P. 1
Index

Index

|Views: 159|Likes:
Wydawca: monikarolek

More info:

Published by: monikarolek on Jan 31, 2014
Prawo autorskie:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/10/2014

pdf

text

original

UNIWERSYTET MEDYCZNY IM.

KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU WYDZIAŁ NAUK O ZDROWIU

Beata Bajurna

CZYNNIKI DETERMINUJĄCE EFEKTYWNOŚĆ KIEROWANIA ZESPOŁEM PIELĘGNIARSKIM W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ Factors determining the effectiveness of nurse to lead a team in health care

Praca doktorska Doctoral thesis

Promotor: dr hab. Maria Danuta Głowacka Katedra Nauk o Zdrowiu

Poznań 2011

Spis treści

Spis treści

WSTĘP .................................................................................................................................................................. 4 ROZDZIAŁ 1. ISTOTA PROBLEMU BADAWCZEGO................................................................................ 7 1.1. POJĘCIE ZAWODU PIELĘGNIARKI I ZESPOŁU PIELĘGNIARSKIEGO ................................................................... 7 1.2. POJĘCIE KIEROWANIA I JEGO EFEKTYWNOŚCI ............................................................................................. 28 1.3. POJĘCIE CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ KIEROWANIA I ICH PODZIAŁ.............................. 41 1.4. POJĘCIE I RODZAJE ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ................................................................................. 61 ROZDZIAŁ 2. ZAŁOŻENIA BADAWCZE ................................................................................................... 74 2.1. CEL PRACY ................................................................................................................................................. 74 2.2. HIPOTEZY BADAWCZE ................................................................................................................................ 80 2.3. METODY BADAWCZE .................................................................................................................................. 82 2.4. PROCEDURA BADAWCZA ............................................................................................................................ 85 2.5. CHARAKTERYSTYKA BADANYCH PIELĘGNIAREK........................................................................................ 87 ROZDZIAŁ 3. WYNIKI BADAŃ .................................................................................................................... 90 3.1. KLIMAT ORGANIZACYJNY I SYSTEM WARTOŚCI PIELĘGNIAREK A ICH FUNKCJONOWANIE ZAWODOWE ....... 90 3.1.1. Wymiary klimatu organizacyjnego w zależności od rodzaju zakładu opieki zdrowotnej................... 90 3.1.2. Uznawany system wartości w zespołach pielęgniarskich .................................................................. 93 3.1.3. Analiza związku klimatu organizacyjnego i systemu wartości zespołów pielęgniarskich w zakładach opieki zdrowotnej......................................................................................................................................... 97 3.1.4. Wpływ czynników demograficznych na klimat organizacyjny i system wartości pielęgniarek ........ 101 3.2. ZNACZENIE KLIMATU ORGANIZACYJNEGO W WYBORZE STYLU KIEROWANIA A FUNKCJONOWANIE ZAWODOWE PIELĘGNIAREK ............................................................................................................................. 106 3.2.1. Preferowany styl kierowania wśród pielęgniarek............................................................................ 106 3.2.2. Wpływ zakładu opieki zdrowotnej na klimat organizacyjny i styl kierowania preferowany przez pielęgniarki................................................................................................................................................ 109 3.2.3. Wpływ czynników demograficznych na klimat organizacyjny i styl kierowania pielęgniarek......... 110 3.3. KLIMAT ORGANIZACYJNY I PREFEROWANE STYLE KOMUNIKACJI A FUNKCJONOWANIE ZAWODOWE PIELĘGNIAREK ................................................................................................................................................. 111 3.3.1. Rodzaje stylów komunikacji wśród badanych pielęgniarek............................................................. 111 3.3.2. Związek między stylami komunikacji a klimatem organizacyjnym w zakładach opieki zdrowotnej 113 3.3.3. Wpływ czynników demograficznych na klimat organizacyjny i styl komunikacji pielęgniarek ....... 115 ROZDZIAŁ 4. DYSKUSJA I WNIOSKI ...................................................................................................... 117 4.1. DYSKUSJA ................................................................................................................................................ 117 4.2. WNIOSKI .................................................................................................................................................. 128 STRESZCZENIE .............................................................................................................................................. 129 ABSTRAKT....................................................................................................................................................... 132 SPIS RYSUNKÓW I WYKRESÓW ............................................................................................................... 134 SPIS TABEL...................................................................................................................................................... 135 SPIS ŹRÓDEŁ .................................................................................................................................................. 137

2

Spis treści

ZAŁĄCZNIK 1. ................................................................................................................................................ 147 ZAŁĄCZNIK 2. ................................................................................................................................................ 149 ZAŁĄCZNIK 3. ................................................................................................................................................ 151 ZAŁĄCZNIK 4. ................................................................................................................................................ 154 ZAŁĄCZNIK 5. ................................................................................................................................................ 156

3

niezależnie od profilu organizacji. Jedynie profesjonalna kadra jest w stanie udzielać usług medycznych na wysokim poziomie. świadomych znaczenia problematyki efektywności. Problem efektywności zajmuje już określone miejsce w życiu gospodarczym. Pielęgniarki wraz z całym zespołem terapeutycznym sprawują opiekę nad pacjentami. społecznymi oraz prawnymi. Przeobrażenia jakie miały miejsce po 1999 roku wprowadziły niepokój nie tylko wśród pacjentów. wywołały wiele dyskusji na temat jego stabilności.Wstęp Wstęp Transformacja polskiej gospodarki oraz towarzyszące jej zmiany w polskim sektorze ochrony zdrowia. Zakład opieki zdrowotnej jest złożoną strukturą organizacyjną. brak jej stabilności. Profesjonalista zajmujący się zarządzaniem. tworząc największe zespoły pracownicze. którą zarządza. lekarze. wie. Z punktu widzenia wpływu na poprawę efektywności zarządzania zakładami opieki zdrowotnej niezmiernie ważnym problemem staje się otwarta postawa menedżerów zatrudnionych w placówkach medycznych. Na obecny kształt ochrony zdrowia wpłynęło wiele czynników związanych z przemianami politycznymi. Zmuszone zostały one do podnoszenie swojej konkurencyjności wobec innych podmiotów. wpływając na zasoby ludzkie w organizacji. lokalnych i osób zarządzających zakładami opieki zdrowotnej. że najważniejsi w organizacji są ludzie i że efektywne nimi kierowanie jest podstawą sukcesu. liczne procesy restrukturyzacyjne zakładów opieki zdrowotnej oraz towarzysząca niepewność zaowocowała podejmowaniem działań zmierzających do poprawy skuteczności i efektywności zarządzania zakładami opieki zdrowotnej. Polityka państwa w zakresie opieki zdrowotnej. pielęgniarki i personel pomocniczy. w skład której wchodzą kadra kierownicza. Zmniejszenie roli państwa w polskiej gospodarce wymusiło na zakładach opieki zdrowotnej zachowania zgodne z zasadami wolnego rynku. Sukces dla przedsiębiorstwa oznacza zadowolonych . ale także wśród władz państwowych.

P. Akademii Ekonomicznej w Krakowie.) To klient decyduje. pojawiają się problemy z funkcjonowaniem osób starszych. Nie można pominąć ich znaczenia dla sprawności pracy pielęgniarki. zarządzania. a szczególnie nie ma to znaczenia dla jego przyszłości i sukcesu. iż emigracja wykształconej i wykwalifikowanej kadry pielęgniarskiej poza granice Polski może powodować negatywne konsekwencje dla jakości pracy. rzeczy w towary. Bo to klient i tylko on. Jest więc słusznym stwierdzenie. s. że to pacjent decyduje o sukcesie zakładu opieki zdrowotnej. że to klient określa czym jest biznes. Musi on leżeć w samym społeczeństwie. przekształca zasoby ekonomiczne w bogactwo. że współczesny polski rynek usług medycznych nie wykształcił jeszcze systemu. Wyd. będąc gotów zapłacić odpowiednią cenę za towar czy usługę. jak również pielęgniarstwa nie ma pozycji. Pozostała część nie 1 Jeżeli chcemy wiedzieć czym jest biznes.Wstęp pacjentów. 52. Na nie nakładają się zjawiska. Innym. zwiększona ilość urodzeń wcześniaków stawia wyższe wymogi dotyczące jakości pracy). psychologii. Warszawa-Kraków 1994. Do ich możemy zaliczyć między innymi zagrożenia wynikające z postępu technicznego. Społeczeństwo starzeje się. rehabilitacji) oraz profilaktyki. które poruszałyby wyżej wymieniony problem. syndrom bezrobocia. czym jest biznes. Tym samym można powiedzieć. co „ON” ma za wartość – bo to określa. Drucker. skoro przedsiębiorstwo jest organem społeczeństwa. czym jest biznes. uwzględniających ekonomiczne aspekty efektywności funkcjonowania organizacji. który w sposób kompleksowy informowałby o efektywności stosowanych mechanizmów w kierowaniu zespołami pielęgniarskimi. Cel zaś musi leżeć poza obrębem samego biznesu. Należy również podkreślić. 5 . które to wraz z postępem technicznym podnoszą wymogi wobec jakości wykonywanej pracy (np. Jedyna poprawna definicja celu biznesu brzmi: tworzenie klienteli. musimy zacząć od sprawy jego celu. ważnym zjawiskiem są zjawiska kulturowe..F.. albowiem uwarunkowania kulturowe pielęgniarek przyjeżdżających z innych państw (strona wschodnia) mogą ujemnie wpłynąć na jakość pracy. Część publikacji ma głównie charakter rozważań czysto teoretycznych. Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik Nowoczesność. Decyduje to. Obecnie globalizację łączy się z wyjazdami pielęgniarek za granicę w celu polepszenia warunków bytowych. terapii. Drucker1 twierdząc. co produkuje i jak będzie prosperował. które wpływa na sprawność procesów realizowanych przez pielęgniarki jest globalizacja. Efektywne kierowanie zespołem pielęgniarskim ma przede wszystkim znaczenie dla jakości leczenia (diagnozowania. (. Zaznaczyć należy znaczenie zmian demograficznych. Praktyka zarządzania. Skutki tych zjawisk odczuje kadra pielęgniarska w niedalekiej przyszłości. Z kolei wzrost aglomeracji miejskich przyczynia się do pogorszenia stanu zdrowia społeczeństwa i wymusza zwiększoną sprawność w działaniach pielęgniarek. Nie to jest najważniejsze. które w szczególny sposób ukazują jakość pracy. co myśli o swojej produkcji biznesmen. Wizję sukcesu przedsiębiorstwa w ciekawy sposób przedstawił P. co myśli o swoim zakupie klient. Kolejnym zjawiskiem. W literaturze przedmiotu z zakresu ekonomii.

Z tej przyczyny uzasadniona staje się próba podjęcia tegoż zagadnienia w sposób całościowy. iż stworzenie efektywnego zespołu pielęgniarskiego jest procesem niełatwym. Biorąc powyższe pod uwagę starano się wypełnić lukę w dotychczasowym dorobku teorii nauk o zarządzaniu i starano się wykazać. która w sposób kompleksowy ujmowałaby podejmowan ą tematykę. wartoś ciach pracowników powoduje.Wstęp koncentruje się na całościowym. iż efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim w zakładach opieki zdrowotnej należy rozpatrywać w wymiarze interdyscyplinarnym (pod kątem czynników wewnętrznych i zewnętrznych). Różnorodność czynników wpływających na efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim. Celem poznawczym rozprawy jest identyfikacja czynników determinujących efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim oraz określenie ich znaczenia dla funkcjonowania zawodowego pielęgniarek w zakładach opieki zdrowotnej. Powoduje to. Wśród opracowań naukowych z tematyki poświęconej zagadnieniu efektywnoś ci zespołów pracowniczych nie znaleziono pozycji. Pojawiła się więc konieczność zidentyfikowania czynników determinujących efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim. zgodnie z zaproponowan ą powyżej koncepcją. kulturze. 6 . Coraz większe zapotrzebowanie na wysoką jakość pracy pielęgniarskiej jest przede wszystkim rezultatem scharakteryzowanych wcześniej zjawisk. lecz fragmentarycznym prezentowaniu poszczególnych czynników. których genezy należ y doszukiwać się w organizacji szpitalnej. jej relacjach międzyludzkich. że często w świadomości menedżerów efektywność wiązana jest przede wszystkim ze sferą ekonomiczną. Problem staje się coraz bardziej istotny i szczególnie ważny w podnoszeniu jakości pracy w zakładach opieki zdrowotnej.

Istota problemu badawczego Rozdział 1. Rogala-Pawelczyk. Śpiewankiewicz. Funkcje zawodowe i standardy pracy pielęgniarek. G. Pielęgniarka. lekarze i personel pomocniczy. red. Stanowi ona część zasobów ludzkich zakładu opieki zdrowotnej. co jest równoznaczne z zaliczeniem obowiązującego w danym kraju programu nauczania4. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Zahradniczek. Istota problemu badawczego 1. Zawód pielęgniarki może wykonywać osoba posiadająca określone kwalifikacje. w którym chce praktykować. 2 7 . w: Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych. 13. Według W. która posiada dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej. Prewencja wykroczeń zawodowych. 1: Podstawy teoretyczne działalności praktycznej pielęgniarki. Wyd. dlatego istnieje kilka definicji tego zawodu. Zobro określają pielęgniarkę jako osobę. Ćwiczenia. „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2002. w: Pielęgniarstwo. Warszawa 2006. 37. Lekarskie PZWL. Jej profesjonalne przygotowanie do udzielania świadczeń zdrowotnych wpływa na jakość leczenia i profilaktykę. U. t. Wierzbicka. J. czy też studiów na kierunku pielęgniarstwo)3. które może W. 4 G. s. Prawo to wydawane jest przez macierzyste Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych2. Warszawa 2008. nr 2. Pojęcie zawodu pielęgniarki i zespołu pielęgniarskiego Pielęgniarka pracuje w złożonej strukturze organizacyjnej. red. Zobro. Generalnie pielęgniarką można nazwać taką osobę. która ma dyplom ukończenia szkoły pielęgniarskiej (liceum medycznego. Ciechaniewicz. Ciechaniewicz pielęgniarka to tytuł zawodowy osoby. Postępowanie rzecznika odpowiedzialności zawodowej. Rogala-Pawelczyk. Ciechaniewicz. w skład której wchodzą również kadra kierownicza. K.1. W. Zahadniczek i M. która ukończyła obowiązujący program kształcenia na poziomie podstawowym i uzyskała prawo wykonywania zawodu pielęgniarki na terenie kraju. Pielęgniarka i położna w systemie opieki zdrowotnej. s. wydziału pielęgniarstwa w medycznym studium zawodowym. Zasady i warunki jego wykonywania z całym szeregiem świadczeń zdrowotnych. M. Zawód ten może być różnie pojmowany. s. Na zawód pielęgniarki można patrzeć z różnych aspektów. zdobywane w trakcie kształcenia zawodowego i mająca prawo wykonywania zawodu. 3 K. 144.

w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i zakresu jej stosowania z dnia 7 listopada 2007 roku – Dz.U.2011 roku 7 Zasady i warunki wykonywania zawodu pielęgniarki reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. 2. 410 z późn. o zawodach pielęgniarki i położnej – Dz. Czynnikami składającymi się na kwalifikacje zawodowe są:9 − poziom wykształcenia ogólnego. pełnomocnictw instytucji lub osoby do realizowania określonego działania. zakres uprawnień. s. Wolumin. Zarządzanie w ochronie zdrowia. wypełnia zlecenia lekarskie w procesie diagnostyki. Zajmuje się także szeroko rozumianą edukacją zdrowotną i promocją zdrowia7. pielęgnację pacjenta. − etyka zawodowa. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych.07. Wiedza Powszechna. Nie należy zapominać o kwalifikacjach zawodowych. nr 174. 10 Kompetencja – to właściwość. 1039). Głowacką jako układ wiadomości i postaw warunkujący wykonanie zadań zawodowych8. Kopaliński. Competency in healthcare: a practical guide to competency frameworks. umiejętności. s. nr 82. która jest niezbędna do wykonywania określonego zawodu. A. PWN.D. Radcliffe Medical Press. 6 Od dnia 01. zm. E. zakres czyjejś wiedzy. 537. Głowacka. operacji. 5 8 .01. s. które definiowane są przez M. Opisują one zakres i jakość przygotowania. Szkolenie krajowe w zakresie zarządzania opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla. 406) lub też posiadanie wiedzy i doświadczenia w jakiejś dziedzinie. Oxford 2002. wykonywanie wlewów dożylnych oraz iniekcji). 343). umożliwiające prawidłowe wypełnianie obowiązków i podejmowanie właściwych decyzji (Nowy słownik języka polskiego. 8 M.U. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. Storey. − uzdolnienia i zainteresowania zawodowe.U. Gillies. Wyd. Normy prawne dotyczące wykształcenia i pracy pielęgniarek są od wielu lat systematycznie dostosowywane do założeń obowiązujących w krajach Unii Europejskiej6.i.D. nr 91. uchwalona w dniu 15.Istota problemu badawczego pielęgniarka realizować. poz. Sobol. − czynności zawodowe. J. poz. − wiedza zawodowa. − kompetencje10. s. s. Warszawa 1985. 338-339.2012 roku zacznie obowiązywać nowa ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. Poznań 2002. zostały uregulowane w podstawowym akcie prawnym – w ustawie o zawodach. poz. odpowiedzialności (W. Warszawa 2002. (zwana dalej ustawą o zawodach pielęgniarki i położnej). Sprawuje ona opiekę medyczną nad pacjentem (obejmuje to podawanie leków. Pielęgniarka jest to samodzielny zawód z grupy specjalistów do spraw zdrowia. 9 Ibidem. − umiejętności zawodowe. − umiejętności psychofizyczne.położnej5. red. Patrz L. leczenia i rehabilitacji.pielęgniarki. asystuje lekarzowi w czasie zabiegów. Howard. 338. Natomiast Międzynarodowa Rada Pielęgniarek zdefiniowała kompetencje jako poziom działań ukazujących efektywne zastosowanie wiedzy umiejętności i poglądów.

Chapman. McNulty.pielęgniarki. prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie pielęgniarstwa. współdziała w zespole terapeutycznym w ochronie zdrowia i życia człowieka. s. E. − edukację zdrowotną. ich uprawnieniach i kompetencjach zawodowych.. − sprawowania opieki pielęgnacyjnej. Collins. któremu oferuje opiekę pielęgniarską.Społecznej). − rozpoznawanie problemów pielęgnacyjnych. Wyd. Pielęgniarstwo. red. Ponadto. V. S. w tym przede wszystkim pielęgnowania. ponieważ to jest zasadniczą częścią jej zawodu. za którą odpowiada13.zawodowej pielęgniarki i położnej RP”. Raiman. op. ale także przygotowana do współpracy z podmiotem opieki i jego rodziną. powinna być nie tylko profesjonalistą w zakresie pielęgnowania. J. Hill. które to pielęgniarka wykonuje przede wszystkim przez: − rozpoznawanie warunków i potrzeb zdrowotnych podopiecznych. rodziny. współpracy w zespole pielęgniarek i współdziałania w zespole opiekuńczym z profesjonalistami pracującymi na rzecz zdrowia (osoby.Pielęgniarek i Położnych w dniach 8-11 grudnia 2003 roku w Warszawie. − samodzielne udzielanie świadczeń diagnostycznych. 37. Od pielęgniarki oczekuje się dużego zasobu wiedzy oraz praktycznego jej zastosowania w stosunku do osób wymagających opieki. Każda pielęgniarka. 13 K. rodziny i społeczeństwa11. w świadomości przedstawicieli zawodów medycznych i paramedycznych. Określenia charakteryzujące pielęgniarkę ulegają zmianom. Clark.Zdrowia. Normy zachowania zawodowego pielęgniarki formułuje „Kodeks. J.i. − realizację zleceń lekarskich w procesie diagnostyki. s. 11 9 . która ma prawo wykonywania zawodu. M.Opieki. leczniczych. kierowanie pracą zawodową pielęgniarek i położnych.etyki. ukazując przemiany zachodzące w świadomości samych pielęgniarek. 12 B. społeczności. leczenia i rehabilitacji.i.Zjeździe.M. w: Propedeutyka pielęgniarstwa.Istota problemu badawczego Pielęgniarka to osoba przygotowana do wykonywania działań wynikających z jej roli zawodowej. wyżej wymienionych świadczeń. z którymi pielęgniarka współpracuje i społeczeństwa. S. wykonywanie zawodu pielęgniarki w Polsce polega na udzielaniu. Parker. społeczeństwa)12. organizuje opiekę pielęgniarską na wszystkich szczeblach systemu opieki zdrowotnej i kieruje nią. Dlatego w celu utrzymania swych Za wykonywanie zawodu pielęgniarki uważa się także nauczanie zawodu. zatwierdzony na IV Krajowym. Warszawa1989. rehabilitacyjnych (określonych rozporządzeniami Ministra. Zobro. Zgodnie z zapisami ustawy o zawodach. Zahradniczek. Kirkham. przez osobę mającą wymagane kwalifikacje. 28-30. Lekarskie PZWL.położnej.cit. D.

w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne. a także wymianę doświadczeń. psychiatrycznego. specjalistyczne14. oraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. ratunkowego. w ochronie zdrowia pracujących. Powyższe literaturowe definicje pielęgniarki różną się podejściem autorów. operacyjnego. w ochronie zdrowia pracujących. oraz w dziedzinie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej. np.in. że pielęgniarka to członek zespołu pielęgniarskiego. ratunkowego. nr 197. − predyspozycjach osobowościowych – pielęgniarka wykonuje pracę z największą starannością. środowiska nauczania i wychowania. zjazdy itp. opieki długoterminowej. Dają one możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego. że opierają się one na trzech głównych przesłankach: − formalnych – pielęgniarka posiada prawo wykonywania zawodu. diabetologicznego. chirurgicznego. − merytorycznych – pielęgniarka zdobyła doświadczenie oraz uzyskała kwalifikacje i specjalizacje. opieki paliatywnej. szkolenia wewnątrzzakładowe. a tym samym doskonalenie praktyki zawodowej. który: a) wykonuje Art. umożliwia stałą wymianę informacji. Stanowią także punkt wyjścia dla dalszych rozważań i asumpt do rozwiązania problemu efektywności kierowania zespołem pielęgniarskim. że oprócz formalnego doskonalenia zawodowego jest jeszcze wiele innych szkoleń nieformalnych. geriatrycznego. oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych (Dz. chce i umie pracować w zespole. Natomiast kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek mogą być prowadzone w następujących dziedzinach pielęgniarstwa: rodzinnego. Płaszczyzny te przenikają się. kardiologicznego. zachowawczego. należących do International Council of Nurses. poz. 10 c ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej. psychiatrycznego. 708). poprzez szkolenie specjalizacyjne z interesującej ją dziedziny. Są to. neurologicznego. m. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Specjalizacje dla pielęgniarek mogą być prowadzone w następujących dziedzinach pielęgniarstwa: rodzinnego. Opierając się na powyższych stwierdzeniach i zaprezentowanych powyżej definicjach można stwierdzić. czy też konferencje. pediatrycznego. anestezjologicznego i intensywnej opieki. wewnątrzoddziałowe. kardiologicznego. poz. opieki długoterminowej. Zarówno ich działalność. nefrologicznego. nr 102. Warto także podkreślić. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych (Dz.Istota problemu badawczego kwalifikacji na wysokim poziomie musi stale poszerzać swoją wiedzę. anestezjologicznego i intensywnej opieki. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r.U. opieki paliatywnej. czy też kursy kwalifikacyjne. onkologicznego. onkologicznego. Celowi temu służy też stały kontakt towarzystw pielęgniarskich poszczególnych krajów. pediatrycznego. i tworzą najbardziej trafną definicję zawodu pielęgniarki. chirurgicznego. W związku z tym nasuwa się pytanie: jaka jest uniwersalna definicja pielęgniarki? Poszukując elementów wspólnych definicji zaprezentowanych w tej części pracy. jak też organizacji zrzeszających pielęgniarki. środowiska nauczania i wychowania. zachowawczego. jest otwarta w relacjach z pacjentem oraz pielęgniarkami. 1923) oraz Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2007 r. nefrologicznego z dializoterapią. można stwierdzić. 14 10 .U. interesujących się różnymi dziedzinami współczesnego pielęgniarstwa.

− pielęgniarki oddziałowe. c) zna. s. Pomoc ta obejmuje problematykę promowania zdrowia.Istota problemu badawczego pracę na danym odcinku. Poza tym kształtuje partnerskie współdziałanie z ludźmi. „Pielęgniarstwo Polskie” 2007. − podstawowa opieka zdrowotna. np. Z tego powodu konieczne stało się zaprezentowanie w dalszej części pracy roli. − pielęgniarki naczelne. Bajurna. Takie ujęcie eksponuje narastające znaczenie tego pojęcia. zabiegowe. nr 1. wspiera. Obecnie coraz częściej pielęgniarki doceniają znaczenie poszerzania wiedzy w zakresie kontaktów interpersonalnych. Wizerunek decyduje o sukcesie każdego przedsiębiorstwa. Jest współpartnerem w różnych działaniach zawodowych. 11 . rodziny oraz całych grup społecznych. Polska pielęgniarka uczy i oddziałuje wychowawczo. którym zapewnia swą pomoc. wiedzy o potrzebach jednostki oraz postawach i zachowaniach człowieka. 63-67. 15 B. odcinkowe. pediatryczne czy epidemiologiczne. która w sposób samodzielny i odpowiedzialny zapewnia pomoc bezpośrednio i stosownie do potrzeb i problemów zdrowotnych człowieka. b) posiada odpowiednie kwalifikacje do pracy na danym odcinku. jaką współcześnie pełni pielęgniarka oraz ukazanie jej wizerunku społecznego. Pielęgniarka w zespole pracowniczym. − pielęgniarki koordynujące. co wynika z jej funkcji. odpowiada na oczekiwania pacjentów i pozostałych członków zespołu. można dokonać podziału ze względu na: a) pełnioną funkcję: − pielęgniarki wykonawcze (np. pomaga. opatrunkowe). organizuje oraz kieruje procesem pielęgnowania. podejmuje wysiłki na rzecz podniesienia jakości efektywności pielęgnowania i opieki nad zdrowiem15. c) miejsce wykonywania zawodu: − szpital. Biorąc pod uwagę kryterium realizowanych przez pielęgniarkę funkcji zawodowych. chirurgiczne. Polska pielęgniarka przedstawiana jest w literaturze przedmiotu jako profesjonalista w zakresie opieki pielęgnacyjnej. b) specjalizację medyczną: mogą być uzależnione od pracy na danym oddziale. zapobiegania chorobom i przywracania zdrowia. rozumie. − praktyka pielęgniarska. również zakładów opieki zdrowotnej.

PWN. Poznańska. jak i chorym − samodzielne podejmowanie pielęgnowania w zdrowiu i w chorobie.autonomiczne. promującą zdrowie.samodzielne.to spowodować różny wydźwięk zarówno w środowisku zarządczym.php?idartykul_rodzaj = 85&idartykul = 442 (data dostępu 15. s.tej. 18 P.bardziej. W. 12 . Kirkham. jakie zaszły w zawodzie pielęgniarki przedstawia poniższa tabela. Druga grupa to funkcje: kształcenie. Stefańska precyzuje bezpośrednie i pośrednie funkcje zawodowe pielęgniarek. Warszawa 1999. s. Kapała.. Raiman. wykonywanie zleceń lekarskich − odpowiedzialność w stosunku do człowieka – jako podstawa Źródło: S. szpital) − pomoc w zaspokajaniu wielorakich potrzeb zdrowotnych człowieka − współdziałanie zarówno z człowiekiem zdrowym. red. http://www.pory. TABELA 1. Odnosi się to również do zawodu pielęgniarki.. s.M. staną się niezależne.07.. Clark.do. nie będą musieli być poddawani tak szczegółowej kontroli18. McNulty. które w nowej. zgodnie z określonymi normami i wzorami zachowań16. naukowobadawcza i zarządzanie17. Pielęgniarka w opiece nad zdrowiem. co prowadzi do większej niezależności. Drucker zauważył. Do pierwszej grupy zalicza się funkcje: opiekuńczą. Hill.F. Zmiany. w: Pielęgniarstwo. J.F.. Lekarskie PZWL. Stefańska. Społeczeństwo pokapitalistyczne.roli. usamodzielnienie oraz zmianę charakteru stosunków zarówno z ludźmi. V. 47.2009). terapeutyczną oraz rehabilitacyjną. którymi się opiekuje. Zahradniczek. W najprostszym ujęciu zmiany zachodzące w roli zawodowej pielęgniarki określić można jako rozszerzenie zadań. PORÓWNANIE TRADYCYJNEJ I WSPÓŁCZESNEJ ROLI PIELĘGNIARKI Rola pielęgniarki w przeszłości − pielęgnowanie człowieka chorego (w szpitalu) − pomoc w zaspokajaniu potrzeb biologicznofizycznych człowieka − wykonywanie różnych czynności „dla” i „za” pacjenta − wykonywanie zleceń lekarskich − odpowiedzialność w stosunku do zleceniodawców – jako podstawa Rola pielęgniarki współcześnie − pielęgnowanie w zdrowiu i chorobie (podstawowa opieka zdrowotna. wychowawczą. s. Chapman. posiadający szeroką wiedzę w swojej dziedzinie. 19 W. P. 16 17 B. jak i ze współpracownikami. K.emedyk. W okresie transformacji znaczenie ochrony zdrowia i rola pielęgniarki zmieniła się bardzo szybko.cit. op. 28-30. Podstawowe zadania współczesnej pielęgniarki w opiece zdrowotnej. Drucker. W.niż.pl/artykul. Współcześnie pielęgniarka jest bardziej zaangażowana w pracę. J.i. 77. jak i w środowisku lekarzy19. nr 1-2. współpraca zawodowa. D. Przyszłość pielęgniarstwa – aktywne uczestnictwo w leczeniu i zarządzaniu. S. „Pielęgniarstwo Polskie” 2004. Warszawa 2004. Wyd. 150. że pracownicy bardziej wykształceni.Może.Istota problemu badawczego Treścią roli zawodowej pielęgniarki jest zbiór wykonywanych funkcji zawodowych oraz oczekiwane zachowania i postawy.

stanowisko.klinicznym. nr 11. 23 S.często. „British Medical Journal” 2000. z jakimi spotkają się. aczkolwiek nie zawsze nadążają za nimi zmiany organizacyjne – pielęgniarki w dalszym ciągu pracują nie mając wystarczającej ilości niezbędnego sprzętu medycznego. decydującym czynnikiem.administrowania. które związane są z zarządzaniem. Przypuszczać należy. Przyszłość pielęgniarstwa. Jest to dla nich ogromne wyzwanie i będą musiały włożyć wiele wysiłku. 8-9. Zmiany te zachodzą równocześnie. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius.doświadczeniem. aby sprostać wymaganiom.D. Przykładowo. A. Mając informacje zarówno kliniczne. Zmieniają się także oczekiwania pacjentów zakładów medycznych wobec środowiska pielęgniarskiego. 504. wraz z lekarzami. 6-7. a także sprawuje. Salvage. że tamtejsze pielęgniarki posiadają wiedzę i doświadczenie. Lekarze i pielęgniarki: każdy sobie.z. Ordynator na rynku. kompetencji przez tę grupę zawodową21. że osoby wykonujące ten zawód są profesjonalistami. jak i finansowe stają się koordynatorem tychże środków w organizacji. co powoduje. s. biorąc udział w procesie zarządzania instytucją23.kontrolę nad. Tym samym ordynator przekazuje część zajęć. samodzielnymi. pielęgniarstwo w Wielkiej Brytanii w ciągu 20 lat wyraźnie zmieniło się. J.(specjalisty. Ibidem.dużym. Shortell. To one stają się coraz częściej. najliczniejszą grupę zawodową spośród zawodów medycznych.kierownika.ordynator). jednakże zauważany jest dystans pomiędzy tymi dwoma grupami zawodowymi. Kaluzny. 22 W. nr 11. Na niektórych. Podstawy zarządzania opieka zdrowotną. nadal są zależne od lekarzy.pielęgniarka. Kapała. którym.szpitalnych.ekonomiczno-logistycznymi.M. Pomimo tego.i.Istota problemu badawczego W ostatnich latach pielęgniarstwo w naszym kraju nieustannie zmienia się.obok. s. w kierowniczym procesie decyzyjnym. Pielęgniarki stanowią.medycznym i autorytetem. 24 M. I chociaż nie każdy zaakceptuje reformę służby zdrowia (w tym także jej pracowników).funkcjonuje. Przykładem może być rola pielęgniarek w Wielkiej Brytanii oraz Irlandii.konsultanta medycznego.procesem leczenia – w Polsce. że polskie środowisko pielęgniarskie w obliczu pojawiających się zmian – niezależnie od sytuacji ekonomicznej – będzie musiało zmienić się20.zarządzania. Bo pewnym jest tylko to. Podobne zjawisko można zauważyć także w Polsce.zagadnieniami leczenia24. wyrzekając się wielu najważniejszych wartości i rezygnując z wcześniej praktykowanego postępowania. 21 20 13 . Pielęgniarka dzięki podziałowi obowiązków może wykorzystać swoje przygotowanie z zakresu. Wprawdzie są osobami coraz lepiej wykształconymi.oddziałach. iż z raz obranego kierunku zmian nie powinno się rezygnować22. Kukowska.jest. „Służba Zdrowia” 2001. Kraków 2001. to jednak trzeba będzie się z tym pogodzić.kieruje. Lekarze nie są przyzwyczajeni do sprzeciwu czy też podważania ich wiedzy. który. s.

Istota problemu badawczego

Na szczególną uwagę zasługują oczekiwania pacjentów. Ich opinia i satysfakcja jest kluczowa dla osiągnięcia sukcesu, dlatego też zakłady opieki zdrowotnej powinny spełniać ich oczekiwania dotyczące jakości, takie jak: niezawodność, wrażliwość, wygląd, dostępność, kompetencja, uprzejmość, przejrzystość25. Do wyżej wymienionych kryteriów dodaje się również odpowiedzialność, komunikatywność oraz bezpieczeństwo26. Niektórzy autorzy uzupełniają tę listę o następujące, istotne dla osiągnięcia wysokiej jakości usług medycznych, obszary: satysfakcja, jakość kliniczna usługi medycznej27, zasadność, wdrożenie28. W podobny sposób przedstawił czynniki, które decydują o jakości opieki C. Włodarczyk zaliczając do nich: kompetencje personelu, bezpieczeństwo procedur, dostępność usług bez względu na czas i miejsce, ciągłość oraz dostosowanie opieki do potrzeb, a także skuteczność, wydajność i satysfakcję z opieki29. Również K. Jaracz i współpracownicy w swoich badaniach ocenili pozytywnie atmosferę jaka panuje na oddziałach, co sprzyja szybszej rekonwalescencji pacjentów. Okazuje się, że sposób zachowywania pielęgniarek podczas codziennej pracy wzbudza zaufanie wśród pacjentów. Ta podskala wraz ze środowiskiem uzyskały najwięcej ocen pozytywnych, jednakże negatywnie oceniany był czas poświęcony przez pracowników medycznych, w tym również pielęgniarki, na rozmowy z pacjentem30. Zapewnienie jakości wymaga pełnej współpracy całego personelu zakładu opieki zdrowotnej. Świadomość znaczenia, iż jakość to wykładnia pracy zespołowej jest czynnikiem kluczowym. W ocenie wyniku, będącego fundamentem realizowanej opieki, autorka pracy uważa, że należy oprzeć się na satysfakcji pielęgniarek z wykonywanej pracy oraz satysfakcji pacjentów, których zadowolenie jest odzwierciedleniem nie tylko efektów zabiegu leczniczego, ale także innych czynników, takich jak: stosunek pielęgniarki do chorego, klimat panujący na danym oddziale czy też sposób przekazywania informacji. Wprowadzenie zasad konkurencji na rynku usług medycznych z pewnością przyczynia się do poprawy jakości realizowanych świadczeń, a co za tym idzie, wpłynie pozytywnie na
25

K. Opolski, K. Polkowski, Jakość w zarządzaniu bankiem, w: Jakość w banku w praktyce i teorii zarządzania, red. K. Opolski, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2000, s. 21-23. 26 K. Opolska, G. Dykowska, M. Możdżonek, Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Teoria i praktyka, Wyd. CeDeWu, Warszawa 2003, s. 32-33. 27 Oznacza to m.in. fakt, że usługodawca świadczy usługi medyczne (odpowiadające stanowi zdrowia pacjenta, w sposób kompetentny i bezpieczny zarówno dla pacjenta, jak i personelu) przez pracowników medycznych o odpowiednich kwalifikacjach, w odpowiedni sposób (według np. procedur, schematów, standardów), w odpowiednim czasie, kończąc pożądanym wynikiem. 28 A.G. Lawthers, Pomiar jakości a menedżer ochrony zdrowia, „Zdrowie i Zarządzanie” 1999, t. 1, nr 3, s. 19. 29 K. Szczerbińska, Jakość opieki zdrowotnej, w: Zdrowie publiczne, t. 2, red. A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, C. Włodarczyk, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 2001, s. 148. 30 K. Jaracz, K. Wdowczyk, K. Górna, Ocena jakości opieki w aspekcie bólu pooperacyjnego z zastosowaniem polskiej wersji skali klinicznych wskaźników jakości postępowania z bólem pooperacyjnym, „Pielęgniarstwo Polskie” 2005, nr 1, s. 9-14.

14

Istota problemu badawczego

zdrowie, bezpieczeństwo i satysfakcję pacjentów leczonych w danym zakładzie opieki zdrowotnej31. Jednak wymaga to wypracowania pewnych mechanizmów rynkowych, które umożliwią osobom zarządzającym zakładem opieki zdrowotnej skuteczne i efektywne zarządzanie jakością opieki sprawowanej przez pielęgniarki. Opinie powstają na podstawie doświadczeń własnych, posiadanej informacji, a także wpływów i interakcji ze środowiskiem społecznym. Można nie korzystać z opieki pielęgniarskiej jakiegoś zakładu opieki zdrowotnej, a mieć wyrobioną o niej opinię i opinię tę wyrażać. Niektóre opinie są trwałe, inne zmienne. Zależą one od wartości przedmiotu opinii dla osób je wyrażających. Warto podkreślić znaczenie czynników, które warunkują opinię pacjentów o pracy.pielęgniarek.w.zakładach.opieki.zdrowotnej. Ich analiza pozwoli usunąć elementy szkodliwe, a wspierać korzystne dla procesu opiniotwórczego. Będzie też wpływać na zobiektywizowanie warunków pracy tak, aby stawała się ona przesłanką do wyrażania opinii sprawiedliwych i obiektywnych, a co za tym idzie, miarodajnych. Zadowolony, usatysfakcjonowany z wyników hospitalizacji w szpitalu pacjent (mając na uwadze zarówno zadowolenie z procesu leczenia, jak i opieki) przy pojawieniu się kolejnej potrzeby skorzystania z usług na pewno wybierze tę samą placówkę. Prowadzone przez C. Boshoffa i B. Graya badania potwierdziły dodatnią korelację pomiędzy stopniem spełnienia przez usługodawcę oczekiwań pacjentów a powstaniem zjawiska lojalności pacjentów wobec danego usługodawcy32. Niektórzy autorzy wskazali na powiązania między zadowoleniem pacjentów a wielkością praktyki. Większy zakład opieki zdrowotnej jest bardziej fragmentaryczny i bardziej bezosobowy, a pacjenci są mniej zadowoleni33. Zadowolenie jest stanem odczuwanym przez jednostkę i związanym z porównaniem postrzeganych cech usługi oraz oczekiwań jednostki dotyczących tychże cech. Duży odsetek usatysfakcjonowanych z opieki medycznej pacjentów może sugerować wysoki poziom opieki. Obecnie jest to bardzo trafny wskaźnik, sugerujący pacjentom/klientom korzystanie z danej placówki służby zdrowia. Jest to także z korzyścią, na przykład dla szpitala,
Ph. Kotler przyznał, że klienci są dziś kapryśni, nieobliczalni, dobrze poinformowani, wymagający stałej uwagi. Natomiast J. Penc uważa, że najważniejszym nośnikiem pożądanego obrazu przedsiębiorstwa na zewnątrz są klienci, a wykładnikiem efektywności jego promocji ich zadowolenie, w które należy inwestować, traktując je jako przyszłościową inwestycję o dużym znaczeniu. Podkreśla dalej, że całość procesów organizacyjnych musi być jednoznacznie zorientowanych na podstawowy i najważniejszy rezultat, jakim jest zadowolony klient (w naszym przypadku pacjent). W. Kapała, P. Drygas, Personel pielęgniarski w organizacji – ocena, wyobrażenia i oczekiwania potencjalnych klientów placówek służby zdrowia w Polsce, „Zdrowie i Zarządzanie” 2001, t. 3, s. 38. 32 C. Boshoff, B. Gray, The relationships between service quality, customer satisfaction and buying intensions in the privative hospital industry, “South African Journal of Business Management” 2004, vol. 35, no. 4, s. 27-37. 33 J. Lancaster, W. Lancaster L. Onega, New directions in health – care reform: the role of nurse practitioners, “Journal of Business Research “ 2000, nr 48, s. 207-212.
31

15

Istota problemu badawczego

ponieważ nastąpi przepływ środków finansowych „za pacjentem”, które w istotny sposób wpływają na jakość opieki nad nim, a ta z kolei na satysfakcję z opieki. Należy podkreślić, że niezadowolenie pacjentów zakładów opieki zdrowotnej najczęściej powiązane jest z negatywnie odbieranym zachowaniem zatrudnionych w nich ludzi34. O całościowej satysfakcji pacjentów z pobytu w szpitalu decyduje również poziom opieki pielęgniarskiej, na którą wpływają zachowania i wzajemne oddziaływania poszczególnych osób w zespole pielęgniarskim35. Niezadowoleni z jakości usług medycznych klienci powtórnie nie zaryzykują błędnej diagnozy lub niemiłego traktowania, ale zwrócą się do instytucji cieszącej się dobrą reputacją, kompetentnej i przyjaznej pacjentom, która dba o swój wizerunek w mediach, regularnie informuje o świadczonych przez siebie usługach i natychmiast reaguje na wszystkie sytuacje kryzysowe36. Klient wydaje opinię o jakości usługi nie tylko na podstawie jakości technicznej (np. czy zabieg się udał), lecz także na podstawie jakości funkcjonalnej (np. czy opiekujący się nimi pracownicy wykazują zainteresowanie i czy wzbudzają zaufanie). Profesjonaliści, podobnie jak inni usługodawcy, muszą poza wysoką jakością swoich usług dbać również o klienta37. Jednakże należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną, jakże istotną sprawę. Mianowicie, jakość w opiece zdrowotnej może być różnie rozumiana, gdyż ludzie chorzy i ich rodziny koncentrują swoją uwagę i poddają ocenie wyniki leczenia i opieki pielęgniarskiej, postawy pracowników wobec podopiecznych, czas im poświęcony oraz otoczenie, w którym przebywają38. K. Rogoziński podkreśla, że jakość wykonania.i.poziom.obsługi.będzie.przede wszystkim wynikiem zachowania się pracowników w.specyficznej.sytuacji.i.właściwie.jest bez znaczenia,.czy i jakie mają wsparcie zaplecza i.jaki kapitał finansuje ich.działalność. Na problem ten zwrócił również uwagę R. Norman, który stwierdził, że w.procesie.wykonywania usługi.liczy.się.przede.wszystkim intensywność.zaangażowania.osobowości.pracowników zatrudnionych.w.świadczeniu.usług39. Pacjenci coraz częściej zwracają uwagę właśnie na elementy „dodane” do usługi, do których można zaliczyć serdeczność, dyspozycyjność pracowników (w tym właśnie pielęgniarek), łatwość w nawiązywaniu kontaktu słownego,
M. Wolny, Chwile prawdy, „Przewodnik Menedżera Zdrowia” 2001, nr 6, s. 15. K. Juszczak, K. Jaracz, Jakość opieki pielęgniarskiej w świetle aktualnych badań- przegląd literatury, „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2008, nr 4, s.321-326. 36 M. Lasota, A. Rychlicka, A. Ryś, W. Stępień, Public relations w ochronie zdrowia, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Kraków 2000, s. 15. 37 M. Polakowska, W. Przybylski, Komunikacja w marketingu, „Antidotum” 2001, nr 10, s. 53. 38 D. Chmielewski, Servqual metoda badania jakości świadczonych usług zdrowotnych, „Menedżer Zdrowia” 2001, nr 6, s. 17. 39 W. Kapała, Organizacja pracy a jakość usług medycznych, „Antidotum” 2001, nr 4, s. 17.
35 34

16

M. sprzyjających sprawnemu funkcjonowaniu organizacji i spełnianiu potrzeb danego pracownika (H. red. Szkice 40 17 . 41 E. 219-226. Cele tej funkcji.Istota problemu badawczego empatię czy też wsparcie psychiczne i udzielanie wyczerpujących informacji. Gableta. Jakubek. że los przedsiębiorstwa zależy od jej uczestników. Patrz więcej M. Zajmuje się ona zarządzaniem potencjałem społecznym organizacji. Zarządzanie personelem. Sposoby ujmowania i pomiaru jakości życia. a więc od kapitału ludzkiego.zasobami. s. Wyd. Próba kategoryzacji. Baskat Marek Baumgart. s. red. To one projektują i wykorzystują technologie. 75. 152-164. materialnych czy informacyjnych. Dlatego zasoby ludzkie. Rola systemów zapewniania jakości w tworzeniu kultury organizacyjnej zakładów opieki zdrowotnej. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. metod i instrumentów oraz zespolonych z nimi działań. Wyd. „Pielęgniarstwo Polskie” 2001. terapia. W literaturze anglojęzycznej najczęściej używane terminy to: personel administration (administrowanie personelem). s. Jaracz. nr 12. personel managenent (zarządzanie personelem) czy też human resources management (zarządzanie zasobami ludzkimi). Wyd. 44 W literaturze polskiej najczęściej używane terminy to: a) polityka kadrowa – system celów. zarządzanie. Warszawa 1999. M. Można więc założyć. W literaturze przedmiotu można spotkać wiele definicji określających funkcję personalną44. Bajurna. W subiektywnej ocenie jakości życia uwzględnia jakość doświadczeń życiowych natomiast w ocenie obiektywnej zwróci uwagę na warunki zewnętrzne40. tworzą organizację i uczestniczą w jej życiu. PWE.zdrowotnej obecnie opiera się na takich samych zasadach. red. w konsekwencji zmierzające do osiągania coraz wyższego poziomu świadczeń zdrowotnych. Pacjent w różny sposób może ocenić jakość swoich wymagań co do otrzymanej usługi medycznej. czyli zarządzaniem zasobami ludzkimi43. Nurse – a professional working with the ill in the hospital. obok finansowych.D. Warto przyjrzeć się jednej z podstawowych funkcji organizacji. 23. w: Potencjał pracy w przedsiębiorstwie – kształtowanie i wykorzystanie. Można zauważyć. Podsumowując informacje o rozpoznawaniu wymagań stawianych przez pacjentów oraz ocenianiu stopnia ich zadowolenia należy stwierdzić. że czynniki te powinny być traktowane przez instytucje ochrony zdrowia jako systematyczne metody oceny jakości usług. rezultat działalności oraz szczegółowych K. Gableta.D. Oceny tej może dokonać w sposób subiektywny lub obiektywny. Kostera. że wszelkie strategie organizacji i wszystkie jej cele są realizowane przez z es p o ł y l u d z k ie. 42 B. Poznań 2008. zasad. jak w innych gałęziach gospodarki42. 43 M. Od tego kim są i w jaki sposób działają zależy trwanie i byt przedsiębiorstwa. s. 293. Wrocław 1998. Głowacka. Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Poznań 2006. w: Management of personnel education in health care. edukacja. nakierowanych na kształtowanie zespołów pracowniczych. w tym także pielęgniarskich41. Zarządzanie. Król. jaką jest funkcja personalna. w: Zmiany w ochronie zdrowia. M. Promocja. wchodzą w skład podstawowych zasobów organizacji i mają duży wpływ na ich funkcjonowanie. Ich rola zawodowa i oczekiwane wyobrażenie mają istotny wpływ na wyniki efektywności funkcjonowania całego zakładu opieki zdrowotnej.ludzkimi w zakładach. s. Zarządzanie personelem. Głowacka. W zależności jak postrzega jakość swojego życia.opieki.

ponieważ cele wynikające ze strategii firmy realizowane są właśnie przez nich. 7). Kostera. BECK. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Koźmiński. Międzynarodowa Szkoła Zarządzania. 19-20. Armstrong.K. z zarządzania zasobami ludzkimi. Wyd. Głowacka.D. red. Warszawa 2000. Uważa on. c) zarządzanie potencjałem społecznym – pozyskiwanie uczestników organizacji. aby zapewnić jej rozwój46. 45 K. Wyd. Wyd. Termedia. że celem zarządzania zasobami ludzkimi jest:48 − − − − zapewnienie szeregu usług wspierających cele przedsiębiorstwa i stanowiących element procesu kierowania organizacją. Kraków 2000. red. kierowanie. Tworzą bowiem warunki na rzecz rozwoju pracowników wzrostu ich kreatywności i zaangażowania w realizacji celów organizacji45.Istota problemu badawczego zamierzeń organizacji. Oleksyn. zaangażowanych pracowników.. że jest to metoda zarządzania personelem. Teoria i praktyka. ekonomika. 401).H. rozwijającego poczucie wzajemnego zaufania. W. od którego zależy jej wartość (A. 117). że najważniejsi w organizacji są ludzie i że efektywne nimi kierowanie jest podstawą sukcesu. s. Piotrowski. S. którą zarządza. w który należy inwestować. e) zarządzanie zasobami ludzkimi – kapitał organizacji. 48 Ibidem. Dlatego warto zaznaczyć. wie. C. ale także element organizacji. niezależnie od profilu organizacji. d) zarządzanie potencjałem pracy – stosowanie takich metod i narzędzi. 47 M. 5). pozyskiwanie i zatrzymywanie w firmie wykwalifikowanych. s. Zasoby ludzkie w firmie. w: Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. które wpłyną na realizację misji a zarazem pozwolą osiągnąć cele organizacji. 3 poszerz. Wyd. wyd. 17). które są ukierunkowane na osiągnięcie celów i zaspokojenie rozwoju zawodowego pracowników (T. w: Zarządzanie. A. PWN. s. Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji. nr 56-57. poprzez szkolenie i umożliwienie rozwoju. rozwijając i wykorzystując potencjał jaki tkwi w pracownikach (T. 18 . Listwan. „Merkuriusz Leszczyński” 2007. Zdaniem M. red. Warszawa 2002. Kownacki. Przedmiot. Warszawa 2002. Warszawa 2002. którzy indywidualnie i zbiorowo przyczyniają się do realizacji jej celów. stworzenie klimatu sprzyjającego poprawnym relacjom między kadrą kierowniczą a pracownikami. s. b) zarządzanie kadrami – zbiór działań związanych z ludźmi. System zarządzania jakością w zakładach opieki zdrowotnej zgodny z normą ISO 9001:2000. Organizacja. jakimi są ludzie w danej organizacji. 46 M. Warszawa 2001. Ewolucja spojrzenia na zasoby ludzkie organizacji. Sajkiewicz. T. Armstronga zarządzanie zasobami ludzkimi jest strategicznym i spójnym podejściem do zarządzania zasobami. dzięki której istnieje możliwość poprawy efektywności funkcjonowania organizacji47. Wybrane konteksty teoretyczno-praktyczne. s. s. Sobkowski. ich nagradzanie. Poznań 2004. s. W myśl nowoczesnego podejścia do zarządzania personelem. Dobrzański. podnoszenie i rozwijanie wrodzonych możliwości ludzi. Oficyna Ekonomiczna. Listwan. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie. s. 15. s. Praca i płaca w zarządzaniu. w: Zarządzanie kadrami. Profesjonalista zajmujący się zarządzaniem. pracownicy są podstawowym zasobem organizacji. 25-28. ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami. mają zasadnicze znaczenie dla całego procesu zarządzania. Przy takim podejściu widzi się w zasobach ludzkich nie tylko źródło kosztów. karanie a także ich rozwój (M. Poltext. 101. M.

zespół ludzki a także na dokonanie przemian w świadomości decydujących i wykonawców. Zarządzanie czynnikiem ludzkim w procesie pracy – geneza perspektywy badawczej. 318. przyjęcie etycznych zasad zarządzania pracownikami. by pracowników ceniono i nagradzano za pracę i osiągnięcia. Wymaga tego dobro organizacji i zasobów ludzkich oraz konieczność zaspokajania wzrastających potrzeb społecznych50. Rogoziński.ludzkimi w zakładach opieki. Dobska. Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. współodpowiedzialności. Naukowe PWN. 49 19 . realizując zadania zakładu. sprzyjających wzrostowi innowacyjności i przedsiębiorczości pracowniczej.nie jest bowiem praca socjalna. sprawiedliwości i przejrzystości. opierających się na trosce o ludzi. Przekazany pracownikom cel do realizacji będzie przez nich uważany za własny. zapewnienie wszystkim równych szans z uwzględnieniem różnic między ludźmi i grupami. Przełożony. Istotną rolę w zakładach opieki zdrowotnej odgrywają osoby na stanowisku kierowniczym. Warszawa 2008. Przyśpieszony rozwój społeczno-ekonomiczny i dynamika zmian. M. że celem zarządzania. s.Istota problemu badawczego − − − − stworzenie warunków sprzyjających pracy zespołowej. Wymaga to pełnego zorientowania na człowieka. 50 K. jak psychologii i socjologii. widziana w otoczeniu i wewnątrz organizacji. że jest to kwestia złożona i godna szukania właściwych rozwiązań. jest w stanie wywołać wśród ludzi poczucie jedności. s. który w procesie zarządzania potrafi wykorzystać wiedzę zarówno z zakresu organizacji i zarządzania. M. Warunkiem osiągnięcia tego celu jest zapewnienie dyspozycyjności i funkcjonalności zatrudnionego personelu49. zapewnienie. Wzrastająca konkurencyjność i konieczność utrzymania przewagi konkurencyjnej zmusza organizacje do coraz lepszego wykorzystania swoich zasobów i możliwości.zasobami. wpływa na jej rozwój i miejsce w organizacji. W odniesieniu do zasobów ludzkich. Wyd. w którym pracują51. s. „Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej” 2003. lecz efektywne spożytkowanie zasobów ludzkich. Dobska i K. Rogoziński zauważają. chęci działania. K. Jagodziński. 11. dlatego mniej lub bardziej świadomie dążąc do osiągnięcia własnego celu postępują zgodnie z zamierzeniami kierownika. nr 4. wykorzystanie ich potencjału wymaga ciągłości działań na rzecz rozwoju. Wynika z tego. 25-28.zdrowotnej. Ewolucja spojrzenia na zasoby ludzkie organizacji. Dobrzański. 51 A. kształtowania właściwych warunków pracy i odpowiednich stosunków międzyludzkich.

wystarczalności obsługi łańcucha logistycznego zasobów wspomagających proces.iajakość obsługi socjalne jaw zakresie higieny.przy.Społecznej z 29 marca 1999 r. TABELA 2.medyczne Wyższe. Szczególnie kadra kierownicza.i rehabilitacji.medyczne i specjalizacja Średnie.Istota problemu badawczego Zatrudnione w zakładach opieki zdrowotnej kadry profesjonalistów można. Poznań. TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY NA PIELĘGNIARSKIE STANOWISKA KIEROWNICZE Stanowisko Naczelna pielęgniarka Wymagane kwalifikacje/wykształcenie Wyższe. poz.opieki.wykonywaniem zadań przez. Stanowiska kierownicze pielęgniarskie to przede wszystkim pielęgniarka oddziałowa i jej zastępca oraz pielęgniarka naczelna. za utrzymanie sprawności technicznej urządzeń. położnej oddziałowej 3 w szpitalu 5 w szpitalu 7 w szpitalu Ź r ó dło : załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia. w sprawie kwalifikacji.zarządzające.na kierunek ich przygotowania zawodowego oraz ze względu na rodzaj wykonywanych. Głowacka. podzielić na:52 − kadry wykonujące profesjonalne działania diagnostyczno-terapeutyczno- rehabilitacyjne. ze względu na sprawowanie swojej funkcji.diagnozy. Wybrane konteksty teoretyczno-praktyczne.wymaganych. sprawności. 13.proces ratowania.D. ze względu. musi szybko dostosowywać się do zmieniających się warunków 52 M. odpowiadające. 20 .za.przy.zadań. Niezbędne jest posiadanie odpowiednich kwalifikacji kierunkowych.dystrybucyjnych. ciągłości.zdrowotnej.medyczne i kurs kwalifikacyjny Liczba lat w zawodzie 5 Pielęgniarka. odpowiadające.wyższe mające zastosowanie.przez.za.zawodowych.i.Opieki.pielęgniarskie lub inne.D.. − kadry. Głowacka. W okresie transformacji systemu opieki zdrowotnej niezbędne staje się doskonalenie zawodowe osób w nim pracujących.pielęgniarskie lub inne.sprawności.U. Termedia. w: Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej.tym również za ograniczanie skutków choroby oraz za poziom przywracanej pacjentowi.od.realizację zadań. a w związku. Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej – wybrane zagadnienia ogólne.pracy w zakładzie opieki zdrowotneja– Dz.technicznej. s. za sprawność. 2004.pracowników na poszczególnych.zdrowia.rodzajach. 300.udzielaniu świadczeń w działalności podstawowej i średnie. − kadry. nr 30.udzielaniu. red.obsługi.wyższe mające zastosowanie. zastępczyni pielęgniarki.świadczeń w działalności podstawowej Średnie. M. położna oddziałowa.terapii. Kwalifikacje te określa taryfikator kwalifikacyjny. Sprawowanie takich stanowisk wymaga udziału w postępowaniu konkursowym.i.z.zakład.nich.stanowisk.

