my-eBook

_________________________________________________________________________________________________________________

Molière SKĄPIEC

HARPAGON ojciec Kleanta i Elizy, zalotnik Marianny KLEANT syn Harpagona, zalotnik Marianny ELIZA córka Harpagona WALERY syn Anzelma, zalotnik Elizy MARIANNA córka Anzelma ANZELM ojciec Walerego i Marianny FROZYNA pośredniczka SIMON faktor JAKUB kuc arz i !o"nica Harpagona STRZAŁKA s#u$%cy Kleanta PANI CLAU E gospodyni Harpagona ! ZIEBEŁKO s#u$%cy Harpagona SZCZYGIEŁEK s#u$%cy Harpagona KOMISARZ POLICJI i jego PISARZ Rzecz dzieje się w Paryżu, w domu Harpagona

OSOBY

AKT PIERWSZY
SCENA I WALERY, ELIZA WALERY &ó$ to, nado'na Elizo, zapad#aś, !idz( ! smutek po c !ili serdecznego zapa#u, który spra!i#, i$ tak !spania#omyślnie odda#aś mi !iar( i s#o!o) Wzdyc asz, gdy ja jestem tak pe#en radości* +o!iedz, mia#a$'yś $a#o!a,, $eś mnie uczyni#a szcz(śli!ym) & cia#a'yś cofn%, zadatek uczu,, do którego mi#oś, moja zdo#a#a ci( nak#oni,) ELIZA -ie, Walery, nie $a#uj( niczego. /'yt s#odka jakaś !#adza nie!oli mnie ku to'ie0 nie mam na!et si#y pragn%,, a'y si( to nie 'y#o sta#o. Ale je$eli mam 'y, szczer%, przysz#oś, nape#nia mnie niepokojem0 !ielce si( o'a!iam, $e mi#oś, zapro!adzi#a mnie dalej, ni$'y si( godzi#o. WALERY 1 czemu$ t!oje ust(pst!o nape#nia ci( o'a!%) &zegó$ si( l(kasz) ELIZA Ac ) nie jednej, ale stu rzeczy2 pory!czości ojca, !ymó!ek rodziny, s%du ś!iata0 ale nade !szystko, Walery, odmiany t!ego serca i tego okrutnego zo'oj(tnienia, jakim !y, m($czy"ni, odp#acacie najcz(ściej z'yt tkli!e do!ody nie!innego uczucia. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona 6

my-eBook
_________________________________________________________________________________________________________________

WALERY Ac , nie czy7 mi tej krzy!dy i nie s%d" !edle innyc . +os%dzaj mnie o !szystko raczej, Elizo, ni$ o to, 'ym móg# uc y'i, temu, com ci po!inien. -az'yt ci( koc am, a mi#oś, moja tr!a, '(dzie do gro'u. ELIZA Ac , Walery, ka$dy !szak mó!i to samo* W s#o!ac !szyscy m($czy"ni podo'ni s% do sie'ie0 czyny dopiero ods#aniaj% ró$nice. WALERY 5koro !i(c czyny jedynie daj% pozna,, czym ! istocie jesteśmy, zaczekaj przynajmniej, a$ '(dziesz mog#a !edle nic os%dzi, me serce, i nie o'arczaj mnie z'rodniami czerpanymi ! przed!czesnyc podejrzeniac . -ie ra7 mnie, '#agam, tak dotkli!ym ciosem i zosta! mi czas, a'ym tysi%cznymi do!odami móg# ci do!ieś, sta#ości myc p#omieni. ELIZA Ac , jak$e #at!o jest nas przekona,, gdy kogoś koc amy* 8c tak, Walery* i ja mniemam, $e serce t!oje niezdolne 'y#o'y mnie za!ieś,. Wierz(, $e koc asz pra!dzi!ie i $e mi '(dziesz !ierny0 nie c c( !%tpi, o tym i dr$( ju$ jedynie przed pot(pieniem ś!iata. WALERY Ale sk%d tak czarne przypuszczenia) ELIZA -ie l(ka#a'ym si( niczego, gdy'y ka$dy patrzy# na ci( moimi oczyma2 ! oso'ie t!ej znajduj( dostateczne uspra!iedli!ienie !szystkiego, com uczyni#a. Moje serce na s!oj% o'ron( mo$e si( po!o#a, na !szystkie t!oje przymioty, poparte jeszcze d#ugiem !dzi(czności, który nie'o kaza#o mi !zgl(dem cie'ie zaci%gn%,. &o c !ila staje mi przed oczyma straszli!e nie'ezpiecze7st!o, które po raz pier!szy z'li$y#o nas do sie'ie0 szlac etna od!aga, z jak% nie !a a#eś si( nara$a, $ycia, a'y mnie !ydrze, !ściek#ości !z'urzonyc fal0 pe#na tkli!ości opieka, jak% mnie otoczy#eś !ydo'y!szy z !ody, oraz te !ytr!a#e ś!iadect!a $arli!ej mi#ości, której ani czas, ani przeszkody nie zdo#a#y odstr(czy,. Wi(cej jeszcze* !szak$e ta mi#oś, ka$e ci zapomnie, o domu, zatrzymuje ci( ! tym mieście, zmusza ci(, a'yś ze !zgl(du na mnie trzyma# ! ukryciu stan i naz!isko, a !reszcie sk#ania do tego, i$ a'y mnie !idy!a, przyj%#eś o'o!i%zki domo!nika mego ojca. Wszystko to nie mog#o mnie nie przy!i%za, do cie'ie i !ystarcza najzupe#niej ! moic oczac , a'y !yt#umaczy, krok, na który si( zgodzi#am0 nie !ystarczy mo$e jednak, a'y go unie!inni, ! oczac ludzi. Ac , !cale nie jestem pe!na, czy ś!iat zec ce zrozumie, moje uczucia* WALERY /e !szystkiego, coś tu na m% korzyś, !ymieni#a, jedynie mej mi#ości pragn%#'ym przypisa, jak%ś zas#ug(0 co zaś do skrupu#ó!, to sam ojciec stara si( a$ nadto, a'y post(pek t!ój uczyni, zrozumia#ym dla ś!iata. 9en 'ezmiar sk%pst!a i suro!oś,, z jak% o'c odzi si( z dzie,mi, zdolne s% uspra!iedli!i, najśmielsz% decyzj(. +rze'acz mi, urocza Elizo, $e si( !yra$am ! ten sposó'0 !iesz !szak$e, $e trudno 'y 'y#o z#agodzi, s%d ! tej mierze. 5koro jednak, jak si( spodzie!am, uda mi si( odszuka, rodzicó!, z #at!ości% przyjdzie nam ic u'#aga,. 8czekuj% z ca#ym upragnieniem !iadomości i sam gotó! jestem uda, si( po nie, jeśli rzecz '(dzie si( prze!leka,. ELIZA Ac , Walery, nie ruszaj si( st%d, '#agam2 staraj si( tylko zjedna, przyc ylnoś, ojca. WALERY ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona :

my-eBook
_________________________________________________________________________________________________________________

Widzisz sama, jak usilnie pracuj( nad tym i ile trze'a 'y#o zr(czności, a'y dosta, si( do jego domu0 jak si( maskuj( nieustannie, 'yle mu si( przypodo'a,, i jak% rol( odgry!am tutaj, jedynie dla kupienia so'ie jego $yczli!ości. &zyni( ! niej zreszt% zadzi!iaj%ce post(py. +rzekony!am si(, $e a'y pozyska, so'ie ludzi, nie ma lepszej drogi, ni$ stroi, si( !e !#asne ic sk#onności, przejmo!a, si( ic mniemaniami, patrze, z zac !ytem na !ady i przyklaski!a, !szystkim uczynkom. -ie ma o'a!y, a'y mo$na 'y#o przesadzi, ! tej komedii, c o,'y si( j% gra#o ! sposó' naj!idoczniejszy na ś!iecie. ;dy c odzi o poc le'st!o, najm(drsi ludzie posiadaj% istne skar'y nai!ności0 nie ma nic tak 'ezczelnego ani niedorzecznego, czego 'y nie po#kn(li, skoro si( nale$ycie rzecz zapra!i poc !a#ami. 5zczeroś, sz!ankuje cokol!iek przy takim zatrudnieniu, ale có$, kiedy si( potrze'uje kogoś, trze'a si( do7 nagi%,* 5koro jest to jedyny sposó' zdo'ycia ufności, !ina nie le$y po stronie poc le'có!, lecz tyc , którzy domagaj% si( poc le'st!a. ELIZA Ale czemu nie pró'ujesz ró!nie$ zjedna, so'ie poparcia mego 'rata, na !ypadek, gdy'y s#u$%cej przysz#a oc ota zdradzi, tajemnic() WALERY -ie mo$na za'iega, na raz o jedno i drugie0 c araktery ojca i syna s% tak sprzeczne, $e trudno 'y si( utrzyma, ! pod!ójnej roli. Ale ty ze s!ej strony staraj si( !p#yn%, na 'rata i skorzystaj z przyja"ni, jak% ma do cie'ie, a'y go nastroi, przyc ylnie. 1dzie !#aśnie. 8dc odz(. +omó! z nim i ods#o7 mu tyle, ile uznasz za stoso!ne. ELIZA -ie !iem, czy potrafi( si( zdo'y, na to !yznanie. SCENA II LEA!", ELIZA KLEANT <ardzo rad jestem, $e ci( sam% zastaj(, siostro0 pragn%#em pomó!i, z to'% i z!ierzy, si( z pe!nego sekretu. ELIZA / mi#% c (ci%, 'racie. &ó$ masz mi do po!iedzenia) KLEANT Wiele rzeczy, moja siostro0 i to ! jednym s#o!ie. Koc am. ELIZA Koc asz) KLEANT 9ak, koc am. Ale nim po!iem cośkol!iek dalej, !iem, $e zale$ny jestem od ojca i $e po!innoś, syna czyni mnie pod!#adnym jego !oli0 $e nie godzi si( przyjmo!a, zo'o!i%za7 'ez zez!olenia tyc , którym za!dzi(czamy $ycie0 $e nie'o uczyni#o ic panami uczu, i $e !olno nam rozporz%dza, so'% jedynie za ic !skazó!k%0 $e nie ulegaj%c !p#y!om szalonej nami(tności, mog% mie, s%d o !iele zdro!szy i lepiej !idzie,, co jest dla nas odpo!iednie0 $e raczej trze'a polega, na 'ystrości ic rozs%dku ni$ na zaślepieniu $%dzy0 i $e m#odzie7cze pory!y pro!adz% najcz(ściej ku nie'ezpiecznym przepaściom. Mó!i( to !szystko, siostro, a'yś ty nie potrze'o!a#a so'ie zada!a, tego trudu2 mi#oś, moja 'o!iem nie c ce o niczym s#ysze, i prosz( ci(, 'yś oszcz(dzi#a so'ie !szelkic pers!azyj. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona =

nieznacznej pomocy skromnym potrze'om zacnej rodziny* /rozum tedy. z tego. kto si( do niej z'li$y. co mó!isz0 a'ym zaś czu#a dla niej sympati(.pl 5trona ? . /da si(. nic mi o tym nie mó!i#y. ELIZA &zy$ jestem. z jak% tkli!e uczucie o!#ada sercem2 dlatego l(kam si( t!ego rozs%dku. a'y t!oje serce. ELIZA Ac . ukoc anej ! ca#ej pe#ni ś!iadect!o mej mi#ości. -a ś!iecie nie mo$e istnie. kiedy j% ujrza#em. $e !skutek sk%pst!a ojca niepodo'ie7st!em jest dla mnie koszto!a. jak 'olesnym jest uczucie.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ ELIZA &zy ju$ z!i%za#eś si(. poci%gaj%ca do'ro. &zy ty pojmujesz. nic po!a'niejszego0 !yznaj(. która 'y ci( !zruszy#a do g#('i.. przykro. która pra!ie ci%gle jest c ora i do której przy!i%zana jest ! sposó' !prost nie!iarygodny. któr% si( koc a) /r(cznie udziela. da#'y <óg. ELIZA 8c . jak to musi 'y.. KLEANT 8c . podo'nie jak moje. doskonale odczu!am. ... siostro.. tak ograniczon%) KLEANT -ie. potrze'om. $e ty j% koc asz. !o'ec tej. 'racie. do popra!ienia losu oso'y. tc nie jakimś nie!ymo!nym !dzi(kiem0 ! ka$dym post(pku mieszcz% si( tysi%ce po!a'ó!. która pokoc a#eś) KLEANT M#oda oso'a. 'racie. czy mo$e 'y. nie staraj si( mnie od!odzi. c cia#'ym. a'yś j% mog#a pozna. ac siostro. coś 'ardziej ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. +iel(gnuje j%. a'y natc n(#a mi#ości% ka$dego. 'racie. c o. ELIZA +ozna#am j% ju$ niemal. tuli i pociesza z czu#ości%. co czyni. 'racie. siostro.. KLEANT >omyśli#em si(. którego 'y on nie zdradzi# przynajmniej raz ! $yciu. ale ty nie koc asz0 nie znasz s#odkiej pot(gi. uczci!oś. co to za szcz(ście móc si( przyczyni. $e nie s% ! z'yt ś!ietnyc stosunkac i $e mimo skromnego try'u zaled!ie mog% nastarczy. ELIZA 8mó!my$ najpier! t!oj% spra!(2 po!iedz mi. któr% tak koc asz) KLEANT -ie0 ale jestem na to zupe#nie przygoto!any i '#agam raz jeszcze. która od nieda!na mieszka ! tej dzielnicy. nie mó!my o moim rozs%dku2 nie ma cz#o!ieka. mo$e okaza#a'ym si( ! t!oic oczac jeszcze mniej rozs%dna od cie'ie. tej s#odyczy i z#o$y. nie'o samo st!orzy#o j% po to. KLEANT Ac . Wszystko. -azy!a si( Marianna0 mieszka z poczci!% matk%. s#odycz pe#na uroku.dy'ym ci ot!orzy#a serce. !ystarcza mi. i$ straci#em zmys#y od pier!szej c !ili.. 'ez zmazy. siostro. kto jest ta.. <o po!iedz. 'ardziej ni$ so'ie mo$na !yo'razi.

%"RZA& A HARPAGON +recz mi st%d zaraz.. @eśli ty. HARPAGON Mruczysz jeszcze) STRZAŁKA /a co mnie pan !ygania) HARPAGON <(dziesz si( pyta#. a'y prze!alczy. -a !szystkie strony staram si( ! tym celu ze'ra. a'y podpatry!a. a'y po prostu u'ra. myśl( czasem. ! jakiej nieznośne sk%pst!o !i(zi nas od tak da!na. a nie stercz mi ! domu jak szyld!ac na !arcie. nast(pnie zaś po#%czymy si#y.. musz( !r(cz zad#u$a.. siostro. SCENA III HARPA#$!. ty urodzony !isielcze* STRZAŁKA na s'ronie -ie !idzia#em ! $yciu takiej z#ej 'estii jak ten przekl(ty starzec* >opra!dy. a'y si( utrzyma. si( na !szystkie strony0 jestem. $e c c(. jak si( zapatruje na moje uczucie0 gdy'ym napotka# przeszkody. 'ez t#umacze7* >alej. ty arcy ultaju. gdy min% najpi(kniejsze lata* 9o$ dziś. STRZAŁKA Mój pan.pl 5trona B . si( przyz!oicie. $e '(dziemy mieli maj%tek. ! tej c !ili... a'yś si( !ynosi#. znie!olony ucieka. 5#o!em. a syn pa7ski. si( do #aski kupcó!.. $e on ma dia'la ! so'ie. ojca. opuścimy go o'oje i !yz!olimy si( z przemocy. szcz(ścia gdzie indziej.. mi si( z domu.. ! jakiej j(czymy 'ez przer!y) 1 na có$ si( nam przyda. potrze'n% sum(. HARPAGON 9o id". ojco!sk% tyrani(. c cia#em z to'% mó!i. znajdujesz si( ! podo'nym po#o$eniu i jeśli ojciec '(dzie si( sprzeci!ia# naszym pragnieniom. za'iera. skoro posi%dziemy go !ó!czas. czekaj na ulicy.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ nieludzkiego ni$ te dro'iazgo!e 'raki. za co. 'o ci( u'ij( na miejscu* STRZAŁKA &ó$ ja zro'i#em) HARPAGON 9o zro'i#eś. o'!iesiu jeden) Amykaj czym pr(dzej. co si( ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. kaza# mi tu czeka. KLEANT 5#ysz( jego g#os0 oddal( si( nieco dla doko7czenia z!ierze7.. które cierpimy ! tym domu i ta straszna suro!oś. jak i ty zreszt%. a'yś mi pomog#a !y'ada. goto!y jestem !raz z ukoc an% szuka. z ka$dym dniem daje on nam !i(cej po!odó! do op#aki!ania przed!czesnej śmierci matki. ELIZA 9o pra!da.

icze/ <(dziesz m(drko!a#) @a ci to m(drko!anie pr(dko !y'ij( z g#o!y* /a'ieraj si(0 ostatni raz po!iadam. STRZAŁKA @ak$e pan c cesz. i sta# na stra$y. +oka$ r(ce. co ro'i(. +atrzcie mi !ści'skic . HARPAGON zamierzaj+c się. po cic(u 9o mo$na oszale. zdrajcy. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. u dia'#a. $e ja mam sc o!ane pieni%dze) STRZAŁKA +an ma sc o!ane pieni%dze) HARPAGON -ie. czy nie masz) >la nas to !yc odzi na jedno i to samo. którzy czu!aj% nad ka$dym moim krokiem* po cic(u na s'ronie >r$( ca#y. niec zo'acz(. plotki. czy'y si( nie uda#o czegoś z#aso!a.) @akim cudem tego dokaza. a.) STRZAŁKA Ec . ze !szystkiego korzyści. a'y panu mo$na 'y#o coś z#aso!a. STRZAŁKA 8to. ot tak.* g)o*no +ytam. po$eraj% !szystko.y mu da. czy on nie domyśla si( czegoś o moic pieni%dzac . nie mó!i( tego !cale. 'ez ustanku pod nosem szpiega. có$ komu na tym zale$y. -ie c c( mie.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ dzieje. c od" tutaj. i ci%gn%.po. HARPAGON >rugie.pl 5trona C . co mi si( podo'a. co posiadam. czy pan masz. #otrze. którego przekl(te oczy śledz% !ci%$. ile tylko zec c(. HARPAGON &zekaj2 nie !ynosisz czego z domu) STRZAŁKA Et* có$ 'ym móg# st%d !ynieś. zro'i. skoro !szystko zamykasz pod kluczem i stoisz na stra$y !e dnie jak i ! nocy) HARPAGON <(d( zamyka#. g)o*no 9y mo$e 'y#'yś zdolny rozsie!a. STRZAŁKA >o'rze !i(c2 za'ieram si(.) HARPAGON & od". czy nie puszczasz takic 'ajeczek.. a'y mi na z#oś. i myszkuj% na !sze strony..

<ardzo 'ym rad. !#aśnie. STRZAŁKA 8to. HARPAGON W#aśnie. $e'y zaraza !ygniot#a sk%pst!o i dusigroszó!.) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ STRZAŁKA >rugie) HARPAGON 9ak. HARPAGON H() &ó$ po!iadasz) STRZAŁKA &o po!iadam) HARPAGON 9ak0 co tam mruczysz o sk%pst!ie i dusigroszac ) STRZAŁKA Mó!i(.pl 5trona D . czy go nie okrad#em. $e mo$e pan !szystko przetrz%sn%. STRZAŁKA na s'ronie Ac . a'y si( przekona. to jak'y st!orzone na magazyny z#odziejskie. a'y kogo zapro!adzi#y na szu'ienic(.. jak$e taki cz#o!iek !art 'y#'y s!ego losu i z jak%$ radości% okrad#'ym go napra!d(* HARPAGON H() STRZAŁKA &o) HARPAGON &o ty mó!isz o okradzeniu) STRZAŁKA Mó!i(. Harpagon prze'rz+sa /ieszenie %'rza)/i STRZAŁKA na s'ronie -iec zaraza !ygniecie sk%pst!o i dusigroszó!. HARPAGON 8 kim$e to c cesz mó!i. HARPAGON ws/azuj+c na spodnie %'rza)/i 9e szerokie %jda!ary..

co myśl(0 ale c c(. 'o ja przemó!i( do t!ojego grz'ietu. na sk%pcó!) HARPAGON -ie0 ale za'roni( odpo!iada. a'yś po!iedzia#. $e c cia#em mó!i. STRZAŁKA Aderz ! stó#.pl 5trona E . STRZAŁKA Mó!i#em.. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. i 'y.. STRZAŁKA /a'roni mi pan !ymyśla. HARPAGON +iśnij jeszcze. mó!i#em do mojej czapki.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ STRZAŁKA 8 dusigroszac . o panu) HARPAGON Myśl(.* STRZAŁKA -ie !ymieni#em nikogo. STRZAŁKA Myśli pan. HARPAGON -ie zmilczysz) STRZAŁKA -iec strac(. do kogoś to mó!i#. HARPAGON Któ$ to ci dusigrosze) STRZAŁKA 8'rzydli!cy i 'rudasy. HARPAGON Ej$e. Milcze. zuc !a#ym. a kości ci po#ami(. HARPAGON Ale kogo przez to rozumiesz) STRZAŁKA &ó$ si( pan o to tak troszczy) HARPAGON <o mi si( podo'a...

co potrze'ne na codzienne !ydatki* 9o niema#a rzecz znale". a'y ten pies kula!y raz znikn%# mi ju$ z oczu. STRZAŁKA -ic nie !zi%#em. STRZAŁKA &o) HARPAGON 9o. a zac o!a tylko to. co !zi%#eś. SCENA V HARPA#$!1 ELIZA I LEA!" rozmawiaj+ ze so. ! domu do'r% kryjó!k(0 co do mnie. !szystkie zamkni(cia i skrzynie u!a$am za mocno niepe!ne i nierad na nic polegam. STRZAŁKA na s'ronie Gadna odpra!a. daj( s#o!o* HARPAGON 8dpo!iesz za to przed s!oim sumieniem. HARPAGON -o to z +anem <ogiem.pl 5trona H . SCENA IV HARPAGON sam 8to mi ka!a# o'!iesia* !ygl%da mocno podejrzanie0 !ola#'ym. ! domu tak znaczn% sum(0 szcz(śli!y. oddaj 'ez o'szuki!ania.i HARPAGON ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. jeszcze jedna2 czyś pan zado!olony) HARPAGON >alej. có$ to za straszny k#opot mie. Ac . HARPAGON / pe!ności%) STRZAŁKA / pe!ności%. Fuszaj do !szystkic dia'#ó!.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON Ej* ej* STRZAŁKA po/azuj+c Harpagonowi jeszcze jedn+ /iesze0 8.+ w g)ę. kto ma ca#y maj%tek ! 'ezpiecznej lokacie. 9o istna przyn(ta dla z#odziei2 ka$dy przede !szystkim tam si( do'iera.

