Instrukcja Serwisowa

1993

ACCORD 1993
62SN700-PL

Instrukcja Serwisowa Suplement

1996

ACCORD Suplement 1996
62SN723-PL

Instrukcja Serwisowa

1993

62SN700-PL

Przeczytać przed przystàpieniem do pracy przy układach elektrycznych
Niektóre wersje samochodów Accord wyposa×one sà w poduszki powietrzne kierowcy umieszczone w kole kierownicy, jako cz∏Êć systemu poduszek powietrznych (SRS). Informacje niezb∏dne do bezpiecznej obsługi układu SRS sà opisane w tej publikacji. Punkty w spisie treÊci rozdziału oznaczone - (*) zawierajà lub sà poło×one blisko elementów układu SRS. Obsługa, wymiana lub demonta× tych elementów wymaga specjalnych Êrodków ostro×noÊci i narz∏dzi, z tego powodu musi być wykonywana przez przeszkolony personel Autoryzowanego Dealera samochodów Honda.

• • • •

Aby uniknàć uszkodzenia powodujàcego niezadziałanie poduszek, co mo×e doprowadzić do Êmierci lub kalectwa w przypadku zderzenia czołowego, wszystkie prace przy układzie SRS muszà być wykonywane przez przeszkolony personel Autoryzowanego Dealera Hondy. NiewłaÊciwie wykonywane naprawy jak równie× nieprawidłowa wymiana elementów układu SRS mo×e spowodować obra×enia w wyniku niezamierzonego wybuchu poduszek powietrznych. Wszystkie wiàzki elektryczne układu SRS sà okryte ×ółtà otulinà. Elementy układu SRS sà umieszczone w kolumnie kierownicy, Êrodkowej konsoli i desce rozdzielczej. Nie u×ywać przyrzàdów elektrycznych do sprawdzania tych obwodów. Prace serwisowe, demonta× lub wymiana prowadzona w pobli×u koła kierownicy, deski rozdzielczej lub wiàzek przewodów w pobli×u skrzynki bezpieczników pod deskà rozdzielczà mogà wywołać wybuch poduszek powietrznych i z tego powodu muszà być wykonywane przez przeszkolony personel serwisowy Autoryzowanego Dealera Hondy.

WST¢P
Jak u×ywać instrukcji
Instrukcja Serwisowa Accord ‘93 jest podzielona na 23 rozdziały w dwóch tomach (I tom – rozdziały 1 - 18, II tom – rozdziały 19 - 23). Pierwsza strona ka×dej sekcji jest oznaczona czarnym piktogramem odpowiadajàcym wykazowi rozdziałów na tej stronie. Pozwala to na łatwe odnalezienie pierwszej strony poszukiwanego rozdziału. Tak×e piktogram w prawym górnym rogu strony ułatwia odszukanie rozdziału. Ka×dy rozdział zawiera: 1.Spis treÊci lub rysunek pokazujàcy: • KolejnoÊć demonta×u cz∏Êci. • Momenty dokr∏cania Êrub i wymiar gwintów. • Nr strony z opisem. 2. Sposób demonta×u/monta×u i wymagane narz∏dzia. 3. Sprawdzanie. 4. Testowanie i diagnoz∏. 5. Sposób naprawy. 6. Regulacje.

Informacje ogólne

Narz∏dzia specjalne

Dane techniczne

Obsługa

Silnik

Układ chłodzenia
Informacje specjalne
Nieprzestrzeganie zaleceƒ grozi Êmiercià lub odniesieniem powa×nych obra×eƒ. OSTRZEþENIE: Nieprzestrzeganie zaleceƒ mo×e grozić Êmiercià lub odniesieniem powa×nych obra×eƒ. UWAGA: Istotne i u×yteczne informacje. OSTRZEþENIE: Instrukcja Serwisowa nie zawiera szczegółowych opisów zwykłch procedur warsztatowych i stosowania ogólnych Êrodków bezpieczeƒstwa. Ostrze×enia zawarte w Instrukcji dotyczà metod naprawy, które mogà spowodować obra×enia osób, uszkodzenia samochodu lub sà istotne ze wzgl∏dów bezpieczeƒstwa. Ostrze×enia te nie mogà obejmować wszystkich metod naprawy, zalecanych przez Hond∏ czy te× nie, oraz wszystkich konsekwencji niebezpiecznych sytuacji zwiàzanych z naprawà samochodu. Ka×dy kto stosuje procedury serwisowe i narz∏dzia, zalecane przez Hond∏ lub nie zalecane, musi sam przedsi∏wziàć odpowiednie Êrodki ostro×noÊci aby uniknàć własnych obra×eƒ i nie spowodować obni×enia bezpieczeƒstwa samochodu. Wszystkie informacje zawarte w tej Instrukcji oparte sà na najnowszych informacjach dost∏pnych w chwili druku Instrukcji. Zastrzega si∏ mo×liwoÊć wprowadzenia zmian, bez powiadomienia. þadna cz∏Êć tej publikacji nie mo×e być kopiowana, przesyłana lub przechowywana w pami∏ciach elektronicznych w jakiejkolwiek formie, bez uprzedniej pisemnej zgody wydawcy. Dotyczy to tekstu, tabel i rysunków.

Układ paliwowy Układ przeniesienia nap∏du *Układ kierowniczy

Zawieszenie Układ hamulcowy (Układ ABS) *Nadwozie *Ogrzewanie i klimatyzacja

Wszelkie prawa zastrze×one.

Tłumaczenie i skład: HONDA POLAND LTD. Dział Serwisu

*Układ elektryczny (SRS – Typ II)
Rozdziały oznaczone (*) zawierajà układ SRS wymagajàcy szczególnych Êrodków ostro×noÊci.

Informacje podstawowe
Numery nadwozia i silnika ................................... 1-2 Rozmieszczenie numerów identyfikacyjnych ............................................. 1-3 Rozmieszczenie naklejek ostrzegawczych i informacyjnych ............................................... 1-4 Podnoszenie i punkty podparcia ........................ 1-7 Holowanie .............................................................. 1-10 Wykaz skrótów ...................................................... 1-11

Numery nadwozia i silnika
Numer nadwozia (VIN) Numer silnika

Producent, Marka i Typ samochodu LTD. Anglia. HONDA. Samochód osobowy Typ nadwozia Nadwozie i typ skrzyni biegów
4-drzwiowy Sedan/R∏czna skrzynia 5-biegowa 4-drzwiowy Sedan/Automat. skrzynia 4-bieg.

Typ silnika 2,0 l wielopunktowy sekwencyjny wtrysk paliwa, 131 kM. Z katalizatorem, benzyna bezołowiowa 2,0 l wielopunktowy sekwencyjny wtrysk paliwa, 115 kM. Z katalizatorem, benzyna bezołowiowa Numer seryjny

Wersja wyposa×enia samochodu

Numer skrzyni biegów

Cyfra stała Cyfra pomocnicza Kod producenta

Typ skrzyni biegów Automatyczna: R∏czna dla silnika F20Z2 R∏czna dla silnika F20Z1 Numer seryjny Automatyczna: R∏czna:

Rok modelowy Numer seryjny

Rozmieszczenie numerów identyfikacyjnych
Numer nadwozia (VIN) Numer nadwozia i numer silnika

Numer skrzyni biegów (R∏czna)

Numer skrzyni biegów (Automatyczna)

Numer silnika

Rozmieszczenie naklejek ostrzegawczych i informacyjnych

A: OSTRZEþENIA SERWISOWE NA POKRYWIE

C: NOTATKA IFORMACYJNA

B: OSTRZEþENIA NA PIERÂCIENIU ÂLIZGOWYM

D: INSTRUKCJA DLA KIEROWCY (Osłona p-słoneczna)

E: NIEBEZPIECZE¡STWO (pokrywa silnika)

F: POKRYWA

Rozmieszczenie naklejek ostrzegawczych i informacyjnych
(c. d.)

OSTRZEþENIA O ZAMARZANIU ELEKTROLITU

OSTRZEþENIA ABS

AKUMULATOR

KOREK CHŁODNICY

INFORMACJA O OPONACH

Podnoszenie i punkty podparcia
PodnoÊnik kolumnowy
OSTRZEþENIE ! JeÊli ci∏×kie tylne elementy takie jak: zawieszenie, zbiornik paliwa, koło zapasowe lub pokrywa baga×nika b∏dà wymontowywane, to przed podnoszeniem nale×y dodatkowo obcià×yć baga×nik. Brak obcià×enia tyłu samochodu, mo×e spowodować zmian∏ poło×enia Êrodka ci∏×koÊci przy podnoszeniu, co prowadzi do przechylenia samochodu do przodu. UWAGA: Poniewa× ka×de koło z oponà wa×y w przybli×eniu 14kg, to umieszczenie przednich kół w baga×niku zapewnia prawidłowe poło×enie Êrodka ci∏×koÊci. 1. Ustawić stopki podnoÊnika jak na rysunku. 2. PodnieÊć samochód, a× opony nieznacznie uniosà si∏ nad ziemi∏ i zakołysać samochodem aby upewnić si∏, ×e jest prawidłowo podparty. 3. PodnieÊć do pełnej wysokoÊci i sprawdzić punkty podparcia.

PRZEDNI PUNKT PODPARCIA

STOPKA PODNOÂNIKA

TYLNY PUNKT PODPARCIA

Podnoszenie i punkty podparcia
Podłogowy podnoÊnik samochodowy
1. Zaciàgnàć hamulec r∏czny i zablokować koła, które nie sà podnoszone. 2. Je×eli podnoszony jest tył samochodu, ustawić dêwigni∏ zmiany biegów na bieg wsteczny ( ze skrzynià automat. w pozycji P). 3. Podnosić samochód tylko na wysokoÊć niezb∏dnà do bezpiecznej zmiany kół. 4. Wyregulować podstawki na ×àdanà wysokoÊć i umieÊcić pod samochodem jak na str. 1-9, tak aby stał w przybli×eniu poziomo. OSTRZEþENIE ! • Zawsze u×ywać podstawek bezpieczeƒstwa przy obsłudze samochodu, gdy jest on podparty tylko na podnoÊniku. • Nigdy nie u×ywać zderzaka jako punktu podparcia podnoÊnika.

Przód
BELKA CENTRALNA

Centralny wspornik podnoÊnikowy umieÊcić w Êrodku stopy podnoÊnika.

STOPA PODNOÂNIKA

Tył

Centralny wspornik podnoÊnikowy umieÊcić w Êrodku stopy podnoÊnika.

STOPA PODNOÂNIKA

Podstawki zabezpieczajàce

PRZEDNI PUNKT PODPARCIA

GUMOWE NASADKI

TYLNY PUNKT PODPARCIA

PODSTAWKI ZABEZPIECZAJÑCE

Holowanie
Je×eli samochód wymaga holowania, nale×y zwrócić si∏ z tym do profesjonalnego serwisu holowniczego.Nigdy nie nale×y holować samochodu za innym pojazdem, przy pomocy liny lub łaƒcucha. Jest to bardzo niebezpieczne. Holowanie awaryjne Sà stosowane trzy metody holowania samochodu: Transport na samochodzie – Samochód jest umieszczany na “lawecie”. Jest to najlepszy sposób transportowania uszkodzonego samochodu. Na wózku holowniczym – Dwa koła samochodu (przednie lub tylne) umieszcza si∏ na specjalnym wózku ciagnionym przez samochód holujàcy. Pozostałe dwa toczà si∏ po ziemi. Unoszàc samochód - Samochód holujàcy wyposa×ony jest w metalowe liny z hakami na koƒcach. Haki te zaczepia si∏ o ram∏ lub zawieszenie i unosi tył samochodu nad ziemi∏. Tà metodà mo×na holować tylko samochód z powa×nie uszkodzonà karoserià i zawieszeniem. ZACZEP HOLOWNICZY Je×eli samochód nie mo×e być transportowany na “lawecie” to powinien być holowany z uniesionymi przednimi kołami. Je×eli ze wzgl∏du na r odzaj uszkodzenia samochód musi być holowany na przednich kołach, to nale×y: R∏czna skrzynia biegów • Zwolnić hamulec r∏czny. • Przestawić dêwigni∏ biegów na “luz”. Automatyczna skrzynia biegów • Zwolnić hamulec r∏czny. • Uruchomić silnik. • Ustawić dêwigni∏ biegów w pozycji D4, nast∏pnie w pozycji • N. Wyłàczyć silnik.

DOLNE ZACZEPY

UWAGA: NiewłaÊciwe holowanie mo×e spowodować uszkodzenie skrzyni biegów. Post∏pować wg. przedstawionej procedury. Je×eli nie mo×na przestawić dêwigni zmiany biegów lub uruchomić silnika (w przypadku automatycznej skrzyni biegów) nale×y transportować pojazd na “lawecie”. • Zaleca si∏ holować samochód nie dalej ni× 80 km i nie przekraczać dozwolonej pr∏dkoÊci .

UWAGA: Próby podnoszenia samochodu lub holowania za zderzaki spowodujà powa×ne uszkodzenia.Zderzaki nie sà zaprojektowane do przenoszenia takich obcià×eƒ.

Wykaz skrótów
Lista skrótów, które mogà być u×yte w instrukcji.
A/C ACG ABS A/T A/TF A/F AMP ANT ASSY AUX APPROX. ATDC AUTO ATT ACL API Klimatyzacja, Klimatyzator Alternator System hamulcowy ABS Automatyczna skrzynia biegów Płyn do automat. skrzyni biegów Mieszanka paliwowo powietrzna Amper Antena Zespół, Monta× Pomocniczy W przybli×eniu Po górnym martwym poło×eniu Automatyczny Mocowanie Filtr powietrza Amerykaƒski Instytut Petrochemiczny CiÊnieniowy Akumulator Przed górnym martwym poło×eniem Dolne martwe poło×enie Poło×enie wału korbowego Poło×enie tłoka w pierwszym cylindrze Katalizator Tlenek w∏gla Cylinder Regulacja ciÊnienia sprz∏gieł (A/T) Gaênik Kompletny Jednostka centralna komputera Ładowanie Rozdzielacz zapłonu Złàcze testera Kod usterki Mechanizm ró×nicowy Dwa wałki rozrzàdu w głowicy Wtrysk dwupunktowy Parowanie paliwa Recyrkulacja spalin Moduł kontrolny silnika – komputer Temperatura cieczy chłodzàcej Wydech Czujnik obcià×enia elektrycznego Elektroniczny wtrysk paliwa Elektryczne wspomaganie układu kierowniczego F FP FWD FR FL FSR Przód Pompa paliwowa Nap∏d przedni Przedni prawy Przedni lewy Przekaênik odporny na uszkodzenia Galon Masa Hatchback Podgrzewany czujnik tlenu W∏glowodory Sterowanie obrotami biegu jałowego Zapłonnik Temperatura powietrza dolotowego Regulator składu mieszanki biegu jałowego Ssanie Zapłon Identyfikacja Ârednica wewn∏trzna Wtrysk Przerywany Czujnik spalania stukowego Lewy Uchwyt lewy Kierownica po lewej stronie Sprz∏gło blokady przekładni hydrokinetycznej Mechanizm ró×nicowy o podwy×szonym tarciu Lewy przedni Lewy tylny Układ silnika – rz∏dowy 4-cylindrowy Dioda Êwiecàca

GAL GND H/B HO2S HC IAC ICM IAT IMA IN IG, IGN ID INJ INT KS L LH LHD L/C LSD LF LR L-4 LED

BARO BAT BTDC BDC CKP CYP CAT CO CYL CPC CARB COMP CPU CHG DI DLC DTC DIFF DOHC DPI EVAP EGR ECM ECT EX ELD EFI EPS

Wykaz skrótów
(c. d.)
M/S MAP MIL M/T MCK MAX MIN MPI N NOx O2S OBD OD P PAIR PSP PCV P/S PGM-FI PGM-IG PRI P/N PL PMR PSW PSF Qty R RR RHD REF RL RON SAE SOHC SOL SPEC S/R SRS STD SW Sterowanie r∏czne Bezwzgl∏dne ciÊnienie w kolektorze Lampka kontrolna uszkodzenia silnika R∏czna skrzynia biegów Kontrola silnika Maximum Minimum Wtrysk wielopunktowy Poło×enie neutralne Tlenki azotu Czujnik tlenu Diagnostyka “pokładowa” Ârednica zewn∏trzna Pozycja “Parking” Doładowanie dynamiczne CiÊnienie w układzie wspomagania kierownicy Odpowietrzanie skrzyni korbowej lub Zawór proporcjonalny Wspomaganie kierownicy Programowany wtrysk paliwa Programowany zapłon Podstawowy, Główny Numer cz∏Êci Lampka sygnalizacyjna Przekaênik silnika pompy Wyłàcznik ciÊnieniowy Płyn układu wspomagania IloÊć Prawy Odwrotny Prawy tylny Kierownica po prawej stronie Odwołanie Tylny lewy Metody badawcze liczby oktanowej Amerykaƒskie Stowarzyszenie In×ynierów Samochodowych Pojedynczy wałek rozrzàdu w głowicy Cewka Specyfikacja, dane techniczne Dach słoneczny Dodatkowy system zabezpieczajàcy – poduszki powietrzne Standardowy Przełàcznik SCS SEC T TCM TWC TDC TB TP TC T/B T/N TCS VSS VTEC VC VIN VVIS Złàcze serwisowe Drugorz∏dny, Dodatkowy Moment obrotowy Moduł sterowania automatycznej skrzyni biegów (A/T) – komputer Katalizator trójdro×ny Górne martwe poło×enie tłoka Przepustnica Poło×enie przepustnicy Przetwornik momentu Pasek rozrzàdu Numer narz∏dzia Układ kontroli trakcji Czujnik pr∏dkoÊci Układ zmienych faz rozrzàdu i zmiennych skoków zaworów Sprz∏gło lepkoÊciowe Nr nadwozia System o zmiennej pojemnoÊci układu dolotowego Z Bez Pełne otwarcie przepustnicy Nap∏d na 2-koła Nap∏d na 4-koła 2-koła skr∏tne 4-koła skr∏tne Automatyczna przekładnia 4-biegowa R∏czna przekładnia 5-biegowa Poło×enie “parking” Bieg wsteczny Poło×enie Neutralne Zakres 4-biegowy Zakres 3-biegowy Drugi Pierwszy Bieg 1 Bieg 2 Bieg 3 Bieg 4 Bieg 5

W W/O WOT 2WD 4WD 2WS 4WS 4AT 5MT P R N D4 D3 2 1 1ST 2NT 3RD 4TH 5TH

Narz∏dzia specjalne
Spis narz∏dzi umieszczony jest na poczàtku ka×dego rozdziału.

Dane techniczne
WartoÊci nominalne i dopuszczalne ...................... 3-2 Charakterystyka techniczna ................................... 3-13 Wymiary nadwozia .................................................. 3-16

Wymiary nominalne i dopuszczalne
Rozdział 6 – Głowica, układ rozrzàdu
WIELKOÂĆ MIERZONA Spr∏×anie 250 obr/min przy otwartej przepustnicy
PłaskoÊć powierzchni WysokoÊć

NOMINALNA (NOWA)

DOPUSZCZALNA

Nominalne Minimalne Maksymalna ró×nica

Głowica Wałek rozrzàdu

Luz osiowy Luz wałek-panewka Bicie promieniowe WysokoÊć krzywki wałka

Silnik F20Z1 Silnik F20Z2

Zawory

Luz zaworowy Ârednica trzonka zaworu Luz zawór-prowadnica

Gniazda zaworowe

SzerokoÊć WysokoÊć wystajàcej cz∏Êci trzonka DługoÊć swobodna Silnik F20Z1

Spr∏×yny zaworowe

Silnik F20Z2

Prowadnice zaworowe

Ârednica wewn∏trzna WysokoÊć po zamontowaniu Luz wałek-dêwigienka IN: EX: Ssanie Wydech

Dêwigienki

*1: Spr∏×yna zaworu produkowana przez CHUO HATSUJO. *2: Spr∏×yna zaworu produkowana przez NIHON HATSUJO.

Rozdział 7 – Blok silnika
WIELKOÂĆ MIERZONA Blok silnika Dopuszczalne odkształcenie powierzchni górnej Ârednica otworu cylindra A B Sto×kowoÊć otworu cylindra Nadwymiar otworu cylindra Ârednica zewn∏trzna 21 mm od dolnej Bez liter (A) kraw∏dzi Litera B Luz tłok-cylinder SzerokoÊć rowka (pierÊcienia) Górny Drugi Olejowy
Luz w rowku pierÊcienia Luzy zamków Górny Drugi Górny Drugi Olejowy

Jednostki długoÊci: mm (in) NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA

Tłok

PierÊcienie tłokowe

Sworzeƒ Korbowód

Ârednica zewn∏trzna Luz sworzeƒ-tłok Wcisk sworzeƒ-korbowód Ârednica otworu główki Ârednica otworu stopy Luz osiowy RównoległoÊć osi obrotów

Nominalna

Wał korbowy

Ârednica ło×ysk głównych

Ło×yska Nr1 i Nr2 Ło×ysko Nr3 Ło×ysko Nr4 Ło×ysko Nr5

Ârednica ło×ysk korbowych Sto×kowoÊć Błàd kołowoÊci Luz osiowy Bicie promieniowe Ło×yska Luz ło×ysk głównych Ło×yska Nr1 i Nr2 Ło×ysko Nr3 Ło×ysko Nr4 Ło×ysko Nr5

Luz ło×ysk korbowodowych

Wymiary nominalne i dopuszczalne
Rozdział 7 – Blok silnika (ciàg dalszy)
WIELKOÂĆ MIERZONA
Ârednica ło×ysk Wałek wyrównowa×ajàcy Sto×kowoÊć Luz osiowy Bicie promieniowe Luz ło×ysko - wałek Ło×ysko Nr1 przednie Ło×ysko Nr1 tylne Ło×ysko Nr2 Ło×ysko Nr3 Przód Tył Ło×ysko Nr1 przednie Ło×ysko Nr1 tylne i Ło×ysko Nr2 Ło×ysko Nr3

NOMINALNA (NOWA)

DOPUSZCZALNA

Ło×yska wałka wyrównowa×ajàcego

Ârednica wewn∏trzna

Ło×ysko Nr1 przednie Ło×ysko Nr1 tylne Ło×ysko Nr2 Ło×ysko Nr3

Rozdział 8 – Układ olejenia
WIELKOÂĆ MIERZONA Olej silnikowy
PojemnoÊć

NOMINALNA (NOWA)
całkowita pojemnoÊć wymiana oleju wraz z filtrem wymiana oleju bez z filtra

DOPUSZCZALNA

Pompa olejowa

Luz promieniowy mi∏dzy wewn∏trznym a zewn∏trznym wirnikiem Luz promieniowy mi∏dzy zewn∏trznym wirnikiem a obudowà Luz osiowy mi∏dzy wirnikiem a obudowà pompy

Zawór nadmiarowy

CiÊnienie przy temperaturze 80°C

Na biegu jałowym Przy 3000 obr/min

Rozdział 10 – Układ chłodzenia
WIELKOÂĆ MIERZONA
Chłodnica IloÊć płynu chłodzàcego l (US qt, lmp qt) Silnik F20Z1 {w silniku, nagrzewnicy, przewodach chłodzàcych i zbiorniku przelewowym} PojemnoÊć zbiornika przelewowego Silnik F20Z2 Korek chłodnicy Termostat CiÊnienie otwarcia Poczàtek otwarcia Pełne otwarcie Wznios zaworu przy pełnym otwarciu całkowita pojemnoÊć wymiana płynu chłodzàcego

NOMINALNA (NOWA)

całkowita pojemnoÊć wymiana płynu chłodzàcego całkowita pojemnoÊć wymiana płynu chłodzàcego

°C (°F) °C (°F)

Wentylator chłodnicy

Włàcza si∏ przy temperaturze Wyłàcza si∏ przy temperaturze Wyłàcznik czasowy WŁ. przy temperaturze Wyłàcznik czasowy WYŁ. przy temperaturze

Mniejszej o 2 - 7 ° od temperatury włàczenia Mniejszej o 2 - 5 ° od temperatury włàczenia

Rozdział 11 – Układ paliwowy
WIELKOÂĆ MIERZONA Pompa paliwa
Regulator ciÊnienia Zbiornik paliwa Silnik
WydajnoÊć ml/10 sekund Otwarcie zaworu nadmiarowego przy ciÊnieniu kPa (atm) CiÊnienie przy odłàczonym przewodzie podciÊnieniowym regultora kPa (kg/cm2, psi) PojemnoÊć Szybkie obroty jałowe obr/min Obroty jałowe obr/min (przy wyłàczonych reflektorach i wentylatorze chłodnicy) ZawartoÊć CO % na biegu jałowym

Jednostki długoÊci: mm (in) NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA

Na luzie) W poło×eniu N lub P)

Rozdział 12 – Sprz∏gło
WIELKOÂĆ MIERZONA Pedał sprz∏gła
WysokoÊć pedału Skok pedału sprz∏gła Całkowity skok jałowy pedału sprz∏gła WysokoÊć pedału w momencie wył. sprz∏gła Bicie osiowe powierzchni sprz∏głowej Gł∏bokoÊć osadzenia nitów Bicie osiowe GruboÊć WysokoÊć palców spr∏×yny talerzowej PłaskoÊć powierzchni od podłogi

NOMINALNA (NOWA)

DOPUSZCZALNA

od podłogi od wykładziny

Koło zamachowe

Tarcza sprz∏gła Docisk

Rozdział 13 – R∏czna skrzynia biegów
WIELKOÂĆ MIERZONA Olej skrzyni biegów Wałek główny
PojemnoÊć

NOMINALNA (NOWA)
wymiana oleju wraz z filtrem całkowita pojemnoÊć

DOPUSZCZALNA

Luz osiowy Ârednica w miejscu ło×yska kulkowego Ârednica w miejscu ło×yska igiełkowego Ârednica w miejscu ło×yska kulkowego Bicie wałka

Wyregulować pierÊcieniem

Koło z∏bate 3 i 4 biegu wałka głównego Koło z∏bate 5 biegu wałka głównego Wałek nap∏dowy

Ârednica wewn∏trzna Luz osiowy SzerokoÊć Ârednica wewn∏trzna Luz osiowy SzerokoÊć
Luz osiowy Ârednica w miejscu ło×yska igiełkowego Ârednica w miejscu ło×yska kulkowego i igiełkowego Ârednica w miejscu koła z∏batego 1 biegu Bicie wałka

3 biegu 4 biegu

Koło z∏bate 1 biegu wałka nap∏dowego Koło z∏bate 2 biegu wałka nap∏dowego

Ârednica wewn∏trzna Luz osiowy Ârednica wewn∏trzna Luz osiowy SzerokoÊć

Wyregulować pierÊcieniem Wyregulować kołnierzem

Wymiary nominalne i dopuszczalne
Rozdział 13 – R∏czna skrzynia biegów (ciàg dlaszy)
WIELKOÂĆ MIERZONA
Tuleja dystansowa (Koła z∏batego 2 biegu wałka nap∏dowego) Tuleja dystansowa (Koła z∏batego 4 i 5 biegu wałka głównego)
Koło z∏bate poÊrednie wstecznego biegu

Jednostki długoÊci: mm (in) NOMINALNA (NOWA) DOPUSZCZALNA

Ârednica wewn∏trzna Ârednica zewn∏trzna DługoÊć Ârednica wewn∏trzna Ârednica zewn∏trzna DługoÊć Ârednica wewn∏trzna Luz koło-wałek biegu wstecznego Luz koło z∏bate-synchronizator (Docisnàć synchronizator) GruboÊć koƒcówek widełek Luz widełki-tuleja przesuwna

Synchronizator Widełki Widełki wstecznego biegu

SzerokoÊć widełek wstecznego biegu Luz widełki-koło poÊrednie biegu wstecznego A SzerokoÊć otworu *1 B Luz widełki-wybierak 5/wstecznego biegu*2 A’ B’
Ârednica wewn∏trzna Luz wybierak - wałek Ârednica sworznia wybieraka Luz wybierak - uchwyt wybieraka Ârednica zewn∏trzna Luz Ârednica zewn∏trzna Luz dêwignia - pokrywa Ârednica otworu Luz łàcznik - wybierak

Wybierak

Dêwignia wybierania biegu Dêwignia zmiany biegu Łàcznik

*1: Punkty pomiarowe

*2: Punkty pomiarowe

Rozdział 14 – Automatyczna skrzynia biegów
WIELKOÂĆ MIERZONA
Płyn przekładniowy CiÊnienie hydrauliczne kPa (atm, psi)
PojemnoÊć l (US qt, lmp qt)

NOMINALNA (NOWA)
przy naprawie przy wymianie płynu Przepustnica całkowicie zamkni∏ta Przepustnica otwarta wi∏cej ni× 19%

DOPUSZCZALNA

CiÊnienie liniowe przy 2000 obr/min w poło×eniu N lub P

Przepustnica otwarta wi∏cej ni× 19%

CiÊnienie 4 sprz∏gła przy 2000 obr/min w poło×eniu D4

Przepustnica całkowicie zamkni∏ta

Przepustnica całkowicie zamkn.

Przepustnica otwarta wi∏cej ni× 19%

Przepustnica otwarta wi∏cej ni× 19% Przepustnica całkowicie zamkn.

CiÊnienie 2 i 3 sprz∏gła przy 2000 obr/min w poło×eniu D4

Przepustnica całkowicie zamknieta

Przepustnica otwarta wi∏cej ni× 19%

Przepustnica otwarta wi∏cej ni× 19%

CiÊnienie 2 sprz∏gła przy 2000 obr/min w poło×eniu 2 CiÊnienie 1 sprz∏gła i 1 sprz∏gła blokujàcego przy 2000 obr/min w poło×eniu 1
CiÊnienie zaworu B przepustnicy Przep. całk. zamkn. Przep. całk. otwarta

Test poÊlizgu (sprawdzanie przy samochodzie ustawionym na ziemi)

Wymiary nominalne i dopuszczalne
Rozdział 14 – Automatyczna skrzynia biegów (ciàg dalszy)
WIELKOÂĆ MIERZONA
Sprz∏gło 1 blokujàce 1i2 3i4 Dług. swobodna spr∏×yny powrot. sprz∏gła 1, 2, 3, 4 GruboÊć tarczy sprz∏gła GruboÊć płytki sprz∏gła 1 i 1 blokujàce 2 3i4 GruboÊć płytki koƒcowej Znak 1 Znak 2 Znak 3 Znak 4 Znak 5 Znak 6 Znak 7 Znak 8 Znak 9 Luz nominalny sprz∏gła

NOMINALNA (NOWA)

DOPUSZCZALNA

A× do zu×ycia rowków Zmiana koloru Zmiana koloru Zmiana koloru

Zmiana koloru

Zespół zaworu

Ârednica wewn. otworu ło×yska igieł. wałka kierow. Po stronie przekładni Po stronie pompy oleju Luz czołowy kół z∏batych pompy oleju Luz boczny kół z∏bat. pompy oleju Nap∏dowe Nap∏dzane Ârednica wewn. koła z∏bat. nap∏dzanego pompy Ârednica zewn.wałka pompy GruboÊć widełek biegu wstecznego Wyst∏p blokady koła postojowego Koło postojowe WysokoÊć zderzaka krzywki przepustnicy Ârednica wewn∏trzna wałka widełek Ârednica wewn∏trzna zaworu wałka widełek
Ârednica wewn∏trzna pierÊcienia uszczelniajàcego Ârednica wewn∏trzna pierÊcienia uszczelniajàcego Ârednica wewn∏trzna pierÊcienia uszczelniajàcego Ârednica wałka: Głównego – pod ło×ysko wałka kierownicy Głównego – pod tulej∏ ło×yska 3 biegu Głównego – pod tulej∏ ło×yska 4 biegu Nap∏dowego – pod tulej∏ ło×yska 1 biegu Nap∏dowego – pod ło×ysko 4 biegu Nap∏dowego – pod koło postojowe Nap∏dowego – pod koło biegu wstecznego PoÊredniego – pod koło 1 biegu PoÊredniego – pod koło 2 biegu Wstecznego biegu Ârednica wewn∏trzna Koła 3 biegu wałka głównego Koła 4 biegu wałka głównego Koła 1 biegu wałka nap∏dowego Koła 4 biegu wałka nap∏dowego Koła wstecznego biegu wałka nap∏dowego Koła poÊredniego wałka nap∏dowego Koła 1 biegu wałka poÊredniego Koła 2 biegu wałka poÊredniego Uchwytu wałka koła poÊredniego biegu wstecznego

Zu×ycie lub uszkodzenie

Zu×ycie lub uszkodzenie Zu×ycie lub uszkodzenie Zu×ycie lub inne uszkodzenie

Mechanizm zmiany biegów, hamulec postojowy i układ sterowania przepustnicà

Serwozawór Zawór regulacyjny Akumulator
Wałek kierownicy

Przekładnia

Zu×ycie lub uszkodzenie

Zu×ycie lub uszkodzenie

Rozdział 14 – Automatyczna skrzynia biegów (ciàg dalszy)
WIELKOÂĆ MIERZONA
Przekładnia (c. d.) DługoÊć tulei koła 3 biegu wałka głównego DługoÊć tulei koła 4 biegu wałka głównego DługoÊć tulei koła 1 biegu wałka nap∏dowego GruboÊć podkładki oporowej Koła 1 biegu wałka nap∏dowego Koła poÊredniego wałka nap∏dowego SzerokoÊć koła postojowego wałka nap∏dowego DługoÊć tulei dystansowej koła 1 biegu wałka poÊredniego GruboÊci podkładki 35 x 53 mm pod wielowypust koła 2 biegu wałka poÊredniego

Jednostki długoÊci: mm (in) DOPUSZCZALNA
Zu×ycie lub uszkodzenie Zu×ycie lub uszkodzenie Zu×ycie lub uszkodzenie Zu×ycie lub uszkodzenie Zu×ycie lub uszkodzenie Zu×ycie lub uszkodzenie

NOMINALNA (NOWA)

WIELKOÂĆ MIERZONA
Spr∏×yny Spr∏×yna A zaworu regulacyjnego Spr∏×yna B zaworu regulacyjnego Spr∏×yna reakcyjna kierownicy Spr∏×yna zaworu zwrotnego przekładni Spr∏×yna zaworu nadmiarowego Spr∏×yna zaworu nadmiarowego chłodnicy Spr∏×yna zaworu 2 zw∏×ki sterujàcej Spr∏×yna zaworu zw∏×ki sterujàcej Spr∏×yna 4 zaworu odpływowego Spr∏×yna regulacyjna zaworu B przepustnicy Spr∏×yna zaworu B przepustnicy

NOMINALNA (NOWA)
Ârednica drutu Âred. zewn∏trzna DługoÊć swobod. IloÊć zwojów

Spr∏×yna zaworu zmiany 1-2 Spr∏×yna zaworu zmiany 2-3/3-4 Spr∏×yna akumulatora 1 sprz∏gła blokujàc. Spr∏×yna akumulatora 1 sprz∏gła Spr∏×yna akumulatora 4 sprz∏gła Spr∏×yna akumulatora 2 sprz∏gła Spr∏×yna akumulatora 3 sprz∏gła Spr∏×yna zaworu włàczania blokady Spr∏×yna zaworu synchronizujàcego blokady Spr∏×yna serwozaworu sterujàcego Spr∏×yna zaworu CPC Spr∏×yna zaworu modulatora Spr∏×yna zaworu sterujàcego blokadà Spr∏×yna 3 zaworu gwałtownego przyspiesz. Spr∏×yna 3-2 zaworu gwałtown. przyspiesz.

Wymiary nominalne i dopuszczalne
Rozdział 15 – Mechanizm ró×nicowy (Automatyczna skrzynia biegów)
WIELKOÂĆ MIERZONA
Przekładnia główna Luz mi∏dzyz∏bny Ârednica wewn∏trzna otworu na sworzeƒ satelity Luz sworzeƒ – obudowa Ârednica wewn∏trzna otworu na półoÊ Luz półoÊ – obudowa Prawa Lewa Luz mi∏dzyz∏bny Ârednica wewn∏trzna Luz satelit – sworzeƒ Naciàg wst∏pny Nm (kGm, Ibin)

Jednostki długoÊci: mm (in) DOPUSZCZALNA

NOMINALNA (NOWA)

Zespół mechanizmu ró×nicowego

Satelity

Naciàg wst∏pny ło×ysk sto×kowych

Wyregulować podkładkami

Rozdział 15 – Mechanizm ró×nicowy (R∏czna skrzynia biegów)
WIELKOÂĆ MIERZONA
Przekładnia główna Luz mi∏dzyz∏bny
Ârednica wewn∏trzna otworu na sworzeƒ satelity Luz sworzeƒ – obudowa Ârednica wewn∏trzna otworu na półoÊ Luz półoÊ – obudowa

NOMINALNA (NOWA)

DOPUSZCZALNA

Zespół mechanizmu ró×nicowego Satelity

Luz mi∏dzyz∏bny Ârednica wewn∏trzna Luz satelit – sworzeƒ Naciàg wst∏pny Nm (kGm, Ibin) Nowe ło×ysko U×ywane ło×ysko

Wyregulować podkładkami

Naciàg wst∏pny ło×ysk sto×kowych

Wyregulować podkładkami

Rozdział 17 – Układ kierowniczy
WIELKOÂĆ MIERZONA Koło kierownicy Przekładnia
Pompa
Płyn wspomagania układu kierowniczego Luz obwodowy koła kierownicy Kàt poluzowania Êruby listwy z∏batej z pozycji zablokowanej CiÊnienie pompy przy zamknietym zaworze zwrotnym kPa (atm, psi) Zalecany płyn PojemnoÊć l (US qt, lmp qt) Płyn do układu wspomagania HONDA PSF Układu Zbiornika z u×ywanym paskiem z nowym paskiem z u×ywanym paskiem z nowym paskiem

NOMINALNA (NOWA)

Pasek wspomagania układu kierowniczego*

Ugi∏cie przy sile 100 N (10 kG) mi∏dzy kołami pasowymi Siła naciàgu N (kG, Ibs) Pomiar przyrzàdem do pomiaru siły naciàgu

*: U×ywajàc nowego paska, wyregulować ugi∏cie lub naciàg do wartoÊci dla nowego paska. Uruchomić silnik na 5 minut i wyłàczyć go. Ponownie wyregulować ugi∏cie lub naciàg do wartoÊci dla u×ywanego paska.

Rozdział 18 – Zawieszenie
WIELKOÂĆ MIERZONA
Geometria kół

Jednostka długoÊci: mm (in)

NOMINALNA (NOWA)

DOPUSZCZALNA

Kàt pochylenia koła Kàt wyprzedzenia Zbie×noÊć Kàt skr∏tu

Przód Tył Przód Przód Tył Koła wewn∏trznego Koła zewn∏trznego
Felga aluminiowa Osiowe Promieniowe Osiowe Felga stalowa Promieniowe Przód Tył

Koło

Bicie tarczy koła

Ło×ysko koła

Luz osiowy

Rozdział 19 – Układ hamulcowy
WIELKOÂĆ MIERZONA
Dêwignia hamulca r∏cznego

NOMINALNA (NOWA)
Blokowanie na 7 – 11 zàbku

DOPUSZCZALNA

Ciàgnàć z siłà 200 N (20 kG)
WysokoÊć pedału (z wymontowanà wykładzinà) Skok jałowy

Pedał hamulca

Pompa hamulcowa

Luz tłok-popychacz GruboÊć tarczy Bicie tarczy Dopuszczalna ró×nica gruboÊci GruboÊć klocków Przód Tył Przód Tył Przód i tył Przód M/T A/T Tył
Siła nacisku pedału kG (Ibs) CiÊnienie w przewodach kPa

Tarcze hamulcowe

Wyposa×enie

PodciÊnienie[mm (in) Hg]

Bez ABS

Z ABS

Wymiary nominalne i dopuszczalne
Rozdział 22 – Klimatyzacja
WIELKOÂĆ MIERZONA Układ klimatyzacji
PojemnoÊć układu ml (fl oz, lmp oz) Skraplacz Parownik Przewody Osuszacz

NOMINALNA (NOWA)

Spr∏×arka Pasek spr∏×arki

IloÊć oleju smarujàcego ml (fl oz, lmp oz) Opór cewki stojana przy 20°C Ω Luz koło pasowe – płytka ciÊnieniowa Ugi∏cie przy sile 100 N (10 kG) mi∏dzy kołami pasowymi Siła naciàgu N (kG, Ibs) Pomiar przyrzàdem do pomiaru siły naciàgu z u×ywanym paskiem z nowym paskiem z u×ywanym paskiem z nowym paskiem

Rozdział 23 – Układ elektryczny
WIELKOÂĆ MIERZONA Cewka zapłonowa
Âwiece zapłonowe Wyprz. zapłonu Pasek alternatora*

NOMINALNA (NOWA)

Napi∏cie znamionowe V Opór uzwojenia pierwotnego Opór uzwojenia wtórnego
Typ Odst∏p elektrod Na biegu jałowym °BTDC

Ω przy 20°C kΩ przy 20°C
Patrz rozdział 23 (Czerwony) z u×ywanym paskiem z nowym paskiem z u×ywanym paskiem z nowym paskiem z u×ywanym paskiem z nowym paskiem z u×ywanym paskiem z nowym paskiem

Bez A/C

Ugi∏cie paska przy sile 100 N (10 kG) Zmierzony naciàg paska N (kG, Ibf)

Z A/C

Ugi∏cie paska przy sile 100 N (10 kG) Zmierzony naciàg paska N (kG, Ibf) WIELKOÂĆ MIERZONA

NOMINALNA (NOWA)

DOPUSZCZALNA

Alternator

Napi∏cie wyjÊcia 13.5V (rozgrzany) A Opór cewki (wirnika) Ω Ârednica zewn∏trzna pierÊcienia Êlizgowego DługoÊć szczotek Naciàg spr∏×yny szczotek g (oz) Typ Gł∏bokoÊć rowków komutatora Bicie komutatora Ârednica zewn∏trzna komutatora DługoÊć szczotki Naciàg spr∏×yny szczotek Nap∏d z redukcjà i magnesami stałymi

Rozrusznik

N (kG, Ibs)

*: U×ywajàc nowego paska, wyregulować ugi∏cie lub naciàg do wartoÊci dla nowego paska. Uruchomić silnik na 5 minut i wyłàczyć go. Ponownie wyregulować ugi∏cie lub naciàg do wartoÊci dla u×ywanego paska.

Charakterystyka techniczna
WIELKOÂĆ MIERZONA WYMIARY SAMOCHODU
DługoÊć całkowita SzerokoÊć całkowita WysokoÊć całkowita Rozstaw osi Rozstaw kół PrzeÊwit IloÊć siedzeƒ Masa własna Bez ABS Z ABS

UWAGI

Pi∏ć

MASY

Rozkład nacisków (Przód/Tył) Bez ABS Z ABS

Masa dopuszczalna

SILNIK

Typ Układ cylindrów Ârednica i skok PojemnoÊć Stopieƒ spr∏×ania Układ zaworowy Układ olejenia Wydatek pompy olejowej Przy temperaturze oleju 35 °C Paliwo - wymagania Wydatek pompy wodnej Przy temperaturze wody 40 °C

Chłodzony wodà, 4-suwowy SOHC, benzynowy Rz∏dowy 4-cylindrowy, poprzeczny

Nap∏d paskiem z∏batym, 4 zawory na cylinder, SOHC Pompa o wewn∏trz. trochoidalnym zaz∏bieniu 53.7 l/min przy 6000 obr/min Benzyna bezołowiowa, Liczba Oktanowa (RON) 95 lub wi∏ksza 150 l/min przy 6000 obr/min Nap∏d z redukcjà przeło×enia, magnesy stałe 30 sekund Zgodnie z ruchem zegara

ROZRUSZNIK

Typ Moc wyjÊciowa Napi∏cie Wydatek godzinowy Kierunek obrotów Masa Typ Powierzchnia cierna sprz∏gła

SPRZ¢GŁO

Pojedyncze suche, ze spr∏×ynà talerzowà Przekładnia hydrokinetyczna

Charakterystyka techniczna
(ciàg dalszy)
WIELKOÂĆ MIERZONA SKRZYNIA BIEGÓW
Typ 5-biegów do przodu zsynchron., 1 wsteczny Elektronicznie sterowana 4-biegowa, 1 wsteczny BezpoÊrednie 1:1 R∏czna 1 biegu 2 biegu 3 biegu 4 biegu 5 biegu bieg wsteczny Typ Przeło×enie Pojedyncza hipoidalna Automatyczna

UWAGI

Przeło×enie pierwszego stopnia Typ Przeło×enie

Przekładnia główna

KLIMATYZACJA

Wydatek chłodzenia W warunkach: Obroty spr∏×arki Temperatura zewn∏trzna WilgotnoÊć na zewnàtrz Temperatura powietrza skraplacza Pr∏dkoÊć powietrza skraplacza Wydatek dmuchawy Spr∏×arka Typ, Model IloÊć cylindrów PojemnoÊć Pr∏dkoÊć max. PojemnoÊć układu
Typ Typ Tłokowa, NIPPONDENSO

Skraplacz Parownik Dmuchawa

O×ebrowanie faliste O×ebrowanie faliste Wentylator Sirocco 5–biegowa

Typ Zasilanie silnika Regulacja pr∏dkoÊci Max. wydatek

Regulacja temperatury Sprz∏gło spr∏×arki Typ Zapotrzebowanie mocy Czynnik chłodniczy Typ IloÊć

Mieszanie powietrza
Suche, pojedyncze, nap∏dzane paskiem

UKŁAD KIEROWNICZY ZAWIESZENIE

Typ Przeło×enie całkowite IloÊć obrotów Ârednica koła kierownicy Typ, Przód Typ, Tył Amortyzatory, Przód i Tył

Wspomaganie, listwa i wałek z∏baty

Niezale×ne, podw. wahacze poprzeczne, spr∏×yna Êrubowa ze stabilizatorem Niezale×ne, podw. wahacze poprzeczne, spr∏×yna Êrubowa ze stabilizatorem Teleskopowe, hydrauliczno - gazowe

WIELKOÂĆ MIERZONA GEOMETRIA KÓŁ
Pochylenie koła Przód Tył Wyprzedzenie sworznia zwrotnicy Zbie×noÊć Przód Tył Przód
Ze wspomaganiem z samoregulacjà luzu tarcze wentylowane Ze wspomag. z samoregul. luzu bez wentylacji tarcz

UWAGI

UKŁAD HAMULCOWY

Typ

Tył Powierzchnia okładzin i tarcz: Przód A/T M/T Tył Hamulec r∏czny Wymiar i ciÊnienie Akumulator Rozrusznik Alternator Bezpieczniki W skrzynce bezpiecznik. pod deskà rozdziel. W skrzynce bezpiecznik. pod pokrywà silnika W skrzynce bezp. ABS pod pokrywà silnika Reflektory Przednie kierunkowskazy Przednie Êwiatła pozycyjne Boczne kierunkowskazy Tylne kierunkowskazy Âwiatło STOP / Tylne Êwiatła pozycyjne Âwiatło cofania Tylne Êwiatło przeciwmgielne OÊwietlenie tablicy rejestracyjnej OÊwietlenie wn∏trza Przód Tył OÊwietlenie baga×nika Lampki drzwiowe OÊwietlenie schowka OÊwietlenie zestawu wskaêników Lampki kontrolne Lampki ostrzegawcze PodÊwietlenie wyłàczników PodÊwietlenie zapalniczki

Mechaniczny, na dwa tylne koła
Patrz naklejka informacyjna opon (str. 1-7)

OPONY UKŁAD ELEKTRYCZNY

Wymiary nadwozia
Jednostki: mm (in)

Silnik
Wymontowanie, zamontowanie silnika .................. Głowica, zawory ....................................................... Blok silnika ............................................................... Układ olejenia ........................................................... Kolektor ssàcy, układ wydechowy ......................... Układ chłodzenia ...................................................... 5-1 6-1 7-1 8-1 9-1 10-1

Wymontowanie, zamontowanie silnika
Narz∏dzia specjalne ................................................. 5-2 Wymontowanie, zamontowanie silnika .................. 5-3

Narz∏dzia specjalne

Nr

Nr katalogowy

Nazwa Âciàgacz koƒcówek drà×ków kierow. 32 mm Wyciàgarka

IloÊć

Nr strony

Wymontowanie, zamontowanie silnika
• Sprawdzić czy podnoÊniki i podstawki zabezpieczajace sà odpowiednio umieszczone a zaczepy wyciagarki odpowiednio umocowane na silniku. Sprawdzić czy samochód nie stoczy si∏ ze stanowiska podczas pracy pod nim. 6. Poluzować korek spustowy chłodnicy. 7. SpuÊcić olej z przekładni. Zamontować korek spustowy u×ywajàc nowej podkładki. 8. SpuÊcić olej z silnika. Zamontować korek spustowy u×ywajàc nowej podkładki, nast∏pnie opuÊcić samochód. OSTRZEþENIE: Nie dokr∏cać korka spustowego zbyt mocno, aby nie zerwać gwintu. 9. Wymontować przewód dolotowy powietrza i filtr powietrza. FILTR POWIETRZA PRZEWÓD DOLOTOWY POWIETRZA

OSTRZEþENIE: • U×ywać pokrowców na błotniki aby uniknàć porysowania lakieru. • Ostro×nie rozłàczać złàcza konektora, aby uniknàć ich uszkodzenia. • Zaznaczyć wszystkie przewody i połàczenia przed ich rozłàczeniem, aby uniknàć kłopotów przy ich monta×u. Upewnić si∏ czy przewody si∏ lub nie zaczepiajà o inne cz∏Êci. 1. Zabezpieczyć otwartà pokryw∏ silnika. 2. Odłàczyć ujemny (-) biegun akumulatora, a potem dodatni (+). 3. Wykr∏cić korek chłodnicy.

Uwa×ać by nie poparzyć si∏ parà czy goràcym płynem. 4. PodnieÊć samochód na pełnà wysokoÊć. 5. Zdjàć przednie koła i osłon∏ dolnà silnika.

10. Wymontować akumulator, jego podstaw∏ i przewody. PODSTAWA AKUMULATORA

OSŁONA SILNIKA PRZEWODY AKUMULATORA

Wymontowanie, zamontowanie silnika
(ciàg dalszy)
11. Wymontować przewód rozrusznika i przewód masowy przekładni. 14. Wymontować wiàzk∏ przewodów z lewej strony silnika i przewód masowy.

PRZEWÓD ROZRUSZNIKA

PRZEWÓD MASOWY PRZEKŁADNI

WIÑZKA PRZEWODÓW LEWEJ STRONY SILNIKA

12. Obni×yć ciÊnienie paliwa luzjàc Êrub∏ serwisowà filtra paliwa o jeden obrót (patrz rozdział 11).

PRZEWÓD MASOWY 15. Odłàczyć link∏ przepustnicy poluzowujàc nakr∏tk∏ kontrujàcà, nast∏pnie wyjàć jej koƒcówk∏ z gniazda przepustnicy. UWAGA: • Nie odkr∏cać nakr∏tki regulacyjnej. • Uwa×ać aby nie uszkodzić linki przepustnicy podczas jej demonta×u, zawsze wymienić link∏ w razie jej uszkodzenia. • Dokonać regulacji przepustnicy montujàc układ (patrz rozdział 11).

Nie palić pracujàc przy układzie paliwowym. Nie zbli×ać si∏ z otwartym ogniem. Zlewać paliwo do przeznaczonych do tego celu pojemników. OSTRZEþENIE: • Przed rozłàczeniem jakiegokolwiek przewodu paliwowego, obni×yć ciÊnienie paliwa jak opisano wy×ej. • Okryć r∏cznikiem warsztatowym szyn∏ paliwowà aby zabezpieczyć przed rozlaniem paliwa na silnik. 13. Wymontować przewód paliwowy zasilajàcy i powrotny. NAKR¢TKA SPECJALNA
PODKŁADKI Wymienić.

ÂRUBA SERWISOWA

PRZEWÓD PALIWOWY ZASILAJÑCY

KONIEC LINKI

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA NAKR¢TKA REGULACYJNA

16. Odłàczyć złàczki, koƒcówki i opaski wiàzki przewodów po prawej stronie silnika. PRZEWÓD PALIWOWY POWROTNY

17. Odkr∏cić przewód zasilajàcy od skrzynki bezpieczników pod pokrywà silnika.

19. Odłàczyć przewód podciÊnieniowy serwa hamulcowego i rurk∏ podciÊnieniowà poduszki zawieszenia silnika (tylko A/T) od kolektora ssàcego.

PRZEWÓD ZASILAJÑCY

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW POD POKRYWÑ SILNIKA

PRZEWÓD PODCIÂNIENIOWY SERWA HAMULCOWEGO

WIÑZKA PRZEWODÓW SILNIKA

RURKA PODCIÂNIENIOWA PODUSZKI ZAWIESZENIA SILNIKA (tylko A/T) 18. Odłàczyć przewód zbiornika oparów paliwa (EVAP) i rurki podciÊnieniowe układu EVAP od kolektora ssàcego. 20. Odłàczyć złàczki i wymontować skrzynk∏ sterujàcà.

RURKI PODCIÂNIENIOWE

SKRZYNKA STERUJACA

ZŁÑCZKI PRZEWÓD ZBIORNIKA OPARÓW PALIWA (EVAP)

Wymontowanie, zamontowanie silnika
(ciàg dalszy)
21. Wymontować przewód masowy silnika na głowicy. 22. Wymontować przewód wspomagania przekładni kierowniczej (P/S) i nakr∏tk∏ / Êrub∏ mocujàcà. Poluzować Êrub∏ regulacyjnà, nast∏pnie wymontować pasek pompy P/S i pomp∏. UWAGA: • Zakorkować przewód i gniazdo pompy. • Nie rozłàczać przewodu. 24. Poluzować Êrub∏ regulacyjnà i Êrub∏ / nakr∏tk∏ mocujàcà alternatora, nast∏pnie wymontować pasek alternatora.

ÂRUBA MOCUJÑCA

ZŁÑCZKA ALTERNATORA PRZEWÓD P/S

POMPA P/S
ÂRUBA MOCUJÑCA

PASEK PASEK POMPY P/S NAKR¢TA MOCUJÑCA STYK ALTERNATORA ÂRUBA REGULACYJNA

ÂRUBA REGULACYJNA

NAKR¢TKA MOCUJÑCA

25. Poluzować Êrub∏ mocujàcà, nast∏pnie wymontować spr∏×ark∏ klimatyzacji (A/C). UWAGA: • Nie rozłàczać przewodu A/C. • Rozłàczyć złàczk∏.

23. Wymontować wentylator skraplacza, nast∏pnie zamontować płyt∏ ochronnà do chłodnicy

WENTYLATOR SKRAPLACZA

SPR¢þARKA A/C

ÂRUBY MOCUJÑCE Wymontować złàczk∏. PŁYTA OCHRONNA

26. Wymontować górny i dolny przewód chłodnicy i przewody ogrzewania.

28. Odłàczyć ci∏gno zmiany biegów i ci∏gno wybierania biegów (M/T). UWAGA: • Uwa×ać by nie uszkodzić ci∏gna podczas wyjmowania. Zawsze jeÊli jest uszkodzone wymienić na nowe. • Wyregulować ci∏gno zmiany biegów i wybierania biegów w czasie montowania.

PRZEWÓD WYLOTOWY OGRZEWANIA

Nie wymontowywać. ZAWLECZKA Wymienić
PODKŁADKA STALOWA

WSPORNIK

PRZEWÓD WLOTOWY OGRZEWANIA

DOLNY PRZEWÓD CHŁODNICY

GÓRNY PRZEWÓD CHŁODNICY

CI¢GNO ZMIANY BIEGÓW ZAWLECZKA Wymienić

PODKŁADKA PLASTIKOWA

CI¢GNO WYBIERANIA
PODKŁADKA STALOWA

27. Wymontować przewody chłodnicy ATF (A/T).

PODKŁADKA PLASTIKOWA

29. Wymontować siłownik sprz∏gła i zespół przewodów (M/T). UWAGA: • Nie wciskać pedału sprz∏gła podczas wymontowywania siłownika. • Uwa×ać aby nie pozaginać przewodów.

SIŁOWNIK

PRZEWODY CHŁODNICY ATF

POŁÑCZENIE PRZEWODU SPRZ¢GŁA

Wymontowanie, zamontowanie silnika
(ciàg dalszy)
30. Wymontować tłumik drgaƒ sprz∏gła (M/T). UWAGA: Nie poskr∏cać przewodów. 32. PodnieÊć samochód na maksymalnà wysokoÊć. 33. Usunàć rur∏ wydechowà A. NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA 18 Nm (1,8 kGm) Wymienić

TŁUMIK DRGA¡ SPRZ¢GŁA

USZCZELKA Wymienić.

31. Wymontować czujnik pr∏dkoÊci samochodu (VSS) / zespół czujnika pr∏dkoÊci wspomagania układu kierowniczego. UWAGA: Nie rozłàczać przewodów.

NAKR¢TKI SAMOKONTRUJÑCE 55 Nm (5,5 kGm) Wymienić

RURA WYDECHOWA A

34. Odłàczyć ci∏gno zmiany biegów (A/T). UWAGA: • Uwa×ać by nie uszkodzić ci∏gna podczas wyjmowania. Zawsze jeÊli jest uszkodzone wymienić na nowe. • Wyregulować ci∏gno w czasie montowania (patrz rozdział 14). ZŁÑCZKA PODKŁADKA ZABEZPIECZAJÑCA Wymienić

CI¢GNO ZMIANY BIEGÓW

CZUJNIK VSS / PR¢DKOÂCI WSPOMAGANIA UKŁADU KIEROWNICZEGO POKRYWA Wymienić

35. Wymontować widełki amortyzatora. OSTRZEþENIE: Wymienić Êruby samokontrujàce na nowe, jeÊli zwykła nakr∏tka daje si∏ wkr∏cić bez oporu na koniec Êruby pokryty nylonem (minimalny moment wynosi 1 Nm).

37. Wymontować półosie. OSTRZEþENIE: Nie uszkodzić uszczelniaczy przy wymontowywaniu półosi. UWAGA: • Posmarować wszystkie powierzchnie obrobione maszynowo czystym olejem silnikowym. • Zało×yć na koƒce półosi plastikowe torebki.

ÂRUBA SAMOKONTRUJÑCA ÂRUBA SAMOKONTRUJÑCA

WIDEŁKI AMORTYZATORA

NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA PÓŁOÂ Wymienić

36. Rozłàczyć przegub kulisty dolnego wahacza przy u×yciu odpowiednich narz∏dzi. Procedura jest opisana w rozdziale 18.

38. Przeło×yć półoÊ pod błotnikiem. UWAGA: • Posmarować wszystkie powierzchnie obrobione maszynowo czystym olejem silnikowym. • Zało×yć na koƒce półosi plastikowe torebki. TOREBKA PLASTIKOWA

NAKR¢TKA KORONOWA PÓŁOÂ ZAWLECZKA Wymienić WAHACZ DOLNY

ÂCIÑGACZ KO¡CÓWEK DRÑþKÓW KIEROWNICZYCH, 32 mm

Wymontowanie, zamontowanie silnika
(ciàg dalszy)
39. OpuÊcić samochód. 40. Zaczepić silnik na wyciàgu łaƒcuchowym.

WYCIÑGARKA

41. Wykr∏cić Êrub∏ tylnej poduszki.

43. Wymontować lewà bocznà poduszk∏ silnika.

ÂRUBA TYLNEJ PODUSZKI

TYLNA PODUSZKA

BOCZNA PODUSZKA SILNIKA

WSPORNIK TYLNEJ PODUSZKI 42. Wykr∏cić Êrub∏ przedniej poduszki. ÂRUBA PRZEDNIEJ PODUSZKI 44. Wymontować poduszk∏ skrzyni biegów.

PODUSZKA SKRZYNI BIEGÓW

WSPORNIK PRZEDNIEJ PODUSZKI 45. PodnieÊć podnoÊnik łaƒcuchwy aby wyeliminować luz łaƒcucha . 46. Sprawdzić czy usuni∏to z silnika wszelkie przewody podciÊnieniowe, chłodzenia i odłàczono wiàzk∏ elektrycznà. 47. Powoli podnieÊć silnik na wysokoÊć ok. 150 mm. Jeszcze raz sprawdzić czy wszystko jest odłàczone. 48. PodnieÊć silnik całkowicie i wyjàć go z samochodu.

Wymontowanie, zamontowanie silnika
(ciàg dalszy)
49. Montować w odwrotnej kolejnoÊci do demonta×u. UWAGA: Po umieszczeniu silnika na miejscu: • Dokr∏cić Êruby i nakr∏tki mocujàce w kolejnoÊci numerów na poni×szym rysunku. OSTRZEþENIE: Dokr∏canie Êrub i nakr∏tek niewłaÊciwym momentem mo×e być przyczynà nadmiernego hałasu, wibracji i skrócenia ×ywotnoÊci tulejek; sprawdzić czy tuleje metalowo – gumowe poduszek nie sà przesuni∏te lub skr∏cone. • Sprawdzić czy na koƒcach półosi znajdujà si∏ spr∏×yste zabezpieczenia. OSTRZEþENIE: U×ywać nowych zabezpieczeƒ spr∏×ystych. • • • • Odpowietrzyć układ chłodzenia przy otwartym zaworze nagrzewnicy. Wyregulować link∏ przepustnicy. Sprawdzić ruch jałowy sprz∏gła (M/T). Sprawdzić czy biegi przełàczajà si∏ płynnie.

PODUSZKA SKRZYNI BIEGÓW

TYLNA PODUSZKA

Wymienić

Lekko dokr∏cić.

Wymienić BOCZNA PODUSZKA

PRZEDNIA PODUSZKA UWAGA: Dokr∏cać Êruby / nakr∏tki według podanej kolejnoÊci (➀ - ).

Lekko dokr∏cić.

Wyregulować naciàg pasków: - alternatora (rozdział 23). - pompy wspomagania P/S (rozdział 17). - kompresora A/C (rozdział 22). PrzeczyÊcić bieguny akumulatora papierem Êciernym, zamontować przewody i posmarować smarem przeciwkorozyjnym.

Sprawdzić czy nie ma przecieków paliwa. Po zamontowaniu układu paliwowego włàczyć zapłon bez uruchamiania rozrusznika, tak by pompa paliwowa pracowała ok. 2 sekundy i powstało odpowiednie ciÊnienie. Powtórz czynnoÊć dwa, trzy razy i sprawdêić czy nie ma wycieków w jakimkolwiek punkcie układu paliwowego.

Moment dokr∏cania nakr∏tek / Êrub wsporników i poduszek:

PODUSZKA SKRZYNI BIEGÓW

Dokr∏cić po

WSPORNIK

Dokr∏cić przed WSPORNIK

Wymienić

ROZPÓRKA B WSPORNIKA (W niektórych wersjach)

Wymontowanie, zamontowanie silnika
(ciàg dalszy)
Moment dokr∏cania nakr∏tek / Êrub wsporników i poduszek:

ÂRUBY MOCUJÑCE SKRZYNI¢ BIEGÓW

WSPORNIK P/S

WSPORNIK ALTERNATORA

WSPORNIK A/C Nało×yć uszczelniacz na gwint Êrub.

Głowica, układ rozrzàdu
Narz∏dzia specjalne .................................... 6-2 Rysunek zestawieniowy .............................. 6-3 Głowica Wymontowanie ....................................... 6-5 Zamontowanie ......................................... 6-19 Koło pasowe wałka rozrzàdu Wymontowanie ........................................ 6-9 Zespół dêwigienek zaworowych Wymontowanie ........................................ 6-9 Dêwigienki zaworowe Demonta×, Monta× .................................. 6-10 Wałek rozrzàdu Sprawdzanie ............................................ 6-11 Dêwigienki zaworowe Luzy .......................................................... 6-12 Zawory, spr∏×yny zaworowe i uszczelniacze zaworów Wymontowanie ........................................ 6-13 Montowanie zaworów ............................. 6-17 Gniazda zaworowe Frezowanie .............................................. 6-14 Prowadnice zaworowe Luz poprzeczny zaworów ...................... 6-15 Wymiana ................................................. 6-16 Rozwiercanie .......................................... 6-16 uszczelniacz wałka rozrzàdu, koło pasowe Zamontowanie ........................................ 6-18 Pasek rozrzàdu i pasek wałka wyrównowa×ajàcego Rysunek zestawieniowy ......................... 6-21 Wymiana ................................................. 6-25 Pasek rozrzàdu Sprawdzanie ........................................... 6-22 Regulacja naciàgu .................................. 6-22 Ustawienie wałka rozrzàdu przed zamontowaniem paska .......................... 6-24 Pasek wałka wyrównowa×ajàcego Sprawdzanie ........................................... 6-23 Regulacja ................................................ 6-30

Sprawdzanie płaskoÊci .......................... 6-15 Wałek rozrzàdu, dêwigienki zaworowe,

KolejnoÊć montowania ........................... 6-17 Luzy zaworów

Narz∏dzia specjalne

Nr

Nr katalogowy

Nazwa Przyrzàd do monta×u uszczelniaczy zaworowych Rozwiertak prowadnic zaworowych 5,5 mm Nasadka przedłu×ana 19 mm Przedłu×acz Sworzeƒ blokujàcy wałek wyrównowa×ajàcy Klucz blokujàcy koło pasowe, szeÊciokàt 50 mm Trzpieƒ 5,5 mm do monta×u prowadnic zaworow. Przyrzàd do monta×u spr∏×yn zaworowych

IloÊć

Strona

Rysunek zestawieniowy
Ostrze×enie: • Aby uniknàć uszkodzenia głowicy, przed demonta×em poczekać, a× temperatura silnika spadnie poni×ej 38°C. • Nie zginać i nie zarysowywać (nie uszkodzić) metalowej powierzchni uszczelki głowicy. UWAGA: • Przy monta×u u×ywać nowych O-ringów i uszczelek. • OczyÊcić kryz∏ olejowà przed jej zamontowaniem.

NAKR¢TKA NASADKOWA POKRYWA ZAWORÓW USZCZELKI GUMOWE Wymienić w przypadku przecieków lub uszkodzenia Dłu×sza Êruba ÂRUBY MOCUJÑCE GŁOWICE 12 x 1,25 mm 100 Nm (10,0 kGm) Dokr∏canie patrz str. 6-19. Gwint posmarować olejem silnikowym.

APARAT ZAPŁONOWY Patrz rozdz. 23

GŁOWICA SILNIKA

TULEJKA USTALAJÑCA TULEJKA USTALAJÑCA USZCZELKA GŁOWICY (METALOWA) Wymienić Wymienić

KRYZA OLEJOWA OczyÊcić

PASEK WAŁKA ROZRZÑDU Wymiana, patrz str. 6-25 Sprawdzanie, Regulacja, str. 6-22

NAKR¢TKA REGULACYJNA 10 x 1,25 mm 45 Nm (4,5 kGm) Poluzować ale nie wykr∏cać.

Rysunek zestawieniowy
(ciàg dalszy)
Przed monta×em umyć i wysuszyć wszystkie cz∏Êci; współpracujàce elementy nasmarować.

ÂRUBA REGULACJI ZAWORU

Posmarować olejem. Regulacja, str. 6-30

ZESPÓŁ DèWIGIENEK ZAWOROWYCH Demonta×, Monta× str. 6-10 Sprawdzanie str. 6-12

TULEJKA USTALAJÑCA

USZCZELNIACZ WAŁKA ROZRZÑDU Wymienić KOŁO PASOWE WAŁKA ROZRZÑDU Wymontowanie, str. 6-9 Zamontowanie, str. 6-18 KLIN

WAŁEK ROZRZÑDU ZAMKI ZAWORU GNIAZDO GÓRNE SPR¢þYNA ZAWORU WYDECHOWEGO USZCZELNIACZ ZAWORU Wymiana, patrz str. 6-13 i 17 Wymienić
PROWADNICA ZAWORU

GNIAZDO DOLNE SPR¢þYNY ZAMKI ZAWORU GNIAZDO GÓRNE SPR¢þYNA ZAWORU SSÑCEGO USZCZELNIACZ ZAWORU Wymienić GNIAZDO DOLNE SPR¢þYNY PROWADNICA ZAWORU SSÑCEGO POKRYWA TYLNA

GŁOWICA

ZAWÓR SSÑCY

ZAWÓR WYDECHOWY Wymontowanie, patrz str. 6-13 Zamontowanie, patrz str. 6-17

Głowica silnika
Wymontowanie
Wymontowanie silnika nie jest konieczne. • Sprawdzić czy podnoÊniki i podstawki zabezpieczajàce sà odpowiednio umieszczone a zaczepy wyciàgarki odpowiednio umocowane na silniku. • Upewnić si∏, ×e samochód nie stoczy si∏ z podstawek podczas pracy pod nim. OSTRZEþENIE: • U×ywać pokrowców ochronnych na błotniki aby uniknàć porysowania lakieru. • Pomini∏to ogólnie znane czynnoÊci przy demonta×u. • Rozłàczajàc złàcza przewodów elektrycznych nie ciàgnàć za przewody. • Zaznaczyć wszystkie przewody i połàczenia przed rozłàczeniem, aby uniknàć kłopotów przy ich monta×u. Upewnić si∏ czy przewody nie stykajà si∏ lub nie zaczepiajà o inne cz∏Êci. • Aby uniknàć uszkodzenia głowicy, przed demonta×em poczekać a× temperatura silnika spadnie poni×ej 38°C. UWAGA: • Sprawdzić pasek rozrzàdu przed wymontowaniem głowicy. • Ustawić tłok 1-go cylindra w poło×eniu TDC (patrz str. 6-24). • Zaznaczyć wszystkie przewody emisji oparów przed ich rozłàczeniem. 1. Odłàczyć biegun ujemny od akumulatora. 2. SpuÊcić płyn z układu chłodzenia (patrz str. 10-5). • Odkr∏cenie korka chłodnicy przyspieszy spuszczanie płynu. 7. Wymontować przewód zbiornika oparów paliwa (EVAP) i rurki podciÊnieniowe oparów od kolektora ssàcego. KANAŁ DOLOTOWY POWIETRZA PRZEWÓD BOCZNIKOWY UKŁADU CHŁODZENIA 5. Wymontować przewód bocznikowy układu chłodzenia, przewód odpowietrzajàcy i kanał dolotowy powietrza. 6. Wymontować przewód odpowietrzania skrzyni korbowej (PCV).

PRZEWÓD ODPOWIETRZAJÑCY

PRZEWÓD PCV

3. Zredukować ciÊnienie paliwa (patrz rozdział 11). Nie palić przy pracy z układem paliwowym. Otwarty ogieƒ trzymać z dala od silnika. Paliwo spuszczać do odpowiedniego naczynia. 4. Wymontować przewód zasilania paliwem i przewód powrotny. RURKI PODCIÂNIENIOWE OPARÓW

NAKR¢TKA SPECJALNA

PODKŁADKI ÂRUBA SERWISOWA Wymienić

PRZEWÓD EVAP PRZEWÓD PALIWOWY ZASILAJÑCY PRZEWÓD PALIWOWY POWROTNY

Głowica silnika
Wymontowanie (ciàg dalszy)
8. Wymontować przewód podciÊnieniowy serwa hamulcowego i rurk∏ podciÊnieniowà poduszki zawieszenia silnika (tylko A/T) od kolektora ssàcego. PRZEWÓD PODCIÂNIENIOWY SERWA HAMULCOWEGO 10. Wymontować nasadki Êwiec i aparat zapłonowy. 11. Odłàczyć złàczki i styki od alternatora, nast∏pnie wiàzk∏ przewodów elektrycznych od pokrywy zaworów. 12. Odłàczyć nast∏pujàce złàczki wiàzek elektrycznych i opaski przewodów głowicy i kolektora ssàcego. • Złàczki czterech wtryskiwaczy. • Złàczk∏ czujnika temperatury powietrza zasysanego (IAT). • Złàczk∏ zaworu sterowania obrotami biegu jałowego (IAC). • Złàczk∏ czujnika poło×enia przepustnicy (TP). • Złàczk∏ zaworu recyrkulacji spalin (EGR). • Koƒcówki przewodu masowego. • Złàczk∏ czujnika temperatury płynu chłodzàcego (ECT). • Złàczk∏ podgrzewanego czujnika tlenu (HO2S). • Złàczk∏ A włàcznika ECT. • Złàczk∏ wskaênika temperatury ECT. • Złàczk∏ cewki zapłonowej. • Złàczki czujników TDC/CKP/CYP. • Złàczk∏ czujnika VSS. 13. Wymontować górny i dolny przewód chłodnicy i przewody ogrzewania.

RURKA PODCIÂNIENIOWA PODUSZKI ZAWIESZENIA SILNIKA 9. Odłàczyć link∏ gazu(patrz str. 5-4) i link∏ sterujàcà przepustnicy (tylko A/T). UWAGA: • Nie zginać linek przy demonta×u. Zawsze wymieniać zagi∏te linki. • Przy monta×u regulacj∏ linek wykonać wg rozdziału 11.

RURKA WYLOTOWA OGRZEWANIA

GÓRNY PRZEWÓD CHŁODNICY

PRZEWÓD WYLOTOWY OGRZEWANIA DOLNY PRZEWÓD CHŁODNICY PRZEWÓD WLOTOWY OGRZEWANIA

LINKA STERUJÑCA PRZEPUSTNICY (tylko A/T)

14. Odłàczyć przewody podciÊnieniowe oparów i przewody bocznikowe układu chłodzenia od zespołu kolektora ssàcego. 15. Odłàczyć przewód bocznikowy układu chłodzenia od obudowy termostatu. 16. Wymontować zespół termostatu od kolektora ssàcego.

19. Wymontować wspornik kolektora ssàcego i kolektor.

KOLEKTOR SSÑCY

USZCZELKA Wymienić

WSPORNIK 20. PodnieÊć przód samochodu do góry i ustawić go na podstawkach zabezpieczajàcych. RURKI POŁÑCZENIOWE PRZEWÓD BOCZNIKOWY • • Wymienić ZESPÓŁ TERMOSTATU Sprawdzić czy podnoÊniki i podstawki sà prawidłowo ustawione. Zaciàgnàć hamulec r∏czny i zablokować tylne koła aby samochód niestoczył si∏ z podstawek.

17. Odłàczyć przewód masowy silnika od pokrywy zaworów. 18. Odłàczyć przewód P/S i wykr∏cić nakr∏tk∏ i Êrub∏ mocujàcà. Poluzować Êrub∏ regulacyjnà, nast∏pnie wymontować pasek pompy P/S i pomp∏. UWAGA: • Zakorkować przewód i gniazdo pompy. • Nie rozłàczać przewodu. • Po zamontowaniu, wyregulować naciàg paska pompy P/S (patrz rozdział 17).

21. Odkr∏cić przednie koła i wymontować osłon∏ dolnà (patrz str. 5-2). 22. Wymontować osłon∏ cieplnà (tylko w samochodach wyposa×onych w klimatyzacj∏). 23. Odkr∏cić nakr∏tki samokontrujace i rozłàczyć kolektor wydechowy i rur∏ wydechowà A. 24. Wymontować wspornik kolektora wydechowego i kolektor wydechowy.

ÂRUBA MOCUJÑCA

PRZEWÓD P/S

USZCZELKA Wymienić KOLEKTOR WYDECHOWY

POMPA P/S PASEK POMPY P/S GÓRNA POKRYWA WSPORNIK

ÂRUBA REGULACYJNA

RURA WYDECHOWA A

NAKR¢TKA MOCUJÑCA

OSŁONA CIEPLNA (tylko w samochodach wyposa×onych w klimatyzacj∏)

Głowica silnika
Wymontowanie (ciàg dalszy)
25. Wymontować górnà pokryw∏. 26. Poluzować nakr∏tk∏ regulacyjnà o 270 – 360°. 27. Nacisnàć napinacz aby zwolnić naciàg paska, nast∏pnie dokr∏cić nakr∏tk∏ regulacyjnà. 29. Wykr∏cić Êruby głowicy, nast∏pnie wyjàć głowic∏ silnika. UWAGA: Aby zapobiec spaczeniu głowicy, Êruby odkr∏cać co 1/3 obrotu w kolejnoÊci jak na rys. a× do całkowitego odkr∏cenia.

KOLEJNOÂĆ ODKR¢CANIA ÂRUB GŁOWICY SILNIKA

NAKR¢TKA REGULACYJNA • Nie wykr∏cać

28. Zdjàć pasek z koła pasowego wałka rozrzàdu.

UWAGA: Oddzielić głowic∏ silnika od bloku u×ywajàc cienkiego koƒca Êrubokr∏ta jak pokazano.

OSTRZEþENIE: Nie zaginać paska o wi∏cej ni× 90° lub na mniejszej Êrednicy ni× 25 mm. ÂREDNICA

ÂREDNICA

Dobry

Zły

Koło pasowe wałka rozrzàdu
Wymontowanie
1. Aby ułatwić wymontowanie, ustawić koło pasowe wałka rozrzàdu ze znakiem ”UP” do góry. Znaki na kole powinny sie pokrywać z górnà powierzchnià powierzchnià głowicy.

Zespół dêwigienek zaworowych
Wymontowanie
1. Poluzować Êruby regulacyjne, nast∏pnie wykr∏cić Êruby i wyjàć zespół dêwigienek zaworowych. UWAGA: • Âruby panewek wałka odkr∏cać co 2 obroty na krzy×, aby uniknàć uszkodzenia zaworów lub dêwigienek zaworowych. • Wyjmujàc zespół dêwigienek nie wyjmować Êrub panewek wałka. Âruby te utrzymujà dêwigienki i spr∏×yny na

ZNAK ”UP”

ÂRUBY REGULACYJNE

ROWKI TDC Ustawić znaki na kole równo z górnà powierzchnià głowicy silnika.

2. Wymontować pasek wałka rozrzàdu. 3. Wykr∏cić Êrub∏ koła, wymontować koło pasowe i wpust, nast∏pnie wymontować pokryw∏ tylnà.

ÂRUBY REGULACYJNE ÂRUBY 6 mm

KOŁO PASOWE WAŁKA ROZRZÑDU WPUST

POKRYWA TYLNA

ÂRUBA KOŁA PASOWEGO ÂRUBY 8 mm

Dêwigienki zaworowe
Demonta×, Monta×
UWAGA: • Oznaczyć cz∏Êci przed demonta×em aby zmontować je w oryginalnym poło×eniu. • Sprawdzić wałki dêwigienek i dêwigienki (patrz str. 6-12). • W przypadku ponownego u×ycia dêwigienek, muszà być zamontowane w oryginalnym poło×eniu. • Wyjmujàc zespół dêwigienek zaworowych nie wyjmować Êrub panewek wałka rozrzàdu. Utrzymujà one dêwigienki i spr∏×yny na wałkach.

Przed monta×em umyć i wysuszyć wszystkie cz∏Êci; współpracujàce elementy nasmarować.

Na dêwigience jest wybita litera “B”

Na dêwigience jest wybita litera “A”

WAŁEK DèWIGIENEK SSÑCYCH (A) (krótki, 2 sztuki) OBUDOWA WAŁKA ROZRZÑDU Nr 6

WAŁEK DèWIGIENEK SSÑCYCH (B) (długi, 3 sztuki) OBUDOWA WAŁKA ROZRZÑDU Nr 4

DèWIGIENKA SSÑCA B (4 sztuki) OBUDOWA WAŁKA ROZRZÑDU Nr 3

DèWIGIENKA SSÑCA A (4 sztuki) OBUDOWA WAŁKA ROZRZÑDU Nr 1

OBUDOWA WAŁKA ROZRZÑDU Nr 5

OBUDOWA WAŁKA ROZRZÑDU Nr 2

PODKŁADKA FALISTA (5 sztuk)

SPR¢þYNA b (krótka, 2 sztuki)

SPR¢þYNA a (długa, 3 sztuki)

DèWIGIENKA WYDECHOWA (8 sztuk)

WAŁEK DèWIGIENEK WYDECHOWYCH

Wałek rozrzàdu
Sprawdzanie
UWAGA: • Nie obracać wałka w czasie sprawdzania. • Wymontować dêwigienki i wałki dêwigienek. 1. Zamontować wałek rozrzàdu i obudowy panewek wałka do głowicy silnika dokr∏cajàc Êruby panewek odpowiednim momentem. Wymagany moment: Âruby 8 mm: Âruby 6 mm: 4. Odkr∏cić Êruby, wymontować obudowy panewek wałka z głowicy. – Wyjàć wałek, wytrzeć go i sprawdzić powierzchni∏ krzywek. Wymienić wałek gdy powierzchnie krzywek sà porysowane, zniszczone lub zu×yte. – Wytrzeć powierzchni∏ ło×yskowe głowicy, nast∏pnie wło×yć wałek. – Wzdłu× ka×dego ło×yska uło×yć kawałek pr∏cika “plastigage”. 5. Zamontować pokrywy panewek wałka i dokr∏cić je prawidłowym momentem – patrz lewa kolumna na tej stronie. 6. Zdemontować pokrywy panewek wałka rozrzàdu nast∏pnie przykładajàc wzorzec do najszerszej cz∏Êci spłaszczonego pr∏cika “plastigage” odczytać luz ka×dego ło×yska. Luz panewka-wałek: Nominalny (nowy): 0,050 – 0,089 mm Dopuszczalny: 0,15 mm

22 Nm (2,2 kGm) 12 Nm (1,2 kGm)

ÂRUBY 6 mm

ÂRUBY 8 mm PR¢CIK ”PLASTIGAGE” 2. Popchnàć wałek rozrzàdu w kierunku aparatu zapłonowego.

3. Wyzerować czujnik zegarowy w tym poło×eniu. Pociàgajàc wałek do przodu i tyłu odczytać luz osiowy wałka rozrzàdu. Luz osiowy: Nominalny (nowy): 0,05 – 0,15 mm Dopuszczalny: 0,5 mm

WAŁEK ROZRZÑDU

Wałek rozrzàdu
Sprawdzanie (ciàg dalszy)
7. JeÊli zmierzony luz przekracza tolerancj∏: – Gdy wałek rozrzàdu był wymieniony nal∏×y wymienić głowic∏. – Gdy wałek rozrzàdu nie był wymieniony, najpierw nale×y zmierzyć bicie promieniowe wałka czujnikiem zegarowym. Bicie promieniowe wałka rozrzàdu: Nominalne (nowy): 0,03 mm Dopuszczalne: 0,04 mm

Dêwigienki zaworowe
Luzy
Zmierzyć wałki dêwigienek ssàcych i wydechowych. 1. Zmierzyć Êrednic∏ wałka w miejscu pierwszej dêwigienki zaworowej.

MIKROMETR

Powierzchnia powinna być gładka. 2. Ustawić Êrednicówk∏ na zmierzonà Êrednic∏ wałka dêwigienek. MIKROMETR

Obracać wałek w czasie pomiarów

– JeÊli bicie promieniowe wałka mieÊci sie w normie wymienić głowic∏. – JeÊli bicie promieniowe przekracza tolerancje, wymienić wałek i sprawdzić ponownie luz. JeÊli luz wałek-panewka jest dalej zbyt du×y nale×y wymienić równie× głowic∏. 8. Sprawdzić zu×ycie krzywek zaworowych. WysokoÊć nowych krzywek: Silnik F20Z1 SSANIE 38,741 mm WYDECH 38,972 mm Silnik F20Z2 SSANIE 38,095 mm WYDECH 37,890 mm

ÂREDNICÓWKA 3. Zmierzyć wewn∏trznà Êrednic∏ dêwigienki i sprawdzić owalizacj∏. Luz wałek - dêwigienka: Nominalny (nowy): Ssàce: 0,017 – 0,050 mm Wydechowe: 0,018 – 0,054 mm Dopuszczalny: 0,08 mm

Sprawdzić czy te powierzchnie nie sà zu×yte. Powtórzyć pomiary dla wszystkich dêwigienek. JeÊli luzy przekraczajà dopuszczalne wymienić wałki i przekraczajàce tolerancje dêwigienki.

W tym miejscu sprawdzić zu×ycie.

Zawory, spr∏×yny zaworowe i uszczelniacze zaworów
Wymontowanie
UWAGA: Oznaczyć zawory i spr∏×yny przed demonta×em, aby zamontować je w oryginalnym poło×eniu. 1. U×ywajàc nasadki o odpowiedniej Êrednicy oraz plastikowego młotka uderzyć w górne gniazdo spr∏×yny aby poluzować zamek zaworu. 2. U×ywajàc przyrzàdu do demonta×u spr∏×yn zaworowych Êcisnàć spr∏×yn∏, a nast∏pnie wyjàć zamek zaworu.

PRZYRZÑD DO DEMONTAþU ZAWORÓW

Wymiary zaworów ssàcych A Nominalny (nowy): B Nominalny (nowy): C Nominalny (nowy): C Dopuszczalny: D Nominalny (nowy): D Dopuszczalny: Wymiary zaworów wydechowych A Nominalny (nowy): B Nominalny (nowy): C Nominalny (nowy): C Dopuszczalny: D Nominalny (nowy): D Dopuszczalny:

3. Zamontować narz∏dzie specjalne jak pokazano. 4. Wymontować uszczelniacze zaworów.

Gniazda zaworowe
Frezowanie
1. Frezowanie gniazd przeprowadzić odpowiednim kompletem frezów. UWAGA: W przypadku zu×ytych prowadnic zaworowych (patrz str. 6-15) nale×y je wymienić (str. 6-16) przed frezowaniem gniazd. 5. Po frezowaniu gniazd nale×y sprawdzić prawidłowoÊć przylegania zaworów: Nało×yć niewielkà iloÊć bł∏kitu pruskiego na grzybek zaworu, docisnàć do gniazda i obrócić kilka razy. RZECZYWISTA POWIERZCHNIA PRZYLEGANIA

PRZYLGNIA ZAWOROWA ÂLAD ZOSTAWIONY PRZEZ BŁ¢KIT PRUSKI 6. Rzeczywista powierzchnia przylegania zaworu, wskazywana przez Êlad bł∏kitu pruskiego powinna znajdować si∏ w Êrodku powierzchni przylgowej zaworu. • JeÊli jest za wysoko (bli×ej trzonka), konieczne jest ponowne sfrezowanie gniazda frezem 60° aby przylgni∏ przesunàć w dół a nast∏pnie sfrezować pod kàtem 45°, aby przywrócić wymaganà szerokoÊć przylgni zaworowej. • JeÊli jest za nisko (blisko kraw∏dzi grzybka), konieczne jest ponowne sfrezowanie gniazda frezem 30°, aby przylgni∏ przesunàć do góry, a nast∏pnie sfrezowanie pod kàtem 45°, aby przywrócić wymaganà szerokoÊć przylgni zaworowej. UWAGA: Koƒcowe frezowanie musi być zawsze wykonane frezem 45°. 7. Zamontować zawory ssàce i wydechowe w głowicy, zmierzyć długoÊć wystajàcej cz∏Êci trzonka. DługoÊć trzonka zaworów ssàcych: Nominalna (nowy): 48,245 – 48,715 mm Dopuszczalna: 48,965 mm DługoÊć trzonka zaworów wydechowych: Nominalna (nowy): 50,315 – 50,785 mm Dopuszczalna: 51,035 mm

2. Ostro×nie sfrezować gniazdo frezem 45° usuwajàc tylko tyle materiału ile jest konieczne. 3. Górnà kraw∏dê gniazda sfrezować frezem 30°, a dolnà frezem 60°. Sprawdzić szerokoÊć przylgni zaworowej i skorygować w razie potrzeby. 4. Jeszcze raz bardzo lekko sfrezować gniazdo frezem 45°, aby usunàć zadziory z poprzednich frezów. SzerokoÊć przylgni zaworowej (ssàce i wydechowe): Nominalna (nowa): 1,25 – 1,55 mm Dopuszczalna: 2,00 mm

DŁUGOÂĆ TRZONKA ZAWOROWEGO

SZEROKOÂĆ PRZYLGNI

8. JeÊli długoÊć trzonka nie mieÊci si∏ w wartoÊciach dopuszczalnych, wymienić zawory i sprawdzić ponownie. Gdy w dalszym ciàgu długoÊć jest poza limitem wymienić głowic∏ - gniazda zaworowe sà zbyt mocno zu×yte.

Głowica silnika
Wypaczenia
UWAGA: JeÊli luz wałek rozrzàdu-panewka (patrz str. 6-11) nie mieÊci si∏ w tolerancji, głowica nie mo×e być planowana. JeÊli luz wałek rozrzàdu-panewka jest prawidłowy, nale×y nast∏pnie sprawdzić odchyłk∏, płaskoÊci powierzchni głowicy. • JeÊli błàd płaskoÊci jest mniejszy ni× 0,05 mm planowanie nie jest konieczne. • JeÊli błàd płaskoÊci jest w granicach 0,05 do 0,2 mm nale×y splanować powierzchni∏ głowicy. • Dopuszczalna gł∏bokoÊć planowania – 0,2 mm, mierzona od wysokoÊci głowicy 100 mm.

Prowadnice zaworowe
Luz poprzeczny zaworów
Zmierzyć luz zawór-prowadnica przy pomocy czujnika zegarowego, poruszajàc zaworem w kierunku poprzecznym. Luz zawór ssàcy-prowadnica Nominalny (nowy): 0,04 – 0,09 mm Dopuszczalny: 0,16 mm Luz zawór wydechowy-prowadnica Nominalny (nowy): 0,11 – 0,16 mm Dopuszczalny: 0,24 mm

Wysuni∏cie zaworu 10 mm ponad gniazdo. DOKŁADNY PRZYMIAR LINIOWY

• • •

JeÊli luz przekracza tolerancj∏, zmierzyć go ponownie u×ywajàc nowego zaworu. JeÊli luz jest prawidłowy zmontować głowic∏ z nowymi zaworami. JeÊli luz dalej wykracza poza wartoÊci dopuszczalne, ponownie sprawdzić luz alternatywnà metodà, nast∏pnie wymienić zawór i prowadnic∏ w razie potrzeby.

UWAGA: Druga metoda pomiaru luzu zawór-prowadnica polega na sprawdzeniu ró×nicy Êrednicy trzonka zaworu zmierzonej mikrometrem i wewn∏trznej Êrednicy prowadnicy zaworowej zmierzonej mikrometrem wewn∏trznym lub wskaênikem kulkowym. Ârednice pomierzyć w 3 miejscach. Ró×nica mi∏dzy najwi∏kszà Êrednicà prowadnicy a najmniejszà Êrednicà trzonka zaworu nie powinna przekraczać dopuszczalnego luzu. Luz zawór ssàcy-prowadnica: Nominalny (nowy): 0,020 – 0,045 mm Dopuszczalny: 0,08 mm Luz zawór wydechowy-prowadnica: Nominalny (nowy): 0,055 – 0,080 mm Dopuszczalny: 0,12 mm 99,95 – 100,05 mm

Zmierzyć wzdłu× boków, po przekatnej i w 3 miejscach przechodzàcych przez Êrodek. WysokoÊć głowicy silnika: Nominalna (nowy):

Prowadnice zaworowe
Wymiana
UWAGA: • Najlepsze rezultaty osiàgniemy podgrzewajàc głowice do temp 150°C przed demonta×em i monta×em prowadnic zaworowych. • Do demonta×u niektórych prowadnic mo×e być konieczne u×ycie młotka pneumatycznego. OSTRZEþENIE: U×ywać grubych r∏kawic pracujàc z rozgrzanà głowicà aby uniknàć oparzeƒ. 1. Wybić prowadnice zaworowe od strony komory spalania. TRZPIE¡ DO MONTAþU PROWADNIC ZAWOROWYCH

Rozwiercanie
UWAGA: Tylko dla nowych prowadnic zaworowych. 1. Pokryć rozwiertaki i prowadnice olejem maszynowym. 2. Obracajàc rozwiertak zgodnie z ruchem zegara wkr∏cić go na całà gł∏bokoÊć prowadnicy. 3. Wykr∏cić rozwiertak obracajàc go w t∏ samà stron∏. 4. Dokładnie umyć prowadnic∏ detergentem i wodà aby usunàć opiłki. 5. Sprawdzić luz zawór - prowadnica (str. 6-15). – Sprawdzić czy zawór porusza si∏ w prowadnicy bez oporów.

ROZWIERTAK PROWADNIC ZAWOROWYCH 5,5 mm

UCHWYT ROZWIERTAKA

Rozwiertak obracać wyłàcznie zgodnie z ruchem zegara.

2. Wbić nowe prowadnice na wymaganà gł∏bokoÊć.

TRZPIE¡ DO MONTAþU PROWADNIC ZAWOROWYCH 5,5 mm

WysokoÊć prowadnicy zaworowej: Ssàce: 24,0 mm Wydechowe: 15,3 mm

PROWADNICA ZAWOROWA

Zmierzyć tutaj

Zawory, spr∏×yny zaworowe i uszczelniacze zaworów
KolejnoÊć montowania
UWAGA: Uszczelniacze zaworów ssàcych i wydechowych nie sà współzamienne.

UWAGA: Spr∏×yn∏ zamontować koƒcem z ciaÊniej zwini∏tymi zwojami w stron∏ głowicy.
USZCZELNIACZ ZAWORU SSÑCEGO (BIAŁA SPR¢þYNA) Wymienić

ZAMEK ZAWORU

GÓRNE GNIAZDO SPR¢þYNY

SPR¢þYNA ZAWORU

PRZYRZÑD DO MONTAþU USZCZELNIACZY ZAWORÓW

USZCZELNIACZ ZAWORU WYDECHOWEGO (CZARNA SPR¢þYNA) Wymienić

USZCZELNIACZ ZAWORU Wymienić

DOLNE GNIAZDO SPR¢þYNY UWAGA: Gniazdo spr∏×yny zamontować przed monta×em uszczelniacza.

Montowanie zaworów
Przed monta×em zaworów trzonki pokryć olejem i sprawdzić czy poruszajà si∏ gładko w prowadnicach. Po zmontowaniu zaworów i spr∏×yn nale×y lekko uderzyć plastikowym młotkiem w trzonek zaworu 2 lub 3 razy upewnajàc si∏, ×e zamek zaworu jest dobrze osadzony. UWAGA: Uderzać młotkiem dokładnie wzdłu× osi zaworu, uwa×ajàc by nie zgiàć trzonka. MŁOTEK PLASTIKOWY

TRZONKI ZAWORÓW

Wałek rozrzàdu, dêwigienki zaworowe, uszczelniacz wałka rozrzadu, koło pasowe
Zamontowanie
OSTRZEþENIE: • Upewnić si∏, ×e wszystkie dêwigienki sà prawidłowo ustawione wzgl∏dem zaworów podczas dokr∏cania Êrub. • Przed monta×em nale×y poluzować nakr∏tki i odkr∏cić Êruby regulacyjne luzu zaworowego. • Aby zespół dêwigienek nie rozdzielił si∏, nie nale×y wyjmować Êrub z obudów panewek wałka rozrzàdu. 1. Po wytarciu wałka rozrzàdu, uszczelniacza i powierzchni Êlizgowych wałka w głowicy nale×y pokryć je olejem i zamontować wałek. Nasmarować krzywki wałka w czasie monta×u. 2. Obrócić wałek rozrzàdu wyci∏ciem na wpust do góry. (Tłok 1-go cylindra w TDC). 3. Nało×yć past∏ uszczelniajàca na obudowy Nr 1 i Nr 6 panewek wałka rozrzàdu w miejscach zaciemnionych na rysunku. 6. Dokr∏cać ka×dà Êrub∏ po 2 obroty w kolejnoÊci jak na rysunku aby upewnić si∏, ×e dêwigienki i zawory nie zakleszczajà si∏. Moment dokr∏cania: Âruby 8 mm: 22 Nm (2,2 kGm) Âruby 6 mm: 12 Nm (1,2 kGm) ÂRUBY 6 mm

ÂRUBY 8 mm

7. Zamontować pokryw∏ tylnà. 8. Zamontować wpust i koło pasowe wału rozrzàdu oraz dokr∏cić Êrub∏ koła pasowego odpowiednim momentem.

4. Zało×yć zespół dêwigienek zaworowych i luêno dokr∏cić Êruby. Upewnić si∏, ×e dêwigienki sà prawidłowo ustawione wzgl∏dem trzonków zaworów. 5. Wcisnàć uszczelniacz wałka rozrzàdu. USZCZELNIACZ WAŁKA ROZRZÑDU

POKRYWA TYLNA WPUST

KOŁO PASOWE ÂRUBA Powierzchnia obudowy uszczelniacza winna być sucha. Nało×yć cienkà warstw∏ oleju na wałek rozrzàdu i kraw∏dê uszczelniajàcà uszczelniacza.

Głowica silnika
Zamontowanie
Głowic∏ zamontować w odwrotnej kolejnoÊci do demonta×u. UWAGA: • Uszczelk∏ głowicy wymieniać zawsze na nowà. • Powierzchnia głowicy i bloku silnika musi być czysta. • Znak “UP” na kole pasowym wału rozrzàdu musi znajdować si∏ w górze. • Obrócić wał korbowy aby tłok 1-go cylindra znajdował si∏ w poło×eniu TDC (patrz str. 6-24). • OczyÊcić kryz∏ olejowà przed zało×eniem głowicy. 1. Tulejki ustalajàce i kryza olejowa muszà być wycentrowane. 2. Zamontować Êruby podłàczajàc kolektor ssàcy do jego wspornika ale nie dokr∏cać ich. 3. Ustawić prawidłowo wał rozrzàdu (patrz str. 6-24). 4. Dokr∏cić Êruby głowicy w kolejnych “krokach”. 1 krok: 2 krok: 3 krok: 40 Nm (4,0 kGm) 70 Nm (7,0 kGm) 100 Nm (10,0 kGm)

TULEJKA USTALAJACA USZCZELKA GŁOWICY SILNIKA Wymienić TULEJKA USTALAJACA

UWAGA: • Zaleca si∏ u×ywanie zapadkowego klucza dynamometrycznego. U×ywajàc klucza ze wskaênikiem, dokr∏cać Êruby powoli i nie przekr∏cać. • JeÊli któraÊ ze Êrub wydaje jakiÊ odgłos przy dokr∏caniu nale×y jà wykr∏cić i ponownie wkr∏cić od 1 kroku.

KOLEJNOÂĆ DOKR¢CANIA ÂRUB GŁOWICY SILNIKA KRYZA OLEJOWA OczyÊcić Wymienić

ÂRUBY GŁOWICY SILNIKA 12 x 1,25 mm 100 Nm (10,0 kGm) Posmarować olejem silnikowym gwint Êrub i spód łbów Êrub głowicy.

Głowica silnika
Zamontowanie (ciàg dalszy)
5. Zamontować kolektor ssàcy i dokr∏cić nakr∏tki na krzy× w 2, 3 krokach zaczynajàc od wewn∏trznych nakr∏tek. • Zawsze wymieniać uszczelk∏ kolektora ssàcego na nowà 7. Zamontować kolektor wydechowy i dokr∏cić nakr∏tki na krzy× w 2, 3 krokach zaczynajàc od wewn∏trznych nakr∏tek. • Zawsze wymieniać uszczelk∏ kolektora wydechowego na nowà. 8. Zamontować wspornik kolektora wydechowego, nast∏pnie rur∏ wydechowà A i wspornik oraz pokryw∏. USZCZELKA Wymienić

USZCZELKA Wymienić KOLEKTOR WYDECHOWY

Wymienić

KOLEKTOR SSÑCY

6. Zamontować osłon∏ cieplnà do głowicy i bloku silnika.

USZCZELKA Wymienić Wymienić RURA WYDECHOWA A

Pasek rozrzàdu i pasek wałka wyrównowa×ajàcego
Rysunek zestawieniowy
UWAGA: • Ustawienie wału korbowego i koła pasowego przed monta×em wg str. 6-24. • Oznaczyć kierunek obrotów paska rozrzàdu przed jego wymontowaniem.

PASEK POMPY P/S Regulacja, rozdział 17

NAKR¢TKA REGULACYJNA GÓRNA POKRYWA USZCZELKI GUMOWE Wymienić w przypadku uszkodzenia lub zu×ycia.

NAKR¢TKA DOLNA POKRYWA Wykr∏cić pi∏ć Êrub. PODKŁADKA

POKRYWA ZAWORÓW

ÂRUBA KOŁA PASOWEGO KOŁO PASOWE WAŁU KORBOWEGO KOŁO PASOWE WAŁKA ROZRZADU

Posmarować olejem silnikowym gwint Êruby, ale nie smarować powierzchni kontaktu z podkładkà

PASEK ALTERNATORA Regulacja, rozdział 23

USZCZELKI GUMOWE Wymienić w przypadku uszkodzenia lub zu×ycia.
WPUST

PASEK ROZRZÑDU Sprawdzanie, patrz str.6-22 Regulacja naciàgu, patrz str. 6-22 Wymiana, patrz str. 6-25 NAPINACZE

WPUST

Usunàć Êlady oleju.

ÂRUBA REGULACYJNA SPR¢þYNA PASKA ROZRZÑDU
NAPINACZA Montować wkl∏słà powierzchnià do Êrodka. Usunàć Êlady oleju.

SPR¢þYNA NAPINACZA

PASEK WAŁKA WYRÓWNOWAþAJÑCEGO Sprawdzanie, patrz str. 6-23

Pasek rozrzàdu
Sprawdzanie
1. Odłàczyć styk i złàczk∏ alternatora, nast∏pnie wiàzk∏ przewodów silnika od pokrywy zaworów. 2. Wymontować pokryw∏ zaworów. 3. Wymontować górnà pokryw∏ paska. 4. Sprawdzić czy pasek nie ma p∏kni∏ć, Êladów zaolejenia lub zanieczyszczenia płynem chłodzàcym. UWAGA: • Wymienić pasek wprzypadku zaolejenia lub kontaktu z płynem chłodzàcym. • Usunàć êródło przedostawania si∏ zanieczyszczeƒ.

Regulacja naciàgu paska
OSTRZEþENIE: Naciàg paska zawsze regulować przy zimnym silniku. UWAGA: • Spr∏×yna napinacza zapewnia automatyczny naciàg paska, po wykonaniu poni×szej regulacji. • Zawsze obracać wał w kierunku przeciwnym do ruchu zegara patrzàc na koło pasowe. Obracanie zgodnie z ruchem zegara spowoduje niewłaÊciwy naciàg paska. • Sprawdzić pasek wałka wyrównowa×ajàcego przed regulacjà paska rozrzàdu. • Nie luzować nakr∏tki regulacyjnej wi∏cej ni× jeden obrót. 1. Odłàczyć styk i złàczk∏ alternatora, nast∏pnie wiàzke przewodów silnika od pokrywy zaworów. 2. Wymontować pokryw∏ zaworów. 3. Ustawić tłok 1-go cylindra w TDC (patrz str. 6-24).

T∏ powierzchni∏ sprawdzić pod kàtem zu×ycia.

4. Poluzować Êrub∏ regulacyjnà o 2/3 do 1 obrotu, nast∏pnie dokr∏cić jà.

NAKR¢TKA REGULACYJNA

Kierunek obrotu. Obracać koło pasowe i sprawdzać pasek. 5. Przekr∏cić koło pasowe o 3 z∏by przeciwnie do ruchu zegara, nast∏pnie ponownie poluzować nakr∏tk∏ regulacyjnà aby napiàć pasek. 6. Dokr∏cić nakr∏tk∏ regulacyjnà. 7. Po regulacji dokr∏cić Êrub∏ koła pasowego wału korbowego momentem 220 Nm (22,0 kGm).

5. Po kontroli paska dokr∏cić Êrub∏ koła pasowego momentem 220 Nm (22,0 kGm).

Pasek wałka wyrównowa×ajàcego
Sprawdzanie
1. Odłàczyć od pokrywy zaworów styk i złàczk∏ alternatora, nast∏pnie wiàzk∏ przewodów silnika. 2. Wymontować pokryw∏ zaworów. 3. Wymontować górnà pokryw∏ paska. 4. Wymontować koło pasowe wału korbowego. 5. Wymontować dolnà pokryw∏. 6. Zamontować koło pasowe wału korbowego. 7. Sprawdzić czy pasek nie ma p∏kni∏ć, Êladów zaolejenia lub zanieczyszczenia płynem chłodzàcym. UWAGA: • Wymienić pasek w przypadku zaolejenia lub kontaktu z płynem chłodzàcym. • Usunàć êródło przedostawania si∏ zanieczyszczeƒ.

T∏ powierzchni∏ sprawdzić pod kàtem zu×ycia.

Obracać koło pasowe i sprawdzać pasek. 8. Po kontroli paska dokr∏cić Êrub∏ koła pasowego momentem 220 Nm (22,0 kGm). UWAGA: Regulacja naciàgu paska wałka wyrównowa×ajàcego według str. 6-28.

Pasek rozrzàdu
Ustawienie wału korbowego przed zamontowaniem paska rozrzàdu
UWAGA: • Montować pasek rozrzàdu przy tłoku Nr 1 w poło×eniu TDC. • Po zamontowaniu dokr∏cić Êrub∏ koła pasowego momentem 220 Nm (22,0 kGm).

POŁOþENIE TDC WAŁKA ROZRZÑDU: ZNAK ”UP”

POŁOþENIE TDC WAŁU KORBOWEGO: R¢CZNA SKRZYNIA BIEGÓW: KOŁO ZAMACHOWE OTWÓR KONTROLNY

Znaki TDC w jednej lini z górnà powierzchnià głowicy silnika.

ZNAK TDC (BIAŁY)

PUNKTY NA BLOKU

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW:

KOŁO NAP¢DOWE

OTWÓR KONTROLNY

Kierunek obrotu.

ZNAK TDC (BIAŁY)

PUNKTY NA BLOKU

UWAGA: Wał korbowy mo×na obracać kluczem nasadowym po zało×eniu koła pasowego i wkr∏ceniu Êruby.

Pasek rozrzàdu i pasek wałka wyrównowa×ajàcego
Wymiana
OSTRZEþENIE: Przy demonta×u paska sprawdzić tak×e pomp∏ wodnà. UWAGA: Ustawić tłok 1-go cylindra w poło×eniu TDC (patrz str. 6-24). 1. Wymontować osłon∏ przeciwbłotnà silnika. 3. Odłàczyć od pokrywy zaworów styk i złàczk∏ alternatora, nast∏pnie wiàzk∏ przewodów silnika. 4. Poluzować Êrub∏ i nakr∏tk∏ mocujàcà oraz Êrub∏ regulacyjnà, nast∏pnie wymontować pasek alternatora. UWAGA: Po zamontowaniu wyregulować naciàg paska alternatora (patrz rozdział 23).

ÂRUBA MOCUJÑCA

ZŁÑCZKA ALTERNATORA

OSŁONA PRZECIWBŁOTNA
PASEK ALTERNATORA STYK ALTERNATORA ÂRUBA

2. Poluzować Êrub∏ regulacyjnà i nakr∏tk∏ / Êrub∏ mocujàcà, nast∏pnie wymontować pasek pompy P/S. UWAGA: • Nie odłàczać przewodów P/S. • Po zamontowaniu wyregulować naciàg paska pompy P/S (patrz rozdział 17).

NAKR¢TKA MOCUJÑCA

REGULACYJNA

ÂRUBA REGULACYJNA

ÂRUBA MOCUJÑCA

NAKR¢TKA MOCUJÑCA PASEK POMPY P/S

Pasek rozrzàdu i pasek wałka wyrównowa×ajàcego
Wymiana (ciàg dalszy)
5. Wymontować pokryw∏ zaworów. 6. Wymontować wspornik bocznej poduszki silnika B (w niektórych wersjach) 7. Wymontować górnà pokryw∏ paska. 8. Wymontować poduszk∏ bocznà silnika. 9. Wymontować rurk∏ miarki poziomu oleju. 10. Wykr∏cić Êrub∏ koła pasowego i wymontować koło pasowe wału korbowego. Wykr∏cić dwie tylne Êruby z belki centralnej aby umo×liwić opadni∏cie silnika i wymontowanie dolnej pokrywy paska. 11. Wymontować uszczelki gumowe dookoła nakr∏tki regulacyjnej. Nie luzować nakr∏tki regulacyjnej. 12. Wymontować dolnà pokryw∏.

PODUSZKA BOCZNA SILNIKA RURKA MIARKI POZIOMU OLEJU POKRYWA ZAWORÓW Wymienić PRZEDŁUèACZ USZCZELKI GUMOWE KLUCZ BLOKUJÑCY KOŁO PASOWE, SZEÂCIOKÑT 50 mm POKRYWA GÓRNA USZCZELKI GUMOWE

Wymienić w przypadku przecieków lub uszkodzenia.

Wymienić w przypadku przecieków lub uszkodzenia.

NASADKA 5,5 mm USZCZELKI GUMOWE

WPUST

Wymienić w przypadku przecieków lub uszkodzenia.

NAKR¢TKA REGULACYJNA

Usunàć Êlady PASEK ROZRZÑDU oleju. ÂRUBA KOŁA PASOWEGO POKRYWA DOLNA
Posmarować olejem silnikowym gwint Êruby, ale nie smarować powierzchni kontaktu z podkładkà

PASEK WAŁKA WYRÓWNOWAþAJÑCEGO

KOŁO PASOWE WAŁU KORBOWEGO Usunàć Êlady oleju.

13. Zablokować rami∏ regulatora naciàgu paska rozrzàdu przez wkr∏cenie jednej Êruby 6 x 1,0 mm mocujàcej dolnà pokryw∏. 14. Poluzować nakr∏tk∏ regulacyjnà paska rozrzàdu. Nacisnàć na koło pasowe aby odsunàć napinacz od paska wałka wyrównowa×ajàcego, nast∏pnie dokr∏cić nakr∏tk∏ regulacyjnà. 15. Wymontować pasek wałka wyrównowa×ajàcego. UWAGA: JeÊli wymontowano tylko pasek wałka wyrównowa×ajàcego, przejÊć do punktu 21. JeÊli wymontowano oba paski, kontynuować t∏ procedur∏.

16. Poluzować Êrub∏ blokujàcà 6 x 1,0 mm i nakr∏tk∏ regulacyjnà. Nacisnàć na koło regulatora naciàgu paska rozrzàdu aby odsunàć napinacz od paska, nast∏pnie dokr∏cić nakr∏tk∏ regulacyjnà. 17. Wymontować pasek rozrzàdu. 18. Montować pasek rozrzàdu w odwrotnej kolejnoÊci do wymontowywania. Wyregulować luz zaworów (patrz str. 630). – Przed zamontowaniem paska rozrzàdu, ustawić koła pasowe wału korbowego i wałka rozrzàdu jak pokazano na stronie 6-24. 19. Przeprowadzić regulacj∏ naciàgu paska rozrzàdu (patrz str. 6-22).

RAMI¢ REGULATORA NACIÑGU PASKA ROZRZÑDU

20. Dokr∏cić Êrub∏ 6 x 1,0 mm aby zablokować rami∏ regulatora paska rozrzàdu.

NAKR¢TKA REGULACYJNA

Zablokować Êrubà 6 x 1,0 mm

REGULATOR PASKA WAŁKA WYRÓWNOWAþAJÑCEGO

PASEK WAŁKA WYRÓWNOWAþAJÑCEGO

KOŁO NAP¢DOWE PASKA WAŁKA WYRÓWNOWAþAJÑCEGO

REGULATOR PASKA WAŁKA WYRÓWNOWAþAJÑCEGO

Pasek rozrzàdu i pasek wałka wyrównowa×ajàcego
Wymiana (ciàg dalszy)
21. Upewnić si∏, ×e wał korbowy jest w poło×eniu tłoka pierwszego cylindra w TDC. 22. Ustawić w lini rowek na kole pasowym przedniego wałka wyrównowa×ajàcego ze znakiem na obudowie pompy olejowej jak pokazano. 23. Ustawić koło pasowe tylnego wałka wyrównowa×ajàcego wkładajàc narz∏dzie specjalne przez otwór kontrolny. 24. Poluzować nakr∏tk∏ regulacyjnà i sprawdzić czy regulator naciàgu paska wałka wyrównowa×ajàcego porusza si∏ swobodnie. 25. Zamontować pasek wałka wyrównowa×ajàcego. 26. Obrócić koło pasowe wału korbowego około jeden obrót przeciwnie do ruchu zegara, nast∏pnie dokr∏cić nakr∏tk∏ regulacyjnà odpowiednim momentem. UWAGA: Oba regulatory paska sà wyposa×one w spr∏×yny, które napinajà odpowiednio paski. Nie stosować ×adnych dodatkowych nacisków na koła pasowe lub napinacze podczas regulacji. TYLNY WAŁEK WYRÓWNOWAþAJÑCY

TYLNY WAŁEK WYRÓWNOWAþAJÑCY SWORZE¡ BLOKUJÑCY OTWÓR KONTROLNY

PODKŁADKA Wymienić KOREK 12 mm 30 Nm (3,0 kGm) SWORZE¡ BLOKUJÑCY

UWAGA: Wkr∏cić korek po zamontowaniem paska.

Zablokować Êrubà 6 x 1,0 mm.

RAMI¢ REGULATORA PASKA ROZRZÑDU

NAKR¢TKA REGULACYJNA

KOŁO NAP¢DOWE PASKA PRZEDNIEGO WAŁKA WYRÓWNOWAþAJÑCEGO

Ustawić w lini rowek na kole nap∏dowym przednim ze znakiem na obudowie pompy olejowej. KOŁO NAP¢DOWE PASKA WAŁKA WYRÓWNOWAþAJÑCEGO Ustawić wał korbowy w TDC.

KOŁO NAP¢DOWE PASKA TYLNEGO WAŁKA WYRÓWNOWAþAJÑCEGO

27. Wykr∏cić Êrub∏ 6 x 1,0 mm z ramienia regulatora naciàgu paska rozrzàdu. 28. Wymontować koło pasowe wału korbowego. 29. Zamontować dolnà pokryw∏. 30. Zamontować gumowà uszczelk∏ dookoła nakr∏tki regulacyjnej. Nie luzować nakr∏tki.

31. Zamontować górnà pokryw∏. 32. Zamontować koło pasowe wału korbowego. 33. Pokryć gwint i powierzchnie osadcze Êruby koła pasowego olejem silnikowym. Dokr∏cić Êrub∏ wymaganym momentem. Moment dokr∏cania Êruby koła pasowego: 220 Nm (22,0 kGm)

GÓRNA POKRYWA USZCZELKI GUMOWE Wymienić w przypadku uszkodzenia.

ÂRUBA KOŁA PASOWEGO
KOŁO PASOWE WAŁKA ROZRZÑDU

DOLNA POKRYWA

Posmarować olejem silnikowym gwint Êruby

PRZEDŁUþACZ 07JAB–0010200

KLUCZ BLOKUJÑCY KOŁO PASOWE, SZEÂCIOKÑT 50 mm

NASADKA PRZEDŁUþANA 19 mm

Luzy zaworowe
Regulacja
UWAGA: • Zawory regulować przy zimnym silniku, gdy temperatura głowicy nie przekracza 38°C. • Po regulacji dokr∏cić Êrub∏ koła pasowego momentem 220 Nm (22,0 kGm). 1. Wymontować pokryw∏ zaworów. 3. Regulacja zaworów pierwszego cylindra. Ssàcy: 0,26 mm+0,02 mm
-0,03 mm

Wydechowy: 0,30 mm+0,02 mm

-0,03 mm

4. Poluzować nakr∏tk∏ kontrujàcà i obracać Êrub∏ regulacyjnà, a× szczelinomierz przesuwać si∏ b∏dzie z lekkim oporem. SSANIE

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA 7 X 0,75 mm WYDECH ÂRUBA REGULACYJNA Posmarować olejem silnikowym

SZCZELINOMIERZ 2. Ustawić tłok pierwszego cylindra w górnym martwym poło×eniu TDC. Znak “UP” na kole pasowym powinien być w górze a znaki TDC winny pokrywać si∏ z powierzchnià głowicy.

5. Dokr∏cić nakr∏tk∏ kontrujàcà i sprawdzić luz zaworowy ponownie. Powtórzyć regulacj∏ w razie potrzeby

Tłok pierwszego cylindra w TDC: ZNAK “UP”

SZCZELINOMIERZ

ZNAKI TDC

6. Przekr∏cić wał korbowy o 180° przeciwnie do ruchu zegara (Wałek rozrzàdu obróci si∏ o 90°). Znak “UP” winien znajdować si∏ po stronie wydechu. Wyregulować zawory trzeciego cylindra. Tłok 3-go cylindra w TDC:

8. Przekr∏cić wał korbowy o 180° przeciwnie do ruchu zegara, aby ustawić 2 tłok w TDC. Znak “UP” winien być po stronie ssàcej. Wyregulować zawory drugiego cylindra. Tłok 2-go cylindra w TDC:

ZNAK “UP”

ZNAK “UP”

7. Przekr∏cić wał korbowy o 180° przeciwnie do ruchu zegara, aby ustawić 4 tłok w TDC. Oba znaki TDC sà teraz widoczne. Wyregulować zawory czwartego cylindra. Tłok 4-go cylindra w TDC:

ZNAK “UP”

Blok Silnika
Narz∏dzia specjalne ...................... 7-2 Rysunek zestawieniowy ................ 7-3 Koło zamachowe i koło nap∏dowe Wymiana .................................... 7-6 Korbowody i wał korbowy Luz osiowy ................................ 7-6 Panewki główne Luzy ........................................... 7-7 Selekcja ..................................... 7-8 Panewki korbowodowe Luzy ........................................... 7-9 Selekcja ..................................... 7-10 Wał korbowy, wałki wyrównowa×ajàce i tłoki Wymontowanie ......................... 7-11 Wał korbowy Sprawdzanie .............................. 7-14 Tłoki Sprawdzanie .............................. 7-15 Zamontowanie ........................... 7-22 Blok silnika Sprawdzanie .............................. 7-16 Honowanie ................................ 7-17 Sworznie tłokowe Wymontowanie ......................... 7-17 Zamontowanie .......................... 7-18 Sprawdzanie ............................. 7-19 Korbowody Selekcja ..................................... 7-18 PierÊcienie tłokowe Luzy zamków ............................ 7-20 Wymiana .................................... 7-20 Luzy w rowkach ........................ 7-21 Ustawianie ................................. 7-21 Uszczelniacze wału korbowego Monta× ....................................... 7-22 Wał korbowy i wałki wyrównowa×ajàce Monta× ....................................... 7-23 Wałki wyrównowa×ajàce Sprawdzanie ............................. 7-27 Panewki wałków wyrównowa×ajàcych Wymiana .................................... 7-30

Narz∏dzia specjalne

Nr

Nr katalogowy

Nazwa Sworzeƒ prowadzàcy Tuleja prowadzàca Głowica podstawy tłoka Blokada koła zamachowego Zestaw do wymiany panewek Sworzeƒ blokady wałka wyrównowa×ajàcego Uchwyt monta×owy Koƒcówka Wałek monta×owy sworzni tłokowych Koƒcówka monta×owa sworzni tłokowych Podstawa tłoka Spr∏×yna podstawy tłoka

IloÊć

Nr strony

lub

Rysunek zestawieniowy
Przy monta×u wszystkie wewn∏trzne cz∏Êci nasmarować olejem silnikowym. MISKA OLEJOWA

SMOK POMPY OLEJOWEJ

USZCZELKA Wymienić

USZCZELKA Wymienić

OSŁONA

POKRYWA PANEWEK GŁÓWNYCH TULEJKA USTALAJÑCA Posmarować gwint Êrub olejem silnikowym. UWAGA: Po przykr∏ceniu pokryw obrócić wałem korbowym aby sprawdzić czy nie zacina si∏. POKRYWA KOŁA NAP¢DOWEGO (A/T)

Wymienić

OBUDOWY PANEWEK GŁÓWNYCH KolejnoÊć dokr∏cania, patrz str. 7-6 PODKŁADKA KOŁO NAP¢DOWE (A/T) Sprawdzić czy nie ma p∏kni∏ć. POKRYWA SPRZ¢GŁA (M/T)

TULEJKA USTALAJÑCA

BLOK SILNIKA

KOŁO ZAMACHOWE (M/T) KolejnoÊć dokr∏cania, patrz str. 7-6

Rysunek zestawieniowy
(ciàg dalszy)
Przy monta×u wszystkie wewn∏trzne cz∏Êci nasmarować olejem silnikowym.

UWAGA: • Przed monta×em nało×yć past∏ uszczelniajàcà na powierzchni∏ przylegania prawej pokrywy silnika i pompy olejowej. • U×ywać pasty uszczelniajàcej nr katalogowy 0Y74099986.

PANEWKI GŁÓWNE Luz ło×ysk, patrz str. 7-7 Selekcja, str. 7-8 UWAGA: Nowe panewki dobierać wg. oznaczeƒ na wale korbowym i bloku silnika.

WAŁ KORBOWY Luz osiowy, patrz str. 7-6 Bicie, kołowoÊć i sto×kowoÊć, patrz str. 7-14 Monta×, patrz str. 7-23

TYLNY WAŁEK WYRÓWNOWAþAJÑCY Luz osiowy, patrz str. 7-27 Bicie, kołowoÊć i sto×kowoÊć, patrz str. 7-27 Monta×, patrz str. 7-23 ELEMENT USTALAJÑCY

PANEWKI WAŁKÓW WYRÓWNOWAþAJÑCYCH Sprawdzanie, patrz str. 7-29 Wymiana, patrz str. 7-30

PANEWKI POPRZECZNE Strona z rowkiem na zewnàtrz UWAGA: GruboÊć panewek jest ustalona i nie mo×na ich piłować czy szlifować

UWAGA: GruboÊć elementu ustalajàcego jest ustalona i nie mo×na go piłować czy szlifować.

PRZEDNI WAŁEK WYRÓWNOWAþAJÑCY

USZCZELNIACZ WAŁU KORBOWEGO Monta×, patrz str. 7-22

O-RINGI Wymienić

PRZEKŁADNIA WAŁKÓW WYRÓWNOWA -þAJÑCYCH

Nało×yć past∏ uszczelniajàcà na gwint Êrub. POKRYWA PRAWA BOCZNA Nało×yć past∏ uszczelniajàcà na powierzchnie przylegania do bloku. O-RINGI TULEJKA USTALAJÑCA Wymienić POMPA OLEJOWA Patrz str. 8-9 Nało×yć past∏ uszczelniajàcà na powierzchnie przylegania do bloku.

USZCZELNIACZ WAŁU KORBOWEGO Monta×, patrz str. 8-11 Wymienić PODKŁADKA KOŁO Z¢BATE WAŁKA WYRÓWNOWAþAJÑCEGO

KOŁO NAP¢DOWE PASKA WAŁKA WYRÓWNOWAþAJÑCEGO

USZCZELNIACZ Nało×yć past∏ uszczelniajàcà na WAŁKA gwint Êrub. WYRÓWNOWAþAJÑCEGO Monta×, patrz str. 8-11 Wymienić

UWAGA: Panewki korbowodowe nale×y dobierać wg oznaczeƒ na korbowodzie i bloku silnika (patrz str. 7-9, 10).

KIERUNEK MONTAþU TŁOKÓW

WYDECH PIERÂCIENIE TŁOKOWE Wymiana patrz str. 7-20 Pomiary patrz str. 7-20, 21 Ustawianie patrz str. 7-21 SSANIE TŁOK Wymontowanie, patrz str. 7-11 Pomiary patrz str. 7-15 UWAGA: Literowe oznaczenia na górnej powierzchni tłoków muszà odpowiadać oznaczeniom otworów cylindra wybitych na bloku silnika. Na górze tłoka
Bez litery

SWORZE¡ TŁOKOWY Wymontowanie patrz str. 7-17 Monta× patrz str. 7-18 Sprawdzanie patrz str. 7-19

Na bloku
lub I lub II

KORBOWÓD Luz osiowy patrz str. 7-6 Selekcja patrz str. 7-18 Pomiar główki korbowodu, patrz str. 7-19

BLOK SILNIKA Sprawdzanie Êrednicy cylindrów str. 7-16 PłaskoÊć powierzchni str. 7-16 Honowanie cylindrów str.7-17 Sprawdzić czy w górnej cz∏Êci cylindra nie znajduje si∏ zbyt du×o nagaru, uniemo×liwiajàcego wyj∏cie tłoka. Usunàć nagar jeÊli trzeba, patrz str. 7-13

PANEWKI KORBOWODOWE Luzy str. 7-9 Selekcja str. 7-10

POKRYWA STOPY KORBOWODU Monta×, patrz str. 7-23 UWAGA: Pokryw∏ montować w poło×eniu, w którym wyci∏cie w panewce odpowiada wyci∏ciu w korbowodzie.

NAKR¢TKA POKRYWY STOPY KORBOWODU 9 x 0,75 mm 32 Nm (3,2 kGm) Po dokr∏ceniu ka×dej pokrywy sprawdzić czy wał obraca si∏ bez oporów

OZNACZENIA ÂREDNICY CYLINDRÓW (A lub I, B lub II) UWAGA: Aby uzyskać prawidłowy luz tłoka, literowe oznaczenia górnej powierzchni tłoków muszà odpowiadać oznaczeniom otworów cylindra wybitym na bloku silnika. Litera po lewej stronie odpowiada cylindrowi Nr 1. Na bloku Na górze tłoka
lub I lub II Bez litery

Koło zamachowe i koło nap∏dowe
Wymiana
R∏czna skrzynia biegów (M/T):
Wykr∏cić osiem Êrub koła zamachowego, nast∏pnie zdjàć koło z wału. Przy monta×u Êruby dokr∏cać według pokazanej kolejnoÊci. BLOKADA KOŁA ZAMACHOWEGO
lub

Korbowody i wał korbowy
Luz osiowy
Luz osiowy korbowodu: Nominalny (Nowy): Dopuszczalny: 0,15 – 0,30 mm 0,40 mm WAŁ KORBOWY

KORBOWÓD

BLOKADA KOŁA ZAMACHOWEGO
lub

BLOK SILNIKA

➄ z 

x ~ ➃ } ➁
• • W przypadku zbyt du×ego luzu wymienić korbowód. Gdy luz dalej jest zbyt du×y wymienić wał korbowy (patrz str. 7-11 i 7-23).

Przesunàć wał korbowy w jednà stron∏ i wyzerować czujnik zegarowy. Nast∏pnie przesunàć wał w drugà stron∏ i odczytać luz. Odczyt nie powinien przekraczać wartoÊci dopuszczalnych.

PIERÂCIE¡ Z¢BATY

Sprawdzić z∏by koła, czy nie sà zu×yte lub uszkodzone.

Automatyczna skrzynia biegów (A/T):
Wykr∏cić osiem Êrub koła nap∏dowego, zdjàć koło z wału korbowego. Przy monta×u Êruby dokr∏cać według pokazanej kolejnoÊci.

ÂRUBOKR¢T

x ➄ z  ➁ } ~ ➃

Luz osiowy wału korbowego: Nominalny (Nowy): Dopuszczalny: • 0,10 – 0,35 mm 0,45 mm

W przypadku zbyt du×ego luzu sprawdzić powierzchnie Êlizgowe panewek poprzecznych i wału korbowego. Wymienić zu×yte cz∏Êci w razie potrzeby.

UWAGA: GruboÊć panewek jest ustalona i nie mo×na ich piłować czy szlifować. Montować stronà z rowkiem na zewnàtrz.

Panewki główne
Luzy
1. Aby zmierzyć luz ło×ysk głównych nale×y zdjàć pokryw∏ ło×ysk i półpanewk∏. 2. WyczyÊcić ka×dy czop wału korbowego i półpanewki czystà szmatkà. 3. UmieÊcić kawałek pr∏cika “plastigage” na ka×dym czopie wału korbowego. UWAGA: Przy pomiarze luzu bez wyjmowania silnika ci∏×ar wału korbowego i koła zamachowego odkształci pr∏cik w wiekszym stopniu ni× wynikałoby to tylko z dokr∏cenia pokryw ło×ysk. Dla prawidłowego pomiaru podpierać wał korbowy podnoÊnikiem w miejscu przeciwci∏×aru i sprawdzać ka×dà panewk∏ po kolei. 4. Zało×yć półpanewki i pokrywy ło×ysk głównych, nast∏pnie dokr∏cić momentem 75 Nm (7,5 kGm). UWAGA: Nie obracać wału podczas pomiarów. 5. Zdemontować ponownie pokrywy ło×ysk i półpanewki oraz zmierzyć przymiarem najszerszà cz∏Êć odkształconego pr∏cika “plastigage”. Luz ło×ysk głównych wału korbowego: Nominalny (Nowy): Czop Nr 1 i 2: 0,021 – 0,045 mm Dopuszczalny: 0,050 mm Czop Nr 3: Dopuszczalny: Czop Nr 4: Dopuszczalny: Czop Nr 5: Dopuszczalny: 0,025 – 0,049 mm 0,055 mm 0,013 – 0,037 mm 0,050 mm 0,009 – 0,033 mm 0,040 mm PR¢CIK “PLASTIGAGE”

6. JeÊli pomiary wska×à nieprawidłowy luz (wyjàć ewentualnie silnik), wymontować wał korbowy i wyjàć drugà półpanewk∏. Zało×yć nowe panewki z takim samym kolorowym oznaczeniem kodowym (selekcja na nast∏pnej stronie) i sprawdzić ponownie luzy ło×ysk. OSTRZEþENIE: Nie szlifować, piłować czy skrobać ło×ysk lub pokryw aby uzyskać prawidłowy luz. 7. JeÊli pomiar pr∏cika dalej pokazuje nieprawidłowy luz, nale×y zało×yć nast∏pne panewki (mniejsze lub wi∏ksze) i ponownie sprawdzić luz. UWAGA: JeÊli wymaganego luzu nie mo×na uzykać z odpowiednio wi∏kszymi lub mniejszymi panewkami, wymienić wał korbowy i zaczàć pomiary od nowa.

Panewki główne
Selekcja
OSTRZEþENIE: JeÊli wybite oznaczenie jest nieczytelne z powodu brudu, nie nale×y go skrobać, lecz zmyć zmywaczem lub detergentem.

Oznaczenia kodowe Êrednic czopów głównych wału korbowego (Numery lub kod kreskowy)
Rozmieszczenie oznaczeƒ kodowych Êrednic czopów głównych wału korbowego

Oznaczenia kodowe Êrednic otworów ło×ysk głównych bloku silnika (Numery, litery, kod kreskowy)
Oznaczenia Êrednic otworów sà wybite na bloku silnika jako 5 literowy kod okreÊlajàcy wymiar ka×dego otworu ło×ysk głównych. Oznaczenia te, w połàczeniu ze znakami wybitym na wykorbieniu pozwalajà dobrać odpowiednie panewki główne.

ŁOþYSKO Nr 5 ŁOþYSKO Nr 1 (STRONA KOŁA PASOWEGO) (STRONA KOŁA ZAMACHOWEGO) Konstrukcja panewek GÓRNA PÓŁPANEWKA WYST¢P ROWEK DOLNA PÓŁPANEWKA Oznaczenie panewek
Kolorowy kod znajduje si∏ na kraw∏dzi panewki.

KOLOR
Wi∏ksza Êrednica otworu panewki

or = lub
Ró×owy

Grubsza panewka
Ró×owy / þółty þółty þółty / Zielony Zielony Zielony / Bràzowy Bràzowy Bràzowy / Czarny þółty / Zielony Zielony Zielony / Bràzowy Bràzowy Bràzowy / Czarny Czarny

Ró×owy / þółty þółty þółty þółty / Zielony Zielony Zielony / Bràzowy þółty / Zielony Zielony Zielony / Bràzowy Bràzowy

Mniejszy czop główny

Grubsza panewka

UWAGA: Montujàc półpanewki o ró×nych kolorach nie ma znaczenia, który kolor jest na górze lub na dole.

Panewki korbowodowe
Luzy
1. Wymontować pokryw∏ stopy korbowodu i półpanewk∏. 2. WyczyÊcić czop korbowy wału i półpanewki czystà szmatkà. 3. UmieÊcić kawałek pr∏cika “plastigage” na czopie korbowym wału. 4 Zało×yć półpanewk∏ i przykr∏cić pokryw∏ stopy korbowodu momentem 32 Nm (3,2 kGm). UWAGA: Nie obracać wału korbowego podczas pomiarów. 5. Odkr∏cić pokryw∏ korbowodu, zdjàć półpanewk∏, zmierzyć przymiarem najszerszà cz∏Êć pr∏cika “plastigage” i odczytać luz. Luz panewek korbowych wału korbowego: Nominalny (Nowy): 0,015 – 0,043 mm Dopuszczalny: 0,050 mm 6. JeÊli luz nie mieÊci si∏ w normie, odkr∏cić pokryw∏ korbowodu, zało×yć nowà panewk∏ z takim samym kolorowym kodem (selekcja panewek na nast∏pnej stronie) i zmierzyć luz ponownie. Ostrze×enie: Nie szlifować, piłować czy skrobać ło×ysk lub pokryw aby uzyskać prawidłowy luz. 7. JeÊli pomiar pr∏cikiem dalej pokazuje nieprawidłowy luz, nale×y nast∏pnie zało×yć mniejsze lub wi∏ksze panewki i ponownie sprawdzić luz. UWAGA: JeÊli wymaganego luzu nie mo×na uzykać z odpowiednio wi∏kszymi lub mniejszymi panewkami, wymienić wał korbowy i zaczàć pomiary od nowa.

PR¢CIK “PLASTIGAGE”

Panewki korbowodowe
Selekcja
OSTRZEþENIE: JeÊli wybite oznaczenie jest nieczytelne z powodu brudu, nie nale×y go skrobać lecz zmyć zmywaczem lub detergentem.

Oznaczenia kodowe Êrednic czopów korbowych wału korbowego (Litery lub kod kreskowy)
Rozmieszczenie oznaczeƒ kodowych Êrednic czopów korbowych wału korbowego

Oznaczenia kodowe korbowodów (Numery lub kod kreskowy)
Kod Êrednicy wi∏kszego otworu korbowodu jest wybity z boku na stopie korbowodu. Kody te w połàczeniu z kodem literowym wybitym na wale korbowym pozwalajà dobrać odpowiednie panewki korbowodowe.

Pół numeru jest wybite na korbowodzie, a pół na pokrywie korbowodu. Konstrukcja panewek

WYPUST KOLOR Oznaczenie panewek
Kolorowy kod znajduje si∏ na kraw∏dzi panewki
Czerwony

Wi∏ksza Êrednica otworu panewki.

Grubsza panewka
Ró×owy þółty Zielony Bràzowy þółty Zielony Bràzowy Czarny Zielony Bràzowy Czarny Niebieski

Ró×owy þółty Zielony

Mniejszy czop korbowy

Grubsza panewka

or = lub

Wał korbowy, wałki wyrównowa×ajàce i tłoki
Wymontowanie
1. Wymontować pokryw∏ prawà bocznà. 3. Wymontować koło nap∏dowe przedniego wałka wyrównowa×ajàcego jak pokazano.

POKRYWA PRAWA BOCZNA

TULEJKI USTALAJÑCE

KOŁO NAP¢DZANE WAŁKA WYRÓWNOWAþAJÑCEGO OTWÓR KONTROLNY

ÂRUBOKR¢T

4. Ustawić w lini otwór Êruby i otwór wałka wyrównowa×ajàcego, nast∏pnie wło×yć narz∏dzie specjalne do otworu tylnego wałka wyrównowa×ajàcego. 2. Wymontować przekładni∏ wałków wyrównowa×ajàcych. 5. Wymontować Êrub∏ i koło z∏bate wałka wyrównowa×ajàcego. TULEJKA USTALAJÑCA TYLNY WAŁEK WYRÓWNOWAþAJÑCY

O-RING PRZEKŁADNIA WAŁKÓW TULEJKA WYRÓWNOWAþAJÑCYCH USTALAJÑCA

Posmarować olejem silnikowym. Wymienić

KOŁO Z¢BATE WAŁKA WYRÓWNOWAþAJÑCEGO

SWORZE¡ BLOKADY WAŁKA WYRÓWNOPODKŁADKA WAþAJÑCEGO Wymienić

Wał korbowy, wałki wyrównowa×ajàce i tłoki
Wymontowanie (ciàg dalszy)
6. Wymontować smok i pomp∏ olejowà. 7. Wymontować osłon∏. OSTRZEþENIE: Aby uniknàć odkształceƒ, Êruby odkr∏cać kolejno co 1/3 obrotu, powtarzajàc t∏ czynnoÊć do całkowitego odkr∏cenia pokrywy. OSŁONA KOLEJNOÂĆ ODKR¢CANIA ÂRUB POKRYWY PANEWEK GŁÓWNYCH 6. Odkr∏cić Êruby i zdemontować pokryw∏ panewek głównych, nast∏pnie obudowy panewek głównych.

SMOK POMPY OLEJOWEJ

USZCZELKA Wymienić

O-RINGI Wymienić

POMPA OLEJOWA

TULEJKA USTALAJÑCA

9. Obrócić wał korbowy tak aby wykorbienia Nr 2 i 3 były na górze. 10. Wyjàć półpanewki korbowodowe i główne. Panewki i pokrywy uło×yć w kolejnoÊci zapewniajàcej monta× w oryginalnym poło×eniu. 11. Wymontować wał korbowy, uwa×ajàc by nie uszkodzić powierzchni czopów ło×yskowych.

13. Wyjàć pozostałe półpanewki korbowodowe i wło×yć do odpowiednich pokryw. 14. Zamontować panewki główne i pokryw∏ ło×ysk głównych. 15. JeÊli wyczuwalny jest garb z nagaru osadzonego na górnej powierzchni cylindrów lub rowek nale×y go usunàć odpowiednim rozwiertakiem. Nale×y post∏pować zgodnie z instrukcjà rozwiertaka. OSTRZEþENIE: JeÊli garb nie zostanie usuni∏ty mo×e uszkodzić tłoki przy ich wyjmowaniu.

ROZWIERTAK

WAŁ KORBOWY 12. Wykr∏cić Êruby i wymontować elementy ustalajàce, nast∏pnie wymontować przedni i tylny wałek wyrównowa×ajàcy.

16. U×ywajàc trzonka młotka wypchnàć tłoki z bloku silnika. TYLNY WAŁEK WYRÓWNOWAþAJÑCY TRZONEK MŁOTKA

PRZEDNI WAŁEK WYRÓWNOWAþAJÑCY ELEMENT USTALAJÑCY

TŁOK 17. Zamontować panewki korbowodowe i przykr∏cić pokrywy do odpowiednich korbowodów po wymontowaniu tłoka z korbowodem. 18. Zaznaczyć numer cylindra na ka×dym tłoku z korbowodem aby nie pomieszać ich przy monta×u. UWAGA: Numer wybity na korbowodzie nie oznacza numeru cylindra lecz jest kodowym oznaczeniem Êrednicy otworu korbowodu.

Wał korbowy
Sprawdzanie
• • OczyÊcić kanały olejowe wału korbowego odpowiednià szczoteczkà. Sprawdzić rowek wpustowy i gwinty wału.

KołowoÊć i sto×kowoÊć czopów.
• • Zmierzyć kołowoÊć na Êrodku ka×dego czopu w dwóch miejscach. Ró×nica pomiarów ka×dego czopu nie mo×e przekraczać wartoÊci dopuszczalnej. KołowoÊć czopów: Nominalna (Nowy): Dopuszczalna:

Bicie
• Zmierzyć bicie promieniowe wszystkich czopów głównych sprawdzajàc czy wał nie jest skrzywiony. • Ró×nica pomiarów ka×dego czopu nie mo×e przekraczać wartoÊci dopuszczalnej. Całkowite bicie promieniowe: Nominalne (Nowy): 0,03 mm Dopuszczalne: 0,04 mm

0,005 mm 0,006 mm

CZUJNIK ZEGAROWY Wykonać dwa pełne obroty wału korbowego.

Zmierzyć kołowoÊć w dwóch miejscach na Êrodku czopów.

Zmierzyć sto×kowoÊć czopów w pobli×u kraw∏dzi. Podeprzeć w kłach lub podstawkach w kształcie V.

• •

Zmierzyć sto×kowoÊć ka×dego czopu głównego i korbowodowego w pobli×u kraw∏dzi. Ró×nica pomiarów ka×dego czopu nie mo×e przekraczać wartoÊci dopuszczalnej. Sto×kowoÊć czopów: Nominalna (Nowy): 0,005 mm Dopuszczalna: 0,006 mm

Tłoki
Sprawdzanie
1. Sprawdzać czy tłoki nie sà porysowane lub p∏kni∏te. UWAGA: Po honowaniu cylindra montuje si∏ nadwymiarowe tłoki. 2. Zmierzyć Êrednic∏ tłoka 21 mm od jego dolnej kraw∏dzi. UWAGA: Wyst∏pujà dwa standartowe wymiary tłoków (z literà (A) lub B). Litera jest wybita na górze tłoka. Te litery odpowiadajà wybitym na bloku silnika i oznaczajà wielkoÊć Êrednicy cylindra. Ârednica tłoka: Nominalna (Nowy): Bez oznaczenia (litera A): Litera B: Dopuszczalna: Bez oznaczenia (litera A): Litera B: 3. Obliczyć ró×nice mi∏dzy Êrednicà cylindra (patrz str. 7-16) i Êrednicà tłoka. Luz tłok-cylinder Nominalny (Nowy): Dopuszczalny: 0,020 – 0,040 mm 0,05 mm

LUZ DOPUSZCZALNY

84,980 – 84,990 mm 84,970 – 84,980 mm

84,970 mm 84,960 mm

ÂREDNICA PŁASZCZA TŁOKA

JeÊli luz jest w pobli×u lub przekracza luz dopuszczalny sprawdzić czy tłok lub cylinder nie jest nadmiernie zu×yty. Wymiary tłoków nadwymiarowych: 0,25: 85,230 – 85,240 mm 0,50: 85,480 – 85,490 mm

4. Sprawdzić luz sworzeƒ tłokowy tłok.Pokryć sworzeƒ tłokowy olejem silnikowym. Powinno być mo×liwe wciÊni∏cie sworznia tłokowego w otwór tłoka przy pomocy kciuka.

Luz sworzeƒ tłokowy - tłok: Nominalny (nowy): 0,012 – 0,024 mm

Blok silnika
Sprawdzanie
1. Zmierzyć zu×ycie i sto×kowoÊć cylindra w płaszczyênie X i Y, w trzech miejscach, jak pokazano na rysunku. Sto×kowoÊć Dopuszczalna: (Ró×nica mi∏dzy pomiarem u góry i u dołu cylindra) 0,05 mm • JeÊli Êrednica któregoÊ z cylindrów przekracza Êrednic∏ nadwymiarowà wymienić blok silnika. • JeÊli cylindry silnika wymagajà wytaczania, po operacji tej nale×y sprawdzić luz tłok cylinder (wg. str. 7-15). Pierwszy pomiar Drugi pomiar Trzeci pomiar Max powiekszenie Êrednicy przy wytaczaniu: 0,50 mm 2. Sprawdzić odkształcenia górnej powierzchni bloku. Zmierzyć płaskoÊć wzdłu× kraw∏dzi bloku i po przekàtnych jak pokazano. ZMIERZYĆ PŁASKOÂĆ TEJ POWIERZCHNI UWAGA: Rysy po wytaczaniu muszà być usuni∏te honowaniem.

ÂREDNICA CYLINDRA (oznaczenie A lub I, B lub II) Odczytać kod od lewej do prawej dla cylindrów Nr1 do Nr4. ÂREDNICÓWKA Dopuszczalne odkształcenia powierzchni bloku: Nominalne (Nowy): 0,07 mm max. Dopuszczalne: 0,10 mm

DOKŁADNY PRZYMIAR LINIOWY

Ârednica cylindra: Nominalna (Nowy): A lub I: B lub II: Dopuszczalna:

85,010 – 85,020 mm 85,000 – 85,010 mm 85,070 mm

Nadwymiar 0,25: 0,50:

85,250 – 85,260 mm 85,500 – 85,510 mm

Sworznie tłokowe
Honowanie cylindrów
1. Zmierzyć cylindry wg. str. 7-16. JeÊli blok nadaje si∏ do naprawy wykonać honowanie cylindrów i zmierzyć ponownie Êrednic∏ cylindrów. 2. Cylindry honować u×ywajàc oleju do honowania i kamieni szlifierskich (nr 400), Êlady po kolejnych przejÊciach głowicy honownicy winny krzy×ować si∏ pod kàtem 60°. UWAGA: • U×ywać wyłàcznie sztywnej honownicy z kamieniami szlifierskimi nr 400 lub wi∏cej, firm Sunnen, Ammco lub równowa×nych. • Nie u×ywać zu×ytych lub pop∏kanych kamieni. SPR¢þYNA PODSTAWY TŁOKA

Wymontowanie
1. Pokazano poni×ej zestaw narz∏dzi do demonta×u sworzni tłokowych. GŁOWICA PODSTAWY TŁOKA SWORZE¡ PROWADZÑCY

ÂLAD PO HONOWANIU

PODSTAWA TŁOKA

2. Wyregulować długoÊć A koƒcówki monta×owej sworzni. 3. Po honowaniu dokładnie umyć blok silnika z wszystkich metalowych pozostałoÊci. Do mycia u×ywać goràcej wody z mydłem, nast∏pnie osuszyć i niezwłocznie namarować olejem otwory cylindrów aby zabezpieczyć je przed korozjà. UWAGA: Nigdy do mycia nie u×ywać rozpuszczalników, przemieszczajà one tylko opiłki na Êcianach cylindrów. 4. JeÊli po honowaniu na powierzchni cylindra dalej wyst∏pujà rysy, nale×y wytoczyć cylindry. UWAGA: Dopuszczalne sà niewielkie pionowe rysy na powierzchni cylindra, na tyle gł∏bokie, ×e nie zatrzymuje si∏ na nich paznokieć i które nie biegnà przez całà długoÊć cylindra.

KO¡CÓWKA MONTAþOWA SWORZNI TŁOKOWYCH

WAŁEK MONTAþOWY SWORZNI TŁOKOWYCH 07973 – PE00310 TULEJA PROWADZÑCA

BLOK SILNIKA GŁOWICA HONUJÑCA

Powierzchnia z wytłoczonym znakiem do góry

UWAGA: • Po honowaniu umyć dokładnie blok silnika wodà z mydłem. • Jedynie porysowana gładê cylindra wymaga honowania.

UWAGA: U×ywać prasy hydraulicznej. Przy wciskaniu lub wyciskaniu sworznia upewnić si∏, ×e tuleja prowadzàca jest prawidłowo ustawiona we wgł∏bieniu tłoka.

3. UmieÊcić tłok w przyrzàdzie specjalnym i wycisnàć sworzeƒ przy pomocy prasy hydraulicznej.

Korbowody
Selekcja
Korbowody sà selekcjonowane w czterech zakresach tolerancji (od 0 do + 0,024 mm co 0,006 mm) w zale×noÊci od Êrednicy wi∏kszego otworu korbowodu. Zakres ten jest oznaczony cyfrà (1, 2, 3 lub 4 albo I, II, III. IIII) wybità na stopie korbowodu. W silniku mo×na spotkać ka×dà kombinacj∏ cyfr 1, 2, 3 i 4 albo I, II, III. IIII. Ârednica nominalna otworu korbowodu: 48,0 mm

Sworznie tłokowe
Zamontowanie
1. Do monta×u u×ywać prasy hydraulicznej. • Wciskajàc lub wyciskajàc sworzeƒ, upewnić si∏, ×e jego poło×enie jest prawidłowe.

UWAGA: • Wybity numer oznacza Êrednic∏ wi∏kszego otworu korbowodu a NIE numer cylindra. • Sprawdzić czy korbowody nie majà Êladów p∏kni∏ć lub przegrzania.
Strzałka na tłoku musi być skierowana w stron∏ paska rozrzàdu a otwór olejowy w korbowodzie musi być po stronie kolektora ssàcego.

OZNACZENIA KODOWE ÂREDNICY WI¢KSZEGO OTWORU KORBOWODU Połowa numeru wybita jest na pokrywie a druga na korbowodzie.

OTWÓR OLEJOWY KORBOWODU 2. Wyregulować długoÊć B narz∏dzia specjalnego.

KO¡CÓWKA MONTAþOWA SWORZNI TŁOKOWYCH

WAŁEK MONTAþOWY SWORZNI TŁOKOWYCH

Napisem do góry.

SWORZE¡ TŁOKOWY TULEJA PROWADZÑCA

Sprawdzić czy Êruby i nakr∏tki nie majà p∏kni∏ć lub odkształceƒ.

SWORZE¡ PROWADZÑCY GŁOWICA PODSTAWY PODSTAWA TŁOKA

UWAGA: Korbowód montować z otworem olejowym po stronie kolektora ssàcego.

Sprawdzanie
1. Zmierzyć Êrednic∏ sworznia tłokowego. Ârednica sworznia tłokowego: Nominalna (Nowy): 21,994 – 22,000 mm Nadwymiar: 21,997 – 22,003 mm 3. Zmierzyć luz tłok-sworzeƒ. UWAGA: Sprawdzić czy sworzeƒ nie ma p∏kni∏ć lub odkształceƒ. JeÊli luz tłok-sworzeƒ jest wi∏kszy ni× 0,024 mm zmierzyć go ponownie u×ywajàc nadwymiarowego sworznia tłokowego. Luz tłok-sworzeƒ: Nominalny (Nowy): 0,012 – 0,024 mm

UWAGA: Wszystkie sworznie na cz∏Êci zamienne sà nadwymiarowe.

2. Wyzerować Êrednicówk∏ na wymiar sworznia tłokowego.

4. Sprawdzić ró×nic∏ mi∏dzy Êrednicà sworznia tłokowego a mniejszym otworem korbowodu. Wcisk sworzeƒ-korbowód: Nominalny (Nowy): 0,013 – 0,032 mm

PierÊcienie tłokowe
Luzy zamków
1. Wło×yć nowy pierÊcieƒ do cylindra i u×ywajàc tłoka ustawić go 15-20 mm od dołu cylindra. 2. Zmierzyć szczelinomierzem luz zamka pierÊcienia tłokowego. • JeÊli luz jest zbyt mały sprawdzić czy zastosowano prawidłowy pierÊcieƒ dla danego silnika. • JeÊli luz jest zbyt du×y sprawdzić zu×ycie gładzi cylindrowej (patrz str. 7-16). Gdy Êrednica cylindra przekracza wartoÊć dopuszczalnà wykonać przetaczanie cylindrów. Luz zamków pierÊcieni tłokowych: Górny pierÊcieƒ Nominalny (Nowy): 0,20 – 0,35 mm Dopuszczalny : 0,60 mm Drugi pierÊcieƒ Nominalny (Nowy): Dopuszczalny : PierÊcieƒ olejowy Nominalny (Nowy): Dopuszczalny :

Wymiana
1. U×ywajàc szczypiec do pierÊcieni zdjàć pierÊcieƒ z tłoka. 2. OczyÊcić dokładnie rowki pierÊcieniowe. UWAGA: • Rowki czyÊcić złamanym pierÊcieniem lub skrobakiem do rowków o wymiarze pasujàcym do rowków. • Górny i drugi rowek ma szerokoÊć 1,2 mm a rowek olejowy ma szerokoÊć 2,8 mm. • W razie potrzeby naostrzyć skrobak lub złamany pierÊcieƒ. OSTRZEþENIE: Do czyszczenia rowków nie u×ywać szczotki drucianej i nie powi∏kszać rowków podczas czyszczenia. UWAGA: PierÊcienie tłokowe montować po połàczeniu tłoka z korbowodem. 3. Zamontować pierÊcienie we właÊciwej kolejnoÊci i poło×eniu (patrz str. 7-21). UWAGA: Nie montować u×ywanych pierÊcieni. 0,20 - 0,70 mm 0,80 mm PIERÂCIE¡ TŁOKOWY SZCZYPCE DO PIERÂCIENI

0,40 – 0,55 mm 0,70 mm

PIERÂCIE¡ TŁOKOWY

LUZ ZAMKA

Nadwymiar:

Luzy w rowkach
Po zamontowaniu nowych pierÊcieni tłokowych zmierzyć luzy pierÊcieni w rowkach: Luz górnego pierÊcienia Nominalny (Nowy): 0,035 – 0,060 mm Dopuszczalny: 0,13 mm Luz drugiego pierÊcienia Nominalny (Nowy): 0,030 – 0,055 mm Dopuszczalny: 0,13 mm

Ustawianie
1. Zamontować pierÊcienie wg. rysunku poni×ej. Górny i drugi pierÊcieƒ odró×niać po kształcie kraw∏dzi uszczelniajàcej. Upewnić si∏, ×e zamontowano je we właÊciwych rowkach. UWAGA: Oznaczenie producenta musi być na górnej powierzchni pierÊcienia. GÓRNY PIERÂCIE¡

DRUGI PIERÂCIE¡ 2. Obracajàc pierÊcienie sprawdzić czy nie zakleszczajà si∏ w rowkach. ZNAK GÓRNY PIERÂCIE¡ DRUGI PIERÂCIE¡ ZNAK

PIERÂCIE¡ OLEJOWY

SEPARATOR

3. Ustawić zamki pierÊcieni wg. poni×szego rysunku. ZAMEK DRUGIEGO PIERÂCIENIA
NIE ustawiać zamka ×adnego pierÊcienia w płaszczyênie sworznia tłokowego.

Około 90° ZAMEK PIERÂCIENIA OLEJOWEGO ZAMEK SEPERATORA ZAMEK PIERÂCIENIA OLEJOWEGO

ZAMEK GÓRNEGO 90° PIERÂCIENIA

Około

NIE ustawiać zamka ×adnego pierÊcienia w płaszczyênie sworznia tłokowego.

Uszczelniacze wału korbowego
Monta×
Uszczelniane powierzchnie bloku silnika powinny być suche. Nasmarować olejem wał korbowy i kraw∏dê uszczelniajàcà uszczelniacza. 1. Wbić uszczelniacz wału w prawà pokryw∏ silnika. UWAGA: Przy wbijaniu trzpieƒ monta×owy utrzymywać prostopadle do pokrywy. UCHWYT MONTAþOWY

Tłoki
Zamontowanie
Przed wło×eniem tłoków pokryć olejem rowki pierÊcieni tłokowych i cylindry.

1. Gdy wał korbowy jest wmontowany do silnika: • Zdemontować pokrywy korbowodów i na gwint Êrub nasunàć kawałki gumowego przewodu. • Zało×yć opask∏ do monta×u tłoków. Sprawdzić czy panewki sà na miejscu, ustawić tlok i wsunàć go do cylindra stukajàc z góry trzonkiem młotka. • Gdy pierÊcienie tłokowe znajdujà si∏ w cylindrze sprawdzić ustawienie korbowodu wzgl∏dem czopa wału, nast∏pnie przesunàć tłok na miejsce. • Zało×yć pokrywy korbowodów z panewkami i dokr∏cić nakr∏tki momentem 47 Nm (4,7 kGm). 2. Gdy wał korbowy nie jest zamontowany: • Zdemontować pokrywy korbowodów i panewki, zało×yć opask∏ do tłoków, ustawić tłok i wsunàć go do cylindra stukajàc z góry trzonkiem młotka. • Ustawić wszystkie tłoki w górnym martwym punkcie.

Uszczelniacz montować numerem na zewnàtrz.

KO¡CÓWKA MONTAþOWA

2. Sprawdzić szczelinomierzem czy szczelina jest równa na całym obwodzie. Szczelina: 0,5 – 0,8 mm PRAWA POKRYWA SILNIKA

Strzałka musi być skierowana w stron∏ paska rozrzàdu a otwór olejowy w korbowodzie musi być po stronie kolektora ssàcego.

OTWÓR OLEJOWY KORBOWODU

UWAGA: Przy monta×u tłoków opask∏ monta×owà przyciskać z góry r∏kà do czasu a× pierÊcienie tłokowe znajdà si∏ w cylindrze.

U×ywajàć trzonka młotka wepchnàć tłok do cylindra.

OPASKA DO TŁOKÓW

PRAWA POKRYWA SILNIKA

USZCZELNIACZ WAŁU KORBOWEGO

UWAGA: Uszczelniacz wału korbowego po stronie pompy olejowej montować wg. str. 8-11.

Wał korbowy i wałki wyrównowa×ajàce
Monta×
Przed monta×em wału panewki główne i korbowe oraz wałka wyrównowa×ajàcego nasmarować olejem. 6. Zamontować panewki poprzeczne, obudowy panewek i pokryw∏ panewek. Zmierzyć luz pr∏cikiem “plastigage” (patrz str. 7-7), nast∏pnie dociàgnàć Êruby pokrywy w 2 krokach. W pierwszym kroku dociàgnàć wszystkie Êruby według kolejnoÊci momentem około 30 Nm (3,0 kGm); ostatecznie dokr∏cić Êruby w tej samej kolejnoÊci momentem 75 Nm (7,5 kGm). UWAGA: Gwint Êrub posmarować olejem.

1. Zało×yć półpanewki do bloku silnika i korbowodów. 2. Trzymać wał z czopami korbowymi 2 i 3 cylindra skierowanymi do góry. 3. Wło×yć wał do bloku silnika, umieÊcić czopy korbowe 1 i 4 cylindra w kobowodach, zało×yć pokrywy korbowodów i r∏kà dokr∏cić nakr∏tki korbowodów.

