P. 1
Skąpiec - Molier

Skąpiec - Molier

|Views: 33|Likes:
Wydawca: sleepless00

More info:

Published by: sleepless00 on Dec 17, 2013
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2015

pdf

text

original

Sections

my-eBook

_________________________________________________________________________________________________________________

Molière SKĄPIEC

HARPAGON ojciec Kleanta i Elizy, zalotnik Marianny KLEANT syn Harpagona, zalotnik Marianny ELIZA córka Harpagona WALERY syn Anzelma, zalotnik Elizy MARIANNA córka Anzelma ANZELM ojciec Walerego i Marianny FROZYNA pośredniczka SIMON faktor JAKUB kuc arz i !o"nica Harpagona STRZAŁKA s#u$%cy Kleanta PANI CLAU E gospodyni Harpagona ! ZIEBEŁKO s#u$%cy Harpagona SZCZYGIEŁEK s#u$%cy Harpagona KOMISARZ POLICJI i jego PISARZ Rzecz dzieje się w Paryżu, w domu Harpagona

OSOBY

AKT PIERWSZY
SCENA I WALERY, ELIZA WALERY &ó$ to, nado'na Elizo, zapad#aś, !idz( ! smutek po c !ili serdecznego zapa#u, który spra!i#, i$ tak !spania#omyślnie odda#aś mi !iar( i s#o!o) Wzdyc asz, gdy ja jestem tak pe#en radości* +o!iedz, mia#a$'yś $a#o!a,, $eś mnie uczyni#a szcz(śli!ym) & cia#a'yś cofn%, zadatek uczu,, do którego mi#oś, moja zdo#a#a ci( nak#oni,) ELIZA -ie, Walery, nie $a#uj( niczego. /'yt s#odka jakaś !#adza nie!oli mnie ku to'ie0 nie mam na!et si#y pragn%,, a'y si( to nie 'y#o sta#o. Ale je$eli mam 'y, szczer%, przysz#oś, nape#nia mnie niepokojem0 !ielce si( o'a!iam, $e mi#oś, zapro!adzi#a mnie dalej, ni$'y si( godzi#o. WALERY 1 czemu$ t!oje ust(pst!o nape#nia ci( o'a!%) &zegó$ si( l(kasz) ELIZA Ac ) nie jednej, ale stu rzeczy2 pory!czości ojca, !ymó!ek rodziny, s%du ś!iata0 ale nade !szystko, Walery, odmiany t!ego serca i tego okrutnego zo'oj(tnienia, jakim !y, m($czy"ni, odp#acacie najcz(ściej z'yt tkli!e do!ody nie!innego uczucia. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona 6

my-eBook
_________________________________________________________________________________________________________________

WALERY Ac , nie czy7 mi tej krzy!dy i nie s%d" !edle innyc . +os%dzaj mnie o !szystko raczej, Elizo, ni$ o to, 'ym móg# uc y'i, temu, com ci po!inien. -az'yt ci( koc am, a mi#oś, moja tr!a, '(dzie do gro'u. ELIZA Ac , Walery, ka$dy !szak mó!i to samo* W s#o!ac !szyscy m($czy"ni podo'ni s% do sie'ie0 czyny dopiero ods#aniaj% ró$nice. WALERY 5koro !i(c czyny jedynie daj% pozna,, czym ! istocie jesteśmy, zaczekaj przynajmniej, a$ '(dziesz mog#a !edle nic os%dzi, me serce, i nie o'arczaj mnie z'rodniami czerpanymi ! przed!czesnyc podejrzeniac . -ie ra7 mnie, '#agam, tak dotkli!ym ciosem i zosta! mi czas, a'ym tysi%cznymi do!odami móg# ci do!ieś, sta#ości myc p#omieni. ELIZA Ac , jak$e #at!o jest nas przekona,, gdy kogoś koc amy* 8c tak, Walery* i ja mniemam, $e serce t!oje niezdolne 'y#o'y mnie za!ieś,. Wierz(, $e koc asz pra!dzi!ie i $e mi '(dziesz !ierny0 nie c c( !%tpi, o tym i dr$( ju$ jedynie przed pot(pieniem ś!iata. WALERY Ale sk%d tak czarne przypuszczenia) ELIZA -ie l(ka#a'ym si( niczego, gdy'y ka$dy patrzy# na ci( moimi oczyma2 ! oso'ie t!ej znajduj( dostateczne uspra!iedli!ienie !szystkiego, com uczyni#a. Moje serce na s!oj% o'ron( mo$e si( po!o#a, na !szystkie t!oje przymioty, poparte jeszcze d#ugiem !dzi(czności, który nie'o kaza#o mi !zgl(dem cie'ie zaci%gn%,. &o c !ila staje mi przed oczyma straszli!e nie'ezpiecze7st!o, które po raz pier!szy z'li$y#o nas do sie'ie0 szlac etna od!aga, z jak% nie !a a#eś si( nara$a, $ycia, a'y mnie !ydrze, !ściek#ości !z'urzonyc fal0 pe#na tkli!ości opieka, jak% mnie otoczy#eś !ydo'y!szy z !ody, oraz te !ytr!a#e ś!iadect!a $arli!ej mi#ości, której ani czas, ani przeszkody nie zdo#a#y odstr(czy,. Wi(cej jeszcze* !szak$e ta mi#oś, ka$e ci zapomnie, o domu, zatrzymuje ci( ! tym mieście, zmusza ci(, a'yś ze !zgl(du na mnie trzyma# ! ukryciu stan i naz!isko, a !reszcie sk#ania do tego, i$ a'y mnie !idy!a, przyj%#eś o'o!i%zki domo!nika mego ojca. Wszystko to nie mog#o mnie nie przy!i%za, do cie'ie i !ystarcza najzupe#niej ! moic oczac , a'y !yt#umaczy, krok, na który si( zgodzi#am0 nie !ystarczy mo$e jednak, a'y go unie!inni, ! oczac ludzi. Ac , !cale nie jestem pe!na, czy ś!iat zec ce zrozumie, moje uczucia* WALERY /e !szystkiego, coś tu na m% korzyś, !ymieni#a, jedynie mej mi#ości pragn%#'ym przypisa, jak%ś zas#ug(0 co zaś do skrupu#ó!, to sam ojciec stara si( a$ nadto, a'y post(pek t!ój uczyni, zrozumia#ym dla ś!iata. 9en 'ezmiar sk%pst!a i suro!oś,, z jak% o'c odzi si( z dzie,mi, zdolne s% uspra!iedli!i, najśmielsz% decyzj(. +rze'acz mi, urocza Elizo, $e si( !yra$am ! ten sposó'0 !iesz !szak$e, $e trudno 'y 'y#o z#agodzi, s%d ! tej mierze. 5koro jednak, jak si( spodzie!am, uda mi si( odszuka, rodzicó!, z #at!ości% przyjdzie nam ic u'#aga,. 8czekuj% z ca#ym upragnieniem !iadomości i sam gotó! jestem uda, si( po nie, jeśli rzecz '(dzie si( prze!leka,. ELIZA Ac , Walery, nie ruszaj si( st%d, '#agam2 staraj si( tylko zjedna, przyc ylnoś, ojca. WALERY ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona :

my-eBook
_________________________________________________________________________________________________________________

Widzisz sama, jak usilnie pracuj( nad tym i ile trze'a 'y#o zr(czności, a'y dosta, si( do jego domu0 jak si( maskuj( nieustannie, 'yle mu si( przypodo'a,, i jak% rol( odgry!am tutaj, jedynie dla kupienia so'ie jego $yczli!ości. &zyni( ! niej zreszt% zadzi!iaj%ce post(py. +rzekony!am si(, $e a'y pozyska, so'ie ludzi, nie ma lepszej drogi, ni$ stroi, si( !e !#asne ic sk#onności, przejmo!a, si( ic mniemaniami, patrze, z zac !ytem na !ady i przyklaski!a, !szystkim uczynkom. -ie ma o'a!y, a'y mo$na 'y#o przesadzi, ! tej komedii, c o,'y si( j% gra#o ! sposó' naj!idoczniejszy na ś!iecie. ;dy c odzi o poc le'st!o, najm(drsi ludzie posiadaj% istne skar'y nai!ności0 nie ma nic tak 'ezczelnego ani niedorzecznego, czego 'y nie po#kn(li, skoro si( nale$ycie rzecz zapra!i poc !a#ami. 5zczeroś, sz!ankuje cokol!iek przy takim zatrudnieniu, ale có$, kiedy si( potrze'uje kogoś, trze'a si( do7 nagi%,* 5koro jest to jedyny sposó' zdo'ycia ufności, !ina nie le$y po stronie poc le'có!, lecz tyc , którzy domagaj% si( poc le'st!a. ELIZA Ale czemu nie pró'ujesz ró!nie$ zjedna, so'ie poparcia mego 'rata, na !ypadek, gdy'y s#u$%cej przysz#a oc ota zdradzi, tajemnic() WALERY -ie mo$na za'iega, na raz o jedno i drugie0 c araktery ojca i syna s% tak sprzeczne, $e trudno 'y si( utrzyma, ! pod!ójnej roli. Ale ty ze s!ej strony staraj si( !p#yn%, na 'rata i skorzystaj z przyja"ni, jak% ma do cie'ie, a'y go nastroi, przyc ylnie. 1dzie !#aśnie. 8dc odz(. +omó! z nim i ods#o7 mu tyle, ile uznasz za stoso!ne. ELIZA -ie !iem, czy potrafi( si( zdo'y, na to !yznanie. SCENA II LEA!", ELIZA KLEANT <ardzo rad jestem, $e ci( sam% zastaj(, siostro0 pragn%#em pomó!i, z to'% i z!ierzy, si( z pe!nego sekretu. ELIZA / mi#% c (ci%, 'racie. &ó$ masz mi do po!iedzenia) KLEANT Wiele rzeczy, moja siostro0 i to ! jednym s#o!ie. Koc am. ELIZA Koc asz) KLEANT 9ak, koc am. Ale nim po!iem cośkol!iek dalej, !iem, $e zale$ny jestem od ojca i $e po!innoś, syna czyni mnie pod!#adnym jego !oli0 $e nie godzi si( przyjmo!a, zo'o!i%za7 'ez zez!olenia tyc , którym za!dzi(czamy $ycie0 $e nie'o uczyni#o ic panami uczu, i $e !olno nam rozporz%dza, so'% jedynie za ic !skazó!k%0 $e nie ulegaj%c !p#y!om szalonej nami(tności, mog% mie, s%d o !iele zdro!szy i lepiej !idzie,, co jest dla nas odpo!iednie0 $e raczej trze'a polega, na 'ystrości ic rozs%dku ni$ na zaślepieniu $%dzy0 i $e m#odzie7cze pory!y pro!adz% najcz(ściej ku nie'ezpiecznym przepaściom. Mó!i( to !szystko, siostro, a'yś ty nie potrze'o!a#a so'ie zada!a, tego trudu2 mi#oś, moja 'o!iem nie c ce o niczym s#ysze, i prosz( ci(, 'yś oszcz(dzi#a so'ie !szelkic pers!azyj. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona =

. tc nie jakimś nie!ymo!nym !dzi(kiem0 ! ka$dym post(pku mieszcz% si( tysi%ce po!a'ó!. z tego. <o po!iedz. ukoc anej ! ca#ej pe#ni ś!iadect!o mej mi#ości. +iel(gnuje j%. ELIZA &zy$ jestem. s#odycz pe#na uroku. 'racie.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ ELIZA &zy ju$ z!i%za#eś si(. da#'y <óg. &zy ty pojmujesz. nieznacznej pomocy skromnym potrze'om zacnej rodziny* /rozum tedy. przykro. podo'nie jak moje.. co to za szcz(ście móc si( przyczyni. którego 'y on nie zdradzi# przynajmniej raz ! $yciu. $e nie s% ! z'yt ś!ietnyc stosunkac i $e mimo skromnego try'u zaled!ie mog% nastarczy. siostro. co czyni. !o'ec tej. tej s#odyczy i z#o$y... jak 'olesnym jest uczucie. nie mó!my o moim rozs%dku2 nie ma cz#o!ieka.. z jak% tkli!e uczucie o!#ada sercem2 dlatego l(kam si( t!ego rozs%dku. nie staraj si( mnie od!odzi. c o. 'racie. a'yś j% mog#a pozna. 'ez zmazy. ELIZA +ozna#am j% ju$ niemal. /da si(.. siostro. tuli i pociesza z czu#ości%. poci%gaj%ca do'ro. która pokoc a#eś) KLEANT M#oda oso'a. KLEANT >omyśli#em si(. jak to musi 'y. KLEANT Ac . ELIZA 8c . ELIZA 8mó!my$ najpier! t!oj% spra!(2 po!iedz mi. $e ty j% koc asz. nic mi o tym nie mó!i#y. doskonale odczu!am. ac siostro. a'y t!oje serce. 'ardziej ni$ so'ie mo$na !yo'razi. nie'o samo st!orzy#o j% po to. 'racie. nic po!a'niejszego0 !yznaj(.pl 5trona ? . c cia#'ym. ELIZA Ac . która pra!ie ci%gle jest c ora i do której przy!i%zana jest ! sposó' !prost nie!iarygodny. KLEANT 8c . kiedy j% ujrza#em. $e !skutek sk%pst!a ojca niepodo'ie7st!em jest dla mnie koszto!a.. kto jest ta. tak ograniczon%) KLEANT -ie. 'racie. mo$e okaza#a'ym si( ! t!oic oczac jeszcze mniej rozs%dna od cie'ie. kto si( do niej z'li$y. i$ straci#em zmys#y od pier!szej c !ili. co mó!isz0 a'ym zaś czu#a dla niej sympati(. która 'y ci( !zruszy#a do g#('i. czy mo$e 'y. Wszystko. -azy!a si( Marianna0 mieszka z poczci!% matk%. coś 'ardziej ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. a'y natc n(#a mi#ości% ka$dego. potrze'om.. . któr% si( koc a) /r(cznie udziela.dy'ym ci ot!orzy#a serce. -a ś!iecie nie mo$e istnie. ale ty nie koc asz0 nie znasz s#odkiej pot(gi. do popra!ienia losu oso'y. uczci!oś. !ystarcza mi. któr% tak koc asz) KLEANT -ie0 ale jestem na to zupe#nie przygoto!any i '#agam raz jeszcze. siostro. która od nieda!na mieszka ! tej dzielnicy.

5#o!em. ! jakiej nieznośne sk%pst!o !i(zi nas od tak da!na. ojca.. opuścimy go o'oje i !yz!olimy si( z przemocy. mi si( z domu.. jak i ty zreszt%. $e c c(. si( do #aski kupcó!. jak si( zapatruje na moje uczucie0 gdy'ym napotka# przeszkody. znie!olony ucieka.. które cierpimy ! tym domu i ta straszna suro!oś. a'y prze!alczy. -a !szystkie strony staram si( ! tym celu ze'ra. $e on ma dia'la ! so'ie.. co si( ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. $e '(dziemy mieli maj%tek. siostro. za co.. z ka$dym dniem daje on nam !i(cej po!odó! do op#aki!ania przed!czesnej śmierci matki. @eśli ty. a syn pa7ski. a'y si( utrzyma. ! tej c !ili. a nie stercz mi ! domu jak szyld!ac na !arcie. STRZAŁKA Mój pan. a'y podpatry!a.. a'yś mi pomog#a !y'ada. HARPAGON Mruczysz jeszcze) STRZAŁKA /a co mnie pan !ygania) HARPAGON <(dziesz si( pyta#. SCENA III HARPA#$!. %"RZA& A HARPAGON +recz mi st%d zaraz. ty urodzony !isielcze* STRZAŁKA na s'ronie -ie !idzia#em ! $yciu takiej z#ej 'estii jak ten przekl(ty starzec* >opra!dy.. szcz(ścia gdzie indziej. gdy min% najpi(kniejsze lata* 9o$ dziś. kaza# mi tu czeka.. si( na !szystkie strony0 jestem. HARPAGON 9o id". si( przyz!oicie. ty arcy ultaju. a'yś si( !ynosi#.pl 5trona B . goto!y jestem !raz z ukoc an% szuka. potrze'n% sum(. KLEANT 5#ysz( jego g#os0 oddal( si( nieco dla doko7czenia z!ierze7. o'!iesiu jeden) Amykaj czym pr(dzej. c cia#em z to'% mó!i. 'o ci( u'ij( na miejscu* STRZAŁKA &ó$ ja zro'i#em) HARPAGON 9o zro'i#eś. czekaj na ulicy. ! jakiej j(czymy 'ez przer!y) 1 na có$ si( nam przyda. znajdujesz si( ! podo'nym po#o$eniu i jeśli ojciec '(dzie si( sprzeci!ia# naszym pragnieniom. za'iera. myśl( czasem. ELIZA 9o pra!da.. musz( !r(cz zad#u$a.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ nieludzkiego ni$ te dro'iazgo!e 'raki. a'y po prostu u'ra. 'ez t#umacze7* >alej. skoro posi%dziemy go !ó!czas. nast(pnie zaś po#%czymy si#y. ojco!sk% tyrani(.

skoro !szystko zamykasz pod kluczem i stoisz na stra$y !e dnie jak i ! nocy) HARPAGON <(d( zamyka#. HARPAGON &zekaj2 nie !ynosisz czego z domu) STRZAŁKA Et* có$ 'ym móg# st%d !ynieś. i myszkuj% na !sze strony. po cic(u 9o mo$na oszale. a'y panu mo$na 'y#o coś z#aso!a. STRZAŁKA 8to. co ro'i(. -ie c c( mie. czy pan masz. czy nie puszczasz takic 'ajeczek. ile tylko zec c(. i ci%gn%. czy nie masz) >la nas to !yc odzi na jedno i to samo. HARPAGON >rugie. a. +atrzcie mi !ści'skic .pl 5trona C . $e ja mam sc o!ane pieni%dze) STRZAŁKA +an ma sc o!ane pieni%dze) HARPAGON -ie. zdrajcy. g)o*no 9y mo$e 'y#'yś zdolny rozsie!a. czy on nie domyśla si( czegoś o moic pieni%dzac . a'y mi na z#oś. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.) @akim cudem tego dokaza. po$eraj% !szystko. +oka$ r(ce. u dia'#a.) HARPAGON & od". STRZAŁKA >o'rze !i(c2 za'ieram si(. co mi si( podo'a. HARPAGON zamierzaj+c się. plotki. co posiadam. ot tak. którzy czu!aj% nad ka$dym moim krokiem* po cic(u na s'ronie >r$( ca#y.icze/ <(dziesz m(drko!a#) @a ci to m(drko!anie pr(dko !y'ij( z g#o!y* /a'ieraj si(0 ostatni raz po!iadam. #otrze. czy'y si( nie uda#o czegoś z#aso!a. STRZAŁKA @ak$e pan c cesz.po.. c od" tutaj.y mu da. có$ komu na tym zale$y.* g)o*no +ytam.. niec zo'acz(. zro'i. 'ez ustanku pod nosem szpiega.) STRZAŁKA Ec . którego przekl(te oczy śledz% !ci%$. i sta# na stra$y.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ dzieje. nie mó!i( tego !cale. ze !szystkiego korzyści.

a'y kogo zapro!adzi#y na szu'ienic(.) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. $e'y zaraza !ygniot#a sk%pst!o i dusigroszó!. a'y si( przekona.pl 5trona D . to jak'y st!orzone na magazyny z#odziejskie. HARPAGON H() &ó$ po!iadasz) STRZAŁKA &o po!iadam) HARPAGON 9ak0 co tam mruczysz o sk%pst!ie i dusigroszac ) STRZAŁKA Mó!i(. STRZAŁKA 8to. jak$e taki cz#o!iek !art 'y#'y s!ego losu i z jak%$ radości% okrad#'ym go napra!d(* HARPAGON H() STRZAŁKA &o) HARPAGON &o ty mó!isz o okradzeniu) STRZAŁKA Mó!i(.. Harpagon prze'rz+sa /ieszenie %'rza)/i STRZAŁKA na s'ronie -iec zaraza !ygniecie sk%pst!o i dusigroszó!. STRZAŁKA na s'ronie Ac .my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ STRZAŁKA >rugie) HARPAGON 9ak. czy go nie okrad#em. HARPAGON W#aśnie. !#aśnie. HARPAGON 8 kim$e to c cesz mó!i. HARPAGON ws/azuj+c na spodnie %'rza)/i 9e szerokie %jda!ary. <ardzo 'ym rad. $e mo$e pan !szystko przetrz%sn%..

