P. 1
Tabela Norm Oceny Procentowej Uszczerbku Na Zdrowiu

Tabela Norm Oceny Procentowej Uszczerbku Na Zdrowiu

|Views: 159|Likes:
Wydawca: Radplat

More info:

Published by: Radplat on Mar 30, 2014
Prawo autorskie:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2014

pdf

text

original

Sections

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • ZASADY OKREŚLANIA USZCZERBKU NA ZDROWIU
 • POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
 • II. USZKODZENIA TWARZY
 • III. USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU
 • V. USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZEŁYKU
 • VI. USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ I JEJ NASTĘPSTWA
 • XI. USZKODZENIA MIEDNICY
 • G. NADGARSTEK
 • I. KCIUK
 • K. PALEC TRZECI, CZWARTY I PIĄTY
 • A. STAW BIODROWY
 • C. STAW KOLANOWY
 • D. PODUDZIE
 • E. STAW SKOKOWO-GOLENIOWY I SKOKOWO-PIĘTOWY
 • F. PALCE STOPY
 • XIV. PORAŻENIA LUB NIEDOWŁADY POSZCZEGÓLNYCH NERWÓW OBWODOWYCH

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A.

VIENNA INSURANCE GROUP

SPIS TREŚCI
POSTANOWIENIA OGÓLNE ___________________________________________________________________________________ 2 Pojęcie nieszczęśliwego wypadku _____________________________________________________________________________ 2 Pojęcie uszczerbku na zdrowiu ________________________________________________________________________________ 3 ZASADY OKREŚLANIA USZCZERBKU NA ZDROWIU ______________________________________________________________ 3 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE _____________________________________________________________________________ 6 I. II. III. IV. V. VI. Uszkodzenia głowy ____________________________________________________________________________________ 6 Uszkodzenia twarzy __________________________________________________________________________________ 12 Uszkodzenia narządu wzroku __________________________________________________________________________ 14 Uszkodzenia narządu słuchu ___________________________________________________________________________ 17 Uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku _____________________________________________________________ 18 Uszkodzenia klatki piersiowej i jej następstwa ____________________________________________________________ 19

VII. Uszkodzenia brzucha i jego następstwa__________________________________________________________________ 22 VIII. Uszkodzenia narządów moczowopłciowych ______________________________________________________________ 23 IX. X. XI. Ostre zatrucia i ich następstwa ________________________________________________________________________ 25 Uszkodzenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego_____________________________________________________________ 25 Uszkodzenia miednicy ________________________________________________________________________________ 28

XII. Uszkodzenia kończyny górnej __________________________________________________________________________ 30 A. Łopatka prawa, lewa ________________________________________________________________________________ 30 B. Obojczyk _________________________________________________________________________________________ 30 C. Bark ____________________________________________________________________________________________ 31 D. Ramię ___________________________________________________________________________________________ 33 E. Staw łokciowy _____________________________________________________________________________________ 34 F. Przedramię _______________________________________________________________________________________ 35 G. Nadgarstek _______________________________________________________________________________________ 38 H. Śródręcze ________________________________________________________________________________________ 39 I. Kciuk ____________________________________________________________________________________________ 39

J. Palec wskazujący __________________________________________________________________________________ 40 K. Palec trzeci, czwarty i piąty___________________________________________________________________________ 40 XIII. Uszkodzenia kończyny ________________________________________________________________________________ 41 A. Staw biodrowy ____________________________________________________________________________________ 41 B. Udo _____________________________________________________________________________________________ 43 C. Staw kolanowy ____________________________________________________________________________________ 45 D. Podudzie _________________________________________________________________________________________ 46 E. Staw skokowo-goleniowy i skokowo-piętowy _____________________________________________________________ 47 F. Palce stopy _______________________________________________________________________________________ 50 XIV. Porażenia lub niedowłady poszczególnych nerwów obwodowych ____________________________________________ 51

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Niniejszą tabele norm oceny procentowej stosuje się w przypadkach orzekania p rzez lekarzy zaufania INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP o wysokości uszczerbku na zdrowiu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku. POJĘCIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU §2 1. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała lub zmarł. O ile została opłacona dodatkowa składka, za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca i udar mózgu, jeżeli choroby te zostały stwierdzone orzeczeniem lekarskim w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, a także gdy Ubezpieczony nie przekroczył 65 roku życia w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

2. Cechami nieszczęśliwego wypadku są: 1) 2) 3) 4) działająca przyczyna zewnętrzna, nagłość wystąpienia zdarzenia, niezależność od woli Ubezpieczonego, istnienie związku przyczynowego między zdarzeniem (wypadkiem) a skutkiem w postaci uszkodzenia ciała lub śmierci.

WARUNKIEM UZNANIA ZDARZENIA ZA NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK JEST WYSTĄPIENIE WSZYSTKICH WYMIENIONYCH CECH RAZEM.

3. Pojęcie przyczyny zewnętrznej Nieszczęśliwy wypadek jest wywołany zawsze przyczyną zewnętrzną. Zdarzenie występujące bez przyczyny zewnętrznej nie jest uznawane za nieszczęśliwy wypadek. Nie może być więc uznana za nieszczęśliwy wypadek samoistna choroba wywołana procesem zachodzącym wewnątrz organizmu, chociażby miała cechy nagłości. Zachorowania takie jak zawał mięśnia sercowego, wylew krwi do mózgu itp. mogą stanowić przedmiot orzeczeń komisji lekarskiej tylko wtedy, kiedy są objęte umową ubezpieczenia. Nie można jednak uznać za nieszczęśliwy wypadek zdarzenia, jeśli wskutek wystąpienia zawału serca, wylewu krwi do mózgu itp. schorzeń dojdzie do nagłej niedyspozycji Ubezpieczonego, który z tego powodu dozna dodatkowego wtórnego uszkodzenia ciała, np. w wypadku samochodowym, wskutek upadku z wysokości itp. 4. Pojęcie nagłości zdarzenia Warunkiem rozpatrywania sprawy jest nagłość zdarzenia przebiegająca w stosunkowo krótkim okresie czasu. Pojęcia nagłości nie można zawsze identyfikować jako działania jednorazowego czy natychmiastowego. Zdarza się bowiem, że działanie takie może trwać kilka godzin (działanie czynnika szkodliwego dla organizmu) i wówczas należy uznać je za działanie nagłe. 5. Niezależność zdarzenia od woli ubezpieczonego Takie określenie oznacza, że zdarzenie (wypadek) miał miejsce wbrew woli Ubezpieczonego. Dlatego też nie można uznać za wypadek w rozumieniu ubezpieczenia działania samobójczego, samookaleczenia czy też działania prowadzącego do okaleczenia przez inne osoby za zgodą ubezpieczonego. Jeśli natomiast ubezpieczony doprowadził do powstania zdarzenia przez swoją lekkomyślność lub niedbalstwo, przyjmuje się, że nie zamierzał spowodować śmierci czy uszkodzenia ciała. 6. Związek przyczynowy między nagłym zdarzeniem a skutkami w postaci uszkodzenia ciała lub śmierci Musi być stwierdzony związek przyczynowy między nagłym zdarzeniem a skutkami w postaci uszkodzenia ciała lub śmierci. Należy brać pod uwagę ostateczny skutek wypadku, z uwzględnieniem zaszłych w tym czasi e komplikacji i okoliczności niezależnych od woli Ubezpieczonego. Związek przyczynowy między skutkiem a zdarzeniem zachodzi wówczas, jeśli bez danego zdarzenia skutek ten nie nastąpiłby.

2

Ustalając związek przyczynowy, należy zwracać uwagę również na łączność miejscową i czasową skutku zdarzenia. Ma to istotne znaczenie, w przypadku gdy brak jest początkowej dokumentacji lekarskiej, np. ubezpieczony nie zgłosił się do szpitala czy do ambulatorium, gdyż skutki wypadku wydawały mu się niegroźne. Podobnie spra wa może wyglądać przy wtórnych zakażeniach powstałych wskutek urazów, np. pourazowe zapalenie szpiku kostnego. Jeśli zgon nastąpi wskutek zakażenia ogólnego lub choroby zakaźnej, które nastąpiły po urazie, należy brać pod uwagę okres inkubacji zarazków. Również stan chorobowy powstały wskutek wypadku, np. zapalenie płuc, w wyniku którego nastąpił zgon, będzie uważany za skutek nieszczęśliwego wypadku, mimo że sam wypadek nie spowodowałby zejścia śmiertelnego. POJĘCIE USZCZERBKU NA ZDROWIU §3 1. Za uszczerbek na zdrowiu uważa się wszelkie zmiany pourazowe powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku pogarszające stan zdrowia Ubezpieczonego, wymagające pomocy medycznej ze strony lekarza lub pobytu w szpitalu. 2. Uszczerbek na zdrowiu, zgodnie z wiedzą lekarską, pozostawia trwałą dysfunkcję organu, narządu lub układu. Nie uznaje się zatem za trwały uszczerbek skutków zdarzenia, które -po leczeniu czy bez - mijają bezpowrotnie, nie pozostawiając śladów (np. skutki potłuczenia, wylewy podskórne, bóle pourazowe zaistniałe w czasie wypadku itp.).

ZASADY OKREŚLANIA USZCZERBKU NA ZDROWIU
§4 1. Stopień uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony niezwłocznie po zakończeniu leczenia z uwzględnieniem, zaleconego przez lekarza, leczenia powypadkowego, najpóźniej w 24 miesiącu od dnia wypadku. Późniejsza zmiana stopnia uszczerbku (polepszenie lub pogorszenie) nie daje podstawy do zmiany wysokości świadczenia. O ile ciężkość lub charakter wypadku sprawia, że można przewidywać przedłużanie się leczenia ponad 6 miesięcy lekarz zaufania winien wydać orzeczenie wstępne i w orzeczeniu tym określić: 1) 2) 3. minimalną bezsporną wysokość uszczerbku na zdrowiu, tj. taką, która po przeprowadzeniu i zakończeniu leczenia nie ulegnie zmniejszeniu, zakładając optymalny przebieg leczenia i rehabilitac ji, przewidywany termin badania końcowego.

2.

W przypadku, gdy Ubezpieczony zgłosi roszczenie po upływie 24 miesięcy od dnia wypadku, ale przed upływem przedawnienia (trzy lata) lekarz zaufania ustala stopień uszczerbku na zdrowiu taki, jaki istniał w 24 miesiącu od dnia wypadku. Lekarz zaufania ustala stopień uszczerbku na zdrowiu oraz związek przyczynowy z nieszczęśliwym wypadkiem. Lekarz zaufania wydaje orzeczenie na podstawie: 1) bezpośredniego badania Ubezpieczonego, 2) zgłoszenia roszczenia, 3) dostarczonej dokumentacji medycznej sporządzonej przez lekarza, który udzielił pierwszej pomocy, 4) wszelkiej dokumentacji z przebiegu leczenia.

4. 5.

6.

Stopień uszczerbku na zdrowiu może być również ustalany zaocznie przez lekarza zaufania na podstawie: 1) 2) 3) zgłoszenia roszczenia, dostarczonej dokumentacji medycznej sporządzonej przez lekarza, który udzielił pierwszej pomocy, wszelkiej dokumentacji z przebiegu leczenia.

7. 8. 9.

Uszczerbek może wynosić od 0 do 100%. Ustaleń uszczerbku na zdrowiu dokonują lekarze zaufania - jednoosobowo lub w zespole (komisji). Wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich odbywa się na zlecenie jednostek organizacyjnych INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

10. Orzeczenie lekarza zaufania o wysokości uszczerbku na zdrowiu wydawane jest na obowiązującym druku. Lekarz zaufania zobowiązany jest wypełnić wszystkie punkty orzeczenia. W przypadku niewypełnienia wszystkich punktów, orzeczenia będą zwracane celem uzupełnienia. 11. Przy orzekaniu stopnia uszczerbku na zdrowiu podaje się rozpoznanie w języku polskim oraz stopień upośl edzenia czynności uszkodzonego narządu, organu lub układu, łącznie z towarzyszącymi powikłaniami, odpowiednio do treści tej pozycji Tabeli Norm, jaka w konkretnym przypadku ma zastosowanie do ustalenia procentu uszczerbku. 12. Lekarz badający zobowiązany jest wpisać w orzeczeniu jednoznacznie sformułowane rozpoznanie w języku polskim z określeniem powstałych zaburzeń funkcji narządu, układu czy całego organizmu będące skutkiem

3

przebytego wypadku (zdarzenia). Nie można poprzestać na lakonicznym wpisaniu samego r ozpoznania np. „przebyte złamanie podudzia lewego”. Takie stwierdzenie nie określa bowiem, jakie nastąpiły trwałe skutki tego zdarzenia, które na trwale zaburzają funkcję narządu (organizmu). W powyższym przykładzie, poza samym rozpoznaniem, powinny się znaleźć określenia typu ” ...... z przemieszczeniem odłamów i nieprawidłowym zrostem, z odchyleniem osi prawidłowej podudzia i np. ograniczeniem ruchomości w stawie....., osłabieniem siły mięśniowej ...” itp. Podobnie przy oparzeniach nie można ograniczać się np. tylko do zapisu „oparzenie I/II stopnia przedramienia prawego”, ponieważ samo oparzenie I/II st. z reguły nie daje trwałych następstw, a przy oparzeniach głębszych należy bezwzględnie opisać ich dokładną lokalizację, wielkość - rozległość (ewentualnie podać procent oparzenia powierzchni ciała) oraz podać trwałe następstwa - np. blizny szpecące (na twarzy), ściągające i/lub ograniczające ruchomość. Dopiero po tak opisanym rozpoznaniu należy podać właściwy punkt Tabeli Norm i wpisać orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu. Rozpoznanie i następstwa urazów, należy pisać w języku polskim, czytelnie i bez niezrozumiałych skrótów, mając na uwadze, że druki „ Orzeczenie lekarza zaufania INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP” są dokumentami, stanowiącymi podstawę do rozliczenia się z klientem, jak również to, że realizacją świadczeń (a więc i odczytywaniem zapisów) zajmują się osoby najczęściej nie mające przygotowania medycznego. 13. Przed przystąpieniem do badania klienta (niezależnie od rodzaju badania) należy bezwzględnie sprawdzić jego tożsamość na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Nadzór nad prawidłowością wydawanych orzeczeń sprawuje każdy Oddział INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP. 14. Jeżeli w odpowiedniej pozycji tabeli procent uszczerbku na zdrowiu jest określony w przedziałach „od – do” lekarz orzecznik ustala procent uszczerbku na zdrowiu w granicach podanych w tabeli, biorąc pod uwagę obraz kliniczny, stopień uszkodzenia lub ograniczenia czynności organów, narządów lub układu oraz towarzyszące powikłania. 15. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje przed wypadkiem były już upośledzone, uszczerbek ustala się z uwzględnieniem różnicy pomiędzy stopniem (procentem) uszczerbku na zdrowiu właściwym dla danego organu, narządu lub układu po wypadku a istniejącym bezpośrednio przed wypadkiem. 16. Jeżeli dla danego przypadku brak jest odpowiedniej pozycji w tabeli procentowej należy ocenić "per analogiam" "przez podobieństwo" wg pozycji najbardziej zbliżonej merytorycznie, zaznaczając to w orzeczeniu. 17. Jeżeli wypadek spowodował uszkodzenie kilku kończyn, narządów lub układów ogólny stopień uszczerbku na zdrowiu równa się sumie procentów uszczerbku ustalonych za poszczególne uszkodzenie wg. Tabeli Norm z ograniczeniem do 100 %. 18. Przy wielomiejscowych uszkodzeniach kończyny ogólny stopień uszczerbku na zdrowiu równa się sumie procentów uszczerbku, ustalonych za poszczególne uszkodzenie wg Tabeli Norm, z tym że procent ten nie może być wyższy od procentu przewidzianego za utratę uszkodzonej części kończyny. 19. U osób leworęcznych uszkodzenie kończyny górnej ocenia się wg pozycji tabeli dla kończyny górnej prawej, zaś kończyny prawej jak dla lewej. 20. Prawe i lewe oko traktuje się łącznie jako jeden narząd wzroku, tak samo oba uszy traktuje się jako jeden narząd słuchu. 21. Przy stwierdzeniu nawykowego zwichnięcia stawu barkowego uszczerbek ustala się wyłącznie przy zwichnięciu stwierdzonym po raz pierwszy. Przy kolejnych zwichnięciach ustalenie trwałego uszczerbku może mieć miejsce tylko wówczas, jeśli stwierdza się dodatkowe - nowe uszkodzenia (uszczerbek ustala się wyłącznie za nowe uszkodzenia). 22. Podwójne widzenie, powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wymagające przy pracy przesłonięcia jednego oka, powoduje uszczerbek na zdrowiu odpowiadający ślepocie jednego oka. 23. Pourazowe lub związane przyczynowo z urazem uszkodzenie powłok brzusznych powodujące powstanie przepukliny pourazowej stanowi trwały uszczerbek na zdrowiu (w odróżnieniu od innych rodzajów prze puklin). 24. Następstwa zawałów serca orzeka się oceniając stopień niewydolności krążenia analogicznie do uszkodzeń serca lub osierdzia. 25. Następstwa udarów mózgu orzeka się zgodnie z uszczerbkiem odpowiadającym następstwom urazów czaszkowo mózgowych. 26. Każdy uszczerbek opisywany jest alfanumerycznie: Liczba - litera -liczba np. 114 A 2. 27. Jeżeli uszczerbek zostaje przypisany do opisu: np. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem ką towym do 10° lub z nieznacznym zagięciem osiowym, nieznacznie zaburzające czynność kończyny i dające głównie dolegliwości subiektywne. 114. ZŁAMANIE TRZONU KOŚCI RAMIENNEJ (W ZALEŻNOŚCI OD PRZEMIESZCZEŃ, OGRANICZEŃ W STAWIE ŁOPATKOWO-RAMIENNYM I ŁOKCIOWYM):

4

A. NIEWIELKIE ZMIANY

1. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone dające głównie dolegliwości subiektywne 2. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym do 10° lub nieznacznym zagięciem osiowym, nieznacznie zaburzające czynność kończyny i dające głównie dolegliwości subiektywne

2

1

4

2

114 - złamanie trzonu kości ramiennej - w zależności od przemieszczeń, ograniczeń w stawie łopatkowo - ramiennym i łokciowym A2niewielkie zmiany (przemieszczenia, ograniczenia) złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym do 10° lub nieznacznym zagięciem osiowym, nieznacznie zaburzające czynność kończyny i dające głównie dolegliwości subiektywne.

Oznaczeniu uszczerbku przypisujemy odpowiedni procent z Tabeli: 114 A 2 - 4% dla kończyny prawej lub 2% dla kończyny lewej.

5

1.MAX. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU. 2 I 3) WYSTĘPUJĄ JEDNOCZEŚNIE USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI (POZ. 5 -10 cm średnicy 3. 1) NALEŻY OSOBNO OCENIAĆ STOPIEŃ USZCZERBKU USZKODZENIA LUB UBYTKI KOŚCI WG. > 10 cm średnicy 5 8 12 1 2 3 4 2. USZKODZENIE KOŚCI SKLEPIENIA I PODSTAWY CZASZKI (WGŁĘBIENIA. <2. 5 . USZKODZENIA GŁOWY PROCENT USZCZERBKU NA ZDROWIU 1. UBYTEK W KOŚCIACH CZASZKI: A. < 5 cm średnicy/ długości blizny. 2 LUB 3 I OSOBNO ZA USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI WG POZ. < 2. 6 . 25): A. > 5 cm średnicy/ długości 1. 2 I 3 OCENIA SIĘ DODATKOWO W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU. bez dolegliwości bólowych 4. towarzyszące dolegliwości bólowe 3.5 – 5 cm średnicy /długości 3. RUCHOMOŚCI I TKLIWOŚCI BLIZN: 1.5 . > 5 cm średnicy/ długości blizny. < 5 cm średnicy 2. > 5 cm średnicy/ długości blizny. 1. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI (BEZ USZKODZEŃ KOSTNYCH): A.5 cm średnicy/ długości 2. 2. > 8 cm średnicy długości 1-5 6-8 9-15 16-20 UWAGA: JEŻELI PRZY USZKODZENIACH I UBYTKACH KOŚCI CZASZKI (POZ.5 6-7 8-9 3.8 cm średnicy/ długości 4.5 cm średnicy/ długości 3. OSKALPOWANIE (DLA KOBIET X 2): 1.5 cm średnicy/ długości 2. (NALEŻY DO POZYCJI PODSTAWOWEJ DODAĆ USZCZERBKI WYNIKAJĄCE Z POWIKŁAŃ . SZCZELINY. towarzyszące dolegliwości bólowe B. FRAGMENTACJA) W ZALEŻNOŚCI OD ROZLEGŁOŚCI USZKODZEŃ: 1.POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE §5 I. POWIKŁANIA TOWARZYSZĄCE USZKODZENIOM W POZ. < 5 cm średnicy/ długości blizny. POZ. ZA 4. bez dolegliwości bólowych 2. 1. 2.

