró×nica pomiarów ka×dego czopu nie mo×e przekra- Nominalna (Nowy): 0,005 mm
czać wartoÊci dopuszczalnej. Dopuszczalna: 0,006 mm

Całkowite bicie promieniowe:
Nominalne (Nowy): 0,03 mm
Dopuszczalne: 0,04 mm

Zmierzyć kołowoÊć w
CZUJNIK ZEGAROWY dwóch miejscach na
Wykonać dwa pełne obroty Êrodku czopów.
wału korbowego.

Zmierzyć sto×kowoÊć
czopów w pobli×u
kraw∏dzi.

Podeprzeć w kłach lub
podstawkach w kształcie V.

• Zmierzyć sto×kowoÊć ka×dego czopu głównego i
korbowodowego w pobli×u kraw∏dzi.

• Ró×nica pomiarów ka×dego czopu nie mo×e przekraczać
wartoÊci dopuszczalnej.

Sto×kowoÊć czopów:
Nominalna (Nowy): 0,005 mm
Dopuszczalna: 0,006 mm
Tłoki
Sprawdzanie

1. Sprawdzać czy tłoki nie sà porysowane lub p∏kni∏te. 3. Obliczyć ró×nice mi∏dzy Êrednicà cylindra (patrz str. 7-16) i
Êrednicà tłoka.
UWAGA: Po honowaniu cylindra montuje si∏ nadwymiarowe
tłoki. Luz tłok-cylinder

2. Zmierzyć Êrednic∏ tłoka 21 mm od jego dolnej kraw∏dzi. Nominalny (Nowy): 0,020 – 0,040 mm
Dopuszczalny: 0,05 mm
UWAGA: Wyst∏pujà dwa standartowe wymiary tłoków (z
literà (A) lub B). Litera jest wybita na górze tłoka. Te litery
odpowiadajà wybitym na bloku silnika i oznaczajà wielkoÊć
LUZ DOPUSZCZALNY
Êrednicy cylindra.

Ârednica tłoka:

Nominalna (Nowy):
Bez oznaczenia (litera A): 84,980 – 84,990 mm
Litera B: 84,970 – 84,980 mm

Dopuszczalna:
Bez oznaczenia (litera A): 84,970 mm
Litera B: 84,960 mm

JeÊli luz jest w pobli×u lub przekracza luz dopuszczalny
sprawdzić czy tłok lub cylinder nie jest nadmiernie zu×yty.
ÂREDNICA
PŁASZCZA Wymiary tłoków nadwymiarowych:
TŁOKA
0,25: 85,230 – 85,240 mm
0,50: 85,480 – 85,490 mm

4. Sprawdzić luz sworzeƒ tłokowy tłok.Pokryć sworzeƒ tłokowy
olejem silnikowym. Powinno być mo×liwe wciÊni∏cie
sworznia tłokowego w otwór tłoka przy pomocy kciuka.

Luz sworzeƒ tłokowy - tłok:
Nominalny (nowy): 0,012 – 0,024 mm
Blok silnika
Sprawdzanie

1. Zmierzyć zu×ycie i sto×kowoÊć cylindra w płaszczyênie X i Y, Sto×kowoÊć
w trzech miejscach, jak pokazano na rysunku. Dopuszczalna: (Ró×nica mi∏dzy pomiarem u góry i u
dołu cylindra) 0,05 mm

• JeÊli Êrednica któregoÊ z cylindrów przekracza Êrednic∏
nadwymiarowà wymienić blok silnika.
• JeÊli cylindry silnika wymagajà wytaczania, po operacji tej
nale×y sprawdzić luz tłok cylinder (wg. str. 7-15).

Pierwszy pomiar UWAGA: Rysy po wytaczaniu muszà być usuni∏te
honowaniem.
Drugi pomiar
Max powiekszenie Êrednicy przy wytaczaniu:
0,50 mm
Trzeci pomiar
2. Sprawdzić odkształcenia górnej powierzchni bloku.
Zmierzyć płaskoÊć wzdłu× kraw∏dzi bloku i po przekàtnych
jak pokazano.

ZMIERZYĆ PŁASKOÂĆ TEJ POWIERZCHNI

ÂREDNICA CYLINDRA
(oznaczenie A lub I, B lub II)
Odczytać kod od lewej do prawej
dla cylindrów Nr1 do Nr4.
ÂREDNICÓWKA

Dopuszczalne odkształcenia powierzchni bloku:
Nominalne (Nowy): 0,07 mm max.
Dopuszczalne: 0,10 mm

DOKŁADNY PRZYMIAR LINIOWY

Ârednica cylindra:
Nominalna (Nowy):
A lub I: 85,010 – 85,020 mm
B lub II: 85,000 – 85,010 mm
Dopuszczalna: 85,070 mm

Nadwymiar
0,25: 85,250 – 85,260 mm
0,50: 85,500 – 85,510 mm
Sworznie tłokowe
Honowanie cylindrów Wymontowanie

1. Zmierzyć cylindry wg. str. 7-16. 1. Pokazano poni×ej zestaw narz∏dzi do demonta×u sworzni
JeÊli blok nadaje si∏ do naprawy wykonać honowanie tłokowych.
cylindrów i zmierzyć ponownie Êrednic∏ cylindrów.
GŁOWICA PODSTAWY TŁOKA
2. Cylindry honować u×ywajàc oleju do honowania i kamieni
szlifierskich (nr 400), Êlady po kolejnych przejÊciach głowicy SWORZE¡ PROWADZÑCY
honownicy winny krzy×ować si∏ pod kàtem 60°.

UWAGA:
• U×ywać wyłàcznie sztywnej honownicy z kamieniami
szlifierskimi nr 400 lub wi∏cej, firm Sunnen, Ammco lub
równowa×nych.
• Nie u×ywać zu×ytych lub pop∏kanych kamieni.

ÂLAD PO HONOWANIU SPR¢þYNA
PODSTAWY TŁOKA

PODSTAWA TŁOKA

2. Wyregulować długoÊć A koƒcówki monta×owej sworzni.

3. Po honowaniu dokładnie umyć blok silnika z wszystkich
metalowych pozostałoÊci. Do mycia u×ywać goràcej wody z
mydłem, nast∏pnie osuszyć i niezwłocznie namarować KO¡CÓWKA MONTAþOWA
olejem otwory cylindrów aby zabezpieczyć je przed korozjà. SWORZNI TŁOKOWYCH

UWAGA: Nigdy do mycia nie u×ywać rozpuszczalników,
przemieszczajà one tylko opiłki na Êcianach cylindrów.

4. JeÊli po honowaniu na powierzchni cylindra dalej wyst∏pujà
rysy, nale×y wytoczyć cylindry.

UWAGA: Dopuszczalne sà niewielkie pionowe rysy na
powierzchni cylindra, na tyle gł∏bokie, ×e nie zatrzymuje si∏ WAŁEK MONTAþOWY
na nich paznokieć i które nie biegnà przez całà długoÊć SWORZNI TŁOKOWYCH
cylindra. 07973 – PE00310

TULEJA PROWADZÑCA

BLOK SILNIKA Powierzchnia z wytłoczonym znakiem do góry

GŁOWICA
HONUJÑCA

UWAGA: U×ywać prasy
hydraulicznej. Przy wciskaniu lub
wyciskaniu sworznia upewnić
si∏, ×e tuleja prowadzàca jest
prawidłowo ustawiona we
wgł∏bieniu tłoka.
UWAGA:
• Po honowaniu umyć dokładnie blok silnika wodà z
mydłem. 3. UmieÊcić tłok w przyrzàdzie specjalnym i wycisnàć
• Jedynie porysowana gładê cylindra wymaga sworzeƒ przy pomocy prasy hydraulicznej.
honowania.
Korbowody Sworznie tłokowe
Selekcja Zamontowanie

Korbowody sà selekcjonowane w czterech zakresach 1. Do monta×u u×ywać prasy hydraulicznej.
tolerancji (od 0 do + 0,024 mm co 0,006 mm) w zale×noÊci od
Êrednicy wi∏kszego otworu korbowodu. Zakres ten jest • Wciskajàc lub wyciskajàc sworzeƒ, upewnić si∏, ×e jego
oznaczony cyfrà (1, 2, 3 lub 4 albo I, II, III. IIII) wybità na stopie poło×enie jest prawidłowe.
korbowodu.
W silniku mo×na spotkać ka×dà kombinacj∏ cyfr 1, 2, 3 i 4 albo
I, II, III. IIII.

Ârednica nominalna otworu korbowodu: 48,0 mm

UWAGA:
• Wybity numer oznacza Êrednic∏ wi∏kszego otworu
korbowodu a NIE numer cylindra.
• Sprawdzić czy korbowody nie majà Êladów p∏kni∏ć lub
przegrzania.
Strzałka na tłoku musi być
skierowana w stron∏ paska
rozrzàdu a otwór olejowy w
korbowodzie musi być po
stronie kolektora ssàcego.
OZNACZENIA KODOWE OTWÓR OLEJOWY
ÂREDNICY WI¢KSZEGO KORBOWODU
OTWORU KORBOWODU
Połowa numeru wybita jest na 2. Wyregulować długoÊć B narz∏dzia specjalnego.
pokrywie a druga na
korbowodzie.
KO¡CÓWKA MONTAþOWA
SWORZNI TŁOKOWYCH

WAŁEK MONTAþOWY SWORZNI
TŁOKOWYCH

Napisem do góry. SWORZE¡
TŁOKOWY

TULEJA PROWADZÑCA

Sprawdzić czy
Êruby i nakr∏tki nie SWORZE¡ PROWADZÑCY
majà p∏kni∏ć lub
odkształceƒ.
GŁOWICA PODSTAWY

PODSTAWA TŁOKA

UWAGA: Korbowód montować z otworem olejowym po
stronie kolektora ssàcego.
Sprawdzanie

1. Zmierzyć Êrednic∏ sworznia tłokowego. 3. Zmierzyć luz tłok-sworzeƒ.

Ârednica sworznia tłokowego: UWAGA: Sprawdzić czy sworzeƒ nie ma p∏kni∏ć lub
Nominalna (Nowy): 21,994 – 22,000 mm odkształceƒ.
Nadwymiar: 21,997 – 22,003 mm
JeÊli luz tłok-sworzeƒ jest wi∏kszy ni× 0,024 mm zmierzyć
go ponownie u×ywajàc nadwymiarowego sworznia
UWAGA: Wszystkie sworznie na cz∏Êci zamienne sà tłokowego.
nadwymiarowe.
Luz tłok-sworzeƒ:
Nominalny (Nowy): 0,012 – 0,024 mm

4. Sprawdzić ró×nic∏ mi∏dzy Êrednicà sworznia tłokowego a
2. Wyzerować Êrednicówk∏ na wymiar sworznia tłokowego. mniejszym otworem korbowodu.

Wcisk sworzeƒ-korbowód:
Nominalny (Nowy): 0,013 – 0,032 mm
PierÊcienie tłokowe
Luzy zamków Wymiana

1. Wło×yć nowy pierÊcieƒ do cylindra i u×ywajàc tłoka ustawić 1. U×ywajàc szczypiec do pierÊcieni zdjàć pierÊcieƒ z tłoka.
go 15-20 mm od dołu cylindra.
2. OczyÊcić dokładnie rowki pierÊcieniowe.
2. Zmierzyć szczelinomierzem luz zamka pierÊcienia
tłokowego. UWAGA:
• Rowki czyÊcić złamanym pierÊcieniem lub skrobakiem
• JeÊli luz jest zbyt mały sprawdzić czy zastosowano do rowków o wymiarze pasujàcym do rowków.
prawidłowy pierÊcieƒ dla danego silnika. • Górny i drugi rowek ma szerokoÊć 1,2 mm a rowek
olejowy ma szerokoÊć 2,8 mm.
• JeÊli luz jest zbyt du×y sprawdzić zu×ycie gładzi • W razie potrzeby naostrzyć skrobak lub złamany
cylindrowej (patrz str. 7-16). Gdy Êrednica cylindra pierÊcieƒ.
przekracza wartoÊć dopuszczalnà wykonać przetaczanie
cylindrów. OSTRZEþENIE: Do czyszczenia rowków nie u×ywać
szczotki drucianej i nie powi∏kszać rowków podczas
Luz zamków pierÊcieni tłokowych: czyszczenia.
Górny pierÊcieƒ
Nominalny (Nowy): 0,20 – 0,35 mm UWAGA: PierÊcienie tłokowe montować po połàczeniu
Dopuszczalny : 0,60 mm tłoka z korbowodem.

Drugi pierÊcieƒ 3. Zamontować pierÊcienie we właÊciwej kolejnoÊci i
Nominalny (Nowy): 0,40 – 0,55 mm poło×eniu (patrz str. 7-21).
Dopuszczalny : 0,70 mm
UWAGA: Nie montować u×ywanych pierÊcieni.
PierÊcieƒ olejowy
Nominalny (Nowy): 0,20 - 0,70 mm
Dopuszczalny : 0,80 mm

PIERÂCIE¡ TŁOKOWY
SZCZYPCE DO PIERÂCIENI

PIERÂCIE¡
TŁOKOWY

LUZ ZAMKA

Nadwymiar:
Luzy w rowkach Ustawianie

Po zamontowaniu nowych pierÊcieni tłokowych zmierzyć luzy 1. Zamontować pierÊcienie wg. rysunku poni×ej.
pierÊcieni w rowkach:
Górny i drugi pierÊcieƒ odró×niać po kształcie kraw∏dzi
Luz górnego pierÊcienia uszczelniajàcej. Upewnić si∏, ×e zamontowano je we
Nominalny (Nowy): 0,035 – 0,060 mm właÊciwych rowkach.
Dopuszczalny: 0,13 mm
UWAGA: Oznaczenie producenta musi być na górnej
Luz drugiego pierÊcienia powierzchni pierÊcienia.
Nominalny (Nowy): 0,030 – 0,055 mm
Dopuszczalny: 0,13 mm
GÓRNY
PIERÂCIE¡

DRUGI PIERÂCIE¡
2. Obracajàc pierÊcienie sprawdzić czy nie zakleszczajà si∏ w
rowkach.

ZNAK
GÓRNY
PIERÂCIE¡ ZNAK

DRUGI
PIERÂCIE¡

PIERÂCIE¡ SEPARATOR
OLEJOWY

3. Ustawić zamki pierÊcieni wg. poni×szego rysunku.

ZAMEK DRUGIEGO NIE ustawiać zamka ×adnego
PIERÂCIENIA pierÊcienia w płaszczyênie sworznia
tłokowego.

Około 90°

ZAMEK
PIERÂCIENIA
Około OLEJOWEGO
ZAMEK GÓRNEGO 90°
PIERÂCIENIA ZAMEK
SEPERATORA
NIE ustawiać zamka ×adnego
pierÊcienia w płaszczyênie ZAMEK PIERÂCIENIA
sworznia tłokowego. OLEJOWEGO
Uszczelniacze wału
korbowego Tłoki
Monta× Zamontowanie

Uszczelniane powierzchnie bloku silnika powinny być Przed wło×eniem tłoków pokryć olejem rowki
suche. Nasmarować olejem wał korbowy i kraw∏dê pierÊcieni tłokowych i cylindry.
uszczelniajàcà uszczelniacza.

1. Wbić uszczelniacz wału w prawà pokryw∏ silnika. 1. Gdy wał korbowy jest wmontowany do silnika:
• Zdemontować pokrywy korbowodów i na gwint Êrub
UWAGA: Przy wbijaniu trzpieƒ monta×owy utrzymywać nasunàć kawałki gumowego przewodu.
prostopadle do pokrywy. • Zało×yć opask∏ do monta×u tłoków. Sprawdzić czy
panewki sà na miejscu, ustawić tlok i wsunàć go do
UCHWYT MONTAþOWY cylindra stukajàc z góry trzonkiem młotka.
• Gdy pierÊcienie tłokowe znajdujà si∏ w cylindrze sprawdzić
ustawienie korbowodu wzgl∏dem czopa wału, nast∏pnie
przesunàć tłok na miejsce.
• Zało×yć pokrywy korbowodów z panewkami i dokr∏cić
nakr∏tki momentem 47 Nm (4,7 kGm).

2. Gdy wał korbowy nie jest zamontowany:
• Zdemontować pokrywy korbowodów i panewki, zało×yć
opask∏ do tłoków, ustawić tłok i wsunàć go do cylindra
stukajàc z góry trzonkiem młotka.
• Ustawić wszystkie tłoki w górnym martwym punkcie.
Uszczelniacz
montować numerem
na zewnàtrz.

KO¡CÓWKA MONTAþOWA

2. Sprawdzić szczelinomierzem czy szczelina jest równa na
całym obwodzie. Strzałka musi być
skierowana w stron∏
paska rozrzàdu a otwór
Szczelina: 0,5 – 0,8 mm olejowy w korbowodzie
musi być po stronie
PRAWA OTWÓR OLEJOWY
kolektora ssàcego.
POKRYWA KORBOWODU
SILNIKA
UWAGA: Przy monta×u tłoków opask∏ monta×owà
przyciskać z góry r∏kà do czasu a× pierÊcienie tłokowe
znajdà si∏ w cylindrze.

U×ywajàć trzonka
młotka wepchnàć tłok
do cylindra.
OPASKA DO TŁOKÓW

PRAWA USZCZELNIACZ WAŁU
POKRYWA KORBOWEGO
SILNIKA

UWAGA: Uszczelniacz wału korbowego po stronie
pompy olejowej montować wg. str. 8-11.
Wał korbowy i wałki wyrównowa×ajàce
Monta×

Przed monta×em wału panewki główne i korbowe oraz 6. Zamontować panewki poprzeczne, obudowy panewek i
wałka wyrównowa×ajàcego nasmarować olejem. pokryw∏ panewek.
Zmierzyć luz pr∏cikiem “plastigage” (patrz str. 7-7), nast∏pnie
dociàgnàć Êruby pokrywy w 2 krokach.
1. Zało×yć półpanewki do bloku silnika i korbowodów. W pierwszym kroku dociàgnàć wszystkie Êruby według
kolejnoÊci momentem około 30 Nm (3,0 kGm); ostatecznie
2. Trzymać wał z czopami korbowymi 2 i 3 cylindra dokr∏cić Êruby w tej samej kolejnoÊci momentem 75 Nm (7,5
skierowanymi do góry. kGm).

3. Wło×yć wał do bloku silnika, umieÊcić czopy korbowe 1 i 4 UWAGA: Gwint Êrub posmarować olejem.
cylindra w kobowodach, zało×yć pokrywy korbowodów i r∏kà
dokr∏cić nakr∏tki korbowodów.

KORBOWÓD Nr 1 KORBOWÓD Nr 3

OSTRZEþENIE: Po ka×dorazowej wymianie panewek
głównych lub korbowodowych konieczne jest rozgrzanie
silnika na biegu jałowym do normalnej temperatury i
utrzymywanie obrotów jałowych przez 15 minut.
KORBOWÓD Nr 2 PANEWKI KORBOWÓD
POPRZECZNE Nr 4
7. Wło×yć wałki wyrównowa×ajàce do bloku silnika, nast∏pnie
zamontować element ustalajàcy na przedni wałek
4. Obracajàc wał zgodnie z ruchem zegara umieÊcić czopy wyrównowa×ajàcy i blok.
korbowe w korbowodach 2 i 3, zało×yć pokrywy korbowodów
i przykr∏cić r∏kà nakr∏tki.

UWAGA: Pokryw∏ montować w poło×eniu, w którym
wyci∏cie w panewce odpowiada wyci∏ciu w korbowodzie.

5. Sprawdzić luz panewek korbowych pr∏cikiem “plastigage”
(patrz str. 7-9), nast∏pnie dociàgnàć momentem 32 Nm (3,2
kGm) nakr∏tki korbowodów.
TYLNY WAŁEK
UWAGA: Numer wybity na korbowodzie oznacza tolerancj∏ WYRÓWNOWAþAJÑCY
Êrednicy wi∏kszego otworu korbowodu a nie numer cylindra.

PRZEDNI WAŁEK
WYRÓWNOWAþAJÑCY

ELEMENT
USTALAJÑCY
Wał korbowy i wałki wyrównowa×ajàce
Monta× (ciàg dalszy)

UWAGA:
• U×ywać pasty uszczelniajàcej nr kat. 0Y740-99986. TULEJKI
• Sprawdzić czy powierzchnia przylegania pokrywy jest sucha USTALAJÑCE
i czysta przed nało×eniem pasty uszczelniajàcej. Nało×yć past∏ uszczelniajàcà
• Uszczelniacz nakładać równo wzdłu× całej powierzchni na powierzchnie przylegania.
pokrywy.
• Aby uniknàć wycieków uszczelniacz nało×yć tak×e na gwint
wewn∏trzny otworów Êrub pokryw.
• Cz∏Êci pokryte uszczelniaczem montować w ciàgu najwy×ej
20 min. Uszczelniacz nakładać ponownie po usuni∏ciu
poprzedniego.
• Po monta×u odczekać 30 min. przed napełnieniem silnika
olejem.

8. Nało×yć past∏ uszczelniajàcà na powierzchnie przylegania
prawej pokrywy, nast∏pnie zamontować pokryw∏.

Nało×yć past∏ uszczelniajàcà
na gwint Êrub. PRAWA POKRYWA
9. Nało×yć past∏ uszczelniajàcà na powierzchni∏ przylegania
PRAWA POKRYWA pompy oleju, nast∏pnie przykr∏cić pomp∏ do bloku silnika.

• Kraw∏dê uszczelniajàcà pokryć smarem.
Wkładajàc pomp∏ ustawić wewn∏trzne koło z∏bate
pompy zgodnie z wyci∏ciem w wale korbowym. Po
zamontowaniu pompy, usunàć nadmiar smaru i
sprawdzić czy kraw∏dê uszczelniajàca uszczelniacza nie
jest odkształcona.

POMPA OLEJOWA:

Nakładać past∏ uszczelniajàcà
wzdłu× linii przerywanej.

Nakładać past∏ uszczelniajàcà
wzdłu× linii przerywanej.
12. Zablokować tylny wałek wyrównowa×ajàcy przyrzàdem
specjalnym, nast∏pnie zamontować koło z∏bate nap∏dowe
SMOK POMPY OLEJOWEJ i koło pasowe wałków wyrównowa×ajàcych.
OSŁONA TERMICZNA
TYLNY WAŁEK
WYRÓWNOWAþAJÑCY:

USZCZELKA KOŁO Z¢BATE TYLNY WAŁEK
Wymienić NAP¢DOWE WYRÓWNOWAþAJÑCY

O-RINGI
Posmarować
olejem silnikowym.
Wymienić.
TULEJKA
USTALAJÑCA

POMPA OLEJOWA
Nało×yć smar Nało×yć past∏
na kraw∏dzie uszczelniajàcà na
Nało×yć past∏ powierzchnie przylegania.
uszczelniajàcà na uszczelniajàce. OTWÓR SWORZE¡ BLOKADY
gwint Êrub. KONTROLNY
WAŁKA
PODKŁADKA WYRÓWNOWAþAJÑC.
10. Zamontować osłon∏, nast∏pnie smok pompy olejowej. Wymienić

11. Nało×yć smar molibdenowy na powierzchnie panewek
poprzecznych od strony przekładni wałków wyrównowa×a-
jàcych w miejsca pokazane, przed zamontowaniem koła
z∏batego nap∏du wałków wyrównowa×ajàcych i przekładni.
13. Zablokować przedni wałek wyrównowa×ajàcy Êrubokr∏tem,
nast∏pnie zamontować koło pasowe paska wałków
wyrównowa×ajàcych.
Nało×yć smar PRZEDNI WAŁEK
molibdenowy. WYRÓWNOWAþAJÑCY:
KOŁO Z¢BATE WAŁKA POMPA OLEJOWA
WYRÓWNOWAþAJÑCEGO
PANEWKI KOŁO NAP¢DZANE PASKA WAŁKÓW
POPRZECZNE WYRÓWNOWAþAJÑCYCH

Nało×yć smar
molibdenowy.

ÂRUBOKR¢T
OTWÓR KONTROLNY

KOŁO NAP¢DZANE
WAŁKA KOŁO Z¢BATE NAP¢DU
WYRÓWNOWAþAJÑCEGO WAŁKÓW WYRÓWNOWA×AJ.
PRZEKŁADNIA WAŁKÓW
WYRÓWNOWAþAJÑCYCH
Wał korbowy i wałki wyrównowa×ajàce
Monta× (ciàg dalszy)

14. Zamontować przekładni∏ wałków wyrównowa×ajàcych do 16. Zamontować misk∏ olejowà.
pompy oleju.
USZCZELKA MISKI
UWAGA: Ustawić w lini rowek na kraw∏dzi koła pasowego OLEJOWEJ Nało×yć past∏ uszczelniajàcà
ze znakiem na przekładni przy zablokowanym tylnym wałku Wymienić w tych punktach.
wyrównowa×ajàcym przyrzàdem specjalnym, nast∏pnie
zamontować przekładni∏.

TULEJKA USTALAJÑCA

MISKA OLEJOWA
Posmarować olejem
PRZEKŁADNIA WAŁKÓW TULEJKA silnikowym. PODKŁADKA
WYRÓWNOWAþAJÑCYCH USTALAJÑCA Wymienić. Wymienić
KOREK SPUSTOWY
ZNAK
Ustawić w lini rowek i
znak. Nie zerwać gwintu.

17. Przykr∏cić Êruby i nakr∏tki w ni×ej pokazanej kolejnoÊci.
Moment
dokr∏cania:

ROWEK

15. Sprawdzić ustawienie punktów przed zamontowaniem
przekładni.

ZNAK NA KOLE PASOWYM

UWAGA: Dokr∏cać Êruby i nakr∏tki na krzy× w dwóch
krokach odpowiednim momentem.

ZNAK NA
POMPIE
OLEJU
Wałki wyrównowa×ajàce
Sprawdzanie

UWAGA: Sprawdzić wałek wyrównowa×ajàcy przed 2. Wymontować wałki wyrównowa×ajàce (patrz str. 7-11).
wymontowaniem prawej pokrywy i przekładni wałków
wyrównowa×ajàcych (patrz str. 7-11). UWAGA: OczyÊcić wałki wyrównowa×ajàce.

1. Przesunàć wałek wyrównowa×ajàcy w jedna stron∏ i 3. Sprawdzić powierzchnie czopów wałków i powierzchnie
wyzerować czujnik zegarowy, nastepnie przesunàć wałek w panewek wałków.
drugà stron∏ i odczytać luz.
4. JeÊli powierzchnie panewek lub czopów sa zu×yte,
Luz osiowy przedniego wałka wyrównowa×ajàcego uszkodzone lub odbarwione nale×y wymienić panewki. JeÊli
Nominalny (nowy): 0,10 – 0,35 mm wymieniono tylnà panewk∏ Nr1 wymienić obudow∏ pompy
oleju na nowà.

UWAGA: Powierzchnia lustrzana jest prawidłowa.

5. Zmierzyć sto×kowoÊć kraw∏dzi po obu stronach czopa.

• Ró×nica mi∏dzy pomiarami po obu stronach czopa.

Sto×kowoÊć czopa
Nominalna (nowy): 0,005 mm

• W przypadku zbyt du×ego luzu sprawdzić element
ustalajàcy i powierzchnie Êlizgowe na wałku
wyrównowa×ajàcym.

Luz osiowy tylnego wałka wyrównowa×ajàcego
Nominalny (nowy): 0,06 – 0,18 mm

• W przypadku zbyt du×ego luzu sprawdzić panewki
poprzeczne i powierzchnie Êlizgowe koła z∏batego
nap∏dowego i obudowy pompy oleju.

UWAGA: GruboÊć elementu ustalajàcego (przód) i
panewek poprzecznych (tył) jest ustalona i nie mo×na ich
piłować czy szlifować.
Wałki wyrównowa×ajàce
Monta× (ciàg dalszy)

6. Zmierzyć bicie na czopie Nr 2 obu wałków wyrównowa×a-
jàcych, aby upewnić si∏, ×e wałki nie sà pogi∏te.

Całkowite bicie czopów wałków wyrównowa×ajàcych:
Nominalna (nowy): 0,02 mm
Dopuszczalna: 0,03 mm

CZUJNIK ZEGAROWY
Obrócić wałkiem dwa razy.

Ârednica czopów
Nominalna (nowy)
Czop Nr 1:
Podeprzeć w kłach lub Przedni wałek: 42,722 – 42,734 mm
podstawkach w kształcie V. Tylny wałek: 20,938 – 20,950 mm
Czop Nr 2: 38,712 – 38,724 mm
Czop Nr 3: 34,722 – 34,734 mm
7. Zmierzyć Êrednice czopów wałków wyrównowa×ajàcych. Dopuszczalna:
Czop Nr 1:
Przedni wałek: 42,71 mm
Tylny wałek: 20,92 mm
Czop Nr 2: 38,70 mm
Czop Nr 3: 34,71 mm
PUNKTY POMIAROWE:

CZOP Nr 3

CZOP Nr 2

8. Wymontować wał korbowy, tłoki i inne cz∏Êci z bloku silnika,
CZOP Nr 1 nast∏pnie oczyÊcić gniazda panewek wałków
wyrównowa×ajàcych w bloku silnika i obudow∏ pompy oleju
czystym r∏cznikiem warsztatowym.

9. Sprawdzić powierzchnie panewek, jeÊli sà zu×yte,
uszkodzone lub odbarwione, wymienić panewki lub
obudow∏ pompy oleju.
PRZEDNI WAŁEK CZOP Nr 3
WYRÓWNOWAþAJÑCY
CZOP Nr 2

TYLNY WAŁEK CZOP Nr 1
WYRÓWNOWAþAJÑCY
10. Zmierzyć Êrednice wewn∏trzne gniazd panewek wałków Ârednica wewn∏trzna panewki
wyrównowa×ajàcych. Nominalna (nowa):
Czop Nr 1:
PUNKTY POMIAROWE Przód: 42,800 – 42,820 mm
PANEWKA Nr 2 Tył: 21,000 – 21,013 mm
(BLOK SILNIKA) PANEWKA Nr 3 Czop Nr 2: 38,800 – 38,820 mm
PANEWKA Nr 1 Czop Nr 3: 34,800 – 34,820 mm
(BLOK SILNIKA) (BLOK SILNIKA)
Dopuszczalna:
Czop Nr 1:
Przód: 42,83 mm
Tył: 21,02 mm
PRZÓD
Czop Nr 2: 38,83 mm
Czop Nr 3: 34,83 mm

11. Obliczyć luz panewka - czop wałka wyrównowa×ajàcego.

ÂREDNICA WEWN¢TRZNA PANEWKI – ÂREDNICA
TYŁ ZEWN¢TRZNA CZOPA WAŁKA = LUZ

Luz panewka- czop wałka
Nominalny (nowy)
Czopy przedni Nr 1 i Nr 3:
PANEWKA Nr 3 0,066 – 0,098 mm
(BLOK SILNIKA) Czop Nr 2:
PANEWKA Nr 2 0,076 – 0,108 mm
(BLOK SILNIKA) Czop tylny Nr 1:
0,050 – 0,075 mm
BLOK SILNIKA
Dopuszczalny:
Czopy przedni Nr 1 i Nr 3:
0,12 mm
Czop Nr 2: 0,13 mm
Czop tylny Nr 1: 0,09 mm

ÂREDNICÓWKA
ÂREDNICÓWKA

PANEWKA TYLNA Nr 1
(OBUDOWA POMPY OLEJOWEJ)
Panewki wałków wyrównowa×ajàcych
Wymiana

W procedurze wymiany opisanej poni×ej u×ywany jest zestaw 1. Ustawić tulej∏ stronà o wi∏kszej Êrednicy w kierunku
narz∏dzi specjalnych do do wymiany panewek (07LAF – panewki. Ustawić sworzeƒ blokujàcy w lini otworu tulei i
PT20100). wałka. Wło×yć sworzeƒ blokujàcy do ustawionej tulei.

OSTRZEþENIE:
• Wymontować z bloku wszystkie przykr∏cane cz∏Êci i
odło×yć je nakrywajàc miskà olejowà. PRZEDNIA PANEWKA Nr 1: TULEJA A
PANEWKA Nr 2: TULEJA B
• Panewki demontować i montować po jednej na raz. PANEWKA Nr 3: TULEJA C
• Panewki demontować zaczynajàc od strony skrzyni
biegów w stron∏ wałka rozrzàdu a montować w
kolejnoÊci odwrotnej.
SWORZE¡
BLOKUJÑCY
Wymontowanie:

UWAGA:
• Przez zmian∏ wielkoÊci i punktów mocowania tulei,
wszystkie panewki wałków wyrównowa×ajàcych mogà być
wymontowane z bloku silnika w tym samym procesie.
• Rysunek pokazuje rozmieszczenie punktów mocowania
narz∏dzi specjalnych.
• Po wyj∏ciu jednej panewki przesunàc tulej∏ na wałku bez
mocowania jej w nast∏pnym otworze.

ROZMIESZCZENIE NARZ¢DZI SPECJALNYCH
TULEJA B TULEJA A Ustawić w lini ze znakiem prowadzàcym.
ŁOþYSKO
TULEJA C 2. Unieruchomić koniec wałka kluczem i obracać nakr∏tk∏
PROWADNICA POPRZECZNE
WAŁEK PODSTAWA NAKR¢- zgodnie z ruchem zegara, a× panewka wyjdzie na zewnàtrz.
TKA
• Nie obracać wałka.

PROWA-
DNICA

TULEJA C
TULEJA B
3. Po wymontowaniu panewki, poluzować nakr∏tk∏,
• Rozmieszczenie otworów mocujàcych tulei i znaków wymontować sworzeƒ blokujàcy z otworu, wg punktów 1 i 2.
prowadzàcych na wałku. Powtórzyć procedur∏ dla nast∏pnych panewek.

IN – przy monta×u, RE – przy demonta×u
Zamontowanie: 2. Zamontować sworzeƒ ustalajàcy wałek.

Przednia panewka Nr 1
TARCZA TYLNA
UWAGA: Zawsze u×ywać nowych panewek.

1. Ustawić wyst∏py panewki we wgł∏bieniach tulei.

PRZEDNIA TULEJA A
PANEWKA Nr 1

SWORZE¡ USTALAJÑCY

3. Ustawić wałek tak aby sworzeƒ był w lini z otworem
ustalajàcym w tarczy tylnej.
Ustawić.

Tuleja
Przednia panewka Nr 1: Tuleja Nr 1 TULEJA
• Rysunek pokazuje rozmieszczenie punktów mocowania
przyrzàdu specjalnego. PANEWKA
SWORZE¡
OTWÓR
USTALAJÑCY
PROWADNICA WAŁEK PROWADNICA TULEJA A
NAKR¢TKA

WAŁEK WYST¢P

TARCZA TYLNA
ŁOþYSKO
POPRZECZNE
Panewki wałków wyrównowa×ajàcych
Wymiana (ciàg dalszy)

4. Ustawić wyst∏p panewki w lini z rowkiem w bloku. Zamontowanie
Panewki Nr 2 i Nr 3

1. Ustawić wyst∏py panewki we wgł∏bieniach tulei.
PANEWKA TULEJA

PANEWKI Nr 2: TULEJA B
PANEWKI Nr 3: TULEJA C

ROWEK

SWORZE¡ WYST¢P
USTALAJÑCY PANEWKA Ustawić.

5. Unieruchomić koniec wałka kluczem i zamontować panewk∏
wkr∏cajàc nakr∏tk∏ zgodnie z ruchem zegara.

• Nie obracać wałka. • Rysunek pokazuje rozmieszczenie punktów
mocowania przyrzàdu specjalnego.
• Po zamontowaniu jednej panewki zało×yć nast∏pnà
panewk∏ na tulej∏ i przesunàć jà na wałku.

TULEJA B
TULEJA C
ŁOþYSKO
POPRZECZNE
NAKR¢- PROWADNICA PROWA- WAŁEK
TKA DNICA

TULEJA C TULEJA B
2. Zamontować sworznie ustalajàce wałki. 4. Ustawić wyst∏p panewki w lini z rowkiem w bloku.

Przednia strona Tylna strona
ROWEK WYST¢P
TARCZA TYLNA

SWORZNIE USTALAJÑCE PANEWKA TULEJA

3. Ustawić w lini tulej∏ ze znakiem prowadzàcym. Nr
odpowiedniej panewki oznaczony jest na wałku. Ustawić w 5. Unieruchomić koniec wałka kluczem i zamontować
lini otwór sworznia tulei i wałek. Wło×yć sworzeƒ blokujàcy panewk∏ wkr∏cajàc nakr∏tk∏ zgodnie z ruchem zegara.
do ustawionej tulei (dla panewek Nr 2 i Nr 3).
• Nie obracać wałka.

PANEWKA

SWORZE¡
BLOKUJÑCY

TULEJA
Układ olejenia
Narz∏dzia specjalne .................................................. 8-2
Rysunek zestawieniowy ............................................ 8-3
Olej silnikowy
Sprawdzanie ........................................................ 8-4
Wymiana .............................................................. 8-4
Filtr oleju
Wymiana .............................................................. 8-5
CiÊnienie oleju
Sprawdzanie ....................................................... 8-8
Pompa olejowa
Budowa ............................................................... 8-9
Demonta×, sprawdzanie, monta× ...................... 8-10
Narz∏dzia specjalne

Nr rys. Nr katalogowy Nazwa IloÊć Nr strony

Sworzeƒ blokujàcy wałek wyrównowa×ajàcy
Koƒcówka miernika ciÊnienia oleju
Koƒcówka, 42 x 47 mm
Koƒcówka, 52 x 55 mm
Uchwyt
Klucz do filtra oleju
Rysunek zestawieniowy

UWAGA: OSTRZEþENIE: Nie przeciàgnàć gwintu korka spustowego
• Przy monta×u u×ywać nowych O-ringów. oleju przy dokr∏caniu.
• Przed zamontowaniem posmarować O-ringi olejem.
• U×ywać pasty uszczelniajàcej nr katalogowy 0Y740-99986.
• OczyÊcić kryz∏ olejowà przed jej zało×eniem.
POMPA OLEJOWA
Budowa str. 8-9
Sprawdzanie str. 8-10
KOŁO PASOWE KOŁO Z¢BATE NAP¢DOWE Stosować past∏ uszczelniajàcà na
PRZEDNIEGO WAŁKA WAŁKÓW WYRÓWNOWAþAJÑCYCH powierzchnie przylegania.
WYRÓWNOWAþAJÑCEGO PANEWKA
POPRZECZNA
ORINGI
Wymienić
KRYZA OLEJOWA
OczyÊcić

Wymienić
CZUJNIK CIÂNIENIA OLEJU
18 Nm (1,8 kGm)
1/8” BSPT (28 zwojów na cal)
U×ywać właÊciwego uszczelniacza.

PRZEKŁADNIA
WAŁKÓW

Wymienić

TULEJKA
USTALAJÑCA

FILTR OLEJU
TULEJKA USTALAJÑCA Wymiana, patrz str. 8-5

USZCZELKA
Wymienić
SMOK POMPY OLEJOWEJ

USZCZELKA MISKI OLEJOWEJ
Wymienić

PODKŁADKA
Wymienić
MISKA OLEJOWA
KOREK SPUSTOWY

Nie zerwać gwintu.
Olej silnikowy
Sprawdzanie Wymiana
1. Sprawdzać poziom oleju przy wyłàczonym silniku i
samochodzie zaparkowanym na poziomej powierzchni.
Gdy silnik jest goràcy ostro×nie odkr∏cać korek spustowy.
Goràcy olej mo×e spowodować poparzenie.
2. Upewnić si∏, ×e poziom oleju znajduje si∏ pomi∏dzy
górnym a dolnym znakiem.
1. Zagrzać silnik.
3. JeÊli poziom oleju obni×ył si∏ do dolnego znaku, dolać oleju
2. SpuÊcić olej.
aby poziom zbli×ył si∏ do górnego znaku.

OSTRZEþENIE: Miark∏ oleju wkładać ostro×nie, aby jej
nie pogiàć.

MIARKA
POZIOMU
OLEJU

GÓRNY
ZNAK KOREK SPUSTOWY PODKŁADKA
45 Nm (4,5 kGm) Wymienić
DOLNY ZNAK Nie zerwać gwintu.

3. Zakr∏cić korek spustowy z nowà podkładkà i nalać
zalecanego oleju.

OSTRZEþENIE: Nie zerwać gwintu korka spustowego.

Wymagania Zawsze stosować olej klasy “SF lub SG”
wg API.
LepkoÊć SAE: Patrz tabela poni×ej
PojemnoÊć 3,5 l przy wymianie wraz z filtrem
4,9 l całkowita pojemnoÊć

Wymiana Co 10 000 km, lub co 12 miesi∏cy

Dobrać olej zgodnie z wykresem.

Skala temperatury
Filtr oleju
Wymiana
Filtr oleju produkcji JAPO¡SKIEJ: 3. Przykr∏cić filtr oleju r∏kà.

4. Po zetkni∏ciu si∏ gumowej uszczelki z blokiem, dociàgnàć
• Przy pracy silnika rura wydechowa nagrzewa si∏, przy u×yciu klucza.
nale×y uwa×ać pracujàc w pobli×u rury wydechowej.
Dociàganie: 7/8 obrotu zgodnie z ruchem zegara.
• Gdy silnik jest goràcy nale×y uwa×ać przy odkr∏caniu
Moment dokr∏cania: 22 Nm (2,2 kGm)
korka spustowego. Wysoka temperatura oleju mo×e
spowodować poparzenia.
OSTRZEþENIE: Monta× odmienny ni× wy×ej opisanà
procedurà mo×e spowodować powa×ne uszkodzenie
1. Odkr∏cić filtr oleju przy u×yciu specjalnego klucza.
silnika w wyniku wycieku oleju.
2. Sprawdzić gwint i gumowà uszczelk∏ w nowym filtrze.
Wytrzeć gniazdo filtra na bloku i posmarować cienko
olejem gumowà uszczelk∏ filtra.
KLUCZ DO FILTRA OLEJU
UWAGA: U×ywać tylko filtrów z systemem “bypass”. 07912–6110001

Posmarować olejem
gumowà uszczelk∏
przed przykr∏ceniem.

Sprawdzić gwint i
powierzchni∏ styku
gumowej uszczelki.
Filtr oleju
Wymiana (ciàg dalszy)

Na powierzchni filtra jest nadrukowane osiem cyfr od 1 do 8. Dla filtrów produkcji FRANCUSKIEJ:

Korzystajàc z tych cyfr mo×na stosować nast∏pujàcà
procedur∏ dociàgania filtra oleju.
• Przy pracy silnika rura wydechowa nagrzewa si∏,
1) Po dokr∏ceniu filtra r∏kà do oporu zaznaczyć na bloku
nale×y uwa×ać pracujàc w pobli×u rury wydechowej.
silnika numer, który odpowiada cyfrze na filtrze.
• Gdy silnik jest goràcy nale×y uwa×ać przy odkr∏caniu
korka spustowego. Wysoka temperatura oleju mo×e
2) Dociàgnàć filtr dokr∏cajàc o siedem numerów od
spowodować poparzenia.
zaznaczonego punktu. Np. jeÊli znak jest zrobiony pod
cyfrà 2, to filtr powinien byÊ dokr∏cony do momentu a×
1. Odkr∏cić filtr oleju przy u×yciu specjalnego klucza.
cyfra 1 pokryje si∏ ze znakiem.
2. Sprawdzić gwint i gumowà uszczelk∏ w nowym filtrze.
Wytrzeć gniazdo filtra na bloku i posmarować cienko
olejem gumowà uszczelk∏ filtra.

UWAGA: U×ywać tylko filtrów z systemem “bypass”.

7/8 obrotu

Posmarować olejem
gumowà uszczelk∏
przed przykr∏ceniem.

Numer po dokr∏ceniu Numer po dociàgni∏ciu.
r∏kà.

Numer po dokr∏ceniu r∏kà.

Numer po dociàgni∏ciu.
Sprawdzić gwint i
powierzchni∏ styku
gumowej uszczelki.
5. Po zamontowaniu filtra, napełnić silnik olejem do
odpowiedniego poziomu, uruchomić silnik na czas dłu×szy
ni× 3 min. a nast∏pnie sprawdzić czy nie ma wycieków.
3. Przykr∏cić filtr oleju r∏kà. Na powierzchni filtra sà nadrukowane cztery cyfry od 1 do 4.

4. Gdy gumowa uszczelka dotknie bloku, dociàgnàć przy Korzystajàc z tych cyfr mo×na stosować nast∏pujàcà
u×yciu klucza. procedur∏ dociàgania filtra oleju.

Dociàganie: 3/4 obrotu zgodnie z ruchem zegara. 1) Po dokr∏ceniu filtra r∏kà do oporu zaznaczyć na bloku
Moment dokr∏cania: 22 Nm (2,2 kGm) silnika numer, który odpowiada cyfrze na filtrze.

Ostrze×enie: Monta× odmienny ni× wy×ej opisanà 2) Dociàgnàć filtr dokr∏cajàc o trzy numery od zaznaczonego
procedurà mo×e spowodować powa×ne uszkodzenie punktu. Np. jeÊli znak jest zrobiony pod cyfrà 2, to filtr
silnika w wyniku wycieku oleju. powinien byÊ dokr∏cony do momentu a× cyfra 1 pokryje si∏
ze znakiem.

Numer po dokr∏ceniu r∏kà. Numer po dociàgni∏ciu.

Numer po dokr∏ceniu r∏kà.

Numer po dociàgni∏ciu.

5. Po zamontowaniu filtra, napełnić silnik olejem do
odpowiedniego poziomu, uruchomić silnik na czas dłu×szy
ni× 3 min. a nast∏pnie sprawdzić czy nie ma wycieków.
CiÊnienie oleju
Sprawdzanie

JeÊli lampka kontrolna ciÊnienia oleju nie gaÊnie, gdy silnik
pracuje, nale×y sprawdzić poziom oleju. Je×eli poziom oleju
jest prawidłowy nale×y:

1. Przyłàczyć obrotomierz.

2. Wymontować czujnik ciÊnienia oleju i zainstalować
przyrzàd specjalny (miernik ciÊnienia oleju).

3. Uruchomić silnik. Wyłàczyć silnik, je×eli miernik wskazuje
brak ciÊnienia. Przystàpić do naprawy.

4. Odczekać, a× silnik osiàgnie normalnà temperatur∏ pracy
(wentylator powinien włàczyć si∏ przynajmniej dwukrotnie).
CiÊnienie powinno wynosić:

Temperatura oleju: 80°C
CiÊnienie oleju:
Na biegu jałowym: 70 kPa (0,7 kG/cm2)
minimum
Przy 3000 obr/min: 350 kPa (3,5 kG/cm2)
minimum

• JeÊli ciÊnienie oleju jest zgodne ze specyfikacjà, to
nale×y wymienić czujnik oleju i ponownie sprawdzić.
• JeÊli ciÊnienie oleju jest niezgodne ze specyfikacjà,
nale×y sprawdzić pomp∏ olejowà (patrz str. 8-10).

OTWÓR MONTAþOWY
CZUJNIKA MIERNIK CIÂNIENIA
CIÂNIENIA OLEJU OLEJU
KO¡CÓWKA
MIERNIKA CIÂNIENIA
OLEJU
07406-0030000
Pompa olejowa
Budowa
UWAGA:
• Przy monta×u u×ywać nowych O-ringów.
• Posmarować olejem O-ringi przed monta×em.
• U×ywać pasty uszczelniajàcej Nr 0Y740-99986.

POKRYWA POMPY

WIRNIK ZEWN¢TRZNY
KOŁEK Sprawdzanie, str. 8-10, 11

WIRNIK WEWN¢TRZNY
Sprawdzanie, str. 8-10,11
Nało×yć past∏ uszczelniajàcà
na gwint Êruby.

O-RINGI
Wymienić

USZCZELNIACZE
Wymienić OBUDOWA POMPY
Sprawdzanie, str. 8-10, 11
Pompa olejowa
Demonta×, sprawdzanie, monta×

1. SpuÊcić olej silnikowy. 9. Odkr∏cić Êruby z obudowy pompy i rozdzielić obudow∏ od
pokrywy.
2. Ustawić wał korbowy tak, aby tłok Nr 1 był w górnym
martwym poło×eniu (patrz str. 6-24). 10. Sprawdzić luz promieniowy mi∏dzy wewn∏trznym, a
zewn∏trznym wirnikiem.
3. Zdemontować pasek rozrzàdu i wałków wyrównowa×a-
jàcych (patrz str. 6-25). Luz promieniowy mi∏dzy wewn∏trznym, a
zewn∏trznym wirnikiem:
4. Zdemontować napinacze paska rozrzàdu i wałków Nominalny (Nowa pompa):
wyrównowa×ajàcych. 0,02 – 0,16 mm
Dopuszczalny: 0,20 mm
5. Zdemontować koło nap∏dowe paska rozrzàdu i koło
nap∏dowe paska wałków wyrównowa×ajàcych (patrz str.
7-11).
WIRNIK
WEWN¢TRZNY
6. Wymontować przekładni∏ wałków wyrównowa×ajàcych i WIRNIK
koło zebate nap∏dowe (patrz str. 7-11). ZEWN¢TRZNY

7. Wymontować misk∏ olejowà i smok pompy olejowej.

8. Wykr∏cić Êruby mocujàce i wymontować pomp∏ olejowà.

KOŁEK POMPA OLEJOWA
– JeÊli luz promieniowy mi∏dzy wirnikiem wewn∏trznym, a
zewn∏trznym odbiega od dopuszczalnego wymienić
wirniki.

11. Sprawdzić luz osiowy mi∏dzy wirnikiem a obudowà pompy.
ORINGI
Wymienić Luz osiowy mi∏dzy wirnikiem a obudowà:
Nominalny (Nowa pompa):
0,02 – 0,07 mm
Dopuszczalny: 0,12 mm

USZCZELKA
Wymienić
OBUDOWA POMPY WIRNIK ZEWN¢TRZNY

SMOK POMPY OLEJOWEJ

– JeÊli luz osiowy mi∏dzy wirnikiem a obudowà odbiega od
dopuszczalnego, wymienić komplet wirników i/lub
obudow∏ pompy.
12. Sprawdzić luz promieniowy pomi∏dzy wirnikiem zewn∏-
trznym a obudowà .
UCHWYT MONTAþOWY
Luz promieniowy wirnik zewn∏trzny - obudowa: 07749-0010000
Nominalny (Nowa pompa): 0,10 – 0,19 mm
Dopuszczalny: 0,21 mm

KO¡CÓWKA
42 x 47 mm
07746-0010300

OBUDOWA POMPY WIRNIK
ZEWN¢TRZNY 16. Zmontować pomp∏ olejowà, nakładajàc Êrodek przeciw
odkr∏ceniu na Êruby obudowy pompy.

17. Sprawdzić, czy pompa obraca si∏ bez oporów.

18. Zamontować dwa kołki ustalajàce i nowy O-ring do pompy.

UWAGA:
• U×ywać pasty uszczelniajàcej Nr 0Y740-99986.
• Przed nało×eniem pasty sprawdzić czy powie-
rzchnie sà czyste i suche.
• Nało×yć wàski pasek pasty uszczelniacza poÊrodku
powierzchni przylegajàcych.
– JeÊli luz promieniowy mi∏dzy wirnikiem zewn∏trznym a • Aby uniknàć wycieków oleju, nale×y nało×yć past∏
obudowà odbiega od dopuszczalnego, wymienić zespół uszczelniajàcà w otwory gwintowane obudowy.
wirników i/lub obudow∏ pompy. • Zmontować cz∏Êci w przeciàgu 20 min. od nało×enia
pasty uszczelniajàcej. W przeciwnym razie nale×y
13. Sprawdzić czy wirniki i obudowa nie sà porysowane lub usunàć stary uszczelniacz i nało×yć Êwie×y.
uszkodzone. JeÊli jest to konieczne wymienić uszkodzone • Po zmontowaniu odczekać 30 min. przed napełnieniem
cz∏Êci. silnika olejem.

14. Wymontować stare uszczelniacze z pompy. 19. Nało×yć past∏ uszczelniajàcà na pomp∏ olejowà i
zamontować jà.
15. Delikatnie wbijać nowe uszczelniacze, a× narz∏dzie
specjalne zetknie si∏ ze spodem pompy. • Posmarować uszczelniacze smarem. Nast∏pnie
zało×yć wewn∏trzny wirnik pompy na wał korbowy. Gdy
UWAGA: Uszczelniacze mogà być wymieniane bez pompa znajduje si∏ na właÊciwym miejscu, usunàć
wymontowywania pompy. nadmiar smaru i sprawdzić czy uszczelniacz nie jest
zawini∏ty.
TRZPIE¡
MONTAþOWY
07749-0010000

KO¡CÓWKA
52 x 55 mm Nakładać past∏
07746-0010400 uszczelniajàcà wzdłu×
przerywanej linii.
Pompa olejowa
Demonta×, sprawdzanie, monta× (ciàg dalszy)

23. Zablokować tylny wałek wyrównowa×ajàcy przyrzàdem
specjalnym, nast∏pnie zamontować koło z∏bate nap∏dowe
Nało×yć smar na
kraw∏dzie uszczelniaczy. i koło pasowe wałków wyrównowa×ajàcych.

POMPA OLEJOWA
Nało×yć past∏ uszczelniajàca na Nało×yć past∏ TYLNY WAŁEK WYRÓWNOWAþAJÑCY:
powierzchni∏ przylegania. uszczelniajàca na
gwint Êrub.
TYLNY WAŁEK
WYRÓWNOWAþAJÑCY
O-RING
Posmarować
olejem silnikowym.
Wymienić

USZCZELKA
Wymienić

SWORZE¡ BLOKADY
WAŁKA
SMOK POMPY WYRÓWNOWAþAJ.
OSŁONA OLEJOWEJ
KOŁO Z¢BATE PODKŁADKA
NAP¢DOWE Wymienić
OTWÓR
20. Zamontować osłon∏. KONTROLNY

21. Zamontować smok pompy olejowej.

22. Nało×yć smar molibdenowy na powierzchnie Êlizgowe kół
z∏batych wałków wyrównowa×ajàcych w miejsca
pokazane, przed zamontowaniem koła z∏batego nap∏du
wałków wyrównowa×ajàcych i przekładni.

PRZEDNI WAŁEK WYRÓWNOWAþAJÑCY:
Nało×yć smar
molibdenowy. KOŁO NAP¢DZANE PASKA
KOŁO Z¢BATE WAŁKA WAŁKÓW
WYRÓWNOWAþAJÑCEGO WYRÓWNOWAþAJÑCYCH OTWÓR KONTROLNY

Nało×yć smar
molibdenowy.

KOŁO Z¢BATE NAP¢DU WAŁKÓW
WYRÓWNOWA×AJÑCYCH
24. Zamontować przekładni∏ wałków wyrównowa×ajàcych do 26. Zamontować misk∏ olejowà.
pompy oleju.
Nało×yć past∏
UWAGA: Ustawić w lini rowek na kraw∏dzi koła pasowego USZCZELKA MISKI uszczelniajàcà w
OLEJOWEJ tych punktach.
ze znakiem na przekładni, przy zablokowanym tylnym Wymienić
wałku wyrównowa×ajàcym przyrzàdem specjalnym,
nast∏pnie zamontować przekładni∏.
TULEJKA USTALAJÑCA

MISKA OLEJOWA
Posmarować olejem PODKŁADKA
PRZEKŁADNIA WAŁKÓW silnikowym. Wymienić
WYRÓWNOWAþAJÑCYCH
TULEJKA Wymienić.
USTALAJÑCA
KOREK SPUSTOWY
ZNAK
Ustawić w lini rowek Nie zerwać gwintu.
i znak.

27. Przykr∏cić Êruby i nakr∏tki w pokazanej ni×ej kolejnoÊci.

Moment
dokr∏cania:

ROWEK
25. Sprawdzić ustawienie punktów przed zamontowaniem
przekładni.

ZNAK NA KOLE PASOWYM

ZNAK NA POMPIE
OLEJOWEJ UWAGA: Dokr∏cać Êruby i nakr∏tki na krzy× w dwóch
krokach odpowiednim momentem.
Kolektor ssàcy. Układ wydechowy

Kolektor ssàcy
Wymiana ......................................................... 9-2
Kolektor wydechowy
Wymiana ......................................................... 9-3
Rura wydechowa i tłumik
Wymiana ......................................................... 9-4
Kolektor ssàcy
Wymiana
UWAGA: Przy wymianie u×ywać nowych uszczelek i O-ringów.

OSTRZEþENIE:
• Sprawdzić, czy na powierzchniach uszczelek nie ma fałd lub zarysowaƒ.
• W przypadku uszkodzenia wymienić uszczelk∏ na nowà.

ZAWÓR TERMICZNY SZYBKICH
OBROTÓW JAŁOWYCH

O-RINGI
Wymienić

ZAWÓR IAC

O-RINGI
Wymienić OBUDOWA
PRZEPUSTNICY
KOMORA KOLEKTORA
SSÑCEGO
Wymienić w przypadku
p∏kni∏ć lub uszkodzenia
powierzchni przylegania.

USZCZELKI
Wymienić

ZAWÓR EGR

USZCZELKI
Wymienić

KOLEKTOR SSÑCY
Wymienić jeÊli jest p∏kni∏ty lub
powierzchnie przylegania sà
uszkodzone.

WSPORNIK KOLEKTORA
SSÑCEGO
Kolektor wydechowy
Wymiana
UWAGA: Przy wymianie u×ywać nowych uszczelek i nakr∏tek samokontrujàcych.

OSTRZEþENIE:
• Sprawdzić, czy na powierzchniach uszczelek nie ma fałd lub zarysowaƒ.
• W przypadku uszkodzenia wymienić uszczelk∏ na nowà.

USZCZELKA
Wymienić

KOLEKTOR WYDECHOWY

NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA
8 x 1,25 mm
32 Nm (3,2 kGm)
Wymienić

PODGRZEWANY CZUJNIK
TLENU (HO2S)
45 Nm (4,5 kGm)
Uwa×ać, by nie uszkodzić. WSPORNIK KOLEKTORA
WYDECHOWEGO

USZCZELKA
Wymienić

NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA
10 x 1,25 mm
45 Nm (4,5 kGm)
Wymienić

RURA WYDECHOWA A

OSŁONA OSŁONA TERMICZNA
ZŁÑCZKA (Dla samochodów z klimatyzacjà)
HO2S
Rura wydechowa i tłumik
Wymiana

UWAGA: Przy wymianie u×ywać nowych uszczelek i nakr∏tek samokontrujàcych.

OSŁONA TERMICZNA
NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA
12 x 1,25 mm
55 Nm (5,5 kGm)
Wymienić
KO¡CÓWKA RURY
WYDECHOWEJ
KATALIZATOR TRÓJDROþNY (TWC)
KOLEJNOÂĆ DOKR¢CANIA

TŁUMIK

OSŁONA
TERMICZNA

USZCZELKA
Wymienić

USZCZELKA
Wymienić
RURA WYDECHOWA B

NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA
10 x 1,25 mm
34 Nm (3,4 kGm)
Wymienić
NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA
8 x 1,25 mm
18 Nm (18 kGm)
USZCZELKA Wymienić
Wymienić

NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA
NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA
RURA WYDECHOWA A 10 x 1,25 mm
10 x 1,25 mm
34 Nm (3,4 kGm)
55 Nm (5,5 kGm)
Wymienić
Wymienić
Układ chłodzenia

Chłodnica
Rysunek zestawieniowy ......................... 10-2
Wymiana .................................................. 10-4
Wymiana płynu chłodzàcego
i odpowietrzanie ...................................... 10-5
Kontrola korka ......................................... 10-6
Sprawdzanie ............................................ 10-6
Termostat
Wymiana .................................................. 10-7
Sprawdzanie ............................................ 10-7
Pompa wodna
Rysunek zestawieniowy ......................... 10-8
Sprawdzanie ............................................ 10-9
Wymiana .................................................. 10-9
Chłodnica
Rysunek zestawieniowy
OSTRZEþENIE: Przy wlewaniu płynu chłodzàcego,
nale×y upewnić si∏, ×e pokrywa skrzynki bezpieczników
Gdy silnik jest goràcy w układzie chłodzenia jest wysokie ciÊnienie. jest zamkni∏ta i nie rozlewać na cz∏Êci elektryczne i
Aby uniknàć poparzeƒ od wypływajàcego płynu, odkr∏cać korek elementy malowane. W przypadku rozlania płynu
tylko przy zimnym silniku. chłodzàcego nale×y go natychmiast spłukać.
Całkowita PojemnoÊć Układu Chłodzenia [wraz z nagrzewnicà i UWAGA:
zbiornikiem przelewowym].
• Sprawdzić, czy przewody sà nieuszkodzone i nie ma
przecieków, wymienić jeÊli jest to konieczne.
• Sprawdzić wszystkie zaciski przewodów i dociàgnàć.
• Przy wymianie u×ywać nowych O-ringów.
Zbiornik przelewowy:

CHŁODNICA
Wymiana płynu chłodzàcego i
odpowietrzanie, str. 10-5.
Sprawdzanie nieszczelnoÊci, str.
10-6
Sprawdzić spoiny lutownicze i
złàcza czy sà szczelne.
Przedmuchać o×ebrowanie
spr∏×onym powietrzem. JeÊli
GÓRNY PRZEWÓD jest zatkana owadami, itp. KOREK CHŁODNICY
CHŁODNICY przemyć wodà o niskim Sprawdzanie ciÊnienia, str. 10-6
ciÊnieniu.

KOREK SPUSTOWY

PRZEWÓD
CHŁODNICY ATF
(A/T)
O-RING
NAKR¢TKA Wymienić
SAMOKONTRUJÑCA

Wymienić.

ZBIORNIK
WENTYLATOR PRZELEWOWY

DOLNY
PRZEWÓD
SILNIK WENTYLATORA CHŁODNICY

M/T: R∏czna skrzynia biegów
A/T: Automatyczna skrzynia biegów
OSŁONA ATF: Płyn do automatycznej skrzyni biegów
Połàczenia przewodów:

ZAWÓR STEROWANIA OBROTAMI
BIEGU JAŁOWEGO (IAC)
ZAWÓR TERMICZNY
SZYBKIEGO BIEGU JAŁOWEGO
OBUDOWA
TERMOSTATU

O-RING
Wymienić

PRZEWÓD DOLNY

PRZEWÓD WLOTOWY
PRZEWÓD ŁÑCZÑCY OGRZEWANIA
O-RING PRZEWÓD BOCZNIKOWY
PRZEWÓD Wymienić
WYLOTOWY
OGRZEWANIA
Chłodnica
Wymiana

1. SpuÊcić płyn chłodzàcy. 5. Wymontować osłon∏ wentylatora i pozostałe cz∏Êci.

2. Wymontować górny i dolny przewód chłodnicy i przewody Montować w odwrotnej kolejnoÊci do demonta×u.
chłodnicy ATF.
UWAGA:
3. Rozłàczyć złàczk∏ silnika wentylatora. • Dokładnie osadzić górnà i dolnà poduszk∏.
• Napełnić chłodnic∏ płynem chłodzàcym i odpowietrzyć jà.
4. Wymontować górny wspornik chłodnicy i wyciàgnàć
chłodnic∏.

CHŁODNICA
WENTYLATOR Sprawdzanie, patrz str. 10-6
CHŁODNICY A/C
WRAZ Z OSŁONÑ KOREK CHŁODNICY
Sprawdzanie, patrz str. 10-6
WENTYLATOR CHŁODNICY GÓRNY WSPORNIK
WRAZ Z OSŁONÑ I PODUSZKA

GÓRNY PRZEWÓD

ZŁÑCZKA SILNIKA
WENTYLATORA

PRZEWÓD
ZBIORNIKA
PRZELEWOWEGO
ZŁÑCZKA SILNIKA
WENTYLATORA

DOLNA PODUSZKA

PRZEWÓD CHŁODNICY
KOREK SPUSTOWY ATF (A/T)
O-RING
Wymienić
DOLNY PRZEWÓD

ZBIORNIK PRZELEWOWY
Napełnianie płynem chłodzàcym i odpowietrzanie

OSTRZEþENIE: Przy wlewaniu płynu chłodzàcego, nale×y 8. Poluzować odpowietrznik, nast∏pnie napełnić chłodnic∏ do
upewnić si∏, ×e pokrywa skrzynki bezpieczników jest poziomu dolnej kraw∏dzi króćca wlewowego. Dokr∏cić go
zamkni∏ta i nie rozlewać na cz∏Êci elektryczne i elementy ponownie, gdy płyn wypływa ciàgłym strumieniem bez
malowane. W przypadku rozlania płynu chłodzàcego nale×y bàbelków.
go natychmiast spłukać.

1. Ustawić pokr∏tło nagrzewnicy na maksimum.
Upewnić si∏ dotkni∏ciem czy silnik i chłodnica sà zimne. ODPOWIETRZNIK

2. Gdy chłodnica jest zimna wykr∏cić korek chłodnicy.
Poluzować korek spustowy i spuÊcić płyn.

3. Wykr∏cić korek spustowy po prawej stronie bloku silnika
aby spyÊcić płyn z bloku i nagrzewnicy.

4. Nało×yć past∏ uszczelniajàcà na gwint Êruby, nast∏pnie
wkr∏cić Êrub∏ z nowà uszczelkà i dokr∏cić ostro×nie.

5. Dokr∏cić ostro×nie korek spustowy chłodnicy.

6. Wymontować, wypłukać i ponownie zamontować zbiornik.
Napełnić zbiornik wodà do połowy, nast∏pnie dolać Êrodka
obni×ajàcego temperatur∏ zamarzania do znaku MAX.
PRZEWÓD GÓRNY
7. Wymieszać zalecany Êrodek obni×ajàcy temperatur∏
zamarzania z odpowiednià iloÊcià wody.

UWAGA:
• U×ywać tylko płynu niezamarzajàcego zalecanego przez
HOND¢.
• Dla najlepszej ochrony antykorozyjnej, st∏×enie płynu
chłodzàcego musi być minimum 50%. St∏×enie mniejsze
ni× 50% mo×e nie zapewniać prawidłowej ochrony
antykorozyjnej i powodować zamarzanie.
• St∏×enie płynu chłodzàcego wi∏ksze ni× 60% mo×e
pogorszyć efekty chłodzenia i nie jest polecane.

OSTRZEþENIE:
• Nie mieszać ró×nych rodzajów płynów chłodzàcych.
• Nie u×ywać dodatkowych Êrodków antykorozyjnych;
mogà być “niemieszalne” z zalecanym płynem
chłodzàcym. PODKŁADKA
Wymienić KOREK SPUSTOWY

Przy monta×u nało×yć past∏
uszczelniajàcà na gwint Êruby.
PojemnoÊć układu chłodzàcego, przy wymianie: wraz
ze zbiornikiem przelewowym (0,6l ) i nagrzewnicà (0,6l ).

9. Przy zdj∏tym korku chłodnicy, uruchomić silnik i nagrzać go
(wentylator powinien załàczyć si∏ przynajmniej dwa razy).
Nast∏pnie dolać płynu jeÊli trzeba do poziomu dolnej
kraw∏dzi kroćca.

10. Dokr∏cić korek chłodnicy, nast∏pnie ponownie uruchomić
silnik i sprawdzić szczelnoÊć.
Chłodnica
Kontrola korka

1. Zdjàć korek, zwil×yć uszczelk∏ płynem chłodzàcym i zamontować go na
tester ciÊnieniowy.

2. Ustalić ciÊnienie 95 ÷ 125 kPa (0,95 ÷ 1,25 atm).

3. Sprawdzić, czy ciÊnienie nie spada.

4. JeÊli ciÊnienie spada, wymienić korek.

TESTER CIÂNIENIOWY CHŁODNICY

KOREK
CHŁODNICY

KO¡CÓWKA REDUKCYJNA

Sprawdzanie
1. Odczekać, a× silnik si∏ ochłodzi, nast∏pnie ostro×nie odkr∏cić
korek chłodnicy i napełnić płynem do górnej powierzchni króćca.

2. Podłàczyć tester ciÊnieniowy do chłodnicy i napompować do
ciÊnienia 95 ÷ 125 kPa (0,95 ÷ 1,25 atm).

3. Sprawdzić, czy płyn nie wycieka i czy ciÊnienie nie spada.

4. Odłàczyć tester i zakr∏cić korek chłodnicy. TESTER CIÂNIENIOWY CHŁODNICY

UWAGA: Sprawdzić czy nie ma oleju silnikowego w płynie
chłodzàcym lub na odwrót.

KO¡CÓWKA REDUKCYJNA
Termostat
Wymiana

UWAGA: Przy monta×u u×ywać nowych O-ringów.

ODPOWIETRZNIK

WŁÑCZNIK A ECT

KOŁEK
O-RING
Wymienić
O-RING
PRZEWÓD Wymienić
ŁÑCZÑCY
OBUDOWA
TERMOSTATU

GUMOWA USZCZELKA
Wymienić
TERMOSTAT
Montować kołkiem do góry.
POKRYWA TERMOSTATU

Sprawdzanie

Wymienić termostat jeÊli jest otwarty w temperaturze pokojowej.

Sprawdzanie zamkni∏tego termostatu:

1. Zawiesić termostat w zbiorniku z wodà, jak pokazano na rys.

2. Podgrzewać wod∏ i sprawdzać termometrem temperatur∏.
TERMOMETR
Odczytać temperatur∏, przy której zaczàł si∏ otwierać i
temperatur∏ pełnego otwarcia.

OSTRZEþENIE: Termometr nie mo×e dotykać goràcego dna
zbiornika.

3. Zmierzyć skok pełnego otwarcia termostatu.

DANE TERMOSTATU TERMOSTAT
Skok: około 8 mm
Poczàtek otwarcia: 76 - 80°C
Pełne otwarcie: 90°C
WODA
Pompa wodna
Rysunek zestawieniowy

UWAGA: Przy monta×u u×ywać nowych O-ringów.

OBUDOWA KRÓĆCA
WYLOTOWEGO
O-RING
Wymienić
CZUJNIK TEMPERATURY
SILNIKA (ECT)

CZUJNIK WSKAèNIKA
TEMPERATURY PŁYNU

O-RING
Wymienić
WŁÑCZNIK B ECT

WŁÑCZNIK A ECT

ODPOWIETRZNIK

POMPA WODNA

O-RINGI
Wymienić

O-RINGI PRZEWÓD POŁÑCZENIOWY
Wymienić
Sprawdzanie Wymiana

1. Wymontować pasek wałków wyrównowa×ajàcych i pasek 1. Wymontować pasek wałków wyrównowa×ajàcych i pasek
rozrzàdu (patrz 6-25). rozrzàdu (patrz 6-25).

2. Sprawdzić, czy koło pasowe pompy wodnej obraca si∏ 2. Wykr∏cić Êruby i wymontować pomp∏ wodnà.
płynnie.
3. Montować pomp∏ wodnà w odwrotnej kolejnoÊci.
3. Sprawdzić czy nie ma Êladów wycieków.

UWAGA: Małe przecieki z otworu przelewowego sà
dopuszczalne.
POMPA WODNA

Wymienić.

