my-eBook

_________________________________________________________________________________________________________________

Molière SKĄPIEC

HARPAGON ojciec Kleanta i Elizy, zalotnik Marianny KLEANT syn Harpagona, zalotnik Marianny ELIZA córka Harpagona WALERY syn Anzelma, zalotnik Elizy MARIANNA córka Anzelma ANZELM ojciec Walerego i Marianny FROZYNA pośredniczka SIMON faktor JAKUB kuc arz i !o"nica Harpagona STRZAŁKA s#u$%cy Kleanta PANI CLAU E gospodyni Harpagona ! ZIEBEŁKO s#u$%cy Harpagona SZCZYGIEŁEK s#u$%cy Harpagona KOMISARZ POLICJI i jego PISARZ Rzecz dzieje się w Paryżu, w domu Harpagona

OSOBY

AKT PIERWSZY
SCENA I WALERY, ELIZA WALERY &ó$ to, nado'na Elizo, zapad#aś, !idz( ! smutek po c !ili serdecznego zapa#u, który spra!i#, i$ tak !spania#omyślnie odda#aś mi !iar( i s#o!o) Wzdyc asz, gdy ja jestem tak pe#en radości* +o!iedz, mia#a$'yś $a#o!a,, $eś mnie uczyni#a szcz(śli!ym) & cia#a'yś cofn%, zadatek uczu,, do którego mi#oś, moja zdo#a#a ci( nak#oni,) ELIZA -ie, Walery, nie $a#uj( niczego. /'yt s#odka jakaś !#adza nie!oli mnie ku to'ie0 nie mam na!et si#y pragn%,, a'y si( to nie 'y#o sta#o. Ale je$eli mam 'y, szczer%, przysz#oś, nape#nia mnie niepokojem0 !ielce si( o'a!iam, $e mi#oś, zapro!adzi#a mnie dalej, ni$'y si( godzi#o. WALERY 1 czemu$ t!oje ust(pst!o nape#nia ci( o'a!%) &zegó$ si( l(kasz) ELIZA Ac ) nie jednej, ale stu rzeczy2 pory!czości ojca, !ymó!ek rodziny, s%du ś!iata0 ale nade !szystko, Walery, odmiany t!ego serca i tego okrutnego zo'oj(tnienia, jakim !y, m($czy"ni, odp#acacie najcz(ściej z'yt tkli!e do!ody nie!innego uczucia. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona 6

my-eBook
_________________________________________________________________________________________________________________

WALERY Ac , nie czy7 mi tej krzy!dy i nie s%d" !edle innyc . +os%dzaj mnie o !szystko raczej, Elizo, ni$ o to, 'ym móg# uc y'i, temu, com ci po!inien. -az'yt ci( koc am, a mi#oś, moja tr!a, '(dzie do gro'u. ELIZA Ac , Walery, ka$dy !szak mó!i to samo* W s#o!ac !szyscy m($czy"ni podo'ni s% do sie'ie0 czyny dopiero ods#aniaj% ró$nice. WALERY 5koro !i(c czyny jedynie daj% pozna,, czym ! istocie jesteśmy, zaczekaj przynajmniej, a$ '(dziesz mog#a !edle nic os%dzi, me serce, i nie o'arczaj mnie z'rodniami czerpanymi ! przed!czesnyc podejrzeniac . -ie ra7 mnie, '#agam, tak dotkli!ym ciosem i zosta! mi czas, a'ym tysi%cznymi do!odami móg# ci do!ieś, sta#ości myc p#omieni. ELIZA Ac , jak$e #at!o jest nas przekona,, gdy kogoś koc amy* 8c tak, Walery* i ja mniemam, $e serce t!oje niezdolne 'y#o'y mnie za!ieś,. Wierz(, $e koc asz pra!dzi!ie i $e mi '(dziesz !ierny0 nie c c( !%tpi, o tym i dr$( ju$ jedynie przed pot(pieniem ś!iata. WALERY Ale sk%d tak czarne przypuszczenia) ELIZA -ie l(ka#a'ym si( niczego, gdy'y ka$dy patrzy# na ci( moimi oczyma2 ! oso'ie t!ej znajduj( dostateczne uspra!iedli!ienie !szystkiego, com uczyni#a. Moje serce na s!oj% o'ron( mo$e si( po!o#a, na !szystkie t!oje przymioty, poparte jeszcze d#ugiem !dzi(czności, który nie'o kaza#o mi !zgl(dem cie'ie zaci%gn%,. &o c !ila staje mi przed oczyma straszli!e nie'ezpiecze7st!o, które po raz pier!szy z'li$y#o nas do sie'ie0 szlac etna od!aga, z jak% nie !a a#eś si( nara$a, $ycia, a'y mnie !ydrze, !ściek#ości !z'urzonyc fal0 pe#na tkli!ości opieka, jak% mnie otoczy#eś !ydo'y!szy z !ody, oraz te !ytr!a#e ś!iadect!a $arli!ej mi#ości, której ani czas, ani przeszkody nie zdo#a#y odstr(czy,. Wi(cej jeszcze* !szak$e ta mi#oś, ka$e ci zapomnie, o domu, zatrzymuje ci( ! tym mieście, zmusza ci(, a'yś ze !zgl(du na mnie trzyma# ! ukryciu stan i naz!isko, a !reszcie sk#ania do tego, i$ a'y mnie !idy!a, przyj%#eś o'o!i%zki domo!nika mego ojca. Wszystko to nie mog#o mnie nie przy!i%za, do cie'ie i !ystarcza najzupe#niej ! moic oczac , a'y !yt#umaczy, krok, na który si( zgodzi#am0 nie !ystarczy mo$e jednak, a'y go unie!inni, ! oczac ludzi. Ac , !cale nie jestem pe!na, czy ś!iat zec ce zrozumie, moje uczucia* WALERY /e !szystkiego, coś tu na m% korzyś, !ymieni#a, jedynie mej mi#ości pragn%#'ym przypisa, jak%ś zas#ug(0 co zaś do skrupu#ó!, to sam ojciec stara si( a$ nadto, a'y post(pek t!ój uczyni, zrozumia#ym dla ś!iata. 9en 'ezmiar sk%pst!a i suro!oś,, z jak% o'c odzi si( z dzie,mi, zdolne s% uspra!iedli!i, najśmielsz% decyzj(. +rze'acz mi, urocza Elizo, $e si( !yra$am ! ten sposó'0 !iesz !szak$e, $e trudno 'y 'y#o z#agodzi, s%d ! tej mierze. 5koro jednak, jak si( spodzie!am, uda mi si( odszuka, rodzicó!, z #at!ości% przyjdzie nam ic u'#aga,. 8czekuj% z ca#ym upragnieniem !iadomości i sam gotó! jestem uda, si( po nie, jeśli rzecz '(dzie si( prze!leka,. ELIZA Ac , Walery, nie ruszaj si( st%d, '#agam2 staraj si( tylko zjedna, przyc ylnoś, ojca. WALERY ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona :

my-eBook
_________________________________________________________________________________________________________________

Widzisz sama, jak usilnie pracuj( nad tym i ile trze'a 'y#o zr(czności, a'y dosta, si( do jego domu0 jak si( maskuj( nieustannie, 'yle mu si( przypodo'a,, i jak% rol( odgry!am tutaj, jedynie dla kupienia so'ie jego $yczli!ości. &zyni( ! niej zreszt% zadzi!iaj%ce post(py. +rzekony!am si(, $e a'y pozyska, so'ie ludzi, nie ma lepszej drogi, ni$ stroi, si( !e !#asne ic sk#onności, przejmo!a, si( ic mniemaniami, patrze, z zac !ytem na !ady i przyklaski!a, !szystkim uczynkom. -ie ma o'a!y, a'y mo$na 'y#o przesadzi, ! tej komedii, c o,'y si( j% gra#o ! sposó' naj!idoczniejszy na ś!iecie. ;dy c odzi o poc le'st!o, najm(drsi ludzie posiadaj% istne skar'y nai!ności0 nie ma nic tak 'ezczelnego ani niedorzecznego, czego 'y nie po#kn(li, skoro si( nale$ycie rzecz zapra!i poc !a#ami. 5zczeroś, sz!ankuje cokol!iek przy takim zatrudnieniu, ale có$, kiedy si( potrze'uje kogoś, trze'a si( do7 nagi%,* 5koro jest to jedyny sposó' zdo'ycia ufności, !ina nie le$y po stronie poc le'có!, lecz tyc , którzy domagaj% si( poc le'st!a. ELIZA Ale czemu nie pró'ujesz ró!nie$ zjedna, so'ie poparcia mego 'rata, na !ypadek, gdy'y s#u$%cej przysz#a oc ota zdradzi, tajemnic() WALERY -ie mo$na za'iega, na raz o jedno i drugie0 c araktery ojca i syna s% tak sprzeczne, $e trudno 'y si( utrzyma, ! pod!ójnej roli. Ale ty ze s!ej strony staraj si( !p#yn%, na 'rata i skorzystaj z przyja"ni, jak% ma do cie'ie, a'y go nastroi, przyc ylnie. 1dzie !#aśnie. 8dc odz(. +omó! z nim i ods#o7 mu tyle, ile uznasz za stoso!ne. ELIZA -ie !iem, czy potrafi( si( zdo'y, na to !yznanie. SCENA II LEA!", ELIZA KLEANT <ardzo rad jestem, $e ci( sam% zastaj(, siostro0 pragn%#em pomó!i, z to'% i z!ierzy, si( z pe!nego sekretu. ELIZA / mi#% c (ci%, 'racie. &ó$ masz mi do po!iedzenia) KLEANT Wiele rzeczy, moja siostro0 i to ! jednym s#o!ie. Koc am. ELIZA Koc asz) KLEANT 9ak, koc am. Ale nim po!iem cośkol!iek dalej, !iem, $e zale$ny jestem od ojca i $e po!innoś, syna czyni mnie pod!#adnym jego !oli0 $e nie godzi si( przyjmo!a, zo'o!i%za7 'ez zez!olenia tyc , którym za!dzi(czamy $ycie0 $e nie'o uczyni#o ic panami uczu, i $e !olno nam rozporz%dza, so'% jedynie za ic !skazó!k%0 $e nie ulegaj%c !p#y!om szalonej nami(tności, mog% mie, s%d o !iele zdro!szy i lepiej !idzie,, co jest dla nas odpo!iednie0 $e raczej trze'a polega, na 'ystrości ic rozs%dku ni$ na zaślepieniu $%dzy0 i $e m#odzie7cze pory!y pro!adz% najcz(ściej ku nie'ezpiecznym przepaściom. Mó!i( to !szystko, siostro, a'yś ty nie potrze'o!a#a so'ie zada!a, tego trudu2 mi#oś, moja 'o!iem nie c ce o niczym s#ysze, i prosz( ci(, 'yś oszcz(dzi#a so'ie !szelkic pers!azyj. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona =

siostro. któr% tak koc asz) KLEANT -ie0 ale jestem na to zupe#nie przygoto!any i '#agam raz jeszcze. -azy!a si( Marianna0 mieszka z poczci!% matk%.. siostro. uczci!oś. KLEANT Ac . ELIZA +ozna#am j% ju$ niemal. ELIZA Ac . <o po!iedz. +iel(gnuje j%. podo'nie jak moje. $e !skutek sk%pst!a ojca niepodo'ie7st!em jest dla mnie koszto!a. !ystarcza mi. co czyni. 'racie. kiedy j% ujrza#em. tak ograniczon%) KLEANT -ie.. która pokoc a#eś) KLEANT M#oda oso'a.. ac siostro. c o. nie staraj si( mnie od!odzi. czy mo$e 'y. kto jest ta. poci%gaj%ca do'ro. ukoc anej ! ca#ej pe#ni ś!iadect!o mej mi#ości. do popra!ienia losu oso'y. tc nie jakimś nie!ymo!nym !dzi(kiem0 ! ka$dym post(pku mieszcz% si( tysi%ce po!a'ó!. da#'y <óg. 'ez zmazy. ELIZA 8c . Wszystko. nieznacznej pomocy skromnym potrze'om zacnej rodziny* /rozum tedy. doskonale odczu!am.pl 5trona ? . nic po!a'niejszego0 !yznaj(. $e nie s% ! z'yt ś!ietnyc stosunkac i $e mimo skromnego try'u zaled!ie mog% nastarczy. a'yś j% mog#a pozna. tuli i pociesza z czu#ości%. ale ty nie koc asz0 nie znasz s#odkiej pot(gi.. z jak% tkli!e uczucie o!#ada sercem2 dlatego l(kam si( t!ego rozs%dku. &zy ty pojmujesz.. ELIZA &zy$ jestem.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ ELIZA &zy ju$ z!i%za#eś si(. jak 'olesnym jest uczucie. coś 'ardziej ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. i$ straci#em zmys#y od pier!szej c !ili. . co mó!isz0 a'ym zaś czu#a dla niej sympati(. !o'ec tej. co to za szcz(ście móc si( przyczyni. któr% si( koc a) /r(cznie udziela. która 'y ci( !zruszy#a do g#('i. c cia#'ym... nic mi o tym nie mó!i#y. jak to musi 'y. $e ty j% koc asz. siostro. którego 'y on nie zdradzi# przynajmniej raz ! $yciu. ELIZA 8mó!my$ najpier! t!oj% spra!(2 po!iedz mi. KLEANT 8c . 'racie. KLEANT >omyśli#em si(. -a ś!iecie nie mo$e istnie. przykro. która pra!ie ci%gle jest c ora i do której przy!i%zana jest ! sposó' !prost nie!iarygodny. nie'o samo st!orzy#o j% po to. 'ardziej ni$ so'ie mo$na !yo'razi. nie mó!my o moim rozs%dku2 nie ma cz#o!ieka. mo$e okaza#a'ym si( ! t!oic oczac jeszcze mniej rozs%dna od cie'ie. 'racie. s#odycz pe#na uroku. z tego. a'y natc n(#a mi#ości% ka$dego. /da si(.dy'ym ci ot!orzy#a serce. potrze'om. tej s#odyczy i z#o$y. a'y t!oje serce. kto si( do niej z'li$y. 'racie.. która od nieda!na mieszka ! tej dzielnicy.

si( na !szystkie strony0 jestem. gdy min% najpi(kniejsze lata* 9o$ dziś. si( przyz!oicie. ojco!sk% tyrani(. skoro posi%dziemy go !ó!czas. -a !szystkie strony staram si( ! tym celu ze'ra...my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ nieludzkiego ni$ te dro'iazgo!e 'raki. a'yś mi pomog#a !y'ada. a'y po prostu u'ra. SCENA III HARPA#$!. a syn pa7ski. które cierpimy ! tym domu i ta straszna suro!oś. a'y prze!alczy. szcz(ścia gdzie indziej.. a'y si( utrzyma. nast(pnie zaś po#%czymy si#y.. 'o ci( u'ij( na miejscu* STRZAŁKA &ó$ ja zro'i#em) HARPAGON 9o zro'i#eś.. 'ez t#umacze7* >alej. %"RZA& A HARPAGON +recz mi st%d zaraz. opuścimy go o'oje i !yz!olimy si( z przemocy. za'iera. c cia#em z to'% mó!i.. ty arcy ultaju. znie!olony ucieka. jak i ty zreszt%. $e c c(. ojca.. $e '(dziemy mieli maj%tek.. ELIZA 9o pra!da. o'!iesiu jeden) Amykaj czym pr(dzej. ! jakiej nieznośne sk%pst!o !i(zi nas od tak da!na. czekaj na ulicy. a nie stercz mi ! domu jak szyld!ac na !arcie. jak si( zapatruje na moje uczucie0 gdy'ym napotka# przeszkody. ! jakiej j(czymy 'ez przer!y) 1 na có$ si( nam przyda. 5#o!em..pl 5trona B . STRZAŁKA Mój pan. za co. ty urodzony !isielcze* STRZAŁKA na s'ronie -ie !idzia#em ! $yciu takiej z#ej 'estii jak ten przekl(ty starzec* >opra!dy. HARPAGON Mruczysz jeszcze) STRZAŁKA /a co mnie pan !ygania) HARPAGON <(dziesz si( pyta#. ! tej c !ili. si( do #aski kupcó!. a'y podpatry!a. kaza# mi tu czeka. KLEANT 5#ysz( jego g#os0 oddal( si( nieco dla doko7czenia z!ierze7. siostro. z ka$dym dniem daje on nam !i(cej po!odó! do op#aki!ania przed!czesnej śmierci matki. co si( ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. @eśli ty. a'yś si( !ynosi#. goto!y jestem !raz z ukoc an% szuka. $e on ma dia'la ! so'ie. HARPAGON 9o id". potrze'n% sum(. musz( !r(cz zad#u$a. myśl( czasem. znajdujesz si( ! podo'nym po#o$eniu i jeśli ojciec '(dzie si( sprzeci!ia# naszym pragnieniom. mi si( z domu.

HARPAGON zamierzaj+c się. c od" tutaj. którego przekl(te oczy śledz% !ci%$. czy nie puszczasz takic 'ajeczek. ile tylko zec c(.) STRZAŁKA Ec . i sta# na stra$y.y mu da. HARPAGON >rugie. zro'i. STRZAŁKA @ak$e pan c cesz. i ci%gn%. i myszkuj% na !sze strony. a'y panu mo$na 'y#o coś z#aso!a. po$eraj% !szystko.pl 5trona C . czy pan masz..icze/ <(dziesz m(drko!a#) @a ci to m(drko!anie pr(dko !y'ij( z g#o!y* /a'ieraj si(0 ostatni raz po!iadam. co ro'i(. ze !szystkiego korzyści. a'y mi na z#oś. zdrajcy. g)o*no 9y mo$e 'y#'yś zdolny rozsie!a. -ie c c( mie. którzy czu!aj% nad ka$dym moim krokiem* po cic(u na s'ronie >r$( ca#y. HARPAGON &zekaj2 nie !ynosisz czego z domu) STRZAŁKA Et* có$ 'ym móg# st%d !ynieś. có$ komu na tym zale$y. co posiadam. a. 'ez ustanku pod nosem szpiega.) @akim cudem tego dokaza..po. plotki. +atrzcie mi !ści'skic . nie mó!i( tego !cale. ot tak. +oka$ r(ce. $e ja mam sc o!ane pieni%dze) STRZAŁKA +an ma sc o!ane pieni%dze) HARPAGON -ie. #otrze. co mi si( podo'a. u dia'#a. czy'y si( nie uda#o czegoś z#aso!a.* g)o*no +ytam.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ dzieje. STRZAŁKA >o'rze !i(c2 za'ieram si(. czy nie masz) >la nas to !yc odzi na jedno i to samo. STRZAŁKA 8to. niec zo'acz(. po cic(u 9o mo$na oszale.) HARPAGON & od". skoro !szystko zamykasz pod kluczem i stoisz na stra$y !e dnie jak i ! nocy) HARPAGON <(d( zamyka#. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. czy on nie domyśla si( czegoś o moic pieni%dzac .

to jak'y st!orzone na magazyny z#odziejskie. a'y kogo zapro!adzi#y na szu'ienic(. HARPAGON W#aśnie. czy go nie okrad#em. jak$e taki cz#o!iek !art 'y#'y s!ego losu i z jak%$ radości% okrad#'ym go napra!d(* HARPAGON H() STRZAŁKA &o) HARPAGON &o ty mó!isz o okradzeniu) STRZAŁKA Mó!i(...) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON ws/azuj+c na spodnie %'rza)/i 9e szerokie %jda!ary. STRZAŁKA 8to.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ STRZAŁKA >rugie) HARPAGON 9ak. <ardzo 'ym rad.pl 5trona D . STRZAŁKA na s'ronie Ac . a'y si( przekona. $e mo$e pan !szystko przetrz%sn%. $e'y zaraza !ygniot#a sk%pst!o i dusigroszó!. HARPAGON 8 kim$e to c cesz mó!i. Harpagon prze'rz+sa /ieszenie %'rza)/i STRZAŁKA na s'ronie -iec zaraza !ygniecie sk%pst!o i dusigroszó!. HARPAGON H() &ó$ po!iadasz) STRZAŁKA &o po!iadam) HARPAGON 9ak0 co tam mruczysz o sk%pst!ie i dusigroszac ) STRZAŁKA Mó!i(. !#aśnie.