lewostronny D. prawej z umiarkowanego stopnia niedowładem kończyny górnej 3.1. prawej z umiarkowanego stopnia niedowładem kończyny dolnej. NIEDOWŁAD POŁOWICZY ZNACZNIE UTRUDNIAJĄCY SPRAWNOŚĆ KOŃCZYN Z AFAZJĄ: 1. NIEDOWŁAD POŁOWICZY NIEZNACZNEGO STOPNIA Z AFAZJĄ: 1. zakrzepica powłok 5. nawracający wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego 2. Z NIEDOWŁADEM KOŃCZYNY GÓRNEJ: 1. NIEDOWŁAD POŁOWICZY ZNACZNIE UTRUDNIAJĄCY SPRAWNOŚĆ KOŃCZYN BEZ AFAZJI: 1. prawostronny 2. prawostronny 3. przewlekłe zapalenia kości 3. z afazją nieznacznego stopnia C. umożliwiające chodzenie pomocy sprzętu ortopedycznego przy 80 70 60 70 60 50 40 30 80 70 60 80 70 70 60 100 95 90 100 3. z afazją znacznie utrudniającą porozumiewanie 3. prawej . umożliwiające chodzenie przy pomocy sprzętu ortopedycznego lub samodzielne 4. znacznie ograniczone ruchy precyzyjne ręki 2. z afazją nieznacznego stopnia E. lewej z nieznacznego stopnia niedowładem kończyny dolnej. umożliwiające chodzenie przy pomocy sprzętu ortopedycznego 6. przepuklina mózgowa +5 +5 +5 +5 +5 5. PORAŻENIA I NIEDOWŁADY POŁOWICZE: A. z afazją znacznie utrudniającą porozumiewanie 3.uniemożliwiające samodzielne chodzenie 5. z afazją całkowitą 2. prawostronny ze współistniejącą ataksją 2. prawej.uniemożliwiające samodzielne chodzenie 2. ropowica podczepcowa leczona operacyjnie 4. prawej z niedużego stopnia niedowładem kończyny górnej pomocy 80 70 60 7 . lewej z umiarkowanego stopnia niedowładem kończyny dolnej. PORAŻENIE KOŃCZYNY GÓRNEJ. prawej z nieznacznego stopnia niedowładem kończyny dolnej. lewostronny ze współistniejącą ataksją 4. z afazją całkowitą 2. NIEDOWŁAD POŁOWICZY NIEZNACZNEGO STOPNIA BEZ AFAZJI: 1. umożliwiające chodzenie przy sprzętu ortopedycznego lub samodzielne G. porażenie połowicze utrwalone B. PORAŻENIE KOŃCZYNY DOLNEJ. nie poruszający się samodzielnie. lewej. 1. Z NIEDOWŁADEM KOŃCZYNY DOLNEJ: 1. lewostronny F.

opieki 100 ZESPÓŁ POZAPIRAMIDOWY UTRUDNIAJĄCY SPRAWNOŚĆ USTROJU Z ZABURZENIAMI MOWY I NAPADAMI OCZNYMI: 1.20 7. charakteropatią. niedowład kończyny dolnej (bez niedowładu kończyny górnej) J. NIEDOWŁAD KOŃCZYNY GÓRNEJ (BEZ NIEDOWŁADU KOŃCZYNY DOLNEJ): 1. 1. uniemożliwiające wykonywanie pracy zawodowej. 1. znacznie ograniczone ruchy precyzyjne ręki 5. wymagający stałej opieki osoby trzeciej.4. obecne zmiany psychiczne i kognitywne 4. ZABURZENIA RÓWNOWAGI UTRUDNIAJĄCE W DUŻYM STOPNIU CHODZENIE: 1. śladowe objawy uszkodzenia struktur ośrodkowego układu nerwowego 70 60 50 30 .40 20 . PADACZKA: A. ZESPOŁY POZAPIRAMIDOWE: A.30 20 5 6. zaburzenia równowagi utrudniające w dużym stopniu chodzenie i uniemożliwiające wykonywanie jakiejkolwiek pracy zawodowej. otępieniem i ekwiwalentami padaczkowymi uniemożliwiającymi jakąkolwiek pracę 100 8 . 1. lewej z niedużego stopnia niedowładem kończyny górnej H. prawej 2. padaczka z zaburzeniami psychicznymi. 1. lewej z umiarkowanego stopnia niedowładem kończyny górnej 6. wymagający okresowej opieki osoby trzeciej. utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający osób trzecich B. zaburzenia równowagi uniemożliwiające chodzenie B. 1. śladowe zaburzenia równowagi sporadycznie utrudniające chodzenie 5 20 70 50 100 8. znaczne utrudnienie wykonywania prac domowych 2. niewielkie ograniczenia funkcjonowania w życiu codziennym z okresowo występującymi zaburzeniami psychicznymi nieznacznego stopnia 80 70 60 40 30 C. lewej. nie poruszający się samodzielnie. zaburzenia równowagi utrudniające w dużym stopniu chodzenie. zaburzenia równowagi utrudniające w małym stopniu chodzenie D. 1. umiarkowane ograniczenie funkcjonowania w życiu codziennym z okresowo występującymi zaburzeniami psychicznymi 5. lewej I. 1. znaczne ograniczenie funkcjonowania w życiu codziennym. wyraźne zmiany psychiczne i kognitywne 3. zaznaczony zespół pozapiramidowy 10 . jednak z możliwością wykonywania prac domowych C. wyraźne zmiany psychiczne i kognitywne 2. 1. ZABURZENIA RÓWNOWAGI POCHODZENIA MÓŻDŻKOWEGO I PRZEDSIONKOWEGO: A.

wymagające leczenia ambulatoryjnego oraz okresowo szpitalnego) 3. PADACZKA BEZ ZMIAN PSYCHICZNYCH Z RZADKIMI NAPADAMI (1 I MNIEJ NA MIESIĄC): 1. nieznaczne subiektywne objawy bez zmian w badaniu neurologicznym i neuropsychologicznym oraz 30 20 5 10. NERWICE I ZESPOŁY NERWICOPODOBNE PO USZKODZENIU CIAŁA . obecne zmiany w badaniu neuropsychologicznym i/lub neurologicznym 3. znacznego stopnia nasilone objawy subiektywne. ciężkie zaburzenia psychiczne. CIĘŻKIE ZABURZENIA PSYCHICZNE WYMAGAJĄCE STAŁEJ OPIEKI OSÓB TRZECICH (ZMIANY OTĘPIENNE. utrwalone psychozy. wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne. stała opieka osób trzecich 2. F07.): 1. znaczne zmiany otępienne. 60 50 100 80 70 ENCEFALOPATIE Z UTRWALONYMI SKARGAMI SUBIEKTYWNYMI (BÓLE GŁOWY. sporadycznie wtórnie uogólnione 60 50 40 D. WZMOŻONA POBUDLIWOŚĆ NERWOWA. SNU ITP. (wg ICD-10. obecne objawy neurologiczne zmiany w badaniu neuropsychologicznym. politerapia z ew. politerapia bez objawów ubocznych leczenia przeciwpadaczkowego 3. częste napady wtórnie uogólnione. POTWIERDZONYCH LECZENIEM PSYCHIATRYCZNYM ORAZ BADANIEM NEUROPSYCHOLOGICZNYM): 1. znacznego stopnia zmiany otępienne ze zmianami charakterologicznymi wymagające całodobowej opieki osób trzecich 2. NERWICE I ZESPOŁY NERWICOPODOBNE: A. TRUDNOŚĆ W SKUPIENIU UWAGI. częste napady wtórnie uogólnione. PADACZKA BEZ ZMIAN PSYCHICZNYCH Z CZĘSTYMI NAPADAMI: 1. utrwalone psychozy. umiarkowanego stopnia zaburzenia stresowe. ALE ZE ZMIANAMI OTĘPIENNYMI UTRUDNIAJĄCYMI W DUŻYM STOPNIU WYKONYWANIE PRACY (W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH ORAZ KOGNITYWNYCH. znaczne. znacznego stopnia zaburzenia stresowe z przebiegiem remitującym lub postępującym. co najmniej 2 w miesiącu bez wyraźnej aury 2. utrwalone psychozy. wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne. okresowa opieka osób trzecich 70 60 50 C. częste napady padaczkowe częściowe proste i / lub złożone bez wtórnego uogólnienia. monoterapia 30 25 20 9. ENCEFALOPATIE ZE ZMIANAMI CHARAKTEROLOGICZNYMI: 1. dokumentacja leczenia psychiatrycznego i/ lub psychologicznego dłuższego niż 6 miesięcy 10 20 10 4 9 . regularna opieka osób trzecich w ciągu dnia 3. częste i długotrwale hospitalizacje psychiatryczne) 2. wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne. ograniczające funkcjonowanie w życiu codziennym. ZABURZENIA NEUROLOGICZNE I PSYCHICZNE UWARUNKOWANE ORGANICZNIE (ENCEFALOPATIE): A. objawami ubocznymi leczenia przeciwpadaczkowego 2. niewielkiego stopnia zaburzenia stresowe B. UTRWALONE PSYCHOZY): 1. co najmniej 2 w miesiącu z aurą 3. znacznego stopnia zmiany otępienne mające wpływ na całodzienne funkcjonowanie wymagające w ciągu dnia pomocy osób trzecich C. wymagające stałego ambulatoryjnego leczenia psychiatrycznego) B.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ: 1. ciężkie zaburzenia psychiczne. ZABURZENIA PAMIĘCI. leczone przez psychiatrę i/lub psychologa 3. umiarkowane ograniczenie funkcjonowania w życiu codziennym. wymagające stałego i długotrwałego leczenia. ZAWROTY GŁOWY. wymagające stałego leczenia psychiatrycznego 2.2) 2. postępujące zmiany otępienne. NERWICE I ZESPOŁY NERWICOPODOBNE PO URAZIE CZASZKOWO – MÓZGOWYM W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ (POURAZOWE ZABURZENIA STRESOWE (PTSD) WG ICD-10): 1.B. ciężkie zaburzenia psychiczne. PADACZKA Z RZADKIMI NAPADAMI. znaczne zmiany otępienne.

bez opadania powieki C.2.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: 1. 1. niewielkie B. przez okres 6 miesięcy C. 9 C 5 2 11. AFAZJA ZNACZNEGO STOPNIA UTRUDNIAJĄCA POROZUMIEWANIE SIĘ: 1. afazja z rozumieniem symboli językowych z możliwością komunikacji z pomocą mowy pisma 3. dokumentacja leczenia psychiatrycznego i/ lub psychologicznego krótszego niż 6 miesięcy 3. 1. znaczne 2.60 100 80 12. ZESPOŁY PODWZGÓRZOWE POURAZOWE I INNE ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE POCHODZENIA OŚRODKOWEGO: (NIE WIĘCEJ NIŻ 50) A. nerwu bloczkowego 3 30 20 10 15 8 3 10 . z podwójnym widzeniem i opadnięciem całkowitym powieki 2. USZKODZENIE CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NERWÓW RUCHOWYCH GAŁKI OCZNEJ: A. nieznaczna poprawa po leczeniu logopedycznym B. zespół cerebrasteniczny z utrwalonymi skargami subiektywnymi wg pkt. utrzymujące się pomimo intensywnego co najmniej 6 miesięcznego leczenia logopedycznego 2. afazja całkowita motoryczna C. znacznego stopnia nasilone zaburzenia mowy. umiarkowane 3. afazja nieznacznego stopnia 10 . moczówka prosta +15 +15 +10 +10 +10 13. niedoczynność tarczycy 4. 1. NERWU OKORUCHOWEGO. dokumentacja leczenia nerwicy przez lekarzy innych specjalności niż psychiatria lub psychologia. ZABURZENIA MOWY: A. zaburzenia wydzielania hormonów płciowych 2. podwójne widzenie. utrzymujące się zmiany. opadanie powieki 3. NERWU OKORUCHOWEGO. W ZAKRESIE MIĘŚNI WEWNĘTRZNYCH OKA . wtórna niedoczynność kory nadnerczy 5.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA (KONIECZNE PRZEPROWADZENIE BADANIA OKULISTYCZNEGO): 1. 1. zaburzenia wydzielania hormonu wzrostu (należy oceniać tylko u dzieci i młodzieży) 3.15 lub 60 50 30 30 . umiarkowane trudności rozumienia mowy i / lub mówienia lub pisania D. podwójne widzenie. W ZAKRESIE MIĘŚNI ZEWNĘTRZNYCH OKA . AFAZJA CAŁKOWITA (SENSORYCZNA LUB SENSORYCZNO-MOTORYCZNA) Z AGRAFIĄ I ALEKSJĄ: 1. 1. pomimo 12 miesięcznego leczenia logopedycznego 2.

przewaga zaburzeń czucia w zakresie pojedynczej gałęzi B. PORAŻENIE NERWU JĘZYKOWO . całkowite porażenie podniebienia. częściowe 10 3 18. 1. 1. 1. 1. KRĄŻENIA I PRZEWODU POKARMOWEGO: A. wymagające regularnego przyjmowania środków przeciwbólowych 2.D. wymagające sporadycznego przyjmowania środków przeciwbólowych 15 10 10 5 15. 1. OGRANICZENIE RUCHOMOŚCI): 1. PORAŻENIE NERWU KRTANIOWEGO WSTECZNEGO: 1. USZKODZENIE CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NERWU TRÓJDZIELNEGO .W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA. PRZEWAGA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA NASILENIA BÓLU: 1. NERWU ODWODZĄCEGO . znaczne 2. przewaga zaburzeń czucia w zakresie wszystkich gał. W ZALEŻNOŚCI OD TRUDNOŚCI POŁYKANIA: 1. niewielkie 9 . 1. umiarkowane 3. USZKODZENIE CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NERWU PODJĘZYKOWEGO .W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA (PODWÓJNE WIDZENIE. umiarkowane 3. obejmujące mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy oraz górną część mięśnia czworobocznego 2.15 4-8 1-3 14.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: A. gardła i krtani B. POSZCZEGÓLNE GAŁĘZIE: A. neuralgia nerwu językowo-gardłowego 20 25 15 5 5 30 40 17. niewielkie D. jednostronne C. USZKODZENIA CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NERWÓW JĘZYKOWO – GARDŁOWEGO I BŁĘDNEGO – W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ MOWY I ODDECHU.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: A. obustronne C.GARDŁOWY. USZKODZENIE CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NERWU DODATKOWEGO .W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: 11 . druga lub trzecia 3. całkowite 15 8 20 16. znaczne 2. USZKODZENIE CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NERWU TWARZOWEGO . całkowite. jednostronne 2. pierwsza 2.

USZKODZENIA NOSA: A. ślinotok 6.A. USZKODZENIA NOSA BEZ ZABURZEŃ ODDYCHANIA I POWONIENIA (ZMIENIAJĄCE KSZTAŁT NOSA) (DLA KOBIET X 2): 1. w znacznym stopniu 2 3 1 12 . ślinotok 5. ALE NIE WIĘCEJ NIŻ 40): 1. OSZPECENIE Z MIERNYMI ZABURZENIAMI FUNKCJI (NALEŻY SUMOWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE USZKODZEŃ. zaburzenia oddychania i/lub powonienia 4. wyraźne. w niewielkim stopniu 2. dolegliwości bólowe +10 +8 +8 +5 +5 +5 +8 1-4 5-7 8-9 10 C. blizna. całkowite z obecnością fascykulacji i zaników B. zaburzenia artykulacji 5. 1. USZKODZENIA POWŁOK TWARZY (BLIZNY I UBYTKI): A. zaburzenia przyjmowania pokarmów 3. OSZPECENIA BEZ ZABURZEŃ FUNKCJI (DLA KOBIET X 2): 1. zaburzenia artykulacji 4. wyraźne. szpecące blizny do 3 cm długości/ średnicy 4. blizna. przewaga zmiany pigmentacji skóry (do 3 cm średnicy) 2. CZĘŚCIOWE 1. znacznego stopnia 2. niewielkiego stopnia 10 5 20 II. zaburzenia funkcji powiek 6. zaburzenia funkcji powiek +10 +15 +15 +15 +8 +8 20. przewaga zmiany pigmentacji skóry (powyżej 3 cm średnicy) 3. niewielkie uszkodzenia nosa bez zaburzeń oddychania i powonienia (przebarwienia i blizny nie zmieniające kształtu nosa) (dla kobiet x 2) B. zaburzenia czucia 7. blizny i ubytki 2. szpecące blizny powyżej 3 cm długości/ średnicy B. USZKODZENIA TWARZY 19. ALE NIE WIĘCEJ NIŻ 30): 1. blizny i ubytki 2. OSZPECENIA POŁĄCZONE Z DUŻYMI ZABURZENIAMI FUNKCJI WYMAGAJĄCYMI STOSOWANIA PRZYRZĄDÓW POMOCNICZYCH DO NAPRAWY PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ FUNKCJI (NALEŻY SUMOWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ZABURZEŃ. 1. zaburzenia przyjmowania pokarmów 3.

niesymetria zgryzu 4.3. zaburzenia rozwierania szczęk +5 +5 +5 +5 6-10 1-5 23. przemieszczenia 2.5 3 22. utrata nosa w całości (łącznie z kośćmi nosa) UWAGA: 30 5 10 15 25 JEŻELI USZKODZENIE NOSA WCHODZI W ZESPÓŁ USZKODZEŃ OBJĘTYCH POZ. całkowita B.W ZALEŻNOŚCI OD PRZEMIESZCZEŃ. ZŁAMANIE SZCZĘKI LUB ŻUCHWY . 1. średniego stopnia upośledzenie drożności nosa 3. znacznego stopnia upośledzenie drożności nosa. częściowa (należy oceniać według pozycji 19 i 21 nie więcej niż 35) max. wtórne zapalenie zatok i zaburzenia powonienia E. utrata powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu czaszkowego F. średniego stopnia C. OSZPECENIA I POWIKŁAŃ: A. 21. 1. ZNACZNEGO STOPNIA: 1. utrzymujące się mimo przeprowadzenia operacji naprawczej C. 1. nieznacznego stopnia upośledzenie drożności nosa 2. NIESYMETRII ZGRYZU. UTRATA ZĘBÓW (ZA KAŻDY ZĄB): A. częściowa 2. USZKODZENIA NOSA Z ZABURZENIAMI ODDYCHANIA . znacznego stopnia upośledzenie drożności nosa z wtórnym zapaleniem zatok 5 5-9 10-15 16-20 D. częściowa 2. USZKODZENIA NOSA Z ZABURZENIAMI ODDYCHANIA I POWONIENIA W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ W ODDYCHANIU I POWONIENIU: 1. WEDŁUG POZ.ZALEŻNIE OD ROZLEGŁOŚCI I USZKODZENIA I STOPNIA ZABURZEŃ ODDYCHANIA: 1. 35 13 .W ZALEŻNOŚCI OD UBYTKÓW. UPOŚLEDZENIA ŻUCIA I ROZWIERANIA SZCZĘK POWODUJĄCE ZABURZENIA FUNKCJI: A. nieznacznego stopnia upośledzenie drożności nosa i zaburzenia powonienia 2. 1. 19). całkowita 1 2 1 -1. SIEKACZE I KŁY: 1. 1. POZOSTAŁE ZĘBY: 1. NALEŻY STOSOWAĆ OCENĘ WEDŁUG TEJ POZYCJI (TJ. nieznacznego stopnia B. upośledzenie żucia 3. średniego stopnia upośledzenie drożności nosa i zaburzenia powonienia 3. UTRATA SZCZĘKI LUB ŻUCHWY ŁĄCZNIE Z OSZPECENIEM I UTRATĄ ZĘBÓW . 19.

ze średnio nasilonymi zaburzeniami mowy i połykania 4.9 (9/10) 0.1 (1/10) 0 2. bez zaburzeń mowy i połykania 2.5 15 20 25 30 35 40 1.5 15 20 25 30 2. z dużymi zaburzeniami mowy lub połykania 3. uszczerbek określa się na podstawie tabeli ostrości wzroku: Ostrość wzroku oka prawego: Ostrość wzroku oka lewego: 1.5 5 7.6 (6/10) 0. UBYTEK PODNIEBIENIA: A. całkowita 40-50 24.4 (4/10) 0. z niewielkimi zaburzeniami mowy i/lub połykania 2.5 15 20 25 30 35 40 45 10 12.6 (6/10) 0.5 15 20 25 30 35 5 7.5 10 12.8 (8/10) 0. 1. UBYTKI JĘZYKA: A. całkowita utrata języka 1-3 5-10 15-20 20-35 50 III.2. z dużymi zaburzeniami mowy i połykania 5-15 16-25 40 25.5 5 7.7 (7/10) 0. 1.5 (1/2) 0.8 (8/10) 0.9 (9/10) 0.5 15 20 25 30 35 40 45 50 55 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 35 40 45 50 14 . z dużymi zaburzeniami mowy i połykania 5. 1.5 (1/2) 0.5 10 12.4 (4/10) 0.5 10 12.0 (10/10) 0.2 (2/10) 01 (1/10) 0 Procent trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 7. USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU 26.5 15 20 25 30 12.5 10 12.7 (8/10) 0. OBNIŻENIE OSTROŚCI WZROKU BĄDŹ UTRATA JEDNEGO LUB OBOJGA OCZU: A.3 (3/10) 0.0 (10/10) 0.2 (2/10) 0.3 (3/10) 0. z niewielkimi zaburzeniami mowy 3.

zapalenie naczyniówki i siatkówki jednego oka. 1. 26A) 10 + (poz. Zwężenie do 60° 50° 40° 30° 20° 10° poniżej 10° Przy nienaruszonym drugim oku 0 5 10 15 20 25 35 W obu oczach 0 15 25 50 80 90 95 (poz. JAK I PRZY WSPÓŁISTNIENIU USZKODZENIA SIATKÓWKI LUB NERWU WZROKOWEGO. 31A) Przy ślepocie drugiego oka 35 45 55 70 85 95 100 15 .PRZY ZASTOSOWANIU SZKIEŁ KOREKCYJNYCH LUB SOCZEWEK KONTAKTOWYCH: A. USZKODZENIE GAŁKI OCZNEJ WSKUTEK URAZÓW DRĄŻĄCYCH: A. 26A) (poz. USZKODZENIE GAŁKI OCZNEJ WSKUTEK URAZÓW CHEMICZNYCH I TERMICZNYCH (OPARZENIA ITP. PORAŻENIE NASTAWNOŚCI (AKOMODACJI) . 1. urazowe uszkodzenia plamki żółtej jednego oka 4. ciało wewnątrzgałkowe nie powodujące obniżenia ostrości wzroku (poz. USZKODZENIE GAŁKI OCZNEJ WSKUTEK URAZÓW TĘPYCH: A. obojga oczu 15 30 28. 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 OSTROŚĆ WZROKU ZAWSZE OKREŚLA SIĘ PO KOREKCJI SZKŁAMI ZARÓWNO PRZY ZMĘTNIENIU ROGÓWKI LUB SOCZEWKI. utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyłuszczeniem gałki ocznej 38 27.0 UWAGA: B. zanik nerwu wzrokowego środkowego (poz. blizny rogówki lub twardówki (garbiak twardówki) 2. 1. 1. 26A) (poz. jednego oka 2.) A. 1. ciało obce wewnątrzgałkowe powodujące obniżenie ostrości wzroku 4. zaćma urazowa (uszkodzenie soczewki) 3. 26A) 31. rozdarcie naczyniówki jednego oka 2. 26A) 10 30. OCENIAĆ NALEŻY WEDŁUG TABELI OCENY POLA WIDZENIA: 1. (poz. 26A) (poz. KONCENTRYCZNE ZWĘŻENIE POLA WIDZENIA: A. 26A) 29. powodujące zaburzenia widzenia lub obwodowego 3. 26A) (poz.

w obu oczach 5-8 10-12 36. podwójne widzenie 4.max 35 37. w obu oczach max. w jednym oku 2. 26A) 40. PRZEWLEKŁE ZAPALENIE SPOJÓWEK: A. OCENIAĆ WEDŁUG TABELI OSTROŚCI WZROKU OCENIAĆ NALEŻY WG POZ. w jednym oku 2.100 38. w obu oczach 25 40 34. 30 35. (poz.32. 1. 1. ZAĆMA URAZOWA: A. UTRATA SOCZEWKI: A. 26A) +15 +15 +20 39. OCENIAĆ NALEŻY WEDŁUG POZ. ZABURZENIA W DROŻNOŚCI PRZEWODÓW ŁZOWYCH (ŁZAWIENIE): A. ocena widzenia 3. 16 . 1. w jednym oku 2. 15 min. dwuskroniowe 2. 1. POŁOWICZE NIEDOWIDZENIA: A. w jednym oku 2. 26A: 1. 31A: 1. JASKRA: A. ODWARSTWIENIE SIATKÓWKI JEDNEGO OKA: A.35 max. w obu oczach min. wytrzeszcz 2. 26 A I POZ. 26 A I POZ. 31 A: 1. bóle głowy lub szum w głowie 5. USZCZERBEK POWINIEN ZAWIERAĆ SIĘ W ZAKRESIE OD 50 DO 100: 1. WYTRZESZCZ TĘTNIĄCY: A. ciężka keratopatia z niedomykalności +15 (poz. min. OCENIAĆ NALEŻY WEDŁUG POZ. jednoimienne 60 30 25 33. BEZSOCZEWKOWOŚĆ PO OPERACYJNYM USUNIĘCIU ZAĆMY URAZOWEJ: A.15 . dwunosowe 3.

USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU 41. 1.1. utrata jednej małżowiny 3. URAZY MAŁŻOWINY USZNEJ: A. PRZEWLEKŁE ROPNE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO: 17 . POURAZOWE ZWĘŻENIE LUB ZAROŚNIĘCIE PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO JEDNOSTRONNE LUB OBUSTRONNE Z OSŁABIENIEM LUB PRZYTĘPIENIEM SŁUCHU: A. 42. jednostronne 2. 1. utrata obu małżowin 1-5 15 25 43. ( poz. 1. oparzenia i odmrożenia) 2. UPOŚLEDZENIE OSTROŚCI SŁUCHU: A. obustronne 5 10 45. 41A) 44. 1-8 IV. utrata części małżowiny lub zniekształcenie małżowiny (blizny. Przy upośledzeniu ostrości słuchu procent uszczerbku na zdrowiu określa się wg tabeli 41A: Ucho prawe Słuch normalny Ucho lewe Nieznacznie upośledzony Średnie upośledzenie Duże upośledzenie Upośledzenie graniczące z głuchotą Głuchota zupełna (0%) W nawiasach podano stopień upośledzenia (30%) (50%) (70%) (90%) (100%) PROCENT USZCZERBKU NA ZDROWIU Słuch normalny (0%) Nieznaczne upośledzenie (30%) Średnie upośledzenie (50%) Duże upośledzenie (70%) Upośledzenie graniczące z głuchotą (90%) Głuchota zupełna (100%) 0 5 10 15 18 20 5 10 15 18 20 25 10 15 18 20 25 30 15 18 20 25 30 35 18 20 25 30 35 40 20 25 30 35 40 50 BADANIEM UWAGA: W CELU WYKLUCZENIA AGRAWACJI LUB SYMULACJI OSTROŚĆ SŁUCHU POWINNO OKREŚLAĆ SIĘ AUDIOMETRYCZNYM I BADANIEM STROIKAMI. 1. PRZEWLEKŁE ROPNE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO: A.

polip ucha +5 +10 +5 +5 +5 46. 41A) 47. z uszkodzeniem części słuchowej B.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: 1. USZKODZENIE GARDŁA Z UPOŚLEDZENIEM FUNKCJI: A. KRTANI. porażenie mięśni twarzy 2. niewielkie uszkodzenie funkcji połykania i artykulacji 2. obustronne 20-50 +10 +10 +10 +10 V. Z USZKODZENIEM CZĘŚCI STATYCZNEJ . 1. obustronne 3. (poz. perlak 4. A). 1. jednostronne 2. uszkodzenie słuchu B. USZKODZENIE UCHA ŚRODKOWEGO W NASTĘPSTWIE ZŁAMANIA KOŚCI SKRONIOWEJ Z UPOŚLEDZENIEM SŁUCHU: A. JEDNOSTRONNE . zaburzenia smaku i wydzielania śliny 3. TCHAWICY I PRZEŁYKU 49.W ZALEŻNOŚCI OD ROZLEGŁOŚCI USZKODZENIA: 1. USZKODZENIE NERWU TWARZOWEGO ŁĄCZNIE Z PĘKNIĘCIEM KOŚCI SKALISTEJ: (NIE WIĘCEJ NIŻ 30) A. wymioty 3. 60 +20 +10 +10 (poz. znaczne upośledzenie funkcji połykania i artykulacji 5 10 50. część statyczną jak w pkt. 41A) 48. USZKODZENIE LUB ZWĘŻENIE KRTANI POZWALAJĄCE NA OBCHODZENIE SIĘ BEZ RURKI TCHAWICZEJ W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZWĘŻENIA: A. zawroty głowy 2. niewielka. próchnica kości 5. z uszkodzeniem części słuchowej i statycznej .A. 1. znaczne upośledzenie wydzielania łez 4. USZKODZENIE UCHA WEWNĘTRZNEGO: A. 1. oczopląs spontaniczny C. nudności. 1. POWIKŁANE (NALEŻY DODAĆ ODPOWIEDNIE WARTOŚCI USZCZERBKU): 1. 1. sporadyczna duszność 5 18 . B) max.część słuchową oceniać jak w pkt. USZKODZENIA SZYI.

całkowitą niedrożność przełyku ze stałą przetoką żołądkową 10 30 50 80 54. VI.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA RUCHOMOŚCI I USTAWIENIA GŁOWY: A. duszność przy niewielkich wysiłkach życia codziennego 12 25 51. duszność podczas chodzenia po równym z rówieśnikami 3. UTRZYMUJĄCYCH SIĘ BÓLÓW I OD STOPNIA UPOŚLEDZENIA ODDYCHANIA: A. REHABILITACJA LOGOPEDYCZNA): A. wchodzeniu pod górę lub po schodach i dolegliwości spoczynkowe ustępujące po zmianie pozycji ciała 1-5 19 . mowa gardłowa 3. odżywianie tylko płynami 4. 1. wchodzeniu pod górę lub po schodach 2. dolegliwości przy szybkim chodzeniu po równym. USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ I JEJ NASTĘPSTWA 55. odżywianie się pokarmami o konsystencji półpłynnej 3. z bezgłosem 35 50 60 52. duszność (konieczność zatrzymania się dla nabrania powietrza) w trakcie chodzenia po równym w swoim tempie 4. BLIZNY I UBYTKI MIĘŚNI KLATKI PIERSIOWEJ OGRANICZAJĄCE RUCHOMOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD ROZLEGŁOŚCI BLIZN. duszność przy szybkim chodzeniu po równym. ZWĘŻENIE POWODUJĄCE: A. duszność przy umiarkowanych wysiłkach życia codziennego 3. 1. niewielkie ograniczenie ruchomości 3. blizny szyi nie powodujące zaburzeń ruchomości 2. USZKODZENIE PRZEŁYKU POWODUJĄCE: A. USZKODZENIE TCHAWICY. USZKODZENIE TKANEK MIĘKKICH (SKÓRY I MIĘŚNI) SZYI . 1. znaczne ograniczenie ruchomości w pozycji czynnościowo niekorzystnej nieznacznie utrudniające czynności życia codziennego 5. USZKODZENIE KRTANI. mowa przełykowa 2. duszność spoczynkowa 1-20 20-30 30-45 45-60 53. 89. (DO OCENY KONIECZNA OPINIA SPECJALISTY GASTROENTEROLOGA LUB CHIRURGA PRZEWODU POKARMOWEGO): 1. POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ STAŁEGO NOSZENIA RURKI TCHAWICZEJ (CO NAJMNIEJ 6 MIEŚ. W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ GŁOSU 1. niewielkie trudności w odżywianiu 2. znaczne ograniczenia ruchomości w pozycji czynnościowo korzystnej 4. znaczne ograniczenie ruchomości w pozycji czynnościowo niekorzystnej znacznie utrudniające czynności życia codziennego UWAGA: 1-5 5-10 10-15 20 30 USZKODZENIA TKANEK MIĘKKICH Z JEDNOCZESNYM USZKODZENIEM KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO NALEŻY OCENIAĆ WG POZ.2.

USZKODZENIA TKANKI PŁUCNEJ. Z OBECNOŚCIĄ ZNIEKSZTAŁCEŃ I ZE ZMNIEJSZENIEM POJEMNOŚCI ŻYCIOWEJ PŁUC . 1. duszność przy szybkim chodzeniu po równym. zniekształcenia powodujące znaczny defekt kosmetyczny 1-2 3-5 B. dolegliwości (konieczność zatrzymania się dla nabrania powietrza lub do ustąpienia dolegliwości bólowych) w trakcie chodzenia po równym w swoim tempie i dolegliwości spoczynkowe ustępujące po zmianie pozycji ciała 4. 1. dolegliwości wysiłkowe i spoczynkowe stałe. duszność podczas chodzenia po równym z rówieśnikami 3. duszność (konieczność zatrzymania się dla nabrania powietrza) w trakcie chodzenia po równym w swoim tempie 4. częściowa 2. UTRATA BRODAWKI SUTKOWEJ U KOBIET CZĘŚCIOWA LUB CAŁKOWITA W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ I BLIZN (DLA KOBIET DO 45 RŻ. dolegliwości podczas chodzenia po równym z rówieśnikami i dolegliwości spoczynkowe ustępujące po zmianie pozycji ciała 3. nie powodująca znacznego defektu kosmetycznego 2. powodująca znaczny defekt kosmetyczny B. niewielkiego stopnia 2. 1. znacznego stopnia 3 5 8 60. z częścią mięśnia piersiowego 18 12 4 8 58. UTRATA GRUCZOŁU PIERSIOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI UBYTKI I BLIZN (DLA KOBIET DO 45 RŻ. UBYTKI TKANKI PŁUCNEJ. całkowita 2 7 57. CIAŁA OBCE ITP. całkowita C. wchodzeniu pod górę lub po schodach 2. USZKODZENIE ŻEBER (ZŁAMANIE CO NAJMNIEJ 2 ŻEBER): A. X 2): A. CZĘŚCIOWA: 1. zapalenie kości z przetokami 10 20 61. izolowane zapalenie kości 2. USZKODZENIE PŁUC I OPŁUCNEJ (ZROSTY OPŁUCNO WE. ZŁAMANIE MOSTKA ZE ZNIEKSZTAŁCENIAMI KLATKI PIERSIOWEJ: A. X 2): A. zniekształcenia niewielkie 2. 1. niezależne od przyjętej pozycji ciała 5-10 10-15 30 56. ZAPALENIE KOŚCI (PRZETOKI) ŻEBER LUB MOSTKA: A. 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZMNIEJSZENIA POJEMNOŚCI ŻYCIOWEJ: 1.2. Z OBECNOŚCIĄ ZNIEKSZTAŁCEŃ I BEZ ZMNIEJSZENIA POJEMNOŚCI ŻYCIOWEJ PŁUC: 1. duszność spoczynkowa 1-10 10-15 15-20 25 59.): 20 . umiarkowanego stopnia 3.

IV st. dolegliwości ze strony układu pokarmowego o znacznym nasileniu (zaburzenia drożności pokarmowego) układu +10 +20 +3 +5 +15 +20 21 .umiarkowane dolegliwości przy zwykłych czynnościach życia codziennego. duszność (konieczność zatrzymania się dla nabrania powietrza) w trakcie chodzenia po równym w swoim tempie 4. wg NYHA 3. JAK I UKŁADU POKARMOWEGO NALEŻY JE ZSUMOWAĆ – MAX 40): A. wchodzeniu pod górę lub po schodach 2. objawy niewydolności krążeniowo-oddechowej . z wydolnym układem krążenia B. II stopień . upośledzenie wydolności fizycznej 3. IV stopień . wg NYHA 2.bez dolegliwości przy zwykłych czynnościach życia codziennego 2.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ: A. ECHO 10 64. POZAWAŁOWE): A. 1. objawy niewydolności krążeniowo-oddechowej niewielkiego stopnia – I st. PRZEPUKLINY PRZEPONOWE . KONIECZNA PEŁNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA! BADANIAMI OBRAZOWYMI (EKG. ROPNIEM PŁUC . duszność podczas chodzenia po równym z rówieśnikami 3. 1.znaczne upośledzenie wydolności fizycznej widoczne już przy zwykłych codziennego 4. dolegliwości ze strony układu pokarmowego o umiarkowanym nasileniu 2.III st. wchodzeniu pod górę lub po schodach 2. duszność przy szybkim chodzeniu po równym.A. 1. duszność (konieczność zatrzymania się dla nabrania powietrza) w trakcie chodzenia po równym w swoim tempie 4. duszność przy szybkim chodzeniu po równym. wg NYHA B.duszność spoczynkowa UWAGA: STOPIEŃ USZKODZENIA SERCA POTWIERDZIĆ NALEŻY I INNE). wg NYHA 4. objawy niewydolności krążeniowo-oddechowej . Z NIEWYDOLNOŚCIĄ ODDECHOWĄ . 61 I 62 STOPIEŃ USZKODZENIA TKANKI PŁUCNEJ I NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ NALEŻY POTWIERDZIĆ DODATKOWYMI BADANIAMI OBRAZOWYMI LUB CZYNNOŚCIOWYMI.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA: 1. bez niewydolności oddechowej B. objawy niewydolności krążeniowo-oddechowej . Z OBJAWAMI NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA . ODDYCHANIA I KRĄŻENIA (JEŚLI WYSTĘPUJĄ DOLEGLIWOŚĆ ZARÓWNO ZE STRON UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO. 1. USZKODZENIE TKANKI PŁUCNEJ POWIKŁANE PRZETOKAMI OSKRZELOWYMI. KONIECZNA PEŁNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA! 63. duszność podczas chodzenia po równym z rówieśnikami 3. 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA NIEWYDOLNOŚCI (WG NYHA): 1. I stopień .II st. duszność spoczynkowa (zaawansowane serce płucne) 40 50 60 80 UWAGA: PRZY ORZEKANIU WEDŁUG POZ. duszność spoczynkowa (zaawansowane serce płucne) 10 20 30 40 5 62. czynnościach życia 20 35 50 80 RTG. USZKODZENIE SERCA LUB OSIERDZIA (POURAZOWE.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ FUNKCJI PRZEWODU POKARMOWEGO. III stopień .

E. wtórne zaburzenia wewnątrzwydzielnicze C. D. K) 5. przepuklina pępkowa 4. objawy niedoboru witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A. 1. przepuklina pachwinowa 2. przepuklina udowa D. Z ZABURZENIAMI TRAWIENIA I NIEDOSTATECZNYM STANEM ODŻYWIANIA . USZKODZENIA BRZUCHA I ICH NASTĘPSTWA 65. bez zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego i przy dostatecznym stanie odżywiania 5 B. < 5 cm długości/średnicy 2.) . 1. JELITA CIENKIEGO: 1. kwasu foliowego. objawy niedoboru węglowodanów 4. brak możliwości utrzymania prawidłowej higieny 20+ +10 +5 +20 +5 +5 +5 22 . ubytki mięśniowe bez przepukliny C. nieregularna wymiana torebek 5.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZANIECZYSZCZANIA SIĘ I ZMIAN ZAPALNYCH TKANEK OTACZAJĄCYCH PRZETOKĘ: A. objawy niedoboru witaminy B12. BLIZNY (DLA KOBIET X 2): 1. USZKODZENIA POWŁOK JAMY BRZUSZNEJ (PRZEPUKLINY POURAZOWE. przetoki będące wynikiem powikłań pourazowych UWAGA: 30 10 20 20 10 5 1 3 ZA PRZEPUKLINY POURAZOWE UWAŻA SIĘ PRZEPUKLINY SPOWODOWANE URAZOWYM USZKODZENIEM POWŁOK BRZUSZNYCH (NP. 1. przepuklina przedniej ściany brzucha 3. 66. znaczna utrata masy ciała (tj. KAŁOWE I ODBYT SZTUCZNY . częsta wymiana torebek 6.VII. USZKODZENIE ŻOŁĄDKA.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ STANU ODŻYWIANIA: 1. zapalenie tkanek otaczających przetokę 2. ODŻYWIANIE JEDYNIE PARENTERALNE: +10 +5 +5 +5 +5 +5 50 67. > 10%) 2. niedostateczny stan odżywienia 4. PRZETOKI JELITOWE.W ZALEŻNOŚCI OD UMIEJSCOWIENIA I ROZMIARÓW USZKODZENIA POWŁOK JAMY BRZUSZNEJ: A. JELIT I SIECI: A. PRZETOKI ITP. > 5 cm długości /średnicy B. objawy niedoboru białek 3. PO ROZERWANIU MIĘŚNI POWŁOK BRZUSZNYCH). PRZEPUKLINY POURAZOWE: 1. reakcja uczuleniowa tkanek otaczających przetokę 3. żelaza 6.

nieregularna wymiana torebek 4. zapalenie tkanek otaczających przetokę 2. 15 69. USZKODZENIA NARZĄDÓW MOCZOPŁCIOWYCH 73. z następowymi zaburzeniami funkcji wątroby B. JELITA GRUBEGO: 1.B. 23 . pełne wypadanie odbytnicy 10 20 30 71. reakcja uczuleniowa tkanek otaczających przetokę 3. PRZETOKI OKOŁOODBYTNICZE: A. częsta wymiana torebek 5. bez wpływu na funkcje narządu 2. 1. wypadanie błony śluzowej odbytnicy 2. USZKODZENIE JEDNEJ NERKI LUB OBU NEREK PROWADZĄCE DO POWSTANIA: A. z następowymi zaburzeniami funkcji zewnątrzwydzielniczej 3. POWODUJĄCE STAŁE. brak możliwości utrzymania prawidłowej higieny 15+ +10 +5 +5 +5 +10 68. 1. CAŁKOWITE NIETRZYMANIE KAŁU I GAZÓW: A. niepełne wypadanie odbytnicy 3. USZKODZENIA WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH. 1. USZKODZENIE/ RESEKCJA FRAGMENTU TRZUSTKI: 1. uszkodzenie dróg żółciowych z następowym zwężeniem +10 +10 +20 +20 +10 +20 VIII. UTRATA ŚLEDZIONY: A. USZKODZENIA ZWIERACZA ODBYTU. z następowymi zaburzeniami funkcji wewnątrzwydzielniczej C. 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA WYPADNIĘCIA: A. bez istotnych zmian w obrazie krwi 2. WYPADNIĘCIE ODBYTNICY . USZKODZENIE/ RESEKCJA FRAGMENTU WĄTROBY: 1. bez wpływu na funkcje narządu 2. PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO LUB TRZUSTKI W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA POWIKŁAŃ (NIE WIĘCEJ NIŻ 60): A. 1. ze zmianami w obrazie krwi lub/i ze zrostami otrzewnowymi 15 30 72. 60 70.

USZKODZENIE MOCZOWODU POWODUJĄCE ZAWĘŻENIE JEGO ŚWIATŁA: A. nie utrudniające w sposób znaczący pracy zarobkowej /nauki warunkach 50 30 20 79. USZKODZENIE PĘCHERZA: A. 1. 1. powodujące przewlekły nieżyt pęcherza i nietrzymanie moczu 3. znacznie utrudniające wykonywanie pracy zarobkowej/ nauki. PRZETOKI DRÓG MOCZOWYCH I PĘCHERZA MOCZOWEGO . CZĘŚCIOWA UTRATA PRĄCIA: A. utajona niewydolność nerek 2. 24 . UTRATA JEDNEJ NERKI PRZY UPOŚLEDZENIU FUNKCJONOWANIA DRUGIEJ NERKI LUB USZKODZENIE OBU NEREK PROWADZĄCE DO ICH SCHYŁKOWEJ NIEWYDOLNOŚCI . 20 75. 1. uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym i podjecie pracy zarobkowej/ nauki 2. 1. 40 81. niewyrównana niewydolność nerek 4. 20 77. powodujące trudności w oddawaniu moczu 2.1. przewlekłych stanów zapalnych 2. zaburzenia w oddawaniu moczu +10 +10 +10 78. UTRATA JEDNEJ NERKI PRZY DRUGIEJ ZDROWEJ I PRAWIDŁOWO DZIAŁAJĄCEJ: A. schyłkowa niewydolność nerek (mocznica) 30 40 50 75 76.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA STAŁEGO ZANIECZYSZCZENIA SIĘ MOCZEM (DO OCENY PO 6 MIESIĄCACH OD URAZU): A. powodujące zaleganie moczu i przewlekły stan zapalny 10 20 30 80. 1. praca /nauka w specjalnych 3. wyrównana niewydolność nerek 3.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA UPOŚLEDZENIA FUNKCJI POZOSTAŁEJ NERKI (FUNKCJA OKREŚLANA WEDŁUG BADAŃ LABORATORYJNYCH I OBRAZU KLINICZNEGO): A. przewlekłe stany zapalne 2. zmniejszenie pojemności pęcherza 3. USZKODZENIE CEWKI MOCZOWEJ: A. UTRATA PRĄCIA: A. nadciśnienia +10 +15 74. 1. 1.

