my-eBook

_________________________________________________________________________________________________________________

Molière SKĄPIEC

HARPAGON ojciec Kleanta i Elizy, zalotnik Marianny KLEANT syn Harpagona, zalotnik Marianny ELIZA córka Harpagona WALERY syn Anzelma, zalotnik Elizy MARIANNA córka Anzelma ANZELM ojciec Walerego i Marianny FROZYNA pośredniczka SIMON faktor JAKUB kuc arz i !o"nica Harpagona STRZAŁKA s#u$%cy Kleanta PANI CLAU E gospodyni Harpagona ! ZIEBEŁKO s#u$%cy Harpagona SZCZYGIEŁEK s#u$%cy Harpagona KOMISARZ POLICJI i jego PISARZ Rzecz dzieje się w Paryżu, w domu Harpagona

OSOBY

AKT PIERWSZY
SCENA I WALERY, ELIZA WALERY &ó$ to, nado'na Elizo, zapad#aś, !idz( ! smutek po c !ili serdecznego zapa#u, który spra!i#, i$ tak !spania#omyślnie odda#aś mi !iar( i s#o!o) Wzdyc asz, gdy ja jestem tak pe#en radości* +o!iedz, mia#a$'yś $a#o!a,, $eś mnie uczyni#a szcz(śli!ym) & cia#a'yś cofn%, zadatek uczu,, do którego mi#oś, moja zdo#a#a ci( nak#oni,) ELIZA -ie, Walery, nie $a#uj( niczego. /'yt s#odka jakaś !#adza nie!oli mnie ku to'ie0 nie mam na!et si#y pragn%,, a'y si( to nie 'y#o sta#o. Ale je$eli mam 'y, szczer%, przysz#oś, nape#nia mnie niepokojem0 !ielce si( o'a!iam, $e mi#oś, zapro!adzi#a mnie dalej, ni$'y si( godzi#o. WALERY 1 czemu$ t!oje ust(pst!o nape#nia ci( o'a!%) &zegó$ si( l(kasz) ELIZA Ac ) nie jednej, ale stu rzeczy2 pory!czości ojca, !ymó!ek rodziny, s%du ś!iata0 ale nade !szystko, Walery, odmiany t!ego serca i tego okrutnego zo'oj(tnienia, jakim !y, m($czy"ni, odp#acacie najcz(ściej z'yt tkli!e do!ody nie!innego uczucia. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona 6

my-eBook
_________________________________________________________________________________________________________________

WALERY Ac , nie czy7 mi tej krzy!dy i nie s%d" !edle innyc . +os%dzaj mnie o !szystko raczej, Elizo, ni$ o to, 'ym móg# uc y'i, temu, com ci po!inien. -az'yt ci( koc am, a mi#oś, moja tr!a, '(dzie do gro'u. ELIZA Ac , Walery, ka$dy !szak mó!i to samo* W s#o!ac !szyscy m($czy"ni podo'ni s% do sie'ie0 czyny dopiero ods#aniaj% ró$nice. WALERY 5koro !i(c czyny jedynie daj% pozna,, czym ! istocie jesteśmy, zaczekaj przynajmniej, a$ '(dziesz mog#a !edle nic os%dzi, me serce, i nie o'arczaj mnie z'rodniami czerpanymi ! przed!czesnyc podejrzeniac . -ie ra7 mnie, '#agam, tak dotkli!ym ciosem i zosta! mi czas, a'ym tysi%cznymi do!odami móg# ci do!ieś, sta#ości myc p#omieni. ELIZA Ac , jak$e #at!o jest nas przekona,, gdy kogoś koc amy* 8c tak, Walery* i ja mniemam, $e serce t!oje niezdolne 'y#o'y mnie za!ieś,. Wierz(, $e koc asz pra!dzi!ie i $e mi '(dziesz !ierny0 nie c c( !%tpi, o tym i dr$( ju$ jedynie przed pot(pieniem ś!iata. WALERY Ale sk%d tak czarne przypuszczenia) ELIZA -ie l(ka#a'ym si( niczego, gdy'y ka$dy patrzy# na ci( moimi oczyma2 ! oso'ie t!ej znajduj( dostateczne uspra!iedli!ienie !szystkiego, com uczyni#a. Moje serce na s!oj% o'ron( mo$e si( po!o#a, na !szystkie t!oje przymioty, poparte jeszcze d#ugiem !dzi(czności, który nie'o kaza#o mi !zgl(dem cie'ie zaci%gn%,. &o c !ila staje mi przed oczyma straszli!e nie'ezpiecze7st!o, które po raz pier!szy z'li$y#o nas do sie'ie0 szlac etna od!aga, z jak% nie !a a#eś si( nara$a, $ycia, a'y mnie !ydrze, !ściek#ości !z'urzonyc fal0 pe#na tkli!ości opieka, jak% mnie otoczy#eś !ydo'y!szy z !ody, oraz te !ytr!a#e ś!iadect!a $arli!ej mi#ości, której ani czas, ani przeszkody nie zdo#a#y odstr(czy,. Wi(cej jeszcze* !szak$e ta mi#oś, ka$e ci zapomnie, o domu, zatrzymuje ci( ! tym mieście, zmusza ci(, a'yś ze !zgl(du na mnie trzyma# ! ukryciu stan i naz!isko, a !reszcie sk#ania do tego, i$ a'y mnie !idy!a, przyj%#eś o'o!i%zki domo!nika mego ojca. Wszystko to nie mog#o mnie nie przy!i%za, do cie'ie i !ystarcza najzupe#niej ! moic oczac , a'y !yt#umaczy, krok, na który si( zgodzi#am0 nie !ystarczy mo$e jednak, a'y go unie!inni, ! oczac ludzi. Ac , !cale nie jestem pe!na, czy ś!iat zec ce zrozumie, moje uczucia* WALERY /e !szystkiego, coś tu na m% korzyś, !ymieni#a, jedynie mej mi#ości pragn%#'ym przypisa, jak%ś zas#ug(0 co zaś do skrupu#ó!, to sam ojciec stara si( a$ nadto, a'y post(pek t!ój uczyni, zrozumia#ym dla ś!iata. 9en 'ezmiar sk%pst!a i suro!oś,, z jak% o'c odzi si( z dzie,mi, zdolne s% uspra!iedli!i, najśmielsz% decyzj(. +rze'acz mi, urocza Elizo, $e si( !yra$am ! ten sposó'0 !iesz !szak$e, $e trudno 'y 'y#o z#agodzi, s%d ! tej mierze. 5koro jednak, jak si( spodzie!am, uda mi si( odszuka, rodzicó!, z #at!ości% przyjdzie nam ic u'#aga,. 8czekuj% z ca#ym upragnieniem !iadomości i sam gotó! jestem uda, si( po nie, jeśli rzecz '(dzie si( prze!leka,. ELIZA Ac , Walery, nie ruszaj si( st%d, '#agam2 staraj si( tylko zjedna, przyc ylnoś, ojca. WALERY ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona :

my-eBook
_________________________________________________________________________________________________________________

Widzisz sama, jak usilnie pracuj( nad tym i ile trze'a 'y#o zr(czności, a'y dosta, si( do jego domu0 jak si( maskuj( nieustannie, 'yle mu si( przypodo'a,, i jak% rol( odgry!am tutaj, jedynie dla kupienia so'ie jego $yczli!ości. &zyni( ! niej zreszt% zadzi!iaj%ce post(py. +rzekony!am si(, $e a'y pozyska, so'ie ludzi, nie ma lepszej drogi, ni$ stroi, si( !e !#asne ic sk#onności, przejmo!a, si( ic mniemaniami, patrze, z zac !ytem na !ady i przyklaski!a, !szystkim uczynkom. -ie ma o'a!y, a'y mo$na 'y#o przesadzi, ! tej komedii, c o,'y si( j% gra#o ! sposó' naj!idoczniejszy na ś!iecie. ;dy c odzi o poc le'st!o, najm(drsi ludzie posiadaj% istne skar'y nai!ności0 nie ma nic tak 'ezczelnego ani niedorzecznego, czego 'y nie po#kn(li, skoro si( nale$ycie rzecz zapra!i poc !a#ami. 5zczeroś, sz!ankuje cokol!iek przy takim zatrudnieniu, ale có$, kiedy si( potrze'uje kogoś, trze'a si( do7 nagi%,* 5koro jest to jedyny sposó' zdo'ycia ufności, !ina nie le$y po stronie poc le'có!, lecz tyc , którzy domagaj% si( poc le'st!a. ELIZA Ale czemu nie pró'ujesz ró!nie$ zjedna, so'ie poparcia mego 'rata, na !ypadek, gdy'y s#u$%cej przysz#a oc ota zdradzi, tajemnic() WALERY -ie mo$na za'iega, na raz o jedno i drugie0 c araktery ojca i syna s% tak sprzeczne, $e trudno 'y si( utrzyma, ! pod!ójnej roli. Ale ty ze s!ej strony staraj si( !p#yn%, na 'rata i skorzystaj z przyja"ni, jak% ma do cie'ie, a'y go nastroi, przyc ylnie. 1dzie !#aśnie. 8dc odz(. +omó! z nim i ods#o7 mu tyle, ile uznasz za stoso!ne. ELIZA -ie !iem, czy potrafi( si( zdo'y, na to !yznanie. SCENA II LEA!", ELIZA KLEANT <ardzo rad jestem, $e ci( sam% zastaj(, siostro0 pragn%#em pomó!i, z to'% i z!ierzy, si( z pe!nego sekretu. ELIZA / mi#% c (ci%, 'racie. &ó$ masz mi do po!iedzenia) KLEANT Wiele rzeczy, moja siostro0 i to ! jednym s#o!ie. Koc am. ELIZA Koc asz) KLEANT 9ak, koc am. Ale nim po!iem cośkol!iek dalej, !iem, $e zale$ny jestem od ojca i $e po!innoś, syna czyni mnie pod!#adnym jego !oli0 $e nie godzi si( przyjmo!a, zo'o!i%za7 'ez zez!olenia tyc , którym za!dzi(czamy $ycie0 $e nie'o uczyni#o ic panami uczu, i $e !olno nam rozporz%dza, so'% jedynie za ic !skazó!k%0 $e nie ulegaj%c !p#y!om szalonej nami(tności, mog% mie, s%d o !iele zdro!szy i lepiej !idzie,, co jest dla nas odpo!iednie0 $e raczej trze'a polega, na 'ystrości ic rozs%dku ni$ na zaślepieniu $%dzy0 i $e m#odzie7cze pory!y pro!adz% najcz(ściej ku nie'ezpiecznym przepaściom. Mó!i( to !szystko, siostro, a'yś ty nie potrze'o!a#a so'ie zada!a, tego trudu2 mi#oś, moja 'o!iem nie c ce o niczym s#ysze, i prosz( ci(, 'yś oszcz(dzi#a so'ie !szelkic pers!azyj. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona =

nic mi o tym nie mó!i#y. 'racie. tuli i pociesza z czu#ości%. 'racie.. doskonale odczu!am. tej s#odyczy i z#o$y. da#'y <óg. +iel(gnuje j%. co czyni. i$ straci#em zmys#y od pier!szej c !ili.. KLEANT Ac . kto si( do niej z'li$y. co to za szcz(ście móc si( przyczyni. ale ty nie koc asz0 nie znasz s#odkiej pot(gi. !o'ec tej. która pokoc a#eś) KLEANT M#oda oso'a.. 'racie. tc nie jakimś nie!ymo!nym !dzi(kiem0 ! ka$dym post(pku mieszcz% si( tysi%ce po!a'ó!. podo'nie jak moje. coś 'ardziej ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. kto jest ta. któr% si( koc a) /r(cznie udziela. mo$e okaza#a'ym si( ! t!oic oczac jeszcze mniej rozs%dna od cie'ie. która pra!ie ci%gle jest c ora i do której przy!i%zana jest ! sposó' !prost nie!iarygodny. !ystarcza mi. /da si(.. $e ty j% koc asz. ELIZA 8c . ELIZA +ozna#am j% ju$ niemal. -a ś!iecie nie mo$e istnie. z tego.dy'ym ci ot!orzy#a serce. potrze'om.. nic po!a'niejszego0 !yznaj(. siostro. s#odycz pe#na uroku. a'y natc n(#a mi#ości% ka$dego. do popra!ienia losu oso'y.pl 5trona ? . &zy ty pojmujesz. nie mó!my o moim rozs%dku2 nie ma cz#o!ieka.. jak 'olesnym jest uczucie. ELIZA &zy$ jestem. 'racie. ac siostro. a'yś j% mog#a pozna. c o. któr% tak koc asz) KLEANT -ie0 ale jestem na to zupe#nie przygoto!any i '#agam raz jeszcze. KLEANT 8c . 'ardziej ni$ so'ie mo$na !yo'razi. <o po!iedz. czy mo$e 'y. która 'y ci( !zruszy#a do g#('i. siostro. jak to musi 'y. która od nieda!na mieszka ! tej dzielnicy. nie staraj si( mnie od!odzi. $e nie s% ! z'yt ś!ietnyc stosunkac i $e mimo skromnego try'u zaled!ie mog% nastarczy. którego 'y on nie zdradzi# przynajmniej raz ! $yciu. -azy!a si( Marianna0 mieszka z poczci!% matk%. tak ograniczon%) KLEANT -ie.. nieznacznej pomocy skromnym potrze'om zacnej rodziny* /rozum tedy. Wszystko. kiedy j% ujrza#em. poci%gaj%ca do'ro. siostro..my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ ELIZA &zy ju$ z!i%za#eś si(. ukoc anej ! ca#ej pe#ni ś!iadect!o mej mi#ości. ELIZA 8mó!my$ najpier! t!oj% spra!(2 po!iedz mi. 'ez zmazy. . przykro. uczci!oś. z jak% tkli!e uczucie o!#ada sercem2 dlatego l(kam si( t!ego rozs%dku. a'y t!oje serce. ELIZA Ac . c cia#'ym. $e !skutek sk%pst!a ojca niepodo'ie7st!em jest dla mnie koszto!a. co mó!isz0 a'ym zaś czu#a dla niej sympati(. KLEANT >omyśli#em si(. nie'o samo st!orzy#o j% po to.

jak si( zapatruje na moje uczucie0 gdy'ym napotka# przeszkody. STRZAŁKA Mój pan. goto!y jestem !raz z ukoc an% szuka. ty urodzony !isielcze* STRZAŁKA na s'ronie -ie !idzia#em ! $yciu takiej z#ej 'estii jak ten przekl(ty starzec* >opra!dy. siostro. si( na !szystkie strony0 jestem. 'ez t#umacze7* >alej. ! jakiej j(czymy 'ez przer!y) 1 na có$ si( nam przyda. za'iera. szcz(ścia gdzie indziej.. a syn pa7ski. z ka$dym dniem daje on nam !i(cej po!odó! do op#aki!ania przed!czesnej śmierci matki. $e c c(. czekaj na ulicy. a'yś mi pomog#a !y'ada. si( przyz!oicie. a'yś si( !ynosi#. ojca. gdy min% najpi(kniejsze lata* 9o$ dziś. $e '(dziemy mieli maj%tek.. a'y si( utrzyma. a'y prze!alczy. KLEANT 5#ysz( jego g#os0 oddal( si( nieco dla doko7czenia z!ierze7. mi si( z domu. SCENA III HARPA#$!. 'o ci( u'ij( na miejscu* STRZAŁKA &ó$ ja zro'i#em) HARPAGON 9o zro'i#eś.pl 5trona B . HARPAGON 9o id". a'y po prostu u'ra. -a !szystkie strony staram si( ! tym celu ze'ra. si( do #aski kupcó!. jak i ty zreszt%.. znie!olony ucieka. c cia#em z to'% mó!i.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ nieludzkiego ni$ te dro'iazgo!e 'raki. ! tej c !ili. a'y podpatry!a. potrze'n% sum(.. znajdujesz si( ! podo'nym po#o$eniu i jeśli ojciec '(dzie si( sprzeci!ia# naszym pragnieniom. nast(pnie zaś po#%czymy si#y.. co si( ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. o'!iesiu jeden) Amykaj czym pr(dzej. ty arcy ultaju. @eśli ty. ojco!sk% tyrani(. opuścimy go o'oje i !yz!olimy si( z przemocy... ! jakiej nieznośne sk%pst!o !i(zi nas od tak da!na. HARPAGON Mruczysz jeszcze) STRZAŁKA /a co mnie pan !ygania) HARPAGON <(dziesz si( pyta#. 5#o!em. %"RZA& A HARPAGON +recz mi st%d zaraz. za co. $e on ma dia'la ! so'ie. a nie stercz mi ! domu jak szyld!ac na !arcie. ELIZA 9o pra!da. skoro posi%dziemy go !ó!czas. które cierpimy ! tym domu i ta straszna suro!oś.. kaza# mi tu czeka. myśl( czasem. musz( !r(cz zad#u$a..

którzy czu!aj% nad ka$dym moim krokiem* po cic(u na s'ronie >r$( ca#y. nie mó!i( tego !cale.y mu da.. czy'y si( nie uda#o czegoś z#aso!a. po$eraj% !szystko. czy nie puszczasz takic 'ajeczek. a. HARPAGON zamierzaj+c się. c od" tutaj. i sta# na stra$y. +oka$ r(ce. co mi si( podo'a. zdrajcy.) HARPAGON & od".po. czy nie masz) >la nas to !yc odzi na jedno i to samo.icze/ <(dziesz m(drko!a#) @a ci to m(drko!anie pr(dko !y'ij( z g#o!y* /a'ieraj si(0 ostatni raz po!iadam. ze !szystkiego korzyści. skoro !szystko zamykasz pod kluczem i stoisz na stra$y !e dnie jak i ! nocy) HARPAGON <(d( zamyka#. -ie c c( mie. STRZAŁKA @ak$e pan c cesz. ile tylko zec c(. i ci%gn%. STRZAŁKA >o'rze !i(c2 za'ieram si(. STRZAŁKA 8to.. co ro'i(. HARPAGON >rugie. a'y panu mo$na 'y#o coś z#aso!a. zro'i. +atrzcie mi !ści'skic . czy on nie domyśla si( czegoś o moic pieni%dzac . $e ja mam sc o!ane pieni%dze) STRZAŁKA +an ma sc o!ane pieni%dze) HARPAGON -ie. có$ komu na tym zale$y. i myszkuj% na !sze strony.* g)o*no +ytam.) @akim cudem tego dokaza. 'ez ustanku pod nosem szpiega.) STRZAŁKA Ec . co posiadam. niec zo'acz(. g)o*no 9y mo$e 'y#'yś zdolny rozsie!a. HARPAGON &zekaj2 nie !ynosisz czego z domu) STRZAŁKA Et* có$ 'ym móg# st%d !ynieś. plotki.pl 5trona C . a'y mi na z#oś. #otrze. którego przekl(te oczy śledz% !ci%$.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ dzieje. po cic(u 9o mo$na oszale. czy pan masz. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ot tak. u dia'#a.

HARPAGON 8 kim$e to c cesz mó!i. jak$e taki cz#o!iek !art 'y#'y s!ego losu i z jak%$ radości% okrad#'ym go napra!d(* HARPAGON H() STRZAŁKA &o) HARPAGON &o ty mó!isz o okradzeniu) STRZAŁKA Mó!i(. Harpagon prze'rz+sa /ieszenie %'rza)/i STRZAŁKA na s'ronie -iec zaraza !ygniecie sk%pst!o i dusigroszó!. HARPAGON W#aśnie.. to jak'y st!orzone na magazyny z#odziejskie. a'y si( przekona. STRZAŁKA 8to. a'y kogo zapro!adzi#y na szu'ienic(..pl 5trona D .my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ STRZAŁKA >rugie) HARPAGON 9ak. <ardzo 'ym rad. HARPAGON ws/azuj+c na spodnie %'rza)/i 9e szerokie %jda!ary. STRZAŁKA na s'ronie Ac . HARPAGON H() &ó$ po!iadasz) STRZAŁKA &o po!iadam) HARPAGON 9ak0 co tam mruczysz o sk%pst!ie i dusigroszac ) STRZAŁKA Mó!i(. !#aśnie. czy go nie okrad#em.) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. $e'y zaraza !ygniot#a sk%pst!o i dusigroszó!. $e mo$e pan !szystko przetrz%sn%.