KORBOWÓD Nr 1

KORBOWÓD Nr 3

KORBOWÓD Nr 2

PANEWKI POPRZECZNE

KORBOWÓD Nr 4

OSTRZEþENIE: Po ka×dorazowej wymianie panewek głównych lub korbowodowych konieczne jest rozgrzanie silnika na biegu jałowym do normalnej temperatury i utrzymywanie obrotów jałowych przez 15 minut. 7. Wło×yć wałki wyrównowa×ajàce do bloku silnika, nast∏pnie zamontować element ustalajàcy na przedni wałek wyrównowa×ajàcy i blok.

4. Obracajàc wał zgodnie z ruchem zegara umieÊcić czopy korbowe w korbowodach 2 i 3, zało×yć pokrywy korbowodów i przykr∏cić r∏kà nakr∏tki. UWAGA: Pokryw∏ montować w poło×eniu, w którym wyci∏cie w panewce odpowiada wyci∏ciu w korbowodzie. 5. Sprawdzić luz panewek korbowych pr∏cikiem “plastigage” (patrz str. 7-9), nast∏pnie dociàgnàć momentem 32 Nm (3,2 kGm) nakr∏tki korbowodów. UWAGA: Numer wybity na korbowodzie oznacza tolerancj∏ Êrednicy wi∏kszego otworu korbowodu a nie numer cylindra.

TYLNY WAŁEK WYRÓWNOWAþAJÑCY

PRZEDNI WAŁEK WYRÓWNOWAþAJÑCY ELEMENT USTALAJÑCY

Wał korbowy i wałki wyrównowa×ajàce
Monta× (ciàg dalszy)
UWAGA: • U×ywać pasty uszczelniajàcej nr kat. 0Y740-99986. • Sprawdzić czy powierzchnia przylegania pokrywy jest sucha i czysta przed nało×eniem pasty uszczelniajàcej. • Uszczelniacz nakładać równo wzdłu× całej powierzchni pokrywy. • Aby uniknàć wycieków uszczelniacz nało×yć tak×e na gwint wewn∏trzny otworów Êrub pokryw. • Cz∏Êci pokryte uszczelniaczem montować w ciàgu najwy×ej 20 min. Uszczelniacz nakładać ponownie po usuni∏ciu poprzedniego. • Po monta×u odczekać 30 min. przed napełnieniem silnika olejem. 8. Nało×yć past∏ uszczelniajàcà na powierzchnie przylegania prawej pokrywy, nast∏pnie zamontować pokryw∏. Nało×yć past∏ uszczelniajàcà PRAWA POKRYWA na gwint Êrub. 9. Nało×yć past∏ uszczelniajàcà na powierzchni∏ przylegania pompy oleju, nast∏pnie przykr∏cić pomp∏ do bloku silnika. • Kraw∏dê uszczelniajàcà pokryć smarem. Wkładajàc pomp∏ ustawić wewn∏trzne koło z∏bate pompy zgodnie z wyci∏ciem w wale korbowym. Po zamontowaniu pompy, usunàć nadmiar smaru i sprawdzić czy kraw∏dê uszczelniajàca uszczelniacza nie jest odkształcona. TULEJKI USTALAJÑCE Nało×yć past∏ uszczelniajàcà na powierzchnie przylegania.

PRAWA POKRYWA

POMPA OLEJOWA:

Nakładać past∏ uszczelniajàcà wzdłu× linii przerywanej.

Nakładać past∏ uszczelniajàcà wzdłu× linii przerywanej.

SMOK POMPY OLEJOWEJ OSŁONA TERMICZNA

12. Zablokować tylny wałek wyrównowa×ajàcy przyrzàdem specjalnym, nast∏pnie zamontować koło z∏bate nap∏dowe i koło pasowe wałków wyrównowa×ajàcych.

TYLNY WAŁEK WYRÓWNOWAþAJÑCY:
USZCZELKA Wymienić KOŁO Z¢BATE NAP¢DOWE TYLNY WAŁEK WYRÓWNOWAþAJÑCY

O-RINGI

Posmarować olejem silnikowym. Wymienić.

TULEJKA USTALAJÑCA
POMPA OLEJOWA Nało×yć past∏ uszczelniajàcà na powierzchnie przylegania.

Nało×yć past∏ uszczelniajàcà na gwint Êrub.

Nało×yć smar na kraw∏dzie uszczelniajàce.

OTWÓR KONTROLNY
PODKŁADKA Wymienić

SWORZE¡ BLOKADY WAŁKA WYRÓWNOWAþAJÑC.

10. Zamontować osłon∏, nast∏pnie smok pompy olejowej. 11. Nało×yć smar molibdenowy na powierzchnie panewek poprzecznych od strony przekładni wałków wyrównowa×ajàcych w miejsca pokazane, przed zamontowaniem koła z∏batego nap∏du wałków wyrównowa×ajàcych i przekładni.

13. Zablokować przedni wałek wyrównowa×ajàcy Êrubokr∏tem, nast∏pnie zamontować koło pasowe paska wałków wyrównowa×ajàcych.

Nało×yć smar molibdenowy.
KOŁO Z¢BATE WAŁKA WYRÓWNOWAþAJÑCEGO

POMPA OLEJOWA PANEWKI POPRZECZNE

PRZEDNI WAŁEK WYRÓWNOWAþAJÑCY:
KOŁO NAP¢DZANE PASKA WAŁKÓW WYRÓWNOWAþAJÑCYCH

Nało×yć smar molibdenowy.

OTWÓR KONTROLNY
KOŁO NAP¢DZANE WAŁKA WYRÓWNOWAþAJÑCEGO

ÂRUBOKR¢T

KOŁO Z¢BATE NAP¢DU WAŁKÓW WYRÓWNOWA×AJ. PRZEKŁADNIA WAŁKÓW WYRÓWNOWAþAJÑCYCH

Wał korbowy i wałki wyrównowa×ajàce
Monta× (ciàg dalszy)
14. Zamontować przekładni∏ wałków wyrównowa×ajàcych do pompy oleju. UWAGA: Ustawić w lini rowek na kraw∏dzi koła pasowego ze znakiem na przekładni przy zablokowanym tylnym wałku wyrównowa×ajàcym przyrzàdem specjalnym, nast∏pnie zamontować przekładni∏. TULEJKA USTALAJÑCA 16. Zamontować misk∏ olejowà. USZCZELKA MISKI OLEJOWEJ Wymienić

Nało×yć past∏ uszczelniajàcà w tych punktach.

Posmarować olejem silnikowym. PRZEKŁADNIA WAŁKÓW TULEJKA USTALAJÑCA Wymienić. WYRÓWNOWAþAJÑCYCH

MISKA OLEJOWA PODKŁADKA Wymienić KOREK SPUSTOWY Nie zerwać gwintu. 17. Przykr∏cić Êruby i nakr∏tki w ni×ej pokazanej kolejnoÊci. Moment dokr∏cania:

ZNAK

Ustawić w lini rowek i znak.

ROWEK 15. Sprawdzić ustawienie punktów przed zamontowaniem przekładni.

ZNAK NA KOLE PASOWYM

UWAGA: Dokr∏cać Êruby i nakr∏tki na krzy× w dwóch krokach odpowiednim momentem. ZNAK NA POMPIE OLEJU

Wałki wyrównowa×ajàce
Sprawdzanie
UWAGA: Sprawdzić wałek wyrównowa×ajàcy przed wymontowaniem prawej pokrywy i przekładni wałków wyrównowa×ajàcych (patrz str. 7-11). 1. Przesunàć wałek wyrównowa×ajàcy w jedna stron∏ i wyzerować czujnik zegarowy, nastepnie przesunàć wałek w drugà stron∏ i odczytać luz. Luz osiowy przedniego wałka wyrównowa×ajàcego Nominalny (nowy): 0,10 – 0,35 mm 2. Wymontować wałki wyrównowa×ajàce (patrz str. 7-11). UWAGA: OczyÊcić wałki wyrównowa×ajàce. 3. Sprawdzić powierzchnie czopów wałków i powierzchnie panewek wałków. 4. JeÊli powierzchnie panewek lub czopów sa zu×yte, uszkodzone lub odbarwione nale×y wymienić panewki. JeÊli wymieniono tylnà panewk∏ Nr1 wymienić obudow∏ pompy oleju na nowà. UWAGA: Powierzchnia lustrzana jest prawidłowa. 5. Zmierzyć sto×kowoÊć kraw∏dzi po obu stronach czopa. • Ró×nica mi∏dzy pomiarami po obu stronach czopa. Sto×kowoÊć czopa Nominalna (nowy):

0,005 mm

W przypadku zbyt du×ego luzu sprawdzić element ustalajàcy i powierzchnie Êlizgowe na wałku wyrównowa×ajàcym. Luz osiowy tylnego wałka wyrównowa×ajàcego Nominalny (nowy): 0,06 – 0,18 mm

W przypadku zbyt du×ego luzu sprawdzić panewki poprzeczne i powierzchnie Êlizgowe koła z∏batego nap∏dowego i obudowy pompy oleju.

UWAGA: GruboÊć elementu ustalajàcego (przód) i panewek poprzecznych (tył) jest ustalona i nie mo×na ich piłować czy szlifować.

Wałki wyrównowa×ajàce
Monta× (ciàg dalszy)
6. Zmierzyć bicie na czopie Nr 2 obu wałków wyrównowa×ajàcych, aby upewnić si∏, ×e wałki nie sà pogi∏te. Całkowite bicie czopów wałków wyrównowa×ajàcych: Nominalna (nowy): 0,02 mm Dopuszczalna: 0,03 mm

CZUJNIK ZEGAROWY Obrócić wałkiem dwa razy.

Podeprzeć w kłach lub podstawkach w kształcie V.

7. Zmierzyć Êrednice czopów wałków wyrównowa×ajàcych.

PUNKTY POMIAROWE: CZOP Nr 3 CZOP Nr 2

Ârednica czopów Nominalna (nowy) Czop Nr 1: Przedni wałek: Tylny wałek: Czop Nr 2: Czop Nr 3: Dopuszczalna: Czop Nr 1: Przedni wałek: Tylny wałek: Czop Nr 2: Czop Nr 3:

42,722 – 42,734 mm 20,938 – 20,950 mm 38,712 – 38,724 mm 34,722 – 34,734 mm

42,71 mm 20,92 mm 38,70 mm 34,71 mm

CZOP Nr 1

8. Wymontować wał korbowy, tłoki i inne cz∏Êci z bloku silnika, nast∏pnie oczyÊcić gniazda panewek wałków wyrównowa×ajàcych w bloku silnika i obudow∏ pompy oleju czystym r∏cznikiem warsztatowym. 9. Sprawdzić powierzchnie panewek, jeÊli sà zu×yte, uszkodzone lub odbarwione, wymienić panewki lub obudow∏ pompy oleju.

PRZEDNI WAŁEK WYRÓWNOWAþAJÑCY

CZOP Nr 3 CZOP Nr 2 CZOP Nr 1

TYLNY WAŁEK WYRÓWNOWAþAJÑCY

10. Zmierzyć Êrednice wewn∏trzne gniazd panewek wałków wyrównowa×ajàcych. PUNKTY POMIAROWE PANEWKA Nr 1 (BLOK SILNIKA) PANEWKA Nr 2 (BLOK SILNIKA) PANEWKA Nr 3 (BLOK SILNIKA)

PRZÓD

Ârednica wewn∏trzna panewki Nominalna (nowa): Czop Nr 1: Przód: 42,800 – 42,820 mm Tył: 21,000 – 21,013 mm Czop Nr 2: 38,800 – 38,820 mm Czop Nr 3: 34,800 – 34,820 mm Dopuszczalna: Czop Nr 1: Przód: 42,83 mm Tył: 21,02 mm Czop Nr 2: 38,83 mm Czop Nr 3: 34,83 mm

11. Obliczyć luz panewka - czop wałka wyrównowa×ajàcego. TYŁ ÂREDNICA WEWN¢TRZNA PANEWKI – ÂREDNICA ZEWN¢TRZNA CZOPA WAŁKA = LUZ Luz panewka- czop wałka Nominalny (nowy) Czopy przedni Nr 1 i Nr 3: 0,066 – 0,098 mm Czop Nr 2: 0,076 – 0,108 mm Czop tylny Nr 1: 0,050 – 0,075 mm Dopuszczalny: Czopy przedni Nr 1 i Nr 3: 0,12 mm Czop Nr 2: 0,13 mm Czop tylny Nr 1: 0,09 mm

PANEWKA Nr 3 (BLOK SILNIKA) PANEWKA Nr 2 (BLOK SILNIKA) BLOK SILNIKA

ÂREDNICÓWKA ÂREDNICÓWKA

PANEWKA TYLNA Nr 1 (OBUDOWA POMPY OLEJOWEJ)

Panewki wałków wyrównowa×ajàcych
Wymiana
W procedurze wymiany opisanej poni×ej u×ywany jest zestaw narz∏dzi specjalnych do do wymiany panewek (07LAF – PT20100). OSTRZEþENIE: • Wymontować z bloku wszystkie przykr∏cane cz∏Êci i odło×yć je nakrywajàc miskà olejowà. • Panewki demontować i montować po jednej na raz. • Panewki demontować zaczynajàc od strony skrzyni biegów w stron∏ wałka rozrzàdu a montować w kolejnoÊci odwrotnej. Wymontowanie: UWAGA: • Przez zmian∏ wielkoÊci i punktów mocowania tulei, wszystkie panewki wałków wyrównowa×ajàcych mogà być wymontowane z bloku silnika w tym samym procesie. • Rysunek pokazuje rozmieszczenie punktów mocowania narz∏dzi specjalnych. • Po wyj∏ciu jednej panewki przesunàc tulej∏ na wałku bez mocowania jej w nast∏pnym otworze. ROZMIESZCZENIE NARZ¢DZI SPECJALNYCH TULEJA B TULEJA C WAŁEK TULEJA A ŁOþYSKO PROWADNICA POPRZECZNE
PODSTAWA

1. Ustawić tulej∏ stronà o wi∏kszej Êrednicy w kierunku panewki. Ustawić sworzeƒ blokujàcy w lini otworu tulei i wałka. Wło×yć sworzeƒ blokujàcy do ustawionej tulei.

PRZEDNIA PANEWKA Nr 1: TULEJA A PANEWKA Nr 2: TULEJA B PANEWKA Nr 3: TULEJA C

SWORZE¡ BLOKUJÑCY

Ustawić w lini ze znakiem prowadzàcym. 2. Unieruchomić koniec wałka kluczem i obracać nakr∏tk∏ zgodnie z ruchem zegara, a× panewka wyjdzie na zewnàtrz. • Nie obracać wałka.

NAKR¢TKA

PROWADNICA

TULEJA C TULEJA B • Rozmieszczenie otworów mocujàcych tulei i znaków prowadzàcych na wałku. 3. Po wymontowaniu panewki, poluzować nakr∏tk∏, wymontować sworzeƒ blokujàcy z otworu, wg punktów 1 i 2. Powtórzyć procedur∏ dla nast∏pnych panewek.

IN – przy monta×u,

RE – przy demonta×u

Zamontowanie: Przednia panewka Nr 1 UWAGA: Zawsze u×ywać nowych panewek. 1. Ustawić wyst∏py panewki we wgł∏bieniach tulei.

2. Zamontować sworzeƒ ustalajàcy wałek. TARCZA TYLNA

PRZEDNIA PANEWKA Nr 1

TULEJA A

SWORZE¡ USTALAJÑCY 3. Ustawić wałek tak aby sworzeƒ był w lini z otworem ustalajàcym w tarczy tylnej.

Ustawić. Tuleja Przednia panewka Nr 1: Tuleja Nr 1 • Rysunek pokazuje rozmieszczenie punktów mocowania przyrzàdu specjalnego.

TULEJA PANEWKA SWORZE¡ OTWÓR USTALAJÑCY

PROWADNICA NAKR¢TKA

WAŁEK

PROWADNICA

TULEJA A

WAŁEK TARCZA TYLNA ŁOþYSKO POPRZECZNE

WYST¢P

Panewki wałków wyrównowa×ajàcych
Wymiana (ciàg dalszy)
4. Ustawić wyst∏p panewki w lini z rowkiem w bloku. Zamontowanie Panewki Nr 2 i Nr 3 1. Ustawić wyst∏py panewki we wgł∏bieniach tulei. PANEWKA TULEJA

PANEWKI Nr 2: TULEJA B PANEWKI Nr 3: TULEJA C

ROWEK

SWORZE¡ USTALAJÑCY

WYST¢P PANEWKA Ustawić.

5. Unieruchomić koniec wałka kluczem i zamontować panewk∏ wkr∏cajàc nakr∏tk∏ zgodnie z ruchem zegara. • Nie obracać wałka. • • Rysunek pokazuje rozmieszczenie punktów mocowania przyrzàdu specjalnego. Po zamontowaniu jednej panewki zało×yć nast∏pnà panewk∏ na tulej∏ i przesunàć jà na wałku.

TULEJA B TULEJA C ŁOþYSKO POPRZECZNE
NAKR¢TKA

PROWADNICA

PROWADNICA

WAŁEK

TULEJA C

TULEJA B

2. Zamontować sworznie ustalajàce wałki. Przednia strona TARCZA TYLNA Tylna strona

4. Ustawić wyst∏p panewki w lini z rowkiem w bloku.

ROWEK

WYST¢P

SWORZNIE USTALAJÑCE 3. Ustawić w lini tulej∏ ze znakiem prowadzàcym. Nr odpowiedniej panewki oznaczony jest na wałku. Ustawić w lini otwór sworznia tulei i wałek. Wło×yć sworzeƒ blokujàcy do ustawionej tulei (dla panewek Nr 2 i Nr 3).

PANEWKA

TULEJA

5. Unieruchomić koniec wałka kluczem i zamontować panewk∏ wkr∏cajàc nakr∏tk∏ zgodnie z ruchem zegara. • Nie obracać wałka.

PANEWKA SWORZE¡ BLOKUJÑCY

TULEJA

Układ olejenia
Narz∏dzia specjalne .................................................. 8-2 Rysunek zestawieniowy ............................................ 8-3 Olej silnikowy Sprawdzanie ........................................................ 8-4 Wymiana .............................................................. 8-4 Filtr oleju Wymiana .............................................................. 8-5 CiÊnienie oleju Sprawdzanie ....................................................... 8-8 Pompa olejowa Budowa ............................................................... 8-9 Demonta×, sprawdzanie, monta× ...................... 8-10

Narz∏dzia specjalne

Nr rys.

Nr katalogowy

Nazwa Sworzeƒ blokujàcy wałek wyrównowa×ajàcy Koƒcówka miernika ciÊnienia oleju Koƒcówka, 42 x 47 mm Koƒcówka, 52 x 55 mm Uchwyt Klucz do filtra oleju

IloÊć

Nr strony

Rysunek zestawieniowy
UWAGA: • Przy monta×u u×ywać nowych O-ringów. • Przed zamontowaniem posmarować O-ringi olejem. • U×ywać pasty uszczelniajàcej nr katalogowy 0Y740-99986. • OczyÊcić kryz∏ olejowà przed jej zało×eniem. OSTRZEþENIE: Nie przeciàgnàć gwintu korka spustowego oleju przy dokr∏caniu.

KOŁO PASOWE PRZEDNIEGO WAŁKA WYRÓWNOWAþAJÑCEGO

POMPA OLEJOWA Budowa str. 8-9 Sprawdzanie str. 8-10 KOŁO Z¢BATE NAP¢DOWE Stosować past∏ uszczelniajàcà na WAŁKÓW WYRÓWNOWAþAJÑCYCH powierzchnie przylegania.
PANEWKA POPRZECZNA

ORINGI Wymienić KRYZA OLEJOWA OczyÊcić Wymienić CZUJNIK CIÂNIENIA OLEJU 18 Nm (1,8 kGm) 1/8” BSPT (28 zwojów na cal) U×ywać właÊciwego uszczelniacza.

PRZEKŁADNIA WAŁKÓW Wymienić

TULEJKA USTALAJÑCA

TULEJKA USTALAJÑCA USZCZELKA Wymienić

FILTR OLEJU Wymiana, patrz str. 8-5

SMOK POMPY OLEJOWEJ

USZCZELKA MISKI OLEJOWEJ Wymienić

PODKŁADKA Wymienić MISKA OLEJOWA KOREK SPUSTOWY Nie zerwać gwintu.

Olej silnikowy
Sprawdzanie
1. Sprawdzać poziom oleju przy wyłàczonym silniku i samochodzie zaparkowanym na poziomej powierzchni. 2. Upewnić si∏, ×e poziom oleju znajduje si∏ pomi∏dzy górnym a dolnym znakiem. 3. JeÊli poziom oleju obni×ył si∏ do dolnego znaku, dolać oleju aby poziom zbli×ył si∏ do górnego znaku. OSTRZEþENIE: Miark∏ oleju wkładać ostro×nie, aby jej nie pogiàć.

Wymiana
Gdy silnik jest goràcy ostro×nie odkr∏cać korek spustowy. Goràcy olej mo×e spowodować poparzenie. 1. Zagrzać silnik. 2. SpuÊcić olej.

MIARKA POZIOMU OLEJU

GÓRNY ZNAK DOLNY ZNAK

KOREK SPUSTOWY 45 Nm (4,5 kGm) Nie zerwać gwintu.

PODKŁADKA Wymienić

3. Zakr∏cić korek spustowy z nowà podkładkà i nalać zalecanego oleju. OSTRZEþENIE: Nie zerwać gwintu korka spustowego. Wymagania Zawsze stosować olej klasy “SF lub SG” wg API. LepkoÊć SAE: Patrz tabela poni×ej 3,5 l przy wymianie wraz z filtrem 4,9 l całkowita pojemnoÊć

PojemnoÊć

Wymiana

Co 10 000 km, lub co 12 miesi∏cy

Dobrać olej zgodnie z wykresem.

Skala temperatury

Filtr oleju
Wymiana
Filtr oleju produkcji JAPO¡SKIEJ: 3. Przykr∏cić filtr oleju r∏kà. 4. Po zetkni∏ciu si∏ gumowej uszczelki z blokiem, dociàgnàć przy u×yciu klucza. Dociàganie: 7/8 obrotu zgodnie z ruchem zegara. Moment dokr∏cania: 22 Nm (2,2 kGm) OSTRZEþENIE: Monta× odmienny ni× wy×ej opisanà procedurà mo×e spowodować powa×ne uszkodzenie silnika w wyniku wycieku oleju.

• Przy pracy silnika rura wydechowa nagrzewa si∏, nale×y uwa×ać pracujàc w pobli×u rury wydechowej. • Gdy silnik jest goràcy nale×y uwa×ać przy odkr∏caniu korka spustowego. Wysoka temperatura oleju mo×e spowodować poparzenia. 1. Odkr∏cić filtr oleju przy u×yciu specjalnego klucza. 2. Sprawdzić gwint i gumowà uszczelk∏ w nowym filtrze. Wytrzeć gniazdo filtra na bloku i posmarować cienko olejem gumowà uszczelk∏ filtra. UWAGA: U×ywać tylko filtrów z systemem “bypass”.

KLUCZ DO FILTRA OLEJU 07912–6110001

Posmarować olejem gumowà uszczelk∏ przed przykr∏ceniem.

Sprawdzić gwint i powierzchni∏ styku gumowej uszczelki.

Filtr oleju
Wymiana (ciàg dalszy)
Na powierzchni filtra jest nadrukowane osiem cyfr od 1 do 8. Korzystajàc z tych cyfr mo×na stosować nast∏pujàcà procedur∏ dociàgania filtra oleju. 1) Po dokr∏ceniu filtra r∏kà do oporu zaznaczyć na bloku silnika numer, który odpowiada cyfrze na filtrze. 2) Dociàgnàć filtr dokr∏cajàc o siedem numerów od zaznaczonego punktu. Np. jeÊli znak jest zrobiony pod cyfrà 2, to filtr powinien byÊ dokr∏cony do momentu a× cyfra 1 pokryje si∏ ze znakiem. • Przy pracy silnika rura wydechowa nagrzewa si∏, nale×y uwa×ać pracujàc w pobli×u rury wydechowej. • Gdy silnik jest goràcy nale×y uwa×ać przy odkr∏caniu korka spustowego. Wysoka temperatura oleju mo×e spowodować poparzenia. 1. Odkr∏cić filtr oleju przy u×yciu specjalnego klucza. 2. Sprawdzić gwint i gumowà uszczelk∏ w nowym filtrze. Wytrzeć gniazdo filtra na bloku i posmarować cienko olejem gumowà uszczelk∏ filtra. UWAGA: U×ywać tylko filtrów z systemem “bypass”. Dla filtrów produkcji FRANCUSKIEJ:

7/8 obrotu

Posmarować olejem gumowà uszczelk∏ przed przykr∏ceniem.

Numer po dokr∏ceniu r∏kà.

Numer po dociàgni∏ciu.

Numer po dokr∏ceniu r∏kà. Numer po dociàgni∏ciu.

Sprawdzić gwint i powierzchni∏ styku gumowej uszczelki.

5. Po zamontowaniu filtra, napełnić silnik olejem do odpowiedniego poziomu, uruchomić silnik na czas dłu×szy ni× 3 min. a nast∏pnie sprawdzić czy nie ma wycieków.

3. Przykr∏cić filtr oleju r∏kà. 4. Gdy gumowa uszczelka dotknie bloku, dociàgnàć przy u×yciu klucza. Dociàganie: 3/4 obrotu zgodnie z ruchem zegara. Moment dokr∏cania: 22 Nm (2,2 kGm) Ostrze×enie: Monta× odmienny ni× wy×ej opisanà procedurà mo×e spowodować powa×ne uszkodzenie silnika w wyniku wycieku oleju.

Na powierzchni filtra sà nadrukowane cztery cyfry od 1 do 4. Korzystajàc z tych cyfr mo×na stosować nast∏pujàcà procedur∏ dociàgania filtra oleju. 1) Po dokr∏ceniu filtra r∏kà do oporu zaznaczyć na bloku silnika numer, który odpowiada cyfrze na filtrze. 2) Dociàgnàć filtr dokr∏cajàc o trzy numery od zaznaczonego punktu. Np. jeÊli znak jest zrobiony pod cyfrà 2, to filtr powinien byÊ dokr∏cony do momentu a× cyfra 1 pokryje si∏ ze znakiem.

Numer po dokr∏ceniu r∏kà.

Numer po dociàgni∏ciu.

Numer po dokr∏ceniu r∏kà. Numer po dociàgni∏ciu.

5. Po zamontowaniu filtra, napełnić silnik olejem do odpowiedniego poziomu, uruchomić silnik na czas dłu×szy ni× 3 min. a nast∏pnie sprawdzić czy nie ma wycieków.

CiÊnienie oleju
Sprawdzanie
JeÊli lampka kontrolna ciÊnienia oleju nie gaÊnie, gdy silnik pracuje, nale×y sprawdzić poziom oleju. Je×eli poziom oleju jest prawidłowy nale×y: 1. Przyłàczyć obrotomierz. 2. Wymontować czujnik ciÊnienia oleju i zainstalować przyrzàd specjalny (miernik ciÊnienia oleju). 3. Uruchomić silnik. Wyłàczyć silnik, je×eli miernik wskazuje brak ciÊnienia. Przystàpić do naprawy. 4. Odczekać, a× silnik osiàgnie normalnà temperatur∏ pracy (wentylator powinien włàczyć si∏ przynajmniej dwukrotnie). CiÊnienie powinno wynosić: Temperatura oleju: CiÊnienie oleju: Na biegu jałowym: Przy 3000 obr/min: 80°C 70 kPa (0,7 kG/cm2) minimum 350 kPa (3,5 kG/cm2) minimum

• JeÊli ciÊnienie oleju jest zgodne ze specyfikacjà, to nale×y wymienić czujnik oleju i ponownie sprawdzić. • JeÊli ciÊnienie oleju jest niezgodne ze specyfikacjà, nale×y sprawdzić pomp∏ olejowà (patrz str. 8-10).

OTWÓR MONTAþOWY MIERNIK CIÂNIENIA CZUJNIKA CIÂNIENIA OLEJU OLEJU KO¡CÓWKA MIERNIKA CIÂNIENIA OLEJU 07406-0030000

Pompa olejowa
Budowa
UWAGA: • Przy monta×u u×ywać nowych O-ringów. • Posmarować olejem O-ringi przed monta×em. • U×ywać pasty uszczelniajàcej Nr 0Y740-99986.

POKRYWA POMPY WIRNIK ZEWN¢TRZNY Sprawdzanie, str. 8-10, 11

KOŁEK

Nało×yć past∏ uszczelniajàcà na gwint Êruby.

WIRNIK WEWN¢TRZNY Sprawdzanie, str. 8-10,11

O-RINGI Wymienić

USZCZELNIACZE Wymienić

OBUDOWA POMPY Sprawdzanie, str. 8-10, 11

Pompa olejowa
Demonta×, sprawdzanie, monta×
1. SpuÊcić olej silnikowy. 2. Ustawić wał korbowy tak, aby tłok Nr 1 był w górnym martwym poło×eniu (patrz str. 6-24). 3. Zdemontować pasek rozrzàdu i wałków wyrównowa×ajàcych (patrz str. 6-25). 4. Zdemontować napinacze paska rozrzàdu i wałków wyrównowa×ajàcych. 5. Zdemontować koło nap∏dowe paska rozrzàdu i koło nap∏dowe paska wałków wyrównowa×ajàcych (patrz str. 7-11). 6. Wymontować przekładni∏ wałków wyrównowa×ajàcych i koło zebate nap∏dowe (patrz str. 7-11). 7. Wymontować misk∏ olejowà i smok pompy olejowej. 8. Wykr∏cić Êruby mocujàce i wymontować pomp∏ olejowà. 9. Odkr∏cić Êruby z obudowy pompy i rozdzielić obudow∏ od pokrywy. 10. Sprawdzić luz promieniowy mi∏dzy wewn∏trznym, a zewn∏trznym wirnikiem. Luz promieniowy mi∏dzy wewn∏trznym, a zewn∏trznym wirnikiem: Nominalny (Nowa pompa): 0,02 – 0,16 mm Dopuszczalny: 0,20 mm

WIRNIK WEWN¢TRZNY

WIRNIK ZEWN¢TRZNY

KOŁEK

POMPA OLEJOWA

– JeÊli luz promieniowy mi∏dzy wirnikiem wewn∏trznym, a zewn∏trznym odbiega od dopuszczalnego wymienić wirniki. 11. Sprawdzić luz osiowy mi∏dzy wirnikiem a obudowà pompy.

ORINGI Wymienić

Luz osiowy mi∏dzy wirnikiem a obudowà: Nominalny (Nowa pompa): 0,02 – 0,07 mm Dopuszczalny: 0,12 mm

USZCZELKA Wymienić

OBUDOWA POMPY

WIRNIK ZEWN¢TRZNY

SMOK POMPY OLEJOWEJ

JeÊli luz osiowy mi∏dzy wirnikiem a obudowà odbiega od dopuszczalnego, wymienić komplet wirników i/lub obudow∏ pompy.

12. Sprawdzić luz promieniowy pomi∏dzy wirnikiem zewn∏trznym a obudowà . Luz promieniowy wirnik zewn∏trzny - obudowa: Nominalny (Nowa pompa): 0,10 – 0,19 mm Dopuszczalny: 0,21 mm UCHWYT MONTAþOWY 07749-0010000

KO¡CÓWKA 42 x 47 mm 07746-0010300 OBUDOWA POMPY WIRNIK ZEWN¢TRZNY 16. Zmontować pomp∏ olejowà, nakładajàc Êrodek przeciw odkr∏ceniu na Êruby obudowy pompy. 17. Sprawdzić, czy pompa obraca si∏ bez oporów. 18. Zamontować dwa kołki ustalajàce i nowy O-ring do pompy. UWAGA: • U×ywać pasty uszczelniajàcej Nr 0Y740-99986. • Przed nało×eniem pasty sprawdzić czy powierzchnie sà czyste i suche. • Nało×yć wàski pasek pasty uszczelniacza poÊrodku powierzchni przylegajàcych. • Aby uniknàć wycieków oleju, nale×y nało×yć past∏ uszczelniajàcà w otwory gwintowane obudowy. • Zmontować cz∏Êci w przeciàgu 20 min. od nało×enia pasty uszczelniajàcej. W przeciwnym razie nale×y usunàć stary uszczelniacz i nało×yć Êwie×y. • Po zmontowaniu odczekać 30 min. przed napełnieniem silnika olejem. 19. Nało×yć past∏ uszczelniajàcà na pomp∏ olejowà i zamontować jà. • Posmarować uszczelniacze smarem. Nast∏pnie zało×yć wewn∏trzny wirnik pompy na wał korbowy. Gdy pompa znajduje si∏ na właÊciwym miejscu, usunàć nadmiar smaru i sprawdzić czy uszczelniacz nie jest zawini∏ty.

– JeÊli luz promieniowy mi∏dzy wirnikiem zewn∏trznym a obudowà odbiega od dopuszczalnego, wymienić zespół wirników i/lub obudow∏ pompy. 13. Sprawdzić czy wirniki i obudowa nie sà porysowane lub uszkodzone. JeÊli jest to konieczne wymienić uszkodzone cz∏Êci. 14. Wymontować stare uszczelniacze z pompy. 15. Delikatnie wbijać nowe uszczelniacze, a× narz∏dzie specjalne zetknie si∏ ze spodem pompy. UWAGA: Uszczelniacze mogà być wymieniane bez wymontowywania pompy. TRZPIE¡ MONTAþOWY 07749-0010000

KO¡CÓWKA 52 x 55 mm 07746-0010400

Nakładać past∏ uszczelniajàcà wzdłu× przerywanej linii.

Pompa olejowa
Demonta×, sprawdzanie, monta× (ciàg dalszy)
23. Zablokować tylny wałek wyrównowa×ajàcy przyrzàdem specjalnym, nast∏pnie zamontować koło z∏bate nap∏dowe i koło pasowe wałków wyrównowa×ajàcych. Nało×yć past∏ uszczelniajàca na gwint Êrub.

Nało×yć smar na kraw∏dzie uszczelniaczy. POMPA OLEJOWA Nało×yć past∏ uszczelniajàca na powierzchni∏ przylegania.

TYLNY WAŁEK WYRÓWNOWAþAJÑCY:
TYLNY WAŁEK WYRÓWNOWAþAJÑCY

O-RING Posmarować olejem silnikowym. Wymienić

USZCZELKA Wymienić

OSŁONA

SMOK POMPY OLEJOWEJ

SWORZE¡ BLOKADY WAŁKA WYRÓWNOWAþAJ.

KOŁO Z¢BATE NAP¢DOWE

PODKŁADKA Wymienić

20. Zamontować osłon∏. 21. Zamontować smok pompy olejowej. 22. Nało×yć smar molibdenowy na powierzchnie Êlizgowe kół z∏batych wałków wyrównowa×ajàcych w miejsca pokazane, przed zamontowaniem koła z∏batego nap∏du wałków wyrównowa×ajàcych i przekładni.

OTWÓR KONTROLNY

PRZEDNI WAŁEK WYRÓWNOWAþAJÑCY:
Nało×yć smar molibdenowy.
KOŁO Z¢BATE WAŁKA WYRÓWNOWAþAJÑCEGO

KOŁO NAP¢DZANE PASKA WAŁKÓW WYRÓWNOWAþAJÑCYCH

OTWÓR KONTROLNY

Nało×yć smar molibdenowy.

KOŁO Z¢BATE NAP¢DU WAŁKÓW WYRÓWNOWA×AJÑCYCH

24. Zamontować przekładni∏ wałków wyrównowa×ajàcych do pompy oleju. UWAGA: Ustawić w lini rowek na kraw∏dzi koła pasowego ze znakiem na przekładni, przy zablokowanym tylnym wałku wyrównowa×ajàcym przyrzàdem specjalnym, nast∏pnie zamontować przekładni∏. TULEJKA USTALAJÑCA

26. Zamontować misk∏ olejowà. USZCZELKA MISKI OLEJOWEJ Wymienić Nało×yć past∏ uszczelniajàcà w tych punktach.

MISKA OLEJOWA
PRZEKŁADNIA WAŁKÓW WYRÓWNOWAþAJÑCYCH

TULEJKA USTALAJÑCA

Posmarować olejem silnikowym. Wymienić.

PODKŁADKA Wymienić KOREK SPUSTOWY

ZNAK Ustawić w lini rowek i znak.

Nie zerwać gwintu.

27. Przykr∏cić Êruby i nakr∏tki w pokazanej ni×ej kolejnoÊci. Moment dokr∏cania:

ROWEK 25. Sprawdzić ustawienie punktów przed zamontowaniem przekładni. ZNAK NA KOLE PASOWYM

ZNAK NA POMPIE OLEJOWEJ

UWAGA: Dokr∏cać Êruby i nakr∏tki na krzy× w dwóch krokach odpowiednim momentem.

Kolektor ssàcy. Układ wydechowy
Kolektor ssàcy Wymiana ......................................................... 9-2 Kolektor wydechowy Wymiana ......................................................... 9-3 Rura wydechowa i tłumik Wymiana ......................................................... 9-4

Kolektor ssàcy
Wymiana
UWAGA: Przy wymianie u×ywać nowych uszczelek i O-ringów. OSTRZEþENIE: • Sprawdzić, czy na powierzchniach uszczelek nie ma fałd lub zarysowaƒ. • W przypadku uszkodzenia wymienić uszczelk∏ na nowà.

ZAWÓR TERMICZNY SZYBKICH OBROTÓW JAŁOWYCH O-RINGI Wymienić ZAWÓR IAC

O-RINGI Wymienić KOMORA KOLEKTORA SSÑCEGO Wymienić w przypadku p∏kni∏ć lub uszkodzenia powierzchni przylegania.

OBUDOWA PRZEPUSTNICY

USZCZELKI Wymienić

ZAWÓR EGR

USZCZELKI Wymienić

KOLEKTOR SSÑCY Wymienić jeÊli jest p∏kni∏ty lub powierzchnie przylegania sà uszkodzone.

WSPORNIK KOLEKTORA SSÑCEGO

Kolektor wydechowy
Wymiana
UWAGA: Przy wymianie u×ywać nowych uszczelek i nakr∏tek samokontrujàcych. OSTRZEþENIE: • Sprawdzić, czy na powierzchniach uszczelek nie ma fałd lub zarysowaƒ. • W przypadku uszkodzenia wymienić uszczelk∏ na nowà.

USZCZELKA Wymienić

KOLEKTOR WYDECHOWY

NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA 8 x 1,25 mm 32 Nm (3,2 kGm) Wymienić PODGRZEWANY CZUJNIK TLENU (HO2S) 45 Nm (4,5 kGm) Uwa×ać, by nie uszkodzić.

WSPORNIK KOLEKTORA WYDECHOWEGO

USZCZELKA Wymienić

NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA 10 x 1,25 mm 45 Nm (4,5 kGm) Wymienić

RURA WYDECHOWA A OSŁONA OSŁONA TERMICZNA (Dla samochodów z klimatyzacjà)

ZŁÑCZKA HO2S

Rura wydechowa i tłumik
Wymiana
UWAGA: Przy wymianie u×ywać nowych uszczelek i nakr∏tek samokontrujàcych.

OSŁONA TERMICZNA NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA 12 x 1,25 mm 55 Nm (5,5 kGm) Wymienić KO¡CÓWKA RURY WYDECHOWEJ

KATALIZATOR TRÓJDROþNY (TWC) KOLEJNOÂĆ DOKR¢CANIA TŁUMIK

OSŁONA TERMICZNA USZCZELKA Wymienić

USZCZELKA Wymienić RURA WYDECHOWA B

NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA 10 x 1,25 mm 34 Nm (3,4 kGm) Wymienić NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA 8 x 1,25 mm 18 Nm (18 kGm) Wymienić

USZCZELKA Wymienić

NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA RURA WYDECHOWA A 10 x 1,25 mm 10 x 1,25 mm 34 Nm (3,4 kGm) 55 Nm (5,5 kGm) Wymienić Wymienić

Układ chłodzenia
Chłodnica Rysunek zestawieniowy ......................... Wymiana .................................................. Wymiana płynu chłodzàcego i odpowietrzanie ...................................... Kontrola korka ......................................... Sprawdzanie ............................................ Termostat Wymiana .................................................. Sprawdzanie ............................................ Pompa wodna Rysunek zestawieniowy ......................... Sprawdzanie ............................................ Wymiana ..................................................

10-2 10-4 10-5 10-6 10-6 10-7 10-7 10-8 10-9 10-9

Chłodnica
Rysunek zestawieniowy
Gdy silnik jest goràcy w układzie chłodzenia jest wysokie ciÊnienie. Aby uniknàć poparzeƒ od wypływajàcego płynu, odkr∏cać korek tylko przy zimnym silniku. Całkowita PojemnoÊć Układu Chłodzenia [wraz z nagrzewnicà i zbiornikiem przelewowym]. OSTRZEþENIE: Przy wlewaniu płynu chłodzàcego, nale×y upewnić si∏, ×e pokrywa skrzynki bezpieczników jest zamkni∏ta i nie rozlewać na cz∏Êci elektryczne i elementy malowane. W przypadku rozlania płynu chłodzàcego nale×y go natychmiast spłukać. UWAGA: • Sprawdzić, czy przewody sà nieuszkodzone i nie ma przecieków, wymienić jeÊli jest to konieczne. • Sprawdzić wszystkie zaciski przewodów i dociàgnàć. • Przy wymianie u×ywać nowych O-ringów.

Zbiornik przelewowy:

GÓRNY PRZEWÓD CHŁODNICY

CHŁODNICA Wymiana płynu chłodzàcego i odpowietrzanie, str. 10-5. Sprawdzanie nieszczelnoÊci, str. 10-6 Sprawdzić spoiny lutownicze i złàcza czy sà szczelne. Przedmuchać o×ebrowanie spr∏×onym powietrzem. JeÊli jest zatkana owadami, itp. przemyć wodà o niskim ciÊnieniu.

KOREK CHŁODNICY Sprawdzanie ciÊnienia, str. 10-6

KOREK SPUSTOWY

PRZEWÓD CHŁODNICY ATF (A/T) NAKR¢TKA Wymienić SAMOKONTRUJÑCA

O-RING

Wymienić. ZBIORNIK PRZELEWOWY DOLNY PRZEWÓD CHŁODNICY

WENTYLATOR

SILNIK WENTYLATORA

OSŁONA

M/T: R∏czna skrzynia biegów A/T: Automatyczna skrzynia biegów ATF: Płyn do automatycznej skrzyni biegów

Połàczenia przewodów:

ZAWÓR STEROWANIA OBROTAMI BIEGU JAŁOWEGO (IAC) ZAWÓR TERMICZNY SZYBKIEGO BIEGU JAŁOWEGO OBUDOWA TERMOSTATU

O-RING Wymienić

PRZEWÓD DOLNY

PRZEWÓD ŁÑCZÑCY PRZEWÓD WYLOTOWY OGRZEWANIA O-RING Wymienić

PRZEWÓD WLOTOWY OGRZEWANIA PRZEWÓD BOCZNIKOWY

Chłodnica
Wymiana
1. SpuÊcić płyn chłodzàcy. 2. Wymontować górny i dolny przewód chłodnicy i przewody chłodnicy ATF. 3. Rozłàczyć złàczk∏ silnika wentylatora. 4. Wymontować górny wspornik chłodnicy i wyciàgnàć chłodnic∏. 5. Wymontować osłon∏ wentylatora i pozostałe cz∏Êci. Montować w odwrotnej kolejnoÊci do demonta×u. UWAGA: • Dokładnie osadzić górnà i dolnà poduszk∏. • Napełnić chłodnic∏ płynem chłodzàcym i odpowietrzyć jà.

WENTYLATOR CHŁODNICY A/C WRAZ Z OSŁONÑ WENTYLATOR CHŁODNICY WRAZ Z OSŁONÑ

CHŁODNICA Sprawdzanie, patrz str. 10-6 KOREK CHŁODNICY Sprawdzanie, patrz str. 10-6 GÓRNY WSPORNIK I PODUSZKA

GÓRNY PRZEWÓD

ZŁÑCZKA SILNIKA WENTYLATORA

PRZEWÓD ZBIORNIKA PRZELEWOWEGO

ZŁÑCZKA SILNIKA WENTYLATORA DOLNA PODUSZKA PRZEWÓD CHŁODNICY ATF (A/T) O-RING Wymienić DOLNY PRZEWÓD

KOREK SPUSTOWY

ZBIORNIK PRZELEWOWY

Napełnianie płynem chłodzàcym i odpowietrzanie
OSTRZEþENIE: Przy wlewaniu płynu chłodzàcego, nale×y upewnić si∏, ×e pokrywa skrzynki bezpieczników jest zamkni∏ta i nie rozlewać na cz∏Êci elektryczne i elementy malowane. W przypadku rozlania płynu chłodzàcego nale×y go natychmiast spłukać. 8. Poluzować odpowietrznik, nast∏pnie napełnić chłodnic∏ do poziomu dolnej kraw∏dzi króćca wlewowego. Dokr∏cić go ponownie, gdy płyn wypływa ciàgłym strumieniem bez bàbelków.

1. Ustawić pokr∏tło nagrzewnicy na maksimum. Upewnić si∏ dotkni∏ciem czy silnik i chłodnica sà zimne. 2. Gdy chłodnica jest zimna wykr∏cić korek chłodnicy. Poluzować korek spustowy i spuÊcić płyn. 3. Wykr∏cić korek spustowy po prawej stronie bloku silnika aby spyÊcić płyn z bloku i nagrzewnicy. 4. Nało×yć past∏ uszczelniajàcà na gwint Êruby, nast∏pnie wkr∏cić Êrub∏ z nowà uszczelkà i dokr∏cić ostro×nie. 5. Dokr∏cić ostro×nie korek spustowy chłodnicy. 6. Wymontować, wypłukać i ponownie zamontować zbiornik. Napełnić zbiornik wodà do połowy, nast∏pnie dolać Êrodka obni×ajàcego temperatur∏ zamarzania do znaku MAX. 7. Wymieszać zalecany Êrodek obni×ajàcy temperatur∏ zamarzania z odpowiednià iloÊcià wody.

ODPOWIETRZNIK

PRZEWÓD GÓRNY

UWAGA: • U×ywać tylko płynu niezamarzajàcego zalecanego przez HOND¢. • Dla najlepszej ochrony antykorozyjnej, st∏×enie płynu chłodzàcego musi być minimum 50%. St∏×enie mniejsze ni× 50% mo×e nie zapewniać prawidłowej ochrony antykorozyjnej i powodować zamarzanie. • St∏×enie płynu chłodzàcego wi∏ksze ni× 60% mo×e pogorszyć efekty chłodzenia i nie jest polecane.

OSTRZEþENIE: • Nie mieszać ró×nych rodzajów płynów chłodzàcych. • Nie u×ywać dodatkowych Êrodków antykorozyjnych; mogà być “niemieszalne” z zalecanym płynem chłodzàcym.

PODKŁADKA Wymienić

KOREK SPUSTOWY Przy monta×u nało×yć past∏ uszczelniajàcà na gwint Êruby.

PojemnoÊć układu chłodzàcego, przy wymianie: wraz ze zbiornikiem przelewowym (0,6l ) i nagrzewnicà (0,6l ). 9. Przy zdj∏tym korku chłodnicy, uruchomić silnik i nagrzać go (wentylator powinien załàczyć si∏ przynajmniej dwa razy). Nast∏pnie dolać płynu jeÊli trzeba do poziomu dolnej kraw∏dzi kroćca. 10. Dokr∏cić korek chłodnicy, nast∏pnie ponownie uruchomić silnik i sprawdzić szczelnoÊć.

Chłodnica
Kontrola korka
1. Zdjàć korek, zwil×yć uszczelk∏ płynem chłodzàcym i zamontować go na tester ciÊnieniowy. 2. Ustalić ciÊnienie 95 ÷ 125 kPa (0,95 ÷ 1,25 atm). 3. Sprawdzić, czy ciÊnienie nie spada. 4. JeÊli ciÊnienie spada, wymienić korek. TESTER CIÂNIENIOWY CHŁODNICY

KOREK CHŁODNICY

KO¡CÓWKA REDUKCYJNA

Sprawdzanie
1. Odczekać, a× silnik si∏ ochłodzi, nast∏pnie ostro×nie odkr∏cić korek chłodnicy i napełnić płynem do górnej powierzchni króćca. 2. Podłàczyć tester ciÊnieniowy do chłodnicy i napompować do ciÊnienia 95 ÷ 125 kPa (0,95 ÷ 1,25 atm). 3. Sprawdzić, czy płyn nie wycieka i czy ciÊnienie nie spada. 4. Odłàczyć tester i zakr∏cić korek chłodnicy. UWAGA: Sprawdzić czy nie ma oleju silnikowego w płynie chłodzàcym lub na odwrót. TESTER CIÂNIENIOWY CHŁODNICY

KO¡CÓWKA REDUKCYJNA

Termostat
Wymiana
UWAGA: Przy monta×u u×ywać nowych O-ringów. ODPOWIETRZNIK

WŁÑCZNIK A ECT KOŁEK O-RING Wymienić OBUDOWA TERMOSTATU GUMOWA USZCZELKA Wymienić TERMOSTAT Montować kołkiem do góry. POKRYWA TERMOSTATU O-RING Wymienić

PRZEWÓD ŁÑCZÑCY

Sprawdzanie
Wymienić termostat jeÊli jest otwarty w temperaturze pokojowej. Sprawdzanie zamkni∏tego termostatu: 1. Zawiesić termostat w zbiorniku z wodà, jak pokazano na rys. 2. Podgrzewać wod∏ i sprawdzać termometrem temperatur∏. Odczytać temperatur∏, przy której zaczàł si∏ otwierać i temperatur∏ pełnego otwarcia. OSTRZEþENIE: Termometr nie mo×e dotykać goràcego dna zbiornika. 3. Zmierzyć skok pełnego otwarcia termostatu. DANE TERMOSTATU Skok: Poczàtek otwarcia: Pełne otwarcie: TERMOSTAT około 8 mm 76 - 80°C 90°C WODA TERMOMETR

Pompa wodna
Rysunek zestawieniowy
UWAGA: Przy monta×u u×ywać nowych O-ringów.

OBUDOWA KRÓĆCA WYLOTOWEGO O-RING Wymienić CZUJNIK TEMPERATURY SILNIKA (ECT)

CZUJNIK WSKAèNIKA TEMPERATURY PŁYNU

O-RING Wymienić WŁÑCZNIK B ECT

WŁÑCZNIK A ECT

ODPOWIETRZNIK POMPA WODNA

O-RINGI Wymienić

O-RINGI Wymienić

PRZEWÓD POŁÑCZENIOWY

Sprawdzanie
1. Wymontować pasek wałków wyrównowa×ajàcych i pasek rozrzàdu (patrz 6-25). 2. Sprawdzić, czy koło pasowe pompy wodnej obraca si∏ płynnie. 3. Sprawdzić czy nie ma Êladów wycieków. UWAGA: Małe przecieki z otworu przelewowego sà dopuszczalne.

Wymiana
1. Wymontować pasek wałków wyrównowa×ajàcych i pasek rozrzàdu (patrz 6-25). 2. Wykr∏cić Êruby i wymontować pomp∏ wodnà. 3. Montować pomp∏ wodnà w odwrotnej kolejnoÊci.

POMPA WODNA

Wymienić.

OTWORY PRZELEWOWE

OTWÓR PRZELEWOWY

USZCZELNIACZ GUMOWY Nało×yć past∏ uszczelniajàcà na powierzchnie przylegania pompy wodnej.

SYSTEM PODUSZEK POWIETRZNYCH (SRS)
Niektóre wersje samochodów Accord wyposa×one sà w poduszki powietrzne kierowcy umieszczone w kole kierownicy, jako cz∏Êć systemu poduszek powietrznych (SRS). Informacje niezb∏dne do bezpiecznej obsługi układu SRS sà opisane w tej publikacji. Punkty w spisie treÊci rozdziału oznaczone - (*) zawierajà lub sà poło×one blisko elementów układu SRS. Obsługa, wymiana lub demonta× tych elementów wymaga specjalnych Êrodków ostro×noÊci i narz∏dzi, z tego powodu musi być wykonywana przez przeszkolony personel Autoryzowanego Dealera samochodów Honda.

• • • •

Aby uniknàć uszkodzenia powodujàcego niezadziałanie poduszek, co mo×e doprowadzić do Êmierci lub kalectwa w przypadku zderzenia czołowego, wszystkie prace przy układzie SRS muszà być wykonywane przez przeszkolony personel Autoryzowanego Dealera Hondy. NiewłaÊciwie wykonywane naprawy jak równie× nieprawidłowa wymiana elementów układu SRS mo×e spowodować obra×enia w wyniku niezamierzonego wybuchu poduszek powietrznych. Wszystkie wiàzki elektryczne układu SRS sà okryte ×ółtà otulinà. Elementy układu SRS sà umieszczone w kolumnie kierownicy, Êrodkowej konsoli i desce rozdzielczej. Nie u×ywać przyrzàdów elektrycznych do sprawdzania tych obwodów. Prace serwisowe, demonta× lub wymiana prowadzona w pobli×u koła kierownicy, deski rozdzielczej lub wiàzek przewodów w pobli×u skrzynki bezpieczników pod deskà rozdzielczà mogà wywołać wybuch poduszek powietrznych i z tego powodu muszà być wykonywane przez przeszkolony personel serwisowy Autoryzowanego Dealera Hondy.

Układ paliwowy
Narz∏dzia specjalne………………….... Rozmieszczenie elementów Rysunek zestawieniowy ......…….... Opis układu Połàczenia powietrzne………..….... Połàczenia elektryczne ………........ Usuwanie usterek Tabela usuwania usterek …......…... Procedury samodiagnostyczne...... U×ywanie schematów…………….... 11-2 11-3 11-6 11-10 11-12 11-14 11-19

Układ zasilania paliwem
Tabela usuwania usterek……..…........ 11-73 Opis układu…………………………...... 11-74 CiÊnienie paliwa………………………... 11-74 Wtryskiwacze………………………….... 11-75 Opornik wtryskiwaczy ......................... 11-79 Regulator ciÊnienia paliwa………….... 11-80 Filtr paliwa……………………………..... 11-81 Pompa paliwa…………………………... 11-82 Wyłàcznik bezwładnoÊciowy……….... 11-85 Główny przekaênik PGM-FI…………... 11-86 Zbiornik paliwa………………………..... 11-91 Przewody paliwowe ............................ 11-92

Układ PGM-FI
Opis układu .………………………... 11-20 Schematy usuwania usterek Komputer silnika (ECM)………….... 11-22 Podgrzewany czujnik tlenu (HO2S) .. 11-26 Grzałka podgrzewanego czujnika tlenu .......................................…... 11-28 Układ zasilania paliwem ................. 11-32 Czujnik ciÊnienia w kolektorze dolotowym (MAP) ...…………….. 11-34 Czujnik górnego zwrotnego poło×enia tłoka (TDC), czujnik poło×enia wału korbowego (CKP), czujnik poło×enia tłoka pierwszego cylindra (CYP) ......... 11-40 Czujnik temperatury płynu chłodzàcego (ECT) ..…………..... 11-42 Czujnik poło×enia przepustnicy (TP) ............................................... 11-44 Czujnik temperatury powietrza dolotowego (IAT) ......................... 11-46 Czujnik ciÊnienia atmosferycznego .. 11-48 Sygnał wyjÊciowy zapłonu………... 11-50 Czujnik predkoÊci (VSS) ................. 11-52 Sygnał A/B mi∏dzy A/T i FI ............. 11-54

Układ dolotu powietrza
Tabela usuwania usterek ......………... Opis układu……………………………... Filtr powietrza….....……………………. Linka gazu………………………………. Obudowa przepustnicy ……............... Kolektor ssàcy ..................................... 11-93 11-94 11-95 11-96 11-97 11-100

Układ kontroli czystoÊci spalin
Tabela usuwania usterek ......………... Opis układu……………………………... Skład spalin……………………………... Trójdro×ny katalizator spalin………… Układ recyrkulacji spalin……………... Układ odpowietrzania skrzyni korbowej …………………………….. Sterowanie oparami paliwa ……….… 11-101 11-102 11-102 11-103 11-105 11-111 11-112

Układ kontroli biegu jałowego
Tabela usuwania usterek……………... Opis układu……………………………... Schematy usuwania usterek Zawór powietrza biegu jałowego… Sygnał włàczenia klimatyzacji……. Sygnał FR alternatora .…………….. Sygnał poło×enia dêwigni A/T ........ Sygnał włàczenia rozrusznika……. Zawór termiczny szybkiego biegu jałowego……………………………… Regulacja obrotów biegu jałowego.... 11-56 11-57 11-60 11-62 11-64 11-66 11-68 11-70 11-71

Narz∏dzia specjalne

Nr

Nr katalogowy

Nazwa Klucz czujnika tlenu Wiàzka testowa

IloÊć

Uwagi

lub

Zestaw do pomiaru ciÊnienia paliwa Miernik ciÊnienia Przewód ciÊnieniowy Miernik cyfrowy

U×ywane jako komplet

Rozmieszczenie elementów
Rysunek zestawieniowy

CZUJNIK OTWARCIA ZAWORU EGR Usuwanie usterek, str. 11-105 ZAWÓR EGR Usuwanie usterek, str. 11-105 CZUJNIKI TDC/CKP/CYP Usuwanie usterek, str. 11-40

CZUJNIK POŁOþENIA PRZEPUSTNICY (TP) Usuwanie usterek, str. 11-44

SKRZYNKA STEROWANIA strona 11-7, 8

ZAWÓR POWIETRZA BIEGU JAŁOWEGO (IAC) Usuwanie usterek, str. 11-60 ZAWÓR TERMICZNY SZYBKIEGO BIEGU JAŁOWEGO Sprawdzanie, str. 11-70

ZAPŁONNIK (ICM) Usuwanie usterek, str. 11-50

OPORNIKI WTRYSKIWACZY Sprawdzanie, str.11-79

CZUJNIK ECT Usuwanie usterek, str. 11-42

CZUJNIK HO2S Usuwanie usterek, str. 11-26

CZUJNIK IAT Usuwanie usterek, str. 11-46

Rozmieszczenie elementów
Rysunek zestawieniowy

ZŁÑCZE SERWISOWE (2 STYKOWE) Procedury samodiagnostyczne, str. 11-14

KOMPUTER SILNIKA (ECM) Procedury samodiagnostyczne, str. 11-14 Usuwanie usterek, str. 11-22

PRZEKAèNIK GŁÓWNY PGM-FI Sprawdzanie, str. 11-86 Usuwanie usterek, str. 11-88

ZAWÓR EVAP W ZBIORNIKU REGULATOR CIÂNIENIA PALIWA PALIWA Sprawdzanie, str. 11-80 ZAWÓR Wymiana, str. 11-81 DWUKIERUNKOWY EVAP Sprawdzanie, str. 11-117 LISTWA PALIWOWA FILTR PALIWA Wymiana, str. 11-81

POMPA PALIWA Sprawdzanie, str. 11-83 Wymiana, str. 11-84 KOREK WLEWU PALIWA

ZBIORNIK PALIWA Wymiana, str. 11-91 ZBIORNIK EVAP Usuwanie sterek, str. 11-112 WTRYSKIWACZE Sprawdzanie, str. 11-76 Wymiana, str. 11-77 PRZEWÓD PALIWOWY POWROTNY PRZEWÓD PALIWOWY ZASILAJÑCY PZEWÓD OPARÓW PALIWA

FILTR POWIETRZA (ACL) Wymiana, str. 11-95

OBUDOWA PRZEPUSTNICY (TB) Sprawdzanie, str. 11-97 Demonta×, str. 11-99

LINKA PRZEPUSTNICY Sprawdzanie, Regulacja, str. 11-96 Monta×, str. 11-96

ZAWÓR ODPOWIETRZANIA SKRZYNI KORBOWEJ (PCV) Monta×, str. 11-111

Opis układu
Połàczenia powietrzne

SKRZYNKA STERUJÑCA

ZAWÓR PRZEPONOWY EVAP

Do ZAWORU DWUKIERUNKOWEGO EVAP

CZUJNIK OTWARCIA ZAWORU EGR ZBIORNIK EVAP Do OBUDOWY PRZEPUSTNICY Do ELEKTROZAWORU STERUJÑCEGO PODUSZKI HYDRAULICZNEJ SILNIKA

ZAWÓR RECYRKULACJI SPALIN (EGR)

REGULATOR CIÂNIENIA PALIWA

PRZÓD POJAZDU

SKRZYNKA STERUJÑCA

ELEKTROZAWÓR RECYRKULACJI SPALIN (EVAP) Usuwanie usterek, str. 11-114

CZUJNIK CIÂNIENIA W KOLEKTORZE SSÑCYM (MAP) Usuwanie usterek, str. 11-34

ELEKTROZAWÓR STEROWANIA EGR Usuwanie usterek, str. 11-105 ZAWÓR PODCIÂNIENIOWY STEROWANIA RECYRKULACJÑ SPALIN (EGR) Usuwanie usterek, str. 11-105

Opis układu
Połàczenia powietrzne (ciàg dalszy)
SKRZYNKA STERUJÑCA Wersja angielska (KE):

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

PODGRZEWANY CZUJNIK TLENU (HO2S). CZUJNIK CIÂNIENIA W KOLEKTORZE SSÑCYM (MAP). CZUJNIK TEMPERATURY PŁYNU CHŁODZÑCEGO (ECT). CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA (IAT). ZAWÓR POWIETRZA BIEGU JAŁOWEGO (IAC). ÂRUBA REGULACJI BIEGU JAŁOWEGO. ZAWÓR TERMICZNY SZYBKIEGO BIEGU JAŁOWEGO. WTRYSKIWACZE. FILTR PALIWA. REGULATOR CIÂNIENIA PALIWA. POMPA PALIWA (FP). ZBIORNIK PALIWA. FILTR POWIETRZA (ACL). KOMORA REZONANSOWA. KATALIZATOR TRÓJDROþNY (TWC). ZAWÓR ODPOWIETRZANIA SKRZYNI KORBOWEJ (PCV).

(17) ZAWÓR RECYRKULACJI SPALIN (EGR). (18) CZUJNIK OTWARCIA ZAWORU RECYRKULACJI SPALIN (EGR). (19) ZAWÓR PODCIÂNIENIOWY EGR (20) ELEKTROZAWÓR STERUJÑCY RECYRKULACJÑ SPALIN (EGR). (21) ZBIORNIK EVAP. (22) ELEKTROZAWÓR OPARÓW PALIWA (EVAP). (23) ZAWÓR PRZEPONOWY EVAP. (24) ZAWÓR DWUKIERUNKOWY EVAP. (25) ZAWÓR EVAP NA ZBIORNIKU PALIWA.

Opis układu
Połàczenia elektryczne
WYŁÑCZNIK BEZWŁADNOÂCIOWY (wersja KE-angielska)
PRZEKAèNIK GŁÓWNY PGM-FI

WYŁ. ZAPŁONU

POMPA PALIWA

WTRYSKIWACZE CZUJNIK CYP CZUJNIK TDC CZUJNIK CKP OPORNIKI WTRYSKIWACZY ZAWÓR IAC

ZŁÑCZE SERWISOWE

Do WŁÑCZNIKA A/C PRZEKAèNIK SPRZ¢GŁA A/C

ZESTAW WSKAèNIKÓW CZUJNIK POŁOþENIA DèWIGNI A/T

BEZPIECZNIKI PODTRZYMANIA (RADIO) (7,5 A)* AKUMULATORA (80 A)* ZAPŁONU (IGN SW) (50 A)* ECU (ECM) (10 A)* Nr 2 (ECU, ECM) (15 A) Nr 8 (KIERUNKOWSKAZÓW) (10 A) Nr 9 (PRZEKAèNIK SPRZ¢GŁA A/C) (7,5 A) Nr 12 (SYGNAŁ ROZRUSZNIKA) (7,5 A) W skrzynce bezpieczników pod pokrywà silnika

CZUJNIK MAP CZUJNIK TP CZUJNIK OTWARCIA ZAWORU EGR

CZUJNIK IAT

CZUJNIK ECT

ALTERNATOR

ELEKTROZAWÓR STERUJÑCY EGR ELEKTROZAWÓR PRZEPONOWY EVAP

NIE UþYWANE

ROZMIESZCZENIE STYKÓW

Usuwanie usterek
Tabela usuwania usterek
UWAGA: W ka×dym wierszu elementy mogàce być przyczynà danego objawu majà przyporzàdkowane numery okreÊlajàce kolejnoÊć, w jakiej nale×y je sprawdzać zaczynajàc od ➀ . Po odnalezieniu objawu usterki w kolumnie po lewej stronie nale×y w odpowiadajàcym temu objawowi wierszu znaleêć kolumn∏, w której umieszczono numer ➀ i sprawdzić element przyporzàdkowany tej kolumnie według procedury zamieszczonej na stronie o numerze podanym pod jego nazwà. Je×eli element oka×e si∏ sprawny, to nale×y sprawdzić element o numerze ➁ , itd.
STRONA ELEMENT
KOMPUTER SILNIKA (ECM)

PGM-FI
PODGRZEWANY CZUJNIK TLENU CZUJNIK MAP CZUJNIKI TDC/CKP/CYP CZUJNIK ECT CZUJNIK TP CZUJNIK IAT
CZUJNIK CIÂNIENIA ATMOSFERYCZNEGO

OBJAW
ZACHOWANIE SI¢ LAMPKI MIL WYÂWIETLANY KOD USTERKI SILNIKA NIE MOþNA URUCHOMIĆ UTRUDNIONY ROZRUCH NA ZIMNO
NA ZIMNO NIEWŁAÂCIWE OBROTY JAŁOWE
lub

lub

lub

lub

lub

lub

lub

TWARDY BIEG JAŁOWY

NIEREGULARNY BIEG JAŁOWY

NA GORÑCO ZA WYSOKIE OBROTY JAŁOWE NA GORÑCO ZA NISKIE OBROTY JAŁOWE

PODCZAS ROZGRZEWANIA

SILNIK CZ¢STO GAÂNIE

PO ROZGRZANIU
PRZERWY W ZAPŁONIE lub TWARDA PRACA

SŁABE OSIÑGI SILNIKA

NIEWŁAÂCIWY SKŁAD SPALIN

BRAK MOCY

* JeÊli lampka kontrolna MIL sygnalizuje inne kody, ni× podane powy×ej, nale×y ponownie sprawdzić iloÊć migni∏ć lampki. Je×eli rzeczywiÊcie sygnalizowany kod nie jest uj∏ty w tabeli, to nale×y wymienić komputer silnika ECM. (BU) Gdy lampka kontrolna MIL Êwieci si∏ po uruchomieniu silnika, to nale×y zewrzeć złàcze serwisowe. Je×eli ×aden kod usterki nie zostanie wyÊwietlony (MIL pali si∏ stale), to w komputerze pracujà tylko układy awaryjne. Nale×y zamienić komputer na inny, poprawnie działajàcy i upewnić si∏, ×e objawy ustàpiły. JeÊli tak, to wymontowany komputer był uszkodzony i musi być wymieniony na nowy.

PGM-FI
SYGNAŁ CZUJNIK WYJÂCIOWY VSS ZAPŁONU

BIEG JAŁOWY SYGNAŁ A FI A/T SYGNAŁ B FI A/T ZAWÓR IAC

UKŁAD PALIWOWY INNE ELEMENTY UKŁADU ZASILANIA PALIWEM
UKŁAD DOLOTU POWIETRZA

CZYSTOÂĆ SPALIN UKŁAD EGR UKŁAD KONTROLI CZYSTOÂCI SPALIN

INNE WTRYSKIELEMENTY WACZE UKŁADU STEROW. BIEGIEM JAŁOWYM

Usuwanie usterek
Procedury samodiagnostyczne
I. Gdy lampka kontrolna MIL zapali si∏, nale×y wykonać nast∏pujàce czynnoÊci. 1. Zewrzeć złàcze serwisowe przewodem połàczeniowym (lub zworà SCS) (2 stykowe złàcze serwisowe znajduje si∏ pod deskà rozdzielczà przy słupku po stronie pasa×era). Włàczyć zapłon.

ZŁÑCZE SERWISOWE (2 STYKOWE)

PRZEWÓD POŁÑCZENIOWY

2. Odczytać kod usterki (DTC): Lampka MIL sygnalizuje kod usterki iloÊcià i długoÊcià rozbłysków. Lampka MIL mo×e zasygnalizować kody kilku usterek zapisanych w pami∏ci komputera, jeden po drugim. Kody od 1 do 9 sà sygnalizowane serià krótkich rozbłysków. Kody od 10 do 43 sygnalizowane sà serià długich a nast∏pnie krótkich rozbłysków. Długie rozbłyski okreÊlajà pierwszà cyfr∏ kodu. Ka×dy z kodów nale×y odczytać przynajmniej dwa razy, by uniknàć pomyłki. LAMPKA KONTROLNA SILNIKA (MIL) Usterki pojedyncze Krótki = Patrz DTC 1 = Patrz DTC 3 = Patrz DTC 13 Długi krótki Usterki zło×one = Patrz DTC 1 i 3 = Patrz DTC 3 i 4 = Patrz DTC 3 i 14

II. Kasowanie usterek zapami∏tanych przez komputer (ECM). 1. Wyłàczyć zapłon. 2. Wyjàć bezpiecznik podtrzymania pami∏ci (BACK UP 7,5A), umieszczony w skrzynce bezpieczników pod pokrywà silnika na około 10 sekund. UWAGA: Wyj∏cie bezpiecznika podtrzymania pami∏ci (BACK UP) powoduje skasowanie pami∏ci radia i zegara. Zanotować ustawienie radia przed wymontowaniem bezpiecznika. BEZPIECZNIK (BACK UP 7,5A)

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW POD POKRYWÑ SILNIKA III. Procedura sprawdzania (musi być przeprowadzana po usuni∏ciu ka×dej usterki). 1. Wyjàć przewód połàczeniowy (lub zwor∏ SCS) ze złàcza serwisowego. UWAGA: Gdy przewód połàczeniowy (lub zwora SCS) jest w złàczu serwisowym, a w pami∏ci komputera nie zapisano ×adnych usterek, to lampka MIL b∏dzie si∏ palić stale po włàczeniu zapłonu. 2. Przeprowadzić kasowanie pami∏ci usterek zapami∏tanych przez komputer (ECM). 3. Ustawić zegar i radio na poprzednie stacje.

Usuwanie usterek
Procedury samodiagnostyczne (ciàg dalszy)

KOD USTERKI (DTC) KOMPUTER SILNIKA (ECM)

USZKODZONY UKŁAD

STRONA

PODGRZEWANY CZUJNIK TLENU (HO2S) CZUJNIK CIÂNIENIA W KOLEKTORZE DOLOTOWYM (MAP) CZUJNIK POZYCJI WAŁU KORBOWEGO (CKP) CZUJNIK TEMPERATURY PŁYNU CHŁODZÑCEGO (ECT) CZUJNIK POŁOþENIA PRZEPUSTNICY (TP) CZUJNIK GÓRNEGO MARTWEGO POŁOþENIA TŁOKA (TDC) CZUJNIK POŁOþENIA TŁOKA W PIERWSZYM CYLINDRZE (CYP) CZUJNIK TEMPERATURY POWIETRZA DOLOTOWEGO (IAT) UKŁAD RECYRKULACJI SPALIN (EGR) CZUJNIK CIÂNIENIA ATMOSFERYCZNEGO ZAWÓR POWIETRZA BIEGU JAŁOWEGO (IAC) SYGNAŁ WYJÂCIOWY ZAPŁONU CZUJNIK PR¢DKOÂCI JAZDY (VSS) SYGNAŁ A MI¢DZY A/T I FI SYGNAŁ B MI¢DZY A/T I FI GRZEJNIK PODGRZEWANEGO CZUJNIKA TLENU (H02S) UKŁAD ZASILANIA PALIWEM • JeÊli zostanie wyÊwietlony kod, którego brak w tabeli, to nale×y ponownie zliczyć rozbłyski lampki. JeÊli rzeczywiÊcie taki kod został wyÊwietlony, to nale×y wymienić komputer ECM. • Zdarza si∏, ×e lampka MIL zapala si∏ sygnalizujàc problem spowodowany jedynie złym połàczeniem elektrycznym. Nale×y zawsze zaczynać napraw∏ od sprawdzenia stanu złàczek i przewodów elektrycznych. • Lampka MIL i kontrolka S mogà jednoczeÊnie zapalić si∏ gdy wyst∏puje usterka o kodzie (DTC) 6, 7 lub 17. Sprawdzić układ PGM-FI zgodnie z procedurà usuwania usterek dla tego układu, nast∏pnie sprawdzić kontrolk∏ S. JeÊli pali si∏ nadal patrz str. 14-36, 37. • Lampka MIL nie zapala si∏ jeÊli jest usterka w obwodach sygnału A/T FI. W takim wypadku, kod usterki mo×na odczytać przy zwartym złàczu serwisowym.

JeÊli zdiagnozowanie usterki wymaga u×ycia wiàzki testowej, to nale×y zdjàć osłon∏ bocznà słupka „A” po stronie pasa×era, odciàgnàć dywanik i odkr∏cić osłon∏ komputera ECM. Po wyłàczeniu zapłonu nale×y podłàczyć wiàzk∏ testowà. Nast∏pnie nale×y wykonywać czynnoÊci podane dalej dla konkretnej usterki.

MIERNIK CYFROWY 07411-0020000

WIÑZKA TESTOWA 07LAJ-PT3010A lub 07LAJ-PT30100

NIE UþYWANE

ROZMIESZCZENIE STYKÓW

Usuwanie usterek
Procedury samodiagnostyczne (ciàg dalszy)
OSTRZEþENIE: • Nakłuwanie izolacji przewodów elektrycznych mo×e doprowadzić do zakłócenia lub przerwania przepływu pràdu. • Sprawdzajàc obwody bez u×ycia wiàzki testowej nale×y dotykać próbnikiem do styków złàczek. W przypadku złàczek ×eƒskich wystarczy przytknàć próbnik do styku, nie usiłujàc wcisnàć próbnika do wewnàtrz.

USZCZELNIENIE GUMOWE

PRÓBNIK

WIÑZKA PRZEWODÓW STYK ZŁÑCZKI

U×ywanie schematów
Schematy sà przeznaczone do u×ycia od poczàtku do koƒca naprawy, umo×liwiajàc wykonywanie jej mo×liwie szybko. Nale×y pami∏tać, ×e “wyjÊcie” ze schematu w miejscu nie oznaczonym symbolem “STOP” oznacza zarzucenie systematycznego sposobu diagnozowania uszkodzenia. START
(Tłusty druk)

Opisuje warunki w jakich nale×y rozpoczàć post∏powanie według schematu.

AKCJA
DECYZJA

Wymaga wykonania okreÊlonych czynnoÊci. Zale×nie od wyniku wczeÊniejszych działaƒ ustala kierunek dalszego post∏powania. Koniec serii działaƒ i pomiarów koƒczàcych napraw∏, czasami odesłanie do innego miejsca schematu celem potwierdzenia skutecznoÊci naprawy.

STOP
(Tłusty druk)

UWAGA: • W schematach u×ywane jest okreÊlenie „usterka chwilowa” oznacza to chwilowà niesprawnoÊć systemu, która mogła rzeczywiÊcie wystàpić, ale w momencie diagnozowania system jest ponownie sprawny. JeÊli w pami∏ci komputera zapisany jest kod usterki, a lampka MIL po włàczeniu zapłonu gaÊnie Êwiadczàc o sprawnoÊci układu, to nale×y sprawdzić złàczki i przewody zwiàzane z układem, którego usterka została zapisana w pami∏ci (patrz rysunek poni×ej). • Wi∏kszoÊć schematów przewiduje wykasowanie usterek z pami∏ci komputera i prób∏ ponownego ich wywołania. JeÊli ponowne wywołanie usterki nie b∏dzie mo×liwe, to nie nale×y działać według schematu. Próba usuni∏cia chwilowej usterki przy u×yciu schematu doprowadzi do straty czasu i niepotrzebnej wymiany komputera ECM. • Przerwa i zwarcie sà typowymi terminami elektrotechnicznymi. Przerwa oznacza brak mo×liwoÊci przepływu pràdu przez przewód lub złàcze. Zwarcie oznacza niepo×àdane połàczenie przewodu z masà lub z innym przewodem. W najprostszych obwodach taka sytuacja oznacza, ×e obwód nie b∏dzie w ogóle działał. W skomplikowanych systemach elektronicznych, jak komputer ECM, przerwa lub zwarcie mo×e oznaczać, ×e system działa, ale w sposób inny ni× zało×ono. • JeÊli pomiary elektryczne wykonane przy u×yciu wiàzki testowej i miernika cyfrowego nie mieszczà si∏ w granicach tolerancji, to przed wyciàgni∏ciem wniosków nale×y sprawdzić pewnoÊć podłàczenia wiàzki testowej i innych złàczek elektrycznych.

ÂCIÂLE

LUèNO

Układ PGM-FI
Opis układu
SYGNAŁY WEJÂCIOWE CZUJNIKI TDC/CKP/CYP CZUJNIK MAP CZUJNIK ECT CZUJNIK IAT CZUJNIK TP CZUJNIK H02S CZUJNIK VSS CZUJNIK ATMOSFERYCZNY CZUJNIK OTWARCIA ZAWORU EGR SYGNAŁ ROZRUSZNIKA SYGNAŁ FR ALTERNATORA SYGNAŁ WŁ. KLIMATYZACJI SYGNAŁ POŁOþENIA Dè. A/T NAPI¢CIE AKUMULATORA (IGN.1) KOMPUTER SILNIKA (ECM) SYGNAŁY WYJÂCIOWE Wtryskiwacze Główny przekaênik PGM-FI (pompa paliwa) Lampka kontrolna MIL Zawór IAC Przekaênik sprz∏gła spr∏×arki A/C Zapłonnik ICM Grzałka HO2S Elektrozawór sterowania oparami paliwa EVAP Elektrozawór sterowania recyrkulacjà spalin EGR

Moment i dawka wtrysku Sterowanie powietrzem biegu jałowego Pozostałe funkcje sterujàce Sterowanie wyprzedzeniem zapłonu Funkcje awaryjne komputera

Układ PGM-FI Samochód wyposa×ono w wielopunktowy “sekwencyjny układ” wtrysku paliwa. “Układ sekwencyjny” to układ wtryskowy dostarczajàcy paliwo do kanałów dolotowych tych cylindrów, w których ma si∏ właÊnie rozpoczàć suw ssania. Dawka i moment wtrysku paliwa W pami∏ci stałej komputera ECM zapisano czasy otwarcia wtryskiwaczy przy ró×norodnych pr∏dkoÊciach obrotowych i ciÊnieniach w kolektorze dolotowym. Odczytany z pami∏ci czas otwarcia wtryskiwaczy jest nast∏pnie modyfikowany zale×nie od wartoÊci sygnałów docierajàcych z ró×nych czujników, w wyniku czego komputer okreÊla najwłaÊciwszy czas otwarcia wtryskiwaczy, a tym samym najwłaÊciwszà dawk∏ paliwa. Sterowanie powietrzem biegu jałowego JeÊli silnik jest zimny, lub pracuje spr∏×arka klimatyzatora, lub załàczony jest któryÊ z biegów przekładni automatycznej – w ka×dej z tych sytuacji komputer ECM steruje pràdem elektrozaworu IAC tak, by utrzymać odpowiednià pr∏dkoÊć biegu jałowego. Sterowanie wyprzedzeniem zapłonu Komputer ECM posiada w swojej pami∏ci stałej zapis kàtów wyprzedzenia zapłonu przy ró×norodnych pr∏dkoÊciach obrotowych i ciÊnieniach w kolektorze dolotowym. Kàt wyprzedzenia zapłonu jest dodatkowo korygowany zale×nie od temeratury płynu chłodzàcego silnik. Inne funkcje sterujàce 1. Rozruch silnika W czasie rozruchu komputer ECM wzbogaca mieszank∏ wydłu×ajàc czas otwarcia wtryskiwaczy. 2. Sterowanie pompà paliwa • Po włàczeniu zapłonu komputer ECM zamyka obwód głównego przekaênika PGM-FI, który uruchamia wst∏pnie pomp∏ paliwa na 2 sekundy, by uzyskać ciÊnienie robocze w układzie paliwowym. • Gdy silnik pracuje, komputer ECM zamyka obwód głównego przekaênika PGM-FI, który doprowadza napi∏cie do pompy paliwa. • Gdy silnk nie pracuje, a zapłon jest włàczony komputer ECM przerywa obwód głównego przekaênika PGM-FI wyłàczajàc w ten sposób pomp∏ paliwa.

3. Sterowanie odcinaniem dopływu paliwa. • Podczas hamowania silnikiem przy zamkni∏tej przepustnicy komuter ECM odcina dopływ pràdu do wtryskiwaczy w celu obni×enia zu×ycia paliwa. Funkcja ta jest realizowana przy obrotach silnika powy×ej 1500 obr/min. • Odcinanie dopływu paliwa niezale×nie od poło×enia przepustnicy ma miejsce równie× po przekroczeniu okreÊlonych obrotów silnika, by uniknàć jego „przekr∏cenia”. 4. Przekaênik sprz∏gła spr∏×arki klimatyzacji. Gdy komputer ECM otrzymuje sygnał o potrzebie włàczenia spr∏×arki klimatyzacji, opóênia włàczenie tej spr∏×arki i wzbogaca mieszank∏, by uzyskać płynne przejÊcie do pracy z włàczonà spr∏×arkà. 5. Sterowanie oparami paliwa (EVAP). Gdy temperatura płynu chłodzàcego silnik jest ni×sza ni× 75°C, to komputer ECM zamyka obwód elekrozaworu sterowania oparami paliwa, a wtedy zawór ten odcina pociÊnienie dostarczane do zaworu przeponowego sterowania oparami paliwa. 6. Sterowanie recyrkulacjà spalin (EGR). Gdy recyrkulacja spalin jest konieczna w celu ograniczenia zawartoÊci tlenków azotu (NOx) w spalinach, komputer ECM zamyka obwód elektrozaworu sterujàcego recyrkulacjà, który podaje podciÊnienie o kontrolowanej wartoÊci do zaworu recyrkulacji EGR. Funkcje zast∏pcze i awaryjne 1. Funkcje zast∏pcze. Je×eli sygnał któregokolwiek z czujników zostanie uznany za bł∏dny, to komputer ECM zamiast tego sygnału u×yje danych zast∏pczych zapisanych w jego pami∏ci stałej. 2. Funkcje awaryjne. JeÊli usterka wystàpi w głównych obwodach komputera ECM, to kontrol∏ nad pracà wtryskiwaczy przejmà obwody awaryjne (niezale×ne od tych, które uległy uszkodzeniu) zapewniajàce kontynuowanie jazdy przy obni×onych parametrach silnika. 3. Funkcje samodiagnostyczne (lampka kontrolna MIL). JeÊli komputer uzna sygnał z któregokolwiek czujnika za bł∏dny, to obwód lampki MIL zostanie zamkni∏ty, a odpowiedni kod usterki zostanie zapisany w pami∏ci komputera. Po włàczeniu zapłonu obwód lampki MIL zostaje zamkni∏ty na dwie sekundy, co pozwala skontrolować sprawnoÊć tego obwodu i ×arówki lampki MIL.

Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek
Lampka kontrolna MIL nie zapala si∏, nawet na dwie sekundy po włàczeniu zapłonu

Komputer silnika (ECM)

Czy pali si∏ lampka niskiego ciÊnienia oleju ?

NIE

TAK Wyłàczyć zapłon

Sprawdzić bezpiecznik Nr 8 KIERUNKOWSKAZÓW (10A) w skrzynce bezpieczników pod deskà rozdzielczà.

Czy bezpiecznik jest dobry ? Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy ECM a złàczki przewodów (patrz str. 11-17).

NIE

Wymienić bezpiecznik.

TAK Usunàć przerw∏ w YEL przewodzie mi∏dzy bezpiecznikiem Nr 8 (10A) i zestawem wskaêników.

Połàczyć styk A13 z masà.

Włàczyć zapłon

Czy lampka MIL zapala si∏ ?

NIE

– –

TAK

Wymienić ×arówk∏ MIL. Usunàć przerw∏ w GRN/RED przewodzie mi∏dzy ECM (A13) i zestawem wskaêników.

Mniej ni× 1,0V ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy masà a stykiem A 23, nast∏pnie mi∏dzy masà a stykiem A 24.

Czy napi∏cia były mniejsze ni× 1,0 V ?

NIE

TAK
Zamienić ECM na inny, sprawdzony w działaniu. JeÊli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy.

Usunàć przerw∏ w przewodzie, który wykazał napi∏cie mniejsze ni× 1 V, mi∏dzy ECM i punktem masowym G101 (umieszczonym na obudowie termostatu).

Lampka MIL nie gaÊnie lub po zgaÊni∏ciu zapala si∏ ponownie.

UWAGA: JeÊli komputer nie zarejestrował ×adnych usterek, to po zwarciu złàcza serwisowego i włàczeniu zapłonu lampka MIL b∏dzie si∏ palić stale.

Zewrzeć złàcze serwisowe za pomocà przewodu połàczeniowego (zwory SCS) (str. 11-14).

Włàczyć zapłon.

Czy lampka MIL sygnalizuje kod (DTC) jakiejÊ usterki ? NIE Wyjàć przewód połàczeniowy (zwor∏ SCS) ze złàcza serwisowego.

TAK

Patrz - tabela kodów usterek (patrz str. 11-12).

Wyłàczyć zapłon.

Spróbować uruchomić silnik. TAK

Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy ECM a złàczki przewodów (patrz str. 11-17).

Czy silnik zapalił ? NIE

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami D4 (+) i D22 (-). Zewrzeć złàcze serwisowe przewodem połàczeniowym.

Czy jest około 5 V ? (modele z A/T: 11V ?) NIE Usunàć zwarcie do masy w ORN/RED przewodzie mi∏dzy ECM (D4), TCM, modułem ABS i złàczem serwisowym.

TAK

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami D4 (+) i D22 (-).

Czy jest około 5 V ? (modele z A/T: 11V ?) – Wymontować i sprawdzić bezpiecznik ECM (10A) w skrzynce bezpieczników pod pokrywà silnika. NIE – Usunàć przerw∏ w ORN/RED przewodzie mi∏dzy ECM (D4) i złàczem serwisowym. Usunàć przerw∏ w GRN/WHT przewodzie mi∏dzy ECM (D22) i złàczem serwisowym. TAK NIE Wyjàć przewód połàczeniowy (zwor∏ SCS) ze złàcza serwisowego.

Czy bezpiecznik jest dobry ? TAK (c. d. na str. 11-24)

Wymienić bezpiecznik.

(c. d. na str. 11-24)

UWAGA: Po naprawie rozłàczyć złàcze serwisowe, wykonać jazd∏ próbnà i ponownie sprawdzić kody usterek zapisane w pami∏ci komputera ECM.

Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek
(c. d. ze str. 11-23)

Komputer silnika (ECM) (ciàg dalszy)
(c. d. ze str. 11-23)

Sprawdzić bezpiecznik Nr 2 ECM (15A) w skrzynce bezpieczników pod pokrywà silnika .

Wyłàczyć zapłon.

Czy bezpiecznik jest dobry ? TAK Włàczyć zapłon.

NIE

Wymienić bezpiecznik.

Wyjàć złàczk∏ “A” z komputera (ECM).

Włàczyć zapłon.

Rozłàczyć 3-stykowà złàczk∏ ka×dego z czujników po kolei: • Czujnik MAP • Czujnik TP • Czujnik otwarcia zaworu EGR .

Zamienić ECM na inny sprawdzony w działaniu. JeÊli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy.

NIE
Czy lampka MIL zapala si∏ ?

TAK Usunàć zwarcie do masy w GRN/RED przewodzie mi∏dzy ECM (A13) i lampkà MIL.

Czy lampka MIL paliła si∏ cały czas ?

NIE

Wymienić czujnik, którego odłàczenie spowodowało zgaÊni∏cie lampki MIL.

TAK Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà. Odłàczyć złàczk∏ “D” tylko od ECM pozostawiajàc podłàczenie do wiàzki głównej (str. 11-17).

Obwód jest zamkni∏ty ?

Sprawdzić kolejno połàczenie z masà styków D19 i D20.

(c. d. na str. 11-25)

(c. d. ze str.11-24) TAK Usunàć zwarcie do masy przewodu YEL/WHT* mi∏dzy ECM (D19, D20*) i czujnikiem TP, czujnikiem otwarcia zaworu EGR i czujnikiem MAP.

Czy styki sà zmasowane ? NIE Podłàczyć ponownie wszystkie złàczki czujników. Podłàczyć wiàzk∏ “D” do ECM.

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy masà a kolejno stykami B2 i A26. Mniej ni× 1,0 V ?

Czy jest mniej ni× 1,0 V ? TAK Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy A26 (-) oraz kolejno B1 (+) i A25 (+)

NIE

Usunàć przerw∏ na BLK/RED (A26) lub BRN/BLK (B2) i G101 (na obudowie termostatu).

Czy jest napi∏cie akumulatora ?

NIE

TAK Zamienić ECM innym sprawdzonym w działaniu. JeÊli usterka zniknie, to oryginalny komputer zamienić nowym.

– Usunàć przerw∏ na YEL/BLK przewodzie mi∏dzy ECM (A25, B1) i przekaênikiem głównym PGM-FI. – Sprawdzić przekaênik główny PGM-FI i złàczki jego przewodów.

NAPI¢CIE AKUMULATORA ?

Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Podgrzewany czujnik tlenu (HO2S)
Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 1: Uszkodzenie w obwodzie podgrzewanego czujnika tlenu (HO2S). Podgrzewany czujnik tlenu (HO2S) jest urzàdzeniem zmieniajàcym swoje parametry elektryczne zale×nie od zawartoÊci tlenu w spalinach. Komputer ECM otrzymuje sygnał z tego czujnika i na tej podstawie koryguje czasy otwarcia wtryskiwaczy. Czujnik umieszczono w kolektorze wydechowym. OSŁONA

CYRKONIA

STYKI GRZAŁKI NAPI¢CIE [V] STECHIOMETRYCZNY SKŁAD MIESZANKI

STYKI CZUJNIKA – Lampka MIL pali si∏. – Po zwarciu złàcza serwisowego (patrz str. 11-14) odczytano kod 1. BOGATA ← SKŁAD → UBOGA MIESZANKI

Przeprowadzić procedur∏ kasowania pami∏ci ECM ( str. 11-15).

Nagrzać silnik do normalnej temperatury pracy (wentylator chłodnicy musi pracować).

Silnik musi pracować przez 60 sek.

Wykonać jazd∏ próbnà na 4 biegu [M/T], ([A/T] w poło×eniu 2). Rozpoczàć od 1600 obr/min przyspieszajàc z całkowicie otwartà przepustnicà przez co najmniej 5 s. Nast∏pnie hamować silnikiem z całkowicie zamkni∏tà przepustnicà przez co najmniej 5 sekund. Usterka chwilowa, układ jest obecnie sprawny. Sprawdzić styki i przewody mi∏dzy czujnikiem HO2S i ECM.

Czy lampka MIL sygnalizuje kod 1 ? TAK PrzejÊć do strony 11-32 i przeprowadzić sprawdzanie dla kodu 43.

NIE

Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Grzałka podgrzewanego czujnika tlenu (HO2S)

Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 41: Uszkodzenie w obwodzie grzałki podgrzewanego czujnika tlenu (HO2S).

– Silnik jest uruchomiony. – Lampka MIL pali si∏. Po zwarciu złàcza serwisowego zworà SCS (patrz str. 11-14) odczytano kod 41.

Przeprowadzić procedur∏ kasowania pami∏ci ECM (patrz str. 11-15).

Uruchomić silnik.

Czy lampka MIL zapala si∏ i sygnalizuje kod 41 ? TAK
Wyłàczyć zapłon.

NIE

– Usterka chwilowa, układ jest obecnie sprawny (wskazane jest wykonanie jazdy próbnej). – Sprawdzić złàczki i przewody mi∏dzy czujnikiem HO2S i komputerem ECM.

Rozłàczyć złàczk∏ 4-stykowà czujnika HO2S.

Zmierzyć opór mi∏dzy stykami C i D czujnika HO2S.
Widok od strony styków Czy opór wynosi 10 – 40 Ω ?

NIE

Wymienić czujnik HO2S.

TAK Sprawdzić po kolei połàczenie z masà obu styków czujnika HO2S. TAK

Czy obwód jest zamkni∏ty ?

Wymienić czujnik HO2S.

NIE Sprawdzić czy jest połàczenie mi∏dzy stykiem A i kolejno stykami C i D. TAK MIERNIK CYFROWY 07411-0020000

Czy obwód jest zamkni∏ty ?

Wymienić czujnik HO2S.

NIE (c. d. na str. 11-29)

(c. d. ze str. 11-28)
Włàczyć zapłon.

Na wiàzce HO2S zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami przewodów YEL/BLK (+) i ORN/BLK (-).

Czy jest napi∏cie akumulatora ?

TAK

KLUCZ DO CZUJNIKA
Wyłàczyć zapłon.

NIE
Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem przewodu YEL/BLK (+) i masà. Odłàczyć złàczk∏ “A” od komputera ECM. Włàczyć zapłon.

Na stykach złàczki”A” zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami przewodów YEL/BLK (+) i ORN/BLK (-). Czy jest napi∏cie akumulatora ? Naprawić przerw∏ w

TAK przewodzie ORN/BLK
mi∏dzy ECM (A6) i czujnikiem HO2S.

Usunàć zwarcie w

NIE

Czy jest napi∏cie akumulatora ?

NIE przewodzie YEL/BLK mi∏dzy
czujnikiem HO2S i przekaênikiem głównym PGM-FI. Wyłàczyć zapłon.

TAK
Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć złàczk∏ czujnika HO2S.

Podłàczyć ponownie złàczk∏ 4 stykowà do czujnika HO2S.

Podłàczyć złàczk∏ “A” wiàzki testowej do wiàzki głównej, nie podłàczajàc złàczki wiàzki testowej do ECM (patrz str. 11-17).

Podłàczyć złàczk∏ “A” wiàzki testowej do wiàzki głównej, nie podłàczajàc złàczki wiàzki testowej do ECM (patrz str. 11-17).

Podłàczyć miernik cyfrowy jako amperomierz mi∏dzy styki A6 (+) i A26 (-).
Włàczyć zapłon. Czy pràd jest mniejszy ni× 0,1A ?*

* Obserwować przez co najmniej 5 minut czy pràd nie spadnie nagle poni×ej 0,1 A.

TAK

Wymienić czujnik HO2S.

NIE
Zamienić komputer ECM innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy.

(c. d. na str. 11-30)

Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek
(c. d. ze str. 11-29)

Grzałka podgrzewanego czujnika tlenu (HO2S) (c. d.)

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami A6 (+) i A23 (-). NIE
Czy jest napi∏cie akumulatora ? Usunàć przerw∏ w przewodzie ORN/BLK mi∏dzy ECM (A6) i czujnikiem HO2S.

TAK
Zamienić ECM innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy.
NAPI¢CIE AKUMULATORA?

Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Układ zasilania paliwem
Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 43: Uszkodzenie w obwodzie podgrzewanego czujnika tlenu (HO2S) lub w układzie zasilania paliwem.

– Lampka MIL zapaliła si∏. – Po zwarciu złàcza serwisowego przewodem połàczeniowym (patrz str. 11-14) odczytano kod 43.

Ciàg dalszy usuwania usterek kodu (DTC) 1 (ze str. 11-26)

Czy oprócz Êwiecenia MIL nastàpiło pogorszenie osiàgów ?

TAK

PrzejÊć do Układu zasilania paliwem na str. 11-73.

NIE
Przeprowadzić procedur∏ kasowania pami∏ci komputera ECM (patrz str. 11-15).

Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy (wentylator chłodnicy musi włàczyć si∏).

Utrzymywać silnik na 3000 obr/min przez 2 minuty (A/T w poło×eniu P lub N).
Usterka chwilowa, układ jest obecnie sprawny (wykonać jazd∏ próbnà). Sprawdzić złàczki i przewody mi∏dzy czujnikiem HO2S i ECM.

Czy lampka MIL zapala si∏ i czy wyÊwietla kod 43 ?

NIE

TAK

Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy komputer ECM i złàczki (patrz str. 11-17).

UWAGA: • U×ywać miernika cyfrowego 07411-002000 lub odpowiednika. • U×ywać miernika w zakresie 2 V.

Przy wyłàczonym zapłonie odczekać co najmniej 2 minuty.

Włàczyć zapłon. Napi∏cie powinno wynosić 0,4 – 0,5 V zaraz po włàczeniu zapłonu, a spaÊć poni×ej 0,1 V w ciagu najwy×ej 2 minut.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami D14 (+) i A26 (-) tu× po włàczeniu zapłonu.

(c. d. na str. 11-33)

(c. d. na str. 11-32)

Czy jest 0,1 V lub mniej po pierwszym włàczeniu zapłonu ?

TAK

Rozłàczyć złàczk∏ 4 stykowà HO2S.

NIE Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami D14 (+) i A26 (-). TAK

Czy jest wi∏cej ni× 0,1 V ? NIE Rozłàczyć złàczk∏ 4 stykowà HO2S. Odłàczyć złàczk∏ ”D” od wiàzki głównej przewodów.

Wymienić czujnik HO2S.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami D14 (+) i A26 (-). TAK Usunàć zwarcie w WHT przewodzie mi∏dzy ECM (D14) i czujnikiem HO2S.

Czy jest wi∏cej ni× 0,1 V ? NIE Zmierzyć napi∏cie na wiàzce przewodów silnika po stronie czujnika HO2S mi∏dzy stykami WHT (+) i GRN/WHT (-). Zamienić ECM innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy

Widok od strony styków

Czy jest wi∏cej ni× 0,1 V ? NIE Sprawdzić czy jest przerwa w WHT przewodzie mi∏dzy ECM (D14) i czujnikiem HO2S. JeÊli przewód jest dobry, usunàć przerw∏ w GRN/WHT przewodzie mi∏dzy ECM (D22) i czujnikiem HO2S.

TAK

Podłàczyć złàczk∏ 4 stykowà czujnika HO2S.

Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy (wentylator chłodnicy musi włàczyć si∏).

Wi∏cej ni× 0,1 V ?

Utrzymywać silnik na 3000 obr/min przez 2 minuty (A/T w poło×eniu P lub N). MIERNIK CYFROWY

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami D14 (+) i A26 (-).

Czy napi∏cie jest powy×ej 0,5 V przy otwartej przepustnicy i poni×ej 0,5 V przy przepustnicy szybko zwalnianej ? TAK PrzejÊć na str. 11-73 do Układu zasilania paliwem.

NIE

Wymienić czujnik HO2S.

Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Czujnik ciÊnienia w kolektorze dolotowym (MAP)
Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 3: Uszkodzenie elektryczne w obwodzie czujnika ciÊnienia w kolektorze dolotowym (MAP). Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 5: Uszkodzenie mechaniczne (nieszczelnoÊć przewodów podciÊnieniowych) w obwodzie czujnika ciÊnienia w kolektorze dolotowym (MAP). Czujnik MAP przetwarza ciÊnienie bezwzgl∏dne na napi∏cie elektryczne, które jest mierzone przez komputer (ECM).

ZESPÓŁ CZUJNIKA

PODCIÂNIENIE

NAPI¢CIE WYJÂCIOWE

ODCZYT MANOMETRU

– Silnik pracuje i jest nagrzany. – Lampka MIL zapaliła si∏. – Po zwarciu złàcza serwisowego przewodem połàczeniowym (patrz str. 11-14) odczytano kod 3.

Przeprowadzić procedur∏ kasowania pami∏ci ECM (patrz str. 11-15).

Uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym. NIE
Usterka chwilowa, układ jest obecnie sprawny (wykonać jazd∏ próbnà). Sprawdzić styki i przewody mi∏dzy czujnikiem MAP i komputerem ECM.

Czy lampka MIL zapala si∏ i sygnalizuje kod 3 ? TAK
Wyłàczyć zapłon.

(c. d. na str. 11-35)

(c. d. na str. 11-34)

Rozłàczyć złàczk∏ 3 stykowà czujnika MAP.

SKRZYNKA STERUJÑCA

Włàczyć zapłon.

Widok od strony przewodów

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy przewodem RED/WHT (+) i masà. TAK
Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami przewodów RED/YEL (+) i BLU/WHT (-).

Czy jest około 5 V ? NIE Wyłàczyć zapłon.

Czy jest około 5 V ? Podłàczyć złàczk∏ “D” wiàzki testowej do ECM, nie podłàczajàc jej do wiàzki głównej (patrz str. 11-17). TAK

NIE

Usunàć przerw∏ w BLK/WHT przewodzie mi∏dzy ECM (D21) i czujnikiem MAP.

Włàczyć zapłon.

(c. d. na str. 11-36)

(c. d. na str. 11-36)

Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek
(c. d. ze str. 11-35)

Czujnik ciÊnienia w kolektorze dolotowym (MAP) (ciàg dalszy)
(c. d. ze str. 11-35)

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami D19 (+) i D21 (-).

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami przewodów WHT/BLU (+) i BLU/WHT (-).

Czy jest około 5 V ? NIE

TAK

Usunàć przerw∏ w RED/WHT przewodzie mi∏dzy ECM (D19) i czujnikiem MAP.

Czy jest około 5 V ? NIE

TAK

Wyłàczyć zapłon.

Zamienić ECM innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy. Podłàczyć ponownie złàczk∏ 3 stykowà czujnika MAP.

Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy ECM i złàczki (patrz str. 11-17).

Podłàczyć złàczk∏ ”D” wiàzki testowej do komputera (ECM), nie podłàczajàc jej do wiàzki głównej (patrz str. 11-17).

Włàczyć zapłon.

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami D17 (+) i D21 (-). TAK
– Usunàć przerw∏ w przewodzie WHT/BLU mi∏dzy ECM (D17) i czujnikiem MAP. – Usunàć zwarcie w przewodzie WHT/BLU mi∏dzy ECM (D17) i czujnikiem MAP.

Czy jest około 5 V ? NIE Zamienić ECM innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy.

(c. d. na str. 11-37)

(c. d. ze str. 11-36)

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami D17 (+) i D21 (-).

Czy jest około 3 V ? TAK

NIE

Wymienić czujnik MAP.

Zamienić ECM innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy.

Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Czujnik ciÊnienia w kolektorze dolotowym (MAP) (ciàg dalszy)

– Lampka MIL zapaliła si∏. – Po zwarciu złàcza serwisowego przewodem połàczeniowym (patrz str. 11-14) odczytano kod 5.

Przeprowadzić procedur∏ kasowania pami∏ci ECM (patrz str. 11-15).

Uruchomić silnik i utrzymywać jego pr∏dkoÊć w okolicach 2000 obr/min przy r∏cznej dêwigni zmiany biegów na luzie (A/T w pozycji: P lub N) przez 1 minut∏. – Usterka chwilowa, układ jest obecnie sprawny (wykonać jazd∏ próbnà). – Sprawdzić połàczenia i rurk∏ podciÊnieniowà. – Sprawdzić pewnoÊć połàczenia złàczek.

Czy lampka MIL wyÊwietla kod 5 ? TAK
Wyłàczyć zapłon.

NIE

Odłàczyć przewód Nr 21 od obudowy przepustnicy, podłàczyć pompk∏ podciÊnieniowà do przewodu i wywołać podciÊnienie.

POMPKA PODCIÂNIENIOWA Z MANOMETREM

PRZEWÓD Nr 21

Czy podciÊnienie si∏ utrzymuje ?

NIE

Podłàczyć pompk∏ podciÊnieniowà do czujnika MAP i wywołać podciÊnienie.

TAK
Czy podciÊnienie si∏ utrzymuje ?

NIE

Wymienić czujnik MAP

TAK Usunàć nieszczelnoÊci w przewodzie podciÊnieniowym mi∏dzy czujnikiem MAP a obudowà przepustnicy. (c. d. na str. 11-39)

(c. d. ze str. 11-38) Podłàczyć trójnik z pompkà podciÊnieniowà mi∏dzy obudow∏ przepustnicy a czujnik MAP.

TRÓJNIK

Uruchomić silnik.
– Sprawdzić zatkanie obudowy przepustnicy. – Wymienić obudow∏ przepustnicy.

Czy jest podciÊnienie kolektora ?

NIE

TAK Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà pomi∏dzy ECM i złàczki głównej wiàzki przewodów (patrz str. 11-17).

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami D17 (+) i D21 (-). NIE

Czy jest około 3 V ? TAK Uruchomić silnik i pozostawić go na biegu jałowym.

Wymienić czujnik MAP

Czy jest około 1 V ? TAK Zamienić ECM innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy.

NIE

Wymienić czujnik MAP

Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Czujniki TDC, CKP, CYP
Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 4: Uszkodzenie w obwodzie czujnika pozycji wału korbowego (CKP). Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 8: Uszkodzenie w obwodzie czujnika górnych zwrotnych poło×eƒ tłoków (TDC). Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 9: Uszkodzenie w obwodzie czujnika tłoka pierwszego cylindra (CYP). Czujnik CKP okreÊla moment wtrysku paliwa i zapłonu dla ka×dego cylindra oraz okreÊla pr∏dkoÊć obrotów silnika . Czujnik TDC okreÊla moment zapłonu przy rozruchu oraz gdy kàt obrotu wału korbowego odbiega od normy. Czujnik CYP wykrywa poło×enie tłoka w jednym cylindrze dla sekwencyjnego wtrysku ka×dego cylindra. Czujniki TDC/CKP/CYP znajdujà si∏ w aparacie zapłonowym.

WIRNIK CZUJNIKA TDC WIRNIK CZUJNIKA CYP

WAŁEK WIRNIKA

– Lampka MIL zapaliła si∏. – Po zwarciu złàcza serwisowego przewodem połàczeniowym (patrz str. 11-14) odczytano kod 4 lub 8, lub 9.

WIRNIK CZUJNIKA CKP

Przeprowadzić procedur∏ kasowania pami∏ci ECM (patrz str. 11-15).

Uruchomić silnik. Usterka chwilowa, układ jest obecnie sprawny (wykonać jazd∏ próbnà). Sprawdzić styki i złàczki mi∏dzy czujnikami TDC, CKP, CYP i komputerem (ECM).

Czy lampka MIL zapala si∏ i sygnalizuje kod 4 lub 8, lub 9 ?

NIE

TAK Wyłàczyć zapłon. Rozłàczyć złàczk∏ 8 stykowà czujników TDC, CKP, CYP.

(c. d. na str. 11-41)

Widok od strony styków

(c. d. ze str. 11-40)

Zmierzyć opór elektryczny mi∏dzy stykami odpowiednich czujników (patrz tabela).

CZUJNIK

KOD USTER.

STYKI CZUJNIKÓW

STYKI ECM

KOLOR PRZEWODU

NIE
Czy opór wynosi 260-500 Ω ?

Wymienić obudow∏ aparatu zapłonowego (patrz rozdział 23).

TAK Sprawdzić zwarcie do masy obu styków czujnika, którego kod usterki odczytano. TAK Wymienić obudow∏ aparatu zapłonowego (patrz rozdział 23).

Czy jest zwarcie do masy ? NIE
Podłàczyć ponownie złàczk∏ czujników.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà do głównej wiàzki przewodów, nie podłàczać wiazki testowej do ECM (patrz str. 11-17).

Zmierzyć opór mi∏dzy stykami czujnika, którego usterk∏ sygnalizuje ECM (patrz tabela).

Czy opór wynosi 260-500 Ω ?

NIE

Usunàć przerw∏ w przewodach odpowiedniego czujnika. (patrz tabela).

TAK Sprawdzić zwarcie do masy styków B15, B13 i B11. NIE
Usunàć zwarcie do masy odpowiedniego przewodu czujnika (patrz tabela).

Czy jest zwarcie do masy ? TAK Zamienić ECM innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy.

Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Czujnik temperatury płynu chłodzàcego (ECT)
Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 6: Uszkodzenie w obwodzie czujnika temperatury płynu chłodzàcego (ECT). Czujnik ECT jest termistorem, tzn. zmienia swój opór elektryczny zale×nie od temperatury. Wraz ze wzrostem temperatury płynu chłodzàcego opór spada, jak pokazano na wykresie. OPÓR ELEKTRYCZNY

TERMISTOR TEMPERATURA PŁYNU CHŁODZÑCEGO
– Lampka MIL zapaliła si∏. – Po zwarciu złàcza serwisowego przewodem połàczeniowym (patrz str. 11-14) odczytano kod 6.

Przeprowadzić procedur∏ kasowania pami∏ci ECM (patrz str. 11-15).

Włàczyć zapłon. Usterka chwilowa, układ jest obecnie sprawny (wykonać jazd∏ próbnà). Sprawdzić przewody i złàczki mi∏dzy czujnikiem ECT i ECM.

Czy lampka MIL zapala si∏ i wyÊwietla kod 6 ? TAK
PodnieÊć temperatur∏ silnika do normalnej temperatury pracy (wentylator chłodnicy musi pracować)

NIE

Wyłàczyć zapłon.

Rozłàczyć złàczk∏ 2 stykowà czujnika ECT.

Zmierzyć opór mi∏dzy stykami czujnika ECT.

Czy opór wynosi 200 - 400 Ω ? TAK (c. d. na str. 11-43)

NIE

Wymienić czujnik ECT.

Widok od strony styków (c. d. ze str. 11-42) CZUJNIK ECT

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem przewodu YEL/GRN (+) i masà.

Czy jest około 5 V ? NIE

TAK

Zmierzyć napiecie mi∏dzy stykami przewodów YEL/GRN (+) i GRN/WHT (-). Czy jest około 5 V ? TAK NIE
Usunàć przerw∏ w przewodzie GRN/WHT mi∏dzy ECM (D22) i czujnikiem ECT.

Wyłàczyć zapłon.
Tylko A/T

Zamienić ECM innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy.

Rozłàczyć złàczk∏ 22 stykowà TCM

Włàczyć zapłon. Czy jest około 5 V ? NIE Wyłàczyć zapłon. TAK Wymienić TCM.

Podłàczyć złàczk∏ “D” wiàzki testowej do ECM, nie podłàczajàc złàczki wiàzki głównej do wiàzki testowej (patrz str. 11-17). Włàczyć zapłon. Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami D13 (+) i D22 (-). Czy jest około 5 V ? TAK Zamienić ECM innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy. NIE
Usunàć przerw∏ w przewodzie YEL/GRN mi∏dzy ECM (D13) i czujnikiem ECT.

Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Czujnik poło×enia przepustnicy (TP)
Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 7: Uszkodzenie w obwodzie czujnika poło×enia przepustnicy (TP). Czujnik TP jest potencjometrem połàczonym z wałkiem przepustnicy. Wraz ze zmianà poło×enia przepustnicy zmienia si∏ opór elektryczny czujnika, a tym samym spadek napi∏cia mierzonego przez ECM. OPORNIK NAPI¢CIE (V) STYK ÂLIZGOWY

ŁOþYSKO WEWN¢TRZNE

PROWADNICA STYKU ÂLIZGOWEGO STYK
OTWARCIE PRZEPUSTNICY BIEG JAŁOWY PEŁNE OTWARCIE PRZEPUSTNIICY

– Silnik jest uruchomiony – Lampka MIL zapaliła si∏. – Po zwarciu złàcza serwisowego przewodem połàczeniowym (patrz str. 11-14) odczytano kod 7. Przeprowadzić procedur∏ kasowania pami∏ci ECM (patrz str. 11-15). Uruchomić silnik. Czy lampka MIL zapala si∏ i sygnalizuje kod 7 ? TAK Wyłàczyć zapłon. Rozłàczyć złàczk∏ 3 stykowà czujnika TP. Włàczyć zapłon. Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami przewodów YEL/WHT (+) i GRN/WHT (-). Czy jest około 5 V ? TAK (c. d. na str. 11-45) (c. d. na str. 11-45) Widok od strony styków NIE Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem przewodu YEL/WHT (+) i masà. NIE Usterka chwilowa, układ jest obecnie sprawny (wykonać jazd∏ próbnà). Sprawdzić przewody i złàczki mi∏dzy czujnikiem TP i ECM.

CZUJNIK TP

(c. d. ze str. 11-44) Wyłàczyć zapłon. Podłàczyć złàczk∏ 3 stykowà. Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy ECM i złàczki wiàzki głównej (patrz str. 11-17). Włàczyć zapłon.

(c. d. ze str. 11-44) Czy jest około 5 V ? NIE Wyłàczyć zapłon. Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy ECM i złàczki wiàzki głównej (patrz str. 11-17). Włàczyć zapłon. Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami D20 (+) i D22 (-). Czy jest około 5 V ? NIE Zamienić ECM innym, sprawdzonym w działaniu. JeÊli pojawi si∏ napi∏cie około 5 V, wymienić oryginalny komputer na nowy. TAK
Usunàć przerw∏ w przewodzie YEL/WHT mi∏dzy ECM (D20) i czujnikiem TP.

TAK

Usunàć przerw∏ w przewodzie GRN/WHT mi∏dzy ECM (D22) i czujnikiem TP.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami D11 (+) i D22 (-).

0,5V przy przepustnicy całk. zamk. 4,5V przy przepustnicy całk. otwartej

Czy napi∏cie wynosi 0,5 V przy całkowicie zamkni∏tej przepustnicy i około 4,5 V przy całkowicie otwartej przepustnicy ? UWAGA: Zmiana napi∏cia od 0,5÷4,5 V powinna być płynna i pr oporcjonalna do otwarcia przepustnicy.

Tylko A/T NIE Wyłàczyć zapłon. Rozłàczyć złàczk∏ 22 stykowà TCM.

TAK
Zamienić ECM innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy.

Włàczyć zapłon.
Czy napi∏cie wynosi 0,5 V przy całkowicie zamkni∏tej przepustnicy i około 4,5 V przy całkowicie otwartej przepustnicy ? UWAGA: Zmiana napi∏cia od 0,5÷4,5 V powinna być płynna i pr oporcjonalna do otwarcia przepustnicy.

NIE

– Wymienić czujnik TP. – Usunàć przerw∏ lub zwarcie w RED/BLK przewodzie mi∏dzy ECM (D11), TCM i czujnikiem TP.

TAK Wymienić TCM.

Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Czujnik temperatury powietrza (IAT)
Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 10: Uszkodzenie w obwodzie czujnika temperatury powietrza (IAT). Czujnik IAT jest termistorem tzn. zmienia swój opór elektryczny zale×nie od temperatury. Wraz ze wzrostem temperatury powietrza dolotowego opór spada, jak pokazano na rysunku. OPÓR

TERMISTOR TEMPERATURA POWIETRZA DOLOTOWEGO Widok od strony styków

– Lampka MIL zapaliła si∏. – Po zwarciu złàcza serwisowego przewodem połàczeniowym (patrz str. 11-14) odczytano kod 10.

Przeprowadzić procedur∏ kasowania pami∏ci ECM (patrz str. 11-15).

Włàczyć zapłon.
Usterka chwilowa, układ jest obecnie sprawny (wykonać jazd∏ próbnà). Sprawdzić przewody i złàczki mi∏dzy czujnikami IAT i ECM.

Czy lampka MIL zapala si∏ i sygnalizuje kod 10 ? TAK Wyłàczyć zapłon.

NIE

CZUJNIK IAT

Rozłàczyć złàczk∏ 2 stykowà czujnika IAT.

Zmierzyć opór elektryczny mi∏dzy 2 stykami czujnika IAT. NIE

Czy jest 0,4 - 4,0 kΩ ?

Wymienić czujnik IAT

TAK (c. d. na str. 11-47)

(c. d. ze str. 11-46)

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem przewodu RED/YEL (+) i masà. TAK Zmierzyć napiecie mi∏dzy stykami przewodów RED/YEL (+) i GRN/WHT (-). NIE Usunàć przerw∏ w przewodzie GRN/WHT mi∏dzy ECM (D22) i czujnikiem IAT.

Czy jest około 5 V ? NIE Wyłàczyć zapłon.

Czy jest około 5 V ? TAK Podłàczyć złàczk∏ “D” wiàzki testowej do ECM, nie podłàczajàc złàczki głównej do wiàzki testowej (patrz str. 11-17). Zamienić ECM innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy.

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami D15 (+) i D22 (-). TAK Czy jest około 5 V ? NIE Zamienić ECM innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy. Usunàć przerw∏ w przewodzie RED/YEL mi∏dzy ECM (D15) i czujnikiem IAT.

Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Czujnik ciÊnienia atmosferycznego (BARO)
Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 13: Uszkodzenie w obwodzie czujnika ciÊnienia atmosferycznego (BARO). Czujnik BARO jest wbudowany w ECM.

– Lampka MIL zapaliła si∏. – Po zwarciu złàcza serwisowego przewodem połàczeniowym (patrz str. 11-14) odczytano kod 13.

Przeprowadzić procedur∏ kasowania pami∏ci ECM (patrz str. 11-15).

Włàczyć zapłon.

Czy lampka MIL zapala si∏ i sygnalizuje kod 13 ? TAK Zamienić ECM innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy.

NIE

Usterka chwilowa, układ jest obecnie sprawny (wykonać jazd∏ próbnà).

Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Sygnał wyjÊciowy zapłonu
Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 15: Uszkodzenie w obwodzie sygnału wyjÊciowego zapłonu.

– Lampka MIL zapaliła si∏. – Po zwarciu złàcza serwisowego przewodem połàczeniowym (patrz str. 11-14) odczytano kod 15.

Przeprowadzić procedur∏ kasowania pami∏ci ECM (patrz str. 11-15).

Uruchomić silnik.
Usterka chwilowa, układ jest obecnie sprawny (wykonać jazd∏ próbnà). Sprawdzić przewody i złàczki mi∏dzy aparatem zapłonowym a ECM.

Czy lampka MIL zapala si∏ i sygnalizuje kod 15 ? TAK Wyłàczyć zapłon.

NIE

Rozłàczyć złàczk∏ 2 stykowà przy aparacie zapłonowym.

Widok od strony styków

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem przewodu BLK/YEL (+) i masà. NIE Usunàć przerw∏ w przewodzie BLK/YEL mi∏dzy złàczkà 2 stykowà i stacyjkà.

Czy jest napi∏cie akumulatora ?

TAK Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć złàczk∏ 2 stykowà.

(c. d. na str. 11-51)

(c. d. ze str. 11-50)

Rozłàczyć złàczk∏ 8 stykowà przy aparacie zapłonowym.

Włàczyć zapłon. Widok od strony styków Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem A i masà. NIE

Czy jest około 10 V ? TAK Wyłàczyć zapłon.

Wymienić ICM.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy ECM i złàczki wiàzki głównej (patrz str. 11-17).

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie kolejno mi∏dzy stykami A21 (+), A22 (+) i A26 (-).

Czy jest około 10 V ? TAK
Zamienić ECM innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy.

NIE

Usunàć przerw∏ lub zwarcie w YEL/GRN przewodzie mi∏dzy aparatem zapłonowym a ECM (A21 lub A22).

Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Czujnik pr∏dkoÊci jazdy (VSS)
Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 17: Uszkodzenie w obwodzie czujnika pr∏dkoÊci jazdy (VSS). Czujnik VSS generuje sygnał elektryczny o cz∏stoÊci proporcjonalnej do pr∏dkoÊci obrotowej kół przednich.
– Lampka MIL zapaliła si∏. – Po zwarciu złàcza serwisowego przewodem połàczeniowym (patrz str. 11-14) odczytano kod 17.

Przeprowadzić procedur∏ kasowania pami∏ci ECM (patrz str. 11-15).

Przeprowadzić jazd∏ próbnà. Przy dêwigni zmiany biegów M/T na drugim biegu (A/T w pozycji (2)), przyspieszać do 3500 obr/min, nast∏pnie zdjàć nog∏ z gazu i hamować silnikiem do 1500 obr/min przy całkowicie zamkni∏tej przepustnicy.

Czy lampka MIL zapala si∏ i sygnalizuje kod 17 ?

NIE

Usterka chwilowa, układ jest obecnie sprawny. Sprawdzić przewody i złàczki mi∏dzy czujnikiem VSS i ECM.

TAK
Podło×yć blokady pod koła tylne i zaciàgnàć hamulec r∏czny. PodnieÊć przód samochodu i ustawić na podstawkach. Podło×yć blokady pod koła tylne przed podniesieniem przodu samochodu.

Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy ECM i złàczki wiàzki głównej (patrz str. 11-17).

Włàczyć zapłon.

Zablokować prawe przednie koło i powoli obracajàc lewym kołem mierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami B10 (+) i A26 (-).

0 ↔ wi∏cej ni× 5 V ?

Czy napi∏cie pulsuje w zakresie 0 V – wi∏cej ni× 5 V ?

NIE

Wyłàczyć zapłon.

TAK
Zamienić ECM innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy.

(c. d. na str. 11-53)

(c. d. ze str. 11-52)

Odłàczyć złàczk∏ “B” wiàzki testowej od ECM, nie odłàczać od wiàzki głównej.

Włàczyć zapłon.

Powoli obracajàc lewym kołem mierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami B10 (+) i A26 (-).
– Usunàć zwarcie w ORN przewodzie mi∏dzy ECM (B10) i czujnikiem VSS, TCM lub pr∏dkoÊciomierzem. – Sprawdzić czy jest przerwa w ORN przewodzie mi∏dzy ECM (B10) i czujnikiem VSS. JeÊli przewód jest dobry sprawdzić czujnik VSS (patrz rozdział 23).

Czy napi∏cie pulsuje w zakresie 0 V – wi∏cej ni× 5 V ?

NIE

TAK
Zamienić ECM innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy.

Układ PGM-FI
Schematy usuwania usterek Sygnał A/B mi∏dzy A/T i FI
Lampka kontrolna MIL wskazuje kod usterki (DTC) 30: Uszkodzenie w obwodzie sygnału A A/T FI mi∏dzy TCM i ECM. Lampka kontrolna MIL wskazuje kod usterki (DTC) 31: Uszkodzenie w obwodzie sygnału B A/T FI mi∏dzy TCM i ECM.

lub Po zwarciu złàcza serwisowego przewodem połàczeniowym (patrz str. 11-14) odczytano kod 30 i/lub 31.

Przeprowadzić procedur∏ kasowania pami∏ci ECM (patrz str. 11-15).

Przeprowadzić jazd∏ próbnà. Przejechać kilka kilometrów doprowadzajàc do cz∏stej zmiany biegów.

Czy lampka MIL zapala si∏ i sygnalizuje kod 30 i/ lub 31 ? TAK Wyłàczyć zapłon.

NIE

Usterka chwilowa, układ jest obecnie sprawny. Sprawdzić przewody i złàczki mi∏dzy TCM i ECM.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà do wiàzki głównej, nie podłàczać do ECM (patrz str. 11-17).

Rozłàczyć złàczk∏ 22 stykowà TCM (patrz str. 14-35).

Sprawdzić czy jest ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykami B3, B4* a masà

Obwód zamkni∏ty ?

Obwód zamkni∏ty ? *: kod 31 (A/T FI sygnał B)

Czy obwód jest zamkni∏ty ? NIE

TAK

Usunàć zwarcie w WHT/RED, GRN* przewodzie mi∏dzy ECM (B3, B4*) i TCM.

(c. d. na str. 11-55)

(c. d. ze str. 11-54)

Sprawdzić czy jest ciàgłoÊć obwodu w przewodzie WHT/RED, GRN* mi∏dzy stykiem B3, B4* i złàczkà 22 stykowà TCM. NIE Usunàć przerw∏ w przewodzie WHT/RED, GRN* mi∏dzy ECM (B3, B4*) i TCM.

Czy obwód jest zamkni∏ty ? TAK
Zamienić ECM innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy.

Układ kontroli biegu jałowego
Tabela usuwania usterek
UWAGA: • W ka×dym wierszu elementy mogàce być przyczynà danego objawu majà przyporzàdkowane numery okreslajàce kolejnoÊć w jakiej nale×y je sprawdzać, zaczynajàc od x. Po odnalezieniu objawu usterki w kolumnie po lewej stronie nale×y w odpowiadajàcym temu objawowi wierszu znaleêć kolumn∏, w której umieszczono numer x i sprawdzić element przyporzàdkowany tej kolumnie według procedury zamieszczonej na stronie o numerze podanym pod jego nazwà. Je×eli element oka×e si∏ sprawnyn to nale×y sprawdzić element o numerze ➁, itd. • JeÊli obroty biegu jałowego sà nieprawidłowe i lampka MIL nie wyÊwietla kodu usterki (DTC) 14, przejÊć do sprawdzania układu na stronie 11-59.
STRONA ELEMENT
REGULACJA OBROTÓW BIEGU JAŁOWEGO ZAWÓR POWIETRZA BIEGU JAŁOWEGO SYGNAŁ WŁÑCZENIA KLIMATYZACJI SYGNAŁ ALTERNATORA SYGNAŁ POŁOþENIA DèWIGNI ZMIANY BIEGÓW A/T SYGNAŁ WŁÑCZENIA ROZRUSZNIKA ZAWÓR TERMICZNY SZYBKIEGO BIEGU JAŁOWEGO PRZEWODY I POŁÑCZENIA

OBJAW TRUDNO URUCHOMIĆ SILNIK NA ZIMNO NIEWŁAÂCIWE OBROTY JAŁOWE NA ZIMNO (1000 ÷ 2000 obr/min) TWARDY BIEG JAŁOWY

NA GORÑCO ZA WYSOKIE OBROTY Obroty jałowe poni×ej wymaganych (bez obcià×enia) Po uruchomieniu silnik nie wchodzi na obroty jałowe

OBROTY ZA NISKIE PRZY W wersjach ze skrzynià ROZGRZAA/T obroty jałowe spadajà NYM SILNIKU po włàczeniu biegu.
Obroty jałowe spadajà po włàczeniu klimatyzacji. Obroty jałowe pulsujà zale×nie od obcià×enia elektrycznego. PODCZAS ROZGRZEWANIA PO ROZGRZANIU

SILNIK CZ¢STO GAÂNIE

NIEWŁAÂCIWY SKŁAD SPALIN

Opis układu
Obroty biegu jałowego silnika sà kontrolowane przez Zawór Powietrza Biegu Jałowego (IAC). Zawór zmienia iloÊć powietrza dodatkowo doprowadzanego do kolektora ssàcego w zale×noÊci od nat∏×enia pràdu sterowanego komputerem (ECM). JeÊli zawór IAC działa, jego otwarcie utrzymuje właÊciwe obroty biegu jałowego.

Do PRZEKAèNIKA GŁÓWNEGO PGM-FI

ZAWÓR IAC

REGULACJA OBROTÓW BIEGU JAŁOWEGO RÓþNE CZUJNIKI ZAWÓR TERMICZNY SZYBKIEGO BIEGU JAŁOWEGO

Układ kontroli biegu jałowego
Opis układu (ciàg dalszy)
1. Po uruchomieniu silnika zawór IAC otwiera si∏ na pewien czas. IloÊć powietrza zwi∏ksza si∏ podnoszàc obroty jałowe o 150 ÷ 300 obr/min. 2. JeÊli temperatura płynu chłodzàcego silnik jest niska, zawór IAC jest otwarty do uzyskania właÊciwych obrotów biegu jałowego. IloÊć doprowadzanego powietrza jest regulowana w zale×noÊci od temperatury płynu chłodzàcego.

OBROTY BIEGU JAŁOWEGO [obr/min]

TEMPERATURA PŁYNU CHŁODZÑCEGO

3. JeÊli obroty biegu jałowego sà nieprawidłowe i lampka MIL nie wyÊwietla kodu usterki (DTC) 14, sprawdzić po kolei pozycje: • Regulacja obrotów biegu jałowego (patrz str. 11-71) • Sygnał włàczenia klimatyzacji (patrz str. 11-62) • Sygnał FR alternatora (patrz str. 11-64) • Sygnał poło×enia dêwigni biegów (A/T) (patrz str. 11-66) • Sygnał włàczenia rozrusznika (patrz str. 11-68) • Zawór termiczny szybkiego biegu jałowego (patrz str. 11-70) • Przewody i połàczenia • Zawór IAC i O-ringi mocujàce. 4. JeÊli wszystkie pozycje sà dobre, zamienić zawór IAC na inny-sprawdzony i ponownie wyregulować obroty biegu jałowego (patrz str.11-71). • JeÊli obrotów biegu jałowego dalej nie mo×na prawidłowo wyregulować (i lampka MIL nie wyÊwietla kodu usterki 14) po wymianie zaworu IAC, zamienić komputer ECM na inny-sprawdzony i sprawdzić ponownie. JeÊli objawy znikły wymienić oryginalny komputer na nowy.

Układ kontroli biegu jałowego
Schematy usuwania usterek Zawór powietrza biegu jałowego (IAC)
Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 14: Uszkodzenie w obwodzie zaworu powietrza biegu jałowego (IAC). Zawór zmienia iloÊć powietrza dodatkowo doprowadzanego do kolektora ssàcego w zale×noÊci od nat∏×enia pràdu sterowanego komputerem (ECM). Do KOLEKTORA WLOT CZYSTEGO POWIETRZA SSÑCEGO WAŁEK ZAWORU

ZAWÓR

CEWKA
– Lampka MIL zapaliła si∏. – Po zwarciu złàcza serwisowego przewodem połàczeniowym (patrz str. 11-14) odczytano kod 14.

ZAWÓR IAC

Przeprowadzić procedur∏ kasowania pami∏ci ECM (patrz str. 11-15).

Uruchomić silnik. Widok od strony styków
Czy lampka MIL zapala si∏ i wyÊwietla kod 14 ? Przy uruchomionym silniku i zwolnionym pedale przyspieszenia odłàczyć złàczk∏ 2 stykowà od zaworu IAC.

NIE

TAK
Odłàczyć złàczk∏ 2 stykowà od zaworu IAC.

Czy obroty silnika obni×yły si∏ ? TAK
Zamienić zawór IAC sprawdzonym w działaniu i ponownie sprawdzić. JeÊli objawy znikły to oryginalny zawór IAC wymienić na nowy.

NIE

Usterka chwilowa, układ jest obecnie sprawny (wykonać jazd∏ próbnà). Sprawdzić przewody i złàczki mi∏dzy zaworem IAC i ECM.

(c. d. na str. 11-61)

(c. d. ze str. 11-60)

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem przewodu YEL/BLK (+) i masà. NIE
Usunàć przerw∏ w przewodzie YEL/BLK mi∏dzy zaworem IAC i głównym przekaênikem PGM-FI.

Czy jest napi∏cie akumulatora ?

TAK Wyłàczyć zapłon i podłàczyć ponownie złàczk∏ 2 stykowà do zaworu IAC.

Podłàczyć złàczk∏ “A” wiàzki testowej do wiàzki głównej przewodów, nie podłàczać do ECM (patrz str. 11-17).

Włàczyć zapłon.

Kilkakrotnie zwierać na moment styki A9 i A26.
Zamienić ECM innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy.

Czy słychać klikanie zaworu IAC ?

TAK

NIE
Sprawdzić czy jest przerwa lub zwarcie w przewodzie BLK/BLU mi∏dzy zaworem IAC i ECM (A9). JeÊli przewód jest dobry, wymienić zawór IAC.

Układ kontroli biegu jałowego
Schematy usuwania usterek Sygnał włàczenia klimatyzacji
Komputer (ECM) otrzymuje ten sygnał jeÊli jest zapotrzebowanie na chłodzenie przez klimatyzacj∏.
Sprawdzanie sygnału włàczenia klimatyzacji.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy ECM i złàczki (patrz str. 11-17). Odłàczyć złàczk∏ “B” od wiàzki głownej przewodów, nie odłàczać od ECM.

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami B5 (+) i A26 (-). NIE Zamienić ECM innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli pojawiło si∏ napi∏cie około 5 V, to oryginalny komputer wymienić na nowy.

Czy jest około 5 V ? TAK Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć ponownie złàczk∏ “B” do wiàzki głównej przewodów.

Włàczyć zapłon.

Kilkakrotnie zwierać na moment styki A15 i A26 .

Czy słychać włàczenie si∏ sprz∏gła spr∏×arki klimatyzacji ?

NIE

Zewrzeć RED/BLU styk złàczki 4 stykowej przekaênika sprz∏gła klimatyzacji do masy.

TAK Uruchomić silnik.
Czy słychać włàczenie si∏ sprz∏gła spr∏×arki klimatyzacji ?

Widok od strony przewodów NIE
Patrz sprawdzanie klimatyzacji (rozdział 22).

Włàczyć dmuchaw∏.

TAK Usunàć przerw∏ w RED/BLU przewodzie mi∏dzy komputerem (ECM) (A15) i przekaênikiem sprz∏gła klimatyzacji.

(c. d. na str. 11-63)

Mniej ni× 1,0V ?

(c. d. ze str. 11-63)

Włàczyć klimatyzacj∏.

Czy klimatyzacja działa ? TAK
Sygnał włàczenia klimatyzacji jest dobry.

NIE

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami B5 (+) i A26 (-).
Usunàć przerw∏ w przewodzie BLU/BLK mi∏dzy komputerem ECM (B5) i włàcznikiem klimatyzacji.

Czy jest mniej ni× 1,0 V ? TAK Zamienić ECM innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy.

NIE

Układ kontroli biegu jałowego
Schematy usuwania usterek Sygnał FR alternatora (ALT)
Komputer (ECM) otrzymuje ten sygnał jeÊli alternator ładuje.
Sprawdzanie sygnału alternatora.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy komputer ECM i złàczki (patrz str. 11-17). Odłàczyć złàczk∏ “D” od wiàzki głównej przewodów, nie odłàczać od ECM.

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami D9 (+) i A26 (-). NIE Zamienić ECM innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy.

Czy jest około 5 V ? TAK Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć ponownie złàczk∏ “D” do wiàzki głównej przewodów.

Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy (wentylator musi sie włàczyć).

Napi∏cie ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami D9 (+) i A26 (-).

Czy napi∏cie spada po włàczeniu reflektorów i ogrzewania szyby tylnej. TAK
Przeprowadzić procedur∏ kasowania pami∏ci ECM (patrz str. 11-15)

NIE

Wyłàczyć zapłon.

Sygnał alternatora jest dobry.

(c. d. na str. 11-65)

(c. d. ze str. 11-64)

Odłàczyć złàczk∏ “D” od ECM, nie odłàczać od wiàzki głównej przewodów.

Odłàczyć przewód ujemny od akumulatora. Obwód zamkni∏ty ? Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykiem D9 i masà.

Czy obwód jest zamkni∏ty ? NIE Odłàczyć złàczk∏ przewodu GRN od alternatora.

TAK

Odłàczyć złàczk∏ GRN od alternatora.

ZŁÑCZKA GRN

Podłàczyć WHT/RED przewód do masy.

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykiem D9 i masà.

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykiem D9 i masà.

Czy obwód jest zamkni∏ty ? TAK

NIE

Patrz sprawdzanie alternatora (rozdział 23).

Czy obwód jest zamkni∏ty ? NIE

TAK

Usunàć zwarcie w WHT/RED przewodzie mi∏dzy ECM (D9) i alternatorem.

Usunàć przerw∏ w WHT/RED przewodzie mi∏dzy ECM (D9) i alternatorem.

Patrz sprawdzanie alternatora (rozdział 23).

Układ kontroli biegu jałowego
Schematy usuwania usterek Sygnał poło×enia dêwigni A/T
Komputer (ECM) otrzymuje ten sygnał jeÊli dêwignia automatycznej skrzyni biegów jest w poło×eniu N lub P.

Sprawdzanie sygnału poło×enia dêwigni A/T.

Włàczyć zapłon.

Przesuwać dêwigni∏ po kolei w ka×de poło×enie i obserwować wskaênik poło×enia dêwigni.

Czy wskaênik zapala si∏ prawidłowo ?

NIE

Patrz sprawdzanie wskaênika poło×enia dêwigni A/T (rozdział 23).

TAK Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy ECM i złàczki (patrz str. 11-17). Odłàczyć złàczk∏ “B” od wiàzki głównej przewodów, nie odłàczać od ECM.

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami B7 (+) i A26 (-).
Zamienić ECM innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy.

Czy jest około 5 V ? TAK Wyłàczyć zapłon.

NIE

Podłàczyć ponownie złàczk∏ “B” do wiàzki głównej przewodów.

Włàczyć zapłon.

(c. d. na str. 11-67)

(c. d. ze str. 11-66) Mmiej ni× 1,0V ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami B7 (+) i A26 (-), przy ustawieniu skrzyni biegów w pozycji N, a nast∏pnie w P.
Usunàć przerw∏ w LT GRN przewodzie mi∏dzy komputerem ECM (B7) i zestawem wskaêników.

Czy jest mniej ni× 1,0 V ? TAK

NIE

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami B7 (+) i A26 (-), przy włàczonym biegu.
Usunàć zwarcie w LT GRN przewodzie mi∏dzy komputerem ECM (B7) i zestawem wskaêników.

Czy jest mniej ni× 10 V ? TAK Sygnał poło×enia dêwigni skrzyni biegów (A/T) jest dobry.

NIE

Układ kontroli biegu jałowego
Schematy usuwania usterek Sygnał włàczenia rozrusznika
Komputer (ECM) otrzymuje ten sygnał przy rozruchu silnika. Sprawdzanie sygnału włàczenia rozrusznika.
NAPI¢CIE AKUMULATORA ?

Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy ECM i złàczki (patrz str. 11-17).

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami B9 (+) i A26 (-) przy włàczonym rozruszniku.

UWAGA: A/T: Dêwignia automatycznej skrzyni biegów w poło×eniu N lub P.

Czy jest napi∏cie akumulatora ?

NIE

TAK

Sprawdzić bezpiecznik Nr 12 SYGNAŁ ROZRUSZNIKA (7,5 A) w skrzynce bezpieczników pod deskà rozdzielczà. NIE

Czy bezpiecznik jest dobry ?

Wymienić bezpiecznik.

TAK
Usunàć przerw∏ w przewodzie BLU/RED mi∏dzy ECM i bezpiecznikiem Nr 12 SYGNAŁ ROZRUSZNIKA (7,5 A)

Sygnał włàczenia rozrusznika jest prawidłowy.

Układ kontroli biegu jałowego
Zawór termiczny szybkiego biegu jałowego
Opis działania Aby zapewnić płynnoÊć obrotów przy nagrzewaniu silnika nale×y podwy×szyć obroty biegu jałowego. Zawór szybkiego biegu jałowego jest sterowany przez wkładk∏ woskowà. Gdy silnik jest zimny zawór jest otwarty i dodatkowe powietrze doprowadzane jest do kolektora ssàcego podnoszàc obroty. Gdy silnik osiàgnie właÊciwà temperatur∏, wosk rozszerza si∏, zamykajàc zawór. Przepływ dodatkowego powietrza do kolektora ssàcego zamyka si∏. Sprawdzanie UWAGA: Zawór termiczny szybkiego biegu jałowego jest wyregulowany fabrycznie i nie powinien być rozbierany. 1. Uruchomić silnik. 2. Wymontować pokryw∏ zaworu termicznego szybkiego biegu jałowego. 3. Przyło×yć palec do gniazda grzybka zaworu i sprawdzić czy jest przepływ powietrza przy zimnym silniku (temperatura silnika poni×ej 30°C). ZAWÓR TERMICZNY SZYBKIEGO BIEGU JAŁOWEGO

ZAWÓR IAC ZAWÓR TERMICZNY SZYBKIEGO BIEGU JAŁOWEGO

Gdy podciÊnienie nie jest wyczuwalne, wymienić zawór termiczny szybkiego biegu jałowego i sprawdzić ponownie.

KANAŁ POWIETRZA DODATKOWEGO

O-RINGI Wymienić 4. Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy (wentylator chłodnicy musi si∏ włàczyć). 5. Sprawdzić czy zawór jest całkowicie zamkni∏ty. W przeciwnym przypadku wyczuwalne b∏dzie podciÊnienie w gnieêdzie zaworu. • Gdy podciÊnienie jest wyczuwalne, zawór jest nieszczelny. Sprawdzić poziom płynu chłodzàcego i ewentualnie zapowietrzenie układu chłodzàcego (patrz rozdział 10). Gdy układ jest bez zarzutu, wymienić zawór termiczny biegu jałowego i sprawdzić ponownie.

WOSK

Regulacja obrotów biegu jałowego
Sprawdzanie, Regulacja 1. Uruchomić silnik i rozgrzać silnik do temperatury normalnej pracy (a× do włàczenia wentylatora chłodnicy). 2. Podłàczyć obrotomierz. 3. Odłàczyć złàczk∏ 2 stykowà od zaworu IAC.

ZAWÓR IAC

ZŁÑCZKA TESTOWA OBROTOMIERZA

OBROTOMIERZ

4. Uruchomić silnik z lekko naciÊni∏tym pedałem gazu. Ustabilizować obroty na poziomie 1000 obr/min, nast∏pnie powoli zwolnić pedał gazu. AKUMULATOR 5. Sprawdzić obroty jałowe bez obcià×enia: reflektory, wentylator, szyba ogrzewana, wentylator chłodnicy i klimatyzacja muszà być wyłàczone.

Obroty biegu jałowego powinny wynosić:

Obroty biegu jałowego powinny wynosić:
obr/min obr/min (w poło×eniu N lub P)

Wyregulować obroty jałowe, w razie potrzeby, obracajàc Êrub∏ regulacyjnà.
ÂRUBA REGULACYJNA OBROTÓW JAŁOWYCH

Układ kontroli biegu jałowego
Regulacja obrotów biegu jałowego (ciàg dalszy)
6. Wyłàczyć zapłon. 7. Podłàczyć złàczk∏ zaworu IAC, wyjàć bezpiecznik BACK UP (7,5 A) ze skrzynki bezpieczników pod pokrywà silnika na 10 sekund aby wykasować pami∏ć ECM. 8. Uruchomić silnik bez obcià×enia: reflektory, wentylator, szyba ogrzewana, wentylator chłodnicy i klimatyzacja muszà być wyłàczone na 1 min, nast∏pnie sprawdzić ponownie obroty jałowe.

Obroty jałowe powinny wynosić:
obr/min obr/min (w poło×eniu N lub P)

9. Utrzymywać obroty jałowe przez 1 min z włàczonymi Êwiatłami drogowymi i ogrzewaniem szyby tylnej, nast∏pnie sprawdzić ponownie obroty jałowe. Obroty jałowe powinny wynosić:
obr/min obr/min (w poło×eniu N lub P)

10. Utrzymywać obroty jałowe przez 1 min z włàczonà na max. dmuchawà i klimatyzacjà, nast∏pnie sprawdzić ponownie obroty jałowe. Obroty jałowe powinny wynosić:
obr/min obr/min (w poło×eniu N lub P)

UWAGA: Gdy obroty jałowe sà nieprawidłowe, przejÊć do tabeli usuwania usterek na str. 11-56.

Układ zasilania paliwem
Tabela usuwania usterek
UWAGA: • W ka×dym wierszu elementy mogàce być przyczynà danego objawu majà przyporzàdkowane numery okreÊlajàce kolejnoÊć w jakiej nale×y je sprawdzać, zaczynajàc od x. Po odnalezieniu objawu usterki w kolumnie po lewej stronie nale×y w odpowiadajàcym temu objawowi wierszu znaleêć kolumn∏, w której umieszczono numer x i sprawdzić element przyporzàdkowany tej kolumnie według procedury zamieszczonej na stronie o numerze podanym pod jego nazwà. Je×eli element oka×e si∏ sprawny to nale×y sprawdzić element o numerze ➁, itd.
STRONA ELEMENT
WTRYSKIWACZE OPORNIK WTRYSKIWACZY REGULATOR CIÂNIENIA PALIWA FILTR PALIWA POMPA PALIWOWA GŁÓWNY PRZEKAèNIK PGM-FI ZANIECZYSZCZONE PALIWO

OBJAW SILNIKA NIE MOþNA URUCHOMIĆ UTRUDNIONE URUCHAMIANIE GORÑCEGO LUB ZIMNEGO SILNIKA

TWARDY BIEG JAŁOWY PODCZAS NAGRZEWANIA SILNIK CZ¢STO GAÂNIE

PO ROZGRZANIU

PRZERWY W ZAPŁONIE LUB TWARDA PRACA SŁABE OSIÑGI NIEWŁAÂCIWY SKŁAD SPALIN

UTRATA MOCY

*: Paliwo brudne, z wodà lub z wysokà zawartoÊcià alkoholu.

Układ zasilania paliwem
Opis układu
Układ paliwowy składa si∏ ze zbiornika paliwa, wysokociÊnieniowej pompy paliwa wbudowanej w zbiornik, przekaênika głównego PGM-FI, filtra paliwa, regulatora ciÊnienia paliwa, wtryskiwaczy i oporników tłumika pulsacji ciÊnienia paliwa oraz z przewodów paliwowych zasilajàcych i powrotnych. Układ ten dostarcza do wtryskiwaczy paliwo pod regulowanym ciÊnieniem i odcina dopływ paliwa, gdy silnik nie pracuje.

CiÊnienie paliwa
Redukowanie ciÊnienia w układzie

• •

Nie palić przy naprawie układu paliwowego. Nie zbli×ać si∏ z otwartym ogniem. Redukowanie ciÊnienia paliwa przeprowadzić przy wyłàczonym silniku.

UWAGA: Przed rozłàczeniem przewodów paliwowych lub połàczeƒ nale×y zmniejszyć ciÊnienie w układzie paliwowym poprzez poluzowanie Êruby serwisowej 6 mm na listwie paliwowej. 1. Odłàczyć przewód ujemny akumulatora. 2. Odkr∏cić korek wlewu paliwa. 3. Do odkr∏cenia Êruby serwisowej u×ywać klucza płaskiego i oczkowego. 4. Okolice Êruby 6 mm okryć kawałkiem szmatki. 5. Powoli poluzować Êrub∏ serwisowà 6 mm o 1 obrót.

ÂRUBA SERWISOWA 6 mm

LISTWA PALIWOWA

SZMATKA

UWAGA: • CiÊnieniomierz do pomiaru ciÊnienia paliwa wkr∏ca si∏ w otwór po wykr∏ceniu Êruby serwisowej. • Po poluzowaniu Êruby serwisowej zawsze wymienić podkładk∏ mi∏dzy Êrubà serwisowà a gniazdem Êruby. • Gdy obie Êruby były wymontowane wymieniać wszystkie podkładki.

Wtryskiwacze
Sprawdzanie
1. Zredukować ciÊnienie w układzie paliwowym (patrz str. 1174). 2. Wykr∏cić Êrub∏ serwisowà z filtra paliwa przytrzymujàc drugim kluczem gniazdo Êruby serwisowej. Wkr∏cić ciÊnieniomierz do pomiaru ciÊnienia paliwa. 3. Uruchomić silnik *. Zmierzyć ciÊnienie paliwa na biegu jałowym z odłàczonym i zakorkowanym przewodem podciÊnieniowym od regulatora ciÊnienia paliwa. CiÊnienie powinno wynosić: 280 – 330 kPa (2,8 – 3,3 atm) 4. Podłàczyć przewód podciÊnienia do regulatora ciÊnienia paliwa. CiÊnienie powinno wynosić: 220 – 270 kPa (2,2 – 2,7 atm) OBUDOWA NURNIKA

Opis działania
Wtryskiwacze paliwa sà zaworami o stałym skoku, uruchamianymi cewkà elektromagnetycznà. Składajà si∏ z: cewki, zaworu i obudowy. Gdy napi∏cie jest podawane na cewk∏, zawór otwiera si∏ i paliwo pod ciÊnieniem jest wtryskiwane do kolektora ssàcego. Poniewa× skok zaworu i ciÊnienie paliwa jest stałe, iloÊć wtryskiwanego paliwa jest regulowana czasem otwarcia zaworu (t.j. czasem doprowadzenia napi∏cia do cewki). Wtryskiwacz jest uszczelniony O-ringiem i uszczelkà. Uszczelki te pełnià równie× funkcj∏ tłumienia hałasu powodowanego przez wtryskiwacz.

FILTR

PRZYRZÑD DO POMIARU CIÂNIENIA 07406-0040001 KLAMRA CEWKA RDZE¡ NURNIK

REGULATOR CIÂNIENIA PALIWA *: JeÊli silnika nie mo×na uruchomić, włàczyć zapłon, po 2 sekundach wyłàczyć, włàczyć ponownie i odczytać ciÊnienie paliwa. JeÊli ciÊnienie odbiega od wymaganego, najpierw sprawdzić pomp∏ paliwa (patrz str. 11-83). JeÊli pompa nie wykazuje usterek, sprawdzić po kolei: Je×eli ciÊnienie jest wy×sze od wymaganego sprawdzić czy: • Przewód powrotny paliwa jest dro×ny. • Nie jest uszkodzony regulator ciÊnienia paliwa (patrz str. 11-80). Je×eli ciÊnienie jest ni×sze od wymaganego, sprawdzić czy: • Filtr paliwa nie jest zatkany. • Nie jest uszkodzony regulator ciÊnienia (patrz str. 11-80). • Nie ma wycieków z przewodów paliwowych. WTRYSKIWACZ PIERÂCIE¡

LISTWA PALIWOWA

USZCZELKA

KOLEKTOR SSÑCY

Układ zasilania paliwem
Wtryskiwacze (ciàg dalszy)
Sprawdzanie
UWAGA: Przed testowaniem wtryskiwaczy sprawdzić: obroty jałowe, wyprzedzenie zapłonu, zawartoÊć CO % w spalinach. Gdy silnik pracuje: 1. Z silnikiem pracujacym na biegu jałowym, odłàczać po kolei złàczki wtryskiwaczy i obserwować spadek obrotów. • Gdy spadek obrotów jest jednakowy dla ka×dego cylindra, wtryskiwacze pracujà prawidłowo. • Gdy obroty nie zmieniajà si∏ po odłàczeniu złàczki któregoÊ ze wtryskiwaczy, wymienić go i sprawdzić ponownie. 2. Sprawdzić stetoskopem dêwi∏k wydawany przez wtryskiwacz na biegu jałowym. WTRYSKIWACZ Gdy silnika nie mo×na uruchomić: 1. Odłàczyć złàczk∏ wtryskiwacza i zmierzyć opornoÊć mi∏dzy dwoma stykami wtryskiwacza. Opór powinien wynosić: 1,5 -– 2,5 Ω

Gdy opór nie odpowiada wymaganiom, wymienić wtryskiwacz. Gdy opór jest prawidłowy, sprawdzić ciÊnienie paliwa (patrz str. 11-75). Gdy ciÊnienie paliwa jest prawidłowe sprawdzić: • Czy nie ma zwarcia, przerwy lub złego kontaktu w przewodzie YEL/BLK mi∏dzy przekaênikiem głównym PGM-FI a wtryskiwaczem. • Czy nie ma zwarcia, przerwy lub złego kontaktu w przewodzie mi∏dzy wtryskiwaczem a ECM.

• –

JeÊli wszystkie testy nie wykazujà usterek, sprawdzić komputer (ECM) (patrz str. 11-22). • Gdy któryÊ wtryskiwacz nie wydaje prawidłowego dêwi∏ku, sprawdzić dêwi∏k ponownie po wymianie wtryskiwacza. Gdy typowego dêwi∏ku w dalszym ciàgu nie słychać, sprawdzić: • Czy nie ma zwarcia, przerwy lub złego kontaktu w przewodzie YEL/BLK mi∏dzy przekaênikiem głównym PGM-FI a wtryskiwaczem. • Czy nie ma zwarcia, przerwy lub złego kontaktu w przewodzie mi∏dzy wtryskiwaczem a ECM. JeÊli wszystkie testy nie wykazujà usterek, sprawdzić komputer (ECM) (patrz str. 11-22) oraz przekaênik główny PGM-FI (patrz str. 11-86).

Wymiana

Nie palić przy naprawie układu paliwowego. Nie zbli×ać si∏ z otwartym ogniem. 1. Zredukować ciÊnienie w układzie paliwowym (patrz str. 11-74). 2. Ołàczyć złàczki od wtryskiwaczy i zaworu IAC. 3. Odłàczyć przewód podciÊnienia i przewód paliwowy powrotny od regulatora ciÊnienia paliwa. UWAGA: Przed odłàczeniem przewodów paliwowych podło×yć pod nie szmatk∏. 4. Odłàczyć przewód paliwowy od listwy paliwowej. 5. Odkr∏cić nakr∏tki mocujàce listw∏ paliwowà i uchwyt wiàzki wtryskiwaczy. 6. Zdemontować listw∏ paliwowà 7. Wymontować wtryskiwacze z kolektora ssàcego.

LISTWA PALIWOWA ZŁACZKA ZAWORU IAC

UCHWYT WIÑZKI WTRYSKIWACZY

IZOLATOR WTRYSKIWACZA Wymienić

Wymienić PIERÂCIE¡ Wymienić USZCZELKA Wymienić

8. Zało×yć nowe pierÊcienie na wtryskiwacze. 9. Nowe O-ringi nasmarować olejem silnikowym i zało×yć na wtryskiwacze. 10. Najpierw wcisnàć wtryskiwacze w listw∏ paliwowà. 11.Nasmarować uszczelki olejem silnikowym i wło×yć je do gniazd w kolektorze ssàcym.

Układ zasilania paliwem
Wtryskiwacze (ciàg dalszy)
12. Wmontować wtryskiwacze i zespół listwy paliwowej do kolektora ssàcego. OSTRZEþENIE: Aby uniknàć uszkodzenia O-ringów, wtryskiwacze nale×y najpierw wmontować do listwy paliwowej a potem do kolektora ssàcego.

LISTWA PALIWOWA

WTRYSKIWACZ

IZOLATOR LISTWY PALIWOWEJ

LISTWA PALIWOWA 13. Ustawić znak na złàczce wtryskiwacza zgodnie ze znakiem na listwie paliwowej. 14. Dokr∏cić nakr∏tki mocujàce. 15. Podłàczyć przewód paliwowy i tłumik pulsacji ciÊnienia paliwa z nowymi podkładkami. 16. Podłàczyć przewód podciÊnienia i przewód paliwowy powrotny do regulatora ciÊnienia paliwa. 17. Podłàczyć złàczki wtryskiwaczy i zaworu IAC. 18. Wymienić podkładk∏ Êruby serwisowej 6 mm i dokr∏cić Êrub∏. 19. Włàczyć zapłon, po 2 sekundach pracy ciÊnienie w układzie paliwowym wzroÊnie. Powtórzyć to 2 lub 3 razy, nast∏pnie sprawdzić czy nie ma wycieków paliwa.

ZNAKI WTRYSKIWACZ

Opornik wtryskiwaczy
Opis działania
Opornik wtryskiwaczy obni×a pràd w cewce wtryskiwacza aby uniknàć jej uszkodzenia, co obni×a tak×e czas zwłoki wtryskiwacza.

Sprawdzanie
1. Rozłàczyć złàczk∏ opornika wtryskiwaczy. 2. Sprawdzić opór mi∏dzy wszystkimi stykami opornika wtryskiwaczy (F, E, C i B) a stykiem zasilania (A). Opór powinien wynosić: 5 -– 7 Ω

OPORNIK WTRYSKIWACZY

PRZEKAèNIK GŁÓWNY PGM-FI

OPORNIK WTRYSKIWACZY

WTRYSKIWACZE

Wymienić opornik wtryskiwaczy jeÊli opór mi∏dzy jakimikolwiek stykami ró×ni si∏ od wymaganego.

Układ zasilania paliwem
Regulator ciÊnienia paliwa
Opis działania Regulator ciÊnienia paliwa utrzymuje stałà wartoÊć ciÊnienia wtryskiwanego paliwa. Gdy ró×nica mi∏dzy ciÊnieniem paliwa i ciÊnieniem w kolektorze ssàcym przekracza 300 kPa (3 atm), przepona regulatora przesuwa sie do góry otwierajàc przepływ powrotny do zbiornika.

Sprawdzanie

Nie palić przy naprawie układu paliwowego. Nie zbli×ać si∏ z otwartym ogniem. 1. Zamocować ciÊnieniomierz do pomiaru ciÊnienia paliwa w otwór po Êrubie serwisowej filtra paliwa (patrz str. 11-74). Uruchomić silnik i zostawić na biegu jałowym. CiÊnienie powinno wynosić: 280 - 330 kPa (2,8 - 3,3 atm) (z odłàczonym i zatkanym przewodem podciÊnienia) PRZYRZÑD DO POMIARU CIÂNIENIA

ZAMKNI¢TY:

PRZEPONA PODCIÂNIENIE Z KOLEKTORA SSÑCEGO

KLAMRA

WLOT PALIWA

REGULATOR CIÂNIENIA PALIWA OTWARTY: 2. Podłàczyć przewód podciÊnieniowy do regulatora. 3. Sprawdzić czy ciÊnienie paliwa wzrasta gdy przewód podciÊnienia zostanie ponownie odłàczony. • JeÊli ciÊnienie nie wzrasta, wymienić regulator ciÊnienia paliwa.

PODCIÂNIENIE Z KOLEKTORA SSÑCEGO

PRZEPONA

WLOT PALIWA

PRZEWÓD POWROTNY PALIWA

Filtr paliwa
Wymiana Wymiana

Nie palić przy naprawie układu paliwowego. Nie zbli×ać si∏ z otwartym ogniem. 1. Pod regulatorem umieÊcić szmatk∏ i zredukować ciÊnienie w układzie paliwowym (patr str. 11-74). 2. Odłàczyć przewód podciÊnienia i przewód paliwowy powrotny. 3. Wykr∏cić 2 Êruby M6. UWAGA: • Wymienić O-ring. • Przy monta×u regulatora nasmarować olejem silnikowym O-ring i umieÊcić go we właÊciwym miejscu. Uwa×ać by nie uszkodzić O-ringu.