20 83. 1. OSTRE ZATRUCIA I ICH NASTĘPSTWA (NALEŻY ORZEKAĆ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ PO 6 MIESIĄCACH) 87.1. pochwy i macicy 10 30 IX. pochwy 2. 1. narządów układu oddechowego i sercowo-naczyniowego (np. NAGŁE ZATRUCIE GAZAMI ORAZ SUBSTANCJAMI I PRODUKTAMI ZE STWIERDZONĄ UTRATĄ PRZYTOMNOŚCI.KRWIOTWÓRCZEGO: A. anemia aplastyczna) UWAGA: 10-20 25 USZKODZENIE NARZĄDÓW UKŁADU POKARMOWEGO NALEŻY OCENIAĆ WEDŁUG ODPOWIEDNICH POZYCJI ROZDZ. USZKODZENIE UKŁADU NERWOWEGO NALEŻY OCENIAĆ WEDŁUG ODPOWIEDNICH POZYCJI ROZDZ. E I G. LECZ BEZ WTÓRNYCH POWIKŁAŃ DOTYCZĄCYCH NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH I UKŁADÓW ODDECHOWEGO. UTRATA OBU JĄDER LUB JAJNIKÓW: A. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA W ODCINKU SZYJNYM: 25 . USZKODZENIE KROCZA POWODUJĄCE WYPADNIĘCIE NARZĄDÓW RODNYCH: A. układu krwiotwórczego (np. UTRATA JEDNEGO JĄDRA LUB JAJNIKA: A.25 X. A. 1. 1. USZKODZENIE NARZĄDU WZROKU WSKUTEK NAGŁYCH ZATRUĆ NALEŻY OCENIAĆ WEDŁUG ODPOWIEDNICH POZYCJI ROZDZ. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA I RDZENIA KRĘGOWEGO 89. kardiomiopatia) 2. 1. POURAZOWY WODNIAK JĄDRA: A. UTRATA MACICY: A. SERCOWO-NACZYNIOWEGO. w wieku do 45 lat 2. w wieku powyżej 45 lat 40 20 86. 40 84. 1. C MAX. 1-10 88. NAGŁE ZATRUCIE GAZAMI ORAZ SUBSTANCJAMI I PRODUKTAMI (Z WYJĄTKIEM ZATRUĆ POKARMOWYCH) POWODUJĄCE TRWAŁE USZKODZENIE: A. 20 82. 1. rozedma. 10 85.

wielopoziomowe zmiany pourazowe powodujące przymusowe ustawienie głowy. z nieznacznym ograniczeniem zakresu ruchomości 2. ograniczeniem ruchomości oraz zaburzające normalne funkcjonowanie 2. następstwa urazów powodujące umiarkowane dolegliwości bólowe.A. zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące znaczne dolegliwości bólowe oraz zniesienie ruchomości 8-10 11-15 16-25 1-3 4-8 9-10 91. bólowe z ograniczeniem zakresu ruchomości kręgosłupa szyjnego we wszystkich płaszczyznach B. wielopoziomowe zmiany pourazowe powodujące przymusowe ustawienie głowy w pozycji skrajnie czynnościowo niekorzystnej 25 40 50 10 15 25 1-5 6-8 90. z ograniczeniem zakresu ruchomości 3. zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące nieznaczne ograniczenia ruchomości 2. ZE ZNIEKSZTAŁCENIEM I OGRANICZENIEM RUCHOMOŚCI .W ZALEŻNOŚCI OD ICH LICZBY. ZNACZNE OGRANICZENIA I ZNIEKSZTAŁCENIA: 1. Z OGRANICZENIEM RUCHOMOŚCI . BEZ ZNIEKSZTAŁCEŃ . zmiany pourazowe ze znacznym ograniczeniem ruchomości zwłaszcza ruchów rotacyjnych 3. zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące umiarkowane dolegliwości bólowe oraz ograniczenia ruchomości 3.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: 1. z nieznacznym ograniczeniem zakresu ruchomości 2. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWYM (TH 1 -TH 11): A.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZNIEKSZTAŁCENIA I OGRANICZENIA RUCHOMOŚCI: 1. następstwa urazów powodujące umiarkowane dolegliwości bólowe. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWYM I LĘDŹWIOWYM (TH 12-L5) . Z OGRANICZENIEM RUCHOMOŚCI I BEZ WYRAŹNYCH ZNIEKSZTAŁCEŃ: 1. Z OGRANICZENIAMI RUCHOMOŚCI . zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące nieznaczne ograniczenia ruchomości 2. Z CAŁKOWITYM ZESZTYWNIENIEM I NIEKORZYSTNYM USTAWIENIEM GŁOWY: 1. MIERNE OGRANICZENIA I ZNIEKSZTAŁCENIA: 1. zmiany pourazowe powodujące ustawienie głowy w pozycji czynnościowo niekorzystnej 2. z ograniczeniem zakresu ruchomości kręgosłupa szyjnego głównie ruchów rotacyjnych 2. zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące znaczne dolegliwości bólowe oraz zniesienie ruchomości C. ale z możliwością normalnego funkcjonowania 2. zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące umiarkowane dolegliwości bólowe oraz ograniczenia ruchomości 3. wielopoziomowe zmiany pourazowe ze znacznym ograniczeniem ruchomości 3. następstwa urazów powodujące znaczne dolegliwości bólowe. z zachowaniem śladowego bolesnego ruchu 3.W ZALEŻNOŚCI OD OGRANICZENIA RUCHOMOŚCI I ZNIEKSZTAŁCENIA KRĘGÓW: A. zmiany pourazowe ze znacznym ograniczeniem ruchomości we wszystkich płaszczyznach i nasil onym zespołem bólowym 25 30 40 8-10 11-15 16-25 1-3 4-8 92. z ograniczeniem zakresu ruchomości B. następstwa urazów powodujące miejscowe dolegliwości bólowe.ZE ZNIEKSZTAŁCENIEM MIERNEGO STOPNIA: 1. następstwa urazów skrętnych powodujące miejscowe dolegliwości. zmiany pourazowe ze znacznym ograniczeniem ruchomości we wszystkich płaszczyznach C. 26 . zmiany pourazowe z dużymi zniekształceniami.BEZ TRWAŁYCH ZNIEKSZTAŁCEŃ KRĘGÓW: 1. następstwa urazów skrętnych powodujące miejscowe dolegliwości bólowe. następstwa urazów powodujące miejscowe dolegliwości bólowe. ze zniesieniem ruchomości B. zmiany pourazowe z ograniczeniem ruchomości. IZOLOWANE ZŁAMANIA WYROSTKÓW POPRZECZNYCH LUB OŚCISTYCH .

90A. 91 A). POZYCJI 89-92): A. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA POWIKŁANE ZAPALENIEM KRĘGÓW LUB OBECNOŚCIĄ CIAŁA OBCEGO ITP. 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ ( MAX 30): 1. ograniczające ruchomość kręgosłupa 1-3 4-8 93. z większym zajęciem kończyny górnej prawej 2. ZNACZNIE UPOŚLEDZAJĄCY CZYNNOŚĆ (PO WYLEWIE ŚRÓDRDZENIOWYM): 1. z większym zajęciem kończyny górnej lewej F.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA: 27 . znaczne zaburzenia funkcji zwieraczy pęcherza. zaburzeniami czucia i zmianami troficznymi bez porażenia kończyn dolnych (w następstwie wylewu śródrdzeniowego) E. odbytu i sfery płciowej 3. ZABURZENIA ZE STRONY ZWIERACZY I NARZĄDÓW PŁCIOWYCH BEZ NIEDOWŁADÓW (ZESPÓŁ STOŻKA KOŃCOWEGO): 1. zespoły bólowe wymagające stałego przyjmowania leków p/bólowych 5. 1. ZESPOŁY BÓLOWE BEZ NIEDOWŁADÓW . USZKODZENIA RDZENIA KRĘGOWEGO: A. USZKODZENIA MIĘŚNI KRĘGOSŁUPA OCENIAĆ WG STOPNIA OGRANICZENIA RUCHOMOŚCI KRĘGOSŁUPA NA DANYM ODCINKU. NIEDOWŁAD NIEZNACZNEGO STOPNIA OBU KOŃCZYN GÓRNYCH (PO WYLEWIE ŚRÓDRDZENIOWYM ): 1. znaczne zaburzenia czucia 2. 94. RUCHOWE LUB MIESZANE) . umożliwiający poruszanie się jedynie przy pomocy dwóch lasek C. (WG. nie ograniczające ruchomości kręgosłupa 2. z większym zajęciem kończyny górnej lewej G. 1. niedowład kończyn dolnych bez uszkodzenia górnej części rdzenia (kończyn górnych). 1. z większym zajęciem kończyny górnej prawej 2. 1. porażenie całkowite kończyn górnych z zanikami mięśniowymi. 1. niewielkie zaburzenia czucia 4. zespoły bólowe wymagające sporadycznego przyjmowania leków p/bólowych +15 +10 +5 +15 +5 95. całkowita utrata funkcji zwieraczy pęcherza. umożliwiający poruszanie się o jednej lasce D.PRZEMIESZCZEŃ I WPŁYWU NA OGRANICZENIA RUCHOMOŚCI KRĘGOSŁUPA: A. ZABURZENIA CZUCIA. UWAGA: +5 POURAZOWĄ NIESTABILNOŚĆ LUB POURAZOWY KRĘGOZMYK OCENIAĆ NALEŻY WG POZYCJI 89-92. URAZOWE ZESPOŁY KORZENIOWE (BÓLOWE. odbytu i sfery płciowej 20 30 40 40 20 100 KOŃCZYN 80 60 30-35 60-70 100 H. NIEDOWŁAD ZNACZNEGO STOPNIA OBU KOŃCZYN GÓRNYCH. (98A. zaburzenia funkcji zwieracza pęcherza i/lub odbytu lub sfery płciowej 2. umiarkowane zaburzenia czucia 3. niedowład kończyn dolnych. przy objawach poprzecznego przecięcia rdzenia z całkowitym porażeniem lub niedowładem dużego stopnia dwóch lub czterech kończyn B.

niewielkie zaburzenia czucia 4. znaczne zaburzenia czucia 2. osłabienie siły mięśniowej D. NIEWIELKIEGO STOPNIA: 1. SZYJNE ( MAX 30): 1. zaburzenia ruchu niewielkiego stopnia 9. zaburzenia ruchu umiarkowanego stopnia 8. zwichnięcie w stawie krzyżowo-biodrowym z utrwalonymi dolegliwościami 4. zaburzenia ruchu umiarkowanego stopnia 8. rozerwanie spojenia wraz z podwichnięciem w stawie krzyżowo-biodrowym 3. zaburzenia ruchu znacznego stopnia 7. zespoły bólowe wymagające sporadycznego przyjmowania leków p/bólowych 6. umiarkowane zaburzenia czucia 3. rozerwanie z rozejściem spojenia łonowego powodujące miejscowe dolegliwości i bez istotnych zaburzeń chodu 2. zaburzenia ruchu niewielkiego stopnia 9. USZKODZENIA MIEDNICY 96. umiarkowane zaburzenia czucia 3. guziczne 3 +5 +3 +2 +10 +5 +10 +5 +2 +5 2-5 +5 +3 +2 +10 +5 +10 +5 +2 +5 XI.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA PRZEMIESZCZENIA I ZABURZEŃ CHODU: A. piersiowe C.A. ZNACZNEGO STOPNIA: 1. 1. znaczne zaburzenia czucia 2. osłabienie siły mięśniowej B. niewielkie zaburzenia czucia 4. UTRWALONE ROZEJŚCIE SIĘ SPOJENIA ŁONOWEGO LUB ROZERWANIE STAWU KRZYŻOWO. rozerwanie z rozejściem spojenia łonowego powodujące dolegliwości podczas chodu B. obustronne zwichnięcie w stawach krzyżowo-biodrowych 10 18 25 35 1-3 4-8 28 . zespoły bólowe wymagające stałego przyjmowania leków p/bólowych 5. zaburzenia ruchu znacznego stopnia 7. rozerwanie spojenia powodujące dolegliwości w stawie krzyżowo-biodrowym 2. zespoły bólowe wymagające stałego przyjmowania leków p/bólowych 5. 1. zespoły bólowe wymagające sporadycznego przyjmowania leków p/bólowych 6.BIODROWEGO . LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWE (NIE WIĘCEJ NIŻ 30): 1.

1. jednostronne złamania talerzy biodrowych lub kolców biodrowych 2. pionowe złamanie miednicy z przemieszczeniem powyżej 2 cm i średniego stopnia dolegliwościami bólowymi 3.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ I ZABURZEŃ FUNKCJI: A. z wtórnymi dolegliwościami z zakresu kolana. IZOLOWANE ZŁAMANIE MIEDNICY (TALERZ BIODROWY. KOLCE BIODROWE. stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa 24 32 40 15-20 10-15 1-10 99. podwójne. ZŁAMANIE MIEDNICY Z PRZERWANIEM OBRĘCZY BIODROWEJ JEDNO. zwichnięcie III° D. 1. obustronne złamania powodujące znaczne dolegliwości bólowe 4. jednostronne złamania k. bez nasilonych dolegliwości bólowych 2.LUB WIELOMIEJSCOWE: A. pojedyncze. 1.W ZALEŻNOŚCI OD PRZEMIESZCZEŃ. obustronne złamania k. zwichnięcie I° B. pozwalające na w miarę sprawny chód. pionowe złamanie miednicy z większymi przem ieszczeniami i znacznymi dolegliwościami oraz zaburzeniami statyki i chodu 4. objawy neurologiczne ze strony jednego nerwu 2. ZBORNOŚCI STAWU STOPNIA ZWICHNIĘCIA I ZAKRESU RUCHÓW: A. upośledzenie sprawności chodu. podwójne. pionowe złamanie z przemieszczeniem do 2 cm i miernymi dolegliwościami bólowymi 2. 1. GUZ KUŁSZOWY) . zwichnięcie II° C. kulszowej lub łonowej wygojone z niewielkimi przemieszczeniami 5. STROPU PANEWKI .97. stawów krzyżowo biodrowych i kręgosłupa 3. jednostronne złamania dające deformację miednicy 3. obustronne. obustronne złamania k. kulszowych i łonowych wygojone z niewielkimi przemieszczeniami 7. kulszowej i łonowej wygojone z wyraźnymi przemieszczeniami 6. podwójne. obustronne złamania powodujące znaczne deformacje i dolegliwości 3 7 12 15 29 . kulszowych i łonowych wygojone z wyraźnymi przemieszczeniami B. zaburzenia chodu 4. ZWICHNIĘCIE IV° 1. podwójne złamania w odcinku tylnym ze znacznymi dolegliwościami i/lub z uszkodzeniem pęcherza i cewki moczowej. jednostronne złamania k. 15 20 30 45 +5 +10 +5 +2 +5 +8 +10 98. KULSZOWA) MAX 15: 1. znacznego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne w postaci braku funkcji podporowej kończyny oraz wtórne dolegliwości ze strony kolana. objawy neurologiczne ze strony dwóch lub trzech nerwów 3. ZŁAMANIE PANEWKI STAWU BIODROWEGO. mnogie. W ODCINKU TYLNYM (TYP MALGAIGNE' A): 1. W ODCINKU PRZEDNIM (KOŚĆ ŁONOWA.

wyraźna deformacja powodująca skrócenie wymiaru poprzecznego barku bez istotnych ograniczeń zakresu ruchów w stawie łopatkowo-ramiennym 1-4 2 30 . powodująca bliznowaty przykurcz stawu barkowego. STAW RZEKOMY OBOJCZYKA . złamanie wygojone z niewielkimi przemieszczeniami z miejscowymi dolegliwościami i ograniczeniami ruchomości w postaci ograniczenia unoszenia ramienia do 140° B. WYGOJONE ZŁAMANIE SZYJKI I PANEWKI. ale bez uszkodzeń neurologicznych 4. NIEZNACZNE ZMIANY: 1.W ZALEŻNOŚCI OD ZABURZEŃ: 1. WYRAŹNE ZMIANY: 1. znaczna deformacja. złamanie wygojone z niewielkimi przemieszczeniami oraz z miejscowymi dolegliwościami i bez ograniczeń zakresu ruchomości w stawie łopatkowo-ramiennym 3. z bolesnym przykurczeni stawu barkowego pozostawiająca jego śladowy ruch 10 5 1-3 4-7 8 1 2 4 16 20 12 15 102. WYGOJONE ZŁAMANIE ŁOPATKI Z DUŻYM PRZEMIESZCZENIEM I WYRAŹNYM UPOŚLEDZENIEM FUNKCJI KOŃCZYNY . złamanie wygojone z wytworzeniem przykurczu nie pozwalającego na unoszenie ramienia ponad 90° 3.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZNIEKSZTAŁCENIA I OGRANICZENIA RUCHÓW: A. ZŁAMANIE ŁOPATKI: A. WADLIWIE WYGOJONE ZŁAMANIE OBOJCZYKA . BEZ WIĘKSZYCH ZABURZEŃ 1. złamanie wygojone jak opisano wyżej ze znacznym uszkodzeniem splotu barkowego UWAGA: NORMY POZYCJI 100 ZAWIERAJĄ RÓWNIEŻ EWENTUALNE POWIKŁANIA NEUROLOGICZNE! 35 50 30 40 10 16 24 30 8 12 16 20 stawie 1 4 8 FUNKCJI: 1 2 4 prawa lewa B. UPOŚLEDZENIA FUNKCJI KOŃCZYNY: A. zaniki mięśni obręczy barkowej z ograniczeniem sprawności sprowadzającym się do możliwości unoszenia ramienia poniżej kąta 90° i z ograniczeniami ruchów rotacyjnych 3. mięśni obręczy barkowej z ograniczeniem sprawności sprowadzającym się do możliwości unoszenia ramienia do kąta 100° 2. powodująca bliznowaty przykurcz stawu barkowego. złamania wygojone ze śladem ruchu w stawie barkowym. złamanie wygojone z miejscowymi dolegliwościami bez ograniczeń zakresu ruchomości w 2. WYGOJONE ZŁAMANIE ŁOPATKI Z NIEZNACZNYM PRZEMIESZCZENIEM. NIEZNACZNE ZMIANY: 1.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. zaniki mięśnia naramiennego. Z DUŻYMI ZANIKAMI MIĘŚNI ITP.RAMIENNYM. złamanie wygojone z ograniczeniem zakresu odwodzenia w stawie barkowym do 45°. PRZYKURCZEM W STAWIE ŁOPATKOWO. z powikłaniami neurologicznymi C.XII. wyraźna deformacja z ograniczeniem zakresu ruchomości w stawie łopatkowo -ramiennym B. PRZEMIESZCZEŃ. złamania wygojone z przemieszczeniem. z zanikami mięśni obręczy barkowej. Z DUŻYM PRZEMIESZCZENIEM.: 1. USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ A. pozostałych ruchów zwłaszcza rotacji. wyraźna deformacja powodująca skrócenie wymiaru poprzecznego barku bez istotnych ograniczeń zakresu ruchów w stawie łopatkowo-ramiennym 3. OBOJCZYK prawa lewa 101. znaczna deformacja. niewielka deformacja 2. z większymi dolegliwościami bólowymi oraz z możliwością unoszenia ramienia do kąta 90-130° 2. złamanie wygojone z przemieszczeniem odpowiadającym nieodprowadzalnemu zwichnięciu w stawie łopatkowo-ramiennym lub stawowi cepowemu 2. znaczna deformacja. ŁOPATKA 100.

zaniki mięśnia naramiennego. z zanikiem mięśnia naramiennego oraz mięśni ramienia o 2 cm B. bliznowaty przykurcz. znaczna deformacja.OCENIA SIĘ WG.objawu klawisza (I lub II°) bez istotnych ograniczeń zakresu ruchów w stawie łopatkowo-ramiennym. z ograniczeniem ruchów rotacyjnych.objawu klawisza (II lub III°) z ograniczeniem zakresu ruchomości w stawie łopatkowo-ramiennym jak unoszenia kończyny do kąta 140°. ŚREDNIEGO STOPNIA: 1. po próbie leczenia operacyjnego zakończonego niepowodzeniem. mięśni obręczy barkowej z ograniczeniem sprawności sprowadzającym się do możliwości unoszenia ramienia do kąta 100° 10 5 1 4 1 2 8 4 31 . ZNACZNE ZMIANY: 1. wyraźna deformacja z ograniczeniem zakresu ruchomości w stawie łopatkowo -ramiennym jak unoszenia kończyny do kąta 140°. USZKODZENIE STAWU ŁOPATKOWO . ZWICHNIĘCIE STAWU OBOJCZYKOWO-BARKOWEGO LUB OBOJCZYKOWO-MOSTKOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD OGRANICZENIA RUCHÓW. ze skróceniem wymiaru poprzecznego stawu barkowego. wyraźna deformacja z ograniczeniem zakresu ruchomości w stawie łopatkowo -ramiennym jak unoszenia kończyny do kąta 140°. skrócenie wymiaru poprzecznego barku i całkowite zesztywnienie stawu łopatkowo-barkowego 10 16 5 12 1-3 4-7 1 2-3 8 4 20 16 104. znaczna deformacja.W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. POZYCJI 101-103 ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU O: A. zniesieniem ruchów rotacyjnych 2. po próbie leczenia operacyjnego zakończonej niepowodzeniem. ZNACZNE ZMIANY: 1. ZNIEKSZTAŁCEŃ ZŁAMANEJ GŁOWY NASADY BLIŻSZEJ KOŚCI RAMIENNEJ I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. wyraźne zmiany powodujące deformację barku bez istotnych ograniczeń zakresu ruchów w stawie łopatkowo-ramiennym 3. znaczna deformacja. BARK prawa lewa 105. zesztywnienie stawu łopatkowo-ramiennego 8 4 10 16 5 12 24 15 103. z ograniczeniem ruchów rotacyjnych B. przetoki 3. ZANIKÓW MIĘŚNI. znaczna deformacja.RAMIENNEGO . PRZEMIESZCZEŃ. z przykurczem stawu łopatkowo-ramiennego pozostawiającym śladowy ruch 3. MIERNEGO STOPNIA: 1. NIEZNACZNE ZMIANY: 1. UPOŚLEDZENIA ZDOLNOŚCI DŹWIGANIA I STOPNIA DEFORMACJI: A. niewielka deformacja 2. patologiczna ruchomość. z ograniczeniem sprawności. USZKODZENIA OBOJCZYKA POWIKŁANE PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM KOŚCI I OBECNOŚCIĄ CIAŁ OBCYCH . zniesienie rotacji zewnętrznej 2. znaczna deformacja. ograniczenia zakresu ruchomości w przedziale od 90 do 130°. po próbie leczenia operacyjnego zakończonej niepowodzeniem. po próbie leczenia operacyjnego zakończonej niepowodzeniem. OGRANICZEŃ RUCHOMOŚCI. wyraźna deformacja wynikająca z odstawania . ciała obce +2 +2 +2 UWAGA: PRZY WSPÓŁISTNIEJĄCYCH POWIKŁANIACH NEUROLOGICZNYCH NALEŻY STOSOWAĆ OCENĘ WG POZYCJI DOTYCZĄCYCH USZKODZEŃ ODPOWIEDNICH ODCINKÓW KOŃCZYNY . patologiczna ruchomość. z przykurczem stawu łopatkowo-ramiennego pozostawiającym śladowy ruch 3. 3. z ograniczeniem zakresu ruchomości w przedziale do 90-130°. wyraźna deformacja wynikająca z odstawania . z ograniczeniem ruchów rotacyjnych B. przewlekłe zapalenia kości 2. 1. znaczna deformacja. patologiczna ruchomość. niewielka deformacja 2.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA OGRANICZENIA FUNKCJI C. patologiczna ruchomość odłamów. znaczna deformacja.2. skrócenie wymiaru poprzecznego barku.