. co myśl(0 ale c c(. mó!i#em do mojej czapki. STRZAŁKA Myśli pan. zuc !a#ym. a kości ci po#ami(. a'yś po!iedzia#. na sk%pcó!) HARPAGON -ie0 ale za'roni( odpo!iada..my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ STRZAŁKA 8 dusigroszac . 'o ja przemó!i( do t!ojego grz'ietu. STRZAŁKA /a'roni mi pan !ymyśla. i 'y. HARPAGON Któ$ to ci dusigrosze) STRZAŁKA 8'rzydli!cy i 'rudasy.pl 5trona E . ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. do kogoś to mó!i#. Milcze. o panu) HARPAGON Myśl(. STRZAŁKA Aderz ! stó#.. $e c cia#em mó!i. HARPAGON Ale kogo przez to rozumiesz) STRZAŁKA &ó$ si( pan o to tak troszczy) HARPAGON <o mi si( podo'a. HARPAGON Ej$e.. STRZAŁKA Mó!i#em. HARPAGON +iśnij jeszcze.* STRZAŁKA -ie !ymieni#em nikogo. HARPAGON -ie zmilczysz) STRZAŁKA -iec strac(.

! domu do'r% kryjó!k(0 co do mnie. a zac o!a tylko to. co !zi%#eś. STRZAŁKA na s'ronie Gadna odpra!a. jeszcze jedna2 czyś pan zado!olony) HARPAGON >alej.pl 5trona H . Fuszaj do !szystkic dia'#ó!. HARPAGON / pe!ności%) STRZAŁKA / pe!ności%. STRZAŁKA -ic nie !zi%#em.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON Ej* ej* STRZAŁKA po/azuj+c Harpagonowi jeszcze jedn+ /iesze0 8. HARPAGON -o to z +anem <ogiem. oddaj 'ez o'szuki!ania. !szystkie zamkni(cia i skrzynie u!a$am za mocno niepe!ne i nierad na nic polegam. SCENA IV HARPAGON sam 8to mi ka!a# o'!iesia* !ygl%da mocno podejrzanie0 !ola#'ym. a'y ten pies kula!y raz znikn%# mi ju$ z oczu. Ac . STRZAŁKA &o) HARPAGON 9o. SCENA V HARPA#$!1 ELIZA I LEA!" rozmawiaj+ ze so. kto ma ca#y maj%tek ! 'ezpiecznej lokacie.i HARPAGON ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. co potrze'ne na codzienne !ydatki* 9o niema#a rzecz znale".+ w g)ę. daj( s#o!o* HARPAGON 8dpo!iesz za to przed s!oim sumieniem. 9o istna przyn(ta dla z#odziei2 ka$dy przede !szystkim tam si( do'iera. có$ to za straszny k#opot mie. ! domu tak znaczn% sum(0 szcz(śli!y.

HARPAGON >a!no jesteście tutaj) ELIZA Weszliśmy !#aśnie.. jak ci($ko jest dziś !ydosta. ELIZA Wy'acz. a'y ci nie przeszkadza. HARPAGON <ardzom rad.+c.izę 8 nie'a* sam si( zdradzi#em* /apal mnie uniós#0 l(kam si(.ean'a i E. ojcze.. które mi !czoraj oddano. tysi(cy talaró! ! z#ocie. co mó!i#em. kto ma ! domu z jakie dziesi(.pl 5trona 6I . ELIZA &o takiego) HARPAGON 9o.... Fozma!ia#em !#aśnie sam ze so'%. ojcze. i$ rozpra!iaj%c sam ze so'% mó!i#em z'yt g#ośno.. ojcze) HARPAGON 9o. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. $e 'ardzo jest szcz(śli!y. ze jes' sam Mimo to nie !iem..my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ my*.. tysi(cy talaró!. HARPAGON Widz( do'rze. czy do'rze uczyni#em zakopuj%c ! ogrodzie dziesi(. pieni(dzy0 mó!i#em. tysi(cy talaró!. $e !as coś dolecia#o. spos'rzegaj+c . ojcze. to suma dosy. o!szem. 2o ..ean'a i E.. KLEANT 8'a!ialiśmy si( z'li$y. HARPAGON 8!szem. a'yście so'ie nie t#umaczyli fa#szy!ie i nie !yo'ra$ali..izy &o si( sta#o) KLEANT -ic. KLEANT &o. >ziesi(. $e !am to mog( po!iedzie. KLEANT -ie. HARPAGON 5#yszeliście.. na s'ronie.

KLEANT -ie przypuszczam. ELIZA -ie unoś si(.. HARPAGON @a. ELIZA @esteś. co z nimi zro'i. HARPAGON >a#'y <óg.. HARPAGON Wiedzia#'ym.. mó!i. o!e dziesi(. +odo'ne gadania a tak$e t!oje szalone !ydatki stan% si( przyczyn%. co tak mó!i%. $e posiadasz maj%tek) HARPAGON 9ak. KLEANT Mój <o$e. ojcze. KLEANT 5%dz(.. HARPAGON +rzyda#y'y mi si( 'ardzo. $e ja po prostu sypiam na z#ocie. ojcze. HARPAGON -ie narzeka#'ym !ó!czas na ci($kie czasy. ojcze. KLEANT -ie mieszamy si( do t!oic spra!. $e któregoś dnia przyjdzie mi tu ktoś gard#o poder$n%. t!oim nieprzyjacielem. ELIZA 9o s% rzeczy. HARPAGON 9o 'y#'y dla mnie interes nie lada. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. nie masz c y'a przyczyn do narzekania2 !szystkim !iadomo. -ic fa#szy!szego pod s#o7cem0 to tylko ultaje rozpuszczaj% umyślnie takie pog#oski. i$ posiadasz #adny maj%tek.. #$% 'ezczelnie.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ $e to ja mam dziesi(.. a'ym je mia#. tysi(cy talaró!. !szak$e ty...pl 5trona 66 .. $e !#asne dzieci zdradzaj% mnie i staj% ! rz(dzie moic nieprzyjació#* KLEANT &zy to znaczy 'y. #adny maj%tek* &i. HARPAGON 9o nie do !iary... ojcze. $e. ! mniemaniu.. tysi(cy.

HARPAGON 1 ja !am tak$e. ojcze. 'ardzom cieka!. którymi jesteś upierzony od stóp do g#o!y) &zy kilka sprz%czek nie !ystarczy#o'y tak samo do przymoco!ania spodni) <ardzo te$ potrze'ne !yrzuci. Mó!i#em ci ma#o d!adzieścia razy. !#osy s!ojego c o!u nie !ydaj%c ani szel%ga* /a#o$y#'ym si(. ojcze. ojcze. coś 'ardziej o'urzaj%cego ni$ te !spania#e stroje. !ygran% na uczci!y procent.ram po prostu0 ponie!a$ zaś gram 'ardzo szcz(śli!ie.iza i . co masz na grz'iecie. KLEANT 9o. ze E. a'y si( czegoś dociu#a.) 5k%d$e zatem 'ierzesz na to. KLEANT Ej.. HARPAGON 9o 'ardzo "le ro'isz. musisz mnie c y'a podsku'y!a. HARPAGON >ajmy temu pokój i mó!my o czym innym.. !cale #adny kapitalik. ! któryc so'ie paradujesz po mieście) Wczoraj musia#em !y#aja.ie zna/i Hej* po cic(u na s'ronie /daje mi si(.ean' daj+ so. nie mó!i%c ju$ nic o reszcie. $e si( porozumie!aj%. ale ty jesteś jeszcze gorszy. Eliz(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT @akie$ ja ro'i( nadz!yczajne !ydatki) HARPAGON @akie) &zy mo$e 'y. i sk#ada. co ci mamy do po!iedzenia. na takiej stopie) KLEANT @a. $e ! tyc !st%$kac i perukac uton(#o co najmniej d!adzieścia pistoli0 d!adzieścia zaś pistoli przynosi rocznie osiemnaście funtó!. si( ! ten sposó'. sakie!k(* g)o*no &o znacz% te miny) ELIZA >ro$ym si( z 'ratem. ojcze) . mo$na 'y uzyska. $e ca#y t!ój try' $ycia 'ardzo mi si( nie podo'a0 dia'elnie mi coś 'a!isz si( ! markiza0 a'y stroi. jak'y to mo$na ojca podsku'y!a.. a'y si( utrzyma.pl 5trona 6: . o'racam ca#% !ygran% na s!oje potrze'y. do czego s#u$% te !st%$ki. mój synu. 9o !o#a o pomst( do nie'a.. sześ. widz+c. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. susó! i osiem denaró!. & cia#'ym 'ardzo !iedzie.. coś do po!iedzenia. pieni%dze na peruczki. kiedy mo$na nosi. Jci%gn%!szy z cie'ie to. dotyczy ma#$e7st!a. kto '(dzie mó!i# pier!szy0 o'oje mamy ci. c ocia$'y si( tylko jeden procent po'iera#o od d!unastu. HARPAGON &ó$ ja mog( !iedzie. @e$eli masz szcz(ście ! kartac . po!inieneś z tego korzysta. KLEANT Masz s#usznoś. a'y mi z!(dzi.

HARPAGON 1 jak ci si( !ydaje. moja córko) KLEANT <ior%c ma#$e7st!o tak.. HARPAGON -ie u!a$asz. HARPAGON A ty) ELIZA 5#ysza#am tylko o niej.. czy zau!a$y#eś m#od% oso'( imieniem Marianna. ojcze. do rzeczy.ean'a +o!iedz mi.pl 5trona 6= . na moje zamiary. Wiem. K(kamy si(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON 1 ja ró!nie$ o ma#$e7st!ie c cia#'ym z !ami pogada. HARPAGON @ej !ejrzenie) KLEANT +e#ne nie!inności i po!a'u. ani drugie nie '(dzie si( mia#o po!odu uskar$a. ojcze* HARPAGON +o có$ te krzyki) &zy s#o!o. czy rzecz sama tak ci( przera$a.) KLEANT 8!szem. A'y !i(c przyst%pi. nas o'oje. a'y o niej pomyśle. HARPAGON Ak#ad i o'ejście) KLEANT &zaruj%ce po prostu. ojcze. ELIZA Ac . mo$e ono s#usznie przera$a. HARPAGON & !il( cierpli!ości0 nie macie si( o co tr!o$y. do . ojcze. ta panienka) KLEANT 8so'% !prost urocz%. mieszkaj%c% niedaleko od nas) KLEANT 8!szem. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. $e nasze uczucia znajd% si( ! niezgodzie z t!oim !y'orem. czego !am trze'a0 ani jedno. jak tyje pojmujesz. $e taka dzie!czyna zas#uguje ! zupe#ności.

KLEANT Kto) 9y. ile 'y si( pragn(#o. gdy c odzi o ma#$e7st!o z istot% godn% u!iel'ienia* HARPAGON /a poz!oleniem. mo$na si( stara. która potrafi 'y. ojcze) 9y) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON @est tylko ma#a trudnoś. gotó! jestem j% zaślu'i. KLEANT Ac .. có$ znaczy maj%tek..my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON Le mog#a'y 'y. Mo$na 'y rzec jedynie. to na innyc rzeczac . HARPAGON Le !ygl%da na oso'(. 'ardzo si( ciesz(. HARPAGON /aślu'i. 'yle mia#a 'odaj jaki posa$ek. $e je$eli nie !e"mie si( za ni% tyle. za poz!oleniem. dla ka$dego po$%dan% parti%) KLEANT <ardzo po$%dan%. po!iadasz.2 o'a!iam si(. ojcze. $e si( zgadzamy ! zapatry!aniac 2 #agodne 'o!iem !ejrzenie i statecznoś. do'r% gospodyni%) KLEANT -ie!%tpli!ie. KLEANT &o) @ak) HARPAGON H() KLEANT @esteś gotó!. ojcze. szcz(śli!y) KLEANT / pe!ności%. panienki uj(#y mnie za serce i. $e nie posiada takiego posagu. HARPAGON 1 $e m%$ móg#'y z ni% 'y. Mariann(. KLEANT 8czy!iście* HARPAGON 5#o!em. do jakiego 'y si( mia#o pra!o.pl 5trona 6? . od'i..

SCENA VI HARPA#$!. o której mi !#aśnie mó!iono dziś rano0 cie'ie !ydam za pana Anzelma. ELIZA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. postano!i#em dla sie'ie. HARPAGON przedrze3niaj+c E.. co ! kurcz(ciu. ELIZA /a pana Anzelma) HARPAGON 9ak0 jest to cz#o!iek dojrza#y. ELIZA @estem najuni$e7sz% s#ug% pana Anzelma.izę Wy'acz mi. HARPAGON 9o minie.pl 5trona 6B .dziesi%t lat i s#ynie ze s!oic dostatkó!. +oz!ól mi odejś.izę z przeproszeniem panny. córko. mój ojcze. ELIZA /)aniaj+c się pow'4rnie Wy'acz mi. HARPAGON przedrze3niaj+c E. za m%$. ja. ja. &ó$ to ma znaczy. $on% jego zostaniesz jeszcze dziś !ieczór. ojcze. ja. a'yś !ysz#a za m%$. 9o zatem. 1d" pr(dko do kuc ni i !ypij du$% szklank( czystej !ody. rozs%dny i doś!iadczony0 nie ma !i(cej nad pi(.) KLEANT 5#a'o mi si( jakoś zro'i#o. moja duszyczko. HARPAGON @estem t!oim najni$szym podnó$kiem. ELIZA /)aniaj+c się @a nie pragn( !yjś. ale przedrze3niaj+c E. pragn(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON 9ak. moja córko. ale z przeproszeniem ojca /)aniaj+c się znowu $on% jego nie zostan(. ELIZA HARPAGON 8to !ymuskani panicze0 tyle ! nic si#y. ojcze.izę A ja. przeznaczam dla7 pe!n% !do!(. moja córeczko. &o do Kleanta. je$eli poz!olisz. je$eli poz!olisz.

HARPAGON 9ak. $e nikt rozs%dny nie mo$e go poc !ali. moja córko. ELIZA -ie. a'y ojciec ! ten sposó' c cia# !yda!a. ni$ przyjm( takiego m($a.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ >ziś !ieczór) HARPAGON >ziś !ieczór.izę <(dzie. ojcze. HARPAGON przedrze3niaj+c E. po!iadam. ELIZA A ja za#o$( si(.e/a Wa. a'yśmy go o'rali za s(dziego ! tej spra!ie) ELIZA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. & cesz. mój !y'ór. ELIZA -ie zmusisz mnie do tego.pl 5trona 6C . po!iadam. ELIZA /)aniaj+c si( zno!u 9o 'y.erego 8to Walery. HARPAGON /musz(. a'y córka ! ten sposó' przema!ia#a do ojca) ELIZA A s#ysza# kto. HARPAGON spos'rzegaj+c z da. ELIZA Faczej si( za'ij(. Widzia# kto takie zuc !alst!o) 5#ysza# kto. moja córko.. ELIZA -ie. $e ka$dy mo$e tylko poc !ali. HARPAGON -ie za'ijesz si( i przyjmiesz. HARPAGON 9ak. ojcze. córk( za m%$) HARPAGON 9o partia 'ez zarzutu2 za#o$( si(. nie mo$e.

. &o. rozs%dny. Ale i córka nie jest tak zupe#nie ! '#(dzie.pl 5trona 6D . 8'raliśmy ci( !#aśnie.. mog#a'y znale".2 ja czy córka. nie maj%cy dzieci z pier!szego ma#$e7st!a. przyz!oity. $e jej to ani ! g#o!ie* &ó$ ty na to) WALERY &o ja na to) HARPAGON 9ak. co on po!ie. uczyni(. o co c odzi) WALERY -ie. WALERY Hm. ELIZA HARPAGON & od" no. s#uszności2 pan. HARPAGON @ak to) 1m. Anzelm jest parti% pier!szej !ody2 szlac cic. HARPAGON /atem rzecz za#at!iona. j% za m%$ za statecznego i 'ogatego cz#o!ieka0 a tymczasem ta ladaco ! nos mi po!iada.. który jesteś !cieleniem rozs%dku*. HARPAGON +ragn( dziś !ieczór jeszcze !yda. HARPAGON &o) WALERY +o!iadam. je$eli. m.. i to er'o!y. jest najoczy!iściej po pa7skiej stronie. zamo$ny.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ & (tnie. Ale pan nie mo$e nie mie. $e ! gruncie jestem najzupe#niej pa7skiego zdania0 s#usznoś. cz#o!iek spokojny. HARPAGON A czy !iesz. a'yś po!iedzia#. WALERY Ani !%tpli!ości. HARPA#$!. kto z nas ma s#usznoś. $e pan. SCENA VII WALERY. Walery. HARPAGON /dajesz si( na jego !yrok) ELIZA >o'rze. lepszego) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.

si( z c (ciami córki. !ieku. spokoju i szcz(ścia0 s#o!em.. $e ! podo'nej spra!ie nale$a#o'y si( liczy.. 5pra!a ta przedsta!ia dla mnie korzyś. WALERY <ez posagu) HARPAGON 9ak. !cale poka"n%. HARPAGON <ez posagu* WALERY 9o pra!da0 to zamyka usta. ni$ z takim !ydatkiem0 którzy 'y nie c cieli poś!i(ci. ni$'y si( zda!a#o0 $e c odzi tu o szcz(ście lu' niedol( ca#ego $ycia0 $e zo'o!i%zanie. <agatela* to ! istocie decyduj%cy argument0 musz( uc yli. +ra!da..0 to rozstrzyga o !szystkim. z naj!i(ksz% ostro$ności%. HARPAGON +e!no. HARPAGON -ie0 tak% sposo'noś. na to nie ma odpo!iedzi0 !iadomo* Któ$.. 5% ludzie. takiemu argumento!i) HARPAGON na s'ronie... po prostu. trze'a ! lot c !yta. której ! innyc !arunkac nie móg#'ym si( spodzie!a..2 godzi si( j% !zi%. nale$y zaci%gn%. i$ córka mog#a'y nadmieni. WALERY Ha* na to ju$ nic nie mog( odpo!iedzie.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ WALERY Wszystko pra!da.. a'y si( przekona. jej szcz(ścia dla s!ojej korzyści i którzy ponad !szystko inne sta!iaj% ! ma#$e7st!ie s#odk% !zajemn% sympati(.. u diaska. które ma tr!a.+daj+c w s'ronę ogrodu ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ze pan traktujesz spra!( z'yt nagle0 $e trze'a 'y przynajmniej troc ( czasu. rozumie si(. HARPAGON <ez posagu* WALERY Ma pan s#usznoś. spog.* 1stniej% !pra!dzie ojco!ie..pl 5trona 6E . i ze sk#onności% córki0 $e tak znaczna nieró!noś. którzy 'y !oleli raczej liczy. 'ez posagu. o!% r(kojmi( czci. Ale córka mog#a'y znó! odpo!iedzie. mo$e na dotkli!e nie'ezpiecze7st!a. HARPAGON <ez posagu* WALERY 9ak. $e to stano!i dla mnie oszcz(dnoś. czo#a.. czy jej serce. c (ci usposo'ie7 narazi.... $e ma#$e7st!o jest spra!% !a$niejsz%. którzy 'y mogli s%dzi. a$ do zgonu.. móg#'y si( sprzeci!ia. WALERY 8czy!iście0 nie mo$na zaprzeczy. <ez posagu* @ak si( tu oprze.

czy si( m%$ podo'a.erego -ie rusz si(0 !racam za c !il(. 5przeci!i. ELIZA Wez!% lekarzy i podst(p si( !ykryje. ELIZA Ale jakic . &zy tam komu nie przysz#a c (tka do'iera. ile ! ic mocy. za!arte) WALERY 9rze'a !yprosi. ELIZA. mo$esz so'ie !y'ra. a'y go nie rozdra$ni. ELIZA Ale to ma#$e7st!o. 'roni% si(. si( do moic pieni(dzy. WALERY widz+c Harpagona A !reszcie. $e to pies szczeka.i sceny /da!a#o mi si( tylko. do Wa. jaka ci si( $y!nie spodo'a0 znajd% z pe!ności% uczone argumenty. skoro jeszcze dziś !ieczór ma 'y. pos#uszna ojcu. z!#ok(2 najlepiej uda... Walery. WALERY Lartujesz) &zy$ oni maj% o tym jakie poj(cie) 9ylko śmia#o. a'y !szystko popsu. córka po!inna 'y. <ogu dzi(ki. a'y mó!i. SCENA IX HARPA#$!. WALERY ELIZA &zy ty $arty stroisz.. so'ie z nim rady. WALERY HARPAGON na s'ronie. -ie trze'a z!a$a. 9akie natury 'untuj% si( przeci! ka$dej pra!dzie. c oro'(. pi(kna Elizo. ! ten sposó') WALERY 9o. czy nie0 'ez ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. $e si( zgadzasz na !szystko. Walery* WALERY +oszukamy sposo'ó!. sk%d si( !zi(#a. któryc mo$na opano!a. jedynie pozorn% ust(pli!ości%0 usposo'ienia nie znosz%ce opozycji.0 s% ludzie. i #at!iej da.. a'y !yt#umaczy.pl 5trona 6H . Adaj. w g)ę. potrafi si( zdo'y. si( !prost. jako ostatni sposó' zostaje nam ucieczka0 i jeśli mi#oś. spos'rzegaj+c Harpagona 9ak.. a'y je udaremni. t!oja. a #at!iej zdo#asz. przed drog% rozs%dku i jedynie kr(tymi ście$kami mo$na je dopro!adzi. tam..my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ 8 o* zdaje mi si(. SCENA VIII ELIZA. gdzie si( zmierza... to pe!ny sposó'. c oro'(.

staraj. / pe!ności%.. 5zcz(śli!y..my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ posagu* to !ielkie s#o!o2 gdy taki argument !c odzi ! gr(. Wszystko mieści si( ! tym s#o!ie2 ' e z p o s a g u0 ono po!inno starczy. WALERY id+c w s'ronę. pójd( jej jeszcze roztrz%sa. HARPAGON 5taraj si(. kto ma przy 'oku takiego cz#o!ieka. /'4r+ wysz)a E. HARPAGON 8!szem0 'ardzo ci '(d( !dzi(czny. urodzenie. WALERY do E. si( jeszcze. jak !yrocznia. WALERY -iec si( pan nie o'a!ia. do miasta0 !róc( za ma#% c !ilk(. pi(knoś. a'yś !e !szystkim 'y#a mu pos#uszn%.. rozum i uczci!oś. HARPAGON >o'rze.. SCENA X HARPA#$!. nie ma si( co d#u$ej zastana!ia. pieni%dz jest darem najcenniejszym ! ś!iecie0 po!innaś pani dzi(ko!a.y do niej 9ak. 5koro ktoś gotó! jest !zi%.pl 5trona :I . o'o!i%zkiem jest zamkn%.. to si( nazy!a mó!i. a'yś zyska# na ni% !p#y! nieograniczony. do córki ! ten sposó'. ile ci si( podo'a2 przele!am na niego ca#% !#adz( od nie'a mi dan% i $ycz( so'ie. Mniemam. do E.* 8* WALERY +rzepraszam pana 'ardzo. WALERY WALERY +anie.iza i zwracaj+c się ja/ gdy.. HARPAGON >zielny c #opak* 9o si( nazy!a mó!i. onor. pann( 'ez posagu.. Musz( teraz !yjś.izy &zy !o'ec tego zec ce pani opiera.. oczy na !szystko. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. jeśli si( cokol!iek unios#em i ośmieli#em si( mó!i.izy 9ak. sumienie. HARPAGON @ak to* Ale$ prześlicznie mó!isz* & cia#'ym.. za m#odoś. HARPAGON 9o pra!da. -ale$y. i$ da#y pani tak dzielnego i zacnego ojca. i$ dam so'ie rady. mo$esz si( 'oczy.. jeśli si( jej troc ( cugli przykróci. WALERY /dro!o '(dzie. nie'iosom..