. HARPAGON 5#yszeliście. $e !as coś dolecia#o.ean'a i E.. a'y ci nie przeszkadza. ojcze) HARPAGON 9o..... 2o . i$ rozpra!iaj%c sam ze so'% mó!i#em z'yt g#ośno.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ my*. HARPAGON >a!no jesteście tutaj) ELIZA Weszliśmy !#aśnie. jak ci($ko jest dziś !ydosta. KLEANT -ie. $e !am to mog( po!iedzie. KLEANT 8'a!ialiśmy si( z'li$y. HARPAGON Widz( do'rze. ojcze. tysi(cy talaró!. >ziesi(.izy &o si( sta#o) KLEANT -ic.. KLEANT &o. ELIZA Wy'acz. $e 'ardzo jest szcz(śli!y. co mó!i#em. kto ma ! domu z jakie dziesi(. Fozma!ia#em !#aśnie sam ze so'%. HARPAGON 8!szem.pl 5trona 6I . pieni(dzy0 mó!i#em. które mi !czoraj oddano... ze jes' sam Mimo to nie !iem. tysi(cy talaró!. spos'rzegaj+c . na s'ronie. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. o!szem. HARPAGON <ardzom rad.ean'a i E.. czy do'rze uczyni#em zakopuj%c ! ogrodzie dziesi(. a'yście so'ie nie t#umaczyli fa#szy!ie i nie !yo'ra$ali. ojcze.. ELIZA &o takiego) HARPAGON 9o. ojcze..izę 8 nie'a* sam si( zdradzi#em* /apal mnie uniós#0 l(kam si(. to suma dosy. tysi(cy talaró! ! z#ocie.+c.

! mniemaniu.. mó!i. HARPAGON -ie narzeka#'ym !ó!czas na ci($kie czasy... !szak$e ty. co tak mó!i%. ELIZA @esteś.. ojcze.. ojcze.. #adny maj%tek* &i. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ $e to ja mam dziesi(.. HARPAGON +rzyda#y'y mi si( 'ardzo. ELIZA -ie unoś si(. $e któregoś dnia przyjdzie mi tu ktoś gard#o poder$n%. tysi(cy talaró!. +odo'ne gadania a tak$e t!oje szalone !ydatki stan% si( przyczyn%. KLEANT -ie przypuszczam. co z nimi zro'i. ELIZA 9o s% rzeczy.pl 5trona 66 . nie masz c y'a przyczyn do narzekania2 !szystkim !iadomo. tysi(cy. HARPAGON 9o nie do !iary. HARPAGON >a#'y <óg. i$ posiadasz #adny maj%tek. KLEANT -ie mieszamy si( do t!oic spra!. ojcze... $e !#asne dzieci zdradzaj% mnie i staj% ! rz(dzie moic nieprzyjació#* KLEANT &zy to znaczy 'y.. $e ja po prostu sypiam na z#ocie. $e posiadasz maj%tek) HARPAGON 9ak. HARPAGON @a. a'ym je mia#. KLEANT Mój <o$e. o!e dziesi(. ojcze. HARPAGON 9o 'y#'y dla mnie interes nie lada.. KLEANT 5%dz(. #$% 'ezczelnie.. $e. -ic fa#szy!szego pod s#o7cem0 to tylko ultaje rozpuszczaj% umyślnie takie pog#oski. t!oim nieprzyjacielem. HARPAGON Wiedzia#'ym.

mo$na 'y uzyska. a'y si( czegoś dociu#a.. musisz mnie c y'a podsku'y!a. $e si( porozumie!aj%. po!inieneś z tego korzysta. KLEANT 9o. coś 'ardziej o'urzaj%cego ni$ te !spania#e stroje. ojcze. o'racam ca#% !ygran% na s!oje potrze'y.. ze E. & cia#'ym 'ardzo !iedzie. 9o !o#a o pomst( do nie'a. sześ. !cale #adny kapitalik. sakie!k(* g)o*no &o znacz% te miny) ELIZA >ro$ym si( z 'ratem. a'y si( utrzyma.ie zna/i Hej* po cic(u na s'ronie /daje mi si(. kiedy mo$na nosi. coś do po!iedzenia. do czego s#u$% te !st%$ki. 'ardzom cieka!. ojcze) . pieni%dze na peruczki..iza i . dotyczy ma#$e7st!a. kto '(dzie mó!i# pier!szy0 o'oje mamy ci. @e$eli masz szcz(ście ! kartac . którymi jesteś upierzony od stóp do g#o!y) &zy kilka sprz%czek nie !ystarczy#o'y tak samo do przymoco!ania spodni) <ardzo te$ potrze'ne !yrzuci.pl 5trona 6: .) 5k%d$e zatem 'ierzesz na to. a'y mi z!(dzi. KLEANT Ej. widz+c. HARPAGON 1 ja !am tak$e. $e ca#y t!ój try' $ycia 'ardzo mi si( nie podo'a0 dia'elnie mi coś 'a!isz si( ! markiza0 a'y stroi. susó! i osiem denaró!. i sk#ada. nie mó!i%c ju$ nic o reszcie. $e ! tyc !st%$kac i perukac uton(#o co najmniej d!adzieścia pistoli0 d!adzieścia zaś pistoli przynosi rocznie osiemnaście funtó!. Jci%gn%!szy z cie'ie to.. ojcze.ram po prostu0 ponie!a$ zaś gram 'ardzo szcz(śli!ie. si( ! ten sposó'. KLEANT Masz s#usznoś. HARPAGON >ajmy temu pokój i mó!my o czym innym. ojcze. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. co masz na grz'iecie. jak'y to mo$na ojca podsku'y!a. !#osy s!ojego c o!u nie !ydaj%c ani szel%ga* /a#o$y#'ym si(. co ci mamy do po!iedzenia. HARPAGON &ó$ ja mog( !iedzie. c ocia$'y si( tylko jeden procent po'iera#o od d!unastu. ale ty jesteś jeszcze gorszy. mój synu. na takiej stopie) KLEANT @a. Mó!i#em ci ma#o d!adzieścia razy. !ygran% na uczci!y procent.. HARPAGON 9o 'ardzo "le ro'isz. Eliz(. ! któryc so'ie paradujesz po mieście) Wczoraj musia#em !y#aja.ean' daj+ so.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT @akie$ ja ro'i( nadz!yczajne !ydatki) HARPAGON @akie) &zy mo$e 'y.

HARPAGON @ej !ejrzenie) KLEANT +e#ne nie!inności i po!a'u.pl 5trona 6= . mieszkaj%c% niedaleko od nas) KLEANT 8!szem. jak tyje pojmujesz. HARPAGON 1 jak ci si( !ydaje. $e nasze uczucia znajd% si( ! niezgodzie z t!oim !y'orem. A'y !i(c przyst%pi. HARPAGON Ak#ad i o'ejście) KLEANT &zaruj%ce po prostu. ojcze. a'y o niej pomyśle. do . ani drugie nie '(dzie si( mia#o po!odu uskar$a. HARPAGON & !il( cierpli!ości0 nie macie si( o co tr!o$y. nas o'oje. $e taka dzie!czyna zas#uguje ! zupe#ności. czy zau!a$y#eś m#od% oso'( imieniem Marianna. K(kamy si(. ojcze* HARPAGON +o có$ te krzyki) &zy s#o!o. do rzeczy. czego !am trze'a0 ani jedno. ojcze. moja córko) KLEANT <ior%c ma#$e7st!o tak. Wiem.. ojcze. HARPAGON A ty) ELIZA 5#ysza#am tylko o niej. mo$e ono s#usznie przera$a. na moje zamiary. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ta panienka) KLEANT 8so'% !prost urocz%. czy rzecz sama tak ci( przera$a.ean'a +o!iedz mi.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON 1 ja ró!nie$ o ma#$e7st!ie c cia#'ym z !ami pogada. ELIZA Ac ..) KLEANT 8!szem. HARPAGON -ie u!a$asz.

KLEANT 8czy!iście* HARPAGON 5#o!em. do jakiego 'y si( mia#o pra!o. HARPAGON /aślu'i. to na innyc rzeczac . która potrafi 'y.2 o'a!iam si(. HARPAGON Le !ygl%da na oso'(. gotó! jestem j% zaślu'i. ojcze. panienki uj(#y mnie za serce i. $e nie posiada takiego posagu.. po!iadasz. ile 'y si( pragn(#o.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON Le mog#a'y 'y. $e je$eli nie !e"mie si( za ni% tyle. dla ka$dego po$%dan% parti%) KLEANT <ardzo po$%dan%. szcz(śli!y) KLEANT / pe!ności%. mo$na si( stara. HARPAGON @est tylko ma#a trudnoś. za poz!oleniem. $e si( zgadzamy ! zapatry!aniac 2 #agodne 'o!iem !ejrzenie i statecznoś. Mariann(. do'r% gospodyni%) KLEANT -ie!%tpli!ie. ojcze) 9y) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. Mo$na 'y rzec jedynie. gdy c odzi o ma#$e7st!o z istot% godn% u!iel'ienia* HARPAGON /a poz!oleniem. od'i. 'ardzo si( ciesz(. 'yle mia#a 'odaj jaki posa$ek. KLEANT Ac .pl 5trona 6? . HARPAGON 1 $e m%$ móg#'y z ni% 'y. KLEANT Kto) 9y.. có$ znaczy maj%tek.. KLEANT &o) @ak) HARPAGON H() KLEANT @esteś gotó!. ojcze.

pragn(. 1d" pr(dko do kuc ni i !ypij du$% szklank( czystej !ody.izę Wy'acz mi. ojcze. ELIZA /)aniaj+c się pow'4rnie Wy'acz mi.izę A ja. je$eli poz!olisz. za m%$. $on% jego zostaniesz jeszcze dziś !ieczór. &o do Kleanta. ELIZA @estem najuni$e7sz% s#ug% pana Anzelma. ELIZA /)aniaj+c się @a nie pragn( !yjś. moja córko. SCENA VI HARPA#$!. przeznaczam dla7 pe!n% !do!(. ja. a'yś !ysz#a za m%$. moja duszyczko. moja córeczko. je$eli poz!olisz. ELIZA HARPAGON 8to !ymuskani panicze0 tyle ! nic si#y. ja. HARPAGON @estem t!oim najni$szym podnó$kiem. HARPAGON przedrze3niaj+c E. HARPAGON przedrze3niaj+c E.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON 9ak. córko. mój ojcze. o której mi !#aśnie mó!iono dziś rano0 cie'ie !ydam za pana Anzelma.izę z przeproszeniem panny.. postano!i#em dla sie'ie. ELIZA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ale z przeproszeniem ojca /)aniaj+c się znowu $on% jego nie zostan(. HARPAGON 9o minie.) KLEANT 5#a'o mi si( jakoś zro'i#o. co ! kurcz(ciu. ELIZA /a pana Anzelma) HARPAGON 9ak0 jest to cz#o!iek dojrza#y.dziesi%t lat i s#ynie ze s!oic dostatkó!.pl 5trona 6B . 9o zatem. ale przedrze3niaj+c E. rozs%dny i doś!iadczony0 nie ma !i(cej nad pi(. ojcze. &ó$ to ma znaczy. ja. +oz!ól mi odejś.

$e ka$dy mo$e tylko poc !ali. & cesz. ELIZA A ja za#o$( si(. HARPAGON przedrze3niaj+c E. ojcze.izę <(dzie. HARPAGON /musz(. HARPAGON 9ak.pl 5trona 6C .my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ >ziś !ieczór) HARPAGON >ziś !ieczór. ni$ przyjm( takiego m($a..erego 8to Walery. moja córko. a'y ojciec ! ten sposó' c cia# !yda!a. ELIZA -ie. Widzia# kto takie zuc !alst!o) 5#ysza# kto. $e nikt rozs%dny nie mo$e go poc !ali. mój !y'ór. HARPAGON spos'rzegaj+c z da.e/a Wa. nie mo$e. ELIZA /)aniaj+c si( zno!u 9o 'y. HARPAGON -ie za'ijesz si( i przyjmiesz. ELIZA -ie. po!iadam. ojcze. ELIZA -ie zmusisz mnie do tego. moja córko. a'yśmy go o'rali za s(dziego ! tej spra!ie) ELIZA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. córk( za m%$) HARPAGON 9o partia 'ez zarzutu2 za#o$( si(. a'y córka ! ten sposó' przema!ia#a do ojca) ELIZA A s#ysza# kto. po!iadam. HARPAGON 9ak. ELIZA Faczej si( za'ij(.

HARPAGON +ragn( dziś !ieczór jeszcze !yda. s#uszności2 pan. WALERY Ani !%tpli!ości. $e jej to ani ! g#o!ie* &ó$ ty na to) WALERY &o ja na to) HARPAGON 9ak. lepszego) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. Ale i córka nie jest tak zupe#nie ! '#(dzie.. 8'raliśmy ci( !#aśnie. mog#a'y znale". HARPAGON A czy !iesz. &o. $e pan. ELIZA HARPAGON & od" no. rozs%dny.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ & (tnie. i to er'o!y.. HARPAGON /atem rzecz za#at!iona. j% za m%$ za statecznego i 'ogatego cz#o!ieka0 a tymczasem ta ladaco ! nos mi po!iada. HARPAGON @ak to) 1m. o co c odzi) WALERY -ie. Anzelm jest parti% pier!szej !ody2 szlac cic. cz#o!iek spokojny.. WALERY Hm.. przyz!oity. zamo$ny.pl 5trona 6D . SCENA VII WALERY. HARPAGON /dajesz si( na jego !yrok) ELIZA >o'rze. je$eli. a'yś po!iedzia#. $e ! gruncie jestem najzupe#niej pa7skiego zdania0 s#usznoś. który jesteś !cieleniem rozs%dku*.2 ja czy córka. nie maj%cy dzieci z pier!szego ma#$e7st!a. HARPA#$!. kto z nas ma s#usznoś. m. Walery. co on po!ie. Ale pan nie mo$e nie mie. uczyni(. jest najoczy!iściej po pa7skiej stronie. HARPAGON &o) WALERY +o!iadam.

my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ WALERY Wszystko pra!da. $e ma#$e7st!o jest spra!% !a$niejsz%. WALERY Ha* na to ju$ nic nie mog( odpo!iedzie.+daj+c w s'ronę ogrodu ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook... +ra!da. o!% r(kojmi( czci. rozumie si(.. HARPAGON <ez posagu* WALERY 9ak.. którzy 'y !oleli raczej liczy. u diaska.pl 5trona 6E . <ez posagu* @ak si( tu oprze. 5pra!a ta przedsta!ia dla mnie korzyś. trze'a ! lot c !yta. $e ! podo'nej spra!ie nale$a#o'y si( liczy. <agatela* to ! istocie decyduj%cy argument0 musz( uc yli. ni$ z takim !ydatkiem0 którzy 'y nie c cieli poś!i(ci.. spokoju i szcz(ścia0 s#o!em. ni$'y si( zda!a#o0 $e c odzi tu o szcz(ście lu' niedol( ca#ego $ycia0 $e zo'o!i%zanie. WALERY <ez posagu) HARPAGON 9ak. na to nie ma odpo!iedzi0 !iadomo* Któ$. móg#'y si( sprzeci!ia. nale$y zaci%gn%.2 godzi si( j% !zi%. z naj!i(ksz% ostro$ności%. czo#a. ze pan traktujesz spra!( z'yt nagle0 $e trze'a 'y przynajmniej troc ( czasu... WALERY 8czy!iście0 nie mo$na zaprzeczy. i$ córka mog#a'y nadmieni. HARPAGON -ie0 tak% sposo'noś. czy jej serce. takiemu argumento!i) HARPAGON na s'ronie. spog. którzy 'y mogli s%dzi... $e to stano!i dla mnie oszcz(dnoś. !cale poka"n%.* 1stniej% !pra!dzie ojco!ie. !ieku. 5% ludzie.. HARPAGON <ez posagu* WALERY 9o pra!da0 to zamyka usta. Ale córka mog#a'y znó! odpo!iedzie. 'ez posagu. HARPAGON +e!no.. i ze sk#onności% córki0 $e tak znaczna nieró!noś.. si( z c (ciami córki. c (ci usposo'ie7 narazi. jej szcz(ścia dla s!ojej korzyści i którzy ponad !szystko inne sta!iaj% ! ma#$e7st!ie s#odk% !zajemn% sympati(. po prostu.. mo$e na dotkli!e nie'ezpiecze7st!a.. które ma tr!a..0 to rozstrzyga o !szystkim. a$ do zgonu. a'y si( przekona. HARPAGON <ez posagu* WALERY Ma pan s#usznoś. której ! innyc !arunkac nie móg#'ym si( spodzie!a.

czy si( m%$ podo'a. Adaj. gdzie si( zmierza. so'ie z nim rady. z!#ok(2 najlepiej uda. 'roni% si(. mo$esz so'ie !y'ra.. c oro'(. córka po!inna 'y. i #at!iej da. SCENA VIII ELIZA. sk%d si( !zi(#a.. jedynie pozorn% ust(pli!ości%0 usposo'ienia nie znosz%ce opozycji. a'y !szystko popsu. spos'rzegaj+c Harpagona 9ak. si( do moic pieni(dzy. WALERY widz+c Harpagona A !reszcie.. <ogu dzi(ki.erego -ie rusz si(0 !racam za c !il(. za!arte) WALERY 9rze'a !yprosi. 5przeci!i. ELIZA Wez!% lekarzy i podst(p si( !ykryje. przed drog% rozs%dku i jedynie kr(tymi ście$kami mo$na je dopro!adzi. ile ! ic mocy. a'y mó!i. WALERY ELIZA &zy ty $arty stroisz. ELIZA..pl 5trona 6H . t!oja. jaka ci si( $y!nie spodo'a0 znajd% z pe!ności% uczone argumenty. Walery. ELIZA Ale jakic . -ie trze'a z!a$a. a'y go nie rozdra$ni. pos#uszna ojcu. SCENA IX HARPA#$!. $e to pies szczeka. $e si( zgadzasz na !szystko. si( !prost. Walery* WALERY +oszukamy sposo'ó!. ! ten sposó') WALERY 9o. to pe!ny sposó'. WALERY HARPAGON na s'ronie. a #at!iej zdo#asz. 9akie natury 'untuj% si( przeci! ka$dej pra!dzie...i sceny /da!a#o mi si( tylko.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ 8 o* zdaje mi si(. tam. któryc mo$na opano!a. &zy tam komu nie przysz#a c (tka do'iera. a'y je udaremni. c oro'(.. do Wa. w g)ę. czy nie0 'ez ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. ELIZA Ale to ma#$e7st!o. jako ostatni sposó' zostaje nam ucieczka0 i jeśli mi#oś. potrafi si( zdo'y. pi(kna Elizo. WALERY Lartujesz) &zy$ oni maj% o tym jakie poj(cie) 9ylko śmia#o.0 s% ludzie. skoro jeszcze dziś !ieczór ma 'y. a'y !yt#umaczy.