ROZDZ. ANTEPOZYCJI 35°. W USTAWIENIU CZYNNOŚCIOWO KORZYSTNYM (ODWIEDZENIU OK.W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU RUCHÓW I USTAWIENIA KOŃCZYNY: A. niewielkie ograniczenie ruchomości 2. KTÓRY NIE MOŻE BYĆ WYLECZONY OPERACYJNIE LUB NAWROTÓW NAWYKOWYCH ZWICHNIĘĆ PO LECZENIU OPERACYJNYM BEZ ROKOWANIA NA POPRAWĘ. Staw cepowy z możliwością wykonywania jedynie ruchów biernych barku ze znacznymi kości. JAK RÓWNIEŻ STAWY BARKOWE PO LECZENIU OPERACYJNYM NAWYKOWEGO ZWICHNIĘCIA WINNY BYĆ ORZEKANE JAK PRZYKURCZĘ STAWU PO URAZACH. 1. UWAGA: 25 20 ODNOSI SIĘ DO NAWYKU ZWICHNIĘĆ. ZESZTYWNIENIE STAWU BARKOWEGO: A. 108. nieodprowadzalne zwichniecie graniczące z bezużytecznością kończyny 20 25 30 15 20 25 107. z prawidłowo zachowaną czynnością stawu łokciowego i bez istotnych dolegliwości samego barku oraz z substytucją ruchu w stawie łopatkowo-żebrowym 2. nieodprowadzalne zwichnięcie pozwalające na wykonywanie podstawowych czynności 2. Staw cepowy z możliwością wykonywania jedynie ruchów biernych barku bez istotnych ruchu. ROTACJI ZEWNĘTRZNEJ 25°) .W ZALEŻNOŚCI FUNKCJI: A. 1. ZASTARZAŁE. WSZELKIE INNE NAWROTOWE LUB NAWYKOWE ZWICHNIĘCIA. 1. NIEODPROWADZALNE ZWICHNIĘCIE STAWU BARKOWEGO . 1.W ZALEŻNOŚCI OD USTAWIENIA I FUNKCJI: 1. BLIZNOWATY PRZYKURCZ STAWU BARKOWEGO: A. z zaburzoną czynnością stawu łokciowego i bez istotnych dolegliwości i z niezadowalającą substytucją ruchu w stawie łopatkowo-ramiennym 3. z zaburzoną czynnością stawu łokciowego i ze znacznymi dolegliwościami samego barku B. znaczna deformacja. znaczna deformacja stawu ze znacznymi dolegliwościami. nieodprowadzalne zwichnięcie z ustawieniem kończyny w pozycji czynnościowo niekorzystnej w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej 3. ze skróceniem wymiaru ramienia ponad 5 cm UWAGA: ubytków OD ZABURZEŃ 25 30 ubytkami 40 20 25 35 STAW WIOTKI Z POWODU PORAŻEŃ OCENIA SIĘ WG NORM NEUROLOGICZNYCH. znaczna deformacja stawu łopatkowo-barkowego całkowite zesztywnienie stawu łopatkowo-barkowego 2. w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym 35 30 20 25 30 15 20 25 110. z bolesnym przykurczem stawu łopatkowo-ramiennego pozostawiającym śladowy ruch C. powodującymi duże zaburzenia funkcji zbliżone do zesztywnienia stawu w pozycji czynnościowo niekorzystnej 16 12 20 24 15 20 106.2. wyraźny przykurcz z zaburzeniami ruchomości 3. 109. Staw cepowy z możliwością wykonywania ruchów czynnych barku 2. STAW CEPOWY W NASTĘPSTWIE POURAZOWYCH UBYTKÓW KOŚCI . DUŻEGO STOPNIA: 1. NAWYKOWE ZWICHNIĘCIE POTWIERDZONE RENTGENEM I ZAŚWIADCZENIAMI LEKARSKIMI O KILKAKROTNYM ZWICHNIĘCIU: A. wyraźny przykurcz z możliwością unoszenia kończyny do kąta 100° 2 6 12 1 3 6 32 . XIV. 70°. ze skróceniem długości ramienia do 5 cm 3. 1.

BRAKIEM ZROSTU.OCENIA SIĘ WG POZYCJI 105-110. OGRANICZEŃ W STAWIE ŁOPATKOWO-RAMIENNYM I ŁOKCIOWYM): A. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone ze skróceniem > 5 cm i ze znacznymi zagięciami kątowym lub z rotacyjnym oraz z zesztywnieniem łokcia i barku oraz z niedowładem nerwu promieniowego C. USZKODZENIE BARKU POWIKŁANE PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM KOŚCI. zakażony staw rzekomy kości ramieniowej 4. DUŻE ZMIANY: 1. ZMIANY ŚREDNIE: 1. 75 70 113. STAWEM RZEKOMYM. 1. zmiany bneurologiczne +8 +8 +8 +8 +4 +4 +4 +4 112.W ZALEŻNOŚCI OD ZMIAN WTÓRNYCH I UPOŚLEDZENIA FUNKCJI: A. zakażony staw rzekomy kości ramieniowej z powikłaniami neurologicznymi 30 35 40 50 25 30 35 45 15 20 24 10 16 20 1-2 3-4 1 2 5-8 9-12 4 5-8 115. 1. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym do 20° lub rotacyjnym. USZKODZENIA MIĘŚNI. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. istotnie zaburzające czynność kończyny B. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone dające głównie dolegliwości subiektywne 2.111. ZŁAMANIE TRZONU KOŚCI RAMIENNEJ (W ZALEŻNOŚCI OD PRZEMIESZCZEŃ. 1. UTRATA KOŃCZYNY W BARKU: A. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone ze skróceniem < 5 cm i ze znacznymi zagięciami kątowym lub z rotacyjnym oraz z zesztywnieniem łokcia i barku oraz z niedowładem nerwu promieniowego 3. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone ze skróceniem > 3 cm i ze znacznymi zagięciami kątowym lub rotacyjnym oraz z zesztywnieniem łokcia 2. nieznacznie zaburzające czynność kończyny i dające głównie dolegliwości subiektywne 3. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym ponad 20° lub rotacyjnym. przewlekłe zapalenie kości 2. UTRATA KOŃCZYNY WRAZ Z ŁOPATKĄ: A. zaburzające czynność kończyny 4. ZŁAMANIE POWIKŁANE PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM KOŚCI. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA POWIKŁAŃ I ZABURZEŃ FUNKCJI O: A. uszkodzenie ścięgien mięśni i ich przyczepów powodujące dolegliwości głównie subiektywne 1-2 1 33 . OBECNOŚCIĄ CIAŁ OBCYCH. RAMIĘ 114. CIAŁAMI OBCYMI I ZMIANAMI NEUROLOGICZNYMI: 1. z zachowaniem osi kończyny powikłane zapaleniem kości 2. staw rzekomy kości ramieniowej 3. ŚCIĘGIEN I ICH PRZYCZEPÓW . 80 70 D. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym do 10° lub nieznacznym zagięciem osiowym. Z PRZETOKAMI I ZMIANAMI NEUROLOGICZNYMI . ciała obce 3. PRZETOKAMI. przetoki 4. złamanie wygojone ze zrostem.

GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ . NIEWIELKIE ZMIANY: 1. mięśni i ich przyczepów powodujące upośledzenie funkcji z osłabieni em siły mięśni (zerwania ścięgien i brzuśców mięśnia dwugłowego i trójgłowego) 2. uszkodzenie ścięgien. z zachowaną osią stawu 2. UTRATA KOŃCZYNY W OBRĘBIE RAMIENIA: A. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 40° do 130°. 1. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 50° do 130°. mięśni i ich przyczepów powodujące zniesienie funkcji zginania lub prostowania łokcia. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 20° do 130°. z zachowaną osią stawu C. przy zakresie ruchomości łokcia 50° -130° oraz przy zaburzeniach osi łokcia powyżej 15° koślawości oraz 15° szpotawości 15 10 8 6 1-2 3-4 1 2 12 10 20 16 24 20 119. ZŁAMANIE OBWODOWEJ NASADY KOŚCI RAMIENIOWEJ. lub przykurcz łokcia w pozycji zbliżonej do kata prostego 3-4 5-8 2 4 10 16 20 8 12 16 116. przy dłuższych kikutach 70 65 65 60 117. 1. w ustawieniu wyprostnym lub zbliżonym (160°-180°) 35 30 35 30 30 25 34 . uszkodzenie ścięgien. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 50° do 130°. mięśni i ich przyczepów powodujące średnie upośledzenie funkcji z osłabieniem siły mięśni (zerwania ścięgien i brzuśców mięśnia dwugłowego i trójgłowego) B. z brakiem ruchów obrotowych C. przy jednocześnie zachowanej osi stawu B. ZMIANY DUŻE: 1. w zgięciu zbliżonym do kąta prostego (75°-110°). z zachowaniem ruchów obrotowych powyżej 130° (w sumie supinacji i pronacji). 1. z zachowaniem ruchów obrotowych poniżej 45° (w sumie supinacji i pronacji) z zaburzoną osią stawu w granicach 15° koślawości lub 15° szpotawości 3. z zaburzoną nieznacznie osią stawu 2. z zachowaniem ruchów obrotowych powyżej 110° (w sumie supinacji i pronacji). następstwa w postaci dolegliwości głównie subiektywnych 2. uszkodzenie ścięgien mięśni i ich przyczepów powodujące niewielkie upośledzenie funkcji oraz dolegliwości głównie subiektywne 3. PRZEPUKLINY MIĘŚNIOWE RAMIENIA: 1-3 1-3 E. uszkodzenie ścięgien. ZESZTYWNIENIE STAWU ŁOKCIOWEGO: A. WYROSTKA ŁOKCIOWEGO. 1. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 75° do 110° z zachowaniem ruchów obrotowych lub całkowite zniesienie ruchów obrotowych < 45°. DUŻE ZMIANY: 1. przy zachowanych ruchach obrotowych B.2. mięśni i ich przyczepów powodujące osłabienie ich siły do 3 w skali Lovetta lub znaczne ograniczenia ruchomości łokcia do kąta prostego 3. uszkodzenie ścięgien. z zachowaniem ruchów obrotowych poniżej 110° (w sumie supinacji i pronacji). ŚREDNIE ZMIANY: 1. z zachowaniem tylko 1/3 bliższej kości ramiennej 2. STAW ŁOKCIOWY 118.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ I OGRANICZENIA RUCHÓW: A. dolegliwości głównie subiektywne oraz ograniczenia ruchomości głównie wyprostu o 10° i podobne ograniczenia ruchów rotacyjnych dające w sumie 150° rotacji.

PRZY NIEMOŻNOŚCI ZGIĘCIA DO KĄTA PROSTEGO: 1.121. ograniczenia ruchomości zbliżone do zesztywnienia łokcia w pozycji bliskiej 90° z zachowanym. w pozycji zgięcia powyżej 90° oraz wyprostnej poniżej 50° 30 35 45 25 30 40 120. 1.D. PRZY MOŻLIWOŚCI ZGIĘCIA PONAD KĄT PROSTY: 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH: A. w pozycji zbliżonej do kąta prostego 2. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 40° do 130° z zachowaniem ruchów obrotowych powyżej 110° (w sumie supinacji i pronacji) B. przetoki 3.W ZALEŻNOŚCI OD PRZYDATNOŚCI CZYNNOŚCIOWEJ KOŃCZYNY: 1. śladowa użyteczność stawu łokciowego 3. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 20° do 130° z zachowaniem ruchów obrotowych powyżej 130° (w sumie supinacji i pronacji) 3. NIEWIELKIE ZNIEKSZTAŁCENIA: 1. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU O: A. lub z przykurczem w maksymalnej pronacji 3. ze śladem ruchu dowolnego. ŚREDNIE ZNIEKSZTAŁCENIA: 1. lecz ograniczonym ruchem rotacji poniżej 45° lub z przykurczem w maksymalnej supinacji UWAGA: WSZELKIE INNE USZKODZENIA W OBRĘBIE STAWU ŁOKCIOWEGO . USZKODZENIE STAWU ŁOKCIOWEGO POWIKŁANE .OCENIA SIĘ WG POZ. ograniczenia ruchomości głównie wyprostu o 10° i podobne ograniczenia ruchów rotacyjnych dające w sumie 150° rotacji 2. następstwa w postaci dolegliwości głównie subiektywnych 2.OCENIAĆ WG POZ. całkowita bezużyteczność czynnościowa stawu łokciowego 15 20 28 10 16 20 122. WYPROSTU I STOPNIA ZACHOWANIA RUCHÓW OBROTOWYCH PRZEDRAMIENIA: A. PRZEDRAMIĘ 123. 118-120 15 20 28 10 16 24 3 8 12 2 6 8 121. następstwa w postaci dolegliwości głównie subiektywnych oraz ograniczenia ruchomości rotacji od 10° do 15° i podobnej wartości ograniczenia ruchów zginania i prostowania nadgarstka oraz niewielkie ograniczenia ruchów łokcia B. 1. całkowicie wiotki staw. CEPOWY STAW ŁOKCIOWY .W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA WIOTKOŚCI I STANU MIĘŚNI: A. 118 . ograniczenia ruchomości od wyprostu 40° do 75° zgięcia oraz ograniczenia ruchów rotacyjnych dające w sumie 45° rotacji. ciała obce +2 +2 +2 +1 +1 +1 F. z zachowaną i dającą użyteczność czynnością stawu łokciowego 2. w pozycji zgięcia 50°-90° 3. następstwa złamań wygojonych z przemieszczeniami powodującymi ograniczenia zakresu ruchomości nadgarstka do 30° (25% fizjologicznego zakresu ruchomości) obejmujące pozycję pośrednią oraz przy 8 6 1-2 3-4 1 2 35 . ZŁAMANIA W OBRĘBIE DALSZYCH NASAD JEDNEJ LUB OBU KOŚCI PRZEDRAMIENIA. PRZYKURCZ W STAWIE ŁOKCIOWYM . z niestabilnością wielopłaszczyznową. POWODUJĄCE OGRANICZENIA RUCHOMOŚCI NADGARSTKA I ZNIEKSZTAŁCENIA .W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU ZGIĘCIA. W INNYCH USTAWIENIACH . przewlekły stan zapalny 2. ograniczenia ruchomości od wyprostu od 40° do 90° zgięcia oraz ograniczenia ruchów rotacyjnych dające w sumie 110° rotacji 2.

ZNACZNE ZNIEKSZTAŁCENIA. oraz ograniczenia zakresu ruchomości łokcia z ubytkiem wyprostu. ze skróceniem jednej z kości lub ze zrostem krzyżowym pomiędzy kośćmi przedramienia. z ewentualną dewiacją nadgarstka oraz przy zachowanej funkcji chwytnej ręki 3. następstwa w postaci dolegliwości głównie subiektywnych 2. przy 5 12 5 8 1 3 1 2 36 . jednak w pozycji czynnościowo korzystnej. MIĘŚNI. przy istotnych ograniczeniach zakresu ruchów rotacji przedramienia 3. miejscowe dolegliwości i towarzyszące im zmiany troficzne nie upośledzające funkcji przedramienia i ręki w sposób istotny B. następstwa złamań wygojonych z przemieszczeniem. następstwa w postaci blizn i przykurczów powodujących ograniczenia ruchomości nadgarstka w zakresie 40° (około 30% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią. NACZYŃ . SKÓRY. z ograniczeniem ruchów rotacyjnych przedramienia do 110°. z całkowitym zniesieniem ruchów rotacyjnych. ze skróceniem jednej z kości lub ze zrostem krzyżowym pomiędzy kośćmi przedramienia. ZNACZNE ZMIANY: 1. z zesztywnieniem palców i powikłane zespołem algodystroficznym 20 15 24 32 20 24 124. z ograniczeniem ruchomości łokcia w zakresie 75°-110° oraz z zaburzeniem sprawności chwytu ręki 3. złamania wygojone ze znacznym przemieszczeniem. DUŻE ZMIANY. blizny. ZMIANY WTÓRNE (TROFICZNE. KRĄŻENIOWE): 1. KRĄŻENIOWE. następstwa w postaci wygojenia ze znacznym przemieszczeniem powodującym ograniczenie zakresu ruchów rotacyjnych przedramienia do 110° oraz ograniczenia ruchomości nadgarstka na pograniczu zesztywnienia z utrwaloną dewiacją C. DUŻE OGRANICZENIA RUCHÓW. blizny i miejscowe dolegliwości 2. oraz ograniczenia zakresu ruchomości nadgarstka poniżej 20° (na pograniczu zesztywnienia). oraz wtórną deformacją nadgarstka i jego ustawieniem w pozycji odbiegającej od czynnościowo korzystnej 20 15 5-8 5 1-2 3-4 1 2 12 8 16 12 24 20 30 24 125. następstwa w postaci wygojenia ze znacznym przemieszczeniem powodującym ograniczenie zakresu ruchomości nadgarstka na pograniczu zesztywnienia z utrwaloną dewiacją nadgarstka z ograniczeniem ruchów rotacyjnych przedramienia do 110° 12 8 16 12 C. następstwa złamań wygojonych z przemieszczeniami powodującymi ograniczenie zakresu ruchomości nadgarstka poniżej 20°(na pograniczu zesztywnienia) jednak w pozycji czynnościowo korzystnej z ewentualną dewiacją nadgarstka. następstwa w postaci zesztywnienia nadgarstka w pozycji czynnościowo niekorzystnej. z ograniczeniem zakresu ruchów rotacyjnych do 45°. następstwa złamań wygojonych z dużym przemieszczeniem powodującym ograniczenie zakresu ruchów rotacji przedramienia. następstwa w postaci blizn powodujących dolegliwości subiektywne i ograniczenia ruchomości w zakresie 60° (około 50% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycje pośrednią łokcia lub nadgarstka 2. ZMIANY WTÓRNE I INNE: 1. ŚREDNIE ZMIANY: 1.istotnych ograniczeniach rotacji 2.W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARÓW. ze zniesieniem ruchów rotacji przedramienia z ograniczeniem ruchomości palców zaburzającym sprawny chwyt 3. z upośledzeniem ruchów palców zaburzającym precyzyjny chwyt 2. następstwa w postaci wygojenia ze znacznymi przemieszczeniami w efekcie zesztywnieniem nadgarstka w pozycji czynnościowo korzystnej. ZŁAMANIA TRZONÓW JEDNEJ LUB OBU KOŚCI PRZEDRAMIENIA . następstwa w postaci dolegliwości głównie subiektywnych oraz ograniczenia ruchomości rotacji od 10° do 15° i podobnej wartości ograniczenia ruchów zginania i prostowania nadgarstka oraz niewielkie ograniczenia ruchów łokcia B. ze zniesieniem ruchów rotacji przedramienia. USZKODZENIA CZĘŚCI MIĘKKICH PRZEDRAMIENIA. ZMIAN WTÓRNYCH (TROFICZNE. obejmujące pozycję pośrednią. z wtórnymi zmianami w obrębie nadgarstka w postaci zesztywnienia i/lub dewiacji 2. powodującym ograniczenia zakresu ruchomości nadgarstka do 30° (25% fizjologicznego zakresu ruchomości). oraz przy i stotnych ograniczeniach rotacji 2. złamania wygojone ze znacznym przemieszczeniem. z zesztywnieniem łokcia w pozycji zbliżonej do 90°. złamania wygojone ze znacznym przemieszczeniem. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. BLIZNY): A. USZKODZEŃ I UPOŚLEDZENIA FUNKCJI. ŚCIĘGIEN. NIEWIELKIE ZMIANY: 1.W ZALEŻNOŚCI OD PRZEMIESZCZEŃ ZNIEKSZTAŁCEŃ I ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH: A. ze skróceniem jednej z kości przedramienia. następstwa w postaci zesztywnienia nadgarstka w pozycji czynnościowo korzystnej.