OTWORY PRZELEWOWE

OTWÓR PRZELEWOWY USZCZELNIACZ
GUMOWY
Nało×yć past∏
uszczelniajàcà na
powierzchnie przylegania
pompy wodnej.
SYSTEM PODUSZEK POWIETRZNYCH (SRS)

Niektóre wersje samochodów Accord wyposa×one sà w poduszki powietrzne kierowcy umieszczone w kole kierownicy,
jako cz∏Êć systemu poduszek powietrznych (SRS). Informacje niezb∏dne do bezpiecznej obsługi układu SRS sà opisane
w tej publikacji. Punkty w spisie treÊci rozdziału oznaczone - (*) zawierajà lub sà poło×one blisko elementów układu SRS.
Obsługa, wymiana lub demonta× tych elementów wymaga specjalnych Êrodków ostro×noÊci i narz∏dzi, z tego powodu
musi być wykonywana przez przeszkolony personel Autoryzowanego Dealera samochodów Honda.

• Aby uniknàć uszkodzenia powodujàcego niezadziałanie poduszek, co mo×e doprowadzić do Êmierci lub
kalectwa w przypadku zderzenia czołowego, wszystkie prace przy układzie SRS muszà być wykonywane przez
przeszkolony personel Autoryzowanego Dealera Hondy.
• NiewłaÊciwie wykonywane naprawy jak równie× nieprawidłowa wymiana elementów układu SRS mo×e
spowodować obra×enia w wyniku niezamierzonego wybuchu poduszek powietrznych.
• Wszystkie wiàzki elektryczne układu SRS sà okryte ×ółtà otulinà. Elementy układu SRS sà umieszczone w
kolumnie kierownicy, Êrodkowej konsoli i desce rozdzielczej. Nie u×ywać przyrzàdów elektrycznych do
sprawdzania tych obwodów.
• Prace serwisowe, demonta× lub wymiana prowadzona w pobli×u koła kierownicy, deski rozdzielczej lub wiàzek
przewodów w pobli×u skrzynki bezpieczników pod deskà rozdzielczà mogà wywołać wybuch poduszek
powietrznych i z tego powodu muszà być wykonywane przez przeszkolony personel serwisowy
Autoryzowanego Dealera Hondy.
Układ paliwowy

Narz∏dzia specjalne………………….... 11-2 Układ zasilania paliwem
Rozmieszczenie elementów Tabela usuwania usterek……..…........ 11-73
Rysunek zestawieniowy ......…….... 11-3 Opis układu…………………………...... 11-74
Opis układu CiÊnienie paliwa………………………... 11-74
Połàczenia powietrzne………..….... 11-6 Wtryskiwacze………………………….... 11-75
Połàczenia elektryczne ………........ 11-10 Opornik wtryskiwaczy ......................... 11-79
Usuwanie usterek Regulator ciÊnienia paliwa………….... 11-80
Tabela usuwania usterek …......…... 11-12 Filtr paliwa……………………………..... 11-81
Procedury samodiagnostyczne...... 11-14 Pompa paliwa…………………………... 11-82
U×ywanie schematów…………….... 11-19 Wyłàcznik bezwładnoÊciowy……….... 11-85
Główny przekaênik PGM-FI…………... 11-86
Układ PGM-FI Zbiornik paliwa………………………..... 11-91
Opis układu .………………………... 11-20 Przewody paliwowe ............................ 11-92
Schematy usuwania usterek
Komputer silnika (ECM)………….... 11-22 Układ dolotu powietrza
Podgrzewany czujnik tlenu (HO2S) .. 11-26 Tabela usuwania usterek ......………... 11-93
Grzałka podgrzewanego czujnika Opis układu……………………………... 11-94
tlenu .......................................…... 11-28 Filtr powietrza….....……………………. 11-95
Układ zasilania paliwem ................. 11-32 Linka gazu………………………………. 11-96
Czujnik ciÊnienia w kolektorze Obudowa przepustnicy ……............... 11-97
dolotowym (MAP) ...…………….. 11-34 Kolektor ssàcy ..................................... 11-100
Czujnik górnego zwrotnego
poło×enia tłoka (TDC), czujnik Układ kontroli czystoÊci spalin
poło×enia wału korbowego (CKP), Tabela usuwania usterek ......………... 11-101
czujnik poło×enia tłoka Opis układu……………………………... 11-102
pierwszego cylindra (CYP) ......... 11-40 Skład spalin……………………………... 11-102
Czujnik temperatury płynu Trójdro×ny katalizator spalin………… 11-103
chłodzàcego (ECT) ..…………..... 11-42 Układ recyrkulacji spalin……………... 11-105
Czujnik poło×enia przepustnicy Układ odpowietrzania skrzyni
(TP) ............................................... 11-44 korbowej …………………………….. 11-111
Czujnik temperatury powietrza Sterowanie oparami paliwa ……….… 11-112
dolotowego (IAT) ......................... 11-46
Czujnik ciÊnienia atmosferycznego .. 11-48
Sygnał wyjÊciowy zapłonu………... 11-50
Czujnik predkoÊci (VSS) ................. 11-52
Sygnał A/B mi∏dzy A/T i FI ............. 11-54

Układ kontroli biegu jałowego
Tabela usuwania usterek……………... 11-56
Opis układu……………………………... 11-57
Schematy usuwania usterek
Zawór powietrza biegu jałowego… 11-60
Sygnał włàczenia klimatyzacji……. 11-62
Sygnał FR alternatora .…………….. 11-64
Sygnał poło×enia dêwigni A/T ........ 11-66
Sygnał włàczenia rozrusznika……. 11-68
Zawór termiczny szybkiego biegu
jałowego……………………………… 11-70
Regulacja obrotów biegu jałowego.... 11-71
Narz∏dzia specjalne

Nr Nr katalogowy Nazwa IloÊć Uwagi

Klucz czujnika tlenu
Wiàzka testowa
lub

Zestaw do pomiaru ciÊnienia paliwa
Miernik ciÊnienia U×ywane jako komplet
Przewód ciÊnieniowy
Miernik cyfrowy
Rozmieszczenie elementów
Rysunek zestawieniowy

CZUJNIK POŁOþENIA PRZEPUSTNICY (TP)
CZUJNIK OTWARCIA ZAWORU EGR Usuwanie usterek, str. 11-44
Usuwanie usterek, str. 11-105

ZAWÓR EGR ZAWÓR POWIETRZA BIEGU
SKRZYNKA JAŁOWEGO (IAC)
Usuwanie usterek, str. 11-105 STEROWANIA
strona 11-7, 8 Usuwanie usterek, str. 11-60

CZUJNIKI TDC/CKP/CYP ZAWÓR TERMICZNY
Usuwanie usterek, str. 11-40 SZYBKIEGO BIEGU
JAŁOWEGO
Sprawdzanie, str. 11-70

ZAPŁONNIK (ICM)
Usuwanie usterek, str. 11-50

OPORNIKI
WTRYSKIWACZY
Sprawdzanie, str.11-79

CZUJNIK ECT
Usuwanie usterek, str. 11-42

CZUJNIK HO2S CZUJNIK IAT
Usuwanie usterek, str. 11-26 Usuwanie usterek, str. 11-46
Rozmieszczenie elementów
Rysunek zestawieniowy

ZŁÑCZE SERWISOWE (2 STYKOWE)
Procedury samodiagnostyczne, str. 11-14

KOMPUTER SILNIKA (ECM) PRZEKAèNIK GŁÓWNY PGM-FI
Procedury samodiagnostyczne, str. 11-14 Sprawdzanie, str. 11-86
Usuwanie usterek, str. 11-22 Usuwanie usterek, str. 11-88
ZAWÓR EVAP W ZBIORNIKU
REGULATOR CIÂNIENIA PALIWA PALIWA
Sprawdzanie, str. 11-80 ZAWÓR
Wymiana, str. 11-81 POMPA PALIWA
DWUKIERUNKOWY EVAP Sprawdzanie, str. 11-83
Sprawdzanie, str. 11-117 Wymiana, str. 11-84

KOREK WLEWU
LISTWA PALIWOWA PALIWA

FILTR PALIWA
Wymiana, str. 11-81

ZBIORNIK PALIWA
Wymiana, str. 11-91
ZBIORNIK EVAP
Usuwanie sterek, str. 11-112 PRZEWÓD PALIWOWY POWROTNY

PRZEWÓD PALIWOWY ZASILAJÑCY
WTRYSKIWACZE
Sprawdzanie, str. 11-76 PZEWÓD OPARÓW PALIWA
Wymiana, str. 11-77

OBUDOWA PRZEPUSTNICY (TB) LINKA PRZEPUSTNICY
FILTR POWIETRZA (ACL) Sprawdzanie, str. 11-97 Sprawdzanie, Regulacja, str. 11-96
Wymiana, str. 11-95 Demonta×, str. 11-99 Monta×, str. 11-96

ZAWÓR ODPOWIETRZANIA SKRZYNI KORBOWEJ (PCV)
Monta×, str. 11-111
Opis układu
Połàczenia powietrzne

SKRZYNKA STERUJÑCA

ZAWÓR
PRZEPONOWY EVAP

Do ZAWORU DWUKIERUNKOWEGO
EVAP

CZUJNIK OTWARCIA
ZAWORU EGR
ZBIORNIK EVAP Do OBUDOWY
PRZEPUSTNICY Do ELEKTROZAWORU
STERUJÑCEGO PODUSZKI
HYDRAULICZNEJ SILNIKA

ZAWÓR
RECYRKULACJI
SPALIN (EGR)

REGULATOR CIÂNIENIA
PALIWA

PRZÓD POJAZDU
SKRZYNKA STERUJÑCA

ELEKTROZAWÓR RECYRKULACJI
SPALIN (EVAP)
Usuwanie usterek, str. 11-114 CZUJNIK CIÂNIENIA W KOLEKTORZE
SSÑCYM (MAP)
Usuwanie usterek, str. 11-34

ELEKTROZAWÓR
STEROWANIA EGR
Usuwanie usterek, str. 11-105

ZAWÓR PODCIÂNIENIOWY STEROWANIA
RECYRKULACJÑ SPALIN (EGR)
Usuwanie usterek, str. 11-105
Opis układu
Połàczenia powietrzne (ciàg dalszy)

SKRZYNKA STERUJÑCA

Wersja angielska (KE):
(1) PODGRZEWANY CZUJNIK TLENU (HO2S). (17) ZAWÓR RECYRKULACJI SPALIN (EGR).
(2) CZUJNIK CIÂNIENIA W KOLEKTORZE (18) CZUJNIK OTWARCIA ZAWORU RECYRKULACJI
SSÑCYM (MAP). SPALIN (EGR).
(3) CZUJNIK TEMPERATURY PŁYNU CHŁODZÑCEGO (19) ZAWÓR PODCIÂNIENIOWY EGR
(ECT). (20) ELEKTROZAWÓR STERUJÑCY RECYRKULACJÑ
(4) CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA (IAT). SPALIN (EGR).
(5) ZAWÓR POWIETRZA BIEGU JAŁOWEGO (IAC). (21) ZBIORNIK EVAP.
(6) ÂRUBA REGULACJI BIEGU JAŁOWEGO. (22) ELEKTROZAWÓR OPARÓW PALIWA (EVAP).
(7) ZAWÓR TERMICZNY SZYBKIEGO BIEGU JAŁOWEGO. (23) ZAWÓR PRZEPONOWY EVAP.
(8) WTRYSKIWACZE. (24) ZAWÓR DWUKIERUNKOWY EVAP.
(9) FILTR PALIWA. (25) ZAWÓR EVAP NA ZBIORNIKU PALIWA.
(10) REGULATOR CIÂNIENIA PALIWA.
(11) POMPA PALIWA (FP).
(12) ZBIORNIK PALIWA.
(13) FILTR POWIETRZA (ACL).
(14) KOMORA REZONANSOWA.
(15) KATALIZATOR TRÓJDROþNY (TWC).
(16) ZAWÓR ODPOWIETRZANIA SKRZYNI KORBOWEJ
(PCV).
Opis układu
Połàczenia elektryczne
WYŁÑCZNIK BEZWŁADNOÂCIOWY
(wersja KE-angielska)

PRZEKAèNIK GŁÓWNY PGM-FI

WYŁ. ZAPŁONU

POMPA
PALIWA

WTRYSKIWACZE
CZUJNIK CYP

CZUJNIK TDC

CZUJNIK CKP OPORNIKI
WTRYSKIWACZY

ZAWÓR IAC

Do WŁÑCZNIKA A/C
ZŁÑCZE
SERWISOWE
PRZEKAèNIK
SPRZ¢GŁA A/C

BEZPIECZNIKI
ZESTAW PODTRZYMANIA (RADIO) (7,5 A)*
WSKAèNIKÓW AKUMULATORA (80 A)*
CZUJNIK ZAPŁONU (IGN SW) (50 A)*
POŁOþENIA ECU (ECM) (10 A)*
DèWIGNI A/T Nr 2 (ECU, ECM) (15 A)
Nr 8 (KIERUNKOWSKAZÓW) (10 A)
Nr 9 (PRZEKAèNIK SPRZ¢GŁA A/C) (7,5 A)
Nr 12 (SYGNAŁ ROZRUSZNIKA) (7,5 A)
W skrzynce bezpieczników pod pokrywà silnika
CZUJNIK
MAP

CZUJNIK TP

CZUJNIK
OTWARCIA
ZAWORU
EGR

CZUJNIK IAT

CZUJNIK
ECT

ALTERNATOR

ELEKTROZAWÓR STERUJÑCY EGR
ELEKTROZAWÓR PRZEPONOWY EVAP

NIE UþYWANE

ROZMIESZCZENIE STYKÓW
Usuwanie usterek
Tabela usuwania usterek
UWAGA: W ka×dym wierszu elementy mogàce być przyczynà danego objawu majà przyporzàdkowane numery okreÊlajàce
kolejnoÊć, w jakiej nale×y je sprawdzać zaczynajàc od ➀ . Po odnalezieniu objawu usterki w kolumnie po lewej stronie nale×y w
odpowiadajàcym temu objawowi wierszu znaleêć kolumn∏, w której umieszczono numer ➀ i sprawdzić element przyporzàdkowany
tej kolumnie według procedury zamieszczonej na stronie o numerze podanym pod jego nazwà. Je×eli element oka×e si∏ sprawny, to
nale×y sprawdzić element o numerze ➁ , itd.

STRONA ELEMENT PGM-FI

KOMPUTER PODGRZEWANY CZUJNIK CZUJNIKI CZUJNIK CZUJNIK CZUJNIK CZUJNIK
SILNIKA CZUJNIK TLENU MAP TDC/CKP/CYP ECT TP IAT CIÂNIENIA
(ECM) ATMOSFE-
RYCZNEGO

OBJAW

ZACHOWANIE SI¢ LAMPKI
MIL lub

WYÂWIETLANY KOD lub lub lub lub lub lub
USTERKI

SILNIKA NIE MOþNA
URUCHOMIĆ

UTRUDNIONY ROZRUCH
NA ZIMNO

NA ZIMNO
NIEWŁAÂCIWE
OBROTY JAŁOWE

TWARDY BIEG
JAŁOWY
NIEREGU-
LARNY NA GORÑCO ZA
BIEG WYSOKIE
JAŁOWY OBROTY JAŁOWE

NA GORÑCO ZA
NISKIE OBROTY
JAŁOWE

PODCZAS
ROZGRZEWANIA
SILNIK
CZ¢STO
GAÂNIE PO
ROZGRZANIU

PRZERWY W
ZAPŁONIE lub
TWARDA PRACA

SŁABE NIEWŁAÂCIWY
OSIÑGI SKŁAD SPALIN
SILNIKA

BRAK MOCY

* JeÊli lampka kontrolna MIL sygnalizuje inne kody, ni× podane powy×ej, nale×y ponownie sprawdzić iloÊć migni∏ć lampki. Je×eli
rzeczywiÊcie sygnalizowany kod nie jest uj∏ty w tabeli, to nale×y wymienić komputer silnika ECM.

(BU) Gdy lampka kontrolna MIL Êwieci si∏ po uruchomieniu silnika, to nale×y zewrzeć złàcze serwisowe. Je×eli ×aden kod usterki nie
zostanie wyÊwietlony (MIL pali si∏ stale), to w komputerze pracujà tylko układy awaryjne.
Nale×y zamienić komputer na inny, poprawnie działajàcy i upewnić si∏, ×e objawy ustàpiły. JeÊli tak, to wymontowany komputer
był uszkodzony i musi być wymieniony na nowy.
PGM-FI BIEG JAŁOWY UKŁAD PALIWOWY CZYSTOÂĆ SPALIN
SYGNAŁ CZUJNIK SYGNAŁ A SYGNAŁ B ZAWÓR INNE WTRYSKI- INNE UKŁAD UKŁAD UKŁAD
WYJÂCIOWY VSS FI A/T FI A/T IAC ELEMENTY WACZE ELEMENTY DOLOTU EGR KONTROLI
ZAPŁONU UKŁADU UKŁADU POWIETRZA CZYSTOÂCI
STEROW. ZASILANIA SPALIN
BIEGIEM PALIWEM
JAŁOWYM
Usuwanie usterek
Procedury samodiagnostyczne

I. Gdy lampka kontrolna MIL zapali si∏, nale×y wykonać nast∏pujàce czynnoÊci.

1. Zewrzeć złàcze serwisowe przewodem połàczeniowym (lub zworà SCS) (2 stykowe złàcze serwisowe znajduje si∏ pod deskà
rozdzielczà przy słupku po stronie pasa×era). Włàczyć zapłon.

ZŁÑCZE SERWISOWE (2 STYKOWE)

PRZEWÓD
POŁÑCZENIOWY

2. Odczytać kod usterki (DTC): Lampka MIL sygnalizuje kod usterki iloÊcià i długoÊcià rozbłysków. Lampka MIL mo×e
zasygnalizować kody kilku usterek zapisanych w pami∏ci komputera, jeden po drugim. Kody od 1 do 9 sà sygnalizowane
serià krótkich rozbłysków. Kody od 10 do 43 sygnalizowane sà serià długich a nast∏pnie krótkich rozbłysków. Długie
rozbłyski okreÊlajà pierwszà cyfr∏ kodu. Ka×dy z kodów nale×y odczytać przynajmniej dwa razy, by uniknàć pomyłki.

LAMPKA KONTROLNA
SILNIKA
(MIL)

Usterki pojedyncze
Krótki
= Patrz DTC 1
= Patrz DTC 3
= Patrz DTC 13
Długi krótki
Usterki zło×one
= Patrz DTC 1 i 3
= Patrz DTC 3 i 4
= Patrz DTC 3 i 14
II. Kasowanie usterek zapami∏tanych przez komputer (ECM).

1. Wyłàczyć zapłon.

2. Wyjàć bezpiecznik podtrzymania pami∏ci (BACK UP 7,5A), umieszczony w skrzynce bezpieczników pod pokrywà silnika na
około 10 sekund.

UWAGA: Wyj∏cie bezpiecznika podtrzymania pami∏ci (BACK UP) powoduje skasowanie pami∏ci radia i zegara. Zanotować
ustawienie radia przed wymontowaniem bezpiecznika.

BEZPIECZNIK
(BACK UP 7,5A)

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW
POD POKRYWÑ SILNIKA

III. Procedura sprawdzania (musi być przeprowadzana po usuni∏ciu ka×dej usterki).

1. Wyjàć przewód połàczeniowy (lub zwor∏ SCS) ze złàcza serwisowego.

UWAGA: Gdy przewód połàczeniowy (lub zwora SCS) jest w złàczu serwisowym, a w pami∏ci komputera nie zapisano
×adnych usterek, to lampka MIL b∏dzie si∏ palić stale po włàczeniu zapłonu.

2. Przeprowadzić kasowanie pami∏ci usterek zapami∏tanych przez komputer (ECM).

3. Ustawić zegar i radio na poprzednie stacje.
Usuwanie usterek
Procedury samodiagnostyczne (ciàg dalszy)

KOD USTERKI
(DTC) USZKODZONY UKŁAD STRONA

KOMPUTER SILNIKA (ECM)
PODGRZEWANY CZUJNIK TLENU (HO2S)

CZUJNIK CIÂNIENIA W KOLEKTORZE DOLOTOWYM (MAP)

CZUJNIK POZYCJI WAŁU KORBOWEGO (CKP)
CZUJNIK TEMPERATURY PŁYNU CHŁODZÑCEGO (ECT)
CZUJNIK POŁOþENIA PRZEPUSTNICY (TP)
CZUJNIK GÓRNEGO MARTWEGO POŁOþENIA TŁOKA (TDC)
CZUJNIK POŁOþENIA TŁOKA W PIERWSZYM CYLINDRZE (CYP)
CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA DOLOTOWEGO (IAT)
UKŁAD RECYRKULACJI SPALIN (EGR)
CZUJNIK CIÂNIENIA ATMOSFERYCZNEGO
ZAWÓR POWIETRZA BIEGU JAŁOWEGO (IAC)
SYGNAŁ WYJÂCIOWY ZAPŁONU
CZUJNIK PR¢DKOÂCI JAZDY (VSS)
SYGNAŁ A MI¢DZY A/T I FI
SYGNAŁ B MI¢DZY A/T I FI
GRZEJNIK PODGRZEWANEGO CZUJNIKA TLENU (H02S)
UKŁAD ZASILANIA PALIWEM

• JeÊli zostanie wyÊwietlony kod, którego brak w tabeli, to nale×y ponownie zliczyć rozbłyski lampki. JeÊli rzeczywiÊcie taki kod
został wyÊwietlony, to nale×y wymienić komputer ECM.
• Zdarza si∏, ×e lampka MIL zapala si∏ sygnalizujàc problem spowodowany jedynie złym połàczeniem elektrycznym. Nale×y
zawsze zaczynać napraw∏ od sprawdzenia stanu złàczek i przewodów elektrycznych.
• Lampka MIL i kontrolka S mogà jednoczeÊnie zapalić si∏ gdy wyst∏puje usterka o kodzie (DTC) 6, 7 lub 17. Sprawdzić układ
PGM-FI zgodnie z procedurà usuwania usterek dla tego układu, nast∏pnie sprawdzić kontrolk∏ S. JeÊli pali si∏ nadal patrz str.
14-36, 37.
• Lampka MIL nie zapala si∏ jeÊli jest usterka w obwodach sygnału A/T FI. W takim wypadku, kod usterki mo×na odczytać przy
zwartym złàczu serwisowym.
JeÊli zdiagnozowanie usterki wymaga u×ycia wiàzki testowej, to nale×y zdjàć osłon∏ bocznà słupka „A” po stronie pasa×era,
odciàgnàć dywanik i odkr∏cić osłon∏ komputera ECM. Po wyłàczeniu zapłonu nale×y podłàczyć wiàzk∏ testowà. Nast∏pnie nale×y
wykonywać czynnoÊci podane dalej dla konkretnej usterki.

MIERNIK CYFROWY
07411-0020000

WIÑZKA TESTOWA
07LAJ-PT3010A
lub
07LAJ-PT30100

NIE UþYWANE

ROZMIESZCZENIE STYKÓW
Usuwanie usterek
Procedury samodiagnostyczne (ciàg dalszy)

OSTRZEþENIE:
• Nakłuwanie izolacji przewodów elektrycznych mo×e doprowadzić do zakłócenia lub przerwania przepływu pràdu.
• Sprawdzajàc obwody bez u×ycia wiàzki testowej nale×y dotykać próbnikiem do styków złàczek. W przypadku złàczek
×eƒskich wystarczy przytknàć próbnik do styku, nie usiłujàc wcisnàć próbnika do wewnàtrz.

USZCZELNIENIE GUMOWE PRÓBNIK

WIÑZKA PRZEWODÓW
STYK ZŁÑCZKI
U×ywanie schematów

Schematy sà przeznaczone do u×ycia od poczàtku do koƒca naprawy, umo×liwiajàc wykonywanie jej mo×liwie szybko. Nale×y
pami∏tać, ×e “wyjÊcie” ze schematu w miejscu nie oznaczonym symbolem “STOP” oznacza zarzucenie systematycznego sposobu
diagnozowania uszkodzenia.
START Opisuje warunki w jakich nale×y rozpoczàć post∏powanie według schematu.
(Tłusty druk)

AKCJA Wymaga wykonania okreÊlonych czynnoÊci.

DECYZJA Zale×nie od wyniku wczeÊniejszych działaƒ ustala kierunek dalszego post∏powania.

STOP Koniec serii działaƒ i pomiarów koƒczàcych napraw∏, czasami odesłanie do innego miejsca schematu celem
(Tłusty druk) potwierdzenia skutecznoÊci naprawy.

UWAGA:
• W schematach u×ywane jest okreÊlenie „usterka chwilowa” oznacza to chwilowà niesprawnoÊć systemu, która mogła
rzeczywiÊcie wystàpić, ale w momencie diagnozowania system jest ponownie sprawny. JeÊli w pami∏ci komputera zapisany jest
kod usterki, a lampka MIL po włàczeniu zapłonu gaÊnie Êwiadczàc o sprawnoÊci układu, to nale×y sprawdzić złàczki i przewody
zwiàzane z układem, którego usterka została zapisana w pami∏ci (patrz rysunek poni×ej).
• Wi∏kszoÊć schematów przewiduje wykasowanie usterek z pami∏ci komputera i prób∏ ponownego ich wywołania. JeÊli ponowne
wywołanie usterki nie b∏dzie mo×liwe, to nie nale×y działać według schematu. Próba usuni∏cia chwilowej usterki przy u×yciu
schematu doprowadzi do straty czasu i niepotrzebnej wymiany komputera ECM.
• Przerwa i zwarcie sà typowymi terminami elektrotechnicznymi. Przerwa oznacza brak mo×liwoÊci przepływu pràdu przez przewód
lub złàcze. Zwarcie oznacza niepo×àdane połàczenie przewodu z masà lub z innym przewodem. W najprostszych obwodach
taka sytuacja oznacza, ×e obwód nie b∏dzie w ogóle działał. W skomplikowanych systemach elektronicznych, jak komputer ECM,
przerwa lub zwarcie mo×e oznaczać, ×e system działa, ale w sposób inny ni× zało×ono.
• JeÊli pomiary elektryczne wykonane przy u×yciu wiàzki testowej i miernika cyfrowego nie mieszczà si∏ w granicach tolerancji, to
przed wyciàgni∏ciem wniosków nale×y sprawdzić pewnoÊć podłàczenia wiàzki testowej i innych złàczek elektrycznych.

ÂCIÂLE

LUèNO
Układ PGM-FI
Opis układu

SYGNAŁY WEJÂCIOWE KOMPUTER SILNIKA (ECM) SYGNAŁY WYJÂCIOWE

CZUJNIKI TDC/CKP/CYP Wtryskiwacze
CZUJNIK MAP Główny przekaênik PGM-FI (pompa
CZUJNIK ECT paliwa)
CZUJNIK IAT Lampka kontrolna MIL
CZUJNIK TP Moment i dawka wtrysku Zawór IAC
CZUJNIK H02S
Przekaênik sprz∏gła spr∏×arki A/C
CZUJNIK VSS
Sterowanie powietrzem biegu jałowego Zapłonnik ICM
CZUJNIK ATMOSFERYCZNY
CZUJNIK OTWARCIA ZAWORU Grzałka HO2S
Pozostałe funkcje sterujàce Elektrozawór sterowania oparami
EGR
SYGNAŁ ROZRUSZNIKA paliwa EVAP
SYGNAŁ FR ALTERNATORA Sterowanie wyprzedzeniem zapłonu Elektrozawór sterowania recyrkulacjà
SYGNAŁ WŁ. KLIMATYZACJI spalin EGR
SYGNAŁ POŁOþENIA Dè. A/T Funkcje awaryjne komputera
NAPI¢CIE AKUMULATORA
(IGN.1)

Układ PGM-FI
Samochód wyposa×ono w wielopunktowy “sekwencyjny układ” wtrysku paliwa. “Układ sekwencyjny” to układ wtryskowy dostarczajàcy
paliwo do kanałów dolotowych tych cylindrów, w których ma si∏ właÊnie rozpoczàć suw ssania.

Dawka i moment wtrysku paliwa
W pami∏ci stałej komputera ECM zapisano czasy otwarcia wtryskiwaczy przy ró×norodnych pr∏dkoÊciach obrotowych i ciÊnieniach w
kolektorze dolotowym. Odczytany z pami∏ci czas otwarcia wtryskiwaczy jest nast∏pnie modyfikowany zale×nie od wartoÊci sygnałów
docierajàcych z ró×nych czujników, w wyniku czego komputer okreÊla najwłaÊciwszy czas otwarcia wtryskiwaczy, a tym samym
najwłaÊciwszà dawk∏ paliwa.

Sterowanie powietrzem biegu jałowego
JeÊli silnik jest zimny, lub pracuje spr∏×arka klimatyzatora, lub załàczony jest któryÊ z biegów przekładni automatycznej – w ka×dej z
tych sytuacji komputer ECM steruje pràdem elektrozaworu IAC tak, by utrzymać odpowiednià pr∏dkoÊć biegu jałowego.

Sterowanie wyprzedzeniem zapłonu
Komputer ECM posiada w swojej pami∏ci stałej zapis kàtów wyprzedzenia zapłonu przy ró×norodnych pr∏dkoÊciach obrotowych i
ciÊnieniach w kolektorze dolotowym. Kàt wyprzedzenia zapłonu jest dodatkowo korygowany zale×nie od temeratury płynu
chłodzàcego silnik.

Inne funkcje sterujàce
1. Rozruch silnika
W czasie rozruchu komputer ECM wzbogaca mieszank∏ wydłu×ajàc czas otwarcia wtryskiwaczy.

2. Sterowanie pompà paliwa
• Po włàczeniu zapłonu komputer ECM zamyka obwód głównego przekaênika PGM-FI, który uruchamia wst∏pnie pomp∏ paliwa
na 2 sekundy, by uzyskać ciÊnienie robocze w układzie paliwowym.
• Gdy silnik pracuje, komputer ECM zamyka obwód głównego przekaênika PGM-FI, który doprowadza napi∏cie do pompy paliwa.
• Gdy silnk nie pracuje, a zapłon jest włàczony komputer ECM przerywa obwód głównego przekaênika PGM-FI wyłàczajàc w
ten sposób pomp∏ paliwa.
3. Sterowanie odcinaniem dopływu paliwa.
• Podczas hamowania silnikiem przy zamkni∏tej przepustnicy komuter ECM odcina dopływ pràdu do wtryskiwaczy w celu
obni×enia zu×ycia paliwa. Funkcja ta jest realizowana przy obrotach silnika powy×ej 1500 obr/min.

• Odcinanie dopływu paliwa niezale×nie od poło×enia przepustnicy ma miejsce równie× po przekroczeniu okreÊlonych obrotów
silnika, by uniknàć jego „przekr∏cenia”.

4. Przekaênik sprz∏gła spr∏×arki klimatyzacji.
Gdy komputer ECM otrzymuje sygnał o potrzebie włàczenia spr∏×arki klimatyzacji, opóênia włàczenie tej spr∏×arki i wzbogaca
mieszank∏, by uzyskać płynne przejÊcie do pracy z włàczonà spr∏×arkà.

5. Sterowanie oparami paliwa (EVAP).
Gdy temperatura płynu chłodzàcego silnik jest ni×sza ni× 75°C, to komputer ECM zamyka obwód elekrozaworu sterowania
oparami paliwa, a wtedy zawór ten odcina pociÊnienie dostarczane do zaworu przeponowego sterowania oparami paliwa.

6. Sterowanie recyrkulacjà spalin (EGR).
Gdy recyrkulacja spalin jest konieczna w celu ograniczenia zawartoÊci tlenków azotu (NOx) w spalinach, komputer ECM zamyka
obwód elektrozaworu sterujàcego recyrkulacjà, który podaje podciÊnienie o kontrolowanej wartoÊci do zaworu recyrkulacji EGR.

Funkcje zast∏pcze i awaryjne
1. Funkcje zast∏pcze.
Je×eli sygnał któregokolwiek z czujników zostanie uznany za bł∏dny, to komputer ECM zamiast tego sygnału u×yje danych
zast∏pczych zapisanych w jego pami∏ci stałej.

2. Funkcje awaryjne.
JeÊli usterka wystàpi w głównych obwodach komputera ECM, to kontrol∏ nad pracà wtryskiwaczy przejmà obwody awaryjne
(niezale×ne od tych, które uległy uszkodzeniu) zapewniajàce kontynuowanie jazdy przy obni×onych parametrach silnika.

3. Funkcje samodiagnostyczne (lampka kontrolna MIL).
JeÊli komputer uzna sygnał z któregokolwiek czujnika za bł∏dny, to obwód lampki MIL zostanie zamkni∏ty, a odpowiedni kod
usterki zostanie zapisany w pami∏ci komputera. Po włàczeniu zapłonu obwód lampki MIL zostaje zamkni∏ty na dwie sekundy,
co pozwala skontrolować sprawnoÊć tego obwodu i ×arówki lampki MIL.
Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Komputer silnika (ECM)

Lampka kontrolna MIL nie zapala
si∏, nawet na dwie sekundy po
włàczeniu zapłonu

Sprawdzić bezpiecznik Nr 8
NIE KIERUNKOWSKAZÓW (10A) w
Czy pali si∏ lampka niskiego
ciÊnienia oleju ? skrzynce bezpieczników pod deskà
rozdzielczà.
TAK
Wyłàczyć zapłon NIE
Czy bezpiecznik jest dobry ? Wymienić bezpiecznik.

TAK
Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy
ECM a złàczki przewodów (patrz str. Usunàć przerw∏ w YEL przewodzie
11-17). mi∏dzy bezpiecznikiem Nr 8 (10A)
i zestawem wskaêników.

Połàczyć styk A13 z masà.

Włàczyć zapłon

– Wymienić ×arówk∏ MIL.
NIE – Usunàć przerw∏ w GRN/RED
Czy lampka MIL zapala si∏ ?
przewodzie mi∏dzy ECM (A13)
i zestawem wskaêników.
TAK

Mniej ni× 1,0V ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy masà a
stykiem A 23, nast∏pnie mi∏dzy masà
a stykiem A 24.

Usunàć przerw∏ w przewodzie,
NIE który wykazał napi∏cie mniejsze
Czy napi∏cia były mniejsze ni× 1,0 V ? ni× 1 V, mi∏dzy ECM i punktem
masowym G101 (umieszczonym na
TAK obudowie termostatu).

Zamienić ECM na inny, sprawdzony
w działaniu. JeÊli usterka zniknie,
to oryginalny komputer wymienić
na nowy.
UWAGA: JeÊli komputer nie zarejestrował ×adnych usterek, to po
Lampka MIL nie gaÊnie lub po
zgaÊni∏ciu zapala si∏ ponownie. zwarciu złàcza serwisowego i włàczeniu zapłonu lampka MIL
b∏dzie si∏ palić stale.

Zewrzeć złàcze serwisowe za
pomocà przewodu połàczeniowego
(zwory SCS) (str. 11-14).

Włàczyć zapłon.

Czy lampka MIL sygnalizuje TAK
kod (DTC) jakiejÊ usterki ? Patrz - tabela kodów usterek
(patrz str. 11-12).

NIE
Wyjàć przewód połàczeniowy
(zwor∏ SCS) ze złàcza
serwisowego. Wyłàczyć zapłon.

Spróbować uruchomić silnik. Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy
ECM a złàczki przewodów (patrz
str. 11-17).
TAK
Czy silnik zapalił ?

NIE Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
D4 (+) i D22 (-).
Zewrzeć złàcze
serwisowe przewodem
TAK połàczeniowym.
Czy jest około 5 V ?
(modele z A/T: 11V ?)

NIE Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami D4 (+) i D22 (-).
Usunàć zwarcie do masy w
ORN/RED przewodzie mi∏dzy
ECM (D4), TCM, modułem ABS i
złàczem serwisowym.

Czy jest około 5 V ?
(modele z A/T: 11V ?)
– Usunàć przerw∏ w ORN/RED
przewodzie mi∏dzy ECM (D4) NIE
Wymontować i sprawdzić i złàczem serwisowym. TAK
bezpiecznik ECM (10A) w skrzynce – Usunàć przerw∏ w GRN/WHT Wyjàć przewód
bezpieczników pod pokrywà silnika. przewodzie mi∏dzy ECM połàczeniowy (zwor∏ SCS)
(D22) i złàczem serwisowym. ze złàcza serwisowego.

NIE
Czy bezpiecznik jest dobry ? Wymienić bezpiecznik. (c. d. na str. 11-24)
TAK
(c. d. na str. 11-24) UWAGA: Po naprawie rozłàczyć złàcze serwisowe, wykonać jazd∏
próbnà i ponownie sprawdzić kody usterek zapisane w pami∏ci
komputera ECM.
Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Komputer silnika (ECM) (ciàg dalszy)

(c. d. ze str. 11-23) (c. d. ze str. 11-23)

Sprawdzić bezpiecznik Nr 2 ECM Wyłàczyć zapłon.
(15A) w skrzynce bezpieczników
pod pokrywà silnika .

NIE Wyjàć złàczk∏ “A” z
Czy bezpiecznik jest dobry ? Wymienić bezpiecznik. komputera (ECM).

TAK

Włàczyć zapłon. Włàczyć zapłon.

Zamienić ECM na inny
Rozłàczyć 3-stykowà złàczk∏ sprawdzony w działaniu. JeÊli NIE
ka×dego z czujników po kolei: Czy lampka MIL zapala si∏ ?
usterka zniknie, to oryginalny
• Czujnik MAP komputer wymienić na nowy.
• Czujnik TP TAK
• Czujnik otwarcia zaworu EGR .
Usunàć zwarcie do
masy w GRN/RED
przewodzie mi∏dzy
ECM (A13) i lampkà MIL.
NIE Wymienić czujnik, którego
Czy lampka MIL paliła si∏ cały czas ? odłàczenie spowodowało
zgaÊni∏cie lampki MIL.
TAK
Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà.
Odłàczyć złàczk∏ “D” tylko od ECM
pozostawiajàc podłàczenie do Obwód jest zamkni∏ty ?
wiàzki głównej (str. 11-17).

Sprawdzić kolejno połàczenie z
masà styków D19 i D20.

(c. d. na str. 11-25)
(c. d. ze str.11-24)

Usunàć zwarcie do masy
TAK przewodu YEL/WHT* mi∏dzy
Czy styki sà zmasowane ? ECM (D19, D20*) i czujnikiem TP,
czujnikiem otwarcia zaworu EGR
NIE i czujnikiem MAP.

Podłàczyć ponownie wszystkie
złàczki czujników. Podłàczyć
wiàzk∏ “D” do ECM.

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy masà a
kolejno stykami B2 i A26.

Mniej ni× 1,0 V ?

NIE Usunàć przerw∏ na BLK/RED
Czy jest mniej ni× 1,0 V ? (A26) lub BRN/BLK (B2) i G101
(na obudowie termostatu).
TAK

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy A26 (-)
oraz kolejno B1 (+) i A25 (+)

– Usunàć przerw∏ na YEL/BLK
przewodzie mi∏dzy ECM (A25,
NIE B1) i przekaênikiem głównym
Czy jest napi∏cie akumulatora ? PGM-FI.
– Sprawdzić przekaênik główny
TAK PGM-FI i złàczki jego
przewodów.
Zamienić ECM innym
sprawdzonym w działaniu. JeÊli
usterka zniknie, to oryginalny
komputer zamienić nowym.

NAPI¢CIE
AKUMULATORA ?
Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Podgrzewany czujnik tlenu (HO2S)

Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 1: Uszkodzenie w obwodzie podgrzewanego czujnika
tlenu (HO2S).
Podgrzewany czujnik tlenu (HO2S) jest urzàdzeniem zmieniajàcym swoje parametry elektryczne zale×nie od zawartoÊci tlenu w
spalinach. Komputer ECM otrzymuje sygnał z tego czujnika i na tej podstawie koryguje czasy otwarcia wtryskiwaczy. Czujnik
umieszczono w kolektorze wydechowym.

OSŁONA
CYRKONIA STYKI GRZAŁKI
NAPI¢CIE [V] STECHIOMETRYCZNY
SKŁAD MIESZANKI

STYKI CZUJNIKA

– Lampka MIL pali si∏. BOGATA ← SKŁAD → UBOGA
– Po zwarciu złàcza serwisowego MIESZANKI
(patrz str. 11-14) odczytano
kod 1.

Przeprowadzić procedur∏ kasowania
pami∏ci ECM ( str. 11-15).

Nagrzać silnik do normalnej
temperatury pracy (wentylator
chłodnicy musi pracować).

Silnik musi pracować przez 60 sek.

Wykonać jazd∏ próbnà na 4 biegu
[M/T], ([A/T] w poło×eniu 2).
Rozpoczàć od 1600 obr/min
przyspieszajàc z całkowicie otwartà
przepustnicà przez co najmniej 5 s.
Nast∏pnie hamować silnikiem z
całkowicie zamkni∏tà przepustnicà
przez co najmniej 5 sekund.

Usterka chwilowa, układ jest
NIE obecnie sprawny. Sprawdzić styki i
Czy lampka MIL sygnalizuje
kod 1 ? przewody mi∏dzy czujnikiem HO2S
i ECM.
TAK
PrzejÊć do strony 11-32 i
przeprowadzić sprawdzanie dla
kodu 43.
Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Grzałka podgrzewanego czujnika tlenu (HO2S)

Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 41: Uszkodzenie w obwodzie grzałki podgrzewanego
czujnika tlenu (HO2S).

– Silnik jest uruchomiony.
– Lampka MIL pali si∏.
Po zwarciu złàcza serwisowego
zworà SCS (patrz str. 11-14)
odczytano kod 41.

Przeprowadzić procedur∏ kasowania
pami∏ci ECM (patrz str. 11-15).

Uruchomić silnik.

– Usterka chwilowa, układ jest
obecnie sprawny (wskazane
Czy lampka MIL zapala si∏ i NIE jest wykonanie jazdy próbnej).
sygnalizuje kod 41 ? – Sprawdzić złàczki i przewody
mi∏dzy czujnikiem HO2S i
TAK komputerem ECM.

Wyłàczyć zapłon.

Rozłàczyć złàczk∏ 4-stykowà czujnika
HO2S.

Zmierzyć opór mi∏dzy stykami C i
D czujnika HO2S.

Widok od strony styków
NIE
Czy opór wynosi 10 – 40 Ω ? Wymienić czujnik HO2S.

TAK

Sprawdzić po kolei połàczenie z
masà obu styków czujnika HO2S.

TAK
Czy obwód jest zamkni∏ty ? Wymienić czujnik HO2S.

NIE
MIERNIK
Sprawdzić czy jest połàczenie CYFROWY
mi∏dzy stykiem A i kolejno stykami 07411-0020000
C i D.

TAK
Czy obwód jest zamkni∏ty ? Wymienić czujnik HO2S.

NIE
(c. d. na str. 11-29)
(c. d. ze str. 11-28)

Włàczyć zapłon.

Na wiàzce HO2S zmierzyć napi∏cie
mi∏dzy stykami przewodów
YEL/BLK (+) i ORN/BLK (-).

KLUCZ DO CZUJNIKA
TAK
Czy jest napi∏cie akumulatora ? Wyłàczyć zapłon.

NIE
Odłàczyć złàczk∏ “A” od komputera
Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem ECM.
przewodu YEL/BLK (+) i masà.

Włàczyć zapłon.

Na stykach złàczki”A” zmierzyć
napi∏cie mi∏dzy stykami przewodów
YEL/BLK (+) i ORN/BLK (-).

Usunàć zwarcie w
TAK przewodzie ORN/BLK
Czy jest napi∏cie akumulatora ?
mi∏dzy ECM (A6) i
czujnikiem HO2S.
NIE
Naprawić przerw∏ w
NIE przewodzie YEL/BLK mi∏dzy
Czy jest napi∏cie akumulatora ? czujnikiem HO2S i
przekaênikiem głównym
TAK PGM-FI.

Wyłàczyć zapłon. Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć złàczk∏ czujnika HO2S.

Podłàczyć złàczk∏ “A” wiàzki
testowej do wiàzki głównej, nie
Podłàczyć ponownie złàczk∏ 4 podłàczajàc złàczki wiàzki testowej
stykowà do czujnika HO2S. do ECM (patrz str. 11-17).

Podłàczyć złàczk∏ “A” wiàzki Podłàczyć miernik cyfrowy jako ampe- * Obserwować przez co najmniej 5
testowej do wiàzki głównej, nie romierz mi∏dzy styki A6 (+) i A26 (-). minut czy pràd nie spadnie nagle
podłàczajàc złàczki wiàzki testowej poni×ej 0,1 A.
do ECM (patrz str. 11-17).
Włàczyć zapłon.

TAK
Czy pràd jest mniejszy ni× 0,1A ?* Wymienić czujnik HO2S.

NIE

Zamienić komputer ECM innym,
sprawdzonym w działaniu. Je×eli
usterka zniknie, to oryginalny
komputer wymienić na nowy.
(c. d. na str. 11-30)
Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Grzałka podgrzewanego czujnika tlenu (HO2S) (c. d.)

(c. d. ze str. 11-29)

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
A6 (+) i A23 (-).

NIE Usunàć przerw∏ w przewodzie
Czy jest napi∏cie akumulatora ? ORN/BLK mi∏dzy ECM (A6) i
czujnikiem HO2S.
TAK

NAPI¢CIE
Zamienić ECM innym, AKUMULATORA?
sprawdzonym w działaniu. Je×eli
usterka zniknie, to oryginalny
komputer wymienić na nowy.
Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Układ zasilania paliwem

Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 43: Uszkodzenie w obwodzie podgrzewanego czujnika
tlenu (HO2S) lub w układzie zasilania paliwem.

– Lampka MIL zapaliła si∏. Ciàg dalszy usuwania usterek
– Po zwarciu złàcza serwisowego kodu (DTC) 1 (ze str. 11-26)
przewodem połàczeniowym
(patrz str. 11-14) odczytano kod
43.

Czy oprócz Êwiecenia MIL TAK PrzejÊć do Układu zasilania
nastàpiło pogorszenie osiàgów ? paliwem na str. 11-73.

NIE

Przeprowadzić procedur∏ kasowania
pami∏ci komputera ECM (patrz str.
11-15).

Rozgrzać silnik do normalnej
temperatury pracy (wentylator
chłodnicy musi włàczyć si∏).

Utrzymywać silnik na 3000 obr/min
przez 2 minuty (A/T w poło×eniu P
lub N).

Usterka chwilowa, układ jest
obecnie sprawny (wykonać jazd∏
NIE próbnà).
Czy lampka MIL zapala si∏ i czy
wyÊwietla kod 43 ? Sprawdzić złàczki i przewody
mi∏dzy czujnikiem HO2S i ECM.
TAK

Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy
komputer ECM i złàczki (patrz str.
11-17). UWAGA:
• U×ywać miernika cyfrowego 07411-002000 lub odpowiednika.
• U×ywać miernika w zakresie 2 V.
Przy wyłàczonym zapłonie
odczekać co najmniej 2 minuty.

Włàczyć zapłon.
Napi∏cie powinno wynosić 0,4 –
0,5 V zaraz po włàczeniu zapłonu,
a spaÊć poni×ej 0,1 V w ciagu
Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami najwy×ej 2 minut.
D14 (+) i A26 (-) tu× po włàczeniu
zapłonu.

(c. d. na str. 11-33)
(c. d. na str. 11-32)

Czy jest 0,1 V lub mniej po TAK Rozłàczyć złàczk∏ 4 stykowà
pierwszym włàczeniu zapłonu ? HO2S.

NIE
Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
D14 (+) i A26 (-).

TAK
Czy jest wi∏cej ni× 0,1 V ? Wymienić czujnik HO2S.

NIE

Rozłàczyć złàczk∏ 4 stykowà Odłàczyć złàczk∏ ”D” od wiàzki
HO2S. głównej przewodów.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
D14 (+) i A26 (-).

TAK Usunàć zwarcie w WHT
Czy jest wi∏cej ni× 0,1 V ? przewodzie mi∏dzy ECM
(D14) i czujnikiem HO2S.
NIE

Zmierzyć napi∏cie na wiàzce Zamienić ECM innym,
przewodów silnika po stronie sprawdzonym w działaniu. Je×eli
czujnika HO2S mi∏dzy stykami usterka zniknie, to oryginalny
WHT (+) i GRN/WHT (-). komputer wymienić na nowy Widok od strony styków

TAK Podłàczyć złàczk∏ 4 stykowà
Czy jest wi∏cej ni× 0,1 V ? czujnika HO2S.
NIE

Sprawdzić czy jest przerwa w WHT Rozgrzać silnik do normalnej
przewodzie mi∏dzy ECM (D14) i temperatury pracy (wentylator
czujnikiem HO2S. JeÊli przewód chłodnicy musi włàczyć si∏). Wi∏cej ni×
jest dobry, usunàć przerw∏ w 0,1 V ?
GRN/WHT przewodzie mi∏dzy ECM
(D22) i czujnikiem HO2S.
Utrzymywać silnik na 3000 obr/min
przez 2 minuty (A/T w poło×eniu P
lub N).

MIERNIK
Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami CYFROWY
D14 (+) i A26 (-).

Czy napi∏cie jest powy×ej 0,5 V
przy otwartej przepustnicy i NIE
Wymienić czujnik HO2S.
poni×ej 0,5 V przy przepustnicy
szybko zwalnianej ?

TAK

PrzejÊć na str. 11-73 do Układu
zasilania paliwem.
Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Czujnik ciÊnienia w kolektorze dolotowym (MAP)

Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 3: Uszkodzenie elektryczne w obwodzie czujnika ciÊnienia
w kolektorze dolotowym (MAP).

Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 5: Uszkodzenie mechaniczne (nieszczelnoÊć przewodów
podciÊnieniowych) w obwodzie czujnika ciÊnienia w kolektorze dolotowym (MAP).
Czujnik MAP przetwarza ciÊnienie bezwzgl∏dne na napi∏cie elektryczne, które jest mierzone przez komputer (ECM).

ZESPÓŁ CZUJNIKA PODCIÂNIENIE

NAPI¢CIE
WYJÂCIOWE

ODCZYT
MANOMETRU

– Silnik pracuje i jest nagrzany.
– Lampka MIL zapaliła si∏.
– Po zwarciu złàcza serwisowego
przewodem połàczeniowym
(patrz str. 11-14) odczytano kod 3.

Przeprowadzić procedur∏ kasowania
pami∏ci ECM (patrz str. 11-15).

Uruchomić silnik i pozostawić na
biegu jałowym.
Usterka chwilowa, układ jest
obecnie sprawny (wykonać jazd∏
NIE próbnà).
Czy lampka MIL zapala si∏ i
sygnalizuje kod 3 ? Sprawdzić styki i przewody mi∏dzy
czujnikiem MAP i komputerem
ECM.
TAK

Wyłàczyć zapłon.

(c. d. na str. 11-35)
(c. d. na str. 11-34)

Rozłàczyć złàczk∏ 3 stykowà SKRZYNKA STERUJÑCA
czujnika MAP.

Włàczyć zapłon.

Widok od strony przewodów

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
przewodem RED/WHT (+) i masà.

TAK Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
Czy jest około 5 V ? przewodów RED/YEL (+) i BLU/WHT
(-).
NIE
Wyłàczyć zapłon. NIE Usunàć przerw∏ w BLK/WHT
Czy jest około 5 V ? przewodzie mi∏dzy ECM (D21) i
czujnikiem MAP.
Podłàczyć złàczk∏ “D” wiàzki TAK
testowej do ECM, nie podłàczajàc
jej do wiàzki głównej (patrz str.
11-17).

Włàczyć zapłon.

(c. d. na str. 11-36) (c. d. na str. 11-36)
Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Czujnik ciÊnienia w kolektorze dolotowym
(MAP) (ciàg dalszy)
(c. d. ze str. 11-35) (c. d. ze str. 11-35)

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
D19 (+) i D21 (-). przewodów WHT/BLU (+) i BLU/WHT
(-).

TAK
Czy jest około 5 V ?

NIE

Usunàć przerw∏ w RED/WHT TAK
przewodzie mi∏dzy ECM (D19) i Czy jest około 5 V ? Wyłàczyć zapłon.
czujnikiem MAP.
NIE

Zamienić ECM innym,
sprawdzonym w działaniu. Je×eli
usterka zniknie, to oryginalny
komputer wymienić na nowy.

Podłàczyć ponownie złàczk∏ 3
stykowà czujnika MAP.

Wyłàczyć zapłon. Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy
ECM i złàczki (patrz str. 11-17).

Podłàczyć złàczk∏ ”D” wiàzki
testowej do komputera (ECM), nie
podłàczajàc jej do wiàzki głównej Włàczyć zapłon.
(patrz str. 11-17).

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
D17 (+) i D21 (-).
– Usunàć przerw∏ w
przewodzie WHT/BLU
TAK mi∏dzy ECM (D17) i
Czy jest około 5 V ? czujnikiem MAP.
– Usunàć zwarcie w
przewodzie WHT/BLU
NIE mi∏dzy ECM (D17) i
czujnikiem MAP.
Zamienić ECM innym,
sprawdzonym w działaniu. Je×eli
usterka zniknie, to oryginalny
komputer wymienić na nowy.

(c. d. na str. 11-37)
(c. d. ze str. 11-36)

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
D17 (+) i D21 (-).

NIE Wymienić czujnik MAP.
Czy jest około 3 V ?

TAK

Zamienić ECM innym,
sprawdzonym w działaniu. Je×eli
usterka zniknie, to oryginalny
komputer wymienić na nowy.
Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Czujnik ciÊnienia w kolektorze dolotowym
(MAP) (ciàg dalszy)

– Lampka MIL zapaliła si∏.
– Po zwarciu złàcza serwisowego
przewodem połàczeniowym
(patrz str. 11-14) odczytano kod 5.

Przeprowadzić procedur∏ kasowania
pami∏ci ECM (patrz str. 11-15).

Uruchomić silnik i utrzymywać jego
pr∏dkoÊć w okolicach 2000 obr/min
przy r∏cznej dêwigni zmiany biegów
na luzie (A/T w pozycji: P lub N)
przez 1 minut∏.

– Usterka chwilowa, układ jest
obecnie sprawny (wykonać jazd∏
NIE próbnà).
Czy lampka MIL wyÊwietla – Sprawdzić połàczenia i rurk∏
kod 5 ? podciÊnieniowà.
– Sprawdzić pewnoÊć połàczenia
TAK złàczek.

Wyłàczyć zapłon.

Odłàczyć przewód Nr 21 od obudowy
przepustnicy, podłàczyć pompk∏
podciÊnieniowà do przewodu i
wywołać podciÊnienie. POMPKA
PODCIÂNIENIOWA
Z MANOMETREM

PRZEWÓD Nr 21

NIE Podłàczyć pompk∏ podciÊnieniowà do
Czy podciÊnienie si∏ utrzymuje ? czujnika MAP i wywołać podciÊnienie.

TAK
NIE
Czy podciÊnienie si∏ utrzymuje ? Wymienić czujnik MAP

TAK
Usunàć nieszczelnoÊci w
przewodzie podciÊnieniowym
mi∏dzy czujnikiem MAP a
obudowà przepustnicy.
(c. d. na str. 11-39)
(c. d. ze str. 11-38)

Podłàczyć trójnik z pompkà
podciÊnieniowà mi∏dzy obudow∏
przepustnicy a czujnik MAP.

TRÓJNIK

Uruchomić silnik.

NIE – Sprawdzić zatkanie obudowy
Czy jest podciÊnienie kolektora ? przepustnicy.
– Wymienić obudow∏ przepustnicy.
TAK
Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà pomi∏dzy
ECM i złàczki głównej wiàzki
przewodów (patrz str. 11-17).

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
D17 (+) i D21 (-).

NIE
Czy jest około 3 V ? Wymienić czujnik MAP

TAK
Uruchomić silnik i pozostawić go
na biegu jałowym.

NIE
Czy jest około 1 V ? Wymienić czujnik MAP

TAK

Zamienić ECM innym,
sprawdzonym w działaniu. Je×eli
usterka zniknie, to oryginalny
komputer wymienić na nowy.
Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Czujniki TDC, CKP, CYP

Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 4: Uszkodzenie w obwodzie czujnika pozycji wału
korbowego (CKP).

Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 8: Uszkodzenie w obwodzie czujnika górnych zwrotnych
poło×eƒ tłoków (TDC).

Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 9: Uszkodzenie w obwodzie czujnika tłoka pierwszego
cylindra (CYP).

Czujnik CKP okreÊla moment wtrysku paliwa i zapłonu dla ka×dego cylindra oraz okreÊla pr∏dkoÊć obrotów silnika . Czujnik TDC
okreÊla moment zapłonu przy rozruchu oraz gdy kàt obrotu wału korbowego odbiega od normy. Czujnik CYP wykrywa poło×enie
tłoka w jednym cylindrze dla sekwencyjnego wtrysku ka×dego cylindra. Czujniki TDC/CKP/CYP znajdujà si∏ w aparacie zapłonowym.

WIRNIK
CZUJNIKA TDC

WIRNIK
CZUJNIKA CYP

WAŁEK
WIRNIKA

– Lampka MIL zapaliła si∏.
– Po zwarciu złàcza serwisowego WIRNIK
przewodem połàczeniowym (patrz CZUJNIKA CKP
str. 11-14) odczytano kod 4 lub 8,
lub 9.

Przeprowadzić procedur∏ kasowania
pami∏ci ECM (patrz str. 11-15).

Uruchomić silnik.

Usterka chwilowa, układ
jest obecnie sprawny
Czy lampka MIL zapala si∏ i NIE (wykonać jazd∏ próbnà).
sygnalizuje kod 4 lub 8, lub 9 ? Sprawdzić styki i złàczki
mi∏dzy czujnikami TDC,
TAK CKP, CYP i komputerem
(ECM).

Wyłàczyć zapłon.

Rozłàczyć złàczk∏ 8 stykowà
czujników TDC, CKP, CYP.

(c. d. na str. 11-41) Widok od strony
styków
(c. d. ze str. 11-40)

Zmierzyć opór elektryczny mi∏dzy CZUJNIK KOD STYKI STYKI ECM KOLOR
USTER. CZUJNIKÓW PRZEWODU
stykami odpowiednich czujników
(patrz tabela).

NIE Wymienić obudow∏
Czy opór wynosi 260-500 Ω ? aparatu zapłonowego
(patrz rozdział 23).
TAK
Sprawdzić zwarcie do masy obu
styków czujnika, którego kod
usterki odczytano.

TAK Wymienić obudow∏
Czy jest zwarcie do masy ? aparatu zapłonowego
(patrz rozdział 23).
NIE
Podłàczyć ponownie złàczk∏ czujników.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà do
głównej wiàzki przewodów, nie
podłàczać wiazki testowej do ECM
(patrz str. 11-17).

Zmierzyć opór mi∏dzy stykami
czujnika, którego usterk∏ sygnalizuje
ECM (patrz tabela).

NIE Usunàć przerw∏ w przewodach
Czy opór wynosi 260-500 Ω ? odpowiedniego czujnika. (patrz
tabela).
TAK

Sprawdzić zwarcie do masy styków
B15, B13 i B11.

NIE Usunàć zwarcie do masy
Czy jest zwarcie do masy ? odpowiedniego przewodu czujnika
(patrz tabela).
TAK

Zamienić ECM innym,
sprawdzonym w działaniu. Je×eli
usterka zniknie, to oryginalny
komputer wymienić na nowy.
Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Czujnik temperatury płynu chłodzàcego (ECT)
Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 6: Uszkodzenie w obwodzie czujnika temperatury płynu
chłodzàcego (ECT).
Czujnik ECT jest termistorem, tzn. zmienia swój opór elektryczny zale×nie od temperatury. Wraz ze wzrostem temperatury płynu
chłodzàcego opór spada, jak pokazano na wykresie.

OPÓR ELEKTRYCZNY

TERMISTOR

TEMPERATURA PŁYNU CHŁODZÑCEGO
– Lampka MIL zapaliła si∏.
– Po zwarciu złàcza serwisowego
przewodem połàczeniowym
(patrz str. 11-14) odczytano kod 6.

Przeprowadzić procedur∏ kasowania
pami∏ci ECM (patrz str. 11-15).

Włàczyć zapłon.

Usterka chwilowa, układ jest
obecnie sprawny (wykonać jazd∏
Czy lampka MIL zapala si∏ i NIE próbnà).
wyÊwietla kod 6 ? Sprawdzić przewody i złàczki
mi∏dzy czujnikiem ECT i ECM.
TAK
PodnieÊć temperatur∏ silnika do
normalnej temperatury pracy
(wentylator chłodnicy musi pracować)

Wyłàczyć zapłon.

Rozłàczyć złàczk∏ 2 stykowà
czujnika ECT.

Zmierzyć opór mi∏dzy stykami
czujnika ECT.

NIE
Czy opór wynosi 200 - 400 Ω ? Wymienić czujnik ECT.

TAK
(c. d. na str. 11-43)
Widok od strony styków
(c. d. ze str. 11-42) CZUJNIK ECT

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem
przewodu YEL/GRN (+) i masà.

TAK Zmierzyć napiecie mi∏dzy stykami
Czy jest około 5 V ? przewodów YEL/GRN (+) i
GRN/WHT (-).
NIE
NIE Usunàć przerw∏ w przewodzie
Czy jest około 5 V ? GRN/WHT mi∏dzy ECM (D22) i
czujnikiem ECT.
TAK
Wyłàczyć zapłon. Zamienić ECM innym,
sprawdzonym w działaniu. Je×eli
Tylko A/T usterka zniknie, to oryginalny
komputer wymienić na nowy.
Rozłàczyć złàczk∏ 22 stykowà
TCM

Włàczyć zapłon.

TAK
Czy jest około 5 V ? Wymienić TCM.

NIE
Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć złàczk∏ “D” wiàzki
testowej do ECM, nie podłàczajàc
złàczki wiàzki głównej do wiàzki
testowej (patrz str. 11-17).

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
D13 (+) i D22 (-).

NIE Usunàć przerw∏ w przewodzie
Czy jest około 5 V ? YEL/GRN mi∏dzy ECM (D13) i
czujnikiem ECT.
TAK
Zamienić ECM innym,
sprawdzonym w działaniu. Je×eli
usterka zniknie, to oryginalny
komputer wymienić na nowy.
Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Czujnik poło×enia przepustnicy (TP)

Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 7: Uszkodzenie w obwodzie czujnika poło×enia
przepustnicy (TP).
Czujnik TP jest potencjometrem połàczonym z wałkiem przepustnicy. Wraz ze zmianà poło×enia przepustnicy zmienia si∏ opór
elektryczny czujnika, a tym samym spadek napi∏cia mierzonego przez ECM.

OPORNIK

NAPI¢CIE (V)
STYK ÂLIZGOWY

ŁOþYSKO
WEWN¢TRZNE PROWADNICA STYKU
ÂLIZGOWEGO

STYK

OTWARCIE
PRZEPUSTNICY
BIEG JAŁOWY PEŁNE OTWARCIE
PRZEPUSTNIICY

– Silnik jest uruchomiony
– Lampka MIL zapaliła si∏.
– Po zwarciu złàcza serwisowego
przewodem połàczeniowym
(patrz str. 11-14) odczytano
kod 7.

Przeprowadzić procedur∏ kasowania
pami∏ci ECM (patrz str. 11-15).

Uruchomić silnik.
Usterka chwilowa, układ jest
obecnie sprawny (wykonać
Czy lampka MIL zapala si∏ i NIE jazd∏ próbnà).
sygnalizuje kod 7 ? Sprawdzić przewody i złàczki
mi∏dzy czujnikiem TP i ECM.
TAK

Wyłàczyć zapłon.

Rozłàczyć złàczk∏ 3 stykowà
czujnika TP. CZUJNIK TP

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
przewodów YEL/WHT (+) i
GRN/WHT (-).

NIE Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem
Czy jest około 5 V ?
przewodu YEL/WHT (+) i masà.
TAK
(c. d. na str. 11-45) (c. d. na str. 11-45)

Widok od strony styków
(c. d. ze str. 11-44) (c. d. ze str. 11-44)

TAK Usunàć przerw∏ w przewodzie
Wyłàczyć zapłon. Czy jest około 5 V ? GRN/WHT mi∏dzy ECM (D22) i
czujnikiem TP.
NIE
Podłàczyć złàczk∏ 3 stykowà.
Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy
ECM i złàczki wiàzki głównej (patrz Podłàczyć wiàzk∏ testowà
str. 11-17). mi∏dzy ECM i złàczki wiàzki
głównej (patrz str. 11-17).

Włàczyć zapłon.
Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami D20 (+) i D22 (-).

TAK Usunàć przerw∏ w przewodzie
Czy jest około 5 V ? YEL/WHT mi∏dzy ECM (D20) i
czujnikiem TP.
NIE
Zamienić ECM innym,
sprawdzonym w działaniu. JeÊli
pojawi si∏ napi∏cie około 5 V,
Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami wymienić oryginalny komputer na
D11 (+) i D22 (-). nowy.

0,5V przy przepustnicy całk. zamk.
4,5V przy przepustnicy całk. otwartej

Czy napi∏cie wynosi 0,5 V przy Tylko A/T
całkowicie zamkni∏tej przepu-
stnicy i około 4,5 V przy całko- NIE
wicie otwartej przepustnicy ? Wyłàczyć zapłon.
UWAGA: Zmiana napi∏cia od
0,5÷4,5 V powinna być płynna i
pr oporcjonalna do otwarcia
przepustnicy. Rozłàczyć złàczk∏ 22 stykowà
TCM.
TAK

Zamienić ECM innym,
sprawdzonym w działaniu. Je×eli Włàczyć zapłon.
usterka zniknie, to oryginalny
komputer wymienić na nowy.
Czy napi∏cie wynosi 0,5 V przy – Wymienić czujnik TP.
całkowicie zamkni∏tej przepu-
stnicy i około 4,5 V przy całko- – Usunàć przerw∏ lub
NIE zwarcie w RED/BLK
wicie otwartej przepustnicy ?
UWAGA: Zmiana napi∏cia od przewodzie mi∏dzy
0,5÷4,5 V powinna być płynna i ECM (D11), TCM i
pr oporcjonalna do otwarcia czujnikiem TP.
przepustnicy.
TAK

Wymienić TCM.
Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Czujnik temperatury powietrza (IAT)

Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 10: Uszkodzenie w obwodzie czujnika temperatury
powietrza (IAT).

Czujnik IAT jest termistorem tzn. zmienia swój opór elektryczny zale×nie od temperatury. Wraz ze wzrostem temperatury powietrza
dolotowego opór spada, jak pokazano na rysunku.
OPÓR

TERMISTOR

TEMPERATURA POWIETRZA
– Lampka MIL zapaliła si∏. DOLOTOWEGO
– Po zwarciu złàcza serwisowego Widok od strony styków
przewodem połàczeniowym
(patrz str. 11-14) odczytano kod
10.

Przeprowadzić procedur∏ kasowania
pami∏ci ECM (patrz str. 11-15).

Włàczyć zapłon.

Usterka chwilowa, układ jest
obecnie sprawny (wykonać jazd∏
Czy lampka MIL zapala si∏ i NIE próbnà).
sygnalizuje kod 10 ? Sprawdzić przewody i złàczki
mi∏dzy czujnikami IAT i ECM.
TAK
CZUJNIK IAT
Wyłàczyć zapłon.

Rozłàczyć złàczk∏ 2 stykowà
czujnika IAT.

Zmierzyć opór elektryczny mi∏dzy
2 stykami czujnika IAT.

NIE
Czy jest 0,4 - 4,0 kΩ ? Wymienić czujnik IAT

TAK
(c. d. na str. 11-47)
(c. d. ze str. 11-46)

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem
przewodu RED/YEL (+) i masà.

TAK Zmierzyć napiecie mi∏dzy stykami
Czy jest około 5 V ? przewodów RED/YEL (+) i
GRN/WHT (-).
NIE

Wyłàczyć zapłon. Usunàć przerw∏ w
NIE przewodzie GRN/WHT
Czy jest około 5 V ? mi∏dzy ECM (D22) i
czujnikiem IAT.
TAK
Podłàczyć złàczk∏ “D” wiàzki
testowej do ECM, nie podłàczajàc Zamienić ECM innym,
złàczki głównej do wiàzki testowej sprawdzonym w działaniu. Je×eli
(patrz str. 11-17). usterka zniknie, to oryginalny
komputer wymienić na nowy.

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
D15 (+) i D22 (-).

TAK Usunàć przerw∏ w przewodzie
Czy jest około 5 V ? RED/YEL mi∏dzy ECM (D15) i
czujnikiem IAT.
NIE

Zamienić ECM innym,
sprawdzonym w działaniu. Je×eli
usterka zniknie, to oryginalny
komputer wymienić na nowy.
Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Czujnik ciÊnienia atmosferycznego (BARO)

Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 13: Uszkodzenie w obwodzie czujnika ciÊnienia
atmosferycznego (BARO).

Czujnik BARO jest wbudowany w ECM.

– Lampka MIL zapaliła si∏.
– Po zwarciu złàcza serwisowego
przewodem połàczeniowym
(patrz str. 11-14) odczytano kod
13.

Przeprowadzić procedur∏ kasowania
pami∏ci ECM (patrz str. 11-15).

Włàczyć zapłon.

NIE Usterka chwilowa, układ jest
Czy lampka MIL zapala si∏ i obecnie sprawny (wykonać jazd∏
sygnalizuje kod 13 ? próbnà).

TAK

Zamienić ECM innym,
sprawdzonym w działaniu. Je×eli
usterka zniknie, to oryginalny
komputer wymienić na nowy.
Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Sygnał wyjÊciowy zapłonu

Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 15: Uszkodzenie w obwodzie sygnału wyjÊciowego
zapłonu.

– Lampka MIL zapaliła si∏.
– Po zwarciu złàcza serwisowego
przewodem połàczeniowym
(patrz str. 11-14) odczytano kod
15.

Przeprowadzić procedur∏ kasowania
pami∏ci ECM (patrz str. 11-15).

Uruchomić silnik.
Usterka chwilowa, układ jest
obecnie sprawny (wykonać jazd∏
NIE próbnà).
Czy lampka MIL zapala si∏ i
sygnalizuje kod 15 ? Sprawdzić przewody i złàczki
mi∏dzy aparatem zapłonowym a
ECM.
TAK

Wyłàczyć zapłon.

Widok od strony styków
Rozłàczyć złàczk∏ 2 stykowà przy
aparacie zapłonowym.

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem
przewodu BLK/YEL (+) i masà.

NIE Usunàć przerw∏ w przewodzie
Czy jest napi∏cie akumulatora ? BLK/YEL mi∏dzy złàczkà 2
stykowà i stacyjkà.
TAK

Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć złàczk∏ 2 stykowà.

(c. d. na str. 11-51)
(c. d. ze str. 11-50)

Rozłàczyć złàczk∏ 8 stykowà przy
aparacie zapłonowym.

Włàczyć zapłon.

Widok od strony styków
Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem
A i masà.

NIE
Czy jest około 10 V ? Wymienić ICM.

