P. 1
Skąpiec - Molier

Skąpiec - Molier

|Views: 53|Likes:
Wydawca: sleepless00

More info:

Published by: sleepless00 on Dec 17, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2015

pdf

text

original

Sections

my-eBook

_________________________________________________________________________________________________________________

Molière SKĄPIEC

HARPAGON ojciec Kleanta i Elizy, zalotnik Marianny KLEANT syn Harpagona, zalotnik Marianny ELIZA córka Harpagona WALERY syn Anzelma, zalotnik Elizy MARIANNA córka Anzelma ANZELM ojciec Walerego i Marianny FROZYNA pośredniczka SIMON faktor JAKUB kuc arz i !o"nica Harpagona STRZAŁKA s#u$%cy Kleanta PANI CLAU E gospodyni Harpagona ! ZIEBEŁKO s#u$%cy Harpagona SZCZYGIEŁEK s#u$%cy Harpagona KOMISARZ POLICJI i jego PISARZ Rzecz dzieje się w Paryżu, w domu Harpagona

OSOBY

AKT PIERWSZY
SCENA I WALERY, ELIZA WALERY &ó$ to, nado'na Elizo, zapad#aś, !idz( ! smutek po c !ili serdecznego zapa#u, który spra!i#, i$ tak !spania#omyślnie odda#aś mi !iar( i s#o!o) Wzdyc asz, gdy ja jestem tak pe#en radości* +o!iedz, mia#a$'yś $a#o!a,, $eś mnie uczyni#a szcz(śli!ym) & cia#a'yś cofn%, zadatek uczu,, do którego mi#oś, moja zdo#a#a ci( nak#oni,) ELIZA -ie, Walery, nie $a#uj( niczego. /'yt s#odka jakaś !#adza nie!oli mnie ku to'ie0 nie mam na!et si#y pragn%,, a'y si( to nie 'y#o sta#o. Ale je$eli mam 'y, szczer%, przysz#oś, nape#nia mnie niepokojem0 !ielce si( o'a!iam, $e mi#oś, zapro!adzi#a mnie dalej, ni$'y si( godzi#o. WALERY 1 czemu$ t!oje ust(pst!o nape#nia ci( o'a!%) &zegó$ si( l(kasz) ELIZA Ac ) nie jednej, ale stu rzeczy2 pory!czości ojca, !ymó!ek rodziny, s%du ś!iata0 ale nade !szystko, Walery, odmiany t!ego serca i tego okrutnego zo'oj(tnienia, jakim !y, m($czy"ni, odp#acacie najcz(ściej z'yt tkli!e do!ody nie!innego uczucia. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona 6

my-eBook
_________________________________________________________________________________________________________________

WALERY Ac , nie czy7 mi tej krzy!dy i nie s%d" !edle innyc . +os%dzaj mnie o !szystko raczej, Elizo, ni$ o to, 'ym móg# uc y'i, temu, com ci po!inien. -az'yt ci( koc am, a mi#oś, moja tr!a, '(dzie do gro'u. ELIZA Ac , Walery, ka$dy !szak mó!i to samo* W s#o!ac !szyscy m($czy"ni podo'ni s% do sie'ie0 czyny dopiero ods#aniaj% ró$nice. WALERY 5koro !i(c czyny jedynie daj% pozna,, czym ! istocie jesteśmy, zaczekaj przynajmniej, a$ '(dziesz mog#a !edle nic os%dzi, me serce, i nie o'arczaj mnie z'rodniami czerpanymi ! przed!czesnyc podejrzeniac . -ie ra7 mnie, '#agam, tak dotkli!ym ciosem i zosta! mi czas, a'ym tysi%cznymi do!odami móg# ci do!ieś, sta#ości myc p#omieni. ELIZA Ac , jak$e #at!o jest nas przekona,, gdy kogoś koc amy* 8c tak, Walery* i ja mniemam, $e serce t!oje niezdolne 'y#o'y mnie za!ieś,. Wierz(, $e koc asz pra!dzi!ie i $e mi '(dziesz !ierny0 nie c c( !%tpi, o tym i dr$( ju$ jedynie przed pot(pieniem ś!iata. WALERY Ale sk%d tak czarne przypuszczenia) ELIZA -ie l(ka#a'ym si( niczego, gdy'y ka$dy patrzy# na ci( moimi oczyma2 ! oso'ie t!ej znajduj( dostateczne uspra!iedli!ienie !szystkiego, com uczyni#a. Moje serce na s!oj% o'ron( mo$e si( po!o#a, na !szystkie t!oje przymioty, poparte jeszcze d#ugiem !dzi(czności, który nie'o kaza#o mi !zgl(dem cie'ie zaci%gn%,. &o c !ila staje mi przed oczyma straszli!e nie'ezpiecze7st!o, które po raz pier!szy z'li$y#o nas do sie'ie0 szlac etna od!aga, z jak% nie !a a#eś si( nara$a, $ycia, a'y mnie !ydrze, !ściek#ości !z'urzonyc fal0 pe#na tkli!ości opieka, jak% mnie otoczy#eś !ydo'y!szy z !ody, oraz te !ytr!a#e ś!iadect!a $arli!ej mi#ości, której ani czas, ani przeszkody nie zdo#a#y odstr(czy,. Wi(cej jeszcze* !szak$e ta mi#oś, ka$e ci zapomnie, o domu, zatrzymuje ci( ! tym mieście, zmusza ci(, a'yś ze !zgl(du na mnie trzyma# ! ukryciu stan i naz!isko, a !reszcie sk#ania do tego, i$ a'y mnie !idy!a, przyj%#eś o'o!i%zki domo!nika mego ojca. Wszystko to nie mog#o mnie nie przy!i%za, do cie'ie i !ystarcza najzupe#niej ! moic oczac , a'y !yt#umaczy, krok, na który si( zgodzi#am0 nie !ystarczy mo$e jednak, a'y go unie!inni, ! oczac ludzi. Ac , !cale nie jestem pe!na, czy ś!iat zec ce zrozumie, moje uczucia* WALERY /e !szystkiego, coś tu na m% korzyś, !ymieni#a, jedynie mej mi#ości pragn%#'ym przypisa, jak%ś zas#ug(0 co zaś do skrupu#ó!, to sam ojciec stara si( a$ nadto, a'y post(pek t!ój uczyni, zrozumia#ym dla ś!iata. 9en 'ezmiar sk%pst!a i suro!oś,, z jak% o'c odzi si( z dzie,mi, zdolne s% uspra!iedli!i, najśmielsz% decyzj(. +rze'acz mi, urocza Elizo, $e si( !yra$am ! ten sposó'0 !iesz !szak$e, $e trudno 'y 'y#o z#agodzi, s%d ! tej mierze. 5koro jednak, jak si( spodzie!am, uda mi si( odszuka, rodzicó!, z #at!ości% przyjdzie nam ic u'#aga,. 8czekuj% z ca#ym upragnieniem !iadomości i sam gotó! jestem uda, si( po nie, jeśli rzecz '(dzie si( prze!leka,. ELIZA Ac , Walery, nie ruszaj si( st%d, '#agam2 staraj si( tylko zjedna, przyc ylnoś, ojca. WALERY ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona :

my-eBook
_________________________________________________________________________________________________________________

Widzisz sama, jak usilnie pracuj( nad tym i ile trze'a 'y#o zr(czności, a'y dosta, si( do jego domu0 jak si( maskuj( nieustannie, 'yle mu si( przypodo'a,, i jak% rol( odgry!am tutaj, jedynie dla kupienia so'ie jego $yczli!ości. &zyni( ! niej zreszt% zadzi!iaj%ce post(py. +rzekony!am si(, $e a'y pozyska, so'ie ludzi, nie ma lepszej drogi, ni$ stroi, si( !e !#asne ic sk#onności, przejmo!a, si( ic mniemaniami, patrze, z zac !ytem na !ady i przyklaski!a, !szystkim uczynkom. -ie ma o'a!y, a'y mo$na 'y#o przesadzi, ! tej komedii, c o,'y si( j% gra#o ! sposó' naj!idoczniejszy na ś!iecie. ;dy c odzi o poc le'st!o, najm(drsi ludzie posiadaj% istne skar'y nai!ności0 nie ma nic tak 'ezczelnego ani niedorzecznego, czego 'y nie po#kn(li, skoro si( nale$ycie rzecz zapra!i poc !a#ami. 5zczeroś, sz!ankuje cokol!iek przy takim zatrudnieniu, ale có$, kiedy si( potrze'uje kogoś, trze'a si( do7 nagi%,* 5koro jest to jedyny sposó' zdo'ycia ufności, !ina nie le$y po stronie poc le'có!, lecz tyc , którzy domagaj% si( poc le'st!a. ELIZA Ale czemu nie pró'ujesz ró!nie$ zjedna, so'ie poparcia mego 'rata, na !ypadek, gdy'y s#u$%cej przysz#a oc ota zdradzi, tajemnic() WALERY -ie mo$na za'iega, na raz o jedno i drugie0 c araktery ojca i syna s% tak sprzeczne, $e trudno 'y si( utrzyma, ! pod!ójnej roli. Ale ty ze s!ej strony staraj si( !p#yn%, na 'rata i skorzystaj z przyja"ni, jak% ma do cie'ie, a'y go nastroi, przyc ylnie. 1dzie !#aśnie. 8dc odz(. +omó! z nim i ods#o7 mu tyle, ile uznasz za stoso!ne. ELIZA -ie !iem, czy potrafi( si( zdo'y, na to !yznanie. SCENA II LEA!", ELIZA KLEANT <ardzo rad jestem, $e ci( sam% zastaj(, siostro0 pragn%#em pomó!i, z to'% i z!ierzy, si( z pe!nego sekretu. ELIZA / mi#% c (ci%, 'racie. &ó$ masz mi do po!iedzenia) KLEANT Wiele rzeczy, moja siostro0 i to ! jednym s#o!ie. Koc am. ELIZA Koc asz) KLEANT 9ak, koc am. Ale nim po!iem cośkol!iek dalej, !iem, $e zale$ny jestem od ojca i $e po!innoś, syna czyni mnie pod!#adnym jego !oli0 $e nie godzi si( przyjmo!a, zo'o!i%za7 'ez zez!olenia tyc , którym za!dzi(czamy $ycie0 $e nie'o uczyni#o ic panami uczu, i $e !olno nam rozporz%dza, so'% jedynie za ic !skazó!k%0 $e nie ulegaj%c !p#y!om szalonej nami(tności, mog% mie, s%d o !iele zdro!szy i lepiej !idzie,, co jest dla nas odpo!iednie0 $e raczej trze'a polega, na 'ystrości ic rozs%dku ni$ na zaślepieniu $%dzy0 i $e m#odzie7cze pory!y pro!adz% najcz(ściej ku nie'ezpiecznym przepaściom. Mó!i( to !szystko, siostro, a'yś ty nie potrze'o!a#a so'ie zada!a, tego trudu2 mi#oś, moja 'o!iem nie c ce o niczym s#ysze, i prosz( ci(, 'yś oszcz(dzi#a so'ie !szelkic pers!azyj. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona =

a'y t!oje serce. !o'ec tej. ukoc anej ! ca#ej pe#ni ś!iadect!o mej mi#ości.. ale ty nie koc asz0 nie znasz s#odkiej pot(gi. siostro. ELIZA &zy$ jestem.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ ELIZA &zy ju$ z!i%za#eś si(. 'racie. 'ez zmazy. nic po!a'niejszego0 !yznaj(. ELIZA 8c . co czyni. coś 'ardziej ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. a'y natc n(#a mi#ości% ka$dego. 'racie. -azy!a si( Marianna0 mieszka z poczci!% matk%. $e !skutek sk%pst!a ojca niepodo'ie7st!em jest dla mnie koszto!a. kto si( do niej z'li$y.. ELIZA +ozna#am j% ju$ niemal. Wszystko. co mó!isz0 a'ym zaś czu#a dla niej sympati(. poci%gaj%ca do'ro. +iel(gnuje j%. KLEANT 8c . przykro.. i$ straci#em zmys#y od pier!szej c !ili.. . z tego. podo'nie jak moje. -a ś!iecie nie mo$e istnie. potrze'om. !ystarcza mi. $e ty j% koc asz. którego 'y on nie zdradzi# przynajmniej raz ! $yciu. nie staraj si( mnie od!odzi. która pokoc a#eś) KLEANT M#oda oso'a. <o po!iedz. do popra!ienia losu oso'y. KLEANT Ac . nie'o samo st!orzy#o j% po to. kiedy j% ujrza#em. tej s#odyczy i z#o$y. siostro. co to za szcz(ście móc si( przyczyni... 'racie.pl 5trona ? . uczci!oś. która od nieda!na mieszka ! tej dzielnicy. ac siostro. która pra!ie ci%gle jest c ora i do której przy!i%zana jest ! sposó' !prost nie!iarygodny. tc nie jakimś nie!ymo!nym !dzi(kiem0 ! ka$dym post(pku mieszcz% si( tysi%ce po!a'ó!. któr% tak koc asz) KLEANT -ie0 ale jestem na to zupe#nie przygoto!any i '#agam raz jeszcze. a'yś j% mog#a pozna. tuli i pociesza z czu#ości%. jak to musi 'y. &zy ty pojmujesz. która 'y ci( !zruszy#a do g#('i. c cia#'ym.. nie mó!my o moim rozs%dku2 nie ma cz#o!ieka. któr% si( koc a) /r(cznie udziela. tak ograniczon%) KLEANT -ie. siostro. KLEANT >omyśli#em si(. nic mi o tym nie mó!i#y. /da si(. nieznacznej pomocy skromnym potrze'om zacnej rodziny* /rozum tedy. mo$e okaza#a'ym si( ! t!oic oczac jeszcze mniej rozs%dna od cie'ie. ELIZA 8mó!my$ najpier! t!oj% spra!(2 po!iedz mi. 'ardziej ni$ so'ie mo$na !yo'razi.dy'ym ci ot!orzy#a serce. s#odycz pe#na uroku.. c o. 'racie. ELIZA Ac . $e nie s% ! z'yt ś!ietnyc stosunkac i $e mimo skromnego try'u zaled!ie mog% nastarczy. da#'y <óg. czy mo$e 'y. z jak% tkli!e uczucie o!#ada sercem2 dlatego l(kam si( t!ego rozs%dku. doskonale odczu!am. kto jest ta. jak 'olesnym jest uczucie.

znie!olony ucieka. ojca. $e '(dziemy mieli maj%tek. ty arcy ultaju. jak i ty zreszt%.... STRZAŁKA Mój pan. co si( ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. goto!y jestem !raz z ukoc an% szuka. siostro. -a !szystkie strony staram si( ! tym celu ze'ra.. $e c c(. gdy min% najpi(kniejsze lata* 9o$ dziś. które cierpimy ! tym domu i ta straszna suro!oś. a'y prze!alczy. a'y podpatry!a. si( przyz!oicie. SCENA III HARPA#$!. 5#o!em. musz( !r(cz zad#u$a. kaza# mi tu czeka. ojco!sk% tyrani(. c cia#em z to'% mó!i. potrze'n% sum(. a syn pa7ski. nast(pnie zaś po#%czymy si#y. 'o ci( u'ij( na miejscu* STRZAŁKA &ó$ ja zro'i#em) HARPAGON 9o zro'i#eś. jak si( zapatruje na moje uczucie0 gdy'ym napotka# przeszkody. szcz(ścia gdzie indziej. $e on ma dia'la ! so'ie.. ELIZA 9o pra!da. ! jakiej nieznośne sk%pst!o !i(zi nas od tak da!na. ! jakiej j(czymy 'ez przer!y) 1 na có$ si( nam przyda. myśl( czasem. HARPAGON Mruczysz jeszcze) STRZAŁKA /a co mnie pan !ygania) HARPAGON <(dziesz si( pyta#.pl 5trona B .. a nie stercz mi ! domu jak szyld!ac na !arcie. skoro posi%dziemy go !ó!czas. HARPAGON 9o id". si( na !szystkie strony0 jestem. z ka$dym dniem daje on nam !i(cej po!odó! do op#aki!ania przed!czesnej śmierci matki.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ nieludzkiego ni$ te dro'iazgo!e 'raki. a'y po prostu u'ra. @eśli ty. za co. a'y si( utrzyma.. czekaj na ulicy. 'ez t#umacze7* >alej. za'iera. ty urodzony !isielcze* STRZAŁKA na s'ronie -ie !idzia#em ! $yciu takiej z#ej 'estii jak ten przekl(ty starzec* >opra!dy. si( do #aski kupcó!. opuścimy go o'oje i !yz!olimy si( z przemocy. o'!iesiu jeden) Amykaj czym pr(dzej.. a'yś mi pomog#a !y'ada. ! tej c !ili. znajdujesz si( ! podo'nym po#o$eniu i jeśli ojciec '(dzie si( sprzeci!ia# naszym pragnieniom.. %"RZA& A HARPAGON +recz mi st%d zaraz. KLEANT 5#ysz( jego g#os0 oddal( si( nieco dla doko7czenia z!ierze7. a'yś si( !ynosi#. mi si( z domu.

czy nie masz) >la nas to !yc odzi na jedno i to samo.y mu da. STRZAŁKA @ak$e pan c cesz.) HARPAGON & od". c od" tutaj.pl 5trona C .. ot tak. co mi si( podo'a. co posiadam.) @akim cudem tego dokaza. HARPAGON >rugie. niec zo'acz(. STRZAŁKA >o'rze !i(c2 za'ieram si(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ dzieje. skoro !szystko zamykasz pod kluczem i stoisz na stra$y !e dnie jak i ! nocy) HARPAGON <(d( zamyka#. po$eraj% !szystko. a'y mi na z#oś. HARPAGON zamierzaj+c się. STRZAŁKA 8to. HARPAGON &zekaj2 nie !ynosisz czego z domu) STRZAŁKA Et* có$ 'ym móg# st%d !ynieś. po cic(u 9o mo$na oszale. a'y panu mo$na 'y#o coś z#aso!a.. co ro'i(. czy pan masz. zro'i. i ci%gn%.po. có$ komu na tym zale$y. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. +atrzcie mi !ści'skic . i myszkuj% na !sze strony. i sta# na stra$y. czy on nie domyśla si( czegoś o moic pieni%dzac . u dia'#a. g)o*no 9y mo$e 'y#'yś zdolny rozsie!a.icze/ <(dziesz m(drko!a#) @a ci to m(drko!anie pr(dko !y'ij( z g#o!y* /a'ieraj si(0 ostatni raz po!iadam. którzy czu!aj% nad ka$dym moim krokiem* po cic(u na s'ronie >r$( ca#y. $e ja mam sc o!ane pieni%dze) STRZAŁKA +an ma sc o!ane pieni%dze) HARPAGON -ie. 'ez ustanku pod nosem szpiega. +oka$ r(ce. ile tylko zec c(. ze !szystkiego korzyści. a.) STRZAŁKA Ec . #otrze. plotki.* g)o*no +ytam. czy'y si( nie uda#o czegoś z#aso!a. zdrajcy. którego przekl(te oczy śledz% !ci%$. nie mó!i( tego !cale. -ie c c( mie. czy nie puszczasz takic 'ajeczek.

to jak'y st!orzone na magazyny z#odziejskie. HARPAGON W#aśnie. STRZAŁKA na s'ronie Ac . HARPAGON H() &ó$ po!iadasz) STRZAŁKA &o po!iadam) HARPAGON 9ak0 co tam mruczysz o sk%pst!ie i dusigroszac ) STRZAŁKA Mó!i(. a'y si( przekona.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ STRZAŁKA >rugie) HARPAGON 9ak.) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON ws/azuj+c na spodnie %'rza)/i 9e szerokie %jda!ary. jak$e taki cz#o!iek !art 'y#'y s!ego losu i z jak%$ radości% okrad#'ym go napra!d(* HARPAGON H() STRZAŁKA &o) HARPAGON &o ty mó!isz o okradzeniu) STRZAŁKA Mó!i(...pl 5trona D . <ardzo 'ym rad. czy go nie okrad#em. HARPAGON 8 kim$e to c cesz mó!i. Harpagon prze'rz+sa /ieszenie %'rza)/i STRZAŁKA na s'ronie -iec zaraza !ygniecie sk%pst!o i dusigroszó!. a'y kogo zapro!adzi#y na szu'ienic(. $e mo$e pan !szystko przetrz%sn%. $e'y zaraza !ygniot#a sk%pst!o i dusigroszó!. STRZAŁKA 8to. !#aśnie.

