You are on page 1of 13

Warszawa, dnia 29 stycznia 2014 r.

Odpowiedzi instytucji publicznych na wnioski o udostępnienie informacji w sprawie PRISM
Kancelaria Prezesa Rady Ministr w !KPRM" Odpowiedz jest niezwykle rozczarowująca. W większości przypadk w !"#$ in%or&uje nas, 'e nie posiada konkretnyc( in%or&acji lu) od&awia udzielania odpowiedzi ze wz*lędu na tajnoś+ doku&ent w. ,edyne &erytoryczne odpowiedzi na zadane przez nas pytania &ają &ar*inalne znaczenie. #ajwa$niejsze wnioski wynikaj%ce z odpowiedzi& "rezes #ady $inistr w nie zleci- przeprowadzenia analizy prawnej na te&at z*odności pro*ra&u "#./$ z polski& porządkie& prawny&0 !"#$ nie dysponuje o%icjalną korespondencją &iędzy polski& rząde& a !o&isją 1uropejską po 2 czerwca 2013 r. 4tj. po pierwszyc( doniesieniac( &edialnyc( na te&at pro*ra&u "#./$5, dotyczącą te&atyki oc(rony danyc( oso)owyc(, w szcze* lności &iędzynarodowe*o przep-ywu danyc( oso)owyc(0 !"#$ nie posiada in%or&acji na te&at plan w dzia-ania rządu z&ierzającyc( do wprowadzenia dodatkowyc( instru&ent w w zakresie oc(rony prawa do prywatności na pozio&ie &iędzynarodowy& lu) europejski&0 !"#$ nie wie, czy polski rząd z-o'y- jakiekolwiek uwa*i lu) reko&endacje dotyczące ewaluacji u& w o przekazywaniu danyc(, kt re &o*-y zosta+ naruszone przez 6/7 w związku z &asowy&i pro*ra&a&i inwi*ilacji0 !"#$ nie wie, czy polski rząd z*-asza- jakiekolwiek zastrze'enia lu) uwa*i do pro*ra&u /a%e 8ar)our 4szeroko krytykowane*o 9 tak'e przez $inistra 7d&inistracji i :y%ryzacji 9 pro*ra&u u&o'liwiające*o przekazywanie danyc( przez europejskie sp -ki do powiązanyc( z ni&i %ir& w 6/750 !"#$ nie posiada protoko- w z posiedze; transatlantyckiej <rupy Wysokie*o /zcze)la ds. )ezpiecze;stwa i oc(rony danyc( i nie posiada in%or&acji, =czy jest na )ie'ąco in%or&owany o wynikac( jej pracy>0 !"#$ nie posiada te' wiedzy, czy istnieje dwustronne porozu&ienie dotyczące wsp -pracy polskic( s-u') ze s-u')a&i a&eryka;ski&i w zakresie wzaje&ne*o przekazywania danyc( teleko&unikacyjnyc(. 'ze(o się nie dowiedzieli)my* Od kiedy i skąd "re&ier wiedzia- o %unkcjonowaniu pro*ra&u "#./$0

?undacja "anoptykon @ ul. Orzec(owska 4 lok. 4 @ 02A02B Warszawa eC %undacjaDpanoptykon.or* @ tC E4B 220 0F4 022 @ wC panoptykon.or*

:zy poza notą dyplo&atyczną skierowaną przez $/G do a&)asady a&eryka;skiej, polski rząd podją- jakiekolwiek o%icjalne dzia-ania w reakcji na ujawnienie pro*ra&u "#./$0 :zy polski rząd zarea*owa- na in%or&acje o podejrzeniu naruszenia porozu&ienia /W.?H, "I# i /a%e 8ar)our przez stronę a&eryka;ską0 :zy przedstawiciele polskie*o rządu spotykali się z kierownictwe& I/70 +alsze kroki& ?undacja "anoptykon skierowa-a do "re&iera wezwanie do usunięcia naruszenia prawa i udzielenia odpowiedzi na po&inięte pytania. "rzede wszystki& zwr ciliś&y uwa*ę, 'e niedopuszczalna jest sytuacja, w kt rej na wniosek adresowany do "rezesa #ady $inistr w odpowiada w swoi& i&ieniu je*o !ancelaria 4na większoś+ pyta; otrzy&aliś&y odpowiedJ o treściC =!"#$ nie posiada in%or&acji w ty& zakresie>5.