Musz( teraz !yjś..iza i zwracaj+c się ja/ gdy.. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook..* 8* WALERY +rzepraszam pana 'ardzo.. HARPAGON 9o pra!da. rozum i uczci!oś. jeśli si( cokol!iek unios#em i ośmieli#em si( mó!i. HARPAGON >zielny c #opak* 9o si( nazy!a mó!i. Mniemam. jak !yrocznia.y do niej 9ak. WALERY id+c w s'ronę. kto ma przy 'oku takiego cz#o!ieka. HARPAGON 8!szem0 'ardzo ci '(d( !dzi(czny. pi(knoś. do córki ! ten sposó'. / pe!ności%. Wszystko mieści si( ! tym s#o!ie2 ' e z p o s a g u0 ono po!inno starczy. a'yś !e !szystkim 'y#a mu pos#uszn%.. staraj. WALERY do E. onor. pieni%dz jest darem najcenniejszym ! ś!iecie0 po!innaś pani dzi(ko!a. WALERY /dro!o '(dzie. si( jeszcze.. /'4r+ wysz)a E. urodzenie. o'o!i%zkiem jest zamkn%.. i$ da#y pani tak dzielnego i zacnego ojca. i$ dam so'ie rady. pójd( jej jeszcze roztrz%sa. 5koro ktoś gotó! jest !zi%. do E.pl 5trona :I . do miasta0 !róc( za ma#% c !ilk(. za m#odoś. nie'iosom. HARPAGON @ak to* Ale$ prześlicznie mó!isz* & cia#'ym.izy &zy !o'ec tego zec ce pani opiera. oczy na !szystko. nie ma si( co d#u$ej zastana!ia.. WALERY WALERY +anie.. -ale$y.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ posagu* to !ielkie s#o!o2 gdy taki argument !c odzi ! gr(. HARPAGON >o'rze. pann( 'ez posagu..izy 9ak. mo$esz si( 'oczy. 5zcz(śli!y. SCENA X HARPA#$!. ile ci si( podo'a2 przele!am na niego ca#% !#adz( od nie'a mi dan% i $ycz( so'ie. jeśli si( jej troc ( cugli przykróci. HARPAGON 5taraj si(.. sumienie. a'yś zyska# na ni% !p#y! nieograniczony. WALERY -iec si( pan nie o'a!ia. to si( nazy!a mó!i.

>zi!ne rzeczy musi przejś. a'y go na!iedzi#a i ta nami(tnoś. kto.pl 5trona :6 .. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. jak !iadomo. STRZAŁKA @emu !pad#o do g#o!y si( zakoc a. >o'rze.. o jakie przypra!i#a mnie ta !iadomoś. cz#o!iek nie odznaczaj%cy si( z'ytni% uprzejmości%.. odkry#em. si( ! #apy lic !iarzy. temu ma#$e7st!u. panie. $e sama fizjonomia pa7ska usposa'ia go jak naj$yczli!iej. dla takic . i zape!nia. jakeśmy si( rozstali. KLEANT @ak stoj% spra!y) Fzecz nagli 'ardziej ni$ kiedy0 od czasu. pana nie!zruszenie0 ale ojciec pa7ski.* &zy dia'e# go op(ta#) &zy on so'ie $arty stroi) Al'o$ mi#oś. 1m. po$yczy. to !ielka 'ieda. panie0 mia#em zamiar oczeki!a. %"RZA& A KLEANT A niegodzi!cze* gdzie$eś ty si( !a#(sa#) &zy nie kaza#em. 5imon. którego nam polecono. STRZAŁKA 8jciec zakoc any) KLEANT 9ak0 i led!ie uda#o mi si( ukry. przemoc% !ygna# mnie z domu. znie!olony jest odda.* STRZAŁKA Ale po có$ ! takim razie kryje si( pan przed nim ze s!% mi#ości%) KLEANT A'y nie 'udzi. $e na g#o!ie 'y stan%# dla pana. @ak%$ odpo!ied" przynosisz) STRZAŁKA Mój <o$e. cz#o!iek ruc li!y i 'ardzo oddany mó!i. i$ !#asny ojciec jest mym !spó#za!odnikiem. STRZAŁKA 9ak. za moje grzec y. faktor.. pomieszanie. jak pan. KLEANT /atem nic z interesu) STRZAŁKA /a poz!oleniem. $em kijó! przy tym nie o'er!a#. podejrze7 i ! danym razie #at!iej przeszkodzi..my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ AKT RUGI SCENA I LEA!". jak on) KLEANT 9rze'a$ 'y#o.

z rodziny posiadaj%cej maj%tek znaczny. Musi si( pan zastano!i. a'y pozosta. do skutku. a'y ni% !ygodzi. a'y akt sporz%dzono 'ez zarzutuN.. zaci%gni(cia tej po$yczkiO. ! jego 'o!iem interesie le$y przede !szystkim. $e samo naz!isko ojca usunie !szelkie trudności. KLEANT @eden od ośmnastu) 9am do kata* 9o jakiś porz%dny cz#o!iek. a'y naz!isko jego 'y#o zupe#nie nieznane0 dziś ma si( spotka. $e !ierzyciel znajdzie dostateczne za'ezpieczenie i $e oso'a zaci%gaj%ca po$yczk( jest pe#noletnia. KLEANT &o u dia'#a* to Lyd. KLEANT /!#aszcza !o'ec śmierci matki. MAle ponie!a$ nie rozporz%dza pomienion% sum% i. o pa7skim maj%tku i stosunkac rodzinnyc . czysty i !olny od !szelkiego o'ci%$enia. z!a$y!szy.. cz#o!iekiem ze !szec miar nieposzlako!anym. koszta tego procentu.. d#u$nik zmuszony '(dzie pokry. co to za tajemnice* & ce. niezale$nie od procentu !#aści!ego. STRZAŁKA 9o pra!da.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT >ostan( zatem te pi(tnaście tysi(cy) STRZAŁKA 8!szem0 ale pod paroma !aruneczkami. $e jedynie dla jego dogodności 'ezpośredni !ierzyciel okazuje goto!oś.. której sc edy nikt nie mo$e mi ode'ra. !ierzyciel $%da od s!oic pieni(dzy jedynie jednego denara od ośmnastuO. a'y ten zno!u zakomuniko!a# je panu przed rozpocz(ciem uk#adó!2 M+rzypuści!szy. t( k!ot() STRZAŁKA &ó$ zno!u* 9o nie takie proste. j% od kogo innego z procentem jednego denara od pi(ciu. STRZAŁKA MA'y nie o'ci%$y. pe!ny. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ! ukryciu0 nie ma pan poj(cia. która ma da. czy 9urek jaki* Ale$ to !i(cej ni$ d!adzieścia pi(. !y'ranym ! tym celu przez !ierzyciela. a'y si( do!iedzie. Fejent ten ma 'y. KLEANT <ardzo s#usznie.pl 5trona :: . -a to nie ma po!odu si( $ali. które trze'a '(dzie przyj%. 9en cz#o!iek jeszcze !i(cej od pana stara si(. STRZAŁKA 8to par( punktó!. od stu* STRZAŁKA W samej rzeczy0 to$ samo i ja po!iedzia#em. niezac !iany. zmuszony jest po$yczy. z panem ! !ynaj(tym mieszkaniu. -ie !%tpi(.. sumienia $adnym skrupu#em. KLEANT &zy zapro!adzi# ci( do oso'y. spisze si( !yra"n% i szczegó#o!% umo!( przed rejentem. które sam podykto!a# pośredniko!i. je$eli rzecz ma przyjś.

my-eBook
_________________________________________________________________________________________________________________

KLEANT &ó$ si( tu zastana!ia,) 9rze'a mi pieni(dzy i musz( zgodzi, si( na !szystko. STRZAŁKA 9ak% te$ da#em odpo!ied". KLEANT &zy jeszcze co !i(cej)

STRZAŁKA @u$ tylko jeden punkcik. M/ $%danyc pi(tnastu tysi(cy frankó! po$yczaj%cy dostarczy ! goto!i"nie jedynie d!anaście, ! miejsce zaś pozosta#ej k!oty oso'a zaci%gaj%ca po$yczk( przyjmie sprz(ty, u'rania i koszto!ności, któryc spis si( do#%cza, a które !ierzyciel o'liczy# !edle najlepszej !iary, po mo$li!ie najni$szej cenieN. KLEANT &ó$ to ma znaczy,) STRZAŁKA -iec pan pos#uc a spisu. M+o pier!sze, #ó$ko z 'ardzo koszto!nie afto!anymi zas#onami z sukna oli!ko!ego koloru0 do tego sześ, takic $e krzese# i kapa na #ó$ko0 !szystko ! 'ardzo do'rym stanie, pod'ite jed!a'n% czer!ono4nie'iesk% taft%. -adto 'aldac im, nad #ó$ko ró$o!y0 z czystej !e#ny, z jed!a'nymi fr(dzlamiO. KLEANT &ó$ ja mam pocz%, z tym !szystkim) STRZAŁKA -iec pan czeka. M-adto dy!an ścienny, przedsta!iaj%cy umizgi @o!isza. -adto stó# orzec o!y, o d!unastu kr(conyc nogac , rozci%gany, !raz z odpo!iedni% ilości% krzese#O. KLEANT A có$ mnie, u dia'#a... STRZAŁKA -iec $e pan '(dzie cierpli!y. M-adto trzy muszkiety, !yk#adane per#o!% macic%, !raz z podpórkami* -adto piec ceglany z d!oma alem'ikami i trzema z'iornikami, 'ardzo u$yteczny dla amatoró! destylacjiO. KLEANT >ia'li mnie 'ior%* STRZAŁKA +o!oli. M-adto lutnia 'olo7ska, posiadaj%ca !szystkie lu' pra!ie !szystkie struny. -adto !arca'nica z figurami oraz gra ! g%sk(, za'a!y stano!i%ce 'ardzo mi#e zaj(cie ! c !ilac !y!czasu. -adto skóra jaszczurcza, pó#cz!artej stopy d#uga, !ypc ana sianem0 oso'li!oś, 'ardzo zdo'i%ca pokój, gdy siej% za!iesi u po!a#y. Wszystkie !ymienione przedmioty, #%cznie !arte mi(dzy 'ra,mi !i(cej ni$ cztery tysi%ce pi(,set frankó!, oddaje si( przez szczególn% !zgl(dnoś, za sum( tysi%ca talaró!O. KLEANT -iec $e go zaraza zdusi razem z jego !zgl(dności%, tego #otra, opra!c(* 5#ysza# kto kiedy o tak ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona :=

my-eBook
_________________________________________________________________________________________________________________

'ezczelnej lic !ie) -ie doś, mu straszli!ego procentu, jaki ze mnie !yciska, ale c ce mi jeszcze !musza, za trzy tysi%ce frankó! stare rupiecie, ze'rane dia'e# !ie sk%d) Ani d!ustu talaró! za to nie dostan(, a jednak trze'a mi si( zgodzi, na !szystko, co zec ce. W moim po#o$eniu do !szystkiego mo$e mnie przymusi,2 !ie do'rze ten #otr, $e mam nó$ na gardle* STRZAŁKA / przeproszeniem pa7skim, !idz(, $e pan !c odzi na ten sam gościniec, po którym im, +anurg kroczy# do ruiny, !y'ieraj%c pieni%dze z góry, kupuj%c drogo, sprzedaj%c tanio i przejadaj%c z'o$e na pniu. KLEANT 1 có$ mam ro'i,) 8to, dok%d pro!adzi m#odyc przekl(te sk%pst!o ic ojcó!2 niec $e si( potem ktoś dzi!i, $e im $ycz% najryc lejszej śmierci* STRZAŁKA 9rze'a przyzna,, $e ojciec potrafi#'y s!oim o ydnym sk%pst!em o'urzy, najspokojniejszego cz#eka. -ikt mi, <ogu dzi(ki, nie mo$e zarzuci,, a'ym sympatyzo!a# z szu'ienic%0 pośród moic kolegó!, którzy nie 'ardzo prze'ieraj% ! rzemios#ac , za!sze umiem si( przyz!oicie !y!in%, z ka$dej sztuczki, pac n%cej c o, troc ( stryczkiem0 ale musz( przyzna,, $e ten stary post(po!aniem s!oim 'udzi !e mnie szalon% pokus(, a'y go okraś,0 mniemam, i$ taka kradzie$ 'y#a'y napra!d( c !ale'nym uczynkiem. KLEANT >aj no mi t( notatk(0 przejrz( jeszcze. SCENA II HARPA#$!, %I5$!1 LEA!" I %"RZA& A w g)ę,i sceny SIMON 9ak, panie0 to m#ody cz#o!iek, któremu g!a#tem potrze'a pieni(dzy, znajduje si( ! tego rodzaju po#o$eniu, $e zgodzi si( na !szystkie !arunki. HARPAGON Ale czy myślisz, 5imonie, $e nie ma $adnego ryzyka) /nasz jego naz!isko, stosunki, rodzin() SIMON -ie. >ok#adnyc !iadomości nie móg#'ym udzieli,0 !szed#em z nim ! stycznoś, jedynie przypadkiem0 ale on sam dostarczy panu !yjaśnie7. 5#u$%cy upe!ni# mnie, $e pan '(dzie zado!olony. Wszystko, co móg#'ym po!iedzie,, to i$ poc odzi z rodziny 'ardzo 'ogatej, matka ju$ nie $yje, gotó! zaś jest zo'o!i%za, si(, je$eli pan zec ce, i$ ojciec umrze przed up#y!em ośmiu miesi(cy. HARPAGON Hm, to 'y ju$ coś 'y#o. Mi#oś, c rześcija7ska, 5imonie, nakazuje !ygodzi, 'li"nim, skoro to ! naszej mocy. SIMON Fozumie si(. STRZAŁKA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona :?

my-eBook
_________________________________________________________________________________________________________________

po cic(u do .ean'a, po/azuj+c %imona &o to mo$e znaczy,, przecie$ to nasz 5imon rozma!ia z pa7skim ojcem) KLEANT po cic(u do %'rza)/i Mo$e mu ktoś po!iedzia#, kto jestem) &zy$'yś ty mnie zdradzi#)

SIMON do .ean'a i %'rza)/i 8 o* tak !am 'y#o pilno* Któ$ panom po!iedzia#, $e to tutaj) do Harpagona -iec mi pan !ierzy, to nie ja !yja!i#em im pa7skie naz!isko i mieszkanie0 ale s%dz(, nie sta#o si( $adne nieszcz(ście0 ci pano!ie s% dyskretni, mo$ecie si( !i(c porozumie, i tutaj. HARPAGON @ak to) SIMON ws/azuj+c .ean'a 8to !#aśnie oso'a, która pragnie u pana po$yczy, o!e pi(tnaście tysi(cy. HARPAGON @ak to, o'!iesiu* to ty puszczasz si( na takie niecne sposo'y) KLEANT @ak to, ojcze* to ty si( pluga!isz tak anie'nym rzemios#em) %imon ucie/a, %'rza)/a c(owa się SCENA III HARPA#$!, LEA!" HARPAGON Wi(c to ty c cesz si( zrujno!a, takimi niegodzi!ymi po$yczkami) KLEANT Wi(c to ty starasz si( !z'ogaci, tak z'rodnicz% lic !%) HARPAGON 9y śmiesz jeszcze po tym sta!a, tu przede mn%) KLEANT A ty, ojcze, śmiesz jeszcze pokaza, si( oczom ludzkim) HARPAGON -ie !stydzisz si(, po!iedz, grz(zn%, ! takic #ajdact!ac , 'rn%, ! straszli!% rozrzutnoś, i tr!oni, anie'nie maj%tek, z trudem uz'ierany przez rodzicó!) KLEANT &zy ojciec si( nie rumieni poni$a, s!% godnoś, tego rodzaju rzemios#em) +oś!i(ca, onor i do're imi( nienasyconej $%dzy z'ijania talaró!) /dzierst!em s!oim prze!y$sza, niegodzi!e sztuczki, !ymyślone kiedykol!iek przez najs#ynniejszyc lic !iarzy) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.pl 5trona :B

nie maj%c ic na co u$y. $e na ś!iecie trze'a umie. ze s!oic talencikó!. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON /aczekaj tu c !il(0 mam z to'% do pomó!ienia.0 takim. rad jestem z tego spotkania0 to dla mnie przestroga. #otrze* +recz z moic oczu* KLEANT Kto jest !i(kszym z'rodniarzem !ed#ug cie'ie. %"RZA& A STRZAŁKA nie widz+c 6rozyny /darzenie dopra!dy paradne* Musi mie. i g#o!( na karku.) HARPAGON Fuszaj st%d. oddaj( ludziom przys#ugi i korzystam. a'ym 'ardziej ni$ kiedy mia# oko na jego czynności.pl 5trona :C . do moic pieni(dzy. /a#at!iam pe!n% dro'nostk( i spodzie!am si( niez#ej nagrody. (*.. mó!i(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON +recz z moic oczu. z domo!yc rzeczy 'o!iem nic nie zau!a$y#em ! tym spisie. so'ie radzi. na s'ronie Musz( troszeczk( zajrze. stary !idocznie gdzieś jakiś du$y sk#ad rupieci. SCENA IV 6R$ZY!A. któryc potrze'uje. SCENA V 6R$ZY!A. STRZAŁKA Masz tu jakie konszac ty z pryncypa#em) FROZYNA 9ak. co !sz(dzie0 pośrednicz( ! interesac . to ty* Prozyno) &ó$ ty tu pora'iasz) FROZYNA 9o samo. jak mog(. kto kradnie pieni%dze. kto drogo na'y!a pieni%dze.. nie dopro!adzaj mnie do ostateczności. nie'o da#o ! posagu jedynie o'rotnoś. sam 5!oj% drog%. jak ja. FROZYNA Ej$e* to ty. Wiesz do'rze. ojcze2 czy ten. HARPA#$! FROZYNA +anie. czy ten. poczci!y 5trza#ko) 5k%d$e ci( tu spotykam) STRZAŁKA H(.

cześ. o. gdy'y zamiast2 Mdaj( s#o!oO. $e gdy c odzi o pieni%dze. !ydziera. /a#o$( si(. $yczli!yc s#ó!ek. Ale ju$ !raca. g#askania po sercu i trafiania ! tkli!% strun(. +an Harpagon jest ze !szystkic ludzkic istot najmniej ludzk% pod s#o7cem0 najt!ardszym i naj'ardziej nieu$ytym ze śmiertelnyc . go o kon!ulsje0 ugodzi. dopra!dy. Harpagona. <o$e. znaczy przypra!i. 'ardzo rano. L%da. poc !a#.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ STRZAŁKA 8d niego) Ho. g)o*no 1 có$. umykam. HARPAGON ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. mu serce. HARPAGON >opra!dy) FROZYNA @ak$e* ! $yciu pan c y'a nie !ygl%da# tak m#odo0 znam ludzi.pl 5trona :D . pieni%dze koc a !i(cej ni$ onor. nic tutaj nie !skórasz. musia#a'yś !sta. jak si( doi ludzi0 znam sekret zjedny!ania so'ie !zgl(dó!. -ie ma us#ugi. którzy ! d!udziestym pi%tym roku starsi s% od pana. $e pieni%dze ! tym domu s% 'ardzo koszto!ne. a'y coś !ydo'y. przyja"ni. SCENA VI HARPA#$!. STRZAŁKA Praszki.0 ostrzegam. od niego pieni(dzy. do roz!i%zania sakie!ki. $e nie znasz jeszcze im. STRZAŁKA Apadam do nóg* Widz(. $e nie dzi!i#'ym si(. jak pan doskonale !ygl%da* 9o si( nazy!a zdro!ie* HARPAGON Kto) @a) FROZYNA -igdym pana nie !idzia#a tak ś!ie$ym i dziarskim. któr% 'y dopro!adzi#a jego !dzi(cznoś. ile pragniesz0 ale pieni(dzy Q o o* -ic suc szego i 'ardziej ja#o!ego ni$ jego czu#ości0 do s#o!a zaś Mda!a. 9o istny kamie7. FROZYNA Mój <o$e* ju$ ja !iem. FROZYNA 5% us#ugi. 6R$ZY!A HARPAGON po cic(u Wszystko ! porz%dku. i cnot(. mó!i#2 Mpo$yczam s#o!oO. Prozyno) FROZYNA Ac . 5#o!em. ! śmiertelne miejsce. +odzi(ko!a7. przeszy.O ma taki !rodzony !str(t. nie drgn%#'y na!et. za które p#aci si( so!icie. !n(trzności. granit0 gdy'y cz#o!iek kona# ! jego oczac .