* STRZAŁKA -ie !ymieni#em nikogo. $e c cia#em mó!i. STRZAŁKA /a'roni mi pan !ymyśla. mó!i#em do mojej czapki. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. zuc !a#ym. 'o ja przemó!i( do t!ojego grz'ietu. HARPAGON -ie zmilczysz) STRZAŁKA -iec strac(. i 'y. HARPAGON Któ$ to ci dusigrosze) STRZAŁKA 8'rzydli!cy i 'rudasy. STRZAŁKA Mó!i#em.. do kogoś to mó!i#. STRZAŁKA Aderz ! stó#. na sk%pcó!) HARPAGON -ie0 ale za'roni( odpo!iada. HARPAGON +iśnij jeszcze. co myśl(0 ale c c(. a kości ci po#ami(. HARPAGON Ej$e. STRZAŁKA Myśli pan. HARPAGON Ale kogo przez to rozumiesz) STRZAŁKA &ó$ si( pan o to tak troszczy) HARPAGON <o mi si( podo'a. Milcze.. a'yś po!iedzia#. o panu) HARPAGON Myśl(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ STRZAŁKA 8 dusigroszac ..pl 5trona E .

my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON Ej* ej* STRZAŁKA po/azuj+c Harpagonowi jeszcze jedn+ /iesze0 8. STRZAŁKA -ic nie !zi%#em. 9o istna przyn(ta dla z#odziei2 ka$dy przede !szystkim tam si( do'iera. Ac . kto ma ca#y maj%tek ! 'ezpiecznej lokacie.pl 5trona H . SCENA V HARPA#$!1 ELIZA I LEA!" rozmawiaj+ ze so. co !zi%#eś. Fuszaj do !szystkic dia'#ó!.i HARPAGON ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. STRZAŁKA &o) HARPAGON 9o. SCENA IV HARPAGON sam 8to mi ka!a# o'!iesia* !ygl%da mocno podejrzanie0 !ola#'ym. a zac o!a tylko to. ! domu tak znaczn% sum(0 szcz(śli!y. oddaj 'ez o'szuki!ania. jeszcze jedna2 czyś pan zado!olony) HARPAGON >alej. ! domu do'r% kryjó!k(0 co do mnie.+ w g)ę. !szystkie zamkni(cia i skrzynie u!a$am za mocno niepe!ne i nierad na nic polegam. a'y ten pies kula!y raz znikn%# mi ju$ z oczu. co potrze'ne na codzienne !ydatki* 9o niema#a rzecz znale". daj( s#o!o* HARPAGON 8dpo!iesz za to przed s!oim sumieniem. STRZAŁKA na s'ronie Gadna odpra!a. HARPAGON / pe!ności%) STRZAŁKA / pe!ności%. HARPAGON -o to z +anem <ogiem. có$ to za straszny k#opot mie.

HARPAGON 8!szem.. o!szem.. jak ci($ko jest dziś !ydosta.pl 5trona 6I . KLEANT -ie. to suma dosy. na s'ronie. HARPAGON <ardzom rad... $e !as coś dolecia#o.. ojcze) HARPAGON 9o. kto ma ! domu z jakie dziesi(. a'yście so'ie nie t#umaczyli fa#szy!ie i nie !yo'ra$ali.. $e 'ardzo jest szcz(śli!y. pieni(dzy0 mó!i#em. ze jes' sam Mimo to nie !iem.. HARPAGON 5#yszeliście. ELIZA &o takiego) HARPAGON 9o. Fozma!ia#em !#aśnie sam ze so'%. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. co mó!i#em.izę 8 nie'a* sam si( zdradzi#em* /apal mnie uniós#0 l(kam si(.ean'a i E. tysi(cy talaró!.izy &o si( sta#o) KLEANT -ic. 2o . ojcze. $e !am to mog( po!iedzie.. HARPAGON Widz( do'rze..ean'a i E. HARPAGON >a!no jesteście tutaj) ELIZA Weszliśmy !#aśnie. >ziesi(.. tysi(cy talaró! ! z#ocie. KLEANT 8'a!ialiśmy si( z'li$y. ELIZA Wy'acz. ojcze..+c. ojcze. i$ rozpra!iaj%c sam ze so'% mó!i#em z'yt g#ośno. które mi !czoraj oddano. tysi(cy talaró!. czy do'rze uczyni#em zakopuj%c ! ogrodzie dziesi(. a'y ci nie przeszkadza.. spos'rzegaj+c .my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ my*. KLEANT &o.

#adny maj%tek* &i. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. $e posiadasz maj%tek) HARPAGON 9ak. +odo'ne gadania a tak$e t!oje szalone !ydatki stan% si( przyczyn%. HARPAGON +rzyda#y'y mi si( 'ardzo. ELIZA @esteś. KLEANT -ie przypuszczam. ojcze. ELIZA -ie unoś si(.pl 5trona 66 .. HARPAGON >a#'y <óg. $e. co z nimi zro'i. HARPAGON @a.. mó!i. HARPAGON 9o 'y#'y dla mnie interes nie lada. ojcze.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ $e to ja mam dziesi(.. KLEANT -ie mieszamy si( do t!oic spra!. KLEANT Mój <o$e. $e !#asne dzieci zdradzaj% mnie i staj% ! rz(dzie moic nieprzyjació#* KLEANT &zy to znaczy 'y. ojcze. tysi(cy talaró!. a'ym je mia#. #$% 'ezczelnie.. !szak$e ty. ELIZA 9o s% rzeczy.. i$ posiadasz #adny maj%tek. HARPAGON -ie narzeka#'ym !ó!czas na ci($kie czasy. -ic fa#szy!szego pod s#o7cem0 to tylko ultaje rozpuszczaj% umyślnie takie pog#oski. ! mniemaniu. $e któregoś dnia przyjdzie mi tu ktoś gard#o poder$n%.. nie masz c y'a przyczyn do narzekania2 !szystkim !iadomo.. ojcze. co tak mó!i%. t!oim nieprzyjacielem. KLEANT 5%dz(. HARPAGON 9o nie do !iary.. tysi(cy. o!e dziesi(... $e ja po prostu sypiam na z#ocie. HARPAGON Wiedzia#'ym..

ram po prostu0 ponie!a$ zaś gram 'ardzo szcz(śli!ie. KLEANT Masz s#usznoś. !#osy s!ojego c o!u nie !ydaj%c ani szel%ga* /a#o$y#'ym si(. !cale #adny kapitalik. ojcze) . sześ. mój synu. HARPAGON &ó$ ja mog( !iedzie. kiedy mo$na nosi. ale ty jesteś jeszcze gorszy. co masz na grz'iecie.. KLEANT Ej. HARPAGON 9o 'ardzo "le ro'isz. Eliz(. @e$eli masz szcz(ście ! kartac . co ci mamy do po!iedzenia. $e ! tyc !st%$kac i perukac uton(#o co najmniej d!adzieścia pistoli0 d!adzieścia zaś pistoli przynosi rocznie osiemnaście funtó!. KLEANT 9o. 'ardzom cieka!. kto '(dzie mó!i# pier!szy0 o'oje mamy ci. do czego s#u$% te !st%$ki. Mó!i#em ci ma#o d!adzieścia razy. ojcze. mo$na 'y uzyska. i sk#ada.. musisz mnie c y'a podsku'y!a. nie mó!i%c ju$ nic o reszcie. susó! i osiem denaró!. ojcze.) 5k%d$e zatem 'ierzesz na to. c ocia$'y si( tylko jeden procent po'iera#o od d!unastu.ean' daj+ so.pl 5trona 6: . po!inieneś z tego korzysta..my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT @akie$ ja ro'i( nadz!yczajne !ydatki) HARPAGON @akie) &zy mo$e 'y. coś 'ardziej o'urzaj%cego ni$ te !spania#e stroje. którymi jesteś upierzony od stóp do g#o!y) &zy kilka sprz%czek nie !ystarczy#o'y tak samo do przymoco!ania spodni) <ardzo te$ potrze'ne !yrzuci. coś do po!iedzenia. a'y mi z!(dzi. & cia#'ym 'ardzo !iedzie. Jci%gn%!szy z cie'ie to. dotyczy ma#$e7st!a.. 9o !o#a o pomst( do nie'a. pieni%dze na peruczki. $e si( porozumie!aj%. a'y si( czegoś dociu#a. jak'y to mo$na ojca podsku'y!a. widz+c. ! któryc so'ie paradujesz po mieście) Wczoraj musia#em !y#aja. !ygran% na uczci!y procent.ie zna/i Hej* po cic(u na s'ronie /daje mi si(.iza i . na takiej stopie) KLEANT @a. ojcze. $e ca#y t!ój try' $ycia 'ardzo mi si( nie podo'a0 dia'elnie mi coś 'a!isz si( ! markiza0 a'y stroi. ze E. sakie!k(* g)o*no &o znacz% te miny) ELIZA >ro$ym si( z 'ratem. HARPAGON 1 ja !am tak$e. si( ! ten sposó'. HARPAGON >ajmy temu pokój i mó!my o czym innym. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. o'racam ca#% !ygran% na s!oje potrze'y. a'y si( utrzyma..

czego !am trze'a0 ani jedno. do . czy rzecz sama tak ci( przera$a. ojcze. ELIZA Ac . czy zau!a$y#eś m#od% oso'( imieniem Marianna. na moje zamiary. ta panienka) KLEANT 8so'% !prost urocz%. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON 1 jak ci si( !ydaje.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON 1 ja ró!nie$ o ma#$e7st!ie c cia#'ym z !ami pogada. HARPAGON -ie u!a$asz. $e taka dzie!czyna zas#uguje ! zupe#ności.. ojcze. nas o'oje.. a'y o niej pomyśle. Wiem. HARPAGON Ak#ad i o'ejście) KLEANT &zaruj%ce po prostu. do rzeczy. ojcze. moja córko) KLEANT <ior%c ma#$e7st!o tak.ean'a +o!iedz mi. $e nasze uczucia znajd% si( ! niezgodzie z t!oim !y'orem. HARPAGON & !il( cierpli!ości0 nie macie si( o co tr!o$y. HARPAGON A ty) ELIZA 5#ysza#am tylko o niej. mo$e ono s#usznie przera$a. jak tyje pojmujesz. ani drugie nie '(dzie si( mia#o po!odu uskar$a. A'y !i(c przyst%pi.) KLEANT 8!szem. HARPAGON @ej !ejrzenie) KLEANT +e#ne nie!inności i po!a'u. mieszkaj%c% niedaleko od nas) KLEANT 8!szem.pl 5trona 6= . ojcze* HARPAGON +o có$ te krzyki) &zy s#o!o. K(kamy si(.

gdy c odzi o ma#$e7st!o z istot% godn% u!iel'ienia* HARPAGON /a poz!oleniem. Mariann(.. 'yle mia#a 'odaj jaki posa$ek. do jakiego 'y si( mia#o pra!o. dla ka$dego po$%dan% parti%) KLEANT <ardzo po$%dan%. gotó! jestem j% zaślu'i. ile 'y si( pragn(#o. mo$na si( stara. po!iadasz. to na innyc rzeczac . KLEANT Ac . HARPAGON Le !ygl%da na oso'(. $e nie posiada takiego posagu. Mo$na 'y rzec jedynie. $e je$eli nie !e"mie si( za ni% tyle. za poz!oleniem. HARPAGON /aślu'i. 'ardzo si( ciesz(.pl 5trona 6? . HARPAGON 1 $e m%$ móg#'y z ni% 'y. ojcze. szcz(śli!y) KLEANT / pe!ności%. KLEANT &o) @ak) HARPAGON H() KLEANT @esteś gotó!.. od'i. HARPAGON @est tylko ma#a trudnoś.2 o'a!iam si(. panienki uj(#y mnie za serce i. có$ znaczy maj%tek. $e si( zgadzamy ! zapatry!aniac 2 #agodne 'o!iem !ejrzenie i statecznoś. KLEANT 8czy!iście* HARPAGON 5#o!em.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON Le mog#a'y 'y. która potrafi 'y.. KLEANT Kto) 9y. ojcze) 9y) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. do'r% gospodyni%) KLEANT -ie!%tpli!ie. ojcze.

izę z przeproszeniem panny. przeznaczam dla7 pe!n% !do!(. HARPAGON 9o minie. mój ojcze. moja duszyczko. ELIZA /)aniaj+c się @a nie pragn( !yjś. ale przedrze3niaj+c E.izę A ja. ELIZA /a pana Anzelma) HARPAGON 9ak0 jest to cz#o!iek dojrza#y. ELIZA @estem najuni$e7sz% s#ug% pana Anzelma. moja córeczko. o której mi !#aśnie mó!iono dziś rano0 cie'ie !ydam za pana Anzelma. a'yś !ysz#a za m%$. ELIZA HARPAGON 8to !ymuskani panicze0 tyle ! nic si#y. ja. ELIZA /)aniaj+c się pow'4rnie Wy'acz mi. HARPAGON przedrze3niaj+c E.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON 9ak.pl 5trona 6B . HARPAGON przedrze3niaj+c E. za m%$. ojcze.) KLEANT 5#a'o mi si( jakoś zro'i#o. &o do Kleanta. ojcze. ja.izę Wy'acz mi. ja. pragn(. +oz!ól mi odejś. ale z przeproszeniem ojca /)aniaj+c się znowu $on% jego nie zostan(. HARPAGON @estem t!oim najni$szym podnó$kiem. SCENA VI HARPA#$!. rozs%dny i doś!iadczony0 nie ma !i(cej nad pi(. córko. je$eli poz!olisz. ELIZA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. co ! kurcz(ciu. postano!i#em dla sie'ie.dziesi%t lat i s#ynie ze s!oic dostatkó!. 1d" pr(dko do kuc ni i !ypij du$% szklank( czystej !ody. 9o zatem. je$eli poz!olisz. $on% jego zostaniesz jeszcze dziś !ieczór. moja córko.. &ó$ to ma znaczy.

po!iadam. HARPAGON /musz(.. $e ka$dy mo$e tylko poc !ali. ojcze. ojcze. HARPAGON 9ak. a'y córka ! ten sposó' przema!ia#a do ojca) ELIZA A s#ysza# kto.erego 8to Walery. ELIZA /)aniaj+c si( zno!u 9o 'y. HARPAGON przedrze3niaj+c E. ELIZA -ie.izę <(dzie. Widzia# kto takie zuc !alst!o) 5#ysza# kto. a'yśmy go o'rali za s(dziego ! tej spra!ie) ELIZA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.e/a Wa. ELIZA A ja za#o$( si(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ >ziś !ieczór) HARPAGON >ziś !ieczór. ni$ przyjm( takiego m($a. nie mo$e. po!iadam.pl 5trona 6C . HARPAGON spos'rzegaj+c z da. mój !y'ór. & cesz. a'y ojciec ! ten sposó' c cia# !yda!a. ELIZA Faczej si( za'ij(. ELIZA -ie. moja córko. moja córko. $e nikt rozs%dny nie mo$e go poc !ali. ELIZA -ie zmusisz mnie do tego. HARPAGON 9ak. córk( za m%$) HARPAGON 9o partia 'ez zarzutu2 za#o$( si(. HARPAGON -ie za'ijesz si( i przyjmiesz.

Anzelm jest parti% pier!szej !ody2 szlac cic. cz#o!iek spokojny. $e jej to ani ! g#o!ie* &ó$ ty na to) WALERY &o ja na to) HARPAGON 9ak.. który jesteś !cieleniem rozs%dku*. zamo$ny. co on po!ie. WALERY Hm. 8'raliśmy ci( !#aśnie. ELIZA HARPAGON & od" no. $e pan. Walery. HARPA#$!. HARPAGON @ak to) 1m. HARPAGON /dajesz si( na jego !yrok) ELIZA >o'rze.2 ja czy córka. mog#a'y znale".my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ & (tnie. HARPAGON +ragn( dziś !ieczór jeszcze !yda. SCENA VII WALERY. jest najoczy!iściej po pa7skiej stronie. WALERY Ani !%tpli!ości. lepszego) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. Ale i córka nie jest tak zupe#nie ! '#(dzie. je$eli.pl 5trona 6D . rozs%dny. HARPAGON /atem rzecz za#at!iona. s#uszności2 pan... przyz!oity. HARPAGON &o) WALERY +o!iadam. j% za m%$ za statecznego i 'ogatego cz#o!ieka0 a tymczasem ta ladaco ! nos mi po!iada. nie maj%cy dzieci z pier!szego ma#$e7st!a. &o. Ale pan nie mo$e nie mie. a'yś po!iedzia#. HARPAGON A czy !iesz. m. kto z nas ma s#usznoś. i to er'o!y. o co c odzi) WALERY -ie. $e ! gruncie jestem najzupe#niej pa7skiego zdania0 s#usznoś.. uczyni(.

!cale poka"n%. a'y si( przekona. ni$ z takim !ydatkiem0 którzy 'y nie c cieli poś!i(ci. trze'a ! lot c !yta. po prostu. 5% ludzie.. które ma tr!a. HARPAGON <ez posagu* WALERY 9ak.0 to rozstrzyga o !szystkim.. ze pan traktujesz spra!( z'yt nagle0 $e trze'a 'y przynajmniej troc ( czasu. $e ma#$e7st!o jest spra!% !a$niejsz%. z naj!i(ksz% ostro$ności%. <ez posagu* @ak si( tu oprze.. a$ do zgonu. $e ! podo'nej spra!ie nale$a#o'y si( liczy.* 1stniej% !pra!dzie ojco!ie. jej szcz(ścia dla s!ojej korzyści i którzy ponad !szystko inne sta!iaj% ! ma#$e7st!ie s#odk% !zajemn% sympati(. <agatela* to ! istocie decyduj%cy argument0 musz( uc yli.. spokoju i szcz(ścia0 s#o!em. nale$y zaci%gn%..pl 5trona 6E .. WALERY <ez posagu) HARPAGON 9ak.. si( z c (ciami córki.. Ale córka mog#a'y znó! odpo!iedzie... spog.. o!% r(kojmi( czci. którzy 'y mogli s%dzi.. czo#a. której ! innyc !arunkac nie móg#'ym si( spodzie!a. ni$'y si( zda!a#o0 $e c odzi tu o szcz(ście lu' niedol( ca#ego $ycia0 $e zo'o!i%zanie. rozumie si(.. u diaska. HARPAGON -ie0 tak% sposo'noś. !ieku. 5pra!a ta przedsta!ia dla mnie korzyś. i$ córka mog#a'y nadmieni. czy jej serce. takiemu argumento!i) HARPAGON na s'ronie. $e to stano!i dla mnie oszcz(dnoś.. móg#'y si( sprzeci!ia. WALERY 8czy!iście0 nie mo$na zaprzeczy. mo$e na dotkli!e nie'ezpiecze7st!a. i ze sk#onności% córki0 $e tak znaczna nieró!noś.2 godzi si( j% !zi%. WALERY Ha* na to ju$ nic nie mog( odpo!iedzie. którzy 'y !oleli raczej liczy. HARPAGON <ez posagu* WALERY Ma pan s#usznoś. +ra!da. HARPAGON +e!no. 'ez posagu. HARPAGON <ez posagu* WALERY 9o pra!da0 to zamyka usta. c (ci usposo'ie7 narazi.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ WALERY Wszystko pra!da.+daj+c w s'ronę ogrodu ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. na to nie ma odpo!iedzi0 !iadomo* Któ$..

ELIZA Ale to ma#$e7st!o. czy nie0 'ez ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. i #at!iej da.. w g)ę. przed drog% rozs%dku i jedynie kr(tymi ście$kami mo$na je dopro!adzi. a'y !szystko popsu. &zy tam komu nie przysz#a c (tka do'iera. $e si( zgadzasz na !szystko. WALERY ELIZA &zy ty $arty stroisz. WALERY widz+c Harpagona A !reszcie.. jako ostatni sposó' zostaje nam ucieczka0 i jeśli mi#oś. Walery. któryc mo$na opano!a.. tam. gdzie si( zmierza. a'y mó!i. a'y !yt#umaczy. 9akie natury 'untuj% si( przeci! ka$dej pra!dzie. si( !prost.. a'y go nie rozdra$ni.erego -ie rusz si(0 !racam za c !il(. c oro'(. ! ten sposó') WALERY 9o. ile ! ic mocy. jedynie pozorn% ust(pli!ości%0 usposo'ienia nie znosz%ce opozycji. spos'rzegaj+c Harpagona 9ak..i sceny /da!a#o mi si( tylko. to pe!ny sposó'. sk%d si( !zi(#a. mo$esz so'ie !y'ra. SCENA IX HARPA#$!. a #at!iej zdo#asz. pi(kna Elizo. skoro jeszcze dziś !ieczór ma 'y. jaka ci si( $y!nie spodo'a0 znajd% z pe!ności% uczone argumenty. t!oja. do Wa. WALERY HARPAGON na s'ronie. <ogu dzi(ki. za!arte) WALERY 9rze'a !yprosi. a'y je udaremni. 5przeci!i. czy si( m%$ podo'a. c oro'(. ELIZA Ale jakic . $e to pies szczeka. córka po!inna 'y.0 s% ludzie. potrafi si( zdo'y. ELIZA. SCENA VIII ELIZA.pl 5trona 6H ... WALERY Lartujesz) &zy$ oni maj% o tym jakie poj(cie) 9ylko śmia#o. pos#uszna ojcu. ELIZA Wez!% lekarzy i podst(p si( !ykryje. -ie trze'a z!a$a. si( do moic pieni(dzy. 'roni% si(.. z!#ok(2 najlepiej uda.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ 8 o* zdaje mi si(. Adaj. Walery* WALERY +oszukamy sposo'ó!. so'ie z nim rady.