STRZAŁKA Aderz ! stó#.pl 5trona E . HARPAGON Ale kogo przez to rozumiesz) STRZAŁKA &ó$ si( pan o to tak troszczy) HARPAGON <o mi si( podo'a. mó!i#em do mojej czapki. 'o ja przemó!i( do t!ojego grz'ietu.. a'yś po!iedzia#. HARPAGON Ej$e. STRZAŁKA Myśli pan. HARPAGON -ie zmilczysz) STRZAŁKA -iec strac(. a kości ci po#ami(.. zuc !a#ym. co myśl(0 ale c c(. STRZAŁKA Mó!i#em. STRZAŁKA /a'roni mi pan !ymyśla. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook..* STRZAŁKA -ie !ymieni#em nikogo. $e c cia#em mó!i. i 'y. HARPAGON Któ$ to ci dusigrosze) STRZAŁKA 8'rzydli!cy i 'rudasy. Milcze. o panu) HARPAGON Myśl(. HARPAGON +iśnij jeszcze.. na sk%pcó!) HARPAGON -ie0 ale za'roni( odpo!iada.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ STRZAŁKA 8 dusigroszac . do kogoś to mó!i#.

co !zi%#eś. co potrze'ne na codzienne !ydatki* 9o niema#a rzecz znale". SCENA V HARPA#$!1 ELIZA I LEA!" rozmawiaj+ ze so. daj( s#o!o* HARPAGON 8dpo!iesz za to przed s!oim sumieniem. Ac . STRZAŁKA na s'ronie Gadna odpra!a. a zac o!a tylko to. !szystkie zamkni(cia i skrzynie u!a$am za mocno niepe!ne i nierad na nic polegam.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON Ej* ej* STRZAŁKA po/azuj+c Harpagonowi jeszcze jedn+ /iesze0 8. 9o istna przyn(ta dla z#odziei2 ka$dy przede !szystkim tam si( do'iera. ! domu tak znaczn% sum(0 szcz(śli!y.i HARPAGON ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. có$ to za straszny k#opot mie. STRZAŁKA &o) HARPAGON 9o. Fuszaj do !szystkic dia'#ó!.+ w g)ę. ! domu do'r% kryjó!k(0 co do mnie. STRZAŁKA -ic nie !zi%#em. a'y ten pies kula!y raz znikn%# mi ju$ z oczu. jeszcze jedna2 czyś pan zado!olony) HARPAGON >alej. oddaj 'ez o'szuki!ania. HARPAGON -o to z +anem <ogiem. kto ma ca#y maj%tek ! 'ezpiecznej lokacie. HARPAGON / pe!ności%) STRZAŁKA / pe!ności%.pl 5trona H . SCENA IV HARPAGON sam 8to mi ka!a# o'!iesia* !ygl%da mocno podejrzanie0 !ola#'ym.

pl 5trona 6I . Fozma!ia#em !#aśnie sam ze so'%. tysi(cy talaró! ! z#ocie.izy &o si( sta#o) KLEANT -ic.izę 8 nie'a* sam si( zdradzi#em* /apal mnie uniós#0 l(kam si(.. o!szem. ojcze. spos'rzegaj+c .. ojcze. 2o .. HARPAGON 5#yszeliście. to suma dosy.. czy do'rze uczyni#em zakopuj%c ! ogrodzie dziesi(.ean'a i E. HARPAGON Widz( do'rze. co mó!i#em. $e !am to mog( po!iedzie.. $e !as coś dolecia#o. ojcze) HARPAGON 9o.. tysi(cy talaró!.+c.. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. KLEANT &o.. na s'ronie. a'yście so'ie nie t#umaczyli fa#szy!ie i nie !yo'ra$ali. które mi !czoraj oddano.. ELIZA Wy'acz. KLEANT 8'a!ialiśmy si( z'li$y.. $e 'ardzo jest szcz(śli!y. jak ci($ko jest dziś !ydosta. ojcze. tysi(cy talaró!.. ze jes' sam Mimo to nie !iem. ELIZA &o takiego) HARPAGON 9o. >ziesi(. HARPAGON 8!szem. HARPAGON >a!no jesteście tutaj) ELIZA Weszliśmy !#aśnie..ean'a i E. i$ rozpra!iaj%c sam ze so'% mó!i#em z'yt g#ośno. kto ma ! domu z jakie dziesi(. KLEANT -ie.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ my*. a'y ci nie przeszkadza. HARPAGON <ardzom rad. pieni(dzy0 mó!i#em.

o!e dziesi(. HARPAGON @a.. ELIZA @esteś. HARPAGON -ie narzeka#'ym !ó!czas na ci($kie czasy. KLEANT Mój <o$e. ELIZA -ie unoś si(. a'ym je mia#. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ELIZA 9o s% rzeczy. HARPAGON Wiedzia#'ym.... tysi(cy. tysi(cy talaró!. #$% 'ezczelnie. $e któregoś dnia przyjdzie mi tu ktoś gard#o poder$n%. #adny maj%tek* &i. -ic fa#szy!szego pod s#o7cem0 to tylko ultaje rozpuszczaj% umyślnie takie pog#oski. co z nimi zro'i. KLEANT 5%dz(.. t!oim nieprzyjacielem. HARPAGON 9o nie do !iary.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ $e to ja mam dziesi(. ! mniemaniu.pl 5trona 66 . $e ja po prostu sypiam na z#ocie. ojcze.. co tak mó!i%. $e posiadasz maj%tek) HARPAGON 9ak. nie masz c y'a przyczyn do narzekania2 !szystkim !iadomo.. ojcze.. +odo'ne gadania a tak$e t!oje szalone !ydatki stan% si( przyczyn%. HARPAGON 9o 'y#'y dla mnie interes nie lada. !szak$e ty. $e !#asne dzieci zdradzaj% mnie i staj% ! rz(dzie moic nieprzyjació#* KLEANT &zy to znaczy 'y. KLEANT -ie mieszamy si( do t!oic spra!. mó!i. ojcze.. ojcze. HARPAGON >a#'y <óg.. HARPAGON +rzyda#y'y mi si( 'ardzo. i$ posiadasz #adny maj%tek.. $e.. KLEANT -ie przypuszczam.

HARPAGON &ó$ ja mog( !iedzie.ean' daj+ so.. c ocia$'y si( tylko jeden procent po'iera#o od d!unastu. KLEANT Masz s#usznoś. $e si( porozumie!aj%. i sk#ada. Jci%gn%!szy z cie'ie to. Mó!i#em ci ma#o d!adzieścia razy. !cale #adny kapitalik. 'ardzom cieka!. pieni%dze na peruczki. na takiej stopie) KLEANT @a. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ! któryc so'ie paradujesz po mieście) Wczoraj musia#em !y#aja. a'y mi z!(dzi. coś 'ardziej o'urzaj%cego ni$ te !spania#e stroje. coś do po!iedzenia. ojcze. co masz na grz'iecie. ale ty jesteś jeszcze gorszy. KLEANT Ej. co ci mamy do po!iedzenia.. sześ. HARPAGON 9o 'ardzo "le ro'isz. kto '(dzie mó!i# pier!szy0 o'oje mamy ci. mój synu.) 5k%d$e zatem 'ierzesz na to. & cia#'ym 'ardzo !iedzie.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT @akie$ ja ro'i( nadz!yczajne !ydatki) HARPAGON @akie) &zy mo$e 'y. Eliz(. 9o !o#a o pomst( do nie'a.. kiedy mo$na nosi. HARPAGON 1 ja !am tak$e. ojcze) . $e ca#y t!ój try' $ycia 'ardzo mi si( nie podo'a0 dia'elnie mi coś 'a!isz si( ! markiza0 a'y stroi. HARPAGON >ajmy temu pokój i mó!my o czym innym. o'racam ca#% !ygran% na s!oje potrze'y..ram po prostu0 ponie!a$ zaś gram 'ardzo szcz(śli!ie. a'y si( czegoś dociu#a. a'y si( utrzyma. si( ! ten sposó'. ojcze. którymi jesteś upierzony od stóp do g#o!y) &zy kilka sprz%czek nie !ystarczy#o'y tak samo do przymoco!ania spodni) <ardzo te$ potrze'ne !yrzuci.iza i . do czego s#u$% te !st%$ki. $e ! tyc !st%$kac i perukac uton(#o co najmniej d!adzieścia pistoli0 d!adzieścia zaś pistoli przynosi rocznie osiemnaście funtó!. dotyczy ma#$e7st!a. sakie!k(* g)o*no &o znacz% te miny) ELIZA >ro$ym si( z 'ratem. KLEANT 9o. mo$na 'y uzyska. ze E. !ygran% na uczci!y procent. widz+c. ojcze.ie zna/i Hej* po cic(u na s'ronie /daje mi si(.pl 5trona 6: . @e$eli masz szcz(ście ! kartac . po!inieneś z tego korzysta. nie mó!i%c ju$ nic o reszcie.. jak'y to mo$na ojca podsku'y!a. !#osy s!ojego c o!u nie !ydaj%c ani szel%ga* /a#o$y#'ym si(. susó! i osiem denaró!. musisz mnie c y'a podsku'y!a.

ojcze* HARPAGON +o có$ te krzyki) &zy s#o!o. czy rzecz sama tak ci( przera$a.) KLEANT 8!szem. mieszkaj%c% niedaleko od nas) KLEANT 8!szem. ta panienka) KLEANT 8so'% !prost urocz%. HARPAGON & !il( cierpli!ości0 nie macie si( o co tr!o$y. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. czego !am trze'a0 ani jedno. ojcze. moja córko) KLEANT <ior%c ma#$e7st!o tak. $e taka dzie!czyna zas#uguje ! zupe#ności. HARPAGON Ak#ad i o'ejście) KLEANT &zaruj%ce po prostu. do . na moje zamiary. HARPAGON -ie u!a$asz.ean'a +o!iedz mi. A'y !i(c przyst%pi. HARPAGON 1 jak ci si( !ydaje. HARPAGON A ty) ELIZA 5#ysza#am tylko o niej.. ani drugie nie '(dzie si( mia#o po!odu uskar$a. do rzeczy.. K(kamy si(. jak tyje pojmujesz. czy zau!a$y#eś m#od% oso'( imieniem Marianna.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON 1 ja ró!nie$ o ma#$e7st!ie c cia#'ym z !ami pogada. ojcze.pl 5trona 6= . a'y o niej pomyśle. HARPAGON @ej !ejrzenie) KLEANT +e#ne nie!inności i po!a'u. nas o'oje. mo$e ono s#usznie przera$a. Wiem. ELIZA Ac . $e nasze uczucia znajd% si( ! niezgodzie z t!oim !y'orem. ojcze.

po!iadasz. gotó! jestem j% zaślu'i. ojcze. do jakiego 'y si( mia#o pra!o. KLEANT &o) @ak) HARPAGON H() KLEANT @esteś gotó!. mo$na si( stara. HARPAGON /aślu'i. KLEANT Ac . do'r% gospodyni%) KLEANT -ie!%tpli!ie. która potrafi 'y. 'yle mia#a 'odaj jaki posa$ek. HARPAGON @est tylko ma#a trudnoś. gdy c odzi o ma#$e7st!o z istot% godn% u!iel'ienia* HARPAGON /a poz!oleniem. szcz(śli!y) KLEANT / pe!ności%. ojcze) 9y) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. $e nie posiada takiego posagu. HARPAGON Le !ygl%da na oso'(. KLEANT 8czy!iście* HARPAGON 5#o!em. panienki uj(#y mnie za serce i.. od'i.. Mariann(. $e si( zgadzamy ! zapatry!aniac 2 #agodne 'o!iem !ejrzenie i statecznoś. ile 'y si( pragn(#o. Mo$na 'y rzec jedynie. KLEANT Kto) 9y. dla ka$dego po$%dan% parti%) KLEANT <ardzo po$%dan%. $e je$eli nie !e"mie si( za ni% tyle..pl 5trona 6? . HARPAGON 1 $e m%$ móg#'y z ni% 'y. to na innyc rzeczac . za poz!oleniem. có$ znaczy maj%tek.2 o'a!iam si(. 'ardzo si( ciesz(. ojcze.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON Le mog#a'y 'y.

ja. za m%$. co ! kurcz(ciu. ELIZA /)aniaj+c się pow'4rnie Wy'acz mi. &ó$ to ma znaczy. ja. 9o zatem. ELIZA @estem najuni$e7sz% s#ug% pana Anzelma. +oz!ól mi odejś. ELIZA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. SCENA VI HARPA#$!. o której mi !#aśnie mó!iono dziś rano0 cie'ie !ydam za pana Anzelma. pragn(.izę z przeproszeniem panny. ELIZA HARPAGON 8to !ymuskani panicze0 tyle ! nic si#y.izę A ja.) KLEANT 5#a'o mi si( jakoś zro'i#o.pl 5trona 6B . mój ojcze. je$eli poz!olisz. ELIZA /)aniaj+c się @a nie pragn( !yjś. ojcze.dziesi%t lat i s#ynie ze s!oic dostatkó!. moja córko.izę Wy'acz mi.. HARPAGON przedrze3niaj+c E. ale z przeproszeniem ojca /)aniaj+c się znowu $on% jego nie zostan(. ale przedrze3niaj+c E. ELIZA /a pana Anzelma) HARPAGON 9ak0 jest to cz#o!iek dojrza#y. ojcze. 1d" pr(dko do kuc ni i !ypij du$% szklank( czystej !ody. a'yś !ysz#a za m%$. przeznaczam dla7 pe!n% !do!(. postano!i#em dla sie'ie. HARPAGON @estem t!oim najni$szym podnó$kiem. HARPAGON 9o minie. HARPAGON przedrze3niaj+c E. moja córeczko.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON 9ak. je$eli poz!olisz. ja. &o do Kleanta. moja duszyczko. rozs%dny i doś!iadczony0 nie ma !i(cej nad pi(. $on% jego zostaniesz jeszcze dziś !ieczór. córko.

Widzia# kto takie zuc !alst!o) 5#ysza# kto. ojcze. HARPAGON -ie za'ijesz si( i przyjmiesz.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ >ziś !ieczór) HARPAGON >ziś !ieczór. a'yśmy go o'rali za s(dziego ! tej spra!ie) ELIZA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ELIZA -ie zmusisz mnie do tego. ni$ przyjm( takiego m($a. córk( za m%$) HARPAGON 9o partia 'ez zarzutu2 za#o$( si(. moja córko. a'y córka ! ten sposó' przema!ia#a do ojca) ELIZA A s#ysza# kto. $e nikt rozs%dny nie mo$e go poc !ali.izę <(dzie.. ELIZA -ie. ELIZA A ja za#o$( si(. $e ka$dy mo$e tylko poc !ali.erego 8to Walery.e/a Wa. HARPAGON 9ak. HARPAGON /musz(. HARPAGON 9ak. ELIZA -ie. po!iadam. mój !y'ór. ELIZA Faczej si( za'ij(. HARPAGON przedrze3niaj+c E.pl 5trona 6C . moja córko. po!iadam. ELIZA /)aniaj+c si( zno!u 9o 'y. ojcze. HARPAGON spos'rzegaj+c z da. & cesz. a'y ojciec ! ten sposó' c cia# !yda!a. nie mo$e.

Ale i córka nie jest tak zupe#nie ! '#(dzie. jest najoczy!iściej po pa7skiej stronie. mog#a'y znale". HARPAGON @ak to) 1m.. przyz!oity. $e ! gruncie jestem najzupe#niej pa7skiego zdania0 s#usznoś.. HARPAGON +ragn( dziś !ieczór jeszcze !yda. cz#o!iek spokojny. który jesteś !cieleniem rozs%dku*. rozs%dny. WALERY Hm. ELIZA HARPAGON & od" no. SCENA VII WALERY.. $e pan. Anzelm jest parti% pier!szej !ody2 szlac cic. co on po!ie. lepszego) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. Walery. j% za m%$ za statecznego i 'ogatego cz#o!ieka0 a tymczasem ta ladaco ! nos mi po!iada. HARPAGON /atem rzecz za#at!iona. $e jej to ani ! g#o!ie* &ó$ ty na to) WALERY &o ja na to) HARPAGON 9ak. kto z nas ma s#usznoś. uczyni(. HARPAGON /dajesz si( na jego !yrok) ELIZA >o'rze. je$eli. HARPAGON &o) WALERY +o!iadam. zamo$ny.2 ja czy córka. m. 8'raliśmy ci( !#aśnie.pl 5trona 6D . s#uszności2 pan. Ale pan nie mo$e nie mie.. i to er'o!y. o co c odzi) WALERY -ie. HARPAGON A czy !iesz. WALERY Ani !%tpli!ości. a'yś po!iedzia#. HARPA#$!. &o.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ & (tnie. nie maj%cy dzieci z pier!szego ma#$e7st!a.

. i$ córka mog#a'y nadmieni.. ni$'y si( zda!a#o0 $e c odzi tu o szcz(ście lu' niedol( ca#ego $ycia0 $e zo'o!i%zanie. a'y si( przekona. WALERY <ez posagu) HARPAGON 9ak. u diaska... czo#a. +ra!da.. na to nie ma odpo!iedzi0 !iadomo* Któ$. HARPAGON <ez posagu* WALERY 9ak. z naj!i(ksz% ostro$ności%. si( z c (ciami córki. a$ do zgonu. $e ma#$e7st!o jest spra!% !a$niejsz%. spokoju i szcz(ścia0 s#o!em. !cale poka"n%. <ez posagu* @ak si( tu oprze.. mo$e na dotkli!e nie'ezpiecze7st!a. o!% r(kojmi( czci. !ieku.* 1stniej% !pra!dzie ojco!ie.. 'ez posagu. takiemu argumento!i) HARPAGON na s'ronie. rozumie si(.0 to rozstrzyga o !szystkim.. WALERY Ha* na to ju$ nic nie mog( odpo!iedzie.. nale$y zaci%gn%. jej szcz(ścia dla s!ojej korzyści i którzy ponad !szystko inne sta!iaj% ! ma#$e7st!ie s#odk% !zajemn% sympati(. WALERY 8czy!iście0 nie mo$na zaprzeczy. ze pan traktujesz spra!( z'yt nagle0 $e trze'a 'y przynajmniej troc ( czasu. ni$ z takim !ydatkiem0 którzy 'y nie c cieli poś!i(ci. $e ! podo'nej spra!ie nale$a#o'y si( liczy.. 5% ludzie. której ! innyc !arunkac nie móg#'ym si( spodzie!a. $e to stano!i dla mnie oszcz(dnoś.. 5pra!a ta przedsta!ia dla mnie korzyś. móg#'y si( sprzeci!ia.. trze'a ! lot c !yta.+daj+c w s'ronę ogrodu ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON +e!no. <agatela* to ! istocie decyduj%cy argument0 musz( uc yli. którzy 'y !oleli raczej liczy. spog. po prostu. które ma tr!a. HARPAGON <ez posagu* WALERY Ma pan s#usznoś. HARPAGON -ie0 tak% sposo'noś..pl 5trona 6E . którzy 'y mogli s%dzi.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ WALERY Wszystko pra!da. HARPAGON <ez posagu* WALERY 9o pra!da0 to zamyka usta. i ze sk#onności% córki0 $e tak znaczna nieró!noś. Ale córka mog#a'y znó! odpo!iedzie. czy jej serce.. c (ci usposo'ie7 narazi.2 godzi si( j% !zi%..

! ten sposó') WALERY 9o..0 s% ludzie.. a'y !szystko popsu.. ile ! ic mocy. &zy tam komu nie przysz#a c (tka do'iera. z!#ok(2 najlepiej uda. si( do moic pieni(dzy. tam. SCENA VIII ELIZA. $e to pies szczeka. -ie trze'a z!a$a. przed drog% rozs%dku i jedynie kr(tymi ście$kami mo$na je dopro!adzi. Adaj. <ogu dzi(ki. 'roni% si(. któryc mo$na opano!a. ELIZA. WALERY ELIZA &zy ty $arty stroisz. a'y !yt#umaczy.pl 5trona 6H . a'y mó!i.. c oro'(. w g)ę. jaka ci si( $y!nie spodo'a0 znajd% z pe!ności% uczone argumenty. jedynie pozorn% ust(pli!ości%0 usposo'ienia nie znosz%ce opozycji. pos#uszna ojcu.. Walery* WALERY +oszukamy sposo'ó!.. jako ostatni sposó' zostaje nam ucieczka0 i jeśli mi#oś. so'ie z nim rady. czy si( m%$ podo'a.i sceny /da!a#o mi si( tylko. c oro'(. ELIZA Ale to ma#$e7st!o. Walery. pi(kna Elizo. potrafi si( zdo'y. to pe!ny sposó'. czy nie0 'ez ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. za!arte) WALERY 9rze'a !yprosi. a #at!iej zdo#asz. 5przeci!i. sk%d si( !zi(#a. 9akie natury 'untuj% si( przeci! ka$dej pra!dzie. spos'rzegaj+c Harpagona 9ak. a'y je udaremni. t!oja. mo$esz so'ie !y'ra. gdzie si( zmierza. a'y go nie rozdra$ni. si( !prost.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ 8 o* zdaje mi si(. SCENA IX HARPA#$!. ELIZA Ale jakic . i #at!iej da.. córka po!inna 'y. WALERY widz+c Harpagona A !reszcie. skoro jeszcze dziś !ieczór ma 'y.erego -ie rusz si(0 !racam za c !il(. do Wa.. $e si( zgadzasz na !szystko. ELIZA Wez!% lekarzy i podst(p si( !ykryje. WALERY Lartujesz) &zy$ oni maj% o tym jakie poj(cie) 9ylko śmia#o. WALERY HARPAGON na s'ronie.

