EGZAMIN MATURALNY Z MATEMATYKI

WZORY SPIS TRE!CI 1. Warto!" bezwzgl#dna liczby ............................................................................1 2. Pot#gi i pierwiastki ...........................................................................................1 3. Silnia. Symbol Newtona ...................................................................................2 4. Dwumian Newtona ...........................................................................................3 5. Wzory skróconego mno$enia ...........................................................................3 6. Ci%gi .................................................................................................................3 7. Funkcja kwadratowa.........................................................................................4 8. Logarytmy ........................................................................................................5 9. Pochodna funkcji ..............................................................................................5 10. Geometria analityczna ...................................................................................... 6 11. Planimetria........................................................................................................8 12. Stereometria....................................................................................................11 13. Trygonometria ................................................................................................13 14. Kombinatoryka ...............................................................................................16 15. Rachunek prawdopodobie&stwa .....................................................................16 16. Parametry danych statystycznych...................................................................17 17. Tablica warto!ci funkcji trygonometrycznych ...............................................19 1. WARTO!" BEZWZGL#DNA LICZBY Warto!" bezwzgl#dn% liczby rzeczywistej x definiujemy wzorem: " x, dla x ! 0 x #$ '% x dla x & 0 Liczba x jest to odleg'o!" na osi liczbowej punktu x od punktu 0. W szczególno!ci: x !0 %x # x Dla dowolnych liczb x, y mamy: x( y ) x ( y x% y ) x ( y Ponadto, je!li y + 0 , to

x* y # x * y

x x # y y Dla dowolnych liczb a oraz r, gdzie r ! 0 , mamy warunki równowa$ne: x%a ) r , a%r ) x ) a(r x%a ! r , x ) a % r lub x ! a ( r

2. POT#GI I PIERWIASTKI Niech n b#dzie liczb% ca'kowit% dodatni%. Dla dowolnej liczby a definiujemy jej n–t% pot#g#: an # a *" ...# *a !
n razy

Pierwiastkiem arytmetycznym $e b n # a .

n

a stopnia n z liczby a ! 0 nazywamy liczb# b ! 0 tak%,

1

W szczególno!ci, dla dowolnej liczby a zachodzi równo!":

a2 # a .

Je$eli a & 0 oraz liczba n jest nieparzysta, to n a oznacza liczb# b & 0 tak%, $e b n # a . Pierwiastki stopni parzystych z liczb ujemnych nie istniej%.
_____ * _____

Niech m, n b#d% liczbami ca'kowitymi dodatnimi. Definiujemy: 1 a%n # n oraz a 0 # 1 %- dla a + 0 : a a # n am m % 1 a n # %- dla a . 0 : n m a Niech r, s b#d% dowolnymi liczbami rzeczywistymi. Je!li a . 0 i b . 0 , to zachodz% równo!ci: s ar ar * as # ar (s # ar%s / a r 0 # a r *s as
%-

dla a ! 0 :

m n

1a2 a / a * b0 # a * b 3 4 # r 5b6 b Je$eli wyk'adniki r, s s% liczbami ca'kowitymi, to powy$sze wzory obowi%zuj% dla wszystkich liczb a + 0 , b + 0 .
r r r

r

r

3. SILNIA. SYMBOL NEWTONA Silni% liczby ca'kowitej dodatniej n nazywamy iloczyn kolejnych liczb ca'kowitych: n ! # 1 * 2 * ... * n Ponadto przyjmujemy umow#, $e 0! # 1 . Dla dowolnej liczby ca'kowitej n ! 0 zachodzi zwi%zek: / n ( 10! # n ! * / n ( 10
_____ * _____

Dla liczb ca'kowitych n, k spe'niaj%cych warunki 0 ) k ) n definiujemy symbol Newtona: 1n2 n! 3 4# 5 k 6 k !/ n % k 0 ! Zachodz% równo!ci: 1 n 2 n / n % 10/ n % 2 0 * ... * / n % k ( 10 3 4# 1 * 2 * 3 * ... * k 5k 6 1n2 1 n 2 1n2 3 4#3 4 3 4 #1 5k 6 5n%k 6 506 Dla 0 ) k & n mamy: 1 n ( 12 1 n 2 1 n 2 3 4 #3 4(3 4 5 k ( 16 5 k 6 5 k ( 16