• •

Nie palić przy naprawie układu paliwowego. Nie zbli×ać si∏ z otwartym ogniem. Podczas wymiany filtra uwa×ać by nie poło×yć na akumulatorze narz∏dzi mogàcych spowodować zaiskrzenie.

Filtr paliwa powinien być wymieniany co 2 lata lub co 40 000 km, w zale×noÊci co pr∏dzej nastàpi lub w przypadku, gdy ciÊnienie paliwa spadnie poni×ej dopuszczalnej wartoÊci (280–330 kPa z odłàczonym i zatkanym przewodem podciÊnieniowym), a sprawdzono, ×e pompa paliwa i regulator ciÊnienia sà dobre. 1. Odłàczyć przewód ujemny od akumulatora. 2. Podłàczyć szmatk∏ lub r∏cznik warsztatowy pod filtr paliwa. 3. Zredukować ciÊnienie w układzie paliwowym (patrz str. 1174). 4. Wykr∏cić Êrub∏ serwisowa 12 mm i zdemontować z filtra paliwa przewód paliwowy zasilajàcy. 5. Zdemontować opask∏ mocujàcà i filtr paliwa. 6. Przy monta×u, zało×yć nowe podkładki, jak na rysunku. ÂRUBA SERWISOWA

Wymienić

REGULATOR CIÂNIENIA PALIWA

PODKŁADKI Wymienić

OSTRZEþENIE: Przed monta×em dokładnie oczyÊcić koƒcówki przewodów paliwowych.

Układ zasilania paliwem
Pompa paliwa
Opis działania
Zwarta budowa pompy paliwa pozwala umieÊcić jà wewnàtrz zbiornika paliwa, co ogranicza zajmowane miejsce i upraszcza budow∏ układu paliwowego.

POMPA PALIWA

FILTR PALIWA

WSPORNIK POMPY

PRZEKRÓJ WZDŁUþNY ZAWÓR NADMIAROWY POKRYWA POMPY WIRNIK

PRZEKRÓJ POPRZECZNY WYLOT WLOT

OBUDOWA ZAWÓR ZWROTNY UZWOJENIE WIRNIKA ROWKI OBUDOWA WIRNIKA POMPY WIRNIK

Zespół pompy paliwa składa si∏ z silnika pràdu stałego, wirnikowej pompy obwodowego przepływu, zaworu bepieczeƒstwa zabezpieczajàcego przewody paliwowe przed wzrostem ciÊnienia, zaworu zwrotnego utrzymujàcego ciÊnienie w układzie paliwowym po wyłàczeniu pompy oraz z króćca ssàcego i tłocznego. Sama pompa składa si∏ z wirnika, obudowy i pokrywy. DZIAŁANIE (1) Podczas uruchamiania silnika, przekaênik główny PGM-FI włàcza pomp∏ paliwa i silnik zaczyna obracać wirnik pompy. CiÊnienie jest generowane przez wirnik z wieloma rowkami. (2) Paliwo zasysane przez króciec ssàcy tłoczone jest poprzez silnik do króćca wylotowego poprzez zawór zwrotny. Gdy wzrastajà opory przepływu w przewodach po stronie tłocznej otwiera si∏ zawór bezpieczeƒstwa, kierujàc nadmiar paliwa z powrotem na stron∏ ssàcà. Zabezpiecza to przed zbytnim wzrostem ciÊnienia w układzie paliwowym. (3) Po zatrzymaniu silnika pompa zatrzymywana jest automatycznie. Jednak×e zawór zwrotny zamyka si∏, utrzymujàc ciÊnienie w układzie, co pozwala na łatwiejsze ponowne uruchomienie silnika.

Sprawdzanie

• •

Nie palić przy naprawie układu paliwowego. Nie zbli×ać si∏ z otwartym ogniem. Gdy istnieje podejrzenie usterki pompy paliwa, najpierw nale×y sprawdzić, czy pompa pracuje. Po doprowadzeniu napi∏cia do pompy (włàczony zapłon) praca pompy powinna być słyszalna. Pomp∏ lepiej słychać po odkr∏ceniu korka wlewu paliwa i przystawieniu ucha do wlewu. Pompa powinna pracować przez 2 sekundy po włàczeniu zapłonu. Gdy pompa nie wydaje dêwi∏ku, nale×y wykonać poni×sze czynnoÊci: 1. Wymontować tylne siedzenia (patrz rozdział 20). 2. Rozłàczyć złàczk∏ 3 stykowà pompy w baga×niku. OSTRZEþENIE: Przed rozłàczeniem złàczki upewnić si∏, ×e zapłon jest wyłàczony. 3. Odłàczyć złàczk∏ od przekaênika głównego PGM-FI i zewrzeć przewodem połàczeniowym koƒcówki przewodów BLK/YEL ➄ i YEL ~.

Gdy napi∏cie doprowadzone do złàczki jest prawidłowe, wymienić pomp∏ paliwa. Gdy nie ma napi∏cia lub masy w złàczce, sprawdzić mas∏ pompy paliwa i wiàzk∏ (patrz str. 11-88).

PRZEKAèNIK GŁÓWNY PGM-FI

Widok od strony styków

PRZEWÓD POŁÑCZENIOWY

4. Sprawdzić czy jest napi∏cie akumulatora na złàczce pompy paliwa przy włàczonym zapłonie (podłàczyć plus próbnika do YEL przewodu, minus do masy).

Układ zasilania paliwem
Pompa paliwa (ciàg dalszy)
Wymiana

Nie palić przy naprawie układu paliwowego. Nie zbli×ać si∏ z otwartym ogniem. 1. Wymontować zbiornik paliwa (patrz str. 11-91). 2. Odkr∏cić nakr∏tki mocujàce pomp∏. 3. Wymontować pomp∏ ze zbiornika.

PODKŁADKI Wymienić WSPORNIK POMPY PALIWA

POMPA PALIWA

Wyłàcznik bezwładnoÊciowy [tylko wersja angielska]
Opis działania
Wyłàcznik bezwładnoÊciowy jest zwi∏kszajàcym bezpieczeƒstwo urzàdzeniem odcinajàcym dopływ paliwa w przypadku zderzenia lub nagłego uderzenia. Wyłàcznik znajduje si∏ za popielniczkà po prawej stronie. Po uderzeniu, wyłàcznik musi być włàczony przez naciÊni∏cie przycisku, przed uruchomieniem silnika.

Wymiana

WYŁÑCZNIK BEZWŁADNOÂCIOWY

OSŁONA WSPORNIK KOLUMNY KIEROWNICZEJ SPR¢þYNA STYKI KULKA STALOWA

PRZYCISK WŁÑCZAJÑCY

STYK RUCHOMY

MAGNES

WYŁÑCZNIK BEZWŁADNOÂCIOWY

Układ zasilania paliwem
Przekaênik główny PGM-FI
Opis działania Przekaênik ten umieszczony jest po lewej stronie, pod deskà rozdzielczà. Główny przekaênik PGM-FI w rzeczywistoÊci zawiera dwa niezale×ne przekaêniki. Jeden przekaênik włàcza si∏ po włàczeniu zapłonu, dostarczajàc napi∏cie do ECM, wtryskiwaczy i drugiego przekaênika. Drugi przekaênik podaje napi∏cie do pompy paliwa przez 2 sekundy, po włàczeniu zapłonu oraz podaje zasilanie pompy paliwa gdy silnik pracuje.

Sprawdzanie przekaênika
UWAGA: Gdy samochód zapala i kontynuje jazd∏, przekaênik główny PGM-FI jest bez usterek. 1. Wymontować przekaênik główny PGM-FI. 2. Połàczyć biegun dodatni akumulatora ze stykiem Nr 6 przekaênika a styk Nr 8 z masà. Sprawdzić czy obwód mi∏dzy stykami 5 i 7 jest zamkni∏ty. • JeÊli obwód jest zamkni∏ty, przejÊć do punktu 3. • JeÊli jest przerwa wymienić przekaênik główny PGM-FI i sprawdzić ponownie.

PRZEKAèNIK GŁÓWNY PGM-FI
NAPI¢CIE AKUMULATORA WYŁÑCZNIK ZAPŁONU SYGNAŁ ROZRUSZNIKA

WYŁÑCZNIK BEZWŁADNOÂCIOWY

OPORNIK WTRYSKIWACZ WTRYSKIWACZY

Do WYŁÑCZNIKA ZAPŁONU

Do (+) AKUMULATORA

POMPA PALIWA

Do MASY Do ECM (A25, B1) Do WŁÑCZNIKA ROZRUSZNIKA

Do ECM (A7,8)

Do POMPY PALIWA

3. Podłàczyć (+) akumulatora do styku Nr 5 i mas∏ do styku Nr 2 przekaênika. Sprawdzić czy obwód mi∏dzy stykiem 1 i 3 jest zamkni∏ty. • JeÊli obwód jest zamkni∏ty, przejÊć do punktu 4. • JeÊli w obwodzie jest przerwa, wymienić przekaênik główny PGM-FI i sprawdzić ponownie. 4. Podłàczyć (+) do styku Nr 3 i mas∏ do styku Nr 8 przekaênika. Sprawdzić czy obwód mi∏dzy stykami nr 5 i 7 jest zamkni∏ty. • JeÊli obwód jest zamkni∏ty, przekaênik jest sprawny. • JeÊli jest przerwa w obwodzie, wymienić przekaênik główny PGM-FI i sprawdzić ponownie.

Układ zasilania paliwem
Przekaênik główny PGM-FI (ciàg dalszy)
Schemat usuwania usterek
– Silnika nie mo×na uruchomić – Sprawdzanie przekaênika głównego PGM-FI i wiàzki przekaênika. UWAGA: Wyłàcznik bezwładnoÊciowy musi być włàczony naciÊni∏ciem guzika (tylko wersja angielska).

Odłàczyć złàczk∏ przekaênika głównego PGM-FI.
Sprawdzić czy jest ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy BLU stykiem ➁ a masà.

Czy obwód jest zamkni∏ty ? TAK Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem YEL/BLU (+) ➀ a masà.

NIE

Usunàć przerw∏ w BLK przewodzie mi∏dzy przekaênikiem głównym PGM-FI a G101 (na obudowie termostatu).

– NIE –

Czy jest napi∏cie akumulatora ?

TAK Włàczyć zapłon. Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem BLK/YEL (+) ➄ a masà.

Wymienić bezpiecznik ECM (10A) w skrzynce bezpieczników pod pokrywà silnika. Usunàć przerw∏ w przewodzie YEL/BLU mi∏dzy przekaênikiem głównym PGM-FI a PRZEKAèNIK bezpiecznikiem ECM (10A). GŁÓWNY PGM-FI

Widok od strony styków

Tylko wersja angielska (KE):
Czy jest napi∏cie akumulatora ?

NIE

Odłàczyć złàczk∏ 3 stykowà od wyłàcznika bezwładnoÊciowego. Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami BLK/YEL (+) a BLK/RED (-). – Wymienić bezpiecznik Nr 2 ECM (15A) w skrzynce bezpieczników pod deskà rozdzielczà. – Usunàć przerw∏ w BLK/YEL przewodzie mi∏dzy przekaênikiem głównym PGM-FI (wersja angielska [KE]: wyłàcznikiem bezwładnoÊciowym) a bezpiecznikiem Nr 2 ECM (15A). – Usunàć przerw∏ w BLK/RED przewodzie mi∏dzy przekaênikiem głównym PGM-FI a wyłàcznikiem bezwładnoÊciowym (tylko wersja KE).

TAK

Czy jest napi∏cie ? TAK

NIE

Wymienić wyłacznik bezwładnoÊciowy.
Widok od strony styków

WYŁÑCZNIK BEZWŁADNOÂCIOWY

(c. d. na str. 11-89)

(c. d. ze str. 11-88) Przekr∏cić kluczyk w pozycj∏ START.
UWAGA: A/T: Dêwignia w poło×eniu N lub P

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem BLK/RED (+) } a masà.
– Wymienić bezpiecznik Nr 12 (7,5A) SYGNAŁ ROZRUSZNIKA w skrzynce bezpieczników pod deskà rozdzielczà. – Usunàć przerw∏ w przewodzie BLK/RED mi∏dzy przekaênikiem głównym PGM-FI a bezpiecznikiem Nr 12 SYGNAŁ ROZRUSZNIKA (7.5A).

Czy jest napi∏cie akumulatora ?

NIE

TAK Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy ECM a złàczki wiàzki. Odłàczyć złàczk∏ „A“ od ECM, nie odłàczać od wiàzki głównej (patrz str. 11-17).

Sprawdzić czy obwód mi∏dzy stykiem GRN/BLK  i A7, A8 jest zamkni∏ty. Usunàć przerw∏ w przewodzie GRN/BLK mi∏dzy ECM (A7, A8) i przekaênikiem głównym PGM-FI.

Czy obwód jest zamkni∏ty ?

NIE

TAK Podłàczyć złàczk∏ „A“ do ECM. Napi∏cie akumulatora ?

Podłàczyć złàczk∏ przekaênika głównego PGM-FI.

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem A23 (-) a stykami A25 (+) i B1 (+). – Usunàć przerw∏ w przewodzie YEL/BLK z mi∏dzy ECM (A25, B1) i przekaênikiem głównym PGM-FI. – Wymienić przekaênik główny PGM-FI.

Czy jest napi∏cie akumulatora ?

NIE

TAK

(c. d. na str. 11-90)

Układ zasilania paliwem
Przekaênik główny PGM-FI (ciàg dalszy)
(c. d. na str. 11-89) 1,0 V lub mniej ? Wyłàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem A7 (+) i A23 (-) przez 2 sekundy po włàczeniu zapłonu.

Czy jest 1,0 V lub mniej ? TAK Sprawdzić przekaênik główny PGM-FI (patrz str. 11-86).

NIE

Zamienić komputer (ECM) innym, sprawdzonym w działaniu. JeÊli wymagane napi∏cie pojawiło si∏, wymienić komputer.

Zbiornik paliwa
Wymiana
Nie palić przy naprawie układu paliwowego. Nie zbli×ać si∏ z otwartym ogniem. Zredukować ciÊnienie w układzie paliwowym (patrz str. 11-74). Zablokować przednie koła. PodnieÊć samochód i zabezpieczyć podnoÊnik. Wykr∏cić korek spustowy i spuÊcić paliwo do odpowiedniego pojemnika. Rozłàczyć złàczk∏ 3 stykowà w baga×niku. Wymontować pokryw∏ zaworu dwukierunkowego EVAP i osłon∏ przewodów paliwowych. Rozłàczyć przewody. OSTRZEþENIE: • Przy rozłàczaniu przewodów elastycznych zsunàć opaski, nast∏pnie pociàgnàć przewód jednoczeÊnie skr∏cajàc go, pozwala to uniknàć uszkodzenia przewodu. • Przed monta×em dokładnie oczyÊcić połàczenia przewodów paliwowych ciÊnieniowych. 7. Podeprzeć od spodu zbiornik paliwa podnoÊnikiem lub innà podporà. 8. Wykr∏cić Êruby mocujàce i zdemontować opaski mocujàce zbiornik. 9. Wymontować zbiornik paliwa. UWAGA: Zbiornik paliwa mo×e przykleić si∏ do punktów mocowania, pokrytych zabezpieczeniem antykorozyjnym. W takim przypadku nale×y ostro×nie podwa×yć punkty mocujàce zbiornika. 10. Zamontować nowà podkładk∏ na korek spustowy, nast∏pnie montować cz∏Êci w odwrotnej kolejnoÊci. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

CZUJNIK POZIOMU PALIWA

POMPA PALIWA

ZAWÓR DWUKIERUNKOWY EVAP

OSŁONA PRZEWODÓW PALIWOWYCH

PODKŁADKA Wymienić KOREK

OPASKI MOCUJÑCE ZBIORNIK

ÂRUBY MOCUJÑCE

Układ zasilania paliwem
Przewody paliwowe
Sprawdzanie
1. Sprawdzić czy przewody paliwowe elastyczne nie sà uszkodzone, poskr∏cane, czy nie majà wycieków paliwa. 2. Sprawdzić przewody paliwowe sztywne pod kàtem uszkodzeƒ, wycieków lub pogorszonych właÊciwoÊci. Sprawdzić czy przewody nie sà pogi∏te. 3. Sprawdzić czy nie ma wycieków na łàczeniach lub złàczach przewodów paliwowych i dokr∏cić w razie potrzeby. OSTRZEþENIE: • Przy rozłàczaniu przewodów elastycznych zsunàć opaski, nast∏pnie pociàgnàć przewód jednoczeÊnie skr∏cajàc go, pozwala to uniknàć uszkodzenia przewodu. • Przed monta×em dokładnie oczyÊcić połàczenia przewodów paliwowych ciÊnieniowych.

ÂRUBA SERWISOWA

REGULATOR CIÂNIENIA PALIWA

ÂRUBA SPECJALNA

ŁÑCZNIK PRZEWODU PALIWOWEGO ZASILAJÑCEGO

ZESPÓŁ POMPY PALIWA

Układ dolotu powietrza
Tabela usuwania usterek
UWAGA: W ka×dym wierszu elementy mogàce być przyczynà danego objawu majà przyporzàdkowane numery okreÊlajàce kolejnoÊć w jakiej nale×y je sprawdzać, zaczynajàc od x. Po odnalezieniu objawu usterki w kolumnie po lewej stronie nale×y w odpowiadajàcym temu objawowi wierszu znaleêć kolumn∏, w której umieszczono numer x i sprawdzić element przyporzàdkowany tej kolumnie według procedury zamieszczonej na stronie o numerze podanym pod jego nazwà. Je×eli element oka×e si∏ sprawny to nale×y sprawdzić element o numerze ➁, itd.
STRONA ELEMENT LINKA GAZU FILTR POWIETRZA I PRZEWÓD DOLOTOWY POWIETRZA

OBUDOWA PRZEPUSTNICY I PRZEPUSTNICA

OBJAWY NIEPRAWIDŁOWE OBROTY JAŁOWE NA GORÑCO

UTRATA MOCY

Układ dolotu powietrza
Opis układu
Układ dostarcza powietrze do silnika w całym zakresie obrotów. Składa sie z wlotu powietrza, filtra powietrza (ACL), przewodu dolotowego, przepustnicy z obudowà (TB), zaworu powietrza biegu jałowego (IAC), zaworu termicznego szybkich obrotów jałowych oraz z kolektora dolotowego. Rezonator w pobli×u wlotu powietrza zapewnia dodatkowe wytłumienie szmerów zasysanego powietrza.

Do PRZEKAèNIKA GŁÓWNEGO PGM-FI

ZAWÓR IAC PRZEWÓD POWIETRZA DOLOTOWEGO

ÂRUBA REGULACJI OBROTÓW BIEGU JAŁOWEGO RÓþNE CZUJNIKI

ZAWÓR TERMICZNY SZYBKIEGO BIEGU JAŁOWEGO

Filtr powietrza (ACL)
Wymiana wkładu filtra powietrza (ACL). POKRYWA OBUDOWY FILTRA POWIETRZA

WKŁAD FILTRA POWIETRZA Wymieniać co 40 000 km lub co 2 lata, co wczeÊniej nastàpi.

PRZEWÓD POWIETRZA DOLOTOWEGO

OBUDOWA FILTRA POWIETRZA

Układ dolotu powietrza
Linka gazu
Sprawdzanie, Regulacja
1. Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy (a× do włàczenia wentylatora chłodnicy). 2. Sprawdzić czy linka gazu przesuwa si∏ gładko bez zaci∏ć. Naprawić w razie potrzeby. 3. Sprawdzić ruch jałowy linki gazu. Zwis linki powinien wynosić 10 – 12 mm. NAKR¢TKA KONTRUJÑCA

Monta×
1. Otworzyć całkowicie przepustnic∏, nast∏pnie zało×yć link∏, układajàc jà prawidłowo w rowku dêwigni. Pancerz linki zamocować we wsporniku. 2. Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy (a× do włàczenia wentylatora chłodnicy). WSPORNIK LINKI GAZU

DèWIGNIA PRZEPUSTNICY

NAKR¢TKA REGULACYJNA

NAKR¢TKA REGULACYJNA ZWIS LINKI WSPORNIK LINKI GAZU LINKA NAKR¢TKA KONTRUJÑCA

3. Napr∏×yć lekko link∏ ciàgnàc za pancerz. 4. JeÊli zwis linki nie odpowiada wymaganiom, poluzować nakr∏tk∏ kontrujacà, regulować nakr∏tkà regulacyjnà, a× do uzyskania prawidłowego luzu. Dokr∏cić nakr∏tk∏ kontrujàcà. 5. Przy prawidłowo wyregulowanej lince, sprawdzić czy przepustnica otwiera si∏ całkowicie przy naciskaniu pedału do podłogi. Sprawdzić równie×, czy przepustnica powraca do poło×enia biegu jałowego, po zwolnieniu pedału gazu. 4. Ustawić nakr∏tk∏ regulacyjnà w odległoÊci 3 mm od wspornika. 5. Dokr∏cić nakr∏tk∏ kontrujàcà. Zwis linki powinien wynosić 10 – 12 mm. Wyregulować w razie potrzeby.

WSPORNIK LINKI GAZU

NAKR¢TKA REGULACYJNA

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA

Obudowa przepustnicy i przepustnica
Opis działania
Zastosowano pojedynczà przepustnic∏ z poziomym przepływem powietrza. Dolna cz∏Êć obudowy jest podgrzewana przez płyn chłodzàcy, dopływajàcy z głowicy silnika. Na górze obudowy znajduje si∏ zawór regulacji obrotów biegu jałowego oraz króciec zbiornika oparów paliwa (EVAP).

Sprawdzanie
OSTRZEþENIE: Nie regulować Êruby kraƒcowej. Ustawiona jest ona fabrycznie. 1. Uruchomić silnik i rozgrzać go do normalnej temperatury pracy (a× do włàczenia wentylatora chłodnicy). 2. Odłàczyć przewód oparów paliwa (idàcy do zbiornika oparów EVAP). Podłàczyć do obudowy przepustnicy ciÊnieniomierz w miejsce zdj∏tego przewodu. ÂRUBA REGULACJI OBROTÓW BIEGU JAŁOWEGO POMPKA / CIÂNIENIOMIERZ

KRÓCIEC EVAP CZUJNIK POŁOþENIA PRZEPUSTNICY (TP)

PRZEPUSTNICA

ÂRUBA KRA¡COWA (Nie regulowana)

3. Sprawdzić czy ciÊnieniomierz nie wskazuje podciÊnienia na biegu jałowym. • JeÊli jest podciÊnienie, sprawdzić link∏ gazu (patrz str. 11-96). 4. Sprawdzić czy podciÊnienie pojawia si∏ po lekkim dodaniu gazu. • JeÊli nie ma podciÊnienia, sprawdzić króciec w obudowie przepustnicy. JeÊli jest zatkany oczyÊcić go płynem do mycia gaêników. 5. Zatrzymać silnik i sprawdzić czy linka gazu przesuwa si∏ gładko bez zaci∏ć. • W przypadku wykrycia nieprawidłowoÊci, sprawdzić: – Nadmierne zu×ycie lub luz wałka osi przepustnicy. – Blokowanie si∏ dêwigni w poło×eniu maksymalnego otwarcia. – Luz mi∏dzy dêwignià przepustnicy a Êrubà kraƒcowà przy maksymalnym otwarciu.

Układ dolotu powietrza
Obudowa przepustnicy i przepustnica (ciàg dalszy)
DèWIGNIA PRZEPUSTNICY

ÂRUBA KRA¡COWA (Nie regulowana)

Nie powinno być luzu.

Wymienić kompletnà przepustnic∏ w przypadku nadmiernego luzu wałka osi przepustnicy lub jej blokowania si∏.

Obudowa przepustnicy i przepustnica
Demonta×
USZCZELKA Wymienić

LINKA GAZU LINKA STERUJÑCA PRZEKŁADNI AUTOMATYCZNEJ (A/T) OSTRZEþENIE: • Âruba kraƒcowa przepustnicy jest nieregulowalna. • Po zakoƒczeniu monta×u wyregulować link∏ gazu (str. 11-96) i link∏ przekładni automatycznej (patrz rozdział 14) (dla samochodów z A/T).

CZUJNIK POŁOþENIA PRZEPUSTNICY (TP)

ÂRUBA REGULACJI OBROTÓW BIEGU JAŁOWEGO

Wymienić

Układ dolotu powietrza
Kolektor dolotowy

USZCZELKI Wymienić

Układ kontroli emisji
Tabela usuwania usterek
UWAGA: W ka×dym wierszu elementy mogàce być przyczynà danego objawu majà przyporzàdkowane numery okreÊlajàce kolejnoÊć w jakiej nale×y je sprawdzać, zaczynajàc od x. Po odnalezieniu objawu usterki w kolumnie po lewej stronie nale×y w odpowiadajàcym temu objawowi wierszu znaleêć kolumn∏, w której umieszczono numer x i sprawdzić element przyporzàdkowany tej kolumnie według procedury zamieszczonej na stronie o numerze podanym pod jego nazwà. Je×eli element oka×e si∏ sprawny to nale×y sprawdzić element o numerze ➁, itd.
STRONA ELEMENT TRÓJDROþNY KATALIZATOR SPALIN (TWC) UKŁAD RECURKULACJI SPALIN (EGR) UKŁAD ODPOWIETRZANIA SKRZYNI KORBOWEJ (PCV) UKŁAD KONTROLI EMISJI OPARÓW (EVAP)

OBJAWY TWARDY BIEG JAŁOWY SILNIK CZ¢STO GAÂNIE PO NAGRZANIU PRZERWY W ZAPŁONIE LUB TWARDA PRACA SŁABE OSIÑGI ZŁY SKŁAD SPALIN

UTRATA MOCY

Układ kontroli emisji
Opis układu
Układ kontroli emisji obejmuje katalizator trójdro×ny (TWC), układ recyrkulacji spalin (EGR), układ odpowietrzania skrzyni korbowej (PCV) oraz system kontroli emisji oparów (EVAP).

Skład spalin
Sprawdzanie

Nie palić przy naprawie układu paliwowego. Nie zbli×ać si∏ z otwartym ogniem. 1. Nagrzać i wyregulować miernik CO, zgodnie z instrukcjà producenta. 2. Uruchomić silnik i rozgrzać go do normalnej temperatury pracy (a× do włàczenia wentylatora chłodnicy). 3. Podłàczyć obrotomierz. 4. Sprawdzić i ewentualnie wyregulować obroty jalowe (patrz str. 11-71). 5. Uruchomić silnik i utrzymywać obroty na poziomie 2500 – 3000 obr/min przez 2 minuty. 5. Sprawdzić zawartoÊć CO w spalinach przy wyłàczonych Êwiatłach, wentylatorze, ogrzewaniu tylnej szyby, wentylatorze chłodnicy i klimatyzacji. ZawartoÊć CO w spalinach powinna wynosić: maximum 0,2 %

Katalizator trójdro×ny (TWC)
Opis działania
Katalizator trójdro×ny zastosowano aby zamienić zawarte w spalinach w∏glowodory (HC), tlenek w∏gla (CO) i tlenki azotu (NOx) na dwutlenek w∏gla (CO2), azot (N2) oraz par∏ wodnà.

OBUDOWA

PRZÓD SAMOCHODU

KATALIZATOR TRÓJDROþNY (TWC)

Układ kontroli emisji
Katalizator trójdro×ny (TWC) (ciàg dalszy)
Sprawdzanie
W przypadku podejrzenia nadmiernych oporów pzepływu w układzie wydechowym (du×e ciÊnienie powrotne), wymontować katalizator z samochodu i sprawdzić wzrokowo czy nie jest zatkany, stopiony lub pop∏kany. Wymienić katalizator gdy zauwa×ymy uszkodzenia.

OSŁONA TERMICZNA

USZCZELKA Wymienić

USZCZELKA Wymienić

PRZÓD SAMOCHODU

KATALIZATOR TRÓJDROþNY Wymontowanie, Zamontowanie, patrz rozdział 9. Sprawdzić czy obudowa nie jest pogi∏ta lub uszkodzona w inny sposób. Sprawdzić czy układ nie jest zatkany, patrzàc do wewnàtrz.

OSŁONA TERMICZNA

Układ recyrkulacji spalin (EGR)
Schemat usuwania usterek
Lampka kontrolna MIL wykazuje kod usterki (DTC) 12: Uszkodzenie w obwodzie układu recyrkulacji spalin EGR. Zadaniem układu EGR jest ograniczenie iloÊci tlenków azotu (NOx) w spalinach poprzez skierowanie cz∏Êci gazów spalinowych poprzez zawór EGR i kolektor ssàcy do komory spalania. Układ ten składa si∏ z zaworu EGR, zaworu podciÊnieniowego EGR i elektrozaworu EGR a steruje nim komputer ECM korzystajàc z ró×nych czujników. W pami∏ci ECM zapisane sà wartoÊci otwarcia zaworu EGR dla wszystkich stanów pracy silnika. Czujnik otwarcia zaworu EGR mierzy stopieƒ otwarcia zaworu i wysyła sygnał do komputera ECM. ECM porównuje ten sygnał z idealnym otwarciem zaworu dla danego stanu pracy silnika, okreÊlonego sygnałami docierajacymi z innych czujników. Gdy ECM wykryje ró×nic∏ wartoÊci sygnałów, odcina dopływ pràdu zasilajàcego elektrozawór EGR, a ten ogranicza podciÊnienie sterujàce zaworem EGR.

CZUJNIK OTWARCIA ZAWORU EGR

ELEKTROZAWÓR STEROWANIA EGR

PODCIÂNIENIOWY ZAWÓR STEROWANIA EGR ZAWÓR EGR Do BEZPIECZNIKA Nr 2 ECM (15A) CZUJNIK MAP CZUJNIKI TDC/CKP/CYP CZUJNIK TP CZUJNIK ECT

Układ kontroli emisji
Układ recyrkulacji spalin (EGR) (ciàg dalszy)

– Lampka MIL zapaliła si∏. – Po zwarciu złàcza serwisowego (patrz str. 11-14) odczytano kod 12.

Przeprowadzić procedur∏ kasowania pami∏ci ECM (patrz str. 11-15).

Konieczna jest jazda próbna. Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy (a× do włàczenia wentylatora chłodnicy). Wykonać prób∏ drogowà około 10 minut, przy obrotach silnika 17002500 obr/min.

Czy lampka MIL zapala si∏ i sygnalizuje kod 12 ? TAK Na biegu jałowym silnika odłàczyć przewód elastyczny Nr16 od zaworu EGR i podłàczyć go do pompki/ciÊnieniomierza.

NIE

Usterka chwilowa, układ jest obecnie sprawny. Sprawdzić przewody i złàczki mi∏dzy czujnikiem otwarcia zaworu EGR, skrzynkà sterujàcà i ECM.

CZUJNIK OTWARCIA ZAWORU EGR ZAWÓR EGR

POMPKA/CIÂNIENIOMIERZ

Czy jest podciÊnienie ? NIE Podłàczyć pompk∏/ciÊnieniomierz do zaworu EGR.

TAK

Odłàczyć złàczk∏ 4 stykowà od skrzynki sterujàcej i sprawdzić ponownie czy jest podciÊnienie w przewodzie elastycznym Nr 16.

PRZEWÓD ELASTYCZNY Nr16

PRZEWÓD ELASTYCZNY Nr16

(c. d. na str. 11-107)

(c. d. na str. 11-107)

(c. d. ze str. 11-106)

(c. d. ze str. 11-106) TAK
Sprawdzić czy cały układ EGR ma prawidłowo podłàczone przewody. JeÊli przewody sà podłàczone prawidłowo wymienić elektrozawór EGR.

Na biegu jałowym, doprowadzić podciÊnienie 26,7 kPa (200 mmHg) do zaworu EGR.

Czy jest podciÊnienie ? NIE Wyłàczyć zapłon i odłàczyć złàczk∏ „A“ od komputera (ECM).

Sprawdzić przebicie do masy PNK przewodu złàczki 4 stykowej TAK
Usunàć zwarcie w PNK przewodzie mi∏dzy elektrozaworem EGR i komputerem (ECM) (A11).

Czy jest zwarcie ? NIE
Zamienić komputer (ECM) innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy.

Czy silnik zgasł lub pracuje nierówno i czy zawór EGR utrzymuje podciÊnienie ? TAK Wyłàczyć zapłon.

NIE

Wymienić zawór EGR.

Odłàczyć złàczk∏ 4 stykowà od skrzynki sterujacej.

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem BLK/YEL (+) wiàzki głównej przewodów a masà.

Widok od strony styków

Czy jest napi∏cie akumulatora ?

NIE

TAK Ponownie podłàczyć pompk∏/ciÊnieniomierz do przewodu Nr16.

Usunàć przerw∏ w BLK/YEL przewodzie mi∏dzy elektrozaworem EGR i bezpiecznikiem Nr2 ECM (15A) w skrzynce bezpieczników pod deskà rozdzielczà

Uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym.

(c. d. na str. 11-108)

Układ kontroli emisji
Układ recyrkulacji spalin (EGR) (ciàg dalszy)
(c. d. ze str. 11-107)

Podłàczyć (+) akumulatora do styku A złàczki 4 stykowej. Obserwujàc podciÊnienie, podłàczyć (-) akumulatora do styku B.

Widok od strony styków

Czy jest około 26,7 kPa (200 mmHg) przez 1 sekund∏ ? TAK Wyłàczyć zapłon i ponownie podłàczyć złàczk∏ 4 stykowà do skrzynki sterujàcej.

NIE

Wyłàczyć zapłon i sprawdzić przewody elastyczne Nr16 i Nr24 na nieszczelnoÊć i prawidłowe połàczenie.

Czy przewody sà dobre ? TAK

NIE

Usunàć nieprawidłowoÊć w razie potrzeby. PODCIÂNIENIOWY ZAWÓR STERUJÑCY EGR

ELEKTROZAWÓR EGR

POMPKA/CIÂNIENIOMIERZ

Odłàczyć dolny przewód elektrozaworu EGR i podłàczyć ciÊnieniomierz do przewodu.

Uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym.

Czy jest podciÊnienie 20,0 33,3 kPa (150 - 250 mmHg) TAK Wymienić elektrozawór EGR. (c. d. na str. 11-109)

NIE

Wymienić podciÊnieniowy zawór sterowania EGR.

(c. d. ze str. 11-108)

Odłàczyć złàczk∏ 3 stykowà od czujnika otwarcia zaworu EGR.

CZUJNIK OTWARCIA ZAWORU EGR

Włàczyć zapłon. Widok od strony styków Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami przewodów YEL/WHT (+) i GRN/WHT (-). Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem przewodu YEL/WHT (+) a masà.

Czy napi∏cie jest około 5 V ? TAK

NIE

Czy napi∏cie jest około 5 V ? NIE Wyłàczyć zapłon.

TAK

Usunàć przerw∏ w GRN/WHT przewodzie mi∏dzy czujnikiem otwarcia zaworu EGR a ECM (D22).

Podłàczyć złàczk∏ „D“ wiàzki testowej do komputera ECM, nie podłàczać do wiàzki głównej przewodów (patrz str. 11-17).

Włàczyć zapłon. Wyłàczyć zapłon. Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami D20 (+) i D22 (-).

Ponownie podłàczyć złàczk∏ 3 stykowà do czujnika otwarcia zaworu EGR.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy ECM i złàczki (patrz str. 11-17).

Czy napi∏cie jest około 5 V ? NIE
Zamienić komputer (ECM) innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy.

TAK

Usunàć przerw∏ w YEL/WHT przewodzie mi∏dzy czujnikiem otwarcia zaworu EGR a ECM (D20).

Włàczyć zapłon.

(c. d. na str. 11-110)

Układ kontroli emisji
Układ recyrkulacji spalin (EGR) (ciàg dalszy)
(c. d. ze str. 11-109)

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami D12 (+) i D22 (-).

Czy jest napi∏cie około 1,2 V bez podciÊnienia i około 4,3 V przy podciÊnieniu 26,7 kPa (200 mmHg) doprowadzonym do zaworu EGR ?

NIE

– Usunàć przerw∏ lub zwarcie w WHT/BLK przewodzie mi∏dzy czujnikiem otwarcia zaworu EGR i komputerem (ECM) (D12). – JeÊli przewód jest dobry, wymienić zawór EGR.

1,2 V bez podciÊnienia ? 4,3 V przy podciÊnieniu 200 mmHg ?

TAK Czy napi∏cie roÊnie / maleje zgodnie ze wzrostem / spadkiem podciÊnienia. TAK Ponownie podłàczyć przewód elastyczny Nr16 do zaworu EGR. NIE

Wymienić zawór EGR.

Uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym. PRZEWÓD POŁÑCZENIOWY Połàczyć styki A11 i A26 przewodem połàczeniowym. Usunàć przerw∏ w PNK przewodzie mi∏dzy ECM (A11) i elektrozaworem EGR.

Czy silnik zgasł lub pracuje nierówno ?

NIE

TAK
Zamienić komputer (ECM) innym, sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy.

Układ odpowietrzania skrzyni korbowej (PCV)
Opis układu
Układ PCV opracowano w celu zlikwidowania przedostawania si∏ gazów przedmuchowych do atmosfery. Wewnàtrz zaworu PCV znajduje si∏ tłoczek utrzymywany w stanie zamkni∏tym przez spr∏×yn∏. Po uruchomieniu silnika, tłoczek zaworu PCV otwiera si∏ proporcjonalnie do podciÊnienia w kolektorze ssàcym i gazy przedmuchowe sà wysysane ze skrzyni korbowej bezpoÊrednio do kolektora ssàcego

Sprawdzanie
1. Sprawdzić przewody i złàczki PCV, czy nie sà zatkane i nieszczelne. PRZEWÓD ODPOWIETRZAJÑCY

PRZEWÓD PCV

ZAWÓR PCV PRZEWÓD ODPOWIETRZAJÑCY PRZEWÓD PCV

ZAWÓR PCV

ZAWÓR PCV

2. Przy silniku pracujàcym na biegu jałowym upewnić si∏, ×e zawór PCV wydaje klikajàcy odgłos po ÊciÊni∏ciu przewodu PCV palcami lub szczypcami.

GAZY PRZEDMUCHOWE ÂWIEþE POWIETRZE

Tutaj delikatnie Êcisnàć. • JeÊli nie słychać klikni∏cia sprawdzić czy uszczelka zaworu PCV nie jest p∏kni∏ta lub uszkodzona. Gdy uszczelka jest dobra, wymienić zawór PCV i sprawdzić ponownie.

Układ kontroli emisji
Sterowanie oparami paliwa (EVAP)
Opis układu
Układ sterowania emisjà oparów paliwa skonstruowano w celu zminimalizowania iloÊci oparów paliwa uchodzàcych do atmosfery. Układ składa si∏ z nat∏pujacych elementów: A. Zbiornik oparów paliwa EVAP. Zbiornik EVAP zastosowano w celu tymczasowego przechowania oparów paliwa, które póêniej zostajà przemieszczone do silnika i spalone. B. Układ oczyszczania zbiornika z nagromadzonych par paliwa. Oczyszczanie zbiornika z oparów jest realizowane przez doprowadzenie podciÊnienia do zbiornika i wysysanie oparów do obudowy przepustnicy. PodciÊnienie doprowadzane do zbiornika jest sterowane zaworem przeponowym oparów i elektrozaworem oparów paliwa. ELEKTROZAWÓR OPARÓW PALIWA ZAMKNI¢TY PO URUCHOMIENIU SILNIKA

TEMPERATURA SILNIKA POWYþEJ 75°C C. Układ sterowania oparami w zbiorniku paliwa. Gdy ciÊnienie par paliwa w zbiorniku przekroczy okreÊlonà wartoÊć, zawór dwukierunkowy otwiera si∏ i kieruje opary do zbiornika oparów.

ELEKTROZAWÓR EVAP

ZAWÓR PRZEPONOWY EVAP KOREK WLEWU PALIWA ZAWÓR DWUKIERUNKOWY EVAP ZAWÓR EVAP W ZBIORNIKU PALIWA

Do BEZPIECZNIKA Nr 2 ECM (15A)

ZBIORNIK EVAP

ZBIORNIK PALIWA

SYGNAŁY Z RÓþNYCH ÂWIEþE POWIETRZE CZUJNIKÓW

Układ kontroli emisji
Sterowanie oparami paliwa (EVAP) (ciàg dalszy)
Schemat usuwania usterek
Sprawdzanie elementów sterujàcych układu EVAP. ZAWÓR PRZEPONOWY EVAP

Odłàczyć przewód podciÊnieniowy od zaworu przeponowego paliwa EVAP (na zbiorniku EVAP) i podłàczyć do ciÊnieniomierza.

ZBIORNIK EVAP

Uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym. UWAGA:Temperatura płynu chłodzàcego musi być poni×ej 75°C. TAK

POMPKA / CIÂNIENIOMIERZ

Czy jest podciÊnienie ? NIE

Wyłàczyć zapłon.

Odłàczyć złàczk∏ 4 stykowà od skrzynki sterujàcej.

Uruchomić silnik.

Widok od strony styków Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami przewodów BLK/YEL (+) i RED/GRN (-).
Sprawdzić prawidłowoÊć połàczenia przewodów podciÊnieniowych. JeÊli jest prawidłowo wymienić elektrozawór oparów paliwa EVAP.

Czy jest napiecie akumulatora ?

TAK

NIE
Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem BLK/YEL (+) i masà.

(c. d. na str. 11-115)

(c. d. na str. 11-115)

(c. d. ze str. 11-114)

(c. d. ze str. 11-114) NIE
Usunàć przerw∏ w BLK/YEL przewodzie mi∏dzy bezpiecznikiem Nr 2 ECM (15 A) w skrzynce bezpieczników pod deskà rozdzielczà a złàczkà 4 stykowà.

Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy (a× do włàczenia wentylatora chłodnicy).

Czy jest napiecie akumulatora ?

TAK
Sprawdzić czy jest przerwa w przewodzie RED/GRN mi∏dzy ECM (A20) a złàczkà 4 stykowà. JeÊli przewód jest dobry zamienić komputer (ECM) innym sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy.

Sprawdzić podciÊnienie w przewodzie podciÊnieniowym Nr 3 po uruchomieniu silnika.

Czy jest podciÊnienie kolektora ?

NIE

Odłàczyć złàczk∏ 4 stykowà od skrzynki sterujàcej.
Sprawdzić prawidłowoÊć połàczenia przewodów podciÊnieniowych. JeÊli jest prawidłowo wymienić elektrozawór oparów paliwa EVAP.

TAK
Czy jest podciÊnienie kolektora ?

NIE

TAK
Sprawdzić zwarcie w przewodzie RED/GRN mi∏dzy ECM (A20) a złàczkà 4 stykowà. JeÊli przewód jest dobry zastàpić komputer (ECM) innym sprawdzonym w działaniu. Je×eli usterka zniknie, to oryginalny komputer wymienić na nowy.

Ponownie podłàczyć przewód elastyczny.

Odkr∏cić korek wlewu paliwa.

(c. d. na str. 11-116)

Układ kontroli emisji
Sterowanie oparami paliwa (EVAP) (ciàg dalszy)
(c. d. ze str. 11-115)

Podłàczyć ciÊnieniomierz do przewodu Êwie×ego powietrza.

WSKAèNIK CIÂNIENIA/PODCIÂNIENIA 0 – 100 mmHg

Uruchomić silnik i utrzymywać obroty na poziomie 3500 obr/min.

PRZEWÓD OPARÓW PRZEWÓD ÂWIEþEGO POWIETRZA NIE Podłàczyć ciÊnieniomierz do przewodu oparów i utrzymywać obroty na poziomie 3500 obr/min. Sprawdzić przewód NIE oparów i króciec obudowy przepustnicy czy nie sà zatkane.

Czy podciÊnienie pojawiło si∏ w ciàgu 1 minuty ? TAK Sprawdzić dwukierunkowy zawór oparów paliwa aby test był kompletny. Układ EVAP jest dobry.

Czy podciÊnienie pojawiło si∏ ? TAK Wymienić zbiornik EVAP.

Sprawdzanie Dwukierunkowego zaworu oparów paliwa (EVAP) 1. Odkr∏cić korek wlewu paliwa. 2. Odłàczyć przewód oparów od zbiornika paliwa i podłàczyć trójnik podciÊnieniomierza i pompki podciÊnienia, jak pokazano. WSKAèNIK CIÂNIENIA/PODCIÂNIENIA 0 - 100 mmHg

CIÂNIENIOMIERZ / POMPKA

TRÓJNIK 3. PodciÊnienie zwi∏kszać jednostajnie i powoli, obserwujàc ciÊnieniomierz. PodciÊnienie powinno chwilowo ustalić si∏ na poziomie 0,7 – 2,0 kPa (5 - 15 mmHg). • JeÊli ciÊnienie ustala si∏ (zawór otwiera si∏) poni×ej 0,7 kPa (5 mmHg) lub powy×ej 2 kPa (15 mmHg), zamontować nowy zawór dwukierunkowy EVAP i sprawdzić ponownie. 4. Przeło×yć przewód pompki ze strony podciÊnienia na stron∏ tłocznà i przełàczyć ciÊnieniomierz na pomiar ciÊnienia.

STRONA CIÂNIENIA

5. Zwi∏kszać ciÊnienie w przewodzie oparów paliwa obserwujàc ciÊnieniomierz. CiÊnienie powinno si∏ ustabilizować w granicach 10 – 35 mmHg. • JeÊli ciÊnienie ustala si∏ natychmiast (zawór otwiera si∏) na poziomie 10 – 35 mmHg, to zawór jest dobry. • JeÊli ciÊnienie ustala si∏ (zawór otwiera si∏) poni×ej 10 mmHg lub powy×ej 40 mmHg, zamontować nowy zawór dwukierunkowy EVAP i sprawdzić ponownie.

Układ przeniesienia nap∏du
Sprz∏gło ............................................. R∏czna skrzynia biegów ................... Automatyczna skrzynia biegów ....... Mechanizm ró×nicowy R∏czna skrzynia biegów ............... Automatyczna skrzynia biegów ... Półosie nap∏dowe ............................. 12-1 13-1 14-1 15-1 15-13 16-1

Sprz∏gło
Narz∏dzia specjalne................................................................... 12-2 Rysunek zestawieniowy ............................................................ 12-3 Pedał sprz∏gła Regulacja ............................................................................ 12-4 Pompa sprz∏głowa Sprawdzanie, naprawa ...................................................... 12-5 Wymiana ............................................................................. 12-6 Demonta× ........................................................................... 12-7 Monta× ................................................................................ 12-7 Siłownik sprz∏gła Sprawdzanie, naprawa....................................................... 12-8 Demonta× ........................................................................... 12-9 Monta× ............................................................................... 12-9 Sprz∏gło kompletne Wymontowanie ................................................................. 12-10 Tarcza dociskowa sprz∏gła Sprawdzanie ..................................................................... 12-11 Tarcza sprz∏gła Sprawdzanie .................................................................... Koło zamachowe Sprawdzanie, wymiana .................................................. Sprz∏gło kompletne Wmontowanie ................................................................. Ło×ysko wyciskowe sprz∏gła Demonta×, sprawdzanie..................................................... 12-14 Monta×.................................................................................. 12-15 12-14 12-13 12-12

Narz∏dzia specjalne

Nr

Nr katalogowy lub

Nazwa Koƒcówka monta×owa Blokada koła zamachowego Trzpieƒ Uchwyt monta×owy

IloÊć

Uwagi

Rysunek zestawieniowy
UWAGA: • Zawsze gdy skrzynia biegów jest wyjmowana nale×y nasmarować powierzchni∏ Êlizgowà ło×yska wyciskowego sprz∏gła. • Przy demonta×u cz∏Êci oznaczonych *, układ wyciskowy sprz∏gła musi być odpowietrzony. • Odpowietrzanie układu hydraulicznego sprz∏gła - patrz str. 12-9. • Sprawdzić czy przewody nie majà uszkodzeƒ, wycieków, czy nie sà skr∏cone lub nie zaczepiajà o inne cz∏Êci.

SWORZE¡

ZAWLECZKA Wymienić

SPR¢þYNA PEDAŁU

*ÂRUBA SP.

*ZBIORNIK PŁYNU

*POMPA SPRZ¢GŁA Sprawdzanie/Naprawa str.12-5 Wymiana str. 12-6 Demonta×/ Monta× str. 12-7 *PRZEWÓD ELAST. ZBIORNIKA

Wymienić

PODKŁADKA Wymienić ŁÑCZNIK PRZEWODÓW

TŁUMIK KOŁEK ŁOþYSKO WYCISKOWE USTALAJÑCY Demonta×/Sprawdzanie str. 12-15 Monta× str. 12-15

KOŁO ZAMACHOWE Sprawdzanie, wymiana str. 12-13 TARCZA SPRZ¢GŁA Wymontowanie, str. 12-10 Sprawdzanie, str. 12-11 Monta× str. 12-14 TARCZA DOCISKOWA Wymontowanie, str. 12-10 Sprawdzanie, str. 12-11 Monta× str. 12-14

WIDEŁKI WYCISKOWE Wymiana, str. 12-15 SKRZYNIA BIEGÓW Patrz. rozdz. 13 * PRZEWÓD SZTYWNY 15 Nm

*SIŁOWNIK SPRZ¢GŁA Sprawdzanie/Naprawa str. 12-8 Wymiana str.12-9

Pedał sprz∏gła
Regulacja
UWAGA: Sprz∏gło posiada samoczynnà regulacj∏ kompesujàcà zu×ycie tarczy sprz∏głowej. UWAGA: Brak luzu mi∏dzy popychczem a tłokiem pompy sprz∏gła powoduje stały nacisk ło×yska wyciskowego na docisk, co mo×e spowodować poÊlizg sprz∏gła lub inne problemy. 1. Odkr∏cić nakr∏tk∏ A i wykr∏cić czujnik sprz∏gła (lub Êrub∏ regulacyjnà) aby nie dotykał do pedału. 2. Odkr∏cić nakr∏tk∏ B i wkr∏cajàc lub wykr∏cajàc popychacz. Ustawić wymagany skok A i wysokoÊć pedału C. 3. Dokr∏cić nakr∏tk∏ B. 4. Wkr∏cić Êrub∏ regulacyjnà a× do zetkni∏cia si∏ z pedałem sprz∏gła. 5. Wkr∏cić Êrub∏ regulacyjnà dodatkowo o 1/4 do 1/2 obrotu. 6. Dokr∏cić nakr∏tk∏ A.

NAKR¢TKA B 15 Nm (1,5 kGm) POPYCHACZ ÂRUBA REGULA CYJNA NAKR¢TKA A 10 Nm (1,0 kGm)

POMPA SPRZ¢GŁA

SWORZE¡

Âruba dotyka pedału

SPR¢þYNA PEDAŁU

(A) SKOK PEDAŁU SPRZEGŁA: 142 mm (B) SKOK JAŁOWY PEDAŁU SPRZ¢GŁA: 9,0 - 15,0 mm, łàcznie ze skokiem jałowym pedału 1-7 mm (C) WYSOKOÂĆ PEDAŁU SPRZ¢GŁA: 210 mm od podłogi (D) WYSOKOÂĆ PEDAŁU W MOMENCIE ROZŁÑCZENIA SPRZ¢GŁA: 90 mm od podłogi

Pompa sprz∏głowa
Sprawdzanie/Naprawa
UWAGA: • W przypadku rozlania, płyn hamulcowy mo×e spowodować uszkodzenie lakieru. W takim przypadku niezwłocznie zmyć płyn wodà. • Wszystkie cz∏Êci umyć w płynie hamulcowym i wysuszyć. Wszystkie przewody przedmuchać spr∏×onym powietrzem. • Przed monta×em sprawdzić czy wszystkie cz∏Êci sà czyste. • Przestrzegać zaleceƒ wymiany cz∏Êci na nowe. • Upewnić si∏, czy płyn hamulcowy nie jest zanieczyszczony. • Nie mieszać ró×nych rodzajów płynów hamulcowych. • Nie u×ywać powtórnie spuszczonego płynu hamulcowego. U×ywać wyłàcznie czystego płynu DOT 3 lub 4.

PRZEWÓD ELASTYCZNY ZBIORNIKA PŁYNU Sprawdzić uszkodzenia, wycieki, skr∏cenia i kontakt z innymi cz∏Êciami.

KOREK ZBIORNIKA

ZBIORNIK PŁYNU

KRÓCIEC POMPY

PODKŁADKA
Wymienić

CYLINDER POMPY SPRZ¢GŁOWEJ Sprawdzić rysy i zu×ycie gładzi cylindra.

POPYCHACZ Smar do elem. gumowych ZAWLECZKA Wymienić OGRANICZNIK Sprawdzić uszkodz. lub skrzywienie PIERÂCIE¡ OSADCZY OSŁONA PRZEC. KURZOWA JARZMO

TŁOK KOMPLETNY Sprawdzić zu×ycie lub uszkodzenia.

Smar do elem. gumowych

SWORZE¡

Pompa sprz∏głowa
Wymiana
UWAGA: • W przypadku rozlania płynu hamulcowego na lakier nale×y zmyć go niezwłocznie wodà, gdy× mo×e spowodować uszkodzenie lakieru. • Koƒce przewodu elastycznego zbiornika i przewodu sztywnego zatkać r∏cznikiem uniemo×liwiajàc wylanie płynu. 1. Odłàczyć przewód elastyczny pompy sprz∏gła i spuÊcić płyn hamulcowy do odpowiedniego pojemnika. UWAGA: Płyn hamulcowy mo×e być odessany ze zbiornika przy pomocy strzykawki. 2. Wymontować zbiornik płynu. 3. Odłàczyć przewód sztywny od pompy sprz∏gła. 5. Wymontować pomp∏ sprz∏głowà.

POMPA SPRZ¢GŁOWA PRZEWÓD SZTYWNY

6. Monta× przeprowadzić w odwrotnej kolejnoÊci.

UWAGA: Odpowietrzyć układ hydrauliczny (patrz str. 12-9).

POMPA PRZEWÓD SPRZ¢GŁA ZBIORNIKA ZBIORNIK 4. Wyjàć zawleczk∏, wyciàgnàć sworzeƒ z jarzma. Odkr∏cić nakr∏tki pompy. ZAWLECZKA Wymienić SWORZE¡

NAKR¢TKI

Demonta×
UWAGA: W przypadku rozlania płynu hamulcowego na lakier nale×y zmyć go niezwłocznie wodà, gdy× mo×e spowodować uszkodzenie lakieru. 1. Wymontować osłon∏ przeciwkurzowà pompy sprz∏gła. 2. Wyjàć pierÊcieƒ osadczy.

Monta×
UWAGA: • Przed monta×em sprawdzić czy wszystkie cz∏Êci sà czyste. • Przestrzegać zaleceƒ wymiany cz∏Êci na nowe. • Upewnić si∏, czy płyn hamulcowy nie jest zanieczyszczony. • Nie mieszać ró×nych rodzajów płynów hamulcowych. • Nie u×ywać ponownie spuszczonego płynu hamulcowego. U×ywać wyłàcznie czystego płynu DOT 3 lub 4. 1. Zmontować tłok zwracajàc uwag∏ na właÊciwy monta× cz∏Êci (patrz str. 12-5).

OSŁONA P.KURZOWA

PIERÂCIE¡ OSADCZY

KORPUS POMPY SPRZ¢GŁOWEJ

Smar do elem. gumowych

3. Ostro×nie wysunàć tłok, doprowadzajàc spr∏×one powietrze do króćca pompy. UWAGA: • Tłok zabezpieczyć r∏cznikiem przed nagłym wysuni∏ciem si∏ z pompy. • Drugi otwór zatkać r∏cznikiem zabezpieczajàc płyn przed wypłyni∏ciem. • Umyć wszystkie cz∏Êci i przedmuchać spr∏×onym powietrzem. TŁOK KOMPLETNY

2. Wło×yć kompletny tłok do korpusu pompy. 3. PierÊcieƒ osadczy osadzić w rowku cylindra pompy.

OSŁONA P.KURZOWA

PIERÂCIE¡ OSADCZY

POMPA SPRZ¢GŁA

Gniazdo przewodu sztywnego

TŁOK KOMPL. R¢CZNIK Sprawdzić uszkodzenia i zu×ycie

4. Zało×yć osłon∏ przeciwkurzowà.

Siłownik sprz∏gła
Sprawdzanie, Wymiana Sprawdzanie, Wymiana
UWAGA: • W przypadku rozlania, płyn hamulcowy mo×e spowodować uszkodzenie lakieru. W takim przypadku niezwłocznie zmyć płyn wodà. • Wszystkie cz∏Êci umyć w płynie hamulcowym i wysuszyć. Wszystkie przewody przedmuchać spr∏×onym powietrzem. • Przed monta×em sprawdzić czy wszystkie cz∏Êci sà czyste. • Przestrzegać zaleceƒ wymiany cz∏Êci na nowe. • Upewnić si∏, czy płyn hamulcowy nie jest zanieczyszczony. • Nie mieszać ró×nych rodzajów płynów hamulcowych. • Nie u×ywać powtórnie spuszczonego płynu hamulcowego. U×ywać wyłàcznie czystego płynu DOT 3 lub 4.

KORPUS SIŁOWNIKA Sprawdzić gładê cylindra (zu×ycie, rysy).

SPR¢þYNA SIŁOWNIKA Montować mniejszà Êrednicà w stron∏ tłoczka.

ODPOWIETRZNIK

Smar do elem. gumowych Smar do elem. gumow.

TŁOCZEK A Wymienić.

TŁOCZEK B Wymienić.

TŁOK SIŁOWNIKA Sprawdzić zu×ycie i uszkodzenia.

POPYCHACZ

OSŁONA Sprawdzić prawidłowe osadzenie w korpusie siłownika.

Smar do elem. gumowych

Siłownik sprz∏gła
Demonta×
1. Odłàczyć przewód sztywny od siłownika. UWAGA: • W przypadku rozlania płynu hamulcowego na lakier nale×y zmyć go niezwłocznie wodà, gdy× mo×e spowodować uszkodzenie lakieru. • Koƒce przewodu elastycznego zbiornika i przewodu sztywnego zatkać r∏cznikiem uniemo×liwiajàc wylanie płynu. 2. Zdemontować siłownik z obudowy sprz∏gła.

Monta×
UWAGA: U×ywać wyłàcznie oryginalnego smaru HONDA Urea Gease UM264 (nr kat. 41211-PY5-305). 1. Wmontować siłownik do obudowy sprz∏gła. 2. Podłàczyć przewód sztywny sprz∏gła.

PRZEWÓD SZTYWNY SIŁOWNIK

PRZEWÓD SZTYWNY SPRZ¢GŁA SIŁOWNIK

ODPOWIETRZNIK

OBUDOWA SPRZ¢GŁA OSŁONA GUMOWA Wymontować i sprawdzić oznaki wycieków lub pogorszonych właÊciwoÊci

3. Odpowietrzyć układ hydrauliczny sprz∏gła. • Zało×yć przewód na odpowietrznik. Drugi koniec umieÊcić w naczyniu na płyn hamulcowy. • Sprawdzić czy jest dostateczna iloÊć płynu w zbiorniku, nast∏pnie powoli pompować pedałem sprz∏gła do czasu, gdy z przewodu przestanà si∏ wydobywać p∏cherzyki powietrza. • Uzupełnić płyn hamulcowy w zbiorniku. • U×ywać wyłàcznie płynu DOT 3 lub 4. • Sprawdzić działanie sprzegła oraz ewentualne wycieki płynu hamulcowego.

Sprz∏gło kompletne
Wymontowanie
1. Zainstalować przyrzàd specjalny, jak na rys. 3. Wymontować tarcz∏ sprz∏gła i przyrzàd specjalny.

TARCZA SPRZ¢GŁA

UCHWYT TRZPIE¡

BLOKADA KOŁA ZAMACHOWEGO lub

BLOK SILNIKA

BLOKADA KOŁA ZAMACH. NAKR¢TKA REGULAC. ÂRUBA REGULAC. ÂRUBA

NAKR¢TKA PODKŁADKA

2. Aby uniknàć odkształceƒ, docisk sprz∏gła odkr∏cać na krzy× w kilku krokach, nast∏pnie zdjàć docisk.

ÂRUBA MOCUJÑCA

DOCISK SPRZ¢GŁA

Tarcza dociskowa sprz∏gła
Sprawdzanie
1. Sprawdzić zu×ycie koƒcówek spr∏×yny talerzowej w miejscu styku z ło×yskiem wyciskowym. 2. Zło×yć przyrzàd specjalny, jak na rys. UWAGA: Przyrzàd składać powierzchnià ”A” skierowanà do spr∏×yny talerzowej, jak na rys. 3. Sprawdzić ró×nice wysokoÊci koƒcówek spr∏×yny talerzowej u×ywajàc przyrzàdu specjalnego i szczelinomierza. Nominalna (Nowy): Dopuszczalna: 0,6 mm 0,8 mm 4. Sprawdzić czy powierzchnia docisku nie jest zu×yta, pop∏kana lub przypalona. 5. Sprawdzić płaskoÊć powierzchni docisku u×ywajàc przymiaru liniowego i szczelinomierza. UWAGA: Zmierzyć w trzech miejscach. Nominalna (Nowy): Dopuszczalna: 0,03 mm 0,15 mm

JeÊli błàd płaskoÊci przekracza wartoÊć dopuszczalnà, wymienić docisk sprz∏gła.

JeÊli ró×nica przekracza wartoÊć dopuszczalnà, nale×y wymienić docisk sprz∏gła.

PRZYMIAR LINIOWY DOCISK SPRZ¢GŁA SZCZELINOMIERZ

STR. ”A”

STR. ”B”

SZCZELINOMIERZ

TRZPIE¡ KO¡CÓWKA MONTAþOWA

UCHWYT

Tarcza sprz∏gła
Sprawdzanie
1. Sprawdzić oznaki poÊlizgu lub zaolejenia na powierzchni okładzin. Gdy okładziny sà przypalone lub zaolejone wymienić tarcz∏ sprz∏gła. 2. Zmierzyć gruboÊć okładzin tarczy sprz∏gła. GruboÊć okładzin tarczy sprz∏gła: Nominalna (Nowy): 8,5 - 9,2 mm GruboÊć dopuszczalna: 6,5 mm Gdy gruboÊć tarczy jest mniejsza od dopuszczalnej, nale×y wymienić tarcz∏. 3. Zmierzyć odległoÊć nitów mocujàcych od powierzchni ciernej okładziny po obu stronach tarczy. Gł∏bokoÊć osadzenia nitów: Nominalna (Nowy): 1,4 mm Dopuszczalna: 0,2 mm JeÊli gł∏bokoÊć osadzenia nitów jest mniejsza od wartoÊci dopuszczalnej, wymienić tarcz∏ sprz∏gła.

TARCZA SPRZ¢GŁA

TARCZA SPRZ¢GŁA

Koło zamachowe
Sprawdzanie
1. Sprawdzić czy z∏by wieƒca z∏batego nie sà zu×yte lub uszkodzone. 2. Sprawdzić czy powierzchnia cierna koła zamachowego nie jest zu×yta, pop∏kana lub przypalona. 3. Zmierzyć bicie osiowe koła zamachowego czujnikiem zegarowym, wykonujàc dwa pełne obroty. W czasie obracania naciskać koło aby zlikwidować luz osiowy wału korbowego. UWAGA: Bicie osiowe koła zamachowego mo×e być zmierzone bez wyjmowania silnika. Nominalne (Nowy): Dopuszczalne: 0,05 mm max. 0,15 mm 4. Zało×yć blokad∏ koła zamachowego. 5. Odkr∏cić na krzy×, w kilku krokach 8 Êrub mocujàcych, nast∏pnie zdjàć koło zamachowe. 6. Monta× koła zamachowego przeprowadzić w kolejnoÊci odwrotnej do demonta×u.

KOŁO ZAMACHOWE

Gdy bicie osiowe przekracza limit, wymienić koło zamachowe i sprawdzić ponownie bicie.

WIENIEC Z¢BATY

KOŁO ZAMACHOWE

ÂRUBY MOCUJÑCE

BLOKADA KOŁA ZAMACH. CZUJNIK ZEGAROWY lub

Sprz∏gło kompletne
Wmontowanie
1. Zało×yć tarcz∏ sprz∏gła u×ywajàc przyrzàdu specjalnego, jak na rys. 3. Dokr∏cić Êruby na krzy× w kilku krokach, aby uniknàć odkształceƒ, w kolejnoÊci jak na rysunku.

UCHWYT

TARCZA SPRZ¢GŁA

TRZPIE¡

BLOKADA KOŁA ZAMACHOWEGO lub

2. Wmontować docisk sprz∏gła.

DOCISK SPRZ¢GŁA

ÂRUBY MOCUJÑCE

4. Zdemontować przyrzàd specjalny.

Ło×ysko wyciskowe sprz∏gła
Demonta×, sprawdzanie
1. Wymontować osłon∏ widełek sprz∏gła z obudowy sprz∏gła. 2. Wymontować widełki z obudowy sprz∏gła Êciskajàc spr∏×yn∏ ustalajàcà szczypcami. Zdjàć ło×ysko wyciskowe. WIDEŁKI ŁOþYSKO WYCISKOWE

Monta×
UWAGA: U×ywać oryginalnego smaru HONDA Genuine Urea Grease UM264 (nr kat. 41211-PY5-305). 1. Zało×yć spr∏×yn∏ ustalajàcà na widełki wyciskowe. WIDEŁKI SPR¢þYNA USTALAJÑCA WIDEŁEK

OSŁONA

SPR¢þYNA USTALAJÑCA WIDEŁEK

2. Wsunàć widełki mi∏dzy wyst∏py ło×yska wyciskowego, nast∏pnie zało×yć ło×ysko na wałek główny, jednoczeÊnie przekładajàc koniec widełek przez otwór w obudowie sprz∏gła. 3. Ustawić wytłoczenie widełek naprzeciw sworznia kulowego widełek, nast∏pnie wcisnàć widełki na sworzeƒ kulowy. SPR¢þYNA USTALAJÑCA

WIDEŁKI WYCISK.

OBUDOWA SPRZ¢GŁA

WIDEŁKI

ŁOþYSKO WYCISKOWE

SPR¢þYNA USTALAJÑCA WIDEŁEK

OBUDOWA SPRZ¢GŁA

3. Sprawdzić luz ło×yska wyciskowego obracajàc je w palcach. UWAGA: Ło×ysko wyciskowe jest typu zamkni∏tego. Nie myć go w rozpuszczalnikach, aby nie wypłukać smaru.

OSŁONA GUMOWA

SWORZE¡ KULOWY WIDEŁEK 30 Nm (3,0 kGm) 4. Zało×yć osłon∏ widełek, upewniajàc si∏, ×e jest dobrze osadzona w obudowie sprz∏gła i w widełkach. 5. Nacisnàć kilka razy widełki wyciskowe, upewniajàc si∏, ×e sà prawidłowo osadzone oraz ło×ysko przesuwa si∏ gładko. ŁOþYSKO WYCISKOWE

ŁOþYSKO WYCISKOWE

4. W przypadku zbyt du×ego luzu wymienić ło×ysko na nowe.

WIDEŁKI WYCISKOWE

R∏czna skrzynia biegów
Narz∏dzia specjalne ............................ 13-2 Obsługa Olej przekładniowy ......................... 13-3 Wyłàcznik Êwiateł cofania Wymiana .......................................... 13-3 Skrzynia biegów Wymontowanie ............................... 13-4 Zewn∏trzny mechanizm zmiany biegów ........................................... 13-9 Rysunek zestawieniowy ..................... 13-10 Wewn∏trzny mechanizm zmiany biegów Rysunek zestawieniowy ................ 13-12 Demonta×, monta× ......................... 13-13 Obudowa skrzyni biegów Wymontowanie ............................... 13-15 Widełki wstecznego biegu Sprawdzanie luzu ........................... 13-16 Koło poÊrednie wstecznego biegu Wymontowanie ............................... 13-17 Wałek główny, wałek nap∏dowy Wymontowanie ............................... 13-17 Wałek główny Rysunek zestawieniowy ................. 13-18 Wymiary kontrolne .......................... 13-19 Demonta× ......................................... 13-20 Sprawdzanie .................................... 13-21 Monta× ..............................................13-22 Wałek nap∏dowy Rysunek zestawieniowy ................ 13-23 Wymiary kontrolne ......................... 13-24 Demonta× ........................................ 13-25 Sprawdzanie ................................... 13-26 Monta× ............................................. 13-26 Zespół widełek Demonta×, monta× ......................... 13-28 Wymiary kontrolne......................... 13-29 Tuleja przesuwna, piasta synchronizatora Sprawdzanie .................................. 13-30 Monta× ............................................ 13-30 Synchronizator, koła z∏bate Sprawdzanie ................................... 13-31 Ło×yska wałka głównego, uszczelniacze Wymiana .......................................... 13-32 Ło×yska wałka nap∏dowego Wymiana .......................................... 13-33 PierÊcienie osadcze wałka głównego Dobór - regulacja ............................ 13-34 Skrzynia biegów Monta× ............................................. 13-37 Skrzynia biegów Wmontowanie ................................. 13-40

Narz∏dzia specjalne

Nr

Nr katalogowy

Nazwa
Koƒcówka Przyrzàd kontrolny wałka głównego Uchwyt wałka głównego Podstawa wałka głównego BezwładnoÊciowy Êciàgacz ło×ysk Ci∏×arek Uchwyt Êciàgacza Koƒcówka do ło×ysk Szczypce do pierÊcieni Wybijak φ5,0 mm Koƒcówka 42 x 47 mm Koƒcówka 62 x 68 mm Trzpieƒ C Koƒcówka φ35,0 mm Uchwyt monta×owy Koƒcówka Koƒcówka do uszczelniacza Podstawa magnetyczna

IloÊć

Nr strony

Obsługa
Olej przekładniowy
UWAGA: Poziom oleju sprawdzać przy wyłàczonym silniku i stojàcym poziomo samochodzie. 1. Wykr∏cić korek wlewu oleju, sprawdzić poziom i stan oleju. PODKŁADKA Wymienić Odpowiedni poziom

Wyłàcznik Êwiatła cofania
Wymiana
UWAGA: Sprawdzanie wyłàcznika, patrz rozdział 23. 1. Odłàczyć złàczk∏ przewodu wyłàcznika. 2. Wykr∏cić wyłàcznik.

WYŁÑCZNIK ÂWIATŁA COFANIA 25 Nm (2,5 kGm)

KOREK WLEWU OLEJU

2. Poziom oleju musi si∏gać dolnej kraw∏dzi otworu wlewowego. Gdy poziom jest zbyt niski, dolać oleju do momentu wypływania z otworu, nast∏pnie zakr∏cić korek z nowà podkładkà. 3. JeÊli olej przekładniowy jest brudny, wykr∏cić korek spustowy i spuÊcić olej. 4. Zakr∏cić korek spustowy z nowà podkładkà, nast∏pnie nalać oleju do wymaganego poziomu. UWAGA: Uszczelka korka spustowego musi być wymieniana przy ka×dej wymianie oleju. 5. Zakr∏cić korek wlewowy z nowà podkładkà. IloÊć oleju 1,9 l - do wymiany oleju 2,0 l - przy naprawie skrzyni biegów U×ywać oleju do skrzyƒ biegów Honda MTF lub w modelach starszych ni× 96 oleju silnikowego SAE 10W 30 lub 10W - 40, klasy SF lub SG (wg. API). PODKŁADKA Wymienić

3. Zało×yć nowà podkładk∏ i przykr∏cić wyłàcznik cofania. 4. Podłàczyć złàczk∏ wyłàcznika.

KOREK WLEWU OLEJU

PODKŁADKA Wymienić

KOREK SPUSTOWY

PODKŁADKA Wymienić

Skrzynia biegów
Wymontowanie
• • Upewnić si∏ czy podnoÊnik i podstawki sà właÊciwie podstawione (patrz rozdział 1). Zaciàgnàć hamulec r∏czny i podło×yć blokady pod tylne koła aby samochód zabezpieczyć przed zsuni∏ciem si∏ z podnoÊnika lub podstawek. UWAGA: U×ywać pokrowców ochronnych na błotniki. 1. Odłàczyć przewody akumulatora, najpierw (-), potem (+). 2. SpuÊcić olej przekładniowy (patrz str. 13-3). 3. Wymontować podstaw∏ akumulatora. 4. Wymontować przewody dolotowe powietrza i obudow∏ filtra powietrza. OBUDOWA FILTRA POWIETRZA PRZEWÓD DOLOTOWY POWIETRZA

PODSTAWA AKUMULATORA

5. Odłàczyć przewody elektryczne rozrusznika, nast∏pnie wymontować rozrusznik. 6. Odłàczyć złàczk∏ wyłàcznika Êwiatła cofania i przewód masowy skrzyni biegów. 7. Wymontować opask∏ wiàzki przewodów.

OPASKA PRZEWODÓW ZŁÑCZKA WYŁ. ÂWIATŁA COFANIA

PRZEWODY ROZRUSZNIKA

ROZRUSZNIK PRZEWÓD MASOWY SKRZYNI BIEGÓW

8. Skrzyni∏ biegów ustawić na wstecznym biegu. 9. Odkr∏cić wspornik linek, nast∏pnie odłàczyć linki od góry skrzyni biegów. UWAGA: Obie linki i wspornik wymontować razem. OSTRZEþENIE: Uwa×ać, by nie zagiàć linek.

11. Wymontować wspornik, łàcznik przewodów i siłownik sprz∏gła.

WSPORNIK Nie demontować ZAWLECZKA Wymienić
WSPORNIK LINEK

ŁÑCZNIK PRZEWODÓW

PRZEWÓD SPRZ¢GŁA

PODKŁADKA STALOWA PODKŁADKA PLASTIKOWA Sprawdzić zu×ycie i uszkodzenia

LINKA ZM. BIEGÓW

ZAWLECZKA Wymienić LINKA ZM. BIEGÓW PODKŁADKA PODKŁADKA STALOWA PLASTIKOWA Sprawdzić zu×ycie i uszkodzenia 10. Odłàczyć złàczk∏ czujnika pr∏dkoÊci (VSS) i wymontować czujnik VSS / czujnik pr∏dkoÊci wspomagania kierownicy, ale nie rozłàczać przewodów. ZŁÑCZKA CZUJNIKA PR¢DKOÂCI VSS CZUJNIK VSS/PR¢DK. WSPOMAGANIA KIEROWNICY

SIŁOWNIK SPRZ¢GŁA 12. Wymontować Êruby mocujàce tłumik sprz∏gła i unieÊć tłumik. UWAGA: Nie odłàczać przewodu sprz∏gła.

TŁUMIK SPRZ¢GŁA

O-RING Wymienić

Skrzynia biegów
Wymontowanie c.d.
13. Wymontować osłon∏ przeciwbłotnà silnika. 16. Wyjàć półosie i wałek poÊredni (patrz rozdział 16). UWAGA: Koƒcówki półosi i wałka nasmarować smarem i okryć workami plastikowymi.

PIERÂCIE¡ OSADCZY Wymienić

PÓŁOSIE

OSŁONA PRZECIWBŁOTNA SILNIKA 14. Wymontować zawleczki, odkr∏cić nakr∏tki i rozłàczyć sworznie kuliste wahaczy dolnych po obu stronach (patrz rozdz. 18). 15. Wymontować widełki amortyzatora. PIERÂCIE¡ WAŁEK POÂREDNI OSADCZY Wymienić 17. Wymontować prawy drà×ek reakcyjny.

NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA Wymienić

NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA Wymienić ÂRUBY SAMOKONTRUJÑCE Wymienić PRAWY DRÑþEK REAKCYJNY

NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA Wymienić

WAHACZ DOLNY

ZAWLECZKA Wymienić

NAKR¢TKA KORONOWA WIDEŁKI AMORTYZATORA

18. Przesunàć półoÊ do góry.

20. Wymontować osłon∏ sprz∏gła.

PÓŁOÂ WAHACZ DOLNY OSŁONA SPRZ¢GŁA

19. Wymontować belk∏ Êrodkowà.

21. Wymontować wspornik kolektora ssàcego.

BELKA ÂRODKOWA WSPORNIK KOLEKTORA SSÑCEGO

Skrzynia biegów
Wymontowanie c.d.
22. Wymontować trzy Êruby mocujàce tylny wspornik silnika. 25. Wymontować dwie Êruby mocujàce górnà poduszk∏.

ÂRUBY MOCUJ. Wymienić

TYLNY WSPORNIK SILNIKA

ÂRUBY MOCUJÑCE PODUSZK¢ SKRZYNI BIEGÓW

23. UmieÊcić podnoÊnik pod skrzynià biegów i unieÊć jà na tyle, aby odcià×yć poduszki. 24. Wymontować poduszk∏ skrzyni biegów.

26. Wymontować trzy Êruby mocujàce dolnà poduszk∏.

ÂRUBY MOCUJÑCE PODUSZK¢ SKRZYNI BIEGÓW

PODUSZKA SKRZYNI B.

ÂRUBA MOCUJÑCA PODUSZK¢ SKRZYNI B.

27. Skrzyni∏ biegów odsunàć od silnika. Gdy wałek główny wysunie si∏ z silnika opuÊcić skrzyni∏ na podnoÊniku.

Zewn∏trzny mechanizm zmiany biegów
Naprawa
UWAGA: • Przy demonta×u sprawdzić zu×ycie i uszkodzenia, ewentualnie wymienić wszystkie gumowe cz∏Êci. • Sprawdzić czy nowe zawleczki sà prawidłowo zało×one.

ZAPINKA Wymienić LINKA ZMIANY BIEGÓW ZAWLECZKA Wymienić

LINKA ZMIANY B.

PODKŁADKA STALOWA

DèWIGNIA NAKR¢TKA SAMOKONTR. M5 x 0,8 Wymienić DèWIGNIA ZMIANY BIEGÓW O-RINGI PANEWKA Wymienić PODKŁ. FALISTA NAKR¢TKA SAMOK. Wymienić UCHWYT SWORZE¡ PROWADNICA PROWADNICA GNIAZDO KULI DèWIGNI ZM. BIEGÓW PODKŁADKA GUMOWA A ZAPINKI Wymienić ZAWLECZKA Wymienić

TULEJA

PODKŁADKA PLASTIKOWA Sprawdzić zu×ycie i uszkodzenia

UCHWYT NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA Wymienić

WSPORNIK DèWIGNI ZMIANY BIEGÓW PODKŁADKA GUMOWA B TULEJE SWORZNIA TULEJKA

Rysunek zestawieniowy
Skrzyni∏ biegów demontować wg poni×szgo rysunku. Wszystkie cz∏Êci dokładnie umyć rozpuszczalnikiem i osuszyć spr∏×onym powietrzem. Przed monta×em cz∏Êci pokryć olejem. UWAGA: • Pomi∏dzy głównymi obudowami nie ma uszczelki, stosować past∏ uszczelniajàcà nr kat. 0Y740-99986 (patrz str. 13-14, 39). • Przy ka×dym demonta×u skrzyni biegów, czyÊcić magnes (7). • Sprawdzić czy ło×yska nie sà zu×yte i czy obracajà si∏ gładko.

OBUDOWA SPRZ¢GŁA USZCZELNIACZ Wymienić patrz rozdz. 15 KOŁEK 14 x 20 mm KIEROWNICA OLEJU ŁOþYSKO WAŁECZKOWE PŁYTKA USTALAJÑCA MAGNES

WAŁEK KOŁA POÂR. WST. BIEGU KOŁO POÂR. WST. BIEGU USZCZELNIACZ Wymienić ŁOþYSKO KULKOWE PODKŁADKA SPR¢þYSTA PODKŁADKA WIDEŁKI WSTECZNEGO BIEGU

ZESPÓŁ WIDEŁEK patrz str. 13-28 ZESPÓŁ WAŁKA GŁÓWNEGO patrz str. 13-18 ZESPÓŁ WAŁKA NAP¢DOWEGO patrz str. 13-23 MECHANIZM RÓþNICOWY Patrz rozdz. 15

WEWN. MECH.ZM. BIEGÓW Rys. zestawieniowy, str. 13-12 RYNNA SPŁYWU OLEJU PIERÂCIENIE OSADCZE ∅ 78 mm Dobór, str. 13-34 KIEROWNICA OLEJU PODKŁADKA Wymienić WYŁÑCZNIK ÂWIATŁA COFANIA ÂRUBA PODKŁADKA Wymienić SPR¢þYNA, dł. 25 mm KULKA STALOWA

WIESZAK SKRZYNI BIEGÓW KOREK ∅ 28 mm KOREK ∅ 32 mm PODKŁADKA Wymienić ÂRUBA KOŁA POÂREDNIEGO BIEGU WSTECZNEGO USZCZELNIACZ Patrz rozdz. 15 KOREK SPUSTU OLEJU PODKŁADKA Wymienić

KOREK WLEWU OLEJU PODKŁADKA Wymienić WIESZAK SKRZYNI BIEGÓW OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW

Wewn∏trzny mechanizm zmiany biegów
Rysunek zestawieniowy
UWAGA: • Do wymiany pokrywy mechanizmu nie trzeba wyjmować skrzyni biegów. • Wszystkie ruchome powierzchnie współpracujàce pokryć smarem. • Przekr∏cić osłon∏ gumowà tak, aby otwór znalazł si∏ na dole. DèWIGNIA WYBIERANIA BIEGÓW

USZCZELNIACZ Wymienić POKRYWA MECH. ZM. BIEGÓW WYBIERAK PŁYTKA BLOKADY WSTECZN. BIEGU

KOŁEK SPR¢þYNY

PODKŁADKA ZAGINANA Wymienić ZŁÑCZKA

SPR¢þYNA WYBIERAKA 5 i WSTECZN. BIEGU SPR¢þYNA POWROTNA RAMI¢ WYBIERAKA

ÂRUBA SPECJALNA

KOŁEK SPR¢þYSTY Wymienić

USZCZELNIACZ Wymienić OSŁONA GUMOWA

KOŁKI USTALAJCE ∅ 4 x 8 mm

OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW

WAŁEK ZMIANY BIEGÓW

Demonta×, monta×
UWAGA: Przy monta×u nasmarować wszystkie współpracujàce cz∏Êci. 1. Wymontować zespół pokrywy mechanizmu zmiany biegów. 4. Wymontować płytk∏ blokady wstecznego biegu.

ZESPÓŁ POKRYWY MECH. ZM. BIEGÓW

PŁYTKA BLOKADY WSTECZNEGO BIEGU

KOŁKI USTALAJCE ∅ 4 x 8 mm

POKRYWA MECHANIZMU ZMIANY BIEGÓW 2. Wymontować kołek spr∏×ysty, dêwigni∏ wybierania biegów, rami∏ wybieraka i spr∏×ny. 3. Wymontować kołek spr∏×yny. RAMI¢ WYBIERAKA POKRYWA MECHANIZMU ZMIANY BIEGÓW SPR¢þYNA POWROTNA KOŁEK SPR¢þYNY SPR¢þYNA WYBIERAKA 5 i WSTECZN. BIEGU POKRYWA MECHANIZMU ZMIANY BIEGÓW USZCZELNIACZ Wymienić 5. Wymontować uszczelniacz.

KOŁEK SPR¢þYSTY 5 x 22 mm Wymienić

DèWIGNIA WYBIERANIA BIEGÓW

Wewn∏trzny mechanizm zmiany biegów
Demonta×, monta× (c.d.)
6. Odgiàć podkładk∏ zaginanà, nast∏pnie wykr∏cić Êrub∏. 7. Wykr∏cić Êrub∏ złàczki. UWAGA: Przed monta×em na gwinty nało×yć past∏ uszczelniajàcà nr kat. 0Y740-99986. UWAGA: • Powierzchnie przylegania obudowy mechanizmu pokryć pastà uszczelniajàcà. • Stosować past∏ uszczelniajàcà nr kat. 0Y740-99986. • Usunàć olej i brud z uszczelnianych powierzchni. • Aby uniknàć wycieków pokryć uszczelniaczem cały obwód otworów Êrub mocujàcych. • Obudowy montować w ciàgu 20 min. od nało×enia pasty uszczelniajàcej. Po upłyni∏ciu tego czasu nało×yć ponownie past∏. • Odczekać 30 min. od zło×enia przed napełnieniem skrzyni olejem. 9. Zespół mechanizmu wewn∏trznego zmiany biegów montować w kolejnoÊci odwrotnej do demonta×u.

ÂRUBA SPECJALNA

PODKŁADKA ZAGINANA Wymienić PASTA USZCZELNIAJÑCA

8. Wymontować wałek zmiany biegów, wybierak i złàczk∏. UWAGA: Osłon∏ gumowà przekr∏cić tak, by otwór skierowany był w dół. WYBIERAK

ZŁÑCZKA Ustawić sfazowanie w tym poło×eniu WAŁEK ZMIANY BIEGÓW OSŁONA

USZCZELNIACZ Wymienić

Obudowa skrzyni biegów
Wymontowanie
UWAGA: • Przy wymianie obudowy skrzyni biegów lub obudowy sprz∏gła nale×y wyregulować naciàg ło×ysk. • Skrzyni∏ biegów postawić na dwóch drewnianych klockach, dostatecznie grubych, by wałek główny nie dotykał stołu warsztatowego. 1. Wymontować mechanizm wewn∏trzny zmiany biegów (patrz str. 13-13). 2. Wykr∏cić Êrub∏ wałka koła poÊredniego wstecznego biegu. 3. Wymontować Êrub∏ specjalnà, nast∏pnie podkładki, spr∏×yny i kulki stalowe. KULKI STALOWE 5/16 ” PODKŁADKA Wymienić ÂRUBA SPECJALNA 6. Odkr∏cić korek φ 32 mm. 7. Zdjàć pierÊcieƒ spr∏×ysty z ło×yska wałka nap∏dowego u×ywajàc szczypiec do pierÊcieni. 8. Oddzielić obudow∏ skrzyni od obudowy sprz∏gła i usunàć Êlady uszczelniacza.
SZCZYPCE DO PIERÂCIENI

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY KOREK φ 32 mm

SPR¢þYNA dł. 25 m

OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW

OBUDOWA SPRZ¢GŁA

PODKŁADKA Wymienić ÂRUBA WAŁKA KOŁA POÂREDNIEGO WST. BIEGU 4. Wymontować wyłàcznik Êwiatła cofania. 5. Wykr∏cić Êryby M10 i M8 na krzy×, w kilku krokach.

9. Wymontować korek φ 28 mm, nast∏pnie rynn∏ spływu oleju. UWAGA: Obudowa skrzyni nie mo×e być zdemontowana bez wymontowania rynny spływu oleju. KOREK φ 28 mm RYNNA SPŁYWU OLEJU

WYŁÑCZNIK ÂWIATŁA COFANIA

OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW PODKŁADKA Wymienić

Widełki wstecznego biegu
Wymiary kontrolne
1. Zmierzyć luz mi∏dzy widełkami wstecznego biegu a sworzniem wybieraka 5 i wstecznego biegu. Luz nominalny: Luz dopuszczalny: A: 0,05 - 0,35 mm B: 0,4 - 0,8 mm A: 0,5 mm B: 1,0 mm KOŁO POÂREDNIE WSTECZNEGO BIEGU 3. Zmierzyć luz mi∏dzy kołem wstecznego biegu a widełkami. Luz nominalny: Luz dopuszczalny: 0,5 - 1,1 mm 1,8 mm

WIDEŁKI WSTECZNEGO BIEGU

WIDEŁKI WST. B.

SWORZE¡ WYBIERAKA 5/WS. BIEGU

2. Je×eli luz przekracza wartoÊć dopuszczalnà, zmierzyć szerokoÊć otworu w widełkach wstecznego biegu. Wymiar nominalny: A: 7,05 - 7,25 mm B: 7,4 - 7,7 mm

4. Gdy luz przekracza wartoÊć dopuszczalnà, zmierzyć szerokoÊć szcz∏k widełek biegu wstecznego. Wymiar nominalny: 13,0 - 13,3 mm

WIDEŁKI WSTECZNEGO BIEGU WIDEŁKI WSTECZNEGO BIEGU

Gdy szerokoÊć ta przekracza wartoÊć dopuszczalnà, wymienić widełki wstecznego biegu. Gdy szerokoÊć jest prawidłowa, wymienić wybierak 5 i wstecznego biegu.

Gdy szerokoÊć przekracza wartoÊć dopuszczalnà, wymienić widełki wstecznego biegu. Gdy szerokoÊć jest prawidłowa, wymienić koło poÊrednie wstecznego biegu.

Koło poÊrednie wst. biegu
Wymontowanie
1. Wymontować widełki wstecznego biegu.

Wałek główny Wałek nap∏dowy
Wymontowanie
1. Wmontować zespół wałka głównego i nap∏dowego razem z widełkami.

WIDEŁKI WSTECZNEGO BIEGU

UWAGA: Przed wyj∏ciem zespołu wałków owinàć taÊmà ochronnà wielowypust wałka głównego. ZESPÓŁ WAŁKA GŁÓWNEGO

ZESPÓŁ WAŁKA NAP¢DOWEGO

WIDEŁKI

KULKA STALOWA 5/16 ”

2. Wymontować wałek i koło poÊrednie wstecznego biegu. Owinàć wielowypust PODKŁADKA PODKŁADKA SPR¢þYNOWA

KOŁO POÂREDNIE WSTECZNEGO BIEGU WAŁEK KOŁA POÂREDNIEGO WSTECZNEGO BIEGU

OBUDOWA SPRZ¢GŁA 2. Wymontować mechanizm ró×nicowy. MECHANIZM RÓþNICOWY

Wałek główny
Rysunek zestawieniowy
Przed monta×em umyć i wysuszyć wszystkie cz∏Êci. Współpracujàce powierzchnie pokryć olejem.

SYNCHRONIZATOR Sprawdzanie, str. 13-31 SPR¢þYNA SYNCHRON.

ŁOþYSKO KULKOWE Sprawdzić zu×ycie i działanie.

PŁYTKA BLOKUJÑCA

TULEJA PRZESUWNA 3/4 BIEGU Sprawdzanie str. 13-30 PIASTA SYNCHRONIZAT. 3/4 B. Sprawdzanie str. 13-30

PIERÂCIE¡ STOþKOWY ŁOþYSKO IGIEŁKOWE Sprawdzić zu×ycie i działanie TULEJA DYSTANSOWA SYNCHRONIZATOR Sprawdzanie, str. 13-31

SPR¢þYNA SYNCH.

SPR¢þYNA SYNCHRONIZATORA PIASTA SYNCHRONIZAT. 5 BIEGU TULEJA PRZESUWNA 5 BIEGU Sprawdzanie, str. 13-30 SPR¢þYNA SYNCHRONIZATORA SYNCHRONIZATOR Sprawdzanie, str. 13-31

SYNCHRONIZATOR Sprawdzanie str. 13-31

KOŁO 3 BIEGU Sprawdzanie, str. 13-19, 31 ŁOþYSKO IGIEŁKOWE Sprawdzić zu×ycie i działanie WAŁEK GŁÓWNY Sprawdzanie, str. 13-21

KOŁO 5 BIEGU Sprawdzanie, str. 13-20, 31

TULEJA DYSTANSOWA Sprawdzanie, str. 13-19, 20 ŁOþYSKA IGIEŁKOWE Sprawdzić zu×ycie i działanie

KOŁO 4 BIEGU Sprawdzanie, str. 13-19, 31

Wymiary kontrolne
UWAGA: W przypadku koniecznoÊci wymiany, zawsze wymieniać tulej∏ przesuwnà i piast∏ synchronizatora jako komplet. 1. Podeprzeć wewn∏trznà bie×ni∏ ło×yska odpowiednià nasadkà i nacisnàć wałek główny. 2. Zmierzyć luz mi∏dzy kołem 2 i 3 biegu. Luz nominalny: Luz dopuszczalny: 0,06 - 0,21 mm 0,3 mm 4. Zmierzyć luz mi∏dzy kołem 4 biegu, a tulejà dystansowà. Luz nominalny: Luz dopuszczalny: 0,06 - 0,21 mm 0,3 mm

WAŁEK GŁÓWNY KOŁO 4 BIEGU

WAŁEK GŁÓWNY

KOŁO 2 BIEGU TULEJA DYSTANSOWA NASADKA 5. JeÊli luz przekracza wartoÊć dopuszczalnà, zmierzyć wymiar (A) tulei dystansowej. NASADKA Wymiar nominalny: 26,03 - 26,08 mm Wymiardopuszczalny: 26,01 mm

KOŁO 3 BIEGU

3. Gdy luz przekracza wartoÊć dopuszczalnà, zmierzyć szerokoÊć koła 3 biegu. SzerokoÊć nominalna: SzerokoÊć dopuszczalna: 32,42 - 32,47 mm 32,3 mm

STRONA KOŁA 4 BIEGU TULEJA DYSTANS. 6. JeÊli wymiar (A) jest mniejszy od wartoÊci dopuszczalnej, wymienić tulej∏ dystansowà. JeÊli wymiar (A) jest prawidłowy, zmierzyć szerokoÊć koła 4 biegu. SzerokoÊć nominalna: SzerokoÊć dopuszczalna: 30,92 - 30,97 mm 30,8 mm

KOŁO 3 BIEGU

KOŁO 4 BIEGU

JeÊli szerokoÊć koła 3 biegu jest mniejsza od wartoÊci dopuszczalnej wymienić koło 3 biegu. JeÊli szerokoÊć koła 3 biegu mieÊci si∏ w limicie, wymienić piast∏ synchronizatora 3/4 biegu.

JeÊli szerokoÊć koła 4 biegu jest mniejsza od wartoÊci dopuszczalnej wymienić koło 4 biegu. JeÊli szerokoÊć koła 4 biegu mieÊci si∏ w limicie, wymienić piast∏ synchronizatora 3/4 biegu.

Wałek główny
Wymiary kontrolne (c.d.)
7. Zmierzyć luz mi∏dzy kołem 5 biegu, a tulejà dystansowà. Luz nominalny: Luz dopuszczalny: 0,06 - 0,21 mm 0,3 mm

Demonta×
UWAGA: Piast∏ synchronizatora wyciskać na prasie jak pokazano poni×ej. U×ycie Êciàgacza ramieniowego mo×e uszkodzić koło z∏bate. 1. Zdemontować ło×ysko kulkowe Êciàgaczem, jak na rysunku.

WAŁEK GŁÓWNY TULEJA DYSTANSOWA

ÂCIÑGACZ ŁOþYSK

ŁOþYSKO KULKOWE

KOŁO 5 BIEGU NASADKA 8. JeÊli luz przekracza wartoÊć dopuszczalnà, zmierzyć wymiar (B) tulei dystansowej. Wymiar nominalny: 26,03 - 26,08 mm Wymiardopuszczalny: 26,01 mm

TULEJA DYSTANSOWA

ŁOþYSKO KULKOWE PŁYTKA BLOKUJÑCA

STRONA KOŁA 5 BIEGU

9. JeÊli wymiar (B) jest mniejszy od wartoÊci dopuszczalnej, wymienić tulej∏ dystansowà. JeÊli wymiar (B) jest prawidłowy, zmierzyć szerokoÊć koła 5 biegu. SzerokoÊć nominalna: SzerokoÊć dopuszczalna: 30,92 - 30,97 mm 30,08 mm

WAŁEK GŁÓWNY

KOŁO 5 BIEGU

JeÊli szerokoÊć koła 5 biegu jest mniejsza od wartoÊci dopuszczalnej wymienić koło 5 biegu. JeÊli szerokoÊć koła 5 biegu mieÊci si∏ w limicie, wymienić piast∏ synchronizatora 5 biegu.

Sprawdzanie
2. Podeprzeć koło 5 biegu dwoma płytami stalowymi i wycisnàć prasà piast∏ synchronizatora 5 biegu jak na rys. poni×ej. PIASTA SYNCHRONIZATORA 5 BIEGU PRASA TRZPIE¡ KOŁO 5 BIEGU 1. Sprawdzić powierzchnie kól z∏batych i ło×ysk pod kàtem zu×ycia i uszkodzenia, nast∏pnie zmierzyć wałek główny w punktach A, B, C i D. Wymiar nominalny: A (Powierzchnia ło×yska kulkowego): 27,987 - 28,000 mm B (Powierzchnia ło×yska igiełkowego): 37,984 - 38,000 mm C (Powierzchnia ło×yska kulkowego): 27,977 - 27,990 mm Wymiar dopuszczalny: A: 27,94 mm B: 37,93 mm C: 27,94 mm Sprawdzić zu×ycie i uszkodzenia.

Sprawdzić zu×ycie i uszkodzenia. 3. W taki sam sposób jak poprzednio podeprzeć koło 3 biegu dwoma stalowymi płytami i wycisnàć prasà piast∏ synchronizatora 3/4 biegu, jak pokazano na rysunku poni×ej. Sprawdzić czy kanały olejowe nie sà zatkane.

JeÊli któryÊ wymiar wałka głównego nie mieÊci si∏ w limicie wymienić wałek główny. 2. Sprawdzanie bicia. Bicie nominalne: Bicie dopuszczalne: 0,02 mm max 0,05 mm

PRASA

UWAGA: Wałek główny podeprzeć na koƒcach, jak pokazano na rysunku poni×ej. PIASTA SYNCHR. 3/4 BIEGU

KOŁO 3 BIEGU

Wykonać dwa pełne obroty. JeÊli bicie przekracza wartoÊć dopuszczalnà, wymienić wałek główny.

Wałek główny
Monta×
UWAGA: Wałek montować w kolejnoÊci jak na rysunku na str. 13-18. 1. Podeprzeć koło 2 biegu na stalowych płytach, nast∏pnie wcisnàć na prasie piast∏ synchronizatora 3/4 biegu przy pomocy trzpienia C. UCHWYT MONTAþOWY TRZPIE¡ C KO¡CÓWKA ŁOþYSKO KULKOWE PRASA 3. Zamontować ło×ysko kulkowe u×ywajàc prasy i przyrzàdu specjalnego, jak na rysunku.

PRASA KO¡CÓWKA φ 35 mm

PIASTA SYNCHR. 3/4 BIEGU

KOŁO 2 BIEGU 2. Zamontować piast∏ synchronizatora 5 biegu przy pomocy przyrzàdu specjalnego i prasy, jak na rys.

TRZPIE¡ C

PRASA

KO¡CÓWKA φ 35 mm

PIASTA SYNCHR. 5 BIEGU

Wałek nap∏dowy
Rysunek zestawieniowy
Przed monta×em umyć i wysuszyć wszystkie cz∏Êci. Współpracujàce powierzchnie pokryć olejem.

NAKR¢TKA ZACISKOWA

KOŁO WSTECZNEGO BIEGU Sprawdzanie, str 13-30 PIASTA SYNCHRONIZATORA 1/2 BIEGU Sprawdzanie, str. 13-30 PŁYTKA CIERNA Sprawdzić zu×ycie i działanie. SPR¢þYNA SYNCHR.

PODKŁADKA SPR¢þYNOWA ŁOþYSKO KULKOWE Sprawdzić zu×ycie i działanie. ŁOþYSKO WAŁECZKOWE Sprawdzić zu×ycie i działanie.

KOŁO 5 BIEGU

SYNCHRONIZATOR Sprawdzanie, str. 13-31

KOŁO 4 BIEGU

KOŁO 1 BIEGU Sprawdzanie, str 13-24, 31

KOŁO 3 BIEGU

ŁOþYSKO IGIEŁKOWE Sprawdzić zu×ycie i działanie. PODKŁADKA OPOROWA

KOŁO 2 BIEGU Sprawdzanie, str. 13-24, 31.

ŁOþYSKO IGIEŁKOWE Sprawdzić zu×ycie i działanie. TULEJA DYSTANSOWA Sprawdzanie, str 13-24

WAŁEK NAP¢DOWY Sprawdzanie, str. 13-26

PŁYTKA CIERNA Sprawdzić zu×ycie i działanie. Demonta×, str. 13-25 Monta×, str. 13-27 SYNCHRONIZATOR Sprawdzanie, str 13-31 SPR¢þYNA SYNCHRONIZATORA

Wałek nap∏dowy
Wymiary kontrolne
1. Zmierzyć luz mi∏dzy podkładkà oporowà i kołem 1 biegu. Luz nominalny: 0,04 - 0,10 mm 3. Zmierzyć luz mi∏dzy kołem 2 i 3 biegu. Luz nominalny: 0,04 - 0,10 mm

KOŁO 3 BIEGU KOŁO 1 BIEGU

PODKŁADKA OPOROWA 2. JeÊli luz przekracza limit, dobrać z tabeli odpowiednià podkładk∏ oporowà, aby luz mieÊcił si∏ w limicie.

KOŁO 2 BIEGU TULEJA DYSTANSOWA

4. JeÊli luz przekracza limit, dobrać odpowiednià tulej∏ dystansowà z tabeli, aby luz mieÊcił si∏ w limicie.

PODKŁADKA OPOROWA Nr katalogowy GruboÊć TULEJA DYSTANSOWA Nr katalogowy GruboÊć

Demonta×
1. Zacisnàć wałek nap∏dowy w imadle stosujàc dwa klocki drewniane jako przekładki. 2. Usunàć przecinakiem zaciÊni∏tà cz∏Êć kołnierza nakr∏tki zaciskowej, nast∏pnie odkr∏cić nakr∏tk∏ i wyjàć podkładk∏ spr∏×ynujàcà. PRZECINAK KO¡CÓWKA ZACIÂNI¢TY KOŁNIERZ NAKR¢TKA ZACISKOWA Wymienić PODKŁADKA SPR¢þ. IMADŁO WARSZTATOWE TULEJA DYSTANSOWA 4. Zdemontować płytk∏ ciernà z tulei dystansowej przy pomocy prasy i przyrzàdu specjalnego.

PRASA

KLOCKI DREWNIANE 3. Wycisnàć na prasie ło×ysko kulkowe, jak na rys.

PŁYTKA CIERNA Sprawdzić zu×ycie i uszkodzenia

PRASA

TRZPIE¡

ŁOþYSKO KULKOWE

KOŁO 5 BIEGU KOŁO 4 BIEGU

PŁYTY STALOWE

WAŁEK NAP¢DOWY

Wałek nap∏dowy
Sprawdzanie
1. Sprawdzić powierzchnie kól z∏batych i ło×ysk pod kàtem zu×ycia i uszkodzenia, nast∏pnie zmierzyć wałek nap∏dowy w punktach A, B i C .

Monta×
UWAGA: KolejnoÊć monta×u zachować zgodnie z rysunkiem na str. 13-23. 1. Na wałek nap∏dowy wło×yć podkładk∏ oporowà, ło×ysko igiełkowe, koło 1 biegu, płytk∏ ciernà, synchronizator i spr∏×yn∏ synchronizatora. UWAGA: Przed monta×em nale×y zło×yć koło 1 biegu i płytk∏ ciernà.

Wymiar nominalny:

A: 38,000 - 38,015 mm B: 39,984 - 40,000 mm C: 24,987 - 25,00 mm

Wymiar dopuszczalny: A: 37,95 mm B: 39,93 mm C: 24,94 mm

SPR¢þYNA SYNCHR. SYNCHRONIZATOR PŁYTKA CIERNA KOŁO 1 BIEGU ŁOþYSKO IGIEŁKOWE PODKŁADKA OPOR.

Sprawdzić zu×ycie i uszkodzenia. JeÊli któryÊ wymiar wałka nap∏dowego nie mieÊci si∏ w limicie wymienić wałek 2. Sprawdzanie bicia. Bicie nominalne: Bicie dopuszczalne: 0,02 mm max 0,05 mm.

WAŁEK NAP¢DOWY

UWAGA: Wałek podeprzeć na obu koƒcach jak na rys. 2. Wmontować piast∏ 1/2 biegu ustawiajàc wyst∏py płytki ciernej w wyci∏ciach piasty.

Wykonać dwa pełne obroty.

PIASTA 1/2 BIEGU

PŁYTKA CIERNA JeÊli bicie przekracza wartoÊć dopuszczalnà, wymienić wałek nap∏dowy.

3. Wcisnàć płytk∏ ciernà na tulej∏ dystansowà przy pomocy prasy i przyrzàdu specjalnego.

6. Zamontowć podkładk∏ spr∏×ynowà. 7. Zacisnàć wałek nap∏dowy w imadle, stosujàc 2 drewniane klocki jako przekładki.

PRASA UCHWYT MONTAþOWY KO¡CÓWKA

8. Dokr∏cić nakr∏tk∏ zaciskowà odpowiednim momentem, nast∏pnie zacisnàć kołnierz nakr∏tki na rowku wałka. Moment dokr∏cania NAKR¢TKA ZACISKOWA Wymienić

TULEJA DYSTANSOWA

PŁYTKA CIERNA

IMADŁO WARSZTATOWE

4. U×ywajàc prasy i przyrzàdu specjalnego zamontować ło×ysko kulkowe.

PRASA KLOCKI DREWNIANE KO¡CÓWKA DO USZCZELNIACZA

ŁOþYSKO KULKOWE ŁOþYSKO IGIEKOWE

Zespół widełek
Demonta×, monta×
Przed monta×em wszystkie cz∏Êci umyć i wysuszyć. Współpracujàce cz∏Êci nasmarować olejem.

WYBIJAK φ 5 mm

WIDEŁKI 5 BIEGU

WIDEŁKI 3/4 BIEGU

WYBIERAK 5/WSTECZNEGO BIEGU WIDEŁKI 1/2 BIEGU KOŁEK SPR¢þYSTY Wymienić

Wymiary kontrolne
UWAGA: Tuleja przesuwna i piasta muszà być wymieniane w komplecie. 1. Zmierzyć luz mi∏dzy ka×dymi widełkami i odpowiednià tulejà przesuwnà. Luz nominalny: Luz dopuszczalny: 0,35 - 0,65 mm 1,0 mm 3. Zmierzyć luz mi∏dzy wybierakiem a widełkami. Luz nominalny: Luz dopuszczalny: 0,2 - 0,5 mm 0,6 mm

TULEJA PRZESUWNA WIDEŁKI

WIDEŁKI WYBIERAK

2. JeÊli luz przekracza wartoÊć dopuszczlnà, zmierzyć gruboÊć koƒców widełek. GruboÊć nominalna: 6,2 - 6,4 mm

4. JeÊli luz przekracza wartoÊć dopuszczalnà, zmierzyć szerokoÊć sworznia wybieraka. SzerokoÊć nominalna: 12,9 - 13,0 mm WYBIERAK

WIDEŁKI

JeÊli gruboÊć widełek nie mieÊci si∏ w limicie, wymienić widełki. JeÊli gruboÊć widełek jest prawidłowa, wymienić tulej∏ przesuwnà synchronizatora.

JeÊli szerokoÊć sworznia wybieraka nie mieÊci si∏ w limicie, wymienić wybierak. JeÊli szerokoÊć wybieraka jest prawidłowa, wymienić widełki.

Tuleja przesuwna, piasta synchronizatora
Sprawdzanie
1. Sprawdzić czy zàbki tulei przesuwnych i piast nie noszà Êladów zu×ycia tzn. nie sà zaokràglone. 2. Zmontować piast∏ i tulej∏ przesuwnà. Sprawdzić czy tuleja przesuwa si∏ lekko. UWAGA: W przypadku koniecznoÊci wymiany, tuleja przesuwna i piasta muszà być wymienione w komplecie.

Monta×
Podczas monta×u tulei przesuwnej i piasty upewnić si∏, ×e wy×sze z∏by tulei przesuwnej (rozmieszczone co 120°) wchodzà w gł∏bsze rowki piasty. UWAGA: Nie montować tulei przesuwnej z wy×szymi z∏bami wło×onymi w wyci∏cia piasty. Mo×e to spowodować uszkodzenie spr∏×yny synchronizatora.

TULEJA PRZESUWNA

WYþSZE Z¢BY PIASTA SYNCHRONIZATORA WYCI¢CIE PIASTY SYNCHR.

GŁ¢BSZE ROWKI

PIASTA SYNCHRONIZATORA TULEJA PRZESUWNA

Synchronizator, koła z∏bate
Sprawdzanie
1. Sprawdzić synchronizator i koło z∏bate. A: Sprawdzić czy powierzchnia cierna synchronizatora nie jest zu×yta. B: Sprawdzić zu×ycie zàbków tulei przesuwnej i współpracujàcych zàbków synchronizatora (zaokràglenia). SYNCHRONIZATOR DOBRE ZUþYTE C: Sprawdzić zu×ycie zàbków tulei przesuwnej i współpracujàcych zàbków koła z∏batego (zaokràglenia). DOBRE ZUþYTE D: Sprawdzić zu×ycie powierzchni oporowej piasty koła z∏batego. E: Sprawdzić sto×kowà powierzchni∏ ciernà koła z∏batego czy nie jest zu×yta lub porysowana. F: Sprawdzić czy powierzchnie z∏bów kół z∏batych nie sà zu×yte, złuszczone lub pop∏kane. 2. Pokryć olejem powierzchnie sto×kowà koła z∏batego, docisnàć synchronizator do koła i obracajàc go sprawdzić czy nie ma poÊlizgu. Zmierzyć na całym obwodzie luz mi∏dzy kołem z∏batym a synchronizatorem. UWAGA: Podczas pomiarów dociskać synchronizator do koła. Luz koło z∏bate-synchronizator Nominalny: Luz dopuszczalny: 0,85 - 1,10 mm 0,4 mm SPR¢þYNA SYNCHRONIZAT.

JeÊli luz jest mniejszy od wymaganego, wymienić kompletnà tulej∏ przesuwnà synchronizatora.

SYNCHRONIZATOR

KOŁO Z¢BATE

Ło×yska wałka głównego, uszczelniacze
Wymiana
1. Wymontować ło×ysko przyrzàdem specjalnym jak na rys. 2. Wymontować uszczelniacz z obudowy sprz∏gła. UCHWYT MONTAþOWY 3. Wcisnàć nowy uszczelnicz od strony skrzyni biegów u×ywajàc przyrzàdu specjalnego.

KO¡CÓWKA

BEZWŁADNOÂCIOWY ÂCIÑGACZ ŁOþYSK

USZCZELNIACZ Wymienić

ŁOþYSKO KULKOWE

4. Wcisnàć nowe ło×ysko kulkowe od strony skrzyni biegów u×ywajàc przyrzàdu specjalnego jak na rysunku.

UCHWYT MONTAþOWY

ŁOþYSKO KULKOWE KO¡CÓWKA

USZCZELNIACZ Wymienić

ŁOþYSKO KULKOWE

Ło×yska wałka nap∏dowego
Wymiana
1. Wymontować płytk∏ ustalajàcà z obudowy sprz∏gła. Wymienić OBUDOWA SPRZ¢GŁA 3. Wło×yć kierownic∏ oleju i ło×ysko wałeczkowe w otwór obudowy sprz∏gła. UWAGA: Ło×ysko ustawić otworem olejowym skierowanym do góry. OTWORY OLEJOWE ŁOþYSKO WAŁECZKOWE KIEROWNICA OLEJU OBUDOWA SPRZ¢GŁA

PŁYTKA USTALAJÑCA

2. Wymontować ło×ysko wałeczkowe przyrzàdem specjalnym jak na rysunku, nast∏pnie wyjàć kierownic∏ oleju.

4. Wcisnàć ło×ysko wałeczkowe w obudow∏ sprz∏gła u×ywajàc przyrzàdu specjalnego jak na rysunku. UCHWYT MONTAþOWY

KO¡CÓWKA

BEZWŁADNOÂCIOWY ÂCIÑGACZ ŁOþYSK

ŁOþYSKO WAŁECZKOWE KIEROWNICA OLEJU

ŁOþYSKO WAŁECZKOWE

Ło×yska wałka nap∏dowego
Wymiana (c.d.)
5. Wmontować płytk∏ ustalajàcà i zabezpieczyć Êruby zaginajàc płytk∏. M6 x 10 Wymienić

PierÊcienie osadcze wałka gł.
Dobór – Regulacja
1. Wymontować pierÊcieƒ osadczy φ 78 mm i kierownic∏ oleju z obudowy skrzyni biegów. KIEROWNICA OLEJU PIERÂCIE¡ OSADCZY

PŁYTKA USTALAJÑCA

OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW 2. Na wałek główny zamontować piast∏ synchronizatora 3/4 biegu, tulej∏ dystansowà, piast∏ synchronizatora 5 biegu i ło×ysko kulkowe. Wałek wło×yć w obudow∏ skrzyni biegów. 3. Wło×yć podkładk∏ na wałek główny. 4. Zmierzyć odległoÊć (B) mi∏dzy obudowà skrzyni biegów a podkładkà. UWAGA: • U×ywać przymiaru liniowego i suwmiarki. • Zmierzyć w 3 punktach i uÊrednić wynik.

KRAW¢Dè OBUDOWY SKRZYNI BIEGÓW

WAŁEK GŁÓWNY

PODKŁADKA

PIASTA SYNCHR. 3/4 BIEGU TULEJA DYSTANSOWA PIASTA SYNCHR. 5 BIEGU TULEJA DYSTANSOWA ŁOþYSKO KULKOWE OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW

5. Zmierzyć odległoÊć (C) mi∏dzy obudowà sprz∏gła a wewn∏trznà bie×nià ło×yska. UWAGA: • U×ywać przymiaru liniowego i gł∏bokoÊciomierza. • Zmierzyć w 3 punktach i uÊrednić wynik.

PIERÂCIENIE OSADCZE φ 78 mm:
Nr katalogowy GruboÊć

KRAW¢Dè OBUDOWY SPRZ¢GŁA

WEWN¢TRZNA BIEþNIA ŁOþYSKA KULKOWEGO

6. Dobrać z tabeli odpowiedni pierÊcieƒ osadczy na podstawie nast∏pujàcych obliczeƒ. UWAGA: Zakładać tylko jeden pierÊcieƒ. (Wzór) (B) + (C) - 0,93 = gruboÊć pierÊcienia osadczego

Przykład obliczeƒ OdległoÊć (B)(2,39 mm) + OdległoÊć (C)(0,22 mm) = 2,61 mm odejmujàc wysokoÊć podkładki spr∏×ynujàcej (0,93 mm) otrzymamy gruboÊć pierÊcienia osadczego (1,68 mm) Nale×y zało×yć pierÊcieƒ osadczy o gruboÊci 1,68 mm.

PierÊcienie osadcze wałka głównego
Dobór – Regulacja (c.d.)
7. Sprawdzić luz osiowy wałka głównego wg. poni×szej metody. UWAGA: Pomiary wykonywać w temperaturze pokojowej. -1. Do obudowy skrzyni biegów wło×yć dobrany pierÊcieƒ osadczy i kierownic∏ oleju. KIEROWNICA OLEJU PIERÂCIE¡ OSADCZY -7. Na wałek główny zało×yć podstaw∏ i pierÊcieƒ przyrzàdu specjalnego. WAŁEK GŁÓWNY PIERÂCIE¡

PODSTAWA WAŁKA GŁÓWN.

-8. Zało×yć uchwyt przyrzàdu specjalnego jak nast∏puje: UWAGA: • Odkr∏cić Êrub∏ uchwytu i poluzować dwie Êruby amplowe. • Ustawić uchwyt przyrzàdu jak na rysunku. • Wyst∏py uchwytu osadzić w rowku za wielowypustem wałka głownego i dokr∏cić Êruby amplowe

OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW -2. Zało×yć podkładk∏ spr∏×ystà i podkładk∏ na ło×ysko kulkowe. UWAGA: Przed monta×em dokładnie umyć podkładk∏, podkładk∏ spr∏×ynujàcà i pierÊcieƒ osadczy. Dokładnie osadzić podkładk∏, podkładk∏ spr∏×ynujàcà i pierÊcieƒ osadczy. PODKŁADKA PODKŁADKA SPR¢þYNOWA

• •

ÂRUBA UCHWYTU

ÂRUBY AMPLOWE

-3. Wmontować wałek główny do obudowy sprz∏gła. -4. Nało×yć obudow∏ skrzyni biegów na wałek główny i obudow∏ sprz∏gła. -5. Dokr∏cić Êruby M8 i M10 łàczàc obie obudowy. -6. Uderzyć młotkiem plastikowym w wałek główny.

PRZYRZÑD KONTROLNY WAŁKA GŁÓWNEGO

-9. Osadzić dobrze wałek główny uderzajàc plastikowym młotkiem. -10.Wkr∏cać Êrub∏ uchwytu do momentu gdy koniec Êruby dotknie powierzchni podstawy przyrzàdu. -11.Wyzerować czujnik zegarowy przyło×ony do koƒca wałka głównego.

Skrzynia biegów
Monta×
-12. Wkr∏cać Êrub∏ uchwytu zgodnie z ruchem zegara, a× do momentu gdy czujnik osiàgnie maksymalne wskazanie. Odczytać z czujnika luz osiowy wałka głównego. UWAGA: Wkr∏canie Êruby o wi∏cej ni× 60° po osiàgni∏ciu maksymalnych wskazaƒ czujnika mo×e spowodować uszkodzenie skrzyni biegów. 1. Wło×yć mechanizm ró×nicowy do obudowy sprz∏gła. MECHANIZM RÓþNICOWY

PODSTAWA MAGNET.

CZUJNIK ZEGAROWY

UCHWYT PRZYRZÑDU KONTROLN.

OBUDOWA SPRZ¢GŁA 2. Wmontować podkładk∏ spr∏×ystà i podkładk∏ w poło×eniu jak na rys. 3. Zło×yć wałek główny, nap∏dowy i zespół widełek oraz wmontować ten zespół. UWAGA: Przed wmontowaniem zespołu wałków, owinàć taÊmà wielowypust wałka głównego.

-13. JeÊli wskazania czujnika mieszczà si∏ w normie, luz wałka jest prawidłowy. JeÊli wskazania czujnika wykraczajà poza norm∏, ponownie zmierzyć i obliczyć gruboÊć pierÊcienia osadczego. Nominalne wskazania czujnika: 0,10 - 0,16 mm.

ZESPÓŁ WAŁKA GŁÓWNEGO

WIDEŁKI

ZESPÓŁ WAŁKA NAP¢DOWEGO

PODKŁADKA

Owinàć taÊmà

PODKŁADKA SPR¢þYSTA

Skrzynia biegów
Monta× (c.d.)
4. Wło×yć koło poÊrednie wstecznego biegu i wałek koła poÊredniego. UWAGA: PierÊcieƒ osadczy dobrać wg uwag na str. 13-34. 6. Zamontować kierownic∏ oleju i dobrany pierÊcieƒ osadczy w obudowie skrzyni biegów. KOŁO POÂREDNIE BIEGU WSTECZNEGO KIEROWNICA OLEJU PIERÂCIE¡ OSADCZY

WAŁEK KOŁA POÂREDNIEGO BIEGU WSTECZNEGO

OBUDOWA SPRZ¢GŁA

OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW 7. Zamontować rynn∏ spływu w obudowie skrzyni biegów. UWAGA: Zagiàć koƒcówk∏ kierownicy w otworze skrzyni. 8. Wkr∏cić korek φ 28. UWAGA: Gwint korka pokryć pastà uszczelniajàcà nr kat. 0Y740-99986.

5. Wmontować widełki wstecznego biegu do obudowy sprz∏gła ze sworzniem wybieraka 5/wst. biegu wło×onym w otwór widełek wstecznego biegu. UWAGA: Sprawdzić czy kulka stalowa jest w prawidłowym poło×eniu.

WIDEŁKI WST. BIEGU

KOREK φ 28 KIEROWNICA OLEJU

OBUDOWA SPRZ¢GŁA

KULKA STALOWA 5/16”

OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW

9. Nało×yć past∏ uszczelniajàcà na powierzchni∏ skrzyni biegów stykajàcà si∏ z obudowà sprz∏gła jak pokazano na rysunku. UWAGA: U×ywać pasty uszczelniajàcej nr kat. 0Y740-99986 lub 08C70-X0134S. Usunàć brudny olej z uszczelnianych powierzchni. Pokryć uszczelniaczem cały obwód otworów Êrub. Obudowy zło×yć w ciàgu 20 min od nało×enia uszczelniacza. Odczekać 30 min od monta×u przed nalaniem oleju do skrzyni biegów.

12. OpuÊcić obudow∏ skrzyni biegów jednoczeÊnie osadzajàc pierÊcieƒ osadczy w rowku ło×yska wałka nap∏dowego. SZCZYPCE DO PIERÂCIENI

• • • • •

PIERÂCIE¡ OBUDOWA OSADCZY SKRZYNI BIEGÓW

Pasta uszczelniajàca Kołki ustalajàce

13. Sprawdzić czy pierÊcieƒ jest dobrze osadzony w rowku ło×yska wałka nap∏dowego. Wymiar A po zmontowaniu: 3,60 - 6,32 mm 10. Wło×yć kołki ustalajàce 14 x 20 mm. 11. Osadzić płytk∏ blokujàcà jak na rys. Nało×yć obudow∏ skrzyni biegów na obudow∏ sprz∏gła uwa×ajàc na prawidłowe ustawienie wzgl∏dem wałków. UWAGA: Dłu×sze rami∏ widełek 5 biegu ustawić równo z wyst∏pem płytki blokujàcej (patrz. rys.). KOREK φ 32 mm 25 Nm (2,5 kGm) PIERÂCIE¡ OSADCZY 14. Zakr∏cić korek φ 32 mm. UWAGA: Na gwint nało×yć past∏ uszczelniajàcà (nr katalogowy 0Y740-99986 lub 08C70-X0134S).

PŁYTKA BLOKUJÑCÑ

OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW WIDEŁKI 5 BIEGU

Skrzynia biegów
Monta× (c.d.)
15. Przykr∏cić Êruby obudowy skrzyni biegów w kilku krokach w kolejnoÊci pokazanej na rysynku.

Wmontowanie
1. Osadzić kołki ustalajàce.

ÂRUBY M10

KOŁKI USTALAJÑCE

Âruby M8 x 50 mm Pozostałe Êruby: M8 x 40 mm 16. Wkr∏cić Êrub∏ wałka koła poÊredniego wstecznego biegu. 17. Wmontować kulki stalowe, podkładki i Êruby specjalne. KULKA STALOWA 5/16” PODKŁADKA Wymienić ÂRUBA SPECJALNA 22 Nm (2,2 kGm)

2. Pokryć smarem miejsca pokazane na rys. i wmontować ło×ysko wyciskowe sprz∏gła i widełki (patrz. str. 12-15). UWAGA: Stosować wyłàcznie oryginalny smar HONDA Urea Grease UM264 (nr kat. 41211-PY5-305). 3. Zamontować osłon∏ gumowà widełek.

SPR¢þYNA WIDEŁKI WYCISKOWE USTALAJÑCA

ŁOþYSKO WYCISKOWE

SPR¢þYNA dł. 25 mm

OSŁONA GUMOWA SWORZE¡ KULOWY

PODKŁADKA Wymienić

ÂRUBA WAŁKA KOŁA POÂR. WST. B. 18. Wmontować wewn∏trzny mechanizm zmiany biegów (patrz. str. 13-13). 19. Przed wmontowamiem skrzyni biegów nale×y sprawdzić czy wszystkie biegi włàczajà si∏ bez problemu.

4. UmieÊcić skrzyni∏ biegów na podnoÊniku i podnieÊć do poziomu silnika. 5. Wkr∏cić trzy dolne Êruby mocujàce skrzyni∏ biegów.

7. UnieÊć skrzyni∏ biegów, nast∏pnie wmontować poduszki zawieszenia skrzyni. UWAGA: • Âruby i nakr∏tki dokr∏cać w podanej kolejnoÊci. • Upewnić si∏, ×e gumy poduszek nie sà skr∏cone lub przesuni∏te.

ÂRUBY MOCUJÑCE SKRZYNI¢ BIEGÓW

Dokr∏cić

PODUSZKA SKRZYNI B.

Dokr∏cić wst∏pnie Dokr∏cić ostatecznie ÂRUBA MOCUJÑCA SKRZYNI¢ BIEGÓW

6. Wkr∏cić dwie górne Êruby mocujàce skrzyni∏ biegów.

8. Wkr∏cić trzy Êruby tylnych poduszek zawieszenia silnika.

ÂRUBY MOCUJÑCE Wymienić

ÂRUBY MOCUJÑCE SKRZYNI¢ BIEGÓW

WSPORNIK TYLNEJ PODUSZKI SILNIKA

Skrzynia biegów
Wmontowanie (c.d.)
9. Wmontować wspornik kolektora ssàcego. 11. Wmontować belk∏ Êrodkowà.

WSPORNIK KOLEKTORA SSÑCEGO

BELKA ÂRODKOWA

10. Wmontować osłon∏ sprz∏gła.

12. Wmontować wałek poÊredni i półosie (patrz. rozdz. 16).

PÓŁOSIE

PIERÂCIE¡ USTALAJÑCY ÂRUBY SPECJAL. Wymienić

PIERÂCIE¡ USTALAJÑCY Wymienić WAŁEK POÂREDNI

OSŁONA SPRZ¢GŁA

13. Wmontować prawy drà×ek reakcyjny (patrz. rozdz. 18). UWAGA: Sprawdzić czy gumy drà×ka nie sà uszkodzone. NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA Wymienić

16. Zamontować osłon∏ przeciwbłotnà silnika.

PODUSZKI GUMOWE ÂRUBY SAMOKONTRUJÑCE Wymienić DRÑþEK REAKCYJNY OSŁONA PRZECIWBŁOTNA SILNIKA

14. Wło×yć sworzeƒ kulowy do wahacz dolnego i dokr∏cić nakr∏tk∏ koronowà. 17. Wmontować tłumik sprz∏gła. 15. Zamontować widełki amortyzatora.

ÂRUBA SAMOKONTRUJÑCA Wymienić

TŁUMIK SPRZ¢GŁA

WIDEŁKI NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA Wymienić M12x1,25 mm 65 Nm (6,5 kGm)

ZAWLECZKA Wymienić NAKR¢TKA KORONOWA

WAHACZ DOLNY

Skrzynia biegów
Wmontowanie (c.d.)
18. Zamontować siłownik sprz∏gła, nast∏pnie przewód sztywny i wspornik. OSTRZEþENIE: Uwa×ać, by nie pogiàć przewodu sztywnego. 20. Podłàczyć linki wybierania i zmiany biegów do dêwigni i ustawić jà odpowiednio. OSTRZEþENIE: Uwa×ać, by nie pogiàć linek. UWAGA: Przekr∏cić osłon∏ gumowà tak, aby otwór skierowany był w dół.

PRZEWÓD SZT.

SIŁOWNIK WSPORN. LINEK WSPOR- ŁÑCZNIK NIK PRZEWODÓW LINKA ZM. BIEGÓW

ZAWLECZKA LINKA WYB. Wymienić BIEGÓW
PODKŁADKA STALOWA PODKŁADKA PLASTIK.

Spr. zu×ycie i uszkodzenia

OSŁONA ZAWLECZKA PODKŁADKA PLASTIK. PODKŁADKA Spr. zu×ycie i uszkodzenia Wymienić
STALOWA

19. Zamontować czujnik pr∏dkoÊci (VSS), nast∏pnie podłàczyć złàczk∏ czujnika.

21. Podłàczyć przewód masowy skrzyni biegów i złàczki wyłàcznika Êwiatła cofania. 22. Zamontować opaski wiàzek elektrycznych. 23. Wmontować rozrusznik, podłàczyć przewody rozrusznika.

ZŁÑCZKA VSS CZUJNIK PR¢DKOÂCI

UWAGA: Przy podłàczaniu przewodów rozrusznika uło×yć koƒcówk∏ przewodu zaciÊni∏tà stronà na zewnàtrz (patrz. rozdz. 23).

ZŁÑCZKI WŁÑCZNIKA ÂW. COFANIA

OPASKA PRZEW.

ROZRUSZNIK

PRZEWODY ROZRUSZN.

O-RING Wymienić

PRZEWÓD MASOWY SKRZYNI

24. Wmontować obudow∏ filtra powietrza i przewód dolotowy.

26. Napełnić skrzyni∏ biegów olejem (patrz str. 13-2). 27. Wmontować akumulator i podłàczyć przewód ujemny, nast∏pnie dodatni.

OBUDOWA FILTRA POWIETRZA PRZEWÓD DOLOTOWY

28. Sprawdzić działanie sprz∏gła. 29. Sprawdzić czy biegi przełàczajà si∏ lekko. 30. Sprawdzić geometri∏ przedniego zawieszenia (patrz rozdz. 18).

25. Wmontować podstaw∏ akumulatora.

PODSTAWA AKUMULATORA

Automatyczna skrzynia biegów
Narz∏dzia specjalne ..................... 14-2 Opis działania ............................... 14-3 Układ elektryczny Rozmieszczenie elementów ........ 14-30 Schemat ideowy ........................... 14-32 Usuwanie usterek ......................... 14-34 Tabela objawów i przyczyn usterek Układ elektryczny ..................... 14-36 Usuwanie usterek elektrycznych Schematy usuwania usterek ... 14-38 Czujniki obrotów wałka głównego i nap∏dowego ............................. 14-67 Włàcznik S .................................... 14-67 Zawór A/B blokady ...................... 14-68 Zawór A/B zmiany biegów .......... 14-69 Układ hydrauliczny Tabela objawów i przyczyn usterek Układ hydrauliczny ...................... 14-70 Próba drogowa ............................. 14-74 Test poÊlizgu ................................ 14-77 Poziom płynu ............................... 14-78 Sprawdzanie ciÊnieƒ ................... 14-79 Skrzynia biegów Wymontowanie ............................ 14-84 Rysunek zestawieniowy Prawa pokrywa ........................ 14-90 Obudowa skrzyni biegów ....... 14-92 Obudowa przekł. hydrokinet. 14-94 Prawa pokrywa Wymontowanie ........................ 14-96 Obudowa skrzyni biegów Wymontowanie ........................ 14-98 Obudowa przekładni hydrokinetycznej Wymontowanie ........................ 14-100 Obudowa zaworów Naprawa ................................... 14-102 Zespół zaworów ........................ 14-103 Pokrywy zaworów i spr∏×yn .... 14-104 Pompa oleju .............................. 14-105 Obudowa zaworów głównych . 14-106 Obudowa zaworów pomocniczych ...................... 14-108 Obudowa zaworu regulacyjnego14-110 Obudowa zaworu przepustnicy 14-111 Obudowa serwozaworu ............ 14-112 Obudowa akumulatora 1/2 ....... 14-113 Wałek główny ............................ 14-114 Wałek nap∏dowy ....................... 14-115 Sprz∏gło jednokierunkowe ...... 14-118 Wałek poÊredni ......................... 14-119 Sprzegła Rysunek zestawieniowy ........ 14-121 Demonta× ............................... 14-124 Monta× ................................... 14-126 Ło×yska obudowy przekładni hydrokinetycznej Ło×yska wałka głównego ..... 14-130 Ło×yska wałka nap∏dowego 14-131 Ło×yska wałka poÊredniego . 14-131 Ło×yska obudowy skrzyni biegów .................................... 14-132 Skrzynia biegów Monta× .................................... 14-134 Prawa pokrywa Wmontowanie przewodu zasilajàcego ........................... 14-140 Blokada postojowa ................... 14-140 Przekładnia hydrokinetyczna ... 14-141 Skrzynia biegów Wmontowanie ....................... 14-142 Dêwignia zmiany biegów .......... 14-147 Panel dêwigni zmiany biegów.. 14-148 Linka zmiany biegów Wymontowanie i zamont. ..... 14-148 Regulacja ............................... 14-150 Linka sterujàca przepustnicy .. 14-151

Narz∏dzia specjalne

Nr

Nr katalogowy

Nazwa Blokada wałka głównego Âciàgacz obudowy Przyrzàd do monta×u kół z∏batych BezwładnoÊciowy Êciàgacz ło×ysk Koƒcówka Êciàgacza Uchwyt Êciàgacza Ci∏×arek Êciàgacza Przyrzàd Êciskajàcy spr∏×yny sprz∏gieł Âruba przyrzàdu Êciskajàcego Podstawa przyrzàdu Êciskajàcego Podstawa przyrzàdu Êciskajàcego Wiàzka testowa Szczypce do pierÊcieni Zestaw przewodów do pomiaru ciÊnieƒ Przewód ciÊnieniowy Łàcznik Koƒcówka 78 x 80 mm Przyrzàd do pomiaru ciÊnieƒ Przewód ciÊnieniowy CiÊnieniomierz niskociÊnieniowy Cyfrowy miernik uniwersalny Koƒcówka 52 x 55 mm Koƒcówka 62 x 68 mm Koƒcówka 72 x 75 mm Uchwyt monta×owy

IloÊć

Nr strony

lub

Opis działania
Automatyczna skrzynia biegów jest zespołem zło×onym z 3 elementowej przekładni hydrokinetycznej i 3 - wałkowej elektronicznie sterowanej przekładni automatycznej, która zapewnia 4 biegi do jazdy do przodu i 1 wsteczny. Skrzynia biegów umieszczona jest w jednej linii z silnikiem. Przekładnia hydrokinetyczna, koła z∏bate, sprz∏gła. Przekładnia hydrokinetyczna składa si∏ z pompy, turbiny i kierownicy, umieszczonych w jednej obudowie. Elementy te połàczone sà z wałem korbowym i cała przekładnia obraca si∏ wraz z silnikiem. Wieniec z∏baty umieszczony wokół obudowy słu×y do rozruchu silnika. Podczas pracy silnika zespół przekładni hydrokinetycznej zachowuje si∏ jak koło zamachowe. Przekładnia automatyczna posiada 3 równoległe wałki: główny, nap∏dowy i poÊredni. Wałek główny jest w jednej osi z wałem korbowym silnika i znajdujà si∏ na nim sprz∏gła 3 i 4 biegu, koła z∏bate 3, 4 i wstecznego biegu oraz koło poÊrednie (koło wstecznego biegu jest zintegrowane z kołem 4 biegu). Na wałku nap∏dowym znajduje si∏ 1 sprz∏gło blokujàce, koła 1, 2, 3, 4 i wstecznego biegu oraz koło poÊrednie i postojowe. Koło 4 lub wstecznego biegu mo×e zostać zblokowane z wałkiem nap∏dowym zapewniajàc 4 lub wsteczny bieg w zale×noÊci od kierunku przesuni∏cia przesuwki. Koła wałka głównego sà stale zaz∏bione z kołami na wałku nap∏dowym i poÊrednim. Pozycja D4, D3, 2, 1 lub R jest osiàgana poprzez okreÊlonà kombinacj∏ włàczonych sprz∏gieł. Sterowanie elektroniczne. Układ sterowania składa si∏ z modułu TCM, czujników i 4 elektrozaworów. Przełàczanie biegów i blokowanie przekładni hydrokinetycznej jest sterowane elektronicznie, zapewniajàc właÊciwe przeło×enie i wygodnà jazd∏ we wszystkich warunkach drogowych. Moduł TCM mieÊci si∏ pod osłonà słupka A, po stronie pasa×era. Sterowanie hydrauliczne. W skład zespołu zaworów hydraulicznych wchodzà: zespół zaworu głównego, pomocniczego, serwozaworu, regulacyjnego, zaworu przepustnicy i akumulatory ciÊnienia 1 i 2 biegu. Zespół zaworów przykr∏cony jest do obudowy przekładni hydrokinetycznej. Zespół zaworu głównego zwiera: zawór manualny, zawór zmiany 1-2, zawór zmiany 2-3, zawór nadmiarowy chłodnicy płynu ATF, zawór włàczania blokady przekładni hydrokinetycznej, zawór sterujàcy blokadà, zawór 3-2b. gwałtownego wciÊni∏cia pedału, zawór modulacyjny, zawór CPC i koła z∏bate pompy olejowej. Zespół zaworu pomocniczego zawiera: zawór wylotowy 4b, zawór 3b. gwałtownego przyspieszania, zawór zmiany 3-4, zawór sterujàcy serwa, zw∏×ka sterujàca, 2 zw∏×ka sterujàca. W zespole serwozaworu znajdujà si∏: tłok akumulatora ciÊnienia i sam serwozawór. Zespół zaworu regulacyjnego zawiera: zawór regulacyjny, zawór zwrotny przekładni hydrokinetycznej i zawór synchronizujàcy blokady. Zespół zaworu przepustnicy zawiera: zawór B przepustnicy i zawór nadmiarowy. Płyn z regulatora przepływa przez zawór manualny do ró×nych zaworów sterujàcych. Sprz∏gła sà zasilane płynem przez odpowiednie przewody lub wewn∏trzne kanały przepływu płynu. Mechanizm sterujàcy zmianà biegów. Sygnały z ró×nych czuników rozmieszczonych w całym samochodzie docierajà do TCM, który decyduje jaki zawór sterujàcy powinien zostać włàczony w danej chwili. Uruchomienie zaworu sterujàcego zmianà biegów zmienia ciÊnienie modulowane, powodujàc przesuni∏cie zaworu. Powoduje to doprowadzenie ciÊnienia do przewodu i dalej do jednego ze sprz∏gieł, włàczenie tego sprz∏gła i odpowiadajàcego mu koła z∏batego. Mechanizm blokady przekładni hydrokinetycznej. Na 2, 3 i 4 biegu zakresu D4 oraz na 3 biegu zakresu D3 ciÊnienie płynu w przekładni hydrokinetycznej jest redukowane po stronie silnika powodujàc przesuni∏cie tłoka blokady i sprz∏×enie go z pokrywà przekładni. Powoduje to, ×e wałek główny obraca si∏ z takà samà pr∏dkoÊcià co wał korbowy silnika. TCM wraz z zaworami sterujàcymi synchronizuje moment włàczenia blokady. Zawory blokady sterujà zakresem włàczenia blokady zgodnie z zaworami sterujàcymi A i B oraz zaworem B przepustnicy. Gdy zawory sterujàce blokady A i B sà włàczone, ciÊnienie modulowane zmienia si∏. Zawory sterujàce blokady A i B mieszczà si∏ na obudowie przekładni hydrokinetycznej a sterowane sà przez TCM.

Opis działania
(ciàg dalszy)
Wybór zakresu pracy przekładni. Dêwignia zmiany przeło×enia posiada 7 pozycji: (P) PARKING, (R) WSTECZNY, (N) LUZ, (D4) 1-4 bieg, (D3) 1-3 bieg, (2) tylko 2 bieg, (1) tylko 1 bieg.

POŁOþENIE PARKING WSTECZNY LUZ JAZDA (1 - 4 bieg)

Opis Zablokowane koła przednie. Wyst∏p na kole postojowym zaz∏biony z wałkiem nap∏dowym. Wszystkie sprz∏gła wyłàczone. Włàczony bieg wsteczny. Przesuwka wstecznego biegu zaz∏biona z kołem wstecznego biegu wałka nap∏dowego; sprz∏gło 4 b. włàczone. Wszystkie sprz∏gła wyłàczone. Poło×enie do normalnej jazdy. Samochód rusza na 1b, bieg przełàczany jest automatycznie na 2, 3 i 4 zale×nie od szybkoÊci pojazdu i poło×enia przepustnicy. Przy zwalnianiu, biegi przełàczajà si∏ na 3, 2 i 1 a× do zatrzymania. Blokada przekładni włàcza si∏ na 2, 3 i 4 biegu.

JAZDA (1 - 3 bieg)

Poło×enie do szybkiego przyspieszania przy wy×szych szybkoÊciach, do normalnej jazdy i jazdy w gór∏ lub w dół. Samochód rusza na 1b, bieg przełàczany jest automatycznie na 2, i 3 zale×nie od szybkoÊci pojazdu i poło×enia przepustnicy. Przy zwalnianiu, biegi przełàczajà si∏ na 2 i 1 a× do zatrzymania. Blokada przekładni włàcza si∏ na 2, i 3 biegu.

DRUGI B.

Poło×enie do hamowania silnikiem lub łagodnego ruszania na Êliskiej nawierzchni. Stale włàczony bieg 2, nie ma zmiany na inne biegi.

PIERWSZY B. Poło×enie do hamowania silnikiem. Bieg 1 stale włàczony, nie ma zmiany na inne biegi. Uruchomienie silnika mo×liwe jest tylko w poło×eniu dêwigni (P) lub (N). Wskaênik poło×enia dêwigni zmiany biegów. Lampka wskaênika w zestawie wskaêników wyÊwietla aktualne pło×enie dêwigni zmiany biegów, co powoduje, ×e włàczony bieg jest łatwo widoczny, bez koniecznoÊci patrzenia na samà dêwigni∏.

Tłumaczenie nazw elementów ze schematów hydraulicznych na str. 14-13 do 14-21
CLUTCH PRESSURE CONTROL VALVE COOLER RELIEF VALVE EXHAUST VALVE KICK-DOWN VALVE LOCK UP CONTROL SOLENOID VALVE: A LOCK UP CONTROL VALVE LOCK UP SHIFT VALVE LOCK UP TIMING VALVE MANUAL VALVE MODULATOR VALVE ORIFICE CONTROL VALVE REGULATOR VALVE RELIEF VALVE SHIFT CONTROL SOLENOID VALVE: A SERVO VALVE SERVO CONTROL VALVE THROTTLE VALVE A TORQUE CONVERTER CHECK VALVE 1ST CLUTCH 1ST HOLD CLUTCH 1-2 SHIFT VALVE 1ST AKUMULATOR 1ST HOLD AKUMULATOR ZAWÓR STERUJÑCY CIÂNIENIEM SPRZ¢GIEŁ ZAWÓR NADMIAROWY CHŁODNICY PŁYNU ATF ZAWÓR WYLOTOWY ZAWÓR GWAŁTOWNEGO PRZYSPIESZANIA ZAWÓR A BLOKADY ZAWÓR STERUJÑCY BLOKADY ZAWÓR WŁÑCZANIA BLOKADY ZAWÓR SYNCHRONIZUJÑCY BLOKADY ZAWÓR MANUALNY ZAWÓR MODULACYJNY ZW¢þKA STERUJÑCA ZAWÓR REGULACYJNY ZAWÓR NADMIAROWY ZAWÓR A ZMIANY BIEGÓW SERWOZAWÓR ZAWÓR STERUJÑCY SERWA ZAWÓR A PRZEPUSTNICY ZAWÓR ZWROTNY PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ 1 SPRZ¢GŁO 1 SPRZ¢GŁO BLOKUJÑCE ZAWÓR ZMIANY 1-2 1 AKUMULATOR AKUMULATOR 1 SPRZ¢GŁA BLOKUJÑCEGO

CZUJNIK SZYBKOÂCI (VSS)

WIENIEC Z¢BATY PRZEKŁADNIA HYDROKINETYCZNA

SPRZ¢GŁO 1 B.

SPRZ¢GŁO 2 B.

CZUJNIK OBROTÓW WAŁKA NAP¢DOWEGO

1 SPRZ¢GŁO BLOKUJÑCE

KOŁO POSTOJOWE ELEKTROZAWORY STERUJÑCE BLOKADÑ PRZEKŁADNI HYDROKIN. ELEKTROZAWORY STERUJÑCE ZMIANÑ BIEGÓW A i B

SPRZ¢GŁO 4 B.

SPRZ¢GŁO 3 B.

Opis działania
Sprz∏gła
W automatycznej przekładni do włàczania i wyłàczania biegów zastosowano hydraulicznie uruchamiane sprz∏gła płytkowe. CiÊnienie doprowadzane do cylindra sprz∏gła przesuwa tłok sprz∏gła, który Êciska płytki cierne i tarcze stalowe blokujàc je. Nap∏d jest przenoszony przez włàczone sprz∏gło do połàczonego z nim koła z∏batego. Po zaniku doprowadzanego ciÊnienia tłok przesuwa si∏, pozwalajàc na swobodny obrót płytek ciernych mi∏dzy sobà. Koło z∏bate obraca si∏ niezale×nie od wałka nie przenoszàc nap∏du. Sprz∏gło 1b. Sprz∏gło 1b. włàcza i wyłàcza koło 1 biegu i umieszczone jest w Êrodkowej cz∏Êci wałka poÊredniego. Sprz∏gła 1 i 2b. przylegajà do siebie. Doprowadzenie oleju pod ciÊnieniem do sprz∏gła 1b. odbywa si∏ poprzez kanał olejowy w wałku poÊrednim. 1 sprz∏gło blokujàce Sprz∏gło to włàcza i wyłàcza poło×enie blokada-1 lub (1) i umieszczone jest na koƒcu wałka nap∏dowego, zaraz za obudowà przekładni hydrokinetycznej. Olej pod ciÊnieniem doprowadzany jest poprzez kanał olejowy w wałku nap∏dowym. Sprz∏gło 2b. Sprz∏gło 2b. włàcza i wyłàcza koło 2 biegu; umieszczone jest w Êrodkowej cz∏Êci wałka poÊredniego. Sprz∏gło 2b. przylega bezpoÊrednio do sprz∏gła 1b. Doprowadzanie oleju odbywa si∏ wałkiem poÊrednim połàczonym z wewn∏trznym obwodem hydraulicznym. Sprz∏gło 3b. Sprz∏gło 3b. włàcza i wyłàcza koło 3 biegu; umieszczone jest w Êrodkowej cz∏Êci wałka głównego. Sprz∏gło 3b. przylega bezpoÊrednio do sprz∏gła 4b. Doprowadzanie oleju odbywa si∏ wałkiem głównym połàczonym z zaworem regulacyjnym. Sprz∏gło 4b. Sprz∏gło to włàcza i wyłàcza koło 4b. oraz bieg wsteczny; umieszczone jest w Êrodkowej cz∏Êci wałka głównego. Sprz∏gło 4b. połàczone jest ze sprz∏głem 3b. Olej doprowadzany jest wałkiem głównym. Sprz∏gło jednokierunkowe. Sprz∏gło jednokierunkowe umieszczone jest na wałku nap∏dowym mi∏dzy kołem 1 i 3b. Koło 3b. połàczone jest wielowypustem z wałkiem nap∏dowym. Sprz∏gło jednokierunkowe jest włàczone, gdy nap∏d przenoszony jest z wałka głównego przez koło 1b. na koło 1b. wałka nap∏dowego. Sprz∏gło 1b. jest włàczone na 1, 2, 3 i 4b. zakresu (D4), (D3) lub (2). Jednak×e sprz∏gło jednokierunkowe wyłàcza si∏ po włàczeniu 2, 3 lub 4b. na zakresie (D4), (D3) lub (2). Powodem tego jest wi∏ksza pr∏dkoÊcæ obrotowa kół na wałku nap∏dowym, która przekracza zakres pr∏dkoÊci, przy których nast∏puje blokada sprz∏gła jednokierunkowego. Gdy to nastàpi sprz∏gło jednokierunkowe obraca si∏ luêno, ze sprz∏głem 1b. stale włàczonym.

KOŁO 1B.WAŁKA NAP¢DOWEGO BLOKUJE SI¢ OBRACA SI¢ LUèNO

PŁYTKA BLOKUJÑCA

OBRACA SI¢ LUèNO KOŁO 3B. WAŁKA NAP¢DOWEGO

BLOKUJE SI¢

UWAGA: Widok od prawej strony pokrywy

KOŁO 3B. WAŁKA KOŁO 3 B. WAŁKA NAP¢DOWEGO GŁÓWNEGO KOŁO 1B. WAŁKA NAP¢DOWEGO WIENIEC Z¢BATY PRZEKŁADNIA HYDROKINETYCZNA TŁOK BLOKADY KOŁO NAP¢DOWE KOŁO 4 B. WAŁKA NAP¢DOWEGO PRZESUWKA WST. B. WAŁEK GŁÓWNY PIASTA PRZESUWKI KOŁO POÂREDNIE WAŁKA NAP¢DOW. WAŁEK NAP¢DOWY SPRZ¢GŁO JEDOKIERUNKOWE KOŁO NAP¢DOWE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 1 SPRZ¢GŁO BLOKUJÑCE WAŁEK POÂREDNI KOŁO POSTOJOWE KOŁO 2 B. WAŁKA NAP¢DOWEGO KOŁO WSTECZNEGO B. WAŁKA NAP¢DOWEGO KOŁO POÂREDNIE WAŁKA POÂREDNIEGO KOŁO 2B. WAŁKA POÂREDNIEGO SPRZ¢GŁO 2B. SPRZ¢GŁO 1B. KOŁO 1B. WAŁKA POÂREDNIEGO SPRZ¢GŁO 3B. SPRZ¢GŁO 4B. KOŁO 4 B. WAŁKA GŁ. CZUJNIK OBROTÓW WAŁKA GŁÓWNEGO

KOŁO WSTECZNEGO B. WAŁKA GŁÓWNEGO KOŁO POÂREDNIE WAŁKA GŁÓWNEGO

KOŁO NAP¢DZANE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ

Opis działania
Sprz∏gła (c.d.)
Sprz∏gło blokady. 1. Włàczanie sprz∏gła. Włàczanie sprz∏gła blokady spowodowane jest spadkiem ciÊnienia oleju, który jest upuszczany z komory mi∏dzy pokrywà przekładni hydrokinetycznej a tłokiem. Olej z drugiej strony naciska na tłok dociskajac go do pokrywy przekładni. W rezultacie turbina jest zblokowana z pokrywà przekładni hydrokinetycznej a nap∏d odbywa sie bezpoÊrednio, z pomini∏ciem przekładni hydrokinetycznej. Przepływ mocy TŁOK BLOKADY SPR¢þYNA TŁUMIÑCA TURBINA Silnik Koło nap∏dowe POKRYWA PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZ.

Pokrywa przekładni hydrokinetcznej Tłok blokady Spr∏×yna tłumiàca Turbina Wałek główny Do chłodnicy oleju WLOT WYLOT

WAŁEK GŁÓWNY 2. Wyłàczanie sprz∏gła. Wyłàczanie sprz∏gła blokady odbywa si∏ poprzez odwrotny przepływ oleju ni× przy włàczaniu. W rezyltacie tłok blokady odsuwa si∏ od pokrywy przekładni i blokada zostaje wyłàczona.

Przepływ mocy Silnik Koło nap∏dowe Pokrywa przekładni hydrokinetcznej Pompa Turbina Wałek główny POKRYWA PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZ.

TURBINA

POMPA

Do chłodnicy oleju WLOT

WAŁEK GŁÓWNY

Przepływ mocy
ELEMENT POZYCJA

PRZEKŁ. KOŁO 1B. KOŁO 1B. KOŁO 1B. KOŁO 2B. KOŁO 3B. 4 B. HYDROK. 1 SPRZ. SPRZ. 1B. SPRZ. SPRZ. 2B. SPRZ. 3B. KOŁO SPRZ. BLOKUJ. JEDNOK.

KOŁO KOŁO WSTECZ. POSTOJOWE BIEGU

1B. 2B. 3B. 4B. 1B. 2B. 3B.

Włàczone

Wyłàczone

Pomimo włàczenia 1sprz∏gła, nap∏d nie jest przenoszony, gdy× działa sprz∏gło jednokierunk. KOŁO 1B. WAŁKA NAP¢DOWEGO KOŁO 3B. WAŁKA GŁ. SPRZ¢GŁO 3B. KOŁO WST. BIEGU WAŁKA GŁÓWNEGO SPRZ. 4B. KOŁO 3B. KOŁO 4B. WAŁKA NAP¢D. KOŁO POÂREDNIE WST. BIEGU WAŁKA GŁ. KOŁO POÂREDNIE WAŁKA GŁ. WAŁEK GŁÓWNY KOŁO 2B. WAŁKA NAP¢D. KOŁO POÂREDNIE WAŁKA NAP¢DOWEGO KOŁO POSTOJOWE WAŁEK NAP¢DOWY BLOKADA KOŁA POST. POMPA OLEJ. WAŁEK POÂREDNI KOŁO POÂREDNIE WAŁKA POÂREDN. KOŁO 1B. WAŁKA POÂREDN. KOŁO 2B. WAŁKA POÂREDNIEGO

PRZEKŁADNIA HYDROKIN. KOŁO NAP¢DZANE PRZEKŁADNI GŁ. 1 SPRZ. BLOKUJÑCE

KOŁO WST. B. WAŁKA POÂR. SPRZ¢GŁO 1B. PRZESUWKA WSTECZNEGO B. SPRZ¢GŁO JEDNO- SPRZ¢GŁO 2B. KOŁO 4B. WAŁKA NAP¢DOWEGO KIERUNKOWE SERWOZAWÓR

Opis działania
Elektroniczny układ sterujàcy
Elektroniczny układ sterujàcy. Elektroniczny układ sterujàcy składa si∏ z modułu sterujàcego TCM (komputera skrzyni b.), czujników i 4 elektrozaworów. Zmiana biegów i włàczenie blokady przekładni hydrokinetycznej sterowane jest elektronicznie i zapewnia komfortowà jazd∏ we wszystkich warunkach drogowych. TCM mieÊci si∏ pod deskà rozdzielczà, pod osłonà słupka A, po stronie pasa×era. Sterowanie zmianà biegów. Na podstawie sygnałów docierajàcych ze wszystkich czujników TCM dobiera właÊciwy bieg i uruchamia elektrozawór A i/lub B sterujàcy zmianà biegów. Poni×sza tabela przedstawia stan elektrozaworów w zale×noÊci od zakresu przekładni.

Zawór zmiany biegów Przeło×enie (bieg) (pierwszy) (drugi) (pierwszy) (drugi) (trzeci) (czwarty) WŁ WŁ WYŁ WŁ WŁ WYŁ WŁ Sterowanie blokadà TCM okreÊla moment włàczenia lub wyłàczenia blokady przekładni hydrokinetycznej na podstawie sygnałów docierajàcych z czujników i uruchamia odpowiednio elektrozawory A i B blokady przekładni. W poni×szej tabeli przedstawiono stan elektrozaworów blokady w zale×noÊci od zakresu blokady. WYŁ WŁ WŁ WŁ WYŁ WYŁ WYŁ

Zawór blokady Stan blokady Blokada wyłàczona Blokada cz∏Êciowa Półblokada Blokada pełna Blokada w czasie hamowania silnikiem WYŁ WŁ WŁ WŁ WŁ WYŁ
Cykliczne przełàczanie

WYŁ WŁ WŁ

Cykliczne przełàczanie

WYŁ

Sygnał czujnika poło×enia przep. Sygnał czujnika temp. silnika Złàcze serwisowe ECM

Zawór A zmiany biegów Sterowanie zmianà biegów Zawór B zmiany biegów

Zawór A blokady Sterowanie blokadà przekładni hydr.

Zawór B blokady

Obroty silnika

Sygnał A/C

Sygnał hamulca

Sygnał czujnika obrotów wałka głównego i nap∏dowego Sygnał czujnika szybkoÊci

Lampka kontrolna

Sygnał samodiagnozy

Samodiagnoza

Opis działania
Układ elektroniczny (c.d.)
Schemat ideowy i rozmieszczenie styków. WYŁÑCZNIK ZAPŁONU

CZUJNIK POŁ. PRZEPUSTN. CZUJNIK TEMP. SILN. ZAWÓR A ZMIANY BIEGÓW

PRZEK. SPR¢þ. A/C

ZAWÓR B ZMIANY BIEGÓW

CZUJNIK OBR. WAŁKA GŁÓW. CZUJNIK OBR. WAŁKA NAP¢D. CEWKA ZAPŁON. CZUJNIK SZYBKOÂCI

ZAWÓR A BLOKADY

ZAWÓR B BLOKADY

WŁÑCZ. ”STOP” WSKAèNIK POŁ. DèWIGNI ZM. BIEGÓW

PRZEŁ. POŁOþ. DèWIGNI ZM. B.

OBWÓD ÂCIEMNIA CZA

LAMPKA KONTR.

WŁÑCZNIK ”S”

ROZMIESZCZENIE STYKÓW TCM

Przepływ płynu
Nr Nazwa ciÊnienia
LINIOWE LINIOWE LINIOWE LINIOWE LINIOWE LINIOWE LINIOWE LINIOWE MODULOWANE

Nr

Nazwa ciÊnienia
MODULOWANE (CYKLICZNE PRZEŁÑCZANIE) LINIOWE 1-GO SPRZ¢GŁA 1-GO SPRZ¢GŁA BLOKUJÑCEGO 1-GO SPRZ¢GŁA BLOKUJÑCEGO LINIOWE 2-GO SPRZ¢GŁA 2-GO SPRZ¢GŁA LINIOWE

Nr

Nazwa ciÊnienia
3-GO SPRZ¢GŁA 3-GO SPRZ¢GŁA 4-GO SPRZ¢GŁA 4-GO SPRZ¢GŁA B PRZEPUSTNICY B PRZEPUSTNICY PRZEKŁADNI HYDROKINET. PRZEKŁADNI HYDROKINET. PRZEKŁADNI HYDROKINET.

Nr

Nazwa ciÊnienia
CHŁODNICY OLEJU PRZEKŁADNI HYDROKINET. SMAROWANIA PRZEKŁADNI HYDROKINET. ZASYSANIA ODPOWIETRZANIA

Poło×enie (N). Po uruchomieniu silnika zaczyna pracować pompa olejowa przekładni. Płyn przekładni automatycznej (ATF) zasysany jest z (99) i tłoczony do (1). CiÊnienie ATF regulowane przez zawór regulacyjny zwane jest ciÊnieniem liniowym (1). CiÊnienie wejÊciowe (92) dochodzi do przekładni hydrokinetycznej poprzez (94) i uchodzi przez (90). Zawór zwrotny przekładni hydrokinetycznej zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem ciÊnienia w przekładni. W poło×eniu (N) ciÊnienie nie jest podawane na sprz∏gła, gdy× zawór manualny blokuje ciÊnienie liniowe (1). UWAGA: Ze wzgl∏du na bardzo du×à skal∏ schematów hydraulicznych na str. 14-13 do 14-21, zostawiono opis w j∏zyku angielskim. Polskie znaczenie poszczególnych elementów przedstawiono na str. 14-4. Oznaczenia na schemacie - „left”, „right” oznacza odpowiednio lewy i prawy kierunek przepływu płynu.

