You are on page 1of 4

Eu

ro

pä is

http://www.flickr.com/photos/sowamagazyn/89660415/ QR code for this recording:

FO305 Delfin von Stefan Kosiewski 20140215

Sport jest dla plebsu, panie Kosiewski - strofuje uœmiechem w oczach nauczyciel ùaciny Mikoùajczyk napominaj¹c o zadaniu wyra¿ania siê wierszem, które ma skupiã jego wnêtrze, studenta semestru

Home

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

Written by sowa (») today at 14:00 in category poetry, read: 22×

A

OLIMP

jestem/ Ich bin/ I am, który jestem ze zadaniem ¿yciowym po to, ¿eby jestem twoje ujrzaùo siê w lustrze mojego bycia poet¹ na tym œwiecie i mówienia tobie a œwiatu: jesteœ, bo ja jestem w Soczi prezydent Putin pokazuje siê w dresie czerwonym/ krasnym z napisem: Rosija na plecach mùody i silny, jak ja jestem silny w mówieniu o nas i o polityce, z nauczycielem ùaciny; widzê go ciepùo

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

pierwszego filologii polskiej w Sosnowcu, po debiucie prasowym 40 lat temu w dwutygodniku kulturalnospoùecznym Pogl¹dy w Polsce zamienionej na PRL przez komunistów z nadania Zwi¹zku Sowieckiego

A

dla mnie w Niemczech dùoni¹ naznaczon¹ stygmatem nie choroby, ale uszczerbku na zdrowiu i widzê tê dùoñ odbija siê w lustrze lunety wymierzonej w ksiê¿yc przez chùopca, który zwija j¹ z rur brystolu i z dwóch soczewek

http://www.flickr.com/photos/sowamagazyn/89660416/sizes/o/in/set-1577261/ zaszywanych biaù¹ nitk¹, aby nie wypadùy przy ùapaniu ostroœci kraterów ustawianej dùoñmi chùopca, który dla caùoœci maluje obie rury zùot¹ farb¹ plakatow¹ i w zùocie odbijaj¹ siê kocie ùby Wêgrody i trakt ulicy W¹skiej noc¹ wypeùnion¹ wypatrywaniem rzeczy i zjawisk, o których Shakespeare mówi w teatrze the Globe, ja zaœ widzê dziœ ten budynek w Czeladzi z pokùadu ùodzi wioz¹cej turystów Tamiz¹, w której przegl¹da siê Mój Teatr, panie magistrze. https://shoudio.com/user/sowa/status/11385

Home

Edition

Eu

This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

we wspomnieniach, które widz¹ mnie, albowiem tak¿e ju¿ mam szeœãdziesi¹t lat, jak Tomas Tranströmer, kiedy pisze o mùodoœci równanej przez Poetê Szwecji do jasnej smugi œwiatùa komety w ksi¹¿ce sygnowanej

A

OLIMP FO305 Delfin von Stefan Kosiewski 20140215.pdf ... wypeùnion¹ wypatrywaniem rzeczy i zjawisk, o których Shakespeare mówi w teatrze the Globe, ja zaœ widzê dziœ ten budynek w Czeladzi z pokùadu ùodzi wioz¹cej turystów Tamiz¹, w której przegl¹da siê Mój Teatr, panie magistrze. https://shoudio... Pages: 4 Embed Reads: 19 Reads: 57 Published about 22 hours ago Stefan Kosiewski Delfin. Poezje. Frankfurt am Main 2014.pdf NA SENCKENBERGANLAGE Na Senckenberganlage Róg Bockenheimer Landstrasse Wagon kolejki wypada Spod ziemi sterczy Otwarty dziób na wpóù Wynurzony ichtiosaurus Wychodz¹ i wchodz¹ weñ Przenikaj¹ Ziemiê neutrina Dziw... Pages: 30 Embed Reads: 9 Reads: 104 Published 21 days ago http://de.scribd.com/collections/4260684/Poetry http://sowa.quicksnake.net/poetry/Olimp
Home This PDF created with the FREE RoboPDF Home Edition (not legal for business or government use)

Edition

Eu

http://sowamagazyn.blogspot.de/2014/02/olimp-fo305-delfin-von-stefankosiewski.html

Get RoboPDF: An Easy, Affordable Alternative for Creating PDFs - www.robopdf.com

ro

pä is

ch

es

M ag

az i
Buy RoboPDF

n

SO

W

A