Ministerstwo Sprawiedliwo)ci !MS" #ajwa$niejsze wnioski wynikaj%ce z odpowiedzi& $inister /prawiedliwości uzyska- in%or&ację o "#./$ z doniesie; &edialnyc(0 !ierownictwo $inisterstwa po 2 czerwca 2013 r. nie spotyka-o się z przedstawiciela&i rządu 6/7 i nie planuje takic( spotka; w naj)li'szej przysz-ości0 W sierpniu 2013 r. $inister /prawiedliwości spotka- się kurtuazyjnie z 7&)asadore& 6/7. Iiestety, podczas spotkania nie zosta-a poruszona sprawa "#./$0 "odczas szczytu #ady 6nii 1uropejskiej ds. Wy&iaru /prawiedliwości i /praw Wewnętrznyc( F paJdziernika 2013 r. dyskutowano o "#./$. Iie sporządzono jednak z tej dyskusji 'adnej notatki0 Ia ty& sa&y& spotkaniu przedstawiciel $/ wskaza-, 'e "olska oczekuje szy)kie*o wyjaśnienia sprawy "#./$ przez <rupę #o)oczą Wysokie*o /zcze)la ds. )ezpiecze;stwa i oc(rony danyc( 6nii 1uropejskiej i /tan w Gjednoczonyc(. ,ednocześnie polskie w-adze sy*nalizowa-y, 'e prace <rupy Wysokie*o /zcze)la ds. )ezpiecze;stwa i oc(rony danyc( nie powinny narusza, podzia-u kompetencyjne(o obowi%zuj%ce(o pomiędzy .ni% /uropejsk% i pa0stwami cz-onkowskimi1 ani wp-ywa, na obowi%zuj%ce umowy międzynarodowe z .S2 3 m4in w sprawie przekazywania danych P#R czy S5I67. 'ze(o się nie dowiedzieli)my& $inisterstwo /prawiedliwości ko&pleksowo odpowiedzia-o na nasze pytania.

Ministerstwo 2dministracji i 'yfryzacji !M2i'" OdpowiedJ $7i: jest ko&pleksowa, zawiera in%or&acje o spotkaniac( z przedstawiciela&i 6/7 oraz o dzia-aniac(, kt re zosta-y podjęte po wy)uc(u a%ery "#./$. Opr cz zasadniczej odpowiedzi na pytania, $inisterstwo za-ączy-o te' szere* 2

doku&ent w, w ty&C instrukcje ne*ocjacyjne na posiedzenia #ady 6nii 1uropejskiej, korespondencję z <.OKO w sprawie /a%e 8ar)our oraz list do Ieelie !roes. Iie uzyskaliś&y odpowiedzi na pytania dotyczące plan w dzia-a; i spotka; $inisterstwa. $7i: nie przekaza-o r wnie' notatek z od)ytyc( ze stroną a&eryka;ską roz& w. #ajwa$niejsze wnioski wynikaj%ce z odpowiedzi& $inister 7d&inistracji i :y%ryzacji dowiedzia- się o pro*ra&ie "#./$ z &edi w. $inisterstwo wielokrotnie wypowiada-o się ne*atywnie o a&eryka;skic( pro*ra&ac( &asowej inwi*ilacji0 "rzedstawiciele $7i: kilkukrotnie spotykali się z przedstawiciela&i w-adz 6/7. Wśr d te&at w tyc( spotka; )y-y &.in pro*ra& "#./$ i oc(rona danyc( oso)owyc(. Otrzy&aliś&y in%or&acje na te&at listy uczestnik w, daty oraz te&at w poruszanyc( podczas tyc( spotka;0 $7i: podkreśla, 'e w trakcie ne*ocjacji dotyczącyc( Hransatlantyckie*o "artnerstwa na rzecz 8andlu i .nwestycji 4HH."5 nie są prowadzone roz&owy dotyczące oc(rony danyc(. $inisterstwo ne*atywnie odnosi się do po&ys-u w-ączenia te*o te&atu do HH.". $7i: wskaza-o, 'e &a powa'ne zastrze'enia do %unkcjonowania pro*ra&u /a%e 8ar)our. 6wa*i te zosta-y przedstawione stronie a&eryka;skiej. $7i: wyrazi-o ne*atywną opinię o kandydatce $inisterstwa /praw Wewnętrznyc( do <rupy Wysokie*o /zcze)la ds. )ezpiecze;stwa i oc(rony danyc(. :o istotne, w o%icjalny& doku&encie $7i: podkreśli-o, 'eC =strona a&eryka;ska pre%eruje roz&owy w *ronie ekspert w ds. )ezpiecze;stwa, co rodzi naturalne pytania o wynik ca-e*o przedsięwzięcia, transparentnoś+ i odpowiednie uwz*lędnienie kwestii praw o)ywatelskic(>. <eneralnie jednak $7i: nie wypowiada-o się nt. <rupy Wysokie*o /zcze)la ds. )ezpiecze;stwa i oc(rony danyc( w trakcie spotka; na szcze)lu 61. Iie )y-o 'adnej analizy prawnej ws. "#./$. 'ze(o się nie dowiedzieli)my& Iie dostaliś&y notatek sporządzanyc( z przedstawiciela&i w-adz a&eryka;skic(0 po spotkaniac( przedstawicieli $7i:

Iie uzyskaliś&y odpowiedzi dotyczącyc( planowanyc( spotka; ze stroną a&eryka;ską0 +alsze kroki& ?undacja "anoptykon skierowa-a do $7i: wezwanie do usunięcia naruszenia prawa i udzielenia odpowiedzi na po&inięte pytania.