Opis działania
Przepływ płynu (c. d.)
Poło×enie (1) CiÊnienie liniowe (1) poprzez (4) w zaworze manualnym dochodzi do sprz∏gła 1B i 1 akumulatora. CiÊnienie liniowe (4) dochodzi do 1 sprz∏gła blokujàcego i 1 akumulatora blokujàcego. Nap∏d jest przenoszony przez 1 sprz∏gło blokujàce tylko przy hamowaniu silnikiem. Droga przepływu płynu. CiÊnienie liniowe (4) ⇒ Zawór zmiany 1-2 ⇒ Zawór zmiany 2-3 - CiÊnienie 3 sprz∏gła (31) ⇒ Zawór zmiany 3-4 CiÊnienie 4 sprz∏gła (41) ⇒ Zawór manualny - CiÊnienie 1 sprz∏gła blokujàcego (16) ⇒ 1 sprz∏gło blokujàce CiÊnienie modulowane (6) dopływa do zaworu zmiany 1-2 i 2-3. CiÊnienie liniowe (1) dochodzi tak×e do zaworu B przepustnicy.

Poło×enie (2) CiÊnienie liniowe (1) zmienia si∏ na (4) po przejÊciu przez zawór manualny. Nast∏pnie dochodzi przewodem (20) do 2 sprz∏gła. CiÊnienie liniowe (1) dochodzi tak×e do zaworu modulacyjnego przez filtr i zmienia si∏ w ciÊnienie modulowane (6). CiÊnienie modulowane (6) nie jest podawane do zaworów zmiany 1-3, 2-3 i 3-4. CiÊnienie liniowe (1) dchodzi równie× do zaworu B przepustnicy.

Opis działania
Przepływ płynu (c. d.)
Poło×enie (D3) lub (D4) 1. 1 bieg Przepływ płynu w przekładni hydrokinetycznej jest identyczny jak w poło×eniu (N). CiÊnienie liniowe (1) zmienia si∏ w (4) a nast∏pnie w ciÊnienie 1 sprz∏gła (10). CiÊnienie 1 sprz∏gła dostarczane jest do 1 sprz∏gła i 1 akumulatora, w wyniku tego pojazd rusza, gdy obroty sà dostateczne aby przenieÊć nap∏d. CiÊnienie liniowe (1) zmienia si∏ w modulowane (6) w zaworze modulacyjnym i dochodzi do zaworów zmiany 1-2 i 3-4. Zawór zmiany 1-2 przesuwa si∏ w prawo, gdy× zawór A zmiany biegów jest zamkni∏ty a B otwarty przez TCM. Zawór ten zatrzymuje ciÊnienie i nie jest ono podawane do 2 sprz∏gła. CiÊnienie liniowe (4) dochodzi tak×e do serwozaworu a ciÊnienie liniowe (1) do zaworu B przepustnicy.

2. 2 bieg Przepływ płynu do zaworu zmiany 1-2 i 2-3 jest taki jak na 1 biegu. Po osiàgni∏ciu przez pojazd okreÊlonej pr∏dkoÊci TCM otwiera elektrozawór sterujàcy A. W rezultacie zawór zmiany 1-2 przesuwa si∏ w lewo, otwierajàc drog∏ przepływu do 2 sprz∏gła, które załàcza si∏. Droga przepływu płynu. CiÊnienie liniowe (4) ⇒ Zawór zmiany 1-2 ⇒ Zawór zmiany 2-3 - CiÊnienie 2 sprz∏gła (21) ⇒ Otwór - CiÊnienie 2 sprz∏gła (20) ⇒ 2 sprz∏gło Płyn pod ciÊnieniem przepływa równie× do 1 sprz∏gła, ale nap∏d nie jest przenoszony przez to sprz∏gło, gdy× działa sprz∏gło jednokierunkowe.

Opis działania
Przepływ płynu (c. d.)
3. 3 bieg Przepływ płynu do zaworu zmiany 1-2, 2-3 i 3-4 jest taki jak na 2 biegu. Po osiàgni∏ciu przez pojazd okreÊlonej pr∏dkoÊci TCM zamyka elektrozawór sterujàcy B (A pozostaje otwarty). Zawór zmiany 2-3 przesuwa si∏ w lewo, otwierajàc drog∏ przepływu do 3 sprz∏gła, które załàcza si∏. JednoczeÊnie zawór zmiany 3-4 przesuwa si∏ w prawo zamykajàc dopływ płynu do 4 sprz∏gła. Droga przepływu płynu. CiÊnienie liniowe (4) ⇒ Zawór zmiany 1-2 ⇒ Zawór zmiany 2-3 - CiÊnienie 3 sprz∏gła (31) ⇒ Zawór zmiany 3-4 - CiÊnienie 3 sprz∏gła (30) ⇒ 3 sprz∏gło Płyn pod ciÊnieniem przepływa równie× do 1 sprz∏gła, ale nap∏d nie jest przenoszony przez to sprz∏gło, gdy× działa sprz∏gło jednokierunkowe, tak jak na 2 biegu.

Poło×enie D4 4 bieg Przepływ płynu do zaworu zmiany 1-2, 2-3 i 3-4 jest taki jak na 3 biegu. Po osiàgni∏ciu przez pojazd okreÊlonej pr∏dkoÊci TCM zamyka elektrozawór sterujàcy A (B pozostaje zamkni∏ty). Zawór zmiany 3-4 przesuwa si∏ w lewo, otwierajàc drog∏ przepływu do 4 sprz∏gła, które załàcza si∏. Droga przepływu płynu. CiÊnienie liniowe (4) ⇒ Zawór zmiany 1-2 ⇒ Zawór zmiany 2-3 - CiÊnienie 3 sprz∏gła (31) ⇒ zawór zmiany 3-4 - CiÊnienie 4 sprz∏gła (40) ⇒ 4 sprz∏gło Płyn pod ciÊnieniem przepływa równie× do 1 sprz∏gła, ale nap∏d nie jest przenoszony przez to sprz∏gło, gdy× działa sprz∏gło jednokierunkowe, jak na biegu 2 i 3.

Opis działania
Przepływ płynu (c. d.)
Poło×enie R Przepływ płynu przez przekładni∏ hydrokinetycznà jest taki sam jak w poło×eniu N. Płyn (1) z pompy przepływa przez zawór manualny i zmienia si∏ w ciÊnienie liniowe (3). Nast∏pnie płyn dopływa przez zawór zmiany 1-2 do serwozaworu (3), powodujàc przesuni∏cie wałka widełek wstecznego biegu w poło×enie włàczonego wstecznego biegu. W tych warunkach zawór A zmiany biegów jest włàczony, podczas gdy zawór B jest wyłàczony, jak na 3 biegu zakresu D4 lub D3. W rezultacie zawór zmiany 1-2 jest tak×e przesuwany w lewo. Płyn (3’) b∏dzie przepływał przez serwozawór i zawór manualny do sprz∏gła 4 biegu; sprz∏gło 4 biegu przenosi nap∏d. Zabezpieczanie wstecznego biegu. Gdy wsteczny bieg zostanie włàczony podczas jazdy do przodu z pr∏dkoÊcià wi∏kszà ni× 6 km/h, TCM wysyła sygnał do zaworów (A: WYŁ, B: WŁ) i zawór zmiany 1-2 przesuwa si∏ w prawo. CiÊnienie liniowe (3) jest przerywane przez zawór zmiany 1-2, co powoduje, ×e nap∏d nie jest przenoszony przez sprz∏gło 4b, serwozawór nie działa.

Poło×enie P Przepływ płynu przez przekładni∏ hydrokinetycznà jest taki sam jak w poło×eniu N. CiÊnienie liniowe (1) zmienia si∏ w (3) po przejÊciu przez zawór manualny. Nast∏pnie ciÊnienie liniowe (3) dochodzi poprzez zawór zmiany 1-2 do serwozaworu i zaworu sterujàcego serwa powodujàc przesuni∏cie wałka widełek wstecznego biegu w poło×enie włàczonego wstecznego biegu. CiÊnienie hydrauliczne nie jest dostarczane do sprz∏gieł. Nap∏d nie jest przenoszony.

Opis działania
Układ blokady przekładni hydrokinetycznej
Na 2, 3 i 4 biegu zakresu D4 oraz na 3 biegu zakresu D3 ciÊnienie płynu w przekładni hydrokinetycznej jest redukowane po stronie silnika powodujàc przesuni∏cie tłoka blokady i sprz∏×enie go z pokrywà przekładni. Powoduje to ×e wałek główny obraca si∏ z takà samà pr∏dkoÊcià co wał korbowy silnika. TCM wraz z zaworami sterujàcymi synchronizuje moment włàczenia blokady. W pewnych warunkach sprz∏gło blokady włàcza si∏ przy hamowaniu silnikiem na 3 i 4 biegu. Układ blokady steruje zakresem jej włàczenia zgodnie z poło×eniem zaworów sterujàcych A i B oraz zaworu B przepustnicy. Gdy zawory blokady A i B sà włàczone ciÊnienie modulowane zmienia si∏. Zawory blokady A i B mieszczà si∏ na obudowie przekładni hydrokinetycznej a sterowane sà przez TCM.

ZAWÓR A BLOKADY ZAWÓR WŁÑCZ. BLOKADY

ZAWÓR B BLOKADY

ZAWÓR STER. BLOKADY

ZAWÓR SYNCHR. BLOKADY

ZAWÓR REGULACYJNY

ZAWÓR ZWROTNY PRZEKŁADNI HYDROKIN.

POMPA OLEJU
ZAWÓR NADMIAROWY

CHŁODNICA PŁYNU

ZAWÓR NADMIAR. CHŁODNICY PŁYNU

Bez blokady Płyn pod ciÊnieniem regulowanym przez zawór modulacyjny dopływa do obu stron zaworu włàczania blokady i z lewej strony zaworu sterujàcego blokady. W tych warunkach ciÊnienia po obu stronach zaworu włàczania blokady sà równe i tłok zaworu przesuwa si∏ w prawo pod działaniem spr∏×yny zaworu. Płyn z pompy przepływa do przekładni hydrokinetycznej z lewej strony sprz∏gła blokady; sprz∏gło jest wyłàczone.

ZAWÓR A BLOKADY ZAWÓR WŁÑCZ. BLOKADY

ZAWÓR B BLOKADY

ZAWÓR STER. BLOKADY

CIÂNIENIE MODULOWANE
ZAWÓR SYNCHR. BLOKADY

ZAWÓR REGULACYJNY

ZAWÓR ZWROTNY PRZEKŁADNI HYDROKIN.

POMPA OLEJU
ZAWÓR NADMIAROWY

ZAWÓR NADMIAR. CHŁODNICY PŁYNU CHŁODNICA PŁYNU

Opis działania
Układ blokady przekładni hydrokinetycznej (c.d.)
Cz∏Êciowa blokada Zawór A blokady: WŁ Zawór B blokady: WYŁ TCM włàcza zawór A blokady, aby zmniejszyć ciÊnienie modulowane po lewej stronie zaworu włàczania blokady. CiÊnienie po prawej stronie zaworu przezwyci∏×a sił∏ spr∏×yny i tłok zaworu przesuwa si∏ w lewo. CiÊnienie modulowane zozdziela si∏ na dwie drogi przepływu: CiÊnienie wewn∏trzne przekładni hydr. (F1) dochodzi do prawej strony sprz∏gła blokady, włàczajàc je. CiÊnienie wsteczne przekładni hydr. (F2) dochodzi do lewej strony sprz∏gła blokady, wyłàczajàc je. CiÊnienie wsteczne przekładni hydr. (F2) regulowane jest przez zawór sterujàcy blokady a poło×enie zaworu synchronizujàcego blokady okreÊlone jest przez ciÊnienie zaworu B przepustnicy, sił∏ spr∏×yny oraz ciÊnienie regulowane przez zawór modulacyjny. Poło×enie zaworu sterujàcego blokady okreÊlone jest przez ciÊnienie wsteczne tego zaworu i ciÊnienie przekładni hydrokinetycznej sterowane zaworem zwrotnym. Przy zamkni∏tym zaworze B blokady ciÊnienie modulowane utrzymywane jest po lewej stronie zaworu sterujàcego blokady tzn., ×e zawór sterujàcy blokady przesuwa si∏ nieznacznie w lewo. Ten nieznaczny ruch zaworu obni×a troch∏ ciÊnienie wsteczne, powodujàc cz∏Êciowà blokad∏.

PRZEŁ. CIÑGŁE ZAWÓR A BLOKADY ZAWÓR WŁÑCZ. BLOKADY ZAWÓR B BLOKADY

ZAWÓR STER. BLOKADY

CIÂNIENIE MODULOWANE
ZAWÓR SYNCHR. BLOKADY

ZAWÓR REGULAC.

ZAWÓR ZWROTNY PRZEKŁADNI HYDROKIN.

POMPA OLEJU
ZAWÓR NADMIAROWY

ZAWÓR NADMIAR. CHŁODNICY PŁYNU CHŁODNICA PŁYNU

Półblokada Zawór A blokady: WŁ Zawór B blokady: WŁ Zawór B blokady otwiera otwór odpływowy, co powoduje, ×e ciÊnienie modulowane po lewej stronie zaworu sterujàcego blokady obni×a si∏. Tak×e po lewej stronie zaworu synchronizujàcego blokady ciÊnienie modulowane jest niskie. Jednak×e w tym czasie ciÊnienie zaworu B przepustnicy jest ciàgle niskie, co powoduje, ×e tłok zaworu synchronizujàcego blokady utrzymywany jest po prawej stronie przez spr∏×yn∏. Przy otwartym zaworze B blokady, zawór sterujàcy blokady przesuwa si∏ nieznacznie w lewo, powodujàc obni×enie ciÊnienia wstecznego (F2). Pozwala to na wi∏kszy przepływ płynu do sprz∏gła blokady, które włàcza si∏. Istniejàce ciàgle ciÊnienie wsteczne (F2) nie pozwala na pełne włàczenie blokady.

ZAWÓR A BLOKADY ZAWÓR WŁÑCZ. BLOKADY

ZAWÓR B BLOKADY

ZAWÓR STER. BLOKADY

ZAWÓR SYNCHR. BLOKADY

CIÂNIENIE MODULOWANE

ZAWÓR ZWROTNY PRZEKŁADNI HYDROKIN.

POMPA OLEJU
ZAWÓR NADMIAROWY

ZAWÓR NADMIAR. CHŁODNICY PŁYNU CHŁODNICA PŁYNU

Opis działania
Układ blokady przekładni hydrokinetycznej (c.d.)
Blokada włàczona całkowicie Zawór A blokady: WŁ Zawór B blokady: WŁ Przy dalszym wzroÊcie pr∏dkoÊci pojazdu ciÊnienie B przepustnicy zwi∏ksza si∏ zgodnie z poło×eniem przepustnicy. Zawór synchronizujàcy blokady przezwyci∏×a sił∏ spr∏×yny i przesuwa si∏ w lewo. Przesuni∏cie zaworu zamyka tak×e przepływ prowadzàcy do zaworu zwrotnego przekładni hydrokinetycznej. W tych warunkach ciÊnienie B przepustnicy dopływajàce do prawej strony zaworu sterujàcego blokady jest wi∏ksze ni× z lewej strony zaworu (ciÊnienie modulowane po lewej stronie zostało ju× obni×one przez zawór B blokady) i zawór przesuwa si∏ w lewo. Gdy to nastàpi ciÊnienie wsteczne przekładni hydrokinetycznej jest całkowicie likwidowane, powodujàc pełne włàczenie sprz∏gła blokady.

ZAWÓR A BLOKADY ZAWÓR WŁÑCZ. BLOKADY

ZAWÓR B BLOKADY

ZAWÓR STER. BLOKADY

CIÂNIENIE B PRZEPUSTNICY

ZAWÓR SYNCHR. BLOKADY

CIÂNIENIE MODULOWANE

ZAWÓR REGULAC.

ZAWÓR ZWROTNY PRZEKŁADNI HYDROKIN.

POMPA OLEJU
ZAWÓR NADMIAROWY

ZAWÓR NADMIAR. CHŁODNICY PŁYNU CHŁODNICA PŁYNU

Blokada podczas hamowania silnikiem Zawór A blokady: WŁ Zawór B blokady: Działa na przemian WŁ - WYŁ TCM szybko włàcza i wyłàcza zawór B blokady w okreÊlonych warunkach. Przekładnia hydrokinetyczna jest odpowiednio blokowana tak×e w zakresie blokady cz∏Êciowej oraz półblokady.

ZAWÓR A BLOKADY ZAWÓR WŁÑCZ. BLOKADY

ZAWÓR B BLOKADY

ZAWÓR STER. BLOKADY

CIÂNIENIE MODULOWANE
ZAWÓR SYNCHR. BLOKADY

ZAWÓR REGULAC.

ZAWÓR ZWROTNY PRZEKŁADNI HYDROKIN.

POMPA OLEJU
ZAWÓR NADMIAROWY

ZAWÓR NADMIAR. CHŁODNICY PŁYNU CHŁODNICA PŁYNU

Opis działania
Sterowanie hydrauliczne
Zawór regulacyjny. Zawór regulacyjny utrzymuje stałe ciÊnienie tłoczone przez pomp∏ do układu hydraulicznego a tak×e dostarcza olej do przekładni hydrokinetycznej i układu smarujàcego. Olej przepływa przez B i B’. Olej, który dopływa do B przepływa przez kanał w tłoku zaworu do A, i przesuwa tłok w prawo. Zale×nie od ciÊnienia w kanale B poło×enie zaworu zmienia si∏, zmienia si∏ równie× iloÊć oleju przepływajàcego z D przez B’. Zawór stale działa w ten sposób, utrzymujàc ciÊnienie liniowe. SILNIK NIE PRACUJE SILNIK PRACUJE Do PRZEKŁADNI HYDROKIN. ZAWÓR REGULACYJNY

Z POMPY OLEJU Do ZAWORU NADMIAROWEGO

Sterowanie ciÊnieniem poprzez reakcj∏ kierownicy Reakcja wytwarzana przez kierownic∏ powoduje nacisk na zawór regulacyjny, który zwi∏ksza ciÊnienie hydrauliczne. Kierownica jest połàczona wielowypustem z wałkiem, którego rami∏ dotyka pokrywy spr∏×yny regulatora. Podczas przyspiesznia lub jazdy pod gór∏ reakcja kierownicy działa na wałek i połàczone z nim rami∏ naciska na pokryw∏ spr∏×yny regulatora z siłà proporcjonalnà do siły reakcji. Spr∏×yna reakcyjna kierownicy ulega ÊciÊni∏ciu i zawór regulacyjny przesuwa si∏ zwi∏kszajàc ciÊnienie sterujàce lub ciÊnienie liniowe. CiÊnienie liniowe osiàga maksimum przy maksymalnej sile reakcji kierownicy.

ZAWÓR REGULACYJNY SPR¢þYNA REGULACYJNA SPR¢þYNA REAKCYJNA

POKRYWA SPR¢þYNY REG. KIEROWNICA RAMI¢ WAŁKA KIEROWNICY WAŁEK KIEROWNICY

Zawór B przepustnicy Zawór B przepustnicy zmienia stopieƒ otwarcia przepustnicy na ciÊnienie hydrauliczne. Krzywka połàczona linkà z przepustnicà naciska na koniec zaworu B, który przesuwa si∏ zgodnie z obrotem przepustnicy. Połàczenie krzywki i zaworu jest regulowane, aby zapewnić płynne działanie i szczelnoÊć zaworu. Zawór B steruje akumulatorami, zapewniajàc płynnà zmian∏ biegów. Aby ograniczyć sił∏ potrzebnà do nacisku na pedał gazu zastosowano wspomaganie. Zawór modulacyjny. Zawór modulacyjny zmienia ciÊnienie liniowe otrzymane z regulatora, doprowadzane do zaworów A i B zmiany biegów i utrzymuje po×àdanà charakterystyk∏ zmiany biegów. 2 zw∏×ka sterujàca. Aby zapewnić płynnà zmian∏ biegów 2-3, 2 zw∏×ka sterujàca redukuje ciÊnienie 2 sprz∏gła. Poniewa× ciÊnienie 3 sprz∏gła zwi∏ksza si∏, 2 zw∏×ka sterujàca przesuwa si∏ otwierajàc otwór olejowy, co powoduje spadek ciÊnienia 2 sprz∏gła.

2 ZW¢þKA STERUJÑCA

Rozmieszczenie elementów

CZUJNIK ÂWIATEŁ ”STOP”

MODUŁ TCM

WŁÑCZNIK S

MODUŁ ECM

CZUJNIK POŁOþENIA DèWIGNI A/T

CZUJNIK OBROTÓW WAŁKA NAP¢DOWEGO

CZUJNIK TEMP. PŁYNU CHŁODZÑCEGO (ECT) CZUJNIK PR¢DKOÂCI SAMOCHODU (VSS)

CZUJNIK OBROTÓW WAŁKA GŁÓWNEGO

CZUJNIK POŁOþENIA PRZEPUSTNICY

ZESPÓŁ ZAWORÓW BLOKADY PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ

ZESPÓŁ ZAWORÓW ZMIANY BIEGÓW

Schemat ideowy
SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW POD POKRYWÑ SILNIKA
AKUMULATOR

CEWKA ZAPŁONOWA WŁÑCZNIK ÂWIATEŁ ”STOP”

• ZEGAR • RADIOODTWARZACZ • ECM WYŁÑCZNIK ZAPŁONU

TCM

OBWÓD ÂCIEMNIACZA

WSKAèNIK POŁOþENIA DèWIGNI A/T CZUJNIK POŁOþENIA DèWIGNI A/T

PRZEKAè. SPRZ¢GŁA SPR¢þARKI A/C

• CZUJNIK PR¢DK. • SZYBKOÂCIOM.

ZŁÑCZE SERWISOWE

CZUJNIK POŁOþENIA PRZEPUSTNICY

CZUJNIK ECT

TCM

WŁÑCZNIK S

ZAWÓR BLOKADY

ZAWÓR ZMIANY BIEGÓW

CZUJNIK OBROTÓW WAŁKA NAP¢DOWEGO

CZUJNIK OBROTÓW WAŁKA GŁÓWNEGO

Rozmieszczenie styków TCM

Procedura usuwania usterek
JeÊli moduł sterowania skrzyni biegów (TCM) wykryje usterk∏, kontrolka S w zestawie wskaêników zacznie migać. Przy włàczonym zapłonie i złàczu serwisowym (umieszczonym pod deskà rozdzielczà po stronie pasa×era) zwartym przewodem połàczeniowym, kontrolka S sygnalizuje kod usterki (DTC). Gdy kontrolka S zasygnalizowała usterk∏, zewrzeć dwa styki złàcza serwisowego przewodem połàczeniowym. Nast∏pnie włàczyć zapłon i obserwować kontrolk∏ S.

ZŁÑCZE SERWISOWE (2 STYKI)

KONTROLKA [S]

ZESTAW WSKAèNIKÓW

PRZEWÓD POŁÑCZENIOWY

Kody od 1 do 9 sà sygnalizowane przez pojedyncze krótkie migni∏cia, zaÊ kody od 10 do 15 sà sygnalizowane przez połàczenie długiego i krótkich migni∏ć. Jedno długie migni∏cie odpowiada 10 krótkim. Dodajàc długie i krótkie migni∏cia ustala si∏ kod usterki. Po ustaleniu kodu usterki, przejÊć do Tabeli usuwania usterek układu elektrycznego na stronie 14-36 i 37. krótkie

krótkie Niektóre usterki PGM-FI sà sygnalizowane przez kontrolk∏ S. Po sprawdzeniu układu PGM-FI, odłàczyć bezpiecznik BACK UP (RADIO 7.5A) w skrzynce bezpieczników pod pokrywà silnika na ponad 10 sekund aby skasować pami∏ć TCM. UWAGA: • Układ PGM-FI Układ PGM-FI w tym modelu jest układem wielopunktowego sekwencyjnego wtrysku paliwa. • Kontrolka S mo×e sygnalizować usterk∏, gdy w rzeczywistoÊci wyst∏puje słabe lub przerywane połàczenie elektryczne. Najpierw sprawdzić połàczenia elektryczne, oczyÊcić lub naprawić wrazie potrzeby. • JeÊli odczyty elektryczne sà nieprawidłowe przy u×ywaniu wiàzki testowej, przed przystàpieniem do procedury sprawdzić połàczenia wiàzki testowej. • Wyjmujàc bezpiecznik BACK UP (RADIO 7.5A) kasuje si∏ ustawienie stacji radiowych i zegara. Zanotować ustawienie stacji radiowych przed wymontowaniem bezpiecznika.

długie

JeÊli sprawdzanie poszczególnych kodów usterek (DTC) wymaga u×ycia wiàzki testowej (07LAJ-PT30100 lub 07LAJPT3010A): 1. Odciàgnàć wykładzin∏ by dostać si∏ do pokrywy TCM i ECM. 2. Wykr∏cić cztery nakr∏tki zabezpieczajàce pokryw∏ TCM i ECM, nast∏pnie je odwrócić. 3. Wymontować TCM z pokrywy.

Procedura kasowania TCM 1. Wyłàczyć zapłon. 2. Wymontować bezpiecznik BACK UP (RADIO 7.5A) ze skrzynki bezpieczników pod pokrywà silnika na 10 sekund aby skasować TCM. UWAGA: Wyjmujàc bezpiecznik BACK UP (RADIO 7.5A) kasuje si∏ ustawienie stacji radiowych i zegara. Zanotować ustawienie stacji radiowych przed wymontowaniem bezpiecznika.

BEZPIECZNIK BACK UP (RADIO 7.5A)

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW POD POKRYWÑ SILNIKA 4. Podłàczyć wiàzk∏ przewodów do wiàzki testowej i/lub podłàczyć wiàzk∏ testowà do TCM zgodnie ze schematem usuwania usterek. UWAGA: • Tylko styki A i D wiàzki testowej sà u×ywane przy usuwaniu usterek A/T. • Do sprawdzania u×ywać tylko miernika cyfrowego.

Procedura koƒcowa UWAGA: Ta procedura musi być przeprowadzana po ka×dym usuwaniu usterek. 1. Wymontować przewód połàczeniowy ze zwory serwisowej. 2. Skasować TCM. 3. Ustawić stacje radiowe i zegar.

WIÑZKA TESTOWA
lub

MIERNIK CYFROWY

Tabela objawów usterek
Układ elektryczny
IloÊć błyÊni∏ć lampki kontrolnej S przy zwartym złàczu serwisowym przewodem połàczeniowym

Lampka kontrolna S

Prawdopodobna przyczyna

Objawy

Opis naprawy na stronie

Miga

• Rozłàczona złàczka zaworu A blokady • Zwarcie lub przerwa w przewodzie zaworu A blokady • Uszkodzony zawór A blokady • Rozłàczona złàczka zaworu B blokady • Zwarcie lub przerwa w przewodzie zaworu B blokady • Uszkodzony zawór B blokady

• Sprz∏gło blokady nie włàcza si∏ • Sprz∏gło blokady nie rozłàcza si∏ • Nierównomierny bieg jałowy • Sprz∏gło blokady nie włàcza si∏

Miga

Miga lub nie Êwieci

• Rozłàczona złàczka czujnika (TP) poło×enia przepustnicy • Zwarcie lub przerwa w przewodzie czujnika TP • Uszkodzony czujnik TP • Rozłàczona złàczka czujnika (VSS) szybkoÊci • Zwarcie lub przerwa w przewodzie czujnika VSS • Uszkodzony czujnik VSS • Zwarcie w przewodzie czujnika poło×enia dêwigni A/T • Uszkodzony czujnik poło×enia dêwigni A/T • Rozłàczona złàczka czujnika poło×enia dêwigni A/T • Przerwa w przewodzie czujnika poło×enia dêwigni A/T • Uszkodzony czujnik poło×enia dêwigni A/T

• Sprz∏gło blokady nie włàcza si∏

Miga

• Sprz∏gło blokady nie włàcza si∏

Miga

• Nie przełàcza biegów innych ni× 2 ↔ 4 • Sprz∏gło blokady nie włàcza si∏ • Nie przełàcza biegów innych ni× 2 ↔ 4 • Sprz∏gło blokady nie włàcza si∏ • Sprz∏gło blokady naprzemian włàcza si∏ i rozłàcza. • Nie przełàcza biegów (tylko w zakresie 1 ↔ 4, 2 ↔ 4 lub 2 ↔ 3). • Nie przełàcza biegów (zablokowana na 4 biegu). • Nie przełàcza biegów (zablokowana na 1 lub 4 biegu).

Nie Êwieci

Miga

• Rozłàczona złàczka zaworu A zmiany biegów • Zwarcie lub przerwa w przewodzie zaworu A zmiany biegów • Uszkodzony zawór A zmiany biegów • Rozłàczona złàczka zaworu B zmiany biegów • Zwarcie lub przerwa w przewodzie zaworu B zmiany biegów • Uszkodzony zawór B zmiany biegów • Rozłàczona złàczka czujnika obrotów wałka nap∏dowego • Zwarcie lub przerwa w przewodzie czujnika obrotów wałka nap∏dowego • Uszkodzony czujnik obrotów wałka nap∏dowego

Miga

Miga

• Sprz∏gło blokady nie włàcza si∏

IloÊć błyÊni∏ć lampki kontrolnej S przy zwartym złàczu serwisowym przewodem połàczeniowym

Lampka kontrolna S

Prawdopodobna przyczyna

Objawy

Opis naprawy na stronie

Miga

• Rozłàczona złàczka czujnika ECT • Zwarcie lub przerwa w przewodzie czujnika ECT • Uszkodzony czujnik ECT

• Sprz∏gło blokady nie włàcza si∏

Nie Êwieci

• Rozłàczona złàczka cewki zapłonowej • Zwarcie lub przerwa w przewodzie cewki zapłonowej • Uszkodzona cewka zapłonowa • Zwarcie lub przerwa w przewodzie FAS (BRN/WHT) mi∏dzy stykiem D16 a ECM • Uszkodzenie w ECM
• Rozłàczona złàczka czujnika obrotów wałka głównego • Zwarcie lub przerwa w przewodzie czujnika obrotów wałka głównego • Uszkodzony czujnik obrotów wałka głównego

• Sprz∏gło blokady nie włàcza si∏ • Szarpanie przy zmianie biegów

Nie Êwieci

Nie Êwieci

• Szarpanie przy zmianie biegów

JeÊli lampka kontrolna S nie miga, przeprowadzić sprawdzanie zgodnie z tabelà poni×ej Objawy Lampka kontrolna S nie zapala si∏ na 2 sekundy po włàczeniu zapłonu po raz pierwszy Lampka kontrolna S Êwieci si∏ ciàgle, nie miga przy włàczonym zapłonie Sprz∏gło blokady nie przełàcza cyklicznie (WŁ. ↔ WYŁ.) Sprz∏gło blokady nie włàcza si∏ Dêwigni zmiany biegów nie mo×na poruszać z poło×enia P z naciÊni∏tym pedałem hamulca
Sprawdzić sygnał włàczania hamulców (STOP) Sprawdzić sygnał A/C przy włàczonej klimatyzacji

Prawdopodobna przyczyna

Opis na stronie

• • •

JeÊli klient opisuje objawy usterek charakterystyczne dla kodów 3, 6 lub 11, a kontrolka S ich nie sygnalizuje to nale×y przeprowadzić jazd∏ próbnà odtwarzajàc opisane objawy, nast∏pnie sprawdzić kontrolk∏ S przy ciàgle włàczonym zapłonie. JeÊli kontrolka S sygnalizuje usterki z poza wymienionych powy×ej lub Êwieci si∏ ciàgle, to uszkodzony jest TCM. Czasami kontrolka S i MIL zaÊwiecajà si∏ jednoczeÊnie. JeÊli tak jest sprawdzić układ PGM-FI zgodnie z iloÊcià migni∏ć MIL, nast∏pnie skasować pami∏ć wyjmujàc bezpiecznik BACK UP (RADIO 7.5A) w skrzynce bezpieczników pod pokrywa silnika na wi∏cej ni× 10 sekund. Jechać samochodem kilka minut z pr∏dkoÊcià wi∏kszà ni× 50 km/h, nast∏pnie sprawdzić ponownie MIL.

UWAGA: • Układ PGM-FI Układ PGM-FI w tym modelu jest układem wielopunktowego sekwencyjnego wtrysku paliwa. • Kontrolka S mo×e sygnalizować usterk∏, gdy w rzeczywistoÊci wyst∏puje słabe lub przerywane połàczenie elektryczne. Najpierw sprawdzić połàczenia elektryczne, oczyÊcić lub naprawić wrazie potrzeby. • JeÊli odczyty elektryczne sà nieprawidłowe przy u×ywaniu wiàzki testowej, przed przystàpieniem do procedury sprawdzić połàczenia wiàzki testowej. • Wyjmujàc bezpiecznik BACK UP (RADIO 7.5A) kasuje si∏ ustawienie stacji radiowych i zegara. Zanotować ustawienie stacji radiowych przed wymontowaniem bezpiecznika.

Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek
Jedno migni∏cie lampki kontrolnej S. Prawdopodobna przyczyna • Rozłàczona złàczka zaworu A blokady • Zwarcie lub przerwa w przewodzie zaworu A blokady • Uszkodzony zawór A blokady

Odłàczyć złàczk∏ 26 stykowà od TCM.

Włàczyć zapłon.

Widok od strony styków.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami A6 (YEL) i A25 (BLK/RED) lub A26 (BLK/RED). Napi∏cie ? TAK Usunàć zwarcie do zasilania w przewodzie YEL mi∏dzy stykiem A6 i zaworem A blokady.

Czy jest napi∏cie ? NIE Wyłàczyć zapłon.

Zmierzyć opór mi∏dzy stykami A6 (YEL) i A25 (BLK/RED) lub A26 (BLK/RED).

Czy opór wynosi 14 - 16 Ω ? (przy temperaturze 25°C) NIE

Sprawdzić czy sà luêne złàczki TAK TCM. JeÊli trzeba, zamienić zespół zaworu lub TCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.

(c. d. na str. 14-39)

(c. d. ze str. 14-38) Widok od strony styków. Odłàczyć złàczk∏ 2 stykowà od zespołu zaworów blokady.

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykami A6 (YEL) i A25 (BLK/RED) lub A26 (BLK/RED).

CiàgłoÊć ?

Czy jest ciàgłoÊć ? NIE

TAK Usunàć zwarcie do masy w przewodzie YEL mi∏dzy stykiem A6 i zaworem A blokady.

Zmierzyć opór cewki zaworu na złàczce 2 stykowej.

Widok od strony styków.

ZESPÓŁ ZAWORÓW BLOKADY

Czy opór wynosi 14 - 16 Ω ? (przy 25°C) NIE

Sprawdzić czy jest przerwa w TAK przewodzie YEL mi∏dzy stykiem A6 a zaworem A blokady.

Wymienić zespół zaworów blokady.

Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)
Dwa migni∏cia lampki kontrolnej S. Prawdopodobna przyczyna • Rozłàczona złàczka zaworu B blokady • Zwarcie lub przerwa w przewodzie zaworu B blokady • Uszkodzony zawór B blokady

Odłàczyć złàczk∏ 26 stykowà od TCM.

Włàczyć zapłon.

Widok od strony styków.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami A4 (GRN/BLK) i A25 (BLK/RED) lub A26 (BLK/RED).

Napi∏cie ? Usunàć zwarcie do zasilania w przewodzie GRN/BLK mi∏dzy stykiem A4 i zaworem B blokady.

TAK Czy jest napi∏cie ? NIE Wyłàczyć zapłon.

Zmierzyć opór mi∏dzy stykami A4 (GRN/BLK) i A25 (BLK/RED) lub A26 (BLK/RED).

Czy opór wynosi 14 - 16 Ω ? (przy 25°C) NIE

TAK Sprawdzić czy złàczki TCM sà luêne. JeÊli trzeba, zamienić zespół zaworu lub TCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.

(c. d. na str. 14-41)

(c. d. ze str. 14-40)

Odłàczyć złàczk∏ 2 stykowà od zespołu zaworów blokady.

Widok od strony styków.

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykami A4 (GRN/BLK) i A25 (BLK/RED) lub A26 (BLK/RED).

CiàgłoÊć ?

Czy jest ciàgłoÊć ? NIE

TAK

Usunàć zwarcie do masy w przewodzie GRN/BLK mi∏dzy stykiem A4 i zaworem B blokady.

Widok od strony styków. Zmierzyć opór cewki zaworu na złàczce 2 stykowej.

ZESPÓŁ ZAWORÓW BLOKADY

Czy opór wynosi 14 - 16 Ω ? (przy 25°C) NIE

Sprawdzić czy jest przerwa w TAK przewodzie GRN/BLK mi∏dzy stykiem A4 a zaworem B blokady

Wymienić zespół zaworów blokady.

Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)
Trzy migni∏cia lampki kontrolnej S. Prawdopodobna przyczyna
• Rozłàczona złàczka czujnika (TP) poło×enia przepustnicy • Zwarcie lub przerwa w przewodzie czujnika TP • Uszkodzony czujnik TP

Włàczyć zapłon.

Sprawdzić czy lampka MIL sygnalizuje jakiÊ kod (patrz rozdział 11). TAK Czy lamka MIL miga ? NIE Wyłàczyć zapłon. Naprawić układ PGM-FI (patrz rozdział 11).

Odłàczyć złàczk∏ 26 i 22 stykowà od TCM. Podłàczyć złàczk∏ ”A” i ”D” wiàzki testowej tylko do wiàzki przewodów nie do TCM (patrz str. 14-35).

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami D18 i A25 lub A26. NIE Czy jest 4.75 - 5.25 V ? TAK Wyłàczyć zapłon. Podłàczyć złàczk∏ ”A” i ”D” wiàzki testowej do TCM. Usunàć zwarcie lub przerw∏ w przewodzie LT GRN/BLK mi∏dzy stykiem D18 i ECM.

Włàczyć zapłon. Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami D7 i A25 lub A26. NIE Czy jest 0.4 - 0.6 V ? TAK Sprawdzić czy złàczki TCM nie sà luêne. JeÊli trzeba, zamienić TCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie. Usunàć zwarcie lub przerw∏ w przewodzie RED/BLK mi∏dzy stykiem D7 i czujnikiem TP.

Cztery migni∏cia lampki kontrolnej S.

Prawdopodobna przyczyna
• Rozłàczona złàczka czujnika (VSS) szybkoÊci • Zwarcie lub przerwa w przewodzie czujnika VSS • Uszkodzony czujnik VSS

NIE Czy działa szybkoÊciomierz ? TAK PodnieÊć samochód. • Ustawić dêwigni∏ zmiany biegów w poło×eniu N. • • Upewnić si∏, ×e podnoÊnik i podstawki zabezpieczajàce umieszczone sà prawidłowo (patrz rozdział 1). Zaciàgnàć hamulec r∏czny i zablokować tylne koła. PodnieÊć przód samochodu i podeprzeć go podstawkami zabezpieczajàcymi. PrzejÊć do rozdziału 23 aby sprawdzić czujnik VSS.

Odłàczyć złàczk∏ 26 i 22 stykowà od TCM. Podłàczyć złàczk∏ ”A” i ”D” wiàzki testowej tylko do wiàzki przewodów, nie do TCM (patrz str. 14-35).

Na przemian 0 V i wi∏cej ni× 5 V ?

Włàczyć zapłon.

Na przemian 0 V i wi∏cej ni× 5 V ?

Obracać przednie koła i sprawdzać napi∏cie mi∏dzy stykami D9 i A25 lub A26. Zablokować koło, aby si∏ nie obracało drugie. Sprawdzić czy jest zwarcie lub przerwa w przewodzie ORN mi∏dzy stykiem D9 i VSS. JeÊli przewód jest dobry, sprawdzić VSS (patrz rozdział 23).

Czy napi∏cie waha si∏ na przemian od 0 V do wi∏cej ni× 5V ? TAK Sprawdzić czy złàczki TCM nie sà luêne. JeÊli trzeba, zamienić TCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.

NIE

Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)
Pi∏ć migni∏ć lampki kontrolnej S. Prawdopodobna przyczyna
• Zwarcie w przewodzie czujnika poło×enia dêwigni A/T • Uszkodzony czujnik poło×enia dêwigni A/T

Włàczyć zapłon. Obserwować wskaênik poło×enia dêwigni A/T i włàczać ka×dy bieg po kolei.

UWAGA: Kod 5 jest sygnalizowany gdy TCM odbiera sygnały włàczenia dwóch biegów w tym samym czasie.

TAK Czy kontrolka nie zapala si∏ na jakimÊ biegu ? NIE Wyłàczyć zapłon. Patrz sprawdzanie wskaênika poło×enia dêwigni A/T (rozdział 23).

Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy TCM a złàczki (patrz str. 14-35). Włàczyć zapłon. Włàczyć dowolny bieg oprócz R. Napi∏cie akumulatora ? Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami A21 i A25 lub A26. Napi∏cie akumulatora ?

NIE
Czy jest napi∏cie akumulatora ?

TAK Włàczyć dowolny bieg oprócz P i N.

Sprawdzić czy jest zwarcie w przewodzie GRN/RED mi∏dzy stykiem A21 a czujnikiem poło×enia dêwigni A/T lub wskaênikiem poło×enia dêwigni A/T. JeÊli przewód jest dobry, sprawdzić czy sà luêne złàczki TCM. JeÊli trzeba, zamienić TCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie. Napi∏cie akumulatora ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami A19 i A25 lub A26. Napi∏cie akumulatora ? NIE
Czy jest napi∏cie akumulatora ?

TAK (c. d. na str. 14-45)

Sprawdzić czy jest zwarcie w przewodzie LT GRN mi∏dzy stykiem A19 a wskaênikiem poło×enia dêwigni A/T lub zwarcie w przewodach GRN/WHT lub GRN mi∏dzy wskaênikiem poło×enia dêwigni A/T i czujnikiem poło×enia dêwigni A/T. JeÊli przewód jest dobry, sprawdzić czy sà luêne złàczki TCM. JeÊli trzeba, zamienić TCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.

(c. d. ze str. 14-44)

Włàczyć dowolny bieg oprócz D 4. Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami A17 i A25 lub A26.

Napi∏cie akumulatora ?

Napi∏cie akumulatora ?
Czy jest napi∏cie akumulatora ?

TAK Włàczyć dowolny bieg oprócz D3.

NIE Sprawdzić czy jest zwarcie w przewodzie GRN/BLK mi∏dzy stykiem A17 a czujnikiem poło×enia dêwigni A/T. JeÊli przewód jest dobry, sprawdzić czy sà luêne złàczki TCM. JeÊli trzeba, zamienić TCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie. Napi∏cie akumulatora ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami A15 i A25 lub A26. Napi∏cie akumulatora ? NIE Sprawdzić czy jest zwarcie w przewodzie GRN/BLU mi∏dzy stykiem A15 a czujnikiem poło×enia dêwigni A/T lub wskaênikiem poło×enia dêwigni A/T. JeÊli przewód jest dobry, sprawdzić czy sà luêne złàczki TCM. JeÊli trzeba, zamienić TCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie. Napi∏cie akumulatora ?

Czy jest napi∏cie akumulatora ?

TAK Włàczyć dowolny bieg oprócz 2.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami A13 i A25 lub A26. Napi∏cie akumulatora ?
Czy jest napi∏cie akumulatora ?

TAK Włàczyć dowolny bieg oprócz 1.

NIE Sprawdzić czy jest zwarcie w przewodzie GRN/YEL mi∏dzy stykiem A13 a czujnikiem poło×enia dêwigni A/T lub wskaênikiem poło×enia dêwigni A/T. JeÊli przewód jest dobry, sprawdzić czy sà luêne złàczki TCM. JeÊli trzeba, zamienić TCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie. Napi∏cie akumulatora ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami A11 i A25 lub A26. Napi∏cie akumulatora ? NIE Sprawdzić czy jest zwarcie w przewodzie LT GRN/WHT mi∏dzy stykiem A11 a czujnikiem poło×enia dêwigni A/T lub wskaênikiem poło×enia dêwigni A/T. JeÊli przewód jest dobry, sprawdzić czy sà luêne złàczki TCM. JeÊli trzeba, zamienić TCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.

Czy jest napi∏cie akumulatora ?

TAK Sprawdzić czy złàczki TCM nie sà luêne. JeÊli trzeba, zamienić TCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.

Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)
SzeÊć migni∏ć lampki kontrolnej S. Prawdopodobna przyczyna
• Rozłàczona złàczka czujnika poło×enia dêwigni A/T • Przerwa w przewodzie czujnika poło×enia dêwigni A/T • Uszkodzony czujnik poło×enia dêwigni A/T

Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy TCM a złàczki (patrz str. 14-35).

Włàczyć zapłon.

Włàczyć bieg R.

Napi∏cie ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami A21 i A25 lub A26. Napi∏cie ? TAK Czy jest napi∏cie ? NIE Włàczyć bieg N lub P. Usunàć przerw∏ w przewodzie GRN/RED mi∏dzy stykiem A21 a czujnikiem poło×enia dêwigni A/T. Napi∏cie ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami A19 i A25 lub A26. Napi∏cie ? TAK Czy jest napi∏cie ? NIE (c. d. na str. 14-47) Usunàć przerw∏ w przewodzie LT GRN mi∏dzy stykiem A19 a wskaênikiem poło×enia dêwigni A/T.

(c. d. ze str. 14-46)

Włàczyć bieg D4. Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami A17 i A25 lub A26.

Napi∏cie ?

Napi∏cie ? Czy jest napi∏cie ? NIE Włàczyć bieg D3. Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami A15 i A25 lub A26. Napi∏cie ? TAK Czy jest napi∏cie ? NIE Włàczyć bieg 2. Napi∏cie ? Usunàć przerw∏ w przewodzie GRN/BLU mi∏dzy stykiem A15 a czujnikiem poło×enia dêwigni A/T. Napi∏cie ? TAK Usunàć przerw∏ w przewodzie GRN/BLK mi∏dzy stykiem A17 a czujnikiem poło×enia dêwigni A/T.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami A13 i A25 lub A26. Napi∏cie ? TAK Czy jest napi∏cie ? NIE Włàczyć bieg 1. Usunàć przerw∏ w przewodzie GRN/YEL mi∏dzy stykiem A13 a czujnikiem poło×enia dêwigni A/T. Napi∏cie ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami A11 i A25 lub A26.

Napi∏cie ? TAK Usunàć przerw∏ w przewodzie LT GRN/WHT mi∏dzy stykiem A11 a czujnikiem poło×enia dêwigni A/T.

Czy jest napi∏cie ? NIE Sprawdzić czy złàczki TCM nie sà luêne. JeÊli trzeba, zamienić TCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.

Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)

Siedem migni∏ć lampki kontrolnej S.

Prawdopodobna przyczyna • Rozłàczona złàczka zaworu A zmiany biegów • Zwarcie lub przerwa w przewodzie zaworu A zmiany biegów • Uszkodzony zawór A zmiany biegów Widok od strony styków. Napi∏cie ?

Odłàczyć złàczk∏ 26 stykowà od TCM.

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami A5 (BLUYEL) i A25 (BLK/RED) lub A26 (BLK/RED).

Czy jest napi∏cie ? NIE Wyłàczyć zapłon.

TAK

Usunàć zwarcie do zasilania w przewodzie BLU/YEL mi∏dzy stykiem A5 i zaworem A zmiany biegów.

Zmierzyć opór mi∏dzy stykami A5 (BLUYEL) i A25 (BLK/RED) lub A26 (BLK/RED).

Czy opór wynosi 14 - 16 Ω ? (przy 25°C) NIE

TAK Sprawdzić czy złàczki TCM nie sà luêne. JeÊli trzeba, zamienić zespół zaworu lub TCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.

(c. d. na str. 14-49)

(c. d. ze str. 14-48)

Odłàczyć złàczk∏ 3 stykowà od zespołu zaworów zmiany biegów.

CiàgłoÊć ?

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykami A5 (BLUYEL) i A25 (BLK/RED) lub A26 (BLK/RED).

Czy jest ciàgłoÊć ? NIE

TAK

Usunàć zwarcie do masy w przewodzie BLU/YEL mi∏dzy stykiem A5 i zaworem A zmiany biegów.

Widok od strony styków.

Widok od strony styków.

Zmierzyć opór cewki zaworu na złàczce 3 stykowej.

ZESPÓŁ ZAWORÓW ZMIANY BIEGÓW Sprawdzić czy jest przerwa w TAK przewodzie BLUYEL mi∏dzy stykiem A5 a zaworem A zmiany biegów.

Czy opór wynosi 14 - 16 Ω ? (przy 25°C) NIE

Wymienić zespół zaworów zmiany biegów.

Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)

Osiem migni∏ć lampki kontrolnej S.

Prawdopodobna przyczyna • Rozłàczona złàczka zaworu B zmiany biegów • Zwarcie lub przerwa w przewodzie zaworu B zmiany biegów • Uszkodzony zawór B zmiany biegów

Odłàczyć złàczk∏ 26 stykowà od TCM.

Włàczyć zapłon.

Widok od strony styków. Napi∏cie ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami A3 (GRN/WHT) i A25 (BLK/RED) lub A26 (BLK/RED).

Czy jest napi∏cie ? NIE Wyłàczyć zapłon.

TAK

Usunàć zwarcie do zasilania w przewodzie GRN/WHT mi∏dzy stykiem A3 i zaworem B zmiany biegów.

Zmierzyć opór mi∏dzy stykami A3 (GRN/WHT) i A25 (BLK/RED) lub A26 (BLK/RED).

Czy opór wynosi 14 - 16 Ω ? (przy 25°C) NIE

TAK

Sprawdzić czy złàczki TCM nie sà luêne. JeÊli trzeba, zamienić zespół zaworu lub TCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.

(c. d. na str. 14-51)

(c. d. ze str. 14-50)

Odłàczyć złàczk∏ 3 stykowà od zespołu zaworów zmiany biegów.

CiàgłoÊć ?

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykami A3 (GRN/WHT) i A25 (BLK/RED) lub A26 (BLK/RED).

Widok od strony styków.

Czy jest ciàgłoÊć ? NIE

TAK

Usunàć zwarcie do masy w przewodzie GRN/WHT mi∏dzy stykiem A3 i zaworem B zmiany biegów. Widok od strony styków.

Zmierzyć opór cewki zaworu na złàczce 3 stykowej.

ZESPÓŁ ZAWORÓW ZMIANY BIEGÓW

Czy opór wynosi 14 - 16 Ω ? (przy 25°C) NIE Wymienić zespół zaworów zmiany biegów.

Sprawdzić czy jest przerwa w TAK przewodzie GRN/WHT mi∏dzy stykiem A3 a zaworem B zmiany biegów.

Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)
Prawdopodobna przyczyna
• Luêne lub uszkodzone połàczenie mi∏dzy TCM a wiàzkami samochodu • Rozłàczona złàczka czujnika obrotów wałka nap∏dowego • Zwarcie lub przerwa w przewodzie czujnika obrotów wałka nap∏dowego • Uszkodzony czujnik obrotów wałka nap∏dowego

Dziewi∏ć migni∏ć lampki kontrolnej S.

Czy czujnik obrotów wałka nap∏d. jest zamontowany prawidłowo ?

NIE Przemontować i sprawdzić.

TAK Odłàczyć złàczk∏ 26 stykowà od czujnika obrotów wałka nap∏dowego.

Zmierzyć opór czujnika obrotów wałka nap∏dowego.

ZŁÑCZKA CZUJNIKA OBROTÓW WAŁKA NAP¢DOWEGO Widok od strony styków.

Czy opór wynosi 400-600 Ω ? (przy 20°C) TAK

NIE

Wymienić czujnik obrotów wałka nap∏dowego.

(c. d. na str. 14-53)

(c. d. ze str. 14-52) CiàgłoÊć ?

Odłàczyć złàczk∏ 22 stykowà od TCM. Podłàczyć złàczk∏ ”D” wiàzki testowej tylko do wiàzki przewodów, nie do TCM (patrz str. 14-35).

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy masà a kolejno stykami D17 i D15. TAK Usunàć zwarcie w przewodzie BLU/GRN lub BLU/YEL mi∏dzy stykami D17 i D15 a czujnikiem obrotów wałka nap∏dowego.

Czy jest ciàgłoÊć ? NIE
Podłàczyć ponownie złàczk∏ czujnika obrotów wałka nap∏dowego.

Zmierzyć opór mi∏dzy stykami D17 i D15. Naprawić luêne styki lub przerw∏ w przewodzie BLU/GRN lub BLU/YEL mi∏dzy stykami D17 i D15 a czujnikiem obrotów wałka nap∏dowego

Czy opór wynosi 400-600 Ω ? (przy 20°C) TAK Sprawdzić czy złàczki TCM nie sà luêne. JeÊli trzeba, zamienić TCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.

NIE

Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)
Dziesi∏ć migni∏ć lampki kontrolnej S.

Prawdopodobna przyczyna
• Rozłàczona złàczka czujnika ECT • Zwarcie lub przerwa w przewodzie czujnika ECT • Uszkodzony czujnik ECT

Włàczyć zapłon. Sprawdzić czy lampka MIL sygnalizuje jakiÊ kod (patrz rozdział 11). TAK Czy lamka MIL miga ? NIE Wyłàczyć zapłon.

Naprawić układ PGM-FI (patrz rozdział 11).

Odłàczyć złàczk∏ 26 i 22 stykowà od TCM. Podłàczyć złàczk∏ ”A” i ”D” wiàzki testowej tylko do wiàzki przewodów, nie do TCM (patrz str. 14-35).

Włàczyć zapłon. Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami D18 i A25 lub A26. NIE Czy jest 4.75 - 5.25 V ? TAK Wyłàczyć zapłon. Podłàczyć złàczk∏ ”A” i ”D” wiàzki testowej do TCM. Mniej ni× 1 V ? Usunàć zwarcie lub przerw∏ w przewodzie LT GRN/BLK mi∏dzy stykiem D18 i ECM.

Uruchomić silnik i nagrzać go do normalnej temperatury pracy (wentylator chłodnicy włàcza si∏). Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami D5 i A25 lub A26. NIE Czy jest mniej ni× 1 V ? TAK Sprawdzić czy złàczki TCM nie sà luêne. JeÊli trzeba, zamienićTCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie. Usunàć zwarcie lub przerw∏ w przewodzie YEL/GRN mi∏dzy stykiem D5 i czujnikiem ECT.

Mniej ni× 1 V ?

JedenaÊcie migni∏ć lampki kontrolnej S.

Prawdopodobna przyczyna
• Rozłàczona złàczka cewki zapłonowej • Zwarcie lub przerwa w przewodzie cewki zapłonowej • Uszkodzona cewka zapłonowa

Odłàczyć złàczk∏ 26 stykowà od TCM.

Napi∏cie akumulatora? Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami A9 (BLU) i A25 (BLK/RED) lub A26 (BLK/RED). Widok od strony styków. NIE Czy jest napi∏cie akumul.? TAK Sprawdzić czy złàczki TCM nie sà luêne. JeÊli trzeba, zamienić TCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie. Usunàć zwarcie lub przerw∏ w przewodzie BLU mi∏dzy stykiem A9 i cewkà zapłonowà.

Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)
CzternaÊcie migni∏ć lampki kontrolnej S. Prawdopodobna przyczyna
• Zwarcie lub przerwa w przewodzie FAS (BRN/WHT) • Uszkodzenie w ECM

Czy lamka MIL miga ? NIE Uruchomić silnik i nagrzać go do normalnej temperatury pracy (wentylator chłodnicy włàcza si∏).

TAK

• Naprawić układ PGM-FI (patrz rozdział 11).

Upewnić si∏, ×e podnoÊniki i podstawki zabezpieczajàce sà umieszczone prawidłowo oraz wsporniki do wyciàgania silnika sà prawidłowo ustawione na silniku (patrz rozdział 1). W czasie sprawdzanie uwa×ać na obracajàce si∏ koła przednie.

Włàczyć bieg P.

Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy TCM a złàczki (patrz str. 14-35).

Włàczyć zapłon i odczekać 2 sekundy.

Około 5 V ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami D16 (+) i A25 lub A26 (-).

Około 5 V ? Sprawdzić czy złàczki TCM nie sà luêne. JeÊli trzeba, zamienić TCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.

TAK Czy jest około 5 V ? NIE Wyłàczyć zapłon.

Odłàczyć wiàzk∏ testowà od TCM. Zostawić podłàczonà do wiàzki samochodu.

Włàczyć zapłon. (c. d. na str. 14-57)

(c. d. ze str. 14-56)

Około 5 V ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami D16 (+) i A25 lub A26 (-). Około 5 V ? Sprawdzić czy złàczki TCM nie sà TAK luêne. JeÊli trzeba, zamienić TCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie. CiàgłoÊć ?

Czy jest około 5 V ? NIE Odłàczyć złàczk∏ 26 stykowà od ECM.

Sprawdzić czy jest ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykami D16 i D25 lub D26 wiàzki testowej. CiàgłoÊć ? Czy jest ciàgłoÊć ? NIE Odłàczyć złàczk∏ 26 stykowà TCM od wiàzki testowej. TAK Usunàć zwarcie w przewodzie BRN/WHT (FAS) mi∏dzy TCM a ECM.

Podłàczyć złàczk∏ 26 stykowà ECM do wiàzki testowej.

Sprawdzić czy jest ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykami D16 i D18 wiàzki testowej.

CiàgłoÊć ? Sprawdzić czy złàczki TCM nie sà TAK luêne. JeÊli trzeba, zamienić TCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.

Czy jest ciàgłoÊć ? NIE Usunàć zwarcie w przewodzie BRN/WHT (FAS) mi∏dzy TCM a ECM.

Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)
Prawdopodobna przyczyna
• Rozłàczona złàczka czujnika obrotów wałka głównego • Zwarcie lub przerwa w przewodzie czujnika obrotów wałka głównego • Uszkodzony czujnik obrotów wałka głównego

Pi∏tnaÊcie migni∏ć lampki kontrolnej S.

UWAGA: Kod 15 w TCM nie zawsze oznacza usterk∏ elektrycznà w obwodzie czujnika obrotów wałka głównego lub nap∏dowego, kod 15 mo×e sygnalizować usterk∏ mechanicznà w skrzyni biegów.

Czy czujniki obrotów wałka głównego i nap∏dowego sà zamontowane prawidłowo ? TAK Odłàczyć złàczk∏ 2 stykowà od czujnika obrotów wałka głównego.

NIE

Przemontować i sprawdzić.

Zmierzyć opór czujnika obrotów wałka głównego.

Widok od strony styków.

Czy opór wynosi 400-600 Ω ? (przy 20°C) TAK Odłàczyć złàczk∏ 22 stykowà od TCM. Podłàczyć złàczk∏ ”D” wiàzki testowej tylko do wiàzki przewodów, nie do TCM (patrz str. 14-35).

NIE

Wymienić czujnik obrotów wałka głównego.

ZŁÑCZKA CZUJNIKA OBROTÓW WAŁKA GŁÓWNEGO

CiàgłoÊć ?

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy masà a kolejno stykami D19 i D12. TAK Usunàć zwarcie w przewodzie ORN/BLU lub WHT/BLU mi∏dzy stykami D19 i D12 a czujnikiem obrotów wałka głównego.

CiàgłoÊć ?

Czy jest ciàgłoÊć ? NIE Podłàczyć ponownie złàczk∏ 2 stykowà czujnika obrotów wałka głównego.

(c. d. na str. 14-59)

(c. d. ze str. 14-58)

Zmierzyć opór mi∏dzy stykami D19 i D12. PrzejÊć do usuwania usterek elektrycznych dla kodu 9. Sprawdzić czy złàczki TCM nie sà luêne. JeÊli trzeba, zamienić TCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.

Czy opór wynosi 400-600 Ω ? (przy 20°C) NIE Odłàczyć złàczk∏ 2 stykowà od czujnika obrotów wałka głównego.

TAK

Widok od strony styków.

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykiem D19 i złàczkà czujnika obrotów wałka głównego. CiàgłoÊć ? ZŁÑCZKA CZUJNIKA OBROTÓW WAŁKA GŁÓWNEGO

Czy jest ciàgłoÊć ? TAK Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykiem D12 i złàczkà czujnika obrotów wałka głównego.

NIE

Usunàć przerw∏ w przewodzie ORN/BLU mi∏dzy stykiem D19 a czujnikiem obrotów wałka głównego.

Widok od strony styków.

CiàgłoÊć ?

ZŁÑCZKA CZUJNIKA OBROTÓW WAŁKA GŁÓWNEGO

NIE Czy jest ciàgłoÊć ? TAK Sprawdzić czy złàczki TCM nie sà luêne. JeÊli trzeba, zamienić TCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.

Usunàć przerw∏ w przewodzie WHT/BLU mi∏dzy stykiem D12 a czujnikiem obrotów wałka głównego.

Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)
Lampka kontrolna S nie zapala si∏ po włàczeniu zapłonu. (Powina Êwiecić przez około 2 sekundy).

TAK Czy złàcze serwisowe jest zwarte ? NIE Włàczyć bieg D3 lub D4 i nacisnàć włàcznik S. Odłàczyć przewód połàczeniowy i sprawdzić.

Czy kontrolka S zapaliła si∏ ? NIE Wyłàczyć zapłon.

TAK

Sprawdzić czy złàczki TCM nie sà luêne. JeÊli trzeba, zamienić TCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.

CiàgłoÊć ? Odłàczyć złàczk∏ 26 stykowà od TCM. Podłàczyć złàczk∏ ”A” i ”D” wiàzki testowej tylko do wiàzki przewodów, nie do TCM (patrz str. 14-35). CiàgłoÊć ? Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu kolejno mi∏dzy stykiem A25 i A26 a masà.

NIE Czy jest ciàgłoÊć ? TAK Włàczyć zapłon.

Usunàć przerw∏ w przewodzie BLK/RED mi∏dzy stykiem A25 lub A26 a G101. Napi∏cie akumulatora ?

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami A23 lub A24 i A25 lub A26. NIE
Czy jest napi∏cie akumulat. ?

Napi∏cie akumulatora ? Usunàć przerw∏ lub zwarcie w przewodzie BLK/YEL mi∏dzy stykami A23 i/lub A24 a skrzynkà bezpieczników pod deskà rozdzielczà.

TAK Wyłàczyć zapłon. (c. d. na str. 14-61)

(c. d. ze str. 14-60) CiàgłoÊć ?

Sprawdzić czy jest ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykami D20 i A25 lub A26.

CiàgłoÊć ?

Czy jest ciàgłoÊć ? TAK Podłàczyć złàczki ”A” i ”D” wiàzki testowej do TCM.

NIE

(c. d. na str. 14-62) Napi∏cie ?

Włàczyć zapłon. Upewnić si∏, ×e napi∏cie pojawia si∏ przez dwie sekundy mi∏dzy stykami A8 i A25 lub A26.

Napi∏cie ? Sprawdzić czy jest przerwa lub TAK zwarcie w przewodzie GRN mi∏dzy stykiem A8 a zestawem wskaêników.

Czy jest napi∏cie ? NIE Wyłàczyć zapłon.

Odłàczyć złàczk∏ ”A” wiàzki testowej od TCM.

Sprawdzić czy jest ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykiem A8 i przewodem GRN zestawu wskaêników (patrz rozdział 23). Usunàć przerw∏ w przewodzie GRN mi∏dzy stykiem A8 a zestawem wskaêników.

Czy jest ciàgłoÊć ? TAK Sprawdzić czy złàczki TCM nie sà luêne. Sprawdzić czujnik poło×enia dêwigni A/T. JeÊli trzeba, zamienić TCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.

NIE

Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)
(c. d. ze str. 14-61) WŁÑCZNIK S

Odłàczyć złàczk∏ 2 stykowà od włàcznika S. Widok od strony styków. Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu w przewodzie RED mi∏dzy stykiem D20 a złàczkà włàcznika S.

CiàgłoÊć ?

Czy jest ciàgłoÊć ? TAK Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu w przewodzie BLK mi∏dzy złàczkà włàcznika S a G401 (patrz rozdział 23).

NIE Usunàć przerw∏ w przewodzie RED mi∏dzy stykiem D20 a włàcznikiem S.

WŁÑCZNIK S

Widok od strony styków.

CiàgłoÊć ? ZŁÑCZKA (WIÑZKA) WŁÑCZNIKA S (patrz rozdział 23)

Czy jest ciàgłoÊć ? NIE Usunàć przerw∏ w przewodzie BLK mi∏dzy włàcznikiem S a punktem masowym G401.

TAK

Wymienić włàcznik S.

Lampka kontrolna Êwieci si∏ ciàgle (nie miga) zawsze gdy jest włàczony zapłon.

Wyłàczyć zapłon.

Odłàczyć złàczk∏ 26 i 22 stykowà od TCM. Podłàczyć złàczk∏ ”A” i ”D” wiàzki testowej tylko do wiàzki przewodów, nie do TCM (patrz str. 14-35).

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykiem D20 a masà. TAK

CiàgłoÊć ?

Czy jest ciàgłoÊć ? NIE Włàczyć zapłon.

(c. d. na str. 14-64)

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem A8 a masà. TAK

Napi∏cie ?

Czy jest napi∏cie ? NIE Podłàczyć złàczk∏ ”A” wiàzki testowej do TCM.

Wymienić TCM.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy przewodem GRN zestawu wskaêników a masà. NIE

Czy jest napi∏cie ? TAK Usunàć zwarcie do zasilania w przewodzie GRN mi∏dzy stykiem A8 a zestawem wskaêników.

Wymienić uszkodzony wskaênik poło×enia dêwigni A/T.

Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)
(c. d. ze str. 14-63)

Odłàczyć złàczk∏ 3 stykowà od włàcznika S.

Sprawdzić ciagłoÊć obwodu mi∏dzy stykiem D20 a masà.

CiàgłoÊć ?

Czy jest ciàgłoÊć ? NIE Wymienić włàcznik S.

TAK Usunàć zwarcie w przewodzie RED mi∏dzy stykiem D20 a włàcznikiem S.

Sprawdzanie sygnału A/C.

Objaw: • Sprz∏gło blokady nie przełàcza cyklicznie (WŁ. ↔ WYŁ.) • Sprz∏gło blokady nie włàcza si∏

Uruchomić silnik.

Włàczyć dmuchaw∏.

Włàczyć klimatyzacj∏. NIE Czy sprz∏gło spr∏×arki A/C włàcza si∏ ? TAK Zatrzymać silnik. Widok od strony styków. Odłàczyć złàczk∏ 26 stykowà od TCM. Patrz sprawdzanie klimatyzacji (rozdział 22).

Uruchomić silnik.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami A22 (RED/BLU) i A25 (BLK/RED) lub A26 (BLK/RED). (Spr∏×arka klimatyzacji wyłàczona).

Napi∏cie akumulatora ?

NIE
Czy jest napi∏cie akumulat. ?

TAK • • Sygnał A/C jest dobry Sprawdzić czy złàczki TCM nie sà luêne. JeÊli trzeba, zamienićTCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie. Sprawdzić klimatyzacj∏ (patrz rozdział 22).

Usunàć przerw∏ w przewodzie RED/BLU mi∏dzy stykiem A22 a przekaênikiem sprz∏gła spr∏×arki A/C.

Usuwanie usterek elektrycznych
Schematy usuwania usterek (ciàg dalszy)
Objaw: Nie mo×na ruszyć dêwigni zmiany biegów z poło×enia [P] przy naciÊni∏tym pedałe hamulca.

Sprawdzanie sygnału włàczenia Êwiateł STOP.

Sprawdzić czy Êwiatła STOP zapalajà si∏ przy wciÊni∏tym pedale hamulca. NIE Czy Êwiatła STOP zapalajà si∏ ? TAK Odłàczyć złàczk∏ 26 i 22 stykowà od TCM. Podłàczyć złàczk∏ ”A” i ”D” wiàzki testowej tylko do wiàzki przewodów, nie do TCM (patrz str. 14-35). Napi∏cie akumulatora ?

Naprawić uszkodzony obwód włàczania hamulców.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykami D2 i A25 lub A26 przy wciÊni∏tym pedale hamulca. NIE Usunàć przerw∏ w przewodzie GRN/WHT mi∏dzy stykiem D2 a włàcznikem Êwiateł STOP.

Napi∏cie akumulatora ?

Czy jest napi∏cie akumulatora ? TAK • • Sygnał włàczania Êwiateł STOP jest prawidłowy. Sprawdzić czy złàczki TCM nie sà luêne. JeÊli trzeba, zamienić TCM na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie. Sprawdzić obwód włàczania Êwiateł STOP (patrz rozdział 23).

Czujniki obrotów wałków głównego i nap∏dowego
Wymiana
1. Wykr∏cić Êrub∏ 6 mm z obudowy skrzyni biegów i wymontować czujniki obrotów wałków głównego i nap∏dowego. CZUJNIK OBROTÓW WAŁKA NAP¢DOWEGO

Włàcznik S
Wymiana, sprawdzanie
Sprawdzanie
1. Wymontować konsol∏ przednià (patrz rozdział 20). 2. Rozłàczyć złàczk∏ włàcznika. 3. Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykami A i B. Powinna być ciàgłoÊć gdy włàcznik jest wciÊni∏ty.

WŁÑCZNIK S

Widok od strony styków

O-RINGI Wymienić CZUJNIK OBROTÓW WAŁKA GŁÓWNEGO 2. Wymienić O-ringi na nowe przed ponownym zamontowaniem czujników obrotów wałków głównego i nap∏dowego. ZŁÑCZKA (WIÑZKA) WŁÑCZNIKA S

Wymiana 1. Wykr∏cić wkr∏ty zabezpieczajace panel czujnika poło×enia dêwigni A/T. 2. Wymontować zabezpieczenie wiàzki włàcznika S, nast∏pnie wymontować złàczk∏ z wiàzki (patrz str. 14-147). 3. Wymontować pokryw∏ włàcznika S z dêwigni zmiany biegów, nast∏pnie wymontować włàcznik S (patrz str. 14147). 4. Wymienić włàcznik S.

Zawór A i B blokady
Sprawdzanie
UWAGA: Zawory A i B blokady muszà być wymontowywane i wymieniane jako komplet. 1. Rozłàczyć złàczk∏ zaworu A i B blokady. 2. Zmierzyć opór mi∏dzy stykiem Nr1 (zawór A) złàczki zaworu blokady a masà oraz mi∏dzy stykiem Nr2 (zawór B) a masà.

Wymiana
1. Wykr∏cić Êruby mocujàce i wymontować zespół zaworów blokady. UWAGA: Upewnić si∏, ×e zawory A i B blokady sà wymontowywane i wymieniane jako komplet. 2. Sprawdzić czy kanały olejowe zaworów blokady nie sà zakurzone lub brudne, w razie potrzeby wymienić kompletny zawór.

ZESPÓŁ ZAWORÓW BLOKADY NOMINALNY: (przy 25°C) Widok od strony styków

ZESPÓŁ ZAWORÓW BLOKADY

OczyÊcić powierzchnie styku i kanały olejowe.

USZCZELKA / FILTR Wymienić

3. Wymienić zespół zaworów blokady, jeÊli opór odbiega od nominalnego. 4. JeÊli opór mieÊci si∏ w granicach nominalnego, podłàczyć styk Nr1 złàczki zaworów blokady do bieguna dodatniego akumulatora. Powinien być słyszalny klikajàcy odgłos. Podłàczyć styk Nr2 do bieguna dodatniego akumulatora. Powinien być słyszalny klikajàcy odgłos. Wymienić zespół zaworów jeÊli nie słychać klikni∏cia.

3. OczyÊcić powierzchnie styku i kanały olejowe zespołu zaworów blokady i zamontować nowà uszczelk∏ / filtr. 4. Sprawdzić czy złàczka nie jest zardzewiała, brudna lub zaolejona, nastepnie połàczyć jà.

Zawory A i B zmiany biegów
Sprawdzanie
UWAGA: Zawory A i B zmiany biegów muszà być wymontowywane i wymieniane jako komplet. 1. Rozłàczyć złàczk∏ zaworów A/B zmiany biegów. 2. Zmierzyć opór mi∏dzy stykiem Nr1 (zawór A) złàczki zaworu zmiany biegów a masà oraz mi∏dzy stykiem Nr2 (zawór B) a masà.

Wymiana
1. Wykr∏cić Êruby mocujàce i wymontować zespół zaworów zmiany biegów. UWAGA: Upewnić si∏, ×e zawory A i B zmiany biegów sà wymontowywane i wymieniane jako komplet. 2. Sprawdzić czy kanały olejowe zaworów zmiany biegów nie sà zakurzone lub brudne, w razie potrzeby wymienić kompletny zawór.

NOMINALNY:

(przy 25°C) Widok od strony styków

OczyÊcić powierzchnie styku i kanały olejowe. USZCZELKA / FILTR Wymienić

ZESPÓŁ ZAWORÓW ZMIANY BIEGÓW

ZESPÓŁ ZAWORÓW ZMIANY BIEGÓW

3. OczyÊcić powierzchnie styku i kanały olejowe zespołu zaworów zmiany biegów i zamontować nowà uszczelk∏ / filtr. 4. Sprawdzić czy złàczka nie jest zardzewiała, brudna lub zaolejona, nastepnie połàczyć jà.

3. Wymienić zespół zaworów zmiany biegów jeÊli opór odbiega od nominalnego. 4. JeÊli opór mieÊci si∏ w granicach nominalnego, podłàczyć styk Nr1 złàczki zaworów zmiany biegów do bieguna dodatniego akumulatora. Powinien być słyszalny klikajàcy odgłos. Podłàczyć styk Nr2 do bieguna dodatniego akumulatora. Powinien być słyszalny klikajàcy odgłos. Wymienić zespół zaworów jeÊli nie słychać klikni∏cia.

Tabela objawów usterek
Układ hydrauliczny
OBJAWY
Silnik pracuje, ale nie mo×na ruszyć samochodem na ×adnym biegu.

Pozycje do sprawdzenia na liÊcie PRAWDOPODOBNYCH PRZYCZYN

Pozycje do sprawdzenia na liÊcie UWAG

Samochód porusza si∏ na biegu ”R” i ”2”, ale nie jedzie na biegach ”D3”, ”D4” lub ”1” Samochód porusza si∏ na biegach ”D3”, ”D4”, ”1”, ”R”, ale nie jedzie na biegu ”2” Samochód porusza si∏ na biegach ”D3”, ”D4”, ”1” i ”2”, ale nie jedzie na biegu ”R”
Samochód porusza si∏ na biegu ”N” Nadmierne wibracje na biegu jałowym PoÊlizg na wszystkich biegach Silnik nie hamuje na ”1” biegu PoÊlizg na 1 biegu PoÊlizg na 2 biegu PoÊlizg na 3 biegu PoÊlizg na 4 biegu PoÊlizg na biegu wstecznym Przeskakiwanie biegów przy przełàczaniu 1 – 2 (ciàgłe przełàczanie) Przeskakiwanie biegów przy przełàczaniu 2 – 3 (ciàgłe przełàczanie) Przeskakiwanie biegów przy przełàczaniu 3 – 4 (ciàgłe przełàczanie) Przekładnia nie przełàcza na wy×szy bieg, pozostaje na ”1” Przekładnia nie przełàcza na ”1” bieg Spóênione przełàczanie na wy×szy bieg Bł∏dne przełàczanie Twarde przełàczanie biegów (góra i dół) Twarde przełàczanie biegów (1 – 2) Twarde przełàczanie biegów (2 – 3) Twarde przełàczanie biegów (3 – 4) Twarde przełàczanie przy gwałtownym przyspieszaniu Twarde przełàczanie (2 – 1) przy gwałtownym przyspieszaniu Twarde przełàczanie przy zamkni∏tej przepustnicy Twarde przełàczanie przy r∏cznym włàczaniu biegu ”1” PoÊlizg koła (kół) przy skr∏cie Zablokowana półoÊ Zgrzyty przy przełàczaniu na bieg wsteczny (”R”) GłoÊne trzaski przy wyłaczaniu wstecznego biegu Zgrzyty przy przełàczaniu R – P lub R – N Hałas przekładni we wszystkich poło×eniach dêwigni Hałas przekładni tylko wczasie obrotu kół Hałas kół z∏batych zale×ny od obrotów silnika (cz∏st. zmienia si∏ ze zmianà przeło×.) Hałas kół z∏batych zale×ny od pr∏dkoÊci (cz∏st. zmienia si∏ ze zmianà szybk.) Przekładnia nie przełàcza na 4 bieg w poło×eniu dêwigni ”D4” Sprz∏gło blokady nie blokuje płynnie Sprz∏gło blokady nie działa prawidłowo Wiele problemów z przełàczaniem przekładni. Po rozebraniu znaleziono na magnesie du×e kawałki metalu.

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
P∏kni∏ta lub êle wyregulowana linka zmiany biegów Za krótka linka przepustnicy Za długa linka przepustnicy Zły rodzaj ATF Za niskie lub za wysokie obroty biegu jałowego Zakleszczona lub zu×yta pompa olejowa Zablokowany regulator ciÊnienia Wadliwe działanie sprz∏gła 1 biegu Wadliwe działanie sprz∏gła 2 biegu Wadliwe działanie sprz∏gła 3 biegu Wadliwe działanie sprz∏gła 4 biegu Wadliwe działanie 1 sprz∏gła blokujàcego Zu×yte lub uszkodzone koła z∏bate poÊrednie wałka głównego i nap∏dowego Zablokowany zawór modulatora Zablokowany zawór B przepustnicy Zablokowany filtr ATF Wadliwe działanie przekładni hydrokinetycznej Zablokowany zawór zwrotny przekładni hydrokinetycznej Zablokowany zawór zmiany 1 – 2 Zablokowany zawór zmiany 2 – 3 Zablokowany zawór zmiany 3 – 4 Zablokowany zawór sterujàcy serwem Zablokowany zawór (CPC) sterujàcy ciÊnieniem sprz∏gieł Zablokowana 2 zw∏×ka sterujàca Zablokowana zw∏×ka sterujàca Zablokowany 3 – 2 zawór gwałtownego przyspieszania Zablokowany 3 zawór gwałtownego przyspieszania Zablokowany 4 zawór odpływowy Wadliwe działanie akumulatora 1 biegu Wadliwe działanie akumulatora 2 biegu Wadliwe działanie akumulatora 3 biegu Wadliwe działanie akumulatora 4 biegu Wadliwe działanie akumulatora 1 sprz∏gła blokujàcego Zablokowany serwozawór Zablokowany zawór synchronizujàcy blokady Zablokowany zawór włàczania blokady Zablokowany zawór sterujàcy blokady Pogi∏te widełki Uszkodzone lub zu×yte koła z∏bate biegu wstecznego (3 koła z∏bate) Zu×yta przesuwka biegu wstecznego Uszkodzone lub zu×yte koła z∏bate 3 biegu (2 koła z∏bate) Uszkodzone lub zu×yte koła z∏bate przekładni głównej (2 koła z∏bate) Zu×yty sworzeƒ satelitów mechanizmu ró×nicowego Zu×yty O-ring przewodu zasilajàcego Uszkodzone lub zu×yte koła z∏bate 4 biegu (2 koła z∏bate) Nieprawidłowy luz kół z∏batych Nieprawidłowy luz sprz∏gła Wadliwe działanie sprz∏gła jednokierunkowego Zu×yta uszczelka / pierÊcieƒ uszczelniajàcy Brak pierÊcienia spr∏×ystego przegubu wewn∏trznego półosi

(cont’d)

Tabela objawów usterek
Układ hydrauliczny (ciàg dalszy)

Nast∏pujàce objawy mogà być spowodowane przez złà napraw∏ lub monta×.
Samochód rusza w poło×eniu ”N” skrzyni biegów. Samochód nie rusza w poło×eniu ”D3” lub ”D4” skrzyni biegów. Skrzynia zablokowana w poło×eniu ”R”. Nadmierne opory skrzyni biegów. Nadmierne wibracje, proporcjonalne do obrotów. Hałas tylko przy obracaniu si∏ kół. Rozerwany uszczelniacz główny. Problemy ze zmianà biegów. Twarde przełàczanie biegów do góry

Pozycje do sprawdzenia na liÊcie PRAWDOP. PRZYCZYN SPOWODOWAN. NIEWŁAÂCIWÑ NAPRAWÑ
R1,R2 R4 R3,R12 R6 R7 R5 R8 R9,R10 R11

Pozycje do sprawdzenia na liÊcie UWAG

R,K

S

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA SPOWODOWANA NIEWŁAÂCIWÑ NAPRAWÑ R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12
Nieprawidłowy luz sprz∏gła Nieprawidłowy luz kół z∏batych Odwrotnie zamontowana dêwignia postojowa Odwrotnie zamontowane sprz∏gło jednokierunkowe Odwrotnie zamontowana piasta przesuwki biegu wstecznego Zakleszczona pompa olejowa Przekładnia hydrokinetyczna nie całkowicie osadzona na pompie oleju Nieprawidłowo zamontowany uszczelniacz główny Nieprawidłowo zamontowane spr∏×yny Nieprawidłowo zamontowane zawory Niezamontowane kulkowe zawory zwrotne Niezamontowana Êruba widełek

UWAGI
B C D E G H I J K L M
Ustawić prawidłowe obroty biegu jałowego na biegu, do wymaganych. JeÊli objaw pozostaje, wyregulować poduszki silnika jak opisano w rozdziale dotyczàcym silnika w tej publikacji. JeÊli du×y O-ring tłoka sprz∏gła jest uszkodzony, sprawdzić czy rowek tłoka nie ma zadziorów. JeÊli zestaw płytek jest zakleszczony lub nadmiernie zu×yty, sprawdzić zu×ycie innych sprz∏gieł i sprawdzić zawory przepustnicy i zw∏×k∏ sterujàcà czy poruszajà si∏ swobodnie.
JeÊli zawór B przepustnicy jest zablokowany, sprawdzić zu×ycie sprz∏gieł. JeÊli zawór zmiany 1-2 jest zablokowany w pozycji zamkni∏tej, skrzynia biegów nie przełàcza biegów do góry. JeÊli zawór jest zablokowany w pozycji otwartej, skrzynia biegów nie włàcza biegu 1.
JeÊli 2 zw∏×ka sterujàca jest zablokowana, sprawdzić zu×ycie zestawu płytek 2 i 3 sprz∏gła.
JeÊli zw∏×ka sterujàca jest zablokowana, sprawdzić zu×ycie zestawu płytek 3 i 4 sprz∏gła. JeÊli zawór sterowania ciÊnieniem sprz∏gła jest zablokowany w pozycji zamkni∏tej, skrzynia biegów nie wybiera biegów poza 1. NiewłaÊciwe ustawienie obudowy zaworów głównych i obudowy przekładni hydrokinetycznej sà przyczynà zakleszczenia pompy oleju. Objawami sà najcz∏Êciej zwiàzane z obrotami hałasy (tykanie) lub pisk o wysokiej cz∏stotliwoÊci. JeÊli filtr ATF jest zatkany przez kawałki stalowe lub aluminiowe, sprawdzić pomp∏ oleju i sworzeƒ satelitów mechanizmu ró×nicowego. JeÊli oba elementy sà dobre i nie mo×na znaleêć przyczyn zanieczyszczeƒ, wymienić przekładni∏ hydrokinetycznà. JeÊli prowadnica przewodu zasilajàcego 1 sprz∏gła w prawej pokrywie jest zarysowana przez wałek poÊredni, sprawdzić czy ło×ysko kulkowe nie jest osadzone luêno w obudowie skrzyni biegów. JeÊli jest prawidłowo, wymienić prawà pokryw∏ gdy× jest prawdopodobnie odkształcona. O-ring pod prowadnicà jest prawdopodobnie zu×yty. • • • Wymienić wałek główny jeÊli tulejka 4 przewodu zasilajàcego jest luêna lub uszkodzona. JeÊli tulejka 4 przewodu zasilajàcego jest uszkodzona, wymienić jà. Wymienić wałek nap∏dowy jeÊli tulejka zasilania 1 sprz∏gła blokujàcego jest luêna lub uszkodzona. JeÊli tulejka przewodu zasilajàcego 1 sprz∏gła blokujàcego jest uszkodzona, wymienić jà. Wymienić wałek poÊredni jeÊli tulejka przewodu zasilajàcego jest luêna lub uszkodzona. JeÊli tulejka 1 przewodu zasilajàcego jest uszkodzona, wymienić jà.

N

O P Q

Zu×yte lub uszkodzone sprz∏gło jednokierunkowe jest głównie razultatem włàczania przeło×eƒ D3 i D4 gdy samochód porusza si∏ do tyłu. Sprawdzić podwozie czy nie uszkodzone po zderzeniu.

Sprawdzić uszkodzenia lub zu×ycie: 1. Sfazowania z∏bów przesuwki wstecznego biegu. 2. Zaz∏bianie sfazowanych z∏bów koła 4 biegu wałka nap∏dowego i koła wstecznego biegu. 3. Widełek czy majà Êlady zacierania si∏ na Êrodku. 4. Sworzeƒ satelitów mechanizmu ró×nicowego czy jest zu×yty pod satelitami. 5. Spód 1 sprz∏gła blokujàcego czy sà Êlady w kształcie zawirowaƒ. Wymienić cz∏Êci z punktów1, 2, 3 i 4 jeÊli sà zu×yte lub uszkodzone. JeÊli skrzynia biegów wydaje stukajàce, szorujàce lub warkoczàce dêwi∏ki nale×y wymienić równie× koło 4 biegu wałka głównego, koło poÊrednie biegu wstecznego i koło 4 biegu wałka nap∏dowego oprócz punktów 1, 2, 3 lub 4. JeÊli sworzeƒ satelitów mechanizmu ró×nicowego jest uszkodzony, naprawić zespół mechanizmu ró×nicowego, wymienić filtr ATF i dokładnie oczyÊcić skrzyni∏ biegów, przepłukać przekładni∏ hydrokinetycznà, chłodnic∏ i przewody. JeÊli spód 1 sprz∏gła blokujàcego ma Êlady zawirowaƒ i skrzynia biegów hałasuje, wymienić włek nap∏dowy i koło nap∏dzane przekładni głównej.

R S T U V

Bardzo ostro×nie wymienić ło×ysko kulkowe główne aby nie uszkodzić obudowy przekładni hydrokinetycznej. Mo×na uszkodzić tak×e pomp∏ olejowà dokr∏cajàc obudow∏ zaworów głównych. Pompa mo×e ulec zakleszczeniu jeÊli tego nie wykryto. Nale×y u×ywać właÊciwych narz∏dzi. Uszczelniacz główny montować równo z kraw∏dzià obudowy przekładni hydrokinetycznej. JeÊli zostanie on wciÊni∏ty do oporu spowoduje to zablokowanie kanału powrotnego i uszkodzenia. Twarde przełàczanie biegów w dół do zatrzymania z zamkni∏tà całkowicie przepustnicà mo×e być spowodowane zgi∏ciem blokady krzywki zaworu przepustnicy. Wyregulowanie linki przepustnicy mo×e usunàć tà usterk∏. Sprawdzić czy pokrywa blokady serwozaworu jest zamontowana. JeÊli nie była zamontowana, zawór zwrotny mógł zostać wypchni∏ty przez ciÊnienie płynu powodujàc wyciek wewn∏trzny, co wpływa na wszystkie biegi do przodu. Regulacja linki przepustnicy jest istotna dla prawidłowego działania skrzyni biegów. Wadliwa regulacja wpływa nie tylko na moment przeło×enia, ale tak×e na jakoÊć przełàczania biegów i blokad∏ przekładni. Zbyt długo wyregulowana linka powoduje, ×e ciÊnienia przepustnicy jest zbyt małe w stosunku do momentu dostarczanego przez silnik do skrzyni biegów i mo×e powodować poÊlizg sprz∏gieł. Zbyt krótko wyregulowana linka powoduje za wysokie ciÊnienie przepustnicy, co mo×e doprowadzić do twardego lub bł∏dnego przełàczania oraz niestabilnej pracy przekładni hydrokinetycznej.

Próba drogowa
UWAGA: Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy (a× włàczy si∏ wentylator chłodnicy). 1. Zaciàgnàć hamulec r∏czny i zablokować koła. Uruchomić silnik, nast∏pnie przesunàć dêwigni∏ zmiany biegów w poło×enie D4 przy wciÊni∏tym pedale hamulca. Wcisnàć pedał przyspieszenia i nagle go zwolnić. Silnik nie powinien zgasnàć. 2. Powtórzyć to samo w poło×eniu dêwigni D3. 3. Przełàczyć dêwigni∏ zmiany biegów w poło×enie D4 i w czasie jazdy sprawdzić czy przełàdczanie biegów odbywa si∏ przy przybli×onych szybkoÊciach pokazanych w tabeli obok. Równie× sprawdzić nienormalne hałasy i poÊlizg sprz∏gła. UWAGA: Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy odpowiada stopniowi otwarcia przepustnicy. –1. –2. Podłàczyć wiàzk∏ testowà mi∏dzy ECM a złàczk∏ (patrz rozdział 11). Podłàczyć miernik cyfrowy mi∏dzy styki D11 (+) i D22 (-) czujnika poło×enia przepustnicy aby zmierzyć napi∏cie.

MIERNIK CYFROWY

WIÑZKA TESTOWA
lub

Poło×enie D4: Tryb normalny (Włàcznik S wyłàczony) • Przełàczanie biegów w gór∏ Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy: 0.836 V (8.75 % całkowitego otwarcia) Jazda z góry ze startu zatrzymanego Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy: 2.184 V (43.75 % całkowitego otwarcia) Przyspieszanie ze startu zatrzymanego Całkowicie otwarta przepustnica Przyspieszanie ze startu zatrzymanego • Przełàczanie biegów biegów w dół
Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy: 0.836 V (8.75 % całkowitego otwarcia) Jazda rozp∏dem lub hamowanie do zatrzymania

WŁ. sprz∏gło blokady

WYŁ. sprz∏gło blokady

Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy: 2.184 V (43.75 % całkowitego otwarcia) Gdy samochód zwalnia poprzez wzrost wzniesienia, wiatr itp. Całkowicie otwarta przepustnica Gdy samochód zwalnia poprzez wzrost wzniesienia, wiatr itp. Poło×enie D4: Tryb sportowy (Włàcznik S włàczony) • Przełàczanie biegów w gór∏ Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy: 0.836 V (8.75 % całkowitego otwarcia) Jazda z góry ze startu zatrzymanego Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy: 2.184 V (43.75 % całkowitego otwarcia) Przyspieszanie ze startu zatrzymanego Całkowicie otwarta przepustnica Przyspieszanie ze startu zatrzymanego • Przełàczanie biegów biegów w dół
Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy: 0.836 V (8.75 % całkowitego otwarcia) Jazda rozp∏dem lub hamowanie do zatrzymania

WŁ. sprz∏gło blokady

WYŁ. sprz∏gło blokady

Napi∏cie czujnika poło×enia przepustnicy: 2.184 V (43.75 % całkowitego otwarcia) Gdy samochód zwalnia poprzez wzrost wzniesienia, wiatr itp. Całkowicie otwarta przepustnica Gdy samochód zwalnia poprzez wzrost wzniesienia, wiatr itp.

Próba drogowa
(ciàg dalszy)
4. Przyspieszać na 4 biegu do około 57 km/h, nast∏pnie przełàczyć z poło×enia D4 w poło×enie 2. Samochód powinien niezwłocznie zaczàć hamować silnikiem. OSTRZEþENIE: Nie przełàczać z poło×eƒ D4 lub D3 w poło×enia 2 lub 1 przy pr∏dkoÊci powy×ej 100 km/h, mo×e to uszkodzić skrzyni∏ biegów. 5. Sprawdzić nienormalne hałasy i poÊlizg sprz∏gła w nast∏pujàcych poło×eniach: [1] (Bieg 1) – Przyspieszać ze startu zatrzymanego przy całkowicie otwartej przepustnicy. Sprawdzić wyst∏powanie nienormalnych odgłosów i poÊlizgu sprz∏gła. – W tym poło×eniu nie powinno być przełàczania biegów w gór∏. [2] (Bieg 2) – Przyspieszać ze startu zatrzymanego przy całkowicie otwartej przepustnicy. Sprawdzić wyst∏powanie nienormalnych odgłosów i poÊlizgu sprz∏gła. – W tym poło×eniu nie powinno być przełàczania biegów w gór∏. [R] (Bieg wsteczny) Przyspieszać ze startu zatrzymanego przy całkowicie otwartej przepustnicy. Sprawdzić wyst∏powanie nienormalnych odgłosów i poÊlizgu sprz∏gła. 6. Sprawdzanie w poło×eniu [P] (parkowanie). Zaparkować samochód na pochyłoÊci (około 16°), zaciàgnàć hamulec r∏czny i włàczyć bieg [P]. Zwolnić hamulec, samochód nie powinien si∏ poruszyć.

Test poÊlizgu
Sprawdzanie
OSTRZEþENIE: • Aby nie uszkodzić skrzyni biegów, test poÊlizgu nie powinien trwać dłu×ej ni× 10 sekund. • Nie zmieniać biegów w czasie zwi∏kszania pr∏dkoÊci silnika. • Upewnić si∏ przed przystàpieniem do testu poÊlizgu, ×e wymontowano ciÊnieniomierze do pomiaru ciÊnieƒ sprz∏gieł. 1. 2. 3. 4. 5. 6. Zaciàgnàć hamulec r∏czny i zablokować przednie koła. Podłàczyć obrotomierz i uruchomić silnik. Upewnić si∏, ×e włàcznik A/C jest wyłàczony. Po rozgrzaniu silnika do normalnej temperatury pracy (wentylator chłodnicy włàczy si∏), włàczyć bieg 2. Na 6 do 8 sekund wcisnàć całkowicie pedał hamulca i przyspieszenia, zanotować pr∏dkoÊć obrotowà silnika. Odczekać dwie minuty na ochłodzenie, nast∏pnie powtórzyć test w poło×eniach D4, 1, i R. UWAGA: • Test poÊlizgu mo×na przeprowadzać tylko w celach serwisowych. • Wyniki testu poÊlizgu w poło×eniach D4, 2, 1, i R powinny być jednakowe. Pr∏dkoÊć obrotowa silnika podczas testu poÊlizgu: 2 350 – 2 650 obr/min

USTERKA Wysoka pr∏dkoÊć obrotowa silnika podczas testu poÊlizgu w poło×eniach D4, 2, 1, i R • • • •

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA Niski poziom płynu lub mały wydatek pompy oleju Zablokowany filtr ATF Zablokowany zawór regulacji ciÊnienia w poło×eniu zamkni∏tym PoÊlizg sprz∏gła
PoÊlizg 4 sprz∏gła
PoÊlizg 2 sprz∏gła

Wysoka pr∏dkoÊć poÊlizgu w poło×eniu R Wysoka pr∏dkoÊć poÊlizgu w poło×eniach 2 i D4 Wysoka pr∏dkoÊć poÊlizgu w poło×eniu 1 Mała pr∏dkoÊć obrotowa silnika podczas poÊlizgu w poło×eniach D4, 2, 1, i R

• • •

PoÊlizg 1 sprz∏gła lub 1 koła sprz∏gła jednokierunkowego Mała moc silnika PoÊlizg sprz∏gła jednokierunkowego przekładni hydrokinetycznej

Poziom płynu
Sprawdzanie, wymiana
Sprawdzanie
UWAGA: Poziom płynu sprawdzać przy silniku rozgrzanym do normalnej temperatury pracy (włàczy si∏ wentylator chłodnicy). 1. Zaparkować samochód na poziomym podło×u. Zgasić silnik. 2. Wyjàć miark∏ poziomu płynu (×ółta ràczka) ze skrzyni biegów i wytrzeć jà czystà szmatkà. 3. Wło×yć miark∏ do skrzyni biegów. MIARKA (þÓŁTA RÑCZKA)

Wymiana
1. Wykonać jazd∏ próbnà aby doprowadzić skrzyni∏ biegów do normalnej tamperatury pracy (wentylator chłodnicy włàczy si∏). Zaparkować samochód na poziomym podło×u, zgasić silnik i wykr∏cić korek spustowy. 2. Ponownie wkr∏cić korek spustowy z nowà podkładkà uszczelniajàcà, nast∏pnie napełnić skrzyni∏ biegów płynem do górnego znaku na miarce. PojemnoÊć automatycznej skrzyni biegów: 2.4 l przy wymianie 6.0 l po naprawie

PODKŁADKA USZCZELNIAJÑCA Wymienić 4. Wyjàć miark∏ i sprawdzić poziom płynu. Powinien być pomi∏dzy górnym a dolnym znakiem. KOREK SPUSTOWY

MIARKA

GÓRNY ZNAK DOLNY ZNAK 5. JeÊli poziom jest poni×ej dolnego znaku, dolać płynu aby poziom zbli×ył si∏ do górnego znaku. U×ywać tylko oryginalnego płynu Honda ATF lub równowa×nego płynu DEXRON® II. 6. Wło×yć ponownie miark∏ do skrzyni biegów.

Sprawdzanie ciÊnieƒ
• • Podczas sprawdzania uwa×ać na obracajàce si∏ koła przednie. Upewnić si∏, ×e podnoÊniki i podstawki zabezpieczajàce sà umieszczone prawidłowo (patrz rozdział 1). 4. Uruchomić silnik i zmierzyć odpowiednie ciÊnienie w kolejnoÊci: – CiÊnienie liniowe – CiÊnienie sprz∏gła – CiÊnienie B przepustnicy – Niskie, wysokie ciÊnienie sprz∏gła 5. Zamontować nowà podkładk∏ i korek w otworze kontrolnym, dokr∏cić odpowiednim momentem. Moment dokr∏cania: 18 Nm (1.8 kGm)

OSTRZEþENIE: Przed przystàpieniem do sprawdzania upewnić si∏, ×e skrzynia biegów jest napełniona płynem do prawidłowego poziomu. 1. PodnieÊć samochód (patrz rozdział 1). 2. Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy (a× włàczy si∏ wentylator chłodnicy), nast∏pnie zgasić silnik i podłàczyć obrotomierz. 3. Podłàczyć przyrzàd do pomiaru ciÊnieƒ do wszystkich otworów kontrolnych. Moment dokr∏cenia przewodów przyrzàdu: 18 Nm (1.8 kGm) OSTRZEþENIE: Pewnie podłàczyć przyrzàd do pomiaru ciÊnieƒ, upewnić si∏, ×e w otworach kontrolnych nie ma kurzu i innych obcych elementów. PRZYRZÑD DO POMIARU CIÂNIE¡

UWAGA: Nie u×ywać ponownie starych podkładek aluminiowych. • Pomiar ciÊnienia liniowego –1. Zaciàgnàć hamulec r∏czny i pewnie zablokować oba tylne koła. –2. –3. Ustawić obroty silnika na 2000 obr/min. Ustawić dêwigni∏ zmiany biegów w poło×eniu N lub P.

UWAGA: Wy×sze ciÊnienie mo×e być wskazywane jeÊli pomiary sà wykonywane gdy dêwignia zmiany biegów jest w innym poło×eniu ni× N lub P. –4. Zmierzyć ciÊnienie liniowe. ZESPÓŁ ZAWORÓW BLOKADY

ZESTAW PRZEWODÓW DO POMIARU CIÂNIE¡

ŁÑCZNIK

PRZEWÓD CIÂNIENIOWY CIÂNIENIOMIERZ NISKOCIÂNIENIOWY

UWAGA: • U×ywać Przyrzàdu do pomiaru ciÊnieƒ (07406-0020003) lub CiÊnieniomierza niskociÊnieniowego (07406-0070000) i przewodów ciÊnieniowych oraz łàczników pokazanych wy×ej. • Mo×e być u×yty przewód ciÊnieniowy (07746-0020201).

OTWÓR KONTROLNY CIÂNIENIA LINIOWEGO

CIÂNIENIE Liniowe

POŁOþENIE DèWIGNI ZMIANY BIEG. N lub P

OBJAW Brak (lub niskie) ciÊnienie liniowe

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA Przekładnia hydrokinetyczna, pompa oleju, zawór zwrotny przekładni hydrokinetycznej

CIÂNIENIE PŁYNU Nominalne Dopuszczalne

Sprawdzanie ciÊnieƒ
(ciàg dalszy)
• Pomiar ciÊnienia sprz∏gła

Podczas sprawdzania uwa×ać na obracajàce si∏ koła przednie. –1. Zaciàgnàć hamulec r∏czny i pewnie zablokować oba tylne koła. –2. PodnieÊć przód samochodu i podeprzeć go podstawkami zabezpieczajàcymi. –3. Sprawdzić czy przednie koła obracajà si∏ swobodnie. –4. Ustawić obroty silnika na 2000 obr/min. –5. Zmierzyć ciÊnienie wszystkich sprz∏gieł. OTWÓR KONTROLNY CIÂNIENIA 1 SPRZ¢GŁA OTWÓR KONTROLNY CIÂNIENIA 2 SPRZ¢GŁA

OTWÓR KONTROLNY CIÂNIENIA 1 SPRZ¢GŁA BLOKUJÑCEGO CIÂNIENIE 1 sprz∏gło 1 sprz∏gło blokujàce 2 sprz∏gło 2 sprz∏gło POŁOþENIE DèWIGNI ZMIANY BIEG.

OTWÓR KONTROLNY CIÂNIENIA 4 SPRZ¢GŁA

OTWÓR KONTROLNY CIÂNIENIA 3 SPRZ¢GŁA

BELKA ÂRODKOWA

OBJAW Brak lub niskie ciÊnienie 1 sprz.
Brak lub niskie ciÊnienie 1 sp. bl.

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA 1 sprz∏gło 1 sprz∏gło blokujàce 2 sprz∏gło 2 sprz∏gło

CIÂNIENIE PŁYNU Nominalne Dopuszczalne

Brak lub niskie ciÊnienie 2 sprz. Brak lub niskie ciÊnienie 2 sprz.

3 sprz∏gło

Brak lub niskie ciÊnienie 3 sprz.

3 sprz∏gło

(Przepustnica całkowicie zamkni∏ta) 850 kPa (8.5 atm) (Wi∏cej ni× 18.75% otwarcia przepustnicy)

(Przepustnica całkowicie zamkni∏ta) 750 kPa (7.5 atm) (Wi∏cej ni× 18.75% otwarcia przepustnicy)

4 sprz∏gło

Brak lub niskie ciÊnienie 4 sprz.

4 sprz∏gło (Przepustnica całkowicie zamkni∏ta) 850 kPa (8.5 atm) (Wi∏cej ni× 18.75% otwarcia przepustnicy) Serwozawór lub 4 sprz∏gło (Przepustnica całkowicie zamkni∏ta) 750 kPa (7.5 atm) (Wi∏cej ni× 18.75% otwarcia przepustnicy)

Pomiar ciÊnienia B przepustnicy

1. Zaciàgnàć hamulec r∏czny i zablokować tylne koła. 2. Ustawić obroty silnika na 1000 obr/min. 3. Odłàczyć link∏ sterowania przepustnicy od ramienia i ustawić rami∏ w poło×eniu całkowitego otwarcia przepustnicy.

OTWÓR KONTROLNY CIÂNIENIA B PRZEPUSTNICY

LINKA STEROWANIA PRZEPUSTNICY

RAMI¢ STEROWANIA PRZEPUSTNICY

CIÂNIENIE B przepustnicy

POŁOþENIE DèWIGNI ZMIANY BIEG.

OBJAW CiÊnienie za wysokie

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA Zawór B przepustnicy

CIÂNIENIE PŁYNU Nominalne Dopuszczalne

przepustnica całkowicie zamkni∏ta Brak ciÊnienia lub za niskie przepustnica całkowicie otwarta przepustnica całkowicie otwarta

Sprawdzanie ciÊnieƒ
(ciàg dalszy)
• Sprawdzanie niskiego, wysokiego ciÊnienia. 8. Przy silniku na biegu jałowym zwi∏kszyć obroty silnika podnoszàc rami∏ sterowania przepustnicy do góry o około 1/2 całkowitego ruchu, a× ciÊnienie zostanie wskazywane na odpowiednim wskaêniku. Zanotować najwy×sze odczytane ciÊnienie.

1. Zaciàgnàć hamulec r∏czny i zablokować pewnie tylne koła. 2. PodnieÊć samochód i podeprzeć go podstawkami zabezpieczajàcymi. 3. Podłàczyć przyrzàd do pomiaru ciÊnieƒ do odpowiednich otworów kontrolnych. 4. Wymontować koƒcówk∏ linki sterowania przepustnicy z ramienia. UWAGA: Nie luzować nakr∏tek kontrujàcych, zdjàć tylko koƒcówk∏ linki sterowania przepustnicy. LINKA STEROWANIA PRZEPUSTNICY NAKR¢TKA KONTRUJÑCA KO¡CÓWKA LINKI

RAMI¢ STEROWANIA PRZEPUSTNICY 9. Powtórzyć działanie z punktów 7 i 8 dla wszystkich sprawdzanych ciÊnieƒ sprz∏gieł.

RAMI¢ STEROWANIA PRZEPUSTNICY 5. Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy (a× włàczy si∏ wentylator chłodnicy). 6. Na biegu jałowym przełàczyć dêwigni∏ zmiany biegów w poło×enie D4. 7. Powoli obrócić dêwigni∏ przepustnicy aby wzrosły obroty silnika, a× ciÊnienie zostanie wskazywane na odpowiednim wskaêniku. Nast∏pnie zwolnić dêwigni∏ przepustnicy, aby obroty silnika wróciły do jałowych i odczytać ciÊnienie.

DèWIGNIA PRZEPUSTNICY

OTWÓR KONTROLNY CIÂNIENIA 2 SPRZ¢GŁA

BELKA ÂRODKOWA

OTWÓR KONTROLNY CIÂNIENIA 4 SPRZ¢GŁA

OTWÓR KONTROLNY CIÂNIENIA 3 SPRZ¢GŁA

CIÂNIENIE 2 sprz∏gło 3 sprz∏gło

POŁOþENIE DèWIGNI ZMIANY BIEG.

OBJAW Brak lub niskie ciÊnienie 2 sprz. Brak lub niskie ciÊnienie 3 sprz.

PRAWDOPODOBNA PRZYCZYNA 2 sprz∏gło 3 sprz∏gło

CIÂNIENIE PŁYNU Nominalne Dopuszczalne

ró×ne otwarcia przepustnicy

(Przepustnica całkowicie zamkni∏ta) 750 kPa (7.5 atm) (Wi∏cej ni× 18.75% otwarcia przepustnicy)

4 sprz∏gło

Brak lub niskie ciÊnienie 4 sprz.

4 sprz∏gło (Przepustnica całkowicie zamkni∏ta) 750 kPa (7.5 atm) (Wi∏cej ni× 18.75% otwarcia przepustnicy)

ró×ne otwarcia przepustnicy

Skrzynia biegów
Wymontowanie
4. Wymontować obudow∏ filtra powietrza i kanał ssàcy powietrza. OBUDOWA FILTRA POWIETRZA

Upewnić si∏, ×e podnoÊniki i podstawki zabezpieczajàce sà umieszczone prawidłowo i wsporniki wyciagarki na silniku sà poprawnie ustawione (patrz rozdział 1). Zaciàgnàć hamulec r∏czny i zablokować koła tylne, aby samochód si∏ nie stoczył i nie zranił pracowników. OSTRZEþENIE: U×ywać pokrowców na błotniki aby nie uszkodzić lakieru.

KANAŁ SSÑCY POWIETRZA

1. Odłàczyć akumulator, najpierw biegun ujemny (-), potem dodatni (+). 2. Wymontować płyt∏ mocujàcà akumulator, a nast∏pnie akumulator. 3. Wykr∏cić korek spustowy i spuÊcić płyn z automatycznej skrzyni biegów (ATF). Wkr∏cić korek spustowy z nowà podkładkà uszczelniajàcà. (patrz str. 14-78). Moment dokr∏cenia korka spustowego: 50 Nm (5.0 kGm)

5. Wykr∏cić Êruby zabezpieczajàce podstaw∏ akumulatora i Êruby przewodów akumulatora, nast∏pnie wymontować podstaw∏ akumulatora. PROWADNICA OBUDOWY FILTRA POWIETRZA

PODSTAWA AKUMULATORA PODKŁADKA USZCZELNIAJÑCA Wymienić KOREK SPUSTOWY

ÂRUBA PRZEWODU AKUMULATORA

6. Odłàczyć przewód masowy od skrzyni biegów. 7. Odłàczyć złàczki zaworów zmiany biegów i zaworów blokady. 8. Odłàczyć link∏ sterowania przepustnicy od ramienia sterowania przepustnicy. 9. Odłàczyć złàczk∏ czujnika obrotów wałka głównego. 10. Wymontować przewody chłodnicy ATF z łàczników przewodów. Obrócić koƒcówki przewodów do góry aby uniknàć wycieku płynu, nast∏pnie zakorkować łàczniki przewodów. UWAGA: Sprawdzić czy nie ma wycieków z łàczników przewodów.

11. Wymontować przewody rozrusznika. 12. Odłàczyć złàczk∏ czujnika obrotów wałka nap∏dowego. 13. Wymontować wsporniki i opaski przewodów.

ZŁÑCZKA CZUJNIKA OBROTÓW WAŁKA NAP¢DOWEGO

ZŁÑCZKA CZUJNIKA ZŁÑCZKI ZAWORÓW OBROTÓW WAŁKA GŁÓWNEGO ŁÑCZNIKI PRZEWODÓW

PRZEWODY ROZRUSZNIKA 14. Wymontować usztywniacz tylny, nast∏pnie czujnik pr∏dkoÊci / czujnik pr∏dkoÊci układu kierowniczego. RAMI¢ STEROWANIA PRZEPUSTNICÑ UWAGA: Nie odłàczać przewodów ciÊnieniowych wspomagnia układu kierowniczego od czujnika pr∏dkoÊci.

PRZEWODY CHŁODNICY ATF PRZEWÓD MASOWY SKRZYNI BIEGÓW KO¡CÓWKA LINKI STEROWANIA PRZEPUSTNICÑ PODUSZKA TYLNA SILNIKA

CZUJNIK PR¢DKOÂCI / CZUJNIK PR¢DKOÂCI UKŁADU KIEROWNICZEGO

USZTYWNIACZ TYLNY

Skrzynia biegów
Wymontowanie (ciàg dalszy)
15. Wykr∏cić Êruby mocujàce obudow∏ skrzyni biegów. 17. Wymontować poduszk∏ skrzyni biegów.

PODUSZKA SKRZYNI BIEGÓW

ÂRUBY MOCUJÑCE OBUDOW¢ SKRZYNI BIEGÓW

16. Poluzować Êrub∏ przedniej poduszki silnika.

18. Wymontować osłon∏ przeciwbłotnà.

PRZEDNIA PODUSZKA SILNIKA

ÂRUBA PRZEDNIEJ PODUSZKI SILNIKA

OSŁONA PRZECIWBŁOTNA

19. Wymontować belk∏ Êrodkowà.

22. Wypchnàć półosie z mechanizmu ró×nicowego. 23. Wyciàgnàć przegub wewn∏trzny, prawà i lewà półoÊ (patrz rozdział 16). 24. Owinàć plastikowà torebkà koƒce półosi. UWAGA: Dokładnie pokryć czystym olejem i smarem powierzchnie koƒcówek.

KONIEC PÓŁOSI

PÓŁOÂ BELKA ÂRODKOWA PLASTIKOWA TOREBKA

20. Wymontować zawleczk∏ i wykr∏cić nakr∏tk∏ koronkowà, nast∏pnie oddzielić sworzeƒ kulisty od wahacza dolnego (patrz rozdział 18). 21. Wykr∏cić Êruby widełek amortyzatora, nast∏pnie oddzielić widełki amortyzatora od wahacza dolnego.

25. Wykr∏cić Êrub∏ prawego amortyzatora, nast∏pnie oddzielić widełki od amortyzatora. 26. Wykr∏cić Êrub∏ i nakr∏tk∏ samokontrujàcà, nast∏pnie wymontować prawy drà×ek reakcyjny. NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA WIDEŁKI AMORTYZATORA Wymienić

ÂRUBA WIDEŁEK AMORTYZATORA Wymienić

ZAWLECZKA Wymienić NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA ÂRUBA WIDEŁEK NAKR¢TKA AMORTYZATORA KORONKOWA

ÂRUBA SAMOKONTRUJÑCA Wymienić

DRÑþEK REAKCYJNY

Skrzynia biegów
Wymontowanie (ciàg dalszy)
22. OpuÊcić prawy wahacz dolny i przesunàć prawà półoÊ do przodu samochodu, jak pokazano na rysunku. 30. Wykr∏cić osiem Êrub koła nap∏dowego, odkr∏cajàc je po kolei obracać wał korbowy. UWAGA: JeÊli trzeba, wymontować Êwiece zapłonowe przy obracaniu koła pasowego wału korbowego.

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY Wymienić

ÂRUBA KOŁA NAP¢DOWEGO

PÓŁOÂ WAHACZ DOLNY 28. Wymontować pokryw∏ przekładni hydrokinetycznej i pokryw∏ linki zmiany biegów. 29. Wykr∏cić Êrub∏ zabezpieczajàcà dêwigni∏ sterowania, nast∏pnie wymontować link∏ zmiany biegów z dêwigni. KOŁO NAP¢DOWE OSTRZEþENIE: Uwa×ać by nie pogiàć przy wymontowywaniu linki zmiany biegów.

LINKA ZMIANY BIEGÓW

DèWIGNIA STEROWANIA

ÂRUBA ZABEZPIECZAJÑCA POKRYWA LINKI ZMIANY BIEGÓW POKRYWA PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ

31. Podło×yć podnoÊnik pod skrzyni∏ biegów i podnieÊć jà aby nie wisiała na poduszce. 32. Wymontować wspornik kolektora ssàcego. 33. Wykr∏cić Êruby mocujàce obudow∏ skrzyni biegów i Êruby mocujàce tył silnika. 34. Odsunàć skrzyni∏ biegów od silnika a× tulejki ustalajàce φ14 mm wysunà si∏ z otworów, nast∏pnie opuÊcić skrzyni∏ biegów na podnoÊniku.

WSPORNIK KOLEKTORA SSÑCEGO ÂRUBY MOCUJÑCE OBUDOW¢ SKRZYNI BIEGÓW

PODNOÂNIK SKRZYNI BIEGÓW

ÂRUBY MOCUJÑCE TYŁ SILNIKA

Rysunek zestawieniowy
Prawa pokrywa

CZUJNIK OBROTÓW WAŁKA GŁÓWNEGO O-RING Wymienić PRAWA POKRYWA O-RING Wymienić TULEJKA USTALAJÑCA PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA 4 SPRZEGŁA USZCZELKA PRAWEJ POKRYWY Wymienić O-RINGI Wymienić PROWADNICA PRZEWODU SZTYWNEGO ZASILANIA PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA 1 SPRZEGŁA O-RINGI Wymienić PROWADNICA PRZEWODU SZTYWNEGO ZASILANIA PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY O-RING Wymienić CZUJNIK OBROTÓW WAŁKA NAP¢DOWEGO PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA 1 SPRZEGŁA BLOK. TULEJKA USTALAJÑCA O-RINGI Wymienić PROWADNICA PRZEWODU SZTYWNEGO ZASILANIA PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY NAKR¢TKA KONTRUJÑCA WAŁKA NAP¢DOWEGO, 24 x 1.25 mm (Nakr∏tka kołnierzowa) Wymienić STOþKOWA PODKŁADKA SPR¢þYSTA Wymienić KOŁO Z¢BATE POSTOJOWE (PARKING) ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE WAŁKA NAP¢D. ŁOþYSKO IGIEŁKOWE ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE PODKŁADKA OPOROWA NAKR¢TKA KONTRUJÑCA WAŁKA GŁÓWNEGO, 24 x 1.25 mm (Nakr∏tka kołnierzowa) Wymienić UWAGA: Lewy gwint STOþKOWA PODKŁADKA SPR¢þYSTA Wymienić KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE WAŁKA GŁÓWNEGO WYKAZ MOMENTÓW DOKR¢CANIA Nr WartoÊć momentów dokr∏cania

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA WAŁKA POÂREDNIEGO, 24 x 1.25 mm (Nakr∏tka kołnierzowa) Wymienić STOþKOWA PODKŁADKA SPR¢þYSTA Wymienić KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE WAŁKA POÂREDNIEGO PODKŁADKA ZABEZPIECZAJÑCA Wymienić RAMI¢ STEROWANIA PRZEPUSTNICÑ SPR¢þYNA RAMIENIA STEROWANIA PRZEPUSTNICÑ WIESZAK SKRZYNI BIEGÓW MIARKA POZIOMU ATF KOREK SPUSTOWY PODKŁADKA USZCZELNIAJÑCA Wymienić ZAPADKA HAMULCA R¢CZNEGO SPR¢þYNA ZAPADKI HAMULCA R¢CZNEGO WAŁEK ZAPADKI HAMULCA R¢CZNEGO BLOKADA ZAPADKI HAMULCA R¢CZNEGO ÂRUBA ZABEZPIECZAJÑCA PODKŁADKA ZABEZPIECZAJÑCA Wymienić DèWIGNIA HAMULCA R¢CZNEGO SPR¢þYNA HAMULCA R¢CZNEGO BLOKADA HAMULCA R¢CZNEGO OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW USZCZELKA OBUDOWY SKRZYNI BIEGÓW Wymienić TULEJKA USTALAJÑCA PRZEWODY SZTYWNE CHŁODNICY ATF ÂRUBA ŁÑCZÑCA PODKŁADKI USZCZELNIAJÑCE Wymienić ÂRUBA ŁÑCZÑCA PODKŁADKI USZCZELNIAJÑCE Wymienić CZUJNIK PR¢DKOÂCI / CZUJNIK PR¢DKOÂCI UKŁADU KIEROWNICZEGO O-RINGI Wymienić UCHWYT WAŁKA KOŁA Z¢BATEGO BIEGU WSTECZNEGO ŁOþYSKO IGIEŁKOWE

Wymiar Êruby

Uwagi

Âruba łàczàca Korek spustowy Nakr∏tka kontrujàca wałka głównego (Lewy gwint) Nakr∏tka kontrujàca wałka poÊredniego Nakr∏tka kontrujàca wałka nap∏dowego

Rysunek zestawieniowy
Obudowa skrzyni biegów

PODKŁADKA OPOROWA ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE KOŁO Z¢BATE 2 BIEGU WAŁKA POÂREDNIEGO ŁOþYSKO IGIEŁKOWE ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE PODKŁADKA Z WIELOWYPUSTEM Dobierana ZESPÓŁ SPRZ¢GIEŁ 1/2 BIEGU O-RINGI Wymienić WAŁEK POÂREDNI ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE ŁOþYSKO IGIEŁKOWE KOŁO Z¢BATE 1 BIEGU WAŁKA POÂREDNIEGO TULEJKA DYSTANSOWA, 5.0 mm KLINY POPRZECZNE, 29 mm GNIAZDO KLINÓW POPRZECZNYCH PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY PIERÂCIENIE USZCZELNIAJÑCE, 32 mm ÂRUBA ZABEZPIECZAJÑCE PODKŁADKA ZABEZPIECZAJÑCE Wymienić WIDEŁKI ZMIANY BIEGÓW KOŁO Z¢BATE 2 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO KOŁO Z¢BATE BIEGU WSTECZNEGO WAŁKA NAP¢D. ŁOþYSKO IGIEŁKOWE PIASTA PRZESUWKI BIEGU WSTECZNEGO PRZESUWKA BIEGU WSTECZNEGO KOŁO Z¢BATE 4 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO ŁOþYSKO IGIEŁKOWE PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY TULEJKA, 32 mm KLINY POPRZECZNE, 29 mm TULEJKA DYSTANSOWA, 5.0 mm KOŁO Z¢BATE 3 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE SPRZ¢GŁO JEDNOKIERUNKOWE KOŁO Z¢BATE 1 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO ŁOþYSKO IGIEŁKOWE PODKŁADKA OPOROWA TULEJKA KOŁA 1 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO ZESPÓŁ 1 SPRZEGŁA BLOKUJÑCEGO WYKAZ MOMENTÓW DOKR¢CANIA Nr WartoÊć momentów dokr∏cania

O-RINGI Wymienić WAŁEK NAP¢DOWY PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY TULEJKA ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE KOŁO Z¢BATE 4/WSTECZNEGO BIEGU WAŁKA GŁÓWNEGO ŁOþYSKO IGIEŁKOWE ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE TULEJKA 4 BIEGU ZESPÓŁ SPRZ¢GŁA 3/4 BIEGU TULEJKA 3 BIEGU ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE ŁOþYSKO IGIEŁKOWE KOŁO Z¢BATE 3 BIEGU WAŁKA GŁÓWNEGO ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE O-RINGI Wymienić WAŁEK GŁÓWNY PIERÂCIENIE USZCZELNIAJÑCE, 35 mm PIERÂCIE¡ USZCZELNIAJÑCY, 29 mm ŁOþYSKO IGIEŁKOWE PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY UCHWYT WAŁKA KOŁA BIEGU WSTECZNEGO ŁOþYSKO IGIEŁKOWE USZCZELNIACZ Wymienić USZCZELNIACZ OBUDOWY SKRZYNI BIEGÓW Wymienić PIERÂCIE¡ OPOROWY Dobierany BIEþNIA ZEWN¢TRZNA ŁOþYSKA USZCZELNKA OBUDOWY SKRZYNI BIEGÓW Wymienić TULEJKA DYSTANSOWA PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY ŁOþYSKO WAŁKA GŁÓWNEGO OBUDOWY SKRZYNI BIEGÓW ŁOþYSKO WAŁKA POÂREDNIEGO OBUDOWY SKRZYNI BIEGÓW ŁOþYSKO WAŁKA NAP¢DOWEGO OBUDOWY SKRZYNI BIEG. KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE BIEGU WSTECZNEGO ZESPÓŁ MECHANIZMU RÓþNICOWEGO BIEþNIA ZEWN¢TRZNA ŁOþYSKA USZCZ. OBUDOWY PRZEKŁ. HYDROKINETYCZNEJ Wymienić OBUDOWA PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ

Wymiar Êruby

Uwagi

Rysunek zestawieniowy
Obudowa przekładni hydrokinetycznej

FILTR ATF MAGNES PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA OLEJEM PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA OLEJEM POKRYWA 4 AKUMULATORA O-RING Wymienić PODKŁADKA ZABEZPIECZAJÑCA Wymienić PODSTAWA ZACZEPU SERWOZAWORU OBUDOWA SERWOZAWORU PŁYTKA ODDZIELAJÑCA SERWOZAWORU KULKA ZWROTNA OBUDOWA ZAWORU POMOCNICZEGO TULEJKA USTALAJÑCA PŁYTKA ODDZIELAJÑCA ZAWORU POMOCNICZEGO POKRYWA OBUDOWY AKUMULATORA DŁAWIK AKUMULATORA 1 SPRZ¢GŁA KULKA ZWROTNA OBUDOWA AKUMULATORA 1/2 SPRZEGŁA OBUDOWA ZAWORU PRZEPUSTNICY PŁYTKA ODDZIELAJÑCA PRZEPUSTNICY TULEJKA USTALAJÑCA WAŁEK STEROWANIA PRZEPUSTNICÑ E RING Wymienić FILTR Wymienić OBUDOWA ZAWORU REGULACYJNEGO O-RING Wymienić WAŁEK KIEROWNICY WAŁEK BLOKUJÑCY ZAWÓR ZWROTNY PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ SPR¢þYNA ZAWORU ZWROTNEGO PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ WYKAZ MOMENTÓW DOKR¢CANIA Nr WartoÊć momentów dokr∏cania

PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA OLEJEM KULKA ZWROTNA FILTR Wymienić TULEJKA USTALAJÑCA PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA OLEJEM OBUDOWA ZAWORÓW GŁÓWNYCH WAŁEK KOŁA NAP¢DOWEGO POMPY OLEJU KOŁO NAP¢DOWE POMPY OLEJU KOŁO NAP¢DZANE POMPY OLEJU WAŁEK STEROWANIA SPR¢þYNA ZACZEPU RAMI¢ ZACZEPU WAŁEK RAMIENIA ZACZEPU TULEJKA USTALAJÑCA PŁYTKA ODDZIELAJÑCA GŁÓWNA ŁOþYSKO IGIEŁKOWE WAŁKA NAP¢DOWEGO KIEROWNICA OLEJU ŁOþYSKO IGIEŁKOWE WAŁKA POÂREDNIEGO KIEROWNICA OLEJU USZCZELNIACZ USZCZELKA / FILTR ZAWORU ZMIANY BIEGÓW Wymienić ZESPÓŁ ZAWORÓW ZMIANY BIEGÓW ZESPÓŁ ZAWORÓW BLOKADY UCHWYT ZŁÑCZKI USZCZELKA / FILTR ZAWORÓW BLOKADY Wymienić OBUDOWA PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ ŁOþYSKO KULKOWE WAŁKA GŁÓWNEGO USZCZELNIACZ Wymienić

Wymiar Êruby

Uwagi

Prawa pokrywa
Wymontowanie
UWAGA: • OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. • Przedmuchać wszystkie kanały • Wymontowujàc prawà pokryw∏ skrzyni biegów, wymienić nast∏pujàce cz∏Êci: • Uszczelk∏ prawej pokrywy • Podkładki zabezpieczajàce • Uszczelk∏ obudowy skrzyni biegów • O-ringi • Podkładk∏ spr∏×ystà sto×kowà i wszystkie nakr∏tki kontrujàce wałków • Podkładki uszczelniajàce 1. Wykr∏cić jedenaÊcie Êrub zabezpieczajàcych, nast∏pnie wymontować prawà pokryw∏. 2. Wsunàć przyrzàd specjalny na wałek główny.

BLOKODA WAŁKA GŁÓWNEGO

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA PODKŁADKA SPR¢þYSTA STOþKOWA Wymienić PRAWA POKRYWA KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE WAŁKA GŁÓWNEGO

KOŁO Z¢BATE POSTOJOWE (PARKINGOWE) KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE WAŁKA NAP¢DOWEGO UCHWYT WAŁKA KOŁA Z¢BATEGO POÂREDNIE BIEGU WSTECZNEGO ZAPADKA HAMULCA R¢CZNEGO DèWIGNIA HAMULCA R¢CZNEGO

KOŁO BIEGU JAŁOWEGO WAŁKA POÂRED.

USZCZELKA PRAWEJ POKRYWY Wymienić WIESZAK SKRZYNI BIEGÓW MIARKA POZIOMU ATF PODKŁADKI USZCZELNIAJÑCE Wymienić

ÂRUBY OBUDOWY SKRZYNI BIEGÓW

OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE BIEGU WSTECZNEGO

ÂRUBA 6 x 1.0 mm

USZCZELKA OBUDOWY SKRZYNI BIEGÓW Wymienić

PRZEWODY SZTYWNE CHŁODNICY ATF ÂRUBA ŁÑCZÑCA OBUDOWA PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ

PODKŁADKI USZCZELNIAJÑCE Wymienić

3. Zaz∏bić zapadk∏ hamulca r∏cznego z kołem z∏batym postojowym (parkingowym). 4. Odciàć kołnierze z nakr∏tek kontrujàcych wszystkich wałków, u×ywajàc dłuta jak pokazano. Nast∏pnie wykr∏cić nakr∏tki kontrujàce i wymontować podkładki spr∏×yste sto×kowe ze wszystkich wałków. UWAGA: • Nakr∏tka kontrujàca wałka głównego ma lewy gwint. • OczyÊcić stare nakr∏tki kontrujàce, sà one u×ywane do monta×u kół biegu jałowego na wałek główny i poÊredni oraz koła postojowego na wałek nap∏dowy. • Cz∏Êci odci∏te dłutem nie powinny dostać si∏ do skrzyni biegów.

12. Wymontować uchwyt wałka koła z∏batego poÊredniego biegu wstecznego. UWAGA: Kulka stalowa nie nie powinna wypaÊć poniewa× jest ona osadzona w wałku. 13. Odsunàć koło z∏bate poÊrednie biegu wstecznego aby rozłàczyć je od kół z∏batych biegu wstecznego wałka głównego i poÊredniego jak pokazano. UWAGA: Nie mo×na oddzielić obudowy skrzyni biegów od obudowy przekładni hydrokinetycznej jeÊli koło z∏bate poÊrednie biegu wstecznego nie jest wymontowane. WAŁEK GŁÓWNY KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE BIEGU WSTECZNEGO Przesunàć w tym kierunku

DŁUTO KOŁNIERZ

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA 5. Wymontować przyrzàd specjalny z wałka głównego po wykr∏ceniu nakr∏tek kontrujàcych. 6. U×ywajàc Êciàgacza wymontować koło z∏bate postojowe z wałka nap∏dowego jak pokazano. Nast∏pnie wymontować koła z∏bate poÊrednie z wałka głównego i poÊredniego. WAŁEK NAP¢DOWY 14. Obracajàc wałek sterowania ustawić w osi kołek spr∏×ysty i rowek w obudowie skrzyni biegów. 15. Zamontować przyrzàd specjalny na obudow∏ skrzyni biegów, nast∏pnie wymontować obudow∏ jak pokazano.

ÂCIÑGACZ

TULEJKA

ÂCIÑGACZ OBUDOWY

7. Wymontować koło z∏bate poÊrednie, ło×ysko igiełkowe, ło×ysko igiełkowe oporowe i podkładk∏ oporowà z wałka nap∏dowego. 8. Wymontować zapadk∏ hamulca r∏cznego, spr∏×yn∏, wałek i blokad∏ z obudowy. 9. Wymontować dêwigni∏ sterowania przepustnicà i spr∏×yn∏ z wałka sterowania przepustnicà. 10. Wykr∏cić Êrub∏ mocujàcà przewód sztywny chłodnicy ATF z wieszaka skrzyni biegów. 11. Wykr∏cić Êruby mocujàce obudow∏ skrzyni biegów. KOŁEK SPR¢þYSTY WAŁEK STEROWANIA ROWEK

Obudowa skrzyni biegów
Wymontowanie

OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW Wymontowanie, str. 14-96

KOŁO Z¢BATE 2 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO KOŁO BIEGU WSTECZNEGO WAŁKA NAP¢DOWEGO TULEJKA USTALAJÑCA USZCZELKA OBUDOWY SKRZYNI BIEGÓW Wymienić ŁOþYSKO IGIEŁKOWE PIASTA PRZESUWKI BIEGU WSTECZNEGO WIDEŁKI PRZESUWKA BIEGU WSTECZNEGO PODZESPÓŁ WAŁKA GŁÓWNEGO KOŁO Z¢BATE 4 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO PODKŁADKA OPOROWA ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE PODZESPÓŁ WAŁKA NAP¢DOWEGO KOŁO Z¢BATE 2 BIEGU WAŁKA POÂREDNIEGO ŁOþYSKA IGIEŁKOWE ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE PODKŁADKA Z WIELOWYPUSTEM PODZESPÓŁ WAŁKA POÂREDNIEGO

ZESPÓŁ MECHANIZMU RÓþNICOWEGO

OBUDOWA PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ

UWAGA: • OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. • Przedmuchać wszystkie kanały. • Wymontowujàc obudow∏ skrzyni biegów, wymienić nast∏pujàce cz∏Êci: • Uszczelk∏ obudowy skrzyni biegów • Podkładk∏ zabezpieczajàcà 1. Wymontować obudow∏ skrzyni biegów (patrz str. 14-96). 2. Wymontować koło z∏bate poÊrednie biegu wstecznego z obudowy skrzyni biegów. 3. Wymontować koło z∏bate 2 biegu wałka nap∏dowego, koło z∏bate biegu wstecznego, koło z∏bate 2 biegu wałka poÊredniego, razem podkładk∏ oporowà i ło×ysko igiełkowe oporowe zdjàć razem z wałka nap∏dowego i poÊredniego. 4. Wykr∏cić Êrub∏ zabezpieczajàcà widełki, nast∏pnie wymontować widełki z przesuwki biegu wstecznego z wałka nap∏dowego. 5. Wymontować ło×yska igiełkowe, ło×ysko igiełkowe oporowe i podkładk∏ z wielowypustem z wałka poÊredniego. 6. Wymontować podzespół wałka poÊredniego. 7. Wymontować podzespół wałka głównego. 8. Wymontować podzespół wałka nap∏dowego. 9. Wymontować zespół mechanizmu ró×nicowego.

Obudowa przekładni hydrokinetycznej
Wymontowanie

WAŁEK STEROWANIA PRZEPUSTNICÑ

O-RING Wymienić PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA OLEJEM OBUDOWA ZAWORU PRZEPUSTNICY FILTR ATF

E-RING Wymienić

PŁYTKA ODDZIELAJÑCA PRZEPUSTNICY OBUDOWA ZAWORU REGULACYJNEGO

POKRYWA AKUMULATORA 4 SPRZ¢GŁA PODKŁADKA ZABEZPIECZAJÑCA Wymienić PODSTAWA ZACZEPU SERWOZAWORU OBUDOWA SERWOZAWORU PŁYTKA ODDZIELAJÑCA SERWOZAWORU KULKA ZWROTNA

WAŁEK BLOKUJÑCY ZAWÓR ZWROTNY PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ SPR¢þYNA ZAWORU ZWROTNEGO PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA OLEJEM

O-RING Wymienić WAŁEK KIEROWNICY WAŁEK RAMIENIA ZACZEPU RAMI¢ ZACZEPU WAŁEK STEROWANIA

SPR¢þYNA ZACZEPU OBUDOWA ZAWORÓW GŁÓWNYCH WAŁEK KOŁA NAP¢DOWEGO POMPY OLEJU KOŁO NAP¢DZANE POMPY OLEJU

OBUDOWA ZAWORÓW POMOCNICZYCH TULEJKA USTALAJÑCA PŁYTKA ODDZIELAJÑCA

KOŁO NAP¢DOWE POMPY OLEJU

POKRYWA OBUDOWY AKUMULATORA OBUDOWA AKUMULATORA 1/2 SPRZ¢GŁA

PŁYTKA ODDZIELAJÑCA GŁÓWNA TULEJKA USTALAJÑCA

OBUDOWA PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ

UWAGA: • OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. • Przedmuchać wszystkie kanały. • Wymontowujàc prawà pokryw∏ skrzyni biegów, wymienić nast∏pujàce cz∏Êci: • Podkładki zabezpieczajàce • O-ringi 1. Wykr∏cić dwie Êruby zabezpieczajàce podstaw∏ zaczepu serwozaworu, nast∏pnie wymontować podstaw∏ zaczepu serwozaworu. 2. Wykr∏cić dwie Êruby zabezpieczajàce filtr ATF, nast∏pnie go wymontować. 3. Wymontować przewody sztywne zasilania olejem z obudowy serwozaworu i obudow∏ zaworu głównego. 4. Wykr∏cic trzy Êruby zabezpieczajàce pokryw∏ akumulatora 4 sprz∏gła, nast∏pnie jà wymontować. UWAGA: Pokrywa akumulatora 4 sprz∏gła jest naciskana od spodu spr∏×ynà. Naciskać pokryw∏ i odkr∏cać Êruby na krzy×. 5. Wykr∏cić siedem Êrub zabezpieczajàcych obudow∏ serwozaworu, nast∏pnie wymontować obudow∏ serwozaworu i płytk∏ oddzielajàcà. 6. Wymontować obudow∏ zaworu pomocniczego i płytk∏ oddzielajàcà. 7. Wykr∏cić siedem Êrub zabezpieczajàcych i wymontować obudow∏ zaworu przepustnicy i płytk∏ oddzielajàcà. 8. Wykr∏cić Êrub∏ zabezpieczajàca obudow∏ zaworu regulacyjnego, nast∏pnie wymontować obudow∏ zaworu regulacyjnego.

9. Wymontować wałek kierownicy i wałek blokujàcy. 10. Wymontować spr∏×yn∏ zaczepu z ramienia zaczepu, nast∏pnie wymontować wałek sterowania z obudowy przekładni hydrokinetycznej. 11. Wymontować rami∏ zaczepu i wałek ramienia zaczepu z obudowy zaworu głównego. 12. Wykr∏cić cztery Êruby zabezpieczajàce obudow∏ zaworu głównego, nast∏pnie jà wymontować. 13. Wykr∏cić szeÊć Êrub zabezpieczajàcych obudow∏ akumulatora 1/2 sprz∏gła, nast∏pnie jà wymontować. 14. Wymontować wałek koła nap∏dzanego pompy oleju, nast∏pnie wymontować koła z∏bate pompy oleju. 15. Wymontować płytk∏ oddzielajàcà głównà z trzema tulejkami ustalajàcymi.

Obudowa zaworów
Naprawa
UWAGA: Ta naprawa jest potrzebna tylko wtedy jeÊli jeden lub wi∏cej zaworów nie porusza si∏ płynnie w swoim otworze. Stosować jà aby uzyskać swobodny ruch zaworów w obudowie. 1. Moczyć arkusz papieru Êciernego Nr 600 w ATF przez około 30 minut. 2. Lekko uderzyć obudow∏ zaworów aby przyklejony zawór wypadł z otworu. OSTRZEþENIE: JeÊli b∏dzie trzeba u×yć małego Êrubokr∏ta aby wyciàgnàć zawór. Uwa×ać by nie porysować Êrubokr∏tem otworu zaworu. 3. Sprawdzić zawór czy nie ma Êladów zatarcia. U×ywajàc papieru Êciernego Nr 600 namoczonego w ATF wypolerować wszystkie zadziory na zaworze, nast∏pnie umyć zawór w rozpuszczalniku i wysuszyć go spr∏×onym powietrzem. 4. Zwinàć papier w rulon i wsunàć go w otwór zaworu, nast∏pnie polerować otwór jak pokazano na rysunku. OSTRZEþENIE: Obudowa zaworów jest aluminiowa i nie trzeba mocno polerować aby usunàć zadziory. 5. Wyjàć papier Êcierny namoczony w ATF. Dokładnie umyć rozpuszczlnikiem wn∏trze obudowy zaworów, nast∏pnie wysuszyć spr∏×onym powietrzem. 6. Pokryć zawór płynem (ATF), nast∏pnie wło×yć go w otwór. Zawór powinien spaÊć na samo dno pod wpływem własnego ci∏×aru. JeÊli nie, to powtórzyć punkt 4, nast∏pnie sprawdzić ponownie. ZAWÓR

OBUDOWA ZAWORÓW

Papier Êcierny Nr 600 namoczony w ATF

7. Wymontować zawór i dokładnie oczyÊcić rozpuszczalnikiem zawór i obudow∏ zaworów. Wysuszyć wszystkie cz∏Êci spr∏×onym powietrzem, nast∏pnie zmontować u×ywajàc ATF jako smaru.

Zespół zaworów
Monta×
UWAGA: Przed monta×em pokryć wszystkie cz∏Êci ATF. Zamontować zawór, spr∏×yn∏ zaworu i pokryw∏ zaworu lub pokryw∏ spr∏×yny zaworu w obudowie zaworów i zabezpieczyć je kołkiem. UmieÊcić spr∏×yn∏ zaworu i zawór, zamontować je w obudowie zaworów. Wepchnàć spr∏×yn∏ zaworu Êrubokr∏tem, nast∏pnie zamontować gniazdo spr∏×yny zaworu.

KOŁEK POKRYWY ZAWORU

GNIAZDO SPR¢þYNY ZAWORU

SPR¢þYNA ZAWORU

SPR¢þYNA ZAWORU

OBUDOWA ZAWORÓW ZAWÓR OBUDOWA ZAWORÓW

POKRYWA ZAWORU KOŁEK POKRYWY ZAWORU

OBUDOWA ZAWORÓW

ZAWÓR

POKRYWA SPR¢þYNY ZAWORU

SPR¢þYNA ZAWORU

Pokrywy zaworów i spr∏×yn
Opis
• Pokrywy zaworów lub pokrywy spr∏×yn zaworów z jednym koƒcem wystajàcym a drugim koƒcem płaskim montować koƒcem płaskim w kierunku do wewnàtrz obudowy zaworów. Pokrywy zaworów lub pokrywy spr∏×yn zaworów z oboma koƒcami wystajàcymi sà montowane z mniejszym wyst∏pem w kierunku do wewnàtrz obudowy zaworów. Mniejszy wyst∏p jest gniazdem spr∏×yny. • Pokrywy zaworów lub pokrywy spr∏×yn zaworów z wgł∏bieniem na obu koƒcach montowane sà z wgł∏bieniem na zewnàtrz obudowy zaworów. Pokrywy zaworów lub pokrywy spr∏×yn zaworów z wyci∏ciem na koƒcu sà montowane wyci∏ciem w kierunku do wewn∏trz obudowy zaworów. Pokrywy zaworów lub pokrywy spr∏×yn zaworów z jednym koƒcem płaskim i otworem przez Êrodek sà montowane mniejszym otworem w kierunku do wewn∏trz obudowy zaworów.

W KIERUNKU NA ZEWNÑTRZ OBUDOWY ZAWORÓW

W KIERUNKU NA ZEWNÑTRZ OBUDOWY ZAWORÓW

W KIERUNKU DO WEWNÑTRZ OBUDOWY ZAWORÓW W KIERUNKU DO WEWNÑTRZ OBUDOWY ZAWORÓW

Pokrywy zaworów lub pokrywy spr∏×yn zaworów z jednym koƒcem wystajàcym a z wgł∏bieniem na drugim koƒcu sà montowane wyst∏pem w kierunku do wewnàtrz obudowy zaworów. Wyst∏p jest gniazdem spr∏×yny.

W KIERUNKU NA ZEWNÑTRZ OBUDOWY ZAWORÓW

W KIERUNKU DO WEWNÑTRZ OBUDOWY ZAWORÓW

Pompa oleju
Sprawdzanie
1. Zamontować koło nap∏dowe, koło nap∏dzane i wałek koła nap∏dzanego pompy oleju w obudowie zaworów głównych. 2. Zmierzyć luz boczny kół z∏batych pompy oleju. Luz boczny kół z∏batych pompy oleju: Nominalny (nowe): Koło nap∏dowe 0.210 – 0.265 mm Koło nap∏dzane 0.035 – 0.063 mm SFAZOWANIE ROWEK OBUDOWA ZAWORÓW GŁÓWNYCH WAŁEK KOŁA NAP¢DZANEGO POMPY OLEJU

SZCZELINOMIERZ KOŁO NAP¢DZANE POMPY OLEJU KOŁO NAP¢DZANE POMPY OLEJU Sprawdzić z∏by czy nie sà zu×yte lub uszkodzone

Rowek i sfazowanie od strony płytki oddzielajàcej.

KOŁO NAP¢DOWE POMPY OLEJU Sprawdzić z∏by czy nie sà zu×yte lub uszkodzone

3. Wymontować wałek koła nap∏dzanego pompy oleju. Zmierzyć luz czołowy kół z∏batych pompy oleju do obudowy zaworów. Luz czołowy kół z∏batych pompy oleju: Nominalny (nowe): 0.03 – 0.05 mm Dopuszczalne: 0.07 mm KOŁO NAP¢DOWE POMPY OLEJU KOŁO NAP¢DZANE POMPY OLEJU

PRZYMIAR LINIOWY

KOŁO NAP¢DZANE POMPY OLEJU

WAŁEK KOŁA NAP¢DZANEGO POMPY OLEJU SZCZELINOMIERZ

OBUDOWA ZAWORÓW GŁÓWNYCH

KOŁO NAP¢DOWE POMPY OLEJU

OBUDOWA ZAWORÓW GŁÓWNYCH

Obudowa zaworów głównych
Demonta×, sprawdzanie, monta×
UWAGA: • OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. Przedmuchać wszystkie kanały. • Wymienić kompletnà obudow∏ zaworów jeÊli jakakolwiek cz∏Êci sà zu×yte lub uszkodzone. • Sprawdzić czy wszystkie zawory poruszajà sie swobodnie. JeÊli przesuw któregokolwiek zaworu jest wadliwy, przejÊć do Naprawy obudowy zaworów na str. 14-102. OSTRZEþENIE: Nie u×ywać magnesu do wyjmowania kulek zwrotnych, gdy× mo×na je namagnesować.

ZAWÓR MODULATORA ZAWÓR NADMIAROWY CHŁODNICY GNIAZDO SPR¢þYNY ZAWORU POKRYWA ZAWORU
ZAWÓR WŁÑCZANIA BLOKADY

ZAWÓR CPC FILTR 3 - 2 ZAWÓR GWAŁTOWNEGO Wymienić PRZYSPIESZANIA Montować w tym
kierunku

PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA OLEJEM

WAŁEK RAMIENIA ZACZEPU KULKI ZWROTNE (3)

RAMI¢ ZACZEPU

TULEJKA ZAWÓR BLOKADY

ZAWÓR ZMIANY BIEGÓW 1 - 2

POKRYWA SPR¢þYNY ZAW.

PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA OLEJEM OBUDOWA ZAWORÓW GŁÓWNYCH Sprawdzić czy nie jest porysowana lub uszkodzona.

ZAWÓR ZMIANY BIEGÓW 2 - 3

KOŁEK POKRYWY ZAWORU

ZAWÓR MANUALNY

FILTR Wymienić

KULKI ZWROTNE

OBUDOWA ZAWORÓW GŁÓWNYCH

WAŁEK RAMIENIA ZACZEPU

WYKAZ SPR¢þYN ZAWORÓW Wymiar nominalny (nowy) Nr Spr∏×yny zaworów
Spr∏×yna zaworu blokady Spr∏×yna zaworu włàczania blokady Spr. zaworu nadmiarowego chłodnicy Spr∏×yna zaworu modulatora Spr∏×yna zaworu CPC Spr. zaworu 3-2 gwałt. przypieszania Spr∏×yna zaworu zmiany biegów 1 - 2 Spr∏×yna zaworu zmiany biegów 2 - 3

Jednostki: mm (in)

Ârednica drutu

Âred. zewn∏trzna

DługoÊć swobodna

IloÊć zwojów

Obudowa zaworów pomocniczych
Demonta×, sprawdzanie, monta×
UWAGA: • OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. Przedmuchać wszystkie kanały. • Sprawdzić czy wszystkie zawory poruszajà sie swobodnie. JeÊli przesuw któregokolwiek zaworu jest wadliwy, przejÊć do Naprawy obudowy zaworów na str. 14-102. • Pokryć przed monta×em wszystkie cz∏Êci ATF. • Wymienić kompletnà obudow∏ zaworów jeÊli jakiekolwiek cz∏Êci sà zu×yte lub uszkodzone. OSTRZEþENIE: Nie u×ywać magnesu do wyjmowania kulek zwrotnych, gdy× mo×na je namagnesować. KOŁEK POKRYWY ZAWORU POKRYWA SPR¢þYNY ZAWORU ZAWÓR ZMIANY BIEGÓW 3 – 4

3 ZAWÓR GWAŁTOWNEGO PRZYSPIESZANIA

KULKI ZWROTNE (7 sztuk)

POKRYWA ZAWORU 4 ZAWÓR ODPŁYWOWY SEROWZAWÓR

ZW¢þKA STERUJÑCA

POKRYWA ZAWORU OBUDOWA ZAWORÓW POMOCNICZYCH Sprawdzić czy nie jest porysowana lub uszkodzona.

2 ZW¢þKA STERUJÑCA

KOŁEK POKRYWY ZAWORU

TULEJKA GNIAZDO SPR¢þYNY ZAWORU

KULKI ZWROTNE

KULKI ZWROTNE

KULKA ZWROTNA

KULKI ZWROTNE

OBUDOWA ZAWORÓW POMOCNICZYCH

WYKAZ SPR¢þYN ZAWORÓW Jednostki: mm (in) Wymiar nominalny (nowy) Nr Spr∏×yny zaworów Ârednica drutu Spr∏×yna 4 zaworu odpływowego Spr∏×yna zaworu zmiany bieg. 3-4 Spr∏×yna zaworu 3 gwałt. przysp. Spr∏×yna serwozaworu Spr∏×yna zw∏×ki sterujàcej Spr∏×yna 2 zw∏×ki sterujàcej Âred. zewn∏trzna DługoÊć swobodna IloÊć zwojów

Obudowa zaworu regulacyjnego
Demonta×, sprawdzanie, monta×
UWAGA: • OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. Przedmuchać wszystkie kanały. • Wymienić kompletnà obudow∏ zaworów jeÊli jakakolwiek cz∏Êci sà zu×yte lub uszkodzone. • Sprawdzić czy wszystkie zawory poruszajà sie swobodnie. JeÊli przesuw któregokolwiek zaworu jest wadliwy, przejÊć do Naprawy obudowy zaworów na str. 14-102. 1. Przytrzymać pokryw∏ spr∏×yny zaworu regulacyjnego przy wykr∏caniu Êruby blokujàcej. Po wykr∏ceniu Êruby powoli puszczać pokryw∏ spr∏×yny. OSTRZEþENIE: Pokrywa spr∏×yny zaworu regulacyjnego mo×e odskoczyć po wykr∏ceniu Êruby zabezpieczajàcej. 2. Montować w odwrotnej kolejnoÊci do procedury demonta×u. UWAGA: • Pokryć przed monta×em wszystkie cz∏Êci ATF. • Ustawić w osi otwór pokrywy spr∏×yny zaworu regulacyjnego z otworem w obudowie zaworu, nast∏pnie wcisnàć pokryw∏ spr∏×yny do obudowy zaworów i dokr∏cić Êrub∏ blokujàca. POKRYWA SPR¢þYNY ZAWORU REGULACYJNEGO ÂRUBA BLOKUJÑCA

ZAWÓR REGULACYJNY

FILTR Wymienić ZAWÓR SYNCHRONIZUJÑCY BLOKADY

OBUDOWA ZAWORU REGULACYJNEGO Sprawdzić czy nie jest zu×yta lub porysowana. ZAWÓR ZWROTNY PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ

POKRYWA SPR¢þYNY ZAWORU KOŁEK POKRYWY

WYKAZ SPR¢þYN ZAWORÓW

Jednostki: mm (in) Wymiar nominalny (nowy)

Nr

Spr∏×yny zaworów
Ârednica drutu
Âred. zewn∏trzna Dług. swobodna

IloÊć zwojów

Spr∏×yna A zaworu regulacyjnego Spr∏×yna B zaworu regulacyjnego Spr∏×yna reakcyjna kierownicy Spr∏×yna zaworu synchronizujàcego blokady Spr∏×. zaworu zwrotnego przekładni hydrokinetycznej

Obudowa zaworu przepustnicy
Demonta×, sprawdzanie, monta×
UWAGA: • OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. Przedmuchać wszystkie kanały. • Sprawdzić czy wszystkie zawory poruszajà sie swobodnie. JeÊli przesuw któregokolwiek zaworu jest wadliwy, przejÊć do Naprawy obudowy zaworów na str. 14-102. • Przed monta×em wszystkie cz∏Êci pokryć ATF. • Wymienić kompletnà obudow∏ zaworów jeÊli jakiekolwiek cz∏Êci sà zu×yte lub uszkodzone. ÂRUBA

KRÓTKI ZAWÓR B PRZEPUSTNICY

DŁUGI ZAWÓR PRZEPUSTNICY

BLOKADA KRZYWKI PRZEPUSTNICY

ÂRUBA REGULACJI PRZEPUSTNICY OSTRZEþENIE: Nie wymontowywać i nie luzować

ZAWÓR NADMIAROWY

OBUDOWA ZAWORU PRZEPUSTNICY Sprawdzić czy nie jest zu×yta lub porysowana.

GNIAZDO SPR¢þYNY ZAWORU

WYKAZ SPR¢þYN ZAWORÓW Jednostki: mm (in) Wymiar nominalny (nowy) Spr∏×yny zaworów Ârednica drutu Âred. zewn∏trzna Dług. swobodna Spr∏×yna zaworu B przepustnicy Spr∏×yna regulacyjna zaworu B przepustnicy Spr∏×yna zaworu nadmiarowego IloÊć zwojów

Obudowa serwozaworu
Demonta×, sprawdzanie, monta×
UWAGA: • OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. Przedmuchać wszystkie kanały. • Wymienić kompletnà obudow∏ serwozaworu, jeÊli jakiekolwiek cz∏Êci sà zu×yte lub uszkodzone. • Wymienić filtr ATF jeÊli jest zakorkowany kanał dolotowy • Przed monta×em wszystkie cz∏Êci pokryć ATF. POKRYWA AKUMULATORA 4 SPRZEGŁA

MAGNES OczyÊcić. O-RINGI Wymienić

FILTR ATF OczyÊcić lub wymienić TŁOK AKUMULATORA 4 SPRZEGŁA O-RINGI Wymienić TŁOK AKUMULATORA 1 SPRZ¢GŁA BLOKUJACEGO PODSTAWA ZACZEPU SERWOZAWORU PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA OLEJEM OBUDOWA SERWOZAWORU Sprawdzić czy nie jest zu×yta lub porysowana. O-RING Wymienić TŁOK AKUMULATORA 3 SPRZEGŁA O-RINGI Wymienić WYKAZ SPR¢þYN ZAWORÓW Jednostki: mm (in) Wymiar nominalny (nowy)
Nr

SERWOZAWÓR / WAŁEK WIDEŁEK Sprawdzić czy nie jest porysowany lub uszkodzony.

Spr∏×yny zaworów Spr∏×yna akumulatora 4 sprz∏gła Spr∏×yna akumulatora 1 sprz∏gła blokujàcego Spr∏×yna akumulatora 3 sprz∏gła

Ârednica drutu

Âred. zewn∏trzna Dług. swobodna

IloÊć zwojów

Obudowa akumulatora 1/2 sprz∏gła
Demonta×, sprawdzanie, monta×
UWAGA: • OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. Przedmuchać wszystkie kanały. • Przed monta×em wszystkie cz∏Êci pokryć ATF. OSTRZEþENIE: Nie u×ywać magnesu do wyjmowania kulek zwrotnych, gdy× mo×na je namagnesować. POKRYWA OBUDOWY AKUMULATORA DŁAWIK AKUMULATORA 1 SPRZ¢GŁA OBUDOWA AKUMULATORA 1/2 SPRZ¢GŁA KULKA ZWROTNA

O-RING Wymienić

TŁOK AKUMULATORA 1 SPRZ¢GŁA

O-RING Wymienić

TŁOK AKUMULATORA 2 SPRZ¢GŁA O-RINGI Wymienić

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY

WYKAZ SPR¢þYN AKUMULATORÓW

Jednostki: mm (in) Wymiar nominalny (nowy)

Nr

Spr∏×yny akumulatorów
Ârednica drutu
Âred. zewn∏trzna Dług. swobodna

IloÊć zwojów

Spr∏×yna akumulatora 1 sprz∏gła Spr∏×yna akumulatora 2 sprz∏gła

Wałek główny
Demonta×, sprawdzanie, monta×
UWAGA: • Posmarować wszystkie cz∏Êci płynem (ATF) podczas monta×u. • Zamontować ło×ysko igiełkowe oporowe powierzchnià nie obrotowà w kierunku podkładki. • Sprawdzić ło×yska igiełkowe oporowe i ło×yska igiełkowe czy nie sà zatarte i obracajà si∏ płynnie. • Aby uniknàć uszkodzania przed zamontowaniem O-ringów owinàć wielowypust wałka taÊmà. NAKR¢TKA KONTRUJÑCA Wymienić. UWAGA: Lewy gwint

PODKŁADKA SPR¢þYSTA STOþKOWA KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE ŁOþYSKO OBUDOWY SKRZYNI BIEGÓW PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY TULEJKA
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE

KOŁO Z¢BATE BIEGU 4/WSTECZNEGO

ŁOþYSKA IGIEŁKOWE O-RINGI Wymienić. ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE TULEJKA KOŁA Z¢BATEGO 4 BIEGU ZESPÓŁ SPRZ¢GIEŁ 3/4 BIEGU WAŁEK GŁÓWNY Sprawdzić czy wielowypusty nie sà nadmiernie zu×yte lub uszkodzone. Sprawdzić powierzchni∏ ło×yska czy nie jest porysowana lub nadmiernie zu×yta.

TULEJKA KOŁA Z¢BATEGO 3 BIEGU ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE ŁOþYSKO IGIEŁKOWE

KOŁO Z¢BATE 3 BIEGU PIERÂCIENIE USZCZELNIAJÑCE, 35 mm PIERÂCIE¡ USZCZELNIAJÑCY, 29 mm ŁOþYSKO IGIEŁKOWE PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE

Wałek nap∏dowy
Demonta×, sprawdzanie, monta×
UWAGA: • Posmarować wszystkie cz∏Êci płynem (ATF) podczas monta×u. • Zamontować ło×ysko igiełkowe oporowe powierzchnià nie obrotowà w kierunku podkładki. • Sprawdzić ło×yska igiełkowe oporowe i ło×yska igiełkowe czy nie sà zatarte i obracajà si∏ płynnie. • Aby uniknàć uszkodzania przed zamontowaniem O-ringów owinàć wielowypust wałka taÊmà.