z zachowaną ruchomością łokcia. ŚREDNIEGO STOPNIA: 1. z upośledzeniem funk cji chwytnej ręki. staw rzekomy obu kości przedramienia z zaburzoną osią przedramienia. 1. staw rzekomy obu kości przedramienia powodujący stałą patologiczną ruchomość. bez zmian troficznych 3. ubytek tkanki kostnej 5. ze znacznym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. przewlekłe zapalenie kości 2. z zaburzeniem osi przedramienia. z miernym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. z obecnością blizn. z zaburzeniem osi przedramienia. z zachowaną ruchomością łokcia. STAW RZEKOMY OBU KOŚCI PRZEDRAMIENIA . obecność ciał obcych 4. STAW RZEKOMY KOŚCI ŁOKCIOWEJ LUB PROMIENIOWEJ . następstwa w postaci blizn. UTRATA KOŃCZYNY W OBRĘBIE PRZEDRAMIENIA: 37 . BRAK ZROSTU. przetoki 3. 123-127.OCENIA SIĘ WG POZ. z zaburzoną osią przedramienia. z zachowaną ruchomością łokcia. z zachowaną osią kończyny oraz z zachowaną ruchomością nadgarstka. staw rzekomy jednej z kości przedramienia powodujący stałą patologiczną ruchomość. zaburzoną osią kończyny oraz z zachowaną ruchomością nadgarstka. ŚREDNIEGO STOPNIA: 1. upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. UPOŚLEDZENIA FUNKCJI I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. a także ze zmianami troficznymi 25 20 10 10 16 12 20 16 30 25 40 35 128. z zaburzeniem osi przedramienia. bez zmian troficznych 2. z zachowaną osią kończyny oraz z zachowaną ruchomością nadgarstka.zachowanych ruchach rotacji przedramienia 3. a także ze zmianami troficznymi 20 15 10 10 16 12 28 24 30 28 127. staw rzekomy obu kości przedramienia z niewielką patologiczną ruchomością z zachowaną osią kończyny oraz z zachowaną ruchomością nadgarstka. ze znacznie ograniczoną ruchomością łokcia. z zesztywnieniem nadgarstka. z zachowaną ruchomością łokcia. miernym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. ZNACZNEGO STOPNIA: 1. staw rzekomy obu kości przedramienia z niewielką patologiczną ruchomością. ZNACZNEGO STOPNIA: 1. UBYTKÓW KOŚCI. bez upośledzenia funkcji chwytnej ręki. z zachowaną ruchomością nadgarstka. UBYTKÓW KOŚCI. staw rzekomy jednej z kości przedramienia z patologiczną ruchomością. ale możliwym do wykonania ruchu rotacji przedramienia lub powodujące przykurcz w pozycji odbiegającej od czynnościowo korzystnej 16 12 126. staw rzekomy obu kości przedramienia powodujący stałą patologiczną ruchomość. staw rzekomy jednej z kości przedramienia z niewielką patologiczną ruchomością. staw rzekomy jednej z kości przedramienia powodujący stałą patologiczną ruchomość. a także ze zmianami troficznymi 3. z zachowaną osią kończyny oraz z zachowaną ruchomością nadgarstka. z zachowaną ruchomością nadgarstka. bez upośledzenia funkcji chwytnej ręki. ze znacznym ograniczeniem ruchomości nadgarstka. z miernym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. z ograniczoną ruchomością nadgarstka. upośledzeniem funkcji chwytnej ręki oraz ze znacznie ograniczoną ruchomością łokcia. staw rzekomy jednej z kości przedramienia z niewielką patologiczną ruchomością.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. bez zmian troficznych B. zmian troficznych i przykurczów powodujących znaczne ograniczenia ruchomości w zakresie 20° (około 15% należnego zakresu ruchu) przy ograniczonym. z zachowaną ruchomością łokcia. staw rzekomy obu kości przedramienia powodujący stałą patologiczną ruchomość.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. z zachowaną ruchomością łokcia bez zmian troficznynych 2. zniekształceń. a także ze zmianami troficznymi 3. zmiany neurologiczne +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 129. bez zmian troficznynych B. UPOŚLEDZENIA FUNKCJI I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU W ZALEŻNOŚCI OD POWIKŁAŃ O: A. z wyraźnym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. a także ze zmianami troficznymi 2. z miernym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. z zachowaną ruchomością łokcia. POWIKŁANE USZKODZENIE PRZEDRAMIENIA . z zachowaną ruchomością łokcia. bez zmian troficznych 2. z zaburzoną osią przedramienia.

NADGARSTEK 131. przy zachowanym ruchu rotacji przedramienia 2. następstwa niewielkiego stopnia powodujące jedynie dolegliwości subiektywne 2. 55 50 G. PRZETOKAMI I ZMIANAMI NEUROLOGICZNYMI .OCENIA SIĘ WG POZ. z nieznacznego stopnia ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V. zesztywnienie w pozycji czynnościowo korzystnej. przy ograniczonym. z zachowaną funkcją kciuka 2. zesztywnienie w pozycji czynnościowo niekorzystnej. 55 50 130. W USTAWIENIU CZYNNOŚCIOWO NIEKORZYSTNYM W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA UPOŚLEDZENIA FUNKCJI RĘKI I PALCÓW: 1. zesztywnienie w pozycji czynnościowo korzystnej. zesztywnienie w pozycji czynnościowo niekorzystnej. z ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V powodujące ograniczenie zgięcia wszystkich palców do pozycji odpowiadającej amputacji na poziomie stawów międzypaliczkowych bliższych i ze zniesieniem funkcji opozycji kciuka 25 20 35 30 45 40 133. UTRATA PRZEDRAMIENIA W SĄSIEDZTWIE STAWU NADGARSTKOWEGO: A. PRZEWLEKŁYM ROPNYM ZAPALENIEM KOŚCI NADGARSTKA. zesztywnienie w pozycji czynnościowo korzystnej. następstwa niewielkiego stopnia powodujące dolegliwości subiektywne i ograniczenia ruchomości w zakresie 90° (około 75% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią 3. z ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V powodujące ubytek zgięcia co najmniej dwóch z nich do pozycji odpowiadającej amputacji paliczka dystalnego. z zachowaną funkcją kciuka lub z samym zniesieniem funkcji opozycji kciuka 3. ale możliwym do wykonania ruchu rotacji przedramienia C. z ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V powodujące ograniczenie zgięcia wszystkich palców do pozycji odpowiadającej amputacji na poziomie stawów międzypaliczkowych bliższych i ze zniesieniem funkcji opozycji kciuka 15 10 20 16 28 20 B.A. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA O: A. następstwa niewielkiego stopnia powodujące dolegliwości subiektywne i ograniczenia ruchomości w zakresie 60°(około 50% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią B. CAŁKOWITE ZESZTYWNIENIE W OBRĘBIE NADGARSTKA: A. TRWAŁYMI ZMIANAMI TROFICZNYMI. następstwa w postaci śladowego ruchu zawierającego się wyłącznie w zakresie zgięcia dłoniowego z utrwalonymi odchyleniami łokciowym lub promieniowym 20 28 15 24 10 8 1-2 4 8 1 2 4 16 12 132. 1. DUŻEGO STOPNIA Z USTAWIENIEM RĘKI CZYNNOŚCIOWO NIEKORZYSTNYM: 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA UPOŚLEDZENIA FUNKCJI RĘKI I PALCÓW: 1. ze zniesieniem ruchów odchylania na boki. 38 . z ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V powodujące ubytek zgięcia co najmniej dwóch z nich do pozycji odpowiadającej amputacji paliczka dystalnego. zesztywnienie w pozycji czynnościowo niekorzystnej. USZKODZENIA NADGARSTKA (SKRĘCENIA. następstwa średniego stopnia powodujące ograniczenia ruchomości w zakresie 20° (około 15% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią. NIEWIELKIEGO STOPNIA: 1.131-132. ZMIAN TROFICZNYCH I INNYCH WTÓRNYCH: A. z nieznacznego stopnia ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V zachowaną funkcją 2. ze zniesieniem ruchów odchylania na boki. następstwa w postaci śladowego ruchu zawierającego się poza pozycją pośrednią w przedziale zgięcia dłoniowego lub w skrajnym zgięciu grzbietowym z utrwaloną dewiacją łokciową lub promieniową 2. W USTAWIENIU CZYNNOŚCIOWO KORZYSTNYM . ZŁAMANIA) . ŚREDNIEGO STOPNIA: 1. następstwa średniego stopnia powodujące ograniczenia ruchomości w zakresie 40° (około 30% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią. 1. ZNIEKSZTAŁCEŃ ROZLEGŁOŚCI USZKODZENIA. UPOŚLEDZENIA FUNKCJI.W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. z zachowaną funkcją kciuka lub z samym zniesieniem funkcji opozycji kciuka 3. USZKODZENIA NADGARSTKA POWIKŁANE GŁĘBOKIMI. ZWICHNIĘCIA.

KCIUK 136. ZNIEKSZTAŁCEŃ.od III do V pozostawiające deformację i powodujące ograniczenia zakresu ruchów palca odpowiadające przynajmniej amputacji na poziomie paliczka dystalnego B. USZKODZENIA MIĘŚNI. częściowa utrata opuszki 2. UTRATA W ZAKRESIE KCIUKA . NACZYŃ. NIEWIELKIE ZMIANY: 1.W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. 1. 1. niewielkie zmiany następstwa odpowiadające przynajmniej częściowej utracie opuszki 1 2-4 1 2 39 . utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka podstawnego z zachowaniem więcej niż 2/3 długości kikuta paliczka 4. CZĘŚCI MIĘKKICH (SKÓRY. JAKOŚCI KIKUTA. następstwa złamań jednej kości śródręcza . ŚCIĘGIEN. NERWÓW . lub ograniczeniem samej opozycji kciuka. MIĘŚNI. następstwa złamań kilku kości śródręcza powodujące znaczną deformację z brakiem funkcji chwytnej palców II do V lub uszkodzenie I kości śródręcza z całkowitym zniesieniem funkcji chwytnej kciuka 10 8 5-8 4 1-2 1 3-4 2 18 16 I. następstwa złamań jednej kości śródręcza . ZWICHNIĘCIA. OGRANICZENIA RUCHÓW PALCA UPOŚLEDZENIA FUNKCJI RĘKI I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. KOŚCI W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. UPOŚLEDZENIA FUNKCJI RĘKI I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. ZABURZEŃ CZUCIA. następstwa złamań pierwszej lub drugiej kości śródręcza z następstwami jak powyżej lub kilku kolejnych z następstwami odpowiadającymi amputacji paliczka dystalnego C. blizny nie ograniczające ruchów kciuka i inne 2. ZNIEKSZTAŁCEŃ. USZKODZENIA ŚRÓDRĘCZA. ROZLEGŁE ZMIANY: 1. ŚRÓDRĘCZE 135. ŚREDNIE ZMIANY: 1. utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka podstawnego z zachowaniem mniej niż 2/3 długości kikuta paliczka 5.1.od III do V pod postacią blizn i dolegliwości subiektywnych 2. niewielkie zmiany zniekształcenia płytki paznokciowej. NACZYŃ. głębokie. OGRANICZENIA RUCHÓW PALCA. NERWÓW). utrata obu paliczków z kością śródręcza 1-4 5-8 9-15 18 25 1-2 4-6 10 14 20 137. BLIZN. 1. przewlekłe. zmiany neurologiczne +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 134. odpowiadające amputacji na poziomie paliczka podstawnego 2.W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU UBYTKU. UTRATA RĘKI NA POZIOMIE NADGARSTKA: A. trwałe zmiany troficzne 2. ropne zapalenie kości nadgarstka 3. utrata paliczka paznokciowego 3. następstwa złamań kilku kości śródręcza powodujące znaczną deformację z ograniczeniami funkcji chwytnej palców II do V spowodowanej zesztywnieniem stawów śródręczno -paliczkowych. przetoki 4. INNE USZKODZENIA KCIUKA (ZŁAMANIA. 55 50 H. ZNIEKSZTAŁCEŃ. UPOŚLEDZENIA FUNKCJI RĘKI I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A.

ZESZTYWNIENIA. PRZYKURCZĘ STAWÓW. PRZYKURCZĘ STAWÓW. znaczne zmiany następstwa odpowiadające co najwyżej utracie paliczka środkowego i/lub paliczka podstawnego z pozostawieniem jego kikuta mającego jeszcze znaczenie czynnościowe 5. ZNIEKSZTAŁCENIA. IV LUB V Z KOŚCIĄ ŚRÓDRĘCZA: A. 5-8 9-16 24 WSZYSTKIM 6 12 18 J. utrata trzech paliczków 1 2 2-4 5-6 8-10 1 1 2-3 5 8 141. ZMIANY TROFICZNE. UTRATA PALCÓW III. utrata 3 paliczków 6. zniekształcenia płytki paznokciowej. CZUCIOWE ITP. utrata częściowa opuszki 2. blizny nie ograniczające ruchów palców i inne 2. 1. PALEC TRZECI. PALEC TRZECI. utrata paliczka paznokciowego z 1/3 dalszą paliczka środkowego 4. blizny nie ograniczające ruchów wskaziciela i inne 2. granicząca z jego utratą 1 4 8 12 15 1 2 6 10 12 K. utrata paliczka paznokciowego 4. utrata paliczka paznokciowego 3. niewielkie zmiany zniekształcenia płytki paznokciowej. znaczne zmiany następstwa odpowiadające co najwyżej częściowej utracie 1/2 paliczka podstawnego 5.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA: A. 1. średnie zmiany następstwa odpowiadające częściowej utracie paliczka paznokciowego 4. UWAGA: 10-15 8-10 PRZY WCZEŚNIEJSZYM BRAKU WSKAZICIELA OBECNE USZKODZENIA PALCA III TRAKTOWAĆ NALEŻY JAK BY TO 40 . utrata palca wskazującego z kością śródręcza 1 2 7 9 11 22 1 2 5 7 9 20 139. upośledzenie funkcji graniczące z następstwami utraty kciuka UWAGA: PRZY OCENIE STOPNIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI KCIUKA NALEŻY BRAĆ POD UWAGĘ PRZEDE ZDOLNOŚĆ PRZECIWSTAWIANIA ORAZ CHWYTU. USZKODZENIA ŚCIĘGIEN.3. częściowa utrata opuszki 3. utrata paliczka paznokciowego i środkowego poniżej 1/3 5. CZWARTY I PIĄTY 140. CZUCIOWE ITP. WSZELKIE INNE USZKODZENIA W OBRĘBIE PALCA WSKAZUJĄCEGO (BLIZNY. A. utrata dwóch paliczków 5. 1. UTRATA W OBRĘBIE WSKAZICIELA (BLIZNY. ZESZTYWNIENIA. niewielkie zmiany następstwa odpowiadające przynajmniej częściowej utracie opuszki 3.) . CZWARTY I PIĄTY . ZMIANY TROFICZNE. PALEC WSKAZUJĄCY 138.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: 1. ZNIEKSZTAŁCENIA. USZKODZENIA ŚCIĘGIEN. bezużyteczność wskaziciela. zmiany średniego stopnia następstwa odpowiadające co najwyżej utracie paliczka paznokciowego i/lub części paliczka podstawnego 4.) POWODUJĄCE: A.

ODWIEDZENIA 5°-10° I ROTACJI ZEWNĘTRZNEJ 5°-10°): 41 . z zaburzeniami mechanizmu chodu oraz z wtórnymi dolegliwościami ze strony kręgosłupa. XIII. oraz zachowujące wydolny chód 2. SKÓRY – W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA OGRANICZENIA RUCHÓW: A. bliznowato zniekształcony bez możliwości zaprotezowania 3. ZMIANY TROFICZNE.W ZALEŻNOŚCI OD USTAWIENIA I WTÓRNYCH ZABURZEŃ STATYKI I DYNAMIKI: A. stawów krzyżowo-biodrowych i kolana 10 1-4 5-8 18 24 145. ZESZTYWNIENIA STAWÓW. dające dolegliwości subiektywne oraz miernego stopnia niewydolność chodu B.ZA KAŻDY PALEC W ZALEŻNOŚCI OD OBECNOŚCI: A. MIERNEGO STOPNIA: 1. USZKODZENIA ŚCIĘGIEN. IV LUB V (BLIZNY. wyłuszczenie w stawie biodrowym 75 80 85 144.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. ale z ustawieniem biodra w pozycji czynnościowo korzystnej pozwalającej na w miarę sprawny chód 2.) . 1. blizny 2.BYŁ WSKAZICIEL.urazów skrętnych) dające znaczne dolegliwości subiektywne. następstwa uszkodzeń (np. stawów krzyżowo -biodrowych i kolana 3. APARATU WIĘZADŁOWEGO. JEDNAK USZCZERBEK MUSI BYĆ NIŻSZY NIŻ CAŁKOWITA UTRATA TYCH PALCÓW. USZKODZENIE TKANEK MIĘKKICH. przykurczę oraz skrócenie 2-4 cm. NACZYŃ. ZNIEKSZTAŁCENIA. STAW BIODROWY 143. ORAZ USZKODZENIA OBEJMUJĄCE WSZYSTKIE PALCE Z PEŁNĄ UTRATĄ UŻYTECZNOŚCI RĘKI NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ DLA RĘKI PRAWEJ 55% I 50% DLA LEWEJ. PRZYKURCZĘ. przykurczę. przykurczów 4. zesztywniałe i bolesne biodro. urazów skrętnych) wygojonych z niewielkim przykurczem. następstwa uszkodzeń (np. CZUCIOWE ITP. następstwa uszkodzeń (np. ZNACZNEGO STOPNIA: 1. zmian troficznych i/lub czuciowych 6.5 +1. MIĘŚNI. NERWÓW. kikut okolicy krętarzowej dający możliwość zaprotezowania 2. 1. W USTAWIENIU CZYNNOŚCIOWO KORZYSTNYM (ZGIĘCIA 15°-20°. urazów skrętnych) dające dolegliwości subiektywne. dające dolegliwości subiektywne. ustawione w pozycji czynnościowo korzystnej powodujące zaburzenia mechanizmu chodu oraz z wtórnymi dolegliwościami ze strony kręgosłupa. następstwa uszkodzeń (np. uszkodzenia ścięgien 3. UTRATA KOŃCZYNY DOLNEJ POPRZEZ JEJ WYŁUSZCZENIE W STAWIE BIODROWYM LUB ODJĘCIE W OKOLICY PODKRĘTARZOWEJ .5 +1. ustawienia biodra w pozycji czynnościowo korzystnej. USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ A. zesztywnienia stawów 5. urazów skrętnych) wygojonych bez przykurczów. ZESZTYWNIENIE STAWU BIODROWEGO . 142.5 9 +1 +1 +1 +1 +1 7 PRZY USZKODZENIACH OBEJMUJĄCYCH WIĘKSZĄ ILOŚĆ PALCÓW OCENA MUSI ODPOWIADAĆ STOPNIOWI UŻYTECZNOŚCI RĘKI. STANU KIKUTA I MOŻLIWOŚCI ZAPROTEZOWANIA: A. całkowitej bezużyteczności UWAGA: +1 +1. skrócenie powyżej 4cm.5 +1. WSZELKIE INNE USZKODZENIA W OBRĘBIE PALCÓW III. kikut ze zmianami troficznymi.

następstwa uszkodzeń wygojonych. stawów krzyżowo biodrowych i kręgosłupa. PRZEMIESZCZEŃ. dające stały ból oraz wtórne dolegliwości ze strony kolana. niebolesne biodro. zesztywniałe. w tym znaczne og raniczenia zakresu ruchomości. upośledzające sprawność chodu. ZE ŚLADEM RUCHÓW 5 12 16 ODWODZENIA B. następstwa uszkodzeń wygojonych. ustawione w pozycji czynnościowo korzystnej pozwalające na w miarę sprawny chód z wtórnymi dolegliwościami z zakresu kolana stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa B. zesztywniałe biodro. bolesne biodro ustawione w pozycji czynnościowo niekorzystnej. ZŁAMAŃ SZYJKI. ZŁAMAŃ BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI UDOWEJ. POWIKŁANE PRZEWLEKŁE ZAPALENIE TKANKI KOSTNEJ. odwiedzenie 15° i zachowane rotacje) i pozwalająca na w miarę sprawny chód 2. w tym powikłania w postaci niestabilności endoprotezy (wielokrotne zwichanie się endoprotezy) lub tzw. niebolesne biodro. zesztywniałe. w tym brak zrostu po wielokrotnie operowanych stawach rzekomych szyjki kości udowej i okolicy krętarzowej 3. sprawne odwiedzenie i ruchy rotacyjne 3. ustawione w pozycji czynnościowo korzystnej pozwalające na w miarę sprawny chód 4. 42 . powodujące znacznego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne w postaci braku funkcji podporowej kończyny oraz wtórne dolegliwości ze strony kolana. skrócenie powyżej 6 cm z zachowaną jeszcze funkcją podporową kończyny jedynie po zaopatrzeniu w obuwie ortopedyczne C. stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa 15 20 26 30 30 42 55 146. DUŻEGO STOPNIA: 1. zesztywniałe. stawów krzyżowo -biodrowych i kręgosłupa 3. Z PRZETOKAMI . z wtórnymi dolegliwościami z zakresu kolana stawów krzyżowo -biodrowych i kręgosłupa 3. bolesne biodro. bez skrócenia. URAZOWYCH ZŁUSZCZEŃ GŁOWY KOŚCI UDOWEJ ITP. ZNIEKSZTAŁCEŃ I RÓŻNEGO RODZAJU ZMIAN WTÓRNYCH ORAZ DOLEGLIWOŚCI SUBIEKTYWNYCH: A. SKRÓCENIA KOŃCZYNY. następstwa powodujące znacznego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne w postaci braku funkcji podporowej kończyny. zesztywniałe. odwiedzenia poniżej 15° i ruchów rotacyjnych poniżej 15° UWAGA: OGRANICZENIA RUCHOMOŚCI DO ZAKRESU ZGIĘCIA <45°. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARÓW POWIKŁAŃ O: A.1. ustawione w pozycji czynnościowo korzystnej. następstwa powodujące znacznego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne w postaci braku funkcji podporowej kończyny. Z BARDZO CIĘŻKIMI ZMIANAMI MIEJSCOWYMI I DOLEGLIWOŚCIAMI WTÓRNYMI (KRĘGOSŁUP. następstwa powodujące znacznego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne w postaci braku funkcji podporowej kończyny. dające stały ból oraz wtórne dolegliwości. dające stały ból. MIERNEGO STOPNIA: 1. KOLANO ITP. I ROTACJI NALEŻY OCENIAĆ JAK ZESZTYWNIENIE PATRZ PKT. ze skróceniem do 2 cm. zesztywniałe. prawidłowo działająca endoproteza stawu biodrowego z zakresem ruchomości nie upośledzającym czynności życia codziennego. INNE NASTĘPSTWA USZKODZEŃ STAWU BIODROWEGO (ZWICHNIĘĆ. ograniczające ruchomość poniżej zgięcia 90°.) .ORZEKA SIĘ WG POZYCJI 143-146. zesztywniałe.W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU RUCHÓW. pozwalające na w miarę sprawny chód. dających dolegliwości subiektywne. ograniczające ruchomość pozwalające na zgięcie powyżej 90°. prawidłowo działająca endoproteza stawu biodrowego z zakresem ruchomości nie upośledzającym czynności życia codziennego (zgięcie 90°. ustawione w pozycji czynnościowo niekorzystnej i pozwalające na w miarę sprawny chód 2. w tym obluzowanie endoprotezy. z wtórnymi dolegliwościami z zakresu kolana. ZŁAMAŃ KRĘTARZY. stawy rzekome szyjki kości udowej oraz okolicy krętarzowej 2.): 1. dających dolegliwości subiektywne. "biodro wiszące" 20 26 32 36 30 40 60 ? 147. z wtórnymi dolegliwościami z zakresu kolana stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa 3. bolesne biodro. dających dolegliwości subiektywne. ustawione w pozycji czynnościowo korzystnej. w tym ograniczenia zakresu ruchomości bez możliwości zgięcia biodra do kąta 90° lub/i skrócenie kończyny powyżej 4 . pozwalającej na w miarę sprawny chód 2. W USTAWIENIU CZYNNOŚCIOWO NIEKORZYSTNYM (PRZYWIEDZENIA I ROTACJI WEWNĘTRZNEJ): 1. ale ze sprawnym i wydolnym mechanizmem chodu 2.6 cm 4.145 A. STAW KRZYŻOWO-BIODROWY. następstwa powodujące dużego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne. ZŁAMAŃ PRZEZKRĘTARZOWYCH I PODKRĘTARZOWYCH. ze skróceniem 2 do 4 cm. następstwa powodujące dużego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne. następstwa uszkodzeń wygojonych. niebolesne biodro.

