You are on page 1of 24

Sheet1 nr pisma umowy data zawarcia Przedmiot umowy kontrachent

DM/1A/ZDM/11 1/ZDM/11 3A/ZDM/11 2/ZDM/11 5/ZDM/11 4/ZDM/11 7/ZDM/11 6/ZDM/11 9/ZDM/2011 8A/ZDM/11 8/ZDM/2011 11/ZDM/11 10A/ZDM/11 10/ZDM/11 11B/ZDM/11 11A/ZDM/11 12/ZDM/11 13/ZDM/11 13A/ZDM/11 16/ZDM/11 15/ZDM/11 14/ZDM/11 17/ZDM/11 18/ZDM/11 19/ZDM/11 20B/ZDM/11 20/ZDM/11 19A/ZDM/11 26A/ZDM/11 28/ZDM/11 22/ZDM/11

19 lipiec 2011 20 lipiec 2011 21 lipiec 2011 26 lipiec 2011 27 lipiec 2011 27 lipiec 2011 28 lipiec 2011 28 lipiec 2011 29 lipiec 2011 29 lipiec 2011 29 lipiec 2011 1 sierpień 2011 1 sierpień 2011 1 sierpień 2011 3 sierpień 2011 3 sierpień 2011 4 sierpień 2011 5 sierpień 2011 8 sierpień 2011 10 sierpień 2011 10 sierpień 2011 10 sierpień 2011 11 sierpień 2011 12 sierpień 2011 16 sierpień 2011 17 sierpień 2011 17 sierpień 2011 18 sierpień 2011 23 sierpień 2011 25 sierpień 2011 25 sierpień 2011

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad niżej wymienionymi robotami budowlanymi w br anży dorgowej: remont ul. Krochmalnej wraz z odcinkiem ul. Młyńskiej, remont al. Smorawińskiego, remont al. Kraśnickiej, remont al. Kompozytorów Polskich, remont odcinka drogi nr 835 w zakresie ulic: al. Spółdzielczości Pracy, Unickiej, Podzamcze, Lwowskiej. TEBODIN Poland Sp. z o.o. Udostępnienie danych ze zbioru danych Centralna Kartoteka Kontrahentów. Gmina Lublin ANEKS nr 1 do umowy 1040201730 z dnia 18-06-2011 r. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Sprawowanie nadzorów autorskich nad remontem zabytkowego mostu na rzece Bystrzycy, zlokalizowanego na przedłużeniu ul. Zamojskiej w Lublinie. Realizacja podstawowego układy komunikacyjnego polegającego na budowie przedłużenia ul. Kryształowej na odcinku od zachodniej granicy działki nr ewid. 14/3 (obr. 70, ark. 2) do zjazdów na teren osiedla FREGATA. Realizacja podstawowego układy komunikacyjnego polegającego na budowie przedłużenia ul. Kryształowej na odcinku od wschodniej granicy działki nr ewid. 12/5 (obr. 70, ark. 2) do wschodniej granicy działki nr ewid. 14/3 (obr. 70, ark. 2). Dokumentacja projektowa dotycząca usunięcia kolizji elektroenergetycznych w rejonie skrzyżowania ul. Uroczej z przebudowywaną ul. Liliową w Lublinie. ANEKS do umowy 35/DM/11 z dnia 28-04-2011 r. Umowa nr 1137/CP RH7-2/2011 Uiszczanie należności w formie opłaty z dołu za świadczenie usuług poczt owych. ANEKS do umowy nr 19/EM/2009 ANEKS do umowy nr 4771/DM/2009 z dnia 30-12-2009 r. Realizacja podstawowego układy komunikacyjnego polegającego na budowie przedłużenia ul. Relaksowej na odcinku od ul. Poligonowej do północnej granicy działki nr ewid. 10/6 (obr. 32, ark. 2) Wykonanie dokumentacji projektowej na: budowę kanału technologicznego w ul. Radziwiłłowskiej, wzmocnienie studni telekomunikacyjnych w ul. Radziwiłłowskiej i 3-go maj oraz na przebudowę kanalizacji deszczowej w ul. Radziwiłłowskiej i Staszica Realizacja podstawowego układy komunikacyjnego polegającego na budowie przedłużenia ul. Relaksowej na odcinku od ul. Poligonowej do zjazdu na teren działki nr ewid. 13/3 (obr. 3, ark. 6) Wykonanie robót uzupełniających na inwestycji realizowanej p.n. Budowa ulicy Grygowej w Lublinie na odcinku od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka (włącznie ze skrzyżowaniem z ul. Droga Męczenników Majdanka) – kable trakcji trolejbusowej. ANEKS nr 2 do umowy nr 1040201730 z dnia 28-06-2011 r. Realizacja podstawowego układy komunikacyjnego polegającego na budowie przedłużenia ul. Strzeszewski ego na odcinku od działki nr ewid. 5/47 (obr.42, ark.4) do wschodniej granicy działki nr ewid. 5/5 (obr. 24, ark. 7). ANEKS nr 1 do umowy nr 97/IN/2010 z dnia 28-09-2011 r. UGODA Opracowanie aktualizacji studium wykonalności oraz projektu budowlano-wykonawczego na budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Osmolickiej i ul. Cienistej w Lublinie. UMOWA o staż nr UmSTAZ/11/0380 UMOWA o staż nr UmSTAZ/11/0379 w ramach projektu "Ambitni i Przedsiębiorczy" – po kl 6.1.3/11 Budowa drogi Kazimierza Jagiellończyka na odcinku od ul. Droga męczenników Majdanka do ul. Zygmunta Augusta oraz budowa ul. Zygmunta Augusta (na odcinku od ul. Kazimierza Jagiellończyka do projektowanego zjazdu km 0+111,17) w Lublinie wraz z infrastrukturą techniczną. Wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej ul ice: Rozmarynową, Kwiatów Polnych i Chabrową w Lublinie. ANEKS do umowy 31/DM/11 z dnia 22-04-2011 r. Wykonanie analizy porealizacyjnej w zakresie pomiarów hałasu pochodzącego z nowo wybudowanej ul. Dywizjonu 303 w Lublinie na odcinku od ul. Długiej do ul. Kunickiego Wykonanie ANEKSU do projektu drogowego o projektu organizacj ruchu ulicy Stalowej. Realizacja podstawowego układy komunikacyjnego polegającego na budowie przedłużenia ul. Kryształowej na odcinku od skrzyżowania z ul. Berylową do granicy z działką nr ewid. 21 (obr. 27, ark. 12) wraz z sięgaczem KDD oraz z przebudową ul. Berylowej. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Franciszka Grabowskiego w Lublinie. ANEKS do umowy 45/DM/11 z dnia 29-04-2011 r. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Zdrowej w Lublinie (odcinek od ul. Wygodnej do przychodni) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. Wielkopolskiej na odcinku od ul. Wrocławs kiej do ul. Roztocze – odcinek 140 mb. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. M. Koyznowej w Lublinie, na odcinku od ronda gen. Berberecki ego do ul. Niepodległości o długości 442 mb oraz zaprojektowanie i wykonanie przebudowyciagu komuniacyjnego na działce miejskiej zlokalizowanego przy posesji Koryznowej 2F w Lublinie o długości 70 mb oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonanie badania geologicznego gruntu w obrębie ul. Nadbystrzyckiej, ul. Muzycznej i ul. Głębokiej w Lublinie, poprzez wykonanie trzech odwiertów wraz z opracowaniem dokumentacji gotechnicznej. ANEKS do umowy 46/DM/11 z dnia 29-04-2011 r. PROMOST Biuro Projektowo-Badawcze Spółdzielnia Mieszkaniowa "AZS" Spółdzielnia Mieszkaniowa RUDNIK EL-PRO Przedsiębiorstwo Usługowo-Projektowe Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Jan Kret STRABAG Sp. z o.o. Poczta Polska S.A. PGE Dystrybucja S.A. KAMDEN Sp. z o.o. MIESZKANIA NA SPRZEDAŻ Chrzanowscy Sp. z o.o. Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. WILLOWA II Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Bank Polska Kasa Opieki S.A. NAP invest SAWA Sp. Z .o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Pracowania Projektowa "GRAMA"

Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Pracowania Projektowa "GRAMA" MOTA-ENGIL Europe S.A. PPM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "TORGAN" Sp. z o.o. WIKANA S.A. Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Firma Kowalczyk Zygmunt Kowalczyk Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. PU Europartners Sp. z o.o. MOTA-ENGIL Central Europe S.A.

21/ZDM/11 23/ZDM/11 27/ZDM/11

25 sierpień 2011 26 sierpień 2011 29 sierpień 2011

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. PROINBUD Zakład Usług Inwestycyjnych Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Page 1

Sheet1 Pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego w procesie realizacji budowy ul. Związkowej (na odcinku od ul. Bazylianówka do Walecznych), ul. Walecznych (na odcinku od ul. Truskawkowej do ul. Związkowej), ul. Jagodowej (na odcinku od ul. Walecznych do ul. Związkowej) Remont chodnika w pasie drogowym ul. Żelaznej w Lublinie. UGODA szkody w zakresie zniszczenia składników roślinnych Weglin Płd. Działka nr ew. 5/12 przy ul. G ęsiej 11. ANEKS do umowy 57/DM/2010 z dnia 30-08-2010 r. ANEKS do umowy2764/DM/2009 z dnia 27-08-2009 r. Parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym w pasie drogowym ul. Chopina. Opracowanie kompletnej dokumentacji przebudowy odcinka ul. Łęczyńskiej w Lublinie od ul. Fabrycznej do drogi krajowej 12/17 al. Witosa oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacja inwestycji. UMOWA nr 349121 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego ulicy Pszczelej w Lublinie UMOWA nr 349087 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego ulicy Kukułczej w Lublinie Parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym w pasie drogowym ul. 1-maj. Parkowanie na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym w pasie drogowym ul. 1-maj. Remont chodnika w pasie drogowym ul. Judyma w Lublinie. Budowa miejsc postojowych przy ul. Harnasie w Lublinie – 9 szt. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy wykonaniu fundamentów słupów trakcyjno-oświetleniowych w procesie realizacji inwestycji "Budowa tracji trolejbusowej (uzupełnienie dla ruchu w jednym kierunku) oraz oświetlenia drogowego na ul. Wileńskiej (od ul. Głębokiej do ul. Zana) i ul. Głębokiej (od ul. Filaretów do ul. Wileńskiej) w Lublinie Budowa ul. Przyjacielskiej (ul. Nałęczowska – ul. Skromna) i ul. Skromnej (od ciągu pieszo jezdnego do ul. Przyjacielskiej) w Lublinie wraz z infrastrukturą techniczną. ANEKS nr 1 do umowy nr 348667 z dnia 31-08-2010 r. Wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości przedwykonawczych oraz powykonawczych. Roboty dodatkowe do zamówienia podstawowego objętego umową nr 18/DM/11 z dnia 16-03-2011. Remont ul. Skierki w Lublinie, położonej na działkach miejskich. ANEKS nr 2 do umowy nr 75/IN/10 z dnia 25-08-2010 r. Budowa oświetlenia drogowego wzdłuż fragmentu ul. Nałęczowskiej w Lublinie (etap I: odc. ul. Cisowa – ul. Sobótki) ANEKS nr 1 do umowy 75/DM/11 z dnia 09-06-2011 r. ANEKS nr 3 do umowy nr 1040201730 z dnia 28-06-2011 r. Wykonanie ekspertyzy stanu technicznego wiaduktu zlokalizowanego w ciągu drogi powiatowej nr 2347L – ulicy Antoniny Grygowej w Lyblinie – długości 751,49 m, szerokości 10,78 m o numerze JNI31000277. Budowa ul. Przelot i ul. Sportowej w Lublinie na odcinku od ul. Ponikwoda do ul. Wielkiej wraz z infrastrukturą techniczną. Remont chodnika w pasie drogowym ul. Parysa w Lublinie. Remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L w Lublinie odcinki ulic Zemborzyckiej i Osmolickiej o długo ści 1855 mb. Przebudowa ul. Sławinkowskiej, polegająca na budowie chodnika przy ul. Liliowej w Lublinie. Realizacja prac porządkowych na terenie miasta lublin, na działkach będących w zarządzie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L w Lublinie odcinki ulic Zemborzyckiej i Osmolickiej o długo ści 1855 mb. Umowa nr 349476 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego ulicy Nadrzecznej na odcinku od ul. Mickiewicza do ul. Rejtana w Lublinie. Zprojektowanie i wykonanie remontu al. Smorawińskiego w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Chodźki do wiaduktów drogowych o długości 400 mb wraz z remontem chodników oraz ciągu pieszo-rowerowego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ulicy Mickiewicza w Lublinie na odcinku od ul. Słowackiego do ul. Nadrzecznej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. ANEKS nr 2 do umowy 97/IN/10 z dnia 06-08-2010 . UMOWA Współpracy nr Light/2011/2 w zakresie użyczenia opraw LED Wykonanie robót uzupełniających na inwestycji realizowanej p.n. Budowa ulicy Grygowej w Lublinie na odcinku od al. Witosa do ul. Droga Męczenników Majdanka (włącznie ze skrzyżowaniem z ul. Droga Męczenników Majdanka) – kable do oświetlenia drogowego. Realizacja podstawowego układy komunikacyjnego polegającego na budowie ul. Limbowej oraz przedłużenia ul. Kasztelańskiej na odcinku od wschodniej granicy działki nr ewid. 37 (obr. 31, ark.4) do ul. Relaksowej tj. do północnej granicy działki nr ewid. 104/10 (obr. 32, ark. 2), zgodnie z załącznikami nr 1 i 2. Remont chodnika w pasie drogowym ul. Romera w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Ponikwoda w Lublinie na odcinku od ul. Walecznych do ul. Koryznowej oraz pełenie nadzoru autorskiego. UMOWA nr 355979 o przyłączenie do sieci dystybucyjnej oświetlenia wydzielonego w miejscowości Lublin, ulica Poligonowa gm. Lublin. Page 2 Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk sp. j. STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego inż. Stanisław Król Czesława Kijowska Spółdzielczy Bank Powiatowy w Piaskach Bank Polska Kasa Opieki S.A. Pizzeria NirVana Andrzej Demczuk URBAN MEDIA Ewa Urban PGE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A. Jarosław Paszkowski Tomasz Iwan Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA

25/ZDM/11 24/ZDM/11 36/ZDM/11 33/ZDM/11 32/ZDM/11 31/ZDM/11 26/ZDM/11 38/ZDM/11 37/ZDM/11 35/ZDM/11 34/ZDM/11 30/ZDM/11 29/ZDM/11

29 sierpień 2011 29 sierpień 2011 31 sierpień 2011 31 sierpień 2011 31 sierpień 2011 31 sierpień 2011 31 sierpień 2011 2 wrzesień 2011 2 wrzesień 2011 2 wrzesień 2011 2 wrzesień 2011 2 wrzesień 2011 2 wrzesień 2011

40/ZDM/11 41/ZDM/11 46/ZDM/11 42/ZDM/11 47/ZDM/11 44/ZDM/11 44A/ZDM/11 43/ZDM/11 72/ZDM/11 45A/ZDM/11 45/ZDM/11 48/ZDM/11 55/ZDM/11 50/ZDM/11 49/ZDM/11 54/ZDM/11 53/ZDM/11 52/ZDM/11 57/ZDM/11 56/ZDM/11 58A/ZDM/11 58/ZDM/11 88A/ZDM/11

6 wrzesień 2011 9 wrzesień 2011 12 wrzesień 2011 15 wrzesień 2011 16 wrzesień 2011 19 wrzesień 2011 20 wrzesień 2011 20 wrzesień 2011 20 wrzesień 2011 22 wrzesień 2011 22 wrzesień 2011 23 wrzesień 2011 26 wrzesień 2011 26 wrzesień 2011 26 wrzesień 2011 27 wrzesień 2011 27 wrzesień 2011 27 wrzesień 2011 ### ### 30 wrzesień 2011 30 wrzesień 2011 3 październik 2011

Projektowanie i Nadzory Budowlane mgr inż. Jan Struk Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. PGE Dystrybucja S.A. Biuro Usług Majątkowych i Wycen A-Z s.c. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. STRABAG Sp. z o.o. PROINBUD Zakład Usług Inwestycyjnych Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Firma Kowalczyk Zygmunt Kowalczyk Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. Bank Polska Kasa Opieki S.A. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza STRABAG Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA WIKANA S.A. Zakład Robót Drogowych ZOSTA KOM-EKO S.A. BEST AUTO Sp. Z .o.o. PGE Dystrybucja S.A. Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. PU Europartners Sp. z o.o. Projektowanie dróg, ulic i mostów inż. Grzegorz Rudnicki Philips Lightning Poland S.A. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. - LIDER WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. 03 MIASTECZKO Spółka Komandytowo-Akcyjna STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego inż. Stanisław Król

60/ZDM/11 59/ZDM/11 62/ZDM/11 61/ZDM/11

4 październik 2011 4 październik 2011 5 październik 2011 5 październik 2011

PGE Dystrybucja S.A.

Sheet1 66/ZDM/11 63/ZDM/11 65/ZDM/11 64/ZDM/11 69/ZDM/11 68/ZDM/11 67/ZDM/11 70/ZDM/11 73/ZDM/11 79/ZDM/11 75A/ZDM/11 75/ZDM/11 6 październik 2011 6 październik 2011 7 październik 2011 7 październik 2011 Opracowania dokumentacji geodyzyjnej do ograniczenia praw własności do działki nr 1088, obr. 33, ark . 21 położonej przy ul. Wygon w Lublinie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Modrzewiowej i ul. Rudnickiej w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Abramowickiej w Lublinie na odcinku od poseji Abramowicka 28 do posesji Abramowicka 48 oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Diamentowej w Lublinie, odcinek od ul. Krochmalnej do ul. Medalionów. PRO-GEO Danuta Siemion AMAR Sp. z o.o. STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego inż. Stanisław Król Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Marek Wołosiński Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Centrum ProfilaktycznoLecznicze w Lublinie PGE Dystrybucja S.A. PU Europartners Sp. z o.o., Zakład Usługowy BEN-BRUK Henryk Socha Budownictwo Drogowe Zdzisław Kozieł Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. Zakład Robót Elektrycznych Tadeusz Jaszczewski

12 październik 2011 Budowa oświetlenia przejścia podziemnego pod ul. Orkana (w pobliżu ul. Zwycięzkiej) w Lublinie 12 październik 2011 Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni jezdni ul. Samsonowicza od ul. Diamentowej, na dł. 60 m. 12 październik 2011 Pełna opieka profilaktyczna nad pracownikami określona obowiązujacymi przepisami jako obligatoryjne dla pracodawcy. UMOWA nr 348598 sprzedaży przyłącza elektroenergetycznego wraz z dokumentacją projektową przyłącza do zasilania w energię elektryczną 13 październik 2011 sygnalizacji świetlnej skrzyżowania ulic al. Solidarności/Bolesława Prusa/Dolna 3-go maj W Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy, polegającej na budowie chodnika w ul. Krężnickiej na odcinku od istniejacego chodnika w rejonie posesji 14 październik 2011 Krężnicka nr 71a do końca zjazdu do posesji Krężnicka nr 57 w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 18 październik 2011 Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni ciągu pieszego pomiędzy ulicami Struga i Krasińskiego na długości 170m. 18 październik 2011 ANEKS nr 1 do umowy udostępnienia nr 72/SRP/U/MK/2010 z dnia 02-09-2010 r. 18 październik 2011 Wykonanie budowy szafki oświetlenia ulicznego wraz z zasilaniem w ul. Kazimierza Jagiellończyka w Lublinie. Realizacja inwestycji "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa III Atrakcyjność obszarów miejskich i terenów inwestycyjnych, Działanie 3.1 Tworzenie 18 październik 2011 terenów inwestycyjnych UMOWA nr 356040 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego w miejscowości Lublin, droga serwisowa przy al. Solidarności (od 20 październik 2011 wjazdu PZM do ul. Browarnej) 20 październik 2011 Chodnik w pasie drogowym ul. Beskidzkiej w Lublinie. 21 październik 2011 Chodnik w pasie drogowym ul. Samsonowicza w Lublinie.

74/ZDM/11 86/ZDM/11 77/ZDM/11 81/ZDM/11 80/ZDM/11 83/ZDM/11 82/ZDM/11 87/ZDM/11 86B/ZDM/11 85/ZDM/11 84/ZDM/11 87B/ZDM/11 87A/ZDM/11 88D/ZDM/11 88C/ZDM/11 88B/ZDM/11 89/ZDM/11 88/ZDM/11 92/ZDM/11 91/ZDM/11 90/ZDM/11 96/ZDM/11 95/ZDM/11 94/ZDM/11

MOTA-ENGIL Central Europe S.A. PGE Dystrybucja S.A. Zakład Robót Drogowych ZOSTA Zakład Robót Drogowych ZOSTA STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego inż. Stanisław Król

21 październik 2011 Chodnik w pasie drogowym ul. Struga w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika po nieparzystej stronie ul. Podwale w Lublinie, odcinek od posesji Podwale 3 do Placu Zamkowego oraz SQL Sp. z o.o. 24 październik 2011 pełnienie nadzoru autorskiego. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 25 październik 2011 Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni chodnika oraz zjazdów w ul. Dobrej w Lublinie. Społeczny Komitet Budowy Oświetlenia ul. Franciszka Grabowskiego 26 październik 2011 Budowa oświetlenia drogowego w ul. Franciszka Grabowskiego w Lublinie. UMOWA nr 16/RZ/11 Województwo Lubelskie a Miasto Lublin. Budowa chodnika, zatoki i zjazdu, do obsługi komunikacyjnej Lubelskiego Centrum 26 październik 2011 Konferencyjnego. Województwo Lubelskie Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Batalionów Chłopskich w Lublinie wraz z przebudową 26 październik 2011 kanalizacji teletechnicznej kolidującej z projektowaną siecią kanalizacji deszczowej oraz sprawowani e nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji. Biuro Projektów Systemów Wodno-Ściekowych "EKOSAN" Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. 26 październik 2011 Przebudowa ul. Wajdeloty w Lublinie, odcinek od skrzyżowania z ul. Grażyny do skrzyżowania z ul. Wileńską. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. 27 październik 2011 ANEKS nr 1 do umowy 100/DM/11 z dnia 28-06-2011 r. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. 27 październik 2011 ANEKS nr 1 do umowy 101/DM/11 z dnia 28-06-2011 r. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "TORGAN" Sp. z o.o. 31 październik 2011 ANEKS nr 3 do umowy nr 2345/IN/2009 z dnia 01-07-2009 r. Zaprojektowanie i wybudowanie ścieżki rowerowej o długości ok. 5,5 km, wzdłuż ul. Osmolickiej na odcinku od km 2+700 opracowania OUTE SITK w BEN-BRUK Zakład Usługowy Henryk Socha, PU Europartners Lublinie do ul. Cienistej oraz wzdłuż ul. Cienistej od ul. Osmolickiej do ul. Krężnickiej w Lublinie oraz Pełnienie nadzoru autorskiego. Sp. z o.o. 3 listopad 2011 ELPIE Sp. z o.o. 3 listopad 2011 Budowa oświetlenia drogowego fragm. ul. Nałęczowskiej (etap II) – odc. Od ul. Sobótki do ul. Lędzian. Przebudowa ul. Generała Zajączka polegająca na budowie chodnika w pasie drogowym ul. Generała Zającz ka na odcinku od ul. Jana Sobieskiego do ul. Powstańców Śląskich. 4 listopad 2011 Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA Pełnienie funkcji inspektora nadzoru do spraw zieleni w procesie realizacji inwestycji "Budowa trakc ji trolejbusowej (uzupełnienie dla ruchu w jednym 4 listopad 2011 kiedunku) oraz oświetlenia drogowego na ul. Wileńskiej (od ul. Głębokiej do ul. Zana) i ul. Glębokiej (od ul. Filaretów do ul. Wileńskiej) w Lublinie" Col-Garten EKO s.c. 7 listopad 2011 7 listopad 2011 7 listopad 2011 9 listopad 2011 9 listopad 2011 9 listopad 2011 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy chodnika w rejonie ul. Rycerskiej w Lublinie w obrębie działek nr 14/9 (obr. 30, ark. 1), 44, 16/5 (ob.r 30, ark. 2) Budownictwo Drogowe Zdzisław Kozieł Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Przeskok w Lublinie na odcinku od ul. Piekarskiej do zjazdu na posesję Przeskok 31 oraz pełnienie Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe SIGMAN Sławomir nadzoru autorskiego. Kowalczyk. Budowa oświetlenia ciągu pieszego od ul. Romera do budynku ul. Samsonowicza 1 w Lublinie. KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy chodnika wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej w ul. Kiepury w Lublinie, odcinek od ul. Chęcińskiego do istniejącego przejścia w rejonie skrzyżowania z al. Smorawińskiego w Lublinie. SQL Sp. z o.o. Zaprojektowanie i wykonanie budowy parkingu w pasie drogowym ul. Długosza (pomiędzy ul. Leszczyńskiego a ul. Przy Stawie) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA Zaprojektowanie i wykonanie budowy miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Orlika-Rückemana w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA

Page 3

Sheet1 93/ZDM/11 97/ZDM/11 98A/ZDM/11 97A/ZDM/11 9 listopad 2011 10 listopad 2011 14 listopad 2011 14 listopad 2011 Przebudowa ul. Zbożowej, polegająca na budowie chodnika w pasie drogowym ul. Zbożowej na odcinku od ul. Sławinkowskiej do ul. Jaworskiego oraz na STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego inż. odcinku od ul. Araszkiewicza do ul. Ciepielewskiego. Stanisław Król Realizacja podstawowego układy komunikacyjnego polegającego na budowie przedłużenia ul. Strzeszewski ego na odcinku od działki nr ewid. 5/5 (obr. 24, ark. 7) AUSSIE DEVELOPMENT BLUSZCZOWA Sp. z o.o. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ANEKS do umowy 64/ZDM/11 z dnia 07-10-2011 r. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę ul. Sławinkowskiej w Lublinie, na odcinku od ul. Zbożowej do granic miasta, polegającej na budowie chodnika i oświetlenia drogowego. Stowarzyszenie Inżynierów i techników Komunikacji RP Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk Budowa szafki oświetleniowej wraz z przyłączem zasilającym szafkę dla potrzeb oswietlenia ul. S. Węglarza w Lublinie sp. j. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Biskupińskiej w Lublinie. ADA-LIGHT Sp. Z .o.o. Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk Wykonanie podziału na etapy projektu wykonawczego przebudowy ul. Głuskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejówka do granic miasta sp. j. Przebudowa drogi powiatowej nr 2271L Wólka Abramowicka – Dominów, polegająca na budowie chodnika prz y ul. Strojnowskiego w gmnie Głusk Powiat Lubelski Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika i parkingu w rejonie posesji Bursztynowa 24 w Lublinie Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na budowę chodnika i oświetlenia drogowego w ul. Doż ynkowej w Lublinie, na odcinku od istniejącego chodnika na wysokości posesji nr 40 do ul. Orzechowej. Stowarzyszenie Inżynierów i techników Komunikacji RP Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy, polegającej na budowie chodnika w ul. Sławinkowskiej na odcinku od istniejacego chodnika w rejonie STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego inż. zjazdu na boisko za ul. Świerkową do ul. Zbożowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Stanisław Król POROZUMIENIE Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Willowej w Lublinie, z przyłączem wodociągowym do Społeczny Komitet Budowy sieci wodociągowejw drodze posesji 34b. dojazdowej do ul. Willowej w Lublinie Społeczny Komitet Budowy sieci wodociągowej w ul. Kredowej w Lublinie POROZUMIENIE Projekt budowlany sieci wodociągowej w ul. Kredowej w Lublinie POROZUMIENIE Projekt budowlany kanalizacji sanitarnej w ul. Robotniczej w Lublinie z przyłączem kanalizacji sanitarnej do posesji przy ul. Społeczny Komitet Budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Robotniczej nr 102 Robotniczej w Lublinie Społeczny Komitet Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji POROZUMIENIE Projekt budowlany sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Firlejowskej w Lublinie z przyłączami do działki nr 8. sanitarnej w ul. Firlejowskej w Lublinie POROZUMIENIE Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Pułaskiego w Lublinie, z przyłączem wodociągowym Społeczny Komitet Budowy sieci wodociągowej w drodze do posesji przy ul. Pułaskiego nr 18a. dojazdowej do ul. Pułaskiego w Lublinie STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego inż. Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni chodnika w ul. Świętokrzyskiej o długości 130m. Stanisław Król Budowa miejsc postojowych przy ul. Rucianej – 2 szt. Oraz budowa miejsc postojowych przy ul. Dziewanny – 9 szt. Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA Zaprojektowanie i wykonanie remontu nawierzchni ciągu pieszego pomiędzy ulicami Struga i Krasińskiego o powierzchni 40m 2 Budownictwo Drogowe Zdzisław Kozieł Sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę miejsc postojowych w pasie drogowym ul. Ułanów w Lublinie (na odcinku od ul. Husarskiej do ul. Dragonów) BUDWENT Sp. z o.o. Zapewnienie obsługi komunikacyjnej związanej z budową obiektów usługowo-handowych w lublinie, na dzi ałkach nr ewid. 17/18, 17/58, 17/62, 17/64, 17/66 (obr. 16, ark. 3) przy ul. Mełgiewskiej 16-18 w Lublinie oraz w związku z koniecznością rozbiórki części zrealizowanych robót. ADV Por Develop S.A. Spółka Komandytowo Akcyjna UMOWA Dzierżawy ul. Krężnicka 9. Krystyna Krzewińska Realizacja podstawowego układy komunikacyjnego polegającego na budowie ul. Ksawerego Dunikowskiego na odcinku od zjazdu na działkę nr ewid. 2/4 (obr. 10, ark. 6) do ostatniego zjazdu na działkę Inwestora, tj. do wysokości nr ewid. 1/6 (obr. 10, ark. 6). INTERBUD-LUBLIN S.A. Przebudowa ul. Pana Balcera, na odcinku os skrzyżowania z ul. Filaretów do skrzyżowania z ul. Skrzatów IDEA INVEST Sp. z o.o. Budowa mejsc postojowych przy ul. Probostwo – 8 szt. Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA ARISCO Sp. z o.o. UMOWA udzielenia licencji oprogramowania TRANSFER nr 197/2011 Realizacja prac związanych ze sprawowaniem nadzoru nad składowiskiem śniegu przy ul. Łagiewnickiej w Lublinie KOM-EKO S.A. UMOWA nr 15/RZ/11 Województwo Lubelskie a Miasto Lublin. Budowa chodnika, zatoki i zjazdu, do obsługi komunikacyjnej siedziby Urzędu Marszałkowskiego Województwo Lubelskie Społeczny Komitet Budowy sieci wodociągowej i kanalizacji POROZUMIENIE Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Ziemowita w Lublinie sanitarnej w ul. Ziemowita w Lublinie INTOP TARNOBRZEG Sp. z o.o. ANEKS do umowy 92/DM/11 z dnia 26-10-2010 r. Społeczny Komitet Budowy sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Willowej w Lublinie POROZUMIENIE Projekt budowlany sieci wodociągowej w drodze dojazdowej do ul. Willowej z przyłączami do posesji 54b w Lublinie UMOWA nr 356672 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej sygnalizacja świetlna w Lublinie, ul. Muzyczna, ul. Zielona PGE Dystrybucja S.A. UMOWA nr 356666 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej sygnalizacja świetlna w Lublinie, ul. Gazowa, ul. Krochmalna PGE Dystrybucja S.A. UMOWA nr 356928 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego w Lublinie ulice Muzyczna, Zielona, Krochmalna. PGE Dystrybucja S.A. Budowa ul. Laurowej (ul. 010-KDD) na odcinku od ul. Dożynkowej do zjazdu na teren działek nr 8/8 i 8/9. Ips – Biuro Deweloperskie Piotr Szczurowski Dostarczenie dysku DVD z abonamentem na 14 stanowisk programu kosztorysowego NORMA PRO. F.H.U. Meritum W sprzwie przejęcia praw i obowiązków NDM Projekt Sp z o.o. Lokafop 222 Sp. z o.o. Page 4

101/ZDM/11 100A/ZDM/11

15 listopad 2011 15 listopad 2011

100/ZDM/2011 99/ZDM/11 98/ZDM/11 101B/ZDM/11 101A/ZDM/11 111/ZDM/11 110/ZDM/11 109/ZDM/11 108/ZDM/11 107/ZDM/11 105/ZDM/11 104/ZDM/11 103/ZDM/11 102/ZDM/11 115/ZDM/11 114/ZDM/11 113/ZDM/11 112/ZDM/11 106/ZDM/11 116B/ZDM/11 116A/ZDM/11 86A/ZDM/11 118/ZDM/11 117B/ZDM/11 117/ZDM/11 140/ZDM/2011 139/ZDM/2011 141A/ZDM/2011 8/ZDM/12 9/ZDM/12 48/ZDM/12

15 listopad 2011 15 listopad 2011 15 listopad 2011 18 listopad 2011 18 listopad 2011 21 listopad 2011 21 listopad 2011 21 listopad 2011 21 listopad 2011 21 listopad 2011 21 listopad 2011 21 listopad 2011 21 listopad 2011 21 listopad 2011 22 listopad 2011 22 listopad 2011 22 listopad 2011 22 listopad 2011 22 listopad 2011 23 listopad 2011 23 listopad 2011 26 listopad 2011 28 listopad 2011 28 listopad 2011 28 listopad 2011 20 grudzień 2011 20 grudzień 2011 9 styczeń 2012 26 styczeń 2012 30 styczeń 2012 1 luty 2012

Sheet1 47/ZDM/12 5/ZDM/12 20/ZDM/12 70/ZDM/12 44/ZDM/12 66/ZDM/12 52/ZDM/12 31/ZDM/12 77/ZDM/12 54/ZDM/12 55/ZDM/12 204/ZDM/12 75/ZDM/12 74/ZDM/12 73/ZDM/12 61/ZDM/12 109/ZDM/12 108/ZDM/12 58/ZDM/12 57/ZDM/12 56/ZDM/12 53/ZDM/12 60/ZDM/12 65/ZDM/12 76/ZDM/12 68/ZDM/12 67/ZDM/12 80/ZDM/12 14 luty 2012 17 luty 2012 20 luty 2012 1 marzec 2012 1 marzec 2012 2 marzec 2012 6 marzec 2012 7 marzec 2012 16 marzec 2012 16 marzec 2012 20 marzec 2012 25 marzec 2012 29 marzec 2012 29 marzec 2012 29 marzec 2012 29 marzec 2012 29 marzec 2012 29 marzec 2012 30 marzec 2012 30 marzec 2012 30 marzec 2012 2 kwiecień 2012 3 kwiecień 2012 4 kwiecień 2012 11 kwiecień 2012 12 kwiecień 2012 12 kwiecień 2012 13 kwiecień 2012 Umowa nr TA/09/12 Bezgotówkowa sprzedaż paliw płynnych. Usługa przemieszczenia przedmiotów tj wyposażenie biura (meble i dokumentacja) z ul. Wieniawska 14 Lublin do ul. Krochmalna 13 Lublin. Realizacja podstawowego układu komunikacyjnego polegającego na budowie ulicy Powojowej na odcinku od ul. Abramowickiej do jej włączenia do istniejącego przebiegu oraz przebudowa ul. Abramowickiej pomiędzy zjazdem na działkę nr ewid. 16/5 ( obr. 1, ark. 14) a zjazdem na teren GPZ. Dostarczenie i uruchomienie w budynku przy ul. Krochmalnej 13 centralę telefoniczną. ANEKS nr 2 do umowy nr 137/CP RH7-2/2011 zawartej w dniu 29-07-2011. Dostarczenie, zamontowanie i podłączenie zgodnie z uzgodnionym projektem rozbudowy przy ulicy Krochm alnej 13 w Lublinie osprzęt sieciowy. Umowa cesji umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci Plus nr 2/2012. Wykonanie robót polegających na wykonaniu montażu, utrzymaniu i konserwacji tabliczek z nazwami ulic . ANEKS nr 1 do umowy nr 338097 z dnia 07-05-2009. ANEKS nr 1 do umowy nr 338135 z dnia 07-05-2009. Dostarczyć i zmontować okablowanie strukturalne wraz z listwami kablowwymi, przeciągnięcie w nich okablowania i zestawienie linku radiowego. ANEKS nr 1 do umowy Nr 85/ZDM/12 z dnia 2/5/12 w sprawie Budowy ul. Granatowej w Lublinie na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Gęsiej ANEKS nr 1 do umowy nr 339235 z dnia 31-08-2009. ANEKS nr 1 do umowy nr 339232 z dnia 31-08-2009. Wykonanie przebudowy sieci elektroenergetycznych w Lublinie przy ul. Nadrzecznej kolidujacych z proj ektowaną budową drogi zgodnie z zalączonymi Warunkami Technicznymi usunięcia Kolizji nr 44/2723/K/TU/2010 z dnia 09-04-2010. Aktualizacja systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych eDIOM. ANEKS nr 2 do umowy 97A/DM/2011 z dnia 14-11-2011. ANEKS nr 1 do umowy 24/ZDM/2011 z dnia 01-02-2011. UMOWA nr 359245 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego w miejscowości Lublin, Warszawska (nowa), gm. Lublin UMOWA nr 359238 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego w miejscowości Lublin, Warszawska (nowa), gm. Lublin UMOWA nr 359242 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego w miejscowości Lublin, Warszawska (nowa), gm. Lublin Budowa odcinka ul. Pana Balcera od jej istniejącego przebiegu do granicy z działkami nr ewid. 34/68 i 34/70 (obr. 28, ark. 2), zgodnie z zakresem zawartym w załączniku. Budowa ul. Wigilijnej na odcinku od granicy z działką nr ewid. 40/6 (obr. 28, ark. 5) do granicy z działką nr ewid. 52/2 (obr. 28, ark. 5) zgodnie z zakresem zawartym w uzgodnionym piśmie z dnia 23-03-2012 roku znak ZD-OU-I.7012.9.2012 projekcie budowlanym. Realizacja prac porządkowych na terenie miasta lublin, na działkach będących w zarządzie Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. ANEKS nr 1 do umowy nr 348665 z dnia 31-08-2010. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Długiej w Lublinie, odcinek od ul. Krańcowej do ul. Pawiej oraz pełnienie nadzowu autorskiego. Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie Przeprowadzki WEA Lublin TBV Sp. z o.o. Sprint S.A. O/Gdańsk Poczta Polska S.A. Asseco Business Solutions S.A. Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych "iKOM" Sp. z o.o. PGE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A. Technika Zabezpieczeń "Alarm-Serwis" Grzegorz Michałek Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych So. Z o.o. PGE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A. Designers Andrzej Jagura, Żaneta Jagura Sp. J. Stowarzyszenie Inżynierów i techników Komunikacji RP Stowarzyszenie Inżynierów i techników Komunikacji RP PGE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A. PGE Dystrybucja S.A. TBV PROPERTY Sp. z o.o. KS DEVELOPMENT Sp. z o.o. MPO SITA Lublin S.A. PGE Dystrybucja S.A. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

Dostarczenie do siedziby Zamawiającego (ZDiM) przy ul. Krochmalnej 13 w Lublinie materiałów eksploatacyjnych wyszczególnionych w załączniku nr 1. P.H.U. MEDIAKOM Przyłączenie do sieci dystybucyjnej PGE Dystrybucja S.A. Instalacji Podmiotu Przyjączanego (Gmina Lublin), zakwalifikowanego do V grupy przylączeniowej, o mocy przyłaczeniowej 14 kW, zgodnie z warunkami przyłaczenia nr RE-1/84/63277 z dnia 13-02-2012. PGE Dystrybucja S.A. Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie nr I – Węglin-Czuby, obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Granice r ejonu nr I – Węglin-Czuby stanowią: ul. Nałęczowska, al. Kraśnicka, ul. Bohaterów Monte Cassino, ul. Armii Krajowej, ul. Jana Pawła II, ul. Nadbystrzycka, linia kolejowa Chełm-Warszawa, granica miasta od linii kolejowej Chełm-Warszawa do ul. Nałęczowskiej. Do rejonu nie należą: ul. Bohaterów Monte Cassino (od al. Kraśnickiej do ul. Armii Krajowej) i ul. Nadbystrzycka. ANEKS nr 1 do umowy nr 344115 z dnia 16-07-2010. W sprawie udostępnienia nieruchomości w celu budowy sieci i urządzeń oświetlenia drogowego oraz eksp loatacji ul. Sławinkowska. W sprawie zasad udostępnienia nieruchomości w celu budowy sieci i urządzeń oświetlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sławinkowskiej. W sprawie zasad udostępnienia nieruchomości w celu budowy sieci i urzadzeń oświetlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sławinkowskiej. W sprawie zasad udostępnienia nieruchomości w celu budowy sieci i urzadzeń oświetlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sławinkowskiej. W sprawie zasad udostępnienia nieruchomości w celu budowy sieci i urzadzeń oświetlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sławinkowskiej. W sprawie zasad udostępnienia nieruchomości w celu budowy sieci i urzadzeń oświetlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sławinkowskiej. W sprawie zasad udostępnienia nieruchomości w celu budowy sieci i urzadzeń oświetlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sławinkowskiej. W sprawie zasad udostępnienia nieruchomości w celu budowy sieci i urzadzeń oświetlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sławinkowskiej. W sprawie zasad udostępnienia nieruchomości w celu budowy sieci i urzadzeń oświetlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sławinkowskiej. W sprawie zasad udostępnienia nieruchomości w celu budowy sieci i urzadzeń oświetlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sławinkowskiej. W sprawie zasad udostępnienia nieruchomości w celu budowy sieci i urzadzeń oświetlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sławinkowskiej. W sprawie zasad udostępnienia nieruchomości w celu budowy sieci i urzadzeń oświetlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sławinkowskiej.

69/ZDM/12 78/ZDM/12 209/ZDM/12 208/ZDM/12 137/ZDM/12 136/ZDM/12 140/ZDM/12 139/ZDM/12 123/ZDM/12 122/ZDM/12 124/ZDM/12 138/ZDM/12 121/ZDM/12 131/ZDM/12

13 kwiecień 2012 19 kwiecień 2012 19 kwiecień 2012 19 kwiecień 2012 19 kwiecień 2012 19 kwiecień 2012 19 kwiecień 2012 19 kwiecień 2012 19 kwiecień 2012 19 kwiecień 2012 19 kwiecień 2012 19 kwiecień 2012 19 kwiecień 2012 19 kwiecień 2012

Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni w Lublinie Sp. Z .o.o. PGE Dystrybucja S.A. Włodzimierz Sokulski Ewa Sokulska Maria Lech Sławomir Chawryło Maciej Lech Hermina Lech Jan Dobrowolski Halina Dobrowolska Danuta Szymańska Łukasz Szymański Karolina Słowik Antoni Słowik

79/ZDM/12

24 kwiecień 2012

Wykonanie archeologicznych badań powierzchniowych i sondażowych poprzedzających ratownicze badania wykopaliskowe na stanowiskach archeologicznych zlokalizowanych na obszarze inwestycji "budowy drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica"" obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 – przedłuzenie al. Solidarności do granicy miasta, wraz z opracowaniem wyników badańzgodnie z decyzja Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dn. 28-03-2012. Archeo-Discover Stanisław Petrykowski Page 5

Sheet1 82/ZDM/12 81/ZDM/12 86/ZDM/12 83/ZDM/12 85/ZDM/12 84/ZDM/12 25 kwiecień 2012 25 kwiecień 2012 27 kwiecień 2012 27 kwiecień 2012 2 maj 2012 4 maj 2012 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla remontu dwóch wiaduktów nad ul. Ułanów w ciągu ul. Armii Krajowej w Lublinie. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla remontu dwóch wiaduktów nad doliną "Przełęcz" w ciągu ul.Filaretów w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Opracowanie kompletnej dokumentacji przebudowy skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al. Sikorskiego i ul. Gen. B. Ducha w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich nad realizacją inwestycji. Wykonanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 2269L w Lublinie, odcinki ulic Osmolickiej i Zemborzyc kiej w Lublinie. Budowa ul. Granatowej w Lublinie na odcinku od ul. Jana Pawła II do ul. Gęsiej. ANEKS nr 1 do umowy 60/ZDM/2011 z dnia 4 październik 2011. Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie nr VII Śródmieście, obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Granice r ejonu nr VII – Śródmieście – stanowią: al. Unii Lubelskiej, al. Zygmuntowskie, al. Piłsudzkiego, ul. Lipowa, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Ewangelicka, ul. Spokojna, ul. Czechowska, ul. Lubomelska, al. Solidarności, al. Tysiąclecia. Do rejonu nie należą: al. Zygmuntowskie, al. Piłsudzk iego, ul. Lipowa, ul. Lubomelska, al. Solidarności. ANEKS nr 1 do umowy nr 344561 z dnia 06-05-2010r. Aktualizacja studium wykonalności i analizy kosztów i korzyści zgodnie z przekazanym harmonogramem r zeczowo-finansowym – 6egz. + wersja elektroniczna edytowalna 2 egz. Wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego część C (wyniki srudiów wykonalności) i E (analiza kosztów i korzyści) zgodnie z zaktualizowanym studium wykonalności i analizą kosztów i korzyści – wersja elektroniczna e dytowalna. Przedmiaru robót oraz kosztorysów inwestorskich z podziałem na koszty kwalifikowane i niekwalifikowane – 3 egz. + wersja elektroniczna edytowalna 2 egz. Bieżące utrzymanie, kompleksową konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie II Czechów, obejmujacym wszelką zieleń przyuliczną pozostajacą w administrowaniu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Granice rejonu nr II – Czechów – stanowią: al. Spółdzielczości pracy, ul. Lubartowska, al. Solidarności, al. Warszawszka, ul. Sławinkowska, granica miasta od ul. Sławinkowskiej do al. Spółdzielczości Pracy. Do rejonu nie należą ul. Lubartowska, ul. Sławinkowska, al. Warszawska, al. Solidarności. Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie nr VI – Wieniawa, obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Granice r ejonu nr VI – Wieniawa stanowią: ul. Sławinkowska, al. warszawska, al. solidarności, ul lubomelska, ul. wieniawska, ul. krakowskie Przedm ieście, ul. lipowa, ul. G. Narutowicza, ul. Głęboka, ul. Nałęczowska, granica miasta od ul. Nałęczorskiej do ul. Sławinkowskiej. Do rejonu nie należą ul. Nałęczowska, ul. Głęboka, ul. Krakowskie Przedmieście. Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania wlącznie z budową podstacji "Kolejarz" i przebudowa oświetl enia drogowego na ulicach: Unii Lubelskiej, Podzamcze, Unicka oraz modernizacja skrzyżowania ul. Unicka – ul. Lubartowska – ul. Obywatelska – Al. Spółdzielczości Pracy w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinka ciagu pieszego pomiedzy Szkołą Podstawową nr 34 a Przedszkolem nr 56, od ul. Kurantowej w kierunku ul. Prząśniczki w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy trolejbusowej sieci trakcyjnej na ul. Granitowej w Lublinie na odcinku od ul. Jana Pawła II do pętli autobusowej. ANEKS nr 1 do umowy 100A/ZDM/2011 z dnia 15 listopad 2011. Wykonanie robót obejmujących likwidacje kolizji trakcji trolejbusowej z komowami sygnalizacji świetl nej, oraz wykonanie obejść projektowanych fundamentów słupów istniejącymi kablami oswietleniowymi, przy budowie trakcji trolejbuzowej i oświetlenia drogowego ul. Wileńskiej i głębokiej w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu odcinka chodnika w ul. Elsnera w Lublinie oraz pełnienie nadzory autorskiego. W sprawie zasad udostepniania nieruchomości w celu budowy sieci i urządzeń oświetlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sławinkowska W sprawie zasad udostępnienia nieruchomości w celu budowy sieci i urzadzeń oświetlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sławinkowskiej. Zorganizowanie i zarządzanie strefą płatnego parkowania na terenie miasta Lublin Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Lwowskiej w Lublinie oraz pałnienie nadzoru autorskiego ANEKS nr 1 do umowy 26/ZDM/2011 z dnia 31-08-2011. ANEKS nr 1 do umowy nr 99/DM/11 (353387) z dnia 31-05-2011r. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Samsonowicza w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego UGODA Opracowanie projektu budowlano-wykonawczego przebudowy ul. Dębowej w Lublinie od skrzyżowania z ul. Goździkową do granic miasta. Dostawa sprzętu komputerowego, elektronicznego i oprogramowania. ANEKS nr 1 do umowy 128/ZDM/2011 z dnia 31-02-2011. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Jana Sawy w Lublinie, odcinek od skrzyżowania z ul. Tomasza Zana do rejonu skrzyżowania z ul. Kaliskąoraz pełnienie nadzoru autorskiego. Umowa użyczenia samochodu ZX AUTO GRAND TIGER o numerach rejestracyjnych WZ8267E Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) dla 95 obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg na terenie Miasta Lublin. Wykonanie robót uzupełniających na inwestycji realizowanej p.n. Przebudowa drogi krajowej nr 12/17 na odcinku od granicy miasta Lublina do ul. Zbożowej (km 602+545 do km 604+375), obejmująca remont istniejących chodników i zjazdów, budowę nowy ch odcinków chodnika po lewej stronie al. Warszawskiej w Lublinie oraz budowę nowych oraz budowę oświetlenia drogowego – etap I (odcinek od ul. Zbożowej do ul. Głównej). Wykonanie remontu chodników od ul. Romera do posesji przy ul. Samsonowicza 3. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla remontu ul. Mełgiewskiej w Lublinie polegającej na zrealizowaniu projektu wykonawczego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad inwestycją realizowaną na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Page 6 ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz SWECO Infraprojekt Sp. z o.o. STRABAG Sp. z o.o. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. 03 MIASTECZKO Spółka Komandytowo-Akcyjna

94/ZDM/12 87/ZDM/12

5 maj 2012 7 maj 2012

Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni w Lublinie Sp. Z .o.o. PGE Dystrybucja S.A.

90/ZDM/12

11 maj 2012

Mosty Katowice Sp. z o.o.

96/ZDM/12

14 maj 2012

HORTUS Architektura Zieleni

95/ZDM/12 89/ZDM/12 88/ZDM/12 91/ZDM/12 92/ZDM/12

14 maj 2012 14 maj 2012 16 maj 2012 17 maj 2012 18 maj 2012

HORTUS Architektura Zieleni TRAKCJA-TILTRA S.A. Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA P.W. Elektrosystem s.c. ADALIGHT Sp. Z .o.o.