Lenartowicz zaznacza. Oczekuje się od niej dynamicznego i nowatorskiego podejścia do realizowania zadań zdrowotnych i właściwego organizowania pracy zespołowej. Czelej.Istota problemu badawczego – modyfikować swoją wiedzę. Kożusznik. Natomiast praca zespołowa polega na osiąganiu wspólnego celu przez grupę podążającą w tym samym kierunku. Wyd. 55 Z. Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Z. jak i z innymi przedstawicielami zawodów medycznych. PWE. Należy dodać. którzy mają do wykonania zadania cząstkowe57. s. Zachowania człowieka w organizacji. że zespół traktowany jest jako specyficzna grupa społeczna. umiejętności i postawy – aby efektywnie i sprawnie realizować swoje zadania. Ksykiewicz-Dorota. Nie można jednak pominąć faktu. 56 B. są grupą sformalizowaną. Cel osiągany jest przez poszczególnych członków. To od niej zależy czy znajdzie sposób zarówno na zadowolenie pracownika. które inicjuje osoba kierująca zespołem ma wpływ na wykonywaną pracę podległego personelu. s. Organizacja pracy własnej. Czelej. Pracownicy oddziału są połączeni więzią. Na pielęgniarskich stanowiskach pracy realizowana jest praca indywidualna i zespołowa. Gaweł. grupa ta ma swoją wewnętrzną strukturę z zaznaczającą się osobą przywódcy58. H. jak i osiągnięcie efektywności organizacji. Ars boni et aequi. 139. Lublin 2004. akceptują i realizują pewne wspólne wartości i normy. umożliwiające usystematyzowanie zadań. 74. osoby te mają wspólny cel/cele. że pielęgniarki współpracują zarówno ze sobą. Ziembiński. Szeroki wachlarz działań. Głowacka. Praca indywidualna jest to działalność wykonywana przez jedną pielęgniarkę w stosunku do jednego pacjenta lub grupy pacjentów. Lublin 2004. 7. w: Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej. A. które są ze sobą powiązane więzią społeczną. 39. jak również obiektywną lub subiektywną55. posiadają własną odrębność grupową. Dzięki takiemu podejściu niezbędne stają się szkolenia kadr kierowniczych różnych szczebli zarządzania (również pielęgniarskich). Ziembiński mianem grupy społecznej określa zespół osób. s. a także profil wymagań zawodowych na danych stanowiskach w opiece zdrowotnej. red. Ksykiewicz-Dorota. Elementy socjologii. A. Trzeba zauważyć. między którymi zachodzą bezpośrednie interakcje. że są też grupą celową. Poznań 1983. 54 M. 53 21 . czy też podanie przykładów zadań53 pełnionych przez menedżerów ochrony zdrowia54. Kierowanie w pielęgniarstwie w: Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej. wykonująca określone zadania w celu uzyskania określonej gratyfikacji materialnej i pozamaterialnej56. Kowal. red. że zespół to grupa społeczna dwóch lub więcej osób. Warszawa 2007. Publikacja ta zawiera opisy stanowisk pielęgniarskich i innych. 57 A. powiązana formalnymi i nieformalnymi „więzami”. s. Wyd. 58 H. s. opartą na normach organizacyjnych wyznaczonych przez pracodawcę. G. Lenartowicz. powołaną do spełnienia określonych zadań i misji. Jednak przed podjęciem szerszych rozważań na ten temat należałoby scharakteryzować pojęcie i znaczenie grupy społecznej oraz przedstawić niektóre definicje zespołów pracowniczych. 98.D.

aby je zaakceptowała i wykonywała. Rogoziński. Menedżment. rywalizacji członków grupy. że to. podobieństwo. Jednak stworzenie zespołu. L. 22 . że skompromituje się przed kolegami63. Ważne jest. W ten sposób pozbawia się niepokoju. płeć. 98. gdyż ta spójność przyczynia się do realizacji zadań zawodowych. op. rodzajów grup. Osoba pracująca w zespole ponosi odpowiedzialność za ustalenie i realizację celów. w którym ludzie czują się dobrze przyczynia się do jego sukcesów. który będzie działał efektywnie. 61 B. nr 6. że zespół pracowniczy to specyficzna grupą społeczną. że osoba zarządzająca kadrą pielęgniarską powinna być przygotowana do pracy zespołowej. Z tej przyczyny posiada skłonność do uczestniczenia w dyskusji i wzajemnego wspierania się. s. Stwierdził też.. Pielęgniarka oddziałowa w nowoczesnym szpitalu. Stychno. E. s. ESA. s. że pomiędzy członkami grupy występuje spójność stanowiąca o rozwoju więzi61. że do czynników wpływających na tę spójność należy zaliczyć: bliskość. Kożusznik zauważyła.(osoby. niewiele zdziała. Warszawa 2005. „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2002. zagrożenia zewnętrzne. wielkość grupy.wykonywanych zadań w pracy. Kulczycka. będzie odporny na przeciwności. Kierowanie zespołem pracowniczym. typem miejsca pracy oraz jego wyposażenia62. s. 64 A. G. 7. 8.cit. która jest uwarunkowana podziałem pracy. Koper. Kraków 2005.pracujące blisko siebie. jest procesem długotrwałym. K. potrzeba akceptacji czy też branie odpowiedzialności. jeśli nie współpracuje w zespole64. pielęgniarka. jak pracują ludzie jest zależne od stosunków w organizacji. Pielęgniarki pracują zespołowo. że człowiek jest motywowany potrzebami społecznymi. nawet najwybitniejsza. Jak zauważa A. Koper.spójną.Istota problemu badawczego Badania nad zespołem pracowniczym zostały zapoczątkowane przez E. Można powiedzieć. Zwraca też uwagę na to. Ma to ogromne znaczenie w zakładach opieki zdrowotnej.mogą tworzyć bardziej. a tym samym powiększa potencjał kierownictwa. Ale warto podjąć to wyzwanie. Mayo w Westen Eletctric Company w Hawthorne (lata 1924-1936) w Stanach Zjednoczonych59. „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2001. Podstawy zarządzania. nr 9. Kożusznik. ponieważ to ona przydziela pielęgniarce z zespołu odpowiednią rolę i zadania oraz dba o to. K. budowania zespołu. aby zespół charakteryzował się pewnymi właściwościami. Dotyczyły one rozumienia pojęcia grupy.przestrzenną. aby było dopuszczalne otwarte przyznanie się do 59 60 M. Mayo wraz z zespołem wykazał. PWE. B.grupę). a także kierowania nim. ról w zespole. Dobska. s. 48 63 E. typem używanych narzędzi. Kożusznik. Cel zespołu powinien odpowiadać celom osobistym pracowników w takich obszarach. Korzeniowski. wiek. ponieważ zespół. Rogala-Pawelczyk. s. Tego typu grupy charakteryzują się wzajemną lojalnością członków i szacunkiem w stosunku do norm grupowych. Wszyscy w zespole powinni siebie nawzajem akceptować. w tym zadowoleniem z wykonywanej pracy60. 316. Stwierdziła ona. 78 62 B. Zachowania człowieka w organizacji. jak wynagrodzenie. na przykład.

K. na różne zmiany. gdy pracownik ma poczucie własnej siły i kompetencji oraz M. 11-13. Tak powstają zespoły. s. Jest to możliwe. co w konsekwencji powoduje zwiększenie zaufania i pozytywne relacje pracowników65. s. ponieważ może to doprowadzić do wykreowania nowych pomysłów i rozwiązań. że wykonuje się ją w różne dni. Teamwork in Healthcare: Promoting Effective Teamwork in Healthcare in Canada. Dlatego funkcjonowaniu zespołów towarzyszy często poczucie członkostwa. Dobska. Praca w zespole – źródło sił i konfliktów. Jeżeli uznamy. jak i w szerszym zespole terapeutycznym danej jednostki organizacyjnej. Kanada 2006.. to również taki cel powinny mieć pielęgniarki. 66 65 23 . 385. Rogoziński.cit. 68 M. K. 8. postrzeganie siebie jako jednostki społecznej66. Mówiąc o pielęgniarkach należy zwrócić uwagę. Zespoły (inaczej niż grupy) nie mają stałego lidera. Kapała. jak również są pomocne w trakcie całego procesu leczenia. Rogoziński. obdarzenie się zaufaniem i rzetelność w wykonywaniu obowiązków wpływa nie tylko na atmosferę w pracy. czynności i działania zawsze są w jakiś sposób związane z czynnościami innych pracowników. P. Niemniej jednak istotnym staje się określenie wspólnego celu. Zaangażowanie całego zespołu ułatwia osiągnięcie wspólnego celu i poprawną komunikację. Dobska... która zna się najlepiej na obecnie wykonywanym zadaniu i tym samym wszyscy członkowie zespołu uczą się od siebie67. zgodnie z przyjętą „raz na zawsze” procedurą najpełniejszego zaspokajania zdrowotnych i psychologicznych potrzeb pacjenta68. Drygas. 380. ale również na jakość sprawowanej nad pacjentem opieki. s.cit. s. Współpraca pomiędzy pielęgniarkami i całym personelem medycznym.Istota problemu badawczego porażki. które mają charakter przypadkowy. al. Ze względu na zmiany i ciągłe dążenie do poprawy jakości usług medycznych. pielęgniarka musi wykazywać się w swojej pracy profesjonalizmem i nieustanną gotowością niesienia pomocy pacjentowi. Oandasan et. Pielęgniarki w oddziałach tworzą charakterystyczne dla każdego oddziału grupy pracowników. a wyżej w hierarchii pielęgniarkę naczelną. Jednak istotą pracy pielęgniarek w szpitalu jest to. op. „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2004. więc staje się nim osoba. W zakładach opieki zdrowotnej prawidłowe funkcjonowanie zespołów pracowniczych powinno się wyrażać między innymi postrzeganiem określonych standardów jakości usług medycznych. 67 W. Praca pielęgniarki nabiera szczególnego znaczenia zarówno w zespole pielęgniarskim. nr 5. że w przypadku zakładów opieki zdrowotnej celem takim jest wysoka jakość usług medycznych oraz jego pozytywny wizerunek. że szczególnie w tym zawodzie nikt nie pracuje samodzielnie. op. Każda grupa ma formalnie wyznaczoną pielęgniarkę oddziałową. z różnymi osobami. I. Canadian Health Services Research Foundation. Jej spostrzeżenia i wnioski niejednokrotnie przydają się do ostatecznego zdiagnozowania choroby przez lekarza.

Doctor and nurse perception of inter professional co-operation in hospitals. a w przypadku Badania przeprowadzili U. że tak ważna kwestia w znacznej części literatury przedmiotu jest poruszana tylko teoretycznego punktu widzenia. im silniejsze autorytety go uosabiają. w której mogą zaznaczyć swoją dominację nad pozostałym personelem. 69 24 . Wzorzec zachowań jest przekazywany z pokolenia na pokolenie. P. Natomiast pielęgniarki za satysfakcjonującą współpracę uważają taką. rodzinna. których zachowanie jest charakterystycznie dla poszczególnych jednostek. że lekarzy cieszy taka współpraca. Sytuacja ta stwarza nowe szanse w modelowaniu postępowania ludzkiego. przyśpieszonego do granic wyobraźni obiegu informacji. Dopiero praca zawodowa pielęgniarki pozwala poznać specyficzny charakter tego zawodu. Krogstad. Pielęgniarki za satysfakcjonującą współpracę uważają taką. Dla współczesnego pielęgniarstwa niezmiernie ważne jest stworzenie modelu współpracy. J. jest on tym trwalszy. no. P. przywódcy grup. Patrz więcej D. Zespół terapeutyczny to przede wszystkim ludzie. “International Journal for Quality in Health Care” 2004. Hjortdahl. Caring and curing revisited: student nurses perceptions of nurses and physicians ethical stances. rywalizację. Hjortdahl. no.. “Journal of Advanced Nursing” 1999. s. maleje przywiązanie do tradycji. jak i pielęgniarskich. Gough. 376-382 71 R. opartego na współdziałaniu obu tych profesji. Krogstad. U. Badania norweskie69 pokazały. P. Pozwala to rozpoznać ich jako grupę przez osobę z zewnątrz.71 Jednak obecnie pozycja pielęgniarki w zespole terapeutycznym zmienia się. środowisko. Partnerstwo oznacza dla nich posiadanie i uznanie praw pielęgniarki na równym poziomie z prawami lekarza70. Hjortdahl w 15 norweskich szpitalach. 6. 154-162. poniżanie oraz śmiesznie czy wręcz infantylne zachowania. Krogstad. Problem współpracy w zespole pracowniczym omawiany był w wielu podręcznikach z dziedziny medycyny. Joudrey. że oxfordzka definicja współpracy traktuje ją jako akt wzajemnej pracy dwóch lub większej liczby osób uznających siebie nawzajem za partnerów. Hofoss. Sundin-Huard. postępowania w ostrych stanach itd. D. 491-497. D. s. s. Zatem „nauczenie się” współpracy zdaje się być niezbędne już na studiach medycznych tak lekarskich. vol. Formuje je rodzina. Zaskakujące jest jednak to. gdyż coraz częściej staje się ona partnerem lekarza i profesjonalistą w swoim zawodzie. 70 U. 16.cit. Do tej pory dominacja lekarza nad pielęgniarką była spowodowana brakiem jej wiary we własne siły i możliwości oraz lekarską nieznajomością kompetencji i wiedzy pielęgniarski na temat rozpoznanej choroby. szkoła. no. “Journal of Advanced Nursing” 2001. Hofoss.Istota problemu badawczego przekonanie. w której pełnią rolę partnera w zespole. Warto zauważyć. Doświadczenie zawodowe pielęgniarek bardzo często ukazuje wiele problemów wynikających ze współzawodnictwa – wywyższanie się. Subject positious theory – its application to understanding collaboration (and confrontation) in critical care. 34. D. 29. niestety słabnie więź grupowa. op. iż jego aktywność i wysiłek realnie wpłynie na działanie organizacji. Hofoss. W obecnych czasach. w której pełnią rolę partnera w zespole.

“Journal of Hospice and Palliative Nursing” 2009.Istota problemu badawczego medycyny. ukazujących efektywność zawodową pielęgniarki poprzez sprawność. 74 Przez kwalifikacje rozumie się wiedzę i możliwości. Takie stereotypy wynosi się już ze szkół i uczelni medycznych. także kształtowania modelu współpracy w zespole interdyscyplinarnym72. a zarazem osobą nie wzbudzającą konfliktów w środowisku zarządczym oraz lekarskim. Martens. Zasadą jest ustalenie wspólnych celów. Pielęgniarka w zespole pracowniczym ma ogromne znaczenie we współczesnym procesie zarządzania. skuteczną i przynoszącą satysfakcję. s. A Comparison of Stress Factors in Home and Inpatient Hospice Nurses. ułatwia wytwarzanie zachowań celowych. 144. współczesne organizacje potrzebują pełnego zaangażowania wszystkich pracowników tworzących zespół.L. Por.w procesie. Każdy członek zespołu ma własny obszar działań. 318.błędy. a przekonania o słuszności swej postawy nabiera się już po pierwszych dniach praktyki szpitalnej. co może stanowić punkt wyjścia do tworzenia planu dalszego leczenia. Jest to jeden z rodzajów aktywów. w tym modele zachowań i umiejętności. Przyszłość pielęgniarstwa. Kapała. Wspólnym celem pozostaje dobro pacjenta. członkowie organizacji zdobywają podczas socjalizacji i szkoleń. brak wsparcia przełożonych. Aby odnieść sukces. op. Stąd też kreowanie nowego wizerunku zawodowego pielęgniarki ma ogromne znaczenie we współczesnym środowisku medycznym. a także dysponowanie odpowiednimi zasobami umożliwiającymi zaspokojenie potrzeb. Wszystkie wymienione czynniki wpływają na zadowolenie i satysfakcję pacjentów. jak również. Zarówno pielęgniarki.terapeutycznym73. nie wykorzystują swojego potencjału. Nikt inny poza nim nie posiada bardziej szczegółowej wiedzy i kompetencji w danej dziedzinie. które jednostki. którego w samotnym działaniu nie uda się osiągnąć. jasne określenie ról. 11.popełniane. K. Pielęgniarka jest osobą niezależną. podnoszenie kwalifikacji74 i kompetencji wpływa na obraz zawodu pielęgniarki jako nowoczesnego i aktywnego pielęgniarstwa.. skuteczność i profesjonalizm W. M. Rogoziński. Dobska. Wśród czynników wpływających na jakość pracy wymienia się m. jak i lekarze nie dzieląc się uwagami czy poczynionymi obserwacjami. Wzajemna kooperacja polega na wymianie informacji na temat efektów działania w swoim obszarze pracy.cit. no. który ludzie posiadają i wnoszą do organizacji. wykwalifikowaną i w pełni kompetentną. W pracy zespołowej w szpitalu wspólnie oznacza lepiej. Praca zespołowa jest strategią organizacyjną. dlatego współpraca jest konieczna. w tym wypadku potrzeb pacjenta. brak porozumienia. 73 72 25 . s. Miernikiem oceny procesu działań organizacyjnych i personalnych. Przyszłość pielęgniarstwa. niewłaściwe relacje interpersonalne z współpracownikami. M.in. zwiększenie jakości usług.

wyjaśnianie wątpliwości. Zespoły wymagają takich osób. s. Wybrane konteksty teoretyczno-praktyczne. którym zapewnia swoją pomoc. co tam się dzieje. Z tego powodu za cel główny pracy uznano między innymi skonstruowanie modelu ukazującego mierniki efektywności zawodowej kierownika zespołu pielęgniarskiego. które mobilizują do działania.i. nr 1-2. 2004. Wyd. Staniszewski. podejmuje działania na rzecz podniesienia jakości efektywności pielęgnowania i opieki nad zdrowiem. I.bez. podsumowanie dyskusji oraz ustalenie standardów działań i zachowań.personelem w celu zwiększenia skuteczności działań. ocenianie oraz podejmowanie decyzji. Można też założyć.kierowanie. Głowacka. Efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim w zakładach opieki zdrowotnej jest przedmiotem szczególnego zainteresowania tych wszystkich. red. 76 M. WSKiZ.efektywne.D. które powinno wyrażać się przestrzeganiem jakości usług medycznych zgodnie z przyjętą procedurą. Mobilizowanie zespołu odbywa się poprzez zachęcanie do działania. w: Zarządzanie zdrowiem publicznym w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych. zespół pracowniczy pielęgniarek. 226. Głowacka.dyrektorzy ds. Termedia. 75 26 . diagnozowanie sytuacji i środków.znaczeniaa. pielęgniarstwa.D. M. M. Sobkowski. Głowacka. Wybrane determinanty efektywności zarządzania personelem pielęgniarskim.Istota problemu badawczego w realizacji zadań zawodowych75. Nie. Skoro efektywność zawodowa pielęgniarki przejawia się w jej działaniach zawodowych. Do nich należy inicjatywa. szukanie kompromisów. iż grupą zawodową najbardziej sprecyzowanych wcześniej celów zarówno personalnych. to można stwierdzić.zakładów opieki. Umiejętność współdziałania i współżycia w zespołach pracowniczych wyraża się przede wszystkim M.D. s. 201. pozyskiwanie informacji. w: Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. s.dla. że pielęgniarka jest współpartnerem w różnych działaniach zawodowych.D. którzy chcą mieć realny wpływ na to. utrzymanie zgody i pokoju. jest. jak zainteresowaną podnoszeniem jakości świadczonych usług dla pacjentów jest. jest poziom jakości świadczonych usług.całej kadry pielęgniarskiej.D.racjonalne. „Pielęgniarstwo Polskie” 2004. wraz z lekarzami. Czynniki inspirujące zmiany w procesie doskonalenia kadr szpitala. wyrażanie opinii. Bardzo ważne jest prawidłowe funkcjonowanie zespołów w zakładach opieki zdrowotnej. pielęgniarki naczelne i oddziałowe77. R. Poznań. Wsparcie społeczne jako jeden z elementów efektywności zawodowej w realizacji podstawowych celów opieki zdrowotnej. a także poziom urzeczywistnienia i organizacyjnych. 77 M.dla. Nadrzędną rolę w tym zakresie powinni pełnić. która zaspokaja zarówno potrzeby zdrowotne. M. Poza tym kształtuje partnerskie relacje z innymi ludźmi. Poznań 2006.zdrowotnej. a co za tym idzie i. stopień satysfakcji zawodowej oraz zadowolenie pacjentów z realizowanych usług76. Głowacka. Nowakowska. red. Głowacka. 155. a na jego podstawie zdefiniowanie pojęcia ‘efektywny zespół pielęgniarski w zakładach opieki zdrowotnej’. jak i psychiczne pacjentów.

K. 27 . które: − posiadają prawo wykonywania zawodu. Ewolucja spojrzenia na zasoby ludzkie organizacji.Istota problemu badawczego w etycznym. pod kierunkiem pielęgniarki naczelnej. − posiadają predyspozycje osobowościowe – są otwarte w relacjach z innymi pielęgniarkami. − grupa pielęgniarek pracujących na danym oddziale. popołudniowy lub nocny. że zespół pielęgniarski to grupa pielęgniarek. Rozpoznanie i nadzorowanie tych czynników przez kadrę zarządzającą staje się niezmiernie istotna w kierowaniu zespołem. Dzięki takiej współpracy pojawiają się nowe perspektywy działalności zakładów medycznych i można zauważyć zadowolenie zarówno personelu. jest w stanie przyczynić się do uzyskania pożądanej przewagi konkurencyjnej i obniżenia poziomu niepewności organizacji79.: − grupa pielęgniarek pracująca w danym szpitalu. Wyd. gdy pracowników jednoczy wspólny cel. Dlatego też tak ważne stają się prawidłowe relacje międzyludzkie. s. będąc zbiorem cech sprawnościowych i osobowościowych. które w konsekwencji wpływają również na poprawę opieki w szpitalu. Praca pielęgniarki w szpitalu oparta jest na pracy zespołowej. − grupa pielęgniarek środowiskowych. s. Adam Marszałek. chcą i potrafią pracować w zespole. − grupa pielęgniarek pracujących na danym dyżurze. jak również stanowią główny wyznacznik efektywności kierowania personelem pielęgniarskim. 25-28. Toruń 2003. Zachowania organizacyjne w procesach zarządzania. a jednocześnie częścią zespołu pracowniczego. specjalizacje. pod kierunkiem pielęgniarki oddziałowej oraz starszej dyżuru (w zależności od charakteru zmiany: ranny. rzetelnej pracy. Zaprezentowany powyżej materiał wskazuje. Dobrzański. czy też dzienny lub nocny). Jednostka ludzka. Natomiast zespół pielęgniarski to grupa złożona z pielęgniarek. pod kierunkiem pielęgniarki oddziałowej. 78 79 P. taktownym zachowaniu się ich członków. gdzie każde działanie jest celowe. która świadczy opiekę nad pacjentem pod kierunkiem pielęgniarki o najwyższych kwalifikacjach zawodowych. pomysłowości oraz permanentnym samokształceniu78. jak i pacjentów. Zespołem pielęgniarskim jest np. − mają doświadczenie. 101. Praca zespołowa nabiera znaczenia wówczas. Tyrała. Dlatego organizacje zatrudniające wielu ludzi powinny położyć duży nacisk na dobrze zorganizowaną i efektywną pracę zespołową. kwalifikacje. które w szczególny sposób pomagają sobie nawzajem.

s. 157. Beck.K. Koźmiński. jak i szereg technicznych umiejętności. D . Griffin. 158. osiągała zgodne z nią cele i zachowywała niezbędny poziom spójności. pomysły. Koźmiński zwraca również uwagę na konieczność umiejętnego wykorzystania dostępnych zasobów ludzkich i rzeczowych w procesie zarządzania twierdząc.W. Jamielniak zarządzanie określają jako postępowanie nakierunkowane na zapewnienie takich warunków. 82 A. Penc. Koźmiński.K. w: Zarządzanie. red. 83 J. Warszawa 2002. Jeszcze inną definicję podaje M.H. 38. Wyd.Istota problemu badawczego 1. w sposób umożliwiający osiągnięcie sprecyzowanych celów organizacyjnych80. Warszawa 2002. Agencja Wydawnicza Placet. które mają być zrealizowane za pomocą zasobów. A. które pomogą w funkcjonowaniu organizacji a przy tym przy realizacji jej celów: przede wszystkim żeby mogła realizować swoją misję. Wyd. Zarządzanie można również definiować w ujęciu funkcjonalnym i instytucjonalnym. 85 Ibidem. procesów i informacji zdobytych w warunkach zewnętrznych działania organizacji w sposób sprawny i skuteczny83. czyli wyodrębnienie z otoczenia i rozwój czyli realizację misji i celów w przyszłość81. objaśniających pojęcie zarządzania. czy też często zamiennie używanego słowa – kierowanie. takich jak podejmowanie decyzji czy planowanie84. A. które z kolei prowadzą do osiągnięcia R. W ujęciu instytucjonalnym. 16. Teoria i praktyka. Warszawa 2004. której powierzono w organizacji uprawnienia oraz wydają polecenia innym członkom organizacji. s. s. Warszawa 2002. Perspektywiczne myślenie. Menadżerowie odpowiadają za bieżące rezultaty funkcjonowania organizacji oraz jej potencjał zapewniający przyszły rozwój.2. Zarządzanie. skierowanym na skuteczne i sprawne wykorzystanie zasobów dostępnych w danej organizacji. s. Piotrowski. 18. systemowe działanie. Bielski.W. ludzie i relacje miedzy nimi82. Akademickie i Profesjonalne.Jamielniak. W. Warszawa 2008. Zarządzanie od podstaw. Koźmiński i D. Bielski: zarządzanie jest podstawową siłą w organizacji koordynującą zasoby ludzkie i materialne. s. Naukowe PWN. Wyd. 81 80 28 . Zarządzanie zawiera humanistyczny element przywództwa. Naukowe PWN. zarządzanie pojmuje się jako grupę osób. Zdaniem J. że zarządzanie jest budowaniem całości z elementów. Strategie zarządzania. Pojęcie kierowania i jego efektywności W literaturze przedmiotu można spotkać wiele definicji. umożliwiający przetrwanie.K. 84 M. Griffina zarządzanie jest działaniem kompleksowym. Działania te obejmują wszystkie czynności niezbędne do realizacji zadań. Podejście funkcjonalne polega na podejmowaniu działań służących kierowaniu procesem pracy. A. Wyd. C. 56. Podstawy zarządzania organizacjami. Penca zarządzanie to działalność kierownicza ustalająca cele. s. W takim znaczeniu pojęcie zarządzania odnosi się do wszystkich pracowników organizacji pełniących funkcję przełożonych85. Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Według R. które dostępne są dla osoby zarządzającej: środki finansowe i materialne.

Difin. AGH. Bardzo ważne elementy. Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. opartej na zdrowym współzawodnictwie powoduje. W przypadku pielęgniarek polega to na planowaniu pracy własnej.cit. by poruszali się w pożądanym kierunku93. Stoner.W. że niektóre stanowiska realizują wyłącznie funkcje zarządcze. Zróżnicowanie zakresu zadań organizacyjnych dla poszczególnych stanowisk kierowniczych w praktyce oznacza. Freeman. Istotnym elementem procesu zarządzania jest motywowanie. W przypadku pielęgniarek są to czynności.W. Warszawa 1998.F. jako proces planowania. Kisielnicki. s. Planowanie jest ściśle związane z wytyczaniem celów organizacji i określaniem sposobu ich realizacji88. ale również podział pracy oraz zadań.cit. op. Umiejętność stworzenia dobrej atmosfery w pracy.cit. Armstrong. Mroziewski. 17. Warszawa 2004. zbyt)86. Podsumowując rozważania można za J. Wyd.. stosunki panujące w organizacji. że zachowują się w określony sposób92. 93 M. Do działań w zakresie organizowania zalicza się również ustalenie nośników i środków działania. 505. Polega na takim wpływaniu na innych. Gilbert. organizowania. op. jest logicznym grupowaniem działań i zasobów90. zakres swobody. budowanie struktury organizacyjnej oraz dobór warunków i uporządkowanie procesu w przestrzeni i czasie91. s. które mogą być realizowane. Polega ono na oddziaływaniu na członków organizacji powodując. 92 J.. Stonerem i współpracownikami użyć zamiast pojęcia zarządzanie terminu kierowanie. 29 . 90 R. Wyd. Style kierowania i zarządzania.. produkcja. s.A. Wyd.E.F. prawidłowy podział zadań. Griffin.20-24. np. D. 41. s. Griffin. 88 R. a także pracy z pacjentem. 91 A. 89 P. Sposób przekazania informacji pracownikom. Należą do nich zarówno zasoby ludzkie jak i finansowe.A. czy też pracy pracowników podległych zespołów.F. materiałowe czy też technologie. Peszko. a inne rzeczowe (zaopatrzenie. wpływa na efektywność ustalonych celów89. a także wykorzystania zasobów będących w posiadaniu organizacji dla osiągnięcia jej celów87. Praktyka zarządzania. poprzez projektowanie działań i koordynowanie ich wykonania. R. op.Istota problemu badawczego zadań i celów strategicznych. 17. realizującym zadania organizacji. że pracownik 86 87 M. J. Kierowanie. Kraków 2002. s. Wydawnictwo PWE. s. s.R. 43. Warszawa 2005. przewodzenia (motywowania) i kontrolowania pracy wszystkich osób zatrudnionych w organizacji. 157. Organizowanie z kolei. Drucker. które postrzegane jest. Aby proces motywowania pracowników był skuteczny nie powinno ograniczać się tylko do elementów finansowych. które wpływają na pracownika to satysfakcja z wykonywanej pracy. WSHiP. s. Zarządzanie organizacją. co również jest powiązane z efektywnością pracy. aczkolwiek one są istotne by zachęcić do pracy i utrzymać najlepszych pracowników. 107.

Jagieła. inne na oddziałach zachowawczych. przy czym władzę pojmuje się jako zdolność do kształtowania cudzych zachowań według własnej woli. s. czy też w sposób formalny. a jeszcze inne w środowisku. to on bowiem ukierunkowuje pracę podległych zespołów ludzi96. op. s. Są pielęgniarki.cit. Motywowanie pracowników. 97 Autorka pracy na bazie doświadczeń własnych i obserwacji uważa. porównując wykonywane zadania z wzorcem. W przypadku pielęgniarek są to czynności realizowane poprzez wspólne osiąganie celów. „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2005.Istota problemu badawczego podchodzi do pracy z zaangażowaniem. s. Realizując funkcję kierowniczą pielęgniarka naczelna powinna zwracać uwagę na dobór pracowników. Peszko. W przypadku pielęgniarek są to czynności. która powinna mieć umiejętność odpowiedniego przydzielenia stanowiska pracy nowemu pracownikowi. Podstawy organizacji i zarządzania. że nie każda pielęgniarka jest w stanie w pełni realizować się zawodowo na wszystkich oddziałach szpitalnych. które bardzo dobrze realizują się jako pielęgniarki na oddziałach zabiegowych. Pojęcie zarządzania ma charakter uniwersalny. Istotą kierowania jest sprawowanie władzy i wywieranie wpływu. 95 94 30 . co ma odzwierciedlenie w efektywności pracy94. zarządza z perspektywy zajmowanego stanowiska. Banaszyk. Na szczeblu podstawowym pielęgniarka oddziałowa planuje pracę własną i podległego personelu. Demokratyzacja. która niesie za sobą zespołowość zarządzania na wszystkich jego poziomach i we wszystkich dziedzinach spowodowała. Największy jest na szczeblu pielęgniarki naczelnej.. które służą eliminowaniu. co zamierzano osiągnąć. że każdy pracownik sektora usług medycznych. 17. z tym. powstałych w czasie działań odchyleń od planu. z możliwością modyfikacji ustalonych celów95. nr 1-2. które mogą być realizowane poprzez ciągły proces samokontroli. Oddziałowa powinna stosować różnorodne metody motywacji S. wspólne uczestniczenie w realizowaniu zaplanowanych działań. który wpływa na efektywność pracy. Wpływ to możliwość modyfikacji postępowania lub postawy podwładnego jako reakcji na oddziaływania władcze przełożonego. w tym również pielęgniarka. Dotyczy także procesu kierowania zespołem pielęgniarskim. 138. Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości. 96 P. Na etapie kontrolowania następuje porównanie tego. Podczas rekrutacji ogromną rolę spełnia pielęgniarka naczelna. co faktycznie osiągnięto. czy dana osoba jest w stanie w pełni przystosować się zawodowo do warunków panujących na określonym oddziale97. Kierowanie jest działaniem skierowanym na innych z zamiarem wywołania określonych zachowań i czynności związanych z realizacją celów organizacji. A. Poznań 2002. Proces kierowania jest jednak zróżnicowany w zależności od szczebla działalności kierowniczej. Już w momencie zatrudniania nowej pielęgniarki można określić. Niezmiernie istotne jest również organizowanie pracy zespołowi i odpowiednia forma przekazu informacji. najmniejszy natomiast na szczeblu pielęgniarki oddziałowej. Następnie wdraża się czynności regulujące. Władzą dysponuje kierownik. 60.

przekładania celów na poziom indywidualnych zadań. 183. A. red. ludzie nie są prostymi parametrami działania. Lublin 2005. Pojęcie efektywności należy do grupy zagadnień z obszaru nauk ekonomicznych. delegowania i ewaluacji zadań. Louart. które uczestniczą aktywnie (lub pasywnie) w procesie zarządzania. 99 P. Najogólniej określa się ją jako sztukę osiągania czegoś za pośrednictwem innych ludzi98. aby pracownik wykonał swe obowiązki z zespołem w sposób twórczy. Wyd. Ksykiewicz-Dorota. W przeciwieństwie do zasobów materialnych. aby realizować jej cele. ale także wielu innych rozwiązań oraz sposobów oddziaływania i postępowania. ale są samodzielnymi. Mają one zmierzać do tego. efektywność i wydajność pracy zależy od wielu czynników i uwarunkowań. Wyd. umożliwienie podnoszenia kwalifikacji zawodowych). że kierowanie to proces wymagający stosowania nie tylko bodźców materialnych i niematerialnych. w: Zarządzanie w pielęgniarstwie. Poltext. monitoringu oraz oceny wykonania zadań. Kierownik powinien posiadać i wykorzystywać w praktyce umiejętności w obszarze planowania. finansowych lub informacyjnych. Nie ulega wątpliwości. że w zakładach opieki zdrowotnej zachodzą procesy gospodarcze. od merytorycznych kwalifikacji i od stopnia zorganizowania pracy własnej i zespołu. Czelej. Efektywność kierowania zespołami w organizacji w znacznej mierze zależy od umiejętności. Funkcje kierownicze. jego osobowości. Kierowanie ludźmi to działania polegające na motywowaniu i sprzyjaniu rozwojowi ludzi potrzebnych organizacji czy instytucji. wiedzy i kreatywności osób zarządzających. Wysoka sprawność. Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie. niezależnymi i autonomicznymi istotami. wykorzystywanych do opisu procesów gospodarczych. dlatego też bardzo ważne staje się nabycie praktycznych umiejętności kierowania efektywnością poprzez wypracowanie powiązań procesów planowania w organizacji. Kierowanie ludźmi powinno być zadaniem polegającym na stwarzaniu pracownikom optymalnych warunków sprzyjających rozwojowi zdolności do efektywnego odgrywania ról organizacyjnych. kultury. s. Warto również zaznaczyć. Rogala-Pawelczyk.Istota problemu badawczego pielęgniarek zarówno finansowe (premia. odnosił z pracy jak największe zadowolenie oraz aby jej warunki sprzyjały rozwijaniu pozytywnych cech osobowości. aby efek t yw n i e k i ero wa ć l u d ź m i należy zrozumieć i szanować ich potrzeby. Tak więc. 31 . s. sposoby postępowania oraz sposób postrzegania rzeczywistości99. Warszawa 1995. lecz w decydującym stopniu zależy od samego pracownika. które również muszą być oceniane w kategoriach efektywności. Sprawuje ona również kontrolę nad wykonywaniem zadań i obowiązków przez pielęgniarki. 98 G. jak i ograniczeń czasowych. jak i pozafinansowe (pochwała. nagroda). 62.

która zakłada uzyskanie określonych efektów przy jednoczesnym zminimalizowaniu poziomu ponoszonych nakładów. oraz od M. Podejmują więc decyzje oraz realizują określone działania wykorzystując pewne reguły i zasady. 100 32 . Kunecka. Obecność pielęgniarek w procesie zarządzania zakładami opieki zdrowotnej na różnych jego poziomach (stanowisko pielęgniarki odcinkowej.Istota problemu badawczego Niezauważalne efekty zarządzania nie powinny być tłumaczone specyfiką sektora. Wyd. Chcąc zatem profesjonalnie wypełniać role zawodowe. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. które niechętnie podejmują się trudu wprowadzania zmian100. koordynującej. Jest to pojęcie wieloznaczne. Nakładają one na kadrę zarządzającą. 103 J. dyrektor do spraw pielęgniarstwa) jest bezsporna. s. ABC a Wolters Kluwer business. Zakłady opieki zdrowotnej funkcjonują w warunkach gospodarki rynkowej. określonych nakładach. Wrocław 1997. Warszawa 2008. 102 D. Jest to niezależne od pozycji zajmowanej w hierarchii organizacji – zarówno na szeregowych stanowiskach pracy. które w roli zawodowej mają wpisaną funkcję zarządzania. 243. Specyfika zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. 10. Kautsch. Walkowiak. Wyd. naczelnej. Lichtarski. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. 17. R. w: Współczesne wyzwania strukturalne i menadżerskie w ochronie zdrowia. red. w: Zarządzanie w opiece zdrowotnej. oddziałowej. − oszczędność.250. s. Wywodzi się z łacińskiego słowa effectivus. Kotarbińskiego. jak i na stanowiskach kierowniczych. do której można zaliczyć:103 − wydajność. szereg nowych wymagań w zakresie dotychczas pełnionych roli zawodowych. Podobnie jak w przypadku innych przedsiębiorstw. Problematyka zasobów i przekształceń. 78. s. jak i samych pracowników służby zdrowia. Wyd. Dotyczy to także pielęgniarek. Warszawa 2010. które w konsekwencji prowadzą do najlepszych rozwiązań. Olsztyn 2010. Wymienione wyżej relacje – efektów i nakładów – określa się mianem ef ek ty w n o ś ci . Kautsch. muszą one wykazać się umiejętnościami dostosowania się do nieustannie zachodzących zmian w swoim otoczeniu jak również racjonalnego wykorzystania zasobów czy umiejętności zarządzania101. red. która zakłada osiąganie maksymalnych efektów przy stałych. Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. 101 J. Lewandowski. Liczebność tej grupy zawodowej oraz wielość stanowisk (w tym kierowniczych) w strukturach organizacyjnych jednostek ochrony zdrowia pozwala uznać ich niezaprzeczalny wkład w proces zarządzania sektorem usług zdrowotnych102. R. M. oznaczającego bycie skutecznym. Difin. s. T. Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej. Jończyk. Wytłumaczenie takie jest stosowane przez osoby. Nowe wyzwania. Rola pielęgniarek w zarządzaniu usługami zdrowotnymi. ich działalność opiera się na zasadzie racjonalnego gospodarowania. Wyd. Prof. odnoszące się do wielu dziedzin życia.

109 S.. A. Akademii Ekonomicznej w Katowicach. kreator. 108 E = f (M*W*K). Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania. wynik.P. PWE. że efekty pracy są.skuteczny. s. Łódź 1997. Jednak zanim uplasuje się efektywność w kontekście ekonomicznym czy społecznym.cit. Kopaliński.to. s. − ekonomiczną korzystność. PWN. B.A. op.na. Podobnie pojęcie to definiuje M. 111.wykonanie zadania.oceniany.. s. red. G. czy też nie zamierzony107. Uniwersytet Łódzki. Brache. struktury..rezultat. Rummler.włożonych. Warszawa 1988. s. W – warunki i okoliczności.rzeczywisty. efektów i nakładów w procesie decyzyjnym każdej organizacji. Warszawa 1971. Armstrong. Warszawa 2000. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. procesy. Tokarski. W Słowniku wyrazów obcych efekt. 69 oraz M. obrazującą relację/różnicę pomiędzy uzyskanymi efektami a poniesionymi nakładami. 107 K.. Rummler i A.jakiś. dających. s. Borkowska. 110 M.celami. Słownik wyrazów obcych. Armstrong.organizacji. Podnoszenie efektywności organizacji.a także. gdzie E – efektywność działań.klientów oraz wynikamiafinansowymi.produktem. a także G. że efekty związane są ze strategicznymi.cit. Kopalińskiego działaniem efektywnym jest sprawny.106. Kożusznik.to. System motywowania w przedsiębiorstwie. określając efekt jako wynik pracy. s. warto także przyjrzeć się słowu ‘efekt’.Istota problemu badawczego terminu effectus. Aktor. Mając na uwadze powyższe rozważania konieczna wydaje się próba odpowiedzi na następujące pytanie: Czym jest efektywność organizacji i w jakich obszarach może być ona kształtowana? Próba odpowiedzi na powyższe pytanie wymaga szerokiej analizy związanej z funkcjonowaniem organizacji. określającą stopień osiągania założonych celów..cit. dotyczące zarówno zasobów ludzkich (kwalifikacje i doświadczenie pracowników). op. 172.pozytywnie wynik bez względu.. Krzakiewicz.w.A. Organizacje. Kostera.jakiejś. warunków i okoliczności oraz kompetencji i kwalifikacji108. określającego osiągnięcie. jak i środków materialnych109. Adamiec. 105 104 33 . 64. będącą funkcją motywacji. Przedstawiona powyżej interpretacja pojęcia ‘efektywność’ podkreśla znaczenie celów.umysłowych. Zarządzanie zasobami ludzkimi.wysiłków. 103.. PWN.wynik105.działań. 97. Istota.P.przyczyny. istotny. Problematyką efektywności zajmowali się także K. Na bazie powyższych rozważań można więc wskazać dwa uzupełniające się komponenty efektywności:110 − skuteczność. Wyd.zadowoleniem. J. Dla W. Krzakiewicz. Autorzy ci określili efektywność jako dodatnią cechę. Brache. s. Wyd. M. Jej efektywność jest warunkowana efektywnością pracy. Podkreśla.skutek. czy był on zamierzony. inspirator. Katowice 2000.. Poznań 2008. K – kompetencje i kwalifikacje. s. Twierdzi on też. 106 M.. 107. Bielski. Patrz M.przejaw aktywności ludzkiej104. Na efektywność pojmowaną jako wydajność pracy mają wpływ wszelkie zmiany jakościowe. Kostera. od którego wywodzi się efektywność. 386. op. Warto również W. M – motywacja.

Istota problemu badawczego podkreślić. Sokołowski. Ossolińskich. 2) efektywność organizacyjna – obejmuje organizację usług. 112 S. Warszawa 1971. gdy wyniki przyczynią się do ogólnego rozwoju nauki). PWE. 185 za: T. jak i drugie potwierdzają tezę o konieczności stosowania różnych kryteriów oceny efektywności. Charakteryzuje się ona dwiema 113 postaw społecznych. Pszczołowski. które zaspokoją potrzeby odbiorców. s. Jacher. W. Socjologiczne determinanty efektywności pracy.J. 3) efektywność społeczno-ekonomiczna – zawiera takie elementy jak stosunki międzyludzkie w zakładzie oraz warunki humanizacji pracy. − efektywność społeczną – dzięki rezultatom badań zauważyć można dodatnie przeobrażenia międzyludzkich. Zakład Narodowy im. Sulmicki. Wyróżnił on:112 − efektywność przedmiotową – ujawnia się w wynikach poznawczych badań naukowych (dane badanie jest efektywne. na którą niewątpliwie powinny zwracać również uwagę zakłady opieki zdrowotnej. 60. 23 za: T. Efektywność ekonomiczna oznacza zdolność jednostki gospodarczej do wytwarzania w danym czasie i przy pomocy danych sił wytwórczych określonej ilości dóbr i usług. s. Należy również odnieść się do efektywności ekonomicznej. Jacher. Wrocław 1978. takimi jak szybkość i celowość działania 111 W. mechanizacje i automatyzację. w zależności od przyjętych założeń. red. s. 34 . Ekonomiczna efektywność. w: Problemy efektywności badań naukowych.. Pszczołowski. poziom technicznego uzbrojenia pracy. s. Warszawa 1974. w: Socjologiczne mierniki efektywności pracy. co w konsekwencji powoduje możliwość dzielenia jej na różne grupy. op. Materiały sympozjum naukoznawczego. Efektywność można podzielić na trzy podstawowe grupy:111 1) efektywność techniczna – odzwierciedla zasoby produkcyjne majątku trwałego. Ostatecznymi i nierozłącznymi cechami. Zarówno ujęcie pierwsze.cit. wpływ na humanizację stosunków zasadniczymi . Katowice 1985. s. mimo że są organizacjami non profit. kwalifikację i współzawodnictwo. Analiza ogólnego pojęcia nauki i efektywności badań naukowych. Uniwersytet Śląski. W podobny sposób zostały przedstawione znaczenia tego terminu przez S. w: Mała encyklopedia ekonomiczna. Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. że w literaturze przedmiotu znaleźć można wiele wyjaśnień terminu efektywność w ujęciu systemowym. Sokołowskiego. − efektywność ekonomiczno-techniczną – jest tym większa. im większy pożytek dla technologii i ekonomiki. Ujęcie to opiera się na rzadkości zasobów występujących w otoczeniu i podkreśla umiejętności (zdolności) do pozyskiwania tych zasobów oraz właściwego ich wykorzystania. WAP. 113 P. 60. 33.J.

RYSUNEK 1. Kiliński mogą to być kryteria pieniężne nieuchwytne. 60. a także metod zarządzania i socjologii114. organizacji pracy. 35 . efektywność w organizacji przejawia się w różnych aspektach jej działalności. Jak wynika z poniższego rysunku. ale jest przede wszystkim czynnikiem najważniejszym. jak również dla oceny organizacji i realizacji procesów i wyników prac nad postępem technologicznym.08 2008) Podkreślić należy. W obecnych warunkach funkcjonowania organizacji niewystarczające staje się wyłącznie zbadanie i ocenienie efektów pracy. s. że zagadnienia organizacji łączą się z niektórymi zagadnieniami socjologicznymi i dlatego w rozwiązywaniu zagadnień efektywności odgrywają rolę elementy ekonomiki. Trzeba również badać uwarunkowania wpływające na te wyniki oraz przeprowadzić analizę przyczynowo-skutkową tych czynników. co może być przedmiotem badań wielu płaszczyzn funkcjonowania organizacji. 114 Ibidem.org. są kryteria ekonomiczne. które uzyskują pracownicy w danym czasie.pl (data dostępu 15. iż człowiek jest nie tylko jednym z wielu czynników efektywnej pracy.wikipedia. EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI Ź r ó dło : www. Zwraca on uwagę na to.Istota problemu badawczego kryteriami oceny jakości technologicznej. Jak zauważa A.

36 . Społecznoekonomiczny charakter efektywności pracy przejawia się w odniesieniu do każdego ich rodzaju. stopnia natężenia i wzajemnych powiązań. ich cech. świadczenia socjalnobytowe. Problem: Jakie czynniki wpływają na efektywność pracy? Problem: Jaka jest struktura efektywności pracy? Problem: Jak efektywność wpływa na zachowanie pracowników i motywację? RYSUNEK 2. Tak więc oceną efektywności pracy zainteresowana jest nie tylko organizacja (jej kierownictwo). a z drugiej rozwój umiejętności. Sajkiewicz. EFEKTYWNOŚĆ PRACY Aspekt ekologiczny Aspekt strukturalny Aspekt behawioralny Analiza efektywności pracy w systemie powiązań. Warszawa 1981. satysfakcja z pracy.Istota problemu badawczego Analizę efektywności pracy należy rozpatrywać w trzech aspektach. chociaż wyraźne rozróżnienie nie zawsze jest możliwe. Ekonomika pracy. s. TRÓJCZŁONOWE UJĘCIE EFEKTYWNOŚCI PRACY Ź r ó dło : A. osobowości czy też zdolności współdziałania. co zostało przedstawione na rysunku 2. PWN. Badanie strukturalnych zmiennych analitycznych. 269 Ostatecznym celem oceny efektywności pracy jest poprawienie jej aspektu społecznoekonomicznej na różnych szczeblach struktury organizacyjnej zakładu. Efektem dla pracownika jest z jednej strony osiągniecie określonych zarobków. Analiza powiązań efektywności pracy z procesami psychospołecznym. Określenie związku między efektywnością pracy a jej otoczeniem.