SKRÓCENIA I ZABURZEŃ WTÓRNYCH: A. zmiany troficzne UWAGA: +5 +5 +5 JAKO WYNIK URAZOWEGO USZKODZENIA BIODRA ZGŁASZANE SĄ CZĘSTO NASTĘPUJĄCE ZMIANY CHOROBOWE: KRWIOPOCHODNE ROPNE ZAPALENIE KOŚCI. niewielkie zmiany w postaci blizn. UBYTKI KOŚCI UDOWEJ UNIEMOŻLIWIAJĄCE OBCIĄŻ ANIE KOŃCZYNY. B. zakażony staw rzekomy kości udowej z ubytkami kości powodującymi skrócenie ponad 6 cm uniemożliwiające obciążanie kończyny 40 48 56 150. duże zmiany ze skróceniem ponad 6 cm. przewlekłe zapalenie kości 2. ŚREDNIE ZMIANY LUB SKRÓCENIE 4-6 CM: 1. LUB SKRÓCENIE PONAD 6 CM: 1. GRUŹLICA KOSTNO. z ograniczeniami ruchomości kolana lub biodra i z nieznaczną niewydolnością chodu B. UDO 148. MIERNEGO STOPNIA: 1. powodujące przykurcz biodra lub kolana w pozycjach czynnościowo niekorzystnych i upośledzające mechanizm chodu 30 36 15 18 26 1 2 4 8 149. zaników mięśni uda do 2 cm mierzonych 10 cm ponad rzepką. dających dolegliwości subiektywne i miernego stopnia niewydolność chodu 1 4 8 43 . z niewielkimi ograniczeniami ruchomości kolana lub biodra 4. ZŁAMANIE KOŚCI UDOWEJ . NIEWIELKIE ZMIANY: 1. ZABURZEŃ FUNKCJI KOŃCZYNY I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA UPOŚLEDZENIA FUNKCJI. OPÓŹNIONY ZROST KOŚCI . staw rzekomy kości udowej z ubytkami kości powodującymi skrócenie do 4 cm lub powodujący przykurcz kolana lub biodra w pozycji czynnościowo niekorzystnej 2. średnie zmiany ze skróceniem do 6 cm lub powodujące przykurcz biodra lub kol ana w pozycjach czynnościowo korzystnych i upośledzające mechanizm chodu C. z zagięciem osi lub skróceniem do 4 cm. BIODRO SZPOTAWE DORASTAJĄCYCH I INNE ZABURZENIA STATYKI. z prawidłowymi zakresami ruchomości kolana lub biodra 3. MARTWICE ASEPTYCZNE KOŚCI. PRZEPUKLINY MIĘŚNIOWE ITP. następstwa uszkodzeń wygojonych bez przykurczów. SKRÓCENIA. nieznacznych zaników mięśni uda. NOWOTWORY. niewielkie zmiany w postaci blizn. średnie zmiany ze skróceniem do 5 cm lub powodujące ograniczenia ruchomości biodra lub kolana powodujące mierne upośledzenie mechanizmu chodu 2. dających subiektywne dolegliwości oraz zachowujące wydolny chód 3. PĘKNIĘCIA PODSKÓRNE. bez skrócenia kończyny. powodujące przykurcz biodra lub kolana w pozycjach czynnościowo korzystnych i upośledzające mechanizm chodu 2. ŚCIĘGIEN (OPARZENIA. następstwa uszkodzeń wygojonych z niewielkim przykurczeni powodującym skrócenie do 2 cm. ZANIKÓW MIĘŚNI.STAWOWA. znacznych zaników mięśni uda powyżej 2 cm. staw rzekomy kości udowej z ubytkami kości powodującymi skrócenie od 4 do 6 cm uniemożliwiające obciążanie kończyny 3. niewielkie zmiany w postaci blizn. OGRANICZENIA RUCHÓW W STAWIE BIODROWYM I KOLANOWYM. PRZECIĘCIA. średnie zmiany ze skróceniem do 5 cm lub powodujące ograniczenia ruchomości biodra lub kolana powodujące upośledzenie mechanizmu chodu 3. 1. STAW RZEKOMY KOŚCI UDOWEJ. przetoki 3.) . DUŻE ZMIANY. z zagięciem osi lub skróceniem do 2 cm. duże zmiany ze skróceniem ponad 6 cm.1. niewielkie zmiany w postaci blizn i dolegliwości subiektywnych 2. MIĘŚNI. niewielkie zmiany miejscowe dające dolegliwości subiektywne 2. PRZY TEGO RODZAJU STANACH CHOROBOWYCH NALEŻY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ZWRACAĆ NA ISTNIENIE ZWIĄZKU PRZYCZYNOWEGO MIĘDZY ZGŁASZANYMI SCHORZENIAMI A WYPADKIEM.W ZALEŻNOŚCI OD ZABURZEŃ FUNKCJI: A. USZKODZENIA SKÓRY.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ.

70 154. osłabienie obrotu na zewnątrz w stawie biodrowym 2. kikut pokryty skórą ze zmianami troficznymi lub z przetokami praktycznie uniemożliwiający protezowanie 50 60 70 44 . 1. kształtny kikut pokryty skórą bez zmian troficznych dający możliwości protezowania 2. ZNACZNEGO STOPNIA: 1. kikut pokryty skórą ze zmianami troficznymi ograniczający możliwości protezowania 3. zmianami miejscowymi. przewlekłe ropne zapalenie kości 2. przetoki 3. oraz uszkodzenia naczyń tętniczych wygojone z niewielkimi miejscowymi następstwami 2. następstwa uszkodzeń naczyń żylnych goleni. wygojone z zakrzepicą nie obejmującą naczyń głównych. zmiany neurologiczne +2 +2 +2 +2 +2 153. kauzalgia UWAGA: ŁĄCZNY STOPIEŃ USZCZERBKU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 70% OCENIANEGO WG POZYCJI 148 151 I POZ. dające niewydolność chodu lub utrzymujący się tętniak rzekomy dużego naczynia 5 16 24 152. USZKODZENIA DUŻYCH NACZYŃ.W ZALEŻNOŚCI OD DŁUGOŚCI KIKUTA I PRZYDATNOŚCI DO ZAPROTEZOWANIA: A. skostnienie pozaszkieletowe 5. upośledzenie zgięcia w stawie kolanowym 3. 1. następstwa uszkodzeń naczyń żylnych. następstwa uszkodzeń dające dolegliwości subiektywne i przykurcze ze skróceniem 2 -4 cm z ograniczeniem ruchomości kolana i biodra powodujące niewydolność chodu 2. 153 +5 +5 +20 +10 +5 +5 +3 +20 max. UTRATA KOŃCZYNY . POWIKŁANE USZKODZENIA UDA OCENIA SIĘ WG POZ. 148-151 ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARÓW USZKODZENIA NERWU O: A. zmiany troficzne bardzo nasilone 7.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA WTÓRNYCH ZABURZEŃ TROFICZNYCH: A.148-151. następstwa uszkodzeń dające znaczne dolegliwości subiektywne. zniesienie ruchów stopy 4. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARÓW POWIKŁAŃ O: A. zaburzenia czucia 6. 1.B. wygojone z zakrzepicą żyły udowej lub uszkodzenia naczyń tętniczych skutkujące zesztywnieniem stawu skokowego 3. ograniczeniem ruchomości kolana i biodra powodujące znaczną niewydolność chodu 10 16 151. upośledzenie ruchów stopy 5. następstwa uszkodzeń naczyń żylnych powodujące zakrzepicę żyły piszczelowej skutkującą zesztywnieniem. 1. USZKODZENIE UDA POWIKŁANE WSPÓŁISTNIEJĄCYM USZKODZENIEM NERWU KULSZOWEGO OCENIA SIĘ WG. zmiany troficzne miernie nasilone 8. TĘTNIAKI POURAZOWE . POZ. ciała obce 4.

z niewielkimi ograniczeniami zakresu ruchomości kolana nie przekraczającymi 30° B.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. STABILNOŚCI STAWU. ŚREDNIE ZMIANY: 1. BRAK STABILNOŚCI STAWU): 1. z niewielkimi zanikami mięśni uda. z nawracającymi wysiękami kolana. że wymaga stosowania stabilizatora na stałe oraz stałego używania kuł 25 10 1-4 5-8 16 20 35 40 156. objawami tarcia w stawie. WIĘZADEŁ. STABILNOŚCI STAWU. ZŁAMANIE NASAD TWORZĄCYCH STAW KOLANOWY I RZEPKI . oraz patellektomia 3. następstwa złamań powodujące subiektywne dolegliwości stawu. USZKODZENIA APARATU WIĘZADŁOWO . powodującej stałe "uciekanie kolana" z koniecznością stosowania stabilizatora stawu. ŁĄKOTEK) W ZALEŻNOŚCI OD OGRANICZENIA RUCHÓW. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. PRZYKURCZÓW. powodującej stałe "uciekanie kolana". następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami znacznej niestabilności stawu kolanowego. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami znacznej niestabilności stawu kolanowego. z zanikami mięśni uda do 2 cm lub ubytkiem zakresu ruchomości kolana do 45° 2. z nawracającymi wysiękami kolana. z koniecznością stosowania stabilizatora stawu. STAW KOLANOWY 155. w tym brak więzadła krzyżowego przedniego lub tylnego. że wymaga stałego stosowania stabilizatora 3. tarcia w stawie i objawami tak znacznej niestabilności stawu kolanowego. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami tak znacznej niestabilności stawu kolanowego. z zanikami mięśni powyżej 4 cm lub zesztywnienie w pozycji maksymalnego wyprostu lub zgięcia powyżej 30° 2. z nawracającymi wysiękami kolana. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami znacznej niestabilności stawu kolanowego. z nawracającymi wysiękami kolana lub ubytkiem zakresu ruchomości kolana do 45° i z zanikami mięśni uda ponad 2 cm 2. DUŻE ZMIANY: 1.C. z objawami tarcia w stawie. z zanikami mięśni do 4 cm lub ograniczenia zakresu wyprostu kolana utrudniające poruszanie się C. z zanikami mięśni uda do 2 cm. WYDOLNOŚCI STATYCZNODYNAMICZNEJ KOŃCZYNY: A. następstwa złamań z objawami wyraźnej niewydolności stawu kolanowego. w tym jednoczesny brak funkcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego. że wymaga stosowania stabilizatora na stałe oraz stałego używania kul 25 10 1-4 5-8 16 20 35 40 45 . następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności stawu i jego niestabilności. SZPOTAWOŚCI. z niewielkimi zanikami mięśni uda. ŚREDNIE ZMIANY: 1.TOREBKOWEGO (TOREBKI. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności kolana. z nawracającymi wysiękami kolana lub ubytki zakresu ruchomości kolana do 45° i ograniczeniami zgięcia powyżej 90° 3. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności kolana. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności stawu zanikami mięśni do 4 cm i zesztywnienie kolana w pozycji czynnościowo korzystnej C. z zanikami mięśni powyżej 4 cm lub zesztywnienie w pozycji czynnościowo niekorzystnej 2. z zanikami mięśni uda ponad 2 cm lub ubytkiem zakresu ruchomości kolana od 45° i zgięcia powyżej 90°. w tym niewydolność więzadła krzyżowego przedniego. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek powodujące subiektywne dolegliwości. tarcia w stawie i niestabilności stawu. bez istotnych ograniczeń zakresu ruchomości kolana 2. że wymaga stosowania stabilizatora na stałe 3. w tym brak więzadła krzyżowego przedniego lub tylnego. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami tak znacznej niestabilności stawu kolanowego. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności stawu i jego niestabilności. bez istotnych ograniczeń zakresu ruchomości kolana 2. z zanikami mięśni uda do 2 cm. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności kolana. ZABURZEŃ STATYCZNO-DYNAMICZNYCH KOŃCZYNY I INNYCH ZMIAN (NORMA ZAKRESU RUCHU WYNOSI OD -5° DO 120°-150°. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. POMIAR OBWODU UDA WYKONUJE SIĘ NA WYSOKOŚCI 10 CM PONAD RZEPKĄ): A. z objawami tarcia w stawie. OGRANICZENIA RUCHÓW. KOŚLAWOŚCI. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami znacznej niestabilności stawu kolanowego. tarcia w stawie i objawami tak znacznej niestabilności stawu kolanowego. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami wyraźnej niestabilności stawu kolanowego. z nawracającymi wysiękami kolana. DUŻE ZMIANY (ZESZTYWNIANIA W NIEKORZYSTNYM USTAWIENIU. z ubytkiem zakresu ruchomości do 30° B.

PRZETOK I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. głównie zgięcia grzbietowego do 10° oraz ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi 3. wymagającym stosowania kul lub lasek C. z wygojonym zapaleniem kości 3. następstwa uszkodzeń kolana z objawami znacznej niewydolności stawu.157. 1. następstwa uszkodzeń stawu kolanowego powodujące subiektywne dolegliwości stawu 2. UTRATA KOŃCZYNY NA POZIOMIE STAWU KOLANOWEGO: A. bez zaburzeń ruchomości stawów kolanowego. ze znacznym zagięciem osi kończyny. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. z ograniczeniem ruchów stawu skokowego. zakażony staw rzekomy goleni z przetokami. Z PRZETOKAMI. z zanikami mięśni uda ponad 2 cm 2. MARTWICĄ ASEPTYCZNĄ. BARDZO ROZLEGŁE ZMIANY POWIKŁANE PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM KOŚCI. z ograniczeniami zgięcia powyżej 100° i z zanikami mięśni uda ponad 4 cm 12 1 4 8 16 158.: A. z niewielkimi ograniczeniami zakresu ruchomości kolana B. CIAŁA OBCE) . ze skróceniem do 2 cm. oraz nawracające wysięki kolana. następstwa wygojonych złamań. przede wszystkim szpotawym zagięciem osi kończyny ze skróceniem > 6 cm. PRZEWLEKŁYCH STANÓW ZAPALNYCH. ze skróceniem 5 -6 cm. staw rzekomy goleni powikłany dużymi zmianami troficznymi. INNE USZKODZENIA STAWU KOLANOWEGO (BLIZNY SKÓRY.6 CM: 1. ZMIANY NIEWIELKIE LUB SKRÓCENIE DO 4 CM: 1. z dużymi zmianami miejscowymi z zesztywnieniem stawu skokowego 30 40 50 15 4 8 12 24 28 160. następstwa uszkodzeń stawu kolanowego powodujące subiektywne dolegliwości stawu. 1-3 46 . POWIKŁAŃ WTÓRNYCH. z niewielkimi zanikami mięśni uda.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. 25-40 D. bez istotnych ograniczeń zakresu ruchomości kolana 3. następstwa uszkodzeń stawu kolanowego z objawami mającymi wyraźny wpływ na wydolność stawu kolanowego. następstwa uszkodzeń kolana z objawami znacznej niewydolności stawu z nawracającymi wysiękami kolana lub ubytek zakresu ruchomości kolana do 45°. IZOLOWANE ZŁAMANIE STRZAŁKI . następstwa wygojonych złamań. PODUDZIE 159. powodujące ubytek zakresu ruchomości kolana od 20° do 45° i zgięcia powyżej 100°. bez zaburzeń ruchomości stawów kolanowego i skokowego z dolegliwościami subiektywnymi 2. z zachowaną osią i długością kończyny. ZMIANAMI NEUROLOGICZNYMI I INNYMI WTÓRNYMI ZMIANAMI: 1. następstwa wygojonych złamań. z ograniczeniem ruchomości stawu skokowego na pograniczu jego zesztywnienia oraz z ograniczeniami ruchomości stawu kolanowego upośledzającymi chód w stopniu znacznym 3. następstwa wygojonych złamań. ZŁAMANIE KOŚCI PODUDZIA . z zaburzeniami ruchomości stawu skokowego i kolanowego upośledzającymi chód 2.POWODUJĄCE ZNIEKSZTAŁCENIE I/LUB UPOŚLEDZENIE FUNKCJI KOŃCZYNY: A. następstwa prawidłowo wygojonych złamań. 1. DUŻE ZMIANY: 1. z zachowaną osią. z niewielkimi zaburzeniami ruchomości stawu kolanowego. z niewielkim zagięciem osi kończyny ze skróceniem od 2 do 4 cm. następstwa prawidłowo wygojonych złamań. z zanikami mięśni uda do 2 cm mierzonymi 10 cm powyżej rzepki. PRZEMIESZCZEŃ. z zagięciem osi kończyny ze skróceniem 4-5 cm. z zesztywnieniem stawu skokowego oraz z ograniczeniami ruchomości stawu kolanowego upośledzającymi chód w stopniu znacznym. ze znacznym. ZMIAN TROFICZNYCH I CZYNNOŚCIOWYCH KOŃCZYNY ITP.W ZALEŻNOŚCI OD DOLEGLIWOŚCI OBRZĘKÓW. staw rzekomy goleni umożliwiający obciążanie w aparacie ortopedycznym i chodzenie o kulach lub zrost złamania powikłanego zapaleniem kości 2. ZNACZNE ZMIANY LUB SKRÓCENIE 4. stawu skokowego do 10° zgięcia grzbietowego i 25° zgięcia podeszwowego i upośledzające chód w stopniu nieznacznym B.

upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym 2. z dolegliwościami subiektywnymi 3. bez zaburzeń ruchomości stawu skokowego i z dolegliwościami subiektywnymi 2. STŁUCZENIA I INNE ZRANIENIA . kształtny kikut pokryty skórą bez zmian troficznych dający możliwości protezowania 2. ale ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi C.UWAGA: NASTĘPSTWA ZŁAMAŃ DLA STAWU SKOKOWEGO. DŁUGOŚCI. z zaburzeniami ruchomości stawu kolanowego.W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. upośledzającymi chód w stopniu znacznym 3. z zesztywnieniem stawu skokowego w pozycji czynnościowo korzystnej. przy długości kikuta u osoby dorosłej do 8 cm (mierząc od szpary stawowej) B. z zesztywnieniem stawu skokowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej. następstwa wygojonych uszkodzeń z ograniczeniem ruchów stawu skokowego. następstwa wygojonych uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego. z czynnymi przetokami. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym i martwicą skóry. ZMIAN NACZYNIOWYCH. ze zmianami troficznymi. MIĘŚNI. ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi B. DUŻEGO STOPNIA: 1. NIEWIELKIEGO STOPNIA: 1. STAW SKOKOWO-GOLENIOWY I SKOKOWO-PIĘTOWY 163. w zakresie od 10° zgięcia grzbietowego do 25° zgięcia podeszwowego upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym. z ubytkiem zakresu ruchu do 30°. ale wygojonych. wygojonych z ubytkami skóry. ze zmianami troficznymi lub z przetokami trudny do protezowania 40 50 55 60 E. ZŁAMANIA. następstwa uszkodzeń dających zesztywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego 10 16 5-8 1-3 4 47 . następstwa wygojonych uszkodzeń tkanek miękkich z zaburzeniami ruchomości stawu kolanowego z ubytkiem zakresu ruchu do 45°. następstwa wygojonych uszkodzeń tkanek miękkich z zaburzeniami ruchomości stawu kolanowego. następstwa wygojonych uszkodzeń tkanek miękkich. TROFICZNYCH I INNYCH: A. ze zmianami troficznymi ograniczającymi możliwości protezowania 3. z ewentualnymi niewielkimi zaburzeniami ruchomości stawów kolanowego i skokowego z dolegliwościami subiektywnymi 2. ŚREDNIEGO STOPNIA: 1. i upośledzającymi chód w stopniu znacz nym 10 1 4 8 16 20 162. UTRATA KOŃCZYNY W OBRĘBIE PODUDZIA . ŚCIĘGNA ACHILLESA I INNYCH ŚCIĘGIEN W ZALEŻNOŚCI OD ROZLEGŁOŚCI USZKODZENIA. zapewniające w miarę wydolny chód 2. w niewielkim zgięciu podeszwowym. ZABURZEŃ STATYCZNO-DYNAMICZNYCH STOPY. następstwa wygojonych uszkodzeń stawu skokowego z istotnymi zaburzeniami ruchomości stawu skokowego. ZNIEKSZTAŁCENIA STOPY I OGRANICZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH. SKRĘCENIA. ZNACZNE ZMIANY: 1. PRZYDATNOŚCI DO ZAPROTEZOWANIA I ZMIAN WTÓRNYCH W OBRĘBIE KOŃCZYNY: A. ZNIEKSZTAŁCEŃ. kikut pokryty skórą. kikut pokryty skórą. następstwa wygojonych uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego. z ubytkiem zakresu ruchu do 60°. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. z zaburzeniami ruchomości stawu kolanowego. z ograniczeniem ruchów stawu skokowego. 1. OGRANICZEŃ RUCHOMOŚCI. KOSTKI BOCZNEJ OKREŚLA SIĘ WEDŁUG KRYTERIÓW PRZYJĘTYCH 161. z niewielkimi zaburzeniami ruchomości stawu skokowego i z dolegliwościami subiektywnymi B. następstwa wygojonych uszkodzeń tkanek miękkich. USZKODZENIA TKANEK MIĘKKICH PODUDZIA. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym i martwicą skóry. zbliżonym do zesztywnienia w pozycji czynnościowo korzystnej. z ograniczeniem ruchów stawu skokowego. PRZY KIKUTACH DŁUŻSZYCH NIŻ 8 CM (MIERZĄC OD SZPARY STAWOWEJ): 1. w ustawieniu pośrednim.W ZALEŻNOŚCI OD CHARAKTERU KIKUTA. głównie zgięcia grzbietowego do 10° upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym. ZWICHNIĘCIA. OBRZĘKÓW PRZEWLEKŁYCH I UTRZYMUJĄCYCH SIĘ DOLEGLIWOŚCI: A. USZKODZENIA STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO I SKOKOWO-PIĘTOWEGO. SKÓRY. w zakresie od 10° zgięcia grzbietowego do 25° zgięcia podeszwowego.