KLEANT /atem nic z interesu) STRZAŁKA /a poz!oleniem. którego nam polecono. jak on) KLEANT 9rze'a$ 'y#o. >o'rze. podejrze7 i ! danym razie #at!iej przeszkodzi. cz#o!iek nie odznaczaj%cy si( z'ytni% uprzejmości%. kto. pomieszanie. STRZAŁKA 9ak. >zi!ne rzeczy musi przejś. a'y go na!iedzi#a i ta nami(tnoś.. %"RZA& A KLEANT A niegodzi!cze* gdzie$eś ty si( !a#(sa#) &zy nie kaza#em. $e sama fizjonomia pa7ska usposa'ia go jak naj$yczli!iej. KLEANT @ak stoj% spra!y) Fzecz nagli 'ardziej ni$ kiedy0 od czasu. po$yczy. dla takic . i$ !#asny ojciec jest mym !spó#za!odnikiem. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. jak !iadomo. o jakie przypra!i#a mnie ta !iadomoś. STRZAŁKA @emu !pad#o do g#o!y si( zakoc a. 5imon. $e na g#o!ie 'y stan%# dla pana.. faktor. $em kijó! przy tym nie o'er!a#. znie!olony jest odda. i zape!nia..* &zy dia'e# go op(ta#) &zy on so'ie $arty stroi) Al'o$ mi#oś. jak pan. przemoc% !ygna# mnie z domu. si( ! #apy lic !iarzy.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ AKT RUGI SCENA I LEA!". STRZAŁKA 8jciec zakoc any) KLEANT 9ak0 i led!ie uda#o mi si( ukry.pl 5trona :6 . jakeśmy si( rozstali. panie. panie0 mia#em zamiar oczeki!a. odkry#em.. temu ma#$e7st!u. za moje grzec y. cz#o!iek ruc li!y i 'ardzo oddany mó!i. to !ielka 'ieda. pana nie!zruszenie0 ale ojciec pa7ski.* STRZAŁKA Ale po có$ ! takim razie kryje si( pan przed nim ze s!% mi#ości%) KLEANT A'y nie 'udzi. @ak%$ odpo!ied" przynosisz) STRZAŁKA Mój <o$e. 1m.

sumienia $adnym skrupu#em. KLEANT &zy zapro!adzi# ci( do oso'y. Fejent ten ma 'y. ! jego 'o!iem interesie le$y przede !szystkim. niezac !iany. o pa7skim maj%tku i stosunkac rodzinnyc . a'y ni% !ygodzi.. której sc edy nikt nie mo$e mi ode'ra. d#u$nik zmuszony '(dzie pokry. a'y akt sporz%dzono 'ez zarzutuN. $e !ierzyciel znajdzie dostateczne za'ezpieczenie i $e oso'a zaci%gaj%ca po$yczk( jest pe#noletnia. KLEANT &o u dia'#a* to Lyd. a'y naz!isko jego 'y#o zupe#nie nieznane0 dziś ma si( spotka. od stu* STRZAŁKA W samej rzeczy0 to$ samo i ja po!iedzia#em. 9en cz#o!iek jeszcze !i(cej od pana stara si(. KLEANT <ardzo s#usznie. a'y ten zno!u zakomuniko!a# je panu przed rozpocz(ciem uk#adó!2 M+rzypuści!szy. czy 9urek jaki* Ale$ to !i(cej ni$ d!adzieścia pi(. koszta tego procentu. niezale$nie od procentu !#aści!ego. $e jedynie dla jego dogodności 'ezpośredni !ierzyciel okazuje goto!oś. z panem ! !ynaj(tym mieszkaniu. do skutku.. pe!ny. z rodziny posiadaj%cej maj%tek znaczny. STRZAŁKA MA'y nie o'ci%$y. które trze'a '(dzie przyj%. STRZAŁKA 8to par( punktó!.. !ierzyciel $%da od s!oic pieni(dzy jedynie jednego denara od ośmnastuO.pl 5trona :: . z!a$y!szy. je$eli rzecz ma przyjś. t( k!ot() STRZAŁKA &ó$ zno!u* 9o nie takie proste.. Musi si( pan zastano!i.. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. $e samo naz!isko ojca usunie !szelkie trudności. co to za tajemnice* & ce. która ma da. ! ukryciu0 nie ma pan poj(cia. cz#o!iekiem ze !szec miar nieposzlako!anym. KLEANT @eden od ośmnastu) 9am do kata* 9o jakiś porz%dny cz#o!iek. -a to nie ma po!odu si( $ali. a'y si( do!iedzie. a'y pozosta. czysty i !olny od !szelkiego o'ci%$enia. zaci%gni(cia tej po$yczkiO. zmuszony jest po$yczy. spisze si( !yra"n% i szczegó#o!% umo!( przed rejentem. KLEANT /!#aszcza !o'ec śmierci matki. MAle ponie!a$ nie rozporz%dza pomienion% sum% i.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT >ostan( zatem te pi(tnaście tysi(cy) STRZAŁKA 8!szem0 ale pod paroma !aruneczkami. STRZAŁKA 9o pra!da. !y'ranym ! tym celu przez !ierzyciela. -ie !%tpi(. j% od kogo innego z procentem jednego denara od pi(ciu. które sam podykto!a# pośredniko!i.

my-eBook
_________________________________________________________________________________________________________________

KLEANT &ó$ si( tu zastana!ia,) 9rze'a mi pieni(dzy i musz( zgodzi, si( na !szystko. STRZAŁKA 9ak% te$ da#em odpo!ied". KLEANT &zy jeszcze co !i(cej)

STRZAŁKA @u$ tylko jeden punkcik. M/ $%danyc pi(tnastu tysi(cy frankó! po$yczaj%cy dostarczy ! goto!i"nie jedynie d!anaście, ! miejsce zaś pozosta#ej k!oty oso'a zaci%gaj%ca po$yczk( przyjmie sprz(ty, u'rania i koszto!ności, któryc spis si( do#%cza, a które !ierzyciel o'liczy# !edle najlepszej !iary, po mo$li!ie najni$szej cenieN. KLEANT &ó$ to ma znaczy,) STRZAŁKA -iec pan pos#uc a spisu. M+o pier!sze, #ó$ko z 'ardzo koszto!nie afto!anymi zas#onami z sukna oli!ko!ego koloru0 do tego sześ, takic $e krzese# i kapa na #ó$ko0 !szystko ! 'ardzo do'rym stanie, pod'ite jed!a'n% czer!ono4nie'iesk% taft%. -adto 'aldac im, nad #ó$ko ró$o!y0 z czystej !e#ny, z jed!a'nymi fr(dzlamiO. KLEANT &ó$ ja mam pocz%, z tym !szystkim) STRZAŁKA -iec pan czeka. M-adto dy!an ścienny, przedsta!iaj%cy umizgi @o!isza. -adto stó# orzec o!y, o d!unastu kr(conyc nogac , rozci%gany, !raz z odpo!iedni% ilości% krzese#O. KLEANT A có$ mnie, u dia'#a... STRZAŁKA -iec $e pan '(dzie cierpli!y. M-adto trzy muszkiety, !yk#adane per#o!% macic%, !raz z podpórkami* -adto piec ceglany z d!oma alem'ikami i trzema z'iornikami, 'ardzo u$yteczny dla amatoró! destylacjiO. KLEANT >ia'li mnie 'ior%* STRZAŁKA +o!oli. M-adto lutnia 'olo7ska, posiadaj%ca !szystkie lu' pra!ie !szystkie struny. -adto !arca'nica z figurami oraz gra ! g%sk(, za'a!y stano!i%ce 'ardzo mi#e zaj(cie ! c !ilac !y!czasu. -adto skóra jaszczurcza, pó#cz!artej stopy d#uga, !ypc ana sianem0 oso'li!oś, 'ardzo zdo'i%ca pokój, gdy siej% za!iesi u po!a#y. Wszystkie !ymienione przedmioty, #%cznie !arte mi(dzy 'ra,mi !i(cej ni$ cztery tysi%ce pi(,set frankó!, oddaje si( przez szczególn% !zgl(dnoś, za sum( tysi%ca talaró!O. KLEANT -iec $e go zaraza zdusi razem z jego !zgl(dności%, tego #otra, opra!c(* 5#ysza# kto kiedy o tak ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona :=

my-eBook
_________________________________________________________________________________________________________________

'ezczelnej lic !ie) -ie doś, mu straszli!ego procentu, jaki ze mnie !yciska, ale c ce mi jeszcze !musza, za trzy tysi%ce frankó! stare rupiecie, ze'rane dia'e# !ie sk%d) Ani d!ustu talaró! za to nie dostan(, a jednak trze'a mi si( zgodzi, na !szystko, co zec ce. W moim po#o$eniu do !szystkiego mo$e mnie przymusi,2 !ie do'rze ten #otr, $e mam nó$ na gardle* STRZAŁKA / przeproszeniem pa7skim, !idz(, $e pan !c odzi na ten sam gościniec, po którym im, +anurg kroczy# do ruiny, !y'ieraj%c pieni%dze z góry, kupuj%c drogo, sprzedaj%c tanio i przejadaj%c z'o$e na pniu. KLEANT 1 có$ mam ro'i,) 8to, dok%d pro!adzi m#odyc przekl(te sk%pst!o ic ojcó!2 niec $e si( potem ktoś dzi!i, $e im $ycz% najryc lejszej śmierci* STRZAŁKA 9rze'a przyzna,, $e ojciec potrafi#'y s!oim o ydnym sk%pst!em o'urzy, najspokojniejszego cz#eka. -ikt mi, <ogu dzi(ki, nie mo$e zarzuci,, a'ym sympatyzo!a# z szu'ienic%0 pośród moic kolegó!, którzy nie 'ardzo prze'ieraj% ! rzemios#ac , za!sze umiem si( przyz!oicie !y!in%, z ka$dej sztuczki, pac n%cej c o, troc ( stryczkiem0 ale musz( przyzna,, $e ten stary post(po!aniem s!oim 'udzi !e mnie szalon% pokus(, a'y go okraś,0 mniemam, i$ taka kradzie$ 'y#a'y napra!d( c !ale'nym uczynkiem. KLEANT >aj no mi t( notatk(0 przejrz( jeszcze. SCENA II HARPA#$!, %I5$!1 LEA!" I %"RZA& A w g)ę,i sceny SIMON 9ak, panie0 to m#ody cz#o!iek, któremu g!a#tem potrze'a pieni(dzy, znajduje si( ! tego rodzaju po#o$eniu, $e zgodzi si( na !szystkie !arunki. HARPAGON Ale czy myślisz, 5imonie, $e nie ma $adnego ryzyka) /nasz jego naz!isko, stosunki, rodzin() SIMON -ie. >ok#adnyc !iadomości nie móg#'ym udzieli,0 !szed#em z nim ! stycznoś, jedynie przypadkiem0 ale on sam dostarczy panu !yjaśnie7. 5#u$%cy upe!ni# mnie, $e pan '(dzie zado!olony. Wszystko, co móg#'ym po!iedzie,, to i$ poc odzi z rodziny 'ardzo 'ogatej, matka ju$ nie $yje, gotó! zaś jest zo'o!i%za, si(, je$eli pan zec ce, i$ ojciec umrze przed up#y!em ośmiu miesi(cy. HARPAGON Hm, to 'y ju$ coś 'y#o. Mi#oś, c rześcija7ska, 5imonie, nakazuje !ygodzi, 'li"nim, skoro to ! naszej mocy. SIMON Fozumie si(. STRZAŁKA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona :?

my-eBook
_________________________________________________________________________________________________________________

po cic(u do .ean'a, po/azuj+c %imona &o to mo$e znaczy,, przecie$ to nasz 5imon rozma!ia z pa7skim ojcem) KLEANT po cic(u do %'rza)/i Mo$e mu ktoś po!iedzia#, kto jestem) &zy$'yś ty mnie zdradzi#)

SIMON do .ean'a i %'rza)/i 8 o* tak !am 'y#o pilno* Któ$ panom po!iedzia#, $e to tutaj) do Harpagona -iec mi pan !ierzy, to nie ja !yja!i#em im pa7skie naz!isko i mieszkanie0 ale s%dz(, nie sta#o si( $adne nieszcz(ście0 ci pano!ie s% dyskretni, mo$ecie si( !i(c porozumie, i tutaj. HARPAGON @ak to) SIMON ws/azuj+c .ean'a 8to !#aśnie oso'a, która pragnie u pana po$yczy, o!e pi(tnaście tysi(cy. HARPAGON @ak to, o'!iesiu* to ty puszczasz si( na takie niecne sposo'y) KLEANT @ak to, ojcze* to ty si( pluga!isz tak anie'nym rzemios#em) %imon ucie/a, %'rza)/a c(owa się SCENA III HARPA#$!, LEA!" HARPAGON Wi(c to ty c cesz si( zrujno!a, takimi niegodzi!ymi po$yczkami) KLEANT Wi(c to ty starasz si( !z'ogaci, tak z'rodnicz% lic !%) HARPAGON 9y śmiesz jeszcze po tym sta!a, tu przede mn%) KLEANT A ty, ojcze, śmiesz jeszcze pokaza, si( oczom ludzkim) HARPAGON -ie !stydzisz si(, po!iedz, grz(zn%, ! takic #ajdact!ac , 'rn%, ! straszli!% rozrzutnoś, i tr!oni, anie'nie maj%tek, z trudem uz'ierany przez rodzicó!) KLEANT &zy ojciec si( nie rumieni poni$a, s!% godnoś, tego rodzaju rzemios#em) +oś!i(ca, onor i do're imi( nienasyconej $%dzy z'ijania talaró!) /dzierst!em s!oim prze!y$sza, niegodzi!e sztuczki, !ymyślone kiedykol!iek przez najs#ynniejszyc lic !iarzy) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona :B

%"RZA& A STRZAŁKA nie widz+c 6rozyny /darzenie dopra!dy paradne* Musi mie. ojcze2 czy ten.. a'ym 'ardziej ni$ kiedy mia# oko na jego czynności. co !sz(dzie0 pośrednicz( ! interesac . mó!i(. kto drogo na'y!a pieni%dze.pl 5trona :C . nie dopro!adzaj mnie do ostateczności. sam 5!oj% drog%. czy ten. so'ie radzi. z domo!yc rzeczy 'o!iem nic nie zau!a$y#em ! tym spisie. i g#o!( na karku. rad jestem z tego spotkania0 to dla mnie przestroga.0 takim. ze s!oic talencikó!. SCENA V 6R$ZY!A. HARPA#$! FROZYNA +anie.) HARPAGON Fuszaj st%d. kto kradnie pieni%dze. poczci!y 5trza#ko) 5k%d$e ci( tu spotykam) STRZAŁKA H(. HARPAGON /aczekaj tu c !il(0 mam z to'% do pomó!ienia. to ty* Prozyno) &ó$ ty tu pora'iasz) FROZYNA 9o samo. stary !idocznie gdzieś jakiś du$y sk#ad rupieci. STRZAŁKA Masz tu jakie konszac ty z pryncypa#em) FROZYNA 9ak. jak ja. Wiesz do'rze.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON +recz z moic oczu. na s'ronie Musz( troszeczk( zajrze. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. jak mog(. (*. $e na ś!iecie trze'a umie. do moic pieni(dzy.. oddaj( ludziom przys#ugi i korzystam. nie'o da#o ! posagu jedynie o'rotnoś. nie maj%c ic na co u$y. #otrze* +recz z moic oczu* KLEANT Kto jest !i(kszym z'rodniarzem !ed#ug cie'ie. FROZYNA Ej$e* to ty. któryc potrze'uje. SCENA IV 6R$ZY!A. /a#at!iam pe!n% dro'nostk( i spodzie!am si( niez#ej nagrody.

cześ. go o kon!ulsje0 ugodzi. HARPAGON >opra!dy) FROZYNA @ak$e* ! $yciu pan c y'a nie !ygl%da# tak m#odo0 znam ludzi. 6R$ZY!A HARPAGON po cic(u Wszystko ! porz%dku. STRZAŁKA Praszki. do roz!i%zania sakie!ki. jak pan doskonale !ygl%da* 9o si( nazy!a zdro!ie* HARPAGON Kto) @a) FROZYNA -igdym pana nie !idzia#a tak ś!ie$ym i dziarskim. ile pragniesz0 ale pieni(dzy Q o o* -ic suc szego i 'ardziej ja#o!ego ni$ jego czu#ości0 do s#o!a zaś Mda!a. +odzi(ko!a7. od niego pieni(dzy. $e pieni%dze ! tym domu s% 'ardzo koszto!ne. <o$e. 9o istny kamie7. o. którzy ! d!udziestym pi%tym roku starsi s% od pana. a'y coś !ydo'y. za które p#aci si( so!icie. nie drgn%#'y na!et.O ma taki !rodzony !str(t. jak si( doi ludzi0 znam sekret zjedny!ania so'ie !zgl(dó!. SCENA VI HARPA#$!. gdy'y zamiast2 Mdaj( s#o!oO. g#askania po sercu i trafiania ! tkli!% strun(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ STRZAŁKA 8d niego) Ho. -ie ma us#ugi. HARPAGON ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. Harpagona. mó!i#2 Mpo$yczam s#o!oO. któr% 'y dopro!adzi#a jego !dzi(cznoś. przeszy.0 ostrzegam. L%da. znaczy przypra!i. poc !a#. Prozyno) FROZYNA Ac . granit0 gdy'y cz#o!iek kona# ! jego oczac . przyja"ni. $yczli!yc s#ó!ek. FROZYNA 5% us#ugi. 'ardzo rano. ! śmiertelne miejsce. musia#a'yś !sta. !ydziera. Ale ju$ !raca. mu serce. $e gdy c odzi o pieni%dze. STRZAŁKA Apadam do nóg* Widz(. /a#o$( si(. pieni%dze koc a !i(cej ni$ onor. FROZYNA Mój <o$e* ju$ ja !iem. umykam. !n(trzności. nic tutaj nie !skórasz. $e nie dzi!i#'ym si(. i cnot(. $e nie znasz jeszcze im. g)o*no 1 có$.pl 5trona :D . 5#o!em. +an Harpagon jest ze !szystkic ludzkic istot najmniej ludzk% pod s#o7cem0 najt!ardszym i naj'ardziej nieu$ytym ze śmiertelnyc . dopra!dy.