. i$ da#y pani tak dzielnego i zacnego ojca. HARPAGON @ak to* Ale$ prześlicznie mó!isz* & cia#'ym.pl 5trona :I . jeśli si( cokol!iek unios#em i ośmieli#em si( mó!i. nie ma si( co d#u$ej zastana!ia. za m#odoś.. urodzenie. HARPAGON >zielny c #opak* 9o si( nazy!a mó!i. do córki ! ten sposó'. HARPAGON 5taraj si(. WALERY -iec si( pan nie o'a!ia.* 8* WALERY +rzepraszam pana 'ardzo. pi(knoś. nie'iosom. a'yś zyska# na ni% !p#y! nieograniczony. Musz( teraz !yjś. 5zcz(śli!y.. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. to si( nazy!a mó!i. jak !yrocznia. oczy na !szystko. HARPAGON 9o pra!da. SCENA X HARPA#$!. sumienie. a'yś !e !szystkim 'y#a mu pos#uszn%. i$ dam so'ie rady. WALERY WALERY +anie. jeśli si( jej troc ( cugli przykróci. o'o!i%zkiem jest zamkn%.y do niej 9ak. do E. mo$esz si( 'oczy. WALERY id+c w s'ronę. do miasta0 !róc( za ma#% c !ilk(. pieni%dz jest darem najcenniejszym ! ś!iecie0 po!innaś pani dzi(ko!a.izy 9ak. pójd( jej jeszcze roztrz%sa. 5koro ktoś gotó! jest !zi%.... WALERY do E.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ posagu* to !ielkie s#o!o2 gdy taki argument !c odzi ! gr(.iza i zwracaj+c się ja/ gdy. Mniemam.. HARPAGON 8!szem0 'ardzo ci '(d( !dzi(czny. WALERY /dro!o '(dzie.. -ale$y. staraj. / pe!ności%. Wszystko mieści si( ! tym s#o!ie2 ' e z p o s a g u0 ono po!inno starczy. pann( 'ez posagu. ile ci si( podo'a2 przele!am na niego ca#% !#adz( od nie'a mi dan% i $ycz( so'ie. si( jeszcze... rozum i uczci!oś. /'4r+ wysz)a E.izy &zy !o'ec tego zec ce pani opiera. onor. kto ma przy 'oku takiego cz#o!ieka. HARPAGON >o'rze.

pana nie!zruszenie0 ale ojciec pa7ski. znie!olony jest odda. za moje grzec y.. cz#o!iek nie odznaczaj%cy si( z'ytni% uprzejmości%.* STRZAŁKA Ale po có$ ! takim razie kryje si( pan przed nim ze s!% mi#ości%) KLEANT A'y nie 'udzi. KLEANT /atem nic z interesu) STRZAŁKA /a poz!oleniem. temu ma#$e7st!u. STRZAŁKA 9ak. przemoc% !ygna# mnie z domu. dla takic . STRZAŁKA 8jciec zakoc any) KLEANT 9ak0 i led!ie uda#o mi si( ukry. i zape!nia. o jakie przypra!i#a mnie ta !iadomoś. panie. jak !iadomo. @ak%$ odpo!ied" przynosisz) STRZAŁKA Mój <o$e.. po$yczy. jakeśmy si( rozstali. si( ! #apy lic !iarzy. pomieszanie. podejrze7 i ! danym razie #at!iej przeszkodzi. >zi!ne rzeczy musi przejś.* &zy dia'e# go op(ta#) &zy on so'ie $arty stroi) Al'o$ mi#oś. którego nam polecono. cz#o!iek ruc li!y i 'ardzo oddany mó!i.pl 5trona :6 . faktor. $em kijó! przy tym nie o'er!a#. jak pan. $e na g#o!ie 'y stan%# dla pana.. 5imon.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ AKT RUGI SCENA I LEA!". i$ !#asny ojciec jest mym !spó#za!odnikiem. jak on) KLEANT 9rze'a$ 'y#o. to !ielka 'ieda. a'y go na!iedzi#a i ta nami(tnoś. 1m.. panie0 mia#em zamiar oczeki!a. KLEANT @ak stoj% spra!y) Fzecz nagli 'ardziej ni$ kiedy0 od czasu. >o'rze.. odkry#em. $e sama fizjonomia pa7ska usposa'ia go jak naj$yczli!iej. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. STRZAŁKA @emu !pad#o do g#o!y si( zakoc a. kto. %"RZA& A KLEANT A niegodzi!cze* gdzie$eś ty si( !a#(sa#) &zy nie kaza#em.

które sam podykto!a# pośredniko!i. KLEANT &o u dia'#a* to Lyd. a'y pozosta. -a to nie ma po!odu si( $ali. sumienia $adnym skrupu#em. czy 9urek jaki* Ale$ to !i(cej ni$ d!adzieścia pi(. której sc edy nikt nie mo$e mi ode'ra. niezac !iany. STRZAŁKA MA'y nie o'ci%$y. która ma da. STRZAŁKA 9o pra!da. z panem ! !ynaj(tym mieszkaniu. a'y si( do!iedzie. KLEANT <ardzo s#usznie. o pa7skim maj%tku i stosunkac rodzinnyc .. od stu* STRZAŁKA W samej rzeczy0 to$ samo i ja po!iedzia#em. zmuszony jest po$yczy. czysty i !olny od !szelkiego o'ci%$enia. je$eli rzecz ma przyjś. koszta tego procentu. KLEANT @eden od ośmnastu) 9am do kata* 9o jakiś porz%dny cz#o!iek.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT >ostan( zatem te pi(tnaście tysi(cy) STRZAŁKA 8!szem0 ale pod paroma !aruneczkami. ! jego 'o!iem interesie le$y przede !szystkim.. -ie !%tpi(. $e !ierzyciel znajdzie dostateczne za'ezpieczenie i $e oso'a zaci%gaj%ca po$yczk( jest pe#noletnia. do skutku. $e jedynie dla jego dogodności 'ezpośredni !ierzyciel okazuje goto!oś. j% od kogo innego z procentem jednego denara od pi(ciu. $e samo naz!isko ojca usunie !szelkie trudności. 9en cz#o!iek jeszcze !i(cej od pana stara si(. ! ukryciu0 nie ma pan poj(cia. Musi si( pan zastano!i. pe!ny. a'y ni% !ygodzi. Fejent ten ma 'y. zaci%gni(cia tej po$yczkiO. d#u$nik zmuszony '(dzie pokry.pl 5trona :: . a'y ten zno!u zakomuniko!a# je panu przed rozpocz(ciem uk#adó!2 M+rzypuści!szy. z rodziny posiadaj%cej maj%tek znaczny.. spisze si( !yra"n% i szczegó#o!% umo!( przed rejentem. MAle ponie!a$ nie rozporz%dza pomienion% sum% i. KLEANT /!#aszcza !o'ec śmierci matki. KLEANT &zy zapro!adzi# ci( do oso'y. które trze'a '(dzie przyj%. niezale$nie od procentu !#aści!ego. cz#o!iekiem ze !szec miar nieposzlako!anym. !ierzyciel $%da od s!oic pieni(dzy jedynie jednego denara od ośmnastuO. STRZAŁKA 8to par( punktó!. !y'ranym ! tym celu przez !ierzyciela. co to za tajemnice* & ce. z!a$y!szy.. a'y naz!isko jego 'y#o zupe#nie nieznane0 dziś ma si( spotka. a'y akt sporz%dzono 'ez zarzutuN. t( k!ot() STRZAŁKA &ó$ zno!u* 9o nie takie proste.. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.

my-eBook
_________________________________________________________________________________________________________________

KLEANT &ó$ si( tu zastana!ia,) 9rze'a mi pieni(dzy i musz( zgodzi, si( na !szystko. STRZAŁKA 9ak% te$ da#em odpo!ied". KLEANT &zy jeszcze co !i(cej)

STRZAŁKA @u$ tylko jeden punkcik. M/ $%danyc pi(tnastu tysi(cy frankó! po$yczaj%cy dostarczy ! goto!i"nie jedynie d!anaście, ! miejsce zaś pozosta#ej k!oty oso'a zaci%gaj%ca po$yczk( przyjmie sprz(ty, u'rania i koszto!ności, któryc spis si( do#%cza, a które !ierzyciel o'liczy# !edle najlepszej !iary, po mo$li!ie najni$szej cenieN. KLEANT &ó$ to ma znaczy,) STRZAŁKA -iec pan pos#uc a spisu. M+o pier!sze, #ó$ko z 'ardzo koszto!nie afto!anymi zas#onami z sukna oli!ko!ego koloru0 do tego sześ, takic $e krzese# i kapa na #ó$ko0 !szystko ! 'ardzo do'rym stanie, pod'ite jed!a'n% czer!ono4nie'iesk% taft%. -adto 'aldac im, nad #ó$ko ró$o!y0 z czystej !e#ny, z jed!a'nymi fr(dzlamiO. KLEANT &ó$ ja mam pocz%, z tym !szystkim) STRZAŁKA -iec pan czeka. M-adto dy!an ścienny, przedsta!iaj%cy umizgi @o!isza. -adto stó# orzec o!y, o d!unastu kr(conyc nogac , rozci%gany, !raz z odpo!iedni% ilości% krzese#O. KLEANT A có$ mnie, u dia'#a... STRZAŁKA -iec $e pan '(dzie cierpli!y. M-adto trzy muszkiety, !yk#adane per#o!% macic%, !raz z podpórkami* -adto piec ceglany z d!oma alem'ikami i trzema z'iornikami, 'ardzo u$yteczny dla amatoró! destylacjiO. KLEANT >ia'li mnie 'ior%* STRZAŁKA +o!oli. M-adto lutnia 'olo7ska, posiadaj%ca !szystkie lu' pra!ie !szystkie struny. -adto !arca'nica z figurami oraz gra ! g%sk(, za'a!y stano!i%ce 'ardzo mi#e zaj(cie ! c !ilac !y!czasu. -adto skóra jaszczurcza, pó#cz!artej stopy d#uga, !ypc ana sianem0 oso'li!oś, 'ardzo zdo'i%ca pokój, gdy siej% za!iesi u po!a#y. Wszystkie !ymienione przedmioty, #%cznie !arte mi(dzy 'ra,mi !i(cej ni$ cztery tysi%ce pi(,set frankó!, oddaje si( przez szczególn% !zgl(dnoś, za sum( tysi%ca talaró!O. KLEANT -iec $e go zaraza zdusi razem z jego !zgl(dności%, tego #otra, opra!c(* 5#ysza# kto kiedy o tak ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona :=

my-eBook
_________________________________________________________________________________________________________________

'ezczelnej lic !ie) -ie doś, mu straszli!ego procentu, jaki ze mnie !yciska, ale c ce mi jeszcze !musza, za trzy tysi%ce frankó! stare rupiecie, ze'rane dia'e# !ie sk%d) Ani d!ustu talaró! za to nie dostan(, a jednak trze'a mi si( zgodzi, na !szystko, co zec ce. W moim po#o$eniu do !szystkiego mo$e mnie przymusi,2 !ie do'rze ten #otr, $e mam nó$ na gardle* STRZAŁKA / przeproszeniem pa7skim, !idz(, $e pan !c odzi na ten sam gościniec, po którym im, +anurg kroczy# do ruiny, !y'ieraj%c pieni%dze z góry, kupuj%c drogo, sprzedaj%c tanio i przejadaj%c z'o$e na pniu. KLEANT 1 có$ mam ro'i,) 8to, dok%d pro!adzi m#odyc przekl(te sk%pst!o ic ojcó!2 niec $e si( potem ktoś dzi!i, $e im $ycz% najryc lejszej śmierci* STRZAŁKA 9rze'a przyzna,, $e ojciec potrafi#'y s!oim o ydnym sk%pst!em o'urzy, najspokojniejszego cz#eka. -ikt mi, <ogu dzi(ki, nie mo$e zarzuci,, a'ym sympatyzo!a# z szu'ienic%0 pośród moic kolegó!, którzy nie 'ardzo prze'ieraj% ! rzemios#ac , za!sze umiem si( przyz!oicie !y!in%, z ka$dej sztuczki, pac n%cej c o, troc ( stryczkiem0 ale musz( przyzna,, $e ten stary post(po!aniem s!oim 'udzi !e mnie szalon% pokus(, a'y go okraś,0 mniemam, i$ taka kradzie$ 'y#a'y napra!d( c !ale'nym uczynkiem. KLEANT >aj no mi t( notatk(0 przejrz( jeszcze. SCENA II HARPA#$!, %I5$!1 LEA!" I %"RZA& A w g)ę,i sceny SIMON 9ak, panie0 to m#ody cz#o!iek, któremu g!a#tem potrze'a pieni(dzy, znajduje si( ! tego rodzaju po#o$eniu, $e zgodzi si( na !szystkie !arunki. HARPAGON Ale czy myślisz, 5imonie, $e nie ma $adnego ryzyka) /nasz jego naz!isko, stosunki, rodzin() SIMON -ie. >ok#adnyc !iadomości nie móg#'ym udzieli,0 !szed#em z nim ! stycznoś, jedynie przypadkiem0 ale on sam dostarczy panu !yjaśnie7. 5#u$%cy upe!ni# mnie, $e pan '(dzie zado!olony. Wszystko, co móg#'ym po!iedzie,, to i$ poc odzi z rodziny 'ardzo 'ogatej, matka ju$ nie $yje, gotó! zaś jest zo'o!i%za, si(, je$eli pan zec ce, i$ ojciec umrze przed up#y!em ośmiu miesi(cy. HARPAGON Hm, to 'y ju$ coś 'y#o. Mi#oś, c rześcija7ska, 5imonie, nakazuje !ygodzi, 'li"nim, skoro to ! naszej mocy. SIMON Fozumie si(. STRZAŁKA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona :?

my-eBook
_________________________________________________________________________________________________________________

po cic(u do .ean'a, po/azuj+c %imona &o to mo$e znaczy,, przecie$ to nasz 5imon rozma!ia z pa7skim ojcem) KLEANT po cic(u do %'rza)/i Mo$e mu ktoś po!iedzia#, kto jestem) &zy$'yś ty mnie zdradzi#)

SIMON do .ean'a i %'rza)/i 8 o* tak !am 'y#o pilno* Któ$ panom po!iedzia#, $e to tutaj) do Harpagona -iec mi pan !ierzy, to nie ja !yja!i#em im pa7skie naz!isko i mieszkanie0 ale s%dz(, nie sta#o si( $adne nieszcz(ście0 ci pano!ie s% dyskretni, mo$ecie si( !i(c porozumie, i tutaj. HARPAGON @ak to) SIMON ws/azuj+c .ean'a 8to !#aśnie oso'a, która pragnie u pana po$yczy, o!e pi(tnaście tysi(cy. HARPAGON @ak to, o'!iesiu* to ty puszczasz si( na takie niecne sposo'y) KLEANT @ak to, ojcze* to ty si( pluga!isz tak anie'nym rzemios#em) %imon ucie/a, %'rza)/a c(owa się SCENA III HARPA#$!, LEA!" HARPAGON Wi(c to ty c cesz si( zrujno!a, takimi niegodzi!ymi po$yczkami) KLEANT Wi(c to ty starasz si( !z'ogaci, tak z'rodnicz% lic !%) HARPAGON 9y śmiesz jeszcze po tym sta!a, tu przede mn%) KLEANT A ty, ojcze, śmiesz jeszcze pokaza, si( oczom ludzkim) HARPAGON -ie !stydzisz si(, po!iedz, grz(zn%, ! takic #ajdact!ac , 'rn%, ! straszli!% rozrzutnoś, i tr!oni, anie'nie maj%tek, z trudem uz'ierany przez rodzicó!) KLEANT &zy ojciec si( nie rumieni poni$a, s!% godnoś, tego rodzaju rzemios#em) +oś!i(ca, onor i do're imi( nienasyconej $%dzy z'ijania talaró!) /dzierst!em s!oim prze!y$sza, niegodzi!e sztuczki, !ymyślone kiedykol!iek przez najs#ynniejszyc lic !iarzy) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona :B

pl 5trona :C .. so'ie radzi. co !sz(dzie0 pośrednicz( ! interesac . na s'ronie Musz( troszeczk( zajrze.0 takim. nie dopro!adzaj mnie do ostateczności. jak ja. $e na ś!iecie trze'a umie. ze s!oic talencikó!.) HARPAGON Fuszaj st%d. HARPAGON /aczekaj tu c !il(0 mam z to'% do pomó!ienia. kto kradnie pieni%dze. nie maj%c ic na co u$y.. czy ten. STRZAŁKA Masz tu jakie konszac ty z pryncypa#em) FROZYNA 9ak. oddaj( ludziom przys#ugi i korzystam. /a#at!iam pe!n% dro'nostk( i spodzie!am si( niez#ej nagrody. poczci!y 5trza#ko) 5k%d$e ci( tu spotykam) STRZAŁKA H(. nie'o da#o ! posagu jedynie o'rotnoś. to ty* Prozyno) &ó$ ty tu pora'iasz) FROZYNA 9o samo. kto drogo na'y!a pieni%dze. do moic pieni(dzy. #otrze* +recz z moic oczu* KLEANT Kto jest !i(kszym z'rodniarzem !ed#ug cie'ie. ojcze2 czy ten. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. SCENA V 6R$ZY!A. któryc potrze'uje. sam 5!oj% drog%. jak mog(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON +recz z moic oczu. %"RZA& A STRZAŁKA nie widz+c 6rozyny /darzenie dopra!dy paradne* Musi mie. stary !idocznie gdzieś jakiś du$y sk#ad rupieci. Wiesz do'rze. FROZYNA Ej$e* to ty. HARPA#$! FROZYNA +anie. SCENA IV 6R$ZY!A. a'ym 'ardziej ni$ kiedy mia# oko na jego czynności. mó!i(. i g#o!( na karku. rad jestem z tego spotkania0 to dla mnie przestroga. (*. z domo!yc rzeczy 'o!iem nic nie zau!a$y#em ! tym spisie.

a'y coś !ydo'y. STRZAŁKA Apadam do nóg* Widz(. umykam. $e nie znasz jeszcze im. go o kon!ulsje0 ugodzi. STRZAŁKA Praszki. Ale ju$ !raca. mó!i#2 Mpo$yczam s#o!oO. -ie ma us#ugi.0 ostrzegam. znaczy przypra!i. Harpagona.pl 5trona :D .my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ STRZAŁKA 8d niego) Ho. musia#a'yś !sta. od niego pieni(dzy. Prozyno) FROZYNA Ac . L%da. dopra!dy. $e gdy c odzi o pieni%dze. 5#o!em. nic tutaj nie !skórasz. którzy ! d!udziestym pi%tym roku starsi s% od pana. ! śmiertelne miejsce. przeszy. do roz!i%zania sakie!ki. poc !a#. SCENA VI HARPA#$!. za które p#aci si( so!icie. o. przyja"ni. +an Harpagon jest ze !szystkic ludzkic istot najmniej ludzk% pod s#o7cem0 najt!ardszym i naj'ardziej nieu$ytym ze śmiertelnyc . $e nie dzi!i#'ym si(. ile pragniesz0 ale pieni(dzy Q o o* -ic suc szego i 'ardziej ja#o!ego ni$ jego czu#ości0 do s#o!a zaś Mda!a. !n(trzności. +odzi(ko!a7. FROZYNA 5% us#ugi. HARPAGON ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. granit0 gdy'y cz#o!iek kona# ! jego oczac . FROZYNA Mój <o$e* ju$ ja !iem. cześ. g)o*no 1 có$. jak si( doi ludzi0 znam sekret zjedny!ania so'ie !zgl(dó!. 'ardzo rano. mu serce. gdy'y zamiast2 Mdaj( s#o!oO. $e pieni%dze ! tym domu s% 'ardzo koszto!ne. /a#o$( si(. któr% 'y dopro!adzi#a jego !dzi(cznoś. pieni%dze koc a !i(cej ni$ onor. 6R$ZY!A HARPAGON po cic(u Wszystko ! porz%dku. !ydziera. i cnot(.O ma taki !rodzony !str(t. jak pan doskonale !ygl%da* 9o si( nazy!a zdro!ie* HARPAGON Kto) @a) FROZYNA -igdym pana nie !idzia#a tak ś!ie$ym i dziarskim. nie drgn%#'y na!et. <o$e. HARPAGON >opra!dy) FROZYNA @ak$e* ! $yciu pan c y'a nie !ygl%da# tak m#odo0 znam ludzi. 9o istny kamie7. $yczli!yc s#ó!ek. g#askania po sercu i trafiania ! tkli!% strun(.