TAK

Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy
ECM i złàczki wiàzki głównej (patrz
str. 11-17).

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie kolejno mi∏dzy
stykami A21 (+), A22 (+) i A26 (-).

Usunàć przerw∏ lub zwarcie w
NIE YEL/GRN przewodzie mi∏dzy
Czy jest około 10 V ?
aparatem zapłonowym a ECM (A21
lub A22).
TAK

Zamienić ECM innym,
sprawdzonym w działaniu. Je×eli
usterka zniknie, to oryginalny
komputer wymienić na nowy.
Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Czujnik pr∏dkoÊci jazdy (VSS)

Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 17: Uszkodzenie w obwodzie czujnika pr∏dkoÊci jazdy
(VSS).

Czujnik VSS generuje sygnał elektryczny o cz∏stoÊci proporcjonalnej do pr∏dkoÊci obrotowej kół przednich.

– Lampka MIL zapaliła si∏.
– Po zwarciu złàcza serwisowego
przewodem połàczeniowym (patrz
str. 11-14) odczytano kod 17.

Przeprowadzić procedur∏ kasowania
pami∏ci ECM (patrz str. 11-15).

Przeprowadzić jazd∏ próbnà. Przy
dêwigni zmiany biegów M/T na drugim
biegu (A/T w pozycji (2)), przyspieszać
do 3500 obr/min, nast∏pnie zdjàć nog∏
z gazu i hamować silnikiem do 1500
obr/min przy całkowicie zamkni∏tej
przepustnicy.

Usterka chwilowa, układ jest
Czy lampka MIL zapala si∏ i NIE obecnie sprawny.
sygnalizuje kod 17 ? Sprawdzić przewody i złàczki
mi∏dzy czujnikiem VSS i ECM.
TAK
Podło×yć blokady pod koła tylne i
zaciàgnàć hamulec r∏czny. PodnieÊć Podło×yć blokady pod koła tylne przed
przód samochodu i ustawić na podniesieniem przodu samochodu.
podstawkach.

Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy
ECM i złàczki wiàzki głównej (patrz
str. 11-17).

Włàczyć zapłon.

Zablokować prawe przednie koło i
powoli obracajàc lewym kołem 0 ↔ wi∏cej ni× 5 V ?
mierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
B10 (+) i A26 (-).

Czy napi∏cie pulsuje w zakresie NIE
0 V – wi∏cej ni× 5 V ? Wyłàczyć zapłon.

TAK

Zamienić ECM innym,
sprawdzonym w działaniu. Je×eli
usterka zniknie, to oryginalny (c. d. na str. 11-53)
komputer wymienić na nowy.
(c. d. ze str. 11-52)

Odłàczyć złàczk∏ “B” wiàzki
testowej od ECM, nie odłàczać od
wiàzki głównej.

Włàczyć zapłon.

Powoli obracajàc lewym kołem
mierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
B10 (+) i A26 (-).
– Usunàć zwarcie w ORN przewodzie
mi∏dzy ECM (B10) i czujnikiem
VSS, TCM lub pr∏dkoÊciomierzem.
Czy napi∏cie pulsuje w zakresie NIE – Sprawdzić czy jest przerwa w ORN
0 V – wi∏cej ni× 5 V ? przewodzie mi∏dzy ECM (B10) i
czujnikiem VSS. JeÊli przewód jest
dobry sprawdzić czujnik VSS (patrz
TAK rozdział 23).

Zamienić ECM innym,
sprawdzonym w działaniu. Je×eli
usterka zniknie, to oryginalny
komputer wymienić na nowy.
Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Sygnał A/B mi∏dzy A/T i FI

Lampka kontrolna MIL wskazuje kod usterki (DTC) 30: Uszkodzenie w obwodzie sygnału A A/T FI mi∏dzy
TCM i ECM.

Lampka kontrolna MIL wskazuje kod usterki (DTC) 31: Uszkodzenie w obwodzie sygnału B A/T FI mi∏dzy
TCM i ECM.

lub
Po zwarciu złàcza serwisowego
przewodem połàczeniowym (patrz
str. 11-14) odczytano kod 30 i/lub
31.

Przeprowadzić procedur∏ kasowania
pami∏ci ECM (patrz str. 11-15).

Przeprowadzić jazd∏ próbnà.
Przejechać kilka kilometrów
doprowadzajàc do cz∏stej zmiany
biegów.

Usterka chwilowa, układ jest
Czy lampka MIL zapala si∏ i NIE obecnie sprawny.
sygnalizuje kod 30 i/ lub 31 ? Sprawdzić przewody i złàczki
mi∏dzy TCM i ECM.
TAK
Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà do
wiàzki głównej, nie podłàczać do
ECM (patrz str. 11-17).

Rozłàczyć złàczk∏ 22 stykowà
TCM (patrz str. 14-35).

Sprawdzić czy jest ciàgłoÊć obwodu
mi∏dzy stykami B3, B4* a masà Obwód zamkni∏ty ? Obwód zamkni∏ty ? *: kod 31 (A/T FI sygnał B)

TAK Usunàć zwarcie w WHT/RED,
Czy obwód jest zamkni∏ty ? GRN* przewodzie mi∏dzy ECM
(B3, B4*) i TCM.
NIE

(c. d. na str. 11-55)
(c. d. ze str. 11-54)

Sprawdzić czy jest ciàgłoÊć obwodu
w przewodzie WHT/RED, GRN*
mi∏dzy stykiem B3, B4* i złàczkà 22
stykowà TCM.

NIE Usunàć przerw∏ w przewodzie
Czy obwód jest zamkni∏ty ? WHT/RED, GRN* mi∏dzy ECM
(B3, B4*) i TCM.
TAK

Zamienić ECM innym,
sprawdzonym w działaniu. Je×eli
usterka zniknie, to oryginalny
komputer wymienić na nowy.
Układ kontroli biegu jałowego
Tabela usuwania usterek

UWAGA:
• W ka×dym wierszu elementy mogàce być przyczynà danego objawu majà przyporzàdkowane numery okreslajàce kolejnoÊć w
jakiej nale×y je sprawdzać, zaczynajàc od ①. Po odnalezieniu objawu usterki w kolumnie po lewej stronie nale×y w
odpowiadajàcym temu objawowi wierszu znaleêć kolumn∏, w której umieszczono numer ① i sprawdzić element
przyporzàdkowany tej kolumnie według procedury zamieszczonej na stronie o numerze podanym pod jego nazwà. Je×eli
element oka×e si∏ sprawnyn to nale×y sprawdzić element o numerze ➁, itd.
• JeÊli obroty biegu jałowego sà nieprawidłowe i lampka MIL nie wyÊwietla kodu usterki (DTC) 14, przejÊć do sprawdzania układu
na stronie 11-59.

STRONA ELEMENT REGULACJA ZAWÓR SYGNAŁ SYGNAŁ SYGNAŁ ZAWÓR PRZEWODY
SYGNAŁ
OBROTÓW POWIETRZA WŁÑCZENIA ALTERNA- POŁOþENIA WŁÑCZENIA TERMICZNY I POŁÑCZE-
BIEGU BIEGU KLIMATY- TORA DèWIGNI ROZRU- SZYBKIEGO NIA
JAŁOWEGO JAŁOWEGO ZACJI ZMIANY SZNIKA BIEGU
BIEGÓW A/T JAŁOWEGO
OBJAW

TRUDNO URUCHOMIĆ SILNIK NA ZIMNO

NIEWŁAÂCIWE OBROTY JAŁOWE NA
ZIMNO (1000 ÷ 2000 obr/min)

TWARDY BIEG JAŁOWY

NA GORÑCO ZA WYSOKIE OBROTY

Obroty jałowe poni×ej
wymaganych
(bez obcià×enia)
Po uruchomieniu silnik
nie wchodzi na obroty
jałowe
OBROTY ZA
NISKIE PRZY W wersjach ze skrzynià
ROZGRZA- A/T obroty jałowe spadajà
NYM SILNIKU po włàczeniu biegu.

Obroty jałowe spadajà po
włàczeniu klimatyzacji.

Obroty jałowe pulsujà
zale×nie od obcià×enia
elektrycznego.

PODCZAS ROZGRZE-
WANIA
SILNIK
CZ¢STO
GAÂNIE PO ROZGRZANIU

NIEWŁAÂCIWY SKŁAD SPALIN
Opis układu

Obroty biegu jałowego silnika sà kontrolowane przez Zawór Powietrza Biegu Jałowego (IAC).
Zawór zmienia iloÊć powietrza dodatkowo doprowadzanego do kolektora ssàcego w zale×noÊci od nat∏×enia pràdu sterowanego
komputerem (ECM).
JeÊli zawór IAC działa, jego otwarcie utrzymuje właÊciwe obroty biegu jałowego.

Do
PRZEKAèNIKA ZAWÓR
GŁÓWNEGO IAC
PGM-FI

REGULACJA
OBROTÓW BIEGU
JAŁOWEGO
ZAWÓR TERMICZNY
RÓþNE SZYBKIEGO BIEGU
CZUJNIKI JAŁOWEGO
Układ kontroli biegu jałowego
Opis układu (ciàg dalszy)

1. Po uruchomieniu silnika zawór IAC otwiera si∏ na pewien czas. IloÊć powietrza zwi∏ksza si∏ podnoszàc obroty jałowe o 150 ÷
300 obr/min.
2. JeÊli temperatura płynu chłodzàcego silnik jest niska, zawór IAC jest otwarty do uzyskania właÊciwych obrotów biegu jałowego.
IloÊć doprowadzanego powietrza jest regulowana w zale×noÊci od temperatury płynu chłodzàcego.

OBROTY BIEGU
JAŁOWEGO
[obr/min]

TEMPERATURA PŁYNU
CHŁODZÑCEGO
3. JeÊli obroty biegu jałowego sà nieprawidłowe i lampka MIL nie wyÊwietla kodu usterki (DTC) 14, sprawdzić po kolei pozycje:
• Regulacja obrotów biegu jałowego (patrz str. 11-71)
• Sygnał włàczenia klimatyzacji (patrz str. 11-62)
• Sygnał FR alternatora (patrz str. 11-64)
• Sygnał poło×enia dêwigni biegów (A/T) (patrz str. 11-66)
• Sygnał włàczenia rozrusznika (patrz str. 11-68)
• Zawór termiczny szybkiego biegu jałowego (patrz str. 11-70)
• Przewody i połàczenia
• Zawór IAC i O-ringi mocujàce.

4. JeÊli wszystkie pozycje sà dobre, zamienić zawór IAC na inny-sprawdzony i ponownie wyregulować obroty biegu jałowego (patrz
str.11-71).
• JeÊli obrotów biegu jałowego dalej nie mo×na prawidłowo wyregulować (i lampka MIL nie wyÊwietla kodu usterki 14) po
wymianie zaworu IAC, zamienić komputer ECM na inny-sprawdzony i sprawdzić ponownie. JeÊli objawy znikły wymienić
oryginalny komputer na nowy.
Układ kontroli biegu jałowego
Schematy usuwania usterek Zawór powietrza biegu jałowego (IAC)

Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 14: Uszkodzenie w obwodzie zaworu powietrza biegu
jałowego (IAC).

Zawór zmienia iloÊć powietrza dodatkowo doprowadzanego do kolektora ssàcego w zale×noÊci od nat∏×enia pràdu sterowanego
komputerem (ECM).
Do KOLEKTORA WLOT CZYSTEGO
SSÑCEGO POWIETRZA

WAŁEK ZAWORU

ZAWÓR

CEWKA
ZAWÓR IAC
– Lampka MIL zapaliła si∏.
– Po zwarciu złàcza serwisowego
przewodem połàczeniowym (patrz
str. 11-14) odczytano kod 14.

Przeprowadzić procedur∏ kasowania
pami∏ci ECM (patrz str. 11-15).

Uruchomić silnik.
Widok od strony styków

Przy uruchomionym silniku i
Czy lampka MIL zapala si∏ i NIE zwolnionym pedale przyspieszenia
wyÊwietla kod 14 ? odłàczyć złàczk∏ 2 stykowà od
zaworu IAC.
TAK Usterka chwilowa,
układ jest obecnie
Odłàczyć złàczk∏ 2 stykowà od sprawny (wykonać
zaworu IAC. Czy obroty silnika obni×yły NIE jazd∏ próbnà).
si∏ ? Sprawdzić przewody i
złàczki mi∏dzy zaworem
IAC i ECM.
TAK
Zamienić zawór IAC sprawdzonym
w działaniu i ponownie sprawdzić.
JeÊli objawy znikły to oryginalny
zawór IAC wymienić na nowy.

(c. d. na str. 11-61)
(c. d. ze str. 11-60)

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem
przewodu YEL/BLK (+) i masà.

NIE Usunàć przerw∏ w przewodzie
Czy jest napi∏cie akumulatora ? YEL/BLK mi∏dzy zaworem IAC i
głównym przekaênikem PGM-FI.
TAK
Wyłàczyć zapłon i podłàczyć
ponownie złàczk∏ 2 stykowà do
zaworu IAC.

Podłàczyć złàczk∏ “A” wiàzki
testowej do wiàzki głównej
przewodów, nie podłàczać do
ECM (patrz str. 11-17).

Włàczyć zapłon.

Kilkakrotnie zwierać na moment
styki A9 i A26.

Zamienić ECM innym,
TAK sprawdzonym w działaniu. Je×eli
Czy słychać klikanie zaworu IAC ?
usterka zniknie, to oryginalny
komputer wymienić na nowy.
NIE
Sprawdzić czy jest przerwa lub
zwarcie w przewodzie BLK/BLU
mi∏dzy zaworem IAC i ECM (A9).
JeÊli przewód jest dobry, wymienić
zawór IAC.
Układ kontroli biegu jałowego
Schematy usuwania usterek Sygnał włàczenia klimatyzacji

Komputer (ECM) otrzymuje ten sygnał jeÊli jest zapotrzebowanie na chłodzenie przez klimatyzacj∏.

Sprawdzanie sygnału włàczenia
klimatyzacji.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy
ECM i złàczki (patrz str. 11-17).
Odłàczyć złàczk∏ “B” od wiàzki
głownej przewodów, nie odłàczać
od ECM.

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
B5 (+) i A26 (-).

Zamienić ECM innym,
NIE sprawdzonym w działaniu. Je×eli
Czy jest około 5 V ? pojawiło si∏ napi∏cie około 5 V, to
oryginalny komputer wymienić na
TAK nowy.

Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć ponownie złàczk∏ “B”
do wiàzki głównej przewodów.

Włàczyć zapłon.

Kilkakrotnie zwierać na moment
styki A15 i A26 .

Czy słychać włàczenie si∏ NIE Zewrzeć RED/BLU styk złàczki 4
sprz∏gła spr∏×arki klimatyzacji ? stykowej przekaênika sprz∏gła
klimatyzacji do masy. Widok od strony
przewodów
TAK
Uruchomić silnik. NIE
Czy słychać włàczenie si∏ Patrz sprawdzanie
sprz∏gła spr∏×arki klimatyzacji ? klimatyzacji (rozdział 22).

Włàczyć dmuchaw∏. TAK
Usunàć przerw∏ w RED/BLU
przewodzie mi∏dzy komputerem
(ECM) (A15) i przekaênikiem
sprz∏gła klimatyzacji.

(c. d. na str. 11-63)
Mniej ni× 1,0V ?
(c. d. ze str. 11-63)

Włàczyć klimatyzacj∏.

NIE Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
Czy klimatyzacja działa ?
B5 (+) i A26 (-).
TAK
Sygnał włàczenia klimatyzacji jest Usunàć przerw∏ w
NIE przewodzie BLU/BLK mi∏dzy
dobry. Czy jest mniej ni× 1,0 V ?
komputerem ECM (B5) i
włàcznikiem klimatyzacji.
TAK
Zamienić ECM innym,
sprawdzonym w działaniu. Je×eli
usterka zniknie, to oryginalny
komputer wymienić na nowy.
Układ kontroli biegu jałowego
Schematy usuwania usterek Sygnał FR alternatora (ALT)

Komputer (ECM) otrzymuje ten sygnał jeÊli alternator ładuje.

Sprawdzanie sygnału alternatora.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy
komputer ECM i złàczki (patrz str.
11-17). Odłàczyć złàczk∏ “D” od
wiàzki głównej przewodów, nie
odłàczać od ECM.

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami D9 (+) i A26 (-).

Zamienić ECM innym,
NIE sprawdzonym w działaniu. Je×eli
Czy jest około 5 V ? usterka zniknie, to oryginalny
komputer wymienić na nowy.
TAK
Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć ponownie złàczk∏ “D”
do wiàzki głównej przewodów.

Rozgrzać silnik do normalnej Napi∏cie ?
temperatury pracy (wentylator
musi sie włàczyć).

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami D9 (+) i A26 (-).

Czy napi∏cie spada po NIE
włàczeniu reflektorów i Wyłàczyć zapłon.
ogrzewania szyby tylnej.

TAK

Przeprowadzić procedur∏ kasowania
pami∏ci ECM (patrz str. 11-15)

Sygnał alternatora jest dobry.

(c. d. na str. 11-65)
(c. d. ze str. 11-64)

Odłàczyć złàczk∏ “D” od ECM, nie
odłàczać od wiàzki głównej
przewodów.

Odłàczyć przewód ujemny od
akumulatora.

Obwód zamkni∏ty ?
Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy
stykiem D9 i masà.

TAK Odłàczyć złàczk∏ GRN od
Czy obwód jest zamkni∏ty ?
alternatora.
NIE
Odłàczyć złàczk∏ przewodu GRN
od alternatora.
ZŁÑCZKA GRN

Podłàczyć WHT/RED przewód do Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu
masy. mi∏dzy stykiem D9 i masà.

NIE Patrz sprawdzanie alternatora
Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu Czy obwód jest zamkni∏ty ?
(rozdział 23).
mi∏dzy stykiem D9 i masà.
TAK
Usunàć zwarcie w WHT/RED
TAK przewodzie mi∏dzy ECM (D9) i
Czy obwód jest zamkni∏ty ?
alternatorem.

NIE

Usunàć przerw∏ w WHT/RED Patrz sprawdzanie alternatora
przewodzie mi∏dzy ECM (D9) i (rozdział 23).
alternatorem.
Układ kontroli biegu jałowego
Schematy usuwania usterek Sygnał poło×enia dêwigni A/T

Komputer (ECM) otrzymuje ten sygnał jeÊli dêwignia automatycznej skrzyni biegów jest w poło×eniu N lub P.

Sprawdzanie sygnału poło×enia
dêwigni A/T.

Włàczyć zapłon.

Przesuwać dêwigni∏ po kolei w
ka×de poło×enie i obserwować
wskaênik poło×enia dêwigni.

NIE Patrz sprawdzanie wskaênika
Czy wskaênik zapala si∏ prawidłowo ?
poło×enia dêwigni A/T (rozdział 23).

TAK
Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy
ECM i złàczki (patrz str. 11-17).
Odłàczyć złàczk∏ “B” od wiàzki
głównej przewodów, nie odłàczać
od ECM.

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
B7 (+) i A26 (-).

Zamienić ECM innym,
NIE sprawdzonym w działaniu. Je×eli
Czy jest około 5 V ? usterka zniknie, to oryginalny
komputer wymienić na nowy.
TAK
Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć ponownie złàczk∏ “B”
do wiàzki głównej przewodów.

Włàczyć zapłon.

(c. d. na str. 11-67)
(c. d. ze str. 11-66)

Mmiej ni× 1,0V ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
B7 (+) i A26 (-), przy ustawieniu
skrzyni biegów w pozycji N, a
nast∏pnie w P.

NIE Usunàć przerw∏ w LT GRN
Czy jest mniej ni× 1,0 V ? przewodzie mi∏dzy komputerem
ECM (B7) i zestawem wskaêników.
TAK

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami B7 (+) i A26 (-), przy
włàczonym biegu.

NIE Usunàć zwarcie w LT GRN
Czy jest mniej ni× 10 V ? przewodzie mi∏dzy komputerem
ECM (B7) i zestawem wskaêników.
TAK
Sygnał poło×enia dêwigni skrzyni
biegów (A/T) jest dobry.
Układ kontroli biegu jałowego
Schematy usuwania usterek Sygnał włàczenia rozrusznika

Komputer (ECM) otrzymuje ten sygnał przy rozruchu silnika.

Sprawdzanie sygnału włàczenia
rozrusznika.
NAPI¢CIE AKUMULATORA ?

Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy
ECM i złàczki (patrz str. 11-17).

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami UWAGA: A/T: Dêwignia automatycznej skrzyni biegów
B9 (+) i A26 (-) przy włàczonym w poło×eniu N lub P.
rozruszniku.

Sprawdzić bezpiecznik Nr 12
NIE SYGNAŁ ROZRUSZNIKA (7,5 A) w
Czy jest napi∏cie akumulatora ?
skrzynce bezpieczników pod deskà
rozdzielczà.
TAK

NIE
Czy bezpiecznik jest dobry ? Wymienić bezpiecznik.

TAK
Usunàć przerw∏ w przewodzie
BLU/RED mi∏dzy ECM i
bezpiecznikiem Nr 12 SYGNAŁ
ROZRUSZNIKA (7,5 A)

Sygnał włàczenia rozrusznika jest
prawidłowy.
Układ kontroli biegu jałowego
Zawór termiczny szybkiego biegu jałowego

Opis działania Sprawdzanie
Aby zapewnić płynnoÊć obrotów przy nagrzewaniu silnika
nale×y podwy×szyć obroty biegu jałowego. Zawór szybkiego UWAGA: Zawór termiczny szybkiego biegu jałowego jest
biegu jałowego jest sterowany przez wkładk∏ woskowà. Gdy wyregulowany fabrycznie i nie powinien być rozbierany.
silnik jest zimny zawór jest otwarty i dodatkowe powietrze
doprowadzane jest do kolektora ssàcego podnoszàc obroty. 1. Uruchomić silnik.
Gdy silnik osiàgnie właÊciwà temperatur∏, wosk rozszerza si∏,
zamykajàc zawór. Przepływ dodatkowego powietrza do 2. Wymontować pokryw∏ zaworu termicznego szybkiego
kolektora ssàcego zamyka si∏. biegu jałowego.

3. Przyło×yć palec do gniazda grzybka zaworu i sprawdzić
czy jest przepływ powietrza przy zimnym silniku
(temperatura silnika poni×ej 30°C).

ZAWÓR TERMICZNY SZYBKIEGO
BIEGU JAŁOWEGO

ZAWÓR IAC
ZAWÓR TERMICZNY SZYBKIEGO
BIEGU JAŁOWEGO

• Gdy podciÊnienie nie jest wyczuwalne, wymienić zawór
termiczny szybkiego biegu jałowego i sprawdzić
ponownie.

KANAŁ POWIETRZA
DODATKOWEGO

O-RINGI
Wymienić
4. Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy
(wentylator chłodnicy musi si∏ włàczyć).

5. Sprawdzić czy zawór jest całkowicie zamkni∏ty. W
przeciwnym przypadku wyczuwalne b∏dzie podciÊnienie w
gnieêdzie zaworu.
• Gdy podciÊnienie jest wyczuwalne, zawór jest
nieszczelny. Sprawdzić poziom płynu chłodzàcego i
ewentualnie zapowietrzenie układu chłodzàcego (patrz
WOSK rozdział 10). Gdy układ jest bez zarzutu, wymienić
zawór termiczny biegu jałowego i sprawdzić ponownie.
Regulacja obrotów biegu jałowego

Sprawdzanie, Regulacja 3. Odłàczyć złàczk∏ 2 stykowà od zaworu IAC.

1. Uruchomić silnik i rozgrzać silnik do temperatury normalnej
pracy (a× do włàczenia wentylatora chłodnicy). ZAWÓR IAC

2. Podłàczyć obrotomierz.

ZŁÑCZKA
TESTOWA OBROTOMIERZ
OBROTOMIERZA

4. Uruchomić silnik z lekko naciÊni∏tym pedałem gazu.
Ustabilizować obroty na poziomie 1000 obr/min, nast∏pnie
powoli zwolnić pedał gazu.

5. Sprawdzić obroty jałowe bez obcià×enia: reflektory,
AKUMULATOR wentylator, szyba ogrzewana, wentylator chłodnicy i
klimatyzacja muszà być wyłàczone.

Obroty biegu jałowego powinny wynosić:

Obroty biegu jałowego powinny wynosić:

obr/min
obr/min (w poło×eniu N lub P)

Wyregulować obroty jałowe, w razie potrzeby, obracajàc
Êrub∏ regulacyjnà.

ÂRUBA REGULACYJNA
OBROTÓW JAŁOWYCH
Układ kontroli biegu jałowego
Regulacja obrotów biegu jałowego
(ciàg dalszy)
6. Wyłàczyć zapłon.

7. Podłàczyć złàczk∏ zaworu IAC, wyjàć bezpiecznik BACK
UP (7,5 A) ze skrzynki bezpieczników pod pokrywà
silnika na 10 sekund aby wykasować pami∏ć ECM.

8. Uruchomić silnik bez obcià×enia: reflektory, wentylator,
szyba ogrzewana, wentylator chłodnicy i klimatyzacja
muszà być wyłàczone na 1 min, nast∏pnie sprawdzić
ponownie obroty jałowe.

Obroty jałowe powinny wynosić:

obr/min
obr/min (w poło×eniu N lub P)

9. Utrzymywać obroty jałowe przez 1 min z włàczonymi
Êwiatłami drogowymi i ogrzewaniem szyby tylnej,
nast∏pnie sprawdzić ponownie obroty jałowe.

Obroty jałowe powinny wynosić:

obr/min
obr/min (w poło×eniu N lub P)

10. Utrzymywać obroty jałowe przez 1 min z włàczonà na
max. dmuchawà i klimatyzacjà, nast∏pnie sprawdzić
ponownie obroty jałowe.

Obroty jałowe powinny wynosić:

obr/min
obr/min (w poło×eniu N lub P)

UWAGA: Gdy obroty jałowe sà nieprawidłowe, przejÊć
do tabeli usuwania usterek na str. 11-56.
Układ zasilania paliwem
Tabela usuwania usterek
UWAGA:
• W ka×dym wierszu elementy mogàce być przyczynà danego objawu majà przyporzàdkowane numery okreÊlajàce kolejnoÊć w jakiej
nale×y je sprawdzać, zaczynajàc od ①. Po odnalezieniu objawu usterki w kolumnie po lewej stronie nale×y w odpowiadajàcym temu
objawowi wierszu znaleêć kolumn∏, w której umieszczono numer ① i sprawdzić element przyporzàdkowany tej kolumnie według
procedury zamieszczonej na stronie o numerze podanym pod jego nazwà. Je×eli element oka×e si∏ sprawny to nale×y sprawdzić
element o numerze ➁, itd.

STRONA ELEMENT WTRY- OPORNIK REGULATOR FILTR PALIWA POMPA GŁÓWNY ZANIECZY-
SKIWACZE WTRYSKI- CIÂNIENIA PALIWOWA PRZEKAèNIK SZCZONE
WACZY PALIWA PGM-FI PALIWO

OBJAW

SILNIKA NIE MOþNA
URUCHOMIĆ

UTRUDNIONE URUCHAMIANIE
GORÑCEGO LUB ZIMNEGO
SILNIKA

TWARDY BIEG JAŁOWY

PODCZAS
NAGRZEWANIA
SILNIK
CZ¢STO
GAÂNIE PO
ROZGRZANIU

PRZERWY W
ZAPŁONIE LUB
TWARDA
PRACA
SŁABE OSIÑGI NIEWŁAÂCIWY
SKŁAD SPALIN

UTRATA MOCY

*: Paliwo brudne, z wodà lub z wysokà zawartoÊcià alkoholu.
Układ zasilania paliwem
Opis układu CiÊnienie paliwa

Układ paliwowy składa si∏ ze zbiornika paliwa, Redukowanie ciÊnienia w układzie
wysokociÊnieniowej pompy paliwa wbudowanej w zbiornik,
przekaênika głównego PGM-FI, filtra paliwa, regulatora
ciÊnienia paliwa, wtryskiwaczy i oporników tłumika pulsacji
• Nie palić przy naprawie układu paliwowego. Nie zbli×ać
ciÊnienia paliwa oraz z przewodów paliwowych zasilajàcych i
si∏ z otwartym ogniem.
powrotnych.
• Redukowanie ciÊnienia paliwa przeprowadzić przy
Układ ten dostarcza do wtryskiwaczy paliwo pod regulowanym
wyłàczonym silniku.
ciÊnieniem i odcina dopływ paliwa, gdy silnik nie pracuje.
UWAGA: Przed rozłàczeniem przewodów paliwowych lub
połàczeƒ nale×y zmniejszyć ciÊnienie w układzie paliwowym
poprzez poluzowanie Êruby serwisowej 6 mm na listwie
paliwowej.

1. Odłàczyć przewód ujemny akumulatora.

2. Odkr∏cić korek wlewu paliwa.

3. Do odkr∏cenia Êruby serwisowej u×ywać klucza płaskiego i
oczkowego.

4. Okolice Êruby 6 mm okryć kawałkiem szmatki.

5. Powoli poluzować Êrub∏ serwisowà 6 mm o 1 obrót.

ÂRUBA SERWISOWA 6 mm

LISTWA SZMATKA
PALIWOWA

UWAGA:
• CiÊnieniomierz do pomiaru ciÊnienia paliwa wkr∏ca
si∏ w otwór po wykr∏ceniu Êruby serwisowej.
• Po poluzowaniu Êruby serwisowej zawsze wymienić
podkładk∏ mi∏dzy Êrubà serwisowà a gniazdem
Êruby.
• Gdy obie Êruby były wymontowane wymieniać
wszystkie podkładki.
Wtryskiwacze

Sprawdzanie Opis działania

1. Zredukować ciÊnienie w układzie paliwowym (patrz str. 11- Wtryskiwacze paliwa sà zaworami o stałym skoku,
74). uruchamianymi cewkà elektromagnetycznà. Składajà si∏ z:
cewki, zaworu i obudowy. Gdy napi∏cie jest podawane na
2. Wykr∏cić Êrub∏ serwisowà z filtra paliwa przytrzymujàc cewk∏, zawór otwiera si∏ i paliwo pod ciÊnieniem jest
drugim kluczem gniazdo Êruby serwisowej. Wkr∏cić wtryskiwane do kolektora ssàcego. Poniewa× skok zaworu i
ciÊnieniomierz do pomiaru ciÊnienia paliwa. ciÊnienie paliwa jest stałe, iloÊć wtryskiwanego paliwa jest
regulowana czasem otwarcia zaworu (t.j. czasem
3. Uruchomić silnik *. Zmierzyć ciÊnienie paliwa na biegu doprowadzenia napi∏cia do cewki). Wtryskiwacz jest
jałowym z odłàczonym i zakorkowanym przewodem uszczelniony O-ringiem i uszczelkà. Uszczelki te pełnià
podciÊnieniowym od regulatora ciÊnienia paliwa. równie× funkcj∏ tłumienia hałasu powodowanego przez
wtryskiwacz.
CiÊnienie powinno wynosić:
280 – 330 kPa (2,8 – 3,3 atm)

4. Podłàczyć przewód podciÊnienia do regulatora ciÊnienia
paliwa.
FILTR
CiÊnienie powinno wynosić:
220 – 270 kPa (2,2 – 2,7 atm) OBUDOWA NURNIKA

PRZYRZÑD DO POMIARU CIÂNIENIA
07406-0040001

KLAMRA

CEWKA
RDZE¡
NURNIK

REGULATOR LISTWA
CIÂNIENIA PALIWOWA
PALIWA

WTRYSKIWACZ PIERÂCIE¡
*: JeÊli silnika nie mo×na uruchomić, włàczyć zapłon, po 2
sekundach wyłàczyć, włàczyć ponownie i odczytać ciÊnienie
paliwa.
USZCZELKA
• JeÊli ciÊnienie odbiega od wymaganego, najpierw sprawdzić
pomp∏ paliwa (patrz str. 11-83). JeÊli pompa nie wykazuje
usterek, sprawdzić po kolei:

– Je×eli ciÊnienie jest wy×sze od wymaganego sprawdzić czy:
• Przewód powrotny paliwa jest dro×ny. KOLEKTOR
• Nie jest uszkodzony regulator ciÊnienia paliwa (patrz str. SSÑCY
11-80).
– Je×eli ciÊnienie jest ni×sze od wymaganego, sprawdzić czy:
• Filtr paliwa nie jest zatkany.
• Nie jest uszkodzony regulator ciÊnienia (patrz str. 11-80).
• Nie ma wycieków z przewodów paliwowych.
Układ zasilania paliwem
Wtryskiwacze (ciàg dalszy)

Sprawdzanie Gdy silnika nie mo×na uruchomić:

UWAGA: Przed testowaniem wtryskiwaczy sprawdzić: obroty 1. Odłàczyć złàczk∏ wtryskiwacza i zmierzyć opornoÊć
jałowe, wyprzedzenie zapłonu, zawartoÊć CO % w spalinach. mi∏dzy dwoma stykami wtryskiwacza.

Gdy silnik pracuje: Opór powinien wynosić: 1,5 -– 2,5 Ω

1. Z silnikiem pracujacym na biegu jałowym, odłàczać po kolei
złàczki wtryskiwaczy i obserwować spadek obrotów.

• Gdy spadek obrotów jest jednakowy dla ka×dego
cylindra, wtryskiwacze pracujà prawidłowo.

• Gdy obroty nie zmieniajà si∏ po odłàczeniu złàczki
któregoÊ ze wtryskiwaczy, wymienić go i sprawdzić WTRYSKI-
WACZ
ponownie.

2. Sprawdzić stetoskopem dêwi∏k wydawany przez
wtryskiwacz na biegu jałowym.

• Gdy opór nie odpowiada wymaganiom, wymienić
wtryskiwacz.

• Gdy opór jest prawidłowy, sprawdzić ciÊnienie paliwa
(patrz str. 11-75).
– Gdy ciÊnienie paliwa jest prawidłowe sprawdzić:
• Czy nie ma zwarcia, przerwy lub złego kontaktu w
przewodzie YEL/BLK mi∏dzy przekaênikiem
głównym PGM-FI a wtryskiwaczem.
• Czy nie ma zwarcia, przerwy lub złego kontaktu w
przewodzie mi∏dzy wtryskiwaczem a ECM.

JeÊli wszystkie testy nie wykazujà usterek, sprawdzić
komputer (ECM) (patrz str. 11-22).
• Gdy któryÊ wtryskiwacz nie wydaje prawidłowego
dêwi∏ku, sprawdzić dêwi∏k ponownie po wymianie
wtryskiwacza.
– Gdy typowego dêwi∏ku w dalszym ciàgu nie słychać,
sprawdzić:
• Czy nie ma zwarcia, przerwy lub złego kontaktu w
przewodzie YEL/BLK mi∏dzy przekaênikiem
głównym PGM-FI a wtryskiwaczem.
• Czy nie ma zwarcia, przerwy lub złego kontaktu w
przewodzie mi∏dzy wtryskiwaczem a ECM.

JeÊli wszystkie testy nie wykazujà usterek, sprawdzić
komputer (ECM) (patrz str. 11-22) oraz przekaênik
główny PGM-FI (patrz str. 11-86).
Wymiana

Nie palić przy naprawie układu paliwowego. Nie zbli×ać si∏ z otwartym ogniem.

1. Zredukować ciÊnienie w układzie paliwowym (patrz str. 11-74).

2. Ołàczyć złàczki od wtryskiwaczy i zaworu IAC.

3. Odłàczyć przewód podciÊnienia i przewód paliwowy powrotny od regulatora ciÊnienia paliwa.

UWAGA: Przed odłàczeniem przewodów paliwowych podło×yć pod nie szmatk∏.

4. Odłàczyć przewód paliwowy od listwy paliwowej.

5. Odkr∏cić nakr∏tki mocujàce listw∏ paliwowà i uchwyt wiàzki wtryskiwaczy.

6. Zdemontować listw∏ paliwowà

7. Wymontować wtryskiwacze z kolektora ssàcego.

LISTWA
PALIWOWA

ZŁACZKA
ZAWORU IAC

UCHWYT WIÑZKI
WTRYSKIWACZY

IZOLATOR
WTRYSKIWACZA
Wymienić

Wymienić

PIERÂCIE¡
Wymienić

USZCZELKA
Wymienić

8. Zało×yć nowe pierÊcienie na wtryskiwacze.

9. Nowe O-ringi nasmarować olejem silnikowym i zało×yć na wtryskiwacze.

10. Najpierw wcisnàć wtryskiwacze w listw∏ paliwowà.

11.Nasmarować uszczelki olejem silnikowym i wło×yć je do gniazd w kolektorze ssàcym.
Układ zasilania paliwem
Wtryskiwacze (ciàg dalszy)

12. Wmontować wtryskiwacze i zespół listwy paliwowej do kolektora ssàcego.

OSTRZEþENIE: Aby uniknàć uszkodzenia O-ringów, wtryskiwacze nale×y najpierw wmontować do listwy paliwowej a
potem do kolektora ssàcego.

LISTWA
PALIWOWA

WTRYSKIWACZ

IZOLATOR
LISTWY
PALIWOWEJ

LISTWA
PALIWOWA
13. Ustawić znak na złàczce wtryskiwacza zgodnie ze znakiem na listwie paliwowej.

14. Dokr∏cić nakr∏tki mocujàce.

15. Podłàczyć przewód paliwowy i tłumik pulsacji ciÊnienia paliwa z nowymi
podkładkami.

16. Podłàczyć przewód podciÊnienia i przewód paliwowy powrotny do regulatora
ciÊnienia paliwa. ZNAKI
WTRYSKIWACZ
17. Podłàczyć złàczki wtryskiwaczy i zaworu IAC.

18. Wymienić podkładk∏ Êruby serwisowej 6 mm i dokr∏cić Êrub∏.

19. Włàczyć zapłon, po 2 sekundach pracy ciÊnienie w układzie paliwowym wzroÊnie. Powtórzyć to 2 lub 3 razy, nast∏pnie
sprawdzić czy nie ma wycieków paliwa.
Opornik wtryskiwaczy

Opis działania Sprawdzanie

Opornik wtryskiwaczy obni×a pràd w cewce wtryskiwacza aby 1. Rozłàczyć złàczk∏ opornika wtryskiwaczy.
uniknàć jej uszkodzenia, co obni×a tak×e czas zwłoki
wtryskiwacza. 2. Sprawdzić opór mi∏dzy wszystkimi stykami opornika
wtryskiwaczy (F, E, C i B) a stykiem zasilania (A).

Opór powinien wynosić: 5 -– 7 Ω

OPORNIK WTRYSKIWACZY

PRZEKAèNIK
GŁÓWNY
PGM-FI

OPORNIK
WTRYSKIWACZY

WTRYSKIWACZE

• Wymienić opornik wtryskiwaczy jeÊli opór mi∏dzy
jakimikolwiek stykami ró×ni si∏ od wymaganego.
Układ zasilania paliwem
Regulator ciÊnienia paliwa

Opis działania Sprawdzanie

Regulator ciÊnienia paliwa utrzymuje stałà wartoÊć ciÊnienia
wtryskiwanego paliwa. Gdy ró×nica mi∏dzy ciÊnieniem paliwa
Nie palić przy naprawie układu paliwowego. Nie zbli×ać
i ciÊnieniem w kolektorze ssàcym przekracza 300 kPa (3 atm),
si∏ z otwartym ogniem.
przepona regulatora przesuwa sie do góry otwierajàc przepływ
powrotny do zbiornika.
1. Zamocować ciÊnieniomierz do pomiaru ciÊnienia paliwa w
otwór po Êrubie serwisowej filtra paliwa (patrz str. 11-74).
Uruchomić silnik i zostawić na biegu jałowym.
ZAMKNI¢TY:
CiÊnienie powinno wynosić:
280 - 330 kPa (2,8 - 3,3 atm)
(z odłàczonym i zatkanym przewodem podciÊnienia)
PRZEPONA
PODCIÂNIENIE Z PRZYRZÑD DO POMIARU CIÂNIENIA
KOLEKTORA
SSÑCEGO

KLAMRA

WLOT
PALIWA

REGULATOR
CIÂNIENIA
PALIWA

OTWARTY: 2. Podłàczyć przewód podciÊnieniowy do regulatora.

3. Sprawdzić czy ciÊnienie paliwa wzrasta gdy przewód
PRZEPONA podciÊnienia zostanie ponownie odłàczony.
PODCIÂNIENIE Z
KOLEKTORA • JeÊli ciÊnienie nie wzrasta, wymienić regulator ciÊnienia
SSÑCEGO paliwa.

WLOT
PALIWA

PRZEWÓD
POWROTNY
PALIWA
Filtr paliwa

Wymiana Wymiana

Nie palić przy naprawie układu paliwowego. Nie zbli×ać • Nie palić przy naprawie układu paliwowego. Nie
si∏ z otwartym ogniem.
zbli×ać si∏ z otwartym ogniem.
• Podczas wymiany filtra uwa×ać by nie poło×yć na
1. Pod regulatorem umieÊcić szmatk∏ i zredukować
akumulatorze narz∏dzi mogàcych spowodować
ciÊnienie w układzie paliwowym (patr str. 11-74).
zaiskrzenie.
2. Odłàczyć przewód podciÊnienia i przewód paliwowy
Filtr paliwa powinien być wymieniany co 2 lata lub co 40 000
powrotny.
km, w zale×noÊci co pr∏dzej nastàpi lub w przypadku, gdy
ciÊnienie paliwa spadnie poni×ej dopuszczalnej wartoÊci
3. Wykr∏cić 2 Êruby M6.
(280–330 kPa z odłàczonym i zatkanym przewodem
podciÊnieniowym), a sprawdzono, ×e pompa paliwa i regulator
UWAGA:
ciÊnienia sà dobre.
• Wymienić O-ring.
• Przy monta×u regulatora nasmarować olejem silnikowym
1. Odłàczyć przewód ujemny od akumulatora.
O-ring i umieÊcić go we właÊciwym miejscu. Uwa×ać by
nie uszkodzić O-ringu. 2. Podłàczyć szmatk∏ lub r∏cznik warsztatowy pod filtr
paliwa.

3. Zredukować ciÊnienie w układzie paliwowym (patrz str. 11-
REGULATOR
Wymienić CIÂNIENIA 74).
PALIWA
4. Wykr∏cić Êrub∏ serwisowa 12 mm i zdemontować z filtra
paliwa przewód paliwowy zasilajàcy.

5. Zdemontować opask∏ mocujàcà i filtr paliwa.

6. Przy monta×u, zało×yć nowe podkładki, jak na rysunku.

ÂRUBA SERWISOWA

PODKŁADKI
Wymienić

OSTRZEþENIE: Przed monta×em dokładnie
oczyÊcić koƒcówki przewodów paliwowych.
Układ zasilania paliwem
Pompa paliwa

Opis działania
Zwarta budowa pompy paliwa pozwala umieÊcić jà wewnàtrz zbiornika paliwa, co ogranicza zajmowane miejsce i upraszcza
budow∏ układu paliwowego.

POMPA PALIWA

FILTR PALIWA WSPORNIK POMPY

PRZEKRÓJ WZDŁUþNY PRZEKRÓJ POPRZECZNY
WYLOT WLOT
ZAWÓR NADMIAROWY POKRYWA POMPY

WIRNIK

OBUDOWA

ROWKI
ZAWÓR ZWROTNY
OBUDOWA WIRNIKA
UZWOJENIE POMPY WIRNIK
WIRNIKA

Zespół pompy paliwa składa si∏ z silnika pràdu stałego, wirnikowej pompy obwodowego przepływu, zaworu bepieczeƒstwa
zabezpieczajàcego przewody paliwowe przed wzrostem ciÊnienia, zaworu zwrotnego utrzymujàcego ciÊnienie w układzie paliwowym
po wyłàczeniu pompy oraz z króćca ssàcego i tłocznego. Sama pompa składa si∏ z wirnika, obudowy i pokrywy.

DZIAŁANIE
(1) Podczas uruchamiania silnika, przekaênik główny PGM-FI włàcza pomp∏ paliwa i silnik zaczyna obracać wirnik pompy. CiÊnienie
jest generowane przez wirnik z wieloma rowkami.
(2) Paliwo zasysane przez króciec ssàcy tłoczone jest poprzez silnik do króćca wylotowego poprzez zawór zwrotny. Gdy wzrastajà
opory przepływu w przewodach po stronie tłocznej otwiera si∏ zawór bezpieczeƒstwa, kierujàc nadmiar paliwa z powrotem na
stron∏ ssàcà. Zabezpiecza to przed zbytnim wzrostem ciÊnienia w układzie paliwowym.
(3) Po zatrzymaniu silnika pompa zatrzymywana jest automatycznie. Jednak×e zawór zwrotny zamyka si∏, utrzymujàc ciÊnienie w
układzie, co pozwala na łatwiejsze ponowne uruchomienie silnika.
Sprawdzanie • Gdy napi∏cie doprowadzone do złàczki jest prawidłowe,
wymienić pomp∏ paliwa.
• Gdy nie ma napi∏cia lub masy w złàczce, sprawdzić mas∏
pompy paliwa i wiàzk∏ (patrz str. 11-88).
Nie palić przy naprawie układu paliwowego. Nie zbli×ać si∏
z otwartym ogniem.

Gdy istnieje podejrzenie usterki pompy paliwa, najpierw nale×y
sprawdzić, czy pompa pracuje. Po doprowadzeniu napi∏cia do
pompy (włàczony zapłon) praca pompy powinna być słyszalna.
Pomp∏ lepiej słychać po odkr∏ceniu korka wlewu paliwa i
przystawieniu ucha do wlewu. Pompa powinna pracować przez
2 sekundy po włàczeniu zapłonu. Gdy pompa nie wydaje
dêwi∏ku, nale×y wykonać poni×sze czynnoÊci:

1. Wymontować tylne siedzenia (patrz rozdział 20).

2. Rozłàczyć złàczk∏ 3 stykowà pompy w baga×niku.

OSTRZEþENIE: Przed rozłàczeniem złàczki upewnić si∏,
×e zapłon jest wyłàczony.

3. Odłàczyć złàczk∏ od przekaênika głównego PGM-FI i
zewrzeć przewodem połàczeniowym koƒcówki przewodów
BLK/YEL ➄ i YEL ⑦.

Widok od strony styków
PRZEKAèNIK
GŁÓWNY PGM-FI

PRZEWÓD
POŁÑCZENIOWY

4. Sprawdzić czy jest napi∏cie akumulatora na złàczce
pompy paliwa przy włàczonym zapłonie (podłàczyć plus
próbnika do YEL przewodu, minus do masy).
Układ zasilania paliwem
Pompa paliwa (ciàg dalszy)

Wymiana

Nie palić przy naprawie układu paliwowego. Nie zbli×ać
si∏ z otwartym ogniem.

1. Wymontować zbiornik paliwa (patrz str. 11-91).

2. Odkr∏cić nakr∏tki mocujàce pomp∏.

3. Wymontować pomp∏ ze zbiornika.

PODKŁADKI
Wymienić

WSPORNIK
POMPA PALIWA POMPY PALIWA
Wyłàcznik bezwładnoÊciowy [tylko wersja angielska]

Opis działania Wymiana
Wyłàcznik bezwładnoÊciowy jest zwi∏kszajàcym
bezpieczeƒstwo urzàdzeniem odcinajàcym dopływ paliwa w
przypadku zderzenia lub nagłego uderzenia.
Wyłàcznik znajduje si∏ za popielniczkà po prawej stronie. Po
WYŁÑCZNIK
uderzeniu, wyłàcznik musi być włàczony przez naciÊni∏cie BEZWŁADNOÂCIOWY
przycisku, przed uruchomieniem silnika.

OSŁONA
WSPORNIK
KOLUMNY
PRZYCISK KIEROWNICZEJ
WŁÑCZAJÑCY
SPR¢þYNA

STYKI

KULKA
STALOWA

STYK
RUCHOMY

MAGNES

WYŁÑCZNIK
BEZWŁADNOÂCIOWY
Układ zasilania paliwem
Przekaênik główny PGM-FI

Opis działania Sprawdzanie przekaênika

Przekaênik ten umieszczony jest po lewej stronie, pod deskà UWAGA: Gdy samochód zapala i kontynuje jazd∏, przekaênik
rozdzielczà. główny PGM-FI jest bez usterek.
Główny przekaênik PGM-FI w rzeczywistoÊci zawiera dwa
niezale×ne przekaêniki. 1. Wymontować przekaênik główny PGM-FI.
Jeden przekaênik włàcza si∏ po włàczeniu zapłonu,
dostarczajàc napi∏cie do ECM, wtryskiwaczy i drugiego 2. Połàczyć biegun dodatni akumulatora ze stykiem Nr 6
przekaênika. przekaênika a styk Nr 8 z masà. Sprawdzić czy obwód
Drugi przekaênik podaje napi∏cie do pompy paliwa przez 2 mi∏dzy stykami 5 i 7 jest zamkni∏ty.
sekundy, po włàczeniu zapłonu oraz podaje zasilanie pompy
paliwa gdy silnik pracuje. • JeÊli obwód jest zamkni∏ty, przejÊć do punktu 3.
• JeÊli jest przerwa wymienić przekaênik główny PGM-FI
i sprawdzić ponownie.

PRZEKAèNIK GŁÓWNY PGM-FI
NAPI¢CIE
AKUMULATORA
WYŁÑCZNIK
ZAPŁONU
SYGNAŁ
ROZRUSZNIKA

WYŁÑCZNIK
BEZWŁADNOÂCIOWY

Do WYŁÑCZNIKA Do (+)
OPORNIK WTRYSKIWACZ ZAPŁONU AKUMULATORA
WTRYSKIWACZY

POMPA Do MASY
PALIWA Do ECM (A25, B1)

Do WŁÑCZNIKA
ROZRUSZNIKA

Do ECM (A7,8) Do POMPY
PALIWA
3. Podłàczyć (+) akumulatora do styku Nr 5 i mas∏ do styku
Nr 2 przekaênika. Sprawdzić czy obwód mi∏dzy stykiem 1
i 3 jest zamkni∏ty.

• JeÊli obwód jest zamkni∏ty, przejÊć do punktu 4.
• JeÊli w obwodzie jest przerwa, wymienić przekaênik
główny PGM-FI i sprawdzić ponownie.

4. Podłàczyć (+) do styku Nr 3 i mas∏ do styku Nr 8 przeka-
ênika. Sprawdzić czy obwód mi∏dzy stykami nr 5 i 7 jest
zamkni∏ty.

• JeÊli obwód jest zamkni∏ty, przekaênik jest sprawny.
• JeÊli jest przerwa w obwodzie, wymienić przekaênik
główny PGM-FI i sprawdzić ponownie.
Układ zasilania paliwem
Przekaênik główny PGM-FI (ciàg dalszy)

Schemat usuwania usterek
– Silnika nie mo×na uruchomić
– Sprawdzanie przekaênika UWAGA: Wyłàcznik bezwładnoÊciowy musi być
głównego PGM-FI i wiàzki włàczony naciÊni∏ciem guzika (tylko wersja angielska).
przekaênika.

Odłàczyć złàczk∏ przekaênika
głównego PGM-FI.

Sprawdzić czy jest ciàgłoÊć obwodu
mi∏dzy BLU stykiem ➁ a masà.

Usunàć przerw∏ w BLK przewodzie
NIE mi∏dzy przekaênikiem głównym
Czy obwód jest zamkni∏ty ? PGM-FI a G101 (na obudowie
termostatu).
TAK

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem
YEL/BLU (+) ➀ a masà.
– Wymienić bezpiecznik ECM
(10A) w skrzynce
bezpieczników pod pokrywà
NIE silnika.
Czy jest napi∏cie akumulatora ? – Usunàć przerw∏ w przewodzie
YEL/BLU mi∏dzy przekaênikiem
TAK głównym PGM-FI a
bezpiecznikiem ECM (10A). PRZEKAèNIK
Włàczyć zapłon. GŁÓWNY PGM-FI
Widok od strony styków

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem
BLK/YEL (+) ➄ a masà.

Tylko wersja angielska (KE):

NIE Odłàczyć złàczk∏ 3 stykowà od
Czy jest napi∏cie akumulatora ?
wyłàcznika bezwładnoÊciowego.
TAK
– Wymienić bezpiecznik Nr 2 ECM
Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami (15A) w skrzynce bezpieczników
BLK/YEL (+) a BLK/RED (-). pod deskà rozdzielczà.
– Usunàć przerw∏ w BLK/YEL
przewodzie mi∏dzy przekaênikiem
głównym PGM-FI (wersja angielska
NIE [KE]: wyłàcznikiem
Czy jest napi∏cie ?
bezwładnoÊciowym) a
bezpiecznikiem Nr 2 ECM (15A).
TAK – Usunàć przerw∏ w BLK/RED
Wymienić wyłacznik przewodzie mi∏dzy przekaênikiem
bezwładnoÊciowy. głównym PGM-FI a wyłàcznikiem
bezwładnoÊciowym (tylko wersja KE).

Widok od strony styków
WYŁÑCZNIK
BEZWŁADNOÂCIOWY

(c. d. na str. 11-89)
(c. d. ze str. 11-88)

Przekr∏cić kluczyk w pozycj∏
START.
UWAGA: A/T: Dêwignia w poło×eniu N lub P

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem
BLK/RED (+) ⑥ a masà.
– Wymienić bezpiecznik Nr 12
(7,5A) SYGNAŁ ROZRUSZNIKA w
skrzynce bezpieczników pod
NIE deskà rozdzielczà.
Czy jest napi∏cie akumulatora ? – Usunàć przerw∏ w przewodzie
BLK/RED mi∏dzy przekaênikiem
TAK głównym PGM-FI a bezpiecznikiem
Nr 12 SYGNAŁ ROZRUSZNIKA
Wyłàczyć zapłon. (7.5A).

Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy
ECM a złàczki wiàzki.
Odłàczyć złàczk∏ „A“ od ECM, nie
odłàczać od wiàzki głównej (patrz
str. 11-17).

Sprawdzić czy obwód mi∏dzy
stykiem GRN/BLK ⑧ i A7, A8 jest
zamkni∏ty.

NIE Usunàć przerw∏ w przewodzie
Czy obwód jest zamkni∏ty ? GRN/BLK mi∏dzy ECM (A7, A8) i
przekaênikiem głównym PGM-FI.
TAK

Podłàczyć złàczk∏ „A“ do ECM.
Napi∏cie akumulatora ?

Podłàczyć złàczk∏ przekaênika
głównego PGM-FI.

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem
A23 (-) a stykami A25 (+) i B1 (+).

– Usunàć przerw∏ w przewodzie
YEL/BLK ③ mi∏dzy ECM (A25,
NIE B1) i przekaênikiem głównym
Czy jest napi∏cie akumulatora ?
PGM-FI.
– Wymienić przekaênik główny
TAK PGM-FI.

(c. d. na str. 11-90)
Układ zasilania paliwem
Przekaênik główny PGM-FI (ciàg dalszy)

(c. d. na str. 11-89)
1,0 V lub mniej ?

Wyłàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem
A7 (+) i A23 (-) przez 2 sekundy
po włàczeniu zapłonu.

Zamienić komputer (ECM) innym,
NIE sprawdzonym w działaniu. JeÊli
Czy jest 1,0 V lub mniej ?
wymagane napi∏cie pojawiło si∏,
wymienić komputer.
TAK

Sprawdzić przekaênik główny
PGM-FI (patrz str. 11-86).
Zbiornik paliwa
Wymiana

Nie palić przy naprawie układu paliwowego. Nie zbli×ać si∏ z otwartym ogniem.

1. Zredukować ciÊnienie w układzie paliwowym (patrz str. 11-74).
2. Zablokować przednie koła. PodnieÊć samochód i zabezpieczyć podnoÊnik.
3. Wykr∏cić korek spustowy i spuÊcić paliwo do odpowiedniego pojemnika.
4. Rozłàczyć złàczk∏ 3 stykowà w baga×niku.
5. Wymontować pokryw∏ zaworu dwukierunkowego EVAP i osłon∏ przewodów paliwowych.
6. Rozłàczyć przewody.
OSTRZEþENIE:
• Przy rozłàczaniu przewodów elastycznych zsunàć opaski, nast∏pnie pociàgnàć przewód jednoczeÊnie skr∏cajàc
go, pozwala to uniknàć uszkodzenia przewodu.
• Przed monta×em dokładnie oczyÊcić połàczenia przewodów paliwowych ciÊnieniowych.
7. Podeprzeć od spodu zbiornik paliwa podnoÊnikiem lub innà podporà.
8. Wykr∏cić Êruby mocujàce i zdemontować opaski mocujàce zbiornik.
9. Wymontować zbiornik paliwa.
UWAGA: Zbiornik paliwa mo×e przykleić si∏ do punktów mocowania, pokrytych zabezpieczeniem antykorozyjnym. W takim
przypadku nale×y ostro×nie podwa×yć punkty mocujàce zbiornika.
10. Zamontować nowà podkładk∏ na korek spustowy, nast∏pnie montować cz∏Êci w odwrotnej kolejnoÊci.

CZUJNIK
POZIOMU POMPA PALIWA
PALIWA

ZAWÓR
DWUKIERUNKOWY OSŁONA
EVAP PRZEWODÓW
PALIWOWYCH

PODKŁADKA OPASKI
Wymienić MOCUJÑCE
ZBIORNIK
KOREK

ÂRUBY
MOCUJÑCE
Układ zasilania paliwem
Przewody paliwowe

Sprawdzanie

1. Sprawdzić czy przewody paliwowe elastyczne nie sà uszkodzone, poskr∏cane, czy nie majà wycieków paliwa.

2. Sprawdzić przewody paliwowe sztywne pod kàtem uszkodzeƒ, wycieków lub pogorszonych właÊciwoÊci. Sprawdzić czy
przewody nie sà pogi∏te.

3. Sprawdzić czy nie ma wycieków na łàczeniach lub złàczach przewodów paliwowych i dokr∏cić w razie potrzeby.

OSTRZEþENIE:
• Przy rozłàczaniu przewodów elastycznych zsunàć opaski, nast∏pnie pociàgnàć przewód jednoczeÊnie skr∏cajàc
go, pozwala to uniknàć uszkodzenia przewodu.
• Przed monta×em dokładnie oczyÊcić połàczenia przewodów paliwowych ciÊnieniowych.

ÂRUBA SERWISOWA

REGULATOR CIÂNIENIA PALIWA

ÂRUBA SPECJALNA

ŁÑCZNIK PRZEWODU
PALIWOWEGO
ZASILAJÑCEGO

ZESPÓŁ POMPY PALIWA
Układ dolotu powietrza
Tabela usuwania usterek
UWAGA: W ka×dym wierszu elementy mogàce być przyczynà danego objawu majà przyporzàdkowane numery okreÊlajàce kolejnoÊć
w jakiej nale×y je sprawdzać, zaczynajàc od ①. Po odnalezieniu objawu usterki w kolumnie po lewej stronie nale×y w odpowiadajàcym
temu objawowi wierszu znaleêć kolumn∏, w której umieszczono numer ① i sprawdzić element przyporzàdkowany tej kolumnie według
procedury zamieszczonej na stronie o numerze podanym pod jego nazwà. Je×eli element oka×e si∏ sprawny to nale×y sprawdzić
element o numerze ➁, itd.

STRONA ELEMENT OBUDOWA FILTR POWIETRZA I
LINKA GAZU PRZEPUSTNICY I PRZEWÓD DOLOTOWY
PRZEPUSTNICA POWIETRZA

OBJAWY

NIEPRAWIDŁOWE OBROTY JAŁOWE NA
GORÑCO

UTRATA MOCY
Układ dolotu powietrza
Opis układu

Układ dostarcza powietrze do silnika w całym zakresie obrotów. Składa sie z wlotu powietrza, filtra powietrza (ACL), przewodu
dolotowego, przepustnicy z obudowà (TB), zaworu powietrza biegu jałowego (IAC), zaworu termicznego szybkich obrotów jałowych
oraz z kolektora dolotowego. Rezonator w pobli×u wlotu powietrza zapewnia dodatkowe wytłumienie szmerów zasysanego
powietrza.

Do
PRZEKAèNIKA
GŁÓWNEGO ZAWÓR
PGM-FI IAC
PRZEWÓD
POWIETRZA
DOLOTOWEGO

ÂRUBA REGULACJI
OBROTÓW BIEGU
JAŁOWEGO ZAWÓR TERMICZNY
RÓþNE SZYBKIEGO BIEGU
CZUJNIKI JAŁOWEGO
Filtr powietrza (ACL)

Wymiana wkładu filtra powietrza (ACL).

POKRYWA OBUDOWY FILTRA POWIETRZA

WKŁAD FILTRA POWIETRZA
Wymieniać co 40 000 km lub co 2
lata, co wczeÊniej nastàpi.

PRZEWÓD
POWIETRZA
DOLOTOWEGO

OBUDOWA FILTRA
POWIETRZA
Układ dolotu powietrza
Linka gazu

Sprawdzanie, Regulacja Monta×

1. Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy (a× do 1. Otworzyć całkowicie przepustnic∏, nast∏pnie zało×yć link∏,
włàczenia wentylatora chłodnicy). układajàc jà prawidłowo w rowku dêwigni. Pancerz linki
zamocować we wsporniku.
2. Sprawdzić czy linka gazu przesuwa si∏ gładko bez zaci∏ć.
Naprawić w razie potrzeby. 2. Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy (a× do
włàczenia wentylatora chłodnicy).
3. Sprawdzić ruch jałowy linki gazu. Zwis linki powinien
wynosić 10 – 12 mm. DèWIGNIA PRZEPUSTNICY WSPORNIK
LINKI GAZU

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA
NAKR¢TKA
REGULACYJNA

NAKR¢TKA
REGULACYJNA
ZWIS LINKI LINKA
WSPORNIK NAKR¢TKA
LINKI GAZU KONTRUJÑCA

3. Napr∏×yć lekko link∏ ciàgnàc za pancerz.
4. JeÊli zwis linki nie odpowiada wymaganiom, poluzować
nakr∏tk∏ kontrujacà, regulować nakr∏tkà regulacyjnà, a× 4. Ustawić nakr∏tk∏ regulacyjnà w odległoÊci 3 mm od
do uzyskania prawidłowego luzu. Dokr∏cić nakr∏tk∏ wspornika.
kontrujàcà.
5. Dokr∏cić nakr∏tk∏ kontrujàcà. Zwis linki powinien wynosić
5. Przy prawidłowo wyregulowanej lince, sprawdzić czy 10 – 12 mm. Wyregulować w razie potrzeby.
przepustnica otwiera si∏ całkowicie przy naciskaniu pedału
do podłogi. Sprawdzić równie×, czy przepustnica powraca
do poło×enia biegu jałowego, po zwolnieniu pedału gazu.

WSPORNIK LINKI NAKR¢TKA
GAZU REGULACYJNA

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA
Obudowa przepustnicy i przepustnica

Opis działania Sprawdzanie
Zastosowano pojedynczà przepustnic∏ z poziomym OSTRZEþENIE: Nie regulować Êruby kraƒcowej.
przepływem powietrza. Dolna cz∏Êć obudowy jest Ustawiona jest ona fabrycznie.
podgrzewana przez płyn chłodzàcy, dopływajàcy z głowicy
silnika. Na górze obudowy znajduje si∏ zawór regulacji 1. Uruchomić silnik i rozgrzać go do normalnej temperatury
obrotów biegu jałowego oraz króciec zbiornika oparów paliwa pracy (a× do włàczenia wentylatora chłodnicy).
(EVAP).
2. Odłàczyć przewód oparów paliwa (idàcy do zbiornika
oparów EVAP). Podłàczyć do obudowy przepustnicy
ciÊnieniomierz w miejsce zdj∏tego przewodu.

KRÓCIEC EVAP ÂRUBA
REGULACJI
CZUJNIK OBROTÓW BIEGU
POŁOþENIA JAŁOWEGO
PRZEPUSTNICY
(TP)
POMPKA /
CIÂNIENIOMIERZ

ÂRUBA
PRZEPUSTNICA KRA¡COWA
(Nie regulowana) 3. Sprawdzić czy ciÊnieniomierz nie wskazuje podciÊnienia na
biegu jałowym.

• JeÊli jest podciÊnienie, sprawdzić link∏ gazu (patrz str.
11-96).

4. Sprawdzić czy podciÊnienie pojawia si∏ po lekkim dodaniu
gazu.

• JeÊli nie ma podciÊnienia, sprawdzić króciec w obudowie
przepustnicy. JeÊli jest zatkany oczyÊcić go płynem do
mycia gaêników.

5. Zatrzymać silnik i sprawdzić czy linka gazu przesuwa si∏
gładko bez zaci∏ć.
• W przypadku wykrycia nieprawidłowoÊci, sprawdzić:

– Nadmierne zu×ycie lub luz wałka osi przepustnicy.
– Blokowanie si∏ dêwigni w poło×eniu maksymalnego
otwarcia.
– Luz mi∏dzy dêwignià przepustnicy a Êrubà kraƒcowà przy
maksymalnym otwarciu.
Układ dolotu powietrza
Obudowa przepustnicy i przepustnica
(ciàg dalszy)
DèWIGNIA PRZEPUSTNICY

ÂRUBA KRA¡COWA Nie powinno być luzu.
(Nie regulowana)

Wymienić kompletnà przepustnic∏ w przypadku nadmiernego
luzu wałka osi przepustnicy lub jej blokowania si∏.
Obudowa przepustnicy i przepustnica

Demonta×
USZCZELKA
Wymienić

LINKA GAZU

LINKA STERUJÑCA
PRZEKŁADNI
AUTOMATYCZNEJ (A/T)

OSTRZEþENIE:
• Âruba kraƒcowa przepustnicy jest nieregulowalna.
• Po zakoƒczeniu monta×u wyregulować link∏ gazu (str. 11-96) i link∏ przekładni automatycznej (patrz rozdział 14) (dla
samochodów z A/T).

CZUJNIK
POŁOþENIA
PRZEPUSTNICY
(TP) ÂRUBA REGULACJI
OBROTÓW BIEGU
JAŁOWEGO

Wymienić
Układ dolotu powietrza
Kolektor dolotowy

USZCZELKI
Wymienić
Układ kontroli emisji
Tabela usuwania usterek
UWAGA: W ka×dym wierszu elementy mogàce być przyczynà danego objawu majà przyporzàdkowane numery okreÊlajàce kolejnoÊć
w jakiej nale×y je sprawdzać, zaczynajàc od ①. Po odnalezieniu objawu usterki w kolumnie po lewej stronie nale×y w odpowiadajàcym
temu objawowi wierszu znaleêć kolumn∏, w której umieszczono numer ① i sprawdzić element przyporzàdkowany tej kolumnie według
procedury zamieszczonej na stronie o numerze podanym pod jego nazwà. Je×eli element oka×e si∏ sprawny to nale×y sprawdzić
element o numerze ➁, itd.

STRONA ELEMENT TRÓJDROþNY UKŁAD UKŁAD UKŁAD KONTROLI
KATALIZATOR RECURKULACJI ODPOWIETRZANIA EMISJI OPARÓW
SPALIN SPALIN SKRZYNI (EVAP)
(TWC) (EGR) KORBOWEJ
(PCV)
OBJAWY

TWARDY BIEG JAŁOWY

SILNIK CZ¢STO PO NAGRZANIU
GAÂNIE

PRZERWY W
ZAPŁONIE LUB
TWARDA PRACA

SŁABE OSIÑGI ZŁY SKŁAD
SPALIN

UTRATA MOCY
Układ kontroli emisji
Opis układu Skład spalin

Układ kontroli emisji obejmuje katalizator trójdro×ny (TWC), Sprawdzanie
układ recyrkulacji spalin (EGR), układ odpowietrzania skrzyni
korbowej (PCV) oraz system kontroli emisji oparów (EVAP).
Nie palić przy naprawie układu paliwowego. Nie zbli×ać
si∏ z otwartym ogniem.

1. Nagrzać i wyregulować miernik CO, zgodnie z instrukcjà
producenta.

2. Uruchomić silnik i rozgrzać go do normalnej temperatury
pracy (a× do włàczenia wentylatora chłodnicy).

3. Podłàczyć obrotomierz.

4. Sprawdzić i ewentualnie wyregulować obroty jalowe (patrz
str. 11-71).

5. Uruchomić silnik i utrzymywać obroty na poziomie 2500 –
3000 obr/min przez 2 minuty.

5. Sprawdzić zawartoÊć CO w spalinach przy wyłàczonych
Êwiatłach, wentylatorze, ogrzewaniu tylnej szyby,
wentylatorze chłodnicy i klimatyzacji.

ZawartoÊć CO w spalinach powinna wynosić:
maximum 0,2 %
Katalizator trójdro×ny (TWC)

Opis działania
Katalizator trójdro×ny zastosowano aby zamienić zawarte w spalinach w∏glowodory (HC), tlenek w∏gla (CO) i tlenki azotu (NOx) na
dwutlenek w∏gla (CO2), azot (N2) oraz par∏ wodnà.

OBUDOWA

PRZÓD
SAMOCHODU

KATALIZATOR
TRÓJDROþNY (TWC)
Układ kontroli emisji
Katalizator trójdro×ny (TWC) (ciàg dalszy)

Sprawdzanie

W przypadku podejrzenia nadmiernych oporów pzepływu w układzie wydechowym (du×e ciÊnienie powrotne), wymontować
katalizator z samochodu i sprawdzić wzrokowo czy nie jest zatkany, stopiony lub pop∏kany. Wymienić katalizator gdy zauwa×ymy
uszkodzenia.

OSŁONA
TERMICZNA

USZCZELKA
Wymienić

PRZÓD
SAMOCHODU
USZCZELKA
Wymienić

KATALIZATOR TRÓJDROþNY
Wymontowanie, Zamontowanie,
patrz rozdział 9.
Sprawdzić czy obudowa nie jest
pogi∏ta lub uszkodzona w inny
sposób.
Sprawdzić czy układ nie jest
zatkany, patrzàc do wewnàtrz.

OSŁONA
TERMICZNA
Układ recyrkulacji spalin (EGR)

Schemat usuwania usterek
Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 12: Uszkodzenie w obwodzie układu recyrkulacji spalin
EGR.

Zadaniem układu EGR jest ograniczenie iloÊci tlenków azotu (NOx) w spalinach poprzez skierowanie cz∏Êci gazów spalinowych
poprzez zawór EGR i kolektor ssàcy do komory spalania. Układ ten składa si∏ z zaworu EGR, zaworu podciÊnieniowego EGR i
elektrozaworu EGR a steruje nim komputer ECM korzystajàc z ró×nych czujników.
W pami∏ci ECM zapisane sà wartoÊci otwarcia zaworu EGR dla wszystkich stanów pracy silnika. Czujnik otwarcia zaworu EGR
mierzy stopieƒ otwarcia zaworu i wysyła sygnał do komputera ECM. ECM porównuje ten sygnał z idealnym otwarciem zaworu dla
danego stanu pracy silnika, okreÊlonego sygnałami docierajacymi z innych czujników. Gdy ECM wykryje ró×nic∏ wartoÊci sygnałów,
odcina dopływ pràdu zasilajàcego elektrozawór EGR, a ten ogranicza podciÊnienie sterujàce zaworem EGR.