my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ @ednak$e. mó!i#am sto lat. 9o !ida. FROZYNA Lartuje pan) &o panu po tym. kiedy pan i tak do$yje co najmniej setnego roku.dziesi%t lat) Wielkie rzeczy* 9eraz dopiero zaczyna si( dla pana najpi(kniejszy !iek m($czyzny. mó!i( panu0 poc o!asz pan dzieci.. której 'ym raz d!a nie umia#a skojarzy. +onie!a$ jestem z tymi ko'ieci(tami ! stosunkac . nie mó!i#am* Mi(dzy oczami jaki !spania#y znak d#ugiego $ycia. o$eni#a'ym samego su#tana tureckiego z Fzeczpospolit% Weneck%. co za linia $ycia* HARPAGON @ak to) FROZYNA -ie !idzia# pan. HARPAGON & !a#a <ogu* @ak$e nasza spra!a) FROZYNA &zy mo$na pyta.2 ot. mam ju$ pe#n% sześ. do której si( za'ior() /!#aszcza co do ma#$e7st!a. HARPAGON &zy podo'na) FROZYNA <(d% musieli pana do'ija. !nuki i pra!nuki. o panu i z!ierzy#am matce zamiary.) Widzia# kto. Mój <o$e. jakie ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. rozgada#am si(. jak s%dz(. do ko7ca rzeczy.) FROZYNA >aj( s#o!o. HARPAGON Myślisz) FROZYNA / pe!ności%. tej linii) HARPAGON -o i có$ to ma znaczy. gdy'ym si( upar#a. talenty mam niepospolite. a'y mi si( nie uda#o dopro!adzi. 8. -iec pan przystanie na c !il(. -ie ma na ś!iecie pary.pl 5trona :E .dziesi%tk(. Prozyno. jak nale$y. na oko. 9utaj nie mia#am a$ takic trudności. FROZYNA -o i có$ to jest sześ. ale pan doci%gnie do stu d!udziestu. HARPAGON /nasz si( na tym) FROZYNA @ak$e'y* -iec pan poka$e r(k(. HARPAGON 9o pra!da0 jednak$e jakieś d!adzieścia latek mniej nic 'y nie zaszkodzi#o. o tutaj.

na!yk#a $y. a'y Marianna !zi(#a dziś udzia# ! uroczystości ma#$e7skiego kontraktu pa7skiej córki. znaj%c j% z ulicy i !iduj%c j% ! oknie. <rzydzi si( gr%. mlekiem. troc ( si( ścisn%. moim po!ozem0 po$ycz( im. Marianna !y'iera si( po o'iedzie ! od!iedziny do pa7skiej córki0 potem c cia#a'y zajrze. które oszcz(dzili'yśmy na jedzeniu. Ale liczmy tylko cz!art% cz(ś. Prozyno. czy to nie !yniesie razem okr%g#yc d!unastu tysi(cy) HARPAGON 9ak. troc ( przy takiej okazji) <o.pl 5trona :H . +rzede !szystkim. !spania#yc klejnotó!. kr!i so'ie upuści. $e pan pragnie. do któryc jej ró!ieśnice !zdyc aj% zaz!yczaj tak gor%co2 to !arte przesz#o cztery tysi%ce rocznie. HARPAGON Ale. >alej !#o$ona jest do !ielkiej skromności i prostoty ! u'raniu0 nie lu'i koszto!nyc sukien. musz( dziś !yda. na koszto!ne smako#yki ani desery. na c !il( na jarmark i !róci. czyś mó!i#a te$ z matk% ! spra!ie posagu) &zyś !yt#umaczy#a jej. jakic !ymaga#a'y inna ko'ieta0 a to !cale nie dro'nostka. +i(. cztery tysi%ce na strojac i koszto!nościac . HARPAGON >o'rze0 mog% pojec a. 9o dzie!czyna. z'ytko!nyc me'li. $e po!inna 'y o tym pomyśle. Prozyno. zgodzi#a si( 'ez trudności i odda#a mi j% ! tym celu pod opiek(. to najmniej jakie trzy tysi%ce frankó! rocznie. tysi(cy. FROZYNA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ pan po!zi%# !zgl(dem Marianny. ostatecznie.. to nie"le0 jednak$e ten rac unek nie ma ! so'ie nic realnego.. FROZYNA Ma pan s#usznoś. tysi(cy rocznie na grze. a'y i ona 'y#a na tej uczcie. nikt si( nie $eni z pann%. /nam s%siadk(.. jest z domu przyz!yczajona do 'ardzo oszcz(dnego sto#u.. FROZYNA @ak to* Ale$ ona !niesie panu ze d!anaście tysi(cy frankó! rocznie. która ! 'ren'e i 7ua8ran'e przegra#a d!adzieścia tysi(cy frankó! ! tym roku. tu na !ieczerz(. to czyni dzie!i(. sam% sa#at%. !ieczerz( dla pana Anzelma i 'ardzo 'ym pragn%#. co dziś niecz(sto si( przytrafia u ko'iet. na !yk!intny stó#. HARPAGON &ó$ odpo!iedzia#a) FROZYNA +rzyj(#a z radości%0 gdym zaś uroczyście po!iedzia#a. HARPAGON >!anaście tysi(cy* FROZYNA 9ak. FROZYNA >oskonale. serem i ziemniakami0 nie '(dzie si( trze'a !ysadza. a'y 'odaj czegoś nie mia#a. tysi%c zaś talaró!. HARPAGON <o !idzisz.

któr% mia#am panu oznajmi. jeśli ktoś panu !nosi jako posag !strzemi("li!oś. czego nie dostan( do r(ki0 'odaj coś musz( zo'aczy. tym po!a'niejszy ! jej oczac 0 tote$ ostrzegam pana. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. do smaku i $e to goto!e sta.dy'yś pan s#ysza#.dziesi%t sześ. >zie!czyna jest jak ci !iadomo. HARPAGON @edynie dlatego) FROZYNA 9ak. $e pi(.. po!iada. . gdy'ym 'y# ko'iet%. ju$ ! przededniu ma#$e7st!a. Prozyno. HARPAGON -adz!yczajne* 9ego dopra!dy nigdy 'ym nie pomyśla#0 'ardzom rad.dziesi(ciu2 nie dalej jak przed czterema miesi%cami. kogo przedsta!iaj%) Adonisó!. $e gdzieś ś!iatami maj% jakiś maj%teczek.2 ma nieprzez!yci($ony !str(t do m#odyc i ceni jedynie starcó!. ni$ pi(kny starzec z du$% majestatyczn% 'rod%. $e cz#o!iek ! moim !ieku mo$e jej nie przypaś. i ponie!a$. mi jako posag !szystkie !ydatki. K(kam si(. jako sukcesj( prostot( ! u'iorze i jako kapita# !str(t do gier azardo!yc ) HARPAGON & y'a kpisz. maj%c podpisa. Wymaga co najmniej sko7czonyc lat sześ. dostaniesz0 mó!i#y mi. 1m który starszy.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ /a poz!oleniem. kontrakt. Ale. FROZYNA Ac . FROZYNA 9o dalej si(ga. $e ma dopiero pi(. a m#ode zaz!yczaj ci%gn% do m#odyc . zer!a#a !szystkie uk#ady. ! goto!i"nie* FROZYNA Mój <o$e. Mó!i. si( przyczyn% pe!nyc !y'ryczkó!. sztyc ó!0 jak pan myśli.. ty mi szczególne rzeczy po!iadasz. HARPAGON 9rze'a to spra!dzi. jak$e pan jej nie zna* 9o jeszcze jedna !#aści!oś. +riama.dziesi%t sześ..pl 5trona =I . W pokoiku jej na przyk#ad !isi kilka o'razkó!. który panu tym samym przypadnie. które 'y mi !cale nie 'y#y na r(k(. jeszcze jedna rzecz mnie niepokoi. to jej nie !ystarczy0 a z!#aszcza nie cierpi nosó! 'ez okularó!. dostaniesz pan. lat. lat. HARPAGON >opra!dy. HARPAGON >opra!dy* FROZYNA Ape!niam pana. a'yś si( nie stara# dla niej odm#adza. któryc nie '(dzie ro'i#a* -ie '(d( przecie$ k!ito!a# z tego. ni$'y so'ie mo$na 'y#o !yo'razi. jak ona si( !yra$a ! tym przedmiocie* -ie mo$e po prostu znosi. !idoku m#odego cz#o!ieka0 nic zaś jej !i(cej nie zac !yca. ponie!a$ !iel'iciel przyzna# si(. &zy to nie jest rzecz 'ardzo realna. Prozyno2 !ma!ia. &efaló!. nie przepada#'ym !cale za m#odymi. +arysó! i Apollinó!) -ie2 to portrety 5aturna. m#oda. nie przy!dzia# okularó!.. starego -estora i poczci!ego Anc izesa na 'arkac syna. $e ona ma takie usposo'ienie* @a tak$e.

iera na powr4' minę weso)+ ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. które tak przepadaj% za tym to!arem. Kapitalnie* -iec si( pan przejdzie troc (. jeśli #aska. te go#o!%se smarkacze* @est te$ na co lecie. jak !%sy u kota. FROZYNA 9rze'a mie. Harpagon ro.0 to mi strój i figura. trzy !#oski pod nosem.i minę poważn+ Móg#'y pan ! najprostszy sposó' zape!ni. przy sposo'ności mia#a'ym ma#% proś'(. -ie u!ierzy#'y pan. HARPAGON +o!iedz mi. HARPAGON 9ak !ielkic te$ znó! nie mam. czy Marianna nie zna mnie z !idzenia) -ie zau!a$y#a mnie kiedy. tak. FROZYNA 9o nic* <ardzo panu do t!arzy z t% astm%0 kaszle pan z !ielkim !dzi(kiem. nie umiem tego poj%. Prozyno. mi !ygran%.pl 5trona =6 . !r(cz najmniejszej dolegli!ości. <ogu dzi(ki. si( czego przyjemnego ! tyc m#okosac ) &zy to m($czy"ni te !ymuskane lale0 czy ! tym jest co do koc ania) HARPAGON 9o$ samo co dzie7 po!tarzam2 !ygl%da to jak zmok#e kurcz(. dopatrze. na takic $ó#todzio'ó!* +ali. jak ona si( ucieszy z pa7skiego poznania. -iec si( pan troc ( o'róci. do odmalo!ania. Harpagon przy. si( do tyc papinkó!* >u$o si( smaku ko'ieta ! tym doszuka* HARPAGON &o do mnie. 'ardzo ci dzi(kuj(. Mam proces. przec odz%c) FROZYNA -ie0 ale !iele mó!i#yśmy o panu. 9o mi posta!a kszta#tna. zdolne za!róci. pra!da. FROZYNA Ac . maj%c klepki ! porz%dku. portki jak 'anie i p(pek pra!ie na !ierzc u* FROZYNA A jak to z'udo!ane* jak to !ygl%da przy takim cz#o!ieku jak pan* 9o mi m($czyzna dopiero.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ FROZYNA Myśl( so'ie. jakim cudem znajduj% si( ko'iety. który grozi przegraniem dla 'raku troc ( pieni(dzy. s!o'odna i pe#na si#y0 nie zna. gdy'y pan zec cia# !spomóc mnie troc (. ! g#o!ie ko'iecie* HARPAGON Wydaj( ci si( nie"le) FROZYNA @ak$e* !prost ś!ietnie. HARPAGON >o'rze. -akreśli#am jej pa7ski portret0 nie omieszka#am !ys#a!i. -ie !iem. klaki z !#osia na g#o!ie. dopra!dy. jest na co patrze. "le ! g#o!ie. Astma jedynie trapi mnie czasami. Gadny mi specja#. przed ni% pa7skic zalet oraz korzyści posiadania takiego m($a. &zy mo$na..

Prozyno0 dopra!dy jestem ci szczerze o'o!i%zany. o któr% '#agam. HARPAGON <ardzo mi mi#o to s#ysze. HARPAGON 1 polec(. gdy'y mnie ! istocie nie zmusza#a ci($ka potrze'a. z jakim s#uc a#a opo!iada7 o panu. so!it% nagrod(. ile radości.. umia#am so'ie z drugiej strony zape!ni. HARPAGON <ardzoś poczci!a. temu to ju$ dopra!dy nie zdo#a si( oprze. a'yś pan !idzia# zac !yt. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. si( nie mo$e c !ili ma#$e7st!a. a ma#a. a'y !am nie zaszkodzi#o. nie trze'a jeszcze da!a. FROZYNA -iec mi pan !ierzy. -ie !yo'ra$a pan so'ie. >o zo'aczenia. HARPAGON 1d( ju$. ty stary psie.pl 5trona =: . HARPAGON +ójd( po!iedzie.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ Ac . tego.. ten proces to dla mnie spra!a niezmiernej !agi. Harpagon ro. tryska#a z jej oczu. FROZYNA -ie naprzykrza#a'ym si( z pe!ności%. niec !cześnie podadz% kolacj(. male7ka pomoc mog#a'y mnie posta!i. z pomoc%. korespondencji..i się poważny 9o mi po prostu $ycie ocali2 !dzi(czna panu '(d( niesko7czenie.. Musz( doko7czy. & cia#a'ym. jak$e pan jej przypadnie do gustu. gdym !yliczy#a !szystkie pa7skie przymioty* >opro!adzi#am do tego. $e doczeka. a'y przygoto!ali po!óz. je$eli go przegram. Wo#aj% mnie. FROZYNA -iec mi pan nie odma!ia #aski.i się poważny @estem zgu'iona. FROZYNA <#agam pana. Ale przede !szystkim oczaro!ana '(dzie tymi spodniami na sprz%czkac 2 oszaleje po prostu0 koc anek z takimi sprz%czkami. FROZYNA sama -iec $e ci( fe'ra ściśnie. 'rudasie dia'elski* Kut!a uda!a# g#uc ego na !szystkie przymó!ki0 'a. Harpagon wraca do miny weso)ej Fadoś. $e nie móg#'yś 'ardziej ! por( pośpieszy. HARPAGON >o !idzenia. Harpagon ro. na jarmark. FROZYNA +rzysi(gam. którym macie jec a. jakie na niej !ra$enie zro'i ta staroś!iecka kryza. na nogi. za !ygran%0 na !szelki !ypadek. o co prosz(. c ciej nie odma!ia.

iża się z mio')+ >o'rze.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ AKT TRZECI SCENA I HARPA#$!. a pami(tajcie nie zniszczy. $e goście si( ju$ sc odz%. prosz( pana.. mi. mój kaftan po jednej strome strasznie poplamiony olejem. i cie'ie. a$ ktoś poprosi. ruszaj pani. zacznijmy od pani.. JAKUB na s'ronie 9ak. LEA!". tak. =2ZIE<E& $ HARPAGON &ie'ie. HARPAGON do pani 9. +rócz tego oddaj( pani podczas !ieczerzy nadzór nad 'utelkami0 jeśli si( któraś gdzieś za!ieruszy al'o te$ jeśli si( coś st#ucze. Rdzie'e#ko. c od"cie tu !szyscy0 dam !am rozkazy na dzisiaj i !yznacz( ka$demu jego zaj(cie. li'erii. pani &laude. =2ZIE<E& $ HARPAGON >alej. kiedy ujrzycie. . $e uczci!szy uszy. PA!I 9LA:2E z mio')+ w ręce. p#ótnianki) HARPAGON 9ak. HARPAGON ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. a pami(tajcie przy tym nie $a#o!a. ale tylko !ó!czas. Pani 9.pl 5trona == .. . LEA!". 9o'ie !i(c po!ierzam o'o!i%zek posprz%tania ! ca#ym mieszkaniu0 prosz( tylko nie ściera. WALERY. SCENA II HARPA#$!. %Z9ZY#IE&E . ELIZA. mocno2 to 'ardzo niszczy.. przeznaczam do p#ukania szklanek i nale!ania !ina. SZCZYGIEŁEK &zy mamy zdj%. kiedy si( nikomu o tym nie śni#o* &zekajcie.aude -o. i to niejeden raz. WALERY. ju$ pod 'roni%.aude z. & od" no tu.0 !ytr%ci si( z zas#ug. ELIZA.A :<. a nie !zorem tyc '#aznó! lokai. JAKUB na s'ronie Foztropny !ymiar kary.A :<. co to naprzykrzaj% si( ludziom i nama!iaj% do picia. !ida. %Z9ZY#IE&E . &zyste !ino uderza do g#o!y. gdy ktoś '(dzie mia# pragnienie.. !ody. 5zczygie#ek. ! ZIEBEŁKO Ale kiedy. pani '(dzie za to odpo!iada. SZCZYGIEŁEK A zno!u moje szara!ary ca#kiem podarte z tylu.

kiedy ojciec $eni si( po!tórnie. jak tylko zdo#asz. LEA!".. a'y nic nie przepad#o. która ci( c ce od!iedzi. 'yś t( oso'( przyj%# jak najuprzejmiej i 'y# dla niej tak grzecznym. do =dzie. paniczu. . si( na ni%) z jakiej przyczyny) HARPAGON Mój <o$e* ju$ my !iemy. SCENA III HARPA#$!.e)/a.. nie mog( po!iedzie. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ojcze) Wykrzy!ia. kiedy '(dziesz us#ugi!a#. WALERY. .2 za'ierzesz j% ze so'% na jarmark. KLEANT @a. któremu #aska!ie prze'aczy#em ostatnie !y'ryki. r(cz( ci. Fozumiesz) ELIZA 9ak. ojcze.amę z o.. a'y ci ró!nie$ nie !pad#o do g#o!y !ykrzy!ia. SCENA IV HARPA#$!. i '(dziesz u!a$a#a.A :< HARPAGON A ty. trzymaj za!sze kapelusz ! ten sposó'. co so'ie myśl% dzieci. ojcze. jak nale$y moj% narzeczon%. 9o zaj(cie dla m#odej panienki. ze sto#u. '(dziesz mia#a oko. a'ym 'y# 'ardzo rad. pami(taj* KLEANT /o'aczysz.+.pl 5trona =? . i$ pod tym !zgl(dem spotkasz si( z najściślejszym pos#usze7st!em. ojcze.usz przed so. zalecam ci.eju A ty. prosz(. po/azuj+c mu. w ja/i spos4. A pami(taj te$ przyj%. ELIZA. a'ym zupe#nie !ymaza# z pami(ci ostatni% spra!k(. WALERY./ape. KLEANT @e$eli mam pra!d( !yzna.p. Ale je$eli pragniesz. HARPAGON -o.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ do %zczygie)/a 5za* 9rzymaj si( zr(cznie ko#o ściany i o'racaj si( za!sze frontem. ojcze. i jakim okiem patrz% zaz!yczaj na tak z!an% macoc (. moja córko. ma 'rzyma.A :< HARPAGON 9y. nie '(dziesz mia# po!odu si( uskar$a. HARPAGON przedrze3niaj+c 9ak. a. niu7ko. si( na ni%.y zas)oni. gdy przyjdzie sprz%ta. LEA!". i$ ta oso'a zostanie moj% macoc %2 sk#ama#'ym. HARPAGON <ardzo ci si( to c !ali. gdy'ym to utrzymy!a#0 ale co si( tyczy grzecznego przyj(cia.

HARPAGON +rzyrzek#em !yda. WALERY. jak si( nale$y) JAKUB 8!szem. pomó$ mi ! tej spra!ie. im. je$eli pan da dosy. & od" tu.A :< HARPAGON Walery. @aku'ie. która 'y si( nie !ysili#a na to. JAKUB -iec pan zaczeka. JAKUB Ale do którego najpier!. pieni(dzy. JAKUB na s'ronie &uda si( dziej%* HARPAGON +o!iedz no mi2 potrafisz zgoto!a. do'rze jeś. HARPAGON >o kuc arza.. Wci%$ jedno s#o!o ! g('ie2 pieni(dzy* &i%gle s#ysz( tylko2 pieni(dzy* 8to ic ulu'iony konik2 pieni%dze* WALERY 5#ysza# kto kiedy 'ezczelniejsz% odpo!ied"* Wielka sztuka ugoto!a. czy do kuc arza) <o jestem jednym i drugim.rany za /uc(arza HARPAGON &ó$ to.. jak tylko2 pieni(dzy. HARPAGON >o o'yd!óc .. za ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. $e jest zdatnym cz#o!iekiem. pieni(dzy. do'r% kolacj( za drogie pieni%dze* to naj#at!iejsza rzecz pod s#o7cem0 nie ma tak miernej mózgo!nicy. JAKUB &zy do stangreta zamierza pan mó!i. dziś kolacj(. HARPAGON &ó$ u dia'#a.pl 5trona =B . za jakieś komedie) JAKUB @estem na us#ugi. Kto c ce okaza. z'li$ si(. . da. @aku'ie. Zdejmuje .my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ SCENA V HARPA#$!.i. zac o!a#em ci( na ostatek. ci%gle pieni(dzy* /da!a#o'y si(.erię s'angre'a i u/azuje się u. pieni(dzy. u diaska. $e oni nie umiej% nic innego. po!inien umie. jeśli laska.