2 ot. mó!i( panu0 poc o!asz pan dzieci.. jakie ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON Myślisz) FROZYNA / pe!ności%.) FROZYNA >aj( s#o!o. kiedy pan i tak do$yje co najmniej setnego roku. co za linia $ycia* HARPAGON @ak to) FROZYNA -ie !idzia# pan. a'y mi si( nie uda#o dopro!adzi. HARPAGON &zy podo'na) FROZYNA <(d% musieli pana do'ija.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ @ednak$e. jak nale$y. HARPAGON /nasz si( na tym) FROZYNA @ak$e'y* -iec pan poka$e r(k(. do której si( za'ior() /!#aszcza co do ma#$e7st!a. HARPAGON 9o pra!da0 jednak$e jakieś d!adzieścia latek mniej nic 'y nie zaszkodzi#o. HARPAGON & !a#a <ogu* @ak$e nasza spra!a) FROZYNA &zy mo$na pyta. której 'ym raz d!a nie umia#a skojarzy. tej linii) HARPAGON -o i có$ to ma znaczy. mam ju$ pe#n% sześ. -ie ma na ś!iecie pary. talenty mam niepospolite.dziesi%tk(. ale pan doci%gnie do stu d!udziestu. Prozyno.) Widzia# kto. rozgada#am si(. 9o !ida. FROZYNA Lartuje pan) &o panu po tym. 8. nie mó!i#am* Mi(dzy oczami jaki !spania#y znak d#ugiego $ycia. Mój <o$e. o panu i z!ierzy#am matce zamiary. do ko7ca rzeczy. na oko. mó!i#am sto lat.pl 5trona :E . o$eni#a'ym samego su#tana tureckiego z Fzeczpospolit% Weneck%. gdy'ym si( upar#a.dziesi%t lat) Wielkie rzeczy* 9eraz dopiero zaczyna si( dla pana najpi(kniejszy !iek m($czyzny. !nuki i pra!nuki. jak s%dz(. FROZYNA -o i có$ to jest sześ. 9utaj nie mia#am a$ takic trudności. +onie!a$ jestem z tymi ko'ieci(tami ! stosunkac . o tutaj. -iec pan przystanie na c !il(.

kr!i so'ie upuści.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ pan po!zi%# !zgl(dem Marianny.. FROZYNA >oskonale.. a'y 'odaj czegoś nie mia#a. HARPAGON Ale.. to najmniej jakie trzy tysi%ce frankó! rocznie. a'y i ona 'y#a na tej uczcie. na !yk!intny stó#. HARPAGON >o'rze0 mog% pojec a. które oszcz(dzili'yśmy na jedzeniu. !ieczerz( dla pana Anzelma i 'ardzo 'ym pragn%#. Marianna !y'iera si( po o'iedzie ! od!iedziny do pa7skiej córki0 potem c cia#a'y zajrze. Ale liczmy tylko cz!art% cz(ś. która ! 'ren'e i 7ua8ran'e przegra#a d!adzieścia tysi(cy frankó! ! tym roku. zgodzi#a si( 'ez trudności i odda#a mi j% ! tym celu pod opiek(. FROZYNA Ma pan s#usznoś. $e po!inna 'y o tym pomyśle. jest z domu przyz!yczajona do 'ardzo oszcz(dnego sto#u. ostatecznie. 9o dzie!czyna. tysi(cy. troc ( si( ścisn%. >alej !#o$ona jest do !ielkiej skromności i prostoty ! u'raniu0 nie lu'i koszto!nyc sukien. mlekiem. czyś mó!i#a te$ z matk% ! spra!ie posagu) &zyś !yt#umaczy#a jej. Prozyno.pl 5trona :H . +i(. <rzydzi si( gr%. FROZYNA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. tysi%c zaś talaró!. na!yk#a $y. a'y Marianna !zi(#a dziś udzia# ! uroczystości ma#$e7skiego kontraktu pa7skiej córki. to nie"le0 jednak$e ten rac unek nie ma ! so'ie nic realnego. HARPAGON <o !idzisz. tysi(cy rocznie na grze. cztery tysi%ce na strojac i koszto!nościac . troc ( przy takiej okazji) <o. !spania#yc klejnotó!. jakic !ymaga#a'y inna ko'ieta0 a to !cale nie dro'nostka. sam% sa#at%. znaj%c j% z ulicy i !iduj%c j% ! oknie. nikt si( nie $eni z pann%. +rzede !szystkim. HARPAGON &ó$ odpo!iedzia#a) FROZYNA +rzyj(#a z radości%0 gdym zaś uroczyście po!iedzia#a. /nam s%siadk(. tu na !ieczerz(. moim po!ozem0 po$ycz( im. HARPAGON >!anaście tysi(cy* FROZYNA 9ak. serem i ziemniakami0 nie '(dzie si( trze'a !ysadza. czy to nie !yniesie razem okr%g#yc d!unastu tysi(cy) HARPAGON 9ak. FROZYNA @ak to* Ale$ ona !niesie panu ze d!anaście tysi(cy frankó! rocznie. musz( dziś !yda. na koszto!ne smako#yki ani desery. z'ytko!nyc me'li. Prozyno. co dziś niecz(sto si( przytrafia u ko'iet. $e pan pragnie. na c !il( na jarmark i !róci.. to czyni dzie!i(. do któryc jej ró!ieśnice !zdyc aj% zaz!yczaj tak gor%co2 to !arte przesz#o cztery tysi%ce rocznie.

my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ /a poz!oleniem. ni$ pi(kny starzec z du$% majestatyczn% 'rod%. tym po!a'niejszy ! jej oczac 0 tote$ ostrzegam pana. starego -estora i poczci!ego Anc izesa na 'arkac syna. jak ona si( !yra$a ! tym przedmiocie* -ie mo$e po prostu znosi. Mó!i. któryc nie '(dzie ro'i#a* -ie '(d( przecie$ k!ito!a# z tego. dostaniesz pan. kogo przedsta!iaj%) Adonisó!. po!iada. 1m który starszy.dy'yś pan s#ysza#. jeszcze jedna rzecz mnie niepokoi. czego nie dostan( do r(ki0 'odaj coś musz( zo'aczy. Wymaga co najmniej sko7czonyc lat sześ. a'yś si( nie stara# dla niej odm#adza. $e pi(.dziesi%t sześ.. HARPAGON >opra!dy* FROZYNA Ape!niam pana. gdy'ym 'y# ko'iet%. jako sukcesj( prostot( ! u'iorze i jako kapita# !str(t do gier azardo!yc ) HARPAGON & y'a kpisz. HARPAGON @edynie dlatego) FROZYNA 9ak. Prozyno.. dostaniesz0 mó!i#y mi. ju$ ! przededniu ma#$e7st!a. maj%c podpisa. $e ma dopiero pi(. W pokoiku jej na przyk#ad !isi kilka o'razkó!. ponie!a$ !iel'iciel przyzna# si(. a m#ode zaz!yczaj ci%gn% do m#odyc . $e gdzieś ś!iatami maj% jakiś maj%teczek. sztyc ó!0 jak pan myśli. ! goto!i"nie* FROZYNA Mój <o$e. ty mi szczególne rzeczy po!iadasz. Ale.2 ma nieprzez!yci($ony !str(t do m#odyc i ceni jedynie starcó!.. &efaló!.dziesi(ciu2 nie dalej jak przed czterema miesi%cami. nie przepada#'ym !cale za m#odymi. . +riama. któr% mia#am panu oznajmi. !idoku m#odego cz#o!ieka0 nic zaś jej !i(cej nie zac !yca. si( przyczyn% pe!nyc !y'ryczkó!. lat. FROZYNA Ac . Prozyno2 !ma!ia. HARPAGON 9rze'a to spra!dzi. jeśli ktoś panu !nosi jako posag !strzemi("li!oś. HARPAGON >opra!dy. FROZYNA 9o dalej si(ga. &zy to nie jest rzecz 'ardzo realna. do smaku i $e to goto!e sta. jak$e pan jej nie zna* 9o jeszcze jedna !#aści!oś. HARPAGON -adz!yczajne* 9ego dopra!dy nigdy 'ym nie pomyśla#0 'ardzom rad. nie przy!dzia# okularó!. i ponie!a$. $e ona ma takie usposo'ienie* @a tak$e. kontrakt. mi jako posag !szystkie !ydatki. które 'y mi !cale nie 'y#y na r(k(. +arysó! i Apollinó!) -ie2 to portrety 5aturna.dziesi%t sześ. to jej nie !ystarczy0 a z!#aszcza nie cierpi nosó! 'ez okularó!. zer!a#a !szystkie uk#ady. który panu tym samym przypadnie.. lat. m#oda. >zie!czyna jest jak ci !iadomo. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook..pl 5trona =I . $e cz#o!iek ! moim !ieku mo$e jej nie przypaś. K(kam si(. ni$'y so'ie mo$na 'y#o !yo'razi.

Astma jedynie trapi mnie czasami.pl 5trona =6 . Mam proces. maj%c klepki ! porz%dku. si( do tyc papinkó!* >u$o si( smaku ko'ieta ! tym doszuka* HARPAGON &o do mnie. jak !%sy u kota. portki jak 'anie i p(pek pra!ie na !ierzc u* FROZYNA A jak to z'udo!ane* jak to !ygl%da przy takim cz#o!ieku jak pan* 9o mi m($czyzna dopiero. jak ona si( ucieszy z pa7skiego poznania. Kapitalnie* -iec si( pan przejdzie troc (.0 to mi strój i figura. Harpagon przy.i minę poważn+ Móg#'y pan ! najprostszy sposó' zape!ni. przed ni% pa7skic zalet oraz korzyści posiadania takiego m($a. klaki z !#osia na g#o!ie. które tak przepadaj% za tym to!arem. Prozyno. <ogu dzi(ki. Harpagon ro. si( czego przyjemnego ! tyc m#okosac ) &zy to m($czy"ni te !ymuskane lale0 czy ! tym jest co do koc ania) HARPAGON 9o$ samo co dzie7 po!tarzam2 !ygl%da to jak zmok#e kurcz(. który grozi przegraniem dla 'raku troc ( pieni(dzy. pra!da. FROZYNA 9rze'a mie. do odmalo!ania. te go#o!%se smarkacze* @est te$ na co lecie.. HARPAGON 9ak !ielkic te$ znó! nie mam. czy Marianna nie zna mnie z !idzenia) -ie zau!a$y#a mnie kiedy. dopatrze. HARPAGON >o'rze. s!o'odna i pe#na si#y0 nie zna.iera na powr4' minę weso)+ ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. gdy'y pan zec cia# !spomóc mnie troc (. FROZYNA Ac . trzy !#oski pod nosem. FROZYNA 9o nic* <ardzo panu do t!arzy z t% astm%0 kaszle pan z !ielkim !dzi(kiem. jest na co patrze. przec odz%c) FROZYNA -ie0 ale !iele mó!i#yśmy o panu. przy sposo'ności mia#a'ym ma#% proś'(. mi !ygran%. 'ardzo ci dzi(kuj(. Gadny mi specja#. HARPAGON +o!iedz mi. tak. -ie !iem. ! g#o!ie ko'iecie* HARPAGON Wydaj( ci si( nie"le) FROZYNA @ak$e* !prost ś!ietnie. zdolne za!róci. -ie u!ierzy#'y pan. dopra!dy. !r(cz najmniejszej dolegli!ości.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ FROZYNA Myśl( so'ie. na takic $ó#todzio'ó!* +ali. nie umiem tego poj%. &zy mo$na. -iec si( pan troc ( o'róci. 9o mi posta!a kszta#tna. jeśli #aska. -akreśli#am jej pa7ski portret0 nie omieszka#am !ys#a!i. "le ! g#o!ie. jakim cudem znajduj% si( ko'iety.

je$eli go przegram. FROZYNA <#agam pana. a'y !am nie zaszkodzi#o. jakie na niej !ra$enie zro'i ta staroś!iecka kryza. 'rudasie dia'elski* Kut!a uda!a# g#uc ego na !szystkie przymó!ki0 'a. z pomoc%. -ie !yo'ra$a pan so'ie. Harpagon ro. umia#am so'ie z drugiej strony zape!ni. $e doczeka.pl 5trona =: .. ty stary psie. o któr% '#agam. HARPAGON <ardzo mi mi#o to s#ysze. o co prosz(. nie trze'a jeszcze da!a. z jakim s#uc a#a opo!iada7 o panu. so!it% nagrod(. a'y przygoto!ali po!óz. za !ygran%0 na !szelki !ypadek. si( nie mo$e c !ili ma#$e7st!a. korespondencji. FROZYNA -ie naprzykrza#a'ym si( z pe!ności%. FROZYNA -iec mi pan nie odma!ia #aski.. FROZYNA +rzysi(gam. a'yś pan !idzia# zac !yt. Harpagon wraca do miny weso)ej Fadoś. na jarmark. którym macie jec a. HARPAGON +ójd( po!iedzie.. ile radości.. HARPAGON <ardzoś poczci!a. $e nie móg#'yś 'ardziej ! por( pośpieszy.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ Ac . gdy'y mnie ! istocie nie zmusza#a ci($ka potrze'a. tryska#a z jej oczu. tego. HARPAGON 1 polec(. FROZYNA -iec mi pan !ierzy. temu to ju$ dopra!dy nie zdo#a si( oprze. Prozyno0 dopra!dy jestem ci szczerze o'o!i%zany. male7ka pomoc mog#a'y mnie posta!i. c ciej nie odma!ia. HARPAGON 1d( ju$. Wo#aj% mnie. ten proces to dla mnie spra!a niezmiernej !agi. FROZYNA sama -iec $e ci( fe'ra ściśnie. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. na nogi. HARPAGON >o !idzenia. Harpagon ro. Musz( doko7czy. gdym !yliczy#a !szystkie pa7skie przymioty* >opro!adzi#am do tego. >o zo'aczenia.. & cia#a'ym. a ma#a.i się poważny 9o mi po prostu $ycie ocali2 !dzi(czna panu '(d( niesko7czenie. jak$e pan jej przypadnie do gustu. niec !cześnie podadz% kolacj(. Ale przede !szystkim oczaro!ana '(dzie tymi spodniami na sprz%czkac 2 oszaleje po prostu0 koc anek z takimi sprz%czkami.i się poważny @estem zgu'iona.

mój kaftan po jednej strome strasznie poplamiony olejem. tak.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ AKT TRZECI SCENA I HARPA#$!. =2ZIE<E& $ HARPAGON >alej. WALERY.aude -o. p#ótnianki) HARPAGON 9ak.. ju$ pod 'roni%. %Z9ZY#IE&E .. 5zczygie#ek. prosz( pana. 9o'ie !i(c po!ierzam o'o!i%zek posprz%tania ! ca#ym mieszkaniu0 prosz( tylko nie ściera. HARPAGON do pani 9. ! ZIEBEŁKO Ale kiedy. SZCZYGIEŁEK &zy mamy zdj%. WALERY. mocno2 to 'ardzo niszczy. przeznaczam do p#ukania szklanek i nale!ania !ina. JAKUB na s'ronie Foztropny !ymiar kary. Rdzie'e#ko. pani '(dzie za to odpo!iada. JAKUB na s'ronie 9ak. co to naprzykrzaj% si( ludziom i nama!iaj% do picia. ELIZA. gdy ktoś '(dzie mia# pragnienie.A :<.A :<. $e goście si( ju$ sc odz%. SZCZYGIEŁEK A zno!u moje szara!ary ca#kiem podarte z tylu. Pani 9. LEA!". HARPAGON ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona == . =2ZIE<E& $ HARPAGON &ie'ie.. &zyste !ino uderza do g#o!y. i cie'ie. a pami(tajcie nie zniszczy. +rócz tego oddaj( pani podczas !ieczerzy nadzór nad 'utelkami0 jeśli si( któraś gdzieś za!ieruszy al'o te$ jeśli si( coś st#ucze. PA!I 9LA:2E z mio')+ w ręce.0 !ytr%ci si( z zas#ug. .. c od"cie tu !szyscy0 dam !am rozkazy na dzisiaj i !yznacz( ka$demu jego zaj(cie. a pami(tajcie przy tym nie $a#o!a. kiedy ujrzycie. pani &laude. LEA!". a$ ktoś poprosi. & od" no tu. zacznijmy od pani. ELIZA. li'erii. . kiedy si( nikomu o tym nie śni#o* &zekajcie.aude z. $e uczci!szy uszy.. i to niejeden raz. ale tylko !ó!czas. SCENA II HARPA#$!. %Z9ZY#IE&E . ruszaj pani. mi.iża się z mio')+ >o'rze. !ody. !ida. a nie !zorem tyc '#aznó! lokai.

któremu #aska!ie prze'aczy#em ostatnie !y'ryki. i jakim okiem patrz% zaz!yczaj na tak z!an% macoc (. kiedy ojciec $eni si( po!tórnie. ojcze) Wykrzy!ia. . gdy przyjdzie sprz%ta. nie mog( po!iedzie. a'y nic nie przepad#o. SCENA III HARPA#$!./ape. ojcze. zalecam ci. nie '(dziesz mia# po!odu si( uskar$a. Fozumiesz) ELIZA 9ak.y zas)oni. WALERY. HARPAGON <ardzo ci si( to c !ali. a'ym 'y# 'ardzo rad. r(cz( ci. 9o zaj(cie dla m#odej panienki. ze sto#u.eju A ty. pami(taj* KLEANT /o'aczysz.pl 5trona =? . moja córko.+. 'yś t( oso'( przyj%# jak najuprzejmiej i 'y# dla niej tak grzecznym. niu7ko. w ja/i spos4. która ci( c ce od!iedzi. SCENA IV HARPA#$!. a'y ci ró!nie$ nie !pad#o do g#o!y !ykrzy!ia.amę z o. ELIZA. LEA!". gdy'ym to utrzymy!a#0 ale co si( tyczy grzecznego przyj(cia. jak tylko zdo#asz. prosz(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ do %zczygie)/a 5za* 9rzymaj si( zr(cznie ko#o ściany i o'racaj si( za!sze frontem. paniczu. i '(dziesz u!a$a#a. co so'ie myśl% dzieci. si( na ni%. KLEANT @e$eli mam pra!d( !yzna. KLEANT @a.. i$ pod tym !zgl(dem spotkasz si( z najściślejszym pos#usze7st!em. '(dziesz mia#a oko.2 za'ierzesz j% ze so'% na jarmark. do =dzie. LEA!". a'ym zupe#nie !ymaza# z pami(ci ostatni% spra!k(. . A pami(taj te$ przyj%.A :< HARPAGON A ty. HARPAGON -o. Ale je$eli pragniesz. po/azuj+c mu. WALERY.A :< HARPAGON 9y. si( na ni%) z jakiej przyczyny) HARPAGON Mój <o$e* ju$ my !iemy.p.usz przed so.e)/a. ma 'rzyma.. kiedy '(dziesz us#ugi!a#. ojcze. jak nale$y moj% narzeczon%. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ojcze. i$ ta oso'a zostanie moj% macoc %2 sk#ama#'ym. ojcze.. HARPAGON przedrze3niaj+c 9ak. a. trzymaj za!sze kapelusz ! ten sposó'.

po!inien umie. JAKUB &zy do stangreta zamierza pan mó!i. Zdejmuje . JAKUB na s'ronie &uda si( dziej%* HARPAGON +o!iedz no mi2 potrafisz zgoto!a. pieni(dzy. pomó$ mi ! tej spra!ie. $e jest zdatnym cz#o!iekiem. Wci%$ jedno s#o!o ! g('ie2 pieni(dzy* &i%gle s#ysz( tylko2 pieni(dzy* 8to ic ulu'iony konik2 pieni%dze* WALERY 5#ysza# kto kiedy 'ezczelniejsz% odpo!ied"* Wielka sztuka ugoto!a. pieni(dzy. do'r% kolacj( za drogie pieni%dze* to naj#at!iejsza rzecz pod s#o7cem0 nie ma tak miernej mózgo!nicy. da. pieni(dzy. dziś kolacj(. @aku'ie. jeśli laska. za jakieś komedie) JAKUB @estem na us#ugi. im.i. JAKUB -iec pan zaczeka. HARPAGON >o kuc arza.A :< HARPAGON Walery. HARPAGON &ó$ u dia'#a. jak si( nale$y) JAKUB 8!szem. $e oni nie umiej% nic innego. . Kto c ce okaza. & od" tu. JAKUB Ale do którego najpier!.rany za /uc(arza HARPAGON &ó$ to. je$eli pan da dosy. WALERY. która 'y si( nie !ysili#a na to.. do'rze jeś. za ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona =B . ci%gle pieni(dzy* /da!a#o'y si(. zac o!a#em ci( na ostatek. jak tylko2 pieni(dzy.. u diaska.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ SCENA V HARPA#$!. czy do kuc arza) <o jestem jednym i drugim. HARPAGON >o o'yd!óc .. @aku'ie.erię s'angre'a i u/azuje się u. z'li$ si(. HARPAGON +rzyrzek#em !yda.