KOŁO Z¢BATE 2 BIEGU NAKR¢TKA KONTRUJÑCA Wymienić. KOŁO Z¢BATE BIEGU WSTECZNEGO

PIASTA PRZESUWKI BIEGU WSTECZNEGO

ŁOþYSKO IGIEŁKOWE PODKŁADKA SPR¢þYSTA STOþKOWA Wymienić PRZESUWKA BIEGU WSTECZNEGO KOŁO Z¢BATE 4 BIEGU
ŁOþYSKO IGIEŁKOWE TULEJKA, 32 mm KLINY POPRZECZNE, 29 mm

KOŁO Z¢BATE POSTOJOWE ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE ŁOþYSKO IGIEŁKOWE ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE PODKŁADKA OPOROWA ŁOþYSKO OBUDOWY SKRZYNI BIEGÓW

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY O-RINGI Wymienić

TULEJKA DYSTANSOWA KOŁO Z¢BATE 3 BIEGU ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE SPRZ¢GŁO JEDNOKIERUNKOWE KOŁO Z¢BATE 1 BIEGU

ŁOþYSKO IGIEŁKOWE PODKŁDKA OPOROWA WAŁEK NAP¢DOWY Sprawdzić czy wielowypusty nie sà nadmiernie zu×yte lub uszkodzone. Sprawdzić powierzchni∏ ło×yska czy nie jest porysowana lub nadmiernie zu×yta. TULEJKA KOŁA Z¢BATEGO 1 BIEGU ZESPÓŁ 1 SPRZ¢GŁA BLOKUJÑCEGO

Wałek nap∏dowy
Wymontowanie
1. U×ywajàc prasy wycisnàć wałek nap∏dowy z 1 sprz∏gła blokujàcego. UWAGA: UmieÊcić koƒcówk∏ mi∏dzy prasà a wałkiem nap∏dowym aby zabezpieczyć wałek przed uszkodzeniem.

PRASA KO¡CÓWKA

WAŁEK NAP¢DOWY

1 SPRZ¢GŁO BLOKUJÑCE

Zamontowanie
UWAGA: Posmarować wszystkie cz∏Êci płynem (ATF) podczas monta×u. 1. Zamontować nowe O-ringi na wałku nap∏dowym. UWAGA: Aby uniknàć uszkodzania przed zamontowaniem O-ringów owinàć wielowypust wałka taÊmà. 2. Zmontować zespół 1 sprz∏gła blokujàcego, tulejk∏ koła z∏batego 1 biegu, podkładk∏ oporowà, ło×ysko igiełkowe, koło z∏bate 1 biegu, sprz∏gło jednokierunkowe, ło×yskowe igiełkowe oporowe i koło z∏bate 3 biegu. UWAGA: • Ustawić tak×e w jednej osi wielowypust wałka i 1 sprz∏gło blokujàce gdy wciskany jest wałek nap∏dowy w koło z∏bate 3 biegu. • Stosować koƒcówk∏ mi∏dzy wałek a pras∏ aby uniknàć uszkodzenia wałka nap∏dowego. • Przestać wciskać wałek nap∏dowy gdy 1 sprz∏gło blokujàce dotknie koła z∏batego przekładni głównej. 4. Ustawić w jednej osi wielowypust wałka i koło z∏bate 3 biegu, nast∏pnie na pracie wcisnàć koło z∏bate 3 biegu na wałek nap∏dowy.

KOŁO Z¢BATE 3 BIEGU

PRASA KO¡CÓWKA

ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE

KOŁO Z¢BATE PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ 1 SPRZ¢GŁO BLOKUJÑCE

SPRZ¢GŁO JEDNOKIERUNKOWE Montować w tym poło×eniu. KOŁO Z¢BATE 1 BIEGU

ŁOþYSKO IGIEŁKOWE PODKŁADKA OPOROWA TULEJKA KOŁA Z¢BATEGO 1 BIEGU WAŁEK NAP¢DOWY

ZESPÓŁ 1 SPRZ¢GŁA BLOKUJÑCEGO

3. Zamontować powy×szy zespół na wałek nap∏dowy.

Sprz∏gło jednokierunkowe
Demonta×, sprawdzanie, monta×
1. Rozdzielić koło z∏bate 3 biegu wałka nap∏dowego od koła 1 biegu, obracajàc koło 3 biegu w pokazanym kierunku. 3. Sprawdzić nast∏pujàce cz∏Êci.

KOŁO Z¢BATE 3 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO Sprawdzić koło z∏bate 3 biegu czy nie jest zu×yte lub czy nie jest porysowane. Sprawdzić ło×ysko igiełkowe oporowe czy nie jest uszkodzone lub zatarte.

KOŁO Z¢BATE 1 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO

Sprawdzić sprz∏gło jednokierunkowe czy nie jest uszkodzone lub zatarte.

2. Wymontować sprz∏gło jednokierunkowe, podwa×ajàc je Êrubokr∏tem.

Sprawdzić koło z∏bate 1 biegu czy nie jest zu×yte lub czy nie jest porysowane.

SPRZ¢GŁO JEDNOKIERUNKOWE

KOŁO Z¢BATE 1 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO

KOŁO Z¢BATE 3 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO

ÂRUBOKR¢T

KOŁO Z¢BATE 1 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO

Wałek poÊredni
Demonta×, sprawdzanie, monta×
UWAGA: • Posmarować wszystkie cz∏Êci płynem (ATF) podczas monta×u. • Zamontować ło×ysko igiełkowe oporowe powierzchnià nie obrotowà w kierunku podkładki. • Sprawdzić ło×yska igiełkowe oporowe i ło×yska igiełkowe czy nie sà zatarte i obracajà si∏ płynnie. • Aby uniknàć uszkodzania przed zamontowaniem O-ringów owinàć wielowypust wałka taÊmà.

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA Wymienić.

PODKŁADKA SPR¢þYSTA STOþKOWA Wymienić KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE ŁOþYSKO OBUDOWY SKRZYNI BIEGÓW PODKŁADKA OPOROWA ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE O-RINGI Wymienić KOŁO Z¢BATE 2 BIEGU

WAŁEK POÂREDNI Sprawdzić czy wielowypusty nie sà nadmiernie zu×yte lub uszkodzone. Sprawdzić powierzchni∏ ło×yska czy nie jest porysowana lub nadmiernie zu×yta.

ŁOþYSKA IGIEŁKOWE

ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE PODKŁADKA Z WIELOWYPUSTEM Dobierana

ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE ŁOþYSKO IGIEŁKOWE

ZESPÓŁ SPRZ¢GŁA 1/2 BIEGU

KOŁO Z¢BATE 1 BIEGU

TULEJKA DYSTANSOWA, 5 mm KLINY POPRZECZNE, 29 mm KLIN USTALAJÑCY PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY PIERÂCIENIE USZCZELNIAJÑCE, 32 mm

Wałek poÊredni
Sprawdzanie
• Pomiar luzów 4. Poruszajàc kołem z∏batym 2 biegu zmierzyć jego luz osiowy. NOMINALNY: 0.04 – 0.12 mm UWAGA: Zmierzyć w trzech miejscach i wyciàgnàć wartoÊć Êrednià jako luz ostateczny.

UWAGA: Smarować wszystkie cz∏Êci płynem (ATF) podczas monta×u. 1. Wymontować ło×ysko wałka poÊredniego z obudowy skrzyni biegów (patrz str. 14-132). 2. Zmontować zespół wałka poÊredniego bez O-ringów. Zamontować na prasie koło z∏bate poÊrednie, nast∏pnie dokr∏cić nakr∏tk∏ kontrujàcà wałka poÊredniego momentem 30 Nm (3.0 kGm). UWAGA: Nie montować O-ringów podczas sprawdzania.

KOŁO Z¢BATE 2 BIEGU

PODKŁADKA Z WIELOWYPUSTEM

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA

5. JeÊli luz nie mieÊci si∏ w granicach tolerancji wymontować podkładk∏ z wielowupustem i zmierzyć jej gruboÊć. 3. Przyło×yć czujnik zegarowy do koła z∏batego 2 biegu jak pokazano. CZUJNIK ZEGAROWY PODKŁADKI WYPUSTOWE Nr Nr cz∏Êci GruboÊć

KOŁO Z¢BATE 2 BIEGU

6. Po wymianie podkładki z wielowypustem upewnić si∏, ×e luz mieÊci w granicach tolerancji.

Sprz∏gła
Rysunek zestawieniowy
ZESPÓŁ SPRZ¢GŁA 3/4 BIEGU

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY

KO¡COWA PŁYTKA SPRZ¢GŁA

O-RINGI Wymienić PŁYTKI SPRZ¢GŁA GrugoÊć nominalna: 2.30 mm

TARCZE SPRZ¢GŁA GrugoÊć nominalna: 1.94 mm

TŁOK

SPR¢þYNA POWROTNA GNIAZDO SPR¢þYNY PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY SPR¢þYNA POWROTNA PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY GNIAZDO SPR¢þYNY

TŁOK PŁYTKI SPRZ¢GŁA GrugoÊć nominalna: 2.30 mm TARCZE SPRZ¢GŁA GrugoÊć nominalna: 1.94 mm

O-RINGI Wymienić

B¢BEN SPRZ¢GŁA KO¡COWA PŁYTKA SPRZ¢GŁA PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY

Sprz∏gła
Rysunek zestawieniowy (ciàg dalszy)
ZESPÓŁ SPRZ¢GŁA 1/2 BIEGU

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY KO¡COWA PŁYTKA SPRZ¢GŁA

O-RINGI Wymienić PŁYTKI SPRZ¢GŁA GrugoÊć nominalna: 2.60 mm

TARCZE SPRZ¢GŁA GrugoÊć nominalna: 1.94 mm

TŁOK

SPR¢þYNA POWROTNA PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY GNIAZDO SPR¢þYNY GNIAZDO SPR¢þYNY PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY SPR¢þYNA POWROTNA SPR¢þYNA TALERZOWA TŁOK PŁYTKI SPRZ¢GŁA GrugoÊć nominalna: 2.00 mm

TARCZE SPRZ¢GŁA GrugoÊć nominalna: 1.94 mm O-RINGI Wymienić B¢BEN 2 SPRZ¢GŁA

KO¡COWA PŁYTKA SPRZ¢GŁA PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY

B¢BEN 1 SPRZ¢GŁA

ZESPÓŁ 1 SPRZ¢GŁA BLOKUJÑCEGO

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY

KO¡COWA PŁYTKA SPRZ¢GŁA

TARCZE SPRZ¢GŁA GrugoÊć nominalna: 1.94 mm

PŁYTKI SPRZ¢GŁA GrugoÊć nominalna: 2.00 mm

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY GNIAZDO SPR¢þYNY SPR¢þYNA POWROTNA SPR¢þYNA TALERZOWA

TŁOK

O-RINGI Wymienić

B¢BEN SPRZ¢GŁA

Sprz∏gła
Demonta×
1. Wymontować pierÊcieƒ spr∏×ysty, nast∏pnie wymontować koƒcowà płytk∏ sprz∏gła, płytki i tarcze sprz∏gła. UWAGA: Dotyczy wszystkich sprz∏gieł. PRZYRZÑD ÂCISKAJÑCY SPR¢þYNY SPRZ¢GIEŁ 07LAE–PX40000 PODSTAWA PRZYRZÑDU ÂCISKAJÑCEGO 3. Zamontować przyrzàd specjalny jak pokazano. UWAGA: Dla 1 sprz∏gła blokujàcego.

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY

PODSTAWA PRZYRZÑDU ÂCISKAJÑCEGO ÂRUBOKR¢T

ÂRUBA PRZYRZÑDU ÂCISKAJÑCEGO

2. Wymontować spr∏×ynà talerzowà. UWAGA: W 1 sprz∏gle blokujàcym i 2 sprz∏gle.

UWAGA: Dla 1, 2 ,3 i 4 sprz∏gła. PRZYRZÑD ÂCISKAJÑCY SPR¢þYNY SPRZ¢GIEŁ 07LAE–PX40000

SPR¢þYNA TALERZOWA

PODSTAWA PRZYRZÑDU ÂCISKAJÑCEGO

PODSTAWA PRZYRZÑDU ÂCISKAJÑCEGO

ÂRUBA PRZYRZÑDU ÂCISKAJÑCEGO

OSTRZEþENIE: JeÊli któryÊ z koƒców przyrzàdu Êciskajàcego jest ustawiony poza powierzchnià gniazda spr∏×yny wówczas nie jest one podpierane przez spr∏×yn∏ powrotnà, co mo×e uszkodzić gniazdo.

5. Wymontować pierÊcieƒ spr∏×ysty. Nast∏pnie wymontować przyrzàd specjalny, gniazdo spr∏×yny i spr∏×yn∏ powrotnà.

SZCZYPCE DO PIERÂCIENI

Tu ustawić. Nie ustawiać w tych miejscach.

UWAGA: Punkty od 4 do 6 dotyczà wszystkich sprz∏gieł. 4. Âcisnàć spr∏×yn∏ powrotnà. 6. Owinàć dookoła b∏bna sprz∏gła r∏cznik i przez otwór olejowy spr∏×onym powietrzem wysunàć tłok z b∏bna. Drugi koniec zatkać palcem.

Sprz∏gła
Monta×
UWAGA: • OczyÊcić wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. • Przedmuchać wszystkie kanały. • Smarować wszystkie cz∏Êci płynem (ATF) podczas monta×u. 1. Sprawdzić czy zawór zwrotny w tłoku nie jest luêny, jeÊli jest luêny wymienić tłok. ZAWÓR ZWROTNY TŁOK 4. Zamontować tłok w b∏bnie sprz∏gła. Dociskać i obracać aby go dokładnie osadzić. UWAGA: • Dotyczy wszystkich sprz∏gieł • Smarować O-ringi płynem (ATF) przed monta×em. OSTRZEþENIE: Nie przyszczypać O-ringu montujàc tłok.

TŁOK

2. Upewnić si∏, ×e spr∏×yna talerzowa jest pewnie zało×ona. UWAGA: Dla 1, 3 i 4 sprz∏gła. 3. Zamontować nowe O-ringi na tłok. O-RINGI Wymienić B¢BEN SPRZ¢GŁA

5. Zamontować spr∏×yn∏ powrotnà, gniazdo spr∏×yny, tłok oraz pierÊcieƒ spr∏×yny na gniazdo. UWAGA: Dotyczy wszystkich sprz∏gieł

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY GNIAZDO SPR¢þYNY TŁOK SPR¢þYNA POWROTNA

SPR¢þYNA TALERZOWA

O-RING Wymienić

6. Zamontować przyrzàd specjalny jak pokazano. UWAGA: Dla 1 sprz∏gła blokujàcego. PRZYRZÑD ÂCISKAJÑCY SPR¢þYNY SPRZ¢GIEŁ 07LAE–PX40000

OSTRZEþENIE: JeÊli któryÊ z koƒców przyrzàdu Êciskajàcego jest ustawiony poza powierzchnià gniazda spr∏×yny wówczas nie jest one podpierane przez spr∏×yn∏ powrotnà, co mo×e uszkodzić gniazdo.

PODSTAWA PRZYRZÑDU ÂCISKAJÑCEGO

PODSTAWA PRZYRZÑDU ÂCISKAJÑCEGO

Tu ustawić. Nie ustawiać w tych miejscach.

ÂRUBA PRZYRZÑDU ÂCISKAJÑCEGO

UWAGA: Punkty od 7 do 9 dotyczà wszystkich sprz∏gieł. 7. Âcisnàć spr∏×yn∏ powrotnà.

UWAGA: Dla 1, 2 ,3 i 4 sprz∏gła. PRZYRZÑD ÂCISKAJÑCY SPR¢þYNY SPRZ¢GIEŁ 07LAE–PX40000

PODSTAWA PRZYRZÑDU ÂCISKAJÑCEGO

PODSTAWA PRZYRZÑDU ÂCISKAJÑCEGO

ÂRUBA PRZYRZÑDU ÂCISKAJÑCEGO

Sprz∏gła
Monta× (ciàg dalszy)
8. Zamontować pierÊcieƒ spr∏×ysty. UWAGA: Punkty od 11 do 15 dotyczà wszystkich sprz∏gieł. 11. Moczyć tarcze sprz∏gła w płynie (ATF) przez minimum 30 minut. SZCZYPCE DO PIERÂCIENI 12. Zaczynajàc od płytki sprz∏gła na przemian montować płytki i tarcze. Zamontować koƒcowà płytk∏ sprz∏gła płaskà powierzchnià do tarczy. UWAGA: Przed monta×em płytek i tarcz upewnić si∏, ×e wn∏trze b∏bna sprz∏gła jest czyste i suche. KO¡COWA PŁYTKA SPRZ¢GŁA

TARCZA SPRZ¢GŁA 9. Wymontować przyrzàd specjalny. 10. Zamontować spr∏×yn∏ talerzowà. UWAGA: • Dla 1 sprz∏gła blokujàcego i 2 sprz∏gła. • Zamontować spr∏×yn∏ talerzowà w pokazanym poło×eniu. 13. Zamontować pierÊcieƒ spr∏×ysty. SPR¢þYNA TALERZOWA

ÂRUBOKR¢T

Montować w tym poło×eniu. PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY

B¢BEN SPRZEGŁA

TŁOK

14. Zmierzyć czujnikiem zegarowym luz mi∏dzy koƒcowà płytkà sprz∏gła a górnà tarczà. Wyzerować czujnik zegarowy na koƒcowej płytce sprz∏gła dociÊni∏tej do dołu, nast∏pnie przesunàć jà do góry dociskajàc do pierÊcienia spr∏×ystego. Zmierzona odległoÊć jest luzem mi∏dzy koƒcowà płytkà a górnà tarczà. UWAGA: Zmierzyć w trzych miejscach.

15. JeÊli luz przekracza wartoÊci dopuszczalne, wybrać nowà koƒcowà płytk∏ sprz∏gła z poni×szej tabeli. UWAGA: JeÊli gruboÊć koƒcowej płytki jest maksymalna ale luz ciàgle odbiega od wartoÊci dopuszczalnych wymienić tarcze i płytki sprz∏gła.

Luz koƒcowa płytka – górna tarcza sprz∏gła: Sprz∏gło WartoÊć dopuszczalna

Nr płytki

Nr katalogowy

GruboÊć mm

1 blokujàce

OSTATNIA PŁYTKA SPRZ¢GŁA

GÓRNA TARCZA

NUMER GruboÊć

KO¡COWA PŁYTKA SPRZ¢GŁA

Ło×yska obudowy przekładni hydrokinetycznej
Ło×yska wałka głównego, wymiana uszczelniacza
1. U×ywajàc przyrzàdu specjanego wymontować ło×ysko wałka głównego i uszczelniacz. 3. Zamontować nowy uszczelniacz w obudowie u×ywajàc przyrzàdu specjalnego.

UCHWYT MONTAþOWY BEZWŁADNOÂCIOWY ÂCIÑGACZ ŁOþYSK

KO¡CÓWKA

2. Wbić nowe ło×ysko wałka głównego do dna obudowy u×ywajàc przyrzàdu specjalnego jak pokazano.

UCHWYT MONTAþOWY

KO¡CÓWKA

Wymiana ło×yska wałka nap∏dowego
1. U×ywajàc przyrzàdu specjanego wymontować ło×ysko wałka nap∏dowego jak pokazano.

Wymiana ło×yska wałka poÊredniego
1. Podgrzać suszarkà do 100°C obudow∏ przekładni hydrokinetycznej, nast∏pnie uderzyć obudow∏, ło×ysko wałka poÊredniego powinno wypaÊć. OSTRZEþENIE: Nie podgrzewać obudowy nadmiernie ponad 100°C.

BEZWŁADNOÂCIOWY ÂCIÑGACZ ŁOþYSK

ŁOþYSKO IGIEŁKOWE WAŁKA NAP¢DOWEGO

ŁOþYSKO WAŁKA POÂREDNIEGO

2. Zamontować kierownic∏ oleju. 3. Wbić nowe ło×ysko w obudow∏ u×ywajàc przyrzàdów specjalnych jak pokazano.

2. Zamontować kierownic∏ oleju. 3. Wbić nowe ło×ysko w obudow∏ u×ywajàc przyrzàdów specjalnych jak pokazano.

UCHWYT MONTAþOWY

UCHWYT MONTAþOWY

KO¡CÓWKA KO¡CÓWKA

ŁOþYSKO

ŁOþYSKO

OBUDOWA OBUDOWA KIEROWNICA OLEJU KIEROWNICA OLEJU

Ło×yska obudowy skrzyni biegów
Wymontowanie, zamontowanie
UWAGA: Smarować wszystkie cz∏Êci płynem (ATF) przed monta×em. 1. Aby wymontować ło×yska wałków głównego, nap∏dowego i poÊredniego z obudowy skrzyni biegów, rozszerzyć szczypcami pierÊcieƒ spr∏×ysty, nast∏pnie wyciàgnàć ło×ysko u×ywajàc przyrzàdu specjalnego i prasy jak pokazano. UWAGA: Nie wymontowywać pierÊcieni spr∏×ystych chyba, ×e trzeba oczyÊcić rowki w obudowie. SZCZYPCE DO PIERÂCIENI PRASA 2. Rozszerzyć szczypcami pierÊcieƒ spr∏×ysty i wło×yć nowe ło×ysko w obudow∏ u×ywajàc przyrzàdu specjalnego i prasy jak pokazano. Montować z rowkiem ło×yska po stronie wewn∏trznej obudowy. 3. Zwolnić szczypce, nast∏pnie wepchnàć ło×ysko na dno obudowy układajàc pierÊcieƒ spr∏×ysty dookoła.

Ło×yska wałków głównego i poÊredniego UCHWYT MONTAþOWY

KO¡CÓWKA Wn∏trze PRZYRZÑD SPECJALNY ROWEK

Ło×ysko wałka nap∏dowego UCHWYT MONTAþOWY

OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW • Ło×yska wałków głównego i poÊredniego UCHWYT MONTAþOWY Wn∏trze ROWEK KO¡CÓWKA KO¡CÓWKA

4. Po zamontowaniu ło×yska kulkowego sprawdzić: Na zewnàtrz ŁOþYSKO • Czy pierÊcieƒ spr∏×ysty jest osadzony w rowkach ło×yska i obudowy. • Czy pierÊcieƒ spr∏×ysty działa prawidłowo. • Czy luz zamka pierÊcienia jest prawidłowy.
Luz zamka

Ło×ysko wałka nap∏dowego

UCHWYT MONTAþOWY

KO¡CÓWKA

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY

Na zewnàtrz

ŁOþYSKO

Skrzynia biegów
Monta×
UWAGA: • Posmarować wszystkie cz∏Êci płynem (ATF). • Wymienić poni×sze cz∏Êci: • O-ringi • Podkładki zabezpieczajàce • Uszczelki • Podkładki spr∏×yste sto×kowe i nakr∏tki kontrujàce • Podkładki uszczelniajàce • Moment dokr∏cania Êrub 6 x 1.0 mm, 12 Nm (1.2 kGm) 2 ÂRUBY 6 x 1.0 mm 3 ÂRUBY 6 x 1.0 mm FILTR ATF POKRYWA AKUMULATORA 4 SPRZ¢GŁA 2 ÂRUBY 6 x 1.0 mm
PODKŁADKA ZABEZPIECZAJÑCA Wymienić PODSTAWA ZACZEPU SERWOZAWORU

7 ÂRUB 6 x 1.0 mm WAŁEK STEROWANIA PRZEPUSTNICÑ

OBUDOWA ZAWORU PRZEPUSTNICY PŁYTKA ODDZIELAJÑCA PRZEPUSTNICY PRZEWÓD 1 ÂRUBA 6 x 1.0 mm OBUDOWA ZAWORU REGULACYJNEGO O-RING Wymienić O-RING Wymienić

E-RING Wymienić

WAŁEK BLOKUJÑCY ZAWÓR ZWROTNY PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ SPR¢þYNA ZAWORU ZWROTNEGO
PRZEWÓD SZTYWNY ZASILANIA OLEJEM

7 ÂRUB 6 x 1.0 mm

WAŁEK KIEROWNICY WAŁEK RAMIENIA ZACZEPU RAMI¢ ZACZEPU WAŁEK STEROWANIA

OBUDOWA SERWOZAWORU PŁYTKA ODDZIELAJÑCA SERWOZAWORU KULKA ZWROTNA OBUDOWA ZAWORÓW POMOCNICZYCH TULEJKA USTALAJÑCA

1 ÂRUBA 6 x 1.0 mm SPR¢þYNA ZACZEPU OBUDOWA ZAWORÓW GŁÓWNYCH WAŁEK KOŁA NAP¢DZANEGO POMPY OLEJU KOŁO NAP¢DZANE POMPY OLEJU KOŁO NAP¢DOWE POMPY OLEJU PŁYTKA ODDZIELAJÑCA GŁÓWNA TULEJKA USTALAJÑCA

PŁYTKA ODDZIELAJÑCA 6 ÂRUB 6 x 1.0 mm POKRYWA OBUDOWY AKUMULATORA OBUDOWA AKUMULATORA 1/2 SPRZ¢GŁA

USZCZELNIACZ Wymienić

OBUDOWA PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ

1. Zamontować płytk∏ oddzielajacà głównà z trzema tulejkami ustalajàcymi na obudow∏ przekładni hydrokinetycznej. Nast∏pnie zamontować koła i wałek pompy oleju. UWAGA: Koło nap∏dzane montować z rowkiem i sfazowaniem na dół. WAŁEK KOŁA NAP¢DZANEGO POMPY OLEJU KOŁO NAP¢DOWE

8. Na obudow∏ zaworów głównych zamontować płytk∏ oddzielajàca pomocniczà z dwoma tulejkami ustalajàcymi. 9. Zamontować w obudowie wałek sterowania z zaworem manualnym. 10. Zamontować do obudowy zaworów głównych rami∏ zaczepu i wałek ramienia, nast∏pnie zahaczyć spr∏×yn∏ zaczepu do ramienia zaczepu. PŁYTKA ODDZIELAJÑCA SERWOZAWORU

ROWEK OBUDOWA SERWOZAWORU
KOŁO NAP¢DZANE SFAZOWANIE

Rowek i sfazowanie od strony płytki oddzielajàcej. 2. Zamontować obudow∏ zaworów głównych przykr∏cajàc jà czterema Êrubami. Upewnić si∏, ×e koło nap∏dowe pompy oleju obraca si∏ płynnie w odpowiednim kierunku oraz wałek nap∏dzany obraca si∏ płynnie w osi, w odpowiednim kierunku. 3. J∏li koło i wałek pompy oleju nie obracajà si∏ swobodnie, poluzować obudow∏ zaworów głównych, ustawić wałek i ponownie skr∏cić odpowiednim momentem. OSTRZEþENIE: Wadliwe ustawienie wałka koła nap∏dzanego pompy oleju spowoduje jego zatarcie lub zatarcie koła nap∏dowego.

WAŁEK STEROWANIA

WAŁEK RAMIENIA ZACZEPU RAMI¢ ZACZEPU

SPR¢þYNA ZACZEPU

OBUDOWA ZAWORÓW GŁÓWNYCH ZAWÓR MANUALNY 11. Zamontować obudow∏ zaworów pomocniczych, płytk∏ oddzielajaca serwozaworu i obudow∏ serwozaworu, przykr∏cić siedmioma Êrubami. 12. Zamontować w obudowie serwozaworu przewód sztywny zasilania olejem, nast∏pnie zamontować pokryw∏ akumulatora 4 sprz∏gła i przykr∏cić trzema Êrubami. 13. Zamontować filtr ATF i przykr∏cić dwoma Êrubami. 14. Zamontować podstaw∏ zaczepu serwozaworu i przykr∏cić dwoma Êrubami z nowymi podkładkami zabezpieczajàcymi. 15. Zamontować obudow∏ akumulatora 1/2 sprz∏gła i pokryw∏ obudowy akumulatora, przykr∏cić szeÊcioma Êrubami. 16. Zamontować w obudowie zaworów głównych dwa przewody sztywne zasilania olejem i przewód w obudowie serwozaworu.

WAŁEK KOŁA NAP¢DZANEGO

KOŁO NAP¢DOWE POMPY OLEJU 4. Zamontować wałek kierownicy i wałek blokujàcy.

KOŁO NAP¢DZANE POMPY OLEJU

5. Zamontować do obudowy zaworów głównych dwie tulejki ustalajàce, zawór zwrotny przekładni hydrokinetycznej i spr∏×ynà zaworu. 6. Zamontować do obudowy zaworów głównych obudow∏ zaworu regulacyjnego ze Êrubà. 7. Do obudowy zaworu regulacyjnego zamontować płytk∏ oddzielajàca przepustnicy i dwie tulejki ustalajàce, nast∏pnie przykr∏cić siedmioma Êrubami obudow∏ zaworu przepustnicy.

Skrzynia biegów
Monta× (ciàg dalszy)
17. Zamontować zespół mechanizmu ró×nicowego, podzespół wałka nap∏dowego, podzespół wałka głównego i podzespół wałka poÊredniego w obudowie przekładni hydrokinetycznej. PODZESPÓŁ WAŁKA GŁÓWNEGO PODZESPÓŁ WAŁKA POÂREDNIEGO 20. Przekr∏cić wałek widełek tak by wi∏ksze sfazowanie otworu było skierowane w stron∏ otworu Êruby widełek. Nast∏pnie zamontować widełki i Êrub∏ zabezpieczajàca z nowà podkładkà zabezpieczajàca i dokr∏cić. Zagiàć kołnierz podkładki na łeb Êruby.

PODZESPÓŁ WAŁKA NAP¢DOWEGO OTWÓR ÂRUBY WIDEŁEK PODKŁADKA ZABEZPIECZAJÑCA Wymienić ÂRUBA ZABEZPIECZAJÑCA

ZESPÓŁ MECHANIZMU RÓþNICOWEGO

OTWÓR ÂRUBY WAŁKA WIDEŁEK Wi∏kszym sfazowaniem otworu w tym kierunku.

OBUDOWA PRZEKŁADNI HYDOKINETYCZNEJ 18. Zamontować na wałek poÊredni podkładk∏ z wielowypustem, ło×ysko igiełkowe oporowe i ło×ysko igiełkowe. 19. Zamontować na wałek nap∏dowy ło×yska igiełkowe, koło z∏bate wałka nap∏dowego, piast∏ przesuwki biegu wstecznego i przesuwk∏ biegu wstecznego z widełkami. ŁOþYSKO IGIEŁKOWE PIASTA PRZESUWKI BIEGU WSTECZNEGO PRZESUWKA BIEGU WSTECZNEGO Montować w tym poło×eniu. ŁOþYSKA IGIEŁKOWE WIDEŁKI ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE
KOŁO Z¢BATE 4 BIEGU WAŁKA POÂREDNIEGO

21. Zamontować koło z∏bate 2 biegu wałka poÊredniego, ło×ysko igiełkowe oporowe i podkładk∏ oporowà na wałek poÊredni. Zamontować koło z∏bate biegu wstecznego i koło z∏bate 2 biegu wałka nap∏dowego na wałek jak pokazano.

PODKŁADKA OPOROWA

KOŁO Z¢BATE 2 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO KOŁO Z¢BATE BIEGU WSTECZNEGO WAŁKA NAP¢DOWEGO

ŁOþYSKO IGIEŁKOWE OPOROWE PODKŁADKA Z WIELOWYPUSTEM

KOŁO Z¢BATE 4 BIEGU WAŁKA NAP¢DOWEGO ŁOþYSKO IGIEŁKOWE WAŁEK NAP¢DOWY

WAŁEK NAP¢DOWY WAŁEK POÂREDNI

WAŁEK POÂREDNI

22. Wsunàć koło z∏bate biegu jałowego wstecznego do wn∏trza skrzyni biegów jak pokazano. OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW

26. Zamontować Êruby i wieszak skrzyni biegów, nast∏pnie dokr∏cić Êruby momentem 55 Nm (5.5 kGm) w dwóch lub wi∏cej krokach, w kolejnoÊci pokazanej ni×ej.

KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE BIEGU WSTECZNEGO Montować w tym poło×eniu. (4) (6) (1) (14) (9)

(12)

(11)

(8) (7) (10) (3) 23. Obracajàc wałkiem ustawić kołek spr∏×ysty w osi z rowkiem obudowy skrzyni biegów. 24. Zamontować trzy tulejki ustalajàce i nowà uszczelk∏ na obudow∏ przekładni hydrokinetycznej. 25. UmieÊcić obudow∏ skrzyni biegów na obudowie przekładni hydrokinetycznej. WAŁEK STEROWANIA KOŁEK SPR¢þYSTY ROWEK UCHWYT WAŁKA KOŁA Z¢BATEGO POÂREDNIEGO BIEGU WSTECZNEGO 27. Zaz∏bić koło z∏bate biegu jałowego wstecznego z kołami z∏batmi biegu wstecznego wałka głównego i nap∏dowego, nast∏pnie zamontować uchwyt wałka koła z∏batego poÊredniego biegu wstecznego do obudowy skrzyni biegów. (15) (5) (13) (2)

SKRZYNIA BIEGÓW

TULEJKA USTALAJÑCA

TULEJKA USTALAJÑCA KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE BIEGU WSTECZNEGO 28. Zamontować dêwigni∏ postojowà na wałek sterowania, nast∏pnie lekko dokr∏cić Êrub∏ zabezpieczajàca z nowà podkładk∏ zabezpieczajàca. UWAGA: Nie dokr∏cać Êruby zabezpieczajàcej wymaganym momentem i nie zaginać kołnierza podkładki w tym punkcie.

OBUDOWA PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ TULEJKA USTALAJÑCA

USZCZELKA Wymienić.

Skrzynia biegów
Monta× (ciàg dalszy)
29. Wło×yć przyrzàd specjalny na wałek główny. BLOKADA WAŁKA GŁÓWNEGO 35. Zamontować przyrzàd specjalny na wałek poÊredni i przesunàć do góry zapadk∏ postojowà podłàczajàc jà do koła z∏batego postojowego. 36. Dokr∏cić przyrzàd specjalny i lekko osadzić koło z∏bate postojowe. UWAGA: Nie wbijać koła z∏batego poÊredniego młotkiem. PRZYRZÑD DO MONTAþU KÓŁ Z¢BATYCH

30. Zamontować koło z∏bate poÊrednie wałka głownego. 31. Wkr∏cić starà nakr∏tk∏ kontrujàcà na wałek główny aby dobrze osadzić koło z∏bate poÊrednie. UWAGA: • Nakr∏tka kontrujàca wałka głównego ma lewy gwint. • Nie wbijać koła z∏batego poÊredniego młotkiem. MOMENT DOKR¢CANIA: 230 Nm (23.0 kGm) KOŁO Z¢BATE POSTOJOWE ZAPADKA POSTOJOWA

37. Wymontować przyrzàd specjalny. 38. U×ywajàc starej nakr∏tki kontrujàcej dokr∏cić koło postojowe wymaganym momentem, nast∏pnie jà poluzować. MOMENT DOKR¢CANIA: 230 Nm (23.0 kGm)

32. Zamontować koło z∏bate poÊrednie wałka poÊredniego na wałek. 33. Zamontować na wałek poÊredni podkładk∏ oporowà, ło×ysko igiełkowe oporowe, ło×ysko igiełkowe, koło z∏bate poÊrednie wałka poÊredniego i koło z∏bate postojowe. 34. Wkr∏cić starà nakr∏tk∏ kontrujàcà na wałek poÊredni. Dokr∏cić starà nakr∏tk∏ aby dobrze osadzić koło z∏bate poÊrednie na wałku poÊrednim. UWAGA: Nie wbijać koła z∏batego poÊredniego młotkiem. MOMENT DOKR¢CANIA: KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE WAŁKA NAP¢DOWEGO 230 Nm (23.0 kGm) KOŁO POSTOJOWE

39. Wykr∏cić stare nakr∏tki kontrujàce, nast∏pnie zamontować podkładki spr∏×yste sto×kowe i nowe nakr∏tki kontrujàce na wszystkich wałkach. OSTRZEþENIE: Montować podkładki spr∏×yste sto×kowe w pokazanym poło×eniu. NAKR¢TKA KONTRUJÑCA WAŁKA GŁÓWNEGO Lewy gwint. NAKR¢TKA KONTRUJÑCA WAŁKA NAP¢DOWEGO
Strona z wytłoczeniem

Znak lewego gwintu.

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA WAŁKA POÂREDNIEGO

KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE WAŁKA GŁÓWNEGO Lewy gwint. KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE WAŁKA POÂREDNIEGO

PODKŁADKI SPR¢þYSTE STOþKOWE Montować w tym poło×eniu.

40. Dokr∏cić nakr∏tki kontrujàce wymaganym momentem. MOMENT DOKR¢CANIA: Wałek główny: 170 Nm (17.0 kGm) Wałek nap∏dowy: Wałek poÊredni: 170 Nm (17.0 kGm) 170 Nm (17.0 kGm)

42. Ustawić dêwigni∏ postojowà w poło×eniu P, nast∏pnie sprawdzić czy zapadka postojowa blokuje koło z∏bate postojowe. 43. JeÊli zapadka nie zaz∏bia si∏ całkowicie, sprawdzić luz blokady zapadki postojowej, opisany na stronie 14-140. 44. Dokr∏cić Êrub∏ zabezpieczajàcà i zagiàć kołnierz na łeb Êruby.

UWAGA: Nakr∏tka kontrujàca wałka głównego ma lewy gwint. SWORZE¡ BLOKADY ÂRUBA POSTOJOWEJ ZABEZPIECZAJÑCA

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE WAŁKA GŁÓWNEGO

PODKŁADKA ZABEZPIECZAJÑCA

KOŁO Z¢BATE POSTOJOWE KOŁO Z¢BATE POÂREDNIE WAŁKA POÂREDNIEGO WAŁEK ZAPADKI POSTOJOWEJ

ZAPADKA POSTOJOWA

45. Zamontować prawà pokryw∏. 41. Zagiàć kołnierz wszystkich nakr∏tek kontrujàcych na wałkach przy u×yciu wybijaka φ3.5 mm. MOMENT DOKR¢CANIA: 12 Nm (1.2 kGm)

46. Zamontować przewody sztywne chłodnicy ATF z nowymi podkładkami uszczelniajàcymi. MOMENT DOKR¢CANIA: 29 Nm (2.9 kGm)

47. Zamontować miark∏ poziomu płynu (ATF).

Prawa pokrywa
Zamontowanie przewodu zasilajàcego
1. Zamontować przewody sztywne zasilajàce w prawej pokrywie z nowymi O-ringami, ustawić w osi wyst∏py z rowkami w prawej pokrywie. 2. Zamontować pierÊcienie spr∏×yste.

Blokada postojowa
Sprawdzanie, regulacja
1. Ustawić dêwigni∏ postojowà w poło×eniu P. 2. Zmierzyć odległoÊć mi∏dzy wałkiem zapadki postojowej a sworzniem dêwigni postojowej jak pokazano. NOMINALNIE: 64.5 – 65.5 mm SWORZE¡ DèWIGNI POSTOJOWEJ ÂRUBA ZABEZPIECZAJÑCA

PRZEWÓD ZASILAJÑCY PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY O-RINGI Wymienić O-RINGI Wymienić
OdległoÊć

KOŁO Z¢BATE POSTOJOWE

PODKŁADKA ZABEZPIECZ. Wymienić

ROWEK

BLOKADA POSTOJOWA DèWIGNIA POSTOJOWA

PRAWA POKRYWA

WAŁEK ZAPADKI POSTOJOWEJ

ZAPADKA POSTOJOWA

3. JeÊli pomiar przekracza wartoÊci dopuszczalne, wybrać i zamontować odpowiednià blokad∏ postojowà z tabeli poni×ej.

BLOKADA POSTOJOWA BLOKADA POSTOJOWA Znak Nr katalogowy

4. Po wymianie blokady postojowej upewnić si∏. ×e zmierzone odległoÊci mieszczà si∏ w wartoÊciach dopuszczalnych.

Przekładnia hydrokinetyczna
Demonta×

KOŁO NAP¢DOWE Sprawdzić czy nie ma p∏kni∏ć.

WIENIEC Z¢BATY / ZESPÓŁ PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ PODKŁADKA

Dokr∏cać na krzy×. O-RING Wymienić.

Skrzynia biegów
Zamontowanie
1. Zamontować rozrusznik na obudowà przekładni hydrokinetycznej, nast∏pnie tulejki ustalajàce 14 x 20 mm, oraz przekładni∏ hydrokinetycznà z nowym O-ringiem do obudowy przekładni hydrokinetycznej. ROZRUSZNIK 4. Zamontować Êruby mocujàce obudow∏ skrzyni biegów.

TULEJKA USTALAJÑCA

TULEJKA USTALAJÑCA

ÂRUBY MOCUJÑCE OBUDOW¢ SKRZYNI BIEGÓW

O-RING Wymienić.

ZESPÓŁ PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ

2. UmieÊcić skrzyni∏ biegów na podnoÊniku i podnieÊć jà do poziomu silnika. 3. Przymocować skrzyni∏ biegów do silnika, nast∏pnie zamocować Êruby mocujàce obudow∏ skrzyni biegów, Êruby mocujàce tył silnika i Êruby wspornika kolektora ssàcego. WSPORNIK KOLEKTORA ÂRUBY SSÑCEGO MOCUJÑCE OBUDOW¢ SKRZYNI BIEGÓW

5. Zamontować poduszk∏ skrzyni biegów. Wkr∏cić Êrub∏, nast∏pnie wkr∏cić nakr∏tki wymaganym momentem i dokr∏cić Êrub∏ do wymaganego momentu.

NAKR¢TKI

PODUSZKA SKRZYNI BIEGÓW

PODNOÂNIK SKRZYNI BIEGÓW

ÂRUBY MOCUJÑCE TYŁ SILNIKA Wymienić.

ÂRUBA

6. Dokr∏cić Êrub∏ przedniej poduszki silnika do wymaganego momentu.

9. Zamontować dêwigni∏ sterowania z linkà zmiany biegów na wałek sterowania. OSTRZEþENIE: Przy montowaniu nie pogiàć linki zmiany biegów. 10. Zamontować Êrub∏ zabezpieczajàcà z nowà podkładkà zabezpieczajàcà, nast∏pnie zagiàć kołnierz podkładki. 11. Zamontować pokryw∏ przekładni hydrokinetycznej i pokryw∏ linki zmiany biegów.

PODUSZKA PRZEDNIA SILNIKA

LINKA ZMIANY BIEGÓW DèWIGNIA STEROWANIA

ÂRUBA PRZEDNIEJ PODUSZKI SILNIKA

PODKŁADKA ZABEZPIECZ. Wymienić.

WAŁEK STEROWANIA

7. Odsunàć podnoÊnik skrzyni biegów. 8. Przymocować oÊmioma Êrubami koło nap∏dowe do przekładni hydrokinetycznej i dokr∏cić je momentem 12 Nm (1.2 kGm). Obracać kołem pasowym wału korbowego aby przykr∏cić na krzy× Êruby połowà wymaganego momentu, nast∏pnie w drugim kroku dokr∏cić je ostatecznie. Po dokr∏ceniu ostatniej Êruby, sprawdzić czy wał korbowy obraca si∏ swobodnie. UWAGA: JeÊli w czasie obracania kołem pasowym wału korbowego poluzowała si∏ Êruba koła pasowego nale×y jà dokr∏cić.

POKRYWA LINKI ZMIANY BIEGÓW

ÂRUBA ZABEZPIECZ.

POKRYWA PRZEKŁADNI HYDROKINET.

KOŁO NAP¢DOWE

Skrzynia biegów
Zamontowanie (ciàg dalszy)
12. Zamontować drà×ek reakcyjny i widełki amortyzatora. UWAGA: Sprawdzić pogorszenie własnoÊci lub uszkodzenia gumowych tulejek drà×ka reakcyjnego. NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA ÂRUBA WIDEŁEK AMORTYZATORA
Wymienić. Wymienić.

16. Zamontować belk∏ Êrodkowà.

WIDEŁKI AMORTYZATORA

TULEJKI GUMOWE DRÑþEK REAKCYJNY

Wymienić. 13. Zamontować nowe pierÊcienie spr∏×yste na koƒce półosi. 14. Zamontować prawà i lewà półoÊ. UWAGA: Obrócić prawà i lewà zwrotnic∏ całkowicie na zewnàtrz i wsunàć półosie do mechanizmu ró×nicowego, do momentu gdy pierÊcienie spr∏×yste b∏dà osadzone w kołach koronowych. 15. Zamontować widełki amortyzatora do dolnego wahacza. Nast∏pnie u×ywajàc nakr∏tki kołnierzowej i nowej zawleczki zamontować przegób kulisty do wahacza dolnego. 17. Zamontować osłon∏ silnika.

BELKA ÂRODKOWA

OSŁONA SILNIKA NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA NAKR¢TKA KOŁNIERZOWA ZAWLECZKA Wymienić.

Wymienić.

18. Zamontować czujnik pr∏dkoÊci/czujnik pr∏dkoÊci układu kierowniczego i usztywniacz tylny. CZUJNIK PR¢DKOÂCI / CZUJNIK PR¢DKOÂCI UKŁADU KIEROWNICZEGO

23. Podłàczyć złàczk∏ czujnika obrotów wałka nap∏dowego. 24. Podłaczyć przewody rozrusznika.

ÂRUBA SPECJALNA

UWAGA: Przy monta×u przewodów rozrusznika upewnić si∏, ×e zaciÊni∏ta strona koƒcówki przewodu skierowana jest na zewnàtrz (patrz rozdział 23).

O-RING Wymienić.

ZŁÑCZKA CZUJNIKA OBROTÓW WAŁKA NAP¢DOWEGO

TYLNY USZTYWNIACZ

PRZEWODY ROZRUSZNIKA 19. Podłàczyć przewody chłodnicy ATF do łàczników przewodów. 25. Zamontować wsporniki przewodów i opaski. 20. Podłàczyć złàczki zaworów blokady i zmiany biegów oraz link∏ sterowania przepustnicà. 21. Podłàczyć złàczk∏ czujnika obrotów wałka głównego. 22. Zamontować przewód masowy do obudowy skrzyni biegów. 26. Zamontować podstaw∏ akumulatora z prowadnicà obudowy filtra powietrza, nast∏pnie zamontować przewody akumulatora do podstawy. PROWADNICA OBUDOWY FILTRA POWIETRZA

ZŁÑCZKA CZUJNIKA OBROTÓW WAŁKA GŁÓWNEGO

ZŁÑCZKI ZAWORÓW ŁÑCZNIKI PRZEWODÓW PODSTAWA AKUMULATORA

PRZEWÓD MASOWY SKRZYNI BIEGÓW

PRZEWODY CHŁODNICY ATF KO¡CÓWKA LINKI STEROWANIA PRZEPUSTNICÑ

ÂRUBA PRZEWODU AKUMULATORA

Skrzynia biegów
Zamontowanie (ciàg dalszy)
27. Zamontować obudow∏ filtra powietrza i kanał dolotowy powietrza. 28. Napełnić skrzyni∏ biegów płynem (ATF) (patrz str. 14-78). 29. Podłàczyć przewody akumulatora, najpierw biegun dodatni (+), nast∏pnie ujemny (-). OBUDOWA FILTRA POWIETRZA KANAŁ DOLOTOWY POWIETRZA 30. Uruchomić silnik. Zaciàgnàć hamulec r∏czny i zmieniać wszystkie biegi trzy razy. Sprawdzić czy linka zmiany biegów jest wyregulowana prawidłowo. 31. Sprawdzić i wyregulować zbie×noÊć kół przednich (patrz rozdział 18). 32. Rozgrzać silnik do normalnej temperatury pracy (a× włàczy si∏ wentylator chłodnicy) na przeło×eniu N lub P, nast∏pnie wyłàczyć silnik i sprawdzić czy nie ma wycieków. 33. Przeprowadzić jazd∏ próbnà jak opisano na stronach od 14-70 do 14-73. 34. Po jeêdzie próbnej poluzować Êrub∏ przedniej poduszki silnika i dokr∏cić jà wymaganym momentem.

PRZEDNIA PODUSZKA SILNIKA

ÂRUBA PRZEDNIEJ PODUSZKI SILNIKA

Dêwignia zmiany biegów

GAŁKA DèWIGNI ZMIANY BIEGÓW

SPR¢þYNA PRZYCISKU PRZYCISK WŁÑCZNIK S

Nało×yć nie wysychajàcy Êrodek do zabezpieczania gwintów.

POKRYWA WŁÑCZNIKA S OSŁONA PANEL DèWIGNI ZMIANY BIEGÓW

POKRYWA DèWIGNI

ZŁÑCZKA WŁÑCZNIKA S WIÑZKA PRZEWODÓW WŁÑCZNIKA S

WSPORNIK PODUSZKI DèWIGNI ZMIANY BIEGÓW CZUJNIK POŁOþENIA DèWIGNI A/T Patrz rozdział 23.

Panel dêwigni zmiany biegów
Regulacja
1. Przy skrzyni biegów w poło×eniu Neutralnym (N), sprawdzić czy znak na panelu odpowiada poło×eniu dêwigni zmiany biegów. 2. JeÊli nie sà w jednej linii wymontować przednià konsol∏ (patrz rozdział 20). 3. Wykr∏cić wkr∏ty mocujàce panel dêwigni zmiany biegów i przesuwajàc panel wyregulować jego poło×enie. UWAGA: Po wymontowaniu panelu dêwigni zmiany biegów A/T montować go ponownie w jak pokazano poni×ej.

Linka zmiany biegów
Wymontowanie, zamontowanie

Upewnić si∏, ×e podnoÊniki i podstawki zabezpieczajàce sà umieszczone prawidłowo i wsporniki wyciagarki na silniku sà poprawnie ustawione (patrz rozdział 1). Zaciàgnàć hamulec r∏czny i zablokować koła tylne, aby samochód si∏ nie stoczył i nie zranił pracowników.

1. Wymontować przednià konsol∏ (patrz rozdział 20). 2. Włàczyć bieg N, nast∏pnie wymontować zapink∏ z regulatora linki. 3. Wykr∏cić Êruby zabezpieczajàce wspornik.

ZAPINKA

WKR¢T

WSPORNIK REGULATOR LINKI 4. Wymontować pokryw∏ linki. 5. Wykr∏cić Êrub∏ zabezpieczajàcà dêwigni∏ sterowania, nast∏pnie zdemontować dêwigni∏ sterowania z linki zmiany biegów. ZNAK WAŁEK STEROWANIA DèWIGNIA STEROWANIA PODKŁADKA ZABEZPIECZAJÑCA Wymienić.

POKRYWA LINKI

6. Wymontować rur∏ wydechowà A i osłon∏ termicznà. NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA Wymienić. NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA Wymienić. OSŁONA TERMICZNA

8. Wymontować zawleczk∏ i zapink∏, nast∏pnie oddzielić dêwigni∏ sterowania od linki zmiany biegów. LINKA ZMIANY BIEGÓW TULEJKA ZAPINKA

USZCZELKA Wymienić.

ZAWLECZKA Wymienić.

DèWIGNIA STEROWANIA

RURA WYDECHOWA A USZCZELKA Wymienić. 9. Montować link∏ zmiany biegów odwrotnej kolejnoÊci. 10. Po zamontowani linki zmiany biegów sprawdzić jej regulacj∏ (patrz str. 14-150).

7. Wymontować prowadnic∏ linki i przelotk∏.

PROWADNICA LINKI

PRZELOTKA

Linka zmiany biegów
Regulacja
1. Uruchomić silnik. Włàczyć bieg wsteczny i sprawdzić czy jest włàczony. JeÊli nie przejÊć do Usuwania usterek na stronach od 14-70 do 14-73. 2. Wyłàczyć silnik i wymontować przednià konsol∏ (patrz rozdział 20). 3. Włàczyć bieg N, nast∏pnie wymontować zapink∏ z regulatora linki. 4. Sprawdzić czy otwór w regulatorze jest dokładnie w osi z otworem w lince zmiany biegów.

REGULATOR LINKI LINKA ZMIANY BIEGÓW

ZNAK

Linka za krótka

Linka za długa

Prawidłowo wyregulowana

ZAPINKA LINKA ZMIANY BIEGÓW NAKR¢TKA KONTRUJÑCA

UWAGA: Na koƒcu linki zmiany biegów sà dwa otwory. Umieszczone sà one co 90°, co pozwala regulować link∏ co 1/4 obrotu. 5. JeÊli linka nie jest dokładnie wyregulowana, poluzować nakr∏tk∏ kontrujàcà na lince zmiany biegów i wyregulować zgodnie z wymaganiami. 6. Dokr∏cić nakr∏tk∏ kontrujàcà. 7. Zamontować zapink∏ na regulatorze. JeÊli sworzeƒ zapinki blokuje si∏ przy wciskaniu oznacza to wadliwà regulacj∏. 8. Zmieniać wszystkie biegi i sprawdzać czy wskaênik sygnalizuje odpowiednie poło×enie dêwigni zmiany biegów A/T.

REGULATOR LINKI

9. Uruchomić silnik i sprawdzić dêwigni∏ zmiany biegów we wszystkich poło×eniach. JeÊli jakikolwiek bieg nie działa prawidłowo przejÊć do Usuwania usterek na stronach od 14-70 do 14-73.

Linka sterujàca przepustnicy
Sprawdzanie
UWAGA: Przed sprawdzaniem linki sterujàcej przepustnicy, upewnić si∏, ×e: • • • Ruch jałowy linki przepustnicy jest prawidłowy (patrz rozdział 11). Obroty biegu jałowego sà prawidłowe (patrz rozdział 11). Silnik rozgrzany jest do normalnej temperatury pracy (a× włàczy si∏ wentylator chłodnicy). 3. Sprawdzić luz ramienia sterujàcego przepustnicy przy całkowicie wciÊni∏tym pedale przyspieszenia.

1. Sprawdzić czy ruch ramienia sterujàcego przepustnicy jest zsynchronizowane z dêwignià przepustnicy przy wciÊni∏tym i zwolnionym pedale przyspieszania. 2. JeÊli ruch ramienia sterujàcego przepustnicy nie jest zsynchronizowane z ruchem dêwigni przepustnicy, nale×y wyregulować link∏ sterujàcà przepustnicy. DèWIGNIA PRZEPUSTNICY

4. Wymontować koƒcówk∏ linki sterujàcej przepustnicy z ramienia przepustnicy. 5. Sprawdzić czy rami∏ sterujàce przepustnicy porusza si∏ płynnie.

LINKA STERUJÑCA PRZEPUSTNICY

LINKA PRZEPUSTNICÑ

LINKA STERUJÑCA PRZEPUSTNICY

KONIEC LINKI RAMI¢ STERUJÑCE PRZEPUSTNICY

RAMI¢ STERUJÑCE PRZEPUSTNICY

Linka sterujàca przepustnicy
Regulacja
UWAGA: Przed sprawdzaniem linki sterujàcej przepustnicy, upewnić si∏, ×e: • • • Ruch jałowy linki przepustnicy jest prawidłowy (patrz rozdział 11). Obroty biegu jałowego sà prawidłowe (patrz rozdział 11). Silnik rozgrzany jest do normalnej temperatury pracy (a× włàczy si∏ wentylator chłodnicy). 4. Dokr∏cić nakr∏tki kontrujàce.

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA A

1. Sprawdzić czy dêwignia przepustnicy jest w poło×eniu całkowicie zamkni∏tym.

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA B

RAMI¢ STERUJÑCE PRZEPUSTNICY

DèWIGNIA PRZEPUSTNICY

5. Po dokr∏ceniu nakr∏tek kontrujàcych, sprawdzić synchronizacj∏ i poruszanie si∏ ramienia sterujàcego przepustnicy. UWAGA: Aby dopasować charakterystyk∏ zmiany/blokady biegów do okreÊlonych wymagaƒ klienta, mo×na wyregulować link∏ sterujàcà przepustnicy o 2 mm krócej ni× punkt synchronizacji.

2. Poluzować nakr∏tk∏ kontrujàcà ramienia przepustnicy na lince sterujàcej przepustnicy. 3. Usunàć luz na lince sterujàcej przepustnicy nakr∏tkà kontrujàcà w poło×eniu ramienia całkowicie zamkni∏tej przepustnicy jak pokazano. NAKR¢TKA KONTRUJÑCA A

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA B

RAMI¢ STERUJÑCE PRZEPUSTNICY Przesunàć w tym kierunku.

Mechanizm ró×nicowy
R∏czna skrzynia biegów .................................. 15 - 1 Automatyczna skrzynia biegów ...................... 15 - 13

Mechanizm ró×nicowy (r∏czna skrzynia biegów)
Narz∏dzia specjalne ................................................ Mechanizm ró×nicowy Rysunek zestawieniowy ..................................... Sprawdzanie luzów ............................................. Wymiana ło×ysk sto×kowych obudowy ............ Wymiana du×ego koła przekładni głównej ....... Demonta× ............................................................. Monta× .................................................................. Wymontowanie uszczelniaczy ........................... Wymiana zewn∏trznych bie×ni ło×ysk ............... Regulacja naciàgu ło×ysk sto×kowych ............. Monta× uszczelniaczy .......................................... 15-2 15-3 15-4 15-4 15-5 15-5 15-6 15-7 15-8 15-9 15-11

Narz∏dzia specjalne

Nr

Nr katalogowy

Nazwa
Koƒcówka do monta×u uszczelniaczy Przyrzàd do naciàgu ło×ysk Koƒcówka do monta×u uszczelniaczy Koƒcówka prowadzàca Wybijak φ 5 mm Koƒcówka 52 x 55 mm Koƒcówka 62 x 68 mm Koƒcówka 72 x 75 mm Trzpieƒ C Uchwyt monta×owy

IloÊć

Nr strony

Mechanizm ró×nicowy (r∏czna skrzynia biegów)
Rysunek zestawieniowy
UWAGA: Przy wymianie cz∏Êci oznaczonych (*) nale×y wyregulować naciàg ło×ysk sto×kowych (patrz str. 15-9).

DUþE KOŁO PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ Wymiana, str. 15-5 Sprawdzić zu×ycie i uszkodzenia USZCZELNIACZ Wymienić Wymontow., str. 15-7 Wmontow., str. 15-11 SWORZE¡ SATELITÓW Sprawdzić zu×ycie i przypalenia * PODKŁADKI OPOROWE KOŁEK 5x 37 PODKŁADKA SATELITÓW Selekcja, str. 15-6 SATELIT KOŁO KORONOWE PODKŁADKA REGUL. * ŁOþYSKO STOþKOWE Wymiana, str. 15-4 Sprawdzić czy obraca si∏ luêno * PODKŁADKA OPOROWA Selekcja, regulacja, str. 15-9

* ZEWN. BIEþNIA ŁOþYSKA Wymiana, str. 15-8 Sprawdzić zu×ycie i uszkodzenia * ŁOþYSKO STOþKOWE Wymiana, str. 15-4 Sprawdzić czy obraca si∏ luêno

Lewy gwint

* OBUDOWA MECHANIZMU RÓþNICOWEGO Demonta×, str. 15-5 Monta×, str. 15-6 Sprawdzić p∏kni∏cia * ZEWN. BIEþNIA ŁOþYSKA Wymiana, str. 15-8 Sprawdzić zu×ycie i uszkodzenia

USZCZELNIACZ Wymienić Wymontowanie, str. 15-7 Wmontowanie, str. 15-11

Mechanizm ró×nicowy (r∏czna skrzynia biegów)
Sprawdzanie luzów
1. UmieÊcić mechanizm ró×nicowy na pryzmach traserskich i zamontować obie półosie. 2. Zmierzyć luz na obu kołach satelitów. Luz monta×owy: 0,05 - 0,15 mm

Wymiana ło×ysk sto×kowych obudowy
UWAGA: • Ło×ysko sto×kowe i bie×nia zewn∏trzna stanowià komplet. • Po ka×dym demonta×u ło×ysk, sprawdzić ich naciàg. • Sprawdzić ło×yska sto×kowe czy nie noszà Êladów zu×ycia i czy obracajà si∏ płynnie. JeÊli ich stan jest zadowalajàcy, demonta× nie jest konieczny. 1. Zdemontować ło×yska sto×kowe u×ywajàc Êciagacza jak pokazano na rysunku.

CZUJNIK ZEGAROWY

KOŁA SATELITÓW

ÂCIÑGACZ DO ŁOþYSK

KOŁA KORONOWE

ŁOþYSKO STOþKOWE

JeÊli luz nie mieÊci si∏ w tolerancji, rozebrać mechnizm ró×nicowy i dobrać nowà podkładk∏ satelitów (patrz str. 15-6).

2. Zamontować nowe ło×yska sto×kowe u×ywajàc narz∏dzia specjalnego jak pokazano ni×ej. UWAGA: Wbijać ostro×nie ło×ysko, a× do oporu. TRZPIE¡ C

OBUDOWA MECHANIZMU RÓþNICOWEGO

ŁOþYSKO STOþKOWE

Wymiana du×ego koła przekładni głównej
1. Odkr∏cać Êruby stopniowo na krzy×, a nast∏pnie zdemontować koło przekładni głównej z obudowy mechanizmu. UWAGA: Âruby majà lewy gwint. 2. Sprawdzić czy z∏by nie sà zy×yte lub uszkodzone.

Demonta×
1. Zdemontować du×e koło przekładni głównej. 2. Wybić kołek 5 x 37 mm wybijakiem specjalnym. WYBIJAK φ 5 mm

DUþE KOŁO PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ

SWORZE¡ SATELITÓW ÂRUBA M10 mm Lewy gwint

KOŁEK φ 5 x 37 mm

3. Wyjàć sworzeƒ satelitów, koła z∏bate i podkładki. 3. Montować w odwrotnej kolejnoÊci. SWORZE¡ SATELITÓW Sprawdzić zu×ycie i przypalenia KOŁA SATELITÓW

KOŁA KORONOWE 4. Umyć dokładnie wszystkie cz∏Êci rozpuszczalnikiem i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. Sprawdzić zu×ycie i uszkodzenia wszystkich cz∏Êci i wymienić w przypadku wykrycia uszkodzeƒ.

Mechanizm ró×nicowy (r∏czna skrzynia biegów)
Monta×
1. Zamontować koła koronowe i podkładki regulacyjne do obudowy mechanizmu ró×nicowego. OSTRZEþENIE: Nasmarować koła ze wszystkich stron smarem molibdenowym. 3. Przekr∏cić koła jak na rys., a× do ustawienia w jednej osi otworów satelitów i otworów obudowy. 4. Wło×yć sworzeƒ satelitów i ustawić go zgodnie z otworem na kołek. Wyrównać

PODKŁADKA REGULACYJNA

KOŁA KORONOWE

SWORZE¡ SATELITÓW 5. Sprawdzić ponownie luz satelitów (patrz str. 15-4).

2. Wmontować koła satelitów dokładnie naprzeciw siebie, nast∏pnie wło×yć podkładki satelitów mi∏dzy koła i obudow∏. Podkładki muszà być jednakowej gruboÊci. PODKŁADKI SATELITÓW

6. Wbić kołek 5 x 37 mm przy pomocy specjalnego wbijaka.

WYBIJAK φ 5 mm Nr katalogowy GruboÊć

KOŁO SATELITÓW

KOŁEK φ 5 x 37 mm

PODKŁADKA SATELITÓW

Wymontowanie uszczelniaczy
7. ZagnieÊć obudow∏ w 2 miejscach, jak na rys. 1. Wymontować mechanizm ró×nicowy. 2. Wymontować uszczelniacz z obudowy skrzyni biegów. OBUDOWA MECH. RÓþNICOWEGO USZCZELNIACZ Wymienić

KOŁEK φ 5 x 37 mm 6. Wmontować du×e koło przekładni głównej. Dokr∏cić Êruby na krzy×, w kilku krokach. UWAGA: Âruby koła przekładni głównej majà lewy gwint.

OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW 3. Wymontować uszczelniacz z obudowy sprz∏gła.

OBUDOWA SPRZ¢GŁA

Faza wewn∏trznego otworu koła skierowana jest w stron∏ obudowy mechanizmu ró×nicowego.

USZCZELNIACZ Wymienić ÂRUBA M10 103 Nm (10,3 kGm) Lewy gwint.

Mechanizm ró×nicowy (r∏czna skrzynia biegów)
Wymiana zewn∏trznych bie×ni ło×ysk
UWAGA: • Ło×ysko sto×kowe i bie×nia zewn∏trzna stanowià komplet. • Po ka×dym demonta×u ło×ysk, sprawdzić ich naciàg. 1. Wymontować uszczelniacze z obudowy skrzyni biegów i obudowy sprz∏gła (patrz str. 15-7). 2. Wymontować zewn∏trzne bie×nie ło×ysk przy pomocy przyrzàdu specjalnego jak pokazano na rys. 4. Po wło×eniu podkładek oporowych, wbić zewn∏trzne bie×nie ło×ysk w obudow∏ sprz∏gła i skrzyni u×ywajàc przyrzàdu specjalnego, jak na rys. UWAGA: • Bie×ni∏ wbijać prostopadle do obudowy. • Sprawdzić czy nie ma luzu mi∏dzy bie×nià ło×yska, podkładkà i obudowà.

UCHWYT MONTAþ.

OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW

UCHWYT MONTAþOWY

KO¡CÓWKA KO¡CÓWKA 52 x 55 mm PODKŁADKA OPOROWA

ZEWN. BIEþNIA ŁOþYSKA

PODKŁADKA OPOROWA ZEWN. BIEþNIA ŁOþYSKA 3. Wymontować zewn∏trzne bie×nie ło×ysk i podkładki oporowe z obudowy sprz∏gła podgrzewajàc suszarkà obudow∏ do temp. ok. 100 °C. OSTRZEþENIE: Nie u×ywać ponownie podkładek oporowych po demonta×u bie×ni ło×ysk. UWAGA: Uwa×ać, by nie przegrzać obudowy sprz∏gła powy×ej 100 °C. OBUDOWA SPRZ¢GŁA UCHWYT MONTAþOWY

KO¡CÓWKA

ZEWN. BIEþNIA ŁOþYSKA PODKŁADKA OPOROWA PODKŁADKA OPOROWA ZEWN. BIEþNIA ŁOþYSKA 5. Wmontować uszczelniacz (patrz str. 15-11).

Regulacja naciàgu ło×ysk sto×kowych
UWAGA: W przypadku wymiany którejkolwiek z ni×ej wymienionych cz∏Êci nale×y wyregulować naciàg ło×ysk sto×kowych. • • • • • Obudowa skrzyni biegów Obudowa sprz∏gła Obudowa mechanizmu ró×nicowego Ło×yska sto×kowe i bie×nie ło×ysk Podkładka oporowa 3. Po wło×eniu podkładki oporowej wmontować zewn∏trznà bie×ni∏ ło×yska sto×kowego do obudowy skrzyni biegów (patrz str. 15-8). UWAGA: • Bie×ni∏ wbijać prostopadle do obudowy. • Sprawdzić czy nie ma luzu mi∏dzy bie×nià ło×yska, podkładkà i obudowà. 4. Przy wyj∏tym wałku głównym i nap∏dowym wło×yć mechanizm ró×nicowy oraz skr∏cić obudowy skrzyni i sprz∏gła (patrz. rozdz. 13). MOMENT DOKR¢CANIA: M10 x 1,25 - 45 Nm M8 x 1,25 - 28 Nm UWAGA: Nie ma jeszcze potrzeby uszczelniania obudowy pastà uszczelniajàcà. 5. Obrócić kilka razy mechanizm ró×nicowy, aby uło×yć ło×yska. 6. Zmierzyć poczàtkowy moment obrotu mechanizmu ró×nicowego przy pomocy narz∏dzia specjalnego i klucza dynamometrycznego. MOMENT OBROTOWY NOMINALNY: 1,4 - 2,6 Nm UWAGA: Stosować tylko jednà podkładk∏. UWAGA: • Naciàg ło×ysk regulować w temp. pokojowej. • Sprawdzać naciàg ło×ysk poprzez pomiar momentu obrotowego w obu kierunkach.

1. Wymontować zewn∏trznà bie×ni∏ ło×yska i podkładk∏ oporowà z obudowy skrzyni biegów (ptrz. str. 15-8). UWAGA: Podkładk∏ oporowà montować tylko po stronie obudowy skrzyni biegów. OSTRZRZEþENIE: Nie u×ywać ponownie wymontowanej podkładki oporowej. UWAGA: Przed regulacjà naciàgu ło×ysk, gdy bie×nia ło×yska była wybijana po nagrzaniu obudowy skrzyni biegów, nale×y wystudzić najpierw obudow∏ do temperatury otoczenia. 2. Regulacj∏ nale×y zaczàć z takà samà podkładkà jak wymontowana.

PODKŁADKA OPOROWA

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW

PRZYRZÑD DO NACIÑGU ŁOþYSK

Mechanizm ró×nicowy (r∏czna skrzynia biegów)
Regulacja naciàgu ło×ysk sto×kowych (c.d.)
7. Je×eli zmierzony naciàg ło×ysk nie mieÊci si∏ w limicie nale×y dobrać z poni×szej tabeli podkładk∏ oporowà, przy której naciàg b∏dzie prawidłowy. UWAGA: Zmiana podkładki na nast∏pnà z tabeli spowoduje zmian∏ momentu obrotowego ło×ysk o ok. 0,3 - 0,4 Nm. 9. Jak dobrać prawidłowà podkładk∏: 1). Porównać naciàg ło×ysk zmierzony z takà samà podkładkà jak wymontowana z naciàgiem wymaganym (1,4 - 2,6 Nm). 2). Gdy zmierzony naciàg jest mniejszy od wymaganego, nale×y od naciàgu wymaganego odjàć naciàg zmierzony. Gdy zmierzony naciàg jest wi∏kszy od wymaganego, nale×y od zmierzonego naciàgu odjàć naciàg wymagany.

PODKŁADKA OPOROWA Nr katalogowy GruboÊć

Przykład dla podkładki 2,17 mm:

Wymagany Zmierzony Mniej od wymaganego Wymagany Zmierzony Wi∏cej od wymaganego 3). U×ycie nast∏pnej podkładki z tabeli powoduje zmian∏ naciàgu ło×ysk o 0,3 - 0,4 Nm. W przykładzie A, zmierzony naciàg wynosił 2 Nm mniej ni× wymagany, nale×y wi∏c zastosować podkładk∏ o 5 ”numerów” grubszà od podkładki 2,17 mm, tzn. 2,32 mm i sprawdzić naciàg ponownie. W przykładzie B, zmierzony naciàg wynosił 0,8 Nm wi∏cej ni× wymagany, nale×y wi∏c zastosować podkładk∏ o 2 ”numery” cieƒszà od podkładki 2,17 mm, tzn. 2,11 mm i sprawdzić naciàg ponownie.

10. Po wyregulowaniu naciàgu sto×kowych ło×ysk mechanizmu ró×nicowego zmontować skrzyni∏ biegów (patrz rozdz. 13). MOMENT DOKR¢CANIA OBUDOWY: M10 x 1,25 - 45 Nm M8 x 1,25 - 28 Nm 8. Zmierzyć ponownie naciàg ło×ysk.

11. Obrócić kilka razy mechanizm ró×nicowy, aby uło×yć ło×yska.

Monta× uszczelniaczy
1. Wmontować nowy uszczelniacz do obudowy skrzyni biegów przy pomocy przyrzàdu specjalnego, jak pokazano na rysunku. 2. Wmontować nowy uszczelniacz do obudowy sprz∏gła przy pomocy przyrzàdu specjalnego, jak pokazano na rys.

UCHWYT MONTAþOWY UCHWYT MONTAþOWY KO¡CÓWKA KO¡CÓWKA

KO¡CÓWKA PROWADZÑCA

KO¡CÓWKA PROWADZÑCA

USZCZELNIACZ Wymienić

OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW

USZCZELNIACZ Wymienić

OBUDOWA SPRZ¢GŁA

Mechanizm ró×nicowy (automatyczna skrzynia biegów)
Narz∏dzia specjalne ................................................ Mechanizm ró×nicowy Rysunek zestawieniowy ..................................... Sprawdzanie luzów ............................................. Wymiana ło×ysk sto×kowych obudowy ............ Sprawdzanie, demonta× ..................................... Monta× .................................................................. Wymontowanie uszczelniaczy ........................... Regulacja naciàgu ło×ysk sto×kowych ............. Wymiana zewn∏trznych bie×ni ło×ysk ............... Monta× uszczelniaczy .......................................... 15-14 15-15 15-16 15-16 15-17 15-18 15-19 15-20 15-22 15-22

Narz∏dzia specjalne

Nr

Nr katalogowy
lub

Nazwa
Wybijak φ 5 mm Koƒcówka do monta×u ło×ysk Przyrzàd do naciàgu ło×ysk Koƒcówka do monta×u ło×ysk Koƒcówka do monta×u uszczelniaczy Koƒcówka prowadzàca 28 x 30 mm Koƒcówka 40 x 50 mm Uchwyt monta×owy Koƒcówka do monta×u uszczelniaczy

IloÊć

Nr strony

Mechanizm ró×nicowy (automatyczna skrzynia b. )
Rysunek zestawieniowy

PODKŁADKA OPOROWA Selekcja, str. 15-20

ZEWN¢TRZNA BIEþNIA ŁOþYSKA

ÂRUBA M10 mm 103 Nm (10,3 kGm) Lewy gwint

ŁOþYSKO STOþKOWE Sprawdzić, czy obraca si∏ gładko

DUþE KOŁO PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ Demonta×, str. 15-17 Sprawdzanie, str. 15-7 Sprawdzić zu×ycie Montować w takim poło×eniu OBUDOWA MECHANIZMU RÓþNICOWEGO Sprawdzić p∏kni∏cia PODKŁADKA REGULACYJNA

PODKŁADKA SATELITÓW ŁOþYSKO STOþKOWE

KOŁEK SPR¢þYSTY SATELIT Sprawdzanie luzów, str. 15-16

ZEWN¢TRZNA BIEþNIA ŁOþYSKA

SWORZE¡ SATELITÓW Sprawdzić zu×ycie i uszkodzenia

KOŁO KORONOWE

Mechanizm ró×nicowy (automatyczna skrzynia b. )
Sprawdzanie luzów
1. UmieÊcić mechanizm ró×nicowy na pryzmach traserskich i zamontować obie półosie. 2. Zmierzyć luz na obu kołach satelitów. Luz nominalny: 0,05 - 0,15 mm

Wymiana ło×ysk sto×kowych
UWAGA: Sprawdzić stopieƒ zu×ycia ło×ysk i płynnoÊć obrotu. Je×eli ich stan jest zadowalajàcy, demonta× nie jest konieczny. 1. Zdemontować ło×yska kulkowe u×ywajàc Êciagacza jak pokazano na rysunku. ÂCIÑGACZ ŁOþYSK

CZUJNIK ZEGAROWY

KOŁA KORONOWE

KOŁA SATELITÓW ŁOþYSKO STOþKOWE 2. Zamontować nowe ło×yska sto×kowe u×ywajàc przyrzàdu specjalnego i prasy, jak pokazano ni×ej. 3. JeÊli luz nie mieÊci si∏ w tolerancji, rozebrać mechanizm ró×nicowy i dobrać podkładki satelitów w poni×szej tabeli. PODKŁADKI SATELITÓW Nr katalogowy GruboÊć UWAGA: • Ło×ysko wbijać ostro×nie, a× do oporu. • Przyrzàd specjalny u×ywać nast∏pujàco - szerszy koniec do ło×yska obudowy przekładni hydrokinetycznej. - w∏×szy koniec do ło×ysk obudowy skrzyni biegów. PRASA KO¡CÓWKA

UWAGA: • Ło×yska i bie×nia zewn∏trzna muszà być wymieniane w komplecie. • Przy ka×dej wymianie ło×ysk nale×y sprawdzić i ew. wyregulować ich naciàg. • Ło×yska wciskać do koƒca, aby nie było luzu mi∏dzy ło×yskiem a obudowà mechanizmu róênicowego.

Sprawdzanie, demonta×
1. Zdemontować du×e koło przekładni głównej i sprawdzić czy z∏by nie noszà Êladów zu×ycia lub uszkodzeƒ. UWAGA: Âruby koła przekładni głównej majà lewy gwint. 3. Wymontować wałek satelitów, satelity, podkładki satelitów, podkładki regulacyjne i koła koronowe.

DUþE KOŁO PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ

SWORZE¡ SATELITÓW Sprawdzić zu×ycie i uszkodzenia

KOŁA SATELITÓW

ÂRUBA M10 mm Lewy gwint OBUDOWA MECHANIZMU RÓþNICOWEGO

KOŁA KORONOWE

2. Wybić kołek spr∏×ysty przyrzàdem specjalnym.

4. Umyć wszystkie cz∏Êci w rozpuszczalniku i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. Sprawdzić czy cz∏Êci nie sà zu×yte lub uszkodzone i ewentualnie wymienić je.

WYBIJAK

SWORZE¡ SATELITÓW

KOŁEK SPR¢þYSTY Wymienić

Mechanizm ró×nicowy (automatyczna skrzynia b. )
Monta×
1. Wło×yć koła koronowe z pokładkami regulacyjnymi do obudowy mechanizmu ró×nicowego. UWAGA: Wszystkie koła z∏bate pokryć smarem molibdenowym z obu stron. 3. Przekr∏cić koła jak na rys., a× do ustawienia w jednej osi otworów satelitów i otworów obudowy. 4. Wło×yć sworzeƒ satelitów i ustawić go zgodnie z otworem na kołek. Wyrównać

SWORZE¡ SATELITÓW 5. Wbić kołek przy pomocy specjalnego wybijaka. PODKŁADKA REGULACYJNA KOŁO KORONOWE WYBIJAK φ 5 mm

2. Wmontować koła satelitów dokładnie naprzeciw siebie, nast∏pnie wło×yć podkładki satelitów mi∏dzy koła i obudow∏. Podkładki muszà być jednakowej gruboÊci. UWAGA: Podkładki satelitów dobierać z tabeli na str. 15-16.

KOŁO SATELITÓW

KOŁEK SPR¢þYSTY Wymienić SWORZE¡ SATELITÓW 6. Sprawdzić ponownie luz obu satelitów. Luz monta×owy: 0,05 - 0,15 mm

• Gdy luz nie mieÊci si∏ w limicie, wymienić obie podkładki satelitów. • Gdy w dalszym ciàgu luz jest nieprawidłowy, wymienić koła z∏bate satelitów i koronowe i sprawdzić luz ponownie. Gdy w dalszym ciàgu luz jest nieprawidłowy, wymienić obudow∏ mechanizmu ró×nicowego.

PODKŁADKA SATELITÓW

Wymontowanie uszczelniaczy
7. Wmontować du×e koło przekładni głównej. Dokr∏cić Êruby momentem 103 Nm (10,3 kGm). UWAGA: Âruby koła przekładni głównej majà lewy gwint. 1. Wymontować mechanizm ró×nicowy. 2. Wymontować uszczelniacz z obudowy skrzyni biegów.

DUþE KOŁO PRZEKŁADNI GŁÓWNEJ Faza wewn∏trznego otworu koła skierowana jest w stron∏ obudowy mechanizmu ró×nic.

ÂRUBA M10 103 Nm (10,3 kGm) Lewy gwint. OBUDOWA MECHANIZMU RÓþNICOWEGO

USZCZELNIACZ Wymienić

OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW

3. Wymontować uszczelniacz z obudowy przekładni hydrokinetycznej.

OBUDOWA PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ

USZCZELNIACZ Wymienić

Mechanizm ró×nicowy (automatyczna skrzynia b. )
Regulacja naciàgu ło×ysk sto×kowych
UWAGA: W przypadku wymiany obudowy skrzyni biegów, obudowy przekładni hydrokinetycznej, ło×ysk sto×kowych, bie×ni zewn∏trznych ło×ysk lub podkładek oporowych nale×y sprawdzić i ew. wyregulować naciàg ło×ysk sto×kowych. 1. Wymontować zewn∏trznà bie×ni∏ ło×yska i podkładk∏ oporowà z obudowy skrzyni biegów podgrzewajàc suszarkà obudow∏ do temp. ok. 100°C. OSTRZEþENIE: • Nie nagrzewać obudowy powy×ej 100°C • Wymienić kompletne ło×ysko sto×kowe, gdy bie×nia zewn∏trzna jest zu×yta. • Nie stosować podkładki po stronie obudowy przekładni hydrokinetycznej. UWAGA: Przed regulacjà naciàgu ło×ysk, gdy bie×nia ło×yska była wybijana po nagrzaniu obudowy skrzyni biegów, nale×y wystudzić najpierw obudow∏ do temperatury otoczenia. 2. Dobrać podkładki oporowe z poni×szej tabeli tak, aby ich łàczna gruboÊć wynosiła 2,60 mm. UWAGA: Nie stosować wi∏cej ni× dwie podkładki.

ZEWN¢TRZNA BIEþNIA ŁOþYSKA

PODKŁADKA OPOROWA

SUSZARKA

OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW PODKŁADKA OPOROWA Nr Nr katalogowy GruboÊć

PODKŁADKA OPOROWA

OBUDOWA SKRZYNI BIEGÓW ŁOþYSKO STOþKOWE

3. Po wło×eniu podkładek oporowych, wbić zewn∏trzne bie×nie ło×ysk w obudow∏ skrzyni biegów, u×ywajàc przyrzàdu specjalnego, jak na rysunku. UWAGA: • Bie×ni∏ wbijać prostopadle do obudowy. • Sprawdzić czy nie ma luzu mi∏dzy bie×nià ło×yska, podkładkà i obudowà. • Zało×yć uszczelk∏ przy pomiarze naciàgu ło×ysk.

6. Zmierzyć poczàtkowy moment obrotu mechanizmu ró×nicowego przy pomocy narz∏dzia specjalnego i klucza dynamometrycznego. MOMENT OBROTOWY NOMINALNY: Nowe ło×yska: 2,8 - 4,0 Nm U×ywane ło×yska: 2,5 - 3,7 Nm

KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

UCHWYT MONTAþOWY

KO¡CÓWKA DO MONTAþU ŁOþYSK

PRZYRZÑD DO NACIÑGU ŁOþYSK

4. Wmontować mechanizm ró×nicowy, przy wyj∏tym wałku głównym, nap∏dowym i poÊrednim, nast∏pnie skr∏cić obudow∏. MOMENT DOKR¢CANIA: 55 Nm (5,5 kGm) 5. Obrócić kilka razy mechanizm ró×nicowy, aby uło×yć ło×yska.

UWAGA: • Naciàg ło×ysk mierzyć w temp. pokojowej, w obu kierunkach . • Gdy naciàg nie mieÊci si∏ w limicie, dobrać dwie podkładki, które dadzà prawidłowy pomiar momentu obrotowego i powtórzyć czynnoÊci wg p. 1 - 6. • Zmiana podkładki na nast∏pny wymiar zwi∏ksza moment obrotu o ok. 3 - 4 kGcm (0,3-0,4 Nm). • Αby zwi∏kszyć moment obrotu naleêy zało×yć grubsze podkładki. Aby go zmniejszyć, podkładki powinny być cieƒsze.

Mechanizm ró×nicowy (automatyczna skrzynia b.)
Wymiana zewn∏trznych bie×ni ło×ysk
1. Wymontować zewn∏trzne bie×nie ło×ysk z obudowy przekładni hydrokinetycznej, podgrzewajàc suszarkà obudow∏ do temp. ok. 100 °C. OSTRZEþENIE: Uwa×ć, by nie przegrzać obudowy sprz∏gła powy×ej 100 °C. UWAGA: • W przypadku zu×ycia bie×ni zewn∏trznej, wymieniać kompletne ło×ysko. • Nie stosować podkładek po stronie obudowy przekładni hydrokinetycznej. • Sprawdzić i wyregulować naciàg ło×ysk po ka×dej wymianie ło×ysk sto×kowych. SUSZARKA UCHWYT MONTAþOWY

Monta× uszczelniaczy
1. Wmontować nowy uszczelniacz do obudowy skrzyni biegów przy pomocy przyrzàdu specjalnego, jak pokazano na rys.

ZEWN¢TRZNA BIEþNIA ŁOþYSKA

KO¡CÓWKA KO¡CÓWKA PROWADZÑCA 28 x 30 mm 07JAD-PH80400

USZCZELNIACZ

2. Wmontować nowy uszczelniacz do obudowy przekładni hydrokinetycznej, przy pomocy przyrzàdu specjalnego, jak pokazano na rys. UCHWYT MONTAþOWY OBUDOWA PRZEKŁADNI HYDROKINETYCZNEJ 2. Wymontować zewn∏trzne bie×nie ło×ysk przy pomocy przyrzàdu specjalnego jak pokazano na rys.

UCHWYT MONTAþ.

KO¡CÓWKA

KO¡CÓWKA PROWADZÑCA 28 x 30 mm 07JAD-PH80400 USZCZELNIACZ KO¡CÓWKA lub

Półosie nap∏dowe
Narz∏dzia specjalne .............................................. Półosie nap∏dowe Sprawdzanie ...................................................... Wymontowanie .................................................. Demonta× ........................................................... Monta× ............................................................... Zamontowanie ................................................... Wałek poÊredni Wymontowanie .................................................. Demonta× ........................................................... Monta× ............................................................... Zamontowanie ................................................... 16-2 16-3 16-3 16-5 16-9 16-13 16-15 16-16 16-18 16-20

Narz∏dzia specjalne

Nr

Nr katalogowy

Nazwa Trzpieƒ do monta×u uszczelniaczy Podstawa monta×owa Âciàgacz sworzni kulistych, 32 mm Koƒcówka 37 x 40 mm Koƒcówka 52 x 55 mm Koƒcówka φ 35 mm Uchwyt monta×owy

IloÊć

Nr strony

Półosie nap∏dowe
Sprawdzanie
Osłony gumowe przegubów
Sprawdzić czy gumowe osłony przegubów półosi nie majà p∏kni∏ć, uszkodzeƒ, wycieków smaru lub poluzowanych opasek.

Wymontowanie
1. Poluzować nakr∏tki koła. 2. PodnieÊć przód samochodu i podeprzeć go podstawkami w odpowiednich miejscach (patrz rozdział 1). 3. Odkr∏cić nakr∏tki kół i zdjàć koła. 4. SpuÊcić olej ze skrzyni biegów. 5. Usunàć zagniecenie kołnierza nakr∏tki, nast∏pnie odkr∏cić nakr∏tk∏ piasty koła.

Luêne wielowypusty
Obracajàc półosie r∏kà sprawdzić czy wielowypust przegubu wewn∏trznego nie jest zbyt luêny. W przypadku wykrycia uszkodzeƒ wymienić przegub wewn∏trzny.

P∏kni∏cia i skr∏cenia
Upewnić si∏ czy półosie nie majà p∏kni∏ć lub nie sà odkształcone skr∏tnie. Wymienić w razie potrzeby.

NAKR¢TKA KOŁA

PÓŁOÂ OSŁONA PRZEGUBU WEWN¢TRZNEGO WIELOWYPUST OSŁONA PRZEGUBU ZEWN¢TRZNEGO

PRZEGUB WEWN¢TRZNY OPASKI OSŁON

NAKR¢TKA ZACISKOWA 24 x 1,5 mm Wymienić

KOŁO PRZEDNIE

6. Wykr∏cić nakr∏tk∏ widełek amortyzatora, Êrub∏ i Êrub∏ zaciskowà amortyzatora. OSTRZEþENIE: Wymienić Êruby zaciskowe amortyzatora na nowe, jeÊli zwykła nakr∏tka daje si∏ wkr∏cić bez oporu na koniec Êruby pokryty nylonem (minimalny moment wynosi 1 Nm). 7. Wymontować widełki amortyzatora.

WIDEŁKI AMORTYZATORA
Sprawdzić czy nie sà uszkodzone.

ÂRUBA SAMOKONTRUJÑCA AMORTYZATORA

ÂRUBA WIDEŁEK

NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA WIDEŁEK Wymienić

Półosie nap∏dowe
Wymontowanie (ciàg dalszy)
8. Wyjàć zawleczk∏ i odkr∏cić nakr∏tk∏ koronkowà przegubu kulistego wahacza dolnego. 9. Na przegub kulisty wkr∏cić zwykłà nakr∏tk∏ M12. Dolnà kraw∏dê nakr∏tki ustawić w jednej linii z koƒcem gwintu sworznia przegubu kulistego, w przeciwnym razie gwint sworznia mo×e zostać uszkodzony przez Êciàgacz. 10. U×ywajàc Êciàgacza do sworzni kulistych φ 32 mm jak pokazano na rysunku na stronie 18-11, oddzielić sworzeƒ od wahacza dolnego. OSTRZEþENIE: Uwa×ać aby nie uszkodzić osłony gumowej sworznia przegubu. UWAGA: W przypadku trudnoÊci ze zdemontowaniem przegubu, zastosować Êrodek penetrujàcy do luzowania zapieczonych połàczeƒ. 11. Pociàgnàć zwrotnic∏ na zewnàtrz i wymontować przegub zewn∏trzny u×ywajàc plastikowego młotka.

ZWROTNICA PÓŁOÂ

WAHACZ DOLNY NAKR¢TKA
ÂCIÑGACZ SWORZNI KULISTYCH, 32 mm 07MAC-SL00100

12. U×ywajàc Êrubokr∏tu jako dêwigni wysunàć zabezpieczony pierÊcieniem wielowypust przegubu wewn∏trznego półosi z mechanizmu ró×nicowego.

ÂRUBOKR¢T

ZAWLECZKA Wymienić

NAKR¢TKA KORONOWA 12 x 1,25 mm

Demonta×
13. Pociàgnàć za przegub wewn∏trzny i wyjàć kompletnà półoÊ z mechanizmu ró×nicowego. OSTRZEþENIE: • Nie ciàgnàć za półoÊ, bo mo×e to rozłàczyć przegub wewn∏trzny. • Uwa×ać podwa×ajàc przegub wewn∏trzny i wyciàgać go wzdłu× osi przegubu aby nie uszkodzić uszczelniacza. 1. Zdemontować pierÊcieƒ ustalajàcy z wielowypustu przegubu wewn∏trznego. 2. Aby zdemontować opaski osłon gumowych nale×y odgiàć j∏zyk opasek Êrubokr∏tem i otworzyć opaski. Ostrze×enie: Uwa×ać aby nie uszkodzić osłony przegubu. UWAGA: PółoÊ zamocować pewnie w imadle z mi∏kkimi szcz∏kami.

PRZEGUB WEWN¢TRZNY PÓŁOSI

J¢ZYKI ZABEZPIECZAJÑCE

OPASKA Wymienić

Z wałkiem poÊrednim: Wymontować lewà półoÊ z ło×yska przez wypchni∏cie przegubu wewn∏trznego z półosi u×ywajàc plastikowego młotka. OSTRZEþENIE: • Nie ciàgnàć za półoÊ, bo mo×e to rozłàczyć przegub wewn∏trzny. • Uwa×ać podwa×ajàc przegub wewn∏trzny i wyciàgać go wzdłu× osi przegubu aby nie uszkodzić uszczelniacza.

PIERÂCIE¡ USTALAJÑCY Wymienić –

PRZEGUB WEWN¢TRZNY PÓŁOSI

JeÊli opaska jest zgrzewana, przeciàć jà jak pokazano.

PRZEGUB WEWN¢TRZNY PÓŁOSI

ŁOþYSKO

OPASKA Wymienić

Półosie nap∏dowe
Demonta× (ciàg dalszy)
3. Zaznaczyć poło×enie rolek w stosunku do przegubu wewn∏trznego aby zmontować je w tym samym poło×eniu, nast∏pnie wyjàć przegub trójpalcowy na r∏cznik warsztatowy. UWAGA: Uwa×ać by nie upuÊcić rolek przy wyjmowaniu. 9. Wielowypust półosi owinàć taÊmà winylowà aby ochronić przed uszkodzeniem osłon∏ gumowà i tłumik dynamiczny. 10. Zdemontować opask∏ i osłon∏ gumowà przegubu. OSTRZEþENIE: Uwa×ać by nie uszkodzić osłony przegubu. 11. Zdemontować opask∏ i tłumik dynamiczny (jeÊli jest).

PRZEGUB WEWN¢TRZNY Sprawdzić zu×ycie i uszkodzenia wielowypustu. Sprawdzić zu×ycie wewn∏trznych powierzchni. Sprawdzić czy nie ma pekni∏ć.

ZNAKI ROLKA

OSŁONA PRZEGUBU WEWN¢TRZNEGO Sprawdzić zu×ycie, p∏kni∏cia i rozdarcia.

OPASKA Wymienić TŁUMIK DYNAMICZNY Sprawdzić uszkodzenia OPASKA TŁUMIKA DYNAMICZNEGO Wymienić

R¢CZNIK WARSZTATOWY ZNAKI 4. Zaznaczyć poło×enie rolek w stosunku do krzy×aka, nast∏pnie zdemontować rolki. 5. Zdemontować pierÊcienie spr∏×yste. 6. Zaznaczyć poło×enie krzy×aka w stosunku do wielowypustu półosi. 7. Zdemontować krzy×ak Êciàgaczem do ło×ysk. 8. Zdjàć pierÊcieƒ blokujàcy. 12. Zdemontować opaski, nast∏pnie przesunàć osłon∏ przegubu zewn∏trznego w stron∏ przegubu wewn∏trznego. OSTRZEþENIE: Uwa×ać by nie uszkodzić osłony przegubu. OPASKI Wymienić TAÂMA WINYLOWA

ÂCIÑGACZ ŁOþYSK ROLKA ZNAKI

KRZYþAK

ZNAK ZNAK PIERÂCIE¡ PIERÂCIE¡ BLOKUJÑCY

OSŁONA PRZEGUBU ZEWN¢TRZNEGO

13. Wytrzeć smar z półosi i piasty półosi. 14. Zrobić farbà znak na półosi, na wysokoÊci kraw∏dzi wewn∏trznej bie×ni kulek.

17. Ustawić młotek mosi∏×ny na wewn∏trznej bie×ni kulek przegubu zewn∏trznego. Urzywajàc młotka stalowego uderzyć w młotek mosi∏×ny dwa lub trzy razy. UWAGA: JeÊli przeszkadza osłona przegubu zewn∏trznego przy Êciàganiu nale×y jà odciàć.

PÓŁOÂ PIASTA PÓŁOSI ZNAK
KRAW¢Dè WEWN¢TRZNA BIEþNI KULEK

MŁOTEK STALOWY

MŁOTEK MOSI¢þNY

WEWN¢TRZNA BIEþNIA PRZEGUBU

15. Ostro×nie zacisnàć półoÊ w imadle z przegubem zewn∏trznym skierowanym na dół. Zacisnàć półoÊ dostatecznie mocno aby nie poruszała si∏, ale nie powodujàc jej uszkodzenia lub odkształcenia. 16. Ustawienie połosi nad koszem na Êmieci umo×liwi złapanie przegubu zewn∏trznego. PÓŁOÂ

18. JeÊli przegub zewn∏trzny nie poluzował si∏ po dwóch lub trzech uderzeniach, obrócić półoÊ o 180° i spróbować ponownie z odwrotnej strony. JeÊli nadal przegub nie poluzował si∏, to wymienić kompletnà półoÊ. 19. Wymontować półoÊ z imadła. 20. Wymontować pierÊcieƒ ustalajàcy z półosi.

IMADŁO

PÓŁOÂ

PRZEGUB ZEWN¢TRZNY

KOSZ NA ÂMIECI PIERÂCIE¡ USTALAJÑCY

Półosie nap∏dowe
Demonta× (ciàg dalszy)
21. Wielowypust półosi owinàć taÊmà winylowà aby ochronić przed uszkodzeniem osłon∏ gumowà. 22. Zdemontować osłon∏ gumowà przegubu. OSTRZEþENIE: Uwa×ać by nie uszkodzić osłony przegubu.

OSŁONA PRZEGUBU ZEWN¢TRZNEGO
Sprawdzić zu×ycie, p∏kni∏cia i rozdarcia.

PÓŁOÂ

Sprawdzić czy nie jest uszkodzona.

TAÂMA WINYLOWA

Monta×
UWAGA: • Umyć rozbierane cz∏Êci i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. Nie myć gumowych elementów rozpuszczalnikami.

Przegub wewn∏trzny i obie osłony półosi dokładnie napełnić smarem dołàczonym do kompletnej półosi.

IloÊć smaru:
Przegub wewn∏trzny Przegub zewn∏trzny
PIERÂCIE¡ USTALAJÑCY Wymienić

PRZEGUB WEWN¢TRZNY PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY ROLKA

KRZYþAK PIERÂCIE¡ BLOKUJÑCY PRZEGUB WEWN¢TRZNY
(Tylko dla lewej półosi wersje M/T)

OSŁONA PRZEGUBU WEWN¢TRZNEGO

Wypełnić smarem.

TŁUMIK DYNAMICZNY (Tylko dla lewej półosi wersje A/T)

OPASKI OSŁON PRZEGUBÓW Wymienić

PÓŁOÂ OPASKI OSŁON PRZEGUBÓW Wymienić PIERÂCIE¡ BLOKUJÑCY Wymienić PRZEGUB ZEWN¢TRZNY

OPASKA TŁUMIKA DYNAMICZNEGO (Tylko dla lewej półosi wersje A/T) Wymienić

OSŁONA PRZEGUBU ZEWN¢TRZNEGO

Wypełnić smarem.

Półosie nap∏dowe
Monta× (ciàg dalszy)
1. Wielowypust półosi owinàć taÊmà winylowà aby ochronić przed uszkodzeniem osłon∏ gumowà. 2. Zamontować osłon∏ przegubu zewn∏trznego, nast∏pnie usunàć taÊm∏ winylowà. 4. Wsunàć półoÊ w przegub zewn∏trzny a× pierÊcieƒ ustalajàcy dotknie kraw∏dzi przegubu. 5. Wcisnàć pierÊcieƒ ustalajàcy w rowek i wsunàć półoÊ, a× znak na półosi zrówna si∏ z kraw∏dzià bie×ni wewn∏trznej przegubu. 6. Lekko uderzyć plastikowym młotkiem w bie×nie wewn∏trznà, aby upewnić si∏, ×e nie porusza si∏ ona na półosi.

OSŁONA PRZEGUBU ZEWN¢TRZNEGO PÓŁOÂ TAÂMA WINYLOWA

PRZEGUB ZEWN¢TRZNY

PIERÂCIE¡ USTALAJÑCY

Nacisnàć 3. Zamontować pierÊcieƒ ustalajàcy w rowku półosi. Nacisnàć

PÓŁOÂ

WEWN¢TRZNA BIEþNIA PRZEGUBU ZEWN¢TRZNEGO

PÓŁOÂ ZNAK
KRAW¢Dè BIEþNI WEWN¢TRZNEJ

ROWEK PIERÂCIE¡ USTALAJÑCY

7. Wielowypust półosi owinàć taÊmà winylowà, aby zabezpieczyć przed uszkodzeniem osłony gumowe i tłumik dynamiczny. 8. Zamontować tłumik dynamiczny i osłon∏ przegubu wewn∏trznego, nast∏pnie usunàć taÊm∏ winylowà. PÓŁOÂ TAÂMA WINYLOWA OSŁONA PRZEGUBU WEWN¢TRZNEGO

12. Przegub zewn∏trzny i osłon∏ gumowà wypełnić smarem dołàczonym do nowej kompletnej półosi. IloÊć smaru: OSŁONA PRZEGUBU ZEWN¢TRZNEGO

TŁUMIK DYNAMICZNY (Tylko dla lewej półosi wersje A/T) PRZEGUB ZEWN¢TRZNY 13. Zało×yć rolki na krzy×ak w pozycji jak na rysunku. 9. Na rowek półosi zało×yć pierÊcieƒ ustalajàcy. UWAGA: Obrócić pierÊcieƒ w rowku sprawdzajàc, czy jest dobrze osadzony. 10. Zamocować krzy×ak na półosi, zwracajàc uwag∏ na znaki monta×owe. 11. Zało×yć pierÊcieƒ spr∏×ysty na rowek półosi. KRZYþAK UWAGA: Obrócić pierÊcieƒ w rowku sprawdzajàc, czy jest dobrze osadzony. PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY KRZYþAK ZNAK ROLKA Montować w poło×eniu jak na rysunku. UWAGA: • Rolki montować w uprzednim poło×eniu wg. znaków monta×owych. • Przy monta×u rolek półosie trzymać pionowo, by zabezpieczyć rolki przed wypadni∏ciem.

ZNAK PIERÂCIE¡ USTALAJÑCY

ZNAKI KRZYþAK

Półosie nap∏dowe
Monta× (ciàg dalszy)
14. Do wn∏trza przegubu wewn∏trznego nało×yć smar dołàczony do nowej kompletnej półosi. IloÊć smaru: 16. Wyregulować długoÊć półosi do wartoÊci podanej ni×ej nast∏pnie ustawić gumowe osłony przegubów w Êrodkowej pozycji mi∏dzy ÊciÊni∏tà i rozciàgni∏tà osłonà. UWAGA: Kraw∏dzie osłon gumowych osadzić w rowkach przegubów i półosi.

Lewa:

9. Zało×yć przegub wewn∏trzny na półoÊ. OSTRZEþENIE: • Przegub wewn∏trzny zało×yć w poło×eniu wg. znaków monta×owych. • Przytrzymać przegub wewn∏trzny do czasu zało×enia opasek. UWAGA: Uchwyt rolki montować w poło×eniu jak na rysunku poni×ej. Prawa: Lewa: Prawa:

11. Zało×yć nowe opaski przegubów i zacisnàć ich j∏zyki. 12. Spłaszczyć podwójne cz∏Êci opasek i j∏zyki uderzajàc lekko młotkiem. Kierunek wypustu PRZEGUB WEWN¢TRZNY OPASKA OSŁONY

UCHWYT ROLKI J¢ZYK ZABEZPIECZAJÑCY OSŁONA

Zamontowanie
19. Ustawić tłumik dynamiczny w pozycji jak na rysunku. • Zało×yć opask∏ tłumika dynamicznego i zagiàć j∏zyki opaski. • Spłaszczyć podwójne cz∏Êci opaski i j∏zyki uderzajàc lekko młotkiem. 1. Zamontować przegub zewn∏trzny w zwrotnicy, nast∏pnie lekko przykr∏cić nakr∏tk∏ zaciskowà.

ZWROTNICA

TŁUMIK DYNAMICZNY

OPASKA TŁUMIKA DYNAMICZNEGO

PRZEGUB ZEWN¢TRZNY

NAKR¢TKA ZACISKOWA

2. Nało×yć na wielowypust wałka poÊredniego odpowiedni smar w iloÊci 1,0 – 1,5 g. UWAGA: Po nało×eniu smaru, usunàć smar z co 2 – 3 rowka wielowypustu i z rowka pierÊcienia ustalajàcego, aby umo×liwić ujÊcie powietrza z przegubu wewn∏trznego. 3. Zało×yć nowy pierÊcieƒ ustalajàcy w rowku półosi lub wałka poÊredniego. OSTRZEþENIE: Przy wyjmowaniu półosi zawsze wymieniać na nowy pierÊcieƒ ustalajàcy.

PIERÂCIE¡ USTALAJÑCY

ROWEK PIERÂCIENIA

Półosie nap∏dowe
Zamontowanie (ciàg dalszy)
4. Wsunàć przegub wewn∏trzny półosi do mechanizmu ró×nicowego lub do wałka poÊredniego, a× pierÊcieƒ ustalajàcy wskoczy w rowek. PRZEGUB WEWN¢TRZNY ROWEK WAŁEK POÂREDNI 6. Przykr∏cić widełki amortyzatora do wahacza dolnego. Zamontować widełki i amortyzator ustawiajàc wypust amortyzatora w wyci∏ciu widełek. 7. Wło×yć i przykr∏cić luêno Êrub∏ amortyzatora, Êrub∏ widełek i nowà nakr∏tk∏ widełek. OSTRZEþENIE: Âruby widełek amortyzatora winny być dokr∏cone po opuszczeniu samochodu.

PIERÂCIE¡ USTALAJÑCY

PRZEGUB WEWN¢TRZNY

PIERÂCIE¡ USTALAJÑCY

WYPUST

ROWEK ÂRUBA SAMOKONTRUJÑCA AMORTYZATORA

MECHANIZM RÓþNICOWY 5. Wło×yć sworzeƒ zwrotnicy w otwór wahacza, dokr∏cić nakr∏tk∏ koronkowà i zało×yć nowà zawleczk∏. OSTRZEþENIE: • Uwa×ać, by nie uszkodzić osłony gumowej sworznia kulistego. • Dokr∏cić nakr∏tk∏ koronowà mniejszà wartoÊcià momentu, nast∏pnie dokr∏cić tylko tyle aby mo×liwe było zało×enie zawleczki. Nie luzować nakr∏tki aby zało×yć zawleczk∏.

WIDEŁKI AMORTYZATORA

ÂRUBA WIDEŁEK

NAKR¢TEKA SAMOKONTRUJÑCA WIDEŁEK

WAHACZ DOLNY

ZWROTNICA ZAWLECZKA NAKR¢TKA KORONOWA

ZAWLECZKA
Po zamontowaniu zagiàć jak pokazano.

Wałek poÊredni
Wymontowanie
8. Dokr∏cić nakr∏tk∏ zaciskowà. 9. Zało×yć przednie koła i dokr∏cić nakr∏tki kół. UWAGA: Przed zało×eniem kół oczyÊcić powierzchnie przylegania tarcz kół i tarcz hamulcowych. 1. SpuÊcić olej ze skrzyni biegów. 2. Wymontować lewà półoÊ (patrz str. 16-3). 3. Odkr∏cić Êrub∏ kołnierzowà i Êruby ustalajàce.

ÂRUBA KOŁNIERZOWA NAKR¢TKA KOŁA PRZEDNIE KOŁO

ÂRUBA USTALAJÑCA

4. Wymontować wałek poÊredni z mechanizmu ró×nicowego. NAKR¢TKA ZACISKOWA 24 x 1,5 mm 250 Nm (25 kGm)
UWAGA: Po dokr∏ceniu zabezpieczyć nakr∏tk∏ przez zagniecenie kołnierza.

OSTRZEþENIE: Wyciàgać wałek poÊredni poziomo aby uniknàć uszkodzenia uszczelniacza olejowego mechanizmu ró×nicowego.

10.Dokr∏cić Êruby widełek amortyzatorów i nowà nakr∏tk∏ widełek (patrz punkt 7). 11. Napełnić olejem skrzyni∏ biegów. 12. Sprawdzić geometri∏ przedniego zawieszenia i wyregulować w razie potrzeby (patrz str. 18-4).

WAŁEK POÂREDNI

Wałek poÊredni
Demonta×
UWAGA: Uwa×ać by nie uszkodzić metalowych pierÊcieni podczas demonta×u wałka poÊredniego. 1. Wymontować pierÊcieƒ ustalajàcy. 2. Wymontować uszczelniacz zewn∏trzny wałka poÊredniego z obudowy ło×yska. 3. Wymontować zewn∏trzny pierÊcieƒ spr∏×ysty. 5. Sprawdzić czy wałek poÊredni nie jest uszkodzony. 6. Sprawdzić czy pierÊcieƒ wałka poÊredniego nie ma uszkodzeƒ. 7. Sprawdzić czy pierÊcieƒ obudowy ło×yska wałka poÊredniego nie ma uszkodzeƒ.

ZEWN¢TRZNY PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY

PIERÂCIE¡ WAŁKA POÂREDNIEGO
Sprawdzić czy nie ma uszkodzeƒ.

PIERÂCIE¡ OBUDOWY ŁOþYSKA

Sprawdzić czy nie ma uszkodzeƒ.

WŁEK POÂREDNI USZCZELNIACZ ZEWN¢TRZNY
Wymienić

Sprawdzić czy nie ma uszkodzeƒ.

PIERÂCIE¡ USTALAJÑCY
Wymienić

4. Wycisnàć ło×ysko z wałka poÊredniego u×ywajàc narz∏dzi specjalnych i prasy, jak pokazano. UWAGA: Tak ustawić narz∏dzia specjalne aby nie uszkodzić pierÊcienia metalowego na wałku. 6. Wymontować pierÊcieƒ wewn∏trzny.

ŁOþYSKO WAŁKA POÂREDNIEGO

PIERÂCIE¡ WEWN¢TRZNY

Naciskać

PODSTAWA MONTAþOWA

PIERÂCIE¡ METALOWY WAŁEK POÂREDNI

9. Wycisnàć ło×ysko z obudowy ło×yska u×ywajàc narz∏dzi specjalnych i prasy, jak pokazano.

UCHWYT MONTAþOWY

Naciskać

KO¡CÓWKA ŁOþYSKO WAŁKA POÂREDNIEGO Wymienić

PODSTAWA MONTAþOWA

10. Sprawdzić czy obudowa ło×yska nie jest uszkodzona.

OBUDOWA ŁOþYSKA
Sprawdzić czy nie jest uszkodzona.

Wałek poÊredni
Monta×
UWAGA: • Umyć rozbierane cz∏Êci i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. Nie myć gumowych elementów rozpuszczalnikami. • Uwa×ać by nie uszkodzić metalowych pierÊcieni przy monta×u wałka poÊredniego.

PIERÂCIE¡ WAŁKA POÂREDNIEGO WAŁEK POÂREDNI

ÂRUBA USTALAJÑCA PIERÂCIE¡ OBUDOWY ŁOþYSKA

ÂRUBA KOŁNIERZOWA

PIERÂCIE¡ WEWN¢TRZNY

Nało×yć smar do wn∏trza uszczelniacza

OBUDOWA ŁOþYSKA ŁOþYSKO WAŁKA POÂREDNIEGO Wymienić

PIERÂCIE¡ ZEWN¢TRZNY

PIERÂCIE¡ USTALAJÑCY USZCZELNIACZ Wymienić ZEWN¢TRZNY Wymienić

1. Wcisnàć ło×ysko w obudow∏ ło×yska u×ywajàc narz∏dzi specjalnych i prasy, jak pokazano. UCHWYT MONTAþOWY Naciskać

4. UmieÊcić pierÊcieƒ spr∏×ysty zewn∏trzny w rowku na wałku poÊrednim. OSTRZEþENIE: Zamontować pierÊcieƒ z powierzchnià sto×kowà na zewnàtrz. 5. Zamontować uszczelniacz zewn∏trzny w obudowie ło×yska, u×ywajàc narz∏dzi specjalnych jak pokazano. OSTRZEþENIE: Nie uszkodzić powierzchni uszczelniacza przy monta×u. UWAGA: Uszczelniacz zamontować równo z obudowà ło×yska.

KO¡CÓWKA ŁOþYSKO WAŁKA POÂREDNIEGO

Naciskać TRZPIE¡ DO MONTAþU USZCZELNIACZY PODSTAWA MONTAþOWA 2. UmieÊcić pierÊcieƒ spr∏×ysty wewn∏trzny w rowku obudowy ło×yska. 3. Wcisnàć wałek poÊredni w obudow∏ ło×yska u×ywajàc narz∏dzi specjalnych i prasy.

Nało×yć smar do wn∏trza uszczelniacza

PIERÂCIE¡ ZEWN¢TRZNY

USZCZELNIACZ ZEWN¢TRZNY Naciskać

PODSTAWA MONTAþOWA

6. Zamontować nowy pierÊcieƒ ustalajàcy w rowku wałka poÊredniego.

KO¡CÓWKA

PIERÂCIE¡ WEWN¢TRZNY

PODSTAWA MONTAþOWA

Wałek poÊredni
Zamontowanie
1. Wsunàć zespół wałka poÊredniego do mechanizmu ró×nicowego. OSTRZEþENIE: Trzymać wałek poÊredni poziomo aby uniknàć uszkodzenia uszczelniacza olejowego mechanizmu ró×nicowego.

WAŁEK POÂREDNI

2. Zamontować Êrub∏ kołnierzowà i Êruby ustalajàce, nast∏pnie dokr∏cić je.

ÂRUBA KOŁNIERZOWA ÂRUBA USTALAJÑCA

Układ kierowniczy
Narz∏dzia specjalne ............................ Rozmieszczenie elementów Rysunek zestawieniowy ................. Opis układu kierowniczego Schemat obiegu płynu ................... Pompa wspomagania ..................... Przekładnia kierownicza ................ Czujnik pr∏dkoÊci w układzie kierowniczym .............................. Usuwanie usterek Usterki ogólne ................................. Hałas i wibracje ............................... Wycieki płynu .................................. Sprawdzanie i regulacja Luz obwodowy koła kierownicy .... Sprawdzanie wspomagania w samochodzie zaparkowanym Sprawdzanie wspomagania w czasie jazdy ............................. Wymiana czujnika pr∏dkoÊci ......... Przekładnia kierownicza i połàczenia ................................. Pasek pompy wspomagania .......... Regulacja listwy z∏batej ................ Wymiana płynu wspomagania ....... Sprawdzanie ciÊnienia pompy ...... Sprawdzanie wycieków .................. 17-2 17-3 17-4 17-5 17-7 17-9 17-12 17-15 17-16 17-17 17-17 17-18 17-18 17-19 17-20 17-21 17-21 17-22 17-23 *Kierownica (z układem SRS) Wymontowanie ............................... Demonta×. Monta× ........................... Zamontowanie ................................ Kierownica (bez układu SRS) Wymontowanie ............................... Demonta×. Monta× ........................... Zamontowanie ................................ *Kolumna kierownicza Wymontowanie ............................... Sprawdzanie ................................... Zamontowanie ................................ Pompa wspomagania Wymontowanie ............................... Sprawdzanie naciàgu wst∏pnego . Demonta× ........................................ Monta× ............................................. Zamontowanie ................................ Przekładnia kierownicza Wymontowanie ............................... Demonta× ........................................ Naprawa zespołu zaworu ............... Monta× ............................................. Zamontowanie ................................

17-24 17-25 17-26 17-27 17-27 17-28 17-29 17-31 17-32 17-34 17-34 17-35 17-39 17-43 17-44 17-47 17-53 17-58 17-67

SYSTEM PODUSZEK POWIETRZNYCH (SRS)
Niektóre wersje samochodów Accord wyposa×one sà w poduszk∏ powietrznà umieszczonà w kole kierownicy jako cz∏Êć systemu poduszek powietrznych (SRS). Informacje niezb∏dne do bezpiecznej obsługi układu SRS sà opisane w tej publikacji. Punkty w spisie treÊci rozdziału oznaczone - (*) zawierajà lub sà poło×one blisko elementów układu SRS. Obsługa, wymiana lub demonta× tych elementów wymaga specjalnych Êrodków ostro×noÊci i narz∏dzi, z tego powodu musi być wykonywana przez przeszkolony personel Autoryzowanego Dealera samochodów Honda.

• • •

Aby uniknàć uszkodzenia powodujàcego niezadziałanie poduszek, co mo×e doprowadzić do Êmierci lub kalectwa w przypadku zderzenia czołowego, wszystkie prace przy układzie SRS muszà być wykonywane przez przeszkolony personel Autoryzowanego Dealera Hondy. NiewłaÊciwie wykonywane naprawy jak równie× nieprawidłowa wymiana elementów układu SRS mo×e spowodować obra×enia w wyniku niezamierzonego wybuchu poduszek powietrznych. Wszystkie wiàzki elektryczne układu SRS sà pokryte ×ółtà otulinà. Elementy układu SRS sà umieszczone w kolumnie kierownicy, Êrodkowej konsoli i desce rozdzielczej. Nie u×ywać przyrzàdów elektrycznych do sprawdzania tych obwodów. Prace serwisowe prowadzone w pobli×u ni×ej wymienionych zespołów mogà wywołać wybuch poduszek powietrznych i z tego powodu muszà być wykonywane przez przeszkolony personel serwisowy Autoryzowanego Dealera Hondy.

Narz∏dzia specjalne

Nr

Nr katalogowy

Nazwa Âlizgacz uszczelniacza koncówki cylindra Prowadnica uszczelniacza koncówki cylindra Prowadnica pierÊcienia uszczelniajàcego tłok Przyrzàd kalibrujàcy Przyrzàd do pomiaru napi∏cia pasków klinowych Koƒcówka (pompa) Koƒcówka (przewód) Klucz do nakr∏tek kontrujàcych, 40 mm Âciàgacz przegubów kulistych, φ28 mm Zestaw łàczników hydraulicznych Zawór sterujàcy ciÊnieniem Wskaênik ciÊnienia Łàcznik bocznikowy (w komplecie z 07406–0010001) Koƒcówka φ37 x 40 mm Uchwyt monta×owy Koƒcówka monta×owa Prowadnica uszczelniacza tłoka

IloÊć

Strona

Rozmieszczenie elementów
Rysunek zestawieniowy
UWAGA: • W przypadku wymontowania poduszki powietrznej ze złomowanego samochodu lub po stwierdzeniu jej uszkodzenia, poduszka powietrzna powinna zostać odpalona (patrz rozdział 23). • Przed wyj∏ciem przekładni kierowniczej nale×y wyjàć kluczyki ze stacyjki aby zablokować kolumn∏ kierownicy. • Po wmontowaniu przekładni kierowniczej, sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować geometri∏ przedniego zawieszenia. OSTRZEþENIE: • Wszystkie wiàzki elektryczne układu SRS sà okryte ×ółtà otulinà. • Wymieniać całà wiàzk∏ SRS w przypadku stwierdzenia przerwy lub uszkodzenia któregoÊ z przewodów. KOŁO KIEROWNICY (z SRS) Wymontowanie, str. 17-24 Demonta×. Monta×, str. 17-25 Zamontowanie, str. 17-26 (bez SRS) Wymontowanie, str. 17-27 Demonta×. Monta×, str. 17-27 Zamontowanie, str. 17-28

PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA Regulacja listwy z∏batej, str. 17-21 Wymontowanie, str. 17-44 Demonta×, str. 17-47 Monta×, str. 17-58 Zamontowanie, str. 17-67 CZUJNIK PR¢DKOÂCI Wymiana, str. 17-18 KOLUMNA KIEROWNICZA Wymontowanie, str. 17-29 Sprawdzanie, str. 17-31 Zamontowanie, str. 17-32 WYŁÑCZNIK ZAPŁONU Patrz rozdział 23

ZBIORNIK PŁYNU Sprawdzanie poziomu płynu, str. 17-21 Sprawdzanie wycieków, str. 17-23 POMPA WSPOMAGANIA KIEROWNICY Sprawdzanie paska klinowego, str. 17-20 Regulacja paska klinowego, str. 17-20 Sprawdzanie ciÊnienia pompy, str. 17-22 Wymontowanie, str. 17-34 Demonta×, str. 17-35 Monta×, str. 17-39 Zamontowanie, str. 17-43 ZESPÓŁ ZAWORU Naprawa, str. 17-53

Opis układu kierowniczego
Schemat obiegu płynu
Pompa układu kierowniczego jest zasilana płynem ze zbiornika; pompa podnosi ciÊnienie płynu do okoła 8 000 kPa (80 atm), i przesyła go przewodem wysokiego ciÊnienia do zespołu sterujàcego w przekładni. Zawór 4–dro×ny (w zespole zaworu) steruje kierunkiem obrotów przez podawanie płynu na lewà lub prawà stron∏ tłoka na listwie z∏batej (w cylindrze wspomagania). Zawór wzmacniajàcy w zespole zaworu steruje wspomaganiem przez regulacj∏ skoku zaworu 4 dro×nego. Działanie zaworu wzmacniajàcego jest skutkiem ciÊnienia płynu regulowanego przez zawór sterujàcy, zw∏×k∏ pomiarowà i czujnik pr∏dkoÊci. Zawór sterujàcy utrzymuje ciÊnienie na stałym poziomie. To ciÊnienie jest wykorzystywane jako ciÊnienie odniesienia w zale×noÊci od pr∏dkoÊci samochodu. Przez przeciwstawienie tego ciÊnienia ciÊnieniu czujnika pr∏dkoÊci, wynikowe ciÊnienie docierajàce do zaworu wzmacniajàcego jest zmieniane zgodnie z pr∏dkoÊcià samochodu. CiÊnienie to jest nast∏pnie u×ywane do sterowania zaworem wzmacniajàcym. Na obwodzie zaworu wzmacniajàcego znajdujà si∏ dwie zw∏×ki. Zw∏×ki płynnie redukujà ciÊnienie pompy zgodnie ze zmianami pr∏dkoÊci samochodu. Zredukowane ciÊnienie jest nast∏pnie przesyłane do komory reakcyjnej. W ten sposób wspomaganie kierownicy zmienia si∏ poprzez regulacj∏ ciÊnienia płynu w zespole zaworu zgodnie ze zmianami pr∏dkoÊci samochodu. Płyn powraca z cylindra wspomagania przez zawór 4–dro×ny i chłodnic∏ do zbiornika.

CZUJNIK PR¢DKOÂCI

ZESPÓŁ ZAWORU ZAWÓR STERUJÑCY CIÂNIENIEM ZW¢þKA POMIAROWA

ZBIORNIK

ZAWÓR WZMACNIAJÑCY TŁOCZEK REAKCYJNY ZAWÓR 4–DROþNY

CYLINDER WSPOMAGANIA
ZW¢þKA GŁÓWNA

POMPA

TŁOK

UCHWYT Z¢BNIKA

PRZEKŁADNIA

ZAWÓR KONTROLI PRZEPŁYWU (ZAWÓR NADMIAROWY)

KOŁO KIEROWNICY

Pompa wspomagania
Konstrukcja
Pompa układu kierowniczego jest zamontowana z przodu po prawej stronie silnika i jest nap∏dzana przez pasek klinowy z koła pasowego wału korbowego. Zastosowano zawór kontroli przepływu i zawór nadmiarowy aby utrzymać ciÊnienie mi∏dzy 8000 kPa – 9000 kPa (80 – 90 atm). Aby obni×yć wag∏ i ułatwić chłodzenie pomp∏ wykonano z aluminium. Zastosowano w niej układ równowagi ciÊnieƒ, w którym płyn pod ciÊnieniem przepływa mi∏dzy dwoma ”pływajàcymi tłoczkami”, utrzymujàc automatycznie prawidłowy odst∏p mi∏dzy koƒcami tłoczków i kół z∏batych pompy. Zwi∏ksza to nie tylko wydajnoÊć pompy ale tak×e podnosi jej trwałoÊć, gdy× tłoczki poruszajà si∏ kompensujàc rozszerzanie si∏ spowodowane wzrostem temperatury. Gdyby to cieplne rozszerzanie nie zostało skompensowane, nastàpiłaby redukcja luzów i szybsze zu×ycie pompy.

KIERUNEK PRZEPŁYWU

ZAWÓR KONTROLI PRZEPŁYWU/ ZAWÓR NADMIAROWY

DO PRZEKŁADNI

ZE ZBIORNIKA PŁYNU

Opis układu kierowniczego
Pompa wspomagania (ciàg dalszy)
Zawór kontroli przepływu
Płyn z pompy przepływa przez zw∏×k∏ mierniczà do zespołu zaworu. Zw∏×ka ta tworzy ró×nic∏ ciÊnieƒ mi∏dzy pompà a zespołem zaworu. Gdy ciÊnienie po stronie pompy jest wy×sze ni× siła spr∏×yny zamykajàcej zawór kontroli przepływu to zawór przesowa si∏ w dół (otwiera si∏) i nadmiar płynu powraca do kanału dolotowego pompy. Koƒcowym efektem działania zw∏×ki mierniczej i zaworu kontroli przepływu jest zapewnianie stałego wydatku płynu dostarczanego do zespołu zaworu.

Zawór nadmiarowy
Gdy ciÊnienie po stronie zespołu zaworu zwi∏ksza si∏ wypycha do góry kulk∏ zaworu nadmiarowego (wewnàtrz zaworu kontroli przepływu) Êciskajàc spr∏×yn∏ i nadmiar płynu powraca do kanału dolotowego pompy. JeÊli ciÊnienie pod zaworem kontroli przepływu obni×a si∏, to kulka zaworu nadmiarowego zamyka przepływ siłà spr∏×yny, zawór kontroli przepływu obni×a si∏ i nadmiar płynu od strony pompy powraca do kanału dolotowego. Zawór kontroli przepływu i zawór nadmiarowy utrzymujà ciÊnienie tłoczne mi∏dzy 8000 kPa – 9000 kPa (80 – 90 atm).

OTWARTY ZAWÓR KONTROLI PRZEPŁYWU POMPA

OTWARTY ZAWÓR NADMIAROWY

ZW¢þKA MIERNICZA ZAWÓR KONTROLI PRZEPŁYWU Do zespołu zaworu ZW¢þKA TŁUMIÑCA ZAWÓR KONTROLI PRZEPŁYWU ZAWÓR NADMIAROWY

Przekładnia kierownicza
Konstrukcja
W dolnej cz∏Êci przekładni jest zamontowany zawór 4–dro×ny poruszany poziomo sworzniem w uchwytu z∏bnika, przełàczajàc ciÊnienie płynu na prawà lub lewà stron∏ cylindra wspomagania w zale×noÊci od obrotu koła kierownicy. Na obu koƒcach zaworu 4–dro×nego sà dwa kołki oporowe i dwie wewn∏trznie połàczone komory reakcyjne po jednej na ka×dà stron∏. Ka×da komora reakcyjna zawiera par∏ tłoczków dociskanych spr∏×ynà do lewego i prawego kołka oporowego. Zawór 4-dro×ny steruje przepływem płynu przez zespół zaworu. CiÊnienie płynu w komorze reakcyjnej jest redukowane przez zawór wzmacniajàcy w zale×noÊci od poziomu wspomagania zgodnie ze zmianami pr∏dkoÊci samochodu.

CZUJNIK PR¢DKOÂCI ZESPÓŁ ZAWORU ZAWÓR STERUJÑCY CIÂNIENIEM (PRZEKRÓJ B-B) ZW¢þKA POMIAROWA ZBIORNIK

UCHWYT Z¢BNIKA

ZAWÓR WZMACNIAJÑCY TŁOCZEK REAKCYJNY (PRZEKRÓJ A-A) ZAWÓR 4–DROþNY
ZW¢þKA GŁÓWNA
SWORZE¡ UCHWYT Z¢BNIKA

POMPA

CYLINDER WSPOMAGANIA

PRZEKŁADNIA

ZAWÓR KONTROLI PRZEPŁYWU (ZAWÓR NADMIAROWY)

KOŁO KIEROWNICY

Opis układu kierowniczego
Przekładnia kierownicza (ciàg dalszy)
Zawór 4-dro×ny W tym typie przekładni do przekazania sygnału o kierunku skr∏tu słu×y z∏bnik, połàczony z zaworem 4–dro×nym, który przekazuje płyn pod ciÊnieniem na odpowiednià stron∏ tłoka listwy z∏batej. Z∏bnik przekładni kierowniczej uło×yskowany jest wewnàtrz cylindrycznego uchwytu z∏bnika, który równie× uło×yskowany jest obrotowo w obudowie przekładni na ło×yskach igiełkowych. Wewn∏trzny otwór uchwytu przesuni∏ty jest mimoÊrodowo w stosunku do Êrednicy zewn∏trznej. MimoÊród ten powoduje, ×e przy obrocie z∏bnika siła reakcji powoduje obrót uchwytu z∏bnika w tym samym kierunku. Na spodzie uchwytu z∏bnika umieszczono sworzeƒ, którego koniec wchodzi w wyci∏cie zaworu 4–dro×nego. Obrót uchwytu z∏bnika powoduje przesuni∏cie sworznia i połàczonego z nim zaworu 4–dro×nego, który kieruje przepływ płynu na odpowiednià stron∏ tłoka listwy z∏batej. Obrót uchwytu jest ograniczony z obu stron nadlewami obudowy przekładni, o które uderzajà tylne kraw∏dzie (wyst∏py) uchwytu z∏bnika. Zabezpiecza to przed zbytnim przesuni∏ciem zaworu 4–dro×nego w obu kierunkach. Przednie kraw∏dzie (wystepy) uchwytu odcinajà wspomaganie przy pełnym skr∏cie, jak opisano na nast∏pnej stronie.

UCHWYT Z¢BNIKA CYLINDER WSPOMAGANIA

ŁOþYSKO IGIEŁKOWE ŁOþYSKO KULKOWE SWORZE¡ ZAWÓR 4–DROþNY UCHWYT Z¢BNIKA OÂ Z¢BNIKA Z¢BNIK OÂ UCHWYTU Z¢BNIKA LISTWA Z¢BATA

OBUDOWA PRZEKŁADNI

SWORZE¡

ZAWÓR 4–DROþNY

LISTWA Z¢BATA

Czujnik pr∏dkoÊci w układzie kierowniczym
Układ zabezpieczajàcy przy maksymalnym skr∏cie Zawór 4–dro×ny przełàcza kierunek przepływu płynu w lewo lub w prawo w zale×noÊci od kierunku obrotu kierownicy. Jednak×e gdy kierownica jest skr∏cona całkowicie w lewo lub w prawo przy małych pr∏dkoÊciach (w czasie parkowania), wyst∏p uchwytu z∏bnika przesuwany jest do góry przez koniec listwy z∏batej, co powoduje przesuni∏cie sworznia i zaworu 4–dro×nego w poło×enie neutralne. Powoduje to, ×e ciÊnienie z pompy nie wzrasta (co zapobiega spadkowi obrotów na biegu jałowym) i zwi∏ksza wyczucie kierowania przez zwi∏kszenie oporu obrotu kierownicy przy maksymalnym skr∏cie. Czujnik pr∏dkoÊci jest hydraulicznà pompà z wirnikiem o zaz∏bieniu trochoidalnym, połàczonà z zaworem nadmiarowym i jednokierunkowym. Nap∏dzana jest wałkiem z∏batym szybkoÊciomierza wprawianym w ruch przez koło z∏bate mechanizmu ró×nicowego.

WIRNIK WEWN¢TRZNY WIRNIK ZEWN¢TRZNY

Wyst∏p uchwytu z∏bnika ZAWÓR JEDNOKIERUNKOWY

ZAWÓR NADMIAROWY

KOŁO Z¢BATE SZYBKOÂCIOMIERZA Poło×enie w czasie wspomagania Czujnik pr∏dkoÊci obraca si∏ tylko gdy samochód jest w ruchu, sterujàc zaworem wzmacniajàcym. Zawór sterujàcy utrzymuje ciÊnienie na stałym poziomie. To ciÊnienie jest wykorzystywane jako ciÊnienie odniesienia w zale×noÊci od pr∏dkoÊci samochodu. Przez przeciwstawienie tego ciÊnienia ciÊnieniu czujnika pr∏dkoÊci, wynikowe ciÊnienie docierajàce do zaworu wzmacniajàcego jest zmieniane zgodnie z pr∏dkoÊcià samochodu. To ciÊnienie jest nast∏pnie u×ywane do sterowania zaworem wzmacniajàcym.

ZAWÓR STERUJÑCY CIÂNIENIEM Powrót zaworu 4–dro×nego do poło×enia neutralnego
Do czujnika pr∏dkoÊci

ZW¢þKA POMIAROWA
Do komory reakcyjnej ZAWÓR WZMACNIAJÑCY

Do zbiornika

ZASILANIE
CiÊnienie zale×ne od ZW¢þKA PO STRONIE pr∏dkoÊci samochodu. ZBIORNIKA ZW¢þKA PO STRONIE ZASILANIA

Opis układu kierowniczego
Czujnik pr∏dkoÊci w układzie kierowniczym (ciàg dalszy)
Gdy silnik pracuje na biegu jałowym w zaparkowanym samochodzie, przepływ płynu przez wirnik czujnika pr∏dkoÊci jest zablokowany poniewa× wirnik nie obraca si∏. Dlatego zawór wzmacniajàcy przesuwa si∏ w lewo. W zaworze wzmacniajàcym opór przepływu po stronie pompy jest wysoki a po stronie zbiornika płynu jest mały, co powoduje, ×e ciÊnienie w komorze reakcyjnej obni×a si∏ i opór obrotu kierownicy jest niewielki. Podczas jazdy z du×à szybkoÊcià nast∏puje dalsza redukcja ciÊnienia i zawór wzmacniajàcy przesuwa si∏ całkowicie w prawo. Opór przepływu po stronie pompy jest mały a po stronie zbiornika du×y co powoduje, ×e ciÊnienie w komorze reakcyjnej jest równie× du×e i opór obrotu kierownicy jest du×y.

ZW¢þKA PO STRONIE ZASILANIA ZW¢þKA PO STRONIE ZBIORNIKA

CiÊnienie hydrauliczne zale×ne od pr∏dkoÊci samochodu (Wysokie) ZASILANIE

CiÊnienie hydrauliczne zale×ne od pr∏dkoÊci samochodu (Niskie) ZASILANIE

POWRÓT

ZAWÓR WZMACNIAJÑCY CiÊnienie w komorze reakcyjnej KOMORA REAKCYJNA

POWRÓT CiÊnienie w komorze reakcyjnej

Gdy samochód porusza si∏ ze Êrednimi pr∏dkoÊciami, wirnik czujnika kr∏ci si∏ i płyn powraca do zbiornika redukujàc ciÊnienie w zaworze wzmacniajàcym. Dlatego zawór wzmacniajàcy przesuwa si∏ w prawo. Opór przepływu po stronie pompy i zbiornika jest zrównowa×ony co powoduje, ×e ciÊnienie w komorze reakcyjnej jest w Êrednim zakresie i opór obrotu kierownicy jest umiarkowany. CiÊnienie hydrauliczne zale×ne od pr∏dkoÊci samochodu (Ârednie) ZW¢þKA PO STRONIE ZBIORNIKA ZASILANIE ZW¢þKA PO
STRONIE ZASILANIA

CiÊnienie w komorze reakcyjnej

KOMORA REAKCYJNA

Zawór jednokierunkowy (w czujniku pr∏dkoÊci)
Gdy samochód porusza si∏ z du×à pr∏dkoÊcià powstaje ujemne ciÊnienie na wlocie czujnika pr∏dkoÊci poniewa× czujnik pr∏dkoÊci otrzymuje mniej płynu ni× jest w stanie przepompować. Aby to skompensować, wlot i wylot czujnika połàczony jest wewn∏trznym zaworem jednokierunkowym.

Zawór nadmiarowy (w czujniku pr∏dkoÊci)
Gdy samochód porusza si∏ do tyłu czujnik pr∏dkoÊci równie× obraca si∏ do tyłu oraz płyn z pompy wypływa w przeciwnym kierunku. Aby uniknàć wzrostu ciÊnienia w komorze reakcyjnej, co mogłoby zwi∏kszyć opór obrotu kierownicy podczas jazdy do tyłu, wlot iwylot czujnika połàczono drugim wewn∏trznym kanałem zawierajàcym zawór nadmiarowy, który pozwala na recyrkulacj∏ płynu.

Jazda z du×à pr∏dkoÊcià: Jazda do tyłu:

ZAWÓR JEDNOKIERUNKOWY

ZBIORNIK

ZBIORNIK

WIRNIKI ZAWÓR NADMIAROWY

Usuwanie usterek
Usterki ogólne
Przed przystàpieniem do diagnozy nale×y sprawdzić: • • • • • • Czy zawieszenie nie było modyfikowane w sposób wpływajàcy na układ kierowniczy ? PrawidłowoÊć rozmiarów opon i ich ciÊnienia. Czy koło kierownicy jest oryginalne lub równorz∏dne ? Czy pasek nap∏du pompy jest prawidłowo naciàgni∏ty ? Czy poziom płynu w zbiorniku wspomagania jest prawidłowy ? Czy obroty jałowe sà prawidłowe i ustalone ?

Du×a siła potrzebna do obrotu kierownicy

Małe lub brak wspomagania w obu kierunkach przy samochodzie zaparkowanym.

Wspomaganie tylko w jednym kierunku, małe lub nie ma w drugim.

Sprawdzić czy sà pecherzyki powietrza w płynie kierowniczym.

JeÊli nie ma p∏cherzyków, sprawdzić czy wspomaganie poprawiło si∏ przy obrotach silnika 3000 obr/min.

JeÊli sà pecherzyki, sprawdzić przewód wlotowy od strony zbiornika i uszczelnienie przednie pompy, czy nie ma wycieków powietrza. Naprawić.

Wymontować zawór 4–dro×ny i sprawdzić sworzeƒ z∏bnika czy porusza si∏ płynnie. JeÊli jest prawidłowo, sprawdzić zawór 4–dro×ny czy porusza si∏ płynnie (patrz str. 1757). Naprawić jeÊli trzeba.

JeÊli wspomaganie poprawiło si∏, sprawdzić zawór kontroli przepływu czy nie ma wewn∏trznych przecieków i oczyÊcić lub wymienić w razie potrzeby (patrz str. 17-36). JeÊli zawór jest dobry, wymienić pomp∏ wspomagania.

JeÊli wspomaganie nie poprawiło si∏, zmierzyć sił∏ potrzebnà do obrotu kół przy zakorkowanym przewodzie czujnika pr∏dkoÊci i samochodzie zaparkowanym (patrz str. 17-17).

Wysiłek układu kierowniczego powy×ej 32 N (3,2 kG). Sprawdzić zawór wzmacniajacy czy si∏ nie blokuje lub czy zatkana jest zw∏×ka, oczyÊcić lub wymienić zawór w razie potrzeby (patrz str. 17-53). JeÊli zawór wzmacniajàcy jest dobry, sprawdzić sworzeƒ z∏bnika czy porusza si∏ płynnie. JeÊli zaklesza si∏ lub zacina naprawić przekładni∏ kierowniczà.

Wysiłek układu kierowniczego poni×ej 32 N (3,2 kG). Sprawdzić ciÊnienie płynu, u×ywajàc wskaênika ciÊnienia przy zamkni∏tym zaworze odcinajàcym (patrz str. 17-17).

CiÊnienie płynu poni×ej 8000 kPa (80 atm).

CiÊnienie płynu 8000 – 9000 kPa (80 – 90 atm).

Sprawdzić zawór kontroli przepływu czy nie ma wewn∏trznych przecieków, oczyÊcić go lub wymienić w razie potrzeby (patrz str. 17-34). JeÊli zawór jest dobry, wymienić pomp∏.

Wewn∏trzna nieszczelnoÊć czujnika pr∏dkoÊci. Wymienić czujnik pr∏dkoÊci w układzie kierowniczym (patrz str. 17-18).

PoÊlizg paska na kole pasowym

Wyregulować naciàg paska klinowego lub wymienić pasek (patrz str. 17-20).

NieszczelnoÊć lub zakleszczenie si∏ zaworu wzmacniajàcego.

Sprawdzić zawór wzmacniajàcy, oczyÊcić lub wymienić zawór wzmacniajàcy lub zespół zaworu.

Gdy silnik gaÊnie przy obracaniu kierownicà w nieruchomym samochodzie lub przy małej szybkoÊci, nale×y wyregulować obroty jałowe silnika (patrz rozdział 11).

Zbyt niskie lub niewłaÊciwe obroty biegu jałowego. Sprawdzić naciàg wst∏pny pompy wspomagania (patrz str. 17-34). Gdy naciàg wst∏pny wynosi około 8 Nm (0,8 kGm) to pompa jest prawdopodobnie uszkodzona, oczyÊcić, naprawić lub wymienić jeÊli trzeba (patrz str. 17-35).

Nierówne wspomaganie przy obrocie kierownicy

Powietrze w zbiorniku płynu.

Sprawdzić poziom płynu w zbiorniku. Gdy poziom jest niski sprawdzić wycieki z układu. Uzupełnić płyn do wymaganego poziomu (patrz str.17-21).

Gdy poziom jest prawidłowy, sprawdzić O-ringi i uszczelniacze na obu koƒcach przewodu ssàcego pompy oraz obudow∏ pompy czy nie noszà Êladów nieszczelnoÊci. Wymienić uszkodzone cz∏Êci.

NiewłaÊciwa regulacja listwy z∏batej

Wyregulować listw∏ z∏batà (patrz str. 17-21).

Gdy regulacja listwy jest prawidłowa, sprawdzić zu×ycie lub uszkodzenie ło×ysk z∏bnika. Wymienić je w razie potrzeby.

Usuwanie usterek
Usterki ogólne (ciàg dalszy)
PoÊlizg paska na kole pasowym (pompa chwilami nie pracuje). Wstrzàs lub wibracje przy pełnym skr∏cie. Zamontować wskaênik ciÊnienia w układzie kierowniczym. Zamknàć całkowicie zawór odcinajàcy i zmierzyć ciÊnienie pompy (patrz str. 17-22). Wyregulować naciàg paska (patrz str. 17-20) lub wymienić go.

CiÊnienie pompy powinno wynosić 8000 – 9000 kPa (80 – 90 atm) przy wahaniach ± 5 kPa (± 5 atm) lub mniej. JeÊli wahania przekraczajà ± 500 kPa (± 500 atm) sprawdzić zawór kontroli przepływu. JeÊli zawór jest dobry, wymienić pomp∏.

Du×e wspomaganie przy du×ej szybkoÊci (bardzo mały opór skr∏tu).

Zmierzyć sił∏ potrzebnà do obrotu kół samochodu stojàcego na suchej utwardzonej nawierzchni z podłàczonym łàcznikiem bocznikowym (patrz str. 17-18).

JeÊli siła jest mniejsza ni× 50 N, sprawdzić zawór regulacji ciÊnienia, zawór wzmacniajàcy i zespół zaworu. Wymienić uszkodzone cz∏Êci.

PoÊlizg paska pompy.

Wyregulować naciàg paska (patrz str. 17-20) lub wymienić go.

Kierownica „kopie” podczas łagodnych zakr∏tów.

Blokuje si∏ zawór wzmacniajàcy lub zawór 4–dro×ny.

Wymienić zawór wzmacniajàcy lub zespół zaworu.

Zbyt luêne prowadnice listwy z∏bat.

Wyregulować listw∏ z∏batà (patrz str. 17-21).

Zbyt niskie ciÊnieie w oponach.

Napompować koła

Kierownica nie powraca samoczynnie

NiewłaÊciwa geometria przedniego zawieszenia.

Wyregulować geometri∏ przedniego zawieszenia. Wymienić uszkodzone cz∏Êci.

NiewłaÊciwy luz listwy z∏batej

Wyregulować listw∏ z∏batà (patrz str. 17-21).

Hałas i wibracje
UWAGA: GłoÊna praca pompy w czasie pierwszych 2-3 min. po uruchomieniu w niskich temperaturach (-20°C lub mniej) jest zjawiskiem normalnym. Pomruk jest normalnym odgłosem z powodu pulsacji płynu, szczególnie przy obracaniu kierownicy w stojàcym samochodzie.
W samochodach z automatycznà skrzynià biegów pomruk mo×e pochodzić od przekładni hydrokinetycznej lub z pompy wspomagania.

Pomruk

Sprawdzić zdejmujàc na chwil∏ pasek klinowy pompy.

Przewody wysokiego ciÊnienia dotykajà nadwozia. PoÊlizg paska. Uszczelniacz wałka z∏bnika nienasmarowany. Piski Styki sygnału dêwi∏kowego w kolumnie kierowniczej nienasmarowane lub zbyt mocno podgi∏te. Uszkodzone z∏by z∏bnika.

Uło×yć prawidłowo przewody. Naciàgnàć lub wymienić pasek klinowy. Nało×yć smar.

Nało×yć smar na styki lub odpowiednio je zagiàć. Wymienić koło z∏bate z∏bnika.

UWAGA: Pojedyncze ”stukanie” mo×e być objawem normalnego luzu połàczeƒ układu kierowniczego. Aby wyraêne okreÊlić typ stuków, obracać kołem do tyłu i przodu przy zatrzymanym silniku. Dokr∏cić lub wymienić koło pasowe. JeÊli wałek ma luzy wymienić pomp∏.

Luêne koło pasowe pompy. Gruchot lub szcz∏kanie Luêne połàczenia wału kierownicy, luzy sworzni lub koƒcówek drà×ków kierowniczych. Uszkodzona tuleja wieszaka dolnej kolumny. Przewody sztywne lub elastyczne od zespołu zaworu dotykajà innych cz∏Êci. Gwizd Hałas z zespołu zaworu. UWAGA: Hałas pompy 2-3 min po starcie przy niskich temperaturach (–20°C) jest normalny. Porównać hałas pompy z innym samochodem.

Sprawdzić i dokr∏cić. Wymienić uszkodzone cz∏Êci.

Wymienić kompletnà kolumn∏ kier.

Przesunàć przewody by nie dotykały innych cz∏Êci. Wymienić zespół zaworu.

Nadmierny hałas pompy

Gdy hałas pompy jest nadmierny, wymontować i sprawdzić pomp∏ czy nie jest zu×yta lub uszkodzona (patrz str. 17-35). Sprawdzić poziom płynu. Gdy jest zbyt niski - uzupełnić i sprawdzić wycieki. Dokr∏cić połàczenia lub wymienić uszkodzone cz∏Êci.

Zgrzytajàcy dêwi∏k z pompy

Kawitacja spowodowana p∏cherzykami powietrza w płynie.

Sprawdzić, czy przewody ssace nie sà zagniecione lub nie majà luênych złàczy powodujàcych zasysanie powietrza. Dokr∏cić lub wymienić.

Usuwanie usterek
Wycieki płynu
Wycieki z lewej strony. Wymontować zawór 4–dro×ny, sprawdzić O-ring φ 11 mm i otwór w gnieêdzie przewodu czy nie ma wgł∏bieƒ, ubytku materiału lub rys (patrz str. 17-55). Naprawić jeÊli trzeba. Wycieki z koƒców cylindra do osłon koƒcówek drà×ków kierowniczych. UWAGA: Gdy płyn wycieka po jednej stronie listwy z∏batej rurka łàczàca osłony gumowe przenosi płyn na drugà stron∏ dajàc objaw wycieku z obu stron. Aby usunàć usterk∏, wymontować obie osłony gumowe oczyÊcić listw∏ i znaleêć wyciek.
JeÊli nie wykryto nienormalnoÊci, wymienić O-ring, uszczelnić przekładnie i sprawdzić powierzchnie uszczelnienia listwy zebatej czy nie ma wgł∏bieƒ lub rys mi∏dzy z∏bami listwy a tłokiem. Sprawdzić otwór ustalajàcy uszczelnienia w obudowie przekładni kierowniczej czy ma właÊciwy skos i ostre kraw∏dzie.

Wycieki z prawej strony. Przekładnia kierownicza Uszczelnić przekładni∏ i sprawdzić powierzchnie uszczelnienia listwy mi∏dzy tłokiem listwy a koƒcówkà listwy. Wycieki na powierzchniach styku zespołu zaworu. Wycieki zobu stron obudowy zaworu. Wycieki z zakorkowanego kanału (stalowa kulka). Wyciek przednim uszczelniaczem. Pompa Wyciek z obudowy pompy. Wymienić O-ringi obudowy pompy. W przypadku dalszego wycieku wymienić pomp∏. Wymienić czujnik pr∏dkoÊci w układzie kierowniczym. Zbiornik przepełniony. Zdjàć przewód i spuÊcić płyn do właÊciwego poziomu. Powietrze dostaje si∏ do układu od strony ssàcej (zbiornik, przewód ssàcy, uszczelniacz przedni pompy). Wyciek z połàczeƒ gwintowych. Przewód tłoczny pompy (wysokie ciÊnienie) Dokr∏cić połàczenia. Gdy dalej jest wyciek, wymienić przewód ciÊnieniowy. Wymienić przewód ciÊnieniowy elastyczny. Wymienić lub naprawić w razie potrzeby. Dokr∏cić złàcza. JeÊli nadal sà wycieki wymienić przewód lub zespół zaworu.
Dokr∏cić Êruby lub wymienić obudow∏ zaworu lub gniazdo przewodów.

Wymienić wszystkie O-ringi i uszczelniacze zespołu zaworu. Wymienić obudow∏ zaworu. Wymienić przedni uszczelniacz.

Czujnik pr∏dkoÊci

Wyciek.

Zbiornik płynu

Wyciek spod korka.

Wyciek z połàczeƒ zaciskowych Wyciek z powodu uszkodzenia, pogorszenia własnoÊci lub niewłaÊciwego monta×u. Wycieki z połàczeƒ przekładni.

Przewody niskiego ciÊnienia Przewody

Sprawdzanie i regulacja
Luz obwodowy koła kierownicy
Ustawić koła do jazdy na wprost i zmierzyć obrót koła kierownicy nie powodujàcy skr∏tu kół. LUZ OBWODOWY KOŁA KIEROWNICY: 0 – 10 mm Gdy luz przekracza wartoÊć dopuszczalnà, przejÊć do regulacji listwy z∏batej (patrz str. 17-21). JeÊli luz dalej przekracza wartoÊć dopuszczalnà po regulacji listwy z∏batej, sprawdzić luzy całego układu kierowniczego i przekładni kierowniczej wg. str. 17-19.

Sprawdzanie wspomagania w samochodzie zaparkowanym
1. Sprawdzić poziom płynu w zbiorniku i naciàg paska klinowego. 2. Uruchomić silnik i na biegu jałowym obrócić kierownicà kilka razy w lewo i prawo aby rozgrzać płyn w układzie wspomagania. 3. Zamocować dynamometr na kole kierownicy. Z silnikiem na biegu jałowym i samochodem stojàcym na czystej suchej nawierzchni pociàgnàć dynamometr jak na rys. i odczytać wskazania gdy koła zaczynajà skr∏cać.

LUZ OBWODOWY KOŁA KIEROWNICY

DYNAMOMETR 4. Siła pokazywana przez dynamometr nie mo×e przekraczać 32 N (3,2 kG). JeÊli jest wi∏ksza lub mniejsza przejÊć do punktu 5. 5. Zatrzymać silnik. Odłàczyć przewód elastyczny od czujnika pr∏dkoÊci w układzie kierowniczym i zakorkować go oraz czujnik jak pokazano. CZUJNIK PR¢DKOÂCI KOREK

KOREK 6. Uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym. • JeÊli odczytano sił∏ 32 N (3,2 kG) lub mniej, wymienić czujnik pr∏dkoÊci w układzie kierowniczym, patrz str. 17-18. • JeÊli odczyt jest ciàgle wi∏kszy ni× 32 N, sprawdzić przekładni∏ i pomp∏.

Sprawdzanie i regulacja
Sprawdzanie wspomagania w czasie jazdy
1. Sprawdzić poziom płynu w układzie kierowniczym i naciàg paska pompy. 2. Uruchomić silnik i rozgrzać go do normalnej temperatury pracy (a× włàczy si∏ wentylator chłodnicy) i obrócić kierownicà kilka razy w lewo i prawo aby rozgrzać płyn w układzie wspomagania. 3. Zatrzymać silnik. Imitujàc pr∏dkoÊć około 50 km/h, odłàczyć przewody od czujnika pr∏dkoÊci i podłàczyć je do łàcznika bocznikowego. Zakorkować koniec łàcznika bocznikowego.

Wymiana czujnika pr∏dkoÊci w układzie kierowniczym
1. Wymontować wspornik tylnej poduszki. 2. Rozłàczyć złàczk∏ czujnika pr∏dkoÊci (VSS). 3. Wykr∏cić Êrub∏ 8 mm mocujàcà czujnik i wyciàgnàć czujnik pr∏dkoÊci w układzie kierowniczym z obudowy przekładni. 4. Odłàczyć przewody czujnika i zakorkować łàczniki.

ZŁÑCZKA VSS ŁÑCZNIK OBEJÂCIOWY
(W komplecie z

Zakorkować

PRZEWODY CZUJNIKA ÂRUBA M8 MOCUJÑCA CZUJNIK

CZUJNIK PR¢DKOÂCI

O-RING Wymienić CZUJNIK PR¢DKOÂCI

4. Zamocować dynamometr na kole kierownicy. Z silnikiem na biegu jałowym i samochodem stojàcym na czystej suchej nawierzchni pociàgnàć dynamometr jak na rys. i odczytać wskazania gdy koła zaczynajà skr∏cać.

NAKR¢TKA 10 mm (Wykr∏cić najpierw) WSPORNIK TYLNEJ PODUSZKI ÂRUBA 10 mm

DYNAMOMETR • JeÊli odczytano sił∏ 50 N (5,0 kG) lub wi∏cej, problemy ze wspomaganiem przy wysokich pr∏dkoÊciach spowodowane sà przez ograniczony wydatekczujnika pr∏dkoÊci w układzie kierowniczym. Wymienić czujnik pr∏dkoÊci w układzie kierowniczym. • JeÊli odczytano mniej ni× 50 N (5,0 kG) czujnik pr∏dkoÊci jest dobry i usterka wyst∏puje w przewodach czujnika, pompie lub zespole zaworu. JeÊli przewody sà ÊciÊni∏te lub pogi∏te sprawdzić pomp∏. • Patrz Usterki podstawowe (str. 17-12). 5. Po zamontowaniu nowego czujnika pr∏dkoÊci obrócić kierownicà na biegu jałowym max. w lewo i w prawo aby odpowietrzyć układ. 6. Sprawdzić poziom płynu w zbiorniku i uzupełnić w razie potrzeby.

Przekładnia kierownicza i połàczenia

PRZEGUBY KRZYþAKOWE Sprawdzić czy Êruby przegubów nie sà luêne.

OSŁONA GUMOWA Sprawdzić uszkodzenia i pogorszenie właÊciwoÊci.

KOLUMNA KIEROWNICZA Sprawdzić czy Êruby i nakr∏tki mocujàce nie sà luêne.

OSŁONA KO¡CÓWKI DRÑþKA KIEROWNICZEGO Sprawdzić uszkodzenia i pogorszenie własnoÊci. NAKR¢TKA KO¡CÓWKI DRÑþKA PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA KIEROWNICZEGO KO¡CÓWKA DRÑþKA Sprawdzić czy Êruby mocujàce Sprawdzić moment KIEROWNICZEGO nie sà luêne. dokr∏cania. Sprawdzić czy porusza si∏ PODUSZKA MOCUJÑCA prawidłowo i czy nie ma PRZEKŁADNI¢ uszkodzeƒ. Sprawdzić pogorszenie własnoÊci.

Sprawdzanie i regulacja
Pasek pompy wspomagania
UWAGA: Przy zakładaniu nowego paska najpierw wyregulować ugi∏cie lub naciàg dla wartoÊci nowego paska. Uruchomić silnik na 5 min. i wyregulować nast∏pnie naciàg dla u×ywanego paska.

Regulacja
1. Poluzować Êruby i nakr∏tki mocujàce pomp∏. 2. Obracać Êrub∏ regulacyjnà do uzyskania właÊciwego naciàgu, nast∏pnie dokr∏cić Êrub∏ i nakr∏tk∏. 3. Uruchomić silnik i obrócić kilka razy kierownicà od oporu do oporu, nast∏pnie ponownie sprawdzić naciàg.

Sprawdzanie
Sprawdzić pasek pompy wspomagania czy nie jest uszkodzony lub pop∏kany. Wymienić pasek na nowy jeÊli zachodzi taka potrzeba. Nacisnàć pasek z siłà 100 N (10 kG) i zmierzyć ugi∏cie paska mi∏dzy pompà wspomagania i kołem pasowym wału korbowego. Ugi∏cie: Pasek u×ywany: 12,5 – 16,0 mm Pasek nowy: 9,5 – 11,5 mm KOŁO PASOWE POMPY WSPOMAGANIA

ÂRUBA MOCUJÑCA POMP¢

Zmierzyć tutaj

KOŁO PASOWE WAŁU KORBOWEGO

(Pomiary z Przyrzàdem do pomiaru naciàgu:) Zało×yć na pasek przyrzàd do pomiaru naciàgu i zmierzyć jego wartoÊć. Siła naciàgu: Pasek u×ywany: 350 – 500 N (35 – 50 kG) Pasek nowy: 700 – 900 N (70 – 90 kG) UWAGA: • W przypadku wykrycia p∏kni∏ć lub ewidentnych uszkodzeƒ wymienić pasek. • Przyrzàdu do pomiaru naciàgu u×ywać zgodnie z instrukcjà. PRZYRZÑD DO POMIARU NACIÑGU PASKA 07JGG-0010100 KOŁO PASOWE POMPY WSPOMAGANIA KOŁO PASOWE WAŁU KORBOWEGO

ÂRUBA REGULACYJNA

NAKR¢TKA MOCUJÑCA POMP¢

Regulacja listwy z∏batej
UWAGA: Regulować listw∏ z∏batà przy kołach ustawionych do jazdy na wprost. 1. Wymontować osłon∏ przekładni kierowniczej. 2. Poluzować nakr∏tk∏ samokontrujàcà listwy z∏batej przy u×yciu przyrzàdu specjalnego, nast∏pnie poluzować Êrub∏ listwy z∏batej. 3. Dokr∏cić Êrub∏ listwy z∏batej pokonujàc opór spr∏×yny, a× do zablokowania listwy z∏batej, nast∏pnie poluzować jà. 4. Dokr∏cić Êrub∏ listwy z∏batej momentem 4 Nm (0,4 kGm), nast∏pnie cofnàć jà o wymagany kàt. Wymagany kàt powrotu: 20° +5° 0

Wymiana płynu
Sprawdzanie poziomu płynu Sprawdzić poziom płynu w układzie kierowniczym przy zimnym silniku i samochodzie zaparkowanym na ziemi. Upewnić si∏, ×e poziom płynu jest mi∏dzy GÓRNYM a DOLNYM znakiem na zbiorniku. JeÊli poziom jest równy lub poni×ej znaku dolnego, sprawdzić czy nie ma wycieków z układu. JeÊli układ nie ma wycieków a płynu jest mało, dolać go do górnego znaku.

GÓRNY POZIOM

DOLNY POZIOM

5. Dokr∏cić nakr∏tk∏ kontrujàcà podtrzymujàc jednoczeÊnie Êrub∏ listwy z∏batej. OSTRZEþENIE: Przy obsłudze uwa×ać by nie uszkodzić przewodów układu kierowniczego przyrzàdem specjalnym. KLUCZ DO NAKR¢TEK SAMOKONTRUJÑCYCH, 40 mm ÂRUBA LISTWY Z¢BATEJ

1. Odłàczyć przewód powrotny zbiornika i wło×yć jego koniec do odpowiedniego naczynia. 2. Uruchomić silnik i na biegu jałowym kilkakrotnie obrócić kierownicà od oporu do oporu. Gdy płyn przestanie wypływać z przewodu zgasić silnik. Wylać płyn.