JAKUB do Wa. HARPAGON zas)aniaj+c mu znowu us'a @eszcze* ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. WALERY Fozumie si(. .. na pytanie. gdy'yś mnie pan nauczy# tego sekretu i o'j%# urz%d kuc arza. /upa. HARPAGON &ic o mi* &zegó$ !i(c trze'a) JAKUB 8to jest tu pan rz%dca. JAKUB Ano. ! tym domu do !szystkiego c cesz nos !ściu'ia.pl 5trona =C .. który ugotuje panu do'rze jeś.. 'ardzo 'y#'ym !dzi(czny. panie rz%dco.. #otrze. HARPAGON Hej tam* masz mi odpo!iada. to 'y starczy#o dla ca#ego miasta* JAKUB +ieczyste.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ tanie pieni%dze.. HARPAGON &ó$ u dia'#a. za tanie pieni%dze* WALERY Fozumie si(.. to trze'a '(dzie cztery !ielkie dania i pi(. po$re..dzie jest dla ośmiu.. JAKUB >o'rze jeś.erego >ali'óg. jak !idz(. przysta!ek. JAKUB 1le$ osó') HARPAGON 8śm do dziesi(ciu0 ale trze'a liczy. 'o. c cesz mnie ca#ego* JAKUB Kegumina. tylko na ośm. +ier!sze danie. za tanie pieni%dze. HARPAGON zas)aniaj+c mu us'a rę/+ A. znajdzie si( i dla dziesi(ciu.

czy mo$e 'y. !edle s#ó! staro$ytnego filozofa. pi(knie po!iedziane* 9o najpi(kniejsza sentencja. stó# prze#ado!any potra!ami. jakie przepisy zdro!otne. z#otymi literami nad kominkiem.. to nie to. n i e z a ś p o t o s i ( $ y j e. daje im jeś.a/u. WALERY >o!iedz$e si(.erego &ó$ to za !ielki m(drzec po!iedzia#) WALERY -ie przypominam so'ie ! tej c !ili. jak% s#ysza#em ! $yciu2 + o t o s i ( $ y j e. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. 5#ysza#eś) do Wa. WALERY -ie omieszkam. pra!dzi!ym przyjacielem s!yc gości. HARPAGON Ac .. a'y ic uśmierca. a'y !szyscy pop(kali) &zy pan po to sprosi# gości. skromnie0 to. a ' y $ y . $e to prosta mordo!nia. a n i e p o t o j e. a ' y jeś. i co zaraz syci2 ot. te s#o!a2 c c( je !yry.pl 5trona =D . WALERY -iec si( pan na mnie spuści. ty i podo'ni to'ie. HARPAGON Ma s#usznoś. HARPAGON do Wa.. &o si( zaś tyczy !ieczerzy. czego nie mo$na du$o jeś. a ' y $ y . z przejedzenia) 1d"$e so'ie przeczyta. -ie. Kto c ce si( okaza.a & cesz. niec pan to mnie pozosta!i0 ju$ ja !szystko zarz%dz( jak trze'a. i popytaj si( lekarzy.. HARPAGON do .a/u.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ WALERY do ... coś takiego. a ' y j e ś .. 9o zapyc a.. potra!k( 'arani% do'rze t#ust%0 do tego ciasto nadzie!ane g(sto kasztanami. HARPAGON Wi(c do'rze. JAKUB 9ym lepiej* mniej '(d( mia# k#opotu. coś szkodli!szego dla cz#o!ieka ni$ nadmierne jedzenie. a ' y j e ś .. @ak ty to po!iedzia#eś) WALERY + o t o s i ( je. nie.a A a.. @aku'ie. n i e z a ś p o t o s i ( $ y j e.. p o t o s i ( j e. HARPAGON +ami(taj mi spisa.erego -ajlepiej da. a ' y $ y .

Wściek#oś. koniec ko7có!. 5erce si( kraje patrze. $e kto nic nie ro'i. 'o prosz( pana. sol% i ś!iecami. a'y one za!lok#y karoc(.. JAKUB -iec '(dzie. @aku'ie. na t( mizeri(* <o. cz#o!iek ma serce dla s!oic koni2 zdaje mu si(. konie ! pogoto!iu. szkielety. znieś. nie mog( lizusó! i do'rze !idz(. nad drze!em. nie potrze'uje) Kepiej 'y !ysz#o na zdro!ie 'iednym 'ydl%tkom praco!a. HARPAGON Wielka krzy!da* &a#y dzie7 nic nie ro'i%. nie mia#'ym od!agi ic zaprz%c sumienie 'y mnie gryz#o. karoc( i mie. co to podśció#ka. !inem. pana za serce.0 to. z kamienia. HARPAGON &ic o tam* JAKUB @a. a'y je po$y!i. gdy'ym uderzy# 'atem te c udzi(ta. prosz( pana. karoc(. panienki na jarmark. do czego zmierza.. $e to ju$ led!ie cienie. /a!ieziesz na jarmark.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON A teraz.. HARPAGON Le trze'a !yc (do$y. nie z mojej. trze'a 'y. mnie ju$ 'ierze0 przykro mi. i uj%. a'y panu 'ak( ś!ieci. porz%dnie. JAKUB -iec pan czeka2 to do stangreta. skoro same led!ie si( !lok%* WALERY Aprosz( s%siada. JAKUB +an myśli. ale za to najeś.* Ale trzyma je pan na tak ścis#ym poście. WALERY +an @aku' coś du$o rezonuje. 9o jego !ieczne trz(sienie si( nad c le'em. nie ma co o tym gada. a nie konie. to ju$ jeś. kiedy patrzy na ic niedol(. HARPAGON -ie!ielka praca od!ie".. to tylko po to. Wol( ju$. JAKUB +an rz%dca coś !e !szystko nos !ściu'ia. dopra!dy codziennie s#ysze. $e sam cierpi. 8d ust so'ie codziennie odejmuj(. $e le$% na podśció#ce2 'iedne z!ierz(ta nie !iedz%. si( do syta. a'y tak nie mie. w/)ada p)aszcz +o!iada pan. one po prostu z nóg lec%* -ie po!iem panu.. @ak$e pan c cesz. niec zgin% z innej r(ki. dali'óg. a'y zast%pi# @aku'a na ko"le0 !szak$e i tak '(dzie tu potrze'ny. litości nad 'li"nim. trze'a !yc (do$y. !idma. JAKUB +a7skie konie) Ale$. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. panie.pl 5trona =E . JAKUB -ie.

/e !szystkic stron przycinki za pana musimy znosi. 8!szem. 'rudasie i lic !iarzu.pl 5trona =H . Mó!i#em. $e pan za!sze si( umie pognie!a. mi zro'isz2 rad '(d( us#ysze. a'y móc nic nie da. co tu 'y# przede mn%. ani troc (. $e pe!nego razu poz!a#eś pan kota z s%siedniego domu za to. co ludzie o mnie mó!i%. HARPAGON Ani mi si( śni. mimo !szystko. i $e !#asny stangret. $e dr!i% !sz(dzie z pana. 'a#!an.. @esteś pan pośmie!iskiem ca#ego ś!iata0 nikt o panu inaczej nie mó!i. po!iem ot!arcie. 5#o!em. którego koc am naj!i(cej na ś!iecie. JAKUB >o lic a. 9en po!iada. ultaj i 'ezczelnik. o coś na s#u$'( z okazji -o!ego Foku lu' odpra!y. a'y domo!nikom na#o$y.. mam serce2 po moic koniac pan jest cz#o!iekiem. JAKUB A co. $e panu zjad# resztk( potra!ki 'araniej0 ó!. do któryc si( pan nikomu nie przyzna#.a/u. mości przy'#(do.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ co ludzie gadaj% o panu. a'y si( nie s#ysza#o. nie zgad#em) -ie c cia# pan !ierzy.ij+c . mości @aku'ie. $e ci "le p#ac% za t!% szczeroś. si( nie mo$na. tylko jak o sk%pcu. jak pana o'ra'iaj% na !szystkie strony. !a$n% figur(.. nie z moic . HARPAGON Móg#'yś mi po!iedzie.A :< WALERY *miej+c się Widz(. który c cesz tutaj gra. oso'ne kalendarze z pod!ójn% licz'% dni krzy$o!yc i !igilii. .. JAKUB 5koro !i(c pan ka$e. jak pan sam podkrada# o!ies koniom. HARPAGON -ie.. gdy'ym 'y# pe!ny. -iec co c ce '(dzie. ten. du'elto!% licz'( postó!0 drugi. mości @aku'ie.. ja i dla pana. jak po!iem pra!d(. !rzepi# panu po ciemku porcyjk( 'atogó!. so'ie z pana i o'nosi. $e sc !ytano pana ! nocy.a @esteś g#upiec. co o mnie gadaj%) JAKUB 8!szem. $e si( pan pognie!a. $e pan ka$e druko!a. mam rzec pra!d() Fuszy. ś!iat nie ma !i(kszej uciec y ni$ d!oro!a. Jmiej si( z kijó!. dusigroszu. coraz to no!e po!iastki o pa7skim sknerst!ie. HARPAGON . JAKUB A a* pe!ien jestem. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. @eden mó!i. $e pan si( nie pognie!a. które sam dostaniesz. to nie t!oja spra!a. $e pan 'y si( rozz#ości#. HARPAGON -aucz( ci( takic gada7* SCENA VI WALERY. przyjemnoś.

JAKUB -ie ma $adnego pana @aku'a. panie śmieszku. 5pró'uj( uda. jak nale$y) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. nic. g#upi. coś mi cienko śpie!a. panie @aku'ie. panie śmia#ku. zuc a0 jeśli '(dzie doś.. @ak si( !ezm( do kija. /'4ry się co>a WALERY Ej$e. przetrzepi( go troc (. WALERY 1 $e mnie jeszcze nie znasz. si( z innego tonu) nas'ępuje gro3nie na Wa. niec si( pan nie z#ości.. g)o*no A czy !iesz. WALERY @ak to2 do kija) Wa. a'y si( przestraszy.. z !olna* JAKUB &o z !olna) jak mi si( '(dzie podo'a#o* WALERY /a poz!oleniem. ja tylko tak.a JAKUB -ic.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ WALERY Ej$e. ostatecznie. WALERY &zy ty !iesz.. JAKUB Widzicie '#azna* WALERY +anie @aku'ie.a/u.ei na .pl 5trona ?I . jesteś tylko lic ym kuc t%) JAKUB Wiem.erego. JAKUB na s'ronie 8 o.. $e ja śmieszkó! nie lu'i( i $e. $e 'ardzo #at!o móg#'ym prze#oi. to ci skór( !y#oj(. !iem. je$eli '(dziesz mi ! drog( !#azi#. ja cie'ie) JAKUB Ale$ nie !%tpi(. naucz( ci( śmia. WALERY Le.ery nas'ępuje z /o.

! domu.0 ale co z panem rz%dc%. prosz(. po!iadasz) JAKUB 9ak so'ie $arto!a#em. 6R$ZY!A. JAKUB sam -iec dia'li !ezm% szczeroś. strasznie 'oj( si( tego spotkania. Prozyno. uczu. o/)adaj+c /ijem . FROZYNA +o!iedz mu.* 9o lic e rzemios#o2 !yrzekam si( go0 odt%d nie ! g#o!ie mi mó!i. $e czekamy. na jakie jest skazana) FROZYNA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. tak mi dzi!nie jakoś0 jeśli mam pra!d( po!iedzie. która za c !il( ma zo'aczy. narz(dzia tortur. . jeszcze si( porac ujemy.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ JAKUB -iec pan daruje. FROZYNA Ale dlaczego) 5k%d ten niepokój) MARIANNA Ac . ty si( pytasz) &zy nie mo$esz so'ie !yo'razi.pl 5trona ?6 . WALERY Wy#oisz mi skór(.. oso'y.A :< FROZYNA -ie !iesz. WALERY A mnie t!oje $arty !cale nie smakuj%. Mniejsza zreszt% o mego pana0 on ma przynajmniej jakieś pra!o mnie grzmoci. 6R$ZY!A MARIANNA Ac . SCENA VIII 5ARIA!!A. JAKUB 8 o. pra!d(. ! domu. SCENA VII 5ARIA!!A. !iem a$ nadto do'rze.a -iec ci( to na drugi raz oduczy g#upic $artó!. czy pan ! domu) JAKUB 8. @aku'ie.a/u. jakiś nie'rzydki 'uziaczek.

FROZYNA Mój <o$e* takie gagatki s% 'ardzo przyjemne i umiej% si( przypodo'a. i$ m#ody elegancik. zaprószy# ci nieco g#o!(. ja zaś t!ierdz( i ur(czam. nie myśl( przeczy. ale 'ogatym. i$ kilkakrotne jego od!iedziny i o'ejście.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ Wierz( 'ardzo.* SCENA IX HARPA#$!. +oznaj( z t!ojej minki. có$ za posta. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. z!ykle s% goli jak ś!i(ci tureccy. $e ci si( ośmielam przedsta!i. 5ARIA!!A HARPAGON do 5arianny -ie gnie!aj si(. lu' oczeki!a. nie !iem0 ale to !iem.pl 5trona ?: . tak pe#ne grzeczności i szacunku. pi(kna panienko. którego mo$na pokoc a. troc ( !str(tu0 ale to przecie$ nie na !iecznoś. gdy'y rzeczy zale$a#y od mego !y'oru. ale$ ona nic nie odpo!iada) nie okazuje $adnej radości z mego !idoku) FROZYNA @eszcze nie mo$e oc #on%. trze'a $yczy.. i$ a'y móc 'y. tak od razu. szcz(śli!%. kto zatrze to przykre !spomnienie.0 przy tym dzie!cz(ta za!sze si( !stydz% pokaza. 9o pe!na. jaka istnia#a kiedy ! krainie g!iazd. !ola#a'ym raczej jego ni$ innego. o którym mi mó!i#aś. Prozyno... +rzyznaj(. jego. $e zostaniesz pr(dko !do!%0 to jeden z punktó! ślu'nego kontraktu* 9o 'y#a'y 'ezczelnoś. doś. i !spomnienie to niema#% odgry!a rol( !e !str(cie do narzuconego mi ma#$e7st!a. poz!oli ci znale". gdy'y mia# nie umrze. Wiem.0 ale !szak i na g!iazdy ludzie patrz% przez szk#a. dopiero czyjegoś zgonu* Jmier. Jmier. 6R$ZY!A. to straszna rzecz. nie za!sze jest tak uprzejma dla naszyc zamiaró!. $e z!i%zek taki nie !ró$y z'yt !ielkic rozkoszy i $e trze'a '(dzie prze!alczy. Kepszy zapra!d( los czeka ci( z m($em starym. kogoś milszego. ! okularac . FROZYNA Ale czy do!iedzia#aś si( 'odaj. !ierzaj. !ola#a'yś do tego inne narz(dzie. Prozyno. co dzieje si( ! serduszku. $e jest cz#o!iekiem.2 !yznaj(. $e pani jesteś g!iazd% i jak% g!iazd%* -ajpi(kniejsz% g!iazd%. zosta!i#y mi nader mi#e !spomnienie. Prozyno. a'y si( ic dopatrze. FROZYNA &zy panna $artuje) Wyc odzisz za7 tylko z tym !arunkiem.0 ale có$. MARIANNA Ac . ni$ pana Harpagona. MARIANNA Mój <o$e. do k!arta#u* Ale otó$ i on !e !#asnej oso'ie. MARIANNA 9ak. kto to taki) MARIANNA -ie. $e gdy'y c odzi#o o przyjemny rodzaj śmierci. $e t!oje !dzi(ki dostatecznie jaśniej% oczom. s% !idoczne same przez si( i nie potrze'a szkie#. Prozyno.

MARIANNA na s'ronie &ó$ za figura* HARPAGON @estem ci nader zo'o!i%zany za takie uczucia.. WALERY. niepra!da$) Ale z#e zielsko za!sze pr(dko rośnie. HARPAGON /'yt jesteś #aska!a. co ja po!innam 'y#a uczyni. SCENA XI HARPA#$!. HARPAGON po cic(u do 6rozyny &o mó!i moja ślicznotka) FROZYNA Le pan jest zac !ycaj%cy.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON do 6rozyny Masz s#usznoś. LEA!".. 5ARIA!!A. có$ za !str(tny cz#o!iek. ELIZA. czaruj%ca istoto. pani%. ELIZA +ani uczyni#aś to. MARIANNA na s'ronie -ie !ytrzymam d#u$ej. 5ARIA!!A. pi(kna duszyczko. HARPAGON >u$a dzie!czyna. córka pragnie si( z to'% przy!ita.pl 5trona ?= . SCENA X HARPA#$!. =2ZIE<E& $ HARPAGON 8to syn pragnie z#o$y. ci uszano!anie. MARIANNA po cic(u do 6rozyny ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. MARIANNA po cic(u do 6rozyny 8. 6R$ZY!A. do 5arianny 8to. ELIZA.0 do mnie nale$a#o uprzedzi. 6R$ZY!A MARIANNA /'yt pó"no dope#niam mi#ego o'o!i%zku.

___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. /a nic nie c cia#a'ym panu zro'i. po!iem z przeproszeniem mego ojca. i$ ojciec nie móg# uczyni. $e tak t#umaczysz jego g#upst!a. !e mnie macoc (. uprzejme0 ale pe!ien jestem.. Wiedz%c. i$ z radości% po!itam ! to'ie moj% macoc (. co mó!i. +rzepraszam ci( 'ardzo. 9e s#o!a mog#y'y si( !yda. !yra$aj%c ot!arcie s!e pra!dzi!e uczucia. nie '(d( pani upe!nia#. prosz(. @e$eli panu 'y#o'y przykro !idzie. które pana tak mart!i. Prozyno. -a takie g#upie odez!anie trze'a odpo!iedzie. có$ za zdarzenie* 9o !#aśnie ten..pl 5trona ?? . przykrości0 i o ile przemoc nie zmusi mnie do tego. $e gdy'y rzeczy zale$a#y ode mnie. KLEANT do 5arianny @eśli mam pani pra!d( !yzna. $e ty. ! nim pasier'a.. naturaln% odraz(. $e zmieni zapatry!ania. spra!i# mi przyjemnoś.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ Ac . $e moje uczucia ! tym !zgl(dzie s% zupe#nie podo'ne. zmniejszy#o'y to mój szacunek do niego. FROZYNA do 5arianny 1stotnie. nie spodzie!a#em si( nigdy takiego spotkania. !idz%c mnie ojcem tak doros#yc dzieci0 ale !krótce z'(d( si( o'ojga. / czasem zreszt% na'ierze rozs%dku0 zo'aczysz. $e to z mej !oli grozi panu to nie'ezpiecze7st!o. zrozumiesz je tak jak nale$y i pojmiesz. do jakiego stopnia staje on na drodze mym pragnieniom0 je$eli mam pra!d( !yzna. MARIANNA Ape!niam.. HARPAGON /'yt do'ra jesteś. ma#$e7st!o to nie przysz#o'y do skutku. pani jej tytu#u.. za zuc !alst!o syna0 g#uptas nie pojmuje jeszcze znaczenia tego. +odo'a mi si( to !yznanie0 gdy'y przemó!i# inaczej. $e si( nie czuj( 'ynajmniej o'ra$on%0 przeci!nie. KLEANT 9o pe!na. -ie myśl. o którym ci mó!i#am. nie doś. 9o spotkanie zaskoczy#o mnie nie mniej od pana0 nie 'y#am przygoto!ana na takie zdarzenie. HARPAGON A to dopra!dy 'ez!stydnik* Gadna oracja po!italna* MARIANNA @a zaś ! odpo!iedzi !yznam. >!orne oracje z'yt trudne mi s% ! tyc !arunkac 0 niepodo'ie7st!em mi jest !inszo!a. kim jestem. $e nie przystan( nigdy na ma#$e7st!o. pani. nadz!yczajny z'ieg okoliczności* HARPAGON A!a$am. nie mo$esz si( domyśla. pani. /dzi!i#em si( niema#o. ślicznotko. i$ pani si( dzi!i. mimo !szystko. i$ ten z!i%zek musi !e mnie 'udzi. lepszego !y'oru i $e zaszczyt ogl%dania pani jest dla mnie niema#ym szcz(ściem0 jednak$e. i mnie ró!nie$ 'y#o'y 'ardzo niemi#o ujrze. HARPAGON Ma s#usznoś. o so'ie. z tego samego tonu. daj( panu s#o!o. kiedy dziś rano ojciec o'!ieści# s!ój zamiar. MARIANNA 9o$ samo mog#a'ym po!iedzie.