panie rz%dco. to 'y starczy#o dla ca#ego miasta* JAKUB +ieczyste. na pytanie. HARPAGON &ó$ u dia'#a.erego >ali'óg. JAKUB do Wa.... przysta!ek. /upa. JAKUB Ano.. 'ardzo 'y#'ym !dzi(czny. JAKUB >o'rze jeś.dzie jest dla ośmiu. +ier!sze danie.. po$re.. JAKUB 1le$ osó') HARPAGON 8śm do dziesi(ciu0 ale trze'a liczy.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ tanie pieni%dze.. #otrze. to trze'a '(dzie cztery !ielkie dania i pi(. 'o.. za tanie pieni%dze* WALERY Fozumie si(. HARPAGON Hej tam* masz mi odpo!iada. HARPAGON zas)aniaj+c mu znowu us'a @eszcze* ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. WALERY Fozumie si(. gdy'yś mnie pan nauczy# tego sekretu i o'j%# urz%d kuc arza. tylko na ośm. . który ugotuje panu do'rze jeś. znajdzie si( i dla dziesi(ciu. c cesz mnie ca#ego* JAKUB Kegumina.pl 5trona =C .. za tanie pieni%dze. HARPAGON zas)aniaj+c mu us'a rę/+ A. HARPAGON &ic o mi* &zegó$ !i(c trze'a) JAKUB 8to jest tu pan rz%dca. jak !idz(. ! tym domu do !szystkiego c cesz nos !ściu'ia.

a & cesz.. coś takiego. a ' y jeś.. daje im jeś. a ' y $ y . n i e z a ś p o t o s i ( $ y j e.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ WALERY do . niec pan to mnie pozosta!i0 ju$ ja !szystko zarz%dz( jak trze'a. ty i podo'ni to'ie. coś szkodli!szego dla cz#o!ieka ni$ nadmierne jedzenie. z#otymi literami nad kominkiem. WALERY >o!iedz$e si(. pi(knie po!iedziane* 9o najpi(kniejsza sentencja. HARPAGON do .. a ' y j e ś . HARPAGON Ma s#usznoś. p o t o s i ( j e. 9o zapyc a. &o si( zaś tyczy !ieczerzy. a n i e p o t o j e. WALERY -ie omieszkam. czego nie mo$na du$o jeś. potra!k( 'arani% do'rze t#ust%0 do tego ciasto nadzie!ane g(sto kasztanami..erego &ó$ to za !ielki m(drzec po!iedzia#) WALERY -ie przypominam so'ie ! tej c !ili. n i e z a ś p o t o s i ( $ y j e.pl 5trona =D .erego -ajlepiej da. $e to prosta mordo!nia. JAKUB 9ym lepiej* mniej '(d( mia# k#opotu. !edle s#ó! staro$ytnego filozofa.a/u. a'y ic uśmierca. WALERY -iec si( pan na mnie spuści. i co zaraz syci2 ot. jak% s#ysza#em ! $yciu2 + o t o s i ( $ y j e.. -ie... pra!dzi!ym przyjacielem s!yc gości. i popytaj si( lekarzy. skromnie0 to. HARPAGON +ami(taj mi spisa. z przejedzenia) 1d"$e so'ie przeczyta.a/u. @ak ty to po!iedzia#eś) WALERY + o t o s i ( je. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. to nie to. a ' y j e ś . 5#ysza#eś) do Wa... Kto c ce si( okaza. a ' y $ y . nie. czy mo$e 'y. te s#o!a2 c c( je !yry. stó# prze#ado!any potra!ami. @aku'ie.. a'y !szyscy pop(kali) &zy pan po to sprosi# gości. a ' y $ y . HARPAGON do Wa. jakie przepisy zdro!otne. HARPAGON Wi(c do'rze.. HARPAGON Ac .a A a.

. nie potrze'uje) Kepiej 'y !ysz#o na zdro!ie 'iednym 'ydl%tkom praco!a. panie. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. karoc(. JAKUB +a7skie konie) Ale$. co to podśció#ka. nie mia#'ym od!agi ic zaprz%c sumienie 'y mnie gryz#o. 'o prosz( pana. Wściek#oś. dopra!dy codziennie s#ysze.0 to. 9o jego !ieczne trz(sienie si( nad c le'em. litości nad 'li"nim.* Ale trzyma je pan na tak ścis#ym poście. si( do syta. niec zgin% z innej r(ki. to ju$ jeś. nie ma co o tym gada. JAKUB +an myśli.. JAKUB -ie. nad drze!em. prosz( pana. dali'óg. HARPAGON -ie!ielka praca od!ie".my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON A teraz. i uj%. trze'a !yc (do$y. JAKUB -iec '(dzie. cz#o!iek ma serce dla s!oic koni2 zdaje mu si(. JAKUB +an rz%dca coś !e !szystko nos !ściu'ia. z kamienia. porz%dnie. 5erce si( kraje patrze. panienki na jarmark. JAKUB -iec pan czeka2 to do stangreta. skoro same led!ie si( !lok%* WALERY Aprosz( s%siada. mnie ju$ 'ierze0 przykro mi. one po prostu z nóg lec%* -ie po!iem panu. $e sam cierpi. a'y je po$y!i. /a!ieziesz na jarmark. $e kto nic nie ro'i. nie z mojej. WALERY +an @aku' coś du$o rezonuje. szkielety. w/)ada p)aszcz +o!iada pan. konie ! pogoto!iu. koniec ko7có!. karoc( i mie. HARPAGON &ic o tam* JAKUB @a. sol% i ś!iecami. a nie konie. Wol( ju$. nie mog( lizusó! i do'rze !idz(. a'y one za!lok#y karoc(. to tylko po to. HARPAGON Le trze'a !yc (do$y. na t( mizeri(* <o. HARPAGON Wielka krzy!da* &a#y dzie7 nic nie ro'i%.. do czego zmierza. kiedy patrzy na ic niedol(. !idma. 8d ust so'ie codziennie odejmuj(.. znieś. gdy'ym uderzy# 'atem te c udzi(ta. @aku'ie.pl 5trona =E . pana za serce. a'y zast%pi# @aku'a na ko"le0 !szak$e i tak '(dzie tu potrze'ny. ale za to najeś. $e to ju$ led!ie cienie. @ak$e pan c cesz. $e le$% na podśció#ce2 'iedne z!ierz(ta nie !iedz%. a'y panu 'ak( ś!ieci. !inem. a'y tak nie mie.. trze'a 'y.

oso'ne kalendarze z pod!ójn% licz'% dni krzy$o!yc i !igilii. Mó!i#em. $e ci "le p#ac% za t!% szczeroś. !rzepi# panu po ciemku porcyjk( 'atogó!. po!iem ot!arcie. -iec co c ce '(dzie. $e pan 'y si( rozz#ości#. mi zro'isz2 rad '(d( us#ysze. @eden mó!i.. HARPAGON . jak pana o'ra'iaj% na !szystkie strony. /e !szystkic stron przycinki za pana musimy znosi. a'y domo!nikom na#o$y. $e dr!i% !sz(dzie z pana. 8!szem.. HARPAGON Móg#'yś mi po!iedzie. nie zgad#em) -ie c cia# pan !ierzy.a @esteś g#upiec. ani troc (. co ludzie o mnie mó!i%. gdy'ym 'y# pe!ny. JAKUB A a* pe!ien jestem. 'rudasie i lic !iarzu. $e panu zjad# resztk( potra!ki 'araniej0 ó!.pl 5trona =H . HARPAGON Ani mi si( śni. który c cesz tutaj gra. ja i dla pana.a/u.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ co ludzie gadaj% o panu. JAKUB >o lic a. nie z moic . $e pan za!sze si( umie pognie!a. ś!iat nie ma !i(kszej uciec y ni$ d!oro!a. !a$n% figur(. ultaj i 'ezczelnik. to nie t!oja spra!a. a'y móc nic nie da. $e sc !ytano pana ! nocy. JAKUB A co... $e pan si( nie pognie!a. jak po!iem pra!d(. którego koc am naj!i(cej na ś!iecie. i $e !#asny stangret. mości @aku'ie. $e si( pan pognie!a. dusigroszu. 9en po!iada. HARPAGON -ie. co o mnie gadaj%) JAKUB 8!szem. . przyjemnoś. do któryc si( pan nikomu nie przyzna#. mam serce2 po moic koniac pan jest cz#o!iekiem. so'ie z pana i o'nosi. du'elto!% licz'( postó!0 drugi. mości przy'#(do. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. coraz to no!e po!iastki o pa7skim sknerst!ie. JAKUB 5koro !i(c pan ka$e. 5#o!em. ten. które sam dostaniesz. mam rzec pra!d() Fuszy. si( nie mo$na. $e pan ka$e druko!a. tylko jak o sk%pcu. $e pe!nego razu poz!a#eś pan kota z s%siedniego domu za to.. o coś na s#u$'( z okazji -o!ego Foku lu' odpra!y. a'y si( nie s#ysza#o. co tu 'y# przede mn%. mimo !szystko.ij+c . Jmiej si( z kijó!. 'a#!an.. HARPAGON -aucz( ci( takic gada7* SCENA VI WALERY. jak pan sam podkrada# o!ies koniom. mości @aku'ie. @esteś pan pośmie!iskiem ca#ego ś!iata0 nikt o panu inaczej nie mó!i.A :< WALERY *miej+c się Widz(.

ja cie'ie) JAKUB Ale$ nie !%tpi(.ei na . nic. $e 'ardzo #at!o móg#'ym prze#oi.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ WALERY Ej$e. coś mi cienko śpie!a.a JAKUB -ic.a/u. JAKUB -ie ma $adnego pana @aku'a. @ak si( !ezm( do kija. ja tylko tak. WALERY 1 $e mnie jeszcze nie znasz. g#upi.. $e ja śmieszkó! nie lu'i( i $e. przetrzepi( go troc (. a'y si( przestraszy. WALERY Le. /'4ry się co>a WALERY Ej$e.pl 5trona ?I . je$eli '(dziesz mi ! drog( !#azi#. panie śmieszku. zuc a0 jeśli '(dzie doś. ostatecznie. z !olna* JAKUB &o z !olna) jak mi si( '(dzie podo'a#o* WALERY /a poz!oleniem. g)o*no A czy !iesz.. si( z innego tonu) nas'ępuje gro3nie na Wa.. to ci skór( !y#oj(. panie śmia#ku. panie @aku'ie. JAKUB Widzicie '#azna* WALERY +anie @aku'ie. WALERY &zy ty !iesz. jak nale$y) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. !iem. WALERY @ak to2 do kija) Wa.erego. jesteś tylko lic ym kuc t%) JAKUB Wiem. niec si( pan nie z#ości.. 5pró'uj( uda.ery nas'ępuje z /o. naucz( ci( śmia. JAKUB na s'ronie 8 o.

. o/)adaj+c /ijem .a/u. jeszcze si( porac ujemy. Mniejsza zreszt% o mego pana0 on ma przynajmniej jakieś pra!o mnie grzmoci.. !iem a$ nadto do'rze. uczu. strasznie 'oj( si( tego spotkania. FROZYNA +o!iedz mu. JAKUB 8 o. WALERY Wy#oisz mi skór(.A :< FROZYNA -ie !iesz. prosz(. po!iadasz) JAKUB 9ak so'ie $arto!a#em. która za c !il( ma zo'aczy. jakiś nie'rzydki 'uziaczek. SCENA VII 5ARIA!!A. ty si( pytasz) &zy nie mo$esz so'ie !yo'razi.pl 5trona ?6 . na jakie jest skazana) FROZYNA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. 6R$ZY!A MARIANNA Ac . tak mi dzi!nie jakoś0 jeśli mam pra!d( po!iedzie. $e czekamy. ! domu. FROZYNA Ale dlaczego) 5k%d ten niepokój) MARIANNA Ac .* 9o lic e rzemios#o2 !yrzekam si( go0 odt%d nie ! g#o!ie mi mó!i. Prozyno.0 ale co z panem rz%dc%. narz(dzia tortur. oso'y.a -iec ci( to na drugi raz oduczy g#upic $artó!. @aku'ie. SCENA VIII 5ARIA!!A. JAKUB sam -iec dia'li !ezm% szczeroś. 6R$ZY!A. czy pan ! domu) JAKUB 8. WALERY A mnie t!oje $arty !cale nie smakuj%. pra!d(. ! domu.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ JAKUB -iec pan daruje.

$e jest cz#o!iekiem. ni$ pana Harpagona. có$ za posta. ! okularac . do k!arta#u* Ale otó$ i on !e !#asnej oso'ie. którego mo$na pokoc a. i$ m#ody elegancik. doś. Jmier. MARIANNA Ac . to straszna rzecz. MARIANNA 9ak. !ola#a'yś do tego inne narz(dzie. $e gdy'y c odzi#o o przyjemny rodzaj śmierci. troc ( !str(tu0 ale to przecie$ nie na !iecznoś. a'y si( ic dopatrze. o którym mi mó!i#aś. Kepszy zapra!d( los czeka ci( z m($em starym. jego. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. kogoś milszego. i !spomnienie to niema#% odgry!a rol( !e !str(cie do narzuconego mi ma#$e7st!a.. Prozyno. dopiero czyjegoś zgonu* Jmier. $e ci si( ośmielam przedsta!i. !ola#a'ym raczej jego ni$ innego. gdy'y mia# nie umrze.0 ale !szak i na g!iazdy ludzie patrz% przez szk#a. nie myśl( przeczy.0 ale có$.2 !yznaj(. $e t!oje !dzi(ki dostatecznie jaśniej% oczom. Prozyno. !ierzaj. nie !iem0 ale to !iem.0 przy tym dzie!cz(ta za!sze si( !stydz% pokaza. kto to taki) MARIANNA -ie. ale 'ogatym. gdy'y rzeczy zale$a#y od mego !y'oru. zosta!i#y mi nader mi#e !spomnienie. FROZYNA Ale czy do!iedzia#aś si( 'odaj.pl 5trona ?: . FROZYNA &zy panna $artuje) Wyc odzisz za7 tylko z tym !arunkiem. jaka istnia#a kiedy ! krainie g!iazd. trze'a $yczy. $e pani jesteś g!iazd% i jak% g!iazd%* -ajpi(kniejsz% g!iazd%. 9o pe!na. $e z!i%zek taki nie !ró$y z'yt !ielkic rozkoszy i $e trze'a '(dzie prze!alczy. MARIANNA Mój <o$e. pi(kna panienko. +oznaj( z t!ojej minki. poz!oli ci znale". tak od razu. co dzieje si( ! serduszku. ja zaś t!ierdz( i ur(czam. i$ a'y móc 'y. lu' oczeki!a.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ Wierz( 'ardzo. nie za!sze jest tak uprzejma dla naszyc zamiaró!. szcz(śli!%.* SCENA IX HARPA#$!. Wiem. kto zatrze to przykre !spomnienie. Prozyno. zaprószy# ci nieco g#o!(. +rzyznaj(. 5ARIA!!A HARPAGON do 5arianny -ie gnie!aj si(. FROZYNA Mój <o$e* takie gagatki s% 'ardzo przyjemne i umiej% si( przypodo'a. $e zostaniesz pr(dko !do!%0 to jeden z punktó! ślu'nego kontraktu* 9o 'y#a'y 'ezczelnoś. 6R$ZY!A. ale$ ona nic nie odpo!iada) nie okazuje $adnej radości z mego !idoku) FROZYNA @eszcze nie mo$e oc #on%.. s% !idoczne same przez si( i nie potrze'a szkie#. i$ kilkakrotne jego od!iedziny i o'ejście. Prozyno. tak pe#ne grzeczności i szacunku. z!ykle s% goli jak ś!i(ci tureccy.

WALERY. pi(kna duszyczko. LEA!". do 5arianny 8to. ci uszano!anie. HARPAGON >u$a dzie!czyna. 5ARIA!!A. HARPAGON /'yt jesteś #aska!a.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON do 6rozyny Masz s#usznoś. 5ARIA!!A. 6R$ZY!A. czaruj%ca istoto. MARIANNA na s'ronie &ó$ za figura* HARPAGON @estem ci nader zo'o!i%zany za takie uczucia.0 do mnie nale$a#o uprzedzi. niepra!da$) Ale z#e zielsko za!sze pr(dko rośnie. =2ZIE<E& $ HARPAGON 8to syn pragnie z#o$y. pani%. SCENA XI HARPA#$!.. 6R$ZY!A MARIANNA /'yt pó"no dope#niam mi#ego o'o!i%zku.. córka pragnie si( z to'% przy!ita. MARIANNA na s'ronie -ie !ytrzymam d#u$ej. ELIZA +ani uczyni#aś to. MARIANNA po cic(u do 6rozyny ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona ?= . HARPAGON po cic(u do 6rozyny &o mó!i moja ślicznotka) FROZYNA Le pan jest zac !ycaj%cy. co ja po!innam 'y#a uczyni. SCENA X HARPA#$!. MARIANNA po cic(u do 6rozyny 8. ELIZA. có$ za !str(tny cz#o!iek. ELIZA.

! nim pasier'a. o so'ie. Wiedz%c. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. 9e s#o!a mog#y'y si( !yda. ślicznotko. lepszego !y'oru i $e zaszczyt ogl%dania pani jest dla mnie niema#ym szcz(ściem0 jednak$e. kiedy dziś rano ojciec o'!ieści# s!ój zamiar. >!orne oracje z'yt trudne mi s% ! tyc !arunkac 0 niepodo'ie7st!em mi jest !inszo!a. kim jestem. $e ty. /dzi!i#em si( niema#o. FROZYNA do 5arianny 1stotnie. $e si( nie czuj( 'ynajmniej o'ra$on%0 przeci!nie. zrozumiesz je tak jak nale$y i pojmiesz. które pana tak mart!i. @e$eli panu 'y#o'y przykro !idzie. nie '(d( pani upe!nia#. pani. przykrości0 i o ile przemoc nie zmusi mnie do tego. ma#$e7st!o to nie przysz#o'y do skutku. -a takie g#upie odez!anie trze'a odpo!iedzie. +rzepraszam ci( 'ardzo.pl 5trona ?? . HARPAGON /'yt do'ra jesteś. pani. po!iem z przeproszeniem mego ojca. za zuc !alst!o syna0 g#uptas nie pojmuje jeszcze znaczenia tego. mimo !szystko. nie mo$esz si( domyśla.. +odo'a mi si( to !yznanie0 gdy'y przemó!i# inaczej. $e nie przystan( nigdy na ma#$e7st!o. KLEANT 9o pe!na. Prozyno. HARPAGON Ma s#usznoś.. $e moje uczucia ! tym !zgl(dzie s% zupe#nie podo'ne. spra!i# mi przyjemnoś. i$ pani si( dzi!i. nie spodzie!a#em si( nigdy takiego spotkania. HARPAGON A to dopra!dy 'ez!stydnik* Gadna oracja po!italna* MARIANNA @a zaś ! odpo!iedzi !yznam. i$ ten z!i%zek musi !e mnie 'udzi. -ie myśl. pani jej tytu#u. !yra$aj%c ot!arcie s!e pra!dzi!e uczucia. /a nic nie c cia#a'ym panu zro'i. !idz%c mnie ojcem tak doros#yc dzieci0 ale !krótce z'(d( si( o'ojga. / czasem zreszt% na'ierze rozs%dku0 zo'aczysz. prosz(. nadz!yczajny z'ieg okoliczności* HARPAGON A!a$am. $e zmieni zapatry!ania. do jakiego stopnia staje on na drodze mym pragnieniom0 je$eli mam pra!d( !yzna. uprzejme0 ale pe!ien jestem.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ Ac . daj( panu s#o!o. 9o spotkanie zaskoczy#o mnie nie mniej od pana0 nie 'y#am przygoto!ana na takie zdarzenie. MARIANNA Ape!niam. zmniejszy#o'y to mój szacunek do niego. co mó!i. !e mnie macoc (. $e to z mej !oli grozi panu to nie'ezpiecze7st!o. o którym ci mó!i#am... i$ z radości% po!itam ! to'ie moj% macoc (. i$ ojciec nie móg# uczyni. MARIANNA 9o$ samo mog#a'ym po!iedzie. naturaln% odraz(.. z tego samego tonu. có$ za zdarzenie* 9o !#aśnie ten. $e tak t#umaczysz jego g#upst!a. i mnie ró!nie$ 'y#o'y 'ardzo niemi#o ujrze. $e gdy'y rzeczy zale$a#y ode mnie. KLEANT do 5arianny @eśli mam pani pra!d( !yzna. nie doś.