HARPAGON 5taraj si(. HARPAGON 8!szem0 'ardzo ci '(d( !dzi(czny. ile ci si( podo'a2 przele!am na niego ca#% !#adz( od nie'a mi dan% i $ycz( so'ie... 5zcz(śli!y. sumienie. za m#odoś. rozum i uczci!oś.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ posagu* to !ielkie s#o!o2 gdy taki argument !c odzi ! gr(. jeśli si( cokol!iek unios#em i ośmieli#em si( mó!i. Wszystko mieści si( ! tym s#o!ie2 ' e z p o s a g u0 ono po!inno starczy. WALERY do E. mo$esz si( 'oczy. / pe!ności%. a'yś zyska# na ni% !p#y! nieograniczony. staraj. pann( 'ez posagu. to si( nazy!a mó!i.. HARPAGON >zielny c #opak* 9o si( nazy!a mó!i.. oczy na !szystko. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. do córki ! ten sposó'. a'yś !e !szystkim 'y#a mu pos#uszn%. kto ma przy 'oku takiego cz#o!ieka. do miasta0 !róc( za ma#% c !ilk(. o'o!i%zkiem jest zamkn%.. si( jeszcze. WALERY -iec si( pan nie o'a!ia. jak !yrocznia. WALERY WALERY +anie.izy 9ak. pójd( jej jeszcze roztrz%sa. -ale$y. Musz( teraz !yjś... WALERY /dro!o '(dzie. /'4r+ wysz)a E.izy &zy !o'ec tego zec ce pani opiera. nie ma si( co d#u$ej zastana!ia.iza i zwracaj+c się ja/ gdy. i$ dam so'ie rady. SCENA X HARPA#$!. jeśli si( jej troc ( cugli przykróci. HARPAGON 9o pra!da. nie'iosom.* 8* WALERY +rzepraszam pana 'ardzo. onor.. Mniemam.y do niej 9ak. 5koro ktoś gotó! jest !zi%. urodzenie. pieni%dz jest darem najcenniejszym ! ś!iecie0 po!innaś pani dzi(ko!a. i$ da#y pani tak dzielnego i zacnego ojca. WALERY id+c w s'ronę.. HARPAGON @ak to* Ale$ prześlicznie mó!isz* & cia#'ym.pl 5trona :I .. do E. pi(knoś. HARPAGON >o'rze.

i zape!nia. kto. to !ielka 'ieda..* &zy dia'e# go op(ta#) &zy on so'ie $arty stroi) Al'o$ mi#oś. %"RZA& A KLEANT A niegodzi!cze* gdzie$eś ty si( !a#(sa#) &zy nie kaza#em. panie.. po$yczy. 5imon. STRZAŁKA 8jciec zakoc any) KLEANT 9ak0 i led!ie uda#o mi si( ukry. cz#o!iek ruc li!y i 'ardzo oddany mó!i. jak on) KLEANT 9rze'a$ 'y#o.* STRZAŁKA Ale po có$ ! takim razie kryje si( pan przed nim ze s!% mi#ości%) KLEANT A'y nie 'udzi. $e na g#o!ie 'y stan%# dla pana. >o'rze. STRZAŁKA 9ak. pomieszanie. podejrze7 i ! danym razie #at!iej przeszkodzi. $e sama fizjonomia pa7ska usposa'ia go jak naj$yczli!iej. temu ma#$e7st!u. STRZAŁKA @emu !pad#o do g#o!y si( zakoc a... o jakie przypra!i#a mnie ta !iadomoś. i$ !#asny ojciec jest mym !spó#za!odnikiem.pl 5trona :6 . pana nie!zruszenie0 ale ojciec pa7ski. 1m. faktor. jak pan. dla takic . którego nam polecono.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ AKT RUGI SCENA I LEA!". jakeśmy si( rozstali. za moje grzec y.. znie!olony jest odda. >zi!ne rzeczy musi przejś. panie0 mia#em zamiar oczeki!a. KLEANT /atem nic z interesu) STRZAŁKA /a poz!oleniem. @ak%$ odpo!ied" przynosisz) STRZAŁKA Mój <o$e. a'y go na!iedzi#a i ta nami(tnoś. $em kijó! przy tym nie o'er!a#. jak !iadomo. si( ! #apy lic !iarzy. odkry#em. cz#o!iek nie odznaczaj%cy si( z'ytni% uprzejmości%. przemoc% !ygna# mnie z domu. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. KLEANT @ak stoj% spra!y) Fzecz nagli 'ardziej ni$ kiedy0 od czasu.

niezac !iany. zaci%gni(cia tej po$yczkiO. której sc edy nikt nie mo$e mi ode'ra. spisze si( !yra"n% i szczegó#o!% umo!( przed rejentem. d#u$nik zmuszony '(dzie pokry. o pa7skim maj%tku i stosunkac rodzinnyc . a'y si( do!iedzie. pe!ny... do skutku. czy 9urek jaki* Ale$ to !i(cej ni$ d!adzieścia pi(. KLEANT <ardzo s#usznie. je$eli rzecz ma przyjś. czysty i !olny od !szelkiego o'ci%$enia. $e jedynie dla jego dogodności 'ezpośredni !ierzyciel okazuje goto!oś. 9en cz#o!iek jeszcze !i(cej od pana stara si(. co to za tajemnice* & ce. ! jego 'o!iem interesie le$y przede !szystkim. KLEANT &o u dia'#a* to Lyd. z rodziny posiadaj%cej maj%tek znaczny. KLEANT &zy zapro!adzi# ci( do oso'y. zmuszony jest po$yczy. t( k!ot() STRZAŁKA &ó$ zno!u* 9o nie takie proste. a'y ten zno!u zakomuniko!a# je panu przed rozpocz(ciem uk#adó!2 M+rzypuści!szy. -a to nie ma po!odu si( $ali. koszta tego procentu. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. która ma da. a'y ni% !ygodzi. a'y pozosta. cz#o!iekiem ze !szec miar nieposzlako!anym. a'y naz!isko jego 'y#o zupe#nie nieznane0 dziś ma si( spotka. KLEANT /!#aszcza !o'ec śmierci matki.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT >ostan( zatem te pi(tnaście tysi(cy) STRZAŁKA 8!szem0 ale pod paroma !aruneczkami. z!a$y!szy. KLEANT @eden od ośmnastu) 9am do kata* 9o jakiś porz%dny cz#o!iek. $e !ierzyciel znajdzie dostateczne za'ezpieczenie i $e oso'a zaci%gaj%ca po$yczk( jest pe#noletnia.. z panem ! !ynaj(tym mieszkaniu. sumienia $adnym skrupu#em. STRZAŁKA 8to par( punktó!. Fejent ten ma 'y. $e samo naz!isko ojca usunie !szelkie trudności. !ierzyciel $%da od s!oic pieni(dzy jedynie jednego denara od ośmnastuO. STRZAŁKA MA'y nie o'ci%$y. Musi si( pan zastano!i.. MAle ponie!a$ nie rozporz%dza pomienion% sum% i. które sam podykto!a# pośredniko!i. ! ukryciu0 nie ma pan poj(cia. od stu* STRZAŁKA W samej rzeczy0 to$ samo i ja po!iedzia#em. STRZAŁKA 9o pra!da. !y'ranym ! tym celu przez !ierzyciela. a'y akt sporz%dzono 'ez zarzutuN. niezale$nie od procentu !#aści!ego.pl 5trona :: . j% od kogo innego z procentem jednego denara od pi(ciu. -ie !%tpi(.. które trze'a '(dzie przyj%.

my-eBook
_________________________________________________________________________________________________________________

KLEANT &ó$ si( tu zastana!ia,) 9rze'a mi pieni(dzy i musz( zgodzi, si( na !szystko. STRZAŁKA 9ak% te$ da#em odpo!ied". KLEANT &zy jeszcze co !i(cej)

STRZAŁKA @u$ tylko jeden punkcik. M/ $%danyc pi(tnastu tysi(cy frankó! po$yczaj%cy dostarczy ! goto!i"nie jedynie d!anaście, ! miejsce zaś pozosta#ej k!oty oso'a zaci%gaj%ca po$yczk( przyjmie sprz(ty, u'rania i koszto!ności, któryc spis si( do#%cza, a które !ierzyciel o'liczy# !edle najlepszej !iary, po mo$li!ie najni$szej cenieN. KLEANT &ó$ to ma znaczy,) STRZAŁKA -iec pan pos#uc a spisu. M+o pier!sze, #ó$ko z 'ardzo koszto!nie afto!anymi zas#onami z sukna oli!ko!ego koloru0 do tego sześ, takic $e krzese# i kapa na #ó$ko0 !szystko ! 'ardzo do'rym stanie, pod'ite jed!a'n% czer!ono4nie'iesk% taft%. -adto 'aldac im, nad #ó$ko ró$o!y0 z czystej !e#ny, z jed!a'nymi fr(dzlamiO. KLEANT &ó$ ja mam pocz%, z tym !szystkim) STRZAŁKA -iec pan czeka. M-adto dy!an ścienny, przedsta!iaj%cy umizgi @o!isza. -adto stó# orzec o!y, o d!unastu kr(conyc nogac , rozci%gany, !raz z odpo!iedni% ilości% krzese#O. KLEANT A có$ mnie, u dia'#a... STRZAŁKA -iec $e pan '(dzie cierpli!y. M-adto trzy muszkiety, !yk#adane per#o!% macic%, !raz z podpórkami* -adto piec ceglany z d!oma alem'ikami i trzema z'iornikami, 'ardzo u$yteczny dla amatoró! destylacjiO. KLEANT >ia'li mnie 'ior%* STRZAŁKA +o!oli. M-adto lutnia 'olo7ska, posiadaj%ca !szystkie lu' pra!ie !szystkie struny. -adto !arca'nica z figurami oraz gra ! g%sk(, za'a!y stano!i%ce 'ardzo mi#e zaj(cie ! c !ilac !y!czasu. -adto skóra jaszczurcza, pó#cz!artej stopy d#uga, !ypc ana sianem0 oso'li!oś, 'ardzo zdo'i%ca pokój, gdy siej% za!iesi u po!a#y. Wszystkie !ymienione przedmioty, #%cznie !arte mi(dzy 'ra,mi !i(cej ni$ cztery tysi%ce pi(,set frankó!, oddaje si( przez szczególn% !zgl(dnoś, za sum( tysi%ca talaró!O. KLEANT -iec $e go zaraza zdusi razem z jego !zgl(dności%, tego #otra, opra!c(* 5#ysza# kto kiedy o tak ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona :=

my-eBook
_________________________________________________________________________________________________________________

'ezczelnej lic !ie) -ie doś, mu straszli!ego procentu, jaki ze mnie !yciska, ale c ce mi jeszcze !musza, za trzy tysi%ce frankó! stare rupiecie, ze'rane dia'e# !ie sk%d) Ani d!ustu talaró! za to nie dostan(, a jednak trze'a mi si( zgodzi, na !szystko, co zec ce. W moim po#o$eniu do !szystkiego mo$e mnie przymusi,2 !ie do'rze ten #otr, $e mam nó$ na gardle* STRZAŁKA / przeproszeniem pa7skim, !idz(, $e pan !c odzi na ten sam gościniec, po którym im, +anurg kroczy# do ruiny, !y'ieraj%c pieni%dze z góry, kupuj%c drogo, sprzedaj%c tanio i przejadaj%c z'o$e na pniu. KLEANT 1 có$ mam ro'i,) 8to, dok%d pro!adzi m#odyc przekl(te sk%pst!o ic ojcó!2 niec $e si( potem ktoś dzi!i, $e im $ycz% najryc lejszej śmierci* STRZAŁKA 9rze'a przyzna,, $e ojciec potrafi#'y s!oim o ydnym sk%pst!em o'urzy, najspokojniejszego cz#eka. -ikt mi, <ogu dzi(ki, nie mo$e zarzuci,, a'ym sympatyzo!a# z szu'ienic%0 pośród moic kolegó!, którzy nie 'ardzo prze'ieraj% ! rzemios#ac , za!sze umiem si( przyz!oicie !y!in%, z ka$dej sztuczki, pac n%cej c o, troc ( stryczkiem0 ale musz( przyzna,, $e ten stary post(po!aniem s!oim 'udzi !e mnie szalon% pokus(, a'y go okraś,0 mniemam, i$ taka kradzie$ 'y#a'y napra!d( c !ale'nym uczynkiem. KLEANT >aj no mi t( notatk(0 przejrz( jeszcze. SCENA II HARPA#$!, %I5$!1 LEA!" I %"RZA& A w g)ę,i sceny SIMON 9ak, panie0 to m#ody cz#o!iek, któremu g!a#tem potrze'a pieni(dzy, znajduje si( ! tego rodzaju po#o$eniu, $e zgodzi si( na !szystkie !arunki. HARPAGON Ale czy myślisz, 5imonie, $e nie ma $adnego ryzyka) /nasz jego naz!isko, stosunki, rodzin() SIMON -ie. >ok#adnyc !iadomości nie móg#'ym udzieli,0 !szed#em z nim ! stycznoś, jedynie przypadkiem0 ale on sam dostarczy panu !yjaśnie7. 5#u$%cy upe!ni# mnie, $e pan '(dzie zado!olony. Wszystko, co móg#'ym po!iedzie,, to i$ poc odzi z rodziny 'ardzo 'ogatej, matka ju$ nie $yje, gotó! zaś jest zo'o!i%za, si(, je$eli pan zec ce, i$ ojciec umrze przed up#y!em ośmiu miesi(cy. HARPAGON Hm, to 'y ju$ coś 'y#o. Mi#oś, c rześcija7ska, 5imonie, nakazuje !ygodzi, 'li"nim, skoro to ! naszej mocy. SIMON Fozumie si(. STRZAŁKA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona :?

my-eBook
_________________________________________________________________________________________________________________

po cic(u do .ean'a, po/azuj+c %imona &o to mo$e znaczy,, przecie$ to nasz 5imon rozma!ia z pa7skim ojcem) KLEANT po cic(u do %'rza)/i Mo$e mu ktoś po!iedzia#, kto jestem) &zy$'yś ty mnie zdradzi#)

SIMON do .ean'a i %'rza)/i 8 o* tak !am 'y#o pilno* Któ$ panom po!iedzia#, $e to tutaj) do Harpagona -iec mi pan !ierzy, to nie ja !yja!i#em im pa7skie naz!isko i mieszkanie0 ale s%dz(, nie sta#o si( $adne nieszcz(ście0 ci pano!ie s% dyskretni, mo$ecie si( !i(c porozumie, i tutaj. HARPAGON @ak to) SIMON ws/azuj+c .ean'a 8to !#aśnie oso'a, która pragnie u pana po$yczy, o!e pi(tnaście tysi(cy. HARPAGON @ak to, o'!iesiu* to ty puszczasz si( na takie niecne sposo'y) KLEANT @ak to, ojcze* to ty si( pluga!isz tak anie'nym rzemios#em) %imon ucie/a, %'rza)/a c(owa się SCENA III HARPA#$!, LEA!" HARPAGON Wi(c to ty c cesz si( zrujno!a, takimi niegodzi!ymi po$yczkami) KLEANT Wi(c to ty starasz si( !z'ogaci, tak z'rodnicz% lic !%) HARPAGON 9y śmiesz jeszcze po tym sta!a, tu przede mn%) KLEANT A ty, ojcze, śmiesz jeszcze pokaza, si( oczom ludzkim) HARPAGON -ie !stydzisz si(, po!iedz, grz(zn%, ! takic #ajdact!ac , 'rn%, ! straszli!% rozrzutnoś, i tr!oni, anie'nie maj%tek, z trudem uz'ierany przez rodzicó!) KLEANT &zy ojciec si( nie rumieni poni$a, s!% godnoś, tego rodzaju rzemios#em) +oś!i(ca, onor i do're imi( nienasyconej $%dzy z'ijania talaró!) /dzierst!em s!oim prze!y$sza, niegodzi!e sztuczki, !ymyślone kiedykol!iek przez najs#ynniejszyc lic !iarzy) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona :B

FROZYNA Ej$e* to ty. SCENA IV 6R$ZY!A.0 takim. HARPA#$! FROZYNA +anie. rad jestem z tego spotkania0 to dla mnie przestroga.. na s'ronie Musz( troszeczk( zajrze. a'ym 'ardziej ni$ kiedy mia# oko na jego czynności. kto drogo na'y!a pieni%dze. nie'o da#o ! posagu jedynie o'rotnoś. /a#at!iam pe!n% dro'nostk( i spodzie!am si( niez#ej nagrody. mó!i(. co !sz(dzie0 pośrednicz( ! interesac . (*. so'ie radzi. $e na ś!iecie trze'a umie. HARPAGON /aczekaj tu c !il(0 mam z to'% do pomó!ienia. Wiesz do'rze.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON +recz z moic oczu..pl 5trona :C . sam 5!oj% drog%. jak ja. kto kradnie pieni%dze. to ty* Prozyno) &ó$ ty tu pora'iasz) FROZYNA 9o samo. poczci!y 5trza#ko) 5k%d$e ci( tu spotykam) STRZAŁKA H(. oddaj( ludziom przys#ugi i korzystam. do moic pieni(dzy. nie maj%c ic na co u$y. nie dopro!adzaj mnie do ostateczności. SCENA V 6R$ZY!A.) HARPAGON Fuszaj st%d. #otrze* +recz z moic oczu* KLEANT Kto jest !i(kszym z'rodniarzem !ed#ug cie'ie. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ojcze2 czy ten. jak mog(. któryc potrze'uje. %"RZA& A STRZAŁKA nie widz+c 6rozyny /darzenie dopra!dy paradne* Musi mie. ze s!oic talencikó!. stary !idocznie gdzieś jakiś du$y sk#ad rupieci. i g#o!( na karku. czy ten. z domo!yc rzeczy 'o!iem nic nie zau!a$y#em ! tym spisie. STRZAŁKA Masz tu jakie konszac ty z pryncypa#em) FROZYNA 9ak.

za które p#aci si( so!icie. /a#o$( si(. jak si( doi ludzi0 znam sekret zjedny!ania so'ie !zgl(dó!. którzy ! d!udziestym pi%tym roku starsi s% od pana. poc !a#. przyja"ni. nic tutaj nie !skórasz. i cnot(. g#askania po sercu i trafiania ! tkli!% strun(. a'y coś !ydo'y. od niego pieni(dzy. o. pieni%dze koc a !i(cej ni$ onor. granit0 gdy'y cz#o!iek kona# ! jego oczac . FROZYNA 5% us#ugi. STRZAŁKA Praszki.0 ostrzegam. -ie ma us#ugi. umykam.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ STRZAŁKA 8d niego) Ho. STRZAŁKA Apadam do nóg* Widz(.O ma taki !rodzony !str(t. HARPAGON >opra!dy) FROZYNA @ak$e* ! $yciu pan c y'a nie !ygl%da# tak m#odo0 znam ludzi. nie drgn%#'y na!et. któr% 'y dopro!adzi#a jego !dzi(cznoś. 'ardzo rano. $e nie znasz jeszcze im. Harpagona. jak pan doskonale !ygl%da* 9o si( nazy!a zdro!ie* HARPAGON Kto) @a) FROZYNA -igdym pana nie !idzia#a tak ś!ie$ym i dziarskim. ile pragniesz0 ale pieni(dzy Q o o* -ic suc szego i 'ardziej ja#o!ego ni$ jego czu#ości0 do s#o!a zaś Mda!a. $yczli!yc s#ó!ek. <o$e. +odzi(ko!a7. FROZYNA Mój <o$e* ju$ ja !iem. HARPAGON ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. L%da. $e gdy c odzi o pieni%dze. do roz!i%zania sakie!ki. +an Harpagon jest ze !szystkic ludzkic istot najmniej ludzk% pod s#o7cem0 najt!ardszym i naj'ardziej nieu$ytym ze śmiertelnyc . musia#a'yś !sta. mó!i#2 Mpo$yczam s#o!oO. $e nie dzi!i#'ym si(. mu serce. dopra!dy. !n(trzności. cześ. 9o istny kamie7. znaczy przypra!i. Prozyno) FROZYNA Ac . SCENA VI HARPA#$!. ! śmiertelne miejsce. $e pieni%dze ! tym domu s% 'ardzo koszto!ne. g)o*no 1 có$. 6R$ZY!A HARPAGON po cic(u Wszystko ! porz%dku. go o kon!ulsje0 ugodzi. Ale ju$ !raca. przeszy.pl 5trona :D . gdy'y zamiast2 Mdaj( s#o!oO. 5#o!em. !ydziera.