1n2 3 4 #1 5n6 1 n 2 1n2 n % k 3 4 # 3 4* 5 k ( 16 5 k 6 k ( 1

2

4. DWUMIAN NEWTONA Dla dowolnej liczby ca'kowitej dodatniej n oraz dla dowolnych liczb a, b mamy: 1n2 1n2 1n2 1 n 2 1n2 n / a ( b 0 # 3 4 a n ( 3 4 a n%1b ( ... ( 3 4 a n%k b k ( ... ( 3 4 abn%1 ( 3 4 bn 506 51 6 5k 6 5 n % 16 5n6 5. WZORY SKRÓCONEGO MNO$ENIA Z dwumianu Newtona dla n = 2 oraz n = 3 otrzymujemy dla dowolnych liczb a, b: 2 3 / a ( b 0 # a 2 ( 2ab ( b2 / a ( b 0 # a3 ( 3a 2b ( 3ab2 ( b3

/ a % b0

2

# a 2 % 2ab ( b 2

/ a % b0
_____ *

3

# a 3 % 3a 2b ( 3ab 2 % b3

_____

Dla dowolnej liczby ca'kowitej dodatniej n oraz dowolnych liczb a, b zachodzi wzór: a n % b n # / a % b 0 / a n %1 ( a n % 2b ( ... ( a n %k b k ( ... ( ab n %2 ( b n %1 0 W szczególno!ci: a 2 % b 2 # / a % b 0/ a ( b 0

a 3 % b3 # / a % b 0 / a 2 ( ab ( b 2 0

a 3 ( b3 # / a ( b 0 / a 2 % ab ( b 2 0 6. CI%GI 7- Ci%g arytmetyczny Wzór na n–ty wyraz ci%gu arytmetycznego o danym pierwszym wyrazie a1 i ró$nicy r: an # a1 ( / n % 10 r

Wzór na sum# S n # a1 ( a2 ( ... ( an pocz%tkowych n wyrazów ci%gu arytmetycznego: Sn # 2a ( / n % 10 r a1 ( an *n # 1 *n 2 2

Mi#dzy s%siednimi wyrazami ci%gu arytmetycznego zachodzi zwi%zek: a (a an # n %1 n (1 dla n ! 2 2 7- Ci%g geometryczny Wzór na n–ty wyraz ci%gu geometrycznego o danym pierwszym wyrazie a1 i ilorazie q: an # a1 * q n %1 Wzór na sum# S n # a1 ( a2 ( ... ( an pocz%tkowych n wyrazów ci%gu geometrycznego: " 1 % qn 8a Sn # $ 1 1 % q 8n * a ' 1 dla q + 1 dla q # 1

Mi#dzy s%siednimi wyrazami ci%gu geometrycznego zachodzi zwi%zek: 2 an # an %1 * an (1 dla n ! 2

3

7- Procent sk'adany Je$eli kapita' pocz%tkowy K z'o$ymy na n lat w banku, w którym oprocentowanie lokat wynosi p % w skali rocznej, to kapita' ko&cowy K n wyra$a si# wzorem: p 2 1 K n # K * 31 ( 4 5 100 6 7- Granica ci%gu Je$eli lim an # g oraz lim bn # h , to
n 9: n

lim / an ( bn 0 # g ( h
n 9:

n 9:

lim / an % bn 0 # g % h
n 9:

lim / an * bn 0 # g * h
n 9:

Je$eli ponadto bn + 0 dla n ! 1 oraz h + 0 , to a g lim n # n 9: b h n

_____

*

_____

Je$eli / an 0 , n ! 1 , jest niesko&czonym ci%giem geometrycznym o ilorazie q & 1 , to ci%g sum jego pocz%tkowych wyrazów S n # a1 ( a2 ( ... ( an ma granic#: a lim Sn # 1 n 9: 1% q 7. FUNKCJA KWADRATOWA Posta" ogólna funkcji kwadratowej: f / x 0 # ax 2 ( bx ( c , a + 0 . Wzór ka$dej funkcji kwadratowej mo$na doprowadzi" do postaci kanonicznej: b 2 ; 1 f / x0 # a *3 x ( 4 % , gdzie ; # b 2 % 4ac 2a 6 4a 5 pomocnej przy sporz%dzaniu wykresu. Wykresem funkcji kwadratowej jest parabola o wierzcho'ku w punkcie o wspó'rz#dnych ; 2 1 b 3 % , % 4 . Ramiona paraboli skierowane s% do góry, gdy a . 0 , do do'u, gdy a & 0 . 5 2a 4a 6 Liczba miejsc zerowych funkcji kwadratowej, czyli liczba pierwiastków równania ax 2 ( bx ( c # 0 zale$y od wyró$nika ; # b 2 % 4ac : %- je$eli ; & 0 , to funkcja kwadratowa nie ma miejsc zerowych (równanie kwadratowe nie ma pierwiastków rzeczywistych), %- je$eli ; # 0 , to funkcja kwadratowa ma jedno miejsce zerowe (równanie kwadratowe ma jeden podwójny pierwiastek): b x1 # x2 # % 2a %- je$eli ; . 0 , to funkcja kwadratowa ma dwa miejsca zerowe (równanie kwadratowe ma dwa pierwiastki): %b % ; %b ( ; x1 # x2 # 2a 2a
2

4

Je!li ; ! 0 , to wzór funkcji kwadratowej mo$na doprowadzi" do postaci iloczynowej: f / x 0 # a / x % x1 0/ x % x2 0 Wzory Viéte’a: x1 ( x2 # %b a

x1 * x2 #

c a

8. LOGARYTMY Niech a . 0 i a + 1 . Logarytmem log a c liczby c . 0 przy podstawie a nazywamy wyk'adnik b pot#gi, do której nale$y podnie!" podstaw# a, aby otrzyma" liczb# c: b # log a c , a b # c Równowa$nie: a loga c # c Dla dowolnych liczb x . 0 , y . 0 oraz r zachodz% wzory: x log a # log a x % log a y log a / x * y 0 # log a x ( log a y log a x r # r * log a x y Wzór na zamian# podstawy logarytmu: je$eli a . 0 , a + 1 , b . 0 , b + 1 oraz c . 0 , to log a c log b c # log a b 9. POCHODNA FUNKCJI < = ?c * f / x 0> @ # c * f < / x 0 dla c A R < = ? f / x 0 ( g / x 0> @ # f </ x0 ( g</ x0 < = ? f / x 0 % g / x 0> @ # f < / x0 % g< / x0 < = ? f / x 0 * g / x 0> @ # f < / x0 * g / x0 ( f / x0 * g< / x0 = f / x 0 >< f < / x 0 * g / x 0 % f / x 0 * g < / x 0 , gdy g / x 0 + 0 B C # 2 = g x > / 0 ? g / x0 @ ? @ Pochodne niektórych funkcji: f / x0 # c D f </ x0 # 0 f / x 0 # ax ( b D f / x0 # f </ x0 # a f < / x 0 # 2ax ( b f / x 0 # ax 2 ( bx ( c D

a %a D f </ x0 # 2 x x r f / x 0 # x D f < / x 0 # rx r %1 gdzie r + 0 , za! a, b, c – dowolne liczby rzeczywiste.

5

7- Równanie stycznej Je$eli funkcja f ma pochodn% w punkcie x0 , to równanie stycznej do wykresu funkcji f w punkcie / x0 , f / x0 0 0 dane jest wzorem: y % f / x0 0 # f < / x0 0 * / x % x0 0

10. GEOMETRIA ANALITYCZNA 7- Odcinek D'ugo!" odcinka o ko&cach w punktach A # / x A , y A 0 , B # / xB , yB 0 dana jest wzorem: AB # y B # / xB , yB 0