97/ZDM/12 93/ZDM/12 207/ZDM/12 206/ZDM/12 110/ZDM/12 99/ZDM/12 164/ZDM/12 218/ZDM/12 98/ZDM/12 119/ZDM/12 104/ZDM/12 163/ZDM/12 103/ZDM/12 102/ZDM/12 118/ZDM/12

21 maj 2012 22 maj 2012 23 maj 2012 23 maj 2012 25 maj 2012 28 maj 2012 28 maj 2012 28 maj 2012 29 maj 2012 29 maj 2012 29 maj 2012 31 maj 2012 1 czerwiec 2012 4 czerwiec 2012 6 czerwiec 2012

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA Stanisława Zofia Jarocka Czesław Jarocki Lider – City Parking Group S.A. STRABAG Sp. z o.o. URBAN MEDIA Ewa Urban PGE Dystrybucja S.A. Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. Assecco Business Solutions S.A. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. STRABAG Sp. z o.o. POL-MOT Warfama S.A. Designers Andrzej Jagura, Żaneta Jagura Sp. J.

114/ZDM/12 115/ZDM/12 165/ZDM/12

6 czerwiec 2012 6 czerwiec 2012 11 czerwiec 2012

STREDE INVESTMENTS Sp. z o.o. Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Trasa – Usługi Projektowe mgr inż. Jerzy Kaliszuk

Sheet1 107/ZDM/12 106/ZDM/12 105/ZDM/12 116/ZDM/12 111/ZDM/12 112/ZDM/12 113/ZDM/12 145/ZDM/12 144/ZDM/12 143/ZDM/12 153/ZDM/12 117/ZDM/12 149/ZDM/12 148/ZDM/12 162/ZDM/12 155/ZDM/12 154/ZDM/12 156/ZDM/12 147/ZDM/12 157/ZDM/12 172/ZDM/12 168/ZDM/12 175/ZDM/12 234/ZDM/12 160/ZDM/12 173/ZDM/12 11 czerwiec 2012 11 czerwiec 2012 11 czerwiec 2012 12 czerwiec 2012 13 czerwiec 2012 14 czerwiec 2012 14 czerwiec 2012 19 czerwiec 2012 19 czerwiec 2012 19 czerwiec 2012 20 czerwiec 2012 20 czerwiec 2012 21 czerwiec 2012 21 czerwiec 2012 25 czerwiec 2012 25 czerwiec 2012 25 czerwiec 2012 26 czerwiec 2012 26 czerwiec 2012 27 czerwiec 2012 28 czerwiec 2012 28 czerwiec 2012 29 czerwiec 2012 29 czerwiec 2012 30 czerwiec 2012 2 lipiec 2012 Wykonanie prac adaptacyjno-remontowych w budynkach ZDiM w Lublinie, ul. Krochmalna 13i oraz 13j. Wykonanie 4 miejsc postojowych dla pojazdów osobowych przy ul. Królowej Jadwigi w ramach zadania finansowanego w rezerwy celowej w Dzielnicy Felin pod nazwą: "Wykonanie miejsc parkingowych na ul. Królowej Jadwigi nr 11 w pasie drogowym – 4 szt." Aktualizacja oraz wydzielenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych i inwestorskich na przebudowę ul. Narutowicza w Lublinie, na odcinku od ul. Okopowej do Głębokiej wraz odwodnieniem, oświetleniem i trakcją trolejbusową. POROZUMIENIE Realizacja inwestycji drogowej ul. Granatowej w Lublinie na odcinku od al. Jana Pawła II do ul. Gęsiej wraz z przebudową sieci wodociągowej z przyłączami w granicach pasa drogowego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Bronowickiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul.Władysława Jagiełły w Lublinie oraz pełnienie nadz oru autorskiego Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie - II etap w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 W sprawie zasad udostępnienia nieruchomości w celu budowy sieci i urzadzeń oświetlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sławinkowskiej. W sprawie zasad udostępnienia nieruchomości w celu budowy sieci i urzadzeń oświetlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sławinkowskiej. W sprawie zasad udostępnienia nieruchomości w celu budowy sieci i urzadzeń oświetlenia drogowego oraz eksploatacji przy ul. Sławinkowskiej. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Diamentowej w Lublinie, odcinek od ul. Medalionów do Olszews kiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zrealizowanie odcinka ulicy bocznej drogi gminnej nr 106304L – ul. Lucyny Herc położonego m.in. na działce nr ewid. 12 (obr. 19, ark. 4) na odcinku od ulicy Lucyny Herc do wschodniej granicy działki nr ewid. 35/2 (obr. 19, ark. 4). Utrzymanie, opróżnianie i podstawianie koszy ulicznych na odpady w rejonie II na terenie miasta Lublin w pasach drogowych. Utrzymanie, opróżnianie i podstawianie koszy ulicznych na odpady w rejonie I na terenie miasta Lublin w pasach drogowych. Wykonanie przeglądów szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich. ANEKS do umowy 696/GK/2010 z dnia 24-02-2010. Zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych przy ul. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, na odcinku od ul. Filaretów do ul. Bolesława Śmiałego oraz pełnienie nadzoru autorskiego Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Koncertowej na odcinku od ul. Braci Wieniawskich do skrzyżowania z al. Kompozytorów Polskich oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Wykonanie operatu wodnoprawnego dla przebudowy ul. Głuskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejówk a do granic miasta. Dostawa i uruchomienie kopiarek na potrzeby Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie zatoki parkingowej w pasie drogowym ulicy Jana Pawła II w rejonie ul. Watykańskiej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Świadczenie kompleksowej usługi prawnej. ANEKS nr 1 do umowy 16/ZDM/12 z dnia 31-01-2012. ANEKS nr 1 do umowy 22/ZDM/12 z dnia 24-02-2012r. Oddanie oznakowanego miejsca w pasie drogowym ulicy Lipowej dla potrzeb parkowania na prawach wyłączności na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym. Zaprojektowanie i wybudowanie zatoki postojowej przy ul. Glębokiej w Lublinie dla obsługi Pomnika Of iar Katynia oraz pełnienie nadzorów autorskich. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy (remontu) dwóch wiaduktów północnego i południowego w ciągu drogi krajowej nr 19, stanowiącej ul. Mieczysława Smorawińskiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Roztocze w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autors kiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Krasickiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego W sprawie zasad udostępniania nieruchomości w celu budowy sieci i urządzeń oświetlenia drogowego oraz eksploatacji ulica Dożynkowa 38 Wykonanie monitoringu wiaduktu w ciagu drogi powiatowej nr 2374L - ul. Antoniny Grygowej w Lublinie (JNI 310002777) do końca 2012r. Wykonanie ekspertyzy mostu przez rzekę Czechówkę.

DROGBEST Andrzej Wanatowicz Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. DROGBEST Andrzej Wanatowicz BUDIMEX Budownictwo Sp. z o.o. Małgorzata Wiesława Kędzierska Zbigniew Roman Kędzierski Maciej Franciszek Lech Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. TORYS Sp. z o.o.; JURIMP Sp.z o.o.; MILENIUM INWESTYCJE Sp. z o.o. MPO SITA Lublin S.A. KOM-EKO S.A. Usługi Inżynierskie Leszek Folta FLORES Aleksandra Igras SQL Sp. z o.o. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. mgr inż. Robert Tkaczyk FOREKO CORRADO Konrad Burczyński SQL Sp. z o.o. Helena Hułyk Elektroprojekt S.A. Oddział w Lublinie STRABAG Sp. z o.o. MULTICO Sp. z o.o. "DROGBEST" Andrzej Wanatowicz

159/ZDM/12 158/ZDM/12 166/ZDM/12 150/ZDM/12 186/ZDM/12 180/ZDM/12

2 lipiec 2012 2 lipiec 2012 4 lipiec 2012 4 lipiec 2012 5 lipiec 2012 10 lipiec 2012

ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Zakład Robót Drogowych ZOSTA Archidiecezja Lubelska Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Zakład Dróg i Mostów "Drogmost Lubelskich" Sp. z o.o.

174/ZDM/12

10 lipiec 2012

Wykonanie przedinwestycyjnych badań wykopaliskowych oraz pełnienie nadzoru archeologicznego nad całością prac ziemnych zgodnie z opinią Lubelskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak IA.5151.2.1.2012 przy realizacji zadania pn. Rozbudowa pasa drogowego drogi powiatowej nr 2269L – ulicy Osmolickiej na odcinku od 2+700 opracowania OUTE STIK od ulicy Cienistej oraz drogi powiatowej nr 2335L – ulicy Cienistej na odcinku od ul. Osmolickiej do ulicy Krężnickiej w Lublinie w zakresie budowy ścieżki rowerowej, przebudowy linii telekomunikacyjnej, przebudowy przepustów, mgr Edmund Mitrus Pracownia Badań i Nadzorów przebudowy kabli energetycznych sn i kabla sterowniczego oraz budowy punktu monitoringu wizyjnego. Archeologicznych UMOWA nr NA-608/12 Pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowani a al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta)." Realizacja inwestycji planowana do współfinansowania z europejskiego Fundusszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet VI: Drogowa i Lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6.1: Rozwój sieci drogowej TEN- T. "TRAKT" Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodników w kwadracie ulic: Weteranów-Czwartaków-Godebskiego-Langiewicza i Wysockiegooraz pełnienie nadzoru autorskiego Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży konstrukcyjnej przy wykonywaniu konstrukcji wspornych pod słupy trakcyjno-oświetleniowe na moście nr 1 na rzece Bystrzycy w związku z realizacją zadania pn. Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania włacz nie z budową podstacji "Kolejarz" i przebudową oświetlenia drogowego na ulicach: Unii Lubelskiej, Podzamcze, Unicka oraz modernizację skrzyżowania: ul. Unicka - ul. Lubartowska - ul. Obywatelska al. Spółdzielczości Pracy w Lublinie. Projektowanie i Nadzory Budowlane mgr inż. Jan Struk Budowa sieci kanalizacji deszczowej odwadniającej ul. Batalionów Chłopskich w Lublinie. Krzysztof Guz MASTER Page 7

184/ZDM/12 176/ZDM/12

11 lipiec 2012 13 lipiec 2012

195/ZDM/12 183/ZDM/12

16 lipiec 2012 17 lipiec 2012

Sheet1 182/ZDM/12 178/ZDM/12 177/ZDM/12 181/ZDM/12 179/ZDM/12 210/ZDM/12 17 lipiec 2012 17 lipiec 2012 17 lipiec 2012 18 lipiec 2012 19 lipiec 2012 19 lipiec 2012 Przebudowa ul. Zamkowej w Lublinie wraz z wiaduktami (na odcinku od bramy Grodzkiej do końca wiaduktu) wraz z obiektami towarzyszącymi: schody, mury oporowe i murki. Przebudowa dwupoziomowego skrzyżowania ul. Kunickiego w Lublinie i linii kolejowej nr 7 Warszawa Wsc hodnia - Dorohusk Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Karkonoskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonanie przeglądów rocznych i Pięcioletnich dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gmninnych na terenie miasta Lublin. Wykonanie 142 m2 chodnika w pasie drogowym przy ul. Wygodnej w ramach zadania finansowanego z rezerwy celowej w Dzielnicy Głusk pod nazwą: "Wykonanie chodnika przy ul. Wygodnej w pasie drogowym". ANEKS nr 1 do umowy nr 25/ZDM/12 z dnia 27-02-2012r. Pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji "Budowa drogi publicznej gminnej nr 106229L - ulicy Do Dysa w Lublinie na odcinku od Al. Spółdzielczości Pracy do ul. Choiny, ul. Stefczyka w Lublinie na odcinku od ul. Nasut owskiej do ul. Do Dysa wraz sieciami infrastruktury technicznej. Sprawowanie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z przebudową skrzyżowania ul. Unicka - ul. Lubarotwska - ul. Obywatelska al. Spółdzielczości Pracy, w związku z realizacją zadania pn. "Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania włącznie z budową podstacji "Kolejarz" i przebudową oświetlenia drogowego na ulicach: Unii Lubelskiej, Podzamcze, Unicka oraz modernizacją sk rzyżowania: ul. Unicka - ul. Lubartowska - ul. Obywatelska - al. Spółdzielczości Pracy w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Parysa w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorski ego. Wykonanie robót uzupełniających na inwestycji realizowanej p.n. "Budowa drogi dojazdowej do obwodnic y miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" - budowa skrzyżowania S-2 - roboty drogowe. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Urmowskiego i ul. Mieszka I w Lublinie oraz pełnienie nadzor u autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Koncertowej na odcinku od al. Kompozytorów Polskich do ul. Z elwerowicza oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Nałkowskich w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Świadczenie kompleksowej obsługi bhp i p.poż. w zakresie określonym dla stanowiska pracy ds. bhp i p.poż. w Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Wykonanie wszelskich prac związanych z bieżącym utrzymaniem, kompleksową konserwacją i renowacją zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w rejonie IX - Park Ludowy, obejmującą wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Granice rejonu nr IX - Park Ludowy stanowią: al. Piłsudzkiego, ul. Nadbystrzycka, ul. Narutowicza, linia kolejowa Lublin-Warszawa, ul. Gazowa, ul. 1-go Maja, al. Zygmuntowskie. Wykonanie ekspertyzy nasypu pod drogą powiatową nr 2410L – ulicą Prymasa Stefana Wyszyńskiego w Lublinie. Tymczasowe podparcie dźwigarów ustroju nośnego wiaduktu nad stacją rozrządową Lublin-Tatary w ciągu ul. Grygowej w Lublinie. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu ul. Zemborzyckiej odcinek od ul. Wł. Kunicki ego do ul. Diamentowej. Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów na potrzeby ZDiM. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę istniejącego odcinka oraz budowę planowanego odcinka ulicy KDL-G (stanowiącej łacznik ulic: ul. Chodźki i ul. Szeligowskiego), budowę odcinka planowanej ulicy KDD-G (stanowiącej część łacznika ulic: ul. Szeligowskiego i ul. Milejnijnej) w zakresie od ul. Szeligowskiego do istniejącej drogi wewnętrznej zlokalizowanej w rejonie budynku nr 3, wraz ze skrzyżowaniami ulic: Chodźki - KDL, KDL - Szeligowskiego - KDD w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Polskimi Pracowniami Konserwacji Zabytków S.A. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. DROGBEST Andrzej Wanatowicz PNEUMOTECHNIKA Sp. z o.o. Zakład Usługowo-Handlowy "EKSAM" Marek Suszek AECOM Sp. z o.o.

194/ZDM/12

19 lipiec 2012

EKKOM Sp. z o.o.

196/ZDM/12 185/ZDM/12 197/ZDM/12 192/ZDM/12 198/ZDM/12 193/ZDM/12 199/ZDM/12

23 lipiec 2012 23 lipiec 2012 26 lipiec 2012 26 lipiec 2012 27 lipiec 2012 31 lipiec 2012 1 sierpień 2012

Pracownia Badań i Nadzorów Archeologicznych Edmund Mitrus Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. BUDIMEX SA Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. STRABAG Sp. z o.o. Przedsiębiosrstwo Budowlane MARKA Kancelaria BHP i Prawa Pracy Jacek Siedlec

200/ZDM/12 216/ZDM/12 203/ZDM/12 201/ZDM/12 202/ZDM/12

2 sierpień 2012 3 sierpień 2012 3 sierpień 2012 3 sierpień 2012 6 sierpień 2012

MPO SITA Lublin Sp. z o.o. Drogmost Lubelski Sp. z o.o. INTOP TARNOBRZEG Sp. z o.o. Trasa – Usługi Projektowe mgr inż. Jerzy Kaliszuk Klima Import Sp. z o.o. Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk sp. j.

205/ZDM/12

7 sierpień 2012

215/ZDM/12 212/ZDM/12 211/ZDM/12 219/ZDM/12 213/ZDM/12 217/ZDM/12 221/ZDM/12 220/ZDM/12 226/ZDM/12 227/ZDM/12 225/ZDM/12 223/ZDM/12

8 sierpień 2012 10 sierpień 2012 10 sierpień 2012 13 sierpień 2012 14 sierpień 2012 16 sierpień 2012 16 sierpień 2012 16 sierpień 2012 20 sierpień 2012 21 sierpień 2012 21 sierpień 2012 21 sierpień 2012

Wykonanie wszelkich prac związanych z bieżącym utrzymaniem, kompleksową konserwacją i renowacją zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w rejonie VIII LSM, obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Granice rejonu VIII – LSM stanowią: ul. Głęboka, ul. Nadbystrzycka, ul. Pozytywistów, ul. Filaretów, ul. Bohaterów Monte Cassino, al. Kraśnicka. Do rejonu nie należy al. Kraśnicka. MPO SITA Lublin S.A. GOBI Adam Boryń Dostawa i montaż mebli biurowych oraz archiwum zakładowego przy ul. Krochmalnej 13i i 13j w Lublinie POROZUMIENIE w sprawie realizacji wspólnego zadania inwestycyjnego w zakresie budowy infrastruktury wodociągowej w ul. Dunikowskiego w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Kurantowej w Lublinie oraz pełnienie nadzowu autorskiego. Budowa 20 szt. Miejsc postojowych pasie drogowym przy ul. Zana w ramach zadania finansowanego z rezerwy celowej w Dzielnicy Konstantynów pod nazwą: "Wykonanie parkingu przy ul. Zana w pasie drogowym". Zprojektowanie i wykonanie remontu al. Solidarności w Lublinie, odcinek od ul. Lubomelskiej do zakresu pzebudowy skrzyżowania z ul. Dolnej 3-go maj oraz sprawowanie nadzowu autorskiego. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Dąbrówki w Lublinie. W sprawie zasad udostępniania nieruchomości w celu budowy sieci i urządzeń oświetlenia drogowego oraz eksploatacji ulica Pileckiego. Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Krańcową (na wysokości Targu Bronowice) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulic Harnasie, Zakopiańskiej oraz odcinka ulicy Paderewskiego od ul. Zakopiańskiej do ul. Leszetyckiego oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Pełnienie stałego nadzoru przyrodniczego dla budowy drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z Al. Warszawską do granic miasta). W sprawie zasad udostępniania nieruchomości w celu budowy sieci i urządzeń oświetlenia drogowego oraz eksploatacji ulica Sławinkowska. Page 8 Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Zakład Usługowo-Handlowy "EKSAM" Marek Suszek Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Przedsiębiorstwem Usług Elektrotechnicznych i Handlowych ELTO Sp. z o.o. TBV Sp. z o.o. Izolator Anna i Marian Dudek Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Zamojska Dyrekcja Inwestycji "ZDI" Sp. z o.o. PRO-ECO Sp. z o.o.

Sheet1 222/ZDM/12 235/ZDM/12 21 sierpień 2012 22 sierpień 2012 Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z Al. Warszawską do granic miasta) ANEKS nr 1 do umowy 147/ZDM/12 z dnia 26-06-2012r. Prowadzenie nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem tymczasowego podparcia dźwigarów ustroju nośnego wiaduktu nad stacją rozrządową LublinTatary w ciagu ul. Grygowej w Lublinie. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej: Budowy wiaduktu nad Sucha Doliną w km 0+435,00 w ul . Zelwerowicza w Lublinie, Budowy ekranów akustycznych w ul. Zelwerowicza, zamiennej dokumentacji na budowę kanalizacji deszczowej w ul. Zelwerowicza na odcinku od wiaduktu nad Suchą Dolną do skrzyżowania z projektowanym dojazdem do węzła "Jakubowice" oraz sprawowanie nadzoru autors kiego nad robotami budowlanymi realizowanymi na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej. Budowa drogi w ul. Gustawa Morcinka na odcinku od ul. Adama Mickiewicza do ul. Mikołaja Kopernika w Lublinie wraz rozbiórką budynku w pasie drogowym oraz usunięciem kolizji istniejących urządzeń telekomunikacyjnych z realizowaną inwestycją drogową. ANEKS do umowy nr 20/ZDM/11 z dnia 17-08-2011r. Budowa chodników i miejsc postojowych w ciągu ul. Mieczysława Romanowskiego na odcinku od ul. M. Bor elowskiego do ul. S. Brzóski w Lublinie. Realizacja podstawowego układu komunikacyjnego polegającego na budowie odcinka ul. Makowej od ul. Ab ramowickiej do wschodniej granicy działki nr ewid. 5/1 (obr. 1, ark. 6). ANEKS nr 1 do umowy nr 89/ZDM/12 zawartej w dniu 14-05-2012r. Dostawa wraz z montażem koszy ulicznych na terenie miasta Lublin w pasach drogowych. ANEKS do umowy nr 153/ZDM/12 z dnia 20-06-2011r. Opracowanie dokumentacji prokejtowej dotyczącej remontu napowietrznej linii oświetlenia drogowego fr agmentu ul. Poli Gojawiczyńskiej (odcinek od posesji nr 13 do posesji nr 36) ANEKS do umowy nr 48/DM/10 z dnia 17-08-2010 r. Budowa nowych odcinków trakcji trolejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka - od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej (z wyłączeniem skrzyżowania z ul. A.Grygowej) i fragment ul. Doświadczalnej (z wyłaczeniem skrzyzowania z ul. A. Grygowej) i fragment ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. W.Jagiełły) wraz z budową pętli autobusowej oraz budową podstacji trakcyjnej sieci trolejbusowej w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodników ul. Radziszewskiego i Akademickiej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Tulipanowej, od ul. Świerkowej do ul. Liliowej w Lublinie, oraz pełnienie nadzoru autorskiego. ANEKS do umowy nr 224/ZDM/12 z dnia 14-08-2012r. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Puławskiej w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Wykonanie budowy chodnika w ramach zadania finansowanego z rezerwy celowej w Dzielnicy Felin pod nazwą: "Budowa chodnika przy ulicy Zygmunta Augusta w Lublinie na odcinku od istniejącego chodnika przy posesji nr 10 do posesji nr 2 o łacznej długości 84,50m" Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ul. Radości w Lublinie, odcinek od skrzyżowania z ul. Sympaty czną do skrzyżowania z ul. Romantyczną (wraz z przebudową istniejących i budową nowych miejsc postojowych) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Przebudowa ulicy Mireckiego na odcinku od km 0+018,73 do km 0+172,40 oraz ul. Reymonta na odcinku od km 0+007,00 do km 0+166,80 wraz z budową sieci kan. Deszczowej i wodociągowej oraz przebudową sieci energetycznych SN i NN, sieci teletechnicznych, sieci gazowej n/c. ANEKS nr 1 do umowy nr 222/ZDM/12 z dnia 21-08-2012r. Wykonanie przeglądów szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich. Zaprojektowanie iwykonanie przebudowy ulicy, polegającej na budowie chodnika w ulicy Pszczelej w Lublinie na odcinku od ulicy Tęczowej do cmentarza parafialnego oraz pełnienie nadzoru autorskiego. ANEKS do umowy nr 192/ZDM/12 z ndia 26-07-2012r. Posadowienie i montaż słupów trakcyjnych w ramach zadania "Budowa drgogi dojazdowej do obwodnicy Miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" Czyszczenie kostki brukowej oraz płyt betonowych na terenie miasta Lublin w pasach drogowych. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Rusałka w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorsk iego. ANEKS nr 2 do umowy nr 128/ZDM/11 z dnia 02.12.2011 r. Wytyczenie pasa drogowego części ulic Abelarda, Krystaliczna, Jurajska o łącznej długości do 5 km w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Piekarskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w rejonie posesji Wyżynna 37 w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodników ul. Lubartowskiej na odcinku ul. Probostwo - ul. Unick a oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych z ażurowych płyt betonowych w pasie drogowym drogi powiatowej nr 2337L - ulica Diamentowa przy ulicy Medalionów w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. ANEKS do umowy nr 198/ZDM/12 z dnia 27-07-2012r. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Niepodległości w Lublinie oraz sprawowanie nadzowu autorskiego. BUDIMEX SA mgr inż. Robert Tkaczyk FOREKO DDG Sp. z o.o. Spółka komandytowa, M&K Kopacz Pracownia Architektoniczno-Budowlana, Zakład Usług TechnicznoMarketingowych

245/ZDM/12

23 sierpień 2012

231/ZDM/12 230/ZDM/12 228/ZDM/12 232/ZDM/12 229/ZDM/12 298/ZDM/12 240/ZDM/12 254/ZDM/12 250/ZDM/12 260/ZDM/12

23 sierpień 2012 23 sierpień 2012 23 sierpień 2012 24 sierpień 2012 24 sierpień 2012 29 sierpień 2012 29 sierpień 2012 29 sierpień 2012 30 sierpień 2012 30 sierpień 2012

ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz MIBRUK Wojciech Misztal WIKANA S.A. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. AUTO-TECH Krzysztof Lewandowski, Łukasz Lewandowski TRAKCJA-TILTRA S.A. KONSTALMET s.c. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Elektronicznych i Handlowych ELTO Sp. z o.o. Bank Polska Kasa Opieki S.A.