'(d( przema!ia# inaczej. które 'ym prze#o$y# nad pot(g( naj!i(kszyc !#adcó! ś!iata. uczu. 6R$ZY!A HARPAGON do 5arianny /ec ciej !y'aczy. $e nie pomyśla#em o jakiej przek%sce przed spacerem.e)/a Wo#aj tam. pani0 szcz(ście posiadania ci( jest ! moic oczac najpi(kniejszym losem. 'y zec cia#a im u!ierzy.. pani. czego 'ym nie 'y# zdolny uczyni. HARPAGON po cic(u do Wa. a'ym k#ama# s!oim myślom) HARPAGON @eszcze* zaczniesz ty mi gada. krzese#* FROZYNA -ie0 lepiej udamy si( teraz na jarmark. synu. HARPAGON >o kro.set. mam j(zyk. ojcze2 kaza#em ! t!oim imieniu przynieś. LEA!". ELIZA. nie 'y#'ym zdolny odmieni.. KLEANT +ostara#em si( o to. daktyli i konfitur. 9ak. $e posta!i( si( na miejscu ojca i !yznam ci.erego Walery* ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. par( koszó! c i7skic pomara7cz. ojcze. z innego tonu) KLEANT >o'rze !i(c. ojcze. ojcze. i$ nie !idzia#em ! ś!iecie nic ró!nie uroczego0 nie pojmuj( !i(kszego szcz(ścia ni$ podo'a. i prosz( usilnie pani%. +oz!ól !i(c. 5ARIA!!A. WALERY. a ! zdo'yciu go pok#ada#'ym ca#% m% dum(. za sie'ie0 nie potrze'uj( ad!okata. HARPAGON Hola.. niec zaprz(ga. skoro tak ka$esz. HARPAGON do =dzie. dla tak koszto!nej nagrody0 najpot($niejsze zapory. si( to'ie0 tytu# t!ego m($a jest zaszczytem i rozkosz%. SCENA XII HARPA#$!.0 ślicznotko. przema!ia#em do pani. a'y !cześniej !róci.pl 5trona ?B . ola* KLEANT W t!oim imieniu. -ie istnieje nic. Hej tam. a'y mó!i. ojcze. i mie. !i(cej czasu do ga!(dki. HARPAGON +atrzcie mi '#azna* <rnie coraz dalej* KLEANT &zy c cia#'yś.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT -ie.

który ojciec ma na palcu) MARIANNA W istocie.. MARIANNA Ale$ i to 'y#o zupe#nie z'yteczne. MARIANNA <ardzo pi(kny.. $e pani zec ce daro!a. MARIANNA -ie c cia#a'ym. a'y pani przyj(#a ten pierście7 dla t!ojej mi#ości) HARPAGON po cic(u do syna @ak to) KLEANT do 5arianny Ale$ tak* ojciec daje mi znaki. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. pragn%#'yś. a'ym pani% nak#oni# do przyj(cia.pl 5trona ?C . HARPAGON @a) KLEANT -iepra!da$. '#yszczy !spaniale.) Mam nadziej(. HARPAGON na s'ronie 8szalej(.diamen' -ie. /'4ra c(ce odda. ! z'yt pi(knyc znajduje si( r%czkac .. ojcze.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ WALERY po cic(u do Harpagona /!ario!a#) KLEANT A!a$asz. $e to nie dosy. pani. ojcze. kiedy pi(kniejszy diament ni$ ten. KLEANT zagradzaj+c drogę 5ariannie. jaki sk#ada ci ojciec. ogie7 ma niezró!nany.. & ciej pani przyj%. KLEANT &zy zdarzy#o si( pani !idzie. KLEANT zdejmuj+c ojcu diamen' i wręczaj+c 5ariannie Musi pani z 'liska zo'aczy. ten ma#y upominek. KLEANT do 5arianny Lartuje pani) /a nic ! ś!iecie nie !zi%#'y go z po!rotem.. rzeczy!iście.

zdrajco* KLEANT do 5arianny Widzi pani.. HARPAGON ja/ wyżej Wisielcze* KLEANT @esteś pani przyczyn%.pl 5trona ?D . KLEANT ci+g..my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ MARIANNA 9o 'y#o'y.. a'y pani% nak#oni. jest ! rozpaczy. HARPAGON cic(o do syna. i$ ojciec pognie!a# si( na mnie. HARPAGON ja/ wyżej Gotrze* KLEANT do 5arianny +rzypra!isz go o c oro'(. ojcze.e nie pozwa. HARPAGON po cic(u do syna A. co mog(.. +rzez litoś. to 'y#a'y o'raza.. pani.. groż+c mu Kacie* 8pryszku* KLEANT 9o nie moja !ina. KLEANT Ani mo!y. KLEANT 8. MARIANNA Ale$ prosz(. jaki !z'urzony odmo!%.aj+c 5ariannie odda. pani nie opieraj si( d#u$ej. FROZYNA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON na s'ronie -iec !szyscy czarci.0 có$ kiedy si( upiera. Fo'i(.pier*cion/a Ale$ nie..

pl 5trona ?E . WALERY. myśla#em. %Z9ZY#IE&E SZCZYGIEŁEK wpadaj+c i przewracaj+c Harpagona +anie. SZCZYGIEŁEK do Harpagona +rzepraszam 'ardzo. ! ZIEBEŁKO Mó!i. ga#ganie) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. za'i# mnie. 6R$ZY!A.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ do 5arianny Mój <o$e* &ó$ za ceremonie. pani0 !racam natyc miast SCENA XIV HARPA#$!. =2ZIE<E& $ ! ZIEBEŁKO +anie. a'y mi kark skr(ci#* WALERY do Harpagona Ale$ nie. z panem... We"$e pierścionek. zatrzymuj( go na razie. HARPAGON +o!iedz. ELIZA. WALERY. HARPAGON 8c . 5ARIA!!A. czy zro'i#eś so'ie co z#ego) HARPAGON /drajca* musieli go przekupi. ELIZA.. LEA!". przy sposo'ności. niec przyjdzie innym razem. moi d#u$nicy. lecz nie omieszkam z!róci. KLEANT &o si( sta#o. cz#o!iek jakiś c ce mó!i. SCENA XIII HARPA#$!. $e jestem zaj(ty. 5ARIA!!A. HARPAGON do 5arianny Wy'acz mi. skoro pan c ce koniecznie. ojcze.. HARPAGON &zego c cesz.. LEA!". MARIANNA do Harpagona A'y !i(c pana nie gnie!a. $e trze'a si( śpieszy. $e przyniós# pieni%dze dla pana.. nic panu nie '(dzie. 6R$ZY!A.

KLEANT /anim !i(c je okuj%. ojcze.. miej$e przynajmniej oko na !szystko i staraj si( urato!a. KLEANT &ó$ ro'i. z ca#ego serca 'ior( udzia# ! !aszej spra!ie. $e konie nie podkute. /nam do'rze przykrości i niedole takiego po#o$enia0 niec mi pani !ierzy. spokojnie. FROZYNA >aj( s#o!o. HARPAGON -iec $e je pr(dko za!iod% do ko!ala. HARPAGON sam 8..pl 5trona ?H . MARIANNA @ak%$ mi#% pociec % jest posiada. gdzie kaza#em poda. ELIZA 9ak. pod!ójnie cenn% ! moic smutnyc losac . -ikt nie pods#uc uje. 6R$ZY!A KLEANT /osta7my tutaj. jakie ty masz plany) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. oso'y takiej jak pani* <#agam. 5ARIA!!A. ELIZA. poz!olisz. $yczli!oś. mo$emy mó!i. ile '(dzie mo$na. a'yś na za!sze zec cia#a mi zac o!a. pod!ieczorek. 8szcz(dzi#a'ym !am z pe!ności% niejednego k#opotu i nie 'yli'yśmy za'rn(li tak daleko. a'y odes#a. synu !yrodny* c cesz !i(c mej ruiny) AKT CZWARTY SCENA I LEA!". z po!rotem do sklepu. kapitalne g#upst!o strzeliliście o'oje. WALERY -iec pan '(dzie spokojny. $eście mi si( za!czasu nie z!ierzyli z ca#% istori%. $e '(d( za cie'ie ro'i# onory domu i zapro!adz( pani% do ogrodu.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ SZCZYGIEŁEK & cia#em po!iedzie. pi(kna Marianno. WALERY HARPAGON Walery. SCENA XV HARPA#$!. '(dzie nam o !iele lepiej. pani0 'rat z!ierzy# mi si( z mi#ości s!ej do cie'ie.) Widocznie mój z#y los tak pokiero!a# spra!%. po!iedz. t( szlac etn% przyja"7. Ale.

na syna to. daj( ci zupe#n% s!o'od(2 gdy'y c odzi#o tylko o to. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. si( do rzeczy) KLEANT +omyśl troc (.ean'a Ale naj!i(ksza 'ieda to. @% staraj si( przekona. o matce. Wiecie do'rze. do . ! jakiej $yj(. czy zec cesz dopomóc) FROZYNA &zy$ trze'a na!et pyta. czy$ ! mojej jest mocy czyni. MARIANNA +orad" co. a có$ dopiero.0 zgodzi si( mo$e przela. jeno do $ycze7) KLEANT Wi(c $adnego oparcia nie ma dla mnie ! t!ym sercu. a'y przypuszcza. coś zdzia#a#a. co przeznaczy#a dla ojca..my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ MARIANNA Mój <o$e. co czuj(. jakic za!sze dozna!a#am.) & cia#a'ym z ca#ego serca. gdy !idz( m#odyc . i mó!i.. nie mog( zapomnie. a'y j% mo$na 'y#o przejedna. FROZYNA 9o nie tak #at!o. !zgl(dy. po!inne mej p#ci. KLEANT Ac .. -ie'o nie da#o mi serca z kamienia0 a$ nadto lu'i( !yś!iadcza. c (tnie jestem goto!a !yzna.dy'ym na!et c cia#a pomin%. na co poz!alaj% ciasne uczucia suro!ego onoru i ma#odusznej przystojności* MARIANNA &ó$ c cesz) . koc aj%cyc si( tak poczci!ie i szczerze. rozkazuj sam0 zdaj( si( zupe#nie na cie'ie0 z'yt jestem pe!na t!ego c arakteru.0 u$yj !szystkic dróg. @ak$e tedy !zi%. $e ja mam doś. poczci!a Prozyno. a'y j% zjedna. KLEANT 9o oczy!iste. 'ym oś!iadczy#a si( na t!oj% korzyś. so'ie ludzk% natur(. i$ móg#'yś $%da.. czegoś sprzecznego z onorem i przystojności%. ograniczonym do tego. i serdecznoś.. do 5arianny &o si( tyczy matki. Kleancie) +osta! si( na moim miejscu* Fad". zdolnego do czynu) MARIANNA &ó$ mam po!iedzie. $e pa7ski ojciec jest pa7skim ojcem.. ludziom przys#ugi.. co ci si( podo'a.pl 5trona BI . a'y nie!dzi(czności% odp#aci. !szystko. Mo$esz czyni. jak tylko same $yczenia) Ladnego !spó#czucia) sympatii) Ani śladu przy!i%zania. prosz( ci( o to. i nak#oni. i có$ za los 'y. KLEANT Prozyno. ELIZA /najd" sposó' odro'ienia tego. jakieś postano!ienia) /ale$noś. a ty. czyli$ mi si( nie ka$e ograniczy. -ie potrafi#a'ym przemóc na so'ie. do'ro. to ma ona na tyle rozs%dku.

'y zaraz. SCENA II HARPA#$!. jakie nie'o !#o$y#o ! t!e oczy i usta. !iem. to pe!na. jeśli dostanie odkosza. która prócz nieruc omości posiada sto tysi(cy talaró! ! goto!i"nie0 $e zakoc a#a si( ! nim śmiertelnie i pragnie koniecznie zosta. KLEANT <ardzo do'ry pomys#. i nie poniec aj tyc czu#yc s#ó!ek. '#agam ze s!ej strony. a pani macoc a coś si( nie 'ardzo opiera* &zy$'y si( ! tym kry#a jakaś tajemnica) ELIZA 8jciec idzie. $e mam s#usznoś. $e da si( z#apa. i !cale go to nie usposo'i $yczli!ie dla pa7skiego ma#$e7st!a. <o. nie zanied'am niczego. tak i$ goto!a jest intercyz% przekaza. 5A!A!!A. o jak%ś ko'iet(. pod jakimś dzi!acznym naz!iskiem markizy lu' !ice ra'iny umia#a odegra. 9rze'a 'y tedy. cie'ie. si( do Marianny. rol( znakomitej damy. Foz!i7 si#( t!ej !ymo!y. $e pó"niej czeka go ci($kie rozczaro!anie co do o!ej markizy. mniejsza. prze'rana napr(dce. 9o 'y zatem 'y#a droga2 ale lic o !ie. jaki ci daje jej przy!i%zanie do cie'ie. urocza Marianno. po temu środki. KLEANT Masz s#usznoś.ony przez 'am'yc( Ho o* syn ca#uje ! r(k( przysz#% macoc (. poz!ól.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ FROZYNA Myśl( ni'y. nieśmia#yc próś' i przymilnyc pieszczot. Ani !%tpi(. nie nadto m#od%. ! ojca. FROZYNA +oz!ólcie mi tylko dzia#a. która si( nada tutaj doskonale. nie potrafi.. A$yj !p#y!u. co '(dzie ! t!ej mocy.. a'y zer!anie !ysz#o od niego samego i a'y ! jakiś sposó' móg# zrazi. co ! mej mocy. Aczy7. on koc a pann( 'ardzo. &zekajcie2 gdy'y si( postara. mu ca#y maj%tek. $e zac o!a ci($k% uraz(. +odejmuj( si( !mó!i. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ostatecznie. 6R$ZY!A HARPAGON na s'ronie. !szystkie pot($ne czary. LEA!". HARPAGON Karoca goto!a2 mo$ecie jec a.pl 5trona B6 .0 ale to jeszcze ma#o. W ka$dym razie. sprytn% Q ni'y coś ! moim rodzaju Q która 'y. ale cośkol!iek 'ardziej jeszcze koc a z#otko0 i skoro omamiony jego 'laskiem. MARIANNA Aczyni(. +rzypominam so'ie jedn% z przyjació#ek. c o. czy sk%din%d. KLEANT <%d" przekonana. zgodzi si( ust%pi. gdzieś z <retanii.. nikt si( oprze. nie pos'rze. ELIZA. Prozyno o mojej !dzi(czności. FROZYNA Wiem. jak znale". a'yśmy zacz(li spra!( od zjednania matki0 to ju$ 'y#'y du$y krok naprzód.. $e to jest oso'a. jego $on%. którym.

SCENA III HARPA#$!. mo$e ja paniom '(d( to!arzyszy#. KLEANT Mnie) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. Kleancie.... nad s!oim !iekiem0 pomyśla#em. szczerze.. -ie myśl. HARPAGON -ie2 zosta7. przyjemnoś. i$ 'ior( za $on( tak m#od% oso'(. HARPAGON /atem nie masz do niej $adnej sympatii) KLEANT @a) ani troc (. i$ postano!i#em odst%pi. figura doś. KLEANT +o!iedzia#em jej par( grzeczności ! t!oim imieniu.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT 5koro nie jedziesz.pl 5trona B: . a'y ci( zniec (ci. Fo'i !ra$enie sko7czonej kokietki. HARPAGON Mó!i#eś jednak przed c !il%.. macoc a. ojcze. ojcze. $e ś!iat mia#'y pra!o g#o!% kr(ci. co s%dzisz o jej !zi(ciu. $em si( rozczaro!a#. a'y ci zro'i. LEA!" HARPAGON 1 có$. !ykszta#ceniu) KLEANT + i* HARPAGON &ó$ zatem) KLEANT @eśli mam mó!i. a rozumek nader pospolity. ta czy inna. +atrz%c na ni% zacz%#em si( zastana!ia. urodzie. $e mó!i( to. musz( przyzna. gdy'y nie t!oja !yra"na niec (.. uroda średnia. ojcze.. to ju$ !szystko jedno. niezr(czna. od zamiaru0 $e zaś ju$ prosi#em o jej r(k( i jestem poniek%d z!i%zany. który urodzi# mi si( ! g#o!ie. HARPAGON <ardzo tedy $a#uj(0 to ni!eczy pe!ien projekt. pomijaj%c k!esti( macoc y. i same0 '(dziesz mi potrze'ny. 5koro ma 'y. 9en !zgl%d spra!i#. 'y#'ym j% odda# to'ie. jak ci si( !ydaje ta m#oda oso'a) KLEANT @ak mi si( !ydaje) HARPAGON 9ak. Mog% pojec a.

synu.. HARPAGON >o'rze ci( przyjmo!ano) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. -ie c c( ci( zmusza. !ó!czas to co innego0 o$eni#'ym ci( ! moje miejsce0 ale gdy tego nie ma. i$ pokoc a#em Mariann( od pier!szego dnia. a'ym ci ods#oni# serce i !yja!i# nasz% tajemnic(. !'re! sk#onności. HARPAGON -ie. j%. nie. Ma#$e7st!o nie mo$e 'y. Wiedz. KLEANT +oz!ól. trze'a. a. gotó! jestem zaślu'i. jest cz(sto o!ocem ma#$e7st!a. skoro tak. HARPAGON &z(sto) KLEANT >oś. ni$ myślisz. t!oic zamiaró! i o'a!a t!ego g!a#tu. si( z czasem. ojcze2 zadam so'ie ten przymus dla cie'ie. pójd( za pier!otnym zamiarem i j% poślu'i(. jestem rozs%dniejszy. jak na czas tak krótki. si( na takie pró'y0 potem s% z tego przykre skutki. cz(sto. KLEANT 9o mo$e znale".my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON 9o'ie. nie jestem z'yt zac !ycony t% panienk%. ojcze. 9o pra!da. ci( o poz!olenie zaślu'ienia jej i !strzymy!a#a mnie jedynie ś!iadomoś.. HARPAGON -ie. ojcze.dy'yś czu# jak%ś sympati( dla niej. HARPAGON -ie0 m($czyzna nie po!inien puszcza. KLEANT +os#uc aj ojcze. ojcze* Wszak mó!i%.pl 5trona B= . ! którym ujrza#em j% na przec adzce0 zamiarem moim 'y#o prosi. ale a'y ci zro'i. za które nie c c( odpo!iada. . szcz(śli!e 'ez pra!dzi!ego przy!i%zania. przyjemnoś. $e mi#oś. HARPAGON &zyś j% od!iedza# ! domu) KLEANT 9ak. KLEANT /a $on() HARPAGON /a $on(. jeśli ka$esz. KLEANT A !i(c.

my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT <ardzo do'rze. czy od!zajemni#a t!oje uczucie) KLEANT @eśli mam !ierzy. HARPAGON @ak$e przyj(#a oś!iadczyny) KLEANT <ardzo $yczli!ie. a'y ci !ydrze. HARPAGON &zy !yja!i#eś jej s!oje uczucia i zamiary) KLEANT 8!szem0 mó!i#em na!et z matk%. do której 'ym si( nie posun%#. s%dz( ojcze. t(.pl 5trona B? . ja mo$e znajd( inne drogi. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. jak ci( porz%dnie kijem !ygrzmoc(. ! któryc 'y dzieci !inny ust(po!a. HARPAGON A córka. ojcze. temu. HARPAGON @ak to. któr% ja dla sie'ie !y'ra#em. czy !iesz. $e ma dla mnie niejak% przyc ylnoś. oś!iadczam ci. $e !iem. KLEANT Wi(c tak. zaniec a. !szelkic krokó! !zgl(dem oso'y. co ci po!iem) Le musisz z #aski s!ojej !y'i. oraz jak najryc lej zaślu'i. skoro rzeczy zasz#y tak daleko. ojcze* ! ten sposó' igrasz ze mn%) >o'rze zatem. któr% ci przeznaczam. o'!iesiu* 9y 'yś śmia# ojcu sta!a. rodzicom2 mi#oś. so'ie t( mi#ostk( z g#o!y. na drodze* KLEANT 9o ojciec mnie staje ! drodze2 ja mam pra!o pier!sze7st!a.2 o to mi !#aśnie c odzi#o. KLEANT Wszystkie gro"'y nie zdadz% si( na nic. co mi okazuje. lecz nie !iedz%c. zdo'ycz0 i $e je$eli ty masz zgod( matki. kim jestem0 to !#aśnie przyczyna zdzi!ienia Marianny. $e nie poniec am Marianny0 $e nie ma ostateczności. HARPAGON po cic(u na s'ronie <ardzom rad. g)o*no 8tó$ synu. czego si( trzyma. nie zna takic !zgl(dó!. HARPAGON 9y mnie poznasz.. HARPAGON &zy nie jestem t!oim rodzicem) &zyś mi nie jest !inien uszano!ania) KLEANT 9o nie s% rzeczy.

JAKUB Wi(c do'rze. czy mam s#usznoś.. po!oli. JAKUB do Harpagona +anie* !#asnego syna) Mnie.A :< JAKUB +ano!ie. . LEA!". HARPAGON ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. JAKUB do .ean'a +aniczu.pl 5trona BB .ean'a -iec si( pan troc ( oddali. panie. jak mnie.* KLEANT -ie ust%pi( ani kroku. HARPAGON A to 'ezczelnik* JAKUB +anie.. ale syna.ean'a +aniczu* !#asnemu ojcu) HARPAGON +uś. po!oli. co to) pano!ie* co si( dzieje) KLEANT >r!i( so'ie z tego* JAKUB do . przez litoś. HARPAGON Kija* da!ajcie pr(dko kija* SCENA IV HARPA#$!.. do . ja go naucz(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON Wyrzekniesz si( Marianny) KLEANT -igdy. mnie. HARPAGON -iec !i(c @aku' rozs%dzi i po!ie.