/ xB % x A 0 ( / y B % y A 0
2

2

Wspó'rz#dne !rodka odcinka AB: 1 x A ( xB y A ( y B 2 , 3 4 2 6 5 2 7- Wektory

A # / xA , yA 0 O x

$$$ % Wspó'rz # dne wektora AB , który przesuwa punkt A na punkt B: $$$ % AB # E xB % x A , yB % y A F % % Je$eli u # Eu1 , u2 F , v # E v1 , v2 F s% wektorami, za! a jest liczb%, to % % % u ( v # Eu1 ( v1 , u2 ( v2 F a * u # E a * u1 , a * u2 F 7- Prosta Równanie ogólne prostej: Ax ( By ( C # 0 , gdzie A2 ( B 2 + 0 (tj. wspó'czynniki A, B nie s% równocze!nie równe 0). Je$eli A # 0 , prosta jest równoleg'a do osi Ox; je$eli B # 0 , prosta jest równoleg'a do osi Oy; je$eli C # 0 , to prosta przechodzi przez pocz%tek uk'adu wspó'rz#dnych. y y # ax ( b Je$eli prosta nie jest równoleg'a do osi Oy, to ma ona równanie kierunkowe: b y # ax ( b Liczba a to wspó'czynnik kierunkowy prostej: a # tgG ! Wspó'czynnik b wyznacza na osi Oy punkt, w którym dana prosta j% przecina. O x Równanie prostej, przechodz%cej przez dwa dane punkty A # / x A , y A 0 , B # / xB , yB 0 :

/ y % y A 0/ xB % xA 0 % / yB % y A 0/ x % xA 0 # 0

6

7- Prosta i punkt Odleg'o!" punktu P # / x0 , y0 0 od prostej o równaniu Ax ( By ( C # 0 dana jest wzorem: Ax0 ( By0 ( C A2 ( B 2 7- Para prostych Dwie proste, o równaniach kierunkowych y # a1 x ( b1 y # a2 x ( b2 spe'niaj% jeden z nast#puj%cych warunków: %- s% równoleg'e, gdy a1 # a2 , %- s% prostopad'e, gdy a1a2 # %1 , %- tworz% k%t H taki, $e: 0& & H & 90& i tgH # a1 % a2 . 1 ( a1a2

Je$eli proste dane s% równaniami w postaci ogólnej: A1 x ( B1 y ( C1 # 0 A2 x ( B2 y ( C2 # 0 to odpowiednio: %- s% równoleg'e, gdy A1 B2 % A2 B1 # 0 , %- s% prostopad'e, gdy A1 A2 ( B1 B2 # 0 , %- tworz% k%t H taki, $e: 0& & H & 90& i tgH # 7- Trójk%t Pole trójk%ta ABC o wierzcho'kach A # / x A , y A 0 , B # / xB , yB 0 , C # / xC , yC 0 , dane jest wzorem: 1 / xB % xA 0/ yC % y A 0 % / yB % y A 0/ xC % xA 0 2 (rodek ci#$ko!ci trójk%ta ABC, czyli punkt przeci#cia jego !rodkowych, ma wspó'rz#dne: 1 x A ( xB ( xC y A ( yB ( yC 2 , 3 4 3 3 5 6 P;ABC # 7- Przekszta'cenia geometryczne % %- przesuni#cie o wektor u # E a, b F przekszta'ca punkt / x, y 0 na punkt / x ( a, y ( b 0 ; %- symetria wzgl#dem osi Oy przekszta'ca punkt / x, y 0 na punkt / % x, y 0 ; %- symetria wzgl#dem punktu / a, b 0 przekszta'ca punkt / x, y 0 na punkt / 2a % x, 2b % y 0 ; %- jednok'adno!" o !rodku w punkcie na punkt / sx, sy 0 . A1 B2 % A2 B1 . A1 A2 ( B1 B2

/ 0,0 0

i skali s + 0 przekszta'ca punkt

/ x, y 0

7

7- Równanie okr#gu Równanie okr#gu o !rodku w punkcie / a, b 0 i promieniu r:

/ x % a 0 ( / y % b0
2

2

# r2 gdzie r 2 # a 2 ( b 2 % c . 0

lub

x 2 ( y 2 % 2ax % 2by ( c # 0

11. PLANIMETRIA 7- Oznaczenia C # b ! A c a " B a, b, c – d'ugo!ci boków, le$%cych odpowiednio naprzeciwko wierzcho'ków A, B, C; 2 p # a ( b ( c – obwód trójk%ta; G , I , J – miary k%tów przy wierzcho'kach A, B, C; ha , hb , hc – wysoko!ci, opuszczone z wierzcho'ków A, B, C; R, r – promienie okr#gów opisanego i wpisanego. 7- Wzory na pole trójk%ta 1 1 1 P;ABC # * a * ha # * b * hb # * c * hc 2 2 2 P;ABC # P;ABC # 1 1 sin I * sin J # 2 R 2 * sin G * sin I * sin J a * b * sin J # a 2 2 2 sin G abc # rp # 4R p / p % a 0/ p % b 0/ p % c 0

7- Twierdzenie sinusów a b c # # # 2R sin G sin I sin J 7- Twierdzenie cosinusów a 2 # b 2 ( c 2 % 2bc cos G b 2 # a 2 ( c 2 % 2ac cos I c 2 # a 2 ( b 2 % 2ab cos J 7- Twierdzenie Pitagorasa (wraz z twierdzeniem odwrotnym do niego) W trójk%cie ABC k%t J jest prosty wtedy i tylko wtedy, gdy a 2 ( b 2 # c 2 .

8

7- Zwi%zki miarowe w trójk%cie prostok%tnym C # b ! A c hc a " D B Za'ó$my, $e k%t J jest prosty. Wówczas: hc2 # AD * DB ab c a # c * sin G # c * cos I a # b * tgG # b * ctgI 1 R# c 2 hc #

.

7- Twierdzenie Talesa (wraz z twierdzeniem odwrotnym do niego)

C B A A< 7- Czworok%ty D b C h A E a D h
G H

Proste AA< , BB< , CC < s% parami równoleg'e wtedy i tylko wtedy, gdy zachodzi równo!": AB BC # A<B< B<C < C<

B<

B

Trapez Czworok%t, który ma co najmniej jedn% par# boków równoleg'ych. Wzór na pole trapezu: a(b P# *h 2 Równoleg&obok Czworok%t, który ma dwie pary boków równoleg'ych. Wzory na pole równoleg'oboku: 1 P # ah # a * b * sin G # * AC * BD * sin H 2 Romb Czworok%t, który ma dwie pary boków równoleg'ych jednakowej d'ugo!ci. Wzory na pole rombu: 1 P # ah # a 2 * sin G # * AC * BD 2

C b B

A

a

D h
G

C

A

a

B

9

D A

C

B 7- Ko'o r O

Deltoid Czworok%t, który ma o! symetrii, zawieraj%c% jedn% z przek%tnych. Wzór na pole deltoidu: 1 P # * AC * BD 2

Wzór na pole ko'a o promieniu r: P # K r2 Obwód ko'a o promieniu r: Ob # 2K r

7- Wycinek ko'a Wzór na pole wycinka ko'a o promieniu r i k%cie !rodkowym G & : G& 2 P #Kr * 360& D'ugo!" 'uku wycinka ko'a o promieniu r i k%cie !rodkowym G & : G& l # 2K r * 360&

r O
G

A

B

7- K%ty w okr#gu
G G

2G

O

G

Miara k%ta wpisanego w okr%g jest równa po'owie miary k%ta !rodkowego, opartego na tym samym 'uku. Miary k%tów wpisanych w okr%g, opartych na tych samych 'ukach, s% równe.

B A

10

7- Okr%g opisany na czworok%cie C

J I

B

Na czworok%cie mo$na opisa" okr%g wtedy i tylko wtedy, gdy sumy miar jego przeciwleg'ych k%tów wewn#trznych s% równe 180°: G ( J # I ( L # 180&

D L
G

A 7- Okr%g wpisany w czworok%t c D r d a B b C W czworok%t wypuk'y mo$na wpisa" okr%g wtedy i tylko wtedy, gdy sumy d'ugo!ci jego przeciwleg'ych boków s% równe: a(c #b(d A

12. STEREOMETRIA 7- Oznaczenia P – pole powierzchni ca'kowitej Pp – pole powierzchni podstawy Pb – pole powierzchni bocznej V – obj#to!" 7- Prostopad'o!cian H E F c G

P # 2 / ab ( bc ( ac 0 V # abc gdzie a, b, c s% d'ugo!ciami kraw#dzi prostopad'o!cianu.