Wydawnicza. że skutki działań podlegają ocenie pozytywnej oraz negatywnej i robi się to w trzech aspektach: a) ze względu.na przewidywania. PWN.działającego. s.oraz c) ze. Badania i ocena efektywności pracy. Wstęp do teorii organizacji i kierowania. 117 J. 119 T.uważa A.działającego.R. s.aStoner i Ch. 115 37 .na. Warszawa 1999. 21. iż działanie jest skuteczne.A. które prowadzi do skutku zamierzonego jako cel lub które przygotowuje ciąg działania dla osiągnięcia danego celu w przyszłości119. Traktat o dobrej robocie. 113-114.praktycznością). Agencja Wydawnicza Placet. 118 J. Kotarbiński. Od pozycji człowieka w procesie pracy. PWE. E. s. Badania i ocena efektywności pracy. czyli liczyć się też ze skutkami ocenianymi negatywnie118. Z. Stoner. s.R. Kierowanie. TABELA 3. wyd.na. Smolbik-Jęczmień. 24. Ukazuje ponadto związek pomiędzy sprawnością i skutecznością. Warszawa 1999. Kotarbiński. KORZYŚCI UZYSKIWANE PRZEZ ORGANIZACJĘ I PRACOWNIKÓW W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM EFEKTYWNOŚCI PRACY Organizacja − − − − zwiększenie konkurencyjności poprawa jakości opieki obniżka kosztów opieki lepsze wykorzystanie efektywnego czasu pracy − obniżenie absencji i fluktuacji − − − − − − Pracownicy wzrost płac realizacja aspiracji i oczekiwań udział w zarządzaniu wzrost poczucia satysfakcji i zadowolenia z pracy właściwe stosunki międzyludzkie dobry klimat pracy Ź r ó dło : opracowanie własne na podstawie A. Obuchowski. od tego jakie zaprezentuje on zachowania.działającego. w: Zarządzanie pracą.znaczenie. w: Zarządzania pracą. Warszawa. 4. red. Wynika to z korzyści jakie jedna i druga strona może uzyskać (czy uzyskuje) z tytułu wzrostu społeczno-ekonomicznej efektywności pracy115. przy czym za sprawność (utożsamianą z. 1982. b)aze. Warszawa 2001. W literaturze przedmiotu można spotkać wiele koncepcji dotyczącej skuteczności i sprawności w organizacji. Ossolińskich. Zysk i S-ka.aJasiński.względu. Poznań 2000. Twierdzi on.ocenę. że skuteczność oznacza przekraczanie określonych wymogów doraźnych116. J. Wrocław 1969. Psychologia dążeń ludzkich. Natomiast J. Jednocześnie podkreśla.Placet. Zieleniewski. 247. Z.dla. Zakład Narodowy im. że aby osiągnąć skutki oceniane pozytywnie trzeba ponieść zawsze jakieś ofiary. Gilbert. red. s. Smolbik-Jęczmień. 247.A. Jasiński.przez.Istota problemu badawczego lecz również poszczególni pracownicy. Autor ten twierdzi również. 116 K. Agencja. że skutecznym jest takie działanie. że pojęcie skuteczności odnosi się do umiejętności wyznaczania celów i robienia właściwych rzeczy117. Z kolei prakseologiczne ujęcie skuteczności przedstawia T. uzależniona jest skuteczność i sprawność jego działań.F.względu. 7. D. 194-195. Freeman. Organizacja zespołów ludzkich. Zieleniewski wskazuje. Wankel uznali. Galaktyka potrzeb. Najczęściej przyjmuje się. jeśli poszczególne środki i cele działania nie wyłączają się. wyd. s.

czyli skuteczność i ekonomiczność 120. 1972. zysku. Była więc głównie utożsamiana z wydajnością i produktywnością. Skuteczność można stopniować. 122. s. Głowacka. Wszelkie podejmowane działania ze strony osób kierujących w organizacji. Oprócz pracowników pełniących funkcje wykonawcze. które determinują sprawność i korzystność działań organizacji. B. do których zaliczyć można: wielkość obrotu. opartych na realizowaniu wszystkich funkcji zarządzania. Wolters Kluwer. Zmieniać mogą się również kwalifikacje pracowników oraz rola. a także mierników nakładów pracy (koszty pracy.D. Menedżer skuteczny.Istota problemu badawczego działania łączące oszczędność i wydajność. Galicki. Wiedza Powszechna. Głowacka. zwracając uwagę na problem tworzenia zespołów i optymalnych warunków dla ich pracy oraz jakości realizacji skutecznego zarządzania organizacją oraz sprawne kierowanie zespołami122. pracochłonności. Mojs. a mianowicie dotyczą zdolności do działania lub osiągnięcia celów danego podmiotu. Drucker definiuje natomiast sprawność jako. 38-39. Kotarbiński. ilość wytworzonych produktów czy usług. Kożusznik podkreśla znaczenie miernika oceny efektywności: (…) najczęściej stosowaną miarą jest miara ilościowa. Do podstawowych zadań tej grupy należy między innymi ustalenie strategii rozwoju firmy czy efektywne kierowanie podwładnymi. W strukturze każdego przedsiębiorstwa występują dwie podstawowe grupy elementów – ludzie (pracownicy organizacji) i baza materialna. Warszawa 2009. s. Głowacka. Skuteczność to cecha jakiegoś podmiotu. Zatrudnieni w organizacji ludzie tworzą zespoły pracownicze.F. Czynnik ludzki stanowi podstawowy element organizacji. E. Natomiast sprawność w zarządzaniu to przede wszystkim zdolność do działania. Kraków 1994. M.D. J. Zarówno sprawność.właściwy. jak i ich liczba może być różna.we. jaką poszczególni pracownicy odgrywają w danym przedsiębiorstwie. bez którego nie może ona prawidłowo funkcjonować. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. 122 M. Zarówno kwalifikacje pracowników. P. koncentrować się na monitorowaniu uzyskiwanych wyników i analizie czynników determinujących ich jakość. czasu. oznaczająca zdolność do osiągnięcia założonego celu.robienie. przeważnie określana za pomocą mierników efektów pracy (iloczyn ilości i jakości pracy). Warszawa. 121 120 38 . w: Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. red. Problem zarządzania organizacją powinien.rzeczy. jak zauważa M. istotną rolę odgrywają kierownicy wszystkich szczebli zarządzania. Nie liczą się koszty ani uboczne skutki działania. Autorka opisuje również problemy. Efektywność każdego zespołu była zwykle wiązana z kategoriami ekonomicznymi. którą posługują się pracownicy podczas realizacji zadań. przyczynią się do osiągnięcia jej celów.sposób121. jak i skuteczność mają jedną cechę wspólną.D. jeżeli samo osiągnięcie celu jest stopniowalne. P. Drucker. liczby T. 95. Mobilność organizacji wobec zmian. s. ponieważ dane te zmieniają się w miarę upływu czasu. Abecadło praktyczności.

s. Jasiński. prowadzenie dyskusji grupowej. BADANIA PSYCHOLOGICZNE W ZAKRESIE EFEKTYWNEGO KIEROWANIA Badający Model − − − − Główne założenia w pracy musi się osiągać własne cele trzeba zwyciężać. s. Kożusznik. Argyris (1978) Model II − działanie musi być oparte na rzetelnej informacji działanie musi być oparte na wolnym i odnoszącym się do informacji wyborze działanie musi być oparte na wewnętrznym podporządkowaniu się danemu wyborowi i ciągłym monitorowaniu dostosowywaniu wysiłków.liczbę popełnianych błędów i braków. TABELA 4. 39 .zespołu w celu łatwiejszego podporządkowania.Istota problemu badawczego zatrudnionych)123. np. Argyris (1978) Model I − − Ch. tradycyjnych koncepcji efektywności zespołu zaczęto interesować się procesami działania zespołowego i określonymi warunkami. W obrębie tzw. „Przegląd Organizacji” 1993. tempo pracy i. jakie należy spełnić:124 − dostosować wielkość zespołu do wykonywanych zadań. 102. Rozpatrując zagadnienie efektywnego kierowania ludźmi w organizacji należy zwrócić uwagę na występujące w literaturze polskiej i zagranicznej główne modele efektywnego kierowania.się o jednorodny skład. − odpowiednio rozmieścić stanowiska i umożliwić pracownikom łatwy kontakt słuchowo-wzrokowy. t.absencję z wynagrodzeniem. Z. − ściśle łączyć. a nie odnosić porażki należy minimalizować negatywne przeżycia w relacjach z ludźmi trzeba być racjonalnym i ograniczać emocjonalność w działaniu Ch. Vroom P. Założenia tych modeli zaprezentowano w poniższej tabeli. 102. Yetton (1973) Model kompetencji kierowniczych Zaproponowany model wskazuje praktykom konkretne umiejętności. 8 za: B. Motywacyjne formy organizacji pracy. Kożusznik. Zachowania człowieka w organizacji. − jasno sformułować cele. Zachowania człowieka w organizacji. 123 124 B. − starać. aby określony cel został osiągnięty V.W.się normom.

40 . M. − brak zniekształceń patologicznych. że efektywność pracy zespołu podlega społecznej ocenie i wywiera wpływ na takie zjawiska. jak: zadowolenie z pracy. a więc zaliczane do grupy czynników psychologicznych. 90-93. Kożusznik (1996) Model efektywnego kierowania Cechy warunkujące skuteczne działanie kierownicze: − asertywność. PWE Warszawa 2007. Podkreślić należy. − motywacja. Mówiąc o organizacyjnych i społecznych czynnikach efektywnego działania pracownika eksponuje się takie zagadnienia. właściwe style kierowania ludźmi. − nieasertywne – całkowite ukierunkowanie kierownika na osiąganie celów podwładnego w sposób zmniejszający wartości i znaczenie celów kierownika. w dalszej części pracy. − responsywne – ujawnienie szacunku i zrozumienia dla podwładnych oraz modyfikacja własnego zachowania.Istota problemu badawczego J. B. lecz na konkretnym układzie. Z tej przyczyny. Przedstawione powyżej modele świadczą o różnorodności w sposobie ujmowania pojęcia efektywności kierowania w literaturze przedmiotu. Adamiec. Ź r ó dło : opracowanie. − twórczość. s. Analizując je nasuwa się następujące pytanie: czy problem efektywności kierowania można rozpatrywać na gruncie wiedzy psychologicznej? Dotychczasowe rozważania zawarte w niniejszej pracy skłaniają do wniosku. pozycja społeczna. Zachowania człowieka w organizacji. jak: prestiż zawodowy. styl życia czy kultura pracy.własne na. dokonano charakterystyki czynników psychologicznych determinujących efektywność kierowania oraz zaprezentowano ich podział. że możliwe jest przeprowadzenie analizy efektywności kierowania zespołem pielęgniarskim uwzględniającej czynniki organizacyjne i społeczne. Uznano bowiem. − agresywne – osiąganie własnych celów poprzez zmniejszanie wartości i znaczenia celów podwładnego.podstawie: B. że efektywność organizacji oraz obszary jej kształtowania nie można zaprezentować ogólnie. Kożusznik. a więc specyfikę zakładu opieki zdrowotnej. troska o jakość stosunków międzyludzkich. Mączyński (1978) Model asertywnoresponsywnego kierowania Kategorie zachowań kierowniczych: − asertywne – osiąganie celów bez obniżania wartości i znaczenia celów podwładnego. − krytycyzm. − ekstrawersja. Problem efektywności kierowania niewątpliwie wskazuje na jego wielowymiarowość i wieloaspektowość. uwzględniającym specyfikę funkcjonowania danego podmiotu. itd.

s. M. Skrzypek. 190. Duże znaczenie dla funkcjonowania organizacji. Otoczeniem zewnętrznym nazywamy to wszystko. s.cit. Jakość i efektywność. Jednakże ta efektywność może być determinowana wieloma czynnikami. Sobkowski. P. 126 125 41 . Natomiast otoczeniem wewnętrznym są warunki i siły wewnątrz organizacji. 128 E. planowaniem.3. Lublin 2002. 19. które w różnorodny sposób wpływają na jakość sprawowanej opieki. Oprócz wykonywania działań opiekuńczych pielęgniarki coraz częściej rozwijają aktywności związane z zarządzaniem. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. aby osiągnąć efektywność muszą być zaangażowane wszystkie czynniki. 101. które mogą mieć wpływ na sukces organizacji. decydowaniem. Drucker. jak i zewnętrzne. ma otoczenie zarówno wewnętrzne. Zatem. Menedżer skuteczny. s. op. Skrzypek. umiejętności i doświadczenia. 182. s. E. które w warunkach ogromnej zmienności otoczenia (a są nimi rosnące oczekiwania i wymagania pacjentów w stosunku do realizowanych usług) nabierają coraz większego znaczenia dla funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej128. Druckera efektywność to kluczowy element rozwoju człowieka i organizacji125. Powinny również podejmować działania o charakterze psychologicznym i edukacyjnym. 127 Zgodnie z normą ISO 9001:2000 personel wykonujący pracę wpływającą na jakość wyrobu powinien być kompetentny na podstawie odpowiedniego wykształcenia. Wyd. w tym zakładów opieki zdrowotnej. co w zdecydowanej mierze ma wpływ na jakość sprawowanej opieki127. Jakość i efektywność to problemy. szkolenia. co spoza organizacji działa na nią.Istota problemu badawczego 1.. Pojęcie czynników determinujących efektywność kierowania i ich podział Zdaniem P. Należy zadbać o jakość wewnętrznych działań zachodzących w organizacji oraz być w pełnej gotowości do współpracy nie zapominając o elastyczności wobec zmian126.

Głowacka. co dzieje się wewnątrz organizacji. Smolbik-Jęczmień. CZYNNIKI DETERMINUJĄCE EFEKTYWNOŚĆ PRACY Ź r ó dło : A. Głowacka stwierdziła. 49. Analizując funkcjonowanie zawodowe pielęgniarki M. Badania i ocena efektywności pracy.129 129 M. technika i technologia. kapitał.. rynek zaopatrzeniowy. Agencja. że zarówno zakres. red.Istota problemu badawczego Otoczenie zewnętrzne Czynniki zewnętrzne władze polityczne. nr 1.Jasiński.. aktywa społeczne. Niektóre osobowościowe i sytuacyjne wyznaczniki efektywności zawodowej pielęgniarki. osobowość i percepcja • Autonomia zespołu • Zwartość i stabilność zespołu • Poziom motywacji • Potrzeby i oczekiwania • System wartości • Postawy wobec pracy i współpracowników • Zachowania • Struktura organizacyjna • Struktura produkcyjna i stosunki produkcji • Organizacja produkcji i pracy • Warunki pracy • Technika i technologia • System motywacyjny • Normy zespołowe • Stosunki międzyludzkie • Sposób przydzielania zadań • Styl kierowania zespołem • System motywowania • Zmiany i rozwój organizacji • Zdolność adaptacyjna zespołu RYSUNEK 3. preferowanego przez nią systemu wartości a także czynników zewnętrznych. 42 .WydawniczaaPlacet. s.D. rynek zbytu. jak i sposób podejmowania tych zadań są zależne między innymi od reakcji emocjonalnych pielęgniarki. ekologia Układ organizacyjnofunkcjonalny przedsiębiorstwa Organizacja wewnętrzna zespołu Cechy indywidualne członków zespołu • Sposób i sprawność kierowania zespołem – układ informacyjnoCzynniki wewnętrzne decyzyjny – jakość kadry kierowniczej – udział pracowników w zarządzaniu • Cele i zadani zespołu • Wielkość. s. natomiast ma wpływ na to. że na jej czynności zawodowe składają się zarówno zadania o charakterze instrumentalnym. Warszawaa1999.Z. struktura zespołu • Zdolności – umiejętności. że na otoczenie organizacji wpływają czynniki wewnętrzne i zewnętrzne wzajemnie na siebie oddziaływujące.D. kultura. jak i ekspresywnym. w: Zarządzanie pracą. rynek pracy. warunki ekonomiczne. „Pielęgniarstwo Polskie” 1989. Niemniej jednak zwróciła uwagę. Pierwsze z nich wymagają od pracownika wiedzy fachowej i umiejętności praktycznych. skład. natomiast drugie wymagają zachowań prospołecznych. Organizacja nie ma wpływu na uwarunkowania zewnętrzne. 248 Z powyższego rysunku wynika.

2. Personel wykonawczy(pielęgniarki odcinkowe) Ź r ó dło : opracowanie własne na podstawie: S. Tą ostatnią przeprowadza się wykorzystując ocenę bazującą na wynikach. w skali mezzo (organizacja i podmioty wewnętrzne). Ocena indywidualnych efektów pracy.Ocena indywidualnych efektów pracy. s. Jeśli więc wcześniej założono. Ocena wkładu pracy w efekty grupowe. 43 . cechach osobowościowych oraz zachowaniach130. − ocena pozycji organizacji. Tabela ta ukazuje efektywność pracy w skali makro (społeczna wydajność pracy). Wynika to z konieczności stworzenia zintegrowanego i spójnego systemu oceny. Smolbik-Jęczmień. s. Oceny organizacyjne: − bezwzględna efektywność pracy oraz oceny sprawności. to z pewnością przyjąć można. Metody oceny efektów pracy kierowniczej. KOMPLEKSOWA OCENA EFEKTYWNOŚCI PRACY Skala Makro Poziom kierowania Rodzaj ocen Społeczna wydajność pracy Oceny organizacyjne: − ocena efektywności pracy jako całości.. Kompleksowe podejście do oceny efektywności pracy przedstawiono w poniższej tabeli. Kierownictwo komórek funkcjonalnych (pielęgniarki koordynujące. TABELA 5. 31 i in. że efektywność kierowania w organizacji ma znaczenie dla funkcjonowania zawodowego. Ocena społeczno-ekonomiczna sprawności kierowania. Uznano 130 A.cit. Borkowska. są ze sobą ściśle powiązane. Wartościowanie pracy. 3. Ocena efektywności pracy kierowanego ogniwa wg cząstkowych kryteriów oceny. Wartościowanie pracy. pielęgniarki naczelne) Mikro (pracownik) 1. 2. tak aby efekt pracyaogniwaniższegoaszczebla przyczyniał sięadoapoprawy efektówapracyaogniw wyższego szczebla i organizacji jako całości. a także w skali mikro (grupowa i indywidualna). Ocena indywidualnych efektów pracy. jak i jego organizacja wewnętrzna. Mezzo 1. op. Ocena nakładów pracy – wartościowanie. − ocena efektywności pracy ogniw wewnętrznych. 249. PWE. Warszawa 1983. że cechy indywidualne członków zespołu.Istota problemu badawczego Analizę czynników determinujących efektywność pracy trzeba przeprowadzać oddzielnie dla każdego szczebla zarządzania. Oceny efektywności bieżące i okresowe. Kierownictwo naczelne (dyrektorzy do spraw pielęgniarskich. pielęgniarki oddziałowe) 3.

s. postawy pracowników.. Jest to możliwe. profesjonaliście sprawującym opiekę nad pacjentem131.aPompli zwrócili uwagę.A. partycypacja B. Warto wspomnieć. której zadaniem jest dawanie załodze przykładu pełnego zaangażowania się w sprawy dotyczące efektywności i jakości. op. s. no. „Zdrowie Publiczne” 2001. Efektywność działań pielęgniarskich zależy w dużym stopniu od umiejętności zarządzania kierowniczej kadry pielęgniarskiej. jaki tkwi w pielęgniarce. 164. nie jest możliwe uzyskanie wysokiej efektywności pracy indywidualnie. nr 111. Wśród czynników technicznych występują procedury. Współpraca pomiędzy pielęgniarkami i całym personelem medycznym. Brooks. s. spełniające wymagania konkretnego stanowiska kierowniczego oraz oczekiwania współpracowników133. Jednakże. Anderson. to właśnie strefa profesjonalnego podejścia do nich. Kryteria oceniające satysfakcję pacjentów z opieki pielęgniarskiej. M. iż w organizacji szpitalnej. 23. 53. s. iż jego aktywność oraz wysiłek wywrą realny wpływ na działania organizacji. “Nursing Economics” 2005. wzajemne relacje pielęgniarek i lekarzy.in. Do czynników społecznych zalicza się m. 132 131 44 . na który zwraca on szczególną uwagę. można natomiast osiągnąć to zbiorowo. Właściwa organizacja opieki zdrowotnej pozwala na optymalne wykorzystanie potencjału. iż pielęgniarki pozostają najliczniejszą i podstawową kadrą w ochronie zdrowia. 183-186. Nurse – a professional working with the ill in the hospital. gdy pracownik ma poczucie własnej siły i kompetencji i przekonanie.Istota problemu badawczego więc. poziom umiejętności. 133 P.cit. relacje pomiędzy pracownikami a przełożonymi. Bajurna.aEllia iaA. 320. Louart. K. Kulczycka. w zakładach opieki zdrowotnej jakość życia zawodowego pielęgniarek obejmuje społeczne i techniczne aspekty środowiska pracy. a także oczekiwania wobec środowiska pracy.A. jako zespół. ale również na jakość sprawowanej nad pacjentem opieki. Dedining Quality of Nursing Work Life. Również N. Jak podaje B. Anderson. iż sukces dotyczący zrealizowania celów zakładów opieki zdrowotnej powinien przekładać się na odpowiednio pozytywną i aktywną postawę kadry kierowniczej. a ich zachowanie jest czynnikiem determinującym pełną satysfakcję pacjentów132. 134 B. Brooks i M. aby kierownik efektywnie oddziaływał na zespół pracowników musi posiadać odpowiednie kwalifikacje. Ze względu na fakt.A. że nie bez znaczenia w pracy pielęgniarki są relacje międzyludzkie. jest czynnikiem. podobnie jak w innych organizacjach.A. wiedza i umiejętności oraz technologia i sprzęt134. obdarzanie się zaufaniem i rzetelność w wykonywaniu obowiązków wpływa nie tylko na atmosferę pracy.

myślenie brak. Zarządzanie. Kultura organizacyjna pełni ponadto dwie funkcje:136 − ułatwia radzenie sobie w warunkach niepewności – ze względu na zmienność otoczenia. Czynniki psychologiczne wchodzą w skład kultury organizacyjnej. − buduje jej tożsamość – są to cechy będące społecznym łącznikiem członków organizacji.się. Quality of Working Life for Nurses. G. jak k l i ma t p a n u j ą cy w o rg a n i za cji (często określany zamiennie jako kultura organizacyjna.motywacja. 136 Leksykon zarzadzania. węższa jej część). Difin. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej.we wdrożeniach utrwalanie się tradycyjnych wzorców sukcesu kolektywna. przynależności.nowych. Wrocław 1995.orientacji bariery.przez redukcję złożoności sprawna. Koncepcje funkcje.kontrolę silna. która z kolei odgrywa istotną rolę w funkcjonowaniu organizacji. s.elastyczności Ź r ó dło : H. 253.działań. Schreyogg.Istota problemu badawczego w procesie decyzyjnym a także uznanie. przykłady.komunikacyjna szybkie podejmowanie decyzji przyśpieszone wdrażanie planów i projektów małe. s. Pompli.sobie blokowanie. czy też s p o s ó b p rzep ł y w u i nf o rma cji (między personelem oraz personelem i pacjentem).postawa. poszerza horyzonty.na. mogą stać się.w.do. Commonwealth Dept of Health and Ageing.zamykania .uniku „kulturowe.lojalność stabilność. Wyd. Ellis. Dla pracowników kultura organizacyjna daje poczucie bezpieczeństwa. POZYTYWNE ORGANIZACYJNEJ I NEGATYWNE ZESTAWIENIE ODDZIAŁYWANIA KULTURY Oddziaływanie kultury organizacyjnej pozytywne − − − − − − − ukierunkowanie.ia niezawodność − − − − − − − negatywne tendencja. najbardziej efektywną drogą poprawy funkcjonowania zawodowego pracowników. 135 N. Do grupy czynników psychologicznych determinujących efektywne kierowanie w zakładach opieki zdrowotnej można zaliczyć takie czynniki.. w a rto ś ci jakie prezentują pielęgniarki (i cały zespół terapeutyczny). 45 . możliwość zdobywania nowych umiejętności czy pogłębianie wiedzy135. 428-429. jak i wewnętrznych warunków funkcjonowania. Canberra 2002.i.nakłady. lub też jako mniejsza. Steinmann. a nawet s ty l k i ero wa n i a stosowany przez przełożonych. A. Warszawa 2004. TABELA 6. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. natomiast dla kadry kierowniczej staje się sposobem kształtowania zachowań ludzkich.sieć.

który polega na jeszcze lepszym kontakcie z personelem medycznym.Istota problemu badawczego To pacjent wybiera ośrodek medyczny. Nie ulega też wątpliwości. Organizacje. − sposób komunikacji. na które organizacja ma realny wpływ. że istnienie harmonijnego środowiska pracy działa mobilizująco i sprzyja rozwojowi (także firmy). jakim jest jakość i komfort pobytu w szpitalu. Można stwierdzić. a ich empiryczna weryfikacja będzie istotą (bazą) stworzenia modelu ukazującego mierniki efektywności zawodowej kierownika zespołu pielęgniarskiego. Na bazie studiów literaturowych autorka pracy wyodrębniła te. Tworzą go bowiem pracownicy poprzez kontakty z klientami. Do czynników tych zaliczono: − klimat organizacyjny. Osiągnięcie tego celu w niniejszej dysertacji pozwoli również wskazać potencjalne możliwości wykorzystania tego modelu w kształtowaniu efektywnego funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. Wobec powyższego uznać należy. co stanowić będzie podstawę zdefiniowania pojęcia efektywnego zespołu pielęgniarskiego w zakładach opieki zdrowotnej. Kl i m at o r gan i z ac yj n y ma ogromny wpływ na efektywność funkcjonowania i skuteczność realizacji wyznaczonych przez przedsiębiorstwo celów. − system wartości. ale także nadrzędną wartością. że wyłącznie usatysfakcjonowani pracownicy są w stanie zaangażować się w sprawy wewnętrzne firmy. Klimat w miejscu pracy sprzyja więc rozwojowi firmy. Czynniki te przeanalizowano w dalszej części rozdziału. Czynnikami determinującymi efektywność każdej organizacji są czynniki wewnętrzne. W tej sytuacji praca staje się dla pracownika nie tylko narzędziem do osiągania określonych celów. jak organizacja jest postrzegana przez otoczenie. bardzo ważny czynnik. Jednak coraz częściej dochodzi do nich kolejny. − styl kierowania. Odpowiedni klimat w pracy ma znaczenie nie tylko dla jakości podejmowanych działań. W zakładach opieki zdrowotnej wyróżnić można wiele czynników wewnętrznych warunkujących efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim. Funkcjonowanie każdej organizacji opiera się na specyficznym klimacie zwanym również atmosferą pracy. ponieważ pracownicy z zapałem i zaangażowaniem wykonują nałożone na nich zadania. aby przetrwać 46 . co w rezultacie może doprowadzić do zadowolenia i satysfakcji klientów. które w istotny sposób determinują efektywność kierowania zespołem pielęgniarek. że od ich opinii (zadowolenia bądź niezadowolenia) oraz ze sposobu obsługi zależy. ale także wpływa na wizerunek zewnętrzny organizacji. w ręce którego oddaje swoje zdrowie. Dzisiaj o takim wyborze decyduje ilość i szybkość świadczonych usług medycznych.

Istota problemu badawczego

na konkurencyjnym rynku, muszą więc współdziałać z otoczeniem, jak również podejmować ryzyko dostosowywania się do zachodzących zmian. Dobra atmosfera w miejscu pracy niewątpliwie sprzyja wprowadzaniu zmian, a tym samym wspiera rozwój firmy. Pracownicy w takiej organizacji są kreatywni, co z kolei prowadzi do niekonwencjonalnych rozwiązań i generowania nowych pomysłów i metod pracy. Klimat emocjonalny zapewniony przez kierownika może stanowić istotny czynnik stabilizujący zespół, pomimo na przykład niskiej motywacji finansowej, co w przypadku pracy pielęgniarskiej jest zgodne z rzeczywistą sytuacją rynkową. Pomimo tego można jednak stwierdzić, iż grupa bardzo dojrzała jest w stanie współdziałać, uczyć się i efektywnie realizować zadania137. Praktyka współpracy interdyscyplinarnego zespołu jest najdoskonalszą formą terapii i opieki sprawowanej nad pacjentem. Jego fenomen, jak sugerują B. Curie i A. Harley, polega na różnorodnej analizie potrzeb chorego prowadzonej przez fachowców w danej dziedzinie138. Połączenie wiedzy i doświadczenia różnych profesji daje najlepsze rezultaty. Wspólna praca może stworzyć nowe sposoby rozwiązywania problemów, które w przeszłości wydawały się być nie do pokonania. W modelu współpracy istotnym jest fakt, że o większych efektach wspólnego działania decyduje bardziej nie to, co łączy ludzi, ale to co ich dzieli. Inne spojrzenie na problem, wynikające z nie tylko z odmiennych doświadczeń życiowych, ale także z wiedzy z innych dziedzin nauki, powoduje jego lepsze rozpoznanie. Tak więc odmienna grupa może osiągać taki cel leczenia, którego nie osiągnęłaby żadna inna, działająca podobnie139. Opierając się na powyższych stwierdzeniach trzeba stwierdzić, że klimat panujący w organizacji istotnie wpływa na funkcjonowanie zawodowe pielęgniarek. Ponadto można przypuszczać, że istnieją różnice w zakresie wymiarów klimatu organizacyjnego pomiędzy pielęgniarkami w zależności od rodzaju zakładu opieki zdrowotnej. Klimat w organizacji jest wypadkową subiektywnych odczuć jej członków. Może być przyczyną spadku wydajności pracy i zaangażowania, jak również być przyczyną zwiększenia liczby konfliktów. Pogorszenie panującego klimatu organizacyjnego sygnalizuje pojawienie się problemów społecznych, wymagających natychmiastowego rozwiązania. Dlatego uzasadnione jest przeprowadzanie badań dotyczących klimatu organizacyjnego, ponieważ
E. Mojs, Wybrane aspekty komunikacji pielęgniarka–zespół terapeutyczny, „Pielęgniarstwo Polskie” 2006, nr 2, s. 137. 138 A. Atwal, K. Caldwell, Do multidisciplinary integrated care pathway improve interprofessional collaboration?, “Scandinavian Journal of Caring Sciences” 2002, vol. 16, issue 4, s. 360-367. 139 C. Danes, Getting health professionals to work together, http://www.bmj.com/content/320/7241/1021.extract (data dostępu 18.06.2008).
137

47

Istota problemu badawczego

wiedza o jego stanie umożliwia podjęcie racjonalnej interwencji w organizacji i usprawnienie jej funkcjonowania. Drogą do tej wiedzy jest więc poznanie opinii członków organizacji. Autorka pracy w 2008 roku przeprowadziła badania własne140 mające na celu zdiagnozowanie panującego klimatu organizacyjnego w zespole pielęgniarskim. Na ich podstawie stwierdzono jednak, że menedżerowie zatrudnieni w zakładach opieki zdrowotnej wiąż za mało cenią klimat organizacyjny jako element lepszego funkcjonowania organizacji, a także jako sposobu zarządzania zakładem. Zaistniała dysproporcja pomiędzy

zdiagnozowanym a oczekiwanym stanem klimatu organizacyjnego uwidoczniła potrzebę przeprowadzenia szerszych badań w celu identyfikacji czynników determinujących efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim.w.zakładach.opieki.zdrowotnej i określenia ich znaczenia dla funkcjonowania zawodowego pielęgniarek. Skuteczne k o mu n i k o w a n i e s i ę stanowi warunek konieczny dla realizacji wszelkich działań pielęgniarskich. Pielęgniarka z racji pełnienia swoich funkcji zawodowych wchodzi w bezpośredni kontakt z pacjentem, jego rodziną i znajomymi, z własną grupą zawodową oraz innymi członkami zespołu terapeutycznego. Wiąże się to z koniecznością posiadania i ciągłego doskonalenia odpowiednich umiejętności komunikacyjnych. Umiejętność komunikowania się jest niezbędna do stworzenia prawidłowych stosunków międzyludzkich i ma istotne znaczenie dla osiągnięcia komfortu życiowego, realizowania się, rozwoju, motywowania działań141. Znaczenie kompetencji związanych z komunikowaniem się w pracy pielęgniarek, a także konieczność ich doskonalenia, spowodowane zostało transformacją w ochronie zdrowia. Kompetencje te powinny być doskonalone w procesie edukacji ustawicznej142. Komunikowanie w pielęgniarstwie dotyczy bardzo wielu aspektów. Związane jest zarówno z działalnością praktyczną, jaką jest proces pielęgnowania, jak i działalnością teoretyczną. Z tego powodu za właściwą komunikację można uznać taką, w której poziom werbalny i niewerbalny jest spójny, ich przekaz nie wyklucza się ani wzajemnie nie zakłóca, a przekazywany komunikat jest zrozumiały i jasny w odbiorze, dostosowany do poziomu odbiorcy143.
B. Bajurna, Diagnoza klimatu organizacyjnego panującego w środowisku pielęgniarskim, w: Szanse i bariery w ochronie zdrowia. Wybrane aspekty organizacyjne, prawne i psychologiczne, red. M.D. Głowacka, E. Mojs, Wyd. Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Poznań 2008, s. 65-70. 141 M. Bartczak-Praszkowska, Doskonalmy sztukę komunikacji, „Biuletyn OIPiP” 2004, nr 6, s. 10-11. 142 M.D. Głowacka, E. Mojs, Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych jako czynnik zwiększający efektywność pracy pielęgniarki, w: Wizerunek pielęgniarki i położnej na tle nowych wyzwań w pielęgniarstwie polskim i europejskim. Konferencja międzynarodowa, Warszawa 12-13 maja 2009, red. G. Rogala-Pawelczyk, J. Kubajka-Piotrowska, Wyd. NRPiP, Warszawa 2009, s. 193-199. 143 M. Mandecki, Znaczenie właściwej komunikacji między personelem medycznym, a pacjentem w opiece zdrowotnej, „Pielęgniarstwo XXI wieku” 2005, nr 4, s. 94.
140

48

Istota problemu badawczego

komunikat
NADAWCA

komunikat
KANAŁ

komunikat

komunikat
ODBIORCA

KODOWANIE

DEKODOWANIE

SPRZĘŻENIE ZWROTNE

RYSUNEK 4. PRZEBIEG PROCESU KOMUNIKACJI
Ź r ó dło : opracowanieawłasneanaapodstawie J. Stankiewicz, Komunikowanie się w organizacji, Wyd. Astrum, Wrocław 1999

Nadawca ma za zadanie przekazać komunikat innej osobie za pomocą określonych metod. Odbiorca natomiast odczytuje wiadomość i przekazuje nadawcy informację zwrotną. W taki sposób następuje sprzężenie zwrotne. Im ono silniejsze, tym skuteczniejsza komunikacja.
Medium przepływu informacji

Forma przepływu informacji • • • • • • dyskusja twarzą w twarz rozmowa telefoniczna korespondencja nieformalna (adresowana prywatnie) korespondencja e-mailowa formalnie pisane dokumenty (dotyczące procedur i praktyk) formalnie rejestrowane dokumenty NISKI WYSOKI

KOMUNIKACJI W ZALEŻNOŚCI OD FORMY PRZESYŁANIA I OTRZYMYWANIA INFORMACJI W ORGANIZACJI

RYSUNEK 5. EFEKTYWNOŚĆ

Ź r ó dło : J. Łucewicz, Organizacyjne zachowania człowieka, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999, s.151

Analizę

zależności

pomiędzy

formą

przepływu

informacji

w

organizacji

a efektywnością jej „odzyskania” przedstawia powyższy rysunek. Pokazuje on, że najniższy 49

Istota problemu badawczego

jej stopień powstaje wtedy, gdy informacja jest przekazywana za pomocą formalnych dokumentów rejestrowanych w organizacji. Natomiast największe możliwości uzyskania pełnych informacji istnieją w kontaktach „twarzą w twarz”. Można wówczas dokonać wyjaśnień opisów, a dodatkowym źródłem informacji jest mimika rozmówcy, z której można „odczytać” stopień wzajemnego zaangażowania w dany problem144. R.W. Griffin uważa, że komunikowanie jest procesem przekazywania informacji od jednej osobyadoadrugiej. Jednak zwraca uwagę również na to, że skuteczne.komunikowanie się to polega na tym, że wiadomość.otrzymana.ma możliwie.zbliżone.znaczenie.do wiadomości.zamierzonej145. Cz. Sikorski natomiast zaznacza, jak ważne są zachowania ludzi na tle skutecznej komunikacji i jak ważne są owe zachowania dla funkcjonowania systemu organizacyjnego. Stąd też komunikację nazwał wymianą znaczeń w różnych okolicznościach, w których do tej wymiany dochodzi146. Na efektywność zespołu terapeutycznego, którego pielęgniarka jest członkiem, ma wpływ wiele czynników, np. wspólne spotkania, podczas których dochodzi do wymiany informacji, konfrontacji pomysłów i doświadczeń. Jeżeli członkowie zespołu łączą swoją wiedzę i umiejętności, wymieniają doświadczenia, to zwiększają w ten sposób potencjalne możliwości przywracania sprawności choremu oraz dostarczają pacjentowi wzorców racjonalnego zachowania się w chorobie147. Brak porozumienia między personelem, sprzeczności w poleceniach i działaniu budzą niepokój pacjenta, podważają zaufanie do szpitala i poszczególnych pracowników, obniżając w ten sposób ich autorytet. Efektywność zespołu jest tym większa, im większe jest poszanowanie opinii i odczuć poszczególnych członków zespołu. To kierownik grupy (np. oddziałowa) pomaga jej członkom stawać się zespołem gotowym do współpracy. Funkcjonowanie zespołów wymaga zapewnienia możliwości ciągłego doskonalenia komunikowania się. Do najbardziej znaczących walorów komunikowania i kształtowania relacji współdziałania zespołowego, jak podkreśla S. Poznańska, zaliczane są: otwartość, empatia, opanowanie koniecznych sprawności. Otwartość jest zdolnością do słuchania, wyjaśniania, zrozumienia i akceptowania możliwości

J. Łucewicz, Organizacyjne zachowania człowieka, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999, s. 151. 145 R.W. Griffin, op.cit., s. 554. 146 Cz. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 2001, s. 192. 147 L. Sierpińska, Proces komunikowania na stanowiskach pracy, w: Zarządzanie w pielęgniarstwie, red. A. Ksykiewicz-Dorota, Wyd. Czelej, Lublin 2005, s. 298.

144

50

aby wypełniali swoje zadania w sposób sprawny i skuteczny. op. że pracownik czuje się ceniony za własną osobowość. Mojs151.D. Głowacka oraz E. Jak zauważają M. pielęgniarki doskonalą swoje kompetencje zawodowe poprzez cykl szkoleń zewnętrznych. Zahradniczek. w: Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Odpowiednia rozmowa i dobór słów w zespole i z pacjentem. a także sprawiają. 51 . Mojs.D. Głowacka. gdzie zespół tworzy warunki do zdobywania wiedzy. Zatem. zwiększają inicjatywę. J. 137. red. narady z odpowiednim przepływem informacji pomiędzy członkami to nieodzowne elementy mające wpływ na ocenę pracy zespołu. Motywacja pozaekonomiczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi w zakładzie opieki zdrowotnej. 209. kierując się nie tylko potrzebą zarobkowania. dzięki któremu pracownicy czują się dobrze w organizacji. Efektywne współdziałanie z ludźmi dla realizacji celów przedsiębiorstwa wymaga umiejętnego kierowania nimi i takiego mobilizowania ich energii i inteligencji. Warszawa 2009. a nie jedynie za pełnioną funkcję149. które już osiągnęły te kompetencje. ale także buduje optymalną jednostkową motywację do komunikowania się. osiąganie wzajemnego zaufania148. prawidłowa komunikacja wewnętrzna jest związana z otwartym. w: Pielęgniarstwo. życzliwa atmosfera. Lekarskie PZWL. Należy więc zwrócić uwagę na komunikację kierownika z zespołem. dla utrzymania optymalnego klimatu emocjonalnego w grupie.Istota problemu badawczego różnicy zdań. 151 Ibidem. Uważają one. Dzieje się to w procesie jasnego i efektywnego komunikowania. Komunikowanie się w relacjach pielęgniarka–pacjent oraz we współpracy zespołowej.cit. Warszawa 2004. Wyd. Komunikaty przekazywane pomiędzy członkami zespołu powinny być jednoznaczne i wyraźne. s. s. Zdolności empatyczne umożliwiają tworzenie się pożądanych wartości moralnych zespołu. E. M. mogą dzielić się wiedzą i umiejętnościami. Mojs. Galicki. 87-112. wyrażenie szacunku. ale także doskonałym sposobem na ich poszerzenie może być komunikacja wewnątrz grupy z osobami. wymiany i dzielenia się informacją. płynnym i spójnym przekazywaniem informacji na wszystkich szczeblach hierarchii pracowniczej na zasadach wzajemnego zaufania. ale również innymi motywatorami. Mojs. jak również do przyjmowania krytyki.D. Mojs. przy zapewnieniu podstawowego warunku – optymalnego klimatu emocjonalnego grupy nastawionego na komunikację150. W pewnym stopniu wpisuje się to w pojęcie inteligencji organizacji. K. dzielenia się nią i przechowywania. Ważnym aspektem funkcjonowania zespołu jest sprawny obieg informacji bieżących.. Jest ona szczególnie istotna dla realizacji celów zespołowych. i jak zauważa E. 150 E. Często określa się je jako zaspokojenie 148 S. red. Wolters Kluwer. pomagać sobie nawzajem i tym samym zwiększać efektywność pracy. Głowacka. Poznańska. E. 149 M. s. że relacje komunikacyjne tego rodzaju sprzyjają osiąganiu lepszych wyników.

s. Dla kierownika zespołu najistotniejsze jest uświadomienie sobie. Głowacka. Wedera. 153 152 52 . s. która ma do spełnienia pewne role. w jakiej znajduje się organizacja. W literaturze przedmiotu można spotkać wiele koncepcji dotyczących zachowań kierownika. „Antidotum” 2004. 390. d emo k ra ty czn y i k o ns u l ta ty w n y . A. 154 W. który sprawdzałby się w każdym zespole. aby osiągnęła ona określone cele154. co wpływa na efektywność podejmowanych działań zawodowych. Nofera. mający wpływ na pozytywne efekty leczenia i pielęgnowania. Rębała-Głowacka. red.D. Styl kierowania w ogromnym stopniu określa osobowość i kwalifikacje kierownika. Najczęściej przedstawia się go jako osobę. M. J. zadania w organizacji. Wobec powyższego przypuszczać należy. Sty l k i ero w an i a to proces oddziaływania przełożonego na podwładnych w organizacji. 39.Istota problemu badawczego potrzeb wyższego rzędu. Przez warunki skuteczności w zarządzaniu należy rozumieć takie dostosowanie stylu kierowania do aktualnie istniejącej w organizacji sytuacji. Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. Literatura przedmiotu wyróżnia trzy podstawowe style kierowania: a u to k ra ty czn y . 15. że pracownicy zaspakajają również różne swoje potrzeby. 2) Czy pomiędzy klimatem organizacyjnym i stylem komunikacji a czynnikami demograficznymi zachodzi istotny związek? Efektywne funkcjonowanie każdego zakładu opieki zdrowotnej oraz jego dynamiczny rozwój jest uwarunkowany sprawnym komunikowaniem na wszystkich poziomach. J. czyli samorealizację poprzez efektywne komunikowanie się ze współpracownikami w celu osiągnięcia sukcesu zawodowego152.D. Wolters Kluwer. s. jak również wymianą informacji w zespołach terapeutycznych. Rola skutecznej komunikacji w procesie zarządzania organizacją. Nosko. nr 9. szczególnie jeśli jego wysiłki i starania będą zauważane i doceniane153. M. Łódź 2001. Konopacki. Poczucie satysfakcji z własnych dokonań przyczyni się do zwiększonej motywacji do podejmowania działań. Proces komunikowania się w środowisku pracy może w naturalny sposób różnić się. Wybrane zagadnienia. red. że istniejące w poszczególnych rodzajach zakładów opieki zdrowotnej różnice stosowanego stylu komunikacji mają wpływ na funkcjonowanie zawodowe. Psychologia zarządzania. jaki jest jego styl kierowania oraz w jakim stopniu będzie on wpływał na efektywność pracy zespołu. Warszawa 2010. w: Ekonomika i zarządzanie w opiece zdrowotnej. Styl autokratyczny oparty jest W. Nie istnieje więc idealny styl zarządzania. Prawidłowy proces komunikowania staje się jednym z ważniejszych czynników stanowiska pracy. Dobry menedżer powinien pamiętać także o tym. E Mojs. Najczęściej styl kierowania organizacją jest wypadkową pomiędzy zamierzeniami kierownika a warunkami wynikającymi z realiów sytuacji. Jednak nadal otwarte pozostają pytania: 1) Czy klimat organizacyjny ma wpływ na wybór stylu komunikacji?. Głowacka. Konteksty zarządzania zasobami ludzkimi w procesie pracy. w: Profesjonalne zarządzanie kadrami w zakładach opieki zdrowotnej.

Mimo podziału zadań na kierownicze i wykonawcze. Warszawa 2005. w: Zarządzanie.K. Wyd. red. członkowie zespołu posiadają dużą samodzielność i mają możliwość przejawiania inicjatywy. Kierowanie zachowaniami organizacyjnymi. Piotrkowski. zadania są niejasne. Natomiast w stylu konsultatywnym przełożony przed podejmowaniem decyzji konsultuje się z podwładnymi. Stosując ten styl kierownik rzeczywiście jest zainteresowany tym. a zakres władzy duży. utrzymuje z grupą stały kontakt. stara się zdobyć zaufanie i uznanie grupy. Teoria i praktyka. W. 158 B.Istota problemu badawczego głównie na posiadanej władzy. zadania są jasne. Wyd. wymienia myśli i poglądy. że kierownik konsultant jest przekonany do wszystkich założeń. w: Zarządzanie w pielęgniarstwie. Międzynarodowa Szkoła Menadżerów. Czelej. Kownacki. za pomocą których będą realizowane. dostarczania ciekawych. dba o uzyskanie ich aprobaty. ale przy zachowaniu kontroli157. s. twórczych działań. Koźmiński. Rogala-Pawelczyk. Naukowe PWN. słucha ich opinii. U osób. co członkowie zespołu sądzą na temat problemu. 155 53 . nie najlepiej przygotowani do wykonywania swoich zawodów oraz są wrogo nastawieni w stosunku do kierownika. a zakres władzy mały. red. oddziałuje na personel poprzez wydawanie poleceń i stosowanie kar. 156 J. s. Stosowanie takiego stylu kierowania może być efektywne w sytuacji. Warszawa 2003. Decyzje podejmuje demokratycznie. gdy brak jest akceptacji kierownika przez grupę. S. ale przynajmniej uważa. sam ustala cele i zadania. 117. 157 G. Styczno. Kierownik często konsultuje się z podległym personelem. 70. które preferują bycie kierowanym w tym stylu. Nie jest powiedziane. jak również poczucie indywidualnego sukcesu w pracy. A. E. Kierownik reprezentujący styl demokratyczny stara się być partnerem dla podwładnych. KsykiewiczDorota. dąży do wytworzenia partnerskich stosunków z pracownikami156. Może być również efektywny w warunkach krańcowych różnych – gdy stopień akceptacji przywódcy przez grupę jest wysoki. 425. Kierownik jest zwolennikiem dystansu między nim a podwładnymi. Kierownik podejmuje decyzje bez udziału podwładnych. Kostera. Ma zaufanie do podwładnych. zaspokajana jest potrzeba osiągnięć. Podstawy zarządzania i kierowania ludźmi w organizacji. rad i zwykle z nich korzysta. Lublin 2005. s. Kożusznik. Style zarządzania. M. jest wysoko zorientowany na zadania. A. który trzeba rozwiązać. że w większości przypadków są one prawdziwe i w związku z tym prezentuje konsultatywne podejście w swoim stylu kierowania158. jest niechętny wszelkim próbom nawiązania współpracy i partnerstwa z personelem155. Szczupaczyński. Pracownicy otrzymują dokładne wskazówki dotyczące wykonywania zadań bez możliwości przejawiania własnej inicjatywy. zachęca i wspiera grupę w podejmowaniu decyzji dotyczących realizacji celów. gdy pracownicy są niedoświadczeni. Kierowanie zespołem pracowniczym.

Schmidta.. Czerska. styl kierowania powinien być bardziej autokratyczny niż demokratyczny. Styl ten zależy nie tylko od predyspozycji przełożonego. 127. s. H. że kierownik może pozwolić na większą swobodę i większe uczestnictwo w podejmowaniu decyzji. Czermiński. w: Teoretyczne podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu. b) zorientowane na pracowników. 135. 394 oraz A. ich umiejętności i potencjał umysłowy. Marcinkowską zarówno z kierownikami. s. Marcinkowska. odpowiedzialność i obowiązkowość. że przy wyborze stylu kierowania należy także uwzględnić styl preferowany w organizacji. W analizie stylu kierowania uwzględnia się specyfikę sytuacji organizacyjnej i sytuacji kierownika. jak również motywacja. T. Wpływają również na niego czynniki związane z poziomem personelu. Zaznaczają również. Każdy kierownik oddziałuje na zachowanie podwładnych w odmienny sposób. Leszno 2001. Wszystkie te cechy charakteryzują pielęgniarki. a więc przygotowanie. W. według R. Uważają oni. jeśli podwładni spełniają określone warunki. Konopacki. stopniem skomplikowania zadań i miejscem jednostki organizacyjnej w strukturze całego przedsiębiorstwa. Stoner. Zarządzanie organizacjami. do których należą:159 − przyjmowanie przez podwładnych odpowiedzialności za decyzje. Nogalski.Istota problemu badawczego Na wybór stylu kierowania. że nie posiadając tych cech nie powinno się go wykonywać. Zależy to w szczególności od rodzaju J. 160 159 54 . Wyd. Granica partycypacji podwładnych jest wyznaczana przez styl kierowania przełożonego160. które w pracy pielęgniarki są istotnym elementem ich funkcjonowania. WSZMiZ. op. Zdaniem badaczy. s. Naukowe PWN. − identyfikowanie się podwładnych z celami organizacji. Toruń 2001. − chęć niezależnego i swobodnego działania. J. − posiadanie przez podwładnych odpowiedniej wiedzy i doświadczenia. W literaturze przedmiotu podkreślany jest udział podwładnych w realizacji celów organizacji. Warszawa 2001. ponieważ jest to zawód tak odpowiedzialny. red. w momencie nie spełnienia tych warunków. Apanowicz. W efekcie wielu rozmów przeprowadzonych przez U. Rutka. które są pojmowane jako jego wiedza i doświadczenie oraz potencjał tkwiący w podwładnych i cechy charakterystyczne sytuacji. jego upodobań i cech charakteru. TNOiK „Dom Organizatora”. Wankel. M. Motywowanie członków organizacji. jak i z podwładnymi wyróżniono dwie podstawowe formy zachowań kierownika:161 a) zorientowane na zadania. Mendel. R.cit. Tannenbauma i W. B. W praktyce kierownicy przede wszystkim uprawiają jakiś styl pośredni. stosując przyjęty przez siebie styl kierowania. szczególnie jego stosunek do podwładnych. Kierowanie. kwalifikacje i doświadczenie pracowników. który dodatkowo jest uwarunkowany również rodzajem wykonywanej pracy. wpływają przede wszystkim siły tkwiące w kierowniku. presję czasu i czynniki środowiskowe. 161 U.

istotnym staje się oznaczenie uznawanych przez nie hierarchii w a rto ś ci oraz środków ich realizacji. zdaniem W. Podstawową. TNOiK „Dom Organizatora”. Decyzje podejmowane są przez kierownika i zespół demokratycznie. panujące obyczaje. 84. osobowości kierownika itp.M. Członkowie takich zespołów wysoko cenią sobie autonomię pracy. kulturę pracy. która jest odpowiednio kierowana przez przełożonego.. Podręcznik dla słuchaczy studiów podyplomowych. które to najczęściej można zauważyć w pracy pielęgniarskiej. Biorąc pod uwagę wymienione powyżej kwestie założyć można. Wówczas decyzje podejmowane są przez kierownika autokratycznie. Rybicki. Nogalski. co jest istotne w pracy pielęgniarki. Termin 162 S. ale podwładni mają duża swobodę w zakresie wykonywanych przez siebie zadań. zmienną interweniującą jest subkultura załogi obejmująca kwalifikacje zawodowe. Wprowadzając zakres uczestnictwa w podejmowaniu decyzji i zakres samodzielności w wykonywaniu poszczególnych czynności i zadań.Istota problemu badawczego zadań. 55 . Natomiast szerzej należałoby wyjaśnić następujące kwestie: 1) Czy klimat organizacyjny ma wpływ na wybór stylu kierowania?. s. ale ściśle nadzoruje on czynności i zadania wykonywane przez pracowników. Styl kierowania i sytuacja determinują efektywność kierowania. Zadaniem kierownika jest dostosowanie swojego stylu kierowania do sytuacji wynikającej z uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych. mieszane style kierowania. Toruń 2002. J. Styl ten może być szczególnie użyteczny w kierowaniu zespołem o wysokich kwalifikacjach. lecz jednocześnie nie chcą tracić czasu na uczestniczenie w podejmowaniu rutynowych decyzji. że zachodzą różnice pod względem preferowanego stylu kierowania w poszczególnych rodzajach ZOZ-ów. Zwraca również uwagę na uznanie i akceptację. Tokarski. w: Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. red. ale również przez różnego rodzaju specjalizacje czy też kursy specjalistyczne i kwalifikacyjne. że przedmiotem działań pielęgniarek są ludzie. Ten układ zależności nazwano modelem wewnętrznej zgodności w układzie sytuacja-styl162. Samoocena efektywności kierowania w zakładach opieki zdrowotnej. B. Kieżuna. Oczekiwania pracownika często ulegają modyfikacji poprzez zdobywanie doświadczeń życiowych w kontaktach z różnymi przełożonymi. Może to być realizowane poprzez przynależność do grupy. otrzymamy dodatkowe. konieczności szybkiego ich wykonania. 2) Czy pomiędzy klimatem i stylem kierowania a czynnikami demograficznymi zachodzi jakikolwiek związek? Z uwagi na to. dlatego też nie ma możliwości wprowadzenia jednolitych mechanizmów zachowań dla różnych sytuacji. Podejmując pracę człowiek chce mieć możliwość osobistego rozwoju i doskonalenia. a takim zespołem coraz częściej stają się pielęgniarki poszerzające swoje umiejętności nie tylko na studiach pielęgniarskich.