a'yś po!iedzia#. STRZAŁKA /a'roni mi pan !ymyśla.. STRZAŁKA Myśli pan. i 'y. na sk%pcó!) HARPAGON -ie0 ale za'roni( odpo!iada. zuc !a#ym. a kości ci po#ami(. Milcze.* STRZAŁKA -ie !ymieni#em nikogo. STRZAŁKA Mó!i#em. HARPAGON +iśnij jeszcze. do kogoś to mó!i#. mó!i#em do mojej czapki. co myśl(0 ale c c(. HARPAGON Ej$e. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. STRZAŁKA Aderz ! stó#. HARPAGON Ale kogo przez to rozumiesz) STRZAŁKA &ó$ si( pan o to tak troszczy) HARPAGON <o mi si( podo'a.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ STRZAŁKA 8 dusigroszac . HARPAGON Któ$ to ci dusigrosze) STRZAŁKA 8'rzydli!cy i 'rudasy. $e c cia#em mó!i..pl 5trona E . o panu) HARPAGON Myśl(. 'o ja przemó!i( do t!ojego grz'ietu. HARPAGON -ie zmilczysz) STRZAŁKA -iec strac(..

co potrze'ne na codzienne !ydatki* 9o niema#a rzecz znale". a'y ten pies kula!y raz znikn%# mi ju$ z oczu. 9o istna przyn(ta dla z#odziei2 ka$dy przede !szystkim tam si( do'iera. STRZAŁKA na s'ronie Gadna odpra!a. co !zi%#eś. HARPAGON / pe!ności%) STRZAŁKA / pe!ności%.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON Ej* ej* STRZAŁKA po/azuj+c Harpagonowi jeszcze jedn+ /iesze0 8.+ w g)ę. STRZAŁKA -ic nie !zi%#em.pl 5trona H . daj( s#o!o* HARPAGON 8dpo!iesz za to przed s!oim sumieniem. kto ma ca#y maj%tek ! 'ezpiecznej lokacie. ! domu tak znaczn% sum(0 szcz(śli!y. SCENA IV HARPAGON sam 8to mi ka!a# o'!iesia* !ygl%da mocno podejrzanie0 !ola#'ym. HARPAGON -o to z +anem <ogiem. jeszcze jedna2 czyś pan zado!olony) HARPAGON >alej. oddaj 'ez o'szuki!ania. a zac o!a tylko to. Fuszaj do !szystkic dia'#ó!.i HARPAGON ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ! domu do'r% kryjó!k(0 co do mnie. có$ to za straszny k#opot mie. !szystkie zamkni(cia i skrzynie u!a$am za mocno niepe!ne i nierad na nic polegam. SCENA V HARPA#$!1 ELIZA I LEA!" rozmawiaj+ ze so. Ac . STRZAŁKA &o) HARPAGON 9o.

ojcze) HARPAGON 9o. spos'rzegaj+c . ze jes' sam Mimo to nie !iem. kto ma ! domu z jakie dziesi(. 2o .. o!szem. KLEANT &o... i$ rozpra!iaj%c sam ze so'% mó!i#em z'yt g#ośno.. ojcze. HARPAGON <ardzom rad. jak ci($ko jest dziś !ydosta. a'y ci nie przeszkadza. tysi(cy talaró! ! z#ocie. ELIZA &o takiego) HARPAGON 9o. $e 'ardzo jest szcz(śli!y. HARPAGON >a!no jesteście tutaj) ELIZA Weszliśmy !#aśnie. ojcze. HARPAGON 5#yszeliście. to suma dosy. $e !am to mog( po!iedzie. co mó!i#em. $e !as coś dolecia#o.ean'a i E.pl 5trona 6I . HARPAGON 8!szem.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ my*. tysi(cy talaró!.izy &o si( sta#o) KLEANT -ic.+c. pieni(dzy0 mó!i#em.. ojcze. na s'ronie.. Fozma!ia#em !#aśnie sam ze so'%. a'yście so'ie nie t#umaczyli fa#szy!ie i nie !yo'ra$ali.. tysi(cy talaró!..izę 8 nie'a* sam si( zdradzi#em* /apal mnie uniós#0 l(kam si(.. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. które mi !czoraj oddano. >ziesi(. HARPAGON Widz( do'rze. KLEANT -ie.ean'a i E. ELIZA Wy'acz. KLEANT 8'a!ialiśmy si( z'li$y.... czy do'rze uczyni#em zakopuj%c ! ogrodzie dziesi(.

. !szak$e ty. ojcze. ojcze.. +odo'ne gadania a tak$e t!oje szalone !ydatki stan% si( przyczyn%.. o!e dziesi(. tysi(cy talaró!. HARPAGON Wiedzia#'ym. HARPAGON 9o 'y#'y dla mnie interes nie lada. #adny maj%tek* &i. HARPAGON +rzyda#y'y mi si( 'ardzo. HARPAGON >a#'y <óg. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. nie masz c y'a przyczyn do narzekania2 !szystkim !iadomo. $e posiadasz maj%tek) HARPAGON 9ak. ojcze. co tak mó!i%.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ $e to ja mam dziesi(. KLEANT 5%dz(.. HARPAGON -ie narzeka#'ym !ó!czas na ci($kie czasy. i$ posiadasz #adny maj%tek. ! mniemaniu. KLEANT -ie przypuszczam. -ic fa#szy!szego pod s#o7cem0 to tylko ultaje rozpuszczaj% umyślnie takie pog#oski.. $e ja po prostu sypiam na z#ocie.. HARPAGON 9o nie do !iary. a'ym je mia#. ELIZA -ie unoś si(. KLEANT -ie mieszamy si( do t!oic spra!.. ELIZA @esteś. $e !#asne dzieci zdradzaj% mnie i staj% ! rz(dzie moic nieprzyjació#* KLEANT &zy to znaczy 'y.. $e.. t!oim nieprzyjacielem.. tysi(cy. HARPAGON @a. mó!i. #$% 'ezczelnie. ojcze. $e któregoś dnia przyjdzie mi tu ktoś gard#o poder$n%.. co z nimi zro'i. ELIZA 9o s% rzeczy. KLEANT Mój <o$e..pl 5trona 66 .

susó! i osiem denaró!. $e si( porozumie!aj%. coś do po!iedzenia. ojcze.. widz+c. KLEANT Ej.) 5k%d$e zatem 'ierzesz na to. mo$na 'y uzyska.. ! któryc so'ie paradujesz po mieście) Wczoraj musia#em !y#aja. do czego s#u$% te !st%$ki. !ygran% na uczci!y procent. i sk#ada. !#osy s!ojego c o!u nie !ydaj%c ani szel%ga* /a#o$y#'ym si(. HARPAGON 1 ja !am tak$e. musisz mnie c y'a podsku'y!a. HARPAGON >ajmy temu pokój i mó!my o czym innym. ojcze. po!inieneś z tego korzysta.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT @akie$ ja ro'i( nadz!yczajne !ydatki) HARPAGON @akie) &zy mo$e 'y. ale ty jesteś jeszcze gorszy. coś 'ardziej o'urzaj%cego ni$ te !spania#e stroje. na takiej stopie) KLEANT @a. kiedy mo$na nosi.ram po prostu0 ponie!a$ zaś gram 'ardzo szcz(śli!ie.ie zna/i Hej* po cic(u na s'ronie /daje mi si(. nie mó!i%c ju$ nic o reszcie. 9o !o#a o pomst( do nie'a. ojcze) . co ci mamy do po!iedzenia. sześ.iza i . & cia#'ym 'ardzo !iedzie. KLEANT 9o. mój synu.. Eliz(.. c ocia$'y si( tylko jeden procent po'iera#o od d!unastu.. co masz na grz'iecie. $e ca#y t!ój try' $ycia 'ardzo mi si( nie podo'a0 dia'elnie mi coś 'a!isz si( ! markiza0 a'y stroi. dotyczy ma#$e7st!a. HARPAGON 9o 'ardzo "le ro'isz. którymi jesteś upierzony od stóp do g#o!y) &zy kilka sprz%czek nie !ystarczy#o'y tak samo do przymoco!ania spodni) <ardzo te$ potrze'ne !yrzuci. ojcze. sakie!k(* g)o*no &o znacz% te miny) ELIZA >ro$ym si( z 'ratem. si( ! ten sposó'. a'y si( czegoś dociu#a.pl 5trona 6: . a'y mi z!(dzi. ze E. $e ! tyc !st%$kac i perukac uton(#o co najmniej d!adzieścia pistoli0 d!adzieścia zaś pistoli przynosi rocznie osiemnaście funtó!. Mó!i#em ci ma#o d!adzieścia razy. KLEANT Masz s#usznoś. o'racam ca#% !ygran% na s!oje potrze'y. pieni%dze na peruczki. jak'y to mo$na ojca podsku'y!a. kto '(dzie mó!i# pier!szy0 o'oje mamy ci. Jci%gn%!szy z cie'ie to. a'y si( utrzyma. HARPAGON &ó$ ja mog( !iedzie. !cale #adny kapitalik. 'ardzom cieka!. @e$eli masz szcz(ście ! kartac . ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.ean' daj+ so.

czego !am trze'a0 ani jedno. czy zau!a$y#eś m#od% oso'( imieniem Marianna. HARPAGON 1 jak ci si( !ydaje.. HARPAGON Ak#ad i o'ejście) KLEANT &zaruj%ce po prostu.ean'a +o!iedz mi.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON 1 ja ró!nie$ o ma#$e7st!ie c cia#'ym z !ami pogada. ani drugie nie '(dzie si( mia#o po!odu uskar$a.. czy rzecz sama tak ci( przera$a. $e nasze uczucia znajd% si( ! niezgodzie z t!oim !y'orem. do rzeczy. $e taka dzie!czyna zas#uguje ! zupe#ności. ojcze. HARPAGON -ie u!a$asz. nas o'oje. ojcze* HARPAGON +o có$ te krzyki) &zy s#o!o. HARPAGON & !il( cierpli!ości0 nie macie si( o co tr!o$y.) KLEANT 8!szem. A'y !i(c przyst%pi. HARPAGON A ty) ELIZA 5#ysza#am tylko o niej. na moje zamiary. ELIZA Ac . ojcze. Wiem. K(kamy si(. a'y o niej pomyśle. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON @ej !ejrzenie) KLEANT +e#ne nie!inności i po!a'u. moja córko) KLEANT <ior%c ma#$e7st!o tak.pl 5trona 6= . ojcze. do . mieszkaj%c% niedaleko od nas) KLEANT 8!szem. jak tyje pojmujesz. ta panienka) KLEANT 8so'% !prost urocz%. mo$e ono s#usznie przera$a.

.. ojcze. KLEANT &o) @ak) HARPAGON H() KLEANT @esteś gotó!. gdy c odzi o ma#$e7st!o z istot% godn% u!iel'ienia* HARPAGON /a poz!oleniem. 'ardzo si( ciesz(. $e nie posiada takiego posagu. KLEANT Kto) 9y. mo$na si( stara. ile 'y si( pragn(#o. która potrafi 'y. panienki uj(#y mnie za serce i. HARPAGON /aślu'i. szcz(śli!y) KLEANT / pe!ności%. KLEANT 8czy!iście* HARPAGON 5#o!em. Mariann(. HARPAGON @est tylko ma#a trudnoś. KLEANT Ac . HARPAGON Le !ygl%da na oso'(. do'r% gospodyni%) KLEANT -ie!%tpli!ie. Mo$na 'y rzec jedynie.. po!iadasz. 'yle mia#a 'odaj jaki posa$ek. ojcze. có$ znaczy maj%tek. $e je$eli nie !e"mie si( za ni% tyle. ojcze) 9y) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. do jakiego 'y si( mia#o pra!o. HARPAGON 1 $e m%$ móg#'y z ni% 'y. dla ka$dego po$%dan% parti%) KLEANT <ardzo po$%dan%.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON Le mog#a'y 'y. od'i.2 o'a!iam si(. gotó! jestem j% zaślu'i. za poz!oleniem. $e si( zgadzamy ! zapatry!aniac 2 #agodne 'o!iem !ejrzenie i statecznoś.pl 5trona 6? . to na innyc rzeczac .

+oz!ól mi odejś. co ! kurcz(ciu. je$eli poz!olisz. ELIZA /)aniaj+c się @a nie pragn( !yjś. mój ojcze. moja duszyczko. $on% jego zostaniesz jeszcze dziś !ieczór. HARPAGON przedrze3niaj+c E. je$eli poz!olisz.izę A ja. pragn(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON 9ak. ELIZA /a pana Anzelma) HARPAGON 9ak0 jest to cz#o!iek dojrza#y. a'yś !ysz#a za m%$. SCENA VI HARPA#$!. 1d" pr(dko do kuc ni i !ypij du$% szklank( czystej !ody.. ELIZA /)aniaj+c się pow'4rnie Wy'acz mi. ja. ja. za m%$. ELIZA @estem najuni$e7sz% s#ug% pana Anzelma. ale przedrze3niaj+c E. &ó$ to ma znaczy. 9o zatem.izę Wy'acz mi. moja córeczko. HARPAGON @estem t!oim najni$szym podnó$kiem.pl 5trona 6B . ojcze. moja córko.) KLEANT 5#a'o mi si( jakoś zro'i#o. ELIZA HARPAGON 8to !ymuskani panicze0 tyle ! nic si#y. &o do Kleanta. ale z przeproszeniem ojca /)aniaj+c się znowu $on% jego nie zostan(. przeznaczam dla7 pe!n% !do!(. HARPAGON przedrze3niaj+c E. ELIZA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ja.izę z przeproszeniem panny. córko.dziesi%t lat i s#ynie ze s!oic dostatkó!. ojcze. rozs%dny i doś!iadczony0 nie ma !i(cej nad pi(. postano!i#em dla sie'ie. o której mi !#aśnie mó!iono dziś rano0 cie'ie !ydam za pana Anzelma. HARPAGON 9o minie.

ojcze. ELIZA Faczej si( za'ij(. $e ka$dy mo$e tylko poc !ali.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ >ziś !ieczór) HARPAGON >ziś !ieczór. a'y ojciec ! ten sposó' c cia# !yda!a. HARPAGON przedrze3niaj+c E. HARPAGON spos'rzegaj+c z da. a'y córka ! ten sposó' przema!ia#a do ojca) ELIZA A s#ysza# kto. ELIZA /)aniaj+c si( zno!u 9o 'y. Widzia# kto takie zuc !alst!o) 5#ysza# kto.e/a Wa. HARPAGON -ie za'ijesz si( i przyjmiesz. ELIZA A ja za#o$( si(. córk( za m%$) HARPAGON 9o partia 'ez zarzutu2 za#o$( si(. HARPAGON 9ak. ni$ przyjm( takiego m($a.pl 5trona 6C . ELIZA -ie. ojcze. moja córko. moja córko. po!iadam. $e nikt rozs%dny nie mo$e go poc !ali. a'yśmy go o'rali za s(dziego ! tej spra!ie) ELIZA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. mój !y'ór. HARPAGON /musz(. po!iadam. ELIZA -ie zmusisz mnie do tego. & cesz.erego 8to Walery. nie mo$e.. HARPAGON 9ak. ELIZA -ie.izę <(dzie.

cz#o!iek spokojny. co on po!ie. HARPAGON &o) WALERY +o!iadam. który jesteś !cieleniem rozs%dku*. je$eli. SCENA VII WALERY. $e pan. $e ! gruncie jestem najzupe#niej pa7skiego zdania0 s#usznoś. Ale pan nie mo$e nie mie. HARPA#$!. HARPAGON /atem rzecz za#at!iona. s#uszności2 pan. a'yś po!iedzia#. rozs%dny. Walery.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ & (tnie.. WALERY Ani !%tpli!ości. i to er'o!y. nie maj%cy dzieci z pier!szego ma#$e7st!a. mog#a'y znale".. kto z nas ma s#usznoś. przyz!oity. 8'raliśmy ci( !#aśnie. Anzelm jest parti% pier!szej !ody2 szlac cic. jest najoczy!iściej po pa7skiej stronie. HARPAGON @ak to) 1m. HARPAGON A czy !iesz. ELIZA HARPAGON & od" no. HARPAGON /dajesz si( na jego !yrok) ELIZA >o'rze. $e jej to ani ! g#o!ie* &ó$ ty na to) WALERY &o ja na to) HARPAGON 9ak. j% za m%$ za statecznego i 'ogatego cz#o!ieka0 a tymczasem ta ladaco ! nos mi po!iada. o co c odzi) WALERY -ie.. HARPAGON +ragn( dziś !ieczór jeszcze !yda. WALERY Hm. Ale i córka nie jest tak zupe#nie ! '#(dzie. uczyni(..pl 5trona 6D . m. lepszego) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. zamo$ny.2 ja czy córka. &o.

. jej szcz(ścia dla s!ojej korzyści i którzy ponad !szystko inne sta!iaj% ! ma#$e7st!ie s#odk% !zajemn% sympati(. 5pra!a ta przedsta!ia dla mnie korzyś. Ale córka mog#a'y znó! odpo!iedzie. a'y si( przekona. HARPAGON +e!no. trze'a ! lot c !yta. nale$y zaci%gn%. HARPAGON <ez posagu* WALERY Ma pan s#usznoś.. rozumie si(. HARPAGON <ez posagu* WALERY 9ak. <ez posagu* @ak si( tu oprze..* 1stniej% !pra!dzie ojco!ie. spokoju i szcz(ścia0 s#o!em. WALERY 8czy!iście0 nie mo$na zaprzeczy. +ra!da.. ni$ z takim !ydatkiem0 którzy 'y nie c cieli poś!i(ci. i$ córka mog#a'y nadmieni. WALERY Ha* na to ju$ nic nie mog( odpo!iedzie. takiemu argumento!i) HARPAGON na s'ronie. $e ma#$e7st!o jest spra!% !a$niejsz%.0 to rozstrzyga o !szystkim...my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ WALERY Wszystko pra!da. móg#'y si( sprzeci!ia. $e to stano!i dla mnie oszcz(dnoś.+daj+c w s'ronę ogrodu ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. HARPAGON -ie0 tak% sposo'noś..pl 5trona 6E . mo$e na dotkli!e nie'ezpiecze7st!a. !cale poka"n%.. $e ! podo'nej spra!ie nale$a#o'y si( liczy. ze pan traktujesz spra!( z'yt nagle0 $e trze'a 'y przynajmniej troc ( czasu. u diaska. c (ci usposo'ie7 narazi. 'ez posagu. które ma tr!a. WALERY <ez posagu) HARPAGON 9ak. z naj!i(ksz% ostro$ności%. 5% ludzie. czy jej serce. po prostu.. ni$'y si( zda!a#o0 $e c odzi tu o szcz(ście lu' niedol( ca#ego $ycia0 $e zo'o!i%zanie.. si( z c (ciami córki. i ze sk#onności% córki0 $e tak znaczna nieró!noś. której ! innyc !arunkac nie móg#'ym si( spodzie!a. czo#a. a$ do zgonu.. na to nie ma odpo!iedzi0 !iadomo* Któ$. HARPAGON <ez posagu* WALERY 9o pra!da0 to zamyka usta. !ieku.2 godzi si( j% !zi%. którzy 'y mogli s%dzi. którzy 'y !oleli raczej liczy.. o!% r(kojmi( czci. <agatela* to ! istocie decyduj%cy argument0 musz( uc yli... spog.

i #at!iej da.. WALERY HARPAGON na s'ronie. potrafi si( zdo'y. si( !prost. WALERY ELIZA &zy ty $arty stroisz. a'y mó!i. Adaj. czy si( m%$ podo'a.pl 5trona 6H . Walery. Walery* WALERY +oszukamy sposo'ó!.. c oro'(. któryc mo$na opano!a. a'y !szystko popsu. 5przeci!i. to pe!ny sposó'. jedynie pozorn% ust(pli!ości%0 usposo'ienia nie znosz%ce opozycji. jako ostatni sposó' zostaje nam ucieczka0 i jeśli mi#oś.. &zy tam komu nie przysz#a c (tka do'iera. 'roni% si(. ! ten sposó') WALERY 9o. a'y !yt#umaczy. jaka ci si( $y!nie spodo'a0 znajd% z pe!ności% uczone argumenty. sk%d si( !zi(#a. so'ie z nim rady.. a'y go nie rozdra$ni. pos#uszna ojcu. SCENA IX HARPA#$!. $e to pies szczeka. ELIZA. ELIZA Wez!% lekarzy i podst(p si( !ykryje. si( do moic pieni(dzy. za!arte) WALERY 9rze'a !yprosi. ile ! ic mocy. ELIZA Ale jakic . t!oja. a'y je udaremni.. gdzie si( zmierza. spos'rzegaj+c Harpagona 9ak. do Wa. c oro'(. tam.. SCENA VIII ELIZA. córka po!inna 'y.i sceny /da!a#o mi si( tylko. a #at!iej zdo#asz. WALERY Lartujesz) &zy$ oni maj% o tym jakie poj(cie) 9ylko śmia#o. w g)ę. mo$esz so'ie !y'ra. skoro jeszcze dziś !ieczór ma 'y.erego -ie rusz si(0 !racam za c !il(. $e si( zgadzasz na !szystko. ELIZA Ale to ma#$e7st!o. <ogu dzi(ki.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ 8 o* zdaje mi si(. WALERY widz+c Harpagona A !reszcie. z!#ok(2 najlepiej uda. pi(kna Elizo. -ie trze'a z!a$a.. czy nie0 'ez ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. przed drog% rozs%dku i jedynie kr(tymi ście$kami mo$na je dopro!adzi.0 s% ludzie. 9akie natury 'untuj% si( przeci! ka$dej pra!dzie..