D b A a B

C

11

7- Graniastos'up prosty I J H F G h D E C A 7- Ostros'up S B Pb # 2 p * h V # Pp * h gdzie 2 p jest obwodem podstawy graniastos'upa.

h D E C A 7- Walec B

1 V # Pp * h 3 gdzie h jest wysoko!ci% ostros'upa.

h

P # 2K r / r ( h 0 V # K r 2h gdzie r jest promieniem podstawy, h wysoko!ci% walca.

Pb # 2K rh

r O

12

7- Sto$ek S Pb # K rl

P # K r /r ( l 0

h l r

O 7- Kula

1 V # K r 2h 3 gdzie r jest promieniem podstawy, h – wysoko!ci%, l –d'ugo!ci% tworz%cej sto$ka.

O

r

P # 4K r 2 4 V # K r3 3 gdzie r jest promieniem kuli.

13. TRYGONOMETRIA 7- Definicje funkcji trygonometrycznych y M=(x, y) sin G # y r y tgG # x x ctgG # y cos G # x r

r

/ x + 00
( y +0)

y

G O x M’ x

gdzie r # x 2 ( y 2

7- Wykresy funkcji trygonometrycznych

y # sin x

y # cos x

13

y # tgx 7- Zwi%zki mi#dzy funkcjami tego samego k%ta sin 2 G ( cos 2 G # 1 sin G tgG # dla cos G cos G ctgG # dla sin G 1 ctgG # dla tgG G+ K ( kK 2

y # ctgx

k – ca'kowite k – ca'kowite k – ca'kowite

G + kK G+ kK 2

7- Niektóre warto!ci funkcji trygonometrycznych G sin G cos G tg G ctg G 7- Wzory redukcyjne H# sinH cosH tg H ctg H %G – sin G cos G – tg G – ctg G G sin G cos G tg G ctg G K %G sin G % cos G – tg G – ctg G K (G – sin G % cos G tg G ctg G K %G 2 cos G sin G ctg G tg G K (G 2 cos G – sin G – ctg G – tg G 3K %G 2 – cos G – sin G ctg G tg G 3K (G 2 % cos G sin G – ctg G – tg G 2K % G % sin G cos G % tgG % ctgG 0 / 0& 0 0 1 0 nie istnieje K 30& 0 / 6 1 2 3 2 3 3 3 K 45& 0 / 4 2 2 2 2 1 1 K 60& 0 / 3 3 2 1 2 3 3 3 K 90& 0 / 2 1 0 nie istnieje 0

14

7- Funkcje sumy i ró$nicy k%tów Dla dowolnych k%tów G , I zachodz% równo!ci: sin /G ( I 0 # sin G cos I ( cos G sin I sin /G % I 0 # sin G cos I % cos G sin I cos /G ( I 0 # cos G cos I % sin G sin I cos /G % I 0 # cos G cos I ( sin G sin I Ponadto mamy równo!ci: tgG ( tgI tg /G ( I 0 # 1 % tgG * tgI tgG % tgI tg /G % I 0 # 1 ( tgG * tgI ctgG * ctgI % 1 ctg /G ( I 0 # ctgG ( ctgI ctgG * ctgI ( 1 ctg /G % I 0 # ctgI % ctgG które zachodz% zawsze, gdy s% okre!lone i mianownik prawej strony nie jest zerem. 7- Funkcje podwojonego k%ta sin 2G # 2sin G cos G cos 2G # cos 2 G % sin 2 G # 2 cos 2 G % 1 # 1 % 2sin 2 G Ponadto, dla tych k%tów, dla których prawe strony s% okre!lone, mamy równo!ci: 2tgG sin 2G # 1 ( tg 2G cos 2G # 1 % tg 2G 1 ( tg 2G 2tgG tg2G # 1 % tg 2G