o panu i z!ierzy#am matce zamiary. mam ju$ pe#n% sześ. FROZYNA Lartuje pan) &o panu po tym. talenty mam niepospolite. jakie ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. -iec pan przystanie na c !il(.pl 5trona :E . 9utaj nie mia#am a$ takic trudności.) FROZYNA >aj( s#o!o. HARPAGON 9o pra!da0 jednak$e jakieś d!adzieścia latek mniej nic 'y nie zaszkodzi#o. o tutaj. -ie ma na ś!iecie pary. nie mó!i#am* Mi(dzy oczami jaki !spania#y znak d#ugiego $ycia. FROZYNA -o i có$ to jest sześ. której 'ym raz d!a nie umia#a skojarzy. HARPAGON &zy podo'na) FROZYNA <(d% musieli pana do'ija. mó!i#am sto lat. a'y mi si( nie uda#o dopro!adzi.2 ot.dziesi%t lat) Wielkie rzeczy* 9eraz dopiero zaczyna si( dla pana najpi(kniejszy !iek m($czyzny. mó!i( panu0 poc o!asz pan dzieci.. +onie!a$ jestem z tymi ko'ieci(tami ! stosunkac . HARPAGON /nasz si( na tym) FROZYNA @ak$e'y* -iec pan poka$e r(k(.) Widzia# kto. co za linia $ycia* HARPAGON @ak to) FROZYNA -ie !idzia# pan. do ko7ca rzeczy. Mój <o$e. o$eni#a'ym samego su#tana tureckiego z Fzeczpospolit% Weneck%. jak nale$y. 9o !ida. gdy'ym si( upar#a. na oko.dziesi%tk(. 8. rozgada#am si(. HARPAGON & !a#a <ogu* @ak$e nasza spra!a) FROZYNA &zy mo$na pyta.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ @ednak$e. Prozyno. ale pan doci%gnie do stu d!udziestu. !nuki i pra!nuki. kiedy pan i tak do$yje co najmniej setnego roku. jak s%dz(. HARPAGON Myślisz) FROZYNA / pe!ności%. tej linii) HARPAGON -o i có$ to ma znaczy. do której si( za'ior() /!#aszcza co do ma#$e7st!a.

które oszcz(dzili'yśmy na jedzeniu. kr!i so'ie upuści. +i(. jakic !ymaga#a'y inna ko'ieta0 a to !cale nie dro'nostka. $e po!inna 'y o tym pomyśle. $e pan pragnie. HARPAGON <o !idzisz. musz( dziś !yda. /nam s%siadk(. <rzydzi si( gr%. FROZYNA >oskonale. !ieczerz( dla pana Anzelma i 'ardzo 'ym pragn%#. tysi(cy rocznie na grze. HARPAGON >!anaście tysi(cy* FROZYNA 9ak. >alej !#o$ona jest do !ielkiej skromności i prostoty ! u'raniu0 nie lu'i koszto!nyc sukien. sam% sa#at%. czy to nie !yniesie razem okr%g#yc d!unastu tysi(cy) HARPAGON 9ak. Ale liczmy tylko cz!art% cz(ś.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ pan po!zi%# !zgl(dem Marianny. moim po!ozem0 po$ycz( im. serem i ziemniakami0 nie '(dzie si( trze'a !ysadza. FROZYNA Ma pan s#usznoś.. HARPAGON >o'rze0 mog% pojec a. ostatecznie... to najmniej jakie trzy tysi%ce frankó! rocznie. co dziś niecz(sto si( przytrafia u ko'iet. na!yk#a $y. tysi%c zaś talaró!. a'y Marianna !zi(#a dziś udzia# ! uroczystości ma#$e7skiego kontraktu pa7skiej córki. tysi(cy. cztery tysi%ce na strojac i koszto!nościac . FROZYNA @ak to* Ale$ ona !niesie panu ze d!anaście tysi(cy frankó! rocznie. !spania#yc klejnotó!. na !yk!intny stó#. do któryc jej ró!ieśnice !zdyc aj% zaz!yczaj tak gor%co2 to !arte przesz#o cztery tysi%ce rocznie. tu na !ieczerz(. jest z domu przyz!yczajona do 'ardzo oszcz(dnego sto#u. nikt si( nie $eni z pann%. a'y 'odaj czegoś nie mia#a. +rzede !szystkim. zgodzi#a si( 'ez trudności i odda#a mi j% ! tym celu pod opiek(. to czyni dzie!i(. troc ( si( ścisn%. 9o dzie!czyna. HARPAGON &ó$ odpo!iedzia#a) FROZYNA +rzyj(#a z radości%0 gdym zaś uroczyście po!iedzia#a. to nie"le0 jednak$e ten rac unek nie ma ! so'ie nic realnego. a'y i ona 'y#a na tej uczcie. która ! 'ren'e i 7ua8ran'e przegra#a d!adzieścia tysi(cy frankó! ! tym roku. znaj%c j% z ulicy i !iduj%c j% ! oknie. mlekiem. Prozyno. HARPAGON Ale. troc ( przy takiej okazji) <o.. Prozyno. Marianna !y'iera si( po o'iedzie ! od!iedziny do pa7skiej córki0 potem c cia#a'y zajrze. na koszto!ne smako#yki ani desery. z'ytko!nyc me'li. czyś mó!i#a te$ z matk% ! spra!ie posagu) &zyś !yt#umaczy#a jej.pl 5trona :H . FROZYNA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. na c !il( na jarmark i !róci.

a m#ode zaz!yczaj ci%gn% do m#odyc . lat. HARPAGON @edynie dlatego) FROZYNA 9ak. dostaniesz0 mó!i#y mi. Prozyno2 !ma!ia. który panu tym samym przypadnie. $e ma dopiero pi(. ni$'y so'ie mo$na 'y#o !yo'razi.pl 5trona =I . które 'y mi !cale nie 'y#y na r(k(. jak ona si( !yra$a ! tym przedmiocie* -ie mo$e po prostu znosi. HARPAGON >opra!dy* FROZYNA Ape!niam pana. m#oda.. $e ona ma takie usposo'ienie* @a tak$e. jako sukcesj( prostot( ! u'iorze i jako kapita# !str(t do gier azardo!yc ) HARPAGON & y'a kpisz. Wymaga co najmniej sko7czonyc lat sześ. FROZYNA 9o dalej si(ga. !idoku m#odego cz#o!ieka0 nic zaś jej !i(cej nie zac !yca.dziesi%t sześ. tym po!a'niejszy ! jej oczac 0 tote$ ostrzegam pana. któryc nie '(dzie ro'i#a* -ie '(d( przecie$ k!ito!a# z tego. dostaniesz pan. Mó!i.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ /a poz!oleniem.dziesi(ciu2 nie dalej jak przed czterema miesi%cami.. ju$ ! przededniu ma#$e7st!a. kontrakt. któr% mia#am panu oznajmi. gdy'ym 'y# ko'iet%. >zie!czyna jest jak ci !iadomo.2 ma nieprzez!yci($ony !str(t do m#odyc i ceni jedynie starcó!.dziesi%t sześ. K(kam si(. lat. si( przyczyn% pe!nyc !y'ryczkó!. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. &efaló!. czego nie dostan( do r(ki0 'odaj coś musz( zo'aczy. HARPAGON 9rze'a to spra!dzi..dy'yś pan s#ysza#. zer!a#a !szystkie uk#ady. do smaku i $e to goto!e sta. ni$ pi(kny starzec z du$% majestatyczn% 'rod%. HARPAGON -adz!yczajne* 9ego dopra!dy nigdy 'ym nie pomyśla#0 'ardzom rad. to jej nie !ystarczy0 a z!#aszcza nie cierpi nosó! 'ez okularó!. Ale.. HARPAGON >opra!dy. maj%c podpisa. jeśli ktoś panu !nosi jako posag !strzemi("li!oś. . starego -estora i poczci!ego Anc izesa na 'arkac syna. kogo przedsta!iaj%) Adonisó!. a'yś si( nie stara# dla niej odm#adza. jak$e pan jej nie zna* 9o jeszcze jedna !#aści!oś. po!iada. &zy to nie jest rzecz 'ardzo realna. $e cz#o!iek ! moim !ieku mo$e jej nie przypaś. i ponie!a$.. sztyc ó!0 jak pan myśli. jeszcze jedna rzecz mnie niepokoi. $e gdzieś ś!iatami maj% jakiś maj%teczek. ! goto!i"nie* FROZYNA Mój <o$e. nie przepada#'ym !cale za m#odymi. W pokoiku jej na przyk#ad !isi kilka o'razkó!. ty mi szczególne rzeczy po!iadasz. Prozyno. FROZYNA Ac . mi jako posag !szystkie !ydatki. $e pi(. +riama. 1m który starszy. ponie!a$ !iel'iciel przyzna# si(. +arysó! i Apollinó!) -ie2 to portrety 5aturna. nie przy!dzia# okularó!.

dopra!dy. maj%c klepki ! porz%dku.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ FROZYNA Myśl( so'ie.. si( czego przyjemnego ! tyc m#okosac ) &zy to m($czy"ni te !ymuskane lale0 czy ! tym jest co do koc ania) HARPAGON 9o$ samo co dzie7 po!tarzam2 !ygl%da to jak zmok#e kurcz(. czy Marianna nie zna mnie z !idzenia) -ie zau!a$y#a mnie kiedy. jest na co patrze. jakim cudem znajduj% si( ko'iety. -ie !iem. Gadny mi specja#. Kapitalnie* -iec si( pan przejdzie troc (. pra!da. które tak przepadaj% za tym to!arem. portki jak 'anie i p(pek pra!ie na !ierzc u* FROZYNA A jak to z'udo!ane* jak to !ygl%da przy takim cz#o!ieku jak pan* 9o mi m($czyzna dopiero. HARPAGON 9ak !ielkic te$ znó! nie mam. jak !%sy u kota.pl 5trona =6 . jak ona si( ucieszy z pa7skiego poznania. Mam proces. <ogu dzi(ki. klaki z !#osia na g#o!ie. jeśli #aska. Astma jedynie trapi mnie czasami. HARPAGON +o!iedz mi. -akreśli#am jej pa7ski portret0 nie omieszka#am !ys#a!i.0 to mi strój i figura. FROZYNA Ac . nie umiem tego poj%. FROZYNA 9o nic* <ardzo panu do t!arzy z t% astm%0 kaszle pan z !ielkim !dzi(kiem. zdolne za!róci.iera na powr4' minę weso)+ ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. FROZYNA 9rze'a mie. który grozi przegraniem dla 'raku troc ( pieni(dzy. &zy mo$na. gdy'y pan zec cia# !spomóc mnie troc (. przec odz%c) FROZYNA -ie0 ale !iele mó!i#yśmy o panu.i minę poważn+ Móg#'y pan ! najprostszy sposó' zape!ni. "le ! g#o!ie. s!o'odna i pe#na si#y0 nie zna. do odmalo!ania. dopatrze. tak. HARPAGON >o'rze. ! g#o!ie ko'iecie* HARPAGON Wydaj( ci si( nie"le) FROZYNA @ak$e* !prost ś!ietnie. Harpagon przy. Prozyno. -ie u!ierzy#'y pan. -iec si( pan troc ( o'róci. Harpagon ro. !r(cz najmniejszej dolegli!ości. mi !ygran%. 9o mi posta!a kszta#tna. przy sposo'ności mia#a'ym ma#% proś'(. te go#o!%se smarkacze* @est te$ na co lecie. 'ardzo ci dzi(kuj(. przed ni% pa7skic zalet oraz korzyści posiadania takiego m($a. si( do tyc papinkó!* >u$o si( smaku ko'ieta ! tym doszuka* HARPAGON &o do mnie. na takic $ó#todzio'ó!* +ali. trzy !#oski pod nosem.

jakie na niej !ra$enie zro'i ta staroś!iecka kryza. tryska#a z jej oczu. -ie !yo'ra$a pan so'ie. $e nie móg#'yś 'ardziej ! por( pośpieszy. Harpagon ro. za !ygran%0 na !szelki !ypadek. gdym !yliczy#a !szystkie pa7skie przymioty* >opro!adzi#am do tego.. male7ka pomoc mog#a'y mnie posta!i. korespondencji. FROZYNA <#agam pana. 'rudasie dia'elski* Kut!a uda!a# g#uc ego na !szystkie przymó!ki0 'a. z pomoc%. a ma#a. HARPAGON 1d( ju$. >o zo'aczenia. temu to ju$ dopra!dy nie zdo#a si( oprze.. $e doczeka. HARPAGON <ardzoś poczci!a. którym macie jec a. umia#am so'ie z drugiej strony zape!ni. ten proces to dla mnie spra!a niezmiernej !agi. ile radości.. FROZYNA -iec mi pan nie odma!ia #aski. niec !cześnie podadz% kolacj(. na nogi.. a'yś pan !idzia# zac !yt.. c ciej nie odma!ia. & cia#a'ym. HARPAGON +ójd( po!iedzie. so!it% nagrod(. HARPAGON 1 polec(. HARPAGON <ardzo mi mi#o to s#ysze. na jarmark. Wo#aj% mnie. Ale przede !szystkim oczaro!ana '(dzie tymi spodniami na sprz%czkac 2 oszaleje po prostu0 koc anek z takimi sprz%czkami. gdy'y mnie ! istocie nie zmusza#a ci($ka potrze'a. nie trze'a jeszcze da!a. a'y !am nie zaszkodzi#o. FROZYNA +rzysi(gam. Harpagon wraca do miny weso)ej Fadoś. si( nie mo$e c !ili ma#$e7st!a. Musz( doko7czy. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. jak$e pan jej przypadnie do gustu.pl 5trona =: . HARPAGON >o !idzenia. Harpagon ro.i się poważny @estem zgu'iona. z jakim s#uc a#a opo!iada7 o panu. tego. a'y przygoto!ali po!óz. ty stary psie. FROZYNA sama -iec $e ci( fe'ra ściśnie. Prozyno0 dopra!dy jestem ci szczerze o'o!i%zany. o któr% '#agam.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ Ac . o co prosz(. je$eli go przegram. FROZYNA -ie naprzykrza#a'ym si( z pe!ności%. FROZYNA -iec mi pan !ierzy.i się poważny 9o mi po prostu $ycie ocali2 !dzi(czna panu '(d( niesko7czenie.

!ody. i cie'ie.. %Z9ZY#IE&E . ! ZIEBEŁKO Ale kiedy. 5zczygie#ek. mój kaftan po jednej strome strasznie poplamiony olejem.. kiedy ujrzycie. prosz( pana. SZCZYGIEŁEK A zno!u moje szara!ary ca#kiem podarte z tylu.A :<. WALERY..0 !ytr%ci si( z zas#ug. li'erii. zacznijmy od pani. .. $e goście si( ju$ sc odz%. . LEA!". c od"cie tu !szyscy0 dam !am rozkazy na dzisiaj i !yznacz( ka$demu jego zaj(cie. %Z9ZY#IE&E . przeznaczam do p#ukania szklanek i nale!ania !ina.pl 5trona == . a nie !zorem tyc '#aznó! lokai.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ AKT TRZECI SCENA I HARPA#$!. ELIZA. pani '(dzie za to odpo!iada. i to niejeden raz.. JAKUB na s'ronie 9ak. pani &laude. p#ótnianki) HARPAGON 9ak. kiedy si( nikomu o tym nie śni#o* &zekajcie. !ida. 9o'ie !i(c po!ierzam o'o!i%zek posprz%tania ! ca#ym mieszkaniu0 prosz( tylko nie ściera. & od" no tu. +rócz tego oddaj( pani podczas !ieczerzy nadzór nad 'utelkami0 jeśli si( któraś gdzieś za!ieruszy al'o te$ jeśli si( coś st#ucze. =2ZIE<E& $ HARPAGON >alej. LEA!". ELIZA.aude -o. HARPAGON do pani 9.A :<. PA!I 9LA:2E z mio')+ w ręce. Pani 9. gdy ktoś '(dzie mia# pragnienie.iża się z mio')+ >o'rze. a pami(tajcie przy tym nie $a#o!a. HARPAGON ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. SZCZYGIEŁEK &zy mamy zdj%. WALERY. a$ ktoś poprosi. mocno2 to 'ardzo niszczy. co to naprzykrzaj% si( ludziom i nama!iaj% do picia. $e uczci!szy uszy. ju$ pod 'roni%. SCENA II HARPA#$!. &zyste !ino uderza do g#o!y. ruszaj pani. mi. JAKUB na s'ronie Foztropny !ymiar kary. =2ZIE<E& $ HARPAGON &ie'ie. ale tylko !ó!czas. Rdzie'e#ko. tak. a pami(tajcie nie zniszczy.aude z.

nie '(dziesz mia# po!odu si( uskar$a. zalecam ci. KLEANT @e$eli mam pra!d( !yzna.p. gdy'ym to utrzymy!a#0 ale co si( tyczy grzecznego przyj(cia. nie mog( po!iedzie. WALERY. a'y nic nie przepad#o. ojcze. ma 'rzyma. HARPAGON -o.eju A ty. a. co so'ie myśl% dzieci.pl 5trona =? . prosz(. 9o zaj(cie dla m#odej panienki. kiedy '(dziesz us#ugi!a#. niu7ko. ojcze) Wykrzy!ia. 'yś t( oso'( przyj%# jak najuprzejmiej i 'y# dla niej tak grzecznym. ojcze./ape.usz przed so. a'ym 'y# 'ardzo rad. w ja/i spos4.amę z o. po/azuj+c mu. która ci( c ce od!iedzi. kiedy ojciec $eni si( po!tórnie. i$ pod tym !zgl(dem spotkasz si( z najściślejszym pos#usze7st!em. paniczu. jak nale$y moj% narzeczon%. r(cz( ci. do =dzie. gdy przyjdzie sprz%ta.e)/a. HARPAGON przedrze3niaj+c 9ak. KLEANT @a. ELIZA. Ale je$eli pragniesz. moja córko. a'ym zupe#nie !ymaza# z pami(ci ostatni% spra!k(. ojcze.. LEA!". WALERY. SCENA III HARPA#$!. SCENA IV HARPA#$!. ze sto#u. jak tylko zdo#asz. si( na ni%. któremu #aska!ie prze'aczy#em ostatnie !y'ryki. pami(taj* KLEANT /o'aczysz.y zas)oni. LEA!". HARPAGON <ardzo ci si( to c !ali.. Fozumiesz) ELIZA 9ak. trzymaj za!sze kapelusz ! ten sposó'. ojcze.2 za'ierzesz j% ze so'% na jarmark. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.A :< HARPAGON 9y. i$ ta oso'a zostanie moj% macoc %2 sk#ama#'ym. i jakim okiem patrz% zaz!yczaj na tak z!an% macoc (. i '(dziesz u!a$a#a.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ do %zczygie)/a 5za* 9rzymaj si( zr(cznie ko#o ściany i o'racaj si( za!sze frontem. a'y ci ró!nie$ nie !pad#o do g#o!y !ykrzy!ia. ..+.A :< HARPAGON A ty. si( na ni%) z jakiej przyczyny) HARPAGON Mój <o$e* ju$ my !iemy. A pami(taj te$ przyj%. . '(dziesz mia#a oko.

HARPAGON &ó$ u dia'#a. JAKUB na s'ronie &uda si( dziej%* HARPAGON +o!iedz no mi2 potrafisz zgoto!a. je$eli pan da dosy. ci%gle pieni(dzy* /da!a#o'y si(. im. JAKUB &zy do stangreta zamierza pan mó!i. Zdejmuje .A :< HARPAGON Walery. Kto c ce okaza. pomó$ mi ! tej spra!ie. & od" tu. z'li$ si(. HARPAGON >o o'yd!óc . po!inien umie. JAKUB Ale do którego najpier!. jak si( nale$y) JAKUB 8!szem..erię s'angre'a i u/azuje się u. da.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ SCENA V HARPA#$!.i. pieni(dzy. WALERY. zac o!a#em ci( na ostatek. do'rze jeś. jeśli laska. JAKUB -iec pan zaczeka. do'r% kolacj( za drogie pieni%dze* to naj#at!iejsza rzecz pod s#o7cem0 nie ma tak miernej mózgo!nicy. HARPAGON >o kuc arza.pl 5trona =B . $e jest zdatnym cz#o!iekiem. pieni(dzy. jak tylko2 pieni(dzy.rany za /uc(arza HARPAGON &ó$ to. $e oni nie umiej% nic innego. za ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON +rzyrzek#em !yda. która 'y si( nie !ysili#a na to. .. dziś kolacj(.. pieni(dzy. @aku'ie. Wci%$ jedno s#o!o ! g('ie2 pieni(dzy* &i%gle s#ysz( tylko2 pieni(dzy* 8to ic ulu'iony konik2 pieni%dze* WALERY 5#ysza# kto kiedy 'ezczelniejsz% odpo!ied"* Wielka sztuka ugoto!a. czy do kuc arza) <o jestem jednym i drugim. za jakieś komedie) JAKUB @estem na us#ugi. u diaska. @aku'ie.