Ministerstwo Spraw 8a(ranicznych !MS8" $/G )y-o instytucją, kt ra dosta-a od nas najwięcej, )o a' 2B pyta;. Iiestety większoś+ z nic( pozosta-a )ez odpowiedzi. &.in. $/G nie udzieli- odpowiedzi na 21 z nic( odsy-ając nas, w)rew przepiso& ustawy o dostępie do in%or&acji pu)licznej, do innyc( instytucji. 3

#ajwa$niejsze wnioski wynikaj%ce z odpowiedzi MS8& $/G wskaza-o, 'e na pozio&ie OIG )y-o zaan*a'owane w proces ne*ocjacji rezolucji dotyczącej praw cz-owieka w .nternecie i rezolucji o oc(ronie praw cz-owieka w walce z terroryz&e&. #esort uczestniczy te' w pracac( dotyczącyc( projektu rezolucji nt. prawa do prywatności0 Iie &a 'adnyc( propozycji z&iany w $iędzynarodowy& "akcie "raw O)ywatelskic( i "olitycznyc( 9 jest nato&iast propozycja opracowania przez !o&itet "raw :z-owieka nowe*o <eneral :o&&ent nt. prawa do prywatności0 Ga)ezpieczenia ko&unikacji $/G &ają c(arakter cią*-y i syste&owy. Iie )y-o 'adnyc( z&ian po ujawnieniu pro*ra&u "#./$0 $/G twierdzi, 'e =szeroko rozu&iana pro)le&atyka prawa do prywatności nie znajduje się w %or&alnej w-aściwości $inistra /praw Ga*ranicznyc(. .nstytucją w-aściwą ko&petencyjnie do udzielenia odpowiedzi na powy'sze pytanie jest $inisterstwo 7d&inistracji i :y%ryzacji>0 /prawa "#./$ nie )y-a przed&iote& roz& w na szcze)lu rządowy& &iędzy #" a Iie&ca&i0 $/G skierowa-o do 7&)asady 6/7 w Warszawie notę dyplo&atyczną z proś)ą o wyjaśnienia w sprawie "#./$. Kyrektor Keparta&entu 7&eryki $/G spotyka- się r wnie' trzykrotnie z przedstawiciela&i 7&)asady 6/7 w sprawie "#./$. Iiestety, notatki z tyc( spotka; są niejawne0 OdpowiedJ wskazuje, 'e nie &a 'adnyc( dwustronnyc( u& w &iędzynarodowyc(, kt re re*ulowa-y)y dzia-alnoś+ I/7 na terytoriu& "olski0 "#./$ nie )y- te&ate& o)rad #ady 6nii 1uropejskiej do /praw Ga*ranicznyc(0 7&)asada #" w Waszyn*tonie przekazywa-a liczne in%or&acje dotyczące dzia-alności I/7, w ty& o toczącej się w a&eryka;ski& kon*resie dyskusji nt. re%or&y s-u') specjalnyc(. Ly-y to jednak wy-ącznie in%or&acje dostępne w &ediac( a&eryka;skic(0 W trakcie wizyty sekretarza stanu ,o(na !erryMe*o w Warszawie o&awiano pro)le& "#./$. Iiestety notatki są niejawne. Wniosek 1dwarda /nowdena z 30 czerwca o azyl przekazany %akse& 2 lipca 7&)asadzie #" w $oskwie )y- nieko&pletny 4)rakowa-o adresu5. W związku z ty& zosta- on pozostawiony )ez dalsze*o rozpoznania. Wniosek )y- wcześniej przekazany do 6rzędu ds. :udzozie&c w $/G nie &a dostępu do protoko- w z prac <rupy Wysokie*o ds. )ezpiecze;stwa i oc(rony danyc(, ale jest na )ie'ąco in%or&owany0 /zcze)la

$/G nie planuje 'adnyc( spotka; z 7&erykana&i, kt ryc( cele& )y-o)y o& wienie sprawy "#./$0 Iikt z polskiej a&)asady w Waszyn*tonie nie spotyka- się z 7&erykana&i w sprawie "#./$0

4

'ze(o się nie dowiedzieli)my* /kąd $inister /praw Ga*ranicznyc( dowiedzia- się o pro*ra&ie "#./$0 Iie wie&y, czy "olska wnosi-a jakiekolwiek uwa*i do u& w "I#, /W.?H i/a%e 8ar)our0 Iie wie&y, czy $inister /praw Ga*ranicznyc( &ia- )ezpośredni dostęp do doku&ent w sprawy azylowej /nowdena i czy w je*o rozpatrzeniu )ra-y udzia- inne s-u')y np. 7LW. +alsze kroki& ?undacja "anoptykon wezwa-a $/G do usunięcia naruszenia prawa i udzielenia odpowiedzi na po&inięte pytania, zw-aszcza te, w kt ryc( $/G odsy-a- nas do innyc( instytucji.

Ministerstwo Spraw 5ewnętrznych !MS5" #ajwa$niejsze wnioski wynikaj%ce z odpowiedzi& "o wy)uc(u a%ery "#./$ kierownictwo $/W nie spotyka-o się z przedstawiciela&i w-adz i s-u') a&eryka;skic(0 "rzedstawiciel $/W uczestniczy- w pracac( <rupy Wysokie*o /zcze)la ds. )ezpiecze;stwa i oc(rony danyc(. Ia spotkania nie )y-y jednak przy*otowywane 'adne polskie instrukcje ani stanowiska0 $/W w związku z praca&i <rupy Wysokie*o /zcze)la ds. )ezpiecze;stwa i oc(rony danyc( nie zleca-o 'adnyc( dodatkowyc( analiz dotyczącyc( "#./$0 Ia spotkaniac( $inistr w /praw Wewnętrznyc( 2 największyc( kraj w 61 nie o&awiano sprawy "#./$. 'ze(o się nie dowiedzieli)my* Od kiedy i skąd $inister /praw Wewnętrznyc( wiedzia- o %unkcjonowaniu pro*ra&u "#./$0 !to reprezentowa- "olskę w trakcie prac <rupy Wysokie*o /zcze)la ds. )ezpiecze;stwa i oc(rony danyc( i czy $/W )y- na )ie'ąco in%or&owany o e%ektac( jej pracy. +alsze kroki& ?undacja "anoptykon skierowa-a do $/W wezwanie do usunięcia naruszenia prawa i udzielenia odpowiedzi na po&inięte pytania.