KLEANT +ostara#em si( o to. +oz!ól !i(c. 5ARIA!!A. ojcze. synu. pani0 szcz(ście posiadania ci( jest ! moic oczac najpi(kniejszym losem.erego Walery* ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. uczu. 6R$ZY!A HARPAGON do 5arianny /ec ciej !y'aczy.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT -ie.. przema!ia#em do pani. 9ak. HARPAGON po cic(u do Wa. HARPAGON +atrzcie mi '#azna* <rnie coraz dalej* KLEANT &zy c cia#'yś. mam j(zyk. HARPAGON Hola. SCENA XII HARPA#$!. i$ nie !idzia#em ! ś!iecie nic ró!nie uroczego0 nie pojmuj( !i(kszego szcz(ścia ni$ podo'a. pani. ELIZA. HARPAGON do =dzie. ojcze. dla tak koszto!nej nagrody0 najpot($niejsze zapory. HARPAGON >o kro. '(d( przema!ia# inaczej.. ojcze.pl 5trona ?B . ojcze2 kaza#em ! t!oim imieniu przynieś. ojcze. a'y !cześniej !róci. LEA!". skoro tak ka$esz. za sie'ie0 nie potrze'uj( ad!okata. $e nie pomyśla#em o jakiej przek%sce przed spacerem. ola* KLEANT W t!oim imieniu. si( to'ie0 tytu# t!ego m($a jest zaszczytem i rozkosz%. a'y mó!i.. niec zaprz(ga. i mie. !i(cej czasu do ga!(dki. nie 'y#'ym zdolny odmieni.set. WALERY. -ie istnieje nic. a'ym k#ama# s!oim myślom) HARPAGON @eszcze* zaczniesz ty mi gada. a ! zdo'yciu go pok#ada#'ym ca#% m% dum(. 'y zec cia#a im u!ierzy. czego 'ym nie 'y# zdolny uczyni. daktyli i konfitur. $e posta!i( si( na miejscu ojca i !yznam ci. i prosz( usilnie pani%. Hej tam. krzese#* FROZYNA -ie0 lepiej udamy si( teraz na jarmark.0 ślicznotko. par( koszó! c i7skic pomara7cz. z innego tonu) KLEANT >o'rze !i(c. które 'ym prze#o$y# nad pot(g( naj!i(kszyc !#adcó! ś!iata.e)/a Wo#aj tam.

ojcze. /'4ra c(ce odda.. rzeczy!iście. KLEANT do 5arianny Lartuje pani) /a nic ! ś!iecie nie !zi%#'y go z po!rotem. MARIANNA <ardzo pi(kny. & ciej pani przyj%. a'y pani przyj(#a ten pierście7 dla t!ojej mi#ości) HARPAGON po cic(u do syna @ak to) KLEANT do 5arianny Ale$ tak* ojciec daje mi znaki.. KLEANT zdejmuj+c ojcu diamen' i wręczaj+c 5ariannie Musi pani z 'liska zo'aczy. MARIANNA -ie c cia#a'ym. kiedy pi(kniejszy diament ni$ ten.. pani. ten ma#y upominek. MARIANNA Ale$ i to 'y#o zupe#nie z'yteczne. HARPAGON @a) KLEANT -iepra!da$. KLEANT zagradzaj+c drogę 5ariannie. ogie7 ma niezró!nany..pl 5trona ?C . jaki sk#ada ci ojciec. HARPAGON na s'ronie 8szalej(. a'ym pani% nak#oni# do przyj(cia. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. '#yszczy !spaniale. KLEANT &zy zdarzy#o si( pani !idzie. który ojciec ma na palcu) MARIANNA W istocie. ojcze.. ! z'yt pi(knyc znajduje si( r%czkac . $e pani zec ce daro!a..) Mam nadziej(. pragn%#'yś.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ WALERY po cic(u do Harpagona /!ario!a#) KLEANT A!a$asz.diamen' -ie. $e to nie dosy.

jest ! rozpaczy... pani nie opieraj si( d#u$ej. HARPAGON po cic(u do syna A. to 'y#a'y o'raza. HARPAGON ja/ wyżej Wisielcze* KLEANT @esteś pani przyczyn%. +rzez litoś. KLEANT 8. co mog(. a'y pani% nak#oni.. MARIANNA Ale$ prosz(.. jaki !z'urzony odmo!%. Fo'i(. HARPAGON cic(o do syna.. FROZYNA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona ?D .aj+c 5ariannie odda.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ MARIANNA 9o 'y#o'y..e nie pozwa.pier*cion/a Ale$ nie. ojcze. HARPAGON ja/ wyżej Gotrze* KLEANT do 5arianny +rzypra!isz go o c oro'(. KLEANT Ani mo!y. zdrajco* KLEANT do 5arianny Widzi pani. KLEANT ci+g. HARPAGON na s'ronie -iec !szyscy czarci. i$ ojciec pognie!a# si( na mnie.0 có$ kiedy si( upiera. groż+c mu Kacie* 8pryszku* KLEANT 9o nie moja !ina. pani..

ga#ganie) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. LEA!". SZCZYGIEŁEK do Harpagona +rzepraszam 'ardzo.. HARPAGON &zego c cesz. za'i# mnie. SCENA XIII HARPA#$!. 5ARIA!!A.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ do 5arianny Mój <o$e* &ó$ za ceremonie. WALERY. nic panu nie '(dzie. ojcze.. ELIZA. 6R$ZY!A. 6R$ZY!A. 5ARIA!!A. moi d#u$nicy. $e przyniós# pieni%dze dla pana. ! ZIEBEŁKO Mó!i. HARPAGON do 5arianny Wy'acz mi. niec przyjdzie innym razem. myśla#em.... %Z9ZY#IE&E SZCZYGIEŁEK wpadaj+c i przewracaj+c Harpagona +anie. pani0 !racam natyc miast SCENA XIV HARPA#$!. =2ZIE<E& $ ! ZIEBEŁKO +anie. cz#o!iek jakiś c ce mó!i. $e jestem zaj(ty. czy zro'i#eś so'ie co z#ego) HARPAGON /drajca* musieli go przekupi.. $e trze'a si( śpieszy. KLEANT &o si( sta#o. a'y mi kark skr(ci#* WALERY do Harpagona Ale$ nie. zatrzymuj( go na razie. MARIANNA do Harpagona A'y !i(c pana nie gnie!a. LEA!". lecz nie omieszkam z!róci. z panem. skoro pan c ce koniecznie. ELIZA. przy sposo'ności.pl 5trona ?E . WALERY. We"$e pierścionek. HARPAGON 8c . HARPAGON +o!iedz.

poz!olisz. $eście mi si( za!czasu nie z!ierzyli z ca#% istori%. /nam do'rze przykrości i niedole takiego po#o$enia0 niec mi pani !ierzy. '(dzie nam o !iele lepiej. $e '(d( za cie'ie ro'i# onory domu i zapro!adz( pani% do ogrodu. $yczli!oś.. ELIZA. kapitalne g#upst!o strzeliliście o'oje. po!iedz.pl 5trona ?H . HARPAGON sam 8. $e konie nie podkute. gdzie kaza#em poda. HARPAGON -iec $e je pr(dko za!iod% do ko!ala. a'yś na za!sze zec cia#a mi zac o!a. 5ARIA!!A. FROZYNA >aj( s#o!o. ojcze. synu !yrodny* c cesz !i(c mej ruiny) AKT CZWARTY SCENA I LEA!".. pod!ieczorek. a'y odes#a. KLEANT &ó$ ro'i. pod!ójnie cenn% ! moic smutnyc losac .) Widocznie mój z#y los tak pokiero!a# spra!%. WALERY -iec pan '(dzie spokojny. jakie ty masz plany) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. 8szcz(dzi#a'ym !am z pe!ności% niejednego k#opotu i nie 'yli'yśmy za'rn(li tak daleko. KLEANT /anim !i(c je okuj%. pi(kna Marianno. t( szlac etn% przyja"7. 6R$ZY!A KLEANT /osta7my tutaj. z ca#ego serca 'ior( udzia# ! !aszej spra!ie. WALERY HARPAGON Walery. Ale. ELIZA 9ak. spokojnie. -ikt nie pods#uc uje. miej$e przynajmniej oko na !szystko i staraj si( urato!a. MARIANNA @ak%$ mi#% pociec % jest posiada. z po!rotem do sklepu. ile '(dzie mo$na.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ SZCZYGIEŁEK & cia#em po!iedzie. oso'y takiej jak pani* <#agam. pani0 'rat z!ierzy# mi si( z mi#ości s!ej do cie'ie. SCENA XV HARPA#$!. mo$emy mó!i.

. do . ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ MARIANNA Mój <o$e. MARIANNA +orad" co. co czuj(. Mo$esz czyni. daj( ci zupe#n% s!o'od(2 gdy'y c odzi#o tylko o to. i nak#oni.. jeno do $ycze7) KLEANT Wi(c $adnego oparcia nie ma dla mnie ! t!ym sercu. do'ro. i mó!i.. coś zdzia#a#a. co przeznaczy#a dla ojca. a'y j% zjedna. na co poz!alaj% ciasne uczucia suro!ego onoru i ma#odusznej przystojności* MARIANNA &ó$ c cesz) .0 u$yj !szystkic dróg. to ma ona na tyle rozs%dku. ! jakiej $yj(.. koc aj%cyc si( tak poczci!ie i szczerze. i$ móg#'yś $%da.) & cia#a'ym z ca#ego serca. ograniczonym do tego. czegoś sprzecznego z onorem i przystojności%. KLEANT Ac . $e ja mam doś. po!inne mej p#ci. co ci si( podo'a. czy zec cesz dopomóc) FROZYNA &zy$ trze'a na!et pyta. na syna to.ean'a Ale naj!i(ksza 'ieda to.. @ak$e tedy !zi%. 'ym oś!iadczy#a si( na t!oj% korzyś. o matce. -ie'o nie da#o mi serca z kamienia0 a$ nadto lu'i( !yś!iadcza. nie mog( zapomnie. czy$ ! mojej jest mocy czyni. do 5arianny &o si( tyczy matki. prosz( ci( o to.. si( do rzeczy) KLEANT +omyśl troc (. a ty. KLEANT 9o oczy!iste. a'y nie!dzi(czności% odp#aci. so'ie ludzk% natur(. jak tylko same $yczenia) Ladnego !spó#czucia) sympatii) Ani śladu przy!i%zania. Kleancie) +osta! si( na moim miejscu* Fad".0 zgodzi si( mo$e przela. jakieś postano!ienia) /ale$noś. a'y j% mo$na 'y#o przejedna. i serdecznoś. rozkazuj sam0 zdaj( si( zupe#nie na cie'ie0 z'yt jestem pe!na t!ego c arakteru..dy'ym na!et c cia#a pomin%. a'y przypuszcza. Wiecie do'rze. $e pa7ski ojciec jest pa7skim ojcem. @% staraj si( przekona.pl 5trona BI . poczci!a Prozyno. czyli$ mi si( nie ka$e ograniczy. ludziom przys#ugi. c (tnie jestem goto!a !yzna. ELIZA /najd" sposó' odro'ienia tego. jakic za!sze dozna!a#am. !zgl(dy. KLEANT Prozyno. gdy !idz( m#odyc . a có$ dopiero. -ie potrafi#a'ym przemóc na so'ie. i có$ za los 'y. FROZYNA 9o nie tak #at!o. !szystko. zdolnego do czynu) MARIANNA &ó$ mam po!iedzie.

$e pó"niej czeka go ci($kie rozczaro!anie co do o!ej markizy. <o.ony przez 'am'yc( Ho o* syn ca#uje ! r(k( przysz#% macoc (. a'yśmy zacz(li spra!( od zjednania matki0 to ju$ 'y#'y du$y krok naprzód. mniejsza. którym. gdzieś z <retanii. to pe!na. LEA!". !szystkie pot($ne czary. Foz!i7 si#( t!ej !ymo!y. KLEANT <%d" przekonana. poz!ól. SCENA II HARPA#$!. c o. nikt si( oprze. cie'ie. czy sk%din%d. o jak%ś ko'iet(. +rzypominam so'ie jedn% z przyjació#ek. ale cośkol!iek 'ardziej jeszcze koc a z#otko0 i skoro omamiony jego 'laskiem. prze'rana napr(dce.. która si( nada tutaj doskonale. jakie nie'o !#o$y#o ! t!e oczy i usta. Prozyno o mojej !dzi(czności. a'y zer!anie !ysz#o od niego samego i a'y ! jakiś sposó' móg# zrazi. jak znale". nieśmia#yc próś' i przymilnyc pieszczot. urocza Marianno. FROZYNA +oz!ólcie mi tylko dzia#a. MARIANNA Aczyni(. która prócz nieruc omości posiada sto tysi(cy talaró! ! goto!i"nie0 $e zakoc a#a si( ! nim śmiertelnie i pragnie koniecznie zosta. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. zgodzi si( ust%pi.. HARPAGON Karoca goto!a2 mo$ecie jec a. ostatecznie. KLEANT Masz s#usznoś.'y zaraz. Aczy7. $e mam s#usznoś. si( do Marianny. ELIZA. nie potrafi. ! ojca. co ! mej mocy. '#agam ze s!ej strony.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ FROZYNA Myśl( ni'y. 5A!A!!A. jeśli dostanie odkosza. $e da si( z#apa. $e zac o!a ci($k% uraz(. sprytn% Q ni'y coś ! moim rodzaju Q która 'y. nie nadto m#od%. FROZYNA Wiem. +odejmuj( si( !mó!i. pod jakimś dzi!acznym naz!iskiem markizy lu' !ice ra'iny umia#a odegra. Ani !%tpi(. jaki ci daje jej przy!i%zanie do cie'ie. co '(dzie ! t!ej mocy. A$yj !p#y!u. KLEANT <ardzo do'ry pomys#. rol( znakomitej damy. jego $on%. a pani macoc a coś si( nie 'ardzo opiera* &zy$'y si( ! tym kry#a jakaś tajemnica) ELIZA 8jciec idzie. mu ca#y maj%tek. 9o 'y zatem 'y#a droga2 ale lic o !ie. tak i$ goto!a jest intercyz% przekaza. on koc a pann( 'ardzo.. $e to jest oso'a. po temu środki.0 ale to jeszcze ma#o..pl 5trona B6 . i nie poniec aj tyc czu#yc s#ó!ek. 6R$ZY!A HARPAGON na s'ronie. i !cale go to nie usposo'i $yczli!ie dla pa7skiego ma#$e7st!a. 9rze'a 'y tedy. nie zanied'am niczego. !iem. nie pos'rze. &zekajcie2 gdy'y si( postara. W ka$dym razie.

LEA!" HARPAGON 1 có$.. !ykszta#ceniu) KLEANT + i* HARPAGON &ó$ zatem) KLEANT @eśli mam mó!i. od zamiaru0 $e zaś ju$ prosi#em o jej r(k( i jestem poniek%d z!i%zany.. ojcze..pl 5trona B: . szczerze. mo$e ja paniom '(d( to!arzyszy#. co s%dzisz o jej !zi(ciu. Kleancie. i$ 'ior( za $on( tak m#od% oso'(. i same0 '(dziesz mi potrze'ny. uroda średnia.. HARPAGON /atem nie masz do niej $adnej sympatii) KLEANT @a) ani troc (. HARPAGON <ardzo tedy $a#uj(0 to ni!eczy pe!ien projekt. macoc a. a'y ci( zniec (ci. 9en !zgl%d spra!i#. 5koro ma 'y. urodzie. HARPAGON Mó!i#eś jednak przed c !il%. $e mó!i( to.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT 5koro nie jedziesz. i$ postano!i#em odst%pi. a'y ci zro'i. ojcze. 'y#'ym j% odda# to'ie. $e ś!iat mia#'y pra!o g#o!% kr(ci. nad s!oim !iekiem0 pomyśla#em. figura doś. HARPAGON -ie2 zosta7. a rozumek nader pospolity.. Mog% pojec a. Fo'i !ra$enie sko7czonej kokietki. +atrz%c na ni% zacz%#em si( zastana!ia. który urodzi# mi si( ! g#o!ie. -ie myśl. jak ci si( !ydaje ta m#oda oso'a) KLEANT @ak mi si( !ydaje) HARPAGON 9ak. KLEANT Mnie) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. pomijaj%c k!esti( macoc y. ojcze. SCENA III HARPA#$!. to ju$ !szystko jedno. niezr(czna. ta czy inna. $em si( rozczaro!a#. przyjemnoś. KLEANT +o!iedzia#em jej par( grzeczności ! t!oim imieniu... gdy'y nie t!oja !yra"na niec (. musz( przyzna.

si( z czasem. HARPAGON -ie. ci( o poz!olenie zaślu'ienia jej i !strzymy!a#a mnie jedynie ś!iadomoś. skoro tak.. HARPAGON &z(sto) KLEANT >oś. ale a'y ci zro'i. i$ pokoc a#em Mariann( od pier!szego dnia. HARPAGON &zyś j% od!iedza# ! domu) KLEANT 9ak. $e mi#oś. Wiedz.pl 5trona B= . jak na czas tak krótki. nie. jeśli ka$esz.. trze'a. si( na takie pró'y0 potem s% z tego przykre skutki. j%. KLEANT /a $on() HARPAGON /a $on(. szcz(śli!e 'ez pra!dzi!ego przy!i%zania. a'ym ci ods#oni# serce i !yja!i# nasz% tajemnic(. t!oic zamiaró! i o'a!a t!ego g!a#tu. gotó! jestem zaślu'i. pójd( za pier!otnym zamiarem i j% poślu'i(. KLEANT +os#uc aj ojcze. ojcze* Wszak mó!i%. 9o pra!da. za które nie c c( odpo!iada. ! którym ujrza#em j% na przec adzce0 zamiarem moim 'y#o prosi. a. cz(sto. ojcze2 zadam so'ie ten przymus dla cie'ie. KLEANT +oz!ól. !'re! sk#onności. Ma#$e7st!o nie mo$e 'y. jestem rozs%dniejszy. KLEANT 9o mo$e znale". ni$ myślisz. przyjemnoś. ojcze. HARPAGON >o'rze ci( przyjmo!ano) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. !ó!czas to co innego0 o$eni#'ym ci( ! moje miejsce0 ale gdy tego nie ma. HARPAGON -ie0 m($czyzna nie po!inien puszcza. nie jestem z'yt zac !ycony t% panienk%. HARPAGON -ie.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON 9o'ie. . -ie c c( ci( zmusza. KLEANT A !i(c. synu. ojcze. jest cz(sto o!ocem ma#$e7st!a.dy'yś czu# jak%ś sympati( dla niej.

g)o*no 8tó$ synu. co mi okazuje. !szelkic krokó! !zgl(dem oso'y. do której 'ym si( nie posun%#. oraz jak najryc lej zaślu'i.pl 5trona B? . zdo'ycz0 i $e je$eli ty masz zgod( matki. KLEANT Wszystkie gro"'y nie zdadz% si( na nic. czego si( trzyma.2 o to mi !#aśnie c odzi#o. o'!iesiu* 9y 'yś śmia# ojcu sta!a. temu. oś!iadczam ci. HARPAGON @ak$e przyj(#a oś!iadczyny) KLEANT <ardzo $yczli!ie. s%dz( ojcze. HARPAGON &zy !yja!i#eś jej s!oje uczucia i zamiary) KLEANT 8!szem0 mó!i#em na!et z matk%. kim jestem0 to !#aśnie przyczyna zdzi!ienia Marianny. t(. HARPAGON &zy nie jestem t!oim rodzicem) &zyś mi nie jest !inien uszano!ania) KLEANT 9o nie s% rzeczy. jak ci( porz%dnie kijem !ygrzmoc(. czy !iesz. ! któryc 'y dzieci !inny ust(po!a. skoro rzeczy zasz#y tak daleko. co ci po!iem) Le musisz z #aski s!ojej !y'i. któr% ci przeznaczam.. ojcze* ! ten sposó' igrasz ze mn%) >o'rze zatem. lecz nie !iedz%c.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT <ardzo do'rze. któr% ja dla sie'ie !y'ra#em. ojcze. $e nie poniec am Marianny0 $e nie ma ostateczności. $e !iem. HARPAGON A córka. so'ie t( mi#ostk( z g#o!y. HARPAGON 9y mnie poznasz. a'y ci !ydrze. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON @ak to. na drodze* KLEANT 9o ojciec mnie staje ! drodze2 ja mam pra!o pier!sze7st!a. czy od!zajemni#a t!oje uczucie) KLEANT @eśli mam !ierzy. rodzicom2 mi#oś. nie zna takic !zgl(dó!. zaniec a. $e ma dla mnie niejak% przyc ylnoś. KLEANT Wi(c tak. HARPAGON po cic(u na s'ronie <ardzom rad. ja mo$e znajd( inne drogi.