I właśnie one mogą być następnie ocenione przez potencjalnych klientów (pacjentów) jako czynnik mający wpływ na efekt wykonanej pracy przez pielęgniarki. postawa. Jednakże każdy człowiek kieruje się w życiu indywidualnym systemem wartości. że ludzie cenią różne wartości. przełożeni przed przyjęciem kandydata do pracy mogliby posługiwać się skalami oceniającymi przydatność osoby na dane stanowisko. jak i konformizm czy przymus należy traktować bardzo poważnie i doceniać jego wpływ na proces naśladowania „subiektywnego”164. utrwalane i modyfikowane w ciągu całego życia. człowiek rodząc się niczego nie umie i dopiero w trakcie całego 163 M. Uwagi o problematyce i metodzie badań. Kłosiński i Z. Używają oni osobowości do wyznaczania relacji człowieka z otoczeniem. Grzywak-Kaczyńskiej. a następnie w określonym stopniu cenione i preferowane. Lesicki sugeruje. która go dokonuje. 11. Lubowicz. Zakładając. że proces wartościowania obiektów jest całkowicie subiektywny i zależy tylko od jednostki. Są one rozpoznawane. wartości stają się jednym z ważniejszych czynników motywujących zachowanie człowieka. Wydawać by się mogło. s. Rubikon. Lesicki. Kłosiński. W poszukiwaniu wartości.org. 164 M. 4. Zatem. Kraków 2004. Człowiek jest istotą. Zdaniem M. Jak zauważają M. 165 K.2009). indywidualnym torem.awans. Ostrowska. motywacji w związku z przyjętą i realizowaną całościową koncepcją własnego życia165.oswiata. M.pl/ (data dostępu 12. Przyjęte do realizacji wartości są wykształcane. Tak również jest w środowisku zawodowym pielęgniarek. s. http: //www. Wyznaczają człowiekowi kierunek działań poprzez stawianie sobie określonych celów życiowych i dynamizują zachowanie poprzez skanalizowanie energii na działanie. Z. wzrostu doświadczeń stymulacji środowiskowej. Lubowicz. Przyjmowane do realizacji cele i wartości są rozpowszechniane. że należy zwrócić uwagę na społeczne funkcjonowanie człowieka. jako skutek poszerzania wiedzy. która rozwija się swoim własnym. jak również dają nam obraz aktywności. że pojęcie to może występować zamiennie ze słowami: potrzeba. Warszawa 1985. utrwalane i stanowią wzorce dla innych członków zbiorowości.04. Twierdzi. Pojęcie i koncepcje wartości. Zgodność cenionych przez pracownika wartości z organizacją zazwyczaj wpływa na wydajność i zadowolenie z pracy. że zarówno samo naśladownictwo. Raport końcowy IBPM.Istota problemu badawczego ‘wartość’ jest wieloznaczny i poza językiem potocznym występuje również w wielu dyscyplinach naukowych. 56 . Wielu psychologów poruszających problematykę wartości uważa. iż są one ściśle związane z problematyką osobowości. dążenie czy też cele życiowe163. Jednak nie jest to takie proste.

Zysk i S-ka. Lublin 1989. Wartościowanie zamierzonego stanu rzeczy zapoczątkowuje działania. Trud rozwoju. Dokonanie korelacji między uzyskanym materiałem w tym zakresie a wynikami dotyczącymi efektywności zawodowej badanej grupy. jak i jego zgodność w sposobie realizacji z posiadanymi przez osoby standardami. instytucji169. jak również są one zarówno osobiście. Przeprowadzono kilka badań. Wartość. Rokeacha zmienia się w zależności od grupy. Wyd. 170 G. że osoby należące do tej samej kategorii lub grupy zawodowej zwykle wyznają podobne wartości167. prowadzące do zamierzonego celu170.Przeobrażeniom ulega również rola społeczno-zawodowa pielęgniarki.ulega zakres.wizerunek.wiedzy.. Praca dla człowieka stanowi szansę na realizację własnych planów życiowych i zawodowych. Dokonanie przez badane osoby wyboru jednej listy. System wartości M. Robbins. 30. które stają się informacją dla osoby zainteresowanej danym obiektem. gdyż otwierają się nowe.świadomy.działań. Wyd. 168 P. stanowi szansę oceny hierarchii wartości oraz preferowanych celów i sposobów ich osiągania. Rokeach uważał. Poznań 2001. Zasady zachowania w organizacji.podejmują M. wartości określają i wyznaczają kierunek aktywności osoby poprzez wyróżnienie stanu rzeczy. Głowacka. Rokeach podzielił na dwie główne grupy – wartości ostateczne oraz wartości instrumentalne. Uniwersytetu M. jak i społecznie akceptowane168. jaką posiadają dla jednostki cele aktualnej i przyszłej pracy jest zarazem wyznacznikiem rodzaju i jakości aktywności człowieka. s. jako tej.. Wyd.Zmianie. Poznań 1996. które potwierdziły. s. Opracowanie skali wartości Schelera.P. Poznań 2003. wartościuje uczuciowo. Grzywak-Kaczyńska. 16-17. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. poznaje. Uczelniane Akademii Medycznej. Bartkowiak. Ocena taka obejmuje zatem cel.. że skala wartości M. Curie-Skłodowskiej. według niego. Brzozowski.kompetentny i odpowiedzialny.D. pozwala na ustalenie związku między hierarchią wartości a efektywnym realizowaniem przez pielęgniarkę ról zawodowych wobec pacjenta.pielęgniarki. Jest on stawiany w różnych sytuacjach życiowych i wtedy dokonuje wyborów – tych najlepszych dla siebie i swojego otoczenia166. Oceny. s.sposób. s. 167 166 57 . 122. są trwałym przekonaniem co do sposobu postępowania czy też egzystencji.dziedziny. Poprzez wypełnianie swoich funkcji zawodowych w. 35. M. 83. Wyd. s. 169 M. Aczkolwiek zauważono również. że wartości są przekonaniami. Instytut Wydawniczy PAX.Istota problemu badawczego swojego życia uczy się. Hierarchia wartości instrumentalnych jest wynikiem intrapsychicznego porządku kryteriów oceny procesu realizacji celów życiowych. która obrazuje ich styl życia. Wartości te. personelu. Grupa pracownicza pielęgniarek zaczyna tworzyć nowy. który powinien być osiągnięty. S. Warszawa 1988. Model kształcenia kadr pielęgniarskich w zakresie zarządzania.pielęgniarskiej. Skuteczny kierownik – model i jego empiryczna weryfikacja.

referat na konferencję Kompetencje pielęgniarek i położnych a odpowiedzialność moralno-zawodowa. wyrażający się niechęcią do podopiecznych. Obecnie. Etos pielęgniarek a etyka zawodowa.zapominają. nie dostrzegają. 171 58 . To jej powierza się zdrowie i życie człowieka. Problemy pielęgniarstwa. zorganizowaną przez OIPiP. Zapominają one. Dlatego nasuwa się wniosek.jest. Zawód ten ma cechy powołania. Dylematy etyczne w pracy pielęgniarki – model podejmowania decyzji. że praca jest środkiem do zaspokojenia aspiracji życiowych.wierność systemom wartości. uwzględniającym normy etyczne172. Mówiąc o zawodzie pielęgniarki nie można zapominać o podstawowych zasadach współżycia. że w sposób wyraźny odbiegają od ogólnie przyjętej zawodowej poprawności. Nie zawsze prezentowane postawy przy łóżku chorego świadczą o godności zawodu pielęgniarki.potrzeb.oznaczało. jak również naruszają godność osobistą człowieka.przemian.lekarzowi i lojalność. Janus.cit.szpitala. To właśnie uznawane wartości motywują do pracy.i. Warszawa 2001.. nie można też nie dostrzegać drugiego człowieka i jego potrzeb. zobojętnieniem i brakiem satysfakcji. w tym również pielęgniarek. jednak w randze godności zawodu jest priorytetem171. Istnieje potrzeba propagowania kodeksu etyki zawodowej. że trzeba i należy wrócić do postaw (wartości). 172 Ibidem oraz J. W dobie wielkiego postępu oraz.Istota problemu badawczego twórcze wysiłki na. s. Jest trudny.wobec.posłuszeństwo. 292.2005.jego.społecznych i politycznych zachwianiu ulega świat wartości. łamiąc zasady ujęte w zapisach zawodowego „Kodeksie etyki pielęgniarskiej”. Jakubiec.dla pielęgniarek. daje możliwość rozwijania się i doskonalenia własnego systemu wartości.10. 293. 173 J.etycznych. s. Jakubiec. op.o podstawowych. z pełną odpowiedzialnością moralną jest pomocna w doskonaleniu się i rozwijaniu wzajemnej pomocy jako niezbędnych elementów systemu wartości człowieka173. Wiąże się to z dążeniem do określenia i wyjaśnienia istoty pielęgnowania oraz rozszerzania samodzielności i odpowiedzialności zdrowotnej.to. Niektórzy w pogoni za wartościami materialnymi. Dawniej zachowanie standardów. który w znaczeniu ważności ustawodawczej stoi najniżej.rzecz rozwoju pielęgniarskiej etyki zawodowej.drugiego człowieka. Zarząd Główny PTP. B. Bywa. wynika bowiem z zamiłowania do opiekowania się ludźmi. Obecnie obserwuje się niebezpiecznie narastający proces wyobcowania zawodowego. Praca przepełniona życzliwością i empatią. wymagający od człowieka wiele wytrwałości i poświęcenia.współżycia.zasadach. Poznań 14. co w konsekwencji przyczynia się do niezadowolenia społecznego z działalności poszczególnych osób w zakładach opieki zdrowotnej.

stwierdzając.Istota problemu badawczego Przeprowadzone badania opinii pielęgniarek i położnych na temat niezbędnych wartości. Wąc. Fall. cierpliwość. religię i doświadczenie życiowe. Również rodzaj zakładu opieki zdrowotnej modyfikuje zależność między klimatem organizacyjnym a systemem wartości. 99-104.. Wyd. a więc przez czynniki demograficzne. Na przykład „Kodeks pielęgniarek” odzwierciedla profesjonalne wartości. Natomiast preambuła „Kodeksu dla pielęgniarek” Amerykańskiego Stowarzyszenia Pielęgniarskiego mówi. Podejmując decyzję o wyborze zawodu kierowano się wartościami związanymi z nastawieniem na drugiego człowieka.) podstawowe wartości zawodu. społecznego wymiaru praktyki zawodowej i stowarzyszenia zawodowego. grupy współpracowników. Dokument ten w sposób formalny ustala standardy dla danej grupy zawodowej.10. opiekuńczość. Materiały konferencyjne. jak i w całym zakładzie. W „Kodeksie etyki pielęgniarskiej” Kanadyjskiego Stowarzyszenia Pielęgniarskiego każda wartość ujęta jest osobno i uzupełniona opisem związanych z nią obowiązków pielęgniarki. że nieodłącznym od pielęgniarstwa jest szacunek życia. Jednak nadal nie ma odpowiedzi na pytanie: Czy zachodzi związek pomiędzy klimatem organizacyjnym i systemem wartości pielęgniarek a czynnikami demograficznymi? Wartości zawodowe są wyraźnie określone w „Kodeksie etycznym pielęgniarek”. że nie każdy może zostać pielęgniarką. Naworska. „Kodeks etyczny” Nowozelandzkiego Stowarzyszenia Pielęgniarskiego wylicza wartości zawodowe w odniesieniu do pacjenta.. 174 59 . Krzemień. umiejętności. że zachodzą różnice w zakresie uznawanych wartości pomiędzy pielęgniarkami reprezentującymi poszczególne rodzaje zakładów opieki zdrowotnej. Każda pielęgniarka ma własną hierarchię wartości ukształtowaną przez wykształcenie.2002 r. kulturę. Jednak za najważniejsze wartości uznano: odpowiedzialność.). chęcią niesienia mu pomocy. wiedzę. koniecznych do wykonywania zawodu174 i przedstawione na Międzynarodowej Konferencji Naukowej Pielęgniarstwo wobec zagrożenia wartości – 100-lecie urodzin Hanny Chrzanowskiej (Kraków 11-12. Wpływają one na ocenę jakości opieki pielęgniarskiej zarówno na oddziale. sumienność i uczciwość. Kodeksy etyczne udostępniają szerokiemu G. Potwierdza się. powołaniem (75%). K. Etos zawodu pielęgniarki i położnej. s. B. Należy więc przypuszczać. Kraków 2002. czyli cechy zgodne z kreowanym wzorem osobowości pielęgniarskiej. ukazały relacje pomiędzy kształtowaniem wartości przez szkołę medyczną a wykorzystaniem ich w pracy. godności i praw człowieka. że kodeks etyczny wyraża (. w: Pielęgniarstwo wobec zagrożenia wartości – 100-lecie urodzin Hanny Chrzanowskiej.

Ratyński. Efektywności zespołu nie uzyskuje się w krótkim czasie. w: Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania. s. Cele te powstają dla zrealizowania praktyki zawodowej oraz nauki o pielęgnowaniu. ale również możliwość stymulacji ich osobistego rozwoju i egzystencji zespołu jako całości. Członkom zespołu należy zapewnić nie tylko warunki materialne. s. Kształtuje się ona w miarę. Dobrowolska. że znajomość tego typu czynników może w znacznym stopniu przyczynić się do poprawy efektywności kierowania zespołem pielęgniarskim oraz efektywnego funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. Wyd. Pielęgniarki tworzą własną grupę zawodową i pozycję społeczną powstającą na bazie wspólnych wartości i celów. Warszawa 2005. Lublin 2002. które winny być włączane do programów kształcenia175. by połączyć twarde podejście do problemu z podejściem całościowym i systemowym. Wyd. Opierając się na dotychczasowych rozważaniach na temat efektywności kierowania zespołem pielęgniarskim można stwierdzić. W momencie zastosowania takiej wiedzy. w: Etyka w pracy pielęgniarskiej. Pozwoli to zaprezentować model ukazujący mierniki efektywności zawodowej kierownika zespołu pielęgniarskiego. red. C. a w konsekwencji organizacji. s ty l k i ero w a ni a . red. do których zalicza się: kl i ma t o rg a n i za cy jn y . B. 220-228. doprecyzować definicję efektywnego kierowania zespołem pielęgniarskim w zakładach opieki zdrowotnej oraz wskazać potencjalne możliwości wykorzystania tej wiedzy w praktyce.H. s ty l k o mu n i k o w an i a . u zn aw a n e wa rto ś ci .Istota problemu badawczego ogółowi wartości zawodowe pielęgniarstwa i wskazują te najważniejsze. Ratyński. w tym procesy działające na styku jednostki i zespołu oraz zespołu i organizacji176. Chodzi o to. jak zespół zaczyna rozumieć. Beck. Biorąc pod uwagę przedstawione w tej części rozprawy spostrzeżenia i sformułowane pytania dotyczące czynników wpływających na efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim w zakładach opieki zdrowotnej. Wzory i wartości danej pielęgniarki obowiązują również w grupie i determinują jej zachowanie. nasuwa się konieczność ich empirycznej weryfikacji. W. 176 W. uwzględniającym elementy psychospołeczne oraz szerszy kontekst organizacyjny. zależy od czynników endogennych (wewnętrznych). J. według której prawidłowe funkcjonowanie zespołu pracowniczego. w ramach którego zespół funkcjonuje. Mariański. czego się od niego wymaga i w jaki sposób ta wiedza może zostać wykorzystana. że jest ona cechą przynależną organizacji. Czelej. 175 60 . Kodeksy etyki zawodowej pielęgniarek.129-143. Wrońska. Uważa się bowiem. I. Motywowanie i efektywność zespołu. pielęgniarki będą pracować efektywniej w systemie opieki zdrowotnej.

W skład Funduszu wchodzi Centrala NFZ i oddziały wojewódzkie NFZ180.U. można wyróżnić zakłady publiczne oraz niepubliczne. 180 A. 178 177 61 . poz. WSP. z 2007 roku nr 45. działającą zgodnie z ustawą o powszechnym.U. NFZ jest państwową osobą prawną. koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w zakresie rzeczowych świadczeń leczniczych. Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) jest podmiotem wykonującym obowiązki w zakresie ochrony zdrowia ubezpieczonych. kto zakład tworzy. zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 listopada 1999 roku. nadzór nad środkami farmaceutycznymi i materiałami medycznymi.ubezpieczeniu.4. poz. W obszarze problemów związanym z systemem opieki zdrowotnej funkcjonują organy odpowiedzialne za nadzorowanie. którą to z dniem wejścia w życie ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym przejął od Kas Chorych. Ibidem. który tworzy zakład. Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej. jest dysponentem części budżetu państwa oraz obsługuje Ministerstwo Zdrowia178. nr 91. Błędem jest porównywanie zakładu z podmiotem.Funduszu (Dz. czyli organ założycielski oraz jednostkę organizacyjnie wyodrębnioną. nr 5. kieruje działem „zdrowie”. aparaturą i sprzętem medycznym. s. 391) oraz statutu z dniaa23astyczniaa2003 roku. poz. dlatego też biorąc pod uwagę to. 179 Obecna struktura organizacyjna Ministerstwa Zdrowia wynika z rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2000 roku w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia – Dz. 56 z późn. W obecnym kształcie Ministerstwo Zdrowia zostało utworzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 października 1999 roku (Dz.1018)179. Dodatkowo. lecznictwo uzdrowiskowe. czy normy są przestrzegane przez innych uczestników systemu ochrony zdrowia.w Narodowym. Kiedy istnieje strefa niezaspokojonych potrzeb. Działa na szczeblu centralnym oraz na szczeblu wojewódzkim. Frączkiewicz-Wronka. Państwo również ponosi odpowiedzialność za dostęp do opieki zdrowotnej. zm. Minister Zdrowia.U. Omawiając niniejsze zagadnienie należy rozróżnić dwa pojęcia – podmiot. 148. który go utworzył. czyli zakład opieki zdrowotnej. Te ostatnie kształtowane są zgodnie z podziałem terytorialnym państwa. s. 35-36. Pojęcie i rodzaje zakładów opieki zdrowotnej W praktyce zarządzania sektorem ochrony zdrowia funkcjonuje określony podział zakładów opieki zdrowotnej. zawodami medycznymi. Warszawa 2007. Do zadań ministra właściwego do spraw zdrowia należą: ochrona zdrowia i organizacja opieki zdrowotnej.Istota problemu badawczego 1. organy państwowe mogą utworzyć mechanizmy zapewniające transfer środków finansowych do instytucji świadczących usługi lub mogą same organizować i prowadzić organizacje tworzące sektor publicznych świadczeniodawców177. W systemie ochrony zdrowia pełni rolę on płatnika. zwany ministrem właściwym do spraw zdrowia. warunkami sanitarnymi oraz nadzór sanitarny.

Prawne aspekty działalności medycznej. pieniężnych). M. Do jednostek organizacyjnych i podmiotów. s. Podstawowym zadaniem tego organu jest finansowanie świadczeń zdrowotnych oraz zapewnienie refundacji leków w ramach posiadanych środków finansowych182. Zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej. że placówki te mają dyrektorów. promocja zdrowia.zakładach. nieodpłatnie. Wyd. Funkcjonowanie publicznych zakładów opieki zdrowotnej w całości jest ustalane przez polskie ustawodawstwo.działa rada. Zarządzanie w ochronie zdrowia. wykonywanie zadań zleconych i finansowanych przez Ministra Zdrowia oraz prowadzenie wydawniczej działalności promocyjnej i informacyjnej w zakresie ochrony zdrowia. przywracaniu i poprawie zdrowia. prowadzenie Centralnego Wykazu Ubezpieczonych. s. Poznań 1998. Działalność publicznych zakładów opieki zdrowotnej reguluje art.opieki. Łysiak. przeprowadzanie konkursów ofert. a także państwowe uczelnie prowadzące działalność dydaktyczną i badawczą183. Zmuszone są samodzielnie prowadzić politykę T.opieki zdrowotnej. Publiczny. Przy. uprawnionym do tych świadczeń na podstawie odrębnych przepisów. Dercz. w zakresie niezbędnym do prawidłowego zawierania umów. 1-3.zdrowotnej. urazu. pracowników oraz kierownictwa jest określone w poszczególnych punktach ustawy. Jest to zakład. Publiczne zakłady opieki zdrowotnej są to przedsiębiorstwa usługowe działające nie dla zysku. przedsiębiorstwa państwowe.Istota problemu badawczego mogą być w nich tworzone placówki terenowe na zasadach wynikających ze statutu NFZ181. Warszawa-Poznań 2001. Choroby cywilizacyjne. rokowań i zawierania umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych. Fundusz zarządza środkami finansowymi. Wyd. 182 Ponadto do zakresu działania Funduszu zaliczyć można: zabezpieczenie ubezpieczonym świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu. określenie jakości i dostępności oraz analiza kosztów świadczeń zdrowotnych. za częściową odpłatnością lub całkowitą odpłatnością. ciąży. Jest to organ inicjujący i opiniodawczyapodmiotu. przekazywanymi na podstawie ustawy oraz zawiera umowy ze świadczeniodawcami w celu zapewnienia ubezpieczonym świadczeń zdrowotnych.aoraz organ doradczy kierownika. Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczpospolitej Polsce w świetle obowiązującego ustawodawstwa. to głównymi decydentami są organy założycielskie. H. 3. 33 pkt 1 ustawy o ZOZ-ach. Prawne IURIS. Zakład opieki zdrowotnej w praktyce. który ma obowiązek udzielania świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych osobom ubezpieczonym oraz innym osobom. Galicki. organy gminy lub związków międzygminnych.o.zdrowotnej może prowadzić działalność po wpisaniu do rejestru Ministra Zdrowia oraz Krajowego Rejestru Sądowego. co dotyczy majątku (środków trwałych. s. które mogą być założycielami tego zakładu można zaliczyć naczelne lub centralne organy administracji rządowej. Miejskie. wojewodów. przedsiębiorstwa non profit.publicznych. 185 oraz J. ratowaniu. Wszystko to. 24. cz.zakładach.społeczna. Verlang Dashoefer. Warszawa 2002. który utworzyłazakład. Polskie Koleje Państwowe lub państwowe uczelnie medyczne.zakład. Izdebski. 183 Za: M. tj. Wyd. Pęcińska.opieki. porodu i połogu oraz w celu zapobiegania chorobom. udzielanych w przypadku choroby. 181 62 . Pomimo tego.

Ustawa o zakładach opieki zdrowotnej wymienia następujące podmioty.urazu. iż podmioty. Janku.D. Zakłady te.pogorszenia stanu. Z uwagi na zakres i sposób świadczonych usług zarówno publiczne. porodu. 184 63 .zdrowia.zakładów. Podmiot ten realizuje świadczenia zdrowotne. Przychodnia. s. red. Z. rehabilitacyjne.ogólnej. poradnia i ośrodek zdrowia Pogotowie ratunkowe Pracownia diagnostyczna Za: J. których szczegółową strukturę zaprezentowano w tabeli 7. spółki nie mające osobowości prawnej.. Poznań 2004. kościół lub związek wyznaniowy oraz pracodawca184. Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej również działają na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej i przepisów wykonawczych. op. Termedia.zakładania niepublicznych. któreaobejmująaswoim zakresemabadania diagnostyczne (analizy wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego postępowania leczniczego). Ich funkcjonowanie regulują wewnętrzne ustalenia. związki zawodowe. fundacje. Prawne podstawy funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej.Istota problemu badawczego finansową.do. w: Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Udzielają świadczeń zdrowotnych ludności określonego obszaru lub określonej grupie nieodpłatnie. Działalność niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej. w miejscu zamieszkania pacjenta lub pobytu osoby potrzebującej tych świadczeń. ma na celu udzielanie świadczeń medycznych społeczeństwu. Spławska. krajowe lub zagraniczne osoby prawne. 21-22. podobnie jak publicznych. stowarzyszenia. 24. Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Podstawowe świadczenia zakładu opieki zdrowotnej zawierają świadczenia profilaktyczne.. samorządy zawodowe. do których zaliczamy: świadczenia podstawowej i specjalistycznej opieki medycznej w warunkach ambulatoryjnych lub domowych.zakładów. lecznicze. TABELA 7.cit. Galicki. Świadczy usługi zdrowotne w razie wypadku. s. Wybrane konteksty teoretyczno-praktyczne.opieki zdrowotnej nie mogą.. rodzinnej i pediatrii.powodujących zagrożenie życia. M. E. jak i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mogą funkcjonować w dowolnej formie organizacyjnej. Warto podkreślić.medycyny. mogą jednak otrzymywać dotacje lub subwencje z budżetu państwa. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ publicznych. z częściową odpłatnością lub tylko odpłatnie. 18 i s. diagnostyczne. a także pielęgnacyjne z zakresu. regulaminy i umowy ustalane przez kierownictwo i właścicieli zakładów. które są uprawnione. w przypadku problemów finansowych. Głównym dokumentem określającym tożsamość NZOZ-u jest statut zakładu.nagłego zachorowania lubanagłego. Świadczy usługi zdrowotne. które są zobligowane do tworzenia niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej: osoby fizyczne. Głowacka. czyli z posiadanych środków i uzyskanych przychodów finansowych pokrywać koszty swej działalności oraz zobowiązania.tworzyć Jednostka Szpital Charakterystyka Stanowi podstawową jednostkę organizacyjną w strukturze instytucji ochrony zdrowia. Jednak jest to działalność nastawiona na zysk.

. Zakład opieki zdrowotnej w praktyce. od lekarza rodzinnego. zgodnie z którą żłobki przestają być traktowane jako zakłady opieki zdrowotnej. nr 91. art. Galicki. zm. osobowym i finansowym zakładu. przywracaniu i poprawie zdrowia. Organizacja. j ed n o s t k a b u d ż et o wa j ak o p u b l i cz n y z ak ł ad o p i ek i z d ro wo t n ej – forma organizacyjna. M.zdrowotnej – Dz.02.cit. Dercz. Prawne IURIS. oazakładach. opiekę oraz rehabilitacja osóbaniewymagającyca hospitalizacji oraz zapewniaaim kontynuację leczenia farmakologicznego. kompleksowych działaniach usprawniających. bazę lokalną i wyżywienieaodpowiednieado stanu zdrowia. Świadczy całodobową pomoc medyczną z zakresu pielęgnacji i rehabilitacji osób nie wymagających hospitalizacji.zdrowotnych. 1-2. osobowymi i finansowymi. − Jest w pełni przystosowany do przewidywanych zmian w finansowaniu udzielanych świadczeń zdrowotnych z NFZ. Verlang Dashoefer. Warszawa 2002. np.wykonywanie i naprawęaprotezaoraz innych przedmiotów protetycznych. które swoim zakresem obejmują. a także ortodontycznych. 24. lokum i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. poz.ochrony. Podmiot taki ma możliwość dynamicznego rozwoju oraz zapewnia pełne kojarzenie potrzeb zdrowotnych społeczeństwa z posiadanymi zasobami majątkowymi. a także prowadzi edukację zdrowotną tych osób i członkówaicharodzin. Pęcińska. s. 235). 182. polegające na interdyscyplinarnych.2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. 3. 64 .zleceniealekarza zakładu. a także opiekę w czasie organizowanych zajęć kulturalnorekreacyjnych. zapewnia pacjentom środków farmaceutycznych oraz materiały medyczne.obejmująaswoim zakresem. 185 W bieżącym roku weszła w życie ustawa z dnia 4. Prawne aspekty działalności medycznej. Jest podmiotem udzielającym świadczeń. Izdebski.Istota problemu badawczego Pracownia protetyki stomatologicznej iaortodoncji Zakład rehabilitacji leczniczej Żłobek185 Zakład opiekuńczo-leczniczy Zakładapielęgnacyjnoopiekuńczy Świadczy usługi zdrowotne. nie przystosowana do przewidywanych 186 zmian w finansowaniu świadczonych usług medycznych z NFZ . 408 z późn. obejmujących swoim zakresem pielęgnacje.U. Świadczy usługi zdrowotne. która nie zapewnia pełnego kojarzenia potrzeb zdrowotnych ludności z dysponowanym potencjałem majątkowym. nr 45. H.U. Osobom ubezpieczonym i innym osobom uprawnionym do bezpłatnych świadczeń zdrowotnych na podstawie odrębnych przepisów. Świadczenia te mogą być udzielane na podstawie skierowania. s. Ź r ó dło : opracowanie własne na podstawie T. Udziela. które. M.całodobowych. s. 28 i 32 b ustawyazadnia 30 sierpnia 1991 r. który zapewnia środki farmaceutyczne i materiały medyczneana. 186 J.zdrowotnych.świadczeń. Wyd. Łysiak. Wyd. służące zachowaniu.opieki.działania profilaktyczne i opiekęanadadzieckiemawawieku do 3 lat. cz.. Analizując proces zarządzania zakładami opieki zdrowotnej wyróżnia się następujące ich formy organizacyjne: − s am o d z i el n y p u b l i c z n y z ak ł ad o p i ek i z d ro wo t n ej – stanowi formę organizacyjną obecnie dominującą w publicznych zakładach. Warszawa-Poznań 2001.zdrowia waRzeczpospolitej. poz. op. przebywającymawazakładzieaopiekuńczo-leczniczymabędącymapublicznym zakładem opieki zdrowotnej.Polskiejaw świetle obowiązującego ustawodawstwa..

Jednostki badawczorozwojowe. Warszawa 2002.sieci. II poziom Obejmuje szpitale wojewódzkie. TABELA 8.orazaich poziomów. osobowym finansowym przystosowany przewidywanych zmian w finansowaniu udzielanych świadczeń zdrowotnych z NFZ. które świadczą usługi w czterech podstawowych specjalnościach: chorób wewnętrznych. cz. Prawne aspekty działalności medycznej. 181. M.. W dużej mierze od dobrze zorganizowanych placówek opieki zdrowotnej zależy. chirurgii dziecięcej i chirurgiiaonkologicznej. Szpitale z tego poziomu mogą świadczyć usługi w okresie dłuższym niż cztery tygodnie. W tabeli 8 scharakteryzowano poziomy referencyjności szpitali. laryngologii. Zarządzanie.. Izdebski. Dercz. T. chirurgii ogólnej. Łysiak. Difin. poz. 4. albowiem na jego podstawie utworzono krajową sieć szpitali. czy i kiedy o polskiej opiece zdrowotnej będzie można powiedzieć. Świadczenia te dotyczą również anestezjologii i intensywnej terapii oraz co najmniej czterech specjalności z: kardiologii. Warszawa 2008. dermatologii. urologii. ginekologii i położnictwa oraz pediatrii.ludzkimi. 180.w zakładach. Zakład opieki zdrowotnej w praktyce. III poziom Obejmuje szpitale kliniczne państwowych uczelni medycznych oraz państwowej uczelni prowadzącej działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz jednostki badawczo-rozwojowej podlegającej Ministrowi Zdrowia. 187 M. op. w której poszczególne szpitale przypisano określonym poziomom referencyjnym187. neurochirurgii. Ź r ó dło : opracowanieawłasneanaapodstawie J.opieki zdrowotnej. M. obejmującym świadczenia rehabilitacyjne. op.szpitali. 1193). Szpitale kliniczne mogą udzielać świadczeńazdrowotnych na terenie większym niż jedno województwo. s. potencjałem do majątkowym. chirurgii ogólnej. których stan zdrowia nie wymaga całodobowej opieki medycznej w zakresie ambulatoryjnych zabiegów operacyjnych. zakład opieki zdrowotnej powinien prowadzić działalność mającą na celu podniesienie stanu zdrowia ludności. Pęcińska.referencyjnych (Dz. 122. POZIOMY REFERENCYJNE SZPITALI I poziom Zawiera szpitale udzielające świadczeń zdrowotnych w czterech podstawowych specjalnościach medycznych: chorób wewnętrznych. 65 . które podlegają Ministrowi Zdrowia udzielają świadczeń zdrowotnych na obszarze całego kraju. jakie są wobec niej oczekiwania zarówno pacjentów. Placówki te mogą udzielać świadczeń zdrowotnych osobom. Dercz. chirurgii.U. ginekologii i położnictwa. jak i zespołów pracowniczych. pediatrii oraz anestezjologii i intensywnej terapii. Omawiając problem podziału i systematyki zakładów opieki zdrowotnej nie można pominąć wydanego przez Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej rozporządzenia z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie. Verlang Dashoefer. że działa tak.aneurologii. s. patologii ciąży ianoworodka. okulistyki.krajowej. H.zasobami. nr 164. Niezależnie od scharakteryzowanych powyższej poziomów referencyjnych.cit. Izdebski. Wyd. opieki paliatywnej oraz psychiatrycznej. Jończyk. diagnostyki oraz opieki psychiatrycznej.Istota problemu badawczego − k o m erc yj n y n i ep u b l i cz n y z ak ł ad o p i ek i z d ro wo t n ej – zapewnia pełne kojarzenie potrzeb zdrowotnych i ludności z dysponowanym zakładu. urazowej. H. s.cit.

Głowacka. pomimo swojej złożoności. uznać należy za konieczny. wojewódzkie szpitale (zwykłe). tworząc sieć ogniw. sanatoria i inne zakłady nie zespolone189. celem funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej może być: prowadzenie badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych wraz z udzielaniem.D. H. Dercz. specjalistyczne zespoły opieki zdrowotnej.celu świadczenia usług zdrowotnych i promocji zdrowia. Zakłady opieki zdrowotnej są organizacjami posiadającymi cechy systemu. bez których nie mógłby on istnieć. E. nr 1.zdrowotnych M. dla szkolnictwa wyższego.Istota problemu badawczego Funkcjonujący w Polsce system opieki zdrowotnej. Podstawową instytucją systemu ochrony zdrowia jest zakład opieki zdrowotnej. szybkiego i racjonalnego. przemysłowe). jednakże w dużym stopniu umożliwia społeczeństwu dostęp do bezpłatnej opieki zdrowotnej. jak i funkcjonalnym. „Przewodnik Menadżera Zdrowia” 2000. Obecnie ich działalność regulowana jest przez ustawę o zakładach opieki zdrowotnej. E. wojewódzkie stacje pogotowia ratunkowego (wraz z rejonowymi stacjami wchodzącymi w ich skład) oraz szpitale rejonowe. 189 M. realizowanej przez ZOZ-y.cit. szpitale kliniczne.świadczeń. s. jak: zakłady opieki zdrowotnej (ogólnodostępne. 15.. Zgodnie z przepisami tej ustawy. Olek. zakład opieki zdrowotnej jest wyodrębnionym organizacyjnie zespołem osób i środków majątkowych utworzonym iautrzymywanym. a jego wyznaczniki pozwalają na zakwalifikowanie ich do grupy organizacji otwartych. 175. posiadających zdolność doskonalenia sposobu działania oraz dostosowywania się do zmieniającego się otoczenia. 188 66 . op. Dnia 19 maja 1982 roku Minister Zdrowia i Opieki Społecznej wydał rozporządzenie dotyczące organizacji i zadań zakładów opieki zdrowotnej w wyniku czego nastąpiło organizacyjne wyodrębnienie takich instytucji. Jak pokazuje praktyka zawodowa. Ponadto. Ochrona zdrowia to złożony system zarówno pod względem organizacyjnym. zespoły wojewódzkich przychodni specjalistycznych. system ten nie jest idealny. s. wojewódzkie szpitale zespolone. Izdebski.w. Zmiany społeczno-ekonomiczne dokonujące się w naszym kraju spowodowały potrzebę przekształceń systemu ochrony zdrowia188. Dlatego jednym z celów działalności zakładów opieki zdrowotnej jest poszukiwanie przez zarządzających sposobów polepszenia jakości usług. Nadrzędnym celem zakładów opieki zdrowotnej jest dążenie do skutecznego. Instytucje i organizacje w nim funkcjonujące wzajemnie na siebie oddziałują. a przy tym ekonomicznego udzielania świadczeń zdrowotnych społeczeństwu. Wybrane wyniki mające wpływ na procedurę konkursową na stanowisko kierownicze. których specyfika działania znacząco różni się od innych podmiotów działających w gospodarce wolnorynkowej. Bogdańska-Bóll.

Istota problemu badawczego

i promocją.zdrowia, realizacja zadań dydaktycznych i badawczych, udział w przygotowaniu osób do wykonywania zawodu medycznego i kształcenia osób.wykonujących.zawód medyczny na zasadach określonych przepisami prawa. Cechy charakterystyczne zakładu opieki zdrowotnej to:190

− −

realizacja określonego zakresu zadań związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych, skupianie zasobów osobowych (z określonymi kwalifikacjami, motywacjami, zasadami, sposobem myślenia i działania) i majątkowych, pozwalających na realizację zadań związanych ze świadczeniem usług medycznych,

− − −

posiadanie względnie stałego, wewnętrznego układu organizacyjnego (podziału zadań) właściwego do realizowanych zadań, posiadanie określonej samodzielności ekonomicznej niezbędnej do podejmowania racjonalnych decyzji zapewniających realizację zadań, posiadanie zobowiązań określonego i statutu prawnego umożliwiającego za te podejmowanie zobowiązania

ponoszenie

pełnej

odpowiedzialności

z zachowaniem niezbędnego stopnia ryzyka. Nazwa zakładu opieki zdrowotnej powinna odpowiadać zakresowi usług medycznych świadczonych przez ten zakład191. Jeżeli natomiast dany zakład zajmuje się dodatkowo realizacją zadań dydaktycznych i badawczych w powiązaniu z udzielaniem.świadczeń medycznych i promocją zdrowia, nazwa musi zawierać także oznaczenie kliniczny lub uniwersytecki192. Istotnym elementem działalności zakładu opieki zdrowotnej jest możliwość podawania do wiadomości publicznej informacji o zakresie i rodzajach świadczonych usług medycznych, z zastrzeżeniem, że zarówno treść jak i forma tych informacji nie może mieć charakteru reklamy. Dodatkowo, zakłady mogą informować o zawarciu umowy z NFZ-em. Pozwala to osobom ubezpieczonym na otrzymanie bezpłatnych świadczeń w placówkach, które posiadają kontrakt z tą właśnie instytucją193. Działania w zakresie ochrony zdrowia, prowadzone przez zakład opieki zdrowotnej, są niemożliwe bez statutu, który nadawany jest przez organ założycielski danej placówki. Statut
J. Galicki, op.cit., s. 24 oraz M. Dobska, P. Dobski, TQM zarządzanie przez jakość w zakładach opieki zdrowotnej, Mars Graf, Poznań 2003, s. 241. 191 Przykładowo przychodnia lekarza rodzinnego, przychodnie stomatologiczne i protetyczne, sanatorium uzdrowiskowe, ośrodek rehabilitacyjny, itp. 192 Art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej – Dz.U. nr 91, poz. 408 z późn. zm. (zwana dalej ustawą o ZOZ-ach). 193 Z. Janku, E. Spławska, Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, s. 18.
190

67

Istota problemu badawczego

określa ustrój zakładu oraz inne aspekty jego funkcjonowania194. I tak, statut publicznego zakładu opieki zdrowotnej określa sposób uczestnictwa zakładu w procesie realizacji badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych lub realizacji celów naukowych i dydaktycznych oraz w kształceniu osób mających w przyszłości wykonywać zawód medyczny lub osób, które już ten zawód wykonują. Projekt statutu danego zakładu opieki zdrowotnej jest uchwalany przez radę społeczną zakładu, która.przedkłada.go.do.zatwierdzenia.organowi założycielskiemu195. Statut określa także organizację i porządek procesu udzielania świadczeń zdrowotnych. Do najważniejszych należą: − przebieg z zapewnieniem.właściwej.dostępności i jakości świadczeń zdrowotnych, − organizowanie i zarządzanie poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi zakładów.opieki.zdrowotnej, w.tym.czynności pracowników.oraz.warunki

współdziałania między tymi jednostkami w celu zapewnienia sprawności funkcjonowania i gospodarczym, − warunki współdziałania z innymi zakładami, dotyczące zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów oraz ciągłości postępowania, − prawa i obowiązki pacjenta, − obowiązki zakładu w przypadku śmierci pacjenta są określane przez regulamin porządkowy zakładu196, który ustala kierownik, natomiast jego postanowienia nie mogą.naruszać.praw.pacjenta wynikające z przepisów zawartych w ustawie oraz w odrębnych przepisach. Zakład opieki zdrowotnej, jako zespół osób i środków majątkowych, jest utrzymywany w celu udzielania.świadczeń.zdrowotnych i promocji.zdrowia. Wynika z tego, że zasada samofinansowania, która jest właściwa dla działalności gospodarczej, nie musi być stosowana przez te placówki. Obowiązek ich utrzymania spoczywa na organie założycielskim. W rezultacie ma on szczególne obowiązki, których nie posiada jego odpowiednik w odniesieniu do przedsiębiorstw państwowych197. Utworzenie publicznego.zakładu.opieki zdrowotnej.następuje.w drodze zarządzenia właściwego organu administracji rządowej, czy też w drodze.uchwały.właściwego organu samorządu terytorialnego, chyba że.przepisy prawa stanowią inaczej. Prowadzi to do określenia obszaru jego działania – w przypadku szpitali to obwód szpitalny, a dla
194 195

zakładu

pod

względem

leczniczym,

administracyjnym

Art. 11 ustawy o ZOZ-ach. Z. Janku, E. Spławska, Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, s. 19. 196 Art. 39 ustawy o ZOZ-ach. 197 M. Dercz, H. Izdebski, op.cit., s. 176.

68

Istota problemu badawczego

pozostałych.zakładów.obwód.lub rejon. Organem założycielskim zakładu opieki zdrowotnej może być minister lub centralny organ administracji rządowej, wojewoda, jednostka samorządu terytorialnego, ale również kościół lub związek wyznaniowy,.pracodawca, fundacja,.związek zawodowy,.samorząd.zawodowy lub.stowarzyszenie, inna.krajowa.lub zagraniczna osoba prawna lub osoba fizyczna oraz spółka nie mająca osobowości prawnej198. Utworzony zakład opieki zdrowotnej może funkcjonować jako:199

− − − −

odrębna jednostka.organizacyjna, część innej jednostki.organizacyjnej, jednostka.organizacyjna podległa innej jednostce organizacyjnej, zespół zakładów opieki zdrowotnej, składający się z zakładów opieki zdrowotnej jako jednostek organizacyjnych zespołu.

Zatem, zakład opieki zdrowotnej, stanowiąc część innej jednostki organizacyjnej, musi być organizacyjnie wyodrębniony. To wyodrębnienie jest konieczne ze względu na nadanie zakładowi statutu oraz wpisanie go do rejestru zakładów opieki.zdrowotnej, który jest prowadzonyaprzezawojewodę (za wyjątkiem zakładów opieki zdrowotnej utworzonych przez ministra, centralny organ administracji rządowej lub państwowe uczelnie medyczne, które są rejestrowane przez Ministra Zdrowia). Podstawą każdego.wpisu.do.rejestru jest stwierdzenie przez organ prowadzący rejestr, że zakład opieki zdrowotnej spełnia wymagania określone w art. 9-11 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej200. Rejestr jest jawny i dostępny do wglądu dla osób trzecich. Zakład opieki zdrowotnej, którego jednostki organizacyjne mieszczą się na obszarze więcej niż jednego województwa, jest wpisany do rejestru w województwie, w którym znajduje się dany zakład. Na podstawie decyzji administracyjnej następuje wpis.do.rejestru, odmowa wpisu bądź skreślenie z rejestru. Organ, który prowadzi rejestr, nadaje zakładowi opieki zdrowotnej resortowy.kod.identyfikacyjny,.zgodnie.z.jego nazwą oraz z zakresem świadczonych usług medycznych. W przypadku zmiany stanu

faktycznego.i.prawnego zakład opieki zdrowotnej musi zgłosić to organowi prowadzącemu rejestr waterminiea14adniaodadokonania zmiany. Natomiast, gdy następuje zmiana zakresu świadczeń, np. utworzenie nowej poradni lub oddziału, nowa działalność placówki będzie mogła być rozpoczęta dopiero po wpisie do rejestru201.

198 199

T. Pęcińska, M. Łysiak, op.cit., s. 6. Art. 2 ust. 2 i 3 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej. 200 M. Dercz, H. Izdebski, op.cit., s. 177-178. 201 Z. Janku, E. Spławska, Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej, s. 19.

69

Do świadczeń wchodzących w zakres działalności medycznej zakładów można także zaliczyć: poradę lekarską. s. szczególnie tak ważnych kwestii. opiekę nad kobietą ciężarną i jej płodem. warunki. ludności określonego obszaru lub określonej grupie. opiekę paliatywnohospicyjną. Zasada ta jest realizowana poprzez umieszczanie na stronie internetowej Funduszu informacji dotyczących zawartej umowy.świadczeń. administracyjne oraz 202 203 oraz innych Art.kwestii. 204 J. Funkcjonowanie każdej placówki służby zdrowia jako jednostki organizacyjnej wiąże się z możliwością zatrudniania osób na stanowiska medyczne. op. op. które zakład opieki zdrowotnej zawiera z NFZ-em są jawne. czynności techniczne z zakresu protetyki i ortodoncji oraz czynności z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze (za: T. połogiem oraz nad noworodkiem. Różnorodność indywidualnych potrzeb danej populacji w zakresie świadczeń medycznych. społeczna waga i specyfika.udzielanych. 70 . badanie diagnostyczne. Instytucja ta ogłasza konkurs ofert.cit.świadczeń zdrowotnych ogółowi ludności. 206 Art. Pęcińska.Funduszem. a także działania medyczne wynikające z procesu leczenia203. Szerokie spektrum udzielanych świadczeń zdrowotnych pozwala na zaspakajanie indywidualnych potrzeb ludności. Warto zaznaczyć.. za częściowąaodpłatnościąalubaodpłatnieanaazasadachaokreślonychawaustawie przepisach prawa lub umowie cywilnoprawnej. Oferent nie ma możliwości negocjacji treści umowy. terapię psychologiczną. Galicki. Świadczeniami zdrowotnymi nazywamy działania służące zachowaniu.rozpatrywania. kwotę.udzielania. zasady. ratowaniu. opiekę nad zdrowym dzieckiem.. leczenie.opieki.a świadczeniodawcami. uwzględniając rodzaj. 2).wobec świadczeniodawcy. 205 Obecnie pozycję głównego płatnika w polskim systemie ochrony zdrowia zajmuje NFZ. wywołuje konieczność eksponowania wymogu wysokiej jakości tych świadczeń204. zapobieganie powstawania urazów i chorób przez działania profilaktyczne oraz szczepienia ochronne.zobowiązania. Omawiając kwestię świadczeń zdrowotnych należy przywołać proces zawierania umów z NFZ-em o udzielanie świadczeń przez zakłady opieki zdrowotnej205. kary umowne czy możliwości potrąceń. 4 ustawy o ZOZ-ach. przywracaniu i poprawie zdrowia. jak okresy rozliczeń. pielęgnację chorych. pielęgnację niepełnosprawnych i opiekę nad nimi. 75 ustawy o ZOZ-ach. porodem. analitykę medyczną. Umowa o udzielanie świadczeń zdrowotnych powinna określać w szczególności:206 − − − − − rodzaj i zakres. NFZ dyskwalifikuje ofertę. liczbę i ceny zakupionych świadczeń oraz maksymalną kwotę zobowiązań NFZ-u wobec świadczeniodawcy. orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia. M.rozliczeń. która wynika ze wszystkich zawartych umów.udziela. 22. iż akceptuje treść umowy. że zakład. Łysiak. zasady. s.Istota problemu badawczego Zakład opieki zdrowotnej jest to podmiot uprawniony do udzielania świadczeń zdrowotnych202. bezpłatnie.spornych i zażaleń. W przypadku braku złożenia takiego oświadczenia.pomiędzy. rehabilitację leczniczą.zdrowotnej.Funduszu.cit. Każdy oferent przystępując do takiego konkursu składa oświadczenie. Umowy. a także waga zadań związanych z tymi świadczeniami.świadczeń.

iż wykonawcami tych usług jest personel medyczny. Jednak coraz częściej pracodawca. pełniący rolę pracodawcy. Włodarczyk. Wprowadzana reforma nie spełnia oczekiwań wszystkich pacjentów. Spławska. a nie rezultatu (jak umowa o dzieło). Zakład opieki zdrowotnej. Durlik. W świetle przepisów kodeksu pracy to zakład opieki zdrowotnej jest pracodawcą. bez których działalność tychże zakładów nie byłaby możliwa. którym gwarantują otrzymanie świadczeń zdrowotnych. Natomiast organ założycielski może być pracodawcą jedynie dla kierownika zakładu207. 71 . nr 4. także z sektora ochrony zdrowia. Janku. zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej – niezależnie od ich kosztów 209 . Materiały konferencyjne. Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Jest to trudne w sytuacji ciągle rosnących kosztów opieki medycznej i często trudnych relacji z NFZ-em (płatnikiem usług). Izdebski. Podkreślić należy. Jak zauważa C. trudno jest stworzyć warunki efektywnego funkcjonowania z powodu braku możliwości przewidywania zdarzeń oraz z powodu braku dojrzałości zasad konkurencji210. 209 M. aby utrzymać się na rynku. Powoduje to. Z. Analizując literaturę przedmiotu zauważyć można. s. Zakłady opieki zdrowotnej powinny być 207 208 M. Jest także płatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych.Istota problemu badawczego pomocnicze. która jest umową starannego działania. Rudnicka. które powinny dbać o utrzymanie płynności finansowej. 30-31. Klasyczna formą zatrudnienia w zakładzie opieki zdrowotnej jest umowa o pracę. jest zobowiązany do regulowania za pracownika składek na ubezpieczenia społeczne. czyli takiego. s. H. Biuro Wielkopolskiej Unii Opieki Zdrowotnej. Dercz. 210 C. L. Problemy. jakie napotykają zakłady opieki zdrowotnej. zespół ludzi profesjonalnie przygotowanych do ich świadczenia. Pracodawca jest nadzorowany i może być kontrolowany przez Państwową Inspekcję Pracy oraz Państwową Inspekcję Sanitarną208. s. Z jednej strony są pacjenci. Zarządzanie integralne samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Poznań 1995. 178. op. „Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej” 2001. 21. wynikają między innymi z limitowania usług medycznych przez NFZ. Aspekty prawne dotyczące funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej odgrywają istotną rolę dla pacjentów. który byłby w stanie zaspokoić oczekiwania wszystkich osób z niego korzystających). że nie można sprostać ciągle rosnącym potrzebom zdrowotnym oraz wymaganiom świadczeniodawców. s. opartej na zasadach umowy zlecenia. 8. natomiast z drugiej strony są zakłady opieki zdrowotnej. że nigdzie na świecie nie ma idealnego systemu opieki zdrowotnej (idealnego. w: Samodzielne zakłady opieki zdrowotnej. Powoduje to. E. że w pełni nie wykorzystuje się posiadanych zasobów – sprzętu i personelu.cit. Samodzielny zakład opieki zdrowotnej w perspektywie polityki zdrowotnej. zawarcie umowy cywilnej o udzielanie świadczeń zdrowotnych. 29. proponuje zamiast umowy o pracę.. którzy oczekują wysokiej jakości usług medycznych. Włodarczyk.