CZUJNIK OTWARCIA
ZAWORU EGR

ELEKTROZAWÓR
STEROWANIA
EGR

PODCIÂNIENIOWY ZAWÓR
STEROWANIA EGR
ZAWÓR
EGR
Do BEZPIECZNIKA Nr 2 ECM (15A)
CZUJNIK MAP
CZUJNIKI TDC/CKP/CYP
CZUJNIK TP
CZUJNIK ECT
Układ kontroli emisji
Układ recyrkulacji spalin (EGR) (ciàg dalszy)

– Lampka MIL zapaliła si∏.
– Po zwarciu złàcza serwisowego
(patrz str. 11-14) odczytano
kod 12.

Przeprowadzić procedur∏ kasowania
pami∏ci ECM (patrz str. 11-15).

Konieczna jest jazda próbna.
Rozgrzać silnik do normalnej
temperatury pracy (a× do
włàczenia wentylatora chłodnicy).
Wykonać prób∏ drogowà około 10
minut, przy obrotach silnika 1700-
2500 obr/min.

CZUJNIK OTWARCIA
Usterka chwilowa, układ jest ZAWORU EGR
Czy lampka MIL zapala si∏ i NIE obecnie sprawny.
sygnalizuje kod 12 ? Sprawdzić przewody i złàczki
mi∏dzy czujnikiem otwarcia zaworu ZAWÓR EGR
EGR, skrzynkà sterujàcà i ECM.
TAK

Na biegu jałowym silnika odłàczyć
przewód elastyczny Nr16 od
zaworu EGR i podłàczyć go do POMPKA/CIÂNIENIOMIERZ
pompki/ciÊnieniomierza.

Odłàczyć złàczk∏ 4 stykowà od
TAK skrzynki sterujàcej i sprawdzić
Czy jest podciÊnienie ? ponownie czy jest podciÊnienie w
przewodzie elastycznym Nr 16.
NIE

Podłàczyć pompk∏/ciÊnieniomierz
do zaworu EGR.
PRZEWÓD ELASTYCZNY Nr16

PRZEWÓD
ELASTYCZNY
Nr16

(c. d. na str. 11-107) (c. d. na str. 11-107)
(c. d. ze str. 11-106) (c. d. ze str. 11-106)

Sprawdzić czy cały układ EGR ma
TAK prawidłowo podłàczone przewody.
Na biegu jałowym, doprowadzić Czy jest podciÊnienie ? JeÊli przewody sà podłàczone
podciÊnienie 26,7 kPa (200 mmHg) prawidłowo wymienić elektrozawór
do zaworu EGR. NIE EGR.

Wyłàczyć zapłon i odłàczyć
złàczk∏ „A“ od komputera (ECM).

Sprawdzić przebicie do masy PNK
przewodu złàczki 4 stykowej

TAK Usunàć zwarcie w PNK przewodzie
Czy jest zwarcie ? mi∏dzy elektrozaworem EGR i
komputerem (ECM) (A11).
NIE

Zamienić komputer (ECM) innym,
sprawdzonym w działaniu. Je×eli
usterka zniknie, to oryginalny
komputer wymienić na nowy.

Czy silnik zgasł lub pracuje NIE
nierówno i czy zawór EGR Wymienić zawór EGR.
utrzymuje podciÊnienie ?

TAK
Wyłàczyć zapłon.

Odłàczyć złàczk∏ 4 stykowà od
skrzynki sterujacej.

Włàczyć zapłon.

Widok od strony styków
Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem
BLK/YEL (+) wiàzki głównej
przewodów a masà.

Usunàć przerw∏ w BLK/YEL
NIE przewodzie mi∏dzy elektrozaworem
Czy jest napi∏cie akumulatora ? EGR i bezpiecznikiem Nr2 ECM
(15A) w skrzynce bezpieczników
pod deskà rozdzielczà
TAK

Ponownie podłàczyć pompk∏/ciÊnie-
niomierz do przewodu Nr16.

Uruchomić silnik i pozostawić na
biegu jałowym.

(c. d. na str. 11-108)
Układ kontroli emisji
Układ recyrkulacji spalin (EGR) (ciàg dalszy)

(c. d. ze str. 11-107)

Podłàczyć (+) akumulatora do styku
A złàczki 4 stykowej. Obserwujàc
podciÊnienie, podłàczyć (-)
akumulatora do styku B.

Widok od strony styków

NIE Wyłàczyć zapłon i sprawdzić przewody
Czy jest około 26,7 kPa (200 elastyczne Nr16 i Nr24 na
mmHg) przez 1 sekund∏ ? nieszczelnoÊć i prawidłowe połàczenie.

TAK
NIE Usunàć nieprawidłowoÊć w razie
Wyłàczyć zapłon i ponownie Czy przewody sà dobre ?
podłàczyć złàczk∏ 4 stykowà do potrzeby.
skrzynki sterujàcej. TAK
PODCIÂNIENIOWY
ZAWÓR STERUJÑCY
EGR

ELEKTRO-
ZAWÓR EGR

POMPKA/CIÂNIE-
NIOMIERZ

Odłàczyć dolny przewód elektro-
zaworu EGR i podłàczyć
ciÊnieniomierz do przewodu.

Uruchomić silnik i pozostawić na
biegu jałowym.

Czy jest podciÊnienie 20,0 - NIE Wymienić podciÊnieniowy zawór
33,3 kPa (150 - 250 mmHg) sterowania EGR.

TAK

Wymienić elektrozawór EGR.
(c. d. na str. 11-109)
(c. d. ze str. 11-108) CZUJNIK
OTWARCIA
ZAWORU
EGR
Odłàczyć złàczk∏ 3 stykowà od
czujnika otwarcia zaworu EGR.

Włàczyć zapłon.
Widok od strony styków

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
przewodów YEL/WHT (+) i
GRN/WHT (-).

NIE Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem
Czy napi∏cie jest około 5 V ? przewodu YEL/WHT (+) a masà.

TAK
TAK Usunàć przerw∏ w GRN/WHT
Czy napi∏cie jest około 5 V ? przewodzie mi∏dzy czujnikiem
otwarcia zaworu EGR a ECM (D22).
NIE
Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć złàczk∏ „D“ wiàzki
testowej do komputera ECM, nie
podłàczać do wiàzki głównej
przewodów (patrz str. 11-17).

Włàczyć zapłon.
Wyłàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
Ponownie podłàczyć złàczk∏ 3 D20 (+) i D22 (-).
stykowà do czujnika otwarcia zaworu
EGR.

TAK Usunàć przerw∏ w YEL/WHT
Czy napi∏cie jest około 5 V ? przewodzie mi∏dzy czujnikiem
Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy otwarcia zaworu EGR a ECM (D20).
ECM i złàczki (patrz str. 11-17). NIE
Zamienić komputer (ECM) innym,
sprawdzonym w działaniu. Je×eli
usterka zniknie, to oryginalny
Włàczyć zapłon. komputer wymienić na nowy.

(c. d. na str. 11-110)
Układ kontroli emisji
Układ recyrkulacji spalin (EGR) (ciàg dalszy)

(c. d. ze str. 11-109)

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
D12 (+) i D22 (-).

– Usunàć przerw∏ lub zwarcie w 1,2 V bez podciÊnienia ?
Czy jest napi∏cie około 1,2 V WHT/BLK przewodzie mi∏dzy
bez podciÊnienia i około 4,3 V NIE 4,3 V przy podciÊnieniu
czujnikiem otwarcia zaworu EGR 200 mmHg ?
przy podciÊnieniu 26,7 kPa (200 i komputerem (ECM) (D12).
mmHg) doprowadzonym do – JeÊli przewód jest dobry,
zaworu EGR ? wymienić zawór EGR.
TAK

Czy napi∏cie roÊnie / maleje NIE
zgodnie ze wzrostem / Wymienić zawór EGR.
spadkiem podciÊnienia.

TAK
Ponownie podłàczyć przewód
elastyczny Nr16 do zaworu EGR.

Uruchomić silnik i pozostawić na
biegu jałowym.
PRZEWÓD POŁÑCZENIOWY

Połàczyć styki A11 i A26
przewodem połàczeniowym.

NIE Usunàć przerw∏ w PNK
Czy silnik zgasł lub pracuje nierówno ? przewodzie mi∏dzy ECM (A11) i
elektrozaworem EGR.
TAK

Zamienić komputer (ECM) innym,
sprawdzonym w działaniu. Je×eli
usterka zniknie, to oryginalny
komputer wymienić na nowy.
Układ odpowietrzania skrzyni korbowej (PCV)

Opis układu Sprawdzanie

Układ PCV opracowano w celu zlikwidowania przedostawania 1. Sprawdzić przewody i złàczki PCV, czy nie sà zatkane i
si∏ gazów przedmuchowych do atmosfery. Wewnàtrz zaworu nieszczelne.
PCV znajduje si∏ tłoczek utrzymywany w stanie zamkni∏tym
przez spr∏×yn∏. Po uruchomieniu silnika, tłoczek zaworu PCV
otwiera si∏ proporcjonalnie do podciÊnienia w kolektorze PRZEWÓD
ssàcym i gazy przedmuchowe sà wysysane ze skrzyni korbowej ODPOWIETRZAJÑCY PRZEWÓD PCV
bezpoÊrednio do kolektora ssàcego

ZAWÓR PCV

PRZEWÓD ODPOWIETRZAJÑCY

PRZEWÓD
PCV

ZAWÓR PCV

2. Przy silniku pracujàcym na biegu jałowym upewnić si∏, ×e
zawór PCV wydaje klikajàcy odgłos po ÊciÊni∏ciu przewodu
ZAWÓR PCV PCV palcami lub szczypcami.

GAZY PRZEDMUCHOWE
ÂWIEþE POWIETRZE

Tutaj delikatnie Êcisnàć.

• JeÊli nie słychać klikni∏cia sprawdzić czy uszczelka
zaworu PCV nie jest p∏kni∏ta lub uszkodzona. Gdy
uszczelka jest dobra, wymienić zawór PCV i
sprawdzić ponownie.
Układ kontroli emisji
Sterowanie oparami paliwa (EVAP)

Opis układu

Układ sterowania emisjà oparów paliwa skonstruowano w celu zminimalizowania iloÊci oparów paliwa uchodzàcych do atmosfery.
Układ składa si∏ z nat∏pujacych elementów:

A. Zbiornik oparów paliwa EVAP.
Zbiornik EVAP zastosowano w celu tymczasowego przechowania oparów paliwa, które póêniej zostajà przemieszczone do silnika
i spalone.

B. Układ oczyszczania zbiornika z nagromadzonych par paliwa.
Oczyszczanie zbiornika z oparów jest realizowane przez doprowadzenie podciÊnienia do zbiornika i wysysanie oparów do
obudowy przepustnicy. PodciÊnienie doprowadzane do zbiornika jest sterowane zaworem przeponowym oparów i elektrozaworem
oparów paliwa.

ELEKTROZAWÓR OPARÓW PALIWA ZAMKNI¢TY PO URUCHOMIENIU SILNIKA

TEMPERATURA SILNIKA POWYþEJ 75°C

C. Układ sterowania oparami w zbiorniku paliwa.
Gdy ciÊnienie par paliwa w zbiorniku przekroczy okreÊlonà wartoÊć, zawór dwukierunkowy otwiera si∏ i kieruje opary do zbiornika
oparów.
ELEKTROZAWÓR EVAP

ZAWÓR
PRZEPONO-
WY EVAP
Do BEZPIECZNIKA
Nr 2 ECM (15A)
KOREK
WLEWU
PALIWA

ZAWÓR
DWUKIERUN- ZBIORNIK EVAP
KOWY EVAP

ZAWÓR
EVAP W
ZBIORNIKU SYGNAŁY Z
ZBIORNIK RÓþNYCH
PALIWA PALIWA
ÂWIEþE POWIETRZE CZUJNIKÓW
Układ kontroli emisji
Sterowanie oparami paliwa (EVAP) (ciàg dalszy)

Schemat usuwania usterek
ZAWÓR
PRZEPONOWY
Sprawdzanie elementów EVAP
sterujàcych układu EVAP.

Odłàczyć przewód podciÊnieniowy ZBIORNIK
od zaworu przeponowego paliwa EVAP
EVAP (na zbiorniku EVAP) i
podłàczyć do ciÊnieniomierza.

Uruchomić silnik i pozostawić na
biegu jałowym. POMPKA / CIÂNIENIOMIERZ
UWAGA:Temperatura płynu
chłodzàcego musi być poni×ej 75°C.

TAK
Czy jest podciÊnienie ? Wyłàczyć zapłon.

NIE
Odłàczyć złàczk∏ 4 stykowà od
skrzynki sterujàcej.

Uruchomić silnik.

Widok od strony styków
Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
przewodów BLK/YEL (+) i
RED/GRN (-).

Sprawdzić prawidłowoÊć
TAK połàczenia przewodów
Czy jest napiecie akumulatora ? podciÊnieniowych. JeÊli
jest prawidłowo wymienić
elektrozawór oparów
NIE paliwa EVAP.
Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem
BLK/YEL (+) i masà.

(c. d. na str. 11-115) (c. d. na str. 11-115)
(c. d. ze str. 11-114) (c. d. ze str. 11-114)
Usunàć przerw∏ w
BLK/YEL przewodzie
NIE mi∏dzy bezpiecznikiem
Rozgrzać silnik do normalnej Czy jest napiecie akumulatora ? Nr 2 ECM (15 A) w
temperatury pracy (a× do skrzynce bezpieczników
włàczenia wentylatora chłodnicy). TAK pod deskà rozdzielczà a
złàczkà 4 stykowà.
Sprawdzić czy jest przerwa w
przewodzie RED/GRN mi∏dzy ECM
(A20) a złàczkà 4 stykowà.
JeÊli przewód jest dobry zamienić
komputer (ECM) innym
sprawdzonym w działaniu. Je×eli
usterka zniknie, to oryginalny
komputer wymienić na nowy.

Sprawdzić podciÊnienie w przewodzie
podciÊnieniowym Nr 3 po
uruchomieniu silnika.

NIE Odłàczyć złàczk∏ 4 stykowà od
Czy jest podciÊnienie kolektora ?
skrzynki sterujàcej.
TAK Sprawdzić prawidłowoÊć
NIE połàczenia przewodów
Czy jest podciÊnienie kolektora ? podciÊnieniowych. JeÊli
jest prawidłowo wymienić
elektrozawór oparów
TAK paliwa EVAP.
Sprawdzić zwarcie w przewodzie
RED/GRN mi∏dzy ECM (A20) a
złàczkà 4 stykowà.
JeÊli przewód jest dobry zastàpić
komputer (ECM) innym
sprawdzonym w działaniu. Je×eli
usterka zniknie, to oryginalny
komputer wymienić na nowy.

Ponownie podłàczyć przewód elastyczny.

Odkr∏cić korek wlewu paliwa.

(c. d. na str. 11-116)
Układ kontroli emisji
Sterowanie oparami paliwa (EVAP) (ciàg dalszy)

(c. d. ze str. 11-115)

WSKAèNIK
CIÂNIENIA/PODCIÂNIENIA
0 – 100 mmHg
Podłàczyć ciÊnieniomierz do
przewodu Êwie×ego powietrza.

Uruchomić silnik i utrzymywać PRZEWÓD
obroty na poziomie 3500 obr/min. OPARÓW

PRZEWÓD ÂWIEþEGO
POWIETRZA

NIE Podłàczyć ciÊnieniomierz do
Czy podciÊnienie pojawiło si∏ przewodu oparów i utrzymywać
w ciàgu 1 minuty ? obroty na poziomie 3500 obr/min.

TAK
Sprawdzić przewód
Sprawdzić dwukierunkowy zawór NIE oparów i króciec obudowy
oparów paliwa aby test był Czy podciÊnienie pojawiło si∏ ?
przepustnicy czy nie sà
kompletny. zatkane.
Układ EVAP jest dobry.
TAK
Wymienić zbiornik EVAP.
Sprawdzanie Dwukierunkowego zaworu oparów paliwa
(EVAP)
1. Odkr∏cić korek wlewu paliwa.

2. Odłàczyć przewód oparów od zbiornika paliwa i podłàczyć
trójnik podciÊnieniomierza i pompki podciÊnienia, jak
pokazano.
WSKAèNIK
CIÂNIENIA/PODCIÂNIENIA
0 - 100 mmHg

CIÂNIENIOMIERZ /
POMPKA

TRÓJNIK
3. PodciÊnienie zwi∏kszać jednostajnie i powoli, obserwujàc
ciÊnieniomierz.

PodciÊnienie powinno chwilowo ustalić si∏ na poziomie 0,7
– 2,0 kPa (5 - 15 mmHg).
• JeÊli ciÊnienie ustala si∏ (zawór otwiera si∏) poni×ej
0,7 kPa (5 mmHg) lub powy×ej 2 kPa (15 mmHg),
zamontować nowy zawór dwukierunkowy EVAP i
sprawdzić ponownie.

4. Przeło×yć przewód pompki ze strony podciÊnienia na
stron∏ tłocznà i przełàczyć ciÊnieniomierz na pomiar
ciÊnienia.

STRONA
CIÂNIENIA

5. Zwi∏kszać ciÊnienie w przewodzie oparów paliwa
obserwujàc ciÊnieniomierz.

CiÊnienie powinno si∏ ustabilizować w granicach 10 – 35
mmHg.
• JeÊli ciÊnienie ustala si∏ natychmiast (zawór otwiera
si∏) na poziomie 10 – 35 mmHg, to zawór jest dobry.
• JeÊli ciÊnienie ustala si∏ (zawór otwiera si∏) poni×ej
10 mmHg lub powy×ej 40 mmHg, zamontować nowy
zawór dwukierunkowy EVAP i sprawdzić ponownie.
Układ przeniesienia nap∏du

Sprz∏gło ............................................. 12-1
R∏czna skrzynia biegów ................... 13-1
Automatyczna skrzynia biegów ....... 14-1
Mechanizm ró×nicowy
R∏czna skrzynia biegów ............... 15-1
Automatyczna skrzynia biegów ... 15-13
Półosie nap∏dowe ............................. 16-1
Sprz∏gło

Narz∏dzia specjalne................................................................... 12-2
Rysunek zestawieniowy ............................................................ 12-3
Pedał sprz∏gła
Regulacja ............................................................................ 12-4
Pompa sprz∏głowa
Sprawdzanie, naprawa ...................................................... 12-5
Wymiana ............................................................................. 12-6
Demonta× ........................................................................... 12-7
Monta× ................................................................................ 12-7
Siłownik sprz∏gła
Sprawdzanie, naprawa....................................................... 12-8
Demonta× ........................................................................... 12-9
Monta× ............................................................................... 12-9
Sprz∏gło kompletne
Wymontowanie ................................................................. 12-10
Tarcza dociskowa sprz∏gła
Sprawdzanie ..................................................................... 12-11
Tarcza sprz∏gła
Sprawdzanie .................................................................... 12-12
Koło zamachowe
Sprawdzanie, wymiana .................................................. 12-13
Sprz∏gło kompletne
Wmontowanie ................................................................. 12-14
Ło×ysko wyciskowe sprz∏gła
Demonta×, sprawdzanie..................................................... 12-14
Monta×.................................................................................. 12-15
Narz∏dzia specjalne

Nr Nr katalogowy Nazwa IloÊć Uwagi
Koƒcówka monta×owa
lub Blokada koła zamachowego

Trzpieƒ
Uchwyt monta×owy
Rysunek zestawieniowy

UWAGA:
• Zawsze gdy skrzynia biegów jest wyjmowana nale×y nasmarować powierzchni∏ Êlizgowà ło×yska wyciskowego sprz∏gła.
• Przy demonta×u cz∏Êci oznaczonych *, układ wyciskowy sprz∏gła musi być odpowietrzony.
• Odpowietrzanie układu hydraulicznego sprz∏gła - patrz str. 12-9.
• Sprawdzić czy przewody nie majà uszkodzeƒ, wycieków, czy nie sà skr∏cone lub nie zaczepiajà o inne cz∏Êci.

ZAWLECZKA
SWORZE¡
Wymienić

SPR¢þYNA
PEDAŁU

*POMPA SPRZ¢GŁA
Sprawdzanie/Naprawa str.12-5
*ZBIORNIK Wymiana str. 12-6
*ÂRUBA SP. PŁYNU Demonta×/ Monta× str. 12-7

PODKŁADKA *PRZEWÓD ELAST.
Wymienić ZBIORNIKA
ŁÑCZNIK
PRZEWO-
Wymienić DÓW

TŁUMIK

KOŁEK
ŁOþYSKO WYCISKOWE
USTALAJÑCY
Demonta×/Sprawdzanie str. 12-15
Monta× str. 12-15

KOŁO ZAMACHOWE
Sprawdzanie, wymiana str.
12-13

TARCZA SPRZ¢GŁA
Wymontowanie, str. 12-10
Sprawdzanie, str. 12-11
Monta× str. 12-14
TARCZA DOCISKOWA
Wymontowanie, str. 12-10
Sprawdzanie, str. 12-11
Monta× str. 12-14

WIDEŁKI WYCISKOWE
Wymiana, str. 12-15 *SIŁOWNIK SPRZ¢GŁA
Sprawdzanie/Naprawa str. 12-8
* PRZEWÓD SZTYWNY Wymiana str.12-9
SKRZYNIA BIEGÓW
15 Nm
Patrz. rozdz. 13
Pedał sprz∏gła
Regulacja

UWAGA: 2. Odkr∏cić nakr∏tk∏ B i wkr∏cajàc lub wykr∏cajàc popychacz.
Sprz∏gło posiada samoczynnà regulacj∏ kompesujàcà Ustawić wymagany skok A i wysokoÊć pedału C.
zu×ycie tarczy sprz∏głowej.
3. Dokr∏cić nakr∏tk∏ B.
UWAGA: Brak luzu mi∏dzy popychczem a tłokiem pompy
sprz∏gła powoduje stały nacisk ło×yska wyciskowego na 4. Wkr∏cić Êrub∏ regulacyjnà a× do zetkni∏cia si∏ z pedałem
docisk, co mo×e spowodować poÊlizg sprz∏gła lub inne sprz∏gła.
problemy.
5. Wkr∏cić Êrub∏ regulacyjnà dodatkowo o 1/4 do 1/2 obrotu.
1. Odkr∏cić nakr∏tk∏ A i wykr∏cić czujnik sprz∏gła (lub Êrub∏
regulacyjnà) aby nie dotykał do pedału. 6. Dokr∏cić nakr∏tk∏ A.

NAKR¢TKA B
15 Nm (1,5 kGm)

POPYCHACZ ÂRUBA REGULA CYJNA

NAKR¢TKA A
10 Nm (1,0 kGm)

POMPA
SPRZ¢GŁA
SWORZE¡
Âruba dotyka pedału

SPR¢þYNA PEDAŁU

(A) SKOK PEDAŁU SPRZEGŁA: 142 mm
(B) SKOK JAŁOWY PEDAŁU SPRZ¢GŁA: 9,0 - 15,0 mm, łàcznie ze skokiem jałowym pedału 1-7 mm
(C) WYSOKOÂĆ PEDAŁU SPRZ¢GŁA: 210 mm od podłogi
(D) WYSOKOÂĆ PEDAŁU W MOMENCIE ROZŁÑCZENIA SPRZ¢GŁA: 90 mm od podłogi
Pompa sprz∏głowa
Sprawdzanie/Naprawa

UWAGA:
• W przypadku rozlania, płyn hamulcowy mo×e spowodować uszkodzenie lakieru. W takim przypadku niezwłocznie zmyć
płyn wodà.
• Wszystkie cz∏Êci umyć w płynie hamulcowym i wysuszyć. Wszystkie przewody przedmuchać spr∏×onym powietrzem.
• Przed monta×em sprawdzić czy wszystkie cz∏Êci sà czyste.
• Przestrzegać zaleceƒ wymiany cz∏Êci na nowe.
• Upewnić si∏, czy płyn hamulcowy nie jest zanieczyszczony.
• Nie mieszać ró×nych rodzajów płynów hamulcowych.
• Nie u×ywać powtórnie spuszczonego płynu hamulcowego. U×ywać wyłàcznie czystego płynu DOT 3 lub 4.

KOREK ZBIORNIKA
PRZEWÓD ELASTYCZNY
ZBIORNIKA PŁYNU
Sprawdzić uszkodzenia, wycieki,
skr∏cenia i kontakt z innymi
cz∏Êciami.

ZBIORNIK PŁYNU

KRÓCIEC POMPY

PODKŁADKA
Wymienić

CYLINDER POMPY SPRZ¢GŁOWEJ
Sprawdzić rysy i zu×ycie gładzi cylindra.

TŁOK KOMPLETNY
Sprawdzić zu×ycie lub
uszkodzenia.
POPYCHACZ

Smar do elem. gumowych
ZAWLECZKA OGRANICZNIK
Wymienić Sprawdzić uszkodz.
lub skrzywienie

PIERÂCIE¡ OSADCZY
OSŁONA PRZEC. KURZOWA
JARZMO
Smar do elem. gumowych

SWORZE¡
Pompa sprz∏głowa
Wymiana

UWAGA: 5. Wymontować pomp∏ sprz∏głowà.
• W przypadku rozlania płynu hamulcowego na lakier
nale×y zmyć go niezwłocznie wodà, gdy× mo×e
spowodować uszkodzenie lakieru.
• Koƒce przewodu elastycznego zbiornika i przewodu
sztywnego zatkać r∏cznikiem uniemo×liwiajàc wylanie
płynu.

1. Odłàczyć przewód elastyczny pompy sprz∏gła i spuÊcić płyn
hamulcowy do odpowiedniego pojemnika.

UWAGA: Płyn hamulcowy mo×e być odessany ze zbiornika
przy pomocy strzykawki.

2. Wymontować zbiornik płynu.

3. Odłàczyć przewód sztywny od pompy sprz∏gła.

POMPA SPRZ¢GŁOWA
PRZEWÓD SZTYWNY

6. Monta× przeprowadzić w odwrotnej kolejnoÊci.

UWAGA: Odpowietrzyć układ hydrauliczny (patrz str. 12-9).

POMPA PRZEWÓD
SPRZ¢GŁA ZBIORNIKA ZBIORNIK

4. Wyjàć zawleczk∏, wyciàgnàć sworzeƒ z jarzma. Odkr∏cić
nakr∏tki pompy.

SWORZE¡
ZAWLECZKA
Wymienić

NAKR¢TKI
Demonta× Monta×

UWAGA: UWAGA:
W przypadku rozlania płynu hamulcowego na lakier • Przed monta×em sprawdzić czy wszystkie cz∏Êci sà
nale×y zmyć go niezwłocznie wodà, gdy× mo×e czyste.
spowodować uszkodzenie lakieru. • Przestrzegać zaleceƒ wymiany cz∏Êci na nowe.
• Upewnić si∏, czy płyn hamulcowy nie jest
1. Wymontować osłon∏ przeciwkurzowà pompy sprz∏gła. zanieczyszczony.
• Nie mieszać ró×nych rodzajów płynów hamulcowych.
2. Wyjàć pierÊcieƒ osadczy. • Nie u×ywać ponownie spuszczonego płynu
hamulcowego. U×ywać wyłàcznie czystego płynu DOT
3 lub 4.

OSŁONA 1. Zmontować tłok zwracajàc uwag∏ na właÊciwy monta×
P.KURZOWA PIERÂCIE¡ cz∏Êci (patrz str. 12-5).
OSADCZY

KORPUS POMPY SPRZ¢GŁOWEJ

Smar do elem. gumowych

3. Ostro×nie wysunàć tłok, doprowadzajàc spr∏×one
powietrze do króćca pompy.

UWAGA: TŁOK KOMPLETNY
• Tłok zabezpieczyć r∏cznikiem przed nagłym
wysuni∏ciem si∏ z pompy.
• Drugi otwór zatkać r∏cznikiem zabezpieczajàc płyn
przed wypłyni∏ciem.
• Umyć wszystkie cz∏Êci i przedmuchać spr∏×onym
powietrzem.
2. Wło×yć kompletny tłok do korpusu pompy.

3. PierÊcieƒ osadczy osadzić w rowku cylindra pompy.

PIERÂCIE¡
OSŁONA OSADCZY
P.KURZOWA

POMPA
SPRZ¢GŁA

TŁOK KOMPL.
Gniazdo R¢CZNIK Sprawdzić
przewodu uszkodzenia i 4. Zało×yć osłon∏ przeciwkurzowà.
sztywnego zu×ycie
Siłownik sprz∏gła
Sprawdzanie, Wymiana

Sprawdzanie, Wymiana
UWAGA:
• W przypadku rozlania, płyn hamulcowy mo×e spowodować uszkodzenie lakieru. W takim przypadku niezwłocznie zmyć
płyn wodà.
• Wszystkie cz∏Êci umyć w płynie hamulcowym i wysuszyć. Wszystkie przewody przedmuchać spr∏×onym powietrzem.
• Przed monta×em sprawdzić czy wszystkie cz∏Êci sà czyste.
• Przestrzegać zaleceƒ wymiany cz∏Êci na nowe.
• Upewnić si∏, czy płyn hamulcowy nie jest zanieczyszczony.
• Nie mieszać ró×nych rodzajów płynów hamulcowych.
• Nie u×ywać powtórnie spuszczonego płynu hamulcowego. U×ywać wyłàcznie czystego płynu DOT 3 lub 4.

KORPUS SIŁOWNIKA
Sprawdzić gładê cylindra (zu×ycie, rysy).

SPR¢þYNA SIŁOWNIKA
Montować mniejszà Êrednicà w
stron∏ tłoczka. ODPOWIETRZNIK

Smar do elem. gumowych
Smar do elem. gumow.

TŁOCZEK A
Wymienić.

TŁOCZEK B
Wymienić.

TŁOK SIŁOWNIKA OSŁONA
Sprawdzić zu×ycie i uszkodzenia. Sprawdzić prawidłowe osadzenie w
POPYCHACZ korpusie siłownika.

Smar do elem. gumowych
Siłownik sprz∏gła
Demonta× Monta×

1. Odłàczyć przewód sztywny od siłownika. UWAGA: U×ywać wyłàcznie oryginalnego smaru HONDA Urea
Gease UM264 (nr kat. 41211-PY5-305).
UWAGA:
• W przypadku rozlania płynu hamulcowego na lakier 1. Wmontować siłownik do obudowy sprz∏gła.
nale×y zmyć go niezwłocznie wodà, gdy× mo×e
spowodować uszkodzenie lakieru. 2. Podłàczyć przewód sztywny sprz∏gła.
• Koƒce przewodu elastycznego zbiornika i przewodu
sztywnego zatkać r∏cznikiem uniemo×liwiajàc wylanie
płynu.
PRZEWÓD SZTYWNY
2. Zdemontować siłownik z obudowy sprz∏gła. SIŁOWNIK

PRZEWÓD SZTYWNY SPRZ¢GŁA

SIŁOWNIK

ODPOWIETRZNIK

OBUDOWA SPRZ¢GŁA 3. Odpowietrzyć układ hydrauliczny sprz∏gła.
• Zało×yć przewód na odpowietrznik. Drugi koniec
umieÊcić w naczyniu na płyn hamulcowy.
OSŁONA GUMOWA
• Sprawdzić czy jest dostateczna iloÊć płynu w
Wymontować i sprawdzić oznaki
zbiorniku, nast∏pnie powoli pompować pedałem
wycieków lub pogorszonych
sprz∏gła do czasu, gdy z przewodu przestanà si∏
właÊciwoÊci
wydobywać p∏cherzyki powietrza.
• Uzupełnić płyn hamulcowy w zbiorniku.
• U×ywać wyłàcznie płynu DOT 3 lub 4.
• Sprawdzić działanie sprzegła oraz ewentualne wycieki
płynu hamulcowego.
Sprz∏gło kompletne
Wymontowanie

1. Zainstalować przyrzàd specjalny, jak na rys. 3. Wymontować tarcz∏ sprz∏gła i przyrzàd specjalny.

TARCZA SPRZ¢GŁA

UCHWYT

TRZPIE¡

BLOKADA KOŁA ZAMACHOWEGO
lub

BLOK BLOKADA KOŁA ZAMACH.
SILNIKA NAKR¢TKA REGULAC.
ÂRUBA REGULAC.

ÂRUBA

NAKR¢TKA
PODKŁADKA

2. Aby uniknàć odkształceƒ, docisk sprz∏gła odkr∏cać na
krzy× w kilku krokach, nast∏pnie zdjàć docisk.

ÂRUBA MOCUJÑCA

DOCISK SPRZ¢GŁA
Tarcza dociskowa sprz∏gła
Sprawdzanie

1. Sprawdzić zu×ycie koƒcówek spr∏×yny talerzowej w miejscu 4. Sprawdzić czy powierzchnia docisku nie jest zu×yta,
styku z ło×yskiem wyciskowym. pop∏kana lub przypalona.

2. Zło×yć przyrzàd specjalny, jak na rys. 5. Sprawdzić płaskoÊć powierzchni docisku u×ywajàc
przymiaru liniowego i szczelinomierza.
UWAGA: Przyrzàd składać powierzchnià ”A” skierowanà do
spr∏×yny talerzowej, jak na rys. UWAGA: Zmierzyć w trzech miejscach.

3. Sprawdzić ró×nice wysokoÊci koƒcówek spr∏×yny talerzowej Nominalna (Nowy): 0,03 mm
u×ywajàc przyrzàdu specjalnego i szczelinomierza. Dopuszczalna: 0,15 mm

Nominalna (Nowy): 0,6 mm JeÊli błàd płaskoÊci przekracza wartoÊć dopuszczalnà,
Dopuszczalna: 0,8 mm wymienić docisk sprz∏gła.

JeÊli ró×nica przekracza wartoÊć dopuszczalnà, nale×y
wymienić docisk sprz∏gła.

PRZYMIAR LINIOWY
DOCISK SPRZ¢GŁA
SZCZELINOMIERZ

STR. ”A”

STR. ”B”

SZCZELINOMIERZ

TRZPIE¡

KO¡CÓWKA MONTAþOWA
UCHWYT
Tarcza sprz∏gła
Sprawdzanie

1. Sprawdzić oznaki poÊlizgu lub zaolejenia na powierzchni 3. Zmierzyć odległoÊć nitów mocujàcych od powierzchni
okładzin. Gdy okładziny sà przypalone lub zaolejone ciernej okładziny po obu stronach tarczy.
wymienić tarcz∏ sprz∏gła.
Gł∏bokoÊć osadzenia nitów:
2. Zmierzyć gruboÊć okładzin tarczy sprz∏gła. Nominalna (Nowy): 1,4 mm
Dopuszczalna: 0,2 mm
GruboÊć okładzin tarczy sprz∏gła:
Nominalna (Nowy): 8,5 - 9,2 mm JeÊli gł∏bokoÊć osadzenia nitów jest mniejsza od wartoÊci
GruboÊć dopuszczalna: 6,5 mm dopuszczalnej, wymienić tarcz∏ sprz∏gła.

Gdy gruboÊć tarczy jest mniejsza od dopuszczalnej, nale×y
wymienić tarcz∏.

TARCZA SPRZ¢GŁA

TARCZA SPRZ¢GŁA
Koło zamachowe
Sprawdzanie

1. Sprawdzić czy z∏by wieƒca z∏batego nie sà zu×yte lub 4. Zało×yć blokad∏ koła zamachowego.
uszkodzone.
5. Odkr∏cić na krzy×, w kilku krokach 8 Êrub mocujàcych,
2. Sprawdzić czy powierzchnia cierna koła zamachowego nie nast∏pnie zdjàć koło zamachowe.
jest zu×yta, pop∏kana lub przypalona.
6. Monta× koła zamachowego przeprowadzić w kolejnoÊci
3. Zmierzyć bicie osiowe koła zamachowego czujnikiem odwrotnej do demonta×u.
zegarowym, wykonujàc dwa pełne obroty. W czasie
obracania naciskać koło aby zlikwidować luz osiowy wału
korbowego.

UWAGA: Bicie osiowe koła zamachowego mo×e być
zmierzone bez wyjmowania silnika.
KOŁO ZAMACHOWE
Nominalne (Nowy): 0,05 mm max.
Dopuszczalne: 0,15 mm

Gdy bicie osiowe przekracza limit, wymienić koło
zamachowe i sprawdzić ponownie bicie.

WIENIEC Z¢BATY KOŁO ZAMACHOWE

ÂRUBY MOCUJÑCE

BLOKADA KOŁA ZAMACH.
lub
CZUJNIK
ZEGAROWY
Sprz∏gło kompletne
Wmontowanie

1. Zało×yć tarcz∏ sprz∏gła u×ywajàc przyrzàdu specjalnego, 3. Dokr∏cić Êruby na krzy× w kilku krokach, aby uniknàć
jak na rys. odkształceƒ, w kolejnoÊci jak na rysunku.

UCHWYT

TARCZA
SPRZ¢GŁA TRZPIE¡

BLOKADA KOŁA ZAMACHOWEGO
lub

2. Wmontować docisk sprz∏gła.

DOCISK SPRZ¢GŁA ÂRUBY MOCUJÑCE

4. Zdemontować przyrzàd specjalny.
Ło×ysko wyciskowe sprz∏gła
Demonta×, sprawdzanie Monta×

1. Wymontować osłon∏ widełek sprz∏gła z obudowy UWAGA: U×ywać oryginalnego smaru HONDA Genuine Urea
sprz∏gła. Grease UM264 (nr kat. 41211-PY5-305).

2. Wymontować widełki z obudowy sprz∏gła Êciskajàc 1. Zało×yć spr∏×yn∏ ustalajàcà na widełki wyciskowe.
spr∏×yn∏ ustalajàcà szczypcami. Zdjàć ło×ysko
wyciskowe. SPR¢þYNA USTALAJÑCA
WIDEŁKI
WIDEŁEK
ŁOþYSKO
OSŁONA WIDEŁKI WYCISKOWE

SPR¢þYNA
USTALAJÑCA
WIDEŁEK
2. Wsunàć widełki mi∏dzy wyst∏py ło×yska wyciskowego,
nast∏pnie zało×yć ło×ysko na wałek główny, jednoczeÊnie
przekładajàc koniec widełek przez otwór w obudowie
sprz∏gła.
WIDEŁKI WYCISK.
3. Ustawić wytłoczenie widełek naprzeciw sworznia kulowego
widełek, nast∏pnie wcisnàć widełki na sworzeƒ kulowy.

SPR¢þYNA
OBUDOWA SPRZ¢GŁA WIDEŁKI USTALAJÑCA ŁOþYSKO
WYCISKOWE

SPR¢þYNA USTALAJÑCA OBUDOWA
WIDEŁEK SPRZ¢GŁA

3. Sprawdzić luz ło×yska wyciskowego obracajàc je w
palcach. OSŁONA
GUMOWA
UWAGA: Ło×ysko wyciskowe jest typu zamkni∏tego. SWORZE¡ KULOWY
Nie myć go w rozpuszczalnikach, aby nie wypłukać WIDEŁEK
smaru. 30 Nm (3,0 kGm)

4. Zało×yć osłon∏ widełek, upewniajàc si∏, ×e jest dobrze
osadzona w obudowie sprz∏gła i w widełkach.

5. Nacisnàć kilka razy widełki wyciskowe, upewniajàc si∏, ×e
sà prawidłowo osadzone oraz ło×ysko przesuwa si∏
gładko.

ŁOþYSKO WYCISKOWE
ŁOþYSKO
WYCISKOWE

4. W przypadku zbyt du×ego luzu wymienić ło×ysko na
nowe. WIDEŁKI WYCISKOWE
R∏czna skrzynia biegów

Narz∏dzia specjalne ............................ 13-2 Wałek nap∏dowy
Obsługa Rysunek zestawieniowy ................ 13-23
Olej przekładniowy ......................... 13-3 Wymiary kontrolne ......................... 13-24
Wyłàcznik Êwiateł cofania Demonta× ........................................ 13-25
Wymiana .......................................... 13-3 Sprawdzanie ................................... 13-26
Skrzynia biegów Monta× ............................................. 13-26
Wymontowanie ............................... 13-4 Zespół widełek
Zewn∏trzny mechanizm zmiany Demonta×, monta× ......................... 13-28
biegów ........................................... 13-9 Wymiary kontrolne......................... 13-29
Rysunek zestawieniowy ..................... 13-10 Tuleja przesuwna, piasta synchronizatora
Wewn∏trzny mechanizm zmiany biegów Sprawdzanie .................................. 13-30
Rysunek zestawieniowy ................ 13-12 Monta× ............................................ 13-30
Demonta×, monta× ......................... 13-13 Synchronizator, koła z∏bate
Obudowa skrzyni biegów Sprawdzanie ................................... 13-31
Wymontowanie ............................... 13-15 Ło×yska wałka głównego, uszczelniacze
Widełki wstecznego biegu Wymiana .......................................... 13-32
Sprawdzanie luzu ........................... 13-16 Ło×yska wałka nap∏dowego
Koło poÊrednie wstecznego biegu Wymiana .......................................... 13-33
Wymontowanie ............................... 13-17 PierÊcienie osadcze wałka głównego
Wałek główny, wałek nap∏dowy Dobór - regulacja ............................ 13-34
Wymontowanie ............................... 13-17 Skrzynia biegów
Wałek główny Monta× ............................................. 13-37
Rysunek zestawieniowy ................. 13-18 Skrzynia biegów
Wymiary kontrolne .......................... 13-19 Wmontowanie ................................. 13-40
Demonta× ......................................... 13-20
Sprawdzanie .................................... 13-21
Monta× ..............................................13-22
Narz∏dzia specjalne

Nr Nr katalogowy Nazwa IloÊć Nr strony
Koƒcówka
Przyrzàd kontrolny wałka głównego
Uchwyt wałka głównego
Podstawa wałka głównego
BezwładnoÊciowy Êciàgacz ło×ysk
Ci∏×arek
Uchwyt Êciàgacza
Koƒcówka do ło×ysk
Szczypce do pierÊcieni
Wybijak φ5,0 mm
Koƒcówka 42 x 47 mm
Koƒcówka 62 x 68 mm
Trzpieƒ C
Koƒcówka φ35,0 mm
Uchwyt monta×owy
Koƒcówka
Koƒcówka do uszczelniacza
Podstawa magnetyczna
Obsługa Wyłàcznik Êwiatła cofania
Olej przekładniowy Wymiana

UWAGA: Poziom oleju sprawdzać przy wyłàczonym silniku i UWAGA: Sprawdzanie wyłàcznika, patrz rozdział 23.
stojàcym poziomo samochodzie.
1. Odłàczyć złàczk∏ przewodu wyłàcznika.
1. Wykr∏cić korek wlewu oleju, sprawdzić poziom i stan
oleju.
2. Wykr∏cić wyłàcznik.

PODKŁADKA
Wymienić WYŁÑCZNIK ÂWIATŁA COFANIA
Odpowiedni poziom 25 Nm (2,5 kGm)

KOREK WLEWU
OLEJU

2. Poziom oleju musi si∏gać dolnej kraw∏dzi otworu
wlewowego. Gdy poziom jest zbyt niski, dolać oleju do
momentu wypływania z otworu, nast∏pnie zakr∏cić korek
z nowà podkładkà.

3. JeÊli olej przekładniowy jest brudny, wykr∏cić korek
spustowy i spuÊcić olej.

4. Zakr∏cić korek spustowy z nowà podkładkà, nast∏pnie
nalać oleju do wymaganego poziomu.
PODKŁADKA
UWAGA: Uszczelka korka spustowego musi być Wymienić
wymieniana przy ka×dej wymianie oleju.

5. Zakr∏cić korek wlewowy z nowà podkładkà.

IloÊć oleju
1,9 l - do wymiany oleju
2,0 l - przy naprawie skrzyni biegów 3. Zało×yć nowà podkładk∏ i przykr∏cić wyłàcznik cofania.

U×ywać oleju do skrzyƒ biegów Honda MTF lub w 4. Podłàczyć złàczk∏ wyłàcznika.
modelach starszych ni× 96 oleju silnikowego SAE 10W -
30 lub 10W - 40, klasy SF lub SG (wg. API).

KOREK WLEWU OLEJU PODKŁADKA
Wymienić

KOREK SPUSTOWY

PODKŁADKA
Wymienić
Skrzynia biegów
Wymontowanie
4. Wymontować przewody dolotowe powietrza i obudow∏
filtra powietrza.
• Upewnić si∏ czy podnoÊnik i podstawki sà właÊciwie
podstawione (patrz rozdział 1).
• Zaciàgnàć hamulec r∏czny i podło×yć blokady pod OBUDOWA FILTRA PRZEWÓD DOLOTOWY
tylne koła aby samochód zabezpieczyć przed POWIETRZA POWIETRZA
zsuni∏ciem si∏ z podnoÊnika lub podstawek.

UWAGA: U×ywać pokrowców ochronnych na błotniki.

1. Odłàczyć przewody akumulatora, najpierw (-), potem (+).

2. SpuÊcić olej przekładniowy (patrz str. 13-3).

3. Wymontować podstaw∏ akumulatora.

PODSTAWA
AKUMULATORA

5. Odłàczyć przewody elektryczne rozrusznika, nast∏pnie
wymontować rozrusznik.

6. Odłàczyć złàczk∏ wyłàcznika Êwiatła cofania i przewód
masowy skrzyni biegów.

7. Wymontować opask∏ wiàzki przewodów.

OPASKA PRZEWODÓW
ZŁÑCZKA WYŁ. ÂWIATŁA COFANIA

PRZEWODY
ROZRUSZNIKA ROZRUSZ-
NIK

PRZEWÓD MASOWY
SKRZYNI BIEGÓW
8. Skrzyni∏ biegów ustawić na wstecznym biegu. 11. Wymontować wspornik, łàcznik przewodów i siłownik
sprz∏gła.
9. Odkr∏cić wspornik linek, nast∏pnie odłàczyć linki od góry
skrzyni biegów.

UWAGA: Obie linki i wspornik wymontować razem.

OSTRZEþENIE: Uwa×ać, by nie zagiàć linek.

ŁÑCZNIK PRZEWÓD
WSPORNIK PRZEWODÓW SPRZ¢GŁA

Nie demontować
ZAWLECZKA
Wymienić

WSPORNIK PODKŁADKA
LINEK STALOWA
PODKŁADKA
PLASTIKOWA
Sprawdzić zu×ycie
LINKA ZM. i uszkodzenia
BIEGÓW

ZAWLECZKA
Wymienić LINKA ZM. BIEGÓW
PODKŁADKA PODKŁADKA
STALOWA SIŁOWNIK SPRZ¢GŁA
PLASTIKOWA
Sprawdzić
zu×ycie i 12. Wymontować Êruby mocujàce tłumik sprz∏gła i unieÊć
uszkodzenia tłumik.

10. Odłàczyć złàczk∏ czujnika pr∏dkoÊci (VSS) i UWAGA: Nie odłàczać przewodu sprz∏gła.
wymontować czujnik VSS / czujnik pr∏dkoÊci
wspomagania kierownicy, ale nie rozłàczać
przewodów.

ZŁÑCZKA CZUJNIKA TŁUMIK SPRZ¢GŁA
PR¢DKOÂCI VSS

CZUJNIK VSS/PR¢DK.
WSPOMAGANIA
KIEROWNICY

O-RING
Wymienić
Skrzynia biegów
Wymontowanie c.d.

13. Wymontować osłon∏ przeciwbłotnà silnika. 16. Wyjàć półosie i wałek poÊredni (patrz rozdział 16).

UWAGA: Koƒcówki półosi i wałka nasmarować smarem i
okryć workami plastikowymi.

PIERÂCIE¡ OSADCZY
Wymienić

PÓŁOSIE

OSŁONA PRZECIWBŁOTNA
SILNIKA

14. Wymontować zawleczki, odkr∏cić nakr∏tki i rozłàczyć PIERÂCIE¡ WAŁEK POÂREDNI
OSADCZY
sworznie kuliste wahaczy dolnych po obu stronach (patrz Wymienić
rozdz. 18).

15. Wymontować widełki amortyzatora. 17. Wymontować prawy drà×ek reakcyjny.

NAKR¢TKA
SAMOKONTRUJÑCA
Wymienić

NAKR¢TKA
SAMOKONTRUJÑCA
Wymienić

ÂRUBY PRAWY DRÑþEK REAKCYJNY
SAMOKONTRUJÑCE
NAKR¢TKA WAHACZ ZAWLECZKA Wymienić
SAMOKONTRU- DOLNY Wymienić
JÑCA Wymienić
WIDEŁKI NAKR¢TKA KORONOWA
AMORTYZATORA
18. Przesunàć półoÊ do góry. 20. Wymontować osłon∏ sprz∏gła.

PÓŁOÂ

WAHACZ DOLNY

OSŁONA SPRZ¢GŁA

21. Wymontować wspornik kolektora ssàcego.
19. Wymontować belk∏ Êrodkowà.

BELKA ÂRODKOWA
WSPORNIK KOLEKTORA SSÑCEGO
Skrzynia biegów
Wymontowanie c.d.

22. Wymontować trzy Êruby mocujàce tylny wspornik silnika. 25. Wymontować dwie Êruby mocujàce górnà poduszk∏.

ÂRUBY MOCUJ.
Wymienić

TYLNY WSPORNIK
SILNIKA ÂRUBY MOCUJÑCE PODUSZK¢
SKRZYNI BIEGÓW

23. UmieÊcić podnoÊnik pod skrzynià biegów i unieÊć jà na tyle, 26. Wymontować trzy Êruby mocujàce dolnà poduszk∏.
aby odcià×yć poduszki.

24. Wymontować poduszk∏ skrzyni biegów. ÂRUBY MOCUJÑCE PODUSZK¢
SKRZYNI BIEGÓW

PODUSZKA
SKRZYNI B.

ÂRUBA MOCUJÑCA
PODUSZK¢ SKRZYNI B.

27. Skrzyni∏ biegów odsunàć od silnika. Gdy wałek główny
wysunie si∏ z silnika opuÊcić skrzyni∏ na podnoÊniku.
Zewn∏trzny mechanizm zmiany biegów
Naprawa

UWAGA:
• Przy demonta×u sprawdzić zu×ycie i uszkodzenia, ewentualnie wymienić wszystkie gumowe cz∏Êci.
• Sprawdzić czy nowe zawleczki sà prawidłowo zało×one.

ZAPINKA
Wymienić
LINKA ZMIANY BIEGÓW

ZAWLECZKA
Wymienić

PODKŁADKA
LINKA ZMIANY B.
STALOWA

DèWIGNIA PODKŁADKA
NAKR¢TKA PLASTIKOWA
SAMOKONTR. M5 x 0,8 ZAWLECZKA Sprawdzić zu×ycie
Wymienić Wymienić i uszkodzenia
TULEJA

DèWIGNIA
ZMIANY UCHWYT
BIEGÓW

O-RINGI PANEWKA NAKR¢TKA
Wymienić SAMOKONTRUJÑCA
Wymienić
PODKŁ.
FALISTA
NAKR¢TKA SAMOK. PROWADNICA
Wymienić ZAPINKI
GNIAZDO KULI
UCHWYT DèWIGNI ZM. BIEGÓW Wymienić

SWORZE¡ PODKŁADKA
GUMOWA A
PROWADNICA

WSPORNIK DèWIGNI
ZMIANY BIEGÓW

PODKŁADKA
GUMOWA B
TULEJE SWORZNIA TULEJKA
Rysunek zestawieniowy

Skrzyni∏ biegów demontować wg poni×szgo rysunku.
Wszystkie cz∏Êci dokładnie umyć rozpuszczalnikiem i osuszyć spr∏×onym powietrzem.

Przed monta×em cz∏Êci pokryć olejem.

UWAGA:
• Pomi∏dzy głównymi obudowami nie ma uszczelki, stosować past∏ uszczelniajàcà nr kat. 0Y740-99986 (patrz str. 13-14, 39).
• Przy ka×dym demonta×u skrzyni biegów, czyÊcić magnes (7).
• Sprawdzić czy ło×yska nie sà zu×yte i czy obracajà si∏ gładko.

OBUDOWA SPRZ¢GŁA WAŁEK KOŁA POÂR. WST. BIEGU ZESPÓŁ WIDEŁEK
USZCZELNIACZ Wymienić KOŁO POÂR. WST. BIEGU patrz str. 13-28
patrz rozdz. 15 USZCZELNIACZ Wymienić ZESPÓŁ WAŁKA GŁÓWNEGO
KOŁEK 14 x 20 mm ŁOþYSKO KULKOWE patrz str. 13-18
KIEROWNICA OLEJU PODKŁADKA SPR¢þYSTA ZESPÓŁ WAŁKA NAP¢DOWEGO
ŁOþYSKO WAŁECZKOWE PODKŁADKA patrz str. 13-23
PŁYTKA USTALAJÑCA WIDEŁKI WSTECZNEGO BIEGU MECHANIZM RÓþNICOWY
MAGNES Patrz rozdz. 15
WEWN. MECH.ZM. BIEGÓW WIESZAK SKRZYNI BIEGÓW KOREK WLEWU OLEJU
Rys. zestawieniowy, str. 13-12 KOREK ∅ 28 mm PODKŁADKA Wymienić
RYNNA SPŁYWU OLEJU KOREK ∅ 32 mm WIESZAK SKRZYNI BIEGÓW
PIERÂCIENIE OSADCZE ∅ 78 mm PODKŁADKA Wymienić OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW
Dobór, str. 13-34 ÂRUBA KOŁA POÂREDNIEGO
KIEROWNICA OLEJU BIEGU WSTECZNEGO
PODKŁADKA Wymienić USZCZELNIACZ
WYŁÑCZNIK ÂWIATŁA COFANIA Patrz rozdz. 15
ÂRUBA KOREK SPUSTU OLEJU
PODKŁADKA Wymienić PODKŁADKA Wymienić
SPR¢þYNA, dł. 25 mm
KULKA STALOWA
Wewn∏trzny mechanizm zmiany biegów
Rysunek zestawieniowy
UWAGA:
• Do wymiany pokrywy mechanizmu nie trzeba wyjmować skrzyni biegów.
• Wszystkie ruchome powierzchnie współpracujàce pokryć smarem.
• Przekr∏cić osłon∏ gumowà tak, aby otwór znalazł si∏ na dole.

DèWIGNIA WYBIERANIA BIEGÓW

USZCZELNIACZ
Wymienić

POKRYWA MECH. ZM. BIEGÓW

WYBIERAK

PŁYTKA BLOKADY
WSTECZN. BIEGU

PODKŁADKA
ZAGINANA
KOŁEK SPR¢þYNY Wymienić

ZŁÑCZKA

SPR¢þYNA WYBIERAKA ÂRUBA SPECJALNA
5 i WSTECZN. BIEGU
SPR¢þYNA POWROTNA

RAMI¢ WYBIERAKA

KOŁEK
SPR¢þYSTY
Wymienić

USZCZELNIACZ KOŁKI USTALAJCE
Wymienić ∅ 4 x 8 mm
OSŁONA
GUMOWA OBUDOWA SKRZYNI
BIEGÓW

WAŁEK ZMIANY BIEGÓW
Demonta×, monta×

UWAGA: Przy monta×u nasmarować wszystkie współpracujàce 4. Wymontować płytk∏ blokady wstecznego biegu.
cz∏Êci.

1. Wymontować zespół pokrywy mechanizmu zmiany biegów.

ZESPÓŁ POKRYWY PŁYTKA BLOKADY
MECH. ZM. BIEGÓW WSTECZNEGO BIEGU

KOŁKI USTALAJCE
∅ 4 x 8 mm

POKRYWA MECHANIZMU
ZMIANY BIEGÓW

2. Wymontować kołek spr∏×ysty, dêwigni∏ wybierania biegów, 5. Wymontować uszczelniacz.
rami∏ wybieraka i spr∏×ny.

3. Wymontować kołek spr∏×yny.
USZCZELNIACZ
RAMI¢ WYBIERAKA Wymienić
KOŁEK
SPR¢þYSTY
5 x 22 mm
Wymienić POKRYWA
MECHANIZMU
ZMIANY BIEGÓW
SPR¢þYNA POWROTNA

KOŁEK SPR¢þYNY SPR¢þYNA
WYBIERAKA 5 i
WSTECZN. BIEGU

POKRYWA
MECHANIZMU
ZMIANY BIEGÓW

DèWIGNIA
WYBIERANIA BIEGÓW
Wewn∏trzny mechanizm zmiany biegów
Demonta×, monta× (c.d.)

6. Odgiàć podkładk∏ zaginanà, nast∏pnie wykr∏cić Êrub∏. 9. Zespół mechanizmu wewn∏trznego zmiany biegów
montować w kolejnoÊci odwrotnej do demonta×u.
7. Wykr∏cić Êrub∏ złàczki.
UWAGA:
UWAGA: Przed monta×em na gwinty nało×yć past∏ • Powierzchnie przylegania obudowy mechanizmu pokryć
uszczelniajàcà nr kat. 0Y740-99986. pastà uszczelniajàcà.
• Stosować past∏ uszczelniajàcà nr kat. 0Y740-99986.
• Usunàć olej i brud z uszczelnianych powierzchni.
ÂRUBA SPECJALNA • Aby uniknàć wycieków pokryć uszczelniaczem cały
obwód otworów Êrub mocujàcych.
• Obudowy montować w ciàgu 20 min. od nało×enia
pasty uszczelniajàcej. Po upłyni∏ciu tego czasu nało×yć
ponownie past∏.
• Odczekać 30 min. od zło×enia przed napełnieniem
skrzyni olejem.

PODKŁADKA
ZAGINANA
Wymienić

PASTA
USZCZEL-
NIAJÑCA

8. Wymontować wałek zmiany biegów, wybierak i złàczk∏.

UWAGA: Osłon∏ gumowà przekr∏cić tak, by otwór skierowany
był w dół.

WYBIERAK

ZŁÑCZKA

Ustawić sfazowanie
w tym poło×eniu
WAŁEK ZMIANY BIEGÓW

OSŁONA

USZCZELNIACZ
Wymienić
Obudowa skrzyni biegów
Wymontowanie

UWAGA: 6. Odkr∏cić korek φ 32 mm.
• Przy wymianie obudowy skrzyni biegów lub obudowy
sprz∏gła nale×y wyregulować naciàg ło×ysk. 7. Zdjàć pierÊcieƒ spr∏×ysty z ło×yska wałka nap∏dowego
• Skrzyni∏ biegów postawić na dwóch drewnianych klockach, u×ywajàc szczypiec do pierÊcieni.
dostatecznie grubych, by wałek główny nie dotykał stołu
warsztatowego. 8. Oddzielić obudow∏ skrzyni od obudowy sprz∏gła i usunàć
Êlady uszczelniacza.
1. Wymontować mechanizm wewn∏trzny zmiany biegów
(patrz str. 13-13).
SZCZYPCE DO PIERÂCIENI
PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY
2. Wykr∏cić Êrub∏ wałka koła poÊredniego wstecznego biegu.
KOREK φ 32
3. Wymontować Êrub∏ specjalnà, nast∏pnie podkładki, mm
spr∏×yny i kulki stalowe.

KULKI STALOWE 5/16 ”

PODKŁADKA Wymienić
ÂRUBA SPECJALNA

SPR¢þYNA dł. 25 m OBUDOWA SKRZYNI
BIEGÓW
OBUDOWA SPRZ¢GŁA

9. Wymontować korek φ 28 mm, nast∏pnie rynn∏ spływu
oleju.
UWAGA:
Obudowa skrzyni nie mo×e być zdemontowana bez
PODKŁADKA wymontowania rynny spływu oleju.
Wymienić
ÂRUBA WAŁKA KOŁA KOREK φ 28 mm
POÂREDNIEGO WST. BIEGU
RYNNA SPŁYWU OLEJU
4. Wymontować wyłàcznik Êwiatła cofania.

5. Wykr∏cić Êryby M10 i M8 na krzy×, w kilku krokach.

WYŁÑCZNIK
ÂWIATŁA COFANIA

OBUDOWA
SKRZYNI BIEGÓW
PODKŁADKA
Wymienić
Widełki wstecznego biegu
Wymiary kontrolne

1. Zmierzyć luz mi∏dzy widełkami wstecznego biegu a 3. Zmierzyć luz mi∏dzy kołem wstecznego biegu a widełkami.
sworzniem wybieraka 5 i wstecznego biegu.
Luz nominalny: 0,5 - 1,1 mm
Luz nominalny: A: 0,05 - 0,35 mm Luz dopuszczalny: 1,8 mm
B: 0,4 - 0,8 mm
Luz dopuszczalny: A: 0,5 mm
B: 1,0 mm WIDEŁKI WSTECZNEGO BIEGU
KOŁO POÂREDNIE
SWORZE¡ WYBIERAKA WSTECZNEGO BIEGU
WIDEŁKI WST. B. 5/WS. BIEGU

2. Je×eli luz przekracza wartoÊć dopuszczalnà, zmierzyć
4. Gdy luz przekracza wartoÊć dopuszczalnà, zmierzyć
szerokoÊć otworu w widełkach wstecznego biegu.
szerokoÊć szcz∏k widełek biegu wstecznego.
Wymiar nominalny: A: 7,05 - 7,25 mm
Wymiar nominalny: 13,0 - 13,3 mm
B: 7,4 - 7,7 mm

WIDEŁKI WSTECZNEGO BIEGU
WIDEŁKI WSTECZNEGO BIEGU

Gdy szerokoÊć ta przekracza wartoÊć dopuszczalnà, Gdy szerokoÊć przekracza wartoÊć dopuszczalnà,
wymienić widełki wstecznego biegu. wymienić widełki wstecznego biegu.
Gdy szerokoÊć jest prawidłowa, wymienić wybierak 5 i Gdy szerokoÊć jest prawidłowa, wymienić koło poÊrednie
wstecznego biegu. wstecznego biegu.
Wałek główny
Koło poÊrednie wst. biegu Wałek nap∏dowy
Wymontowanie Wymontowanie

1. Wymontować widełki wstecznego biegu.
1. Wmontować zespół wałka głównego i nap∏dowego razem
z widełkami.
WIDEŁKI WSTECZNEGO BIEGU
UWAGA: Przed wyj∏ciem zespołu wałków owinàć taÊmà
ochronnà wielowypust wałka głównego.

ZESPÓŁ WAŁKA GŁÓWNEGO

ZESPÓŁ WAŁKA
NAP¢DOWEGO

WIDEŁKI

KULKA STALOWA 5/16 ”

2. Wymontować wałek i koło poÊrednie wstecznego biegu.
Owinàć PODKŁADKA
wielowypust
PODKŁADKA
SPR¢þYNOWA

KOŁO
POÂREDNIE
WSTECZNEGO
BIEGU OBUDOWA
SPRZ¢GŁA
WAŁEK KOŁA 2. Wymontować mechanizm ró×nicowy.
POÂREDNIEGO
WSTECZNEGO MECHANIZM RÓþNICOWY
BIEGU
Wałek główny
Rysunek zestawieniowy

Przed monta×em umyć i wysuszyć wszystkie cz∏Êci. Współpracujàce powierzchnie pokryć olejem.

SYNCHRONIZATOR
Sprawdzanie, str. 13-31 ŁOþYSKO KULKOWE
Sprawdzić zu×ycie i działanie.
SPR¢þYNA SYNCHRON.

PŁYTKA BLOKUJÑCA

PIERÂCIE¡ STOþKOWY
TULEJA PRZESUWNA 3/4 BIEGU
Sprawdzanie str. 13-30
PIASTA SYNCHRONIZAT. 3/4 B. ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
Sprawdzanie str. 13-30 Sprawdzić zu×ycie i działanie
TULEJA DYSTANSOWA

SYNCHRONIZATOR
Sprawdzanie, str. 13-31
SPR¢þYNA SYNCHRONIZATORA
SPR¢þYNA SYNCH.
PIASTA SYNCHRONIZAT. 5 BIEGU

SYNCHRONIZATOR
TULEJA PRZESUWNA 5 BIEGU
Sprawdzanie str. 13-31 Sprawdzanie, str. 13-30
KOŁO 3 BIEGU SPR¢þYNA SYNCHRONIZATORA
Sprawdzanie,
str. 13-19, 31 SYNCHRONIZATOR
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE Sprawdzanie, str. 13-31
Sprawdzić zu×ycie i działanie

WAŁEK GŁÓWNY KOŁO 5 BIEGU
Sprawdzanie, str. 13-21 Sprawdzanie, str. 13-20, 31

TULEJA DYSTANSOWA
Sprawdzanie, str. 13-19, 20
ŁOþYSKA IGIEŁKOWE
Sprawdzić zu×ycie i działanie

KOŁO 4 BIEGU
Sprawdzanie, str. 13-19, 31
Wymiary kontrolne

UWAGA: W przypadku koniecznoÊci wymiany, zawsze 4. Zmierzyć luz mi∏dzy kołem 4 biegu, a tulejà dystansowà.
wymieniać tulej∏ przesuwnà i piast∏ synchronizatora jako
komplet. Luz nominalny: 0,06 - 0,21 mm
Luz dopuszczalny: 0,3 mm
1. Podeprzeć wewn∏trznà bie×ni∏ ło×yska odpowiednià
nasadkà i nacisnàć wałek główny.

2. Zmierzyć luz mi∏dzy kołem 2 i 3 biegu.

Luz nominalny: 0,06 - 0,21 mm
Luz dopuszczalny: 0,3 mm WAŁEK GŁÓWNY

KOŁO 4 BIEGU

WAŁEK GŁÓWNY

KOŁO 2 BIEGU

TULEJA DYSTANSOWA

NASADKA
5. JeÊli luz przekracza wartoÊć dopuszczalnà, zmierzyć
wymiar (A) tulei dystansowej.

Wymiar nominalny: 26,03 - 26,08 mm
NASADKA Wymiardopuszczalny: 26,01 mm
KOŁO 3 BIEGU
3. Gdy luz przekracza wartoÊć dopuszczalnà, zmierzyć
szerokoÊć koła 3 biegu.
STRONA KOŁA
SzerokoÊć nominalna: 32,42 - 32,47 mm 4 BIEGU
SzerokoÊć dopuszczalna: 32,3 mm
TULEJA DYSTANS.

6. JeÊli wymiar (A) jest mniejszy od wartoÊci dopuszczalnej,
KOŁO 3 BIEGU
wymienić tulej∏ dystansowà.
JeÊli wymiar (A) jest prawidłowy, zmierzyć szerokoÊć koła 4
biegu.

SzerokoÊć nominalna: 30,92 - 30,97 mm
SzerokoÊć dopuszczalna: 30,8 mm

KOŁO 4 BIEGU

JeÊli szerokoÊć koła 3 biegu jest mniejsza od wartoÊci
dopuszczalnej wymienić koło 3 biegu.
JeÊli szerokoÊć koła 3 biegu mieÊci si∏ w limicie,
wymienić piast∏ synchronizatora 3/4 biegu.
JeÊli szerokoÊć koła 4 biegu jest mniejsza od wartoÊci
dopuszczalnej wymienić koło 4 biegu.
JeÊli szerokoÊć koła 4 biegu mieÊci si∏ w limicie,
wymienić piast∏ synchronizatora 3/4 biegu.
Wałek główny
Wymiary kontrolne (c.d.) Demonta×

7. Zmierzyć luz mi∏dzy kołem 5 biegu, a tulejà dystansowà. UWAGA: Piast∏ synchronizatora wyciskać na prasie jak
pokazano poni×ej. U×ycie Êciàgacza ramieniowego mo×e
Luz nominalny: 0,06 - 0,21 mm uszkodzić koło z∏bate.
Luz dopuszczalny: 0,3 mm
1. Zdemontować ło×ysko kulkowe Êciàgaczem, jak na
rysunku.

ÂCIÑGACZ ŁOþYSK
WAŁEK GŁÓWNY

TULEJA DYSTANSOWA

ŁOþYSKO KULKOWE

KOŁO 5 BIEGU

NASADKA

8. JeÊli luz przekracza wartoÊć dopuszczalnà, zmierzyć
wymiar (B) tulei dystansowej.

Wymiar nominalny: 26,03 - 26,08 mm
Wymiardopuszczalny: 26,01 mm

ŁOþYSKO
TULEJA KULKOWE
DYSTANSOWA
PŁYTKA
BLOKUJÑCA
STRONA KOŁA
5 BIEGU

9. JeÊli wymiar (B) jest mniejszy od wartoÊci dopuszczalnej,
wymienić tulej∏ dystansowà. WAŁEK GŁÓWNY
JeÊli wymiar (B) jest prawidłowy, zmierzyć szerokoÊć koła
5 biegu.

SzerokoÊć nominalna: 30,92 - 30,97 mm
SzerokoÊć dopuszczalna: 30,08 mm

KOŁO 5 BIEGU

JeÊli szerokoÊć koła 5 biegu jest mniejsza od wartoÊci
dopuszczalnej wymienić koło 5 biegu.
JeÊli szerokoÊć koła 5 biegu mieÊci si∏ w limicie,
wymienić piast∏ synchronizatora 5 biegu.
Sprawdzanie

2. Podeprzeć koło 5 biegu dwoma płytami stalowymi i 1. Sprawdzić powierzchnie kól z∏batych i ło×ysk pod kàtem
wycisnàć prasà piast∏ synchronizatora 5 biegu jak na rys. zu×ycia i uszkodzenia, nast∏pnie zmierzyć wałek główny w
poni×ej. punktach A, B, C i D.

Wymiar nominalny:
PIASTA PRASA A (Powierzchnia ło×yska kulkowego):
SYNCHRONIZATORA 27,987 - 28,000 mm
5 BIEGU TRZPIE¡ B (Powierzchnia ło×yska igiełkowego):
KOŁO 5 BIEGU 37,984 - 38,000 mm
C (Powierzchnia ło×yska kulkowego):
27,977 - 27,990 mm

Wymiar dopuszczalny: A: 27,94 mm
B: 37,93 mm
C: 27,94 mm

Sprawdzić zu×ycie i uszkodzenia.

Sprawdzić zu×ycie i
uszkodzenia.

3. W taki sam sposób jak poprzednio podeprzeć koło 3 biegu Sprawdzić czy kanały olejowe nie sà zatkane.
dwoma stalowymi płytami i wycisnàć prasà piast∏
synchronizatora 3/4 biegu, jak pokazano na rysunku
poni×ej. JeÊli któryÊ wymiar wałka głównego nie mieÊci si∏
w limicie wymienić wałek główny.

2. Sprawdzanie bicia.

Bicie nominalne: 0,02 mm max
PRASA Bicie dopuszczalne: 0,05 mm

UWAGA: Wałek główny podeprzeć na koƒcach, jak
pokazano na rysunku poni×ej.

PIASTA SYNCHR. 3/4 BIEGU

KOŁO 3 BIEGU

Wykonać dwa pełne obroty.

JeÊli bicie przekracza wartoÊć dopuszczalnà,
wymienić wałek główny.
Wałek główny
Monta×

UWAGA: Wałek montować w kolejnoÊci jak na rysunku na str. 3. Zamontować ło×ysko kulkowe u×ywajàc prasy i przyrzàdu
13-18. specjalnego, jak na rysunku.