Ministerstwo Obrony #arodowej !MO#" $inisterstwo ko&pleksowo odpowiedzia-o na większoś+ z zadanyc( przez nas pyta;. #ajwa$niejsze wnioski wynikaj%ce z odpowiedzi& $inister O)rony Iarodowej o "#./$ dowiedzia- się z &edi w0

N

$inister O)rony Iarodowej roz&awia- przez tele%on i spotyka- się z przedstawiciela&i w-adz 6/7 4sekretarz stanu oraz sekretarz o)rony 6/75. ,ednak w o)ydwu przypadkac( te&at "#./$ nie )y- poruszany0 "rzedstawiciele $OI nie uczestniczyli w posiedzeniac( #ady 6nii 1uropejskiej, kt ryc( te&ate& )y-a dzia-alnoś+ I/7. 'ze(o się nie dowiedzieli)my* :o )y-o przed&iote& spotka; przedstawicieli $OI z a&)asadore& 6/7, kt re wed-u* in%or&acji $OI =&ają c(arakter ro)oczy. +alsze kroki& ?undacja "anoptykon skierowa-a do $OI wezwanie do usunięcia naruszenia prawa i udzielenia odpowiedzi na po&inięte pytania.

'entralne 9iuro 2ntykorupcyjne !'92" #ajwa$niejsze wnioski wynikaj%ce z odpowiedzi& Iie &a dedykowane*o doku&entu dotyczące*o wsp -pracy :L7 z a&eryka;ską 7*encją Lezpiecze;stwa Iarodowe*o 4I/75. :L7 nie prowadzi wsp -pracy z I/7 z uwa*i na )rak wsp lnyc( ko&petencji, ani te' nie udostępnia danyc( I/70 /ze% :L7 nie zleci- przeprowadzenia analizy prawnej dotyczącej z*odności "#./$ z polski& porządkie& prawny&0 "o dniu 2 czerwca 2013 r. /ze% :L7OGastępcy /ze%a :L7 nie spotykali się i nie od)ywali roz& w tele%onicznyc( z przedstawiciela&i rząd w /tan w Gjednoczonyc(, Kyrektore&OGastępcą Kyrektora I/7 czy przedstawiciela&i a&)asady 6/7 w Warszawie. /ze% :L7 nie planowa- do ko;ca 2013 r. spotka; z przedstawiciela&i ad&inistracji rządowej /tan w Gjednoczonyc(0 :L7 nie &a podpisane*o dwustronne*o porozu&ienia dotyczące*o wsp -pracy :L7 ze s-u')a&i a&eryka;ski&i w zakresie wzaje&ne*o przekazywania danyc( teleko&unikacyjnyc(0 :L7 nie otrzy&a-o propozycji &o'liwości skorzystania z pro*ra&u P!eyscore. 'ze(o się nie dowiedzieli)my* :zy :L7 posiada tec(niczne &o'liwości śledzenia po-ącze; tele%onicznyc( oraz ko&unikacji w /iecie .nternet za po&ocą s- w kluczowyc(0 :zy :L7 &a dostęp do pro*ra&u P!eyscore. +alsze kroki& "is&e& z dnia F listopada 2013 r. :L7 udzieli-o częściowo odpowiedzi na wniosek nato&iast pozosta-y& zakresie decyzją z dnia F listopada 2013 r. od& wi-o udostępnienia in%or&acji. 8elsi;ska ?undacja "raw :z-owieka z-o'y-a wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. Kecyzją z dnia 2 *rudnia 2013 r. /ze% :L7 utrzy&a- w &ocy zaskar'oną decyzję0 2