Zakorkować zbiornik

PRZEWÓD POWROTNY 3. Zamontować przewód powrotny na zbiorniku płynu. KLUCZ 4. Napełnić zbiornik płynem do górnego poziomu. 6. Sprawdzić dokr∏cenie lub luz kierowniczy wykonujàc jazd∏ próbnà. 7. Zamontować osłon∏ przekładni. 8. Sprawdzić: • Luz obwodowy koła kierownicy (patrz str. 17-17). • Wspomaganie w samochodzie zaparkowanym (patrz str. 17-17). UWAGA: Nie rozlać płynu na nadwozie i inne cz∏Êci. Rozlany natychmiast wytrzeć. OSTRZEþENIE: U×ywać tylko płynu Genuine Honda Power Steering. U×ywanie innych płynów jak ATF lub płynów innych producentów mo×e spowodować uszkodzenie układu. POJEMNOÂĆ UKŁADU: POJEMNOÂĆ ZBIORNIKA: 1,8 litra 0,5 litra

5. Uruchomić silnik i na biegu jałowym kilkakrotnie obrócić kierownicà od poru do oporu aby usunàć powietrze z układu. 6. Sprawdzić poziom płynu i uzupełnić w razie potrzeby. OSTRZEþENIE: Nie napełniać zbiornika powy×ej górnego poziomu.

Sprawdzanie i regulacja
Sprawdzanie ciÊnienia pompy
CiÊnienie płynu sprawdzać wg. poni×szych punktów aby okreÊlić czy usterka dotyczy pompy, czy przekładni kierowniczej. UWAGA: Najpierw sprawdzić poziom płynu i naciàg paska pompy. OSTRZEþENIE: Przy rozłàczaniu przewodów wysokiego ciÊnienia uwa×ać by płyn nie wylał si∏ na nadwozie lub inne elementy. 1. Odłàczyć przewód tłoczny pompy i zamontować łàcznik przewodów pompy na wylocie pompy. 2. Podłàczyć łàcznik przewodów pompy do ciÊnieniomirza, nast∏pnie połàczyć przewód tłoczny pompy z łàcznikiem. 3. Zamontować ciÊnieniomierz na łàcznik przewodów pompy jak na rysunku. 6. Uruchomić silnik i utrzymywać go na biegu jałowym. 7. Obrócić kilka razy kierownicà od oporu do oporu aby nagrzać płyn do normalnej temperatury pracy. 8. Zamknàć zawór odcinajàcy, nast∏pnie stopniowo zamykać zawór kontroli ciÊnienia , a× do ustabilizowania si∏ wskazaƒ ciÊnienia. Odczytać ciÊnienie. 9. Niezwłocznie otworzyć całkowicie zawór odcinajàcy. OSTRZEþENIE: Nie utrzymywać zaworu odcinajàcego zamkni∏tego dłu×ej ni× 5 s. gdy× mo×e to spowodować uszkodzenie pompy z powodu przegrzania. JeÊli pompa jest w dobrym stanie, ciÊnieniomierz winien wskazywać przynajmniej 8000 – 9000 kPa (80 – 90 atm). Ni×sze wskazania ciÊnieniomierza oznaczajà, ×e pompa nie jest w stanie zapewnić pełnego wspomagania. Naprawić lub wymienić pomp∏.

ÂRUBA 6 x 1,0 mm ŁÑCZNIK PRZEWODÓW PRZEWÓD CIÂNIENIOWYCH (POMPA) WYLOTOWY

ZAWÓR ODCINAJÑCY

ZAWÓR ODCINAJÑCY

ŁÑCZNIK PRZEWODÓW CIÂNIENIOWYCH (PRZEWÓD)

PRZYRZÑD DO POMIARU CIÂNIENIA

4. Otworzyć całkowicie zawór odcinajàcy. ZAWÓR REGULACJI CIÂNIENIA 5. Otworzyć całkowicie zawór regulacji ciÊnienia.

Sprawdzanie wycieków

PRZEWODY ELASTYCZNE I SZTYWNE Sprawdzić czy nie sà uszkodzone, skr∏cone, skorodowane, czy nie ocierajà o inne cz∏Êci. Sprawdzić wycieki przewodów i połàczeƒ.

OSŁONA GUMOWA Sprawdzić wycieki.

CZUJNIK PR¢DKOÂCI W UKŁADZIE KIEROWNICZYM Sprawdzić wycieki i mocowanie przewodów hydraulicznych.

PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA Z ZESPOŁEM ZAWORU Sprawdzić powierzchni∏ kontaktu z obudowà zaworu i połàczenia przewodów sztywnych.

POMPA WSPOMAGANIA Sprawdzić uszczelniacze i mocowanie przewodów hydraulicznych.

PRZEWODY ELASTYCZNE I SZTYWNE Sprawdzić czy nie sà uszkodzone, skr∏cone, skorodowane, czy nie ocierajà o inne cz∏Êci. Sprawdzić wycieki przewodów i połàczeƒ.

Kierownica (z SRS)
Wymontowanie
Wymontowanie poduszki powietrznej
Wymontowanà poduszk∏ przechowywać zewn∏trznà powierzchnià do góry. Przechowywanie zewn∏trznà powierzchnià skierowanà do podło×a mo×e spowodować, w przypadku niezamierzonego wybuchu, powa×ne zranienie. OSTRZEþENIE: • Przed wymontowaniem kierownicy ustawić przednie koła do jazdy na wprost. • Przed rozłàczeniem złàczek wiàzki SRS wyłàczyć zapłon, odłàczyć klemy akumulatora, najpierw minus (-) i odczekać przynajmniej 3 minuty. • Nie montować u×ywanych cz∏Êci z innych samochodów. Do naprawy układu SRS u×ywać tylko nowych cz∏Êci. • Przed zamontowaniem dokładnie sprawdzić poduszk∏. Nie montować w przypadku wykrycia Êladów nieprawidłowego obchodzenia si∏ z poduszkà, takich jak wgniecenia, p∏kni∏cia lub deformacje. • Nie rozbierać zespołu poduszki. • Do zamontowania zespołu poduszki powietrznej potrzebne sà Êruby specjalne. Nie u×ywać zwykłych Êrub. 5. Wymontować poduszk∏ powietrznà z kierownicy. 6. Rozpiàć zamek złàczek, nast∏pnie odłàczyć złàczki wiàzki przewodów SRS od pierÊcienia Êlizgowego i zespołu poduszki powietrznej. UWAGA: Usunàć zamek złàczek, nie mo×na go ponownie u×ywać.

ZAMEK ZŁÑCZEK Wyrzucić

ZESPÓŁ PODUSZKI POWIETRZNEJ

1. Wyłàczyć zapłon, odłàczyć klemy akumulatora, najpierw minus (-) i odczekać przynajmniej 3 minuty. 2. Wymontować lewà i prawà pokryw∏ serwisowà. 3. Wykr∏cić najpierw lewà Êrub∏ TORX® (wyłàcznik bezpieczeƒstwa automatycznie wyłàczy si∏). 4. Wykr∏cić prawà Êrub∏ TORX®. UWAGA: U×ywać klucza TORX® T30. LEWA POKRYWA SERWISOWA PRAWA POKRYWA SERWISOWA

ZŁÑCZKI WIÑZKI PRZEWODÓW SRS

7. Wykr∏cić nakr∏tk∏ koła kierownicy. 8. Wymontować koło kierownicy ciàgnàc je do siebie, jednoczeÊnie przechylajàc je na boki.

NAKR¢TKA KOŁA KIEROWNICY Wymienić.

ÂRUBY TORX® Wymienić

Demonta×, Monta×
OSTRZEþENIE: • Przed zamontowaniem dokładnie sprawdzić poduszk∏. Nie montować w przypadku wykrycia Êladów nieprawidłowego obchodzenia si∏ z poduszkà, takich jak wgniecenia, p∏kni∏cia lub deformacje. • Nie rozbierać zespołu poduszki.

Wymontowanà poduszk∏ przechowywać zewn∏trznà powierzchnià do góry. Przechowywanie zewn∏trznà powierzchnià skierowanà do podło×a mo×e spowodować, w przypadku niezamierzonego wybuchu, powa×ne zranienie. UWAGA: W przypadku złomowania samochodu lub wykrycia uszkodzenia poduszki w czasie transportu, przechowywania lub obsługi samochodu poduszka powinna zostać odpalona (patrz rozdział 23). ÂRUBA TORX®

ZESPÓŁ PODUSZKI POWIETRZNEJ

KOŁO KIEROWNICY

ÂRUBA TORX®

PŁYTKA DYSTANSOWA

POKRYWA TYLNA KOŁA KIEROWNICY

Kierownica (z SRS)
Zamontowanie
OSTRZEþENIE: • Przed zamontowaniem kierownicy ustawić przednie koła do jazdy na wprost. • Upewnić si∏ czy przewody wiàzki elektrycznej nie sà przyciÊni∏te lub nie ocierajà o inne cz∏Êci. • Nie zamieniać oryginalnego koła kierownicy na inne gdy× mo×e to uniemo×liwiać prawidłowy monta× poduszki. (U×ywać wyłàcznie oryginalnych cz∏Êci Honda). • Po zakoƒczeniu monta×u sprawdzić czy koła przednie sà ustawione do jazdy na wprost i czy poprzeczka koła kierownicy jest ustawiona poziomo. JeÊli konieczna jest niewielka korekta poło×enia kierownicy nie nale×y przestawiać kierownicy a korekt∏ wykonać regulujàc koƒcówki drà×ków kierowniczych. 2. Podłàczyć złàczki wiàzki przewodów SRS w pierÊcieniu Êlizgowym i poduszce powietrznej.

ZŁÑCZKI WIÑZKI PRZEWODÓW SRS

ZESPÓŁ PODUSZKI POWIETRZNEJ

Upewnić si∏, czy poduszka jest dokładnie zamocowana do koła kierownicy, w przeciwnym razie mo×e doprowadzić do zranienia w czasie wybuchu. 1. Zamontować kierownic∏ na wałek kolumny z nowà nakr∏tkà kontrujàcà. UWAGA: Ustawić otwory na kierownicy zgodnie z kołkami na pierÊcieniu Êlizgowym. PIERÂCIE¡ ÂLIZGOWY KOŁEK OTWÓR 6. Po zamontowaniu poduszki sprawdzić właÊciwe działanie układu: • Włàczyć zapłon. Lampa kontrolna SRS w zestawie wskaêników powinna zapalić si∏ na około 6 sekund i zgasnàć. • Kontrolka SRS (dioda LED) powinna zapalić si∏ raz przy włàczonym zapłonie. 3. Zamontować zespół poduszki powietrznej z nowymi Êrubami TORX®. UWAGA: U×ywać klucza TORX® T30. 4. Zamontować pokrywy serwisowe. 5. Podłàczyć akumulator, najpierw biegun dodatni.

KOŁEK

OTWÓR

LEWA POKRYWA SERWISOWA

PRAWA POKRYWA SERWISOWA

ÂRUBY TORX®

Kierownica (bez SRS)
Wymontowanie
1. Wyjàć emblemant ”Honda” przy pomocy małego wkr∏taka. UWAGA: Uwa×ać by nie uszkodzić emblematu i kierownicy. 2. Odkr∏cić nakr∏tk∏ koła kierownicy. 3. Zdjàć koło kierownicy, ciàgnàc je do siebie, jednoczeÊnie nieznacznie przechylajàc je na boki. UWAGA: Koło kierownicy zdejmować z kołami ustawionymi do jazdy na wprost. KOŁO KIEROWNICY EMBLEMAT

NAKR¢TKA KOŁA KIEROWNICY Wymienić.

Demonta×, Monta×
EMBLEMAT

PŁYTKA STYKOWA SYGNAŁU DèWI¢KOWEGO

KOŁO KIEROWNICY

POKRYWA TYLNA KOŁA KIEROWNICY NAKŁADKA KOŁA KIEROWNICY PŁYTKA DYSTANSOWA STYKI SYGNAŁU

POKRYWA NAKR¢TKI

Kierownica (bez SRS)
Zamontowanie
1. Koło kierownicy montować z kołami ustawionymi do jazdy na wprost. UWAGA: Wyci∏cia w kierownicy zaz∏bić z wyst∏pami kołnierza powrotu kirunkowskazów. 2. Sprawdzić ustawienie kierownicy. Zmienić ustawienie w razie potrzeby. UWAGA: Gdy nie jest mo×liwe dokładnie poziome ustawienie poprzeczki koła kierownicy, poło×enie nale×y ustawić regulujàc obie koƒcówki drà×ków kierowniczych. Patrz str. 18-6 regulacja zbie×noÊci kół przednich. 3. Dokr∏cić nowà nakr∏tk∏ koła kierownicy i zało×yć emblemat.

KOŁO KIEROWNICY KOŁNIERZ POWROTU KIERUNKOWSKAZÓW WYCI¢CIA EMBLEMAT

WYST¢PY

NAKR¢TKA KOŁA KIEROWNICY

4. Po zamontowaniu kierownicy sprawdzić działanie sygnału dêwi∏kowego.

Kolumna kierownicza
Wymontowanie
OSTRZEþENIE: • Wszystkie wiàzki układu SRS sà koloru ×ółtego. • W przypadku przerwy w obwodzie lub uszkodzenia przewodów wymienić całà wiàzk∏ SRS. 1. Wymontować poduszk∏ powietrznà i kierownic∏ (patrz str. 17-24 lub 27). 2. Zdemontować pokryw∏ dolnà. 4. Wypiàć zamek złàczki, nast∏pnie odłàczyć złàczk∏ wiàzki głównej SRS od pierÊcienia Êlizgowego. UWAGA: Usunàć zamek złàczki, nie mo×na go ponownie u×ywać. ZŁÑCZKA WIÑZKI GŁÓWNEJ SRS

PIERÂCIE¡ ÂLIZGOWY

ZAMEK ZŁÑCZKI Wyrzucić

5. Wymontować pierÊcieƒ Êlizgowy i kołnierz powrotu kierunkowskazów. POKRYWA DOLNA 6. Rozłàczyć złàczki przełàcznika zespolonego, nast∏pnie wymontować przełàcznik zespolony z wałka kolumny kierowniczej.

3. Zdemontować obudowy kolumny.

GÓRNA OBUDOWA KOLUMNY

PRZEŁÑCZNIK ZESPOLONY WAŁEK KOLUMNY

KOŁNIERZ POWROTU KIERUNKOWSKAZÓW

PIERÂCIE¡ ÂLIZGOWY Nie demontować

DOLNA OBUDOWA KOLUMNY

WKR¢TY

Kolumna kierownicza
Wymontowanie (ciàg dalszy)
7. Wymontować obudow∏ przegubów wału kolumny kierowniczej. OBUDOWA PRZEGUBÓW 9. Wymontować kolumn∏ kierowniczà odkr∏cajàc Êruby i nakr∏tki mocujàce.

KOLUMNA KIEROWNICZA

NAKR¢TKA SPINKA OPASKI ÂRUBA UCHWYT KOLUMNY

8. Wykr∏cić Êruby przegubów i przesunàć przeguby w kierunku kolumny.

PRZEGUB WAŁKA KOLUMNY

ÂRUBY

Sprawdzanie
• Sprawdzić ło×ysko kolumny i ło×yska przegubów, czy nie majà zbyt du×ych luzów i gładko obracajà si∏. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowoÊci wymienić przegub lub kompletnà kolumn∏ kierowniczà. Sprawdzić kołnierz ustalajàcy. W przypadku uszkodzeƒ wymienić go. Sprawdzić płytki absorbujàce, ich prowadnice oraz komor∏ poÊlizgowà. Wymienić te elementy jako komplet w przypadku stwierdzenia uszkodzeƒ. • Sprawdzić czy mechanizm regulacji poło×enia kolumny kierowniczej działa płynnie i nie ma uszkodzeƒ. – Zamocować dynamometr spr∏×ynowy na koƒcu dêwigni. Zmierzyć sił∏ potrzebnà do ruszenia dêwigni. Siła: 70 -– 90 N (7 – 9 kGm) – Gdy zmierzona siła nie mieÊci si∏ w normie wymontować Êrub∏ M6 (6 mm) i blokad∏. Wyregulować sił∏ dêwigni dokr∏cajàc Êrub∏ dêwigni do uzyskania wymaganej wartoÊci. – Zamontować blokad∏ i Êrub∏ M6 (6 mm) oraz sprawdzić sił∏ dêwigni ponownie.

• •

PŁYTKA ABSORBUJÑCA ŁOþYSKO KULKOWE PROWADNICA PŁYTKI KOLUMNY ABSORBUJÑCEJ KOŁNIERZ USTALAJÑCY

DYNAMOMETR SPR¢þYNOWY

ÂRUBA DèWIGNI

PLASTIKOWE MOCOWANIE ŁOþYSKA PRZEGUBÓW

BLOKADA ÂRUBA 6mm KOMORA POÂLIZGOWA Ta cz∏Êć jest zamocowana do wspornika kolumny przy pomocy plastikowych mocowaƒ.

Kolumna kierownicza
Zamontowanie
OSTRZEþENIE: • Wszystkie wiàzki układu SRS sà koloru ×ółtego. • W przypadku przerwy w obwodzie lub uszkodzenia przewodów wymienić całà wiàzk∏ SRS. 1. Wło×yć wałek kolumny kierowniczej do górnej koƒcówki przegubu krzy×akowego ustawiajàc spłaszczonà cz∏Êć wału równo z otworem Êruby przegubu. Wło×yć Êrub∏ przegubu, nie dokr∏cajàc jej. 3. Zamontować kolumn∏ kierowniczà przykr∏cajàc nakr∏tki kolumny, nast∏pnie zało×yć uchwyt kolumny i przykr∏cić Êruby. 4. Dokr∏cić górnà i dolnà Êrub∏ przegubu, wło×one uprzednio luêno w punkcie 2.

KOLUMNA KIEROWNICZA

Moment koƒcowy: 28 Nm (2,9 kGm)

ÂRUBA PRZEGUBU Ustawić otwór Êruby równo z płaskà cz∏Êcià wału.

UCHWYT KOLUMNY

NAKR¢TKA KOŁNIERZOWA ÂRUBA KOŁNIERZOWA PRZEGUB KOLUMNY KIEROWNICZEJ 2. Zało×yć dolny koniec przegubu na wałek z∏bnika przekładni kierowniczej, ustawiajàc otwór Êruby przegubu w jednej linii z rowkiem wałka z∏bnika. Wło×yć Êrub∏ w otwór przegubu. UWAGA: • Upewnić si∏, ×e dolna Êruba przegubu znajduje si∏ w rowku wałka z∏bnika przekładni. • Przed dokr∏ceniem Êrub przegubów nale×y pociàgnàć za przegub upewniajàc si∏, ×e przegub jest pewnie osadzony. PRZEGUB KOLUMNY KIEROWNICZEJ 5. Zamocować obudow∏ przegubów kolumny przy pomocy opasek i spinek.

OBUDOWA PRZEGUBÓW

ROWEK

OPASKI SPINKI

WAŁEK Z¢BNIKA DOLNA ÂRUBA PRZEGUBU Moment koƒcowy: 28 Nm (2,8 kGm) 6. Podłàczyć złàczki wyłàcznika zapłonu do skrzynki bezpieczników pod deskà rozdzielczà.

7. Zamontować przełàcznik zespolony i kołnierz powrotny kierunkowskazów. 8. Zamontować pierÊcieƒ Êlizgowy na przełàcznik zespolony. UWAGA: Ustawić wyci∏cia w kołnierzu powrotnym zgodnie z wyst∏pami w pierÊcieniu Êlizgowym.

10. Zało×yć obudowy kolumny kierowniczej.

OBUDOWA GÓRNA KOLUMNY

WYCI¢CIE

WYST¢P

KOŁNIERZ POWROTNY KIERUNKOWSKAZÓW

OBUDOWA DOLNA KOLUMNY

11. Zało×yć pokryw∏ dolnà. PIERÂCIE¡ ÂLIZGOWY

PRZEŁÑCZNIK ZESPOLONY

9. Podłàczyć złàczk∏ wiàzki głównej SRS do pierÊcienia Êlizgowego. ZŁÑCZKA WIÑZKI GŁÓWNEJ SRS

PIERÂCIE¡ ÂLIZGOWY

POKRYWA DOLNA

12. Zało×yć koło kierownicy • Z SRS (patrz str. 17-26). • Bez SRS (patrz str. 17-28).

Pompa wspomagania
Wymontowanie
UWAGA: Przed rozłàczeniem przewodów pompy podło×yć odpowiedni pojemnik pod samochodem. 1. SpuÊcić płyn z układu (patrz str. 17-21). 2. Odłàczyć przewód ssàcy i tłoczny pompy oraz zakorkować przewody. 3. Zdjàć pasek luzujàc Êrub∏ regulacyjnà i Êrub∏ oraz nakr∏tk∏ mocujàcà. UWAGA: Uwa×ać by nie rozlać płynu na nadwozie lub inne elementy. Wytrzeć niezwłocznie w przypadku rozlania płynu. 4. Wymontować Êruby i nakr∏tk∏ mocujàcà, wyjàć pomp∏.

Sprawdzanie naciàgu wst∏pnego
Sprawdzić naciàg wst∏pny pompy kluczem dynomometryczny po naprawie pompy lub po zamontowaniu wymienionej pompy. Naciàg wst∏pny: 8 Nm (0,8 kGm)

PRZEWÓD TŁOCZNY O-RING Wymienić POMPA

NAKR¢TKA MOCUJÑCA POMP¢ KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY

PRZEWÓD SSÑCY

ÂRUBY MOCUJÑCE POMP¢ ÂRUBA REGULACYJNA

UWAGA: Po wyj∏ciu pompy nie obracać kierownicà. 5. Otwarte otwory pompy zakleić taÊmà aby zabezpieczyć jà przed zanieczyszczeniem. Pomp∏ montować wg. str. 17-43.

Demonta×
Zdejmowanie koła pasowego
1. SpuÊcić płyn z pompy. 2. Pomp∏ umieÊcić w imadle z mi∏kimi szcz∏kami. OSTRZEþENIE: Uwa×ać by nie uszkodzić obudowy pompy szcz∏kami imadła. 3. Unieruchomić koło pasowe pr∏tem i odkr∏cić nakr∏tk∏. 4. Zdemontować koło pasowe. UWAGA: Nakr∏tka koła pasowego ma gwint lewoskr∏tny.

Zawór kontroli przepływu – Wymontowanie. Sprawdzanie
1. Wykr∏cić dwie Êruby kołnierzowe 6 mm, nast∏pnie wymontować pokryw∏ gniazda przewodów, spr∏×yn∏ i O-ringi.

ÂRUBY KOŁNIERZOWE

PR¢T

NAKR¢TKA KOŁA PASOWEGO (Gwint lewoskr∏tny)

SPR¢þYNA ZAWORU

POKRYWA GNIAZDA

O-RING Wymienić O-RING Wymienić KOŁO PASOWE

2. Wymontować zawór kontroli przepływu z gniazda przewodów. ZAWÓR KONTROLI PRZEPŁYWU

GNIAZDO PRZEWODÓW

Pompa wspomagania
Demonta× (ciàg dalszy)
3. Sprawdzić czy kraw∏dzie rowków zaworu nie sà zu×yte, nie majà zadziorów lub innych uszkodzeƒ. JeÊli zawór jest w porzàdku przejÊć do punktu 5. JeÊli nie, wymienić zawór. • Oryginalne zawory sà selekcjonowane aby zapewnić precyzyjne pasowanie do otworu w pompie. Upewnić si∏, ×e nowy zawór ma taki sam znak identyfikacyjny.

ZAWÓR KONTROLI PRZEPŁYWU

Sprawdzić uszkodzenia kraw∏dzi. ZNAK IDENTYFIKACYJNY

4. Wło×yć zawór do pompy i sprawdzić czy przesuwa si∏ płynnie w obie strony.

Znak

Nazwa ZAWÓR KONTROLI PRZEPŁYWU A

Ârednica

Bez znaku

ZAWÓR KONTROLI PRZEPŁYWU B

5. Zało×yć kawałek przewodu na zawór, jak na rysunku.

ZAWÓR KONTROLI PRZEPŁYWU PRZEWÓD 9,5 mm (Ârednica wewn∏trzna) (Zalecany jest przewód powrotny układu kierowniczego)

ZAWÓR KONTROLI PRZEPŁYWU

6. Zanurzyć zawór w pojemniku z płynem wspomagania lub z rozpuszczalnikiem i doprowadzić powietrze do przewodu. Je×eli powietrze uchodzi przez zawór, wymienić lub naprawić zawór jak ni×ej. UWAGA: Nie u×ywać powietrza spr∏×onego. CIÂNIENIE POWIETRZA

Wymontowanie kół z∏batych pompy
OSTRZEþENIE: Elementy pompy wykonane sà z aluminium. Uwa×ać by ich nie uszkodzić przy naprawie. 1. Wykr∏cić Êruby kołnierzowe, nast∏pnie wymontować pokryw∏ górnà pompy, uszczelk∏ obudowy, uszczelk∏ nurników i

USZCZELKA OBUDOWY Wymienić PŁYN UKŁADU WSPOMAGANIA lub ROZPUSZCZALNIK

USZCZELKA NURNIKÓW Wymienić ÂRUBA KOŁNIERZOWA

KOŁKI USTALAJÑCE 7. Wło×yć koniec zaworu kontroli przepływu w imadło z mi∏kkimi szcz∏kami. 8. Wykr∏cić Êrub∏ specjalnà w górnej cz∏Êci zaworu i wymontować kulk∏, zawór nadmiarowy i spr∏×yn∏. ÂRUBA SPECJALNA
PODKŁADKA (-I) JeÊli sà.

POKRYWA PRZEDNIA POMPY

ZAWÓR NADMIAROWY

11. Oddzielić gniazdo przewodów od obudowy pompy. 12. Wymontować kołki ustalajàce i uszczelk∏ obudowy z gniazda przewodów.

KULKA GNIAZDO PRZEWODÓW OBUDOWA POMPY

ZAWÓR KONTROLI PRZEPŁYWU

Âcisnàć ten koniec w mi∏kkich szcz∏kach imadła

SPR¢þYNA ZAWORU NADMIAROWEGO USZCZELKA OBUDOWY Wymienić KOŁKI USTALAJÑCE

9. Umyć wszystkie cz∏Êci rozpuszczalnikiem, wysuszyć, zamontować i sprawdzić ponownie szczelnoÊć zaworu. UWAGA: W razie potrzeby zawór nadmiarowy jest regulowany podkładkami w fabryce. Przy monta×u zało×yć wszystkie wymontowane podkładki.

Pompa wspomagania
Demonta× (ciàg dalszy)
13. Wymontować koło z∏bate nap∏dzajàce i nap∏dowe z obudowy pompy. 14. Wymontować nurniki z obudowy pompy.

KOŁO Z¢BATE NAP¢DZAJÑCE KOŁO Z¢BATE NAP¢DZANE

NURNIKI

15. Wyjàć uszczelniacz olejowy z przedniej pokrywy pompy.

USZCZELNIACZ OLEJOWY Wymienić

PRZEDNIA POKRYWA POMPY

Monta×
OSTRZEþENIE: Cz∏Êci składowe pompy wykonane sà z aluminium. Uwa×ać przy monta×u. • • • Umyć wszystkie zdemontowane cz∏Êci. Wymienić wszystkie O-ringi i uszczelniacze. Nie zanurzać gumowych cz∏Êci w rozpuszczalniku. Pokryć O-ringi smarem przed ich zamontowaniem i upewnić si∏, ×e sà w prawidłowych miejscach. Cz∏Êci zaznaczone na szaro nie powinny być demontowane za wyjàtkiem wymiany uszczelniaczy. JeÊli któraÊ z cz∏Êci jest uszkodzona, wymienić kompletnà pomp∏.

GNIAZDO PRZEWODÓW O-RING Wymienić

O-RING Wymienić USZCZELNIACZ OBUDOWY Wymienić KOŁKI USTALAJÑCE

POKRYWA GNIAZDA PRZEWODÓW B ÂRUBA KOŁNIERZOWA 6 mm

OBUDOWA POMPY KOŁO Z¢BATE NAP¢DZANE

KOŁKI USTALAJÑCE NURNIK B

POKRYWA GNIAZDA SPR¢þYNA

USZCZELNIACZ NURNIKÓW Wymienić KOŁO Z¢BATE NAP¢DZAJÑCE ZAWÓR KONTROLI PRZEPŁYWU NURNIK A USZCZELNIACZ OLEJOWY Wymienić WPUST

O-RING Wymienić ÂRUBA KOŁNIERZOWA 6 mm

USZCZELNIACZ OBUDOWY Wymienić PRZEDNIA POKRYWA POMPY KOŁO PASOWE

ÂRUBA KOŁNIERZOWA

NAKR¢TKA KOŁA

Pompa wspomagania
Monta× (ciàg dalszy)
Zamontowanie kół z∏batych pompy
1. Pokryć powierzchnie zewn∏trzne nurników płynem wspomagania, nast∏pnie zamontować je w obudow∏ pompy. Upewnić si∏, ×e nurniki sà wło×one w otwory jak pokazano. UWAGA: Zamontować nurniki ustawiajàc je jak pokazano 4. Pokryć rowek gniazda przewodów płynem wspomagania, nast∏pnie wło×yć nowy uszczelniacz obudowy na gniazdo przewodów. 5. Pokryć tulejki w gnieêdzie przewodów płynem wspomagania. 6. Zamontować kołki ustalajàce w obudowie pompy. NURNIKI USTAWIENIE 7. Zamontować gniazdo przewodów do obudowy pompy.

USZCZELNIACZ GNIAZDO PRZEWODÓW OBUDOWY

ROWEK GNIAZDA PRZEWODÓW 2. Pokryć wewn∏trznà cz∏Êć nurników płynem wspomagania. 3. Wmontować koła z∏bate w obudow∏ pompy.

KOŁKI USTALAJÑCE

OBUDOWA POMPY

8. Pokryć rowek obudowy pompy płynem wspomagania, nast∏pnie wło×yć nowy uszczelniacz obudowy. 9. Pokryć nowy uszczelniacz nurników płynem wspomagania i zamontować go.

KOŁO Z¢BATE NAP¢DZAJÑCE KOŁO Z¢BATE NAP¢DZANE

10. Zamontować kołki ustalajàce w obudowie pompy.

OBUDOWA POMPY

USZCZELNIACZ OBUDOWY USZCZELNIACZ NURNIKÓW

ROWEK OBUDOWY POMPY KOŁKI USTALAJÑCE OBUDOWA POMPY

11. Zamontować uszczelniacz olejowy w przedniej pokrywie pompy, najpierw r∏kami, nast∏pnie u×ywajàc nasadki do wciskania, docisnàć uszczelniacz. 12. Pokryć powierzchnie uszczelniacza smarem (Honda P/N 08733-B070E).

14. Zało×yć przednià pokryw∏ pompy na wałek koła z∏batego, uwa×ajàc by nie uszkodzić powierzchni uszczelniacza lub przesunàć spr∏×yny uszczelniacza olejowego, nast∏pnie usunàć taÊm∏ winylowà. WAŁEK KOŁA Z¢BATEGO NAP¢DZAJÑCEGO

NASADKA (φ 36 mm)

PRZEDNIA POKRYWA POMPY 13. Owinàć wypust wałka koła z∏batego nap∏dzajàcego taÊmà winylowà i pokryć smarem taÊm∏.

PRZEDNIA POKRYWA POMPY 15. Wkr∏cić Êruby kołnierzowe odpowiednim momentem i w pokazanej kolejnoÊci.

ÂRUBA KOŁNIERZOWA WAŁEK KOŁA Z¢BATEGO NAP¢DZAJÑCEGO

TAÂMA WINYLOWA

Pompa wspomagania
Monta× (ciàg dalszy)
Monta× zaworu kontroli przepływu
16. Zamontować zawór kontroli przepływu w odwrotnej kolejnoÊci do procedury wymontowywania. • Nało×yć smar (Honda P/N 08733–B070E) na nowe O-ringi. • Pokryć zawór kontroli przepływu płynem wspomagania i zamontować go a nast∏pnie spr∏×yn∏ zaworu. UWAGA: Wymieniajàc zawór kontroli przepływu upewnić si∏, ×e nowy zawór ma te same oznaczenia co oryginalny zawór.

Monta× koła pasowego
1. Zamocować pomp∏ w imadle z mi∏kkimi szcz∏kami. OSTRZEþENIE: Uwa×ać, by nie uszkodzić obudowy pompy szcz∏kami imadła. 2. Zało×yć koło pasowe w poło×eniu jak pokazano na rysunku, nast∏pnie przykr∏cić nakr∏tk∏.

Płaska powierzchnia NAKR¢TKA KOŁA PASOWEGO

KOŁO PASOWE

SPR¢þYNA ZAWORU

3. Unieruchomić koło pasowe pr∏tem i dokr∏cić nakr∏tk∏. 4. Obracajàc kołem pasowym sprawdzić czy pompa obraca si∏ płynnie.

POKRYWA GNIAZDA

O-RING

NAKR¢TKA KOŁA PASOWEGO (Gwint lewoskr∏tny) 65 Nm (6,5 kGm)

PR¢T

ZAWÓR KONTROLI PRZEPŁYWU

O-RING

Zamontowanie
1. Podłàczyć przewody, ssàcy i tłoczny. Dokr∏cić oba przewody. 2. Przykr∏cić luêno pomp∏ do wspornika Êrubà mocujàcà. UWAGA: Uwa×ać by nie wylać płynu na karoseri∏. W przypadku rozlania płynu niezwłocznie go wytrzeć. OSTRZEþENIE: U×ywać wyłàcznie oryginalnego płynu Honda Power Steering Fluid. U×ywanie innych płynów np. ATF lub płynów innych producentów mo×e spowodować uszkodzenie układu. POJEMNOÂĆ UKŁADU: 1,8 litra POJEMNOÂĆ ZBIORNIKA PŁYNU: 0,5 litra 4. Wyregulować naciàg paska (patrz str. 17-20). 5. Napełnić zbiornik płynem do górnego poziomu.

PRZEWÓD TŁOCZNY NAKR¢TKA MOCUJÑCA POMP¢

O-RING

POMPA

LINIA GÓRNEGO POZIOMU PRZEWÓD SSÑCY

LINIA DOLNEGO POZIOMU – ÂRUBA REGULACYJNA ÂRUBY MOCUJÑCE POMP¢ Uruchomić silnik, utrzymujàc go na biegu jałowym, obrócić kierownicà kilka razy od oporu do oporu aby usunàć powietrze z układu. Sprawdzić ponownie poziom płynu, uzupełnić w razie potrzeby.

OSTRZEþENIE: Nie nalewać płynu powy×ej lini górnego poziomu. 3. Zało×yć pasek pompy. OSTRZEþENIE: • Upewnić si∏, ×e pasek jest dobrze osadzony w rowkach koła pasowego. • Nie zabrudzić płynem lub smarem paska lub koła pasowego. Wytrzeć Êlady płynu lub smaru przed monta×em. PASEK POMPY WSPOMAGANIA KOŁO PASOWE POMPY

Przekładnia kierownicza
Wymontowanie
1. SpuÊcić płyn z przekładni jak opisano na stronie 17-21. 2. PodnieÊć przód samochodu i umieÊcić go na podstawkach (patrz rozdz. 1). 3. Zdjàć koła przednie. 4. Zdemontować osłon∏ przegubów kolumny kierowniczej. 6. Wyjàć zawleczk∏ i odkr∏cić nakr∏tk∏ koƒcówki drà×ka kierowniczego. 7. Zamiast nakr∏tki koronkowej wkr∏cić zwykłà nakr∏tk∏. Nakr∏tk∏ wkr∏cać do momentu zrównania si∏ jej kraw∏dzi z koƒcem gwintu koƒcówki drà×ka, w przeciwnym wypadku gwint koƒcówki mo×e zostać uszkodzony przez Êciàgacz koƒcówek. 8. Rozdzielić koƒcówk∏ drà×ka kierowniczego i zwrotnic∏ u×ywajàc Êciàgacza. OSTRZEþENIE: Uwa×ać by nie uszkodzić osłony gumowej koƒcówki drà×ka.

OSŁONA PRZEGUBÓW

ÂCIÑGACZ KO¡CÓWEK DRÑþKÓW KIEROWNICZYCH 28 mm 07MAC-SL00200

NAKR¢TKA 10 mm SPINKA OPASKA 9. Wymontować osłon∏ przekładni.

5. Wyjàć dolnà Êrub∏ z przegubu kolumny kierowniczej i pociàgnàć przegub w kierunku kolumny kierowniczej. UWAGA: Zablokować wał kolumny kierowniczej wyjmujàc klucz ze stacyjki.

PRZEGUB KOLUMNY

OSŁONA PRZEKŁADNI

DOLNA ÂRUBA PRZEGUBU

10. U×ywajàc rozpuszczalnika i szczotki usunàć olej i brud z zespołu zaworu, oczyÊcić jego przewody i podłàczenie do przekładni, przedmuchać suchym spr∏×onym powietrzem. 11. U×ywajàc odpowiedniego klucza, odłàczyć cztery przewody od zespołu zaworu. A:Od pompy: klucz 14 mm B:Do chłodnicy oleju: klucz 12 mm C:Do zbiornika płynu: klucz 17 mm D:Do czujnika pr∏dkoÊci w układzie kierowniczym: klucz 12 mm

13. Wykr∏cić nakr∏tki samokontrujàce łàczàce rur∏ wydechowà A z katalizatorem trójdro×nym i z kolektorem wydechowym. 14. Wymontować rur∏ wydechowà A. OSTRZEþENIE: Wymienić uszczelk∏ i nakr∏tki samokontrujàce przy ponownym montowaniu rury wydechowej A. USZCZELKA Wymienić NAKR¢TKI SAMOKONTRUJÑCE Wymienić

ZESPÓŁ ZAWORU

NAKR¢TKI SAMOKONTRUJÑCE Wymienić

RURA WYDECHOWA A

12. Wymontować wspornik rury wydechowej.

15. Wykr∏cić Êruby mocujàce przekładni∏ kierowniczà i wymontować uchwyt oraz obejm∏ przewodu powietrznego.

NAKR¢TKA WSPORNIKA RURY WYDECHOWEJ

RURA WYDECHOWA A

WSPORNIK RURY WYDECHOWEJ

UCHWYT

ÂRUBY MOCUJÑCE PRZEKŁADNIE KIEROWNICZÑ OBEJMA PRZEWODU POWIETRZNEGO

Przekładnia kierownicza
Wymontowanie (ciàg dalszy)
16. Odkr∏cić lewà koƒcówk∏ drà×ka kierowniczego, nast∏pnie przesunàć listw∏ z∏batà do koƒca w prawo. 17. Przesunàć przekładni∏ w prawo aby lewy koniec przekładni nie zaczepiał o ram∏ pomocniczà, nast∏pnie wymontować zespół przekładni kierowniczej. OSTRZEþENIE: Uwa×ać by nie pogiàć lub uszkodzić przewodów układu kierowniczego przy wymontowywaniu zespołu przekładni kierowniczej.

PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA

Demonta×
Wymontowanie listwy z∏batej
UWAGA: Przed demonta×em, przekładni∏ umyć rozpuszczalnikiem i szczotkà. 1. Wymontować przekładni∏ kierowniczà (patrz str. 17-44). 2. Wymontować zespół zaworu z przekładni. 3. Wymontować gniazda zw∏×ek i O-ringi z obudowy przekładni. 8. Poluzować nakr∏tk∏ kontrujàcà i wykr∏cić Êrub∏ listwy z∏batej, wymontować spr∏×yn∏ i prowadnic∏ listwy z∏batej.

ZESPÓŁ ZAWORU

SPR¢þYNA ÂRUBA LISTWY Z¢BATEJ

O-RING GNIAZDO ZW¢þKI
PROWADNICA LISTWY Z¢BATEJ

O-RING Wymienić

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA

9. Wymontować pierÊcieƒ spr∏×ysty φ 28 z dna obudowy przekładni.

4. UmieÊcić przekładni∏ w imadle z mi∏kkimi szcz∏kami, zacisnàć na wsporniku mocujàcym lub obudowie przekładni. OSTRZEþENIE: Nie zdeformować obudowy przekładni zaciskajàc jà w imadle zbyt mocno. 5. Wymontować koƒcówk∏ drà×ka kierowniczego i nakr∏tk∏ kontrujàcà. 6. Wymontować opaski i spinki osłon gumowych. Wyciàgnàć osłony z koƒcówek przekładni. 7. Przytrzymać kluczem 22 mm listw∏ z∏batà przekładni a drugim 17 mm odkr∏cić koƒcówk∏ listwy z∏batej. KLUCZ 22 mm PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY φ 28 mm

LISTWA Z¢BATA PODKŁADKA ZABEZPIECZAJÑCA Wymienić

OSŁONA KLUCZ 17 mm Odgiàć

Przekładnia kierownicza
Demonta× (ciàg dalszy)
10. Wymontować z∏bnik z obudowy przekładni lekko go uderzajàc. • Wymontować dolne ło×ysko kulkowe z∏bnika u×ywajàc Êciàgacza.

DOLNE ŁOþYSKO KULKOWE Z¢BNIKA

Z¢BNIK

ÂCIÑGACZ

U×ywajàc prasy, zamontować dolne ło×ysko kulkowe na z∏bnik.

Nacisnàć 11. Sprawdzić dolne ło×ysko kulkowe z∏bnika; jeÊli jest dobre przejÊć do punktu 12. JeÊli ło×ysko hałasuje lub ci∏×ko pracuje, wymienić ło×ysko. • Wymontować pierÊcieƒ spr∏×ysty 12 mm.

DOLNE ŁOþYSKO KULKOWE Z¢BNIKA

Z¢BNIK

DOLNE ŁOþYSKO KULKOWE Z¢BNIKA

KO¡CÓWKA, 42 x 47 mm PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY 12 mm

Sprawdzić dolne ło×ysko kulkowe z∏bnika czy porusza si∏ płynnie i zamontować pierÊcieƒ spr∏×ysty 12 mm. DOLNE ŁOþYSKO KULKOWE Z¢BNIKA

15. Wymontować uszczelniacz koƒca cylindra z obudowy cylindrycznej. UWAGA: Wyjmować palcami lub drewnianà pałeczkà, aby uniknàć uszkodzenia wn∏trza cylindra.

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY 12 mm 12. Wykr∏cić 4 Êruby z koƒca obudowy cylindrycznej, nast∏pnie zdjàć obudow∏ z listwy z∏batej. 13. Wymontować obudow∏ cylindrycznà. 14. Wymontować O-ring, pierÊcieƒ oporowy, tulejk∏ A listwy z∏batej i spr∏×yn∏ cylindra. USZCZELNIACZ KO¡CA CYLINDRA

OBUDOWA USZCZELNIACZ CYLINDRYCZNA KO¡CA CYLINDRA

16. Wymontować cylinder, gniazdo uszczelniacza i listw∏ z∏batà z obudowy przekładni.

OBUDOWA PRZEKŁADNI

GNIAZDO USZCZELNIACZA CYLINDRA

ÂRUBY O-RING Wymienić CYLINDRA TULEJKA A LISTWY OBUDOWA Sprawdzić uszkodzenia CYLINDRYCZNA wewn∏trznej powierzchni SPR¢þYNA

PIERÂCIE¡ OPOROWY

LISTWA Z¢BATA POKRYWA CYLINDER

Przekładnia kierownicza
Demonta× (ciàg dalszy)
17. Wymontować podkładk∏ ustalajacà z obudowy przekładni. 21. Sprawdzić czy uchwyt z∏bnika porusza si∏ gładko i czy nie ma zbyt du×ego luzu. JeÊli wszystko jest prawidłowe przejÊć do punktu 22. JeÊli uchwyt z∏bnika jest uszkodzony lub zabrudzony jest smar wewnàtrz uszczelniacza, wymienić ło×ysko. • Wymontować pierÊcieƒ spr∏×ysty 30 mm z uchwytu z∏bnika. PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY 30 mm

OBUDOWA PRZEKŁADNI

PODKŁADKA USTALAJACA 18. Wymontować pokryw∏ obudowy przekładni wykr∏cajàc 4 Êruby kołnierzowe 6 mm. 19. Wymontować uszczelniacz z∏bnika z pokrywy obudowy przekładni. 20. Wymontować O-ring z obudowy przekładni.

UCHWYT Z¢BNIKA • • Wymontować uchwyt z∏bnika z obudowy przekładni. Sprawdzić czy ło×ysko igiełkowe w uchwycie z∏bnika i w obudowie przekładni nie jest uszkodzone. JeÊli ło×yska sà uszkodzone, to wymienić je w komplecie.

ÂRUBA KOŁNIERZOWA 6 mm ŁOþYSKA IGIEŁKOWE Sprawdzić uszkodzenia USZCZELNIACZ Z¢BNIKA Wymienić POKRYWA OBUDOWY PRZEKŁADNI O-RING Wymienić

Wymontować górne ło×ysko kulkowe z∏bnika z obudowy przekładni.

Nało×yć smar do ło×yska igiełkowego uchwytu z∏bnika i zamontować uchwyt w obudowie przekładni. UCHWYT Z¢BNIKA

GÓRNE ŁOþYSKO KULKOWE Z¢BNIKA Wymienić

ŁOþYSKO IGIEŁKOWE

Nie pokrywać smarem

OBUDOWA PRZEKŁADNI OBUDOWA PRZEKŁADNI • Wło×yć nowe górne ło×ysko kulkowe z∏bnika do wewnàtrz obudowy przekładni u×ywajàc narz∏dzia specjalnego. • Zamontować pierÊcieƒ spr∏×ysty powierzchnià sto×kowà na zewnàtrz. UWAGA: Koƒcówki pierÊcienia spr∏×ystego muszà być ustawione nad płaskà powierzchnià uchwytu z∏bnika.

KO¡CÓWKI PIERÂCIENIA

KO¡CÓWKA

TRZPIE¡

GÓRNE ŁOþYSKO KULKOWE Z¢BNIKA

PŁASKA POWIERZCHNIA

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY 30 mm

Przekładnia kierownicza
Demonta× (ciàg dalszy)
22. Wymontować cylinder i gniazdo uszczelniacza z listwy z∏batej. 26. Wymontować pierÊcieƒ blokujàcy tulejk∏ z gniazda uszczelniacza. 27. Wymontować uszczelniacz koƒca cylindra i tulejk∏ B listwy.

CYLINDER Sprawdzić powierzchnie wewn∏trznà otworu czy nie jest uszkodzona.

PIERÂCIE¡ BLOKUJÑCY TULEJK¢

LISTWA Z¢BATA Sprawdzić powierzchni∏ czy nie jest uszkodzona.

GNIAZDO USZCZELNIACZA USZCZELNIACZ KO¡CA CYLINDRA Wymienić TULEJKA B LISTWY Sprawdzić powierzchnie wewn∏trznà otworu czy nie jest uszkodzona. 28. Ostro×nie zdjàć pierÊcieƒ uszczelniajàcy tłoka i O-ring z listwy z∏batej.

GNIAZDO USZCZELNIACZA

23. Wymontować O-ring i pierÊcieƒ spr∏×ysty z gniazda uszczelniacza. 24. Wymontować nakładk∏ cylindra z gniazda uszczelniacza. 25. Wymontować O-ring z pokrywy cylindra.

O-RING Wymienić PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY POKRYWA CYLINDRA

O-RING Wymienić PIERÂCIE¡ USZCZELNIAJÑCY TŁOKA Wymienić O-RINGI Wymienić GNIAZDO USZCZELNIACZA

Naprawa zespołu zaworu
Demonta×
1. Wymontować pokryw∏ z korpusu zaworu. 2. Wymontować uszczelk∏ z pokrywy zaworu. 4. Sprawdzić zawór regulacji ciÊnienia: • Sprawdzić czy jego powierzchnia nie jest porysowana. • Wło×yć go w korpus zaworu i upewnić si∏, ×e przesuwa si∏ płynnie bez oporów i bez luzu poprzecznego.

ÂRUBA KOŁNIERZOWA 6 mm KORPUS ZAWORU ZAWÓR REGULACJI CIÂNIENIA

POKRYWA ZAWORU USZCZELKA Wymienić UWAGA: JeÊli zawór jest uszkodzony, wymienić komletny zespół zaworu. 5. Wymontować zawór wzmacniajàcy i spr∏×yn∏ z korpusu zaworu.

3. Wymontować zawór regulacji ciÊnienia i spr∏×yn∏ z korpusu zaworu.

ZAWÓR WZMACNIAJÑCY SPR¢þYNA ZAWORU

ZAWÓR REGULACJI CIÂNIENIA

SPR¢þYNA ZAWORU

Przekładnia kierownicza
Naprawa zespołu zaworu (ciàg dalszy)
6. Sprawdzić zawór wzmacniajàcy: • Sprawdzić czy jego powierzchnia nie jest porysowana. • Wło×yć go w korpus zaworu i upewnić si∏, ×e przesuwa si∏ płynnie bez oporów i bez luzu poprzecznego. 9. Wymontować wałki z zaworu 4–dro×nego wypychajàc zawór na jednà potem na drugà stron∏ korpusu zaworu. UWAGA: Przy wymontowaniu wałków przytrzymać nurniki palcami aby nie wypadły. 10. Wymontować nurniki, spr∏×yn∏ powrotnà i zawór 4–dro×ny z korpusu zaworu. 11. Wymontować O-ring 11 mm z zaworu 4–dro×nego.

ZAWÓR WZMACNIAJÑCY KORPUS ZAWORU O-RING 11 mm Wymienić ZAWÓR 4–DROþNY

NURNIKI NURNIKI

UWAGA: JeÊli zawór jest uszkodzony, wymienić komletny zespól zaworu. 7. Oddzielić korpus zaworu i gniazdo przewodów. WAŁEK 8. Wymontować uszczelk∏ i kołki ustalajàce z gniazda przewodów. 12. Sprawdzić nurniki: SPR¢þYNY POWROTNE

WAŁEK

• Sprawdzić czy ich powierzchnie nie sà porysowane. • Wło×yć je w korpus zaworu i upewnić si∏, ×e przesuwajà si∏ płynnie bez oporów i bez luzu poprzecznego. JeÊli którykolwiek z nurników jest uszkodzony, wymienić go. KORPUS ZAWORU NURNIKI

KORPUS ZAWORU

GNIAZDO PRZEWODÓW

USZCZELKA

KOŁEK USTALAJÑCY NURNIKI Sprawdzić czy nie sà porysowane

13. Sprawdzić zawór 4–dro×ny. • Sprawdzić czy jego powierzchnia nie jest porysowana. • Wło×yć go w korpus zaworu i upewnić si∏, ×e przesuwa si∏ płynnie bez oporów i bez luzu poprzecznego.

ZAWÓR 4–DROþNY

UWAGA: JeÊli zawór jest uszkodzony, wymienić komletny zespól zaworu. 14. U×ywajàc wykr∏taka 3 mm wymontować zw∏×k∏ pomiarowà i O-ring 3,4 mm.

O-RING 3,4 mm Wymiana

GNIAZDO PRZEWODÓW

ZW¢þKA POMIAROWA

Przekładnia kierownicza
Naprawa zespołu zaworu
Monta×
UWAGA: • OczyÊcić zdemontowane cz∏Êci rozpuszczalnikiem i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. Nie zanurzać gumowych cz∏Êci w rozruszniku. • Zawsze wymieniać O-ringi i uszczelki gumowe na nowe przed ich zamontowaniem. • Stosować zalecany płyn wspomagania lub smar (Honda P/N: 08733 – B070E) do zaznaczonych cz∏Êci w procedurze monta×u. • Nie zakurzyć, zabrudzić lub wprowadzić obcych materiałów do układu wspomagania. • JeÊli korpus zaworu jest uszkodzony, wymienić kompletny zespół zaworu (korpus zaworu, zawór regulacji ciÊnienia, zawór wzmacniajàcy, zawór 4–dro×ny).

GNIAZDO PRZEWODÓW O-RING 11 mm Wymienić KOŁKI USTALAJÑCE ZAWÓR REGULACJI CIÂNIENIA SPR¢þYNY ZAWORU KORPUS ZAWORU NURNIKI ÂRUBA KOŁNIERZOWA 6 mm WAŁEK ZAWÓR 4-DROþNY

O-RING Wymienić

USZCZELNIACZ GNIAZDA Wymienić

ZAWÓR WZMACNIAJÑCY SPR¢þYNY POWROTNE WAŁEK ZW¢þKA POMIAROWA O-RING 3,4 mm Wymienić

POKRYWA ZAWORU

USZCZELNIACZ POKRYWY Wymienić

1. Posmarować O-ring smarem i zamontować go na zaworze 4-dro×nym. 2. Zamontować zawór 4-dro×ny, nurniki, spr∏×yny powrotne i wałki do wn∏trza korpusu zaworu.

5. Pokryć zawór wzmacniajàcy i zawór regulacji ciÊnienia płynem wspomagania i zamontować je do korpusu zaworu. 6. Zamontować spr∏×yny zaworów.

ZAWÓR WZMACNIAJÑCY KORPUS ZAWORU ZAWÓR 4–DROþNY NURNIKI NURNIKI O-RING 11 mm SPR¢þYNA ZAWORU

WAŁEK WAŁEK SPR¢þYNY POWROTNE

SPR¢þYNA ZAWORU

ZAWÓR REGULACJI CIÂNIENIA

7. Pokryć nowy uszczelniacz smarem i umieÊcić go w pokrywie korpusu zaworu. 8. Zamontować pokryw∏ na korpus zaworu.

3. Pokryć nowy uszczelniacz smarem i umieÊcić go w gnieêdzie przewodów. 4. Zamontować kołki ustalajàce i gniazdo przewodów do korpusu zaworu. ÂRUBA KOŁNERZOWA 6 mm KORPUS ZAWORU

KORPUS ZAWORU

GNIAZDO PRZEWODÓW

USZCZELNIACZ POKRYWA KORPUSU ZAWORU USZCZELNIACZ

9. Upewnić si∏, ×e zawór 4–dro×ny porusza si∏ płynnie i powraca do neutralnego poło×enia.

KOŁEK USTALAJÑCY ZAWÓR 4–DROþNY

Przekładnia kierownicza
Monta×
UWAGA: • OczyÊcić zdemontowane cz∏Êci rozpuszczalnikiem i wysuszyć spr∏×onym powietrzem. Nie zanurzać gumowych cz∏Êci w rozpuszczalniku. • Zawsze wymieniać O-ringi i uszczelki gumowe na nowe przed ich zamontowaniem. • Stosować zalecany płyn wspomagania lub smar (Honda P/N: 08733 – B070E) do zaznaczonych cz∏Êci w procedurze monta×u. • Nie zakurzyć, zabrudzić lub wprowadzić obcych materiałów do układu wspomagania. • U×ywać zalecanych narz∏dzi specjalnych, gdy jest to potrzebne.

POKRYWA USZCZELNIACZ KO¡CA PIERÂCIE¡ OBUDOWY CYLINDRA BLOKUJÑCY TULEJK¢ PRZEKŁADNI Wymienić USZCZELNIACZ Z¢BNIKA PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY ÂRUBA KOŁNIERZOWA Wymienić ORINGI Wymienić ORING PODKŁADKA Wymienić USTALAJÑCA ORING TULEJKA B LISTWY Wymienić NAKR¢TKA ŁOþYSKO KONTRUJÑCA PIERÂCIE¡ Z¢BATEJ KULKOWE SPR¢þYPIERÂCIE¡ OPOROWY STY GNIAZDO USZCZELNIACZA POKRYWA CYLINDRA GNIAZDO ZW¢þKI 9,8 x 1,9 mm ORING Wymienić ORING Wymienić OBUDOWA PRZEKŁADNI Z¢BNIK ŁOþYSKO KULKOWE PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY 28 mm LISTWA Z¢BATA ÂRUBA LISTWY Z¢BATEJ SPR¢þYNA PROWADNICA LISTWY Z¢BATEJ

TULEJKA A LISTWY Z¢BATEJ

SPR¢þYNA TŁOK (cz∏Êć listwy) OBUDOWA CYLINDRA

GUMOWA OPASKA

OPASKA PRZEWODU POWIETRZNEGO
ÂRUBA CYLINDRA

ORING Wymienić

SPINKA PRZEWODU POWIETRZNEGO PODKŁADKA KO¡CÓWKA LISTWY Z¢BATEJ

PODKŁADKA BLOKUJÑCA Wymienić

PIERÂCIE¡ OPOROWY

OPASKA OSŁONY PIERÂCIE¡ Wymienić

USZCZELNIACZ KO¡CA CYLINDRA Wymienić ZAWLECZKA Wymienić
OSŁONA GUMOWA

USZCZELNIAJÑCY TŁOK Wymienić ZACISK

PRZEWÓD POWIETRZNY

OSŁONA GUMOWA NAKR¢TKA KONTRUJÑCA KO¡CÓWKI DRÑþKA KIEROWNICZEGO 45 Nm (4,5 kGm)

KO¡CÓWKA DRÑþKA KIEROWNICZEGO

Zamontowanie listwy z∏batej
1. Zamontować nowy O-ring na tłok wàskà kraw∏dzià na zewnàtrz.

4. Pokryć pierÊcieƒ uszczelniajàcy tłok i narz∏dzie specjalne płynem wspomagania. Ostro×nie wło×yć narz∏dzie na listw∏ z∏batà i pierÊcieƒ tłoka, nast∏pnie obrócić narz∏dzie i przesunàć w gór∏ i dół by dobrze osadzić pierÊcieƒ tłoka.

O-RING LISTWA Z¢BATA

PIERÂCIE¡ USZCZELNIAJACY TŁOK

PRZYRZÑD KALIBRUJÑCY

TŁOK 2. Pokryć prowadnic∏ pierÊcienia uszczelniajàcego tłok płynem wspomagania, nast∏pnie wło×yć jà na listw∏ wi∏kszà Êrednicà najpierw. 3. UmieÊcić nowy pierÊcieƒ uszczelniajàcy tłok na prowadnicy i przesunàć w kierunku wi∏kszej Êrednicy, nast∏pnie wło×yć go w rowek tłoka na wmontowany wczeÊniej O-ring. 5. Pokryć O-ring płynem wspomagania i zamontować go na pokrywie cylindra.

POKRYWA CYLINDRA

PROWADNICA PIERÂCIENIA USZCZELNIAJÑCEGO TŁOK

PIERÂCIE¡ USZCZELNIAJÑCY TŁOK O-RINGI

O-RING

Przekładnia kierownicza
Monta× (ciàg dalszy)
6. Wło×yć pokryw∏ cylindra na uszczelniacz i zamontować pierÊcieƒ spr∏×ysty. 7. Pokryć nowy O-ring płynem wspomagania i zamontować go na gnieêdzie uszczelniacza. PIERÂCIE¡ OPOROWY Upewnić si∏, ×e pierÊcieƒ oporowy jest umieszczony w uszczelniaczu koƒca cylindra. 9. Nasmarować powierzchnie Êlizgowe nowego uszczelniacza koƒca cylindra i narz∏dzia specjalnego, nast∏pnie umieÊcić uszczelniacz w narz∏dziu specjalnym jak na rysunku.

O-RING POKRYWA CYLINDRA GNIAZDO USZCZELNIACZA

USZCZELNIACZ KO¡CA CYLINDRA Zamontować uszczelniacz jak na rysunku. PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY ÂLIZGACZ USZCZELNIACZA

8. Nasmarować powierzchnie Êlizgowe tulejki B listwy z∏batej i zamontować tulejk∏ na listw∏ z∏batà.

10. Nasmarować listw∏ z∏batà, zamontować narz∏dzie specjalne.

TULEJKA B LISTWY Z¢BATEJ

ÂLIZGACZ USZCZELNIACZA (Z uszczelniaczem) LISTWA Z¢BATA

LISTWA Z¢BATA

11. Oddzielić narz∏dzie specjalne i uszczelniacz koƒca cylindra, nast∏pnie zdjàć narz∏dzie z listwy z∏batej.

13. Przesunàć r∏kami tulejk∏ B w kierunku gniazda uszczelniacza a× uszczelniacz koƒca cylindra oprze si∏ o gniazdo. Wsunàć pierÊcieƒ blokujàcy tulejk∏ w rowek gniazda zabezpieczajàc gniazdo uszczelniacza.

USZCZELNIACZ KO¡CA CYLINDRA

PIERÂCIE¡ BLOKUJÑCY PIERÂCIE¡ BLOKUJÑCY TULEJK¢ TULEJK¢ USZCZELNIACZ KO¡CA CYLINDRA

TULEJKA B LISTWY Z¢BATEJ

TULEJKA B LISTWY Z¢BATEJ ÂLIZGACZ USZCZELNIACZA

12. Wsunàć gniazdo uszczelniacza na listw∏ z∏batà.

14. Zamontować podkładk∏ ustalajàcà do obudowy przekładni.

USZCZELNIACZ KO¡CA CYLINDRA OBUDOWA PRZEKŁADNI

GNIAZDO USZCZELNIACZA TULEJKA B LISTWY Z¢BATEJ PODKŁADKA USTALAJÑCA

Przekładnia kierownicza
Monta× (ciàg dalszy)
15. UmieÊcić obudow∏ przekładni na stole warsztatowym i wło×yć w nià gniazdo uszczelniacza i listw∏ z∏batà. 16. Pokryć wewn∏trznà powierzchni∏ cylindra płynem wspomagania, nasunàć go na listw∏ z∏batà i wło×yć w obudow∏ przekładni, wcisnàć cylinder aby go dobrze osadzić. 19. Pokryć wewn∏trznà powierzchni∏ cylindra płynem wspomagania i zamontować uszczelniacz koƒca cylindra z rowkiem na zewnàtrz. USZCZELNIACZ KO¡CA CYLINDRA

LISTWA Z¢BATA

CYLINDER
USZCZELNIACZ KO¡CA CYLINDRA

ROWKI

GNIAZDO USZCZELNIACZA OBUDOWA PRZEKŁADNI

OBUDOWA CYLINDRA

17. Zamontować spr∏×yn∏ cylindra na listw∏, nast∏pnie pokryć tulejk∏ A listwy z∏batej zalecanym płynem wspomagania i zamontować jà na spr∏×yn∏. 18. Owinàć koniec listwy z∏batej taÊmà winylowà lub u×yć specjalnego narz∏dzia. Pokryć taÊm∏ lub przyrzàd smarem.

20. Zamontować O-ring i pierÊcieƒ oporowy do obudowy przekładni. 21. Ostro×nie umieÊcić cylinder w obudowie przekładni i lekko dokr∏cić czterema Êrubami. OSTRZEþENIE: Uwa×ać by nie uszkodzić uszczelniacza w obudowie cylindra. 22. Usunàć taÊm∏ winylowà lub narz∏dzie specjalne z listwy z∏batej.

PROWADNICA USZCZELNIACZA lub TAÂMA WINYLOWA TULEJKA A LISTWY Z¢BATEJ OBUDOWA CYLINDRA SPR¢þYNA CYLINDRA ÂRUBA CYLINDRA

LISTWA Z¢BATA

O-RING

23. Wło×yć listw∏ z∏batà do obudowy cylindra, uwa×ajàc by nie uszkodzić powierzchni Êlizgowych listwy z∏batej. 24. Dokr∏cić cztery Êruby cylindra. UWAGA: Przed dokr∏ceniem Êrub, upewnić si∏, ×e powierzchnie kontaktu cylindra i obudowy przekładni dobrze pasujà do siebie, nast∏pnie je skr∏cić.

26. Zamontować pierÊcieƒ spr∏×ysty w rowku uchwytu z∏bnika. UWAGA: Zamontować pierÊcieƒ spr∏×ysty powierzchnià sto×kowà na zewnàtrz.

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY 28 mm UCHWYT Z¢BNIKA

ÂRUBY CYLINDRA

27. Nasmarować uszczelniacz z∏bnika i zamontować go w pokrywie obudowy przekładni u×ywajàc narz∏dzi specjalnych. 25. Zamontować z∏bnik w uchwycie. NASADKA UCHWYT Z¢BNIKA

UCHWYT MONTAþOWY

(Ârednica zewn∏trzna powinna być mniejsza ni× 27,9 mm)

KO¡CÓWKA MONTAþOWA Z¢BNIK

USZCZELNIACZ Z¢BNIKA

POKRYWA OBUDOWY PRZEKŁADNI KO¡CÓWKA

Przekładnia kierownicza
Monta× (ciàg dalszy)
28. Posmarować nowy O-ring i zamontować go w rowku w pokrywie obudowy przekładni. 31. Wymontować narz∏dzie specjalne. 32. Dokr∏cić cztery Êruby kołnierzowe.

POKRYWA OBUDOWY PRZEKŁADNI

O-RING 46 x 1,5 mm

29. Zamontować narz∏dzie specjalne na z∏bniku i pokryć je smarem. 30. Zamontować pokryw∏ obudowy przekładni uwa×ajàc by nie uszkodzić powierzchni uszczelniacza lub spr∏×yny uszczelniacza. 33. Zamontować O-ring na Êrub∏ prowadnicy listwy z∏batej. 34. Pokryć listw∏ z∏batà smarem. PROWADNICA 35. Zamontować prowadnic∏ listwy z∏batej, spr∏×yn∏ i Êrub∏ listwy z∏batej do obudowy przekładni.

POKRYWA OBUDOWY PRZEKŁADNI

Z¢BNIK

SPR¢þYNA

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA

PROWADNICA LISTWY Z¢BATEJ

ÂRUBA LISTWY Z¢BATEJ

36. Przykr∏cić ka×dà koƒcówk∏ listwy z∏batej do listwy ustawiajàc podkładk∏ zabezpieczajàcà tak by wypust trafił w wyci∏cie w listwie z∏batej. UWAGA: Zamontować podkładk∏ ze Êci∏tà powierzchnià na zewnàtrz. 37. Dokr∏cić koƒcówk∏ listwy z∏batej, nast∏pnie zagiàć podkładk∏ zabezpieczajàcà jak pokazano na rysunku.

41. Nało×yć smar do wn∏trza obudowy koƒcówki listwy z∏batej. 42. Pokryć rowek koƒcówki listwy z∏batej i wn∏trze osłony smarem silikonowym.

PODKŁADKA WYCI¢CIE PODKŁADKA ZABEZPIECZAJÑCA

SMAR

SMAR SILIKONOWY KO¡CÓWKA LISTWY Z¢BATEJ WYPUST PODKŁADKA ZABEZPIECZAJÑCA
Pokryć powierzchnie Êlizgowe koƒca listwy.

ZAGIÑĆ 38. Pokryć O-ringi 9,8 x 1,9 mm smarem i zamontować je razem ze zw∏×kami w obudowie przekładni. 39. Nało×yć smar na kołek uchwytu z∏bnika. 40. Zamontować zespół zaworu do obudowy przekładni przykr∏cajàc dwie Êruby 8 mm. OSTRZEþENIE: • Uwa×ać by nie uderzać w kołek uchwytu z∏bnika. • Upewnić si∏, ×e O-ringi sà umieszczone prawidłowo i nie sà przyszczypane. 43. Zamocować spinki osłony koƒcówki listwy z∏batej. UWAGA: Osłony montować w poło×eniu do jazdy na wprost (prawy i lewy drà×ek kierowniczy majà te same długoÊci).

KO¡CÓWKA LISTWY

ZESPÓŁ ZAWORU

GNIAZDO ZW¢þKI

SPINKA KOŁEK UCHWYTU Z¢BNIKA

OSŁONA

Przekładnia kierownicza
Monta× (ciàg dalszy)
44. Zamontować osłony jak pokazano na rysunku. 45. Zamontować nowe opaski zaciskowe i zagiàć j∏zyki. 46. Lekko uderzyć młotkiem zagi∏te j∏zyki, aby je spłaszczyć. <OD STRONY CYLINDRA> OSTRZEþENIE: Sprawdzić poprawnoÊć zało×enia opasek.

PRZESUNI¢TA OÂ WAŁKA

Przód OPASKA ZACISKOWA

WYPUSTY ZAMYKAJÑCE

KO¡CÓWKA PRZEWODU POWIETRZNEGO (Prawa osłona)

47. Przesunàć listw∏ z∏batà w prawo i w lewo aby upewnić si∏, ×e osłony nie sà zdeformowane lub skr∏cone. 48. Zamontować prawà i lewà koƒcówk∏ drà×ka kierowniczego do koƒcówki listwy z∏batej.

<OD STRONY OBUDOWY PRZEKŁADNI>

49. Zamontować spink∏ przewodu powietrznego jak na rysunku. 50. Zamontować opask∏ gumowà i opask∏ przewodu powietrznego, ustawić je jak na rysunku i dokr∏cić.

PRZESUNI¢TA OÂ WAŁKA KO¡CÓWKA PRZEWODU POWIETRZNEGO (Lewa osłona) GUMOWA OPASKA

Przód

PRZESUNI¢TA OÂ WAŁKA

Przód

Przód

SPINKA PRZEWODU POWIETRZNEGO
Widok od prawej strony (od strony cylindra)

SPINKA PRZEWODU POWIETRZNEGO Widok od prawej strony (od strony cylindra)

51. Zamontować przewód powietrza mi∏dzy osłonami.

Zamontowanie
OSTRZEþENIE: Przy monta×u przekładni uwa×ać aby nie zagiàć lub uszkodzić przewodów hydraulicznych. 1. Przesunàć listw∏ z∏batà w skrajne prawe poło×enie. 2. Przesunàć prawy koniec przekładni kierowniczej w prawo ponad prawà stron∏ belki tylnej. 3. Przeło×yć lewà stron∏ przekładni ponad belkà tylnà. D: 4. Wło×yć wałek z∏bnika w otwór w przegrodzie czołowej. 6. Podłàczyć cztery przewody do zespołu zaworu, u×ywajàc specjalnego klucza. A: B: C: Od pompy: klucz 14 mm 38 Nm (3,8 kGm) Do chłodnicy oleju: klucz 12 mm 13 Nm (1,3 kGm) Do zbiornika: klucz 17 mm 29 Nm (2,9 kGm) Do czujnika pr∏dkoÊci: klucz 12 mm 13 Nm (1,3 kGm)

ZESPÓŁ ZAWORU PRZEKŁADNIA KIEROWNICZA 5. Zamontować uchwyt ze strzałkà skierowanà do przodu i dokr∏cić Êruby mocujàce przekładni∏. 7. Zamontować rur∏ wydechowà A z nowà uszczelkà, nast∏pnie dokr∏cić now∏ nakr∏tki samokontrujàce i Êruby USZCZELKA NAKR¢TKI SAMOKONTRUJÑCE

STRZAŁKA

UCHWYT

NAKR¢TKI SAMOKONTRUJÑCE

RURA WYDECHOWA A

Przekładnia kierownicza
Zamontowanie (ciàg dalszy)
8. Zamontować wspornik rury wydechowej A. 10. Ustawić listw∏ z∏batà w Êrodkowym poło×eniu. 11. Wło×yć dolny koniec przegubu kolumny kierowniczej na wałek z∏bnika przekładni kierowniczej (otwór przegubu w jednej linii z rowkiem wałka z∏bnika) i zamontować Êruby przegubu. UWAGA: • Wałek kolumny kierowniczej, wałek z∏bnika podłàczyć w poło×eniu Êrodkowym listwy z∏batej. • Upewnić si∏, ×e Êruba przegubu wału kolumny kierowniczej przechodzi przez rowek wałka z∏bnika.. • Przed dokr∏ceniem Êrub przegubu pociàgnàć przegub aby upewnić si∏, ×e przegub jest dobrze osadzony.

RURA WYDECHWA A

WAŁEK KOLUMNY

WSPORNIK RURY

PRZEGUB KIEROWNICZY ROWEK

9. Wło×yć koƒcówki drà×ków w zwrotnice, dokr∏cić nakr∏tki koronowe wymaganym momentem i zało×yć zawleczki. OSTRZEþENIE: Nakr∏tk∏ koronowà dokr∏cić do wartoÊci dolnego momentu, nast∏pnie dokr∏cić jà tylko tyle aby wło×yć zawleczk∏. Nie cofać dociàgni∏tej nakr∏tki aby wło×yć zawleczk∏.

WAŁEK Z¢BNIKA

ÂRUBY PRZEGUBU

12. Wyregulować zbie×noÊć kół przednich (patrz rozdział 18). KO¡CÓWKA DRÑþKA KIEROWNICZEGO UWAGA: JeÊli koło kierownicy i listwa z∏bata nie sà wycentrowane, przestawić połàczenie wielowypustowe przegubu i wałka z∏bnika. 13. Zamontować osłon∏ przegubów kolumny opaskami i spinkami. OSŁONA PRZEGUBÓW

ZAWLECZKA Zagiàć koniec jak na rysunku. OPASKA SPINKA

14. Napełnić układ: • Napełnić zbiornik nowym płynem wspomagania (patrz str.17-21). • Uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym, nast∏pnie obrócić kierownicà kilka razy do skrajnych poło×eƒ aby odpowietrzyć układ. • Sprawdzić poziom płynu i uzupełnić jeÊli trzeba. 15. Sprawdzić czy nie ma wycieków z przekładni, nast∏pnie zamontować osłon∏ przekładni. 16. Zamontować przednie koła.

OSŁONA PRZEKŁADNI

Zawieszenie
Narz∏dzia specjalne ....................... 18-2 Rozmieszczenie elementów Rysunek zestawieniowy ............ 18-3 Geometria kół Informacje obsługowe ............... 18-4 Kàt pochylenia koła ................... 18-5 Kàt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy ................ 18-5 Zbie×noÊć kół przednich, sprawdzanie i regulacja ......... 18-6 Zbie×noÊć kół tylnych, sprawdzanie i regulacja ......... 18-7 Kàt skr∏tu kół, sprawdzanie i regulacja ............ 18-7 Sprawdzanie piast kół Luzy ło×ysk ................................ 18-8 Bicie koła .................................... 18-8 Przednie zawieszenie Momenty dokr∏cania ................. 18-9 Zwrotnice, piasty Rysunek zestawieniowy ......... 18-10 Wymontowanie zwrotnicy ..... 18-11 Wymiana piasty i ło×yska piasty koła ............................... 18-13 Wmontowanie zwrotnicy ....... 18-16 Wymiana dolnego sworznia kulistego .................................. 18-17 Wymiana osłony sworznia kulistego .................................. 18-17 Wahacze Wymontowanie, sprawdzanie 18-18 Wmontowanie ......................... 18-19 Wymiana tulei wahacza dolnego .................................. 18-20 Amortyzator przedni Wymontowanie ......................... 18-20 Demonta× .................................. 18-21 Sprawdzanie ............................. 18-22 Monta× ....................................... 18-23 Wmontowanie ........................... 18-24 Tylne zawieszenie Momenty dokr∏cania ................ 18-25 Piasta tylnego koła Rysunek zestawieniowy ........ 18-26 Wymontowanie ....................... 18-27 Wmontowanie ......................... 18-28 Zwrotnica, wahacze Wymiana, sprawdzanie .......... 18-29 Wmontowanie ......................... 18-30 Wymiana tulei zwrotnicy ........ 18-31 Amortyzator tylny Wymontowanie ......................... 18-32 Demonta× .................................. 18-33 Sprawdzanie ............................. 18-34 Monta× ....................................... 18-35 Wmontowanie ........................... 18-36 Złomowanie amortyzatora .......... 18-37

Narz∏dzia specjalne

Nr

Nr katalogowy

Nazwa Âciàgacz spr∏×yn Trzpieƒ do demonta×u piasty Tuleja do demonta×u piasty Tuleja do demonta×u zwrotnicy Podstawa do monta×u piasty Prowadnica do monta×u pierÊcieni spr∏×yst. Tuleja do demonta×u zwrotnicy PierÊcieƒ Tuleja do sworzni kulistych Âciàgacz sworzni kulistych, φ 32 mm Âciàgacz sworzni kulistych, φ 28 mm Przystawka przyrzàdu do pomiaru geometrii Przyrzàd do demonta×u tulei Uchwyt monta×owy Tuleja do uszczelniaczy Podstawa

IloÊć

Nr strony

Rozmieszczenie elementów
Rysunek zestawieniowy
Przednie i tylne amortyzatory zawierajà azot i olej pod ciÊieniem. CiÊnienie to musi zostać zlikwidowane przed złomowaniem amortyzatora, aby uniknàć niebezpieczeƒstwa wybuchu i odniesienia obra×eƒ. Geometria kół, str. 18-4 < Przednie zawieszenie > AMORTYZATOR PRZEDNI • Wymontowanie, str. 18-20 • Demonta×, str. 18-21 • Sprawdzanie, str. 18-22 • Monta×, str. 18-23 • Zamontowanie, str. 18-24 • Złomowanie, str. 18-37 GÓRNY WAHACZ • Wymiana, sprawdzanie, str.18-18

DOLNY WAHACZ • Wymontowanie, sprawdzanie, str.18-8 • Wmontowanie, str. 18-19

ZWROTNICA, PIASTA • Wymontowanie, str.18-11 • Wymiana ło×ysk, str. 18-13 • Wmontowanie, str. 18-16 DRÑþEK REAKCYJNY • Wymontowanie, sprawdzanie, str.18-18 • Wmontowanie, str. 18-19

< Tylne zawieszenie > AMORTYZATOR TYLNY • Wymontowanie, str. 18-28 • Demonta×, str. 18-33 • Sprawdzanie, str. 18-34 • Monta×, str. 18-35 • Wmontowanie, str. 18-36 • Złomowanie, str. 18-37 WAHACZ DOLNY A • Wymontowanie, sprawdzanie, str.18-29 • Wmontowanie, str. 18-30

WAHACZ GÓRNY • Wymontowanie, sprawdzanie str.18-29 • Wmontowanie, str. 18-30

WAHACZ DOLNY B • Wymontowanie, sprawdzanie, str.18-29 • Wmontowanie, str. 18-30

PIASTA TYLNA • Rys. zestawieniowy, str.18-26 • Wymontowanie, str. 18-27 • Wmontowanie, str. 18-28

WAHACZ WLECZONY • Wymontowanie, sprawdzanie str.18-29 • Wmontowanie, str. 18-30

Geometria kół
Informacje obsługowe
UWAGA: W celu prawidłowego sprawdzenia i regulacji geometrii kół nale×y uprzednio: • Sprawdzić, czy zawieszenie nie było modyfikowane. • Sprawdzić rozmiar kół i ciÊnienie w oponach. • Sprawdzić bicie kół i opon. • Sprawdzić stan sworzni kulistych (trzymajàc za koła nale×y poruszać, góra-dół i prawo-lewo w celu sprawdzenia luzów).

Regulacja geometri kół
Ka×dy z kàtów jest powiàzany z pozostałymi. Dlatego te× konieczne jest sprawdzanie całej geometrii nawet jeÊli tylko jeden kàt był regulowany.

Wyregul. kàt wyprzedzenia

Wyregulować zbie×noÊć

Wyregulować kàt skr∏tu

Sprawdzić kàt pochylenia

Wyregul. kàt wyprzedzenia

Wyregulować zbie×noÊć

Wyregulować kàt skr∏tu

Informacja o narz∏dziach specjalnych
Przystawka przyrzàdu do geometrii kół UWAGA: • Poniewa× przyrzàd do sprawdzania kàtów pochylenia i wyprzedzenia mo×e być mocowany przy pomocy magnesów, nale×y oczyÊcić piasty kół z rdzy. • Przy monta×u przyrzàdu nale×y ustawić prawidłowo naci∏cia przystawki z naci∏ciami przyrzàdu aby zapewnić maksymalnà sił∏ magnesów mocujàcych. • Aby zapewnić prawidłowe odczyty pomiarów, samochód musi być ustawiony poziomo.

PRZYSTAWKA PRZYRZÑDU DO POMIARU GEOMETRII KÓŁ 07MGK-0010100

Kàt pochylenia koła
Sprawdzanie
1. Zdemontować kołpak z koła. 2. Zdemontować pokrywk∏ piasty z tylnego koła (patrz, str.18-27). 3. Zamontować przystawk∏ na piast∏ i przyrzàd do pomiaru kàtów pochylenia i wyprzedzenia. 4. Ustawić przednie koła do jazdy na wprost.

Kàt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy
Sprawdzanie
1. Zdemontować kołpak z koła. 2. PodnieÊć samochód i podło×yć obrotnice pod koła przednie i takiej samej wysokoÊci podstawki pod koła tylne, tak aby samochód stał poziomo. UWAGA: Upewnić si∏, ×e samochód stoi poziomo na równej powierzchni z obrotnicami i podstawkami pod kołami. 3. Zamontować przystawk∏ i przyrzàd pomiarowy na przednià piast∏ i wcisnàć hamulec. 4. Skr∏cić koło o 20° na zewnàtrz i ustawić skal∏ kàta wyprzedzenia na 0°. 5. Skr∏cić koło o 20° do wewnàtrz i odczytać wartoÊć kàta wyprzedzenia. Kàt wyprzedzenia: 3°00’ ± 1°

5. Odczytać wartoÊć kàta pochylenia koła. Kàt pochylenia koła: Przód: 0°00’ ± 1 ° Tył: - 0°30’ ± 1° 6. JeÊli kàt nie mieÊci si∏ w wymaganym zakresie, sprawdzić czy zawieszenie nie jest uszkodzone.

6. JeÊli kàt wyprzedzenia nie mieÊci si∏ w wymaganym zakresie, zanotować odczytanà wartoÊć i wyregulować go.

PRZYSTAWKA PRZYRZÑDU DO POMIARU GEOMETRII KÓŁ 07MGK-0010100

PRZYSTAWKA PRZYRZÑDU DO POMIARU GEOMETRII KÓŁ 07MGK-0010100

POKRYWA PIASTY

PRZYRZÑD DO POMIARU KÑTÓW WYPRZEDZENIA I POCHYLENIA.

OBROTNICA PRZYRZÑD DO POMIARU KÑTÓW WYPRZEDZENIA I POCHYLENIA.

Geometria kół
Kàt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy (c.d.)
Regulacja UWAGA: Regulacj∏ kàta wyprzedzenia dokonuje si∏ zwi∏kszajàc lub zmniejszajàc iloÊć pokładek regulacyjnych. Do zmiany iloÊci podkładek nale×y wymontować drà×ek reakcyjny. 1. PodnieÊć przód samochodu i podeprzeć go podstawkami (patrz. rozdz. 1). 2. Odkr∏cić nakr∏tk∏ koƒcówki drà×ka reakcyjnego. 3. JeÊli zbie×noÊć jest nieprawidłowa nale×y jà wyregulować. 3. Zdemontować Êruby mocujàce drà×ek reakcyjny do wahacza dolnego i wymontawać drà×ek (patrz, str. 11-18). 4. Wyregulować kàt wyprzedzenia sworznia zwrotnicy zwi∏kszajàc lub zmniejszajàc iloÊć podkładek regulacyjnych. UWAGA: • Nie stosować wi∏cej ni× dwie podkładki. • Jedna podkładka regulacyjna zmienia kàt wyprzedzenia o 25’. Kàt mo×na zmienić o maksimum 50’. • Podkładki regulcyjne majà gruboÊć 3,2 mm.

Zbie×noÊć kół przednich, sprawdzanie i regulacja
Sprawdzanie
1. Ustawić koło kierownicy do jazdy na wprost. UWAGA: Zmierzyć ró×nic∏ zbie×noÊci przy kołach ustawionych do jazdy na wprost. 2. Sprawdzić zbie×noÊć. Zbie×noÊć kół przednich: 0 ± 3 mm

Regulacja
1. Poluzować nakr∏tki kontrujàce na drà×kach kierowniczych i obracać oba drà×ki w tym samym kierunku, a× koła znajdà si∏ w pozycji do jazdy na wprost. 2. Obracać oboma drà×kami równo, a× do uzyskania prawidłowej zbie×noÊci. 3. Dokr∏cić nakr∏tki kontrujàce. UWAGA: JeÊli osłony gumowe drà×ków kierowniczych sà skr∏cone lub przemieszczone ustawić je prawidłowo.

PODKŁADKA REGULACYJNA

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA M14 x 1,5 mm 45 Nm (4,5 kGm) DRÑþEK KIEROWNICZY

DRÑþEK REAKCYJNY NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA 68 Nm (6,8 kGm) Wymienić

5. Po wyregulowaniu zało×yć drà×ek reakcyjny, dokr∏cajàc Êrub∏ mocujàcà i nakr∏tk∏ (patrz, str. 18-19). 6. Dokr∏cić nakr∏tk∏ samokontrujàcà wymaganym momentem.

Zbie×noÊć kół tylnich, sprawdzanie i regulacja
Sprawdzanie 1. Zwolnić hamulec r∏czny. UWAGA: JeÊli hamulec r∏czny jest zaciàgni∏ty, mo×na uzyskać nieprawidłowe odczyty. 2. Sprawdzić zbie×noÊć. Zbie×noÊć kół tylnych: 2+ 2 mm 3. JeÊli zbie×noÊć jest nieprawidłowa konieczna jest regulacja. Regulacja 1. Przytrzymać kluczem Êrub∏ regulacyjnà tylnego dolnego wahacza A i poluzować nakr∏tk∏ kołnierzowà. 2. Wyregulować zbie×noÊć kół tylnych do prawidłowej wartoÊci obracajàc Êrub∏ regulacyjnà. 3. Dokr∏cić nakr∏tk∏ kołnierzowà, przytrzymujàc jednoczeÊnie Êrub∏ regulacyjnà.

Kàt skr∏tu kół, sprawdzanie i regulacja
1. PodnieÊć przód samochodu. UmieÊcić pod przednimi kołami obrotnice i opuÊcić na nie samochód. 2. PodnieÊć tył samochodu. UmieÊcić podstawki takiej samej wysokoÊci pod tylnymi kołami i opuÊcić na nie samochód. UWAGA: Dla uzyskania prawidłowych odczytów, samochód musi być ustawiony poziomo. 3. Obrócić koła w prawo i w lewo, przy naciÊni∏tym hamulcu i zmierzyć kàty skr∏tu obu kół. Kàt skr∏tu kół: Koło wewn∏trzne: Koło zewn∏trzne 39°00’ + 2° 30°00’

4. JeÊli kàty skr∏tu nie mieszczà si∏ w wymaganym zakresie, wyregulować do wymaganych wartoÊci obracajàc drà×ki kierownicze. UWAGA: Po regulacji, sprawdzić ponownie zbie×noÊć kół przednich i jeÊli trzeba wyregulować ponownie. JeÊli osłona gumowa drà×ka kierowniczego jest skr∏cona lub przemieszczona ustawić jà prawidłowo.

OBROTNICA WAHACZ DOLNY A ÂRUBA REGULACYJNA NAKR¢TKA KOŁNIERZOWA NAKR¢TKA KONTRUJÑCA 14 x 1,5 mm 54 Nm (5,5 kGm)

DRÑþEK KIEROWNICZY

Sprawdzanie piast kół
Luzy ło×ysk
1. PodnieÊć samochód i podeprzeć na podstawkach w miejscach do tego przeznaczonych (patrz rozdział 1). 2. Zdemontować koła, nast∏pnie wkr∏cić nakr∏tki kół. 3. Zamontować czujnik zegarowy jak pokazano na rysunku. 3. Zamontować czujnik zegarowy jak pokazano na rysunku. 4. Zmierzyć luz ło×ysk poruszajàc tarczà hamulcowà do wewnàtrz i zewnàtrz. Koła przednie: Luz nominalny: 4. Obracajàc kołem pomierzyć bicie. Bicie osiowe kół przednich i tylnych: 0 - 0,05 mm Nominalne: Tarcze kół stalowe: Tarcze kół aluminiowe: Dopuszczalne: 0 - 1,0 mm 0 - 0,7 mm 2,0 mm

Bicie koła
1. PodnieÊć samochód i podeprzeć na podstawkach w miejscach do tego przeznaczonych (patrz rozdział 1). 2. Sprawdzić czy tarcze kół nie sà pokrzywione lub zdeformowane.

NAKR¢TKA KOŁA Bicie promieniowe kół przednich i tylnych: Koła tylne: Luz nominalny: 0 - 0,05 mm Nominalne: Tarcze kół stalowe: Tarcze kół aluminiowe: Dopuszczalne:

0 - 1,0 mm 0 - 0,7 mm 1,5 mm

NAKR¢TKA KOŁA

5. Je×eli luz na ło×ysku jest wi∏kszy ni× nominalny, wymienić ło×ysko.

5. Je×eli bicie jest wi∏ksze ni× dopuszczalne, wymienić tarcz∏ koła.

Przednie zawieszenie
Momenty dokr∏cania
OSTRZEþENIE: • Wymienić nakr∏tki samokontrujàce na nowe przy ponownym monta×u. • Wymienić Êruby samokontrujàce na nowe, jeÊli zwykła nakr∏tka daje si∏ wkr∏cić bez oporu na koniec Êruby pokryty nylonem (minimalny moment wynosi 1 Nm). • Samochód nale×y opuÊcić na ziemi∏ przed dokr∏ceniem Êrub i nakr∏tek mocujàcych poduszki i tuleje metalowogumowe. • Dokr∏cić nakr∏tki koronowe do minimalnych wartoÊci podanych momentów dokr∏cania, a nast∏pnie dokr∏cić tylko o tyle, aby mo×na było zało×yć zawleczk∏. Nie wolno luzować nakr∏tki w celu zało×enia zawleczki. UWAGA: Przed dokr∏ceniem nakr∏tek sworzni kulistych nale×y wytrzeć z nich smar. NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA

NYLON

Wymienić NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA NAKR¢TKA KOŁNIERZOWA

Wymienić

NAKR¢TKA KOŁNIERZOWA

ÂRUBA M6 ÂRUBA SAMOKONTRUJÑCA AMORTYZATORA ÂRUBA SAMOKONTRUJÑCA NAKR¢TKA SMOKONTRUJÑCA WIDEŁEK AMORTYZATORA Wymienić NAKR¢TKA SAMOKONTR. ÂRUBA SAMOKONTRUJÑCA

Wymienić NAKR¢TKA KOŁNIERZOWA

ÂRUBA SAMOKONTR. NAKR¢TKA SAMOKONTR. NAKR¢TKA PIASTY

Wymienić ÂRUBA MOCUJÑCA KLOCKOTRZYMACZ

Wymienić UWAGA: Po dokr∏ceniu zagnieÊć kołnierz st∏pionym przecinakiem NAKR¢TKA KOŁNIERZOWA

Przednie zawieszenie
Zwrotnice, piasty
Rysunek zestawieniowy
UWAGA: • U×ywać tylko oryginalnych, ci∏×arków wywa×ajàcych HONDY do aluminiowych tarcz kół. Nieoryginalne ci∏×arki mogà powodować korozj∏ lub uszkodzenia tarcz kół. • Przy aluminiowych tarczach kół, przed demonta×em koła zdjàć centralnà pokrywk∏ z tarczy koła. • Przed zamontowaniem tarczy hamulcowej, oczyÊcić powierzchnie przylegania piasty i tarczy hamulcowej. • Przed zamontowaniem koła, oczyÊcić powierzchnie przylegania tarczy hamulcowej i koła.

NAKR¢TKA KORONOWA

OSŁONA ZWROTNICY Sprawdzić uszkodzenia

ÂRUBA SAMOKONTRUJÑCA ÂRUBA M6 ZAWLECZKA Wymienić

DOLNY SWORZE¡ KULISTY Sprawdzić czy nie jest zbyt luêny lub uszkodzony

ÂRUBA

OSŁONA GUMOWA Sprawdzić uszkodzenia

ZAWLECZKA Wymienić NAKR¢TKA KOŁNIERZ. OSŁONA Sprawdzić uszkodzenia

ZWROTNICA Sprawdzić uszkodzenia ŁOþYSKO PRZEDNIE Wymienić Wymiana, str. 18-13 PIASTA PRZEDNIA Sprawdzić czy nie ma uszkodzeƒ lub p∏kni∏ć Wymiana, str. 18-13

NAKR¢TKA PIASTY 24 x 1,5 mm Wymienić UWAGA: Po dokr∏ceniu zagnieÊć kołnierz st∏pionym przecinakiem

TARCZA HAMULCOWA Sprawdzić czy jest zu×yta lub zardzewiała Wymiana, str. 18-11 Sprawdzanie, rozdział 19

ÂRUBA KOŁNIERZOWA ÂRUBA KOŁA

Zwrotnice, piasty
Wymontowanie zwrotnicy
1. Odgiàć zabezpieczenie na nakr∏tce piasty i odkr∏cić nakr∏tk∏. 2. Poluzować nakr∏tki kół. 3. PodnieÊć samochód i podeprzeć na podstawkach w miejscach do tego przeznaczonych (patrz rozdz. 1). 4. Odkr∏cić nakr∏tki koła i zdemontować koło. ÂRUBA M6 mm KOŁO PRZEDNIE ÂRUBY MOCUJÑCE CZUJNIK 7. Zdemontować czujnik szybkoÊci koła ze zwrotnicy . UWAGA: Nie rozłàczać złàczki czujnika

ZAGNIECIONY KOŁNIERZ

ÂRUBA M6 mm WSPORNIK PRZEWODÓW CZUJNIKA NAKR¢TKA KOŁA NAKR¢TKA PIASTY M24 x 1,5 mm Wymienić 5. Odkr∏cić Êrub∏ mocujàcà wspornik przewodu hamulcowego. 6. Odkr∏cić Êruby mocujàce zacisk i podwiesić zacisk. OSTRZEþENIE: Aby uniknàć uszkodzenia zacisku lub przewodów hamulcowych, podwiesić zacisk na krótkim kawałku drutu, przymocowanym do podwozia. 8. OczyÊcić sworzeƒ z brudu i smaru.

CZUJNIK SZYBKOÂCI KOŁA

9. Wyciàgnàć zawleczk∏ z nakr∏tki koronowej koƒcówki drà×ka kierowniczego i wykr∏cić nakr∏tk∏. 10. Posmarować smarem Êciàgacz w zaznaczonych miejscach. Ułatwi to monta× Êciàgacza i zapobiegnie uszkodzeniu gwintu Êruby Êciàgacza. OSTRZEþENIE: Uwa×ać by nie uszkodzić osłony przegubu kulistego. UWAGA: Âciàgacza u×ywać, do demonta×u sworzni lub koƒcówek drà×ków kierowniczych.

ÂRUBA MOCUJÑCA WSPORNIK WSPORNIK PRZEWODU ZACISK HAM. Nasmarować w tych miejscach ÂRUBA ÂCIÑGACZA

ÂRUBY ZACISKU HAMULCOWEGO M12 x 1,25 mm

Przednie zawieszenie
Zwrotnice, piasty (c. d.)
11. Wkr∏cić nakr∏tk∏ M 10 na sworzeƒ. Aby zabezpieczyć gwint przed uszkodzeniem kraw∏dê nakr∏tki powinna być równo z koƒcem gwintu. 12. Zało×yć Êciàgacz jak pokazano na rys. Wsuwać szcz∏ki Êciàgacza ostro×nie, aby nie uszkodzić osłony przegubu kulistego. Wyregulować odst∏p szcz∏k poprzez obrót Êruby Êciàgacza. UWAGA: W razie potrzeby zastosować Êrodek penetrujàcy w celu poluzowania sworznia. 14. Wkr∏cać kluczem Êrub∏ Êciàgacza, a× do rozłàczenia koƒcówki i ramienia zwrotnicy. U×ywać okularów ochronnych. Sworzeƒ mo×e rozłàczyć si∏ gwałtownie i brud lub inne odpryski mogà dostać si∏ do oka. 15. Zdjàć Êciàgacz, odkr∏cić nakr∏tk∏ z koƒcówki i zdemontować koƒcówk∏ z ramienia. Sprawdzić, czy osłona przegubu kulistego nie została uszkodzona, jeÊli tak, to jà wymienić. 16. Wyciàgnàć zawleczk∏ nakr∏tki koronowej sworznia kulistego dolnego wahacza i odkr∏cić nakr∏tk∏. NAKR¢TKA KORONOWA M10 x 1,25 mm ZAWLECZKA Wymienić
ÂCIÑGACZ SWORZNI KULISTYCH 28 mm, 07MAC-SL00200

17. Wkr∏cić nakr∏tk∏ M 12 na sworzeƒ, aby zabezpieczyć gwint przed uszkodzeniem. Kraw∏dê nakr∏tki powinna być równo z koƒcem gwintu. 18. Przy u×yciu Êciàgacza odłàczyć sworzeƒ kulisty od dolnego wahacza jak pokazano w p.10. UWAGA: JeÊli to konieczne, zastosować Êrodek penetrujàcy w celu poluzowania połàczenia.

NAKR¢TKA M10

13. Gdy Êciàgacz jest na miejscu ustawić szcz∏ki równolegle, pokr∏cajàc Êrub∏ regulacyjnà. Nast∏pnie dociàgnàć Êrub∏ Êciàgacza r∏kà i ponownie sprawdzić czy szcz∏ki sà nadal równolegle. NAKR¢TKA M12 mm ÂRUBA ÂCIÑGACZA

NAKR¢TKA KORONOWA M12 x 1,25 mm

ÂCIÑGACZ SWORZNI KULISTYCH 28 mm, 07MAC-SL00100

ZAWLECZKA Wymienić

ÂRUBA REGULACYJNA

19. Wymontować osłon∏ zwrotnicy. 20. Wyciàgnàć zawleczk∏ nakr∏tki koronowej górnego sworznia kulistego i odkr∏cić nakr∏tk∏. 21. Wkr∏cić nakr∏tk∏ M 10 na sworzeƒ, aby zabezpieczyć gwint przed uszkodzeniem. Kraw∏dê nakr∏tki powinna być równo z koƒcem gwintu. 22. Przy u×yciu Êciàgacza odłàczyć sworzeƒ kulisty od zwrotnicy, jak pokazano w p.10. UWAGA: JeÊli to konieczne, zastosować Êrodek penetrujàcy w celu poluzowania połàczenia.

Wymontowanie zespołu piasty, wymiana ło×yska.
1. Wymontować zwrotnic∏ z zespołu piasty.

ÂRUBY SAMOKONTRUJÑCE M10 x 1,25 mm

ZWROTNICA ÂCIÑGACZ SWORZNI KULISTYCH NAKR¢TKA M10

ZESPÓŁ PIASTY

2. Wymontować osłon∏ przeciwbłotnà ze zwrotnicy. OSŁONA PRZECIWBŁOTNA Sprawdzić uszkodzenia WKR¢T

NAKR¢TKA KORONOWA M10 x 1,25 mm

ZAWLECZKA Wymienić

OSŁONA ZWROTNICY Sprawdzić uszkodzenia

23. Odsunàć zwrotnic∏ na zewnàtrz i odłàczyć zewn∏trzny przegub półosi nap∏dowej od zwrotnicy przy u×yciu młotka plastikowego, nast∏pnie wymontować zwrotnic∏.

ZWROTNICA

ZWROTNICA Sprawdzić czy nie jest uszkodzona.

PRZEGUB ZEWN¢TRZNY SWORZE¡ PÓŁOSI

Przednie zawieszenie
Zwrotnice, piasty (c. d.)
3. Wykr∏cić 4 Êruby kołnierzowe i oddzielić piast∏ od tarczy hamulcowej. ÂRUBY KOŁNIERZOWE M10 x 1,25 mm TRZPIE¡ DO DEMONTAþU PIASTY 5. Âciàgnàć wewn∏trznà bierzni∏ ło×yska koła przedniego przy u×yciu narz∏dzi specjalnych i prasy, jak pokazano na rysunku.

ZESPÓŁ PIASTY

WEWN¢TRZNA BIEþNIA ŁOþYSKA Wymienić

TARCZA HAMULCOWA

ÂCIÑGACZ ŁOþYSK (Ogólnie dost∏pny)

4. Odzielić ło×ysko od piasty przy pomocy narz∏dzi specjalnych i prasy, jak pokazano na rysunku. UWAGA: Przytrzymać piast∏ od spodu, aby nie spadła na podłog∏ i nie uszkodziła si∏.

PODSTAWA

6. Po zdemontowaniu ło×ysko wymienić na nowe. Naciskać ŁOþYSKO KOŁA Wymienić
PODSTAWA DO DEMONTAþU PIASTY

TRZPIE¡ DO DEMONTAþU

PIASTA PRZEDNIA

UWAGA: Przed monta×em umyć zwrotnic∏ i piast∏ rozpuszczalnikiem pod wysokim ciÊnieniem. 7. Przy u×yciu narz∏dzi specjalnych i prasy wcisnàć ło×ysko na piast∏ w sposób pokazany na rys.

9. Wmontować osłon∏ przeciwbłotnà i dokr∏cić wkr∏ty. UWAGA: Wyst∏p w osłonie wło×yć do otworu w zwrotnicy.

WKR¢T Naciskać UCHWYT MONTAþOWY WYST¢P OSŁONA PRZECIWBŁOTNA

TULEJA DO MONTAþU PIASTY

TRZPIE¡ DO DEMONTAþU PIASTY

ŁOþYSKO KOŁA USTAWIĆ PRAWIDŁOWO PODSTAWA

PIASTA PRZEDNIA

OTWÓR

8. Wmontować zespół piasty do tarczy hamulcowej i dokr∏cić Êruby kołnierzowe. UWAGA: Przed wmontowaniem oczyÊcić powierzchnie przylegania piasty i tarczy hamulcowej. ÂRUBY KOŁNIERZOWE M1O x 1,25 mm 55 Nm (5,5 kGm)

10. Zmontować zwrotnic∏ i zespół piasty dokr∏cajàc Êruby samokontrujàce. ÂRUBY SAMOKONTRUJÑCE M10 x 1,25 mm

ZWROTNICA ZESPÓŁ PIASTY

ZESPÓŁ PIASTY TARCZA HAMULCOWA

Przednie zawieszenie
Zwrotnice, piasty (c. d.)
Wmontowanie zwrotnicy
1. Nało×yć zwrotnic∏ na przegub zewn∏trzny półosi. 2. Wmontować koƒcówki drà×ków kierowniczych, górny i dolny wahacz, dokr∏cić nakr∏tki koronowe i zało×yć nowe zawleczki. OSTRZEþENIE: Nakr∏tk∏ koronowà dokr∏cać do ni×szej wartoÊci momentu, nast∏pnie dokr∏cić tylko tyle aby umo×liwić wło×enie zawleczki. Nie odkr∏cać nakr∏tki. 3. Zamocować osłon∏ zwrotnicy Êrubà M6 mm. ZAWLECZKA Po dokr∏ceniu zagiàć koniec zawleczki, jak na rys. ÂRUBA M6 PRZEGUB ZEWN¢TRZ. PÓŁOSI
NAKR¢TKA KORON.

6. Wmontować zacisk hamulcowy, dokr∏cajàc go Êrubami mocujàcymi. 7. Zamocować przy pomocy Êrub mocujàcych wspornik przewodu czujnika szybkoÊci. ÂRUBY MOCUJÑCE WSPORNIK WSPORNIK PRZEWODU

ZACISK

WAHACZ GÓRNY

ÂRUBY MOCUJÑCE ZACISK HAMULC.

8. Dokr∏cić nowà nakr∏tk∏ piasty. WAHACZ DOLNY
NAKR¢TKA KORONOWA

ZAWLECZKI
NAKR¢TKA KORON.

UWAGA: Przed zało×eniem koła oczyÊcić powierzchnie przylegania koła i tarczy hamulcowej. 9. Zało×yć koło, dokr∏cić nakr∏tki kół.

ZAWLECZKA KO¡CÓWKA
DRÑþKA KIEROWN.

4. Wmontować czujnik szybkoÊci koła, dokr∏cić Êruby mocujàce. 5. Zamocować wspornik przewodu czujnika szybkoÊci dwoma Êrubami kołnierzowymi. UWAGA: Przy monta×u uwa×ać, by nie skr∏cić przewodu czujnika. ZagnieÊć

KOŁO PRZEDNIE

ÂRUBY MOCUJÑCE NAKR¢TKA KOŁA NAKR¢TKA PIASTY 250 Nm (25kGm) UWAGA: Po dokr∏ceniu zagnieÊć kołnierz nakr∏tki przy pomocy st∏pionego przecinaka

WSPORNIK PRZEWODU CZUJNIKA SZYBKOÂCI

CZUJNIK SZYBKOÂCI

Wymiana dolnego sworznia kulistego
1. Zdemontować zwrotnic∏ (patrz str.18-11) a nast∏pnie zespół piasty ze zwrotnicy (patrz str.18-13). 2. Zdjàć pierÊcieƒ i zdemontować osłon∏ gumowà. 3. Zdjàć pierÊcieƒ spr∏×ysty φ40 mm. 4. Zało×yć przyrzàd na sworzeƒ i dokr∏cić nakr∏tk∏ sworznia. 5. Ustawić przyrzàd jak pokazano na rys. i zało×yć do imadła. Wycisnàć sworzeƒ ze zwrotnicy.

Wymiana osłony sworznia kulistego
1. Zdjàć pierÊcieƒ spr∏×ysty i osłon∏ gumowà. UWAGA: Nie zanieczyszczać smarem cz∏Êci monta×owej osłony. 2. Wn∏trze osłony i kraw∏dê wypełnić smarem. CZ¢ÂĆ STOþKOWA SWORZNIA

KRAW¢Dè

TULEJA DO DEMONTAþU ZWROTNICY

NAKR¢TKA SWORZNIA

CZ¢ÂĆ MONTAþOWA OSŁONY

CZ¢ÂĆ MONTAþOWA OSŁONY

3. Wytrzeć smar z powierzchni Êlizgowej sworznia i nało×yć nowy smar. UWAGA: • Nie zanieczyszczać smarem powierzchni monta×owych osłony i powierzchni sto×kowej sworznia. • Nie dopuÊcić, aby kurz i inne obce materiały dostały si∏ do wn∏trza osłony. 4. Zało×yć osłon∏ w rowki powierzchni monta×owej i usunàć powietrze z wn∏trza. 6. Wło×yć nowy sworzeƒ w zwrotnic∏. 7. Zało×yć narz∏dzia specjalne jak pokazano na rysunku i wcisnàć sworzeƒ. 5. Zamontować górne i dolne pierÊcienie spr∏×yste na osłon∏ sworznia kulistego u×ywajàc narz∏dzi specjalnych nast∏pujàco: Dolny sworzeƒ: Wyregulować Êrub∏ regulacyjnà narz∏dzia specjalnego, tak aby koniec prowadnicy narz∏dzia pokrywał si∏ z kanałami na osłonie. Nasunàć pierÊcieƒ przy pomocy narz∏dzia specjalnego, na miejsce mocowania. Górny sworzeƒ: Nało×yć pierÊcieƒ na prowadnic∏ i przesuwać go w dół a× do osadzenia w rowku osłony. PROWADNICA DO MONTAþU PIERÂCIENI SPR¢þYSTYCH 07GAG-SD40700 ÂRUBA REGULACYJNA Regulacja gł∏bokoÊci poprzez obrót Êruby.

TULEJA DO SWORZNI KULISTYCH

TULEJA DO DEMONTAþU ZWROTNICY PIERÂCIE¡

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY Obudowa sworznia

8. Zało×yć pierÊcieƒ spr∏×ysty 40 mm.

UWAGA: Po monta×u osłony sprawdzić czy cz∏Êć sto×kowa sworznia nie jest zanieczyszczona smarem i jeÊli trzeba, wytrzeć jà.

Przednie zawieszenie
Wahacze
Rysunek zestawieniowy
OSTRZEþENIE: • Wymienić nakr∏tki samokontrujàce na nowe przy monta×u. • Wymienić Êruby samokontrujàce na nowe, jeÊli zwykła nakr∏tka daje si∏ wkr∏cić bez oporu na koniec Êruby pokryty nylonem (minimalny moment wynosi 1 Nm). • Uwa×ać, by nie uszkodzić osłony gumowej sworznia.

NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA Wymienić NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA M12 x 1,25 mm Wymienić

ÂRUBA SAMOKONTR. M12 x 1,25 mm PODKŁADKA GUMOWA A DRÑþKA REAKCYJNEGO Sprawdzić czy nie jest uszkodzona. WAHACZ GÓRNY KPL. Sprawdzić odkształcenia UWAGA: Nie demontować

PODKŁADKA DRÑþKA

OSŁONA SWORZNIA Sprawdzić uszkodzenia NAKR¢TKA SAMOKONTR. M12 x 1,25 mm Wymienić
ÂRUBA SAMOKONTR. M12 x 1,25 mm

ÂRUBA SAMOKONTRUJÑCA AMORTYZATORA M10 x 1,25

DRÑþEK REAKCYJNY

WIDEŁKI AMORTYZATORA Sprawdzić uszkodzenia

PODKŁADKA GUMOWA B DRÑþKA REAKCYJNEGO Sprawdzić czy nie jest uszkodzona.

WAHACZ DOLNY Sprawdzić uszkodzenia NAKR¢TKA SAMOK. WIDEŁEK AMORTYZATORA M10 x 1,25 Wymienić

PODKŁADKA GUMOWA KO¡CÓWKI STABILIZATORA

Sprawdzić uszkodzenia

TULEJA METAL.-GUMOWA Sprawdzić uszkodzenia

Monta×
OSTRZEþENIE: Samochód nale×y opuÊcić na ziemi∏ przed dokr∏ceniem Êrub i nakr∏tek mocujàcych poduszki i tuleje metalowo-gumowe. UWAGA: • Wytrzeć smar z gwintu przed dokr∏ceniem nakr∏tek sworzni kulistych. • Stabilizator jest symetryczny, montować ze znakiem zrobionym lakierem skierowanym do tyłu. • Prawe i lewe widełki amortyzatora sà niezamienne. Lewe sà oznaczone : “ML” a prawe “MR”. Nie zamieniać. • Prawy i lewy górny wahacz jest niezamienny. Lewy jest oznaczony: ”ML” lub ”MLG” a prawy ”MR” lub ”MRG”. Nie zamieniać. • Po monta×u wahaczy, sprawdzić geometri∏ i wyregulować jeÊli potrzeba (patrz str. 18-4).

NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA Wymienić

ÂRUBA SAMOKONTRUJÑCA

ÂRUBA M8 mm NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA M8x1,25, 19Nm Wymienić WAHACZ GÓRNY KPL.

PRZÓD

SMAR SILIKONOWY PODKŁADKA GUMOWA A DRÑþKA REAKCYJNEGO

NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA STABILIZATOR PODKŁADKA DRÑþKA ÂRUBA SAMOKONTRUJÑCA ÂRUBA SAMOKONTRUJÑCA AMORTYZATORA M10 x 1,25

Wymienić

WIDEŁKI AMORTYZATORA DRÑþEK REAKC. WAHACZ DOLNY PODKŁADKA GUMOWA B Spr. uszkodz. DRÑþKA REAKCYJN. TULEJA MET.-GUM.

TYŁ

SMAR SILIKONOWY

NAKR¢TKA SAMOKONTR.

PODKŁADKA REGULACYJNA SMAR SILIKONOWY Wymienić

PODKŁADKA GUMOWA KO¡CÓWKI STABILIZATORA

DRÑþEK REAKCYJNY UWAGA: Wyregulować kàt wyprzedzenia zwi∏kszajàc lub zmniejszajàc iloÊć podkładek regulacyjnych (patrz. str. 18-4). OSTRZEþENIE: Nie zamieniać podkładek gumowych drà×ka reakcyjnego. Podkładki montować w poło×eniu jak na rys. SMAR SILIKONOWY

Przednie zawieszenie
Wymiana tulei met.-gum. dolnego wahacza
Wyregulować przyrzàd tak, aby pasował do wewn∏trznej Êrednicy otworu wahacza i dokr∏cić Êruby. Wycisnàć tulej∏ metalowo-gumowà przy pomocy przyrzàdu specjalnego i prasy, jak pokazano na rys. UWAGA: Montujàc tulej∏ do dolnego wahacza wciskać jà, a× kraw∏dê tulei zrówna si∏ z otworem wahacza.

Amortyzator przedni
Wymontowanie
1. Zdemontować przednie koła (patrz str. 18-11). 2. Odkr∏cić Êruby mocujàce przewód hamulcowy do amortyzatora. 3. Odkr∏cić Êrub∏ mocujàcà widełki i amortyzator. 4. Odkr∏cić nakr∏tk∏ samokontrujàcà widełek amortyzatora, wymontować Êrub∏ i widełki amortyzatora.

PRZYRZÑD DO DEMONTAþU TULEI ÂRUBA MOCUJÑCA PRZEWÓD HAMULCOWY Naciskać ÂRUBY ÂRUBA MOCUJÑCA PRZEWÓD HAMULCOWY

ÂRUBA SAMOKONTRUJÑCA AMORYZATORA

Wyrównać

ÂRUBA WIDEŁEK NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA WIDEŁKI AMORTYZATORA Wymienić

5. Odkr∏cić nakr∏tki i wymontować amortyzator.

NAKR¢TKI MOCUJÑCE

AMORTYZATOR

TULEJA METALOWO-GUMOWA WAHACZA DOLNEGO

Demonta×
1. Zamontować Êciàgacz do spr∏×yn na amortyzator. 2. Zało×yć płytk∏ monta×owà na Êciàgacz. 3. Zamocować Êciàgacz wraz z amortyzatorem w imadle i dokr∏cić Êruby uchwytu Êciàgacza. OSTRZEþENIE: Uwa×ać, by nie przeciàgnàć Êrub. 4. Zrobić znaki farbà na amortyzatorze i uchwycie Êciàgacza, jak pokazano na rysunku. 5. Zrobić znaki farbà na płytce monta×owej i Êciàgaczu oraz na amortyzatorze i płytce monta×owej, jak pokazano na rysunku. 6. Âcisnàć amortyzator poprzez dokr∏cenie nakr∏tek Êciàgacza, a× nakr∏tka samokontrujàca oddzieli si∏ od podkładki. UWAGA: • Dokr∏cać nakr∏tki stopniowo i równomiernie. 7. Przytrzymać tłoczysko amortyzatora kluczem szeÊciokàtnym i odkr∏cić nakr∏tk∏ samokontrujàcà. 8. Poluzować nakr∏tki Êciàgacza i zdjàć płytk∏ monta×owà. 9. Rysunek zestawieniowy amortyzatora pokazano na nast∏pnej stronie.

KLUCZ SZEÂCIOKÑTNY TŁOCZYSKO AMORTYZATORA PŁYTKA MONTAþOWA AMORTYZATOR
NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA 10 x 1,25 mm Wymienić

ÂCIÑGACZ SPR¢þYN ZNAKI

NAKR¢TKI ÂCIÑGACZA

Amortyzator przedni
Sprawdzanie
NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA 10 x 1,25 mm 30 Nm (3,0 kGm) Wymienić PODKŁADKA Sprawdzić czy nie jest uszkodzona. PODUSZKA GUMOWA TULEJKA AMORTYZATORA

SPR¢þYNA AMORTYZATORA Sprawdzić spr∏×ystoÊć i czy nie jest uszkodzona.

PODSTAWA MOCUJÑCA AMORTYZATORA

PODUSZKA GUMOWA

PODKŁADKA OGRANICZNIKA

GUMOWA PODKŁADKA SPR¢þYNY Sprawdzić, czy nie jest uszkodzona. OGRANICZNIK Sprawdzić czy nie jest zu×yty lub uszkodzony.

OSŁONA PRZECIWKURZOWA Sprawdzić czy nie jest zgi∏ta lub uszkodzona.

KLUCZ NASADOWY

NAKR¢TKA M10

CYLINDER AMORTYZATORA
• •

Sprawdzić czy nie jest skorodowany lub nie ma wycieków oleju. Sprawdzić działanie w pełnym zakresie skoku poprzez Êciskanie i rozpr∏×anie. Brak pełnego rozpr∏×enia spowodowany jest ubytkiem gazu i amortyzator nale×y wymienić.

Monta×
1. Zało×yć Êciàgacz do spr∏×yn na amortyzator i ustawić znaki na amortyzatorze ze znakiem na uchwycie Êciàgacza. UWAGA: Przy monta×u nowego amortyzatora zrobić znaki w tym samym miejscu co na starym amortyzatorze. 2. Zmontować amortyzator w odwrotnej kolejnoÊci do demonta×u, bez zakładania podkładki i nakr∏tki samokontrujàcej. UWAGA: Koniec spr∏×yny ustawić jak na rysunku. 3. Zało×yć płytk∏ monta×owà tak, aby znaki pokrywały si∏. 4. Zało×yć podstaw∏ mocujàcà amortyzatora i ustawić zgodnie ze znakami na podstawie i płytce monta×owej. 5. Posmarować olejem powierzchni∏ przylegania nakr∏tek Êciàgacza, a nast∏pnie lekko dokr∏cić nakr∏tki. KLUCZ SZEÂCIOKÑTNY
TŁOCZYSKO AMORTYZATORA

6. Âcisnàć spr∏×yn∏ amortyzatora poprzez dokr∏canie nakr∏tek Êciàgacza. UWAGA: Dokr∏cać nakr∏tki stopniowo i równomiernie. 7. Zało×yć podkładk∏ i lekko dokr∏cić nakr∏tk∏ samokontrujàcà. 8. Przytrzymać tłoczysko amortyzatora kluczem szeÊciokàtnym i dokr∏cić nakr∏tk∏ samokontrujàcà.

PODSTAWA MOCOWANIA AMORTYZATORA

ZNAKI

PŁYTKA MONTAþOWA

NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA M10 x 1,25 mm 30 Nm (3,0 kGm) Wymienić

9. Zdjàć Êciàgacz z amortyzatora. NAKR¢TKI ZNAKI

DOLNE GNIAZDO SPR¢þYNY ÂCIÑGACZ SPR¢þYN UCHWYT

Amortyzator przedni
Wmontowanie
1. Wło×yć amortyzator na miejsce ustawiajàc wyst∏p do Êrodka. 2. Wmontować widełki amortyzatora na wahacz dolny, ustawiajàc półoÊ w Êrodku widełek. Wło×yć amortyzator do widełek, ustawiajàc wyst∏p amortyzatora w wyci∏ciu widełek. 3. Wmontować Êrub∏ amortyzatora. NAKR¢TKA MOCUJÑCA 4. Dokr∏cić luêno nakr∏tk∏ Êruby widełek. 5. UnieÊć zwrotnic∏ podnoÊnikiem, a× samochód lekko uniesie si∏ z podstawki. PodnoÊnik podłogowy musi być pewnie podparty, w przeciwnym wypadku mo×e spowodować zranienie osób obsługujàcych. 6. Dokr∏cić Êrub∏ amortyzatora. 7. Dokr∏cić nakr∏tk∏ Êruby widełek. 8. Dokr∏cić nakr∏tki kołnierzowe amortyzatora. 9. Wmontować wspornik przewodu hamulcowego, przykr∏cajàc go Êrubami mocujàcymi.

ÂRUBA MOCUJÑCA PRZEWÓD HAMULCOWY ÂRUBA MOCUJÑCA PRZEWÓD HAMULCOWY

ÂRUBA WIDEŁEK WIDEŁKI

ÂRUBA AMORTYZATORA

NAKR¢TKA WIDEŁEK (SAMOKONTRUJÑCA)

10. Wmontować koła przednie. (patrz. str. 18-16).

Tylne zawieszenie
Momenty dokr∏cania
OSTRZEþENIE: • Wymienić nakr∏tki samokontrujàce na nowe przy monta×u. • Wymienić Êruby samokontrujàce na nowe, jeÊli zwykła nakr∏tka daje si∏ wkr∏cić bez oporu na koniec Êruby pokryty nylonem (minimalny moment wynosi 1 Nm). • Wszystkie Êruby i nakr∏tki łàczàce poduszki i tuleje metalowo-gumowe powinny być dokr∏cane, gdy pojazd stoi na ziemi. • Nakr∏tki koronowe dokr∏cać do dolnej artoÊci momentu, nast∏pnie dokr∏cić tylko tyle aby mo×liwe było wło×enie zawleczki. Nie odkr∏cać nakr∏tki. UWAGA: Przed dokr∏ceniem nakr∏tki sworznia kulistego wytrzeć nadmiar smaru.

NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA NYLON Wymienić

NAKR¢TKA MOCUJÑCA

ÂRUBY KOŁNIERZOWE

NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA Wymienić NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA

NAKR¢TKA KORONOWA

Wymienić ÂRUBA KOŁNIERZOWA ÂRUBA MOCUJÑCA ZACISK HAMULCOWY NAKR¢TKA KOŁNIERZOWA

NAKR¢TKA SAMOKONTR.

Wymienić
NAKR¢TKA SAMOKONTR.

NAKR¢TKA PIASTY

ÂRUBA KOŁNIERZOWA

Wymienić

ÂRUBA MOCUJÑCA AMORT.

Wymienić UWAGA: Po dokr∏ceniu zagnieÊć kołnierz nakr∏tki przy pomocy st∏pionego przecinaka

NAKR¢TKA SAMOKONTR.

NAKR¢TKA SAMOKONTR.

Wymienić Wymienić

Tylne zawieszenie
Piasta tylnego koła
Rysunek zestawieniowy UWAGA: • U×ywać tylko oryginalnych,ci∏×arków wywa×ajàcych HONDY do aluminiowych felg kół. Nieoryginalne ci∏×arki mogà powodować korozj∏ lub uszkodzenia felg kół. • Przy aluminiowych felgach kół, przed demonta×em koła zdjàć centralnà pokrywk∏ z felgi. • Przed zamontowaniem tarcz hamulcowych, oczyÊcić powierzchnie przylegania piasty i tarcz hamulcowych. • Przed zamontowaniem koła, oczyÊcić powierzchnie przylegania tarcz hamulcowych i kół.

ZWROTNICA Sprawdzić uszkodzenia

OSŁONA ZWROTNICY Sprawdzić uszkodzenia

ÂRUBA M6

PIASTA KOŁA TYLNEGO Sprawdzić uszkodzenia

OSŁONA P.BŁOTNA Sprawdzić odkształcenia lub uszkodzenia ÂRUBA M6 WKR¢T USTALAJÑCY TARCZ¢ HAMULCOWÑ

TARCZA HAMULCOWA Sprawdzić zu×ycie i korozj∏. POKRYWKA PIASTY Wymienić

NAKR¢TKA PIASTY M22 x 1,5 mm Wymienić

NAKR¢TKA KOŁA

Piasta tylnego koła
Wymontowanie
1. Poluzować nakr∏tki koła. 2. PodnieÊć tył pojazdu i podeprzeć na podstawkach w miejscach do tego przeznaczonych (patrz rozdział 1). 3. Odkr∏cić nakr∏tki i zdjàć tylne koło. 10. Wykr∏cić wkr∏ty ustalajàce tarcz∏ hamulcowà. 4. Zaciàgnàć hamulec r∏czny. 5. Zdemontować pokryw∏ piasty. 6. Odgiàć zabezpieczenie nakr∏tki piasty i odkr∏cić nakr∏tk∏. 11. Wkr∏cić dwie Êruby 8 x 1,25 mm w tarcz∏ hamulcowà w celu rozłàczenia jej z piastà. UWAGA: Wkr∏cać obie Êruby równomiernie aby uniknàć przekoszenia tarczy. OSTRZEþENIE: Aby uniknàć przypadkowego uszkodzenia zacisku lub przewodów hamulcowych nale×y podwiesić zacisk do podwozia na krótkim kawałku drutu. 9. Odkr∏cić Êruby mocujàce zacisk hamulcowy i podwiesić zacisk.

POKRYWA PIASTY Wymienić UWAGA: Nie uszkodzić piasty przy demonta×u.

ZAGNIATANY KOŁNIERZ

ÂRUBY M8 x 1,25 mm KOŁO TYLNE

TARCZA HAMULCOWA NAKR¢TKA KOŁA M12 x 1.5 mm

WKR¢TY USTALAJÑCE TARCZ¢ HAMULCOWÑ

NAKR¢TKA PIASTY M22 x 1,5 Wymienić 7. Zwolnić hamulec r∏czny.

14. Zdemontować tarcz∏ hamulcowà. 15. Zdemontować piast∏ tylnego koła i zwrotnic∏.

9. Zdemontować Êruby mocujàce przewód hamulcowy). ÂRUBY MOCUJ. PRZEWÓD HAMULC. ÂRUBY MOCUJÑCE
ZACISK HAMULCOWY

PIASTA KOŁA TYLNEGO Sprawdzić uszkodzenia TARCZA HAMULCOWA Sprawdzić zu×ycie i korozj∏ Sprawdzanie, rozdz. 19.

PODKŁADKA NAKR¢TKI PIASTY

Tylne zawieszenie
Piasta tylnego koła (c.d.)
Monta×
UWAGA: Przed monta×em umyć dokładnie rozpuszczalnikiem ło×ysko i czop piasty. 1. Wmontować piast∏ tylnà, podkładk∏ piasty i tarcz∏ hamulcowà. UWAGA: Przed monta×em oczyÊcić powierzchnie przylegania piasty i tarczy hamulcowej. 3. Zamontować zacisk hamulcowy przy pomocu Êrub mocujàcych. 4. Przykr∏cić wspornik przewodu hamulcowego.

ÂRUBY MOCUJÑCE PRZEWÓD HAMULCOWY ÂRUBY MOCUJÑCE ZACISK HAMULCOWY

PIASTA TYLNA TARCZA HAMULCOWA

PODKŁADKA NAKR¢TKI PIASTY 2. Dokr∏cić wkr∏ty M6 ustalajàce tarcz∏ hamulcowà.

ZACISK HAMULCOWY 5. Dokr∏cić nowà podkładk∏ piasty. 6. Zało×yć nowà pokryw∏ piasty. UWAGA: Przed zało×eniem koła oczyÊcić powierzchnie przylegania tarczy hamulcowej i koła. 7. Zało×yć koła tylne, dokr∏cić nakr∏tki.

KOŁO TYLNE POKRYWA PIASTY

WKR¢TY USTALAJÑCE M6

NAKR¢TKA PIASTY M22x1,5 185 Nm (18,5 kGm)

NAKR¢TKA KOŁA

UWAGA: Po dokr∏ceniu zagnieÊć kołnierz nakr∏tki przy pomocy st∏pionego przecinaka

Zwrotnica, wahacze
Wymiana, sprawdzanie
Przy wymianie wahaczy nale×y umieÊcić dodatkowy ci∏×ar w baga×niku. Przy wymontowaniu ci∏×kich cz∏Êci tylnego zawieszenia Êrodek ci∏×koÊci samochodu przesuwa si∏, co mo×e doprowadzić do spadni∏cia samochodu z podnoÊnika. OSTRZEþENIE: • Wymienić nakr∏tki samokontrujàce na nowe przy monta×u. • Wymienić Êruby samokontrujàce na nowe, jeÊli zwykła nakr∏tka daje si∏ wkr∏cić bez oporu na koniec Êruby pokryty nylonem (minimalny moment wynosi 1 Nm). • Uwa×ać, by nie uszkodzić osłon przegubów kulowych. ÂRUBA KOŁNIERZOWA NAKR¢TKA KOŁNIERZOWA

NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA Wymienić

TULEJA MET.- GUMOWA GÓRNA Sprawdzić uszkodzenia

STABILIZATOR Sprawdzić odkształcenia i uszkodzenia TULEJA GUMOWA STABILIZATORA Sprawdzić uszkodzenia

NAKR¢TKA SAMOKONTR. Wymienić

TULEJA GUMOWA STABILIZATORA Sprawdzić uszkodzenia

WSPORNIK WAHACZA WLECZONEGO Sprawdzić uszkodzenia

WAHACZ GÓRNY Sprawdzić odkształcenia i uszkodzenia

SWORZE¡ KULISTY Sprawdzić uszkodzenia i nadmierny luz. Wymiana osłony, str, 18-17 ZWROTNICA Sprawdzić uszkodzenia

ÂCIÑGACZ PRZEGUBÓW KULISTYCH

TULEJA MET.- GUMOWA ZWROTNICY Sprawdzić uszkodzenia WAHACZA WLECZONY Sprawdzić uszkodzenia NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA TULEJA MET.- GUMOWA WAHACZA WLECZONEGO Sprawdzić uszkodzenia Wymienić TULEJA MET.- GUMOWA WAHACZA DOLNEGO Sprawdzić uszkodzenia

WAHACZ DOLNY A Sprawdzić odkształcenia i uszkodzenia

WAHACZ DOLNY B Sprawdzić odkształcenia i uszkodzenia

Tylne zawieszenie
Zwrotnica, wahacze (c. d.)
Monta×
UWAGA: Wszystkie Êruby i nakr∏tki łàczàce poduszki i tuleje met.-gum. powinny być dokr∏cane, gdy pojazd stoi na ziemi. UWAGA: • Wytrzeć smar z gwintu przed dokr∏ceniem nakr∏tek sworzni kulistych. • Upewnić si∏, ×e mimoÊrody regulacji zbie×noÊci na wahaczach dolnych A zało×one sà w tym samym kierunku. • Prawe i lewe wahacze dolne B sà symetryczne. Montować je w poło×eniu ze znakami ”SN7 ↑ R UP” i ”SN7 ↑ L UP” skierowanymi do przodu. • Znak ”SN7 ↑ L UP” wybity jest na lewym dolnym wahaczu A, a znak ”SN7 ↑ R UP” na prawym dolnym wahaczu A. • Lewy górny wahacz oznaczony jest ”L” a prawy ”R” • Po monta×u wahaczy, sprawdzić geometri∏ i wyregulować jeÊli potrzeba (patrz str. 18-4).

ÂRUBA KOŁNIERZOWA

ÂRUBA KOŁNIERZOWA

NAKR¢TKA KOŁNIERZOWA TULEJA STABILIZAT. Ustawić wg białego znaku NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA ZNAK

Wymienić

NAKR¢TKA KORONOWA

WSPORNIK WAHACZA WLECZONEGO

ZWROTNICA

OSŁONA ZWROTNICY

WAHACZ DOLNY B WAHACZ WLECZONY ÂRUBA KOŁNIERZOWA NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA

Wymienić

WAHACZ DOLNY A

Podkładki montować w takim poło×eniu

Wymiana tulei zwrotnicy
Wymontowanie:
TULEJA DO DEMONTAþU ZWROTNICY Naciskać

UWAGA: Najpierw wymontować te szpilki ZWROTNICA

Wmontowanie:

Naciskać

TULEJA DO USZCZELNIACZY

Wyrównać ZWROTNICA

Amortyzator tylny
Wymontowanie
1. PodnieÊć tył pojazdu i podeprzeć na podstawkach w miejscach do tego przeznaczonych (patrz rozdział 1). 2. Odkr∏cić nakr∏tki i zdjàć tylne koło (patrz str. 18-27). AMORTYZATOR 3. Wymontować siedzenie tylne. 4. Odkr∏cić nakr∏tki mocujàce amortyzator. NAKR¢TKI MOCUJÑCE 6. OpuÊcić zawieszenie tylne i wymontować amortyzator.

5. Wykr∏cić dolnà Êrub∏ mocujàcà.

DOLNA ÂRUBA MOCUJÑCA

Demonta×
1. Zamontować Êciàgacz do spr∏×yn na amortyzator. 2. Zało×yć płytk∏ monta×owà na Êciàgacz. 3. Zamocować Êciàgacz wraz z amortyzatorem w imadle i dokr∏cić Êruby uchwytu Êciàgacza. OSTRZEþENIE: Uwa×ać, by nie przeciàgnàć Êrub. 4. Zrobić znaki farbà na amortyzatorze i uchwycie Êciàgacza, jak pokazano na rysunku. 5. Zrobić znaki farbà na płytce monta×owej i Êciàgaczu oraz na amortyzatorze i płytce monta×owej, jak pokazano na rysunku. 6. Âcisnàć amortyzator poprzez dokr∏cenie nakr∏tek Êciàgacza, a× nakr∏tka samokontrujàca oddzieli si∏ od podkładki. UWAGA: • Dokr∏cać nakr∏tki stopniowo i równomiernie. 7. Przytrzymać tłoczysko amortyzatora kluczem szeÊciokàtnym i odkr∏cić nakr∏tk∏ samokontrujàcà. 8. Poluzować nakr∏tki Êciàgacza i zdjàć płytk∏ monta×owà. 9. Rysunek zestawieniowy amortyzatora pokazano na nast∏pnej stronie.

PODSTAWA MOCOWANIA AMORTYZATORA
NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA 10 x 1,25 mm Wymienić

KLUCZ SZEÂCIOKÑTNY TŁOCZYSKO AMORTYZATORA

ZNAKI PŁYTKA MONTAþOWA

NAKR¢TKI ÂCIÑGACZA

AMORTYZATOR

ZNAKI

ÂCIÑGACZ SPR¢þYN

UCHWYT

Amortyzator tylny
Sprawdzanie
PODKŁADKA NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA 10 x 1,25 mm 30 Nm (3,0 kGm) Wymienić TULEJKA AMORTYZATORA SPR¢þYNA AMORTYZATORA Sprawdzić spr∏×ystoÊć i czy nie jest uszkodzona.

PODUSZKA GUMOWA

USZCZELKA Sprawdzić uszkodzenia

PODKŁADKA OGRANICZNIKA

PODSTAWA MOCUJÑCA

OGRANICZNIK Sprawdzić czy nie jest zu×yty lub uszkodzony.

PODUSZKA GUMOWA

GUMOWA PODKŁADKA SPR¢þYNY Sprawdzić, czy nie jest uszkodzona.

GUMOWE GNIAZDO SPR¢þYNY Sprawdzić uszkodzenia

OSŁONA PRZECIWKURZOWA KLUCZ NASADOWY

NAKR¢TKA M10

CYLINDER AMORTYZATORA
• •

Sprawdzić czy nie jest skorodowany lub nie ma wycieków oleju. Sprawdzić działanie w pełnym zakresie skoku poprzez Êciskanie i rozpr∏×anie. Brak pełnego rozpr∏×enia spowodowany jest ubytkiem gazu i amortyzator nale×y wymienić.

Monta×
1. Zało×yć Êciàgacz do spr∏×yn na amortyzator i ustawić znaki na amortyzatorze ze znakiem na uchwycie Êciàgacza. UWAGA: Przy monta×u nowego amortyzatora zrobić znaki w tym samym miejscu co na starym amortyzatorze. 2. Zmontować amortyzator w odwrotnej kolejnoÊci do demonta×u, bez zakładania podkładki i nakr∏tki samokontrujàcej. UWAGA: Koniec spr∏×yny ustawić jak na rysunku. 3. Zało×yć płytk∏ monta×owà tak, aby znaki pokrywały si∏. 4. Zało×yć podstaw∏ mocujàcà amortyzatora i ustawić zgodnie ze znakami na podstawie i płytce monta×owej. 5. Posmarować olejem powierzchni∏ przylegania nakr∏tek Êciàgacza, a nast∏pnie lekko dokr∏cić nakr∏tki. NAKR¢TKA SAMOKONTRUJÑCA M10 x 1,25 mm 30 Nm (3,0 kGm) Wymienić KLUCZ SZEÂCIOKÑTNY
TŁOCZYSKO AMORTYZATORA

6. Âcisnàć spr∏×yn∏ amortyzatora poprzez dokr∏canie nakr∏tek Êciàgacza. UWAGA: Dokr∏cać nakr∏tki stopniowo i równomiernie. 7. Zało×yć podkładk∏ i lekko dokr∏cić nakr∏tk∏ samokontrujàcà. 8. Przytrzymać tłoczysko amortyzatora kluczem szeÊciokàtnym i dokr∏cić nakr∏tk∏ samokontrujàcà.

PODSTAWA MOCOWANIA AMORTYZATORA

ZNAKI

PŁYTKA MONTAþOWA

NAKR¢TKI NAKR¢TKI

9. Zdjàć Êciàgacz z amortyzatora.

DOLNE GNIAZDO SPR¢þYNY ZNAKI ÂCIÑGACZ SPR¢þYN UCHWYT

Amortyzator tylny
Wmontowanie
1. OpuÊcić zawieszenie tylne i ustawić amortyzator przyspawanà nakr∏tkà do przodu. 3. Dokr∏cić luêno Êruby mocujàce amortyzator. 4. UnieÊć zawieszenie podnoÊnikiem, a× samochód lekko uniesie si∏ z podstawki. PodnoÊnik podłogowy musi być pewnie podparty, w przeciwnym wypadku mo×e spowodować zranienie osób obsługujàcych. 5. Dokr∏cić Êruby i nakr∏tki amortyzatora.

PRZYSPAWANA NAKR¢TKA

2. Dokr∏cić luêno nakr∏tki mocujàce amortyzator.

ÂRUBA MOCUJÑCA AMORTYZATOR NAKR¢TKI MOCUJÑCE AMORTYZATOR Dokr∏cić momentem 39 Nm w p.5

6. Wmontować siedzenie tylne. 7. Wmontować koła tylne (patrz str. 18-28).

Złomowanie amortyzatora

Amortyzator zawiera azot i olej pod ciÊnieniem. CiÊnienie to musi zostać zlikwidowane przed złomowaniem amortyzatora, aby uniknàć niebezpieczeƒstwa zranienia. Przy redukowaniu ciÊnienia w amortyzatorze nale×y zawsze zakładać okulary ochronne.

UmieÊcić amortyzator poziomo z wyciàgni∏tym tłoczyskiem i wywiercić otwór φ2 -3 mm, aby upuÊcić gaz.

< Amortyzator przedni > Tu wywiercić otwór

< Amortyzator tylny > Tu wywiercić otwór

Układ hamulcowy
Układ hamulcowy zwykły ..................................... 19-1 Układ hamulcowy z ABS ...................................... 19-39

Układ hamulcowy zwykły
Narz∏dzia specjalne .....................19-2 Rozmieszczenie elementów Rysunek zestawieniowy ..........19-3 Sprawdzanie i regulacja Pedał hamulca ......................... 19-4 Hamulec r∏czny ....................... 19-5 Odpowietrzanie ........................19-6 Przednie klocki hamulcowe Sprawdzanie i wymiana .......... 19-7 Przednie tarcze hamulcowe Sprawdzanie bicia tarcz .......... 19-9 Sprawdzanie gruboÊci tarcz i odchyłek .............................. 19-9 Przednie zaciski hamulcowe Demonta× ................................. 19-10 Monta× ...................................... 19-11 Pompa hamulcowa Wymontowanie ........................ 19-14 Demonta× ................................. 19-14 Monta× ...................................... 19-16 Regulacja popychacza pompy .................................... 19-19 Zamontowanie ....................... 19-20 Serwo hamulcowe Sprawdzanie ........................................19-21 Wymiana .............................................. 19-23 Tylne klocki hamulcowe Sprawdzanie i wymiana ..................... 19-24 Tylne tarcze hamulcowe Sprawdzanie bicia tarcz ..................... 19-26 Sprawdzanie gruboÊci tarcz i odchyłek ......................................... 19-26 Tylne zaciski hamulcowe Demonta× ............................................ 19-27 Monta× ................................................. 19-31 Przewody hamulcowe Sprawdzanie ........................................19-35 Wymiana przewodów elastycznych .....................................19-36 Hamulec r∏czny Sprawdzanie i wymiana ..................... 19-37

Narz∏dzia specjalne
* Samochody z ABS Nr Nr katalogowy Nazwa Przyrzàd do zacisków tylnych Przyrzàd do regulacji popychacza Manometr podciÊnienia Manometry Łàcznik ciÊnieniowy C Trójnik Przewód manometru Przewód manometru Rurka podciÊnieniowa A Sczypce do pierÊcieni Klucz do zacisku IloÊć Nr strony

Rozmieszczenie elementów
Rysunek zestawieniowy

HAMULEC R¢CZNY Sprawdzanie i regulacja, str. 19-5 LINKA HAMULCA R¢CZNEGO Sprawdzanie i wymiana, str. 19-37 PRZEWODY HAMULCOWE Sprawdzanie, str. 19-35 Wymiana przewodów elastycznych, str. 19-36

SERWO HAMULCOWE Sprawdzanie, str. 19-21 Wymiana, str. 19-23 POMPA HAMULCOWA Wymontowanie, str. 19-14 Demonta×, str. 19-14 Monta×, str. 19-16 Regulacja popychacza pompy, str. 19-19 Zamontowanie, str. 19-20

TYLNE HAMULCE TARCZOWE Klocki hamulcowe tylne, str. 19-24 Tarcze hamulcowe tylne, str. 19-26 Zaciski hamulcowe tylne, str. 19-27

PRZEDNIE HAMULCE TARCZOWE Klocki hamulcowe, str. 19-7 Tarcze hamulcowe, str. 19-9 Zaciski hamulcowe, str. 19-10

PEDAŁ HAMULCA Sprawdzanie i regulacja, str. 19-4

Sprawdzanie i regulacja
Pedał hamulca
WysokoÊć pedału
1. Odłàczyć złàczk∏ wyłàcznika stopu, poluzować nakr∏tk∏ i odkr∏cać wyłàcznik stopu a× przestanie dotykać pedału hamulca. 2. Zmierzyć odległoÊć od podłogi pedału hamulca. 4. Wkr∏cać wyłàcznik ”stopu”, a× koƒcówka b∏dzie w pełni naciÊni∏ta (gwintowany koniec dotyka pedału). Nast∏pnie cofnàć wyłàcznik o 1/4 obrotu aby uzyskać luz 0,3 mm mi∏dzy gwintowanym koƒcem wyłàcznika a pedałem. Dokr∏cić nakr∏tk∏. Podłàczyć złàczk∏ włàcznika. OSTRZEþENIE: Upewnić si∏ czy Êwiatło ”stop” wyłàcza si∏ przy zwolnionym pedale.

NAKR¢TKA POPYCHACZA

WYŁÑCZNIK ”STOP”

NAKR¢TKA WYŁÑCZNIKA ”STOP”
GWINTOWANY KONIEC

NAKR¢TKA

NAKŁADKA PEDAŁU
NAKŁADKA

WYSOKOÂĆ PEDAŁU PUNKT POMIAROWY

5. Sprawdzić skok jałowy pedału hamulca wg. poni×szych punktów.

Skok jałowy pedału
1. Wyłàczyć silnik i sprawdzić skok jałowy naciskajàc pedał r∏kà. Skok jałowy: 1 – 5 mm 2. JeÊli skok jałowy pedału jest nieprawidłowy, wyregulować go włàcznikiem ”stopu”. OSTRZEþENIE: Przy zbyt małym skoku jałowym mo×e wyst∏pować blokowanie hamulców.

Nominalna wysokoÊć pedału (z usuni∏tà wykładzinà): M/T: A/T: 190 mm 195 mm

3. Poluzować nakr∏tk∏ popychacza i wkr∏cać lub wykr∏cać popychacz u×ywajàc szczypiec, a× do uzyskania odpowiedniej wysokoÊci pedału. Po regulacji dokr∏cić nakr∏tk∏ popychacza. UWAGA: Nie regulować wysokoÊci pedału z wciÊni∏tym popychaczem.

WYŁÑCZNIK ”STOP” Obni×anie pedału

NAKŁADKA PEDAŁU
Podnoszenie pedału

NAKR¢TKA POPYCHACZA 15 Nm (1,5 kGm)

SKOK JAŁOWY PEDAŁU

Hamulec r∏czny
Sprawdzanie
1. Pociàgnàć dêwigni∏ hamulca siłà 200 N (20 kGm) do całkowitego zaciàgni∏cia hamulca. Hamulec powinien być zablokowany na okreÊlonym zàbku. Liczba zàbków do zablokowania: 7 – 11 3. Zaciàgnàć dêwigni∏ hamulca na pierwszy zàbek.

DèWIGNIA HAMULCA R¢CZNEGO

Pociàgnàć siłà 200 N (20 kGm) DèWIGNIA HAMULCA R¢CZNEGO WZNIOS DèWIGNI

4. Wymontować popielniczk∏ z Êrodkowej konsoli. 5. Wkr∏cać nakr∏tk∏ regulacyjnà, a× tylne koła zacznà si∏ lekko blokować przy obracaniu.

2. Wyregulować poło×enie dêwigni, gdy blokuje si∏ w poło×eniu innym ni× zalecane.

Regulacja
UWAGA: Po naprawie tylnego zacisku hamulcowego poluzować nakr∏tk∏ regulacji luzu, uruchomić silnik i naciskać pedał hamulca kilka razy aby wyregulować samoczynnà regulacj∏ luzu.

Zablokować przednie koła przed podnoszeniem tyłu samochodu. 1. UnieÊć tylne koła samochodu nad ziemi∏. POPIELNICZKA 2. Upewnić si∏, ×e dêwignia hamulca r∏cznego tylnego zacisku dotyka sworznia. SWORZE¡ 6. Zwolnić całkowicie dêwigni∏ hamulca i sprawdzić czy tylne koła obracajà si∏ bez oporów. Wyregulować ponownie w przypadku ocierania klocków. 7. Upewnić si∏ czy hamulec postojowy skutecznie hamuje przy pełnym zaciàgni∏ciu dêwigni. 8. Zamontować popielniczk∏ do centralnej konsoli. NAKR¢TKA REGULACYJNA

DèWIGNIA

Sprawdzanie i regulacja
Odpowietrzanie
OSTRZEþENIE: • U×ywać wyłàcznie płynu hamulcowego DOT 3 lub 4. • Uwa×ać by nie zanieczyÊcić płynu hamulcowego. • Nie mieszać ró×nych marek płynów hamulcowych. • Nie rozlewać płynu na nadwozie, mo×e to uszkodzić lakier. W przypadku rozlania płynu, zmyć go szybko wodà. UWAGA: Przed odpowietrzaniem poziom płynu w zbiorniku winien si∏gać MAX. Sprawdzać poziom po odpowietrzeniu ka×dego zacisku, uzupełnić w razie potrzeby. U×ywać wyłàcznie płynu DOT 3 lub 4. PRZÓD:

KOLEJNOÂĆ ODPOWIETRZANIA

➃ Przednie prawe

➀ Tylne prawe

TYŁ:

➁ Przednie lewe

z Tylne lewe

1. Nacisnàć kilka razy powoli pedał hamulca i przytrzymać go wciÊni∏tym. 2. Poluzować odpowietrznik zacisku pozwalajàc na ujÊcie powietrza z układu. Dokr∏cić odpowietrznik. 3. Powtarzać czynnoÊć wg. punktów 2 i 3, do momentu gdy powietrze przestanie pojawiać si∏ przy odkr∏caniu odpowietrznika.

Przednie klocki hamulcowe
Sprawdzanie i wymiana
4. Zmierzyć suwmiarkà gruboÊć ka×dego klocka. • • Nigdy nie u×ywać spr∏×onego powietrza lub suchej szczotki drucianej do czyszczenia hamulców. U×ywać odkurzacza aby unikać wdychania pyłu hamulcowego. GruboÊć klocka: Nominalna: A/T: M/T: Dopuszczalna:

11,0 mm 12,5 mm 1,6 mm

1. Poluzować nakr∏tki kół przednich, podnieÊć samochód, podeprzeć go podstawkami i zdjàć koła przednie. 2. Wykr∏cić dolnà Êrub∏ zacisku i odchylić zacisk do góry.

UWAGA: Mierzyć gruboÊć materiału ciernego, bez płytki stalowej.

PŁYTKA STALOWA 5. Gdy gruboÊć jest mniejsza od dopuszczalnej, wymienić klocki hamulcowe. ÂRUBA ZACISKU ZACISK HAMULCOWY 6. Wymontować płytki ustalajàce. 7. OczyÊcić dokładnie zacisk, usunàć Êlady rdzy i sprawdzić ewentualne p∏kni∏cia. 8. Sprawdzić czy tarcze hamulcowe nie majà uszkodzeƒ, rys lub p∏kni∏ć. 9. Zamontować płytki ustalajàce. PODKŁADKA WEWN¢TRZNA B Sprawdzić zu×ycie. Tylko M/T

UWAGA: Sprawdzić czy przewody elastyczne i osłony gumowe nie sà uszkodzone. 3. Wymontować podkładki (tylko M/T), wewn∏trzne i zewn∏trzne klocki hamulcowe.

PODKŁADKA WEWN¢TRZNA B Sprawdzić zu×ycie. KLOCEK WEWN¢TRZNY KLOCEK ZEWN¢TRZNY PODKŁADKA ZEWN¢TRZNA Sprawdzić zu×ycie.

PŁYTKI USTALAJÑCE Sprawdzić zu×ycie.

KLOCKOTRZYMACZ Sprawdzić czy nie ma p∏kni∏ć.

Przednie klocki hamulcowe
Sprawdzanie i wymiana (ciàg dalszy)
10. Prawidłowo zamontować podkładki i klocki hamulcowe. 11. Wcisnàć tłok do wn∏trza zacisku aby zmieÊciły si∏ nowe klocki. Upewnić si∏, ×e osłona tłoka jest w poło×eniu uniemo×liwiajàcym jej uszkodzenie przy opuszczaniu zacisku. 12. OpuÊcić zacisk na dół, zamontować i dokr∏cić Êrub∏ zacisku.

• Przy ponownym u×yciu wymontowanych klocków, zawsze wkładać je w poło×eniu sprzed demonta×u aby uniknàć utraty skutecznoÊci hamowania. • Zanieczyszczone klocki i tarcze powodujà wydłu×enie drogi hamowania. Uwa×ać by nie zanieczyÊcić smarem powierzchni ciernej klocków lub tarcz hamulcowych. UWAGA: Klocki montować ze wskaênikiem zu×ycia po stronie wewn∏trznej.

ÂRUBA ZACISKU TŁOK

OBUDOWA ZACISKU PODKŁADKA WEWN¢TRZNA B WSKAèNIK ZUþYCIA

KLOCEK WEWN¢TRZNY PODKŁADKA WEWN¢TRZNA A KLOCEK ZEWN¢TRZNY PODKŁADKA ZEWN¢TRZNA

13. Nacisnàć kilka razy hamulec upewniajàc si∏, ×e działa prawidłowo, nast∏pnie wykonać jazd∏ próbnà. UWAGA: Po wymianie kompletu klocków skok pedału mo×e być powi∏kszony. Kilkakrotne naciÊni∏cie pedału hamulca przywróci normalny skok. 14. Po zakoƒczeniu monta×u sprawdzić ewentualne wycieki z przewodów lub połàczeƒ i dokr∏cić w razie potrzeby.

Przednie tarcze hamulcowe
Sprawdzanie bicia tarcz
1. Poluzować nakr∏tki kół przednich, podnieÊć samochód, podeprzeć go podstawkami i zdjàć koła przednie. 2. Wymontować klocki hamulcowe (patrz str. 19-7). 3. Sprawdzić czy powierzchnie tarcz hamulcowych nie majà uszkodzeƒ lub p∏kni∏ć. OczyÊcić dokładnie tarcze i usunàć rdz∏. 4. U×ywajàc płaskich podkładek i nakr∏tek kół docisnàć tarcz∏ do piasty koła. Zamontować czujnik zegarowy jak na rysunku i zmierzyć bicie tarczy hamulcowej w odległoÊci 10 mm od jej kraw∏dzi. Bicie tarczy hamulcowej: Dopuszczalne: 0,10 mm 5. Gdy bicie przekracza wartoÊć dopuszczalnà przetoczyć tarcze hamulcowe specjalnym przyrzàdem do toczenia bez zdejmowania tarcz z samochodu, np. produkowanym przez firm∏ KWIK - WAY Manufacturing Co., Snap - on Tools Co., CANVIC lub równowa×nym. Dopuszczalna gruboÊć po przetoczeniu: 21,0 mm UWAGA: Nowe tarcze winny być przetoczone gdy ich bicie przekracza 0,10 mm.

Sprawdzanie gruboÊć tarcz i odchyłek
1. Poluzować nakr∏tki kół przednich, podnieÊć samochód, podeprzeć go podstawkami i zdjàć koła przednie. 2. Wymontować klocki hamulcowe (patrz str. 19-7). 3. U×ywajàc mikrometru zmierzyć gruboÊć tarczy w 8 punkt. co 45° w odległoÊci 10 mm od kraw∏dzi tarczy.

GruboÊć tarczy hamulcowej: Nominalna: Dopuszczalna:

23,0 mm 21,0 mm

UWAGA: Wymienić tarcze gdy najmniejsza zmierzona gruboÊć jest mniejsza od dopuszczalnej. Dopuszczalna ró×nica gruboÊci: 0,015 mm

UWAGA: Jest to maksymalnie dopuszczalna ró×nica gruboÊci w poszczególnych punktach. 4. Gdy ró×nica gruboÊci przekracza wartoÊć dopuszczalnà przetoczyć tarcze hamulcowe specjalnym przyrzàdem do toczenia bez zdejmowania tarcz z samochodu, np. produkowanym przez firm∏, KWIK - WAY Manufacturing Co., Snap - on Tools Co., CANVIC lub równowa×nym. UWAGA: Wymiana tarcz hamulcowych wg opisu na str. 18-11.

NAKR¢TKA KOŁA I PODKŁADKI PŁASKIE

Przednie zaciski hamulcowe
Demonta×
• • Nigdy nie u×ywać spr∏×onego powietrza lub suchej szczotki do czyszczenia hamulców. U×ywać odkurzacza aby uniknàć wdychania pyłu z tarcz hamulcowych. 4. Tylko A/T: Wymontować spr∏×yn∏ klocka z obudowy zacisku. Sprawdzić zu×ycie.

OSTRZEþENIE: • Nie rozlewać płynu na nadwozie, mo×e to uszkodzić lakier. W przypadku rozlania płynu, zmyć go szybko wodà. • Zabezpieczyć połàczenia przewodów hamulcowych przed rozlaniem płynu okrywajàc je szmatà. • Umyć wszystkie cz∏Êci w płynie hamulcowym i wysuszyć. Przedmuchać spr∏×onym powietrzem przewody i miejsca przepływu płynu. 1. Wykr∏cić Êrub∏ specjalnà i odłàczyć koƒcówk∏ przewodu elastycznego od zacisku. 2. Wykr∏cić Êruby zacisku i wymontować zacisk z klockotrzymacza. ÂRUBA SPECJALNA PODKŁADKI USZCZELNIAJÑCE Wymienić

SPR¢þYNA KLOCKA

5. W razie potrzeby, doprowadzić spr∏×one powietrze do otworu doprowadzajàcego płyn do zacisku aby wypchnàć tłok. Podło×yć drewniany klocek lub grubà szmat∏ by zabezpieczyć tłok gdy wysunie si∏ z zacisku. U×ywajàc powietrza o niskim ciÊnieniu, pistolet naciskać kilka razy z przerwami. • Nie wkładać palców mi∏dzy tłok a zacisk. • Nie u×ywać wysokiego ciÊnienia powietrza. DREWNIANY KLOCEK

ZACISK

ÂRUBA ZACISKU 3. Wymontować sworznie i osłony sworzni z klockotrzymacza. 6. Wyjàć tłok z zacisku i sprawdzić jego powierzchni∏ czy nie ma rys. 7. Wymontować osłon∏ gumowà tłoka i uszczelk∏. SWORZE¡ B OSTRZEþENIE: Uwa×ać by nie uszkodzić wewn∏trznej powierzchni cylindra zacisku.

USZCZELKA TŁOKA Wymienić

SWORZE¡ A OSŁONY SWORZNIA Wymienić OSŁONA GUMOWA TŁOKA Wymienić OBUDOWA ZACISKU

Sprawdzić rysy na powierzchni cylindra tłoka.

Monta×
• • • • Nigdy nie u×ywać spr∏×onego powietrza lub suchej szczotki do czyszczenia hamulców. U×ywać odkurzacza aby uniknàć wdychania pyłu z tarcz hamulcowych. Zanieczyszczone klocki lub tarcze powodujà osłabienie skutecznoÊci hamowania. Przy ponownym u×yciu wymontowanych klocków zawsze zakładać je w poło×eniu sprzed demonta×u aby nie osłabiać skutecznoÊci hamowania. OSTRZEþENIE: Nie rozlewać płynu na nadwozie, mo×e to uszkodzić lakier. W przypadku rozlania płynu, zmyć go szybko wodà. Zabezpieczyć połàczenia przewodów hamulcowych przed rozlaniem płynu okrywajàc je szmatà. Umyć wszystkie cz∏Êci w płynie hamulcowym i wysuszyć. Przedmuchać spr∏×onym powietrzem przewody i miejsca przepływu płynu. Przed monta×em sprawdzić czy wszystkie cz∏Êci wolne sà od kurzu i brudu. Wymieniać na nowe wszystkie zalecane cz∏Êci. Uwa×ać by nie zanieczyÊcić płynu hamulcowego. Nie mieszać ró×nych marek płynów hamulcowych. Nie u×ywać płynu spuszczonego z układu hamulcowego. U×ywać wyłàcznie płynu DOT 3 lub 4.

• • • • • • • •

UWAGA: • Pokryć czystym płynem powierzchnie tłoka i cylindra zacisku. • Po demonta×u wymienić wszystkie gumowe cz∏Êci na nowe.