1. Podeprzeć koło 2 biegu na stalowych płytach, nast∏pnie
wcisnàć na prasie piast∏ synchronizatora 3/4 biegu przy
pomocy trzpienia C.
UCHWYT PRASA
MONTAþOWY

TRZPIE¡ C
PRASA
ŁOþYSKO KULKOWE
KO¡CÓWKA KO¡CÓWKA
φ 35 mm

PIASTA SYNCHR.
3/4 BIEGU

KOŁO 2 BIEGU

2. Zamontować piast∏ synchronizatora 5 biegu przy pomocy
przyrzàdu specjalnego i prasy, jak na rys.

TRZPIE¡ C PRASA

KO¡CÓWKA
φ 35 mm PIASTA SYNCHR.
5 BIEGU
Wałek nap∏dowy
Rysunek zestawieniowy

Przed monta×em umyć i wysuszyć wszystkie cz∏Êci. Współpracujàce powierzchnie pokryć olejem.

NAKR¢TKA ZACISKOWA

KOŁO WSTECZNEGO PODKŁADKA SPR¢þYNOWA
BIEGU
Sprawdzanie, str 13-30
ŁOþYSKO KULKOWE
Sprawdzić zu×ycie i działanie.
PIASTA SYNCHRONIZATORA
1/2 BIEGU
Sprawdzanie, str. 13-30 ŁOþYSKO WAŁECZKOWE
Sprawdzić zu×ycie i działanie.
PŁYTKA CIERNA
Sprawdzić zu×ycie i
działanie.
KOŁO 5 BIEGU
SPR¢þYNA SYNCHR.

KOŁO 4 BIEGU
SYNCHRONIZATOR
Sprawdzanie, str. 13-31

KOŁO 1 BIEGU
Sprawdzanie, str 13-24, 31 KOŁO 3 BIEGU

ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
Sprawdzić zu×ycie i działanie. KOŁO 2 BIEGU
Sprawdzanie, str. 13-24, 31.

PODKŁADKA OPOROWA
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
Sprawdzić zu×ycie i działanie.
TULEJA DYSTANSOWA
Sprawdzanie, str 13-24
PŁYTKA CIERNA
WAŁEK NAP¢DOWY Sprawdzić zu×ycie i działanie.
Sprawdzanie, str. 13-26 Demonta×, str. 13-25
Monta×, str. 13-27
SYNCHRONIZATOR
Sprawdzanie, str 13-31

SPR¢þYNA
SYNCHRONIZATORA
Wałek nap∏dowy
Wymiary kontrolne

1. Zmierzyć luz mi∏dzy podkładkà oporowà i kołem 1 biegu. 3. Zmierzyć luz mi∏dzy kołem 2 i 3 biegu.

Luz nominalny: 0,04 - 0,10 mm Luz nominalny: 0,04 - 0,10 mm

KOŁO 3 BIEGU

KOŁO 1 BIEGU

KOŁO 2 BIEGU
TULEJA DYSTANSOWA
PODKŁADKA
OPOROWA

2. JeÊli luz przekracza limit, dobrać z tabeli odpowiednià
podkładk∏ oporowà, aby luz mieÊcił si∏ w limicie.
4. JeÊli luz przekracza limit, dobrać odpowiednià tulej∏
dystansowà z tabeli, aby luz mieÊcił si∏ w limicie.
PODKŁADKA OPOROWA

Nr katalogowy GruboÊć TULEJA DYSTANSOWA

Nr katalogowy GruboÊć
Demonta×

1. Zacisnàć wałek nap∏dowy w imadle stosujàc dwa klocki 4. Zdemontować płytk∏ ciernà z tulei dystansowej przy
drewniane jako przekładki. pomocy prasy i przyrzàdu specjalnego.

2. Usunàć przecinakiem zaciÊni∏tà cz∏Êć kołnierza nakr∏tki
zaciskowej, nast∏pnie odkr∏cić nakr∏tk∏ i wyjàć podkładk∏ PRASA
spr∏×ynujàcà.

PRZECINAK
KO¡CÓWKA
ZACIÂNI¢TY
KOŁNIERZ
TULEJA
NAKR¢TKA DYSTANSOWA
ZACISKOWA
Wymienić

PODKŁADKA SPR¢þ.
IMADŁO WARSZTATOWE

KLOCKI DREWNIANE PŁYTKA CIERNA
Sprawdzić zu×ycie i uszkodzenia
3. Wycisnàć na prasie ło×ysko kulkowe, jak na rys.

PRASA

TRZPIE¡ ŁOþYSKO KULKOWE

KOŁO 5 BIEGU

KOŁO 4 BIEGU

WAŁEK NAP¢DOWY
PŁYTY
STALOWE
Wałek nap∏dowy
Sprawdzanie Monta×

1. Sprawdzić powierzchnie kól z∏batych i ło×ysk pod kàtem UWAGA: KolejnoÊć monta×u zachować zgodnie z rysunkiem
zu×ycia i uszkodzenia, nast∏pnie zmierzyć wałek na str. 13-23.
nap∏dowy w punktach A, B i C .
1. Na wałek nap∏dowy wło×yć podkładk∏ oporowà, ło×ysko
igiełkowe, koło 1 biegu, płytk∏ ciernà, synchronizator i
Wymiar nominalny: A: 38,000 - 38,015 mm spr∏×yn∏ synchronizatora.
B: 39,984 - 40,000 mm UWAGA: Przed monta×em nale×y zło×yć koło 1 biegu i
C: 24,987 - 25,00 mm płytk∏ ciernà.

Wymiar dopuszczalny: A: 37,95 mm
B: 39,93 mm SPR¢þYNA SYNCHR.
C: 24,94 mm
SYNCHRONIZATOR
PŁYTKA CIERNA

KOŁO 1 BIEGU

ŁOþYSKO IGIEŁKOWE

PODKŁADKA OPOR.

WAŁEK NAP¢DOWY
Sprawdzić zu×ycie i uszkodzenia.

JeÊli któryÊ wymiar wałka nap∏dowego nie mieÊci si∏
w limicie wymienić wałek

2. Sprawdzanie bicia.

Bicie nominalne: 0,02 mm max
Bicie dopuszczalne: 0,05 mm.

UWAGA: Wałek podeprzeć na obu koƒcach jak na rys.

2. Wmontować piast∏ 1/2 biegu ustawiajàc wyst∏py płytki
ciernej w wyci∏ciach piasty.

Wykonać dwa pełne obroty. PIASTA 1/2 BIEGU

PŁYTKA CIERNA
JeÊli bicie przekracza wartoÊć dopuszczalnà, wymienić
wałek nap∏dowy.
3. Wcisnàć płytk∏ ciernà na tulej∏ dystansowà przy pomocy 6. Zamontowć podkładk∏ spr∏×ynowà.
prasy i przyrzàdu specjalnego.
7. Zacisnàć wałek nap∏dowy w imadle, stosujàc 2 drewniane
klocki jako przekładki.
PRASA
8. Dokr∏cić nakr∏tk∏ zaciskowà odpowiednim momentem,
nast∏pnie zacisnàć kołnierz nakr∏tki na rowku wałka.
UCHWYT
MONTAþOWY
Moment
dokr∏cania
KO¡CÓWKA
NAKR¢TKA
ZACISKOWA
TULEJA Wymienić
DYSTANSOWA

PŁYTKA
CIERNA

IMADŁO
WARSZTATOWE

4. U×ywajàc prasy i przyrzàdu specjalnego zamontować
ło×ysko kulkowe.

PRASA
KLOCKI DREWNIANE

KO¡CÓWKA DO
USZCZELNIACZA

ŁOþYSKO KULKOWE

ŁOþYSKO IGIEKOWE
Zespół widełek
Demonta×, monta×

Przed monta×em wszystkie cz∏Êci umyć i wysuszyć. Współpracujàce cz∏Êci nasmarować olejem.

WYBIJAK φ 5 mm

WIDEŁKI 5 BIEGU

WIDEŁKI 3/4 BIEGU

WYBIERAK
5/WSTECZNEGO
BIEGU
WIDEŁKI 1/2 BIEGU

KOŁEK
SPR¢þYSTY
Wymienić
Wymiary kontrolne

UWAGA: Tuleja przesuwna i piasta muszà być wymieniane w 3. Zmierzyć luz mi∏dzy wybierakiem a widełkami.
komplecie.
Luz nominalny: 0,2 - 0,5 mm
1. Zmierzyć luz mi∏dzy ka×dymi widełkami i odpowiednià Luz dopuszczalny: 0,6 mm
tulejà przesuwnà.

Luz nominalny: 0,35 - 0,65 mm
Luz dopuszczalny: 1,0 mm

TULEJA PRZESUWNA
WIDEŁKI

WIDEŁKI

WYBIERAK

2. JeÊli luz przekracza wartoÊć dopuszczlnà, zmierzyć 4. JeÊli luz przekracza wartoÊć dopuszczalnà, zmierzyć
gruboÊć koƒców widełek. szerokoÊć sworznia wybieraka.

GruboÊć nominalna: 6,2 - 6,4 mm SzerokoÊć nominalna: 12,9 - 13,0 mm

WYBIERAK
WIDEŁKI

JeÊli gruboÊć widełek nie mieÊci si∏ w limicie, wymienić JeÊli szerokoÊć sworznia wybieraka nie mieÊci si∏ w
widełki. limicie, wymienić wybierak.
JeÊli gruboÊć widełek jest prawidłowa, wymienić tulej∏ JeÊli szerokoÊć wybieraka jest prawidłowa, wymienić
przesuwnà synchronizatora. widełki.
Tuleja przesuwna, piasta synchronizatora
Sprawdzanie Monta×

1. Sprawdzić czy zàbki tulei przesuwnych i piast nie noszà Podczas monta×u tulei przesuwnej i piasty upewnić si∏, ×e
Êladów zu×ycia tzn. nie sà zaokràglone. wy×sze z∏by tulei przesuwnej (rozmieszczone co 120°)
wchodzà w gł∏bsze rowki piasty.
2. Zmontować piast∏ i tulej∏ przesuwnà. Sprawdzić czy tuleja
przesuwa si∏ lekko. UWAGA: Nie montować tulei przesuwnej z wy×szymi
z∏bami wło×onymi w wyci∏cia piasty. Mo×e to
UWAGA: W przypadku koniecznoÊci wymiany, tuleja spowodować uszkodzenie spr∏×yny synchronizatora.
przesuwna i piasta muszà być wymienione w komplecie.

TULEJA
PRZESUWNA PIASTA WYþSZE Z¢BY
SYNCHRONIZATORA
WYCI¢CIE
PIASTY SYNCHR.

GŁ¢BSZE
ROWKI

PIASTA
SYNCHRONIZATORA

TULEJA
PRZESUWNA
Synchronizator, koła z∏bate
Sprawdzanie
SPR¢þYNA
1. Sprawdzić synchronizator i koło z∏bate. SYNCHRONIZAT.

A: Sprawdzić czy powierzchnia cierna synchronizatora nie
jest zu×yta.

B: Sprawdzić zu×ycie zàbków tulei przesuwnej i
współpracujàcych zàbków synchronizatora (zaokràglenia). SYNCHRONIZATOR

DOBRE ZUþYTE
C: Sprawdzić zu×ycie zàbków tulei przesuwnej i
współpracujàcych zàbków koła z∏batego (zaokràglenia).

DOBRE ZUþYTE
D: Sprawdzić zu×ycie powierzchni oporowej piasty koła
z∏batego.

E: Sprawdzić sto×kowà powierzchni∏ ciernà koła z∏batego czy
nie jest zu×yta lub porysowana.

F: Sprawdzić czy powierzchnie z∏bów kół z∏batych nie sà
zu×yte, złuszczone lub pop∏kane.

2. Pokryć olejem powierzchnie sto×kowà koła z∏batego, docisnàć
synchronizator do koła i obracajàc go sprawdzić czy nie ma
poÊlizgu.

Zmierzyć na całym obwodzie luz mi∏dzy kołem z∏batym a
synchronizatorem.

UWAGA: Podczas pomiarów dociskać synchronizator do koła.

Luz koło z∏bate-synchronizator

Nominalny: 0,85 - 1,10 mm
Luz dopuszczalny: 0,4 mm

JeÊli luz jest mniejszy od wymaganego, wymienić kompletnà
tulej∏ przesuwnà synchronizatora.

SYNCHRONIZATOR

KOŁO Z¢BATE
Ło×yska wałka głównego, uszczelniacze
Wymiana

1. Wymontować ło×ysko przyrzàdem specjalnym jak na rys. 3. Wcisnàć nowy uszczelnicz od strony skrzyni biegów
u×ywajàc przyrzàdu specjalnego.
2. Wymontować uszczelniacz z obudowy sprz∏gła.

UCHWYT
MONTAþOWY

KO¡CÓWKA

BEZWŁADNOÂCIOWY
ÂCIÑGACZ ŁOþYSK

USZCZELNIACZ
Wymienić

ŁOþYSKO KULKOWE 4. Wcisnàć nowe ło×ysko kulkowe od strony skrzyni biegów
u×ywajàc przyrzàdu specjalnego jak na rysunku.

UCHWYT
MONTAþOWY

ŁOþYSKO KULKOWE
KO¡CÓWKA

USZCZELNIACZ
Wymienić

ŁOþYSKO KULKOWE
Ło×yska wałka nap∏dowego
Wymiana

1. Wymontować płytk∏ ustalajàcà z obudowy sprz∏gła. 3. Wło×yć kierownic∏ oleju i ło×ysko wałeczkowe w otwór
obudowy sprz∏gła.
UWAGA: Ło×ysko ustawić otworem olejowym skierowanym
Wymienić do góry.

OBUDOWA SPRZ¢GŁA OTWORY OLEJOWE
ŁOþYSKO
WAŁECZKOWE

KIEROWNICA
OLEJU

OBUDOWA
SPRZ¢GŁA

PŁYTKA
USTALAJÑCA

4. Wcisnàć ło×ysko wałeczkowe w obudow∏ sprz∏gła u×ywajàc
2. Wymontować ło×ysko wałeczkowe przyrzàdem specjalnym przyrzàdu specjalnego jak na rysunku.
jak na rysunku, nast∏pnie wyjàć kierownic∏ oleju. UCHWYT MONTAþOWY

KO¡CÓWKA

BEZWŁADNOÂCIOWY
ÂCIÑGACZ ŁOþYSK

ŁOþYSKO
WAŁECZKOWE
ŁOþYSKO
WAŁECZKOWE

KIEROWNICA OLEJU
Ło×yska wałka nap∏dowego PierÊcienie osadcze wałka gł.
Wymiana (c.d.) Dobór – Regulacja

5. Wmontować płytk∏ ustalajàcà i zabezpieczyć Êruby 1. Wymontować pierÊcieƒ osadczy φ 78 mm i kierownic∏
zaginajàc płytk∏. oleju z obudowy skrzyni biegów.

M6 x 10 KIEROWNICA OLEJU
Wymienić PIERÂCIE¡ OSADCZY

PŁYTKA USTALAJÑCA

OBUDOWA
SKRZYNI BIEGÓW

2. Na wałek główny zamontować piast∏ synchronizatora 3/4
biegu, tulej∏ dystansowà, piast∏ synchronizatora 5 biegu i
ło×ysko kulkowe. Wałek wło×yć w obudow∏ skrzyni biegów.

3. Wło×yć podkładk∏ na wałek główny.

4. Zmierzyć odległoÊć (B) mi∏dzy obudowà skrzyni biegów a
podkładkà.

UWAGA:
• U×ywać przymiaru liniowego i suwmiarki.
• Zmierzyć w 3 punktach i uÊrednić wynik.

KRAW¢Dè OBUDOWY
SKRZYNI BIEGÓW WAŁEK
GŁÓWNY

PODKŁADKA

PIASTA SYNCHR. 3/4 BIEGU

TULEJA DYSTANSOWA
PIASTA SYNCHR. 5 BIEGU
TULEJA DYSTANSOWA

ŁOþYSKO KULKOWE
OBUDOWA
SKRZYNI BIEGÓW
5. Zmierzyć odległoÊć (C) mi∏dzy obudowà sprz∏gła a PIERÂCIENIE OSADCZE φ 78 mm:
wewn∏trznà bie×nià ło×yska.
Nr katalogowy GruboÊć
UWAGA:
• U×ywać przymiaru liniowego i gł∏bokoÊciomierza.
• Zmierzyć w 3 punktach i uÊrednić wynik.

KRAW¢Dè OBUDOWY SPRZ¢GŁA

WEWN¢TRZNA BIEþNIA
ŁOþYSKA KULKOWEGO

6. Dobrać z tabeli odpowiedni pierÊcieƒ osadczy na podstawie
nast∏pujàcych obliczeƒ.

UWAGA: Zakładać tylko jeden pierÊcieƒ.

(Wzór)
(B) + (C) - 0,93 = gruboÊć pierÊcienia osadczego

Przykład obliczeƒ
OdległoÊć (B)(2,39 mm) + OdległoÊć (C)(0,22 mm) = 2,61 mm
odejmujàc wysokoÊć podkładki spr∏×ynujàcej (0,93 mm)
otrzymamy gruboÊć pierÊcienia osadczego (1,68 mm)

Nale×y zało×yć pierÊcieƒ osadczy o gruboÊci 1,68 mm.
PierÊcienie osadcze wałka głównego
Dobór – Regulacja (c.d.)

-7. Na wałek główny zało×yć podstaw∏ i pierÊcieƒ przyrzàdu
7. Sprawdzić luz osiowy wałka głównego wg. poni×szej
specjalnego.
metody.
WAŁEK GŁÓWNY
UWAGA: Pomiary wykonywać w temperaturze
pokojowej.
PIERÂCIE¡
-1. Do obudowy skrzyni biegów wło×yć dobrany pierÊcieƒ
osadczy i kierownic∏ oleju.

KIEROWNICA OLEJU PIERÂCIE¡ OSADCZY

PODSTAWA WAŁKA GŁÓWN.

-8. Zało×yć uchwyt przyrzàdu specjalnego jak nast∏puje:

UWAGA:
• Odkr∏cić Êrub∏ uchwytu i poluzować dwie Êruby
amplowe.
OBUDOWA • Ustawić uchwyt przyrzàdu jak na rysunku.
SKRZYNI • Wyst∏py uchwytu osadzić w rowku za
BIEGÓW
wielowypustem wałka głownego i dokr∏cić Êruby
-2. Zało×yć podkładk∏ spr∏×ystà i podkładk∏ na ło×ysko amplowe
kulkowe.

UWAGA:
• Przed monta×em dokładnie umyć podkładk∏,
podkładk∏ spr∏×ynujàcà i pierÊcieƒ osadczy. ÂRUBA UCHWYTU
• Dokładnie osadzić podkładk∏, podkładk∏
spr∏×ynujàcà i pierÊcieƒ osadczy.

PODKŁADKA
ÂRUBY
AMPLOWE
PODKŁADKA
SPR¢þYNOWA

PRZYRZÑD KONTROLNY
-3. Wmontować wałek główny do obudowy sprz∏gła. WAŁKA GŁÓWNEGO

-4. Nało×yć obudow∏ skrzyni biegów na wałek główny i
obudow∏ sprz∏gła.

-5. Dokr∏cić Êruby M8 i M10 łàczàc obie obudowy. -9. Osadzić dobrze wałek główny uderzajàc plastikowym
młotkiem.
-6. Uderzyć młotkiem plastikowym w wałek główny.
-10.Wkr∏cać Êrub∏ uchwytu do momentu gdy koniec
Êruby dotknie powierzchni podstawy przyrzàdu.

-11.Wyzerować czujnik zegarowy przyło×ony do koƒca
wałka głównego.
Skrzynia biegów
Monta×

-12. Wkr∏cać Êrub∏ uchwytu zgodnie z ruchem zegara, 1. Wło×yć mechanizm ró×nicowy do obudowy sprz∏gła.
a× do momentu gdy czujnik osiàgnie maksymalne
wskazanie. Odczytać z czujnika luz osiowy wałka MECHANIZM RÓþNICOWY
głównego.

UWAGA: Wkr∏canie Êruby o wi∏cej ni× 60° po
osiàgni∏ciu maksymalnych wskazaƒ czujnika
mo×e spowodować uszkodzenie skrzyni biegów.

PODSTAWA MAGNET.
CZUJNIK ZEGAROWY

OBUDOWA SPRZ¢GŁA
UCHWYT PRZYRZÑDU KONTROLN.
2. Wmontować podkładk∏ spr∏×ystà i podkładk∏ w
poło×eniu jak na rys.

3. Zło×yć wałek główny, nap∏dowy i zespół widełek oraz
-13. JeÊli wskazania czujnika mieszczà si∏ w normie, wmontować ten zespół.
luz wałka jest prawidłowy.
JeÊli wskazania czujnika wykraczajà poza norm∏, UWAGA: Przed wmontowaniem zespołu wałków, owinàć
ponownie zmierzyć i obliczyć gruboÊć pierÊcienia taÊmà wielowypust wałka głównego.
osadczego.

Nominalne wskazania czujnika: 0,10 - 0,16 mm. ZESPÓŁ WAŁKA
GŁÓWNEGO

ZESPÓŁ WAŁKA
NAP¢DOWEGO
WIDEŁKI

PODKŁADKA

Owinàć taÊmà

PODKŁADKA
SPR¢þYSTA
Skrzynia biegów
Monta× (c.d.)

4. Wło×yć koło poÊrednie wstecznego biegu i wałek koła UWAGA: PierÊcieƒ osadczy dobrać wg uwag na str. 13-34.
poÊredniego.
6. Zamontować kierownic∏ oleju i dobrany pierÊcieƒ osadczy
w obudowie skrzyni biegów.
KOŁO POÂREDNIE
BIEGU
WSTECZNEGO
KIEROWNICA OLEJU PIERÂCIE¡ OSADCZY

WAŁEK KOŁA
POÂREDNIEGO
BIEGU
WSTECZNEGO

OBUDOWA
SPRZ¢GŁA OBUDOWA
SKRZYNI BIEGÓW

5. Wmontować widełki wstecznego biegu do obudowy 7. Zamontować rynn∏ spływu w obudowie skrzyni biegów.
sprz∏gła ze sworzniem wybieraka 5/wst. biegu wło×onym w
otwór widełek wstecznego biegu. UWAGA: Zagiàć koƒcówk∏ kierownicy w otworze skrzyni.

UWAGA: Sprawdzić czy kulka stalowa jest w prawidłowym 8. Wkr∏cić korek φ 28.
poło×eniu.
UWAGA: Gwint korka pokryć pastà uszczelniajàcà nr kat.
0Y740-99986.

KOREK φ 28
WIDEŁKI WST. BIEGU
KIEROWNICA OLEJU

OBUDOWA SKRZYNI
KULKA BIEGÓW
OBUDOWA SPRZ¢GŁA STALOWA 5/16”
9. Nało×yć past∏ uszczelniajàcà na powierzchni∏ skrzyni 12. OpuÊcić obudow∏ skrzyni biegów jednoczeÊnie osadzajàc
biegów stykajàcà si∏ z obudowà sprz∏gła jak pokazano pierÊcieƒ osadczy w rowku ło×yska wałka nap∏dowego.
na rysunku.
SZCZYPCE DO
UWAGA: PIERÂCIENI
OBUDOWA PIERÂCIE¡
• U×ywać pasty uszczelniajàcej nr kat. 0Y740-99986 lub OSADCZY
08C70-X0134S. SKRZYNI BIEGÓW
• Usunàć brudny olej z uszczelnianych powierzchni.
• Pokryć uszczelniaczem cały obwód otworów Êrub.
• Obudowy zło×yć w ciàgu 20 min od nało×enia
uszczelniacza.
• Odczekać 30 min od monta×u przed nalaniem oleju do
skrzyni biegów.

Pasta uszczelniajàca
Kołki ustalajàce

13. Sprawdzić czy pierÊcieƒ jest dobrze osadzony w rowku
ło×yska wałka nap∏dowego.

Wymiar A po zmontowaniu: 3,60 - 6,32 mm
10. Wło×yć kołki ustalajàce 14 x 20 mm. 14. Zakr∏cić korek φ 32 mm.
11. Osadzić płytk∏ blokujàcà jak na rys. Nało×yć obudow∏ UWAGA: Na gwint nało×yć past∏ uszczelniajàcà
skrzyni biegów na obudow∏ sprz∏gła uwa×ajàc na (nr katalogowy 0Y740-99986 lub 08C70-X0134S).
prawidłowe ustawienie wzgl∏dem wałków.

UWAGA: Dłu×sze rami∏ widełek 5 biegu ustawić równo z
wyst∏pem płytki blokujàcej (patrz. rys.).
KOREK φ 32 mm PIERÂCIE¡ OSADCZY
25 Nm (2,5 kGm)

PŁYTKA
BLOKUJÑCÑ

OBUDOWA
SKRZYNI BIEGÓW

WIDEŁKI 5 BIEGU
Skrzynia biegów
Monta× (c.d.) Wmontowanie

15. Przykr∏cić Êruby obudowy skrzyni biegów w kilku krokach 1. Osadzić kołki ustalajàce.
w kolejnoÊci pokazanej na rysynku.

ÂRUBY M10

KOŁKI
USTALAJÑCE

Âruby M8 x 50 mm
Pozostałe Êruby: M8 x 40 mm 2. Pokryć smarem miejsca pokazane na rys. i wmontować
ło×ysko wyciskowe sprz∏gła i widełki (patrz. str. 12-15).
16. Wkr∏cić Êrub∏ wałka koła poÊredniego wstecznego biegu.
UWAGA: Stosować wyłàcznie oryginalny smar HONDA
17. Wmontować kulki stalowe, podkładki i Êruby specjalne. Urea Grease UM264 (nr kat. 41211-PY5-305).

KULKA STALOWA 5/16” 3. Zamontować osłon∏ gumowà widełek.

PODKŁADKA
Wymienić SPR¢þYNA
WIDEŁKI WYCISKOWE USTALAJÑCA ŁOþYSKO
ÂRUBA SPECJALNA
22 Nm (2,2 kGm) WYCISKOWE

OSŁONA
SPR¢þYNA dł. 25 mm
GUMOWA

SWORZE¡ KULOWY

PODKŁADKA
Wymienić
ÂRUBA WAŁKA KOŁA POÂR. WST. B.

18. Wmontować wewn∏trzny mechanizm zmiany biegów
(patrz. str. 13-13).

19. Przed wmontowamiem skrzyni biegów nale×y sprawdzić
czy wszystkie biegi włàczajà si∏ bez problemu.
4. UmieÊcić skrzyni∏ biegów na podnoÊniku i podnieÊć do 7. UnieÊć skrzyni∏ biegów, nast∏pnie wmontować
poziomu silnika. poduszki zawieszenia skrzyni.

5. Wkr∏cić trzy dolne Êruby mocujàce skrzyni∏ biegów. UWAGA:
• Âruby i nakr∏tki dokr∏cać w podanej kolejnoÊci.
• Upewnić si∏, ×e gumy poduszek nie sà skr∏cone
lub przesuni∏te.
ÂRUBY MOCUJÑCE
SKRZYNI¢ BIEGÓW

Dokr∏cić

PODUSZKA
SKRZYNI B.

Dokr∏cić wst∏pnie
Dokr∏cić ostatecznie
ÂRUBA MOCUJÑCA
SKRZYNI¢ BIEGÓW

6. Wkr∏cić dwie górne Êruby mocujàce skrzyni∏ biegów. 8. Wkr∏cić trzy Êruby tylnych poduszek zawieszenia
silnika.

ÂRUBY MOCUJÑCE
Wymienić

ÂRUBY MOCUJÑCE WSPORNIK TYLNEJ
SKRZYNI¢ BIEGÓW
PODUSZKI SILNIKA
Skrzynia biegów
Wmontowanie (c.d.)

9. Wmontować wspornik kolektora ssàcego. 11. Wmontować belk∏ Êrodkowà.

BELKA ÂRODKOWA
WSPORNIK KOLEKTORA SSÑCEGO

10. Wmontować osłon∏ sprz∏gła. 12. Wmontować wałek poÊredni i półosie (patrz. rozdz. 16).

PÓŁOSIE

PIERÂCIE¡
USTALAJÑCY
Wymienić
PIERÂCIE¡ WAŁEK POÂREDNI
USTALAJÑCY ÂRUBY SPECJAL.
Wymienić

OSŁONA SPRZ¢GŁA
13. Wmontować prawy drà×ek reakcyjny (patrz. rozdz. 18). 16. Zamontować osłon∏ przeciwbłotnà silnika.

UWAGA: Sprawdzić czy gumy drà×ka nie sà uszkodzone.

NAKR¢TKA
SAMOKONTRUJÑCA
Wymienić

PODUSZKI GUMOWE

DRÑþEK REAKCYJNY
ÂRUBY
SAMOKONTRUJÑCE
Wymienić OSŁONA
PRZECIWBŁOTNA
SILNIKA

14. Wło×yć sworzeƒ kulowy do wahacz dolnego i dokr∏cić
nakr∏tk∏ koronowà.
17. Wmontować tłumik sprz∏gła.
15. Zamontować widełki amortyzatora.

ÂRUBA
SAMOKONTRUJÑCA TŁUMIK SPRZ¢GŁA
Wymienić

WIDEŁKI ZAWLECZKA
NAKR¢TKA Wymienić
SAMOKONTRUJÑCA
Wymienić NAKR¢TKA KORONOWA
M12x1,25 mm
65 Nm (6,5 kGm)

WAHACZ DOLNY
Skrzynia biegów
Wmontowanie (c.d.)

18. Zamontować siłownik sprz∏gła, nast∏pnie przewód sztywny 20. Podłàczyć linki wybierania i zmiany biegów do dêwigni i
i wspornik. ustawić jà odpowiednio.

OSTRZEþENIE: Uwa×ać, by nie pogiàć przewodu OSTRZEþENIE: Uwa×ać, by nie pogiàć linek.
sztywnego.
UWAGA: Przekr∏cić osłon∏ gumowà tak, aby otwór
skierowany był w dół.

PRZEWÓD SZT.

ZAWLECZKA
LINKA WYB. Wymienić
SIŁOWNIK
BIEGÓW
PODKŁADKA
WSPORN. STALOWA
LINEK
PODKŁADKA
PLASTIK.
WSPOR- ŁÑCZNIK Spr. zu×ycie i
NIK PRZEWO- uszkodzenia
DÓW
LINKA ZM.
BIEGÓW

OSŁONA
ZAWLECZKA PODKŁADKA PLASTIK.
Wymienić PODKŁADKA Spr. zu×ycie i uszkodzenia
STALOWA

19. Zamontować czujnik pr∏dkoÊci (VSS), nast∏pnie 21. Podłàczyć przewód masowy skrzyni biegów i złàczki
podłàczyć złàczk∏ czujnika. wyłàcznika Êwiatła cofania.

22. Zamontować opaski wiàzek elektrycznych.

23. Wmontować rozrusznik, podłàczyć przewody rozrusznika.
ZŁÑCZKA VSS
UWAGA: Przy podłàczaniu przewodów rozrusznika uło×yć
koƒcówk∏ przewodu zaciÊni∏tà stronà na zewnàtrz (patrz.
CZUJNIK PR¢DKOÂCI rozdz. 23).

ZŁÑCZKI WŁÑCZNIKA ÂW. COFANIA

ROZRUSZ-
NIK
OPASKA
PRZEW.

PRZEWODY
ROZRUSZN.

O-RING
Wymienić

PRZEWÓD
MASOWY SKRZYNI
24. Wmontować obudow∏ filtra powietrza i przewód dolotowy. 26. Napełnić skrzyni∏ biegów olejem (patrz str. 13-2).

27. Wmontować akumulator i podłàczyć przewód ujemny,
nast∏pnie dodatni.

OBUDOWA FILTRA POWIETRZA 28. Sprawdzić działanie sprz∏gła.

PRZEWÓD DOLOTOWY 29. Sprawdzić czy biegi przełàczajà si∏ lekko.

30. Sprawdzić geometri∏ przedniego zawieszenia (patrz
rozdz. 18).

25. Wmontować podstaw∏ akumulatora.

PODSTAWA
AKUMULATORA
Automatyczna skrzynia biegów
Narz∏dzia specjalne ..................... 14-2 Zespół zaworów ........................ 14-103
Opis działania ............................... 14-3 Pokrywy zaworów i spr∏×yn .... 14-104
Pompa oleju .............................. 14-105
Układ elektryczny Obudowa zaworów głównych . 14-106
Rozmieszczenie elementów ........ 14-30 Obudowa zaworów
Schemat ideowy ........................... 14-32 pomocniczych ...................... 14-108
Usuwanie usterek ......................... 14-34 Obudowa zaworu regulacyjnego14-110
Tabela objawów i przyczyn usterek Obudowa zaworu przepustnicy 14-111
Układ elektryczny ..................... 14-36 Obudowa serwozaworu ............ 14-112
Usuwanie usterek elektrycznych Obudowa akumulatora 1/2 ....... 14-113
Schematy usuwania usterek ... 14-38 Wałek główny ............................ 14-114
Czujniki obrotów wałka głównego i Wałek nap∏dowy ....................... 14-115
nap∏dowego ............................. 14-67 Sprz∏gło jednokierunkowe ...... 14-118
Włàcznik S .................................... 14-67 Wałek poÊredni ......................... 14-119
Zawór A/B blokady ...................... 14-68 Sprzegła
Zawór A/B zmiany biegów .......... 14-69 Rysunek zestawieniowy ........ 14-121
Demonta× ............................... 14-124
Układ hydrauliczny Monta× ................................... 14-126
Tabela objawów i przyczyn usterek Ło×yska obudowy przekładni
Układ hydrauliczny ...................... 14-70 hydrokinetycznej
Próba drogowa ............................. 14-74 Ło×yska wałka głównego ..... 14-130
Test poÊlizgu ................................ 14-77 Ło×yska wałka nap∏dowego 14-131
Poziom płynu ............................... 14-78 Ło×yska wałka poÊredniego . 14-131
Sprawdzanie ciÊnieƒ ................... 14-79 Ło×yska obudowy skrzyni
biegów .................................... 14-132
Skrzynia biegów Skrzynia biegów
Wymontowanie ............................ 14-84 Monta× .................................... 14-134
Rysunek zestawieniowy Prawa pokrywa
Prawa pokrywa ........................ 14-90 Wmontowanie przewodu
Obudowa skrzyni biegów ....... 14-92 zasilajàcego ........................... 14-140
Obudowa przekł. hydrokinet. 14-94 Blokada postojowa ................... 14-140
Prawa pokrywa Przekładnia hydrokinetyczna ... 14-141
Wymontowanie ........................ 14-96 Skrzynia biegów
Obudowa skrzyni biegów Wmontowanie ....................... 14-142
Wymontowanie ........................ 14-98 Dêwignia zmiany biegów .......... 14-147
Obudowa przekładni hydrokinetycznej Panel dêwigni zmiany biegów.. 14-148
Wymontowanie ........................ 14-100 Linka zmiany biegów
Obudowa zaworów Wymontowanie i zamont. ..... 14-148
Naprawa ................................... 14-102 Regulacja ............................... 14-150
Linka sterujàca przepustnicy .. 14-151
Narz∏dzia specjalne

Nr Nr katalogowy Nazwa IloÊć Nr strony

Blokada wałka głównego
Âciàgacz obudowy
Przyrzàd do monta×u kół z∏batych
BezwładnoÊciowy Êciàgacz ło×ysk
Koƒcówka Êciàgacza
Uchwyt Êciàgacza
Ci∏×arek Êciàgacza
Przyrzàd Êciskajàcy spr∏×yny sprz∏gieł
Âruba przyrzàdu Êciskajàcego
Podstawa przyrzàdu Êciskajàcego
Podstawa przyrzàdu Êciskajàcego
lub Wiàzka testowa

Szczypce do pierÊcieni
Zestaw przewodów do pomiaru ciÊnieƒ
Przewód ciÊnieniowy
Łàcznik
Koƒcówka 78 x 80 mm
Przyrzàd do pomiaru ciÊnieƒ
Przewód ciÊnieniowy
CiÊnieniomierz niskociÊnieniowy
Cyfrowy miernik uniwersalny
Koƒcówka 52 x 55 mm
Koƒcówka 62 x 68 mm
Koƒcówka 72 x 75 mm
Uchwyt monta×owy
Opis działania

Automatyczna skrzynia biegów jest zespołem zło×onym z 3 elementowej przekładni hydrokinetycznej i 3 - wałkowej elektronicznie
sterowanej przekładni automatycznej, która zapewnia 4 biegi do jazdy do przodu i 1 wsteczny. Skrzynia biegów umieszczona jest w
jednej linii z silnikiem.

Przekładnia hydrokinetyczna, koła z∏bate, sprz∏gła.
Przekładnia hydrokinetyczna składa si∏ z pompy, turbiny i kierownicy, umieszczonych w jednej obudowie. Elementy te połàczone sà z
wałem korbowym i cała przekładnia obraca si∏ wraz z silnikiem. Wieniec z∏baty umieszczony wokół obudowy słu×y do rozruchu silnika.
Podczas pracy silnika zespół przekładni hydrokinetycznej zachowuje si∏ jak koło zamachowe.
Przekładnia automatyczna posiada 3 równoległe wałki: główny, nap∏dowy i poÊredni. Wałek główny jest w jednej osi z wałem korbowym
silnika i znajdujà si∏ na nim sprz∏gła 3 i 4 biegu, koła z∏bate 3, 4 i wstecznego biegu oraz koło poÊrednie (koło wstecznego biegu jest
zintegrowane z kołem 4 biegu). Na wałku nap∏dowym znajduje si∏ 1 sprz∏gło blokujàce, koła 1, 2, 3, 4 i wstecznego biegu oraz koło
poÊrednie i postojowe.
Koło 4 lub wstecznego biegu mo×e zostać zblokowane z wałkiem nap∏dowym zapewniajàc 4 lub wsteczny bieg w zale×noÊci od
kierunku przesuni∏cia przesuwki.
Koła wałka głównego sà stale zaz∏bione z kołami na wałku nap∏dowym i poÊrednim. Pozycja D4, D3, 2, 1 lub R jest osiàgana poprzez
okreÊlonà kombinacj∏ włàczonych sprz∏gieł.

Sterowanie elektroniczne.
Układ sterowania składa si∏ z modułu TCM, czujników i 4 elektrozaworów. Przełàczanie biegów i blokowanie przekładni
hydrokinetycznej jest sterowane elektronicznie, zapewniajàc właÊciwe przeło×enie i wygodnà jazd∏ we wszystkich warunkach
drogowych.
Moduł TCM mieÊci si∏ pod osłonà słupka A, po stronie pasa×era.

Sterowanie hydrauliczne.
W skład zespołu zaworów hydraulicznych wchodzà: zespół zaworu głównego, pomocniczego, serwozaworu, regulacyjnego, zaworu
przepustnicy i akumulatory ciÊnienia 1 i 2 biegu. Zespół zaworów przykr∏cony jest do obudowy przekładni hydrokinetycznej.
Zespół zaworu głównego zwiera: zawór manualny, zawór zmiany 1-2, zawór zmiany 2-3, zawór nadmiarowy chłodnicy płynu ATF, zawór
włàczania blokady przekładni hydrokinetycznej, zawór sterujàcy blokadà, zawór 3-2b. gwałtownego wciÊni∏cia pedału, zawór
modulacyjny, zawór CPC i koła z∏bate pompy olejowej.

Zespół zaworu pomocniczego zawiera: zawór wylotowy 4b, zawór 3b. gwałtownego przyspieszania, zawór zmiany 3-4, zawór sterujàcy
serwa, zw∏×ka sterujàca, 2 zw∏×ka sterujàca.

W zespole serwozaworu znajdujà si∏: tłok akumulatora ciÊnienia i sam serwozawór. Zespół zaworu regulacyjnego zawiera: zawór
regulacyjny, zawór zwrotny przekładni hydrokinetycznej i zawór synchronizujàcy blokady. Zespół zaworu przepustnicy zawiera: zawór B
przepustnicy i zawór nadmiarowy.
Płyn z regulatora przepływa przez zawór manualny do ró×nych zaworów sterujàcych.
Sprz∏gła sà zasilane płynem przez odpowiednie przewody lub wewn∏trzne kanały przepływu płynu.

Mechanizm sterujàcy zmianà biegów.
Sygnały z ró×nych czuników rozmieszczonych w całym samochodzie docierajà do TCM, który decyduje jaki zawór sterujàcy powinien
zostać włàczony w danej chwili.
Uruchomienie zaworu sterujàcego zmianà biegów zmienia ciÊnienie modulowane, powodujàc przesuni∏cie zaworu. Powoduje to
doprowadzenie ciÊnienia do przewodu i dalej do jednego ze sprz∏gieł, włàczenie tego sprz∏gła i odpowiadajàcego mu koła z∏batego.

Mechanizm blokady przekładni hydrokinetycznej.
Na 2, 3 i 4 biegu zakresu D4 oraz na 3 biegu zakresu D3 ciÊnienie płynu w przekładni hydrokinetycznej jest redukowane po stronie
silnika powodujàc przesuni∏cie tłoka blokady i sprz∏×enie go z pokrywà przekładni. Powoduje to, ×e wałek główny obraca si∏ z takà
samà pr∏dkoÊcià co wał korbowy silnika. TCM wraz z zaworami sterujàcymi synchronizuje moment włàczenia blokady.
Zawory blokady sterujà zakresem włàczenia blokady zgodnie z zaworami sterujàcymi A i B oraz zaworem B przepustnicy. Gdy zawory
sterujàce blokady A i B sà włàczone, ciÊnienie modulowane zmienia si∏. Zawory sterujàce blokady A i B mieszczà si∏ na obudowie
przekładni hydrokinetycznej a sterowane sà przez TCM.
Opis działania
(ciàg dalszy)

Wybór zakresu pracy przekładni.
Dêwignia zmiany przeło×enia posiada 7 pozycji: (P) PARKING, (R) WSTECZNY, (N) LUZ, (D4) 1-4 bieg, (D3) 1-3 bieg, (2) tylko 2 bieg,
(1) tylko 1 bieg.

POŁOþENIE Opis

PARKING Zablokowane koła przednie. Wyst∏p na kole postojowym zaz∏biony z wałkiem nap∏dowym.
Wszystkie sprz∏gła wyłàczone.
WSTECZNY Włàczony bieg wsteczny. Przesuwka wstecznego biegu zaz∏biona z kołem wstecznego biegu wałka
nap∏dowego; sprz∏gło 4 b. włàczone.
LUZ Wszystkie sprz∏gła wyłàczone.

JAZDA Poło×enie do normalnej jazdy. Samochód rusza na 1b, bieg przełàczany jest automatycznie na 2, 3 i 4
zale×nie od szybkoÊci pojazdu i poło×enia przepustnicy. Przy zwalnianiu, biegi przełàczajà si∏ na 3, 2 i 1 a×
(1 - 4 bieg) do zatrzymania. Blokada przekładni włàcza si∏ na 2, 3 i 4 biegu.

JAZDA Poło×enie do szybkiego przyspieszania przy wy×szych szybkoÊciach, do normalnej jazdy i jazdy w gór∏ lub
w dół. Samochód rusza na 1b, bieg przełàczany jest automatycznie na 2, i 3 zale×nie od szybkoÊci pojazdu i
(1 - 3 bieg) poło×enia przepustnicy. Przy zwalnianiu, biegi przełàczajà si∏ na 2 i 1 a× do zatrzymania. Blokada przekładni
włàcza si∏ na 2, i 3 biegu.

DRUGI B. Poło×enie do hamowania silnikiem lub łagodnego ruszania na Êliskiej nawierzchni. Stale włàczony bieg 2, nie
ma zmiany na inne biegi.

PIERWSZY B. Poło×enie do hamowania silnikiem. Bieg 1 stale włàczony, nie ma zmiany na inne biegi.

Uruchomienie silnika mo×liwe jest tylko w poło×eniu dêwigni (P) lub (N).

Wskaênik poło×enia dêwigni zmiany biegów.
Lampka wskaênika w zestawie wskaêników wyÊwietla aktualne pło×enie dêwigni zmiany biegów, co powoduje, ×e włàczony bieg jest
łatwo widoczny, bez koniecznoÊci patrzenia na samà dêwigni∏.

Tłumaczenie nazw elementów ze schematów hydraulicznych na str. 14-13 do 14-21
CLUTCH PRESSURE CONTROL VALVE ZAWÓR STERUJÑCY CIÂNIENIEM SPRZ¢GIEŁ
COOLER RELIEF VALVE ZAWÓR NADMIAROWY CHŁODNICY PŁYNU ATF
EXHAUST VALVE ZAWÓR WYLOTOWY
KICK-DOWN VALVE ZAWÓR GWAŁTOWNEGO PRZYSPIESZANIA
LOCK UP CONTROL SOLENOID VALVE: A ZAWÓR A BLOKADY
LOCK UP CONTROL VALVE ZAWÓR STERUJÑCY BLOKADY
LOCK UP SHIFT VALVE ZAWÓR WŁÑCZANIA BLOKADY
LOCK UP TIMING VALVE ZAWÓR SYNCHRONIZUJÑCY BLOKADY
MANUAL VALVE ZAWÓR MANUALNY
MODULATOR VALVE ZAWÓR MODULACYJNY
ORIFICE CONTROL VALVE ZW¢þKA STERUJÑCA
REGULATOR VALVE ZAWÓR REGULACYJNY
RELIEF VALVE ZAWÓR NADMIAROWY
SHIFT CONTROL SOLENOID VALVE: A ZAWÓR A ZMIANY BIEGÓW
SERVO VALVE SERWOZAWÓR
SERVO CONTROL VALVE ZAWÓR STERUJÑCY SERWA
THROTTLE VALVE A ZAWÓR A PRZEPUSTNICY
TORQUE CONVERTER CHECK VALVE ZAWÓR ZWROTNY PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ
1ST CLUTCH 1 SPRZ¢GŁO
1ST HOLD CLUTCH 1 SPRZ¢GŁO BLOKUJÑCE
1-2 SHIFT VALVE ZAWÓR ZMIANY 1-2
1ST AKUMULATOR 1 AKUMULATOR
1ST HOLD AKUMULATOR AKUMULATOR 1 SPRZ¢GŁA BLOKUJÑCEGO
CZUJNIK SZYBKOÂCI (VSS)

WIENIEC Z¢BATY

SPRZ¢GŁO 1 B. PRZEKŁADNIA
HYDROKINETYCZNA

SPRZ¢GŁO 2 B.

CZUJNIK OBROTÓW
WAŁKA NAP¢DOWEGO
1 SPRZ¢GŁO
BLOKUJÑCE

KOŁO POSTOJOWE

ELEKTROZAWORY
STERUJÑCE BLOKADÑ
PRZEKŁADNI HYDROKIN.

ELEKTROZAWORY
SPRZ¢GŁO 4 B. SPRZ¢GŁO 3 B. STERUJÑCE ZMIANÑ
BIEGÓW A i B
Opis działania
Sprz∏gła
W automatycznej przekładni do włàczania i wyłàczania biegów zastosowano hydraulicznie uruchamiane sprz∏gła płytkowe. CiÊnienie
doprowadzane do cylindra sprz∏gła przesuwa tłok sprz∏gła, który Êciska płytki cierne i tarcze stalowe blokujàc je. Nap∏d jest
przenoszony przez włàczone sprz∏gło do połàczonego z nim koła z∏batego.
Po zaniku doprowadzanego ciÊnienia tłok przesuwa si∏, pozwalajàc na swobodny obrót płytek ciernych mi∏dzy sobà. Koło z∏bate obraca
si∏ niezale×nie od wałka nie przenoszàc nap∏du.

Sprz∏gło 1b.
Sprz∏gło 1b. włàcza i wyłàcza koło 1 biegu i umieszczone jest w Êrodkowej cz∏Êci wałka poÊredniego. Sprz∏gła 1 i 2b. przylegajà do
siebie. Doprowadzenie oleju pod ciÊnieniem do sprz∏gła 1b. odbywa si∏ poprzez kanał olejowy w wałku poÊrednim.

1 sprz∏gło blokujàce
Sprz∏gło to włàcza i wyłàcza poło×enie blokada-1 lub (1) i umieszczone jest na koƒcu wałka nap∏dowego, zaraz za obudowà przekładni
hydrokinetycznej. Olej pod ciÊnieniem doprowadzany jest poprzez kanał olejowy w wałku nap∏dowym.

Sprz∏gło 2b.
Sprz∏gło 2b. włàcza i wyłàcza koło 2 biegu; umieszczone jest w Êrodkowej cz∏Êci wałka poÊredniego. Sprz∏gło 2b. przylega
bezpoÊrednio do sprz∏gła 1b. Doprowadzanie oleju odbywa si∏ wałkiem poÊrednim połàczonym z wewn∏trznym obwodem
hydraulicznym.

Sprz∏gło 3b.
Sprz∏gło 3b. włàcza i wyłàcza koło 3 biegu; umieszczone jest w Êrodkowej cz∏Êci wałka głównego. Sprz∏gło 3b. przylega bezpoÊrednio
do sprz∏gła 4b. Doprowadzanie oleju odbywa si∏ wałkiem głównym połàczonym z zaworem regulacyjnym.

Sprz∏gło 4b.
Sprz∏gło to włàcza i wyłàcza koło 4b. oraz bieg wsteczny; umieszczone jest w Êrodkowej cz∏Êci wałka głównego. Sprz∏gło 4b.
połàczone jest ze sprz∏głem 3b. Olej doprowadzany jest wałkiem głównym.

Sprz∏gło jednokierunkowe.
Sprz∏gło jednokierunkowe umieszczone jest na wałku nap∏dowym mi∏dzy kołem 1 i 3b. Koło 3b. połàczone jest wielowypustem z
wałkiem nap∏dowym. Sprz∏gło jednokierunkowe jest włàczone, gdy nap∏d przenoszony jest z wałka głównego przez koło 1b. na koło 1b.
wałka nap∏dowego.
Sprz∏gło 1b. jest włàczone na 1, 2, 3 i 4b. zakresu (D4), (D3) lub (2).
Jednak×e sprz∏gło jednokierunkowe wyłàcza si∏ po włàczeniu 2, 3 lub 4b. na zakresie (D4), (D3) lub (2). Powodem tego jest wi∏ksza
pr∏dkoÊcæ obrotowa kół na wałku nap∏dowym, która przekracza zakres pr∏dkoÊci, przy których nast∏puje blokada sprz∏gła
jednokierunkowego. Gdy to nastàpi sprz∏gło jednokierunkowe obraca si∏ luêno, ze sprz∏głem 1b. stale włàczonym.

KOŁO 1B.WAŁKA NAP¢DOWEGO

BLOKUJE SI¢ OBRACA SI¢ LUèNO

PŁYTKA BLOKUJÑCA

BLOKUJE SI¢
OBRACA SI¢ LUèNO
KOŁO 3B. WAŁKA NAP¢DOWEGO UWAGA:
Widok od prawej strony pokrywy
KOŁO 3B. WAŁKA
NAP¢DOWEGO KOŁO 3 B. WAŁKA
GŁÓWNEGO
KOŁO 1B. WAŁKA SPRZ¢GŁO 3B. CZUJNIK OBROTÓW
NAP¢DOWEGO
WAŁKA GŁÓWNEGO
WIENIEC Z¢BATY SPRZ¢GŁO 4B.
KOŁO 4 B.
PRZEKŁADNIA WAŁKA GŁ.
HYDROKINETYCZNA KOŁO WSTECZNEGO B.
WAŁKA GŁÓWNEGO
TŁOK BLOKADY KOŁO POÂREDNIE
WAŁKA GŁÓWNEGO
KOŁO NAP¢DOWE
KOŁO 4 B. WAŁKA
NAP¢DOWEGO

PRZESUWKA WST. B.
WAŁEK GŁÓWNY
PIASTA PRZESUWKI

KOŁO POÂREDNIE
WAŁKA NAP¢DOW.

WAŁEK NAP¢DOWY
SPRZ¢GŁO
JEDOKIERUNKOWE

KOŁO NAP¢DOWE
PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ

1 SPRZ¢GŁO BLOKUJÑCE KOŁO POSTOJOWE

WAŁEK POÂREDNI KOŁO 2 B. WAŁKA
NAP¢DOWEGO
KOŁO WSTECZNEGO B.
WAŁKA NAP¢DOWEGO

KOŁO POÂREDNIE
WAŁKA POÂREDNIEGO

KOŁO 2B. WAŁKA
POÂREDNIEGO

SPRZ¢GŁO 2B.

SPRZ¢GŁO 1B.

KOŁO 1B. WAŁKA
KOŁO NAP¢DZANE POÂREDNIEGO
PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ
Opis działania
Sprz∏gła (c.d.)

Sprz∏gło blokady.
1. Włàczanie sprz∏gła.
Włàczanie sprz∏gła blokady spowodowane jest spadkiem ciÊnienia oleju, który jest upuszczany z komory mi∏dzy pokrywà przekładni
hydrokinetycznej a tłokiem. Olej z drugiej strony naciska na tłok dociskajac go do pokrywy przekładni. W rezultacie turbina jest
zblokowana z pokrywà przekładni hydrokinetycznej a nap∏d odbywa sie bezpoÊrednio, z pomini∏ciem przekładni hydrokinetycznej.

Przepływ mocy TŁOK BLOKADY SPR¢þYNA TŁUMIÑCA

TURBINA
Silnik POKRYWA
PRZEKŁADNI
HYDROKINETYCZ.
Koło nap∏dowe

Pokrywa przekładni hydrokinetcznej

Tłok blokady Do chłodnicy oleju

Spr∏×yna tłumiàca WLOT WYLOT

Turbina

Wałek główny

WAŁEK GŁÓWNY

2. Wyłàczanie sprz∏gła.
Wyłàczanie sprz∏gła blokady odbywa si∏ poprzez odwrotny przepływ oleju ni× przy włàczaniu. W rezyltacie tłok blokady odsuwa si∏
od pokrywy przekładni i blokada zostaje wyłàczona.

Przepływ mocy TURBINA
POMPA
POKRYWA
Silnik PRZEKŁADNI
HYDROKINETYCZ.
Koło nap∏dowe

Pokrywa przekładni hydrokinetcznej

Pompa

Turbina Do chłodnicy oleju

Wałek główny WLOT

WAŁEK GŁÓWNY
Przepływ mocy

ELEMENT PRZEKŁ. KOŁO 1B. KOŁO 1B. KOŁO 1B. KOŁO 2B. KOŁO 3B. 4 B. KOŁO KOŁO
HYDROK. 1 SPRZ. SPRZ. 1B. SPRZ. SPRZ. 2B. SPRZ. 3B. WSTECZ. POSTO-
POZYCJA BLOKUJ. JEDNOK. KOŁO SPRZ. BIEGU JOWE

1B.

2B.

3B.

4B.

1B.

2B.

3B.

Włàczone Wyłàczone Pomimo włàczenia 1sprz∏gła, nap∏d nie jest przenoszony, gdy× działa sprz∏gło jednokierunk.

KOŁO 1B. WAŁKA KOŁO 3B.
NAP¢DOWEGO WAŁKA GŁ. SPRZ¢GŁO 3B. KOŁO WST. BIEGU
SPRZ. 4B. WAŁKA GŁÓWNEGO
KOŁO 3B.
WAŁKA NAP¢D. KOŁO 4B. KOŁO POÂREDNIE WST. BIEGU
WAŁKA GŁ.
KOŁO POÂREDNIE WAŁKA GŁ.

WAŁEK GŁÓWNY

KOŁO 2B. WAŁKA NAP¢D.

KOŁO POÂREDNIE
WAŁKA NAP¢DOWEGO

KOŁO POSTOJOWE

WAŁEK NAP¢DOWY

BLOKADA KOŁA POST.

WAŁEK POÂREDNI
POMPA OLEJ.
PRZEKŁADNIA HYDROKIN. KOŁO POÂREDNIE
WAŁKA POÂREDN.
KOŁO NAP¢DZANE
PRZEKŁADNI GŁ. KOŁO 2B. WAŁKA
KOŁO 1B. POÂREDNIEGO
1 SPRZ. BLOKUJÑCE WAŁKA KOŁO WST. B.
POÂREDN. WAŁKA POÂR.
SPRZ¢GŁO 1B. PRZESUWKA WSTECZNEGO B.
SPRZ¢GŁO JEDNO- SPRZ¢GŁO 2B. KOŁO 4B. WAŁKA
KIERUNKOWE NAP¢DOWEGO
SERWOZAWÓR
Opis działania
Elektroniczny układ sterujàcy
Elektroniczny układ sterujàcy.
Elektroniczny układ sterujàcy składa si∏ z modułu sterujàcego TCM (komputera skrzyni b.), czujników i 4 elektrozaworów. Zmiana
biegów i włàczenie blokady przekładni hydrokinetycznej sterowane jest elektronicznie i zapewnia komfortowà jazd∏ we wszystkich
warunkach drogowych. TCM mieÊci si∏ pod deskà rozdzielczà, pod osłonà słupka A, po stronie pasa×era.
Sterowanie zmianà biegów.
Na podstawie sygnałów docierajàcych ze wszystkich czujników TCM dobiera właÊciwy bieg i uruchamia elektrozawór A i/lub B sterujàcy
zmianà biegów.
Poni×sza tabela przedstawia stan elektrozaworów w zale×noÊci od zakresu przekładni.

Zawór zmiany biegów

Przeło×enie (bieg)

(pierwszy) WŁ WYŁ

(drugi) WŁ WŁ

(pierwszy) WYŁ WŁ

(drugi) WŁ WŁ

(trzeci) WŁ WYŁ

(czwarty) WYŁ WYŁ

WŁ WYŁ

Sterowanie blokadà
TCM okreÊla moment włàczenia lub wyłàczenia blokady przekładni hydrokinetycznej na podstawie sygnałów docierajàcych z czujników i
uruchamia odpowiednio elektrozawory A i B blokady przekładni.
W poni×szej tabeli przedstawiono stan elektrozaworów blokady w zale×noÊci od zakresu blokady.

Zawór blokady

Stan blokady

Blokada wyłàczona WYŁ WYŁ

Blokada cz∏Êciowa WŁ Cykliczne przełàczanie
WYŁ WŁ

Półblokada WŁ WŁ

Blokada pełna WŁ WŁ

Blokada w czasie WŁ Cykliczne przełàczanie
hamowania silnikiem WYŁ WŁ
Sygnał czujnika Zawór A zmiany biegów
poło×enia przep. Sterowanie
zmianà biegów
Sygnał czujnika Zawór B zmiany biegów
temp. silnika

Złàcze Zawór A blokady
serwisowe Sterowanie
blokadà
ECM przekładni hydr.
Zawór B blokady

Obroty silnika

Sygnał A/C

Sygnał hamulca

Sygnał czujnika obrotów wałka
głównego i nap∏dowego

Sygnał czujnika szybkoÊci

Lampka kontrolna

Sygnał samodiagnozy Samodiagnoza
Opis działania
Układ elektroniczny (c.d.)
Schemat ideowy i rozmieszczenie styków.
WYŁÑCZNIK ZAPŁONU

CZUJNIK POŁ.
PRZEPUSTN.
CZUJNIK
TEMP. SILN. ZAWÓR A ZMIANY
BIEGÓW

PRZEK. SPR¢þ. A/C

ZAWÓR B ZMIANY
BIEGÓW

CZUJNIK OBR. ZAWÓR A BLOKADY
WAŁKA GŁÓW.

CZUJNIK OBR.
WAŁKA NAP¢D.
CEWKA ZAPŁON.

CZUJNIK
SZYBKOÂCI ZAWÓR B BLOKADY

WŁÑCZ. ”STOP”

WSKAèNIK POŁ. DèWIGNI ZM. BIEGÓW

OBWÓD
PRZEŁ. ÂCIEMNIA
CZA
POŁOþ.
DèWIGNI
ZM. B.

LAMPKA
KONTR.

WŁÑCZNIK ”S”

ROZMIESZCZENIE STYKÓW TCM
Przepływ płynu

Nr Nazwa ciÊnienia Nr Nazwa ciÊnienia Nr Nazwa ciÊnienia Nr Nazwa ciÊnienia

MODULOWANE
LINIOWE (CYKLICZNE PRZEŁÑCZANIE) 3-GO SPRZ¢GŁA CHŁODNICY OLEJU

LINIOWE LINIOWE 3-GO SPRZ¢GŁA PRZEKŁADNI HYDROKINET.
LINIOWE 1-GO SPRZ¢GŁA 4-GO SPRZ¢GŁA SMAROWANIA
LINIOWE 1-GO SPRZ¢GŁA BLOKUJÑCEGO 4-GO SPRZ¢GŁA PRZEKŁADNI HYDROKINET.
LINIOWE 1-GO SPRZ¢GŁA BLOKUJÑCEGO B PRZEPUSTNICY ZASYSANIA
LINIOWE LINIOWE B PRZEPUSTNICY ODPOWIETRZANIA
LINIOWE 2-GO SPRZ¢GŁA PRZEKŁADNI HYDROKINET.
LINIOWE 2-GO SPRZ¢GŁA PRZEKŁADNI HYDROKINET.
MODULOWANE LINIOWE PRZEKŁADNI HYDROKINET.

Poło×enie (N).
Po uruchomieniu silnika zaczyna pracować pompa olejowa przekładni. Płyn przekładni automatycznej (ATF) zasysany jest z (99) i
tłoczony do (1). CiÊnienie ATF regulowane przez zawór regulacyjny zwane jest ciÊnieniem liniowym (1). CiÊnienie wejÊciowe (92)
dochodzi do przekładni hydrokinetycznej poprzez (94) i uchodzi przez (90). Zawór zwrotny przekładni hydrokinetycznej zabezpiecza
przed nadmiernym wzrostem ciÊnienia w przekładni.
W poło×eniu (N) ciÊnienie nie jest podawane na sprz∏gła, gdy× zawór manualny blokuje ciÊnienie liniowe (1).

UWAGA:
Ze wzgl∏du na bardzo du×à skal∏ schematów hydraulicznych na str. 14-13 do 14-21, zostawiono opis w j∏zyku angielskim. Polskie
znaczenie poszczególnych elementów przedstawiono na str. 14-4.
Oznaczenia na schemacie - „left”, „right” oznacza odpowiednio lewy i prawy kierunek przepływu płynu.
Opis działania
Przepływ płynu (c. d.)

Poło×enie (1)
CiÊnienie liniowe (1) poprzez (4) w zaworze manualnym dochodzi do sprz∏gła 1B i 1 akumulatora. CiÊnienie liniowe (4) dochodzi do 1
sprz∏gła blokujàcego i 1 akumulatora blokujàcego. Nap∏d jest przenoszony przez 1 sprz∏gło blokujàce tylko przy hamowaniu silnikiem.

Droga przepływu płynu.
CiÊnienie liniowe (4) ⇒ Zawór zmiany 1-2 ⇒ Zawór zmiany 2-3 - CiÊnienie 3 sprz∏gła (31) ⇒ Zawór zmiany 3-4 -
CiÊnienie 4 sprz∏gła (41) ⇒ Zawór manualny - CiÊnienie 1 sprz∏gła blokujàcego (16) ⇒ 1 sprz∏gło blokujàce

CiÊnienie modulowane (6) dopływa do zaworu zmiany 1-2 i 2-3.
CiÊnienie liniowe (1) dochodzi tak×e do zaworu B przepustnicy.
Poło×enie (2)
CiÊnienie liniowe (1) zmienia si∏ na (4) po przejÊciu przez zawór manualny. Nast∏pnie dochodzi przewodem (20) do 2 sprz∏gła.
CiÊnienie liniowe (1) dochodzi tak×e do zaworu modulacyjnego przez filtr i zmienia si∏ w ciÊnienie modulowane (6). CiÊnienie
modulowane (6) nie jest podawane do zaworów zmiany 1-3, 2-3 i 3-4.
CiÊnienie liniowe (1) dchodzi równie× do zaworu B przepustnicy.
Opis działania
Przepływ płynu (c. d.)

Poło×enie (D3) lub (D4)
1. 1 bieg
Przepływ płynu w przekładni hydrokinetycznej jest identyczny jak w poło×eniu (N).
CiÊnienie liniowe (1) zmienia si∏ w (4) a nast∏pnie w ciÊnienie 1 sprz∏gła (10). CiÊnienie 1 sprz∏gła dostarczane jest do 1 sprz∏gła i
1 akumulatora, w wyniku tego pojazd rusza, gdy obroty sà dostateczne aby przenieÊć nap∏d.
CiÊnienie liniowe (1) zmienia si∏ w modulowane (6) w zaworze modulacyjnym i dochodzi do zaworów zmiany 1-2 i 3-4.
Zawór zmiany 1-2 przesuwa si∏ w prawo, gdy× zawór A zmiany biegów jest zamkni∏ty a B otwarty przez TCM. Zawór ten
zatrzymuje ciÊnienie i nie jest ono podawane do 2 sprz∏gła.
CiÊnienie liniowe (4) dochodzi tak×e do serwozaworu a ciÊnienie liniowe (1) do zaworu B przepustnicy.
2. 2 bieg
Przepływ płynu do zaworu zmiany 1-2 i 2-3 jest taki jak na 1 biegu. Po osiàgni∏ciu przez pojazd okreÊlonej pr∏dkoÊci TCM otwiera
elektrozawór sterujàcy A. W rezultacie zawór zmiany 1-2 przesuwa si∏ w lewo, otwierajàc drog∏ przepływu do 2 sprz∏gła, które
załàcza si∏.
Droga przepływu płynu.
CiÊnienie liniowe (4) ⇒ Zawór zmiany 1-2 ⇒ Zawór zmiany 2-3 - CiÊnienie 2 sprz∏gła (21) ⇒ Otwór - CiÊnienie 2 sprz∏gła (20) ⇒
2 sprz∏gło

Płyn pod ciÊnieniem przepływa równie× do 1 sprz∏gła, ale nap∏d nie jest przenoszony przez to sprz∏gło, gdy× działa sprz∏gło
jednokierunkowe.
Opis działania
Przepływ płynu (c. d.)
3. 3 bieg
Przepływ płynu do zaworu zmiany 1-2, 2-3 i 3-4 jest taki jak na 2 biegu. Po osiàgni∏ciu przez pojazd okreÊlonej pr∏dkoÊci TCM
zamyka elektrozawór sterujàcy B (A pozostaje otwarty). Zawór zmiany 2-3 przesuwa si∏ w lewo, otwierajàc drog∏ przepływu do 3
sprz∏gła, które załàcza si∏. JednoczeÊnie zawór zmiany 3-4 przesuwa si∏ w prawo zamykajàc dopływ płynu do 4 sprz∏gła.
Droga przepływu płynu.
CiÊnienie liniowe (4) ⇒ Zawór zmiany 1-2 ⇒ Zawór zmiany 2-3 - CiÊnienie 3 sprz∏gła (31) ⇒ Zawór zmiany 3-4 - CiÊnienie 3
sprz∏gła (30) ⇒ 3 sprz∏gło

Płyn pod ciÊnieniem przepływa równie× do 1 sprz∏gła, ale nap∏d nie jest przenoszony przez to sprz∏gło, gdy× działa sprz∏gło
jednokierunkowe, tak jak na 2 biegu.
Poło×enie D4
4 bieg
Przepływ płynu do zaworu zmiany 1-2, 2-3 i 3-4 jest taki jak na 3 biegu. Po osiàgni∏ciu przez pojazd okreÊlonej pr∏dkoÊci TCM zamyka
elektrozawór sterujàcy A (B pozostaje zamkni∏ty). Zawór zmiany 3-4 przesuwa si∏ w lewo, otwierajàc drog∏ przepływu do 4 sprz∏gła,
które załàcza si∏.

Droga przepływu płynu.
CiÊnienie liniowe (4) ⇒ Zawór zmiany 1-2 ⇒ Zawór zmiany 2-3 - CiÊnienie 3 sprz∏gła (31) ⇒ zawór zmiany 3-4 - CiÊnienie 4 sprz∏gła
(40) ⇒ 4 sprz∏gło

Płyn pod ciÊnieniem przepływa równie× do 1 sprz∏gła, ale nap∏d nie jest przenoszony przez to sprz∏gło, gdy× działa sprz∏gło
jednokierunkowe, jak na biegu 2 i 3.
Opis działania
Przepływ płynu (c. d.)

Poło×enie R
Przepływ płynu przez przekładni∏ hydrokinetycznà jest taki sam jak w poło×eniu N. Płyn (1) z pompy przepływa przez zawór manualny i
zmienia si∏ w ciÊnienie liniowe (3). Nast∏pnie płyn dopływa przez zawór zmiany 1-2 do serwozaworu (3), powodujàc przesuni∏cie wałka
widełek wstecznego biegu w poło×enie włàczonego wstecznego biegu.
W tych warunkach zawór A zmiany biegów jest włàczony, podczas gdy zawór B jest wyłàczony, jak na 3 biegu zakresu D4 lub D3. W
rezultacie zawór zmiany 1-2 jest tak×e przesuwany w lewo. Płyn (3’) b∏dzie przepływał przez serwozawór i zawór manualny do sprz∏gła
4 biegu; sprz∏gło 4 biegu przenosi nap∏d.

Zabezpieczanie wstecznego biegu.
Gdy wsteczny bieg zostanie włàczony podczas jazdy do przodu z pr∏dkoÊcià wi∏kszà ni× 6 km/h, TCM wysyła sygnał do zaworów
(A: WYŁ, B: WŁ) i zawór zmiany 1-2 przesuwa si∏ w prawo. CiÊnienie liniowe (3) jest przerywane przez zawór zmiany 1-2, co
powoduje, ×e nap∏d nie jest przenoszony przez sprz∏gło 4b, serwozawór nie działa.
Poło×enie P

Przepływ płynu przez przekładni∏ hydrokinetycznà jest taki sam jak w poło×eniu N. CiÊnienie liniowe (1) zmienia si∏ w (3) po przejÊciu
przez zawór manualny. Nast∏pnie ciÊnienie liniowe (3) dochodzi poprzez zawór zmiany 1-2 do serwozaworu i zaworu sterujàcego
serwa powodujàc przesuni∏cie wałka widełek wstecznego biegu w poło×enie włàczonego wstecznego biegu.
CiÊnienie hydrauliczne nie jest dostarczane do sprz∏gieł. Nap∏d nie jest przenoszony.
Opis działania
Układ blokady przekładni hydrokinetycznej
Na 2, 3 i 4 biegu zakresu D4 oraz na 3 biegu zakresu D3 ciÊnienie płynu w przekładni hydrokinetycznej jest redukowane po stronie
silnika powodujàc przesuni∏cie tłoka blokady i sprz∏×enie go z pokrywà przekładni. Powoduje to ×e wałek główny obraca si∏ z takà
samà pr∏dkoÊcià co wał korbowy silnika. TCM wraz z zaworami sterujàcymi synchronizuje moment włàczenia blokady. W pewnych
warunkach sprz∏gło blokady włàcza si∏ przy hamowaniu silnikiem na 3 i 4 biegu.