U. t. 3) zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. która zastąpiła ustawę z 30 sierpnia 1991 r.t. 4) normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych. red.U. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. W. Warto również podkreślić. że zgodnie z przepisami przejściowymi ustawy o działalności leczniczej kierownicy podmiotów leczniczych niebędących przedsiębiorcami. Dalsze zmiany w zarządzaniu powinny sprzyjać próbom pogodzenia efektywności ekonomicznej M. W odniesieniu więc do placówek ochrony zdrowia planujących rozpocząć działalność leczniczą . 73. wzrost konkurencyjności. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. faktycznie utrzymania zrealizowanych infrastruktury. m. Ustawa wprowadziła istotne zmiany w systemie ochrony zdrowia. w: Zdrowie publiczne i zarządzanie. Kraków 2004. a także osoby wykonujące zawód medyczny w ramach praktyki zawodowej obowiązani są dostosować swoją działalność do przepisów ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie. 2. pielęgniarek i położnych. 654). podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej w dniu wejścia w życie ustawy. 2) zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami. których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej oraz kościoły.) we wszelkich formach przewidzianych dla wykonywania działalności gospodarczej. 204 – wyłączona została możliwość tworzenia nowych placówek. Ustawa o działalności leczniczej dopuszcza dalsze funkcjonowanie samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Kierownictwo szpitala coraz częściej zmuszane jest do szukania skutecznych narzędzi wspomagających zarządzanie organizacją. Natomiast placówki aktualnie działające obowiązane są do dokonania zmian wpisów w rejestrze w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej.na zasadach określonych w ustawie. nowe warunki prawne212. Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. uznając je za podmioty lecznicze nie będące przedsiębiorcami. rozwój technologii informatycznych. że działalność lecznicza jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Pozwoliłoby to na stabilizację systemu opieki zdrowotnej. Określiła ona szczegółowo: 1) zasady wykonywania działalności leczniczej. Zaznaczyć należy.Istota problemu badawczego finansowane na podstawie amortyzacji. Wszystko to sprawia. Złożyło się na to wiele czynników. jeżeli ustawa nie stanowi inaczej. fundacje i stowarzyszenia. s. kościelne osoby prawne lub związki wyznaniowe – w zakresie. 1 ustawy o działalności leczniczej). 5) zasady sprawowania nadzoru nad wykonywaniem działalności leczniczej oraz podmiotami wykonującymi działalność leczniczą (art. aby przetrwać na rynku. 211 72 .C. 212 Z dniem 1 lipca 2011 roku weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. a z perspektywy czasu. 4 ustawy podmiotami leczniczymi są: przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.). Obok pojęcia podmiotów leczniczych ustawa wprowadziła również szersze pojęcie podmiotów wykonujących działalność leczniczą. posiadające w strukturze organizacyjnej ambulatorium. ambulatorium z izbą chorych lub lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Jednak – zgodnie z art. a procedur także medycznych. Kautsch. którymi są podmioty lecznicze jak i indywidualne i grupowe praktyki zawodowe lekarzy. Włodarczyk. nr 112. zmuszone są zmieniać zasady zarządzania swoimi zasobami (w tym również zasobami ludzkimi). że zakłady opieki zdrowotnej. 89 ze zm. o działalności leczniczej (Dz. poz. na oszacowanie rzeczywistego zapotrzebowania na usługi medyczne211. z wyjątkiem powstałych w wyniku połączenia już istniejących . nr 2. Zgodnie art. nr 220. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. z 2010 r.niezbędne jest uzyskanie wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. jednostki budżetowe. instytuty badawcze. Ustawa wprowadziła również nowe pojęcia: podmiotów leczniczych oraz podmiotów wykonujących działalność leczniczą.U. ministra właściwego do spraw wewnętrznych. wynagrodzenia z uwzględnieniem pracowników. w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej. 1447 j. z 2007 roku nr 14 poz.in. w jakim wykonują działalność leczniczą. poz. Ponadto w ustawie zawarto przepisy dotyczące przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej.

funkcjonujących w celu udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom. Głowacka. że są pracownikami pierwszego kontaktu i dlatego powinny świadczyć usługi na poziomie oczekiwanym przez pacjenta. społeczną. Wszystko to jednak zależy od wypracowania odpowiednich mechanizmów. Zakład opieki zdrowotnej podstawowym ogniwem systemu. s. na które ma wpływ. Wolters Kluwer. które umożliwiłyby osobom zarządzającym skutecznie i efektywnie zarządzać zespołami pielęgniarskimi. ale także zespołem osób. bezpieczeństwo i satysfakcję pacjentów leczonych w danym zakładzie opieki zdrowotnej. Wyd. Dobrzański. iż kierownictwo zakładów opieki zdrowotnej szczególna uwagę powinno koncentrować na czynnikach wewnętrznych determinujących efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim – organizacyjnych i społecznych. M. Zakład opieki zdrowotnej jest nie tylko wyodrębnionym organizacyjnie zespołem środków majątkowych. Mojs. Z tego powodu konieczna stała się ich empiryczna weryfikacja. red. 119. To o nich mówi się.Istota problemu badawczego z efektywnością zdrowotnych213. w tym również tych świadczeń. Podkreślić należy. Warszawa 2010. K. które mogą zaoferować pielęgniarki. 213 73 . Może to również wpłynąć pozytywnie na zdrowie. Aspekty organizacyjnoekonomiczne.D. E. w: Profesjonalne zarządzanie kadrami w zakładach opieki zdrowotnej. przynajmniej w zakresie standardowych świadczeń Wprowadzenie zasad konkurencji na rynku usług medycznych z pewnością przyczyni się do poprawy jakości realizowanych świadczeń.

łączą. 23. Warszawa. Materiałami wtórnymi natomiast nazywamy dane gromadzone z innych powodów i wykorzystane w badaniach. 216 M. 214 74 . I. WSiP. Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki. Roeske-Słomka. cyt. Warszawa 2002. zależności oraz prawidłowości. pewnej i ogólnej. 37. T. Warszawa 1984. Wartość poznawczą tych materiałów zwiększa bezpośredni kontakt badającego ze środowiskiem.poznaniem. a także prostej.się z wykorzystaniem badań w działalności wychowawczej.oraz. z którego pochodzą. s. Cel pracy Zasadniczym celem badania naukowego jest zdobycie wiedzy ścisłej. Za materiał pierwotny przyjmuje się specjalnie gromadzone dane do określonego badania216.. 215 Z. o maksymalnej zawartości informacji214. Zasady badań pedagogicznych. s.ich. Such. za T. Wykorzystywane dane w badaniu statystycznym mogą mieć charakter materiału pierwotnego lub materiału wtórnego. Założenia badawcze 2. PWE.1. kulturowej. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. badania empiryczne. Mendel. Kędelski. i rozsz. Wśród celów badań można wyróżnić:215 − cele teoretyczno-poznawcze.związków. Metodyka pisania prac doktorskich. Badania marketingowe. 218 S. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. s. które wiążą się z. Każde badanie składa się z następujących etapów:218 J. Poznań 1996. a szczególnie ich oceny217. Strategie ilościowe i jakościowe. 34. Pilch. 217 T.Założenia badawcze Rozdział 2. Efektywność każdego badania empirycznego oraz wartość poznawcza uzyskana na podstawie jego wyników zależy w bardzo dużym stopniu od jakości wykorzystanego materiału statystycznego.wykryciem. − cele.praktyczno-wdrożeniowe. Wyd. 48 i nast. Wyd. społecznej lub innej formie aktywności ludzkiej. s. Bauman. Integralną częścią rozprawy są.kategorii zjawisk. Żak. 2001. Poznań 2004. 65. 6 uakt. s. Kaczmarczyk. Metody i techniki. Statystyka. Skorny. Staje się to szczególnie ważne z punktu widzenia interpretacji zgromadzonych materiałów. Wyd. obok studiów literaturowych przedstawionych w poprzednim rozdziale.określonej. wyd.

tj.trzy.każdego. którzy mogą wywierać jakikolwiek 75 .: ankietę pocztową. 5) wybór metod analiz danych – wybór metod zależy. m. gospodarczych i politycznych powoduje również przeobrażenia edukacyjne.).badacza.pomiaru – wyróżnia się.próby.zastosowanego. np.określenie. 2) dobór próby do badania. nielosowy).kosztów. 6) zaplanowanie. Podjęcie tych badań wynikało z przeświadczenia.in. jednostki próby.in. przeprowadzone w latach 2008-2009. zaplanowanie i pobranie próby.badania. 4) wybór instrumentów pomiarowych – wyróżnia się dwie grupy instrumentów pomiarowych: instrumenty pomiarowe naturalne (zmysły) oraz sztuczne (konwencjonalne.propozycji badawczych.i. tj.pomiaru. Etap ten obejmuje ustalenie: populacji badanej. To dzięki nim prawidłowy rozwój zawodowy. który charakteryzuje się wysokim stopniem zaangażowania ludzi w realizację przyjętych przez organizację działań219. wykazu populacji badanej.form. kojarzonego z udziałem pracowników w zarządzaniu. dość silnie wpływające na zachowania ludzi.instrumentu. iż czynniki te wpływają na funkcjonowanie zawodowe pielęgniarek. wywiad grupowy) oraz pomiar w formie eksperymentu (np. wywiad osobisty.Założenia badawcze 1) analiza i określenie problemu badawczego – dokładne określenie problemu badawczego należy do najważniejszych. T. pomiar pierwotny sondażowy (obejmuje pierwotne sondaże pośrednie. Jego zdaniem partycypują wszyscy. Mendel. liczebności próby.podstawowe. który podejmując próbę innego spojrzenia nazwał je partycypacją. kwestionariusz ankietowy oraz mechaniczne. na rzecz bardzo szerokiego rozumienia tego terminu. 7) określenie.wartości. wstępnych czynności. W rozdziale tym przedstawiono wyniki badań empirycznych. 8) opracowanie. Polegały one na rozpoznaniu czynników determinujących efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim w zakładach opieki zdrowotnej. komputer itd.informacji.od. ankietę prasową oraz pierwotne sondaże bezpośrednie. Najbardziej pożądany z punktu widzenia efektywności działań organizacyjnych będzie taki model kierownika zespołu pielęgniarskiego.procesu doboru. oparty na źródłach wtórnych. zorientowany „ku przyszłości”. a także wybór metody doboru próby (losowy. 3) wybór.otrzymanej z badania. dzięki czemu odczuwają one harmonię pracy. 219 Zagadnienie to poruszał m.jego.rodzaje. użytego.pomiarowego oraz. umożliwia ludziom postępowania w sposób pożądany z punktu widzenia i oczekiwań menedżerów.: kamera. Nieustanny proces przemian w szerokim obszarze stosunków społecznych.form.pomiarów: pomiar wtórny. test audytoryjny). odchodząc od wąskiego jej rozumienia.

Założenia badawcze W oparciu o literaturę przedmiotu stwierdzono. 221 Autorka dysertacji związana jest zawodowo z zawodem pielęgniarki od 1990 roku zarówno na stanowisku pielęgniarki odcinkowej. Efektywność – próba interpretacji. 8. które trzeba wydobyć. W zespole pracowniczym tkwi ogromny potencjał i możliwości. 2) możliwe jest stworzenie modelu efektywności zawodowej kierownika zespołu pielęgniarskiego. Matwiejczuk. Tylko dobry kierownik jest w stanie zmotywować pracowników do efektywnej pracy poprzez zastosowanie odpowiednich motywatorów. Na bazie własnych doświadczeń zawodowych221 oraz na podstawie studiów literaturowych dokonano podziału czynników egzogennych i endogennych. s. na potrzeby niniejszej dysertacji. Przypuszczać należy. chociaż niewątpliwie kategoria efektywności należy do grupy zagadnień. w: T. Ich znaczenie nie musi być takie same – każdy z nich może być mniej lub bardziej ważny od pozostałych. 76 . Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. wpływ na działalność przedsiębiorstwa. Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. podjęto próbę zbadania tylko wybranych czynników wpływających na efektywność kierowania zespołem. 3) doprecyzowanie definicji ‘efektywny zespół pielęgniarski w zakładzie opieki zdrowotnej’ możliwe jest po przeprowadzeniu badań własnych. nr 1. które można zaliczyć do dwóch grup – endogennych (wewnętrzne) i egzogennych (zewnętrzne). „Przegląd Organizacji” 2000. które w obszarze nauk ekonomicznych są jednymi z najczęściej przytaczanych i wykorzystywanych do opisu procesów gospodarowania przez podmioty funkcjonujące w gospodarce rynkowej220. Poznań 2002. Z tego powodu. że na efektywność kierowania zespołem pracowniczym wpływa wiele czynników. determinujących efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim. 220 R. jak i oddziałowej. s. Mendel. 27. wzięto pod uwagę następujące założenia: 1) problem czynników efektywności kierowania zespołem pielęgniarskim może być rozpatrywany na gruncie wiedzy psychologicznej. że błędem byłoby utożsamianie problemu efektywności kierowania zespołem pielęgniarskim w zakładach opieki zdrowotnej wyłącznie z aspektami ekonomicznymi. Podejmując próbę systematyzacji i podziału czynników wpływających na efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim.

że czynniki egzogenne mają swój niepowtarzalny wpływ na efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim. PODZIAŁ CZYNNIKÓW ENDOGENNYCH – MODEL I Ź r ó dło : opracowanie własne Do czynników związanych z organizacją zaliczyć można: klimat organizacyjny. Czynniki endogenne czynniki psychologiczne a. system wartości d. styl kierowania c. Z kolei do czynników związanych z człowiekiem w organizacji zaliczamy uznawany system wartości. styl komunikacji Biorąc pod uwagę zweryfikowany obszar badawczy. Wobec powyższego analiza wybranych czynników kształtujących efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim ulokowana została w dwóch głównych obszarach. PODZIAŁ CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ KIEROWANIA Czynniki egzogenne − czynniki ekonomiczne − czynniki techniczne − czynniki technologiczne − czynniki polityczno-prawne Ź r ó dło : opracowanie własne. 77 .Założenia badawcze TABELA 9. iż zaprezentowane powyżej obszary czynników endogennych należy rozpatrywać łącznie. klimat organizacji b. co w konsekwencji doprowadzi do realizacji celów szczegółowych niniejszej dysertacji. jednakże nie były one przedmiotem planowanego badania. badania własne zawężono wyłącznie do czynników ps y ch o l o g i czn y ch – endogennych Jednocześnie uznano. styl kierowania i styl komunikacji. gdyż tylko całościowa analiza pozwoli rozpoznać zależności pomiędzy nimi. Podkreślić jednak należy. CZYNNIKI ZWIĄZANE Z CZŁOWIEKIEM W ORAGNIZACJI CZYNNIKI ZWIĄZANE Z ORGANIZACJĄ RYSUNEK 6. przedstawionych na poniższym rysunku.

odpowiedzi. Po pierwsze może przynieść określone korzyści praktyczne. – o charakterze i układzie relacji między tymi przedmiotami czy cechami je charakteryzującymi. aby się tego dowiedzieć. czyli aby poznać prawdę w obrębie tego czego się nie wie223.badanie. W ramach tak sformułowanego celu głównego. 225 Metody badań socjologicznych. PWN. Pietera problem naukowy jest subiektywnym odzwierciedleniem obiektywnych niedostatków w danej nauce (…) jest swoistym pytaniem.które. sprowadzają się do szukania dwojakiego rodzaju informacji:225 – o cechach pewnych przedmiotów czy zdarzeń lub wartościach zmiennych je charakteryzujących. Zarys metodologii pracy naukowej. Warszawa 1995. Rozstrzygnięcie problemu badawczego może mieć dwojakie konsekwencje. S. 3) zdefiniowanie pojęcia efektywnego kierowania zespołem pielęgniarskim w zakładach. po wtóre doprowadzić do ważnych ustaleń naukowo-poznawczych224. a jako takie zakłada pewną wiedzę: coś się wie formułując problem. Nowak. Nowak przyjmuje.Założenia badawcze Cel e m g ł ó w n y m pracy jest identyfikacja czynników determinujących efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim oraz określenie ich znaczenia dla funkcjonowania zawodowego pielęgniarek w zakładach opieki zdrowotnej. b a d a w czeg o . 35. Brzeziński.to.uzyskania.ma.pewne. Niezbędnym.zespół pytań.dostatecznie. Według J. 4) wskazanie potencjalnych możliwości wykorzystania ww.warunkiem. co. Naukowe PWN.samego. Zasady badań pedagogicznych. do którego się odnoszą. Warszawa 1965. 78 .zdrowotnej.opieki. PWN. modelu w kształtowaniu efektywnego funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. a czegoś się nie wie i właśnie chodzi o to. Metodologia badań psychologicznych. Pieter. Problemy badawcze. wyodrębniono następujące cel e s zczeg ó ł o w e : 1) ukazanie psychologicznych czynników determinujących efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim. Warszawa 1996. J.dostarczyć.lub. Wyd.badanie222. niezależnie od obszaru. że problema. 224 T. 222 223 Cyt. 2) zaprezentowanie modelu ukazującego mierniki efektywności zawodowej kierownika zespołu pielęgniarskiego.badawczy.odpowiedzi wszystkim.p ro b l e mu . Pilch. Warszawa 1975.tyle. s. s. 24. Wybitny polski socjolog S. 18. Żak. 214. Przedstawiony cel pracy wymaga sprecyzowania problematyki badawczej. s. s. za J. Podstawowym warunkiem podjęcia badań jest uświadomienie problemu.przede sformułowanie.jednoznaczne na poniższe pytania było. na. Wyd. red.

Założenia badawcze Założono. wykształcenie.następujące. zajmowane stanowisko wpływa na klimat organizacyjny i styl komunikacji pielęgniarek w danym zakładzie opieki zdrowotnej? Identyfikacja psychologicznych czynników determinujących efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim pozwala na sformułowanie następujących cel ó w a p l i k a cy jn y ch : 79 . 1) Klimat organizacyjny i system wartości a funkcjonowanie zawodowe pielęgniarek: a) Czy występują różnice w zakresie uznawanych wartości ostatecznych i instrumentalnych pomiędzy pielęgniarkami reprezentującymi poszczególne rodzaje zakładów opieki zdrowotnej? b) Czy występują różnice w zakresie wymiarów klimatu organizacyjnego pomiędzy pielęgniarkami w zależności od rodzaju zakładu opieki zdrowotnej? c) Czy rodzaj zakładu opieki zdrowotnej modyfikuje zależności pomiędzy klimatem organizacyjnym a systemem wartości pielęgniarek? d) Czy wiek. wykształcenie. staż pracy. staż pracy.odpowiedzi na. staż pracy. zajmowane stanowisko wpływa na klimat organizacyjny i system wartości pielęgniarek w danym zakładzie opieki zdrowotnej? 2) Klimat organizacyjny i styl kierowania a funkcjonowanie zawodowe pielęgniarek: a) Czy zachodzą różnice pod względem preferowanego stylu kierowania w poszczególnych rodzajach.miejsce.p y ta n i a .zakładów.tylko przy.mieć. b a d aw cze . wykształcenie.uzyskaniu. zajmowane stanowisko wpływa na klimat organizacyjny i styl kierowania pielęgniarek zdrowotnej? 3) Klimat organizacyjny i preferowane style komunikacji a funkcjonowanie zawodowe pielęgniarek: a) Czy zachodzą różnice pod względem stosowanego stylu komunikacji w danym zakładzie opieki w poszczególnych rodzajachazakładówaopiekiazdrowotnej? b) Czy klimat organizacyjny ma wpływ na wybór stylu komunikacji w zakładach opieki zdrowotnej? c) Czy wiek.zdrowotnej? b) Czy klimat organizacyjny ma wpływ na wybór stylu kierowania w zakładach opieki zdrowotnej? c) Czy wiek. że osiągnięcie powyższych celów badawczych mogło.opieki.

12. Kotarbińskiego hipotezą nazywa się wszelkie. 228 J. s. przeto. Stachurski. za: T.2. Pilch. co zbędne.. Zadania hipotezy polegają na tym. a więc też i domysły w postaci.wyjściowych226.wszelki. aby należycie zróżnicować funkcje elementów i ustanowić między nimi system zależności. pozwalających na wprowadzenie mechanizmów wczesnego ostrzegania o ewentualnych zagrożeniach w organizacji. Komputery w badaniach doświadczalnych. przyjęto następującą h i p o te z ę g ł ó w n ą : Istnieje zależność pomiędzy czynnikami determinującymi efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim a funkcjonowaniem zawodowym pielęgniarek w zakładach opieki zdrowotnej.badań własnych.tylko. które w największym stopniu wpływają na poprawę efektywności kierowania zespołem pielęgniarskim. 3) zdiagnozowanie „słabych ogniw” kierowania zespołem pielęgniarskim w organizacji.uzasadnione.uogólnienia. Jest również pierwszym i koniecznym elementem naukowego badania jakiegokolwiek wycinka rzeczywistości. złączyć wszystko. W. s. 17.. Wyd.Założenia badawcze 1) wskazanie czynników. pozwalających na dostrzeżenie szans płynących z otoczenia.domysł. by z różnych elementów zbudować całość.L. W zbiorze elementów zaprowadzić taki określony porządek. a. op. 5 popr.cit. wyd. za pomocą.następnie. które przyczyniają się do niskiej efektywności. jako odpowiedź na pytanie zawarte w problemie.osiągniętego (…) na podstawie danych. Hipotezy badawcze Z dobrze postawionego problemu powinna jasno wynikać hipoteza badawcza. Podstawy metodologii badań. Kotarbiński cyt. 226 227 T.fakty. Jest każdą możliwą odpowiedzią na postawione pytanie badawcze228. 2) ukazanie tych czynników.przeprowadzenia.. a odsunąć od udziału wszystko. 80 .którego tłumaczymy dane. podejmowanym w celu wyjaśnienia źródła pojawiania się nowych zdarzeń czy też w celu określenia powszechnie znanych faktów poprzez wskazanie ich pełnego uwarunkowania227. Dokonując uzasadnienia wyboru problemu badawczego. 26. 2.także. które w największym stopniu wpływają na poprawę efektywności kierowania zespołem pielęgniarskim. co potrzebne.do. s. Według T. Kulikowski. PWN. W literaturze można znaleźć różne określenia pojęcia hipoteza. Kielce 2001.przygotowując się. Warszawa 1993.twierdzenia częściowo. Dutkiewicz.

Założenia badawcze Przyjęto również następujące h i p o tezy s zc zeg ó ł o w e. zajmowanym stanowiskiem w danym zakładzie opieki zdrowotnej. stażem pracy. 3) Klimat organizacyjny i preferowane style komunikacji a funkcjonowanie zawodowe pielęgniarek: a) zachodzą istotne różnice pod względem stosowanego stylu komunikacji w poszczególnych rodzajach zakładów opieki zdrowotnej. zdrowotnej. d) zachodzi istotny związek pomiędzy klimatem organizacyjnym i systemem wartości pielęgniarek z różnych zakładów opieki zdrowotnej a wiekiem. b) klimat organizacyjny ma istotny wpływ na wybór stylu kierowania w zakładach opieki zdrowotnej. zajmowanym stanowiskiem w danym zakładzie opieki 81 . wykształceniem. wykształceniem. 2) Klimat organizacyjny i styl kierowania a funkcjonowanie zawodowe pielęgniarek: a) zachodzą istotne różnice pod względem preferowanego stylu kierowania w poszczególnych rodzajach zakładów opieki zdrowotnej. stażem pracy. b) klimat organizacyjny ma istotny wpływ na wybór stylu komunikacji w zakładach opieki zdrowotnej. zajmowanym stanowiskiem w danym zakładzie opieki zdrowotnej. wykształceniem. c) zachodzi istotny związek pomiędzy klimatem organizacyjnym i stylem kierowania pielęgniarek z różnych zakładów opieki zdrowotnej a wiekiem. b) występują różnice w zakresie wymiarów klimatu organizacyjnego pomiędzy pielęgniarkami w zależności od rodzaju zakładu opieki zdrowotnej. 1) Klimat organizacyjny i system wartości a funkcjonowanie zawodowe pielęgniarek: a) zachodzą istotne różnice w zakresie uznawanych wartości ostatecznych i instrumentalnych pomiędzy pielęgniarkami reprezentującymi poszczególne rodzaje zakładów opieki zdrowotnej. dotyczące czynników psychologicznych. stażem pracy. c) zachodzi istotny związek pomiędzy klimatem organizacyjnym i stylem komunikacji pielęgniarek z różnych zakładów opieki zdrowotnej a wiekiem. c) rodzaj zakładu opieki zdrowotnej modyfikuje zależności pomiędzy klimatem organizacyjnym a systemem wartości pielęgniarek.

a nie świadomy wybór i decyzja osoby przeprowadzającej badania statystyczne. zatrudnione w szpitalach o różnym stopniu referencyjności na terenie województwa wielkopolskiego. 6 zm.właściwego. Termin przeprowadzenia badań rozpoczęto w październiku 2008 roku. 231 J.3. że musi to być próba losowa.celowość231. tylko. Wstęp do metod i technik badań społecznych. Pawłowski (Statystyka matematyczna. Katowice 2005. wynikającymi bezpośrednioazacelu planowanych badań.mieści się technika. a w jej.wtedy bowiem.Założenia badawcze 2. Metody badawcze W przedmiotowym badaniu ustalono. 229 82 .jej.badawczych. PWN. szczegółowego sposobu jej dobierania. s.do osiągnięcia wyznaczonego celu badawczego.ramach. 13) pisząc: próba statystyczna może mieć różny charakter i w różny sposób może być pobierana.rozumianaajako danych oraz ich opracowania.sposobu. Z uwagi na braki formalne odrzucono 21 ankiet. wyd. W badaniu zastosowano dobór losowy jednostek229. Metodą pomiaru bezpośredniego były kilkuletnie obserwacje własne autorki w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych na stanowisku pielęgniarki. a spośród tej grupy pomiar sondażowy bezpośredni i pośredni. 2. a warunkiem uczestnictwa była zadeklarowana zgoda respondentek na udział w nich. Metody muszą prowadzić zawsze do zamierzonych rezultatów. Naukowe Śląsk. Wyd.można. s. 2) jednostka statystyczna to pielęgniarka zatrudniona na podstawie umowy o pracę w zakładzie opieki zdrowotnej. wyd.było dokonać. iż: 1) zbiorowość generalna to pielęgniarki pracujące w szpitalach o różnym stopniu referencyjności.dotyczące. a więc traktowanie jej jako środka. zasadniczym postulatem jest.cechą.badawcza.metody jest. musi decydować.in. a więc przypadek. 21.wyboru technik.zbierania Na fakt doboru losowego jednostek do badania zwraca uwagę m..nimi. Warszawa 1980. szczegółowe zagadnienia. Jako główną formę pomiaru respondentów przyjęto pomiar pierwotny sondażowy. Sztumski. a zakończono w czerwcu 2009 roku230. Jest więc ona pojęciem szerokim. Niezależnie od konkretnego. Sprecyzowanie problemu badawczego wymagało ustalenia charakteru zmiennych i interesujących autorkę relacji. Z. 3) liczebność próby – 249 pielęgniarek. Właściwy dobór metody i techniki badawczej podyktowany został wymienionymi powyżej przyjętymi problemami badawczymi. Istotną. Zostały one potraktowane jako pomiar dodatkowy i uzupełniający. i uzup. Badaniem zostały objęte aktywne zawodowo pielęgniarki. 230 Ogólna liczba wypełniających ankiety to 270 osób. które wyniki wejdą do próby.między.

Badanie obejmuje siedem wymiarów klimatu organizacyjnego – konformizm. „Studia Pedagogiczne” 1970. wymagania. A. Na tej podstawie można stwierdzić. poczucie ciepła i poparcia. Klimat organizacyjny a preferowane style komunikowania się w środowisku pracy. An experimental approach. Organisational psychology. Kamiński. op. New Jersey 1972 za: A. następnie zsumowano je uzyskując w ten sposób odpowiedź co do preferowanego stylu komunikacji badanych osób (załącznik nr 2).ankiety). w: Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania zawodowego pracowników. 1) „Diagnoza klimatu organizacyjnego”234 – kwestionariusz stworzony przez D. Kolba w 1972 roku Został przetłumaczony i opatrzony komentarzem przez B. Kolb. procedura badawcza w pedagogice empirycznej. Zadaniem badanych było zaznaczenie aktualnie panującego i oczekiwanego klimatu. Chełpa w 1993 roku235. 42. czy organizacja zaspokaja potrzeby pracowników. Do analizy posłużyła różnica pomiędzy tymi dwoma wymiarami klimatu organizacyjnego (załącznik nr 1). 236 S. Wyd. 235 D. kiedy rozmawia z innymi ludźmi. Metoda. Lipińska-Grobelny. Kożusznik. że tak właśnie zachowuje się w sytuacjach. czy też nie. Zachowania człowieka w organizacji.. s. zorganizowanie. Hunsaker. W niniejszym badaniu zastosowano następujące kwestionariusze ankiety. kierowanie. Łódź 2007. Prentice Hall. pomiędzy którymi badana osoba rozdziela 3 punkty na podstawie przekonania. Training in interpersonal skills. T. 2) „Twój styl komunikacji”236 – kwestionariusz ukazujący zachowania badanych osób w kontaktach międzyludzkich. 96. 179. Metoda badawcza to zespół teoretycznie uzasadnionych zabiegów koncepcyjnych i instrumentalnych obejmujących najogólniej całość postępowania zmierzającego do rozwiązania określonego problemu naukowego. 234 B. Budowę kwestionariusza stanowi 18 par stwierdzeń (A i B). t. natomiast badania walidacyjne przeprowadził S. Robbins. s. red. Prentice-Hall Englewood Cliffs. Przydzielone punkty przeniesiono na klucz dołączony do kwestionariusza. P. Uniwersytetu Łódzkiego.A. 232 83 . A. s. s. New Jersey 1996 za: B. Kożusznik i T. Poziom poszczególnych wymiarów klimatu przyjmował wartości od 1 do 10. jak również przedmiotu badań. W węższym znaczeniu termin metoda zastępuje się terminem technika. Kierowanie zespołem pracowniczym. 31-37. Jezierskiego w 1984 roku.cit. 226. s. Pilch. XIX. nagrody. odpowiedzialność. technika. W przypadku zastosowania techniki wywiadu kwestionariuszowego niezwykle istotne stało się prawidłowe zastosowanie narzędzia badawczego – standaryzowanego kwestionariusza wywiadu (kwestionariusza. Kożusznik.Założenia badawcze Badania naukowe przeprowadzono za pomocą metod232 i narzędzi dostosowanych do celu233.A. Lipińska-Grobelny. 233 Narzędzie badawcze jest przedmiotem służącym do realizacji wybranej techniki badawczej.

4) „Skala wartości Rokeacha”238 – jest adaptacją amerykańskiego testu Rokeach Value Survey (RVS) wersji E. New York 1973 cyt za: S. Prace adaptacyjne były prowadzone przez P. J.poziomie istotności ά = 0. op. Robbins. Polska wersja testu wartości Rokeacha i jej teoretyczne podstawy. s. Ankieta składa się z stwierdzeń ułożonych w bloki. z których każdy obejmował 18 pojedynczych wartości. wykształcenia oraz rodzaju zakładu opieki zdrowotnej. ocena 2 – dane stwierdzenie średnio mi odpowiada. 239 A. J. The Free Press. Uzyskane informacje pozwoliły na pozyskanie danych socjodemograficznych. The Nature of Human Values. stanowiska.udział w badaniach (załącznik nr 5). Uszeregowane przez osoby badane wg hierarchii ważności wartości pozwoliły poznać. jaki styl kierowania preferuje osoba badana (załącznik nr 3). P.cit.osób. kolejnemu – 2. a najmniej odpowiadającemu ocenę 3. s. Naukowo238 237 84 . Dokonując uporządkowania tych ostatnich. „Przegląd Pedagogiczny” 1993. Stanisz. gdzie: ocena 1 – dane stwierdzenie odpowiada mi najbardziej. 77. w którym pracują osoby badane. Brzozowski. Po zakończeniu badania wyniki umieszczono w kluczu uzyskując odpowiedź. Pierwszy z nich to wartości ostateczne.05. oraz osiem stwierdzeń opisujących mniej pożądane zachowania kierownicze. odnoszące się do pożądanych ostatecznych celów egzystencji. jak i ich przełożonego. Zastosowano następujące metody statystyczne:239 B. natomiast drugi – wartości instrumentalne – odnosi się do preferowanych sposobów zachowań lub środków służących do osiągania wartości ostatecznych.. Ponadto respondenci wypełniali metryczkę (składająca się z pięciu pytań dotyczących wieku. 30.0.na. Składa się z dwóch zbiorów. nr 10. Brzozowskiego w latach 1978-1982. Kierowanie zespołem pracowniczym. Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych.Założenia badawcze 3) „Styl kierowania”237 – pozwolił poznać preferowany styl kierowania zarówno osób badanych. Koronacki.P. osoby badane kierowały się zasadą: Co wybrałbyś z trojga złego? Stwierdzeniu najbardziej odpowiadającemu należało przypisać ocenę 1. stażu pracy.statystyczne.przeprowadzono. które są dla nich najważniejsze (załącznik nr 4). Mielniczuk. Podstawy statystyki dla prowadzących badania naukowe. Testy. nr 2 oraz M.biorących. ocena 3 – dane stwierdzenie najmniej mi odpowiada. po trzy w każdym. Kożusznik. Rokeach. Badani mieli uszeregować od 1 do 3 jedenaście stwierdzeń. Wyd. Do analizy materiału empirycznego wykorzystano program komputerowy Statistica 6. „Medycyna Praktyczna” 1999.

które z nich rzeczywiście się różnią. Wartość poznawcza każdego badania empirycznego w bardzo dużym stopniu zależy od jakości wykorzystanego materiału statystycznego. Na temat gromadzonych danych zob. które konkretnie grupy okazały się różne. 1: Statystyki podstawowe. Jednak. mierzonych waskali. s. A. 34. op. Warszawa 2001. z którego pochodzą. Staje się to szczególnie ważne z punktu widzenia interpretacji zgromadzonych materiałów. w celu uzyskania odpowiedzi na pytanie.porządkowej. s. Przyjmuje wartości z przedziału [-1. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny.cit. Wyd. Roeske-Słomka. Istotność testu F oznacza istotną różnicę między grupami. Na ich podstawie przeanalizowano konstrukcje pojęciowe oraz zdefiniowano zakres czynników wpływających na efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim w zakładach opieki zdrowotnej. 2. Poznań 2004. gdzie wartość poznawczą tych materiałów zwiększa bezpośredni kontakt badającego ze środowiskiem. a szczególnie ich oceny. 241 Materiał wtórny to literatura i opracowania bibliograficzne. gdy analiza wariancji była istotna. Metodyka pisania prac doktorskich. w przypadku. s. gdy grup jest więcej niż dwie. Kraków 2006. Test porównuje każdą grupę z każdą. 240 Materiał pierwotny to specjalnie gromadzone dane do określonego badania. t..1] – im jest on bliższy wartości 1 lub -1. artykuły. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Uzyskane informacje pozwoliły wzbogacić Techniczne. Istotność testu F oznacza istotną różnicę między grupami. StatSoft Polska.4. należy wykonać jeszcze testy POST-HOC. I. kiedy nie można policzyć testu F (nierównoliczne grupy lub badana zmienna o rozkładzie różnym od rozkładu normalnego). Mogą mieć one charakter materiału pierwotnego240 oraz materiału wtórnego241. aby stwierdzić. więcej M. b) test POST-HOC Duncana – stosowany po wykonaniu analizy wariancji dla więcej niż dwóch grup. Wartość 0aoznaczaaniezależność zmiennych.oceny ich kierunku. a także inne materiały statystyczne. 476-478. monografie. T. c) test Kruskala-Wallisa – nieparametryczny odpowiednik analizy wariancji. Kędelski. 85 . e) t-studenta – służy do porównania dwóch grup pod względem poziomu zmiennej ilościowej. tym silniejsza jest zależność między opisywanymi zmiennymi. celem. stosowany w przypadku. 37. d) współczynnik korelacji Spearmana jest miarą zależności dwóch zmiennych.Założenia badawcze a) analiza wariancji – służy do porównania dwóch lub więcej grup pod względem poziomu zmiennej ilościowej. Procedura badawcza Problem czynników determinujących efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim analizowano przede wszystkim w oparciu o literaturę z zakresu ekonomii. Mendel. Stanisz. zarządzania i psychologii.

uwzględniając takie parametry. maksimum. styl komunikacji oraz system wartości. tj. Badane osoby układały w kolejności 18 stwierdzeń.ankietowych.badań. Jako drugi został zbadany uznawany system wartości w zespołach pielęgniarskich. do tych. styl kierowania. które najbardziej je charakteryzują. Wnioski. poproszono badanych o ułożenie 18 stwierdzeń. Ponadto. W obecnym rozdziale analizie poddano wyłącznie psychologiczne czynniki determinujące efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim w zakładach opieki zdrowotnej. wymagania. które charakteryzują uznawane wartości instrumentalne.sformułowane. poczynając od tych. jakiego chciałyby doświadczyć osoby badane). klimat organizacyjny. a kończąc na tych.zostały. za pomocą których można osiągnąć swoje cele życiowe. który według ich oceny odpowiadał obecnemu stanowi organizacji (zespołu). W każdym z siedmiu podanych wymiarów klimatu organizacyjnego (konformizm.Założenia badawcze poznane dotąd analizy i poszerzyć możliwości interpretacji zjawisk zachodzących w zakładach opieki zdrowotnych.na podstawie wyników otrzymanych podczas statystycznej analizy danych. poczucie ciepła i poparcia. Mając powyższe dane autorka dysertacji poddała analizie obecność związków pomiędzy klimatem organizacyjnym a systemem wartości pielęgniarek za pomocą zestawienia współczynników korelacji Spearmana (tabela 18 i 20). wynikające z przeprowadzonych. osoby badane ustaliły ich kolejność. które odpowiadały im w najmniejszym stopniu jako środki do realizacji tych celów. zorganizowanie. jak: minimum. nagrody. kierowanie) badane osoby zostały poproszone o umieszczenie litery A nad numerem skali (od 1 do 10). Do zbadania różnic statystycznych dla systemu wartości ostatecznych i instrumentalnych i rodzajem ZOZ-u zastosowano test Kruskala-Wallisa.. 86 . Dane te pozwoliły zwrócić uwagę na braki w poszczególnych wymiarach klimatu organizacyjnego (różnica pomiędzy aktualnym a idealnym klimatem organizacyjnym). przy pomocy których najbardziej chciałyby je osiągnąć. zaczynając od tych. W pierwszej kolejności dokonano statystyki opisowej klimatu organizacyjnego aktualnego (obecnie panującego) i idealnego (takiego. oraz literę I nad numerem. który według ich opinii powinien odpowiadać stanowi idealnemu organizacji (zespołu) w tym wymiarze. średnia i odchylenie standardowe (tabela 15). które najmniej im odpowiadały. które charakteryzują środki. Następnie przeprowadzono analizę wariancji dla poszczególnych wymiarów klimatu organizacyjnego aktualnie panującego (tabela 16) i ich ocenę wg testów POST-HOC Duncana. Następnie zbadano różnice pod względem preferowanego stylu kierowania w poszczególnych rodzajach zakładów opieki zdrowotnej za pomocą testu Kruskala-Wallisa. odpowiedzialność. Po przeczytaniu wszystkich określeń.

5. Kruskala-Wallisa.STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOŚCI WG WIEKU Wiek 20-30 lat 31-40 lat 41-50 lat Ogółem Liczebność 106 86 57 249 % 42.danych. 87 . wykształcenie.socjodemograficznych.podstawie. a następnie te. Badani najpierw zaznaczali te stwierdzenia. staż pracy. styl kierowania i system wartości – wypełniły metryczkę. Strukturę grup badawczych wg przyjętych kryteriów prezentują poniższe tabele. Składała się ona z pytań – wiek. Za pomocą analizy wariancji dokonano również oceny klimatu organizacyjnego w relacji do stylów komunikowana się pielęgniarek oraz rodzajów ZOZ-ów. Zależności pomiędzy klimatem organizacyjnym a stylem kierowania zbadano za pomocą analizy wariancji. w którym pracuje.biorących.Założenia badawcze Ankieta zawierała stwierdzenia dotyczące różnych zachowań kierownika w pracy. które dotyczyły ich własnego wyobrażenia o idealnym szefie (pytania od 1 do 11).0 Ź r ó dło : opracowanie. opisujące mniej pożądane zachowania kierownicze (pytania od 12 do 20). 2.informacje.własne.pozwoliły na pozyskanie. styl komunikacji.ankiet. Wszystkie ankietowane osoby. Charakterystyka badanych pielęgniarek Badanie przeprowadzono na terenie województwa wielkopolskiego na próbie 249 pielęgniarek. testów t-studenta oraz współczynnika korelacji Spearmana. oprócz ankiet dotyczących czynników determinujących efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim. rodzaj zakładu opieki zdrowotnej.udział w badaniach.wyników. stanowisko.na.5 22. Wszystkie kwestionariusze ankiety użyte podczas zbierania poniższego materiału badawczego znajdują się w aneksie na końcu niniejszego opracowania. Uzyskane. testów H. które obejmowały cztery płaszczyzny – klimat organizacyjny.6 34.9 100. Do analizy związku pomiędzy badanymi czynnikami a danymi zamieszczonymi w metryczce użyto analiz wariancji ANOVA. STRUKTURA BADANEJ GRUPY 1) Wiek TABELA 10.osób. a następnie dokonano oceny za pomocą testów POST-HOC Duncana.

własne. Najmniejszy udział stanowią osoby ze stażem pomiędzy 16-30 lat – 4.6%). a najmniejszy udział stanowiły osoby.2 46.4%. W badanej zbiorowości dominują osoby ze stażem w zawodzie między 11-15 lat – stanowi to około 46% badanej zbiorowości.na. że 112 osób (45%) legitymowało się wykształceniem wyższym (licencjat).ankiet.ankiet.0 Ź r ó dło : opracowanie.8 45.podstawie.podstawie. 2) Staż w zawodzie TABELA 11.2%). STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOŚCI WG STAŻU W ZAWODZIE Wiek 0-5 lat 6-10 lat 11-15 lat 16-20 lat 21-25 lat 26-30 lat Ogółem Liczebność 43 23 115 26 31 11 249 % 17. Największy udział stanowiły osoby w wieku 20-30 lat (42.4 100.9%). 3) Wykształcenie TABELA 12. a najmniejszy osoby w wieku 41-50 lat (22.4 12.4 4.na. W badanej grupie największy udział stanowiły osoby z wykształceniem średnim – 47.Założenia badawcze Badaną zbiorowość charakteryzuje dość duże zróżnicowanie pod względem wieku.0 Ź r ó dło : opracowanie. Podkreślić również należy.2 10.wyników. STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOŚCI WG WYKSZTAŁCENIA Wyszczególnienie Dyplom pielęgniarski Licencjat Wyższe studia pielęgniarskie Ogółem Liczebność 119 112 18 249 % 47.własne.wyników. 88 .8%.0 7. które ukończyły wyższe studia pielęgniarskie (7.2 100.3 9.

6 100.podstawie.wyników.własne.na. co stanowiło 92.Założenia badawcze 4) Zajmowane stanowisko TABELA 13.podstawie.własne. 89 .4% i 37.0 Ź r ó dło : opracowanie. W badanej zbiorowości dominowały osoby zatrudnione w szpitalu klinicznym i wojewódzkim – odpowiednio 39.6%) stanowiły pielęgniarki oddziałowe. W kolejnym rozdziale zostaną zaprezentowane wyniki badań dotyczące czynników psychologicznych determinujących efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim. STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOŚCI WG RODZAJU OPIEKI ZDROWOTNEJ Rodzaj szpitala Liczebność Kliniczny Powiatowy Wojewódzki Ogółem 98 57 94 249 % 39.4%. Zdecydowany mniejszy udział (7.ankiet.9 37.4 7. Najmniejszy udział stanowiły osoby zatrudnione w szpitalu powiatowym – 22. Największy udział stanowiły pielęgniarki odcinkowe – 230 osoby. STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOŚCI WG ZAJMOWANEGO STANOWISKA Wyszczególnienie Pielęgniarka odcinkowa Pielęgniarka oddziałowa Ogółem Liczebność 230 19 249 % 92. 5) Rodzaj zakładu opieki zdrowotnej TABELA 14.8 100.9%.wyników.0 Ź r ó dło : opracowanie.na.ankiet.4 22.8%.

maksimum.Wyniki badań Rozdział 3. Z uwagi na to.. Dokonano statystyki opisowej klimatu organizacyjnego. wymagania. Zadaniem badanych pielęgniarek było zaznaczenie aktualnie panującego klimatu (A) i oczekiwanego (I). Ich literaturową charakterystykę ukazano w rozdziale pierwszym niniejszej dysertacji.1. Wymiary klimatu organizacyjnego w zależności od rodzaju zakładu opieki zdrowotnej Przystępując do analizy klimatu organizacyjnego warto wspomnieć. odpowiedzialność. że jest to zbiór subiektywnie postrzeganych przez uczestników organizacji cech. kierowanie. W kwestionariuszu zamieszczono siedem wymiarów klimatu organizacyjnego: konformizm. 22. a w niej uwzględniono takie parametry jak: minimum.1. 90 . Wyniki badań 3. istotnym staje się oznaczenie uznawanych przez nie wartości. będących względnie trwałymi skutkami funkcjonowania organizacji oraz kształtujących motywy zachowań jej pracowników242. średnia i odchylenie standardowe. op. Klimat organizacyjny i system wartości pielęgniarek a ich funkcjonowanie zawodowe Jednym z podstawowych czynników decydujących o efektywności kierowania zespołem pielęgniarskim jest klimat organizacyjny.cit. 242 A.1. zorganizowanie. poczucie ciepła i poparcia. nagrody. Wyniki przeprowadzonych badań przedstawiono poniżej. Lipińska-Grobelny. s. 3. Poziom poszczególnych wymiarów klimatu przyjmował wartości od 1 do 10. co przedstawiono w poniższej tabeli. że przedmiotem działań pielęgniarek są ludzie.

a wyżej oczekiwany.44 7.24 6.538 2.80 Odchylenie standardowe 2.07 5.064 2.08 8.podstawie.na.670 1.335 2.33 5.02 8. że największa różnica pomiędzy opisanymi klimatami występuje w wymiarze nagrody. a więc klimat oczekiwany jest wyższy od tego. charakteryzujący poczucie istnienia wymuszonych z zewnątrz ograniczeń (procedury.514 Ź r ó dło : opracowanie.97 5. Pielęgniarki niżej oceniają klimat aktualnie panujący. przepisy.51 7. Począwszy od odpowiedzialności zauważyć można rozbieżność w ocenie tych dwóch klimatów.819 2.71 5.149 2.Wyniki badań TABELA 15.256 2.wyników.20 4.85 8. jaki chciałyby.własne.898 2.125 2.090 2. STATYSTYKI OPISOWE DLA KLIMATU ORGANIZACYJNEGO Wyszczególnienie Konformizm (A) Konformizm (I) Odpowiedzialność (A) Odpowiedzialność (I) Wymagania (A) Wymagania (I) Nagrody (A) Nagrody (I) Zorganizowanie (A) Zorganizowanie (I) Poczucie ciepła i poparcia (A) Poczucie ciepła i poparcia (I) Kierowanie (A) Kierowanie (I) N 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 249 Minimum Maksimum 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 Średnia 7. aby panował w zespole.50 6. Wyniki badań wskazują na różnice pomiędzy poziomem poszczególnych wymiarów klimatu organizacyjnego. Podkreślić również należy. Zaprezentowane w powyższej tabeli dane pozwoliły przedstawić w formie graficznej różnice pomiędzy oczekiwanym klimatem organizacyjnym a aktualnie panującym w ocenie pielęgniarek. Jedynie konformizm.ankiet.541 2. zasady) ukazuje odwrotną relację.80 8. 91 .302 2.326 2.

TABELA 16.3 6.8 7.739 0.ankiet W kolejnej części opracowania przedstawiono wyniki badań dotyczące klimatu organizacyjnego w zależności od rodzaju zakładu opieki zdrowotnej.7 6.001 0.1 5.808 Średnia ocena dla szpitala PO C ZU C IE C IE PŁ A ZO R IP O p 0.na.5 3. WYNIKI ANALIZY WARIANCJI DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII KLIMATU ORGANIZACYJNEGO (OCENY AKTUALNE A) W RELACJI DO TRZECH RODZAJÓW SZPITALI Wyszczególnienie Konformizm Odpowiedzialność Wymagania Nagrody Zorganizowanie Poczucie ciepła i poparcia Kierowanie Wartość F klinicznego powiatowego wojewódzkiego 6.2 7.podstawie.7 6.ankiet.4 5.4 6.1 7.0 5.706 0.9 6.444 1.1 6.206 0.7 4.6 5.9 5.7 5.050 1.4 5.podstawie.590 0.352 0.własne.166 Ź r ó dło : opracowanie.303 1.na.4 5.238 0.wyników. że oceny klimatu organizacyjnego różnią się głównie na poziomie oceny konformizmu.59 przy p < 0. Wynik istotny statystycznie jest dla kategorii konformizm.2 4. ŚREDNIE PANUJĄCEGO WARTOŚCI KLIMATU ORGANIZACYJNEGO: IDEALNEGO I AKTUALNIE Ź r ó dło : opracowanie. F (2.6 6.590 0.348 1. 92 . To oznacza.246) = 7.wyników.Wyniki badań 10 9 8 7 Średnie ocen 6 5 4 3 2 1 0 M IZ M D Y IA AL N O ŚĆ YM AG AN PA R C IA IE KI ER O W AN N AG R O W AN IE Aktualny klimat organizacyjny Oczekiwany klimat organizacyjny N FO R IZ O D PO W IE D ZI G AN KO W O WYKRES 1.własne.05.

Polska adaptacja Value Survey M.2. Warszawa 1989. Brzozowski.1.na.wyników. Poczucie. Wyd. 3. s.własne. jaki pracownicy czują.podstawie. Rokeacha. procedur. jak uważają za stosowne. Compis.ankiet Według testów POST-HOC Duncana ocena konformizmu w szpitalu klinicznym jest istotnie niższa niż ocena konformizmu w pozostałych szpitalach. ŚREDNIE ZOZ-ÓW WARTOŚCI KLIMATU ORGANIZACYJNEGO W RÓŻNYCH RODZAJACH Ź r ó dło : opracowanie. 4. przepisów i sposobów. zamiast wykonywać swoją pracę tak. 243 P oc zu ci e ci ep ła 93 . jest najmocniej zauważane w szpitalu wojewódzkim i powiatowym. czy też stopień. Uznawany system wartości w zespołach pielęgniarskich Opierając się na standaryzowanej Skali wartości Rokeacha zbadano system wartości pielęgniarek. Zdaniem M. że określony sposób postępowania lub ostateczny stan egzystencji jest osobiście lub społecznie preferowany w stosunku do alternatywnego sposobu postępowania lub ostatecznego stanu egzystencji uporządkowanych według względnej ważności243. P.Wyniki badań 9 Kliniczny Powiatowy 8 Średnia ocena dla szpitala Wojewódzki 7 6 5 4 3 O dp ow ie dz ia ln oś ć K on fo rm iz m W ym ag an ia ni zo w an ie ip op ar ci a K ie ro w an ie N ag ro dy Zo rg a Klimat organizacyjny WYKRES 2. że istnieje wiele wymuszonych z zewnątrz ograniczeń w instytucji albo zespole. Rokeacha wartość jest trwałym przekonaniem. że istnieje wiele zasad. Skala wartości Rokeacha. Zadaniem badanej osoby było uporządkowanie poszczególnych wartości w kolejności od najważniejszej (1) do najmniej ważnej (18). którym muszą się poddawać.