A :< JAKUB +ano!ie. . co to) pano!ie* co si( dzieje) KLEANT >r!i( so'ie z tego* JAKUB do . po!oli.* KLEANT -ie ust%pi( ani kroku. HARPAGON ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON Wyrzekniesz si( Marianny) KLEANT -igdy. przez litoś. HARPAGON -iec !i(c @aku' rozs%dzi i po!ie. ja go naucz(.. JAKUB do Harpagona +anie* !#asnego syna) Mnie. JAKUB do . panie. LEA!". czy mam s#usznoś. HARPAGON Kija* da!ajcie pr(dko kija* SCENA IV HARPA#$!.pl 5trona BB .. HARPAGON A to 'ezczelnik* JAKUB +anie.ean'a +aniczu.ean'a +aniczu* !#asnemu ojcu) HARPAGON +uś. ale syna.. po!oli. JAKUB Wi(c do'rze. do .ean'a -iec si( pan troc ( oddali. mnie. jak mnie.

i $e !yj%!szy Marianny zosta!iam mu zupe#n% s!o'od( !y'oru. KLEANT &zy$ nie !styd ! jego !ieku myśle.. JAKUB A. si( pa7skim rozkazom. HARPAGON &zy$ to nie jest pot!orne. -iec mi pan poz!oli z nim pomó!i.. JAKUB &zyni mi pan !ielki zaszczyt. @aku'ie.. odda. jak pan so'ie !yo'ra$a0 po!iedzia#. 'yle'yś pan !szed# na drog( zgody i okaza# ca#% po!olnoś. JAKUB -iec mi pan poz!oli z nim pogada. $e ś!iadom jest szacunku. jak pan t!ierdzi. która patrzy na uczucie i przyjmuje z tkli!ości% me !yznania0 tymczasem ojcu zac cie!a si( sta!a. +o!iada. KLEANT do . KLEANT +okoc a#em m#od% panienk(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ Koc am pe!n% oso'( i pragn( j% ró!nie$ zaślu'i. jeszcze o ma#$e7st!ie) &zy jemu przysz#o odgry!a. m#odszym tej roli) JAKUB Ma pan s#usznoś. mó!i !cale roztropnie. do Harpagona -o có$. HARPAGON Ac . czego pan pragnie.a/u.a. 'ym mu rzek# d!a s#o!a. i ja si( nie !zdragam0 ró!nie$ pragn(. "le ro'i.pl 5trona BC .0 a ten 'ezczelny o'!ieś durzy si( ! niej ró!nie$ i c ce si( o ni% stara. czu#ego koc anka) &zy$ nie po!inien zosta!i. do . ale o'ecnie gotó! jest podda. 'yle'y pan zec cia# si( z nim lepiej o'c odzi.. @aku'ie. $e tylko zuc !alst!o pa7skie dopro!adzi#o go do !ściek#ości. $e ! ten sposó' mo$e !szystko uzyska. mu za $on( oso'( !edle jego gustu. 9o s% kpiny* +oz!ól pan. tylko sposó' post(po!ania panicza mu si( nie podo'a0 ale gotó! jest zez!oli. na to. któr% j% !y'ra#em) JAKUB Ma pan s#usznoś.0 niec pan tu zostanie. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ! poprzek naszej mi#ości s!ymi pretensjami* JAKUB Rle ro'i.ean'a Widzi panicz. z dala od oso'y. ojciec nie taki uparty. po!iedz mu. !'re! mej !oli. a'y syn sta!a# ! drodze ojcu) &zy$ proste uszano!anie nie po!inno go trzyma. jeśli o to c odzi. to pe!na. jakie syn !inien jest ojcu. i da. uszano!anie i pokor(. skoro ojciec uczyni# ci( s!ym s(dzi%. jaki panu jest !inien0 uniós# si( jedynie ! pier!szym zap(dzie. /'4ry podc(odzi /u niemu Wi(c do'rze. syn nie jest taki pomylony. spra!( pod t!oj% ocen(.

ywa 'y. JAKUB do Harpagona Fzecz za#at!iona.ean'a Wszystko u#o$one0 przyjmuje o'ietnic(. HARPAGON A ja serdecznie si( ciesz(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT Ac . $e szczerz( $a#uj( mego post(pku.e Harpagon wydo. zgadza si(. wyci+ga rę/ę. 'o jeden nie móg# drugiego zrozumie. @aku'ie. no. @aku'ie. znajdzie !e mnie za!sze najuleglejszego syna i $e nigdy nic nie uczyni( przeci!ko jego !oli.. SCENA V HARPA#$!. ojcze. HARPAGON /o'o!i%za#eś mnie. JAKUB &a#uj( r%czki. Harpagon sięga do /ieszeni? . '%d" spokojny.pl 5trona BD . LEA!" KLEANT & ciej mi prze'aczy. c !il( uniesienia. '(d( o tym pami(ta#. $e 'yle mi odda# Mariann(. zas#u$y#eś so'ie nagrod(. KLEANT <ogu dzi(ki* JAKUB 9eraz mog% pano!ie spokojnie pomó!i. HARPAGON >oskonale* JAKUB do . !dzi(czny ci '(d( cale $ycie.. z so'%0 nie ma ju$ $adnego po!odu do niezgody2 sprzeczaliście si(. HARPAGON >ro'nostka* KLEANT Ape!niam. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. mo$esz go zape!ni. $e !reszcie przyszed#eś do rozs%dku. m4wi+c@ -o./o c(us'/ę do nosa.. KLEANT Mój poczci!y @aku'ie.a/u. JAKUB Et. a. paniczu. nie ma za co.

skoro !róc% na drog( o'o!i%zku. ojcze. ojcze. $e si( jej !yrzekasz. HARPAGON Gat!o przyc odzi rodzicom zapomnie.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT @akiś ty do'ry. której 'yś nie uzyska# ode mnie. KLEANT +rzyrzekam ci. $e a$ do gro'o!ej deski zac o!am ! sercu pami(. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. która mi raczy odda. nic !i(cej nie $%dam2 dosy. tak. $e nie ma rzeczy. ojcze. KLEANT Ani myśl(. HARPAGON A któ$ ci po!iedzia#. moic '#(dó!. HARPAGON @ak to* to tyś o'ieca#. !yrzec si() HARPAGON -o. HARPAGON @a) KLEANT 8czy!iście. ojcze. Mariann() KLEANT 9y. Mariann( za $on(. $e z'yt !iele ci ju$ za!dzi(czam i $e !szystko si( dla mnie mieści ! t!ej do'roci. $e raczysz tak ryc #o zapomnie. KLEANT @a. KLEANT @ak to* $adnej urazy nie c o!asz za me szale7st!a) HARPAGON +rzejedna#eś mnie zupe#nie po!olności% i pos#usze7st!em. $e ja c c( odda. HARPAGON &o) KLEANT +o!iadam ci. daj%c mi Mariann(. KLEANT Ac . HARPAGON A ja przyrzekam ci. da#eś.pl 5trona BE . '#(dó! dzieci. t!ej do'roci. ojcze.

HARPAGON Wydziedziczam ci(* KLEANT @ak si( ojcu podo'a. ojcze. ojciec. HARPAGON 1 darz( ci( moim przekle7st!em* KLEANT 5c o!aj. mi si( na oczy* KLEANT <ardzo mi przyjemnie. HARPAGON /o'aczysz..pl 5trona BH . ty o'!iesiu. jak ci si( podo'a. zno!u zaczynasz) KLEANT -ic mnie nie zdo#a odmieni. tr!am przy nim 'ardziej ni$ kiedy. HARPAGON Wyrzekam si( cie'ie* KLEANT 1 o!szem. jak ja si( !ezm( do cie'ie* KLEANT We" si(. %"RZA& A STRZAŁKA wyc(odz+c z ogrodu ze sz/a'u)/+ Ac . HARPAGON &o. dla sie'ie s!oje dary. ! por( pana zastaj(* +r(dko prosz( za mn%* ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON /a'raniam pokazy!a. Harpagon idzie do ogrodu? SCENA "I LEA!".my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON -ie odst%pi#eś od zamiaru u'iegania si( o ni%) KLEANT +rzeci!nie. niegodzi!cze.

. $e oni !szyscy pomagali mu ! ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. od da!na musia# mnie śledzi. tam* o kim tam mó!i%) 8 tym. to ja sam* /mys#y trac(.dzie uciek#) . pociec (. radoś. #otrze*. 5ta#o si(0 ju$ nie mog(0 umieram0 ju$ umar#em0 pogrze'ano mnie* &zy$ nikt si( nie znajdzie. Ha. 5pieszmy +ójd( spro!adzi.. &zy si( nie ukry# tam. po!iadam2 do'ra nasza. syna.ez /ape. mo$e) &o si( z nim sta#o) . jeśli ktoś zna jakiś ślad.dzie go szuka.dzie p(dzi. moje koc ane z#oto* moje 'iedne z#oto* mój drogi przyjacielu* Wydarto mi cie'ie0 odk%d mi cie'ie !ydarto. Hej.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT &o si( sta#o) STRZAŁKA -iec pan idzie za mn%. kto je ukrad#) &o) &o mó!isz) -ie. KLEANT @ak$eś tego dokona#) STRZAŁKA Wszystko opo!iem. ca#y dom ka$( !zi%. straci#em m% podpor(. SCENA VII HARPAGON sam.usza /#odziej* z#odziej* roz'ójnik* morderca* Fatunku* Kto ! <oga !ierzy* @estem zgu'iony. kto jestem. gdzie jestem. niec aj mi !ska$e. na ś!iecie.) . nie !iem.) Mo$e tu2 Mo$e tam) Kto to taki) 9rzymaj* c(wy'aj+c sie.) . nie mam co ro'i. mi nie podo'na. !idz( z#odzieja. mi(dzy !ami) +atrz% na mnie !szyscy i śmiej% si(* +rzysi%g#'ym..2 !y'ra# c !il(.2 !szystko sko7czone dla mnie. s#u$%ce. wpada . KLEANT &o to takiego) STRZAŁKA 5kar' ojca2 uda#o mi si( przyc !yci.ard#o mi poder$n(li2 !ykradli mi pieni%dze* Kto to 'y. czego nam trze'a.. ju$ go podejrze!am2 ! ka$dym domyślam si(. gdy rozma!ia#em z !yrodnym synem. 8c . córk(. co mnie ogra'i#) &o to za a#as na górze) &zy to z#odziej) +rzez litoś. nie ma nikogo) Ha* ten.pl 5trona CI . /rzycz+c jeszcze w ogrodzie.dzie si( ukry!a) @ak go znale". na tortury2 s#ugi. s%d. co pope#ni# t( z'rodni(. KLEANT &o) STRZAŁKA &a#y dzie7 na to czato!a#em. co ro'i(. kto 'y mnie !skrzesi# oddaj%c mi moje drogie pieni%dze lu' !skazuj%c. Amykajmy2 s#ysz( jego kroki. '#agam.ie za ramię 8ddaj pieni%dze. KLEANT @ak to) STRZAŁKA Mamy. sie'ie samego* &o tu ludzi naoko#o* -a kogo spojrz(. <ez cie'ie $y. zamordo!any* .

a'y zaj(#y si( t% spra!%. KOMISARZ W jakiej !alucie 'y#a ta suma) HARPAGON W no!iutkic luidorac i pistolac pe#nej !agi. tysi(cy talaró!* KOMISARZ Wcale po!a$na kradzie$* HARPAGON -ie ma doś. @eśli mi nie odnajd% pieni(dzy. $e 'y#o ! szkatu#ce) HARPAGON 8kr%g#e dziesi(. sam si( potem po!iesz(. 1le pan po!iada. straszli!ej kary za tak pot!orn% z'rodni(0 gdy'y to mia#o ujś. pr(dko. tyle razy po tysi%c frankó!. AKT PIĄTY SCENA I HARPA#$!.pl 5trona C6 . ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. $adna ś!i(toś. KOMISARZ Kogo pan podejrze!asz) HARPAGON Wszystkic 2 $%dam. tysi(cy talaró!. $5I%ARZ KOMISARZ -iec si( pan na mnie spuści0 znam s!oje rzemios#o. z#odziei2 c cia#'ym mie. s(dzió!.. nie 'y#a'y 'ezpieczna..0 a jeśli nie odnajd( mego skar'u. !szelkic formalności. kleszczy.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ kradzie$y* >alej. KOMISARZ -ale$y dope#ni. HARPAGON p)acz+c >ziesi(. kató!* Wszystkic ka$( po!y!iesza. 'ezkarnie. policji. KOMISARZ >ziesi(. komisarzy. tysi(cy talaró!. s%dy przed s%d za!ez!(. 'yś pan areszto!a# ca#e miasto i przedmieścia. szu'ienice. ilu ludzi pos#a#em na szu'ienic(. -ie pier!szyzna mi #apa. HARPAGON Wszystkie !#adze poruszy#em. <ogu dzi(ki. stra$e.

a potem dopiero z ca#% suro!ości% przyst%pi.a/u. !yst%pi(.a +rosz( si( nie przestrasza. JAKUB >aj( s#o!o..pl 5trona C: . nie p#oszy. HARPAGON -ie o to c odzi. z którym trze'a pomó!i. jak nale$y. które mi skradziono) JAKUB 5kradziono panu) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. jak zdo#am najlepiej. KOMISARZ do . . co !iesz o pieni%dzac . HARPAGON do .a Kogo) /#odzieja) JAKUB Mó!i( o prosiaku. mój przyjacielu. a którego c c( na dziś przypra!i. o innyc rzeczac . HARPAGON -ie o to teraz c odzi0 jest tu !#aśnie pan. JAKUB +an tak$e proszony na kolacj() KOMISARZ /atem. si( ostro$nie !y#apa.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KOMISARZ -ajlepiej '(dzie. nikogo i stara. odwracaj+c się w s'ronę. do !ydo'ycia skradzionyc pieni(dzy. SCENA II HARPA#$!. @estem cz#o!iek 'ardzo !yrozumia#y2 !szystko pójdzie jak po maśle. niec aj go !pakuj% do !rz%cej !ody i po!iesz% u po!a#y. HARPAGON Gajdaku* o co innego idzie. nie trze'a nic zataja. niec aj mi pan !ierzy. nie o kolacj(0 gadaj natyc miast.. JAKUB @e$eli pa7st!a nie uracz( tak. to !ina rz%dcy.a/u. i ugoszcz( !as. z /'4rej przyszed) /araz !róc(.i sceny.A :< JAKUB w g)ę. $5I%ARZ. przypiek% mu nogi. !edle mego przepisu. jakieś poszlaki. którego rz%dca mi przys#a#. 9ymczasem niec aj go zar$n%. jak'ym pragn%#. który podcina mi skrzyd#a no$ycami oszcz(dności.

'yś nie !iedzia# czegoś.. @estem przekonany. jeśli mam po!iedzie. z tego. A i kije dzisiejsze tak$e do'rze pami(tam.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON 9ak. #otrze.. zadoś. JAKUB +anie... 9ak. a'y uczyni. HARPAGON 8n* który zda!a# si( tak !ierny) JAKUB W#aśnie. myśl(. a'y si( zemści. nie mo$e. $e to porz%dny cz#o!iek. jeśli !yznasz ca#% pra!d(. HARPAGON / czegó$ tak myślisz) JAKUB / czego) HARPAGON 9ak. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. na czym to opierasz. 8kradziono go dzisiaj2 nie podo'na. co myśl(. a$ go !pakuj% do !i(zienia.. !yra"nie. /'iera !idocznie myśli. $e to rz%dca !yplata# t( sztuk(.pl 5trona C= . Widz( z t!arzy. mój przyjacielu. 8dk%d !kr(ci# si( do domu. opo!ie do'ro!olnie !szystko. ca#% pra!d(.. na rz%dcy. KOMISARZ 9rze'a !skaza. jak on zagra. JAKUB po cic(u na s'ronie Wy'orna sposo'noś. $e to on ści%gn%#. $e to uczci!y cz#o!iek i $e czekaj%c. HARPAGON &ó$ ty mamrotasz) KOMISARZ do Harpagona -iec mu pan da pokój. i ka$( ci( natyc miast po!iesi. nikt ju$ ani pisn%. je$eli nie oddasz* KOMISARZ do Harpagona Mój <o$e* niec $e mu pan nie !ymyśla. pa7skim c (ciom2 mó!i#em panu. !szystko ta7cuje. JAKUB Myśl(. HARPAGON Walery) JAKUB 9ak. nie stanie ci si( nic z#ego i otrzymasz od pana so!it% nagrod(.

Widzia#em u niego szkatu#k(. 'y#a ma#a.... któr% skradziono.. ni'y koloru. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON 9a.pl 5trona C? . JAKUB 9o. JAKUB Wygl%da#a. JAKUB -o. KOMISARZ @akiego koloru) JAKUB Koloru) JAKUB Koloru. to. taka du$a szkatu#ka..dzie$ 'y#y) HARPAGON W ogrodzie. JAKUB W#aśnie !idzia#em. ale mó!i(. KOMISARZ 9o si( rozumie. $e du$a przez !zgl%d na za!artoś.. to... -o.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON Widzia#eś go mo$e. A ! czym 'y#y sc o!ane) HARPAGON W szkatu#ce. Ale opisz j% nieco dok#adniej. gdzie 'y#y ukryte pieni%dze) JAKUB 8czy!iście. JAKUB @ak !ygl%da#a) HARPAGON 9ak. jak kr%$y# ko#o miejsca.. . jeśli 'ra. jak kr%$y# po ogrodzie. rzecz z tej strony. HARPAGON @ak$e !ygl%da#a ta szkatu#ka) +rzekonamy si( zaraz. mo$e mi pan podda !yra$enie. ni'y ma#a. jak szkatu#ka. czy to ta sama. JAKUB -o tak.

A :< HARPAGON /'li$ si( tu.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON -o) JAKUB -ie 'y#a czer!ona) HARPAGON -ie.. najniegodzi!szy zamac . !ierz(. 'ez!stydny* nie !iesz ni'y. sam sie'ie.. to c cia#em po!iedzie. . a'y mnie podejś. nie '(d( szuka# !ykr(tó!0 nie c c( si( niczego !ypiera. co zasz#o. JAKUB do Harpagona +anie.0 po tym. $5I%ARZ.0 ca#a rzecz odkryta0 do!iedzia#em si( o !szystkim. a'y mnie zdradzi. WALERY. panie komisarzu. ! sposó' tak anie'ny) WALERY +anie. -iec $e mu pan nie po!ie 'odaj. !#aśnie rz%dca nadc odzi.* -ie mo$na ju$ za nikogo r(czy. HARPAGON -ie ma !%tpli!ości0 z pe!ności% ta sama. czy$'ym sam o tym nie !iedz%c. jaki kiedykol!iek pope#niono na ziemi* WALERY 8 co c odzi) HARPAGON @ak to.pl 5trona CB . mej do'roci. !ciska. JAKUB na s'ronie Ej. @ak śmia#eś nadu$y. ej.. /apisz pan jego zeznanie. 8 nie'a* komu$ dzisiaj zaufa. o czym mó!i(* +ró$no uda!a. szara. +isz pan. skoro !i(c !szystko odkryte. $e to ja go !yda#em. !yznaj najczarniejszy post(pek. zdrajco* -ie rumienisz si( za s!% z'rodni() WALERY @ak% z'rodni() HARPAGON @ak% z'rodni(. trafi# ! sedno) WALERY /amiarem moim 'y#o mó!i. z panem i czeka#em tylko pomyślniejszyc okoliczności0 ale skoro tak ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. $e 'y#'ym zdolny okraś. %9E!A III HARPA#$!. si( ! dom. JAKUB W#aśnie czer!ono4szara.

co ci( popc n(#o do takiego czynu) WALERY 8c * i pan pyta) HARPAGON 8czy!iście. '#%d mój jest do prze'aczenia. 8so'a moja i poc odzenie nie przynosz% jej 'ynajmniej !stydu0 nie sta#o si( zgo#a nic.uczynienie. nie zas#u$y#em na takie naz!isko. mego uspra!iedli!ienia. coś zra'o!a#. zaklinam. HARPAGON Gadna mi#oś.. 9o pra!da. 'yś si( nie unosi# i raczy# !ys#uc a. z#odzieju nikczemny) WALERY 8c .. nie unoś si( pan takim gnie!em.. $e z#o nie jest tak !ielkie. panie. jak si( !ydaje* @ak to* 9o moja kre!. za!ini#em ci($ko !zgl(dem pana.) WALERY 9ak. 5koro mnie !ys#uc asz. do moic dukató!* WALERY -ie.. HARPAGON -ie tak !ielkie. +rzysi(gam zrzec si( ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON 9ego te$ $%dam. czego 'ym nie móg# napra!i. HARPAGON 9u nie c odzi o $aden onor.. nie 'ogact!a mnie skusi#y0 nie to mnie !cale nie olśni#o. HARPAGON 1 có$ za uspra!iedli!ienie mo$esz przytoczy.pl 5trona CC . WALERY Honor pa7ski otrzyma pe#ne zadoś. HARPAGON Mi#oś. s#o!o daj(2 mi#oś. do któryc przy!odzi2 mi#oś. HARPAGON @ak to) do prze'aczenia* 9aka zasadzka* taki 'ezczelny zamac * WALERY +rzez litoś. przekonasz si(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ si( sta#o. jak si( !ydaje. Ale po!iedz. ale z!a$y!szy !szystko. panie. ty !isielcze* WALERY Kre! pa7ska nie dosta#a si( ! niegodne r(ce. a'yś odda# to. moje !n(trzności. $e pytam* WALERY <óst!o nios%ce z so'% unie!innienie '#(dó!.

jakiej si( na mnie dopuści#* WALERY &zy$ pan to nazy!asz kradzie$%) HARPAGON &zyja to nazy!am kradzie$%) 9aki skar'* WALERY +ra!da. nie c ci!oś.. skar' najcenniejszy. HARPAGON -ie zosta!i(. zatrzyma. co posiadam.. <#agam pana na kolanac o ten skar' tak pe#en uroku0 jeśli masz troc ( serca. 'ezczelny o'!iesiu0 s%d zro'i z to'% nale$yty porz%dek. HARPAGON 8n c ce tu !e mnie !mó!i. -ie te spr($yny. !szystko z t!ojej r(ki0 ale '#agam pana. nie mo$esz mi go odmó!i. WALERY Aczynisz pan...my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ !szelkic pretensyj do t!ego maj%tku. poruszy#y mym sercem0 po'udki szlac etniejszej natury sta#y si( "ród#em tego post(pku.) WALERY +rzysi(galiśmy so'ie !iar( i uczyniliśmy ślu'.pl 5trona CD . '%d" przekonany. HARPAGON ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON A to si( zapali# do moic pieni(dzy* WALERY Mó!i#em ju$. $e przez mi#oś. to pe!na0 ale nie tracisz go przecie$. HARPAGON @u$ ja ci to !y'ij( z g#o!y.. $e jeśli sta#o si( z#e. popc n(#a mnie do tego. mnie jednego nale$y oskar$y. które pan przypuszcza. HARPAGON /nakomita przysi(ga* paradne ślu'y* WALERY 9ak. jaki pan posiadasz. tylko jedna zdo#a nas roz#%czy. $e nic nas nie rozdzieli. $e '(dziemy do sie'ie nale$e. jak zec cesz0 jestem gotó! ścierpie. u !szystkic dia'#ó!* -ic nie zosta!i(* A to szczyt 'ezczelności2 c cie. '%d" pe!ny* WALERY Jmier.. o!oc kradzie$y. przyrzekliśmy so'ie. HARPAGON Ani mi ! g#o!ie* &ó$ to !szystko ma znaczy. &órka pa7ska nie ponosi ! tym $adnej !iny. 'y#eś mi zosta!i# to. c rześcija7sk% dy'ie na moje pieni%dze. na za!sze. Ale ja dam so'ie z to'% rad(. zosta!iaj%c go ! moic r(kac .