Układ blokady steruje zakresem jej włàczenia zgodnie z poło×eniem zaworów sterujàcych A i B oraz zaworu B przepustnicy. Gdy zawory
blokady A i B sà włàczone ciÊnienie modulowane zmienia si∏. Zawory blokady A i B mieszczà si∏ na obudowie przekładni
hydrokinetycznej a sterowane sà przez TCM.

ZAWÓR A
BLOKADY ZAWÓR B BLOKADY

ZAWÓR WŁÑCZ. ZAWÓR STER. BLOKADY
BLOKADY

ZAWÓR
SYNCHR.
BLOKADY

ZAWÓR
REGULACYJNY

ZAWÓR ZWROTNY
PRZEKŁADNI HYDROKIN.

POMPA OLEJU
ZAWÓR NADMIAROWY

ZAWÓR NADMIAR.
CHŁODNICY PŁYNU
CHŁODNICA PŁYNU
Bez blokady

Płyn pod ciÊnieniem regulowanym przez zawór modulacyjny dopływa do obu stron zaworu włàczania blokady i z lewej strony zaworu
sterujàcego blokady. W tych warunkach ciÊnienia po obu stronach zaworu włàczania blokady sà równe i tłok zaworu przesuwa si∏ w
prawo pod działaniem spr∏×yny zaworu. Płyn z pompy przepływa do przekładni hydrokinetycznej z lewej strony sprz∏gła blokady;
sprz∏gło jest wyłàczone.

ZAWÓR A
BLOKADY ZAWÓR B BLOKADY

ZAWÓR WŁÑCZ. ZAWÓR STER. BLOKADY
BLOKADY

CIÂNIENIE MODULOWANE
ZAWÓR
SYNCHR.
BLOKADY

ZAWÓR
REGULACYJNY

ZAWÓR ZWROTNY
PRZEKŁADNI HYDROKIN.

POMPA OLEJU
ZAWÓR NADMIAROWY

ZAWÓR NADMIAR.
CHŁODNICY PŁYNU
CHŁODNICA PŁYNU
Opis działania
Układ blokady przekładni hydrokinetycznej (c.d.)

Cz∏Êciowa blokada

Zawór A blokady: WŁ Zawór B blokady: WYŁ
TCM włàcza zawór A blokady, aby zmniejszyć ciÊnienie modulowane po lewej stronie zaworu włàczania blokady. CiÊnienie po prawej
stronie zaworu przezwyci∏×a sił∏ spr∏×yny i tłok zaworu przesuwa si∏ w lewo.
CiÊnienie modulowane zozdziela si∏ na dwie drogi przepływu:
CiÊnienie wewn∏trzne przekładni hydr. (F1) dochodzi do prawej strony sprz∏gła blokady, włàczajàc je.
CiÊnienie wsteczne przekładni hydr. (F2) dochodzi do lewej strony sprz∏gła blokady, wyłàczajàc je.
CiÊnienie wsteczne przekładni hydr. (F2) regulowane jest przez zawór sterujàcy blokady a poło×enie zaworu synchronizujàcego blokady
okreÊlone jest przez ciÊnienie zaworu B przepustnicy, sił∏ spr∏×yny oraz ciÊnienie regulowane przez zawór modulacyjny. Poło×enie
zaworu sterujàcego blokady okreÊlone jest przez ciÊnienie wsteczne tego zaworu i ciÊnienie przekładni hydrokinetycznej sterowane
zaworem zwrotnym. Przy zamkni∏tym zaworze B blokady ciÊnienie modulowane utrzymywane jest po lewej stronie zaworu sterujàcego
blokady tzn., ×e zawór sterujàcy blokady przesuwa si∏ nieznacznie w lewo. Ten nieznaczny ruch zaworu obni×a troch∏ ciÊnienie
wsteczne, powodujàc cz∏Êciowà blokad∏.

PRZEŁ.
CIÑGŁE

ZAWÓR A
ZAWÓR B BLOKADY
BLOKADY

ZAWÓR STER. BLOKADY
ZAWÓR WŁÑCZ.
BLOKADY

CIÂNIENIE MODULOWANE
ZAWÓR
SYNCHR.
BLOKADY

ZAWÓR
REGULAC.

ZAWÓR ZWROTNY
PRZEKŁADNI HYDROKIN.
POMPA OLEJU
ZAWÓR NADMIAROWY

ZAWÓR NADMIAR.
CHŁODNICY PŁYNU
CHŁODNICA PŁYNU
Półblokada

Zawór A blokady: WŁ Zawór B blokady: WŁ
Zawór B blokady otwiera otwór odpływowy, co powoduje, ×e ciÊnienie modulowane po lewej stronie zaworu sterujàcego blokady
obni×a si∏.
Tak×e po lewej stronie zaworu synchronizujàcego blokady ciÊnienie modulowane jest niskie. Jednak×e w tym czasie ciÊnienie zaworu
B przepustnicy jest ciàgle niskie, co powoduje, ×e tłok zaworu synchronizujàcego blokady utrzymywany jest po prawej stronie przez
spr∏×yn∏.
Przy otwartym zaworze B blokady, zawór sterujàcy blokady przesuwa si∏ nieznacznie w lewo, powodujàc obni×enie ciÊnienia
wstecznego (F2). Pozwala to na wi∏kszy przepływ płynu do sprz∏gła blokady, które włàcza si∏. Istniejàce ciàgle ciÊnienie wsteczne
(F2) nie pozwala na pełne włàczenie blokady.

ZAWÓR A
BLOKADY ZAWÓR B BLOKADY

ZAWÓR WŁÑCZ. ZAWÓR STER. BLOKADY
BLOKADY

CIÂNIENIE MODULOWANE
ZAWÓR
SYNCHR.
BLOKADY

ZAWÓR ZWROTNY
PRZEKŁADNI HYDROKIN.

POMPA OLEJU
ZAWÓR NADMIAROWY

ZAWÓR NADMIAR.
CHŁODNICY PŁYNU
CHŁODNICA PŁYNU
Opis działania
Układ blokady przekładni hydrokinetycznej (c.d.)

Blokada włàczona całkowicie

Zawór A blokady: WŁ Zawór B blokady: WŁ
Przy dalszym wzroÊcie pr∏dkoÊci pojazdu ciÊnienie B przepustnicy zwi∏ksza si∏ zgodnie z poło×eniem przepustnicy. Zawór
synchronizujàcy blokady przezwyci∏×a sił∏ spr∏×yny i przesuwa si∏ w lewo. Przesuni∏cie zaworu zamyka tak×e przepływ prowadzàcy
do zaworu zwrotnego przekładni hydrokinetycznej.
W tych warunkach ciÊnienie B przepustnicy dopływajàce do prawej strony zaworu sterujàcego blokady jest wi∏ksze ni× z lewej strony
zaworu (ciÊnienie modulowane po lewej stronie zostało ju× obni×one przez zawór B blokady) i zawór przesuwa si∏ w lewo. Gdy to
nastàpi ciÊnienie wsteczne przekładni hydrokinetycznej jest całkowicie likwidowane, powodujàc pełne włàczenie sprz∏gła blokady.

ZAWÓR A
BLOKADY ZAWÓR B BLOKADY

ZAWÓR WŁÑCZ. ZAWÓR STER. BLOKADY
BLOKADY

CIÂNIENIE B PRZEPUSTNICY

CIÂNIENIE MODULOWANE
ZAWÓR
SYNCHR.
BLOKADY

ZAWÓR
REGULAC.

ZAWÓR ZWROTNY
PRZEKŁADNI HYDROKIN.
POMPA OLEJU

ZAWÓR NADMIAROWY

ZAWÓR NADMIAR.
CHŁODNICY PŁYNU
CHŁODNICA PŁYNU
Blokada podczas hamowania silnikiem

Zawór A blokady: WŁ Zawór B blokady: Działa na przemian WŁ - WYŁ
TCM szybko włàcza i wyłàcza zawór B blokady w okreÊlonych warunkach. Przekładnia hydrokinetyczna jest odpowiednio blokowana
tak×e w zakresie blokady cz∏Êciowej oraz półblokady.

ZAWÓR A ZAWÓR B BLOKADY
BLOKADY

ZAWÓR WŁÑCZ. ZAWÓR STER. BLOKADY
BLOKADY

CIÂNIENIE MODULOWANE
ZAWÓR
SYNCHR.
BLOKADY

ZAWÓR
REGULAC.

ZAWÓR ZWROTNY
PRZEKŁADNI HYDROKIN.

POMPA OLEJU
ZAWÓR NADMIAROWY

ZAWÓR NADMIAR.
CHŁODNICY PŁYNU
CHŁODNICA PŁYNU
Opis działania
Sterowanie hydrauliczne

Zawór regulacyjny.

Zawór regulacyjny utrzymuje stałe ciÊnienie tłoczone przez pomp∏ do układu hydraulicznego a tak×e dostarcza olej do przekładni
hydrokinetycznej i układu smarujàcego.
Olej przepływa przez B i B’. Olej, który dopływa do B przepływa przez kanał w tłoku zaworu do A, i przesuwa tłok w prawo. Zale×nie od
ciÊnienia w kanale B poło×enie zaworu zmienia si∏, zmienia si∏ równie× iloÊć oleju przepływajàcego z D przez B’. Zawór stale działa w
ten sposób, utrzymujàc ciÊnienie liniowe.

SILNIK NIE PRACUJE SILNIK PRACUJE

ZAWÓR REGULACYJNY
Do PRZEKŁADNI HYDROKIN.

Z POMPY
OLEJU

Do ZAWORU NADMIAROWEGO

Sterowanie ciÊnieniem poprzez reakcj∏ kierownicy

Reakcja wytwarzana przez kierownic∏ powoduje nacisk na zawór regulacyjny, który zwi∏ksza ciÊnienie hydrauliczne. Kierownica jest
połàczona wielowypustem z wałkiem, którego rami∏ dotyka pokrywy spr∏×yny regulatora. Podczas przyspiesznia lub jazdy pod gór∏
reakcja kierownicy działa na wałek i połàczone z nim rami∏ naciska na pokryw∏ spr∏×yny regulatora z siłà proporcjonalnà do siły reakcji.
Spr∏×yna reakcyjna kierownicy ulega ÊciÊni∏ciu i zawór regulacyjny przesuwa si∏ zwi∏kszajàc ciÊnienie sterujàce lub ciÊnienie liniowe.
CiÊnienie liniowe osiàga maksimum przy maksymalnej sile reakcji kierownicy.

ZAWÓR REGULACYJNY

SPR¢þYNA
REGULACYJNA

SPR¢þYNA REAKCYJNA

POKRYWA SPR¢þYNY REG.
KIEROWNICA
RAMI¢ WAŁKA
KIEROWNICY

WAŁEK KIEROWNICY
Zawór B przepustnicy

Zawór B przepustnicy zmienia stopieƒ otwarcia przepustnicy na ciÊnienie hydrauliczne. Krzywka połàczona linkà z przepustnicà
naciska na koniec zaworu B, który przesuwa si∏ zgodnie z obrotem przepustnicy. Połàczenie krzywki i zaworu jest regulowane, aby
zapewnić płynne działanie i szczelnoÊć zaworu. Zawór B steruje akumulatorami, zapewniajàc płynnà zmian∏ biegów. Aby ograniczyć
sił∏ potrzebnà do nacisku na pedał gazu zastosowano wspomaganie.

Zawór modulacyjny.
Zawór modulacyjny zmienia ciÊnienie liniowe otrzymane z regulatora, doprowadzane do zaworów A i B zmiany biegów i utrzymuje
po×àdanà charakterystyk∏ zmiany biegów.

2 zw∏×ka sterujàca.
Aby zapewnić płynnà zmian∏ biegów 2-3, 2 zw∏×ka sterujàca redukuje ciÊnienie 2 sprz∏gła. Poniewa× ciÊnienie
3 sprz∏gła zwi∏ksza si∏, 2 zw∏×ka sterujàca przesuwa si∏ otwierajàc otwór olejowy, co powoduje spadek ciÊnienia 2 sprz∏gła.

2 ZW¢þKA STERUJÑCA
Rozmieszczenie elementów

CZUJNIK ÂWIATEŁ ”STOP”

MODUŁ TCM

WŁÑCZNIK S

MODUŁ ECM CZUJNIK POŁOþENIA DèWIGNI A/T

CZUJNIK OBROTÓW CZUJNIK TEMP. PŁYNU
WAŁKA NAP¢DOWEGO CHŁODZÑCEGO (ECT)

CZUJNIK PR¢DKOÂCI SAMOCHODU (VSS)

CZUJNIK OBROTÓW CZUJNIK POŁOþENIA
WAŁKA GŁÓWNEGO PRZEPUSTNICY

ZESPÓŁ ZAWORÓW
BLOKADY PRZEKŁADNI
HYDROKINETYCZNEJ

ZESPÓŁ ZAWORÓW
ZMIANY BIEGÓW
Schemat ideowy

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW
POD POKRYWÑ SILNIKA
AKUMULATOR

CEWKA ZAPŁONOWA
WŁÑCZNIK
ÂWIATEŁ
• ZEGAR ”STOP”
• RADIOODTWARZACZ
• ECM
WYŁÑCZNIK
ZAPŁONU

TCM

OBWÓD
ÂCIE-
MNIACZA

WSKAèNIK POŁOþENIA
DèWIGNI A/T

CZUJNIK POŁOþENIA
DèWIGNI A/T
PRZEKAè. • CZUJNIK
ZŁÑCZE CZUJNIK CZUJNIK
SPRZ¢GŁA PR¢DK.
SERWISO- POŁOþENIA ECT
SPR¢þARKI • SZYBKO-
WE PRZEPU-
A/C ÂCIOM.
STNICY

TCM

WŁÑCZNIK
S

ZAWÓR ZAWÓR ZMIANY
BLOKADY BIEGÓW

CZUJNIK OBROTÓW CZUJNIK OBROTÓW
WAŁKA WAŁKA GŁÓWNEGO
NAP¢DOWEGO

Rozmieszczenie styków TCM
Procedura usuwania usterek

JeÊli moduł sterowania skrzyni biegów (TCM) wykryje usterk∏, kontrolka S w zestawie wskaêników zacznie migać. Przy włàczonym
zapłonie i złàczu serwisowym (umieszczonym pod deskà rozdzielczà po stronie pasa×era) zwartym przewodem połàczeniowym,
kontrolka S sygnalizuje kod usterki (DTC).

Gdy kontrolka S zasygnalizowała usterk∏, zewrzeć dwa styki złàcza serwisowego przewodem połàczeniowym.

Nast∏pnie włàczyć zapłon i obserwować kontrolk∏ S.

ZŁÑCZE SERWISOWE
(2 STYKI)

KONTROLKA [S] ZESTAW WSKAèNIKÓW PRZEWÓD
POŁÑCZENIOWY

Kody od 1 do 9 sà sygnalizowane przez pojedyncze krótkie migni∏cia, zaÊ kody od 10 do 15 sà sygnalizowane przez połàczenie
długiego i krótkich migni∏ć. Jedno długie migni∏cie odpowiada 10 krótkim. Dodajàc długie i krótkie migni∏cia ustala si∏ kod usterki. Po
ustaleniu kodu usterki, przejÊć do Tabeli usuwania usterek układu elektrycznego na stronie 14-36 i 37.

krótkie

długie
krótkie
Niektóre usterki PGM-FI sà sygnalizowane przez kontrolk∏ S. Po sprawdzeniu układu PGM-FI, odłàczyć bezpiecznik BACK UP (RADIO
7.5A) w skrzynce bezpieczników pod pokrywà silnika na ponad 10 sekund aby skasować pami∏ć TCM.

UWAGA:
• Układ PGM-FI
Układ PGM-FI w tym modelu jest układem wielopunktowego sekwencyjnego wtrysku paliwa.
• Kontrolka S mo×e sygnalizować usterk∏, gdy w rzeczywistoÊci wyst∏puje słabe lub przerywane połàczenie elektryczne. Najpierw
sprawdzić połàczenia elektryczne, oczyÊcić lub naprawić wrazie potrzeby.
• JeÊli odczyty elektryczne sà nieprawidłowe przy u×ywaniu wiàzki testowej, przed przystàpieniem do procedury
sprawdzić połàczenia wiàzki testowej.
• Wyjmujàc bezpiecznik BACK UP (RADIO 7.5A) kasuje si∏ ustawienie stacji radiowych i zegara. Zanotować ustawienie stacji
radiowych przed wymontowaniem bezpiecznika.
JeÊli sprawdzanie poszczególnych kodów usterek (DTC) Procedura kasowania TCM
wymaga u×ycia wiàzki testowej (07LAJ-PT30100 lub 07LAJ-
PT3010A): 1. Wyłàczyć zapłon.

1. Odciàgnàć wykładzin∏ by dostać si∏ do pokrywy TCM i 2. Wymontować bezpiecznik BACK UP (RADIO 7.5A) ze
ECM. skrzynki bezpieczników pod pokrywà silnika na 10 sekund
aby skasować TCM.
2. Wykr∏cić cztery nakr∏tki zabezpieczajàce pokryw∏ TCM i
ECM, nast∏pnie je odwrócić. UWAGA: Wyjmujàc bezpiecznik BACK UP (RADIO 7.5A)
kasuje si∏ ustawienie stacji radiowych i zegara. Zanotować
3. Wymontować TCM z pokrywy. ustawienie stacji radiowych przed wymontowaniem
bezpiecznika.

BEZPIECZNIK BACK UP (RADIO 7.5A)

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW
POD POKRYWÑ SILNIKA
4. Podłàczyć wiàzk∏ przewodów do wiàzki testowej i/lub
podłàczyć wiàzk∏ testowà do TCM zgodnie ze schematem
usuwania usterek. Procedura koƒcowa

UWAGA: UWAGA: Ta procedura musi być przeprowadzana po ka×dym
• Tylko styki A i D wiàzki testowej sà u×ywane przy usuwaniu usterek.
usuwaniu usterek A/T.
• Do sprawdzania u×ywać tylko miernika cyfrowego. 1. Wymontować przewód połàczeniowy ze zwory serwisowej.

2. Skasować TCM.

3. Ustawić stacje radiowe i zegar.

WIÑZKA TESTOWA MIERNIK CYFROWY
lub
Tabela objawów usterek
Układ elektryczny

IloÊć błyÊni∏ć
lampki kontrolnej
S przy zwartym
złàczu Lampka Prawdopodobna przyczyna Objawy Opis
serwisowym kontrolna S naprawy
przewodem na stronie
połàczeniowym

Miga • Rozłàczona złàczka zaworu A blokady • Sprz∏gło blokady nie
• Zwarcie lub przerwa w przewodzie zaworu A włàcza si∏
blokady • Sprz∏gło blokady nie
• Uszkodzony zawór A blokady rozłàcza si∏
• Nierównomierny bieg jałowy

Miga • Rozłàczona złàczka zaworu B blokady • Sprz∏gło blokady nie
• Zwarcie lub przerwa w przewodzie zaworu B włàcza si∏
blokady
• Uszkodzony zawór B blokady

Miga lub nie • Rozłàczona złàczka czujnika (TP) poło×enia • Sprz∏gło blokady nie
Êwieci przepustnicy włàcza si∏
• Zwarcie lub przerwa w przewodzie czujnika TP
• Uszkodzony czujnik TP

Miga • Rozłàczona złàczka czujnika (VSS) szybkoÊci • Sprz∏gło blokady nie
• Zwarcie lub przerwa w przewodzie czujnika włàcza si∏
VSS
• Uszkodzony czujnik VSS

Miga • Zwarcie w przewodzie czujnika poło×enia • Nie przełàcza biegów
dêwigni A/T innych ni× 2 ↔ 4
• Uszkodzony czujnik poło×enia dêwigni A/T • Sprz∏gło blokady nie
włàcza si∏

Nie Êwieci • Rozłàczona złàczka czujnika poło×enia dêwigni • Nie przełàcza biegów
A/T innych ni× 2 ↔ 4
• Przerwa w przewodzie czujnika poło×enia • Sprz∏gło blokady nie
dêwigni A/T włàcza si∏
• Uszkodzony czujnik poło×enia dêwigni A/T • Sprz∏gło blokady
naprzemian włàcza si∏ i
rozłàcza.

Miga • Rozłàczona złàczka zaworu A zmiany biegów • Nie przełàcza biegów
• Zwarcie lub przerwa w przewodzie zaworu A (tylko w zakresie 1 ↔ 4, 2
zmiany biegów ↔ 4 lub 2 ↔ 3).
• Uszkodzony zawór A zmiany biegów • Nie przełàcza biegów
(zablokowana na 4 biegu).

Miga • Rozłàczona złàczka zaworu B zmiany biegów • Nie przełàcza biegów
• Zwarcie lub przerwa w przewodzie zaworu B (zablokowana na 1 lub 4
zmiany biegów biegu).
• Uszkodzony zawór B zmiany biegów

Miga • Rozłàczona złàczka czujnika obrotów wałka • Sprz∏gło blokady nie
nap∏dowego włàcza si∏
• Zwarcie lub przerwa w przewodzie czujnika
obrotów wałka nap∏dowego
• Uszkodzony czujnik obrotów wałka
nap∏dowego
IloÊć błyÊni∏ć
lampki kontrolnej
S przy zwartym Lampka
złàczu Prawdopodobna przyczyna Objawy Opis
kontrolna S naprawy
serwisowym
przewodem na stronie
połàczeniowym

Miga • Rozłàczona złàczka czujnika ECT • Sprz∏gło blokady nie
• Zwarcie lub przerwa w przewodzie czujnika ECT włàcza si∏
• Uszkodzony czujnik ECT

Nie Êwieci • Rozłàczona złàczka cewki zapłonowej • Sprz∏gło blokady nie
• Zwarcie lub przerwa w przewodzie cewki włàcza si∏
zapłonowej
• Uszkodzona cewka zapłonowa

Nie Êwieci • Zwarcie lub przerwa w przewodzie FAS • Szarpanie przy zmianie
(BRN/WHT) mi∏dzy stykiem D16 a ECM biegów
• Uszkodzenie w ECM

Nie Êwieci • Rozłàczona złàczka czujnika obrotów wałka • Szarpanie przy zmianie
głównego
• Zwarcie lub przerwa w przewodzie czujnika obrotów biegów
wałka głównego
• Uszkodzony czujnik obrotów wałka głównego

JeÊli lampka kontrolna S nie miga, przeprowadzić sprawdzanie zgodnie z tabelà poni×ej

Objawy Prawdopodobna przyczyna Opis na stronie

Lampka kontrolna S nie zapala si∏ na 2 sekundy po włàczeniu zapłonu po raz
pierwszy

Lampka kontrolna S Êwieci si∏ ciàgle, nie miga przy włàczonym zapłonie

Sprz∏gło blokady nie przełàcza cyklicznie (WŁ. ↔ WYŁ.) Sprawdzić sygnał A/C przy
włàczonej klimatyzacji
Sprz∏gło blokady nie włàcza si∏

Dêwigni zmiany biegów nie mo×na poruszać z poło×enia P z naciÊni∏tym Sprawdzić sygnał włàczania
pedałem hamulca hamulców (STOP)

• JeÊli klient opisuje objawy usterek charakterystyczne dla kodów 3, 6 lub 11, a kontrolka S ich nie sygnalizuje to nale×y
przeprowadzić jazd∏ próbnà odtwarzajàc opisane objawy, nast∏pnie sprawdzić kontrolk∏ S przy ciàgle włàczonym zapłonie.
• JeÊli kontrolka S sygnalizuje usterki z poza wymienionych powy×ej lub Êwieci si∏ ciàgle, to uszkodzony jest TCM.
• Czasami kontrolka S i MIL zaÊwiecajà si∏ jednoczeÊnie.
JeÊli tak jest sprawdzić układ PGM-FI zgodnie z iloÊcià migni∏ć MIL, nast∏pnie skasować pami∏ć wyjmujàc bezpiecznik BACK UP
(RADIO 7.5A) w skrzynce bezpieczników pod pokrywa silnika na wi∏cej ni× 10 sekund. Jechać samochodem kilka minut z
pr∏dkoÊcià wi∏kszà ni× 50 km/h, nast∏pnie sprawdzić ponownie MIL.

UWAGA:
• Układ PGM-FI
Układ PGM-FI w tym modelu jest układem wielopunktowego sekwencyjnego wtrysku paliwa.
• Kontrolka S mo×e sygnalizować usterk∏, gdy w rzeczywistoÊci wyst∏puje słabe lub przerywane połàczenie elektryczne. Najpierw
sprawdzić połàczenia elektryczne, oczyÊcić lub naprawić wrazie potrzeby.
• JeÊli odczyty elektryczne sà nieprawidłowe przy u×ywaniu wiàzki testowej, przed przystàpieniem do procedury sprawdzić
połàczenia wiàzki testowej.
• Wyjmujàc bezpiecznik BACK UP (RADIO 7.5A) kasuje si∏ ustawienie stacji radiowych i zegara. Zanotować ustawienie stacji
radiowych przed wymontowaniem bezpiecznika.
Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek

Jedno migni∏cie lampki Prawdopodobna przyczyna
kontrolnej S.
• Rozłàczona złàczka zaworu A
blokady
• Zwarcie lub przerwa w przewodzie
zaworu A blokady
Odłàczyć złàczk∏ 26 stykowà od • Uszkodzony zawór A blokady
TCM.

Włàczyć zapłon.
Widok od strony styków.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
A6 (YEL) i A25 (BLK/RED) lub A26
(BLK/RED).

Napi∏cie ?

TAK Usunàć zwarcie do zasilania w
Czy jest napi∏cie ? przewodzie YEL mi∏dzy stykiem
A6 i zaworem A blokady.
NIE

Wyłàczyć zapłon.

Zmierzyć opór mi∏dzy stykami A6
(YEL) i A25 (BLK/RED) lub A26
(BLK/RED).

Sprawdzić czy sà luêne złàczki
Czy opór wynosi 14 - 16 Ω ? TAK TCM. JeÊli trzeba, zamienić zespół
(przy temperaturze 25°C) zaworu lub TCM na nowy
sprawdzony w działaniu i
NIE sprawdzić ponownie.

(c. d. na str. 14-39)
(c. d. ze str. 14-38)
Widok od strony styków.

Odłàczyć złàczk∏ 2 stykowà od
zespołu zaworów blokady.

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu
mi∏dzy stykami A6 (YEL) i A25
(BLK/RED) lub A26 (BLK/RED).
CiàgłoÊć ?

TAK Usunàć zwarcie do masy w
Czy jest ciàgłoÊć ? przewodzie YEL mi∏dzy stykiem
A6 i zaworem A blokady.
NIE

Widok od strony
styków.
Zmierzyć opór cewki zaworu na
złàczce 2 stykowej.

ZESPÓŁ ZAWORÓW
BLOKADY

Sprawdzić czy jest przerwa w
Czy opór wynosi 14 - 16 Ω ? TAK przewodzie YEL mi∏dzy stykiem
(przy 25°C) A6 a zaworem A blokady.

NIE

Wymienić zespół zaworów
blokady.
Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)

Dwa migni∏cia lampki kontrolnej Prawdopodobna przyczyna
S.
• Rozłàczona złàczka zaworu B
blokady
• Zwarcie lub przerwa w przewodzie
zaworu B blokady
Odłàczyć złàczk∏ 26 stykowà od • Uszkodzony zawór B blokady
TCM.

Włàczyć zapłon. Widok od strony styków.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
A4 (GRN/BLK) i A25 (BLK/RED)
lub A26 (BLK/RED).

Napi∏cie ?

TAK Usunàć zwarcie do zasilania w
Czy jest napi∏cie ? przewodzie GRN/BLK mi∏dzy
stykiem A4 i zaworem B blokady.
NIE

Wyłàczyć zapłon.

Zmierzyć opór mi∏dzy stykami A4
(GRN/BLK) i A25 (BLK/RED) lub
A26 (BLK/RED).

TAK Sprawdzić czy złàczki TCM sà
Czy opór wynosi 14 - 16 Ω ? luêne. JeÊli trzeba, zamienić zespół
(przy 25°C) zaworu lub TCM na nowy spraw-
dzony w działaniu i sprawdzić
NIE ponownie.

(c. d. na str. 14-41)
(c. d. ze str. 14-40)

Odłàczyć złàczk∏ 2 stykowà od
zespołu zaworów blokady. Widok od strony styków.

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy
stykami A4 (GRN/BLK) i A25
(BLK/RED) lub A26 (BLK/RED).

CiàgłoÊć ?

TAK Usunàć zwarcie do masy w
Czy jest ciàgłoÊć ?
przewodzie GRN/BLK mi∏dzy
stykiem A4 i zaworem B blokady.
NIE

Widok od strony
styków.
Zmierzyć opór cewki zaworu na
złàczce 2 stykowej.

ZESPÓŁ ZAWORÓW BLOKADY

Sprawdzić czy jest przerwa w
Czy opór wynosi 14 - 16 Ω ? TAK przewodzie GRN/BLK mi∏dzy
(przy 25°C) stykiem A4 a zaworem B blokady

NIE

Wymienić zespół zaworów
blokady.
Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)

Trzy migni∏cia lampki Prawdopodobna przyczyna
kontrolnej S.
• Rozłàczona złàczka czujnika
(TP) poło×enia przepustnicy
• Zwarcie lub przerwa w
przewodzie czujnika TP
Włàczyć zapłon. • Uszkodzony czujnik TP

Sprawdzić czy lampka MIL
sygnalizuje jakiÊ kod (patrz
rozdział 11).

TAK
Czy lamka MIL miga ? Naprawić układ PGM-FI
(patrz rozdział 11).
NIE

Wyłàczyć zapłon.

Odłàczyć złàczk∏ 26 i 22
stykowà od TCM.
Podłàczyć złàczk∏ ”A” i ”D”
wiàzki testowej tylko do wiàzki
przewodów nie do TCM (patrz
str. 14-35).

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami D18 i A25 lub A26.

NIE Usunàć zwarcie lub przerw∏
Czy jest 4.75 - 5.25 V ? w przewodzie LT GRN/BLK
mi∏dzy stykiem D18 i ECM.
TAK

Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć złàczk∏ ”A” i ”D”
wiàzki testowej do TCM.

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami D7 i A25 lub A26.

NIE Usunàć zwarcie lub przerw∏
w przewodzie RED/BLK
Czy jest 0.4 - 0.6 V ? mi∏dzy stykiem D7 i
czujnikiem TP.
TAK

Sprawdzić czy złàczki TCM
nie sà luêne. JeÊli trzeba,
zamienić TCM na nowy
sprawdzony w działaniu i
sprawdzić ponownie.
Cztery migni∏cia lampki Prawdopodobna przyczyna
kontrolnej S.
• Rozłàczona złàczka czujnika
(VSS) szybkoÊci
• Zwarcie lub przerwa w
przewodzie czujnika VSS
• Uszkodzony czujnik VSS

NIE
Czy działa PrzejÊć do rozdziału 23 aby
szybkoÊciomierz ? sprawdzić czujnik VSS.

TAK

PodnieÊć samochód.

• Upewnić si∏, ×e podnoÊnik i podstawki zabezpieczajàce
Ustawić dêwigni∏ zmiany umieszczone sà prawidłowo (patrz rozdział 1).
biegów w poło×eniu N. • Zaciàgnàć hamulec r∏czny i zablokować tylne koła.
• PodnieÊć przód samochodu i podeprzeć go podstawkami
zabezpieczajàcymi.

Odłàczyć złàczk∏ 26 i 22
stykowà od TCM.
Podłàczyć złàczk∏ ”A” i ”D” Na przemian 0 V i wi∏cej ni× 5 V ?
wiàzki testowej tylko do wiàzki
przewodów, nie do TCM (patrz
str. 14-35).

Włàczyć zapłon.
Na przemian 0 V i wi∏cej ni× 5 V ?

Obracać przednie koła i
sprawdzać napi∏cie mi∏dzy
stykami D9 i A25 lub A26.
Zablokować koło, aby si∏ nie
obracało drugie.

Sprawdzić czy jest zwarcie
Czy napi∏cie waha si∏ na NIE lub przerwa w przewodzie
przemian od 0 V do ORN mi∏dzy stykiem D9 i
wi∏cej ni× 5V ? VSS. JeÊli przewód jest
dobry, sprawdzić VSS (patrz
TAK rozdział 23).
Sprawdzić czy złàczki TCM
nie sà luêne. JeÊli trzeba,
zamienić TCM na nowy
sprawdzony w działaniu i
sprawdzić ponownie.
Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)

Pi∏ć migni∏ć lampki Prawdopodobna przyczyna
kontrolnej S.
• Zwarcie w przewodzie czujnika
poło×enia dêwigni A/T
• Uszkodzony czujnik poło×enia
Włàczyć zapłon. dêwigni A/T

Obserwować wskaênik
poło×enia dêwigni A/T i UWAGA:
włàczać ka×dy bieg po kolei. Kod 5 jest sygnalizowany gdy TCM
odbiera sygnały włàczenia dwóch biegów
w tym samym czasie.

TAK
Czy kontrolka nie zapala Patrz sprawdzanie
si∏ na jakimÊ biegu ? wskaênika poło×enia
dêwigni A/T (rozdział 23).

NIE

Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà
mi∏dzy TCM a złàczki (patrz
str. 14-35).

Włàczyć zapłon. Napi∏cie akumulatora ?

Włàczyć dowolny bieg oprócz
R.

Napi∏cie akumulatora ?
Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami A21 i A25 lub A26.

NIE Sprawdzić czy jest zwarcie w przewodzie GRN/RED mi∏dzy
Czy jest napi∏cie akumulatora ? stykiem A21 a czujnikiem poło×enia dêwigni A/T lub
wskaênikiem poło×enia dêwigni A/T. JeÊli przewód jest dobry,
sprawdzić czy sà luêne złàczki TCM. JeÊli trzeba, zamienić
TAK TCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.
Włàczyć dowolny bieg oprócz
P i N. Napi∏cie akumulatora ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami A19 i A25 lub A26.
Napi∏cie akumulatora ?

NIE Sprawdzić czy jest zwarcie w przewodzie LT GRN mi∏dzy
stykiem A19 a wskaênikiem poło×enia dêwigni A/T lub zwarcie
Czy jest napi∏cie akumulatora ? w przewodach GRN/WHT lub GRN mi∏dzy wskaênikiem
poło×enia dêwigni A/T i czujnikiem poło×enia dêwigni A/T. JeÊli
TAK przewód jest dobry, sprawdzić czy sà luêne złàczki TCM. JeÊli
trzeba, zamienić TCM na nowy sprawdzony w działaniu i
(c. d. na str. 14-45) sprawdzić ponownie.
(c. d. ze str. 14-44)

Włàczyć dowolny bieg oprócz
D 4. Napi∏cie akumulatora ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami A17 i A25 lub A26.

Napi∏cie akumulatora ?

NIE Sprawdzić czy jest zwarcie w przewodzie GRN/BLK mi∏dzy stykiem
Czy jest napi∏cie akumulatora ?
A17 a czujnikiem poło×enia dêwigni A/T. JeÊli przewód jest dobry,
sprawdzić czy sà luêne złàczki TCM. JeÊli trzeba, zamienić TCM na
nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.
TAK

Włàczyć dowolny bieg oprócz Napi∏cie akumulatora ?
D3.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami A15 i A25 lub A26.
Napi∏cie akumulatora ?

NIE Sprawdzić czy jest zwarcie w przewodzie GRN/BLU mi∏dzy
Czy jest napi∏cie akumulatora ? stykiem A15 a czujnikiem poło×enia dêwigni A/T lub
wskaênikiem poło×enia dêwigni A/T. JeÊli przewód jest dobry,
TAK sprawdzić czy sà luêne złàczki TCM. JeÊli trzeba, zamienić TCM
na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.
Włàczyć dowolny bieg oprócz
2. Napi∏cie akumulatora ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami A13 i A25 lub A26.

Napi∏cie akumulatora ?

NIE Sprawdzić czy jest zwarcie w przewodzie GRN/YEL mi∏dzy
Czy jest napi∏cie akumulatora ? stykiem A13 a czujnikiem poło×enia dêwigni A/T lub
wskaênikiem poło×enia dêwigni A/T. JeÊli przewód jest dobry,
sprawdzić czy sà luêne złàczki TCM. JeÊli trzeba, zamienić TCM
TAK na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.
Włàczyć dowolny bieg oprócz
1. Napi∏cie akumulatora ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami A11 i A25 lub A26.
Napi∏cie akumulatora ?

NIE Sprawdzić czy jest zwarcie w przewodzie LT GRN/WHT mi∏dzy
Czy jest napi∏cie akumulatora ? stykiem A11 a czujnikiem poło×enia dêwigni A/T lub
wskaênikiem poło×enia dêwigni A/T. JeÊli przewód jest dobry,
sprawdzić czy sà luêne złàczki TCM. JeÊli trzeba, zamienić TCM
TAK na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.
Sprawdzić czy złàczki TCM
nie sà luêne. JeÊli trzeba,
zamienić TCM na nowy
sprawdzony w działaniu i
sprawdzić ponownie.
Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)

SzeÊć migni∏ć lampki Prawdopodobna przyczyna
kontrolnej S.
• Rozłàczona złàczka czujnika
poło×enia dêwigni A/T
• Przerwa w przewodzie
czujnika poło×enia dêwigni A/T
Podłàczyć wiàzk∏ testowà • Uszkodzony czujnik poło×enia
mi∏dzy TCM a złàczki (patrz dêwigni A/T
str. 14-35).

Włàczyć zapłon.

Włàczyć bieg R. Napi∏cie ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami A21 i A25 lub A26.
Napi∏cie ?

TAK Usunàć przerw∏ w przewodzie
Czy jest napi∏cie ? GRN/RED mi∏dzy stykiem A21
a czujnikiem poło×enia
NIE dêwigni A/T.

Włàczyć bieg N lub P. Napi∏cie ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami A19 i A25 lub A26.
Napi∏cie ?

TAK Usunàć przerw∏ w
przewodzie LT GRN mi∏dzy
Czy jest napi∏cie ? stykiem A19 a wskaênikiem
poło×enia dêwigni A/T.
NIE

(c. d. na str. 14-47)
(c. d. ze str. 14-46)

Napi∏cie ?
Włàczyć bieg D4.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami A17 i A25 lub A26.

Napi∏cie ?

TAK Usunàć przerw∏ w przewodzie
Czy jest napi∏cie ? GRN/BLK mi∏dzy stykiem A17 a
czujnikiem poło×enia dêwigni A/T.
NIE
Napi∏cie ?
Włàczyć bieg D3.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami A15 i A25 lub A26.

Napi∏cie ?

TAK Usunàć przerw∏ w przewodzie
Czy jest napi∏cie ? GRN/BLU mi∏dzy stykiem A15 a
czujnikiem poło×enia dêwigni A/T.
NIE
Napi∏cie ?
Włàczyć bieg 2.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami A13 i A25 lub A26.

Napi∏cie ?

TAK Usunàć przerw∏ w przewodzie
Czy jest napi∏cie ? GRN/YEL mi∏dzy stykiem A13 a
czujnikiem poło×enia dêwigni A/T.
NIE
Napi∏cie ?
Włàczyć bieg 1.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami A11 i A25 lub A26.
Napi∏cie ?

TAK Usunàć przerw∏ w przewodzie LT
Czy jest napi∏cie ? GRN/WHT mi∏dzy stykiem A11 a
czujnikiem poło×enia dêwigni A/T.
NIE

Sprawdzić czy złàczki TCM
nie sà luêne. JeÊli trzeba,
zamienić TCM na nowy
sprawdzony w działaniu i
sprawdzić ponownie.
Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)

Siedem migni∏ć lampki Prawdopodobna przyczyna
kontrolnej S.
• Rozłàczona złàczka zaworu A
zmiany biegów
• Zwarcie lub przerwa w przewodzie
zaworu A zmiany biegów
Odłàczyć złàczk∏ 26 stykowà od • Uszkodzony zawór A zmiany
TCM. biegów
Widok od strony styków.
Napi∏cie ?
Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
A5 (BLUYEL) i A25 (BLK/RED) lub
A26 (BLK/RED).

TAK Usunàć zwarcie do zasilania w
Czy jest napi∏cie ? przewodzie BLU/YEL mi∏dzy
stykiem A5 i zaworem A zmiany
NIE biegów.

Wyłàczyć zapłon.

Zmierzyć opór mi∏dzy stykami A5
(BLUYEL) i A25 (BLK/RED) lub
A26 (BLK/RED).

Czy opór wynosi 14 - 16 Ω ? TAK Sprawdzić czy złàczki TCM nie sà
luêne. JeÊli trzeba, zamienić
(przy 25°C) zespół zaworu lub TCM na nowy
sprawdzony w działaniu i
NIE sprawdzić ponownie.

(c. d. na str. 14-49)
(c. d. ze str. 14-48)

Odłàczyć złàczk∏ 3 stykowà od
zespołu zaworów zmiany biegów.
CiàgłoÊć ?

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy
stykami A5 (BLUYEL) i A25
(BLK/RED) lub A26 (BLK/RED).

Widok od strony styków.
Usunàć zwarcie do masy w
TAK przewodzie BLU/YEL mi∏dzy
Czy jest ciàgłoÊć ? stykiem A5 i zaworem A zmiany
biegów.
NIE Widok od strony
styków.

Zmierzyć opór cewki zaworu na
złàczce 3 stykowej.

ZESPÓŁ ZAWORÓW ZMIANY
BIEGÓW

Sprawdzić czy jest przerwa w
Czy opór wynosi 14 - 16 Ω ? TAK przewodzie BLUYEL mi∏dzy
(przy 25°C) stykiem A5 a zaworem A zmiany
biegów.
NIE

Wymienić zespół zaworów
zmiany biegów.
Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)

Osiem migni∏ć lampki kontrolnej Prawdopodobna przyczyna
S.
• Rozłàczona złàczka zaworu B
zmiany biegów
• Zwarcie lub przerwa w przewodzie
zaworu B zmiany biegów
Odłàczyć złàczk∏ 26 stykowà od • Uszkodzony zawór B zmiany
TCM. biegów

Włàczyć zapłon. Widok od strony styków.
Napi∏cie ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
A3 (GRN/WHT) i A25 (BLK/RED)
lub A26 (BLK/RED).

TAK Usunàć zwarcie do zasilania w
Czy jest napi∏cie ? przewodzie GRN/WHT mi∏dzy
stykiem A3 i zaworem B zmiany
NIE biegów.
Wyłàczyć zapłon.

Zmierzyć opór mi∏dzy stykami A3
(GRN/WHT) i A25 (BLK/RED) lub
A26 (BLK/RED).

Sprawdzić czy złàczki TCM nie sà
Czy opór wynosi 14 - 16 Ω ? TAK luêne. JeÊli trzeba, zamienić
(przy 25°C) zespół zaworu lub TCM na nowy
sprawdzony w działaniu i
NIE sprawdzić ponownie.

(c. d. na str. 14-51)
(c. d. ze str. 14-50)

Odłàczyć złàczk∏ 3 stykowà od CiàgłoÊć ?
zespołu zaworów zmiany biegów.

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu
mi∏dzy stykami A3 (GRN/WHT) i
A25 (BLK/RED) lub A26
(BLK/RED). Widok od strony styków.

Usunàć zwarcie do masy w
TAK przewodzie GRN/WHT mi∏dzy
Czy jest ciàgłoÊć ? stykiem A3 i zaworem B zmiany
biegów.
NIE Widok od strony
styków.

Zmierzyć opór cewki zaworu na
złàczce 3 stykowej.

ZESPÓŁ ZAWORÓW ZMIANY
BIEGÓW

Sprawdzić czy jest przerwa w
Czy opór wynosi 14 - 16 Ω ? TAK przewodzie GRN/WHT mi∏dzy
(przy 25°C) stykiem A3 a zaworem B zmiany
biegów.
NIE
Wymienić zespół zaworów
zmiany biegów.
Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)

Dziewi∏ć migni∏ć lampki Prawdopodobna przyczyna
kontrolnej S. • Luêne lub uszkodzone połàczenie
mi∏dzy TCM a wiàzkami samochodu
• Rozłàczona złàczka czujnika obrotów
wałka nap∏dowego
• Zwarcie lub przerwa w przewodzie
czujnika obrotów wałka nap∏dowego
• Uszkodzony czujnik obrotów wałka
nap∏dowego

NIE
Czy czujnik obrotów wałka nap∏d.
jest zamontowany prawidłowo ? Przemontować i sprawdzić.

TAK

Odłàczyć złàczk∏ 26 stykowà od
czujnika obrotów wałka
nap∏dowego.

Zmierzyć opór czujnika obrotów
wałka nap∏dowego.

ZŁÑCZKA CZUJNIKA
OBROTÓW WAŁKA
NAP¢DOWEGO
Widok od strony styków.

Czy opór wynosi 400-600 Ω ? NIE Wymienić czujnik obrotów
(przy 20°C) wałka nap∏dowego.

TAK

(c. d. na str. 14-53)
(c. d. ze str. 14-52)

CiàgłoÊć ?
Odłàczyć złàczk∏ 22 stykowà od
TCM. Podłàczyć złàczk∏ ”D”
wiàzki testowej tylko do wiàzki
przewodów, nie do TCM (patrz str.
14-35).

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu
mi∏dzy masà a kolejno stykami
D17 i D15.

Usunàć zwarcie w przewodzie
TAK BLU/GRN lub BLU/YEL mi∏dzy
Czy jest ciàgłoÊć ?
stykami D17 i D15 a czujnikiem
obrotów wałka nap∏dowego.
NIE

Podłàczyć ponownie złàczk∏ czujnika
obrotów wałka nap∏dowego.

Zmierzyć opór mi∏dzy stykami
D17 i D15.

Naprawić luêne styki lub
Czy opór wynosi 400-600 Ω ? NIE przerw∏ w przewodzie BLU/GRN
(przy 20°C) lub BLU/YEL mi∏dzy stykami
D17 i D15 a czujnikiem obrotów
wałka nap∏dowego
TAK
Sprawdzić czy złàczki TCM nie sà
luêne. JeÊli trzeba, zamienić TCM
na nowy sprawdzony w działaniu i
sprawdzić ponownie.
Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)

Dziesi∏ć migni∏ć lampki Prawdopodobna przyczyna
kontrolnej S.
• Rozłàczona złàczka czujnika
ECT
Włàczyć zapłon. • Zwarcie lub przerwa w
przewodzie czujnika ECT
• Uszkodzony czujnik ECT
Sprawdzić czy lampka MIL
sygnalizuje jakiÊ kod (patrz
rozdział 11).

TAK
Czy lamka MIL miga ? Naprawić układ PGM-FI
(patrz rozdział 11).
NIE

Wyłàczyć zapłon.

Odłàczyć złàczk∏ 26 i 22
stykowà od TCM.
Podłàczyć złàczk∏ ”A” i ”D”
wiàzki testowej tylko do
wiàzki przewodów, nie do
TCM (patrz str. 14-35).

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami D18 i A25 lub A26.

NIE Usunàć zwarcie lub przerw∏
Czy jest 4.75 - 5.25 V ? w przewodzie LT GRN/BLK
mi∏dzy stykiem D18 i ECM.
TAK

Wyłàczyć zapłon. Mniej ni× 1 V ?

Podłàczyć złàczk∏ ”A” i ”D”
wiàzki testowej do TCM.

Uruchomić silnik i nagrzać go
do normalnej temperatury Mniej ni× 1 V ?
pracy (wentylator chłodnicy
włàcza si∏).

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami D5 i A25 lub A26.

NIE Usunàć zwarcie lub przerw∏
Czy jest mniej ni× 1 V ? w przewodzie YEL/GRN
mi∏dzy stykiem D5 i
czujnikiem ECT.
TAK

Sprawdzić czy złàczki TCM
nie sà luêne. JeÊli trzeba,
zamienićTCM na nowy
sprawdzony w działaniu i
sprawdzić ponownie.
JedenaÊcie migni∏ć lampki Prawdopodobna przyczyna
kontrolnej S.
• Rozłàczona złàczka cewki
zapłonowej
• Zwarcie lub przerwa w
przewodzie cewki zapłonowej
Odłàczyć złàczk∏ 26 stykowà • Uszkodzona cewka
od TCM. zapłonowa

Napi∏cie akumulatora?

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami A9 (BLU) i A25
(BLK/RED) lub A26
(BLK/RED).
Widok od strony styków.

NIE
Czy jest napi∏cie akumul.? Usunàć zwarcie lub przerw∏
w przewodzie BLU mi∏dzy
stykiem A9 i cewkà
TAK zapłonowà.
Sprawdzić czy złàczki TCM
nie sà luêne. JeÊli trzeba,
zamienić TCM na nowy
sprawdzony w działaniu i
sprawdzić ponownie.
Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)

CzternaÊcie migni∏ć lampki Prawdopodobna przyczyna
kontrolnej S. • Upewnić si∏, ×e podnoÊniki i podstawki
• Zwarcie lub przerwa w zabezpieczajàce sà umieszczone prawidłowo
przewodzie FAS (BRN/WHT)
• Uszkodzenie w ECM oraz wsporniki do wyciàgania silnika sà
prawidłowo ustawione na silniku (patrz
rozdział 1).
• W czasie sprawdzanie uwa×ać na obracajàce
TAK
Czy lamka MIL miga ? Naprawić układ PGM-FI si∏ koła przednie.
(patrz rozdział 11).

NIE

Uruchomić silnik i nagrzać go
do normalnej temperatury
pracy (wentylator chłodnicy
włàcza si∏).

Włàczyć bieg P.

Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà
mi∏dzy TCM a złàczki (patrz
str. 14-35).

Włàczyć zapłon i odczekać 2
sekundy. Około 5 V ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami D16 (+) i A25 lub A26
(-).
Około 5 V ?

TAK Sprawdzić czy złàczki TCM
Czy jest około 5 V ? nie sà luêne. JeÊli trzeba,
zamienić TCM na nowy
sprawdzony w działaniu i
NIE sprawdzić ponownie.

Wyłàczyć zapłon.

Odłàczyć wiàzk∏ testowà od
TCM.
Zostawić podłàczonà do
wiàzki samochodu.

Włàczyć zapłon.

(c. d. na str. 14-57)
(c. d. ze str. 14-56) Około 5 V ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami
D16 (+) i A25 lub A26 (-).
Około 5 V ?

Sprawdzić czy złàczki TCM nie sà
TAK luêne. JeÊli trzeba, zamienić TCM
Czy jest około 5 V ? na nowy sprawdzony w działaniu i
sprawdzić ponownie.
NIE

Odłàczyć złàczk∏ 26 stykowà od CiàgłoÊć ?
ECM.

Sprawdzić czy jest ciàgłoÊć
obwodu mi∏dzy stykami D16 i D25
lub D26 wiàzki testowej.
CiàgłoÊć ?

TAK Usunàć zwarcie w przewodzie
Czy jest ciàgłoÊć ? BRN/WHT (FAS) mi∏dzy TCM a
ECM.
NIE

Odłàczyć złàczk∏ 26 stykowà TCM
od wiàzki testowej.

Podłàczyć złàczk∏ 26 stykowà
ECM do wiàzki testowej.

Sprawdzić czy jest ciàgłoÊć
obwodu mi∏dzy stykami D16 i
D18 wiàzki testowej.

CiàgłoÊć ?

Sprawdzić czy złàczki TCM nie sà
TAK luêne. JeÊli trzeba, zamienić TCM
Czy jest ciàgłoÊć ? na nowy sprawdzony w działaniu i
sprawdzić ponownie.
NIE
Usunàć zwarcie w przewodzie
BRN/WHT (FAS) mi∏dzy TCM a
ECM.
Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)

Pi∏tnaÊcie migni∏ć lampki Prawdopodobna przyczyna UWAGA:
kontrolnej S. Kod 15 w TCM nie zawsze oznacza
• Rozłàczona złàczka czujnika obrotów usterk∏ elektrycznà w obwodzie czujnika
wałka głównego obrotów wałka głównego lub nap∏dowego,
• Zwarcie lub przerwa w przewodzie kod 15 mo×e sygnalizować usterk∏
czujnika obrotów wałka głównego mechanicznà w skrzyni biegów.
• Uszkodzony czujnik obrotów wałka
głównego

Czy czujniki obrotów wałka NIE
głównego i nap∏dowego sà Przemontować i sprawdzić.
zamontowane prawidłowo ?

TAK

Odłàczyć złàczk∏ 2 stykowà od
czujnika obrotów wałka głównego.

Zmierzyć opór czujnika obrotów
wałka głównego.

Widok od strony styków.

Czy opór wynosi 400-600 Ω ? NIE ZŁÑCZKA
Wymienić czujnik obrotów wałka CZUJNIKA
(przy 20°C) głównego. OBROTÓW WAŁKA
GŁÓWNEGO
TAK

Odłàczyć złàczk∏ 22 stykowà od
TCM.
Podłàczyć złàczk∏ ”D” wiàzki CiàgłoÊć ?
testowej tylko do wiàzki
przewodów, nie do TCM (patrz str.
14-35).

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu
mi∏dzy masà a kolejno stykami
D19 i D12. CiàgłoÊć ?

Usunàć zwarcie w przewodzie
TAK ORN/BLU lub WHT/BLU mi∏dzy
Czy jest ciàgłoÊć ?
stykami D19 i D12 a czujnikiem
obrotów wałka głównego.
NIE
Podłàczyć ponownie złàczk∏ 2
stykowà czujnika obrotów wałka
głównego.

(c. d. na str. 14-59)
(c. d. ze str. 14-58)

Zmierzyć opór mi∏dzy stykami D19
i D12.

PrzejÊć do usuwania usterek
TAK elektrycznych dla kodu 9.
Czy opór wynosi 400-600 Ω ? Sprawdzić czy złàczki TCM nie
(przy 20°C) sà luêne. JeÊli trzeba, zamienić
TCM na nowy sprawdzony w
NIE działaniu i sprawdzić ponownie.

Odłàczyć złàczk∏ 2 stykowà od
czujnika obrotów wałka głównego. Widok od strony styków.

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy
stykiem D19 i złàczkà czujnika
obrotów wałka głównego.

CiàgłoÊć ?
ZŁÑCZKA
CZUJNIKA
OBROTÓW
WAŁKA
GŁÓWNEGO

Usunàć przerw∏ w przewodzie
NIE ORN/BLU mi∏dzy stykiem D19 a
Czy jest ciàgłoÊć ? czujnikiem obrotów wałka
głównego.
TAK

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu
mi∏dzy stykiem D12 i złàczkà
czujnika obrotów wałka głównego. Widok od strony styków.

CiàgłoÊć ?
ZŁÑCZKA
CZUJNIKA
OBROTÓW WAŁKA
GŁÓWNEGO

Usunàć przerw∏ w przewodzie
NIE WHT/BLU mi∏dzy stykiem D12 a
Czy jest ciàgłoÊć ? czujnikiem obrotów wałka
głównego.
TAK
Sprawdzić czy złàczki TCM nie sà
luêne. JeÊli trzeba, zamienić TCM
na nowy sprawdzony w działaniu i
sprawdzić ponownie.
Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)

Lampka kontrolna S nie
zapala si∏ po włàczeniu
zapłonu. (Powina Êwiecić
przez około 2 sekundy).

TAK
Czy złàcze serwisowe jest Odłàczyć przewód
zwarte ? połàczeniowy i sprawdzić.

NIE

Włàczyć bieg D3 lub D4 i
nacisnàć włàcznik S.

TAK Sprawdzić czy złàczki TCM
Czy kontrolka S zapaliła nie sà luêne.
si∏ ? JeÊli trzeba, zamienić TCM
na nowy sprawdzony w
działaniu i sprawdzić
NIE ponownie.

Wyłàczyć zapłon.

CiàgłoÊć ?
Odłàczyć złàczk∏ 26 stykowà
od TCM.
Podłàczyć złàczk∏ ”A” i ”D”
wiàzki testowej tylko do
wiàzki przewodów, nie do
TCM (patrz str. 14-35).

CiàgłoÊć ?

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu
kolejno mi∏dzy stykiem A25 i
A26 a masà.

NIE Usunàć przerw∏ w
Czy jest ciàgłoÊć ? przewodzie BLK/RED mi∏dzy
stykiem A25 lub A26 a G101.
TAK

Włàczyć zapłon. Napi∏cie akumulatora ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami A23 lub A24 i A25 lub
A26. Napi∏cie akumulatora ?

NIE Usunàć przerw∏ lub zwarcie w
przewodzie BLK/YEL mi∏dzy
Czy jest napi∏cie akumulat. ? stykami A23 i/lub A24 a
skrzynkà bezpieczników pod
TAK deskà rozdzielczà.

Wyłàczyć zapłon.

(c. d. na str. 14-61)
(c. d. ze str. 14-60)

CiàgłoÊć ?
Sprawdzić czy jest ciàgłoÊć obwodu
mi∏dzy stykami D20 i A25 lub A26.

CiàgłoÊć ?

NIE
Czy jest ciàgłoÊć ? (c. d. na str. 14-62)

TAK
Napi∏cie ?
Podłàczyć złàczki ”A” i ”D” wiàzki
testowej do TCM.

Włàczyć zapłon. Upewnić si∏, ×e
napi∏cie pojawia si∏ przez dwie
sekundy mi∏dzy stykami A8 i A25
lub A26. Napi∏cie ?

Sprawdzić czy jest przerwa lub
TAK zwarcie w przewodzie GRN mi∏dzy
Czy jest napi∏cie ? stykiem A8 a zestawem
wskaêników.
NIE

Wyłàczyć zapłon.

Odłàczyć złàczk∏ ”A” wiàzki
testowej od TCM.

Sprawdzić czy jest ciàgłoÊć
obwodu mi∏dzy stykiem A8 i
przewodem GRN zestawu
wskaêników (patrz rozdział 23).

NIE Usunàć przerw∏ w przewodzie
Czy jest ciàgłoÊć ? GRN mi∏dzy stykiem A8 a
zestawem wskaêników.
TAK
Sprawdzić czy złàczki TCM nie sà
luêne. Sprawdzić czujnik poło×enia
dêwigni A/T. JeÊli trzeba, zamienić
TCM na nowy sprawdzony w
działaniu i sprawdzić ponownie.
Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)

(c. d. ze str. 14-61)
WŁÑCZNIK S

Odłàczyć złàczk∏ 2 stykowà od
włàcznika S.
Widok od strony styków.

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu w
przewodzie RED mi∏dzy stykiem
D20 a złàczkà włàcznika S.

CiàgłoÊć ?

NIE Usunàć przerw∏ w przewodzie RED
Czy jest ciàgłoÊć ? mi∏dzy stykiem D20 a włàcznikiem
S. WŁÑCZNIK S
TAK
Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu w
przewodzie BLK mi∏dzy złàczkà
włàcznika S a G401 (patrz rozdział
23). Widok od strony styków.

CiàgłoÊć ?

ZŁÑCZKA (WIÑZKA)
WŁÑCZNIKA S

(patrz rozdział 23)

TAK
Czy jest ciàgłoÊć ? Wymienić włàcznik S.

NIE
Usunàć przerw∏ w przewodzie
BLK mi∏dzy włàcznikiem S a
punktem masowym G401.
Lampka kontrolna Êwieci si∏
ciàgle (nie miga) zawsze gdy
jest włàczony zapłon.

Wyłàczyć zapłon.

Odłàczyć złàczk∏ 26 i 22 stykowà
od TCM.
Podłàczyć złàczk∏ ”A” i ”D” wiàzki
testowej tylko do wiàzki
przewodów, nie do TCM (patrz str.
14-35).

CiàgłoÊć ?
Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu
mi∏dzy stykiem D20 a masà.

TAK
Czy jest ciàgłoÊć ? (c. d. na str. 14-64)
NIE

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem Napi∏cie ?
A8 a masà.

TAK
Czy jest napi∏cie ? Wymienić TCM.

NIE

Podłàczyć złàczk∏ ”A” wiàzki
testowej do TCM.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
przewodem GRN zestawu
wskaêników a masà.

NIE Wymienić uszkodzony wskaênik
Czy jest napi∏cie ?
poło×enia dêwigni A/T.
TAK

Usunàć zwarcie do zasilania w
przewodzie GRN mi∏dzy stykiem
A8 a zestawem wskaêników.
Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)

(c. d. ze str. 14-63)

Odłàczyć złàczk∏ 3 stykowà od
włàcznika S.

Sprawdzić ciagłoÊć obwodu
mi∏dzy stykiem D20 a masà.

CiàgłoÊć ?

TAK Usunàć zwarcie w przewodzie RED
Czy jest ciàgłoÊć ? mi∏dzy stykiem D20 a włàcznikiem
S.
NIE

Wymienić włàcznik S.
Objaw:
Sprawdzanie sygnału A/C. • Sprz∏gło blokady nie przełàcza cyklicznie (WŁ. ↔ WYŁ.)
• Sprz∏gło blokady nie włàcza si∏

Uruchomić silnik.

Włàczyć dmuchaw∏.

Włàczyć klimatyzacj∏.

NIE
Czy sprz∏gło spr∏×arki A/C Patrz sprawdzanie
włàcza si∏ ? klimatyzacji (rozdział 22).

TAK

Zatrzymać silnik.

Widok od strony styków.

Odłàczyć złàczk∏ 26 stykowà
od TCM.

Uruchomić silnik.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy
stykami A22 (RED/BLU) i A25
(BLK/RED) lub A26 Napi∏cie akumulatora ?
(BLK/RED). (Spr∏×arka
klimatyzacji wyłàczona).

NIE Usunàć przerw∏ w przewodzie
RED/BLU mi∏dzy stykiem A22 a
Czy jest napi∏cie akumulat. ? przekaênikiem sprz∏gła
spr∏×arki A/C.
TAK
• Sygnał A/C jest dobry
• Sprawdzić czy złàczki TCM
nie sà luêne. JeÊli trzeba,
zamienićTCM na nowy
sprawdzony w działaniu i
sprawdzić ponownie.
• Sprawdzić klimatyzacj∏
(patrz rozdział 22).
Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)

Objaw:
Nie mo×na ruszyć dêwigni zmiany biegów z poło×enia [P]
Sprawdzanie sygnału włàczenia przy naciÊni∏tym pedałe hamulca.
Êwiateł STOP.

Sprawdzić czy Êwiatła STOP
zapalajà si∏ przy wciÊni∏tym
pedale hamulca.

NIE
Czy Êwiatła STOP zapalajà si∏ ? Naprawić uszkodzony obwód
włàczania hamulców.
TAK

Odłàczyć złàczk∏ 26 i 22 stykowà
od TCM. Napi∏cie akumulatora ?
Podłàczyć złàczk∏ ”A” i ”D”
wiàzki testowej tylko do wiàzki
przewodów, nie do TCM (patrz str.
14-35).

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy Napi∏cie akumulatora ?
stykami D2 i A25 lub A26 przy
wciÊni∏tym pedale hamulca.

NIE Usunàć przerw∏ w przewodzie
Czy jest napi∏cie akumulatora ? GRN/WHT mi∏dzy stykiem D2 a
włàcznikem Êwiateł STOP.
TAK
• Sygnał włàczania Êwiateł STOP
jest prawidłowy.
• Sprawdzić czy złàczki TCM nie
sà luêne. JeÊli trzeba, zamienić
TCM na nowy sprawdzony w
działaniu i sprawdzić ponownie.
• Sprawdzić obwód włàczania
Êwiateł STOP (patrz rozdział 23).
Czujniki obrotów wałków
głównego i nap∏dowego Włàcznik S
Wymiana Wymiana, sprawdzanie

1. Wykr∏cić Êrub∏ 6 mm z obudowy skrzyni biegów i Sprawdzanie
wymontować czujniki obrotów wałków głównego i
nap∏dowego. 1. Wymontować konsol∏ przednià (patrz rozdział 20).

CZUJNIK OBROTÓW 2. Rozłàczyć złàczk∏ włàcznika.
WAŁKA NAP¢DOWEGO
3. Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykami A i B.
Powinna być ciàgłoÊć gdy włàcznik jest wciÊni∏ty.

WŁÑCZNIK S

Widok od strony styków

O-RINGI
Wymienić

CZUJNIK OBROTÓW WAŁKA
GŁÓWNEGO

2. Wymienić O-ringi na nowe przed ponownym
zamontowaniem czujników obrotów wałków głównego i
nap∏dowego.
ZŁÑCZKA (WIÑZKA)
WŁÑCZNIKA S

Wymiana

1. Wykr∏cić wkr∏ty zabezpieczajace panel czujnika poło×enia
dêwigni A/T.

2. Wymontować zabezpieczenie wiàzki włàcznika S,
nast∏pnie wymontować złàczk∏ z wiàzki (patrz str. 14-147).

3. Wymontować pokryw∏ włàcznika S z dêwigni zmiany
biegów, nast∏pnie wymontować włàcznik S (patrz str. 14-
147).

4. Wymienić włàcznik S.
Zawór A i B blokady
Sprawdzanie Wymiana

UWAGA: 1. Wykr∏cić Êruby mocujàce i wymontować zespół zaworów
Zawory A i B blokady muszà być wymontowywane i wymieniane blokady.
jako komplet.
UWAGA:
1. Rozłàczyć złàczk∏ zaworu A i B blokady. Upewnić si∏, ×e zawory A i B blokady sà wymontowywane i
wymieniane jako komplet.
2. Zmierzyć opór mi∏dzy stykiem Nr1 (zawór A) złàczki zaworu
blokady a masà oraz mi∏dzy stykiem Nr2 (zawór B) a masà. 2. Sprawdzić czy kanały olejowe zaworów blokady nie sà
zakurzone lub brudne, w razie potrzeby wymienić kompletny
zawór.

ZESPÓŁ ZAWORÓW
BLOKADY

NOMINALNY: (przy 25°C)

Widok od
strony styków

ZESPÓŁ ZAWORÓW OczyÊcić powierzchnie styku
BLOKADY i kanały olejowe.
USZCZELKA / FILTR
Wymienić

3. Wymienić zespół zaworów blokady, jeÊli opór odbiega od
nominalnego. 3. OczyÊcić powierzchnie styku i kanały olejowe zespołu
zaworów blokady i zamontować nowà uszczelk∏ / filtr.
4. JeÊli opór mieÊci si∏ w granicach nominalnego, podłàczyć
styk Nr1 złàczki zaworów blokady do bieguna dodatniego 4. Sprawdzić czy złàczka nie jest zardzewiała, brudna lub
akumulatora. Powinien być słyszalny klikajàcy odgłos. zaolejona, nastepnie połàczyć jà.
Podłàczyć styk Nr2 do bieguna dodatniego akumulatora.
Powinien być słyszalny klikajàcy odgłos. Wymienić zespół
zaworów jeÊli nie słychać klikni∏cia.
Zawory A i B zmiany biegów
Sprawdzanie Wymiana

UWAGA: 1. Wykr∏cić Êruby mocujàce i wymontować zespół zaworów
Zawory A i B zmiany biegów muszà być wymontowywane i zmiany biegów.
wymieniane jako komplet.
UWAGA:
1. Rozłàczyć złàczk∏ zaworów A/B zmiany biegów. Upewnić si∏, ×e zawory A i B zmiany biegów sà
wymontowywane i wymieniane jako komplet.
2. Zmierzyć opór mi∏dzy stykiem Nr1 (zawór A) złàczki
zaworu zmiany biegów a masà oraz mi∏dzy stykiem Nr2 2. Sprawdzić czy kanały olejowe zaworów zmiany biegów nie
(zawór B) a masà. sà zakurzone lub brudne, w razie potrzeby wymienić
kompletny zawór.

NOMINALNY: (przy 25°C)

Widok od strony
styków

OczyÊcić powierzchnie styku
i kanały olejowe.

USZCZELKA /
FILTR ZESPÓŁ
Wymienić ZAWORÓW
ZMIANY BIEGÓW

ZESPÓŁ ZAWORÓW 3. OczyÊcić powierzchnie styku i kanały olejowe zespołu
ZMIANY BIEGÓW zaworów zmiany biegów i zamontować nowà uszczelk∏ /
filtr.