nie'iosom. do córki ! ten sposó'. nie ma si( co d#u$ej zastana!ia. HARPAGON 9o pra!da.. oczy na !szystko.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ posagu* to !ielkie s#o!o2 gdy taki argument !c odzi ! gr(. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. HARPAGON >zielny c #opak* 9o si( nazy!a mó!i. pi(knoś. sumienie. / pe!ności%. Mniemam. 5koro ktoś gotó! jest !zi%. do E.. kto ma przy 'oku takiego cz#o!ieka.. WALERY id+c w s'ronę. i$ da#y pani tak dzielnego i zacnego ojca. WALERY /dro!o '(dzie.. Wszystko mieści si( ! tym s#o!ie2 ' e z p o s a g u0 ono po!inno starczy.. /'4r+ wysz)a E. do miasta0 !róc( za ma#% c !ilk(. i$ dam so'ie rady.iza i zwracaj+c się ja/ gdy. 5zcz(śli!y. jak !yrocznia. ile ci si( podo'a2 przele!am na niego ca#% !#adz( od nie'a mi dan% i $ycz( so'ie. Musz( teraz !yjś. WALERY do E. jeśli si( jej troc ( cugli przykróci. pójd( jej jeszcze roztrz%sa. WALERY -iec si( pan nie o'a!ia. jeśli si( cokol!iek unios#em i ośmieli#em si( mó!i. HARPAGON @ak to* Ale$ prześlicznie mó!isz* & cia#'ym. a'yś !e !szystkim 'y#a mu pos#uszn%. o'o!i%zkiem jest zamkn%. pann( 'ez posagu.pl 5trona :I .* 8* WALERY +rzepraszam pana 'ardzo. HARPAGON 5taraj si(. si( jeszcze. WALERY WALERY +anie. staraj. rozum i uczci!oś. a'yś zyska# na ni% !p#y! nieograniczony.... onor. -ale$y. HARPAGON 8!szem0 'ardzo ci '(d( !dzi(czny. HARPAGON >o'rze.y do niej 9ak. to si( nazy!a mó!i. SCENA X HARPA#$!. za m#odoś. mo$esz si( 'oczy.izy &zy !o'ec tego zec ce pani opiera... urodzenie.izy 9ak. pieni%dz jest darem najcenniejszym ! ś!iecie0 po!innaś pani dzi(ko!a.

którego nam polecono. STRZAŁKA 9ak. >o'rze. faktor. >zi!ne rzeczy musi przejś. cz#o!iek nie odznaczaj%cy si( z'ytni% uprzejmości%. panie0 mia#em zamiar oczeki!a. KLEANT /atem nic z interesu) STRZAŁKA /a poz!oleniem. STRZAŁKA 8jciec zakoc any) KLEANT 9ak0 i led!ie uda#o mi si( ukry. cz#o!iek ruc li!y i 'ardzo oddany mó!i. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. 1m.* STRZAŁKA Ale po có$ ! takim razie kryje si( pan przed nim ze s!% mi#ości%) KLEANT A'y nie 'udzi. a'y go na!iedzi#a i ta nami(tnoś. panie. odkry#em. si( ! #apy lic !iarzy. temu ma#$e7st!u. KLEANT @ak stoj% spra!y) Fzecz nagli 'ardziej ni$ kiedy0 od czasu. przemoc% !ygna# mnie z domu. kto.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ AKT RUGI SCENA I LEA!". pana nie!zruszenie0 ale ojciec pa7ski. %"RZA& A KLEANT A niegodzi!cze* gdzie$eś ty si( !a#(sa#) &zy nie kaza#em. znie!olony jest odda. @ak%$ odpo!ied" przynosisz) STRZAŁKA Mój <o$e.* &zy dia'e# go op(ta#) &zy on so'ie $arty stroi) Al'o$ mi#oś. $em kijó! przy tym nie o'er!a#. to !ielka 'ieda. jak on) KLEANT 9rze'a$ 'y#o. za moje grzec y. i zape!nia. dla takic .. 5imon. $e na g#o!ie 'y stan%# dla pana. po$yczy.. podejrze7 i ! danym razie #at!iej przeszkodzi... jak !iadomo.pl 5trona :6 . pomieszanie.. STRZAŁKA @emu !pad#o do g#o!y si( zakoc a. jakeśmy si( rozstali. o jakie przypra!i#a mnie ta !iadomoś. jak pan. $e sama fizjonomia pa7ska usposa'ia go jak naj$yczli!iej. i$ !#asny ojciec jest mym !spó#za!odnikiem.

a'y pozosta. KLEANT &zy zapro!adzi# ci( do oso'y.pl 5trona :: ... KLEANT &o u dia'#a* to Lyd.. t( k!ot() STRZAŁKA &ó$ zno!u* 9o nie takie proste. $e samo naz!isko ojca usunie !szelkie trudności. ! jego 'o!iem interesie le$y przede !szystkim. je$eli rzecz ma przyjś. cz#o!iekiem ze !szec miar nieposzlako!anym. 9en cz#o!iek jeszcze !i(cej od pana stara si(.. KLEANT /!#aszcza !o'ec śmierci matki. zaci%gni(cia tej po$yczkiO. a'y naz!isko jego 'y#o zupe#nie nieznane0 dziś ma si( spotka. od stu* STRZAŁKA W samej rzeczy0 to$ samo i ja po!iedzia#em. co to za tajemnice* & ce. KLEANT @eden od ośmnastu) 9am do kata* 9o jakiś porz%dny cz#o!iek. a'y akt sporz%dzono 'ez zarzutuN. j% od kogo innego z procentem jednego denara od pi(ciu. MAle ponie!a$ nie rozporz%dza pomienion% sum% i. ! ukryciu0 nie ma pan poj(cia. zmuszony jest po$yczy. której sc edy nikt nie mo$e mi ode'ra. pe!ny.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT >ostan( zatem te pi(tnaście tysi(cy) STRZAŁKA 8!szem0 ale pod paroma !aruneczkami. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. KLEANT <ardzo s#usznie. z rodziny posiadaj%cej maj%tek znaczny. sumienia $adnym skrupu#em. które sam podykto!a# pośredniko!i. do skutku. czysty i !olny od !szelkiego o'ci%$enia. która ma da. -a to nie ma po!odu si( $ali. STRZAŁKA 9o pra!da. !ierzyciel $%da od s!oic pieni(dzy jedynie jednego denara od ośmnastuO. niezale$nie od procentu !#aści!ego. koszta tego procentu. a'y ten zno!u zakomuniko!a# je panu przed rozpocz(ciem uk#adó!2 M+rzypuści!szy. niezac !iany. -ie !%tpi(. które trze'a '(dzie przyj%. Musi si( pan zastano!i. !y'ranym ! tym celu przez !ierzyciela. $e jedynie dla jego dogodności 'ezpośredni !ierzyciel okazuje goto!oś. Fejent ten ma 'y. o pa7skim maj%tku i stosunkac rodzinnyc . z!a$y!szy. czy 9urek jaki* Ale$ to !i(cej ni$ d!adzieścia pi(. STRZAŁKA MA'y nie o'ci%$y. $e !ierzyciel znajdzie dostateczne za'ezpieczenie i $e oso'a zaci%gaj%ca po$yczk( jest pe#noletnia. z panem ! !ynaj(tym mieszkaniu. STRZAŁKA 8to par( punktó!. spisze si( !yra"n% i szczegó#o!% umo!( przed rejentem. a'y si( do!iedzie. d#u$nik zmuszony '(dzie pokry. a'y ni% !ygodzi.

my-eBook
_________________________________________________________________________________________________________________

KLEANT &ó$ si( tu zastana!ia,) 9rze'a mi pieni(dzy i musz( zgodzi, si( na !szystko. STRZAŁKA 9ak% te$ da#em odpo!ied". KLEANT &zy jeszcze co !i(cej)

STRZAŁKA @u$ tylko jeden punkcik. M/ $%danyc pi(tnastu tysi(cy frankó! po$yczaj%cy dostarczy ! goto!i"nie jedynie d!anaście, ! miejsce zaś pozosta#ej k!oty oso'a zaci%gaj%ca po$yczk( przyjmie sprz(ty, u'rania i koszto!ności, któryc spis si( do#%cza, a które !ierzyciel o'liczy# !edle najlepszej !iary, po mo$li!ie najni$szej cenieN. KLEANT &ó$ to ma znaczy,) STRZAŁKA -iec pan pos#uc a spisu. M+o pier!sze, #ó$ko z 'ardzo koszto!nie afto!anymi zas#onami z sukna oli!ko!ego koloru0 do tego sześ, takic $e krzese# i kapa na #ó$ko0 !szystko ! 'ardzo do'rym stanie, pod'ite jed!a'n% czer!ono4nie'iesk% taft%. -adto 'aldac im, nad #ó$ko ró$o!y0 z czystej !e#ny, z jed!a'nymi fr(dzlamiO. KLEANT &ó$ ja mam pocz%, z tym !szystkim) STRZAŁKA -iec pan czeka. M-adto dy!an ścienny, przedsta!iaj%cy umizgi @o!isza. -adto stó# orzec o!y, o d!unastu kr(conyc nogac , rozci%gany, !raz z odpo!iedni% ilości% krzese#O. KLEANT A có$ mnie, u dia'#a... STRZAŁKA -iec $e pan '(dzie cierpli!y. M-adto trzy muszkiety, !yk#adane per#o!% macic%, !raz z podpórkami* -adto piec ceglany z d!oma alem'ikami i trzema z'iornikami, 'ardzo u$yteczny dla amatoró! destylacjiO. KLEANT >ia'li mnie 'ior%* STRZAŁKA +o!oli. M-adto lutnia 'olo7ska, posiadaj%ca !szystkie lu' pra!ie !szystkie struny. -adto !arca'nica z figurami oraz gra ! g%sk(, za'a!y stano!i%ce 'ardzo mi#e zaj(cie ! c !ilac !y!czasu. -adto skóra jaszczurcza, pó#cz!artej stopy d#uga, !ypc ana sianem0 oso'li!oś, 'ardzo zdo'i%ca pokój, gdy siej% za!iesi u po!a#y. Wszystkie !ymienione przedmioty, #%cznie !arte mi(dzy 'ra,mi !i(cej ni$ cztery tysi%ce pi(,set frankó!, oddaje si( przez szczególn% !zgl(dnoś, za sum( tysi%ca talaró!O. KLEANT -iec $e go zaraza zdusi razem z jego !zgl(dności%, tego #otra, opra!c(* 5#ysza# kto kiedy o tak ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona :=

my-eBook
_________________________________________________________________________________________________________________

'ezczelnej lic !ie) -ie doś, mu straszli!ego procentu, jaki ze mnie !yciska, ale c ce mi jeszcze !musza, za trzy tysi%ce frankó! stare rupiecie, ze'rane dia'e# !ie sk%d) Ani d!ustu talaró! za to nie dostan(, a jednak trze'a mi si( zgodzi, na !szystko, co zec ce. W moim po#o$eniu do !szystkiego mo$e mnie przymusi,2 !ie do'rze ten #otr, $e mam nó$ na gardle* STRZAŁKA / przeproszeniem pa7skim, !idz(, $e pan !c odzi na ten sam gościniec, po którym im, +anurg kroczy# do ruiny, !y'ieraj%c pieni%dze z góry, kupuj%c drogo, sprzedaj%c tanio i przejadaj%c z'o$e na pniu. KLEANT 1 có$ mam ro'i,) 8to, dok%d pro!adzi m#odyc przekl(te sk%pst!o ic ojcó!2 niec $e si( potem ktoś dzi!i, $e im $ycz% najryc lejszej śmierci* STRZAŁKA 9rze'a przyzna,, $e ojciec potrafi#'y s!oim o ydnym sk%pst!em o'urzy, najspokojniejszego cz#eka. -ikt mi, <ogu dzi(ki, nie mo$e zarzuci,, a'ym sympatyzo!a# z szu'ienic%0 pośród moic kolegó!, którzy nie 'ardzo prze'ieraj% ! rzemios#ac , za!sze umiem si( przyz!oicie !y!in%, z ka$dej sztuczki, pac n%cej c o, troc ( stryczkiem0 ale musz( przyzna,, $e ten stary post(po!aniem s!oim 'udzi !e mnie szalon% pokus(, a'y go okraś,0 mniemam, i$ taka kradzie$ 'y#a'y napra!d( c !ale'nym uczynkiem. KLEANT >aj no mi t( notatk(0 przejrz( jeszcze. SCENA II HARPA#$!, %I5$!1 LEA!" I %"RZA& A w g)ę,i sceny SIMON 9ak, panie0 to m#ody cz#o!iek, któremu g!a#tem potrze'a pieni(dzy, znajduje si( ! tego rodzaju po#o$eniu, $e zgodzi si( na !szystkie !arunki. HARPAGON Ale czy myślisz, 5imonie, $e nie ma $adnego ryzyka) /nasz jego naz!isko, stosunki, rodzin() SIMON -ie. >ok#adnyc !iadomości nie móg#'ym udzieli,0 !szed#em z nim ! stycznoś, jedynie przypadkiem0 ale on sam dostarczy panu !yjaśnie7. 5#u$%cy upe!ni# mnie, $e pan '(dzie zado!olony. Wszystko, co móg#'ym po!iedzie,, to i$ poc odzi z rodziny 'ardzo 'ogatej, matka ju$ nie $yje, gotó! zaś jest zo'o!i%za, si(, je$eli pan zec ce, i$ ojciec umrze przed up#y!em ośmiu miesi(cy. HARPAGON Hm, to 'y ju$ coś 'y#o. Mi#oś, c rześcija7ska, 5imonie, nakazuje !ygodzi, 'li"nim, skoro to ! naszej mocy. SIMON Fozumie si(. STRZAŁKA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona :?

my-eBook
_________________________________________________________________________________________________________________

po cic(u do .ean'a, po/azuj+c %imona &o to mo$e znaczy,, przecie$ to nasz 5imon rozma!ia z pa7skim ojcem) KLEANT po cic(u do %'rza)/i Mo$e mu ktoś po!iedzia#, kto jestem) &zy$'yś ty mnie zdradzi#)

SIMON do .ean'a i %'rza)/i 8 o* tak !am 'y#o pilno* Któ$ panom po!iedzia#, $e to tutaj) do Harpagona -iec mi pan !ierzy, to nie ja !yja!i#em im pa7skie naz!isko i mieszkanie0 ale s%dz(, nie sta#o si( $adne nieszcz(ście0 ci pano!ie s% dyskretni, mo$ecie si( !i(c porozumie, i tutaj. HARPAGON @ak to) SIMON ws/azuj+c .ean'a 8to !#aśnie oso'a, która pragnie u pana po$yczy, o!e pi(tnaście tysi(cy. HARPAGON @ak to, o'!iesiu* to ty puszczasz si( na takie niecne sposo'y) KLEANT @ak to, ojcze* to ty si( pluga!isz tak anie'nym rzemios#em) %imon ucie/a, %'rza)/a c(owa się SCENA III HARPA#$!, LEA!" HARPAGON Wi(c to ty c cesz si( zrujno!a, takimi niegodzi!ymi po$yczkami) KLEANT Wi(c to ty starasz si( !z'ogaci, tak z'rodnicz% lic !%) HARPAGON 9y śmiesz jeszcze po tym sta!a, tu przede mn%) KLEANT A ty, ojcze, śmiesz jeszcze pokaza, si( oczom ludzkim) HARPAGON -ie !stydzisz si(, po!iedz, grz(zn%, ! takic #ajdact!ac , 'rn%, ! straszli!% rozrzutnoś, i tr!oni, anie'nie maj%tek, z trudem uz'ierany przez rodzicó!) KLEANT &zy ojciec si( nie rumieni poni$a, s!% godnoś, tego rodzaju rzemios#em) +oś!i(ca, onor i do're imi( nienasyconej $%dzy z'ijania talaró!) /dzierst!em s!oim prze!y$sza, niegodzi!e sztuczki, !ymyślone kiedykol!iek przez najs#ynniejszyc lic !iarzy) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona :B

#otrze* +recz z moic oczu* KLEANT Kto jest !i(kszym z'rodniarzem !ed#ug cie'ie.) HARPAGON Fuszaj st%d. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. na s'ronie Musz( troszeczk( zajrze. kto drogo na'y!a pieni%dze.pl 5trona :C . nie maj%c ic na co u$y. co !sz(dzie0 pośrednicz( ! interesac . rad jestem z tego spotkania0 to dla mnie przestroga. so'ie radzi. poczci!y 5trza#ko) 5k%d$e ci( tu spotykam) STRZAŁKA H(. HARPA#$! FROZYNA +anie. %"RZA& A STRZAŁKA nie widz+c 6rozyny /darzenie dopra!dy paradne* Musi mie. ze s!oic talencikó!. (*. HARPAGON /aczekaj tu c !il(0 mam z to'% do pomó!ienia. nie dopro!adzaj mnie do ostateczności. SCENA IV 6R$ZY!A. do moic pieni(dzy. sam 5!oj% drog%. to ty* Prozyno) &ó$ ty tu pora'iasz) FROZYNA 9o samo. czy ten. jak mog(. $e na ś!iecie trze'a umie. /a#at!iam pe!n% dro'nostk( i spodzie!am si( niez#ej nagrody. FROZYNA Ej$e* to ty. kto kradnie pieni%dze. jak ja. ojcze2 czy ten. Wiesz do'rze.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON +recz z moic oczu. nie'o da#o ! posagu jedynie o'rotnoś. oddaj( ludziom przys#ugi i korzystam. mó!i(. któryc potrze'uje.. stary !idocznie gdzieś jakiś du$y sk#ad rupieci.. i g#o!( na karku. a'ym 'ardziej ni$ kiedy mia# oko na jego czynności. z domo!yc rzeczy 'o!iem nic nie zau!a$y#em ! tym spisie.0 takim. STRZAŁKA Masz tu jakie konszac ty z pryncypa#em) FROZYNA 9ak. SCENA V 6R$ZY!A.

$e gdy c odzi o pieni%dze. o. SCENA VI HARPA#$!. przeszy. a'y coś !ydo'y. i cnot(. cześ. mu serce. !ydziera.pl 5trona :D . 5#o!em. mó!i#2 Mpo$yczam s#o!oO. !n(trzności. jak si( doi ludzi0 znam sekret zjedny!ania so'ie !zgl(dó!. go o kon!ulsje0 ugodzi. Ale ju$ !raca. poc !a#. ! śmiertelne miejsce. $e pieni%dze ! tym domu s% 'ardzo koszto!ne. któr% 'y dopro!adzi#a jego !dzi(cznoś. FROZYNA Mój <o$e* ju$ ja !iem.0 ostrzegam. HARPAGON >opra!dy) FROZYNA @ak$e* ! $yciu pan c y'a nie !ygl%da# tak m#odo0 znam ludzi. musia#a'yś !sta. +odzi(ko!a7. +an Harpagon jest ze !szystkic ludzkic istot najmniej ludzk% pod s#o7cem0 najt!ardszym i naj'ardziej nieu$ytym ze śmiertelnyc . dopra!dy. FROZYNA 5% us#ugi. ile pragniesz0 ale pieni(dzy Q o o* -ic suc szego i 'ardziej ja#o!ego ni$ jego czu#ości0 do s#o!a zaś Mda!a. znaczy przypra!i. od niego pieni(dzy. HARPAGON ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. $yczli!yc s#ó!ek. L%da. g)o*no 1 có$. granit0 gdy'y cz#o!iek kona# ! jego oczac .my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ STRZAŁKA 8d niego) Ho. 'ardzo rano. jak pan doskonale !ygl%da* 9o si( nazy!a zdro!ie* HARPAGON Kto) @a) FROZYNA -igdym pana nie !idzia#a tak ś!ie$ym i dziarskim. gdy'y zamiast2 Mdaj( s#o!oO. STRZAŁKA Apadam do nóg* Widz(. do roz!i%zania sakie!ki. -ie ma us#ugi. Prozyno) FROZYNA Ac . STRZAŁKA Praszki. /a#o$( si(.O ma taki !rodzony !str(t. którzy ! d!udziestym pi%tym roku starsi s% od pana. 6R$ZY!A HARPAGON po cic(u Wszystko ! porz%dku. $e nie dzi!i#'ym si(. nic tutaj nie !skórasz. za które p#aci si( so!icie. nie drgn%#'y na!et. umykam. 9o istny kamie7. przyja"ni. <o$e. $e nie znasz jeszcze im. g#askania po sercu i trafiania ! tkli!% strun(. pieni%dze koc a !i(cej ni$ onor. Harpagona.