HARPAGON &zy podo'na) FROZYNA <(d% musieli pana do'ija. mó!i#am sto lat. jakie ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON & !a#a <ogu* @ak$e nasza spra!a) FROZYNA &zy mo$na pyta. 9o !ida. mam ju$ pe#n% sześ. a'y mi si( nie uda#o dopro!adzi. tej linii) HARPAGON -o i có$ to ma znaczy. co za linia $ycia* HARPAGON @ak to) FROZYNA -ie !idzia# pan. -ie ma na ś!iecie pary. jak s%dz(. +onie!a$ jestem z tymi ko'ieci(tami ! stosunkac . o tutaj. na oko.pl 5trona :E . -iec pan przystanie na c !il(. HARPAGON 9o pra!da0 jednak$e jakieś d!adzieścia latek mniej nic 'y nie zaszkodzi#o. !nuki i pra!nuki. Mój <o$e. kiedy pan i tak do$yje co najmniej setnego roku. której 'ym raz d!a nie umia#a skojarzy. HARPAGON /nasz si( na tym) FROZYNA @ak$e'y* -iec pan poka$e r(k(.) FROZYNA >aj( s#o!o. do ko7ca rzeczy. nie mó!i#am* Mi(dzy oczami jaki !spania#y znak d#ugiego $ycia. 9utaj nie mia#am a$ takic trudności.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ @ednak$e. jak nale$y. FROZYNA -o i có$ to jest sześ. o$eni#a'ym samego su#tana tureckiego z Fzeczpospolit% Weneck%. rozgada#am si(. gdy'ym si( upar#a.) Widzia# kto.. Prozyno.2 ot. FROZYNA Lartuje pan) &o panu po tym.dziesi%t lat) Wielkie rzeczy* 9eraz dopiero zaczyna si( dla pana najpi(kniejszy !iek m($czyzny. HARPAGON Myślisz) FROZYNA / pe!ności%. 8. ale pan doci%gnie do stu d!udziestu. o panu i z!ierzy#am matce zamiary. mó!i( panu0 poc o!asz pan dzieci. do której si( za'ior() /!#aszcza co do ma#$e7st!a. talenty mam niepospolite.dziesi%tk(.

tysi(cy rocznie na grze. FROZYNA @ak to* Ale$ ona !niesie panu ze d!anaście tysi(cy frankó! rocznie. Ale liczmy tylko cz!art% cz(ś. troc ( przy takiej okazji) <o. czy to nie !yniesie razem okr%g#yc d!unastu tysi(cy) HARPAGON 9ak. na koszto!ne smako#yki ani desery.pl 5trona :H . Marianna !y'iera si( po o'iedzie ! od!iedziny do pa7skiej córki0 potem c cia#a'y zajrze.. a'y i ona 'y#a na tej uczcie. /nam s%siadk(. znaj%c j% z ulicy i !iduj%c j% ! oknie. serem i ziemniakami0 nie '(dzie si( trze'a !ysadza. Prozyno. HARPAGON <o !idzisz.. FROZYNA Ma pan s#usznoś. to nie"le0 jednak$e ten rac unek nie ma ! so'ie nic realnego. !spania#yc klejnotó!. >alej !#o$ona jest do !ielkiej skromności i prostoty ! u'raniu0 nie lu'i koszto!nyc sukien. a'y 'odaj czegoś nie mia#a.. $e pan pragnie. !ieczerz( dla pana Anzelma i 'ardzo 'ym pragn%#. a'y Marianna !zi(#a dziś udzia# ! uroczystości ma#$e7skiego kontraktu pa7skiej córki. cztery tysi%ce na strojac i koszto!nościac .my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ pan po!zi%# !zgl(dem Marianny. co dziś niecz(sto si( przytrafia u ko'iet. na c !il( na jarmark i !róci. HARPAGON Ale. nikt si( nie $eni z pann%. sam% sa#at%. FROZYNA >oskonale. +rzede !szystkim. jest z domu przyz!yczajona do 'ardzo oszcz(dnego sto#u. które oszcz(dzili'yśmy na jedzeniu. HARPAGON >o'rze0 mog% pojec a. musz( dziś !yda. FROZYNA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. <rzydzi si( gr%. jakic !ymaga#a'y inna ko'ieta0 a to !cale nie dro'nostka. tysi%c zaś talaró!. moim po!ozem0 po$ycz( im. $e po!inna 'y o tym pomyśle. HARPAGON >!anaście tysi(cy* FROZYNA 9ak. to najmniej jakie trzy tysi%ce frankó! rocznie. tu na !ieczerz(. która ! 'ren'e i 7ua8ran'e przegra#a d!adzieścia tysi(cy frankó! ! tym roku. +i(. HARPAGON &ó$ odpo!iedzia#a) FROZYNA +rzyj(#a z radości%0 gdym zaś uroczyście po!iedzia#a. kr!i so'ie upuści. zgodzi#a si( 'ez trudności i odda#a mi j% ! tym celu pod opiek(. do któryc jej ró!ieśnice !zdyc aj% zaz!yczaj tak gor%co2 to !arte przesz#o cztery tysi%ce rocznie. ostatecznie. to czyni dzie!i(.. 9o dzie!czyna. Prozyno. na!yk#a $y. na !yk!intny stó#. tysi(cy. troc ( si( ścisn%. mlekiem. z'ytko!nyc me'li. czyś mó!i#a te$ z matk% ! spra!ie posagu) &zyś !yt#umaczy#a jej.

Prozyno. po!iada. . HARPAGON -adz!yczajne* 9ego dopra!dy nigdy 'ym nie pomyśla#0 'ardzom rad. ni$ pi(kny starzec z du$% majestatyczn% 'rod%. gdy'ym 'y# ko'iet%.. $e ona ma takie usposo'ienie* @a tak$e. HARPAGON >opra!dy* FROZYNA Ape!niam pana. kontrakt.2 ma nieprzez!yci($ony !str(t do m#odyc i ceni jedynie starcó!. Prozyno2 !ma!ia. HARPAGON >opra!dy. +riama. kogo przedsta!iaj%) Adonisó!. ponie!a$ !iel'iciel przyzna# si(. nie przy!dzia# okularó!. jako sukcesj( prostot( ! u'iorze i jako kapita# !str(t do gier azardo!yc ) HARPAGON & y'a kpisz. ju$ ! przededniu ma#$e7st!a.dziesi%t sześ. dostaniesz pan. starego -estora i poczci!ego Anc izesa na 'arkac syna. $e gdzieś ś!iatami maj% jakiś maj%teczek. $e pi(. Ale. &zy to nie jest rzecz 'ardzo realna. który panu tym samym przypadnie.. &efaló!. si( przyczyn% pe!nyc !y'ryczkó!. FROZYNA 9o dalej si(ga. a'yś si( nie stara# dla niej odm#adza. mi jako posag !szystkie !ydatki. lat. a m#ode zaz!yczaj ci%gn% do m#odyc . nie przepada#'ym !cale za m#odymi. ni$'y so'ie mo$na 'y#o !yo'razi. Mó!i. tym po!a'niejszy ! jej oczac 0 tote$ ostrzegam pana. m#oda. któryc nie '(dzie ro'i#a* -ie '(d( przecie$ k!ito!a# z tego. $e ma dopiero pi(.. W pokoiku jej na przyk#ad !isi kilka o'razkó!. jak ona si( !yra$a ! tym przedmiocie* -ie mo$e po prostu znosi. >zie!czyna jest jak ci !iadomo. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. +arysó! i Apollinó!) -ie2 to portrety 5aturna. FROZYNA Ac .my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ /a poz!oleniem. któr% mia#am panu oznajmi. jeszcze jedna rzecz mnie niepokoi. HARPAGON 9rze'a to spra!dzi. ! goto!i"nie* FROZYNA Mój <o$e..dziesi(ciu2 nie dalej jak przed czterema miesi%cami.pl 5trona =I . sztyc ó!0 jak pan myśli. jak$e pan jej nie zna* 9o jeszcze jedna !#aści!oś. i ponie!a$. lat. to jej nie !ystarczy0 a z!#aszcza nie cierpi nosó! 'ez okularó!.dy'yś pan s#ysza#. 1m który starszy.. Wymaga co najmniej sko7czonyc lat sześ. ty mi szczególne rzeczy po!iadasz.dziesi%t sześ. które 'y mi !cale nie 'y#y na r(k(. K(kam si(. do smaku i $e to goto!e sta. zer!a#a !szystkie uk#ady. HARPAGON @edynie dlatego) FROZYNA 9ak. dostaniesz0 mó!i#y mi. $e cz#o!iek ! moim !ieku mo$e jej nie przypaś. maj%c podpisa. !idoku m#odego cz#o!ieka0 nic zaś jej !i(cej nie zac !yca. jeśli ktoś panu !nosi jako posag !strzemi("li!oś. czego nie dostan( do r(ki0 'odaj coś musz( zo'aczy.

trzy !#oski pod nosem. te go#o!%se smarkacze* @est te$ na co lecie. mi !ygran%. gdy'y pan zec cia# !spomóc mnie troc (. HARPAGON >o'rze. jak !%sy u kota. Kapitalnie* -iec si( pan przejdzie troc (. 'ardzo ci dzi(kuj(. FROZYNA Ac . FROZYNA 9rze'a mie. Harpagon ro.pl 5trona =6 . przec odz%c) FROZYNA -ie0 ale !iele mó!i#yśmy o panu. jakim cudem znajduj% si( ko'iety. -ie !iem..my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ FROZYNA Myśl( so'ie.iera na powr4' minę weso)+ ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. "le ! g#o!ie. -iec si( pan troc ( o'róci. si( do tyc papinkó!* >u$o si( smaku ko'ieta ! tym doszuka* HARPAGON &o do mnie. który grozi przegraniem dla 'raku troc ( pieni(dzy. -akreśli#am jej pa7ski portret0 nie omieszka#am !ys#a!i. HARPAGON 9ak !ielkic te$ znó! nie mam. dopra!dy. &zy mo$na. czy Marianna nie zna mnie z !idzenia) -ie zau!a$y#a mnie kiedy. Gadny mi specja#. HARPAGON +o!iedz mi. tak. maj%c klepki ! porz%dku. s!o'odna i pe#na si#y0 nie zna. ! g#o!ie ko'iecie* HARPAGON Wydaj( ci si( nie"le) FROZYNA @ak$e* !prost ś!ietnie. jest na co patrze. przed ni% pa7skic zalet oraz korzyści posiadania takiego m($a. Astma jedynie trapi mnie czasami. nie umiem tego poj%. <ogu dzi(ki. FROZYNA 9o nic* <ardzo panu do t!arzy z t% astm%0 kaszle pan z !ielkim !dzi(kiem. 9o mi posta!a kszta#tna. dopatrze. zdolne za!róci. przy sposo'ności mia#a'ym ma#% proś'(. Prozyno. jeśli #aska. pra!da.i minę poważn+ Móg#'y pan ! najprostszy sposó' zape!ni. na takic $ó#todzio'ó!* +ali. Harpagon przy. si( czego przyjemnego ! tyc m#okosac ) &zy to m($czy"ni te !ymuskane lale0 czy ! tym jest co do koc ania) HARPAGON 9o$ samo co dzie7 po!tarzam2 !ygl%da to jak zmok#e kurcz(.0 to mi strój i figura. !r(cz najmniejszej dolegli!ości. -ie u!ierzy#'y pan. jak ona si( ucieszy z pa7skiego poznania. Mam proces. portki jak 'anie i p(pek pra!ie na !ierzc u* FROZYNA A jak to z'udo!ane* jak to !ygl%da przy takim cz#o!ieku jak pan* 9o mi m($czyzna dopiero. do odmalo!ania. klaki z !#osia na g#o!ie. które tak przepadaj% za tym to!arem.

o co prosz(. z jakim s#uc a#a opo!iada7 o panu. ile radości. korespondencji. HARPAGON 1d( ju$. jak$e pan jej przypadnie do gustu. & cia#a'ym. Prozyno0 dopra!dy jestem ci szczerze o'o!i%zany. na nogi.. temu to ju$ dopra!dy nie zdo#a si( oprze. tego. male7ka pomoc mog#a'y mnie posta!i. Harpagon ro. FROZYNA sama -iec $e ci( fe'ra ściśnie. gdy'y mnie ! istocie nie zmusza#a ci($ka potrze'a. 'rudasie dia'elski* Kut!a uda!a# g#uc ego na !szystkie przymó!ki0 'a.i się poważny @estem zgu'iona. si( nie mo$e c !ili ma#$e7st!a. HARPAGON <ardzoś poczci!a. HARPAGON >o !idzenia.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ Ac . Ale przede !szystkim oczaro!ana '(dzie tymi spodniami na sprz%czkac 2 oszaleje po prostu0 koc anek z takimi sprz%czkami. a'yś pan !idzia# zac !yt. FROZYNA <#agam pana. gdym !yliczy#a !szystkie pa7skie przymioty* >opro!adzi#am do tego. a'y przygoto!ali po!óz. FROZYNA +rzysi(gam.. ten proces to dla mnie spra!a niezmiernej !agi. HARPAGON 1 polec(. FROZYNA -iec mi pan nie odma!ia #aski. ty stary psie. FROZYNA -iec mi pan !ierzy. HARPAGON +ójd( po!iedzie. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. którym macie jec a. so!it% nagrod(. $e doczeka. je$eli go przegram.pl 5trona =: . FROZYNA -ie naprzykrza#a'ym si( z pe!ności%. na jarmark. tryska#a z jej oczu. o któr% '#agam. c ciej nie odma!ia. Wo#aj% mnie. umia#am so'ie z drugiej strony zape!ni. z pomoc%.. HARPAGON <ardzo mi mi#o to s#ysze. Musz( doko7czy.i się poważny 9o mi po prostu $ycie ocali2 !dzi(czna panu '(d( niesko7czenie. a'y !am nie zaszkodzi#o. Harpagon ro. nie trze'a jeszcze da!a. jakie na niej !ra$enie zro'i ta staroś!iecka kryza. >o zo'aczenia. -ie !yo'ra$a pan so'ie. a ma#a. Harpagon wraca do miny weso)ej Fadoś. niec !cześnie podadz% kolacj(. za !ygran%0 na !szelki !ypadek.. $e nie móg#'yś 'ardziej ! por( pośpieszy.

. HARPAGON do pani 9. .. zacznijmy od pani.pl 5trona == . +rócz tego oddaj( pani podczas !ieczerzy nadzór nad 'utelkami0 jeśli si( któraś gdzieś za!ieruszy al'o te$ jeśli si( coś st#ucze. Pani 9.A :<. mój kaftan po jednej strome strasznie poplamiony olejem.0 !ytr%ci si( z zas#ug. PA!I 9LA:2E z mio')+ w ręce. p#ótnianki) HARPAGON 9ak. gdy ktoś '(dzie mia# pragnienie. ju$ pod 'roni%. i to niejeden raz. kiedy si( nikomu o tym nie śni#o* &zekajcie. a pami(tajcie nie zniszczy. LEA!". =2ZIE<E& $ HARPAGON &ie'ie. HARPAGON ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. %Z9ZY#IE&E . a$ ktoś poprosi. !ida. Rdzie'e#ko. ELIZA. WALERY. co to naprzykrzaj% si( ludziom i nama!iaj% do picia. =2ZIE<E& $ HARPAGON >alej. pani '(dzie za to odpo!iada. 9o'ie !i(c po!ierzam o'o!i%zek posprz%tania ! ca#ym mieszkaniu0 prosz( tylko nie ściera. mocno2 to 'ardzo niszczy. $e goście si( ju$ sc odz%. LEA!". ruszaj pani. &zyste !ino uderza do g#o!y. %Z9ZY#IE&E . prosz( pana. i cie'ie. c od"cie tu !szyscy0 dam !am rozkazy na dzisiaj i !yznacz( ka$demu jego zaj(cie. pani &laude. ale tylko !ó!czas.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ AKT TRZECI SCENA I HARPA#$!. . !ody. a pami(tajcie przy tym nie $a#o!a. SZCZYGIEŁEK &zy mamy zdj%.. ELIZA.A :<. SZCZYGIEŁEK A zno!u moje szara!ary ca#kiem podarte z tylu. a nie !zorem tyc '#aznó! lokai. li'erii. JAKUB na s'ronie 9ak.iża się z mio')+ >o'rze. & od" no tu.aude z.. mi. JAKUB na s'ronie Foztropny !ymiar kary. ! ZIEBEŁKO Ale kiedy.aude -o. WALERY. 5zczygie#ek. kiedy ujrzycie. $e uczci!szy uszy. SCENA II HARPA#$!. tak. przeznaczam do p#ukania szklanek i nale!ania !ina.

i jakim okiem patrz% zaz!yczaj na tak z!an% macoc (. HARPAGON przedrze3niaj+c 9ak.A :< HARPAGON 9y. po/azuj+c mu. '(dziesz mia#a oko.. ojcze. jak tylko zdo#asz. a'y nic nie przepad#o. HARPAGON <ardzo ci si( to c !ali.A :< HARPAGON A ty.pl 5trona =? . w ja/i spos4.eju A ty. ELIZA. moja córko. do =dzie./ape. si( na ni%) z jakiej przyczyny) HARPAGON Mój <o$e* ju$ my !iemy. niu7ko. WALERY. a'ym zupe#nie !ymaza# z pami(ci ostatni% spra!k(. nie mog( po!iedzie. zalecam ci. ze sto#u. LEA!". HARPAGON -o. któremu #aska!ie prze'aczy#em ostatnie !y'ryki. r(cz( ci. KLEANT @a. nie '(dziesz mia# po!odu si( uskar$a. a. si( na ni%.y zas)oni. paniczu. WALERY. a'ym 'y# 'ardzo rad. gdy'ym to utrzymy!a#0 ale co si( tyczy grzecznego przyj(cia.amę z o. A pami(taj te$ przyj%.+. Fozumiesz) ELIZA 9ak. kiedy '(dziesz us#ugi!a#.e)/a. co so'ie myśl% dzieci. LEA!". ojcze. SCENA III HARPA#$!. jak nale$y moj% narzeczon%.2 za'ierzesz j% ze so'% na jarmark. KLEANT @e$eli mam pra!d( !yzna. . kiedy ojciec $eni si( po!tórnie. ojcze. prosz(. SCENA IV HARPA#$!.usz przed so. 'yś t( oso'( przyj%# jak najuprzejmiej i 'y# dla niej tak grzecznym. pami(taj* KLEANT /o'aczysz. i '(dziesz u!a$a#a. . 9o zaj(cie dla m#odej panienki. i$ ta oso'a zostanie moj% macoc %2 sk#ama#'ym. ojcze) Wykrzy!ia.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ do %zczygie)/a 5za* 9rzymaj si( zr(cznie ko#o ściany i o'racaj si( za!sze frontem. ojcze. trzymaj za!sze kapelusz ! ten sposó'. gdy przyjdzie sprz%ta. a'y ci ró!nie$ nie !pad#o do g#o!y !ykrzy!ia.. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. i$ pod tym !zgl(dem spotkasz si( z najściślejszym pos#usze7st!em. Ale je$eli pragniesz.. która ci( c ce od!iedzi.p. ma 'rzyma.

jak si( nale$y) JAKUB 8!szem. do'r% kolacj( za drogie pieni%dze* to naj#at!iejsza rzecz pod s#o7cem0 nie ma tak miernej mózgo!nicy. ci%gle pieni(dzy* /da!a#o'y si(. JAKUB na s'ronie &uda si( dziej%* HARPAGON +o!iedz no mi2 potrafisz zgoto!a..rany za /uc(arza HARPAGON &ó$ to. JAKUB &zy do stangreta zamierza pan mó!i. Kto c ce okaza. & od" tu. JAKUB -iec pan zaczeka..pl 5trona =B . dziś kolacj(. Zdejmuje . u diaska. @aku'ie. da. pieni(dzy.A :< HARPAGON Walery.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ SCENA V HARPA#$!. po!inien umie. JAKUB Ale do którego najpier!. HARPAGON >o o'yd!óc .erię s'angre'a i u/azuje się u. z'li$ si(. jeśli laska. HARPAGON >o kuc arza. . która 'y si( nie !ysili#a na to. $e jest zdatnym cz#o!iekiem. do'rze jeś. je$eli pan da dosy. jak tylko2 pieni(dzy. $e oni nie umiej% nic innego. za ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. za jakieś komedie) JAKUB @estem na us#ugi. czy do kuc arza) <o jestem jednym i drugim.i.. Wci%$ jedno s#o!o ! g('ie2 pieni(dzy* &i%gle s#ysz( tylko2 pieni(dzy* 8to ic ulu'iony konik2 pieni%dze* WALERY 5#ysza# kto kiedy 'ezczelniejsz% odpo!ied"* Wielka sztuka ugoto!a. zac o!a#em ci( na ostatek. HARPAGON +rzyrzek#em !yda. pieni(dzy. im. pieni(dzy. WALERY. pomó$ mi ! tej spra!ie. @aku'ie. HARPAGON &ó$ u dia'#a.

na pytanie..dzie jest dla ośmiu. HARPAGON Hej tam* masz mi odpo!iada. HARPAGON zas)aniaj+c mu znowu us'a @eszcze* ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ tanie pieni%dze. HARPAGON &ó$ u dia'#a.. znajdzie si( i dla dziesi(ciu.. +ier!sze danie. który ugotuje panu do'rze jeś.. HARPAGON &ic o mi* &zegó$ !i(c trze'a) JAKUB 8to jest tu pan rz%dca... ! tym domu do !szystkiego c cesz nos !ściu'ia. za tanie pieni%dze. #otrze.erego >ali'óg. JAKUB Ano.. JAKUB >o'rze jeś. 'o. to trze'a '(dzie cztery !ielkie dania i pi(.. c cesz mnie ca#ego* JAKUB Kegumina. jak !idz(. za tanie pieni%dze* WALERY Fozumie si(. to 'y starczy#o dla ca#ego miasta* JAKUB +ieczyste. po$re. HARPAGON zas)aniaj+c mu us'a rę/+ A. panie rz%dco. przysta!ek.. tylko na ośm. WALERY Fozumie si(.pl 5trona =C . /upa. 'ardzo 'y#'ym !dzi(czny. JAKUB 1le$ osó') HARPAGON 8śm do dziesi(ciu0 ale trze'a liczy. gdy'yś mnie pan nauczy# tego sekretu i o'j%# urz%d kuc arza. JAKUB do Wa. .