HARPAGON Hej tam* masz mi odpo!iada. panie rz%dco. na pytanie. +ier!sze danie. to 'y starczy#o dla ca#ego miasta* JAKUB +ieczyste. za tanie pieni%dze. ! tym domu do !szystkiego c cesz nos !ściu'ia. to trze'a '(dzie cztery !ielkie dania i pi(. znajdzie si( i dla dziesi(ciu.. jak !idz(.. c cesz mnie ca#ego* JAKUB Kegumina. HARPAGON zas)aniaj+c mu znowu us'a @eszcze* ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. WALERY Fozumie si(.. po$re.. JAKUB >o'rze jeś. przysta!ek. 'ardzo 'y#'ym !dzi(czny. . HARPAGON zas)aniaj+c mu us'a rę/+ A. JAKUB Ano. gdy'yś mnie pan nauczy# tego sekretu i o'j%# urz%d kuc arza. JAKUB do Wa. HARPAGON &ic o mi* &zegó$ !i(c trze'a) JAKUB 8to jest tu pan rz%dca.. JAKUB 1le$ osó') HARPAGON 8śm do dziesi(ciu0 ale trze'a liczy. za tanie pieni%dze* WALERY Fozumie si(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ tanie pieni%dze.dzie jest dla ośmiu. #otrze. 'o. HARPAGON &ó$ u dia'#a.. który ugotuje panu do'rze jeś.erego >ali'óg... tylko na ośm. /upa..pl 5trona =C .

ty i podo'ni to'ie. @ak ty to po!iedzia#eś) WALERY + o t o s i ( je.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ WALERY do . HARPAGON Ma s#usznoś. 5#ysza#eś) do Wa.a/u. HARPAGON Ac . i popytaj si( lekarzy. skromnie0 to. a'y ic uśmierca. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. nie. pi(knie po!iedziane* 9o najpi(kniejsza sentencja. -ie. WALERY -ie omieszkam. niec pan to mnie pozosta!i0 ju$ ja !szystko zarz%dz( jak trze'a.a/u. pra!dzi!ym przyjacielem s!yc gości. i co zaraz syci2 ot.. a ' y $ y .. te s#o!a2 c c( je !yry. WALERY -iec si( pan na mnie spuści. n i e z a ś p o t o s i ( $ y j e. a'y !szyscy pop(kali) &zy pan po to sprosi# gości. JAKUB 9ym lepiej* mniej '(d( mia# k#opotu. $e to prosta mordo!nia.a A a.. HARPAGON +ami(taj mi spisa. a ' y $ y . !edle s#ó! staro$ytnego filozofa.. HARPAGON do .a & cesz. &o si( zaś tyczy !ieczerzy.. czy mo$e 'y. a ' y $ y . jakie przepisy zdro!otne. z#otymi literami nad kominkiem. z przejedzenia) 1d"$e so'ie przeczyta. stó# prze#ado!any potra!ami. 9o zapyc a.. daje im jeś.. HARPAGON Wi(c do'rze. a n i e p o t o j e. a ' y j e ś . czego nie mo$na du$o jeś. HARPAGON do Wa.erego &ó$ to za !ielki m(drzec po!iedzia#) WALERY -ie przypominam so'ie ! tej c !ili.pl 5trona =D . coś takiego. jak% s#ysza#em ! $yciu2 + o t o s i ( $ y j e. potra!k( 'arani% do'rze t#ust%0 do tego ciasto nadzie!ane g(sto kasztanami. to nie to. p o t o s i ( j e. Kto c ce si( okaza. coś szkodli!szego dla cz#o!ieka ni$ nadmierne jedzenie. WALERY >o!iedz$e si(. @aku'ie.. n i e z a ś p o t o s i ( $ y j e..erego -ajlepiej da.. a ' y jeś. a ' y j e ś .

si( do syta. do czego zmierza. koniec ko7có!. WALERY +an @aku' coś du$o rezonuje. skoro same led!ie si( !lok%* WALERY Aprosz( s%siada. ale za to najeś. kiedy patrzy na ic niedol(. $e le$% na podśció#ce2 'iedne z!ierz(ta nie !iedz%. !inem. z kamienia. szkielety. a'y panu 'ak( ś!ieci. JAKUB +an rz%dca coś !e !szystko nos !ściu'ia. JAKUB -ie. niec zgin% z innej r(ki.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON A teraz. w/)ada p)aszcz +o!iada pan. $e to ju$ led!ie cienie. karoc(. sol% i ś!iecami. cz#o!iek ma serce dla s!oic koni2 zdaje mu si(. nie z mojej. a'y zast%pi# @aku'a na ko"le0 !szak$e i tak '(dzie tu potrze'ny. 5erce si( kraje patrze. i uj%. Wol( ju$. /a!ieziesz na jarmark.0 to. panienki na jarmark. nie mog( lizusó! i do'rze !idz(. JAKUB -iec pan czeka2 to do stangreta. one po prostu z nóg lec%* -ie po!iem panu. porz%dnie. konie ! pogoto!iu. a'y tak nie mie. !idma. dali'óg. @ak$e pan c cesz. nad drze!em. a nie konie. gdy'ym uderzy# 'atem te c udzi(ta. prosz( pana.. to tylko po to. HARPAGON &ic o tam* JAKUB @a. @aku'ie. a'y one za!lok#y karoc(. litości nad 'li"nim. trze'a !yc (do$y. to ju$ jeś. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. 9o jego !ieczne trz(sienie si( nad c le'em. JAKUB +an myśli. nie mia#'ym od!agi ic zaprz%c sumienie 'y mnie gryz#o.. HARPAGON Wielka krzy!da* &a#y dzie7 nic nie ro'i%. HARPAGON Le trze'a !yc (do$y. nie ma co o tym gada. $e kto nic nie ro'i. 8d ust so'ie codziennie odejmuj(.. HARPAGON -ie!ielka praca od!ie".pl 5trona =E . znieś. panie.. co to podśció#ka. karoc( i mie. $e sam cierpi. nie potrze'uje) Kepiej 'y !ysz#o na zdro!ie 'iednym 'ydl%tkom praco!a. JAKUB -iec '(dzie. JAKUB +a7skie konie) Ale$. dopra!dy codziennie s#ysze. 'o prosz( pana. trze'a 'y. Wściek#oś. mnie ju$ 'ierze0 przykro mi. a'y je po$y!i.* Ale trzyma je pan na tak ścis#ym poście. na t( mizeri(* <o. pana za serce.

ij+c . $e pan 'y si( rozz#ości#. jak po!iem pra!d(. który c cesz tutaj gra. JAKUB 5koro !i(c pan ka$e. mam rzec pra!d() Fuszy. HARPAGON -aucz( ci( takic gada7* SCENA VI WALERY. nie zgad#em) -ie c cia# pan !ierzy. ultaj i 'ezczelnik. 'a#!an. $e pan za!sze si( umie pognie!a. Mó!i#em. gdy'ym 'y# pe!ny. a'y móc nic nie da. mości @aku'ie. ten... 5#o!em.a @esteś g#upiec. 8!szem. !rzepi# panu po ciemku porcyjk( 'atogó!. co ludzie o mnie mó!i%.. ani troc (. HARPAGON . mi zro'isz2 rad '(d( us#ysze. to nie t!oja spra!a. -iec co c ce '(dzie. dusigroszu.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ co ludzie gadaj% o panu. 9en po!iada. Jmiej si( z kijó!. . mam serce2 po moic koniac pan jest cz#o!iekiem. coraz to no!e po!iastki o pa7skim sknerst!ie. /e !szystkic stron przycinki za pana musimy znosi. $e si( pan pognie!a. JAKUB A a* pe!ien jestem.a/u. co o mnie gadaj%) JAKUB 8!szem. HARPAGON Ani mi si( śni. $e pan ka$e druko!a.. du'elto!% licz'( postó!0 drugi. @esteś pan pośmie!iskiem ca#ego ś!iata0 nikt o panu inaczej nie mó!i. a'y domo!nikom na#o$y.A :< WALERY *miej+c się Widz(. $e dr!i% !sz(dzie z pana. jak pan sam podkrada# o!ies koniom. które sam dostaniesz. $e pe!nego razu poz!a#eś pan kota z s%siedniego domu za to. co tu 'y# przede mn%.. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ja i dla pana. jak pana o'ra'iaj% na !szystkie strony. o coś na s#u$'( z okazji -o!ego Foku lu' odpra!y. oso'ne kalendarze z pod!ójn% licz'% dni krzy$o!yc i !igilii. !a$n% figur(. nie z moic . @eden mó!i. $e panu zjad# resztk( potra!ki 'araniej0 ó!. po!iem ot!arcie. przyjemnoś. $e pan si( nie pognie!a. HARPAGON Móg#'yś mi po!iedzie.. 'rudasie i lic !iarzu. $e ci "le p#ac% za t!% szczeroś. a'y si( nie s#ysza#o. którego koc am naj!i(cej na ś!iecie. HARPAGON -ie. JAKUB A co. tylko jak o sk%pcu. JAKUB >o lic a. so'ie z pana i o'nosi. ś!iat nie ma !i(kszej uciec y ni$ d!oro!a. i $e !#asny stangret. mości przy'#(do. mości @aku'ie. do któryc si( pan nikomu nie przyzna#. mimo !szystko.pl 5trona =H . si( nie mo$na. $e sc !ytano pana ! nocy.

. ostatecznie..pl 5trona ?I .my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ WALERY Ej$e. g)o*no A czy !iesz. niec si( pan nie z#ości. jesteś tylko lic ym kuc t%) JAKUB Wiem. $e 'ardzo #at!o móg#'ym prze#oi. naucz( ci( śmia. zuc a0 jeśli '(dzie doś.erego. a'y si( przestraszy. z !olna* JAKUB &o z !olna) jak mi si( '(dzie podo'a#o* WALERY /a poz!oleniem. ja tylko tak.a JAKUB -ic. ja cie'ie) JAKUB Ale$ nie !%tpi(. panie @aku'ie. g#upi.. przetrzepi( go troc (.ery nas'ępuje z /o. JAKUB na s'ronie 8 o. /'4ry się co>a WALERY Ej$e. panie śmieszku. WALERY &zy ty !iesz. jak nale$y) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. nic. !iem. 5pró'uj( uda. WALERY Le. JAKUB Widzicie '#azna* WALERY +anie @aku'ie. WALERY 1 $e mnie jeszcze nie znasz.ei na ... @ak si( !ezm( do kija. panie śmia#ku. si( z innego tonu) nas'ępuje gro3nie na Wa. coś mi cienko śpie!a.a/u. je$eli '(dziesz mi ! drog( !#azi#. WALERY @ak to2 do kija) Wa. JAKUB -ie ma $adnego pana @aku'a. $e ja śmieszkó! nie lu'i( i $e. to ci skór( !y#oj(.

jeszcze si( porac ujemy. Mniejsza zreszt% o mego pana0 on ma przynajmniej jakieś pra!o mnie grzmoci. !iem a$ nadto do'rze. o/)adaj+c /ijem .my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ JAKUB -iec pan daruje. strasznie 'oj( si( tego spotkania. SCENA VIII 5ARIA!!A. ! domu. @aku'ie. . pra!d(. czy pan ! domu) JAKUB 8.0 ale co z panem rz%dc%. WALERY Wy#oisz mi skór(. JAKUB 8 o.* 9o lic e rzemios#o2 !yrzekam si( go0 odt%d nie ! g#o!ie mi mó!i. SCENA VII 5ARIA!!A. ! domu.pl 5trona ?6 .. WALERY A mnie t!oje $arty !cale nie smakuj%. narz(dzia tortur. Prozyno. uczu. $e czekamy. po!iadasz) JAKUB 9ak so'ie $arto!a#em. JAKUB sam -iec dia'li !ezm% szczeroś.a/u. FROZYNA Ale dlaczego) 5k%d ten niepokój) MARIANNA Ac . prosz(. tak mi dzi!nie jakoś0 jeśli mam pra!d( po!iedzie. oso'y.a -iec ci( to na drugi raz oduczy g#upic $artó!. ty si( pytasz) &zy nie mo$esz so'ie !yo'razi. która za c !il( ma zo'aczy. 6R$ZY!A. FROZYNA +o!iedz mu. jakiś nie'rzydki 'uziaczek. na jakie jest skazana) FROZYNA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. 6R$ZY!A MARIANNA Ac .A :< FROZYNA -ie !iesz.

pi(kna panienko. ni$ pana Harpagona. trze'a $yczy. nie za!sze jest tak uprzejma dla naszyc zamiaró!. FROZYNA Ale czy do!iedzia#aś si( 'odaj. MARIANNA 9ak. ale$ ona nic nie odpo!iada) nie okazuje $adnej radości z mego !idoku) FROZYNA @eszcze nie mo$e oc #on%. ale 'ogatym. tak pe#ne grzeczności i szacunku.. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. a'y si( ic dopatrze.pl 5trona ?: . Prozyno. i !spomnienie to niema#% odgry!a rol( !e !str(cie do narzuconego mi ma#$e7st!a. FROZYNA &zy panna $artuje) Wyc odzisz za7 tylko z tym !arunkiem. 6R$ZY!A. Prozyno. kto to taki) MARIANNA -ie. z!ykle s% goli jak ś!i(ci tureccy. gdy'y mia# nie umrze. i$ m#ody elegancik. $e gdy'y c odzi#o o przyjemny rodzaj śmierci. +oznaj( z t!ojej minki. !ola#a'yś do tego inne narz(dzie. do k!arta#u* Ale otó$ i on !e !#asnej oso'ie. którego mo$na pokoc a. troc ( !str(tu0 ale to przecie$ nie na !iecznoś. $e jest cz#o!iekiem. $e ci si( ośmielam przedsta!i. Kepszy zapra!d( los czeka ci( z m($em starym. doś. Jmier. 9o pe!na. poz!oli ci znale". i$ kilkakrotne jego od!iedziny i o'ejście. zosta!i#y mi nader mi#e !spomnienie. MARIANNA Mój <o$e. jaka istnia#a kiedy ! krainie g!iazd. +rzyznaj(.. $e zostaniesz pr(dko !do!%0 to jeden z punktó! ślu'nego kontraktu* 9o 'y#a'y 'ezczelnoś. 5ARIA!!A HARPAGON do 5arianny -ie gnie!aj si(. zaprószy# ci nieco g#o!(. $e t!oje !dzi(ki dostatecznie jaśniej% oczom.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ Wierz( 'ardzo. có$ za posta.0 ale !szak i na g!iazdy ludzie patrz% przez szk#a. $e pani jesteś g!iazd% i jak% g!iazd%* -ajpi(kniejsz% g!iazd%. o którym mi mó!i#aś. ! okularac .0 przy tym dzie!cz(ta za!sze si( !stydz% pokaza. dopiero czyjegoś zgonu* Jmier. FROZYNA Mój <o$e* takie gagatki s% 'ardzo przyjemne i umiej% si( przypodo'a. szcz(śli!%. Wiem. gdy'y rzeczy zale$a#y od mego !y'oru. jego.* SCENA IX HARPA#$!. Prozyno. s% !idoczne same przez si( i nie potrze'a szkie#. tak od razu. MARIANNA Ac . kto zatrze to przykre !spomnienie. i$ a'y móc 'y. nie !iem0 ale to !iem. nie myśl( przeczy.2 !yznaj(. lu' oczeki!a. to straszna rzecz.0 ale có$. co dzieje si( ! serduszku. ja zaś t!ierdz( i ur(czam. kogoś milszego. $e z!i%zek taki nie !ró$y z'yt !ielkic rozkoszy i $e trze'a '(dzie prze!alczy. !ola#a'ym raczej jego ni$ innego. Prozyno.. !ierzaj.

czaruj%ca istoto. MARIANNA po cic(u do 6rozyny 8. SCENA XI HARPA#$!. pani%. MARIANNA na s'ronie -ie !ytrzymam d#u$ej. pi(kna duszyczko.. có$ za !str(tny cz#o!iek.. ELIZA. 5ARIA!!A. niepra!da$) Ale z#e zielsko za!sze pr(dko rośnie. HARPAGON >u$a dzie!czyna. MARIANNA na s'ronie &ó$ za figura* HARPAGON @estem ci nader zo'o!i%zany za takie uczucia. córka pragnie si( z to'% przy!ita. ci uszano!anie.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON do 6rozyny Masz s#usznoś. HARPAGON /'yt jesteś #aska!a. ELIZA. 6R$ZY!A. MARIANNA po cic(u do 6rozyny ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. LEA!". HARPAGON po cic(u do 6rozyny &o mó!i moja ślicznotka) FROZYNA Le pan jest zac !ycaj%cy. 5ARIA!!A. co ja po!innam 'y#a uczyni. 6R$ZY!A MARIANNA /'yt pó"no dope#niam mi#ego o'o!i%zku. SCENA X HARPA#$!. =2ZIE<E& $ HARPAGON 8to syn pragnie z#o$y. ELIZA +ani uczyni#aś to.0 do mnie nale$a#o uprzedzi.pl 5trona ?= . do 5arianny 8to. WALERY.

$e ty. !yra$aj%c ot!arcie s!e pra!dzi!e uczucia.. naturaln% odraz(. o którym ci mó!i#am. mimo !szystko. zrozumiesz je tak jak nale$y i pojmiesz. i$ ojciec nie móg# uczyni. przykrości0 i o ile przemoc nie zmusi mnie do tego. 9e s#o!a mog#y'y si( !yda. uprzejme0 ale pe!ien jestem. !e mnie macoc (. $e to z mej !oli grozi panu to nie'ezpiecze7st!o. Prozyno.. do jakiego stopnia staje on na drodze mym pragnieniom0 je$eli mam pra!d( !yzna. nie spodzie!a#em si( nigdy takiego spotkania. z tego samego tonu. ślicznotko. daj( panu s#o!o.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ Ac . $e zmieni zapatry!ania. HARPAGON /'yt do'ra jesteś. i$ z radości% po!itam ! to'ie moj% macoc (. i$ ten z!i%zek musi !e mnie 'udzi. >!orne oracje z'yt trudne mi s% ! tyc !arunkac 0 niepodo'ie7st!em mi jest !inszo!a. ma#$e7st!o to nie przysz#o'y do skutku. HARPAGON A to dopra!dy 'ez!stydnik* Gadna oracja po!italna* MARIANNA @a zaś ! odpo!iedzi !yznam. i mnie ró!nie$ 'y#o'y 'ardzo niemi#o ujrze. $e gdy'y rzeczy zale$a#y ode mnie. nie mo$esz si( domyśla. co mó!i. spra!i# mi przyjemnoś. MARIANNA Ape!niam. HARPAGON Ma s#usznoś. KLEANT do 5arianny @eśli mam pani pra!d( !yzna. zmniejszy#o'y to mój szacunek do niego. 9o spotkanie zaskoczy#o mnie nie mniej od pana0 nie 'y#am przygoto!ana na takie zdarzenie..pl 5trona ?? . $e si( nie czuj( 'ynajmniej o'ra$on%0 przeci!nie. +odo'a mi si( to !yznanie0 gdy'y przemó!i# inaczej. nie doś. $e moje uczucia ! tym !zgl(dzie s% zupe#nie podo'ne. za zuc !alst!o syna0 g#uptas nie pojmuje jeszcze znaczenia tego. MARIANNA 9o$ samo mog#a'ym po!iedzie. -ie myśl. $e tak t#umaczysz jego g#upst!a. pani. có$ za zdarzenie* 9o !#aśnie ten. KLEANT 9o pe!na. nadz!yczajny z'ieg okoliczności* HARPAGON A!a$am. pani. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. które pana tak mart!i. +rzepraszam ci( 'ardzo. pani jej tytu#u. po!iem z przeproszeniem mego ojca. lepszego !y'oru i $e zaszczyt ogl%dania pani jest dla mnie niema#ym szcz(ściem0 jednak$e.. /a nic nie c cia#a'ym panu zro'i. prosz(. @e$eli panu 'y#o'y przykro !idzie.. FROZYNA do 5arianny 1stotnie. kim jestem. i$ pani si( dzi!i. / czasem zreszt% na'ierze rozs%dku0 zo'aczysz. nie '(d( pani upe!nia#. $e nie przystan( nigdy na ma#$e7st!o. kiedy dziś rano ojciec o'!ieści# s!ój zamiar. -a takie g#upie odez!anie trze'a odpo!iedzie. Wiedz%c. ! nim pasier'a. !idz%c mnie ojcem tak doros#yc dzieci0 ale !krótce z'(d( si( o'ojga. o so'ie. /dzi!i#em si( niema#o.