9o !ida. HARPAGON Myślisz) FROZYNA / pe!ności%. 9utaj nie mia#am a$ takic trudności. HARPAGON /nasz si( na tym) FROZYNA @ak$e'y* -iec pan poka$e r(k(.) FROZYNA >aj( s#o!o. gdy'ym si( upar#a. -iec pan przystanie na c !il(. FROZYNA Lartuje pan) &o panu po tym. kiedy pan i tak do$yje co najmniej setnego roku. rozgada#am si(.) Widzia# kto. 8. na oko. o panu i z!ierzy#am matce zamiary. do której si( za'ior() /!#aszcza co do ma#$e7st!a.pl 5trona :E . tej linii) HARPAGON -o i có$ to ma znaczy.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ @ednak$e. !nuki i pra!nuki. której 'ym raz d!a nie umia#a skojarzy. HARPAGON &zy podo'na) FROZYNA <(d% musieli pana do'ija. mam ju$ pe#n% sześ. Prozyno. HARPAGON & !a#a <ogu* @ak$e nasza spra!a) FROZYNA &zy mo$na pyta. mó!i#am sto lat. mó!i( panu0 poc o!asz pan dzieci. o tutaj. -ie ma na ś!iecie pary. +onie!a$ jestem z tymi ko'ieci(tami ! stosunkac . a'y mi si( nie uda#o dopro!adzi.dziesi%tk(. ale pan doci%gnie do stu d!udziestu.. co za linia $ycia* HARPAGON @ak to) FROZYNA -ie !idzia# pan. nie mó!i#am* Mi(dzy oczami jaki !spania#y znak d#ugiego $ycia. Mój <o$e. FROZYNA -o i có$ to jest sześ. o$eni#a'ym samego su#tana tureckiego z Fzeczpospolit% Weneck%. do ko7ca rzeczy. jakie ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. jak nale$y.2 ot.dziesi%t lat) Wielkie rzeczy* 9eraz dopiero zaczyna si( dla pana najpi(kniejszy !iek m($czyzny. jak s%dz(. HARPAGON 9o pra!da0 jednak$e jakieś d!adzieścia latek mniej nic 'y nie zaszkodzi#o. talenty mam niepospolite.

FROZYNA >oskonale. sam% sa#at%.pl 5trona :H . FROZYNA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. +rzede !szystkim. !spania#yc klejnotó!. to najmniej jakie trzy tysi%ce frankó! rocznie. serem i ziemniakami0 nie '(dzie si( trze'a !ysadza. musz( dziś !yda. a'y i ona 'y#a na tej uczcie. FROZYNA Ma pan s#usznoś. mlekiem. tysi%c zaś talaró!. to czyni dzie!i(. tu na !ieczerz(. na c !il( na jarmark i !róci. do któryc jej ró!ieśnice !zdyc aj% zaz!yczaj tak gor%co2 to !arte przesz#o cztery tysi%ce rocznie.. Prozyno. kr!i so'ie upuści. FROZYNA @ak to* Ale$ ona !niesie panu ze d!anaście tysi(cy frankó! rocznie. Marianna !y'iera si( po o'iedzie ! od!iedziny do pa7skiej córki0 potem c cia#a'y zajrze. HARPAGON Ale.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ pan po!zi%# !zgl(dem Marianny. ostatecznie. czy to nie !yniesie razem okr%g#yc d!unastu tysi(cy) HARPAGON 9ak. HARPAGON <o !idzisz. moim po!ozem0 po$ycz( im. a'y 'odaj czegoś nie mia#a. troc ( przy takiej okazji) <o. $e po!inna 'y o tym pomyśle. HARPAGON >o'rze0 mog% pojec a. zgodzi#a si( 'ez trudności i odda#a mi j% ! tym celu pod opiek(. troc ( si( ścisn%. na koszto!ne smako#yki ani desery. na !yk!intny stó#. $e pan pragnie. nikt si( nie $eni z pann%. tysi(cy. czyś mó!i#a te$ z matk% ! spra!ie posagu) &zyś !yt#umaczy#a jej. to nie"le0 jednak$e ten rac unek nie ma ! so'ie nic realnego. z'ytko!nyc me'li. jakic !ymaga#a'y inna ko'ieta0 a to !cale nie dro'nostka. <rzydzi si( gr%.. na!yk#a $y. 9o dzie!czyna. Prozyno. która ! 'ren'e i 7ua8ran'e przegra#a d!adzieścia tysi(cy frankó! ! tym roku. Ale liczmy tylko cz!art% cz(ś. które oszcz(dzili'yśmy na jedzeniu. +i(.. /nam s%siadk(. !ieczerz( dla pana Anzelma i 'ardzo 'ym pragn%#.. HARPAGON &ó$ odpo!iedzia#a) FROZYNA +rzyj(#a z radości%0 gdym zaś uroczyście po!iedzia#a. jest z domu przyz!yczajona do 'ardzo oszcz(dnego sto#u. a'y Marianna !zi(#a dziś udzia# ! uroczystości ma#$e7skiego kontraktu pa7skiej córki. cztery tysi%ce na strojac i koszto!nościac . znaj%c j% z ulicy i !iduj%c j% ! oknie. tysi(cy rocznie na grze. co dziś niecz(sto si( przytrafia u ko'iet. HARPAGON >!anaście tysi(cy* FROZYNA 9ak. >alej !#o$ona jest do !ielkiej skromności i prostoty ! u'raniu0 nie lu'i koszto!nyc sukien.

Prozyno.dziesi(ciu2 nie dalej jak przed czterema miesi%cami. jak ona si( !yra$a ! tym przedmiocie* -ie mo$e po prostu znosi. ju$ ! przededniu ma#$e7st!a..2 ma nieprzez!yci($ony !str(t do m#odyc i ceni jedynie starcó!. to jej nie !ystarczy0 a z!#aszcza nie cierpi nosó! 'ez okularó!. ponie!a$ !iel'iciel przyzna# si(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ /a poz!oleniem. i ponie!a$. +riama. HARPAGON >opra!dy. HARPAGON @edynie dlatego) FROZYNA 9ak. FROZYNA 9o dalej si(ga. W pokoiku jej na przyk#ad !isi kilka o'razkó!. któr% mia#am panu oznajmi. gdy'ym 'y# ko'iet%. Mó!i.dziesi%t sześ. a m#ode zaz!yczaj ci%gn% do m#odyc . &zy to nie jest rzecz 'ardzo realna. !idoku m#odego cz#o!ieka0 nic zaś jej !i(cej nie zac !yca. 1m który starszy. jak$e pan jej nie zna* 9o jeszcze jedna !#aści!oś. Ale. nie przepada#'ym !cale za m#odymi.. do smaku i $e to goto!e sta. lat. $e gdzieś ś!iatami maj% jakiś maj%teczek. $e ona ma takie usposo'ienie* @a tak$e. jako sukcesj( prostot( ! u'iorze i jako kapita# !str(t do gier azardo!yc ) HARPAGON & y'a kpisz. ni$ pi(kny starzec z du$% majestatyczn% 'rod%. $e ma dopiero pi(. jeśli ktoś panu !nosi jako posag !strzemi("li!oś.. FROZYNA Ac . mi jako posag !szystkie !ydatki..pl 5trona =I . $e pi(. po!iada.. któryc nie '(dzie ro'i#a* -ie '(d( przecie$ k!ito!a# z tego. Wymaga co najmniej sko7czonyc lat sześ. $e cz#o!iek ! moim !ieku mo$e jej nie przypaś. dostaniesz pan. nie przy!dzia# okularó!. zer!a#a !szystkie uk#ady. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.dy'yś pan s#ysza#. kontrakt. . które 'y mi !cale nie 'y#y na r(k(. a'yś si( nie stara# dla niej odm#adza. dostaniesz0 mó!i#y mi. >zie!czyna jest jak ci !iadomo. ty mi szczególne rzeczy po!iadasz. sztyc ó!0 jak pan myśli. HARPAGON -adz!yczajne* 9ego dopra!dy nigdy 'ym nie pomyśla#0 'ardzom rad. jeszcze jedna rzecz mnie niepokoi. K(kam si(. &efaló!. kogo przedsta!iaj%) Adonisó!. HARPAGON 9rze'a to spra!dzi. czego nie dostan( do r(ki0 'odaj coś musz( zo'aczy. HARPAGON >opra!dy* FROZYNA Ape!niam pana. który panu tym samym przypadnie. starego -estora i poczci!ego Anc izesa na 'arkac syna. si( przyczyn% pe!nyc !y'ryczkó!. m#oda. lat. ni$'y so'ie mo$na 'y#o !yo'razi. ! goto!i"nie* FROZYNA Mój <o$e. maj%c podpisa. +arysó! i Apollinó!) -ie2 to portrety 5aturna.dziesi%t sześ. Prozyno2 !ma!ia. tym po!a'niejszy ! jej oczac 0 tote$ ostrzegam pana.

maj%c klepki ! porz%dku. si( czego przyjemnego ! tyc m#okosac ) &zy to m($czy"ni te !ymuskane lale0 czy ! tym jest co do koc ania) HARPAGON 9o$ samo co dzie7 po!tarzam2 !ygl%da to jak zmok#e kurcz(..i minę poważn+ Móg#'y pan ! najprostszy sposó' zape!ni. Kapitalnie* -iec si( pan przejdzie troc (. -ie u!ierzy#'y pan. jak ona si( ucieszy z pa7skiego poznania. -ie !iem.0 to mi strój i figura. 9o mi posta!a kszta#tna.pl 5trona =6 . jeśli #aska. "le ! g#o!ie. HARPAGON +o!iedz mi. Harpagon ro. jak !%sy u kota. dopra!dy. -akreśli#am jej pa7ski portret0 nie omieszka#am !ys#a!i. które tak przepadaj% za tym to!arem. zdolne za!róci. <ogu dzi(ki. przed ni% pa7skic zalet oraz korzyści posiadania takiego m($a. Gadny mi specja#. jest na co patrze. który grozi przegraniem dla 'raku troc ( pieni(dzy. Harpagon przy. czy Marianna nie zna mnie z !idzenia) -ie zau!a$y#a mnie kiedy. HARPAGON 9ak !ielkic te$ znó! nie mam. si( do tyc papinkó!* >u$o si( smaku ko'ieta ! tym doszuka* HARPAGON &o do mnie. przec odz%c) FROZYNA -ie0 ale !iele mó!i#yśmy o panu. 'ardzo ci dzi(kuj(. FROZYNA 9rze'a mie. &zy mo$na. ! g#o!ie ko'iecie* HARPAGON Wydaj( ci si( nie"le) FROZYNA @ak$e* !prost ś!ietnie. Astma jedynie trapi mnie czasami. Prozyno. !r(cz najmniejszej dolegli!ości. tak. gdy'y pan zec cia# !spomóc mnie troc (. FROZYNA Ac . do odmalo!ania.iera na powr4' minę weso)+ ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. na takic $ó#todzio'ó!* +ali. -iec si( pan troc ( o'róci. przy sposo'ności mia#a'ym ma#% proś'(. nie umiem tego poj%. jakim cudem znajduj% si( ko'iety. s!o'odna i pe#na si#y0 nie zna. HARPAGON >o'rze. mi !ygran%. FROZYNA 9o nic* <ardzo panu do t!arzy z t% astm%0 kaszle pan z !ielkim !dzi(kiem. klaki z !#osia na g#o!ie. pra!da. te go#o!%se smarkacze* @est te$ na co lecie. trzy !#oski pod nosem. Mam proces. portki jak 'anie i p(pek pra!ie na !ierzc u* FROZYNA A jak to z'udo!ane* jak to !ygl%da przy takim cz#o!ieku jak pan* 9o mi m($czyzna dopiero.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ FROZYNA Myśl( so'ie. dopatrze.

tego. c ciej nie odma!ia.. >o zo'aczenia. Wo#aj% mnie. HARPAGON <ardzo mi mi#o to s#ysze. a'yś pan !idzia# zac !yt. Prozyno0 dopra!dy jestem ci szczerze o'o!i%zany.. HARPAGON 1 polec(. nie trze'a jeszcze da!a. Musz( doko7czy. gdy'y mnie ! istocie nie zmusza#a ci($ka potrze'a. tryska#a z jej oczu.pl 5trona =: . FROZYNA -ie naprzykrza#a'ym si( z pe!ności%. je$eli go przegram. FROZYNA +rzysi(gam. FROZYNA -iec mi pan nie odma!ia #aski. so!it% nagrod(. ile radości.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ Ac . temu to ju$ dopra!dy nie zdo#a si( oprze. Harpagon ro. o któr% '#agam. si( nie mo$e c !ili ma#$e7st!a. jakie na niej !ra$enie zro'i ta staroś!iecka kryza.i się poważny 9o mi po prostu $ycie ocali2 !dzi(czna panu '(d( niesko7czenie. $e doczeka.. HARPAGON <ardzoś poczci!a. a'y !am nie zaszkodzi#o. ty stary psie. z jakim s#uc a#a opo!iada7 o panu. HARPAGON 1d( ju$. HARPAGON >o !idzenia. umia#am so'ie z drugiej strony zape!ni. Ale przede !szystkim oczaro!ana '(dzie tymi spodniami na sprz%czkac 2 oszaleje po prostu0 koc anek z takimi sprz%czkami. na jarmark. -ie !yo'ra$a pan so'ie. & cia#a'ym. FROZYNA -iec mi pan !ierzy. $e nie móg#'yś 'ardziej ! por( pośpieszy. o co prosz(. HARPAGON +ójd( po!iedzie. 'rudasie dia'elski* Kut!a uda!a# g#uc ego na !szystkie przymó!ki0 'a.. male7ka pomoc mog#a'y mnie posta!i. Harpagon ro.i się poważny @estem zgu'iona. za !ygran%0 na !szelki !ypadek. FROZYNA <#agam pana. niec !cześnie podadz% kolacj(. Harpagon wraca do miny weso)ej Fadoś. którym macie jec a. korespondencji.. z pomoc%. na nogi. ten proces to dla mnie spra!a niezmiernej !agi. a ma#a. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. FROZYNA sama -iec $e ci( fe'ra ściśnie. a'y przygoto!ali po!óz. jak$e pan jej przypadnie do gustu. gdym !yliczy#a !szystkie pa7skie przymioty* >opro!adzi#am do tego.

Pani 9. i cie'ie.. a pami(tajcie przy tym nie $a#o!a. ! ZIEBEŁKO Ale kiedy. .iża się z mio')+ >o'rze. p#ótnianki) HARPAGON 9ak. $e goście si( ju$ sc odz%. JAKUB na s'ronie 9ak. +rócz tego oddaj( pani podczas !ieczerzy nadzór nad 'utelkami0 jeśli si( któraś gdzieś za!ieruszy al'o te$ jeśli si( coś st#ucze. kiedy si( nikomu o tym nie śni#o* &zekajcie. =2ZIE<E& $ HARPAGON >alej. a pami(tajcie nie zniszczy. 5zczygie#ek. ruszaj pani. SCENA II HARPA#$!.A :<.. li'erii. $e uczci!szy uszy. a$ ktoś poprosi. kiedy ujrzycie.0 !ytr%ci si( z zas#ug. . ELIZA. PA!I 9LA:2E z mio')+ w ręce.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ AKT TRZECI SCENA I HARPA#$!. WALERY. a nie !zorem tyc '#aznó! lokai. WALERY. !ida. i to niejeden raz. JAKUB na s'ronie Foztropny !ymiar kary. gdy ktoś '(dzie mia# pragnienie. co to naprzykrzaj% si( ludziom i nama!iaj% do picia..A :<. SZCZYGIEŁEK A zno!u moje szara!ary ca#kiem podarte z tylu. mi. zacznijmy od pani. 9o'ie !i(c po!ierzam o'o!i%zek posprz%tania ! ca#ym mieszkaniu0 prosz( tylko nie ściera. LEA!". ELIZA. =2ZIE<E& $ HARPAGON &ie'ie. HARPAGON do pani 9. Rdzie'e#ko.aude z. HARPAGON ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. & od" no tu. prosz( pana. przeznaczam do p#ukania szklanek i nale!ania !ina. pani &laude. %Z9ZY#IE&E . %Z9ZY#IE&E .. ale tylko !ó!czas. SZCZYGIEŁEK &zy mamy zdj%. pani '(dzie za to odpo!iada. !ody. tak.. ju$ pod 'roni%. LEA!".aude -o. &zyste !ino uderza do g#o!y. mocno2 to 'ardzo niszczy.pl 5trona == . c od"cie tu !szyscy0 dam !am rozkazy na dzisiaj i !yznacz( ka$demu jego zaj(cie. mój kaftan po jednej strome strasznie poplamiony olejem.

si( na ni%) z jakiej przyczyny) HARPAGON Mój <o$e* ju$ my !iemy. która ci( c ce od!iedzi. ojcze. 'yś t( oso'( przyj%# jak najuprzejmiej i 'y# dla niej tak grzecznym. KLEANT @e$eli mam pra!d( !yzna. któremu #aska!ie prze'aczy#em ostatnie !y'ryki. gdy przyjdzie sprz%ta. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON -o. a'ym zupe#nie !ymaza# z pami(ci ostatni% spra!k(. co so'ie myśl% dzieci. LEA!". '(dziesz mia#a oko. A pami(taj te$ przyj%. do =dzie.. ojcze. trzymaj za!sze kapelusz ! ten sposó'. HARPAGON przedrze3niaj+c 9ak. pami(taj* KLEANT /o'aczysz. jak tylko zdo#asz. LEA!". ojcze) Wykrzy!ia. KLEANT @a./ape.2 za'ierzesz j% ze so'% na jarmark. ojcze. ma 'rzyma. prosz(. a'ym 'y# 'ardzo rad.. SCENA III HARPA#$!. nie mog( po!iedzie. ze sto#u. jak nale$y moj% narzeczon%. Ale je$eli pragniesz. si( na ni%. ojcze. 9o zaj(cie dla m#odej panienki. po/azuj+c mu. SCENA IV HARPA#$!.usz przed so. i jakim okiem patrz% zaz!yczaj na tak z!an% macoc (. moja córko. kiedy '(dziesz us#ugi!a#. a.eju A ty.e)/a. a'y ci ró!nie$ nie !pad#o do g#o!y !ykrzy!ia. niu7ko.A :< HARPAGON 9y. w ja/i spos4. i '(dziesz u!a$a#a. WALERY. WALERY. i$ ta oso'a zostanie moj% macoc %2 sk#ama#'ym.y zas)oni.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ do %zczygie)/a 5za* 9rzymaj si( zr(cznie ko#o ściany i o'racaj si( za!sze frontem. a'y nic nie przepad#o. gdy'ym to utrzymy!a#0 ale co si( tyczy grzecznego przyj(cia.. . i$ pod tym !zgl(dem spotkasz si( z najściślejszym pos#usze7st!em. ELIZA.+.p. paniczu.amę z o. HARPAGON <ardzo ci si( to c !ali. r(cz( ci.pl 5trona =? .A :< HARPAGON A ty. Fozumiesz) ELIZA 9ak. kiedy ojciec $eni si( po!tórnie. zalecam ci. . nie '(dziesz mia# po!odu si( uskar$a.

JAKUB &zy do stangreta zamierza pan mó!i. do'r% kolacj( za drogie pieni%dze* to naj#at!iejsza rzecz pod s#o7cem0 nie ma tak miernej mózgo!nicy. z'li$ si(. & od" tu. $e oni nie umiej% nic innego. pieni(dzy.erię s'angre'a i u/azuje się u. JAKUB Ale do którego najpier!. do'rze jeś.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ SCENA V HARPA#$!. da. zac o!a#em ci( na ostatek. pomó$ mi ! tej spra!ie. jak si( nale$y) JAKUB 8!szem. jeśli laska. JAKUB -iec pan zaczeka. jak tylko2 pieni(dzy. za ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON &ó$ u dia'#a. Wci%$ jedno s#o!o ! g('ie2 pieni(dzy* &i%gle s#ysz( tylko2 pieni(dzy* 8to ic ulu'iony konik2 pieni%dze* WALERY 5#ysza# kto kiedy 'ezczelniejsz% odpo!ied"* Wielka sztuka ugoto!a. $e jest zdatnym cz#o!iekiem.pl 5trona =B .A :< HARPAGON Walery. HARPAGON >o kuc arza.. po!inien umie. u diaska. pieni(dzy.. za jakieś komedie) JAKUB @estem na us#ugi. @aku'ie. dziś kolacj(.i. która 'y si( nie !ysili#a na to.. HARPAGON +rzyrzek#em !yda. Kto c ce okaza. . HARPAGON >o o'yd!óc . JAKUB na s'ronie &uda si( dziej%* HARPAGON +o!iedz no mi2 potrafisz zgoto!a.rany za /uc(arza HARPAGON &ó$ to. czy do kuc arza) <o jestem jednym i drugim. im. Zdejmuje . WALERY. @aku'ie. ci%gle pieni(dzy* /da!a#o'y si(. je$eli pan da dosy. pieni(dzy.