9 stycznia 2014 r. 8elsi;ska ?undacja "raw :z-owieka wystąpi-a ze skar*ą do Wojew dzkie*o /ądu 7d&inistracyjne*o w Warszawie. 2(encja 5ywiadu !25 " #ajwa$niejsze wnioski wynikaj%ce z odpowiedzi& 7*encja Wywiadu dowiedzia-a się o operacjac( niejawne*o z)ierania in%or&acji przez I/7 z analizy Jr de- otwartyc( w okresie, *dy pierwsze pu)likacje na ten te&at ukaza-y się w &ediac( &iędzynarodowyc(0 "o dniu 2 czerwca 2013 r. /ze% 7*encji WywiaduOGastępcy /ze%a 7W nie spotykali się i nie od)ywali roz& w tele%onicznyc( z przedstawiciela&i rząd w /tan w Gjednoczonyc(, Kyrektore&OGastępcą Kyrektora I/7 czy przedstawiciela&i a&)asady 6/7 w Warszawie. /ze% 7W nie planowa- do ko;ca 2013 r. spotka; z przedstawiciela&i ad&inistracji rządowej /tan w Gjednoczonyc(0 7*encja Wywiadu nie dokonuje analiz prawnyc( 4pytanie dotyczy-o z*odności pro*ra&u P!eyscore z polski& prawe&5 na podstawie doniesie; &edialnyc( nie zleciprzeprowadzenia analizy prawnej dotyczącej z*odności "#./$ z polski& porządkie& prawny&. 'ze(o się nie dowiedzieli)my* :zy 7*encja Wywiadu posiada tec(niczne &o'liwości śledzenia po-ącze; tele%onicznyc( oraz ko&unikacji w sieci .nternet za po&ocą s- w kluczowyc(0 :zy i w jaki& zakresie 7*encja Wywiadu udostępnia dane a&eryka;skiej I/70 :zy 7*encja Wywiadu &a dostęp do pro*ra&u P!eyscore0 :zy 7*encja Wywiadu otrzy&a-a propozycję &o'liwości korzystania z pro*ra&u P!eyscore. 7*encja powo-ując się na przepisy ustawy o oc(ronie in%or&acji niejawnyc( oraz na art. 3N ust. 1 ustawy o 7LW i 7W uzna-a, 'e wnioskowane in%or&acje stanowią in%or&ację niejawną. +alsze kroki& "o otrzy&aniu wniosku 8?":, 7*encja Wywiadu zwr ci-a się o doprecyzowanie niekt ryc( poję+ u'ytyc( we wniosku, takic( jak np.C =przedstawiciele a&)asady /tan w Gjednoczonyc(>0 "is&e& z 2F listopada 2013 r. 7*encja Wywiadu udzieli-a odpowiedzi w zakresie części z pyta;. ,ednak decyzją z dnia 2F listopada 2013 r. 7*encja Wywiadu od& wi-a odpowiedzi na częś+ pyta;0 8elsi;ska ?undacja "raw :z-owieka wystąpi-a z wnioskie& z dnia 2 stycznia 2014 r. do /ze%a 7*encji Wywiadu o ponowne rozpatrzenie sprawy.

F

2(encja 9ezpiecze0stwa 5ewnętrzne(o !295" #ajwa$niejsze wnioski wynikaj%ce z odpowiedzi& 6stawa o 7*encji Lezpiecze;stwa Wewnętrzne*o i 7*encji Wywiadu nie przewiduje &o'liwości przekazywania przez 7LW a&eryka;skiej I/7 danyc( teleko&unikacyjnyc( polskic( o)ywateli0 Ia pytanie o to, czy 7LW posiada in%or&acje o stosowaniu syste&u "#./$ oraz innyc( dzia-aniac( I/7 pole*ającyc( na niele*alny& z)ieraniu in%or&acji w stosunku do cz-onk w #ady $inistr w #", 7LW odpowiedzia-o, 'e w przypadku powzięcia takic( in%or&acji 7LW jest zo)owiązana podją+ przewidziane prawe& dzia-ania, &ające na celu rozpoznanie za*ro'e; oraz ewentualne ści*anie sprawc w przestępstw0 Iie zosta-a sporządzona na rzecz 7LW analiza 4opinia5 prawna dotycząca z*odności pro*ra&u "#./$ z polski& porządkie& prawny&0 "o dniu 2 czerwca 2013 r. /ze% 7*encji WywiaduOGastępcy /ze%a 7W nie spotykali się i nie od)ywali roz& w tele%onicznyc( z przedstawiciela&i ad&inistracji /tan w Gjednoczonyc(, kt re )y dotyczy-y "#./$0 .n%or&acja na te&at prowadzone*o przez I/7 pro*ra&u "#./$ poc(odzi ze Jr deotwartyc(0 7LW nie dysponuje in%or&acja&i o pozyskiwaniu przez I/7 in%or&acji o "rezesie #ady $inistr w, jak r wnie' nie udostępnia jej danyc(. 'ze(o się nie dowiedzieli)my* :zy /ze% 7*encji Lezpiecze;stwa Wewnętrzne*o planowa- do ko;ca 2013 r. spotkanie z przedstawiciela&i ad&inistracji rządowej /tan w Gjednoczonyc(0 :zy 7*encja Lezpiecze;stwa Wewnętrzne*o posiada tec(niczne &o'liwości śledzenia po-ącze; tele%onicznyc( oraz ko&unikacji w sieci .nternet za po&ocą s- w kluczowyc(0 ,akie środki i narzędzia są stosowane w celu oc(rony taje&nicy korespondencji "re&iera0 :zy istnieje dwustronne porozu&ienie dotyczące wsp -pracy 7*encji Lezpiecze;stwa Wewnętrzne*o ze s-u')a&i a&eryka;ski&i w zakresie wzaje&ne*o przekazywania danyc( teleko&unikacyjnyc(0 :zy "rezes #ady $inistr w wyrazi- z*odę na podjęcie przez 7LW wsp -dzia-ania z I/70 :zy 7LW &a dostęp do pro*ra&u P!eyscore0 :zy 7LW otrzy&a-a propozycję &o'liwości korzystania z pro*ra&u P!eyscore i czy dokonano analizy z*odności P!eyscore z polski& prawe&0 :zy w związku z doniesienia&i &edialny&i na te&at pro*ra&u "#./$ 7LW podję-a jakiekolwiek dzia-ania w celu za*warantowania pou%ności niejawnej korespondencji prowadzonej przez !ancelarię "rezesa #ady $inistr w0 :zy przedstawiciele s-u') a&eryka;skic( lu) a&eryka;skiej ad&inistracji proponowali przedstawicielo& 7LW dwustronne porozu&ienie 4)ez wz*lędu na je*o %or&ę prawną5