242/ZDM/12 241/ZDM/12 239/ZDM/12 270/ZDM/12 243/ZDM/12 253/ZDM/12 248/ZDM/12 247/ZDM/12 262/ZDM/12 258/ZDM/12 246/ZDM/12 269/ZDM/12 263/ZDM/12 256/ZDM/12 249/ZDM/10 281/ZDM/12 251/ZDM/12 252/ZDM/12 261/ZDM/12 259/ZDM/12 257/ZDM/12 274/ZDM/12 267/ZDM/12

31 sierpień 2012 31 sierpień 2012 31 sierpień 2012 31 sierpień 2012 3 wrzesień 2012 3 wrzesień 2012 4 wrzesień 2012 5 wrzesień 2012 5 wrzesień 2012 5 wrzesień 2012 6 wrzesień 2012 7 wrzesień 2012 7 wrzesień 2012 7 wrzesień 2012 10 wrzesień 2012 10 wrzesień 2012 10 wrzesień 2012 11 wrzesień 2012 12 wrzesień 2012 12 wrzesień 2012 12 wrzesień 2012 14 wrzesień 2012 14 wrzesień 2012

STRABAG Sp. z o.o. MIBRUK Wojciech Misztal Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Zakład Robót Drogowych ZOSTA Zakład Usługowo-Handlowy "EKSAM" Marek Suszek Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. BUDIMEX SA Usługi Inżynierskie Leszek Folta Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe "ELEKTROPAKS" Stanisław Jaroszek WIZEN S.C. Mariusz Ciechański, Michał Gładysz Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Zakład Usług Geodezyjnych - Stanisław Jargiło STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego inż. Stanisław Król Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA Zakład Usługowo-Handlowy "EKSAM" Marek Suszek Zakład Robót Drogowych ZOSTA STRABAG Sp. z o.o. Usługi Brukarskie Pan Marek Gozdek

Page 9

Sheet1 Wykonanie zamówienia dodatkowego na inwestycji realizowanej p.pn. "Infrastruktura dla aktywizacji gospodarczej dzielnicy Bursaki i Rudnik w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007/2013, Oś Prioryteto wa III Atrakcyjność obszarów miejskich i terenów inwestycyjnych, Działanie 3.1 Tworzenie terenów inwestycyjnych" - przebudowa kolektora deszc zowego o średnicy 800mm. Realizacja w partnerstwie zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L ul. Zemborzyckiej w Lublinie o długości 1 885m" Budowa sygnalizacji świetlnej w ramach zadania "Budowa drogi dojazdowej do obwodnicy Miasta Lublin - oprzedłużenie ul. Mełgiewskiej w kierunku węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" Realizacja w partnerstwie zadania pn. "Remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L ul. Zemborzyckiej w Lublinie o długości 1 885m" Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu realizowanym pod nazwą Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Puławskiej w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Realizacja podstawowego układu komunikacyjnego polegającego na budowie odcinka ulicy Skalskiego (KDL-G) oraz ulicy Urbanowicza (KDD-G) ANEKS nr 1 do umowy nr 171/ZDM/13 z dnia 23-07-2013 r. Parkowanie na prawach wyłączności na wydzielonym stanowisku postojowym zastrzeżonym (2 szt.) w ul. Chopina. Aktualizacja systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych eDIOM. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Wielkopolskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. ANEKS do umowy nr 153/ZDM/12 z dnia 20-06-2011r. ANEKS do umowy nr 216/ZDM/12 z dnia 03-08-2012r.

268/ZDM/12 264/ZDM/12 272/ZDM/12 265/ZDM/12 273/ZDM/12 266/ZDM/12 290/ZDM/13 277/ZDM/12 285/ZDM/12 275/ZDM/12 326/ZDM/12 288/ZDM/12

17 wrzesień 2012 17 wrzesień 2012 17 wrzesień 2012 18 wrzesień 2012 19 wrzesień 2012 20 wrzesień 2012 20 wrzesień 2012 21 wrzesień 2012 24 wrzesień 2012 26 wrzesień 2012 28 wrzesień 2012 28 wrzesień 2012

MOTA-ENGIL Central Europe S.A. Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sp. z o.o. KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. Miejskie Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o. Zakład Robót Drogowych ZOSTA INTERBUD-LUBLIN S.A. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Narodowy Bank Polski Designers Andrzej Jagura, Żaneta Jagura Sp. J. STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego inż. Stanisław Król Przedsiebiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Drogmost Lubelski Sp. z o.o. Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., INTERBUD-Lublin S.A., KROMISS-BIS Sp. z o.o., Miejskie przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP iKOM Sp. z o.o.

303/ZDM/12 287/ZDM/12 280/ZDM/12 278/ZDM/12

28 wrzesień 2012 28 wrzesień 2012 28 wrzesień 2012 28 wrzesień 2012

305/ZDM/12 295/ZDM/12 290/ZDM/12 289/ZDM/12

1 październik 2012 1 październik 2012 3 październik 2012 3 październik 2012

Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania na ulicy Bohaterów Monte Cassino od ul. Armii Krajowej do Al. Kraśnickiej oraz przebudowa skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino - al. Kraśnicka w Lublinie w ramach projektu Zintrgrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Furmańskiej i Cyruliczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu ul. Droga Męczenników Majdanka. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu ul. Nowy Świat w Lublinie. Bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych elektrycznyc h urządzeń związanych z infrastukturą drogową na terenie miasta Lublin w rejonie nr 1, którego granice stanowią: al.. Warszawska, Al.. Racławickie, ul. Lipowa, al. Piłsudzkiego, Pl. Bychawski, ul. Kunickiego, ul. ABramowicka. południowo-zachodnia granica miasta. W skład rejonu nie wchodzą ulice będące jego granicami. iKOM Sp. z o.o. STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego inż. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w rejonie posesji Wyżynna 21 w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Stanisław Król Remont ul. Mełgiewskiej na długości od przebudowanego odcinka niniejszej ulicy o jezdniach rozdzielonych pasem zieleni do granicy działki kolejowej przed istniejącym pasem kolejowym w Lublinie. BUDIMEX SA Wykonanie pomiarów ruchu drogowego (kołowego i pieszego) na wybranych skrzyżowaniach i odcinkach międzywęzłowych ulic miasta Lublina, oraz aktualizacji bazy danych Operacyjnej Mapy Oznakowania. iKOM Sp. z o.o. Wykonanie wszelkich prac zwiazanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych elektrycznych urzadzeń związanych z infrastrukturą drogową w rejonie nr 3, którego granice stanowią: ul. Abramowicka, ul. Kunickiego, Pl. Bychawski, ul. 1 Maja, al. Unii Lubelskiej, ul. Lwowska, ul. Podzamcze, ul. Unicka, al. Spółdzielczości Pracy, północno-wschodnia, wschodnia i południowo-wschodnia granica administracyjna miasta (od al. Spółdzielczośći Pracy do ul. Abramowickiej). Ulice graniczne wschodza w skład rejonu.

297/ZDM/12

4 październik 2012

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

296/ZDM/12 300/ZDM/12

4 październik 2012 5 październik 2012

Wykonanie wszelkich prac zwiazanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją urządzeń ulicznych sygnalizacji świetlnych oraz innych elektrycznych urzadzeń związanych z infrastrukturą drogową w rejonie nr 2, którego granice stanowią: al.. Spółdzielczośći Pracy, ul. Unicka, ul. Podzamcze, ul. Lwowska, al. Unii Lubelskiej, ul. 1 Maja, Pl. Bychawski, al. Piłsudzkiego, ul. Lipowa, Al. Racławickie, al. Warszawska, północna granica administracyjna miasta (od al. Warszawskiej do al. Spółdzielczości Pracy). Ulice al. Piłsudzkiego, ul. Lipowa, Al. R acławickie, al. Warszawska wchodzą w skład rejonu nr 2. Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu realizowanym pod nazwą Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Niepodległości w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Usługi Brukarskie Pan Marek Gozdek Pełnienie funkcji Menedżera Projektu inwestycji pn. Budowa nowych odcinków trakcji trolejbusowej z s ystemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka - od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej (z wyłaczeniem skrzyżowania z ul. A. Grygowej) i fragment ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. W.Jagiełły) wraz z budową pętli trolejbusowej oraz budową podstacji trakcyjnej sieci trojebusowej w ramach Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie. Budowa chodnika i oświetlenia drogowego w ul. Dożynkowej w Lublinie, na odcinku od istniejącego chodnika na wysokości posesji nr 40 do ul. Orzechowej. Wykonanie robót polegających na wykonaniu montażu, utrzymaniu i konserwacji tabliczek z nazwami ulic . Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Sławinkowskiej w Lublinie na odcinku od prz ejścia dla pieszych przy rondzie Regana do północnej granicy działki przy ul. Sławinkowskiej 27 oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika i drogi rowerowej w pasie drogowym al. W.Andersa w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Pełnienie nadzoru autorskiego w branży elektrycznej w procesie realizacji inwestycji "budowa oświetlenia drogowego ulicy Biskupińskiej i ulicy Łużyczan w Lublinie". Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Lipińskiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Trześniowskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

294/ZDM/12 306/ZDM/12 304/ZDM/12 279/ZDM/13 299/ZDM/12 329/ZDM/12 301/ZDM/12 302/ZDM/12

8 październik 2012 10 październik 2012 10 październik 2012 11 październik 2012 12 październik 2012 15 październik 2012 15 październik 2012 15 październik 2012

Zamojska Dyrekcja Inwestycji "ZDI" Sp. z o.o. STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego inż. Stanisław Król iKOM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "TORGAN" Sp. z o.o. Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Przedsiębiosrstwo Usług Elektrotechnicznych i Handlowych "ELTO" Sp. z o.o. Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA

Page 10

Sheet1 322/ZDM/12 317/ZDM/12 307/ZDM/12 342/ZDM/12 16 październik 2012 Udostepnienie nieodpłatnego wejścia na dziłkę nr ewid. 1/17 (obr. 4, ark. 4) celem wykonania odwiert ów geologicznych. Opracowanie koncepcji układu drogowego (z uwzględnieniem parkingów) wraz z infrastrukturą techniczną, tj. kanalizacją deszczową, oświetleniem 16 październik 2012 ulicznym, kanałem technologicznym, dla terenu między ul. Dolną 3 Maja a ul. Wodopojną i ul. Szewską (wzdłuż rzeki Czechówki) w Lublinie. 16 październik 2012 Zaprojektowanie i wykonanie progów zwalniających na ulicach gminnych w os. Sławinek oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu ul. Langiewicza w Lublinie polegającej na zrealizowaniu projektu wykonawczego oraz 18 październik 2012 sprawowanie nadzoru autorskiego. ECHO INVESTMENT S.A. Drogmost Lubelski Sp. z o.o. STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego inż. Stanisław Król Trasa – Usługi Projektowe mgr inż. Jerzy Kaliszuk

315/ZDM/12 316/ZDM/12

Wykonanie wszelskich prac związanych z bieżącym utrzymaniem urzadzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowa nia ulic miasta Lublin w rejonie 6 (obejmującym wszystkie ulice zaliczone do kategoriii dróg publicznych, wewnętrzne oraz parkingi, odj ścia oraz schody będące w zarządzaniu przez Zarząd Dróg i Mostów znajdujące się w tym rejonie), którego granice stanowią: granica miasta - Al. W arszawska - Al. Solidarności - Al. Sikorskiego - Al. iKOM Sp. z o.o. 19 październik 2012 Kraśnicka - granica miasta. W skład rejonu nie wchodzą ulice: Al. Warszawska (granica miasta - al. Solidarności) i Al. Solidarności. 19 październik 2012 Remont wiaduktu nad al.. Smorawińskiego w ciągu ulic Lipińskiego-Kiepury w Lublinie MOTA-ENGIL Central Europe S.A. Wykonanie wszelkich prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania ulic miasta Lublin w rejonie 5, którego granicami są: linia kolejowa Warszawa-Lublin - al. Kraśnicka - al. Sikorskiego - al. Solidarności - ul. Lubomelska - ul. Wieniawska - ul. Krakowskie Przedmieście - ul. Lipowa - ul. Narutowicza - ul. Nadbystrzycka - linia kolejowa Warszawa-Lublin. W skład rejonu nie wchodzą ulice będące jego granicami. Wykonanie wszelkich prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania ulic miasta Lublin w rejonie nr 2, którego granice stanowią: granice miasta - al.. Spółdzielczości Pracy - al.. Smorawińskiego - al.. Kompozytorów Polskich - al. Solidarności - al. Tysiąclecia - ul. Maełgiewska - ul. Turystyczna - granica miasta. W skład rejonu nie wchodzą ulice będące jego granicami. Wykonanie wszelkich prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania ulic miasta Lublin w rejonie nr 1, którego granice stanowią: granica miasta - al. Warszwska - al. Solidarności - al. Kompozytorów Polskich - al. Smorawińskiego - al. Spółdzielczości pracy - granica miasta. W skład rejonu nie wchodzą ulice: al. Kompozytorów Polskich - al. Smorawińskiego - al. Spółdzielczości Pracy. Wykonanie wszelkich prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania ulic miasta Lublin w rejonie 3, którego granice stanowią: granica miasta - ul. Turystyczna - ul. Mełgiewska - al.. Tysiąclecia - linia kolejowa Lublin-Chełm - ul Kunickiego - ul. Abramowicka granica miasta. W skład rejonu nie wchodzą ulice: Turystyczna, Mełgiewska (odcinek od ul. Turystycznej - al. Tysiącecia). ANEKS do umowy nr 227/ZDM/12 z dnia 21-08-2012r.

314/ZDM/12

19 październik 2012

iKOM Sp. z o.o.

313/ZDM/12

19 październik 2012

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

312/ZDM/12

19 październik 2012

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A.

311/ZDM/12 327/ZDM/12

19 październik 2012 22 październik 2012

Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

325/ZDM/12 321/ZDM/12

Wykonanie prac związanych z bieżacym utrzymaniem urzadzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania ulic mi asta Lublin w rejonie 7 (obejmujacych wszystkie ulice zaliczone do kategorii dróg publicznych, wewnetrzne oraz parkingi, dojścia oraz scho dy będące w zarzadzaniu przez Zarząd Dróg i Mostów znajdujące się w tym rejonie), którego granice stanowią: linia kolejowa Warszawa-Lublin-Chełm - ul. Nadbystrzycka - ul. Narutowicza - ul. Lipowa - ul. Krakowskie Przedmieście - ul. Wieniawska - ul. Lubomelska - al. Solidarności - al. Tysi ąclecia - linia kolejowa Warszawa-Lublin-Chełm. W 22 październik 2012 skład rejonu nie wchodzą ulice: al. Solidarności, al. Tysiąclecia. Zaprojektowanie i wykonanie chodników w ciągu ul. Mieczysława Romanowskiego w Lublinie, odcinek od skrzyżowania z ul. Baltazara Paśnikowskiego 22 październik 2012 do skrzyżowania z ul. Stanisława Brzóski oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

320/ZDM/12 319/ZDM/12 308/ZDM/12 318/ZDM/12 309/ZDM/12 310/ZDM/12 359/ZDM/12 347/ZDM/12 331/ZDM/12 349/ZDM/12 332/ZDM/12 345/ZDM/12 334/ZDM/12 333/ZDM/12 328/ZDM/12 336/ZDM/12

22 październik 2012 22 październik 2012 22 październik 2012 23 październik 2012 23 październik 2012 24 październik 2012 29 październik 2012 29 październik 2012 29 październik 2012 31 październik 2012 31 październik 2012 2 listopad 2012 5 listopad 2012 5 listopad 2012 5 listopad 2012 8 listopad 2012

Lukpol-Construction Łukasz Nowosad Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., STRABAG Przebudowa skrzyżowania ul. Jana Pawła II - ul. Armii Krajowej w Lublinie, oraz budowa trakcji trolejbusowej i zasilania w ramach projektu Zintegrowany Sp. z o.o., Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie. Sp. z o.o. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej remontu ul. Mickiewicza w Lublinie, odcinek od ul. W yzwolenia do ul. K.Dunikowskiego. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Realizacja podstawowego układu komunikacyjnego polegającego na przebudowie odcinka ulicy Szewskiej od wjazdu na działkę nr 53 (obr. 36, ark. 2) do zachodniej granicy działki nr ewid. 51/2 (obr. 36, ark. 2) TK FINANS Tomasz Księżopolski Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie napowietrznej linii oświetlenia dorgowego fragm entu ul. Poli Gojawiczyńskiej (odinek od słupa Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Marek nr 3 do słupa nr 9) Wołosiński Kompleksowa realizacja usługi wdrożenia systemu monitorowania pojazdów utrzymania zimowego, opartego na technologii GPS. HERTZ Systems LTD. Sp. z o.o. ToMaR-DROG Sp. j.Zespół Projektowania i Obsługi Opracowanie koncepcji na budowę drogi z odwodnieniem, oświetleniem i chodnikami w dniu Skrzynickiej w Lublinie. Inżynierskiej Budownictwa Drogowego ANEKS nr 1 do umowy nr 63/ZDM/12 z dnia 04-04-2012r. KOMI Zdzisław Kozikowski ANEKS do umowy 259/ZDM/12 z dnia 12-09-2012r. Zakład Usługowo-Handlowy "EKSAM" Marek Suszek ANEKS do umowy nr 241/ZDM/12 z dnia 30-08-2012r. MIBRUK Wojciech Misztal ANEKS do umowy 203/ZDM/12 z dnia 03-08-2012r. INTOP TARNOBRZEG Sp. z o.o. Budowa drogi dojazdowej do budynku Izby Skarbowej i Urzędu Skarbowego przy ul. Smorawińskiego w Lubl inie, z włączeniem do miejskiego układu komunikacyjnego niezależnym wjazdem z ul. Szeligowskiego. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Podłączenie Lokalnego Systemu Alarmowego oraz obsługa zdarzeń alarmowych. Spółdzielnia usługowa "PIAST" w Legnicy Wykonanie remontu chodnika przy ul. Nałkowskich w Lublinie. Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA Przebudowa ul. Doświadczalnej na odcinku od pętli trolejbusowej przy ul. W.Jagiełły do al.. Wincentego Witosa w ramach zadania inwestycyjnego ZintegrowanySystem Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ul. Nałęczowskiej (etap III) odc. od ul. Sobótki od słupa nr 1 do słupa nr 11 (rejon szafki oświetleniowej SzO- Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Firma Kowalczyk Zygmunt 1000). Kowalczyk Świadczenie usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5t oraz przewożącyhc materi ały niebezpieczne oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów. FIRMA SZTYRLIC Ryszard Sturlis

Page 11

Sheet1 330/ZDM/12 335/ZDM/12 389/ZDM/12 338/ZDM/12 337/ZDM/12 341/ZDM/12 340/ZDM/12 376/ZDM/12 344/ZDM/12 8 listopad 2012 9 listopad 2012 9 listopad 2012 12 listopad 2012 13 listopad 2012 14 listopad 2012 14 listopad 2012 14 listopad 2012 15 listopad 2012 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy chodnika wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej w ul. Kiepury w Lublinie, odcinek od ul. Chęcińskiego do istniejącego przejścia w rejonie skrzyżowania z al. Smorawińskiego w Lublinie. Pełnienie nadzoru kompleksowego autorskiego w procesie realizacji inwestycji "Budowa ciagów komunikacyjnych w II etapie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Lublinie" Przyłacznie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego ul. Skrzynickiej. Realizacja podstawowego układu komunikacyjnego polegającego na budowie chodnika łączącego stacje pal iw z ciągami pieszymi w rejonie mostu na rzece Bystrzyca oraz zapewnić prawidłową obsługę komunikacyjną istniejecego parkingu na działce ewid. 23/4 (obr. 37, ark. 12). Dostarczenie i podłączenie sprzętu serwerowego. Budowa drogi w ul. Wielkiej na odcinku od ul. Ustronie do ul. M.Koryznowej wraz z zaprojektowaniem i wykonaniem przykanalików z wpustami ulicznymi. Realizacja prac zwiazanych ze sprawowaniem nadzoru nad składowiskiem śniegu przy ul. Łagiewickiej w Lublinie. Przebudowa układu komunikacyjnego w rejonie wiaduktu kolejowego na ul. Kunickiego w Lublinie. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Armii Krajowej w lublinie, na odcinku od ronda bł. ks. Emiliana Kowcza na zbiegu ulic al. Armii Krajowej, al. Janan Pawła II i ulicy Matki Teresy z Kalkuty do wiaduktu nad ul icą ułanów oraz pełnienie nadzorów autorskich. Wykonanie wszelkich prac związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń bezpieczeństwa ruchu i oznakowania ulic miasta Lublin w rejonie nr 4 (obejmującym wszystkie ulice zaliczone do kategorii gróg publicznych, wewnętrzne oraz parkingi, dojścia oraz schody będące w zarządzaniu przez Zarząd Dróg i Mostów znajdujące się w tym rejonie), którego granice stanowią: granica miasta - ul. Abramowicka - ul. Kunickiego - linia kolejowa Warszawa-Lublin - granica miasta. W skład rejonu nie wchodzą ulice: ul. Abramowicka i ul. Kunickiego. Realizacja podstawowego układu komunikacyjnego polegającego na budowie odcinka ul. Kryształowej. Przebudowa ul. Filaretów w Lublinie polegająca na budowie dodatkowego pasa do skrętu w prawo w ciągu ul. Filaretów do skrzyżowania z ul. Głęboką. Wykonanie robót ziemnych związanych z usunięciem nadmiaru ziemi w rejonie drogi 7 KDL-G na inwestycj i pn "Infrastruktura dla strefy ekonomicznej na Felinie w Lublinie - II etap" Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla przebudowy dwóch wiaduktów w ciągu Al. Kompozytorów Polskich w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Wykonanie miejsc parkingowych w ul. Władysława Jagiełły oraz budowy chodnika w ul. Zygmunta Augusta w Lublinie w ramach zadania finansowanego z rezerwy celowej w Dzielnicy Felin pod nazwą: "Wkonanie miejsc parkingowych na ul. Władysława Jagiełły w pasie drogowym - 6 szt." Zaprojektowanie i wybudowanie zatoki postojowej przy ul. Głębokiej w Lublinie dla obsługi Pomnika Ofiar Katynia oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Pszczelej w Lublinie, polegającej na budowie chodnika na odcinku od cmentarza do ulicy Kukułczej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. ANEKS nr 1 do umowy nr 88C/ZDM/11 z dnia 03-11-2011r. Wykonanie projektu wykonawczego dotyczącego remontu napowietrznej linii oświetlenia drogowego na terenie dawnej fabryki samochodów etap 1 "aleja Główna" (biurowiec-"Megatem") Zakład Robót Drogowych SQL Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. PGE Dystrybucja S.A. KĘPA AUTO-CENTRUM s.j. Asseco Business Solutions ART-BRUK Monika Chołody P.W. MAROS Marek Sobczyk STRABAG Sp. z o.o. Polska Inżynieria Sp. z o.o.

343/ZDM/12 346/ZDM/12 348/ZDM/12 362/ZDM/12 354/ZDM/12

19 listopad 2012 21 listopad 2012 23 listopad 2012 26 listopad 2012 26 listopad 2012

ZEBRA-MAX, partner ZEBRA 2 Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOM s.j. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Sprzętowo-Transportowe "POTRĘĆ" Michał Rej

351/ZDM/12 355/ZDM/12 352/ZDM/12 350/ZDM/12 360/ZDM/12 357/ZDM/12 353/ZDM/12 380/ZDM/12 379/ZDM/12 377/ZDM/12 373/ZDM/12 372/ZDM/12 358/ZDM/12

27 listopad 2012 29 listopad 2012 29 listopad 2012 29 listopad 2012 30 listopad 2012 30 listopad 2012 30 listopad 2012 30 listopad 2012 30 listopad 2012 30 listopad 2012 30 listopad 2012 30 listopad 2012 3 grudzień 2012

Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA Zakład Usługowy BEN-BRUK, PU Europartners Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe "Elektra" Sp. z o.o. Biuro Obsługi Rynku Nieruchomości s.c. - J.Leszczyński, M.Roszczewski, P.Szczepiński ARMAT Dariusz Oleksiejuk Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Zakład Elektronicznej Techniki Obliczeniowej ZETO Sp. z o.o. iKOM Sp. z o.o. FLORES Aleksandra Igras

Wykonanie dokumentacji goedezyjnej dla ograniczenia praw własności dla działek położonych w Lublinie w rejonie ul. Ślężan, ul. Lędzian. Wykonanie usługi mycia samochodów służbowych. ANEKS do umowy 280/ZDM/12 z dnia 28-09-2012 r. ANEKS do umowy nr 319/ZDM/12 z dnia 22-10-2012r. el-Dok System ANEKS do umowy 278/ZDM/12 z dnia 28-09-12r. ANEKS do umowy 696/GK/2010 z dnia 24-02-2010r. Odbiór frakcji mokrej odpadów komunalnych o kodzie (20 03 01) oraz frakcji suchej o kodzie (20 01 99) z nieruchomości położonej w Lublinie przy ulicy: Krochmalna 13i oraz Krochmalna 13j. KOM-EKO S.A.

365/ZDM/12

4 grudzień 2012

Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t z dróg publicznych oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów w Rejonie III, którego granice przebiegają wzdłuż następujących ulic: granica adm inistracyjna Miasta Lublin - Al. Spółdzielczości Pracy - Al. Smorawińskiego - Al. Kompozytorów Polskich - Al. Solidarności - Al. Tysiąclecia - al. Wi tosa - Linia Kolejowa Warszawa-Lublin-Chełm - ul. Kunickiego - ul. Abramowicka - granica administracyjna Miasta Lublin. Ulice będące granicami Rejonu III i wchodzące w jego obszar to: Al. Solidarności, Centrum Ratownictwa Drogowego i Pomocy Drogowej Al. Tysiąclecia i Al. Witosa. AUTOPOMOC Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t z dróg publicznych oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów w Rejonie II, którego granice przebiegają wzdłuż następujących ulic: granica admi nistracyjna Miasta Lublin - Al. Kraśnicka - Al. Sikorskiego - Al. Solidarności - ul. Lubomelska - ul. Wieniawska - ul. Krakowskie Przedmieście - ul. Lipowa - ul. Narutowicza - ul. Nadbystrzycka - ul. Krochmalna - Linia Kolejowa Warszawa-Lublin-Chełm - ul. Kunickiego - ul. Abramowicka - granica administracyjna Miasta Lublin. Ulice będące granicami Rejonu II i wchodzące w jego obszar to: ul. Lubomelska, ul. Wieniawska, ul. Krakowskie Prz edmieście, ul. Lipowa, ul. Kunickiego, ul. Abramowicka.

364/ZDM/12

4 grudzień 2012

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o.

Page 12

Sheet1 Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t z dróg publicznych oraz prowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów w Rejonie I, którego granice przebiegają wzdłuż następujących ulic: granica administracyjna Miasta Lublin - Al. Spółdzielczości Pracy - Al. Smorawińskiego - Al. Kompozytorów Polskich - Al. Solidarności - Al. Sikorskiego - Al. Kraśnicka - granica administracyjna Miasta Lublin. Ulice stanowiące granice Rejonu I wchodzą w obszar tego rejonu.

363/ZDM/12

4 grudzień 2012

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o.

366/ZDM/12 368/ZDM/12 361/ZDM/12 392/ZDM/12 375/ZDM/12 374/ZDM/12 371/ZDM/12 382/ZDM/12 381/ZDM/12 385/ZDM/12 384/ZDM/12 383/ZDM/12 390/ZDM/12 388/ZDM/12 387/ZDM/12 406/ZDM/12 401/ZDM/12 393/ZDM/12 412/ZDM/12 411/ZDM/12 403/ZDM/12 398/ZDM/12 394/ZDM/12 408/ZDM/12 8/ZDM/13 3/ZDM/13

4 grudzień 2012 5 grudzień 2012 6 grudzień 2012 6 grudzień 2012 6 grudzień 2012 6 grudzień 2012 6 grudzień 2012 13 grudzień 2012 13 grudzień 2012 14 grudzień 2012 14 grudzień 2012 14 grudzień 2012 17 grudzień 2012 17 grudzień 2012 17 grudzień 2012 18 grudzień 2012 19 grudzień 2012 19 grudzień 2012 20 grudzień 2012 20 grudzień 2012 20 grudzień 2012 20 grudzień 2012 20 grudzień 2012 31 grudzień 2012 1 styczeń 2013 2 styczeń 2013

1/ZDM/13

3 styczeń 2013

7/ZDM/13

8 styczeń 2013

2/ZDM/13

8 styczeń 2013

4/ZDM/13 90/ZDM/13 221/ZDM/13

10 styczeń 2013 10 styczeń 2013 11 styczeń 2013

Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5t z dróg publicznych na t erenie Miasta Lublin oraz przowadzenie parkingu strzeżonego dla usuwanych pojazdów w Rejonie IV, którego granice przebiegają wzdłuż nastepujących ul ic: Al. Solidarności - ul. Lubomelska - ul. Wieniawska - ul. Krakowskie przedmieście - ul. Lipowa - ul. Narutowicza - ul. Nadbystrzycka - ul. Krochmalna - linia kolejowa Warszawa-Lublin-Chełm Al. Witosa - Al. Wysiąclecia - Al. Solidarności. W obszar Rejonu IV nie wchodza ulice będące jego gr anicami. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę i przebudowę ulicy Firlejowskiej w Lublini e od ul. Łęczyńskiej do rzeki Bystrzycy wraz z odwodnieniem i oświetleniem oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Drogmost Lubelski Sp. z o.o. Centralne Biuro Usług, Zakład Utrzymania i Higieny Obiektów Sprzątanie w budynkach przy ul. Krochmalnej 13i i 13j wraz z zapewnieniem środków higienicznych, czystości i dezynfekcyjnych. S.C. ANEKS nr 1 do umowy nr 2/ZDM/12 z dnia 09-01-2012r. Zamojska Dyrekcja Inwestycji "ZDI" Sp. z o.o. Zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia drogowego ulicy Fiołkowej na odcinku od ul. G.Zapolskiej do ul. Skoronkowej oraz sprawowanie nadzoró autorskch. MANEVO Marek Łukowski Budowa oświetlenia drogowego ul. Pszczelej w Lublinie na działkach nr ewid.: 1/3, 89 (obr.52 ark.1), 113, 124 (obr.52 ark.4), 1/15, 60, 61, 83 (obr.50 ark.1) PPHU ANMAX UMOWA nr 363800 o przyłaczenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego ul. Filaretów-Głęboka w Lublinie. PGE Dystrybucja S.A. Realizacja podstawowego układu komunikacyjnego polegającego na budowie odcinka ul. Kryształowej. LUK Jacek Wysokiński Budowa chodnika i oświetlenia drogowego w ul. Sławinkowskiej w Lublinie na odcinku od ul.Zbożowej do granic miasta. Wykonanie pasa wyłaczenia do zjazdu na działkę nr 48/18 przy ul. Sławinkowskiej 49b w Lublinie z chodnikiem, na odcinku od ul. Zbożowej do zjazdu na w/w działkę. Inżynieria Drogowo-Lądowa CIVIL, MIBRUK Wojciech Misztal W sprawie zasad udostępniania nieruchomości w celu budowy/przebudowy chodnika, budowy oświetlenia ulicznego oraz przebudowy gazociągu przy ul. Jana Sawy. Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa W sprawie udostępnienia nieruchomości w celu budowy/przebudowy chodnika oraz przebudowy linii kablowej SN przy ul. Jana Sawy. Lubelska Spółdzielnia Mieszkaniowa Wykonanie Projektu budowlano - wykonawczego branży drogowej odcinka ul. Abramowickiej w Lublinie o długości 231 m. Biuro Projektów i Usług Technicznych HADRO Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowe nowego odcinka ul. Nałkowskich od ul. Romera do ul. Żeglarskiej w Lublinie wraz z łącznikami projektowanej ulicy z urządzoną ulicą Nałkowskich oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Polska Inżynieria Sp. z o.o. Przeprowadzenie audytu BRD dla zadania inwestycyjnego pn "Budowa drogi dojazdowej do obwodnicy miast a Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej do węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" EKKOM Sp. z o.o. Realizacja podstawowego układu komunikacyjnego polegającego na budowie odcinków ulic Zalewskiego, Słomkoskiego i Rodakiewicza. Przedsiębiorstwo Budowlano-Montażowe BUDEXIM Bicz s.j. O wydanie i używanie Kart Flotowych Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA Świadczenie usług pocztowych, w tym usług pocztowych o charakterze powszechnym. Poczta Polska S.A. Zaprojektowanie i wybudowanie odcinków sieci wod-kan do posesji nr 12 przy ul. Połabian w Lublinie. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane SAN-BUD ANEKS nr 1 do umowy 178/ZDM/12 z dnia 17-07-2012r. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ANEKS nr 1 do umowy 348/ZDM/12 z dnia 23-11-2012r. ANEKS nr 1 do umowy 321/ZDM/12 z dnia 22-10-2012r. Lukpol-Construction Łukasz Nowosad ANEKS do umowy nr 376/ZDM/12 z dnia 14-11-2012r. STRABAG Sp. z o.o. ANEKS nr 1 do umowy nr 352/ZDM/12 z dnia 29-11-2012r. Przedsiębiobrstwo Budowlane MARKA Świadczenie kompleksowej obsługi rawnej Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Helena Hułyk, Jerzy Mroczek Świadczenie kompleksowej obsługi bhp i p.poż. w zakresie określonym dla stanowiska pracy ds. bhp i p.poż. w Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Szkolpol s.c. M.Adamczyk, S.Lis Podłączenie Lokalnego Systemu Alarmowego oraz obsługa zdarzeń alarmowych. Spółdzielnia usługowa "PIAST" w Legnicy Opracowanie kompletnych dokumentacji projektowych na przebudowę ulic: Gościnna (ulica KDD) - w zakresie od ul. Radości, do końca zakresu ulicy (istniejący plac do zawracania samochodów w rejonie budynku nr 17); Romantyczna (ulica KDL) w Lublinie - w zakresie od ul. Janan Pawła II do rejonu istniejącego parkingu usytuowanego na terenie działki nr 62/2 Usługi Projektowe i Wykonawcze Marek Strumidło Porozumienie w celu umożliwienia komunikacji z terenem/placem budowy realizowanej inwestycji pn "Budowa dróg sojazdowych do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z Al. Warszawską do granic miasta) BUDIMEX SA Budowa trakcji trolejbusowej i zasilania, oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Jana Pawła II (od Armii Krajowej do Nadbystrzyckiej), Krochmalnej (od Nabystrzyckiej do Młyńskiej), Młyńskiej (od Krochmalnej do Dworcowej) oraz na skrzyżowaniach Młyńska - Krochmalna - Gazowa i Młyńska - Dworcowa w Lublinie w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie. ZUE S.A. Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Rataja w Lublinie na odcinku od sk rzyżowania z ul. Grenadierów do wiaduktu w ul. Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk Grygowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego. sp. j. ANEKS nr 1 do umowy 341/ZDM/12 z dnia 14-11-2012 r. ART.-BRUK Monika Chołody ANEKS nr 1 do umowy nr 242/ZDM/12 z dnia 31-08-2012 r. STRABAG Sp. z o.o.

Page 13

Sheet1 opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie od skrzyżowania a ul. Krasińskiego do skrzyżowania z ul. Zana oraz remont kładki dla pieszych nad ul. Bohaterów Monte Cassino (w rejonie skrzyżowania z ul. Armii Krajowej) wraz z pełnieniem nadzorów autorskich). W ramach planowanej budowy serwisowej w ciągu al. Solidarności wraz z przebudową odcinka ulicy Browarnej 1, wykonany zostanie zjazd na teren działki nr ewid. 26 (obr.7 ark.3) przy ul. Browarnej 1. Realizacji podstawowego układu komunikacyjnego polegającego na budowie tymczasowego odcinka ulicy Strzembosza od istniejącego odcinka do zjazdu na teren projektowanej zabudowy oraz odcinka ul. Cyprysowej od km 0+000 do km 0+120,26. ANEKS nr 1 do umowy nr 383/ZDM/12 z dnia 14-12-2012r. ANEKS nr 2 do umowy nr 222/ZDM/12 z dnia 21-08-2012r. ANEKS nr 1 do umowy nr 393/ZDM/12 z dnia 19-12-2012 r. Realizacja podstawowego układu komunikacyjnego polegającego na przebudowie odcinka ulicy Gospodarczej od skrzyżowania z ul. Mełgiewską, do skrzyżowania z ul. Montażową. Wykonanie robót polegających na wykonaniu montażu, utrzymaniu i konserwacji tabliczek z nazwami ulic . Wykonanie archeologicznych badań ratowniczych wraz z dokumentacją archeologiczną oraz wykonanie ewentualnych ekshumacji zachowanych pochówków oraz ponowny pochówek - na inwestycji "Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego Dąbrowic a obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19" Usługa transportu z parkingu do stacji demontażu i usługi demontażu pojazdów usunietych z dróg publicznych. Realizacja podstawowego układu komunikacyjnego polegającego na budowie łacznika ulic Fieldorfa i Mackiewicza na odcinku od istniejącego przebiegu ul. Fieldorfa do zachodniej granicy działki nr ewid. 19/3 wraz ze zjazdem na omawianą działkę. Realizacja podstawowego układu komunikacyjnego polegającego na budowie skrzyżowania ul. Szeligowskiego z ulicą osiedlową łacznie z przeniesieniem zatoki autobusowej oraz budową odcinka ulicy osiedlowej. Wycinka drzew oraz krzewów wraz z odkupieniem drewna pozyskanego z wycinki na drodze powiatowej nr 2344L - w Pasie drogowym ul. Filaretów w Lublinie. Dostawa fabrycznie nowych artykułow biurowych i papierniczych na potrzeby Zarządu Dróg i Mostów. Budowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacją "Poręba" oraz przebudowa oświetlenia drog owego na ulicach: Jana Pawła II (od Armii Krajowej do Granitowej), Armii Krajowej (od Janan Pawła II do Orkana) i Granitowej w Lublinie w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego.

5/ZDM/13 9/ZDM/13 6/ZDM/13 25/ZDM/13 12/ZDM/13 246/ZDM/13 10/ZDM/13 11/ZDM/13

14 styczeń 2013 21 styczeń 2013 21 styczeń 2013 31 styczeń 2013 1 luty 2013 8 luty 2013 12 luty 2013 13 luty 2013

Drogmost Lubelski Sp. z o.o. Spółdzielnia Usług Mleczarskich w Lublinie AUSSIE DEVELOPMENT CYPRYSOWA Sp. z o.o. Biuro Projektów i Usług Technicznych HADRO BUDIMEX SA Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane SAN-BUD BIK s.j. iKOM Sp. z o.o. mgr Edmund Mitrus Pracownia Badań i Nadzorów Archeologicznych KĘPA AUTO-CENTRUM s.j. TBV Sp. z o.o. "CENTRUM ZANA" S.A. Spółka Komandytowa WITOSA Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowo-Produkcyjne ATOS ANNEX Sp. z o.o.

17/ZDM/13 29/ZDM/13 18/ZDM/13 22/ZDM/13 24/ZDM/13 23/ZDM/13

15 luty 2013 18 luty 2013 19 luty 2013 20 luty 2013 21 luty 2013 21 luty 2013

31/ZDM/13

22 luty 2013

36/ZDM/13 30/ZDM/13 28/ZDM/13 32/ZDM/13 56/ZDM/13 61/ZDM/13 33/ZDM/13 37/ZDM/13

27 luty 2013 28 luty 2013 28 luty 2013 1 marzec 2013 1 marzec 2013 1 marzec 2013 4 marzec 2013 5 marzec 2013

ANEKS nr 3 do umowy nr 205/ZDM/12 z dnia 07-08-2012r. ANEKS do umowy nr 294/DM/2009 z dnia 10-02-2009r. Realizacja podstawowego ikładu komunikacyjnego polegająceg na budowie odcinka ul. Kryształowej. ANEKS nr 1 do umowy nr 355/ZDM/12 z dnia 29-11-2012r. ANEKS do umowy nr 332/ZDM/12 z dnia 31-10-2012r. ANEKS do umowy nr 307/ZDM/12 z dnia 16.10.2012 r. Wykonanie monitoringu wiaduktu w ciągu drogi powiatowej nr 2374L - ul. Antoniny Grygowej w Lublinie (JNI 310002777) do końca 2013 roku. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Symfonicznej w Lublinie wraz z budową miejsc postojowych przy budynku ul. Żelazowej Woli 11 oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę i budowę ulicy Wapiennej w Lublinie na odcinkach: przebudowa (etap I) od skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką w Rejonie Politechniki Lubelskiej do zjazdu na parking uczelni, budowa (etap II) od zjazdu na parking uczelni do skrzyżowania z ul. Nadbystrzycką w rejonie stacji paliw oraz sprawowanie nadzorów autorskich. Remont dwóch wiaduktów nad ul. Ułanów w ciągu ul. Armii Krajowej w Lublinie. ANEKS nr 1 do umowy nr 344595 o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej oświetlenia drogowego w ul. Poziomkowej Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego do działek nr 101-106 oraz nr 113-118 - sięgacz nr 1 do działek nr 119, nr 135-138 oraz nr 140, nr 141, nr 143, nr 144 - s ięgacz nr 2, 3, 4 - ul. Ślężan w Lublinie zgodnie z zakresem określonym w protokole z negocjacji z dnia 11 marca 2013r. Pełnienie stałego nadzoru geodezyjnego podczas realizacji inwestycji "Budowa drogi dojazdowej do węz ła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania al.Solidarności z al. Warsz awską do granic Miasta)" Budowa oświetlenia drogowego w ul. Kwiatów Polnych w Lublinie wzdłuż posesji nr 14 i nr 16 z włączeniem do szafki oświetleniowej przy ul. Rozmarynowej zgodnie z zakresem określonym w protokole z negocjacji z dnia 20 lutego 2013r. Realizacja podstawowego układu komunikacyjnego polegającego na budowie odcinków Wapowskiego i Domeyk i. ANEKS nr 1 do umowy nr 113/ZDM/12 z dnia 14.06.2012r. ANEKS nr 2 do umowy nr 231/ZDM/12 z dnia 23-08-2012 r. Aktualizacja systemu ewidencji dróg i obiektów mostowych eDIOM w zakresie remontów, przebudów i budów w latach 2011-2012. Przebudowa ulicy Głuskiej w Lublinie od mostu na rzece Czerniejówka do granic miasta. Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu (bariery energochłonne) - ul. Do Dysa w Lublinie. Page 14

ZUE S.A. Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk sp. j. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie Przedsiębiorstwo Budowlane BUDOM s.j. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego inż. Stanisław Król Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza, Zakład Dróg i Mostów URBAN MEDIA Ewa Urban

38/ZDM/13 41/ZDM/13 281/ZDM/13

8 marzec 2013 13 marzec 2013 15 marzec 2013

Zdzisław Kozikowski KOMI Firma Inżynieryjno-Budowlana "F.I.B. TALAGA" PGE Dystrybucja S.A. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "TORGAN" Sp. z o.o. Zamojska Dyrekcja Inwestycji "ZDI" Sp. z o.o. Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Marek Wołosiński LUK Jacek Wysokiński BUDIMEX SA ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz Designers Andrzej Jagura, Żaneta Jagura Sp. J. SKANSKA S.A. STRABAG Sp. z o.o.

40/ZDM/13 42/ZDM/13 43/ZDM/13 39/ZDM/13 50/ZDM/13 63/ZDM/13 45/ZDM/13 46/ZDM/13 47/ZDM/13

18 marzec 2013 19 marzec 2013 19 marzec 2013 19 marzec 2013 19 marzec 2013 20 marzec 2013 25 marzec 2013 26 marzec 2013 27 marzec 2013

Sheet1 Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk sp. j. "TRAKT" Sp. z o.o. Spółka Komandytowa PGE Dystrybucja S.A. Michał Rej KOMI Zdzisław Kozikowski Spółdzielnia usługowa "PIAST" w Legnicy Marek Łukowski MANEVO PPHU ANMAX URBAN MEDIA Ewa Urban Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk sp. j. Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk sp. j. Przedsiębiorstwo Budownictwo Inżynieryjnego TORGAN Sp. z o.o. MPO SITA Lublin Sp. z o.o. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

49/ZDM/13 48/ZDM/13 62/ZDM/13 51/ZDM/13 102/ZDM/13 65/ZDM/13 57/ZDM/13 60/ZDM/13 105/ZDM/13

28 marzec 2013 28 marzec 2013 28 marzec 2013 29 marzec 2013 30 marzec 2013 2 kwiecień 2013 3 kwiecień 2013 3 kwiecień 2013 4 kwiecień 2013

Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę ul. Jemiołowej w Lublinie we wszystkich branżach. POROZUMIENIE w sprawie rozwiązania umowy nr 184/ZDM/12 z dnia 11-07-2012 r. ANEKS nr 1 do umowy nr 51/DM/11 z dnia 19.04.2011 r. ANEKS nr 1 do umowy nr 354/ZDM/12 z dnia 26.11.2012 r. ANEKS nr 2 do umowy nr 63/ZDM/12 z dnia 04-04-2012 r. Ochrona w celu zabezpieczenia przed kradzieżą z włamaniem i dewastacją mienia Zleceniodawcy. ANEKS do umowy nr 375/ZDM/12 z dnia 06-12-2012r. ANEKS do umowy nr 374/ZDM/12 z dnia 06.12.2012 r. ANEKS nr 3 do umowy nr 26/ZDM/11 z dnia 31-08-2011 r.

138/ZDM/13

9 kwiecień 2013

ANEKS nr 4 do umowy 205/ZDM/12 z dnia 07-08-2012 r.

104/ZDM/13 54/ZDM/13 59/ZDM/13 64/ZDM/13

9 kwiecień 2013 10 kwiecień 2013 12 kwiecień 2013 15 kwiecień 2013

ANEKS nr 4 do umowy nr 205/ZDM/12 z dnia 07-08-2012 r. Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej sieci kanalizacji na odcinku od rzeki Czechówki do wysokości posesji nr 59 przy ul. Lędzian w rejonie: ul. Wądolna-ul. Ślężan-ul. Lędzian w Lublinie zgodnie z zakresem określonym w protokole z negocjacji z dnia 2 kwietnia 2013r. Oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Lublin. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Żmigród w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

66/ZDM/13

15 kwiecień 2013

Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie I - Węglin-Czuby obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu ZDiM w Lublinie. Granice rejonu stanowią: ul. Wojci echowska, al. Kraśnicka do granic miasta, ul. Bohaterów Monte Cassino (odcinek od al. Kraśnickiej do ul. Armii Krajowej), ul. Armii Krajowej, ul. Jana Pawła II, ul. Nadbystrzycka, linia kolejowa Chełm - Warszawa, granica miasta od liniikolejowej Chełm - Warszawa do ul. Wojciechowskiej. Do rejonu nie należy ul. Nabystrzycka. MPO SITA Lublin Sp. z o.o. Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie II - Czechów obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu ZDiM w Lublinie. Granice rejonu stanowią: al.. Spół dzielczości Pracy, ul. Lubartowska, al. Solidarności, al. Warszawska, ul. Sławinkowska do granic miasta, granica miasta od ul. Sławinkowskiej do al. Spółdzielczości Pracy. Do rejonu nie należą ulice: ul. Sławinkowska, al. Warszawska, al. Solidarności. Architektura Zieleni HORTUS Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie III - Tatary obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu ZDiM w Lublinie. Granice rejonu stanowią: linia kolejowa Łuków-Lublin, ul. turystyczna, ul. Mełgiewska, al. Tysiąclecia, al. Witosa do granic miasta, granica miasta od al. Witosa do ul. Pliszczyćskiej. Architektura Zieleni HORTUS Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie IX - Kalinowszczyzna-Ponikwoda obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu ZDiM w Lublinie. Granice rejonu nr IX - Kalinowszczyzna-Ponikwoda stanowią: al. Spółdzielczości Pracy, ul. Lubartowska, al. Tysiąclecia, ul. Mełgiewska, ul. Turystyczna, linia kolejowa Łuków-Lublin, granica miasta od linii kolejowej Łuków-Lublin do al. Spółdzielczości Pracy. Do rejonu nie należą: al. Spółdzielczości Pracy, ul. Lubarowska, al. Tysąclecia, ul. Mełgiewska, ul. Turystyczna. Architektura Zieleni HORTUS Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie VII - LSM obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu ZDiM w Lublinie. Granice rejonu nr VII - LSM stanowią: ul. Głęboka, ul. Nadbystrzycka, ul. Zana, ul. Filaretów, ul. Jana Pawła II, ul. Armii Krajowej, ul. Bohaterów Monte Cassino, al. Kraśnicka. Do rej onu nie należą: al. Kraśnicka, ul. Nadbystrzycka, ul. Jana Pawła II, ul. Armii Krajowej, ul. Bohaterów Monte Cassino (odcinek od ul. Armii Krajowej do al . Kraśnickiej)

67/ZDM/13

15 kwiecień 2013

68/ZDM/13

15 kwiecień 2013

73/ZDM/13

16 kwiecień 2013

71/ZDM/13

16 kwiecień 2013

REMONDIS Sp. z o.o.

70/ZDM/13

16 kwiecień 2013

75/ZDM/13

16 kwiecień 2013

Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie VI - Śródmieście obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu ZDiM w Lublinie. Granice rejonu nr VI - Śródmieście stanowią: rz. Bystrzyca, al. Unii Lubelskiej, al. Zygmuntowskie, al. Piłsudskiego, ul. Lipowa, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Wieniawska, ul. Lublom elska, al. Solidarm\ności, al. Tysiąclecia. Do rejonu nie należą: al. Zygmuntowskie, al. Piłsudskiego, ul. Lipowa, ul. Wieniawska, ul. Lubomelska, al. Solidarności. REMONDIS Sp. z o.o. Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie XI - Dziesiąta obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu ZDiM w Lublinie. Granice rejonu stanowią: linia kol ejowa Chełm-Warszawa, ul. Kunickiego, ul. Abramowicka, do granic miasta, granic miasta od ul. Abramowickiej do linii kolejowej Chełm-Warszawa. REMONDIS Sp. z o.o. Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie X - Bronowice obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu ZDiM w Lublinie. Granice rejonu stanowią: al.. Witosa od granic miasta, al. Tysiąclecia, rz. Bystrzyca, al. Unii Lubelskiej, ul. 1-go Maja, ul. Kunickiego, ul. Abramowicka do granic miasta, granica miasta od ul. Abramowickiej do al. Witosa. Do rejonu nie należą: al. Witosa, al. Tysiąclecia, al. Unii Lubelskiej, ul. 1-go Maja, ul. Kunickiego, ul. Abramowicka. REMONDIS Sp. z o.o. Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie V - Wieniawa obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu ZDiM w Lublinie. Granice rejonu stanowią: ul. Sławi nkowska, al. Warszawska, al Solidarności, ul. Lubomelska, ul. Wieniawska, ul. Krakowskie Przedmieście, ul. Lipowa, ul. Narutowicza, ul. Głęboka, ul. Wojciechowska, do granic miasta, al. Kraśnicka do granic miasta, granica miasta od ul. Wojciechowskiej do ul. Sławinkowskiej. Do rejonu nie należą: ul. Wojciechowska, al. Kraśnicka, ul. Głęboka, ul. Krakowskie Przedmieście. REMONDIS Sp. z o.o.

74/ZDM/13

16 kwiecień 2013

69/ZDM/13

16 kwiecień 2013

Page 15

Sheet1 Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie IV - Rury obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu ZDiM w Lublinie. Granice rejonu stanowią: ul. Muzyczna, ul . Nadbystrzycka, ul. Zana, ul. Filaretów, ul. Jana Pawła II, ul. Nadbystrzycka, rz. Bystrzyca na odcinku od linii kolejowej Chełm-Warszawa do ul. Muzyc znej. Do rejonu nie należą: ul. Jana Pawła II, ul. Filaretów, ul. Zana

77/ZDM/13

16 kwiecień 2013

Jacek Ochnio Kształtowanie Terenów Zieleni OGRODY

58/ZDM/13

16 kwiecień 2013

Budowa dwóch przepustów żelbetowych wraz ze ściankami czołowymi w ramach robót zamiennych do projektu pn. "Budowa nowych odcinków trakcji trlejbusowej z systemem zasilania oraz przebudowa ul. Droga Męczenników Majdanka - od istniejącej pętli przy ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. Doświadczalnej (z wyłaczeniem skrzyżowania a ul. A. Grygowej) i fragment ul. Doświadczalnej (od ul. Droga Męczenników Majdanka do ul. W. Jagiełły) wraz z budową pętli trolejbusowej oraz budową podstacji trakcyjnej sieci trolejbusowej w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie. STRABAG Sp. z o.o. Bieżące utrzymanie, kompleksowa konserwacja i renowacja zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w r ejonie VIII - Park Ludowy obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu ZDiM w Lublinie. Granice rejonu nr VIII - Park Ludowy stanowią: ul. Narutowicza, ul. Muzyczna, rz. Bystrzyca, ul. Krochmalna, ul. Diamentowa, linia kolejowa Chełm-Warszawa, ul. Kunickiego, ul. 1-go Maja, al. Zygmuntowskie, al. Piłsudskiego. Do rejonu nie należą: ul. Narutowicza, ul. Muzyczna, ul. Diamentowa, ul. Kunickiego. ANEKS nr 1 do umowy nr 54/DM/11 - 352716 z dnia 12-05-2011 r. ANEKS nr 3 do umowy nr 231/ZDM/12 z dnia 23-08-2012 r. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodników ul. Kruczkowskiego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Budowa drogi gminnej nr 106619L - ul. Mieczysława Romanowskiego w Lublinie, na odcinku od ul. Baltaz ara Paśnikowskiego do ul. Parysa wraz z oświetleniem drogowym i odwodnieniem. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Łukowskiej w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie remontu chodników ul. Bema, ul. Beliniaków i ul. Weteranów oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego na przebudowę koletora kanalizacji deszczowej K-89 w ul. Grygowej (w rejonie ul. Rataja), na odcinku od studni D37, na wysokości działki o nr ewid. 22/10 (obr. 12 ark. 2) do istniejącej komory żelbetowej D34, z przełączeniem istniejącego kolektora Dn 1000 mm oraz przeliczenie przepustowości kolektora K-89a" Remont ulicy Nowy Świat w Lublinie. ANEKS nr 1 do umowy nr 37/ZDM/13 z dnia 05-03-2013 r. Remont ulicy Adama Mickiewicza w Lublinie. Usługa polegająca na wykonaniu badań labolatoryjnych nawierzchni ulicy Filaretów na odcinku skrzyżowania z ul. T.Zana do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Bolesława Śmiałego w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autors kiego.

72/ZDM/13 271/ZDM/13 94/ZDM/13 78/ZDM/13 85/ZDM/13 79/ZDM/13 80/ZDM/13

18 kwiecień 2013 19 kwiecień 2013 20 kwiecień 2013 22 kwiecień 2013 22 kwiecień 2013 23 kwiecień 2013 23 kwiecień 2013

TRADE PROJEKT PGE Dystrybucja S.A. ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie Maciej Żuchowicz Inżynieria Drogowo-Lądowa CIVIL mgr inż.. Marcin Misztal Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Usługi Brukarskie Pan Marek Gozdek

81/ZDM/13 83/ZDM/13 140/ZDM/13 84/ZDM/13 88/ZDM/13 91/ZDM/13 89/ZDM/13

24 kwiecień 2013 29 kwiecień 2013 29 kwiecień 2013 30 kwiecień 2013 30 kwiecień 2013 6 maj 2013 7 maj 2013

Biuro Projektów udownictwa Komunalnego Sp. z o.o. STRABAG Sp. z o.o. URBAN MEDIA Ewa Urban MOTA-ENGIL Central Europe S.A. LABDROG - Labolatorium Drogowe Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o.

93/ZDM/13 92/ZDM/13 96/ZDM/13 95/ZDM/13 97/ZDM/13 98/ZDM/13 99/ZDM/13 103/ZDM/13 294/ZDM/13 100/ZDM/13 142/ZDM/2013 101/ZDM/13 247/ZDM/13

9 maj 2013 13 maj 2013 14 maj 2013 15 maj 2013 16 maj 2013 20 maj 2013 20 maj 2013 20 maj 2013 26 maj 2013 27 maj 2013 27 maj 2013 28 maj 2013 28 maj 2013

107/ZDM/13 106/ZDM/13 108/ZDM/13 136/ZDM/13

31 maj 2013 4 czerwiec 2013 5 czerwiec 2013 6 czerwiec 2013

111/ZDM/13

7 czerwiec 2013

Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy sygnalizacji świetlnej wlotu ul. Do Dysa do al.. Spółdzielczości Pracy oraz prawowanie nadzoru autorskiego. Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Rozbudowa odcinka ulicy Filaretów w Lublinie, w zakresie od skrzyżowania ul. Filaretów z ul. Głęboką ro rejonu skrzyżowania ul. Filaretów z ul. Tomasza Zana (rondo im. Por. Mariana Mokrskiego), wraz z oświetleniem drogowym, odwodnieniem, przebudoą trac ji trolejbusowej, przebudową sygnalizacji Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., świetlnej, przebudową urządzeń teletechnicznych wraz z oświetlniem drogowym i odwodnieniem. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Wykonanie i montaż tablic z nazwami ulic: Handlowa, Miętowa, Masarska i Faliksa Strojnowskiego. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Wykonanie dokumentacji projektowej budowy rurociągu kablowego wzdłuż ul. Krochmalnej na odcinku od skrzyżowania ulic Krochmalna - Jana Pawła II Przedsiębiorstwo Innowacji Technicznych OPTRONIK Sp. z - Nadbystrzycka do skrzyżowania ulic Krochmalna-Nadłączna o.o. STRABAG Sp. z o.o. ANEKS do umowy nr 83/ZDM/13 z dnia 29-04-2013 r. Remont oświetlenia na terenie dawnej FSC w Lublinie - etap I Aleja Główna A.W.D. MIEDZIOCHA Andrzej Miedziocha Zaprojektowanie i wykonanie remontu ciągów pieszych, pieszo-jezdnych oraz ścieżki rowrowej w osiedlu Łęgi w Lublinie oraz ełnienie nadzoru STANDROG Przedsiębiorstwo Budownictwa Drogowego inż. autorskiego. Stanisław Król Przebudowa ulicy Urzędowskiej w Lublinie, na odcinku od posesji nr 1 do nr 74, polegająca na budowie chodnika, Zakład Usługowo-Handlowy "EKSAM" Marek Suszek ANEKS nr 2 do umowy nr 354/ZDM/12 z dnia 26-11-2012 r. Michał Rej ANEKS nr 1 do umowy nr 126/ZDM/11 z dnia 19-12-2011 r. Biuro Projektów i Usług Technicznych HADRO Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego zmian do dokumentacji budowy trakcji trolejbusowej na ul. Zembrzyckiej i Diamentowej w Lublinie w związku z budową nowych zatok przystankowych. PW ELEKTROSYSTEM s.c. ANEKS nr 2 do umowy nr 86/ZDM/12 z dnia 27-04-2012 r. SWECO Infraprojekt Sp. z o.o. Remont ul. Mariana Langiewicza w Lublinie MOTA-ENGIL Central Europe S.A. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane SAN-BUD ANEKS nr 2 do umowy nr 393/ZDM/12 z dnia 19-12-2012 r. Zaprojektowanie wraz z budową i przebudową zatok autobusowych przy drogach publicznych na terenie miasta Lublina (14 zatok) oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach projektu pn. "Modernizacja infrastruktury przystankowej wraz z budową systemu i nformacji pasażerskiej dla poprawy jakości funkcjonowania komunikacji miejskiej w Lublinie. Lukpol-Construction Łukasz Nowosad Remont odcinka drogi powiatowej nr 2269L, ul. Zemborzycka w Lublinie na odcinku od ul. Kunickiego do ul. Diamentowej. SKANSKA S.A. Wykonanie prac adaptacyjno-remontowych w pomieszczeniach zajmowanych przez ZDiM w Lublinie, ul. Krochmalna 13i oraz 13j. EDBUD Edward Wójcik Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ANEKS do umowy nr 64/ZDM/13 z dnia 15-04-2013 r. Opracowanie operatu technicznego podziału nieruchomości nr ewid. 16/13, położonej w obrębie 7 - Czwartek ark. 3 oraz wykonanie mapy zbiorczej podziału dziłek dla zadania: budowa drogi serwisowej w ciągu drogi krajowej nr 12/17 - al.. Solidarności w Lublinie, od wjazdu do PZMOT do ul. Browarnej. BGRiL Page 16

Sheet1 Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Filaretów w Lublinie na odcinku os skrzyżowania z ul. T .Zana do skrzyżowania z ul. Jana Pawła II wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego oraz wykonanie remontu dwóch wiaduktów nad doliną Przełęcz w ciągu ul . Filaretów. Budowa miejsc postojowych wraz z pracami projektowymi przy ul. Faraona w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ulicy Noskowskiego w lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Trzesniowskiej w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Kazimierza Tumidajskiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. ANEKS do umowy nr 92/ZDM/13 a dnia 13-05-2013 r. Realizacja podstawowego układu komunikacyjnego polegającego na przebudowie odcinka ul. Głównej. Dostawa, montaż i uruchomienie klimatyzatorów na potrzeby ZDiM. Przebudowa ul. A. Świętochowskiego na odcinku od ul. M. Reja w kierunku ul. R.Traugutta w Lublinie i dwóch ciągów pieszych na tym odcinku wraz z budową przyłączy kanalizacji deszczowej. Zaprojektowanie i wykonanie remontu drogi dojazdowej wraz z chodnikiem i parkingiem od ul. Niepodległości do Przedszkola nr 59 w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Pełnienie nadzorów autorskich przy realizacji rozbudowy rkcji trolejbusowej i przebudowy skrzyżowań w ramach projektu ZSMTP w Lublinie. Pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji "Budowa Drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic Miasta) współfinansowanej z europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Prioryt et Vi: Drogowa i Lotnicza sieć TEN-T, Działanie 6.1: Rozwój sieci drogowej TEN-T Wykonanie przeglądów szczegółowych drogowych obiektów inżynierskich. Zaprojektowanie i wykonanie remontu miejsc postojowych w ul. Niepodległości w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Remont ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie, odcinek od ul. W. Grabskiego do zaprojektowanej zatoki autobusowej przy ul. Grenadierów. Określa szczegółowe warunki budowy i przebudowy odcinków al. Kraśnickich, ul. Jana Pawła II i ul. Gęsiej w związku z zamiarem budowy budynku handlowo-usługowego UMOWA nr 366909 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego w miejscowości Lublin, ul. Cmentarna, gm. Lublin. ANEKS nr 1 do umowy nr 368/ZDM/12 z dnia 05-12-2013 r. ANEKS nr 1 do umowy nr 5/ZDM/13 z dnia 14-01-2013 r. Dostawa i montaż mebli biurowych w celu wyposażenia pokoi biurowych w pomieszczeniach zajmowanych przez ZDIM przy ul. Krochmalnej 13i i 13j w Lublinie Zaprojektowanie i wykonanie remontu ciągu pieszego od ul. Tumidajskiego do ul. Niepodległości 12 w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Budowa oświetlenia drogowego w ul. Lędzian w Lublinie w kierunku działek nr ewid.360 i 393 obr. 73, ark. 13, zgodnie z zakresem określonym w protokole z negocjacji z dnia 28 czerwca 2013r. Opracowanie koncepcji oraz projektu budowlanego i wykonawczego tymczasowego odprowadzenia wód deszczowych z ul. Stefczyka (na odcinku od projektowanej ul. Nasutowskiej do projektowanego skrzyżowania ul. Stefczyka z ul. 040 KD) oraz z odcinka projektowanej ul. Nasutowskiej, do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej. ANEKS nr 1 do umowy nr 38/ZDM/13 z dnia 08-03-2013 r. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika ul. Samsonowicza w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowe ul. Zelwerowicza w Lublinie (od ul. Choiny do ul. Poligonowej) w zakresie opracowania mapy cyfrowej do celów projektowych z naniesioną aktualizacją uzbrojenia, zagospodarowania i uzyskanie opinii ZUDP zgodnie z zakresem określonym w protokóle z negocjacji z dnia 22-02-2013r. Opracowanie projektu budowlanego-wykonawczego usunięcia kolizji energetycznych z projektowanym chodnikiem i zatoką autobusową przy ul. Pilszczyńskiej w Lublinie. Wytyczenie pasa drogowego części ulic: Stary Gaj, dróg w północnej części dzielnicy Ponikwoda oraz innych pasów drogowych dróg na terenie Miasta Lublin o łącznej długości do 10 km. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Żywnego w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Budowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem i podstacją "Zana" oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicach: Zana i Filaretów w Lublinie w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie. ANEKS nr 1 do umowy nr 81/ZDM/13 z dnia 24-04-2013 r. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Kasztanowej i ul. Daszyńskiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Dostawa wraz z montażem koszy ulicznych na terenie miasta Lublin w pasach drogowych. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Karkonoskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. ANEKS nr 1 do umowy nr 17/ZDM/13 z dnia 15-02-2013r. Zaprojektowanie i wykonanie: przebudowy ul. Cmentarnej w Lublinie, budowy ciągu pieszego od ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie do bramy cmentarnej i budowy miejsc postojowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. UMOWA nr 33/RE-1/2013 w sprawie przełozenia urządzeń elektroenergetycznych w pasie drogowym przy ul. Jemiołowej. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Przedsiębiorstwo Budowane MARKA Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. PROJEKT KMD Sp. z o.o. GIT Grupa Innowacyjnych Technologii MOTA-ENGIL Central Europe S.A. Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ELEKTROPROJEKT S.A. Oddział w Lublinie

112/ZDM/13 115/ZDM/13 114/ZDM/13 122/ZDM/13 123/ZDM/13 126/ZDM/13 113/ZDM/13 117/ZDM/13 116/ZDM/13 118/ZDM/13 131/ZDM/13

10 czerwiec 2013 11 czerwiec 2013 12 czerwiec 2013 12 czerwiec 2013 12 czerwiec 2013 12 czerwiec 2013 14 czerwiec 2013 18 czerwiec 2013 18 czerwiec 2013 19 czerwiec 2013 20 czerwiec 2013

129/ZDM/13 119/ZDM/13 124/ZDM/13 125/ZDM/13 121//ZDM/13 146/ZDM/13 143/ZDM/13 225/ZDM/13 121/ZDM/13 139/ZDM/13 134/ZDM/13

20 czerwiec 2013 21 czerwiec 2013 24 czerwiec 2013 25 czerwiec 2013 25 czerwiec 2013 26 czerwiec 2013 27 czerwiec 2013 27 czerwiec 2013 28 czerwiec 2013 28 czerwiec 2013 28 czerwiec 2013

Mosty Katowice Sp. z o.o. Usługi Inżynierskie Leszek Folta Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Selgros Sp. Z o.o. PGE Dystrybucja S.A. Drogmost Lubelski Sp. z o.o. Drogmost Lubelski Sp. z o.o. GOBI Adam Boryń Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. Zakład Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych Jan Pastwa

145/ZDM/13 240/ZDM/13 137/ZDM/13

28 czerwiec 2013 28 czerwiec 2013 1 lipiec 2013

34/ZDM/13 147/ZDM/13 151/ZDM/13 149/ZDM/13 150/ZDM/13 155/ZDM/13 156/ZDM/13 158/ZDM/13 154/ZDM/13 163/ZDM/13 157/ZDM/13 177/ZDM/13

3 lipiec 2013 8 lipiec 2013 8 lipiec 2013 9 lipiec 2013 11 lipiec 2013 12 lipiec 2013 12 lipiec 2013 12 lipiec 2013 15 lipiec 2013 15 lipiec 2013 16 lipiec 2013 16 lipiec 2013

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. KOMI Zdzisław Kozikowski Usługi Brukarskie Pan Marek Gozdek Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk sp. j. ELEKTRO-KOMPLEKS Biuro Usług Inżynierskich i Elektroinstalacyjnych Zakład Usług Geodezyjnych - Stanisław Jargiło KOM-EKO S.A. TRAKCJA S.A. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. Zakład Robót Drogowych ZOSTA KONSTALMET s.c. Usługi Brukarskie Pan Marek Gozdek Pracownia Badań i Nadzorów Archeologicznych Edmund Mitrus STRABAG Sp. z o.o. PGE Dystrybucja S.A.

Page 17

Sheet1 159/ZDM/13 160/ZDM/13 161/ZDM/13 164/ZDM/13 166/ZDM/13 174/ZDM/13 168/ZDM/13 169/ZDM/13 190/ZDM/13 165/ZDM/13 18 lipiec 2013 22 lipiec 2013 22 lipiec 2013 22 lipiec 2013 22 lipiec 2013 22 lipiec 2013 23 lipiec 2013 23 lipiec 2013 23 lipiec 2013 23 lipiec 2013 Budowa trakcji trolejbusowej wraz z zasilaniem oraz przebudowa oświetlenia drogowego na ulicy Nadbystrzyckiej i skrzyżowaniu Nadbystrzycka Głęboka - Narutowicza - Muzyczna w Lublinie w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie. Wykonanie przeglądów podstawowych dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gmninnych na terenie m iasta. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika wzdłuż posesji Pogodna 24 w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. ANEKS do umowy nr 83/ZDM/13 z dnia 29-04-2013 r. Zaprojektowanie i budowa miejsc parkingowych przy ul. Kazimierza Wielkiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia drogowego w rejonie MOPR-u przy budynku ul. Głęboka 11 Wykonanie przebudowy sieci kanalizacji deszczowej o średnicy 500 mm z rur żelbetonowych na rondzie im. Ks. E. Kowczy w Lublinie. Sprawowanie nadzoru archeologicznego nad pracami ziemnymi związanymi z przebudową ul. Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówce do granic administracyjnych miasta Lublin. ANEKS do umowy nr 84/ZDM/13 z dnia 30-04-2013 r. Realizacja podstawowego układu komunikacyjnego polegającego na budowie odcinka ul. Kryształowej. ZADANIE nr 1 - zaprojektowanie i budowa dróg dojazdowych do Stadionu Miejskiego w Lublinie wraz z infrastrukturą techniczną. ZADANIE nr 2 opracowanie kompletnej dokumenacji projektowej na budowę przedłużenia ul. Lubelskiego Lipca '80, na odcinku od al. Piłsudskiego do planowanej ul. Muzycznej, ZADANIE nr 3 - opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ul. Muzycznej od wysokości zjazdu na teren budowanego Stadionu Miejskiego do skrzyżowania z ulicami Narutowicza, Głęboką, Nadbystrzycką wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla każdego zadania. Wykonanie przeglądów podstawowych (rocznych) dla 99 obiektów inżynierskich zlokalizowanych w ciągach dróg na terenie miasta Lublina. Opracowanie kompletnej dokumentacji oraz budowa ścieżki rowerowej między Zalewem Zemborzyckim, a Bik eParkiem, budowa ścieżek rowerowych i wytyczenie pasów rowerowych w ruchu miejskim oraz przygotowanie miejsc/nawierzchni/pod lokalizacje stacji rowerowych, wykonanie i montaż tablic informacyjno-pamiątkowych oraz sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach projektu pt. "Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie." Zaprojektowanie i wykonanie zatok parkingowych w ul. Bazylianówka w Lublinie na odcinku od ul. Magnoliowej do ul. Mariańskiej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. ANEKS nr 1 do umowy nr 32/ZDM/12 z dnia 09-03-2012 r. ANEKS nr 1 do umowy nr 157/ZDM/13 z dnia 16-07-2013 r. ANEKS nr 3 do umowy nr 63/ZDM/12 z dnia 04-04-2012 r. ANEKS nr 2 do umowy nr 344/ZDM/12 z dnia 15-11-2012 r. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę drogi dojazdowej do posesji przy ul. Choiny nr 47, 49, 51, 51a w pobliżu ul. Edwarda Wojtasa w Lublinie oraz pełnienie nadzorów autorskich. STRABAG Sp. z o.o. Designers Andrzej Jagura, Żaneta Jagura Sp. J. KOM-EKO S.A. STRABAG Sp. z o.o. Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Pracownia Badań i Nadzorów Archeologicznych Edmund Mitrus MOTA-ENGIL Central Europe S.A. Zakład Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych Jan Pastwa

171/ZDM/13 167/ZDM/13

23 lipiec 2013 24 lipiec 2013

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A. Usługi Inżynierskie Leszek Folta

170/ZDM/13 172/ZDM/13 192/ZDM/13 226/ZDM/13 239/ZDM/13 227/ZDM/13 175/ZDM/13

24 lipiec 2013 25 lipiec 2013 26 lipiec 2013 26 lipiec 2013 26 lipiec 2013 29 lipiec 2013 31 lipiec 2013

Przedsiębiorstwo Budowlane "Rystal-Bud" Sp. z o.o. Zakład Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych Jan Pastwa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Budowlane SAN-BUD STRABAG Sp. z o.o. KOMI Zdzisław Kozikowski Polska Inżynieria Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "TORGAN" Sp. z o.o. Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk sp. j. Towarzystwo Inwestycyjne "Elektrownia-Wschód" S.A. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. DROGBEST Andrzej Wanatowicz Asseco Business Solutions S.A. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.

178/ZDM/13 188/ZDM/13 173/ZDM/13 179/ZDM/13 182/ZDM/13 187/ZDM/13

1 sierpień 2013 1 sierpień 2013 1 sierpień 2013 1 sierpień 2013 1 sierpień 2013 2 sierpień 2013

Pełnienie nadzorów autorskich przy realizacji przebudowy ul. Głuskiej od mostu na rzece Czerniejówka do granic administracyjnych miasta w Lublinie. UMOWA kompleksowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucji ne UK/09/2013 na słupie przy ul Fezerów Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy przedłużenia ul. Kazimierza Jagiellończyka w Lublinie od skrzyżowania z ul. Zygmunta Augusta do północnej granicy działki o numerze ewidencyjnym 21/1 obr.11 ark 5 oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Parysa w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autors kiego. Umowa na dostawę sprzętu komputerowego i elektronicznego wraz oprogramowaniem. Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Droga Męczenników Majdanka w Lublinie, na odcinku od ul. Lotniczej do ul. Grabskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego.

191/ZDM/13 185/ZDM/13 180/ZDM/13 196/ZDM/13 184/ZDM/13 186/ZDM/13 181/ZDM/13 183/ZDM/13 201/ZDM/13 189/ZDM/13 195/ZDM/13

2 sierpień 2013 5 sierpień 2013 5 sierpień 2013 6 sierpień 2013 7 sierpień 2013 7 sierpień 2013 7 sierpień 2013 7 sierpień 2013 8 sierpień 2013 8 sierpień 2013 9 sierpień 2013

Wykonanie inwentaryzacji wykonanych robót budowlanych wraz z opinią techniczną dla: zatoki autobusowej posadowionej w ulicy Kalinowszczyzna przy posesjach 52-58, zatoki autobusowej posadowionej przy ulicy Koryznowej przy posesjach 2B i 2F, zatok i autobusowej posadowionej w ulicy Biernackiego Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa miasta Lublin, zatoki autobusowej posadowionejw ulicy Kalinowszczyzna za skrzyżowaniem z ulicą Tatar ską miasta Lublin, zatoki autobusowej Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk posadowionej w ulicy Koryznowej przy posesjach 1A, 1B sp. j. Przebudowa skrzyżowania ulic: Koncertowej, Kompozytorów Polskich i ulicy "bez nazwy" KDD w Lublinie na krzyżowanie w postaci ronda turbinowego. Zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych dla samochodów osobowych w pasie drogowym drogi dojazdowej do ulicy Walecznych w Lublinie po stronie Szkoły Podstawowej nr 23 przy krytej pływalni oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika przy posesji Wyżynna 10 w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi polegającej na wybudowaniu chodnika w pasie drogowym ul icy Morwowej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie oświetlenia drogowego w ulicy Cieszkowskiego w Lublinie z jego częściowym wykonaniem oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Bazylianówka w Lublinie i sprawowanie nadzoru autorskiego. Przeprowadzenia audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego dla zadania "Przebudowa skrzyżowania ulic: al. Solidarności, al.. Sikorskiego, ul. Gen.B.Ducha." na etapie projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego (wraz ze stałą organizacją ruchu). Konserwacja, obsługa i remonty napowietrznych linii oświetlenia drogowego na terenie dawnej fabryki FSC w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi polegającej na wykonaniu chodnika w ulicy Krężnickiej w Lublinie na odcinku od posesji nr 57 w kierunku skrzyżowania z ulicą Leniskową oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Radzikowskiej i Piekarskiej w Lublinie oraz spraw owanie nadzoru autorskiego. Page 18 MOTA-ENGIL Central Europe S.A. Zakład Usługowo-Handlowy "EKSAM" Marek Suszek KOM-EKO S.A. Zakład Usługowo-Handlowy "EKSAM" Marek Suszek Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Marek Wołosiński Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA TRAFFIC - Inżynieria Drogowa Bronisław Szafarczyk PGE Dystrybucja S.A. DoradcyWAW Adrian Luma Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA

Sheet1 Zaprojektowanie i wykonanie budowy parkingów w pasie drogowym ul. Ułanów w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego, tj. Zadanie 1 - Wykonanie parkingu w pasie drogowym ul. Ułanów w Lublinie (na odcinku od ul. Dragonów do ul. Hetmańskiej), Zadanie 2 - Zaprojektowanie i wykonanie parkingu w pasie drogowym ul. Ułanów w Lublinie (na odcinku od ul. Dragonów do ul. Armii Krajowej) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. FIN-BUD Marcin Nowicki Opracowanie studium wykonalności - 6 egz. + wersja elektroniczna dla projektu "Drogi dojazdowe do węzła drogowego "Jakubowice" obwidnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, S19" Euro-Direct Consulting Arkadiusz Dołba Zaprojektowanie i wykonanie remontu ul. Jarmarcznej w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Wykonanie zamówienia dodatkowego na zadaniu Remont dwóch wiaduktów nad ul. Ułanów w ciągu ul. Armii Krajowej w Lublinie. Przebudowa ul. Narutowicza w Lublinie wraz z ulicami przyległymi (etap I) na odcinku od ul. Okopowej do skrzyżowania ulic: Narutowicza - Piłsudskiego - Lipowa wraz ze skrzyżowaniem oraz przebudowa trakcji trolejbusowejw ciągu ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania ulic: Narutowicza Piłsudskiego - Lipowa (wraz ze skrzyżowaniem) do ulicy Głębokiej - zadanie realizowane w ramach projektu: "Przebudowa ul. Narutowicza wraz z ulicami przyległymi (etap I) oraz adaptacja budynku przy ul. Narutowicza 32a na potrzeby Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. T. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., Miejskie Szeligowskiego w Lublinie" Przedsiębiorstwo Komunikacyjne - Lublin Sp. z o.o. Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej przebudowy ul. Laury oraz pełnienie nadzoru autorskiego. sp. j. Opracowanie kompletnej dokumentacji na budowę ulicy Robotniczej - na odcinku od ul. Żurawiej do ul. Wilczej oraz ul. Wilczej - na odcinku od ul. URBAN MEDIA Ewa Urban, REM PROJEKT Marcin Robotniczej do ul. Długiej/Wyzwolenia w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Łukasiewicz ANEKS nr 1 do umowy nr 335/ZDM/12 z dnia 09-11-2012 r. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. Wykonanie ekspertyzy kładki dla pieszych nad drogą powiatową nr 2330L - al. Władysława Andersa w Lublinie (JNI 310002777) Drogmost Lubelski Sp. z o.o. DROGBEST Andrzej Wanatowicz Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Parysa i ul. Ofelii oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. iKOM Sp. z o.o. Wykonanie robót polegających na wykonaniu montażu, utrzymaniu i konserwacji tabliczek z nazwami ulic . Budowa ulicy Bogdanówka na odcinku od ulicy Bartniczej do ulicy Kasztelańskiej w Lublinie wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym oraz likwidacją kolizji sieci energetycznej i teletechnicznej. Zakład Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych Jan Pastwa Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Braci Wieniawskich w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. ZOSTA Zakład Robót Drogowych Stanisław Kępka Pełnienie funkcji Menedżera Projektu dla zadania pn. Zaprojektowanie i budowa Systemu Zarządzania Ruchem (zwane dalej SZR) w Lublinie w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu w Lublinie. International Management Services Sp. z o.o. Pełnienie nadzorów autorskich przy realizacji przebudowy ul. Droga Męczenników Majdanka od istniejąc ej pętli trolejbusowej do ul. Doświadczalnej oraz ul. Doświadczalnej wraz z budową trakcji trolejbusowej i pętli trolejbusowej w Lublinie. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. ANEKS do umowy nr 80/ZDM/13 z dnia 23-04-2013 r. Usługi Brukarskie Pan Marek Gozdek DoradcyWAW Adrian Luma Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Obrońców Pokoju w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Drogmost Lubelski Sp. z o.o. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Pana Wołodyjowskiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich. Budowa podstacji trolejbusowej BAZA przy ul. Pancerniaków w Lublinie w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie. Elektrobudowa S.A. Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk ANEKS nr 1 do umowy nr 49/ZDM/13 z dnia 28-03-2013 r. sp. j. ZADANIE nr 1 - Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy al.. Smorawińskiego w Lublinie, na odcinku od rejonu skrzyżowania z al. Kompozytorów Polskich do zakresu objętego remontem wiaduktów w ciągu ulicy oraz zaprojektowanie i wykonanie przebudowy istniejącego chodnika po stronie południowej i wykonanie przebudowy istniejącego chodnika po stronie południowej al. Smorawińskiego, na odcinku od zakresu objętego remontem wiaduktów do rejonu skrzyżowania z ul. Szeligowskiego wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, ZADANIE nr 2 - Remont dwóch wiaduktów południowego i północnego w ciągu drogi krajowej nr 19, ul. Smorawińskiego w Lublinie. MOTA-ENGIL Central Europe S.A. Realizacja podstawowego układu komunikacyjnego polegającegi na budowie odcinka ul. Śliskiej. P.H.U. EKO-DAM Jacek Błotniak Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika przy posesji Bursztynowa 35a w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. ZOSTA Zakład Robót Drogowych Stanisław Kępka Wykonanie robót uzupełniających za zadaniu realizowanym pod nazwą "Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Radzikowskiej i Piekarskiej w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego" Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA Zakład Robót Elektrycznych Tadeusz Jaszczewski Remont i uruchomienie oświetlenia drogowego fragmentu ul. Banacha w związku z zaistniałą kradzieżą i dewastacją. Lubelskie Centrum Ratownictwa Drogowego i Pomocy Drogowej AUTOPOMOC ANEKS do umowy nr 365/ZDM/13 z dnia 04-12-2012r. ANEKS nr 4 do umowry nr 26/ZDM/11 z dnia 31-08-2011 r. URBAN MEDIA Ewa Urban Rozbudowa ul. Abramowickiej z budową trakcji trolejbusowej i pętli trolejbusowej w Lublinie w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie. STRABAG Sp. z o.o. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Bronowickiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk sp. j. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ul. Trześniowskiej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonanie robót uzupełniających na zadaniu realizowanym pod nazwą "Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Braci Wieniawskich w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego Zakład Robót Drogowych ZOSTA Zakład Robót Elektrycznych Tadeusz Jaszczewski Remont i uruchomienie oświetlenia drogowego fragmentu ul. Banacha w związku z zaistniałą ponowną kradzieżą i dewastacją. Page 19

200/ZDM/13 193/ZDM/13 197/ZDM/13 202/ZDM/13

9 sierpień 2013 12 sierpień 2013 13 sierpień 2013 13 sierpień 2013

199/ZDM/13

14 sierpień 2013

194/ZDM/13 204/ZDM/13 300/ZDM/13 198/ZDM/13 218/ZDM/13 203/ZDM/13 207/ZDM/13 206/ZDM/13 205/ZDM/13 210/ZDM/13 230/ZDM/13 216/ZDM/13 208/ZDM/13 209/ZDM/13

14 sierpień 2013 14 sierpień 2013 14 sierpień 2013 19 sierpień 2013 20 sierpień 2013 20 sierpień 2013 22 sierpień 2013 22 sierpień 2013 22 sierpień 2013 25 sierpień 2013 26 sierpień 2013 26 sierpień 2013 26 sierpień 2013 26 sierpień 2013

270/ZDM/13

27 sierpień 2013

212/ZDM/13 211/ZDM/13 213/ZDM/13 215/ZDM/13 220/ZDM/13 214/ZDM/13 370/ZDM/13 222/ZDM/13 219/ZDM/13

27 sierpień 2013 28 sierpień 2013 28 sierpień 2013 29 sierpień 2013 30 sierpień 2013 30 sierpień 2013 30 sierpień 2013 2 wrzesień 2013 2 wrzesień 2013

217/ZDM/13 231/ZDM/13 224/ZDM/13

4 wrzesień 2013 5 wrzesień 2013 6 wrzesień 2013

Sheet1 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę :Przedłużenia ulicy Grygowej/Dekutowskiego od istniejącego skrzyżowania z ruchem okrężnym przy ul. Droga Męczenników Majdanka w kierunku południowo-wschodniej części cmentarza w połączeniemz ulicą Wyzwolenia" w Lublinie oraz sprawowaie nadzorów autorskich. Używanie samochodu prywatnego do celów służbowych. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi polegającej na wykonaniu chodnika w ulicy Krężnickiej w Lublinie na odcinku od posesji nr 33 do skrzyżowania z ulicą Letniskową oraz pełnienie nadzoru autorskiego. ANEKS do umowy nr 84/ZDM/13 z dnia 30-04-2013 r i aneksu nr 190/ZDM/13 z dnia 23-07-2013 r. Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Matejki w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

228/ZDM/13 223/ZDM/13 229/ZDM/13 254/ZDM/13 232/ZDM/13

9 wrzesień 2013 10 wrzesień 2013 11 wrzesień 2013 12 wrzesień 2013 12 wrzesień 2013

Drogmost Lubelski Sp. z o.o. Arkadiusz Niezgoda DoradcyWAW Adrian Luma MOTA-ENGIL Central Europe S.A. KOM-EKO S.A. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o., Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A., Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. iKOM Sp. z o.o. PGE Dystrybucja S.A. Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej - Grzegorz Skałecki

238/ZDM/13 233/ZDM/13 264/ZDM/13 235/ZDM/13 236/ZDM/13 234/ZDM/13 237/ZDM/13 241/ZDM/13 245/ZDM/13 244/ZDM/13 242/ZDM/13 243/ZDM/13 339/ZDM/13 249/ZDM/13

12 wrzesień 2013 16 wrzesień 2013 17 wrzesień 2013 19 wrzesień 2013 19 wrzesień 2013 19 wrzesień 2013 19 wrzesień 2013 20 wrzesień 2013 23 wrzesień 2013 23 wrzesień 2013 23 wrzesień 2013 23 wrzesień 2013 24 wrzesień 2013 25 wrzesień 2013

ANEKS nr 1 do umowy nr 112/ZDM/13 z dnia 10-06-2013 r. Wykonanie robót polegających na wykonaniu montażu, utrzymaniu i konserwacji tabliczek z nawami ulic. UMOWA nr 367817 o przyłaczenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia drogowego ul. Wólczańska Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy i przebudowy ul. Podchorążych w Lublinie do ul. Bohaterów Monte Cassino oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy drogi KDD-G między ul. Milenijną a ul. Szeligowskiego oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej budowy ul. Dziewanny od wysokości działki nr ewidenc yjny 1/9, obr.15, ark. 4 do połączenia z urządzoną ul. Dziewanny (działka nr ewidencyjny 2/86, obr. 15, ark. 4) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi polegającej na wykonaniu chodnika w ulicy Wygodnej w Lublinie na odcinku od przystanku "Zdrowa 02" w kierunku granic miasta oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Wykonanie przebudowy sieci wodociągowej o średnicy 200 mm zrur żeliwnych na skrzyżowaniu ulic Koncer towej i Kompozytorów Polskich w Lublinie. Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez al. Władysława Ander sa w Lublinie na wysokości skrzyżowania z ul. Zawilcową oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.

252/ZDM/13 266/ZDM/13 263/ZDM/13

26 wrzesień 2013 26 wrzesień 2013 26 wrzesień 2013

Elektronika i Telematyka Drogowa Sp. z o.o. Zakład Usług Elektrycznych i Projektowych mgr inż. Dariusz Zaprojektowanie i rozbudowa oświetlenia drogowego w ulicy Powstańców Śląskich w Lublinie z jego wykonaniem oraz srawowanie nadzoru autorskiego. Lech Zaprojektowanie i rozbudowa oświetlenia drogowego w ulicy Miodowej przy budynku OSP w Głusku oraz ul icy Zdrowej w Głusku z jego wykonaniem Zakład Projektowo-Wkonawczy Urządzeń orazsprawowaniem nadzoru autorskiego. Elektroenergetycznych ELPIR s.c. Eugeniusz Pietras Zakład Projektowo-Wkonawczy Urządzeń Zaprojektowanie i rozbudowa oświetlenia drogowego w ulicy Zadębie w Lublinie z jego wykonaniem oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Elektroenergetycznych ELPIR s.c. Eugeniusz Pietras Polska Inżynieria Sp. z o.o. ANEKS nr 1 do umowy nr 390/ZDM/12 z dnia 17-12-2012 r. Firma Inżynieryjno-Budowlana "F.I.B. TALAGA" Wykonanie zamówienia dodatkowego na zadaniu Remont dwóch wiaduktów nad ul. Ułanów w ciągu ul. Armii Krajowej w Lublinie. Budowa ulicy Goplan wraz z odwodnieniem, oświetleniem drogowym, brakującym odcinkiem sieci kanalizac ji sanitarnej i przebudową sieci wodociągowej z odgałęzieniami w granicach pasa drogowego oraz zaprojektowanie i wykonanie likwidacji kolizji istaniejących urządzeń elektroenergetycznych z realizowaną inwestycją drogową wraz z pełnieniem nadzorów autorskich. ART.-BRUK Monika Chołody ANEKS do umowy nr 106/ZDM/13 z dnia 04-06-2013 r. SKANSKA S.A. Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. ANEKS do umowy nr 187/ZDM/13 z dnia 02-08-2013 r. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na przebudowę ul. A. Grygowej w Lublinie na odcinku od ronda będącego skrzyżowaniem z ul. Pancerniaków do łącznicy z ul. Metalurgiczną wraz z budową dwóch wiaduktów i przebudową łącznicy do ul. Rataja oraz pełnienie nadzorów autorskich. Biuro Usług Projektowych "DROGPROJEKT" Sp. z o.o. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy chodnika wraz z wykonaniem ścieżki rowerowej w ul. Kiepury w Lublinie, odcinek od ul. Chęcińskiego do istniejącego przejścia w rejonie skrzyżowania z al. Smorawińskiego w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego.. Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Przebudowa ul. Głuskiej w Lublinie na odcinku od wjazdu do szpitala (km 0+129,48) do mostu na rzece Czerniejówce. SKANSKA S.A. Usługowy Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Marek Wykonanie robót budowlanych polegających na remoncie oświetlenia przejścia podziemnego pod ul. Armii Krajowej (w rejonie ul. Jutrenki) Wołosiński Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi polegającej na wykonaniu brakującej części chodnika w pasie drogowym ulicy Nałęczowskiej w Lublinie przy skrzyżówaniu z ulicą Szerokie oraz przy skrzyżowaniu z ulicą Strumykową oraz pełnienie nadzoru autorskiego w ramach zadania finansowanego z rezerwy celowej Dzielnicy Szerokie. FIN-BUD Marcin Nowicki STRABAG Sp. z o.o. ANEKS nr 3 do umowy 376/ZDM/12 z dnia 14-11-2012 r. UMOWA nr 4/RE-1/2012 Przełożenia urzadzeń elektroenergetycznych w ul. Bielskiego PGE Dystrybucja S.A. Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego ulicy Wólczańskiej w Lublinie w zakresie od skrzyżowania z ulicą Zakład Projektowo-Wkonawczy Urządzeń Feliksa Strojnowskiego do skrzyżowania z ulicą Odległą oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Elektroenergetycznych ELPIR s.c. Eugeniusz Pietras Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę ul. Czapskiego w Lublinie na odcinku od ul . W.Chodźki do skrzyżowania z ul. Kisielewskiego i budowę/przebudowę ul. Kisielewskiego w Lublinie na odcinku od ul. Czapskiego do granicy działki nr ewid. 6/9 obr. 18 ark. 7 oraz URBAN MEDIA Ewa Urban, REM PROJEKT Marcin pełnienie nadzoru autorskiego. Łukasiewicz Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w rejonie posesji Wyżynna 47 w Lublinie oraz sprawowani e nadzoru autorskiego. Usługi Brukarskie Pan Marek Gozdek Zaprojektowanie i wykonanie remontu chodnika w ul. Żwirki i Wigury w Lublinie oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA Page 20

257/ZDM/13 258/ZDM/13 259/ZDM/13 255/ZDM/13

30 wrzesień 2013 30 wrzesień 2013 1 październik 2013 1 październik 2013

253/ZDM/13 347/ZDM/13 272/ZDM/13 261/ZDM/13

1 październik 2013 1 październik 2013 3 październik 2013 3 październik 2013

276/ZDM/13 268/ZDM/13 267/ZDM/13

4 październik 2013 7 październik 2013 7 październik 2013

Sheet1 273/ZDM/13 269/ZDM/13 275/ZDM/13 282/ZDM/13 278/ZDM/13 284/ZDM/13 285/ZDM/13 286/ZDM/13 310/ZDM/13 8 październik 2013 8 październik 2013 Wykonanie zabezpieczenia antykorozyjnego oraz pomalowanie 108 stalowych słupów oświetleniowych zlokalizowanych w Ogrodzie Saskim w Lublinie Budowa ul. Nadrzecznej w Lublinie (na odcinku od ul. Adama Mickiewicza do ul. Tadeusza Rejtana). Wykonanie pomiarów ruchu drogowego (kołowego i pieszego) na wybranych skrzyżowaniach, odcinkach międ zywęzłowych i przejazdach kolejowych na terenie miasta Lublin. 8 październik 2013 Opracowanie kompletnej dokumentacji [rpjektowej na budowę oświetlenia drogowego ulicy Baśniowej, Bajkowej, Sielankowej, Kolorowej, Serdecznej, 9 październik 2013 Bratniej w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 10 październik 2013 Budowa oświetlenia drogowego fragmentu ul. Nałęczowskiej (etap IV) - odc. od słupa nr 11 (rejon szaf ki SzO - 1000) do granic miasta. 11 październik 2013 UMOWA nr 1/RE-1/2012 w sprawie przełożenia urządzeń elektroenergetycznych w pasie drogowym Al. Kompozytorów Polskich - ul. Koncertowa. Zakład Robót Elektrycznych Tadeusz Jaszczewski Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. iKOM Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe PROELBUD Zygmunt Szymczyk Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe ELEKTRA Sp. z o.o. PGE Dystrybucja S.A. Przedsiębiorstwo Techniczno-Usługowe PROELBUD Zygmunt Szymczyk Zakład Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych Jan Pastwa

11 październik 2013 Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego ulicy Cichej w Lubli nie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 11 październik 2013 ANEKS nr 1 do umowy nr 171/ZDM/13 z dnia 25-07-2013 r. Zaprojektowanie przebudowy drogi polegającej na wykonaniu obustronnych chodników w pasie drogowym ul icy Głównej w Lublinie na odcinku od posesji Biuro Projektów KRESKA Marta Zionkowska 14 październik 2013 Główna 5a do posesji 10a oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Budowa ul. Poligonowej w Lublinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Willową i ul. Gen.B. Ducha do granicy miasta Lublin oraz budowa drogi gminnej 14 październik 2013 ul. A. Zelwerowicza na odcinku od projektowanej ul. Poligonowej do istniejącej ul. Poligonowej wraz z budową i przebudową infrastruktury technicznej. 14 październik 2013 ANEKS nr 2 do umowy nr 37/ZDM/13 z dnia 05-03-2013 r. 15 październik 2013 ANEKS nr 2 do umowy 92/ZDM/13 z dnia 13-05-2013 r. Zaprojektowanie i budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. Krochmalną w Lublinie na wysokości działki nr ewid. 10 (obr. 17 ark. 18 październik 2013 5) oraz sprawowanie nadzoru zutorskiego. 21 październik 2013 Wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy oświetlenia dla wystawy plenerowej na ogodzeniu Ogrodu Saskiego w Lublinie. Budowa kolektora kanalizacji deszczowej K-89 w dzielnicy Hajdów-Zadębie (w rejonie ul. Rataja), na odcinku od studni D36 do istniejącej komory żelbetowej D34, z przełączeniem istniejącego kolektora Dn 1000 mm - etap I; remowacja kanału deszczowego 2x2 położonego wzdłuż wiaduktu w ul. 21 październik 2013 Grygowej - etap II. 24 październik 2013 Budowa ul. Dunikowskiego od ul. Wyścigowej do ul. Reymonta w Lublinie. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi polegającej na wybudowaniu chodników i miejsc postojowych w pasie drogowym ulicy Elektrycznej w 24 październik 2013 Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. 28 październik 2013 Wykonanie i montaż tablicy ul. Dominowska. Realizacja prac polegających na podstwieniu i opróżnianiu kontenerów KP7 na terenie miasta Lublin w okolocach cmentarzy w okresie Wszystkich 29 październik 2013 Świętych. 30 październik 2013 ANEKS do umowy nr 41/ZDM/13 z dnia 13-03-2013 r. UMOWA DZIERŻAWY guntu niezabudowanego o powierzchni około 400m2, stanowiącego pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 835 - al. Unii Lubelskiej 30 październik 2013 (działki nr 36/2 i 38/2 obr. 34 ark. 4) 30 październik 2013 ANEKS nr 1 do umowy nr 170/ZDM-13 z dnia 24-07-2013 r. 31 październik 2013 Zaprojektowanie i wykonanie pętli autobusowej przy ulicy Wądolnej-Głównej 4 listopad 2013 Wykonanie przebudowy kabli nn zsilających szafki oświetleniowe SzO 674/2, SzO 674/3 na skrzyżowaniu Jana Pawła II - Armii Krajowej. 4 listopad 2013 UMOWA nr 367992 o przyłaczenie do sieci dystrybucyjnej sygnalizacji świetlnej przejścia dla pieszych aleja Wł. Andersa - Zawilcowa. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi polegającej na przedłużeniu chodnika wzdłuż ulicy Krężnickiej w Lublinie do ulicy Pasiecznej (do 5 listopad 2013 przejazdu kolejowego) oraz pełnieniu nadzoru autorskiego. Opracowanie dokumentacji na przebudowę Al. Racławickich od Ronda Honorowych Krwiodawców (wraz z rondem) do skrzyżowania z ul. Lipową, ul. Poniatowskiego od Al. Racławickich do wiaduktu nad al. Solidarności, ul. Sowińskiego od Al. Racławic kich do skrzyżowania z ul. Głęboką, ul. Głębokiej od stacji benzynowej do skrzyżowania z Filaretów, ul. Lipowej os skrzyżowania z Al. Racławickimi do skrzyżowania z ul. Narutowicza w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy ulicy Zbożowej w Lublinie na odcinku od posesji nr 89 do posesji nr 109 i przy posesjach 129-131 (dz. Nr 8081) oraz pełnienie nadzoru autorskiego. Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy jezdni wraz z wykonaniem chodnika w ul. Rudnickiej w Lublinie, w rejonie skrzyżowania z ul. Koryznowej oraz sprawowanie nadzoru autorskiego. Realizacja prac związanych ze sprawowaniem nadzoru nad składowiskiem śniegu przy ul. Łagiewnickiej w Lublinie Budowa ulicy Skalistej na odcinku od ul. Uroczej do ul. Sławinkowskiej w Lublinie wraz z odwodnieniem, odgałęzieniami w pasie drogowym wodociągowym i kanalizacji sanitarnej oraz zaprojektowaniei wykonaie zabezpieczenia lub przebudowy i stniejących urządzeń teletechnicznych kolidujących z realizowaną inwestycją drogową wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. UMOWA nr 368922 o przyłaczenie do sieci dystrybucyjnej oświetlenia ogrodzenia Ogrodu Saskiego, al. Racławickie. Pełnienie kompleksowego nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji "Rozbudowa ul. Abramowickiej z budową trakcji trolejbusowej i pętli trolejbusowej w ramach projektu Zintegrowany System Miejskiego Transportu Publicznego w Lublinie."

340/ZDM/13 372/ZDM/13 283/ZDM/13 295/ZDM/13 291/ZDM/13

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. URBAN MEDIA Ewa Urban, REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. Elektronika i Telematyka Drogowa Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Usług Elektronicznych i Handlowych ELTO Sp. z o.o.

288/ZDM/13 299/ZDM/13 292/ZDM/13 296/ZDM/13 305/ZDM/13 314/ZDM/13 297/ZDM/13 357/ZDM/13 304/ZDM/13 309/ZDM/13 313/ZDM/13 301/ZDM/13

Przedsiębiorstwo Inżynierii Miejskiej - Grzegorz Skałecki Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. Zakład Usługowo-Handlowy "EKSAM" Marek Suszek iKOM Sp. z o.o. MPO SITA Lublin Sp. z o.o. Firma Inżynieryjno-Budowlana "F.I.B. TALAGA" LOTOS PALIWA Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlane RYSTAL-BUD FIN-BUD Marcin Nowicki KZA Przedsiębiorstwo Automatyki i Telekomunikacji S.A. PGE Dystrybucja S.A. Zakład Usługowo-Handlowy "EKSAM" Marek Suszek

312/ZDM/13 302/ZDM/13 315/ZDM/13 311/ZDM/13

7 listopad 2013 7 listopad 2013 8 listopad 2013 12 listopad 2013

Mosty Katowice Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA Komunalne Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. P.W. MAROS Marek Sobczyk

308/ZDM/13 317/ZDM/13 316/ZDM/13

12 listopad 2013 18 listopad 2013 20 listopad 2013

ART-BRUK Monika Chołody PGE Dystrybucja S.A. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.

Page 21

Sheet1 Opracowanie studiów wykonalności wraz z wersją elektroniczną: 1. Budowa ul. Muzycznej na odcinku od ul. Głębokiej do wysokości zjazdu na teren budowanego Stadionu Miejskiego, o długości ok.. 1 km, wraz z przebudową skrzyżowania (ul. Muzyczna - ul. Głęboka - ul. Narutowicza - ul. Nadbystrzycka), budową mostu nad rzeką Bystrzycą i budową trakcji trojelbusowej oraz przebudową ul. Narutowicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową i ul. Piłsudzkiego do ul. Muzycznej o długości ok. 0,22 km wraz z przebudową trakcji trolejbusowej; 2. Budowa ul. Lubelskiego Lipca '80 na odcinku od al. Piłsudskiego do ul. Muzycznej, o długości ok. 0,6 km, wraz z budową trakcji trolejbusowej; 3. Budowa ronda Lubleski Lipiec '80 wraz z mostem na rzece Czerniejówce oraz przebudową ul. Fabrycznej wraz z przebudową trakcji trolejbusowej. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług usuwania pojazdów powyżej 3,5t. Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu operatu szacunkowego dla działki nr 1028 przy ul. Ślężan w Lublinie dotyczącego wyceny składników budowlanych i roślinnych oraz rekultywacji gruntu w związku z wykonaniem sieci kanalizacji sanitarnej oraz przewidywanych szkód w trakcie planowanej budowy sieci kanalizacji deszczowej, a także zmniejszenia wartości działki ze względu na usutuowanie na niej sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz ustanowienia przesyłu. Wykonanie robót polegających na wykonaniu montażu, utrzymaniu i konserwacji tabliczek z nazwami ulic . Budowa drogi dojazdowej do obwodnicy miasta Lublin - przedłużenie ul. Mełgiewskiej do węzła drogowego "Mełgiew" w ciągu dróg ekspresowych S12, S17 i S19 Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej nasie całkowitej do 3,5t w Rejonie I. Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej nasie całkowitej do 3,5t w Rejonie II. Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej nasie całkowitej do 3,5t w Rejonie III. Świadczenie usług usuwania pojazdów o dopuszczalnej nasie całkowitej do 3,5t w Rejonie IV. ANEKS nr 2 do umowy nr 5/ZDM/13 z dnia 14-01-2013 r. ANEKS nr 1 do umowy nr 204/ZDM/13 z dnia 14-08-2013 r. Budowa oświetlenia drogowego w rejonie świetlicy MOPR przy ulicy Głębokiej 11 w Lublinie. Objęcie świadczeniami zdrowotnymi z zakresu profilaktycznej ochrony zdrowia oraz profilaktyczną opieką pracowników. Prowadzenie prac związanych z konserwacją, obsługą i remontami instalacji i urządzeń iluminacji obiektów architektonicznych na terenie miasta Lublin. zaprojektowanie i wykonanie miejsc postojowych przy ul. Jutrzenki w rejonie budynku Różana 5 w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego Usługa mycia samochodów służbowych. Dostawa wraz z montażem koszy ulicznych na terenie miasta Lublin w pasach drogowych. ANEKS nr 1 do umowy nr 228/ZDM/13 z dnia 09-09-2013 r. ANEKS nr 1 do umowy nr 208/ZDM/13 z dnia 26-08-2013 r. ANEKS nr 1 do umowy nr 234/ZDM/13 z dnia 19-09-2013 r. ANEKS do umowy nr 60/ZDM/11 z dnia 04-10-2011 r. ANEKS nr 3 do umowy nr 86/ZDM/12 z dnia 27-04-2012 r.

369/ZDM/13 326/ZDM/13

26 listopad 2013 27 listopad 2013

EKKOM Sp. z o.o. FIRMA SZTYRLIC Ryszard Sturlis

325/ZDM/13 322/ZDM/13 342/ZDM/13 329/ZDM/13 330/ZDM/13 331/ZDM/13 332/ZDM/13 373/ZDM/13 374/ZDM/13 337/ZDM/13 324/ZDM/13 341/ZDM/13 343//ZDM/13 348/ZDM/13 349/ZDM/13 378/ZDM/13 377/ZDM/13 376/ZDM/13 351/ZDM/13 380/ZDM/13

27 listopad 2013 27 listopad 2013 27 listopad 2013 28 listopad 2013 28 listopad 2013 28 listopad 2013 28 listopad 2013 29 listopad 2013 30 listopad 2013 2 grudzień 2013 2 grudzień 2013 4 grudzień 2013 4 grudzień 2013 9 grudzień 2013 9 grudzień 2013 12 grudzień 2013 12 grudzień 2013 12 grudzień 2013 13 grudzień 2013 13 grudzień 2013

ARS-TAX nieruchomości s.c. iKOM Sp. z o.o. EKKOM Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne Lublin Sp. z o.o. Drogmost Lubelski Sp. z o.o. URBAN MEDIA Ewa Urban, REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz Zakład Robót Elektrycznych Tadeusz Jaszczewski Centrum Medyczne LUXMED IGE - Budownictwo-Energetyka Sp. z o.o. FIN-BUD Marcin Nowicki U Majora Rafał Czyżydło Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni w Lublinie Sp. Z .o.o. Drogmost Lubelski Sp. z o.o. Drogmost Lubelski Sp. z o.o. Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o. WIKANA NIERUCHOMOŚCI Sp. z o.o. 03 MIASTECZKO Spółka Komandytowo-Akcyjna SWECO Infraprojekt Sp. z o.o. Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk sp. j. Kancelaria Radcy Prawnego Dariusz Kowalski ANDRUS Sp. z o.o. Szkolpol s.c. M.Adamczyk, S.Lis Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe GARDA Zbigniew Kalamarz Podkarpacka Instytucja Gospodarki Budżetowej CARPATIA

381/ZDM/13 355/ZDM/13 354/ZDM/13 356/ZDM/13 358/ZDM/13 359/ZDM/13

14 grudzień 2013 17 grudzień 2013 17 grudzień 2013 18 grudzień 2013 19 grudzień 2013 19 grudzień 2013

ANEKS nr 1 do umowy nr 217/ZDM/13 z dnia 04-09-2013 r. Świadczenie kompleksowej obsługi prawnej Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. UMOWA DZIERŻAWY gruntu zabudowanego o powierzchni 1000 m2, stanowiący pas drogowy krajowej nr 82 - ul. Mełgiewskiej w Lublinie w Dzielnicy Tatary, oznaczony w ewidencji gruntów jako działka nr 38 (obr. 37 ark. 7) - przeznaczenie na stację autogazu. Świadczenie kompleksowej obsługi bhp i p.poż. w zakresie określonym dla stanowiska pracy ds. bhp i p.poż. w Regulaminie Organizacyjnym Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Sprzątanie w budynkach przy ul. Krochmalnej 13i i 13j wraz z zapewnieniem środków higienicznych, czystości i dezynfekcyjnych. Wydanie i używanie kart flotowych. ZADANIE 1: Budowa drogi publicznej gminnej nr 106821 ul. Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny wraz z budową kanalizacji deszczowej, kanalizacji teletechnicznej, drogowej sygnalizacji świetlnej, budową i przebudową oświetlenia ulicznego, przebudową sieci elektroenergetychnych i teletechnicznych, przebudową sieci ciepłowniczej, wodociągowej, gazowej, budową wiaduktu nad Suchą Doliną i ekranów akustycznych. ZADANIE 2: Zaprojektowanie i wybudowanie drogowej sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic: Choiny - Zelwerowicza - Wojtasa w Lublinie oraz sprawowanie nadzorów autorskich. ANEKS nr 1 do umowy nr 276/ZDM/13 z dnia 04-10-2013 r. ANEKS nr 1 do umowy 301/ZDM/13 z dnia 05-11-2013 r. Zaprojektowanie i wykonanie 9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych w pasie drogowym ulicy Bohaterów Monte Cassino w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego. ANEKS nr 1 do umowy nr 175/ZDM/13 z dnia 31-07-2013 r. ANEKS nr 3 do umowy Nr 38/ZDM/2013 z dnia 08-03-2013 r. Page 22

362/ZDM/13 382/ZDM/13 364/ZDM/13 363/ZDM/13 375/ZDM/13 383/ZDM/2013

19 grudzień 2013 19 grudzień 2013 20 grudzień 2013 20 grudzień 2013 20 grudzień 2013 20 grudzień 2013

SKANSKA S.A. URBAN MEDIA Ewa Urban, REM PROJEKT Marcin Łukasiewicz Zakład Usługowo-Handlowy "EKSAM" Marek Suszek Przedsiębiorstwo Budowlane MARKA Przedsiębiorstwo Budownictwa Inżynieryjnego "TORGAN" Sp. z o.o. Zdzisław Kozikowski KOMI

Sheet1 384/ZDM/13 394/ZDM/13 391/ZDM/13 393/ZDM/13 366/ZDM/13 396/ZDM/13 23 grudzień 2013 23 grudzień 2013 24 grudzień 2013 24 grudzień 2013 27 grudzień 2013 30 grudzień 2013 ANEKS nr 2 do umowy nr 390/ZDM/12 z dnia 17-12-2012 r. Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na zwężeniu odcinka drogi przy skrzyżowaniu ul. Bohaterów Monte Cassino z ulicą Armii Krajowej w Lublinie zgodnie z uzgodnionym projektem tymczasowej organizacji ruchu. ANEKS do umowy nr 22/ZDM/13 z dnia 20-02-2013 r. Realizacja podstawowego układu komunikacyjnego polegającego na budowie odcinka ul. Kryształowej. UGODA w sprawie opłaty za powstałe szkody w związku z budową sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniem w kierunku sięgacza od ul. Ślężan, której trasa przebiegała wzdłuż działki o nr ewidencyjnym 1028 - obr. 73, ark. 13 - przy ul. Ślężan 49. UMOWA nr 368550 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej sygnalizacja świetlne - skrzyżowanie ulic Choiny, Zelwerowicza, Wojtasa Budowa planowanej drogi gminnej oznaczonej w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego symbolem KDL-G (na odcinku od ul. Chodźki do ul. Szeligowskiego w Lublinie łącznie ze skrzyżowaniem) wraz z oświetleniem dorgowym, odwodnieniem do sieci kanalizacji deszczowej, kanałem technologicznym i przebudową sieci elektroenergetycznych wraz z budową przyłącza wodociągowego i kanalizacji sanitarnej do kontenera socjalnego MPK oraz budowa odcinka planowanej drogi gminnej oznaczonej w MPZP symbolem KDD-G (na odcinku od ul. Szeligowskiego do istniejącej dorgi wewnętrznej w km 0+032,17) Odbiór frakcji mokrej odpadów komunalnych o kodzie (20 03 01) oraz frakcji suchej o kodzie (20 01 99) z nieruchomości położonej w Lublinie przy ulicy: Krochmalna 13i oraz Krochmalna 13j. Świadczenie usług pocztowych, w tym usług pocztowych o charakterze powszechnym w zakresie przesyłek o masie do 50 g oraz powyżej 50 g Wykonanie projektu zabezpieczenia skarpy nasypu drogi powiatowej nr 2410L - ulicy Prymasa Stefana Wy szyńskiego 4 w Lublinie na długości działki nr 62 Ochrona w celu zabezpieczenia przed kradzieżą z włamaniem i dewastacją mienia Zleceniodawcy. Obsługa Lokalnego Systemu Alarmowego włacznie z podejmowaniem odpowiednich działań. Ułożenie darniny na płask z przybiciem kołkami na skarpach rowu odpływowego w rejonie ul. Głuskiej na odcinku od km 0+050 do km 0+220 w Lublinie. Opracowanie koncepcji rozbudowy kolektora deszczowego odprowadzającego wody w rejonie ulic: Poligonowej, Zelwerowicza, Willowej, gen. B.Ducha, Północnej, al. Solidarności z uwzględnieniem urządzeń podczyszczajacych scieki i ewentualnej retencj i wód. Wykonanie inwentaryzacji w terenie uszkodzeń (dokonanych w wyniku kradzieży i dewastacji) oświetlenia drogowego wybudowanego w roku 2012 wzdłuż ulic: Mełgiewska, Metalurgiczna i Grygowej oraz opracowanie dokumentacji odtworzenia oświetlenia do stanu pierwotnego, zabezpieczenie urzadzeń, wymiany 10-ciu słupów na słupy przegubowe w rejonie do napowietrznej linni WN. Dzierżawca przyjmuje do używania grunt niezabudowany o powierzchni 314 m2, stanowiący pas drogowy dr ogi wojewódzkiej nr 822 - ul. Mełgiewskiej w Lublinie (działka nr 17/8 obr.13 ark. 5 oraz działka 17/69 obr.13 ark 6) POROZUMIENIE w sprawie przebudowy skrzyżowania drogi krajowej Nr 19 i drogi wojewódzkiej Nr 747 Przekazanie nieodpłatnie pomocy rzeczowej w postaci wykonania oświetlenia drogowego przy ul. Osmolickiej oraz ul. Prawiednickiej o wartości 140156 zł ANEKS nr 29/ZDM/14 do umowy nr 188/DM/2010 z dnia 18-01-2010 r. Wykonanie robót polegających na wykonaniu montażu, utrzymaniu i konserwacji tablic z nazwami ulic. ANEKS do umowy dzierżawy nr 354/ZDM/13 z dnia 17-12-2013 r. Wykonanie monitoringu wiaduktu w ciągu drgoi powiatowej nr 2374L - ul. Antoniny Grygowej w Lublinie (JNI 31000277) w 2014 roku. ANEKS nr 2 do umowy nr 234/ZDM/13 z dnia 19-09-2013 r. Dostawa fabrycznie nowych artykułow biurowych i papierniczych na potrzeby Zarządu Dróg i Mostów. oczyszczanie pasów drogowych na terenie miasta Lublin Pełnienie kompleksowego nadzoru zutorskiego nad realizacją inwestycji "Budowa ul. Zelwerowicza w Lublinie, na odcinku od ul. Poligonowej do ul. Choiny." ANEKS nr 28/ZDM/14 do umowy nr 454/DM/2010 z dnia 10-02-2010 r. Wyrażenie zgody na udostępnienie swojej nieruchomości w celu budowy wylotów kanalizacji deszczowej na w/w bieruchomości oraz na wejście służb budowalanych ze sprzętem na teren Oświadczenie, że w związku z budową dwóch budynków mieszkalnych użytkownik dróg zmuszony będzie w dniach 20.02.2014-01.02.2016 prowadzić ruch pojazdów po trasie: ul. Nałkowskich (od ul. Żeglarskiej do do ul. Wapowskiego), ul. Wapowskiego, odcinek drogi gruntowej dł ok. 100m przy ul. Domeyki. Dostawa kompleksowego systemu wypożyczania rowerów jakim jest Lubelski Rower Miejski (LRM) Dzierżawa kompleksowego systemu wypożyczania roweró jakim jest LRM Sprzedaż biletów na przejazd środkami lokalnego transportu zbiorowego Zaprojektowanie i wykonanie przebudowy drogi polegającej na wybudowaniu chodnika wzdłuż łącznika ul. Diamentowej, Samsonowicza w Lublinie oraz pełnienie nadzoru autorskiego Oczyszczanie 48 słupów ogłoszeniowych na terenie miasta Lublin ANEKS do umowy nr 135/ZDM/11 w sprawie konserwacji i obsługi sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie w granicach administracyjnych miasta Lublin Wykonanie rozbiórki budynku mieszkalnego w Lublinie przy ul. Granicznej 29/ ul. Dolnej Panny Marii 37 Polska Inżynieria Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów S.A CENTRUM ZANA SA Spółka Komandytowa WITOSA P.W. SANITEX Sp. z o.o. Paweł Górski, Adam Górski PGE Dystrybucja S.A.

386/ZDM/13 387/ZDM/13 390/ZDM/13 1/ZDM/14 8/ZDM/14 7/ZDM/14 6/ZDM/14 2/ZDM/14

30 grudzień 2013 31 grudzień 2013 31 grudzień 2013 7 styczeń 2014 13 styczeń 2014 13 styczeń 2014 13 styczeń 2014 13 styczeń 2014

Zakład Instalacji Przemysłowych i Sanitarnych Jan Pastwa KOM-EKO S.A. Poczta Polska S.A. Drogmost Lubelski Sp. z o.o. PIAST Group Sp. Z o.o. PIAST Group Sp. Z o.o. SKANSKA S.A. Biuro Projektów Systemów Wodno-Ściekowych "EKOSAN"

3/ZDM/14 4/ZDM/14 39/ZDM/14 47/ZDM/14 29/ZDM/14 10/ZDM/14 11/ZDM/14 15/ZDM/14 23/ZDM/14 12/ZDM/14 16/ZDM/14

14 styczeń 2014 21 styczeń 2014 28 styczeń 2014 28 styczeń 2014 31 styczeń 2014 3 luty 2014 5 luty 2014 7 luty 2014 9 luty 2014 12 luty 2014 13 luty 2014

MT Projekt Marcin Tymochowicz DOMO-SYSTEM Bożena i Zbigniew Lisowscy s.j. Gmina Konopnica Gmina Głusk Lublin Grand Hotel Management Sp. z o.o. Lubelskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych S.A. ANDRUS Sp. z o.o. Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. Z o.o. Agencja Handlowo-Usługowa WIDOK Sp. Z o.o. TRADE PROJEKT Zespół Projektowania i Obsługi Inżynierskiej Budownictwa Drogowego "TOMAR-DROG" Tomasz Lis, Marek Oleszczuk sp. j. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych

14/ZDM/14 28/ZDM/14 20/ZDM/14

14 luty 2014 15 luty 2014 18 luty 2014

18/ZDM/14 21/ZDM/14 22/ZDM/14 19/ZDM/14 25/ZDM/14 40/ZDM/2014 45/ZDM/14 27/ZDM/14

19 luty 2014 21 luty 2014 21 luty 2014 21 luty 2014 28 luty 2014 1 marzec 2014 1 marzec 2014 10 marzec 2014

INSTALBUD-RZESZÓW Sp. z o.o. Nextbike Polska Sp. Z o.o. Nextbike Polska Sp. Z o.o. Grzegorz Maca - Dyrektor ZTM w Lublinie Zakład Usługowo – Handlowy „ESKAM” Marek Suszek FLORES Aleksandra Igras PGE Dystrybucja S.A. Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartó S.S.

Page 23

Sheet1 30/ZDM/14 31/ZDM/14 32/ZDM/ 33/ZDM/14 34/ZDM/14 35/ZDM/14 36/ZDM/14 37/ZDM/14 38/ZDM/14 44/ZDM/14 43/ZDM/14 41/ZDM/14 10 marzec 2014 10 marzec 2014 10 marzec 2014 10 marzec 2014 10 marzec 2014 10 marzec 2014 10 marzec 2014 10 marzec 2014 10 marzec 2014 18 marzec 2014 21 marzec 2014 24 marzec 2014 Przyłaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorczej Gminy Lublin zakwalifi kowanej do V grypy przyłączeniowej o mocy przyłączeniowej 4,00 kW PGE Dystrybucja S.A. Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorczej Gminy Lublin zakwalifi kowanej do V grupy przyłaczeniowej o mocy przyłączeniowej 4,00 kW PGE Dystrybucja S.A. Przyłaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorczej Gminy Lublin zakwalifi kowanej do V grypy przyłączeniowej o mocy przyłączeniowej 4,00 kW PGE Dystrybucja S.A. Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorczej Gminy Lublin zakwalifi kowanej do V grupy przyłaczeniowej o mocy przyłączeniowej 4,00 kW PGE Dystrybucja S.A. Przyłaczenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorczej Gminy Lublin zakwalifi kowanej do V grypy przyłączeniowej o mocy przyłączeniowej 4,00 kW PGE Dystrybucja S.A. Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorczej Gminy Lublin zakwalifi kowanej do V grupy przyłaczeniowej o mocy przyłączeniowej 4,00 kW PGE Dystrybucja S.A. Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorczej Gminy Lublin zakwalifi kowanej do V grupy przyłaczeniowej o mocy przyłączeniowej 4,00 kW PGE Dystrybucja S.A. Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorczej Gminy Lublin zakwalifi kowanej do V grupy przyłaczeniowej o mocy przyłączeniowej 4,00 kW PGE Dystrybucja S.A. Przyłączenie do sieci dystrybucyjnej PGE Dystrybucja SA instalacji odbiorczej Gminy Lublin zakwalifi kowanej do V grupy przyłaczeniowej o mocy przyłączeniowej 11,00 kW W związku z planowaną budową sieci kanalizacji deszczowej przewiduje się wystąpienie szkody w zakresie zniszczenia składników budowlanych i roślinnych oraz zmniejszenia powierzchni użytkowej gruntu. Wartość odszkodowania. Paweł Tadeusz Górski i Adam Maciej Górski Dostarczenie, nasadzenie i zabezpieczenie drzew liściastych (max. 850 szt.) oraz krzewów (max 1 200 szt.) na terenie Miasta Lublin Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni w Lublinie Sp. Z .o.o. Określa warunki budowy odcinka ul. Wróblem w związku z Budową budynków mieszkalnych wielorodzinnych na działkach nr ewid. 1009/4 i 1009/6 (obr. 71, ark. 11) w rejonie ul. Gęsiej i Granitowej w Lublinie "LUK" Jacek Wysocki Oświadczenie, źr w związku z realizacją inwestycji budowlanej (wielorodzinnej) budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 9 z garażem podziemnym zmuszony będzie od dnia 17/03/14 do dnia 31/12/14 prowadzić ruch pojazdó na drogach Gminy Lublin po trasie: od ul. Jana Pawła II, ul. Przedsiębiorstwo budowlano Montażowe "BUDEXIM" Bicz Gtanitową, ul. Berelową do posesji/działki 47, 33/13, 31/4, 31/2, 29/9, 29/8, 27/7, 27/8 przy ul. Onyksowej 9 Spółka Jawna Szczegółowe warunki budowy ulicy wraz z przebudową skrzyżowania z ul. Koncertową oraz budową chodników i ścieżek rowerowych wzdłuż ul. Koncertowej w związku z zamiarem realizacji inwestycji polegającej na budowie budynków miezlanych wielorodzinnych przy ul. Koncertowej 8a na działce nr ewid. 25/124 (obr 4 ark 7) TBV Sp. Jawna W. Dzioba, P. Bielecki Wykonanie przebudowy sieci kanalizacji desczowej w ul. Abramowickiej od km 1+097,31 do km 1+525,62 w Lublinie WODEX Sp. Z o.o. Sp.k. ANEKS do umowy nr 266/ZDM/12 z dnia 20/09/2012 na realizację budowy odcinków ulicy Skalskiego i ulic y Urbanowicza w Lublinie INTERBUD-LUBLIN S.A. Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej nr 2400L - al.. Warszawskiej z drogą gminną nr 106181L - ul. Bukietową ELPRO EKON Sp. Z o.o. Sp. Kom.-ak. Wykonanie wszelkich prac związanych z bieżącym utrzymaniem, kompleksową konserwacją i renowacją zieleni w pasach drogowych miasta Lublin w rejonie X Kalinowszczyzna-Ponikwoda, obejmującym wszelką zieleń przyuliczną pozostającą w administrowaniu Zarządu Dróg i Mostów w Lublinie. Granice rejonu X - Kalinowszczyzna-Ponikwoda stanowią: al. Spółdzielczości Pracy, ul. Lubartowska, al. Tysiąclecia, ul. Turystyczna, Dzielnica Ponikwoda do granicy miasta. Do rajonu nie należy al. Spółdzielczości Pracy. ANEKS nr 2 do umowy 16/ZDM/12 z dnia 31-01-2012r.

52/ZDM/14

25 marzec 2014

42/ZDM/14 48/ZDM/14 53/ZDM/14 54//ZDM/14

26 marzec 2014 27 marzec 2014 31 marzec 2014 2 kwiecień 2014

214/ZDM/12 238/ZDM/12

7 siepnień 2012

Miejskie Przedsiębiorstwo Zieleni w Lublinie Sp. Z .o.o. ELEKTROPROJEKT S.A. Oddział w Lublinie

Page 24