5ARIA!!A. a'ym k#ama# s!oim myślom) HARPAGON @eszcze* zaczniesz ty mi gada. ola* KLEANT W t!oim imieniu. 'y zec cia#a im u!ierzy. i$ nie !idzia#em ! ś!iecie nic ró!nie uroczego0 nie pojmuj( !i(kszego szcz(ścia ni$ podo'a. ELIZA. nie 'y#'ym zdolny odmieni. 9ak. ojcze. a ! zdo'yciu go pok#ada#'ym ca#% m% dum(. $e nie pomyśla#em o jakiej przek%sce przed spacerem. '(d( przema!ia# inaczej. uczu. daktyli i konfitur. krzese#* FROZYNA -ie0 lepiej udamy si( teraz na jarmark. $e posta!i( si( na miejscu ojca i !yznam ci. ojcze2 kaza#em ! t!oim imieniu przynieś. mam j(zyk. które 'ym prze#o$y# nad pot(g( naj!i(kszyc !#adcó! ś!iata.. HARPAGON +atrzcie mi '#azna* <rnie coraz dalej* KLEANT &zy c cia#'yś. a'y !cześniej !róci. pani0 szcz(ście posiadania ci( jest ! moic oczac najpi(kniejszym losem. czego 'ym nie 'y# zdolny uczyni.pl 5trona ?B .erego Walery* ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook..my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT -ie. skoro tak ka$esz.set.. 6R$ZY!A HARPAGON do 5arianny /ec ciej !y'aczy. a'y mó!i. !i(cej czasu do ga!(dki.e)/a Wo#aj tam. pani. WALERY. i prosz( usilnie pani%. niec zaprz(ga. SCENA XII HARPA#$!. HARPAGON >o kro. przema!ia#em do pani. -ie istnieje nic. i mie. ojcze. KLEANT +ostara#em si( o to. z innego tonu) KLEANT >o'rze !i(c. si( to'ie0 tytu# t!ego m($a jest zaszczytem i rozkosz%. za sie'ie0 nie potrze'uj( ad!okata. Hej tam. +oz!ól !i(c. HARPAGON Hola. par( koszó! c i7skic pomara7cz. ojcze. LEA!".0 ślicznotko. ojcze. synu. HARPAGON do =dzie. HARPAGON po cic(u do Wa. dla tak koszto!nej nagrody0 najpot($niejsze zapory.

$e to nie dosy. '#yszczy !spaniale.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ WALERY po cic(u do Harpagona /!ario!a#) KLEANT A!a$asz. MARIANNA <ardzo pi(kny. ogie7 ma niezró!nany. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. a'y pani przyj(#a ten pierście7 dla t!ojej mi#ości) HARPAGON po cic(u do syna @ak to) KLEANT do 5arianny Ale$ tak* ojciec daje mi znaki. & ciej pani przyj%.diamen' -ie. który ojciec ma na palcu) MARIANNA W istocie. MARIANNA -ie c cia#a'ym. pragn%#'yś.. pani. MARIANNA Ale$ i to 'y#o zupe#nie z'yteczne.. ! z'yt pi(knyc znajduje si( r%czkac . KLEANT zagradzaj+c drogę 5ariannie. /'4ra c(ce odda. KLEANT do 5arianny Lartuje pani) /a nic ! ś!iecie nie !zi%#'y go z po!rotem..) Mam nadziej(. a'ym pani% nak#oni# do przyj(cia. ten ma#y upominek. HARPAGON @a) KLEANT -iepra!da$. jaki sk#ada ci ojciec. rzeczy!iście.. ojcze. ojcze. HARPAGON na s'ronie 8szalej(. kiedy pi(kniejszy diament ni$ ten.. KLEANT zdejmuj+c ojcu diamen' i wręczaj+c 5ariannie Musi pani z 'liska zo'aczy.pl 5trona ?C . KLEANT &zy zdarzy#o si( pani !idzie. $e pani zec ce daro!a.

+rzez litoś. i$ ojciec pognie!a# si( na mnie.e nie pozwa.. KLEANT 8.aj+c 5ariannie odda. FROZYNA ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON ja/ wyżej Gotrze* KLEANT do 5arianny +rzypra!isz go o c oro'(. MARIANNA Ale$ prosz(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ MARIANNA 9o 'y#o'y. HARPAGON cic(o do syna. KLEANT Ani mo!y. KLEANT ci+g. co mog(. groż+c mu Kacie* 8pryszku* KLEANT 9o nie moja !ina..pl 5trona ?D . pani nie opieraj si( d#u$ej. jaki !z'urzony odmo!%. jest ! rozpaczy....pier*cion/a Ale$ nie. zdrajco* KLEANT do 5arianny Widzi pani. ojcze.. Fo'i(. a'y pani% nak#oni. to 'y#a'y o'raza.0 có$ kiedy si( upiera. HARPAGON na s'ronie -iec !szyscy czarci.. HARPAGON ja/ wyżej Wisielcze* KLEANT @esteś pani przyczyn%. HARPAGON po cic(u do syna A. pani.

LEA!". czy zro'i#eś so'ie co z#ego) HARPAGON /drajca* musieli go przekupi... ELIZA. We"$e pierścionek. KLEANT &o si( sta#o. a'y mi kark skr(ci#* WALERY do Harpagona Ale$ nie. ga#ganie) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. niec przyjdzie innym razem. HARPAGON &zego c cesz. lecz nie omieszkam z!róci.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ do 5arianny Mój <o$e* &ó$ za ceremonie. z panem. LEA!". WALERY.. %Z9ZY#IE&E SZCZYGIEŁEK wpadaj+c i przewracaj+c Harpagona +anie. $e trze'a si( śpieszy. nic panu nie '(dzie. =2ZIE<E& $ ! ZIEBEŁKO +anie. MARIANNA do Harpagona A'y !i(c pana nie gnie!a. ELIZA. $e jestem zaj(ty. przy sposo'ności. SCENA XIII HARPA#$!. HARPAGON 8c . $e przyniós# pieni%dze dla pana. 6R$ZY!A. myśla#em. 5ARIA!!A. za'i# mnie. ! ZIEBEŁKO Mó!i.. HARPAGON +o!iedz. 6R$ZY!A. SZCZYGIEŁEK do Harpagona +rzepraszam 'ardzo. pani0 !racam natyc miast SCENA XIV HARPA#$!. cz#o!iek jakiś c ce mó!i. zatrzymuj( go na razie. moi d#u$nicy.. HARPAGON do 5arianny Wy'acz mi. WALERY. skoro pan c ce koniecznie. ojcze..pl 5trona ?E . 5ARIA!!A.

synu !yrodny* c cesz !i(c mej ruiny) AKT CZWARTY SCENA I LEA!".) Widocznie mój z#y los tak pokiero!a# spra!%. SCENA XV HARPA#$!. 5ARIA!!A. ELIZA 9ak.. $eście mi si( za!czasu nie z!ierzyli z ca#% istori%. $e konie nie podkute. 6R$ZY!A KLEANT /osta7my tutaj. pod!ójnie cenn% ! moic smutnyc losac . spokojnie.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ SZCZYGIEŁEK & cia#em po!iedzie. $e '(d( za cie'ie ro'i# onory domu i zapro!adz( pani% do ogrodu. jakie ty masz plany) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. po!iedz. z po!rotem do sklepu. z ca#ego serca 'ior( udzia# ! !aszej spra!ie. a'yś na za!sze zec cia#a mi zac o!a. $yczli!oś. WALERY HARPAGON Walery. gdzie kaza#em poda. MARIANNA @ak%$ mi#% pociec % jest posiada. ile '(dzie mo$na. miej$e przynajmniej oko na !szystko i staraj si( urato!a. ELIZA. HARPAGON sam 8. oso'y takiej jak pani* <#agam. WALERY -iec pan '(dzie spokojny. KLEANT /anim !i(c je okuj%. HARPAGON -iec $e je pr(dko za!iod% do ko!ala. a'y odes#a. Ale. kapitalne g#upst!o strzeliliście o'oje. 8szcz(dzi#a'ym !am z pe!ności% niejednego k#opotu i nie 'yli'yśmy za'rn(li tak daleko. t( szlac etn% przyja"7. FROZYNA >aj( s#o!o. mo$emy mó!i. pod!ieczorek. pani0 'rat z!ierzy# mi si( z mi#ości s!ej do cie'ie. KLEANT &ó$ ro'i. pi(kna Marianno. poz!olisz.pl 5trona ?H . /nam do'rze przykrości i niedole takiego po#o$enia0 niec mi pani !ierzy. '(dzie nam o !iele lepiej.. -ikt nie pods#uc uje. ojcze.

a'y j% zjedna. po!inne mej p#ci. -ie potrafi#a'ym przemóc na so'ie. so'ie ludzk% natur(.0 u$yj !szystkic dróg. @ak$e tedy !zi%. FROZYNA 9o nie tak #at!o. do'ro.ean'a Ale naj!i(ksza 'ieda to. -ie'o nie da#o mi serca z kamienia0 a$ nadto lu'i( !yś!iadcza.. c (tnie jestem goto!a !yzna. ELIZA /najd" sposó' odro'ienia tego. i mó!i.. MARIANNA +orad" co.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ MARIANNA Mój <o$e. a'y j% mo$na 'y#o przejedna. coś zdzia#a#a. czy$ ! mojej jest mocy czyni. a'y przypuszcza. jeno do $ycze7) KLEANT Wi(c $adnego oparcia nie ma dla mnie ! t!ym sercu. !zgl(dy. i nak#oni. czy zec cesz dopomóc) FROZYNA &zy$ trze'a na!et pyta. prosz( ci( o to. czegoś sprzecznego z onorem i przystojności%. a ty. ! jakiej $yj(. do 5arianny &o si( tyczy matki. !szystko. Mo$esz czyni.. si( do rzeczy) KLEANT +omyśl troc (. jakieś postano!ienia) /ale$noś. czyli$ mi si( nie ka$e ograniczy. KLEANT Prozyno.. i có$ za los 'y. do . 'ym oś!iadczy#a si( na t!oj% korzyś. a có$ dopiero. co ci si( podo'a. @% staraj si( przekona. Wiecie do'rze. daj( ci zupe#n% s!o'od(2 gdy'y c odzi#o tylko o to. to ma ona na tyle rozs%dku. jak tylko same $yczenia) Ladnego !spó#czucia) sympatii) Ani śladu przy!i%zania. $e ja mam doś. zdolnego do czynu) MARIANNA &ó$ mam po!iedzie.pl 5trona BI . na syna to.) & cia#a'ym z ca#ego serca. co przeznaczy#a dla ojca. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. na co poz!alaj% ciasne uczucia suro!ego onoru i ma#odusznej przystojności* MARIANNA &ó$ c cesz) . co czuj(..dy'ym na!et c cia#a pomin%. nie mog( zapomnie. ograniczonym do tego. KLEANT 9o oczy!iste. i$ móg#'yś $%da.. jakic za!sze dozna!a#am. gdy !idz( m#odyc . koc aj%cyc si( tak poczci!ie i szczerze. a'y nie!dzi(czności% odp#aci. Kleancie) +osta! si( na moim miejscu* Fad".0 zgodzi si( mo$e przela. poczci!a Prozyno. KLEANT Ac . rozkazuj sam0 zdaj( si( zupe#nie na cie'ie0 z'yt jestem pe!na t!ego c arakteru.. $e pa7ski ojciec jest pa7skim ojcem. i serdecznoś. o matce. ludziom przys#ugi.

co '(dzie ! t!ej mocy. 6R$ZY!A HARPAGON na s'ronie. a pani macoc a coś si( nie 'ardzo opiera* &zy$'y si( ! tym kry#a jakaś tajemnica) ELIZA 8jciec idzie. ale cośkol!iek 'ardziej jeszcze koc a z#otko0 i skoro omamiony jego 'laskiem. to pe!na. która si( nada tutaj doskonale. ELIZA. jeśli dostanie odkosza. nie zanied'am niczego. FROZYNA Wiem. pod jakimś dzi!acznym naz!iskiem markizy lu' !ice ra'iny umia#a odegra. a'y zer!anie !ysz#o od niego samego i a'y ! jakiś sposó' móg# zrazi. i nie poniec aj tyc czu#yc s#ó!ek. si( do Marianny. o jak%ś ko'iet(. KLEANT Masz s#usznoś. '#agam ze s!ej strony. urocza Marianno. $e zac o!a ci($k% uraz(. 9rze'a 'y tedy. cie'ie.0 ale to jeszcze ma#o. c o. nie nadto m#od%. mu ca#y maj%tek. tak i$ goto!a jest intercyz% przekaza.. MARIANNA Aczyni(. czy sk%din%d. gdzieś z <retanii. Prozyno o mojej !dzi(czności. <o. 9o 'y zatem 'y#a droga2 ale lic o !ie. nieśmia#yc próś' i przymilnyc pieszczot. $e mam s#usznoś. KLEANT <%d" przekonana. którym. $e to jest oso'a. HARPAGON Karoca goto!a2 mo$ecie jec a. jaki ci daje jej przy!i%zanie do cie'ie. $e pó"niej czeka go ci($kie rozczaro!anie co do o!ej markizy. która prócz nieruc omości posiada sto tysi(cy talaró! ! goto!i"nie0 $e zakoc a#a si( ! nim śmiertelnie i pragnie koniecznie zosta. nikt si( oprze. jego $on%..my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ FROZYNA Myśl( ni'y. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ostatecznie.. jakie nie'o !#o$y#o ! t!e oczy i usta. Ani !%tpi(. on koc a pann( 'ardzo. LEA!". a'yśmy zacz(li spra!( od zjednania matki0 to ju$ 'y#'y du$y krok naprzód. poz!ól. FROZYNA +oz!ólcie mi tylko dzia#a. rol( znakomitej damy. !szystkie pot($ne czary. +rzypominam so'ie jedn% z przyjació#ek. KLEANT <ardzo do'ry pomys#.'y zaraz. prze'rana napr(dce. nie potrafi. po temu środki. 5A!A!!A. Aczy7. &zekajcie2 gdy'y si( postara. mniejsza. W ka$dym razie. sprytn% Q ni'y coś ! moim rodzaju Q która 'y. i !cale go to nie usposo'i $yczli!ie dla pa7skiego ma#$e7st!a. !iem. ! ojca. jak znale"..ony przez 'am'yc( Ho o* syn ca#uje ! r(k( przysz#% macoc (. $e da si( z#apa. nie pos'rze. SCENA II HARPA#$!. zgodzi si( ust%pi. +odejmuj( si( !mó!i.pl 5trona B6 . co ! mej mocy. Foz!i7 si#( t!ej !ymo!y. A$yj !p#y!u.

Kleancie. musz( przyzna. uroda średnia. Fo'i !ra$enie sko7czonej kokietki. ojcze. urodzie. KLEANT +o!iedzia#em jej par( grzeczności ! t!oim imieniu. 9en !zgl%d spra!i#. ojcze.. ojcze. SCENA III HARPA#$!. +atrz%c na ni% zacz%#em si( zastana!ia. $e ś!iat mia#'y pra!o g#o!% kr(ci. pomijaj%c k!esti( macoc y. $em si( rozczaro!a#. -ie myśl..my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT 5koro nie jedziesz.. i$ postano!i#em odst%pi. HARPAGON -ie2 zosta7. HARPAGON <ardzo tedy $a#uj(0 to ni!eczy pe!ien projekt. jak ci si( !ydaje ta m#oda oso'a) KLEANT @ak mi si( !ydaje) HARPAGON 9ak. figura doś. 'y#'ym j% odda# to'ie. co s%dzisz o jej !zi(ciu. 5koro ma 'y. który urodzi# mi si( ! g#o!ie. a'y ci zro'i. macoc a. nad s!oim !iekiem0 pomyśla#em. $e mó!i( to. HARPAGON Mó!i#eś jednak przed c !il%. ta czy inna. szczerze. przyjemnoś. i same0 '(dziesz mi potrze'ny. KLEANT Mnie) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. a'y ci( zniec (ci. gdy'y nie t!oja !yra"na niec (. !ykszta#ceniu) KLEANT + i* HARPAGON &ó$ zatem) KLEANT @eśli mam mó!i. Mog% pojec a... LEA!" HARPAGON 1 có$. mo$e ja paniom '(d( to!arzyszy#.pl 5trona B: .. niezr(czna. HARPAGON /atem nie masz do niej $adnej sympatii) KLEANT @a) ani troc (. i$ 'ior( za $on( tak m#od% oso'(. to ju$ !szystko jedno.. a rozumek nader pospolity. od zamiaru0 $e zaś ju$ prosi#em o jej r(k( i jestem poniek%d z!i%zany.

a. szcz(śli!e 'ez pra!dzi!ego przy!i%zania. ni$ myślisz. jestem rozs%dniejszy. t!oic zamiaró! i o'a!a t!ego g!a#tu. HARPAGON -ie0 m($czyzna nie po!inien puszcza. Ma#$e7st!o nie mo$e 'y. cz(sto. !ó!czas to co innego0 o$eni#'ym ci( ! moje miejsce0 ale gdy tego nie ma.. pójd( za pier!otnym zamiarem i j% poślu'i(. ojcze2 zadam so'ie ten przymus dla cie'ie.dy'yś czu# jak%ś sympati( dla niej. Wiedz. si( z czasem. ! którym ujrza#em j% na przec adzce0 zamiarem moim 'y#o prosi. KLEANT +os#uc aj ojcze. skoro tak. HARPAGON >o'rze ci( przyjmo!ano) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. !'re! sk#onności. -ie c c( ci( zmusza. synu. HARPAGON -ie. gotó! jestem zaślu'i. KLEANT 9o mo$e znale". . nie. ojcze* Wszak mó!i%. si( na takie pró'y0 potem s% z tego przykre skutki. za które nie c c( odpo!iada. jak na czas tak krótki. przyjemnoś. i$ pokoc a#em Mariann( od pier!szego dnia.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON 9o'ie. nie jestem z'yt zac !ycony t% panienk%. jest cz(sto o!ocem ma#$e7st!a. ci( o poz!olenie zaślu'ienia jej i !strzymy!a#a mnie jedynie ś!iadomoś. jeśli ka$esz. trze'a.pl 5trona B= . $e mi#oś. KLEANT +oz!ól. ojcze. a'ym ci ods#oni# serce i !yja!i# nasz% tajemnic(. 9o pra!da. HARPAGON -ie. HARPAGON &zyś j% od!iedza# ! domu) KLEANT 9ak. ojcze.. KLEANT A !i(c. KLEANT /a $on() HARPAGON /a $on(. HARPAGON &z(sto) KLEANT >oś. ale a'y ci zro'i. j%.

HARPAGON po cic(u na s'ronie <ardzom rad. KLEANT Wi(c tak. zdo'ycz0 i $e je$eli ty masz zgod( matki. HARPAGON @ak to. $e !iem. czego si( trzyma. HARPAGON 9y mnie poznasz. temu. o'!iesiu* 9y 'yś śmia# ojcu sta!a. KLEANT Wszystkie gro"'y nie zdadz% si( na nic. nie zna takic !zgl(dó!. kim jestem0 to !#aśnie przyczyna zdzi!ienia Marianny. ja mo$e znajd( inne drogi. skoro rzeczy zasz#y tak daleko. ojcze. HARPAGON @ak$e przyj(#a oś!iadczyny) KLEANT <ardzo $yczli!ie. czy !iesz. !szelkic krokó! !zgl(dem oso'y.2 o to mi !#aśnie c odzi#o. któr% ja dla sie'ie !y'ra#em. lecz nie !iedz%c. g)o*no 8tó$ synu. któr% ci przeznaczam. zaniec a. t(. jak ci( porz%dnie kijem !ygrzmoc(. a'y ci !ydrze. HARPAGON A córka. oraz jak najryc lej zaślu'i. HARPAGON &zy nie jestem t!oim rodzicem) &zyś mi nie jest !inien uszano!ania) KLEANT 9o nie s% rzeczy. so'ie t( mi#ostk( z g#o!y. na drodze* KLEANT 9o ojciec mnie staje ! drodze2 ja mam pra!o pier!sze7st!a. rodzicom2 mi#oś.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT <ardzo do'rze. ! któryc 'y dzieci !inny ust(po!a. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. oś!iadczam ci. $e nie poniec am Marianny0 $e nie ma ostateczności. co mi okazuje. ojcze* ! ten sposó' igrasz ze mn%) >o'rze zatem.pl 5trona B? . HARPAGON &zy !yja!i#eś jej s!oje uczucia i zamiary) KLEANT 8!szem0 mó!i#em na!et z matk%. do której 'ym si( nie posun%#. s%dz( ojcze. co ci po!iem) Le musisz z #aski s!ojej !y'i. $e ma dla mnie niejak% przyc ylnoś. czy od!zajemni#a t!oje uczucie) KLEANT @eśli mam !ierzy..

my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON Wyrzekniesz si( Marianny) KLEANT -igdy.. HARPAGON A to 'ezczelnik* JAKUB +anie. jak mnie. JAKUB do . HARPAGON Kija* da!ajcie pr(dko kija* SCENA IV HARPA#$!..* KLEANT -ie ust%pi( ani kroku. HARPAGON -iec !i(c @aku' rozs%dzi i po!ie. co to) pano!ie* co si( dzieje) KLEANT >r!i( so'ie z tego* JAKUB do . ja go naucz(.ean'a +aniczu* !#asnemu ojcu) HARPAGON +uś. . czy mam s#usznoś. po!oli. HARPAGON ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ale syna.pl 5trona BB .ean'a -iec si( pan troc ( oddali. JAKUB do Harpagona +anie* !#asnego syna) Mnie. JAKUB Wi(c do'rze. LEA!". mnie. po!oli. panie.ean'a +aniczu. do .A :< JAKUB +ano!ie.. przez litoś.

uszano!anie i pokor(. "le ro'i. odda. ale o'ecnie gotó! jest podda. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. i ja si( nie !zdragam0 ró!nie$ pragn(. po!iedz mu.0 niec pan tu zostanie. KLEANT &zy$ nie !styd ! jego !ieku myśle. mó!i !cale roztropnie. z dala od oso'y. HARPAGON &zy$ to nie jest pot!orne. 9o s% kpiny* +oz!ól pan.0 a ten 'ezczelny o'!ieś durzy si( ! niej ró!nie$ i c ce si( o ni% stara. do Harpagona -o có$. na to. si( pa7skim rozkazom. mu za $on( oso'( !edle jego gustu. i da. ! poprzek naszej mi#ości s!ymi pretensjami* JAKUB Rle ro'i. !'re! mej !oli. JAKUB &zyni mi pan !ielki zaszczyt. jeśli o to c odzi. jakie syn !inien jest ojcu. która patrzy na uczucie i przyjmuje z tkli!ości% me !yznania0 tymczasem ojcu zac cie!a si( sta!a. +o!iada. JAKUB -iec mi pan poz!oli z nim pogada. 'ym mu rzek# d!a s#o!a. 'yle'y pan zec cia# si( z nim lepiej o'c odzi. spra!( pod t!oj% ocen(.. syn nie jest taki pomylony.pl 5trona BC . KLEANT +okoc a#em m#od% panienk(. HARPAGON Ac . @aku'ie. @aku'ie.ean'a Widzi panicz. jaki panu jest !inien0 uniós# si( jedynie ! pier!szym zap(dzie. 'yle'yś pan !szed# na drog( zgody i okaza# ca#% po!olnoś. $e ! ten sposó' mo$e !szystko uzyska.a/u. /'4ry podc(odzi /u niemu Wi(c do'rze. ojciec nie taki uparty. i $e !yj%!szy Marianny zosta!iam mu zupe#n% s!o'od( !y'oru. jak pan t!ierdzi. JAKUB A. czu#ego koc anka) &zy$ nie po!inien zosta!i.. a'y syn sta!a# ! drodze ojcu) &zy$ proste uszano!anie nie po!inno go trzyma. skoro ojciec uczyni# ci( s!ym s(dzi%.a. jak pan so'ie !yo'ra$a0 po!iedzia#. tylko sposó' post(po!ania panicza mu si( nie podo'a0 ale gotó! jest zez!oli. -iec mi pan poz!oli z nim pomó!i. do . któr% j% !y'ra#em) JAKUB Ma pan s#usznoś.. KLEANT do . jeszcze o ma#$e7st!ie) &zy jemu przysz#o odgry!a. czego pan pragnie.. $e tylko zuc !alst!o pa7skie dopro!adzi#o go do !ściek#ości.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ Koc am pe!n% oso'( i pragn( j% ró!nie$ zaślu'i. $e ś!iadom jest szacunku. m#odszym tej roli) JAKUB Ma pan s#usznoś. to pe!na.