B

dotyczące wsp -pracy ze s-u')a&i a&eryka;ski&i w zakresie wzaje&ne*o przekazywania danyc( teleko&unikacyjnyc( i czy propozycja ta zosta-a przyjęta0 :zy na polski& węJle internetowy& "Q.P r wnie' od)ywa się &onitorowanie ruc(u z za*ranicą. +alsze kroki& 7LW odpowiedzia-a na wniosek 8?": pis&e& z 31 paJdziernika 2013 r. W piś&ie zawarto odpowiedzi na częś+ pyta;, nato&iast w pozosta-y& zakresie wskazano, 'e =udzielenie odpowiedzi na pytania nie jest &o'liwe>. 8elsi;ska ?undacja "raw :z-owieka wezwa-a /ze%a 7LW do usunięcia naruszenia prawa i udostępnienie wnioskowanej in%or&acji al)o wydanie decyzji od&ownej w ty& zakresie. Kecyzją z dnia 24 *rudnia 2013 r. /ze% 7LW podtrzy&a- wcześniejsze stanowisko wyra'one w piś&ie z dnia z 31 paJdziernika 2013 r. Iastępnie 8elsi;ska ?undacja "raw :z-owieka wystąpi-a do /ze%a 7LW z wnioskie& z dnia F stycznia 2014 r. o ponowne rozpatrzenie sprawy. S-u$ba 5ywiadu 5ojskowe(o !S55" /WW w piś&ie z 31 paJdziernika 2013 r. uzna-a, 'e wnioskowana in%or&acja &a c(arakter przetworzony, w związku z czy& ?undacja powinna wskaza+ interes pu)liczny prze&awiający za jej udostępnienie&. W odpowiedzi 8elsi;ska ?undacja "raw :z-owieka wskaza-a, 'e 'ądana in%or&acja nie &a c(arakteru przetworzone*o, o czy& świadczą odpowiedzi od innyc( s-u'). "onadto 8elsi;ska ?undacja "raw :z-owieka ar*u&entuje 'e /WW nie wskaza-a z cze*o wynika przetworzony c(arakter wnioskowanej in%or&acji oraz czy o)ej&uje on wszystkie pytania zawarte we wniosku 8?": z 1N paJdziernika 2013 r. 'ze(o się nie dowiedzieli)my* !iedy i z jakic( Jr de- /-u')a Wywiadu Wojskowe*o dowiedzia-a się o operacjac( niejawne*o z)ierania in%or&acji prowadzone*o przez a&eryka;ską I/70 :zy po 2 czerwca 2013 r. /ze% /WW lu) je*o zastępca od)yli spotkanie lu) roz&owę tele%oniczną z przedstawiciele& a&)asady /tan w Gjednoczonyc( w Warszawie0 :zy /WW planowa-a do ko;ca 2013 r. spotkanie z przedstawiciela&i ad&inistracji rządowej /tan w Gjednoczonyc(0 :zy /WW posiada tec(niczne &o'liwości śledzenia po-ącze; tele%onicznyc( oraz ko&unikacji w sieci .nternet za po&ocą s- w kluczowyc(0 :zy "rezes #ady $inistr w wyrazi- z*odę na podjęcie przez /WW wsp -dzia-ania z I/70 :zy i w jaki& zakresie /WW udostępnia dane I/ A jeśli tak, jakie*o rodzaju dane są przekazywane oraz w jakiej ilości0 :zy /WW &a dostęp do pro*ra&u P!eyscore0 czy /WW otrzy&a-a propozycję &o'liwości korzystania z pro*ra&u P!eyscore i czy /WW dokona-o analizy z*odności pro*ra&u P!eyscore z polski& prawe&.

