FUTUR SIMPLE

- CZAS PRZYSZŁY PROSTY

TWORZENIE CZASU FUTUR SIMPLE  Czasowniki zakończone na –er lub -ir: do bezokolicznika dodajemy następujące końcówki: -ai, -as, -a, -ons, -ez, -ont, np.: parler
Je parlerai Tu parleras Il/Elle/on parlera Nous parlerons Vous parlerez Ils/Elles parleront

W czasie futur simple występuje wiele czasowników nieregularnych. Oto niektóre z nich: avoir  j’aurai etre  je serai aller  j’irai venir  je viendrai devoir  je devrai pouvoir  je pourrai recevoir  je recevrai savoir  je saurai vouloir  je voudrai voir  je verrai faire  je ferai ZASTOSOWANIE CZASU FUTUR SIMPLE : 1. Wyraża czynność przyszłą, często taką, co do której nie mamy całkowitej pewności, że się wydarzy:
Nous en reparlerons. (Pomówimy jeszcze o tym.) [Jeśli nadarzy się okazja lub jeśli znajdziemy czas…]

choisir
Je choisirai Tu choisiras Il/Elle/on choisira Nous choisirons Vous choisirez Ils/Elles choisiront

 Czasowniki zakończone na –yer : w czasie futur simple ‘y’ zmienia się w ‘i’, dodajemy końcówki takie jak przy czasownikach zakończonych na -er employer (użyć, zatrudnić)
J’emploierai Tu emploieras Il/Elle/on emploiera Nous emploierons Vous emploierez Ils/Elles emploieront

 Czasowniki zakończone na –re : od bezokolicznika należy odjąć końcowe ‘e’, dodajemy końcówki takie jak przy czasownikach zakończonych na -er

2. Użyty w 2 os. l. poj. może być zastosowany zamiast trybu rozkazującego dla wyrażenia prośby lub rozkazu:
Tu iras a l’école. (Pójdziesz [masz pójść] do szkoły.)

répondre
Je repondrai Tu repondras Il/Elle/on repondra Nous repondrons Vous repondrez Ils/Elles repondront

3. Występuje w zdaniu głównym zdania warunkowego (proposition conditionnelle). W takiej konstrukcji

zdanie podrzędne zawiera czas teraźniejszy tłumaczony na polski jako czas przyszły:
Si tu veux nous irons chez les Dubois. (Jeśli zechcesz, pójdziemy do państwa Dubois.)