: U×ywać zalecanego smaru do uszczelek z zestawu uszczelek zacisku. WSKAèNIK ZUþYCIA Klocek ze wskaênikiem montować po wewn∏trznej stronie. PODKŁADKA ZEWN¢TRZNA Tylko M/T)

TULEJKA (Tylko M/T) OSŁONA SWORZNIA Wymienić

PODKŁADKA WEWN¢TRZNA B

SWORZE¡ B

PODKŁADKA WEWN¢TRZNA A KLOCKI HAMULCOWE

ODPOWIETRZNIK

SWORZE¡ A SPR¢þYNA KLOCKA Wymienić KLOCKOTRZYMACZ PŁYTKA USTALAJÑCA

OBUDOWA ZACISKU ÂRUBA ZACISKU USZCZELKA TŁOKA Wymienić TŁOK OSŁONA TŁOKA Wymienić

Przednie zaciski hamulcowe
Monta× (ciàg dalszy)
OSTRZEþENIE: • Nie rozlewać płynu na nadwozie, mo×e to uszkodzić lakier. W przypadku rozlania płynu, zmyć go szybko wodà. • Przed monta×em sprawdzić czy wszystkie cz∏Êci wolne sà od kurzu i brudu. • Wymieniać na nowe wszystkie zalecane cz∏Êci. • Uwa×ać by nie zanieczyÊcić płynu hamulcowego. • Nie mieszać ró×nych marek płynów hamulcowych. • U×ywać wyłàcznie płynu hamulcowego DOT 3 lub 4. 1. Umyć tłok i cylinder zacisku płynem hamulcowym i sprawdzić czy nie majà rys, uszkodzeƒ lub Êladów zu×ycia. 2. Pokryć nowà uszczelk∏ tłoka zalecanym smarem do uszczelek z zestawu uszczelek zacisku i zamontować uszczelk∏ w rowku cylindra. 3. Pokryć kraw∏dê uszczelki oraz wn∏trze osłony tłoka zalecanym smarem do elementów gumowych z zestawu uszczelek zacisku, nast∏pnie wło×yć osłon∏ w rowek cylindra zacisku. OSŁONA SWORZE¡ OSŁONA TŁOKA USZCZELKA TŁOKA SWORZE¡ (Czarny) 6. Posmarować zalecanym smarem z zestawu uszczelek zacisku powierzchnie Êlizgowe sworzni i wn∏trze nowej osłony gumowej sworzni. 7. Wło×yć osłony w rowki klockotrzymaczy. 8. Wło×yć sworznie A i B w otwory klockotrzymaczy. 9. Wło×yć osłony gumowe w rowki sworzni.

KLOCKOTRZYMACZ OSŁONY SWORZNI

SWORZE¡

4. Posmarować cylinder zacisku i tłok płynem hamulcowym, nast∏pnie wcisnàć tłok do cylindra. 5. Tylko A/T: Zamontować spr∏×yn∏ klocków do obudowy zacisku. SPR¢þYNA KLOCKA

TŁOK

10. Zamontować klocki hamulcowe w ich oryginalnym poło×eniu (patrz str. 19-8). 11. Zamontować zacisk w klockotrzymaczu i dokr∏cić go. 12. Przykr∏cić Êrubà specjalnà koƒcówk∏ przewodu elastycznego hamulcowego z nowymi podkładkami uszczelniajàcymi.

ÂRUBA SPECJALNA

PODKŁADKI USZCZELNIAJÑCE

ZACISK

ÂRUBA ZACISKU

13. Napełnić zbiornik płynem i odpowietrzyć układ hamulcowy (patrz str. 19-6). 14. Po zakoƒczeniu monta×u sprawdzić czy nie ma wycieków z połàczeƒ przewodów hamulcowych i dokr∏cić w razie potrzeby.

Pompa hamulcowa
Wymontowanie
OSTRZEþENIE: • Uwa×ać by nie skr∏cać lub nie uszkodzić przewodów hamulcowych przy wyjmowaniu pompy. • Nie rozlewać płynu na nadwozie, mo×e to uszkodzić lakier. W przypadku rozlania płynu, zmyć go szybko wodà. • Zabezpieczyć połàczenia przewodów hamulcowych przed rozlaniem płynu okrywajàc je szmatà. 1. SpuÊcić płyn hamulcowy z pompy. 2. Odłàczyć przewody czujnika poziomu płynu hamulcowego. 3. Odłàczyć przewody hamulcowe od pompy. 4. Odkr∏cić nakr∏tki mocujàce pomp∏ i wymontować jà. USZCZELNIACZ POPYCHACZA Wymienić PRZEWODY

Demonta×
OSTRZEþENIE: • Nie rozlewać płynu na nadwozie, mo×e to uszkodzić lakier. W przypadku rozlania płynu, zmyć go szybko wodà. • Umyć wszystkie cz∏Êci w płynie hamulcowym i wysuszyć. Przedmuchać spr∏×onym powietrzem przewody i miejsca przepływu płynu.

POMPA HAMULCOWA

1. Wyjàć pierÊcieƒ spr∏×ysty jednoczeÊnie naciskajàc drugi tłok.

PRZEWODY HAMULCOWE

NAKR¢TKA MOCUJÑCA

DRUGI TŁOK

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY Wymienić

2. Wykr∏cić Êrub∏ blokujàcà jednoczeÊnie naciskajàc drugi tłok.

4. Zdemontować pokryw∏, filtr i zbiornik płynu z pompy hamulcowej. 5. Wymontować uszczelk∏ z pokrywy zbiornika.

DRUGI TŁOK

ÂRUBA BLOKUJÑCA USZCZELKA POKRYWY ZBIORNIKA Sprawdzić czy nie jest uszkodzona. FILTR PODKŁADKA USZCZELNIAJÑCA Wymienić

POKRYWA ZBIORNIKA Sprawdzić czy otworki odpowietrzajàce nie sà zatkane.

Usunàć nagromadzone osady.

3. Wymontować prowadnic∏ tłoka, drugi tłok, nast∏pnie pierwszy z pompy. UWAGA: W przypadku trudnoÊci z wymontowaniem pierwszego tłoka nale×y doprowadzić spr∏×one powietrze do króćca przewodu hamulcowego. OSTRZEþENIE: • Nie stosować powietrza o wysokim ciÊnieniu lub nie dotykać bezpoÊrednio dyszy pistoletu do króćca pompy. • Okryć szmatà cylinder pompy zabezpieczajàc wyskakujàcy tłok przed uszkodzeniem. ZBIORNIK PŁYNU

POMPA HAMULCOWA Sprawdzić czy cylinder nie jest uszkodzony lub zu×yty. PROWADNICA TŁOKA Wymienić. Wymienić.

DRUGI TŁOK Wymienić PIERWSZY TŁOK Wymienić

Pompa hamulcowa
Monta×
OSTRZEþENIE: • Nie rozlewać płynu na nadwozie, mo×e to uszkodzić lakier. W przypadku rozlania płynu, zmyć go szybko wodà. • Umyć wszystkie cz∏Êci w płynie hamulcowym i wysuszyć. Przedmuchać spr∏×onym powietrzem przewody i miejsca przepływu płynu. • Przed monta×em sprawdzić czy wszystkie cz∏Êci wolne sà od kurzu i brudu. • Wymieniać na nowe wszystkie zalecane cz∏Êci. • Uwa×ać by nie zanieczyÊcić płynu hamulcowego. • Nie mieszać płynów ró×nych producentów. • Nie u×ywać płynu spuszczonego z układu hamulcowego. U×ywać wyłàcznie płynu DOT 3 lub 4. • Wymienić pomp∏ hamulcowà w przypadku uszkodzenia lub zu×ycia cylindra. Nie próbować wytaczać i honować cylindra pompy. UWAGA: • Uszczelki tłoków i gładzi cylindra pompy pokryć czystym płynem hamulcowym. • Stosować zalecany smar z zestawu uszczelek pompy hamulcowej.

POKRYWA ZBIORNIKA

USZCZELKA POKRYWY ZBIORNIKA

FILTR

USZCZELNIACZ POPYCHACZA Wymienić

ZBIORNIK PŁYNU

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY Wymienić

DRUGI TŁOK Wymienić

POMPA HAMULCOWA

PROWADNICA TŁOKA Wymienić Wymienić USZCZELKA USZCZELKA CIÂNIENIOWA USZCZELKA

PIERWSZY TŁOK Wymienić

PODKŁADKA USZCZELNIAJÑCA Wymienić ÂRUBA BLOKUJÑCA

1. Zamontować zbiornik płynu do pompy hamulcowej z opaskà w poło×eniu jak pokazano. 2. Zamontować uszczelk∏ pokrywy zbiornika w rowek pokrywy. 3. Zamontować filtr i pokryw∏ zbiornika.

6. Nało×yć zalecany smar do uszczelek z zestawu uszczelek pompy hamulcowej na nowy O-ring i uszczelk∏ drugiego tłoka w nowej prowadnicy tłoka i zamontować Oring na prowadnicy tłoka.

POKRYWA ZBIORNIKA USZCZELKA POKRYWY ZBIORNIKA

FILTR

ZBIORNIK PŁYNU

USZCZELKA DRUGIEGO TŁOKA

POMPA HAMULCOWA 7. Zamontować prowadnic∏ tłoka do wewnàtrz pompy hamulcowej.

4. Nało×yć zalecany smar do elementów gumowych z zestawu uszczelek pompy hamulcowej na nowà uszczelk∏ drugiego tłoka. 5. Posmarować uszczelki pierwszego i drugiego tłoka czystym płynem hamulcowym i zamontować je do pompy.

PIERWSZY TŁOK

USZCZELKI

POMPA HAMULCOWA

PROWADNICA TŁOKA

DRUGI TŁOK

Pompa hamulcowa
Monta× (ciàg dalszy)
8. Wkr∏cić Êrub∏ blokujàcà z nowà podkładkà uszczelniajàcà jednoczeÊnie naciskajàc drugi tłok. 10. Nało×yć zalecany smar do uszczelek z zestawu uszczelek pompy hamulcowej na nowy uszczelniacz popychacza i zamontować go do pompy hamulcowej.

DRUGI TŁOK

PODKŁADKA USZCZELNIAJÑCA

USZCZELNIACZ POPYCHACZA

ÂRUBA BLOKUJÑCA

9. Zamontować nowy pierÊcieƒ jednoczeÊnie naciskajàc drugi tłok.

DRUGI TŁOK

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY

Regulacja popychacza pompy
UWAGA: Luz popychacza pompy musi być sprawdzany i ewentualnie wyregulowany przed wmontowaniem pompy hamulcowej. 1. Przyło×yć przyrzàd specjalny do korpusu pompy hamulcowej. Wkr∏cać nakr∏tk∏ regulacyjnà do momentu gdy trzpieƒ Êrodkowy przyrzàdu dotknie drugiego tłoka. Dokr∏cić nakr∏tk∏ kontrujàcà. PRZYRZÑD DO REGULACJI POPYCHACZA 07JAG-SD40100 UWAGA: JeÊli luz miedzy obudowà przyrzàdu i nakr∏tkà regulacyjnà wynosi 0,4 mm to luz mi∏dzy popychaczem a tłokiem pompy wynosi 0 mm. Jednak×e, gdy luz miedzy obudowà przyrzàdu i nakr∏tkà regulacyjnà wynosi 0 mm, luz mi∏dzy popychaczem a tłokiem wynosi 0,4 mm lub wiecej. Musi być wi∏c wyregulowany i sprawdzony ponownie. 6. W przypadku niewłaÊciwego luzu nale×y poluzować nakr∏tk∏ gwiazdkowà i obracać Êrub∏ regulatora. UWAGA: • Luz regulować pod wymaganym podciÊnieniem doprowadzonym do serwa. • Przytrzymać jarzmo podczas regulacji. 7. Dokr∏cić nakr∏tk∏ gwiazdkowà.

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA

NAKR¢TKA GWIAZDKOWA POMPA HAMULCOWA TRZPIE¡ ÂRODKOWY 2. Nie zmieniajàc pozycji trzpienia przyrzàdu zamontować przyrzàd drugà stronà na serwie hamulcowym. 3. Dokr∏cić nakr∏tki mocujàce wymaganym momentem. 4. Mi∏dzy przewód podciÊnienia silnika a serwo włàczyć szeregowo ciÊnieniomierz do pomiaru podciÊnienia i utrzymywać obroty silnika pozwalajàce otrzymać podciÊnienie 66 kPa (500 mmHg). 5. Zmierzyć szczelinomierzem luz mi∏dzy obudowà przyrzàdu a nakr∏tkà regulacyjnà, jak pokazano na rysunku. Luz: 0 – 0,4 mm
JARZMO

PRZYRZÑD DO REGULACJI POPYCHACZA 07JAG-SD40100

REGULATOR

8. Wyregulować długoÊć popychacza, jak pokazano na rys., gdy serwo jest wymontowane.

WSKAèNIK PODCIÂNIENIA TRÓJNIK

RURKA PODCIÂNIENIOWA A
JARZMO

NAKR¢TKA SZCZELINOMIERZ
POPYCHACZ

9. Wmontować pomp∏ hamulcowà (patrz str. 19-20).

Pompa hamulcowa
Zamontowanie
OSTRZEþENIE: • Nie rozlewać płynu na nadwozie, mo×e to uszkodzić lakier. W przypadku rozlania płynu, zmyć go szybko wodà. • Przy monta×u pompy uwa×ać by nie zgiàć lub uszkodzić przewodów hamulcowych. • Uwa×ać by nie zanieczyÊcić płynu hamulcowego. • Nie mieszać płynów ró×nych producentów. • Nie u×ywać płynu spuszczonego z układu hamulcowego. U×ywać wyłàcznie płynu DOT 3 lub 4. • Przy łàczeniu przewodów hamulcowych sprawdzić czy nie ocierajà o inne cz∏Êci. UWAGA: Przed zamontowaniem pompy hamulcowej, sprawdzić i wyregulować luz popychacza pompy (patrz str. 19-19). 1. Zamontować pomp∏ hamulcowà do serwa przykr∏cajàc jà nakr∏tkami mocujàcymi. 2. Podłàczyć przewody hamulcowe do pompy. 3. Napełnić zbiornik pompy hamulcowej płynem i odpowietrzyć układ (patrz str. 19-6). 4. Zamontować pokryw∏ zbiornika i podłàczyć przewody czujnika poziomu płynu hamulcowego. 5. Sprawdzić i wyregulować w razie potrzeby. • WysokoÊć pedału hamulca (patrz str. 19-4) • Skok jałowy pedału hamulca (patrz str. 19-4)

PRZEWODY

POMPA HAMULCOWA

Serwo hamulcowe
Sprawdzanie
Kontrola szczelnoÊci
1. Zamontować manometr podciÊnienia jak pokazano.

Kontrola skutecznoÊci działania
1. Podłàczyć manometr podciÊnienia tak samo jak w teÊcie szczelnoÊci. 2. Podłàczyć ciÊnieniomierze olejowe do pompy hamulcowej przy pomocy przewodów jak na rysunku.

MANOMETR PODCIÂNIENIA

3. Usunàć powietrze z układu odkr∏cajàc odpowietrzniki. MANOMETRY TRÓJNIK ODPOWIETRZNIKI ZAWÓR CIÂNIENIOWY C

RURKA PODCIÂNIENIOWA A

PRZEWÓD MANOMETRU Smochody z ABS:

PRZEWÓD MANOMETRU

2. Uruchomić silnik i wprowadzić go na obroty aby manometr wskazywał podciÊnienie 40,0 - 66,7 kPa (300 - 500 mmHg), nast∏pnie zatrzymać silnik. 4. Odczytać wskazania manometru. JeÊli podciÊnienie obni×y si∏ o 2,7 kPa (20 mmHg) lub wi∏cej po 30 sekundach, sprawdzić szczelnoÊć nast∏pujàcych cz∏Êci: • Zawór zwrotny • Przewody podciÊnienia • Uszczelki • Serwo • Pomp∏ hamulcowà OSTRZEþENIE: Nie podejmować prób rozbiórki serwa. W razie potrzeby wymienić kompletne serwo.

4. Uruchomić silnik. 5. Nacisnàć pedał hamulca siłà 200 N (20 kG). Odczytać ciÊnienie na manometrach podłàczonych do pompy, dla trzech wartoÊci podciÊnienia serwa.

SIŁOMIERZ

Serwo hamulcowe
Sprawdzanie (ciàg dalszy)
Samochody bez ABS
PodciÊnienie mm (in) Hg

Kontrola zaworu zwrotnego
Minimalne ciÊnienie pompy kPa (atm, psi) 1. Odłàczyć przewód posciÊnieniowy z serwa. 2. Uruchomić silnik i utrzymywać go na biegu jałowym. W przewodzie za zaworem winno być podciÊnienie. Gdy nie ma podciÊnienia zawór zwrotny jest uszkodzony. Wymienić zawór zwrotny serwa i sprawdzić ponownie.

Samochody z ABS
PodciÊnienie mm (in) Hg

Minimalne ciÊnienie pompy kPa (atm, psi) ZAWÓR ZWROTNY

6. Sprawdzić szczelnoÊć pompy hamulcowej gdy wskazania manometru nie mieszczà si∏ w normie.

Wymiana
1. Wymontować pomp∏ hamulcowà (patrz str. 19-14). 2. Tylko M/T: Wymontować zbiornik sprz∏gła i wspornik zbiornika. Nie rozłàczać przewodów sprz∏gła od zbiornika. 3. Odłàczyć przewód podciÊnieniowy od serwa i wymontować wspornik przewodów podciÊnieniowych. 4. Wymontować wspornik linki przepustnicy / cruise control, nast∏pnie wymontować przelotk∏ linki przepustnicy z przegrody czołowej. 5. Wymontować czujnik temperatury powietrza dolotowego z kolektora ssàcego. 6. Poluzować nakr∏tk∏ kontrujàcà popychacza pompy. 7. Wymontować zawleczk∏ i sworzeƒ. 8. Wymontować jarzmo z popychacza. 9. Odkr∏cić cztery nakr∏tki mocujàce. Przód PRZEGRODA CZOŁOWA SERWO HAMULCOWE Nie rozmontowywać. POPYCHACZ 10. Pociàgnàć serwo hamulcowe do przodu , nast∏pnie obrócić je w prawo, a× popychacz wysunie si∏ z przegrody czołowej, jak na rysunku. 11. Wymontować serwo hamulcowe z przedziału silnikowego.

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA POPYCHACZA JARZMO

UWAGA: Wyregulować luz popychacza pompy przed zamontowaniem serwa hamulcowego (patz str. 19-19). 12. Zamontować serwo hamulcowe w odwrotnej kolejnoÊci do wymontowywania. 13. Zamontować pomp∏ hamulcowà (patrz str. 19-20). 14. Po zamontowaniu, sprawdzić i wyregulować w razie potrzeby. • WysokoÊć pedału hamulcowego (patrz str. 19-4) • Skok jałowy pedału hamulca (patrz str. 19-4)

SWORZE¡

ZAWLECZKA Wymienić SERWO HAMULCOWE NAKR¢TKA MOCUJÑCA SERWO HAMULCOWE

Tylne klocki hamulcowe
Sprawdzanie i wymiana
5. Zmierzyć suwmiarkà gruboÊć klocków. • • Nigdy nie u×ywać spr∏×onego powietrza lub suchej szczotki do czyszczenia układu hamulcowego. U×ywać odkurzacza aby uniknàć wdychania pyłu hamulcowego. GruboÊć klocków tylnych: Nominalna: 9,0 mm Dopuszczalna: 1,6 mm

1. Zablokować przednie koła, poluzować nakr∏tki tylnych, podnieÊć tył samochodu i podeprzeć podstawkami, nast∏pnie zdjàć koła tylne. 2. Zwolnić hamulec r∏czny. 3. Wykr∏cić dwie Êruby mocujàce zacisk i wymontować zacisk. OSTRZEþENIE: • Dokłanie oczyÊcić zacisk z zewnàtrz aby brud nie zanieczyÊcił wn∏trza zacisku. • Podwiesić zacisk hamulcowy na kawałku drutu, aby nie wisiał na przewodach.

PŁYTKA STALOWA ÂRUBY MOCUJÑCE ZACISK

UWAGA: Mierzyć gruboÊć materiału ciernego, bez płytki stalowej. 6. Wymontować płytki ustalajàce. 7. OczyÊcić dokładnie zacisk, usunàć Êlady rdzy i sprawdzić czy nie ma p∏kni∏ć lub uszkodzeƒ. 8. Sprawdzić czy tarcze hamulcowe nie sà porysowane lub pop∏kane.

ZACISK 4. Wymontować podkładki i klocki hamulcowe.

9. Upewnić si∏, ×e płytki ustalajàce sà prawidłowo zamontowane.

PODKŁADKA WEWN¢TRZNA Sprawdzić czy nie jest zu×yta.

PODKŁADKA ZEWN¢TRZNA Sprawdzić czy nie jest zu×yta.

PŁYTKI USTALAJÑCE KLOCKOTRZYMACZ Sprawdzić czy nie ma p∏kni∏ć.

KLOCKI HAMULCOWE

10. Wło×yć klocki wraz z podkładkami do klockotrzymacza.

14. Po zakoƒczeniu monta×u sprawdzić ewentualne wycieki z przewodów hamulcowych i ich połàczeƒ. Dokr∏cić połàczenia w razie potrzeby. 15. Nacisnàć kilka razy pedał hamulca sprawdzajàc czy hamulce działajà prawidłowo, nast∏pnie wykonać prób∏ drogowà. UWAGA: Po wymianie kompletu klocków skok pedału mo×e być powi∏kszony. Kilkakrotnie naciÊni∏cie pedału przywróci normalny skok.

• Przy ponownym u×yciu wymontowanych klocków, zawsze wkładać je w poło×eniu sprzed demonta×u, aby uniknàć utraty skutecznoÊci hamowania. • Zanieczyszczone klocki i tarcze hamulcowe powodujà wydłu×enie drogi hamowania. Uwa×ać by nie zanieczyÊcić smarem powierzchni ciernej klocków lub tarcz. UWAGA: Klocek ze wskaênikiem zu×ycia montować od strony wewn∏trznej, wskaênikiem skierowanym w dół.

PODKŁADKA WEWN¢TRZNA

PODKŁADKA ZEWN¢TRZNA WSKAèNIK ZUþYCIA
TYLNE KLOCKI HAMULCOWE

11. Wkr∏cać tłok zacisku zgodnie z ruchem zegara do wn∏trza zacisku. Ustawić wyci∏cie w tłoku zgodnie z wyst∏pem klocka obracajàc tłok w drugà stron∏. OSTRZEþENIE: Posmarować smarem osłon∏ gumowà tloka aby uniknàć jej skr∏cenia. W przypadku skr∏cenia zamontować jà prawidłowo. 12. Zamontować zacisk hamulcowy. 13. Dokr∏cić Êruby mocujàce zacisk. ÂRUBY MOCUJÑCE ZACISK

WYST¢P ZACISK WYCI¢CIE W TŁOKU
Dopasować

Tylne tarcze hamulcowe
Sprawdzanie bicia tarcz
1. Poluzować nakr∏tki kół tylnych, podnieÊć samochód i podeprzeć go podstawkami. Zdjàć koła tylne. 2. Wymontować klocki hamulcowe (patrz str. 19-24). 3. Sprawdzić czy powierzchnie tarcz hamulcowych nie majà uszkodzeƒ lub p∏kni∏ć. OczyÊcić dokładnie tarcze i usunàć rdz∏. 4. U×ywajàc płaskich podkładek i nakr∏tek kół docisnàć tarcz∏ do piasty koła. Zamontować czujnik zegarowy jak na rysunku i zmierzyć bicie tarczy hamulcowej w odległoÊci 10 mm od jej kraw∏dzi. Bicie tarczy hamulcowej: Dopuszczalne:

Sprawdzanie gruboÊć tarcz i odchyłek
1. Poluzować nakr∏tki kół tylnych, podnieÊć samochód, podeprzeć go podstawkami i zdjàć koła tylne. 2. Wymontować klocki hamulcowe (patrz str. 19-24). 3. U×ywajàc mikrometru zmierzyć gruboÊć tarczy w 8 punktach co 45°, w odległoÊci 10 mm od kraw∏dzi tarczy.

0,10 mm

5. Gdy bicie przekracza wartoÊć dopuszczalnà przetoczyć tarcze hamulcowe. Dopuszczalna gruboÊć po przetoczeniu: 8,0 mm

MIKROMETR

CZUJNIK ZEGAROWY

GruboÊć tarczy hamulcowej: Nominalna: Dopuszczalna:

10 mm 8,0 mm

UWAGA: Wymienić tarcze gdy najmniejsza zmierzona gruboÊć jest mniejsza od dopuszczalnej. NAKR¢TKA KOŁA I PODKŁADKI PŁASKIE UWAGA: Nowe tarcze winny być przetoczone gdy ich bicie przekracza 0,10 mm. Dopuszczalna ró×nica gruboÊci: 0,015 mm Jest to maksymalnie dopuszczalna ró×nica gruboÊci w poszczególnych punktach. 4. Gdy ró×nica gruboÊci przekracza wartoÊć dopuszczalnà przetoczyć tarcze hamulcowe. UWAGA: Wymiana tarcz hamulcowych wg opisu na str. 18-27.

Tylne zaciski hamulcowe
Demonta×
• • 3. Wymontować Êrub∏ specjalnà i dwie podkładki uszczelniajace. 4. Wykr∏cić dwie Êruby mocujàce zacisk i wymontować go.

Nigdy nie u×ywać spr∏×onego powietrza lub suchej szczotki do czyszczenia hamulców. U×ywać odkurzacza aby uniknàć wdychania pyłu z tarcz hamulcowych.

OSTRZEþENIE: • Nie rozlewać płynu na nadwozie, mo×e to uszkodzić lakier. W przypadku rozlania płynu, zmyć go szybko wodà. • Zabezpieczyć połàczenia przewodów hamulcowych przed rozlaniem płynu okrywajàc je szmatà. • Umyć wszystkie cz∏Êci w płynie hamulcowym i wysuszyć. Przedmuchać spr∏×onym powietrzem przewody i miejsca przepływu płynu. 1. Wymontować osłon∏ zacisku.

ZACISK HAMULCOWY ÂRUBA MOCUJÑCA ZACISK

PODKŁADKI USZCZELNIAJÑCE Wymienić

ÂRUBA SPECJALNA

5. Wymontować sworznie i osłony gumowe z klockotrzymacza.

SWORZE¡ B

OSŁONA ZACISKU

2. Wymontować zawleczk∏ i sworzeƒ koƒcówki linki hamulca r∏cznego. Wyjàć spink∏ linki i odłàczyć link∏ od wspornika.

SWORZE¡ SPINKA LINKI Wymienić OSŁONY SWORZNI

SWORZE¡ A

WSPORNIK ZAWLECZKA Wymienić LINKA HAMULCA R¢CZNEGO

Tylne zaciski hamulcowe
Demonta× (ciàg dalszy)
6. Wymontować sp∏×yn∏ klocków z zacisku hamulcowego. 8. Wymontować uszczelk∏ tłoka. OSTRZEþENIE: Uwa×ać by nie uszkodzić gładzi cylindra zacisku. SPR¢þYNA KLOCKA

USZCZELKA TŁOKA Wymienić

7. Wymontować tłok zacisku przyrzàdem specjalnym obracajac go przeciwnie do ruchu zegara, nast∏pnie wyjàć osłon∏ gumowà tłoka. OSTRZEþENIE: Uwa×ać by nie uszkodzić tłoka zacisku.

OBUDOWA ZACISKU Sprawdzić czy gładê cylindra nie jest porysowana.

9. Wło×yć przyrzàd specjalny mi∏dzy obudow∏ zacisku hamulcowego i pokryw∏ spr∏×yn. OSTRZEþENIE: Uwa×ać by nie uszkodzić wn∏trza cylindra zacisku podczas demonta×u. 10. Ustawić nakr∏tki kontrujàce jak na rysunku, wkr∏cać Êrub∏ przyrzàdu a× płytka dotknie obudowy zacisku. UWAGA: Nie Êciskać spr∏×yny pod pokrywà.

OSŁONA TŁOKA Wymienić KLUCZ DO ZACISKU

PRZYRZÑD DO ZACISKÓW TYLNYCH

ÂRUBA

NAKR¢TKI KONTRUJÑCE PŁYTKA OBUDOWA ZACISKU PRZEDŁUþKA DO NASADEK (Ogólnie dost∏pna) TŁOK Sprawdzić czy nie jest porysowany.

POKRYWA SPR¢þYNY

11. Wkr∏cić Êrub∏ zgodnie z ruchem zegara o 1/4 - 1/2 obrotu aby Êcisnàć spr∏×yn∏ regulacyjnà B. OSTRZEþENIE: Nie wkr∏cać Êruby wi∏cej ni× o 1/2 obrotu, gdy× mo×e to spowodować uszkodzenie elementów wewnàtrz cylindra zacisku. 12. Wkr∏cić nakr∏tki kontrujàce do płytki i zablokować w tym poło×eniu. UWAGA: Nakr∏tki kontrujàce muszà znajdować si∏ w tym poło×eniu do czasu ponownego zało×enia pierÊcienia spr∏×ystego.

14. Przytrzymujàc płytk∏ palcami wykr∏cić Êrub∏ przyrzàdu. Wyjàć przyrzàd specjalny.

NAKR¢TKI KONTRUJÑCE

ÂRUBA NAKR¢TKI KONTRUJÑCE

PŁYTKA

15. Wymontować Êrub∏ regulacyjnà. 16. Ze Êruby regulacyjnej zdemontować pokryw∏ spr∏×yny, spr∏×yn∏ regulacyjnà B, pierÊcieƒ dystansowy, ło×ysko A i pokryw∏.

SPR¢þYNA REGULACYJNA B 13. Wymontować pierÊcieƒ spr∏×ysty szczypcami do pierÊcieni. SZCZYPCE DO PIERÂCIENI

SPR¢þYNA REGULACYJNA B Sprawdzić czy nie jest odkształcona. ŁOþYSKO A Sprawdzić uszkodzenia.

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY

POKRYWA Wymienić PIERÂCIE¡ DYSTANSOWY POKRYWA SPR¢þYNY Sprawdzić uszkodzenia. ÂRUBA REGULACYJNA Sprawdzić zu×ycie i uszkodzenia.

Tylne zaciski hamulcowe
Demonta× (ciàg dalszy)
17. Wymontować kołnierz i kołek z obudowy zacisku.

O-RING Wymienić

KOŁEK KOŁNIERZ Sprawdzić zu×ycie i uszkodzenia.

18. Wymontować spr∏×yn∏ powrotnà. 19. Wymontować zespół dêwigni hamulca r∏cznego i krzywki. OSTRZEþENIE: Nie odkr∏cać nakr∏tki dêwigni hamulca r∏cznego gdy krzywka znajduje si∏ w zacisku. W przypadku koniecznoÊci demonta×u dêwigni i krzywki, dêwigni∏ umieÊcić w imadle i odkr∏cić nakr∏tk∏. 20. Wyjàć osłon∏ krzywki.

SPR¢þYNA POWROTNA ZAWÓR DèWIGNI HAMULCA R¢CZNEGO I KRZYWKI Sprawdzić uszkodzenia. OSŁONA KRZYWKI Wymienić

Monta×
• • • • Nigdy nie u×ywać spr∏×onego powietrza lub suchej szczotki do czyszczenia hamulców. U×ywać odkurzacza aby uniknàć wdychania pyłu z tarcz hamulcowych. Zanieczyszczone klocki lub tarcze powodujà osłabienie skutecznoÊci hamowania. Przy ponownym u×yciu wymontowanych klocków zawsze zakładać je w poło×eniu sprzed demonta×u, aby nie osłabiać skutecznoÊci hamowania. OSTRZEþENIE: Nie rozlewać płynu na nadwozie, mo×e to uszkodzić lakier. W przypadku rozlania płynu, zmyć go szybko wodà. Umyć wszystkie cz∏Êci w płynie hamulcowym i wysuszyć. Przedmuchać spr∏×onym powietrzem przewody i miejsca przepływu płynu. Przed monta×em sprawdzić czy wszystkie cz∏Êci wolne sà od kurzu i brudu. Wymieniać na nowe wszystkie zalecane cz∏Êci. Uwa×ać by nie zanieczyÊcić płynu hamulcowego. Nie mieszać płynów ró×nych producentów. Nie u×ywać płynu spuszczonego z układu hamulcowego. U×ywać wyłàcznie płynu DOT 3 lub 4.

• • • • • • •

UWAGA: • Pokryć czystym płynem powierzchnie tłoka i cylindra zacisku. • Po demonta×u wymienić wszystkie gumowe cz∏Êci na nowe.

U×ywać zalecanego smaru do sworzni z zestawu uszczelek zacisku. ÂRUBA KOŁNIERZOWA, 8 mm
SPR¢þYNA POWROTNA
PODKŁADKA SPR¢þYSTA

NAKR¢TKA

DèWIGNIA

DèWIGNIA

OSŁONA KRZYWKI
KRZYWKA

ODPOWIETRZNIK

KOŁNIERZ

ZACISK ÂRUBA REGULACYJNA
PIERÂCIE¡ DYSTANSOWY ŁOþYSKO A POKRYWA SPR¢þYNY

SPR¢þYNA KLOCKÓW

KOŁEK

POKRYWA
SPR¢þYNA REGULACYJNA B

PIERÂCIE¡

PODKŁADKA WEWN¢TRZNA

USZCZELKA TŁOKA Wymienić TŁOK OSŁONA TŁOKA Wymienić OSŁONA SWORZNIA Wymienić

KLOCKI HAMULCOWE SWORZE¡

PŁYTKA USTALAJÑCA PODKŁADKA ZEWN¢TRZNA

KLOCKOTRZYMACZ

Tylne zaciski hamulcowe
Monta×
1. Pokryć wszystkie zagł∏bienia ło×yska igiełkowego zalecanym smarem z zestawu naprawczego zacisku. 2. Nasmarować nowà osłon∏ krzywki zalecanym smarem z zestawu naprawczego zacisku i wło×yć jà do zacisku. 3. Nasmarować zalecanym smarem do gumy krzywk∏ w miejscu styku z kołkiem, nast∏pnie wmontować dêwigni∏ z krzywkà do zacisku. 4. Zało×yć spr∏×yn∏ powrotnà. OSTRZEþENIE: • Gdy dêwignia i krzywka były rozłàczone, nale×y skr∏cić je przed wmontowaniem do zacisku. Zamocować dêwigni∏ w imadle, zało×yć podkładk∏ spr∏×ystà, pokryć gwint Êrodkiem zabezpieczajàcym przed odkr∏ceniem i dokr∏cić nakr∏tk∏ dêwigni. • Uwa×ać by nie uszkodzić osłony krzywki. • Przy wkładaniu krzywki uwa×ać by kraw∏dê osłony nie podwin∏ła si∏ do Êrodka. OTWORY 5. Zamontować kołek w krzywce. 6. Nasmarować nowy O-ring i wło×yć go na kołnierz. 7. Wło×yć kołnierz do zacisku odpowiednio ustawiajàc go wzgl∏dem kołka i otworów w obudowie zacisku.

KOŁKI USTALAJÑCE

KOŁEK KOŁNIERZ

8. Nasmarować nowà pokryw∏ zalecanym smarem i zamontować jà stronà z rowkiem, skierowanà do Êruby regulacyjnej. 9. Zało×yć ło×ysko A, pierÊcieƒ dystansowy, spr∏×yn∏ regulacyjnà B i pokryw∏ spr∏×yny na Êrub∏ regulacyjnà i wmontować je do cylindra zacisku.

SPR¢þYNA POWROTNA NAKR¢TKA DèWIGNI HAMULCA R¢CZNEGO DèWIGNIA

POKRYWA SPR¢þYNY SPR¢þYNA REGULACYJNA B PIERÂCIE¡ DYSTANSOWY

PODKŁADKA SPR¢þYSTA KRZYWKA

OSŁONA KRZYWKI Wymienić

ŁOþYSKO A ÂRUBA REGULACYJNA POKRYWA

10. Wło×yć przyrzàd specjalny do cylindra zacisku i obracać Êrub∏ do momentu, gdy nakr∏tki dotknà płytki. ÂRUBA

13. Pokryć nowà uszczelk∏ tłoka zalecanym smarem z zestawu naprawczego, nast∏pnie wło×yć jà do cylindra zacisku. 14. Pokryć kraw∏dê uszczelki tłoka oraz wn∏trze osłony tłoka zalecanym smarem i wmontować osłon∏ do cylindra zacisku. USZCZELKA TŁOKA

NAKR¢TKI KONTRUJÑCE PŁYTKA

OSŁONA TŁOKA
POKRYWA SPR¢þYNY

PRZYRZÑD DO ZACISKÓW TYLNYCH

15. Pokryć tłok płynem hamulcowym i wmontować do zacisku, wkr∏cajàc go przyrzàdem zgodnie z ruchem zegara na Êrub∏ regulacyjnà. ROWEK NA PIERÂCIE¡ OSTRZEþENIE: Uwa×ać by nie uszkodzić tłoka i osłony tłoka.

11. Sprawdzić czy kołnierz pokrywy spr∏×yny jest poni×ej rowka na pierÊcieƒ osadczy. 12. Zało×yć pierÊcieƒ osadczy, zdemontować przyrzàd specjalny. UWAGA: Sprawdzić czy pierÊcieƒ spr∏×ysty jest prawidłowo osadzony w rowku. SZCZYPCE DO PIERÂCIENI PRZEDŁUþACZ DO NASADEK (Ogólnie dost∏pny)

TŁOK KLUCZ DO ZACISKU

16. Wmontować spr∏×yn∏ klocków do zacisku.

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY

SPR¢þYNA KLOCKÓW

POKRYWA SPR¢þYNY

Tylne zaciski hamulcowe
Monta× (ciàg dalszy)
17. Nasmarować zalecanym smarem z zestawu naprawczego, powierzchnie Êlizgowe sworzni i wn∏trze osłon gumowych sworzni. 18. Osłony sworzni osadzić dokładnie w rowkach klockotrzymacza. 19. Wło×yć sworzeƒ A i B do klockotrzymacza. 20. Osłony sworzni osadzić w rowkach sworzni. OSŁONA SWORZNIA
SWORZE¡

25. Wsunàć link∏ hamulcowà poprzez wspornik i zamocować jej koƒcówk∏ sworzniem, zabezpieczyć zawleczkà. Zało×yć spink∏ linki.

SWORZE¡ DèWIGNIA SPINKA LINKI

OSŁONY SWORZNI KLOCKOTRZYMACZ WSPORNIK

SWORZE¡ B (Czarny kolor)

ZAWLECZKA

LINKA HAMULCA R¢CZNEGO

SWORZE¡ A

26. Zamontować osłon∏ zacisku.

21. Wmontować płytki ustalajàce i klocki. 22. Ustawić wyci∏cie w tłoku zgodnie z wyst∏pem klocka wewn∏trznego (patrz str. 19-25). 23. Zało×yć zacisk hamulcowy, dokr∏cić Êruby mocujàce. 24. Zało×yć nowe podkładki uszczelniajàce i przykr∏cić Êrubà specjalnà koƒcówk∏ przewodu hamulcowego.

ÂRUBY MOCUJÑCE ZACISK OSŁONA ZACISKU

27. Napełnić zbiornik płynu i odpowietrzyć układ hamulcowy (patrz str. 19-6). 28. Nacisnàć pedał hamulca kilka razy, nast∏pnie wyregulować hamulec r∏czny (patrz str. 19-5). 29. Po zakoƒczeniu monta×u sprawdzić: ZACISK PODKŁADKI USZCZELNIAJÑCE ÂRUBA SPECJALNA • Wycieki z przewodów i połàczeƒ. Dokr∏cić w razie potrzeby. • Działanie hamulca r∏cznego, skok jałowy, wyregulować w razie potrzeby.

Przewody hamulcowe
Sprawdzanie
1. Sprawdzić czy przewody hamulcowe elastyczne nie sà uszkodzone, skr∏cone, czy nie majà wycieków lub nie zaczepiajà o inne cz∏Êci. 2. Sprawdzić czy sztywne przewody hamulcowe nie majà wycieków, nie sà skorodowane, uszkodzone lub zagi∏te. 3. Sprawdzić czy połàczenia przewodów nie przeciekajà. Dokr∏cić w razie potrzeby. OSTRZEþENIE: Wymieniać spink∏ przewodów hamulcowych przy ich demonta×u.

POMPA HAMULCOWA-PRZEWODY

PRZEWODY SZTYWNE- ELASTYCZNE

PRZEWÓD ELASTYCZNY-ZACISK (ÂRUBA SPECJALNA) ODPOWIETRZNIK PRZEWODY SZTYWNE- ELASTYCZNE

ODPOWIETRZNIK 9 Nm (0,9 kGm) PRZEWÓD ELASTYCZNYZACISK (ÂRUBA SPECJALNA)

Przewody hamulcowe
Wymiana przewodów elastycznych
OSTRZEþENIE: • Przed monta×em sprawdzić czy wszystkie cz∏Êci sà wolne od kurzu i brudu. • Wymieniać na nowe wszystkie zalecane cz∏Êci. • U×ywać wyłàcznie płynu DOT 3 lub 4. • Uwa×ać by nie zanieczyÊcić płynu hamulcowego. • Nie mieszać płynów ró×nych producentów. • Nie rozlewać płynu na nadwozie, mo×e on uszkodzić lakier. W przypadku rozlania zmyć płyn niezwłocznie wodà. 1. Przewód elastyczny wymieniać w przypadku p∏kni∏ć, skr∏cenia lub wycieków. 2. Rozłàczyć przewód elastyczny i sztywny kluczem 10 mm do przewodów hamulcowych. 5. Przewód elastyczny najpierw przymocować do zwrotnicy, nast∏pnie do zacisku Êrubà specjalnà z nowymi podkładkami uszczelniajàcymi. ÂRUBY MOCUJÑCE PRZEWÓD ELASTYCZNY (8 mm)

PRZEWÓD HAMULCOWY ELASTYCZNY ÂRUBY MOCUJÑCE PRZEWÓD ELASTYCZNY

KLUCZ DO PRZEWODÓW HAMULCOWYCH PRZEWÓD HAMULCOWY SZTYWNY

ÂRUBA SPECJALNA

OSTRZEþENIE: Nie poskr∏cać przewodów hamulcowych. 6. Zamontować nowà spink∏ przewodu elastycznego na przewód. 7. Podłàczyć przewód sztywny do przewodu elastycznego.

PRZEWÓD HAMULCOWY ELASTYCZNY 3. Wymontować i wyrzucić spink∏ przewodu hamulcowego. 4. Odkr∏cić Êrub∏ specjalnà i odłàczyć przewód elastyczny od zacisku. SPINKA PRZEWODU HAMULCOWEGO Wymienić

ÂRUBY MOCUJÑCE PRZEWÓD ELASTYCZNY (8 mm)

SPINKA PRZEWODU ÂRUBY MOCUJÑCE PRZEWÓD ELASTYCZNY 8. Po połàczeniu przewodów odpowietrzyć układ hamulcowy (patrz str. 19-6). 9. Wykonać nast∏pujàce czynnoÊci. • Sprawdzić czy połàczenia przewodów nie przeciekajà i dokr∏cić w razie potrzeby. • Sprawdzić czy przewody nie sà skr∏cone lub nie ocierajà o inne cz∏Êci.

PRZEWÓD HAMULCOWY ELASTYCZNY

ÂRUBA SPECJALNA

Linka hamulca r∏cznego
Sprawdzanie i wymiana
OSTRZEþENIE: Linka hamulca r∏cznego nie mo×e być zagi∏ta lub skr∏cona. Mogłoby to doprowadzić do utrudnionego działania i przedwczesnego uszkodzenia.

SPINKA Wymienić

SWORZE¡

ZAWLECZKA Wymienić Sprawdzić czy przesuwa si∏ luêno.

LINKA HAMULCA R¢CZNEGO WSPORNIK ÂRUBA REGULACYJNA WYRÓWNYWACZ DèWIGNIA HAMULCA R¢CZNEGO Sprawdzić czy działa prawidłowo.

(Powierzchnie Êlizgowe)

WYŁÑCZNIK

Odłàczyć link∏ hamulca r∏cznego od dêwigni zacisku wyjmujàc zawleczk∏ i sworzeƒ. Wysunàć link∏ ze wspornika wyjmujàc spink∏.

DèWIGNIA

SWORZE¡ SPINKA

WSPORNIK

ZAWLECZKA

LINKA HAMULCA R¢CZNEGO

Układ hamulcowy z ABS
Narz∏dzia specjalne ................................. 19-40 Rozmieszczenie elementów .................... 19-41 Układ ABS Charakterystyka, konstrukcja, działanie ................................................ 19-42 Schemat ideowy ........................................ 19-44 Rozmieszczenie wiàzek i złàczek ............ 19-56 Sprawdzian ABS Test sprawnoÊci ................................... 19-57 Sprawdzanie sygnału czujnika koła .................................................... 19-59 Usuwanie usterek Kontrolka ABS ...................................... 19-60 Tabela usuwania usterek ..................... 19-62 Schematy usuwanie usterek ............... 19-63 Układ hydrauliczny Schemat połàczeƒ hydraulicznych .................................. 19-86 Przewody ciÊnieniowe, Likwidowanie ciÊnienia akumulatora ....................................... 19-88 Elektrozawory Sprawdzanie nieszczelnoÊci ............... 19-89 Modulator Wymontowanie, zamontowanie .......... 19-90 Demonta× .............................................. 19-94 Monta× ................................................... 19-95 Pompa ABS Wymontowanie, zamontowanie .......... 19-98 Wymiana wyłàcznika ciÊnieniowego .. 19-100 Złomowanie akumulatora .................... 19-100 Odpowietrzanie Odpowietrzanie ze sprawdzianem ABS .................................................... 19-101 Pompa hamulcowa Demonta× .............................................. 19-102 Monta× ................................................... 19-104 Elementy elektroniczne Wymiana modułu sterujàcego ABS .... 19-107 Sprawdzanie przekaênika .................... 19-107 Sprawdzanie czujnika koła .................. 19-108 Wymiana czujnika koła ........................ 19-109

Narz∏dzia specjalne

Nr

Nr katalogowy
lub

Nazwa Klucz do odpowietrzania Sprawdzian ABS

IloÊć

Nr strony

*: Mo×e być u×yty sprawdzian ABS 07HAJ–SG00XXX (XXX: inny numer). Sprawdzian ABS O7508–SB00000 mo×e być u×ywany z łàcznikiem sprawdzianu ABS 07HAJ–SG00400.

Rozmieszczenie elementów
Akumulator zawiera azot pod wysokim ciÊnieniem. Nie dziurawić, rozbierać lub dopuszczać do kontaktu z otwartym ogniem, gdy× akumulator mo×e wybuchnàć i spowodować powa×ne obra×enia.

SERWO HAMULCOWE Sprawdzanie, str. 19-21 Wymiana, str. 19-23

MODUŁ STERUJÑCY ABS Wymiana, str. 19-107

MODULATOR Wymontowanie. Zamontowanie, str. 19-90 Demonta×, str. 19-94 Monta×, str. 95 ELEKTROZAWORY Sprawdzanie nieszczelnoÊci, str. 19-89

PRZEKAèNIKI BEZPIECZE¡STWA Sprawdzanie, str. 19-107

PRZEKAèNIK SILNIKA ABS Sprawdzanie, str. 19-107

CZUJNIK TYLNEGO KOŁA Sprawdzanie, str. 19-108 Wymiana, str. 19-109

POMPA HAMULCOWA Demonta×, str. 19-102 Monta×, str. 19-104 POMPA ABS Przewody ciÊnieniowe. Likwidacja ciÊnienia akumulatora, str. 19-88 Wymontowanie. Zamontowanie, str. 19-98 Wymiana wyłàcznika ciÊnieniowego, str. 19-100 Złomowanie akumulatora, 19-100 CZUJNIK PRZEDNIEGO KOŁA Sprawdzanie, str. 19-108 Wymiana, str. 19-109

Układ ABS
Charakterystyka, konstrukcja, działanie.
Po bardzo mocnym naciÊni∏ciu pedału hamulca, w zwykłym układzie hamulcowym koła mogà ulec zablokowaniu przed zatrzymaniem pojazdu. W przypadku zablokowania tylnych kół ulega obni×eniu stabilnoÊć pojazdu a przy blokowaniu kół przednich kierowalnoÊć. Sytuacja taka powoduje szczególnie niestabilne warunki jazdy. Układ ABS moduluje ciÊnienie płynu hamulcowego doprowadzonego do ka×dego koła przedniego i obu kół tylnych, zabezpieczajàc w ten sposób koła przed zablokowaniem przy mocnym naciÊni∏ciu pedału hamulca. Gdy nie wyst∏puje mo×liwoÊć blokowania koła, ciÊnienie w układzie hamulcowym powraca do normy. Cechy charakterystyczne • Zwi∏kszona stabilnoÊć przy hamowaniu osiàgana jest niezale×nie od zmieniajàcych si∏ warunków drogowych. • Poprzez unikni∏cie blokowania kół przednich zwi∏kszono kierowalnoÊć pojazdu. • Podczas działania układu ABS wyczuwalne sà wibracje pedału hamulca. • Układ posiada funkcje samodiagnozy. W przypadku wykrycia uszkodzenia zapala si∏ lampka kontrolna ABS. Cz∏stotliwoÊć migania kontrolki ABS pozwala na zlokalizowanie uszkodzenia. • W tym układzie ABS zastosowano indywidualne sterowanie kół przednich oraz zwykłe sterowanie obu kół tylnych. typu "wybór wolniejszego". Oznacza to, ×e układ ABS włàcza si∏ w obu kołach tylnych po wykryciu poÊlizgu koła, które pierwsze blokuje si∏ (tego, które ma mniejszy opór blokowania). • Funkcja bezpieczeƒstwa zastosowana w układzie pozwala na funkcjonowanie układu jak konwencjonalny układ hamulcowy po wykryciu uszkodzenia w układzie ABS. Konstrukcja. Układ ABS oprócz elementów zwykłego układu hamulcowego zawiera dodatkowo: nadajniki impulsów (pierÊcienie z∏bate) przymocowane do ka×dego z kół; czujniki kół, które wytwarzjà pulsujàcy sygnał o cz∏stotliwoÊci proporcjonalnej do obrotu koła; moduł ABS, który steruje pracà układu wykonujàc obliczenia oparte na sygnałach docierajàcych z ka×dego koła i innych czujników; zespół modulatora, który reguluje ciÊnienie dostarczane do zacisków hamulcowych na podstawie sygnałów otrzymywanych z modułu ABS; akumulator, który utrzymuje cały czas wysokie ciÊnienie w układzie hydraulicznym; wyłàcznik ciÊnieniowy, który wykrywa ciÊnienie w akumulatorze i przesyła ten sygnał do modułu; przekaênik silnika pompy ABS; przekaêniki bezpieczeƒstwa, które odcinajà zasilanie obwodu elektrozaworów modulatora po wykryciu uszkodzenia w układzie ABS oraz lampk∏ kontrolnà ABS.

POMPA HAMULCOWA MODULATOR SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW ABS POD MASKÑ SILNIKA

MODUŁ ABS

PIERÂCIE¡ Z¢BATY CZUJNIK TYLNEGO KOŁA

CZUJNIK PRZEDNIEGO KOŁA ZESPÓŁ POMPY ABS

PIERÂCIE¡ Z¢BATY

Pompa hamulcowa 1. Konstrukcja. Zastosowano podwójnà pomp∏ hamulcowà aby zwi∏kszyć bezpieczeƒstwo układu hamulcowego. Dodatkowo zastosowany zawór centralny umo×liwia prawidłowà prac∏ układu ABS. Zbiornik płynu połàczony jest z pompà dwoma małymi otworami. Pompa posiada dwa tłoki połàczone krzy×owo z zaciskami hamulcowymi w dwa niezale×ne obwody (koło przednie prawe i tylne lewe oraz przednie lewe i tylne prawe).Z boku pompy wkr∏cona jest Êruba blokujàca, która ogranicza ruch pierwszego tłoka. W pokrywie zbiornika płynu znajduje si∏ czujnik sygnalizacji poziomu płynu w zbiorniku. 2. Działanie. Po naciÊni∏ciu na pedał hamulca, serwo hamulcowe naciska na drugi tłok. Zawór centralny B jest zamkni∏ty i ciÊnienie wzrasta po stronie drugiego tłoka, w drugim obwodzie. W tym samym czasie ciÊnienie drugiego tłoka naciska na pierwszy tłok. Zawór centralny A jest zamkni∏ty i ciÊnienie wzrasta w obu obwodach. Po zwolnieniu nacisku na pedał hamulca, pierwszy i drugi tłok powraca do poprzedniego poło×enia pod działaniem ciÊnienia płynu i spr∏×yny tłoka.

WLOT PŁYNU

WLOT PŁYNU DRUGI TŁOK

ZAWÓR CENTRALNY B ZAWÓR CENTRALNY A PIERWSZY TŁOK

Układ ABS
Charakterystyka, konstrukcja, działanie (c.d.)
3. Przypadek wycieku płynu hamulcowego. (1) Wyciek z pierwszego obwodu: Po zaniku ciÊnienia w pierwszym obwodzie, pierwszy tłok jest przesuwany przez ciÊnienie drugiego tłoka oraz sił∏ spr∏×yny, a× uderzy o koniec cylindra. CiÊnienie w drugim obwodzie jest normalne i przejmuje na siebie prac∏ wyhamowania pojazdu.

DRUGI TŁOK

PRAWE TYLNE LEWE PRZEDNIE

(2) Wyciek z drugiego obwodu: Drugi tłok nie wytwarza ciÊnienia, przesuwa si∏ do przodu, uderza w pierwszy tłok i przesuwajà si∏ razem wytwarzajàc ciÊnienie po stronie pierwszego tłoka. Hamowanie jest wykonywane przez pierwszy obwód.

PRAWE PRZEDNIE

LEWE TYLNE

Czujnik koła Bezstykowy czujnik koła wykrywa pr∏dkoÊć obrotowà koła. Składa si∏ z magnesu stałego i cewki. W czasie obrotu pierÊcienia z∏batego połàczonego z obracajàcym si∏ kołem (w kołach przednich na przegubie zewn∏trznym półosi, w kołach tylnych na piaÊcie ło×yskowej) zmienia si∏ pole magnetyczne w okolicy cewki, co wywołuje powstanie w niej zmiennego napi∏cia o cz∏stotliwoÊci proporcjonalnej do obrotów koła. Sygnały te sà doprowadzane do modułu ABS, który na ich podstawie okreÊla pr∏dkoÊć obrotowà koła.

MAGNES STAŁY

WYJÂCIE

PIERÂCIE¡ Z¢BATY DUþA PR¢DKOÂĆ MAŁA PR¢DKOÂĆ NAPI¢CIE CZUJNIK KOŁA Moduł sterujàcy ABS. Moduł ABS składa si∏ z obwodu głównego sterujàcego działaniem układu ABS oraz obwodu pomocniczego, który steruje pompà i samodiagnozà. 1. Obwód główny. Obwód główny modułu ABS wykonuje obliczenia na podstawie sygnałów docierajàcych z ka×dego czujnika i steruje działaniem układu ABS uruchamiajàc elektrozawory w zespole modulatora dla ka×dego koła przedniego i obu kół tylnych. 2. Obwód pomocniczy. Obwód ten podaje sygnał uruchamiajàcy silnik pompy, jak równie× wysyła sygnały "samodiagnozy" niezb∏dne do sprawdzenia układu ABS.

MODUŁ ABS ELEKTROZAWORY CZUJNIKI KÓŁ OBWÓD GŁÓWNY

WYŁ. CIÂNIENIOWY SILNIK POMPY CZUJNIK HAMULCA R¢CZNEGO

OBWÓD POMOCNICZY FUNKCJE BEZPIECZE¡STWA STEROWANIE SILNIKIEM POMPY SAMODIAGNOZA

OBWÓD GŁÓWNY PRZEKAèNIKI BEZPIECZE¡STWA
OBWÓD POMOCNICZY FUNKCJE BEZPIECZE¡STWA STEROWANIE SILNIKIEM POMPY SAMODIAGNOZA

Układ ABS
Charakterystyka, konstrukcja, działanie (c.d.)
1. Funkcje samodiagnostyczne. Poniewa× układ ABS moduluje ciÊnienie niezale×nie od woli kierowcy, gdy koło zaczyna si∏ blokować, siła hamowania została by osłabiona w przypadku uszkodzenia układu. Aby zapobiec tej mo×liwoÊci, przy szybkoÊci powy×ej 10km/h działa samodiagnoza, która polega na monitorowaniu głównych funkcji układu. W przypadku wykrycia uszkodzenia zapala si∏ lampka kontrolna ABS. Układ samodiagnozy sprawdza równie× "sam siebie". Po włàczeniu zapłonu kontrolka ABS zapala si∏ i Êwieci si∏ kilka sekund po uruchomieniu silnika, potwierdzajàc, ×e układ samodiagnozy działa. 2. Funkcja bezpieczeƒstwa. W przypadku wykrycia przez układ samodiagnozy uszkodzenia w układzie sterujàcym działanie elektrozaworów jest wstrzymane poprzez wyłàczenie przekaênika bezpieczeƒswa, który odcina mas∏ od wszystkich elektrozaworów, przerywajàc działanie układu ABS. W takim wypadku układ działa jak normalny układ konwencjonalny, utrzymujàc zdolnoÊć hamowania. Gdy zapali si∏ kontrolka ABS znaczy to, ×e działa funkcja bezpieczeƒstwa. Zespół modulatora. Modulatory i elektrozawory ka×dego koła zintegrowane sà w zespole modulatora. Modulatory przednich i tylnych hamulców sà niezale×ne od siebie i umieszczone sà pionowo aby zwi∏kszyć ich bezobsługowoÊć. W modulatorach kół tylnych znajduje si∏ zawór proporcjonalny, aby zabezpieczyć koła tylne przed zablokowaniem, w przypadku uszkodzenia lub gdy układ ABS nie działa. Czas zwłoki elektrozaworów jest bardzo mały i wynosi 5 ms lub mniej. W zespole elektrozaworu znajduje si∏ zawór wlotowy i wylotowy. Zastosowano trzy elektrozawory, po jednym dla kół przednich i jeden dla obu kół tylnych.

ELEKTROZAWÓR

TŁOK

Do zespołu pompy BS

Z drugiego tłoka pompy Z pierwszego tłoka pompy

Z zespołu pompy BS

Do przedn. pr. zacisku ham. Do tyln. lewego zacisku ham.

Do przedn. lewego zacisku ham. Do tyln. prawego zacisku ham.

Akumulator Zastosowano pneumatyczny typ akumulatora, który akumuluje ciÊnienie płynu hamulcowego wytwarzanego przez pomp∏, tworzàcà z akumulatorem jeden zespół. W czasie pracy układu ABS płyn hamulcowy pod wysokim ciÊnieniem dopływa z akumulatora i pompy przez zawór wylotowy elektrozaworu do zaworu modulatora.

AKUMULATOR CIÂNIENIA

PRZEPONA

WYŁÑCZNIK CIÂNIENIOWY

Wyłàcznik ciÊnieniowy Wyłàcznik ciÊnieniowy kontroluje ciÊnienie w akumulatorze (wytwarzane przez pomp∏) i wyłàcza si∏ gdy ciÊnienie spadnie poni×ej pewnego poziomu. Po wyłàczeniu wyłàcznika przesyłany jest sygnał do mudułu sterujàcego ABS, który zamyka przekaênik i uruchamia silnik pompy ABS. JeÊli ciÊnienie płynu nie osiàga okreÊlonej wartoÊci zapala si∏ lampka kontrolna układu ABS. Działanie. Gdy ciÊnienie w akumulatorze roÊnie, rurka Bourdona rozpr∏×a si∏. Wolny koniec rurki przesuwa si∏ w kierunku mikrowyłàcznika a po wzroÊcie ciÊnienia powy×ej okreÊlonego poziomu koniec rurki naciska na mikrowyłàcznik. Po spadku ciÊnienia w akumulatorze spowodowanego działaniem ABS koniec rurki Bourdona przesuwa si∏ w przeciwnym kierunku wyłàczajàc mikrowyłàcznik. Po otrzymaniu tego sygnału moduł ABS zamyka przekaênik silnika pompy ABS, która zaczyna pracować.

RURKA BOURDONA DèWIGNIA

MIKROWYŁÑCZNIK

Układ ABS
Charakterystyka, konstrukcja, działanie (c.d.)
Zespół pompy ABS Zespół pompy ABS składa si∏ z silnika, filtru, tłoka, prowadnicy i obudowy cylindra. Poniewa× prowadnica jest umieszczona mimoÊrodowo w stosunku do osi silnika pompy, obrót wałka silnika i obudowy cylindra powoduje ruch posuwisto-zwrotny tłoka. Płyn hamulcowy jest spr∏×any przez tłok i dostarczany do akumulatora, zaworu nadmiarowego i modulatora. Gdy ciÊnienie w akumulatorze przekroczy okreÊlony poziom, włàcza si∏ wyłàcznik ciÊnieniowy. Po ok. 0,5 sek. po otrzymaniu tego sygnału moduł ABS zatrzymuje silnik pompy ABS. W tym momencie ciÊnienie w akumulatorze wynosi 23.000 kPa (ok. 230 atm). Gdy ciÊnienie nie osiàga okreÊlonego poziomu a silnik pompy stale pracuje przez pewien czas, moduł ABS zatrzymuje silnik pompy i zapala kontrolk∏ układu ABS.

AKUMULATOR

PŁYN ZE ZBIORNIKA
PROWADNICA

WYŁÑCZNIK CIÂNIENIOWY

Do modulatora

ŁOþYSKO WAŁ SILNIKA FILTR

ZAWÓR NADMIAROWY

POPYCHACZ ZAWORU USZCZELNIACZ OBUDOWA CYLINDRA TŁOK (ruch posuwisto-zwrotny) (ruch obrotowy) Lampka kontrolna układu ABS. Lampka kontrolna układu ABS zapala si∏ w przypadku wystàpienia przynajmniej jednej n/w przyczyn. • Gdy czas działania silnika pompy ABS przekroczy okreÊlonà wartoÊć. • Gdy samochód porusza si∏ przez ponad 30 sek. z zaciàgni∏tym hamulcem r∏cznym. • Gdy jedno z kół tylnych jest zablokowane w czasie jazdy. • Gdy wystàpi brak sygnału czujnika szybkoÊci któregokolwiek z kół pojazdu. • Gdy czas działania wszystkich elektrozaworów przekroczy okreÊlonà wartoÊć lub nastàpiła przerwa w obwodzie elektrozaworów. • Gdy brak jest sygnału wyjÊciowego elektrozaworu podczas symulowanego działania układu ABS przeprowadzanego przy szybkoÊci 10 km/h lub wi∏kszej. Do kontroli ×arówki kontrolki ABS słu×y włàczanie kontrolki po włàczeniu zapłonu. Kontrolka wyłàcza si∏ po uruchomieniu silnika, gdy nie wyst∏pujà ×adne usterki w układzie.

Działanie 1. Hamowanie normalne. W czasie normalnego hamowania zawór odcinajàcy w modulatorze jest otwarty; płyn pod ciÊnieniem przepływa z pompy hamulcowej przez komor∏ A i B do zacisków hamulcowych. Komora C jest połàczona ze zbiornikiem płynu przez zawór wylotowy, który jest normalnie otwarty. Połàczona jest ona tak×e ze êródłem wysokiego ciÊnienia (pompa, akumulator, wyłàcznik ciÊnieniowy, itp.) przez zawór wlotowy, który jest normalnie zamkni∏ty. Komora C zachowuje si∏ jak komora powietrzna. W tych warunkach ciÊnienie w komorach C i D jest utrzymywane na poziomie ciÊnienia atmosferycznego, zapewniajàc normalne działanie układu hamulcowego.

KOMORA D ZBIORNIK PŁYNU POMPA HAMULCOWA

ZAWÓR WYLOT. TULEJA TŁOKA ZAWÓR ODCINAJÑCY KOMORA B

ZAWÓR WLOT.

WYŁ. CIÂNIEN.

KOMORA A ZACISK HAM. TŁOK

POMPA AKUMULATOR KOMORA C

Układ ABS
Charakterystyka, konstrukcja, działanie (c.d.)
Gdy siła nacisku na pedał hamulca jest bardzo du×a i wyst∏puje mo×liwoÊć zablokowania koła, moduł ABS uruchamia elektrozawory zamykajàc zawór wylotowy i otwierajàc zawór wlotowy. W rezultacie wysokie ciÊnienie kierowane jest do komory C, tłok przesuwa si∏ do góry powodujàc przesuni∏cie do góry tulei tłoka, która zamyka zawór odcinajàcy. Po zamkni∏ciu tego zaworu przepływ płynu z pompy hamulcowej do zacisku jest przerywany, obj∏toÊć komory B połàczonej z zaciskiem zwi∏ksza si∏ i ciÊnienie w zacisku hamulcowym obni×a si∏. W czasie gdy oba zawory - wlotowy i wylotowy sà zamkni∏te (tylko wylotowy jest uruchomiony) ciÊnienie w zaciskach utrzymuje stałà wartoÊć. Gdy mo×liwoÊć zablokowania koła znika nale×y podnieÊć ciÊnienie w zacisku hamulcowym. Dlatego elektrozawór zostaje wyłàczony (zawór wylotowy - otwarty, zawór wlotowy - zamkni∏ty).

Proces

CiÊnienie w zacisku

Zawór wylotowy Napi∏cie zasilania Obwód hydrauliczny Zamkni∏ty Zamkni∏ty Otwarty

Zawór wlotowy Napi∏cie zasilania WŁ WYŁ WYŁ Obwód hydrauliczny Otwarty Zamkni∏ty Zamkni∏ty

CiÊnienie w zacisku maleje CiÊnienie w zacisku jest stałe CiÊnienie w zacisku roÊnie

WŁ WŁ WYŁ

ZBIORNIK PŁYNU

KOMORA D

POMPA HAMULCOWA

ZAWÓR WYLOTOWY

TULEJA TŁOKA ZAWÓR ODCINAJÑCY KOMORA B

ZAWÓR WLOTOWY

KOMORA A

TŁOK

ZACISK HAMULCOWY

POMPA AKUMULATOR

WYŁÑCZN. CIÂNIEN. KOMORA C

2. Funkcja tulei tłoka. W czasie jazdy samochodem po nierównych nawierzchniach, gdy koła czasami tracà kontakt z podło×em układ ABS mógłby włàczać si∏ zbyt cz∏sto, powodujàc bardzo du×y przepływ płynu hamulcowego do komory C. W takim przypadku tłok przesuwa si∏ znacznie bardziej, co powoduje nienormalne obni×enie ciÊnienia w komorze B. Aby uniknàć takiej sytuacji tuleja tłoka utrzymywana jest w normalnym poło×eniu przez spr∏×yn∏, co zapobiega obni×eniu si∏ ciÊnienia w komorze B poni×ej atmosferycznego.

SPR¢þYNA TULEJA TŁOKA do ZACISKU KOMORA B z POMPY HAMULCOWEJ

z OBWODU WYSOKIEGO CIÂNIENIA

KOMORA C

Układ ABS
Charakterystyka, konstrukcja, działanie (c.d.)
3. Wibracja pedału hamulca (kopanie). W czasie działania układu ABS tłok modulatora przesuwa si∏ do góry, obj∏toÊć komory B zwi∏ksza si∏ i ciÊnienie po stronie zacisku hamulcowego obni×a si∏. W tym samym czasie obj∏toÊć komory A jest redukowana i płyn hamulcowy powraca do pompy hamulcowej. Ten powrót płynu powoduje przesuni∏cie tłoka pompy hamulcowej, który naciska na pedał hamulca. Kierowca odczuwa działanie układu ABS poniewa× pedał wibruje pod naciskiem tłoka pompy hamulcowej. 4. Funkcja zaworu proporcjonalnego. W modulatorze tylnych kół Êrednica tłoka i tulei tłoka znacznie ró×nià si∏. Pozwala to na funkcjonowanie tych elementów jako zaworu proporcjonalnego zabezpieczajàcego koła tylne przed zablokowaniem przy bardzo silnym hamowaniu. (1) Przed punktem zwrotnym. 1) Gdy ciÊnienie płynu z pompy hamulcowej jest poni×ej punktu zwrotnego zawór odcinajàcy jest zawsze naciskany przez tulej∏ tłoka i jej spr∏×yn∏. W tym przypadku istnieje szczelina w zaworze odcinajàcym, przez którà komora A i B sà połàczone. CiÊnienie z pompy hamulcowej dochodzi do zacisków kół tylnych poprzez komor∏ A i B.

POMPA HAMULCOWA

SPR¢þYNA

TULEJA TŁOKA

ZAWÓR ODCINAJÑCY

KOMORA B

GNIAZDO ZAWORU

KOMORA A ZACISK HAMULCOWY TŁOK

KOMORA C

2) Gdy ciÊnienie płynu z pompy hamulcowej osiàgnie punkt zwrotny, siła tulei tłoka przezwyci∏×a sił∏ spr∏×yny, powodujàc przesuni∏cie tłoka do góry. Zawór odcinajàcy, poprzednio dotykajàcy tulei tłoka, traci z nià kontakt, przesuwa si∏ do góry zamykajàc przepływ płynu (ciÊnienie płynu w tym momencie zwane jest punktem zwrotnym).

POMPA HAMULCOWA SPR¢þYNA

TULEJA TŁOKA

ZAWÓR ODCINAJÑCY

KOMORA B

CIÂNIENIE W TYLNYCH ZACISKACH

GNIAZDO ZAWORU KOMORA A ZACISK HAMULCOWY TŁOK

PUNKT ZWROTNY

KOMORA C

CIÂNIENIE POMPY HAMULCOWEJ

(2) Poza punktem zwrotnym. Przy dalszym wzroÊcie ciÊnienia z pompy hamulcowej ciÊnienie w komorze A zwi∏ksza si∏, powodujàc powstanie siły naciskajàcej na wi∏kszà Êrednic∏ tłoka i przesuwajàcej go w dół. Konsekwencjà tego jest przesuwanie tulei tłoka w dół, naciskanie na zawór odcinajàcy i chwilowe połàczenie komór A i B. Gdy to nastàpi, ciÊnienie w komorze B zwi∏ksza si∏, tuleja tłoka przesuwa si∏ do góry, zawór odcinajàcy przesuwa si∏ do góry i połàczenie mi∏dzy komorami znowu blokuje si∏. Gdy ciÊnienie w pompie hamulcowej jest powy×ej punktu zwrotnego, tuleja tłoka redukuje ciÊnienie w tylnych zaciskach do okreÊlonego poziomu poprzez powtarzanie opisanej powy×ej sytuacji.

Schemat ideowy
NR BEZP. NAZWA BEZPIECZNIKA
ECU KIERUNKOWSKAZY ÂWIATŁO COFANIA

AKUMULATOR SKRZYNKA BEZP. POD MASKÑ

PRZEKAèNIK DMUCHAWY SZYBA OGRZEWANA

SKRZYNKA BEZP. POD DESKÑ ROZ. WYŁ. ZAPŁONU KONTROLKA ŁADOWANIA

AKUMUL.

KONTROLKA ÂWIATEŁ ”STOP” ÂWIATŁA ”STOP” SYGNAŁ (20A)

KONTROLKA ABS

WŁÑCZNIK ÂW. ”STOP” SKRZYNKA BEZP. ABS POD MASKÑ SILNIKA ÂWIATŁA ”STOP”

BEZP. SILNIKA PRZEKAèNIK BEZPIECZ. PRZODU

PRZEKAèNIK SILNIKA POMPY ABS

SILNIK POMPY ABS

PRZEKAèNIK BEZPIECZE¡STWA TYŁU

G452

MODUŁ ABS

ZŁÑCZE SERWISOWE CZUJNIK POZIOMU PŁYNU HAMULCOWEGO CZUJNIK HAMULCA R¢CZN.

WYŁÑCZNIK CIÂNIENIOWY

ZŁÑCZKA KONTROLNA ABS

CZUJNIKI KÓŁ PRZ. PRAWE

ELEKTROZAWORY PRZEDNI PRAWY

PRZ. LEWE

PRZEDNI LEWY

TYL. PRAWE

TYLNY

TYLNE LEWE

UZIEMIENIE OBUDOWY ZŁÑCZKA 18-STYKOWA MODUŁU ABS ZŁÑCZKA 12-STYKOWA MODUŁU ABS

Widok od strony styków

Widok od strony styków

Rozmieszczenie wiàzek i złàczek
• Złàczka kontrolna układu ABS umieszczona jest pod siedzeniem pasa×era. • Złàcze serwisowe umieszczone jest pod deskà rozdzielczà, po stronie pasa×era. • Skrzynka bezpieczników pod deskà rozdzielczà umieszczona jest po stronie kierowcy. BEZP. ÂWIATEŁ ”STOP” I SYGNAŁU (20 A) BEZP. B3 ABS (15 A) BEZP. SILNIKA POMPY ABS (50 A)

BEZP. WYŁ. ZAPŁ. PRZEKAèNIK SILNIKA POMPY ABS (50 A) SKRZYNKA BEZP. ABS POD MASKÑ BEZP. B1 ABS (15 A) BEZP. B2 ABS (15 A) BEZP. SPR. SILNIKA (7,5 A) ZŁÑCZKA ELEKTROZAWO -RÓW (10-ST) MODUŁ ABS PRZEKAèNIKI BEZPIECZE¡STWA ZŁÑCZE SERWISOWE (2-ST) ZŁÑCZKA CZUJNIKA P.T. KOŁA BEZP. AKUMULATORA (80 A) SKRZYNKA BEZP. POD MASKÑ

ZŁÑCZKA P. P. CZUJNIKA KOŁA ZŁÑCZKA WYŁÑCZNIKA CIÂNIENIOWEGO

ZŁÑCZKA CZUJNIKA L.T. KOŁA CZUJNIK P.T. KOŁA CZUJNIK L.T. KOŁA ZŁÑCZKA KONTROLNA ABS ZŁÑCZKA SILNIKA POMPY ABS MODULATOR CZUJNIK P.P. KOŁA CZUJNIK P.L. KOŁA

ZESPÓŁ POMPY, AKUMULATORA I WYŁ. CIÂNIENIOWEGO

ZŁÑCZKA CZUJNIKA P.L. KOŁA

SKRZYNKA BEZP. POD DESKÑ ROZDZIELCZÑ

BEZP. NR 7 PRZEKAèNIKA DMUCHAWY I SZYBY OGRZEWANEJ (7,5 A)

BEZP. NR 8, KIERUNKOWSK. I ÂWIATEŁ COFANIA (10 A)

BEZP. NR 2, ECU (15 A)

Sprawdzian ABS
Test sprawnoÊci
UWAGA: • Sprawdzian ABS słu×y do potwierdzenia właÊciwego działania układu ABS poprzez symulowanie ka×dej funkcji i warunków działania układu. Przed u×yciem sprawdzianu nale×y sprawdzić czy lampka kontrolna ABS nie wskazuje wyst∏powania innych usterek układu. Kontrolka powinna zapalić si∏ po włàczeniu zapłonu i zgasnàć po 1 sek. od uruchomienia silnika. • Sprawdzianu nale×y u×yć w trybach 1 - 5 aby potwierdzić prawidłowe działanie układu ABS w nast∏pujàcych sytuacjach: - po wymianie któregokolwiek elementu układu ABS - po wymianie płynu hamulcowego lub odpowietrzaniu układu (tryb 0 nie jest konieczny) - po ka×dej naprawie nadwozia lub zawieszenia, króra mogła mieć wpływ na czujniki lub ich wiàzki • Procedury sprawdzania dla trybów 1 -5 opisano na str. 1957 i 19-58. Tryb ”0” (sygnał czujnika koła) opisano na str. 1959 Odłàczyć sprawdzian ABS przed rozpocz∏ciem jazdy, gdy× mo×e to spowodować obni×enie lub utrat∏ mo×liwoÊci hamowania, a w konsekwencji doprowadzić do wypadku powodujàcego obra×enia lub Êmierć. 1. Wyłàczyć zapłon, zdjàć zaÊlepk∏ z 6 stykowej złàczki kontrolnej ABS pod siedzeniem pasa×era i podłàczyć sprawdzian ABS. Kontrolka zasilania Start test Przełàcznik trybu pracy Przód Tył UWAGA: Pojazd ustawić na poziomej nawierzchni, zablokować koła, dêwigni∏ zmiany biegów ustawić na luzie lub dla automatu w poło×eniu (P). 2. Uruchomić silnik i zwolnić hamulec r∏czny. 3. Wykonać nast∏pujàce czynnoÊci: (1) Ustawić ”Pulse selector” (przełàcznik cz∏stotliwoÊci) na ”50” (2) Ustawić ”Mode selector” (przełàcznik trybu pracy) na ”1” (3) Nacisnàć przycisk ”Start Test” - powinna zapalić si∏ lampka ”Test in progress” (test w toku) - za jednà, dwie sek. powinny zapalić si∏ wszystkie lampki kontrolne (jeÊli nie zapalà si∏ Êwiadczy to o uszkodzeniu sprawdzianu) - lampka kontrolna układu ABS nie powinna zapalić si∏. UWAGA: Gdy pali si∏ lampka ”Test in progress” nie nale×y przekr∏cać przełàcznika trybu (Mode selector).

Lampki kontrolne

4. Ustawić przełàcznik trybu pracy na ”2”.

Sprawdzian ABS
Test sprawnoÊci ( c. d. )
5. Nacisnàć mocno pedał hamulca wcisnàć przycisk ”Start Test”. Lampka kontrolna ABS nie powinna zapalić si∏ gdy Êwieci si∏ lampka ”Test in progress”. Na pedale hamulca powinna być wyczuwalna wibracja. UWAGA: KolejnoÊć czynnoÊci symulowanych w trybach 2, 3, 4 i 5 jest nast∏pujàca: Sprawdzić w przypadku niedomagaƒ: 1. Lampka kontrolna ABS Êwieci si∏. Sprawdzić kod usterki i przejÊć do procedury usuwania usterek, patrz str. 19-61. 2. Gdy nie wyst∏puje wibracja pedału w trybie 2 do 5 i kontrolka ABS nie zapala si∏. • Powietrze w przewodach wysokiego ciÊnienia. • Zatkane przewody wysokiego ciÊnienia. • Uszkodzony modulator.

PR

ZYS

S PIE

ZA

NIE

HA M WIB OWA N RU JE IE, PE D

START

Około 30 sek.

KONIEC

6. Ustawić przełàcznik trybu pracy w poło×eniu 3, 4, i 5. Powtórzyć czynnoÊci z p.5 dla ka×dego trybu. Tryb 1: Wysyła do modułu ABS symulowany sygnał jazdy z ka×dego koła od 0 do 180 km/h i z powrotem do 0 km/h . Nie powinno być wibracji pedału hamulca. Tryb 2: Wysyła do modułu ABS symulowany sygnał jazdy z ka×dego koła, nast∏pnie wysyła sygnał zablokowania tylnego lewego koła. Powinna wystàpić wibracja pedału hamulca. Tryb 3: Wysyła do modułu ABS symulowany sygnał jazdy z ka×dego koła, nast∏pnie wysyła sygnał zablokowania tylnego prawego koła. Powinna wystàpić wibracja pedału hamulca. Tryb 4: Wysyła do modułu ABS symulowany sygnał jazdy z ka×dego koła, nast∏pnie wysyła sygnał zablokowania przedniego lewego koła. Powinna wystàpić wibracja pedału hamulca. Tryb 5: Wysyła do modułu ABS symulowany sygnał jazdy z ka×dego koła, nast∏pnie wysyła sygnał zablokowania przedniego prawego koła. Powinna wystàpić wibracja pedału hamulca. Tryb 6: Nie u×ywany w tym modelu.

Sprawdzanie sygnału czujnika koła
UWAGA: Stosować tryb ”0” sprawdzianu ABS do potwierdzania prawidłowego działania czujnika koła. 1. Zdjàć zaÊlepk∏ z 6 stykowej złàczki kontrolnej ABS pod siedzeniem pasa×era i podłàczyć sprawdzian ABS. Lampki kontrolne

Przód Tył

SPRAWDZIAN ABS Inne dost∏pne sprawdziany - patrz str. 19-40 Kontrolka zasilania Start test Przełàcznik trybu

6. Przy skrzyni biegów na luzie obracać ka×dym kołem doÊc szybko (1 obr./s) i sprawdzić czy odpowiednia lampka sprawdzianu miga. ZAÂLEPKA UWAGA: • Zbyt wolne obracania kołem powoduje słabe, trudne do zauwa×enia Êwiecenie lampki. • Lampka sprawdzianu mo×e być trudna do zaobserwowania w Êwietle słonecznym. Sprawdzanie wykonywać w cieniu. • W niektórych przypadkach wymagana szybkoÊć obrotu kół mo×e być trudna do uzyskania. W takim przypadku uruchomić silnik i obracać kołami przednimi przy jego pomocy. Lampka kontrolna sprawdzianu powinna migać, wskazujàc na prawidłowy sygnał czujnika koła. JeÊli któraÊ z lampek nie Êwieci si∏ nale×y sprawdzić podejrzany czujnik, jego szczelin∏ powietrznà i wiàzk∏ przewodów.

ZŁÑCZKA KONTROLNA ABS

ZŁÑCZKA SPRAWDZIANU ABS

2. PodnieÊć samochód aby wszystkie koła były w powietrzu, podeprzeć go podstawkami. 3. Ustawić przełàcznik cz∏stotliwoÊci na ”50”. 4. Przekr∏cić przełàcznik trybu na ”0”. 5. Włàczyć zapłon.

Usuwanie usterek
Kontrolka ABS
Chwilowe nienormalne warunki jazdy: 1. Lampka kontrolna ABS zapala si∏ i moduł ABS zapami∏tuje kod usterki (DTC) w pewnych szczególnych warunkach. UWAGA: Kody usterek wyjaÊnione sà na str. 19-62. • Nastàpiła utrata przyczepnoÊci kół spowodowana poÊlizgiem przy szybkim pokonywaniu zakr∏tów. DTC: 5, 5-4, 5-8. • Nastàpiła utrata przyczepnoÊci kół spowodowana poÊlizgiem przy ruszaniu na Êliskiej, błotnistej lub piaszczystej nawierzchni. DTC: 4-1, 4-2, 4-4, 4-8. • W czasie jazdy samochodem z zaciàgni∏tym hamulcem r∏cznym przez dłu×ej ni× 30 sek. DTC: 2-1. • Jazda samochodem po nadzwyczaj nierównej drodze. Obwód lampki kontrolnej układu ABS: OSTRZEþENIE: Nale×y u×ywać wyłàcznie cyfrowego miernika uniwersalnego. 1. Kontrolka ABS nie zapala si∏ po włàczeniu zapłonu. Sprawdzić poni×sze punkty. Gdy nie wykryto usterki, sprawdzić złàczki modułu ABS a w przypadku nie wykrycia przerwy w obwodzie zamienić moduł ABS na nowy, sprawdzony i ponownie sprawdzić: • Przepalona ×arówka kontrolki ABS. • Przerwa w YEL przewodzie mi∏dzy bezpiecznikiem kierunkowskazów i Êwiateł cofania (10A) w skrzynce bezpieczników pod deskà rozdzielczà a zestawem wskaêników. • Przerwa w BLU/RED przewodzie mi∏dzy zestawem wskaêników i modułem ABS. • Słabe połàczenie z masà modułu ABS. 2. Kontrolka ABS pozostaje zapalona po uruchomieniu silnika, ale nie sygnalizuje ×adnej usterki. Nale×y sprawdzić nast∏pujàce punkty: • Luêne złàczki lub słabe połàczenie mi∏dzy wiàzkà i modułem ABS. • Przepalony bezpiecznik ABS B2 (15A) w skrzynce bezpieczników ABS pod maskà silnika. • Przerwa w WHT przewodzie mi∏dzy bezpiecznikiem ABS B2 (15A) w w skrzynce bezpieczników ABS pod maskà silnika a modułem ABS. • Przerwa w YEL/BLK przewodzie mi∏dzy bezpiecznikiem nr 7 (przekaênika dmuchawy, szyby ogrzewanej) (7,5A) w skrzynce bezpieczników pod deskà rozdzielczà a modułem ABS. • Przerwa w BLU/RED przewodzie mi∏dzy zestawem wskaêników i modułem ABS. • Przerwa w WHT/BLU przewodzie mi∏dzy alternatorem a modułem ABS. Gdy nie znaleziono usterki, nale×y zamienić oryginalny moduł ABS nowym, sprawdzonym w działaniu i ponownie sprawdzić Êwiecenie lampki kontrolnej ABS.

Układ ABS jest sprawny jeÊli kontrolka ABS gaÊnie po uruchomieniu silnika.

KONTROLKA ABS

2. W przypadku gdy klient zgłasza okresowe zapalanie si∏ kontrolki ABS nale×y sprawdzić system przy pomocy sprawdzianu ABS czy rzeczywiÊcie wyst∏puje usterka w układzie. Patrz, str. 19-57 3. Kontrolka ABS mo×e zapalić si∏ i moduł mo×e zapami∏tać kod usterki gdy napi∏cie akumulatora jest niewystarczajàce do funkcjonowania modułu. Przykładem tego mo×e być wyładowany akumulator, którym nie mo×na uruchomić samochodu bez podłàczenia drugiego akumulatora. Po naładowaniu akumulatora lampka kontrolna zgaÊnie po zgaszeniu i ponownym uruchomieniu silnika. Jednak×e po naładowaniu akumulatora nale×y skasować pami∏ć usterki w module ABS przez wyj∏cie na przynajmniej 3 sek. bezpiecznika ABS B2 (15A) w skrzynce bezpieczników ABS pod maskà silnika.

Kody usterek (DTC): 1. Wyciàgnàć złàcze serwisowe (2 stykowe) spod deski rozdzielczej po stronie pasa×era. Zewrzeć dwa styki złàcza serwisowego przewodem połàczeniowym (zworà SCS). 2. Włàczyć zapłon, ale nie uruchamiać silnika. 3. Odczytać cz∏stotliwoÊć migania kontrolki ABS. Cz∏stotliwoÊć migania wskazuje kod usterki (DTC). OSTRZEþENIE: Przed uruchomieniem silnika wyjàć przewód połàczeniowy ze złàcza serwisowego gdy× inaczej lampka kontrolna silnika (MIL) zapali si∏ po uruchomieniu silnika.

Przykład sygnalizowania kodów usterek (DTC)
Włàczenie zapłonu
DTC: 4–2 Kod główny: 4 Kod dodatkowy: 2 DTC: 1 Kod główny: 1 Kod dodatkowy: brak DTC: 7–2 Kod główny: 7 Kod dodatkowy: 2

Kontrolka ABS Êwieci Kontrolka ABS nie Êwieci

Podłàczyć przewód połàczeniowy
1 sekunda

sekundy przerwy

5 sekund sekunda przerwy przerwy

5 sekund przerwy

sekunda przerwy

UWAGA: • Moduł ABS mo×e sygnalizować trzy kody usterek (jednà, dwie lub trzy usterki). • JeÊli kontrolka ABS nie Êwieci, przejÊć do Usuwania usterek obwodu kontrolki ABS na stronie 19-60. • JeÊli nie odczytano cz∏stotliwoÊci migania, wyłàczyć zapłon i odczytać ponownie kod usterki. • Po zakoƒczeniu naprawy wyjàć bezpiecznik ABS B2 (15A) ze skrzynki bezpieczników ABS pod pokrywà silnika na nie mniej ni× trzy sekundy aby skasować pami∏ć modułu ABS. Nast∏pnie ponownie włàczyć zapłon i sprawdzić Êwiecenie kontrolki ABS. • Pami∏ć jest kasowana jeÊli złàczka jest odłàczona od modułu ABS lub moduł ABS jest wymontowany z nadwozia. • Po odczytaniu kodów (jeÊli si∏ pojawiły), przejÊć do Tabeli Objawów.

KONTROLKA ABS ZŁÑCZE SERWISOWE (2 STYKOWE)

PRZEWÓD POŁÑCZENIOWY

Usuwanie usterek
Tabela objawów

KOD USTERKI (DTC)

USZKODZONY UKŁAD, ELEMENT
PRAWY PRZÓD

ODDZIAŁYWANIE NA STRONA
LEWY PRZÓD PRAWY TYŁ LEWY TYŁ

POZOSTAŁE ELEMENTY

STRONA

KOD KOD GŁÓWNY DODATK.

Przekr∏cony silnik pompy ABS Usterka w obwodzie silnika pompy ABS Wycieki po stronie wysokiego ciÊnienia Włàcznik ciÊnienieniowy NieszczelnoÊć akumulatora Usterka zwiàzana z wyłàcznikiem hamulca r∏cznego

Elektrozawór Silnik pompy ABS Włàcznik ciÊnieniowy Przekaênik silnika ABS Bezpiecznik modułu ABS Bezpiecz. silnika ABS Elektrozawór (-ory)

Czujnik poziomu płynu hamulcowego Lampka układu hamulcowego Zamontowanie czujnika koła

Impulsator

Czujnik koła

Czujnik(i) koła

Modulator Opór tylnych hamulców

Przekaênik bezpieczeƒstwa
Bezpiecznik B1 ABS Przekaênik bezp. przodu Przekaênik bezpiecz. tyłu

19-107 (Sprawdz. działania)

Usterka zwiàzana z elektrozaworem

Schematy
Kod usterki (DTC) 1: Przekr∏cony silnik pompy ABS (20 sekund) OSTRZEþENIE: Do sprawdzania układu u×ywać tylko miernika cyfrowego. CzynnoÊci wst∏pne: • Sprawdzić czy sà wycieki płynu z podzespołów głównych i wymienić uszkodzone cz∏Êci, z których sà wycieki. Podzespoły główne: • Modulator • Zespół pompy ABS • Przewody, łàczniki wysokiego ciÊnienia SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW POD POKRYWÑ SILNIKA

– –

Przy pracujàcym silniku, kontrolka ABS Êwieci si∏. Przy zwartym złàczu serwisowym (patrz str. 19-61) sygnalizowany jest kod 1. ZŁÑCZKA A

ZŁÑCZKA B PRZEWÓD POŁÑCZENIOWY

U×ywajàc klucza do odpowietrzania spuÊcić płyn pod ciÊnieniem z układu ABS (patrz str. 19-88).

Wymontować przkaênik silnika pompy ABS.

AKUMULATOR

Przewodem połàczeniowym na około osiem sekund połàczyć styki Nr 5 i A1. Pompa pracuje ze stałym mi∏kkim dêwi∏kiem: Odpowietrzyć układ ABS zgodnie z procedurà na str. 19-101 i sprawdzić ponownie działanie pompy.
SILNIK ABS PRZEKAèNIK SILNIKA POMPY ABS

Czy silnik pompy ABS pracuje coraz głoÊniej, zgrzytajàcym dêwi∏kiem ? TAK

NIE

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW ABS POD POKRYWÑ SILNIKA SCHEMAT IDEOWY Sprawdzić iloÊć płynu akumulatora odpowietrzajàc przewód wysokiego ciÊnienia specjalnym kluczem do odpowietrzania.

GÓRNY POZIOM DOLNY POZIOM NIE

Czy jest 40 – 70 ml ? TAK

(c. d. na str. 19-64) KLUCZ DO ODPOWIETRZANIA
lub

(c. d. na str. 19-64)

Usuwanie usterek
Schematy (ciàg dalszy)
(c. d. ze str. 19-63) (c. d. ze str. 19-63)

Przewodem połàczeniowym na około dziesi∏ć sekund połàczyć styki Nr 5 i A1.

Sprawdzić czy nastàpiły jakieÊ zmiany poziomu płynu w zbiorniku płynu hamulcowego. Uszkodzony silnik pompy ABS (zawór nadmiarowy jest uszkodzony i otwarty). Wymienić zespół pompy ABS.

Czy poziom si∏ zmienił ? TAK Uszkodzony elektrozawór (nieszczelny) Wymienić modulator.

NIE

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW ABS POD POKRYWÑ SILNIKA

PRZEWÓD POŁÑCZENIOWY

ZŁÑCZKA WYŁÑCZNIKA CIÂNIENIOWEGO Przewodem połàczeniowym na około dziesi∏ć sekund połàczyć styki Nr 5 i A1.

Rozłàczyć złàczk∏ wyłàcznika ciÊnienieniowego i sprawdzić czy jest ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykami Nr 1 (YEL) i Nr 2 (YEL).

CiàgłoÊć ? Widok od strony styków.

Czy jest ciàgłoÊć ? TAK Samochód jest w tej chwili sprawny.

NIE

Wymienić wyłàcznik ciÊnieniowy.

Kod usterki (DTC) 1 - 2: Usterka obwodu silnika pompy ABS OSTRZEþENIE: Do sprawdzania układu u×ywać tylko miernika cyfrowego. UWAGA: W przypadku wykrycia usterki wyÊwietlany zostaje jej kod i uaktywnia si∏ funkcja bezpieczeƒstwa. Kontrolka ABS zapala si∏ po ponownym uruchomieniu silnika do czasu skasowania kodu usterki (przez wyj∏cie bezpiecznika ABS B2 (15A) ze skrzynki bezpieczników pod pokrywà silnika na trzy sekundy). CzynnoÊci wst∏pne: • Sprawdzić bezpiecznik SILNIKA ABS (50 A) w skrzynce bezpieczników ABS pod pokrywà silnika. • Sprawdzić bezpiecznik MODUŁU ABS (7.5 A) w skrzynce bezpieczników ABS pod pokrywà silnika. • Sprawdzić czy nie sà luêne złàczki skrzynki bezpieczników ABS pod pokrywà silnika.

– –

Przy pracujàcym silniku, kontrolka ABS Êwieci si∏. Przy zwartym złàczu serwisowym (patrz str. 19-61) sygnalizowany jest kod 1 - 2.

Sprawdzić przekaênik silnika pompy ABS (patrz str. 19-107). NIE

Czy działa prawidłowo ? TAK Przewodem połàczeniowym połàczyć styki Nr 5 i A1.

Wymienić przekaênik silnika pompy ABS. SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW ABS POD POKRYWÑ SILNIKA

Czy silnik pompy ABS pracuje ? TAK Odłàczyć przewód połàczeniowy.

NIE

(c. d. na str. 19-67)

ZŁÑCZKA A Wymontować bezpiecznik MTR MCK (7.5 A) ze skrzynki bezpieczników ABS pod pokrywà silnika.

ZŁÑCZKA B PRZEWÓD POŁÑCZENIOWY

AKUMULATOR

Włàczyć zapłon.

(c. d. na str. 19-66)

SILNIK ABS

PRZEKAèNIK SILNIKA POMPY ABS

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW POD POKRYWÑ SILNIKA SCHEMAT IDEOWY

Usuwanie usterek
Schematy (ciàg dalszy)
(c. d. ze str. 19-65) Sprawdzić napi∏cie mi∏dzy stykiem A2 bezpiecznika MTR MCK (7.5 A) w skrzynce bezpieczników ABS pod pokrywà silnika a masà. Naprawić przerw∏ w przewodzie WHT/BLK mi∏dzy bezpiecznikiem MTR MCK (7.5 A) w skrzynce bezpieczników ABS pod pokrywà silnika a modułem ABS. SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW ABS POD POKRYWÑ SILNIKA

Czy jest napi∏cie akumulatora ?

NIE

TAK Ponownie zamontować bezpiecznik w skrzynce bezpieczników ABS pod pokrywà silnika.

Rozłàczyć złàczk∏ silnika pompy ABS.

Sprawdzić napi∏cie mi∏dzy stykiem A1 w skrzynce bezpieczników ABS a masà.

Napi∏cie akumulatora ?

Czy jest napi∏cie akumulatora ?

NIE

Wymienić skrzynk∏ bezpieczników ABS pod pokrywà silnika.

TAK Sprawdzić napi∏cie mi∏dzy stykiem B4 a masà. NIE Naprawić przerw∏ w przewodzie YEL/BLK mi∏dzy bezpiecznikiem Nr 7 (7.5 A) PRZEKAèNIKA DMUCHAWY, PRZEKAèNIKA OGRZEWANIA SZYBY TYLNEJ w skrzynce bezpieczników ABS. ZŁÑCZKA 18 STYKOWA MODUŁU ABS

Czy jest napi∏cie akumulatora ?

TAK Zamontować ponownie przekaênik silnika pompy ABS.

Rozłàczyć złàczk∏ 18 stykowà modułu ABS.

Sprawdzić napi∏cie mi∏dzy stykiem Nr 18 (YEL/RED) złàczki 18 stykowej modułu ABS a masà.

Napi∏cie akumulatora ?

Widok od strony styków. NIE Naprawić przerw∏ w przewodzie YEL/RED mi∏dzy przekaênikiem silnika pompy ABS a modułem ABS.

Czy jest napi∏cie akumulatora ?

TAK Sprawdzić czy nie sà luêne złàczki ABS. W razie potrzeby zamienić moduł ABS sprawdzonym w działaniu i sprawdzić ponownie.

(c. d. ze str. 19-65) Odłàczyć przewód połàczeniowy.

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW ABS POD POKRYWÑ SILNIKA

Sprawdzić napi∏cie mi∏dzy stykiem Nr 5 skrzynki bezpieczników ABS pod pokrywà silnika a masà.

Czy jest napi∏cie akumulatora ? TAK Połàczyć przewodem połàczeniowym styk Nr 5 i A1.

NIE

Wymienić skrzynk∏ bezpieczników ABS pod pokrywà silnika.

Napi∏cie akumulatora ?

ZŁÑCZKA SILNIKA POMPY ABS (MASA) (PRZEKAèNIK SILNIKA)

Rozłàczyć złàczk∏ silnika pompy ABS.
Napi∏cie akumulatora ?

Sprawdzić napi∏cie mi∏dzy stykiem Nr 1 (WHT/BLU) a masà. Widok od strony styków.

Czy jest napi∏cie akumulatora ? TAK

NIE

Usunàć przerw∏ w przewodzie WHT/BLU mi∏dzy przekaênikiem silnika pompy ABS a silnikiem pompy ABS. ZŁÑCZKA SILNIKA POMPY ABS

Sprawdzić napi∏cie mi∏dzy stykami Nr 1 (WHT/BLU) i Nr 2 (BLK).

(MASA)

(PRZEKAèNIK SILNIKA)

Napi∏cie akumulatora ?

Czy jest napi∏cie akumulatora ? TAK Uszkodzony silnik pompy ABS. Wymienić zespół pompy ABS.

NIE

Widok od strony styków. Usunàć przerw∏ w przewodzie BLK mi∏dzy silnikiem pompy ABS a masà lub punktem masowym (G202).

Usuwanie usterek
Schematy (ciàg dalszy)
Kod usterki (DTC) 1–3: Wycieki po stronie wysokiego ciÊnienia OSTRZEþENIE: Do sprawdzania układu u×ywać tylko miernika cyfrowego. CzynnoÊci wst∏pne: • Sprawdzić czy sà wycieki płynu z podzespołów głównych i wymienić je w przypadku wycieków. • Sprawdzić poziom płynu hamulcowego i jeÊli trzeba dolać do poziomu MAX. Podzespoły główne: • Modulator • Zespół pompy ABS • Przewody, łàczniki wysokiego ciÊnienia

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW ABS POD POKRYWÑ SILNIKA

– –

Przy pracujàcym silniku, kontrolka ABS Êwieci si∏. Przy zwartym złàczu serwisowym (patrz str. 19-61) sygnalizowany jest kod 1 - 3. ZŁÑCZKA A

ZŁÑCZKA B PRZEWÓD POŁÑCZENIOWY

Specjalnym kluczem spuÊcić płyn po stronie wysokiego ciÊnienia wykorzystujàc odpowietrznik (patrz str. 19-88).
AKUMULATOR

Wymontować przkaênik silnika pompy ABS.

Przewodem połàczeniowym na około dziesi∏ć sekund połàczyć styki Nr 5 i A1.

PRZEKAèNIK SILNIKA SILNIK ABS POMPY ABS

Rozłàczyć złàczk∏ włàcznika ciÊnieniowego.

Po 30 minutach sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykami Nr 1 (YEL) i Nr 2 (YEL). TAK

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW ABS POD POKRYWÑ SILNIKA SCHEMAT IDEOWY

Czy obwód jest zamkni∏ty ? NIE

Samochód jest w tej chwili sprawny.

ZŁÑCZKA WŁÑCZNIKA CIÂNIENIOWEGO

Uszkodzony elektrozawór (wycieki). Wymienić modulator. CiàgłoÊć ?

Widok od strony styków

Kod usterki (DTC) 1–4: Obwód włàcznika ciÊnieniowego OSTRZEþENIE: Do sprawdzania układu u×ywać tylko miernika cyfrowego.

– –

Przy pracujàcym silniku, kontrolka ABS Êwieci si∏. Przy zwartym złàczu serwisowym (patrz str. 19-61) sygnalizowany jest kod 1 - 4.

Specjalnym kluczem spuÊcić płyn po stronie wysokiego ciÊnienia wykorzystujàc odpowietrznik (patrz str. 19-88).

ZŁÑCZKA WŁÑCZNIKA CIÂNIENIOWEGO

Rozłàczyć złàczk∏ włàcznika ciÊnieniowego.

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykami Nr 1 (YEL) i Nr 2 (YEL). TAK

CiàgłoÊć ? Widok od strony styków

Czy obwód jest zamkni∏ty ? NIE

Wymienić włàcznik ciÊnieniowy. ZŁÑCZKA WŁÑCZNIKA CIÂNIENIOWEGO

(MASA)

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykiem Nr 1 (YEL) a masà.

CiàgłoÊć ?

Czy obwód jest zamkni∏ty ? NIE

TAK

Usunàć zwarcie w przewodzie YEL mi∏dzy modułem ABS i włàcznikiem ciÊnieniowym.

Widok od strony styków

Sprawdzić czy nie sà luêne złàczki modułu ABS. W razie potrzeby zamienić moduł ABS na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.

Usuwanie usterek
Schematy (ciàg dalszy)
Kod usterki (DTC) 1–8: NieszczelnoÊć akumulatora Sprawdzić nast∏pujàce elementy: • Czy korek akumulatora nie jest luêny. • Czy O-ring korka akumulatora jest na swoim miejscu. • SpuÊcić płyn pod ciÊnieniem z układu przy pomocy klucza do odpowietrzania. Uruchomić silnik pompy ABS na 10 sekund i ponownie spuÊcić płyn. JeÊli nie ma ju× płynu lub wypłyneło na zewnàtrz wi∏cej ni× 70 ml, wymienić zespół pompy ABS.

ZBIORNIK

KLUCZ DO ODPOWIETRZANIA lub

AKUMULATOR

KOREK AKUMULATORA

ZESPÓŁ POMPY ABS

Kod usterki (DTC) 2–1: Usterka zwiàzana z wyłàcznikem hamulca r∏cznego JeÊli hamulec r∏czny został zwolniony, przyczyny usterki mogà być jak poni×ej. JeÊli nie wykryto przyczyny, sprawdzić połàczenia złàczek modułu ABS. JeÊli nie sà luêne lub rozłàczone zamienić moduł ABS sprawdzonym w działaniu i sprawdzić ponownie. UWAGA: Przed przystàpieniem do usuwania usterek kodu 2–1 wyjàć bezpiecznik ABS B2 (15A) ze skrzynki bezpieczników ABS pod pokrywà silnika na 3 sekundy aby skasować pami∏ć modułu ABS, nast∏pnie przeprowadzić jazd∏ próbnà. JeÊli kontrolka ABS nie Êwieci, prawdopodobnie samochód jechał z zaciàgni∏tym hamulcem r∏cznym. • • • • • • Hamulec r∏czny jest zaciàgni∏ty przez wi∏cej ni× 30 sekund w trakcie jazdy. Poziom płynu hamulcowego w zbiorniku jest za niski. Przewód GRN/RED jest zwarty mi∏dzy kontrolkà układu hamulcowego a wyłàcznikiem hamulca r∏cznego. Przewód GRN/RED jest zwarty mi∏dzy kontrolkà układu hamulcowego a czujnikem poziomu płynu hamulcowego. Kontrolka układu hamulcowego jest przepalona. Przerwa w przewodzie GRN/RED mi∏dzy kontrolkà układu hamulcowego a modułem ABS.

Kod usterki (DTC) 4 – 1 do 4 – 8: Czujnik(i) koła OSTRZEþENIE: Do sprawdzania układu u×ywać tylko miernika cyfrowego. UWAGA: W przypadku wykrycia usterki wyÊwietlany zostaje jej kod i uaktywnia si∏ funkcja bezpieczeƒstwa. Kontrolka ABS zapala si∏ po ponownym uruchomieniu silnika do czasu skasowania kodu usterki (przez wyj∏cie bezpiecznika ABS B2 (15A) ze skrzynki bezpieczników pod pokrywà silnika na trzy sekundy).

– –

Przy pracujàcym silniku, kontrolka ABS Êwieci si∏. Przy zwartym złàczu serwisowym (patrz str. 19-61) sygnalizowane sà kody 4-1, 4-2, 4-4 i/lub 4-8. MODUŁ ABS ZŁÑCZKA 18 STYKOWA

Rozłàczyć złàczk∏ 18 stykowà modułu ABS.

Sprawdzić opór wszystkich czujników mi∏dzy plusem a minusem. • GRN/BLK: Plus prawy przód GRN: Minus prawy przód • GRN/BLU: Plus lewy przód BRN: Minus lewy przód • GRN/YEL: Plus prawy tył BLU/YEL: Minus prawy tył • PUR: Plus lewy tył GRY: Minus lewy tył

Widok od strony styków.

Czy opór wynosi Przód: 700 – 1100 Ω, Tył: 1000 – 1600 Ω ? NIE Rozłàczyć złàczk∏ czujnika koła.

TAK

Sprawdzić połàczenie wszystkich przewodów z masà. TAK

Czy jest połàczenie ? NIE

Usunàć zwarcie w czujniku koła lub wymienić czujnik koła.

Sprawdzić opór mi∏dzy stykami czujnika.

Sprawdzić czy złàczki modułu ABS nie sà luêne. Sprawdzić czy czujnik jest zamontowany prawidłowo. W razie potrzeby zamienić moduł ABS na sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie. TAK Wymienić czujnik koła. ZŁÑCZKA CZUJNIKA KOŁA PRZÓD TYŁ

Czy opór wynosi Przód: 700 – 1100 Ω, Tył: 1000 – 1600 Ω ? NIE

(c. d. na str. 19-72)

Widok od strony styków.

Usuwanie usterek
Schematy (ciàg dalszy)
(c. d. ze str. 19-71) Ponownie połàczyć złàczk∏ 18 stykowà modułu ABS. ZŁÑCZKA CZUJNIKA KOŁA LEWY PRZÓD PRAWY PRZÓD

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykami (+), (-) złàczki czujnika koła a masà. LEWY TYŁ Czy obwód jest zamkni∏ty ? TAK Sprawdzić czy złàczki ABS nie sà luêne. W razie potrzeby zamienić moduł ABS na sprawdzony w działaniu i ponownie sprawdzić. Plus: Minus: 3.3 kΩ ± 15% jest prawidłowo Mniej ni× 1 Ω jest prawidłowo NIE Naprawić przerw∏ w wiàzce przewodów.

CiàgłoÊć ? PRAWY TYŁ

CiàgłoÊć ? Widok od strony styków.

Kod usterki (DTC) 5 do 5 – 8: Czujnik(i) koła OSTRZEþENIE: Do sprawdzania układu u×ywać tylko miernika cyfrowego. UWAGA: W przypadku wykrycia usterki wyÊwietlany zostaje jej kod i uaktywnia si∏ funkcja bezpieczeƒstwa. Kontrolka ABS zapala si∏ po ponownym uruchomieniu silnika do czasu skasowania kodu usterki (przez wyj∏cie bezpiecznika ABS B2 (15A) ze skrzynki bezpieczników pod pokrywà silnika na trzy sekundy). – – Przy pracujàcym silniku, kontrolka ABS Êwieci si∏. Przy zwartym złàczu serwisowym (patrz str. 19-61) sygnalizowane sà kody 5, 5–4 lub 5–8.

MODUŁ ABS ZŁÑCZKA 18 STYKOWA

Rozłàczyć złàczk∏ 18 stykowà modułu ABS. Widok od strony styków. Sprawdzić opór wszystkich czujników mi∏dzy plusem a minusem. • GRN/YEL: Plus prawy tył BLU/YEL: Minus prawy tył • PUR: Plus lewy tył GRY: Minus lewy tył

Czy jest 1000 – 1600? NIE

TAK

Sprawdzić połàczenie wszystkich przewodów z masà. TAK

Czy jest połàczenie ? NIE Ponownie połàczyć złàczk∏ 18 stykowà modułu ABS.

Usunàć zwarcie w czujniku koła lub wymienić czujnik koła.

Podłàczyć sprawdzian ABS do złàcza serwisowego ABS.

Sprawdzić działanie ABS w trybie 2 i 3.

Czy działa prawidłowo ? TAK Obracajàc tylnym kołem sprawdzić czy hamulce nie blokujà. JeÊli jest prawidłowo zamienić moduł ABS na sprawdzony w działaniu i ponownie sprawdzić.

NIE

Wymienić modulator.

(c. d. na str. 19-74)

Usuwanie usterek
Schematy (ciàg dalszy)
(c. d. ze str. 19-73) ZŁÑCZKA CZUJNIKA KOŁA TYŁ Rozłàczyć złàczk∏ czujnika koła.

Sprawdzić opór mi∏dzy stykami czujnika. Widok od strony styków. Czy jest 1000 – 1600 Ω ? TAK Ponownie połàczyć złàczk∏ 18 stykowà modułu ABS. NIE Wymienić czujnik koła. ZŁÑCZKA CZUJNIKA KOŁA LEWY TYŁ PRAWY TYŁ

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykami (+), (-) złàczki czujnika koła a masà.

CiàgłoÊć ? Widok od strony styków.

Czy obwód jest zamkni∏ty ? TAK Sprawdzić czy złàczki ABS nie sà luêne. W razie potrzeby zamienić moduł ABS na sprawdzony w działaniu i ponownie sprawdzić.

NIE

Naprawić przerw∏ w wiàzce przewodów. Plus: Minus: 3.3 kΩ ± 15% jest prawidłowo Mniej ni× 1 Ω jest prawidłowo

Kod usterki (DTC) 6 – 1: Obwód przekaênika bezpieczeƒstwa przodu OSTRZEþENIE: Do sprawdzania układu u×ywać tylko miernika cyfrowego. CzynnoÊci wst∏pne: • Sprawdzić bezpiecznik ABS B1 (15A) w skrzynce bezpieczników ABS pod pokrywà silnika. OSŁONA MODUŁU ABS • Sprawdzić czy nie sà luêne złàczki skrzynki bezpieczników ABS pod pokrywà silnika.

– –

Przy pracujàcym silniku, kontrolka ABS Êwieci si∏. Przy zwartym złàczu serwisowym (patrz str. 19-61) sygnalizowany jest kod 6 – 1.

Wymontować przekaênik bezpieczeƒstwa przodu z osłony modułu ABS.

Kolory przewodów złàczki przekaênika bezpieczeƒstwa Przód: BRN/BLK, YEL/BLK, YEL/GRN, BLK Tył: BLU/BLK, YEL/BLK, YEL/GRN, BLK PRZEKAèNIKI BEZPIECZE¡STWA

Sprawdzić działanie przekaênika (patrz str. 19-107). NIE

Czy działa prawidłowo ? TAK Włàczyć zapłon.

Wymienić przekaênik bezpieczeƒstwa przodu.

ZŁÑCZKA PRZEKAèNIKA BEZPIECZE¡STWA PRZODU

Sprawdzić napi∏cie mi∏dzy stykiem Nr 4 (YEL/BLK) złàczki przekaênika bezpieczeƒstwa przodu a masà. Naprawić przerw∏ w przewodzie YEL/BLK mi∏dzy bezpiecznikiem Nr 7 PRZEKAèNIKA DMUCHAWY, PRZEKAèNIKA OGRZEWANIA SZYBY TYLNEJ (7.5A) w skrzynce bezpieczników pod deskà rozdzielczà a przekaênikem bezpieczeƒstwa przodu.
(ELEKTROZAWÓR)

Czy jest napi∏cie akumulatora ? TAK Wyłàczyć zapłon.

NIE

CiàgłoÊć ?

Napi∏cie akumulatora ?

Widok od strony styków.

Rozłàczyć złàczk∏ elektrozaworu (10 stykowà).

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykiem Nr 8 (BRN/BLK) złàczki przekaênika bezpieczeƒstwa przodu a masà. Usunàć zwarcie w przewodzie BRN/BLK mi∏dzy elektrozaworem a przekaênikiem bezpieczeƒstwa przodu.

Czy obwód jest zamkni∏ty ? NIE (c. d. na str. 19-76)

TAK

Usuwanie usterek
Schematy (ciàg dalszy)
(c. d. ze str. 19-75) Sprawdzić ciàgłoÊć we wszystkich przewodach mi∏dzy stykami złàczki (10 stykowej) elektrozaworu a masà Nr 4 (BRN/BLK): Prawy przedni Nr 6 (BRN/BLU): Lewy przedni ZŁÑCZKA ELEKTROZAWORU (10 STYKOWA)

TAK Czy jest ciàgłoÊć ? NIE Rozłàczyć złàczk∏ 12 stykowà modułu ABS.

Uszkodzony elektrozawór (zwarcie). Wymienić modulator.

CiàgłoÊć ?

Widok od strony styków

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu we wszystkich przewodach mi∏dzy złàczkà 12 stykowà modułu ABS a masà RED/BLK: WejÊcie prawe przednie YEL/BLK: WyjÊcie prawe przednie RED/BLU: WejÊcie lewe przednie YEL/BLU: WyjÊcie lewe przednie Usunàć zwarcie w przewodzie mi∏dzy elektrozaworem i modułem TAK ABS: RED/BLK: WejÊcie prawe przednie YEL/BLK: WyjÊcie prawe przednie RED/BLU: WejÊcie lewe przednie YEL/BLU: WyjÊcie lewe przednie

MODUŁ ABS ZŁÑCZKA 12 STYKOWA

Czy obwód jest zamkni∏ty ? NIE (c. d. na str. 19-77)

CiàgłoÊć ? Widok od strony styków

(c. d. ze str. 19-76) Wymontować przekaênik bezpieczeƒstwa tyłu. MODUŁ ABS ZŁÑCZKA 18 STYKOWA Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykiem Nr 17 (YEL/GRN) złàczki 18 stykowej modułu ABS a masà.

CiàgłoÊć ?

Widok od strony styków.

Czy obwód jest zamkni∏ty ? NIE Zamontować ponownie przekaênikbezpieczeƒstwa przodu.

TAK

Usunàć zwarcie w przewodzie YEL/GRN mi∏dzy modułem ABS a przekaênikem bezpieczeƒstwa przodu.

Włàczyć zapłon.

MODUŁ ABS ZŁÑCZKA 18 STYKOWA

Sprawdzić napi∏cie mi∏dzy stykiem Nr 17 (YEL/GRN) złàczki 18 stykowej modułu ABS a masà.

Napi∏cie akumulatora ?

Widok od strony styków.

Czy jest napi∏cie akumulatora ? TAK Sprawdzić czy złàczka 18 stykowa modułu ABS nie jest luêna. W razie potrzeby zamienić moduł ABS na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.

NIE

Naprawić przerw∏ w przewodzie YEL/GRN mi∏dzy przekaênikiem bezpieczeƒstwa przodu a modułem ABS.

Usuwanie usterek
Schematy (ciàg dalszy)
Kod usterki (DTC) 6 – 4: Obwód przekaênika bezpieczeƒstwa tyłu OSTRZEþENIE: Do sprawdzania układu u×ywać tylko miernika cyfrowego.

– –

Przy pracujàcym silniku, kontrolka ABS Êwieci si∏. Przy zwartym złàczu serwisowym (patrz str. 19-61) sygnalizowany jest kod 6 – 4.

OSŁONA MODUŁU ABS

Wymontować przekaênik bezpieczeƒstwa tyłu z osłony modułu ABS.

Kolory przewodów złàczki przekaênika bezpieczeƒstwa Przód: BRN/BLK, YEL/BLK, YEL/GRN, BLK Tył: BLU/BLK, YEL/BLK, YEL/GRN, BLK

Sprawdzić działanie przekaênika (patrz str. 19-107). PRZEKAèNIKI BEZPIECZE¡STWA Czy działa prawidłowo ? TAK Włàczyć zapłon. NIE Wymienić przekaênik bezpieczeƒstwa tyłu. ZŁÑCZKA PRZEKAèNIKA BEZPIECZE¡STWA TYŁU

Sprawdzić napi∏cie mi∏dzy stykiem Nr 4 (YEL/BLK) złàczki przekaênika bezpieczeƒstwa tyłu a masà. Naprawić przerw∏ w przewodzie YEL/BLK mi∏dzy bezpiecznikiem Nr 7 PRZEKAèNIKA DMUCHAWY, PRZEKAèNIKA OGRZEWANIA SZYBY TYLNEJ (7.5A) w skrzynce bezpieczników pod deskà rozdzielczà a przekaênikem bezpieczeƒstwa tyłu.

Czy jest napi∏cie akumulatora ? TAK Wyłàczyć zapłon.

NIE

(ELEKTROZAWÓR)

CiàgłoÊć ?

Napi∏cie akumulatora ?

Rozłàczyć złàczk∏ elektrozaworu (10 stykowà).

Widok od strony styków.

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykiem Nr 8 (BLU/BLK) złàczki przekaênika bezpieczeƒstwa tyłu a masà.

Czy obwód jest zamkni∏ty ? TAK (c. d. na str. 19-79)

NIE

Usunàć zwarcie w przewodzie BLU/BLK mi∏dzy elektrozaworem a przekaênikiem bezpieczeƒstwa tyłu.

(c. d. ze str. 19-78) Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykiem Nr 5 (BRN/WHT) złàczki 10 stykowej elektrozaworu a masà.

ZŁÑCZKA ELEKTROZAWORU (10 STYKOWA)

Czy obwód jest zamkni∏ty ? NIE Rozłàczyć złàczk∏ 12 stykowà modułu ABS.

TAK

Uszkodzony elektrozawór (zwarcie). Wymienić modulator. CiàgłoÊć ?

Widok od strony styków.

MODUŁ ABS ZŁÑCZKA 12 STYKOWA

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu we wszystkich przewodach mi∏dzy złàczkà 12 stykowà modułu ABS a masà RED/WHT: WejÊcie tyłu YEL/WHT: WyjÊcie tyłu TAK Czy obwód jest zamkni∏ty ? NIE (c. d. na str. 19-80) Usunàć zwarcie w przewodzie mi∏dzy elektrozaworem i modułem ABS: RED/WHT: WejÊcie tyłu YEL/WHT: WyjÊcie tyłu CiàgłoÊć ?

Widok od strony styków.

Usuwanie usterek
Schematy (ciàg dalszy)
(c. d. ze str. 19-79) Wymontować przekaênik bezpieczeƒstwa przodu. MODUŁ ABS ZŁÑCZKA 18 STYKOWA Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykiem Nr 17 (YEL/GRN) złàczki 18 stykowej modułu ABS a masà.

CiàgłoÊć ? Widok od strony styków.

Czy obwód jest zamkni∏ty ? TAK Zamontować ponownie przekaênikbezpieczeƒstwa tyłu.

NIE

Usunàć zwarcie w przewodzie YEL/GRN mi∏dzy modułem ABS a przekaênikem bezpieczeƒstwa tyłu.

Włàczyć zapłon. MODUŁ ABS ZŁÑCZKA 18 STYKOWA Sprawdzić napi∏cie mi∏dzy stykiem Nr 17 (YEL/GRN) złàczki 18 stykowej modułu ABS a masà.

CiàgłoÊć ? Widok od strony styków.

Czy jest napi∏cie akumulatora ? TAK Sprawdzić czy złàczka 18 stykowa modułu ABS nie jest luêna. W razie potrzeby zamienić moduł ABS na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.

NIE

Naprawić przerw∏ w przewodzie YEL/GRN mi∏dzy przekaênikiem bezpieczeƒstwa tyłu a modułem ABS.

Kod usterki (DTC) 7 – 1 i 7 – 2: Usterka zwiàzana z elektrozaworem przodu OSTRZEþENIE: Do sprawdzania układu u×ywać tylko miernika cyfrowego. CzynnoÊci wst∏pne: • Sprawdzić bezpiecznik ABS B1 (15A) w skrzynce bezpieczników ABS pod pokrywà silnika. • Sprawdzić czy nie sà luêne złàczki skrzynki bezpieczników ABS pod pokrywà silnika. ZŁÑCZKA ELEKTROZAWORU (10 STYKOWA) – – Przy pracujàcym silniku, kontrolka ABS Êwieci si∏. Przy zwartym złàczu serwisowym (patrz str. 19-61) sygnalizowany jest kod 7-1 i/lub 7-2.

Rozłàczyć złàczk∏ 10 stykowà elektrozaworu Widok od strony styków. Sprawdzić opór mi∏dzy stykami złàczki 10 stykowej elektrozaworu: Nr 1 (RED/BLK) i Nr 4 (BRN/BLK): WejÊcie prawe przednie Nr 3 (RED/BLU) i Nr 6 (BRN/BLU): WejÊcie lewe przednie

ZŁÑCZKA ELEKTROZAWORU (10 STYKOWA)

Czy jest 1 – 3 Ω ? TAK Sprawdzić opór mi∏dzy stykami złàczki 10 stykowej elektrozaworu: Nr 8 (YEL/BLK) i Nr 4 (BRN/BLK): WyjÊcie prawe przednie Nr 10 (YEL/BLU) i Nr 6 (BRN/BLU): WyjÊcie lewe przednie

NIE

Uszkodzony elektrozawór Wymienić modulator

Widok od strony styków. NIE

Czy jest 1 – 3 Ω ? TAK

Uszkodzony elektrozawór Wymienić modulator

(c. d. na str. 19-82)

Usuwanie usterek
Schematy (ciàg dalszy)
(c. d. ze str. 19-81) ZŁÑCZKA ELEKTROZAWORU (10 STYKOWA)

Rozłàczyć złàczk∏ 12 stykowà modułu ABS. Widok od strony styków

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu we wszystkich przewodach mi∏dzy złàczkà 12 stykowà modułu ABS a złàczkà 10 stykowà elektrozaworu. RED/BLK: WejÊcie prawe przednie YEL/BLK: WyjÊcie prawe przednie RED/BLU: WejÊcie lewe przednie YEL/BLU: WyjÊcie lewe przednie

CiàgłoÊć ?

MODUŁ ABS ZŁÑCZKA 12 STYKOWA Widok od strony styków Naprawić przerw∏ w przewodzie mi∏dzy elektrozaworem i modułem ABS: RED/BLK: WejÊcie prawe przednie YEL/BLK: WyjÊcie prawe przednie RED/BLU: WejÊcie lewe przednie YEL/BLU: WyjÊcie lewe przednie

Czy obwód jest zamkni∏ty ? TAK

NIE

MODUŁ ABS ZŁÑCZKA 12 STYKOWA

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu we wszystkich przewodach mi∏dzy złàczkà 12 stykowà modułu ABS a masà. RED/BLK: WejÊcie prawe przednie YEL/BLK: WyjÊcie prawe przednie RED/BLU: WejÊcie lewe przednie YEL/BLU: WyjÊcie lewe przednie CiàgłoÊć ? Widok od strony styków

Czy obwód jest zamkni∏ty ? TAK

NIE

Usunàć zwarcie w przewodzie mi∏dzy elektrozaworem i modułem ABS: RED/BLK: WejÊcie prawe przednie YEL/BLK: WyjÊcie prawe przednie RED/BLU: WejÊcie lewe przednie YEL/BLU: WyjÊcie lewe przednie

(c. d. na str. 19-83)

(c. d. ze str. 19-82) Wymontować przekaênik bezpieczeƒstwa przodu z osłony modułu ABS.

OSŁONA MODUŁU ABS Kolory przewodów złàczki przekaênika bezpieczeƒstwa Przód: BRN/BLK, YEL/BLK, YEL/GRN, BLK Tył: BLU/BLK, YEL/BLK, YEL/GRN, BLK

Sprawdzić działanie przekaênika (patrz str. 19-107). NIE

Czy działa prawidłowo ? TAK

Wymienić przekaênik bezpieczeƒstwa przodu. PRZEKAèNIKI BEZPIECZE¡STWA

ZŁÑCZKA PRZEKAèNIKA BEZPIECZE¡STWA PRZODU

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykiem Nr 2 złàczki przekaênika bezpieczeƒstwa a masà. NIE Czy obwód jest zamkni∏ty ? TAK Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykiem Nr4 (BRN/BLK) złàczki 10 stykowej elektrozaworu a stykiem Nr8 (BRN/BLK) złàczki przekaênika bezpieczeƒstwa przodu. Naprawić przerw∏ w przewodzie BRN/BLK mi∏dzy elektrozaworem i przekaênikiem bezpieczeƒstwa przodu. Naprawić przerw∏ w przewodzie BLK mi∏dzy przekaênikiem bezpieczeƒstwa i masà lub słaba masa w punkcie (G452). CiàgłoÊć ? Widok od strony styków.

ZŁÑCZKA ELEKTROZAWORU (10 STYKOWA)

ZŁÑCZKA PRZEKAèNIKA BEZPIECZE¡STWA PRZODU

Czy obwód jest zamkni∏ty ? TAK Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykiem Nr6 (BRN/BLK) złàczki 10 stykowej elektrozaworu a stykiem Nr8 (BRN/BLK) złàczki przekaênika bezpieczeƒstwa przodu.

NIE

(ELEKTROZAWÓR)

CiàgłoÊć ? Widok od strony styków. NIE Naprawić przerw∏ w przewodzie BRN/BLK mi∏dzy elektrozaworem i przekaênikiem bezpieczeƒstwa przodu.

Czy obwód jest zamkni∏ty ? TAK Sprawdzić czy nie sà luêne złàczki modułu ABS. W razie potrzeby zamienić moduł ABS na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.

Usuwanie usterek
Schematy (ciàg dalszy)
Kod usterki (DTC) 7 – 4: Usterka elektrozaworu tyłu OSTRZEþENIE: Do sprawdzania układu u×ywać tylko miernika cyfrowego. ZŁÑCZKA ELEKTROZAWORU (10 STYKOWA) – – Przy pracujàcym silniku, kontrolka ABS Êwieci si∏. Przy zwartym złàczu serwisowym (patrz str. 19-61) sygnalizowany jest kod 7- 4.

Rozłàczyć złàczk∏ 10 stykowà elektrozaworu

Sprawdzić opór mi∏dzy stykami złàczki 10 stykowej elektrozaworu: Nr 2 (RED/WHT) i Nr 5 (BRN/WHT): WejÊcie tylne Nr 9 (YEL/WHT) i Nr 5 (BRN/WHT): WyjÊcie tylne

Widok od strony styków ZŁÑCZKA ELEKTROZAWORU (10 STYKOWA)

Czy jest 1 – 3 Ω ? TAK Rozłàczyć złàczk∏ 12 stykowà modułu ABS.

NIE

Uszkodzony elektrozawór Wymienić modulator

Widok od strony styków

CiàgłoÊć ?

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu we wszystkich przewodach mi∏dzy złàczkà 12 stykowà modułu ABS a złàczkà 10 stykowà elektrozaworu. RED/WHT: WejÊcie tylne YEL/WHT: WyjÊcie tylne NIE Czy obwód jest zamkni∏ty ? TAK Naprawić przerw∏ w przewodzie mi∏dzy elektrozaworem i modułem ABS: RED/WHT: WejÊcie tylne YEL/WHT: WyjÊcie tylne

MODUŁ ABS ZŁÑCZKA 12 STYKOWA Widok od strony styków

(c. d. na str. 19-85)

(c. d. ze str. 19-84) Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu we wszystkich przewodach mi∏dzy złàczkà 12 stykowà modułu ABS a masà. RED/WHT: WejÊcie tylne YEL/WHT: WyjÊcie tylne

MODUŁ ABS ZŁÑCZKA 12 STYKOWA

CiàgłoÊć ? Widok od strony styków. OSŁONA MODUŁU ABS

Czy obwód jest zamkni∏ty ? NIE Wymontować przekaênik bezpieczeƒstwa przodu z osłony modułu ABS.

TAK

Usunàć zwarcie w przewodzie mi∏dzy elektrozaworem i modułem ABS: RED/WHT: WejÊcie tylne YEL/WHT: WyjÊcie tylne

Kolory przewodów złàczki przekaênika bezpieczeƒstwa Przód: BRN/BLK, YEL/BLK, YEL/GRN, BLK Tył: BLU/BLK, YEL/BLK, YEL/GRN, BLK

Sprawdzić działanie przekaênika (patrz str. 19-107). NIE

PRZEKAèNIKI BEZPIECZE¡STWA Wymienić przekaênik bezpieczeƒstwa tyłu. ZŁÑCZKA PRZEKAèNIKA BEZPIECZE¡STWA TYŁU

Czy działa prawidłowo ? TAK Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykiem Nr 2 (BLK) złàczki przekaênika bezpieczeƒstwa tyłu a masà.

Czy obwód jest zamkni∏ty ? TAK Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu mi∏dzy stykiem Nr5 (BLU/BLK) złàczki 10 stykowej elektrozaworu a stykiem Nr8 (BRN/BLK) złàczki przekaênika bezpieczeƒstwa tyłu.

NIE

Naprawić przerw∏ w przewodzie BLK mi∏dzy przekaênikiem bezpieczeƒstwa i masà lub słaba masa w punkcie (G452).

CiàgłoÊć ? Widok od strony styków. ZŁÑCZKA ELEKTROZAWORU (10 STYKOWA) ZŁÑCZKA PRZEKAèNIKA BEZPIECZE¡STWA TYŁU

Czy obwód jest zamkni∏ty ? TAK Sprawdzić czy nie sà luêne złàczki modułu ABS. W razie potrzeby zamienić moduł ABS na nowy sprawdzony w działaniu i sprawdzić ponownie.

NIE

Naprawić przerw∏ w przewodzie BRN/BLK mi∏dzy elektrozaworem i przekaênikiem bezpieczeƒstwa tyłu.

(ELEKTROZAWÓR)

CiàgłoÊć ?

Widok od strony styków.

Układ hydrauliczny
Schemat połàczeƒ hydraulicznych
OSTRZEþENIE: Nie rozlewać płynu hamulcowego na samochód, mo×e to uszkodzić lakier, jeÊli płyn został rozlany, natychmiast zmyć go wodà.

ZBIORNIK Spuszczanie płynu hamulcowego, str. 19-88 Do prawego tylnego hamulca

MODULATOR Wymontowanie, zamontowanie, str. 19-90 Demonta×, str. 19-94 Monta×, str. 19-95 ELEKTROZAWORY Sprawdzanie nieszczelnoÊci, str. 19-89

Do prawego przedniego hamulca Do lewego tylnego hamulca Do lewego przedniego hamulca

POMPA HAMULCOWA Demonta×, str. 19-102 Monta×, str. 19-104

ZESPÓŁ POMPY ABS Redukowanie ciÊnienia w akumulatorze i przewodach, str. 19-88 Wymontowanie, sprawdzanie, str. 19-98 Wymiana włàcznika ciÊnieniowego, str. 19-100 Złomowanie akumulatora, str. 19-100

SERWO HAMULCOWE Sprawdzanie, str. 19-21 Wymiana, str. 19-23

Układ hydrauliczny
Redukowanie ciÊnienia w akumulatorze i przewodach
U×ywać klucza do odpowietrzania przed demonta×em cz∏Êci oznaczonych szarym kolorem na rysunku. 1. Otworzyć pokryw∏ silnika. 2. Zdjàć czerwony kapturek z odpowietrznika modulatora. 3. Zało×yć specjalny klucz na odpowietrznik serwisowy i powoli obrócić o 90° aby płyn pod wysokim ciÊnieniem przepłynàł do zbiorniczka przyrzàdu. Obrócić o pełen obrót klucz aby dokładnie spuÊcić płyn hamulcowy. 4. Dokr∏cić odpwietrznik serwisowy i wylać płyn. 5. Zało×yć czerwony kapturek.

Spuszczanie płynu hamulcowego
1. Spuszczanie płynu hamulcowego ze zbiornika modulatora: Płyn hamulcowy mo×na odessać ze zbiornika z góry strzykawkà. Mo×na go te× spuszczać przez łàcznik pompy po rozłàczeniu przewodu pompy. 2. Spuszczanie płynu hamulcowego z pompy hamulcowej: Poluzować wkr∏t odpowietrzajàcy i pompować pedał hamulca aby usunàć płyn z pompy hamulcowej.

• Płyn pod wysokim ciÊnieniem wytryÊnie przy wymontowywaniu przewodów oznaczonych szarym kolorem. • Aby spuÊcić płyn pod wysokim ciÊnieniem korzystać z procedury opisanej na tej stronie. KLUCZ DO ODPOWIETRZANIA
lub

ODPOWIETRZNIK SERWISOWY

CZERWONY KAPTUREK PRZEWÓD WYSOKIEGO CIÂNIENIA

PRZEWÓD ELASTYCZNY WYSOKIEGO CIÂNIENIA

Elektrozawory
Sprawdzanie nieszczelnoÊci
UWAGA: JeÊli elektrozawór jest nadmiernie nieszczelny, poziom płynu hamulcowego w zbiorniku modulatora wzrasta gdy silnik pompy ABS działa. 1. Rozłàczyć złàczki włàcznika ciÊnieniowego i silnika pompy. 2. Podłàczyć omomierz mi∏dzy styki YEL i YEL złàczki włàcznika ciÊnieniowego. 3. Podłàczyć biegun dodatni (+) w pełni naładowanego akumulatora 12 V do styku RED/WHT złàczki silnika, a biegun ujemny (-) do styku GRN i zamontować włàcznik mi∏dzy biegun ujemny a styk GRN jak pokazano. 4. Włàczyć włàcznik aby podnieÊć ciÊnienie w akumulatorze do wymaganego i sprawdzić ciàgłoÊć obwodu. JeÊli omomierz wskazuje zamkni∏ty obwód (włàczony włàcznik ciÊnieniowy), uruchomić pomp∏ na dalsze 10 sekund, nast∏pnie wyłàczyć włàcznik. • Sprawdzić czy elektrozawór syczy lub piszczy. Wymienić modulator jeÊli elektrozawór syczy lub piszczy. Sprawdzić czy włàcznik ciÊnieniowy jest włàczony przez 30 minut. Normalnie włàcznik powinien być zamkni∏ty. Gdy jest otwarty oznacza to, ×e uszkodzony jest elektrozawór lub nieszczelny jest obwód wysokiego ciÊnienia.

WŁÑCZNIK

Modulator
Wymontowanie, zamontowanie
Przed wymontowaniem przewodu wysokiego ciÊnienia mi∏dzy modulatorem a zespołem pompy ABS, upewnić si∏, ×e zredukowano wysokie ciÊnienie płynu odpowietrznikiem serwisowym (patrz str. 19-88). OSTRZEþENIE: • Wymontowujàc modulator uwa×ać by nie pogiàć lub uszkodzić rurek hamulcowych. • Nie rozlewać płynu hamulcowego na samochód, mo×e to uszkodzić lakier, jeÊli płyn został rozlany, natychmiast zmyć go wodà. • Aby zabezpieczyć płyn przed rozlaniem okryć łàczniki przewodów szmatà lub r∏cznikiem warsztatowym. • Przed monta×em sprawdzić wszystkie cz∏Êci czy sà wolne od kurzu i obcych materiałów. • Nie mieszać ró×nych gatunków płynu hamulcowego, gdy× mogà być niekompatybilne. • Nie u×ywać ponownie spuszczonego płynu. U×ywać tylko czystego płynu hamulcowego DOT 3 lub DOT 4. • Po podłàczeniu przewodów hamulcowych, upewnić si∏, ×e przewody hamulcowe nie ocierajà o inne cz∏Êci. 1. SpuÊcić płyn z pompy hamulcowej. 2. SpuÊcić płyn ze zbiornika modulatora (patrz str. 19-88). 3. Zredukować wysokie ciÊnienie płynu (patrz str. 19-88). 4. Wymontować kanał dolotowy powietrza. 5. Wymontować skrzynk∏ sterujàcà układu emisji oparów. 6. Rozłàczyć złàczk∏ elektrozaworu. 7. Odłàczyć siedem rurek od modulatora. 8. Odłàczyć przewód hamulcowy od zbiornika modulatora. 9. Wymontować obejm∏ ze wspornika modulatora. 10. Poluzować dwie górne Êruby mocujàce i wykr∏cić dolnà Êrub∏ mocujàcà, wymontować modulator.

ZBIORNIK ZŁÑCZKA ELEKTROZAWORU MODULATOR

GÓRNE ÂRUBY MOCUJÑCE

DOLNA ÂRUBA MOCUJÑCA

OBEJMA

PRZEWÓD HAMULCOWY

11. Wymontować wspornik modulatora. 12. Zamontować modulator w odwrotnej kolejnoÊci do wymontowywania. 13. Po zamontowaniu, napełnić i odpowietrzyć zwykły układ hamulcowy (patrz str. 19-6) i układ ABS (patrz str. 19-101).

POKRYWKA ZBIORNIKA

USZCZELKA POKRYWKI FILTR

PODKŁADKI USZCZELNIAJÑCE Wymienić

MODULATOR ŁÑCZNIK WEJÂCIOWY ÂRUBA SPECJALNA

WSPORNIK MODULATORA

ÂRUBY 8 mm

Modulator
Wymontowanie, zamontowanie (wersja angielska [RHD])

Modulator
Demonta×
OSTRZEþENIE: • Nie rozlewać płynu hamulcowego na samochód, mo×e to uszkodzić lakier, jeÊli płyn został rozlany, natychmiast zmyć go wodà. • Wymienić cz∏Êci na nowe gdy odbiegajà od wymagaƒ. 1. Wymontować wspornik złàczki z modulatora. 2. Wymontować ze zbiornika pokrywk∏ zbiornika, tabliczk∏ informacyjnà i filtr. 3. Wymonować uszczelk∏ z pokrywki zbiornika. 4. Wymontować zbiornik z modulatora. 5. Wymontować O-ringi. O-RING Wymienić SPR¢þYNA MODULATORA 6. Wymontować głowic∏ modulatora. 7. Wymontować spr∏×yny modulatora i O-ringi.

GŁOWICA MODULATORA

USZCZELKA POKRYWKI Sprawdzić czy ma pogorszone własnoÊci lub uszkodzenia. WSPORNIK ZŁÑCZKI

POKRYWKA ZBIORNIKA

TABLICZKA INFO. FILTR Usunàć nagromadzony osad. 8. Wło×yć Êrubokr∏t pod gniazdo spr∏×yny, lekko wypchnàć zespół tłoka, nast∏pnie wyciàgnàć zespół tłoka chwytajàc nakr∏tk∏ kontrujàcà szczypcami. UWAGA: • Podło×yć odpowiednià podkładk∏ mi∏dzy Êrubokr∏t i obudow∏ modulatora aby ochronić obudow∏ przed uszkodzeniem. • Uwa×ać by nie uszkodzić tulejki tłoka.

NAKR¢TKA KONTRUJÑCA ZBIORNIK

GNIAZDO SPR¢þYNY

MODULATOR

O-RING Wymienić

PODKŁADKA

Monta×
OSTRZEþENIE: • Nie rozlewać płynu hamulcowego na samochód, mo×e to uszkodzić lakier, jeÊli płyn został rozlany, natychmiastzmyć go wodà. • Przed monta×em sprawdzić wszystkie cz∏Êci czy sà wolne od kurzu i obcych materiałów. • Wymienić cz∏Êci na nowe gdy odbiegajà od wymagaƒ. • Upewnić si∏, ×e kurz i obce materiały nie zanieczyszczajà płynu hamulcowego. • Nie mieszać ró×nych gatunków płynu hamulcowego, gdy× mogà być niekompatybilne. • Nie u×ywać ponownie spuszczonego płynu. U×ywać tylko czystego płynu hamulcowego DOT 3 lub DOT 4. UWAGA: Nie zamieniać spr∏×yn przodu i tyłu modulatora. Dłu×sza spr∏×yna jest spr∏×ynà modulatora tyłu.

ÂRUBA KOŁNIERZOWA 10 mm ÂRUBA 6 mm ÂRUBA 6 mm WSPORNIK ZŁÑCZKI POKRYWKA ZBIORNIKA ÂRUBA KOŁNIERZOWA 8 mm ÂRUBA KOŁNIERZOWA 8 mm

USZCZELKA POKRYWKI

GŁOWICA MODULATORA WKR¢T 5 mm SPR¢þYNA MODULATORA PRZODU TŁOK PRZODU TŁOK PRZODU ZESPÓŁ ELEKTROZAWORÓW

FILTR ZBIORNIK

SPR¢þYNA MODULATORA TYŁU

O-RING Wymienić

TŁOK TYŁU

KAPTUREK ODPOWIETRZNIKA O-RING Wymienić

TŁOK TYŁU

ODPOWIETRZNIK

OBUDOWA MODULATORA

Modulator
Monta× (ciàg dalszy)
1. Nało×yć smar do gumy na zaciemnione powierzchnie na nowym zespole tłoka, jak pokazano. 4. Wepchnàć tłok kilka razy a× przestanà pojawiać si∏ p∏cherze powietrza po stronie elektrozaworu.

2. Wlać płyn hamulcowy w otwór tłoka w obudowie modulatora. 3. Pokryć powierzchnie Êlizgowe tłoka płynem hamulcowym i zamontować zespół tłoka w obudowie modulatora.

PŁYN HAMULCOWY

5. Zamontować nowe O-ringi w rowkach, w obudowie modulatora. 6. Zamontować spr∏×yny modulatora. UWAGA: Nie zamieniać spr∏×yn przodu i tyłu modulatora. Dłu×sza spr∏×yna jest spr∏×ynà modulatora tyłu. 7. Zamontować głowic∏ modulatora do obudowy, uwa×ajàc by nie przyciàć O-ringów.

8. Zamontować nowe O-ringi w rowkach, na elektrozaworach. 9. Zamontować zbiornik na modulatorze. 10. Zamontować uszczelk∏ w pokrywce zbiornika. 11. Zamontować do zbiornika filtr, tabliczk∏ informacyjnà i pokrywk∏ zbiornika. 12. Zamontować wspornik złàczki do modulatora.

ÂRUBY KOŁNIERZOWE 8 mm ÂRUBA KOŁNIERZOWA 10 mm

POKRYWKA ZBIORNIKA USZCZELKA POKRYWKI ÂRUBA 6 mm TABLICZKA INFO. WKR¢T 5 mm

GŁOWICA MODULATORA FILTR

SPR¢þYNA MODULATORA TYŁU

O-RING

ZBIORNIK WSPORNIK ZŁÑCZKI MODULATOR O-RING

SPR¢þYNA MODULATORA PRZODU

MODULATOR

Zespół pompy ABS
Wymontowanie, zamontowanie
Przed wymontowaniem przewodu wysokiego ciÊnienia mi∏dzy modulatorem a zespołem pompy ABS, upewnić si∏, ×e zredukowano wysokie ciÊnienie płynu odpowietrznikiem serwisowym. OSTRZEþENIE: • Wymontowujàc zespół pompy ABS uwa×ać by nie pogiàć lub uszkodzić rurek hamulcowych. • Nie rozlewać płynu hamulcowego na samochód, mo×e to uszkodzić lakier, jeÊli płyn został rozlany, natychmiast zmyć go wodà. • Aby zabezpieczyć płyn przed rozlaniem okryć łàczniki przewodów szmatà lub r∏cznikiem warsztatowym. • Przed monta×em sprawdzić wszystkie cz∏Êci czy sà wolne od kurzu i obcych materiałów. • Nie mieszać ró×nych gatunków płynu hamulcowego, gdy× mogà być niekompatybilne. • Nie u×ywać ponownie spuszczonego płynu. U×ywać tylko czystego płynu hamulcowego DOT 3 lub DOT 4. • Po podłàczeniu przewodów hamulcowych, upewnić si∏, ×e przewody nie ocierajà o inne cz∏Êci. • Nie demontować zespołu pompy ABS z wyjàtkiem włàcznika ciÊnieniowego. 1. SpuÊcić płyn ze zbiornika modulatora (patrz str. 19-88). 2. Zredukować wysokie ciÊnienie płynu (patrz str. 19-88). 3. Wymontować podstawk∏ akumulatora. 4. Rozłàczyć złàczki włàcznika ciÊnieniowego i silnika. 5. Odłàczyć przewód wysokiego ciÊnienia od łàcznika przewodu ciÊnieniowego. 6. Odłàczyć przewód hamulcowy od zespołu pompy ABS. 7. Wykr∏cić trzy Êruby mocujàce i wymontować zespół pompy ABS. 8. Wymontować wspornik zespołu pompy ABS. 9. Wymontować przewód elastyczny wysokiego ciÊnienia od zespołu pompy ABS. 10. Zamontować zespół pompy ABS w odwrotnej kolejnoÊci do procedury wymontowywania. 11. Po zamontowaniu, napełnić i odpowietrzyć ABS (patrz str. 19-101).

PRZEWÓD HAMULCOWY WŁÑCZNIK CIÂNIENIOWY Wymiana, str. 19-100 ZŁACZKA WŁÑCZNIKA CIÂNIENIOWEGO

PODKŁADKI USZCZELNIAJÑCE Wymienić.

ÂRUBA SPECJALNA

PRZEWÓD ELASTYCZNY WYSOKIEGO CIÂNIENIA ŁÑCZNIK PRZEWODU CIÂNIENIOWEGO

ZŁÑCZKA SILNIKA ÂRUBA 8 mm

AKUMULATOR CIÂNIENIA Złomowanie, str. 19-100 ZESPÓŁ POMPY ABS ÂRUBY MOCUJÑCE ÂRUBA 6 mm

ÂRUBA MOCUJÑCA ÂRUBY 6 mm WSPORNIK ZESPOŁU POMPY ABS

RURKA WYSOKIEGO CIÂNIENIA

Zespół pompy ABS
Wymiana włàcznika ciÊnieniowego
1. Zamocować pewnie zespół pompy w imadle. 2. Wymontować opask∏ wiàzki. 3. Zsunàć pokrywk∏ styku silnika, nast∏pnie wymontować styk silnika. 4. Wymontować włàcznik ciÊnieniowy. 5. Zamontować włàcznik ciÊnieniowy w odwrotnej kolejnoÊci do procedury wymontowywania. UWAGA: Zamontować opask∏ wiàzki przewodów w prawidłowym poło×eniu jak pokazano poni×ej. Akumulator zawiera azot pod wysokim ciÊnieniem. Nie przebijać, nie wystawiać na działanie ognia lub demontować, gdy× mo×e wybuchnàć i zranić ludzi. 1. Zamocować pewnie zespół pompy w imadle i wymontować akumulator, wykr∏cajàc go kluczem płaskim 19 mm w przeciwnym kierunku do ruch zegara.

Złomowanie akumulatora ciÊnieniowego

AKUMULATOR CIÂNIENIOWY

POKRYWKA STYKU SILNIKA STYK SILNIKA

WŁÑCZNIK CIÂNIENIOWY

ZESPÓŁ POMPY PODKŁADKI USZCZELNIAJÑCE Wymienić ÂRUBA SPECJALNA

2. Zamocować pewnie akumulator w imadle z korkiem nadmiarowym skierowanym do góry. 3. Powoli wykr∏cić korek o 3-1/2 obrotu i odczekać 3 minuty a× spadnie ciÊnienie. 4. Wykr∏cić korek całkowicie i zezłomować akumulator.

KOREK NADMIAROWY

Odpowietrzanie
Odpowietrzanie ze sprawdzianem ABS
OSTRZEþENIE: • Nie rozlewać płynu hamulcowego na samochód, mo×e to uszkodzić lakier, jeÊli płyn został rozlany, natychmiast zmyć go wodà. • Upewnić si∏, ×e kurz i obce materiały nie zanieczyszczajà płynu hamulcowego. • Nie mieszać ró×nych gatunków płynu hamulcowego, gdy× mogà być niekompatybilne. • Nie u×ywać ponownie spuszczonego płynu. U×ywać tylko czystego płynu hamulcowego DOT 3 lub DOT 4. 1. Ustawić samochód na poziomej powierzchni i zablokować koła. Wrzucić ”luz” w klasycznej skrzyni biegów, a poło×enie P dla samochodów z automatycznà skrzynià biegów. Zaciàgnàć hamulec r∏czny. 2. Rozłàczyć złàcze (6 stykowe) serwisowe ABS pod siedzeniem pasa×era i podłàczyć je ABS do sprawdzianu ABS. 4. Uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym na 5 minut nast∏pnie zgasić go. Sprawdzić poziom płynu w zbiorniku modulatora i w razie potrzeby uzupełnić do lini poziomu MAX. 5. Specjalnym kluczem zredukować wysokie ciÊnienie płynu wykorzystujàc odpowietrznik serwisowy. KLUCZ DO ODPOWIETRZANIA
lub

ODPOWIETRZNIK SERWISOWY

SPRAWDZIAN ABS Informacje na temat sprawdzianu na str. 19-40 CZERWONY KAPTUREK

POKRYWA ZŁÑCZKI 6. Uruchomić silnik i pozostawić na biegu jałowym na 5 minut nast∏pnie zgasić go. Sprawdzić poziom płynu w zbiorniku modulatora i w razie potrzeby uzupełnić do lini poziomu MAX. 7. Obrócić przełàcznik trybu sprawdzianu w poło×enie 2. 8. Z mocno wciÊni∏tym pedałem hamulca, uruchomić modulator naciskajàc przycisk Start test. Powinno pojawić si∏ kopni∏cie pedału hamulca. JeÊli go nie było powtórzyć punkty od 5 do 8. UWAGA: Ciàgle trzymać mocno wciÊni∏ty pedał hamulca gdy działa sprawdzian. 9. Obrócić przełàcznik trybu sprawdzianu w poło×enie 3, 4 i 5. Przeprowadzić punkt 8 dla wszystkich poło×eƒ przełàcznika trybu pracy sprawdzianu. 10. Napełnić zbiornik modulatora do lini poziomu MAX i zamontować pokrywk∏ zbiornika.

ZŁÑCZE SERWISOWE ABS (6 STYKOWE)

ZŁÑCZKA SPRAWDZIANU ABS

3. Napełnić zbiornik modulatora do lini MAX poziomu i zamontować pokrywk∏ zbiornika. LINIA MAX POZIOMU

Odłàczyć sprawdzian ABS przed jazdà samochodem. W przypadku nieodłàczenia go mo×e to doprowadzić do utraty mo×liwoÊci hamowania, co mo×e spowodować powa×ny wypadek, uszkodzenia osób lub Êmierć.

Pompa hamulcowa
Demonta×
OSTRZEþENIE: • Nie rozlewać płynu hamulcowego na samochód, mo×e to uszkodzić lakier, jeÊli płyn został rozlany, natychmiast zmyć go wodà. • Umyć wszystkie cz∏Êci w płynie hamulcowym i wysuszyć powietrzem, przedmuchać spr∏×onym powietrzem wszystkie miejsca przepływu płynu. 1. Wymontować pomp∏ hamulcowà (patrz str. 19-14). 2. Wymontować uszczelniacz popychacza. 3. Wymontować pierÊcieƒ spr∏×ysty jednoczeÊnie naciskajàc drugi tłok. 5. Wymontować prowadnic∏ tłoka, zespół drugiego i pierwszego tłoka. UWAGA: W przypadku trudnoÊci z wymontowaniem pierwszego tłoka nale×y doprowadzić spr∏×one powietrze do króćca przewodu hamulcowego. OSTRZEþENIE: • Nie stosować powietrza o wysokim ciÊnieniu lub nie dotykać bezpoÊrednio dyszy do króćca pompy. • Okryć szmatà cylinder pompy, zabezpieczajàc wyskakujàcy tłok przed uszkodzeniem.

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY Wymienić

ZESPÓŁ PIERWSZEGO TŁOKA Wymienić. DRUGI TŁOK USZCZELNIACZ POPYCHACZA Wymienić 4. Wykr∏cić Êrub∏ blokujàcà jednoczeÊnie naciskajàc drugi tłok.

PROWADNICA TŁOKA Wymienić. ÂRUBA BLOKUJÑCA DRUGI TŁOK

ZESPÓŁ DRUGIEGO TŁOKA Wymienić.

O-RING Wymienić.

PODKŁADKA USZCZELNIAJÑCA Wymienić.

6. Wymontować pokryw∏, filtr i zbiornik płynu. 7. Wymontować uszczelk∏ z pokrywki zbiornika.

POKRYWA ZBIORNIKA Sprawdzić czy otworki odpowietrzajàce nie sà zatkane. USZCZELKA POKRYWY Sprawdzić czy nie ma pogorszonych własnoÊci lub uszkodzeƒ. FILTR Usunàć nagromadzony osad.

ZBIORNIK

POMPA HAMULCOWA Sprawdzić czy cylinder nie jest uszkodzony lub zu×yty.

Pompa hamulcowa
Monta×
OSTRZEþENIE: • Nie rozlewać płynu hamulcowego na samochód, mo×e to uszkodzić lakier, jeÊli płyn został rozlany, natychmiast zmyć go wodà. • Umyć wszystkie cz∏Êci w płynie hamulcowym i wysuszyć powietrzem, przedmuchać spr∏×onym powietrzem wszystkie miejsca przepływu płynu. • Przed monta×em sprawdzić wszystkie cz∏Êci czy sà wolne od kurzu i obcych materiałów. • Wymienić cz∏Êci na nowe gdy odbiegajà od wymagaƒ. • Upewnić si∏, ×e kurz i obce materiały nie zanieczyszczajà płynu hamulcowego. • Nie mieszać ró×nych gatunków płynu hamulcowego, gdy× mogà być niekompatybilne. • Nie u×ywać ponownie spuszczonego płynu. U×ywać tylko czystego płynu hamulcowego DOT 3 lub DOT 4. • Wymienić pomp∏ hamulcowà w przypadku uszkodzenia lub zu×ycia cylindra. Nie próbować wytaczać lub honować cylindra pompy. UWAGA: • Uszczelki tłoków i gładzi cylindra pompy pokryć czystym płynem hamulcowym. • Stosować zalecany smar z zestawu uszczelek pompy hamulcowej.

POKRYWA ZBIORNIKA

USZCZELKA

FILTR

ZBIORNIK USZCZELNIACZ POPYCHACZA Wymienić. PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY Wymienić. ZESPÓŁ DRUGIEGO TŁOKA Wymienić.

POMPA HAMULCOWA ZESPÓŁ PIERWSZEGO TŁOKA Wymienić. O-RING Wymienić. USZCZELKA TŁOKA USZCZELKA CIÂNIENIOWA USZCZELKA TŁOKA ÂRUBA BLOKUJÑCA

PROWADNICA TŁOKA Wymienić.

PODKŁADKA USZCZELNIAJÑCA Wymienić.

1. Zamontować zbiornik z obejmà do pompy hamulcowej jak pokazano. 2. Zamontować uszczelk∏ w rowek pokrywy zbiornika. 3. Zamontować filtr i pokryw∏ zbiornika do zbiornika.

5. Pokryć czystym płynem hamulcowym uszczelk∏ nowego drugiego tłoka. 6. Nasmarować drugi tłok zalecanym smarem z zestawu uszczelek pompy, nast∏pnie wło×yć tłok do cylindra pompy. UWAGA: Sprawdzić czy trzonek zaworu porusza si∏ płynnnie naciskajàc na prowadnic∏ sworznia blokujàcego.

POKRYWA ZBIORNIKA ZESPÓŁ DRUGIEGO TŁOKA USZCZELKA USZCZELKA

FILTR

ZBIORNIK PROWADNICA SWORZNIA TRZONEK ZAWORU BLOKUJÑCEGO

POMPA HAMULCOWA

7. Nasmarować zalecanym smarem z zestawu uszczelek pompy nowy O-ring i uszczelk∏ w prowadnicy tłoka, nast∏pnie zamontować O-ring na prowadnicy tłoka.

4. Pokryć czystym płynem hamulcowym uszczelki nowego pierwszego tłoka i wło×yć go do cylindra pompy. UWAGA: • Przed zamontowaniem, sprawdzić ruch trzonka zaworu przez lekkie popchni∏cie. • Zamontować tłok tak, aby szczelina tłoka i otwór Êruby blokujàcej były w jednej lini.

O-RING

PROWADNICA TŁOKA

PRZÓD ZESPÓŁ PIERWSZEGO TŁOKA Wymienić. USZCZELKI

USZCZELKA

TRZONEK ZAWORU

Pompa hamulcowa
Monta× (ciag dalszy)
8. Zamontować kompletnà prowadnic∏ tłoka do pompy hamulcowej. 10. Zamontować nowy pierÊcieƒ spr∏×ysty, jednoczeÊnie naciskajàc na drugi tłok. 11. Nało×yć zalecany smar do uszczelek z zestawu uszczelek pompy hamulcowej na nowy uszczelniacz popychacza i zamontować go do cylindra pompy.

PIERÂCIE¡ SPR¢þYSTY

PROWADNICA TŁOKA

USZCZELNIACZ POPYCHACZA

9. Ustawić rowek w pierwszym tłoku w osi z otworem Êruby blokujàcej popychajàc drugi tłok, zamontować Êrub∏ blokujàcà z nowà podkładkà uszczelniajàcà.