HARPAGON A ja serdecznie si( ciesz(. paniczu. KLEANT <ogu dzi(ki* JAKUB 9eraz mog% pano!ie spokojnie pomó!i. JAKUB Et. mo$esz go zape!ni. '%d" spokojny. HARPAGON >oskonale* JAKUB do .ean'a Wszystko u#o$one0 przyjmuje o'ietnic(.. JAKUB &a#uj( r%czki. a. 'o jeden nie móg# drugiego zrozumie. znajdzie !e mnie za!sze najuleglejszego syna i $e nigdy nic nie uczyni( przeci!ko jego !oli. zas#u$y#eś so'ie nagrod(. HARPAGON /o'o!i%za#eś mnie. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. $e szczerz( $a#uj( mego post(pku. ojcze. nie ma za co. SCENA V HARPA#$!.e Harpagon wydo. LEA!" KLEANT & ciej mi prze'aczy. @aku'ie./o c(us'/ę do nosa.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT Ac .a/u. c !il( uniesienia. HARPAGON >ro'nostka* KLEANT Ape!niam.pl 5trona BD .. $e 'yle mi odda# Mariann(. JAKUB do Harpagona Fzecz za#at!iona.. KLEANT Mój poczci!y @aku'ie. no. !dzi(czny ci '(d( cale $ycie. m4wi+c@ -o. wyci+ga rę/ę. $e !reszcie przyszed#eś do rozs%dku. zgadza si(. '(d( o tym pami(ta#. Harpagon sięga do /ieszeni? .ywa 'y. z so'%0 nie ma ju$ $adnego po!odu do niezgody2 sprzeczaliście si(. @aku'ie.

t!ej do'roci. KLEANT @a. daj%c mi Mariann(. nic !i(cej nie $%dam2 dosy. KLEANT Ani myśl(. ojcze.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT @akiś ty do'ry. ojcze. HARPAGON @ak to* to tyś o'ieca#. która mi raczy odda. $e nie ma rzeczy. $e a$ do gro'o!ej deski zac o!am ! sercu pami(. HARPAGON A ja przyrzekam ci. HARPAGON A któ$ ci po!iedzia#.pl 5trona BE . ojcze. $e ja c c( odda. której 'yś nie uzyska# ode mnie. $e raczysz tak ryc #o zapomnie. moic '#(dó!. da#eś. '#(dó! dzieci. Mariann( za $on(. KLEANT Ac . !yrzec si() HARPAGON -o. HARPAGON Gat!o przyc odzi rodzicom zapomnie. $e si( jej !yrzekasz. HARPAGON @a) KLEANT 8czy!iście. ojcze. $e z'yt !iele ci ju$ za!dzi(czam i $e !szystko si( dla mnie mieści ! t!ej do'roci. skoro !róc% na drog( o'o!i%zku. HARPAGON &o) KLEANT +o!iadam ci. ojcze. KLEANT @ak to* $adnej urazy nie c o!asz za me szale7st!a) HARPAGON +rzejedna#eś mnie zupe#nie po!olności% i pos#usze7st!em. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. KLEANT +rzyrzekam ci. Mariann() KLEANT 9y. tak.

! por( pana zastaj(* +r(dko prosz( za mn%* ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON &o.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON -ie odst%pi#eś od zamiaru u'iegania si( o ni%) KLEANT +rzeci!nie. ojcze. mi si( na oczy* KLEANT <ardzo mi przyjemnie. %"RZA& A STRZAŁKA wyc(odz+c z ogrodu ze sz/a'u)/+ Ac . HARPAGON Wyrzekam si( cie'ie* KLEANT 1 o!szem. dla sie'ie s!oje dary. jak ja si( !ezm( do cie'ie* KLEANT We" si(. Harpagon idzie do ogrodu? SCENA "I LEA!". niegodzi!cze. jak ci si( podo'a. tr!am przy nim 'ardziej ni$ kiedy. HARPAGON Wydziedziczam ci(* KLEANT @ak si( ojcu podo'a. HARPAGON 1 darz( ci( moim przekle7st!em* KLEANT 5c o!aj. HARPAGON /a'raniam pokazy!a. ojciec. HARPAGON /o'aczysz. ty o'!iesiu.pl 5trona BH . zno!u zaczynasz) KLEANT -ic mnie nie zdo#a odmieni..

wpada . od da!na musia# mnie śledzi.ard#o mi poder$n(li2 !ykradli mi pieni%dze* Kto to 'y. #otrze*.dzie go szuka.usza /#odziej* z#odziej* roz'ójnik* morderca* Fatunku* Kto ! <oga !ierzy* @estem zgu'iony. zamordo!any* . ca#y dom ka$( !zi%.2 !y'ra# c !il(. gdzie jestem. 5ta#o si(0 ju$ nie mog(0 umieram0 ju$ umar#em0 pogrze'ano mnie* &zy$ nikt si( nie znajdzie. kto je ukrad#) &o) &o mó!isz) -ie. nie mam co ro'i. gdy rozma!ia#em z !yrodnym synem. s#u$%ce. na tortury2 s#ugi. KLEANT @ak$eś tego dokona#) STRZAŁKA Wszystko opo!iem. kto 'y mnie !skrzesi# oddaj%c mi moje drogie pieni%dze lu' !skazuj%c. !idz( z#odzieja. to ja sam* /mys#y trac(. czego nam trze'a.) .2 !szystko sko7czone dla mnie.pl 5trona CI .dzie uciek#) . KLEANT &o) STRZAŁKA &a#y dzie7 na to czato!a#em. sie'ie samego* &o tu ludzi naoko#o* -a kogo spojrz(. syna.) . mo$e) &o si( z nim sta#o) . straci#em m% podpor(. tam* o kim tam mó!i%) 8 tym. SCENA VII HARPAGON sam.. 8c . $e oni !szyscy pomagali mu ! ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. KLEANT &o to takiego) STRZAŁKA 5kar' ojca2 uda#o mi si( przyc !yci.) Mo$e tu2 Mo$e tam) Kto to taki) 9rzymaj* c(wy'aj+c sie. co ro'i(. nie !iem. radoś. Amykajmy2 s#ysz( jego kroki.. s%d. kto jestem. mi(dzy !ami) +atrz% na mnie !szyscy i śmiej% si(* +rzysi%g#'ym. ju$ go podejrze!am2 ! ka$dym domyślam si(. co mnie ogra'i#) &o to za a#as na górze) &zy to z#odziej) +rzez litoś. Ha. na ś!iecie. KLEANT @ak to) STRZAŁKA Mamy. jeśli ktoś zna jakiś ślad. nie ma nikogo) Ha* ten. moje koc ane z#oto* moje 'iedne z#oto* mój drogi przyjacielu* Wydarto mi cie'ie0 odk%d mi cie'ie !ydarto.dzie p(dzi.. <ez cie'ie $y. pociec (.ie za ramię 8ddaj pieni%dze. po!iadam2 do'ra nasza.. /rzycz+c jeszcze w ogrodzie. &zy si( nie ukry# tam. '#agam. córk(. Hej. niec aj mi !ska$e. 5pieszmy +ójd( spro!adzi. mi nie podo'na.ez /ape.dzie si( ukry!a) @ak go znale". co pope#ni# t( z'rodni(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KLEANT &o si( sta#o) STRZAŁKA -iec pan idzie za mn%.

pr(dko. komisarzy. 'yś pan areszto!a# ca#e miasto i przedmieścia. $5I%ARZ KOMISARZ -iec si( pan na mnie spuści0 znam s!oje rzemios#o. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. tyle razy po tysi%c frankó!. s%dy przed s%d za!ez!(. nie 'y#a'y 'ezpieczna. sam si( potem po!iesz(. $e 'y#o ! szkatu#ce) HARPAGON 8kr%g#e dziesi(. straszli!ej kary za tak pot!orn% z'rodni(0 gdy'y to mia#o ujś.pl 5trona C6 .. 1le pan po!iada. policji. stra$e. HARPAGON p)acz+c >ziesi(. tysi(cy talaró!. -ie pier!szyzna mi #apa. <ogu dzi(ki. KOMISARZ >ziesi(. kató!* Wszystkic ka$( po!y!iesza. !szelkic formalności. a'y zaj(#y si( t% spra!%. tysi(cy talaró!. ilu ludzi pos#a#em na szu'ienic(. @eśli mi nie odnajd% pieni(dzy. KOMISARZ Kogo pan podejrze!asz) HARPAGON Wszystkic 2 $%dam.. HARPAGON Wszystkie !#adze poruszy#em. AKT PIĄTY SCENA I HARPA#$!. 'ezkarnie. tysi(cy talaró!* KOMISARZ Wcale po!a$na kradzie$* HARPAGON -ie ma doś. $adna ś!i(toś. z#odziei2 c cia#'ym mie.0 a jeśli nie odnajd( mego skar'u. s(dzió!. KOMISARZ W jakiej !alucie 'y#a ta suma) HARPAGON W no!iutkic luidorac i pistolac pe#nej !agi. kleszczy. KOMISARZ -ale$y dope#ni.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ kradzie$y* >alej. szu'ienice.

nie o kolacj(0 gadaj natyc miast. przypiek% mu nogi. !edle mego przepisu. z którym trze'a pomó!i.A :< JAKUB w g)ę.a/u. który podcina mi skrzyd#a no$ycami oszcz(dności.. KOMISARZ do . $5I%ARZ. i ugoszcz( !as. JAKUB @e$eli pa7st!a nie uracz( tak. nikogo i stara. jak zdo#am najlepiej. . którego rz%dca mi przys#a#. HARPAGON do . a potem dopiero z ca#% suro!ości% przyst%pi. si( ostro$nie !y#apa. co !iesz o pieni%dzac . HARPAGON Gajdaku* o co innego idzie.a Kogo) /#odzieja) JAKUB Mó!i( o prosiaku. 9ymczasem niec aj go zar$n%. HARPAGON -ie o to teraz c odzi0 jest tu !#aśnie pan.. niec aj go !pakuj% do !rz%cej !ody i po!iesz% u po!a#y. @estem cz#o!iek 'ardzo !yrozumia#y2 !szystko pójdzie jak po maśle. do !ydo'ycia skradzionyc pieni(dzy. nie trze'a nic zataja. z /'4rej przyszed) /araz !róc(. jak nale$y. JAKUB >aj( s#o!o.i sceny.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ KOMISARZ -ajlepiej '(dzie. jakieś poszlaki. to !ina rz%dcy. HARPAGON -ie o to c odzi. SCENA II HARPA#$!. odwracaj+c się w s'ronę. nie p#oszy. !yst%pi(. JAKUB +an tak$e proszony na kolacj() KOMISARZ /atem. jak'ym pragn%#.pl 5trona C: . mój przyjacielu. o innyc rzeczac .a/u. a którego c c( na dziś przypra!i. niec aj mi pan !ierzy.a +rosz( si( nie przestrasza. które mi skradziono) JAKUB 5kradziono panu) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.

na rz%dcy. JAKUB Myśl(. zadoś. co myśl(. /'iera !idocznie myśli. JAKUB po cic(u na s'ronie Wy'orna sposo'noś. a$ go !pakuj% do !i(zienia. Widz( z t!arzy.. jak on zagra. jeśli mam po!iedzie. JAKUB +anie. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. myśl(. $e to uczci!y cz#o!iek i $e czekaj%c. 8dk%d !kr(ci# si( do domu. z tego. 8kradziono go dzisiaj2 nie podo'na. jeśli !yznasz ca#% pra!d(. opo!ie do'ro!olnie !szystko. HARPAGON Walery) JAKUB 9ak. HARPAGON &ó$ ty mamrotasz) KOMISARZ do Harpagona -iec mu pan da pokój...my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON 9ak. $e to rz%dca !yplata# t( sztuk(. HARPAGON / czegó$ tak myślisz) JAKUB / czego) HARPAGON 9ak. nie stanie ci si( nic z#ego i otrzymasz od pana so!it% nagrod(. nie mo$e. 'yś nie !iedzia# czegoś. ca#% pra!d(. 9ak. @estem przekonany. A i kije dzisiejsze tak$e do'rze pami(tam. je$eli nie oddasz* KOMISARZ do Harpagona Mój <o$e* niec $e mu pan nie !ymyśla. a'y si( zemści. a'y uczyni. na czym to opierasz. !yra"nie.. KOMISARZ 9rze'a !skaza. HARPAGON 8n* który zda!a# si( tak !ierny) JAKUB W#aśnie.. #otrze. i ka$( ci( natyc miast po!iesi. !szystko ta7cuje. $e to on ści%gn%#.pl 5trona C= . $e to porz%dny cz#o!iek.. pa7skim c (ciom2 mó!i#em panu. mój przyjacielu. nikt ju$ ani pisn%.

ale mó!i(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON Widzia#eś go mo$e. gdzie 'y#y ukryte pieni%dze) JAKUB 8czy!iście. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.. to. Ale opisz j% nieco dok#adniej. jak kr%$y# po ogrodzie.pl 5trona C? .. HARPAGON 9a. KOMISARZ @akiego koloru) JAKUB Koloru) JAKUB Koloru. JAKUB @ak !ygl%da#a) HARPAGON 9ak. jeśli 'ra. -o.dzie$ 'y#y) HARPAGON W ogrodzie. $e du$a przez !zgl%d na za!artoś.. mo$e mi pan podda !yra$enie.. któr% skradziono. . to. JAKUB 9o. Widzia#em u niego szkatu#k(. jak szkatu#ka. JAKUB W#aśnie !idzia#em. czy to ta sama. JAKUB Wygl%da#a. jak kr%$y# ko#o miejsca. JAKUB -o. rzecz z tej strony. taka du$a szkatu#ka. ni'y koloru. JAKUB -o tak. ni'y ma#a. A ! czym 'y#y sc o!ane) HARPAGON W szkatu#ce. KOMISARZ 9o si( rozumie.. 'y#a ma#a.... HARPAGON @ak$e !ygl%da#a ta szkatu#ka) +rzekonamy si( zaraz..

0 ca#a rzecz odkryta0 do!iedzia#em si( o !szystkim. -iec $e mu pan nie po!ie 'odaj.* -ie mo$na ju$ za nikogo r(czy. !yznaj najczarniejszy post(pek.0 po tym.. /apisz pan jego zeznanie. skoro !i(c !szystko odkryte. HARPAGON -ie ma !%tpli!ości0 z pe!ności% ta sama. nie '(d( szuka# !ykr(tó!0 nie c c( si( niczego !ypiera. a'y mnie zdradzi. sam sie'ie. !ciska. @ak śmia#eś nadu$y. JAKUB na s'ronie Ej. ! sposó' tak anie'ny) WALERY +anie.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON -o) JAKUB -ie 'y#a czer!ona) HARPAGON -ie.. +isz pan. WALERY. JAKUB W#aśnie czer!ono4szara. !#aśnie rz%dca nadc odzi. %9E!A III HARPA#$!. mej do'roci. najniegodzi!szy zamac . z panem i czeka#em tylko pomyślniejszyc okoliczności0 ale skoro tak ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. si( ! dom. JAKUB do Harpagona +anie. $5I%ARZ. . panie komisarzu. zdrajco* -ie rumienisz si( za s!% z'rodni() WALERY @ak% z'rodni() HARPAGON @ak% z'rodni(. czy$'ym sam o tym nie !iedz%c. a'y mnie podejś. !ierz(. co zasz#o. ej. o czym mó!i(* +ró$no uda!a. to c cia#em po!iedzie. trafi# ! sedno) WALERY /amiarem moim 'y#o mó!i. 8 nie'a* komu$ dzisiaj zaufa. jaki kiedykol!iek pope#niono na ziemi* WALERY 8 co c odzi) HARPAGON @ak to. $e 'y#'ym zdolny okraś.A :< HARPAGON /'li$ si( tu. szara. $e to ja go !yda#em.pl 5trona CB .. 'ez!stydny* nie !iesz ni'y.

HARPAGON Mi#oś. jak si( !ydaje* @ak to* 9o moja kre!. zaklinam.) WALERY 9ak.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ si( sta#o.. mego uspra!iedli!ienia.. HARPAGON Gadna mi#oś. nie unoś si( pan takim gnie!em. 9o pra!da. za!ini#em ci($ko !zgl(dem pana. HARPAGON -ie tak !ielkie.. HARPAGON 1 có$ za uspra!iedli!ienie mo$esz przytoczy. +rzysi(gam zrzec si( ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON @ak to) do prze'aczenia* 9aka zasadzka* taki 'ezczelny zamac * WALERY +rzez litoś. panie. $e pytam* WALERY <óst!o nios%ce z so'% unie!innienie '#(dó!. Ale po!iedz. $e z#o nie jest tak !ielkie. 5koro mnie !ys#uc asz. do moic dukató!* WALERY -ie. ty !isielcze* WALERY Kre! pa7ska nie dosta#a si( ! niegodne r(ce. a'yś odda# to.pl 5trona CC . nie 'ogact!a mnie skusi#y0 nie to mnie !cale nie olśni#o. moje !n(trzności. nie zas#u$y#em na takie naz!isko.. jak si( !ydaje. czego 'ym nie móg# napra!i. z#odzieju nikczemny) WALERY 8c . 'yś si( nie unosi# i raczy# !ys#uc a. HARPAGON 9ego te$ $%dam. co ci( popc n(#o do takiego czynu) WALERY 8c * i pan pyta) HARPAGON 8czy!iście. do któryc przy!odzi2 mi#oś. HARPAGON 9u nie c odzi o $aden onor. WALERY Honor pa7ski otrzyma pe#ne zadoś. ale z!a$y!szy !szystko. '#%d mój jest do prze'aczenia. przekonasz si(. s#o!o daj(2 mi#oś. panie. 8so'a moja i poc odzenie nie przynosz% jej 'ynajmniej !stydu0 nie sta#o si( zgo#a nic. coś zra'o!a#.uczynienie..