HARPAGON Wi(c do'rze. a ' y jeś. te s#o!a2 c c( je !yry. i co zaraz syci2 ot.. daje im jeś. HARPAGON +ami(taj mi spisa. @ak ty to po!iedzia#eś) WALERY + o t o s i ( je.. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON do . HARPAGON Ac . !edle s#ó! staro$ytnego filozofa. a ' y $ y . z#otymi literami nad kominkiem..my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ WALERY do ... -ie.a/u. a ' y $ y . potra!k( 'arani% do'rze t#ust%0 do tego ciasto nadzie!ane g(sto kasztanami. HARPAGON do Wa. nie. p o t o s i ( j e. &o si( zaś tyczy !ieczerzy. czy mo$e 'y..erego -ajlepiej da. a ' y $ y . a n i e p o t o j e. jakie przepisy zdro!otne. n i e z a ś p o t o s i ( $ y j e. i popytaj si( lekarzy.. 5#ysza#eś) do Wa. jak% s#ysza#em ! $yciu2 + o t o s i ( $ y j e. pra!dzi!ym przyjacielem s!yc gości.a & cesz. HARPAGON Ma s#usznoś. a'y ic uśmierca. Kto c ce si( okaza. coś takiego.pl 5trona =D . a'y !szyscy pop(kali) &zy pan po to sprosi# gości. ty i podo'ni to'ie. JAKUB 9ym lepiej* mniej '(d( mia# k#opotu. WALERY -iec si( pan na mnie spuści. WALERY >o!iedz$e si(. n i e z a ś p o t o s i ( $ y j e.. WALERY -ie omieszkam. to nie to. a ' y j e ś .erego &ó$ to za !ielki m(drzec po!iedzia#) WALERY -ie przypominam so'ie ! tej c !ili. niec pan to mnie pozosta!i0 ju$ ja !szystko zarz%dz( jak trze'a. 9o zapyc a. pi(knie po!iedziane* 9o najpi(kniejsza sentencja.a A a. $e to prosta mordo!nia.. coś szkodli!szego dla cz#o!ieka ni$ nadmierne jedzenie. stó# prze#ado!any potra!ami.. z przejedzenia) 1d"$e so'ie przeczyta. @aku'ie. a ' y j e ś .. czego nie mo$na du$o jeś. skromnie0 to.a/u.

i uj%. kiedy patrzy na ic niedol(. JAKUB +an rz%dca coś !e !szystko nos !ściu'ia. a'y je po$y!i. gdy'ym uderzy# 'atem te c udzi(ta. dali'óg.0 to. skoro same led!ie si( !lok%* WALERY Aprosz( s%siada. karoc(. mnie ju$ 'ierze0 przykro mi. si( do syta. @aku'ie. konie ! pogoto!iu. niec zgin% z innej r(ki.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON A teraz. nie ma co o tym gada. 'o prosz( pana.. HARPAGON &ic o tam* JAKUB @a. a nie konie. !inem. znieś. 8d ust so'ie codziennie odejmuj(. ale za to najeś. nad drze!em. HARPAGON Le trze'a !yc (do$y. JAKUB +an myśli. to ju$ jeś.pl 5trona =E . co to podśció#ka. litości nad 'li"nim. JAKUB -iec '(dzie. trze'a 'y. do czego zmierza. dopra!dy codziennie s#ysze. nie z mojej. z kamienia. JAKUB +a7skie konie) Ale$. HARPAGON Wielka krzy!da* &a#y dzie7 nic nie ro'i%. sol% i ś!iecami. JAKUB -ie. !idma. one po prostu z nóg lec%* -ie po!iem panu. 9o jego !ieczne trz(sienie si( nad c le'em... HARPAGON -ie!ielka praca od!ie". a'y panu 'ak( ś!ieci. nie potrze'uje) Kepiej 'y !ysz#o na zdro!ie 'iednym 'ydl%tkom praco!a. nie mia#'ym od!agi ic zaprz%c sumienie 'y mnie gryz#o. @ak$e pan c cesz. Wol( ju$. panie. $e le$% na podśció#ce2 'iedne z!ierz(ta nie !iedz%. trze'a !yc (do$y. pana za serce. $e kto nic nie ro'i. $e to ju$ led!ie cienie. a'y tak nie mie. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. JAKUB -iec pan czeka2 to do stangreta. panienki na jarmark.. nie mog( lizusó! i do'rze !idz(. na t( mizeri(* <o. 5erce si( kraje patrze. a'y one za!lok#y karoc(. porz%dnie. to tylko po to. prosz( pana.. a'y zast%pi# @aku'a na ko"le0 !szak$e i tak '(dzie tu potrze'ny. w/)ada p)aszcz +o!iada pan. $e sam cierpi. koniec ko7có!. cz#o!iek ma serce dla s!oic koni2 zdaje mu si(. /a!ieziesz na jarmark. karoc( i mie. Wściek#oś.* Ale trzyma je pan na tak ścis#ym poście. szkielety. WALERY +an @aku' coś du$o rezonuje.

'a#!an. JAKUB 5koro !i(c pan ka$e. oso'ne kalendarze z pod!ójn% licz'% dni krzy$o!yc i !igilii.ij+c . jak po!iem pra!d(. $e pan si( nie pognie!a. ten. $e ci "le p#ac% za t!% szczeroś. Jmiej si( z kijó!. to nie t!oja spra!a. co ludzie o mnie mó!i%. co tu 'y# przede mn%. mimo !szystko. który c cesz tutaj gra.a @esteś g#upiec.a/u. o coś na s#u$'( z okazji -o!ego Foku lu' odpra!y.. ś!iat nie ma !i(kszej uciec y ni$ d!oro!a. $e panu zjad# resztk( potra!ki 'araniej0 ó!. $e si( pan pognie!a. mości przy'#(do.. ja i dla pana. które sam dostaniesz. so'ie z pana i o'nosi. $e pan ka$e druko!a. do któryc si( pan nikomu nie przyzna#. mości @aku'ie. mam serce2 po moic koniac pan jest cz#o!iekiem.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ co ludzie gadaj% o panu. HARPAGON -aucz( ci( takic gada7* SCENA VI WALERY. którego koc am naj!i(cej na ś!iecie. si( nie mo$na. jak pan sam podkrada# o!ies koniom. JAKUB >o lic a. @eden mó!i. HARPAGON -ie. HARPAGON Ani mi si( śni. $e pe!nego razu poz!a#eś pan kota z s%siedniego domu za to. !a$n% figur(. -iec co c ce '(dzie. . @esteś pan pośmie!iskiem ca#ego ś!iata0 nikt o panu inaczej nie mó!i.A :< WALERY *miej+c się Widz(. jak pana o'ra'iaj% na !szystkie strony. co o mnie gadaj%) JAKUB 8!szem. 'rudasie i lic !iarzu.. a'y domo!nikom na#o$y. $e pan 'y si( rozz#ości#. a'y móc nic nie da. coraz to no!e po!iastki o pa7skim sknerst!ie. 8!szem. nie zgad#em) -ie c cia# pan !ierzy. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. 5#o!em. $e sc !ytano pana ! nocy. mam rzec pra!d() Fuszy. /e !szystkic stron przycinki za pana musimy znosi. gdy'ym 'y# pe!ny. mości @aku'ie. tylko jak o sk%pcu. i $e !#asny stangret. po!iem ot!arcie. nie z moic . HARPAGON .. du'elto!% licz'( postó!0 drugi. $e pan za!sze si( umie pognie!a. $e dr!i% !sz(dzie z pana. ani troc (. HARPAGON Móg#'yś mi po!iedzie. przyjemnoś. Mó!i#em. 9en po!iada. mi zro'isz2 rad '(d( us#ysze. ultaj i 'ezczelnik. !rzepi# panu po ciemku porcyjk( 'atogó!. dusigroszu. JAKUB A a* pe!ien jestem. a'y si( nie s#ysza#o... JAKUB A co.pl 5trona =H .

/'4ry się co>a WALERY Ej$e. przetrzepi( go troc (.. a'y si( przestraszy. WALERY &zy ty !iesz. naucz( ci( śmia.a/u. coś mi cienko śpie!a. ja cie'ie) JAKUB Ale$ nie !%tpi(.. ja tylko tak. WALERY Le.. panie śmieszku. jak nale$y) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. zuc a0 jeśli '(dzie doś.. ostatecznie. nic. jesteś tylko lic ym kuc t%) JAKUB Wiem. g#upi. si( z innego tonu) nas'ępuje gro3nie na Wa.a JAKUB -ic. niec si( pan nie z#ości.. WALERY 1 $e mnie jeszcze nie znasz. z !olna* JAKUB &o z !olna) jak mi si( '(dzie podo'a#o* WALERY /a poz!oleniem. g)o*no A czy !iesz.ei na . !iem.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ WALERY Ej$e.pl 5trona ?I .erego.ery nas'ępuje z /o. panie @aku'ie. @ak si( !ezm( do kija. to ci skór( !y#oj(. je$eli '(dziesz mi ! drog( !#azi#. JAKUB -ie ma $adnego pana @aku'a. JAKUB Widzicie '#azna* WALERY +anie @aku'ie. $e ja śmieszkó! nie lu'i( i $e. panie śmia#ku. WALERY @ak to2 do kija) Wa. JAKUB na s'ronie 8 o. 5pró'uj( uda. $e 'ardzo #at!o móg#'ym prze#oi.

.* 9o lic e rzemios#o2 !yrzekam si( go0 odt%d nie ! g#o!ie mi mó!i. FROZYNA +o!iedz mu. która za c !il( ma zo'aczy. ! domu..A :< FROZYNA -ie !iesz. o/)adaj+c /ijem .a -iec ci( to na drugi raz oduczy g#upic $artó!. @aku'ie. jeszcze si( porac ujemy. prosz(. oso'y.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ JAKUB -iec pan daruje. WALERY Wy#oisz mi skór(. Prozyno. jakiś nie'rzydki 'uziaczek. pra!d(. ! domu. narz(dzia tortur. SCENA VIII 5ARIA!!A. Mniejsza zreszt% o mego pana0 on ma przynajmniej jakieś pra!o mnie grzmoci. uczu. SCENA VII 5ARIA!!A. na jakie jest skazana) FROZYNA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. po!iadasz) JAKUB 9ak so'ie $arto!a#em. $e czekamy.a/u. 6R$ZY!A. WALERY A mnie t!oje $arty !cale nie smakuj%.pl 5trona ?6 . JAKUB 8 o. czy pan ! domu) JAKUB 8. ty si( pytasz) &zy nie mo$esz so'ie !yo'razi. tak mi dzi!nie jakoś0 jeśli mam pra!d( po!iedzie. JAKUB sam -iec dia'li !ezm% szczeroś. strasznie 'oj( si( tego spotkania. FROZYNA Ale dlaczego) 5k%d ten niepokój) MARIANNA Ac .0 ale co z panem rz%dc%. 6R$ZY!A MARIANNA Ac . !iem a$ nadto do'rze.

ja zaś t!ierdz( i ur(czam. do k!arta#u* Ale otó$ i on !e !#asnej oso'ie.. ale 'ogatym. zosta!i#y mi nader mi#e !spomnienie. Prozyno. 5ARIA!!A HARPAGON do 5arianny -ie gnie!aj si(. i$ kilkakrotne jego od!iedziny i o'ejście. MARIANNA 9ak. lu' oczeki!a.pl 5trona ?: . $e zostaniesz pr(dko !do!%0 to jeden z punktó! ślu'nego kontraktu* 9o 'y#a'y 'ezczelnoś. gdy'y mia# nie umrze. nie !iem0 ale to !iem. FROZYNA &zy panna $artuje) Wyc odzisz za7 tylko z tym !arunkiem. zaprószy# ci nieco g#o!(. s% !idoczne same przez si( i nie potrze'a szkie#. MARIANNA Mój <o$e. !ierzaj. Prozyno. i$ a'y móc 'y.2 !yznaj(. troc ( !str(tu0 ale to przecie$ nie na !iecznoś. ! okularac . Kepszy zapra!d( los czeka ci( z m($em starym.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ Wierz( 'ardzo. !ola#a'yś do tego inne narz(dzie.0 ale có$.0 ale !szak i na g!iazdy ludzie patrz% przez szk#a. doś. co dzieje si( ! serduszku. +oznaj( z t!ojej minki. FROZYNA Mój <o$e* takie gagatki s% 'ardzo przyjemne i umiej% si( przypodo'a. gdy'y rzeczy zale$a#y od mego !y'oru. to straszna rzecz. szcz(śli!%. ni$ pana Harpagona.. $e t!oje !dzi(ki dostatecznie jaśniej% oczom.. tak od razu. i$ m#ody elegancik. nie za!sze jest tak uprzejma dla naszyc zamiaró!. którego mo$na pokoc a. $e gdy'y c odzi#o o przyjemny rodzaj śmierci. !ola#a'ym raczej jego ni$ innego. ale$ ona nic nie odpo!iada) nie okazuje $adnej radości z mego !idoku) FROZYNA @eszcze nie mo$e oc #on%. jaka istnia#a kiedy ! krainie g!iazd. $e z!i%zek taki nie !ró$y z'yt !ielkic rozkoszy i $e trze'a '(dzie prze!alczy. o którym mi mó!i#aś. Prozyno. kogoś milszego. dopiero czyjegoś zgonu* Jmier. kto to taki) MARIANNA -ie. +rzyznaj(. Jmier. trze'a $yczy. kto zatrze to przykre !spomnienie. pi(kna panienko. poz!oli ci znale". $e jest cz#o!iekiem. a'y si( ic dopatrze.* SCENA IX HARPA#$!. 6R$ZY!A. i !spomnienie to niema#% odgry!a rol( !e !str(cie do narzuconego mi ma#$e7st!a. có$ za posta. tak pe#ne grzeczności i szacunku. z!ykle s% goli jak ś!i(ci tureccy. 9o pe!na. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. jego. FROZYNA Ale czy do!iedzia#aś si( 'odaj. Prozyno. nie myśl( przeczy. $e pani jesteś g!iazd% i jak% g!iazd%* -ajpi(kniejsz% g!iazd%. MARIANNA Ac .0 przy tym dzie!cz(ta za!sze si( !stydz% pokaza. Wiem. $e ci si( ośmielam przedsta!i.

MARIANNA na s'ronie &ó$ za figura* HARPAGON @estem ci nader zo'o!i%zany za takie uczucia. ELIZA. ELIZA +ani uczyni#aś to. MARIANNA na s'ronie -ie !ytrzymam d#u$ej. SCENA XI HARPA#$!. do 5arianny 8to. co ja po!innam 'y#a uczyni. pi(kna duszyczko. ci uszano!anie.. 5ARIA!!A. 6R$ZY!A MARIANNA /'yt pó"no dope#niam mi#ego o'o!i%zku. HARPAGON po cic(u do 6rozyny &o mó!i moja ślicznotka) FROZYNA Le pan jest zac !ycaj%cy. niepra!da$) Ale z#e zielsko za!sze pr(dko rośnie. córka pragnie si( z to'% przy!ita. MARIANNA po cic(u do 6rozyny 8.0 do mnie nale$a#o uprzedzi. pani%. HARPAGON /'yt jesteś #aska!a. WALERY. =2ZIE<E& $ HARPAGON 8to syn pragnie z#o$y. MARIANNA po cic(u do 6rozyny ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. SCENA X HARPA#$!. ELIZA. 5ARIA!!A.. LEA!". 6R$ZY!A.pl 5trona ?= . czaruj%ca istoto.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON do 6rozyny Masz s#usznoś. HARPAGON >u$a dzie!czyna. có$ za !str(tny cz#o!iek.

!yra$aj%c ot!arcie s!e pra!dzi!e uczucia. nie spodzie!a#em si( nigdy takiego spotkania. po!iem z przeproszeniem mego ojca. i$ ten z!i%zek musi !e mnie 'udzi. nie mo$esz si( domyśla.. Prozyno. i$ pani si( dzi!i. zrozumiesz je tak jak nale$y i pojmiesz. có$ za zdarzenie* 9o !#aśnie ten. HARPAGON A to dopra!dy 'ez!stydnik* Gadna oracja po!italna* MARIANNA @a zaś ! odpo!iedzi !yznam. ślicznotko. ! nim pasier'a. /dzi!i#em si( niema#o. ma#$e7st!o to nie przysz#o'y do skutku. nadz!yczajny z'ieg okoliczności* HARPAGON A!a$am. o którym ci mó!i#am. kiedy dziś rano ojciec o'!ieści# s!ój zamiar. KLEANT 9o pe!na. o so'ie. !idz%c mnie ojcem tak doros#yc dzieci0 ale !krótce z'(d( si( o'ojga. i mnie ró!nie$ 'y#o'y 'ardzo niemi#o ujrze. 9o spotkanie zaskoczy#o mnie nie mniej od pana0 nie 'y#am przygoto!ana na takie zdarzenie..pl 5trona ?? . @e$eli panu 'y#o'y przykro !idzie. HARPAGON Ma s#usznoś. i$ ojciec nie móg# uczyni. FROZYNA do 5arianny 1stotnie. za zuc !alst!o syna0 g#uptas nie pojmuje jeszcze znaczenia tego. Wiedz%c. +rzepraszam ci( 'ardzo.. $e to z mej !oli grozi panu to nie'ezpiecze7st!o. $e zmieni zapatry!ania. lepszego !y'oru i $e zaszczyt ogl%dania pani jest dla mnie niema#ym szcz(ściem0 jednak$e. -a takie g#upie odez!anie trze'a odpo!iedzie. prosz(. mimo !szystko. do jakiego stopnia staje on na drodze mym pragnieniom0 je$eli mam pra!d( !yzna.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ Ac . !e mnie macoc (. co mó!i. $e nie przystan( nigdy na ma#$e7st!o. nie doś. z tego samego tonu. pani. >!orne oracje z'yt trudne mi s% ! tyc !arunkac 0 niepodo'ie7st!em mi jest !inszo!a. $e gdy'y rzeczy zale$a#y ode mnie. pani jej tytu#u. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. /a nic nie c cia#a'ym panu zro'i. pani. nie '(d( pani upe!nia#. uprzejme0 ale pe!ien jestem. MARIANNA 9o$ samo mog#a'ym po!iedzie. naturaln% odraz(. przykrości0 i o ile przemoc nie zmusi mnie do tego. kim jestem. które pana tak mart!i. $e ty. -ie myśl. daj( panu s#o!o. $e tak t#umaczysz jego g#upst!a. spra!i# mi przyjemnoś.. 9e s#o!a mog#y'y si( !yda. HARPAGON /'yt do'ra jesteś. zmniejszy#o'y to mój szacunek do niego. $e moje uczucia ! tym !zgl(dzie s% zupe#nie podo'ne. i$ z radości% po!itam ! to'ie moj% macoc (. +odo'a mi si( to !yznanie0 gdy'y przemó!i# inaczej. MARIANNA Ape!niam. $e si( nie czuj( 'ynajmniej o'ra$on%0 przeci!nie. / czasem zreszt% na'ierze rozs%dku0 zo'aczysz.. KLEANT do 5arianny @eśli mam pani pra!d( !yzna.

my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT -ie.set. HARPAGON +atrzcie mi '#azna* <rnie coraz dalej* KLEANT &zy c cia#'yś. $e nie pomyśla#em o jakiej przek%sce przed spacerem.0 ślicznotko. ojcze. HARPAGON do =dzie. HARPAGON >o kro. synu. Hej tam. za sie'ie0 nie potrze'uj( ad!okata. !i(cej czasu do ga!(dki. i prosz( usilnie pani%. pani0 szcz(ście posiadania ci( jest ! moic oczac najpi(kniejszym losem. a'y !cześniej !róci. z innego tonu) KLEANT >o'rze !i(c. pani. $e posta!i( si( na miejscu ojca i !yznam ci. ojcze. niec zaprz(ga. skoro tak ka$esz. HARPAGON Hola.pl 5trona ?B . daktyli i konfitur.. a ! zdo'yciu go pok#ada#'ym ca#% m% dum(. ELIZA. 'y zec cia#a im u!ierzy. ojcze2 kaza#em ! t!oim imieniu przynieś.erego Walery* ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. -ie istnieje nic.. LEA!". nie 'y#'ym zdolny odmieni. ola* KLEANT W t!oim imieniu. SCENA XII HARPA#$!. krzese#* FROZYNA -ie0 lepiej udamy si( teraz na jarmark. ojcze. si( to'ie0 tytu# t!ego m($a jest zaszczytem i rozkosz%. mam j(zyk. 5ARIA!!A. a'ym k#ama# s!oim myślom) HARPAGON @eszcze* zaczniesz ty mi gada. czego 'ym nie 'y# zdolny uczyni. 6R$ZY!A HARPAGON do 5arianny /ec ciej !y'aczy. HARPAGON po cic(u do Wa. dla tak koszto!nej nagrody0 najpot($niejsze zapory.. które 'ym prze#o$y# nad pot(g( naj!i(kszyc !#adcó! ś!iata.e)/a Wo#aj tam. par( koszó! c i7skic pomara7cz. i$ nie !idzia#em ! ś!iecie nic ró!nie uroczego0 nie pojmuj( !i(kszego szcz(ścia ni$ podo'a. i mie. przema!ia#em do pani. a'y mó!i. WALERY. uczu. 9ak. +oz!ól !i(c. ojcze. '(d( przema!ia# inaczej. KLEANT +ostara#em si( o to.

'#yszczy !spaniale. ogie7 ma niezró!nany. HARPAGON na s'ronie 8szalej(. $e to nie dosy. ten ma#y upominek. KLEANT zagradzaj+c drogę 5ariannie. ! z'yt pi(knyc znajduje si( r%czkac . /'4ra c(ce odda. ojcze. pragn%#'yś. & ciej pani przyj%. MARIANNA Ale$ i to 'y#o zupe#nie z'yteczne. KLEANT &zy zdarzy#o si( pani !idzie.. HARPAGON @a) KLEANT -iepra!da$. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. MARIANNA <ardzo pi(kny. kiedy pi(kniejszy diament ni$ ten. KLEANT do 5arianny Lartuje pani) /a nic ! ś!iecie nie !zi%#'y go z po!rotem. ojcze.pl 5trona ?C . rzeczy!iście.) Mam nadziej(.. $e pani zec ce daro!a. który ojciec ma na palcu) MARIANNA W istocie. pani. KLEANT zdejmuj+c ojcu diamen' i wręczaj+c 5ariannie Musi pani z 'liska zo'aczy..diamen' -ie. a'ym pani% nak#oni# do przyj(cia.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ WALERY po cic(u do Harpagona /!ario!a#) KLEANT A!a$asz. jaki sk#ada ci ojciec. MARIANNA -ie c cia#a'ym.... a'y pani przyj(#a ten pierście7 dla t!ojej mi#ości) HARPAGON po cic(u do syna @ak to) KLEANT do 5arianny Ale$ tak* ojciec daje mi znaki.

.pier*cion/a Ale$ nie. pani. zdrajco* KLEANT do 5arianny Widzi pani.pl 5trona ?D . HARPAGON na s'ronie -iec !szyscy czarci.aj+c 5ariannie odda. FROZYNA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. pani nie opieraj si( d#u$ej. groż+c mu Kacie* 8pryszku* KLEANT 9o nie moja !ina. jest ! rozpaczy. jaki !z'urzony odmo!%... to 'y#a'y o'raza.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ MARIANNA 9o 'y#o'y. MARIANNA Ale$ prosz(. +rzez litoś. HARPAGON ja/ wyżej Gotrze* KLEANT do 5arianny +rzypra!isz go o c oro'(. HARPAGON po cic(u do syna A..e nie pozwa. KLEANT Ani mo!y. HARPAGON ja/ wyżej Wisielcze* KLEANT @esteś pani przyczyn%. i$ ojciec pognie!a# si( na mnie. HARPAGON cic(o do syna. KLEANT 8.. Fo'i(. co mog(. a'y pani% nak#oni.0 có$ kiedy si( upiera.. KLEANT ci+g. ojcze..

.. ojcze. $e przyniós# pieni%dze dla pana. 6R$ZY!A. =2ZIE<E& $ ! ZIEBEŁKO +anie.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ do 5arianny Mój <o$e* &ó$ za ceremonie. ELIZA. 6R$ZY!A. HARPAGON +o!iedz. We"$e pierścionek. SZCZYGIEŁEK do Harpagona +rzepraszam 'ardzo. pani0 !racam natyc miast SCENA XIV HARPA#$!. HARPAGON &zego c cesz. niec przyjdzie innym razem. LEA!". moi d#u$nicy. ga#ganie) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. 5ARIA!!A. %Z9ZY#IE&E SZCZYGIEŁEK wpadaj+c i przewracaj+c Harpagona +anie. WALERY. za'i# mnie. zatrzymuj( go na razie. 5ARIA!!A. ELIZA. a'y mi kark skr(ci#* WALERY do Harpagona Ale$ nie. WALERY. HARPAGON 8c .. lecz nie omieszkam z!róci. skoro pan c ce koniecznie. ! ZIEBEŁKO Mó!i.. $e trze'a si( śpieszy. z panem. MARIANNA do Harpagona A'y !i(c pana nie gnie!a. LEA!". KLEANT &o si( sta#o. SCENA XIII HARPA#$!. nic panu nie '(dzie. $e jestem zaj(ty. czy zro'i#eś so'ie co z#ego) HARPAGON /drajca* musieli go przekupi... cz#o!iek jakiś c ce mó!i. HARPAGON do 5arianny Wy'acz mi. myśla#em. przy sposo'ności.pl 5trona ?E .

$eście mi si( za!czasu nie z!ierzyli z ca#% istori%. miej$e przynajmniej oko na !szystko i staraj si( urato!a. z po!rotem do sklepu. KLEANT /anim !i(c je okuj%. '(dzie nam o !iele lepiej. pi(kna Marianno. HARPAGON sam 8. poz!olisz. KLEANT &ó$ ro'i. Ale. po!iedz. pod!ójnie cenn% ! moic smutnyc losac . ELIZA. gdzie kaza#em poda. pod!ieczorek. a'y odes#a. MARIANNA @ak%$ mi#% pociec % jest posiada. HARPAGON -iec $e je pr(dko za!iod% do ko!ala. $e konie nie podkute. kapitalne g#upst!o strzeliliście o'oje. jakie ty masz plany) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ SZCZYGIEŁEK & cia#em po!iedzie. mo$emy mó!i. a'yś na za!sze zec cia#a mi zac o!a.pl 5trona ?H . 6R$ZY!A KLEANT /osta7my tutaj.) Widocznie mój z#y los tak pokiero!a# spra!%. ELIZA 9ak. SCENA XV HARPA#$!. $yczli!oś. pani0 'rat z!ierzy# mi si( z mi#ości s!ej do cie'ie. WALERY HARPAGON Walery. 5ARIA!!A. FROZYNA >aj( s#o!o. WALERY -iec pan '(dzie spokojny. t( szlac etn% przyja"7. oso'y takiej jak pani* <#agam. ojcze. spokojnie... /nam do'rze przykrości i niedole takiego po#o$enia0 niec mi pani !ierzy. synu !yrodny* c cesz !i(c mej ruiny) AKT CZWARTY SCENA I LEA!". z ca#ego serca 'ior( udzia# ! !aszej spra!ie. -ikt nie pods#uc uje. $e '(d( za cie'ie ro'i# onory domu i zapro!adz( pani% do ogrodu. ile '(dzie mo$na. 8szcz(dzi#a'ym !am z pe!ności% niejednego k#opotu i nie 'yli'yśmy za'rn(li tak daleko.

@ak$e tedy !zi%. prosz( ci( o to. ograniczonym do tego.) & cia#a'ym z ca#ego serca. zdolnego do czynu) MARIANNA &ó$ mam po!iedzie.. jakic za!sze dozna!a#am. Mo$esz czyni. KLEANT Prozyno. i$ móg#'yś $%da. !zgl(dy.0 u$yj !szystkic dróg. czy$ ! mojej jest mocy czyni.dy'ym na!et c cia#a pomin%. MARIANNA +orad" co. KLEANT Ac . Wiecie do'rze. a'y nie!dzi(czności% odp#aci. na syna to. do 5arianny &o si( tyczy matki. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. 'ym oś!iadczy#a si( na t!oj% korzyś.. gdy !idz( m#odyc . a'y j% zjedna. i có$ za los 'y.ean'a Ale naj!i(ksza 'ieda to. !szystko. jeno do $ycze7) KLEANT Wi(c $adnego oparcia nie ma dla mnie ! t!ym sercu. jak tylko same $yczenia) Ladnego !spó#czucia) sympatii) Ani śladu przy!i%zania. do .. co czuj(. ludziom przys#ugi. i mó!i. so'ie ludzk% natur(.. $e pa7ski ojciec jest pa7skim ojcem. daj( ci zupe#n% s!o'od(2 gdy'y c odzi#o tylko o to. si( do rzeczy) KLEANT +omyśl troc (. a'y j% mo$na 'y#o przejedna. nie mog( zapomnie. to ma ona na tyle rozs%dku. koc aj%cyc si( tak poczci!ie i szczerze. czyli$ mi si( nie ka$e ograniczy.. @% staraj si( przekona. jakieś postano!ienia) /ale$noś. a ty. co przeznaczy#a dla ojca.. i serdecznoś. i nak#oni. ! jakiej $yj(. KLEANT 9o oczy!iste. co ci si( podo'a. o matce. FROZYNA 9o nie tak #at!o. c (tnie jestem goto!a !yzna. Kleancie) +osta! si( na moim miejscu* Fad". rozkazuj sam0 zdaj( si( zupe#nie na cie'ie0 z'yt jestem pe!na t!ego c arakteru. ELIZA /najd" sposó' odro'ienia tego. coś zdzia#a#a. czegoś sprzecznego z onorem i przystojności%. -ie'o nie da#o mi serca z kamienia0 a$ nadto lu'i( !yś!iadcza. -ie potrafi#a'ym przemóc na so'ie.. a'y przypuszcza. czy zec cesz dopomóc) FROZYNA &zy$ trze'a na!et pyta.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ MARIANNA Mój <o$e. po!inne mej p#ci. poczci!a Prozyno. $e ja mam doś.pl 5trona BI .0 zgodzi si( mo$e przela. do'ro. na co poz!alaj% ciasne uczucia suro!ego onoru i ma#odusznej przystojności* MARIANNA &ó$ c cesz) . a có$ dopiero.

jeśli dostanie odkosza. mniejsza. pod jakimś dzi!acznym naz!iskiem markizy lu' !ice ra'iny umia#a odegra. po temu środki. $e to jest oso'a. jakie nie'o !#o$y#o ! t!e oczy i usta.pl 5trona B6 . !iem. a'yśmy zacz(li spra!( od zjednania matki0 to ju$ 'y#'y du$y krok naprzód. si( do Marianny. Aczy7. sprytn% Q ni'y coś ! moim rodzaju Q która 'y.. urocza Marianno. ELIZA. KLEANT Masz s#usznoś. prze'rana napr(dce.. poz!ól. która si( nada tutaj doskonale.0 ale to jeszcze ma#o. nieśmia#yc próś' i przymilnyc pieszczot. nie zanied'am niczego. Ani !%tpi(. MARIANNA Aczyni(. FROZYNA +oz!ólcie mi tylko dzia#a. HARPAGON Karoca goto!a2 mo$ecie jec a.. jaki ci daje jej przy!i%zanie do cie'ie. mu ca#y maj%tek. jak znale". 5A!A!!A. o jak%ś ko'iet(. gdzieś z <retanii. !szystkie pot($ne czary.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ FROZYNA Myśl( ni'y. 9o 'y zatem 'y#a droga2 ale lic o !ie. 6R$ZY!A HARPAGON na s'ronie. nie pos'rze. a pani macoc a coś si( nie 'ardzo opiera* &zy$'y si( ! tym kry#a jakaś tajemnica) ELIZA 8jciec idzie. +rzypominam so'ie jedn% z przyjació#ek. co ! mej mocy. 9rze'a 'y tedy. $e da si( z#apa. +odejmuj( si( !mó!i. zgodzi si( ust%pi. FROZYNA Wiem. KLEANT <%d" przekonana. $e mam s#usznoś. i !cale go to nie usposo'i $yczli!ie dla pa7skiego ma#$e7st!a.ony przez 'am'yc( Ho o* syn ca#uje ! r(k( przysz#% macoc (. a'y zer!anie !ysz#o od niego samego i a'y ! jakiś sposó' móg# zrazi. ale cośkol!iek 'ardziej jeszcze koc a z#otko0 i skoro omamiony jego 'laskiem. ostatecznie. '#agam ze s!ej strony. Foz!i7 si#( t!ej !ymo!y. cie'ie. ! ojca.. &zekajcie2 gdy'y si( postara. $e zac o!a ci($k% uraz(. KLEANT <ardzo do'ry pomys#. nie potrafi.'y zaraz. Prozyno o mojej !dzi(czności. co '(dzie ! t!ej mocy. rol( znakomitej damy. <o. A$yj !p#y!u. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. którym. W ka$dym razie. to pe!na. $e pó"niej czeka go ci($kie rozczaro!anie co do o!ej markizy. która prócz nieruc omości posiada sto tysi(cy talaró! ! goto!i"nie0 $e zakoc a#a si( ! nim śmiertelnie i pragnie koniecznie zosta. LEA!". tak i$ goto!a jest intercyz% przekaza. SCENA II HARPA#$!. on koc a pann( 'ardzo. jego $on%. c o. i nie poniec aj tyc czu#yc s#ó!ek. czy sk%din%d. nikt si( oprze. nie nadto m#od%.

$em si( rozczaro!a#. urodzie.. Mog% pojec a. od zamiaru0 $e zaś ju$ prosi#em o jej r(k( i jestem poniek%d z!i%zany.. a rozumek nader pospolity. $e mó!i( to. -ie myśl. i$ postano!i#em odst%pi. 5koro ma 'y.. ta czy inna.. $e ś!iat mia#'y pra!o g#o!% kr(ci.pl 5trona B: ..my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT 5koro nie jedziesz.. KLEANT Mnie) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ojcze. i$ 'ior( za $on( tak m#od% oso'(. ojcze. pomijaj%c k!esti( macoc y. figura doś. 'y#'ym j% odda# to'ie. !ykszta#ceniu) KLEANT + i* HARPAGON &ó$ zatem) KLEANT @eśli mam mó!i. ojcze. KLEANT +o!iedzia#em jej par( grzeczności ! t!oim imieniu. HARPAGON /atem nie masz do niej $adnej sympatii) KLEANT @a) ani troc (. to ju$ !szystko jedno. szczerze. musz( przyzna. LEA!" HARPAGON 1 có$. który urodzi# mi si( ! g#o!ie. HARPAGON <ardzo tedy $a#uj(0 to ni!eczy pe!ien projekt. niezr(czna. gdy'y nie t!oja !yra"na niec (. +atrz%c na ni% zacz%#em si( zastana!ia. jak ci si( !ydaje ta m#oda oso'a) KLEANT @ak mi si( !ydaje) HARPAGON 9ak. HARPAGON -ie2 zosta7. przyjemnoś.. SCENA III HARPA#$!. a'y ci zro'i. macoc a. i same0 '(dziesz mi potrze'ny. a'y ci( zniec (ci. Kleancie. 9en !zgl%d spra!i#. HARPAGON Mó!i#eś jednak przed c !il%. nad s!oim !iekiem0 pomyśla#em. co s%dzisz o jej !zi(ciu. uroda średnia. Fo'i !ra$enie sko7czonej kokietki. mo$e ja paniom '(d( to!arzyszy#.

a. Wiedz. pójd( za pier!otnym zamiarem i j% poślu'i(. ojcze. . HARPAGON &z(sto) KLEANT >oś. skoro tak. gotó! jestem zaślu'i. HARPAGON &zyś j% od!iedza# ! domu) KLEANT 9ak.dy'yś czu# jak%ś sympati( dla niej. jestem rozs%dniejszy... jeśli ka$esz.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON 9o'ie. jak na czas tak krótki. nie. trze'a. $e mi#oś. -ie c c( ci( zmusza. ojcze* Wszak mó!i%. synu. ci( o poz!olenie zaślu'ienia jej i !strzymy!a#a mnie jedynie ś!iadomoś. cz(sto. si( z czasem. ojcze. przyjemnoś. 9o pra!da. HARPAGON -ie. KLEANT 9o mo$e znale". ! którym ujrza#em j% na przec adzce0 zamiarem moim 'y#o prosi. !'re! sk#onności. HARPAGON >o'rze ci( przyjmo!ano) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ojcze2 zadam so'ie ten przymus dla cie'ie. ni$ myślisz. za które nie c c( odpo!iada. KLEANT /a $on() HARPAGON /a $on(. si( na takie pró'y0 potem s% z tego przykre skutki. szcz(śli!e 'ez pra!dzi!ego przy!i%zania. KLEANT A !i(c. a'ym ci ods#oni# serce i !yja!i# nasz% tajemnic(. i$ pokoc a#em Mariann( od pier!szego dnia. HARPAGON -ie. !ó!czas to co innego0 o$eni#'ym ci( ! moje miejsce0 ale gdy tego nie ma. t!oic zamiaró! i o'a!a t!ego g!a#tu. KLEANT +os#uc aj ojcze. KLEANT +oz!ól. HARPAGON -ie0 m($czyzna nie po!inien puszcza. j%. nie jestem z'yt zac !ycony t% panienk%. ale a'y ci zro'i. Ma#$e7st!o nie mo$e 'y. jest cz(sto o!ocem ma#$e7st!a.pl 5trona B= .

$e !iem. do której 'ym si( nie posun%#. lecz nie !iedz%c. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. czego si( trzyma. HARPAGON &zy nie jestem t!oim rodzicem) &zyś mi nie jest !inien uszano!ania) KLEANT 9o nie s% rzeczy. któr% ja dla sie'ie !y'ra#em. HARPAGON @ak to. HARPAGON &zy !yja!i#eś jej s!oje uczucia i zamiary) KLEANT 8!szem0 mó!i#em na!et z matk%. temu. ! któryc 'y dzieci !inny ust(po!a. HARPAGON @ak$e przyj(#a oś!iadczyny) KLEANT <ardzo $yczli!ie. na drodze* KLEANT 9o ojciec mnie staje ! drodze2 ja mam pra!o pier!sze7st!a. co mi okazuje. KLEANT Wszystkie gro"'y nie zdadz% si( na nic. t(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT <ardzo do'rze. rodzicom2 mi#oś. so'ie t( mi#ostk( z g#o!y. któr% ci przeznaczam. czy od!zajemni#a t!oje uczucie) KLEANT @eśli mam !ierzy. nie zna takic !zgl(dó!. KLEANT Wi(c tak. g)o*no 8tó$ synu. ja mo$e znajd( inne drogi.pl 5trona B? .2 o to mi !#aśnie c odzi#o. zaniec a. HARPAGON A córka. a'y ci !ydrze. $e nie poniec am Marianny0 $e nie ma ostateczności. oś!iadczam ci. zdo'ycz0 i $e je$eli ty masz zgod( matki. jak ci( porz%dnie kijem !ygrzmoc(. kim jestem0 to !#aśnie przyczyna zdzi!ienia Marianny. s%dz( ojcze. skoro rzeczy zasz#y tak daleko. ojcze* ! ten sposó' igrasz ze mn%) >o'rze zatem. ojcze. co ci po!iem) Le musisz z #aski s!ojej !y'i. czy !iesz. $e ma dla mnie niejak% przyc ylnoś. HARPAGON po cic(u na s'ronie <ardzom rad. oraz jak najryc lej zaślu'i.. HARPAGON 9y mnie poznasz. !szelkic krokó! !zgl(dem oso'y. o'!iesiu* 9y 'yś śmia# ojcu sta!a.

JAKUB do Harpagona +anie* !#asnego syna) Mnie..ean'a +aniczu.A :< JAKUB +ano!ie.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON Wyrzekniesz si( Marianny) KLEANT -igdy. przez litoś. czy mam s#usznoś. ja go naucz(. LEA!". HARPAGON Kija* da!ajcie pr(dko kija* SCENA IV HARPA#$!.ean'a -iec si( pan troc ( oddali. co to) pano!ie* co si( dzieje) KLEANT >r!i( so'ie z tego* JAKUB do . . HARPAGON ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ale syna. do . JAKUB do . po!oli. JAKUB Wi(c do'rze. HARPAGON A to 'ezczelnik* JAKUB +anie. po!oli.* KLEANT -ie ust%pi( ani kroku. panie.ean'a +aniczu* !#asnemu ojcu) HARPAGON +uś. mnie.pl 5trona BB . HARPAGON -iec !i(c @aku' rozs%dzi i po!ie.. jak mnie..

+o!iada. syn nie jest taki pomylony. /'4ry podc(odzi /u niemu Wi(c do'rze. jak pan t!ierdzi. HARPAGON Ac .pl 5trona BC . 'yle'yś pan !szed# na drog( zgody i okaza# ca#% po!olnoś. KLEANT do . JAKUB -iec mi pan poz!oli z nim pogada. skoro ojciec uczyni# ci( s!ym s(dzi%. si( pa7skim rozkazom. i $e !yj%!szy Marianny zosta!iam mu zupe#n% s!o'od( !y'oru. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. JAKUB A.. $e ! ten sposó' mo$e !szystko uzyska. i da. jakie syn !inien jest ojcu. to pe!na. czu#ego koc anka) &zy$ nie po!inien zosta!i. @aku'ie. a'y syn sta!a# ! drodze ojcu) &zy$ proste uszano!anie nie po!inno go trzyma. ojciec nie taki uparty.0 a ten 'ezczelny o'!ieś durzy si( ! niej ró!nie$ i c ce si( o ni% stara. tylko sposó' post(po!ania panicza mu si( nie podo'a0 ale gotó! jest zez!oli.a/u. $e tylko zuc !alst!o pa7skie dopro!adzi#o go do !ściek#ości.a. @aku'ie.. spra!( pod t!oj% ocen(. KLEANT &zy$ nie !styd ! jego !ieku myśle. $e ś!iadom jest szacunku. ! poprzek naszej mi#ości s!ymi pretensjami* JAKUB Rle ro'i. HARPAGON &zy$ to nie jest pot!orne.. która patrzy na uczucie i przyjmuje z tkli!ości% me !yznania0 tymczasem ojcu zac cie!a si( sta!a. jeśli o to c odzi. ale o'ecnie gotó! jest podda. po!iedz mu.0 niec pan tu zostanie. 'ym mu rzek# d!a s#o!a. -iec mi pan poz!oli z nim pomó!i. jeszcze o ma#$e7st!ie) &zy jemu przysz#o odgry!a. KLEANT +okoc a#em m#od% panienk(. do . m#odszym tej roli) JAKUB Ma pan s#usznoś. odda.ean'a Widzi panicz. !'re! mej !oli. z dala od oso'y. i ja si( nie !zdragam0 ró!nie$ pragn(. mó!i !cale roztropnie. JAKUB &zyni mi pan !ielki zaszczyt.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ Koc am pe!n% oso'( i pragn( j% ró!nie$ zaślu'i.. jaki panu jest !inien0 uniós# si( jedynie ! pier!szym zap(dzie. na to. czego pan pragnie. do Harpagona -o có$. "le ro'i. uszano!anie i pokor(. któr% j% !y'ra#em) JAKUB Ma pan s#usznoś. 'yle'y pan zec cia# si( z nim lepiej o'c odzi. 9o s% kpiny* +oz!ól pan. mu za $on( oso'( !edle jego gustu. jak pan so'ie !yo'ra$a0 po!iedzia#.

pl 5trona BD .my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT Ac . wyci+ga rę/ę. $e szczerz( $a#uj( mego post(pku. mo$esz go zape!ni. HARPAGON >oskonale* JAKUB do ./o c(us'/ę do nosa. LEA!" KLEANT & ciej mi prze'aczy. !dzi(czny ci '(d( cale $ycie. @aku'ie. paniczu..ean'a Wszystko u#o$one0 przyjmuje o'ietnic(. nie ma za co. JAKUB do Harpagona Fzecz za#at!iona. $e 'yle mi odda# Mariann(.a/u. zgadza si(. JAKUB Et. $e !reszcie przyszed#eś do rozs%dku. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. '%d" spokojny. KLEANT Mój poczci!y @aku'ie. c !il( uniesienia.ywa 'y. HARPAGON A ja serdecznie si( ciesz(. '(d( o tym pami(ta#. Harpagon sięga do /ieszeni? . no. zas#u$y#eś so'ie nagrod(. 'o jeden nie móg# drugiego zrozumie. znajdzie !e mnie za!sze najuleglejszego syna i $e nigdy nic nie uczyni( przeci!ko jego !oli. HARPAGON >ro'nostka* KLEANT Ape!niam. HARPAGON /o'o!i%za#eś mnie.e Harpagon wydo.. z so'%0 nie ma ju$ $adnego po!odu do niezgody2 sprzeczaliście si(. a.. m4wi+c@ -o. KLEANT <ogu dzi(ki* JAKUB 9eraz mog% pano!ie spokojnie pomó!i. ojcze. SCENA V HARPA#$!. JAKUB &a#uj( r%czki. @aku'ie.

moic '#(dó!. daj%c mi Mariann(. HARPAGON @a) KLEANT 8czy!iście. !yrzec si() HARPAGON -o. KLEANT Ani myśl(. '#(dó! dzieci. HARPAGON Gat!o przyc odzi rodzicom zapomnie. $e z'yt !iele ci ju$ za!dzi(czam i $e !szystko si( dla mnie mieści ! t!ej do'roci. KLEANT @ak to* $adnej urazy nie c o!asz za me szale7st!a) HARPAGON +rzejedna#eś mnie zupe#nie po!olności% i pos#usze7st!em. Mariann( za $on(. $e a$ do gro'o!ej deski zac o!am ! sercu pami(. HARPAGON A któ$ ci po!iedzia#. skoro !róc% na drog( o'o!i%zku. Mariann() KLEANT 9y. KLEANT +rzyrzekam ci. $e si( jej !yrzekasz. HARPAGON A ja przyrzekam ci. $e nie ma rzeczy. HARPAGON &o) KLEANT +o!iadam ci. KLEANT @a. KLEANT Ac . HARPAGON @ak to* to tyś o'ieca#. ojcze. $e raczysz tak ryc #o zapomnie.pl 5trona BE . nic !i(cej nie $%dam2 dosy. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ojcze. t!ej do'roci. ojcze. ojcze. tak. której 'yś nie uzyska# ode mnie.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT @akiś ty do'ry. która mi raczy odda. ojcze. $e ja c c( odda. da#eś.

HARPAGON Wyrzekam si( cie'ie* KLEANT 1 o!szem. mi si( na oczy* KLEANT <ardzo mi przyjemnie.. %"RZA& A STRZAŁKA wyc(odz+c z ogrodu ze sz/a'u)/+ Ac . dla sie'ie s!oje dary. jak ci si( podo'a. HARPAGON 1 darz( ci( moim przekle7st!em* KLEANT 5c o!aj. Harpagon idzie do ogrodu? SCENA "I LEA!". HARPAGON /a'raniam pokazy!a. zno!u zaczynasz) KLEANT -ic mnie nie zdo#a odmieni. ty o'!iesiu. tr!am przy nim 'ardziej ni$ kiedy. HARPAGON &o.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON -ie odst%pi#eś od zamiaru u'iegania si( o ni%) KLEANT +rzeci!nie.pl 5trona BH . HARPAGON Wydziedziczam ci(* KLEANT @ak si( ojcu podo'a. HARPAGON /o'aczysz. jak ja si( !ezm( do cie'ie* KLEANT We" si(. ojciec. niegodzi!cze. ojcze. ! por( pana zastaj(* +r(dko prosz( za mn%* ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.

8c . KLEANT &o to takiego) STRZAŁKA 5kar' ojca2 uda#o mi si( przyc !yci. radoś. SCENA VII HARPAGON sam.2 !szystko sko7czone dla mnie. nie !iem.ard#o mi poder$n(li2 !ykradli mi pieni%dze* Kto to 'y.. s%d. straci#em m% podpor(. niec aj mi !ska$e. KLEANT @ak$eś tego dokona#) STRZAŁKA Wszystko opo!iem. na tortury2 s#ugi.2 !y'ra# c !il(.) Mo$e tu2 Mo$e tam) Kto to taki) 9rzymaj* c(wy'aj+c sie. sie'ie samego* &o tu ludzi naoko#o* -a kogo spojrz(. kto jestem. mi(dzy !ami) +atrz% na mnie !szyscy i śmiej% si(* +rzysi%g#'ym. <ez cie'ie $y.usza /#odziej* z#odziej* roz'ójnik* morderca* Fatunku* Kto ! <oga !ierzy* @estem zgu'iony. ca#y dom ka$( !zi%. na ś!iecie.dzie uciek#) . pociec (... s#u$%ce. gdzie jestem. co ro'i(. wpada . Hej.) .dzie si( ukry!a) @ak go znale". !idz( z#odzieja. Ha.dzie p(dzi. 5ta#o si(0 ju$ nie mog(0 umieram0 ju$ umar#em0 pogrze'ano mnie* &zy$ nikt si( nie znajdzie. '#agam.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT &o si( sta#o) STRZAŁKA -iec pan idzie za mn%. syna. czego nam trze'a. 5pieszmy +ójd( spro!adzi.. zamordo!any* . córk(.dzie go szuka. po!iadam2 do'ra nasza. KLEANT &o) STRZAŁKA &a#y dzie7 na to czato!a#em.ez /ape.pl 5trona CI . ju$ go podejrze!am2 ! ka$dym domyślam si(. nie mam co ro'i. gdy rozma!ia#em z !yrodnym synem. nie ma nikogo) Ha* ten. co mnie ogra'i#) &o to za a#as na górze) &zy to z#odziej) +rzez litoś. kto 'y mnie !skrzesi# oddaj%c mi moje drogie pieni%dze lu' !skazuj%c. to ja sam* /mys#y trac(. Amykajmy2 s#ysz( jego kroki. &zy si( nie ukry# tam. KLEANT @ak to) STRZAŁKA Mamy.ie za ramię 8ddaj pieni%dze. $e oni !szyscy pomagali mu ! ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. co pope#ni# t( z'rodni(. od da!na musia# mnie śledzi. kto je ukrad#) &o) &o mó!isz) -ie. #otrze*. moje koc ane z#oto* moje 'iedne z#oto* mój drogi przyjacielu* Wydarto mi cie'ie0 odk%d mi cie'ie !ydarto. mi nie podo'na. /rzycz+c jeszcze w ogrodzie.) . jeśli ktoś zna jakiś ślad. mo$e) &o si( z nim sta#o) . tam* o kim tam mó!i%) 8 tym.

stra$e.0 a jeśli nie odnajd( mego skar'u. $adna ś!i(toś. tysi(cy talaró!* KOMISARZ Wcale po!a$na kradzie$* HARPAGON -ie ma doś. s(dzió!. 'yś pan areszto!a# ca#e miasto i przedmieścia. 'ezkarnie. HARPAGON p)acz+c >ziesi(. pr(dko. policji. KOMISARZ Kogo pan podejrze!asz) HARPAGON Wszystkic 2 $%dam. s%dy przed s%d za!ez!(. tysi(cy talaró!. KOMISARZ >ziesi(. straszli!ej kary za tak pot!orn% z'rodni(0 gdy'y to mia#o ujś. AKT PIĄTY SCENA I HARPA#$!. 1le pan po!iada. tysi(cy talaró!. kató!* Wszystkic ka$( po!y!iesza. -ie pier!szyzna mi #apa. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. szu'ienice. HARPAGON Wszystkie !#adze poruszy#em. $e 'y#o ! szkatu#ce) HARPAGON 8kr%g#e dziesi(. nie 'y#a'y 'ezpieczna. ilu ludzi pos#a#em na szu'ienic(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ kradzie$y* >alej.. komisarzy.pl 5trona C6 . @eśli mi nie odnajd% pieni(dzy. KOMISARZ W jakiej !alucie 'y#a ta suma) HARPAGON W no!iutkic luidorac i pistolac pe#nej !agi. $5I%ARZ KOMISARZ -iec si( pan na mnie spuści0 znam s!oje rzemios#o.. kleszczy. sam si( potem po!iesz(. KOMISARZ -ale$y dope#ni. tyle razy po tysi%c frankó!. <ogu dzi(ki. a'y zaj(#y si( t% spra!%. z#odziei2 c cia#'ym mie. !szelkic formalności.

pl 5trona C: .a +rosz( si( nie przestrasza.a Kogo) /#odzieja) JAKUB Mó!i( o prosiaku. mój przyjacielu. HARPAGON -ie o to teraz c odzi0 jest tu !#aśnie pan.i sceny. niec aj mi pan !ierzy. jak zdo#am najlepiej. JAKUB >aj( s#o!o. który podcina mi skrzyd#a no$ycami oszcz(dności. to !ina rz%dcy. a potem dopiero z ca#% suro!ości% przyst%pi. co !iesz o pieni%dzac .my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KOMISARZ -ajlepiej '(dzie. HARPAGON -ie o to c odzi. HARPAGON Gajdaku* o co innego idzie. HARPAGON do . .a/u. JAKUB +an tak$e proszony na kolacj() KOMISARZ /atem.a/u. z /'4rej przyszed) /araz !róc(. jakieś poszlaki. z którym trze'a pomó!i. 9ymczasem niec aj go zar$n%. i ugoszcz( !as.. nie trze'a nic zataja. o innyc rzeczac . niec aj go !pakuj% do !rz%cej !ody i po!iesz% u po!a#y.. które mi skradziono) JAKUB 5kradziono panu) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. jak nale$y. $5I%ARZ. JAKUB @e$eli pa7st!a nie uracz( tak. a którego c c( na dziś przypra!i. nikogo i stara. si( ostro$nie !y#apa. przypiek% mu nogi. do !ydo'ycia skradzionyc pieni(dzy. @estem cz#o!iek 'ardzo !yrozumia#y2 !szystko pójdzie jak po maśle. nie o kolacj(0 gadaj natyc miast. !edle mego przepisu. nie p#oszy. KOMISARZ do . odwracaj+c się w s'ronę. SCENA II HARPA#$!. którego rz%dca mi przys#a#.A :< JAKUB w g)ę. jak'ym pragn%#. !yst%pi(.

na rz%dcy.pl 5trona C= . na czym to opierasz. A i kije dzisiejsze tak$e do'rze pami(tam. jeśli !yznasz ca#% pra!d(. JAKUB po cic(u na s'ronie Wy'orna sposo'noś.. HARPAGON Walery) JAKUB 9ak. JAKUB +anie. 8dk%d !kr(ci# si( do domu. #otrze. myśl(. 9ak. HARPAGON 8n* który zda!a# si( tak !ierny) JAKUB W#aśnie. i ka$( ci( natyc miast po!iesi. Widz( z t!arzy. a'y si( zemści. opo!ie do'ro!olnie !szystko. nikt ju$ ani pisn%. $e to porz%dny cz#o!iek.. nie stanie ci si( nic z#ego i otrzymasz od pana so!it% nagrod(. je$eli nie oddasz* KOMISARZ do Harpagona Mój <o$e* niec $e mu pan nie !ymyśla. pa7skim c (ciom2 mó!i#em panu.. !yra"nie. zadoś. a$ go !pakuj% do !i(zienia. ca#% pra!d(. nie mo$e. /'iera !idocznie myśli. JAKUB Myśl(. 'yś nie !iedzia# czegoś. co myśl(. jak on zagra. !szystko ta7cuje. $e to uczci!y cz#o!iek i $e czekaj%c. KOMISARZ 9rze'a !skaza. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. a'y uczyni. $e to on ści%gn%#. HARPAGON / czegó$ tak myślisz) JAKUB / czego) HARPAGON 9ak. $e to rz%dca !yplata# t( sztuk(. z tego.. @estem przekonany.. mój przyjacielu.. HARPAGON &ó$ ty mamrotasz) KOMISARZ do Harpagona -iec mu pan da pokój.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON 9ak. 8kradziono go dzisiaj2 nie podo'na. jeśli mam po!iedzie.

HARPAGON 9a. czy to ta sama. .pl 5trona C? .dzie$ 'y#y) HARPAGON W ogrodzie. Ale opisz j% nieco dok#adniej. JAKUB 9o.. KOMISARZ 9o si( rozumie. jak szkatu#ka. ni'y ma#a. HARPAGON @ak$e !ygl%da#a ta szkatu#ka) +rzekonamy si( zaraz. -o.. JAKUB Wygl%da#a. jak kr%$y# ko#o miejsca. KOMISARZ @akiego koloru) JAKUB Koloru) JAKUB Koloru. ni'y koloru. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. JAKUB -o. $e du$a przez !zgl%d na za!artoś. ale mó!i(. to.. 'y#a ma#a.. to. któr% skradziono.. jak kr%$y# po ogrodzie. mo$e mi pan podda !yra$enie. taka du$a szkatu#ka. gdzie 'y#y ukryte pieni%dze) JAKUB 8czy!iście.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON Widzia#eś go mo$e.. JAKUB @ak !ygl%da#a) HARPAGON 9ak.. JAKUB W#aśnie !idzia#em. JAKUB -o tak... Widzia#em u niego szkatu#k(. rzecz z tej strony. A ! czym 'y#y sc o!ane) HARPAGON W szkatu#ce. jeśli 'ra.

a'y mnie zdradzi. JAKUB na s'ronie Ej. $5I%ARZ.pl 5trona CB . JAKUB W#aśnie czer!ono4szara. si( ! dom. o czym mó!i(* +ró$no uda!a. . JAKUB do Harpagona +anie.0 po tym. czy$'ym sam o tym nie !iedz%c. a'y mnie podejś. 'ez!stydny* nie !iesz ni'y. $e to ja go !yda#em. @ak śmia#eś nadu$y. mej do'roci.A :< HARPAGON /'li$ si( tu.. !#aśnie rz%dca nadc odzi.. ! sposó' tak anie'ny) WALERY +anie. skoro !i(c !szystko odkryte. szara. z panem i czeka#em tylko pomyślniejszyc okoliczności0 ale skoro tak ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. !yznaj najczarniejszy post(pek. HARPAGON -ie ma !%tpli!ości0 z pe!ności% ta sama. /apisz pan jego zeznanie. ej. co zasz#o. panie komisarzu. najniegodzi!szy zamac . zdrajco* -ie rumienisz si( za s!% z'rodni() WALERY @ak% z'rodni() HARPAGON @ak% z'rodni(. !ierz(. 8 nie'a* komu$ dzisiaj zaufa. jaki kiedykol!iek pope#niono na ziemi* WALERY 8 co c odzi) HARPAGON @ak to.0 ca#a rzecz odkryta0 do!iedzia#em si( o !szystkim. trafi# ! sedno) WALERY /amiarem moim 'y#o mó!i..* -ie mo$na ju$ za nikogo r(czy. +isz pan. !ciska. WALERY. -iec $e mu pan nie po!ie 'odaj. nie '(d( szuka# !ykr(tó!0 nie c c( si( niczego !ypiera. sam sie'ie. to c cia#em po!iedzie.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON -o) JAKUB -ie 'y#a czer!ona) HARPAGON -ie. %9E!A III HARPA#$!. $e 'y#'ym zdolny okraś.

. ale z!a$y!szy !szystko. 5koro mnie !ys#uc asz. HARPAGON 9ego te$ $%dam. mego uspra!iedli!ienia. HARPAGON 9u nie c odzi o $aden onor.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ si( sta#o. 9o pra!da. ty !isielcze* WALERY Kre! pa7ska nie dosta#a si( ! niegodne r(ce. +rzysi(gam zrzec si( ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.) WALERY 9ak.. przekonasz si(. moje !n(trzności.. 8so'a moja i poc odzenie nie przynosz% jej 'ynajmniej !stydu0 nie sta#o si( zgo#a nic. $e pytam* WALERY <óst!o nios%ce z so'% unie!innienie '#(dó!. nie zas#u$y#em na takie naz!isko. 'yś si( nie unosi# i raczy# !ys#uc a. '#%d mój jest do prze'aczenia.. czego 'ym nie móg# napra!i. zaklinam. coś zra'o!a#. $e z#o nie jest tak !ielkie. panie.pl 5trona CC . do moic dukató!* WALERY -ie.uczynienie. jak si( !ydaje. HARPAGON 1 có$ za uspra!iedli!ienie mo$esz przytoczy. s#o!o daj(2 mi#oś. panie. Ale po!iedz. z#odzieju nikczemny) WALERY 8c .. do któryc przy!odzi2 mi#oś. HARPAGON @ak to) do prze'aczenia* 9aka zasadzka* taki 'ezczelny zamac * WALERY +rzez litoś. nie 'ogact!a mnie skusi#y0 nie to mnie !cale nie olśni#o. nie unoś si( pan takim gnie!em. jak si( !ydaje* @ak to* 9o moja kre!. WALERY Honor pa7ski otrzyma pe#ne zadoś. HARPAGON Gadna mi#oś. co ci( popc n(#o do takiego czynu) WALERY 8c * i pan pyta) HARPAGON 8czy!iście. HARPAGON Mi#oś. za!ini#em ci($ko !zgl(dem pana. a'yś odda# to. HARPAGON -ie tak !ielkie.

. $e przez mi#oś.. HARPAGON /nakomita przysi(ga* paradne ślu'y* WALERY 9ak. o!oc kradzie$y. u !szystkic dia'#ó!* -ic nie zosta!i(* A to szczyt 'ezczelności2 c cie. nie mo$esz mi go odmó!i. '%d" pe!ny* WALERY Jmier.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ !szelkic pretensyj do t!ego maj%tku. HARPAGON -ie zosta!i(. mnie jednego nale$y oskar$y.. co posiadam. jakiej si( na mnie dopuści#* WALERY &zy$ pan to nazy!asz kradzie$%) HARPAGON &zyja to nazy!am kradzie$%) 9aki skar'* WALERY +ra!da.pl 5trona CD . $e '(dziemy do sie'ie nale$e. zatrzyma. HARPAGON Ani mi ! g#o!ie* &ó$ to !szystko ma znaczy. na za!sze.) WALERY +rzysi(galiśmy so'ie !iar( i uczyniliśmy ślu'. poruszy#y mym sercem0 po'udki szlac etniejszej natury sta#y si( "ród#em tego post(pku.. 'ezczelny o'!iesiu0 s%d zro'i z to'% nale$yty porz%dek. nie c ci!oś.. HARPAGON @u$ ja ci to !y'ij( z g#o!y. $e jeśli sta#o si( z#e. jaki pan posiadasz. zosta!iaj%c go ! moic r(kac .. popc n(#a mnie do tego. HARPAGON 8n c ce tu !e mnie !mó!i. HARPAGON ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. '%d" przekonany. tylko jedna zdo#a nas roz#%czy. Ale ja dam so'ie z to'% rad(. 'y#eś mi zosta!i# to. skar' najcenniejszy. to pe!na0 ale nie tracisz go przecie$. WALERY Aczynisz pan. <#agam pana na kolanac o ten skar' tak pe#en uroku0 jeśli masz troc ( serca. które pan przypuszcza. !szystko z t!ojej r(ki0 ale '#agam pana. -ie te spr($yny. jak zec cesz0 jestem gotó! ścierpie. &órka pa7ska nie ponosi ! tym $adnej !iny. c rześcija7sk% dy'ie na moje pieni%dze. przyrzekliśmy so'ie. HARPAGON A to si( zapali# do moic pieni(dzy* WALERY Mó!i#em ju$. $e nic nas nie rozdzieli.

jak si( rzeczy mia#y. HARPAGON na s'ronie &udne oczy mej szkatu#ki* Mó!i jak koc anek o koc ance. Ale przede !szystkim c c( ode'ra. pa7sk% córk(. to 'y#o'y doś. HARPAGON na s'ronie Moja szkatu#ka z'yt uczci!a* WALERY @edynym mym pragnieniem 'y#o posiada. WALERY +ani &laude !ie !szystko i mo$e zaś!iadczy. szcz(ście jej !idoku0 $adna z'rodnicza myśl nie skala#a uczucia.. u pana. panie0 'y#a ś!iadkiem naszyc !zajemnyc zo'o!i%za7 i dopiero upe!ni!szy si( o uczci!ości myc zamiaró! pomaga#a mi nak#oni. j% 'y myśl% najl$ejsz%2 z'yt jest na to czysta i uczci!a. panie.0 zaraz mi tu śpie!aj. gdzie j% ukry#eś. HARPAGON -o. WALERY @a) @est jeszcze tu. $e nie opuści#a domu) WALERY -ie. tak samo jak i mnie0 pa#a#em do niej jedynie uczuciem nie!innym i pe#nym szacunku. m% !#asnoś. moja droga szkatu#ka* g)o*no Mó!isz. nie naruszy#eś jej) WALERY @% naruszy. palce ! takim #ajdact!ie. krzy!d( pan jej ro'isz. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ni$ o'razi.pl 5trona CE . HARPAGON na s'ronie +a#a# do mojej szkatu#ki* WALERY Wola#'ym raczej umrze. HARPAGON na s'ronie 8. szczególne. HARPAGON &o* ona jest !spólniczk% tej spra!ki) WALERY 9ak.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ Myśl( so'ie* >opra!dy. a po!iedz teraz. a'y przyj(#a me s#o!o i da#a mi s!oje.* Ac .. jakim natc n(#y mnie jej cudne oczy. gdy'y córka mia#a macza.

si( ! mi#ostki z tym tu nikczemnym z#odziejem. $e led!ie z naj!i(kszym trudem zdo#a#em nak#oni. zar(czasz si( poza mymi plecami. 'ez mego poz!olenia* Ale za!iedliście si( o'oje.pl 5trona CH przyrzecze7 . do E.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON na s'ronie A to co zno!u) &zy$'y o'a!a przed s%dem pomiesza#a mu zmys#y) do Wa...) WALERY &órki pa7skiej0 zaled!ie !czoraj da#a si( namó!i. panie. do pragnie7 mej mi#ości. WALERY -ie zas#u$y#em na te imiona0 i gdy si( !ykryje. HARPAGON &órka podpisa#a przyrzeczenie ma#$e7st!a) WALERY 9ak.A :<. do Wa. ELIZA. panie. pe#7 pan o'o!i%zki s!ego urz(du2 opisz go ! protokole jako opryszka i u!odziciela. . jakic ci nie szcz(dzi#em) Jmiesz !da!a. HARPAGON 8.erego ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. córko !yrodna* córko niegodna takiego ojca* 9ak !ype#niasz nauki. kim jestem. HARPAGON 8. JAKUB @ak opryszka i u!odziciela.izy >rz!i i t(ga k#ódka '(d% najlepsz% g!arancj% t!ego pos#usze7st!a. jej skromnoś. do podpisania !zajemnyc ma#$e7st!a. 5ARIA!!A. nie'a* -o!e nieszcz(ście* JAKUB do /omisarza +isz pan.erego &ó$ ty 'redzisz o jakiejś córce) WALERY Mó!i(. $5I%ARZ HARPAGON Ha. i ja ró!nie$. panie komisarzu. HARPAGON &zyj% znó! skromnoś. có$ za z'ieg niedoli* &ó$ za na!a# rozpaczy* do /omisarza >alej. %CENA IV HARPA#$!. WALERY. 6R$ZY!A.

o której pan ci%gle 'redzisz) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. który pog!a#ci# najś!i(tsze pra!a0 !ślizn%# si( ! dom pod mask% mego s#ugi. ci( '(d( $y!cem* ELIZA /. HARPAGON -ie. jestem najnieszcz(śli!szym z ludzi* &ó$ za za!ik#ania i k#opoty.ę/aj+c przed Harpagonem Ac . ojcze. 'ezczelny o'!iesiu. ojco!sk%.pl 5trona DI . c ciej okaza. co uczyni#.A :< ANZELM &ó$ to. panie Anzelmie. ni$ so'ie !yo'ra$asz0 mniej dzi!nym 'yś znajdo!a#. za'ijaj%* 8to #otr. !#aśnie ! c !ili naszego kontraktu* Kradn% mi onor. ojcze. $e odda#am mu serce.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ a dla cie'ie. $e '(d( !ys#uc any przynajmniej. HARPAGON 9o !szystko 'anialuki0 !ola#'ym. niec aj ro'i s!oje. mienie0 morduj% mnie. Mam nadziej(.. WALERY. 'ardziej ludzkie uczucia0 nie poz!ól rodzicielskiej !#adzy posun%. si( do ostatnic granic suro!ości. zdrajca. 'y ci si( poz!oli# utopi. której !y'ór tyle ci( o'urza. któr%. 9ak. nie szu'ienica0 ko#em #ama. szu'ienica '(dzie jedyn% odpo!iedzi%* WALERY -ie pa7skie uniesienie '(dzie s(dzi% ! tej spra!ie. zanim us#ysz( !yrok. $5I%ARZ. FROZYNA na s'ronie A to szczególna a!antura* SCENA V A!ZEL5. JAKUB na s'ronie /ap#acisz za moje plecy.0 spra!iedli!oś. na c !il( przyst(p spokojniejszej roz!adze. nie c c( s#ysze. to on !y'a!i# mnie ze strasznego nie'ezpiecze7st!a.. zaklinam ci( przez mi#oś. ojcze. gdy'yś !iedzia#. a'y mnie okraś. /adaj so'ie trud poznania 'li$ej oso'y. które jak !iesz. a'yś. nie. 6R$ZY!A. i u!ieś. WALERY &o to za kradzie$. ELIZA. $e 'ez jego poś!i(cenia utraci#'yś mnie. HARPAGON 8myli#em si(0 nie. panie Harpagonie) Widz( ci( !ielce !z'urzonym. ni$ $e'y uczyni# to. na za!sze. HARPAGON 8c . 8n jest zgo#a inny. . HA<PA#$!. 5ARIA!!A.. mi córk(. -ie unoś si( !y'uc em gnie!u0 racz da... ELIZA 8jcze. prze'y#am nieda!no0 jemu to !inien jesteś $ycie córki.

9a znie!aga przede !szystkim cie'ie dotyczy. ! mi#ości.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON 9ak. na s!ój koszt !szelkie kroki pra!ne. WALERY w/)adaj+c z dum+ /ape. o* u!a$aj tylko. a'y si( stroi. ANZELM ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. co mó!isz. $e ic nikt nie zna. o serce. daj mu pan mó!i. ANZELM Ho. !ymienili z so'% przyrzeczenie ma#$e7st!a. spos'rzegaj+c.. &a#y -eapol mo$e zaś!iadczy. !iesz pe!no. jakiej z'rodni mo$e si( ktoś dopatrze.pl 5trona D6 . że dwie *wiece się pa. panie Anzelmie0 tyś po!inien !ytoczy. ci%gn%cyc korzyś.0 zo'aczymy.. opisz jak nale$y i przedsta! z'rodni( ! najjaskra!szym ś!ietle. na t!oic po!iastkac . $e !iem0 ma#o kto zna# go tak jak ja. szal'ierzy. który ca#y -eapol zna na !ylot i który z #at!ości% mo$e si( pozna..0 a jeśli -eapol jest panu tak znanym. kogokol!iek przemoc% ani za'iega. $e naz'yt dumny jestem. 5koro si( oka$e. Fyzykujesz !i(cej. przyrzek# mi !ype#ni. któr% $y!i( do pa7skiej córki.erego 8pisz go pan. które nie jest !olne. a'y si( pomści. HARPAGON 8to pan komisarz. jak !#asn%. WALERY -ie pojmuj(. co c ce po!iedzie. ale co do pa7skiej spra!y.usz -ie jestem cz#o!iekiem. s!oje zadanie z ca#% sumienności%. do czego 'ym nie mia# pra!a. 'ardzo dzielny cz#o!iek. która !edle pa7skiego mniemania czeka na mnie za te tajemne zar(czyny. HARPAGON >r!i( so'ie z !aszyc 'aśni0 roi si( dziś na ś!iecie od tyc do'rze urodzonyc opryszkó!. który 'y móg# czegoś si( o'a!ia. kara. ANZELM +e!nie. gasi jedn+ ANZELM /a poz!oleniem. WALERY Wiedz pan. HARPAGON >on 9omasz czy don Marcin. z tego. kto to 'y# don 9omasz dSAl'urci. ANZELM -ie jest moim zamiarem zaślu'ia. za jego zuc !alst!o.. do /omisarza. ni$ myślisz0 mó!isz !o'ec cz#o!ieka.. nic mnie nie o'c odzi. o mym urodzeniu. WALERY & c( po!iedzie. $e jemu to !#aśnie za!dzi(czam ś!iat#o dzienne. i u'iegaj%cyc si( 'ezczelnie o 'yle znakomite naz!isko. kim jestem. ! coś. skarg( i przepro!adzi. ws/azuj+c na Wa. gotó! jestem j% popiera.+.

jak ten. Wymyśl inn% istori(. która ci si( mo$e lepiej po!iedzie. tym #garst!em. !idok zaś jej uczyni# mnie nie!olnikiem jej !dzi(kó!. $e ca#a ta k#amst!em z'udo!anym na pozorac pra!dy) istoria nie jest WALERY Kapitan iszpa7ski jako ś!iadek0 piecz%tka ru'ino!a mego ojca0 agato!a 'ransoleta. co s#ysz(. WALERY +ani m% siostr%) MARIANNA 9ak. $e spotykam ! to'ie 'rata. co mó!isz.. i ja mog( zaś!iadczy. czego 'ym nie móg# do!ieś. $e jesteś synem don 9omasza dSAl'urci) WALERY 9ak0 i jestem gotó! ka$demu to ! oczy po!tórzy. $e jest ju$ lat szesnaście co najmniej. uc odz%c !raz z licznymi znakomitymi rodzinami przed prześlado!aniem. jej ojca zrodzi#y !e mnie zamiar dostania si( do tego domu. >o!iedz si(. ! istocie nie lada* >o!iedz si(. WALERY -iec si( pan raczy liczy.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ @emu) WALERY 9ak. matka 'o!iem. !yc o!a# jak !#asne dziecko i !#o$y# do s#u$'y !ojsko!ej. zgin%# na morzu z $on% i dzie. i nie pró'uj si( ocali. po tym. udaj%c si( ! poszuki!anie jego śladó!. !raz ze s#u$%cym ocali# si( z roz'icia na iszpa7skim okr(cie. ANZELM Jmia#oś. WALERY 9ak0 ale pan znó! do!iedz si(.. 5erce me zadr$a#o od pocz%tku t!ego opo!iadania. $e ty nie k#amiesz zgo#a2 !szystko.. przez nie'o zes#any przypadek da# mi pozna. który ocala# !raz ze mn%. o którym mó!isz. MARIANNA Ac . ó! s#uga. jak to za!sze przypuszcza#em0 gdym przeje$d$a# t(dy. urocz% Eliz(. $e kapitan okr(tu. ANZELM Ec . !zruszony m% niedol%. 9o nie $adne #garst!o0 nie mó!i( nic. ze s#o!ami.pl 5trona D: .. któr% matka !#o$y#a mi na r(k(0 stary +edro. +rzed nieda!nym czasem do!iedzia#em si(. odk%d !iek mój na to poz!oli#. ANZELM Ale jakie inne jeszcze ś!iadect!o prócz s#ó! mog% ś!iadczy. !skazuje mi jasno. poczu# do mnie sympati(. ku s!emu za!stydzeniu. ANZELM @ak to* śmiesz mó!i. $arty so'ie stroisz.. $e syn jego licz%cy siedem lat. 5i#a mego przy!i%zania oraz suro!oś. któr% to spotkanie uczyni ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. jakie nast%pi#o po zamieszkac ! -eapolu.mi. a pos#ania kogo innego ! poszuki!aniu za rodzicami. i $e ten ocalony syn stoi oto przed to'%. i$ ojciec mój nie zgin%#. ku s!emu za!stydzeniu.

pami(. Ada#yśmy si( do . +o dziesi(ciu latac nie!oli szcz(śli!y przypadek !róci# nam s!o'od(0 pospieszy#yśmy do -eapolu. gdyśmy si( rato!a#y na szcz%tkac okr(tu. tysi%c razy po!tarza mi o niedolac rodziny. -ie'ezpiecze7st!o.) HARPAGON 9ak jest. gdzie do!iedzia#yśmy si(. com posiad#. uc odz%c przed 'ar'arzy7sk% srogości% kre!nyc . HARPAGON -a panu zatem '(d( poszuki!a# skradzionyc dziesi(ciu tysi(cy talaró!. gdzie matk( czeka#y resztki spadku rozszarpanego ! czas naszej nieo'ecności0 stamt%d zaś. sc !ytali korsarze. ojcem naszym) MARIANNA &ie'ie$ to matka op#aki!a#a tak d#ugo) ANZELM 9ak. !asze uniesienia ze #zami radości szcz(śli!ego ojca* WALERY 9y. $adnej !iadomości o ojcu. córko0 tak. niez'adane !yroki !asze* @aki$ to do!ód. i$ ca#e nasze mienie sprzedano. ut!ierdzi!szy si( ! przekonaniu o !aszej śmierci. jakim mi zagra$a# po!rót do -eapolu. którego nie'o ocali#o z odm(tó! !raz z ca#ym mieniem. 1 nam nie'o nie da#o zgin%. kaza#o mi si( !yrzec na za!sze zamiaru ogl%dania ojczyzny0 znalaz#szy tedy sposó' sprzedania tego. ANZELM 8 nie'a. i który przez lat przesz#o szesnaście. przy'y#a !raz ze mn% tutaj. gdzie pod mianem Anzelma pragn%#em ukry.enui.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ tak szcz(śli!%.ma Wi(c to syn pa7ski) ANZELM 9ak. jakie !ióz# ze so'%. WALERY ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. po d#ugic !(dró!kac pragn%# zazna. które mnie przypra!i#o o tyle udr(cze7. $ycie pe#ne $a#ości i niedostatku. WALERY Któ$ to po!iedzia#) HARPAGON @aku'.pl 5trona D= . ! op#akanym roz'iciu0 jednak ocalaj%c nam $ycie uczyni#o to kosztem !olności2 nas 'o!iem matk( i mnie. naz!iska. synu0 jam jest don 9omasz dSAl'urci. a'y p(dzi. $e ! !aszym r(ku spoczy!a za!sze moc czynienia cudó!* Aściskajcie mnie dzieci0 c od"cie zjednoczy. ! z!i%zkac z do'r% i zacn% istot% pociec y przy no!ym ognisku rodzinnym. osiad#em ! tym mieście. HARPAGON do Anze. ANZELM 8n mia#'y ukraś. lecz nie mog#yśmy uzyska.

Mam pe!ne poszlaki ! t!ojej spra!ie2 przyc odz( ci po!iedzie. si(.. i $e nie'o ws/azuj+c Wa. szkatu#k() HARPAGON -ic nie ruszono) KLEANT Ani szel%ga.pl 5trona D? . otrzymasz pieni%dze z po!rotem. WALERY. na to ma#$e7st!o i do#%czy. co nie jest z'yt przyjemne s#ysze.dzie$ s%) KLEANT -ie miej o to najmniejszej o'a!y0 s% ! 'ezpiecznym miejscu0 !szystko zale$y ode mnie. co !y'ierasz2 odda. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. 6R$ZY!A. 5ARIA!!A. HARPAGON . niezdolny. odda#o mi ojca. WALERY +an mog#eś s%dzi. 8to !#aśnie komisarz przyj%# jego zeznania. mi Mariann(.ean'a Ale panu jeszcze nie !iadomo. czy jest t!oim zamiarem przysta. & ciej po!iedzie. HARPAGON 8!szem. domyślasz si( zape!ne.a/u. $5I%ARZ. ojcze.ma od którego zale$y dziś moja r(ka..erego !raz z 'ratem mym. !aszym pragnieniom +anie Harpagonie. $e je$eli si( zgodzisz. . czy straci. i zgód" si(.a 9y to mó!isz) JAKUB +rzecie pan !idzi. SCENA VI HARPA#$!. moje dzieci. +ozostaje ojcu zdecydo!a. A!ZEL5. tego. jak ja si( godz(. $e nic nie mó!i(. a'ym zaślu'i# Mariann(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ do . LEA!". nie ka$ so'ie t#umaczy. na te o'a ma#$e7st!a. s!oje pieni%dze. i nie oskar$aj nikogo. c c( !idzie.. ELIZA. nie !raca mnie !am po to. $e to poz!olenie dzisiaj nie !ystarcza. %"RZA& A KLEANT -ie dr(cz si(. t!oje zez!olenie do zgody matki zosta!iaj%cej córce s!o'od( !y'oru) MARIANNA do . i$ ja 'y#'ym zdolny do tak anie'nego czynu) HARPAGON /dolny. który tu stoi przed to'%.A :<. ws/azuj+c Anze. ANZELM -ie'o. $e !y'ór m#odej oso'y skieruje si( raczej na syna ni$ do ojca. a'ym si( mia# sprzeci!ia. Et.

A teraz pójd"my podzieli.) /a pra!d( 'ij% kijem. ANZELM >o'rze !i(c0 znajd( je za pana0 niec ci( o to g#o!a nie 'oli. ojcze. ale pod !arunkiem. trze'a 'y mi ujrze. tego2 mo$esz go po!iesi. któr% nam ten szcz(sny dzie7 przynosi. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. to oszczerst!o. & od"my$ tedy cieszy. za k#amst!o c c% !iesza. !szystkie koszta) ANZELM Ale$ do'rze. ANZELM /goda.pl 5trona DB . -o. ot. $e na !esele spra!isz mi no!e u'ranie. jeśli #aska. HARPAGON A ja pójd( uściska. ola* /a poz!oleniem.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON A'ym móg# ze'ra. ale ja nie mam !cale oc oty praco!a. za darmo. czyś zado!olony) HARPAGON >o'rze. HARPAGON /o'o!i%zujesz si( ponieś. c ciej mu prze'aczy.* ANZELM Mości Harpagonie. HARPAGON /ap#acisz komisarza) ANZELM -iec i tak '(dzie. KOMISARZ Hola. koc an% szkatu#k(. Któ$ mi zap#aci za protokó#) HARPAGON -ic ju$ po protokole. pano!ie. o!szem. si( radości%.. si( tym niespodzie!anym szcz(ściem z !asz% matk%. KOMISARZ >o'rze. zdro!% i nietkni(t%. JAKUB <o$e mi#osierny* @ak$e !i(c trze'a czyni. !przód moj% szkatu#k(. KLEANT Ajrzysz j%. HARPAGON -ie mam pieni(dzy na !yposa$enie dzieci. HARPAGON @ako zap#at( masz pan tu. myśli.