12. Wyregulować luz popychacza (patrz str. 19-19). 13. Zamontować pomp∏ hamulcowà (patrz str. 19-20).

ÂRUBA BLOKUJÑCA

PODKŁADKA USZCZELNIAJÑCA

Elementy elektroniczne
Wymiana modułu ABS
1. Wymontować prawà osłon∏ trójkàtnà. 2. Rozłàczyć złàczki modułu ABS. 3. Wykr∏cić Êruby mocujàce moduł ABS i wymontować moduł. 2. Sprawdzić ciagłoÊć obwodu mi∏dzy stykami C i D. Obwód powinien być zamkni∏ty. 3. Sprawdzić ciagłoÊć obwodu mi∏dzy stykami A i B. Obwód powinien być zamkni∏ty gdy akumulator jest podłàczony mi∏dzy styki C i D. Powinna być przerwa w obwodzie gdy akumulator jest odłàczony.

Sprawdzanie przekaênika
1. Wymontować przekaêniki bezpieczeƒstwa i przekaênik silnika (rozmieszczenie: str. 19-41).

ZŁÑCZKI MODUŁU ABS

<Przekaênik bezpieczeƒstwa>

MODUŁ ABS

4. Zamontować moduł ABS w odwrotnej kolejnoÊci do procedury wymontowywania.

<Przekaênik silnika>

Elementy elektroniczne
Sprawdzanie czujnika koła
Przód
1. Sprawdzić czy przedni pierÊcieƒ z∏baty nie ma wykruszeƒ lub innych uszkodzeƒ.

Tył
1. Sprawdzić czy tylny pierÊcieƒ z∏baty nie ma wykruszeƒ lub innych uszkodzeƒ.

CZUJNIK PRZEDNIEGO KOŁA PIERÂCIE¡ Z¢BATY TYLNY

CZUJNIK TYLNEGO KOŁA

PIERÂCIE¡ Z¢BATY PRZEDNI 2. Zmierzyć szczelin∏ mi∏dzy czujnikiem koła i pierÊcieniem z∏batym obracajàc r∏kà półoÊ o pełen obrót. Szczelina nominalna: 0.4 – 0.1 mm UWAGA: JeÊli szczelina przekracza 1.0 mm prawdopodobnie odkształcona jest zwrotnica i nale×y je wymienić. 2. Zmierzyć szczelin∏ mi∏dzy czujnikiem koła i pierÊcieniem z∏batym obracajàc r∏kà półoÊ o pełen obrót. Szczelina nominalna: 0.4 – 0.1 mm UWAGA: JeÊli szczelina przekracza 1.0 mm prawdopodobnie odkształcona jest zwrotnica i nale×y je wymienić.

Wymiana czujnika koła
UWAGA: • Uwa×ać by przy monta×u czujników nie poskr∏cać przewodów. • Po wymianie czujnika, potwierdzić jego prawidłowe działanie (patrz str. 19-59).

< Przód >

CZUJNIK PRZEDNIEGO KOŁA

< Tył >

CZUJNIK TYLNEGO KOŁA

SYSTEM PODUSZEK POWIETRZNYCH (SRS)
Niektóre wersje samochodów Accord wyposa×one sà w poduszki powietrzne kierowcy umieszczone w kole kierownicy, jako cz∏Êć systemu poduszek powietrznych (SRS). Informacje niezb∏dne do bezpiecznej obsługi układu SRS sà opisane w tej publikacji. Punkty w spisie treÊci rozdziału oznaczone - (*) zawierajà lub sà poło×one blisko elementów układu SRS. Obsługa, wymiana lub demonta× tych elementów wymaga specjalnych Êrodków ostro×noÊci i narz∏dzi, z tego powodu musi być wykonywana przez przeszkolony personel Autoryzowanego Dealera samochodów Honda.

• • • •

Aby uniknàć uszkodzenia powodujàcego niezadziałanie poduszek, co mo×e doprowadzić do Êmierci lub kalectwa w przypadku zderzenia czołowego, wszystkie prace przy układzie SRS muszà być wykonywane przez przeszkolony personel Autoryzowanego Dealera Hondy. NiewłaÊciwie wykonywane naprawy jak równie× nieprawidłowa wymiana elementów układu SRS mo×e spowodować obra×enia w wyniku niezamierzonego wybuchu poduszek powietrznych. Wszystkie wiàzki elektryczne układu SRS sà okryte ×ółtà otulinà. Elementy układu SRS sà umieszczone w kolumnie kierownicy, Êrodkowej konsoli i desce rozdzielczej. Nie u×ywać przyrzàdów elektrycznych do sprawdzania tych obwodów. Prace serwisowe, demonta× lub wymiana prowadzona w pobli×u koła kierownicy, deski rozdzielczej lub wiàzek przewodów w pobli×u skrzynki bezpieczników pod deskà rozdzielczà mogà wywołać wybuch poduszek powietrznych i z tego powodu muszà być wykonywane przez przeszkolony personel serwisowy Autoryzowanego Dealera Hondy.

Nadwozie
Belki zderzaków .................................. 20-79 Dach słoneczny Rysunek zestawieniowy ................ 20-43 Usuwanie usterek .......................... 20-44 Regulacja wysokoÊci szyby ......... 20-44 Regulacja zamykania szyby ......... 20-45 Wymiana szyby i osłony przeciwsłonecznej ..................... 20-46 Wymiana silnika, rurki odpływowej i ramy ........................................... 20-47 Wymiana szyn prowadnicy i zespołu nap∏dowego ............... 20-49 Sprawdzanie oporów przy otwieraniu (Silnik wymontowany) ............... 20-50 Sprawdzanie siły zamykania (Silnik zamontowany) ............... 20-50 *Deska rozdzielcza Wymontowanie, zamontowanie elementów składowych ............. 20-71 Wymiana ......................................... 20-74 Drzwi Rysunek zestawieniowy drzwi przednich .......................... 20-3 Wymiana panelu drzwi i plastikowej osłony ................... 20-5 Wymiana klamki zewn∏trznej ....... 20-6 Wymiana zamka ............................. 20-8 Wymiana szyby i podnoÊnika ...... 20-8 Wymiana listwy zewn∏trznej ........ 20-10 Wymiana listwy słupka ................. 20-11 Wymiana uszczelki drzwi .............. 20-11 Rysunek zestawieniowy drzwi tylnych ............................... Wymiana panelu drzwi i plastikowej osłony ................... Wymiana klamki zewn∏trznej ....... Wymiana zamka ............................. Wymiana szyby i podnoÊnika ...... Wymiana listwy zewn∏trznej ........ Wymiana listwy słupka ................. Wymiana uszczelki drzwi .............. Regulacja szyby ............................ Regulacja poło×enia ...................... Regulacja zaczepu zamka ............ Drzwi tyne ...................................... Emblematy tylne Zamontowanie ............................... *Konsola Êrodkowa Wymiana ........................................ Krata wlotu powietrza Wymiana ......................................... Linki zamków i dêwignie otwierania Wymiana ........................................ Listwy boczne szyb. Listwa dachu Wymiana ........................................ Listwy drzwi Wymiana ........................................ Listwy wewn∏trzne Wymiana ........................................ Lusterka Elektrycznie sterowane. Wymiana ..................................... Uchwyt lusterka. Wymiana ........... R∏cznie sterowane, Wymiana ..................................... Uchwyt lusterka. Wymiana ........... Wymiana lusterka wewn∏trznego ............................ Osłona boczna progu drzwi Wymiana ........................................ Panel tablicy rejestracyjnej Wymiana ....................................... Pasy bezpieczeƒstwa Wymiana przednich pasów .......... Wymiana tylnych pasów ............... Sprawdzanie .................................. Podsufitka Wymiana ........................................ Pokrywa baga×nika Wymiana. Regulacja ...................... *Punkty kontrolne nadwozia ............. Rama pomocnicza ............................. Siedzenia Wymontowanie przedniego siedzenia ..................................... Wymiana przedniego siedzenia ... Wymiana poszycia przedniego siedzenia ..................................... Układ przesuwu i regulacji siedzenia przedniego ................ Wymiana tylnego siedzenia .......... Wymiana poszycia tylnego siedzenia ..................................... Szyba przednia. Szyba tylna. Szyba trójkàtna Rysunek zestawieniowy ............... Szyba przednia Wymontowanie .......................... Zamontowanie ........................... Szyba tylna Wymontowanie .......................... Zamontowanie ........................... Szyba trójkàtna Wymiana ..................................... Wykładziny baga×nika Wymiana ........................................ *Wykładzina podłogi Wymiana ........................................ Zamki pokrywy wlewu paliwa i baga×nika .................................... Zderzaki Wymiana przedniego zderzaka .... Wymiana tylnego zderzaka .......... 20-51 20-25 20-25 20-24 20-24 20-26 20-86 20-84 20-65 20-67 20-68 20-53 20-81 20-94 20-92

20-55 20-55 20-57 20-59 20-61 20-64

20-12 20-14 20-15 20-17 20-17 20-19 20-20 20-20 20-21 20-23 20-23 20-14 20-91 20-70 20-84 20-82 20-85 20-87

20-27 20-30 20-31 20-35 20-36 20-40 20-52 20-69 20-83 20-77 20-78

Narz∏dzia specjalne

Nr

Nr katalogowy

Nazwa Przyrzàd do drà×ków skr∏tnych

IloÊć

Uwagi

Drzwi
Rysunek zestawieniowy drzwi przednich

DRZWI Regulacja, str. 20-23

LISTWA SŁUPKA Wymiana, str. 20-11

LUSTERKO STEROWANE ELEKTRYCZNIE Wymiana, str. 20-25 LUSTERKO STEROWANE R¢CZNIE Wymiana, str. 20-24

USZCZELKA DRZWI ZEWN¢TRZNA Wymiana, str. 20-11

OSŁONA PLASTIKOWA

LISTWA ZEWN¢TRZNA Wymiana, str. 20-10

ZAWIAS

GŁOÂNIK

OGRANICZNIK

DIODA ALARMU PRZEŁÑCZNIK STEROWANIA LUSTEREK ELEKTRYCZNYCH (Od strony kierowcy)

LISTWA WEWN¢TRZNA GNIAZDA WKR¢TÓW

PODŁOKIETNIK

PANEL DRZWI (BOCZEK) Wymiana, str. 20-5

LAMPKA DRZWIOWA OSŁONA GŁOÂNIKA

WEWN¢TRZNA KIESZE¡ DRZWI KIESZE¡ DRZWI

Drzwi
Rysunek zestawieniowy drzwi przednich (ciàg dalszy)

USZCZELKA SZYBY SZYBA Wymiana, str. 20-8 Regulacja, str. 20-21

PROWADNICA ÂRODKOWA Wymiana, str. 20-9 PROWADNICA PRZEDNIA Wymiana, str. 20-9 KLAMKA ZEWN¢TRZNA Wymiana, str. 20-6

B¢BENEK ZAMKA

BLOKADA ZAMKA PODNOÂNIK SZYBY Wymiana, str. 20-8 SILNIK PODNOÂNIKA SZYBY ŁÑCZNIK CI¢GNO KLAMKI WEWN¢TRZNEJ

WYŁÑCZNIK ZAMKA

ZACZEP ZAMKA Regulacja, str. 20-8

ZAMEK DRZWI Wymiana, str. 20-8

SIŁOWNIK ZAMKA DRZWI KLAMKA WEWN¢TRZNA

WSPORNIK KLAMKI WEWN¢TRZNEJ

Wymiana panelu drzwi (boczka) i plastikowej osłony
1. Podwa×yć nakładk∏ i wykr∏cić wkr∏t. 3. Wykr∏cić wkr∏ty i wymontować zatrzaski mocujàce panel drzwi (boczek) (patrz wymontowanie podkładek listwy).

NAKŁADKA

Rozmieszczenie wkr∏tów

Rozmieszczenie zatrzasków, 8

WKR¢T ZATRZASK

2. Wyciàgnàć cz∏Êciowo klamk∏ wewn∏trznà i odłàczyć ci∏gno, nast∏pnie wymontować klamk∏.

KLAMKA WEWN¢TRZNA

PANEL DRZWI (BOCZEK)

CI¢GNO KLAMKI WEWN¢TRZNEJ

4. Wymontować panel drzwi ciàgnàc go do góry. Nast∏pnie rozłàczyć: (A) Złàczk∏ przełàcznika sterowania lusterek elektrycznych. (B) Złàczk∏ lampki drzwiowej (C) Złàczk∏ diody alarmu (w niektórych modelach) PANEL DRZWI (BOCZEK)

UWAGA: Demontujàc boczek odchylać go tylko ile jest konieczne. Pozwoli to uniknàć jego uszkodzenia.

PRZYRZÑD DO DEMONTAþU ZATRZASKÓW Nr A177 SNAP-ON

Drzwi
Wymiana panelu drzwi (boczka) i plastikowej osłony (ciàg dalszy)
5. Wymontować gniazda wkr∏tów, moduł zamka drzwi i spinki wiàzek przewodów, nast∏pnie ostro×nie wymontować plastikowà osłon∏. Rozmieszczenie spinek wiàzek przewodów GNIAZDO WKR¢TU PLASTIKOWA OSŁONA GNIAZDO WKR¢TU

Wymiana klamki zewn∏trznej
UWAGA: PodnieÊć szyb∏ całkowicie. 1. Zdemontować: • Boczek drzwi (patrz, str. 20-5) • Plastikowà osłon∏ OSTRZEþENIE: Okleić dookoła taÊmà ochronnà klamk∏ aby uniknàć uszkodzeƒ.

TAÂMA OCHRONNA

KLEJ Nie napełniać szczeliny. Z wyjàtkiem układu alarmowego.

KLAMKA ZEWN¢TRZNA

2. Wyjàć spink∏ ustalajàcà, nast∏pnie wymontować b∏benek zamka. UWAGA: Uwa×ać by nie uszkodzić wyłàcznika zamka.

MODUŁ ZAMKA DRZWI WYŁÑCZNIK ZAMKA (W niektórych modelach) 6. Montować w odwrotnej kolejnoÊci do procedury wymontowywania. UWAGA: • Upewnić si∏, ×e złàczki i wiàzki sà prawidłowo zamocowane od drzwi. • Gdzie trzeba, wzdłu× kraw∏dzi nało×yć uszczelniacz aby zapewnić ciàgłoÊć uszczelnienia i zapobiec przeciekom wody. • Przed zamocowaniem panelu drzwi, upewnić si∏, ×e wiàzki przewodów nie sà ÊciÊni∏te. SPINKA USTALAJÑCA

3. Wykr∏cić Êruby, wkr∏t i wypiàć spink∏.

5. Wypiàć spinki i rozłàczyć złàczk∏, nast∏pnie wymontować b∏benek zamka.

ÂRUBA KLAMKA ZEWN¢TRZNA B¢BENEK ZAMKA

ZŁÑCZKA

USZCZELKA OTWORU WKR¢T SPINKA ÂRUBA SPINKA

4. Wyciàgnàć klamk∏ zewn∏trznà. Wycisnàć ci∏gno klamki z łàcznika przy pomocy Êrubokr∏ta. UWAGA: W celu ułatwienia monta×u, zaznaczyć wielkoÊć (A) na ci∏gnie klamki przed jego rozłàczeniem.

PROWADNICA ÂRODKOWA

TULEJKA Wymienić

6. Montować w odwrotnej kolejnoÊci do procedury wymontowywania. KLAMKA ZEWN¢TRZNA UWAGA: Sprawdzić działanie zamka drzwi.

ŁÑCZNIK

CI¢GNO KLAMKI ZEWN¢TRZNEJ

CI¢GNO KLAMKI ZEWN¢TRZNEJ

Drzwi
Wymiana zamka drzwi
UWAGA: PodnieÊć szyb∏ całkowicie. 1. Wymontować: • Boczek drzwi (patrz, str. 20-5) • Plastikowà osłon∏ (patrz, str. 20-6) • Klamk∏ zewn∏trznà (patrz, str. 20-6) 2. Wykr∏cić wkr∏ty i rozłàczyć złàczk∏.

Wymiana szyby i podnoÊnika
1. Wymontować • Boczek drzwi (patrz, str. 20-5) • Plastikowà osłon∏ (patrz, str. 20-6) 2. Ostro×nie przesuwać szyb∏, a× Êruby b∏dà widoczne, nast∏pnie poluzować je. Przesunàć prowadnic∏ do tyłu, nast∏pnie wymontować szyb∏. ÂRUBY

WKR¢TY

ZŁÑCZKA

PROWADNICA

PROWADNICA

3. Odkr∏cić Êrub∏, przesunàć prowadnic∏ Êrodkowà do przodu, nast∏pnie wyjàć zamek przez otwór w drzwiach.

3. Ostro×nie wyjàć szyb∏ przez szczelin∏ okiennà. UWAGA: Nie upuÊcić szyby do wn∏trza drzwi.

SZYBA

PROWADNICA ÂRODKOWA

ÂRUBA

ZAMEK

BLOKADA

4. Montować w odwrotnej kolejnoÊci do procedury wymontowywania. UWAGA: Sprawdzić działanie zamka drzwi.

4. Wymontować głoÊnik i pokryw∏ lusterka. 5. Zdjàć uszczelk∏ szyby z przedniej i Êrodkowej prowadnicy. 6. Wymontować przednià i Êrodkowà prowadnic∏.

7. Wykr∏cić dwie Êruby i poluzować dwie. Poluzować Êruby prowadnicy rolkowej i rozłàczyć złàczk∏. Ostro×nie wyjàć podnoÊnik szyby przez otwór w drzwiach. UWAGA: Zaznaczyć Êlad dookoło Êrub prowadnicy rolkowej jak pokazano aby ustawić w oryginalnym wyregulowanym poło×eniu.

Przednia prowadnica:

POKRYWA LUSTERKA (patrz str. 20-24, 25)

ÂRUBA PROWADNICY ROLKOWEJ

Rozmieszczenie Êrub, 6

PROWADNICA PRZEDNIA

Poluzować

USZCZELKA SZYBY

GŁOÂNIK

PODNOÂNIK SZYBY 8. Przed wymontowaniem silnika podnoÊnika szyb narysować lini∏ przez wycinek z∏baty i podnoÊnik szyby. Zamontować u×ywajàc Êrub silnika. Przesunàć podnoÊnik szyby w oryginalne poło×enie podłàczajàc akumulator 12V do silnika podnoÊnika szyb (patrz rozdział 23).

Prowadnica Êrodkowa:

WYCINEK Z¢BATY

PODNOÂNIK SZYBY

USZCZELKA SZYBY

PROWADNICA ÂRODKOWA SILNIK PODNOÂNIKA SZYB Rozmieszczenie wkr∏tów, 3 U×ywać klucza TORX® T25

UWAGA: Przy monta×u wsunàć szyb∏ w prowadnice jak pokazano

Drzwi
Wymiana szyby i podnoÊnika (ciàg dalszy)
9. Nasmarować wszystkie powierzchnie Êlizgowe podnoÊnika szyby w pokazanych miejscach.

Wymiana listwy zewn∏trznej
OSTRZEþENIE: Przy demonta×u listwy zewn∏trznej u×ywać r∏kawic. 1. Wymontować: • Boczek drzwi (patrz, str. 20-5) • Lusterko (patrz, str. 20-24, 25) 2. OpuÊcić szyb∏ i wykr∏cić wkr∏t. 3. Rozpoczynajàc od tylnej kraw∏dzi podnosić listw∏ i rozłàczać zatrzaski, a nast∏pnie zdemontować listw∏. UWAGA: Uwa×ać by nie skr∏cić lub porysować listwy zewn∏trznej.

Rozmieszczenie zatrzasków

PODNOÂNIK SZYBY

ZATRZASK 10. Montować w odwrotnej kolejnoÊci do procedury wymontowywania. 11. PodnieÊć i opuÊcić szyb∏ w celu sprawdzenia czy si∏ nie zacina. Sprawdzić równie×, czy nie ma szczeliny mi∏dzy szybà a uszczelkà przy pełnym zamkni∏ciu szyby. Wyregulować poło×enie szyby jeÊli jest to konieczne (patrz, str. 20-21). 12. Podłàczyć prawidłowo wiàzk∏ przewodów do drzwi (patrz str.20-6). 13. Przy monta×u osłony plastikowej nało×yć uszczelniacz aby zapewnić ciàgłoÊć uszczelnienia i zapobiec przeciekom wody (patrz str. 20-6).

ZATRZASK

WKR¢T

LISTWA ZEWN¢TRZNA

4. Montować w odwrotnej kolejnoÊci do procedury wymontowywania. UWAGA: JeÊli trzeba wymienić wszystkie uszkodzone zatrzaski.

Wymiana listwy słupka
UWAGA: Nie porysować listwy słupka. 1. OpuÊcić szyb∏ i odciàgnàć uszczelk∏ szyby. 2. Odkr∏cić wkr∏ty, a nast∏pnie zdemontować listw∏ słupka.

Wymiana uszczelki drzwi
UWAGA: • Przed monta×em uszczelki, nało×yć czysty uszczelniacz w miejsca zaciemnione, jak pokazano na rysunku. • JeÊli jest taka potrzeba wymienić uszkodzone zatrzaski. Uszczelniacz: Cemedine #8500.

USZCZELKA DRZWI

LISTWA SŁUPKA

Rozmieszczenie wkr∏tów, 3 USZCZELKA SZYBY

USZCZELKA SZYBY

3. Montować w odwrotnej kolejnoÊci do procedury wymontowywania. UWAGA: Przed monta×em, wpasować uszczelk∏ szyby do ramy drzwi.

USZCZELKA SZYBY USZCZELKA DRZWI

ZATRZASK

Drzwi
Rysunek zestawieniowy drzwi tylnych

DRZWI Regulacja, str. 20-23

USZCZELKA DRZWI Wymiana, str. 20-20

LISTWA ZEWN¢TRZNA Wymiana, str. 20-19

LISTWA SŁUPKA Wymiana, str. 20-20

OGRANICZNIK

OSŁONA PRZYCISKU BLOKADY ZAWIAS PLASTIKOWA OSŁONA LISTWA WEWN¢TRZNA WYŁÑCZNIK PODNOÂNIKA SZYBY

GNIAZDA WKR¢TÓW PODŁOKIETNIK PANEL DRZWI (BOCZEK) Wymiana, str. 20-14

LAMPKA DRZWIOWA

SZYBA Wymiana, str. 20-17 Regulacja, str. 20-21

USZCZELKA SZYBY PROWADNICA TYLNA Wymiana, str. 20-18

PROWADNICA ÂRODKOWA Wymiana, str. 20-18 PODNOÂNIK SZYBY Wymiana, str. 20-17

WSPORNIK KLAMKI WEWN¢TRZNEJ KORBKA

KLAMKA ZEWN¢TRZNA Wymiana, str. 20-15

PRZYCISK BLOKADY

ZAMEK DRZWI Wymiana, str. 20-17

CI¢GNO KLAMKI WEWN¢TRZNEJ SIŁOWNIK ZAMKA DRZWI

KLAMKA WEWN¢TRZNA DèWIGNIA

CI¢GNO ZAMKA

Drzwi
Wymiana panelu drzwi (boczka) i plastikowej osłony
1. Przy pomocy haczyka wyciàgnàć spink∏ i zdemontować korbk∏. 3. Wyciàgnàć cz∏Êciowo klamk∏ wewn∏trznà i odłàczyć ci∏gno, nast∏pnie wymontować klamk∏.

KORBKA HACZYK

KLAMKA WEWN¢TRZNA

SPINKA CI¢GNO KLAMKI WEWN¢TRZNEJ

UWAGA: Montować klamk∏ w pozycji pod kàtem 45° zwróconà do przodu, przy zamkni∏tej szybie.

4. Odkr∏cić wkr∏ty i wymontować zatrzaski mocujàce panel drzwi (boczek) (patrz wymontowanie podkładek listwy). UWAGA: Demontujàc boczek odchylać go tylko tyle ile jest to konieczne. Pozwoli to uniknàć jego uszkodzenia.

Rozmieszczenie wkr∏tów, 2

Rozmieszczenie zatrzasków, 7

Przód samochodu

2. Podwa×yć nakładk∏ i wykr∏cić wkr∏t.

PANEL DRZWI

NAKŁADKA

WKR¢T

Wymiana klamki zewn∏trznej
5. Wymontować panel drzwi ciàgnàc go do góry. Nast∏pnie rozłàczyć: (A) Złàczk∏ wyłàcznika podnoÊnika szyb (B) Złàczk∏ lampki drzwiowej PANEL DRZWI UWAGA: PodnieÊć szyb∏ całkowicie. 1. Zdemontować: • Boczek drzwi (patrz, str. 20-14) • Plastikowà osłon∏ OSTRZEþENIE: Okleić dookoła taÊmà ochronnà klamk∏ aby uniknàć uszkodzeƒ. TAÂMA OCHRONNA

KLAMKA ZEWN¢TRZNA 2. Wymontować dêwigni∏. 6. Wymontować gniazda wkr∏tów, nast∏pnie ostro×nie wymontować plastikowà osłon∏. GNIAZDO WKR¢TU KLEJ

Rozmieszczenie spinek wiàzek przewodów GNIAZDO WKR¢TU

DèWIGNIA 3. Wykr∏cić Êrub∏ prowadnicy tylnej.

PROWADNICA TYLNA Nie napełniać szczeliny. 7. Montować w odwrotnej kolejnoÊci do procedury wymontowywania. UWAGA: • Upewnić si∏, ×e złàczki i wiàzki sà prawidłowo zamocowane od drzwi. • Nało×yć klej w okół kraw∏dzi, gdzie potrzeba zastosować uszczelniacz aby zapobiec przeciekaniu wody. • Przed zamocowaniem panelu drzwi, upewnić si∏, ×e wiàzki przewodów nie sà ÊciÊni∏te.

Drzwi
Wymiana klamki zewn∏trznej (ciàg dalszy)
4. Wykr∏cić wkr∏ty zamka drzwi. 6. Wyciàgnàć klamk∏ zewn∏trznà. Wycisnàć ci∏gno klamki z łàcznika przy pomocy Êrubokr∏ta. UWAGA: W celu ułatwienia monta×u, zaznaczyć wielkoÊć (A) na ci∏gnie klamki przed jego rozłàczeniem.

TULEJKA Wymienić

CI¢GNO KLAMKI ZEWN¢TRZNEJ

ŁÑCZNIK

ZAMEK DRZWI WKR¢TY

5. Wymontować prowadnic∏ tylnà i zamek drzwi, nast∏pnie wykr∏cić Êruby klamki zewn∏trznej.

KLAMKA ZEWN¢TRZNA

KLAMKA ZEWN¢TRZNA

7. Montować w odwrotnej kolejnoÊci do procedury wymontowywania. UWAGA: Sprawdzić działanie zamka drzwi.

Wymiana zamka drzwi
UWAGA: PodnieÊć szyb∏ całkowicie. 1. Wymontować: • Boczek drzwi (patrz, str. 20-14) • Plastikowà osłon∏ (patrz, str. 20-15) • Klamk∏ zewn∏trznà (patrz, str. 20-15) 2. Rozłàczyć ci∏gno klamki wewn∏trznej i ci∏gno zamka.

Wymiana szyby i podnoÊnika
1. Wymontować • Boczek drzwi (patrz, str. 20-14) • Plastikowà osłon∏ (patrz, str. 20-15) 2. Wymontować pokryw∏ trójkàtnà.

CI¢GNO KLAMKI WEWN¢TRZNEJ

CI¢GNO ZAMKA

POKRYWA TRÓJKÑTNA

3. Obrócić zamek i wyjàć go przez otwór w drzwiach.

3. Ostro×nie przesuwać szyb∏, a× Êruby b∏dà widoczne, nast∏pnie wykr∏cić je. UWAGA: Nie upuÊcić szyby do wn∏trza drzwi.

SZYBA

ZAMEK DRZWI

ÂRUBY 4. Montować w odwrotnej kolejnoÊci do procedury wymontowywania. UWAGA: Sprawdzić działanie zamka drzwi.

Drzwi
Wymiana szyby i podnoÊnika (ciàg dalszy)
4. Wykr∏cić wkr∏t i Êrub∏, nast∏pnie zsunàć prowadnic∏ tylnà z szyby. 5. Oddzielić uszczelk∏ szyby od prowadnicy tylnej, nast∏pnie wyjàć prowadnic∏ tylnà przez szczelin∏ okiennà. USZCZELKA SZYBY 7. Oddzielić uszczelk∏ szyby i wykr∏cić nakr∏tk∏, nast∏pnie wymontować prowadnic∏ Êrodkowà. NAKR¢TKA

PROWADNICA TYLNA

USZCZELKA SZYBY WKR¢T

PROWADNICA TYLNA

ÂRUBA SZYBA

6. Ostro×nie wyjàć szyb∏ przez szczelin∏ okiennà. UWAGA: Nie upuÊcić szyby do wn∏trza drzwi.

UWAGA: Przy monta×u, wło×yć uszczelk∏ szyby w prowadnic∏ przednià i tylnà. 8. Wykr∏cić dwie Êruby i poluzować cztery. Rozłàczyć złàczk∏ (wersja z elektrycznie podnoszonymi szybami). Ostro×nie wyjàć podnoÊnik szyby przez otwór w drzwiach. Rozmieszczenie Êrub, 4

SZYBA

PODNOÂNIK SZYBY

Wymiana listwy zewn∏trznej
9. Nasmarować wszystkie powierzchnie Êlizgowe podnoÊnika szyby w pokazanych miejscach. Sprawdzić czy podnoÊnik szyby porusza si∏ płynnie, przesuwajàc go r∏cznie lub podłàczajàc akumulator 12V do silnika podnoÊnika szyb (patrz rozdział 23). OSTRZEþENIE: Przy demonta×u listwy zewn∏trznej u×ywać r∏kawic. UWAGA: OpuÊcić szyb∏ 1. Wymontować boczek drzwi (patrz, str. 20-14). 2. Wykr∏cić wkr∏t. 3. Rozpoczynajàc od tylnej kraw∏dzi podwa×yć listw∏ i rozłàczać zatrzaski, a nast∏pnie zdemontować listw∏. UWAGA: Uwa×ać by nie skr∏cić lub porysować listwy zewn∏trznej.

Rozmieszczenie zatrzasków

SZYBA PODNOÂNIK SZYBY

10. Montować w odwrotnej kolejnoÊci do procedury wymontowywania. 11. PodnieÊć i opuÊcić szyb∏, w celu sprawdzenia czy si∏ nie zacina. Sprawdzić równie×, czy nie ma szczeliny mi∏dzy szybà a uszczelkà przy pełnym zamkni∏ciu szyby. Wyregulować poło×enie szyby, jeÊli jest to konieczne (patrz, str. 20-21). 12. Podłàczyć prawidłowo wiàzk∏ przewodów do drzwi (patrz str.20-15). 13. Przy monta×u osłony plastikowej nało×yć uszczelniacz aby zapewnić ciàgłoÊć uszczelnienia i zapobiec przeciekom wody (patrz str. 20-15).

LISTWA ZEWN¢TRZNA

WKR¢T

4. Montować w odwrotnej kolejnoÊci do procedury wymontowywania. UWAGA: JeÊli trzeba wymienić wszystkie uszkodzone zatrzaski.

Drzwi
Wymiana listwy słupka
UWAGA: Uwa×ać by nie porysować listwy słupka. 1. Wymontować: • Boczek drzwi (patrz str. 20-14) • Osłon∏ plastikowà (patrz str. 20-15) 2. Wykr∏cić Êruby, przesunàć prowadnic∏ tylnà i szyb∏ (patrz str. 20-17, 18). 3. Oddzielić uszczelk∏ szyby i wykr∏cić wkr∏ty, nast∏pnie wymontować listw∏ słupka korzystajàc tylko z pomocy ràk.

Wymiana uszczelki drzwi
UWAGA: • Przed monta×em uszczelki, nało×yć czysty uszczelniacz w miejsca zaciemnione, jak pokazano na rysunku. • JeÊli jest taka potrzeba wymienić uszkodzone zatrzaski. Uszczelniacz: Cemedine #8500. USZCZELKA DRZWI

LISTWA SŁUPKA USZCZELKA SZYBY

USZCZELKA SZYBY Rozmieszczenie wkr∏tów, 3

SZYBA

4. Montować w odwrotnej kolejnoÊci do procedury wymontowywania. UWAGA: Przed monta×em, wpasować uszczelk∏ szyby do ramy drzwi.

USZCZELKA SZYBY USZCZELKA DRZWI

SPINKA

Regulacja szyby
UWAGA: • Przed regulacjà szyby ustawić pojazd na poziomej powierzchni. • Sprawdzić uszczelki drzwi i szyb, czy nie sà zniszczone lub ich stan jest zły, wymienić w razie potrzeby. 1. Wymontować boczek drzwi i zdjàć plastikowà obudow∏ (patrz str 20-5, 14). 2. Tylne drzwi: Wymontować wyłàcznik podnoÊnika szyby z podłokietnika (model z elektrycznie podnoszonymi szybami). 3. Poluzować Êruby prowadnicy rolkowej (przednie drzwi) i Êruby mocujàce szyb∏ (drzwi tylne) i wyregulować by szyba przylegała równolegle do uszczelki szyby.

Przednie drzwi: USZCZELKA SZYBY SZYBA

WYŁÑCZNIK PODNOÂNIKA SZYBY

ÂRUBY PROWADNICY ROLKOWEJ Tylne drzwi: USZCZELKA SZYBY PODŁOKIETNIK SZYBA

Podłàczyć wyłàcznik podnoÊnika szyby do złàczki silnika podnoÊnika (model z elektrycznie podnoszonymi szybami). Zamontować korbk∏ do podnoÊnika szyby (model z r∏cznie podnoszonymi szybami).

ÂRUBY MOCUJÑCE SZYB¢ 4. PodnieÊć szyb∏ maksymalnie do góry i ustawić jà w uszczelce. Nast∏pnie dokr∏cić Êruby prowadnicy rolkowej (drzwi przednie) i Êruby mocujàce szyb∏ (drzwi tylne).

Drzwi
Regulacja szyby (ciàg dalszy)
5. Sprawdzić czy szyba porusza si∏ płynnie. 6. JeÊli potrzeba wyregulować przednià i Êrodkowà prowadnic∏ (drzwi przednie) oraz tylnà prowadnic∏ (drzwi tylne). 7. PodnieÊć szyb∏ całkowicie i sprawdzić czy nie ma szczeliny. 8. Sprawdzić działanie podnoÊnika szyby. UWAGA: Sprawdzić czy szyba równo przylega do uszczelki. Przednie drzwi: SZYBA USZCZELKA DRZWI USZCZELKA SZYBY

SZYBA

9. Sprawdzić czy nie ma przecieków wody. UWAGA: Nie stosować wody pod wysokim ciÊnieniem.

PROWADNICA ÂRODKOWA

PROWADNICA PRZEDNIA

Tylne drzwi: SZYBA

10. Uło×yć wiàzki przewodów w drzwiach i złàczki, a nast∏pnie przymocować do drzwi (patrz str. 20-6, 15). 11. Zało×yć plastikowà osłon∏ i zamocować boczek drzwi (patrz str. 20-5, 14).

PROWADNICA TYLNA

Drzwi
Regulacja poło×enia
UWAGA: Przed regulacjà drzwi ustawić pojazd na poziomej powierzchni. Po zamontowaniu drzwi, sprawdzić czy pasujà równo do nadwozia, a nast∏pnie sprawdzić szerokoÊć szczelin z przodu, z tyłu i z dołu drzwi, mi∏dzy ich kraw∏dzià a nadwoziem. Kraw∏dzie drzwi i nadwozia powinny być równoległe. Sprawdzanie zawiasów jest pokazane na rysunku. OSTRZEþENIE: UmieÊcić szmat∏ na podnoÊniku dla zabezpieczenia drzwi przed poluzowaniem Êrub mocujàcych drzwi i zawiasy w celu regulacji.

Regulacja zaczepu zamka
Upewnić si∏, ×e drzwi pewnie zatrzaskujà si∏ bez głoÊnego trzaskania JeÊli trzeba, wyregulować: 1. Narysować lini∏ wokół zaczepu aby otrzymaćpunkt odniesienia. 2. Poluzować wkr∏ty i przesuwać zaczep poziomo aby wyregulować sił∏ zamykania drzwi. Przesuwać zaczep do góry lub na dół ustawiajàc go równo z zamkiem. Dokr∏cić lekko wkr∏ty i sprawdzić ponownie.

ÂRUBY MOCUJÑCE DRZWI 8 x 1,25 mm 30 Nm (3 kGm) Poluzować Êruby mocujàce drzwi, lekko poruszać drzwiami na zewnàtrz lub do Êrodka, a× do prawidłowego ustawienia. W razie potrzeby podło×yć podkładk∏ pod jeden zawias aby zapewnić równoległoÊć drzwi do nadwozia. DRZWI ZAWIAS ÂRUBY MOCUJÑCE ZAWIAS 8 x 1,25 mm 30 Nm (3,0 kGm) Poluzować Êruby mocujàce zawias i poruszać drzwiami: do tyłu i do przodu, w gór∏ i w dół, jeÊli jest potrzeba wyrównać szczeliny.

ZACZEP ZAMKA

WKR¢TY
U×ywać klucza TORX T40

ZAWIASY

UWAGA: Ciàgnàc klamk∏ zewn∏trznà jednoczeÊnie docisnàć drzwi, upewniajàc si∏, ×e zaczep zamka pozwala na dokładne przyleganie drzwi do uszczelki. 3. JeÊli drzwi przylegajà prawidłowo dokr∏cić wkr∏ty i sprawdzić ponownie.

OpuÊcić szyb∏.

SZMATKA

Kraw∏dzie drzwi i nadwozia powinny być równoległe. UWAGA: Sprawdzić czy nie ma przecieków wody.

Lusterka
R∏cznie sterowane. Wymiana
1. Zdjàć nasadk∏ i odkr∏cić wkr∏t, wymontować dêwigni∏ regulacji. 2. Podwa×yć pokryw∏ lusterka płaskim Êrubokr∏tem, nast∏pnie wymontować jà. OSTRZEþENIE: Przy podwa×aniu Êrubokr∏t owinàć taÊmà ochronnà aby uniknàć uszkodzenia.

Uchwyt lusterka. Wymiana
1. Wło×yć Êrubokr∏t w otwór serwisowy obudowy lusterka i poluzować wkr∏t ustalajàcy uchwyt lusterka.

OÂ PRZEGUBU

3. Odkr∏cić wkr∏ty, trzymajàc jednoczeÊnie lusterko.

LUSTERKO

WKR¢TY

WKR¢T USTALAJÑCY UCHWYT LUSTERKA 2. Ostro×nie podwa×yć uchwyt lusterka, stosujàc odpowiednià koƒcówk∏ Êrubokr∏ta jak pokazano na rysunku. OSTRZEþENIE: Owinàć koniec Êrubokr∏ta taÊmà, aby uniknàć uszkodzeƒ lusterka. UCHWYT LUSTERKA SZMATKA

WKR¢T POKRYWA LUSTERKA

DèWIGNIA NASADKA REGULACJI 4. Montowanie jest odwrotnoÊcià demonta×u. 5. Sprawdzić czy nie ma przecieków wody. UWAGA: Nie stosować wody pod wysokim ciÊnieniem.

3. Montować w odwrotnej kolejnoÊci. UWAGA: Stosować smar w miejscach pokazanych strzałkami. OÂ PRZEGUBU

WAŁEK UCHWYT LUSTERKA

Elektrycznie sterowane. Wymiana
1. Zdemontować boczek drzwi (patrz str. 20-5). 2. Podwa×yć pokryw∏ lusterka dopasowanym Êrubokr∏tem, nast∏pnie wymontować jà. Rozłàczyć złàczk∏. OSTRZEþENIE: Przy podwa×aniu Êrubokr∏t owinàć taÊmà ochronnà aby uniknàć uszkodzenia. 3. Odkr∏cić wkr∏ty, jednoczeÊnie trzymajàc lusterko.

Uchwyt lusterka. Wymiana (Z wyjàtkiem wersji z ogrzewaniem)
1. Wło×yć Êrubokr∏t w otwór serwisowy obudowy lusterka i poluzować wkr∏t ustalajàcy siłownik lusterka.

OBUDOWA LUSTERKA

LUSTERKO

WKR¢TY POKRYWA LUSTERKA

WKR¢T USTALAJÑCY SIŁOWNIK

2. Wyciàgnàć lusterko z obudowy. 3. Pociàgnàć zaczep lusterka i wyjàć kołek blokujàcy, rozdzielić siłownik od uchwytu lusterka.

OBUDOWA LUSTERKA

SPINKA ZŁÑCZKI SIŁOWNIK ZACZEP LUSTERKA 4. Montować w odwrotnej kolejnoÊci do demonta×u. 5. Sprawdzić czy nie ma przecieków wody. UWAGA: Nie stosować wody pod wysokim ciÊnieniem. KOŁEK BLOKUJÑCY UCHWYT LUSTERKA 4. Montować w odwrotnej kolejnoÊci. UWAGA: Stosować smar w miejsca pokazane strzałkami. UCHWYT SIŁOWNIKA

Lusterka
Wymiana lusterka wewn∏trznego
1. Ostro×nie wysunàć wspornik przegubowy z gniazda. UWAGA: Nie zadrapać szyby.

GNIAZDO

LUSTERKO WEWN¢TRZNE

2. Zamontować lusterko wewn∏trzne, podgrzewać sworzeƒ i obudow∏ lusterka kilka minut suszarkà do włosów.

WSPORNIK PRZEGUBOWY LUSTERKO WEWN¢TRZNE

Szyba przednia. Szyba tylna. Szyba trójkàtna
Rysunek zestawieniowy
UWAGA: Cyfry za nazwà cz∏Êci, pokazujà iloÊć wyst∏pujàcych cz∏Êci. SPINKA GÓRNA A, 4

USZCZELKA GUMOWA SPINKA GÓRNA B, 5

LISTWA GÓRNA

SPINKA BOCZNA A, 3 Biała

SPINKA BOCZNA B, 1 Biała SPINKA BOCZNA D, 1 þółta

SZYBA PRZEDNIA Wymontowanie, str. 20-30 Zamontowanie, str. 20-31

SPINKA BOCZNA C, 1 þółta PRZEKŁADKI DOLNE, 2 USZCZELKA DESKI ROZDZIELCZEJ Wymienić LISTWA BOCZNA

ELEMENT USTALAJÑCY, 4

LISTWA GÓRNA SPINKA GÓRNA B, 5 USZCZELKA GUMOWA ELEMENT USTALAJÑCY, 5 SPINKA GÓRNA A, 4 SZYBA TYLNA Wymontowanie, str. 20-35 Zamontowanie, str. 20-36 SPINKA BOCZNA B, 4 SPINKA BOCZNA A, 3

PRZYLEPCE (Od strony nadwozia)

ŁÑCZNIK LISTWY UCHWYT DOLNY LISTWY PRZEKŁADKI DOLNE, 2 LISTWA BOCZNA ELEMENT USTALAJÑCY, 4 PRZYLEPCE (Od strony szyby)

SZYBA TRÓJKÑTNA Wymiana, str. 20-41

Szyba przednia. Szyba tylna. Szyba trójkàtna
Zamontowanie
Szyba przednia: Szyba tylna: Szyba trójkàtna: (Nowa cz∏Êć) A B C
Nadwozie OczyÊcić powierzchnie przylegania Zało×yć elementy ustalajàce i wsporniki/przylepce szyby Wymontować listw∏ Wymontować szyb∏ Szyba OczyÊcić powierzchnie przylegania

Nało×yć podkład na nadwozie (M) Zamontować nowe spinki i elementy ustalajàce. Zamontować szyb∏ Usunàć nadmiar kleju Zało×yć listwy szyby Sprawdzić czy nie ma przecieków

Ustawić szyb∏

Zamontować uszczelk∏ gumowà Nało×yć podkład do szyb (G)

Nało×yć klej

Wymieszać klej i utwardzacz

Składniki
Numer katalogowy Klej Utwardzacz Podkład do szyb Podkład na nadwozie Struna fortepianowa Gaza Nabój Gàbka IloÊć 500g 75g G20g 20g φ 0,6 x 1 m Do podkładu szyby (G) Do nało×enia podkładów Uwagi

Klej – niskotemperaturowy 08718-99960 wysokotemperaturowy 08718-99961

UWAGA: • Oba zestawy zawierajà dwa typy podkładu: jeden do nadwozia (metalu), drugi do szyb. • Zawsze u×ywać nale×y oryginalnego kleju Hondy lub odpowiednika. • Nie u×ywać klejów po upływie 6 miesi∏cy od daty produkcji. • Przechowywać klej w chłodnym i suchym miejscu. • Otwierać bezpoÊrednio przed u×yciem.

Narz∏dzia
Narz∏dzia / Materiał Szklana lub stalowa płyta Szpachelka Pistolet do tub Przyssawki Nó× Szydło Dwa kawałki drewna Toluen lub alkohol Uwagi Do wymieszania kleju z utwardzaczem Do mieszania i usuwania nadmiaru kleju Do nakładania kleju na szyb∏ Do monta×u szyb Do oczyszczania otworu szyby Do zrobienia otworu na strun∏ fortepianowà Do trzymania struny Do czyszczenia powierzchni klejonych

Czas klejenia
Czas przydatnoÊci kleju do u×ytku zale×y od temperatury, wi∏c nale×y dobrać klej w zale×noÊci od temperatury, przy której b∏dziemy pracować. Po wymieszaniu i nało×eniu kleju powinno si∏ zainstalować szyb∏ w czasie pokazanym na wykresie. Np. gdy temperatura otoczenia jest 25°C to szyba powinna być zainstalowana w przeciàgu 45 minut dla kleju wysokotemperaturowego. Numer zestawu i iloÊci przedstawione sà na poprzedniej stronie.

Wymontowanie rozbitej szyby przedniej
Przewody SRS sà przeprowadzone pod deskà rozdzielczà i przy kolumnie kierowniczej. OSTRZEþENIE: • Wszystkie wiàzki elektryczne układu SRS sà okryte ×ółtà otulinà. • Wymieniać całà wiàzk∏ SRS w przypadku stwierdzenia przerwy lub uszkodzenia któregoÊ z przewodów. • Przed rozłàczeniem połàczeƒ układu SRS nale×y wyłàczyć zapłon, odłàczyć biegun ujemny akumulatora nast∏pnie dodatni i odczekać co najmniej 3 minuty.

Temperatura otoczenia

Klej dla wysokich temperatur

Klej dla niskich temperatur PODUSZKA POWIETRZNA Czas klejenia (min) WIÑZKA GŁÓWNA SRS (þółta izolacja)

Czas utwardzania
Czas utwardzania mo×e być skrócony poprzez nagrzewanie lampà podczerwieni. Utwardzenie nastàpi po 270 minutach przy temperaturze 20°C. Jednak po nagrzewaniu do temperatury 35°C utwardzenie nastàpi po 90 minutach.

Przy całkowicie rozbitej szybie nale×y u×yć odkurzacza, wydmuchać niskim ciÊnieniem odłamki szkła z nagrzewnicy i spod deski rozdzielczej.

Nale×y u×ywać okularów ochronych, przy pracy ze spr∏×onym powietrzem. 1. Ustawić pokr∏tło regulacji temperatury na COLD (ZIMNO). 2. Wybrać na przyciskach nawiewu.

3. Przycisk recyrkulacji musi być wyłàczony (OFF). 4. Wdmuchiwać spr∏×one powietrze przez centralny otwór odmra×ajàcy na desc∏ rozdzielczej. Temperatura otoczenia
Dla klejów wysokotemperaturowych

5. Zdjàć przewody nadmuchu i usunàć odłamki szkła z komory mieszania powietrza. 6. Usunàć odłamki szkła z nawiewów odmra×ajàcych szyby drzwi.

Dla klejów niskotemperaturowych

7. Usunàć przy u×yciu odkurzacza odłamki szkła z wykładziny podłogowej i siedzeƒ. UWAGA: Zalecane jest wymontowanie przednich siedzeƒ, aby usunàć wszystkie odłamki szkła (patrz str. 20-55).

Czas utwardzania (min)

Szyba przednia
Wymontowanie
OSTRZEþENIE: • Zało×yć r∏kawice przy demonta×u i monta×u szyby. • Nało×yć pokrowce na siedzenia, aby uniknàć uszkodzeƒ pokrycia. 1. Aby wymontować przednià szyb∏, nale×y na wst∏pie zdemontować: • Lusterko wewn∏trzne (patrz str. 20-26) • Osłony przeciwsłoneczne (patrz str. 20-53) • Listwy słupków przednich (patrz str. 20-51) • Ramiona wycieraczek i listw∏ podszybia-nawiewu (patrz rozdział 23) 2. Rozłàczyć spinki i zdemontować boczne listwy jak pokazano na rysunku. UWAGA: JeÊli trzeba, wymienić uszkodzone spinki. SPINKA BOCZNA A, C LISTWA BOCZNA 3. Wymontować górnà listw∏ przy u×yciu narz∏dzia. 4. Wypiàć spinki górne i wymontować listw∏ górnà.

SZYBA LISTWA GÓRNA

SPINKA GÓRNA, A

USZCZELKA GUMOWA

SPINKA GÓRNA, B

NARZ¢DZIE ELEMENT USTALAJÑCY

5. Pociàgnàć do dołu przód podsufitki (patrz str. 20-53). OSTRZEþENIE: Uwa×ać by nie zagiàć podsufitki. 6. Zało×yć taÊm∏ ochronnà na desk∏ rozdzielczà i nadwozie jak pokazano na rysunku. SPINKA BOCZNA B, D TAÂMA OCHRONNA UWAGA: Potrzebne jest narz∏dzie do wypinania spinek listw szyby, podobne do pokazanego na rysunku. SZYBA PRZEDNIA Przyrzàd do wypinania spinek: GruboÊć: 2 mm na koƒcach KLEJ TAÂMA OCHRONNA USZCZELKA DESKI ROZDZIELCZEJ Wymienić

TAÂMA OCHRONNA DESKI ROZDZIELCZEJ KLEJ USZCZELKA GUMOWA

Zamontowanie
7. Z wn∏trza pojazdu szydłem zrobić otwór w kleju i gumowej uszczelce. Wsunàć strun∏ fortepianowà przez otwór i koƒce struny okr∏cić wokół kawałków drewna. 1. Zdrapać no×em stary klej pozostały po zdj∏ciu szyby przedniej do gruboÊci około 2 mm. UWAGA: • Nie zdrapywać do powierzchni lakieru; uszkodzenie lakieru osłabi połàczenie szyby z nadwoziem. • Usunàć uszczelki z nadwozia. • Zabezpieczyć powierzchnie lakierowane dookoła szyby. 2. OczyÊcić powierzchnie przylegania gàbkà zamoczonà w alkoholu. UWAGA: Po oczyszczeniu nie zabrudzić powierzchni olejem, smarem lub wodà. 3. Je×eli montujemy starà szyb∏, oczyÊcić szpachelkà wszystkie pozostałoÊci starego kleju z szyby i przetrzeć alkoholem. UWAGA: Upewnić si∏, ×e powierzchnie łàczone sà wolne od wody, oleju i smaru. USZCZELKA GUMOWA KLEJ 8. Przy pomocy osoby na zewnàtrz, przesuwać strun∏ w przód i tył, ostro×nie odcinajàc uszczelki i klej wokół szyby. OSTRZEþENIE: Trzymać strun∏ mo×liwie blisko szyby, aby uniknàć uszkodzenia deski rozdzielczej lub nadwozia. OSTRZEþENIE: Unikać stawiania szyby na kraw∏dzi, bo mogà powstać odpryski. UWAGA: OczyÊcić cz∏Êć przyciemnionà szyby.

STRUNA FORTEPIANOWA

TAÂMA OCHRONNA

SZYBA PRZEDNIA

OczyÊcić przyciemnionà cz∏Êć szyby.

SZYBA PRZEDNIA PRZEKŁADKA DOLNA Wymienić 9. Ostro×nie wyjàć szyb∏ przednià. 10. Oderwać wszystkie przylepce z nadwozia SZYBA PRZEDNIA

Szyba przednia
Zamontowanie (ciàg dalszy)
4. Przykleić uszczelk∏ deski rozdzielczej i uszczelk∏ gumowà do wewn∏trznej powierzchni szyby, jak pokazano na rysunku. UWAGA: Nie dotykać szyby w miejscach gdzie b∏dzie nakładany klej. USZCZELKA GUMOWA SZYBA PRZEDNIA
Czarna kraw∏dê

6. Wło×yć szyb∏ opierajàc jà na dolnych przekładkach, ustawić jà centralnie. Zrobić znaki ustalajàce na szybie i nadwoziu kredkà Êwiecowà w czterech pokazanych punktach. ZNAK USTALAJÑCY SZYBA PRZEDNIA

USZCZELKA DESKI ROZDZIELCZEJ

PRZEKŁADKI DOLNE USZCZELKA GUMOWA USZCZELKA GUMOWA SZYBA PRZEDNIA 5. Zamontować spinki i elementy ustalajàce jak pokazano. Przykleić przekładki dolne do nadwozia. 7. Nało×yć gàbkà cienkà warstw∏ podkładu do szyb dookoła kraw∏dzi szyby jak pokazano, a nast∏pnie lekko wytrzeć gazà. UWAGA: • Nie nakładać podkładu do nadwozia na szyby i nie zamieniać gàbek po u×yciu podkładu do nadwozia lub szyb. • Nigdy nie dotykać powierzchni podkładu r∏kami. W przypadku b∏dzie dotkni∏cia klej mo×e nie przykleić szyby prawidłowo i spowodować nieszczelnoÊć mocowania szyby. • Chronić powierzchni∏ podkładu przed wodà, kurzem i materiałami Êciernymi.

SWORZE¡ SPINKA GÓRNA B, 5

(Od strony nadwozia)

Na zaznaczonà powierzchni∏ nało×yć podkład do szyb

PRZEKŁADKI DOLNE, 2 ELEMENT USTALAJÑCY, 8

SWORZE¡
(Od strony nadwozia)

USZCZELKA GUMOWA SZYBA PRZEDNIA

UWAGA: Cyfry za nazwà cz∏Êci, oznaczajà iloÊć wyst∏pujàcych cz∏Êci.

8. Nało×yć gàbkà cienkà warstw∏ podkładu do nadwozia na pozostałoÊć oryginalnego kleju dookoła kołnierza po wyj∏ciu szyby. Podkład do nadwozia schnie przynajmniej 10 minut. UWAGA: • Nie nakładać podkładu do szyb na nadwozie i uwa×ać by nie zamienić gàbek po u×yciu podkładu do nadwozia lub szyb. • Nigdy nie dotykać powierzchni podkładu r∏kami. • Zabezpieczyć desk∏ rozdzielczà przed nakładaniem podkładu.

11. Ładujàc klej do do naboju pistoletu wyciskowego unikać korków powietrznych. Wło×yć nabój do pistoletu i wyciskać dookoła kraw∏dzi szyby jak pokazano. UWAGA: Nakładać klej w ciàgu 30 minut po nało×eniu podkładu do szyb.

USZCZELKA GUMOWA

Na zaznaczonà powierzchni∏ nało×yć podkład do nadwozia.

SZYBA PRZEDNIA

Na rogach nało×yć troch∏ grubiej.

KLEJ

9. Wymieszać szpachelkà klej i utwardzacz na szklanej lub stalowej płycie. UWAGA: • WyczyÊcić płyt∏ gàbkà i alkoholem przed mieszaniem. • Klej nakładać zgodnie z instrukcjà. 10. Przed napełnieniem naboju odciàć koƒcówk∏ wylotu dyszy jak pokazano.

12. U×ywajàc przyssawek do przytrzymywania szyby, ustawić jà wg. znaków zaznaczonych w punkcie 6, nast∏pnie opuÊcić na dół. Lekko przycisnàć szyb∏, aby kraw∏dzie na całym obwodzie dobrze si∏ przykleiły. UWAGA: Nie otwierać lub zamykać drzwi gdy klej schnie.

PRZYSSAWKI

SZYBA PRZEDNIA

Odciàć koƒcówk∏ wylotu dyszy jak pokazano.

ZNAK USTALAJÑCY

Szyba przednia
Zamontowanie (ciàg dalszy)
13. Zamontować spinki na górnà i dolnà listw∏. UWAGA: Cyfry za nazwà cz∏Êci, oznaczajà iloÊć wyst∏pujàcych cz∏Êci. 15. Zamontować górnà i dolnà listw∏. LISTWA GÓRNA

LISTWA GÓRNA

SPINKA GÓRNA B

SPINKA GÓRNA A, 4

UWAGA: Sprawdzić prawidłowoÊć uło×enia spinek bocznych (A, C, D).

SPINKA GÓRNA A

LISTWA BOCZNA
(þółta) (Biała) (þółta) (Biała) (Biała) (Biała)

SPINKA BOCZNA A, C

LISTWA BOCZNA

ELEMENT USTALAJÑCY

SPINKA BOCZNA B, D SPINKA BOCZNA A, 3 SPINKA BOCZNA B, D 16. Zostawić klej do schni∏cia na co najmniej 1 godzin∏, nast∏pnie rozpylić wod∏ na szyb∏ i sprawdzić przecieki. Zaznaczyć powierzchnie przecieków i pozostawić szyb∏ aby wyschła, nastepnie uszczelnić uszczelniaczem. UWAGA: • Zostawić samochód na co najmniej 4 godziny po zamontowaniu szyby. JeÊli samochód ma być u×ywany w pierwszych 4 godzinach, jazda musi si∏ odbywać wolno. • Utrzymywać szyb∏ suchà przez pierwszà godzin∏ po zamontowaniu. • Sprawdzić czy koƒcówki bocznej listwy wchodzà w listw∏ podszybia - nawiewu. 17. Zamontować wszystkie pozostałe wymontowane cz∏Êci. UWAGA: Zamontować lusterko wsteczne po utwardzeniu si∏ kleju.

SPINKA BOCZNA C, 1

14. Zdrapać lub wytrzeć nadmiar kleju szpachelkà lub szmatkà. UWAGA: Do usuwania kleju z powierzchni malowanych lub szyb, u×ywać mi∏kkiej szmatki zwil×onej alkoholem.

Szyba tylna
Wymontowanie
OSTRZEþENIE: • Zało×yć r∏kawice przy demonta×u i monta×u szyby. • Uwa×ać by nie uszkodzić nitek szyby ogrzewanej. 1. Aby wymontować tylnà szyb∏, nale×y na wst∏pie zdemontować: • Pokryw∏ baga×nika (patrz str. 20-81) • Oparcie tylnych siedzeƒ (patrz str. 20-61, 62) • Tylnà półk∏ (patrz str. 20-56). • Osłon∏ tylnego słupka (patrz str. 20-51) 2. Rozłàczyć złàczki ogrzewania szyby tylnej i wymontować ich obudowy. UWAGA: Unikać zadrapania tylnej szyby. 3. Wymontować uchwyt dolny listwy i spinki, nast∏pnie wymontować bocznà i górnà listw∏. Wymontowanie uchwytu dolnego listwy: -1) Wykr∏cić lub poluzować wkr∏t. LISTWA BOCZNA 4. Wypiàć spinki, wymontować bocznà i górnà listw∏.

SPINKA BOCZNA B SPINKA BOCZNA A
ELEMENT USTALAJÑCY

ŁÑCZNIK LISTWY

WKR¢T

GNIAZDO WKR¢TU UCHWYT DOLNY -2) UmieÊcić wkr∏t ponownie w gnieêdzie (nie wkr∏cać go) i wcisnàć go do dołu. -3) Wyciàgnàć wkr∏t razem z uchwytem dolnym listwy.

UCHWYT DOLNY LISTWY

ELEMENT USTALAJÑCY LISTWA GÓRNA

SPINKA GÓRNA A

Szyba tylna
Wymontowanie (ciàg dalszy)
5. Odciàgnàć do dołu tył podsufitki (patrz str. 20-53). OSTRZEþENIE: Uwa×ać by nie pogiàć podsufitki. 6. Zało×yć taÊm∏ ochronnà na wewn∏trzne i zewn∏trzne kraw∏dzie pokrywy baga×nika. UWAGA: • Nie zdrapywać do powierzchni lakieru; uszkodzenie lakieru osłabi połàczenie szyby z nadwoziem. • Usunàć dolne i górne przylepce z pokrywy baga×nika. • Zabezpieczyć powierzchnie lakierowane przed nakładaniem podkładu. 2. OczyÊcić powierzchnie przylegania gàbkà zamoczonà w alkoholu. SZYBA TYLNA TAÂMA OCHRONNA USZCZELKA GUMOWA KLEJ USZCZELKA GUMOWA KLEJ UWAGA: Po oczyszczeniu nie zabrudzić powierzchni olejem, smarem lub wodà. 3. Je×eli montujemy starà szyb∏, oczyÊcić szpachelkà wszystkie pozostałoÊci starego kleju z szyby i przetrzeć alkoholem. UWAGA: Upewnić si∏, ×e powierzchnie łàczone sà wolne od wody, oleju i smaru. OSTRZEþENIE: Unikać stawiania szyby na kraw∏dzi, bo mogà powstać odpryski. UWAGA: OczyÊcić cz∏Êć przyciemnionà szyby.

Zamontowanie
1. Zdrapać no×em stary klej, pozostały na powierzchni po zdj∏ciu szyby tylnej do gruboÊci około 2 mm.

TAÂMA OCHRONNA

7. Z wn∏trza pojazdu szydłem zrobić otwór w kleju, na szczycie pokrywy baga×nika. Wsunàć strun∏ fortepianowà przez otwór i koƒce struny okr∏cić wokół kawałków drewna. 8. Przy pomocy osoby na zewnàtrz, przesuwać strun∏ w przód i tył, ostro×nie odcinajàc klej wzdłu× szczytu i boków tylnej szyby. OSTRZEþENIE: Trzymać strun∏ mo×liwie blisko szyby, aby uniknàć uszkodzenia nadwozia.

STRUNA FORTEPIANOWA SZYBA

KLEJ SZYBA TYLNA

PRZEKŁADKI DOLNE Wymienić

SZYBA TYLNA

9. Ostro×nie wymontować szyb∏ tylnà.

4. Przykleić uszczelk∏ gumowà do wewn∏trznej powierzchni szyby tylnej jak pokazano. UWAGA: Nie dotykać szyby w miejscach gdzie b∏dzie nakładany klej.

6. Ustawić tylnà szyb∏ przekładkach dolnych, nast∏pnie uło×yć jà w otworze. Zrobić znaki na szybie i nadwoziu w czterech pokazanych punktach kredkà Êwiecowà.

ZNAK USTALAJÑCY USZCZELKA GUMOWA

USZCZELKA GUMOWA

SZYBA

PRZEKŁADKI DOLNE

13. Zamontować spinki i elementy ustalajàce. Przykleić dolne przekładki do nadwozia. UWAGA: Cyfry za nazwà cz∏Êci, oznaczajà iloÊć wyst∏pujàcych cz∏Êci.

7. Nało×yć gàbkà cienkà warstw∏ podkładu do szyb dookoła kraw∏dzi szyby jak pokazano, a nast∏pnie lekko wytrzeć gazà UWAGA: • Nie nakładać podkładu do nadwozia na szyby i nie zamieniać gàbek po u×yciu podkładu do nadwozia lub szyb. • Nigdy nie dotykać powierzchni podkładu r∏kami. W przypadku dotkni∏cia klej mo×e nie przykleić szyby prawidłowo i spowodować nieszczelnoÊć mocowania szyby. • Chronić powierzchni∏ podkładu przed wodà, kurzem i materiałami Êciernymi

SPINKA GÓRNA B, 5 SPINKA BOCZNA B, 8

ELEMENT USTALAJÑCY

Na zaznaczonà powierzchni∏ nało×yć podkład do szyb.

USZCZELKA GUMOWA

SZYBA TYLNA

PRZEKŁADKA DOLNA, 2

Szyba tylna
Zamontowanie (ciàg dalszy)
8. Nało×yć gàbkà cienkà warstw∏ podkładu do nadwozia na pozostałoÊć oryginalnego kleju dookoła kołnierza, po wyj∏ciu szyby. Podkład do nadwozia schnie najmniej 10 minut. UWAGA: • Nie nakładać podkładu do szyb na nadwozie i uwa×ać by nie zamienić gàbek po u×yciu podkładu do nadwozia lub szyb. • Nigdy nie dotykać powierzchni podkładu r∏kami. 11. Ładujàc klej do do naboju pistoletu wyciskowego unikać korków powietrznych. Wło×yć nabój do pistoletu i wyciskać dookoła kraw∏dzi tylnej szyby jak pokazano. UWAGA: Nakładać klej w ciàgu 30 minut po nało×eniu podkładu.

KLEJ

Na zaznaczonà powierzchni∏ nało×yć podkład do nadwozia.

Na rogach nało×yć troch∏ wi∏cej.

USZCZELKA GUMOWA

12.U×ywajàc przyssawek do przytrzymywania szyby, ustawić jà wg. znaków zaznaczonych w punkcie 6, nast∏pnie opuÊcić na dół. Lekko przycisnàć szyb∏, aby kraw∏dzie na całym obwodzie dobrze si∏ przykleiły. 9. Wymieszać szpachelkà klej i utwardzacz na szklanej lub stalowej płycie. UWAGA: • WyczyÊcić płyt∏ gàbkà i alkoholem przed mieszaniem. • Klej nakładać zgodnie z instrukcjà. 10. Przed napełnieniem naboju odciàć koƒcówk∏ wylotu dyszy jak pokazano. UWAGA: Nie otwierać lub zamykać drzwi gdy klej schnie.

ZNAK USTALAJÑCY

Odciàć koƒcówk∏ wylotu dyszy jak pokazano.

SZYBA TYLNA

PRZYSSAWKI

13. Zamontować spinki do górnej i bocznej listwy. UWAGA: Cyfry za nazwà cz∏Êci, oznaczajà iloÊć wyst∏pujàcych cz∏Êci.

SPINKA GÓRNA A LISTWA GÓRNA

LISTWA GÓRNA SPINKA GÓRNA B

SPINKA GÓRNA A, 4 ELEMENT USTALAJÑCY

LISTWA BOCZNA UCHWYT DOLNY LISTWY

SPINKA BOCZNA A ŁÑCZNIK LISTWY

SPINKA BOCZNA A, 3

SPINKA BOCZNA B LISTWA BOCZNA

14. Zdrapać lub wytrzeć nadmiar kleju szpachelkà lub szmatkà. UWAGA: Do usuwania kleju z powierzchni malowanych lub szyb, u×ywać mi∏kkiej szmatki zwil×onej alkoholem. 15. Zamontować górnà i bocznà listw∏. ELEMENT USTALAJÑCY

UCHWYT DOLNY LISTWY

16. Zostawić klej do schni∏cia na co najmniej 1 godzin∏, nast∏pnie rozpylić wod∏ na szyb∏ i sprawdzić przecieki. Zaznaczyć powierzchnie przecieków i pozostawić szyb∏ aby wyschła, nastepnie uszczelnić uszczelniaczem. UWAGA:Zostawić samochód na co najmniej 4 godziny po zamontowaniu szyby. JeÊli samochód ma być u×ywany w pierwszych 4 godzinach, jazda musi si∏ odbywać wolno. 20. Zamontować podsufitk∏ w oryginalne poło×enie, nast∏pnie zamontować: • Osłon∏ słupka tylnego • Tylna półk∏ • Oparcie tylnych siedzeƒ

Szyba trójkàtna
Wymiana
OSTRZEþENIE: • Zało×yć r∏kawice przy demonta×u i monta×u szyby. • Nało×yć pokrowce na siedzenia, aby uniknàć uszkodzeƒ wn∏trza. UWAGA: Po wymontowaniu wymienić szyb∏ trójkàtnà na nowà. 1. Aby wymontować szyb∏ trójkàtnà, nale×y na wst∏pie zdemontować: • Tylne siedzenia (patrz str. 20-61, 62) • Osłon∏ słupka tylnego (patrz str. 20-51) 2. Wymontować przylepce. UWAGA: Narysować lini∏ w okół przylepców aby zamontować je ponownie w oryginalnym poło×eniu. SZYBA SPINKA 3. U×ywajàc no×a odciàć klej od wewnàtrz samochodu dookoła szyby. UWAGA: Uwa×ać by nie porysować szyby trójkàtnej.

NÓþ PRZYLEPCE

SPINKA SZYBA TRÓJKÑTNA SZYBA TRÓJKÑTNA 4. Wymontować szyb∏ tójkàtnà. PRZYLEPCE (Po stronie nadwozia)

5. Zdrapać no×em stary klej, pozostały na powierzchni po zdj∏ciu szyby trójkàtnej do gruboÊci około 2 mm. UWAGA: • Nie zdrapywać do powierzchni lakieru; uszkodzenie lakieru osłabi połàczenie szyby z nadwoziem. • Zabezpieczyć powierzchnie lakierowane przed nakładaniem podkładu. 6. OczyÊcić powierzchnie przylegania gàbkà zamoczonà w alkoholu. UWAGA: Po oczyszczeniu nie zabrudzić powierzchni olejem, smarem lub wodà. 7. OczyÊcić nowà szyb∏ trójkàtnà alkoholem w miejsach gdzie b∏dzie nakładany klej. UWAGA: Upewnić si∏, ×e powierzchnie łàczone sà wolne od wody, oleju i smaru. Ostrze×enie: Unikać stawiania szyby na kraw∏dzi, bo mogà powstać odpryski.

8. Nało×yć gàbkà cienkà warstw∏ podkładu do szyb dookoła kraw∏dzi szyby jak pokazano, a nast∏pnie lekko wytrzeć gazà UWAGA: • Nie nakładać podkładu do nadwozia na szyby i nie zamieniać gàbek po u×yciu podkładu do nadwozia lub szyb. • Nigdy nie dotykać powierzchni podkładu r∏kami. W przypadku dotkni∏cia, klej mo×e nie przykleić szyby prawidłowo i spowodować nieszczelnoÊć po zamocowaniu szyby. • Chronić powierzchni∏ podkładu przed wodà, kurzem i materiałami Êciernymi Na zaznaczonà powierzchni∏ nało×yć podkład do szyb.

SPINKA NOWA SZYBA TRÓJKÑTNA

9. Nało×yć gàbkà cienkà warstw∏ podkładu do nadwozia na pozostałoÊć oryginalnego kleju dookoła kołnierza, po wyj∏ciu szyby. Podkład do nadwozia schnie najmniej 10 minut. UWAGA: • Nie nakładać podkładu do szyb na nadwozie i uwa×ać by nie zamienić gàbek po u×yciu podkładu do nadwozia lub szyb. • Nigdy nie dotykać powierzchni podkładu r∏kami. • Zabezpieczyć osłon∏ tylnego słupka przed nakładaniem podkładu. Na zaznaczonà powierzchni∏ nało×yć podkład do nadwozi.

PRZYLEPCE

SPINKA

OczyÊcić cz∏Êć przyciemnionà szyby.

Szyba trójkàtna
Wymiana (ciàg dalszy)
10. Dokładnie wymieszać szpachelkà klej i utwardzacz na szklanej lub stalowej płycie. UWAGA: • WyczyÊcić płyt∏ gàbkà i alkoholem przed mieszaniem kleju. • Post∏pować zgodnie z instrukcjà producenta kleju. 11. Przed napełnieniem naboju odciàć koƒcówk∏ wylotu dyszy jak pokazano. 13. Zamontować przylepce do nadwozia jak pokazano. 14. U×ywajàc przyssawek do przytrzymywania szyby, ustawić jà zgodnie z otworami spinek, nast∏pnie opuÊcić na dół. Lekko przycisnàć szyb∏, aby kraw∏dzie na całym obwodzie dobrze si∏ przykleiły. UWAGA: Nie otwierać lub zamykać drzwi gdy klej schnie.

SPINKA
Odciàć koƒcówk∏ wylotu dyszy jak pokazano.

SZYBA TRÓJKÑTNA

12. Ładujàc klej do do naboju pistoletu wyciskowego unikać korków powietrznych. Wło×yć nabój do pistoletu i wyciskać dookoła kraw∏dzi tylnej szyby jak pokazano. UWAGA: • Zedrzeć taÊm∏ ochronnà z taÊmy dwustronnie klejàcej po nało×eniu kleju. • Nakładać klej w ciàgu 30 minut po nało×eniu podkładu do szyb.

PRZYLEPCE

SPINKA PRZYLEPIEC (Od strony szyby) PRZYLEPIEC (Od strony nadwozia)

: KLEJ 15. Zdrapać lub wytrzeć nadmiar kleju szpachelkà lub szmatkà. UWAGA: Do usuwania kleju z powierzchni malowanych lub szyb, u×ywać mi∏kkiej szmatki zwil×onej alkoholem. 16. Zostawić klej do schni∏cia na co najmniej 1 godzin∏, nast∏pnie rozpylić wod∏ na szyb∏ i sprawdzić przecieki. Zaznaczyć powierzchnie przecieków i pozostawić szyb∏ aby wyschła, nastepnie uszczelnić uszczelniaczem. UWAGA:Zostawić samochód na co najmniej 4 godziny po zamontowaniu szyby. JeÊli samochód ma być u×ywany w pierwszych 4 godzinach, jazda musi si∏ odbywać wolno. 17. Zamontować wszystkie pozostałe wymontowane cz∏Êci.

Dach słoneczny
Rysunek zestawieniowy
SZYBA Wymiana, str. 20-46 Regulacja, str. 20-44, 45

OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA Wymiana, str. 20-46 WIÑZKA PRZEWODÓW ZESPÓŁ NAP¢DOWY LINEK Wymiana, str. 20-49

SILNIK Wymiana, str. 20-47 Regulacja, str. 20-50

RYNNA ODPŁYWOWA

USZCZELKA RYNNY

ÂLIZGACZ LINKI

SZYNA PROWADZÑCA POKRYWA

GÓRNA SZYNA

USZCZELKA RAMY

PŁYTKA PROWADNICY

PRZEDNIA RURKA ODPŁYWOWA

WSPORNIK SZYBY Wymiana, str. 20-46

RAMA Wymiana, str. 20-47

TYLNA RURKA ODPŁYWOWA

Dach słoneczny
Usuwanie usterek

Objaw Przeciek wody 1. 2. 3. 4.

Prawdopodobna przyczyna Zatkana rurka odpływowa. Szczelina pomiedzy uszczelkà szyby a dachem. Uszkodzona lub êle zamontowana uszczelka szyby. Szczelina pomiedzy uszczelkà a dachem.

Odgłos wiatru Hałas silnika

1. Złe ustawienie uszczelki szyby wzgl∏dem dachu. 1. Poluzowany silnik. 2. Zu×yte koło z∏bate lub ło×ysko. 3. Zdeformowany zespół napedowy. 1. 2. 3. 4. 1. 2. 3. 4. 5. èle wyregulowane sprz∏gło. Obcy element pomiedzy szynà prowadzacà a Êlizgaczem. Luêne ci∏gno wewn∏trzne. Zewn∏trzne ci∏gno nie podłàczone prawidłowo. Przepalony bezpiecznik. Uszkodzony przełàcznik. Rozładowany akumulator. Uszkodzony silnik. Uszkodzony przekaênik.

Szyba nie przesuwa si∏, a silnik pracuje

Szyba nie przesuwa si∏ i silnik nie pracuje (szyb∏ mo×na przesuwać korbkà)

Regulacja wysokoÊci szyby
Górna powierzchnia uszczelki szyby powinna wystawać ponad dach o 1,0 ± 0,5 mm. JeÊli nie wystaje, zasunàć dach i: 1. Uchylić szyb∏ dachu słonecznego. SZYBA 2. Poluzować wkr∏ty i wyregulować szyb∏. 3. Zrobić to samo na drugiej stronie. POWIERZCHNIA DACHU SZYBA WKR¢TY WSPORNIK SZYBY USZCZELKA SZYBY

WSPORNIK SZYBY

4. Regulacj∏ bocznego ustawienia szyby dokonuje si∏ luzujàc Êruby ramy i przesuwajàc ram∏ w lewo lub w prawo (patrz str. 20-48).

UWAGA: Zastosować klej przeciw samoodkr∏ceniu

Regulacja zamykania szyby
Odsunàć szyb∏ o około 30 cm, nast∏pnie zasunàć sprawdzajàc kiedy tylna kraw∏dê zaczyna si∏ podnosić. Je×eli podnosi si∏ zbyt wczeÊnie i za ciasno styka si∏ z dachem lub je×eli podnosi si∏ za póêno i nie styka si∏ prawidłowo z dachem, wyregulować poło×enie szyby dachu. 1. Zdemontować podsufitk∏ (patrz str. 20-53). 2. Zdemontować silnik (patrz str. 20-47). 3. Ustawić pozycj∏ pełnego zamkni∏cia na wsporniku szyby i koƒcówce ci∏gna, po obu stronach. SILNIK OTWÓR 4. Sprawdzić poło×enie krzywki silnika przy pełnym zamkni∏ciu szyby, jak na rysunku. UWAGA: W razie potrzeby, ustawić poło×enie krzywki poprzez obrót silnika (koła nap∏dzajàcego) przy pomocy korbki.

WSPORNIK SZYBY

KO¡CÓWKA CI¢GNA ÂLIZGACZA

KOŁO NAP¢DZAJÑCE

KRZYWKA

SZYBA W POŁOþENIU ZAMKNI¢TYM

WSPORNIK SZYBY

KO¡CÓWKA CI¢GNA

RYNNA ODPŁYWOWA

5. Zamontować silnik i sprawdzić działanie przesuwu (uchylanie, zamykanie oraz odsuwanie i zasuwanie) przez operowanie włàcznikiem dachu słonecznego. UWAGA: Sprawdzić wystawanie szyby (patrz str. 20-44). 6. Zamknàć całkowicie szyb∏ i sprawdzić czy nie ma przecieków wody. UWAGA: Nie u×ywać wody o wysokim ciÊnieniu.

Dach słoneczny
Wymiana szyby i osłony przeciwsłonecznej
1. Odsunàć osłon∏ przeciwsłonecznà. 2. Uchylić szyb∏. 3. Odkr∏cić wkr∏ty, podnieÊć i wymontować szyb∏ z wspornika szyby. UWAGA: Stosować klej przeciw samoodkr∏ceniu. RYNNA ODPŁYWOWA

Wymiana wspornika szyby
1. Wymontować szyb∏. 2. Wyciàgnàć pierÊcieƒ ustalajàcy, wymontować podpor∏ rynny odpływowej ze wspornika szyby po obu stronach.

WKR¢TY

PIERÂCIE¡ USTALAJÑCY

WSPORNIK SZYBY 4. Zasunàć osłon∏ przeciwsłonecznà. 5. Wymontować zderzaki, nast∏pnie osłon∏ przeciwsłonecznà z szyn prowadzàcych.

PODPORA RYNNY ODPŁYWOWEJ WSPORNIK SZYBY

3. U×ywajàc korbki przesunàć Êlizgacz linki. Wyjàć wspornik szyby ze Êlizgacza linki, nast∏pnie wymontować wspornik szyby.

OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA

ZDERZAK

WSPORNIK SZYBY

6. Montować w odwrotnej kolejnoÊci. 7. Sprawdzić czy nie ma przecieków wody. UWAGA: Nie u×ywać wody o wysokim ciÊnieniu.

ÂLIZGACZ LINKI

4. Montować w odwrotnej kolejnoÊci.

Wymiana silnika, rurki odpływowej i ramy
OSTRZEþENIE: Uwa×ać by nie uszkodzić siedzeƒ, deski rozdzielczej i innych elementów wn∏trza. 1. Wymontować szyb∏ i podsufitk∏ (patrz str. 20-53). 2. Wymontować wspornik uchwytu pasa×era. U×ywać klucza Torx T20 Rozmieszczenie wkr∏tów, 1 Rozmieszczenie wkr∏tów, 2 5. Odkr∏cić 3 wkr∏ty, wymontować silnik. UWAGA: Przy montowaniu silnika upewnić si∏, ×e Êlizgacze linek sà równoległe.

Rozmieszczenie Êrub, 2

SILNIK

WSPORNIK UCHWYTU PASAþERA 3. Rozłàczyć złàczk∏ silnika, spinki wiàzki i wymontować przekaêniki. 4. Odłàczyć rurk∏ odpływowà. UWAGA: Spinki zaciskowe rurek odpływowych montować z koƒcami skierowanymi na boki aby ułatwić monta× podsufitki. SPINKA ZACISKOWA RURKI

PRZEKAèNIK ZŁÑCZKA PRZEKAèNIK

PRZEKAèNIK
Rozmieszczenie spinek, 7

RAMA

SILNIK TYLNA RURKA ODPŁYWOWA

PRZEDNIA RURKA ODPŁYWOWA

Dach słoneczny
Wymiana silnika, rurki odpływowej i ramy (ciàg dalszy)
6. Poluzować tylne Êruby. 7. Odkr∏cić 8 Êrub i zdemontować tylne zaczepy, nast∏pnie wymontować ram∏ dachu słonecznego z samochodu. UWAGA: Potrzebna jest pomoc drugiej osoby przy wymontowywaniu ramy. Rozmieszczenie Êrub, 8 TYLNE ZACZEPY USZCZELKA RAMY

Poluzować tylnà Êrub∏.

KOŁKI PROWAD

RAMA

8. Wyciàgnàć rurki odpływowe z przedniego i tylnego słupka. UWAGA: Przed wyciàgni∏ciem rurki odpływowej, przywiàzać sznurek do jej koƒca aby mo×liwe było ponowne jej zamontowanie.

PRZEDNIA RURKA ODPŁYWOWA

TYLNA RURKA ODPŁYWOWA

ZAWÓR ODPŁYWOWY

ZAWÓR ODPŁYWOWY

9. Montować w odwrotnej kolejnoÊci. UWAGA: • WyczyÊcić powierzchnie ramy. • Sprawdzić uszczelk∏ ramy. • Sprawdzić czy nie ma przecieków wody.

Wymiana szyn prowadnicy i zespołu nap∏dowego
1. Wymontować ram∏ z samochodu (patrz str. 20-47). 2. Wymontować silnik (patrz str. 20-47). 3. Wymontować wsporniki szyby (patrz str. 20-46). UWAGA: Uwa×ać by nie pogiàć rurek linek. 4. Zdemontować pokrywy i odkr∏cić wkr∏ty, nast∏pnie wymontować płytki prowadnicy. Rozmieszczenie wkr∏tów 6. Zdemontować górne szyny. 7. Odkr∏cić wkr∏ty, wymontować zespół nap∏dowy razem ze Êlizgaczami linek.

Rozmieszczenie wkr∏tów, 4 U×ywać klucza Torx® T20 GÓRNA SZYNA PŁYTKA PROWADNICY USZCZELKA RAMY

U×ywać klucza Torx® T20

POKRYWA

RURKI LINEK

ÂLIZGACZ LINKI 8. Wymontować szyny prowadnicy. SZYNA PROWADNICY

ZESPÓŁ NAP¢DOWY

UWAGA: Przy montowaniu, stosować uszczelniacz na powierzchni∏ mocujàcà szyn∏ prowadnicy do ramy.

SZYNA PROWADNICY 5. Przesunàć rynn∏ odpływowà do przodu, nast∏pnie jà wymontować. GÓRNA SZYNA SZYNA PROWADNICY

RAMA Stosować uszczelnienie.

9. Montować w odwrotnej kolejnoÊci. UWAGA: • Uszkodzone cz∏Êci powinny być wymienione. • Nakładać smar na elementy Êlizgowe.

RYNNA ODPŁYWOWA

Dach słoneczny
Sprawdzanie oporów przy otwieraniu (Silnik wymontowany)
Przed zamontowaniem silnika, zmierzyć sił∏ potrzebnà do otwarcia szyby, u×ywajàc dynamometru spr∏×ynowego. OSTRZEþENIE: U×ywajàc dynamometru spr∏×ynowego zabezpieczyć kraw∏dê szyby szmatkà. JeÊli zmierzona siła wynosi ponad 100N (10 kG), sprawdzić luz boczny i regulacj∏ wysokoÊci szyby (patrz str. 20-44).

Sprawdzanie siły zamykania (Silnik zamontowany)
1. Po zamontowaniu wszystkich wymontowanych cz∏Êci, przytrzymać włàcznik w pozycji zamykania szyby i zmierzyć sił∏ potrzebnà do zatrzymania jej (potrzebna pomoc drugiej osoby). Zamocować dynamometr spr∏×ynowy jak pokazano. Odczytać sił∏ natychmiast po zatrzymaniu szyby, nast∏pnie niezwłocznie zwolnić włàcznik i dynamometr spr∏×ynowy. OSTRZEþENIE: JeÊli u×ywamy dynamometru spr∏×ynowego zabezpieczyć kraw∏dê szyby szmatkà. Siła zamykania: 200 – 300 N (20 – 30 kG)

SZMATKA SZMATKA

SZYBA SZYBA DYNAMOMETR SPR¢þYNOWY

DYNAMOMETR SPR¢þYNOWY

2. JeÊli siła nie mieÊci si∏ w normie, zamontować nowà podkładk∏ zaginanà, wyregulować naciàg przez obrót nakr∏tki regulacyjnej sprz∏gła silnika i zagiàć podkładk∏ zaginanà na nakr∏tce regulacyjnej sprz∏gła silnika.

PODKŁADKA ZAGINANA Wymienić NAKR¢TKA REGULACYJNA SPRZ¢GŁA SILNIKA

SILNIK

ZGODNIE Z RUCHEM ZEGARA Aby zwi∏kszyć sił∏.

W PRZECIWNYM KIERUNKU NIþ RUCH ZEGARA Aby zmniejszyć sił∏.

Listwy wewn∏trzne
Wymiana
Demontować w kolejnoÊci numerów na rysunku. OSTRZEþENIE: Podwa×ajàc płaskim koƒcem Êrubokr∏ta okr∏cić go taÊmà zabezpieczajàcà aby uniknàć uszkodzeƒ. UWAGA: Uwa×ać by nie pogiàć czy zadrapać listw i osłon.

Rozmieszczenie spinek

OSŁONA SŁUPKA TYLNEGO

OSŁONA SŁUPKA PRZEDNIEGO Najpierw wykr∏cić Êrub∏ górnego uchwytu pasa bezpieczeƒstwa i uchwyt pasa×era. OSŁONA BOCZNA TYLNA DACHU

OSŁONA BOCZNA SIEDZENIA LISTWA DRZWI TYLNYCH
LISTWA DRZWI PRZEDNICH

OSŁONA PROGU DRZWI TYLNYCH OSŁONA DOLNA SŁUPKA ÂRODKOWEGO OSŁONA PROGU DRZWI PRZEDNICH OSŁONA BOCZNA

POKRYWA SKRZYNKI BEZPIECZNIKÓW (Lewa strona) OSŁONA BOCZNA (Lewa strona)

Montować w odwrotnej kolejnoÊci. UWAGA: JeÊli trzeba, wymienić uszkodzone spinki.

Wykładziny baga×nika
Wymiana
Demontować w kolejnoÊci numerów na rysunku. OSTRZEþENIE: Podwa×ajàc płaskim koƒcem Êrubokr∏ta okr∏cić go taÊmà zabezpieczajàcà aby uniknàć uszkodzeƒ. UWAGA: Uwa×ać by nie pogiàć czy zadrapać listw i osłon. Rozmieszczenie spinek

PÓŁKA TYLNA Najpierw wymontować osłon∏ słupka tylnego (patrz str. 20-51) OSŁONA PÓŁKI TYLNEJ

PRZELOTKA TYLNEGO PASA BEZPIECZE¡STWA LISTWA GÓRNA
PRAWA BOCZNA OSŁONA BAGAþNIKA

OSŁONA TYLNA

POKRYWA KOŁA ZAPASOWEGO PRAWA PRZEDNIA OSŁONA BAGAþNIKA PRZEDNIA BOCZNA OSŁONA BAGAþNIKA PRZEDNIA LEWA OSŁONA BAGAþNIKA Montować w odwrotnej kolejnoÊci. UWAGA: JeÊli trzeba, wymienić uszkodzone spinki.

Podsufitka
Wymiana
1. Wymontować przednie oÊwietlenie wn∏trza. Rozmieszczenie Êrub, 2 PRZEDNIE OÂWIETLENIE WN¢TRZA ZAÂLEPKA Wymontować zaÊlepk∏ obracajàc jà o 90°. 3. Wymontować tylne oÊwietlenie wn∏trza i zaÊlepk∏ (wersja z dachem słonecznym).

TYLNE OÂWIETLENIE WN¢TRZA

SZYBKA

SZYBKA

Rozmieszczenie wkr∏tów, 2

2. Wymontować osłony przeciwsłoneczne i uchwyty z obu stron. Rozmieszczenie wkr∏tów, 2

4. Wymontować uchwyty pasa×era po obu stronach.

UCHWYT PASAþERA

OSŁONA PRZECIWSŁONECZNA

Rozmieszczenie wkr∏tów, 2

UCHWYT

Podsufitka
Wymiana (ciàg dalszy)
5. Wymontować: • Przednie siedzenie (patrz str. 20-55) • Tylne siedzenie (patrz str. 20-61, 62) • Osłon∏ słupka przedniego, bocznà tylnà osłon∏ dachu i osłon∏ słupka tylnego (patrz str. 20-51) 6. Wymontować spinki B i listw∏ dachu (wersje z dachem słonecznym). 7. Rozłàczyć spinki A przesuwajàc podsufitk∏ do przodu.
Do przodu

Rozmieszczenie spinek Spinka, 2

Spinka, 2

PODSUFITKA LISTWA DACHU ŁÑCZNIK

OSŁONA SŁUPKA TYLNEGO OSŁONA BOCZNA TYLNA DACHU OSŁONA SŁUPKA PRZEDNIEGO PODSUFITKA

8. Wymontować podsufitk∏ przez otwarte drzwi pasa×era. UWAGA: • Uwa×ać nie pogiàć podsufitki. • Uwa×ać nie uszkodzić deski rozdzielczej lub innych listew wewnàtrz samochodu. 9. Montować w odwrotnej kolejnoÊci do demonta×u. • Przy wkładaniu podsufitki przez otwarte drzwi uwa×ać by jej nie pogiàć lub podwinàć. Uwa×ać tak×e, by nie porysować nadwozia. • Sprawdzić czy obie strony podsufitki sà pewnie zamocowane do osłony słupków.

Siedzenia
Wymontowanie przedniego siedzenia
UWAGA: Uwa×ać by nie uszkodzić poszycia siedzeƒ i nadwozia. 1. Wymontować pokryw∏ szyny siedzenia. 2. Wykr∏cić Êruby i wymontować przednie siedzenie. UWAGA: Rozłàczyć złàczki (siedzenia z elektrycznà regulacjà wysokoÊci i z ogrzewaniem)

Wymiana przedniego siedzenia
UWAGA: Uwa×ać by nie uszkodzić poszycia siedzeƒ i nadwozia. 1. Wymontować przednie siedzenie przez otwór drzwiowy. 2. Wymontować pokryw∏ pokr∏tła.

Podwa×yć tutaj

POKRYWA SZYNY PROWADNICY

POKRYWA POKR¢TŁA 3. Wykr∏cić wkr∏t, nast∏pnie wymontować pokr∏tło regulacji oparcia.

POKR¢TŁO OPARCIA

PRZEDNIE SIEDZENIE

WKR¢T U×ywać klucza TORX® T25 4. Wykr∏cic wkr∏ty i rozłàczyć złàczk∏ (elektryczna regulacja wysokoÊci), nast∏pnie wymontować pokryw∏ bocznà siedzenia. Rozmieszczenie wkr∏tów U×ywać klucza TORX® T20

POKRYWA BOCZNA SIEDZENIA

ZŁÑCZKA

3. Zamontowanie siedzenia przeprowadzić w odwrotnej kolejnoÊci.

ZŁÑCZKA (Elektryczna regulacja wysokoÊci)

Siedzenia
Wymiana przedniego siedzenia (ciàg dalszy)
5. Wymontować uchwyt pasa bezpieczeƒstwa i wykr∏cić wkr∏ty, nast∏pnie wymontować pokryw∏ wewn∏trznà siedzenia. Rozmieszczenie wkr∏tów, 3 U×ywać klucza TORX® T20 POKRYWA WEWN¢TRZNA PRZEDNIE SIEDZENIE 7. Oddzielić siedzenie od podstawy.

UCHWYT PASA BEZPIECZE¡STWA 6. Wykr∏cić Êruby z obu stron poduszki siedzenia. Rozmieszczenie Êrub U×ywać klucza TORX® T40
< Siedzenie z elektrycznà regulacjà wysokoÊci >

< Siedzenie z r∏cznà regulacjà wysokoÊci >

PODSTAWA SIEDZENIA (patrz str. 20-59, 60)

8. W razie potrzeby wymontować obudow∏ paska z∏batego pochylenia oparcia. PODKŁADKA WCISKANA Wymienić PASEK REGULACJI POCHYLENIA OPARCIA OBUDOWA PASKA

9. Montować w odwrotnej kolejnoÊci. UWAGA: • Nało×yć smar na ruchome powierzchnie. • Nie smarować paska regulacji pochylenia oparcia.

Siedzenia
Wymiana poszycia przedniego siedzenia
OSTRZEþENIE: Przy wymianie poszycia u×ywać r∏kawic. UWAGA: Uwa×ać by nie rozedrzeć poszycia lub nie rozpruć szwów. 5. Przesunàć osłon∏ oparcia i wymontować jà. Rozmieszczenie zaczepów, 4

Wymiana poszycia oparcia
1. Oddzielić przednie siedzenie od jego podstawy (patrz str. 20-55). 2. Wymontować zagłówki przekr∏cajàc prowadnice. OSŁONA OPARCIA

ZAGŁÓWEK

PROWADNICA ZAGŁÓWKA

6. Wymontować wszystkie zaczepy i spinki poszycia oparcia. ZACZEP
Rozmieszczenie spinek, 2

SPINKA 3. Wymontować prowadnice, wykr∏cajàc je. PROWADNICE ZAGŁÓWKA

7. Odciàgnàć kraw∏dê poszycia oparcia na całym obwodzie i wymontować spinki. 4. Wykr∏cić wkr∏ty z dołu oparcia siedzenia OSŁONA OPARCIA Rozmieszcznie wkr∏tów POSZYCIE OPARCIA
Rozmieszczenie spinek, 14

SPINKA

U×ywać klucza TORX® T20

Siedzenia
Wymiana poszycia przedniego siedzenia (ciàg dalszy)
Wymiana poszycia poduszki siedzenia
1. Oddzielić przednie siedzenie od jego podstawy (patrz str. 20-56). 2. Wymontować pasek z obudowà regulacji pochylenia oparcia (patrz str. 20-56). 3. Wymontować wszystkie spinki i zaczepy spod poduszki siedzenia. SZCZYPCE DO MONTAþU SPINEK TAPICERSKICH (Ogólnodost∏pne) 4. Montować w odwrotnej kolejnoÊci. UWAGA: • Aby uniknàć zmarszczeƒ przy monta×u poszycia siedzenia, upewnić si∏, ×e poszycie jest równo naciàgni∏te na poduszce przed zaciÊni∏ciem spinek. • Zdemontowane spinki wymienić na nowe.

Rozmieszczenie spinek, 4

POSZYCIE PODUSZKI SIEDZENIA

POSZYCIE SIEDZENIA

NOWA SPINKA

PR¢T (W poszyciu) PODUSZKA DRUT (W poduszce)

ZACZEPY

4. Odciàgnàć kraw∏dê poszycia poduszki siedzenia na całym obwodzie, nast∏pnie zdemontować spinki.

Rozmieszczenie spinek SPINKA POSZYCIE PODUSZKI SIEDZENIA

Układ przesuwu i regulacji siedzenia przedniego
OSTRZEþENIE: Przy wymianie prowadnic i regulatora wysokoÊci u×ywać r∏kawiczek. 1. Wymontować układ przesuwu i regulacji siedzenia przedniego (patrz str. 20-55). 2. Demonta× przeprowadzić wg. poni×szego rysunku.

R∏czna regulacja:

TYLNY ZEWN¢TRZNY WSPORNIK SIEDZENIA PRZEDNI ZEWN¢TRZNY WSPORNIK SIEDZENIA U×ywać klucza TORX® T40 TYLNY WEWN¢TRZNY WSPORNIK SIEDZENIA

PROWADNICA ZEWN¢TRZNA

SPR¢þYNA BLOKUJÑCA

PROWADNICA WEWN¢TRZNA PRZEDNI WEWN¢TRZNY WSPORNIK SIEDZENIA DèWIGNIA PRZESUWU

Siedzenia
Układ przesuwu i regulacji siedzenia przedniego (ciàg dalszy)
Elektryczna Regulacja wysokoÊci:
UWAGA: Uwa×ać by nie pogiàć linki silnika i upewnić si∏, ×e złàczka linki jest połàczona prawidłowo. Rozmieszczenie ZŁÑCZKA LINKI

WKR¢T U×ywać klucza TORX® T20 PRZEKŁADNIA REGULATOR WYSOKOÂCI

LINKA WEWN¢TRZNA

U×ywać klucza TORX® T40

ZŁÑCZKA LINKI

SPR¢þYNA

LINKA

WKR¢T U×ywać klucza TORX® T20 PROWADNICA SIEDZENIA

SILNIK WSPORNIK SILNIKA

SPR¢þYNA BLOKUJÑCA

DèWIGNIA PRZESUWU

PRZEŁÑCZNIK REGULACJI WYSOKOÂCI

3. Montować w odwrotnej kolejnoÊci. UWAGA: • Ruchome powierzchnie nasmarować smarem (aeroshell grease 6). • Sprawdzić działanie przesuwu i regulatora wysokoÊci.

Wymiana tylnego siedzenia
Siedzenie nieskładane:
Demontować w kolejnoÊci numerów na rysunku. UWAGA: Uwa×ać by nie rozedrzeć lub uszkodzić poszycia siedzenia. OPARCIE OPARCIE SIEDZENIA Rozmieszczenie zaczepów, 2

ZACZEP

PODUSZKA SIEDZENIA

ZACZEP

PODŁOKIETNIK SPINKA

Montować w odwrotnej kolejnoÊci. UWAGA: • Przed zamocowaniem poduszki i oparcia siedzenia, upewnić si∏, ×e tylne pasy bezpieczeƒstwa nie sà skr∏cone. • Przy monta×u poduszki tylnego siedzenia, wsunàć uchwyty tylnych pasów bezpieczeƒstwa w szczeliny w poduszce.

Siedzenia
Wymiana tylnego siedzenia (ciàg dalszy)
Siedzenie składane:
Demontować w kolejnoÊci numerów na rysunku. UWAGA: • Uwa×ać by nie rozedrzeć lub uszkodzić poszycia siedzenia. • Wymontować poduszk∏ tylnego siedzenia w taki sam sposób jak dla wersji z nieskładanymi siedzeniami.

Wymontowanie podłokietnika:
Wymontowć pokryw∏ i wykr∏cić Êrub∏, nast∏pnie wymontować podłokietnik. PODŁOKIETNIK

POKRYWA

ÂRUBA

SWORZE¡ GWINTOWANY PRAWE OPARCIE SIEDZENIA TYLNEGO

WSPORNIK ÂRODKOWY SWORZNIA

LEWE OPARCIE SIEDZENIA TYLNEGO

PRAWY BOK OPARCIA SIEDZENIA

OSŁONA PÓŁKI TYLNEJ

LEWY BOK OPARCIA SIEDZENIA Wymontowanie zamka oparcia siedzenia: Wymontować osłon∏ półki tylnej (patrz str. 20-52) i wykr∏cić Êruby.

ZAMEK OPARCIA SIEDZENIA PODUSZKA SIEDZENIA

ZACZEP GÓRNY

LEWY BOK OPARCIA SIEDZENIA ZACZEP DOLNY WSPORNIK BOCZNY SWORZNIA

Montować w odwrotnej kolejnoÊci. UWAGA: • Przed zamocowaniem poduszki i oparcia siedzenia, upewnić si∏, ×e tylne pasy bezpieczeƒstwa nie sà skr∏cone. • Przy monta×u poduszki tylnego siedzenia, wsunàć uchwyty tylnych pasów bezpieczeƒstwa w szczeliny w poduszce.

Siedzenia
Wymiana poszycia tylnego siedzenia
OSTRZEþENIE: Przy wymianie poszycia u×ywać r∏kawiczek. 1. Wymontować poduszk∏ siedzenia (patrz str. 20-61, 62). 2. Wymontować wszystkie zaczepy poduszki i oparcia siedzenia. 3. Odciàgnàć kraw∏dê poszycia na całym obwodzie, nast∏pnie zdemontować spinki.

Wymontowanie poszycia poduszki siedzenia: Rozmieszczenie zaczepów

Wymontowanie poszycia oparcia siedzenia: ZACZEPY

POSZYCIE PODUSZKI SIEDZENIA POSZYCIE OPARCIA SIEDZENIA Rozmieszczenie spinek SPINKA Rozmieszczenie zaczepów, 2

PODUSZKA

NOWA SPINKA POSZYCIE SIEDZENIA

PODUSZKA SZCZYPCE DO MONTAþU SPINEK TAPICERSKICH (Ogólnodost∏pne)

4. Montować w odwrotnej kolejnoÊci. UWAGA: • Aby uniknàć zmarszczeƒ przy monta×u poszycia siedzenia, upewnić si∏, ×e poszycie jest równo naciàgni∏te na poduszce przed zaciÊni∏ciem spinek. • Zdemontowane spinki wymienić na nowe.

PR¢T (W poduszce)

PODUSZKA DRUT (Od strony poduszki)

Pasy bezpieczeƒstwa
Wymiana przednich pasów bezpieczeƒstwa
OSTRZEþENIE: Sprawdzić czy przednie pasy bezpieczeƒstwa nie majà uszkodzeƒ, wymienić je w razie potrzeby. Uwa×ać by ich nie uszkodzić przy wymianie. 1. Wymontować: • Osłon∏ dolnà słupka Êrodkowego (patrz str. 20-51). • Przednie siedzenie (patrz str. 20-55). 2. Wykr∏cić wszystkie Êruby punktów mocowania pasów, Êruby mechanizmu zwijajàcego, wymontować pasy i uchwyty pasów. UWAGA: Przy wykr∏caniu Êrub u×ywać nasadki 17 mm lub klucza oczkowego. 3. Wymontować osłon∏ słupka przedniego (patrz str. 20-51), nast∏pnie regulator wysokoÊci pasa bezpieczeƒstwa.

Wymontować osłon∏ słupka przedniego.

POKRYWA

ÂRUBA MOCUJÑCA MECHANIZM ZWIJAJÑCY

OSŁONA MECHANIZMU ZWIJAJÑCEGO REGULATOR WYSOKOÂCI ÂRUBA GÓRNEGO PASA PUNKTU MOCOWANIA

MECHANIZM ZWIJAJÑCY UCHWYT PASA BEZPIECZE¡STWA

ÂRUBA MECHANIZMU ZWIJAJÑCEGO

ÂRUBA ÂRODKOWEGO PUNKTU MOCOWANIA

ÂRUBA DOLNEGO PUNKTU MOCOWANIA

Pasy bezpieczeƒstwa
Wymiana przednich pasów bezpieczeƒstwa (ciàg dalszy)
Konstrukcja punktu mocowania:

TULEJKA ŁOþYSKOWA

PODKŁADKA Z¢BATA

TULEJKA ŁOþYSKOWA

PODKŁADKA ZABEZPIECZAJÑCA PODKŁADKA Z¢BATA

* ÂRUBA GÓRNEGO MOCOWANIA

PIERÂCIE¡

ÂRUBA DOLNEGO MOCOWANIA

PIERÂCIE¡ PODKŁADKI PŁASKIE

PODKŁADKA FALISTA

* ÂRUBA ÂRODKOWEGO MOCOWANIA NAKR¢TKA WCISKANA TULEJKA ŁOþYSKOWA 4. Sprawdzić czy mechanizm blokujàcy pasa funkcjonuje zgodnie z opisem na stronie 20-68. 5. Montować w kolejnoÊci odwrotnej do demonta×u. UWAGA: • Upewnić si∏, ×e zało×ono wszystkie podkładki i pierÊcienie Êrub mocujàcych pasy jak pokazano. • Przed zamocowaniem osłony dolnej słupka Êrodkowego, upewnić si∏, ×e pasy nie sà skr∏cone. • Przy monta×u, wymienić Êrub∏ górnego i Êrodkowego mocowania (*) oraz posmarować gwint Êrodkiem przeciw samoodkr∏ceniu.

Pasy bezpieczeƒstwa
Wymiana tylnych pasów bezpieczeƒstwa
OSTRZEþENIE: Sprawdzić czy tylne pasy bezpieczeƒstwa nie majà uszkodzeƒ, wymienić je w razie potrzeby. Uwa×ać by ich nie uszkodzić przy wymianie. 1. Wymontować: • Oparcie tylnego siedzenia (patrz str. 20-61, 62) • Tylnà półk∏ (patrz str. 20-52)

2. Wykr∏cić wszystkie Êruby punktów mocowania pasów, Êruby mechanizmu zwijajàcego, wymontować tylny pas bezpieczeƒstwa i pas Êrodkowy. UWAGA: Przy wykr∏caniu Êrub u×ywać nasadki 17 mm lub klucza oczkowego.

ÂRUBA MECHANIZMU ZWIJAJÑCEGO ÂRUBA MOCUJÑCA MECHANIZM ZWIJAJÑCY

MECHANIZM ZWIJAJÑCY ÂRUBA DOLNEGO MOCOWANIA

ÂRUBA ÂRODKOWEGO MOCOWANIA

PAS ÂRODKOWY

Konstrukcja punktu mocowania: ÂRUBA ÂRODKOWEGO MOCOWANIA

ÂRUBA DOLNEGO MOCOWANIA

PODKŁADKA SPR¢þYSTA 3. Sprawdzić czy mechanizm blokujàcy pasa funkcjonuje zgodnie z opisem na stronie 20-68. 4. Montować w kolejnoÊci odwrotnej do demonta×u. UWAGA: • Przed zamocowaniem półki tylnej i tylnego siedzenia, upewnić si∏, ×e pasy nie sà skr∏cone. • Poprowadzić pasy bezpieczeƒstwa przez prowadnice w poduszce tylnego siedzenia.

PODKŁADKA PŁASKA

PODKŁADKA Z¢BATA

Pasy bezpieczeƒstwa
Sprawdzanie
Sprawdzanie mechanizmu zwijajàcego
1. Przed zamontowaniem pasa sprawdzić czy pas daje si∏ łatwo wyciàgnàć. 2. Upewnić si∏, ×e pas nie blokuje si∏ przy powolnym przechylaniu do 15° od pozycji monta×owej. Pas powinien zablokować si∏ przy przechyleniu mechanizmu powy×ej 40°. OSTRZEþENIE: Nie próbować rozbierać mechanizmu zwijajàcego pas. Sprawdzanie pasa zamontowanego w samochodzie 1. Sprawdzić czy pas nie jest skr∏cony lub zablokowany. 2. Po zamontowaniu uchwytów pasów sprawdzić czy poruszajà si∏ luêno wzgl∏dem Êrub kotwiczàcych. W razie potrzeby wykr∏cić sruby i sprawdzić czy podkładki lub tulejki ło×yskowe nie sà uszkodzone lub niewłaÊciwie zmontowane. 3. Sprawdzić czy pas nie jest uszkodzony lub zabrudzony. Umyć w razie potrzeby. OSTRZEþENIE: Do mycia u×ywać wyłàcznie wody i mydła. Pas przedni: *: Poło×enie mocowania UWAGA: W górnym uchwycie pasa mo×e osadzić si∏ brud utrudniajàcy wciàganie pasa. Przemyć uchwyt mi∏kkà szmatkà zwil×onà w alkoholu. 4. Sprawdzić czy pas nie blokuje sie przy powolnym wyciàganiu. Konstrukcja pasa powoduje zblokowanie tylko przy gwałtownym zatrzymaniu si∏ lub uderzeniu. 5. Upewnić si∏, czy pas zwija si∏ automatycznie po puszczeniu go. 6. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowoÊci wymienić go.

Przód

Wn∏trze

Przód

Wn∏trze

3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowoÊci wymienić pas.

Wykładzina podłogi
Wymiana
1. Wymontować: • Przednie siedzenie (patrz str. 20-55) • Poduszk∏ tylnego siedzenia (patrz str. 20-61) • Konsol∏ Êrodkowà (patrz str. 20-70) • Âruby dolnego mocowania przednich pasów bezpieczeƒstwa (patrz str. 20-65) 2. Wymontować spinki i osłony progów drzwi. 3. Wykładzin∏ podłogi przeciàć w miejscu (A), nast∏pnie odgiàć jak na rysunku. 4. Wymontować wykładzin∏ podłogi przesuwajàc jà do tyłu. POKRYWA MODUŁU MODUŁ STERUJÑCY • • • • • Osłon∏ dolnà słupka Êrodkowego (patrz str. 20-51) Prawà i lewà osłon∏ bocznà (patrz str. 20-51) Osłony progów drzwi (patrz str. 20-51) Podnó×ek i pokryw∏ dêwigienek Moduł sterujàcy

Rozmieszczenie spinek, 7

PRZYLEPCE WYKŁADZINA PODŁOGI

WYKŁADZINA PODŁOGI

PODNÓþEK

OSŁONA PROGU DRZWI WYKŁADZINA PODŁOGI

OSŁONA PROGU DRZWI PRZEDNICH ELEMENT USTALAJÑCY POKRYWA DèWIGIENEK (patrz str. 20-82) Odciàć. 5. Montować w odwrotnej kolejnoÊci. UWAGA: • Uwa×ać by nie uszkodzić, pomarszczyć lub skr∏cić wykładziny podłogi. • Upewnić si∏, ×e wiàzki przewodów siedzenia sà podłàczone prawidłowo. • Przy monta×u połàczyć przeci∏ty dywanik opaskà, jak na rysunku. OSŁONA PROGU DRZWI TYLNYCH

OPASKA NACI¢CIE WYKŁADZINA PODŁOGI

Konsola Êrodkowa
Wymiana
OSTRZEþENIE: Przy podwa×aniu Êrubokr∏tem, owinàć jego koniec taÊmà aby uniknàć uszkodzeƒ. 1. Wymontować spinki Êrubokr∏tem, nast∏pnie wymontować wyłàcznik szyb elektrycznych i rozłàczyć złàczk∏. 4. Wykr∏cić wkr∏ty i wymontować spinki, nast∏pnie wymontować konsole przednià. UWAGA: • Wymontować nakładk∏ dêwigni zmiany biegów (M/T). • Zaciàgnàć hamulec r∏czny. • Zabezpieczyć przed uszkodzeniem dêwigni∏ A/T i panel wskaêników poło×enia A/T, owinàć go szmatkà. Rozmieszczenie spinek, 9

Rozmieszczenie spinek Rozmieszczenie wkr∏tów, 7

WYŁÑCZNIK SZYB ELEKTRYCZNYCH ZŁÑCZKA

SZMATKA

2. Wykr∏cić wkr∏ty, nast∏pnie wymontować konsol∏ tylnà. Rozmieszczenie wkr∏tów, 3 KONSOLA PRZEDNIA

5. Wymontować popielniczk∏. 6. Wykr∏cić wkr∏t i spinki, nast∏pnie wymontować uchwyt popielniczki i kompletny panel konsoli. POPIELNICZKA UCHWYT POPIELNICZKI

KONSOLA TYLNA

PANEL KONSOLI 7. Montować w odwrotnej kolejnoÊci.

3. Wymontować osłon∏ dolnà deski rozdzielczej (patrz str. 20-71) i schowek (patrz str. 20-73).

Deska rozdzielcza
Wymontowanie. Zamontowanie elementów składowych
Wiàzka SRS przechodzi w pobli×u deski rozdzielczej i kolumny kierowniczej. OSTRZEþENIE: • Wszystkie wiàzki elektryczne układu SRS sà okryte ×ółtà otulinà. • Wymieniać całà wiàzk∏ SRS w przypadku stwierdzenia przerwy lub uszkodzenia któregoÊ z przewodów. • Przed rozłàczeniem połàczeƒ układu SRS nale×y wyłàczyć zapłon, odłàczyć biegun ujemny akumulatora nast∏pnie dodatni i odczekać co najmniej 3 minuty. UWAGA: • Nie upuÊcić wkr∏tów do wn∏trza deski rozdzielczej. • Przy podwa×aniu Êrubokretem owinàć jego koniec taÊmà aby uniknàć uszkodzeƒ. PODUSZKA POWIETRZNA WIÑZKA GŁÓWNA SRS (þółta koszulka)

Wymontowanie osłony zestawu wskaêników: OpuÊcić kolumn∏ kierowniczà. Wykr∏cić wkr∏ty i wymontować spinki.

Wymontowanie osłony dolnej deski rozdzielczej: Wykr∏cić wkr∏ty i wymontować spinki.

Rozmieszczenie spinek, 2 Rozłàczyć złàczki

Rozmieszczenie spinek, 5

OSŁONA ZESTAWU WSKAèNIKÓW

Rozłàczyć złàczki

Rozłàczyć złàczki

OSŁONA DOLNA DESKI ROZDZIELCZEJ

Deska rozdzielcza
Wymontowanie. Zamontowanie elementów składowych (ciàg dalszy)
Wymontowanie kieszeni konsoli i panelu radia: 1. Wymontować przednià konsol∏ (patrz str. 20-70). 2. Wymontować wkr∏ty. Rozmieszczenie wkr∏tów, 8

NAKŁADKA

PANEL RADIA KIESZE¡ KONSOLI

Wymontowanie panelu regulacji ogrzewania: 1. Wymontować panel radia. 2. Wykr∏cić wkr∏ty i rozłàczyć linki i złàczki regulacji ogrzewania.

Rozmieszczenie wkr∏tów, 4

LINKI REGULACJI OGRZEWANIA

ZŁÑCZKI

PANEL REGULACJI OGRZEWANIA LINKA NAWIEWU

Wymontowanie Êrodkowego nawiewu: 1. Wymontować panel regulacji ogrzewania. 2. Odłàczyć link∏ nawiewu. Wymontowanie bocznych nawiewów:

Rozmieszczenie spinek, 7

LINKA NAWIEWU

ÂRODKOWY NAWIEW

Wymontowanie schowka: Wykr∏cić wkr∏ty. ZACZEP

LINKA NAWIEWU

Montować w odwrotnej kolejnoÊci. SCHOWEK UWAGA: Wyregulować linki regulacji ogrzewania i linki nawiewów (patrz rozdział 21).

Deska rozdzielcza
Wymiana
Wiàzka SRS przechodzi w pobli×u deski rozdzielczej i kolumny kierowniczej. OSTRZEþENIE: • Wszystkie wiàzki elektryczne układu SRS sà okryte ×ółtà otulinà. • Wymieniać całà wiàzk∏ SRS w przypadku stwierdzenia przerwy lub uszkodzenia któregoÊ z przewodów. • Przed rozłàczeniem połàczeƒ układu SRS nale×y wyłàczyć zapłon, odłàczyć biegun ujemny akumulatora nast∏pnie dodatni i odczekać co najmniej 3 minuty. 1. Aby wymontować desk∏ rozdzielczà, najpierw wymontować: • Przednie siedzenia (patrz str. 20-55) • Konsol∏ przednià (patrz str. 20-70) • Osłone dolnà deski rozdzielczej (patrz str. 20-71) • Schowek (patrz str. 20-73) 2. Wymontować osłony kolumny kierowniczej.

PODUSZKA POWIETRZNA WIÑZKA GŁÓWNA SRS (þółta koszulka)

3. Wypiàć zabezpieczenie złàczki, nast∏pnie odłàczyć złàczk∏ wiàzki głównej SRS od pierÊcienia Êlizgowego (patrz rozdział 23).

ZABEZPIECZENIE ZŁÑCZKI

4. Wymontować wspornik deski rozdzielczej.
Rozmieszczenie wkr∏tów, 4 Rozmieszczenie Êrub, 1

6. Odłàczyć linki regulacji ogrzewania i link∏ nawiewu.

LINKI REGULACJI OGRZEWANIA

LINKA NAWIEWU WSPORNIK DESKI ROZDZIELCZEJ 5. Rozłàczyć złàczki wiàzki przewodów deski rozdzielczej. 7. Wymontować obudow∏ przegubów kolumny kierowniczej. 8. Wykr∏cić Êruby i nakr∏tki, opuÊcić kolumn∏ kierowniczà UWAGA: Zabezpieczyć kolumn∏ kierowniczà owijajàc szmatkà przed uszkodzeniami.

ZŁÑCZKI

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW POD DESKÑ ROZDZIELCZÑ OBUDOWA PRZEGUBÓW KOLUMNY KIEROWNICZEJ

Deska rozdzielcza
Wymiana (ciàg dalszy)
9. Wykr∏cic Êruby, nast∏pnie podnieÊć i wymontować desk∏ rozdzielczà. UWAGA: • Zabezpieczyć taÊmà ochronna oba przednie słupki. • Uwa×ać by nie porysować deski rozdzielczej. • Zabezpieczyć przed uszkodzeniem dêwigni∏ i panel wskaênika poło×enia A/T, owijajàc je szmatkà. Rozmieszczenie Êrub, 5

POKRYWKA DESKA ROZDZIELCZA SWORZE¡ PROWADZÑCY

TAÂMA ZABEZPIECZAJÑCA

KOLUMNA KIEROWNICZA

SZMATKI

10. Montować w odwrotnej kolejnoÊci. UWAGA: • Przed dokr∏ceniem Êrub upewnić si∏, ×e przewody wiàzki elektrycznej nie sà przyciÊni∏te przez desk∏ i linki regulacji ogrzewania nie ocierajà o desk∏ rozdzielczà.

11. Wyregulować linki regulacji ogrzewania i linki nawiewu (patrz rozdział 21).

Zderzaki
Wymiana zderzaka przedniego
Zdemontować zderzak przedni jak pokazano na rysunku. UWAGA: • Do wymiany zderzaka potrzebne sà dwie osoby. • Uwa×ać by nie zarysować zderzaka. • Otworzyć pokryw∏ silnika. Rozmieszczenie nakr∏tek, 2

Wymontować wspornik zbiornika płynu chłodzàcego.

Rozłàczyć przewody spryskiwaczy reflektorów. (W niektórych wersjach)

ZDERZAK PRZEDNI

Rozmieszczenie Êrub, wkr∏tów Âruby, 2 NADKOLE PLASTIKOWE Âruby, 2 Wkr∏ty, 2

Rozmieszczenie spinek, 2

Montować w odwrotnej kolejnoÊci. UWAGA: W razie potrzeby wymienić belk∏ przedniego zderzaka (patrz str. 20-79).

Zderzaki
Wymiana zderzaka tylnego
Zdemontować zderzak tylny jak pokazano na rysunku. UWAGA: • Do wymiany zderzaka potrzebne sà dwie osoby. • Uwa×ać by nie zarysować zderzaka. • Otworzyć pokryw∏ baga×nika.

Rozmieszczenie nakr∏tek, 2

NAKŁADKA

ZDERZAK TYLNY

Rozmieszczenie Êrub Wkr∏ty, 2 Wkr∏ty, 2

Rozmieszczenie spinek, 1

Montować w odwrotnej kolejnoÊci. UWAGA: W razie potrzeby wymienić belk∏ tylnego zderzaka (patrz str. 20-79).

Belki zderzaków
Wymiana
Zdemontować belki zderzaków jak pokazano na rysunku.

Belka zderzaka tylnego:
Rozmieszczenie spinek, 16 ZDERZAK TYLNY

Belka zderzaka przedniego:
ZDERZAK PRZEDNI BELKA GÓRNA ZDERZAKA PRZEDNIEGO BELKA ZDERZAKA TYLNEGO

Rozmieszczenie, 2

BELKA GÓRNA ZDERZAKA PRZEDNIEGO BELKA ZDERZAKA PRZEDNIEGO (wersja z SRS) WSPORNIK ZDERZAKA PRZEDNIEGO (z wyjàtkiem wersji z SRS)

UWAGA: Wyregulować poło×enie górnej belki zderzaka po obu stronach.

UWAGA: Zamontować belki zderzaków upewniajàc si∏, ×e przewody spryskiwaczy reflektorów sà prawidłowo przymocowane do belki, jak pokazano. Wersja z SRS:

PRZEWÓD SPRYSKIWACZY

Do zbiornika spryskiwaczy Rozmieszczenie spinek przewodów spryskiwaczy

Z wyjàtkiem wersji z SRS:

PRZEWÓD SPRYSKIWACZY

Do zbiornika spryskiwaczy

Pokrywa silnika
Wymiana. Regulacja
UWAGA: • Do wymiany pokrywy silnika potrzebne sà dwie osoby. • Do demonta×u spinek u×ywać przyrzàdu specjalnego. Montować w odwrotnej kolejnoÊci. UWAGA: • Upewnić si∏, ×e linka otwierania pokrywy silnika jest poprowadzona i podłàczona prawidłowo. • Upewnić si∏, ×e pokrywa silnika zamyka si∏ pewnie. • Upewnić si∏, ×e pokrywa silnika otwiera si∏ prawidłowo. • Wyregulować poło×enie pokrywy silnika.

REGULACJA
• • POKRYWA • SILNIKA ZAWIAS POKRYWY SILNIKA ŁÑCZNIK DèWIGNIA OTWIERANIA POKRYWY SILNIKA PRZEWODY SPRYSKIWACZY Wyregulować zawiasy przesuwajàc je w podłu×nych otworach w prawo i lewo oraz do przodu i tyłu. Wkr∏cać boczne zderzaki pokrywy silnika w razie potrzeby, aby uzyskać jednorodne odst∏py w obu przednich rogach pokrywy. Wyregulować zamek pokrywy silnika ustawiajàc prawidłowo wysokoÊć przedniej kraw∏dzi pokrywy.

NADKOLE LINKA OTWIERANIA POKRYWY SILNIKA

ZDERZAK GUMOWY Rozmieszczenie spinek, 7

ZAMEK POKRYWY SILNIKA

UWAGA: • Przed wymontowaniem linki otwierania pokrywy silnika przywiàzać do jej koƒca przewód ułatwiajàcy ponowny monta× linki. • Uwa×ać by nie pogiàć linki otwierania pokrywy silnika.

Pokrywa baga×nika
Wymiana. Regulacja
UWAGA: • Do wymiany pokrywy silnika potrzebne sà dwie osoby. • Przed wymontowaniem wiàzki przewodów przywiàzać do jej koƒca przewód ułatwiajàcy ponowny monta× linki. Montować w odwrotnej kolejnoÊci. UWAGA: • Upewnić si∏, ×e złàczki sà połàczone prawidłowo. • Upewnić si∏, ×e pokrywa baga×nika zamyka si∏ pewnie. • Upewnić si∏, ×e pokrywa baga×nika otwiera si∏ prawidłowo. • Wyregulować poło×enie pokrywy baga×nika. POKRYWA BAGAþNIKA

ZAWIAS POKRYWY BAGAþNIKA

ZDERZAK GUMOWY UWAGA: Uwa×ać by nie uderzyć tylnej szyby przy wykr∏caniu Êrub zawiasu.

Rozmieszczenie spinek, 3

Rozmieszczenie spinek, 4 ZAWIAS POKRYWY BAGAþNIKA

ZACZEP ZAMKA SPINKA ÂRODKOWA

PRZYRZÑD DO MONTAþU DRÑþKÓW SKR¢TNYCH DRÑþKI SKR¢TNE Wyregulować napi∏cie drà×ka skr∏tnego przyrzàdem specjalnym.

REGULACJA
• • • Wyregulować poło×enie pokrywy baga×nika w stosunku do otworu nadwozia poprzez regulacj∏ zaczepu zamka. Wkr∏cać boczne zderzaki pokrywy baga×nika, w razie potrzeby, aby uzyskać jednorodne odst∏py z tyłu i rogach pokrywy. Wyregulować zawiasy przesuwajàc je w podłu×nych otworach do przodu i tyłu.

Pozycja normalna Wi∏ksze napi∏cie

Linki zamków i dêwignie otwierania
Wymiana
Montować w odwrotnej kolejnoÊci. UWAGA: • Uwa×ać by nie zagiàć linek otwierania pokrywy wlewu paliwa i pokrywy baga×nika. • Upewnić si∏, ×e linki sà poprowadzone i połàczone prawidłowo. • Sprawdzić działanie pokryw baga×nika i wlewu paliwa. Rozmieszczenie spinek linek

ZAMEK POKRYWY WLEWU PALIWA

LINKA POKRYWY WLEWU PALIWA DèWIGNIA Przeprowadzić link∏ pokrywy wlewu paliwa przez otwór.

Wymontowanie dêwigni: POKRYWA DèWIGNI B¢BENEK ZAMKA DèWIGNI

LINKA POKRYWY BAGAþNIKA

Poluzować Êrub∏.

DèWIGNIA LINKA POKRYWY WLEWU PALIWA
LINKA POKRYWY BAGAþNIKA

Do zamka pokrywy baga×nika Do zamka pokrywy wlewu paliwa

Zamki pokrywy wlewu paliwa i baga×nika
Wymiana
Wymontowanie zamka pokrywy baga×nika:

Rozmieszczenie Êrub, 3

CI¢GNO B¢BENKA ZAMKA

WYŁÑCZNIK B¢BENKA ZAMKA Uwa×ać by nie uszkodzić. LINKA POKRYWY BAGAþNIKA CI¢GNO B¢BENKA ZAMKA ZAMEK POKRYWY BAGAþNIKA

B¢BENEK ZAMKA

OBUDOWA ZAMKA

Wymontowanie zamka pokrywy wlewu paliwa: POKRYWA WLEWU PALIWA

WYŁÑCZNIK B¢BENKA ZAMKA Uwa×ać by nie uszkodzić.

ZAMEK POKRYWY WLEWU PALIWA Montować w odwrotnej kolejnoÊci. UWAGA: • Uwa×ać by nie pogiàć linek. • Upewnić si∏, ×e pokrywa wlewu paliwa dobrze pasuje do nadwozia. • Upewnić si∏, ×e pokrywa baga×nika i pokrywa wlewu paliwa zamykajà si∏ pewnie. • Upewnić si∏, ×e pokrywa baga×nika i pokrywa wlewu paliwa otwierajà si∏ prawidłowo.

LINKA POKRYWY WLEWU PALIWA ZAMEK POKRYWY WLEWU PALIWA Aby wymontować obrócić o 90°.

Krata wlotu powietrza. Panel tablicy rejestracyjnej
Wymiana kraty wlotu powietrza
UWAGA: Uwa×ać by nie porysować kraty wlotu powietrza. 1. Wymontować krat∏ wlotu powietrza wykr∏cajàc wkr∏ty i podwa×ajàc spinki po obu stronach korzystajàc ze Êrubokr∏ta jak pokazano. 2. Montować w odwrotnej kolejnoÊci. UWAGA: W razie potrzeby, wymienić zdemontowane spinki. Rozmieszczenie spinek, 2 KRATA WLOTU POWIETRZA

WKR¢T

SPINKA

SZMATKA

SPINKA

Wymiana panelu tablicy rejestracyjnej
OSTRZEþENIE: Przy wymianie panelu u×ywać r∏kawiczek. UWAGA: Uwa×ać, by nie porysować nadwozia. 1. Wymontować nakr∏tki i spinki. UWAGA: Uwa×ać, by nie upuÊcić nakr∏tek do wn∏trza pokrywy baga×nika. 2. PodnieÊć i wymontować panel tablicy rejestracyjnej. 3. Montować w odwrotnej kolejnoÊci. UWAGA: W razie potrzeby, wymienić zdemontowane spinki. SPINKA PANEL TABLICY REJSTRACYJNEJ

Rozmieszczenie nakr∏tek, 4

Rozmieszczenie spinek Spinki, 1 Spinki, 4

PANEL TABLICY REJSTRACYJNEJ

Listwy boczne szyb. Listwa dachu
Wymiana
OSTRZEþENIE: Przy podwa×aniu listew, koniec Êrubokr∏ta owinàć taÊmà ochronnà. UWAGA: Uwa×ać by nie pogiàć listew i nie uszkodzić nadwozia.

Rozmieszczenie LISTWA DACHU LISTWA DACHU ZACZEP UWAGA: Uwa×ać nie uszkodzić górnych listew przedniej i tylnej szyby.

TAÂMA OCHRONNA

LISTWA DACHU

Rozmieszczenie spinek, 11

WKR¢T LISTWA BOCZNA Wykr∏cić wkr∏t i pociàgnàć listw∏ bocznà r∏kà. SPINKA

LISTWA BOCZNA

LISTWA SZYBY TRÓJKÑTNEJ

Montować w odwrotnej kolejnoÊci. UWAGA: W razie potrzeby, wymienić zdemontowane spinki.

Osłona boczna progu drzwi
Wymiana
Rozmieszczenie spinek, 2 Rozmieszczenie spinek, 10

SPINKA BOCZNA Demontować spink∏ z nadwozia poprzez obrót o 45°.

UWAGA: Poluzować wkr∏t, nast∏pnie wyjàć spink∏ przyrzàdem do demonta×u spinek.

NADKOLE PLASTIKOWE

SPINKA BOCZNA

SPINKA DOLNA OSŁONA PROGU DRZWI

OSŁONA PROGU DRZWI Wymontować dolne spinki, nast∏pnie wymontować listw∏ progu przesuwajàc jà do przodu. SPINKA BOCZNA Przód

Przy wyjmowaniu listwy progu spinki boczne pozostajà w otworach nadwozia.

Aby wmontować listw∏ progu nale×y wymontować spinki boczne z nadwozia, wło×yć je do listwy progu i zamontować listw∏ progu. UWAGA: • Uwa×ać by nie skr∏cić osłony progu drzwi. • W razie potrzeby wymienić uszkodzone spinki.

Listwy drzwi
Wymiana
OSTRZEþENIE: Przy podwa×aniu listew, koniec Êrubokr∏ta owinàć taÊmà ochronnà. UWAGA: • Do wymiany listwy drzwiowej, wymontować boczek drzwi i osłon∏ plastikowà. • Uwa×ać by nie zgiàć listew drzwi. • Przed monta×em oczyÊcić powierzchni∏ drzwi pod listwà gàbkà zwil×onà w alkoholu. • Po oczyszczeniu, uwa×ać by drzwi nie zanieczyÊcić olejem, smarem lub wodà. • Po zgi∏ciu listwy drzwiowej rdzeƒ stalowy ulega odkształceniu i nie mo×na go wyprostować. Wymienić listw∏ w przypadku jej zgi∏cia.

LISTWA BOCZNA PRZEDNIA Najpierw wymontować nadkole plastikowe.

NAKR¢TKA PLASTIKOWA

Cz∏Êć samoprzylepna listwy. LISTWA DRZWI PRZEDNICH

Cz∏Êć samoprzylepna listwy.

LISTWA DRZWI TYLNYCH

Rozmieszczenie spinek TAÂMA SAMOPRZYLEPNA LISTWA BOCZNA PRZEDNIA

TAÂMA SAMOPRZYLEPNA

Montować w odwrotnej kolejnoÊci. UWAGA: W razie potrzeby, wymienić zdemontowane spinki.

Listwy drzwi
Wymiana (ciàg dalszy)
Do wymiany listew drzwi konieczne sà nast∏pujàce materiały: UWAGA: Post∏pować wg. instrukcji producenta. Materiały: • Ârodek do usuwania taÊm przylepnych firmy 3M 08907 • Ârodek do usuwania kleju z taÊm przylepnych firmy 3M 08908 • TaÊma przylepna 3M Super Automotive Attachment Tape Narz∏dzia: • TaÊma ochronna • Nó× lub ostrze tnàce • Gàbka lub r∏cznik • Promiennik podczerwieni • Folia • Szpachelka • Alkohol Listwa drzwi przednich: Wypiàć spink∏ przednià A.

OSTRZEþENIE: Przy wymianie listew drzwiowych u×ywać r∏kawiczek. 1. Wymontować boczek drzwi, odciàgnàć osłon∏ plastikowà (patrz str. 20-5, 6, 14, 15) 2. Nało×yć taÊm∏ ochronnà wokół listwy drzwiowej. SZMATKA SPINKA PRZEDNIA A LISTWA DRZWI NAKR¢TKA PLASTIKOWA LISTWA DRZWI PRZEDNICH

Listwa drzwi tylnych: Wypiàć spink∏ przednià A obracajàc jà o 90°.

TAÂMA OCHRONNA 3. Zdemontować spinki listew od Êrodka drzwi. Ostro×nie odcinać taÊm∏ przylepnà nao×em, jednoczeÊnie odciàgajàc listw∏ od drzwi, jak na rysunku. UWAGA: Uwa×ać, by nie porysować lub nie zagiàć listew.

NOþ TAÂMA PRZYLEPNA

SPINKA PRZEDNIA A

LISTWA DRZWI NOþ

LISTWA DRZWI TYLNYCH

Usuni∏cie pozostałoÊci taÊmy przylepnej: 4. Nało×yć Êrodek do usuwania taÊm przylepnych na powierzchnie przylepne drzwi.

7. Aby usunàć pozostałoÊci po kleju z taÊmy przepnej, nało×yć Êrodek do usuwania kleju, nast∏pnie zeskrobać pozostałoÊci taÊmy i kleju szpachelkà. 8. Usunàć taÊmy ochronne z drzwi i umyć powierzchnie przylepne gàbka zwil×onà w alkoholu. UWAGA: Upewnić si∏, ×e powierzchnie przylepne nie sà zanieczyszczone wodà, olejem lub smarem. 9. Wymontować spinki z listwy. UWAGA: W razie potrzeby wymienić uszkodzone spinki.

ÂRODEK DO USUWANIA TAÂM PRZYLEPNYCH 5. Przyło×yć foli∏ na powierzchni∏ drzwi, nast∏pnie ogrzewać drzwi do temperatury 40 ÷ 50 °C przez 5 - 10 min promienikiem podczerwieni. UWAGA: Uwa×ać przy nagrzewaniu drzwi aby uniknàć deformacji.

10. Nało×yć Êrodek do usuwania taÊm przylepnych na listw∏ drzwi.

ÂRODEK DO USUWANIA TAÂM PRZYLEPNYCH

LISTWA DRZWI 11. Owinàć listw∏ folià, nast∏pnie ogrzewać jà do temperatury 40 ÷ 50 °C przez 5-10 min promiennikem podczerwieni. UWAGA: Uwa×ać przy ogrzewaniu aby nie zdeformować listwy. FOLIA 6. Zeskrobać taÊm∏ przylepnà szpachelkà. TAÂMA PRZYLEPNA

FOLIA

SZPACHELKA

Listwy drzwi
Wymiana (ciàg dalszy)
12. Zaskrobać taÊm∏ przylepnà szpachelkà. SZPACHELKA

Zamontowanie listw drzwi:
15. Przykleić nowà taÊm∏ przylepnà do listwy, jak na rysunku. Miejsca przyklejenia taÊmy przylepnej

LISTWA DRZWI PRZEDNICH

TAÂMA PRZYLEPNA

13. Aby usunàć pozostałoÊci po kleju z taÊmy przylepnej, nało×yć Êrodek do usuwania kleju, nast∏pnie zeskrobać pozostałoÊci taÊmy i kleju szpachelkà. 14. Usunàć taÊmy ochronne i umyć powierzchnie przylepne listwy gàbkà zwil×onà alkoholem. UWAGA: Upewnić si∏, ×e powierzchnie przylepne nie sà zanieczyszczone wodà, olejem lub smarem.

LISTWA DRZWI TYLNYCH

NOWA TAÂMA PRZYLEPNA GruboÊć: 1,2 mm

16. Zamontować spinki do listwy drzwi. 17. Podgrzewać powierzchnie przylepne drzwi i listwy promiennikiem podczerwieni, do temperatury: Drzwi: 40 – 60 °C Listwa: 20 – 30 °C UWAGA: Przy podgrzewaniu listwy uwa×ać, by jej nie zdeformować. 18. Ustawić listw∏ wg. umiejscowienia spinki. Lekko nacisnàć listw∏ a× cała kraw∏dê przyklei si∏. UWAGA: Nie polewać wodà listwy przez pierwsze 24 godziny po monta×u. 19. Zamontować wszystkie wymontowane cz∏Êci.

Emblematy tylne
Zamontowanie
Tylne emblematy montować w miejscach jak na rysunku. UWAGA: • Przed przyklejaniem emblematów, zmyć powierzchni∏ nadwozia gàbkà zwil×onà w alkoholu. • Nie zanieczyÊcić umytych powierzchni wodà, olejem lub smarem. • Przy przyklejaniu upewnić si∏, ×e emblematy przylegajà dokładnie, bez zmarszczeƒ.

Rozmieszczenie emblematów:

ACCORD WERSJA

Rama pomocnicza
Rama pomocnicza

Do nadwozia

BELKA POPRZECZNA TYLNA

ÂRUBY SPECJALNE Wymienić

BELKA TYLNA ÂRUBA SPECJALNA Wymienić Do nadwozia

Do nadwozia BELKA ÂRODKOWA Do belki przedniej

ÂRUBA SPECJALNA

ÂRUBA SPECJALNA BELKA PRZEDNIA Wymienić

Wymienić

ÂRUBA SPECJALNA

Wymienić

Punkty kontrolne nadwozia
Wersja A/T

Jednostki: mm (in) φ: Ârednica wewn∏trzna

POINT = PUNKT

(NAKR¢TKA)

OÂ SAMOCHODU

PRZEDNI AMORTYZATOR GÓRNY WAHACZ

GÓRNY WAHACZ

PODUSZKA SKRZYNI BIEGÓW

(NAKR¢TKA) (NAKR¢TKA)

PRZEKRÓJ BB

LINIA BAZOWA

BELKA PRZEDNIA

PODUSZKA SILNIKA BELKA TYLNA

LINIA PIONOWA

OTWÓR TECHNOLOGICZNY

OTWÓR TECHNOLOGICZNY

PRZEKRÓJ AA, CC

PRZEKRÓJ EE

GÓRNY WAHACZ

AMORTYZATOR TYLNY

(NAKR¢TKA)

(NAKR¢TKA)

PRZEKRÓJ DD

WSPORNIK WAHACZA WLECZONEGO

OTWÓR TECHNOLOGICZNY BELKA POPRZECZNA

WSPORNIK WAHACZA WLECZONEGO

OTWÓR TECHNOLOGICZNY

Punkty kontrolne nadwozia
Wersja M/T

Jednostki: mm (in) φ: Ârednica wewn∏trzna

POINT = PUNKT

(NAKR¢TKA)

OÂ SAMOCHODU

PRZEDNI AMORTYZATOR GÓRNY WAHACZ GÓRNY WAHACZ PODUSZKA SILNIKA

(NAKR¢TKA) (NAKR¢TKA)

PRZEKRÓJ BB

(NAKR¢TKA)

LINIA BAZOWA

BELKA PRZEDNIA

PODUSZKA SKRZYNI BIEGÓW BELKA TYLNA

LINIA PIONOWA

OTWÓR TECHNOLOGICZNY

OTWÓR TECHNOLOGICZNY

PRZEKRÓJ AA, CC

(NAKR¢TKA)

PRZEKRÓJ EE

GÓRNY WAHACZ AMORTYZATOR TYLNY

(NAKR¢TKA)

(NAKR¢TKA)

PRZEKRÓJ DD

WSP. WAHACZA WLECZONEGO WSPORNIK WAHACZA WLECZONEGO OTWÓR TECHNOLOGICZNY

OTWÓR TECHNOLOGICZNY BELKA POPRZECZNA

Ogrzewanie i Klimatyzacja
Ogrzewanie ............................................................... 21-1 Klimatyzacja (A/C) .................................................... 22-1

SYSTEM PODUSZEK POWIETRZNYCH (SRS)
Niektóre wersje samochodów Accord wyposa×one sà w poduszki powietrzne kierowcy umieszczone w kole kierownicy, jako cz∏Êć systemu poduszek powietrznych (SRS). Informacje niezb∏dne do bezpiecznej obsługi układu SRS sà opisane w tej publikacji. Punkty w spisie treÊci rozdziału oznaczone - (*) zawierajà lub sà poło×one blisko elementów układu SRS. Obsługa, wymiana lub demonta× tych elementów wymaga specjalnych Êrodków ostro×noÊci i narz∏dzi, z tego powodu musi być wykonywana przez przeszkolony personel Autoryzowanego Dealera samochodów Honda.

• • • •

Aby uniknàć uszkodzenia powodujàcego niezadziałanie poduszek, co mo×e doprowadzić do Êmierci lub kalectwa w przypadku zderzenia czołowego, wszystkie prace przy układzie SRS muszà być wykonywane przez przeszkolony personel Autoryzowanego Dealera Hondy. NiewłaÊciwie wykonywane naprawy jak równie× nieprawidłowa wymiana elementów układu SRS mo×e spowodować obra×enia w wyniku niezamierzonego wybuchu poduszek powietrznych. Wszystkie wiàzki elektryczne układu SRS sà okryte ×ółtà otulinà. Elementy układu SRS sà umieszczone w kolumnie kierownicy, Êrodkowej konsoli i desce rozdzielczej. Nie u×ywać przyrzàdów elektrycznych do sprawdzania tych obwodów. Prace serwisowe, demonta× lub wymiana prowadzona w pobli×u koła kierownicy, deski rozdzielczej lub wiàzek przewodów w pobli×u skrzynki bezpieczników pod deskà rozdzielczà mogà wywołać wybuch poduszek powietrznych i z tego powodu muszà być wykonywane przez przeszkolony personel serwisowy Autoryzowanego Dealera Hondy.

Ogrzewanie
Rysunek zestawieniowy ..................... 21-2 Poło×enie klapek nagrzewnicy .......... 21-3 Schemat ideowy ................................. 21-5 *Wyszukiwanie i usuwanie usterek Tabela objawów ............................. 21-6 Sygnały wejÊcia i wyjÊcia panelu regulacji ogrzewania .................. 21-7 Schematy technologiczne Pr∏dkoÊć silnika elektrycznego dmuchawy .............................. 21-8 Silnik elektryczny dmuchawy ... 21-10 Silnik elektryczny sterowania recyrkulacjà ........................... 21-13 Zespół dmuchawy Wymiana ......................................... 21-15 Naprawa ......................................... 21-17 *Zespół nagrzewnicy Wymiana ......................................... 21-18 Naprawa ......................................... 21-19 Regulacja klapki nawiewu na szyb∏ ......................................... 21-20 Panel regulacji ogrzewania Wymiana ........................................ 21-20 Naprawa ......................................... 21-21 Wymiana linki regulacji mieszania powietrza .................................... 21-22 Wymiana linki regulacji kierunku nawiewu ...................................... 21-23 *: Przed pracà przy tym zespole przeczytać uwagi dotyczàce poduszek powietrznych SRS. Linka nawiewu zimnego powietrza Wymiana .................................................... Linka zaworu ogrzewania Regulacja ................................................... Linka regulacji mieszania powietrza Regulacja ................................................... Linka regulacji kierunku nawiewu Regulacja ................................................... Linka nawiewu zimnego powietrza Regulacja ................................................... Silnik elektryczny sterowania recyrkulacjà Sprawdzanie .............................................. Przekaênik Sprawdzanie .............................................. Przełàcznik wentylatora ogrzewania Sprawdzanie .............................................. Włàcznik sterowania recyrkulacjà Sprawdzanie .............................................. 21-27 21-27 21-26 21-26 21-25 21-25 21-24 21-24 21-23

Rysunek zestawieniowy
OSTRZEþENIE: • Wszystkie wiàzki elektryczne układu SRS sà okryte ×ółtà otulinà. • Wymieniać całà wiàzk∏ SRS w przypadku stwierdzenia przerwy lub uszkodzenia któregoÊ z przewodów. • Przed rozłàczeniem połàczeƒ układu SRS nale×y wyłàczyć zapłon, odłàczyć biegun ujemny akumulatora nast∏pnie dodatni i odczekać co najmniej 3 minuty.

PODUSZKA POWIETRZNA WIÑZKA GŁÓWNA SRS (þółta otulina) SILNIK STEROWANIA RECYRKULACJÑ Sprawdzanie, str. 21-26

ZESPÓŁ DMUCHAWY Wymiana, str. 21-15 Naprawa, str. 21-17 ZESPÓŁ NAGRZEWNICY Wymiana, str. 21-18 Naprawa, str. 21-19

PANEL REGULACJI OGRZEWANIA Wymiana, str. 21-20 Naprawa, str. 21-21

WŁÑCZNIK RECYRKULACJI Sprawdzanie, str. 21-27

LINKA ZAWORU OGRZEWANIA Regulacja, str. 21-24 LINKA REGULACJI KIERUNKU NAWIEWU Regulacja, str. 21-25 Wymiana, str. 21-23 LINKA NAWIEWU ZIMNEGO POWIETRZA Regulacja, str. 21-25 Wymiana, str. 21-23

POKR¢TŁO REGULACJI KIERUNKU NAWIEWU (Regulacja: Patrz LINKA REGULACJI KIERUNKU NAWIEWU)

POKR¢TŁO REGULACJI TEMPERATURY
(Regulacja: Patrz LINKA REGULACJI MIESZANIA POWIETRZA)

LINKA REGULACJI MIESZANIA POWIETRZA Regulacja, str. 21-24 Wymiana, str. 21-22

PRZEŁÑCZNIK WENTYLATORA OGRZEWANIA Sprawdzanie, str. 21-27

Poło×enie klapek nagrzewnicy

(ZIMNE POWIETRZE)

CIEPŁO

ZIMNO

(NAWIEW ÂRODKOWY)

(NAWIEW NA NOGI I ÂRODKOWY)

Poło×enie klapek nagrzewnicy (ciàg dalszy)

CIEPŁO

ZIMNO

(NAWIEW NA NOGI)

(NAWIEW NA NOGI I SZYB¢)

(NAWIEW NA SZYB¢)

Schemat ideowy
SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW POD POKRYWÑ SILNIKA
AKUMULATOR

WYŁÑCZNIK ZAPŁONU

SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW POD DESKÑ ROZDZIELCZÑ

(POŁÑCZENIE WEWN¢TRZNE)

PRZEKAèNIK SILNIKA DMUCHAWY

SILNIK STEROWANIA RECYRKULACJÑ SKRZYNKA BEZPIECZNIKÓW POD DESKÑ ROZDZIELCZÑ

SILNIK DMUCHAWY REC. ÂWIEþE

TERMOSTAT A/C (dla samochodów z A/C)
OPORNIK DMUCHAWY

PRZEŁÑCZNIK ZESPOLONY ÂWIATEŁ

WŁÑCZNIK A/C

OBWÓD ÂCIEMNIACZA

PANEL REGULACJI OGRZEWANIA

PRZEŁÑCZNIK WENTYLATORA

REGULATOR JASNOÂCI OÂWIETLENIA WSKAèNIKÓW

Wyszukiwanie i usuwanie usterek
Tabela objawów
UWAGA: Przed przystàpieniem do usuwania usterek sprawdzić poziom płynu chłodzàcego i rozgrzać silnik. OBJAW Przepływ ciepłego powietrza jest mały.
Silnik elektr. dmuchawy pracuje, ale jeden lub kilka biegów nie działa. Dmuchawa pracuje prawidłowo.

PRZYCZYNA, SPOSÓB NAPRAWY
PrzejÊć do schematu usuwania usterek (patrz str. 21-8). Sprawdzić po kolei: • Zapchanie kanału ogrzewania • Zapchanie otworu wylotowego dmuchawy • NiewłaÊciwe ustawienie klapki • Uszkodzenie regulacji temperatury PrzejÊć do schematu usuwania usterek (patrz str. 21-10). Sprawdzić po kolei: • Zapchanie kanału ogrzewania • Zapchanie otworu wylotowego dmuchawy • Zapchanie zaworu ogrzewania • Uszkodzenie klapki mieszania powietrza • Regulacj∏ linki zaworu ogrzewania (patrz str. 21-24) • Regulacj∏ linki regulacji mieszania powietrza (patrz str. 21-24) • Uszkodzenie regulacji temperatury • Uszkodzenie termostatu (patrz rozdział 10) • Zapchanie parownika (z klimatyzacjà) • Zamarzni∏ty parownik (z klimatyzacjà) • Sprawdzić układ dêwigniowy zespołu ogrzewania • Sprawdzić wyregulowanie linki regulacji kierunku nawiewu (patrz str. 21-25) • Uszkodzenie regulacji kierunku nawiewu PrzejÊć do schematu usuwania usterek (patrz str. 21-13).

Nie ma przepływu ciepłego powietrza.

Silnik elektryczny dmuchawy w ogóle nie pracuje. Silnik elektryczny dmuchawy pracuje.

Pokr∏tło regulacji kierunku nawiewu nie przekr∏ca si∏.

Klapka recyrkulacji nie zmienia poło×enia mi∏dzy FRESH (Êwie×e) a RECIRCULATE (recyrkulacja).

Sygnały wejÊcia i wyjÊcia panelu regulacji ogrzewania

Widok od strony przewodów

Nr

Kolor przewodu

Sygnał

Nr

Kolor przewodu

Sygnał
IG2 (ZAPŁON) WEJÂCIE WYJÂCIE WEJÂCIE WYJÂCIE

PRZEŁÑCZNIK ZESPOLONY ÂWIATEŁ

WEJÂCIE WYJÂCIE WEJÂCIE WYJÂCIE

MASA RECYRKULACJA ÂWIEþE

REGULATOR JASNOÂCI TERMOSTAT A/C WŁÑCZNIK A/C

Wyszukiwanie i usuwanie usterek
Schematy Pr∏dkoÊć silnika elektrycznego dmuchawy
Silnik dmuchawy pracuje, ale jeden lub kilka biegów nie działa.

Włàczyć zapłon, a przełàcznik wentylatora ogrzewania ustawić w pozycji WYŁ (OFF).

Czy silnik dmuchawy pracuje ?

TAK

(c. d. na str. 21-9)

NIE Wyłàczyć zapłon.

Rozłàczyć złàczk∏ 5 stykowà opornika dmuchawy.

Zmierzyć opór mi∏dzy stykami Nr3 i Nr5 opornika dmuchawy. Widok od strony przewodów NIE Czy jest około 2,31 Ω ? TAK Połàczyć ponownie złàczk∏ 5 stykowà opornika dmuchawy. Widok od strony przewodów Wymontować panel regulacji ogrzewania (patrz str. 21-20).

Wymienić opornik dmuchawy.

Rozłàczyć złàczk∏ 8 stykowà przełàcznika wentylatora ogrzewania.

Włàczyć zapłon.

W 8 stykowej złàczce przełàcznika wentylatora dmuchawy po kolei łàczyć z masà nast∏pujàce styki. • przewodu BLU • przewodu BLU/WHT • przewodu BLU/YEL • przewodu BLU/BLK • przewodu BLU/RED

(c. d. na str. 21-9)

(c. d. ze str. 21-8)

Czy silnik dmuchawy pracuje przy rosnàcej pr∏dkoÊci ? NIE Usunàć przerw∏ lub nadmiernà opornoÊć w odpowiednich przewodach mi∏dzy przełàcznikiem wentylatora ogrzewania i opornikiem dmuchawy.

TAK

Wymienić przełàcznik wentylatora ogrzewania.

(c. d. ze str. 21-8)

Wyłàczyć zapłon.

Wymontować panel regulacji ogrzewania (patrz str. 21-20).

Rozłàczyć złàczk∏ 8 stykowà przełàcznika wentylatora ogrzewania.

Rozłàczyć złàczk∏ 5 stykowà opornika dmuchawy.

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu ka×dego przewodu mi∏dzy przełàcznikiem wentylatora ogrzewania a masà. • przewód BLU • przewód BLU/WHT • przewód BLU/YEL • przewód BLU/BLK • przewód BLU/RED

Czy obwód jest zamkni∏ty ? TAK Usunàć zwarcie w przewodzie (–ach) mi∏dzy przełàcznikem wentylatora ogrzewania a opornikiem dmuchawy

NIE

Wymienić przełàcznik wentylatora ogrzewania.

Wyszukiwanie i usuwanie usterek
Schematy Silnik dmuchawy
Silnik dmuchawy nie pracuje.

Sprawdzić bezpiecznik Nr7 (7,5 A) w skrzynce bezpieczników pod deskà rozdzielczà i bezpiecznik Nr18 (30A) w skrzynce bezpieczników pod pokrywà silnika. NIE

Czy bezpieczniki sà dobre ? TAK Rozłàczyć złàczk∏ 2 stykowà silnika dmuchawy.

Wymienić bezpiecznik (-i).

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem (+) przewodu YEL/BLK i masà (-).

Czy jest napi∏cie akumulatora ?

NIE (c. d. na str. 21-12)

TAK Wyłàczyć zapłon.

Podłàczyć plus akumulatora do styku (1) a mas∏ do styku (2).

Widok od strony przewodów

Czy silnik dmuchawy pracuje ? TAK Podłàczyć ponownie złàczk∏ 2 stykowà silnika dmuchawy.

NIE

Wymienić silnik dmuchawy.

Wymontować panel regulacji ogrzewania (patrz str. 21-20).

Rozłàczyć złàczk∏ 8 stykowà przełàcznika wentylatora.

Widok od strony przewodów

Włàczyć zapłon.

(c. d. na str. 21-11)

(c. d. ze str. 21-10)

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem (+) przewodu BLU/RED a masà (-).

Czy jest napi∏cie akumulatora ?

NIE

TAK Wyłàczyć zapłon.

Usunàć przerw∏ w przewodzie BLU/RED mi∏dzy silnikiem dmuchawy a przełàcznikiem wentylatora ogrzewania.

Sprawdzić przełàcznik wentylatora ogrzewania (patrz str. 21-27)

Widok od strony przewodów

Czy przełàcznik jest sprawny ? TAK Sprawdzić czy jest przerwa w przewodzie BLK mi∏dzy przełàcznikiem wentylatora a masà. JeÊli przewód jest dobry, sprawdzić punkt masowy G401 i G402.

NIE Wymienić przełàcznik wentylatora ogrzewania.

Wyszukiwanie i usuwanie usterek
Schematy Silnik dmuchawy (ciàg dalszy)
(c. d. ze str. 21-10)

Wyłàczyć zapłon.

Wymontować przekaênik silnika dmuchawy ze skrzynki bezpieczników pod deskà rozdzielczà.

Sprawdzić przekaênik silnika dmuchawy (patrz str. 21-26). NIE

Czy przekaênik jest sprawny ? TAK Włàczyć zapłon.

Wymienić przekaênik silnika dmuchawy.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem Nr (2) (+) a masà (-).

Czy jest napi∏cie akumulatora ?

NIE

Wymienić skrzynk∏ bezpieczników pod deskà rozdzielczà.

TAK Wyłàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem Nr (3) (+) a masà (-). Usunàć przerw∏ w WHT przewodzie mi∏dzy skrzynkà bezpieczników pod deskà rozdzielczà a skrzynkà bezpieczników pod pokrywà silnika.

Czy jest napi∏cie akumulatora ?

NIE

TAK Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu w BLK przewodzie mi∏dzy stykiem Nr (4) a masà.

Czy obwód jest zamkni∏ty ? TAK Usunàć przerw∏ w YEL/BLK przewodzie mi∏dzy skrzynkà bezpieczników pod deskà rozdzielczà a silnikiem dmuchawy.

NIE

Sprawdzić czy jest przerwa w BLK przewodzie mi∏dzy skrzynkà bezpieczników pod deskà rozdzielczà a masà. JeÊli przewód jest dobry, sprawdzić punkty masowe G401 i G402.

Schematy

Silnik sterowania recyrkulacjà

Klapka sterowania recyrkulacjà nie zmienia poło×enia mi∏dzy FRESH (Êwie×e), a REC. (recyrkulacja).

Sprawdzić bezpiecznik Nr 7 (7,5A) w skrzynce bezpieczników pod deskà rozdzielczà. NIE

Czy bezpiecznik jest dobry ? TAK Rozłàczyć złàczk∏ 3 stykowà silnika sterowania recyrkulacjà

Wymienić bezpiecznik.

Włàczyć zapłon.

Zmierzyć napi∏cie mi∏dzy stykiem (+) przewodu YEL/BLK, a masà (-). Usunàć przerw∏ w przewodzie YEL/BLK mi∏dzy skrzynkà bezpieczników pod deskà rozdzielczà, a silnikiem sterowania recyrkulacjà.

Czy jest napi∏cie akumulatora ?

NIE

TAK Wyłàczyć zapłon.

Sprawdzić silnik sterowania recyrkulacjà (patrz str. 21-26).

Widok od strony przewodów

Czy silnik sterowania recyrkulacjà jest sprawny ? TAK (c. d. na str. 21-14)

NIE

Wymontować silnik sterowania recyrkulacjà (patrz str. 21-17).

Sprawdzić czy dêwignie i klapki sterowania recyrkulacjà poruszajà si∏ płynnie.

Czy dêwignie i klapki sterowania recyrkulacjà poruszajà si∏ płynnie ?

NIE

Naprawić dêwignie i klapki sterowania recyrkulacjà.

TAK Wymienić silnik sterowania recyrkulacjà.

Wyszukiwanie i usuwanie usterek
Schematy Silnik sterowania recyrkulacjà (ciàg dalszy)
(c. d. ze str. 21-13)

Wymontować panel regulacji ogrzewania (patrz str. 21-20).

Rozłàczyć złàczk∏ 10 stykowà panelu regulacji ogrzewania.

Sprawdzić ciàgłoÊć obwodu w przewodach GRN/WHT i GRN/RED mi∏dzy panelem regulacji ogrzewania i silnikiem sterowania recyrkulacjà. Usunàć przerw∏ w przewodzie GRN/WHT i/lub GRN/RED mi∏dzy panelem regulacji ogrzewania i silnikiem sterowania recyrkulacjà. Widok od strony przewodów

Czy obwód jest zamkni∏ty ? TAK Sprawdzić c