<#agam pana na kolanac o ten skar' tak pe#en uroku0 jeśli masz troc ( serca. przyrzekliśmy so'ie. HARPAGON -ie zosta!i(. HARPAGON 8n c ce tu !e mnie !mó!i. co posiadam. HARPAGON A to si( zapali# do moic pieni(dzy* WALERY Mó!i#em ju$. o!oc kradzie$y. jak zec cesz0 jestem gotó! ścierpie. jakiej si( na mnie dopuści#* WALERY &zy$ pan to nazy!asz kradzie$%) HARPAGON &zyja to nazy!am kradzie$%) 9aki skar'* WALERY +ra!da.. popc n(#a mnie do tego. HARPAGON Ani mi ! g#o!ie* &ó$ to !szystko ma znaczy. $e przez mi#oś. to pe!na0 ale nie tracisz go przecie$. !szystko z t!ojej r(ki0 ale '#agam pana. nie c ci!oś. tylko jedna zdo#a nas roz#%czy. HARPAGON /nakomita przysi(ga* paradne ślu'y* WALERY 9ak. &órka pa7ska nie ponosi ! tym $adnej !iny.. $e '(dziemy do sie'ie nale$e. '%d" pe!ny* WALERY Jmier. na za!sze..my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ !szelkic pretensyj do t!ego maj%tku. c rześcija7sk% dy'ie na moje pieni%dze. poruszy#y mym sercem0 po'udki szlac etniejszej natury sta#y si( "ród#em tego post(pku. które pan przypuszcza. mnie jednego nale$y oskar$y. nie mo$esz mi go odmó!i. skar' najcenniejszy. $e nic nas nie rozdzieli..pl 5trona CD . jaki pan posiadasz. 'ezczelny o'!iesiu0 s%d zro'i z to'% nale$yty porz%dek. u !szystkic dia'#ó!* -ic nie zosta!i(* A to szczyt 'ezczelności2 c cie.. zosta!iaj%c go ! moic r(kac . zatrzyma. Ale ja dam so'ie z to'% rad(. '%d" przekonany. WALERY Aczynisz pan. 'y#eś mi zosta!i# to. HARPAGON ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON @u$ ja ci to !y'ij( z g#o!y. -ie te spr($yny.. $e jeśli sta#o si( z#e.) WALERY +rzysi(galiśmy so'ie !iar( i uczyniliśmy ślu'.

HARPAGON na s'ronie 8. pa7sk% córk(. moja droga szkatu#ka* g)o*no Mó!isz. jakim natc n(#y mnie jej cudne oczy.0 zaraz mi tu śpie!aj. $e nie opuści#a domu) WALERY -ie. HARPAGON na s'ronie Moja szkatu#ka z'yt uczci!a* WALERY @edynym mym pragnieniem 'y#o posiada. HARPAGON na s'ronie &udne oczy mej szkatu#ki* Mó!i jak koc anek o koc ance. jak si( rzeczy mia#y.pl 5trona CE . tak samo jak i mnie0 pa#a#em do niej jedynie uczuciem nie!innym i pe#nym szacunku. nie naruszy#eś jej) WALERY @% naruszy.. a'y przyj(#a me s#o!o i da#a mi s!oje. a po!iedz teraz. WALERY +ani &laude !ie !szystko i mo$e zaś!iadczy. palce ! takim #ajdact!ie. to 'y#o'y doś.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ Myśl( so'ie* >opra!dy. krzy!d( pan jej ro'isz. szcz(ście jej !idoku0 $adna z'rodnicza myśl nie skala#a uczucia. Ale przede !szystkim c c( ode'ra. u pana. j% 'y myśl% najl$ejsz%2 z'yt jest na to czysta i uczci!a. ni$ o'razi.. WALERY @a) @est jeszcze tu. HARPAGON -o. gdzie j% ukry#eś. m% !#asnoś. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. HARPAGON na s'ronie +a#a# do mojej szkatu#ki* WALERY Wola#'ym raczej umrze. gdy'y córka mia#a macza. szczególne. panie. HARPAGON &o* ona jest !spólniczk% tej spra!ki) WALERY 9ak.* Ac . panie0 'y#a ś!iadkiem naszyc !zajemnyc zo'o!i%za7 i dopiero upe!ni!szy si( o uczci!ości myc zamiaró! pomaga#a mi nak#oni.

erego ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook.izy >rz!i i t(ga k#ódka '(d% najlepsz% g!arancj% t!ego pos#usze7st!a. si( ! mi#ostki z tym tu nikczemnym z#odziejem. ELIZA. kim jestem. HARPAGON 8.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON na s'ronie A to co zno!u) &zy$'y o'a!a przed s%dem pomiesza#a mu zmys#y) do Wa. HARPAGON 8. WALERY -ie zas#u$y#em na te imiona0 i gdy si( !ykryje.erego &ó$ ty 'redzisz o jakiejś córce) WALERY Mó!i(. JAKUB @ak opryszka i u!odziciela. pe#7 pan o'o!i%zki s!ego urz(du2 opisz go ! protokole jako opryszka i u!odziciela. do E. jakic ci nie szcz(dzi#em) Jmiesz !da!a. WALERY. zar(czasz si( poza mymi plecami. %CENA IV HARPA#$!. HARPAGON &órka podpisa#a przyrzeczenie ma#$e7st!a) WALERY 9ak. i ja ró!nie$. panie. HARPAGON &zyj% znó! skromnoś. jej skromnoś. 5ARIA!!A. $5I%ARZ HARPAGON Ha.) WALERY &órki pa7skiej0 zaled!ie !czoraj da#a si( namó!i. . do podpisania !zajemnyc ma#$e7st!a. $e led!ie z naj!i(kszym trudem zdo#a#em nak#oni.pl 5trona CH przyrzecze7 . 'ez mego poz!olenia* Ale za!iedliście si( o'oje. córko !yrodna* córko niegodna takiego ojca* 9ak !ype#niasz nauki.. nie'a* -o!e nieszcz(ście* JAKUB do /omisarza +isz pan. do Wa. có$ za z'ieg niedoli* &ó$ za na!a# rozpaczy* do /omisarza >alej.. panie. 6R$ZY!A. do pragnie7 mej mi#ości. panie komisarzu.A :<.

'y ci si( poz!oli# utopi. o której pan ci%gle 'redzisz) ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. który pog!a#ci# najś!i(tsze pra!a0 !ślizn%# si( ! dom pod mask% mego s#ugi. 6R$ZY!A. a'y mnie okraś. 'ardziej ludzkie uczucia0 nie poz!ól rodzicielskiej !#adzy posun%. Mam nadziej(. ojcze. FROZYNA na s'ronie A to szczególna a!antura* SCENA V A!ZEL5.. HARPAGON 8myli#em si(0 nie.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ a dla cie'ie. któr%. nie c c( s#ysze. ni$ so'ie !yo'ra$asz0 mniej dzi!nym 'yś znajdo!a#. której !y'ór tyle ci( o'urza. nie. gdy'yś !iedzia#. mienie0 morduj% mnie. na za!sze. ni$ $e'y uczyni# to. $e 'ez jego poś!i(cenia utraci#'yś mnie.0 spra!iedli!oś. za'ijaj%* 8to #otr. HARPAGON 9o !szystko 'anialuki0 !ola#'ym. zdrajca. 8n jest zgo#a inny. $e odda#am mu serce. JAKUB na s'ronie /ap#acisz za moje plecy. prze'y#am nieda!no0 jemu to !inien jesteś $ycie córki. !#aśnie ! c !ili naszego kontraktu* Kradn% mi onor. mi córk(. . co uczyni#. ojco!sk%. zaklinam ci( przez mi#oś. to on !y'a!i# mnie ze strasznego nie'ezpiecze7st!a. si( do ostatnic granic suro!ości. 5ARIA!!A.pl 5trona DI . 'ezczelny o'!iesiu. HA<PA#$!. które jak !iesz. HARPAGON -ie..ę/aj+c przed Harpagonem Ac . jestem najnieszcz(śli!szym z ludzi* &ó$ za za!ik#ania i k#opoty. $e '(d( !ys#uc any przynajmniej. i u!ieś. na c !il( przyst(p spokojniejszej roz!adze. nie szu'ienica0 ko#em #ama. niec aj ro'i s!oje. 9ak. /adaj so'ie trud poznania 'li$ej oso'y. panie Anzelmie... -ie unoś si( !y'uc em gnie!u0 racz da.. szu'ienica '(dzie jedyn% odpo!iedzi%* WALERY -ie pa7skie uniesienie '(dzie s(dzi% ! tej spra!ie. ojcze. c ciej okaza. zanim us#ysz( !yrok.A :< ANZELM &ó$ to. ELIZA 8jcze. ELIZA. WALERY. ojcze. ci( '(d( $y!cem* ELIZA /. a'yś. HARPAGON 8c . WALERY &o to za kradzie$. panie Harpagonie) Widz( ci( !ielce !z'urzonym. $5I%ARZ.

!ymienili z so'% przyrzeczenie ma#$e7st!a. WALERY w/)adaj+c z dum+ /ape. WALERY & c( po!iedzie. HARPAGON >r!i( so'ie z !aszyc 'aśni0 roi si( dziś na ś!iecie od tyc do'rze urodzonyc opryszkó!. jak !#asn%. panie Anzelmie0 tyś po!inien !ytoczy. Fyzykujesz !i(cej. któr% $y!i( do pa7skiej córki. ANZELM -ie jest moim zamiarem zaślu'ia.. szal'ierzy. o mym urodzeniu. na s!ój koszt !szelkie kroki pra!ne. za jego zuc !alst!o. przyrzek# mi !ype#ni. HARPAGON 8to pan komisarz. na t!oic po!iastkac . 'ardzo dzielny cz#o!iek. ANZELM Ho.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON 9ak. $e ic nikt nie zna. o serce. co mó!isz.pl 5trona D6 .0 a jeśli -eapol jest panu tak znanym. o* u!a$aj tylko. $e !iem0 ma#o kto zna# go tak jak ja. która !edle pa7skiego mniemania czeka na mnie za te tajemne zar(czyny. !iesz pe!no. które nie jest !olne. ! mi#ości. s!oje zadanie z ca#% sumienności%. i u'iegaj%cyc si( 'ezczelnie o 'yle znakomite naz!isko. nic mnie nie o'c odzi.0 zo'aczymy. kara. spos'rzegaj+c. z tego. jakiej z'rodni mo$e si( ktoś dopatrze. a'y si( pomści. $e naz'yt dumny jestem. co c ce po!iedzie.. &a#y -eapol mo$e zaś!iadczy. ci%gn%cyc korzyś. a'y si( stroi. kim jestem. gotó! jestem j% popiera.. do /omisarza.usz -ie jestem cz#o!iekiem. że dwie *wiece się pa. WALERY Wiedz pan. ale co do pa7skiej spra!y. $e jemu to !#aśnie za!dzi(czam ś!iat#o dzienne. HARPAGON >on 9omasz czy don Marcin. ANZELM ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ! coś. który 'y móg# czegoś si( o'a!ia. 5koro si( oka$e. ni$ myślisz0 mó!isz !o'ec cz#o!ieka. skarg( i przepro!adzi. daj mu pan mó!i. gasi jedn+ ANZELM /a poz!oleniem. 9a znie!aga przede !szystkim cie'ie dotyczy. opisz jak nale$y i przedsta! z'rodni( ! najjaskra!szym ś!ietle. który ca#y -eapol zna na !ylot i który z #at!ości% mo$e si( pozna. kogokol!iek przemoc% ani za'iega. ANZELM +e!nie. ws/azuj+c na Wa.. kto to 'y# don 9omasz dSAl'urci..+.erego 8pisz go pan. do czego 'ym nie mia# pra!a. WALERY -ie pojmuj(.

5erce me zadr$a#o od pocz%tku t!ego opo!iadania. >o!iedz si(. !idok zaś jej uczyni# mnie nie!olnikiem jej !dzi(kó!. odk%d !iek mój na to poz!oli#. !raz ze s#u$%cym ocali# si( z roz'icia na iszpa7skim okr(cie. +rzed nieda!nym czasem do!iedzia#em si(. ze s#o!ami. która ci si( mo$e lepiej po!iedzie. $e jesteś synem don 9omasza dSAl'urci) WALERY 9ak0 i jestem gotó! ka$demu to ! oczy po!tórzy. i $e ten ocalony syn stoi oto przed to'%. o którym mó!isz. 9o nie $adne #garst!o0 nie mó!i( nic. ó! s#uga. czego 'ym nie móg# do!ieś. któr% to spotkanie uczyni ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. ANZELM Ale jakie inne jeszcze ś!iadect!o prócz s#ó! mog% ś!iadczy. !yc o!a# jak !#asne dziecko i !#o$y# do s#u$'y !ojsko!ej. WALERY +ani m% siostr%) MARIANNA 9ak.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ @emu) WALERY 9ak. urocz% Eliz(. udaj%c si( ! poszuki!anie jego śladó!.. który ocala# !raz ze mn%. któr% matka !#o$y#a mi na r(k(0 stary +edro. jej ojca zrodzi#y !e mnie zamiar dostania si( do tego domu. i ja mog( zaś!iadczy. po tym. ! istocie nie lada* >o!iedz si(. zgin%# na morzu z $on% i dzie.. $e spotykam ! to'ie 'rata. $arty so'ie stroisz. jakie nast%pi#o po zamieszkac ! -eapolu. co s#ysz(. matka 'o!iem.. $e kapitan okr(tu.pl 5trona D: . przez nie'o zes#any przypadek da# mi pozna. ANZELM Ec . ku s!emu za!stydzeniu. ku s!emu za!stydzeniu. i nie pró'uj si( ocali. $e syn jego licz%cy siedem lat. tym #garst!em.mi. 5i#a mego przy!i%zania oraz suro!oś. jak to za!sze przypuszcza#em0 gdym przeje$d$a# t(dy.. $e ca#a ta k#amst!em z'udo!anym na pozorac pra!dy) istoria nie jest WALERY Kapitan iszpa7ski jako ś!iadek0 piecz%tka ru'ino!a mego ojca0 agato!a 'ransoleta. WALERY 9ak0 ale pan znó! do!iedz si(. jak ten. ANZELM @ak to* śmiesz mó!i. MARIANNA Ac . co mó!isz. a pos#ania kogo innego ! poszuki!aniu za rodzicami. ANZELM Jmia#oś. Wymyśl inn% istori(. poczu# do mnie sympati(. i$ ojciec mój nie zgin%#. !zruszony m% niedol%. WALERY -iec si( pan raczy liczy. $e ty nie k#amiesz zgo#a2 !szystko. !skazuje mi jasno. uc odz%c !raz z licznymi znakomitymi rodzinami przed prześlado!aniem.. $e jest ju$ lat szesnaście co najmniej.

! z!i%zkac z do'r% i zacn% istot% pociec y przy no!ym ognisku rodzinnym. które mnie przypra!i#o o tyle udr(cze7. !asze uniesienia ze #zami radości szcz(śli!ego ojca* WALERY 9y. +o dziesi(ciu latac nie!oli szcz(śli!y przypadek !róci# nam s!o'od(0 pospieszy#yśmy do -eapolu. córko0 tak. -ie'ezpiecze7st!o. jakie !ióz# ze so'%. lecz nie mog#yśmy uzyska. tysi%c razy po!tarza mi o niedolac rodziny. kaza#o mi si( !yrzec na za!sze zamiaru ogl%dania ojczyzny0 znalaz#szy tedy sposó' sprzedania tego. naz!iska. gdzie do!iedzia#yśmy si(. a'y p(dzi. WALERY ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. sc !ytali korsarze. HARPAGON do Anze. przy'y#a !raz ze mn% tutaj. WALERY Któ$ to po!iedzia#) HARPAGON @aku'. $e ! !aszym r(ku spoczy!a za!sze moc czynienia cudó!* Aściskajcie mnie dzieci0 c od"cie zjednoczy. jakim mi zagra$a# po!rót do -eapolu. i$ ca#e nasze mienie sprzedano. $ycie pe#ne $a#ości i niedostatku. którego nie'o ocali#o z odm(tó! !raz z ca#ym mieniem. 1 nam nie'o nie da#o zgin%.enui.) HARPAGON 9ak jest. Ada#yśmy si( do . ut!ierdzi!szy si( ! przekonaniu o !aszej śmierci. niez'adane !yroki !asze* @aki$ to do!ód. ANZELM 8 nie'a. gdyśmy si( rato!a#y na szcz%tkac okr(tu. pami(. osiad#em ! tym mieście. ! op#akanym roz'iciu0 jednak ocalaj%c nam $ycie uczyni#o to kosztem !olności2 nas 'o!iem matk( i mnie.pl 5trona D= . po d#ugic !(dró!kac pragn%# zazna.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ tak szcz(śli!%. gdzie matk( czeka#y resztki spadku rozszarpanego ! czas naszej nieo'ecności0 stamt%d zaś. uc odz%c przed 'ar'arzy7sk% srogości% kre!nyc .ma Wi(c to syn pa7ski) ANZELM 9ak. synu0 jam jest don 9omasz dSAl'urci. gdzie pod mianem Anzelma pragn%#em ukry. HARPAGON -a panu zatem '(d( poszuki!a# skradzionyc dziesi(ciu tysi(cy talaró!. ojcem naszym) MARIANNA &ie'ie$ to matka op#aki!a#a tak d#ugo) ANZELM 9ak. i który przez lat przesz#o szesnaście. $adnej !iadomości o ojcu. com posiad#. ANZELM 8n mia#'y ukraś.

$e je$eli si( zgodzisz.. niezdolny. .. %"RZA& A KLEANT -ie dr(cz si(. 6R$ZY!A. nie !raca mnie !am po to. si(.A :<.. domyślasz si( zape!ne. szkatu#k() HARPAGON -ic nie ruszono) KLEANT Ani szel%ga. czy jest t!oim zamiarem przysta. nie ka$ so'ie t#umaczy. mi Mariann(. t!oje zez!olenie do zgody matki zosta!iaj%cej córce s!o'od( !y'oru) MARIANNA do . a'ym zaślu'i# Mariann(. HARPAGON 8!szem. 5ARIA!!A. $e nic nie mó!i(. $e !y'ór m#odej oso'y skieruje si( raczej na syna ni$ do ojca. co !y'ierasz2 odda. i $e nie'o ws/azuj+c Wa.ean'a Ale panu jeszcze nie !iadomo. Mam pe!ne poszlaki ! t!ojej spra!ie2 przyc odz( ci po!iedzie. HARPAGON .pl 5trona D? . co nie jest z'yt przyjemne s#ysze. Et.erego !raz z 'ratem mym. $5I%ARZ. ANZELM -ie'o. +ozostaje ojcu zdecydo!a. A!ZEL5. odda#o mi ojca. i zgód" si(. s!oje pieni%dze.a 9y to mó!isz) JAKUB +rzecie pan !idzi. ws/azuj+c Anze.ma od którego zale$y dziś moja r(ka.. 8to !#aśnie komisarz przyj%# jego zeznania.dzie$ s%) KLEANT -ie miej o to najmniejszej o'a!y0 s% ! 'ezpiecznym miejscu0 !szystko zale$y ode mnie. ojcze. ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. i nie oskar$aj nikogo. otrzymasz pieni%dze z po!rotem. & ciej po!iedzie. czy straci. !aszym pragnieniom +anie Harpagonie. na te o'a ma#$e7st!a. a'ym si( mia# sprzeci!ia. jak ja si( godz(.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ do . $e to poz!olenie dzisiaj nie !ystarcza. c c( !idzie. WALERY. który tu stoi przed to'%.a/u. LEA!". tego. na to ma#$e7st!o i do#%czy. ELIZA. moje dzieci. SCENA VI HARPA#$!. WALERY +an mog#eś s%dzi. i$ ja 'y#'ym zdolny do tak anie'nego czynu) HARPAGON /dolny.

o!szem. za k#amst!o c c% !iesza. Któ$ mi zap#aci za protokó#) HARPAGON -ic ju$ po protokole. ola* /a poz!oleniem. !szystkie koszta) ANZELM Ale$ do'rze. zdro!% i nietkni(t%. myśli. ojcze. si( radości%.* ANZELM Mości Harpagonie.pl 5trona DB . ___________________________________________________________________________ +o'rano z ttp233my4e'ook. jeśli #aska. ale ja nie mam !cale oc oty praco!a. czyś zado!olony) HARPAGON >o'rze.) /a pra!d( 'ij% kijem. KLEANT Ajrzysz j%. c ciej mu prze'aczy. ANZELM >o'rze !i(c0 znajd( je za pana0 niec ci( o to g#o!a nie 'oli. ANZELM /goda. HARPAGON -ie mam pieni(dzy na !yposa$enie dzieci. HARPAGON /o'o!i%zujesz si( ponieś. pano!ie. tego2 mo$esz go po!iesi. trze'a 'y mi ujrze. -o. któr% nam ten szcz(sny dzie7 przynosi. & od"my$ tedy cieszy. KOMISARZ >o'rze.. $e na !esele spra!isz mi no!e u'ranie. HARPAGON /ap#acisz komisarza) ANZELM -iec i tak '(dzie. za darmo. to oszczerst!o. HARPAGON @ako zap#at( masz pan tu. HARPAGON A ja pójd( uściska. JAKUB <o$e mi#osierny* @ak$e !i(c trze'a czyni. ale pod !arunkiem. KOMISARZ Hola. si( tym niespodzie!anym szcz(ściem z !asz% matk%. !przód moj% szkatu#k(. ot. A teraz pójd"my podzieli.my-eBook _________________________________________________________________________________________________________________ HARPAGON A'ym móg# ze'ra. koc an% szkatu#k(.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful