P. 1
Tabela Norm Oceny Procentowej Uszczerbku Na Zdrowiu

Tabela Norm Oceny Procentowej Uszczerbku Na Zdrowiu

|Views: 176|Likes:
Wydawca: Radplat

More info:

Published by: Radplat on Mar 30, 2014
Prawo autorskie:Traditional Copyright: All rights reserved

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/07/2014

pdf

text

original

Sections

 • POSTANOWIENIA OGÓLNE
 • ZASADY OKREŚLANIA USZCZERBKU NA ZDROWIU
 • POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE
 • II. USZKODZENIA TWARZY
 • III. USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU
 • V. USZKODZENIA SZYI, KRTANI, TCHAWICY I PRZEŁYKU
 • VI. USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ I JEJ NASTĘPSTWA
 • XI. USZKODZENIA MIEDNICY
 • G. NADGARSTEK
 • I. KCIUK
 • K. PALEC TRZECI, CZWARTY I PIĄTY
 • A. STAW BIODROWY
 • C. STAW KOLANOWY
 • D. PODUDZIE
 • E. STAW SKOKOWO-GOLENIOWY I SKOKOWO-PIĘTOWY
 • F. PALCE STOPY
 • XIV. PORAŻENIA LUB NIEDOWŁADY POSZCZEGÓLNYCH NERWÓW OBWODOWYCH

TABELA NORM USZCZERBKU NA ZDROWIU INTERRISK S.A.

VIENNA INSURANCE GROUP

SPIS TREŚCI
POSTANOWIENIA OGÓLNE ___________________________________________________________________________________ 2 Pojęcie nieszczęśliwego wypadku _____________________________________________________________________________ 2 Pojęcie uszczerbku na zdrowiu ________________________________________________________________________________ 3 ZASADY OKREŚLANIA USZCZERBKU NA ZDROWIU ______________________________________________________________ 3 POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE _____________________________________________________________________________ 6 I. II. III. IV. V. VI. Uszkodzenia głowy ____________________________________________________________________________________ 6 Uszkodzenia twarzy __________________________________________________________________________________ 12 Uszkodzenia narządu wzroku __________________________________________________________________________ 14 Uszkodzenia narządu słuchu ___________________________________________________________________________ 17 Uszkodzenia szyi, krtani, tchawicy i przełyku _____________________________________________________________ 18 Uszkodzenia klatki piersiowej i jej następstwa ____________________________________________________________ 19

VII. Uszkodzenia brzucha i jego następstwa__________________________________________________________________ 22 VIII. Uszkodzenia narządów moczowopłciowych ______________________________________________________________ 23 IX. X. XI. Ostre zatrucia i ich następstwa ________________________________________________________________________ 25 Uszkodzenia kręgosłupa i rdzenia kręgowego_____________________________________________________________ 25 Uszkodzenia miednicy ________________________________________________________________________________ 28

XII. Uszkodzenia kończyny górnej __________________________________________________________________________ 30 A. Łopatka prawa, lewa ________________________________________________________________________________ 30 B. Obojczyk _________________________________________________________________________________________ 30 C. Bark ____________________________________________________________________________________________ 31 D. Ramię ___________________________________________________________________________________________ 33 E. Staw łokciowy _____________________________________________________________________________________ 34 F. Przedramię _______________________________________________________________________________________ 35 G. Nadgarstek _______________________________________________________________________________________ 38 H. Śródręcze ________________________________________________________________________________________ 39 I. Kciuk ____________________________________________________________________________________________ 39

J. Palec wskazujący __________________________________________________________________________________ 40 K. Palec trzeci, czwarty i piąty___________________________________________________________________________ 40 XIII. Uszkodzenia kończyny ________________________________________________________________________________ 41 A. Staw biodrowy ____________________________________________________________________________________ 41 B. Udo _____________________________________________________________________________________________ 43 C. Staw kolanowy ____________________________________________________________________________________ 45 D. Podudzie _________________________________________________________________________________________ 46 E. Staw skokowo-goleniowy i skokowo-piętowy _____________________________________________________________ 47 F. Palce stopy _______________________________________________________________________________________ 50 XIV. Porażenia lub niedowłady poszczególnych nerwów obwodowych ____________________________________________ 51

1

POSTANOWIENIA OGÓLNE
§1 Niniejszą tabele norm oceny procentowej stosuje się w przypadkach orzekania p rzez lekarzy zaufania INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP o wysokości uszczerbku na zdrowiu, będącego następstwem nieszczęśliwego wypadku. POJĘCIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU §2 1. Za nieszczęśliwy wypadek uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, na skutek której Ubezpieczony niezależnie od swej woli doznał uszkodzenia ciała lub zmarł. O ile została opłacona dodatkowa składka, za nieszczęśliwy wypadek uważa się również zawał serca i udar mózgu, jeżeli choroby te zostały stwierdzone orzeczeniem lekarskim w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, a także gdy Ubezpieczony nie przekroczył 65 roku życia w dniu zajścia zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową.

2. Cechami nieszczęśliwego wypadku są: 1) 2) 3) 4) działająca przyczyna zewnętrzna, nagłość wystąpienia zdarzenia, niezależność od woli Ubezpieczonego, istnienie związku przyczynowego między zdarzeniem (wypadkiem) a skutkiem w postaci uszkodzenia ciała lub śmierci.

WARUNKIEM UZNANIA ZDARZENIA ZA NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK JEST WYSTĄPIENIE WSZYSTKICH WYMIENIONYCH CECH RAZEM.

3. Pojęcie przyczyny zewnętrznej Nieszczęśliwy wypadek jest wywołany zawsze przyczyną zewnętrzną. Zdarzenie występujące bez przyczyny zewnętrznej nie jest uznawane za nieszczęśliwy wypadek. Nie może być więc uznana za nieszczęśliwy wypadek samoistna choroba wywołana procesem zachodzącym wewnątrz organizmu, chociażby miała cechy nagłości. Zachorowania takie jak zawał mięśnia sercowego, wylew krwi do mózgu itp. mogą stanowić przedmiot orzeczeń komisji lekarskiej tylko wtedy, kiedy są objęte umową ubezpieczenia. Nie można jednak uznać za nieszczęśliwy wypadek zdarzenia, jeśli wskutek wystąpienia zawału serca, wylewu krwi do mózgu itp. schorzeń dojdzie do nagłej niedyspozycji Ubezpieczonego, który z tego powodu dozna dodatkowego wtórnego uszkodzenia ciała, np. w wypadku samochodowym, wskutek upadku z wysokości itp. 4. Pojęcie nagłości zdarzenia Warunkiem rozpatrywania sprawy jest nagłość zdarzenia przebiegająca w stosunkowo krótkim okresie czasu. Pojęcia nagłości nie można zawsze identyfikować jako działania jednorazowego czy natychmiastowego. Zdarza się bowiem, że działanie takie może trwać kilka godzin (działanie czynnika szkodliwego dla organizmu) i wówczas należy uznać je za działanie nagłe. 5. Niezależność zdarzenia od woli ubezpieczonego Takie określenie oznacza, że zdarzenie (wypadek) miał miejsce wbrew woli Ubezpieczonego. Dlatego też nie można uznać za wypadek w rozumieniu ubezpieczenia działania samobójczego, samookaleczenia czy też działania prowadzącego do okaleczenia przez inne osoby za zgodą ubezpieczonego. Jeśli natomiast ubezpieczony doprowadził do powstania zdarzenia przez swoją lekkomyślność lub niedbalstwo, przyjmuje się, że nie zamierzał spowodować śmierci czy uszkodzenia ciała. 6. Związek przyczynowy między nagłym zdarzeniem a skutkami w postaci uszkodzenia ciała lub śmierci Musi być stwierdzony związek przyczynowy między nagłym zdarzeniem a skutkami w postaci uszkodzenia ciała lub śmierci. Należy brać pod uwagę ostateczny skutek wypadku, z uwzględnieniem zaszłych w tym czasi e komplikacji i okoliczności niezależnych od woli Ubezpieczonego. Związek przyczynowy między skutkiem a zdarzeniem zachodzi wówczas, jeśli bez danego zdarzenia skutek ten nie nastąpiłby.

2

Ustalając związek przyczynowy, należy zwracać uwagę również na łączność miejscową i czasową skutku zdarzenia. Ma to istotne znaczenie, w przypadku gdy brak jest początkowej dokumentacji lekarskiej, np. ubezpieczony nie zgłosił się do szpitala czy do ambulatorium, gdyż skutki wypadku wydawały mu się niegroźne. Podobnie spra wa może wyglądać przy wtórnych zakażeniach powstałych wskutek urazów, np. pourazowe zapalenie szpiku kostnego. Jeśli zgon nastąpi wskutek zakażenia ogólnego lub choroby zakaźnej, które nastąpiły po urazie, należy brać pod uwagę okres inkubacji zarazków. Również stan chorobowy powstały wskutek wypadku, np. zapalenie płuc, w wyniku którego nastąpił zgon, będzie uważany za skutek nieszczęśliwego wypadku, mimo że sam wypadek nie spowodowałby zejścia śmiertelnego. POJĘCIE USZCZERBKU NA ZDROWIU §3 1. Za uszczerbek na zdrowiu uważa się wszelkie zmiany pourazowe powstałe w następstwie nieszczęśliwego wypadku pogarszające stan zdrowia Ubezpieczonego, wymagające pomocy medycznej ze strony lekarza lub pobytu w szpitalu. 2. Uszczerbek na zdrowiu, zgodnie z wiedzą lekarską, pozostawia trwałą dysfunkcję organu, narządu lub układu. Nie uznaje się zatem za trwały uszczerbek skutków zdarzenia, które -po leczeniu czy bez - mijają bezpowrotnie, nie pozostawiając śladów (np. skutki potłuczenia, wylewy podskórne, bóle pourazowe zaistniałe w czasie wypadku itp.).

ZASADY OKREŚLANIA USZCZERBKU NA ZDROWIU
§4 1. Stopień uszczerbku na zdrowiu powinien być ustalony niezwłocznie po zakończeniu leczenia z uwzględnieniem, zaleconego przez lekarza, leczenia powypadkowego, najpóźniej w 24 miesiącu od dnia wypadku. Późniejsza zmiana stopnia uszczerbku (polepszenie lub pogorszenie) nie daje podstawy do zmiany wysokości świadczenia. O ile ciężkość lub charakter wypadku sprawia, że można przewidywać przedłużanie się leczenia ponad 6 miesięcy lekarz zaufania winien wydać orzeczenie wstępne i w orzeczeniu tym określić: 1) 2) 3. minimalną bezsporną wysokość uszczerbku na zdrowiu, tj. taką, która po przeprowadzeniu i zakończeniu leczenia nie ulegnie zmniejszeniu, zakładając optymalny przebieg leczenia i rehabilitac ji, przewidywany termin badania końcowego.

2.

W przypadku, gdy Ubezpieczony zgłosi roszczenie po upływie 24 miesięcy od dnia wypadku, ale przed upływem przedawnienia (trzy lata) lekarz zaufania ustala stopień uszczerbku na zdrowiu taki, jaki istniał w 24 miesiącu od dnia wypadku. Lekarz zaufania ustala stopień uszczerbku na zdrowiu oraz związek przyczynowy z nieszczęśliwym wypadkiem. Lekarz zaufania wydaje orzeczenie na podstawie: 1) bezpośredniego badania Ubezpieczonego, 2) zgłoszenia roszczenia, 3) dostarczonej dokumentacji medycznej sporządzonej przez lekarza, który udzielił pierwszej pomocy, 4) wszelkiej dokumentacji z przebiegu leczenia.

4. 5.

6.

Stopień uszczerbku na zdrowiu może być również ustalany zaocznie przez lekarza zaufania na podstawie: 1) 2) 3) zgłoszenia roszczenia, dostarczonej dokumentacji medycznej sporządzonej przez lekarza, który udzielił pierwszej pomocy, wszelkiej dokumentacji z przebiegu leczenia.

7. 8. 9.

Uszczerbek może wynosić od 0 do 100%. Ustaleń uszczerbku na zdrowiu dokonują lekarze zaufania - jednoosobowo lub w zespole (komisji). Wydawanie orzeczeń i opinii lekarskich odbywa się na zlecenie jednostek organizacyjnych INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP

10. Orzeczenie lekarza zaufania o wysokości uszczerbku na zdrowiu wydawane jest na obowiązującym druku. Lekarz zaufania zobowiązany jest wypełnić wszystkie punkty orzeczenia. W przypadku niewypełnienia wszystkich punktów, orzeczenia będą zwracane celem uzupełnienia. 11. Przy orzekaniu stopnia uszczerbku na zdrowiu podaje się rozpoznanie w języku polskim oraz stopień upośl edzenia czynności uszkodzonego narządu, organu lub układu, łącznie z towarzyszącymi powikłaniami, odpowiednio do treści tej pozycji Tabeli Norm, jaka w konkretnym przypadku ma zastosowanie do ustalenia procentu uszczerbku. 12. Lekarz badający zobowiązany jest wpisać w orzeczeniu jednoznacznie sformułowane rozpoznanie w języku polskim z określeniem powstałych zaburzeń funkcji narządu, układu czy całego organizmu będące skutkiem

3

przebytego wypadku (zdarzenia). Nie można poprzestać na lakonicznym wpisaniu samego r ozpoznania np. „przebyte złamanie podudzia lewego”. Takie stwierdzenie nie określa bowiem, jakie nastąpiły trwałe skutki tego zdarzenia, które na trwale zaburzają funkcję narządu (organizmu). W powyższym przykładzie, poza samym rozpoznaniem, powinny się znaleźć określenia typu ” ...... z przemieszczeniem odłamów i nieprawidłowym zrostem, z odchyleniem osi prawidłowej podudzia i np. ograniczeniem ruchomości w stawie....., osłabieniem siły mięśniowej ...” itp. Podobnie przy oparzeniach nie można ograniczać się np. tylko do zapisu „oparzenie I/II stopnia przedramienia prawego”, ponieważ samo oparzenie I/II st. z reguły nie daje trwałych następstw, a przy oparzeniach głębszych należy bezwzględnie opisać ich dokładną lokalizację, wielkość - rozległość (ewentualnie podać procent oparzenia powierzchni ciała) oraz podać trwałe następstwa - np. blizny szpecące (na twarzy), ściągające i/lub ograniczające ruchomość. Dopiero po tak opisanym rozpoznaniu należy podać właściwy punkt Tabeli Norm i wpisać orzeczony procent uszczerbku na zdrowiu. Rozpoznanie i następstwa urazów, należy pisać w języku polskim, czytelnie i bez niezrozumiałych skrótów, mając na uwadze, że druki „ Orzeczenie lekarza zaufania INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP” są dokumentami, stanowiącymi podstawę do rozliczenia się z klientem, jak również to, że realizacją świadczeń (a więc i odczytywaniem zapisów) zajmują się osoby najczęściej nie mające przygotowania medycznego. 13. Przed przystąpieniem do badania klienta (niezależnie od rodzaju badania) należy bezwzględnie sprawdzić jego tożsamość na podstawie dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości. Nadzór nad prawidłowością wydawanych orzeczeń sprawuje każdy Oddział INTERRISK S.A. VIENNA INSURANCE GROUP. 14. Jeżeli w odpowiedniej pozycji tabeli procent uszczerbku na zdrowiu jest określony w przedziałach „od – do” lekarz orzecznik ustala procent uszczerbku na zdrowiu w granicach podanych w tabeli, biorąc pod uwagę obraz kliniczny, stopień uszkodzenia lub ograniczenia czynności organów, narządów lub układu oraz towarzyszące powikłania. 15. W razie utraty lub uszkodzenia organu, narządu lub układu, których funkcje przed wypadkiem były już upośledzone, uszczerbek ustala się z uwzględnieniem różnicy pomiędzy stopniem (procentem) uszczerbku na zdrowiu właściwym dla danego organu, narządu lub układu po wypadku a istniejącym bezpośrednio przed wypadkiem. 16. Jeżeli dla danego przypadku brak jest odpowiedniej pozycji w tabeli procentowej należy ocenić "per analogiam" "przez podobieństwo" wg pozycji najbardziej zbliżonej merytorycznie, zaznaczając to w orzeczeniu. 17. Jeżeli wypadek spowodował uszkodzenie kilku kończyn, narządów lub układów ogólny stopień uszczerbku na zdrowiu równa się sumie procentów uszczerbku ustalonych za poszczególne uszkodzenie wg. Tabeli Norm z ograniczeniem do 100 %. 18. Przy wielomiejscowych uszkodzeniach kończyny ogólny stopień uszczerbku na zdrowiu równa się sumie procentów uszczerbku, ustalonych za poszczególne uszkodzenie wg Tabeli Norm, z tym że procent ten nie może być wyższy od procentu przewidzianego za utratę uszkodzonej części kończyny. 19. U osób leworęcznych uszkodzenie kończyny górnej ocenia się wg pozycji tabeli dla kończyny górnej prawej, zaś kończyny prawej jak dla lewej. 20. Prawe i lewe oko traktuje się łącznie jako jeden narząd wzroku, tak samo oba uszy traktuje się jako jeden narząd słuchu. 21. Przy stwierdzeniu nawykowego zwichnięcia stawu barkowego uszczerbek ustala się wyłącznie przy zwichnięciu stwierdzonym po raz pierwszy. Przy kolejnych zwichnięciach ustalenie trwałego uszczerbku może mieć miejsce tylko wówczas, jeśli stwierdza się dodatkowe - nowe uszkodzenia (uszczerbek ustala się wyłącznie za nowe uszkodzenia). 22. Podwójne widzenie, powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku, wymagające przy pracy przesłonięcia jednego oka, powoduje uszczerbek na zdrowiu odpowiadający ślepocie jednego oka. 23. Pourazowe lub związane przyczynowo z urazem uszkodzenie powłok brzusznych powodujące powstanie przepukliny pourazowej stanowi trwały uszczerbek na zdrowiu (w odróżnieniu od innych rodzajów prze puklin). 24. Następstwa zawałów serca orzeka się oceniając stopień niewydolności krążenia analogicznie do uszkodzeń serca lub osierdzia. 25. Następstwa udarów mózgu orzeka się zgodnie z uszczerbkiem odpowiadającym następstwom urazów czaszkowo mózgowych. 26. Każdy uszczerbek opisywany jest alfanumerycznie: Liczba - litera -liczba np. 114 A 2. 27. Jeżeli uszczerbek zostaje przypisany do opisu: np. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem ką towym do 10° lub z nieznacznym zagięciem osiowym, nieznacznie zaburzające czynność kończyny i dające głównie dolegliwości subiektywne. 114. ZŁAMANIE TRZONU KOŚCI RAMIENNEJ (W ZALEŻNOŚCI OD PRZEMIESZCZEŃ, OGRANICZEŃ W STAWIE ŁOPATKOWO-RAMIENNYM I ŁOKCIOWYM):

4

A. NIEWIELKIE ZMIANY

1. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone dające głównie dolegliwości subiektywne 2. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym do 10° lub nieznacznym zagięciem osiowym, nieznacznie zaburzające czynność kończyny i dające głównie dolegliwości subiektywne

2

1

4

2

114 - złamanie trzonu kości ramiennej - w zależności od przemieszczeń, ograniczeń w stawie łopatkowo - ramiennym i łokciowym A2niewielkie zmiany (przemieszczenia, ograniczenia) złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym do 10° lub nieznacznym zagięciem osiowym, nieznacznie zaburzające czynność kończyny i dające głównie dolegliwości subiektywne.

Oznaczeniu uszczerbku przypisujemy odpowiedni procent z Tabeli: 114 A 2 - 4% dla kończyny prawej lub 2% dla kończyny lewej.

5

towarzyszące dolegliwości bólowe B.5 . 2. < 5 cm średnicy 2. OSKALPOWANIE (DLA KOBIET X 2): 1. 1. FRAGMENTACJA) W ZALEŻNOŚCI OD ROZLEGŁOŚCI USZKODZEŃ: 1. 2 I 3 OCENIA SIĘ DODATKOWO W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI (BEZ USZKODZEŃ KOSTNYCH): A. USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU. > 5 cm średnicy/ długości 1.5 cm średnicy/ długości 2. < 2.5 cm średnicy/ długości 3. 25): A. POWIKŁANIA TOWARZYSZĄCE USZKODZENIOM W POZ. < 5 cm średnicy/ długości blizny. USZKODZENIE KOŚCI SKLEPIENIA I PODSTAWY CZASZKI (WGŁĘBIENIA. 1) NALEŻY OSOBNO OCENIAĆ STOPIEŃ USZCZERBKU USZKODZENIA LUB UBYTKI KOŚCI WG. < 5 cm średnicy/ długości blizny. RUCHOMOŚCI I TKLIWOŚCI BLIZN: 1. ZA 4. UBYTEK W KOŚCIACH CZASZKI: A. > 8 cm średnicy długości 1-5 6-8 9-15 16-20 UWAGA: JEŻELI PRZY USZKODZENIACH I UBYTKACH KOŚCI CZASZKI (POZ. (NALEŻY DO POZYCJI PODSTAWOWEJ DODAĆ USZCZERBKI WYNIKAJĄCE Z POWIKŁAŃ . 5 -10 cm średnicy 3.MAX. USZKODZENIA GŁOWY PROCENT USZCZERBKU NA ZDROWIU 1. 2 I 3) WYSTĘPUJĄ JEDNOCZEŚNIE USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI (POZ. > 5 cm średnicy/ długości blizny. POZ.5 cm średnicy/ długości 2. bez dolegliwości bólowych 4. bez dolegliwości bólowych 2. <2.POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE §5 I. 1. towarzyszące dolegliwości bólowe 3.5 6-7 8-9 3. > 5 cm średnicy/ długości blizny. > 10 cm średnicy 5 8 12 1 2 3 4 2. 2.8 cm średnicy/ długości 4. 1.5 – 5 cm średnicy /długości 3. 2 LUB 3 I OSOBNO ZA USZKODZENIA POWŁOK CZASZKI WG POZ. SZCZELINY. 6 . 5 .

Z NIEDOWŁADEM KOŃCZYNY GÓRNEJ: 1. lewostronny F.1. przewlekłe zapalenia kości 3. PORAŻENIA I NIEDOWŁADY POŁOWICZE: A.uniemożliwiające samodzielne chodzenie 2. zakrzepica powłok 5. ropowica podczepcowa leczona operacyjnie 4. umożliwiające chodzenie przy sprzętu ortopedycznego lub samodzielne G. porażenie połowicze utrwalone B. 1. umożliwiające chodzenie przy pomocy sprzętu ortopedycznego lub samodzielne 4. z afazją nieznacznego stopnia C. lewej z nieznacznego stopnia niedowładem kończyny dolnej. lewostronny D. lewej. prawostronny ze współistniejącą ataksją 2. z afazją całkowitą 2. NIEDOWŁAD POŁOWICZY NIEZNACZNEGO STOPNIA Z AFAZJĄ: 1. lewostronny ze współistniejącą ataksją 4. nie poruszający się samodzielnie. prawej z niedużego stopnia niedowładem kończyny górnej pomocy 80 70 60 7 . z afazją znacznie utrudniającą porozumiewanie 3. PORAŻENIE KOŃCZYNY DOLNEJ. prawostronny 3. umożliwiające chodzenie pomocy sprzętu ortopedycznego przy 80 70 60 70 60 50 40 30 80 70 60 80 70 70 60 100 95 90 100 3. z afazją całkowitą 2. nawracający wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego 2. prawej . NIEDOWŁAD POŁOWICZY NIEZNACZNEGO STOPNIA BEZ AFAZJI: 1. z afazją nieznacznego stopnia E.uniemożliwiające samodzielne chodzenie 5. przepuklina mózgowa +5 +5 +5 +5 +5 5. znacznie ograniczone ruchy precyzyjne ręki 2. prawej. umożliwiające chodzenie przy pomocy sprzętu ortopedycznego 6. prawej z umiarkowanego stopnia niedowładem kończyny dolnej. prawostronny 2. lewej z umiarkowanego stopnia niedowładem kończyny dolnej. PORAŻENIE KOŃCZYNY GÓRNEJ. NIEDOWŁAD POŁOWICZY ZNACZNIE UTRUDNIAJĄCY SPRAWNOŚĆ KOŃCZYN Z AFAZJĄ: 1. prawej z umiarkowanego stopnia niedowładem kończyny górnej 3. Z NIEDOWŁADEM KOŃCZYNY DOLNEJ: 1. z afazją znacznie utrudniającą porozumiewanie 3. NIEDOWŁAD POŁOWICZY ZNACZNIE UTRUDNIAJĄCY SPRAWNOŚĆ KOŃCZYN BEZ AFAZJI: 1. prawej z nieznacznego stopnia niedowładem kończyny dolnej.

lewej. wyraźne zmiany psychiczne i kognitywne 2. 1. 1. opieki 100 ZESPÓŁ POZAPIRAMIDOWY UTRUDNIAJĄCY SPRAWNOŚĆ USTROJU Z ZABURZENIAMI MOWY I NAPADAMI OCZNYMI: 1. niewielkie ograniczenia funkcjonowania w życiu codziennym z okresowo występującymi zaburzeniami psychicznymi nieznacznego stopnia 80 70 60 40 30 C. znacznie ograniczone ruchy precyzyjne ręki 5. zaburzenia równowagi utrudniające w małym stopniu chodzenie D. 1. nie poruszający się samodzielnie. śladowe zaburzenia równowagi sporadycznie utrudniające chodzenie 5 20 70 50 100 8. lewej I. 1. padaczka z zaburzeniami psychicznymi. charakteropatią. wymagający okresowej opieki osoby trzeciej. obecne zmiany psychiczne i kognitywne 4. zaburzenia równowagi utrudniające w dużym stopniu chodzenie. NIEDOWŁAD KOŃCZYNY GÓRNEJ (BEZ NIEDOWŁADU KOŃCZYNY DOLNEJ): 1. zaburzenia równowagi uniemożliwiające chodzenie B. zaznaczony zespół pozapiramidowy 10 . 1. 1.4. zaburzenia równowagi utrudniające w dużym stopniu chodzenie i uniemożliwiające wykonywanie jakiejkolwiek pracy zawodowej. PADACZKA: A. uniemożliwiające wykonywanie pracy zawodowej. prawej 2. ZABURZENIA RÓWNOWAGI UTRUDNIAJĄCE W DUŻYM STOPNIU CHODZENIE: 1. znaczne utrudnienie wykonywania prac domowych 2. ZABURZENIA RÓWNOWAGI POCHODZENIA MÓŻDŻKOWEGO I PRZEDSIONKOWEGO: A. wyraźne zmiany psychiczne i kognitywne 3. wymagający stałej opieki osoby trzeciej. ZESPOŁY POZAPIRAMIDOWE: A. utrwalony zespół pozapiramidowy znacznie utrudniający sprawność ustroju i wymagający osób trzecich B. 1. śladowe objawy uszkodzenia struktur ośrodkowego układu nerwowego 70 60 50 30 .20 7. umiarkowane ograniczenie funkcjonowania w życiu codziennym z okresowo występującymi zaburzeniami psychicznymi 5. znaczne ograniczenie funkcjonowania w życiu codziennym. lewej z umiarkowanego stopnia niedowładem kończyny górnej 6. niedowład kończyny dolnej (bez niedowładu kończyny górnej) J. 1. lewej z niedużego stopnia niedowładem kończyny górnej H. otępieniem i ekwiwalentami padaczkowymi uniemożliwiającymi jakąkolwiek pracę 100 8 .40 20 . jednak z możliwością wykonywania prac domowych C.30 20 5 6.

umiarkowane ograniczenie funkcjonowania w życiu codziennym. leczone przez psychiatrę i/lub psychologa 3.2) 2. obecne zmiany w badaniu neuropsychologicznym i/lub neurologicznym 3. ALE ZE ZMIANAMI OTĘPIENNYMI UTRUDNIAJĄCYMI W DUŻYM STOPNIU WYKONYWANIE PRACY (W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ PSYCHICZNYCH ORAZ KOGNITYWNYCH. (wg ICD-10. wymagające stałego leczenia psychiatrycznego 2. znacznego stopnia nasilone objawy subiektywne.): 1. PADACZKA BEZ ZMIAN PSYCHICZNYCH Z CZĘSTYMI NAPADAMI: 1. ciężkie zaburzenia psychiczne. ciężkie zaburzenia psychiczne. znacznego stopnia zaburzenia stresowe z przebiegiem remitującym lub postępującym. WZMOŻONA POBUDLIWOŚĆ NERWOWA. znaczne. ograniczające funkcjonowanie w życiu codziennym. co najmniej 2 w miesiącu z aurą 3. NERWICE I ZESPOŁY NERWICOPODOBNE: A. CIĘŻKIE ZABURZENIA PSYCHICZNE WYMAGAJĄCE STAŁEJ OPIEKI OSÓB TRZECICH (ZMIANY OTĘPIENNE. wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne. NERWICE I ZESPOŁY NERWICOPODOBNE PO USZKODZENIU CIAŁA . postępujące zmiany otępienne. SNU ITP. ciężkie zaburzenia psychiczne. obecne objawy neurologiczne zmiany w badaniu neuropsychologicznym. sporadycznie wtórnie uogólnione 60 50 40 D. utrwalone psychozy.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ: 1. wymagające stałego i długotrwałego leczenia. politerapia bez objawów ubocznych leczenia przeciwpadaczkowego 3. utrwalone psychozy. częste i długotrwale hospitalizacje psychiatryczne) 2. znaczne zmiany otępienne. monoterapia 30 25 20 9. częste napady padaczkowe częściowe proste i / lub złożone bez wtórnego uogólnienia. nieznaczne subiektywne objawy bez zmian w badaniu neurologicznym i neuropsychologicznym oraz 30 20 5 10. NERWICE I ZESPOŁY NERWICOPODOBNE PO URAZIE CZASZKOWO – MÓZGOWYM W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ (POURAZOWE ZABURZENIA STRESOWE (PTSD) WG ICD-10): 1. niewielkiego stopnia zaburzenia stresowe B. regularna opieka osób trzecich w ciągu dnia 3. znaczne zmiany otępienne. POTWIERDZONYCH LECZENIEM PSYCHIATRYCZNYM ORAZ BADANIEM NEUROPSYCHOLOGICZNYM): 1. TRUDNOŚĆ W SKUPIENIU UWAGI. wymagające leczenia ambulatoryjnego oraz okresowo szpitalnego) 3. ZABURZENIA NEUROLOGICZNE I PSYCHICZNE UWARUNKOWANE ORGANICZNIE (ENCEFALOPATIE): A. umiarkowanego stopnia zaburzenia stresowe. objawami ubocznymi leczenia przeciwpadaczkowego 2. wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne. wymagające stałej opieki osób trzecich (zmiany otępienne. ZABURZENIA PAMIĘCI. co najmniej 2 w miesiącu bez wyraźnej aury 2. F07. stała opieka osób trzecich 2. PADACZKA Z RZADKIMI NAPADAMI. częste napady wtórnie uogólnione. dokumentacja leczenia psychiatrycznego i/ lub psychologicznego dłuższego niż 6 miesięcy 10 20 10 4 9 . politerapia z ew. 60 50 100 80 70 ENCEFALOPATIE Z UTRWALONYMI SKARGAMI SUBIEKTYWNYMI (BÓLE GŁOWY. znacznego stopnia zmiany otępienne mające wpływ na całodzienne funkcjonowanie wymagające w ciągu dnia pomocy osób trzecich C. okresowa opieka osób trzecich 70 60 50 C. ZAWROTY GŁOWY. UTRWALONE PSYCHOZY): 1. wymagające stałego ambulatoryjnego leczenia psychiatrycznego) B. znacznego stopnia zmiany otępienne ze zmianami charakterologicznymi wymagające całodobowej opieki osób trzecich 2. PADACZKA BEZ ZMIAN PSYCHICZNYCH Z RZADKIMI NAPADAMI (1 I MNIEJ NA MIESIĄC): 1. utrwalone psychozy.B. ENCEFALOPATIE ZE ZMIANAMI CHARAKTEROLOGICZNYMI: 1. częste napady wtórnie uogólnione.

zespół cerebrasteniczny z utrwalonymi skargami subiektywnymi wg pkt. 1. podwójne widzenie. opadanie powieki 3. wtórna niedoczynność kory nadnerczy 5. znacznego stopnia nasilone zaburzenia mowy. umiarkowane 3. AFAZJA CAŁKOWITA (SENSORYCZNA LUB SENSORYCZNO-MOTORYCZNA) Z AGRAFIĄ I ALEKSJĄ: 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA (KONIECZNE PRZEPROWADZENIE BADANIA OKULISTYCZNEGO): 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: 1. afazja z rozumieniem symboli językowych z możliwością komunikacji z pomocą mowy pisma 3. ZESPOŁY PODWZGÓRZOWE POURAZOWE I INNE ZABURZENIA WEWNĄTRZWYDZIELNICZE POCHODZENIA OŚRODKOWEGO: (NIE WIĘCEJ NIŻ 50) A. 1. dokumentacja leczenia nerwicy przez lekarzy innych specjalności niż psychiatria lub psychologia. zaburzenia wydzielania hormonów płciowych 2. afazja nieznacznego stopnia 10 . niedoczynność tarczycy 4. W ZAKRESIE MIĘŚNI WEWNĘTRZNYCH OKA . bez opadania powieki C. nieznaczna poprawa po leczeniu logopedycznym B. afazja całkowita motoryczna C. 1. utrzymujące się zmiany. 1.2. moczówka prosta +15 +15 +10 +10 +10 13. pomimo 12 miesięcznego leczenia logopedycznego 2. USZKODZENIE CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NERWÓW RUCHOWYCH GAŁKI OCZNEJ: A. utrzymujące się pomimo intensywnego co najmniej 6 miesięcznego leczenia logopedycznego 2. ZABURZENIA MOWY: A.60 100 80 12. niewielkie B. 1. AFAZJA ZNACZNEGO STOPNIA UTRUDNIAJĄCA POROZUMIEWANIE SIĘ: 1. 9 C 5 2 11. podwójne widzenie. dokumentacja leczenia psychiatrycznego i/ lub psychologicznego krótszego niż 6 miesięcy 3. przez okres 6 miesięcy C. NERWU OKORUCHOWEGO.15 lub 60 50 30 30 . znaczne 2. nerwu bloczkowego 3 30 20 10 15 8 3 10 . z podwójnym widzeniem i opadnięciem całkowitym powieki 2. umiarkowane trudności rozumienia mowy i / lub mówienia lub pisania D. NERWU OKORUCHOWEGO. zaburzenia wydzielania hormonu wzrostu (należy oceniać tylko u dzieci i młodzieży) 3. W ZAKRESIE MIĘŚNI ZEWNĘTRZNYCH OKA .

15 4-8 1-3 14.GARDŁOWY. PORAŻENIE NERWU KRTANIOWEGO WSTECZNEGO: 1. częściowe 10 3 18. PORAŻENIE NERWU JĘZYKOWO . gardła i krtani B. całkowite. USZKODZENIE CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NERWU TRÓJDZIELNEGO . wymagające sporadycznego przyjmowania środków przeciwbólowych 15 10 10 5 15.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA. USZKODZENIE CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NERWU DODATKOWEGO . KRĄŻENIA I PRZEWODU POKARMOWEGO: A. neuralgia nerwu językowo-gardłowego 20 25 15 5 5 30 40 17.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: A. 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: 11 . 1. znaczne 2. USZKODZENIE CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NERWU TWARZOWEGO . PRZEWAGA DOLEGLIWOŚCI BÓLOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA NASILENIA BÓLU: 1. umiarkowane 3. 1. druga lub trzecia 3. jednostronne 2. jednostronne C. całkowite 15 8 20 16. USZKODZENIE CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NERWU PODJĘZYKOWEGO . NERWU ODWODZĄCEGO . USZKODZENIA CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE NERWÓW JĘZYKOWO – GARDŁOWEGO I BŁĘDNEGO – W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ MOWY I ODDECHU.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA (PODWÓJNE WIDZENIE. W ZALEŻNOŚCI OD TRUDNOŚCI POŁYKANIA: 1. całkowite porażenie podniebienia.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: A. 1. umiarkowane 3.D. pierwsza 2. przewaga zaburzeń czucia w zakresie pojedynczej gałęzi B. obustronne C. POSZCZEGÓLNE GAŁĘZIE: A. niewielkie 9 . 1. niewielkie D. wymagające regularnego przyjmowania środków przeciwbólowych 2. 1. przewaga zaburzeń czucia w zakresie wszystkich gał. OGRANICZENIE RUCHOMOŚCI): 1. obejmujące mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy oraz górną część mięśnia czworobocznego 2. znaczne 2.

całkowite z obecnością fascykulacji i zaników B. OSZPECENIE Z MIERNYMI ZABURZENIAMI FUNKCJI (NALEŻY SUMOWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE USZKODZEŃ. zaburzenia przyjmowania pokarmów 3. zaburzenia oddychania i/lub powonienia 4. wyraźne. USZKODZENIA NOSA: A. blizny i ubytki 2. przewaga zmiany pigmentacji skóry (do 3 cm średnicy) 2.A. ALE NIE WIĘCEJ NIŻ 40): 1. niewielkiego stopnia 10 5 20 II. niewielkie uszkodzenia nosa bez zaburzeń oddychania i powonienia (przebarwienia i blizny nie zmieniające kształtu nosa) (dla kobiet x 2) B. ślinotok 6. znacznego stopnia 2. zaburzenia artykulacji 4. wyraźne. USZKODZENIA POWŁOK TWARZY (BLIZNY I UBYTKI): A. 1. zaburzenia funkcji powiek +10 +15 +15 +15 +8 +8 20. zaburzenia funkcji powiek 6. blizna. CZĘŚCIOWE 1. zaburzenia przyjmowania pokarmów 3. blizny i ubytki 2. ALE NIE WIĘCEJ NIŻ 30): 1. USZKODZENIA TWARZY 19. w niewielkim stopniu 2. zaburzenia artykulacji 5. blizna. szpecące blizny do 3 cm długości/ średnicy 4. szpecące blizny powyżej 3 cm długości/ średnicy B. przewaga zmiany pigmentacji skóry (powyżej 3 cm średnicy) 3. OSZPECENIA POŁĄCZONE Z DUŻYMI ZABURZENIAMI FUNKCJI WYMAGAJĄCYMI STOSOWANIA PRZYRZĄDÓW POMOCNICZYCH DO NAPRAWY PRZYNAJMNIEJ JEDNEJ FUNKCJI (NALEŻY SUMOWAĆ POSZCZEGÓLNE RODZAJE ZABURZEŃ. zaburzenia czucia 7. 1. w znacznym stopniu 2 3 1 12 . dolegliwości bólowe +10 +8 +8 +5 +5 +5 +8 1-4 5-7 8-9 10 C. ślinotok 5. OSZPECENIA BEZ ZABURZEŃ FUNKCJI (DLA KOBIET X 2): 1. USZKODZENIA NOSA BEZ ZABURZEŃ ODDYCHANIA I POWONIENIA (ZMIENIAJĄCE KSZTAŁT NOSA) (DLA KOBIET X 2): 1.

UPOŚLEDZENIA ŻUCIA I ROZWIERANIA SZCZĘK POWODUJĄCE ZABURZENIA FUNKCJI: A. NALEŻY STOSOWAĆ OCENĘ WEDŁUG TEJ POZYCJI (TJ. USZKODZENIA NOSA Z ZABURZENIAMI ODDYCHANIA . 1. 1.5 3 22. utrata nosa w całości (łącznie z kośćmi nosa) UWAGA: 30 5 10 15 25 JEŻELI USZKODZENIE NOSA WCHODZI W ZESPÓŁ USZKODZEŃ OBJĘTYCH POZ. znacznego stopnia upośledzenie drożności nosa z wtórnym zapaleniem zatok 5 5-9 10-15 16-20 D. upośledzenie żucia 3. utrzymujące się mimo przeprowadzenia operacji naprawczej C. niesymetria zgryzu 4. USZKODZENIA NOSA Z ZABURZENIAMI ODDYCHANIA I POWONIENIA W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ W ODDYCHANIU I POWONIENIU: 1.W ZALEŻNOŚCI OD UBYTKÓW. znacznego stopnia upośledzenie drożności nosa. całkowita 1 2 1 -1. całkowita B.3. 19). wtórne zapalenie zatok i zaburzenia powonienia E. ZNACZNEGO STOPNIA: 1. 19. utrata powonienia w następstwie uszkodzenia przedniego dołu czaszkowego F. POZOSTAŁE ZĘBY: 1. NIESYMETRII ZGRYZU. SIEKACZE I KŁY: 1. częściowa 2. częściowa 2. nieznacznego stopnia upośledzenie drożności nosa 2. 1. OSZPECENIA I POWIKŁAŃ: A. średniego stopnia upośledzenie drożności nosa i zaburzenia powonienia 3.W ZALEŻNOŚCI OD PRZEMIESZCZEŃ. zaburzenia rozwierania szczęk +5 +5 +5 +5 6-10 1-5 23.ZALEŻNIE OD ROZLEGŁOŚCI I USZKODZENIA I STOPNIA ZABURZEŃ ODDYCHANIA: 1. nieznacznego stopnia B. ZŁAMANIE SZCZĘKI LUB ŻUCHWY . UTRATA SZCZĘKI LUB ŻUCHWY ŁĄCZNIE Z OSZPECENIEM I UTRATĄ ZĘBÓW . 21. 35 13 . nieznacznego stopnia upośledzenie drożności nosa i zaburzenia powonienia 2. średniego stopnia upośledzenie drożności nosa 3. częściowa (należy oceniać według pozycji 19 i 21 nie więcej niż 35) max. UTRATA ZĘBÓW (ZA KAŻDY ZĄB): A. 1. średniego stopnia C. WEDŁUG POZ. 1. przemieszczenia 2.

UBYTEK PODNIEBIENIA: A. z dużymi zaburzeniami mowy i połykania 5. bez zaburzeń mowy i połykania 2. z dużymi zaburzeniami mowy i połykania 5-15 16-25 40 25.8 (8/10) 0.3 (3/10) 0. USZKODZENIA NARZĄDU WZROKU 26. z niewielkimi zaburzeniami mowy i/lub połykania 2.5 5 7.5 10 12. OBNIŻENIE OSTROŚCI WZROKU BĄDŹ UTRATA JEDNEGO LUB OBOJGA OCZU: A.5 (1/2) 0.7 (7/10) 0.5 10 12.5 15 20 25 30 35 40 1.5 10 12.8 (8/10) 0.0 (10/10) 0.6 (6/10) 0.9 (9/10) 0.5 5 7.4 (4/10) 0. UBYTKI JĘZYKA: A. 1.2 (2/10) 0.2.5 15 20 25 30 35 5 7.2 (2/10) 01 (1/10) 0 Procent trwałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu 7.4 (4/10) 0.5 10 12.7 (8/10) 0. ze średnio nasilonymi zaburzeniami mowy i połykania 4. z niewielkimi zaburzeniami mowy 3.5 15 20 25 30 35 40 45 10 12. 1. z dużymi zaburzeniami mowy lub połykania 3.0 (10/10) 0.1 (1/10) 0 2.5 (1/2) 0. 1. uszczerbek określa się na podstawie tabeli ostrości wzroku: Ostrość wzroku oka prawego: Ostrość wzroku oka lewego: 1.5 15 20 25 30 35 40 45 50 55 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 30 35 40 45 50 55 60 65 70 80 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 35 40 45 50 14 . całkowita 40-50 24. całkowita utrata języka 1-3 5-10 15-20 20-35 50 III.5 15 20 25 30 12.9 (9/10) 0.5 15 20 25 30 2.6 (6/10) 0.3 (3/10) 0.

26A) 10 + (poz. USZKODZENIE GAŁKI OCZNEJ WSKUTEK URAZÓW TĘPYCH: A. 26A) (poz. ciało wewnątrzgałkowe nie powodujące obniżenia ostrości wzroku (poz. zanik nerwu wzrokowego środkowego (poz. KONCENTRYCZNE ZWĘŻENIE POLA WIDZENIA: A. USZKODZENIE GAŁKI OCZNEJ WSKUTEK URAZÓW DRĄŻĄCYCH: A.) A. rozdarcie naczyniówki jednego oka 2. 1.PRZY ZASTOSOWANIU SZKIEŁ KOREKCYJNYCH LUB SOCZEWEK KONTAKTOWYCH: A.0 UWAGA: B. jednego oka 2. 26A) 10 30. utrata wzroku jednego oka z jednoczesnym wyłuszczeniem gałki ocznej 38 27. PORAŻENIE NASTAWNOŚCI (AKOMODACJI) . 31A) Przy ślepocie drugiego oka 35 45 55 70 85 95 100 15 . zapalenie naczyniówki i siatkówki jednego oka. OCENIAĆ NALEŻY WEDŁUG TABELI OCENY POLA WIDZENIA: 1. 35 40 45 50 55 60 65 70 80 90 100 OSTROŚĆ WZROKU ZAWSZE OKREŚLA SIĘ PO KOREKCJI SZKŁAMI ZARÓWNO PRZY ZMĘTNIENIU ROGÓWKI LUB SOCZEWKI. blizny rogówki lub twardówki (garbiak twardówki) 2. (poz. urazowe uszkodzenia plamki żółtej jednego oka 4. 26A) (poz. USZKODZENIE GAŁKI OCZNEJ WSKUTEK URAZÓW CHEMICZNYCH I TERMICZNYCH (OPARZENIA ITP. Zwężenie do 60° 50° 40° 30° 20° 10° poniżej 10° Przy nienaruszonym drugim oku 0 5 10 15 20 25 35 W obu oczach 0 15 25 50 80 90 95 (poz. 1. 1. 1. obojga oczu 15 30 28. powodujące zaburzenia widzenia lub obwodowego 3. 26A) 29. JAK I PRZY WSPÓŁISTNIENIU USZKODZENIA SIATKÓWKI LUB NERWU WZROKOWEGO. 26A) (poz. 26A) (poz. 1. zaćma urazowa (uszkodzenie soczewki) 3. ciało obce wewnątrzgałkowe powodujące obniżenie ostrości wzroku 4. 26A) 31.

w jednym oku 2. dwunosowe 3. 26A: 1. ocena widzenia 3. ZABURZENIA W DROŻNOŚCI PRZEWODÓW ŁZOWYCH (ŁZAWIENIE): A. 1. WYTRZESZCZ TĘTNIĄCY: A. OCENIAĆ WEDŁUG TABELI OSTROŚCI WZROKU OCENIAĆ NALEŻY WG POZ.100 38. PRZEWLEKŁE ZAPALENIE SPOJÓWEK: A. 1. POŁOWICZE NIEDOWIDZENIA: A. ODWARSTWIENIE SIATKÓWKI JEDNEGO OKA: A. 1. OCENIAĆ NALEŻY WEDŁUG POZ. podwójne widzenie 4.max 35 37. 16 . 31 A: 1. 26A) 40. 30 35.15 . w obu oczach 25 40 34. 1. 26A) +15 +15 +20 39. min. w obu oczach min. 15 min. w obu oczach 5-8 10-12 36. dwuskroniowe 2. (poz. UTRATA SOCZEWKI: A. 26 A I POZ.35 max. w jednym oku 2. ciężka keratopatia z niedomykalności +15 (poz. OCENIAĆ NALEŻY WEDŁUG POZ.32. 26 A I POZ. w jednym oku 2. w jednym oku 2. ZAĆMA URAZOWA: A. 31A: 1. USZCZERBEK POWINIEN ZAWIERAĆ SIĘ W ZAKRESIE OD 50 DO 100: 1. wytrzeszcz 2. w obu oczach max. BEZSOCZEWKOWOŚĆ PO OPERACYJNYM USUNIĘCIU ZAĆMY URAZOWEJ: A. JASKRA: A. jednoimienne 60 30 25 33. bóle głowy lub szum w głowie 5.

obustronne 5 10 45. 1. UPOŚLEDZENIE OSTROŚCI SŁUCHU: A. PRZEWLEKŁE ROPNE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO: 17 . URAZY MAŁŻOWINY USZNEJ: A. utrata części małżowiny lub zniekształcenie małżowiny (blizny. utrata obu małżowin 1-5 15 25 43. 1.1. utrata jednej małżowiny 3. ( poz. jednostronne 2. USZKODZENIA NARZĄDU SŁUCHU 41. PRZEWLEKŁE ROPNE ZAPALENIE UCHA ŚRODKOWEGO: A. POURAZOWE ZWĘŻENIE LUB ZAROŚNIĘCIE PRZEWODU SŁUCHOWEGO ZEWNĘTRZNEGO JEDNOSTRONNE LUB OBUSTRONNE Z OSŁABIENIEM LUB PRZYTĘPIENIEM SŁUCHU: A. 1-8 IV. Przy upośledzeniu ostrości słuchu procent uszczerbku na zdrowiu określa się wg tabeli 41A: Ucho prawe Słuch normalny Ucho lewe Nieznacznie upośledzony Średnie upośledzenie Duże upośledzenie Upośledzenie graniczące z głuchotą Głuchota zupełna (0%) W nawiasach podano stopień upośledzenia (30%) (50%) (70%) (90%) (100%) PROCENT USZCZERBKU NA ZDROWIU Słuch normalny (0%) Nieznaczne upośledzenie (30%) Średnie upośledzenie (50%) Duże upośledzenie (70%) Upośledzenie graniczące z głuchotą (90%) Głuchota zupełna (100%) 0 5 10 15 18 20 5 10 15 18 20 25 10 15 18 20 25 30 15 18 20 25 30 35 18 20 25 30 35 40 20 25 30 35 40 50 BADANIEM UWAGA: W CELU WYKLUCZENIA AGRAWACJI LUB SYMULACJI OSTROŚĆ SŁUCHU POWINNO OKREŚLAĆ SIĘ AUDIOMETRYCZNYM I BADANIEM STROIKAMI. oparzenia i odmrożenia) 2. 42. 1. 1. 41A) 44.

USZKODZENIE NERWU TWARZOWEGO ŁĄCZNIE Z PĘKNIĘCIEM KOŚCI SKALISTEJ: (NIE WIĘCEJ NIŻ 30) A. USZKODZENIE LUB ZWĘŻENIE KRTANI POZWALAJĄCE NA OBCHODZENIE SIĘ BEZ RURKI TCHAWICZEJ W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZWĘŻENIA: A. perlak 4. 1. 1. obustronne 3. POWIKŁANE (NALEŻY DODAĆ ODPOWIEDNIE WARTOŚCI USZCZERBKU): 1. znaczne upośledzenie funkcji połykania i artykulacji 5 10 50.część słuchową oceniać jak w pkt. znaczne upośledzenie wydzielania łez 4. niewielkie uszkodzenie funkcji połykania i artykulacji 2. zaburzenia smaku i wydzielania śliny 3. 60 +20 +10 +10 (poz. USZKODZENIE GARDŁA Z UPOŚLEDZENIEM FUNKCJI: A. JEDNOSTRONNE . (poz. część statyczną jak w pkt. USZKODZENIA SZYI. obustronne 20-50 +10 +10 +10 +10 V. porażenie mięśni twarzy 2. z uszkodzeniem części słuchowej B.A. A). z uszkodzeniem części słuchowej i statycznej . sporadyczna duszność 5 18 . jednostronne 2. 41A) 48. oczopląs spontaniczny C. B) max. 1. uszkodzenie słuchu B.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: 1. KRTANI.W ZALEŻNOŚCI OD ROZLEGŁOŚCI USZKODZENIA: 1. USZKODZENIE UCHA WEWNĘTRZNEGO: A. niewielka. Z USZKODZENIEM CZĘŚCI STATYCZNEJ . nudności. 1. zawroty głowy 2. 1. wymioty 3. 41A) 47. próchnica kości 5. USZKODZENIE UCHA ŚRODKOWEGO W NASTĘPSTWIE ZŁAMANIA KOŚCI SKRONIOWEJ Z UPOŚLEDZENIEM SŁUCHU: A. TCHAWICY I PRZEŁYKU 49. polip ucha +5 +10 +5 +5 +5 46. 1.

dolegliwości przy szybkim chodzeniu po równym. duszność przy niewielkich wysiłkach życia codziennego 12 25 51. POWODUJĄCE KONIECZNOŚĆ STAŁEGO NOSZENIA RURKI TCHAWICZEJ (CO NAJMNIEJ 6 MIEŚ. wchodzeniu pod górę lub po schodach 2. z bezgłosem 35 50 60 52. USZKODZENIE TKANEK MIĘKKICH (SKÓRY I MIĘŚNI) SZYI . ZWĘŻENIE POWODUJĄCE: A. USZKODZENIA KLATKI PIERSIOWEJ I JEJ NASTĘPSTWA 55.2. duszność spoczynkowa 1-20 20-30 30-45 45-60 53. 89. USZKODZENIE TCHAWICY.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA RUCHOMOŚCI I USTAWIENIA GŁOWY: A. duszność (konieczność zatrzymania się dla nabrania powietrza) w trakcie chodzenia po równym w swoim tempie 4. znaczne ograniczenia ruchomości w pozycji czynnościowo korzystnej 4. USZKODZENIE PRZEŁYKU POWODUJĄCE: A. duszność podczas chodzenia po równym z rówieśnikami 3. 1. całkowitą niedrożność przełyku ze stałą przetoką żołądkową 10 30 50 80 54. duszność przy szybkim chodzeniu po równym. W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ GŁOSU 1. niewielkie trudności w odżywianiu 2. BLIZNY I UBYTKI MIĘŚNI KLATKI PIERSIOWEJ OGRANICZAJĄCE RUCHOMOŚĆ KLATKI PIERSIOWEJ W ZALEŻNOŚCI OD ROZLEGŁOŚCI BLIZN. mowa gardłowa 3. znaczne ograniczenie ruchomości w pozycji czynnościowo niekorzystnej nieznacznie utrudniające czynności życia codziennego 5. odżywianie się pokarmami o konsystencji półpłynnej 3. UTRZYMUJĄCYCH SIĘ BÓLÓW I OD STOPNIA UPOŚLEDZENIA ODDYCHANIA: A. mowa przełykowa 2. REHABILITACJA LOGOPEDYCZNA): A. duszność przy umiarkowanych wysiłkach życia codziennego 3. odżywianie tylko płynami 4. znaczne ograniczenie ruchomości w pozycji czynnościowo niekorzystnej znacznie utrudniające czynności życia codziennego UWAGA: 1-5 5-10 10-15 20 30 USZKODZENIA TKANEK MIĘKKICH Z JEDNOCZESNYM USZKODZENIEM KRĘGOSŁUPA SZYJNEGO NALEŻY OCENIAĆ WG POZ. 1. niewielkie ograniczenie ruchomości 3. blizny szyi nie powodujące zaburzeń ruchomości 2. 1. VI. USZKODZENIE KRTANI. (DO OCENY KONIECZNA OPINIA SPECJALISTY GASTROENTEROLOGA LUB CHIRURGA PRZEWODU POKARMOWEGO): 1. wchodzeniu pod górę lub po schodach i dolegliwości spoczynkowe ustępujące po zmianie pozycji ciała 1-5 19 .

całkowita C. 1. zniekształcenia powodujące znaczny defekt kosmetyczny 1-2 3-5 B. USZKODZENIA TKANKI PŁUCNEJ. 1. powodująca znaczny defekt kosmetyczny B. X 2): A. wchodzeniu pod górę lub po schodach 2. duszność (konieczność zatrzymania się dla nabrania powietrza) w trakcie chodzenia po równym w swoim tempie 4.2. niewielkiego stopnia 2. UTRATA BRODAWKI SUTKOWEJ U KOBIET CZĘŚCIOWA LUB CAŁKOWITA W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ I BLIZN (DLA KOBIET DO 45 RŻ. nie powodująca znacznego defektu kosmetycznego 2. częściowa 2. ZŁAMANIE MOSTKA ZE ZNIEKSZTAŁCENIAMI KLATKI PIERSIOWEJ: A. zapalenie kości z przetokami 10 20 61. z częścią mięśnia piersiowego 18 12 4 8 58. dolegliwości (konieczność zatrzymania się dla nabrania powietrza lub do ustąpienia dolegliwości bólowych) w trakcie chodzenia po równym w swoim tempie i dolegliwości spoczynkowe ustępujące po zmianie pozycji ciała 4. 1. dolegliwości wysiłkowe i spoczynkowe stałe. Z OBECNOŚCIĄ ZNIEKSZTAŁCEŃ I ZE ZMNIEJSZENIEM POJEMNOŚCI ŻYCIOWEJ PŁUC . zniekształcenia niewielkie 2. UTRATA GRUCZOŁU PIERSIOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI UBYTKI I BLIZN (DLA KOBIET DO 45 RŻ. USZKODZENIE PŁUC I OPŁUCNEJ (ZROSTY OPŁUCNO WE. duszność spoczynkowa 1-10 10-15 15-20 25 59. Z OBECNOŚCIĄ ZNIEKSZTAŁCEŃ I BEZ ZMNIEJSZENIA POJEMNOŚCI ŻYCIOWEJ PŁUC: 1. ZAPALENIE KOŚCI (PRZETOKI) ŻEBER LUB MOSTKA: A. X 2): A. duszność przy szybkim chodzeniu po równym. całkowita 2 7 57. znacznego stopnia 3 5 8 60. umiarkowanego stopnia 3. duszność podczas chodzenia po równym z rówieśnikami 3. UBYTKI TKANKI PŁUCNEJ. niezależne od przyjętej pozycji ciała 5-10 10-15 30 56.): 20 . USZKODZENIE ŻEBER (ZŁAMANIE CO NAJMNIEJ 2 ŻEBER): A. izolowane zapalenie kości 2. CIAŁA OBCE ITP.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZMNIEJSZENIA POJEMNOŚCI ŻYCIOWEJ: 1. dolegliwości podczas chodzenia po równym z rówieśnikami i dolegliwości spoczynkowe ustępujące po zmianie pozycji ciała 3. 1. CZĘŚCIOWA: 1. 1.

Z OBJAWAMI NIEWYDOLNOŚCI KRĄŻENIA . 61 I 62 STOPIEŃ USZKODZENIA TKANKI PŁUCNEJ I NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ NALEŻY POTWIERDZIĆ DODATKOWYMI BADANIAMI OBRAZOWYMI LUB CZYNNOŚCIOWYMI. duszność podczas chodzenia po równym z rówieśnikami 3. bez niewydolności oddechowej B. ROPNIEM PŁUC . objawy niewydolności krążeniowo-oddechowej . duszność spoczynkowa (zaawansowane serce płucne) 10 20 30 40 5 62. duszność podczas chodzenia po równym z rówieśnikami 3. 1. 1. Z NIEWYDOLNOŚCIĄ ODDECHOWĄ .znaczne upośledzenie wydolności fizycznej widoczne już przy zwykłych codziennego 4. dolegliwości ze strony układu pokarmowego o znacznym nasileniu (zaburzenia drożności pokarmowego) układu +10 +20 +3 +5 +15 +20 21 . wg NYHA B. KONIECZNA PEŁNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA! 63. JAK I UKŁADU POKARMOWEGO NALEŻY JE ZSUMOWAĆ – MAX 40): A. IV stopień . z wydolnym układem krążenia B. USZKODZENIE SERCA LUB OSIERDZIA (POURAZOWE. wchodzeniu pod górę lub po schodach 2.duszność spoczynkowa UWAGA: STOPIEŃ USZKODZENIA SERCA POTWIERDZIĆ NALEŻY I INNE). 1.III st.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA NIEWYDOLNOŚCI ODDECHOWEJ: A. 1.A. ODDYCHANIA I KRĄŻENIA (JEŚLI WYSTĘPUJĄ DOLEGLIWOŚĆ ZARÓWNO ZE STRON UKŁADU SERCOWO-NACZYNIOWEGO. ECHO 10 64. objawy niewydolności krążeniowo-oddechowej niewielkiego stopnia – I st. duszność przy szybkim chodzeniu po równym. wchodzeniu pod górę lub po schodach 2. duszność (konieczność zatrzymania się dla nabrania powietrza) w trakcie chodzenia po równym w swoim tempie 4. KONIECZNA PEŁNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA! BADANIAMI OBRAZOWYMI (EKG. czynnościach życia 20 35 50 80 RTG. USZKODZENIE TKANKI PŁUCNEJ POWIKŁANE PRZETOKAMI OSKRZELOWYMI. objawy niewydolności krążeniowo-oddechowej . duszność przy szybkim chodzeniu po równym. dolegliwości ze strony układu pokarmowego o umiarkowanym nasileniu 2.umiarkowane dolegliwości przy zwykłych czynnościach życia codziennego. I stopień . wg NYHA 4. wg NYHA 3. upośledzenie wydolności fizycznej 3.II st.bez dolegliwości przy zwykłych czynnościach życia codziennego 2.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ FUNKCJI PRZEWODU POKARMOWEGO. POZAWAŁOWE): A. duszność spoczynkowa (zaawansowane serce płucne) 40 50 60 80 UWAGA: PRZY ORZEKANIU WEDŁUG POZ.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA: 1.IV st. 1. PRZEPUKLINY PRZEPONOWE . duszność (konieczność zatrzymania się dla nabrania powietrza) w trakcie chodzenia po równym w swoim tempie 4. objawy niewydolności krążeniowo-oddechowej . II stopień . wg NYHA 2.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA NIEWYDOLNOŚCI (WG NYHA): 1. III stopień .

objawy niedoboru witamin rozpuszczalnych w tłuszczach (A. > 5 cm długości /średnicy B. Z ZABURZENIAMI TRAWIENIA I NIEDOSTATECZNYM STANEM ODŻYWIANIA . < 5 cm długości/średnicy 2.VII. PRZETOKI ITP. niedostateczny stan odżywienia 4. przepuklina pępkowa 4. znaczna utrata masy ciała (tj. 1. D. PRZETOKI JELITOWE. objawy niedoboru węglowodanów 4. JELITA CIENKIEGO: 1. 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ STANU ODŻYWIANIA: 1. JELIT I SIECI: A. żelaza 6. kwasu foliowego. ODŻYWIANIE JEDYNIE PARENTERALNE: +10 +5 +5 +5 +5 +5 50 67.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZANIECZYSZCZANIA SIĘ I ZMIAN ZAPALNYCH TKANEK OTACZAJĄCYCH PRZETOKĘ: A. reakcja uczuleniowa tkanek otaczających przetokę 3. objawy niedoboru witaminy B12.) . PRZEPUKLINY POURAZOWE: 1. objawy niedoboru białek 3. BLIZNY (DLA KOBIET X 2): 1. ubytki mięśniowe bez przepukliny C. częsta wymiana torebek 6. USZKODZENIA BRZUCHA I ICH NASTĘPSTWA 65. zapalenie tkanek otaczających przetokę 2. PO ROZERWANIU MIĘŚNI POWŁOK BRZUSZNYCH). E. przetoki będące wynikiem powikłań pourazowych UWAGA: 30 10 20 20 10 5 1 3 ZA PRZEPUKLINY POURAZOWE UWAŻA SIĘ PRZEPUKLINY SPOWODOWANE URAZOWYM USZKODZENIEM POWŁOK BRZUSZNYCH (NP. brak możliwości utrzymania prawidłowej higieny 20+ +10 +5 +20 +5 +5 +5 22 . KAŁOWE I ODBYT SZTUCZNY . K) 5. > 10%) 2. USZKODZENIA POWŁOK JAMY BRZUSZNEJ (PRZEPUKLINY POURAZOWE. wtórne zaburzenia wewnątrzwydzielnicze C. przepuklina przedniej ściany brzucha 3. przepuklina udowa D. USZKODZENIE ŻOŁĄDKA. nieregularna wymiana torebek 5. 66.W ZALEŻNOŚCI OD UMIEJSCOWIENIA I ROZMIARÓW USZKODZENIA POWŁOK JAMY BRZUSZNEJ: A. przepuklina pachwinowa 2. bez zaburzeń funkcji przewodu pokarmowego i przy dostatecznym stanie odżywiania 5 B. 1.

UTRATA ŚLEDZIONY: A. nieregularna wymiana torebek 4. 1. częsta wymiana torebek 5. bez wpływu na funkcje narządu 2. 60 70. z następowymi zaburzeniami funkcji wewnątrzwydzielniczej C. USZKODZENIE/ RESEKCJA FRAGMENTU TRZUSTKI: 1. reakcja uczuleniowa tkanek otaczających przetokę 3. JELITA GRUBEGO: 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA WYPADNIĘCIA: A. uszkodzenie dróg żółciowych z następowym zwężeniem +10 +10 +20 +20 +10 +20 VIII. WYPADNIĘCIE ODBYTNICY . niepełne wypadanie odbytnicy 3. USZKODZENIA NARZĄDÓW MOCZOPŁCIOWYCH 73. z następowymi zaburzeniami funkcji zewnątrzwydzielniczej 3. z następowymi zaburzeniami funkcji wątroby B. bez wpływu na funkcje narządu 2. 23 . USZKODZENIE/ RESEKCJA FRAGMENTU WĄTROBY: 1. 15 69. PRZETOKI OKOŁOODBYTNICZE: A. 1. 1. brak możliwości utrzymania prawidłowej higieny 15+ +10 +5 +5 +5 +10 68. wypadanie błony śluzowej odbytnicy 2. USZKODZENIE JEDNEJ NERKI LUB OBU NEREK PROWADZĄCE DO POWSTANIA: A. CAŁKOWITE NIETRZYMANIE KAŁU I GAZÓW: A.B. USZKODZENIA ZWIERACZA ODBYTU. USZKODZENIA WĄTROBY I PRZEWODÓW ŻÓŁCIOWYCH. ze zmianami w obrazie krwi lub/i ze zrostami otrzewnowymi 15 30 72. 1. PĘCHERZYKA ŻÓŁCIOWEGO LUB TRZUSTKI W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA POWIKŁAŃ (NIE WIĘCEJ NIŻ 60): A. POWODUJĄCE STAŁE. pełne wypadanie odbytnicy 10 20 30 71. zapalenie tkanek otaczających przetokę 2. 1. bez istotnych zmian w obrazie krwi 2.

znacznie utrudniające wykonywanie pracy zarobkowej/ nauki. 20 75.1. przewlekłe stany zapalne 2. USZKODZENIE PĘCHERZA: A. niewyrównana niewydolność nerek 4. utajona niewydolność nerek 2. 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA STAŁEGO ZANIECZYSZCZENIA SIĘ MOCZEM (DO OCENY PO 6 MIESIĄCACH OD URAZU): A. UTRATA JEDNEJ NERKI PRZY UPOŚLEDZENIU FUNKCJONOWANIA DRUGIEJ NERKI LUB USZKODZENIE OBU NEREK PROWADZĄCE DO ICH SCHYŁKOWEJ NIEWYDOLNOŚCI . 24 .W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA UPOŚLEDZENIA FUNKCJI POZOSTAŁEJ NERKI (FUNKCJA OKREŚLANA WEDŁUG BADAŃ LABORATORYJNYCH I OBRAZU KLINICZNEGO): A. CZĘŚCIOWA UTRATA PRĄCIA: A. UTRATA JEDNEJ NERKI PRZY DRUGIEJ ZDROWEJ I PRAWIDŁOWO DZIAŁAJĄCEJ: A. powodujące przewlekły nieżyt pęcherza i nietrzymanie moczu 3. 1. uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w życiu codziennym i podjecie pracy zarobkowej/ nauki 2. 20 77. nie utrudniające w sposób znaczący pracy zarobkowej /nauki warunkach 50 30 20 79. nadciśnienia +10 +15 74. schyłkowa niewydolność nerek (mocznica) 30 40 50 75 76. powodujące trudności w oddawaniu moczu 2. USZKODZENIE MOCZOWODU POWODUJĄCE ZAWĘŻENIE JEGO ŚWIATŁA: A. PRZETOKI DRÓG MOCZOWYCH I PĘCHERZA MOCZOWEGO . wyrównana niewydolność nerek 3. 1. 1. przewlekłych stanów zapalnych 2. USZKODZENIE CEWKI MOCZOWEJ: A. 40 81. zmniejszenie pojemności pęcherza 3. 1. 1. 1. UTRATA PRĄCIA: A. powodujące zaleganie moczu i przewlekły stan zapalny 10 20 30 80. praca /nauka w specjalnych 3. zaburzenia w oddawaniu moczu +10 +10 +10 78.

pochwy i macicy 10 30 IX. C MAX. narządów układu oddechowego i sercowo-naczyniowego (np. 10 85. 1. USZKODZENIE NARZĄDU WZROKU WSKUTEK NAGŁYCH ZATRUĆ NALEŻY OCENIAĆ WEDŁUG ODPOWIEDNICH POZYCJI ROZDZ. E I G. USZKODZENIE UKŁADU NERWOWEGO NALEŻY OCENIAĆ WEDŁUG ODPOWIEDNICH POZYCJI ROZDZ.KRWIOTWÓRCZEGO: A. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA I RDZENIA KRĘGOWEGO 89. 20 83. A. anemia aplastyczna) UWAGA: 10-20 25 USZKODZENIE NARZĄDÓW UKŁADU POKARMOWEGO NALEŻY OCENIAĆ WEDŁUG ODPOWIEDNICH POZYCJI ROZDZ. NAGŁE ZATRUCIE GAZAMI ORAZ SUBSTANCJAMI I PRODUKTAMI ZE STWIERDZONĄ UTRATĄ PRZYTOMNOŚCI. w wieku powyżej 45 lat 40 20 86. 1. SERCOWO-NACZYNIOWEGO. w wieku do 45 lat 2. rozedma. USZKODZENIE KROCZA POWODUJĄCE WYPADNIĘCIE NARZĄDÓW RODNYCH: A. LECZ BEZ WTÓRNYCH POWIKŁAŃ DOTYCZĄCYCH NARZĄDÓW WEWNĘTRZNYCH I UKŁADÓW ODDECHOWEGO. 1. OSTRE ZATRUCIA I ICH NASTĘPSTWA (NALEŻY ORZEKAĆ NIE WCZEŚNIEJ NIŻ PO 6 MIESIĄCACH) 87. 1. 1. UTRATA OBU JĄDER LUB JAJNIKÓW: A. UTRATA JEDNEGO JĄDRA LUB JAJNIKA: A. układu krwiotwórczego (np. NAGŁE ZATRUCIE GAZAMI ORAZ SUBSTANCJAMI I PRODUKTAMI (Z WYJĄTKIEM ZATRUĆ POKARMOWYCH) POWODUJĄCE TRWAŁE USZKODZENIE: A. UTRATA MACICY: A. 1-10 88. 1.1.25 X. 1. POURAZOWY WODNIAK JĄDRA: A. 20 82. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA W ODCINKU SZYJNYM: 25 . pochwy 2. 40 84. kardiomiopatia) 2.

zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące nieznaczne ograniczenia ruchomości 2. ale z możliwością normalnego funkcjonowania 2. zmiany pourazowe z dużymi zniekształceniami. bólowe z ograniczeniem zakresu ruchomości kręgosłupa szyjnego we wszystkich płaszczyznach B. ZNACZNE OGRANICZENIA I ZNIEKSZTAŁCENIA: 1.A. następstwa urazów skrętnych powodujące miejscowe dolegliwości.ZE ZNIEKSZTAŁCENIEM MIERNEGO STOPNIA: 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZNIEKSZTAŁCENIA I OGRANICZENIA RUCHOMOŚCI: 1. następstwa urazów powodujące miejscowe dolegliwości bólowe. zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące umiarkowane dolegliwości bólowe oraz ograniczenia ruchomości 3.BEZ TRWAŁYCH ZNIEKSZTAŁCEŃ KRĘGÓW: 1. IZOLOWANE ZŁAMANIA WYROSTKÓW POPRZECZNYCH LUB OŚCISTYCH . ograniczeniem ruchomości oraz zaburzające normalne funkcjonowanie 2. następstwa urazów skrętnych powodujące miejscowe dolegliwości bólowe. ze zniesieniem ruchomości B. Z OGRANICZENIEM RUCHOMOŚCI I BEZ WYRAŹNYCH ZNIEKSZTAŁCEŃ: 1. BEZ ZNIEKSZTAŁCEŃ . z nieznacznym ograniczeniem zakresu ruchomości 2. zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące nieznaczne ograniczenia ruchomości 2.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: 1. następstwa urazów powodujące znaczne dolegliwości bólowe. zmiany pourazowe z ograniczeniem ruchomości. następstwa urazów powodujące umiarkowane dolegliwości bólowe. MIERNE OGRANICZENIA I ZNIEKSZTAŁCENIA: 1. z ograniczeniem zakresu ruchomości kręgosłupa szyjnego głównie ruchów rotacyjnych 2. wielopoziomowe zmiany pourazowe ze znacznym ograniczeniem ruchomości 3. wielopoziomowe zmiany pourazowe powodujące przymusowe ustawienie głowy. ZE ZNIEKSZTAŁCENIEM I OGRANICZENIEM RUCHOMOŚCI . następstwa urazów powodujące miejscowe dolegliwości bólowe. zmiany pourazowe ze znacznym ograniczeniem ruchomości we wszystkich płaszczyznach i nasil onym zespołem bólowym 25 30 40 8-10 11-15 16-25 1-3 4-8 92. wielopoziomowe zmiany pourazowe powodujące przymusowe ustawienie głowy w pozycji skrajnie czynnościowo niekorzystnej 25 40 50 10 15 25 1-5 6-8 90. z ograniczeniem zakresu ruchomości 3. Z OGRANICZENIAMI RUCHOMOŚCI .W ZALEŻNOŚCI OD OGRANICZENIA RUCHOMOŚCI I ZNIEKSZTAŁCENIA KRĘGÓW: A. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWYM I LĘDŹWIOWYM (TH 12-L5) . zmiany pourazowe ze znacznym ograniczeniem ruchomości we wszystkich płaszczyznach C.W ZALEŻNOŚCI OD ICH LICZBY. zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące umiarkowane dolegliwości bólowe oraz ograniczenia ruchomości 3. 26 . Z CAŁKOWITYM ZESZTYWNIENIEM I NIEKORZYSTNYM USTAWIENIEM GŁOWY: 1. następstwa urazów powodujące umiarkowane dolegliwości bólowe. USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA W ODCINKU PIERSIOWYM (TH 1 -TH 11): A. z ograniczeniem zakresu ruchomości B. zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące znaczne dolegliwości bólowe oraz zniesienie ruchomości C. zmiany pourazowe powodujące ustawienie głowy w pozycji czynnościowo niekorzystnej 2. z nieznacznym ograniczeniem zakresu ruchomości 2. zmiany pourazowe ze znacznym ograniczeniem ruchomości zwłaszcza ruchów rotacyjnych 3. z zachowaniem śladowego bolesnego ruchu 3. Z OGRANICZENIEM RUCHOMOŚCI . zmiany pourazowe ze zniekształceniem kręgów powodujące znaczne dolegliwości bólowe oraz zniesienie ruchomości 8-10 11-15 16-25 1-3 4-8 9-10 91.

USZKODZENIA KRĘGOSŁUPA POWIKŁANE ZAPALENIEM KRĘGÓW LUB OBECNOŚCIĄ CIAŁA OBCEGO ITP. ZNACZNIE UPOŚLEDZAJĄCY CZYNNOŚĆ (PO WYLEWIE ŚRÓDRDZENIOWYM): 1. 1. z większym zajęciem kończyny górnej prawej 2. USZKODZENIA MIĘŚNI KRĘGOSŁUPA OCENIAĆ WG STOPNIA OGRANICZENIA RUCHOMOŚCI KRĘGOSŁUPA NA DANYM ODCINKU. zaburzeniami czucia i zmianami troficznymi bez porażenia kończyn dolnych (w następstwie wylewu śródrdzeniowego) E. (WG. niewielkie zaburzenia czucia 4. 1.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA: 27 . porażenie całkowite kończyn górnych z zanikami mięśniowymi. ograniczające ruchomość kręgosłupa 1-3 4-8 93. 1. URAZOWE ZESPOŁY KORZENIOWE (BÓLOWE. odbytu i sfery płciowej 20 30 40 40 20 100 KOŃCZYN 80 60 30-35 60-70 100 H. 1. znaczne zaburzenia czucia 2. ZESPOŁY BÓLOWE BEZ NIEDOWŁADÓW . (98A. UWAGA: +5 POURAZOWĄ NIESTABILNOŚĆ LUB POURAZOWY KRĘGOZMYK OCENIAĆ NALEŻY WG POZYCJI 89-92. całkowita utrata funkcji zwieraczy pęcherza. 94. umożliwiający poruszanie się o jednej lasce D. odbytu i sfery płciowej 3. NIEDOWŁAD NIEZNACZNEGO STOPNIA OBU KOŃCZYN GÓRNYCH (PO WYLEWIE ŚRÓDRDZENIOWYM ): 1. ZABURZENIA CZUCIA. zespoły bólowe wymagające stałego przyjmowania leków p/bólowych 5. 1. NIEDOWŁAD ZNACZNEGO STOPNIA OBU KOŃCZYN GÓRNYCH. znaczne zaburzenia funkcji zwieraczy pęcherza.PRZEMIESZCZEŃ I WPŁYWU NA OGRANICZENIA RUCHOMOŚCI KRĘGOSŁUPA: A. zespoły bólowe wymagające sporadycznego przyjmowania leków p/bólowych +15 +10 +5 +15 +5 95. nie ograniczające ruchomości kręgosłupa 2.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ ( MAX 30): 1. 90A. z większym zajęciem kończyny górnej lewej G. z większym zajęciem kończyny górnej prawej 2. umiarkowane zaburzenia czucia 3. POZYCJI 89-92): A. zaburzenia funkcji zwieracza pęcherza i/lub odbytu lub sfery płciowej 2. przy objawach poprzecznego przecięcia rdzenia z całkowitym porażeniem lub niedowładem dużego stopnia dwóch lub czterech kończyn B. niedowład kończyn dolnych. ZABURZENIA ZE STRONY ZWIERACZY I NARZĄDÓW PŁCIOWYCH BEZ NIEDOWŁADÓW (ZESPÓŁ STOŻKA KOŃCOWEGO): 1. 1. niedowład kończyn dolnych bez uszkodzenia górnej części rdzenia (kończyn górnych). 91 A). USZKODZENIA RDZENIA KRĘGOWEGO: A. z większym zajęciem kończyny górnej lewej F. RUCHOWE LUB MIESZANE) . umożliwiający poruszanie się jedynie przy pomocy dwóch lasek C.

rozerwanie spojenia powodujące dolegliwości w stawie krzyżowo-biodrowym 2. SZYJNE ( MAX 30): 1. zespoły bólowe wymagające sporadycznego przyjmowania leków p/bólowych 6. niewielkie zaburzenia czucia 4. 1. obustronne zwichnięcie w stawach krzyżowo-biodrowych 10 18 25 35 1-3 4-8 28 . LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWE (NIE WIĘCEJ NIŻ 30): 1. umiarkowane zaburzenia czucia 3. niewielkie zaburzenia czucia 4. NIEWIELKIEGO STOPNIA: 1. znaczne zaburzenia czucia 2. osłabienie siły mięśniowej B. zaburzenia ruchu niewielkiego stopnia 9. zaburzenia ruchu znacznego stopnia 7. zespoły bólowe wymagające stałego przyjmowania leków p/bólowych 5. zaburzenia ruchu umiarkowanego stopnia 8. ZNACZNEGO STOPNIA: 1.A. zespoły bólowe wymagające sporadycznego przyjmowania leków p/bólowych 6. osłabienie siły mięśniowej D. rozerwanie spojenia wraz z podwichnięciem w stawie krzyżowo-biodrowym 3. UTRWALONE ROZEJŚCIE SIĘ SPOJENIA ŁONOWEGO LUB ROZERWANIE STAWU KRZYŻOWO. USZKODZENIA MIEDNICY 96. rozerwanie z rozejściem spojenia łonowego powodujące miejscowe dolegliwości i bez istotnych zaburzeń chodu 2. zwichnięcie w stawie krzyżowo-biodrowym z utrwalonymi dolegliwościami 4. zespoły bólowe wymagające stałego przyjmowania leków p/bólowych 5. umiarkowane zaburzenia czucia 3. zaburzenia ruchu niewielkiego stopnia 9. zaburzenia ruchu umiarkowanego stopnia 8. 1. guziczne 3 +5 +3 +2 +10 +5 +10 +5 +2 +5 2-5 +5 +3 +2 +10 +5 +10 +5 +2 +5 XI. rozerwanie z rozejściem spojenia łonowego powodujące dolegliwości podczas chodu B. piersiowe C.BIODROWEGO . znaczne zaburzenia czucia 2.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA PRZEMIESZCZENIA I ZABURZEŃ CHODU: A. zaburzenia ruchu znacznego stopnia 7.

zaburzenia chodu 4. jednostronne złamania k. GUZ KUŁSZOWY) . podwójne. kulszowych i łonowych wygojone z wyraźnymi przemieszczeniami B. objawy neurologiczne ze strony dwóch lub trzech nerwów 3. 1. STROPU PANEWKI . podwójne złamania w odcinku tylnym ze znacznymi dolegliwościami i/lub z uszkodzeniem pęcherza i cewki moczowej. obustronne złamania k. zwichnięcie II° C.W ZALEŻNOŚCI OD PRZEMIESZCZEŃ. z wtórnymi dolegliwościami z zakresu kolana. IZOLOWANE ZŁAMANIE MIEDNICY (TALERZ BIODROWY. 1. zwichnięcie III° D. pionowe złamanie miednicy z większymi przem ieszczeniami i znacznymi dolegliwościami oraz zaburzeniami statyki i chodu 4. objawy neurologiczne ze strony jednego nerwu 2. ZWICHNIĘCIE IV° 1. pojedyncze. stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa 24 32 40 15-20 10-15 1-10 99. zwichnięcie I° B. kulszowej i łonowej wygojone z wyraźnymi przemieszczeniami 6. obustronne.LUB WIELOMIEJSCOWE: A. W ODCINKU PRZEDNIM (KOŚĆ ŁONOWA. jednostronne złamania k. ZŁAMANIE PANEWKI STAWU BIODROWEGO. jednostronne złamania dające deformację miednicy 3. upośledzenie sprawności chodu. KULSZOWA) MAX 15: 1. podwójne. kulszowych i łonowych wygojone z niewielkimi przemieszczeniami 7. pozwalające na w miarę sprawny chód. obustronne złamania powodujące znaczne deformacje i dolegliwości 3 7 12 15 29 .97. obustronne złamania k. W ODCINKU TYLNYM (TYP MALGAIGNE' A): 1. obustronne złamania powodujące znaczne dolegliwości bólowe 4. pionowe złamanie z przemieszczeniem do 2 cm i miernymi dolegliwościami bólowymi 2. bez nasilonych dolegliwości bólowych 2. jednostronne złamania talerzy biodrowych lub kolców biodrowych 2. stawów krzyżowo biodrowych i kręgosłupa 3. KOLCE BIODROWE.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ I ZABURZEŃ FUNKCJI: A. znacznego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne w postaci braku funkcji podporowej kończyny oraz wtórne dolegliwości ze strony kolana. 1. ZBORNOŚCI STAWU STOPNIA ZWICHNIĘCIA I ZAKRESU RUCHÓW: A. 1. podwójne. mnogie. pionowe złamanie miednicy z przemieszczeniem powyżej 2 cm i średniego stopnia dolegliwościami bólowymi 3. ZŁAMANIE MIEDNICY Z PRZERWANIEM OBRĘCZY BIODROWEJ JEDNO. kulszowej lub łonowej wygojone z niewielkimi przemieszczeniami 5. 15 20 30 45 +5 +10 +5 +2 +5 +8 +10 98.

OBOJCZYK prawa lewa 101. WADLIWIE WYGOJONE ZŁAMANIE OBOJCZYKA . PRZEMIESZCZEŃ. NIEZNACZNE ZMIANY: 1. złamania wygojone ze śladem ruchu w stawie barkowym. z zanikami mięśni obręczy barkowej. złamanie wygojone z niewielkimi przemieszczeniami z miejscowymi dolegliwościami i ograniczeniami ruchomości w postaci ograniczenia unoszenia ramienia do 140° B. niewielka deformacja 2. ale bez uszkodzeń neurologicznych 4. złamanie wygojone z miejscowymi dolegliwościami bez ograniczeń zakresu ruchomości w 2.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. ZŁAMANIE ŁOPATKI: A. z powikłaniami neurologicznymi C. PRZYKURCZEM W STAWIE ŁOPATKOWO. powodująca bliznowaty przykurcz stawu barkowego. mięśni obręczy barkowej z ograniczeniem sprawności sprowadzającym się do możliwości unoszenia ramienia do kąta 100° 2. wyraźna deformacja z ograniczeniem zakresu ruchomości w stawie łopatkowo -ramiennym B. znaczna deformacja. znaczna deformacja. zaniki mięśnia naramiennego. złamanie wygojone z wytworzeniem przykurczu nie pozwalającego na unoszenie ramienia ponad 90° 3. złamanie wygojone z ograniczeniem zakresu odwodzenia w stawie barkowym do 45°. WYGOJONE ZŁAMANIE ŁOPATKI Z DUŻYM PRZEMIESZCZENIEM I WYRAŹNYM UPOŚLEDZENIEM FUNKCJI KOŃCZYNY . BEZ WIĘKSZYCH ZABURZEŃ 1. z większymi dolegliwościami bólowymi oraz z możliwością unoszenia ramienia do kąta 90-130° 2. pozostałych ruchów zwłaszcza rotacji. powodująca bliznowaty przykurcz stawu barkowego. WYGOJONE ZŁAMANIE SZYJKI I PANEWKI. złamanie wygojone jak opisano wyżej ze znacznym uszkodzeniem splotu barkowego UWAGA: NORMY POZYCJI 100 ZAWIERAJĄ RÓWNIEŻ EWENTUALNE POWIKŁANIA NEUROLOGICZNE! 35 50 30 40 10 16 24 30 8 12 16 20 stawie 1 4 8 FUNKCJI: 1 2 4 prawa lewa B. zaniki mięśni obręczy barkowej z ograniczeniem sprawności sprowadzającym się do możliwości unoszenia ramienia poniżej kąta 90° i z ograniczeniami ruchów rotacyjnych 3. ŁOPATKA 100. NIEZNACZNE ZMIANY: 1. wyraźna deformacja powodująca skrócenie wymiaru poprzecznego barku bez istotnych ograniczeń zakresu ruchów w stawie łopatkowo-ramiennym 3.: 1. znaczna deformacja. USZKODZENIA KOŃCZYNY GÓRNEJ A.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZNIEKSZTAŁCENIA I OGRANICZENIA RUCHÓW: A.W ZALEŻNOŚCI OD ZABURZEŃ: 1. wyraźna deformacja powodująca skrócenie wymiaru poprzecznego barku bez istotnych ograniczeń zakresu ruchów w stawie łopatkowo-ramiennym 1-4 2 30 . WYGOJONE ZŁAMANIE ŁOPATKI Z NIEZNACZNYM PRZEMIESZCZENIEM. złamanie wygojone z niewielkimi przemieszczeniami oraz z miejscowymi dolegliwościami i bez ograniczeń zakresu ruchomości w stawie łopatkowo-ramiennym 3. Z DUŻYMI ZANIKAMI MIĘŚNI ITP. z bolesnym przykurczeni stawu barkowego pozostawiająca jego śladowy ruch 10 5 1-3 4-7 8 1 2 4 16 20 12 15 102.RAMIENNYM. WYRAŹNE ZMIANY: 1. złamanie wygojone z przemieszczeniem odpowiadającym nieodprowadzalnemu zwichnięciu w stawie łopatkowo-ramiennym lub stawowi cepowemu 2. UPOŚLEDZENIA FUNKCJI KOŃCZYNY: A.XII. złamania wygojone z przemieszczeniem. STAW RZEKOMY OBOJCZYKA . Z DUŻYM PRZEMIESZCZENIEM.

PRZEMIESZCZEŃ.objawu klawisza (I lub II°) bez istotnych ograniczeń zakresu ruchów w stawie łopatkowo-ramiennym. 3. zaniki mięśnia naramiennego. NIEZNACZNE ZMIANY: 1.RAMIENNEGO . ZNACZNE ZMIANY: 1.W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. znaczna deformacja. znaczna deformacja. ZANIKÓW MIĘŚNI. po próbie leczenia operacyjnego zakończonego niepowodzeniem. USZKODZENIE STAWU ŁOPATKOWO . niewielka deformacja 2. po próbie leczenia operacyjnego zakończonej niepowodzeniem. wyraźna deformacja wynikająca z odstawania . z przykurczem stawu łopatkowo-ramiennego pozostawiającym śladowy ruch 3. z zanikiem mięśnia naramiennego oraz mięśni ramienia o 2 cm B. zniesieniem ruchów rotacyjnych 2.objawu klawisza (II lub III°) z ograniczeniem zakresu ruchomości w stawie łopatkowo-ramiennym jak unoszenia kończyny do kąta 140°. z ograniczeniem ruchów rotacyjnych.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA OGRANICZENIA FUNKCJI C. przetoki 3. patologiczna ruchomość. ZWICHNIĘCIE STAWU OBOJCZYKOWO-BARKOWEGO LUB OBOJCZYKOWO-MOSTKOWEGO W ZALEŻNOŚCI OD OGRANICZENIA RUCHÓW. znaczna deformacja. patologiczna ruchomość.2. wyraźne zmiany powodujące deformację barku bez istotnych ograniczeń zakresu ruchów w stawie łopatkowo-ramiennym 3. mięśni obręczy barkowej z ograniczeniem sprawności sprowadzającym się do możliwości unoszenia ramienia do kąta 100° 10 5 1 4 1 2 8 4 31 . po próbie leczenia operacyjnego zakończonej niepowodzeniem. OGRANICZEŃ RUCHOMOŚCI. po próbie leczenia operacyjnego zakończonej niepowodzeniem. wyraźna deformacja z ograniczeniem zakresu ruchomości w stawie łopatkowo -ramiennym jak unoszenia kończyny do kąta 140°. ze skróceniem wymiaru poprzecznego stawu barkowego.OCENIA SIĘ WG. znaczna deformacja. ZNACZNE ZMIANY: 1. skrócenie wymiaru poprzecznego barku. ograniczenia zakresu ruchomości w przedziale od 90 do 130°. znaczna deformacja. BARK prawa lewa 105. zesztywnienie stawu łopatkowo-ramiennego 8 4 10 16 5 12 24 15 103. z ograniczeniem zakresu ruchomości w przedziale do 90-130°. ciała obce +2 +2 +2 UWAGA: PRZY WSPÓŁISTNIEJĄCYCH POWIKŁANIACH NEUROLOGICZNYCH NALEŻY STOSOWAĆ OCENĘ WG POZYCJI DOTYCZĄCYCH USZKODZEŃ ODPOWIEDNICH ODCINKÓW KOŃCZYNY . wyraźna deformacja z ograniczeniem zakresu ruchomości w stawie łopatkowo -ramiennym jak unoszenia kończyny do kąta 140°. znaczna deformacja. wyraźna deformacja wynikająca z odstawania . 1. patologiczna ruchomość. z przykurczem stawu łopatkowo-ramiennego pozostawiającym śladowy ruch 3. z ograniczeniem ruchów rotacyjnych B. niewielka deformacja 2. UPOŚLEDZENIA ZDOLNOŚCI DŹWIGANIA I STOPNIA DEFORMACJI: A. przewlekłe zapalenia kości 2. z ograniczeniem sprawności. MIERNEGO STOPNIA: 1. zniesienie rotacji zewnętrznej 2. z ograniczeniem ruchów rotacyjnych B. skrócenie wymiaru poprzecznego barku i całkowite zesztywnienie stawu łopatkowo-barkowego 10 16 5 12 1-3 4-7 1 2-3 8 4 20 16 104. ŚREDNIEGO STOPNIA: 1. patologiczna ruchomość odłamów. znaczna deformacja. ZNIEKSZTAŁCEŃ ZŁAMANEJ GŁOWY NASADY BLIŻSZEJ KOŚCI RAMIENNEJ I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. bliznowaty przykurcz. USZKODZENIA OBOJCZYKA POWIKŁANE PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM KOŚCI I OBECNOŚCIĄ CIAŁ OBCYCH . POZYCJI 101-103 ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU O: A.

UWAGA: 25 20 ODNOSI SIĘ DO NAWYKU ZWICHNIĘĆ. ANTEPOZYCJI 35°. powodującymi duże zaburzenia funkcji zbliżone do zesztywnienia stawu w pozycji czynnościowo niekorzystnej 16 12 20 24 15 20 106. znaczna deformacja stawu łopatkowo-barkowego całkowite zesztywnienie stawu łopatkowo-barkowego 2. 108. Staw cepowy z możliwością wykonywania jedynie ruchów biernych barku ze znacznymi kości. wyraźny przykurcz z zaburzeniami ruchomości 3.W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU RUCHÓW I USTAWIENIA KOŃCZYNY: A. nieodprowadzalne zwichniecie graniczące z bezużytecznością kończyny 20 25 30 15 20 25 107. ze skróceniem wymiaru ramienia ponad 5 cm UWAGA: ubytków OD ZABURZEŃ 25 30 ubytkami 40 20 25 35 STAW WIOTKI Z POWODU PORAŻEŃ OCENIA SIĘ WG NORM NEUROLOGICZNYCH. XIV. nieodprowadzalne zwichnięcie pozwalające na wykonywanie podstawowych czynności 2. W USTAWIENIU CZYNNOŚCIOWO KORZYSTNYM (ODWIEDZENIU OK. z zaburzoną czynnością stawu łokciowego i ze znacznymi dolegliwościami samego barku B. z prawidłowo zachowaną czynnością stawu łokciowego i bez istotnych dolegliwości samego barku oraz z substytucją ruchu w stawie łopatkowo-żebrowym 2. ZASTARZAŁE.2. JAK RÓWNIEŻ STAWY BARKOWE PO LECZENIU OPERACYJNYM NAWYKOWEGO ZWICHNIĘCIA WINNY BYĆ ORZEKANE JAK PRZYKURCZĘ STAWU PO URAZACH. nieodprowadzalne zwichnięcie z ustawieniem kończyny w pozycji czynnościowo niekorzystnej w przywiedzeniu i rotacji wewnętrznej 3. ROTACJI ZEWNĘTRZNEJ 25°) . z zaburzoną czynnością stawu łokciowego i bez istotnych dolegliwości i z niezadowalającą substytucją ruchu w stawie łopatkowo-ramiennym 3.W ZALEŻNOŚCI FUNKCJI: A. 1. NIEODPROWADZALNE ZWICHNIĘCIE STAWU BARKOWEGO . 1. 1. Staw cepowy z możliwością wykonywania ruchów czynnych barku 2. ze skróceniem długości ramienia do 5 cm 3. DUŻEGO STOPNIA: 1. znaczna deformacja. w ustawieniu czynnościowo niekorzystnym 35 30 20 25 30 15 20 25 110. wyraźny przykurcz z możliwością unoszenia kończyny do kąta 100° 2 6 12 1 3 6 32 .W ZALEŻNOŚCI OD USTAWIENIA I FUNKCJI: 1. niewielkie ograniczenie ruchomości 2. KTÓRY NIE MOŻE BYĆ WYLECZONY OPERACYJNIE LUB NAWROTÓW NAWYKOWYCH ZWICHNIĘĆ PO LECZENIU OPERACYJNYM BEZ ROKOWANIA NA POPRAWĘ. Staw cepowy z możliwością wykonywania jedynie ruchów biernych barku bez istotnych ruchu. WSZELKIE INNE NAWROTOWE LUB NAWYKOWE ZWICHNIĘCIA. 1. z bolesnym przykurczem stawu łopatkowo-ramiennego pozostawiającym śladowy ruch C. 109. znaczna deformacja stawu ze znacznymi dolegliwościami. 70°. BLIZNOWATY PRZYKURCZ STAWU BARKOWEGO: A. NAWYKOWE ZWICHNIĘCIE POTWIERDZONE RENTGENEM I ZAŚWIADCZENIAMI LEKARSKIMI O KILKAKROTNYM ZWICHNIĘCIU: A. STAW CEPOWY W NASTĘPSTWIE POURAZOWYCH UBYTKÓW KOŚCI . ROZDZ. 1. ZESZTYWNIENIE STAWU BARKOWEGO: A.

111. 80 70 D. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone ze skróceniem < 5 cm i ze znacznymi zagięciami kątowym lub z rotacyjnym oraz z zesztywnieniem łokcia i barku oraz z niedowładem nerwu promieniowego 3. BRAKIEM ZROSTU. przewlekłe zapalenie kości 2. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym do 10° lub nieznacznym zagięciem osiowym. CIAŁAMI OBCYMI I ZMIANAMI NEUROLOGICZNYMI: 1. 1. OBECNOŚCIĄ CIAŁ OBCYCH. nieznacznie zaburzające czynność kończyny i dające głównie dolegliwości subiektywne 3. 75 70 113. DUŻE ZMIANY: 1. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. STAWEM RZEKOMYM. ZMIANY ŚREDNIE: 1. UTRATA KOŃCZYNY WRAZ Z ŁOPATKĄ: A. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA POWIKŁAŃ I ZABURZEŃ FUNKCJI O: A. ŚCIĘGIEN I ICH PRZYCZEPÓW . z zachowaniem osi kończyny powikłane zapaleniem kości 2. zakażony staw rzekomy kości ramieniowej z powikłaniami neurologicznymi 30 35 40 50 25 30 35 45 15 20 24 10 16 20 1-2 3-4 1 2 5-8 9-12 4 5-8 115. Z PRZETOKAMI I ZMIANAMI NEUROLOGICZNYMI . zaburzające czynność kończyny 4. przetoki 4. UTRATA KOŃCZYNY W BARKU: A. ZŁAMANIE POWIKŁANE PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM KOŚCI. zmiany bneurologiczne +8 +8 +8 +8 +4 +4 +4 +4 112. 1. zakażony staw rzekomy kości ramieniowej 4.OCENIA SIĘ WG POZYCJI 105-110. ciała obce 3. OGRANICZEŃ W STAWIE ŁOPATKOWO-RAMIENNYM I ŁOKCIOWYM): A. ZŁAMANIE TRZONU KOŚCI RAMIENNEJ (W ZALEŻNOŚCI OD PRZEMIESZCZEŃ. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone ze skróceniem > 3 cm i ze znacznymi zagięciami kątowym lub rotacyjnym oraz z zesztywnieniem łokcia 2. złamanie wygojone ze zrostem. USZKODZENIE BARKU POWIKŁANE PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM KOŚCI. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone ze skróceniem > 5 cm i ze znacznymi zagięciami kątowym lub z rotacyjnym oraz z zesztywnieniem łokcia i barku oraz z niedowładem nerwu promieniowego C. uszkodzenie ścięgien mięśni i ich przyczepów powodujące dolegliwości głównie subiektywne 1-2 1 33 . złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym ponad 20° lub rotacyjnym. staw rzekomy kości ramieniowej 3. USZKODZENIA MIĘŚNI. RAMIĘ 114.W ZALEŻNOŚCI OD ZMIAN WTÓRNYCH I UPOŚLEDZENIA FUNKCJI: A. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone dające głównie dolegliwości subiektywne 2. PRZETOKAMI. złamanie trzonu kości ramiennej wygojone z zagięciem kątowym do 20° lub rotacyjnym. istotnie zaburzające czynność kończyny B. 1.

następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 75° do 110° z zachowaniem ruchów obrotowych lub całkowite zniesienie ruchów obrotowych < 45°. uszkodzenie ścięgien. uszkodzenie ścięgien. z zachowaniem ruchów obrotowych poniżej 45° (w sumie supinacji i pronacji) z zaburzoną osią stawu w granicach 15° koślawości lub 15° szpotawości 3. dolegliwości głównie subiektywne oraz ograniczenia ruchomości głównie wyprostu o 10° i podobne ograniczenia ruchów rotacyjnych dające w sumie 150° rotacji. z zachowaniem tylko 1/3 bliższej kości ramiennej 2. mięśni i ich przyczepów powodujące upośledzenie funkcji z osłabieni em siły mięśni (zerwania ścięgien i brzuśców mięśnia dwugłowego i trójgłowego) 2. z brakiem ruchów obrotowych C. 1. 1. DUŻE ZMIANY: 1. przy jednocześnie zachowanej osi stawu B. WYROSTKA ŁOKCIOWEGO. ZESZTYWNIENIE STAWU ŁOKCIOWEGO: A. lub przykurcz łokcia w pozycji zbliżonej do kata prostego 3-4 5-8 2 4 10 16 20 8 12 16 116. przy zakresie ruchomości łokcia 50° -130° oraz przy zaburzeniach osi łokcia powyżej 15° koślawości oraz 15° szpotawości 15 10 8 6 1-2 3-4 1 2 12 10 20 16 24 20 119. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. przy zachowanych ruchach obrotowych B. przy dłuższych kikutach 70 65 65 60 117. w ustawieniu wyprostnym lub zbliżonym (160°-180°) 35 30 35 30 30 25 34 .2. z zachowaniem ruchów obrotowych powyżej 130° (w sumie supinacji i pronacji). PRZEPUKLINY MIĘŚNIOWE RAMIENIA: 1-3 1-3 E. uszkodzenie ścięgien. mięśni i ich przyczepów powodujące średnie upośledzenie funkcji z osłabieniem siły mięśni (zerwania ścięgien i brzuśców mięśnia dwugłowego i trójgłowego) B. następstwa w postaci dolegliwości głównie subiektywnych 2.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ I OGRANICZENIA RUCHÓW: A. w zgięciu zbliżonym do kąta prostego (75°-110°). z zaburzoną nieznacznie osią stawu 2. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 20° do 130°. UTRATA KOŃCZYNY W OBRĘBIE RAMIENIA: A. mięśni i ich przyczepów powodujące zniesienie funkcji zginania lub prostowania łokcia. z zachowaną osią stawu C. z zachowaną osią stawu 2. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 50° do 130°. ŚREDNIE ZMIANY: 1. 1. uszkodzenie ścięgien. uszkodzenie ścięgien mięśni i ich przyczepów powodujące niewielkie upośledzenie funkcji oraz dolegliwości głównie subiektywne 3. ZŁAMANIE OBWODOWEJ NASADY KOŚCI RAMIENIOWEJ. mięśni i ich przyczepów powodujące osłabienie ich siły do 3 w skali Lovetta lub znaczne ograniczenia ruchomości łokcia do kąta prostego 3. z zachowaniem ruchów obrotowych powyżej 110° (w sumie supinacji i pronacji). następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 40° do 130°. STAW ŁOKCIOWY 118. 1. ZMIANY DUŻE: 1. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 50° do 130°. GŁOWY KOŚCI PROMIENIOWEJ . z zachowaniem ruchów obrotowych poniżej 110° (w sumie supinacji i pronacji).

1. POWODUJĄCE OGRANICZENIA RUCHOMOŚCI NADGARSTKA I ZNIEKSZTAŁCENIA . przewlekły stan zapalny 2.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA WIOTKOŚCI I STANU MIĘŚNI: A. ograniczenia ruchomości od wyprostu od 40° do 90° zgięcia oraz ograniczenia ruchów rotacyjnych dające w sumie 110° rotacji 2. USZKODZENIE STAWU ŁOKCIOWEGO POWIKŁANE . W INNYCH USTAWIENIACH . w pozycji zgięcia powyżej 90° oraz wyprostnej poniżej 50° 30 35 45 25 30 40 120. ograniczenia ruchomości od wyprostu 40° do 75° zgięcia oraz ograniczenia ruchów rotacyjnych dające w sumie 45° rotacji. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU O: A. 118-120 15 20 28 10 16 24 3 8 12 2 6 8 121. PRZYKURCZ W STAWIE ŁOKCIOWYM . lecz ograniczonym ruchem rotacji poniżej 45° lub z przykurczem w maksymalnej supinacji UWAGA: WSZELKIE INNE USZKODZENIA W OBRĘBIE STAWU ŁOKCIOWEGO .W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH: A. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 40° do 130° z zachowaniem ruchów obrotowych powyżej 110° (w sumie supinacji i pronacji) B. lub z przykurczem w maksymalnej pronacji 3. CEPOWY STAW ŁOKCIOWY . 118 .W ZALEŻNOŚCI OD PRZYDATNOŚCI CZYNNOŚCIOWEJ KOŃCZYNY: 1.OCENIAĆ WG POZ.D.W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU ZGIĘCIA. ograniczenia ruchomości zbliżone do zesztywnienia łokcia w pozycji bliskiej 90° z zachowanym. następstwa w postaci dolegliwości głównie subiektywnych oraz ograniczenia ruchomości rotacji od 10° do 15° i podobnej wartości ograniczenia ruchów zginania i prostowania nadgarstka oraz niewielkie ograniczenia ruchów łokcia B. następstwa złamań wygojonych z przemieszczeniami powodującymi ograniczenia zakresu ruchomości nadgarstka do 30° (25% fizjologicznego zakresu ruchomości) obejmujące pozycję pośrednią oraz przy 8 6 1-2 3-4 1 2 35 . całkowita bezużyteczność czynnościowa stawu łokciowego 15 20 28 10 16 20 122. z zachowaną i dającą użyteczność czynnością stawu łokciowego 2. w pozycji zgięcia 50°-90° 3. następstwa w postaci dolegliwości głównie subiektywnych 2.OCENIA SIĘ WG POZ. PRZY NIEMOŻNOŚCI ZGIĘCIA DO KĄTA PROSTEGO: 1. następstwa w postaci ograniczeń ruchomości obejmujące zakres od 20° do 130° z zachowaniem ruchów obrotowych powyżej 130° (w sumie supinacji i pronacji) 3. ZŁAMANIA W OBRĘBIE DALSZYCH NASAD JEDNEJ LUB OBU KOŚCI PRZEDRAMIENIA. ograniczenia ruchomości głównie wyprostu o 10° i podobne ograniczenia ruchów rotacyjnych dające w sumie 150° rotacji 2. WYPROSTU I STOPNIA ZACHOWANIA RUCHÓW OBROTOWYCH PRZEDRAMIENIA: A. 1. NIEWIELKIE ZNIEKSZTAŁCENIA: 1. w pozycji zbliżonej do kąta prostego 2. z niestabilnością wielopłaszczyznową. śladowa użyteczność stawu łokciowego 3. ŚREDNIE ZNIEKSZTAŁCENIA: 1. całkowicie wiotki staw. ciała obce +2 +2 +2 +1 +1 +1 F. ze śladem ruchu dowolnego.121. przetoki 3. PRZY MOŻLIWOŚCI ZGIĘCIA PONAD KĄT PROSTY: 1. PRZEDRAMIĘ 123.

z upośledzeniem ruchów palców zaburzającym precyzyjny chwyt 2. następstwa w postaci blizn powodujących dolegliwości subiektywne i ograniczenia ruchomości w zakresie 60° (około 50% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycje pośrednią łokcia lub nadgarstka 2. ZNACZNE ZMIANY: 1. NACZYŃ . z ewentualną dewiacją nadgarstka oraz przy zachowanej funkcji chwytnej ręki 3. następstwa złamań wygojonych z dużym przemieszczeniem powodującym ograniczenie zakresu ruchów rotacji przedramienia. następstwa w postaci zesztywnienia nadgarstka w pozycji czynnościowo niekorzystnej. z całkowitym zniesieniem ruchów rotacyjnych. MIĘŚNI. następstwa w postaci dolegliwości głównie subiektywnych oraz ograniczenia ruchomości rotacji od 10° do 15° i podobnej wartości ograniczenia ruchów zginania i prostowania nadgarstka oraz niewielkie ograniczenia ruchów łokcia B. blizny i miejscowe dolegliwości 2. z ograniczeniem ruchomości łokcia w zakresie 75°-110° oraz z zaburzeniem sprawności chwytu ręki 3. z ograniczeniem zakresu ruchów rotacyjnych do 45°. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. z zesztywnieniem łokcia w pozycji zbliżonej do 90°. przy istotnych ograniczeniach zakresu ruchów rotacji przedramienia 3. USZKODZEŃ I UPOŚLEDZENIA FUNKCJI. oraz ograniczenia zakresu ruchomości łokcia z ubytkiem wyprostu. oraz ograniczenia zakresu ruchomości nadgarstka poniżej 20° (na pograniczu zesztywnienia). KRĄŻENIOWE): 1. KRĄŻENIOWE. ZMIANY WTÓRNE (TROFICZNE. następstwa w postaci dolegliwości głównie subiektywnych 2. ZMIAN WTÓRNYCH (TROFICZNE. blizny. następstwa w postaci blizn i przykurczów powodujących ograniczenia ruchomości nadgarstka w zakresie 40° (około 30% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią.W ZALEŻNOŚCI OD PRZEMIESZCZEŃ ZNIEKSZTAŁCEŃ I ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH: A. złamania wygojone ze znacznym przemieszczeniem. ŚREDNIE ZMIANY: 1. złamania wygojone ze znacznym przemieszczeniem. BLIZNY): A. następstwa złamań wygojonych z przemieszczeniem.W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARÓW. ZŁAMANIA TRZONÓW JEDNEJ LUB OBU KOŚCI PRZEDRAMIENIA . następstwa w postaci wygojenia ze znacznym przemieszczeniem powodującym ograniczenie zakresu ruchomości nadgarstka na pograniczu zesztywnienia z utrwaloną dewiacją nadgarstka z ograniczeniem ruchów rotacyjnych przedramienia do 110° 12 8 16 12 C. następstwa w postaci wygojenia ze znacznym przemieszczeniem powodującym ograniczenie zakresu ruchów rotacyjnych przedramienia do 110° oraz ograniczenia ruchomości nadgarstka na pograniczu zesztywnienia z utrwaloną dewiacją C. ze skróceniem jednej z kości lub ze zrostem krzyżowym pomiędzy kośćmi przedramienia. z ograniczeniem ruchów rotacyjnych przedramienia do 110°.istotnych ograniczeniach rotacji 2. SKÓRY. miejscowe dolegliwości i towarzyszące im zmiany troficzne nie upośledzające funkcji przedramienia i ręki w sposób istotny B. USZKODZENIA CZĘŚCI MIĘKKICH PRZEDRAMIENIA. oraz przy i stotnych ograniczeniach rotacji 2. DUŻE ZMIANY. ze skróceniem jednej z kości lub ze zrostem krzyżowym pomiędzy kośćmi przedramienia. z wtórnymi zmianami w obrębie nadgarstka w postaci zesztywnienia i/lub dewiacji 2. przy 5 12 5 8 1 3 1 2 36 . NIEWIELKIE ZMIANY: 1. ze zniesieniem ruchów rotacji przedramienia. następstwa w postaci zesztywnienia nadgarstka w pozycji czynnościowo korzystnej. ze skróceniem jednej z kości przedramienia. jednak w pozycji czynnościowo korzystnej. następstwa w postaci wygojenia ze znacznymi przemieszczeniami w efekcie zesztywnieniem nadgarstka w pozycji czynnościowo korzystnej. oraz wtórną deformacją nadgarstka i jego ustawieniem w pozycji odbiegającej od czynnościowo korzystnej 20 15 5-8 5 1-2 3-4 1 2 12 8 16 12 24 20 30 24 125. złamania wygojone ze znacznym przemieszczeniem. ZNACZNE ZNIEKSZTAŁCENIA. ze zniesieniem ruchów rotacji przedramienia z ograniczeniem ruchomości palców zaburzającym sprawny chwyt 3. DUŻE OGRANICZENIA RUCHÓW. powodującym ograniczenia zakresu ruchomości nadgarstka do 30° (25% fizjologicznego zakresu ruchomości). z zesztywnieniem palców i powikłane zespołem algodystroficznym 20 15 24 32 20 24 124. obejmujące pozycję pośrednią. ŚCIĘGIEN. ZMIANY WTÓRNE I INNE: 1. następstwa złamań wygojonych z przemieszczeniami powodującymi ograniczenie zakresu ruchomości nadgarstka poniżej 20°(na pograniczu zesztywnienia) jednak w pozycji czynnościowo korzystnej z ewentualną dewiacją nadgarstka.

staw rzekomy obu kości przedramienia z zaburzoną osią przedramienia. z zachowaną ruchomością łokcia. z obecnością blizn. 1. BRAK ZROSTU. a także ze zmianami troficznymi 3. z miernym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. UPOŚLEDZENIA FUNKCJI I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. bez zmian troficznych 3. ŚREDNIEGO STOPNIA: 1. staw rzekomy jednej z kości przedramienia z niewielką patologiczną ruchomością. bez zmian troficznynych B. następstwa w postaci blizn. zaburzoną osią kończyny oraz z zachowaną ruchomością nadgarstka. miernym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. z zaburzeniem osi przedramienia. z zachowaną ruchomością łokcia. z upośledzeniem funk cji chwytnej ręki. ŚREDNIEGO STOPNIA: 1.zachowanych ruchach rotacji przedramienia 3. z zaburzoną osią przedramienia. z zachowaną osią kończyny oraz z zachowaną ruchomością nadgarstka. upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU W ZALEŻNOŚCI OD POWIKŁAŃ O: A. staw rzekomy obu kości przedramienia powodujący stałą patologiczną ruchomość. z zachowaną ruchomością nadgarstka. bez zmian troficznych 2. z zachowaną ruchomością łokcia bez zmian troficznynych 2. ze znacznie ograniczoną ruchomością łokcia. obecność ciał obcych 4. ZNACZNEGO STOPNIA: 1. ubytek tkanki kostnej 5. ale możliwym do wykonania ruchu rotacji przedramienia lub powodujące przykurcz w pozycji odbiegającej od czynnościowo korzystnej 16 12 126. z zaburzeniem osi przedramienia. z zaburzeniem osi przedramienia. z wyraźnym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. z zachowaną ruchomością łokcia. STAW RZEKOMY KOŚCI ŁOKCIOWEJ LUB PROMIENIOWEJ . staw rzekomy obu kości przedramienia powodujący stałą patologiczną ruchomość. ze znacznym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. z zachowaną ruchomością łokcia. z zachowaną ruchomością łokcia. staw rzekomy jednej z kości przedramienia z patologiczną ruchomością.OCENIA SIĘ WG POZ. UBYTKÓW KOŚCI. UPOŚLEDZENIA FUNKCJI I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. a także ze zmianami troficznymi 25 20 10 10 16 12 20 16 30 25 40 35 128. a także ze zmianami troficznymi 2. z ograniczoną ruchomością nadgarstka. staw rzekomy obu kości przedramienia z niewielką patologiczną ruchomością z zachowaną osią kończyny oraz z zachowaną ruchomością nadgarstka. STAW RZEKOMY OBU KOŚCI PRZEDRAMIENIA . zmiany neurologiczne +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 129. bez upośledzenia funkcji chwytnej ręki. staw rzekomy obu kości przedramienia powodujący stałą patologiczną ruchomość. z miernym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. ze znacznym ograniczeniem ruchomości nadgarstka. zniekształceń. z zachowaną ruchomością nadgarstka. z miernym upośledzeniem funkcji chwytnej ręki. z zachowaną ruchomością łokcia. bez zmian troficznych 2. z zaburzoną osią przedramienia. staw rzekomy jednej z kości przedramienia powodujący stałą patologiczną ruchomość. z zachowaną osią kończyny oraz z zachowaną ruchomością nadgarstka. UTRATA KOŃCZYNY W OBRĘBIE PRZEDRAMIENIA: 37 . bez upośledzenia funkcji chwytnej ręki. z zesztywnieniem nadgarstka.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. ZNACZNEGO STOPNIA: 1. przetoki 3. UBYTKÓW KOŚCI. staw rzekomy jednej z kości przedramienia z niewielką patologiczną ruchomością. z zachowaną osią kończyny oraz z zachowaną ruchomością nadgarstka. bez zmian troficznych B. staw rzekomy obu kości przedramienia z niewielką patologiczną ruchomością. a także ze zmianami troficznymi 20 15 10 10 16 12 28 24 30 28 127. przewlekłe zapalenie kości 2. 123-127. POWIKŁANE USZKODZENIE PRZEDRAMIENIA . zmian troficznych i przykurczów powodujących znaczne ograniczenia ruchomości w zakresie 20° (około 15% należnego zakresu ruchu) przy ograniczonym. upośledzeniem funkcji chwytnej ręki oraz ze znacznie ograniczoną ruchomością łokcia. z zachowaną ruchomością łokcia. a także ze zmianami troficznymi 3. staw rzekomy jednej z kości przedramienia powodujący stałą patologiczną ruchomość.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ.

z ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V powodujące ograniczenie zgięcia wszystkich palców do pozycji odpowiadającej amputacji na poziomie stawów międzypaliczkowych bliższych i ze zniesieniem funkcji opozycji kciuka 25 20 35 30 45 40 133. przy zachowanym ruchu rotacji przedramienia 2. z ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V powodujące ubytek zgięcia co najmniej dwóch z nich do pozycji odpowiadającej amputacji paliczka dystalnego. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA O: A. zesztywnienie w pozycji czynnościowo niekorzystnej. następstwa niewielkiego stopnia powodujące dolegliwości subiektywne i ograniczenia ruchomości w zakresie 90° (około 75% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią 3. następstwa niewielkiego stopnia powodujące jedynie dolegliwości subiektywne 2. NIEWIELKIEGO STOPNIA: 1. 1. zesztywnienie w pozycji czynnościowo niekorzystnej. 38 . ZWICHNIĘCIA. zesztywnienie w pozycji czynnościowo korzystnej. PRZEWLEKŁYM ROPNYM ZAPALENIEM KOŚCI NADGARSTKA. przy ograniczonym. następstwa w postaci śladowego ruchu zawierającego się wyłącznie w zakresie zgięcia dłoniowego z utrwalonymi odchyleniami łokciowym lub promieniowym 20 28 15 24 10 8 1-2 4 8 1 2 4 16 12 132. ZMIAN TROFICZNYCH I INNYCH WTÓRNYCH: A. W USTAWIENIU CZYNNOŚCIOWO KORZYSTNYM . zesztywnienie w pozycji czynnościowo korzystnej. USZKODZENIA NADGARSTKA (SKRĘCENIA.131-132. ŚREDNIEGO STOPNIA: 1. TRWAŁYMI ZMIANAMI TROFICZNYMI. W USTAWIENIU CZYNNOŚCIOWO NIEKORZYSTNYM W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA UPOŚLEDZENIA FUNKCJI RĘKI I PALCÓW: 1. następstwa w postaci śladowego ruchu zawierającego się poza pozycją pośrednią w przedziale zgięcia dłoniowego lub w skrajnym zgięciu grzbietowym z utrwaloną dewiacją łokciową lub promieniową 2. 55 50 G. PRZETOKAMI I ZMIANAMI NEUROLOGICZNYMI . z zachowaną funkcją kciuka 2. z nieznacznego stopnia ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V. z zachowaną funkcją kciuka lub z samym zniesieniem funkcji opozycji kciuka 3.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA UPOŚLEDZENIA FUNKCJI RĘKI I PALCÓW: 1. USZKODZENIA NADGARSTKA POWIKŁANE GŁĘBOKIMI.OCENIA SIĘ WG POZ. ZNIEKSZTAŁCEŃ ROZLEGŁOŚCI USZKODZENIA.A. ZŁAMANIA) . z zachowaną funkcją kciuka lub z samym zniesieniem funkcji opozycji kciuka 3. DUŻEGO STOPNIA Z USTAWIENIEM RĘKI CZYNNOŚCIOWO NIEKORZYSTNYM: 1. zesztywnienie w pozycji czynnościowo korzystnej. 55 50 130. ze zniesieniem ruchów odchylania na boki.W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. 1. następstwa średniego stopnia powodujące ograniczenia ruchomości w zakresie 20° (około 15% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią. następstwa niewielkiego stopnia powodujące dolegliwości subiektywne i ograniczenia ruchomości w zakresie 60°(około 50% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią B. ze zniesieniem ruchów odchylania na boki. NADGARSTEK 131. UTRATA PRZEDRAMIENIA W SĄSIEDZTWIE STAWU NADGARSTKOWEGO: A. UPOŚLEDZENIA FUNKCJI. następstwa średniego stopnia powodujące ograniczenia ruchomości w zakresie 40° (około 30% należnego zakresu ruchu) obejmujące pozycję pośrednią. z nieznacznego stopnia ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V zachowaną funkcją 2. z ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V powodujące ograniczenie zgięcia wszystkich palców do pozycji odpowiadającej amputacji na poziomie stawów międzypaliczkowych bliższych i ze zniesieniem funkcji opozycji kciuka 15 10 20 16 28 20 B. CAŁKOWITE ZESZTYWNIENIE W OBRĘBIE NADGARSTKA: A. ale możliwym do wykonania ruchu rotacji przedramienia C. zesztywnienie w pozycji czynnościowo niekorzystnej. z ograniczeniem zakresu ruchomości palców II do V powodujące ubytek zgięcia co najmniej dwóch z nich do pozycji odpowiadającej amputacji paliczka dystalnego.

utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka podstawnego z zachowaniem więcej niż 2/3 długości kikuta paliczka 4. KCIUK 136. następstwa złamań pierwszej lub drugiej kości śródręcza z następstwami jak powyżej lub kilku kolejnych z następstwami odpowiadającymi amputacji paliczka dystalnego C.W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU UBYTKU. następstwa złamań kilku kości śródręcza powodujące znaczną deformację z ograniczeniami funkcji chwytnej palców II do V spowodowanej zesztywnieniem stawów śródręczno -paliczkowych. zmiany neurologiczne +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 +1-3 134. OGRANICZENIA RUCHÓW PALCA. 55 50 H. INNE USZKODZENIA KCIUKA (ZŁAMANIA. następstwa złamań kilku kości śródręcza powodujące znaczną deformację z brakiem funkcji chwytnej palców II do V lub uszkodzenie I kości śródręcza z całkowitym zniesieniem funkcji chwytnej kciuka 10 8 5-8 4 1-2 1 3-4 2 18 16 I. USZKODZENIA MIĘŚNI. przetoki 4.od III do V pozostawiające deformację i powodujące ograniczenia zakresu ruchów palca odpowiadające przynajmniej amputacji na poziomie paliczka dystalnego B. CZĘŚCI MIĘKKICH (SKÓRY. OGRANICZENIA RUCHÓW PALCA UPOŚLEDZENIA FUNKCJI RĘKI I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. NACZYŃ. głębokie. KOŚCI W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. BLIZN. 1. JAKOŚCI KIKUTA. 1. lub ograniczeniem samej opozycji kciuka. przewlekłe. UTRATA RĘKI NA POZIOMIE NADGARSTKA: A. UPOŚLEDZENIA FUNKCJI RĘKI I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. UTRATA W ZAKRESIE KCIUKA . utrata paliczka paznokciowego z częścią paliczka podstawnego z zachowaniem mniej niż 2/3 długości kikuta paliczka 5. ZABURZEŃ CZUCIA. ŚREDNIE ZMIANY: 1. NACZYŃ. 1.1. ŚRÓDRĘCZE 135. ropne zapalenie kości nadgarstka 3. NERWÓW). NERWÓW . następstwa złamań jednej kości śródręcza . blizny nie ograniczające ruchów kciuka i inne 2. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. ROZLEGŁE ZMIANY: 1. ZNIEKSZTAŁCEŃ. niewielkie zmiany zniekształcenia płytki paznokciowej. następstwa złamań jednej kości śródręcza . MIĘŚNI. ZNIEKSZTAŁCEŃ.od III do V pod postacią blizn i dolegliwości subiektywnych 2. UPOŚLEDZENIA FUNKCJI RĘKI I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. USZKODZENIA ŚRÓDRĘCZA. niewielkie zmiany następstwa odpowiadające przynajmniej częściowej utracie opuszki 1 2-4 1 2 39 . odpowiadające amputacji na poziomie paliczka podstawnego 2. trwałe zmiany troficzne 2. ŚCIĘGIEN. ZNIEKSZTAŁCEŃ.W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. utrata obu paliczków z kością śródręcza 1-4 5-8 9-15 18 25 1-2 4-6 10 14 20 137. częściowa utrata opuszki 2. ZWICHNIĘCIA. utrata paliczka paznokciowego 3.

utrata dwóch paliczków 5. PALEC WSKAZUJĄCY 138. niewielkie zmiany zniekształcenia płytki paznokciowej. utrata paliczka paznokciowego z 1/3 dalszą paliczka środkowego 4. blizny nie ograniczające ruchów wskaziciela i inne 2. ZMIANY TROFICZNE. UTRATA W OBRĘBIE WSKAZICIELA (BLIZNY. ZESZTYWNIENIA. blizny nie ograniczające ruchów palców i inne 2. IV LUB V Z KOŚCIĄ ŚRÓDRĘCZA: A. utrata paliczka paznokciowego 3. UTRATA PALCÓW III. 1. 5-8 9-16 24 WSZYSTKIM 6 12 18 J. utrata 3 paliczków 6. ZESZTYWNIENIA. USZKODZENIA ŚCIĘGIEN. ZMIANY TROFICZNE. znaczne zmiany następstwa odpowiadające co najwyżej częściowej utracie 1/2 paliczka podstawnego 5. granicząca z jego utratą 1 4 8 12 15 1 2 6 10 12 K. zniekształcenia płytki paznokciowej. ZNIEKSZTAŁCENIA. PALEC TRZECI. WSZELKIE INNE USZKODZENIA W OBRĘBIE PALCA WSKAZUJĄCEGO (BLIZNY. ZNIEKSZTAŁCENIA. PRZYKURCZĘ STAWÓW. CZUCIOWE ITP.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA: A. 1. USZKODZENIA ŚCIĘGIEN. znaczne zmiany następstwa odpowiadające co najwyżej utracie paliczka środkowego i/lub paliczka podstawnego z pozostawieniem jego kikuta mającego jeszcze znaczenie czynnościowe 5. CZWARTY I PIĄTY 140. zmiany średniego stopnia następstwa odpowiadające co najwyżej utracie paliczka paznokciowego i/lub części paliczka podstawnego 4. PRZYKURCZĘ STAWÓW. utrata palca wskazującego z kością śródręcza 1 2 7 9 11 22 1 2 5 7 9 20 139. CZUCIOWE ITP. utrata częściowa opuszki 2.3. niewielkie zmiany następstwa odpowiadające przynajmniej częściowej utracie opuszki 3. upośledzenie funkcji graniczące z następstwami utraty kciuka UWAGA: PRZY OCENIE STOPNIA ZABURZEŃ CZYNNOŚCI KCIUKA NALEŻY BRAĆ POD UWAGĘ PRZEDE ZDOLNOŚĆ PRZECIWSTAWIANIA ORAZ CHWYTU. bezużyteczność wskaziciela. A. średnie zmiany następstwa odpowiadające częściowej utracie paliczka paznokciowego 4.) . utrata paliczka paznokciowego i środkowego poniżej 1/3 5. utrata trzech paliczków 1 2 2-4 5-6 8-10 1 1 2-3 5 8 141.) POWODUJĄCE: A. PALEC TRZECI. utrata paliczka paznokciowego 4. CZWARTY I PIĄTY . UWAGA: 10-15 8-10 PRZY WCZEŚNIEJSZYM BRAKU WSKAZICIELA OBECNE USZKODZENIA PALCA III TRAKTOWAĆ NALEŻY JAK BY TO 40 . 1. częściowa utrata opuszki 3.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA USZKODZENIA: 1.

ORAZ USZKODZENIA OBEJMUJĄCE WSZYSTKIE PALCE Z PEŁNĄ UTRATĄ UŻYTECZNOŚCI RĘKI NIE MOŻE PRZEKRACZAĆ DLA RĘKI PRAWEJ 55% I 50% DLA LEWEJ.ZA KAŻDY PALEC W ZALEŻNOŚCI OD OBECNOŚCI: A. MIERNEGO STOPNIA: 1. dające dolegliwości subiektywne oraz miernego stopnia niewydolność chodu B. urazów skrętnych) wygojonych z niewielkim przykurczem. USZKODZENIA KOŃCZYNY DOLNEJ A.5 +1.BYŁ WSKAZICIEL. urazów skrętnych) wygojonych bez przykurczów. przykurczów 4. 1. ale z ustawieniem biodra w pozycji czynnościowo korzystnej pozwalającej na w miarę sprawny chód 2. XIII. STANU KIKUTA I MOŻLIWOŚCI ZAPROTEZOWANIA: A. APARATU WIĘZADŁOWEGO. oraz zachowujące wydolny chód 2. ZNIEKSZTAŁCENIA.5 +1. przykurczę oraz skrócenie 2-4 cm. wyłuszczenie w stawie biodrowym 75 80 85 144. następstwa uszkodzeń (np. urazów skrętnych) dające dolegliwości subiektywne.W ZALEŻNOŚCI OD USTAWIENIA I WTÓRNYCH ZABURZEŃ STATYKI I DYNAMIKI: A. IV LUB V (BLIZNY. USZKODZENIA ŚCIĘGIEN. całkowitej bezużyteczności UWAGA: +1 +1. NACZYŃ. dające dolegliwości subiektywne. UTRATA KOŃCZYNY DOLNEJ POPRZEZ JEJ WYŁUSZCZENIE W STAWIE BIODROWYM LUB ODJĘCIE W OKOLICY PODKRĘTARZOWEJ . następstwa uszkodzeń (np. JEDNAK USZCZERBEK MUSI BYĆ NIŻSZY NIŻ CAŁKOWITA UTRATA TYCH PALCÓW. 142. ustawienia biodra w pozycji czynnościowo korzystnej. następstwa uszkodzeń (np. blizny 2. PRZYKURCZĘ.5 9 +1 +1 +1 +1 +1 7 PRZY USZKODZENIACH OBEJMUJĄCYCH WIĘKSZĄ ILOŚĆ PALCÓW OCENA MUSI ODPOWIADAĆ STOPNIOWI UŻYTECZNOŚCI RĘKI. ZESZTYWNIENIE STAWU BIODROWEGO .W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. kikut ze zmianami troficznymi. stawów krzyżowo-biodrowych i kolana 10 1-4 5-8 18 24 145. zesztywnienia stawów 5. ODWIEDZENIA 5°-10° I ROTACJI ZEWNĘTRZNEJ 5°-10°): 41 . 1. przykurczę. uszkodzenia ścięgien 3.5 +1. z zaburzeniami mechanizmu chodu oraz z wtórnymi dolegliwościami ze strony kręgosłupa. zmian troficznych i/lub czuciowych 6. MIĘŚNI. ZMIANY TROFICZNE. ZNACZNEGO STOPNIA: 1. W USTAWIENIU CZYNNOŚCIOWO KORZYSTNYM (ZGIĘCIA 15°-20°. zesztywniałe i bolesne biodro. CZUCIOWE ITP. kikut okolicy krętarzowej dający możliwość zaprotezowania 2. ustawione w pozycji czynnościowo korzystnej powodujące zaburzenia mechanizmu chodu oraz z wtórnymi dolegliwościami ze strony kręgosłupa. WSZELKIE INNE USZKODZENIA W OBRĘBIE PALCÓW III. STAW BIODROWY 143. skrócenie powyżej 4cm.) . NERWÓW. ZESZTYWNIENIA STAWÓW. następstwa uszkodzeń (np. stawów krzyżowo -biodrowych i kolana 3. USZKODZENIE TKANEK MIĘKKICH.urazów skrętnych) dające znaczne dolegliwości subiektywne. bliznowato zniekształcony bez możliwości zaprotezowania 3. SKÓRY – W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA OGRANICZENIA RUCHÓW: A.

upośledzające sprawność chodu. następstwa uszkodzeń wygojonych. odwiedzenia poniżej 15° i ruchów rotacyjnych poniżej 15° UWAGA: OGRANICZENIA RUCHOMOŚCI DO ZAKRESU ZGIĘCIA <45°. dające stały ból. ZŁAMAŃ PRZEZKRĘTARZOWYCH I PODKRĘTARZOWYCH. następstwa powodujące znacznego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne w postaci braku funkcji podporowej kończyny. następstwa uszkodzeń wygojonych. ustawione w pozycji czynnościowo korzystnej pozwalające na w miarę sprawny chód 4. dające stały ból oraz wtórne dolegliwości ze strony kolana. następstwa uszkodzeń wygojonych. dających dolegliwości subiektywne. Z BARDZO CIĘŻKIMI ZMIANAMI MIEJSCOWYMI I DOLEGLIWOŚCIAMI WTÓRNYMI (KRĘGOSŁUP. INNE NASTĘPSTWA USZKODZEŃ STAWU BIODROWEGO (ZWICHNIĘĆ. ZŁAMAŃ SZYJKI. W USTAWIENIU CZYNNOŚCIOWO NIEKORZYSTNYM (PRZYWIEDZENIA I ROTACJI WEWNĘTRZNEJ): 1. niebolesne biodro. niebolesne biodro. SKRÓCENIA KOŃCZYNY. ZE ŚLADEM RUCHÓW 5 12 16 ODWODZENIA B.145 A. odwiedzenie 15° i zachowane rotacje) i pozwalająca na w miarę sprawny chód 2. następstwa powodujące znacznego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne w postaci braku funkcji podporowej kończyny. w tym ograniczenia zakresu ruchomości bez możliwości zgięcia biodra do kąta 90° lub/i skrócenie kończyny powyżej 4 . pozwalającej na w miarę sprawny chód 2. zesztywniałe. ograniczające ruchomość poniżej zgięcia 90°. bolesne biodro. niebolesne biodro. stawów krzyżowo biodrowych i kręgosłupa. w tym brak zrostu po wielokrotnie operowanych stawach rzekomych szyjki kości udowej i okolicy krętarzowej 3. MIERNEGO STOPNIA: 1. w tym obluzowanie endoprotezy. zesztywniałe. dających dolegliwości subiektywne. ustawione w pozycji czynnościowo niekorzystnej i pozwalające na w miarę sprawny chód 2. ustawione w pozycji czynnościowo korzystnej. PRZEMIESZCZEŃ.6 cm 4. w tym znaczne og raniczenia zakresu ruchomości. prawidłowo działająca endoproteza stawu biodrowego z zakresem ruchomości nie upośledzającym czynności życia codziennego. bez skrócenia. bolesne biodro ustawione w pozycji czynnościowo niekorzystnej. I ROTACJI NALEŻY OCENIAĆ JAK ZESZTYWNIENIE PATRZ PKT. ustawione w pozycji czynnościowo korzystnej pozwalające na w miarę sprawny chód z wtórnymi dolegliwościami z zakresu kolana stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa B. stawy rzekome szyjki kości udowej oraz okolicy krętarzowej 2. pozwalające na w miarę sprawny chód.) . ale ze sprawnym i wydolnym mechanizmem chodu 2. ustawione w pozycji czynnościowo korzystnej. POWIKŁANE PRZEWLEKŁE ZAPALENIE TKANKI KOSTNEJ. zesztywniałe.1. zesztywniałe. stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa 15 20 26 30 30 42 55 146. ZŁAMAŃ BLIŻSZEJ NASADY KOŚCI UDOWEJ. dające stały ból oraz wtórne dolegliwości. z wtórnymi dolegliwościami z zakresu kolana stawów krzyżowo-biodrowych i kręgosłupa 3. następstwa powodujące znacznego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne w postaci braku funkcji podporowej kończyny.ORZEKA SIĘ WG POZYCJI 143-146. dających dolegliwości subiektywne. prawidłowo działająca endoproteza stawu biodrowego z zakresem ruchomości nie upośledzającym czynności życia codziennego (zgięcie 90°.): 1. stawów krzyżowo -biodrowych i kręgosłupa 3. sprawne odwiedzenie i ruchy rotacyjne 3. bolesne biodro. STAW KRZYŻOWO-BIODROWY. zesztywniałe. następstwa powodujące dużego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne. Z PRZETOKAMI .W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU RUCHÓW. ZNIEKSZTAŁCEŃ I RÓŻNEGO RODZAJU ZMIAN WTÓRNYCH ORAZ DOLEGLIWOŚCI SUBIEKTYWNYCH: A. powodujące znacznego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne w postaci braku funkcji podporowej kończyny oraz wtórne dolegliwości ze strony kolana. "biodro wiszące" 20 26 32 36 30 40 60 ? 147. ze skróceniem 2 do 4 cm. ograniczające ruchomość pozwalające na zgięcie powyżej 90°. zesztywniałe biodro. URAZOWYCH ZŁUSZCZEŃ GŁOWY KOŚCI UDOWEJ ITP. w tym powikłania w postaci niestabilności endoprotezy (wielokrotne zwichanie się endoprotezy) lub tzw. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARÓW POWIKŁAŃ O: A. KOLANO ITP. skrócenie powyżej 6 cm z zachowaną jeszcze funkcją podporową kończyny jedynie po zaopatrzeniu w obuwie ortopedyczne C. z wtórnymi dolegliwościami z zakresu kolana stawów krzyżowo -biodrowych i kręgosłupa 3. 42 . z wtórnymi dolegliwościami z zakresu kolana. następstwa powodujące dużego stopnia zaburzenia statyczne i dynamiczne. ze skróceniem do 2 cm. zesztywniałe. ZŁAMAŃ KRĘTARZY. DUŻEGO STOPNIA: 1.

średnie zmiany ze skróceniem do 6 cm lub powodujące przykurcz biodra lub kol ana w pozycjach czynnościowo korzystnych i upośledzające mechanizm chodu C. GRUŹLICA KOSTNO. niewielkie zmiany w postaci blizn. z prawidłowymi zakresami ruchomości kolana lub biodra 3. z zagięciem osi lub skróceniem do 4 cm.W ZALEŻNOŚCI OD ZABURZEŃ FUNKCJI: A. NOWOTWORY. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. ŚREDNIE ZMIANY LUB SKRÓCENIE 4-6 CM: 1. niewielkie zmiany miejscowe dające dolegliwości subiektywne 2. MARTWICE ASEPTYCZNE KOŚCI. niewielkie zmiany w postaci blizn. znacznych zaników mięśni uda powyżej 2 cm. niewielkie zmiany w postaci blizn. z niewielkimi ograniczeniami ruchomości kolana lub biodra 4. dających subiektywne dolegliwości oraz zachowujące wydolny chód 3. następstwa uszkodzeń wygojonych bez przykurczów. zaników mięśni uda do 2 cm mierzonych 10 cm ponad rzepką. ZŁAMANIE KOŚCI UDOWEJ . duże zmiany ze skróceniem ponad 6 cm. z zagięciem osi lub skróceniem do 2 cm. średnie zmiany ze skróceniem do 5 cm lub powodujące ograniczenia ruchomości biodra lub kolana powodujące upośledzenie mechanizmu chodu 3. z ograniczeniami ruchomości kolana lub biodra i z nieznaczną niewydolnością chodu B. PRZY TEGO RODZAJU STANACH CHOROBOWYCH NALEŻY SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ ZWRACAĆ NA ISTNIENIE ZWIĄZKU PRZYCZYNOWEGO MIĘDZY ZGŁASZANYMI SCHORZENIAMI A WYPADKIEM. UBYTKI KOŚCI UDOWEJ UNIEMOŻLIWIAJĄCE OBCIĄŻ ANIE KOŃCZYNY. BIODRO SZPOTAWE DORASTAJĄCYCH I INNE ZABURZENIA STATYKI. PRZECIĘCIA. OPÓŹNIONY ZROST KOŚCI .STAWOWA. USZKODZENIA SKÓRY.1. niewielkie zmiany w postaci blizn i dolegliwości subiektywnych 2. LUB SKRÓCENIE PONAD 6 CM: 1. OGRANICZENIA RUCHÓW W STAWIE BIODROWYM I KOLANOWYM.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA UPOŚLEDZENIA FUNKCJI. STAW RZEKOMY KOŚCI UDOWEJ. duże zmiany ze skróceniem ponad 6 cm. powodujące przykurcz biodra lub kolana w pozycjach czynnościowo niekorzystnych i upośledzające mechanizm chodu 30 36 15 18 26 1 2 4 8 149. B. 1. zakażony staw rzekomy kości udowej z ubytkami kości powodującymi skrócenie ponad 6 cm uniemożliwiające obciążanie kończyny 40 48 56 150. MIĘŚNI. SKRÓCENIA. PRZEPUKLINY MIĘŚNIOWE ITP. DUŻE ZMIANY.) . następstwa uszkodzeń wygojonych z niewielkim przykurczeni powodującym skrócenie do 2 cm. przewlekłe zapalenie kości 2. ZABURZEŃ FUNKCJI KOŃCZYNY I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. SKRÓCENIA I ZABURZEŃ WTÓRNYCH: A. UDO 148. staw rzekomy kości udowej z ubytkami kości powodującymi skrócenie do 4 cm lub powodujący przykurcz kolana lub biodra w pozycji czynnościowo niekorzystnej 2. bez skrócenia kończyny. ŚCIĘGIEN (OPARZENIA. MIERNEGO STOPNIA: 1. ZANIKÓW MIĘŚNI. nieznacznych zaników mięśni uda. średnie zmiany ze skróceniem do 5 cm lub powodujące ograniczenia ruchomości biodra lub kolana powodujące mierne upośledzenie mechanizmu chodu 2. zmiany troficzne UWAGA: +5 +5 +5 JAKO WYNIK URAZOWEGO USZKODZENIA BIODRA ZGŁASZANE SĄ CZĘSTO NASTĘPUJĄCE ZMIANY CHOROBOWE: KRWIOPOCHODNE ROPNE ZAPALENIE KOŚCI. staw rzekomy kości udowej z ubytkami kości powodującymi skrócenie od 4 do 6 cm uniemożliwiające obciążanie kończyny 3. powodujące przykurcz biodra lub kolana w pozycjach czynnościowo korzystnych i upośledzające mechanizm chodu 2. PĘKNIĘCIA PODSKÓRNE.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. przetoki 3. dających dolegliwości subiektywne i miernego stopnia niewydolność chodu 1 4 8 43 .

zmiany troficzne miernie nasilone 8. osłabienie obrotu na zewnątrz w stawie biodrowym 2. ZNACZNEGO STOPNIA: 1. zmiany neurologiczne +2 +2 +2 +2 +2 153. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARÓW POWIKŁAŃ O: A. USZKODZENIA DUŻYCH NACZYŃ. 1. UTRATA KOŃCZYNY . zaburzenia czucia 6. wygojone z zakrzepicą nie obejmującą naczyń głównych. kikut pokryty skórą ze zmianami troficznymi ograniczający możliwości protezowania 3. oraz uszkodzenia naczyń tętniczych wygojone z niewielkimi miejscowymi następstwami 2. kauzalgia UWAGA: ŁĄCZNY STOPIEŃ USZCZERBKU NIE MOŻE PRZEKROCZYĆ 70% OCENIANEGO WG POZYCJI 148 151 I POZ. kikut pokryty skórą ze zmianami troficznymi lub z przetokami praktycznie uniemożliwiający protezowanie 50 60 70 44 . USZKODZENIE UDA POWIKŁANE WSPÓŁISTNIEJĄCYM USZKODZENIEM NERWU KULSZOWEGO OCENIA SIĘ WG. 148-151 ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARÓW USZKODZENIA NERWU O: A. zniesienie ruchów stopy 4.148-151. przewlekłe ropne zapalenie kości 2.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA WTÓRNYCH ZABURZEŃ TROFICZNYCH: A.B. dające niewydolność chodu lub utrzymujący się tętniak rzekomy dużego naczynia 5 16 24 152. następstwa uszkodzeń naczyń żylnych. następstwa uszkodzeń dające znaczne dolegliwości subiektywne. upośledzenie ruchów stopy 5. POWIKŁANE USZKODZENIA UDA OCENIA SIĘ WG POZ. upośledzenie zgięcia w stawie kolanowym 3.70 154. następstwa uszkodzeń naczyń żylnych goleni. wygojone z zakrzepicą żyły udowej lub uszkodzenia naczyń tętniczych skutkujące zesztywnieniem stawu skokowego 3. ograniczeniem ruchomości kolana i biodra powodujące znaczną niewydolność chodu 10 16 151. zmiany troficzne bardzo nasilone 7. 153 +5 +5 +20 +10 +5 +5 +3 +20 max.W ZALEŻNOŚCI OD DŁUGOŚCI KIKUTA I PRZYDATNOŚCI DO ZAPROTEZOWANIA: A. POZ. 1. następstwa uszkodzeń dające dolegliwości subiektywne i przykurcze ze skróceniem 2 -4 cm z ograniczeniem ruchomości kolana i biodra powodujące niewydolność chodu 2. 1. zmianami miejscowymi. 1. skostnienie pozaszkieletowe 5. następstwa uszkodzeń naczyń żylnych powodujące zakrzepicę żyły piszczelowej skutkującą zesztywnieniem. kształtny kikut pokryty skórą bez zmian troficznych dający możliwości protezowania 2. TĘTNIAKI POURAZOWE . przetoki 3. ciała obce 4.

bez istotnych ograniczeń zakresu ruchomości kolana 2. STABILNOŚCI STAWU. PRZYKURCZÓW. z nawracającymi wysiękami kolana lub ubytki zakresu ruchomości kolana do 45° i ograniczeniami zgięcia powyżej 90° 3. SZPOTAWOŚCI. tarcia w stawie i objawami tak znacznej niestabilności stawu kolanowego. WYDOLNOŚCI STATYCZNODYNAMICZNEJ KOŃCZYNY: A. z niewielkimi zanikami mięśni uda. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności kolana. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami znacznej niestabilności stawu kolanowego. KOŚLAWOŚCI. w tym brak więzadła krzyżowego przedniego lub tylnego. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności stawu i jego niestabilności. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami znacznej niestabilności stawu kolanowego. z nawracającymi wysiękami kolana lub ubytkiem zakresu ruchomości kolana do 45° i z zanikami mięśni uda ponad 2 cm 2. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami tak znacznej niestabilności stawu kolanowego. OGRANICZENIA RUCHÓW. następstwa złamań powodujące subiektywne dolegliwości stawu. objawami tarcia w stawie. z zanikami mięśni uda do 2 cm. ZABURZEŃ STATYCZNO-DYNAMICZNYCH KOŃCZYNY I INNYCH ZMIAN (NORMA ZAKRESU RUCHU WYNOSI OD -5° DO 120°-150°. z nawracającymi wysiękami kolana. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami znacznej niestabilności stawu kolanowego. w tym jednoczesny brak funkcji więzadła krzyżowego przedniego i tylnego. że wymaga stałego stosowania stabilizatora 3. tarcia w stawie i niestabilności stawu. w tym brak więzadła krzyżowego przedniego lub tylnego. że wymaga stosowania stabilizatora na stałe oraz stałego używania kul 25 10 1-4 5-8 16 20 35 40 45 . tarcia w stawie i objawami tak znacznej niestabilności stawu kolanowego. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności stawu i jego niestabilności. z koniecznością stosowania stabilizatora stawu. że wymaga stosowania stabilizatora na stałe oraz stałego używania kuł 25 10 1-4 5-8 16 20 35 40 156. USZKODZENIA APARATU WIĘZADŁOWO . w tym niewydolność więzadła krzyżowego przedniego. powodującej stałe "uciekanie kolana" z koniecznością stosowania stabilizatora stawu. ŁĄKOTEK) W ZALEŻNOŚCI OD OGRANICZENIA RUCHÓW. DUŻE ZMIANY: 1. z nawracającymi wysiękami kolana. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności kolana. WIĘZADEŁ.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. z zanikami mięśni do 4 cm lub ograniczenia zakresu wyprostu kolana utrudniające poruszanie się C. ŚREDNIE ZMIANY: 1. z zanikami mięśni powyżej 4 cm lub zesztywnienie w pozycji maksymalnego wyprostu lub zgięcia powyżej 30° 2. z ubytkiem zakresu ruchomości do 30° B. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami tak znacznej niestabilności stawu kolanowego. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami wyraźnej niestabilności stawu kolanowego. z objawami tarcia w stawie. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności stawu zanikami mięśni do 4 cm i zesztywnienie kolana w pozycji czynnościowo korzystnej C. powodującej stałe "uciekanie kolana". DUŻE ZMIANY (ZESZTYWNIANIA W NIEKORZYSTNYM USTAWIENIU. z objawami tarcia w stawie. z zanikami mięśni powyżej 4 cm lub zesztywnienie w pozycji czynnościowo niekorzystnej 2.TOREBKOWEGO (TOREBKI. z zanikami mięśni uda ponad 2 cm lub ubytkiem zakresu ruchomości kolana od 45° i zgięcia powyżej 90°. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. następstwa złamań z objawami wyraźnej niewydolności stawu kolanowego. bez istotnych ograniczeń zakresu ruchomości kolana 2. z niewielkimi ograniczeniami zakresu ruchomości kolana nie przekraczającymi 30° B. ŚREDNIE ZMIANY: 1. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek z objawami znacznej niestabilności stawu kolanowego. następstwa uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego i łąkotek powodujące subiektywne dolegliwości. z nawracającymi wysiękami kolana. z zanikami mięśni uda do 2 cm.C. oraz patellektomia 3. BRAK STABILNOŚCI STAWU): 1. STAW KOLANOWY 155. z niewielkimi zanikami mięśni uda. STABILNOŚCI STAWU. następstwa złamań z objawami znacznej niewydolności kolana. POMIAR OBWODU UDA WYKONUJE SIĘ NA WYSOKOŚCI 10 CM PONAD RZEPKĄ): A. ZŁAMANIE NASAD TWORZĄCYCH STAW KOLANOWY I RZEPKI . że wymaga stosowania stabilizatora na stałe 3. z zanikami mięśni uda do 2 cm lub ubytkiem zakresu ruchomości kolana do 45° 2. z nawracającymi wysiękami kolana.

POWODUJĄCE ZNIEKSZTAŁCENIE I/LUB UPOŚLEDZENIE FUNKCJI KOŃCZYNY: A. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. z niewielkim zagięciem osi kończyny ze skróceniem od 2 do 4 cm. następstwa wygojonych złamań. bez istotnych ograniczeń zakresu ruchomości kolana 3. z wygojonym zapaleniem kości 3. ZMIANY NIEWIELKIE LUB SKRÓCENIE DO 4 CM: 1. 1-3 46 . z zagięciem osi kończyny ze skróceniem 4-5 cm. następstwa uszkodzeń stawu kolanowego powodujące subiektywne dolegliwości stawu. następstwa uszkodzeń stawu kolanowego z objawami mającymi wyraźny wpływ na wydolność stawu kolanowego. INNE USZKODZENIA STAWU KOLANOWEGO (BLIZNY SKÓRY. 25-40 D. UTRATA KOŃCZYNY NA POZIOMIE STAWU KOLANOWEGO: A. DUŻE ZMIANY: 1. 1. następstwa wygojonych złamań. głównie zgięcia grzbietowego do 10° oraz ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi 3. z dużymi zmianami miejscowymi z zesztywnieniem stawu skokowego 30 40 50 15 4 8 12 24 28 160. 1. następstwa uszkodzeń stawu kolanowego powodujące subiektywne dolegliwości stawu 2. PODUDZIE 159. ze znacznym zagięciem osi kończyny. oraz nawracające wysięki kolana. z niewielkimi zanikami mięśni uda. IZOLOWANE ZŁAMANIE STRZAŁKI .6 CM: 1. z ograniczeniem ruchomości stawu skokowego na pograniczu jego zesztywnienia oraz z ograniczeniami ruchomości stawu kolanowego upośledzającymi chód w stopniu znacznym 3. z zachowaną osią i długością kończyny. ZŁAMANIE KOŚCI PODUDZIA . POWIKŁAŃ WTÓRNYCH. ZNACZNE ZMIANY LUB SKRÓCENIE 4. następstwa prawidłowo wygojonych złamań. CIAŁA OBCE) . ZMIAN TROFICZNYCH I CZYNNOŚCIOWYCH KOŃCZYNY ITP. z zaburzeniami ruchomości stawu skokowego i kolanowego upośledzającymi chód 2.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ. ze znacznym. z zachowaną osią. PRZETOK I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. stawu skokowego do 10° zgięcia grzbietowego i 25° zgięcia podeszwowego i upośledzające chód w stopniu nieznacznym B. z niewielkimi ograniczeniami zakresu ruchomości kolana B. bez zaburzeń ruchomości stawów kolanowego i skokowego z dolegliwościami subiektywnymi 2. ze skróceniem do 2 cm. z zanikami mięśni uda ponad 2 cm 2. z zanikami mięśni uda do 2 cm mierzonymi 10 cm powyżej rzepki. PRZEWLEKŁYCH STANÓW ZAPALNYCH. wymagającym stosowania kul lub lasek C.157. PRZEMIESZCZEŃ. następstwa uszkodzeń kolana z objawami znacznej niewydolności stawu. zakażony staw rzekomy goleni z przetokami. ZMIANAMI NEUROLOGICZNYMI I INNYMI WTÓRNYMI ZMIANAMI: 1. staw rzekomy goleni powikłany dużymi zmianami troficznymi. BARDZO ROZLEGŁE ZMIANY POWIKŁANE PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM KOŚCI. z niewielkimi zaburzeniami ruchomości stawu kolanowego.W ZALEŻNOŚCI OD DOLEGLIWOŚCI OBRZĘKÓW. następstwa wygojonych złamań. ze skróceniem 5 -6 cm. z ograniczeniami zgięcia powyżej 100° i z zanikami mięśni uda ponad 4 cm 12 1 4 8 16 158. powodujące ubytek zakresu ruchomości kolana od 20° do 45° i zgięcia powyżej 100°. następstwa prawidłowo wygojonych złamań. następstwa uszkodzeń kolana z objawami znacznej niewydolności stawu z nawracającymi wysiękami kolana lub ubytek zakresu ruchomości kolana do 45°. przede wszystkim szpotawym zagięciem osi kończyny ze skróceniem > 6 cm. z ograniczeniem ruchów stawu skokowego. z zesztywnieniem stawu skokowego oraz z ograniczeniami ruchomości stawu kolanowego upośledzającymi chód w stopniu znacznym. bez zaburzeń ruchomości stawów kolanowego. następstwa wygojonych złamań.: A. MARTWICĄ ASEPTYCZNĄ. Z PRZETOKAMI. staw rzekomy goleni umożliwiający obciążanie w aparacie ortopedycznym i chodzenie o kulach lub zrost złamania powikłanego zapaleniem kości 2.

MIĘŚNI. ZMIAN NACZYNIOWYCH. następstwa wygojonych uszkodzeń tkanek miękkich. TROFICZNYCH I INNYCH: A. OGRANICZEŃ RUCHOMOŚCI. z ubytkiem zakresu ruchu do 60°. z ubytkiem zakresu ruchu do 30°. SKÓRY. ZŁAMANIA. KOSTKI BOCZNEJ OKREŚLA SIĘ WEDŁUG KRYTERIÓW PRZYJĘTYCH 161. z zaburzeniami ruchomości stawu kolanowego. ŚREDNIEGO STOPNIA: 1. USZKODZENIA STAWU SKOKOWO-GOLENIOWEGO I SKOKOWO-PIĘTOWEGO. PRZY KIKUTACH DŁUŻSZYCH NIŻ 8 CM (MIERZĄC OD SZPARY STAWOWEJ): 1. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. STAW SKOKOWO-GOLENIOWY I SKOKOWO-PIĘTOWY 163. UTRATA KOŃCZYNY W OBRĘBIE PODUDZIA . bez zaburzeń ruchomości stawu skokowego i z dolegliwościami subiektywnymi 2. z niewielkimi zaburzeniami ruchomości stawu skokowego i z dolegliwościami subiektywnymi B. ale ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi C. NIEWIELKIEGO STOPNIA: 1. następstwa wygojonych uszkodzeń tkanek miękkich z zaburzeniami ruchomości stawu kolanowego z ubytkiem zakresu ruchu do 45°. kikut pokryty skórą. następstwa wygojonych uszkodzeń stawu skokowego z istotnymi zaburzeniami ruchomości stawu skokowego. z dolegliwościami subiektywnymi 3. ZWICHNIĘCIA. OBRZĘKÓW PRZEWLEKŁYCH I UTRZYMUJĄCYCH SIĘ DOLEGLIWOŚCI: A. wygojonych z ubytkami skóry. DŁUGOŚCI. z ograniczeniem ruchów stawu skokowego. następstwa wygojonych uszkodzeń tkanek miękkich z zaburzeniami ruchomości stawu kolanowego.W ZALEŻNOŚCI OD CHARAKTERU KIKUTA. ZNIEKSZTAŁCEŃ. zbliżonym do zesztywnienia w pozycji czynnościowo korzystnej. z ewentualnymi niewielkimi zaburzeniami ruchomości stawów kolanowego i skokowego z dolegliwościami subiektywnymi 2. upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym 2. następstwa wygojonych uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego. przy długości kikuta u osoby dorosłej do 8 cm (mierząc od szpary stawowej) B. ze zmianami troficznymi ograniczającymi możliwości protezowania 3. w zakresie od 10° zgięcia grzbietowego do 25° zgięcia podeszwowego. z czynnymi przetokami. następstwa wygojonych uszkodzeń aparatu więzadłowo-torebkowego. ze zmianami troficznymi lub z przetokami trudny do protezowania 40 50 55 60 E. z zaburzeniami ruchomości stawu kolanowego. ze zmianami troficznymi. z ograniczeniem ruchów stawu skokowego. STŁUCZENIA I INNE ZRANIENIA . ale wygojonych. ZNACZNE ZMIANY: 1. w ustawieniu pośrednim. SKRĘCENIA. z zesztywnieniem stawu skokowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej. następstwa wygojonych uszkodzeń tkanek miękkich. kikut pokryty skórą. 1. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym i martwicą skóry. ŚCIĘGNA ACHILLESA I INNYCH ŚCIĘGIEN W ZALEŻNOŚCI OD ROZLEGŁOŚCI USZKODZENIA. w zakresie od 10° zgięcia grzbietowego do 25° zgięcia podeszwowego upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym. kształtny kikut pokryty skórą bez zmian troficznych dający możliwości protezowania 2. z zesztywnieniem stawu skokowego w pozycji czynnościowo korzystnej.UWAGA: NASTĘPSTWA ZŁAMAŃ DLA STAWU SKOKOWEGO. DUŻEGO STOPNIA: 1. w niewielkim zgięciu podeszwowym. PRZYDATNOŚCI DO ZAPROTEZOWANIA I ZMIAN WTÓRNYCH W OBRĘBIE KOŃCZYNY: A. i upośledzającymi chód w stopniu znacz nym 10 1 4 8 16 20 162. ZNIEKSZTAŁCENIA STOPY I OGRANICZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH. następstwa uszkodzeń dających zesztywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego 10 16 5-8 1-3 4 47 . USZKODZENIA TKANEK MIĘKKICH PODUDZIA. głównie zgięcia grzbietowego do 10° upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym. następstwa wygojonych uszkodzeń z ograniczeniem ruchów stawu skokowego. upośledzającymi chód w stopniu znacznym 3.W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. ZABURZEŃ STATYCZNO-DYNAMICZNYCH STOPY. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym i martwicą skóry. ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi B. zapewniające w miarę wydolny chód 2.

przetokach oraz innych zmianach wtórnych utrudniających zaopatrzenie w obuwie ortopedyczne 3. POD KĄTEM ZBLIŻONYM DO PROSTEGO: 1. STAWÓW. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym. następstwa wygojonych złamań z dolegliwościami subiektywnymi 2. zesztywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego lub grzbietowego. w ustawieniu pośrednim. w ustawieniu pośrednim. z niewielkimi zaburzeniami ruchomości stawu skokowego i z dolegliwościami subiektywnymi 3. głównie zgięcia grzbietowego upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym. zesztywnienie w pozycji czynnościowo korzystnej. MARTWICĄ. zesztywnienie w pozycji czynnościowo niekorzystnej przy współistniejących zmianach wtórnych (przetoki. dające dolegliwości podczas chodzenia B. z dużymi zmianami wtórnymi w stawie skokowo -piętowym i upośledzającymi chód w stopniu znacznym. przetokach oraz innych zmianach wtórnych utrudniających zaopatrzenie w obuwie ortopedyczne 2. następstwa uszkodzeń dających zesztywnienie w pozycji pośredniej z dużymi zmianami wtórnymi w stawie skokowo-piętowym i powodujące znaczne dolegliwości bólowe podczas chodzenia oraz upośledzające chód C. ZESZTYWNIENIE STAWU SKOKOWO-GOŁENIOWEGO LUB SKOKOWO-PIĘTOWEGO .W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ USTAWIENIA STOPY. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym wygojonym ze znacznymi zmianami i powodujące zesztywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego lub grzbietowego oraz z nadmierną utrwaloną supinacją lub pronacją stopy oraz dające niewydolność chodu i konieczność posługiwania się kulą lub laską. zesztywnienie w pozycji czynnościowo korzystnej. W USTAWIENIACH NIEKORZYSTNYCH Z DUŻYMI ZMIANAMI I POWIKŁANIAMI: 1. ZŁAMANIA KOŚCI SKOKOWEJ LUB PIĘTOWEJ . ZNIEKSZTAŁCEŃ. z nadmierną supinacją lub pronacją stopy powodujące niewydolność chodu oraz konieczność posługiwania się kulą lub laską. wygojonych z zesztywnieniem stawu skokowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej. następstwa wygojonych uszkodzeń z ograniczeniem ruchów stawu skokowego.lub grzbietowego i powodujące dolegliwości bólowe podczas chodzenia oraz upośledzające chód 3. ale upośledzony chód 2. zesztywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego lub grzbietowego dające dolegliwości bólowe podczas chodzenia oraz niewydolność chodu 2. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym wygojonym z przetokami lub znacznymi zmianami troficznymi i z zesztywnieniem stawu skokowego w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego lub grzbietowego lub z nadmierną supinacją lub pronacją stopy powodujące niewydolność chodu oraz konieczność posługiwania się kulą lub laską 2. zmuszające do posługiwania się kulą lub laską 20 10 1 3-4 8 16 48 . zesztywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego lub grzbietowego. NIEWIELKIE ZMIANY: 1. PRZETOKAMI. zmuszające do posługiwania się kulą lub laską D. ZMIAN WTÓRNYCH I INNYCH POWIKŁAŃ: A. DUŻE ZMIANY Z CZĘŚCIOWĄ UTRATĄ KOŚCI: 1. zmiany troficzne) uniemożliwiających obciążanie kończyny (konieczność chodzenia o 2 kulach) 20 25 32 38 164. W INNYCH USTAWIENIACH CZYNNOŚCIOWO NIEKORZYSTNYCH: 1. następstwa wygojonych złamań. w ustawieniu pośrednim. następstwa wygojonych złamań z istotnymi zaburzeniami ruchomości stawu skokowego. ŚREDNIE ZMIANY: 1. ze zmianami w obrębie stawu skokowo piętowego oraz ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi B. w niewielkim zgięciu podeszwowym. zmiany troficzne) uniemożliwiających obciążanie kończyny (konieczność chodzenia o 2 kulach) 10 20 10 16 20 30 165.W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. ZABURZEŃ STATYCZNO-DYNAMICZNYCH. POWIKŁANE PRZEWLEKŁYM ZAPALENIEM KOŚCI. ZMIAN TROFICZNYCH I INNYCH POWIKŁAŃ: A. z dużymi zmianami wtórnymi w stawie skokowo-piętowym zapewniające wydolny. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym wygojonych z zesztywnieniem stawu skokowego w pozycji czynnościowo niekorzystnej i upośledzającymi chód w stopniu znacznym. zapewniające wydolny chód 2. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym wygojonym z zesztywnieniem w pozycji czynnościowo niekorzystnej przy współistniejących zmianach wtórnych (przetoki. przy współistniejących zmianach troficznych. zbliżonym do zesztywnienia w pozycji czynnościowo korzystnej. z nadmierną supinacją lub pronacją stopy powodujące niewydolność chodu oraz konieczność posługiwania się kulą lub laską C. przy współistniejących zmianach troficznych. w niewielkim zgięciu podeszwowym. ZMIANAMI TROFICZNYMI: 1.

49 . z niewielkimi zaburzeniami budowy i statyki. ZŁAMANIA TRZECH I WIĘCEJ KOŚCI ŚRÓDSTOPIA .W ZALEŻNOŚCI OD POWIKŁAŃ O: A. zmianami troficznymi oraz z przetokami i utrudniające chodzenie i wymagającą zaopatrzenia ortopedycznego 10 16 1 4 8 168. POZ. głównie z dolegliwościami subiektywnymi 3. głównie z dolegliwościami subiektywnymi 3. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym. następstwa uszkodzeń. 168. ze zmianami wtórnymi w obrębie stawów stępu i ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi B. z niewielkimi zaburzeniami budowy i statyki. następstwa uszkodzeń wygojonych z wtórną deformacją utrudniającą chodzenie i wymagającą zaopatrzenia ortopedycznego 2. z niewielkimi zaburzeniami budowy i statyki stępu i z dolegliwościami subiektywnymi 3. następstwa złamań co najmniej trzech kości śródstopia powodujące deformację dające i zaburzenia wydolności chodu 2. MIERNEGO STOPNIA: 1. III I IV KOŚCI ŚRÓDSTOPIA: 1. w ustawieniu pośrednim. następstwa uszkodzeń. następstwa uszkodzeń z ograniczeniem ruchów stawu skokowego i z dużymi zmianami wtórnymi lub z zesztywnieniem w pozycji czynnościowo korzystnej.2. wygojonych z wtórną deformacją. ZWIĘKSZAJĄC STOPIEŃ USZCZERBKU . ZŁAMANIA KOŚCI ŚRÓDSTOPIA . następstwa uszkodzeń z niewielkimi zniekształceniami i z dolegliwościami subiektywnymi 2. następstwa uszkodzeń z niewielkimi zniekształceniami i z dolegliwościami subiektywnymi 2. upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym i ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi 4. następstwa uszkodzeń z istotnymi zaburzeniami budowy i statyki stepu upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym. następstwa uszkodzeń z dużymi zmianami wtórnymi lub z zesztywnieniem w pozycji czynnościowo niekorzystnej.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ I ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH: 1. bez możliwości zaopatrzenia w obuwie ortopedyczne i bez możliwości obciążania kończyny 30 36 167. I LUB V KOŚCI ŚRÓDSTOPIA: 1. następstwa uszkodzeń. ZABURZEŃ STATYCZNO-DYNAMICZNYCH STOPY: A. II. umożliwiające zaopatrzenie w obuwie ortopedyczne. 1.W ZALEŻNOŚCI OD UTRZYMUJĄCYCH SIĘ DOLEGLIWOŚCI. USZKODZENIA KOŚCI STEPU Z PRZEMIESZCZENIAMI. ZNIEKSZTAŁCEŃ USTAWIENIA STOPY. najczęściej złamań bez przemieszczeń.W ZALEŻNOŚCI OD WIELKOŚCI ZABURZEŃ CZYNNOŚCIOWYCH: A. przetokach oraz innych zmianach wtórnych utrudniających zaopatrzenie w obuwie ortopedyczne 28 166. z istotnymi zaburzeniami budowy i statyki upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym i ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi C. najczęściej złamań z przemieszczeniami.W ZALEŻNOŚCI OD ZNIEKSZTAŁCEŃ I ZABURZEŃ STATYCZNODYNAMICZNYCH ORAZ INNYCH ZMIAN: A. z niewielkimi zniekształceniami i z dolegliwościami subiektywnymi 2. następstwa uszkodzeń. oraz dające niewydolność chodu i konieczność posługiwania się kulą lub laską przy współistniejących zmianach troficznych. następstwa złamań z przemieszczeniem I i V kości śródstopia dające deformację wymagającą zaopatrzenia w obuwie ortopedyczne B. następstwa uszkodzeń. z istotnymi zaburzeniami budowy i statyki. wygojonych ze znacznymi zmianami i powodujące zesztywnienie w pozycji nadmiernego zgięcia podeszwowego lub grzbietowego oraz z nadmierną supinacją lub pronacją stopy. UTRATA KOŚCI SKOKOWEJ LUB PIĘTOWEJ . najczęściej złamań bez przemieszczeń. ZNIEKSZTAŁCENIAMI I INNYMI ZMIANAMI WTÓRNYMI . następstwa uszkodzeń. ZNACZNEGO STOPNIA LUB INNYMI POWIKŁANIAMI: 1.OCENIA SIĘ WG. POWIKŁANE ZŁAMANIA KOŚCI ŚRÓDSTOPIA . PRZEMIESZCZEŃ. z możliwością obciążania kończyny 2. następstwa złamań co najmniej trzech kości śródstopia dające deformację wymagającą zaopatrzenia w obuwie ortopedyczne 10 16 1 2 1 2 8 12 8 169. następstwa uszkodzeń powikłanych stanem zapalnym. najczęściej złamań z przemieszczeniami.

WIELKOŚCI UBYTKÓW.W ZALEŻNOŚCI OD DOLEGLIWOŚCI BLIZN. 20-25 F. ZMIANY NIEWIELKIE: 1. duże zmiany 1 3 5 50 . 2. utrata całego palucha 1-4 8 12 176. UTRATA STOPY W CAŁOŚCI: 1. niewielkie zmiany 2. zmiany neurologiczne +2 +2 +2 +2 170. ZNIEKSZTAŁCEŃ. ubytki opuszki lub częściowa utrata paliczka paznokciowego palucha 2. INNE USZKODZENIA STOPY . średnie zmiany 3. z istotnymi zaburzeniami budowy i statyki upośledzającymi chód w stopniu nieznacznym i ze znacznymi dolegliwościami subiektywnymi 2. A. PALCE STOPY 175.W ZALEŻNOŚCI OD ROZLEGŁOŚCI USZKODZENIA (CZĘŚCI MIĘKKICH): A. 40 173.1. następstwa uszkodzeń. DUŻE ZMIANY: 1. 1. UTRATA STOPY W OBRĘBIE KOŚCI ŚRÓDSTOPIA: A. A. następstwa wygojonych uszkodzeń z niewielkimi zaburzeniami statyki ruchomości palców oraz głównie 1-4 z dolegliwościami subiektywnymi B. z dużymi zmianami troficznymi oraz istotnymi zaburzeniami budowy statyki upośledzającymi chód w stopniu znacznym i wymagające zaopatrzenia w obuwie ortopedyczne i 12 5-8 171.W ZALEŻNOŚCI OD BLIZN. 50 172. ZMIAN TROFICZNYCH ZABURZEŃ STATYCZNO-DYNAMICZNYCH STOPY I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. INNE USZKODZENIA PALUCHA . ZNIEKSZTAŁCEŃ. CHARAKTERU KIKUTA ZABURZEŃ STATYKI I CHODU I INNYCH ZMIAN WTÓRNYCH: A. przetoki 3. UTRATA STOPY NA POZIOMIE STAWU CHOPARTA: A. 1. UTRATA STOPY W STAWIE LISFRANCA: 1. 1. następstwa uszkodzeń. USZKODZENIA PALUCHA . 30 174. wtórne zmiany troficzne 4. 1. utrata paliczka paznokciowego palucha 3. zapalenie kości.

utrata palców z całą kością śródstopia przy dużych zmianach wtórnych uniemożliwiających zaopatrzenie ortopedyczne i znacznie upośledzające chód 2 4 8 181. IV WRAZ Z KOŚCIĄ ŚRÓDSTOPIA: A. utrata palucha z całą kością śródstopia 3. INNE DROBNE USZKODZENIA I ZNIEKSZTAŁCENIA PALCÓW: A. utrata palca małego z całą kością śródstopia przy dużych zmianach wtórnych uniemożliwiających zaopatrzenie ortopedyczne i znacznie upośledzające chód 5 10 15 180. częściowa utrata. nerwu piersiowego długiego C. III. 1. 1. NERWU PACHOWEGO: 1. UTRATA PALUCHA WRAZ Z KOŚCIĄ ŚRÓDSTOPIA . utrata palca V z częścią kości śródstopia 2. 1. UTRATA PALCÓW II. ZAŚ WYMAGAJĄCE REAMPUTACJI NALEŻY OCENIAĆ PODOBNIE ODEJMUJĄC PROCENT USZCZERBKU ZA KIKUT ISTNIEJĄCY PRZED URAZEM. częściowa utrata. 1. znaczne zmiany 3. utrata palców z częścią kości śródstopia 2. 1.W ZALEŻNOŚCI OD ROZMIARU UTRATY KOŚCI ŚRÓDSTOPIA: A. utrata palca V z całą kością śródstopia 3. PORAŻENIA LUB NIEDOWŁADY POSZCZEGÓLNYCH NERWÓW OBWODOWYCH 182. utrata palucha z całą kością śródstopia przy dużych zmianach wtórnych uniemożliwiających zaopatrzenie ortopedyczne i znacznie upośledzające chód 15 20 25 178. całkowita utrata. UWAGA: USZKODZENIA KIKUTA AMPUTOWANYCH KOŃCZYN WYMAGAJĄCE REAMPUTACJI LUB UNIEMOŻLIWIAJĄCE ZASTOSOWANIE PROTEZY OCENIAĆ NALEŻY WG AMPUTACJI NA POZIOMIE WYŻSZYM. USZKODZENIA I UBYTKI W ZAKRESIE PALCÓW II. 1 XIV. częściowe – czuciowe 10 8 7 5 5 prawa lewa 51 . III.177.W ZALEŻNOŚCI OD STOPNIA ZABURZEŃ: A. IV I V ŁĄCZNIE: A. 1. niewielkie zmiany 2. 1. UTRATA PALCA V WRAZ Z KOŚCIĄ ŚRÓDSTOPIA: A. nerwu przeponowego poniżej jego połączenia z nerwem podobojczykowym B. USZKODZENIE CZĘŚCIOWE LUB CAŁKOWITE . utrata palucha z częścią kości śródstopia 2. duże zmiany 1 2 4 179. utrata palców z całą kością śródstopia 3.

całkowite H. upośledzenie odwracania przedramienia 3. NERWU ŁOKCIOWEGO: 1. upośledzenie odwodzenia ramienia 2. upośledzenie prostowania przedramienia 2.ruchowe i/lub czuciowe D. osłabienie odwodzenia ręki 9. NERWU PROMIENIOWEGO: 1.czuciowe i ruchowe 4. zaburzenia czucia I. POZOSTAŁYCH NERWÓW ODCINKA SZYJNO – PIERSIOWEGO: czuciowe całkowite . zaburzenia czucia F. upośledzenie odwracania przedramienia 4. porażenie zginaczy i prostowników przedramienia 5. upośledzenie ruchów kciuka (niemożność przeciwwstawiania i zginania) 5. upośledzenie prostowania i odwodzenia kciuka 6. częściowe – czuciowe 2. częściowe – ruchowe 3. częściowe – czuciowe 2. upośledzenie zginania w stawie łokciowym 3. częściowe . upośledzenie zginania ręki 3. zaburzenia czucia 6. zaburzenia wegetatywne (naczynioruchowe lub troficzne) G. upośledzenie prostowania w stawach śródręczno-paliczkowych 7. SPLOTU BARKOWEGO: 1. NERWU POŚRODKOWEGO: 1. porażenie mięśni ręki 6. upośledzenie prostowania ręki 4. upośledzenie czynnego nawracania przedramienia 2. całkowite E. NERWU MIĘŚNIOWO-SKÓRNEGO: 1. upośledzenie zginania palców 4. osłabienie zginania przedramienia 5. osłabienie przywodzenia ręki 8.ruchowe i/lub czuciowe 20 16 8 20 4 16 +3 +3 +10 +3 +10 +6 +4 +4 +3 +2 +2 +8 +2 +8 +4 +3 +3 +1 +4 +4 +4 +10 +5 +5 +2 +2 +2 +8 +4 +4 5 15 20 25 3 10 15 20 +5 +5 +5 +5 +20 +5 +4 +4 +4 +4 +15 +5 7 12 52 .2. całkowite .

pozostałych nerwów odcinka lędżwiowo-krzyżowego UWAGI: WG POZ. zaburzenia czucia 4. upośledzenie zgięcia w stawie kolanowym 3. NERWÓW POŚLADKOWYCH (GÓRNEGO I DOLNEGO): M. NERWU ZASŁONOWEGO: K. upośledzenie zgięcia podeszwowego stopy i palców 3. 182 OCENIA SIĘ TYLKO IZOLOWANE USZKODZENIA NERWÓW OBWODOWYCH.J. zaburzenia czucia 6. upośledzenie ruchów stopy 5. zmiany troficzne S. brak zgięcia podeszwowego stopy i palców 2. upośledzenie zginania i prostowania w stawie biodrowym 3. kauzalgia UWAGA: 5-12 5-20 5-10 3-15 +5 +5 +30 +15 +5 +10 +5 +10 W PRZYPADKACH USZKODZEŃ CZĘŚCIOWYCH NALEŻY OCENIAĆ WG OBJAWÓW DOTYCZĄCYCH GAŁĘZI NERWU I NIE MOŻE ON PRZEKROCZYĆ NORM PRZEWIDZIANYCH PONIŻEJ. osłabienie zgięcia podeszwowego stopy 2. zniesienie ruchów stopy 6. osłabienie obrotu na zewnątrz w stawie biodrowym 2. SPLOTU LĘDŹWIOWO-KRZYŻOWEGO: 1. zaburzenia czucia R. zniesienia ruchów stawu kolanowego 5. zmiany troficzne miernie nasilone P. upośledzenie przywodzenia uda 4. osłabienie zginania i prostowania palców 4. NERWU SROMOWEGO WSPÓLNEGO: N. zniesienie ruchów stopy 4. zmiany troficzne bardzo nasilone 5. zmiany troficzne miernie nasilone 8. +8 +10 +10 +10 +10 +10 +10 + 10 +4 +4 +3 +10 +2 +8 +5 +10 +5 53 . NERWU STRZAŁKOWEGO: 1. zaburzenia czucia 7. osłabienie obrotu na zewnątrz w stawie biodrowym 2. NERWU PISZCZELOWEGO: 1. NERWU UDOWEGO: L. NERWU KULSZOWEGO PRZED PODZIAŁEM NA NERW PISZCZELOWY I STRZAŁKOWY: 1. brak możliwości nawracania stopy 3. O. 1. zmiany troficzne bardzo nasilone 7.

3. 1. 183.2008r. Niniejsza Tabela Norm Uszczerbku na Zdrowiu INTERRISK S. VIENNA INSURANCE GROUP wchodzi w życie z dniem 01.10. 2.A. VIENNA INSURANCE GROUP została zatwierdzona uchwałą nr 18/2008 Zarządu INTERRISK S.2008r.A. VIENNA INSURANCE GROUP z dnia 22. VIENNA INSURANCE GROUP traci moc Tabela Norm Uszczerbku na Zdrowiu CIGNA STU S. KAUZALGIE POTWIERDZONE OBSERWACJĄ SZPITALNĄ: A. zatwierdzona uchwałą nr 61/05 Zarządu CIGNA STU S. w obrębie kończyny górnej 2. Niniejsza Tabela Norm Uszczerbku na Zdrowiu INTERRISK S.04.2005r.A. W OCENIE NASTĘPSTW USZKODZEŃ NERWÓW OBWODOWYCH NASTĘPSTWA NIE MOGĄ PRZEKRACZAĆ USZCZERBKÓW PRZEWIDZIANYCH DLA AMPUTACJI NA POZIOMIE ODPOWIADAJĄCYM ZAKRESOWI UNERWIENIA. w obrębie kończyny dolnej 50 40 30 POSTANOWIENIA KOŃCOWE §6 1. z dnia 25. Z dniem wejścia w życie niniejszej Tabeli Norm Uszczerbku na Zdrowiu INTERRISK S.05. SIĘ WG POZYCJI USZKODZENIA NERWÓW OBWODOWYCH POWINNY BYĆ UDOKUMENTOWANE BADANIEM NEUROFIZJOLIGICZNYM (EMG I NEUROPRZEWODNICTWO). MIĘŚNIOWE I NERWOWE OCENIA DOTYCZĄCYCH USZKODZEŃ ODPOWIEDNICH ODCINKÓW KOŃCZYN GÓRNYCH I DOLNYCH.A. USZKODZENIA CAŁKOWITE MUSZĄ ZOSTAĆ UDOKUMENTOW ANE BADANIEM NEUROFIZJOLIGICZNYM (EMG I NEUROPRZEWODNICTWO). 54 .WSPÓŁISTNIEJĄCE USZKODZENIA KOSTNE.A.A.

You're Reading a Free Preview

Pobierz
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->