9

+alsze kroki& Kecyzją z dnia 12 *rudnia 2013 r. /ze% /WW od& wi- udostępnienia in%or&acji w zakresie wszystkic( pyta; 41, 3A950 3 stycznia 2014 r. 8elsi;ska ?undacja "raw :z-owieka wystąpi-a do /WW z wnioskie& o ponowne rozpatrzenie sprawy. S-u$ba Kontrwywiadu 5ojskowe(o !SK5" /-u')a !ontrwywiadu Wojskowe*o udzieli-a częściowo odpowiedzi udzielając wnioskowaną in%or&ację, częściowo zaś poin%or&owa-a, 'e nie &o'e udostępni+ wnioskowanej in%or&acji. 8?": wezwa-a /!W do usunięcia naruszenia prawa poprzez udzielenie in%or&acji lu) wydanie decyzji ad&inistracyjnej o od&owie udzielenia in%or&acji. Kecyzją z dnia 31 *rudnia 2013 r. /!W od& wi-a udzielenia częściowo wnioskowanyc( in%or&acji. #ajwa$niejsze wnioski wynikaj%ce z odpowiedzi& Ia pytanie o to, czy /!W posiada in%or&acje o stosowaniu syste&u "#./$ oraz innyc( dzia-aniac( I/7 pole*ającyc( na niele*alny& z)ieraniu in%or&acji w stosunku do cz-onk w #ady $inistr w #", /!W odpowiedzia-o, 'e ka'dy or*an pa;stwowy, w ty& tak'e /!W, o)owiązany )y-)y do podjęcia dzia-a; wynikającyc( z zakresu zada; te*o or*anu al)o te' z-o'enia do or*anu ści*ania stosowane*o zawiado&ienia. ,ak wskazano z uwa*i na zakres zada; /!W w o&awiany& przypadku w *rę wc(odzi-a)y ta dru*a &o'liwoś+, kt ra nie &ia-a &iejsca0 /!W wskaza-o, 'e zasady udostępniania przez /!W danyc( o o)ywatelac( polskic( w ra&ac( wsp -pracy z I/7 &o*ą re*ulowa+ wy-ącznie akty prawne odpowiedniej ran*i, a więc ustawy, np. "rawo teleko&unikacyjne, kt re &ają c(arakter powszec(nie o)owiązujący. G uwa*i na nor&atywny c(arakter tyc( przepis w &o'liwoś+ udostępnia danyc(, o kt ryc( traktują te re*ulacje prawne &o'liwe jest na podstawie i w zakresie w nic( przewidzianyc( al)o te' na podstawie innyc( akt w prawnyc( ran*i &iędzynarodowej u&owy, kt ra )y-a)y raty%ikowana przez pa;stwaAstron tej u&owy. ,ak wskaza-a /!W w o)u tyc( przypadkac(, tj. ustaw czy u& w &iędzynarodowyc( doku&enty te podle*a-y)y opu)likowaniu w or*anac( pro&ul*acyjnyc(, co wynika z ustawy o o*-aszaniu akt w nor&atywnyc( i niekt ryc( innyc( akt w0 /!W wyjaśni-o, 'e podstawy do dzia-a; /!W zawarte są w aktac( prawnyc( ran*i ustawy, w szcze* lności w ustawie o /!W oraz /WW, a doku&enty te jako prawo powszec(nie o)owiązujące zosta-y o*-oszone z*odnie z ustawą o o*-aszaniu akt w nor&atywnyc( i niekt ryc( innyc( akt w prawnyc(. "onadto wskaza-o, 'e ewentualne z&iany w zakresie dzia-ania /!W &o*ą nastąpi+ z*odnie z try)e& przewidziany& dla nowelizacji akt w powszec(nie o)owiązującyc(, w w wczas zostaną podane do wiado&ości na stronac( internetowyc( Liuletynu .n%or&acji "u)licznej. 'ze(o się nie dowiedzieli)my*

10

:zy /!W posiada tec(niczne &o'liwości śledzenia po-ącze; tele%onicznyc( oraz ko&unikacji w sieci .nternet za po&ocą s- w kluczowyc(0 :zy "rezes #ady $inistr w wyrazi- z*odę na podjęcie przez /!W wsp -dzia-ania z I/7, jeśli tak ile razy "rezes #ady $inistr w wyrazi- taką z*odę0 :zy /!W &a dostęp do pro*ra&u P!eyscore, czy /!W otrzy&a-a propozycję &o'liwości korzystania z pro*ra&u P!eyscore i czy /-u')a !ontrwywiadu Wojskowe*o dokona-a analizy z*odności pro*ra&u P!eyscore z polski& prawe&0 :zy na polski& węJle internetowy& "Q.P r wnie' od)ywa się &onitorowanie ruc(u z za*ranicą. +alsze kroki& 3 stycznia 2014 r. skierowany zosta- wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. 9iuro Ochrony Rz%du !9OR" /ze% LO# odpowiedzia- pis&e& z 30 paJdziernika 2013 r., 'e nie posiada in%or&acji o stosowaniu pro*ra&u "#./$ ani o innyc( dzia-aniac( a&eryka;skiej 7*encji Lezpiecze;stwa Iarodowe*o, pole*ającyc( na niele*alny& z)ieraniu in%or&acji w stosunku do cz-onk w #ady $inistr w #" ani danyc( o "rezesie #ady $inistr w. /ze% LO# wskaza- ponadto, 'e za oc(ronę taje&nicy korespondencji "rezesa #ady $inistr w odpowiedzialna jest !ancelaria "rezesa #ady $inistr w. Prezydent RP W i&ieniu "rezydenta #" na wniosek odpowiedzia-a !ancelaria "rezydenta #", kt ra poin%or&owa-a, 'e nie posiada in%or&acji w przed&iocie daty ani Jr d-a uzyskania przez "rezydenta #" wiedzy na te&at pro*ra&u "#./$. +alsze kroki& wniosek o usunięcie naruszenia prawa. Prokurator :eneralny "rokurator <eneralny poin%or&owa-, 'eC • pis&e& z 1 paJdziernika 2013 r. 4sy*n. "< !o1 23N3O135 zwr ci- się do $inistra /praw Wewnętrznyc( o przekazanie in%or&acji o zdarzeniac( )ędącyc( przed&iote& wystąpienia #"O 4#"OAF3B222A.O13O!$R5 i podjętyc( czynnościac( oraz dzia-aniac( koordynującyc( w przypadku odnotowania tyc( dzia-a;. "odo)nej treści pis&o zosta-o skierowane do "rokurator w 7pelacyjnyc(0 Kotyc(czas nie zarejestrowano postępowa; przy*otowawczyc(, kt ryc( przed&iote& )y-o)y wykorzystywanie na terenie kraju pro*ra&u "#./$. "rokuratura <eneralna poin%or&owa-a tak'e, 'e ocena prawna w zakresie z*odności pro*ra&u "#./$ z polski& porządkie& prawny& zostanie dokonana w ra&ac( ewentualnie prowadzonyc( postępowa; przy*otowawczyc(.