7- Funkcje potrojonego k%ta sin 3G # sin G / 3cos 2 G % sin 2 G 0 # sin G / 3 % 4sin 2 G 0 cos 3G # cos G / cos 2 G % 3sin 2 G 0 # cos G / 4 cos 2 G % 30 7- Sumy i ró$nice funkcji trygonometrycznych G(I G%I cos 2 2 G %I G(I sin G % sin I # 2sin cos 2 2 G(I G%I cos G ( cos I # 2 cos cos 2 2 G(I G%I cos G % cos I # %2sin sin 2 2 sin G ( sin I # 2sin 15

14. KOMBINATORYKA 7- Permutacje Liczba sposobów, w jaki n ! 1 elementów mo$na ustawi" w ci%g, jest równa n ! 7- Wariacje bez powtórze& Liczba sposobów, w jaki z n elementów mo$na utworzy" ci%g, sk'adaj%cy si# z k (1 ) k ) n ) ró$nych wyrazów, jest równa n! n * / n % 10 * ... * / n % k ( 10 # / n % k 0! 7- Wariacje z powtórzeniami Liczba sposobów, w jaki z n elementów mo$na utworzy" ci%g, sk'adaj%cy si# z k niekoniecznie ró$nych wyrazów, jest równa nk. 7- Kombinacje Liczba sposobów, w jaki spo!ród n elementów mo$na wybra" k ( 0 ) k ) n ) elementów, 1n2 jest równa 3 4 . 5k 6 15. RACHUNEK PRAWDOPODOBIE'STWA 7- Klasyczna definicja prawdopodobie&stwa Niech M b#dzie sko&czonym zbiorem wszystkich zdarze& elementarnych. Je$eli zaj!cie ka$dego zdarzenia elementarnego jest jednakowo prawdopodobne, to prawdopodobie&stwo zaj!cia zdarzenia A N M jest równe P / A0 # A M

gdzie A oznacza liczb# elementów zbioru A, za! M – liczb# elementów zbioru M . 7- W'asno!ci prawdopodobie&stwa 0 ) P / A 0 ) 1 dla ka$dego zdarzenia A N M P /M0 # 1 P /O0 # 0 P / A0 ) P / B 0 M – zdarzenie pewne O – zdarzenie niemo$liwe (pusty podzbiór M ) gdy A N B N M

P / A P B 0 # P / A 0 ( P / B 0 % P / A Q B 0 , dla dowolnych zdarze& A, B N M ,

zatem P / A P B 0 ) P / A 0 ( P / B 0 , dla dowolnych zdarze& A, B N M . 7- Zdarzenia niezale$ne Zdarzenia A N M i B N M s% niezale$ne, gdy P / A Q B 0 # P / A0 * P / B 0

16

7- Prawdopodobie&stwo warunkowe Niech A, B N M b#d% zdarzeniami, przy czym P / B 0 . 0 . Prawdopodobie&stwem warunkowym P / A | B 0 zaj!cia zdarzenia A pod warunkiem, $e zasz'o zdarzenie B, nazywamy liczb#: P / A Q B0 P / A | B0 # P / B0 7- Twierdzenie o prawdopodobie&stwie ca'kowitym Je$eli zdarzenia B1 , B2 , ..., Bn N M spe'niaj% warunki: 1. Bi Q B j # O dla 1 ) i ) n, 1 ) j ) n, i + j , 2. B1 P B2 P ... P Bn # M , 3. P / Bi 0 . 0 dla 1 ) i ) n to dla ka$dego zdarzenia A N M zachodzi równo!": P / A 0 # P / A | B1 0 * P / B1 0 ( P / A | B2 0 * P / B2 0 ( ... ( P / A | Bn 0 * P / Bn 0 7- Schemat Bernoulliego Prawdopodobie&stwo uzyskania dok'adnie k sukcesów w schemacie n prób Bernoulliego wyra$a si# wzorem: 1 n 2 k n%k p ( q #1 3 4* p *q 5k 6 gdzie: p – prawdopodobie&stwo sukcesu w pojedynczej próbie, q – prawdopodobie&stwo pora$ki w pojedynczej próbie. 16. PARAMETRY DANYCH STATYSTYCZNYCH 7- (rednia arytmetyczna (rednia arytmetyczna n liczb a1 , a2 ,..., an jest równa: a1 ( a2 ( ... ( an n 7- (rednia wa$ona (rednia wa$ona n liczb a1 , a2 ,..., an którym przypisano odpowiednio dodatnie wagi w1 , w2 ,..., wn jest równa: w1 * a1 ( w2 * a2 ( ... ( wn * an w1 ( w2 ( ... ( wn 7- (rednia geometryczna (rednia geometryczna n nieujemnych liczb a1 , a2 ,..., an jest równa:
n

