63

Czasownik 47-217

Have wystepuje w wyrazenich idiomatycznych (zwrotach), okreslajacych dzialanie lub czynnosc,

He's having a bath.

On teraz bierze hqpiel.

We had a long walk.

Odbylismy dlugi spacer.

We're going to have a game of tennis. Zamierzamy zagrac partie tenisa.

CZAS TERAZNIEJSZY PROSTY

64

65

Present simple

Czasu present simple uzywamy, gdy m6wimy 0 tym, co dzieje sie stale, zwyczajowo lub czesto sie powtarza.

I speak English. M6wit( po angielsku.

English people drink a lot of tea. Anglicy pijq duzo herbaty.

We live in Oxford.

Mieszkamy w Oxfordzie.

Czasu tego uzywarny rowniez dla wyrazenia sadow i rwierdzeri ogolnie przyjrnowanych za prawdziwe.

Monkeys eat bananas. Malpy jedzq banany.

Water boils at 100 DC.

Woda gotuje sie w temperaturze 100 stopni Celsjusza.

Porownaj 311, 312.

W trzeciej osobie liczby pojedynczej dodajemy do czasownika koncowke -so

I live

You live He/She/f! lives We live

You live

They live

here.

19

Czasownik 47-217

~ 66

20

67

Na przyklad rnowirny:

I live in Portswood Road. Mieszkam przy Portswood Road.

They live in Portswood Road.

Oni mieszkajq przy Portswood Road.

ale:

He lives in Portswood Road.

On mieszka przy Portswood Road.

Linda lives in Portswood Road. Linda mieszka przy Portswood Road.

Peter likes pizza.

Piotr lubi pizze.

It rains a lot in England. W Anglii duzo pada.

The film starts at 9 o'clock. Film zaczyna sie 0 9.

Dodanie koricowki -s w trzeciej osobie liczby pojedynczej powoduj: nastepujace zmiany w pisowni:

. ~ ~ .

-y zrruerna SIC; na -ies:

cry - cries, try - tries

-s, -ch, -sh, -x przyjmuja koricowke -es: guess - guesses, watch - watches wash - washes, mix - mixes

I

~

-0 przyjmuje koricowke -es:

do - does, go - goes

Forme pytajacq czasu terainiejszego prostego tworzy SIC: za pomocs czasownika posilkowego Do/Does ... ?

Does uzywa sie w trzeciej osobie liczby pojedynczej, do - we wszystkich innych osobach.

I Do I

I Do you Does he Does she Does it

, Dowe

Do you Do they

--_._--

I know the answer?

_. __ L __

Czasownik 47-217

~'''b'~

. ,'/

.

ill

Do they live here? Czy oni tu mieszkajq?

Do English people eat spaghetti? Czy Anglicy [edzq spagetti?

Does this bus stop at Portswood Road?

Czy ten autobus zatrzymuje sie przy Portswood Road?

Does he bite?

Czy on gryzie?

,it'-,..

Uzycie czasownika posilkowego does powoduje, ze czasownik glowny traci koncowke -so

Por6wnaj nastepujace zdania:

He lives in Portswood Road. Does he live in Portswood Road?

68

Kr6tkie odpowiedzi na pytania zaczynajace sie od Do/Does... brzrnia nastepujqco:

Do you speak English? Czy m6wisz po angie/sku?

-Yes, I do.

Yak.

- No, I don't (do not).

Nie.

Does he speak English? - Yes, he does.

Czy on m6wi po angielsku? Yak.

- No, he doesn't (does not).

Nie.

69

Aby utworzyc forme przeczacq czasu present simple, nalezy uzyc don't/doesn't. Doesn't uzywa sie w trzeciej osobie liczby pojedynczej, don't - w pozostalych osobach.

I don't

You don't

He She/It doesn't We don't

You don't

They don't

understand.

I don't remember his name.

Nie pam if tam jego imienialnazu/iska.

Tim doesn't live here.

Tim tu nie mieszka.

We don't watch television every evening. Nie oglqdamy teletoizii co wiecz6r.

It doesn't work.

(To) nie dziala.

21

Czasownik 47-217

Uzycie zaprzeczonego czasownika posilkowego doesn't powoduje, z( czasownik g16wny traci koncowke -s,

Por6wnaj nastepujace zdania:

He likes Coca-Cola

He doesn't like Coca-Cola.

I 5peak
You
He-
She speaks English.
It
~ ..... - 1'--" .. _---
We
'f01l speak
They : I

i you "i~~·~~~l

Does I he

! she i it

Do

speak English?

Do

we I

; you

they

I don't
Yon
He
She doesn't I .
It _ .. _~ __ ~_ speak English,
~--~--~
We
You don't
. They DO/DOES JAKO CZASOWNIK GLOWNY

70

22

Do/does as the main verl

Czasownik do/does moze rowniez wystapic jako czasownik glown Znaczy wtedy robic,

W formie pytajacej, podobnie jak inne czasowniki g16wne, wystepuj w6wczas z czasownikiem posilkowym do/does, a w forrnie przeczqcf z don't/doesn't.

I do the shopping. fa robie zakupy.

Does he do the shopping? Czy on robi zakupy?

She doesn't do her homework every night. Ona nie odrabia pracy domowej co wiecz6r.

She

Main verb I GzaSOWr;ikik I

gl6wny

~ ~ --- _._--

do the shopping

do the shopping?

I do I her homework.

Auxiliary Czasoumik posilkowy

Does I-~e does ! n't

Czasownik 47-217

CZAS TERAZNIEJSZY, FORMA CIJ\GLA

71

72

y

73.

Present continuous

Czasu present continuous uzywamy, kiedy m6wimy 0 tyrn, co dzieje sie w chwili m6wienia lub co trwa bardzo krotko.

Tworzymy go za pomoca czasownika to be i czasownika gl6wnego + ing.

I'm (I am) thinking. {Wlasniej sie zastanawiam.

You're (You are) winning. Wygrywasz.

The telephoners (The telephone is) ringing. Telefon dzuioni.

She's (She is) writing a book about birds. Ona [iolasnie] pisze ksiqikf/ 0 ptakach.

We're (We are) landing.

Lqdujemy.

They're (They are) coming. Idqlbladchodzq.

Forme przeczaca tego czasu tworzy sie w nasrepujacy spos6b:

I'm not listening. Nie slucham. [teraz] You're not helping.

Nie pomagasz. [teraz, w tej chwilij It's not raining.

Nie pada.

They're not reading. Oni nie czytajq. [teraz]

Mozna rowniez utworzyc forme przeczaca w nasrepujacy spos6b:

You aren't helping. Nie pomagasz.

It isn't raining. Nie pada.

jednak w pierwszej osobie liczby pojedynczej wystepuje tylko forma I'm not. (Nie rna mozliwosci utworzenia innej forrny skroconej.)

Forme pytajaca tworzymy w nastepujacy sposob:

What are you doing? Co robiszs

Why is she crying? Dlaczego ona placzei

23