w ustawieniu pośrednim. zbliżonym do zesztywnienia w pozycji czynnościowo korzystnej. wygojonych z zesztywnieniem stawu skokowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej.W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. zapewniające wydolny chód 2. ZNIEKSZTAŁCEŃ. ale upośledzony chód 2. ze zmianami w obrębie stawu skokowo piętowego oraz ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi B. zesztywnienie w pozycji czynnościowo niekorzystnej przy współistniejących zmianach wtórnych (przetoki. DUŻE ZMIANY Z CZĘŚCIOWĄ UTRATĄ KOŚCI: 1. zmiany troficzne) uniemożliwiających obciążanie kończyny (konieczność chodzenia o 2 kulach) 10 20 10 16 20 30 165. POD KĄTEM ZBLIŻONYM DO PROSTEGO: 1. zesztywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego lub grzbietowego dające dolegliwości bólowe podczas chodzenia oraz niewydolność chodu 2. zesztywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego lub grzbietowego. następstwa uszkodzeń dających zesztywnienie w pozycji pośredniej z dużymi zmianami wtórnymi w stawie skokowo-piętowym i powodujące znaczne dolegliwości bólowe podczas chodzenia oraz upośledzające chód C. ZMIANAMI TROFICZNYMI: 1. w ustawieniu pośrednim.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ USTAWIENIA STOPY. przetokach oraz innych zmianach wtórnych utrudniających zaopatrzenie w obuwie ortopedyczne 2. zesztywnienie w pozycji czynnościowo korzystnej. ZMIAN TROFICZNYCH I INNYCH POWIKŁAŃ: A. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym wygojonym z zesztywnieniem w pozycji czynnościowo niekorzystnej przy współistniejących zmianach wtórnych (przetoki. z dużymi zmianami wtórnymi w stawie skokowo-piętowym zapewniające wydolny. w ustawieniu pośrednim. w niewielkim zgięciu podeszwowym. dające dolegliwości podczas chodzenia B. z niewielkimi zaburzeniami ruchomości stawu skokowego i z dolegliwościami subiektywnymi 3. MARTWICĄ. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym wygojonym z przetokami lub znacznymi zmianami troficznymi i z zesztywnieniem stawu skokowego w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego lub grzbietowego lub z nadmierną supinacją lub pronacją stopy powodujące niewydolność chodu oraz konieczność posługiwania się kulą lub laską 2.lub grzbietowego i powodujące dolegliwości bólowe podczas chodzenia oraz upośledzające chód 3. przy współistniejących zmianach troficznych. z nadmierną supinacją lub pronacją stopy powodujące niewydolność chodu oraz konieczność posługiwania się kulą lub laską. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. ŚREDNIE ZMIANY: 1. z nadmierną supinacją lub pronacją stopy powodujące niewydolność chodu oraz konieczność posługiwania się kulą lub laską C. zesztywnienie w pozycji czynnościowo korzystnej. W USTAWIENIACH NIEKORZYSTNYCH Z DUŻYMI ZMIANAMI I POWIKŁANIAMI: 1. W INNYCH USTAWIENIACH CZYNNOŚCIOWO NIEKORZYSTNYCH: 1. zmuszające do posługiwania się kulą lub laską 20 10 1 3-4 8 16 48 . następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym wygojonych z zesztywnieniem stawu skokowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej i upośledzającymi chód w stopniu znacznym. ZŁAMANIA KOŚCI SKOKOWEJ LUB PIĘTOWEJ . STAWÓW. ZESZTYWNIENIE STAWU SKOKOWO-GOŁENIOWEGO LUB SKOKOWO-PIĘTOWEGO . PRZETOKAMI. przetokach oraz innych zmianach wtórnych utrudniających zaopatrzenie w obuwie ortopedyczne 3. z dużymi zmianami wtórnymi w stawie skokowo -piętowym i upośledzającymi chód w stopniu znacznym. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym wygojonym ze znacznymi zmianami i powodujące zesztywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego lub grzbietowego oraz z nadmierną utrwaloną supinacją lub pronacją stopy oraz dające niewydolność chodu i konieczność posługiwania się kulą lub laską. następstwa wygojonych złamań. zmiany troficzne) uniemożliwiających obciążanie kończyny (konieczność chodzenia o 2 kulach) 20 25 32 38 164. zesztywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego lub grzbietowego. POWIKŁANE PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM KOŚCI. ZMIAN WTÓRNYCH I INNYCH POWIKŁAŃ: A. w niewielkim zgięciu podeszwowym. następstwa wygojonych złamań z dolegliwościami subiektywnymi 2. głównie zgięcia grzbietowego upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym. następstwa wygojonych uszkodzeń z ograniczeniem ruchów stawu skokowego. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym. zmuszające do posługiwania się kulą lub laską D. następstwa wygojonych złamań z istotnymi zaburzeniami ruchomości stawu skokowego. ZABURZEŃ STATYCZNO-DYNAMICZNYCH. przy współistniejących zmianach troficznych.

ZŁAMANIA KOŚCI ŚRÓDSTOPIA .W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ I ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH: 1. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym.W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH: A. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym. 168. UTRATA KOŚCI SKOKOWEJ LUB PIĘTOWEJ .W ZALEŻNOŚCI OD POWIKŁAŃ O: A. ZNIEKSZTAŁCENIAMI I INNYMI ZMIANAMI WTÓRNYMI . następstwa uszkodzeń. PRZEMIESZCZEŃ. następstwa uszkodzeń z dużymi zmianami wtórnymi lub z zesztywnieniem w pozycji czynnościowo niekorzystnej. następstwa złamań z przemieszczeniem I i V kości śródstopia dające deformację wymagającą zaopatrzenia w obuwie ortopedyczne B. następstwa uszkodzeń.OCENIA SIĘ WG. w ustawieniu pośrednim.W ZALEŻNOŚCI OD UTRZYMUJĄCYCH SIĘ DOLEGLIWOŚCI. POZ. USZKODZENIA KOŚCI STEPU Z PRZEMIESZCZENIAMI. najczęściej złamań bez przemieszczeń. następstwa złamań co najmniej trzech kości śródstopia dające deformację wymagającą zaopatrzenia w obuwie ortopedyczne 10 16 1 2 1 2 8 12 8 169. następstwa uszkodzeń z istotnymi zaburzeniami budowy i statyki stepu upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym. z możliwością obciążania kończyny 2. z istotnymi zaburzeniami budowy i statyki upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym i ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi C. MIERNEGO STOPNIA: 1. ZABURZEŃ STATYCZNO-DYNAMICZNYCH STOPY: A. upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym i ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi 4. z niewielkimi zaburzeniami budowy i statyki stępu i z dolegliwościami subiektywnymi 3. następstwa złamań co najmniej trzech kości śródstopia powodujące deformację dające i zaburzenia wydolności chodu 2. II. następstwa uszkodzeń. następstwa uszkodzeń z niewielkimi zniekształceniami i z dolegliwościami subiektywnymi 2. najczęściej złamań z przemieszczeniami. z niewielkimi zaburzeniami budowy i statyki. ze zmianami wtórnymi w obrębie stawów stępu i ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi B. wygojonych ze znacznymi zmianami i powodujące zesztywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego lub grzbietowego oraz z nadmierną supinacją lub pronacją stopy. z niewielkimi zaburzeniami budowy i statyki. następstwa uszkodzeń wygojonych z wtórną deformacją utrudniającą chodzenie i wymagającą zaopatrzenia ortopedycznego 2. głównie z dolegliwościami subiektywnymi 3. ZNACZNEGO STOPNIA LUB INNYMI POWIKŁANIAMI: 1. umożliwiające zaopatrzenie w obuwie ortopedyczne. III I IV KOŚCI ŚRÓDSTOPIA: 1.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ I ZABURZEŃ STATYCZNODYNAMICZNYCH ORAZ INNYCH ZMIAN: A. I LUB V KOŚCI ŚRÓDSTOPIA: 1. najczęściej złamań z przemieszczeniami. głównie z dolegliwościami subiektywnymi 3. następstwa uszkodzeń z ograniczeniem ruchów stawu skokowego i z dużymi zmianami wtórnymi lub z zesztywnieniem w pozycji czynnościowo korzystnej. z niewielkimi zniekształceniami i z dolegliwościami subiektywnymi 2. z istotnymi zaburzeniami budowy i statyki. następstwa uszkodzeń.2. najczęściej złamań bez przemieszczeń. wygojonych z wtórną deformacją. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU . 1. oraz dające niewydolność chodu i konieczność posługiwania się kulą lub laską przy współistniejących zmianach troficznych. następstwa uszkodzeń z niewielkimi zniekształceniami i z dolegliwościami subiektywnymi 2. ZŁAMANIA TRZECH I WIĘCEJ KOŚCI ŚRÓDSTOPIA . zmianami troficznymi oraz z przetokami i utrudniające chodzenie i wymagającą zaopatrzenia ortopedycznego 10 16 1 4 8 168. bez możliwości zaopatrzenia w obuwie ortopedyczne i bez możliwości obciążania kończyny 30 36 167. 49 . następstwa uszkodzeń. ZNIEKSZTAŁCEŃ USTAWIENIA STOPY. POWIKŁANE ZŁAMANIA KOŚCI ŚRÓDSTOPIA . następstwa uszkodzeń. przetokach oraz innych zmianach wtórnych utrudniających zaopatrzenie w obuwie ortopedyczne 28 166.

W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. 40 173. średnie zmiany 3. następstwa uszkodzeń.W ZALEŻNOŚCI OD ROZLEGŁOŚCI USZKODZENIA (CZĘŚCI MIĘKKICH): A. zmiany neurologiczne +2 +2 +2 +2 170. 30 174. UTRATA STOPY W OBRĘBIE KOŚCI ŚRÓDSTOPIA: A. 20-25 F. ubytki opuszki lub częściowa utrata paliczka paznokciowego palucha 2. PALCE STOPY 175. 1. przetoki 3. następstwa wygojonych uszkodzeń z niewielkimi zaburzeniami statyki ruchomości palców oraz głównie 1-4 z dolegliwościami subiektywnymi B.1. ZMIANY NIEWIELKIE: 1. ZNIEKSZTAŁCEŃ. utrata całego palucha 1-4 8 12 176. ZMIAN TROFICZNYCH ZABURZEŃ STATYCZNO-DYNAMICZNYCH STOPY I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A.W ZALEŻNOŚCI OD DOLEGLIWOŚCI BLIZN. A. 1. INNE USZKODZENIA STOPY . niewielkie zmiany 2. UTRATA STOPY W STAWIE LISFRANCA: 1. ZNIEKSZTAŁCEŃ. wtórne zmiany troficzne 4. duże zmiany 1 3 5 50 . WIELKOŚCI UBYTKÓW. 50 172. A. USZKODZENIA PALUCHA . 1. CHARAKTERU KIKUTA ZABURZEŃ STATYKI I CHODU I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. z dużymi zmianami troficznymi oraz istotnymi zaburzeniami budowy statyki upośledzającymi chód w stopniu znacznym i wymagające zaopatrzenia w obuwie ortopedyczne i 12 5-8 171. 1. utrata paliczka paznokciowego palucha 3. z istotnymi zaburzeniami budowy i statyki upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym i ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi 2. UTRATA STOPY NA POZIOMIE STAWU CHOPARTA: A. INNE USZKODZENIA PALUCHA . zapalenie kości. DUŻE ZMIANY: 1. UTRATA STOPY W CAŁOŚCI: 1. następstwa uszkodzeń. 2.

niewielkie zmiany 2. znaczne zmiany 3. USZKODZENIA I UBYTKI W ZAKRESIE PALCÓW II. NERWU PACHOWEGO: 1. INNE DROBNE USZKODZENIA I ZNIEKSZTAŁCENIA PALCÓW: A. 1. nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym B. duże zmiany 1 2 4 179. częściowa utrata. 1 XIV. utrata palucha z częścią kości śródstopia 2. IV I V ŁĄCZNIE: A. utrata palców z całą kością śródstopia 3. 1. UWAGA: USZKODZENIA KIKUTA AMPUTOWANYCH KOŃCZYN WYMAGAJĄCE REAMPUTACJI LUB UNIEMOŻLIWIAJĄCE ZASTOSOWANIE PROTEZY OCENIAĆ NALEŻY WG AMPUTACJI NA POZIOMIE WYŻSZYM. 1. USZKODZENIE CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE . 1. utrata palca małego z całą kością śródstopia przy dużych zmianach wtórnych uniemożliwiających zaopatrzenie ortopedyczne i znacznie upośledzające chód 5 10 15 180.177.W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU UTRATY KOŚCI ŚRÓDSTOPIA: A. III. UTRATA PALUCHA WRAZ Z KOŚCIĄ ŚRÓDSTOPIA . 1. częściowe – czuciowe 10 8 7 5 5 prawa lewa 51 . utrata palucha z całą kością śródstopia 3. IV WRAZ Z KOŚCIĄ ŚRÓDSTOPIA: A. 1. UTRATA PALCÓW II. częściowa utrata. całkowita utrata. utrata palucha z całą kością śródstopia przy dużych zmianach wtórnych uniemożliwiających zaopatrzenie ortopedyczne i znacznie upośledzające chód 15 20 25 178. III. 1. PORAŻENIA LUB NIEDOWŁADY POSZCZEGÓLNYCH NERWÓW OBWODOWYCH 182. utrata palca V z całą kością śródstopia 3. ZAŚ WYMAGAJĄCE REAMPUTACJI NALEŻY OCENIAĆ PODOBNIE ODEJMUJĄC PROCENT USZCZERBKU ZA KIKUT ISTNIEJĄCY PRZED URAZEM. nerwu piersiowego długiego C. utrata palców z częścią kości śródstopia 2. UTRATA PALCA V WRAZ Z KOŚCIĄ ŚRÓDSTOPIA: A.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ: A. utrata palców z całą kością śródstopia przy dużych zmianach wtórnych uniemożliwiających zaopatrzenie ortopedyczne i znacznie upośledzające chód 2 4 8 181. utrata palca V z częścią kości śródstopia 2.

osłabienie odwodzenia ręki 9. osłabienie przywodzenia ręki 8. POZOSTAŁYCH NERWÓW ODCINKA SZYJNO – PIERSIOWEGO: czuciowe całkowite . upośledzenie zginania ręki 3. częściowe – czuciowe 2. całkowite H. upośledzenie czynnego nawracania przedramienia 2. NERWU POŚRODKOWEGO: 1. NERWU ŁOKCIOWEGO: 1. upośledzenie zginania w stawie łokciowym 3. zaburzenia czucia F. upośledzenie odwracania przedramienia 3. całkowite E. zaburzenia czucia 6. upośledzenie prostowania przedramienia 2.2. zaburzenia wegetatywne (naczynioruchowe lub troficzne) G.czuciowe i ruchowe 4. upośledzenie prostowania ręki 4.ruchowe i/lub czuciowe 20 16 8 20 4 16 +3 +3 +10 +3 +10 +6 +4 +4 +3 +2 +2 +8 +2 +8 +4 +3 +3 +1 +4 +4 +4 +10 +5 +5 +2 +2 +2 +8 +4 +4 5 15 20 25 3 10 15 20 +5 +5 +5 +5 +20 +5 +4 +4 +4 +4 +15 +5 7 12 52 .ruchowe i/lub czuciowe D. całkowite . upośledzenie ruchów kciuka (niemożność przeciwwstawiania i zginania) 5. osłabienie zginania przedramienia 5. porażenie zginaczy i prostowników przedramienia 5. zaburzenia czucia I. NERWU MIĘŚNIOWO-SKÓRNEGO: 1. częściowe . NERWU PROMIENIOWEGO: 1. SPLOTU BARKOWEGO: 1. częściowe – ruchowe 3. upośledzenie zginania palców 4. upośledzenie odwodzenia ramienia 2. upośledzenie prostowania i odwodzenia kciuka 6. porażenie mięśni ręki 6. częściowe – czuciowe 2. upośledzenie prostowania w stawach śródręczno-paliczkowych 7. upośledzenie odwracania przedramienia 4.

NERWU KULSZOWEGO PRZED PODZIAŁEM NA NERW PISZCZELOWY I STRZAŁKOWY: 1. upośledzenie zginania i prostowania w stawie biodrowym 3. SPLOTU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO: 1.J. brak zgięcia podeszwowego stopy i palców 2. NERWU ZASŁONOWEGO: K. zmiany troficzne bardzo nasilone 7. zniesienia ruchów stawu kolanowego 5. 182 OCENIA SIĘ TYLKO IZOLOWANE USZKODZENIA NERWÓW OBWODOWYCH. kauzalgia UWAGA: 5-12 5-20 5-10 3-15 +5 +5 +30 +15 +5 +10 +5 +10 W PRZYPADKACH USZKODZEŃ CZĘŚCIOWYCH NALEŻY OCENIAĆ WG OBJAWÓW DOTYCZĄCYCH GAŁĘZI NERWU I NIE MOŻE ON PRZEKROCZYĆ NORM PRZEWIDZIANYCH PONIŻEJ. zniesienie ruchów stopy 6. osłabienie obrotu na zewnątrz w stawie biodrowym 2. upośledzenie zgięcia w stawie kolanowym 3. NERWU SROMOWEGO WSPÓLNEGO: N. NERWU STRZAŁKOWEGO: 1. brak możliwości nawracania stopy 3. zaburzenia czucia 7. NERWU PISZCZELOWEGO: 1. 1. +8 +10 +10 +10 +10 +10 +10 + 10 +4 +4 +3 +10 +2 +8 +5 +10 +5 53 . NERWU UDOWEGO: L. zmiany troficzne S. zmiany troficzne miernie nasilone 8. zaburzenia czucia 4. upośledzenie przywodzenia uda 4. zmiany troficzne bardzo nasilone 5. zaburzenia czucia 6. osłabienie zgięcia podeszwowego stopy 2. NERWÓW POŚLADKOWYCH (GÓRNEGO I DOLNEGO): M. zaburzenia czucia R. osłabienie zginania i prostowania palców 4. zmiany troficzne miernie nasilone P. pozostałych nerwów odcinka lędżwiowo-krzyżowego UWAGI: WG POZ. zniesienie ruchów stopy 4. O. osłabienie obrotu na zewnątrz w stawie biodrowym 2. upośledzenie ruchów stopy 5. upośledzenie zgięcia podeszwowego stopy i palców 3.

A. USZKODZENIA CAŁKOWITE MUSZĄ ZOSTAĆ UDOKUMENTOW ANE BADANIEM NEUROFIZJOLIGICZNYM (EMG I NEUROPRZEWODNICTWO).A. zatwierdzona uchwałą nr 61/05 Zarządu CIGNA STU S.2008r. w obrębie kończyny dolnej 50 40 30 POSTANOWIENIA KOŃCOWE §6 1. 2.2008r.A. W OCENIE NASTĘPSTW USZKODZEŃ NERWÓW OBWODOWYCH NASTĘPSTWA NIE MOGĄ PRZEKRACZAĆ USZCZERBKÓW PRZEWIDZIANYCH DLA AMPUTACJI NA POZIOMIE ODPOWIADAJĄCYM ZAKRESOWI UNERWIENIA. SIĘ WG POZYCJI USZKODZENIA NERWÓW OBWODOWYCH POWINNY BYĆ UDOKUMENTOWANE BADANIEM NEUROFIZJOLIGICZNYM (EMG I NEUROPRZEWODNICTWO). 183. KAUZALGIE POTWIERDZONE OBSERWACJĄ SZPITALNĄ: A.10. 1. Z dniem wejścia w życie niniejszej Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu INTERRISK S.A. 3. w obrębie kończyny górnej 2.WSPÓŁISTNIEJĄCE USZKODZENIA KOSTNE. z dnia 25. VIENNA INSURANCE GROUP wchodzi w życie z dniem 01. 54 . VIENNA INSURANCE GROUP traci moc Tabela Norm Uszczerbku na Zdrowiu CIGNA STU S. Niniejsza Tabela Norm Uszczerbku na Zdrowiu INTERRISK S. VIENNA INSURANCE GROUP z dnia 22. VIENNA INSURANCE GROUP została zatwierdzona uchwałą nr 18/2008 Zarządu INTERRISK S.04.05.2005r. MIĘŚNIOWE I NERWOWE OCENIA DOTYCZĄCYCH USZKODZEŃ ODPOWIEDNICH ODCINKÓW KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH. Niniejsza Tabela Norm Uszczerbku na Zdrowiu INTERRISK S.A.A.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->