a1 * a2 * ... * an

17

7- (rednia harmoniczna (rednia harmoniczna n dodatnich liczb a1 , a2 ,..., an jest równa: n 1 1 1 ( ( ... ( a1 a2 an 7- Mediana Median% uporz%dkowanego rosn%co ci%gu n danych liczbowych a1 ) a2 ) a3 ) ... ) an jest: %- dla n nieparzystych: a n (1 (!rodkowy wyraz ci%gu),
2

%- dla n parzystych:

2 11 3 a n ( a n (1 4 (!rednia arytmetyczna !rodkowych wyrazów ci%gu). 25 2 2 6

7- Wariancja i odchylenie standardowe Wariancj% n danych liczbowych a1 , a2 ,..., an o !redniej arytmetycznej a jest liczba: R
2

/ a % a 0 ( / a2 % a 0 ( / a3 % a 0 # 1
2 2

2

( ... ( / an % a 0

2

n

Odchylenie standardowe R jest pierwiastkiem kwadratowym z wariancji: R # R 2 .

18

17. TABLICA WARTO!CI FUNKCJI TRYGONOMETRYCZNYCH G [& ]
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

sin G cos I
0,0000 0,0175 0,0349 0,0523 0,0698 0,0872 0,1045 0,1219 0,1392 0,1564 0,1736 0,1908 0,2079 0,2250 0,2419 0,2588 0,2756 0,2924 0,3090 0,3256 0,3420 0,3584 0,3746 0,3907 0,4067 0,4226 0,4384 0,4540 0,4695 0,4848 0,5000 0,5150 0,5299 0,5446 0,5592 0,5736 0,5878 0,6018 0,6157 0,6293 0,6428 0,6561 0,6691 0,6820 0,6947 0,7071

tgG ctgI
0,0000 0,0175 0,0349 0,0524 0,0699 0,0875 0,1051 0,1228 0,1405 0,1584 0,1763 0,1944 0,2126 0,2309 0,2493 0,2679 0,2867 0,3057 0,3249 0,3443 0,3640 0,3839 0,4040 0,4245 0,4452 0,4663 0,4877 0,5095 0,5317 0,5543 0,5774 0,6009 0,6249 0,6494 0,6745 0,7002 0,7265 0,7536 0,7813 0,8098 0,8391 0,8693 0,9004 0,9325 0,9657 1,0000

I [& ]
90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45

G [& ]
46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90

sin G cos I
0,7193 0,7314 0,7431 0,7547 0,7660 0,7771 0,7880 0,7986 0,8090 0,8192 0,8290 0,8387 0,8480 0,8572 0,8660 0,8746 0,8829 0,8910 0,8988 0,9063 0,9135 0,9205 0,9272 0,9336 0,9397 0,9455 0,9511 0,9563 0,9613 0,9659 0,9703 0,9744 0,9781 0,9816 0,9848 0,9877 0,9903 0,9925 0,9945 0,9962 0,9976 0,9986 0,9994 0,9998 1,0000

tgG ctgI
1,0355 1,0724 1,1106 1,1504 1,1918 1,2349 1,2799 1,3270 1,3764 1,4281 1,4826 1,5399 1,6003 1,6643 1,7321 1,8040 1,8807 1,9626 2,0503 2,1445 2,2460 2,3559 2,4751 2,6051 2,7475 2,9042 3,0777 3,2709 3,4874 3,7321 4,0108 4,3315 4,7046 5,1446 5,6713 6,3138 7,1154 8,1443 9,5144 11,4301 14,3007 19,0811 28,6363 57,2900 –

I [& ]
44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0

19