22 listopada 2013 r. "rokurator <eneralny poin%or&owa- #zecznika "raw O)ywatelskic(, 11

'e w ra&ac( 6nii 1uropejskiej powo-ana zosta-a <rupa #o)ocza Wysokie*o /zcze)la ds. )ezpiecze;stwa i oc(rony danyc( 61 i 6/7. Prezes .rzędu Komunikacji /lektronicznej !.K/" poin%or&owa-a, 'eC "rezes 6!1 nie uzyska- 'adnej in%or&acji o przekazywaniu a&eryka;skiej 7*encji Lezpiecze;stwa Iarodowe*o 4I/75 danyc( teleko&unikacyjnyc( przez dzia-ającyc( na polski& rynku operator w teleko&unikacyjnyc( oraz 'e nie posiada in%or&acji dotyczącyc( &onitorowania ruc(u z za*ranicą na polski& węJle internetowy& "Q.P oraz nie posiada in%or&acji dot. wprowadzenia takie*o &onitorowania.

:eneralny Inspektor Ochrony +anych Osobowych udzieli- odpowiedzi na wniosek 8elsi;skiej ?undacji "raw :z-owieka pis&e& z 22 paJdziernika 2013 r. Wskaza- &.in., 'e nie są &u znane podstawy prawne do dzia-ania 7*encji Lezpiecze;stwa Iarodowe*o 4I/75 na terytoriu& "olski, jak r wnie' poin%or&owa-, 'e =z posiadanyc( przez <.OKO in%or&acji nie wynika )y istnia-a podstawa prawna u&o'liwiająca )ezpośrednie przekazywanie przez 7*encję Lezpiecze;stwa Wewnętrzne*o i inne s-u')y danyc( teleko&unikacyjnyc( polskic( o)ywateli a&eryka;skiej 7*encji Lezpiecze;stwa Iarodowe*o 4I/75. Gaznaczy-, 'e w konkretnyc( sprawac( przekazanie in%or&acji &o*-o)y nastąpi+ jedynie w ra&ac( po&ocy prawnej na podstawie u&owy &iędzynarodowej z 1992 r. o wzaje&nej po&ocy prawnej w sprawac( karnyc(. Ko odpowiedzi na wniosek 8?":, <eneralny .nspektor Oc(rony Kanyc( Oso)owyc( do-ączy- kopię pis&a skierowane*o do $inistra 7d&inistracji i :y%ryzacji 4pis&o z 11 paJdziernika 2013 r.5 oraz pis&a ,aco)a !o(nsta&&a 4przewodniczące*o <rupy 7rticle 295 skierowane*o do SiTiane #edin* 4!o&isarz ds. /prawiedliwości, "raw podstawowyc( i O)ywatelstwa5. Komisje Sejmowe Wnioski zosta-y skierowane do przewodniczącyc( sześciu ko&isji sej&owyc(C !o&isji /praw Ga*ranicznyc(, !o&isji /praw Wewnętrznyc(, !o&isji ds. 6nii 1uropejskiej, !o&isji /prawiedliwości i "raw :z-owieka oraz !o&isji 7d&inistracji i :y%ryzacji oraz !o&isji ds. /-u') /pecjalnyc(. W odpowiedziac( na wnioski wskazano, 'e na stronie internetowej /ej&u za&ieszczone są pe-ne zapisy wszystkic( posiedze; ko&isji, z kt ryc( &o'na dowiedzie+ się czy przed&iote& posiedzenia ko&isji )y-y doniesienia &edialne na te&at pro*ra&u "#./$0 !o&isje poin%or&owa-y, nie zosta- do nic( skierowany wniosek w sprawie przeprowadzenia posiedzenia na te&at doniesie; &edialnyc( o %unkcjonowaniu pro*ra&u "#./$. !o&isje nie planują posiedze; w tej sprawie0

12

Ko !o&isji /prawiedliwości i "raw :z-owieka wp-yną- wniosek pos-a #yszarda !alisza z 24 września 2013 r. o zwo-anie posiedzenia ko&isji w sprawie =syste&owi "#./$ oraz &asowej inwi*ilacji w "olsce>. Wniosek zostanie rozpatrzony przez "rezydiu& !o&isji.

Komisje Senackie W i&ieniu ko&isji senackic( odpowiedzi udzieli-o Liuro !o&unikacji /po-ecznej !ancelarii /enatu. Liuro poin%or&owa-o, 'e cz-onkowie ko&isji nie są w posiadaniu doku&entu in%or&ujące*o o dzia-aniac( związanyc( z pro*ra&e& "#./$. "onadto, do 'adnej z ko&isji nie zosta-y skierowane wnioski o przeprowadzenie posiedzenia w sprawie doniesie; &edialnyc( o a&eryka;ski& pro*ra&ie "#./$ i pozyskiwaniu przez a&eryka;ską 7*encję Lezpiecze;stwa Iarodowe*o 4I/75 in%or&acji o o)ywatelac( #".

13