97 11.48 10.96 12.33).p = 0.na.23 Średnia 10.70 167.42 144.00 Ź r ó dło : opracowanie.własne.57 Średnia 11. Najwyższą ocenę dały pielęgniarki w szpitalu wojewódzkim (M = 6. TABELA 17.72 Średnia ranga 134.00). więc pielęgniarki w zależności od szpitala różnią się oceną tej zmiennej.95 51.08 160.78 138.Wyniki badań Biorąc pod uwagę 18 wartości ostatecznych stwierdzono.47 Średnia ranga 35.53 Test Kruskala-Wallisa H = 28.93 Średnia ranga 167.60.84 11.63 Średnia 10.51 165. W powyższej tabeli pokazano wszystkie istotne wyniki testów Kruskala-Wallisa (istotność p < 0.32 143.00 Test Kruskala-Wallisa H = 157.49 Średnia ranga 124.79 140. a najniższą w klinicznym (M = 2.42 Średnia ranga 34. 94 .63).90 9. p = 0.84 109. WYNIKI TESTU KRUSKALA-WALLISA DLA SYSTEMU WARTOŚCI OSTATECZNYCH I RODZAJU ZOZ-U (N = 249) Zmienna ambitny powiatowy wojewódzki kliniczny Zmienna zdolność powiatowy wojewódzki kliniczny Zmienna czystość powiatowy wojewódzki kliniczny Zmienna wyrozumiałość powiatowy wojewódzki kliniczny Zmienna pomocny powiatowy wojewódzki kliniczny Zmienna obdarzony wyobraźnią powiatowy wojewódzki kliniczny Zmienna posłuszny powiatowy wojewódzki kliniczny N ważnych 57 94 98 N ważnych 57 94 98 N ważnych 57 94 98 N ważnych 57 94 98 N ważnych 57 94 98 N ważnych 57 94 98 N ważnych 57 94 98 Średnia 5.podstawie.49 2.33 2. że wyniki testu KruskalaWallisa wskazują na różnice istotne statystyczne w zakresie przedstawionym poniżej.05).wyników.23 7.00 Test Kruskala-Wallisa H = 124. czyli wartości ostateczne.00 Test Kruskala-Wallisa H = 96.78 Średnia 12.01 Test Kruskala-Wallisa H = 144.89 6.80 168. − Wynik jest istotny dla zmiennej ambitny (H = 28.86 p = 0.52 Średnia ranga 170.71 11.00 Test Kruskala-Wallisa H = 118.72 3.05 12.61 p = 0.ankiet.82 54.63 Średnia 3.00 Test Kruskala-Wallisa H = 8.39 96. dla których wystąpiła istotna różnica między badanymi pielęgniarkami w zależności od szpitala.42 p = 0.60 12.09.36 2.87 p = 0.87 Średnia 2.60 p = 0.28 149.21 Średnia ranga 182.95 72.14 p = 0.

00). Test Kruskala-Wallisa pozwolił również zauważyć różnice istotne statystycznie wśród wartości instrumentalnych. p = 0. więc pielęgniarki w zależności od szpitala różnią się oceną tej zmiennej. − Wynik jest istotny dla zmiennej czystość (H = 118.Wyniki badań − Wynik jest istotny dla zmiennej zdolność (H = 96.42. − Wynik jest istotny dla zmiennej posłuszny (H = 144. a najniższą w wojewódzkim (M = 2. − Wynik jest istotny dla zmiennej pomocny (H = 157.01).86. więc pielęgniarki w zależności od szpitala różnią się oceną tej zmiennej.61.71). − Wynik jest istotny dla zmiennej wyrozumiałość (H = 124. p = 0.23).00).00). więc pielęgniarki w zależności od szpitala różnią się oceną tej zmiennej.00). Najwyższą ocenę dały pielęgniarki w szpitalu wojewódzkim (M = 12. p = 0. a najniższą w powiatowym (M = 3. Najwyższą ocenę dały pielęgniarki w szpitalu wojewódzkim (M = 12.87.96).60). Najwyższą ocenę dały pielęgniarki w szpitalu wojewódzkim (M = 11. 95 . p = 0.87).78). więc pielęgniarki w zależności od szpitala różnią się oceną tej zmiennej. Najwyższą ocenę dały pielęgniarki w szpitalu powiatowym (M = 11. więc pielęgniarki w zależności od szpitala różnią się oceną tej zmiennej.97).72) niż w wojewódzkim (M = 3.09. Istotnie wyższą ocenę dały pielęgniarki w szpitalu powiatowym i klinicznym (M = 12.49). a najniższą w klinicznym (M = 9.00). p = 0.90). Najwyższą ocenę dały pielęgniarki w szpitalu powiatowym (M = 10. a najniższą w powiatowym (M = 2.48). więc pielęgniarki w zależności od szpitala różnią się oceną tej zmiennej. a najniższą w klinicznym (M = 2.05). p = 0. − Wynik jest istotny dla zmiennej obdarzony wyobraźnią (H = 8.14.

74 p = 0.78 Średnia ranga 55. p = 0. więc pielęgniarki w zależności od szpitala różnią się oceną tej zmiennej.95 3.85 p = 0.44 p = 0.00 Test Kruskala-Wallisa H = 76.68 8.20 Średnia 2.67 127. − Wynik jest istotny dla zmiennej wygodne życie (H = 88.36 DLA SYSTEMU WARTOŚCI Średnia ranga 46.70 98.14 3.01).23 144.12 p = 0.00).44 6.30 Średnia ranga 196.22.76 140.00 Test Kruskala-Wallisa H = 7.39 138.01 10. p = 0.13 72.02 Test Kruskala-Wallisa H = 86.73 Średnia 7.32 p = 0.48 148.86 Średnia ranga 151.59 Średnia 9.91 8.89 152.00 Test Kruskala-Wallisa H = 7.32 p = 0.09 Średnia 9.28 6. Najwyższą ocenę 96 .84 7.22 p = 0.18 8.80 Test Kruskala-Wallisa H = 88.52 Średnia ranga 166.ankiet.00 Test Kruskala-Wallisa H = 11. − Wynik jest istotny dla zmiennej bezpieczeństwo rodziny (H = 7.48 9.11 8.86 Średnia ranga 98.93 73.wyników.Wyniki badań TABELA 18.11 8.35 p = 0. Najwyższą ocenę dały pielęgniarki w szpitalu wojewódzkim (M = 11.28).02).28 11.07 116.podstawie.02 Ź r ó dło : opracowanie.40 3. WYNIKI TESTU KRUSKALA-WALLISA INSTRUMENTALNYCH I RODZAJU ZOZ-U (N = 249) Zmienna wygodne życie powiatowy wojewódzki kliniczny Zmienna bezpieczeństwo rodziny powiatowy wojewódzki kliniczny Zmienna wolność powiatowy wojewódzki kliniczny Zmienna szczęście powiatowy wojewódzki kliniczny Zmienna: poczucie własnej godności powiatowy wojewódzki kliniczny Zmienna pozycja społeczna powiatowy wojewódzki kliniczny Zmienna prawdziwa przyjaźń powiatowy wojewódzki kliniczny Zmienna mądrość powiatowy wojewódzki kliniczny N ważnych 57 94 98 N ważnych 57 94 98 N ważnych 57 94 98 N ważnych 57 94 98 N ważnych 57 94 98 N ważnych 57 94 98 N ważnych 57 94 98 N ważnych 57 94 98 Średnia 2.42 3.00 Test Kruskala-Wallisa H = 76.37 Średnia ranga 111.67 Średnia 7.14 142.29 120.własne.49 Średnia 8.53 117.96 158.31 Średnia ranga 147.12 10.na. więc pielęgniarki w zależności od szpitala różnią się oceną tej zmiennej. a najniższą w powiatowym (M = 2.35 108.75 154.12.36 Średnia 8.00 Test Kruskala-Wallisa H = 70.

Najwyższą ocenę dały pielęgniarki w szpitalu powiatowym (M = 9. p = 0. p = 0.Wyniki badań dały pielęgniarki w szpitalu powiatowym (M = 8.00). Najwyższą ocenę dały pielęgniarki w szpitalu wojewódzkim (M = 8. więc pielęgniarki w zależności od szpitala różnią się oceną tej zmiennej. Najwyższą ocenę dały pielęgniarki w szpitalu klinicznym (M = 8. a najniższą w wojewódzkim (M = 3. p = 0.11).32. Analiza związku klimatu organizacyjnego i systemu wartości zespołów pielęgniarskich w zakładach opieki zdrowotnej W podrozdziale tym poddano analizie obecność związków pomiędzy klimatem organizacyjnym a systemem wartości pielęgniarek.73).20).74.44. Najwyższą ocenę dały pielęgniarki w szpitalu powiatowym (M = 9.28).35.09).91). − Wynik jest istotny dla zmiennej pozycja społeczna (H = 76.84).20). Badania dokonano za pomocą korelacji Spearmana.85. p = 0. − Wynik jest istotny dla zmiennej mądrość (H = 11. 3. więc pielęgniarki w zależności od szpitala różnią się oceną tej zmiennej. a najniższą w klinicznym (M = 3.11).3. więc pielęgniarki w zależności od szpitala różnią się oceną tej zmiennej.00). więc pielęgniarki w zależności od szpitala różnią się oceną tej zmiennej. p = 0.00). a następnie zbadano. a najniższą w powiatowym (M = 7. czy rodzaj zakładu opieki zdrowotnej modyfikuje zależności pomiędzy tymi zmiennymi. − Wynik jest istotny dla zmiennej poczucie własnej godności (H = 76. − Wynik jest istotny dla zmiennej szczęście (H = 70. p = 0. − Wynik jest istotny dla zmiennej wolność (H = 86. a najniższą w wojewódzkim (M = 3.00).00).1. a najniższą w wojewódzkim (M = 6. Najwyższą ocenę dały pielęgniarki w szpitalu klinicznym (M = 8. Najwyższą ocenę dały pielęgniarki w szpitalu wojewódzkim (M = 10. a najniższą w powiatowym (M = 8.02). więc pielęgniarki w zależności od szpitala różnią się oceną tej zmiennej.95). a najniższą w powiatowym (M = 2. 97 .44). więc pielęgniarki w zależności od szpitala różnią się oceną tej zmiennej.18).32. − Wynik jest istotny dla zmiennej prawdziwa przyjaźń (H = 7.14).48).

030 0.0.055 0.066 .035 Ź r ó dło : opracowanie.072 .0.175** 0. ZESTAWIENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW KORELACJI SPEARMANA DLA SYSTEMU WARTOŚCI INSTRUMENTALNYCH I KLIMATU ORGANIZACYJNEGO Wartości instrumentalne wygodne życie ekscytujące życie poczucie spełnienia świat pełen spokoju świat pełen piękna równość bezpieczeństwo rodziny Ocena klimatu organizacyjnego .055 0.0.070 0. − Zmienna ocena klimatu organizacyjnego jest bardzo słabo ujemnie skorelowana ze zmienną kochający.010 0.0.051 .0.0. Współczynnik korelacji r = 0.0.037 .0.011 .0.043 . (Im wyższa ocena cechy zdolność.035 0.169** 0.053 0.011 0.0. Współczynnik korelacji r = 0.015 .0.149* . tym wyższa ocena braków klimatu organizacyjnego).0.0.0.05.15.0.047 .13.046 0.własne.101 .068 . ZESTAWIENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW KORELACJI WARTOŚCI OSTATECZNYCH I KLIMATU ORGANIZACYJNEGO Wartości ostateczne ambitny szerokie horyzonty zdolność wesołość czystość odwaga wyrozumiałość pomocny uczciwość obdarzony wyobraźnią niezależność intelektualny logiczność kochający posłuszny uprzejmość odpowiedzialność opanowany SPEARMANA DLA SYSTEMU Ocena klimatu organizacyjnego -0.051 0.006 .082 0.0.121 .wyników. (Im wyższa ocena cechy kochający.031 0.023 .105 0.015 Poziom braków w klimacie organizacyjnym -0.133* 0.na.0. p < 0.048 0.0.032 0.054 0.0.Wyniki badań TABELA 19.0.17. TABELA 20. p < 0.020 Poziom braków w klimacie organizacyjnym 0.066 .01.0.041 .004 0. − Zmienna poziom braków w klimacie organizacyjnym jest bardzo słabo dodatnio skorelowana ze zmienną uprzejmość.055 0.059 0.podstawie.ankiet. tym niższa ocena klimatu organizacyjnego).021 0.036 .0.0.042 98 .042 0. − Zmienna poziom braków w klimacie organizacyjnym jest bardzo słabo dodatnio skorelowana ze zmienną zdolność.021 0.165** . Współczynnik korelacji r = .022 .082 . (Im wyższa ocena cechy uprzejmość.049 . tym wyższa ocena braków klimatu organizacyjnego). p < 0.05.

0.01 .005 .025 0. tym słabiej oceniają kierowanie.13.0.028 .na.0.078 0.16 .05 0.na.024 . − Zmienna poziom braków w klimacie organizacyjnym jest bardzo słabo dodatnio skorelowana ze zmienną ekscytujące życie.0.wyników.ankiet. Współczynnik korelacji r = .własne.14 p 0. Im bardziej pielęgniarki cenią zdolność.0.15.15 . które wystąpiły pomiędzy ocenami wartości ostatecznych a elementami klimatu organizacyjnego.01.17.0.01 0. W powyżej tabeli przedstawione zostały istotne zależności. p < 0. Współczynnik korelacji r = . (Im wyższa ocena cechy ekscytujące życie.13 0.0.070 0.0. tym wyższa ocena braków klimatu organizacyjnego).127* 0. p < 0.05 0. tym niższa ocena klimatu organizacyjnego).048 0.015 . (Im wyższa ocena cechy wolność.034 Ź r ó dło : opracowanie.14 0. (Im wyższa ocena cechy ekscytujące życie. Współczynnik korelacji r = 0. p = 0.078 .0.ankiet.0. − Ocena wartości zdolność jest ujemnie skorelowana z oceną kierowania (r = .16 .105 0.wyników. ZESTAWIENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW KORELACJI SPEARMANA DLA SYSTEMU WARTOŚCI OSTATECZNYCH I POSZCZEGÓLNYCH WYMIARÓW KLIMATU ORGANIZACYJNEGO W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ Para zmiennych zdolność-kierowanie pomocny-konformizm logiczność-zorganizowanie wolność-konformizm poczucie własnej godności-konformizm mądrość-konformizm R Spearmana .086 0.05).05 0.0. TABELA 21.0.0.098 .0. − Zmienna ocena klimatu organizacyjnego jest bardzo słabo ujemnie skorelowana ze zmienną ekscytujące życie.012 0.012 .01.podstawie.13.podstawie.005 .Wyniki badań wolność szczęście wewnętrzna harmonia dojrzała miłość bezpieczeństwo narodowe przyjemność zbawienie poczucie własnej godności pozycja społeczna prawdziwa przyjaźń mądrość Legenda: * wynik istotny na poziomie 0.004 0. tym niższa ocena klimatu organizacyjnego).001 0. − Zmienna ocena klimatu organizacyjnego jest bardzo słabo ujemnie skorelowana ze zmienną wolność. p < 0.059 0. 99 .01.05 ** wynik istotny na poziomie 0.0.007 0.własne.022 0.01 0.05 Ź r ó dło : opracowanie.0.

05 0. tym słabiej oceniają kierowanie. p = 0.Wyniki badań − Ocena konformizmu jest ujemnie skorelowana z oceną wartości pomocny (r = -0. p = 0. − Ocena wartości logiczność jest dodatnio skorelowana z oceną zorganizowania (r = 0. 100 .0.na.0.05). − Ocena konformizmu jest też dodatnio skorelowana z oceną wartości wolność (r = 0. p = 0. poczucie własnej godności (r = . p = 0.15 . Im bardziej pielęgniarki cenią odwagę.05 0.16. p = 0. W powyżej tabeli przedstawione zostały istotne zależności.12. p = 0.05 0.ankiet.01).01).0.0. poczucie własnej godności. Im bardziej pielęgniarki cenią wartość kochający.154 p 0. Im bardziej pielęgniarki cenią wartości obdarzony wyobraźnią i kochający. − Ocena wartości odwaga jest dodatnio skorelowana z oceną kierowania (r = 0. tym lepiej oceniają kierowanie. − Ocena wartości kochający jest ujemnie skorelowana z oceną wymagań (r = -0.0.13.12 . − Ocena wymagań jest ujemnie skorelowana z oceną wartości: obdarzony wyobraźnią (r = -0.14.0.05).13.05).05). tym wyższa jest ich ocena zorganizowania. Im bardziej pielęgniarki cenią logiczność. kochający (r = -0.15.własne. p = 0. Im bardziej pielęgniarki cenią wartość kochający.05). Im bardziej pielęgniarki cenią wartości pomocny. p = 0. TABELA 22. − Ocena wartości kochający jest ujemnie skorelowana także z oceną kierowania (r = -0.01 0.05). które wystąpiły pomiędzy ocenami wartości instrumentalnych a elementami klimatu organizacyjnego. tym niższa jest ich ocena wymagań. ZESTAWIENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW KORELACJI SPEARMANA DLA SYSTEMU WARTOŚCI INSTRUMENTALNYCH I WYMIARÓW KLIMATU ORGANIZACYJNEGO W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ Para zmiennych odwaga-kierowanie obdarzony wyobraźnią-wymagania kochający-wymagania kochający-zorganizowanie kochający-kierowanie uprzejmość-nagrody ekscytujące życie-nagrody ekscytujące życie-poczucie ciepła i poparcia świat pełen spokoju-poczucie ciepła i poparcia R Spearman 0.15 .05 0. tym wyższa jest ich ocena konformizmu.0.05 0. mądrość (r = .podstawie.16.13 0. mądrość. tym niższa jest ich ocena wymagań.05 0. Im bardziej pielęgniarki cenią wolność.0.05 0.wyników.0.01).16 .16.13 . tym niższa jest ich ocena konformizm.12.12 .14.12 . p = 0. p = 0.05).05 Ź r ó dło : opracowanie.

ekscytujące życie (r = -0. TABELA 23.344 p = 0.05).28 6.05). stażem pracy. Tylko w tym przypadku test był statystycznie istotny (p = 0. Im bardziej pielęgniarki cenią wartość świat pełen spokoju. Im bardziej pielęgniarki cenią ekscytujące życie.51 8.799 1.52 6. Wyniki testu Kruskala-Wallisa wskazują. zajmowanym stanowiskiem.85 8.081 1.51 7.37 7.44 5. które przedziały wiekowe pielęgniarek oceniają najwyżej oczekiwane wymagania. że pielęgniarki w zależności od wieku inaczej oceniają wymiar: wymagania (oczekiwane).017 p = 0.97 Konformizm (A) 31-40 lat 41-50 lat Ogółem 20-30 lat 31-40 lat 41-50 lat Ogółem 20-30 lat 31-40 lat 41-50 lat Ogółem 20-30 lat 31-40 lat 41-50 lat Ogółem Konformizm (I) Odpowiedzialność (A) Odpowiedzialność (I) 101 .666 2.562 2. WYNIKI TESTU O RÓŻNYM WIEKU Wyszczególnienie KRUSKALA-WALLISA DLA KLIMATU ORGANIZACYJNEGO OSÓB Odchylenie standardowe 2.13.764 2.1.006 2. 3.12. tym niższa jest ich ocena nagród.987 p = 0. − Ocena wartości świat pełen spokoju jest dodatnio skorelowana także z oceną poczucia ciepła i poparcia (r = 0.154.09 7.511 H = 0.601 Test KruskalaWallisa Wiek 20-30 lat N 106 86 57 249 106 86 57 249 106 86 57 249 106 86 57 249 Średnia 7.50 6.4. p = 0.027 2.034 2.15.58 5.236 2.33 5.184 2.03). Wpływ czynników demograficznych na klimat organizacyjny i system wartości pielęgniarek W pierwszej kolejności przeprowadzono analizę związku pomiędzy klimatem organizacyjnym a wiekiem.65 6.610 H = 0.Wyniki badań − Ocena nagród jest ujemnie skorelowana z oceną wartości: uprzejmość (r = -0.00 7.17 7. Im bardziej pielęgniarki cenią wartości uprzejmość i ekscytujące życie. p = 0.05).125 2. tym niżej oceniają poczucie ciepła i poparcia. p = 0.090 2.50 5. Z tabeli prezentującej średnie można zorientować się.907 2.670 1.161 2.034 p = 0.05).898 H = 1. tym wyżej oceniają poczucie ciepła i poparcia. wykształceniem. − Ocena wartości ekscytujące życie jest ujemnie skorelowana z oceną poczucia ciepła i poparcia (r = -0.983 H = 1. p = 0.

205 2.98 7.84 6.499 H = 0.386 1.85 8.851 2. 102 .735 2.537 2.76 8.266 2.01 5.084 P = 0.27 7.538 2.720 P = 0.72 8.44 7.375 2.850 H = 0.24 6.31 5.514 H = 1.149 2.064 2.726 2.23 5.58 8.369 2.67 7.335 2.podstawie.na.08 8.02 8.73 7.302 2.88 8.wyników.566 2.345 p = 0.018 2.16 3.517 2.07 5.256 1.42 6.059 2.Wyniki badań 20-30 lat Wymagania (A) 31-40 lat 41-50 lat Ogółem 20-30 lat Wymagania (I) 31-40 lat 41-50 lat Ogółem 20-30 lat Nagrody (A) 31-40 lat 41-50 lat Ogółem 20-30 lat Nagrody (I) 31-40 lat 41-50 lat Ogółem 20-30 lat Zorganizowanie (A) 31-40 lat 41-50 lat Ogółem 20-30 lat Zorganizowanie (I) 31-40 lat 41-50 lat Ogółem 20-30 lat Poczucie ciepła i poparcia (A) 31-40 lat 41-50 lat Ogółem 20-30 lat Poczucie ciepła i poparcia (I) 31-40 lat 41-50 lat Ogółem 20-30 lat Kierowanie (A) 31-40 lat 41-50 lat Ogółem 20-30 lat Kierowanie (I) 31-40 lat 41-50 lat Ogółem 106 86 57 249 106 86 57 249 106 86 57 249 106 86 57 249 106 86 57 249 106 86 57 249 106 86 57 249 106 86 57 249 106 86 57 249 106 86 57 249 6.688 2.68 8.51 5.594 2.20 4.326 2.901 2.80 4.582 Ź r ó dło : opracowanie.388 P = 0.29 7.785 2.447 2.435 1.218 2.70 8.423 H = 0.81 5.168 p = 0.566 2.685 p = 0.819 2.19 8.80 2.541 2.37 4.172 2.80 8.175 2.451 H = 6.944 H = 1.647 2.33 6.556 2.497 2.856 2.71 5.592 p = 0.158 H = 1.510 H = 1.ankiet.własne.035 H = 1.01 5.711 p = 0.36 8.325 P = 0.919 H = 3.609 2.51 5.67 5.187 2.440 2.17 7.87 5.116 P = 0.98 8.

256 2.006 2.89.67 6.77 8.15 5.852 2.018 1. takie jak staż w zawodzie.42 6.723 1.88 6.007 H = 4. TABELA 24.125 2.50 6.97 5.Wyniki badań Pielęgniarki w wieku 41-50 lat najwyżej oceniają oczekiwane wymagania.383 2.20 Odchylenie standardowe 2. prezentującej średnie można zorientować się.050 103 .127 p = 0.54 8. W kolejnej tabeli.54 5. Z kolei analizując inne czynniki demograficzne.214 H = 3.376 2.49 8.874 2.218 2.44 7.670 2.979 p = 0.18 8. Wyniki testu Kruskala-Wallisa wskazują.169 H = 5.568 1.39 6.33 5. że pielęgniarki pracujące w różnych ZOZ-ach inaczej oceniają aktualny konformizm oraz oczekiwane wymagania.22 5.898 2.090 2. nie stwierdzono istotnych zależności statystycznych.776 2. wykształcenie oraz zajmowane stanowisko.71 6. p = 0.606 H = 3. WYNIKI TESTU KRUSKALA-WALLISA DLA KLIMATU ORGANIZACYJNEGO OSÓB Z RÓŻNYCH ZOZ-ÓW Wyszczególnienie Rodzaj ZOZ-u powiatowy Konformizm (A) wojewódzki kliniczny ogółem powiatowy Konformizm (I) wojewódzki kliniczny ogółem powiatowy Odpowiedzialność (A) wojewódzki kliniczny ogółem powiatowy Odpowiedzialność (I) wojewódzki kliniczny ogółem powiatowy Wymagania (A) wojewódzki kliniczny ogółem powiatowy Wymagania (I) wojewódzki kliniczny ogółem N 57 94 98 249 57 94 98 249 57 94 98 249 57 94 98 249 57 94 98 249 57 94 98 249 Średnia 7. Tylko w tych dwóch przypadkach test okazał się statystycznie istotny.923 1.064 Test KruskalaWallisa H = 9.37 5.51 7.127 H = 1.046 1.284 2.105 1.74 7.070 2. Następnie przeprowadzono analizę związku pomiędzy klimatem organizacyjnym a rodzajem zakładu opieki zdrowotnej. p = 0.711. P = 0.14 7.04 8.85 7.550 P = 0.612 2. natomiast najniżej oceniły oczekiwane wymagania pielęgniarki wieku 31-40 (H = 6.002 P = 0.84 5.035).717 2.084.427 2. które grupy osób pracujących w różnych ZOZ-ach oceniają najwyżej oczekiwane wymagania oraz aktualny konformizm.

199 H = 1.77 8.731 2.91 4. zajmowane stanowisko.44 7. Dodatkowo sprawdzono.41 7.00 9.335 2. jak wiek.470 2.02 9.840 2.375 H = 5.690 2.14 6. 104 .479 2.753 P = 0.541 2.228 P = 0.060 P = 0.869 2.własne.666 P = 0.08 8.149 2. różnicują najczęściej uznawane przez pielęgniarki wartości.Wyniki badań powiatowy Nagrody (A) wojewódzki kliniczny ogółem powiatowy Nagrody (I) wojewódzki kliniczny ogółem powiatowy Zorganizowanie (A) wojewódzki kliniczny ogółem powiatowy Zorganizowanie (I) wojewódzki kliniczny ogółem powiatowy Poczucie ciepła i bezpieczeństwa (A) wojewódzki kliniczny ogółem powiatowy Poczucie ciepła i bezpieczeństwa (I) wojewódzki kliniczny ogółem powiatowy Kierowanie (A) wojewódzki kliniczny ogółem powiatowy Kierowanie (I) wojewódzki kliniczny ogółem 57 94 98 249 57 94 98 249 57 94 98 249 57 94 98 249 57 94 98 249 57 94 98 249 57 94 98 249 57 94 98 249 3.18 7.06 5. wykształcenie.27 4.160 H = 3.740 2. rodzaj zakładu.805 2. Zarówno w wymiarze aktualny konformizm oraz oczekiwane wymagania najwyżej oceniły pielęgniarki pracujące w szpitalu wojewódzkim.05 8.24 6.819 2.917 2.686 Ź r ó dło : opracowanie.00 4.743 2.646 2.podstawie.987 P = 0.514 H = 2.538 1.24 5.07 5.45 7.37 5.320 1.28 8.71 5.406 2.789 2.69 6.ankiet.62 6.165 2.62 8.661 2.131 H = 1. czy czynniki demograficzne takie. P = 0. staż w zawodzie.370 H = 4.80 2.803 2.372 2.67 7.12 5.961 P = 0.287 2.374 1.28 8.350 2.794 2.81 8.302 2.309 1.na.591 2.20 8.326 1.wyników.80 8.292 P = 0.080 H = 0.63 5.061.318 H = 3.82 5.

Istotne różnice można zauważyć również analizując poziom wykształcenia. również i w tym czynniku wystąpiły wyraźne różnice w zależności od wieku.337 2 0.wyników. grupa osób w wieku od 31 do 40 lat najwyżej ceni wartość ambitny. odpowiedzialność (p = 0. 105 .013).303 5. W tym przypadku wynik testu jest istotny statystycznie w przypadku wartości odpowiedzialność (p = 0.962 2 0.014).012 2. że wartości uznawane przez pielęgniarki są różnicowane przez czynniki demograficzne.762 2 0.448 2 0. Kolejnym analizowanym czynnikiem demograficznym jest staż pracy. Podobnie jak w przypadku wieku.848 5 0.000 Pozycja społeczna 2.071 5 0.Wyniki badań TABELA 25. że czynnik demograficzny wiek różnicuje ocenę wymienionych wyżej wartości.290 5 0. poczucie własnej godności (p = 0.070 2 0. W przedmiotowym badaniu uwzględniono wartości takie.podstawie.508 3. Najwyżej cenioną wartością dla osób ze stażem pracy 21-25 lat okazała się odpowiedzialność.308 6.600 2 0. pozycja społeczna.012).461 2 0.na. jak: odpowiedzialność.051 76.001 7.299 7.979 5 0.011 2 0. WYNIKI TESTU KRUSKALA-WALLISA WARTOŚCI/CZYNNIKI DEMOGRAFICZNE Wartości a czynniki demograficzne Wiek – OCENA POSZCZEGÓLNYCH Odpowiedzialność 8. W przypadku kryterium wieku – istotnie statystyczne różnice zauważyć można w takich wartościach jak: ambitny (p = 0. Wyniki testu Kruskala-Wallisa (tabela 25) wskazują. ambitny.014 4.własne.543 2 0.165 5.024 96.347 Ambitny 8.115 2 0.355 2.069 6.222 28. W wyniku badań stwierdzono również.045 76.000 test KruskalaWallisa H stopnie swobody istotność H stopnie swobody istotność H stopnie swobody istotność H stopnie swobody istotność Staż pracy Poziom wykształcenia Rodzaj ZOZ-u Ź r ó dło : opracowanie.720 5 0.ankiet.194 2 0.492 2 0.000 Zdolność 5.000 Poczucie własnej godności 13. natomiast osoby w wieku 41 do 50 odpowiedzialność. Poczucie własnej godności najwyżej oceniły osoby w wieku od 20 do30 lat. poczucie własnej godności oraz zdolność (wybrano pięć najwyżej cenionych wartości).045).013 14. Wynik testu okazał się istotny statystycznie wyłącznie w przypadku takiej wartości jak pozycja społeczna (p = 0.390 2 0.857 2 0. I tak.610 2 0.001). Została ona najwyżej oceniona przez pielęgniarki posiadające dyplom pielęgniarski.

96%).2. s. można kształtować efektywne zachowania organizacyjne244. staż. 106 . powinno być zadaniem polegającym na stwarzaniu pracownikom optymalnych warunków.2.wyników. Znaczenie klimatu organizacyjnego w wyborze stylu kierowania a funkcjonowanie zawodowe pielęgniarek Kolejnym etapem analizy jest zaprezentowanie wyników przeprowadzonych badań dotyczących znaczenia klimatu organizacyjnego w wyborze stylu kierowania. jak zauważa B. Zachowania człowieka w organizacji.00 Ź r ó dło : opracowanie. W szpitalu wojewódzkim pielęgniarki najwyżej cenią wartość ambitny. Sprawdzono występowanie zależności pomiędzy klimatem organizacyjnym i systemem wartości a wiekiem. PROCENTOWANY ROZKŁAD WYBRANEGO STYLU KIEROWANIA Styl kierowania Autokratyczny Demokratyczny Konsultatywny Nieokreśleni Ogółem Liczność 47 97 88 17 249 % 18. Kożusznik.na. 244 B. wykształceniem i stanowiskiem.96 35. Preferowany styl kierowania wśród pielęgniarek Na podstawie kwestionariusza wyłoniono następujące grupy badanych. Najbardziej preferowany jest styl demokratyczny (38. ale również cenią zdolność. Oznacza to. TABELA 26.Wyniki badań Przeprowadzono analizę związku pomiędzy uznawanymi wartościami a rodzajem zakładu opieki zdrowotnej.000). Wszystkie wyniki są nieistotne statystycznie.podstawie.34 6.88%). Stosując różne style kierowania oraz różne sposoby oddziaływania na podwładnych.ankiet. W tym przypadku wyniki testu wykazały.1. 3. stąd nie ma potrzeby przedstawiania tych obliczeń.000). sprzyjających rozwojowi zdolności do efektywnego odgrywania ról organizacyjnych.88 38. że pielęgniarki pracujące w różnych ZOZ-ach inaczej cenią takie wartości jak: ambitny (p = 0.83 100. Powyższa tabela przedstawia procentowy rozkład wybranego stylu kierowania. poczucie własnej godności (p = 0. a najmniej styl autokratyczny (18. natomiast w szpitalu klinicznym poczucie własnej godności. Kożusznik.000) i pozycja społeczna (p = 0. 116. Niewątpliwie kierowanie ludźmi. zdolność (p = 0.000). W szpitalu powiatowym dla pielęgniarek najważniejsza jest pozycja społeczna. stażem. wykształcenie i stanowisko nie różnicują w sposób istotny oceny klimatu i systemu.własne. że wiek. 3.

ankiet.229) = 4. To oznacza. Według testów POST-HOC Duncana osoby preferujące styl konsultatywny oceniają klimat organizacyjny istotnie niżej.podstawie.009 Ź r ó dło : opracowanie.829 p 0.własne.27 10.829 przy p < 0. WYNIKI ANALIZY WARIANCJI DLA OCENY KLIMATU ORGANIZACYJNEGO W RELACJI DO TRZECH STYLÓW KIEROWANIA PREFEROWANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI Styl kierowania Autokratyczny Demokratyczny Konsultatywny M 38. TABELA 27.70 Oceny klimatu organizacyjnego SD Wartość F 10.na.własne.49 4. F (2.05. że ocena klimatu organizacyjnego jest istotnie różna w zależności od preferowanego stylu kierowania. 40 39 38.87 39.19 34. ŚREDNIA OCENA KLIMATU ORGANIZACYJNEGO A STYL KIEROWANIA Ź r ó dło : opracowanie.wyników.podstawie. przeprowadzono analizę wariancji dla poziomu braków w klimacie organizacyjnym (różnicy między klimatem aktualnie panującym a klimatem idealnym).87 38 37 36 35 34.Wyniki badań W dalszej część niniejszego podrozdziału zaprezentowano analizę wariancji dla oceny klimatu organizacyjnego (aktualnie panującego) w relacji do trzech stylów kierowania preferowanych przez pielęgniarki. niż osoby preferujące style autokratyczny i demokratyczny.19 WYKRES 3.wyników.64 10.70 34 33 32 Styl autokratyczny Styl demokratyczny Styl kierowania Styl konsultatywny 39. Wynik analizy jest istotny.na.ankiet Średnia ocena klimatu organizacyjnego Analogicznie jak dla klimatu aktualnie panującego. 107 .

WYNIKI ANALIZY WARIANCJI DLA POZIOMU BRAKÓW W KLIMACIE ORGANIZACYJNYM W RELACJI DO TRZECH STYLÓW KIEROWANIA PREFEROWANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI Styl kierowania M Autokratyczny Demokratyczny Konsultatywny 16.wyników.Wyniki badań TABELA 28.wyników. ŚREDNIA OCENA BRAKÓW W KLIMACIE ORGANIZACYJNYM A STYL KIEROWANIA Ź r ó dło : opracowanie. Według testów POST-HOC Duncana osoby preferujące styl konsultatywny widzą istotnie więcej braków w klimacie organizacyjnym. 108 .11 Poziomu braków w klimacie organizacyjnym SD 15.na.579 0.2 17.05. że ocena poziomu braków klimatu organizacyjnego jest istotnie różna w zależności od preferowanego stylu kierowania. To oznacza.30 13. niż osoby preferujące styl demokratyczny.30 13.98 21.podstawie.ankiet Zbadano również różnice pod względem preferowanego stylu kierowania w poszczególnych rodzajach zakładów opieki zdrowotnej.579 przy p < 0.85 4.98 10 5 0 Styl autokratyczny Styl demokratyczny Styl kierowania Styl konsultatywny WYKRES 4.podstawie.własne. Osoby preferujące styl autokratyczny nie różnią się istotnie od żadnej z pozostałych grup.11 20 15 16.własne. 25 Średnia ocena poziomu braków w klimacie organizacyjnym 21.68 14.ankiet.na. Wynik analizy jest istotny. F (2.011 Wartość F p Ź r ó dło : opracowanie.229) = 4.

własne.76 F 6.39 średnia 41.43 116.na.21 7.64 5. 109 .06 6.52 123. WYNIKI TESTU KRUSKALA-WALLISA DOTYCZĄCE ZRÓŻNICOWANIA NASILENIA POSZCZEGÓLNYCH STYLÓW KIEROWANIA OSÓB PRACUJĄCYCH W RÓŻNYCH ZOZ-ACH (N = 249) Zmienna styl autokratyczny powiatowy wojewódzki kliniczny Zmienna styl demokratyczny powiatowy wojewódzki kliniczny Zmienna styl konsultatywny powiatowy wojewódzki kliniczny N ważnych 57 94 98 N ważnych 57 94 98 N ważnych 57 94 98 Średnia 37.17 128.wyników.46 134. najwyższe nasilenie stylu autokratycznego jest wśród pielęgniarek pracujących w ZOZ-ach powiatowych.Wyniki badań TABELA 29.09 40. ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZY WARIANCJI ANOVA DLA KLIMATU ORGANIZACYJNEGO W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO STYLU KIEROWANIA W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ Średnia w grupie Wyszczególnienie Konformizm Odpowiedzialność Zorganizowanie Poczucie ciepła i poparcia Kierowanie Styl autokratyczny 7.00 Ź r ó dło : opracowanie.91 p = 0.17 p = 0.01 119.ankiet.96 Test Kruskala-Wallisa H = 2.2.95 5.wyników.03 0.22 5.24 38.09 6.17 128.23 5.11 40.ankiet.18 3. Wpływ zakładu opieki zdrowotnej na klimat organizacyjny i styl kierowania preferowany przez pielęgniarki W celu poznania zależności pomiędzy klimatem organizacyjnym a preferowanym stylem kierowania przez pielęgniarki przeprowadzono analizę wariancji ANOVA.37 6.podstawie.83 Styl demokratyczny 7.38 Test Kruskala-Wallisa Ź r ó dło : opracowanie.70 p 0.76 39. Pod względem pozostałych stylów kierowania.02 Test Kruskala-Wallisa H = 1.38 Średnia ranga 136. 3.27 średnia 41.76 5.00 0.23 3. że pielęgniarki pracujące w różnych ZOZ-ach różnią się nasileniem stylu autokratycznego.81 6.38 41.na.2.43 4. TABELA 30.18 p = 0.86 Średnia ranga 133.33 H = 7.01 Styl konsultatywny 6.36 40.podstawie.03 0.01 0.34 Średnia ranga 103. pielęgniarki pracujące w różnych ZOZ-ach nie różnią się między sobą.26 6. W tym jednym przypadku wynik testu jest istotny statystycznie.77 6. Wyniki testu Kruskala-Wallisa (tabela 29) wskazują.56 6.własne.

że klimat organizacyjny jest oceniany lepiej przez pielęgniarki preferujące styl demokratyczny. Ogólnie można stwierdzić. stąd nie ma potrzeby przedstawiania tych obliczeń.18. 3. Wynika z tego. a pielęgniarki preferujące styl konsultatywny oceniły te zmienną najniżej (M = 4.23.56.01). a pielęgniarki preferujące styl konsultatywny oceniły te zmienną najniżej (M = 6. które preferują różne style kierowania (F = 6. a najsłabiej przez pielęgniarki preferujące styl konsultatywny. Wszystkie wyniki są nieistotne statystycznie. które preferują różne style kierowania (F = 3.3. że wiek. Pielęgniarki preferujące styl demokratyczny oceniły zorganizowanie istotnie najsilniej (M = 6.26). Pielęgniarki preferujące styl demokratyczny oceniły poczucie ciepła i poparcia istotnie najsilniej (M = 6.22).95).76). wykształceniem i zajmowanym stanowiskiem. staż. które preferują różne style kierowania (F = 5. wykształcenie i stanowisko nie różnicują w sposób istotny oceny klimatu i stylu kierowania.00).37).2. które preferują różne style kierowania (F = 3. a pielęgniarki preferujące styl konsultatywny oceniły te zmienną najniżej (M = 5. p = 0.81).03). p = 0. 110 . p = 0. jakie aspekty klimatu organizacyjnego różnią się istotnie w zależności od preferowanego stylu kierowania.76). a pielęgniarki preferujące styl konsultatywny oceniły te zmienną najniżej (M = 5. Pielęgniarki preferujące styl autokratyczny oceniły odpowiedzialność istotnie najsilniej (M = 7.64. które preferują różne style kierowania (F = 3. Wpływ czynników demograficznych na klimat organizacyjny i styl kierowania pielęgniarek Sprawdzono występowanie zależności pomiędzy klimatem organizacyjnym i stylem kierowania a wiekiem.03). a pielęgniarki preferujące styl konsultatywny oceniły te zmienną najniżej (M = 5.01).43). − Ocena zorganizowania jest istotnie różna w grupach pielęgniarek. − Ocena odpowiedzialności jest istotnie różna w grupach pielęgniarek. p = 0. − Ocena kierowania jest istotnie różna w grupach pielęgniarek.03). − Ocena poczucia ciepła i poparcia jest istotnie różna w grupach pielęgniarek.56. − Ocena konformizmu jest istotnie różna w grupach pielęgniarek.09). p = 0. stażem pracy. Pielęgniarki preferujące styl demokratyczny oceniły konformizm istotnie najsilniej (M = 7. Pielęgniarki preferujące styl demokratyczny oceniły kierowanie istotnie najsilniej (M = 6.Wyniki badań W powyżej tabeli zaprezentowano.

PROCENTOWANY ROZKŁAD WYBRANEGO STYLU KOMUNIKACJI Styl komunikacji Styl otwarty (O) Styl zamknięty (Z) Styl bezpośredni (B) Styl pośredni (P) Nieokreśleni Ogółem Liczność 86 18 57 66 22 249 % 34.639 p = 0.77 127.89 26.26 14. natomiast najmniej – styl zorientowany na zadania (7.73 12.72 245 P. że podstawą kształtowania dobrego klimatu jest między innymi sprawna komunikacja między zwierzchnikami i pracownikami245.56 13.na. że najbardziej preferowanym stylem komunikacji jest styl otwarty (34.własne.84 11.84 100.31 p = 0. Wynika z niego. TABELA 31.ankiet.85 Test Kruskala-Wallisa H = 0. 3. Klimat organizacyjny i preferowane style komunikacji a funkcjonowanie zawodowe pielęgniarek Zdając sobie sprawę.Wyniki badań 3. Louart. autorka pracy w dalszej części szczegółowo przeanalizuje to zagadnienie. TABELA 32.podstawie.72 Test Kruskala-Wallisa H = 0.3. Rodzaje stylów komunikacji wśród badanych pielęgniarek Na podstawie kwestionariusza wyłoniono następujące grupy badanych.38 Średnia ranga 126.69 120.54% badanych). op. 111 .31 129.1.23 22.81 Średnia 11.3.32 Test Kruskala-Wallisa H = 0.cit.66 Średnia ranga 126. 183.51 8.35 121.45 128.55 121.62 Średnia ranga 123.. s. Dane zamieszczone w tabeli uzyskano dzięki kluczowi zamieszczonemu w kwestionariuszu ankiety.00 Ź r ó dło : opracowanie.23% badanych).wyników.18 Średnia 13.15 15. WYNIKI TESTU KRUSKALA-WALLISA DOTYCZĄCE ZRÓŻNICOWANIA NASILENIA POSZCZEGÓLNYCH STYLÓW KOMUNIKACJI OSÓB PRACUJĄCYCH W RÓŻNYCH ZOZ-ACH (N = 249) Zmienna styl otwarty powiatowy wojewódzki kliniczny Zmienna styl zamknięty powiatowy wojewódzki kliniczny Zmienna styl bezpośredni powiatowy wojewódzki kliniczny N ważnych 57 94 98 N ważnych 57 94 98 N ważnych 57 94 98 Średnia 15.54 7.41 13.639 p = 0.

Nieistotny wynik analizy wariancji oznacza. Nie przeprowadzono testów POST-HOC Duncana.43 13.06 15.własne. Wyniki testu Kruskala-Wallisa (tabela 32) wskazują.02 Wartość F p Styl O Styl Z Styl B Styl P 0.66 Wartość F 0.wyników.72 11.525 Ź r ó dło : opracowanie.36 10. F (3.223) = 0.80 SD 14.na.33 Średnia ranga 123.na. WYNIKI Style komunikowania się Poziomu braków w klimacie organizacyjnym M 18. że styl 112 . F (3.ankiet. ponieważ wynik analizy był nieistotny. We wszystkich przypadkach wyniki testu nie są istotne statystycznie.96 36.podstawie.Wyniki badań Zmienna styl pośredni powiatowy wojewódzki kliniczny N ważnych 57 94 98 Średnia 13.05.05.65 35.podstawie.223) = 0.23 122. że styl komunikowania się nie ma istotnego związku z oceną klimatu organizacyjnego.85 20. ANALIZY WARIANCJI DLA OCENY KLIMATU ORGANIZACYJNEGO W RELACJI DO CZTERECH STYLÓW KOMUNIKOWANIA SIĘ PIELĘGNIAREK TABELA 33. Następnie przeprowadzono analizę wariancji dla oceny klimatu organizacyjnego w relacji do czterech stylów komunikowania się pielęgniarek oraz poziomu braków w klimacie organizacyjnym w relacji do czterech stylów komunikowania się pielęgniarek.96 16.wyników.31 p = 0.ankiet.82 SD 9.na.09 16.68 Test Kruskala-Wallisa H = 0.28 16. że pielęgniarki pracujące w różnych ZOZ-ach nie różnią się nasileniem poszczególnych stylów komunikacji.558 Styl O Styl Z Styl B Styl P Ź r ó dło : opracowanie.746 0.65 128.własne. WYNIKI Style komunikowania się Oceny klimatu organizacyjnego M 36.podstawie.67 11. Nie przeprowadzono testów POST-HOC Duncana.63 18.ankiet.692 przy p > 0. ponieważ wynik analizy był nieistotny.94 38.692 p 0.własne.58 13.746 przy p > 0.85 Ź r ó dło : opracowanie. ANALIZY WARIANCJI DLA POZIOMU BRAKÓW W KLIMACIE ORGANIZACYJNYM W RELACJI DO CZTERECH STYLÓW KOMUNIKOWANIA SIĘ PIELĘGNIAREK TABELA 34.wyników. Nieistotny wynik analizy wariancji oznacza.

podstawie. WYNIKI ANALIZY WARIANCJI DLA OCENY KLIMATU ORGANIZACYJNEGO W RELACJI DO CZTERECH STYLÓW KOMUNIKOWANIA SIĘ PIELĘGNIAREK ORAZ TRZECH RODZAJÓW SZPITALI Wyszczególnienie Styl komunikowania się Szpital Interakcje SS 264.867 przy p < 0.12 1216.2. ale również na samego pracownika.własne.Wyniki badań komunikowania się nie ma istotnego związku z oceną poziomu braków klimatu organizacyjnego.67 df 3 2 6 MS 88. 3. Średni poziom oceny klimatu organizacyjnego dla szpitala klinicznego wynosi 40.08 i jest najwyższy spośród szpitali.794 p 0. Związek między stylami komunikacji a klimatem organizacyjnym w zakładach opieki zdrowotnej Na bazie studiów literaturowych trzeba stwierdzić.06 202.ankiet. F(2.3.17 874.79.507 0.wyników. średni poziom oceny klimatu organizacyjnego dla szpitala powiatowego wynosi 36.215) = 3.022 0. że dopasowanie stylów komunikowania się do klimatu organizacyjnego może wpłynąć pozytywnie nie tylko na organizację. zwracając uwagę na klimat aktualnie panujący i oczekiwany. TABELA 35. że ocena klimatu organizacyjnego różni się w zależności od szpitala.101 Ź r ó dło : opracowanie.56 i jest najniższy. Wynik dla szpitala jest istotny. Z tego powodu w dalszej części pracy przeanalizowano te zależności. To oznacza. a średni poziom oceny klimatu organizacyjnego dla szpitala wojewódzkiego wynosi 34.na.867 1.05. W pierwszej kolejności wykonano analizę wariancji w celu oceny klimatu organizacyjnego w relacji do czterech stylów komunikowania się pielęgniarek oraz trzech rodzajów szpitali.779 3.06 437. 113 .78 Wartość F 0.

08 WYKRES 5.292 przy p < 0.215) = 5. ŚREDNIA OCENA KLIMATU ORGANIZACYJNEGO A RODZAJ SZPITALA Ź r ó dło : opracowanie własne na podstawie wyników ankiet Następnie wykonano analizę wariancji dla poziomu braków w klimacie organizacyjnym w relacji do czterech stylów komunikowania się pielęgniarek oraz trzech rodzajów szpitali. F (2. 114 .28 Wartość F 1.006 0.79 40. Wynik dla szpitala jest istotny.014 5.54 1323.292 2.56 34 33 32 31 Kliniczny Powiatowy Szpital Wojewódzki 36.387 0. WYNIKI ANALIZY WARIANCJI DLA POZIOMU BRAKÓW W KLIMACIE ORGANIZACYJNYM W RELACJI DO CZTERECH STYLÓW KOMUNIKOWANIA SIĘ PIELĘGNIAREK ORAZ TRZECH RODZAJÓW SZPITALI Wyszczególnienie Styl komunikowania się Szpital Interakcje SS 760.63 2646.36 3115. że ocena poziomu braków klimatu organizacyjnego różni się w zależności od szpitala.077 p 0.057 Ź r ó dło : opracowanie własne na podstawie wyników ankiet.05. TABELA 36. To oznacza.66 df 3 2 6 MS 253.Wyniki badań 41 Średnia ocena klimatu organizacyjnego dla szpitala 40 39 38 37 36 35 34.18 519.

że jedynie czynnik zajmowane stanowisko wykazuje istotne różnice statystyczne. ŚREDNIA OCENA POZIOMU BRAKÓW W KLIMACIE ORGANIZACYJNYM A RODZAJ SZPITALA Ź r ó dło : opracowanie. Średni poziom oceny braków klimatu organizacyjnego dla szpitala powiatowego wynosi 17. Pozostałe czynniki demograficzne.38 15 12.3. a dla szpitala wojewódzkiego wynosi 22. nie różnią się nasileniem poszczególnych stylów komunikacji.własne. Wpływ czynników demograficznych na klimat organizacyjny i styl komunikacji pielęgniarek Przeanalizowano związek pomiędzy preferowanym stylem komunikacji a czynnikami demograficznymi.Wyniki badań 25 Średnia ocena poziomu braków w klimacie organizacyjnym dla szpitala 22.na.podstawie. We wszystkich tych przypadkach wyniki testu Kruskala-Wallisa nie są istotne statystycznie.90 i jest najniższy spośród szpitali. 115 .56 20 17.56 i jest najwyższy spośród szpitali. takie jak: wiek.3.wyników.ankiet Średni poziom oceny braków klimatu organizacyjnego dla szpitala klinicznego wynosi 12. W poniższej tabeli przedstawiono wyniki testu t-studenta ukazujące nasilenie poszczególnych stylów komunikacji ze względu na zajmowane stanowisko.38.90 10 5 0 Kliniczny Powiatowy Szpital Wojewódzki WYKRES 6. 3. wykształcenie. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono. staż w zawodzie.

wyników.78 Odchylenie standardowe 3.57 13.367 -2.47).42 13. że pielęgniarki zajmujące różne stanowiska różnią się nasileniem styli O i Z.079 2.516 4. 0.37.37.378 3.5168 4.6112 3.378 t 2.19). 116 .własne. Analiza tej tabeli pozwala zorientować się. − Pielęgniarki odcinkowe mają istotnie (t = 2. Wyniki testu t-studenta wskazują. ale nie ma wpływu na poziom stylu B i P.02) niższy poziom stylu Z (M = 11.podstawie.424 Istotność 0.19 13. niż pielęgniarki oddziałowe (M = 13. niż pielęgniarki oddziałowe (M = 13. Stanowisko zmienia styl otwarty-zamknięty (pielęgniarki odcinkowe preferują styl bardziej otwarty.Wyniki badań TABELA 37.opracowanie.019 0.02) wyższy poziom stylu O (M = 5. − Pielęgniarki odcinkowe mają istotnie (t = -2.424 -0.80 13.367 0. WYNIKI TESTU T-STUDENTA DOTYCZĄCE ZRÓŻNICOWANIA NASILENIA POSZCZEGÓLNYCH STYLÓW KOMUNIKACJI ZE WZGLĘDU NA ZAJMOWANE STANOWISKO Styl komuniowania się Styl O Styl Z Styl B Styl P Zajmowane stanowisko pielęgniarka odcinkowa pielęgniarka oddziałowa pielęgniarka odcinkowa pielęgniarka oddziałowa pielęgniarka odcinkowa pielęgniarka oddziałowa pielęgniarka odcinkowa pielęgniarka oddziałowa Średnia 15.47 11. 0.ankiet. W tych przypadkach wyniki testu są istotne statystycznie.21 13. która z grup osiąga najwyższe wyniki w tych dwóch stylach.na. a oddziałowe bardziej zamknięty).611 3.672 0.019 0.52 13.8).672 Ź r ó dło :.079 2.52).