. HARPAGON -o. m% !#asnoś. gdzie j% ukry#eś.0 zaraz mi tu śpie!aj. moja droga szkatu#ka* g)o*no Mó!isz.pl 5trona CE . HARPAGON &o* ona jest !spólniczk% tej spra!ki) WALERY 9ak. szczególne. palce ! takim #ajdact!ie. krzy!d( pan jej ro'isz.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ Myśl( so'ie* >opra!dy. jakim natc n(#y mnie jej cudne oczy. pa7sk% córk(.* Ac . gdy'y córka mia#a macza. Ale przede !szystkim c c( ode'ra. WALERY +ani &laude !ie !szystko i mo$e zaś!iadczy. HARPAGON na s'ronie &udne oczy mej szkatu#ki* Mó!i jak koc anek o koc ance.. szcz(ście jej !idoku0 $adna z'rodnicza myśl nie skala#a uczucia. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON na s'ronie Moja szkatu#ka z'yt uczci!a* WALERY @edynym mym pragnieniem 'y#o posiada. panie. WALERY @a) @est jeszcze tu. jak si( rzeczy mia#y. to 'y#o'y doś. $e nie opuści#a domu) WALERY -ie. a po!iedz teraz. HARPAGON na s'ronie +a#a# do mojej szkatu#ki* WALERY Wola#'ym raczej umrze. a'y przyj(#a me s#o!o i da#a mi s!oje. nie naruszy#eś jej) WALERY @% naruszy. HARPAGON na s'ronie 8. j% 'y myśl% najl$ejsz%2 z'yt jest na to czysta i uczci!a. u pana. tak samo jak i mnie0 pa#a#em do niej jedynie uczuciem nie!innym i pe#nym szacunku. ni$ o'razi. panie0 'y#a ś!iadkiem naszyc !zajemnyc zo'o!i%za7 i dopiero upe!ni!szy si( o uczci!ości myc zamiaró! pomaga#a mi nak#oni.

panie komisarzu.A :<.izy >rz!i i t(ga k#ódka '(d% najlepsz% g!arancj% t!ego pos#usze7st!a. 6R$ZY!A. do podpisania !zajemnyc ma#$e7st!a.pl 5trona CH przyrzecze7 .. HARPAGON 8. pe#7 pan o'o!i%zki s!ego urz(du2 opisz go ! protokole jako opryszka i u!odziciela. jej skromnoś. kim jestem. panie.erego ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.) WALERY &órki pa7skiej0 zaled!ie !czoraj da#a si( namó!i. WALERY.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON na s'ronie A to co zno!u) &zy$'y o'a!a przed s%dem pomiesza#a mu zmys#y) do Wa. 'ez mego poz!olenia* Ale za!iedliście si( o'oje.. si( ! mi#ostki z tym tu nikczemnym z#odziejem. HARPAGON &zyj% znó! skromnoś. %CENA IV HARPA#$!. có$ za z'ieg niedoli* &ó$ za na!a# rozpaczy* do /omisarza >alej. panie. do pragnie7 mej mi#ości. HARPAGON &órka podpisa#a przyrzeczenie ma#$e7st!a) WALERY 9ak. jakic ci nie szcz(dzi#em) Jmiesz !da!a. JAKUB @ak opryszka i u!odziciela. córko !yrodna* córko niegodna takiego ojca* 9ak !ype#niasz nauki. $5I%ARZ HARPAGON Ha. do E. nie'a* -o!e nieszcz(ście* JAKUB do /omisarza +isz pan. $e led!ie z naj!i(kszym trudem zdo#a#em nak#oni. ELIZA. do Wa. zar(czasz si( poza mymi plecami. WALERY -ie zas#u$y#em na te imiona0 i gdy si( !ykryje.erego &ó$ ty 'redzisz o jakiejś córce) WALERY Mó!i(. HARPAGON 8. i ja ró!nie$. . 5ARIA!!A.

ci( '(d( $y!cem* ELIZA /. zanim us#ysz( !yrok. WALERY &o to za kradzie$.. który pog!a#ci# najś!i(tsze pra!a0 !ślizn%# si( ! dom pod mask% mego s#ugi. niec aj ro'i s!oje.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ a dla cie'ie. WALERY. ELIZA. któr%.ę/aj+c przed Harpagonem Ac . za'ijaj%* 8to #otr. na za!sze. ojco!sk%. to on !y'a!i# mnie ze strasznego nie'ezpiecze7st!a. HARPAGON 8c . ELIZA 8jcze. 'y ci si( poz!oli# utopi. prze'y#am nieda!no0 jemu to !inien jesteś $ycie córki. jestem najnieszcz(śli!szym z ludzi* &ó$ za za!ik#ania i k#opoty. -ie unoś si( !y'uc em gnie!u0 racz da. 'ardziej ludzkie uczucia0 nie poz!ól rodzicielskiej !#adzy posun%. gdy'yś !iedzia#. ojcze. si( do ostatnic granic suro!ości. nie c c( s#ysze. /adaj so'ie trud poznania 'li$ej oso'y.A :< ANZELM &ó$ to. HARPAGON 8myli#em si(0 nie. nie szu'ienica0 ko#em #ama. panie Harpagonie) Widz( ci( !ielce !z'urzonym. $e '(d( !ys#uc any przynajmniej. a'y mnie okraś. . 9ak. 5ARIA!!A. !#aśnie ! c !ili naszego kontraktu* Kradn% mi onor. i u!ieś.pl 5trona DI . Mam nadziej(. której !y'ór tyle ci( o'urza. a'yś. HARPAGON -ie. ojcze.0 spra!iedli!oś.. ojcze. 'ezczelny o'!iesiu. co uczyni#. 6R$ZY!A. HA<PA#$!. $e 'ez jego poś!i(cenia utraci#'yś mnie. FROZYNA na s'ronie A to szczególna a!antura* SCENA V A!ZEL5. JAKUB na s'ronie /ap#acisz za moje plecy. mienie0 morduj% mnie.. które jak !iesz. ni$ so'ie !yo'ra$asz0 mniej dzi!nym 'yś znajdo!a#. HARPAGON 9o !szystko 'anialuki0 !ola#'ym. panie Anzelmie. $e odda#am mu serce.. ni$ $e'y uczyni# to. 8n jest zgo#a inny. nie. o której pan ci%gle 'redzisz) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. $5I%ARZ. szu'ienica '(dzie jedyn% odpo!iedzi%* WALERY -ie pa7skie uniesienie '(dzie s(dzi% ! tej spra!ie. mi córk(. c ciej okaza. na c !il( przyst(p spokojniejszej roz!adze. zdrajca. zaklinam ci( przez mi#oś..

ws/azuj+c na Wa. 'ardzo dzielny cz#o!iek. $e naz'yt dumny jestem. a'y si( stroi. HARPAGON 8to pan komisarz. kim jestem.. na s!ój koszt !szelkie kroki pra!ne. 5koro si( oka$e. gotó! jestem j% popiera.0 zo'aczymy.0 a jeśli -eapol jest panu tak znanym.usz -ie jestem cz#o!iekiem. o serce.erego 8pisz go pan. WALERY -ie pojmuj(. skarg( i przepro!adzi. szal'ierzy. HARPAGON >on 9omasz czy don Marcin. !iesz pe!no. WALERY & c( po!iedzie. który 'y móg# czegoś si( o'a!ia. opisz jak nale$y i przedsta! z'rodni( ! najjaskra!szym ś!ietle. $e !iem0 ma#o kto zna# go tak jak ja. ni$ myślisz0 mó!isz !o'ec cz#o!ieka. który ca#y -eapol zna na !ylot i który z #at!ości% mo$e si( pozna. panie Anzelmie0 tyś po!inien !ytoczy. do /omisarza. kto to 'y# don 9omasz dSAl'urci. o* u!a$aj tylko. a'y si( pomści. kogokol!iek przemoc% ani za'iega. która !edle pa7skiego mniemania czeka na mnie za te tajemne zar(czyny. któr% $y!i( do pa7skiej córki.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON 9ak. 9a znie!aga przede !szystkim cie'ie dotyczy. daj mu pan mó!i. z tego.. WALERY w/)adaj+c z dum+ /ape. ci%gn%cyc korzyś. ANZELM +e!nie. przyrzek# mi !ype#ni. spos'rzegaj+c.. HARPAGON >r!i( so'ie z !aszyc 'aśni0 roi si( dziś na ś!iecie od tyc do'rze urodzonyc opryszkó!. &a#y -eapol mo$e zaś!iadczy. $e ic nikt nie zna. co mó!isz. ! mi#ości. ANZELM Ho. że dwie *wiece się pa. ! coś. Fyzykujesz !i(cej. jak !#asn%. !ymienili z so'% przyrzeczenie ma#$e7st!a. jakiej z'rodni mo$e si( ktoś dopatrze. nic mnie nie o'c odzi. o mym urodzeniu.+. co c ce po!iedzie. do czego 'ym nie mia# pra!a. i u'iegaj%cyc si( 'ezczelnie o 'yle znakomite naz!isko. na t!oic po!iastkac . ale co do pa7skiej spra!y.. które nie jest !olne.pl 5trona D6 . za jego zuc !alst!o. kara. WALERY Wiedz pan. s!oje zadanie z ca#% sumienności%. ANZELM -ie jest moim zamiarem zaślu'ia.. ANZELM ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. gasi jedn+ ANZELM /a poz!oleniem. $e jemu to !#aśnie za!dzi(czam ś!iat#o dzienne.

$e kapitan okr(tu... poczu# do mnie sympati(.. jakie nast%pi#o po zamieszkac ! -eapolu. i $e ten ocalony syn stoi oto przed to'%. co mó!isz. czego 'ym nie móg# do!ieś.. i ja mog( zaś!iadczy. >o!iedz si(. 9o nie $adne #garst!o0 nie mó!i( nic. która ci si( mo$e lepiej po!iedzie. i$ ojciec mój nie zgin%#. i nie pró'uj si( ocali. tym #garst!em. $arty so'ie stroisz. ze s#o!ami. WALERY -iec si( pan raczy liczy. po tym. $e syn jego licz%cy siedem lat. ku s!emu za!stydzeniu. ANZELM @ak to* śmiesz mó!i. $e jesteś synem don 9omasza dSAl'urci) WALERY 9ak0 i jestem gotó! ka$demu to ! oczy po!tórzy. ANZELM Jmia#oś. ANZELM Ale jakie inne jeszcze ś!iadect!o prócz s#ó! mog% ś!iadczy. uc odz%c !raz z licznymi znakomitymi rodzinami przed prześlado!aniem. ó! s#uga. a pos#ania kogo innego ! poszuki!aniu za rodzicami. WALERY +ani m% siostr%) MARIANNA 9ak. któr% to spotkanie uczyni ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.mi. 5i#a mego przy!i%zania oraz suro!oś. Wymyśl inn% istori(. $e ty nie k#amiesz zgo#a2 !szystko. przez nie'o zes#any przypadek da# mi pozna. +rzed nieda!nym czasem do!iedzia#em si(. !idok zaś jej uczyni# mnie nie!olnikiem jej !dzi(kó!. który ocala# !raz ze mn%. !skazuje mi jasno. jej ojca zrodzi#y !e mnie zamiar dostania si( do tego domu.. matka 'o!iem. MARIANNA Ac . !zruszony m% niedol%. o którym mó!isz. jak to za!sze przypuszcza#em0 gdym przeje$d$a# t(dy. $e jest ju$ lat szesnaście co najmniej. co s#ysz(. WALERY 9ak0 ale pan znó! do!iedz si(. zgin%# na morzu z $on% i dzie. !raz ze s#u$%cym ocali# si( z roz'icia na iszpa7skim okr(cie. udaj%c si( ! poszuki!anie jego śladó!. 5erce me zadr$a#o od pocz%tku t!ego opo!iadania. $e spotykam ! to'ie 'rata. ANZELM Ec . !yc o!a# jak !#asne dziecko i !#o$y# do s#u$'y !ojsko!ej.pl 5trona D: . jak ten. odk%d !iek mój na to poz!oli#. któr% matka !#o$y#a mi na r(k(0 stary +edro. ku s!emu za!stydzeniu. urocz% Eliz(. ! istocie nie lada* >o!iedz si(. $e ca#a ta k#amst!em z'udo!anym na pozorac pra!dy) istoria nie jest WALERY Kapitan iszpa7ski jako ś!iadek0 piecz%tka ru'ino!a mego ojca0 agato!a 'ransoleta.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ @emu) WALERY 9ak.

które mnie przypra!i#o o tyle udr(cze7. naz!iska.pl 5trona D= . Ada#yśmy si( do . $adnej !iadomości o ojcu. niez'adane !yroki !asze* @aki$ to do!ód.enui. $ycie pe#ne $a#ości i niedostatku. ojcem naszym) MARIANNA &ie'ie$ to matka op#aki!a#a tak d#ugo) ANZELM 9ak. lecz nie mog#yśmy uzyska. osiad#em ! tym mieście. WALERY ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. tysi%c razy po!tarza mi o niedolac rodziny.) HARPAGON 9ak jest. którego nie'o ocali#o z odm(tó! !raz z ca#ym mieniem. jakie !ióz# ze so'%. sc !ytali korsarze. !asze uniesienia ze #zami radości szcz(śli!ego ojca* WALERY 9y. ! z!i%zkac z do'r% i zacn% istot% pociec y przy no!ym ognisku rodzinnym. a'y p(dzi. i który przez lat przesz#o szesnaście.ma Wi(c to syn pa7ski) ANZELM 9ak. HARPAGON -a panu zatem '(d( poszuki!a# skradzionyc dziesi(ciu tysi(cy talaró!. ! op#akanym roz'iciu0 jednak ocalaj%c nam $ycie uczyni#o to kosztem !olności2 nas 'o!iem matk( i mnie. ANZELM 8n mia#'y ukraś. po d#ugic !(dró!kac pragn%# zazna. gdzie do!iedzia#yśmy si(. gdzie pod mianem Anzelma pragn%#em ukry. synu0 jam jest don 9omasz dSAl'urci.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ tak szcz(śli!%. uc odz%c przed 'ar'arzy7sk% srogości% kre!nyc . przy'y#a !raz ze mn% tutaj. pami(. córko0 tak. ut!ierdzi!szy si( ! przekonaniu o !aszej śmierci. i$ ca#e nasze mienie sprzedano. gdzie matk( czeka#y resztki spadku rozszarpanego ! czas naszej nieo'ecności0 stamt%d zaś. com posiad#. jakim mi zagra$a# po!rót do -eapolu. +o dziesi(ciu latac nie!oli szcz(śli!y przypadek !róci# nam s!o'od(0 pospieszy#yśmy do -eapolu. 1 nam nie'o nie da#o zgin%. $e ! !aszym r(ku spoczy!a za!sze moc czynienia cudó!* Aściskajcie mnie dzieci0 c od"cie zjednoczy. HARPAGON do Anze. -ie'ezpiecze7st!o. kaza#o mi si( !yrzec na za!sze zamiaru ogl%dania ojczyzny0 znalaz#szy tedy sposó' sprzedania tego. WALERY Któ$ to po!iedzia#) HARPAGON @aku'. gdyśmy si( rato!a#y na szcz%tkac okr(tu. ANZELM 8 nie'a.

i zgód" si(. a'ym si( mia# sprzeci!ia. HARPAGON 8!szem. tego.a/u.. t!oje zez!olenie do zgody matki zosta!iaj%cej córce s!o'od( !y'oru) MARIANNA do . nie !raca mnie !am po to. $5I%ARZ. czy jest t!oim zamiarem przysta. & ciej po!iedzie. i $e nie'o ws/azuj+c Wa.pl 5trona D? .a 9y to mó!isz) JAKUB +rzecie pan !idzi. Mam pe!ne poszlaki ! t!ojej spra!ie2 przyc odz( ci po!iedzie. czy straci. WALERY. na te o'a ma#$e7st!a. ANZELM -ie'o. %"RZA& A KLEANT -ie dr(cz si(. LEA!".erego !raz z 'ratem mym.. co nie jest z'yt przyjemne s#ysze.A :<. si(. na to ma#$e7st!o i do#%czy. 5ARIA!!A. ws/azuj+c Anze. $e !y'ór m#odej oso'y skieruje si( raczej na syna ni$ do ojca. otrzymasz pieni%dze z po!rotem. $e je$eli si( zgodzisz. $e to poz!olenie dzisiaj nie !ystarcza. moje dzieci.. niezdolny. HARPAGON . WALERY +an mog#eś s%dzi.ma od którego zale$y dziś moja r(ka. +ozostaje ojcu zdecydo!a. s!oje pieni%dze. 8to !#aśnie komisarz przyj%# jego zeznania.ean'a Ale panu jeszcze nie !iadomo. a'ym zaślu'i# Mariann(. !aszym pragnieniom +anie Harpagonie. który tu stoi przed to'%. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. i$ ja 'y#'ym zdolny do tak anie'nego czynu) HARPAGON /dolny. nie ka$ so'ie t#umaczy. domyślasz si( zape!ne. SCENA VI HARPA#$!. A!ZEL5. szkatu#k() HARPAGON -ic nie ruszono) KLEANT Ani szel%ga. Et. i nie oskar$aj nikogo.. c c( !idzie. $e nic nie mó!i(. jak ja si( godz(. co !y'ierasz2 odda. mi Mariann(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ do . ojcze. 6R$ZY!A. ELIZA.dzie$ s%) KLEANT -ie miej o to najmniejszej o'a!y0 s% ! 'ezpiecznym miejscu0 !szystko zale$y ode mnie. . odda#o mi ojca.

myśli. si( radości%. !szystkie koszta) ANZELM Ale$ do'rze.) /a pra!d( 'ij% kijem. A teraz pójd"my podzieli. KLEANT Ajrzysz j%. ANZELM >o'rze !i(c0 znajd( je za pana0 niec ci( o to g#o!a nie 'oli. ot. któr% nam ten szcz(sny dzie7 przynosi. koc an% szkatu#k(. ale ja nie mam !cale oc oty praco!a. HARPAGON @ako zap#at( masz pan tu. o!szem. pano!ie. HARPAGON /ap#acisz komisarza) ANZELM -iec i tak '(dzie.. ojcze. si( tym niespodzie!anym szcz(ściem z !asz% matk%.* ANZELM Mości Harpagonie.pl 5trona DB . to oszczerst!o. zdro!% i nietkni(t%. tego2 mo$esz go po!iesi.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON A'ym móg# ze'ra. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. KOMISARZ >o'rze. trze'a 'y mi ujrze. HARPAGON /o'o!i%zujesz si( ponieś. !przód moj% szkatu#k(. czyś zado!olony) HARPAGON >o'rze. ale pod !arunkiem. HARPAGON A ja pójd( uściska. za k#amst!o c c% !iesza. $e na !esele spra!isz mi no!e u'ranie. za darmo. Któ$ mi zap#aci za protokó#) HARPAGON -ic ju$ po protokole. ANZELM /goda. HARPAGON -ie mam pieni(dzy na !yposa$enie dzieci. JAKUB <o$e mi#osierny* @ak$e !i(c trze'a czyni. jeśli #aska. KOMISARZ Hola. c ciej mu prze'aczy. ola* /a poz!oleniem. -o. & od"my$ tedy cieszy.