4. Sprawdzić czy złàczka nie jest zardzewiała, brudna lub
zaolejona, nastepnie połàczyć jà.

3. Wymienić zespół zaworów zmiany biegów jeÊli opór
odbiega od nominalnego.

4. JeÊli opór mieÊci si∏ w granicach nominalnego, podłàczyć
styk Nr1 złàczki zaworów zmiany biegów do bieguna
dodatniego akumulatora. Powinien być słyszalny klikajàcy
odgłos. Podłàczyć styk Nr2 do bieguna dodatniego
akumulatora. Powinien być słyszalny klikajàcy odgłos.
Wymienić zespół zaworów jeÊli nie słychać klikni∏cia.
Tabela objawów usterek
Układ hydrauliczny

Pozycje do sprawdzenia na liÊcie Pozycje do sprawdzenia na
OBJAWY PRAWDOPODOBNYCH liÊcie UWAG
PRZYCZYN
Silnik pracuje, ale nie mo×na ruszyć samochodem na ×adnym biegu.
Samochód porusza si∏ na biegu ”R” i ”2”, ale nie jedzie na biegach ”D3”,
”D4” lub ”1”
Samochód porusza si∏ na biegach ”D3”, ”D4”, ”1”, ”R”, ale nie jedzie na
biegu ”2”
Samochód porusza si∏ na biegach ”D3”, ”D4”, ”1” i ”2”, ale nie jedzie na
biegu ”R”
Samochód porusza si∏ na biegu ”N”
Nadmierne wibracje na biegu jałowym
PoÊlizg na wszystkich biegach
Silnik nie hamuje na ”1” biegu
PoÊlizg na 1 biegu
PoÊlizg na 2 biegu
PoÊlizg na 3 biegu
PoÊlizg na 4 biegu
PoÊlizg na biegu wstecznym
Przeskakiwanie biegów przy przełàczaniu 1 – 2 (ciàgłe przełàczanie)
Przeskakiwanie biegów przy przełàczaniu 2 – 3 (ciàgłe przełàczanie)
Przeskakiwanie biegów przy przełàczaniu 3 – 4 (ciàgłe przełàczanie)
Przekładnia nie przełàcza na wy×szy bieg, pozostaje na ”1”
Przekładnia nie przełàcza na ”1” bieg
Spóênione przełàczanie na wy×szy bieg
Bł∏dne przełàczanie
Twarde przełàczanie biegów (góra i dół)
Twarde przełàczanie biegów (1 – 2)
Twarde przełàczanie biegów (2 – 3)
Twarde przełàczanie biegów (3 – 4)
Twarde przełàczanie przy gwałtownym przyspieszaniu
Twarde przełàczanie (2 – 1) przy gwałtownym przyspieszaniu
Twarde przełàczanie przy zamkni∏tej przepustnicy
Twarde przełàczanie przy r∏cznym włàczaniu biegu ”1”
PoÊlizg koła (kół) przy skr∏cie
Zablokowana półoÊ
Zgrzyty przy przełàczaniu na bieg wsteczny (”R”)
GłoÊne trzaski przy wyłaczaniu wstecznego biegu
Zgrzyty przy przełàczaniu R – P lub R – N

Hałas przekładni we wszystkich poło×eniach dêwigni
Hałas przekładni tylko wczasie obrotu kół
Hałas kół z∏batych zale×ny od obrotów silnika (cz∏st. zmienia si∏ ze zmianà przeło×.)
Hałas kół z∏batych zale×ny od pr∏dkoÊci (cz∏st. zmienia si∏ ze zmianà szybk.)
Przekładnia nie przełàcza na 4 bieg w poło×eniu dêwigni ”D4”
Sprz∏gło blokady nie blokuje płynnie
Sprz∏gło blokady nie działa prawidłowo
Wiele problemów z przełàczaniem przekładni.
Po rozebraniu znaleziono na magnesie du×e kawałki metalu.
PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA

1 P∏kni∏ta lub êle wyregulowana linka zmiany biegów
2 Za krótka linka przepustnicy
3 Za długa linka przepustnicy
4 Zły rodzaj ATF
5 Za niskie lub za wysokie obroty biegu jałowego
6 Zakleszczona lub zu×yta pompa olejowa
7 Zablokowany regulator ciÊnienia
8 Wadliwe działanie sprz∏gła 1 biegu
9 Wadliwe działanie sprz∏gła 2 biegu
10 Wadliwe działanie sprz∏gła 3 biegu
11 Wadliwe działanie sprz∏gła 4 biegu
12 Wadliwe działanie 1 sprz∏gła blokujàcego
13 Zu×yte lub uszkodzone koła z∏bate poÊrednie wałka głównego i nap∏dowego
14 Zablokowany zawór modulatora
15 Zablokowany zawór B przepustnicy
16 Zablokowany filtr ATF
17 Wadliwe działanie przekładni hydrokinetycznej
18 Zablokowany zawór zwrotny przekładni hydrokinetycznej
19 Zablokowany zawór zmiany 1 – 2
20 Zablokowany zawór zmiany 2 – 3
21 Zablokowany zawór zmiany 3 – 4
22 Zablokowany zawór sterujàcy serwem
23 Zablokowany zawór (CPC) sterujàcy ciÊnieniem sprz∏gieł
24 Zablokowana 2 zw∏×ka sterujàca
25 Zablokowana zw∏×ka sterujàca
26 Zablokowany 3 – 2 zawór gwałtownego przyspieszania
27 Zablokowany 3 zawór gwałtownego przyspieszania
28 Zablokowany 4 zawór odpływowy
29 Wadliwe działanie akumulatora 1 biegu
30 Wadliwe działanie akumulatora 2 biegu
31 Wadliwe działanie akumulatora 3 biegu
32 Wadliwe działanie akumulatora 4 biegu
33 Wadliwe działanie akumulatora 1 sprz∏gła blokujàcego
34 Zablokowany serwozawór
35 Zablokowany zawór synchronizujàcy blokady
36 Zablokowany zawór włàczania blokady
37 Zablokowany zawór sterujàcy blokady
38 Pogi∏te widełki
39 Uszkodzone lub zu×yte koła z∏bate biegu wstecznego (3 koła z∏bate)
40 Zu×yta przesuwka biegu wstecznego
41 Uszkodzone lub zu×yte koła z∏bate 3 biegu (2 koła z∏bate)
42 Uszkodzone lub zu×yte koła z∏bate przekładni głównej (2 koła z∏bate)
43 Zu×yty sworzeƒ satelitów mechanizmu ró×nicowego
44 Zu×yty O-ring przewodu zasilajàcego
45 Uszkodzone lub zu×yte koła z∏bate 4 biegu (2 koła z∏bate)
46 Nieprawidłowy luz kół z∏batych
47 Nieprawidłowy luz sprz∏gła
48 Wadliwe działanie sprz∏gła jednokierunkowego
49 Zu×yta uszczelka / pierÊcieƒ uszczelniajàcy
50 Brak pierÊcienia spr∏×ystego przegubu wewn∏trznego półosi

(cont’d)
Tabela objawów usterek
Układ hydrauliczny (ciàg dalszy)

Nast∏pujàce objawy mogà być spowodowane Pozycje do sprawdzenia na liÊcie Pozycje do sprawdzenia
przez złà napraw∏ lub monta×. PRAWDOP. PRZYCZYN SPOWODOWAN. na liÊcie UWAG
NIEWŁAÂCIWÑ NAPRAWÑ
Samochód rusza w poło×eniu ”N” skrzyni biegów. R1,R2
Samochód nie rusza w poło×eniu ”D3” lub ”D4” skrzyni biegów. R4
Skrzynia zablokowana w poło×eniu ”R”. R3,R12
Nadmierne opory skrzyni biegów. R6 R,K
Nadmierne wibracje, proporcjonalne do obrotów. R7
Hałas tylko przy obracaniu si∏ kół. R5
Rozerwany uszczelniacz główny. R8 S
Problemy ze zmianà biegów. R9,R10
Twarde przełàczanie biegów do góry R11

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA SPOWODOWANA NIEWŁAÂCIWÑ NAPRAWÑ

R1 Nieprawidłowy luz sprz∏gła
R2 Nieprawidłowy luz kół z∏batych
R3 Odwrotnie zamontowana dêwignia postojowa
R4 Odwrotnie zamontowane sprz∏gło jednokierunkowe
R5 Odwrotnie zamontowana piasta przesuwki biegu wstecznego
R6 Zakleszczona pompa olejowa
R7 Przekładnia hydrokinetyczna nie całkowicie osadzona na pompie oleju
R8 Nieprawidłowo zamontowany uszczelniacz główny
R9 Nieprawidłowo zamontowane spr∏×yny
R10 Nieprawidłowo zamontowane zawory
R11 Niezamontowane kulkowe zawory zwrotne
R12 Niezamontowana Êruba widełek
UWAGI

B Ustawić prawidłowe obroty biegu jałowego na biegu, do wymaganych. JeÊli objaw pozostaje, wyregulować poduszki silnika jak opisano w
rozdziale dotyczàcym silnika w tej publikacji.
C JeÊli du×y O-ring tłoka sprz∏gła jest uszkodzony, sprawdzić czy rowek tłoka nie ma zadziorów.
D JeÊli zestaw płytek jest zakleszczony lub nadmiernie zu×yty, sprawdzić zu×ycie innych sprz∏gieł i sprawdzić zawory przepustnicy i zw∏×k∏
sterujàcà czy poruszajà si∏ swobodnie.
E JeÊli zawór B przepustnicy jest zablokowany, sprawdzić zu×ycie sprz∏gieł.
G JeÊli zawór zmiany 1-2 jest zablokowany w pozycji zamkni∏tej, skrzynia biegów nie przełàcza biegów do góry. JeÊli zawór jest zablokowany w
pozycji otwartej, skrzynia biegów nie włàcza biegu 1.
H JeÊli 2 zw∏×ka sterujàca jest zablokowana, sprawdzić zu×ycie zestawu płytek 2 i 3 sprz∏gła.
I JeÊli zw∏×ka sterujàca jest zablokowana, sprawdzić zu×ycie zestawu płytek 3 i 4 sprz∏gła.
J JeÊli zawór sterowania ciÊnieniem sprz∏gła jest zablokowany w pozycji zamkni∏tej, skrzynia biegów nie wybiera biegów poza 1.
K NiewłaÊciwe ustawienie obudowy zaworów głównych i obudowy przekładni hydrokinetycznej sà przyczynà zakleszczenia pompy oleju. Objawami sà
najcz∏Êciej zwiàzane z obrotami hałasy (tykanie) lub pisk o wysokiej cz∏stotliwoÊci.

L JeÊli filtr ATF jest zatkany przez kawałki stalowe lub aluminiowe, sprawdzić pomp∏ oleju i sworzeƒ satelitów mechanizmu ró×nicowego. JeÊli oba elementy sà
dobre i nie mo×na znaleêć przyczyn zanieczyszczeƒ, wymienić przekładni∏ hydrokinetycznà.

M JeÊli prowadnica przewodu zasilajàcego 1 sprz∏gła w prawej pokrywie jest zarysowana przez wałek poÊredni, sprawdzić czy ło×ysko kulkowe nie jest
osadzone luêno w obudowie skrzyni biegów. JeÊli jest prawidłowo, wymienić prawà pokryw∏ gdy× jest prawdopodobnie odkształcona.
O-ring pod prowadnicà jest prawdopodobnie zu×yty.

N • Wymienić wałek główny jeÊli tulejka 4 przewodu zasilajàcego jest luêna lub uszkodzona.
JeÊli tulejka 4 przewodu zasilajàcego jest uszkodzona, wymienić jà.
• Wymienić wałek nap∏dowy jeÊli tulejka zasilania 1 sprz∏gła blokujàcego jest luêna lub uszkodzona.
JeÊli tulejka przewodu zasilajàcego 1 sprz∏gła blokujàcego jest uszkodzona, wymienić jà.
• Wymienić wałek poÊredni jeÊli tulejka przewodu zasilajàcego jest luêna lub uszkodzona.
JeÊli tulejka 1 przewodu zasilajàcego jest uszkodzona, wymienić jà.

O Zu×yte lub uszkodzone sprz∏gło jednokierunkowe jest głównie razultatem włàczania przeło×eƒ D3 i D4 gdy samochód porusza si∏ do tyłu.

P Sprawdzić podwozie czy nie uszkodzone po zderzeniu.
Q Sprawdzić uszkodzenia lub zu×ycie:
1. Sfazowania z∏bów przesuwki wstecznego biegu.
2. Zaz∏bianie sfazowanych z∏bów koła 4 biegu wałka nap∏dowego i koła wstecznego biegu.
3. Widełek czy majà Êlady zacierania si∏ na Êrodku.
4. Sworzeƒ satelitów mechanizmu ró×nicowego czy jest zu×yty pod satelitami.
5. Spód 1 sprz∏gła blokujàcego czy sà Êlady w kształcie zawirowaƒ.
Wymienić cz∏Êci z punktów1, 2, 3 i 4 jeÊli sà zu×yte lub uszkodzone. JeÊli skrzynia biegów wydaje stukajàce, szorujàce lub warkoczàce
dêwi∏ki nale×y wymienić równie× koło 4 biegu wałka głównego, koło poÊrednie biegu wstecznego i koło 4 biegu wałka nap∏dowego oprócz
punktów 1, 2, 3 lub 4.
JeÊli sworzeƒ satelitów mechanizmu ró×nicowego jest uszkodzony, naprawić zespół mechanizmu ró×nicowego, wymienić filtr ATF i
dokładnie oczyÊcić skrzyni∏ biegów, przepłukać przekładni∏ hydrokinetycznà, chłodnic∏ i przewody.
JeÊli spód 1 sprz∏gła blokujàcego ma Êlady zawirowaƒ i skrzynia biegów hałasuje, wymienić włek nap∏dowy i koło nap∏dzane przekładni
głównej.

R Bardzo ostro×nie wymienić ło×ysko kulkowe główne aby nie uszkodzić obudowy przekładni hydrokinetycznej. Mo×na uszkodzić tak×e
pomp∏ olejowà dokr∏cajàc obudow∏ zaworów głównych. Pompa mo×e ulec zakleszczeniu jeÊli tego nie wykryto. Nale×y u×ywać właÊciwych
narz∏dzi.
S Uszczelniacz główny montować równo z kraw∏dzià obudowy przekładni hydrokinetycznej. JeÊli zostanie on wciÊni∏ty do oporu spowoduje
to zablokowanie kanału powrotnego i uszkodzenia.
T Twarde przełàczanie biegów w dół do zatrzymania z zamkni∏tà całkowicie przepustnicà mo×e być spowodowane zgi∏ciem blokady krzywki
zaworu przepustnicy. Wyregulowanie linki przepustnicy mo×e usunàć tà usterk∏.
U Sprawdzić czy pokrywa blokady serwozaworu jest zamontowana. JeÊli nie była zamontowana, zawór zwrotny mógł zostać wypchni∏ty przez
ciÊnienie płynu powodujàc wyciek wewn∏trzny, co wpływa na wszystkie biegi do przodu.
V Regulacja linki przepustnicy jest istotna dla prawidłowego działania skrzyni biegów. Wadliwa regulacja wpływa nie tylko na moment
przeło×enia, ale tak×e na jakoÊć przełàczania biegów i blokad∏ przekładni.
Zbyt długo wyregulowana linka powoduje, ×e ciÊnienia przepustnicy jest zbyt małe w stosunku do momentu dostarczanego przez silnik do
skrzyni biegów i mo×e powodować poÊlizg sprz∏gieł. Zbyt krótko wyregulowana linka powoduje za wysokie ciÊnienie przepustnicy, co mo×e
doprowadzić do twardego lub bł∏dnego przełàczania oraz niestabilnej pracy przekładni hydrokinetycznej.
Próba drogowa

UWAGA:
Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy (a× włàczy si∏ wentylator chłodnicy).
1. Zaciàgnàć hamulec r∏czny i zablokować koła. Uruchomić silnik, nast∏pnie przesunàć dêwigni∏ zmiany biegów w poło×enie D4
przy wciÊni∏tym pedale hamulca. Wcisnàć pedał przyspieszenia i nagle go zwolnić. Silnik nie powinien zgasnàć.

2. Powtórzyć to samo w poło×eniu dêwigni D3.

3. Przełàczyć dêwigni∏ zmiany biegów w poło×enie D4 i w czasie jazdy sprawdzić czy przełàdczanie biegów odbywa si∏ przy
przybli×onych szybkoÊciach pokazanych w tabeli obok. Równie× sprawdzić nienormalne hałasy i poÊlizg sprz∏gła.

UWAGA:
Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy odpowiada stopniowi otwarcia przepustnicy.

–1. Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy ECM a złàczk∏ (patrz rozdział 11).
–2. Podłàczyć miernik cyfrowy mi∏dzy styki D11 (+) i D22 (-) czujnika poło×enia przepustnicy aby zmierzyć napi∏cie.

MIERNIK
CYFROWY

WIÑZKA TESTOWA

lub
Poło×enie D4: Tryb normalny (Włàcznik S wyłàczony)
• Przełàczanie biegów w gór∏ WŁ. sprz∏gło blokady

Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy:
0.836 V (8.75 % całkowitego otwarcia)
Jazda z góry ze startu zatrzymanego

Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy:
2.184 V (43.75 % całkowitego otwarcia)
Przyspieszanie ze startu zatrzymanego

Całkowicie otwarta przepustnica

Przyspieszanie ze startu zatrzymanego

• Przełàczanie biegów biegów w dół WYŁ. sprz∏gło blokady
Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy:
0.836 V (8.75 % całkowitego otwarcia)
Jazda rozp∏dem lub hamowanie do
zatrzymania
Napi∏cie czujnika poło×enia
przepustnicy:
2.184 V (43.75 % całkowitego otwarcia)
Gdy samochód zwalnia poprzez wzrost
wzniesienia, wiatr itp.
Całkowicie otwarta przepustnica
Gdy samochód zwalnia poprzez wzrost
wzniesienia, wiatr itp.

Poło×enie D4: Tryb sportowy (Włàcznik S włàczony)
• Przełàczanie biegów w gór∏
WŁ. sprz∏gło blokady

Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy:
0.836 V (8.75 % całkowitego otwarcia)
Jazda z góry ze startu zatrzymanego

Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy:
2.184 V (43.75 % całkowitego otwarcia)
Przyspieszanie ze startu zatrzymanego

Całkowicie otwarta przepustnica

Przyspieszanie ze startu zatrzymanego

• Przełàczanie biegów biegów w dół
WYŁ. sprz∏gło blokady
Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy:
0.836 V (8.75 % całkowitego otwarcia)
Jazda rozp∏dem lub hamowanie do
zatrzymania
Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy:
2.184 V (43.75 % całkowitego otwarcia)
Gdy samochód zwalnia poprzez wzrost
wzniesienia, wiatr itp.

Całkowicie otwarta przepustnica
Gdy samochód zwalnia poprzez wzrost
wzniesienia, wiatr itp.
Próba drogowa
(ciàg dalszy)

4. Przyspieszać na 4 biegu do około 57 km/h, nast∏pnie przełàczyć z poło×enia D4 w poło×enie 2. Samochód powinien niezwłocznie
zaczàć hamować silnikiem.

OSTRZEþENIE: Nie przełàczać z poło×eƒ D4 lub D3 w poło×enia 2 lub 1 przy pr∏dkoÊci powy×ej 100 km/h, mo×e to
uszkodzić skrzyni∏ biegów.

5. Sprawdzić nienormalne hałasy i poÊlizg sprz∏gła w nast∏pujàcych poło×eniach:

[1] (Bieg 1)
– Przyspieszać ze startu zatrzymanego przy całkowicie otwartej przepustnicy. Sprawdzić wyst∏powanie nienormalnych odgłosów
i poÊlizgu sprz∏gła.
– W tym poło×eniu nie powinno być przełàczania biegów w gór∏.

[2] (Bieg 2)
– Przyspieszać ze startu zatrzymanego przy całkowicie otwartej przepustnicy. Sprawdzić wyst∏powanie nienormalnych odgłosów
i poÊlizgu sprz∏gła.
– W tym poło×eniu nie powinno być przełàczania biegów w gór∏.

[R] (Bieg wsteczny)
Przyspieszać ze startu zatrzymanego przy całkowicie otwartej przepustnicy. Sprawdzić wyst∏powanie nienormalnych odgłosów
i poÊlizgu sprz∏gła.

6. Sprawdzanie w poło×eniu [P] (parkowanie).
Zaparkować samochód na pochyłoÊci (około 16°), zaciàgnàć hamulec r∏czny i włàczyć bieg [P]. Zwolnić hamulec, samochód nie
powinien si∏ poruszyć.
Test poÊlizgu
Sprawdzanie

OSTRZEþENIE:
• Aby nie uszkodzić skrzyni biegów, test poÊlizgu nie powinien trwać dłu×ej ni× 10 sekund.
• Nie zmieniać biegów w czasie zwi∏kszania pr∏dkoÊci silnika.
• Upewnić si∏ przed przystàpieniem do testu poÊlizgu, ×e wymontowano ciÊnieniomierze do pomiaru ciÊnieƒ sprz∏gieł.

1. Zaciàgnàć hamulec r∏czny i zablokować przednie koła.
2. Podłàczyć obrotomierz i uruchomić silnik.
3. Upewnić si∏, ×e włàcznik A/C jest wyłàczony.
4. Po rozgrzaniu silnika do normalnej temperatury pracy (wentylator chłodnicy włàczy si∏), włàczyć bieg 2.
5. Na 6 do 8 sekund wcisnàć całkowicie pedał hamulca i przyspieszenia, zanotować pr∏dkoÊć obrotowà silnika.
6. Odczekać dwie minuty na ochłodzenie, nast∏pnie powtórzyć test w poło×eniach D4, 1, i R.

UWAGA:
• Test poÊlizgu mo×na przeprowadzać tylko w celach serwisowych.
• Wyniki testu poÊlizgu w poło×eniach D4, 2, 1, i R powinny być jednakowe.

Pr∏dkoÊć obrotowa silnika podczas testu poÊlizgu: 2 350 – 2 650 obr/min

USTERKA PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA
Wysoka pr∏dkoÊć obrotowa silnika podczas testu • Niski poziom płynu lub mały wydatek pompy oleju
poÊlizgu w poło×eniach D4, 2, 1, i R • Zablokowany filtr ATF
• Zablokowany zawór regulacji ciÊnienia w poło×eniu zamkni∏tym
• PoÊlizg sprz∏gła

Wysoka pr∏dkoÊć poÊlizgu w poło×eniu R • PoÊlizg 4 sprz∏gła
Wysoka pr∏dkoÊć poÊlizgu w poło×eniach 2 i D4 • PoÊlizg 2 sprz∏gła

Wysoka pr∏dkoÊć poÊlizgu w poło×eniu 1 • PoÊlizg 1 sprz∏gła lub 1 koła sprz∏gła jednokierunkowego
Mała pr∏dkoÊć obrotowa silnika podczas poÊlizgu w • Mała moc silnika
poło×eniach D4, 2, 1, i R • PoÊlizg sprz∏gła jednokierunkowego przekładni hydrokinetycznej
Poziom płynu
Sprawdzanie, wymiana

Sprawdzanie Wymiana
UWAGA: 1. Wykonać jazd∏ próbnà aby doprowadzić skrzyni∏ biegów do
Poziom płynu sprawdzać przy silniku rozgrzanym do normalnej tamperatury pracy (wentylator chłodnicy włàczy
normalnej temperatury pracy (włàczy si∏ wentylator si∏). Zaparkować samochód na poziomym podło×u, zgasić
chłodnicy). silnik i wykr∏cić korek spustowy.
1. Zaparkować samochód na poziomym podło×u. Zgasić silnik.
2. Ponownie wkr∏cić korek spustowy z nowà podkładkà
2. Wyjàć miark∏ poziomu płynu (×ółta ràczka) ze skrzyni uszczelniajàcà, nast∏pnie napełnić skrzyni∏ biegów płynem
biegów i wytrzeć jà czystà szmatkà. do górnego znaku na miarce.

3. Wło×yć miark∏ do skrzyni biegów. PojemnoÊć automatycznej skrzyni biegów:
2.4 l przy wymianie
MIARKA (þÓŁTA RÑCZKA) 6.0 l po naprawie

PODKŁADKA
USZCZELNIAJÑCA
Wymienić
4. Wyjàć miark∏ i sprawdzić poziom płynu. Powinien być
KOREK SPUSTOWY
pomi∏dzy górnym a dolnym znakiem.

MIARKA

GÓRNY ZNAK
DOLNY ZNAK

5. JeÊli poziom jest poni×ej dolnego znaku, dolać płynu aby
poziom zbli×ył si∏ do górnego znaku. U×ywać tylko
oryginalnego płynu Honda ATF lub równowa×nego płynu
DEXRON® II.

6. Wło×yć ponownie miark∏ do skrzyni biegów.
Sprawdzanie ciÊnieƒ

4. Uruchomić silnik i zmierzyć odpowiednie ciÊnienie w
kolejnoÊci:
• Podczas sprawdzania uwa×ać na obracajàce si∏ koła
– CiÊnienie liniowe
przednie.
– CiÊnienie sprz∏gła
• Upewnić si∏, ×e podnoÊniki i podstawki zabezpiecza-
– CiÊnienie B przepustnicy
jàce sà umieszczone prawidłowo (patrz rozdział 1).
– Niskie, wysokie ciÊnienie sprz∏gła
OSTRZEþENIE: Przed przystàpieniem do sprawdzania
5. Zamontować nowà podkładk∏ i korek w otworze
upewnić si∏, ×e skrzynia biegów jest napełniona płynem do
kontrolnym, dokr∏cić odpowiednim momentem.
prawidłowego poziomu.
1. PodnieÊć samochód (patrz rozdział 1). Moment dokr∏cania: 18 Nm (1.8 kGm)
2. Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy (a× włàczy
si∏ wentylator chłodnicy), nast∏pnie zgasić silnik i UWAGA:
podłàczyć obrotomierz. Nie u×ywać ponownie starych podkładek aluminiowych.
3. Podłàczyć przyrzàd do pomiaru ciÊnieƒ do wszystkich
otworów kontrolnych. • Pomiar ciÊnienia liniowego
Moment dokr∏cenia przewodów przyrzàdu: –1. Zaciàgnàć hamulec r∏czny i pewnie zablokować
18 Nm (1.8 kGm) oba tylne koła.

OSTRZEþENIE: –2. Ustawić obroty silnika na 2000 obr/min.
Pewnie podłàczyć przyrzàd do pomiaru ciÊnieƒ, upewnić
si∏, ×e w otworach kontrolnych nie ma kurzu i innych –3. Ustawić dêwigni∏ zmiany biegów w poło×eniu N lub
obcych elementów. P.
PRZYRZÑD DO POMIARU
CIÂNIE¡ UWAGA:
Wy×sze ciÊnienie mo×e być wskazywane jeÊli pomiary sà
wykonywane gdy dêwignia zmiany biegów jest w innym
poło×eniu ni× N lub P.
ZESTAW PRZEWODÓW DO –4. Zmierzyć ciÊnienie liniowe.
POMIARU CIÂNIE¡

ZESPÓŁ
ŁÑCZNIK ZAWORÓW
BLOKADY

PRZEWÓD CIÂNIENIOWY

CIÂNIENIOMIERZ
NISKOCIÂNIENIOWY

UWAGA:
• U×ywać Przyrzàdu do pomiaru ciÊnieƒ (07406-0020003) lub
CiÊnieniomierza niskociÊnieniowego (07406-0070000) i
przewodów ciÊnieniowych oraz łàczników pokazanych
wy×ej. OTWÓR KONTROLNY
• Mo×e być u×yty przewód ciÊnieniowy (07746-0020201). CIÂNIENIA LINIOWEGO

POŁOþENIE PRAWDOPODOBNA CIÂNIENIE PŁYNU
CIÂNIENIE DèWIGNI OBJAW PRZYCZYNA
ZMIANY BIEG. Nominalne Dopuszczalne
Liniowe N lub P Brak (lub niskie) Przekładnia
ciÊnienie liniowe hydrokinetyczna,
pompa oleju, zawór
zwrotny przekładni
hydrokinetycznej
Sprawdzanie ciÊnieƒ
(ciàg dalszy)
• Pomiar ciÊnienia sprz∏gła

Podczas sprawdzania uwa×ać na obracajàce si∏ koła przednie.

–1. Zaciàgnàć hamulec r∏czny i pewnie zablokować oba tylne koła.
–2. PodnieÊć przód samochodu i podeprzeć go podstawkami zabezpieczajàcymi.
–3. Sprawdzić czy przednie koła obracajà si∏ swobodnie.
–4. Ustawić obroty silnika na 2000 obr/min.
–5. Zmierzyć ciÊnienie wszystkich sprz∏gieł.

OTWÓR KONTROLNY OTWÓR KONTROLNY
CIÂNIENIA 1 SPRZ¢GŁA CIÂNIENIA 2 SPRZ¢GŁA

OTWÓR KONTROLNY CIÂNIENIA OTWÓR KONTROLNY OTWÓR KONTROLNY BELKA ÂRODKOWA
1 SPRZ¢GŁA BLOKUJÑCEGO CIÂNIENIA 4 SPRZ¢GŁA CIÂNIENIA 3 SPRZ¢GŁA

POŁOþENIE PRAWDOPODOBNA CIÂNIENIE PŁYNU
CIÂNIENIE DèWIGNI OBJAW PRZYCZYNA
ZMIANY BIEG. Nominalne Dopuszczalne

1 sprz∏gło Brak lub niskie 1 sprz∏gło
ciÊnienie 1 sprz.

1 sprz∏gło Brak lub niskie 1 sprz∏gło blokujàce
blokujàce ciÊnienie 1 sp. bl.

2 sprz∏gło Brak lub niskie 2 sprz∏gło
ciÊnienie 2 sprz.

2 sprz∏gło Brak lub niskie 2 sprz∏gło
ciÊnienie 2 sprz.
(Przepustnica (Przepustnica
całkowicie zamkni∏ta) całkowicie zamkni∏ta)
3 sprz∏gło Brak lub niskie 3 sprz∏gło 850 kPa (8.5 atm) 750 kPa (7.5 atm)
ciÊnienie 3 sprz. (Wi∏cej ni× 18.75% (Wi∏cej ni× 18.75%
otwarcia przepustnicy) otwarcia przepustnicy)

4 sprz∏gło Brak lub niskie 4 sprz∏gło
ciÊnienie 4 sprz.
(Przepustnica (Przepustnica
całkowicie zamkni∏ta) całkowicie zamkni∏ta)
850 kPa (8.5 atm) 750 kPa (7.5 atm)
(Wi∏cej ni× 18.75% (Wi∏cej ni× 18.75%
otwarcia przepustnicy) otwarcia przepustnicy)

Serwozawór lub 4
sprz∏gło
• Pomiar ciÊnienia B przepustnicy

1. Zaciàgnàć hamulec r∏czny i zablokować tylne koła.

2. Ustawić obroty silnika na 1000 obr/min.

3. Odłàczyć link∏ sterowania przepustnicy od ramienia i ustawić rami∏ w poło×eniu całkowitego otwarcia przepustnicy.

OTWÓR KONTROLNY
CIÂNIENIA B PRZEPUSTNICY

LINKA STEROWANIA
PRZEPUSTNICY

RAMI¢ STEROWANIA
PRZEPUSTNICY

POŁOþENIE CIÂNIENIE PŁYNU
CIÂNIENIE OBJAW PRAWDOPODOBNA
DèWIGNI PRZYCZYNA
ZMIANY BIEG. Nominalne Dopuszczalne

B przepustnicy CiÊnienie za Zawór B przepustnicy
wysokie
przepustnica
całkowicie zamkni∏ta

Brak ciÊnienia
lub za niskie

przepustnica przepustnica
całkowicie otwarta całkowicie otwarta
Sprawdzanie ciÊnieƒ
(ciàg dalszy)

• Sprawdzanie niskiego, wysokiego ciÊnienia. 8. Przy silniku na biegu jałowym zwi∏kszyć obroty silnika
podnoszàc rami∏ sterowania przepustnicy do góry o około
1. Zaciàgnàć hamulec r∏czny i zablokować pewnie tylne koła. 1/2 całkowitego ruchu, a× ciÊnienie zostanie wskazywane
na odpowiednim wskaêniku. Zanotować najwy×sze
2. PodnieÊć samochód i podeprzeć go podstawkami odczytane ciÊnienie.
zabezpieczajàcymi.

3. Podłàczyć przyrzàd do pomiaru ciÊnieƒ do odpowiednich
otworów kontrolnych.

4. Wymontować koƒcówk∏ linki sterowania przepustnicy z
ramienia.

UWAGA:
Nie luzować nakr∏tek kontrujàcych, zdjàć tylko koƒcówk∏
linki sterowania przepustnicy.

LINKA STEROWANIA
PRZEPUSTNICY

NAKR¢TKA
KONTRUJÑCA

KO¡CÓWKA LINKI

RAMI¢ STEROWANIA
PRZEPUSTNICY

9. Powtórzyć działanie z punktów 7 i 8 dla wszystkich
RAMI¢ STEROWANIA
PRZEPUSTNICY sprawdzanych ciÊnieƒ sprz∏gieł.

5. Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy (a× włàczy
si∏ wentylator chłodnicy).

6. Na biegu jałowym przełàczyć dêwigni∏ zmiany biegów w
poło×enie D4.

7. Powoli obrócić dêwigni∏ przepustnicy aby wzrosły obroty
silnika, a× ciÊnienie zostanie wskazywane na odpowiednim
wskaêniku. Nast∏pnie zwolnić dêwigni∏ przepustnicy, aby
obroty silnika wróciły do jałowych i odczytać ciÊnienie.

DèWIGNIA PRZEPUSTNICY
OTWÓR KONTROLNY BELKA ÂRODKOWA
CIÂNIENIA 2 SPRZ¢GŁA

OTWÓR KONTROLNY CIÂNIENIA
4 SPRZ¢GŁA OTWÓR KONTROLNY
CIÂNIENIA 3 SPRZ¢GŁA

POŁOþENIE CIÂNIENIE PŁYNU
CIÂNIENIE OBJAW PRAWDOPODOBNA
DèWIGNI PRZYCZYNA
ZMIANY BIEG. Nominalne Dopuszczalne
2 sprz∏gło Brak lub niskie 2 sprz∏gło
ciÊnienie 2 sprz.

3 sprz∏gło (Przepustnica
Brak lub niskie 3 sprz∏gło całkowicie zamkni∏ta)
ciÊnienie 3 sprz. ró×ne otwarcia
przepustnicy 750 kPa (7.5 atm)
(Wi∏cej ni× 18.75%
otwarcia przepustnicy)

4 sprz∏gło Brak lub niskie 4 sprz∏gło
ciÊnienie 4 sprz.
(Przepustnica
ró×ne otwarcia całkowicie zamkni∏ta)
przepustnicy 750 kPa (7.5 atm)
(Wi∏cej ni× 18.75%
otwarcia przepustnicy)
Skrzynia biegów
Wymontowanie

4. Wymontować obudow∏ filtra powietrza i kanał ssàcy
powietrza.
• Upewnić si∏, ×e podnoÊniki i podstawki
zabezpieczajàce sà umieszczone prawidłowo i
OBUDOWA FILTRA
wsporniki wyciagarki na silniku sà poprawnie POWIETRZA
ustawione (patrz rozdział 1). KANAŁ SSÑCY POWIETRZA
• Zaciàgnàć hamulec r∏czny i zablokować koła tylne,
aby samochód si∏ nie stoczył i nie zranił
pracowników.

OSTRZEþENIE: U×ywać pokrowców na błotniki aby nie
uszkodzić lakieru.

1. Odłàczyć akumulator, najpierw biegun ujemny (-), potem
dodatni (+).

2. Wymontować płyt∏ mocujàcà akumulator, a nast∏pnie
akumulator.

3. Wykr∏cić korek spustowy i spuÊcić płyn z automatycznej
skrzyni biegów (ATF). Wkr∏cić korek spustowy z nowà
podkładkà uszczelniajàcà. (patrz str. 14-78).

Moment dokr∏cenia korka spustowego:
50 Nm (5.0 kGm)

5. Wykr∏cić Êruby zabezpieczajàce podstaw∏ akumulatora i
Êruby przewodów akumulatora, nast∏pnie wymontować
podstaw∏ akumulatora.

PROWADNICA
OBUDOWY FILTRA
POWIETRZA

PODSTAWA
AKUMULATORA

PODKŁADKA KOREK SPUSTOWY
USZCZELNIAJÑCA
Wymienić

ÂRUBA PRZEWODU
AKUMULATORA
6. Odłàczyć przewód masowy od skrzyni biegów. 11. Wymontować przewody rozrusznika.

7. Odłàczyć złàczki zaworów zmiany biegów i zaworów 12. Odłàczyć złàczk∏ czujnika obrotów wałka nap∏dowego.
blokady.
13. Wymontować wsporniki i opaski przewodów.
8. Odłàczyć link∏ sterowania przepustnicy od ramienia
sterowania przepustnicy.

9. Odłàczyć złàczk∏ czujnika obrotów wałka głównego.
ZŁÑCZKA CZUJNIKA OBROTÓW
10. Wymontować przewody chłodnicy ATF z łàczników WAŁKA NAP¢DOWEGO
przewodów. Obrócić koƒcówki przewodów do góry aby
uniknàć wycieku płynu, nast∏pnie zakorkować łàczniki
przewodów.

UWAGA: Sprawdzić czy nie ma wycieków z łàczników
przewodów.

ZŁÑCZKA CZUJNIKA ZŁÑCZKI ZAWORÓW
OBROTÓW WAŁKA
GŁÓWNEGO
ŁÑCZNIKI PRZEWODÓW

PRZEWODY
ROZRUSZNIKA

14. Wymontować usztywniacz tylny, nast∏pnie czujnik
pr∏dkoÊci / czujnik pr∏dkoÊci układu kierowniczego.

RAMI¢ UWAGA: Nie odłàczać przewodów ciÊnieniowych
STEROWANIA wspomagnia układu kierowniczego od czujnika pr∏dkoÊci.
PRZEPUSTNICÑ

PRZEWODY CZUJNIK PR¢DKOÂCI /
CHŁODNICY ATF CZUJNIK PR¢DKOÂCI
UKŁADU KIEROWNICZEGO
PRZEWÓD MASOWY KO¡CÓWKA LINKI
SKRZYNI BIEGÓW STEROWANIA PRZEPUSTNICÑ
PODUSZKA TYLNA
SILNIKA

USZTYWNIACZ
TYLNY
Skrzynia biegów
Wymontowanie (ciàg dalszy)

15. Wykr∏cić Êruby mocujàce obudow∏ skrzyni biegów. 17. Wymontować poduszk∏ skrzyni biegów.

PODUSZKA
SKRZYNI BIEGÓW

ÂRUBY MOCUJÑCE
OBUDOW¢ SKRZYNI
BIEGÓW

16. Poluzować Êrub∏ przedniej poduszki silnika. 18. Wymontować osłon∏ przeciwbłotnà.

PRZEDNIA
PODUSZKA SILNIKA

ÂRUBA PRZEDNIEJ
PODUSZKI SILNIKA
OSŁONA
PRZECIWBŁOTNA
19. Wymontować belk∏ Êrodkowà. 22. Wypchnàć półosie z mechanizmu ró×nicowego.

23. Wyciàgnàć przegub wewn∏trzny, prawà i lewà półoÊ
(patrz rozdział 16).

24. Owinàć plastikowà torebkà koƒce półosi.

UWAGA: Dokładnie pokryć czystym olejem i smarem
powierzchnie koƒcówek.

KONIEC PÓŁOSI

PÓŁOÂ

BELKA ÂRODKOWA

PLASTIKOWA TOREBKA

20. Wymontować zawleczk∏ i wykr∏cić nakr∏tk∏ koronkowà, 25. Wykr∏cić Êrub∏ prawego amortyzatora, nast∏pnie
nast∏pnie oddzielić sworzeƒ kulisty od wahacza dolnego oddzielić widełki od amortyzatora.
(patrz rozdział 18).
26. Wykr∏cić Êrub∏ i nakr∏tk∏ samokontrujàcà, nast∏pnie
21. Wykr∏cić Êruby widełek amortyzatora, nast∏pnie oddzielić wymontować prawy drà×ek reakcyjny.
widełki amortyzatora od wahacza dolnego.
NAKR¢TKA
WIDEŁKI SAMOKONTRUJÑCA
ÂRUBA WIDEŁEK AMORTYZATORA Wymienić
AMORTYZATORA
Wymienić

ZAWLECZKA
NAKR¢TKA Wymienić
SAMOKONTRUJÑCA
ÂRUBA WIDEŁEK NAKR¢TKA DRÑþEK REAKCYJNY
AMORTYZATORA KORONKOWA ÂRUBA
SAMOKONTRUJÑCA
Wymienić
Skrzynia biegów
Wymontowanie (ciàg dalszy)

22. OpuÊcić prawy wahacz dolny i przesunàć prawà półoÊ do 30. Wykr∏cić osiem Êrub koła nap∏dowego, odkr∏cajàc je po
przodu samochodu, jak pokazano na rysunku. kolei obracać wał korbowy.

UWAGA: JeÊli trzeba, wymontować Êwiece zapłonowe
PIERÂCIE¡ przy obracaniu koła pasowego wału korbowego.
SPR¢þYSTY
Wymienić

ÂRUBA KOŁA NAP¢DOWEGO

PÓŁOÂ

WAHACZ DOLNY

28. Wymontować pokryw∏ przekładni hydrokinetycznej i
pokryw∏ linki zmiany biegów.

29. Wykr∏cić Êrub∏ zabezpieczajàcà dêwigni∏ sterowania,
nast∏pnie wymontować link∏ zmiany biegów z dêwigni.
KOŁO NAP¢DOWE
OSTRZEþENIE: Uwa×ać by nie pogiàć przy wymonto-
wywaniu linki zmiany biegów.

LINKA ZMIANY BIEGÓW

DèWIGNIA
STEROWANIA

ÂRUBA
ZABEZPIECZAJÑCA

POKRYWA LINKI
ZMIANY BIEGÓW

POKRYWA PRZEKŁADNI
HYDROKINETYCZNEJ
31. Podło×yć podnoÊnik pod skrzyni∏ biegów i podnieÊć jà
aby nie wisiała na poduszce.

32. Wymontować wspornik kolektora ssàcego.

33. Wykr∏cić Êruby mocujàce obudow∏ skrzyni biegów i
Êruby mocujàce tył silnika.

34. Odsunàć skrzyni∏ biegów od silnika a× tulejki ustalajàce
φ14 mm wysunà si∏ z otworów, nast∏pnie opuÊcić
skrzyni∏ biegów na podnoÊniku.

WSPORNIK KOLEKTORA
SSÑCEGO

ÂRUBY MOCUJÑCE
OBUDOW¢
SKRZYNI BIEGÓW

PODNOÂNIK SKRZYNI ÂRUBY MOCUJÑCE TYŁ
BIEGÓW SILNIKA
Rysunek zestawieniowy
Prawa pokrywa
CZUJNIK OBROTÓW WAŁKA GŁÓWNEGO NAKR¢TKA KONTRUJÑCA WAŁKA POÂREDNIEGO,
O-RING Wymienić 24 x 1.25 mm (Nakr∏tka kołnierzowa) Wymienić
PRAWA POKRYWA STOþKOWA PODKŁADKA SPR¢þYSTA Wymienić
O-RING Wymienić KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE WAŁKA POÂREDNIEGO
TULEJKA USTALAJÑCA PODKŁADKA ZABEZPIECZAJÑCA Wymienić
PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA 4 SPRZEGŁA RAMI¢ STEROWANIA PRZEPUSTNICÑ
USZCZELKA PRAWEJ POKRYWY Wymienić SPR¢þYNA RAMIENIA STEROWANIA PRZEPUSTNICÑ
O-RINGI Wymienić WIESZAK SKRZYNI BIEGÓW
PROWADNICA PRZEWODU SZTYWNEGO ZASILANIA MIARKA POZIOMU ATF
PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY KOREK SPUSTOWY
PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA 1 SPRZEGŁA PODKŁADKA USZCZELNIAJÑCA Wymienić
O-RINGI Wymienić ZAPADKA HAMULCA R¢CZNEGO
PROWADNICA PRZEWODU SZTYWNEGO ZASILANIA SPR¢þYNA ZAPADKI HAMULCA R¢CZNEGO
PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY WAŁEK ZAPADKI HAMULCA R¢CZNEGO
O-RING Wymienić BLOKADA ZAPADKI HAMULCA R¢CZNEGO
CZUJNIK OBROTÓW WAŁKA NAP¢DOWEGO ÂRUBA ZABEZPIECZAJÑCA
PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA 1 SPRZEGŁA BLOK. PODKŁADKA ZABEZPIECZAJÑCA Wymienić
TULEJKA USTALAJÑCA DèWIGNIA HAMULCA R¢CZNEGO
O-RINGI Wymienić SPR¢þYNA HAMULCA R¢CZNEGO
PROWADNICA PRZEWODU SZTYWNEGO ZASILANIA BLOKADA HAMULCA R¢CZNEGO
PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW
NAKR¢TKA KONTRUJÑCA WAŁKA NAP¢DOWEGO, USZCZELKA OBUDOWY SKRZYNI BIEGÓW Wymienić
24 x 1.25 mm (Nakr∏tka kołnierzowa) Wymienić TULEJKA USTALAJÑCA
STOþKOWA PODKŁADKA SPR¢þYSTA Wymienić PRZEWODY SZTYWNE CHŁODNICY ATF
KOŁO Z¢BATE POSTOJOWE (PARKING) ÂRUBA ŁÑCZÑCA
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE PODKŁADKI USZCZELNIAJÑCE Wymienić
KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE WAŁKA NAP¢D. ÂRUBA ŁÑCZÑCA
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE PODKŁADKI USZCZELNIAJÑCE Wymienić
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE CZUJNIK PR¢DKOÂCI / CZUJNIK PR¢DKOÂCI UKŁADU
PODKŁADKA OPOROWA KIEROWNICZEGO
NAKR¢TKA KONTRUJÑCA WAŁKA GŁÓWNEGO, O-RINGI Wymienić
24 x 1.25 mm (Nakr∏tka kołnierzowa) Wymienić UCHWYT WAŁKA KOŁA Z¢BATEGO BIEGU WSTECZNEGO
UWAGA: Lewy gwint ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
STOþKOWA PODKŁADKA SPR¢þYSTA Wymienić
KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE WAŁKA GŁÓWNEGO

WYKAZ MOMENTÓW DOKR¢CANIA

Nr WartoÊć momentów dokr∏cania Wymiar Êruby Uwagi

Âruba łàczàca
Korek spustowy
Nakr∏tka kontrujàca wałka
głównego (Lewy gwint)
Nakr∏tka kontrujàca wałka
poÊredniego
Nakr∏tka kontrujàca wałka
nap∏dowego
Rysunek zestawieniowy
Obudowa skrzyni biegów
PODKŁADKA OPOROWA O-RINGI Wymienić
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE WAŁEK NAP¢DOWY
KOŁO Z¢BATE 2 BIEGU WAŁKA POÂREDNIEGO PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE TULEJKA
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE
PODKŁADKA Z WIELOWYPUSTEM Dobierana KOŁO Z¢BATE 4/WSTECZNEGO BIEGU WAŁKA GŁÓWNEGO
ZESPÓŁ SPRZ¢GIEŁ 1/2 BIEGU ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
O-RINGI Wymienić ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE
WAŁEK POÂREDNI TULEJKA 4 BIEGU
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE ZESPÓŁ SPRZ¢GŁA 3/4 BIEGU
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE TULEJKA 3 BIEGU
KOŁO Z¢BATE 1 BIEGU WAŁKA POÂREDNIEGO ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE
TULEJKA DYSTANSOWA, 5.0 mm ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
KLINY POPRZECZNE, 29 mm KOŁO Z¢BATE 3 BIEGU WAŁKA GŁÓWNEGO
GNIAZDO KLINÓW POPRZECZNYCH ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE
PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY O-RINGI Wymienić
PIERÂCIENIE USZCZELNIAJÑCE, 32 mm WAŁEK GŁÓWNY
ÂRUBA ZABEZPIECZAJÑCE PIERÂCIENIE USZCZELNIAJÑCE, 35 mm
PODKŁADKA ZABEZPIECZAJÑCE Wymienić PIERÂCIE¡ USZCZELNIAJÑCY, 29 mm
WIDEŁKI ZMIANY BIEGÓW ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
KOŁO Z¢BATE 2 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY
KOŁO Z¢BATE BIEGU WSTECZNEGO WAŁKA NAP¢D. UCHWYT WAŁKA KOŁA BIEGU WSTECZNEGO
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
PIASTA PRZESUWKI BIEGU WSTECZNEGO USZCZELNIACZ Wymienić
PRZESUWKA BIEGU WSTECZNEGO USZCZELNIACZ OBUDOWY SKRZYNI BIEGÓW Wymienić
KOŁO Z¢BATE 4 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO PIERÂCIE¡ OPOROWY Dobierany
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE BIEþNIA ZEWN¢TRZNA ŁOþYSKA
PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY USZCZELNKA OBUDOWY SKRZYNI BIEGÓW Wymienić
TULEJKA, 32 mm TULEJKA DYSTANSOWA
KLINY POPRZECZNE, 29 mm PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY
TULEJKA DYSTANSOWA, 5.0 mm ŁOþYSKO WAŁKA GŁÓWNEGO OBUDOWY SKRZYNI BIEGÓW
KOŁO Z¢BATE 3 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO ŁOþYSKO WAŁKA POÂREDNIEGO OBUDOWY SKRZYNI
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE BIEGÓW
SPRZ¢GŁO JEDNOKIERUNKOWE ŁOþYSKO WAŁKA NAP¢DOWEGO OBUDOWY SKRZYNI BIEG.
KOŁO Z¢BATE 1 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE BIEGU WSTECZNEGO
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE ZESPÓŁ MECHANIZMU RÓþNICOWEGO
PODKŁADKA OPOROWA BIEþNIA ZEWN¢TRZNA ŁOþYSKA
TULEJKA KOŁA 1 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO USZCZ. OBUDOWY PRZEKŁ. HYDROKINETYCZNEJ Wymienić
ZESPÓŁ 1 SPRZEGŁA BLOKUJÑCEGO OBUDOWA PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ

WYKAZ MOMENTÓW DOKR¢CANIA

Nr WartoÊć momentów dokr∏cania Wymiar Êruby Uwagi
Rysunek zestawieniowy
Obudowa przekładni hydrokinetycznej
FILTR ATF PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA OLEJEM
MAGNES KULKA ZWROTNA
PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA OLEJEM FILTR Wymienić
PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA OLEJEM TULEJKA USTALAJÑCA
POKRYWA 4 AKUMULATORA PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA OLEJEM
O-RING Wymienić OBUDOWA ZAWORÓW GŁÓWNYCH
PODKŁADKA ZABEZPIECZAJÑCA Wymienić WAŁEK KOŁA NAP¢DOWEGO POMPY OLEJU
PODSTAWA ZACZEPU SERWOZAWORU KOŁO NAP¢DOWE POMPY OLEJU
OBUDOWA SERWOZAWORU KOŁO NAP¢DZANE POMPY OLEJU
PŁYTKA ODDZIELAJÑCA SERWOZAWORU WAŁEK STEROWANIA
KULKA ZWROTNA SPR¢þYNA ZACZEPU
OBUDOWA ZAWORU POMOCNICZEGO RAMI¢ ZACZEPU
TULEJKA USTALAJÑCA WAŁEK RAMIENIA ZACZEPU
PŁYTKA ODDZIELAJÑCA ZAWORU POMOCNICZEGO TULEJKA USTALAJÑCA
POKRYWA OBUDOWY AKUMULATORA PŁYTKA ODDZIELAJÑCA GŁÓWNA
DŁAWIK AKUMULATORA 1 SPRZ¢GŁA ŁOþYSKO IGIEŁKOWE WAŁKA NAP¢DOWEGO
KULKA ZWROTNA KIEROWNICA OLEJU
OBUDOWA AKUMULATORA 1/2 SPRZEGŁA ŁOþYSKO IGIEŁKOWE WAŁKA POÂREDNIEGO
OBUDOWA ZAWORU PRZEPUSTNICY KIEROWNICA OLEJU
PŁYTKA ODDZIELAJÑCA PRZEPUSTNICY USZCZELNIACZ
TULEJKA USTALAJÑCA USZCZELKA / FILTR ZAWORU ZMIANY BIEGÓW Wymienić
WAŁEK STEROWANIA PRZEPUSTNICÑ ZESPÓŁ ZAWORÓW ZMIANY BIEGÓW
E RING Wymienić ZESPÓŁ ZAWORÓW BLOKADY
FILTR Wymienić UCHWYT ZŁÑCZKI
OBUDOWA ZAWORU REGULACYJNEGO USZCZELKA / FILTR ZAWORÓW BLOKADY
O-RING Wymienić Wymienić
WAŁEK KIEROWNICY OBUDOWA PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ
WAŁEK BLOKUJÑCY ŁOþYSKO KULKOWE WAŁKA GŁÓWNEGO
ZAWÓR ZWROTNY PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ USZCZELNIACZ Wymienić
SPR¢þYNA ZAWORU ZWROTNEGO PRZEKŁADNI
HYDROKINETYCZNEJ

WYKAZ MOMENTÓW DOKR¢CANIA

Nr WartoÊć momentów dokr∏cania Wymiar Êruby Uwagi
Prawa pokrywa
Wymontowanie

UWAGA: 1. Wykr∏cić jedenaÊcie Êrub zabezpieczajàcych, nast∏pnie
• OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć wymontować prawà pokryw∏.
spr∏×onym powietrzem.
• Przedmuchać wszystkie kanały 2. Wsunàć przyrzàd specjalny na wałek główny.
• Wymontowujàc prawà pokryw∏ skrzyni biegów, wymienić
nast∏pujàce cz∏Êci:
• Uszczelk∏ prawej pokrywy
• Podkładki zabezpieczajàce
• Uszczelk∏ obudowy skrzyni biegów
BLOKODA WAŁKA GŁÓWNEGO
• O-ringi
• Podkładk∏ spr∏×ystà sto×kowà i wszystkie nakr∏tki
kontrujàce wałków
• Podkładki uszczelniajàce

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA
PODKŁADKA SPR¢þYSTA
STOþKOWA
Wymienić KOŁO Z¢BATE POSTOJOWE (PARKINGOWE)

KOŁO Z¢BATE KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE WAŁKA NAP¢DOWEGO
PRAWA POKRYWA POÂREDNIE WAŁKA
GŁÓWNEGO UCHWYT WAŁKA KOŁA
Z¢BATEGO POÂREDNIE
BIEGU WSTECZNEGO

KOŁO BIEGU ZAPADKA HAMULCA
JAŁOWEGO R¢CZNEGO
WAŁKA POÂRED.
DèWIGNIA HAMULCA
R¢CZNEGO

ÂRUBY OBUDOWY SKRZYNI
USZCZELKA BIEGÓW
PRAWEJ POKRYWY
Wymienić
WIESZAK SKRZYNI
BIEGÓW OBUDOWA SKRZYNI
BIEGÓW
MIARKA POZIOMU
ATF KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE
ÂRUBA
6 x 1.0 mm BIEGU WSTECZNEGO
PODKŁADKI
USZCZELNIAJÑCE Wymienić
USZCZELKA OBUDOWY
SKRZYNI BIEGÓW
Wymienić

PRZEWODY SZTYWNE
CHŁODNICY ATF

OBUDOWA PRZEKŁADNI
ÂRUBA ŁÑCZÑCA HYDROKINETYCZNEJ
PODKŁADKI USZCZELNIAJÑCE
Wymienić
3. Zaz∏bić zapadk∏ hamulca r∏cznego z kołem z∏batym 12. Wymontować uchwyt wałka koła z∏batego poÊredniego
postojowym (parkingowym). biegu wstecznego.

4. Odciàć kołnierze z nakr∏tek kontrujàcych wszystkich wałków, UWAGA:
u×ywajàc dłuta jak pokazano. Nast∏pnie wykr∏cić nakr∏tki Kulka stalowa nie nie powinna wypaÊć poniewa× jest ona
kontrujàce i wymontować podkładki spr∏×yste sto×kowe ze osadzona w wałku.
wszystkich wałków.
13. Odsunàć koło z∏bate poÊrednie biegu wstecznego aby
UWAGA: rozłàczyć je od kół z∏batych biegu wstecznego wałka
• Nakr∏tka kontrujàca wałka głównego ma lewy gwint. głównego i poÊredniego jak pokazano.
• OczyÊcić stare nakr∏tki kontrujàce, sà one u×ywane do UWAGA:
monta×u kół biegu jałowego na wałek główny i poÊredni Nie mo×na oddzielić obudowy skrzyni biegów od obudowy
oraz koła postojowego na wałek nap∏dowy. przekładni hydrokinetycznej jeÊli koło z∏bate poÊrednie
• Cz∏Êci odci∏te dłutem nie powinny dostać si∏ do skrzyni biegu wstecznego nie jest wymontowane.
biegów. KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE
WAŁEK GŁÓWNY BIEGU WSTECZNEGO
Przesunàć w tym kierunku

DŁUTO

KOŁNIERZ

NAKR¢TKA
KONTRUJÑCA

5. Wymontować przyrzàd specjalny z wałka głównego po
wykr∏ceniu nakr∏tek kontrujàcych.

6. U×ywajàc Êciàgacza wymontować koło z∏bate postojowe z WAŁEK NAP¢DOWY
wałka nap∏dowego jak pokazano. Nast∏pnie wymontować
koła z∏bate poÊrednie z wałka głównego i poÊredniego. 14. Obracajàc wałek sterowania ustawić w osi kołek spr∏×ysty i
rowek w obudowie skrzyni biegów.

ÂCIÑGACZ 15. Zamontować przyrzàd specjalny na obudow∏ skrzyni
biegów, nast∏pnie wymontować obudow∏ jak pokazano.

TULEJKA ÂCIÑGACZ OBUDOWY

7. Wymontować koło z∏bate poÊrednie, ło×ysko igiełkowe,
ło×ysko igiełkowe oporowe i podkładk∏ oporowà z wałka
nap∏dowego.

8. Wymontować zapadk∏ hamulca r∏cznego, spr∏×yn∏, wałek i
blokad∏ z obudowy. ROWEK

9. Wymontować dêwigni∏ sterowania przepustnicà i spr∏×yn∏ z
wałka sterowania przepustnicà.

10. Wykr∏cić Êrub∏ mocujàcà przewód sztywny chłodnicy ATF z
wieszaka skrzyni biegów.

11. Wykr∏cić Êruby mocujàce obudow∏ skrzyni biegów. KOŁEK SPR¢þYSTY
WAŁEK STEROWANIA
Obudowa skrzyni biegów
Wymontowanie

OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW
Wymontowanie, str. 14-96

KOŁO Z¢BATE 2 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO

KOŁO BIEGU WSTECZNEGO WAŁKA NAP¢DOWEGO
TULEJKA USTALAJÑCA
USZCZELKA ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
OBUDOWY
SKRZYNI PIASTA PRZESUWKI BIEGU WSTECZNEGO
BIEGÓW
Wymienić WIDEŁKI

PRZESUWKA BIEGU WSTECZNEGO

PODZESPÓŁ WAŁKA KOŁO Z¢BATE 4 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO
GŁÓWNEGO
PODKŁADKA OPOROWA
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
OPOROWE
PODZESPÓŁ KOŁO Z¢BATE 2 BIEGU
WAŁKA WAŁKA POÂREDNIEGO
NAP¢DOWEGO

ŁOþYSKA IGIEŁKOWE
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
OPOROWE
PODKŁADKA Z
WIELOWYPUSTEM
PODZESPÓŁ
WAŁKA
POÂREDNIEGO

ZESPÓŁ
MECHANIZMU
RÓþNICOWEGO

OBUDOWA PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ
UWAGA:
• OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć
spr∏×onym powietrzem.
• Przedmuchać wszystkie kanały.
• Wymontowujàc obudow∏ skrzyni biegów, wymienić
nast∏pujàce cz∏Êci:
• Uszczelk∏ obudowy skrzyni biegów
• Podkładk∏ zabezpieczajàcà

1. Wymontować obudow∏ skrzyni biegów (patrz str. 14-96).

2. Wymontować koło z∏bate poÊrednie biegu wstecznego z
obudowy skrzyni biegów.

3. Wymontować koło z∏bate 2 biegu wałka nap∏dowego, koło
z∏bate biegu wstecznego, koło z∏bate 2 biegu wałka
poÊredniego, razem podkładk∏ oporowà i ło×ysko igiełkowe
oporowe zdjàć razem z wałka nap∏dowego i poÊredniego.

4. Wykr∏cić Êrub∏ zabezpieczajàcà widełki, nast∏pnie
wymontować widełki z przesuwki biegu wstecznego z
wałka nap∏dowego.

5. Wymontować ło×yska igiełkowe, ło×ysko igiełkowe
oporowe i podkładk∏ z wielowypustem z wałka
poÊredniego.

6. Wymontować podzespół wałka poÊredniego.

7. Wymontować podzespół wałka głównego.

8. Wymontować podzespół wałka nap∏dowego.

9. Wymontować zespół mechanizmu ró×nicowego.
Obudowa przekładni hydrokinetycznej
Wymontowanie

O-RING
WAŁEK STEROWANIA Wymienić
PRZEPUSTNICÑ
FILTR ATF
PRZEWÓD SZTYWNY
ZASILANIA OLEJEM

OBUDOWA ZAWORU
PRZEPUSTNICY
POKRYWA AKUMULATORA
4 SPRZ¢GŁA
E-RING PŁYTKA ODDZIELAJÑCA
Wymienić PRZEPUSTNICY
PODKŁADKA
OBUDOWA ZAWORU ZABEZPIECZAJÑCA
REGULACYJNEGO Wymienić

PODSTAWA
WAŁEK BLOKUJÑCY ZACZEPU
O-RING
Wymienić SERWOZAWORU
ZAWÓR ZWROTNY
PRZEKŁADNI WAŁEK KIEROWNICY
HYDROKINETYCZNEJ OBUDOWA
WAŁEK RAMIENIA
ZACZEPU SERWOZAWORU
SPR¢þYNA ZAWORU
ZWROTNEGO RAMI¢ ZACZEPU
PŁYTKA ODDZIELAJÑCA
PRZEWÓD SERWOZAWORU
SZTYWNY WAŁEK
STEROWANIA KULKA ZWROTNA
ZASILANIA
OLEJEM

SPR¢þYNA OBUDOWA ZAWORÓW
ZACZEPU POMOCNICZYCH

OBUDOWA TULEJKA USTALAJÑCA
ZAWORÓW
GŁÓWNYCH PŁYTKA ODDZIELAJÑCA
WAŁEK KOŁA
NAP¢DOWEGO
POMPY OLEJU
KOŁO NAP¢DOWE
POMPY OLEJU POKRYWA
KOŁO NAP¢DZANE OBUDOWY
POMPY OLEJU AKUMULATORA
OBUDOWA
AKUMULATORA 1/2
PŁYTKA ODDZIELAJÑCA SPRZ¢GŁA
GŁÓWNA
TULEJKA
USTALAJÑCA

OBUDOWA PRZEKŁADNI
HYDROKINETYCZNEJ
UWAGA: 9. Wymontować wałek kierownicy i wałek blokujàcy.
• OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć
spr∏×onym powietrzem. 10. Wymontować spr∏×yn∏ zaczepu z ramienia zaczepu,
• Przedmuchać wszystkie kanały. nast∏pnie wymontować wałek sterowania z obudowy
• Wymontowujàc prawà pokryw∏ skrzyni biegów, wymienić przekładni hydrokinetycznej.
nast∏pujàce cz∏Êci:
• Podkładki zabezpieczajàce 11. Wymontować rami∏ zaczepu i wałek ramienia zaczepu z
• O-ringi obudowy zaworu głównego.

1. Wykr∏cić dwie Êruby zabezpieczajàce podstaw∏ zaczepu 12. Wykr∏cić cztery Êruby zabezpieczajàce obudow∏ zaworu
serwozaworu, nast∏pnie wymontować podstaw∏ zaczepu głównego, nast∏pnie jà wymontować.
serwozaworu.
13. Wykr∏cić szeÊć Êrub zabezpieczajàcych obudow∏
2. Wykr∏cić dwie Êruby zabezpieczajàce filtr ATF, nast∏pnie akumulatora 1/2 sprz∏gła, nast∏pnie jà wymontować.
go wymontować.
14. Wymontować wałek koła nap∏dzanego pompy oleju,
3. Wymontować przewody sztywne zasilania olejem z nast∏pnie wymontować koła z∏bate pompy oleju.
obudowy serwozaworu i obudow∏ zaworu głównego.
15. Wymontować płytk∏ oddzielajàcà głównà z trzema
4. Wykr∏cic trzy Êruby zabezpieczajàce pokryw∏ akumulatora tulejkami ustalajàcymi.
4 sprz∏gła, nast∏pnie jà wymontować.

UWAGA:
Pokrywa akumulatora 4 sprz∏gła jest naciskana od spodu
spr∏×ynà. Naciskać pokryw∏ i odkr∏cać Êruby na krzy×.

5. Wykr∏cić siedem Êrub zabezpieczajàcych obudow∏ serwo-
zaworu, nast∏pnie wymontować obudow∏ serwozaworu i
płytk∏ oddzielajàcà.

6. Wymontować obudow∏ zaworu pomocniczego i płytk∏
oddzielajàcà.

7. Wykr∏cić siedem Êrub zabezpieczajàcych i wymontować
obudow∏ zaworu przepustnicy i płytk∏ oddzielajàcà.

8. Wykr∏cić Êrub∏ zabezpieczajàca obudow∏ zaworu
regulacyjnego, nast∏pnie wymontować obudow∏ zaworu
regulacyjnego.
Obudowa zaworów
Naprawa

UWAGA: 5. Wyjàć papier Êcierny namoczony w ATF. Dokładnie umyć
Ta naprawa jest potrzebna tylko wtedy jeÊli jeden lub wi∏cej rozpuszczlnikiem wn∏trze obudowy zaworów, nast∏pnie
zaworów nie porusza si∏ płynnie w swoim otworze. wysuszyć spr∏×onym powietrzem.
Stosować jà aby uzyskać swobodny ruch zaworów w
obudowie. 6. Pokryć zawór płynem (ATF), nast∏pnie wło×yć go w otwór.
Zawór powinien spaÊć na samo dno pod wpływem
1. Moczyć arkusz papieru Êciernego Nr 600 w ATF przez około własnego ci∏×aru. JeÊli nie, to powtórzyć punkt 4, nast∏pnie
30 minut. sprawdzić ponownie.

2. Lekko uderzyć obudow∏ zaworów aby przyklejony zawór
ZAWÓR
wypadł z otworu.

OSTRZEþENIE:
JeÊli b∏dzie trzeba u×yć małego Êrubokr∏ta aby
wyciàgnàć zawór. Uwa×ać by nie porysować Êrubo-
kr∏tem otworu zaworu.

3. Sprawdzić zawór czy nie ma Êladów zatarcia. U×ywajàc
papieru Êciernego Nr 600 namoczonego w ATF
wypolerować wszystkie zadziory na zaworze, nast∏pnie OBUDOWA
umyć zawór w rozpuszczalniku i wysuszyć go spr∏×onym ZAWORÓW
powietrzem.

4. Zwinàć papier w rulon i wsunàć go w otwór zaworu,
nast∏pnie polerować otwór jak pokazano na rysunku.

OSTRZEþENIE:
Obudowa zaworów jest aluminiowa i nie trzeba mocno
polerować aby usunàć zadziory.

7. Wymontować zawór i dokładnie oczyÊcić rozpuszczalnikiem
Papier Êcierny Nr 600
namoczony w ATF zawór i obudow∏ zaworów. Wysuszyć wszystkie cz∏Êci
spr∏×onym powietrzem, nast∏pnie zmontować u×ywajàc
ATF jako smaru.
Zespół zaworów
Monta×

UWAGA: UmieÊcić spr∏×yn∏ zaworu i zawór, zamontować je w
Przed monta×em pokryć wszystkie cz∏Êci ATF. obudowie zaworów. Wepchnàć spr∏×yn∏ zaworu Êrubo-
kr∏tem, nast∏pnie zamontować gniazdo spr∏×yny zaworu.
Zamontować zawór, spr∏×yn∏ zaworu i pokryw∏ zaworu lub
pokryw∏ spr∏×yny zaworu w obudowie zaworów i zabe-
zpieczyć je kołkiem.

KOŁEK POKRYWY ZAWORU GNIAZDO
SPR¢þYNY
ZAWORU

SPR¢þYNA
ZAWORU SPR¢þYNA
ZAWORU

OBUDOWA ZAWORÓW

ZAWÓR OBUDOWA ZAWORÓW

POKRYWA
ZAWORU

KOŁEK POKRYWY ZAWORU

OBUDOWA ZAWORÓW

ZAWÓR

POKRYWA
SPR¢þYNY
ZAWORU

SPR¢þYNA ZAWORU
Pokrywy zaworów i spr∏×yn
Opis

• Pokrywy zaworów lub pokrywy spr∏×yn zaworów z jednym • Pokrywy zaworów lub pokrywy spr∏×yn zaworów z
koƒcem wystajàcym a drugim koƒcem płaskim montować wgł∏bieniem na obu koƒcach montowane sà z
koƒcem płaskim w kierunku do wewnàtrz obudowy wgł∏bieniem na zewnàtrz obudowy zaworów.
zaworów.
• Pokrywy zaworów lub pokrywy spr∏×yn zaworów z
• Pokrywy zaworów lub pokrywy spr∏×yn zaworów z oboma wyci∏ciem na koƒcu sà montowane wyci∏ciem w
koƒcami wystajàcymi sà montowane z mniejszym kierunku do wewn∏trz obudowy zaworów.
wyst∏pem w kierunku do wewnàtrz obudowy zaworów.
Mniejszy wyst∏p jest gniazdem spr∏×yny. • Pokrywy zaworów lub pokrywy spr∏×yn zaworów z
jednym koƒcem płaskim i otworem przez Êrodek sà
montowane mniejszym otworem w kierunku do wewn∏trz
W KIERUNKU NA ZEWNÑTRZ OBUDOWY ZAWORÓW obudowy zaworów.

W KIERUNKU NA ZEWNÑTRZ OBUDOWY ZAWORÓW

W KIERUNKU DO WEWNÑTRZ OBUDOWY ZAWORÓW

W KIERUNKU DO WEWNÑTRZ OBUDOWY ZAWORÓW

• Pokrywy zaworów lub pokrywy spr∏×yn zaworów z
jednym koƒcem wystajàcym a z wgł∏bieniem na drugim
koƒcu sà montowane wyst∏pem w kierunku do wewnàtrz
obudowy zaworów. Wyst∏p jest gniazdem spr∏×yny.

W KIERUNKU NA ZEWNÑTRZ OBUDOWY ZAWORÓW

W KIERUNKU DO WEWNÑTRZ OBUDOWY ZAWORÓW
Pompa oleju
Sprawdzanie

1. Zamontować koło nap∏dowe, koło nap∏dzane i wałek koła 2. Zmierzyć luz boczny kół z∏batych pompy oleju.
nap∏dzanego pompy oleju w obudowie zaworów głównych.
Luz boczny kół z∏batych pompy oleju:
Nominalny (nowe):
Koło nap∏dowe
0.210 – 0.265 mm
Koło nap∏dzane
0.035 – 0.063 mm

SFAZOWANIE ROWEK WAŁEK KOŁA NAP¢DZANEGO
POMPY OLEJU
OBUDOWA ZAWORÓW
GŁÓWNYCH

SZCZELINOMIERZ
KOŁO NAP¢DZANE
POMPY OLEJU
KOŁO
NAP¢DZANE
POMPY OLEJU
Sprawdzić z∏by
KOŁO NAP¢DOWE czy nie sà zu×yte
POMPY OLEJU lub uszkodzone
Sprawdzić z∏by czy nie sà
Rowek i sfazowanie od zu×yte lub uszkodzone
strony płytki oddzielajàcej.
3. Wymontować wałek koła nap∏dzanego pompy oleju.
Zmierzyć luz czołowy kół z∏batych pompy oleju do
obudowy zaworów.

Luz czołowy kół z∏batych pompy oleju:
Nominalny (nowe): 0.03 – 0.05 mm
Dopuszczalne: 0.07 mm

KOŁO NAP¢DOWE KOŁO
POMPY OLEJU NAP¢DZANE
POMPY OLEJU PRZYMIAR LINIOWY KOŁO NAP¢DZANE
POMPY OLEJU

WAŁEK KOŁA NAP¢DZANEGO
POMPY OLEJU
SZCZELINOMIERZ

OBUDOWA ZAWORÓW
GŁÓWNYCH

KOŁO
NAP¢DOWE OBUDOWA
POMPY OLEJU ZAWORÓW
GŁÓWNYCH
Obudowa zaworów głównych
Demonta×, sprawdzanie, monta×

UWAGA:
• OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. Przedmuchać wszystkie kanały.
• Wymienić kompletnà obudow∏ zaworów jeÊli jakakolwiek cz∏Êci sà zu×yte lub uszkodzone.
• Sprawdzić czy wszystkie zawory poruszajà sie swobodnie. JeÊli przesuw któregokolwiek zaworu jest wadliwy, przejÊć do
Naprawy obudowy zaworów na str. 14-102.

OSTRZEþENIE:
Nie u×ywać magnesu do wyjmowania kulek zwrotnych, gdy× mo×na je namagnesować.

ZAWÓR MODULATORA
ZAWÓR CPC

ZAWÓR NADMIAROWY PRZEWÓD SZTYWNY
CHŁODNICY 3 - 2 ZAWÓR FILTR ZASILANIA OLEJEM
GNIAZDO SPR¢þYNY GWAŁTOWNEGO Wymienić
ZAWORU PRZYSPIESZANIA Montować w tym
kierunku
POKRYWA
ZAWORU WAŁEK RAMIENIA
ZAWÓR ZACZEPU
WŁÑCZANIA
BLOKADY
KULKI
ZWROTNE (3) RAMI¢ ZACZEPU

TULEJKA

ZAWÓR
BLOKADY ZAWÓR ZMIANY
BIEGÓW 1 - 2

POKRYWA
SPR¢þYNY ZAW.