Dyskusja i wnioski Rozdział 4. Wyniki. obdarzony wyobraźnią. że system wartości jest różnicowany na poziomie narodowym.opieki. Wskazują one. szczęście. Matthews. mądrość.zdrowotnej.. wolność. Health Workplaces and Teamwork For Healthcare Workers Need Public Engagement. Dyskusja Celem głównym pracy była identyfikacja czynników determinujących efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim oraz ich konsekwencje dla funkcjonowania zawodowego pielęgniarek w. potrzeba zdrowego. że pielęgniarki pracujące w różnych ZOZ-ach inaczej cenią takie wartości ostateczne.1. bezpieczeństwo rodziny. “Healthcare Papers” 2007.. pomocny.i. wyrozumiałość. 7. PWE. MacDonald-Rencz. s. czystość. zdolność. W pierwszej kolejności dokonano prezentacji systemu wartości pielęgniarek zatrudnionych w różnych rodzajach zakładów opieki zdrowotnej i wskazano różnice w zakresie uznawanych wartości ostatecznych i instrumentalnych. Warszawa 2000. S.zakładach. s. Dyskusja i wnioski 4.przyjaznegoaśrodowiskaapracy wazakładachaopiekiazdrowotnej. posłuszny oraz inaczej cenią wartości instrumentalne. prawdziwa przyjaźń. no. 64. poczucie własnej godności. 246 117 . MacDonald-Rencz. jak: wygodne życie. Hofstede. Jak słusznie zauważają S. które analizują czynniki determinujące efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim z perspektywy psychologicznej. że różnice te zauważone zostały już na poziomie organizacji o tym samym profilu. Na podstawie badań IBM oraz IRIC zauważono. 247 G. jakie uzyskała autorka pracy pozwalają stwierdzić. pozycja społeczna. jednakże nie znaleziono wyników badań. Zaprogramowanie umysłu.atoaczynniki mające ogromny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie w sektorze zdrowotnym246. Matthews i S. a nie organizacyjnym247. Starano się więc poszczególne elementy badań własnych skonfrontować z badaniami przeprowadzonymi w innych organizacjach. jak: ambitny. Autorka pracy oparła się na licznych opracowaniach literaturowych. 52. S. jak i efektywna współpracaawazespole. Kultury i organizacje.

stres i zdrowie. Uzasadnienie tego zjawiska należy upatrywać w problemie bezrobocia w małych miastach powiatowych. poczucia prestiżu i uznania społecznego (szpital jest często jednym z największych zakładów pracy) oraz utrudnionym dostępem do dalszej edukacji w tym zawodzie. ale również cenią one taką wartość jak zdolność. że te pielęgniarki będą pracowały w tym zawodzie. Wyniki istotne statystycznie wykazały. s. Poczucie własnej godności najwyżej oceniły osoby w wieku od 20 do30 lat. że przyczyn takiej sytuacji należy upatrywać w ustabilizowanej sytuacji życiowej i chęci zaspakajania swoich ambicji poprzez podnoszenie kwalifikacji. Warszawa 2000. nie zwracając uwagi na przeciwności249. s. Naukowe PWN. Poczucie własnej godności zostało najwyżej ocenione przez pielęgniarki w wieku 20-30 lat zatrudnionych w szpitalach klinicznych. Wsparcie społeczne powoduje. A. Cieślak. Zaprogramowanie umysłu. W przypadku kryterium wieku – istotnie statystyczne różnice zauważyć można w takich wartościach jak: ambitny. Kultury i organizacje. niskie zarobki czy też brak możliwości kształcenia. że grupa osób w wieku od 31 do 40 lat najwyżej ceni wartość ambitny. R. 83. dlatego tez preferują rozpoczęcie kariery zawodowej w szpitalach 248 249 G. Uważa się. że pielęgniarki dostrzegają znaczenie rangi szpitala. 118 . Analizując staż pracy wynik istotny statystycznie uzyskano dla wartości odpowiedzialność i jest najwyżej cenioną wartością dla osób ze stażem pracy 21-25 lat. Wydawać się może. w przedziale wiekowym 31-40 lat. PWE. R.Dyskusja i wnioski W przedmiotowym badaniu wybrano pięć najwyżej cenionych wartości. Eliasz. w: Wsparcie społeczne. Istotne różnice zaobserwowano również analizując poziom wykształcenia. poczucie własnej godności. Warszawa 2005. Cieślak. red. że wartość odpowiedzialność najbardziej widoczna staje się u pielęgniarki wraz z upływem wieku i stażu pracy. Sęk. Wsparcie społeczne a osobowość. Autorka przeprowadziła taką analizę i uzyskała wyniki istotne statystycznie. Pozycja społeczna jako wartość dostrzeżona została najwyraźniej przez pielęgniarki pracujące w szpitalu powiatowym i posiadające dyplom pielęgniarski. że w szpitalu powiatowym dla pielęgniarek najważniejsza jest pozycja społeczna. natomiast w szpitalu klinicznym poczucie własnej godności. Przy analizie badań przeprowadzonych przez Hofstede i IRIC zwrócono uwagę na dodatkowe kryteria – czynniki demograficzne – które mogą wpłynąć na wyniki badań248. tym poczucie odpowiedzialności u niej większe. 64. Można przypuszczać. Hofstede. natomiast osoby w wieku od 41 do 50 odpowiedzialność. Wartość ambitny najwyżej ceniona jest wśród pielęgniarek pracujących w szpitalu wojewódzkim. jak np. Wyd. Im bowiem pielęgniarka starsza i jej staż pracy dłuższy. Okazało się. odpowiedzialność. Zakłady opieki zdrowotnej powinny szczególną uwagę skupić na starszej wiekiem kadrze i zapewniać jej poczucie wartość pozycja społeczna. H. W szpitalu wojewódzkim najwyżej cenioną wartością jest ambitny.

77. wyd. który stwierdził. 48-53. 250 119 . s. Obłój252 i L. 2 zm. Świadomość podnoszenia swoich kwalifikacji ma także związek z efektywnością wykonywanej pracy przez pielęgniarki250. iż wyłącznie ten przedział wiekowy wykazuje największe predyspozycje w określaniu tych wymagań. Okazuje się zatem. Zaprogramowanie umysłu. 40. Nasuwa się zatem wniosek skierowany w stosunku do osób zarządzających placówką o zminimalizowanie i uproszczenie obecnie panujących przepisów i procedur. 2. 252 K. Istotą klimatu organizacyjnego są wspólne dla wszystkich wartości. M. wyd. I. s. Kultury i organizacje. natomiast oczekiwanego – wymagania. Cuber. s. Kierownicy znając wartości preferowane przez ich pracowników są w stanie trafnie sformułować misję organizacji. które mogłyby pozytywnie wpłynąć na zmiany w klimacie panującym w danej organizacji. że w wymiarze konformizm aktualny brak istotności statystycznej w szpitalach powiatowym i wojewódzkim spowodowany jest innymi kwestiami. „Problemy Pielęgniarstwa” 2008. Dobrowolska. że doświadczenie życiowe ma istotne znaczenie dla formułowania oczekiwań względem pracy zespołowej. Pielęgniarki chciałyby odgrywać rolę osoby opiekującej się pacjentem. tym większe jej oczekiwane wymagania. PWE. co. że przynależność do danego typu ZOZ-u różnicuje tylko jeden wymiar klimatu organizacyjnego aktualnego – konformizm.. Pielęgniarki w wieku pomiędzy 41-50 lat najwyżej oceniają oczekiwane wymagania. 251 G. Konformizm wskazuje na nadmierną biurokratyzację. Warszawa 2000. Im starsza wiekiem pielęgniarka. Kultura w organizacji. powoduje poczucie bezpieczeństwa. jak zauważają K. Warszawa 2008. Otrzymane wyniki badań klimatu organizacyjnego porównano do badań G. z którą nie zgadzają się pielęgniarki. staje się dumą dla pracowników. Chciałyby one czas poświęcony na procedury przeznaczyć na kontakt z pacjentem. Kozak. Identyfikacja kultur znanych firm. Hofsteda251. PWE. Naukowe PWN. Mianowicie. D. Obydwa te wymiary najwyżej oceniły pielęgniarki pracujące w szpitalu wojewódzkim.Dyskusja i wnioski klinicznych. Efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim uzależniona jest od panującego klimatu organizacyjnego. Wyniki badań wskazują. Hofstede. co pozwala na uproszczenie przepisów i procedur. 253 L. Zbiegień-Maciąg. nr 16. Wyd. s. szpitale te nie wszystkie jeszcze są skomputeryzowanie. W poszukiwanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Odnosząc się do badań IRIC można udzielić wskazówek. Warszawa 2007. Strategia organizacji. Z badań prezentowanych w niniejszej pracy wynika. Wrońska. że najważniejsza w organizacji jest „wspólnota codziennych praktyk”. 148. B. umożliwiających rozwój indywidualny i socjalny. sprzyja umiejętności dostosowania się do zmian. Zapotrzebowanie pielęgniarek i lekarzy na kształcenie podyplomowe z zakresu opieki nad pacjentem umierającym. M. a w dużej mierze stanowi podstawę do formułowania celów. Obłój. Putowski. Zbiegień-Maciąg253. co znalazło również potwierdzenie w oczekiwanych wymaganiach Przypuszcza się.

poprzez docenianie. iż powstała dysproporcja pomiędzy oczekiwanym a panującym klimatem organizacyjnym. “BMC Nursing” 2008. 257-264. red. Jak wykazano w części literaturowej niniejszej dysertacji. Griffiths. dodatkowe premie. iż istnieje duża dysproporcja pomiędzy aktualnie panującym a oczekiwanym klimatem organizacyjnym. Brak wykonywania zadań przez zespoły. Robinson. Mączyńskiego i S. Z badań wynika. P. Międzykulturowa percepcja przywództwa. a co za tym idzie zła organizacja pracy i brak współpracy z przełożonymi. Pielęgniarki tym samym wyznaczyły nowe spojrzenie na rolę kierownika w zarządzaniu zespołem pielęgniarskim. że osoby zajmujące kierownicze stanowiska w sposób istotny różnicują sposoby zachowań. wykazują niechęć do dzielenia się władzą z podwładnymi oraz przejawiają tendencję do autokratycznego stylu kierowania. w: Sukces w zarządzaniu. Walczuk. praca zespołowa pielęgniarek jest sumą wielu czynności (m. Witkowskiego256. s. że styl sprawowania władzy jest ściśle powiązany z procesem kierowania. Wrocław 2001. S. W tej sytuacji należy dążyć do poprawy relacji pomiędzy kadrą zarządzającą a pielęgniarkami w celu zlikwidowania istniejących różnic. opisanych przez J. „Problemy Pielęgniarstwa” 2009.in. a wyłącznie wszystkie wymiary klimatu organizacyjnego stanowią bodziec. 294-300. W odniesieniu do badań realizowanych w ramach międzynarodowego projektu GLOBE. która określa styl kierowania jako świadome oddziaływanie na pracowników w celu skłonienia ich do realizacji organizacyjnych celów. 1. Pielęgniarki pracujące w zespole oczekują innych mechanizmów motywowania ich do pracy254. Efektywność wykorzystania zasobów pielęgniarskich w lecznictwie stacjonarnym na Białorusi. związanych z opieką nad pacjentem). E. styl ten jest mocno zakorzeniony w systemie wartości polskich T. nr 17. s. Niestety. Matwiejczyk. 254 120 . T. S. motywację do lepszej. uznanie. Kożusznik. Problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne. okazuje się. Job Satisfaction Trends During Nurses’Early career. Murrells. efektywniejszej pracy. źródło swe znajduje w braku poprawnych relacji pomiędzy nimi a ich przełożonymi. Witkowski. że zachodzą istotne różnice pod względem preferowanego stylu kierowania w poszczególnych rodzajach zakładów opieki zdrowotnej oraz że klimat organizacyjny ma istotny wpływ na wybór stylu kierowania w danym zakładzie. Listwan. Witkowski. 255 H. wynikającą z zajmowanej przez nich pozycji w strukturze organizacji. może nieść konsekwencje zarówno w procesie efektywnego wykonywania zadań jak i jego jakości255. Piecewicz-Szczesna. biorąc także pod uwagę definicję B. Można jednie przypuszczać. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wyd. Mączyński. s. 256 J. Zwracając uwagę na fakt. Obserwując polskich kierowników zauważono. T. wyższe zarobki. dającej pełną satysfakcję pacjentowi.Dyskusja i wnioski Wyniki badań wskazują. 7:7. S. autorka pracy przeanalizowała znaczenie klimatu organizacyjnego i jego wpływu na styl kierowania. że akceptują oni nierówność między ludźmi.

Każdy z tych stylów ma pozytywne aspekty. nr 1. wśród pielęgniarek nie zauważa się znaczących różnic w wyborze stylu kierowania. Fryzeł259. w którym pracuje258. Z badań autorki wynika również. Z badań wynika.W. którą wykona będzie efektywna. że pielęgniarki tam pracujące takiego stylu oczekują. „Organizacja i Kierowanie” 1981. Dobrzyński. że pielęgniarki pracujące w różnych ZOZ-ach nie różnią się nasileniem poszczególnych stylów komunikacji. Jak pokazały badania własne. że osoby preferujące styl konsultatywny oceniają klimat organizacyjny istotnie niżej. co na poziom interpersonalny. Toruń 2004. TNOiK „Dom Organizatora”. ale również ukazuje potrzebę przynależności do grupy oraz nawiązywania związków emocjonalnych. który będzie stosował wszystkie trzy style kierowania. ale także kształtowanie pozytywnego klimatu emocjonalnego. 149. jednakże zauważa się nasilenie stylu autokratycznego w szpitalach powiatowych. Kolejnym problemem związanym z klimatem organizacyjnym jest styl komunikacji. Być może przyczyn takiej sytuacji należy szukać w mniejszej świadomości. Najczęściej funkcjonuje on jako jedyny szpital w regionie czy powiecie. która zajmowała się analizą tej zależności. Merrilla 257 258 Ibidem. s. i co za tym idzie. Nie mniej jednak pracownik oczekuje. będzie w stanie sprawić. Fryzeł. że pielęgniarka potrzebuje w swoim zawodzie przełożonego. Jednakże warto przyjrzeć się badaniom B. Nie mają one zresztą istotnego związku z oceną klimatu organizacyjnego. że wprawdzie preferowanym stylem kierowania jest styl demokratyczny. M. doskonalenie struktur organizacyjnych.Dyskusja i wnioski kierowników257. Polska). istotnym staje się nie tylko odpowiedni dobór osób na wyższe szczeble kierowania. s. badając przedsiębiorstwa w trzech krajach (Czechy. że praca. Uznać więc należy. że w celu zapewnienia sprawnego działania kierownictwa i całej organizacji. Może to potwierdzić tezę. w zależności od zaistniałych okoliczności. edukacji czy mniejszej skłonności do samodzielnego podejmowania ryzyka Styl kierowania w pracy zespołowej wpływa nie tylko na efektywność pracy. 14. Z badań autorki pracy wynika. styl zachowań komunikacyjnych. 259 B. Holandia. że kierownik określając własny styl musi dostosować swoje zachowanie do charakterystyki klimatu. Dobrzyński. których oddziaływania jest uzależnione od potrzeb i wymagań stawianych pielęgniarkom. jak zauważa M. 121 . że jego bezpośredni przełożony. Wynika stąd. a więc na tzw. Klimat organizacyjny jako regulator zachowania się ludzi. Zwróciła ona uwagę nie tyle na poziom komunikacji w organizacji. Należy mieć świadomość. Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa. niż osoby preferujące styl autokratyczny i demokratyczny. zwany przez D.

jak i pacjentem. Uznać więc należy. Mianowicie. 260 122 . Wynikają one ze specyfiki poszczególnych stanowisk. Krepcio. op. które wpływają na ich integrację z organizacją261. co może powodować dysharmonię kulturową.2009). że pielęgniarki wskazywały dobre relacje interpersonalne ze współpracownikami oraz zadowalający sposób motywowania. 263 Ph. stwierdzili. Opisywane przez nich style określają typy zachowań werbalnych i niewerbalnych w trakcie komunikacji.gov.ciap. który zmieni klimat na najlepszy i najskuteczniejszy dla danej organizacji. Make your style work for you. co w konsekwencji poprawi również komunikację w zespołach pracowniczych263. jak zauważa L. że w środowisku pielęgniarskim dominującym stylem komunikacji jest styl otwarty i bezpośredni. Shermont. 237. R. W takich przypadkach zaleca się wprowadzenie programu integracyjnego. The Impact of Culture Change on Nurse Retention. że zajmowane stanowisko wykazuje istotne różnice w nasileniu stylów komunikacji. W relacji z przełożonymi oczekują otwartości i bezpośredniości. 262 L. 36. Reida260 stylem społecznym. “Jurnal of Nursing Administration” 2006. które aktywnie słuchają ludzi. s. Personal styles and effective performance. no. D. pielęgniarka odcinkowa kontaktuje się bezpośrednio zarówno z personelem medycznym. Zbiegień-Maciąg. s. Barriers to Effective Clinical Decision Making in Nursing. Zawód ten wymaga szybkości w działaniu oraz zaangażowania i ścisłej współpracy z innymi. Zakłady opieki zdrowotnej to z reguły duże organizacje i. Chilton Book Company.nsv. 261 H. Aczkolwiek zaznaczają oni. że w szpitalu wojewódzkim są istotne różnice w sposobie komunikowania się lub – oceniając nawet dalej – braku komunikowania się. Przeprowadzając analizę wariancji dla oceny klimatu organizacyjnego i jego braków w relacji do stylów komunikowania i rodzajów szpitali okazało się. że pielęgniarki są osobami. Z badań przeprowadzonych przez autorkę wynika.12.Dyskusja i wnioski i R. Merrill. 15. z którą rozmawiamy. jako te czynniki. Shermont oraz D.. w obrębie tej samej organizacji mogą być obecne różne klimaty. Radnor Pa 1981. zdecydowanie usprawnia proces komunikacji. 407.au/hospolic/stvincents/1993/a04html (data dostępu 28. 6 www.cit. s.W. Krepcio. Reid. Zbiegień-Maciąg262. W przypadku pielęgniarki oddziałowej – komunikacja taka jest mniejsza Powstawanie barier D. na podstawie badań przeprowadzonych w szpitalach w Karolinie Północnej. W wyniku przeprowadzonych badań stwierdzono.health. s. Zarówno w otwartym jak i bezpośrednim najwyższe wyniki osiągnęły pielęgniarki odcinkowe. H. że znajomość własnego stylu oraz umiejętność rozpoznania i analiza stylu osoby. O’Reilly.

42-45..ażeatylkoatakieazespoły są w stanieaosiągnąćawysokąajakośćapracy naagruncieaorganizacyjnymaiaprzyczynić się do zwiększeniaaefektywnościawamiejscuapracy266. D. Spence Laschinger. s. iż podstawą efektywności zakładów opieki zdrowotnej pozostają wyniki ekonomiczne. 57. Oczywistym jest. które polega na umiejętnym udzielaniu informacji. Priest. jak każdy inny. Clements. Dlatego też zakłady te powinny być zainteresowane zmianą mechanizmów kierowania zespołami pracowniczymi. Przyjazny pacjentowi zakład opieki zdrowotnej to zakład otwarty.Dyskusja i wnioski komunikacyjnych między podwładnym a przełożonym może doprowadzić do braku satysfakcji z wykonywanej pracy i nieumiejętnością radzenia sobie w sytuacjach trudnych264. 266 D. 123 . ponieważ w gospodarce rynkowej jest to taki sam podmiot gospodarczy. kompetencjaaiaatmosferaawzajemnegoazaufania. że odgrywają one ogromną rolę. M. Efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim jest ważnym aspektem zarządzania w zakładach opieki zdrowotnej w Polsce. no 7. 265 B. Clements. s. nr 7. które w racjonalny sposób będą chronić pracowników oraz będą sprzyjać budowaniu zdrowego i bezpiecznego środowiska pracy. niezwykle istotnym faktem dla efektywnego kierowania zespołem jestajegoaintegralność. Jak twierdzi. 27. Building Healthy Workplaces: Time to Act on the Evidence. Rolą kadry zarządzającej zakładami opieki zdrowotnej jest zastosowanie takich narzędzi i metod. ale powinien także rozumieć istotę znaczenia mechanizmów kształtujących efektywność kierowania pracą zespołu. którymi on zarządza265. Effective Teamwork in Healthcare: Research and Reality. Chcąc więc osiągnąć zaplanowane cele rynkowe nie powinien on tylko zidentyfikować istniejące zagrożenia.K. zarówno pielęgniarek. Styl bezpośredni jest również istotny w relacjach z pacjentem. Współcześnie pacjent zwraca uwagę na informacje przekazywane od personelu medycznego. Buchelt. Jednym z głównych zadań stojących po stronie pielęgniarek to pewnego rodzaju „doradzanie” pacjentowi. który można rozpoznać już na etapie pierwszego kontaktu. gdzie niezbędna staje się umiejętność właściwej komunikacji. Jest to jednak bardzo specyficzne informowanie. 264 H. Dault M. „Problemy Zarządzania” 2008. “Healthcare Papers” 2007. 2007. zmuszone są do podejmowania stałych konsultacji z całym zespołem terapeutycznym. “Healthcare Papers”. Dlatego błędem jest powszechne mniemanie. s. nr 22. Zawód ten wymaga postawy otwartej. Uważaaon. Skuteczność i efektywność pracy zespołowej jest wynikiem wspólnych konsultacji i przemyśleń. A. Znaczenie kierowników liniowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie wybranych procesów realizowanych przez współczesne organizacje. na podstawie badań swoich oraz swojego zespołu. jak i ich przełożonego. jednakże nie mogą być interpretowane w oderwaniu od czynników psychologicznych. Od skuteczności kierownika zależy skuteczność osób. osoby w tym zawodzie nie pracują w samotności.

techniczne.Dyskusja i wnioski Otrzymane wyniki badań można wykorzystać w projektowaniu konkretnych narzędzi i systemów zarządzania. Transparentnie opisują swoje potrzeby i preferencje. polityczno-prawne). Badane pielęgniarki były osobami czynnymi zawodowo. styl komunikacji mogą przesądzać o pozycji konkurencyjnej zakładu. 2) zaprezentowanie modelu ukazującego mierniki efektywności zawodowej kierownika zespołu pielęgniarskiego. że osoby te oswoiły się z reformami w służbie zdrowia i realiami rynku. co należy ocenić pozytywnie. o pozycji rynkowej danego zakładu czy sytuacji finansowej. Trafnie przeprowadzona w tej części pracy identyfikacja czynników determinujących efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim może okazać się szczególnie ważna w dobie obecnych i przyszłych zmian. że efektywność zawodowa kierownika zespołu pielęgniarskiego odzwierciedla właśnie poniższy model. styl kierowania. 124 . Wpływają na nią zarówno czynniki egzogenne (ekonomiczne. Zatem były one świadkami i uczestnikami przemian gospodarczych w sektorze usług medycznych. problem efektywności kierowania zespołem pielęgniarskim nie może być rozpatrywać wyłącznie na gruncie czynników egzogennych. system wartości. świadczące m. Na bazie dotychczasowych rozważań skonstruowano klika spostrzeżeń natury ogólnej. 3) zdefiniowanie pojęcia ‘efektywny zespół pielęgniarski w zakładach opieki zdrowotnej’. trudniejsze w interpretacji. Poniżej zaprezentowano model ukazujący mierniki efektywności zawodowej kierownika zespołu pielęgniarskiego. że ef ek t yw n o ś ć k i e ro wan i a z es p o ł em p i el ę gn i ars k i m m a w ym i ar i n t e rd ys c yp l i n arn y . Zakłada on. Ważnym jest uświadomienie kadrze wyższego szczebla. Głównym celem przeprowadzonych badań było: 1) identyfikacja czynników determinujących efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim w zakładach opieki zdrowotnej i określenie ich znaczenia w ocenie pielęgniarek. modelu w kształtowaniu efektywnego funkcjonowania zakładów opieki zdrowotnej. że klimat organizacyjny. 4) wskazanie potencjalnych możliwości wykorzystania ww. Można również założyć. Poznały więc podstawowe kategorie ekonomiczne. Identyfikacja czynników determinujących efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim w zakładach opieki zdrowotnej skłania do wniosku. Jak już wcześniej podkreślano.in. technologiczne. Z tego powodu słuszne jest zaprezentowanie poniższego modelu uwzględniającego zestawienie tych czynników i ich wzajemne relacje. jak i czynniki endogenne (psychologiczne).

iż czynniki zewnętrzne i wewnętrzne wpływają na funkcjonowanie zawodowe pielęgniarek. co z kolei wpływa na jakość sprawowanej przez nie opieki. MODEL II – PIELĘGNIARSKIEGO MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ KIEROWNIKA ZESPOŁU Ź r ó dło : opracowanie własne Zaprezentowany powyżej m o d el m i ern i k ó w efek t ywn o ś ci z awo d o wej k i ero wn i k a z es p o ł u p i el ę gn i ars k i e go wskazuje. Różnorodność elementów zawartych w poszczególnych parametrach oceny skłania do znacznego uogólnienia definicji efektywnego zespołu pielęgniarskiego w zakładach opieki zdrowotnej. Przedstawiony materiał badawczy daje obraz efektywnego zespołu w zakładzie 125 . W konsekwencji zarówno jakość opieki pielęgniarskiej. jak i funkcjonowanie zawodowe pielęgniarek wpływa na efektywność zawodową kierownika zespołu pielęgniarskiego.Dyskusja i wnioski MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ KIEROWNIKA ZESPOŁU PIELĘGNIARSKIEGO Czynniki egzogenne ekonomiczne techniczne technologiczne polityczno-prawne Czynniki endogenne klimat organizacyjny styl kierowania styl wartości styl komunikacji Funkcjonowanie zawodowe pielęgniarek Jakość opieki pielęgniarskiej RYSUNEK 7.

418420. − zmiana dotychczasowego sposobu kierowania pracownikami niższego rzędu. 89. Stąd też nasuwają się wskazówki kierowane do kadry kierowniczej. że ef ek ty wn o ś ć k i ero w a n i a zes p o łe m p i el ę g n i a rs k i m w zakładach opieki zdrowotnej jest kombinacją czynników egzogennych oraz endogennych i ma charakter interdyscyplinarny. Nowak. 57 G. zarządzania konfliktem269. s. s. gdyż uwzględnia tylko wybrane czynniki. Oczywiście obraz ten jest fragmentaryczny.cit. Maslach. Efekt ten można uzyskać wprowadzając do pracy narzędzia controlingu271.B. 271 M. które mogą wpływać na poprawę stosunków interpersonalnych. nr 16. nr 22. Bartkowiak. a także przez partycypację czy też ograniczanie barier w komunikowaniu się272. M. Buchelt. 19. “Annual Review of Psychology” 2001. 268 267 126 . − podjęcie wspólnych działań w zakresie badania czynników wewnętrznych. s. Job Burnout. „Problemy Pielęgniarstwa” 2008. asertywności. nr 4. odporności na stres. Wprowadzenie tego typu działań zachęciłoby potencjalnych przeszłych pracowników do podjęcia pracy w tych zakładach. a także większego uznania poprzez eliminację nieefektywnej kontroli270. niezbędne staje się wprowadzenie specjalistycznych szkoleń w zakresie kultury obsługi. s. Leiter. Na podstawie dotychczasowych spostrzeżeń wynikających z treści teoretycznej dysertacji oraz na bazie przeprowadzonych badań wnioskuje się. Z. op. co z kolei znajduje odzwierciedlenie w jakości sprawowanej opieki. Szych. − prowadzenie edukacji pielęgniarek z zakresu oczekiwanego poziomu jakości opieki nad pacjentem. Controlingowe wsparcie usprawniania pracy menedżera oraz optymalizacja jej efektów. a mianowicie: − podjęcie działań na rzecz edukacji kadry kierowniczej w zakresie kształtowania czynników determinujących efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim oraz podkreślenia ich znaczenia w realizacji zadań267.Dyskusja i wnioski opieki zdrowotnej.P. zarządzania zmianą. Schaufeli. 269 C. które ułatwią planowanie funkcji personalnej i procesów zarządczych w tego typu organizacjach. „Przewodnik Menedżera Zdrowia”2002. 272 Ph.. Kunecka. poprzez spotkania formalne i nieformalne na różnych szczeblach kierowniczych268.cit. uwzględniającego wyższe kompetencje zawodowe. s. B. Zachowana równowaga pomiędzy tymi czynnikami pozwala na prawidłowe funkcjonowanie zawodowe pielęgniarek. W. op. mających wpływ na efektywność zespołów pracowniczych.. O’Reilly. 26. 270 D. „Problemy Zarządzania” 2008. nr 52. Nadmierna kontrola w zespole pielęgniarskim – patologia zarządzania. Stres i wypalenie zawodowe pracowników ochrony zdrowia w świetle wyników badań.

Dyskusja i wnioski Nowe ujęcie problemu efektywnego kierowania zespołem pielęgniarskim w zakładach opieki zdrowotnej wymaga obserwacji. rozwój i przetrwanie zakładów opieki zdrowotnej. Zmieniać się mogą jedynie mechanizmy i narzędzia kształtujące efektywność oraz czynniki egzogenne. nie tylko kadry kierowniczej niższego rzędu (oddziałowe). do zmiany spojrzenia na zagadnienie efektywności kierowania zespołem pielęgniarskim w zakresie szerszym – interdyscyplinarnym. Zaprezentowana koncepcja efektywności o charakterze interdyscyplinarnym budzi jednak u autorki pewne wątpliwości. Brak jasno określonej polityki państwa. specjalistyczny sprzęt medyczny czy odpowiednio przygotowana infrastruktura. 127 . ale także wprowadzenia zmian w kształtowaniu czynników endogennych i egzogennych. od których zależy wzrost. można się spodziewać. nie zawsze stają się priorytetem dla pielęgniarki bądź pacjenta. iż typowe atuty rynkowe. zjawisko to może mieć istotne konsekwencje na konkurencyjnym kształtowania rynku usług medycznych. Współcześnie powodzenie zakładów opieki zdrowotnej opiera się na odkrywaniu unikalnych wartości. Równie istotnym warunkiem jest zachowanie równowagi pomiędzy tymi czynnikami oraz mobilizacja wszystkich uczestników tego procesu. pomysły i reformy ukierunkowane na uzdrowienie systemu opieki zdrowotnej mogą spowodować zakłócenia w kontraktowaniu usług z NFZ-em. ale również kadry medycznej wyższego szczebla (kierowników zakładów opieki zdrowotnej). nie ponieważ dotychczasowe instrumenty efektywności mogą znaleźć odzwierciedlenia w oczekiwaniach i preferencjach pielęgniarek i pacjentów – głównych interesariuszy. Uzasadnione jest więc wskazanie innych czynników – wewnętrznych – determinujących efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim. Dopiero to pozwoli zakładom opieki zdrowotnej prawidłowo się rozwijać. Dodatkowo. Można założyć. niepewność jutra. że przedstawiony model efektywności w zakładach opieki zdrowotnej nie straci na swojej wartości. Biorąc jednak pod uwagę niezdecydowanie instytucji państwowych w zakresie kierunku reform. Uwzględnienie powyższych sugestii może pozwolić zakładom opieki zdrowotnej na poprawę aktualnej i przyszłej efektywności kierowania zespołem pielęgniarskim. gdyż ich poziom w różnych placówkach jest właściwie porównywalny. np.

7) Zaobserwowano istotne różnice w nasileniu poszczególnych stylów kierowania w różnych zakładach opieki zdrowotnej. 2) Dane socjodemograficzne takie jak: wiek. styl zarządzania. 8) Ocena klimatu organizacyjnego aktualnego i oczekiwanego jest istotnie różna w zależności od preferowanego stylu kierowania.Dyskusja i wnioski 4. 1) Zaobserwowano istotne różnice w zakresie uznawanych wartości pomiędzy pielęgniarkami pracującymi w różnych zakładach opieki zdrowotnej. sformułowano następujące wnioski. 10) Znajomość związków pomiędzy czynnikami wewnętrznymi (system wartości. natomiast oczekiwany w wymiarze wymagania. poziom wykształcenia wywierają wpływ na ocenę poszczególnych uznawanych wartości w grupie badanych pielęgniarek. 128 .2. 3) Występuje różnica pomiędzy oczekiwanym klimatem organizacyjnym i aktualnie panującym w badanych szpitalach. 5) Istnieje związek pomiędzy oczekiwanym klimatem organizacyjnym i aktualnie panującym a uznawanymi wartościami wśród pielęgniarek. jak również do jakości sprawowanej przez nie opieki. styl komunikacji) determinującymi efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim przez przełożonego przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania zawodowego pielęgniarek. staż pracy. Wnioski Na podstawie analizy statystycznej zebranego materiału badawczego oraz otrzymanych wyników badań. 4) Przynależność do danego typu zakładu opieki zdrowotnej różnicuje klimat organizacyjny aktualny w wymiarze konformizm. 9) Pielęgniarki zajmujące różne stanowiska istotnie różnią się nasileniem stylu komunikacji – otwartego i zamkniętego. klimat organizacyjny. 6) Występują istotne zależności pomiędzy uznawanymi wartościami w grupie pielęgniarek a poszczególnymi wymiarami klimatu organizacyjnego.

test POST-HOC Duncana. które nierozerwalnie związanie są z funkcjonowaniem zawodowym pielęgniarek oraz kształtują jakość wykonywanej pracy. które można zaliczyć do dwóch grup – endogennych (wewnętrzne) i egzogennych (zewnętrzne). Zastosowano następujące kwestionariusze ankiety: Diagnoza klimatu organizacyjnego. Dane socjodemograficzne takie jak: wiek. Skala wartości Roke’acha oraz metryczkę. Wyniki: Na podstawie przeprowadzonej analizy empirycznej zaobserwowano istotne różnice w zakresie uznawanych wartości pomiędzy pielęgniarkami pracującymi w różnych zakładach opieki zdrowotnej. poziom wykształcenia różnicują ocenę poszczególnych uznawanych wartości w grupie badanych pielęgniarek. że osoby od 31 do 40 lat najwyżej cenią 129 . styl kierowania. Celem dysertacji była identyfikacja czynników determinujących efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim oraz określenie ich znaczenia dla funkcjonowania zawodowego pielęgniarek w zakładach opieki zdrowotnej. takich jak: analiza wariancji. że na efektywność kierowania zespołem pracowniczym wpływa wiele czynników. Poruszono kwestie związane z funkcjonowaniem zakładów opieki zdrowotnej o różnym stopniu referencyjności. system wartości. natomiast w szpitalu klinicznym – poczucie własnej godności.Streszczenie Streszczenie W pracy dokonano prezentacji zawodu pielęgniarki i zespołu pielęgniarskiego oraz kierowania i jego efektywności. takich jak: klimat organizacyjny. Uwagę skupiono głównie na czynnikach wewnętrznych. Metody: Badanie ankietowe przeprowadzono na próbie 249 aktywnych zawodowo pielęgniarek. test KruskalaWallisa. w szpitalu wojewódzkim najwyżej ceniona wartość to ambitny. test t-studenta. Podkreślono. Styl kierowania. Twój styl komunikacji. Okazało się. Ocenie poddano wyodrębnione czynniki wewnętrzne. staż pracy. styl komunikacji. Analizy materiału empirycznego dokonano za pomocą wybranych metod statystycznych. współczynnik korelacji Spearmana. W szpitalu powiatowym dla pielęgniarek najważniejsza jest pozycja społeczna.

Istnieje związek pomiędzy oczekiwanym klimatem organizacyjnym i aktualnie panującym a uznawanymi wartościami przez pielęgniarki. Klimat organizacyjny jest najwyższej oceniany w szpitalu klinicznym. poczucie własnej godności od 20 do30 lat. tym wyższa ocena braków klimatu organizacyjnego. a odpowiedzialność jest najwyżej cenioną wartością dla osób ze stażem 21-25 lat. Osoby preferujące styl autokratyczny nie różnią się istotnie od żadnej z pozostałych grup. uprzejmość. Ocena konformizmu w szpitalu klinicznym jest istotnie niższa. Pielęgniarki odcinkowe mają istotnie wyższy poziom stylu O niż pielęgniarki oddziałowe oraz pielęgniarki odcinkowe mają istotnie niższy poziom stylu Z niż pielęgniarki oddziałowe. również im wyższa ocena wartości kochający. ekscytujące życie. Zaobserwowano istotne różnice nasilenia poszczególnych stylów kierowania w różnych zakładach opieki zdrowotnej. Klimat organizacyjny jest oceniany lepiej przez pielęgniarki preferujące styl demokratyczny. Pielęgniarki różnią się nasileniem stylu autokratycznego – najwyższe jest wśród pielęgniarek pracujących w ZOZ-ach powiatowych. 130 . Im bowiem pielęgniarka starsza i jej staż pracy dłuższy. wolność. Pozycja społeczna jako wartość najwyraźniej dostrzeżona została przez pielęgniarki posiadające dyplom pielęgniarski. Pielęgniarki w wieku pomiędzy 41-50 lat najwyżej oceniają oczekiwane wymagania (im starsza wiekiem pielęgniarka. natomiast oczekiwany w wymiarze wymagania. niż osoby preferujące styl demokratyczny. Występują różnice pomiędzy oczekiwanym klimatem organizacyjnym i aktualnie panującym w badanych szpitalach. niż osoby preferujące style autokratyczny i demokratyczny. od 41 do 50 odpowiedzialność.Streszczenie wartość ambitny. Ocena klimatu organizacyjnego i jego braków jest istotnie różna w zależności od preferowanego stylu kierowania. Występują istotne zależności pomiędzy uznawanymi wartościami w grupie pielęgniarek a poszczególnymi wymiarami klimatu organizacyjnego. Osoby preferujące styl konsultatywny oceniają klimat organizacyjny istotnie niżej. Przynależność do danego typu zakładu opieki zdrowotnej różnicuje klimat organizacyjny aktualny w wymiarze konformizm. Pielęgniarki zajmujące różne stanowiska istotnie różnią się nasileniem stylu komunikacji – otwartego i zamkniętego. Natomiast osoby preferujące styl konsultatywny widzą istotnie więcej braków w klimacie organizacyjnym. tym poczucie odpowiedzialności u niej większe. niż w pozostałych szpitalach. tym niższa jego ocena. a najsłabiej przez pielęgniarki preferujące styl konsultatywny. Obydwa te wymiary najwyżej oceniły pielęgniarki pracujące w szpitalu wojewódzkim. a najniżej w wojewódzkim. tym większe jej oczekiwane wymagania). Im wyższa ocena wartości zdolność.

131 . jak również do jakości sprawowanej przez nie opieki. styl zarządzania.Streszczenie Wnioski: Znajomość związków pomiędzy czynnikami wewnętrznymi (system wartości. klimat organizacyjny. przyczynia się do prawidłowego funkcjonowania zawodowego pielęgniarek. styl komunikacji) determinującymi efektywność kierowania zespołem pielęgniarskim przez przełożonego.

Tackled issues relating to the functioning of health care establishments of varying degrees of references. Kruskal–Wallis test. It appears that persons from 31 to 40 years up to value-the value of an ambitious. Your style of communication. Uses the following questionnaires survey: Diagnosis of organizational climate. while in the hospital clinical trial-a sense of its dignity. POST-HOC Duncan test. Stressed that the effectiveness of the management team of the staff affected by many factors. in a provincial hospital most appreciated value is ambitious. The socio-demographic data such as: age. Analysis of empirical material were made using selected statistical methods such as analysis of variance. correlation coefficient of Spearmana. style of management. level of education of significant assessment of the individual recognized values in a group of nurses. 41 to 50 of responsibility. The dissertation was the identification of the factors which determine the effectiveness of the management team of nursing team and their importance for the functioning of professional nurses in health care. Method: examination of the survey was conducted on a sample of 249 active professional nurses. test t-student. a sense 132 . a system of values. style of communication. which are inextricably linked with the operation of professional nurses and shape the quality of the work. the Scale of the value of the Roke'acha and socio-demographic data. Assessment have been distinguished domestic factors. Attention is focused mainly on internal factors such as: organizational climate .Abstrakt Abstrakt The work was made presentation of professional nurses and the nursing team and management and its effectiveness. style of management. length of service. Results: On the basis of an empirical analysis of the observed differences in the recognized values between those working in the various establishments of health care.. which can be classified as two groups: endogenous (internal) and exogenous bacteria (external). In the hospital by District farmers ' for nurses is the most important social position.

loving fathers and exciting life. There has been significant differences in the intensity of the management style in various establishments of health care. and expected-in terms of requirements. liberty. have substantially higher level than the style of the nursing branch and nurses have substantially lower level of the style of staple than nurses branch. Person outdoor prescriptive style does not differ materially from any of the other groups. contributes to the proper functioning of professional nurses. than those based on which style of democracy. the lower the score. Organizational climate is evaluated better by nurses based on which style of democracy. However. the highest is among nurses working in the county’s hospitals. courtesy. as well as the higher score values. Conclusions: Knowledge of the relationship between factors of internal (system values. the higher the score gap climate organization. The older age of the nurse. responsibility is up to a value for the people with an 21-25 years. as well as to the quality of the care 133 . Both of these dimensions of the highest rated of nurses working in provincial hospital. The higher the score value ability. Social position as a recognized was apparently by nurses holding the diploma of nursing. Membership of a particular type of plant health care varies the climate chart to current dimension-conformism. Organizational climate is the highest assessed in hospital clinical and lowest in the provincial hospital. Person outdoor advisory style assess the climate chart significantly less than those based on the prescriptive styles and democratic. a style of communication) that determine the effectiveness of the management team of nurses by his superior. Nurses are different the volume of the prescriptive style. and the least by nurses outdoor advisory style . persons based on which advisory style will see significantly more deficiencies in the organizational climate. the sense of responsibility in the larger. As a staple. Them as a nurse and her older years longer. Nurses involved in various positions substantially differ from the main style of communication: open and closed. organizational climate. currently ascendant and desired is substantially different depending on the preferred style of driving. Evaluation of conformism in a clinical trial is significantly lower than in other hospitals Nurses aged between 41-50 years most evaluate the expected requirements.Streszczenie of its dignity from 20 do30 years. There is a relationship between the expected organizational climate and currently reigning. Assessment of the organizational climate. management style. There are differences between the expected organizational climate and currently reigning in test hospitals. There are significant dependencies among the recognized values in a group of nurses and the various dimensions of the climate of the organization. the greater the expected requirements. recognized values by nurses.

... 115 134 ............... 36 RYSUNEK 3.................................................................. TRÓJCZŁONOWE UJĘCIE EFEKTYWNOŚCI PRACY ......................................................................................... 107 WYKRES 4.......................................................................... ŚREDNIA OCENA POZIOMU BRAKÓW W KLIMACIE ORGANIZACYJNYM A RODZAJ SZPITALA ................ PRZEBIEG PROCESU KOMUNIKACJI .................................. 49 RYSUNEK 6.. 49 RYSUNEK 5..... 125 WYKRES 1................................................................ PODZIAŁ CZYNNIKÓW ENDOGENNYCH – MODEL I............................................... MODEL II – MIERNIKI EFEKTYWNOŚCI ZAWODOWEJ KIEROWNIKA ZESPOŁU PIELĘGNIARSKIEGO ...................................... ŚREDNIA OCENA KLIMATU ORGANIZACYJNEGO A RODZAJ SZPITALA ................................................................................... 93 WYKRES 3............. ŚREDNIE WARTOŚCI KLIMATU ORGANIZACYJNEGO: IDEALNEGO I AKTUALNIE PANUJĄCEGO ....................... 77 RYSUNEK 7................................... 108 WYKRES 5...................................... EFEKTYWNOŚĆ ORGANIZACJI ...................................................... 114 WYKRES 6...... 35 RYSUNEK 2............... ŚREDNIA OCENA KLIMATU ORGANIZACYJNEGO A STYL KIEROWANIA ....... 42 RYSUNEK 4........................................ ŚREDNIA OCENA BRAKÓW W KLIMACIE ORGANIZACYJNYM A STYL KIEROWANIA ..........Spis rysunków i wykresów Spis rysunków i wykresów RYSUNEK 1........... CZYNNIKI DETERMINUJĄCE EFEKTYWNOŚĆ PRACY ................... 92 WYKRES 2................................ EFEKTYWNOŚĆ KOMUNIKACJI W ZALEŻNOŚCI OD FORMY PRZESYŁANIA I OTRZYMYWANIA INFORMACJI W ORGANIZACJI ......................... ŚREDNIE WARTOŚCI KLIMATU ORGANIZACYJNEGO W RÓŻNYCH RODZAJACH ZOZ-ÓW......................

................... ZESTAWIENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW KORELACJI SPEARMANA DLA SYSTEMU WARTOŚCI INSTRUMENTALNYCH I WYMIARÓW KLIMATU ORGANIZACYJNEGO W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ .................................. BADANIA PSYCHOLOGICZNE W ZAKRESIE EFEKTYWNEGO KIEROWANIA ............... KOMPLEKSOWA OCENA EFEKTYWNOŚCI PRACY .............. 43 TABELA 6....... STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOŚCI WG WYKSZTAŁCENIA ......... 103 135 ....... 91 TABELA 16............................................. POZYTYWNE I NEGATYWNE ZESTAWIENIE ODDZIAŁYWANIA KULTURY ORGANIZACYJNEJ ................. 88 TABELA 12.................. STRUKTURA ORGANIZACYJNA PUBLICZNYCH I NIEPUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ........... 77 TABELA 10.................. 12 TABELA 2.Spis tabel Spis tabel TABELA 1...................... KORZYŚCI UZYSKIWANE PRZEZ ORGANIZACJĘ I PRACOWNIKÓW W ZWIĄZKU ZE WZROSTEM EFEKTYWNOŚCI PRACY........... 45 TABELA 7...................................................................................................... WYNIKI TESTU KRUSKALA-WALLISA DLA KLIMATU ORGANIZACYJNEGO OSÓB O RÓŻNYM WIEKU ......................................... ZESTAWIENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW KORELACJI SPEARMANA DLA SYSTEMU WARTOŚCI INSTRUMENTALNYCH I KLIMATU ORGANIZACYJNEGO ... 96 TABELA 19............ WYNIKI ANALIZY WARIANCJI DLA POSZCZEGÓLNYCH KATEGORII KLIMATU ORGANIZACYJNEGO (OCENY AKTUALNE A) W RELACJI DO TRZECH RODZAJÓW SZPITALI ....................... 65 TABELA 9.................................................... 89 TABELA 15................ 88 TABELA 13........................................................... ZESTAWIENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW KORELACJI SPEARMANA DLA SYSTEMU WARTOŚCI OSTATECZNYCH I KLIMATU ORGANIZACYJNEGO .. STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOŚCI WG STAŻU W ZAWODZIE...... STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOŚCI WG RODZAJU OPIEKI ZDROWOTNEJ ............................... 98 TABELA 20.............. 89 TABELA 14...... 98 TABELA 21.............. POZIOMY REFERENCYJNE SZPITALI .............................................. 87 TABELA 11.... ZESTAWIENIE WSPÓŁCZYNNIKÓW KORELACJI SPEARMANA DLA SYSTEMU WARTOŚCI OSTATECZNYCH I POSZCZEGÓLNYCH WYMIARÓW KLIMATU ORGANIZACYJNEGO W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ ... TARYFIKATOR KWALIFIKACYJNY NA PIELĘGNIARSKIE STANOWISKA KIEROWNICZE 20 TABELA 3............................................................................................ 94 TABELA 18................................... 92 TABELA 17................................ 39 TABELA 5................ 99 TABELA 22............ PODZIAŁ CZYNNIKÓW DETERMINUJĄCYCH EFEKTYWNOŚĆ KIEROWANIA .. PORÓWNANIE TRADYCYJNEJ I WSPÓŁCZESNEJ ROLI PIELĘGNIARKI ......................... 100 TABELA 23.................................................... WYNIKI TESTU KRUSKALA-WALLISA DLA SYSTEMU WARTOŚCI OSTATECZNYCH I RODZAJU ZOZ-U (N = 249) .....................STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOŚCI WG WIEKU . STRUKTURA BADANEJ ZBIOROWOŚCI WG ZAJMOWANEGO STANOWISKA .................................................................................................. 101 TABELA 24........................................................... WYNIKI TESTU KRUSKALA-WALLISA DLA KLIMATU ORGANIZACYJNEGO OSÓB Z RÓŻNYCH ZOZ-ÓW ................... 63 TABELA 8..................................................................... WYNIKI TESTU KRUSKALA-WALLISA DLA SYSTEMU WARTOŚCI INSTRUMENTALNYCH I RODZAJU ZOZ-U (N = 249)................................. STATYSTYKI OPISOWE DLA KLIMATU ORGANIZACYJNEGO ........................... 37 TABELA 4..............................................

................ WYNIKI ANALIZY WARIANCJI DLA POZIOMU BRAKÓW W KLIMACIE ORGANIZACYJNYM W RELACJI DO CZTERECH STYLÓW KOMUNIKOWANIA SIĘ PIELĘGNIAREK ORAZ TRZECH RODZAJÓW SZPITALI ................................................. 108 TABELA 29................................................ 113 TABELA 36.................................................... WYNIKI ANALIZY WARIANCJI DLA OCENY KLIMATU ORGANIZACYJNEGO W RELACJI DO CZTERECH STYLÓW KOMUNIKOWANIA SIĘ PIELĘGNIAREK ORAZ TRZECH RODZAJÓW SZPITALI ................................ 116 136 ...... 112 TABELA 34.............. WYNIKI TESTU KRUSKALA-WALLISA – OCENA POSZCZEGÓLNYCH WARTOŚCI/CZYNNIKI DEMOGRAFICZNE .......... 111 TABELA 33.... 106 TABELA 27.............Spis tabel TABELA 25............................... 107 TABELA 28....................................... 114 TABELA 38........................ 111 TABELA 32.......................................................... WYNIKI TESTU KRUSKALA-WALLISA DOTYCZĄCE ZRÓŻNICOWANIA NASILENIA POSZCZEGÓLNYCH STYLÓW KIEROWANIA OSÓB PRACUJĄCYCH W RÓŻNYCH ZOZ-ACH (N = 249)....................................................................................... WYNIKI ANALIZY WARIANCJI DLA POZIOMU BRAKÓW W KLIMACIE ORGANIZACYJNYM W RELACJI DO TRZECH STYLÓW KIEROWANIA PREFEROWANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI ............................................. 109 TABELA 30..................................................................................... WYNIKI ANALIZY WARIANCJI DLA OCENY KLIMATU ORGANIZACYJNEGO W RELACJI DO CZTERECH STYLÓW KOMUNIKOWANIA SIĘ PIELĘGNIAREK ............................................................... WYNIKI TESTU KRUSKALA-WALLISA DOTYCZĄCE ZRÓŻNICOWANIA NASILENIA POSZCZEGÓLNYCH STYLÓW KOMUNIKACJI OSÓB PRACUJĄCYCH W RÓŻNYCH ZOZ-ACH (N = 249)........... WYNIKI ANALIZY WARIANCJI DLA OCENY KLIMATU ORGANIZACYJNEGO W RELACJI DO TRZECH STYLÓW KIEROWANIA PREFEROWANYCH PRZEZ PIELĘGNIARKI ............................... WYNIKI ANALIZY WARIANCJI DLA POZIOMU BRAKÓW W KLIMACIE ORGANIZACYJNYM W RELACJI DO CZTERECH STYLÓW KOMUNIKOWANIA SIĘ PIELĘGNIAREK ............................. WYNIKI TESTU T-STUDENTA DOTYCZĄCE ZRÓŻNICOWANIA NASILENIA POSZCZEGÓLNYCH STYLÓW KOMUNIKACJI ZE WZGLĘDU NA ZAJMOWANE STANOWISKO .................................................................................. 105 TABELA 26...... PROCENTOWANY ROZKŁAD WYBRANEGO STYLU KOMUNIKACJI .................. ZESTAWIENIE WYNIKÓW ANALIZY WARIANCJI ANOVA DLA KLIMATU ORGANIZACYJNEGO W ZALEŻNOŚCI OD WYBRANEGO STYLU KIEROWANIA W ZAKŁADACH OPIEKI ZDROWOTNEJ ........................ 109 TABELA 31................ 112 TABELA 35........................ PROCENTOWANY ROZKŁAD WYBRANEGO STYLU KIEROWANIA.................................................................

Organizacje. vol. Anderson M.A. Wybrane aspekty organizacyjne.. Adamiec M. Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. 11.D. 3 poszerz. Głowacka. 6. Wyd. Zarządzanie zasobami ludzkimi.. Poznań 2003. Armstrong M.. Warszawa 2004. no. Wyd.. C. Wyd. customer satisfaction and buying intensions in the privative hospital industry. Wyższa Szkoła Handlu i Rachunkowości. Mojs. 4. 4. w: Management of personnel education in health care. Metodologia badań psychologicznych. Bielski M. red. Bartkowiak G. 8. Kraków 2000. Diagnoza klimatu organizacyjnego panującego w środowisku pielęgniarskim. Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Katowice 2000. Podstawy teorii organizacji i zarządzania. Poznań 2008. Skuteczny kierownik – model i jego empiryczna weryfikacja. inspirator. nr 4. 7. Warszawa 1983. Stres i wypalenie zawodowe pracowników ochrony zdrowia w świetle wyników badań. PWE. “South African Journal of Business Management” 2004. Poznań 2008. “Scandinavian Journal of Caring Sciences” 2002. 12. Atwal A. 3.. Bielski M. prawne i psychologiczne. Borkowska S. Warszawa 1988... Wyd. wyd.. The relationships between service quality. Podstawy organizacji i zarządzania. Pielęgniarka w zespole pracowniczym.. nr 1.. Aktor. no. Poznań 2002. M. 10.H. Naukowe PWN. 5. Banaszyk P. Bartczak-Praszkowska M. Łódź 1997. Bajurna B. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Brooks B.. System motywowania w przedsiębiorstwie. procesy.. Uniwersytet Łódzki. 13. Do multidisciplinary integrated care pathway improve interprofessional collaboration?. Głowacka. 35. Bajurna B.. Boshoff C. Istota. kreator. 16. PWN.. “Nursing Economics” 2005. 2. Caldwell K... w: Szanse i bariery w ochronie zdrowia. Warszawa 1996. 15. Bartkowiak G. M. Wyd. Gray B.D. issue 4.. Wyd. Metody oceny efektów pracy kierowniczej.. red. Dedining Quality of Nursing Work Life. Brzeziński J. vol. Akademii Ekonomicznej w Katowicach. nr 6. 137 . Nurse – a professional working with the ill in the hospital.Spis źródeł Spis źródeł Bibliografia 1. Kożusznik B. Zarządzanie zasobami ludzkimi. Beck.. 16. Borkowska S. Doskonalmy sztukę komunikacji.. „Biuletyn OIPiP” 2004. „Pielęgniarstwo Polskie” 2007... Oficyna Ekonomiczna. 17. 9. Bajurna B. 14. E. struktury. 23. „Przewodnik Menedżera Zdrowia”2002.