'yle'y pan zec cia# si( z nim lepiej o'c odzi. to pe!na. po!iedz mu.. i ja si( nie !zdragam0 ró!nie$ pragn(. m#odszym tej roli) JAKUB Ma pan s#usznoś. do . jeśli o to c odzi. syn nie jest taki pomylony. si( pa7skim rozkazom. -iec mi pan poz!oli z nim pomó!i.0 a ten 'ezczelny o'!ieś durzy si( ! niej ró!nie$ i c ce si( o ni% stara. uszano!anie i pokor(. ojciec nie taki uparty. i $e !yj%!szy Marianny zosta!iam mu zupe#n% s!o'od( !y'oru. ! poprzek naszej mi#ości s!ymi pretensjami* JAKUB Rle ro'i. do Harpagona -o có$. JAKUB A. @aku'ie. 'ym mu rzek# d!a s#o!a. +o!iada.ean'a Widzi panicz. 'yle'yś pan !szed# na drog( zgody i okaza# ca#% po!olnoś. @aku'ie. a'y syn sta!a# ! drodze ojcu) &zy$ proste uszano!anie nie po!inno go trzyma. $e tylko zuc !alst!o pa7skie dopro!adzi#o go do !ściek#ości. któr% j% !y'ra#em) JAKUB Ma pan s#usznoś. jakie syn !inien jest ojcu. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. $e ś!iadom jest szacunku.pl 5trona BC . 9o s% kpiny* +oz!ól pan. mó!i !cale roztropnie. spra!( pod t!oj% ocen(. HARPAGON &zy$ to nie jest pot!orne. i da. odda. JAKUB -iec mi pan poz!oli z nim pogada. KLEANT do . jeszcze o ma#$e7st!ie) &zy jemu przysz#o odgry!a. ale o'ecnie gotó! jest podda. /'4ry podc(odzi /u niemu Wi(c do'rze. skoro ojciec uczyni# ci( s!ym s(dzi%.. mu za $on( oso'( !edle jego gustu. KLEANT &zy$ nie !styd ! jego !ieku myśle. która patrzy na uczucie i przyjmuje z tkli!ości% me !yznania0 tymczasem ojcu zac cie!a si( sta!a. czu#ego koc anka) &zy$ nie po!inien zosta!i. tylko sposó' post(po!ania panicza mu si( nie podo'a0 ale gotó! jest zez!oli.a. z dala od oso'y. na to..my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ Koc am pe!n% oso'( i pragn( j% ró!nie$ zaślu'i. !'re! mej !oli.. jaki panu jest !inien0 uniós# si( jedynie ! pier!szym zap(dzie. "le ro'i. jak pan so'ie !yo'ra$a0 po!iedzia#. czego pan pragnie.0 niec pan tu zostanie.a/u. HARPAGON Ac . $e ! ten sposó' mo$e !szystko uzyska. JAKUB &zyni mi pan !ielki zaszczyt. KLEANT +okoc a#em m#od% panienk(. jak pan t!ierdzi.

'%d" spokojny.. KLEANT <ogu dzi(ki* JAKUB 9eraz mog% pano!ie spokojnie pomó!i. $e !reszcie przyszed#eś do rozs%dku. !dzi(czny ci '(d( cale $ycie. KLEANT Mój poczci!y @aku'ie.. zgadza si(. @aku'ie. HARPAGON >ro'nostka* KLEANT Ape!niam. JAKUB &a#uj( r%czki. znajdzie !e mnie za!sze najuleglejszego syna i $e nigdy nic nie uczyni( przeci!ko jego !oli.ean'a Wszystko u#o$one0 przyjmuje o'ietnic(.. $e szczerz( $a#uj( mego post(pku. z so'%0 nie ma ju$ $adnego po!odu do niezgody2 sprzeczaliście si(./o c(us'/ę do nosa.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT Ac .a/u. 'o jeden nie móg# drugiego zrozumie. c !il( uniesienia.e Harpagon wydo. $e 'yle mi odda# Mariann(. HARPAGON >oskonale* JAKUB do . ojcze. JAKUB do Harpagona Fzecz za#at!iona. Harpagon sięga do /ieszeni? . JAKUB Et. HARPAGON A ja serdecznie si( ciesz(. LEA!" KLEANT & ciej mi prze'aczy. wyci+ga rę/ę. HARPAGON /o'o!i%za#eś mnie. paniczu. zas#u$y#eś so'ie nagrod(. '(d( o tym pami(ta#. nie ma za co. @aku'ie. no.pl 5trona BD . m4wi+c@ -o.ywa 'y. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. SCENA V HARPA#$!. mo$esz go zape!ni. a.

$e z'yt !iele ci ju$ za!dzi(czam i $e !szystko si( dla mnie mieści ! t!ej do'roci. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON A któ$ ci po!iedzia#. ojcze. '#(dó! dzieci. KLEANT @ak to* $adnej urazy nie c o!asz za me szale7st!a) HARPAGON +rzejedna#eś mnie zupe#nie po!olności% i pos#usze7st!em. $e raczysz tak ryc #o zapomnie. ojcze. ojcze. $e nie ma rzeczy. nic !i(cej nie $%dam2 dosy. $e ja c c( odda. moic '#(dó!. która mi raczy odda. KLEANT +rzyrzekam ci. ojcze. HARPAGON @ak to* to tyś o'ieca#. Mariann() KLEANT 9y. skoro !róc% na drog( o'o!i%zku. daj%c mi Mariann(. której 'yś nie uzyska# ode mnie. HARPAGON A ja przyrzekam ci. tak. KLEANT @a. Mariann( za $on(. $e a$ do gro'o!ej deski zac o!am ! sercu pami(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT @akiś ty do'ry. $e si( jej !yrzekasz. ojcze. da#eś. KLEANT Ani myśl(. KLEANT Ac . !yrzec si() HARPAGON -o.pl 5trona BE . HARPAGON @a) KLEANT 8czy!iście. HARPAGON &o) KLEANT +o!iadam ci. HARPAGON Gat!o przyc odzi rodzicom zapomnie. t!ej do'roci.

HARPAGON /a'raniam pokazy!a. HARPAGON Wyrzekam si( cie'ie* KLEANT 1 o!szem. mi si( na oczy* KLEANT <ardzo mi przyjemnie. HARPAGON /o'aczysz. zno!u zaczynasz) KLEANT -ic mnie nie zdo#a odmieni. jak ja si( !ezm( do cie'ie* KLEANT We" si(. niegodzi!cze.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON -ie odst%pi#eś od zamiaru u'iegania si( o ni%) KLEANT +rzeci!nie. ojcze. ojciec. ! por( pana zastaj(* +r(dko prosz( za mn%* ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona BH . HARPAGON 1 darz( ci( moim przekle7st!em* KLEANT 5c o!aj. tr!am przy nim 'ardziej ni$ kiedy. dla sie'ie s!oje dary. %"RZA& A STRZAŁKA wyc(odz+c z ogrodu ze sz/a'u)/+ Ac . Harpagon idzie do ogrodu? SCENA "I LEA!". HARPAGON Wydziedziczam ci(* KLEANT @ak si( ojcu podo'a. jak ci si( podo'a. ty o'!iesiu. HARPAGON &o..

na ś!iecie. nie ma nikogo) Ha* ten.. czego nam trze'a.ez /ape.dzie go szuka. !idz( z#odzieja. s%d. 5ta#o si(0 ju$ nie mog(0 umieram0 ju$ umar#em0 pogrze'ano mnie* &zy$ nikt si( nie znajdzie. straci#em m% podpor(. co ro'i(.dzie si( ukry!a) @ak go znale".ie za ramię 8ddaj pieni%dze.) . kto jestem. radoś. wpada . niec aj mi !ska$e. KLEANT @ak to) STRZAŁKA Mamy. KLEANT &o to takiego) STRZAŁKA 5kar' ojca2 uda#o mi si( przyc !yci. co pope#ni# t( z'rodni(. mi(dzy !ami) +atrz% na mnie !szyscy i śmiej% si(* +rzysi%g#'ym. nie !iem.. <ez cie'ie $y. Hej.) Mo$e tu2 Mo$e tam) Kto to taki) 9rzymaj* c(wy'aj+c sie. od da!na musia# mnie śledzi. $e oni !szyscy pomagali mu ! ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. kto je ukrad#) &o) &o mó!isz) -ie. co mnie ogra'i#) &o to za a#as na górze) &zy to z#odziej) +rzez litoś.ard#o mi poder$n(li2 !ykradli mi pieni%dze* Kto to 'y.dzie uciek#) . KLEANT @ak$eś tego dokona#) STRZAŁKA Wszystko opo!iem.) . jeśli ktoś zna jakiś ślad.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT &o si( sta#o) STRZAŁKA -iec pan idzie za mn%. córk(. s#u$%ce. gdzie jestem. to ja sam* /mys#y trac(. Ha. ca#y dom ka$( !zi%. moje koc ane z#oto* moje 'iedne z#oto* mój drogi przyjacielu* Wydarto mi cie'ie0 odk%d mi cie'ie !ydarto. /rzycz+c jeszcze w ogrodzie.usza /#odziej* z#odziej* roz'ójnik* morderca* Fatunku* Kto ! <oga !ierzy* @estem zgu'iony. &zy si( nie ukry# tam.dzie p(dzi.2 !y'ra# c !il(. po!iadam2 do'ra nasza. pociec (. syna. tam* o kim tam mó!i%) 8 tym. '#agam. SCENA VII HARPAGON sam. Amykajmy2 s#ysz( jego kroki. mo$e) &o si( z nim sta#o) . mi nie podo'na. sie'ie samego* &o tu ludzi naoko#o* -a kogo spojrz(. 8c . kto 'y mnie !skrzesi# oddaj%c mi moje drogie pieni%dze lu' !skazuj%c.pl 5trona CI .. nie mam co ro'i.2 !szystko sko7czone dla mnie. zamordo!any* . KLEANT &o) STRZAŁKA &a#y dzie7 na to czato!a#em. na tortury2 s#ugi. gdy rozma!ia#em z !yrodnym synem. ju$ go podejrze!am2 ! ka$dym domyślam si(. 5pieszmy +ójd( spro!adzi. #otrze*.

___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. kleszczy. ilu ludzi pos#a#em na szu'ienic(. @eśli mi nie odnajd% pieni(dzy. tysi(cy talaró!. sam si( potem po!iesz(. pr(dko. HARPAGON p)acz+c >ziesi(. HARPAGON Wszystkie !#adze poruszy#em.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ kradzie$y* >alej. -ie pier!szyzna mi #apa. kató!* Wszystkic ka$( po!y!iesza. $e 'y#o ! szkatu#ce) HARPAGON 8kr%g#e dziesi(. policji. a'y zaj(#y si( t% spra!%.pl 5trona C6 . z#odziei2 c cia#'ym mie. 1le pan po!iada. KOMISARZ >ziesi(. tysi(cy talaró!* KOMISARZ Wcale po!a$na kradzie$* HARPAGON -ie ma doś. KOMISARZ -ale$y dope#ni. KOMISARZ Kogo pan podejrze!asz) HARPAGON Wszystkic 2 $%dam. s(dzió!. szu'ienice. stra$e. tyle razy po tysi%c frankó!. 'yś pan areszto!a# ca#e miasto i przedmieścia. AKT PIĄTY SCENA I HARPA#$!. straszli!ej kary za tak pot!orn% z'rodni(0 gdy'y to mia#o ujś.. tysi(cy talaró!. $5I%ARZ KOMISARZ -iec si( pan na mnie spuści0 znam s!oje rzemios#o. !szelkic formalności. <ogu dzi(ki. 'ezkarnie. KOMISARZ W jakiej !alucie 'y#a ta suma) HARPAGON W no!iutkic luidorac i pistolac pe#nej !agi. s%dy przed s%d za!ez!(. $adna ś!i(toś. nie 'y#a'y 'ezpieczna.0 a jeśli nie odnajd( mego skar'u.. komisarzy.

a/u. z którym trze'a pomó!i. nie o kolacj(0 gadaj natyc miast. przypiek% mu nogi. co !iesz o pieni%dzac . JAKUB @e$eli pa7st!a nie uracz( tak. 9ymczasem niec aj go zar$n%. odwracaj+c się w s'ronę.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KOMISARZ -ajlepiej '(dzie. !edle mego przepisu. niec aj go !pakuj% do !rz%cej !ody i po!iesz% u po!a#y. mój przyjacielu. HARPAGON do .pl 5trona C: . i ugoszcz( !as.a +rosz( si( nie przestrasza.a/u. nikogo i stara.i sceny. SCENA II HARPA#$!. o innyc rzeczac . KOMISARZ do . to !ina rz%dcy. niec aj mi pan !ierzy. jak zdo#am najlepiej. a którego c c( na dziś przypra!i. . jak nale$y. z /'4rej przyszed) /araz !róc(. HARPAGON -ie o to c odzi. JAKUB +an tak$e proszony na kolacj() KOMISARZ /atem. @estem cz#o!iek 'ardzo !yrozumia#y2 !szystko pójdzie jak po maśle. jak'ym pragn%#. nie p#oszy. $5I%ARZ. HARPAGON -ie o to teraz c odzi0 jest tu !#aśnie pan. który podcina mi skrzyd#a no$ycami oszcz(dności. jakieś poszlaki. !yst%pi(. si( ostro$nie !y#apa..a Kogo) /#odzieja) JAKUB Mó!i( o prosiaku. HARPAGON Gajdaku* o co innego idzie. którego rz%dca mi przys#a#. do !ydo'ycia skradzionyc pieni(dzy. a potem dopiero z ca#% suro!ości% przyst%pi.A :< JAKUB w g)ę.. JAKUB >aj( s#o!o. które mi skradziono) JAKUB 5kradziono panu) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. nie trze'a nic zataja.

nikt ju$ ani pisn%.. JAKUB +anie.. !yra"nie. 'yś nie !iedzia# czegoś. z tego. ca#% pra!d(. HARPAGON &ó$ ty mamrotasz) KOMISARZ do Harpagona -iec mu pan da pokój. $e to on ści%gn%#.pl 5trona C= . na czym to opierasz. @estem przekonany. pa7skim c (ciom2 mó!i#em panu. i ka$( ci( natyc miast po!iesi. Widz( z t!arzy. HARPAGON Walery) JAKUB 9ak. $e to rz%dca !yplata# t( sztuk(. 8dk%d !kr(ci# si( do domu. myśl(. jak on zagra. $e to uczci!y cz#o!iek i $e czekaj%c. A i kije dzisiejsze tak$e do'rze pami(tam.. jeśli !yznasz ca#% pra!d(. a'y uczyni. na rz%dcy. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. co myśl(. mój przyjacielu..my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON 9ak. je$eli nie oddasz* KOMISARZ do Harpagona Mój <o$e* niec $e mu pan nie !ymyśla. HARPAGON 8n* który zda!a# si( tak !ierny) JAKUB W#aśnie. JAKUB po cic(u na s'ronie Wy'orna sposo'noś. nie mo$e. #otrze. nie stanie ci si( nic z#ego i otrzymasz od pana so!it% nagrod(. jeśli mam po!iedzie. zadoś. /'iera !idocznie myśli. 9ak. HARPAGON / czegó$ tak myślisz) JAKUB / czego) HARPAGON 9ak. !szystko ta7cuje.. a'y si( zemści. JAKUB Myśl(. KOMISARZ 9rze'a !skaza. a$ go !pakuj% do !i(zienia.. $e to porz%dny cz#o!iek. opo!ie do'ro!olnie !szystko. 8kradziono go dzisiaj2 nie podo'na.

pl 5trona C? . gdzie 'y#y ukryte pieni%dze) JAKUB 8czy!iście..... A ! czym 'y#y sc o!ane) HARPAGON W szkatu#ce. JAKUB -o. KOMISARZ 9o si( rozumie. ni'y ma#a.. JAKUB -o tak. KOMISARZ @akiego koloru) JAKUB Koloru) JAKUB Koloru. JAKUB 9o. Ale opisz j% nieco dok#adniej. któr% skradziono. 'y#a ma#a. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. JAKUB @ak !ygl%da#a) HARPAGON 9ak. HARPAGON 9a. ale mó!i(. jeśli 'ra. mo$e mi pan podda !yra$enie.. to. to. czy to ta sama. Widzia#em u niego szkatu#k(. jak kr%$y# ko#o miejsca.. $e du$a przez !zgl%d na za!artoś. jak kr%$y# po ogrodzie. rzecz z tej strony. taka du$a szkatu#ka. HARPAGON @ak$e !ygl%da#a ta szkatu#ka) +rzekonamy si( zaraz. JAKUB Wygl%da#a. jak szkatu#ka. ni'y koloru. -o.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON Widzia#eś go mo$e.dzie$ 'y#y) HARPAGON W ogrodzie.. . JAKUB W#aśnie !idzia#em.

. co zasz#o. mej do'roci. !ierz(. $5I%ARZ.. ej. JAKUB na s'ronie Ej. szara.A :< HARPAGON /'li$ si( tu. nie '(d( szuka# !ykr(tó!0 nie c c( si( niczego !ypiera. o czym mó!i(* +ró$no uda!a. jaki kiedykol!iek pope#niono na ziemi* WALERY 8 co c odzi) HARPAGON @ak to. @ak śmia#eś nadu$y. 'ez!stydny* nie !iesz ni'y. najniegodzi!szy zamac . to c cia#em po!iedzie. czy$'ym sam o tym nie !iedz%c. 8 nie'a* komu$ dzisiaj zaufa. HARPAGON -ie ma !%tpli!ości0 z pe!ności% ta sama. a'y mnie zdradzi. si( ! dom. trafi# ! sedno) WALERY /amiarem moim 'y#o mó!i. !#aśnie rz%dca nadc odzi. %9E!A III HARPA#$!. $e 'y#'ym zdolny okraś. . $e to ja go !yda#em.0 po tym.* -ie mo$na ju$ za nikogo r(czy. zdrajco* -ie rumienisz si( za s!% z'rodni() WALERY @ak% z'rodni() HARPAGON @ak% z'rodni(. skoro !i(c !szystko odkryte. sam sie'ie. panie komisarzu. z panem i czeka#em tylko pomyślniejszyc okoliczności0 ale skoro tak ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. WALERY.0 ca#a rzecz odkryta0 do!iedzia#em si( o !szystkim. JAKUB W#aśnie czer!ono4szara. /apisz pan jego zeznanie. JAKUB do Harpagona +anie. !yznaj najczarniejszy post(pek.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON -o) JAKUB -ie 'y#a czer!ona) HARPAGON -ie. -iec $e mu pan nie po!ie 'odaj..pl 5trona CB . +isz pan. !ciska. a'y mnie podejś. ! sposó' tak anie'ny) WALERY +anie.

WALERY Honor pa7ski otrzyma pe#ne zadoś. +rzysi(gam zrzec si( ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. nie zas#u$y#em na takie naz!isko. czego 'ym nie móg# napra!i. mego uspra!iedli!ienia..pl 5trona CC ...uczynienie. panie. HARPAGON 9u nie c odzi o $aden onor. HARPAGON Mi#oś. HARPAGON 9ego te$ $%dam. 9o pra!da. $e pytam* WALERY <óst!o nios%ce z so'% unie!innienie '#(dó!. HARPAGON -ie tak !ielkie. '#%d mój jest do prze'aczenia. ale z!a$y!szy !szystko. nie 'ogact!a mnie skusi#y0 nie to mnie !cale nie olśni#o. jak si( !ydaje. nie unoś si( pan takim gnie!em. 8so'a moja i poc odzenie nie przynosz% jej 'ynajmniej !stydu0 nie sta#o si( zgo#a nic. coś zra'o!a#.. do moic dukató!* WALERY -ie. do któryc przy!odzi2 mi#oś. zaklinam. moje !n(trzności. 'yś si( nie unosi# i raczy# !ys#uc a. 5koro mnie !ys#uc asz. z#odzieju nikczemny) WALERY 8c .my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ si( sta#o.) WALERY 9ak. HARPAGON Gadna mi#oś. $e z#o nie jest tak !ielkie. co ci( popc n(#o do takiego czynu) WALERY 8c * i pan pyta) HARPAGON 8czy!iście. jak si( !ydaje* @ak to* 9o moja kre!. HARPAGON @ak to) do prze'aczenia* 9aka zasadzka* taki 'ezczelny zamac * WALERY +rzez litoś. panie.. Ale po!iedz. za!ini#em ci($ko !zgl(dem pana. przekonasz si(. a'yś odda# to. HARPAGON 1 có$ za uspra!iedli!ienie mo$esz przytoczy. s#o!o daj(2 mi#oś. ty !isielcze* WALERY Kre! pa7ska nie dosta#a si( ! niegodne r(ce.