PRZEWÓD ZAWÓR ZMIANY
SZTYWNY BIEGÓW 2 - 3
ZASILANIA KOŁEK
OLEJEM POKRYWY
ZAWORU
OBUDOWA ZAWORÓW
GŁÓWNYCH
Sprawdzić czy nie jest
porysowana lub uszkodzona.
ZAWÓR MANUALNY
FILTR
Wymienić

KULKI
ZWROTNE

OBUDOWA ZAWORÓW
GŁÓWNYCH

WAŁEK RAMIENIA
ZACZEPU

WYKAZ SPR¢þYN ZAWORÓW
Jednostki: mm (in)

Wymiar nominalny (nowy)
Nr Spr∏×yny zaworów
Ârednica drutu Âred. zewn∏trzna DługoÊć swobodna IloÊć zwojów

Spr∏×yna zaworu blokady
Spr∏×yna zaworu włàczania blokady
Spr. zaworu nadmiarowego chłodnicy
Spr∏×yna zaworu modulatora
Spr∏×yna zaworu CPC
Spr. zaworu 3-2 gwałt. przypieszania
Spr∏×yna zaworu zmiany biegów 1 - 2
Spr∏×yna zaworu zmiany biegów 2 - 3
Obudowa zaworów pomocniczych
Demonta×, sprawdzanie, monta×
UWAGA:
• OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. Przedmuchać wszystkie kanały.
• Sprawdzić czy wszystkie zawory poruszajà sie swobodnie. JeÊli przesuw któregokolwiek zaworu jest wadliwy, przejÊć do
Naprawy obudowy zaworów na str. 14-102.
• Pokryć przed monta×em wszystkie cz∏Êci ATF.
• Wymienić kompletnà obudow∏ zaworów jeÊli jakiekolwiek cz∏Êci sà zu×yte lub uszkodzone.

OSTRZEþENIE: Nie u×ywać magnesu do wyjmowania kulek zwrotnych, gdy× mo×na je namagnesować.

KOŁEK POKRYWY ZAWORU
POKRYWA SPR¢þYNY ZAWORU

ZAWÓR ZMIANY BIEGÓW 3 – 4

3 ZAWÓR GWAŁTOWNEGO
PRZYSPIESZANIA

KULKI ZWROTNE
(7 sztuk)

POKRYWA
ZAWORU

4 ZAWÓR
ODPŁYWOWY

SEROWZAWÓR

ZW¢þKA
STERUJÑCA

POKRYWA
ZAWORU

OBUDOWA ZAWORÓW
POMOCNICZYCH
Sprawdzić czy nie jest
porysowana lub uszkodzona.

2 ZW¢þKA STERUJÑCA KOŁEK POKRYWY
ZAWORU

TULEJKA
GNIAZDO SPR¢þYNY
ZAWORU
KULKI ZWROTNE KULKI ZWROTNE

KULKA
ZWROTNA

KULKI ZWROTNE OBUDOWA ZAWORÓW
POMOCNICZYCH

WYKAZ SPR¢þYN ZAWORÓW
Jednostki: mm (in)

Wymiar nominalny (nowy)
Nr Spr∏×yny zaworów
Ârednica drutu Âred. zewn∏trzna DługoÊć swobodna IloÊć zwojów

Spr∏×yna 4 zaworu odpływowego
Spr∏×yna zaworu zmiany bieg. 3-4
Spr∏×yna zaworu 3 gwałt. przysp.
Spr∏×yna serwozaworu
Spr∏×yna zw∏×ki sterujàcej
Spr∏×yna 2 zw∏×ki sterujàcej
Obudowa zaworu regulacyjnego
Demonta×, sprawdzanie, monta×
UWAGA:
• OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. Przedmuchać wszystkie kanały.
• Wymienić kompletnà obudow∏ zaworów jeÊli jakakolwiek cz∏Êci sà zu×yte lub uszkodzone.
• Sprawdzić czy wszystkie zawory poruszajà sie swobodnie. JeÊli przesuw któregokolwiek zaworu jest wadliwy, przejÊć do Naprawy
obudowy zaworów na str. 14-102.

1. Przytrzymać pokryw∏ spr∏×yny zaworu regulacyjnego przy wykr∏caniu Êruby blokujàcej. Po wykr∏ceniu Êruby powoli puszczać
pokryw∏ spr∏×yny.

OSTRZEþENIE:
Pokrywa spr∏×yny zaworu regulacyjnego mo×e odskoczyć po wykr∏ceniu Êruby zabezpieczajàcej.

2. Montować w odwrotnej kolejnoÊci do procedury demonta×u.

UWAGA:
• Pokryć przed monta×em wszystkie cz∏Êci ATF.
• Ustawić w osi otwór pokrywy spr∏×yny zaworu regulacyjnego z otworem w obudowie zaworu, nast∏pnie wcisnàć pokryw∏
spr∏×yny do obudowy zaworów i dokr∏cić Êrub∏ blokujàca.
POKRYWA SPR¢þYNY
ZAWORU REGULACYJNEGO
ÂRUBA BLOKUJÑCA

ZAWÓR REGULACYJNY

FILTR
Wymienić

ZAWÓR SYNCHRONIZUJÑCY
OBUDOWA ZAWORU BLOKADY
REGULACYJNEGO
Sprawdzić czy nie jest zu×yta lub
porysowana.

ZAWÓR ZWROTNY
PRZEKŁADNI POKRYWA SPR¢þYNY
HYDROKINETYCZNEJ ZAWORU

KOŁEK POKRYWY

WYKAZ SPR¢þYN ZAWORÓW
Jednostki: mm (in)

Wymiar nominalny (nowy)
Nr Spr∏×yny zaworów
Ârednica drutu Âred. zewn∏trzna Dług. swobodna IloÊć zwojów

Spr∏×yna A zaworu regulacyjnego
Spr∏×yna B zaworu regulacyjnego
Spr∏×yna reakcyjna kierownicy
Spr∏×yna zaworu synchronizujàcego blokady
Spr∏×. zaworu zwrotnego przekładni hydrokinetycznej
Obudowa zaworu przepustnicy
Demonta×, sprawdzanie, monta×

UWAGA:
• OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. Przedmuchać wszystkie kanały.
• Sprawdzić czy wszystkie zawory poruszajà sie swobodnie. JeÊli przesuw któregokolwiek zaworu jest wadliwy, przejÊć do
Naprawy obudowy zaworów na str. 14-102.
• Przed monta×em wszystkie cz∏Êci pokryć ATF.
• Wymienić kompletnà obudow∏ zaworów jeÊli jakiekolwiek cz∏Êci sà zu×yte lub uszkodzone.

ÂRUBA

KRÓTKI ZAWÓR B PRZEPUSTNICY

DŁUGI ZAWÓR PRZEPUSTNICY

BLOKADA KRZYWKI
PRZEPUSTNICY

ÂRUBA REGULACJI PRZEPUSTNICY
OSTRZEþENIE:
Nie wymontowywać i nie luzować

ZAWÓR NADMIAROWY

OBUDOWA ZAWORU
PRZEPUSTNICY GNIAZDO SPR¢þYNY
Sprawdzić czy nie jest zu×yta ZAWORU
lub porysowana.

WYKAZ SPR¢þYN ZAWORÓW
Jednostki: mm (in)

Wymiar nominalny (nowy)
Spr∏×yny zaworów
Ârednica drutu Âred. zewn∏trzna Dług. swobodna IloÊć zwojów

Spr∏×yna zaworu B przepustnicy

Spr∏×yna regulacyjna zaworu B przepustnicy
Spr∏×yna zaworu nadmiarowego
Obudowa serwozaworu
Demonta×, sprawdzanie, monta×

UWAGA:
• OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. Przedmuchać wszystkie kanały.
• Wymienić kompletnà obudow∏ serwozaworu, jeÊli jakiekolwiek cz∏Êci sà zu×yte lub uszkodzone.
• Wymienić filtr ATF jeÊli jest zakorkowany kanał dolotowy
• Przed monta×em wszystkie cz∏Êci pokryć ATF.

POKRYWA AKUMULATORA
4 SPRZEGŁA

MAGNES
OczyÊcić.
O-RINGI
Wymienić

FILTR ATF
OczyÊcić lub
wymienić
TŁOK AKUMULATORA
4 SPRZEGŁA
O-RINGI
Wymienić
TŁOK
AKUMULATORA
1 SPRZ¢GŁA
BLOKUJACEGO

PODSTAWA ZACZEPU
SERWOZAWORU
PRZEWÓD
SZTYWNY
ZASILANIA
OLEJEM
OBUDOWA
SERWOZAWORU
Sprawdzić czy nie
jest zu×yta lub
porysowana.
O-RING
Wymienić
SERWOZAWÓR / WAŁEK WIDEŁEK
Sprawdzić czy nie jest porysowany lub
TŁOK AKUMULATORA uszkodzony.
3 SPRZEGŁA

O-RINGI
Wymienić

WYKAZ SPR¢þYN ZAWORÓW
Jednostki: mm (in)

Wymiar nominalny (nowy)
Nr Spr∏×yny zaworów
Ârednica drutu Âred. zewn∏trzna Dług. swobodna IloÊć zwojów

Spr∏×yna akumulatora 4 sprz∏gła
Spr∏×yna akumulatora 1 sprz∏gła blokujàcego
Spr∏×yna akumulatora 3 sprz∏gła
Obudowa akumulatora 1/2 sprz∏gła
Demonta×, sprawdzanie, monta×

UWAGA:
• OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. Przedmuchać wszystkie kanały.
• Przed monta×em wszystkie cz∏Êci pokryć ATF.

OSTRZEþENIE: Nie u×ywać magnesu do wyjmowania kulek zwrotnych, gdy× mo×na je namagnesować.

POKRYWA OBUDOWY
AKUMULATORA
DŁAWIK AKUMULATORA
1 SPRZ¢GŁA
KULKA ZWROTNA
OBUDOWA AKUMULATORA
1/2 SPRZ¢GŁA

O-RING
Wymienić

O-RING
TŁOK AKUMULATORA Wymienić
1 SPRZ¢GŁA

TŁOK AKUMULATORA
2 SPRZ¢GŁA
O-RINGI
Wymienić

PIERÂCIE¡
SPR¢þYSTY PIERÂCIE¡
SPR¢þYSTY

WYKAZ SPR¢þYN AKUMULATORÓW
Jednostki: mm (in)

Wymiar nominalny (nowy)
Nr Spr∏×yny akumulatorów
Ârednica drutu Âred. zewn∏trzna Dług. swobodna IloÊć zwojów

Spr∏×yna akumulatora 1 sprz∏gła
Spr∏×yna akumulatora 2 sprz∏gła
Wałek główny
Demonta×, sprawdzanie, monta×

UWAGA:
• Posmarować wszystkie cz∏Êci płynem (ATF) podczas monta×u.
• Zamontować ło×ysko igiełkowe oporowe powierzchnià nie obrotowà w kierunku podkładki.
• Sprawdzić ło×yska igiełkowe oporowe i ło×yska igiełkowe czy nie sà zatarte i obracajà si∏ płynnie.
• Aby uniknàć uszkodzania przed zamontowaniem O-ringów owinàć wielowypust wałka taÊmà.
NAKR¢TKA KONTRUJÑCA
Wymienić.
UWAGA: Lewy gwint

PODKŁADKA SPR¢þYSTA
STOþKOWA

KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE

ŁOþYSKO OBUDOWY
SKRZYNI BIEGÓW

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY
TULEJKA
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
OPOROWE
KOŁO Z¢BATE BIEGU
4/WSTECZNEGO

ŁOþYSKA IGIEŁKOWE

ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
O-RINGI OPOROWE
Wymienić.
TULEJKA KOŁA
Z¢BATEGO 4 BIEGU

ZESPÓŁ SPRZ¢GIEŁ
3/4 BIEGU

WAŁEK GŁÓWNY
Sprawdzić czy wielowypusty
nie sà nadmiernie zu×yte lub
uszkodzone.
Sprawdzić powierzchni∏ TULEJKA KOŁA
ło×yska czy nie jest Z¢BATEGO 3 BIEGU
porysowana lub nadmiernie
zu×yta. ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
OPOROWE

ŁOþYSKO IGIEŁKOWE

KOŁO Z¢BATE 3 BIEGU

PIERÂCIENIE ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
USZCZELNIAJÑCE, 35 mm OPOROWE

PIERÂCIE¡
USZCZELNIAJÑCY, 29 mm
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY
Wałek nap∏dowy
Demonta×, sprawdzanie, monta×

UWAGA:
• Posmarować wszystkie cz∏Êci płynem (ATF) podczas monta×u.
• Zamontować ło×ysko igiełkowe oporowe powierzchnià nie obrotowà w kierunku podkładki.
• Sprawdzić ło×yska igiełkowe oporowe i ło×yska igiełkowe czy nie sà zatarte i obracajà si∏ płynnie.
• Aby uniknàć uszkodzania przed zamontowaniem O-ringów owinàć wielowypust wałka taÊmà.

KOŁO Z¢BATE 2 BIEGU

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA
Wymienić.
KOŁO Z¢BATE BIEGU
WSTECZNEGO

ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
PIASTA PRZESUWKI
BIEGU WSTECZNEGO PODKŁADKA SPR¢þYSTA
STOþKOWA
Wymienić
PRZESUWKA KOŁO Z¢BATE
BIEGU POSTOJOWE
WSTECZNEGO
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
KOŁO Z¢BATE 4 OPOROWE
BIEGU
ŁOþYSKO KOŁO Z¢BATE
IGIEŁKOWE POÂREDNIE
PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY TULEJKA, 32 mm
KLINY POPRZECZNE, ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
O-RINGI 29 mm
Wymienić TULEJKA ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
DYSTANSOWA OPOROWE
KOŁO Z¢BATE
3 BIEGU PODKŁADKA OPOROWA

ŁOþYSKO OBUDOWY
ŁOþYSKO SKRZYNI BIEGÓW
IGIEŁKOWE
OPOROWE

SPRZ¢GŁO
JEDNOKIERUNKOWE

KOŁO Z¢BATE 1 BIEGU

ŁOþYSKO IGIEŁKOWE

PODKŁDKA OPOROWA
WAŁEK NAP¢DOWY
Sprawdzić czy wielowypusty nie sà
nadmiernie zu×yte lub uszkodzone. TULEJKA KOŁA
Sprawdzić powierzchni∏ ło×yska czy Z¢BATEGO 1 BIEGU
nie jest porysowana lub nadmiernie
zu×yta.
ZESPÓŁ 1 SPRZ¢GŁA
BLOKUJÑCEGO
Wałek nap∏dowy
Wymontowanie

1. U×ywajàc prasy wycisnàć wałek nap∏dowy z 1 sprz∏gła
blokujàcego.

UWAGA:
UmieÊcić koƒcówk∏ mi∏dzy prasà a wałkiem nap∏dowym
aby zabezpieczyć wałek przed uszkodzeniem.

PRASA

KO¡CÓWKA

WAŁEK
NAP¢DOWY

1 SPRZ¢GŁO BLOKUJÑCE
Zamontowanie

UWAGA: 4. Ustawić w jednej osi wielowypust wałka i koło z∏bate 3
Posmarować wszystkie cz∏Êci płynem (ATF) podczas monta×u. biegu, nast∏pnie na pracie wcisnàć koło z∏bate 3 biegu na
wałek nap∏dowy.
1. Zamontować nowe O-ringi na wałku nap∏dowym.
UWAGA:
UWAGA: • Ustawić tak×e w jednej osi wielowypust wałka i 1 sprz∏gło
Aby uniknàć uszkodzania przed zamontowaniem O-ringów blokujàce gdy wciskany jest wałek nap∏dowy w koło
owinàć wielowypust wałka taÊmà. z∏bate 3 biegu.
• Stosować koƒcówk∏ mi∏dzy wałek a pras∏ aby uniknàć
2. Zmontować zespół 1 sprz∏gła blokujàcego, tulejk∏ koła uszkodzenia wałka nap∏dowego.
z∏batego 1 biegu, podkładk∏ oporowà, ło×ysko igiełkowe, • Przestać wciskać wałek nap∏dowy gdy 1 sprz∏gło
koło z∏bate 1 biegu, sprz∏gło jednokierunkowe, ło×yskowe blokujàce dotknie koła z∏batego przekładni głównej.
igiełkowe oporowe i koło z∏bate 3 biegu.

PRASA
KOŁO Z¢BATE 3 BIEGU

KO¡CÓWKA
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE KOŁO Z¢BATE
OPOROWE PRZEKŁADNI
GŁÓWNEJ

SPRZ¢GŁO 1 SPRZ¢GŁO
JEDNOKIERUNKOWE BLOKUJÑCE
Montować w tym poło×eniu.

KOŁO Z¢BATE 1 BIEGU

ŁOþYSKO IGIEŁKOWE

WAŁEK NAP¢DOWY
PODKŁADKA
OPOROWA

TULEJKA KOŁA
Z¢BATEGO 1 BIEGU

ZESPÓŁ 1 SPRZ¢GŁA
BLOKUJÑCEGO

3. Zamontować powy×szy zespół na wałek nap∏dowy.
Sprz∏gło jednokierunkowe
Demonta×, sprawdzanie, monta×

1. Rozdzielić koło z∏bate 3 biegu wałka nap∏dowego od koła 1 3. Sprawdzić nast∏pujàce cz∏Êci.
biegu, obracajàc koło 3 biegu w pokazanym kierunku.

KOŁO Z¢BATE 3 BIEGU
WAŁKA NAP¢DOWEGO
Sprawdzić koło z∏bate
3 biegu czy nie jest
zu×yte lub czy nie jest
porysowane.

Sprawdzić ło×ysko
igiełkowe oporowe czy
nie jest uszkodzone
lub zatarte.

Sprawdzić sprz∏gło
jednokierunkowe czy
nie jest uszkodzone
KOŁO Z¢BATE 1 BIEGU lub zatarte.
WAŁKA NAP¢DOWEGO

Sprawdzić koło z∏bate
2. Wymontować sprz∏gło jednokierunkowe, podwa×ajàc je 1 biegu czy nie jest
Êrubokr∏tem. zu×yte lub czy nie jest
porysowane.

SPRZ¢GŁO KOŁO Z¢BATE 1 BIEGU
JEDNOKIERUNKOWE WAŁKA NAP¢DOWEGO

KOŁO Z¢BATE 3 BIEGU
WAŁKA NAP¢DOWEGO

ÂRUBOKR¢T

KOŁO Z¢BATE 1 BIEGU
WAŁKA NAP¢DOWEGO
Wałek poÊredni
Demonta×, sprawdzanie, monta×

UWAGA:
• Posmarować wszystkie cz∏Êci płynem (ATF) podczas monta×u.
• Zamontować ło×ysko igiełkowe oporowe powierzchnià nie obrotowà w kierunku podkładki.
• Sprawdzić ło×yska igiełkowe oporowe i ło×yska igiełkowe czy nie sà zatarte i obracajà si∏ płynnie.
• Aby uniknàć uszkodzania przed zamontowaniem O-ringów owinàć wielowypust wałka taÊmà.

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA
Wymienić.

PODKŁADKA SPR¢þYSTA
STOþKOWA
Wymienić
KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE

ŁOþYSKO OBUDOWY
SKRZYNI BIEGÓW

PODKŁADKA OPOROWA

ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
OPOROWE
KOŁO Z¢BATE 2 BIEGU
O-RINGI
Wymienić

WAŁEK POÂREDNI ŁOþYSKA IGIEŁKOWE
Sprawdzić czy wielowypusty nie
sà nadmiernie zu×yte lub
uszkodzone.
Sprawdzić powierzchni∏ ło×yska
czy nie jest porysowana lub ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
nadmiernie zu×yta. OPOROWE
PODKŁADKA Z
WIELOWYPUSTEM
Dobierana

ŁOþYSKO IGIEŁKOWE
OPOROWE ZESPÓŁ SPRZ¢GŁA
1/2 BIEGU
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE

KOŁO Z¢BATE 1 BIEGU

TULEJKA DYSTANSOWA, 5 mm

KLINY POPRZECZNE, 29 mm

KLIN USTALAJÑCY
PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY
PIERÂCIENIE USZCZELNIAJÑCE, 32 mm
Wałek poÊredni
Sprawdzanie

• Pomiar luzów 4. Poruszajàc kołem z∏batym 2 biegu zmierzyć jego luz
osiowy.
UWAGA:
Smarować wszystkie cz∏Êci płynem (ATF) podczas monta×u. NOMINALNY: 0.04 – 0.12 mm

1. Wymontować ło×ysko wałka poÊredniego z obudowy skrzyni UWAGA:
biegów (patrz str. 14-132). Zmierzyć w trzech miejscach i wyciàgnàć wartoÊć Êrednià
jako luz ostateczny.
2. Zmontować zespół wałka poÊredniego bez O-ringów.
Zamontować na prasie koło z∏bate poÊrednie, nast∏pnie
dokr∏cić nakr∏tk∏ kontrujàcà wałka poÊredniego momentem
30 Nm (3.0 kGm).

UWAGA:
Nie montować O-ringów podczas sprawdzania.
KOŁO
Z¢BATE 2
BIEGU

PODKŁADKA Z WIELOWYPUSTEM

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA

5. JeÊli luz nie mieÊci si∏ w granicach tolerancji wymontować
podkładk∏ z wielowupustem i zmierzyć jej gruboÊć.

3. Przyło×yć czujnik zegarowy do koła z∏batego 2 biegu jak PODKŁADKI WYPUSTOWE
pokazano.
Nr Nr cz∏Êci GruboÊć
CZUJNIK ZEGAROWY

KOŁO Z¢BATE 2 BIEGU 6. Po wymianie podkładki z wielowypustem upewnić si∏, ×e
luz mieÊci w granicach tolerancji.
Sprz∏gła
Rysunek zestawieniowy

ZESPÓŁ SPRZ¢GŁA 3/4 BIEGU

PIERÂCIE¡
SPR¢þYSTY

KO¡COWA PŁYTKA
SPRZ¢GŁA

O-RINGI TARCZE SPRZ¢GŁA
Wymienić GrugoÊć nominalna:
1.94 mm
PŁYTKI SPRZ¢GŁA
GrugoÊć nominalna:
2.30 mm
TŁOK

SPR¢þYNA
POWROTNA
PIERÂCIE¡
GNIAZDO SPR¢þYSTY
SPR¢þYNY
GNIAZDO SPR¢þYNY
PIERÂCIE¡
SPR¢þYSTY
SPR¢þYNA
POWROTNA

TŁOK
PŁYTKI
SPRZ¢GŁA
GrugoÊć TARCZE SPRZ¢GŁA
nominalna: GrugoÊć nominalna: O-RINGI
2.30 mm 1.94 mm Wymienić

B¢BEN SPRZ¢GŁA

KO¡COWA PŁYTKA
SPRZ¢GŁA

PIERÂCIE¡
SPR¢þYSTY
Sprz∏gła
Rysunek zestawieniowy (ciàg dalszy)

ZESPÓŁ SPRZ¢GŁA 1/2 BIEGU

PIERÂCIE¡
SPR¢þYSTY

KO¡COWA
PŁYTKA
SPRZ¢GŁA

TARCZE
O-RINGI SPRZ¢GŁA
Wymienić GrugoÊć
nominalna:
PŁYTKI SPRZ¢GŁA 1.94 mm
GrugoÊć nominalna:
TŁOK 2.60 mm

SPR¢þYNA POWROTNA

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY
GNIAZDO SPR¢þYNY
GNIAZDO SPR¢þYNY
PIERÂCIE¡
SPR¢þYSTY SPR¢þYNA POWROTNA

SPR¢þYNA TALERZOWA

TŁOK

PŁYTKI SPRZ¢GŁA
GrugoÊć nominalna:
2.00 mm TARCZE SPRZ¢GŁA
GrugoÊć nominalna:
1.94 mm
O-RINGI
Wymienić

B¢BEN 2
SPRZ¢GŁA
KO¡COWA PŁYTKA
SPRZ¢GŁA

PIERÂCIE¡
SPR¢þYSTY B¢BEN 1 SPRZ¢GŁA
ZESPÓŁ 1 SPRZ¢GŁA BLOKUJÑCEGO

PIERÂCIE¡
SPR¢þYSTY

KO¡COWA PŁYTKA
SPRZ¢GŁA

TARCZE SPRZ¢GŁA
GrugoÊć nominalna:
1.94 mm PŁYTKI SPRZ¢GŁA
GrugoÊć nominalna:
2.00 mm

PIERÂCIE¡
SPR¢þYSTY

GNIAZDO SPR¢þYNY

SPR¢þYNA POWROTNA

SPR¢þYNA TALERZOWA

TŁOK

O-RINGI
Wymienić

B¢BEN SPRZ¢GŁA
Sprz∏gła
Demonta×

1. Wymontować pierÊcieƒ spr∏×ysty, nast∏pnie wymontować 3. Zamontować przyrzàd specjalny jak pokazano.
koƒcowà płytk∏ sprz∏gła, płytki i tarcze sprz∏gła.
UWAGA: Dla 1 sprz∏gła blokujàcego.
UWAGA: Dotyczy wszystkich sprz∏gieł.
PRZYRZÑD ÂCISKAJÑCY SPR¢þYNY SPRZ¢GIEŁ
07LAE–PX40000

PODSTAWA
PRZYRZÑDU
ÂCISKAJÑCEGO
PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY

PODSTAWA
PRZYRZÑDU
ÂCISKAJÑCEGO
ÂRUBOKR¢T

ÂRUBA
PRZYRZÑDU
ÂCISKAJÑCEGO

2. Wymontować spr∏×ynà talerzowà. UWAGA: Dla 1, 2 ,3 i 4 sprz∏gła.
PRZYRZÑD ÂCISKAJÑCY SPR¢þYNY SPRZ¢GIEŁ
UWAGA: W 1 sprz∏gle blokujàcym i 2 sprz∏gle.
07LAE–PX40000

SPR¢þYNA TALERZOWA PODSTAWA
PRZYRZÑDU
ÂCISKAJÑCEGO

PODSTAWA
PRZYRZÑDU
ÂCISKAJÑCEGO

ÂRUBA
PRZYRZÑDU
ÂCISKAJÑCEGO
OSTRZEþENIE: 5. Wymontować pierÊcieƒ spr∏×ysty. Nast∏pnie wymontować
JeÊli któryÊ z koƒców przyrzàdu Êciskajàcego jest przyrzàd specjalny, gniazdo spr∏×yny i spr∏×yn∏ powrotnà.
ustawiony poza powierzchnià gniazda spr∏×yny wówczas
nie jest one podpierane przez spr∏×yn∏ powrotnà, co mo×e
uszkodzić gniazdo.

SZCZYPCE DO PIERÂCIENI

Tu ustawić.
Nie ustawiać w tych miejscach.

UWAGA: Punkty od 4 do 6 dotyczà wszystkich sprz∏gieł.
6. Owinàć dookoła b∏bna sprz∏gła r∏cznik i przez otwór
4. Âcisnàć spr∏×yn∏ powrotnà. olejowy spr∏×onym powietrzem wysunàć tłok z b∏bna.
Drugi koniec zatkać palcem.
Sprz∏gła
Monta×

UWAGA: 4. Zamontować tłok w b∏bnie sprz∏gła. Dociskać i obracać
• OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć aby go dokładnie osadzić.
spr∏×onym powietrzem.
• Przedmuchać wszystkie kanały. UWAGA:
• Smarować wszystkie cz∏Êci płynem (ATF) podczas monta×u. • Dotyczy wszystkich sprz∏gieł
• Smarować O-ringi płynem (ATF) przed monta×em.
1. Sprawdzić czy zawór zwrotny w tłoku nie jest luêny, jeÊli jest
luêny wymienić tłok. OSTRZEþENIE:
Nie przyszczypać O-ringu montujàc tłok.
ZAWÓR ZWROTNY
TŁOK

TŁOK

2. Upewnić si∏, ×e spr∏×yna talerzowa jest pewnie zało×ona.
B¢BEN SPRZ¢GŁA
UWAGA:
Dla 1, 3 i 4 sprz∏gła.

3. Zamontować nowe O-ringi na tłok. 5. Zamontować spr∏×yn∏ powrotnà, gniazdo spr∏×yny, tłok
oraz pierÊcieƒ spr∏×yny na gniazdo.
O-RINGI
Wymienić
UWAGA: Dotyczy wszystkich sprz∏gieł

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY

GNIAZDO SPR¢þYNY

TŁOK
SPR¢þYNA
POWROTNA

SPR¢þYNA
TALERZOWA

O-RING
Wymienić
6. Zamontować przyrzàd specjalny jak pokazano. OSTRZEþENIE:
JeÊli któryÊ z koƒców przyrzàdu Êciskajàcego jest
UWAGA: Dla 1 sprz∏gła blokujàcego. ustawiony poza powierzchnià gniazda spr∏×yny
wówczas nie jest one podpierane przez spr∏×yn∏
PRZYRZÑD ÂCISKAJÑCY SPR¢þYNY SPRZ¢GIEŁ powrotnà, co mo×e uszkodzić gniazdo.
07LAE–PX40000

PODSTAWA
PRZYRZÑDU
ÂCISKAJÑCEGO

PODSTAWA Tu ustawić.
PRZYRZÑDU
ÂCISKAJÑCEGO
Nie ustawiać w tych miejscach.

ÂRUBA
PRZYRZÑDU
ÂCISKAJÑCEGO
UWAGA: Punkty od 7 do 9 dotyczà wszystkich sprz∏gieł.

7. Âcisnàć spr∏×yn∏ powrotnà.

UWAGA: Dla 1, 2 ,3 i 4 sprz∏gła.
PRZYRZÑD ÂCISKAJÑCY SPR¢þYNY SPRZ¢GIEŁ
07LAE–PX40000

PODSTAWA
PRZYRZÑDU
ÂCISKAJÑCEGO

PODSTAWA
PRZYRZÑDU
ÂCISKAJÑCEGO

ÂRUBA
PRZYRZÑDU
ÂCISKAJÑCEGO
Sprz∏gła
Monta× (ciàg dalszy)

8. Zamontować pierÊcieƒ spr∏×ysty. UWAGA: Punkty od 11 do 15 dotyczà wszystkich sprz∏gieł.

11. Moczyć tarcze sprz∏gła w płynie (ATF) przez minimum 30
minut.
SZCZYPCE DO PIERÂCIENI
12. Zaczynajàc od płytki sprz∏gła na przemian montować płytki
i tarcze. Zamontować koƒcowà płytk∏ sprz∏gła płaskà
powierzchnià do tarczy.

UWAGA:
Przed monta×em płytek i tarcz upewnić si∏, ×e wn∏trze
b∏bna sprz∏gła jest czyste i suche.

KO¡COWA PŁYTKA
SPRZ¢GŁA

TARCZA
SPRZ¢GŁA

9. Wymontować przyrzàd specjalny.

10. Zamontować spr∏×yn∏ talerzowà.

UWAGA:
• Dla 1 sprz∏gła blokujàcego i 2 sprz∏gła.
• Zamontować spr∏×yn∏ talerzowà w pokazanym poło×eniu.
13. Zamontować pierÊcieƒ spr∏×ysty.

SPR¢þYNA TALERZOWA
ÂRUBOKR¢T

Montować w tym
poło×eniu.

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY

B¢BEN SPRZEGŁA TŁOK
14. Zmierzyć czujnikiem zegarowym luz mi∏dzy koƒcowà płytkà 15. JeÊli luz przekracza wartoÊci dopuszczalne, wybrać nowà
sprz∏gła a górnà tarczà. koƒcowà płytk∏ sprz∏gła z poni×szej tabeli.
Wyzerować czujnik zegarowy na koƒcowej płytce sprz∏gła
dociÊni∏tej do dołu, nast∏pnie przesunàć jà do góry UWAGA:
dociskajàc do pierÊcienia spr∏×ystego. Zmierzona odległoÊć JeÊli gruboÊć koƒcowej płytki jest maksymalna ale luz
jest luzem mi∏dzy koƒcowà płytkà a górnà tarczà. ciàgle odbiega od wartoÊci dopuszczalnych wymienić
tarcze i płytki sprz∏gła.
UWAGA:
Zmierzyć w trzych miejscach.

Nr płytki Nr katalogowy GruboÊć
Luz koƒcowa płytka – górna tarcza sprz∏gła: mm

Sprz∏gło WartoÊć dopuszczalna

1 blokujàce

OSTATNIA PŁYTKA GÓRNA TARCZA
SPRZ¢GŁA

NUMER
GruboÊć

KO¡COWA PŁYTKA
SPRZ¢GŁA
Ło×yska obudowy przekładni hydrokinetycznej
Ło×yska wałka głównego, wymiana uszczelniacza

1. U×ywajàc przyrzàdu specjanego wymontować ło×ysko 3. Zamontować nowy uszczelniacz w obudowie u×ywajàc
wałka głównego i uszczelniacz. przyrzàdu specjalnego.

UCHWYT MONTAþOWY

BEZWŁADNOÂCIOWY
ÂCIÑGACZ ŁOþYSK

KO¡CÓWKA

2. Wbić nowe ło×ysko wałka głównego do dna obudowy
u×ywajàc przyrzàdu specjalnego jak pokazano.

UCHWYT MONTAþOWY

KO¡CÓWKA
Wymiana ło×yska wałka nap∏dowego Wymiana ło×yska wałka poÊredniego

1. U×ywajàc przyrzàdu specjanego wymontować ło×ysko 1. Podgrzać suszarkà do 100°C obudow∏ przekładni
wałka nap∏dowego jak pokazano. hydrokinetycznej, nast∏pnie uderzyć obudow∏, ło×ysko
wałka poÊredniego powinno wypaÊć.

OSTRZEþENIE:
Nie podgrzewać obudowy nadmiernie ponad 100°C.

BEZWŁADNOÂCIOWY
ÂCIÑGACZ ŁOþYSK
ŁOþYSKO
IGIEŁKOWE WAŁKA
NAP¢DOWEGO

ŁOþYSKO WAŁKA
POÂREDNIEGO

2. Zamontować kierownic∏ oleju. 2. Zamontować kierownic∏ oleju.

3. Wbić nowe ło×ysko w obudow∏ u×ywajàc przyrzàdów 3. Wbić nowe ło×ysko w obudow∏ u×ywajàc przyrzàdów
specjalnych jak pokazano. specjalnych jak pokazano.

UCHWYT
MONTAþOWY UCHWYT
MONTAþOWY

KO¡CÓWKA
KO¡CÓWKA

ŁOþYSKO
ŁOþYSKO

OBUDOWA

OBUDOWA

KIEROWNICA OLEJU
KIEROWNICA OLEJU
Ło×yska obudowy skrzyni biegów
Wymontowanie, zamontowanie

UWAGA: 2. Rozszerzyć szczypcami pierÊcieƒ spr∏×ysty i wło×yć nowe
Smarować wszystkie cz∏Êci płynem (ATF) przed monta×em. ło×ysko w obudow∏ u×ywajàc przyrzàdu specjalnego i
prasy jak pokazano. Montować z rowkiem ło×yska po
1. Aby wymontować ło×yska wałków głównego, nap∏dowego stronie wewn∏trznej obudowy.
i poÊredniego z obudowy skrzyni biegów, rozszerzyć
szczypcami pierÊcieƒ spr∏×ysty, nast∏pnie wyciàgnàć 3. Zwolnić szczypce, nast∏pnie wepchnàć ło×ysko na dno
ło×ysko u×ywajàc przyrzàdu specjalnego i prasy jak obudowy układajàc pierÊcieƒ spr∏×ysty dookoła.
pokazano.

UWAGA: Nie wymontowywać pierÊcieni spr∏×ystych • Ło×yska wałków głównego i poÊredniego
chyba, ×e trzeba oczyÊcić rowki w obudowie.
UCHWYT MONTAþOWY
SZCZYPCE DO
PIERÂCIENI PRASA

KO¡CÓWKA
Wn∏trze

ROWEK
PRZYRZÑD
SPECJALNY

• Ło×ysko wałka nap∏dowego

UCHWYT MONTAþOWY
OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW

• Ło×yska wałków głównego i poÊredniego
KO¡CÓWKA
Wn∏trze
UCHWYT MONTAþOWY

ROWEK
KO¡CÓWKA

4. Po zamontowaniu ło×yska kulkowego sprawdzić:
Na zewnàtrz
ŁOþYSKO
• Czy pierÊcieƒ spr∏×ysty jest osadzony w rowkach
ło×yska i obudowy.
• Czy pierÊcieƒ spr∏×ysty działa prawidłowo.
• Ło×ysko wałka nap∏dowego • Czy luz zamka pierÊcienia jest prawidłowy.

Luz zamka
UCHWYT MONTAþOWY

PIERÂCIE¡
KO¡CÓWKA SPR¢þYSTY

Na zewnàtrz ŁOþYSKO
Skrzynia biegów
Monta×
UWAGA:
• Posmarować wszystkie cz∏Êci płynem (ATF).
• Wymienić poni×sze cz∏Êci:
• O-ringi
• Podkładki zabezpieczajàce
• Uszczelki
• Podkładki spr∏×yste sto×kowe i nakr∏tki kontrujàce
• Podkładki uszczelniajàce
• Moment dokr∏cania Êrub 6 x 1.0 mm, 12 Nm (1.2 kGm)
2 ÂRUBY
6 x 1.0 mm
7 ÂRUB 3 ÂRUBY
6 x 1.0 mm 6 x 1.0 mm
WAŁEK FILTR ATF
STEROWANIA
PRZEPUSTNICÑ
OBUDOWA ZAWORU
PRZEPUSTNICY POKRYWA
AKUMULATORA
O-RING 4 SPRZ¢GŁA
Wymienić
PŁYTKA ODDZIELAJÑCA 2 ÂRUBY
PRZEPUSTNICY 6 x 1.0 mm
1 ÂRUBA PRZEWÓD
6 x 1.0 mm PODKŁADKA
E-RING ZABEZPIECZAJÑCA
Wymienić OBUDOWA ZAWORU Wymienić
REGULACYJNEGO
PODSTAWA
7 ÂRUB ZACZEPU
WAŁEK BLOKUJÑCY O-RING 6 x 1.0 mm
Wymienić SERWOZAWORU
ZAWÓR ZWROTNY
PRZEKŁADNI WAŁEK KIEROWNICY OBUDOWA
HYDROKINETYCZNEJ WAŁEK RAMIENIA SERWOZAWORU
SPR¢þYNA ZAWORU ZACZEPU
PŁYTKA
ZWROTNEGO RAMI¢ ZACZEPU ODDZIELAJÑCA
PRZEWÓD SZTYWNY SERWOZAWORU
WAŁEK
ZASILANIA OLEJEM STEROWANIA KULKA ZWROTNA
1 ÂRUBA
6 x 1.0 mm OBUDOWA ZAWORÓW
SPR¢þYNA POMOCNICZYCH
ZACZEPU
TULEJKA USTALAJÑCA

OBUDOWA ZAWORÓW
GŁÓWNYCH PŁYTKA ODDZIELAJÑCA
WAŁEK KOŁA 6 ÂRUB
NAP¢DZANEGO 6 x 1.0 mm
POMPY OLEJU
KOŁO NAP¢DZANE KOŁO NAP¢DOWE POKRYWA
POMPY OLEJU POMPY OLEJU OBUDOWY
AKUMULATORA
PŁYTKA ODDZIELAJÑCA
GŁÓWNA OBUDOWA
AKUMULATORA
1/2 SPRZ¢GŁA
TULEJKA
USTALAJÑCA

USZCZELNIACZ
Wymienić OBUDOWA PRZEKŁADNI
HYDROKINETYCZNEJ
1. Zamontować płytk∏ oddzielajacà głównà z trzema 8. Na obudow∏ zaworów głównych zamontować płytk∏
tulejkami ustalajàcymi na obudow∏ przekładni oddzielajàca pomocniczà z dwoma tulejkami ustalajàcymi.
hydrokinetycznej. Nast∏pnie zamontować koła i wałek
pompy oleju. 9. Zamontować w obudowie wałek sterowania z zaworem
UWAGA: manualnym.
Koło nap∏dzane montować z rowkiem i sfazowaniem na
dół. 10. Zamontować do obudowy zaworów głównych rami∏
WAŁEK KOŁA NAP¢DZANEGO zaczepu i wałek ramienia, nast∏pnie zahaczyć spr∏×yn∏
POMPY OLEJU zaczepu do ramienia zaczepu.
PŁYTKA ODDZIELAJÑCA
SERWOZAWORU
KOŁO
NAP¢DOWE
ROWEK
OBUDOWA SERWOZAWORU
KOŁO
NAP¢DZANE SFAZOWANIE

Rowek i sfazowanie od WAŁEK
strony płytki oddzielajàcej. STEROWANIA

2. Zamontować obudow∏ zaworów głównych przykr∏cajàc jà
czterema Êrubami. Upewnić si∏, ×e koło nap∏dowe pompy
oleju obraca si∏ płynnie w odpowiednim kierunku oraz wałek WAŁEK
RAMIENIA
nap∏dzany obraca si∏ płynnie w osi, w odpowiednim ZACZEPU
kierunku. SPR¢þYNA
ZACZEPU
3. J∏li koło i wałek pompy oleju nie obracajà si∏ swobodnie, RAMI¢
poluzować obudow∏ zaworów głównych, ustawić wałek i ZACZEPU
ponownie skr∏cić odpowiednim momentem.

OSTRZEþENIE: OBUDOWA
Wadliwe ustawienie wałka koła nap∏dzanego pompy ZAWORÓW
oleju spowoduje jego zatarcie lub zatarcie koła GŁÓWNYCH
nap∏dowego. ZAWÓR MANUALNY

11. Zamontować obudow∏ zaworów pomocniczych, płytk∏
oddzielajaca serwozaworu i obudow∏ serwozaworu,
przykr∏cić siedmioma Êrubami.

12. Zamontować w obudowie serwozaworu przewód sztywny
zasilania olejem, nast∏pnie zamontować pokryw∏
WAŁEK KOŁA
NAP¢DZANEGO akumulatora 4 sprz∏gła i przykr∏cić trzema Êrubami.

13. Zamontować filtr ATF i przykr∏cić dwoma Êrubami.

14. Zamontować podstaw∏ zaczepu serwozaworu i przykr∏cić
KOŁO NAP¢DZANE dwoma Êrubami z nowymi podkładkami zabezpieczajàcymi.
KOŁO NAP¢DOWE POMPY OLEJU
POMPY OLEJU 15. Zamontować obudow∏ akumulatora 1/2 sprz∏gła i pokryw∏
4. Zamontować wałek kierownicy i wałek blokujàcy. obudowy akumulatora, przykr∏cić szeÊcioma Êrubami.

5. Zamontować do obudowy zaworów głównych dwie tulejki 16. Zamontować w obudowie zaworów głównych dwa
ustalajàce, zawór zwrotny przekładni hydrokinetycznej i przewody sztywne zasilania olejem i przewód w obudowie
spr∏×ynà zaworu. serwozaworu.
6. Zamontować do obudowy zaworów głównych obudow∏
zaworu regulacyjnego ze Êrubà.

7. Do obudowy zaworu regulacyjnego zamontować płytk∏
oddzielajàca przepustnicy i dwie tulejki ustalajàce,
nast∏pnie przykr∏cić siedmioma Êrubami obudow∏ zaworu
przepustnicy.
Skrzynia biegów
Monta× (ciàg dalszy)

17. Zamontować zespół mechanizmu ró×nicowego, podzespół 20. Przekr∏cić wałek widełek tak by wi∏ksze sfazowanie
wałka nap∏dowego, podzespół wałka głównego i podzespół otworu było skierowane w stron∏ otworu Êruby widełek.
wałka poÊredniego w obudowie przekładni hydrokinetycznej. Nast∏pnie zamontować widełki i Êrub∏ zabezpieczajàca z
nowà podkładkà zabezpieczajàca i dokr∏cić. Zagiàć
kołnierz podkładki na łeb Êruby.
PODZESPÓŁ WAŁKA PODZESPÓŁ WAŁKA
GŁÓWNEGO NAP¢DOWEGO

PODZESPÓŁ OTWÓR ÂRUBY WIDEŁEK
WAŁKA
POÂREDNIEGO
PODKŁADKA
ZABEZPIECZAJÑCA
ZESPÓŁ Wymienić
MECHANIZMU
RÓþNICOWEGO
ÂRUBA
ZABEZPIECZAJÑCA

OTWÓR ÂRUBY
WAŁKA WIDEŁEK
Wi∏kszym sfazowaniem
otworu w tym kierunku.

OBUDOWA
PRZEKŁADNI
HYDOKINETYCZNEJ
18. Zamontować na wałek poÊredni podkładk∏ z wielowypustem, 21. Zamontować koło z∏bate 2 biegu wałka poÊredniego,
ło×ysko igiełkowe oporowe i ło×ysko igiełkowe. ło×ysko igiełkowe oporowe i podkładk∏ oporowà na wałek
poÊredni. Zamontować koło z∏bate biegu wstecznego i
19. Zamontować na wałek nap∏dowy ło×yska igiełkowe, koło koło z∏bate 2 biegu wałka nap∏dowego na wałek jak
z∏bate wałka nap∏dowego, piast∏ przesuwki biegu pokazano.
wstecznego i przesuwk∏ biegu wstecznego z widełkami.

ŁOþYSKO IGIEŁKOWE PODKŁADKA OPOROWA
KOŁO Z¢BATE 2 BIEGU
PIASTA PRZESUWKI WAŁKA NAP¢DOWEGO
BIEGU WSTECZNEGO WIDEŁKI
ŁOþYSKO
PRZESUWKA BIEGU IGIEŁKOWE KOŁO Z¢BATE
WSTECZNEGO OPOROWE BIEGU
Montować w tym WSTECZNEGO
poło×eniu. WAŁKA
KOŁO Z¢BATE NAP¢DOWEGO
ŁOþYSKA 4 BIEGU
IGIEŁKOWE WAŁKA
POÂREDNIEGO

KOŁO Z¢BATE 4 WAŁEK
BIEGU WAŁKA NAP¢DOWY
ŁOþYSKO NAP¢DOWEGO
IGIEŁKOWE WAŁEK
OPOROWE POÂREDNI
ŁOþYSKO
IGIEŁKOWE
PODKŁADKA Z
WIELOWYPUSTEM WAŁEK
NAP¢DOWY

WAŁEK POÂREDNI
22. Wsunàć koło z∏bate biegu jałowego wstecznego do wn∏trza 26. Zamontować Êruby i wieszak skrzyni biegów, nast∏pnie
skrzyni biegów jak pokazano. dokr∏cić Êruby momentem 55 Nm (5.5 kGm) w dwóch lub
wi∏cej krokach, w kolejnoÊci pokazanej ni×ej.
OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW
KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE
BIEGU WSTECZNEGO
Montować w tym poło×eniu.
(4)
(6)
(9)
(1) (14)

(12) (11)

(8)
(7)

(10)

(3) (15) (2)
(5) (13)
23. Obracajàc wałkiem ustawić kołek spr∏×ysty w osi z rowkiem
obudowy skrzyni biegów.
27. Zaz∏bić koło z∏bate biegu jałowego wstecznego z kołami
24. Zamontować trzy tulejki ustalajàce i nowà uszczelk∏ na z∏batmi biegu wstecznego wałka głównego i nap∏dowego,
obudow∏ przekładni hydrokinetycznej. nast∏pnie zamontować uchwyt wałka koła z∏batego
poÊredniego biegu wstecznego do obudowy skrzyni biegów.
25. UmieÊcić obudow∏ skrzyni biegów na obudowie przekładni
hydrokinetycznej.

WAŁEK STEROWANIA

KOŁEK SPR¢þYSTY UCHWYT WAŁKA
KOŁA Z¢BATEGO
ROWEK POÂREDNIEGO
BIEGU WSTECZNEGO

SKRZYNIA
BIEGÓW

TULEJKA
USTALAJÑCA TULEJKA
USTALAJÑCA
KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE
BIEGU WSTECZNEGO

28. Zamontować dêwigni∏ postojowà na wałek sterowania,
nast∏pnie lekko dokr∏cić Êrub∏ zabezpieczajàca z nowà
podkładk∏ zabezpieczajàca.

UWAGA:
Nie dokr∏cać Êruby zabezpieczajàcej wymaganym
OBUDOWA PRZEKŁADNI USZCZELKA
HYDROKINETYCZNEJ momentem i nie zaginać kołnierza podkładki w tym punkcie.
Wymienić.
TULEJKA
USTALAJÑCA
Skrzynia biegów
Monta× (ciàg dalszy)

29. Wło×yć przyrzàd specjalny na wałek główny. 35. Zamontować przyrzàd specjalny na wałek poÊredni i
przesunàć do góry zapadk∏ postojowà podłàczajàc jà do
koła z∏batego postojowego.
BLOKADA WAŁKA GŁÓWNEGO
36. Dokr∏cić przyrzàd specjalny i lekko osadzić koło z∏bate
postojowe.

UWAGA:
Nie wbijać koła z∏batego poÊredniego młotkiem.
PRZYRZÑD DO MONTAþU
KÓŁ Z¢BATYCH

30. Zamontować koło z∏bate poÊrednie wałka głownego.

31. Wkr∏cić starà nakr∏tk∏ kontrujàcà na wałek główny aby
dobrze osadzić koło z∏bate poÊrednie. KOŁO Z¢BATE
POSTOJOWE
UWAGA:
• Nakr∏tka kontrujàca wałka głównego ma lewy gwint. ZAPADKA POSTOJOWA
• Nie wbijać koła z∏batego poÊredniego młotkiem.

MOMENT DOKR¢CANIA: 230 Nm (23.0 kGm) 37. Wymontować przyrzàd specjalny.

32. Zamontować koło z∏bate poÊrednie wałka poÊredniego na 38. U×ywajàc starej nakr∏tki kontrujàcej dokr∏cić koło postojowe
wałek. wymaganym momentem, nast∏pnie jà poluzować.

33. Zamontować na wałek poÊredni podkładk∏ oporowà, ło×ysko MOMENT DOKR¢CANIA: 230 Nm (23.0 kGm)
igiełkowe oporowe, ło×ysko igiełkowe, koło z∏bate poÊrednie
wałka poÊredniego i koło z∏bate postojowe. 39. Wykr∏cić stare nakr∏tki kontrujàce, nast∏pnie zamontować
podkładki spr∏×yste sto×kowe i nowe nakr∏tki kontrujàce na
34. Wkr∏cić starà nakr∏tk∏ kontrujàcà na wałek poÊredni. wszystkich wałkach.
Dokr∏cić starà nakr∏tk∏ aby dobrze osadzić koło z∏bate
poÊrednie na wałku poÊrednim. OSTRZEþENIE:
Montować podkładki spr∏×yste sto×kowe w pokazanym
UWAGA: poło×eniu.
Nie wbijać koła z∏batego poÊredniego młotkiem.
NAKR¢TKA KONTRUJÑCA
MOMENT DOKR¢CANIA: 230 Nm (23.0 kGm) Znak lewego WAŁKA GŁÓWNEGO
gwintu. Lewy gwint.
KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE KOŁO NAKR¢TKA KONTRUJÑCA
WAŁKA NAP¢DOWEGO POSTOJOWE WAŁKA NAP¢DOWEGO

Strona z
wytłoczeniem
NAKR¢TKA
KONTRUJÑCA
WAŁKA
POÂREDNIEGO
PODKŁADKI
SPR¢þYSTE
STOþKOWE
Montować w tym
KOŁO Z¢BATE poło×eniu.
POÂREDNIE WAŁKA
GŁÓWNEGO
Lewy gwint.
KOŁO Z¢BATE
POÂREDNIE WAŁKA
POÂREDNIEGO
40. Dokr∏cić nakr∏tki kontrujàce wymaganym momentem. 42. Ustawić dêwigni∏ postojowà w poło×eniu P, nast∏pnie
sprawdzić czy zapadka postojowa blokuje koło z∏bate
MOMENT DOKR¢CANIA: postojowe.
Wałek główny: 170 Nm (17.0 kGm)
43. JeÊli zapadka nie zaz∏bia si∏ całkowicie, sprawdzić luz
Wałek nap∏dowy: 170 Nm (17.0 kGm) blokady zapadki postojowej, opisany na stronie 14-140.

Wałek poÊredni: 170 Nm (17.0 kGm) 44. Dokr∏cić Êrub∏ zabezpieczajàcà i zagiàć kołnierz na łeb
Êruby.
UWAGA:
Nakr∏tka kontrujàca wałka głównego ma lewy gwint.
SWORZE¡
BLOKADY ÂRUBA
POSTOJOWEJ ZABEZPIECZAJÑCA
KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

KOŁO Z¢BATE
POÂREDNIE PODKŁADKA
WAŁKA ZABEZPIECZAJÑCA
GŁÓWNEGO

KOŁO Z¢BATE
POSTOJOWE
ZAPADKA POSTOJOWA
KOŁO Z¢BATE WAŁEK ZAPADKI
POÂREDNIE WAŁKA POSTOJOWEJ
POÂREDNIEGO

45. Zamontować prawà pokryw∏.
41. Zagiàć kołnierz wszystkich nakr∏tek kontrujàcych na
wałkach przy u×yciu wybijaka φ3.5 mm. MOMENT DOKR¢CANIA: 12 Nm (1.2 kGm)

46. Zamontować przewody sztywne chłodnicy ATF z nowymi
podkładkami uszczelniajàcymi.

MOMENT DOKR¢CANIA: 29 Nm (2.9 kGm)

47. Zamontować miark∏ poziomu płynu (ATF).
Prawa pokrywa Blokada postojowa
Zamontowanie przewodu zasilajàcego Sprawdzanie, regulacja

1. Zamontować przewody sztywne zasilajàce w prawej 1. Ustawić dêwigni∏ postojowà w poło×eniu P.
pokrywie z nowymi O-ringami, ustawić w osi wyst∏py z
rowkami w prawej pokrywie. 2. Zmierzyć odległoÊć mi∏dzy wałkiem zapadki postojowej a
sworzniem dêwigni postojowej jak pokazano.
2. Zamontować pierÊcienie spr∏×yste.
NOMINALNIE: 64.5 – 65.5 mm
PRZEWÓD ZASILAJÑCY
KOŁO Z¢BATE SWORZE¡ DèWIGNI
PIERÂCIE¡ POSTOJOWE POSTOJOWEJ
SPR¢þYSTY
ÂRUBA
ZABEZPIECZAJÑCA
O-RINGI
Wymienić

O-RINGI
Wymienić PODKŁADKA
ZABEZPIECZ.
OdległoÊć Wymienić

ROWEK BLOKADA
POSTOJOWA

DèWIGNIA POSTOJOWA
WAŁEK ZAPADKI ZAPADKA
PRAWA POKRYWA POSTOJOWEJ POSTOJOWA

3. JeÊli pomiar przekracza wartoÊci dopuszczalne, wybrać i
zamontować odpowiednià blokad∏ postojowà z tabeli
poni×ej.

BLOKADA POSTOJOWA

BLOKADA POSTOJOWA

Znak Nr katalogowy

4. Po wymianie blokady postojowej upewnić si∏. ×e zmierzone
odległoÊci mieszczà si∏ w wartoÊciach dopuszczalnych.
Przekładnia hydrokinetyczna
Demonta×

KOŁO NAP¢DOWE
Sprawdzić czy nie ma p∏kni∏ć.

WIENIEC Z¢BATY / ZESPÓŁ
PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ

PODKŁADKA

Dokr∏cać na krzy×.
O-RING
Wymienić.
Skrzynia biegów
Zamontowanie

1. Zamontować rozrusznik na obudowà przekładni hydrokine- 4. Zamontować Êruby mocujàce obudow∏ skrzyni biegów.
tycznej, nast∏pnie tulejki ustalajàce 14 x 20 mm, oraz
przekładni∏ hydrokinetycznà z nowym O-ringiem do
obudowy przekładni hydrokinetycznej.

ROZRUSZNIK

TULEJKA
USTALAJÑCA

ÂRUBY MOCUJÑCE OBUDOW¢
TULEJKA SKRZYNI BIEGÓW
USTALAJÑCA

O-RING ZESPÓŁ PRZEKŁADNI
Wymienić. HYDROKINETYCZNEJ 5. Zamontować poduszk∏ skrzyni biegów. Wkr∏cić Êrub∏,
nast∏pnie wkr∏cić nakr∏tki wymaganym momentem i
2. UmieÊcić skrzyni∏ biegów na podnoÊniku i podnieÊć jà do dokr∏cić Êrub∏ do wymaganego momentu.
poziomu silnika.

3. Przymocować skrzyni∏ biegów do silnika, nast∏pnie NAKR¢TKI
zamocować Êruby mocujàce obudow∏ skrzyni biegów,
Êruby mocujàce tył silnika i Êruby wspornika kolektora
ssàcego.
WSPORNIK PODUSZKA
ÂRUBY KOLEKTORA SKRZYNI BIEGÓW
MOCUJÑCE SSÑCEGO
OBUDOW¢
SKRZYNI BIEGÓW

PODNOÂNIK SKRZYNI ÂRUBY MOCUJÑCE TYŁ
BIEGÓW SILNIKA ÂRUBA
Wymienić.
6. Dokr∏cić Êrub∏ przedniej poduszki silnika do wymaganego 9. Zamontować dêwigni∏ sterowania z linkà zmiany biegów
momentu. na wałek sterowania.

OSTRZEþENIE: Przy montowaniu nie pogiàć linki
zmiany biegów.
PODUSZKA
PRZEDNIA SILNIKA
10. Zamontować Êrub∏ zabezpieczajàcà z nowà podkładkà
zabezpieczajàcà, nast∏pnie zagiàć kołnierz podkładki.

11. Zamontować pokryw∏ przekładni hydrokinetycznej i
pokryw∏ linki zmiany biegów.

LINKA ZMIANY
BIEGÓW
DèWIGNIA
STEROWANIA

ÂRUBA PRZEDNIEJ
PODUSZKI SILNIKA PODKŁADKA
ZABEZPIECZ.
Wymienić. WAŁEK STEROWANIA

POKRYWA
LINKI ZMIANY
7. Odsunàć podnoÊnik skrzyni biegów. BIEGÓW
8. Przymocować oÊmioma Êrubami koło nap∏dowe do
przekładni hydrokinetycznej i dokr∏cić je momentem 12
Nm (1.2 kGm). Obracać kołem pasowym wału korbowego ÂRUBA POKRYWA
ZABEZPIECZ. PRZEKŁADNI
aby przykr∏cić na krzy× Êruby połowà wymaganego
HYDROKINET.
momentu, nast∏pnie w drugim kroku dokr∏cić je
ostatecznie.
Po dokr∏ceniu ostatniej Êruby, sprawdzić czy wał korbowy
obraca si∏ swobodnie.

UWAGA: JeÊli w czasie obracania kołem pasowym wału
korbowego poluzowała si∏ Êruba koła pasowego nale×y jà
dokr∏cić.

KOŁO NAP¢DOWE
Skrzynia biegów
Zamontowanie (ciàg dalszy)

12. Zamontować drà×ek reakcyjny i widełki amortyzatora. 16. Zamontować belk∏ Êrodkowà.

UWAGA: Sprawdzić pogorszenie własnoÊci lub
uszkodzenia gumowych tulejek drà×ka reakcyjnego.

NAKR¢TKA
SAMOKONTRUJÑCA
ÂRUBA WIDEŁEK
AMORTYZATORA

Wymienić.
WIDEŁKI AMORTYZATORA
Wymienić.

TULEJKI
GUMOWE

DRÑþEK REAKCYJNY

Wymienić.
BELKA ÂRODKOWA

13. Zamontować nowe pierÊcienie spr∏×yste na koƒce półosi.

14. Zamontować prawà i lewà półoÊ.

UWAGA: Obrócić prawà i lewà zwrotnic∏ całkowicie na
17. Zamontować osłon∏ silnika.
zewnàtrz i wsunàć półosie do mechanizmu ró×nicowego,
do momentu gdy pierÊcienie spr∏×yste b∏dà osadzone w
kołach koronowych.

15. Zamontować widełki amortyzatora do dolnego wahacza.
Nast∏pnie u×ywajàc nakr∏tki kołnierzowej i nowej
zawleczki zamontować przegób kulisty do wahacza
dolnego.

OSŁONA SILNIKA

NAKR¢TKA
SAMOKONTRUJÑCA
ZAWLECZKA
NAKR¢TKA Wymienić.
KOŁNIERZOWA
Wymienić.
18. Zamontować czujnik pr∏dkoÊci/czujnik pr∏dkoÊci układu 23. Podłàczyć złàczk∏ czujnika obrotów wałka nap∏dowego.
kierowniczego i usztywniacz tylny.
24. Podłaczyć przewody rozrusznika.

CZUJNIK PR¢DKOÂCI / UWAGA: Przy monta×u przewodów rozrusznika upewnić
ÂRUBA CZUJNIK PR¢DKOÂCI
UKŁADU KIEROWNICZEGO si∏, ×e zaciÊni∏ta strona koƒcówki przewodu skierowana
SPECJALNA
jest na zewnàtrz (patrz rozdział 23).

ZŁÑCZKA CZUJNIKA OBROTÓW
WAŁKA NAP¢DOWEGO
O-RING
Wymienić.

TYLNY USZTYWNIACZ

PRZEWODY
ROZRUSZNIKA
19. Podłàczyć przewody chłodnicy ATF do łàczników
przewodów.
25. Zamontować wsporniki przewodów i opaski.
20. Podłàczyć złàczki zaworów blokady i zmiany biegów oraz
link∏ sterowania przepustnicà. 26. Zamontować podstaw∏ akumulatora z prowadnicà
obudowy filtra powietrza, nast∏pnie zamontować przewody
21. Podłàczyć złàczk∏ czujnika obrotów wałka głównego. akumulatora do podstawy.

22. Zamontować przewód masowy do obudowy skrzyni PROWADNICA OBUDOWY
FILTRA POWIETRZA
biegów.

ZŁÑCZKA CZUJNIKA
OBROTÓW WAŁKA ZŁÑCZKI ZAWORÓW
GŁÓWNEGO PODSTAWA
ŁÑCZNIKI AKUMULATORA
PRZEWODÓW

PRZEWODY
CHŁODNICY ATF ÂRUBA PRZEWODU
PRZEWÓD MASOWY AKUMULATORA
SKRZYNI BIEGÓW KO¡CÓWKA LINKI
STEROWANIA
PRZEPUSTNICÑ
Skrzynia biegów
Zamontowanie (ciàg dalszy)

27. Zamontować obudow∏ filtra powietrza i kanał dolotowy 28. Napełnić skrzyni∏ biegów płynem (ATF) (patrz str. 14-78).
powietrza.
29. Podłàczyć przewody akumulatora, najpierw biegun
dodatni (+), nast∏pnie ujemny (-).

30. Uruchomić silnik. Zaciàgnàć hamulec r∏czny i zmieniać
OBUDOWA FILTRA KANAŁ DOLOTOWY wszystkie biegi trzy razy. Sprawdzić czy linka zmiany
POWIETRZA POWIETRZA biegów jest wyregulowana prawidłowo.

31. Sprawdzić i wyregulować zbie×noÊć kół przednich (patrz
rozdział 18).

32. Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy (a×
włàczy si∏ wentylator chłodnicy) na przeło×eniu N lub P,
nast∏pnie wyłàczyć silnik i sprawdzić czy nie ma
wycieków.

33. Przeprowadzić jazd∏ próbnà jak opisano na stronach od
14-70 do 14-73.

34. Po jeêdzie próbnej poluzować Êrub∏ przedniej poduszki
silnika i dokr∏cić jà wymaganym momentem.

PRZEDNIA PODUSZKA
SILNIKA

ÂRUBA PRZEDNIEJ
PODUSZKI SILNIKA
Dêwignia zmiany biegów

GAŁKA DèWIGNI
ZMIANY BIEGÓW

SPR¢þYNA PRZYCISKU Nało×yć nie wysychajàcy Êrodek
do zabezpieczania gwintów.

PRZYCISK
WŁÑCZNIK S

POKRYWA
WŁÑCZNIKA S
OSŁONA PANEL DèWIGNI ZMIANY BIEGÓW

POKRYWA DèWIGNI

ZŁÑCZKA
WŁÑCZNIKA S

WIÑZKA PRZEWODÓW
WŁÑCZNIKA S

WSPORNIK PODUSZKI
DèWIGNI ZMIANY BIEGÓW

CZUJNIK POŁOþENIA
DèWIGNI A/T
Patrz rozdział 23.
Panel dêwigni zmiany
biegów Linka zmiany biegów
Regulacja Wymontowanie, zamontowanie

1. Przy skrzyni biegów w poło×eniu Neutralnym (N), sprawdzić
czy znak na panelu odpowiada poło×eniu dêwigni zmiany
biegów. • Upewnić si∏, ×e podnoÊniki i podstawki
zabezpieczajàce sà umieszczone prawidłowo i
2. JeÊli nie sà w jednej linii wymontować przednià konsol∏ wsporniki wyciagarki na silniku sà poprawnie
(patrz rozdział 20). ustawione (patrz rozdział 1).
• Zaciàgnàć hamulec r∏czny i zablokować koła tylne,
3. Wykr∏cić wkr∏ty mocujàce panel dêwigni zmiany biegów i aby samochód si∏ nie stoczył i nie zranił pracowników.
przesuwajàc panel wyregulować jego poło×enie.
1. Wymontować przednià konsol∏ (patrz rozdział 20).
UWAGA: Po wymontowaniu panelu dêwigni zmiany biegów
A/T montować go ponownie w jak pokazano poni×ej. 2. Włàczyć bieg N, nast∏pnie wymontować zapink∏ z
regulatora linki.

3. Wykr∏cić Êruby zabezpieczajàce wspornik.

ZAPINKA

WKR¢T

WSPORNIK
REGULATOR LINKI
4. Wymontować pokryw∏ linki.

5. Wykr∏cić Êrub∏ zabezpieczajàcà dêwigni∏ sterowania,
nast∏pnie zdemontować dêwigni∏ sterowania z linki
zmiany biegów.
ZNAK WAŁEK STEROWANIA
DèWIGNIA STEROWANIA
PODKŁADKA
ZABEZPIECZAJÑCA
Wymienić.

POKRYWA
LINKI
6. Wymontować rur∏ wydechowà A i osłon∏ termicznà. 8. Wymontować zawleczk∏ i zapink∏, nast∏pnie oddzielić
NAKR¢TKA dêwigni∏ sterowania od linki zmiany biegów.
SAMOKONTRUJÑCA

Wymienić. LINKA ZMIANY
BIEGÓW

NAKR¢TKA TULEJKA
SAMOKONTRUJÑCA
ZAPINKA
OSŁONA
Wymienić. TERMICZNA

DèWIGNIA
USZCZELKA STEROWANIA
Wymienić. ZAWLECZKA
Wymienić.

RURA WYDECHOWA A

9. Montować link∏ zmiany biegów odwrotnej kolejnoÊci.
USZCZELKA
Wymienić.
10. Po zamontowani linki zmiany biegów sprawdzić jej
regulacj∏ (patrz str. 14-150).

7. Wymontować prowadnic∏ linki i przelotk∏.

PROWADNICA
LINKI

PRZELOTKA
Linka zmiany biegów
Regulacja

1. Uruchomić silnik. Włàczyć bieg wsteczny i sprawdzić czy jest 4. Sprawdzić czy otwór w regulatorze jest dokładnie w osi z
włàczony. JeÊli nie przejÊć do Usuwania usterek na stronach otworem w lince zmiany biegów.
od 14-70 do 14-73.

2. Wyłàczyć silnik i wymontować przednià konsol∏ (patrz
rozdział 20).
REGULATOR
LINKI
3. Włàczyć bieg N, nast∏pnie wymontować zapink∏ z regulatora
linki.
LINKA ZMIANY
BIEGÓW

ZNAK

Linka za krótka Linka za długa Prawidłowo
wyregulowana

UWAGA:
Na koƒcu linki zmiany biegów sà dwa otwory.
Umieszczone sà one co 90°, co pozwala regulować link∏
co 1/4 obrotu.
ZAPINKA
LINKA 5. JeÊli linka nie jest dokładnie wyregulowana, poluzować
ZMIANY nakr∏tk∏ kontrujàcà na lince zmiany biegów i wyregulować
BIEGÓW zgodnie z wymaganiami.

NAKR¢TKA 6. Dokr∏cić nakr∏tk∏ kontrujàcà.
KONTRUJÑCA
7. Zamontować zapink∏ na regulatorze. JeÊli sworzeƒ zapinki
blokuje si∏ przy wciskaniu oznacza to wadliwà regulacj∏.

8. Zmieniać wszystkie biegi i sprawdzać czy wskaênik
sygnalizuje odpowiednie poło×enie dêwigni zmiany biegów
A/T.
REGULATOR
LINKI 9. Uruchomić silnik i sprawdzić dêwigni∏ zmiany biegów we
wszystkich poło×eniach. JeÊli jakikolwiek bieg nie działa
prawidłowo przejÊć do Usuwania usterek na stronach od
14-70 do 14-73.
Linka sterujàca przepustnicy
Sprawdzanie

UWAGA: 3. Sprawdzić luz ramienia sterujàcego przepustnicy przy
Przed sprawdzaniem linki sterujàcej przepustnicy, upewnić si∏, całkowicie wciÊni∏tym pedale przyspieszenia.
×e:

• Ruch jałowy linki przepustnicy jest prawidłowy (patrz
rozdział 11).
• Obroty biegu jałowego sà prawidłowe (patrz rozdział 11).
• Silnik rozgrzany jest do normalnej temperatury pracy (a×
włàczy si∏ wentylator chłodnicy).

1. Sprawdzić czy ruch ramienia sterujàcego przepustnicy jest
zsynchronizowane z dêwignià przepustnicy przy wciÊni∏tym i
zwolnionym pedale przyspieszania.

2. JeÊli ruch ramienia sterujàcego przepustnicy nie jest
zsynchronizowane z ruchem dêwigni przepustnicy, nale×y
wyregulować link∏ sterujàcà przepustnicy.
DèWIGNIA PRZEPUSTNICY

4. Wymontować koƒcówk∏ linki sterujàcej przepustnicy z
ramienia przepustnicy.

5. Sprawdzić czy rami∏ sterujàce przepustnicy porusza si∏
LINKA STERUJÑCA płynnie.
LINKA PRZEPUSTNICÑ
PRZEPUSTNICY

LINKA STERUJÑCA PRZEPUSTNICY

KONIEC LINKI

RAMI¢ STERUJÑCE
PRZEPUSTNICY

RAMI¢ STERUJÑCE
PRZEPUSTNICY
Linka sterujàca przepustnicy
Regulacja

UWAGA: 4. Dokr∏cić nakr∏tki kontrujàce.
Przed sprawdzaniem linki sterujàcej przepustnicy, upewnić si∏,
×e:

• Ruch jałowy linki przepustnicy jest prawidłowy (patrz rozdział
NAKR¢TKA
11). KONTRUJÑCA A