Warszawa-Poznań 2001. B... Wyd. Pielęgniarka. Compis. Mariański. Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Rutka R. nr 56-57. Healthcare Papers no 7. Polska adaptacja Value Survey M. Brzozowski P. Zapotrzebowanie pielęgniarek i lekarzy na kształcenie podyplomowe z zakresu opieki nad pacjentem umierającym. Wyd.. D. Wyd.. 19. I. Drucker P. CurieSkłodowskiej. Ewolucja spojrzenia na zasoby ludzkie organizacji. Czermiński A. Cieślak R. nr 4. Dawca i biorca pielęgnowania. Apanowicz J. Skala wartości Rokeacha. 20. Mars Graf... 31.. Kodeksy etyki zawodowej pielęgniarek.. red. TNOiK „Dom Organizatora”... Warszawa 2005. Warszawa 2010.. Opracowanie skali wartości Schelera. Naukowe PWN. 24. Rudnicka L. w: Pielęgniarstwo. 138 . w: Wsparcie społeczne.. Organizacja ochrony zdrowia w Rzeczpospolitej Polsce w świetle obowiązującego ustawodawstwa. w: Profesjonalne zarządzanie kadrami w zakładach opieki zdrowotnej. Rokeacha. Dobska M. nr 2. Uniwersytetu M.. Kraków 1994.D. 27. E. Buchelt B.. 1: Podstawy teoretyczne działalności praktycznej pielęgniarki. Drucker P... Dobrzański K. 21... Czelej. Aspekty organizacyjno-ekonomiczne. w: Podstawy pielęgniarstwa. Dobrzyński M. 39. 1: Założenia teoretyczne. Wyd. Putowski M. nr 22. Wyd. Zarządzanie integralne samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Poznań 2003. Dobrowolska B.. Warszawa 1989. 38. Ciechaniewicz W. Lublin 2005. 23. Ślusarska. nr 1. Izdebski H. 35..F. 36. Sęk. 18.. „Merkuriusz Leszczyński” 2007. Kozak D.. t. Znaczenie kierowników liniowych w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie wybranych procesów realizowanych przez współczesne organizacje. Ćwiczenia. J. Warszawa 1999.. red.. Zarzycka. Praktyka zarządzania. M. Głowacka. Prawne IURIS.F. Warszawa 2008. H.. Dobska M. Cuber M.. Chmielewski D. Dobrowolska B. red. 30. 32. nr 16. Drucker P. Lekarskie PZWL. „Przegląd Pedagogiczny” 1993. 29. Klimat organizacyjny jako regulator zachowania się ludzi. Toruń 2001. Eliasz A.F. Wyd.. Dault M.. Effective Teamwork in Healthcare: Research and Reality.. Wsparcie społeczne a osobowość. „Problemy Zarządzania” 2008.. 37. Rogoziński K. Warszawa-Kraków 1994. PWN. Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik Nowoczesność.. Polska wersja testu wartości Rokeacha i jej teoretyczne podstawy. Czelej.. „Problemy Pielęgniarstwa” 2008. Ciechaniewicz W. nr 6. Lublin 1989. Cieślak. K. Społeczeństwo pokapitalistyczne. Wolters Kluwer. Zakład opieki zdrowotnej podstawowym ogniwem systemu. Dobski P. R. Clements D. w: Etyka w pracy pielęgniarskiej. Nogalski B. 22. Wyd. red. Wyd. „Menedżer Zdrowia” 2001. Warszawa 2006. Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej” 2001. Lublin 2002. Wrońska. 26. 2007. 25. t. Servqual metoda badania jakości świadczonych usług zdrowotnych. 33.Spis źródeł Brzozowski P. Brzozowski P. Dobrzański K. Czerska M. Wyd. W. Menedżer skuteczny. Durlik M. Zahradniczek. „Organizacja i Kierowanie” 1981. 34. Priest A. Naukowe PWN. Dercz M. Akademia Ekonomiczna w Krakowie. Zarządzanie organizacjami.. TQM zarządzanie przez jakość w zakładach opieki zdrowotnej. Wrońska I. Mojs. Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. Wyd. stres i zdrowie.... Ciechaniewicz.. 28.. red.

41. Poznań.D. Galicki. M.. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Kielce 2001. w: Profesjonalne zarządzanie kadrami w zakładach opieki zdrowotnej. Frączkiewicz-Wronka A. Głowacka M. Fryzeł B. 51. Konferencja międzynarodowa.. M. Wolters Kluwer.D. Głowacka M. Głowacka M. red. Konteksty zarządzania zasobami ludzkimi w procesie pracy. 49. Głowacka M. Głowacka M. Stachurski. Mojs. Rębała-Głowacka A. Poznań 2002.. Rogala-Pawelczyk. Wybrane wyniki mające wpływ na procedurę konkursową na stanowisko kierownicze. w: Zarządzanie zdrowiem publicznym w obliczu zagrożeń cywilizacyjnych. KubajkaPiotrowska.D.. Warszawa 2007.D.. Głowacka. red. Zarządzanie w ochronie zdrowia. Poznań 1998. Toruń 2004. Bogdańska-Bóll E..D. Głowacka. w: Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej..D. J. Wsparcie społeczne jako jeden z elementów efektywności zawodowej w realizacji podstawowych celów opieki zdrowotnej. Czepulis-Rutkowska Z. red. M. Głowacka M. Galicki.D. Doskonalenie kompetencji komunikacyjnych jako czynnik zwiększający efektywność pracy pielęgniarki. Mobilność organizacji wobec zmian. Wolters Kluwer. Uczelniane Akademii Medycznej. Mojs E. Warszawa 2009. red. Termedia.D.. nr 1. Termedia. 139 . Wyd. Zarządzanie finansami w zakładach opieki zdrowotnej. NRPiP. M. Poznań. 43. M. Wyd. Głowacka M. Poznań. Olek E. 2004. Wyd.. red. Wybrane konteksty teoretycznopraktyczne.. E. „Pielęgniarstwo Polskie” 1989. WSP. Zarządzanie w ochronie zdrowia. w: Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej.. Choroby cywilizacyjne. 5 popr. Warszawa 2010. 47. 48. Głowacka. J. red.. Zarządzanie publiczne w lokalnej polityce społecznej. Głowacka. M. Wolumin.D. 2004. M. Głowacka. Podstawy metodologii badań. Mojs E. Warszawa 12-13 maja 2009. Motywacja pozaekonomiczna w zarządzaniu zasobami ludzkimi w zakładzie opieki zdrowotnej.D. Głowacka M. Głowacka M. Miejskie.D. WSKiZ. 46. 42. w: Wizerunek pielęgniarki i położnej na tle nowych wyzwań w pielęgniarstwie polskim i europejskim. wyd.. Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej – wybrane zagadnienia ogólne. Poznań 1996. Warszawa 2009. Wyd.. Wyd. Wybrane aspekty organizacji i zarządzania zakładem opieki zdrowotnej.. Głowacka M.D. Wolters Kluwer.. 2004. 40. Głowacka M.Spis źródeł Dutkiewicz W. E Mojs.D. Warszawa 2002. Głowacka M. 50.D. G. Niektóre osobowościowe i sytuacyjne wyznaczniki efektywności zawodowej pielęgniarki. red. Mojs. M. nr 1.. 53. 54. 52. Galicki J. 45. E.D. 55.. „Przewodnik Menadżera Zdrowia” 2000. TNOiK „Dom Organizatora”. Czynniki inspirujące zmiany w procesie doskonalenia kadr szpitala. Gableta. w: Potencjał pracy w przedsiębiorstwie – kształtowanie i wykorzystanie... Warszawa 2009.D. w: Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Termedia. w: Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Zarządzanie personelem. Szkolenie krajowe w zakresie zarządzania opieką zdrowotną dla kadry kierowniczej średniego szczebla. Model kształcenia kadr pielęgniarskich w zakresie zarządzania. Wrocław 1998. w: Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej.D. CASE Fundacja Naukowa.. Głowacka.. Nowakowska I. Wybrane konteksty teoretyczno-praktyczne. J. Wyd. red. Kultura a konkurencyjność przedsiębiorstwa. red. Głowacka.. Poznań 2006. 56.D. Wybrane konteksty teoretycznopraktyczne.. Gableta M. Opieka zdrowotna w Polsce po reformie.D. 57.. Galinowska S. 44..

. Warszawa 2010. nr 4. 59. Wyd. Termedia. 78... Difin. WSHE. Sobkowski M. Głowacka. XIX. Caring and curing revisited: student nurses perceptions of nurses and physicians ethical stances. Hofstede G. Personel pielęgniarski w organizacji – ocena... Jaracz K. „Pielęgniarstwo Polskie” 2005.W. Ocena jakości opieki w aspekcie bólu pooperacyjnego z zastosowaniem polskiej wersji skali klinicznych wskaźników jakości postępowania z bólem pooperacyjnym. nr 1-2.. Łódź 2003.. 64. Warszawa 2001. 67. M. Hibner E.. 3.. Zarządzanie czynnikiem ludzkim w procesie pracy – geneza perspektywy badawczej.. technika. 61. Warszawa 2002. „Pielęgniarstwo Polskie” 2001. 71.. 60. Jacher W. nr 1. Grzywak-Kaczyńska M. Wyd. Jakość opieki pielęgniarskiej w świetle aktualnych badańprzegląd literatury... Katowice 1985. Jończyk J.. Wyd. Jagieła S. „Studia Pedagogiczne” 1970. Specyfika zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. Kamiński A.. “Journal of Advanced Nursing” 1999. 75.D. ABC a Wolters Kluwer business. 73. PWE. Uniwersytet Śląski. 69. Zarząd Główny PTP. 72. Badania marketingowe. Promocja. edukacja. Drygas P. Podstawy zarządzania organizacjami.. Juszczak K. „Zdrowie i Zarządzanie” 2001. Etos pielęgniarek a etyka zawodowa. nr 1-2 65. Baskat Marek Baumgart. nr 12. Jaracz K. Poznań 2004. „Polski Przegląd Nauk o Zdrowiu” 2008.Spis źródeł Głowacka M. t.. w: Socjologiczne mierniki efektywności pracy. 76.. nr 4. Instytut Wydawniczy PAX. Nowe wyzwania. 77. Kautsch M. Próba kategoryzacji. Wyd. Staniszewski R.. nr 4. „Antidotum” 2001. wyobrażenia i oczekiwania potencjalnych klientów placówek służby zdrowia w Polsce.D. 58. W. red. Problemy pielęgniarstwa. Warszawa 2000. Wybrane konteksty teoretyczno-praktyczne.. Wyd. „Antidotum – Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej” 2003. „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2004. procedura badawcza w pedagogice empirycznej. 70. Zarządzanie w systemie ochrony zdrowia. t.. Kultury i organizacje.. nr 5. Naukowe PWN. 66. Poznań 2006. Górna K. Jaracz K.. Warszawa 2002. w: Zarządzanie w opiece zdrowotnej. Motywowanie pracowników.. Jakubek E.. PWE. Prawne podstawy funkcjonowania zakładu opieki zdrowotnej.D. terapia. Warszawa 2008. Kapała W. „Pielęgniarstwo Polskie” 2004. Głowacka. Griffin R. Joudrey R. M. Kapała W. Wdowczyk K. Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Gough J. Kapała W. Metoda. w: Zmiany w ochronie zdrowia. Jakubiec J. Socjologiczne determinanty efektywności pracy.. w: Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej.. red. M. 68. red. 74. Sposoby ujmowania i pomiaru jakości życia. 63. Trud rozwoju.. Zaprogramowanie umysłu. Wybrane determinanty efektywności zarządzania personelem pielęgniarskim. 79. Zarządzanie zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej. Praca w zespole – źródło sił i konfliktów.. zarządzanie.. Jacher. Jagodziński A. Janku Z. 29. 62. Warszawa 1988. Rola systemów zapewniania jakości w tworzeniu kultury organizacyjnej zakładów opieki zdrowotnej. red. Kautsch... Metody i techniki. 140 . Spławska E. Drygas P. „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2005. Organizacja pracy a jakość usług medycznych. no. Kaczmarczyk S.

. Wybrane zagadnienia. w: Pielęgniarstwo wobec zagrożenia wartości – 100-lecie urodzin Hanny Chrzanowskiej. w: Zarządzanie. PWE. Wyd..Spis źródeł Kautsch M. Warszawa 2005. Wyd.. Koźmiński A. Konopacki W. 83. 100.C. Zakład Narodowy im. Kotarbiński T. Traktat o dobrej robocie. Warszawa. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Kownacki S. Fall. Oficyna Wydawnicza Instytutu Medycyny Pracy im. W. Uniwersytetu Warszawskiego. Zachowania człowieka w organizacji. Naukowe PWN.K. nr 9. Warszawa 2008. no. Wyd. Warszawa 1985. 92. Wiedza Powszechna.K. Piotrowski. PWE. Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania. Pielęgniarka oddziałowa w nowoczesnym szpitalu. „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2001. red. red.. Menedżment. A. Warszawa 2002. Piotrkowski.. w: Ekonomika i zarządzanie w opiece zdrowotnej. nr 2. W. 94. 96. Teoria i praktyka. Ossolińskich. PWE. Kieżun W. “International Journal for Quality in Health Care” 2004. Naukowo-Techniczne. Król H. W. Kotarbiński T. 101. Wyd. red. t. Statystyka. Wąc K. PWN. 1972. Kłosiński M. Statystyka dla studentów kierunków technicznych i przyrodniczych. Kostera M. Zarządzanie personelem.. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie. 4. Teoria i praktyka.. Piotrowski.... Gaweł G. Kędelski M. Warszawa 2003. J. 16. 90. Koper A. Zarządzanie od podstaw. 86. WSHiP. Kraków 2002. Warszawa 2003.. w: Zdrowie publiczne i zarządzanie. Zarządzanie. Kraków 2005.. Wyd. A.. 80.K. red. Organizacja pracy własnej. Wyd. Zarządzanie organizacją. A. Teoria i praktyka.. Wyd. 99. 88.. Warszawa 2000. Wiedza Powszechna. Nofera. Kostera M. Kownacki S.K. Krzakiewicz K.. Warszawa 1985... v. 89. 102. Zeszyty Naukowe Ochrony Zdrowia. Naukowe PWN. 82. ESA. Kierowanie zespołem pracowniczym. 97. Raport końcowy IBPM. Włodarczyk. Czelej.K. Kowal A. Psychologia zarządzania. Zarządzanie potencjałem społecznym organizacji.. Naworska B. 85.. Koźmiński. 103. Mielniczuk J. Lubowicz Z. Koronacki J. Kostera M. red. Kisielnicki J. Warszawa 1999. Abecadło praktyczności. Koźmiński A. Kopaliński W. Jamielniak D. Kierowanie zachowaniami organizacyjnymi. 95. w: Zarządzanie. Łódź 2001. 141 . 93. 104. 81. Warszawa 2001. Kraków 2004. Podstawy zarządzania. Hjortdahl P... Piotrkowski W.. Kożusznik B. Warszawa 1999. Poznań 2008... PWN. J. Zarządzanie zakładami opieki zdrowotnej. 87. Uwagi o problematyce i metodzie badań.. Warszawa 2007. 6. Zarządzanie.. Wyd. Wrocław 1969. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.. 91. Teoria i praktyka.. Wyd. w: Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej. Kożusznik B. Krzemień G. Koźmiński. Warszawa 2004. 2. Korzeniowski L... Hofoss D. Etos zawodu pielęgniarki i położnej. Warszawa 2002. Wyd. Szkice z zarządzania zasobami ludzkimi. Nosko. Lublin 2004. W.. 84. Materiały konferencyjne. red. Roeske-Słomka I. Wyd. Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. w: Zarządzanie. Krogstad U.. Wyd.. Poznań 1996. Akademickie i Profesjonalne. 98. Ksykiewicz-Dorota.. wyd. Wstęp do teorii organizacji. Koźmiński A.. Doctor and nurse perception of inter professional co-operation in hospitals.

R. Maslach C. Wyd. Lawthers A. Rychlicka A. red. Mączyński J. Poltext. CeDeWu. Walkowiak. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”. Kierowanie personelem w przedsiębiorstwie. 121. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. „Służba Zdrowia” 2001. Wyd. “Annual Review of Psychology” 2001.. red. w: Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej. ewolucja i znaczenie zarządzania kadrami. 7. t. 119. Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne. 111. Lewandowski.. a pacjentem w opiece zdrowotnej. Listwan. Warszawa 2004.. Szych Z.H. Komputery w badaniach doświadczalnych. Wyd. 108.. Lipińska-Grobelny. Organizacyjne zachowania człowieka. Lancaster J. Job Burnout. PWN. 107.B. Lublin 2004. Mendel. Uniwersytetu Łódzkiego. Czelej.. Matwiejczuk R. T. nr 3.. 114. 124. w: Współczesne wyzwania strukturalne i menadżerskie w ochronie zdrowia. T. 120.. “Journal of Hospice and Palliative Nursing” 2009. Leowski J. A Comparison of Stress Factors in Home and Inpatient Hospice Nurses. New directions in health – care reform: the role of nurse practitioners. w: Sukces w zarządzaniu. Lipińska-Grobelny A.. Witkowski S. Schaufeli W.. nr 4. Wrocław 1999. Public relations w ochronie zdrowia. red. Kierowanie w pielęgniarstwie.. 126. Pomiar jakości a menedżer ochrony zdrowia. Ordynator na rynku. Leiter M.. Prof. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Wyd... Znaczenie właściwej komunikacji między personelem medycznym. Kulikowski J. Witkowski. Olsztyńska Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania im. A. Problematyka zasobów i przekształceń. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Wyd. Motywowanie członków organizacji.. Problemy organizacyjno-zarządcze i psychospołeczne. Stępień W.. Mandecki M. nr 111. 123. Kryteria oceniające satysfakcję pacjentów z opieki pielęgniarskiej. Efektywność – próba interpretacji. Wyd. Nadmierna kontrola w zespole pielęgniarskim – patologia zarządzania. 106. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. 109..L. 115. Klimat organizacyjny a preferowane style komunikowania się w środowisku pracy. Wyd. Wrocław 2001. Marcinkowska U. S. R. 118. Warszawa 2002. Kraków 2000. Ochrona zdrowia w gospodarce rynkowej. no. Ryś A..L.. 112.. Kulczycka K.. nr 52. Listwan. Kunecka D. WSZMiZ. Warszawa 1995. Matthews S. Międzykulturowa percepcja przywództwa. Onega L. „Zdrowie i Zarządzanie” 1999.. Leszno 2001. Health Workplaces and Teamwork For Healthcare Workers Need Public Engagement.. Lichtarski J. T. Łódź 2007. Łucewicz J. Rola pielęgniarek w zarządzaniu usługami zdrowotnymi. A. Kotarbińskiego. w: Teoretyczne podstawy nauki o organizacji i zarządzaniu. T. 116. 11.Spis źródeł 105. Kunecka D.. w: Klimat organizacyjny i jego konsekwencje dla funkcjonowania zawodowego pracowników. 1. 117. red. Kukowska M. C. „Przegląd Organizacji” 2000. Lancaster W. BECK. Warszawa 1993. Wrocław 1997.. “Healthcare Papers” 2007. nr 48. no. Wyd. 125. Przedmiot. “Journal of Business Research“ 2000. w: Zarządzanie kadrami. nr 1.. Wyd. 122. 110. „Pielęgniarstwo XXI wieku” 2005. red.. Lenartowicz H. Louart P. 113. nr 16.G. Lasota M.. Olsztyn 2010.P.... „Problemy Pielęgniarstwa” 2008. 142 .. MacDonald-Rencz S. Ksykiewicz-Dorota. red. Martens M. „Zdrowie Publiczne” 2001. Listwan T. nr 11..

Griffiths P. Robinson S.. Możdżonek M. Pieter J. Reid R. 146. CeDeWu. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Sobol.M. Oleksyn T. nr 22.. Verlang Dashoefer. Statystyka matematyczna. Wyd. Wyd. 133. Wybrane aspekty komunikacji pielęgniarka-zespół terapeutyczny. 136. Pęcińska T. Wyd. E. Wyd. 143 .. Strategie zarządzania.Spis źródeł 127.. Polakowska M. Nowak M.. Psychologia dążeń ludzkich. Polkowski K.. 152. Kirkham S. 140. 145. Metodyka pisania prac doktorskich. Job Satisfaction Trends During Nurses’Early career. Matwiejczyk T. Warszawa 2002. 149. Prawne aspekty działalności medycznej. Teamwork in Healthcare: Promoting Effective Teamwork in Healthcare in Canada. red. 129.. Pęcińska T. Warszawa 1980. McNulty B. Radnor Pa 1981.. Teoria i praktyka. Murrells T. Łysiak M. Jakość w zarządzaniu bankiem. Wyd. Warszawa 2005. Lekarskie PZWL. 150.. Obuchowski K. Warszawa 2002. Metody badań socjologicznych.. CeDeWu. nr 2.. Warszawa 2002. 2 zm. Warszawa 2007. Mendel T. Łysiak M. Wyd. Collins.. 141. 130. 134. Canadian Health Services Research Foundation. Peszko A. Zarządzanie przez jakość w usługach zdrowotnych. Warszawa 2002. Praca i płaca w zarządzaniu.. Zysk i S-ka. Żak. Wyd. S. al. PWN.. Oandasan I. Controlingowe wsparcie usprawniania pracy menedżera oraz optymalizacja jej efektów.W... Prawne aspekty działalności medycznej.. Chapman V. PWN. 139. Nowy słownik języka polskiego.. Wyd.. Parker. w: Propedeutyka pielęgniarstwa. et. Personal styles and effective performance. red. „Antidotum” 2001. Bauman T. Międzynarodowa Szkoła Zarządzania.. Obłój K.. Pilch T.. Penc J. Wyd. 7:7. Clark J.. PWN. 132. Walczuk E. Style kierowania i zarządzania. Agencja Wydawnicza Placet. „Problemy Pielęgniarstwa” 2009. 131. Warszawa 2000... Wyd. 138. PWE. AGH. 144. 135. Canada 2006. 2. cz. Warszawa 2003. 2001. nr 17.. Ostrowska K. E. w: Jakość w banku w praktyce i teorii zarządzania. 4. nr 10. Żak. Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem. Verlang Dashoefer.... Warszawa 1965. 137. 147. red. Zarys metodologii pracy naukowej. Opolska K. Hill D. Zasady badań pedagogicznych. Mojs E. 151.. Perspektywiczne myślenie. systemowe działanie. 153. Galaktyka potrzeb. Wyd.. Opolski K.. Make your style work for you. Zakład opieki zdrowotnej w praktyce. Pilch T.. “BMC Nursing” 2008. Warszawa1989. „Problemy Zarządzania” 2008... Partycypacja w zarządzaniu współczesnymi organizacjami. 143. S. Poznań 2000. PWN. wyd. Kraków 2004. Warszawa 1995. Dykowska G. Warszawa 1975.. Pielęgniarstwo. Pawłowski Z. wyd.. Zakład opieki zdrowotnej w praktyce. Rubikon. Opolski. Strategia organizacji. 3. Komunikacja w marketingu. Merrill D. K. Difin.. Chilton Book Company. W poszukiwaniu wartości. Mroziewski M. Warszawa 2001. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.. Mendel T. Zasady badań pedagogicznych. Kraków 2002. Przybylski W.. 128. Strategie ilościowe i jakościowe... red. W poszukiwanie trwałej przewagi konkurencyjnej. Efektywność wykorzystania zasobów pielęgniarskich w lecznictwie stacjonarnym na Białorusi. Poznań 2002. Poznań 2004. 148. 142. cz. Warszawa. Raiman J.. Piecewicz-Szczesna H. „Pielęgniarstwo Polskie” 2006. Nowak..

166. Podstawy zarządzania opieka zdrowotną. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej.. Naczelna Izba Pielęgniarek i Położnych. Termedia. Warszawa 2005. Zahradniczek. 2007. Proces komunikowania na stanowiskach pracy. Beck. Warszawa 2008. Lublin 2005. Przewodnik encyklopedyczny dla pielęgniarek. red. Wyd. Sikorski Cz.. Warszawa 2002. Sajkiewicz A. Lekarze i pielęgniarki: każdy sobie. A. 158. System zarządzania jakością w zakładach opieki zdrowotnej zgodny z normą ISO 9001:2000. Warszawa 1996.. PWE. Pielęgniarka i położna w systemie opieki zdrowotnej. w: Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania. w: Zarządzanie w pielęgniarstwie. Rogala-Pawelczyk G. 174. „British Medical Journal”2000.. J. Shortell S. Ratyński W. Górajek-Jóźwik. Ksykiewicz-Dorota.P. “Healthcare Papers”. Czelej. 162. Zakład Narodowy im. 159... w: Zarządzanie w pielęgniarstwie. Spence Laschinger H. G. Ekonomika pracy. Wyd... Wierzbicka U. Brache A. Agencja Wydawnicza Placet. Wybrane konteksty teoretyczno-praktyczne.. 155. w: Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej.H. Zachowania ludzi w organizacji. Prewencja wykroczeń zawodowych. Głowacka. 167. red.P. Rogala-Pawelczyk G. Stanisz A. nr 7.. Wyd. Kraków 2001. W. Motywowanie i efektywność zespołu. w: Zarządzanie w pielęgniarstwie. 160. T.. Warszawa 2004. Styczno E.Spis źródeł 154. Pielęgniarka w opiece nad zdrowiem. Shermont H. Tokarski. PWN. Wyd. red. Mała encyklopedia prakseologii i teorii organizacji. Komunikowanie się w relacjach pielęgniarka-pacjent oraz we współpracy zespołowej. Salvage J. Ksykiewicz-Dorota. s. Robbins S.. Śpiewankiewicz J. nr 10. red. 164. Warszawa 2000.. Wyd.. Z. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius.. Warszawa 1999. w: K. M. kierowanie.K. no. Prace magisterskie z psychologii i pedagogiki. Czelej. Kaluzny A. 175. J. Warszawa 1971. 176. Smolbik-Jęczmień A.. Skrzypek E. 163. Building Healthy Workplaces: Time to Act on the Evidence. Podnoszenie efektywności organizacji. w: Zarządzanie pracą. K. Lekarskie PZWL. Zysk i S-ka.D. Pielęgniarstwo.. Warszawa 2004. 157. 161. 248. 156.M. nr 11. Funkcje kierownicze.. Sierpińska L. Ratyński. 165. Widzowska-Czekajska. Poltext. Rogala-Pawelczyk. “Jurnal of Nursing Administration” 2006. WSiP. Sajkiewicz A. red. 177. Wyd. red. Rummler G.. Lekarskie PZWL. Poznańska S. Podstawy statystyki dla prowadzących badania naukowe. Rogala-Pawelczyk G. Lublin 2002. red. 168.. Postępowanie rzecznika odpowiedzialności zawodowej. 171. Zahradniczek. Zasady zachowania w organizacji. w: Pielęgniarstwo. 172. Warszawa 1984. Warszawa 1981. C. red.. Zasoby ludzkie w firmie. PWN. Poznań 2004. Lekarskie PZWL. Słownik wyrazów obcych. 144 . Poznańska S. ekonomika. 36.D. Wyd. red. A.. Warszawa 2001. Pszczołowski T. w: Odpowiedzialność zawodowa pielęgniarek i położnych. The Impact of Culture Change on Nurse Retention. Krepcio D. Jasiński. Wyd. Poznań 2001.A. Wyd. PWN. 170. Badania i ocena efektywności pracy. Zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Wrocław 1978.. red. Wyd. Organizacja. Lublin 2005. Ksykiewicz-Dorota. Ossolińskich. 169. Czelej. Style zarządzania... „Medycyna Praktyczna” 1999. A. 173. Jakość i efektywność. Skorny Z. Lublin 2005. Sobkowski M...

..M.. Adam Marszałek. 145 . „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2002. Koncepcje funkcje. Kierowanie.. Gilbert D. Stankiewicz J... Organizacja zespołów ludzkich. Stanisz A. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”. Tyrała P. S. Systemy zdrowotne. Rogala-Pawelczyk G. 181. Kultura w organizacji. Kraków 2001. Howard J. i uzup. Kierowanie. Wankel H. 192. Sztumski J. Zobro M. Wedera W.. w: Mała encyklopedia ekonomiczna. Zachowania organizacyjne w procesach zarządzania.. „Pielęgniarstwo Polskie” 2004. Naukowe PWN.. Ziembiński Z. J. Kraków 1998. 193. Ars boni et aequi. 179. Czupryna. 2. Podstawy kierowania przedsiębiorstwem. 189. Kulczycka K. 2. w: Nowoczesne zarządzanie zakładem opieki zdrowotnej. Szczupaczyński J.. Tokarski S.... Zbiegień-Maciąg L. Wyd. 180. Wyd. Warszawa 1974. Rola skutecznej komunikacji w procesie zarządzania organizacją. 6 zm.... Warszawa 2001. Schreyogg G. t. Sundin-Huard D.. Naukowe Śląsk. Podstawy zarządzania i kierowania ludźmi w organizacji. Toruń 2002. Poździoch S. nr 1-2. Zarządzanie.. Stychno E.. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius. nr 9. Oxford 2002. przykłady.R.. A. Wstęp do metod i technik badań społecznych. Studium polityki zdrowotnej. „Antidotum” 2004.. Radcliffe Medical Press. Pielęgniarki pracują zespołowo. Komunikowanie się w organizacji. Wrocław 1999. Warszawa 2008. B. Stoner J. Wrocław 1995.. 1: Statystyki podstawowe. Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej. Jakość opieki zdrowotnej. 200. Elementy socjologii. Stoner J. C.Spis źródeł 178. StatSoft Polska. 190.... red.R. Zarys problematyki. Kraków 2001. Sulmicki P. 183. t. Wolny M. Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wyd. Samoocena efektywności kierowania w zakładach opieki zdrowotnej. 188.. 195. wyd. 191. no. Zahradniczek K. Międzynarodowa Szkoła Menadżerów. Reforma opieki zdrowotnej w Polsce.. red. Rybicki. Kraków 2006. Astrum. Warszawa 1982. 198. Wstęp do teorii organizacji i kierowania. Włodarczyk C. Wyd. wyd. 7... 34. 194. Freeman E. „Magazyn Pielęgniarki i Położnej” 2002. Ekonomiczna efektywność. 182... nr 6. Wyd. Nogalski. w: Zdrowie publiczne. PWE. Poznań 1983. TNOiK „Dom Organizatora”.. 197. Subject positious theory – its application to understanding collaboration (and confrontation) in critical care. Competency in healthcare: a practical guide to competency frameworks. “Journal of Advanced Nursing” 2001. Wyd. wyd. nr 2. Identyfikacja kultur znanych firm. Przystępny kurs statystyki z zastosowaniem STATISTICA PL na przykładach z medycyny. A. Warszawa 2001. Poździoch. Stefańska W. 186. Podręcznik dla słuchaczy studiów podyplomowych. Naukowe PWN. Steinmann H. Szczerbińska K. Warszawa 2005. 184. PWE. Podstawowe zadania współczesnej pielęgniarki w opiece zdrowotnej. 185. Toruń 2003. 199. 187..A. Chwile prawdy. Gillies A. Zieleniewski J. Włodarczyk. Włodarczyk C. „Przewodnik Menedżera Zdrowia” 2001. Storey L. Ryś. 196. Funkcje zawodowe i standardy pracy pielęgniarek. PWN. Katowice 2005..

Akty prawne 1.pl/artykul. zm.10.. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2003 r.pl (data dostępu 15. 2.. 6. Poznań 14.au/hospolic/stvincents/1993/a04html (data dostępu 28. Janus B. Canberra 2002. poz.2005. poz.. Źródła internetowe 1. http: //www..extract (data dostępu 18.com/content/320/7241/1021. zm. Pompli A.awans.U. w sprawie kształcenia podyplomowego pielęgniarek i położnych – Dz.08 2008). Quality of Working Life for Nurses.oswiata.php?idartykul_rodzaj = 85&idartykul = 442 (data dostępu 15.U. zm. Włodarczyk C. poz... referat na konferencję Kompetencje pielęgniarek i położnych a odpowiedzialność moralno zawodowa. Pojęcie i koncepcje wartości.U. 7. O’Reilly Ph. 3. nr 210. 408 z późn.2008).health. poz. Poznań 1995.U.emedyk. Commonwealth Dept of Health and Ageing. organizowaną przez OIPiP. zm. Getting health professionals to work together. 1923.U.nsv. 2. Barriers to Effective Clinical Decision Making in Nursing. Lesicki M.pl/ (data dostępu 12. Ellis N. nr 91.wikipedia. Ustawa z dnia 23. poz. Materiały konferencyjne. Samodzielny zakład opieki zdrowotnej w perspektywie polityki zdrowotnej. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 maja 2007 r. 8. Ustawa z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej – Dz. 537. Biuro Wielkopolskiej Unii Opieki Zdrowotnej. 3. 708.12. nr 5. 391. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r.06.2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia – Dz. 300. http://www.org.bmj. Przyszłość pielęgniarstwa – aktywne uczestnictwo w leczeniu i zarządzaniu. nr 30. w których może być prowadzona specjalizacja i kursy kwalifikacyjne.U. 4.ciap. Ustawa z dnia 5 lipca 1996 roku o zawodach pielęgniarki i położnej – Dz. 56 z późn. oraz ramowych programów specjalizacji dla pielęgniarek i położnych – Dz. poz. www. nr 91.2009). Efektywność organizacji. 2.04. nr 82.U.01.U. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – Dz. poz.. w: Samodzielne zakłady opieki zdrowotnej. Danes C.org. poz.2009) 146 . 4. Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 stycznia 2000 roku w sprawie nadania statutu Ministerstwu Zdrowia – Dz. Dylematy etyczne w pracy pielęgniarki – model podejmowania decyzji. www. http://www. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy i zakresu jej stosowania z dnia 7 listopada 2007 roku – Dz. 5. nr 45. 9.U.gov.. Kapała W.2009). 410 z późn.Spis źródeł Inne 1. w sprawie wykazu dziedzin pielęgniarstwa oraz dziedzin mających zastosowanie w ochronie zdrowia. 5. 3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 29 marca 1999 roku w sprawie kwalifikacji wymaganych od pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk pracy w zakładzie opieki zdrowotnej – Dz.07. 2135 z późn. nr 197. nr 102.

w jakim pracownicy czują. DIAGNOZA KLIMATU ORGANIZACYJNEGO W każdym z siedmiu podanych niżej wymiarów „klimatu organizacyjnego” umieść literę A nad numerem skali. niż ignorowani. procedur. zamiast wykonywać swoją pracę tak. Nacisk organizacji na jakość wykonania i produkcji. stopień. do którego pracownicy mają poczucie. Istnieją bardzo niskie standardy w organizacji (zespole) Standardy są bardzo wysokie i stymulujące pracowników 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 4. który według Twojej opinii powinien odpowiadać stanowi idealnemu organizacji (zespołu) w tym wymiarze. WYMAGANIA. ODPOWIEDZIALNOŚĆ. KONFORMIZM. przepisów i sposobów. 1. krytykowani lub karani. karani lub krytykowani Członkowie organizacji (zespołu) są doceniani i doceniani i nagradzani 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 147 . że są w organizacji (zespole) raczej nagradzani i uznawani za swoja pracę. w jakim pracownicy czują. oraz literę I nad numerem. stopień. Poczucie. Członkowie organizacji (zespołu) są ignorowani. że istnieje wiele zasad. że istnieje wiele wymuszonych z zewnątrz ograniczeń w instytucji czy zespole. NAGRODY. Konformizm nie jest charakterystyczny dla (zespołu) 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Konformizm jest bardzo charakterystyczny dla organizacji (zespołu) 2. gdy coś im się nie powiedzie. do którego pracownicy mają poczucie. jak uważają za stosowne.Załącznik 1 Załącznik 1. którym muszą się poddawać. Członkowie zespołu (organizacji) są osobiście odpowiedzialni za wykonanie przydzielonych im zadań. że mogą samodzielnie decydować i rozwiązywać problemy bez uzgodnienia każdego kroku z kierownictwem. że organizacja ustala im ambitne zadania i zachęca do ich podejmowania. Stopień. Organizacja (zespół) jest pozbawiona jakiejkolwiek odpowiedzialności W organizacji (zespole) kładzie się ogromny nacisk na indywidualną odpowiedzialność 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 3. który według Twojej oceny odpowiada obecnemu stanowi organizacji (zespołu). stopień.

ciepła atmosfera są charakterystyczne dla organizacji (zespołu) 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 7. że w zespole przeważają dobre stosunki. KIEROWANIE. a cele jasno określone w przeciwieństwie do dezorganizacji. Członkowie organizacji (zespołu) dobrowolnie akceptują kierownictwo i wskazówki fachowców. W organizacji (zespole) brakuje ciepła i poparcia dla jej członków Dobry nastrój. ZORGANIZOWANIE. że działania organizacji (zespołu) są dobrze zorganizowane. zamieszania itp. chaotyczna 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 Organizacja (zespół) jest dobrze zorganizowana. Organizacja (zespół) jest niezorganizowana. członkowie potrafią przejąć role kierownicze i są popierani przez pozostałych członków zespołu. Poczucie. jeśli zachodzi potrzeba kierowania. ma jasno określone cele 6. że pracownicy ufają sobie nawzajem i udzielają sobie poparcia. POCZUCIE CIEPŁA I POPARCIA. że przyjaźń jest w organizacji (zespole) wartością cenioną. kierowanie jest oparte na wysokich kompetencjach zawodowych. Kierowanie nie jest nagradzane. poparcie.Załącznik 1 5. członkowie organizacji (zespołu) dominują lub są oporni wobec kierowania Członkowie organizacji (zespołu) akceptują i nagradzają kierownictwo oparte na doświadczeniu i wiedzy fachowej 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10 148 . Poczucie. poczucie.

to A przyznaj 2 punkty. 11A_ Zwykle skupiam się najpierw na pomysłach. 2B_ Zwykle reaguję szybko i spontanicznie. problemach i innych ważnych sprawach w danym momencie. 6B_ Zwykle jestem asertywny i mogę być zniecierpliwiony. a B . a A . to przydziel 3 punkty. 7B_ Zwykle podejmuję decyzję. wynikach. 7A_ Zwykle podejmuję decyzję. 5B_ Zwykle skupiam rozmowę na zadaniach. 9B_ Zwykle pracuję niezależnie lub narzucam warunki i określam.Załącznik 2 Załącznik 2. 3A_ Zwykle czas jest dla mnie ważny i nie pozwalam. ale czasami zachowujesz się w sposób A. to B przyznaj 2 punkty.1 punkt. aby inni mnie przedstawili. Jeśli B opisuje Cię świetnie. uczuciach. Jeśli A lepiej Cię opisuje. biorąc pod uwagę uczucie. gdy trzeba. o czym mówię. TWÓJ STYL KOMUNIKACJI Pomiędzy każda z poniższych par stwierdzeń (A i B) rozdziel 3 punkty na podstawie swoich przekonań. 149 . Jeśli B lepiej Cię opisuje. 9A_ Zwykle lubię pracować z ludźmi i dzięki nim. 4B_ Zwykle czekam. gdy coś idzie wolno. ale czasami zachowujesz się w sposób B. intonacje głosu. 8A_ Zwykle często przyśpieszam przebieg rozmowy. aby rozmowa skupiała się na zainteresowaniach partnera. 12A_ Zwykle dużo gestykuluję. Jeśli A opisuje Cię świetnie. 6A_ Zwykle nie jestem asertywny i mogę być bardzo cierpliwy. gdy rozmawiasz z innymi ludźmi. aby zabierali mi czas. 4A_ Zwykle sam się przedstawiam na zebraniach. jak inni powinni się zachowywać czy pracować. 2A_ Zwykle reaguję powoli i z rozwagą. zmieniam wyraz twarzy. 1A_ Jestem zwykle otwarty na nowe znajomości i poznawanie nowych ludzi. 11B_ Zwykle skupiam się najpierw na osobie.1 punkt. 8B_ Zwykle rzadko przyśpieszam przebieg rozmowy. aby inni mi go zabierali. które lepiej Cię opisuje. żeby zawsze suma punktów przyznanych danej parze stwierdzeń wynosiła 3. doświadczenie lub relacje z ludźmi. 10B_ Zwykle wypowiadam się z naciskiem lub bezpośrednio wyrażam opinie. opierając się na faktach lub dowodach. Mimo. relacji. nawet jeśli odbiega od spraw zawodowych lub innych ważnych w danej chwili. wspieram ich i pomagam. 1B_ Zwykle nie jestem otwarty na nowe znajomości i poznawanie nowych ludzi. aby podkreślić coś ważnego. 10A_ Zwykle zadaję pytania lub wyrażam się nie wprost. Pamiętaj. 3B_ Zwykle pozwalam innym. że tak właśnie zwykle zachowujesz się w sytuacjach. to przydziel 3 punkty. a 0 punktów B. 5A_ Zwykle pozwalam. spotkaniach. że niektóre alternatywne stwierdzenia mogą podobnie opisywać Twoje zachowanie. postaraj się przyznać więcej punktów temu stwierdzeniu. a 0 punktów A.

KLUCZ O 1A 3B 5A 7B 9A 11B 13A 15B 17A Razem Z 1B 3A 5B 7A 9B 11A 13B 15A 17B Razem B 2B 4A 6B 8A 10B 12A 14B 16A 18B Razem P 2A 4B 6A 8B 10A 12B 14A 16B 18A Razem 150 . 13A_ Zwykle akceptuje punkt widzenia innych osób (pomysły. zainteresowań). 17B_ Zwykle kieruję się moimi zainteresowaniami i planami. 14A_ Zwykle w sytuacji ryzyka i zmiany reaguję w sposób ostrożny. aby podkreślić coś ważnego. kiedy tego chcę. dzieląc się nimi tylko wtedy.Załącznik 2 12B_ Zwykle nie używam gestów. nie zmieniam wyrazu twarzy ani intonacji głosu. 18B_ W sytuacji konfliktu reaguję szybko i wprost. 18A_ W sytuacji konfliktu reaguję powoli i nie wprost. 17A_ Zwykle jestem podatny na zainteresowania innych i ich plany. 16A_ Zwykle poszukuje nowych lub różnych doświadczeń i sytuacji. 14B_ Zwykle w sytuacji ryzyka i zmiany reaguję w sposób dynamiczny i do końca nieprzewidywalny. zainteresowania). 13B_ Zwykle nie akceptuje punktu widzenia innych osób (pomysłów. 15A_ Zwykle wolę zatrzymać dla siebie swoje myśli i uczucia. o czym mówię. uczucia. 16B_ Zwykle wybieram znane lub podobne sytuacje lub relacje. 15B_ Zwykle przychodzi mi łatwo dzielić się i dyskutować o moich uczuciach z innymi. uczuć.

b. 2. Dąży do dokonania czegoś nowego. Przedstawia problem i pozwala podwładnym podjąć decyzję. c. b. 8. Poniżej mieszczono stwierdzenia dotyczące różnych zachowań kierownika w pracy. Potrafi samodzielnie rozwiązywać bardzo skomplikowane problemy. b. Wyraźnie określa system nagradzania i karania. Niechętnie angażuje się w zbyt łatwe zadania. W nowych sytuacjach poszukuje rady i opinii. c. b. Należy je uszeregować od 1 do 3. 151 . c. Powierza podwładnym coraz bardziej odpowiedzialne zadania. Odgrywa rolę „ojca” dla podwładnych. Wyraźnie interesuje go własna praca. a. Działa energicznie i skutecznie na bardzo trudnych odcinkach. Stwierdzenia ułożono w bloki. W nagłych sytuacjach podejmuje bezzwłocznie decyzję. Prosi podwładnych o ocenę i analizę pracy. Lubi trudne i odpowiedzialne zadania. c. c. a. bez błędów. Potrafi kontrolować prace podwładnych. b. c. Zachęca podwładnych do uczenia się nowości. a. Cechuje go umiejętność przekonywania innych. Wykazuje niezwykłą pomysłowość w realizowaniu zadań. Często dokonuje kontroli wykonania zadań. Wszystko wykonuje w terminie. a. Jest przyjaźnie ustosunkowany wobec podwładnych. b. 7.dane stwierdzenie najmniej mi odpowiada 1. a. 4. 11.dane stwierdzenie średnio mi odpowiada Ocena 3. Dostarcza podwładnym dużo swobody.Załącznik 3 Załącznik 3. b. a. lepszego niż dotychczasowe. a. po trzy w każdym. Zachęca podwładnych do szukania nowych metod pracy. 10. Pracuje wyjątkowo starannie. Ocena 1. b. Uszereguj te stwierdzenia. c. 9. Potrafi szybko dostrzec błędy. kierując się własnym wyobrażeniem sylwetki idealnego szefa. 3. b. Nie lubi karać podwładnych. c. Z godnością reprezentuje swoje stanowisko. Z zainteresowaniem odnosi się do potrzeb i trosk pracowników. c. 5. c. 6. b. JAKIEGO STYLU KIEROWANIA POTRZEBUJESZ? Celem badania jest analiza własnych potrzeb w zakresie bycia kierowanym i preferowanych sposobów kierowania przez swojego kierownika. a. b. Jest ceniony ze względu na wiedzę.dane stwierdzenie odpowiada mi najbardziej Ocena 2. Pochłaniają go prace koncepcyjne. a. c. a. Zawsze chętnie współpracuje. W pełni wykorzystuje możliwości przekazywania niższemu szczeblowi uprawnień i odpowiedzialności. a. Jasno i jednoznacznie formułuje swoje decyzje. W stosunku do podwładnych zachowuje się jak kolega.

a. Nie zależy mu na ocenie otoczenia.Załącznik 3 UWAGA! Poniższe stwierdzenia opisują mniej pożądane zachowania kierownicze. c. 14. b. 20. Narusza formalną dyscyplinę pracy. Jego dyspozycje mają charakter nakazu. c. Wykazuje brak zainteresowania potrzebami podwładnych. że nie dostrzega konfliktu. 19. Z trudem przystosowuje się do realizacji nowych zadań. b. b. a. 18. Dokonując ich uporządkowania. Ukrywa niedociągnięcia podwładnych. gdy nie jest o to proszony. b. Opornie reaguje na skierowane do siebie uwagi. b. Nie potrafi egzekwować poleceń. Boi się ingerować w momencie zaistnienia spraw drażliwych. c. Traci głowę w trudnych sytuacjach. 15. Niechętnie angażuje się w zbyt trudne zadania. c. Łatwo ulega wpływom otoczenia. Stwierdzeniu najbardziej Ci odpowiadającemu należy przypisać ocenę 1. i oczekuje natychmiastowego wykonania. c. 17. Najczęściej mówi: „Tak trzeba”. 152 . Ceni nade wszystko święty spokój. kolejnemu-2. Ma przeciętną wiedzę specjalistyczną. W razie konfliktu udaje. Interesuje się jedynie praca zawodową podwładnych. c. a. a. że go nie dostrzega. Jest raczej indywidualistą w swojej pracy. W wyjątkowo trudnych sytuacjach potrzebuje fachowej pomocy. Udaje. 12. jedynie z punktu widzenia ich roli organizacyjnej. Często stosuje groźby. b. Doradza nawet natarczywie. 13. a. b. a. a. 16. należy się kierować zasadą: „Co wybrałbyś z trojga złego?”. co mają robić. Nie pyta o zdanie podwładnych. a. a najmniej odpowiadającemu-ocenę 3. a. Podporządkowuje się całkowicie podwładnym wysuwającym propozycje. Dyktuje podwładnym. Traktuje podwładnych jak zasoby. b. c. Formalizuje stosunek władzy względem podwładnych. c. c. „tak musi być” itp. b.

K 9. A c. D . D b.. A 7. K c. a. K c. a. a.... K b... D c. K b.. D c.. a. a. K . D c.. a... D b.. K c. D b. A b. K b. a.. a.. A b. D 8. D b.. a. D 2. K b. K 4. a. A c. A 17.. K b. K b.. a. D 5. A 14. a.. A c. D b..... a. A b..Załącznik 3 KLUCZ A – styl autokratyczny D – styl demokratyczny K – styl konsultatywny 1. K c. A c. A 3. a. A 11. K 10. A c. A b. A b. a.. D 18... A c. A b.. K c.. K 19. K c. D 12.. A c... D c. D 20.. a. 153 . A b... a. K 15. D 13. D 16. D c.. A b. D b. a.. D c. K c. a.. a. K WYNIKI Razem punkty: A . K 6...

. radosny) ..... Logiczność (konsekwentny.... o dobrych manierach) ...... Czystość (schludny... Świat pełen piękna (piękno natury i sztuki) 154 . Masz przed sobą 18 stwierdzeń. Odpowiedzialność (niezawodny.. które najbardziej charakteryzują Ciebie... Obdarzony wyobraźnią (śmiały...... pełen szacunku) . Szerokie horyzonty (otwarty umysł) .Załącznik 4 Załącznik 4.. Intelektualny (inteligentny. Wygodne życie (dostatnie życie) ..... które Tobie najmniej odpowiadają. efektywny) ... Po przeczytaniu wszystkich określeń. Niezależność (samodzielny.......... które charakteryzują ostateczne cele życiowe ludzi... SKALA WARTOŚCI WG M. Uczciwość (szczery... ROKEACHA A... aktywny tryb życia) .. zacznij od tych przy pomocy których najbardziej chciałbyś osiągnąć te ostateczne cele do tych. Ekscytujące życie (stymulujący. Świat pełen spokoju (pokój) ........ czuły) .. które charakteryzują środki za pomocą których można realizować swoje ostateczne cele życiowe.do tych. Ustal ich kolejność. Posłuszny (obowiązkowy.. Opanowany (powściągliwy) B.. ..... ustal ich kolejność..... Odwaga (stojący za swoimi przekonaniami) . Pomocny (pracujący dla dobra innych) .. poczynając od tych..... aspirujący) .. Wyrozumiałość (skłonny wybaczać innym) .. kreatywny) . uporządkowany) ..... ufający) ... można na nim polegać) .. Kochający (emocjonalny..... Masz przed sobą 18 stwierdzeń.. refleksyjny) ... Ambitny (ciężko pracujący.... Zdolność (kompetentny........ zaradny) ....... Uprzejmość (grzeczny. Wesołość (pozytywnie nastawiony..... które w najmniejszym stopniu odpowiadają Ci jako środki do realizacji tych celów..... Poczucie spełnienia (trwałe dokonanie) . racjonalny) ........

..... Bezpieczeństwo rodziny (opieka nad najbliższymi) . Równość (braterstwo.. Szczęście (zadowolenie) . Dojrzała miłość (seksualne i emocjonalne intymności) ...... za pomocą której wolałbyś charakteryzować swój styl życia... Prawdziwa przyjaźń (bliska znajomość) .. Przyjemność (przyjemne. Bezpieczeństwo narodowe (ochrona przed atakiem) ........ Poczucie własnej godności (poczucie własnej wartości) .......... swobodne życie) .... podziw) ... B 155 .Załącznik 4 .... Mądrość (dojrzały sposób rozumienia życia) C.... równe szanse dla wszystkich) . Po zastanowieniu weź w kółko symbol listy: A. wskaż listę stwierdzeń A i B.. Zbawienie (życie wieczne) .. wolny wybór) .... Wolność (niezależność..... Po wypełnieniu obydwu zadań..... Wewnętrzna harmonia (brak wewnętrznych konfliktów) ......... Pozycja społeczna (szacunek....

Wiek: do 25 lat 25-30 31-40 41-50 powyżej 51 lat 2. Nazwa ZOZ-u. Staż pracy w obecnym zakładzie: do 5 lat 6-10 11-15 16-20 powyżej 21 lat 4. Staż pracy w zawodzie pielęgniarki: do 5 lat 6-10 11-15 16-20 powyżej 21 lat 3. w którym Pan/Pani pracuje: szpital powiatowy szpital wojewódzki szpital kliniczny Serdecznie dziękuję za poświęcony czas i wypełnienie ankiety! 156 . METRYCZKA 1.Załącznik 5 Załącznik 5. Wykształcenie: dyplom pielęgniarski licencjat wyższe studia pielęgniarskie 6. Stanowisko: pielęgniarka odcinkowa pielęgniarka oddziałowa inne 5.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->