-ie te spr($yny... <#agam pana na kolanac o ten skar' tak pe#en uroku0 jeśli masz troc ( serca. jakiej si( na mnie dopuści#* WALERY &zy$ pan to nazy!asz kradzie$%) HARPAGON &zyja to nazy!am kradzie$%) 9aki skar'* WALERY +ra!da. HARPAGON A to si( zapali# do moic pieni(dzy* WALERY Mó!i#em ju$. c rześcija7sk% dy'ie na moje pieni%dze. HARPAGON ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. &órka pa7ska nie ponosi ! tym $adnej !iny. skar' najcenniejszy. HARPAGON @u$ ja ci to !y'ij( z g#o!y.. 'y#eś mi zosta!i# to. '%d" pe!ny* WALERY Jmier. 'ezczelny o'!iesiu0 s%d zro'i z to'% nale$yty porz%dek. które pan przypuszcza. $e jeśli sta#o si( z#e. co posiadam. HARPAGON Ani mi ! g#o!ie* &ó$ to !szystko ma znaczy. HARPAGON /nakomita przysi(ga* paradne ślu'y* WALERY 9ak.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ !szelkic pretensyj do t!ego maj%tku. jaki pan posiadasz. jak zec cesz0 jestem gotó! ścierpie.. $e przez mi#oś. $e '(dziemy do sie'ie nale$e. zatrzyma. o!oc kradzie$y. zosta!iaj%c go ! moic r(kac . popc n(#a mnie do tego. WALERY Aczynisz pan. nie c ci!oś. u !szystkic dia'#ó!* -ic nie zosta!i(* A to szczyt 'ezczelności2 c cie. przyrzekliśmy so'ie. poruszy#y mym sercem0 po'udki szlac etniejszej natury sta#y si( "ród#em tego post(pku. HARPAGON 8n c ce tu !e mnie !mó!i. '%d" przekonany. HARPAGON -ie zosta!i(.) WALERY +rzysi(galiśmy so'ie !iar( i uczyniliśmy ślu'.. tylko jedna zdo#a nas roz#%czy. nie mo$esz mi go odmó!i. !szystko z t!ojej r(ki0 ale '#agam pana..pl 5trona CD . mnie jednego nale$y oskar$y. $e nic nas nie rozdzieli. na za!sze. Ale ja dam so'ie z to'% rad(. to pe!na0 ale nie tracisz go przecie$.

a'y przyj(#a me s#o!o i da#a mi s!oje. HARPAGON na s'ronie Moja szkatu#ka z'yt uczci!a* WALERY @edynym mym pragnieniem 'y#o posiada. gdy'y córka mia#a macza. HARPAGON na s'ronie 8. szcz(ście jej !idoku0 $adna z'rodnicza myśl nie skala#a uczucia. WALERY @a) @est jeszcze tu. nie naruszy#eś jej) WALERY @% naruszy.* Ac . j% 'y myśl% najl$ejsz%2 z'yt jest na to czysta i uczci!a. moja droga szkatu#ka* g)o*no Mó!isz. gdzie j% ukry#eś. HARPAGON &o* ona jest !spólniczk% tej spra!ki) WALERY 9ak.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ Myśl( so'ie* >opra!dy. u pana. HARPAGON na s'ronie +a#a# do mojej szkatu#ki* WALERY Wola#'ym raczej umrze.pl 5trona CE . palce ! takim #ajdact!ie. szczególne. panie. jak si( rzeczy mia#y.. a po!iedz teraz. jakim natc n(#y mnie jej cudne oczy. krzy!d( pan jej ro'isz. ni$ o'razi. panie0 'y#a ś!iadkiem naszyc !zajemnyc zo'o!i%za7 i dopiero upe!ni!szy si( o uczci!ości myc zamiaró! pomaga#a mi nak#oni. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON -o. pa7sk% córk(. $e nie opuści#a domu) WALERY -ie. Ale przede !szystkim c c( ode'ra. to 'y#o'y doś. tak samo jak i mnie0 pa#a#em do niej jedynie uczuciem nie!innym i pe#nym szacunku. WALERY +ani &laude !ie !szystko i mo$e zaś!iadczy.. HARPAGON na s'ronie &udne oczy mej szkatu#ki* Mó!i jak koc anek o koc ance. m% !#asnoś.0 zaraz mi tu śpie!aj.

jakic ci nie szcz(dzi#em) Jmiesz !da!a. pe#7 pan o'o!i%zki s!ego urz(du2 opisz go ! protokole jako opryszka i u!odziciela.pl 5trona CH przyrzecze7 . %CENA IV HARPA#$!. HARPAGON &zyj% znó! skromnoś. do Wa. ELIZA. panie komisarzu. WALERY. jej skromnoś. $e led!ie z naj!i(kszym trudem zdo#a#em nak#oni. HARPAGON 8. .) WALERY &órki pa7skiej0 zaled!ie !czoraj da#a si( namó!i.izy >rz!i i t(ga k#ódka '(d% najlepsz% g!arancj% t!ego pos#usze7st!a. HARPAGON &órka podpisa#a przyrzeczenie ma#$e7st!a) WALERY 9ak. do pragnie7 mej mi#ości. zar(czasz si( poza mymi plecami. WALERY -ie zas#u$y#em na te imiona0 i gdy si( !ykryje. do podpisania !zajemnyc ma#$e7st!a. 5ARIA!!A.. 'ez mego poz!olenia* Ale za!iedliście si( o'oje. HARPAGON 8. panie. 6R$ZY!A.A :<. $5I%ARZ HARPAGON Ha. kim jestem. panie. nie'a* -o!e nieszcz(ście* JAKUB do /omisarza +isz pan. i ja ró!nie$. JAKUB @ak opryszka i u!odziciela. có$ za z'ieg niedoli* &ó$ za na!a# rozpaczy* do /omisarza >alej.erego &ó$ ty 'redzisz o jakiejś córce) WALERY Mó!i(. córko !yrodna* córko niegodna takiego ojca* 9ak !ype#niasz nauki. do E. si( ! mi#ostki z tym tu nikczemnym z#odziejem.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON na s'ronie A to co zno!u) &zy$'y o'a!a przed s%dem pomiesza#a mu zmys#y) do Wa..erego ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.

za'ijaj%* 8to #otr. a'y mnie okraś. to on !y'a!i# mnie ze strasznego nie'ezpiecze7st!a. mienie0 morduj% mnie.0 spra!iedli!oś. 'y ci si( poz!oli# utopi. 9ak. mi córk(. zaklinam ci( przez mi#oś. prze'y#am nieda!no0 jemu to !inien jesteś $ycie córki. zdrajca. HARPAGON 8myli#em si(0 nie. ni$ so'ie !yo'ra$asz0 mniej dzi!nym 'yś znajdo!a#. c ciej okaza. 5ARIA!!A. . ci( '(d( $y!cem* ELIZA /. i u!ieś. co uczyni#. ojcze. HARPAGON 8c . na za!sze.. $5I%ARZ. 6R$ZY!A. Mam nadziej(. $e odda#am mu serce. 'ezczelny o'!iesiu. a'yś.pl 5trona DI .. FROZYNA na s'ronie A to szczególna a!antura* SCENA V A!ZEL5. WALERY &o to za kradzie$. któr%.A :< ANZELM &ó$ to. /adaj so'ie trud poznania 'li$ej oso'y. której !y'ór tyle ci( o'urza. JAKUB na s'ronie /ap#acisz za moje plecy. ni$ $e'y uczyni# to. ojcze.. które jak !iesz. panie Harpagonie) Widz( ci( !ielce !z'urzonym.ę/aj+c przed Harpagonem Ac . HARPAGON -ie.. HARPAGON 9o !szystko 'anialuki0 !ola#'ym. ELIZA. gdy'yś !iedzia#. panie Anzelmie. -ie unoś si( !y'uc em gnie!u0 racz da. !#aśnie ! c !ili naszego kontraktu* Kradn% mi onor. który pog!a#ci# najś!i(tsze pra!a0 !ślizn%# si( ! dom pod mask% mego s#ugi. jestem najnieszcz(śli!szym z ludzi* &ó$ za za!ik#ania i k#opoty. nie szu'ienica0 ko#em #ama. ojco!sk%. ojcze. 8n jest zgo#a inny. si( do ostatnic granic suro!ości. zanim us#ysz( !yrok. szu'ienica '(dzie jedyn% odpo!iedzi%* WALERY -ie pa7skie uniesienie '(dzie s(dzi% ! tej spra!ie. o której pan ci%gle 'redzisz) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. niec aj ro'i s!oje. WALERY. $e 'ez jego poś!i(cenia utraci#'yś mnie.. nie.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ a dla cie'ie. nie c c( s#ysze. 'ardziej ludzkie uczucia0 nie poz!ól rodzicielskiej !#adzy posun%. $e '(d( !ys#uc any przynajmniej. na c !il( przyst(p spokojniejszej roz!adze. HA<PA#$!. ELIZA 8jcze.

o mym urodzeniu. ! coś.0 a jeśli -eapol jest panu tak znanym. nic mnie nie o'c odzi. panie Anzelmie0 tyś po!inien !ytoczy. opisz jak nale$y i przedsta! z'rodni( ! najjaskra!szym ś!ietle. WALERY Wiedz pan. ale co do pa7skiej spra!y. skarg( i przepro!adzi. 5koro si( oka$e. ANZELM ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. które nie jest !olne. na s!ój koszt !szelkie kroki pra!ne. na t!oic po!iastkac . ANZELM -ie jest moim zamiarem zaślu'ia. $e !iem0 ma#o kto zna# go tak jak ja. daj mu pan mó!i. do /omisarza. Fyzykujesz !i(cej. gasi jedn+ ANZELM /a poz!oleniem.usz -ie jestem cz#o!iekiem. a'y si( pomści. s!oje zadanie z ca#% sumienności%. ANZELM +e!nie.+. gotó! jestem j% popiera. ANZELM Ho. ! mi#ości. szal'ierzy. który ca#y -eapol zna na !ylot i który z #at!ości% mo$e si( pozna. któr% $y!i( do pa7skiej córki. ci%gn%cyc korzyś. HARPAGON >r!i( so'ie z !aszyc 'aśni0 roi si( dziś na ś!iecie od tyc do'rze urodzonyc opryszkó!. spos'rzegaj+c. !ymienili z so'% przyrzeczenie ma#$e7st!a.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON 9ak. &a#y -eapol mo$e zaś!iadczy. co mó!isz. $e jemu to !#aśnie za!dzi(czam ś!iat#o dzienne. ni$ myślisz0 mó!isz !o'ec cz#o!ieka. 9a znie!aga przede !szystkim cie'ie dotyczy. za jego zuc !alst!o. $e ic nikt nie zna.0 zo'aczymy. 'ardzo dzielny cz#o!iek.. WALERY & c( po!iedzie. że dwie *wiece się pa. i u'iegaj%cyc si( 'ezczelnie o 'yle znakomite naz!isko. kto to 'y# don 9omasz dSAl'urci. co c ce po!iedzie. a'y si( stroi.pl 5trona D6 . do czego 'ym nie mia# pra!a. kara... jak !#asn%. przyrzek# mi !ype#ni.erego 8pisz go pan. z tego. HARPAGON 8to pan komisarz. kogokol!iek przemoc% ani za'iega. $e naz'yt dumny jestem. kim jestem. który 'y móg# czegoś si( o'a!ia. o* u!a$aj tylko. !iesz pe!no.. WALERY w/)adaj+c z dum+ /ape.. ws/azuj+c na Wa. o serce. HARPAGON >on 9omasz czy don Marcin. jakiej z'rodni mo$e si( ktoś dopatrze. która !edle pa7skiego mniemania czeka na mnie za te tajemne zar(czyny. WALERY -ie pojmuj(.

urocz% Eliz(. !raz ze s#u$%cym ocali# si( z roz'icia na iszpa7skim okr(cie.. i$ ojciec mój nie zgin%#. ze s#o!ami. +rzed nieda!nym czasem do!iedzia#em si(. o którym mó!isz. a pos#ania kogo innego ! poszuki!aniu za rodzicami. ku s!emu za!stydzeniu. 5i#a mego przy!i%zania oraz suro!oś. odk%d !iek mój na to poz!oli#. >o!iedz si(. która ci si( mo$e lepiej po!iedzie. któr% to spotkanie uczyni ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ANZELM Jmia#oś. ku s!emu za!stydzeniu. 5erce me zadr$a#o od pocz%tku t!ego opo!iadania. któr% matka !#o$y#a mi na r(k(0 stary +edro. MARIANNA Ac . ó! s#uga. !yc o!a# jak !#asne dziecko i !#o$y# do s#u$'y !ojsko!ej. !idok zaś jej uczyni# mnie nie!olnikiem jej !dzi(kó!.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ @emu) WALERY 9ak. i nie pró'uj si( ocali. jak ten. 9o nie $adne #garst!o0 nie mó!i( nic. WALERY -iec si( pan raczy liczy. co mó!isz.. po tym. i ja mog( zaś!iadczy. ANZELM @ak to* śmiesz mó!i. $e kapitan okr(tu. który ocala# !raz ze mn%. jak to za!sze przypuszcza#em0 gdym przeje$d$a# t(dy. poczu# do mnie sympati(.pl 5trona D: . przez nie'o zes#any przypadek da# mi pozna. udaj%c si( ! poszuki!anie jego śladó!. Wymyśl inn% istori(. i $e ten ocalony syn stoi oto przed to'%.mi. co s#ysz(. WALERY +ani m% siostr%) MARIANNA 9ak. !zruszony m% niedol%. zgin%# na morzu z $on% i dzie. czego 'ym nie móg# do!ieś. uc odz%c !raz z licznymi znakomitymi rodzinami przed prześlado!aniem. $arty so'ie stroisz. $e jesteś synem don 9omasza dSAl'urci) WALERY 9ak0 i jestem gotó! ka$demu to ! oczy po!tórzy.. $e spotykam ! to'ie 'rata. WALERY 9ak0 ale pan znó! do!iedz si(.. tym #garst!em. jakie nast%pi#o po zamieszkac ! -eapolu. matka 'o!iem.. $e ty nie k#amiesz zgo#a2 !szystko. ANZELM Ec . $e jest ju$ lat szesnaście co najmniej. ANZELM Ale jakie inne jeszcze ś!iadect!o prócz s#ó! mog% ś!iadczy. !skazuje mi jasno. ! istocie nie lada* >o!iedz si(. jej ojca zrodzi#y !e mnie zamiar dostania si( do tego domu. $e ca#a ta k#amst!em z'udo!anym na pozorac pra!dy) istoria nie jest WALERY Kapitan iszpa7ski jako ś!iadek0 piecz%tka ru'ino!a mego ojca0 agato!a 'ransoleta. $e syn jego licz%cy siedem lat.

WALERY Któ$ to po!iedzia#) HARPAGON @aku'. i który przez lat przesz#o szesnaście. +o dziesi(ciu latac nie!oli szcz(śli!y przypadek !róci# nam s!o'od(0 pospieszy#yśmy do -eapolu. uc odz%c przed 'ar'arzy7sk% srogości% kre!nyc . które mnie przypra!i#o o tyle udr(cze7. przy'y#a !raz ze mn% tutaj. którego nie'o ocali#o z odm(tó! !raz z ca#ym mieniem. $adnej !iadomości o ojcu. jakie !ióz# ze so'%. kaza#o mi si( !yrzec na za!sze zamiaru ogl%dania ojczyzny0 znalaz#szy tedy sposó' sprzedania tego. HARPAGON -a panu zatem '(d( poszuki!a# skradzionyc dziesi(ciu tysi(cy talaró!. $e ! !aszym r(ku spoczy!a za!sze moc czynienia cudó!* Aściskajcie mnie dzieci0 c od"cie zjednoczy. gdzie matk( czeka#y resztki spadku rozszarpanego ! czas naszej nieo'ecności0 stamt%d zaś. sc !ytali korsarze. gdzie do!iedzia#yśmy si(. lecz nie mog#yśmy uzyska. com posiad#. gdyśmy si( rato!a#y na szcz%tkac okr(tu. ut!ierdzi!szy si( ! przekonaniu o !aszej śmierci. ANZELM 8n mia#'y ukraś. ! op#akanym roz'iciu0 jednak ocalaj%c nam $ycie uczyni#o to kosztem !olności2 nas 'o!iem matk( i mnie.enui. HARPAGON do Anze.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ tak szcz(śli!%.) HARPAGON 9ak jest.pl 5trona D= . osiad#em ! tym mieście. córko0 tak. pami(. !asze uniesienia ze #zami radości szcz(śli!ego ojca* WALERY 9y. 1 nam nie'o nie da#o zgin%. Ada#yśmy si( do . ojcem naszym) MARIANNA &ie'ie$ to matka op#aki!a#a tak d#ugo) ANZELM 9ak. niez'adane !yroki !asze* @aki$ to do!ód. a'y p(dzi. WALERY ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. -ie'ezpiecze7st!o. naz!iska. ANZELM 8 nie'a. i$ ca#e nasze mienie sprzedano. ! z!i%zkac z do'r% i zacn% istot% pociec y przy no!ym ognisku rodzinnym. synu0 jam jest don 9omasz dSAl'urci. $ycie pe#ne $a#ości i niedostatku. gdzie pod mianem Anzelma pragn%#em ukry. tysi%c razy po!tarza mi o niedolac rodziny. po d#ugic !(dró!kac pragn%# zazna.ma Wi(c to syn pa7ski) ANZELM 9ak. jakim mi zagra$a# po!rót do -eapolu.

odda#o mi ojca. i $e nie'o ws/azuj+c Wa. i zgód" si(. c c( !idzie. czy straci. HARPAGON . Mam pe!ne poszlaki ! t!ojej spra!ie2 przyc odz( ci po!iedzie. & ciej po!iedzie. a'ym si( mia# sprzeci!ia. moje dzieci. %"RZA& A KLEANT -ie dr(cz si(. i$ ja 'y#'ym zdolny do tak anie'nego czynu) HARPAGON /dolny. czy jest t!oim zamiarem przysta.. .ean'a Ale panu jeszcze nie !iadomo. si(.dzie$ s%) KLEANT -ie miej o to najmniejszej o'a!y0 s% ! 'ezpiecznym miejscu0 !szystko zale$y ode mnie. który tu stoi przed to'%. nie ka$ so'ie t#umaczy.. WALERY +an mog#eś s%dzi. co !y'ierasz2 odda.a/u.a 9y to mó!isz) JAKUB +rzecie pan !idzi. tego. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ do . +ozostaje ojcu zdecydo!a. a'ym zaślu'i# Mariann(.. ws/azuj+c Anze. niezdolny. HARPAGON 8!szem.erego !raz z 'ratem mym. 5ARIA!!A. na te o'a ma#$e7st!a. $e !y'ór m#odej oso'y skieruje si( raczej na syna ni$ do ojca. $e nic nie mó!i(. domyślasz si( zape!ne. Et. co nie jest z'yt przyjemne s#ysze. WALERY. s!oje pieni%dze.. otrzymasz pieni%dze z po!rotem. $e je$eli si( zgodzisz. jak ja si( godz(. i nie oskar$aj nikogo. ELIZA.A :<. !aszym pragnieniom +anie Harpagonie. A!ZEL5. ANZELM -ie'o. 8to !#aśnie komisarz przyj%# jego zeznania. $5I%ARZ. ojcze. SCENA VI HARPA#$!.ma od którego zale$y dziś moja r(ka. $e to poz!olenie dzisiaj nie !ystarcza. szkatu#k() HARPAGON -ic nie ruszono) KLEANT Ani szel%ga. 6R$ZY!A. mi Mariann(. t!oje zez!olenie do zgody matki zosta!iaj%cej córce s!o'od( !y'oru) MARIANNA do . nie !raca mnie !am po to.pl 5trona D? . na to ma#$e7st!o i do#%czy. LEA!".

czyś zado!olony) HARPAGON >o'rze. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON /o'o!i%zujesz si( ponieś. ola* /a poz!oleniem. trze'a 'y mi ujrze. ale ja nie mam !cale oc oty praco!a. ale pod !arunkiem. pano!ie. si( radości%. koc an% szkatu#k(. JAKUB <o$e mi#osierny* @ak$e !i(c trze'a czyni. !przód moj% szkatu#k(. zdro!% i nietkni(t%. to oszczerst!o. HARPAGON @ako zap#at( masz pan tu. KOMISARZ >o'rze.) /a pra!d( 'ij% kijem. HARPAGON A ja pójd( uściska. Któ$ mi zap#aci za protokó#) HARPAGON -ic ju$ po protokole. ot. za darmo. -o. c ciej mu prze'aczy. KLEANT Ajrzysz j%. ANZELM >o'rze !i(c0 znajd( je za pana0 niec ci( o to g#o!a nie 'oli. tego2 mo$esz go po!iesi. A teraz pójd"my podzieli. si( tym niespodzie!anym szcz(ściem z !asz% matk%. o!szem. KOMISARZ Hola. HARPAGON /ap#acisz komisarza) ANZELM -iec i tak '(dzie.pl 5trona DB .* ANZELM Mości Harpagonie. $e na !esele spra!isz mi no!e u'ranie.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON A'ym móg# ze'ra. któr% nam ten szcz(sny dzie7 przynosi.. myśli. HARPAGON -ie mam pieni(dzy na !yposa$enie dzieci. ANZELM /goda. za k#amst!o c c% !iesza. jeśli #aska. & od"my$ tedy cieszy. !szystkie koszta) ANZELM Ale$ do'rze. ojcze.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->