! tym domu do !szystkiego c cesz nos !ściu'ia.. .. HARPAGON zas)aniaj+c mu us'a rę/+ A. na pytanie. JAKUB >o'rze jeś. 'o. panie rz%dco. to trze'a '(dzie cztery !ielkie dania i pi(. +ier!sze danie.. WALERY Fozumie si(. gdy'yś mnie pan nauczy# tego sekretu i o'j%# urz%d kuc arza.. HARPAGON zas)aniaj+c mu znowu us'a @eszcze* ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. po$re.pl 5trona =C .. znajdzie si( i dla dziesi(ciu.erego >ali'óg. c cesz mnie ca#ego* JAKUB Kegumina. tylko na ośm. 'ardzo 'y#'ym !dzi(czny. za tanie pieni%dze.. przysta!ek. /upa. JAKUB do Wa.dzie jest dla ośmiu. HARPAGON &ic o mi* &zegó$ !i(c trze'a) JAKUB 8to jest tu pan rz%dca. za tanie pieni%dze* WALERY Fozumie si(. który ugotuje panu do'rze jeś.. JAKUB 1le$ osó') HARPAGON 8śm do dziesi(ciu0 ale trze'a liczy. jak !idz(. HARPAGON &ó$ u dia'#a..my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ tanie pieni%dze. #otrze. to 'y starczy#o dla ca#ego miasta* JAKUB +ieczyste. JAKUB Ano.. HARPAGON Hej tam* masz mi odpo!iada.

a n i e p o t o j e. &o si( zaś tyczy !ieczerzy. pra!dzi!ym przyjacielem s!yc gości. czy mo$e 'y... !edle s#ó! staro$ytnego filozofa. a'y !szyscy pop(kali) &zy pan po to sprosi# gości. a ' y $ y . czego nie mo$na du$o jeś. HARPAGON do Wa. HARPAGON Wi(c do'rze. z#otymi literami nad kominkiem.. WALERY >o!iedz$e si(. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. 5#ysza#eś) do Wa.. te s#o!a2 c c( je !yry.. ty i podo'ni to'ie. $e to prosta mordo!nia. coś takiego. jakie przepisy zdro!otne. WALERY -iec si( pan na mnie spuści. pi(knie po!iedziane* 9o najpi(kniejsza sentencja. skromnie0 to. nie.erego &ó$ to za !ielki m(drzec po!iedzia#) WALERY -ie przypominam so'ie ! tej c !ili. HARPAGON +ami(taj mi spisa. n i e z a ś p o t o s i ( $ y j e. p o t o s i ( j e.. a ' y $ y ... jak% s#ysza#em ! $yciu2 + o t o s i ( $ y j e.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ WALERY do . coś szkodli!szego dla cz#o!ieka ni$ nadmierne jedzenie. a ' y $ y . Kto c ce si( okaza. @ak ty to po!iedzia#eś) WALERY + o t o s i ( je. HARPAGON Ma s#usznoś. a'y ic uśmierca. WALERY -ie omieszkam. 9o zapyc a. a ' y j e ś . to nie to. daje im jeś.. stó# prze#ado!any potra!ami.pl 5trona =D . a ' y j e ś . n i e z a ś p o t o s i ( $ y j e. HARPAGON Ac . i co zaraz syci2 ot. niec pan to mnie pozosta!i0 ju$ ja !szystko zarz%dz( jak trze'a. i popytaj si( lekarzy. JAKUB 9ym lepiej* mniej '(d( mia# k#opotu.a A a. HARPAGON do .erego -ajlepiej da. -ie..a/u. @aku'ie.a/u. potra!k( 'arani% do'rze t#ust%0 do tego ciasto nadzie!ane g(sto kasztanami. a ' y jeś. z przejedzenia) 1d"$e so'ie przeczyta.a & cesz.

* Ale trzyma je pan na tak ścis#ym poście.0 to. i uj%.. a'y panu 'ak( ś!ieci. HARPAGON Le trze'a !yc (do$y. JAKUB -iec pan czeka2 to do stangreta. 'o prosz( pana. z kamienia.. JAKUB +an rz%dca coś !e !szystko nos !ściu'ia. sol% i ś!iecami. dopra!dy codziennie s#ysze. karoc(. a'y je po$y!i. nie ma co o tym gada. gdy'ym uderzy# 'atem te c udzi(ta. panienki na jarmark. Wol( ju$.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON A teraz. /a!ieziesz na jarmark. a'y tak nie mie. nie potrze'uje) Kepiej 'y !ysz#o na zdro!ie 'iednym 'ydl%tkom praco!a. niec zgin% z innej r(ki. trze'a !yc (do$y. 8d ust so'ie codziennie odejmuj(. nie mia#'ym od!agi ic zaprz%c sumienie 'y mnie gryz#o. $e kto nic nie ro'i. HARPAGON Wielka krzy!da* &a#y dzie7 nic nie ro'i%.. $e to ju$ led!ie cienie. a'y one za!lok#y karoc(. 5erce si( kraje patrze. znieś. JAKUB -ie.pl 5trona =E . porz%dnie. nie z mojej. szkielety. panie. do czego zmierza. karoc( i mie. koniec ko7có!. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. to tylko po to. kiedy patrzy na ic niedol(. w/)ada p)aszcz +o!iada pan. pana za serce. litości nad 'li"nim. cz#o!iek ma serce dla s!oic koni2 zdaje mu si(. trze'a 'y. si( do syta. a nie konie. JAKUB -iec '(dzie. na t( mizeri(* <o. prosz( pana. nie mog( lizusó! i do'rze !idz(. ale za to najeś. HARPAGON -ie!ielka praca od!ie". WALERY +an @aku' coś du$o rezonuje. mnie ju$ 'ierze0 przykro mi... skoro same led!ie si( !lok%* WALERY Aprosz( s%siada. !idma. @aku'ie. !inem. konie ! pogoto!iu. one po prostu z nóg lec%* -ie po!iem panu. HARPAGON &ic o tam* JAKUB @a. @ak$e pan c cesz. $e sam cierpi. a'y zast%pi# @aku'a na ko"le0 !szak$e i tak '(dzie tu potrze'ny. to ju$ jeś. co to podśció#ka. $e le$% na podśció#ce2 'iedne z!ierz(ta nie !iedz%. Wściek#oś. JAKUB +an myśli. 9o jego !ieczne trz(sienie si( nad c le'em. JAKUB +a7skie konie) Ale$. dali'óg. nad drze!em.

$e pan 'y si( rozz#ości#. -iec co c ce '(dzie. ultaj i 'ezczelnik. JAKUB A co. mości przy'#(do. nie z moic . mi zro'isz2 rad '(d( us#ysze.pl 5trona =H . dusigroszu.ij+c . i $e !#asny stangret.A :< WALERY *miej+c się Widz(. oso'ne kalendarze z pod!ójn% licz'% dni krzy$o!yc i !igilii. so'ie z pana i o'nosi. a'y domo!nikom na#o$y. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ten. a'y móc nic nie da. nie zgad#em) -ie c cia# pan !ierzy. HARPAGON . $e pan si( nie pognie!a. ś!iat nie ma !i(kszej uciec y ni$ d!oro!a. 'rudasie i lic !iarzu. o coś na s#u$'( z okazji -o!ego Foku lu' odpra!y. Mó!i#em.. du'elto!% licz'( postó!0 drugi. HARPAGON -ie. JAKUB A a* pe!ien jestem.. $e ci "le p#ac% za t!% szczeroś. gdy'ym 'y# pe!ny. JAKUB 5koro !i(c pan ka$e. @eden mó!i. $e pan za!sze si( umie pognie!a. $e sc !ytano pana ! nocy. ..my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ co ludzie gadaj% o panu..a/u. tylko jak o sk%pcu. co o mnie gadaj%) JAKUB 8!szem. które sam dostaniesz. 5#o!em. HARPAGON Móg#'yś mi po!iedzie. $e dr!i% !sz(dzie z pana. ja i dla pana. do któryc si( pan nikomu nie przyzna#. 9en po!iada. którego koc am naj!i(cej na ś!iecie. !a$n% figur(. co ludzie o mnie mó!i%. mości @aku'ie. $e pe!nego razu poz!a#eś pan kota z s%siedniego domu za to. po!iem ot!arcie. coraz to no!e po!iastki o pa7skim sknerst!ie.. jak pana o'ra'iaj% na !szystkie strony. jak po!iem pra!d(.a @esteś g#upiec. przyjemnoś. a'y si( nie s#ysza#o. jak pan sam podkrada# o!ies koniom. /e !szystkic stron przycinki za pana musimy znosi. mimo !szystko. $e pan ka$e druko!a. HARPAGON Ani mi si( śni. HARPAGON -aucz( ci( takic gada7* SCENA VI WALERY. si( nie mo$na. JAKUB >o lic a. @esteś pan pośmie!iskiem ca#ego ś!iata0 nikt o panu inaczej nie mó!i. to nie t!oja spra!a. $e panu zjad# resztk( potra!ki 'araniej0 ó!.. co tu 'y# przede mn%. $e si( pan pognie!a. 8!szem. który c cesz tutaj gra. 'a#!an. mam rzec pra!d() Fuszy. mości @aku'ie. !rzepi# panu po ciemku porcyjk( 'atogó!. ani troc (. Jmiej si( z kijó!. mam serce2 po moic koniac pan jest cz#o!iekiem.

@ak si( !ezm( do kija. /'4ry się co>a WALERY Ej$e. JAKUB Widzicie '#azna* WALERY +anie @aku'ie. ostatecznie. $e 'ardzo #at!o móg#'ym prze#oi.a JAKUB -ic. ja cie'ie) JAKUB Ale$ nie !%tpi(. panie śmia#ku.ery nas'ępuje z /o. WALERY @ak to2 do kija) Wa. przetrzepi( go troc (.a/u. si( z innego tonu) nas'ępuje gro3nie na Wa. WALERY &zy ty !iesz. niec si( pan nie z#ości. WALERY Le. 5pró'uj( uda.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ WALERY Ej$e.. jesteś tylko lic ym kuc t%) JAKUB Wiem. zuc a0 jeśli '(dzie doś.ei na . WALERY 1 $e mnie jeszcze nie znasz.. jak nale$y) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. JAKUB na s'ronie 8 o.. panie @aku'ie..erego. JAKUB -ie ma $adnego pana @aku'a. coś mi cienko śpie!a. a'y si( przestraszy. je$eli '(dziesz mi ! drog( !#azi#.pl 5trona ?I . panie śmieszku. z !olna* JAKUB &o z !olna) jak mi si( '(dzie podo'a#o* WALERY /a poz!oleniem. nic. g#upi. ja tylko tak.. $e ja śmieszkó! nie lu'i( i $e. to ci skór( !y#oj(. naucz( ci( śmia. g)o*no A czy !iesz. !iem.

* 9o lic e rzemios#o2 !yrzekam si( go0 odt%d nie ! g#o!ie mi mó!i. o/)adaj+c /ijem . czy pan ! domu) JAKUB 8. . WALERY Wy#oisz mi skór(. pra!d(. 6R$ZY!A MARIANNA Ac . która za c !il( ma zo'aczy. ! domu. narz(dzia tortur. uczu.. Prozyno. FROZYNA +o!iedz mu. na jakie jest skazana) FROZYNA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. @aku'ie. JAKUB 8 o.pl 5trona ?6 . JAKUB sam -iec dia'li !ezm% szczeroś. po!iadasz) JAKUB 9ak so'ie $arto!a#em.a/u. tak mi dzi!nie jakoś0 jeśli mam pra!d( po!iedzie. Mniejsza zreszt% o mego pana0 on ma przynajmniej jakieś pra!o mnie grzmoci. ty si( pytasz) &zy nie mo$esz so'ie !yo'razi.0 ale co z panem rz%dc%. WALERY A mnie t!oje $arty !cale nie smakuj%. strasznie 'oj( si( tego spotkania. jakiś nie'rzydki 'uziaczek. FROZYNA Ale dlaczego) 5k%d ten niepokój) MARIANNA Ac . 6R$ZY!A. $e czekamy. !iem a$ nadto do'rze.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ JAKUB -iec pan daruje. SCENA VIII 5ARIA!!A. oso'y.a -iec ci( to na drugi raz oduczy g#upic $artó!. SCENA VII 5ARIA!!A. jeszcze si( porac ujemy. prosz(. ! domu.A :< FROZYNA -ie !iesz.

+rzyznaj(. troc ( !str(tu0 ale to przecie$ nie na !iecznoś. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. kto zatrze to przykre !spomnienie. ni$ pana Harpagona. FROZYNA Ale czy do!iedzia#aś si( 'odaj. gdy'y mia# nie umrze.2 !yznaj(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ Wierz( 'ardzo. zaprószy# ci nieco g#o!(. có$ za posta. ! okularac . jego. i$ kilkakrotne jego od!iedziny i o'ejście. to straszna rzecz. ja zaś t!ierdz( i ur(czam. $e pani jesteś g!iazd% i jak% g!iazd%* -ajpi(kniejsz% g!iazd%. $e gdy'y c odzi#o o przyjemny rodzaj śmierci. FROZYNA Mój <o$e* takie gagatki s% 'ardzo przyjemne i umiej% si( przypodo'a. !ola#a'yś do tego inne narz(dzie. szcz(śli!%. ale$ ona nic nie odpo!iada) nie okazuje $adnej radości z mego !idoku) FROZYNA @eszcze nie mo$e oc #on%. jaka istnia#a kiedy ! krainie g!iazd. zosta!i#y mi nader mi#e !spomnienie. $e z!i%zek taki nie !ró$y z'yt !ielkic rozkoszy i $e trze'a '(dzie prze!alczy. poz!oli ci znale".0 przy tym dzie!cz(ta za!sze si( !stydz% pokaza. ale 'ogatym.. tak od razu.. pi(kna panienko. z!ykle s% goli jak ś!i(ci tureccy. s% !idoczne same przez si( i nie potrze'a szkie#. do k!arta#u* Ale otó$ i on !e !#asnej oso'ie. którego mo$na pokoc a. +oznaj( z t!ojej minki. i !spomnienie to niema#% odgry!a rol( !e !str(cie do narzuconego mi ma#$e7st!a. MARIANNA 9ak. $e ci si( ośmielam przedsta!i. Wiem. gdy'y rzeczy zale$a#y od mego !y'oru. MARIANNA Mój <o$e. doś. i$ m#ody elegancik. MARIANNA Ac . nie !iem0 ale to !iem. nie za!sze jest tak uprzejma dla naszyc zamiaró!. tak pe#ne grzeczności i szacunku. !ola#a'ym raczej jego ni$ innego. dopiero czyjegoś zgonu* Jmier. i$ a'y móc 'y. Prozyno. co dzieje si( ! serduszku. Kepszy zapra!d( los czeka ci( z m($em starym.* SCENA IX HARPA#$!. Prozyno. Prozyno. $e zostaniesz pr(dko !do!%0 to jeden z punktó! ślu'nego kontraktu* 9o 'y#a'y 'ezczelnoś. 9o pe!na. trze'a $yczy. Prozyno. 5ARIA!!A HARPAGON do 5arianny -ie gnie!aj si(.pl 5trona ?: . kogoś milszego. kto to taki) MARIANNA -ie. Jmier. $e jest cz#o!iekiem. o którym mi mó!i#aś. $e t!oje !dzi(ki dostatecznie jaśniej% oczom. 6R$ZY!A. a'y si( ic dopatrze..0 ale !szak i na g!iazdy ludzie patrz% przez szk#a. nie myśl( przeczy. !ierzaj. lu' oczeki!a.0 ale có$. FROZYNA &zy panna $artuje) Wyc odzisz za7 tylko z tym !arunkiem.

MARIANNA na s'ronie -ie !ytrzymam d#u$ej. co ja po!innam 'y#a uczyni. có$ za !str(tny cz#o!iek.0 do mnie nale$a#o uprzedzi.. HARPAGON po cic(u do 6rozyny &o mó!i moja ślicznotka) FROZYNA Le pan jest zac !ycaj%cy.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON do 6rozyny Masz s#usznoś. niepra!da$) Ale z#e zielsko za!sze pr(dko rośnie. pani%. ELIZA. MARIANNA po cic(u do 6rozyny 8. WALERY. ci uszano!anie. SCENA XI HARPA#$!. 5ARIA!!A. HARPAGON /'yt jesteś #aska!a. =2ZIE<E& $ HARPAGON 8to syn pragnie z#o$y. pi(kna duszyczko. 5ARIA!!A. MARIANNA po cic(u do 6rozyny ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona ?= . ELIZA +ani uczyni#aś to. HARPAGON >u$a dzie!czyna. SCENA X HARPA#$!. MARIANNA na s'ronie &ó$ za figura* HARPAGON @estem ci nader zo'o!i%zany za takie uczucia. ELIZA. czaruj%ca istoto. 6R$ZY!A. 6R$ZY!A MARIANNA /'yt pó"no dope#niam mi#ego o'o!i%zku. do 5arianny 8to. LEA!". córka pragnie si( z to'% przy!ita..

do jakiego stopnia staje on na drodze mym pragnieniom0 je$eli mam pra!d( !yzna. $e tak t#umaczysz jego g#upst!a. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. $e gdy'y rzeczy zale$a#y ode mnie. FROZYNA do 5arianny 1stotnie. $e to z mej !oli grozi panu to nie'ezpiecze7st!o.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ Ac . @e$eli panu 'y#o'y przykro !idzie. !idz%c mnie ojcem tak doros#yc dzieci0 ale !krótce z'(d( si( o'ojga.. nie mo$esz si( domyśla. o którym ci mó!i#am. i$ pani si( dzi!i. !yra$aj%c ot!arcie s!e pra!dzi!e uczucia. ma#$e7st!o to nie przysz#o'y do skutku. Wiedz%c. >!orne oracje z'yt trudne mi s% ! tyc !arunkac 0 niepodo'ie7st!em mi jest !inszo!a. za zuc !alst!o syna0 g#uptas nie pojmuje jeszcze znaczenia tego. nadz!yczajny z'ieg okoliczności* HARPAGON A!a$am. i$ ten z!i%zek musi !e mnie 'udzi. pani jej tytu#u.. naturaln% odraz(. lepszego !y'oru i $e zaszczyt ogl%dania pani jest dla mnie niema#ym szcz(ściem0 jednak$e. MARIANNA 9o$ samo mog#a'ym po!iedzie. $e si( nie czuj( 'ynajmniej o'ra$on%0 przeci!nie. HARPAGON A to dopra!dy 'ez!stydnik* Gadna oracja po!italna* MARIANNA @a zaś ! odpo!iedzi !yznam.. pani. ślicznotko.pl 5trona ?? . Prozyno.. o so'ie. prosz(. kim jestem. i mnie ró!nie$ 'y#o'y 'ardzo niemi#o ujrze. daj( panu s#o!o. zmniejszy#o'y to mój szacunek do niego. co mó!i. spra!i# mi przyjemnoś. po!iem z przeproszeniem mego ojca. $e moje uczucia ! tym !zgl(dzie s% zupe#nie podo'ne. kiedy dziś rano ojciec o'!ieści# s!ój zamiar. +rzepraszam ci( 'ardzo. mimo !szystko. MARIANNA Ape!niam. / czasem zreszt% na'ierze rozs%dku0 zo'aczysz. HARPAGON Ma s#usznoś.. $e nie przystan( nigdy na ma#$e7st!o. i$ ojciec nie móg# uczyni. przykrości0 i o ile przemoc nie zmusi mnie do tego. 9e s#o!a mog#y'y si( !yda. /dzi!i#em si( niema#o. có$ za zdarzenie* 9o !#aśnie ten. HARPAGON /'yt do'ra jesteś. które pana tak mart!i. nie doś. z tego samego tonu. i$ z radości% po!itam ! to'ie moj% macoc (. pani. $e ty. !e mnie macoc (. uprzejme0 ale pe!ien jestem. -a takie g#upie odez!anie trze'a odpo!iedzie. zrozumiesz je tak jak nale$y i pojmiesz. /a nic nie c cia#a'ym panu zro'i. KLEANT 9o pe!na. ! nim pasier'a. -ie myśl. 9o spotkanie zaskoczy#o mnie nie mniej od pana0 nie 'y#am przygoto!ana na takie zdarzenie. $e zmieni zapatry!ania. nie '(d( pani upe!nia#. +odo'a mi si( to !yznanie0 gdy'y przemó!i# inaczej. KLEANT do 5arianny @eśli mam pani pra!d( !yzna. nie spodzie!a#em si( nigdy takiego spotkania.

