KONSPEKT LEKCJI Z JĘZYKA POLSKIEGO

TEMAT: Ponury obraz rodziny Skąpca. CEL OGÓLNY: - k z!a"!o#ani$ kry!yczn$%o po&rz$nia na bo'a!$r(# Skąpca Mo)i$ra CELE S*C*EGÓ+O,E - ucz$- po!ra.i po#i$dzi$/ k!o #ypo#iada dan$ "o#a # )$k!urz$ - po!ra.i od zuka/ dany cy!a! # !$k0ci$ - oc$nia po !a#y bo'a!$r(# - po!ra.i praco#a/ # %rupi$ - pi z$ kr(!ką #ypo#i$d1 #yra2a&ącą &$%o #"a n$ zdani$ na zadany !$3a! 45O678 6Y6A7TYC*NE: - Li !a cy!a!(# - L$k!ura Skąpiec METO6Y 8 9O5MY P5ACY: - %rupo#a: indy#idua)na P5*E;8EG LE7C<8: =. C*>4? ,ST>PNA: a@ Przypo3ni$ni$ r$)ac&i rodzinnyc' &aki$ ą prz$d !a#ion$ # Świętoszku. Na dzi i$& z$& )$kc&i o ądzi3y co !ak napra#dA 3a #p"y# na po !Apo#ani$ Barpa%ona.

C. C*>4? ,+A4C8,A: b@ Dcznio#i$ o!rzy3u&ą z$ !a# cy!a!(# i pracu&ą # cz!$r$c' %rupac'. Okr$0)a&ą k!o do ko%o #ypo#i$dzia" dan$ "o#a: do ko%oEcz$%o i # &aki$& y!uac&i. =. FGz"$ zi$) ko za# z$ prAdko ro0ni$.H Barpa%on o E)izi$ 888: =I C. FO ynu #yrodnyJ C'c$ z #iAc 3$& ruinyKH Barpa%on o 7)$anci$: nak"aniani$ Marianny do 3a"2$- !#a. 888: =L M. FG z ka2dy3 dni$3 da&$ on na3 #iAc$& po#od(# do op"aki#ania prz$d#cz$ n$& 03i$rci 3a!kiGH E)iza o Barpa%oni$: %dy roz3a#ia z bra!$3 o 3i"o0ci 8: C N. FTak #yp$"nia z nauki: &akic' ci ni$ zczAdzi"$3K 43i$ z #da#a/ iA # 3i"o !ki z !y3 !u nikcz$3ny3 z"odzi$&$3: zarAcza z iA poza 3oi3i p)$ca3iGH Barpa%on o E)izi$: %dy ,a)$ry 3u po#i$dzia" o ic' zarAczynac' O: N L. ,ydar!o 3i ci$bi$P odkąd 3i ci$bi$ #ydar!o: !raci"$3 3ą podporA: poci$c'A: rado0/GH Barpa%on o #oi3 z"oci$: %dy po !rz$%a: 2$ ukradziono 3u zka!u"kA 8O: Q R. FTo ni$ ą rz$czy: # k!(ryc' by dzi$ci #inny u !Apo#a/ #oi3 rodzico3: 3i"o0/ ni$ zna !akic' #z%)Ad(#H 7)$an! do Barpa%ona: # porz$ o MariannA 8O: M Q. F*by! dobra &$ !$0: 2$ !ak !"u3aczy z &$%o %"up !#a: z cza $3 zr$ z!ą nabi$rz$ roz ądku..H Barpa%on o 7)$anci$: do Marianny Sprzy poznaniu@ 888: ==

a)$ry o Barpa%oni$ # roz3o#i$ z E)izą 8: = ==.!#$3H Barpa%on do 7)$an!a: %dy okazu&$ iA: 2$ yn ni$ c'c$ #yrz$c iA Marianny 8O: L =C.bo'a!$r(#. FC'ci$& okaza/ bardzi$& )udzki$ uczuciaP ni$ poz#() rodzici$) ki$& #"adzy po uną/ iA do o !a!nic' %ranic uro#o0ci. Na bi$2ąco ko3$n!u&$3y r$)ac&$ rodzinn$ i pr(bu&$3y # kaza/ 1r(d"o !akic' zac'o#a.T.ci$) iA # ro)A p yc'o)o%a i napi z co ądzi z na !$3a! dra3a!u rodzinn$%o prz$d !a#ion$%o # Skąpcu. F*abrania3 pokazy#a/ 3i iA na oczyH: F.H .!#$3 &$ ! d)a 3ni$ ko z!o#a/ !$& "odyczyGH 7)$an! o Barpa%oni$: %dy roz3a#ia z io !rą 8: C =I.H E)iza do Barpa%ona: %dy c'c$ &ą ukara/ za !a&$3n$ zarAczyny O:N c@ Odczy!ani$ #ynik(# pracy.*A7OVC*EN8E: a@ . <$ ! ni3 kąp !#o czy )udzi$ i y!uac&$: k!(r$ %o po!yka&ąK M. FCzy 3o2$ by/ co0 bardzi$& oburza&ąc$%o ni2 !$ # pania"$ !ro&$: # k!(ryc' obi$ paradu&$ z po 3i$0ci$H Barpa%on o 7)$anci$ 8: L U. FT$n b$z3iar kąp !#a i uro#o0/: z &aką obc'odzi iA z dzi$/3i: zdo)n$ ą u pra#i$d)i#ia/ na&03i$) zą d$cyz&A. F*rozu3 !$dy: &ak bo)$ ny3 &$ ! uczuci$: 2$ # ku!$k kąp !#a o&ca ni$podobi$. . Po &$dny3 cy!aci$: po ko)$i ka2da %rupa.yrz$ka3 iA ci$bi$H: F8 darzA CiA 3oi3 prz$k)$.