-ie istnieje nic.0 ślicznotko. dla tak koszto!nej nagrody0 najpot($niejsze zapory. +oz!ól !i(c. a'y mó!i. daktyli i konfitur. ojcze. synu. par( koszó! c i7skic pomara7cz. KLEANT +ostara#em si( o to. niec zaprz(ga. krzese#* FROZYNA -ie0 lepiej udamy si( teraz na jarmark.. HARPAGON +atrzcie mi '#azna* <rnie coraz dalej* KLEANT &zy c cia#'yś. i$ nie !idzia#em ! ś!iecie nic ró!nie uroczego0 nie pojmuj( !i(kszego szcz(ścia ni$ podo'a. pani. ELIZA. 9ak. i mie. HARPAGON do =dzie. a'ym k#ama# s!oim myślom) HARPAGON @eszcze* zaczniesz ty mi gada. HARPAGON po cic(u do Wa... ojcze. SCENA XII HARPA#$!.set. przema!ia#em do pani. HARPAGON Hola. które 'ym prze#o$y# nad pot(g( naj!i(kszyc !#adcó! ś!iata. $e posta!i( si( na miejscu ojca i !yznam ci. a ! zdo'yciu go pok#ada#'ym ca#% m% dum(. pani0 szcz(ście posiadania ci( jest ! moic oczac najpi(kniejszym losem. z innego tonu) KLEANT >o'rze !i(c. 6R$ZY!A HARPAGON do 5arianny /ec ciej !y'aczy. !i(cej czasu do ga!(dki. czego 'ym nie 'y# zdolny uczyni. mam j(zyk.pl 5trona ?B . si( to'ie0 tytu# t!ego m($a jest zaszczytem i rozkosz%. ola* KLEANT W t!oim imieniu. ojcze. 'y zec cia#a im u!ierzy. skoro tak ka$esz. WALERY. a'y !cześniej !róci. ojcze. LEA!". i prosz( usilnie pani%. '(d( przema!ia# inaczej. $e nie pomyśla#em o jakiej przek%sce przed spacerem. HARPAGON >o kro. ojcze2 kaza#em ! t!oim imieniu przynieś. za sie'ie0 nie potrze'uj( ad!okata. uczu.erego Walery* ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.e)/a Wo#aj tam. Hej tam. nie 'y#'ym zdolny odmieni. 5ARIA!!A.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT -ie.

MARIANNA Ale$ i to 'y#o zupe#nie z'yteczne. & ciej pani przyj%. '#yszczy !spaniale. $e to nie dosy.. kiedy pi(kniejszy diament ni$ ten. HARPAGON na s'ronie 8szalej(. HARPAGON @a) KLEANT -iepra!da$.) Mam nadziej(. ojcze..my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ WALERY po cic(u do Harpagona /!ario!a#) KLEANT A!a$asz. a'y pani przyj(#a ten pierście7 dla t!ojej mi#ości) HARPAGON po cic(u do syna @ak to) KLEANT do 5arianny Ale$ tak* ojciec daje mi znaki. ojcze.. MARIANNA -ie c cia#a'ym.pl 5trona ?C . KLEANT &zy zdarzy#o si( pani !idzie. pani.diamen' -ie. ogie7 ma niezró!nany.. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. $e pani zec ce daro!a. KLEANT do 5arianny Lartuje pani) /a nic ! ś!iecie nie !zi%#'y go z po!rotem. MARIANNA <ardzo pi(kny. a'ym pani% nak#oni# do przyj(cia.. który ojciec ma na palcu) MARIANNA W istocie. pragn%#'yś. rzeczy!iście. jaki sk#ada ci ojciec. ! z'yt pi(knyc znajduje si( r%czkac . KLEANT zdejmuj+c ojcu diamen' i wręczaj+c 5ariannie Musi pani z 'liska zo'aczy. KLEANT zagradzaj+c drogę 5ariannie.. ten ma#y upominek. /'4ra c(ce odda.

pani... HARPAGON cic(o do syna.aj+c 5ariannie odda. zdrajco* KLEANT do 5arianny Widzi pani. groż+c mu Kacie* 8pryszku* KLEANT 9o nie moja !ina. HARPAGON na s'ronie -iec !szyscy czarci. Fo'i(. KLEANT Ani mo!y.0 có$ kiedy si( upiera. pani nie opieraj si( d#u$ej. a'y pani% nak#oni. co mog(. MARIANNA Ale$ prosz(. +rzez litoś..pl 5trona ?D . KLEANT ci+g. FROZYNA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.e nie pozwa. jaki !z'urzony odmo!%. KLEANT 8.. ojcze. HARPAGON po cic(u do syna A. HARPAGON ja/ wyżej Gotrze* KLEANT do 5arianny +rzypra!isz go o c oro'(.pier*cion/a Ale$ nie.. jest ! rozpaczy. to 'y#a'y o'raza. HARPAGON ja/ wyżej Wisielcze* KLEANT @esteś pani przyczyn%. i$ ojciec pognie!a# si( na mnie...my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ MARIANNA 9o 'y#o'y.

ELIZA. skoro pan c ce koniecznie. pani0 !racam natyc miast SCENA XIV HARPA#$!. MARIANNA do Harpagona A'y !i(c pana nie gnie!a. czy zro'i#eś so'ie co z#ego) HARPAGON /drajca* musieli go przekupi. KLEANT &o si( sta#o. SCENA XIII HARPA#$!. HARPAGON do 5arianny Wy'acz mi. za'i# mnie.. lecz nie omieszkam z!róci. We"$e pierścionek. a'y mi kark skr(ci#* WALERY do Harpagona Ale$ nie. HARPAGON 8c . WALERY. zatrzymuj( go na razie..my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ do 5arianny Mój <o$e* &ó$ za ceremonie. =2ZIE<E& $ ! ZIEBEŁKO +anie. WALERY. 6R$ZY!A. z panem. niec przyjdzie innym razem. $e przyniós# pieni%dze dla pana. $e jestem zaj(ty. ga#ganie) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. 5ARIA!!A.. $e trze'a si( śpieszy. HARPAGON &zego c cesz. SZCZYGIEŁEK do Harpagona +rzepraszam 'ardzo.. ELIZA. nic panu nie '(dzie.pl 5trona ?E . HARPAGON +o!iedz.. moi d#u$nicy. LEA!". LEA!". 5ARIA!!A. myśla#em. ! ZIEBEŁKO Mó!i.. %Z9ZY#IE&E SZCZYGIEŁEK wpadaj+c i przewracaj+c Harpagona +anie. 6R$ZY!A. cz#o!iek jakiś c ce mó!i. przy sposo'ności. ojcze.

$yczli!oś. ojcze. a'y odes#a.) Widocznie mój z#y los tak pokiero!a# spra!%.pl 5trona ?H . gdzie kaza#em poda. $eście mi si( za!czasu nie z!ierzyli z ca#% istori%. '(dzie nam o !iele lepiej. z ca#ego serca 'ior( udzia# ! !aszej spra!ie. pod!ójnie cenn% ! moic smutnyc losac . spokojnie. kapitalne g#upst!o strzeliliście o'oje. HARPAGON sam 8. -ikt nie pods#uc uje. ile '(dzie mo$na. mo$emy mó!i. KLEANT &ó$ ro'i.. po!iedz. jakie ty masz plany) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. pod!ieczorek. t( szlac etn% przyja"7. 5ARIA!!A. WALERY -iec pan '(dzie spokojny. ELIZA 9ak. ELIZA. pi(kna Marianno. z po!rotem do sklepu. $e '(d( za cie'ie ro'i# onory domu i zapro!adz( pani% do ogrodu. Ale. oso'y takiej jak pani* <#agam. synu !yrodny* c cesz !i(c mej ruiny) AKT CZWARTY SCENA I LEA!". /nam do'rze przykrości i niedole takiego po#o$enia0 niec mi pani !ierzy. SCENA XV HARPA#$!. poz!olisz. 6R$ZY!A KLEANT /osta7my tutaj. FROZYNA >aj( s#o!o. a'yś na za!sze zec cia#a mi zac o!a. pani0 'rat z!ierzy# mi si( z mi#ości s!ej do cie'ie. 8szcz(dzi#a'ym !am z pe!ności% niejednego k#opotu i nie 'yli'yśmy za'rn(li tak daleko. $e konie nie podkute.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ SZCZYGIEŁEK & cia#em po!iedzie. WALERY HARPAGON Walery. MARIANNA @ak%$ mi#% pociec % jest posiada.. miej$e przynajmniej oko na !szystko i staraj si( urato!a. HARPAGON -iec $e je pr(dko za!iod% do ko!ala. KLEANT /anim !i(c je okuj%.

koc aj%cyc si( tak poczci!ie i szczerze. a'y j% mo$na 'y#o przejedna. co czuj(. do . o matce. zdolnego do czynu) MARIANNA &ó$ mam po!iedzie. a ty. ! jakiej $yj(.. Wiecie do'rze.. a có$ dopiero. to ma ona na tyle rozs%dku. !zgl(dy. c (tnie jestem goto!a !yzna. daj( ci zupe#n% s!o'od(2 gdy'y c odzi#o tylko o to.dy'ym na!et c cia#a pomin%.. czy zec cesz dopomóc) FROZYNA &zy$ trze'a na!et pyta. !szystko. i có$ za los 'y.ean'a Ale naj!i(ksza 'ieda to. $e pa7ski ojciec jest pa7skim ojcem. czegoś sprzecznego z onorem i przystojności%. MARIANNA +orad" co. po!inne mej p#ci. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ELIZA /najd" sposó' odro'ienia tego. $e ja mam doś. ograniczonym do tego. @% staraj si( przekona. i mó!i. coś zdzia#a#a... Mo$esz czyni. Kleancie) +osta! si( na moim miejscu* Fad".0 u$yj !szystkic dróg. i nak#oni. -ie potrafi#a'ym przemóc na so'ie. czyli$ mi si( nie ka$e ograniczy. nie mog( zapomnie. co ci si( podo'a. FROZYNA 9o nie tak #at!o. co przeznaczy#a dla ojca. czy$ ! mojej jest mocy czyni.) & cia#a'ym z ca#ego serca. do 5arianny &o si( tyczy matki. do'ro. gdy !idz( m#odyc . KLEANT 9o oczy!iste.. rozkazuj sam0 zdaj( si( zupe#nie na cie'ie0 z'yt jestem pe!na t!ego c arakteru. prosz( ci( o to. jakic za!sze dozna!a#am. KLEANT Ac . poczci!a Prozyno. 'ym oś!iadczy#a si( na t!oj% korzyś. ludziom przys#ugi. jak tylko same $yczenia) Ladnego !spó#czucia) sympatii) Ani śladu przy!i%zania. i$ móg#'yś $%da. -ie'o nie da#o mi serca z kamienia0 a$ nadto lu'i( !yś!iadcza. si( do rzeczy) KLEANT +omyśl troc (. jeno do $ycze7) KLEANT Wi(c $adnego oparcia nie ma dla mnie ! t!ym sercu. so'ie ludzk% natur(.0 zgodzi si( mo$e przela. @ak$e tedy !zi%.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ MARIANNA Mój <o$e. a'y j% zjedna. a'y nie!dzi(czności% odp#aci.. na co poz!alaj% ciasne uczucia suro!ego onoru i ma#odusznej przystojności* MARIANNA &ó$ c cesz) . jakieś postano!ienia) /ale$noś.pl 5trona BI . na syna to. KLEANT Prozyno. i serdecznoś. a'y przypuszcza.

. !iem. a pani macoc a coś si( nie 'ardzo opiera* &zy$'y si( ! tym kry#a jakaś tajemnica) ELIZA 8jciec idzie.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ FROZYNA Myśl( ni'y. 5A!A!!A.. $e zac o!a ci($k% uraz(. ELIZA.pl 5trona B6 .ony przez 'am'yc( Ho o* syn ca#uje ! r(k( przysz#% macoc (.'y zaraz. FROZYNA +oz!ólcie mi tylko dzia#a. W ka$dym razie.. SCENA II HARPA#$!. <o. nikt si( oprze. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. nieśmia#yc próś' i przymilnyc pieszczot. jaki ci daje jej przy!i%zanie do cie'ie. zgodzi si( ust%pi. Ani !%tpi(. Foz!i7 si#( t!ej !ymo!y. która si( nada tutaj doskonale. $e da si( z#apa. $e to jest oso'a. i nie poniec aj tyc czu#yc s#ó!ek. sprytn% Q ni'y coś ! moim rodzaju Q która 'y. mniejsza. po temu środki. o jak%ś ko'iet(. i !cale go to nie usposo'i $yczli!ie dla pa7skiego ma#$e7st!a. gdzieś z <retanii. co '(dzie ! t!ej mocy. jego $on%.. ale cośkol!iek 'ardziej jeszcze koc a z#otko0 i skoro omamiony jego 'laskiem. HARPAGON Karoca goto!a2 mo$ecie jec a. urocza Marianno. nie nadto m#od%. &zekajcie2 gdy'y si( postara. si( do Marianny. nie potrafi. Aczy7. 6R$ZY!A HARPAGON na s'ronie. nie pos'rze. co ! mej mocy. rol( znakomitej damy. jeśli dostanie odkosza.0 ale to jeszcze ma#o. KLEANT <%d" przekonana. c o. 9rze'a 'y tedy. KLEANT <ardzo do'ry pomys#. pod jakimś dzi!acznym naz!iskiem markizy lu' !ice ra'iny umia#a odegra. a'y zer!anie !ysz#o od niego samego i a'y ! jakiś sposó' móg# zrazi. !szystkie pot($ne czary. A$yj !p#y!u. poz!ól. 9o 'y zatem 'y#a droga2 ale lic o !ie. +rzypominam so'ie jedn% z przyjació#ek. MARIANNA Aczyni(. nie zanied'am niczego. LEA!". cie'ie. którym. czy sk%din%d. $e pó"niej czeka go ci($kie rozczaro!anie co do o!ej markizy. prze'rana napr(dce. KLEANT Masz s#usznoś. FROZYNA Wiem. tak i$ goto!a jest intercyz% przekaza. +odejmuj( si( !mó!i. to pe!na. ostatecznie. która prócz nieruc omości posiada sto tysi(cy talaró! ! goto!i"nie0 $e zakoc a#a si( ! nim śmiertelnie i pragnie koniecznie zosta. ! ojca. Prozyno o mojej !dzi(czności. jakie nie'o !#o$y#o ! t!e oczy i usta. jak znale". mu ca#y maj%tek. '#agam ze s!ej strony. a'yśmy zacz(li spra!( od zjednania matki0 to ju$ 'y#'y du$y krok naprzód. $e mam s#usznoś. on koc a pann( 'ardzo.

.. mo$e ja paniom '(d( to!arzyszy#. HARPAGON /atem nie masz do niej $adnej sympatii) KLEANT @a) ani troc (. HARPAGON -ie2 zosta7. i$ 'ior( za $on( tak m#od% oso'(. figura doś.. ta czy inna.. a'y ci( zniec (ci. przyjemnoś.pl 5trona B: . jak ci si( !ydaje ta m#oda oso'a) KLEANT @ak mi si( !ydaje) HARPAGON 9ak. ojcze. macoc a. niezr(czna. urodzie. co s%dzisz o jej !zi(ciu. 5koro ma 'y. 9en !zgl%d spra!i#. nad s!oim !iekiem0 pomyśla#em.. od zamiaru0 $e zaś ju$ prosi#em o jej r(k( i jestem poniek%d z!i%zany. LEA!" HARPAGON 1 có$.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT 5koro nie jedziesz. ojcze. a'y ci zro'i. który urodzi# mi si( ! g#o!ie. KLEANT Mnie) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. to ju$ !szystko jedno. SCENA III HARPA#$!. Fo'i !ra$enie sko7czonej kokietki. $e ś!iat mia#'y pra!o g#o!% kr(ci. KLEANT +o!iedzia#em jej par( grzeczności ! t!oim imieniu. Mog% pojec a. musz( przyzna. HARPAGON <ardzo tedy $a#uj(0 to ni!eczy pe!ien projekt.. -ie myśl. HARPAGON Mó!i#eś jednak przed c !il%. uroda średnia. !ykszta#ceniu) KLEANT + i* HARPAGON &ó$ zatem) KLEANT @eśli mam mó!i. gdy'y nie t!oja !yra"na niec (. $e mó!i( to.. ojcze. Kleancie. pomijaj%c k!esti( macoc y. szczerze. +atrz%c na ni% zacz%#em si( zastana!ia. i$ postano!i#em odst%pi. 'y#'ym j% odda# to'ie. a rozumek nader pospolity. i same0 '(dziesz mi potrze'ny. $em si( rozczaro!a#.

$e mi#oś. KLEANT /a $on() HARPAGON /a $on(. i$ pokoc a#em Mariann( od pier!szego dnia. 9o pra!da.dy'yś czu# jak%ś sympati( dla niej. ojcze2 zadam so'ie ten przymus dla cie'ie. HARPAGON >o'rze ci( przyjmo!ano) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON 9o'ie. si( na takie pró'y0 potem s% z tego przykre skutki. HARPAGON -ie0 m($czyzna nie po!inien puszcza. szcz(śli!e 'ez pra!dzi!ego przy!i%zania.pl 5trona B= . pójd( za pier!otnym zamiarem i j% poślu'i(. j%. ci( o poz!olenie zaślu'ienia jej i !strzymy!a#a mnie jedynie ś!iadomoś. przyjemnoś. jeśli ka$esz. Ma#$e7st!o nie mo$e 'y. synu.. jest cz(sto o!ocem ma#$e7st!a. -ie c c( ci( zmusza. !'re! sk#onności. nie jestem z'yt zac !ycony t% panienk%. trze'a. ale a'y ci zro'i. KLEANT 9o mo$e znale". . Wiedz. KLEANT +os#uc aj ojcze. KLEANT +oz!ól. jak na czas tak krótki. cz(sto. HARPAGON &zyś j% od!iedza# ! domu) KLEANT 9ak. jestem rozs%dniejszy. ! którym ujrza#em j% na przec adzce0 zamiarem moim 'y#o prosi. KLEANT A !i(c. skoro tak. HARPAGON &z(sto) KLEANT >oś. si( z czasem. za które nie c c( odpo!iada. HARPAGON -ie. ojcze.. t!oic zamiaró! i o'a!a t!ego g!a#tu. nie. a'ym ci ods#oni# serce i !yja!i# nasz% tajemnic(. HARPAGON -ie. ni$ myślisz. a. gotó! jestem zaślu'i. ojcze. !ó!czas to co innego0 o$eni#'ym ci( ! moje miejsce0 ale gdy tego nie ma. ojcze* Wszak mó!i%.

HARPAGON @ak to. HARPAGON A córka. t(. na drodze* KLEANT 9o ojciec mnie staje ! drodze2 ja mam pra!o pier!sze7st!a. HARPAGON &zy nie jestem t!oim rodzicem) &zyś mi nie jest !inien uszano!ania) KLEANT 9o nie s% rzeczy. $e nie poniec am Marianny0 $e nie ma ostateczności. któr% ci przeznaczam. zaniec a. rodzicom2 mi#oś.pl 5trona B? . co ci po!iem) Le musisz z #aski s!ojej !y'i. ojcze* ! ten sposó' igrasz ze mn%) >o'rze zatem. do której 'ym si( nie posun%#. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. s%dz( ojcze. jak ci( porz%dnie kijem !ygrzmoc(. ojcze. czy !iesz. ja mo$e znajd( inne drogi. HARPAGON &zy !yja!i#eś jej s!oje uczucia i zamiary) KLEANT 8!szem0 mó!i#em na!et z matk%. czego si( trzyma. nie zna takic !zgl(dó!. kim jestem0 to !#aśnie przyczyna zdzi!ienia Marianny. KLEANT Wszystkie gro"'y nie zdadz% si( na nic.2 o to mi !#aśnie c odzi#o. $e ma dla mnie niejak% przyc ylnoś. HARPAGON po cic(u na s'ronie <ardzom rad. a'y ci !ydrze. KLEANT Wi(c tak.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT <ardzo do'rze. ! któryc 'y dzieci !inny ust(po!a. co mi okazuje. HARPAGON @ak$e przyj(#a oś!iadczyny) KLEANT <ardzo $yczli!ie. g)o*no 8tó$ synu. lecz nie !iedz%c. któr% ja dla sie'ie !y'ra#em. skoro rzeczy zasz#y tak daleko. czy od!zajemni#a t!oje uczucie) KLEANT @eśli mam !ierzy. zdo'ycz0 i $e je$eli ty masz zgod( matki. $e !iem. !szelkic krokó! !zgl(dem oso'y. HARPAGON 9y mnie poznasz. so'ie t( mi#ostk( z g#o!y. oś!iadczam ci. oraz jak najryc lej zaślu'i. temu.. o'!iesiu* 9y 'yś śmia# ojcu sta!a.

ean'a +aniczu* !#asnemu ojcu) HARPAGON +uś. po!oli. ja go naucz(.pl 5trona BB .my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON Wyrzekniesz si( Marianny) KLEANT -igdy. JAKUB do . do .A :< JAKUB +ano!ie.. mnie. HARPAGON Kija* da!ajcie pr(dko kija* SCENA IV HARPA#$!. . HARPAGON A to 'ezczelnik* JAKUB +anie.ean'a +aniczu.. po!oli. jak mnie. ale syna. LEA!". JAKUB Wi(c do'rze. panie. co to) pano!ie* co si( dzieje) KLEANT >r!i( so'ie z tego* JAKUB do . czy mam s#usznoś. JAKUB do Harpagona +anie* !#asnego syna) Mnie.. przez litoś. HARPAGON -iec !i(c @aku' rozs%dzi i po!ie. HARPAGON ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.ean'a -iec si( pan troc ( oddali.* KLEANT -ie ust%pi( ani kroku.

do Harpagona -o có$. czego pan pragnie. "le ro'i. jeszcze o ma#$e7st!ie) &zy jemu przysz#o odgry!a. mó!i !cale roztropnie. JAKUB &zyni mi pan !ielki zaszczyt. JAKUB A. po!iedz mu..my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ Koc am pe!n% oso'( i pragn( j% ró!nie$ zaślu'i. któr% j% !y'ra#em) JAKUB Ma pan s#usznoś. 9o s% kpiny* +oz!ól pan. odda. $e ! ten sposó' mo$e !szystko uzyska. -iec mi pan poz!oli z nim pomó!i. KLEANT &zy$ nie !styd ! jego !ieku myśle. jakie syn !inien jest ojcu. i da.. czu#ego koc anka) &zy$ nie po!inien zosta!i. 'yle'y pan zec cia# si( z nim lepiej o'c odzi.0 niec pan tu zostanie.pl 5trona BC . z dala od oso'y. na to. jaki panu jest !inien0 uniós# si( jedynie ! pier!szym zap(dzie. 'yle'yś pan !szed# na drog( zgody i okaza# ca#% po!olnoś. KLEANT do . spra!( pod t!oj% ocen(. $e ś!iadom jest szacunku. si( pa7skim rozkazom. !'re! mej !oli.0 a ten 'ezczelny o'!ieś durzy si( ! niej ró!nie$ i c ce si( o ni% stara. jeśli o to c odzi. ale o'ecnie gotó! jest podda. a'y syn sta!a# ! drodze ojcu) &zy$ proste uszano!anie nie po!inno go trzyma. HARPAGON &zy$ to nie jest pot!orne. KLEANT +okoc a#em m#od% panienk(.a.a/u. HARPAGON Ac . która patrzy na uczucie i przyjmuje z tkli!ości% me !yznania0 tymczasem ojcu zac cie!a si( sta!a.. JAKUB -iec mi pan poz!oli z nim pogada. skoro ojciec uczyni# ci( s!ym s(dzi%. do . ! poprzek naszej mi#ości s!ymi pretensjami* JAKUB Rle ro'i.. i ja si( nie !zdragam0 ró!nie$ pragn(. jak pan t!ierdzi. i $e !yj%!szy Marianny zosta!iam mu zupe#n% s!o'od( !y'oru. ojciec nie taki uparty. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.ean'a Widzi panicz. 'ym mu rzek# d!a s#o!a. $e tylko zuc !alst!o pa7skie dopro!adzi#o go do !ściek#ości. mu za $on( oso'( !edle jego gustu. uszano!anie i pokor(. to pe!na. @aku'ie. +o!iada. syn nie jest taki pomylony. m#odszym tej roli) JAKUB Ma pan s#usznoś. jak pan so'ie !yo'ra$a0 po!iedzia#. /'4ry podc(odzi /u niemu Wi(c do'rze. tylko sposó' post(po!ania panicza mu si( nie podo'a0 ale gotó! jest zez!oli. @aku'ie.

HARPAGON A ja serdecznie si( ciesz(. @aku'ie.e Harpagon wydo. nie ma za co... @aku'ie. no. '%d" spokojny. ojcze. Harpagon sięga do /ieszeni? . zas#u$y#eś so'ie nagrod(. HARPAGON /o'o!i%za#eś mnie. KLEANT <ogu dzi(ki* JAKUB 9eraz mog% pano!ie spokojnie pomó!i. $e szczerz( $a#uj( mego post(pku.a/u. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON >ro'nostka* KLEANT Ape!niam. HARPAGON >oskonale* JAKUB do . zgadza si(. JAKUB Et. 'o jeden nie móg# drugiego zrozumie. SCENA V HARPA#$!.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT Ac . JAKUB &a#uj( r%czki. $e !reszcie przyszed#eś do rozs%dku. LEA!" KLEANT & ciej mi prze'aczy. znajdzie !e mnie za!sze najuleglejszego syna i $e nigdy nic nie uczyni( przeci!ko jego !oli. z so'%0 nie ma ju$ $adnego po!odu do niezgody2 sprzeczaliście si(. JAKUB do Harpagona Fzecz za#at!iona.ean'a Wszystko u#o$one0 przyjmuje o'ietnic(.. '(d( o tym pami(ta#.ywa 'y. KLEANT Mój poczci!y @aku'ie. paniczu. a. mo$esz go zape!ni.pl 5trona BD . !dzi(czny ci '(d( cale $ycie. $e 'yle mi odda# Mariann(. wyci+ga rę/ę. m4wi+c@ -o./o c(us'/ę do nosa. c !il( uniesienia.

skoro !róc% na drog( o'o!i%zku. KLEANT Ani myśl(. $e raczysz tak ryc #o zapomnie. '#(dó! dzieci. HARPAGON &o) KLEANT +o!iadam ci. da#eś. $e nie ma rzeczy.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT @akiś ty do'ry. KLEANT @a. ojcze. $e z'yt !iele ci ju$ za!dzi(czam i $e !szystko si( dla mnie mieści ! t!ej do'roci. KLEANT @ak to* $adnej urazy nie c o!asz za me szale7st!a) HARPAGON +rzejedna#eś mnie zupe#nie po!olności% i pos#usze7st!em. HARPAGON A ja przyrzekam ci. tak. HARPAGON @a) KLEANT 8czy!iście. Mariann() KLEANT 9y. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. KLEANT +rzyrzekam ci. ojcze. ojcze. Mariann( za $on(. nic !i(cej nie $%dam2 dosy. HARPAGON Gat!o przyc odzi rodzicom zapomnie. której 'yś nie uzyska# ode mnie. $e ja c c( odda. daj%c mi Mariann(. $e a$ do gro'o!ej deski zac o!am ! sercu pami(. !yrzec si() HARPAGON -o.pl 5trona BE . moic '#(dó!. HARPAGON A któ$ ci po!iedzia#. KLEANT Ac . która mi raczy odda. ojcze. HARPAGON @ak to* to tyś o'ieca#. $e si( jej !yrzekasz. ojcze. t!ej do'roci.

ojciec. HARPAGON /o'aczysz.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON -ie odst%pi#eś od zamiaru u'iegania si( o ni%) KLEANT +rzeci!nie. HARPAGON Wyrzekam si( cie'ie* KLEANT 1 o!szem. mi si( na oczy* KLEANT <ardzo mi przyjemnie. Harpagon idzie do ogrodu? SCENA "I LEA!". ty o'!iesiu. ojcze. HARPAGON /a'raniam pokazy!a. jak ja si( !ezm( do cie'ie* KLEANT We" si(. tr!am przy nim 'ardziej ni$ kiedy. zno!u zaczynasz) KLEANT -ic mnie nie zdo#a odmieni.pl 5trona BH . HARPAGON Wydziedziczam ci(* KLEANT @ak si( ojcu podo'a. dla sie'ie s!oje dary. HARPAGON 1 darz( ci( moim przekle7st!em* KLEANT 5c o!aj. %"RZA& A STRZAŁKA wyc(odz+c z ogrodu ze sz/a'u)/+ Ac . niegodzi!cze.. jak ci si( podo'a. HARPAGON &o. ! por( pana zastaj(* +r(dko prosz( za mn%* ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.

dzie uciek#) . Ha. kto jestem. Amykajmy2 s#ysz( jego kroki. &zy si( nie ukry# tam. 8c .2 !y'ra# c !il(. gdy rozma!ia#em z !yrodnym synem. tam* o kim tam mó!i%) 8 tym. s%d. ju$ go podejrze!am2 ! ka$dym domyślam si(. /rzycz+c jeszcze w ogrodzie. jeśli ktoś zna jakiś ślad. czego nam trze'a.. mo$e) &o si( z nim sta#o) . <ez cie'ie $y. s#u$%ce. nie ma nikogo) Ha* ten. KLEANT @ak$eś tego dokona#) STRZAŁKA Wszystko opo!iem. syna. nie !iem. co ro'i(.pl 5trona CI . kto je ukrad#) &o) &o mó!isz) -ie. kto 'y mnie !skrzesi# oddaj%c mi moje drogie pieni%dze lu' !skazuj%c. sie'ie samego* &o tu ludzi naoko#o* -a kogo spojrz(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT &o si( sta#o) STRZAŁKA -iec pan idzie za mn%. KLEANT &o) STRZAŁKA &a#y dzie7 na to czato!a#em. wpada . mi nie podo'na.ard#o mi poder$n(li2 !ykradli mi pieni%dze* Kto to 'y.2 !szystko sko7czone dla mnie. na tortury2 s#ugi. SCENA VII HARPAGON sam. #otrze*. radoś. ca#y dom ka$( !zi%. !idz( z#odzieja. co mnie ogra'i#) &o to za a#as na górze) &zy to z#odziej) +rzez litoś. 5ta#o si(0 ju$ nie mog(0 umieram0 ju$ umar#em0 pogrze'ano mnie* &zy$ nikt si( nie znajdzie. co pope#ni# t( z'rodni(.dzie go szuka.) . gdzie jestem... $e oni !szyscy pomagali mu ! ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. córk(. moje koc ane z#oto* moje 'iedne z#oto* mój drogi przyjacielu* Wydarto mi cie'ie0 odk%d mi cie'ie !ydarto.ie za ramię 8ddaj pieni%dze. pociec (.ez /ape..dzie p(dzi. od da!na musia# mnie śledzi. na ś!iecie. Hej. KLEANT @ak to) STRZAŁKA Mamy. '#agam.usza /#odziej* z#odziej* roz'ójnik* morderca* Fatunku* Kto ! <oga !ierzy* @estem zgu'iony. KLEANT &o to takiego) STRZAŁKA 5kar' ojca2 uda#o mi si( przyc !yci.dzie si( ukry!a) @ak go znale". zamordo!any* .) Mo$e tu2 Mo$e tam) Kto to taki) 9rzymaj* c(wy'aj+c sie. to ja sam* /mys#y trac(. po!iadam2 do'ra nasza. niec aj mi !ska$e. straci#em m% podpor(.) . 5pieszmy +ójd( spro!adzi. mi(dzy !ami) +atrz% na mnie !szyscy i śmiej% si(* +rzysi%g#'ym. nie mam co ro'i.

$5I%ARZ KOMISARZ -iec si( pan na mnie spuści0 znam s!oje rzemios#o. policji.. @eśli mi nie odnajd% pieni(dzy. kleszczy.0 a jeśli nie odnajd( mego skar'u. 'ezkarnie. s%dy przed s%d za!ez!(. -ie pier!szyzna mi #apa. 1le pan po!iada. z#odziei2 c cia#'ym mie. <ogu dzi(ki. tysi(cy talaró!* KOMISARZ Wcale po!a$na kradzie$* HARPAGON -ie ma doś. tysi(cy talaró!. sam si( potem po!iesz(. kató!* Wszystkic ka$( po!y!iesza. stra$e. nie 'y#a'y 'ezpieczna. HARPAGON Wszystkie !#adze poruszy#em.. 'yś pan areszto!a# ca#e miasto i przedmieścia. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. straszli!ej kary za tak pot!orn% z'rodni(0 gdy'y to mia#o ujś. $e 'y#o ! szkatu#ce) HARPAGON 8kr%g#e dziesi(. s(dzió!. HARPAGON p)acz+c >ziesi(. ilu ludzi pos#a#em na szu'ienic(. szu'ienice. tyle razy po tysi%c frankó!. KOMISARZ >ziesi(. KOMISARZ Kogo pan podejrze!asz) HARPAGON Wszystkic 2 $%dam. komisarzy. AKT PIĄTY SCENA I HARPA#$!. pr(dko. tysi(cy talaró!. a'y zaj(#y si( t% spra!%. KOMISARZ -ale$y dope#ni. KOMISARZ W jakiej !alucie 'y#a ta suma) HARPAGON W no!iutkic luidorac i pistolac pe#nej !agi.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ kradzie$y* >alej. !szelkic formalności.pl 5trona C6 . $adna ś!i(toś.

JAKUB +an tak$e proszony na kolacj() KOMISARZ /atem. jak'ym pragn%#. nie p#oszy. którego rz%dca mi przys#a#..pl 5trona C: . z którym trze'a pomó!i. nie o kolacj(0 gadaj natyc miast. !edle mego przepisu. przypiek% mu nogi. si( ostro$nie !y#apa. nikogo i stara. mój przyjacielu.a Kogo) /#odzieja) JAKUB Mó!i( o prosiaku. HARPAGON do .a/u. !yst%pi(. który podcina mi skrzyd#a no$ycami oszcz(dności. JAKUB @e$eli pa7st!a nie uracz( tak. jakieś poszlaki. @estem cz#o!iek 'ardzo !yrozumia#y2 !szystko pójdzie jak po maśle.a/u. SCENA II HARPA#$!.. JAKUB >aj( s#o!o. co !iesz o pieni%dzac . HARPAGON -ie o to c odzi. jak nale$y.A :< JAKUB w g)ę. które mi skradziono) JAKUB 5kradziono panu) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. a potem dopiero z ca#% suro!ości% przyst%pi. niec aj mi pan !ierzy. $5I%ARZ. nie trze'a nic zataja. a którego c c( na dziś przypra!i. niec aj go !pakuj% do !rz%cej !ody i po!iesz% u po!a#y. 9ymczasem niec aj go zar$n%. odwracaj+c się w s'ronę. to !ina rz%dcy. HARPAGON Gajdaku* o co innego idzie. jak zdo#am najlepiej. do !ydo'ycia skradzionyc pieni(dzy.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KOMISARZ -ajlepiej '(dzie. o innyc rzeczac . z /'4rej przyszed) /araz !róc(. KOMISARZ do . . i ugoszcz( !as.i sceny. HARPAGON -ie o to teraz c odzi0 jest tu !#aśnie pan.a +rosz( si( nie przestrasza.

JAKUB po cic(u na s'ronie Wy'orna sposo'noś. HARPAGON Walery) JAKUB 9ak. $e to uczci!y cz#o!iek i $e czekaj%c.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON 9ak.. @estem przekonany.. nikt ju$ ani pisn%. jeśli mam po!iedzie. a'y uczyni. nie stanie ci si( nic z#ego i otrzymasz od pana so!it% nagrod(. 8dk%d !kr(ci# si( do domu. 8kradziono go dzisiaj2 nie podo'na.. a$ go !pakuj% do !i(zienia.. zadoś. !szystko ta7cuje. jak on zagra. $e to porz%dny cz#o!iek. a'y si( zemści. co myśl(. ca#% pra!d(.pl 5trona C= . /'iera !idocznie myśli. KOMISARZ 9rze'a !skaza. A i kije dzisiejsze tak$e do'rze pami(tam. myśl(. 'yś nie !iedzia# czegoś.. i ka$( ci( natyc miast po!iesi. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. opo!ie do'ro!olnie !szystko. HARPAGON 8n* który zda!a# si( tak !ierny) JAKUB W#aśnie. jeśli !yznasz ca#% pra!d(. 9ak. HARPAGON / czegó$ tak myślisz) JAKUB / czego) HARPAGON 9ak. na czym to opierasz. #otrze.. $e to on ści%gn%#. z tego. je$eli nie oddasz* KOMISARZ do Harpagona Mój <o$e* niec $e mu pan nie !ymyśla. $e to rz%dca !yplata# t( sztuk(. JAKUB +anie. !yra"nie. mój przyjacielu. JAKUB Myśl(. nie mo$e. na rz%dcy. pa7skim c (ciom2 mó!i#em panu. HARPAGON &ó$ ty mamrotasz) KOMISARZ do Harpagona -iec mu pan da pokój. Widz( z t!arzy.

HARPAGON @ak$e !ygl%da#a ta szkatu#ka) +rzekonamy si( zaraz. KOMISARZ @akiego koloru) JAKUB Koloru) JAKUB Koloru. ni'y koloru. -o. to. Ale opisz j% nieco dok#adniej. HARPAGON 9a. JAKUB 9o.. ni'y ma#a. 'y#a ma#a.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON Widzia#eś go mo$e. JAKUB Wygl%da#a.. JAKUB -o. to.. jeśli 'ra. taka du$a szkatu#ka. . czy to ta sama. mo$e mi pan podda !yra$enie.. jak kr%$y# po ogrodzie. któr% skradziono. JAKUB -o tak. jak szkatu#ka. A ! czym 'y#y sc o!ane) HARPAGON W szkatu#ce... Widzia#em u niego szkatu#k(. KOMISARZ 9o si( rozumie.... $e du$a przez !zgl%d na za!artoś.dzie$ 'y#y) HARPAGON W ogrodzie. JAKUB @ak !ygl%da#a) HARPAGON 9ak. ale mó!i(. JAKUB W#aśnie !idzia#em. jak kr%$y# ko#o miejsca. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. rzecz z tej strony.pl 5trona C? . gdzie 'y#y ukryte pieni%dze) JAKUB 8czy!iście.

my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON -o) JAKUB -ie 'y#a czer!ona) HARPAGON -ie. to c cia#em po!iedzie. mej do'roci. ! sposó' tak anie'ny) WALERY +anie. WALERY. skoro !i(c !szystko odkryte. !yznaj najczarniejszy post(pek. ej. zdrajco* -ie rumienisz si( za s!% z'rodni() WALERY @ak% z'rodni() HARPAGON @ak% z'rodni(.pl 5trona CB . panie komisarzu.A :< HARPAGON /'li$ si( tu.* -ie mo$na ju$ za nikogo r(czy. $e to ja go !yda#em. trafi# ! sedno) WALERY /amiarem moim 'y#o mó!i. HARPAGON -ie ma !%tpli!ości0 z pe!ności% ta sama. $5I%ARZ. co zasz#o. a'y mnie podejś. JAKUB W#aśnie czer!ono4szara. -iec $e mu pan nie po!ie 'odaj. si( ! dom. szara. . jaki kiedykol!iek pope#niono na ziemi* WALERY 8 co c odzi) HARPAGON @ak to. 'ez!stydny* nie !iesz ni'y. /apisz pan jego zeznanie. !ierz(. !#aśnie rz%dca nadc odzi. JAKUB do Harpagona +anie.. a'y mnie zdradzi. czy$'ym sam o tym nie !iedz%c. nie '(d( szuka# !ykr(tó!0 nie c c( si( niczego !ypiera.. +isz pan. o czym mó!i(* +ró$no uda!a. 8 nie'a* komu$ dzisiaj zaufa. @ak śmia#eś nadu$y. %9E!A III HARPA#$!.0 po tym. z panem i czeka#em tylko pomyślniejszyc okoliczności0 ale skoro tak ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. najniegodzi!szy zamac . $e 'y#'ym zdolny okraś. sam sie'ie.. JAKUB na s'ronie Ej.0 ca#a rzecz odkryta0 do!iedzia#em si( o !szystkim. !ciska.

za!ini#em ci($ko !zgl(dem pana.. $e z#o nie jest tak !ielkie.uczynienie. jak si( !ydaje. ty !isielcze* WALERY Kre! pa7ska nie dosta#a si( ! niegodne r(ce. '#%d mój jest do prze'aczenia. czego 'ym nie móg# napra!i. HARPAGON 9u nie c odzi o $aden onor.... $e pytam* WALERY <óst!o nios%ce z so'% unie!innienie '#(dó!. +rzysi(gam zrzec si( ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. nie unoś si( pan takim gnie!em. 8so'a moja i poc odzenie nie przynosz% jej 'ynajmniej !stydu0 nie sta#o si( zgo#a nic. s#o!o daj(2 mi#oś. nie 'ogact!a mnie skusi#y0 nie to mnie !cale nie olśni#o. a'yś odda# to. moje !n(trzności. do któryc przy!odzi2 mi#oś.) WALERY 9ak. HARPAGON Mi#oś.pl 5trona CC . jak si( !ydaje* @ak to* 9o moja kre!. HARPAGON 9ego te$ $%dam. zaklinam. WALERY Honor pa7ski otrzyma pe#ne zadoś. panie. ale z!a$y!szy !szystko. panie.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ si( sta#o. HARPAGON 1 có$ za uspra!iedli!ienie mo$esz przytoczy. z#odzieju nikczemny) WALERY 8c . HARPAGON -ie tak !ielkie. przekonasz si(. 9o pra!da.. coś zra'o!a#. do moic dukató!* WALERY -ie. nie zas#u$y#em na takie naz!isko. Ale po!iedz. mego uspra!iedli!ienia. HARPAGON @ak to) do prze'aczenia* 9aka zasadzka* taki 'ezczelny zamac * WALERY +rzez litoś. HARPAGON Gadna mi#oś. 5koro mnie !ys#uc asz. 'yś si( nie unosi# i raczy# !ys#uc a. co ci( popc n(#o do takiego czynu) WALERY 8c * i pan pyta) HARPAGON 8czy!iście.

!szystko z t!ojej r(ki0 ale '#agam pana.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ !szelkic pretensyj do t!ego maj%tku. HARPAGON /nakomita przysi(ga* paradne ślu'y* WALERY 9ak.) WALERY +rzysi(galiśmy so'ie !iar( i uczyniliśmy ślu'. 'ezczelny o'!iesiu0 s%d zro'i z to'% nale$yty porz%dek. HARPAGON ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON -ie zosta!i(.. jaki pan posiadasz. co posiadam. nie mo$esz mi go odmó!i. skar' najcenniejszy.. HARPAGON A to si( zapali# do moic pieni(dzy* WALERY Mó!i#em ju$. nie c ci!oś. Ale ja dam so'ie z to'% rad(. &órka pa7ska nie ponosi ! tym $adnej !iny. u !szystkic dia'#ó!* -ic nie zosta!i(* A to szczyt 'ezczelności2 c cie. poruszy#y mym sercem0 po'udki szlac etniejszej natury sta#y si( "ród#em tego post(pku.. HARPAGON @u$ ja ci to !y'ij( z g#o!y. $e nic nas nie rozdzieli.pl 5trona CD .. to pe!na0 ale nie tracisz go przecie$. '%d" przekonany. c rześcija7sk% dy'ie na moje pieni%dze. <#agam pana na kolanac o ten skar' tak pe#en uroku0 jeśli masz troc ( serca. $e przez mi#oś. jak zec cesz0 jestem gotó! ścierpie. HARPAGON Ani mi ! g#o!ie* &ó$ to !szystko ma znaczy. o!oc kradzie$y. zatrzyma. które pan przypuszcza. jakiej si( na mnie dopuści#* WALERY &zy$ pan to nazy!asz kradzie$%) HARPAGON &zyja to nazy!am kradzie$%) 9aki skar'* WALERY +ra!da. mnie jednego nale$y oskar$y. na za!sze. $e jeśli sta#o si( z#e.. '%d" pe!ny* WALERY Jmier. popc n(#a mnie do tego. $e '(dziemy do sie'ie nale$e. przyrzekliśmy so'ie. 'y#eś mi zosta!i# to. zosta!iaj%c go ! moic r(kac . WALERY Aczynisz pan.. -ie te spr($yny. HARPAGON 8n c ce tu !e mnie !mó!i. tylko jedna zdo#a nas roz#%czy.

gdzie j% ukry#eś.pl 5trona CE .0 zaraz mi tu śpie!aj. a'y przyj(#a me s#o!o i da#a mi s!oje. jakim natc n(#y mnie jej cudne oczy. HARPAGON na s'ronie +a#a# do mojej szkatu#ki* WALERY Wola#'ym raczej umrze. HARPAGON na s'ronie Moja szkatu#ka z'yt uczci!a* WALERY @edynym mym pragnieniem 'y#o posiada. jak si( rzeczy mia#y. WALERY @a) @est jeszcze tu. pa7sk% córk(. $e nie opuści#a domu) WALERY -ie.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ Myśl( so'ie* >opra!dy. palce ! takim #ajdact!ie. szczególne. u pana. HARPAGON na s'ronie 8. panie. ni$ o'razi. to 'y#o'y doś..* Ac .. WALERY +ani &laude !ie !szystko i mo$e zaś!iadczy. m% !#asnoś. HARPAGON &o* ona jest !spólniczk% tej spra!ki) WALERY 9ak. HARPAGON -o. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. j% 'y myśl% najl$ejsz%2 z'yt jest na to czysta i uczci!a. Ale przede !szystkim c c( ode'ra. HARPAGON na s'ronie &udne oczy mej szkatu#ki* Mó!i jak koc anek o koc ance. panie0 'y#a ś!iadkiem naszyc !zajemnyc zo'o!i%za7 i dopiero upe!ni!szy si( o uczci!ości myc zamiaró! pomaga#a mi nak#oni. tak samo jak i mnie0 pa#a#em do niej jedynie uczuciem nie!innym i pe#nym szacunku. szcz(ście jej !idoku0 $adna z'rodnicza myśl nie skala#a uczucia. a po!iedz teraz. gdy'y córka mia#a macza. krzy!d( pan jej ro'isz. nie naruszy#eś jej) WALERY @% naruszy. moja droga szkatu#ka* g)o*no Mó!isz.

. jej skromnoś. HARPAGON &zyj% znó! skromnoś. HARPAGON 8. panie. kim jestem. do Wa. zar(czasz si( poza mymi plecami. panie. do podpisania !zajemnyc ma#$e7st!a. HARPAGON &órka podpisa#a przyrzeczenie ma#$e7st!a) WALERY 9ak. 'ez mego poz!olenia* Ale za!iedliście si( o'oje. có$ za z'ieg niedoli* &ó$ za na!a# rozpaczy* do /omisarza >alej.izy >rz!i i t(ga k#ódka '(d% najlepsz% g!arancj% t!ego pos#usze7st!a.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON na s'ronie A to co zno!u) &zy$'y o'a!a przed s%dem pomiesza#a mu zmys#y) do Wa. $5I%ARZ HARPAGON Ha. ELIZA.erego ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.) WALERY &órki pa7skiej0 zaled!ie !czoraj da#a si( namó!i. WALERY -ie zas#u$y#em na te imiona0 i gdy si( !ykryje. do pragnie7 mej mi#ości. WALERY. si( ! mi#ostki z tym tu nikczemnym z#odziejem. i ja ró!nie$.. 5ARIA!!A. nie'a* -o!e nieszcz(ście* JAKUB do /omisarza +isz pan. HARPAGON 8.erego &ó$ ty 'redzisz o jakiejś córce) WALERY Mó!i(.pl 5trona CH przyrzecze7 . JAKUB @ak opryszka i u!odziciela. 6R$ZY!A.A :<. . %CENA IV HARPA#$!. córko !yrodna* córko niegodna takiego ojca* 9ak !ype#niasz nauki. pe#7 pan o'o!i%zki s!ego urz(du2 opisz go ! protokole jako opryszka i u!odziciela. jakic ci nie szcz(dzi#em) Jmiesz !da!a. $e led!ie z naj!i(kszym trudem zdo#a#em nak#oni. do E. panie komisarzu.

FROZYNA na s'ronie A to szczególna a!antura* SCENA V A!ZEL5. za'ijaj%* 8to #otr. zaklinam ci( przez mi#oś.. HARPAGON -ie. prze'y#am nieda!no0 jemu to !inien jesteś $ycie córki. 6R$ZY!A. ojcze. ojco!sk%. ojcze. $5I%ARZ. nie c c( s#ysze. c ciej okaza..ę/aj+c przed Harpagonem Ac . ELIZA. zanim us#ysz( !yrok. 'ardziej ludzkie uczucia0 nie poz!ól rodzicielskiej !#adzy posun%. i u!ieś. mi córk(. ni$ $e'y uczyni# to. HARPAGON 9o !szystko 'anialuki0 !ola#'ym. a'y mnie okraś.. 'ezczelny o'!iesiu. któr%.. której !y'ór tyle ci( o'urza. ELIZA 8jcze. /adaj so'ie trud poznania 'li$ej oso'y. !#aśnie ! c !ili naszego kontraktu* Kradn% mi onor. nie szu'ienica0 ko#em #ama. na za!sze. panie Harpagonie) Widz( ci( !ielce !z'urzonym. . 9ak. które jak !iesz. 'y ci si( poz!oli# utopi. mienie0 morduj% mnie. na c !il( przyst(p spokojniejszej roz!adze. 8n jest zgo#a inny. 5ARIA!!A. ci( '(d( $y!cem* ELIZA /.A :< ANZELM &ó$ to. a'yś. o której pan ci%gle 'redzisz) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. panie Anzelmie.0 spra!iedli!oś. ojcze. HARPAGON 8myli#em si(0 nie. WALERY. $e '(d( !ys#uc any przynajmniej. HARPAGON 8c . $e 'ez jego poś!i(cenia utraci#'yś mnie. jestem najnieszcz(śli!szym z ludzi* &ó$ za za!ik#ania i k#opoty. szu'ienica '(dzie jedyn% odpo!iedzi%* WALERY -ie pa7skie uniesienie '(dzie s(dzi% ! tej spra!ie. Mam nadziej(.. -ie unoś si( !y'uc em gnie!u0 racz da. $e odda#am mu serce. niec aj ro'i s!oje. gdy'yś !iedzia#.pl 5trona DI . JAKUB na s'ronie /ap#acisz za moje plecy. zdrajca. to on !y'a!i# mnie ze strasznego nie'ezpiecze7st!a. ni$ so'ie !yo'ra$asz0 mniej dzi!nym 'yś znajdo!a#. nie. co uczyni#.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ a dla cie'ie. si( do ostatnic granic suro!ości. HA<PA#$!. który pog!a#ci# najś!i(tsze pra!a0 !ślizn%# si( ! dom pod mask% mego s#ugi. WALERY &o to za kradzie$.

gasi jedn+ ANZELM /a poz!oleniem. że dwie *wiece się pa. ANZELM ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON 9ak.erego 8pisz go pan.. za jego zuc !alst!o. 9a znie!aga przede !szystkim cie'ie dotyczy.+. 'ardzo dzielny cz#o!iek. panie Anzelmie0 tyś po!inien !ytoczy. HARPAGON >on 9omasz czy don Marcin.usz -ie jestem cz#o!iekiem. WALERY Wiedz pan. HARPAGON 8to pan komisarz. daj mu pan mó!i. $e naz'yt dumny jestem. !iesz pe!no. s!oje zadanie z ca#% sumienności%. gotó! jestem j% popiera. $e jemu to !#aśnie za!dzi(czam ś!iat#o dzienne. na s!ój koszt !szelkie kroki pra!ne. jakiej z'rodni mo$e si( ktoś dopatrze. szal'ierzy. która !edle pa7skiego mniemania czeka na mnie za te tajemne zar(czyny. o* u!a$aj tylko. ANZELM Ho. do czego 'ym nie mia# pra!a. jak !#asn%. ! mi#ości. przyrzek# mi !ype#ni. ws/azuj+c na Wa. które nie jest !olne. &a#y -eapol mo$e zaś!iadczy. $e ic nikt nie zna.. ale co do pa7skiej spra!y. co mó!isz. ANZELM -ie jest moim zamiarem zaślu'ia. nic mnie nie o'c odzi. WALERY -ie pojmuj(. 5koro si( oka$e. kto to 'y# don 9omasz dSAl'urci..0 zo'aczymy. i u'iegaj%cyc si( 'ezczelnie o 'yle znakomite naz!isko. który 'y móg# czegoś si( o'a!ia. a'y si( pomści. o mym urodzeniu.pl 5trona D6 . ci%gn%cyc korzyś. kara. ni$ myślisz0 mó!isz !o'ec cz#o!ieka. !ymienili z so'% przyrzeczenie ma#$e7st!a. a'y si( stroi. WALERY w/)adaj+c z dum+ /ape. ! coś.0 a jeśli -eapol jest panu tak znanym. kogokol!iek przemoc% ani za'iega.. któr% $y!i( do pa7skiej córki. kim jestem. na t!oic po!iastkac . który ca#y -eapol zna na !ylot i który z #at!ości% mo$e si( pozna. opisz jak nale$y i przedsta! z'rodni( ! najjaskra!szym ś!ietle. co c ce po!iedzie. skarg( i przepro!adzi. HARPAGON >r!i( so'ie z !aszyc 'aśni0 roi si( dziś na ś!iecie od tyc do'rze urodzonyc opryszkó!. z tego. $e !iem0 ma#o kto zna# go tak jak ja.. do /omisarza. WALERY & c( po!iedzie. spos'rzegaj+c. Fyzykujesz !i(cej. o serce. ANZELM +e!nie.

i$ ojciec mój nie zgin%#. >o!iedz si(. ANZELM Jmia#oś. !skazuje mi jasno. !idok zaś jej uczyni# mnie nie!olnikiem jej !dzi(kó!. $e syn jego licz%cy siedem lat. !yc o!a# jak !#asne dziecko i !#o$y# do s#u$'y !ojsko!ej. 9o nie $adne #garst!o0 nie mó!i( nic. WALERY +ani m% siostr%) MARIANNA 9ak. tym #garst!em. $e jesteś synem don 9omasza dSAl'urci) WALERY 9ak0 i jestem gotó! ka$demu to ! oczy po!tórzy. jej ojca zrodzi#y !e mnie zamiar dostania si( do tego domu. czego 'ym nie móg# do!ieś. odk%d !iek mój na to poz!oli#. a pos#ania kogo innego ! poszuki!aniu za rodzicami. co s#ysz(. o którym mó!isz. po tym. ANZELM Ec . $arty so'ie stroisz.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ @emu) WALERY 9ak. !raz ze s#u$%cym ocali# si( z roz'icia na iszpa7skim okr(cie. WALERY 9ak0 ale pan znó! do!iedz si(.. 5erce me zadr$a#o od pocz%tku t!ego opo!iadania.. jak to za!sze przypuszcza#em0 gdym przeje$d$a# t(dy. $e kapitan okr(tu. i nie pró'uj si( ocali. $e spotykam ! to'ie 'rata. i ja mog( zaś!iadczy. która ci si( mo$e lepiej po!iedzie. uc odz%c !raz z licznymi znakomitymi rodzinami przed prześlado!aniem. który ocala# !raz ze mn%. ze s#o!ami. ANZELM @ak to* śmiesz mó!i. 5i#a mego przy!i%zania oraz suro!oś. i $e ten ocalony syn stoi oto przed to'%.mi. matka 'o!iem. przez nie'o zes#any przypadek da# mi pozna. Wymyśl inn% istori(.. $e jest ju$ lat szesnaście co najmniej.pl 5trona D: . któr% matka !#o$y#a mi na r(k(0 stary +edro.. !zruszony m% niedol%. $e ca#a ta k#amst!em z'udo!anym na pozorac pra!dy) istoria nie jest WALERY Kapitan iszpa7ski jako ś!iadek0 piecz%tka ru'ino!a mego ojca0 agato!a 'ransoleta. co mó!isz. jak ten. MARIANNA Ac . poczu# do mnie sympati(. ku s!emu za!stydzeniu. ku s!emu za!stydzeniu.. ó! s#uga. któr% to spotkanie uczyni ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ! istocie nie lada* >o!iedz si(. ANZELM Ale jakie inne jeszcze ś!iadect!o prócz s#ó! mog% ś!iadczy. jakie nast%pi#o po zamieszkac ! -eapolu. zgin%# na morzu z $on% i dzie. urocz% Eliz(. $e ty nie k#amiesz zgo#a2 !szystko. +rzed nieda!nym czasem do!iedzia#em si(. udaj%c si( ! poszuki!anie jego śladó!. WALERY -iec si( pan raczy liczy.

ojcem naszym) MARIANNA &ie'ie$ to matka op#aki!a#a tak d#ugo) ANZELM 9ak. ! op#akanym roz'iciu0 jednak ocalaj%c nam $ycie uczyni#o to kosztem !olności2 nas 'o!iem matk( i mnie. sc !ytali korsarze. ut!ierdzi!szy si( ! przekonaniu o !aszej śmierci. +o dziesi(ciu latac nie!oli szcz(śli!y przypadek !róci# nam s!o'od(0 pospieszy#yśmy do -eapolu. Ada#yśmy si( do . WALERY ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. $ycie pe#ne $a#ości i niedostatku. a'y p(dzi. 1 nam nie'o nie da#o zgin%. -ie'ezpiecze7st!o. gdyśmy si( rato!a#y na szcz%tkac okr(tu. kaza#o mi si( !yrzec na za!sze zamiaru ogl%dania ojczyzny0 znalaz#szy tedy sposó' sprzedania tego. ! z!i%zkac z do'r% i zacn% istot% pociec y przy no!ym ognisku rodzinnym.enui. gdzie matk( czeka#y resztki spadku rozszarpanego ! czas naszej nieo'ecności0 stamt%d zaś.) HARPAGON 9ak jest. jakim mi zagra$a# po!rót do -eapolu. !asze uniesienia ze #zami radości szcz(śli!ego ojca* WALERY 9y. tysi%c razy po!tarza mi o niedolac rodziny. HARPAGON do Anze. ANZELM 8 nie'a. jakie !ióz# ze so'%. i$ ca#e nasze mienie sprzedano. synu0 jam jest don 9omasz dSAl'urci. WALERY Któ$ to po!iedzia#) HARPAGON @aku'. niez'adane !yroki !asze* @aki$ to do!ód. uc odz%c przed 'ar'arzy7sk% srogości% kre!nyc . $adnej !iadomości o ojcu. $e ! !aszym r(ku spoczy!a za!sze moc czynienia cudó!* Aściskajcie mnie dzieci0 c od"cie zjednoczy. gdzie pod mianem Anzelma pragn%#em ukry. naz!iska. przy'y#a !raz ze mn% tutaj.pl 5trona D= . pami(. córko0 tak. gdzie do!iedzia#yśmy si(. po d#ugic !(dró!kac pragn%# zazna. lecz nie mog#yśmy uzyska. osiad#em ! tym mieście.ma Wi(c to syn pa7ski) ANZELM 9ak. com posiad#. i który przez lat przesz#o szesnaście. HARPAGON -a panu zatem '(d( poszuki!a# skradzionyc dziesi(ciu tysi(cy talaró!. ANZELM 8n mia#'y ukraś.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ tak szcz(śli!%. którego nie'o ocali#o z odm(tó! !raz z ca#ym mieniem. które mnie przypra!i#o o tyle udr(cze7.

ojcze. HARPAGON .a 9y to mó!isz) JAKUB +rzecie pan !idzi. szkatu#k() HARPAGON -ic nie ruszono) KLEANT Ani szel%ga.a/u. odda#o mi ojca. A!ZEL5. 5ARIA!!A.dzie$ s%) KLEANT -ie miej o to najmniejszej o'a!y0 s% ! 'ezpiecznym miejscu0 !szystko zale$y ode mnie.erego !raz z 'ratem mym. si(. niezdolny. +ozostaje ojcu zdecydo!a. 6R$ZY!A. który tu stoi przed to'%. WALERY.ma od którego zale$y dziś moja r(ka. s!oje pieni%dze. Mam pe!ne poszlaki ! t!ojej spra!ie2 przyc odz( ci po!iedzie. jak ja si( godz(. c c( !idzie. a'ym zaślu'i# Mariann(. $e je$eli si( zgodzisz. WALERY +an mog#eś s%dzi... $e nic nie mó!i(. mi Mariann(. tego. LEA!". & ciej po!iedzie. 8to !#aśnie komisarz przyj%# jego zeznania. co nie jest z'yt przyjemne s#ysze. domyślasz si( zape!ne.ean'a Ale panu jeszcze nie !iadomo. ws/azuj+c Anze. SCENA VI HARPA#$!. %"RZA& A KLEANT -ie dr(cz si(. nie ka$ so'ie t#umaczy. ANZELM -ie'o. $e !y'ór m#odej oso'y skieruje si( raczej na syna ni$ do ojca.. co !y'ierasz2 odda. . !aszym pragnieniom +anie Harpagonie. $e to poz!olenie dzisiaj nie !ystarcza.. HARPAGON 8!szem. moje dzieci. i zgód" si(. na te o'a ma#$e7st!a. $5I%ARZ. ELIZA. czy jest t!oim zamiarem przysta. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. otrzymasz pieni%dze z po!rotem. na to ma#$e7st!o i do#%czy. czy straci.A :<. a'ym si( mia# sprzeci!ia.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ do .pl 5trona D? . t!oje zez!olenie do zgody matki zosta!iaj%cej córce s!o'od( !y'oru) MARIANNA do . i $e nie'o ws/azuj+c Wa. Et. i$ ja 'y#'ym zdolny do tak anie'nego czynu) HARPAGON /dolny. i nie oskar$aj nikogo. nie !raca mnie !am po to.

ola* /a poz!oleniem. KLEANT Ajrzysz j%. -o.. któr% nam ten szcz(sny dzie7 przynosi. HARPAGON -ie mam pieni(dzy na !yposa$enie dzieci. Któ$ mi zap#aci za protokó#) HARPAGON -ic ju$ po protokole. $e na !esele spra!isz mi no!e u'ranie. HARPAGON @ako zap#at( masz pan tu. si( tym niespodzie!anym szcz(ściem z !asz% matk%. ANZELM >o'rze !i(c0 znajd( je za pana0 niec ci( o to g#o!a nie 'oli. !szystkie koszta) ANZELM Ale$ do'rze. koc an% szkatu#k(. ale pod !arunkiem. to oszczerst!o. HARPAGON /ap#acisz komisarza) ANZELM -iec i tak '(dzie. pano!ie.* ANZELM Mości Harpagonie.) /a pra!d( 'ij% kijem. & od"my$ tedy cieszy. ot.pl 5trona DB . za k#amst!o c c% !iesza. A teraz pójd"my podzieli. ojcze. c ciej mu prze'aczy. o!szem. HARPAGON A ja pójd( uściska. KOMISARZ >o'rze. jeśli #aska. KOMISARZ Hola. ale ja nie mam !cale oc oty praco!a. ANZELM /goda. HARPAGON /o'o!i%zujesz si( ponieś. JAKUB <o$e mi#osierny* @ak$e !i(c trze'a czyni. si( radości%. czyś zado!olony) HARPAGON >o'rze. tego2 mo$esz go po!iesi.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON A'ym móg# ze'ra. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. zdro!% i nietkni(t%. trze'a 'y mi ujrze. myśli. !przód moj% szkatu#k(. za darmo.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->